Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ™∞μμ∞Δ√ 7 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.57 - ¢. 17.20’ ™∂§∏¡∏ 21 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 33.972 ΔˆÓ ÂÓ ªÂÏÈÙËÓ‹ 33 Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, §·˙¿ÚÔ˘ ÔÛ›Ô˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

¶˘ÚÂÙfi˜ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙË ¡.¢. ¶Àƒ∂Δ√™ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ‰È‹ÌÂÚÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, fiÔ˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó Û „ËÊÔÊÔÚ›· ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. Ãı˜ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ŸÏ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ™·Ì·Ú¿˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù¿ ̤وÔ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. ∏ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ì‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙ·˜. ■ ÛÂÏ. 6

™ÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ¡ÙfiÚ·, ÛÙȘ 21 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ™ÙÔ Ó·‰›Ú ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ™∂ ÂχıÂÚË ÙÒÛË ‚Ú¤ıËÎÂ

ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ë ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ˘Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ 178 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Â›¯·Ó Ù·ÍÈÓÔÌËı› 451 Ó¤· πà ԯ‹Ì·Ù·. ■ ÛÂÏ. 13

■ ÛÂÏ. 13

√ ΛӉ˘ÓÔ˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô‰ËÁ› ÛÂ...

ÕÙ˘Ë ÂÈÙÚÔ›· ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ: ¢ÂÓ ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ΛӉ˘ÓÔ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙȘ μڢͤÏϘ ·ÚÎÂÙ¿ 24ˆÚ· ÚÈÓ ÂÎʈӋÛÂÈ ÙËÓ... ·Ì·Úوϋ ϤÍË Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ŸÌˆ˜ ·Ú¿ ÙȘ ·ÂÈϤ˜ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÓÙ›˙ÂÈ Ì οı ¢ηÈÚ›· Ô ÃÔ·Î›Ó ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÔ›: “¢ÂÓ ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Î·Ì›· ¯ÒÚ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ - ÎÈ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜, ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÂÌ›˜”. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Û “ηٿÏÏËÏ· ÂÚÁ·Ï›·”, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏ· ·fi ÌÈ· ¿Ù˘Ë ÂÈÙÚÔ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ - Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‹‰Ë ۯ‰ȷṲ̂ÓË Î·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰Ú¿ÛË. ΔÔ... Ì˘ÛÙÈÎfi fï˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ÛÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ - ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ò˜ ·˘Ù‹ ı· ˘ÏÔÔÈ›ٷÈ. ŒÙÛÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó· ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ ÔÌ¿-

ΔÚÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ ·fi ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Ò˜ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ... ∂ø™ Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ Ù· ·Ú·ÁˆÁÈο Ì‹Ï· ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ ·fiÎÏÈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ó· ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ.

‰· Â˘ÚˆÎÚ·ÙÒÓ - ¤Ó·˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ‰‡Ô ̤ÏË ÎÈ ¤Ó·˜ ‚ÔËıfi˜ - ı· ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙË “ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·”, ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÂÚ¿ÙËÌ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. £· οÓÔ˘Ó... ʇÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚¿ÛË Ù· ÚfiÙ˘· Ù˘ “ÁÈÔ‡ÚÔÛÙ·Ù” - ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ·˘ı·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔÓ º¶∞ Î·È Ù· ÙÂψÓ›·, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÚÔ˜ ÙÔ ∞∂¶ ·ÏÏ¿, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∞ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·˘ÙÔ› ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ - ÔÈ Ôԛ˜, Ê˘ÛÈο, ı· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Â˘ı¤ˆ˜ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. ■ ÛÂÏ. 7

ªÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË

¢˘Ó·ÌÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ stage Δ∞ ›¯Â fiÏ· Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

■ ÛÂÏ. 18

ÛÙ· stage: ¢˘Ó·ÌÈÛÌfi, Ó·ÓÈÎfi ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ÔÈ‹Ì·Ù·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ˜. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 250 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· stage ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙȘ 12 ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓ ÔÚ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜.“¢ÂÓ ıˆÚÔ‡ÌÂ Û·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ı· ‚ÚÂıԇ̠¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ” ϤÂÈ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. “¢ÂÓ ı· Ì›ÓÔ˘Ì ¿ÓÂÚÁÔÈ. Œ¯Ô˘Ì ‹‰Ë ‚ÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ¿ÚÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂ. ∂ÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ Î·È Â›Ó·È Ôχ ·Ú¿ÍÂÓÔ Ó· ›̷ÛÙ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ Î·È ÂÌ›˜ Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ‚‰ÔÌ¿‰· ı· ‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È Ó¤Â˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆӔ. ■ ÛÂÏ. 14

∫ÚÔ‡ÛÌ· Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Û 12¯ÚÔÓÔ ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›· ■ ÛÂÏ. 10

¢È·Ï‡ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ 4 Á¿ÌÔ˘˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

■ ÛÂÏ. 19

∞Ó‰. §Ô‚¤Ú‰Ô˜

ΔÔ˘˜ 650.000 ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Â›ÛËÌ· ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ■ ÛÂÏ. 45

∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: ∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È 170.000ú ∏ ‡·ÚÍË Ù·ÌÂÈ·ÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ‡„Ô˘˜ 170.000 ¢ÚÒ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒıËΠ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. £. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿. ªÂ ·ÁˆÁ¤˜ ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Ï‹ÚˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ‰ÂÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÂÚÁÔÏ·‚ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. √È ›‰ÈÔÈ ·ÚÓ‹ıËηÓ. ■ ÛÂÏ. 17

EK£E™H •Y§OY-¶APKETøN YÈÔÈ

ºPA°Kπ™∫√À KA¶OT™H

¢∞¶∂¢∞: ª·Û›Ê-Laminate-ÚÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ÊÂÏÏÔ‡. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· - ™˘Ó¤ÂÈ· - ∞ÈÛıËÙÈ΋

ŒÎıÂÛË: ™. ™˘Ú›‰Ë 24 (I™O°EIO)

☎24210-23125 ,6977 207420

ΔÚ·Áˆ‰›· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ‰‡Ô ÓÂÎÚÔ‡˜■ ÛÂÏ. 9 ™Ù∂: ¶·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÔÈ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔÈ, Ó· ηÙ‰·ÊÈÛÙÔ‡Ó ■ ÛÂÏ. 8

¶ÚÔ˜ ÛÙ·‰È·Î‹ ηٿÚÁËÛË ıËÙ›·˜ Û ¡·˘ÙÈÎfi Î·È ∞ÂÚÔÔÚ›· ■ ÛÂÏ. 9


ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 7 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

“ÀÔ¯Úˆ̤ÓË Ë ¢∂À∞ªμ Ó· ‰Â¯Ù› Ù· χ̷ٷ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘”

A¶√ΔÀ¶øª∞Δ∞ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó’ ·Ó‹ÎÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ· ··ÈÛÈfi‰ÔÍˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÔÏfiÁˆÓ, ÁÈ· Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢. ΔÔ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÈÔ Â›ÛËÌÔ ÙÚfiÔ Ù· Úˆı˘Ô˘ÚÁÈο ¯Â›ÏË. ΔÔ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ˘‡ı˘Ó· ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ΔÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ΔÔ ™Δ∞Àƒ√À ∫√Δ™πƒ∞ skotsiras@yahoo.gr ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈΤ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Î·È ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·. ∫·È ›ӷÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È fi¯È οÔÈÔ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi fiÓÂÈÚÔ. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı˘Ì›˙ÂÈ Ó·ÚÎÔ¤‰ÈÔ, fiÔ˘ Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, Ô ·ÚÓËÙÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ô ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó·ÚÚȯÒÌÂÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ Ó·ÚÎÒÓ. “ fl˜ Î·È Ù· Û‡ÓÓÂÊ· Â›Ó·È Ó·ÚÎÔıÂÙË̤ӷ” , Â·˘Í¿ÓÂÈ Ô ¶ÔÈËÙ‹˜. ªÂ ‰˘Ô ÏfiÁÈ·, Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ۯ‰fiÓ ·ÚfiÌÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜. ∂Λ ¤¯ÂÈ ÂȉڿÛÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈο Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. øÛÙfiÛÔ, Â‰Ò ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÈϤÔÓ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÚıÚˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜, Ù· ÔÔ›· ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ·ÚÓËÙÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó’ ·Ó·ÊÂÚı› ηÓ›˜ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›·, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÈÚÔÏfiÈ ÁÈ· ÙË Ì·˘Ú›Ï· Ô˘ Ì·˜ ϿΈÛÂ, ·ÏÏ¿ Ë Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ·˜ ‰Ô‡Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË fi¯È ˆ˜ ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË Î·Ù·‰›ÎË Ì·˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ·Ó·ÁÂÓÓËıԇ̠̤۷ ·fi ÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜ Ì·˜. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· ÊÚ¤ÛÎÈ· Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ‰È·Ï·Ï› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó’ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÙÔ̤˜ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û οÔÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÒÙ·, Ó· ÂϤÁÍÂÈ fiÛ· ¿Ó ӷ ÍÂʇÁÔ˘Ó ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ù˘ Î·È ‡ÛÙÂÚ· Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ Û’ ¤Ó· ÈÔ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈË̤ÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ. Δ· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο. ∞ÏÒ˜ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο. Ÿ¯È ηıÔÚÈÛÙÈο, ‚¤‚·È·. ¢Â›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÎÔÓÔÎÏ·ÛÙÈΤ˜, ·Ó·ÙÚÂÙÈΤ˜ ηÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÒÌ· Â›Ó·È ıÂÙÈΤ˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÈ· Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ¿ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÂٷ͇ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ê˘ÛÈο, ÁÈ·Ù› Ù· ·ÁοıÈ· ‰Â Ï›Ô˘Ó. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ¿ÏψÛÙÂ, Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∏ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· ÎÂ›Ù·È Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓË ÛÙ· ¤ÚÁ· Ù˘ ʇÛ˘, fi¯È ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ “∂ηÙfi ∏ÌÂÚÒÓ” , ÁÈ· Ó· ÙÈı·Û‡ÛÂÈ Ù· ÈÔ Â›ÁÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ª·Î¿ÚÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·! °È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ÂÍÔÌÔÏÔÁËıÒ fiÙÈ Â›Ì·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ “Û¯¤‰È·” . £ÂˆÚÒ Ù¯ÓËÙfi ÙÔ ÔÚfiÛËÌÔ ÙˆÓ “∂ηÙfi ∏ÌÂÚÒÓ” Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Ì˘ıÔÔÈË̤ÓÔ. ÕÏψÛÙÂ, ¤¯ˆ ˘fi„Ë ÌÔ˘ ÙË Ú‹ÛË ÙÔ˘ ∫ÚfiÌÁÔ˘ÂÏ, Ô˘ Â·Ó¤Ï·‚ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ¡·ÔϤˆÓ, fiÙÈ “fiÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ·fi ÚÈÓ Ô‡ ı· ¿ÂÈ, ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÂÈ Ì·ÎÚÈ¿”. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠıÂÙÈο ÙÔ “Ì‹Ó· ÙÔ˘ ̤ÏÈÙÔ˜” , ÙËÓ ·‡Ú· ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘, Ô˘ ¤ÁÈÓ ¢ÓÔ˚ο ‰ÂÎÙfi ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ª¤¯ÚȘ ÂΛ fï˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó’ ·Ó·Ïˆı› Û ηÏÏÈÛÙ›· “∂ηÙfi ∏ÌÂÚÒÓ” , Û ÌÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÊÔ‡Ûη, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ı· ‰È·ÙÚ¤ÍÂÈ ÙÔ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÚÔÛËψ̤ÓÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ¿ÌÂÛˆÓ Î·È ÌfiÓÈ̈Ó. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘. Δ›ÔÙ ÏÈÁfiÙÂÚÔ! ªÂ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÚÔ¯Ù¤˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û ‰ËÌfiÛÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó’ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, Ó· ¯·Ú¿˙ÂÈ ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ ·˘Ù¤˜ Î·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÊÈÏfiÙÈÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÛÌfi. √È Ôϛ٘, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Ú¤ÂÈ ÎÈ ·˘ÙÔ› Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì¤Û· Û Ï·›ÛÈ· ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ Î·È Ó· ηÙ¢ı˘Óı› ·˘Ù‹ Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜. ªfiÓÔ Ì ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘. °È·Ù› ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ı·‡Ì·Ù·. “ŸÏÔÈ Ì·˙›, ÌÔÚԇ̔ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ¿ Ù˘.

ËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡ Î·È ºÂÚÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÚÔηÏ› Ë ÚÔ¸fiıÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ μfiÏÔ˘ (¢∂À∞ªμ), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Â·Ê¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹ χÛË. “∂›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ë ¢∂À∞ªμ Ó· ‰Â¯Ù› Ù· χ̷ٷ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘.

Δ

O ∫∞πƒ√™

ΔËÓ ¿ÌÂÛË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ˙ËÙ› Î·È Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¤ÚÁÔ˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘. “ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. °È¿Ó. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ “ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÍÂÎÈÓ¿ Ó¤· ÂÚÁÔÏ·‚›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ, Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ı· ›̷ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û˘Ó‰Âıԇ̠̠ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, fiˆ˜ Ê˘ÛÈο Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡ Î·È ºÂÚÒÓ. Œ¯Ô˘Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ¤ÁÁÚ·ÊË ‰È·‚‚·›ˆÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰Â¯Ù› ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· χ̷ٷ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. ÕÏψÛÙÂ, Ë ¢∂À∞ªμ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰¤Î· ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ‰Â¯Ù› Ù· χ̷ٷ ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ¤ÁÁÚ·ÊË ‰È·‚‚·›ˆÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ‰ÂÓ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙·Ì ԇÙ ÂÌ›˜ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ∂›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË, Û˘ÓÂÒ˜, Ë ¢∂À∞ªμ Ó· ‰Â¯Ù› Ù· χ̷ٷ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙÒÓ Û ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ÙÚÈ‚‹˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈÓ

[£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...15ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 9...15ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 2...14ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 7...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...13ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 6...13ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...13ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 7...13ÔC.

fiÌÔÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÚÔ·ÙÂÈ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙËÓ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó‰Âıԇ̠̠ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙ¤˜ Ì ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ∫·Ù˯ÒÚÈ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È Ï‹Ú˘ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ. §¿‚·Ì ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Û¯ÂÙÈÎfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ηıÒ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ‚Ú‡Û˜ ÂχıÂÚ˘ Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ÚÔ‹˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ¢∂À∞ªμ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙË ¯Ú¤ˆÛË ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ηٷӿψÛ˘” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ∂ÈϤÔÓ, ı¤ÏÂÈ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Ù˘ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· χ̷ٷ Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “¢ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. Œ¯Ô˘Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· Î·È ı· ÙË ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓÙ·¯ıԇ̠ÛÙË ¢∂À∞ªμ, ·˘ÙfiÌ·Ù· Ù˘ ·Ú·¯ˆÚԇ̠ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘‰·ÙÈÎÒÓ Ì·˜ fiÚˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ, ‚‚·›ˆ˜, Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ Ì·˜ fiÚˆÓ ÙÔ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ԢÌ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË Ë ¢∂À∞ªμ, ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ‰È·‚‚·›ˆÛ‹ Ù˘ fiÙÈ ı· ‰Â¯Ù› Ù· χ̷ٷ. øÛÙfiÛÔ, ÚÔÛˆÈο ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ηٷϋÍÔ˘Ì Û Ï‹ÚË Û˘Ìʈӛ·” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË.

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A] °È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜, Ô˘ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‚·ıÌÈ·›· ı· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÈÛ¯˘Ú¿ ·Ú¯Èο ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ πfiÓÈÔ, ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Î·È ÙË ¢˘ÙÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÙË Ó‡¯Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ÙÔÈο ÛÙ· ÂÏ¿ÁË 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.


3 ™∞μμ∞Δ√ 7 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

∞ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÁˆÁ¤˜

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ŒÓ· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ Ì›ÏËÛÂ. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ‹ÙÙ· ÁÈ·Ù› Ô ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌfiÚÂÛ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÔÌ·Ïfi ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÏ›‰· ÛÙÔ ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ·”. ∂› fiÙÈ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ‰ËÏÒÓÂÈ “∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “√ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ, ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ÂÓÙfi˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ú·Á¿ÁÂÈ ·Í›Â˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔÓ Î˘ÓÈÛÌfi, ÙÔÓ Î·ÚÈÂÚÈÛÌfi, ÙÔ Ï·˚ÊÛÙ¿ÈÏ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜”. ¡· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î˘ÓÈÛÌfi, ÙÔÓ Î·ÚÈÂÚÈÛÌfi, ÙÔ Ï·˚ÊÛÙ¿ÈÏ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™À¡; ÕÚ¯ÈÛÂ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ΔÛ›Ú·;

√ ¯ˆÚÈÎfi˜

“∂΂ȷÛÙÈο” ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ μfiÏÔ˘ (¢∂À∞ªμ) Î·È ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡, ºÂÚÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¢∂À∞ªμ ˙ËÙ› ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Ù˘ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙÒÓ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔÔı¤ÙËÛË ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙÒÓ Û ¤Ó· ¢‹ÌÔ Ì ÂηÙfi ‚Ú‡Û˜ ÂχıÂÚ˘ ÚÔ‹˜, ηıÒ˜ ı· ÍÂÛËΈı› Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ Û˘Ìʈӛ˜ Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Â΂ȷÛÙÈο οÔÈÔÈ ı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ª¿Ó·˜” . ∏ ·È¯Ì‹ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È “ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ” ÚfiÛˆ· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ...

∫fiÓÙÚ· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 150.000 ¢ÚÒ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ÃÚ. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜ ·¤‰ˆÛ ÙË ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ·È¯Ì¤˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. °È¿Ó. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô Î. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô˜ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È ‹Ù·Ó Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÔ 2008 ÂÓ¤ÎÚÈÓ ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· ηٷ„‹ÊÈÛÂ, ‹Ù·Ó Ë ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô “ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ Ó· ÌË Ï·˚Λ˙ÂÈ” , Ì ÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. μ.∫.

ªÈÎÚ‹ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ¢ÂÓ ‚Ú‹ÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, Ó· ÚÔÛηϤÛÂÈ Û ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ™ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ‹Á·Ó ÌfiÓÔ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ “√ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ” , ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÈηÓÔÔ›ËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë. √ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ¿ÓÙˆ˜, ·Ó¤Ù˘Í ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ Î·È ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “·fiÓÙ˜” . “∏ ¢ڇÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Û›ڈÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ Â˘·ÈÛıËÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÂÊÈÎÙ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

∫∞Δ. Δ∞™

ŒÏÂÁ¯ÔÈ ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙÔ˘˜ η˘ÛÙ‹Ú˜ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ıÂÚÌ¿ÓÛÂˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫·È ÌÈ·˜ Ô˘ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÙ›ÚÈ·, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ı· ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰Ô‡Ì ηٿ fiÛÔ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î›ÌÂÓ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ·fi ·˘Ù¤˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÌË ¯·ÚÈÛÙ› Û ηӤӷ.

¢Ú·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ηٿ ÙËÓ ÚÔۤϢÛË Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ∫·È Â‰Ò ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÌ‚·ÏˆÌ·ÙÈΤ˜ χÛÂȘ, fiˆ˜ ÔÈ ·ÏÏfiÌÂÓÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰Ú·ÛÙÈο ̤ÙÚ·, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÔÏÈÙÈο. ¶Ú¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ¿ÌÂÛ· Ó· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡∞ª ÁÈ· ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·fi ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÈ·˜ Î·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Î·È Ë Î¿ıÔ‰Ô˜ ÚÔ˜ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Î·È μfiÏÔ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË. ÕÌÂÛ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ Î·Îfi ‰ÂÓ ·ÚÁ› Ó· Û˘Ì‚Â›. °.•.

°.•

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·Ó›Î·

“∞˘Ù‹ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ¤ÓÙ ÌËÓÒÓ ¤ÏËÍ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ¶‹Ú·Ì ÙȘ ÂÁÎÚÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ÁÈ· fiÏ·, Ù· ÌÂÛԉȷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌË ·Ú¯Èο ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. Œ¯Ô˘Ó ÎÔ› Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÎÏ›۷ÌÂ Î·È Ù˘Èο Î·È ÙËÓ ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ‰È¿ÊÔÚ¿. ∏ ÂÓÙ·ÏÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ μ’ ∂ÊÔÚ›·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘” . ∏ ‰‹ÏˆÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Î. £·Ó¿ÛË ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿. ŒÁÈÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, ÌfiÏȘ 20 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, ·fi ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. ¢¤Î· Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ “ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·” ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ·ÁˆÁ¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ Â¿Ó ‰ÂÓ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Ï‹ÚˆÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Â› ¤ÓÙ ̋Ó˜. ŒÙÛÈ ı· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ 170.000 ¢ÚÒ. √È ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ fï˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜. “Δ· ÏËÚÒÛ·Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·, Îfi„·Ì ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· Îfi„Ô˘ÌÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿” , ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÓÂÈ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿, Ô˘ ¤ÁÈÓ ۯ‰fiÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·.

™˘ÓÂÚÁ·Û›·

ΔÔ˘˜ ‚ÔχÂÈ √È Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÈ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ·ÔηχÙÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ÊÔÚ¤· Â›Ó·È fiÓÂȉԘ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∏ ϤÍË “Ì·Î¿ÏÈÎÔ” Â›Ó·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈ΋ ÁÈ· Ù· Ì·Î¿ÏÈη... Δ¿ÍË ÛÙÔ ¯¿Ô˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÈ Î·È ÂÂȉ‹ ʈ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. £· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ‚‚·›ˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ÁÈ· ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó, ÌfiÏȘ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ·ÔÊ·Óı› Û ...η̛· ÂÓÙ·ÂÙ›·. ∏ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ڢıÌÔ‡˜ “¯ÂÏÒÓ·˜” Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÙÔ‡ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤ÚıÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜. ª¤¯ÚÈ Ó· ·ÔÊ·Óı› Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î¿ı ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ı· ¤¯ÂÈ Í¯·ÛÙ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘˜. μÔÏÈÎfi.

¢˘Ô “ͤÓÔÈ” ¢ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È, ‰ÂÓ Û˘Á¯ÚˆÙ›˙ÔÓÙ·È, ‰ÂÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Î. ¡. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î. §ËÌÓÈfi. ∂›Ó·È “·¤Ó·ÓÙÈ” Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿.

ª¤ÙÚ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ™Â ÌfiÓÈÌÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ·Ú¿ ÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔ §ÈÌÂӷگ›Ô. ∂Âȉ‹ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ Î. ™Ô‡ÚÏ· ˙‹ÙËÛ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ “√§μ ∞.∂.” Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ (¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, √§μ ∞.∂., §ÈÌÂӷگ›Ô, ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·), ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ª¤¯ÚÈ Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì·, Ô ‰‹ÌÔ˜ ˙ËÙ¿ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· fiˆ˜ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ¤ÙÚÈÓˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ.

¢ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó...

∂º∂ƒ∂ ™Δ√¡ Δ√¶√ ÂÚ›È·, ÔÚ‡ÂÙ·È Û·Ó ÎfiÌÌ· Ì ÂÚ›È·. ΔÚ›· Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·. ΔÔ ÚÒÙÔ, Ë ·ÓÙÂÏ‹˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋˜. ΔȘ Ù·›ÂÈ; √ ηÓ›˜. √ÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·Ú¯ËÁÈÎfi ÌÏÔÎ ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ · Ì Ì· ÌÏÔÌ, Û·Ó Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Û ηÏÏÈÛÙ›· Á˘ÌÓÈÛÙÒÓ. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ. ∞ÓÙ› ÁÈ· ÙÚ·Áˆ‰›·, οı·ÚÛË Î·È Ï‡ÙÚˆÛË, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ηڷʷÚÛ¿Ú· ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛË. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, Ë È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ÁÂÓÈÎÔÏÔÁ›·. ΔÈ Â›Ì·ÛÙÂ, ‚Ú ·È‰È¿; ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ¢ÂÍÈ¿. ΔÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; ΔÔ ÙÚÔ¿ÚÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi. ∞fi ÙÔÓ ªËÙÛÔÙ¿ÎË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ∫·Ú·Ì·ÓÏÈÛÌfi. ™·Ó Ó· ÌË Û˘Ó¤‚Ë Ù›ÔÙ· ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ̤¯ÚÈ Â‰Ò. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ, Ô ÙÚfiÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÓfiÌËÛË ÙˆÓ ·ÌÓÒÓ. ∂‰Ò ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÎÔÏÔ΢ıÈ¿. ΔÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ó· ÙÔÓ ÂÎϤÍÂÈ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi. ª·. ∫·È ÁÈ·Ù› fi¯È Ù· ̤ÏË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÙÒÓ; ª·. ∫·È ÁÈ·Ù› fi¯È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ Á·Ï¿˙ÈˆÓ ÛËÌ·ÈÒÓ; ¶·È‰È¿, ÌËÓ ÙÛ·ÎÒÓÂÛÙÂ. Œ¯ˆ ÚfiÙ·ÛË. ¡· ÙÔÓ ÂÎϤÍÂÙ Ì ÎÏ‹ÚˆÛË. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ·Ú’ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‚¿Ú· ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, Ó· Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ÂÚÂÈ›ˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ!

∏ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ù˘ ™ËÈ¿‰Ô˜ ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ™Ù. μ·ÎԇϷ ·Ú¤Ï·‚ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠ̠ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ‰ˆÚ¿˜. ΔÔ Ó¤Ô fi¯ËÌ· ·Ú·Ï‹ÊıËÎÂ Î·È ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ÛÙfiÏÔ, ˆÛÙfiÛÔ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¿ÓÔÈÍË. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ›ٷÈ.

(Δ∞ ¡∂∞)

μ.∫.

¢ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ Ï‹ÍÂÈ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Î·È ‰‹ÏˆÛË ¤Î·ÓÂ Ô Î. ∫·ԇϷ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ “ÂÚÁÔÏ·‚Èο” ÙÔ ı¤Ì·. “∞Ó ‰È·ÓÔËıÔ‡Ó Ó· Îfi„Ô˘Ó ‰ÈÏ¿ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ı· οӈ ÌËÓ‡ÛÂȘ Û fiÏÔ˘˜,. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ Î·È ÛÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÂÏ›ˆÛ” .. ›Â Î·È ÂÏ¿ÏËÛÂ.

¢ÂÓ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ∞›ÛıËÛË ¤Î·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Ë ‰‹ÏˆÛË ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ ÛÊÚ·Á›‰· Ô˘ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. “∂›‰· ÛÙËÓ ÛÊÚ·Á›‰· ÌÔ˘ Û ·fi‰ÂÈÍË Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È Î·Ó›˜ Ì· ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ‰ÂÓ ÚÒÙËÛ ÌÈÛ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. √‡ÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 7 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

∫·Ù¤ÛÙÚ„·Ó ÙÔ ÌÓ‹Ì·

£·ÚÛ›ÙÂ, ˆ ¡Â·Ôϛ٘ “K‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, ¶ÚÈÓ ·fi 32 ¯ÚfiÓÈ·, Ô ˘ÔÁڿʈÓ, ÛÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘ “EÓ ¡Â·fiÏÂÈ” , ¯¿Ú·ÛÛ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÂÏÂÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜: ŒÓ· - Ì¿ÙÈ ·fiÚ·ÙÔ˘ ¶ÔχÊËÌÔ˘ - ˆ¯ÚÔÁ¿Ï·˙Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÙÔ˘ Âı·Ì¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏ›ıˆÌ· ı· ‰ˆ. øڛ̷۷ fiÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËη. ª· Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Â‰Ò ¢ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ È· ÙˆÓ ÏfiÊˆÓ ÌÈ·Ó ÔÛÌ‹ ·fi ı˘Ì¿ÚÈ. ™‹ÌÂÚ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ·. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜, ·ÓÙÈηٷÛÙ‹Ûˆ ÙÔ “ˆÚ›Ì·Û·” Ì ÙÔ “ÁÂÚÓÒ” . ◊ Ì ÙÔ “‚Ô‡ÏÈ·Í· ÙÚȘ ·ÏÏ¿ ÂÈ˙Ò” . μϤÂÙÂ, ‰Ò, ÛÙËÓ ÂÓÙfiÈ· ªÂÛÔÔÙ·Ì›·, ÙË ¡Â¿ÔÏË, ÙÔ’ ¯Ô˘Ì ÎÈ ·˘Ùfi. ŸÙ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ

√ Î. ∑·Á·ÏÈÒÙ˘ ∏Ï›·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫‡ÚÈ ¢/ÓÙ¿ ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘ ÙÔ ∞ÂÚÈÓfi, Ô‡Ù ÔÈ ÓÂÎÚÔ› Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ·. ∫¿ÔÈÔÈ, Ì ÁÔÓ›‰È· ÎÔÙÛ·Ì·‰ÈÛÌÔ‡, ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔÈ ·’ Ù· ÌÈÎÚfi‚È· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô‡Ù ÙÔÓ ÈÂÚ¤· Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙÔÓ ¿ÌÂÛ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ, η٤ÛÙÚ„·Ó ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ª¿Ó·˜ ÌÔ˘, ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔÓ Ù¿ÊÔ Ù˘ Î·È ¤‚·Ï·Ó ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚfi ̤۷ Î·È ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ·˘Ùfi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Î·È ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Î·È ÔÈ Ù¿ÊÔÈ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ ÌÓ‹Ì· Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÌÔ˘ ¤Ù˘¯Â Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ‰ÂÍÈ¿ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘, ›ÛÙ¢·Ó ÔÈ ·¯Ú›ÔÈ fiÙÈ ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÓÂÎÚfi ÛÙË “‚ÈÙÚ›Ó·” ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ ÙÔÓ ÙÈÌÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÚÚˆÛÙË̤ÓÔ ÂÁˆÈÛÌfi ÙÔ˘˜ fiÙÈ Â›Ó·È “ÔÈ Î¿ÔÈÔÈ” . √ Ù¿ÊÔ˜ Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ Ô ÈÂÚfiÙÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÌÂ Û˘Ó¤‰Â Ì ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘. ŸÙ·Ó η٤‚·ÈÓ· ‹Á·ÈÓ· Ó· ·Ó¿„ˆ ¤Ó· ÎÂÚ¿ÎÈ fiˆ˜ οÓÔ˘Ó fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·’ ÙË ÌÈÎÚ‹ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ∫·È ‰Â ‰È·ÓÔÂ›Ù·È Î·Ó¤Ó·˜ Û˘¯ˆÚÈ·Ófi˜ ‹ ͤÓÔ˜ Ó· ÙÔÓ ÂÈÚ¿ÍÂÈ. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ ‚¿Ú‚·ÚÔÈ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Û¤‚ÔÓÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ™Ù· ·È‰Èο Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÁÂÚÔÓÙfiÙÂÚÔÈ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÊÔ‚›ÛÔ˘Ó Ì·˜ ̛ϷÁ·Ó ÁÈ· ‚ÚÈÎfiϷΘ Î·È Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÌÓ‹Ì·Ù· Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù¿ÊÔ˘˜ Ó· ÌÔ˘Ó Ì¤Û·. ¶Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ·Ó ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË, ı· Ì·˜ Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÏÂÁ·Ó ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· ›‰È·, ‰ËÏ·‰‹ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÌÓ‹Ì·Ù· Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù¿ÊÔ˘˜ ÓÂÎÚÒÓ. ¶·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ô ÂÎÏÂÎÙfi˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÓ‹Ì· Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙȘ ÈÂÚ¤˜

·Ú·‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ËÛ˘¯·ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Ì·˜. 줂·È· Ë ·Á·ı‹ ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÌÔ˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÔÏÔ˙ÒÓÙ·ÓË Ì¤Û· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ fiÛÔ ı· ˙ˆ, fiˆ˜ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜, ÛÙȘ ηډȤ˜ fiÏˆÓ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙˆÓ ÊÈÏ‹Û˘¯ˆÓ ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÓÙÚÔ‹ Î·È ÔÚÁ‹ ÁÈ· ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ οÔÈˆÓ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ó Û·Ó “‚ÚÈÎfiϷΘ” ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ” .

¢‹ÌÔ˜ ºÂÚÒÓ Î·È ¢∂À∞ªμ √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÂÚÒÓ Î. ∫. ∫·Ó¿Ú˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ¤ÁÎÚÈÙ˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ Ù˘ 6˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· 3, ÛÙÔ Û¯fiÏÈfi Û·˜ “∂›¯·Ó Ì˘ÛÙÈÎfi” , ·Ó·Ê¤ÚÂÛÙ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ¢∂À∞ªμ ÛÙȘ 5-11-2009, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘ËÚÂÛ›·˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ ¢‹ÌˆÓ ºÂÚÒÓ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, Ô˘ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÚÁ· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·˘ÙÒÓ, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ¢∂À∞ªμ,

Û˘ÓÙÔ›Ù˜ Ì·˜ „¿¯ÓÔ˘Ó ·ÏÒ˜ ÙȘ ÔÌڤϘ ÙÔ˘˜, ÂÌ›˜ ÚÔÛ¢¯fiÌ·ÛÙÂ: ¡· ÌËÓ ·Ó¤‚ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙÚ·Á¿ÏÔ˘˜. ¡· ÌËÓ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ͷӿ ÂÍ·›ÛȘ, ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ Ì·˜, ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂȘ ·fi Ï¿ÛË Î·È Ê‡ÏÏ· ÔÍÈ¿˜ ‹ ÂÏ¿ÙÔ˘. 줂·È· ÂÏ›˙Ô˘Ì ÙÒÚ·, Ì ٷ, ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, “ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ·” , Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó·’ Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ù· Û·ÎÈ¿ Ì ÙËÓ ÔÙ·Ì›ÛÈ· ¿ÌÌÔ. Δ· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ÔÈ Ó¤ÁÚÔÈ, ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÁÈ· Ó· ÙÈı·Û‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ªÈÛÈÛÈ‹-fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¯ÚÔÓÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘, Ô ºfiÎÓÂÚ. £·ÚÛ›ÙÂ, ˆ ¡Â·Ôϛ٘” .

Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ‚¿ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ Ù˘ ∂. ∂˘ÚÒ˘. ∂ÓËÌÂÚˆÙÈο, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ Û‡Û΄Ë, ›¯Â Û·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ı¤Ì·, ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ¤ÓÙ·Í˘ - ÂÓۈ̿وÛ˘ - ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÛÙË ¢∂À∞ªμ, Î·È ÙfiÙÂ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ Âȯ›ÚËÛË Ó· ‰Â¯ı› Ù· χ̷ٷ ÙˆÓ ·Ô¯ÂÙ‡ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù‹˜, ı¤Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘˙ËÙËı› ÂÎ Ó¤Ô˘ Û Ӥ· ‰È·‚ԇϢÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙÂÏÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∫·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÂϤ¯ıË fiÙÈ, Û ÔÚÈṲ̂ӷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¢‹ÌˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙ¤˜ ÏËÓ fï˜, ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ Û οı ·ÚÔ¯‹ ηٷӿψÛ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∫·È ‰Ò, Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ·È, ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙ· ÈÛÙ‡ԢÌÂ, fiÙÈ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ “‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ˘‰ÚfiÌÂÙÚ· ÚÈÓ ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÁÈ·Ù› ı· ÙȘ ¯¿ÛÔ˘Ó” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ·˘Ùfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ‰ÈfiÙÈ: ™Â fiϘ ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙ¤˜, Ï‹Úˆ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘

ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË °È¿ÓÓ˘ ΔÛ›ÁÎÚ·˜

∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ºÂÚÒÓ (¢∂À∞º). ∫·È ϤÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Ù· ˘‰ÚfiÌÂÙÚ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 1.344, ÛÙÔÓ √ÈÎÈÛÌfi 304 ¶∂μ Û 100, ÛÙÔÓ √ÈÎÈÛÌfi ÃÏfi˘ Û 157, ÛÙÔ ¢.¢. ∞ÂÚÈÓÔ‡ Û 193, ÛÙÔ ¢.¢. ªÈÎÚÔ‡ ¶ÂÚÈ‚ÔÏ·Î›Ô˘ Û 126, ÛÙÔ ¢.¢. ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ºÂÚÒÓ Û 303 Î·È ÛÙÔ ¢.¢. ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Û 324, ‹ÙÔÈ Û‡ÓÔÏÔÓ 2.547 ˘‰ÚfiÌÂÙÚ· ÁÂÓÈο, fiÛ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÚÔ¯¤˜” .

∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ÏηÙÚ¿˙ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ϤÍË “∞ÏηÙÚ¿˙” ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ϤÍË ÁÈ· ÙÔ ı·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ. ŒÙÛÈ ÔÓfiÌ·ÛÂ Ô πÛ·Ófi˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÃÔ˘¿Ó ª·ÓÔ˘¤Ï ÓÙ’ ∞ÁÈ¿Ï· ÙË ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ, fiÙ·Ó Î·Ù¤Ï¢Û ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛÂ. §fiÁˆ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÛËÌ·Û›·˜, ÙÔ 1850, Ô ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ Û ԯ˘Úfi, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ¶ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙÔ 1909 ¤ˆ˜ ÙÔ 1911 ·ÍÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Ê˘Ï·Î‹˜, Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·

ˆ˜ Ô “μÚ¿¯Ô˜” . Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· 80 ¯ÚfiÓÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ΔÔ 1933 ¤Ú·Û ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÔÌÔÛÔӉȷ΋ Ê˘Ï·Î‹ ˘„›ÛÙ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∂Λ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ Î·ÎÔÔÈÔ› Î·È fiÛÔÈ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ. ™Ù· 29 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, ÙÚfiÊÈÌÔ› Ù˘ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÁοÓÎÁÛÙÂÚ, fiˆ˜ Ô ∞Ï ∫·fiÓÂ. ™ÙÔ ∞ÏηÙÚ¿˙ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÙÚÔÊ‹, ¤Ó‰˘ÛË, ÛÙ¤ÁË Î·È È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. √ÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÚÔÓfiÌÈÔ ¤ÚÂ ӷ ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó. ™Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ·˘Ù¿ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ, „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÌÔ˘ÛÈ΋ Î.¿. ∞fi ÙÔÓ “μÚ¿¯Ô” , ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ÔÙ¤ Ó’ ·Ô‰Ú¿ÛÂÈ Î·Ó›˜. ŸÛÔÈ ÙÔ Â‰›ˆÍ·Ó, ›Ù ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ʇϷΘ, ›Ù ¤ı·Ó·Ó ÛÙ· ·ÁˆÌ¤Ó· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡. ∏ Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ ∞ÏηÙÚ¿˙ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1963. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ˘„ËÏfi, Ô˘ ÚÔÙÈÌ‹ıËÎÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ¯ÒÚ·. ªÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌfi Ù˘, ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ, ·ÚfiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÚÔÙ¿ıËΠӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙ· ÌÓËÌ›· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ˆ˜ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÕÁ·ÏÌ· Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ‹ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ΔÔ 1969 ‰ÈÂΉÈ΋ıËΠ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· Èı·ÁÂÓÒÓ. £¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ¤Ó· ÈӉȿÓÈÎÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ fï˜ ·¤Ù˘¯Â Î·È ÙÔ 1973 ÙÔ ∞ÏηÙÚ¿˙ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÂıÓÈÎfi ¿ÚÎÔ. ™‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ‰¤¯ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÂÈÛΤÙ˜ ÂÙËÛ›ˆ˜” .

¡’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ì˘·Ï¿, Ó’ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ÛÙfiÌ·Ù· Â›Ó·È Ë ÂÈÙ·Á‹ Ù˘ ‚¿Û˘ Ù˘ ¡.¢. °Ú¿ÊÂÈ Ô ∫ˆÙԇϷ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ¡.¢.

“¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ¶·™Ô∫ Ì ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿, fi¯È ÂÂȉ‹ ›ÛÙ„·Ó ÛÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‹ ÛÙȘ „‡ÙÈΘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‹‰Ë ηٷÚÚ¤Ô˘Ó Ë Ì›· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ∞ÏÏ¿ ‰ÈfiÙÈ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ó Ì ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙËÓ ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ fiÊÂÈÏÂ. °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ê¿ÓËΠ۷ Ó· ÌËÓ ÙËÓ Ù›ÌËÛÂ; °È· ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜... - ¶ÚÒÙÔÓ, ·ÔÍÂÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ·ÛÎÒÓÙ·˜ Ì›· “˘„ËÏ‹” ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ̤Û˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· Ì›· ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. - ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ¤‰ˆÛ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Âȉ·„›Ï¢ÛË Ì›·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È fi¯È ÛÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ÚÔÒıËÛË ·Î¤ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È Î·›ÚÈˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. - ΔÚ›ÙÔÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, οÔÈ· ÚfiÛˆ· Ô˘ Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ‹ ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘˜, ÂͤıÂÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ‹ ÔÈ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤ÊÙ·ÈÍ·Ó, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ¤Ó· ‡ÊÔ˜ Î·È ¤Ó· ‹ıÔ˜, Ô˘

ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·›ÛıËÌ·. ¶¿Ì ͷӿ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË, ‰ËÏ·‰‹, fiÙÈ ÛÙË ¡¢ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ¿ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ. °È·Ù› ÙÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ ·˘Ùfi; ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÏÏË ÂÍ‹ÁËÛË, ·fi ÙÔ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Û ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ËÁ·›ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ™ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, ÔÈ Û‡Ó‰ÚÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Â› Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì›· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·fi ÙË ÛÙÂϯȷ΋ ‚¿ÛË. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ù· ÌÂÛ·›· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Â˘¯¤ÚÂÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂΉԯ‹ ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ‹ÙÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë ¡¢ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· Ù˘, ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ù˘. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ¡¢ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ˆ˜ Ô·‰Ô› Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ „ËÊÔÊfiÚÔÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÈ

¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ì·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛˆ Ì χË, fiÙÈ Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ̛· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ, ·ÊÂÓfi˜ ÛÙ· ÚÔÛˆÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘˜. ∫·È fi¯È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ·›ÙÈ· Ù˘ ‹ÙÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· Û˘Ó·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ, ‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÚfiÛˆ· Ù· ÔÔ›· ı· ¤ÚÂ ηÓÔÓÈο Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó, ›Ù ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ›Ù ˆ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜, ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹. £· ’Ó·È Â˘¯‹˜ ¤ÚÁÔ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÔÈ Ï›ÁÔÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ì˘·Ï¿ Î·È ÔÈ ÔÏÏÔ› Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ÛÙfiÌ·Ù∞. ¢ÈfiÙÈ Ì ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›· Î·È ÙË ÛȈ‹, fi¯È ÌfiÓÔ ‰Â ı· ‰Ô‡Ì ӷ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÎÚ›ÛË ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ··Í›ˆÛ˘ Ô˘ ͤÛ·Û ÛÙË ¡¢ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÔÎ ÛÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È” .


™∞μμ∞Δ√ 7 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™˘ÌʈÓ›Ù Ì ÙËÓ “·fiÛ˘ÚÛË” ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ; °È¿ÓÓ˘ ΔÛÈ̂ڷΛ‰Ë˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“™Â ηÈÚfi ÎÚ›Û˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ̤ÙÚÔ “ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜” Î·È ¤ÚÂ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·ÏÏÔ‡. ÕÏψÛÙ fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ı· ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·Ó Û ·ÁÔÚ¤˜ π.Ã. Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡·Ì ¿ÏϘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÁÈ·Ù› ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·” .

™ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ΔÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÂÈÎÚ·Ù› Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜, οıÂÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÛˆÛÙ¿ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Â˙Ô›. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ η̤ÓÔ˘˜ Ï·ÌÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ Ó· ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ Ë ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ÒÚ·˜, Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Î·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ Û˘Ó¿Ì· Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ù˘ÊÏ¿ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘. √È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·Ì¤ÓˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ Î·È ÙË Û˘Ó¯‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜. μ.∫.

Õ΢ ™·Ì·ÚÙ˙‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜

ΔÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ

“◊Ù·Ó ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Î·È ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÈÓËı› Ë ·ÁÔÚ¿. ∫·ÎÒ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÏ›˙ˆ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â·ÓÂͤٷÛË” .

£Â·ÓÒ ª¿ÓÔ˘ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“◊Ù·Ó ıÂÙÈÎfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ∏ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ π.Ã. Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ú˘·›ÓÂÙ·È Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ ·fi Ù· ÍÂÂÚ·Ṳ̂Ó˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ·” .

¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜

“◊Ù·Ó ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÎÔÛÙÔ‚fiÚÔ Î·È fi¯È ·Ó·Áη›Ô ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ù· 500 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· Ì ¯·ÚÔÔ›ËÛ” .

¡· οÓÔ˘Ì ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ‹ fi¯È; ∂›Ó·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ηıÒ˜ ı· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ∏ ·ÁˆÓ›· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ·ÛʷϤ˜ ›ӷÈ. √È È·ÙÚÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÓÔ˘ıÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ›. °È·Ù› fï˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È; ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ·. §¤Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Ê·Ó› Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶fiÛÔ ‚¿ıÔ˜ fï˜; ∏ Ó¤· ÁÚ›Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÎÙ˘‹ÛÂÈ Û ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ Î‡Ì· Ù˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ÕÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ: ‹ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ıԇ̠·fi ÙÔÓ Èfi ‹ ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ. º.™.

∑ËÙÂ›Ù·È Ï‡ÛË ∫ÏÂÈÛÙ‹, ¤ÛÙˆ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ë ™Ù¤ÁË ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ ·fi ¯ı˜, Î·È ϤÔÓ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ï‡ÛË ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ 11 ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. Δ· ¤ÍÈ ·fi ·˘Ù¿, ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Èı·Ófiٷٷ ÛÂ Û˘ÁÁÂÓÈο Î·È ÊÈÏÈο Û›ÙÈ·, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ¿ÏÏ· ¤ÓÙÂ, ‚Ú¤ıËΠ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ ·ÏÈfi √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÂÈ̤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∫ÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËı› Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÌÈ·˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋˜ χÛ˘. °.•.

ΔËÓ Â·ÙË̤ÓË ¡¤· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Û fiÏ· Ù· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔÈfiÓÙ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ Á¿Ï· ˘¤ÁÚ·„Â Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. §Ô‡Î·

™ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ô ÌÈÛfi˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜... ¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

√È ·ÔÛ¿ÛÂȘ ™Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Ù· Û¯ÔÏ›·, ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ÎÂÓ¿. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·˘ÙÔ› ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 1.013 ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. ∫·È ÙÈ ı· οÓÂÈ Ì’ ·˘ÙÔ‡˜; ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 250 ÔÈ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. ª‹ˆ˜ ı· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ οÔÈˆÓ ·’ ·˘ÙÒÓ; ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·ÓÂ. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ı¤ÏÔÓÙ·˜ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Îϛ̷ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ηο ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È ηϿ οÓÂÈ. ∞ÏÏ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ˘Ô¯Úˆı› Ó· οÓÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· °Ú·Ê›· ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó; ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÛÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ù· °Ú·Ê›·, οÙÈ Ô˘ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙ· π∂∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó 50 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. ™Â Ï›ÁÔ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. º.™.

∫·ÙÛ¤ÏË. ∏ ‰È¿Ù·ÍË ÚfiÎÂÈÙ·È Î·ÏÒ˜ ¯fiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∞Í›˙ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ·Ó·‚ÔÏ‹. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. °. μÏ¿¯Ô Î·È Ë ‰È¿Ù·ÍË ¤ÚÂ ӷ ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó·. ∏ ˘ÔÌÔÓ‹ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÂÍ·ÓÙÏ›ٷÈ, ηıÒ˜ ÛÙÔ Â›Ì·¯Ô ˙‹ÙËÌ· Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Â·ÙË̤ÓË, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÛÎfi... μ.∫.

Δ· ÂÓÔ›ÎÈ· ™ÙÔ ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ‰Ë-

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· Ô˘ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ηχ„ÂÈ ÛÙÂÁ·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ. ∫·È ‚¤‚·È· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÛÔ Ï¿ıÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ÙÚȯÔÙÔÌËı› ·Ú¯Èο ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, º˘ÙfiÎÔ), ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î¿ÌÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ fiÏ˘, fiÔ˘ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ı· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. °È·Ù› ϤÔÓ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Ó· ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ ¯ÒÚÔ˘˜, ÎÙ›ÚÈ·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, fiÔ˘ ‚ÚÂÈ, Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ì¿ıËÌ·. ∫·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ì¿ÏÏÔÓ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. º.™.

7 ¡√∂ªμƒπ√À 1979

EÈ̤ÏÂÈ·: ∫. Δ∞™™√¶√À§√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

/5

¡¤Ô˜ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ∞ı. ¢·ÏηÊԇ΢ “™˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡ÔÌ·Ú¯ÒÓ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ˆ˜ Ó¤Ô˜ ¡Ô̿گ˘ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Ô ∞ı. ¢·ÏηÊԇ΢, Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÙÒÚ· ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ” . √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÚÔÛÎÏ‹ıËΠÛÙË ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ¶ÚÂۂ›· “√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ªÈ¯. ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ˝ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÚÔÛÎÏËı›˜ Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙË ‰ÂÍ›ˆÛË Ô˘ ı· ‰Ôı› ·fi„ ÛÙË ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋ ÚÂۂ›· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ 62· Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ √ÎÙˆ‚ÚÈ·Ó‹˜ ∂·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ 1917 ÛÙË ƒˆÛ›·” . Δ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ Ï¿‰È “∏ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ·fi 95 ̤¯ÚÈ 80,50 ÙÔ ÎÈÏfi Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ó¤·˜ ÂÛԉ›·˜, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ °È¿ÓÓ˘ ªÔ‡ÙÔ˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È ¤Ó· ¿ÓÔÈÁÌ· ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ˘„ËÏÔÙ¤ÚˆÓ ÔÈÔًوӔ .

¡ÂÎÚÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· 100.000 ÁÈ·È¿ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· “¡ÂÎÚÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· 100.000 ÁÈ·È¿ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞ÈÙ›· Ë 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Îϛ̷η fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ “ÁÈ·Ù› Ë ¶ÔÏÈÙ›· ‹Ú ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÛÂÈÚ¿ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Â˘ı¤ˆ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹” .

Τ˜ ˙Ë̛˜ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 500 Û›ÙÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜, Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - Ì ‚¿ÛË Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó - ·fi ÙÔÓ Úˆ˚Ófi ÈÛ¯˘Úfi ÛÂÈÛÌfi - ÈÛ¯‡Ô˜ 5,5 ‚·ıÌÒÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ - Ô˘ ¤ÏËÍ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ· Î·È ¤ÁÈÓ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ·ÈÛıËÙfi˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ” .

πÛ¯˘Úfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Ì ı‡Ì·Ù· ÛÙË £ÂÛÚˆÙ›· “ŒÓ·˜ ÓÂÎÚfi˜, 3 ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÛÙÂÁÔÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙ· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿, ηıÒ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÛÙË £ÂÛÚˆÙ›·. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË ¡·Ì›ÌÈ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ √∏∂ Ó· Ô‰ËÁËı› Ë ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. ∏ ¡·Ì›ÌÈ· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋ ·Ó‹Î ÛÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋.

¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 74 ÂÙÒÓ, Ô Û˘Óı¤Ù˘ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ó›Û·Ï˘, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· “™Â ÌÈ· Ó‡¯Ù· ÌÔ˘ ë¯ÂȘ οÓÂÈ ¿ÛÚ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿” , “ª¤Û’ ÛÙ˘ ¶fiÏ˘ ÙÔ ¯·Ì¿Ì” , “πÛÙÔÚ›· ÌÔ˘, ·Ì·ÚÙ›· ÌÔ˘” , “∏ „˘¯‹ ÙÔ˘ Ì¿Áη” , “∞Ó Î¿Óˆ ¿Ù·ÎÙË ˙ˆ‹” , “∫·ÏÔÁÂÚ¿ÎÈ ı· ÁÂÓÒ” , “∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿” Î.¿.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

™ABBATO 7 NOEMBPIOY 2009

∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ‰È‹ÌÂÚÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

∑˘ÌÒÛÂȘ ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ∫ÔڇʈÛË ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ∞£∏¡∞, 6.

∫·Ù¿ÚÁËÛË ‚¿Û˘ ÙÔ˘ 10 ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ∞∂π Î·È Δ∂π ˙ËÙ¿ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·

ÂÎÈÓ¿ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ‰È‹ÌÂÚÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ΔÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ‰È‹ÌÂÚÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡¢ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ. Δ· ÂÈÙÂÏ›· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡¢, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Èԇʷ.

∞£∏¡∞, 6.

£¤Ì· ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ 10 ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· Δ∂π Ù¤ıËΠÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹, °. ª·ÌÈÓÈÒÙË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “ΔÔ μ‹Ì·” , ÙÔ ı¤Ì· ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ °™∂∂, Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË ·fi ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ªÂ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Â›Û˘, η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‹ ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙÔ 2011. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ Î·È ı· ·Ú·‰fiÛÂÈ Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙȘ 20 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ô ÂıÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·˜ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Â›ÛËÌ· Ë ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹, Ë ÔÔ›· Èı·Ófiٷٷ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÂıÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Â›Û˘ ÙËÓ ·ÔÌ˘ıÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ (ÙÂÛÙ) Ô˘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ∂ıÓÈÎfi ∞ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÌÂÏÂÙ¿Ù·È ·Ó ÙÔ ∞ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ó· ÂÁÁÚ·Ê› Û ۯÔÏ‹ ÚÔÙ›ÌËÛ‹˜ ÙÔ˘, ‹ Â¿Ó ı· ‰›ÓÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË.

¶ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÚÈÊÈÊ› ÛÙË §¿ÚÈÛ· §∞ƒπ™∞, 6.

Ÿ¯È ÌfiÓÔ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ ηϿ “‰È·‚·Ṳ̂ÓÔÈ” ‹Ù·Ó ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ Ô˘ ¯Ù‡ËÛ·Ó Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÚÈÊÈÊ› ÁÓˆÛÙfi ηٿÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ·! ÕÁÓˆÛÙÔ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ, Ë ÙÔÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ÎÚ¿ÙËÛ ÎÚ˘Ê‹ ÁÈ· Ì›· ÔÏfiÎÏËÚË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙËÓ Â›‰ËÛË Ù˘ ÎÏÔ‹˜! √È ‰Ú¿ÛÙ˜, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙÂ, ¤‰Ú·Û·Ó Ì ·ÛÙÚ·È·›Â˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ª¤Û· Û ϛÁ· ÏÂÙ¿, ¤ÎÔ„·Ó Ù· ηÏ҉ȷ ÙÔ˘ √Δ∂ Î·È Ù˘ ¢∂∏ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ‚˘ı›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ!Œ¯ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÚ‡ËÛ·Ó ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ Î·È ·fi ÂΛ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ªÈ· Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ú‡̷, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ η٤ÁÚ·Ê·Ó ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·.∞fi ÂΛ, Ù· η٤‚·Û·Ó ̤۷ ÛÙËÓ Î·ÚfiÙÛ· ÂÓfi˜ ÊÔÚÙËÁÔ‡ Ô˘ ›¯·Ó ·ÚοÚÂÈ ÛÙËÓ ›Ûˆ ›ÛÔ‰Ô Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÚ·Ùfi ·fi ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. ∞ÊÔ‡ ÙÔ Á¤ÌÈÛ·Ó ÌÂ Û˘Û΢¤˜ οı ›‰Ô˘˜, ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ, ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÙËÓ ÎÏÔ‹ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÎÏÔÈÌ·›ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 60.000 ¢ÚÒ!

ΔÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ›ӷÈ, ¡¢: ÕÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™˘ÓÔ¯‹ - ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë - ¶ÚÔÔÙÈ΋. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 4.459 ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 1.367 ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ, ÔÈ 344 ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÔÈ 2.680 ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÔÈ 68 ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÚÔηÏ› Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜. ªÂ ÙË ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜), Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Â› Ì›· Î·È ϤÔÓ ÒÚ· ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ¡¢, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ηÏfi ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Â¿Ó ¤ÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÛÙË ¡¢. √ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË æˆÌÈ¿‰Ë ÂÓÒ ÂÎÎÚÂÌ› ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘

Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ˘fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Èԇʷ, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Î·È Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. “£· Â›Ó·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÔÙ˘›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Î·È ·˘Ù¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ” Û¯ÔÏ›·˙·Ó ÚԂ‚ÏË̤ӷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. Œˆ˜ ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÔÈ ‰‡Ô ·ÚÈÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù¿ ̤وÔ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ù· ÂÈÙÂÏ›· ÙÔ˘˜ Âȉ›‰ÔÓÙ·Ó Û ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ Û˘ÌÌ·¯›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ›¯·Ó Ù·¯ı› ‹ ‹Ù·Ó Û˘Ì·ıÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘.

§›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ·˘Ï·›· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ. ∏ ºˆÙÂÈÓ‹ ¶ÈÈÏ‹ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ϿıÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÚÔ ‰ÂηÂÙ›·˜ ·ÚÂÏıfiÓ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Û·ÊÒ˜ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÂÓÒ Ô ™›ÌÔ˜ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ¡¢ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ÂÚȯ·Ú¿ÎˆÛË Â¿Ó ÂÎÏÂÁ› Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ªÂ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ Û¯ÔÏ›·Û ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÛÙË ¡¢ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ¡¢ ı· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠ“ÙÈ ¡ÙfiÚ·, ÙÈ °ÈÒÚÁÔ˜”. “¢ÂÓ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi -·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘- Ó· ‚ÁÂÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜; ÁÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÏÔÈfiÓ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ô˘ Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ ı· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ô Â›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È ·Ú¯ÈÂÚ¤·˜ ‰È·ÏÔ΋˜ Î·È Û˘ÎÔÊ¿ÓÙ˘ Î·È Ô Â›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ı· ÈÛÙ‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔ‰fiÙ˘”.

μÔϤ˜ ηٿ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜

º·ÚÌ·ÎÂÚ¿ ‚¤ÏË ·fi ÙÔÓ ∞Ï. ∞Ï·‚¿ÓÔ Ã·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ‹ÙÙ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞, 6.

μÔϤ˜ ηٿ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Û·Û ÙË ÛȈ‹ ÙÔ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ “ÌÂÁ¿ÏË ‹ÙÙ·” ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. √ Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ¤Î·Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ù˘ ¡¿ÓÙÈ·˜ μ·Ï·‚¿ÓË. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “‹Ù·Ó ÂÈÙ˘¯›· Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Î·È ÙÔ Ò˜ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ô ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔ˜ Δ‡Ô˜. ◊Ù·Ó fï˜ ÌÂÁ¿ÏË ‹ÙÙ· ÁÈ·Ù› ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ›¯·Ì ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÙÔ˘ ’89, ›¯·Ì ·Ó·‰Âȯı› ˆ˜ ’∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË’, ›¯·Ì οÓÂÈ ‚‹Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘” √ ›‰ÈÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ‹ÙÙ· ÁÈ·Ù› Ô ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌfiÚÂÛ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÔÌ·Ïfi ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÏ›‰· ÛÙÔ ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ·” ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ › fiÙÈ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ‰ËÏÒÓÂÈ “∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞” ÂÓÒ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ÙÔÓ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ ™À¡, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÔÈ ÔÌÔʈӛ˜, ÔÈ ÏÂÈÔ„Ëʛ˜, ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ô˘ıÂÓ¿. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ∞Ó Ì›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ, Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓË. ∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ·›ÚÓÂÈ Ô͢ÁfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ˆ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ·” . “√ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ, ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ÂÓÙfi˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ú·Á¿ÁÂÈ ·Í›Â˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔÓ Î˘ÓÈÛÌfi, ÙÔÓ Î·ÚÈÂÚÈÛÌfi, ÙÔ Ï·˚ÊÛÙ¿ÈÏ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜” η٤ÏËÍÂ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™ABBATO 7 NOEMBPI√À 2009

ÕÙ˘Ë ÂÈÙÚÔ›· ·fi μڢͤÏϘ - ∂˘ÚˆÎÚ¿Ù˜ ·Ó¿ Ì‹Ó· ı· οÓÔ˘Ó «Ê‡ÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi» ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜

∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ Û ÛÙÂÓfi «Ì·ÚοÚÈÛÌ·» ∫·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙȘ μڢͤÏϘ Î·È ÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË ·ÚÎÂÙ¿ 24ˆÚ· ÚÈÓ ÂÎʈӋÛÂÈ ÙËÓ... Δ˘ ∂πƒ∏¡∏™ ·Ì·Úوϋ ϤÍË Ô ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓ οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ‰È·‰ÚÔÌÔÏÔÁ›· - ÎÈ ¿·ÓÙ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ (spreads). ŸÌˆ˜ ·Ú¿ ÙȘ ·ÂÈϤ˜ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÓÙ›˙ÂÈ Ì οı ¢ηÈÚ›· Ô ÃÔ·Î›Ó ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÔ›: “¢ÂÓ ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Î·Ì›· ¯ÒÚ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ - ÎÈ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜, ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÂÌ›˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ÂÚÁ·Ï›· Î·È ı· Ù· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÔ˘Ì” ϤÓ Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. Δ· “ηٿÏÏËÏ· ÂÚÁ·Ï›·”, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏ· ·fi ÌÈ· ¿Ù˘Ë ÂÈÙÚÔ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ - Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‹‰Ë ۯ‰ȷṲ̂ÓË Î·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰Ú¿ÛË: ™ÙÔ ECOFIN Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Î·È Ë ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

£· οÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÚÔ ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó - Î·È ı· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó Ó¤· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÔÏÏÔ› ıˆÚÔ‡Ó ‚¤‚·ÈË ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ‹ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ - ηıÒ˜ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË - Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘: ΔËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 104-9, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÂ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ı· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·Ó¿ ÂÍ¿ÌËÓÔ ¤ÎıÂÛË ÂÚ·Á̤ӈÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÔÙ¤ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ √¡∂ - ÎÈ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÚfiÎÏËÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ “ÁÈÔ‡ÚÔÁÎÚÔ˘” Ô˘ Ì ÙË ™˘Óı‹ÎË Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Û ıÂÛÌÈÎfi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ fiÚÁ·ÓÔ. ΔÔ... Ì˘ÛÙÈÎfi fï˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ÛÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ Ù˘ ‰È·‰Èη-

Û›·˜ - ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ò˜ ·˘Ù‹ ı· ˘ÏÔÔÈ›ٷÈ. ŒÙÛÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó· ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ ÔÌ¿‰· Â˘ÚˆÎÚ·ÙÒÓ - ¤Ó·˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ‰‡Ô ̤ÏË ÎÈ ¤Ó·˜ ‚ÔËıfi˜ - ı· ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·, ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÂÚ¿ÙËÌ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. £· οÓÔ˘Ó... ʇÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚¿ÛË Ù· ÚfiÙ˘· Ù˘ “ÁÈÔ‡ÚÔÛÙ·Ù” - ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó·

TÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Ù˘ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ AÏÌÔ‡ÓÈ· ÛÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË Î·È Ó· Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙË ‰È·Ú΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, Ë ¤Î‰ËÏË ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· Î·È Ë ‰˘ÛÊÔÚ›· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ - Ù˘

Ÿ

·ÔʇÁÔÓÙ·È ·˘ı·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔÓ º¶∞ Î·È Ù· ÙÂψÓ›·, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÚÔ˜ ÙÔ ∞∂¶ - ·ÏÏ¿, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘-

ٿ͈˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÛÎËÓ›Ô˘. ∏ Ì›· ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ª·Úfi˙Ô, ÓÈÒıÂÈ “η˘Ù‹” ÙËÓ ·Ó¿Û· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ - ΢ڛˆ˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ - Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‰›ÛÙ·˙·Ó Ó· Ù˘ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ·Ù› Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Â‰Ò Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó. °È·Ù› ÂÓ ÔÏ›ÁÔȘ, ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Î. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË ÎÈ ÂÓ Û˘Ó¯›· ÙËÓ ·ı¤ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ÂÛ¯ËÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢., Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· Á›ÓÂÈ “·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜” Ù˘

Á‹˜. ∞ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·˘ÙÔ› ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ - ÔÈ Ôԛ˜, Ê˘ÛÈο, ı· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Â˘ı¤ˆ˜ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. ∫¿ÔÈÔÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ - ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ›ÁÔÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· - ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÙÂÏÈο ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÊÔ‡ ·ÎfiÌË Î·È ÚԂ‚ÏË̤ӷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰Â ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋” Ì ·¤Ó·Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹, ˆÛÙfiÛÔ, Û˘Ó¿‰ÂÈ Î·È Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Ù¿ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, fiÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ Ë È‰¤· ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ - ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ - ÌfiÏȘ ÔÈ ¯ÒÚ˜̤ÏË ÂͤÏıÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË. °È· ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ì›ÏËÛ ¢ı¤ˆ˜ Î·È Ô Î. ¶ÈÛÛ·Ó›, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ECOFIN Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂʤÚÂÙÔ Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È “‚·Ú›‰È”. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· fiÙ·Ó ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ 12,5% ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Û˘ÌÂÚȤϷ‚ Û ·˘Ùfi Î·È ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ù· ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓ· “¿ÛÚË ÙÚ‡·” - ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚÔÛ˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙȘ μڢͤÏϘ. ∫È ·˘Ùfi ÂÓÒ Ô˘‰Â›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ›Ù ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ›Ù ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ̤ÁÂıÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ “¿ÛÚ˘ ÙÚ‡·˜”. ∫ÔÈÓÔÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· “ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤Ó·Ì”.

∫ÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜

∞˘Í¿ÓÔ˘Ó Ù· «ÌÔÊfiÚ» ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ •ÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 4.000 ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ӷ ∞£∏¡∞, 6.

∫ÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÛΤ„Ë ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. √ °. ¶Âٷψً˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ “·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜” ∂ÚˆÙËı›˜ ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÂÚÁ›·, Ô Î. ¶Âٷψً˜ › fiÙÈ “ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË” Î·È fiÙÈ “¤Ó· ·fi Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û‡Ì‚·ÛË Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ”. “√È ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ·ÏÏ¿, ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÔÈÎÙfi ÏÈÌ¿ÓÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ·ÔÙÂÏ› “ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔ¸fiıÂÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë fiÏÔÈ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÊÔÚ›˜, Ó· ÙÔ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ÚÔ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜” ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó -fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ- Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, £. ¶¿Áη-

ÏÔ˜, ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂȉÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ı¤Ì·, Ô Î. ¶Âٷψً˜ › fiÙÈ “·Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂȉÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó”. “∫·Ì›· ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ë §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. “∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û˘ÓÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ÙËÓ fiψÛË” ··ÓÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜.

Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ √§¶ ÙËÓ ΔÚ›ÙË.ΔË ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √§¶ Î·È ÙËÓ Cosco ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Î˘Úˆı› ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· ¤‰ˆÛÂ, Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, Ô Ó¤Ô˜ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √§¶, ˘‡ı˘ÓÔ˜

∂ÁÎψ‚ÈṲ̂ӷ ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ “¶¿Óˆ ·fi 4.000 ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ Â›Ó·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ӷ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿.¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ, ÂÍ·ÓÙÏ‹Û·Ì οı ÂÚÈıÒÚÈÔ ·ÓÔ¯‹˜” › ÛÙÔÓ Flash 96 Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÛÛÈÌ¿Ù˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÎËÚ˘¯ı› Ë ·ÂÚÁ›· ·Ú¿ÓÔÌË Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋.™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 2.000 ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ, Ù· ÔÔ›· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ¿Óˆ ·fi 4.000 Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ӷ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÂÚÁÈÒÓ. Δ· ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¤ˆ˜ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 60.000. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. √È ›‰ÈÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ “¿ÁˆÌ·” Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙËÓ Cosco ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ·-

ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓˆÌÂÚ›Ù˘. ∫ÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (·‡ÚÈÔ) ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ηıÒ˜ ÔÈ ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó¤· 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· Î·È ·Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ.

STOCK

OGGI-SHELTER ÁÔÚ¿˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÎÚÈı› Ë ·ÂÚÁ›· ·Ú¿ÓÔÌË Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂™∂∂ ¢.∞ÚÌÂÓ¿-

΢ Û˘ÁηÏ› ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË Â¿Ó Ë ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÌÔÚ›Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·ÁˆÁ‹˜ ηٿ

∞¡¢ƒπ∫∞-°À¡∞π∫∂π∞ ∂¡¢Àª∞Δ∞ ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 - ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 3Ô˜ √ƒ√º√™

∞¡¢ƒπ∫∞ ∫√™Δ√Àªπ∞ ·fi 90 ú ™∞∫∞∫π∞ ·fi 70 ú ª¶√Àº∞¡ ·fi 80 ú ¶∞¡Δ∂§√¡π∞ ·fi 30 ú ¶√À∫∞ªπ™∞ ·fi 25 ú

°À¡∞π∫∂π∞ ¶∞§Δ√ ·fi 100 ú ™∞∫∞∫π∞ ·fi 45 ú º√À™Δ∂™ ·fi 30 ú ¶∞¡Δ∂§√¡π∞ ·fi 30 ú ¶§∂∫Δ∞ ·fi 20 ú

¢ÂÎÙ¤˜ fiϘ ÔÈ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜

øƒ∂™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™: ¢∂ÀΔ-Δ∂Δ-™∞μ 10.30-13.30 Δƒπ-¶∂ª-¶∞ƒ 10.30-13.30 & 17.30-20.30


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 Δ∂∂: ¡· ·Ó·ÛÙ·Ï› Û˘ÓÔÏÈο Ô ÓfiÌÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 6.

ΔË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ™Ô˘ÊÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ “¿ÁˆÌ·” Ù˘ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ˙ËÙ¿ ÙÔ Δ∂∂. √ˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÙËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ Û Áηڿ˙ Î·È ·Ôı‹Î˜, Ì ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 15% ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ (·fi 20% Ô˘ ‹Ù·Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·). √ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›, ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ™Ô˘ÊÏÈ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Áηڿ˙ Î·È ˘ÔÁ›ˆÓ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó (0,80 ·fi 1,50) ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÁÂÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ΢ڛ· Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË fiÙ·Ó Â›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ı· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ·Ï·Èfi ηıÂÛÙÒ˜. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Ó¤· Ú¿ÍË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ “Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË” . ΔÔ Δ∂∂, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÙÔÓ›ÛÂÈ ˆ˜ ıˆÚ› ·fiÏ˘Ù· Û‡ÌʈÓË Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ËÌÈ˘·›ıÚȈÓ, ηÏ› ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ΢ڛ· Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ·Ó·ÛÙÔÏ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÒÛÙ ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ›‰È· ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ °√∫.

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

∫fiÓÙÚ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂§.∞™. Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜

“∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋” ʇϷÍË ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ - ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô Ó¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∞£∏¡∞, 6.

È ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂§.∞™. Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ηٿÚÁËÛË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ·fi Ù· ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈο ΔÌ‹Ì·Ù· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘-¡¢ ÛÙË μÔ˘Ï‹. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ™. μÔ‡ÁÈ·˜ › fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÂÎ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ʇϷÍË ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ.

√ Î. μÔ‡ÁÈ·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÂÏ‹ÊıË Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙËı›, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ÀÂÓı‡ÌÈÛ ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË 1.5002.000 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ·ÓÙ› Ó· Ê˘Ï¿Ó οÔȘ ÊÔÚ¤˜ “ÎÂÓ¿ ÎÂχÊË” , ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÔϛ˜. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙË ¢ËÌfiÛÈ· Δ¿ÍË, ÃÚ. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘, ÂÈÙ¤ıËΠÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ù· ÂÚ› “‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜” , Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ·ÏÒ˜ -fiˆ˜ ›Â- ÛÙÔ Ó· ·Î˘Úˆı› fi,ÙÈ ¤Î·ÓÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢. √ ›‰ÈÔ˜ ÂͤÊÚ·Û Â›Û˘ ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. “∏ ‚›· Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙˆÓ ·Ó›Î·ÓˆÓ Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ËÙٿٷȔ , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ó¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜, ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÈÙËı¤ÓÙ· ·Ú¯ËÁfi, ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ, μ·Û›ÏË ΔÛÈ·ÙÔ‡Ú·. √ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÚÔÛÙ·Û›·-‰ÈηÈÔÛ‡ÓËηٷÓfiËÛË Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È Ù˘ ∂§.∞™., ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ë ‰›Î·ÈË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ¤Ó·ÓÙÈ fiÏˆÓ Î·È Ë Î·Ù·ÓfiËÛË fiÛˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ûηϛ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. “∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· fiψÓ, Â›Ó·È ·ÙÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌfiÓÔ Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·Ó¿ÁÎË, Û ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ú¢ÛÙfi Î·È ·Úfi‚ÏÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙ԇ̠ۋÌÂÚ·, Ó· ÂÌ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ‰ÂÓ ·Ú·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂ-

ıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 02.30 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜) ›¯·Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ fiÏÔÈ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜. ¡¤Ô˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ Δ˙Ô˚Ù˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂À¶ Î·È ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÚ›ÛÂȘ

Ùˆ›˙ÂÈ Ì ‰˘ÛÈÛÙ›·. ” ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Â›Ó·È ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÛÒÌ· ¤ÓÙÈÌˆÓ Î·È ÈηÓÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÁÒ ı· οӈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘, ÒÛÙ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ó· Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÈÔ Ôχ ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ Û‹ÌÂÚ·. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·ÏÏ¿ ı· ›̷ÛÙ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¢¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, Ô˘ ÙÔÓ Â¤ÏÂÍ·Ó ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜ ·’ fiÔ˘ Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È fiÙÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û¤‚ÂÙ·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ó· ÌËÓ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·˘ı·ÈÚÂÙÒÓÙ·˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ù¿ÛÛÔ˘Ó Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ÓÔÌ›·˜, ÒÛÙÂ Ô ÔÏ›Ù˘ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·-

ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈÚ‹ÓË. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÈηÓÔ‡˜ Î·È ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌˉÂÓÈ΋ ·ÓÔ¯‹ ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜. “ΔËÓ ·ÓÔÌ›· ÙËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÎÙ‹”, ›Â Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜.

∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™Â Û·ÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó 11 ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜. √È ‚·ıȤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ÛÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó 11 ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, Ô Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜, Ô ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜, fiÏÔÈ ÔÈ ÙÌË̷ٿگ˜, Û˘ÓÔÏÈο ¤ÍÈ, η-

™ÙËÓ °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∞ÙÙÈ΋˜, ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ô Ù·Í›·Ú¯Ô˜, π. Δ˙ÒÚÙ˙˘ Î·È ÛÙËÓ °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô Ù·Í›·Ú¯Ô˜, ¡›ÎÔ˜ ∫ÂÏ›‰Ë˜. ™ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ô Ù·Í›·Ú¯Ô˜, πˆ¿ÓÓ˘ §Èԇη˜. ΔÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂§.∞™. Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡, ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ˘·Ú¯ËÁÔ‡, πˆ¿ÓÓË ƒ·¯Ô‚›ÙÛ· Î·È ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁ›Ԣ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÚÔ‹Á·Á ÂÓÓ¤· Ó¤Ô˘˜ Ù·Í›·Ú¯Ô˘˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜, ÔÈ ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·Í›·Ú¯Ô ∂˘ÁÂÓ›· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· Ù›ıÂÙ·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ù˘ ∂§.∞™. ∏ Ù·Í›·Ú¯Ô˜ ƒÂÁÁ›Ó· ¢ÂÛÊÈÓÈÒÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∏ ÙÚ›ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÚÔ‹¯ıË ÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ Ù·Í›·Ú¯Ô˘ Â›Ó·È Ë πˆ¿ÓÓ· ªÂÎÈ¿ÚË. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ¤ÍÈ Â›Ó·È ÔÈ: ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¶·Ó·ÁȈٿ΢, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ˘‰¿Î˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡¿Ó˘, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÷ϿÙÛ˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™·ÍÈÒÓ˘ Î·È ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫ÂÏ›‰Ë˜, ÂÓÒ ·ÔÛÙÚ·Ù‡ıËÎ·Ó ÔÈ ∞ÁÁÂÏÈ΋ §È¿ÙÛÔ˘, ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜ °Ô‡Û˘ Î·È ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ °Î‡ÚÙ˘.

ŒÎÚÈÓ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψÓ

™Ù∂: ¡· ηÙ‰·ÊÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔÈ ∞£∏¡∞, 6.

∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 3500/2009 ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiÏÂˆÓ Ô˘ ÎÙ›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ 31Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1983 Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ “ÓfiÌÔ˘ ΔÚ›ÙÛË” (¡.1337/1983), Ù· ÔÔ›· ¤ÚÂ ηÓÔÓÈο ‹‰Ë Ó· ›¯·Ó ηÙ‰·ÊÈÛÙ›. ∏ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢ÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·-

‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÙËÓ Ófiı¢ÛË Î·È Û˘Ó¯‹ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ™Ù∂. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜, “·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ıÂÌÂÏÈ҉˘ Âȉ›ˆÍË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ¢Èη›Ô˘ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, Ô˘ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘” ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ·, “∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂÏ›ٷÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ì ÙË ı¤ÛÈÛË ¿ÁÈˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ú˘ıÌ›ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜, ·ÛÎÔ‡Ó Ù· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤Ó· ·ÙÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈ-

ÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (¿ÚıÚÔ 5 ·Ú. 1 ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜)”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ” Ô Û‚·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚˆÙ·Ú¯È΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÁÁ˘¿Ù·È ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙËÓ ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfïÓ, Ó· ÚÔ·Û›˙ÂÈ Ù· ÓƠ̂̈˜ Î·È fi¯È ·Ú·Ófï˜ ÎÙËı¤ÓÙ· ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·Á·ı¿, ηıÒ˜ Î·È Ó· Û¤‚ÂÙ·È Î·È Ó· ÚÔ¿ÁÂÈ Ì οı ÚfiÛÊÔÚÔ Ì¤ÛÔ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË

ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔÓ ÓfiÌÔ Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÌË Ù¿ÍË, ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘“Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂. ∫·È ηٷϋÁÂÈ: ” ™ÙË ‰Â Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ı¤ÙÂÈ Û ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ ÌÔ›Ú·, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ·ÓÂÁÂÚı›Û˜ ‹ ‰È·ÚÚ˘ıÌÈÛı›Û˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ Â›Ó·È ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ÏfiÁˆ ·Ú·‚È¿Ûˆ˜ ÙˆÓ ÈÛ¯˘fiÓÙˆÓ fiÚˆÓ ‰ÔÌ‹Ûˆ˜ Î·È ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ·ÏÏ¿ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË, ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔÙ·Á›˜ Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ȉÈÔÎÙËÛ›· ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ‹ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú›¯·Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ, ı· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙÔ˘ ÏÔÈÔ‡ ÂȘ ÙÔ ‰ÈËÓÂΤ˜ ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜, ·Ó Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰È·‚ÈÒÛˆ˜, ‰È·-

ʇÁÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛ‹ ÙÔ˘˜“ ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ™Ù∂ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ηٷÛ΢¤˜, ÂÊfiÛÔÓ ÎÙÈÛÙÔ‡Ó, ÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó Ì Ù˙·Ì·Ú›Â˜ Î.Ï. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ™Ù∂ ‰ÂÓ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛ ¢ı¤ˆ˜ Ô ” ÓfiÌÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿“ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ˘fiıÂÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ·˘ı·›ÚÂÙË Î·Ù·Û΢‹ ÛÙËÓ ∂οÏË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ï·Èfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ £ËÛ¤ˆ˜ 101-103. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· (Úfi‰ÚÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ μÚÔÓÙ¿Î˘ Î·È ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ƒfi˙Ô˜), Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ì fiÔÈÔ ÙÚfiÔ Î·È ·Ó ·˘Ù‹ ÂȯÂÈÚËı› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ηÙ‰·ÊÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÔÈ Ù˙·Ì·Ú›Â˜, ÔÈ ÙÔȯÔÔț˜ Î·È Ù· ·ÏÏ¿ ˘ÏÈο Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ˆÊ¤ÏÈÌÔ˘˜ ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

¶ÚÔ˜ ÛÙ·‰È·Î‹ ηٿÚÁËÛ‹ Ù˘ Û ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi Î·È ∞ÂÚÔÔÚ›·

∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›· ¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘

¢À√ ∞¡Tƒ∂™ ¡∂∫ƒ√π

∞£∏¡∞ ,6.

ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›·, Ì ÛÙ·‰È·Î‹ ηٿÚÁËÛ‹ Ù˘ Û ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi Î·È ∞ÂÚÔÔÚ›· ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜. “√ ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ› ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ Î·È ÁfiÓÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰·” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜.

™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÌÔ˘ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ›¯· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ› ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ Î·È ÁfiÓÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ∫¿ı ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÔÈÒıÂÈ fiÙÈ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ‰›Î·ÈÔ, ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÀÔ˘ÚÁfi Î. ¶¿ÓÔ ªÂÁÏ›ÙË, ¤‰ˆÛ· ‹‰Ë ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÚÔ˜ Ù· °ÂÓÈο ∂ÈÙÂÏ›·: 1. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÏËÚˆÙÒÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· ı· ‚·›ÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÈÔ‡ÌÂÓÔ˜, ÒÛÙ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ó· ηٷÚÁËı› Ë ıËÙ›· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ı· ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔÈ Ì ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. (.¯ ÁÈ·ÙÚÔ›, ¯ËÌÈÎÔ›, ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ Î·È Ô‰ËÁÔ› ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· Î·È fiÛÔÈ ·ÛÎÔ‡Ó Ó·˘ÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ‹ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ·˘Ù¿ ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi). ∏ ıËÙ›· ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·, fiÛÔÈ fï˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ì ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÔÓ¿‰Â˜ ÚÔÎ¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ •ËÚ¿˜ ı· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÂÓÓ¿ÌËÓË ıËÙ›·, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ™ÙÚ·Ùfi •ËÚ¿˜. 2. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·Ù·Ù·ÛÛÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û fiÏ·, ÛÒÌ·Ù· Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘˜, Ù˘Èο ·ÏÏ¿ fiÔ˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ∞˘-

Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ Ù›ÙÏˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ, Î·È Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ı· ηχÙÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙˆÓ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ™ÙÚ·Ùfi •ËÚ¿˜, ÙÔ 2.7% Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘, ÙÔ 10% Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ∞∂π Î·È ÙÔ 4.6% ·fiÊÔÈÙÔÈ Δ∂π. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ˘ËÚÂÙÔ‡Ó 522 Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ∞∂π Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, 290 ÓÔÌÈÎÔ›, Î.Ô.Î. ∂›Ó·È ·Ôχو˜ ÏÔÁÈÎfi, fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ó¤ÔÈ ·˘ÙÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ. 3. ™˘ÌÊÒÓËÛ· ‹‰Ë Ì ÙÔÓ À-

Ô˘ÚÁfi ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î. ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· ÒÛÙ οı ӤԘ Ô˘ ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ Î·È Ó· ·ÔÎÙ¿ ·ÙÔÌÈ΋ ÌÂÚ›‰· Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·Ù¿Ù·Í˘. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙȘ 9/11. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÁη›Úˆ˜ οı ·Ó·Áη›· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÒÛÙ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·fiÏ˘Û‹˜ ÙÔ˘ Ô Î¿ı ӤԘ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. 4. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â·Ú΋ ÚÔÛfiÓÙ·. ™Â ·˘Ùfi Û˘ÌʈӋ۷Ì ‹‰Ë Ì ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ fiÛˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ̤ÙÚ·: ·. √È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÈÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹‰Ë ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ

∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ‰‡Ô ∫∂∫, ¤Ó· ÛÙË ™¿ÚÙË (ÁÈ· Ô‰ËÁÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·ÚÙÔÔÈÔ‡˜ Î·È Ì¿ÁÂÈÚ˜) Î·È ¤Ó· ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ∏Ï›·˜ (ÁÈ· Ù¯ӛÙ˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜). •ÂÎÈÓ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· ›‰Ú˘Û˘ ∫∂∫ Û fiÏ· Ù· ΤÓÙÚ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂∫∂¶π™. ‚. ŸÛÔÈ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó Û ۯÔÏ›· ‰Â‡ÙÂÚ˘ ¢ηÈÚ›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡, Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‹ Ï˘Î›Ԣ, ı· ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó Û π∂∫. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ô √∂∂∫ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ À¶∂£∞ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ¢ηÈÚ›·˜ Î·È π∂∫ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜. ™˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÎÔÈÓ‹ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. 5. £· ÏËÊı›, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·, ̤ÚÈÌÓ· ÒÛÙÂ: ·. ¡· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙÔÓ ™ÙÚ·Ùfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔ˘˜ π1 Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ÚÔÎ¿Ï˘„˘ Î·È ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·ÔÙÚÔ‹˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ¿ÏϘ Û˘Ó·Ê›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ˆ˜ Ë̤Ú˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ̤ÙÚ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë Û ÂÙ·Èڛ˜ ‹ ˘ËÚÂۛ˜ ʇϷ͢. ‚. ¡· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ë̤Ú˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ۯÂÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ˆ˜ Ë̤Ú˜ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘ ·˘Ù‹ ··ÈÙÂ›Ù·È (.¯. ıÂÚÌÔ¸‰Ú·˘ÏÈÎfi˜, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜, Ì¿ÁÂÈÚ·˜, ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘).

Á. ¡· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÒÚ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ô‰‹ÁËÛ˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜, fiÔ˘ ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È (.¯. Ô‰ËÁfi˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ) ‰. ¡· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ë̤Ú˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ·Ê·ÈÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ··ÓÙÒÓÙ·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ‹ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· (Ù¯ӛÙ˘ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ì¿ÁÂÈÚ·˜, ·ÚÙÔÔÈfi˜, Ù¯ӛÙ˘ ÛηÊÒÓ, Î.Ô.Î) Â. ∑ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Ô‰‹ÁËÛ˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛηÊÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁ› Ô ™ÙÚ·Ùfi˜ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ‹ ¿ÏϘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ÛÙ. £· ˙ËÙËı› ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞∂π Î·È Δ∂π, ηıÒ˜ Î·È ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ π∂∫ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Ó· ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ˘ËÚÂÛ›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ˆ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ Î·È Ó· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Û¯ÂÙÈ΋ ‚‚·›ˆÛË. 6. ¢fiıËÎ·Ó ‹‰Ë ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÒÛÙ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ó· ¿„Ô˘Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù·˘ÙfiÛËÌÔÈ Ì ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ê‡Ï·Í˘, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙȘ ÛÎÔȤ˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·Ó·Áη›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. 7. ¢fiıËÎ·Ó ‹‰Ë Û·Ê›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ Û fiϘ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Û›ÌˆÓ” .

¡·˘ËÁ›ˆÓ ™Î·Ú·Ì·Áο ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ì˘Ó·˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ Thyssenkrupp. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¶. §·Ê·˙¿ÓË, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÚ›ÛË ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ı¤ÛË Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· fiÙÈ “Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ‰‹ÏˆÛË ·‡Û˘ ÏËÚˆÌÒÓ ‹ ÁÈ· ΛÓËÛË ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÒ¯Â˘Û˘ ÙˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ” Î·È ˆ˜ ÙÂÏÈο Â‹ÏıÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ·Ï‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È·, ÏËÓ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶··ÓÈÎÔÏ‹, Ô˘ Ó·˘ËÁ‹ıËΠÛÙÔ

∫›ÂÏÔ. √ ¶.§·Ê·˙¿Ó˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ ›¯Â ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ۇ̂·ÛË “ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈ΋” . √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÙË Ó·˘ËÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘

¢À√ Ó·ÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹

ÙÔ˘˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ “Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰È·ÚÚÔ‹ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·fi ·ÙÂÏ‹ η‡ÛË” . Ÿˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ Ë ¡∂Δ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 27¯ÚÔÓÔ ∂ÏÏËÓÔ˚Ù·Ïfi Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi˜ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘ ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (ÚÔ¯ı¤˜) Î·È ¤Ó·Ó 28¯ÚÔÓÔ ÂÌÔÚÈÎfi ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÓÂÎÚfi˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜). Δ· ·›ÙÈ· Ù˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÔÈ ∞Ú¯¤˜, ˆÛÙfiÛÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ¤Ú·Û ·fi ÙÔÓ ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi. °È· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÂÎÎÂÓÒıËÎÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹, ª·Ùı·›Ô ΔÛÔ‡Áη, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ó·ÚÒÓ Â‹Ïı ·fi ‰È·ÚÚÔ‹ ÌÔÓÔ‰ÂÈ͛Ԣ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ·ÙÂÏ‹ η‡ÛË. √È ‰‡Ô ¿Ù˘¯ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÂÈÛ¤ÓÂ˘Û·Ó ÙÔ ·¤ÚÈÔ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘. “™ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ ·ÓȯÓ‡ÙËÎ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÌÔÓÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Û ÔÛÔÛÙfi 70% Î·È 80%. ∫ÔÈÌ‹ıËÎ·Ó Î·È ‰ÂÓ Í‡ÓËÛ·Ó ÔÙ¤” ›Â. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006, ‰‡Ô ·È‰È¿ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ μÚÂÙ·ÓÒÓ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ‰È·ÚÚÔ‹ ·ÂÚ›Ô˘ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜. ∏ ÙÔÍÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ›¯Â ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ˘„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÌÔÓÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÓÂÎÚ¿.

ª·Î¿‚ÚÈ· Â˘Ú‹Ì·Ù·... ¢À√ ÙÒÌ·Ù· ·Ó‰ÚÒÓ, ·ÛÈ·ÙÈ-

∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ ™Î·Ú·Ì·Áο ∞π™π√¢√•√™ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ

£∂™™∞§√¡π∫∏ ,6.

∞£∏¡∞, 6.

∂ÚÒÙËÛË §·Ê·˙¿ÓË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ·¿ÓÙËÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘

∞£∏¡∞ ,6.

ΔÚ·Áˆ‰›· Ì ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

Thyssenkrupp, ˆ˜ ÔÌ›ÏÔ˘, “Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË, fi¯È ÛÙ· ¡·˘ËÁ›· ™Î·Ú·Ì·Áο. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰Â‰Ô̤ӷ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ, fiÔ˘ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ó· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 11.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ “ÂÙÂÚÔ‚·Ú¤˜” Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ۇ̂·Û˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ˆ˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ›¯Â ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. “∂¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ ‹ıÂÏ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ‰ÂÓ ı· ›¯Â Û˘Ì‚Â› Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂΛ Î·È ·ÁˆÓÈÔ‡Ó. ∫·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È Ì ÈÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi fi,ÙÈ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ΔÔ ∫∫∂ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË

ÙˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ. ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙ· ¡·˘ËÁ›· ™Î·Ú·Ì·Áο “·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ¤Ó· ÛοӉ·ÏÔ ‰È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ Û ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡.

΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ËÏÈΛ·˜ ÂÚ›Ô˘ 30 ÂÙÒÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ 7:30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ∫ÔÚÈÓı›·˜, Û ¯ˆÌ¿ÙÈÓÔ ¤ÚÂÈÛÌ· ‰ÚfiÌÔ˘, ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - ¶·ÙÚÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ù· ‰‡Ô ı‡Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ηÎÒÛÂȘ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÒψ˜ Î·È ÂΉÔÚ¤˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‚ÚÂÁ̤ӷ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∫ÔÚ›ÓıÔ˘.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ∫∞Δ∂ƒπ¡∏, 6.

£·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Û˘Ó¤‚Ë ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (6/11) ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË, fiÙ·Ó 32¯ÚÔÓÔ˜ ÂÚÁ¿Ù˘, ˘‹ÎÔÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·˜ ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ì¤Û˘ Ù¿Û˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ‡. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ÂÚÁ¿Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ηٿÏÏËÏ· ÌÔÓˆÙÈο Á¿ÓÙÈ·, ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Û ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌfi ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 2Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ - ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜. ∫·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜, ‹Úı ηٿ Ï¿ıÔ˜ Û Â·Ê‹ Ì ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ì¤Û˘ Ù¿Û˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∫·ÙÂÚ›Ó˘.

ªÈÛıÔ› ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ϷÙÔÌÂ›Ô Ì ·Ì›·ÓÙÔ ∞£∏¡∞, 6.

ªÈÛıÔ‡˜ ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ï·ÙÔÌ›Ԣ ·‰Ú·ÓÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û ÔÎÙÒ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ Ï·ÙÔÌÂ›Ô ¤ÎÏÂÈÛ ÂÂȉ‹ Ù· ÂÙÚÒÌ·Ù· ÂÌÂÚÈ›¯·Ó ·Ì›·ÓÙÔ, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·fi ¤Ú¢ӷ Î·È ÌÂϤÙË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ °ÂˆÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ªÂÙ·ÏÏ¢ÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π°ª∂). ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ˜ ʈ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ¿Ó·„Â Ô ∞ÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ “Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ Ï·ÙÔÌ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ·Ì›·ÓÙÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ Ë Â·Ê‹ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÚ˘ÎÙfi (ÚfiÎÏËÛË Î·ÚΛÓÔ˘ ÙˆÓ Ó¢ÌfiÓˆÓ)” .

∂Ù‹ÛÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ù˘ «√Úıfi‰Ô͢ ª·ÚÙ˘Ú›·˜» ªÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ “√Úıfi‰Ô͢ ª·ÚÙ˘Ú›·˜” ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™ÈÙÈÔ‡ °·Ï‹Ó˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ Ù˘ ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘. ∂Λ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ‚Ú·‚‡ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ‰È·ÎÔÓÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ 17 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ˘fi ÙÔ˘ ª·Î·ÚÈÛÙÔ‡ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ı· ÂȉÔıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ ΔÈÌËÙÈο ¢ÈÏÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ Î. ¡›ÎÔ μ·Ú·Ï‹, ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ “√Úıfi‰Ô͢ ª·ÚÙ˘Ú›·˜” , ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì ÂȉÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ‰‡Ô ÂÎÔÌ¤˜ ÁÈ· ∞.ª.∂.∞. (ÂÎÔÌ‹ “∂Ó §fiÁˆ” Ì ÙÔÓ §. ¶·Ú·Û΢¿, Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ª¿ÁÓËÙˆÓ Δ˘ÊÏÒÓ Î·È “¶ÚÔÛ‚¿ÛÈ̘ ∫Ô˘‚¤ÓÙ˜” Ì ÙËÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ª.∫.√. ™Ì¿Ú¿Á‰· ¶·ÍÈÌ·‰¿), ÌÈ· ÂÎÔÌ‹ ÁÈ· Ù· ¡·ÚΈÙÈο Î.¿. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ú·ÙÂı› ‰Â›ÓÔ.

◊È· Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ó¿ÚÚˆÛË

12¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙË ¡. πˆÓ›· Ì Ӥ· ÁÚ›Ë ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ

fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÚÔÛ‚Ï‹ıËΠ12¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›·, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·Èˆı› ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ Ê·Ú˘ÁÁÈÎfi Â›¯ÚÈÛÌ·, Û ·ÚÌfi‰ÈÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¯ËÌÈÎÔÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ıÂÙÈΤ˜ ÛÙÔÓ ∏1¡1. √ 12¯ÚÔÓÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÚÚˆÛ‹ ÙÔ˘.

√È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Ô 12¯ÚÔÓÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÁÚ›˘ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔÓ 12¯ÚÔÓÔ, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, Ê·Ú˘ÁÁÈÎfi Â›¯ÚÈÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÂÛÙ¿ÏË Û ·ÚÌfi‰ÈÔ ¯ËÌÈÎÔÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ∞fi ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Â›¯ÚÈÛÌ· ÂȂ‚·ÈÒıËΠfiÙÈ Ô 12¯ÚÔÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙÔÓ ∏1¡1. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Û οÙÔÈÎÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜, ηıÒ˜ Ô 12¯ÚÔÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ ‹È· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÈÔ‡ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·Ú΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÓÔÛËχÔÓÙ·È Â›Ù ÛÙËÓ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ›Ù ÛÙËÓ ª∂£. √È ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ› ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙȘ 25 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÔÈ ¤ÁÎ˘Â˜ Î·È fiÛÔÈ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ 6 ÂÙÒÓ.Δ· ÂÌ‚fiÏÈ· ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓË-

Û›·˜ Î·È ı· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û „˘Á›· ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ”, ÚÈÓ ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î¿ı ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. ¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ı· Î·Ï˘ÊÙÔ‡Ó ·fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ

ηٿ ÙfiÔ˘˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÓÒ ı· ˙ËÙËı› Î·È Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÛÙÔÓ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ-

ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, 37 Û˘ÓÔÏÈο ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È 7 ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ·. √ ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜ (Á¿ÓÙÈ·, Û‡ÚÈÁÁ˜, ÎÏ) ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú·ÏËÊı› ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡∞ª. °πøƒ°√™ •À¡√™

∂ÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË

™ABBATO 7 NOEMBPI√À 2009

ªÂÙ¿ ·fi ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ∏1¡1, Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Û ∞ı‹Ó·, Œ‚ÚÔ Î·È Ã·ÏÎȉÈ΋

∫·È Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· Û¯ÔÏ›ˆÓ ÎÏÂÈÛÙ¿ A£∏¡∞, 6.

™˘ÚÚÔ‹ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ “Ó¤·˜ ÁÚ›˘” ηÙÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ·fi ÙÔ ∂∫∂¶À Î·È ÙÔ ∫∂∂§¶¡√ Û ۯÔÏ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∞ıËÓÒÓ, Œ‚ÚÔ˘ Î·È Ã·ÏΉÈ΋˜. ¢È·ÎÔ‹ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Û ٿÍË ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, ηıÒ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ ˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÈÔ‡ ∏1¡1. Δ· Û¯ÔÏ›· ÛÙ· ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂∫∂¶À Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ·‡ÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ›ӷÈ: ™ÙÔ ¡ÔÌfi ∞ıËÓÒÓ ÛÙ· μ1 Î·È μ3 ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 12Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜, ÛÙȘ ∞, μ, °, ¢, ∂, ™Δ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ ™ÙÔ ¡ÔÌfi Œ‚ÚÔ˘ ÛÙȘ ∞, μ Î·È ° Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ºÂÚÒÓ Î·È ÙÔ ∞1 ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÕÓıÂÈ·˜ ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÷ÏÎȉÈ΋˜ ÛÙȘ ∞, μ Î·È ° Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ 1Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¶ÔÏ˘Á‡ÚÔ˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹, Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÈÛËÁ‹ıËΠÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ∂∫∂¶À ÂÓË̤ڈÛ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·È‰È·ÙÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ª·Ì¿ÙÛÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∫Ô˙¿Ó˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

ªÔÁÈ·Ù˙›‰Ë˜. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÏ‹ÊıË ÁÈ· “·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” .

EÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ô Î. ªÔÁÈ·Ù˙›‰Ë˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ·ÛÙ› ·fi ÎÔ-

™ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ 36¯ÚÔÓË Ô˘ ÓÔÛ› ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ∞£∏¡∞, 6.

™ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ 36¯ÚÔÓË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ˘¤Ú‚·ÚË Î·È ÓfiÛËÛ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. ∏ ·ÛıÂÓ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÔÍ›· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È

ÓÙÈÓ¿ ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ·Úı› fiÙ·Ó ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ٷ ·È‰È·ÙÚÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫Ô˙¿Ó˘ §¿˙·ÚÔ˜ ª·ÏÔ‡Ù·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÈÂÈÎÒ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È Î·Ï› Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ÂÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÂÚ›Ô‰Ô Î·ıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÓÔÛ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ŒÏÏËÓ˜. “¢ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ ª·Ì¿ÙÛÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈο ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∫Ô˙¿Ó˘, Ó· ··ÍȈı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ 20% ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÓÔÛ‹ÛÂÈ ·fi ÙË “Ó¤· ÁÚ›Ë” Î·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 4.000 ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÓÔÛËÏ›·, fiˆ˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ó‰ËÌ›·˜ °Ú›˘ ∂ϤÓË °È·Ì·Ú¤ÏÏÔ˘. ∏ ›‰È· ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ 100 ÎϛӘ ª∂£ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›·.


™ABBATO 7 NOEMBPI√À 2009

11


M·ÁÓËÛ›· 12

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

º˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ª·‚›‰Ë ÂÓ fi„ÂÈ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ

√È ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤Ó˜ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÎÔÈÓ‹˜ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜

¡¤· πˆÓ›·: ªË‰ÂÓÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ

“√π ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÚÔ¯‹˜ Ê˘-

ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤Ó˜ ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÎÔÈÓ‹˜ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜”. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔÓ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “™¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Û·˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ Ì·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜ (¿ÚıÚÔ 4 ÙÔ˘ Ó. 3297/2004 (º∂∫ 259 ∞’), ηÙfiÈÓ ÂÓ‰Âϯԇ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Ù˘ ˘fi ÎÚ›ÛË ‰È·ÊÔÚ¿˜ (ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ·fi 06-03-09, 24-04-2009, Î·È 24-09-09 Û¯ÂÙÈο ¤ÁÚ·Ê· Ù˘ ƒ∞∂), Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ˘fi„Ë fiÙÈ: i) ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÚÔ¯‹˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤Ó˜ ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÎÔÈÓ‹˜ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ii) Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ∂.¶.∞. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÎÏ¿‰Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÙÂÏ› ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ٷ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο η‡ÛÈÌ· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÎfiÛÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËı› ηٿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ iii) Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÂÎÙfi˜ ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓˆÓ Î·È ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ Û˘Á΢ÚÈÒÓ Î·È iv) ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ηӤӷ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÂÌÔÚÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ηٿ 20% ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Û·˜ Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ Ó. 3297/1004 (º∂∫. 259 ∞’) “™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹”.

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÔÌ‚Ú›ˆÓ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi

ª

ˉÂÓÈ΋ ı· Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2010, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Û ÛÂÈÚ¿ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÔÌ‚Ú›ˆÓ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ª·‚›‰Ë˜ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ‰ÂÓ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÙÔ 2009.

ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ¤ÚıÂÈ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ë ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÍÂÓÒÓ· ∞ıÏËÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ηıÒ˜ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÍÂÓÒÓ· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ ‰Ë̷گȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‰¤Î· ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë Û¯ÔÏÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. √ Î. ª·‚›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â›Ó·È ¤ÎÙ·Û˘ ‰¤Î· ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. “∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ÂÓfi˜

Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ›Ù Ì ÓÔËÙÈ΋ ÛÙ¤ÚËÛË Â›Ù Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ÚfiÙ˘Ô Û¯ÔÏÂ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜” , ›Â, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ȉÈÔÎÙËۛ˜ Û ·˘Ù‹Ó

ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ı· ÙȘ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜. √ Î.ª·‚›‰Ë˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯ı˜ Î·È ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Û ‰›ÎÙ˘· ÔÌ‚Ú›ˆÓ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·fi ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÔÌ‚Ú›ˆÓ Ë ÂÚÈÔ¯‹ οو ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ, ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∂ÏÏ›„ÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘, ¶·ÛÌ·Ù˙›‰Ë, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂٷ͇ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ÙÔ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ· Î·È ÛÙËÓ μÈÔÛ·Ú. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ô Î. ª·‚›‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ηıÒ˜ ÂÚÈÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙÔ 2010. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒÛÂȘ Û ̋ÎÔ˜ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. ∞fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ˘ËÚÂ-

ۛ˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ηχÙÔ˘Ó Î·È Ï·ÎÎÔ‡‚˜. Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ¤ÚÁ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ, fiˆ˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ı· “ÂÚ¿ÛÂÈ” Î·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ÛÙȘ °Ï·Ê˘Ú¤˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 1.500Ì ·fi ·Ì›·ÓÙÔ, ηıÒ˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ·ÌÈ·ÓÙÔۈϋӷ. “ªÂ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·˘Ù‹ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ·ÌÈ·ÓÙÔÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È ÛȉËÚÔÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È ϤÔÓ ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ı· ¤ÚıÂÈ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó Â›Ó·È Û ‰È··Ú·Ù·Íȷ΋ ‰È·‚ԇϢÛË. ™ÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Û˘ÁÎÏËı› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ¤ÙÔ˘˜ 2010.

∞fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ¯ı˜ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜”

μÚ·‚‡ÙËÎ·Ó 16 ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Δ√À™ ‰Âη¤ÍÈ ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ÈÛ¿ÚÈıÌ· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‚Ú¿‚¢Û ¯ı˜ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô ·Í›·˜ 300 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ∏ ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È ÔÌÈϛ˜ ÁÈ· Ù· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÈ· Ú¿ÍË ÂÈ‚Ú¿‚¢Û˘ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ·Í›·˜. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ·” Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Ì ÂÈηÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË. ΔÔ ›‰Ú˘Ì· ‚Ú¿‚¢Û ÙÔÓ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ ·fi οı ΔÌ‹Ì· Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË Î. ¡›ÎÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ › ˆ˜ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ·” Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ

ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ Ì ‚·ıÌfi 8,29, ª·Ú›Ó· §ÈÛÁ¿Ú· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Ì ‚·ıÌfi 8,31, ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫·Ú·Ô‡ÏÈÔ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μÈÔ¯ËÌ›·˜ Ì ‚·ıÌfi 9,17, °È¿ÓÓ˘ ¢·ÛηϿ΢ ÙÔ˘ Δ∂º∞∞ Ì ‚·ıÌfi 9,50 Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ˙ÈÔ˘ÚÙ˙ÈÔ‡Ì˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ì ‚·ıÌfi 9,07. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi Ù˘ Ú¿Í˘ Ù˘ ‚Ú¿‚¢Û˘ ›Â: ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙËÓ ·ÈÛı¿ÓıËη ˆ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó ‚Ú·‚¢fiÌÔ˘Ó. 줂·È· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÈÌ¿Ù·È Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ó· ÂӉȷÊÂÚı› Î·È Ó· ÂÍÂÏȯı›. √ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ·fi ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË Â›Ó·È ÌÈ· ·ÍȤ·ÈÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÁÈ·Ù› Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌ·ÛÙÂ Î·È ¤¯Ô˘Ì ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÚÔı˘ÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫·È ÂÏ›˙ˆ Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈÌËÙ¤˜. 줂·È· Ë ÈÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ‚ÔËı¿ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. Œ¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ë fiÏË Ó· ·ÈÛı·Óı› fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ΔÔ ı¤Ì· “ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: ¤Ó·˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜” ·Ó¤Ï˘Û Ì ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜,

∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞˘‰›ÎÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ, Ò˜ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÁÓÒÛË. ŸÙÈ ¤Ó· Ù˘¯›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ¯·ÚÙ›. √È ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù˘¯›Ô, ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ Ó¤Ô Ó· ÛΤÙÂÙ·È, Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ó· ·Ó·Ï‡ÂÈ Î·È ÙË ÁÓÒÛË Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, ¤Ó· fiÏÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘. ∑ԇ̠۠‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Î·È ÔχÏÔÎÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. √È Ó¤ÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ. √ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÂÌ›˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ۇÌʈӷ Ì ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚ¿ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ‰Ú¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·ıÒ˜ Î·È Û ∂ÓÔڛ˜ Ù˘

ªËÙÚfiÔÏ˘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È Ì·Î¿ÚÈ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·˘Ù¤ ÛÙȘ ‰ˆÚ¤˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·Ú΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÁÈ· ÙÔ Ï·fi Ì·˜. √È ‰Âη¤ÍÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ô˘ ‚Ú·‚‡ıËηÓ, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: °È¿ÓÓ˘ §·ÈÓ¿˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ Ì ‚·ıÌfi 8,49, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °ÂˆÚÁ·‰¿Î˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ Ì ‚·ıÌfi 8,15, ∂ÈÚ‹ÓË ¶··‰¿ÎË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Ì ‚·ıÌfi 7,96, ∑ˆ‹ ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ì ‚·ıÌfi 9,21, ª·Ú¿ÓÙÈ ¡Ù¯˙› ÷̛ÓÙ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À Ì ‚·ıÌfi 8,16, μ·Û›Ï˘ ¡Ù˘ÎÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì· º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ‚·ıÌfi 8,50, ¡›ÎË ∑Ô‡ÌÔ˘Ï· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∑ˆÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ‚·ıÌfi 8,13, ¡›ÎÔ˜ ª·ÎÚ‹˜ Ì ‚·ıÌfi 9,67 ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ΔÚÈÛ‡ÁÂÓË ™¿È· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ Ì ‚·ıÌfi 8,42, ∞Û·Û›· ¶ÂÙÂÈÓ·Ú¿ÎË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Ì ‚·ıÌfi 9,26, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ Ì ‚·ıÌfi 8,93, ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘ÏÔ‡Ú˘

∏ ÔÚΈÌÔÛ›· ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ™ÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ë ÔÚΈÌÔÛ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂÈÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ Ù˘¯›Ô ¤Ï·‚·Ó 49 ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜. 줂·È· ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÌÊÈı¿ÙÚÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ ·fi Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, Ë ˙¤ÛÙË ‹Ù·Ó ·Ó˘fiÊÔÚË, ÂÓÒ ˘‹ÚÍÂ Î·È ÏÈÔı˘Ì›· ÂÓfi˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘. √ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î·È ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ¢¯‹ıËΠÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ηϋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ú›¯ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á·ÚÈ·. 줂·È· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÌÈ· Ôχ ηϋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ì ÔÏÏ¿ ÂÊfi‰È· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ηϋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜ ·fi ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

÷ÌËÏ¿ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

™ÙÔ Ó·‰›Ú ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

 ÂχıÂÚË ÚÒÙË ‚Ú¤ıËΠÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ë ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ˘Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ 178 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Â›¯·Ó Ù·ÍÈÓÔÌËı› 451 Ó¤· πà ԯ‹Ì·Ù·. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÈÎfiÓ· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ì 678 Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· fiÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛȘ (1024). ™Â ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ıËÎ·Ó 11.720 Ô¯‹Ì·Ù·, Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi οı ¿ÏÏÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009, ÂÓÒ ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Â›¯·Ó Ù·ÍÈÓÔÌËı› 19.666 ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· πà ÂÈ‚·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

ÃÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi οı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÎÈÓ‹ıËΠÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ë ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·ıÒ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠Â›‰· ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·ÎfiÌË Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÌÈÛfi Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó 178 Ó¤· ÂÈ‚·ÙÈο ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù·ÍÈÓÔÌËı› 2.656 Ô¯‹Ì·Ù·, ÛÙË §¿ÚÈÛ· 4.219 ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 260 ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÛÙ· ΔڛηϷ 2.128, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 158 ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 1.557, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 87 ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó·. ¶ÚÒÙË Û ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙ·ıÂÚ¿ Ë Ford Ì ‰È„‹ÊÈ· ÔÛÔÛÙ¿ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Û §¿ÚÈÛ· (ۯ‰fiÓ 14%) Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ· (ۯ‰fiÓ 11%) ÂÓÒ Á‡Úˆ ÛÙÔ 10% ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ‰Âη̋ÓÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ï›Á· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛÙ· ΔڛηϷ. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ô‡ÏËÛ 15% (39 Ô¯‹Ì·Ù·) ÛÙË §¿ÚÈÛ·, 13,79% ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· (12), 11,5% ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· (20 Ô¯‹Ì·Ù·) Î·È 7% ÛÙ· ΔڛηϷ (11 Ô¯‹Ì·Ù·) Î·È Û˘ÓÔÏÈο 82 Ô¯‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· (12,1%). ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ë TOYOTA Ì 71 Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ Î·È ÔÛÔÛÙfi 10,5%, ÂÓÒ Â›Ó·È ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì 18 Ô¯‹Ì·Ù· (10,4%). ΔÚ›ÙË Ë Volkswagen Ì 51 Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ÔÛÔÛÙfi 7,5% ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ı¤ÛË Î·Ù¤¯ÂÈ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì 14 Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· (8,1%) Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ Ë Hyndai Ì 13 Ô¯‹Ì·Ù· Î·È Ë OPEL Ì 10. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÚÒÙË ‹Ù·Ó Ë Volkswagen Ì 1.228 ÌÔÓ¿‰Â˜ (ÔÛÔÛÙfi 10.5%) ÎÈ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Toyota Ì 1.177 (10%) Î·È Ford Ì 887 ÙÂÌ¿¯È· (7,6%). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∂ÈÛ·ÁˆÁ¤ˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (™∂∞∞), “Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ÊÔÚÔÏÔÁ›· ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÂÚ›Ô˘ 40%, ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Δ¤ÏÔ˘˜ Δ·ÍÈÓfiÌËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ º¶∞. ∞˘Ù‹ Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙȘ ÏÔÈ¤˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ∞ÔÙ¤ÏÂ-

¢À√ Ï·ÛÙ¿ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ¤Ó· ·-

Í›·˜ 5 ¢ÚÒ ÎÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ 50 ¢ÚÒ, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË Û ÙÚ·Â˙Èο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û μfiÏÔ Î·È ¡. πˆÓ›·. Ãı˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË.

ÛÌ· Â›Ó·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÎÙ‹Û˘. Δ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ΛÓËÙÚ· (Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Δ¤ÏÔ˘˜ Δ·ÍÈÓfiÌËÛ˘, ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, fiˆ˜ ÁÈ· .¯. Ì ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Î.¿.) ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ¤ÛÔ‰·, ‰ÂÓ Ù· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ 130 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜ ·fi ÙÔ Δ¤ÏÔ˜ Δ·ÍÈÓfiÌËÛ˘ Î·È ÙÔ º¶∞ ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ù· ÈÔ ¿Óˆ ¤ÛÔ‰· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û 98,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Δ¤ÏÔ˘˜ Δ·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ηٿ 50% (‰ËÏ·‰‹, Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷˜ ̤Û˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi 40% Û 30%) Ù· ÌËÓÈ·›· ¤ÛÔ‰· ·˘Í‹ıËÎ·Ó Û 113 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙfi-

ÏÔ˘ Î·È ¿Ú· Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ¿ÌÂÛË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 30% Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ 35-40%, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ Û ÊÙËÓfiÙÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ΔÔ 2010, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fiÛ˘ÚÛ˘, Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈË Ë ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi Δ¤ÏÔ˜ Δ·ÍÈÓfiÌËÛ˘ Î·È º¶∞ Ó¤ˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 400 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÂÈÛ΢‹ Î.Ï. ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ··Û¯ÔÏ› 100.000 Î·È ϤÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ 2,7% ÛÙÔ ∞∂¶ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÙÔ 10% ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ̤ÙÚˆÓ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ (“·fiÛ˘ÚÛ˘”) Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Ù· ÂÍ‹˜: ‘ ∏ ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÛÙfiÏÔ˘˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂∂, Ì ̤ÛË ËÏÈΛ· ¿Óˆ ·fi 12 ¤ÙË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· 1.300.000 ·˘ÙÔΛ-

ÓËÙ· ËÏÈΛ·˜ ϤÔÓ ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 5.300.000. ™Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË, Ì ÙË Ì¤ÛË ËÏÈΛ· Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 17 ¤ÙË! ‘ ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ ÌˉÂÓÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ·Ï·ÈÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (Î·È fi¯È ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ó¤ˆÓ), Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi fiÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂∂, ÌÂÁÂı‡ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘Ó¯Ҙ, ηٿ ÂÚ›Ô˘ 250-300.000 Ô¯‹Ì·Ù· ÂÙËÛ›ˆ˜ (+ 5 Ò˜ 6%). √È Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÎÌËÚȈı› ·fi Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÌÂϤÙ˜ ηٷÍÈˆÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (∂ª¶, π√μ∂ Î.¿.) fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘ÛÌÂÓ¤Ûٷ٘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ (º∂∫ 219 Ù‡¯Ô˜ ·’ Ù˘ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘), Ë Ú¿ÍË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ.

™ÙÔ μfiÏÔ Ë ¡ÙfiÚ· (16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘) Î·È Ô ™·Ì·Ú¿˜ (20 ‹ 21) ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙË ¡¢ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜. √È ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù¿ ̤وÔ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ù· ÂÈÙÂÏ›· ÙÔ˘˜ Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ Û˘ÌÌ·¯›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ›¯·Ó Ù·¯ı› ‹ ‹Ù·Ó Û˘Ì·ıÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘ ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔ-

∂¡∞¡ 29¯ÚÔÓÔ, ȉȈÙÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ, ·fi ÙË ¡. πˆÓ›·, Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÛÙȘ 2 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ÌÈÎÚÔÔÛÔÙ‹ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ™Â ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ Û π.Ã.∂. fi¯ËÌ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô 29¯ÚÔÓÔ˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ‰‡Ô ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÙÛÈÁ¿Ú· ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ ÈÓ‰È΋˜ οÓÓ·‚˘ ‚¿ÚÔ˘˜ 3,5 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ì›· Û˘Û΢·Û›· ÂÚȤ¯Ô˘Û· ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙË ÈÓ‰È΋ οÓÓ·‚Ë ‚¿ÚÔ˘˜ 5 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ÂÙ¿ ‰ÈÛΛ· HIPNOSTEDON ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ‰ÈÛÎ›Ô LEXOTANIL. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ›ٷÈ, ηٿ ÙËÓ ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ·, ·fi ÙË §ÈÌÂÓÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ηٷۯ¤ıËηÓ.

¶Ï·ÛÙ¿ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù·

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙË ¡¢ - ∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ™Δ∏¡ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È

™‡ÏÏË„Ë 29¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο

ÊÔڛ˜, Ë Î· ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÂÈÒÓ Ù˘, ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÓÒ Â›ÛÎÂ„Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È Ô Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙȘ 20 ‹ 21 ÙÚ¯. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 11 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›, Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Èԇʷ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ÔÌfiʈÓ˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∫∂ ·fi ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ §Â˘Ù¤ÚË ∑·ÁÔÚ›ÙË, ÂÓÒ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ‚‹Ì· Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. ∂Ó Û˘Ó¯›·, ÙÔ ÏfiÁÔ ı· ¿ÚÔ˘Ó

ÔÈ ÙÚÂȘ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ (¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜) Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË, 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÔÌÈϛ˜ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ. ™ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· 81 Û‡Ó‰ÚÔÈ Û ۇÓÔÏÔ 4.459 Û˘Ó¤‰ÚˆÓ ·fi fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÂÓÒ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÙË ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÂÍ·-

ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ˆ˜ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÛÙȘ ÂÊÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÚÔÙËıÔ‡Ó, ÂÚ›Ô˘ 30 Û fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi. ™ÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÙÚ›· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÎÈ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÔÈ ÂÎÏÔÁ›˜. ¶Èı·Ó‹ Â›Û˘ Ë ÂΉԯ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰‡Ô ÂÓÈ·›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ¤Ó· ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÎÈ ¤Ó· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ¡. πˆÓ›·˜, fiÔ˘ Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÎÏÔÁ›˜ ÛÙȘ οÏ˜ Ô˘ ı· ÛÙËıÔ‡Ó.

ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Ù·ÍÈ¿Ú¯ˆÓ Ù˘ ∂§.∞™. ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ª∂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∞ÓÙÈÛÙÚ·Ù‹ÁÔ˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ - ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ - ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Δ·ÍÈ¿Ú¯ˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙˆÓ ÓÂÔÚ·¯ı¤ÓÙˆÓ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ù·ÍÈ¿Ú¯Ô˘ Î.Î. ¡¿ÓË ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË §¿ÚÈÛ·˜, fiÔ˘ ˘ËÚÂÙ›, ˆ˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È μ·˜. ÷ϿÙÛË, ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, fiÔ˘ ˘ËÚÂÙ›, ˆ˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹. √È ‚·ıȤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ÛÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó 11 ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, Ô Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜, Ô ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜, fiÏÔÈ ÔÈ ÙÌË̷ٿگ˜, Û˘ÓÔÏÈο ¤ÍÈ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Î. ∞ÏÎ. Δ˙Ô˚Ù˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂À¶ Î·È ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ

™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÂÓ fi„ÂÈ Û˘Ó‰ڛԢ ∏ ·ÈÙ›· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË, ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙȘ 10 Î·È 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ·ÈÙ›· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ ‹Ù·Ó Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (¶∞™∫∂ Î·È ∞˘ÙfiÓÔÌË ¶·Ú¤Ì‚·ÛË) Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ 18Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∫μ ÛÙȘ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ıËÙ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ ÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· Ó· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘. Ãı˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· (¢∞∫∂, ¢∞™) ·ÔÊ¿ÛÈÛ “ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 10 Î·È 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘” ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ 18Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∫μ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô Î·È ‰‡Ô ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÒÚ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÂÓÒ Ë ¶∞™∫∂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÚÔηϤÛÂÈ Î·È Ó¤Â˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ·ÊÔ‡ ·’ fiϘ Â›Ó·È ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ ÂÈΛÌÂÓÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· η٤‚ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √™∂ Î·È Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂, ÁÈ·Ù› ıˆÚ› fiÙÈ “Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÂÓÒ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Âʉڛ·˜ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡”.

∏ ‰›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ·¤ÛÙÂÈÏ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Û fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ 10˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ ‰›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ‰›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÈ· ÌÂÓ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ‚¿Ú‰È˜ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ‰Â ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ‚¿Ú‰È˜ ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜.

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ. £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

™ABBATO 7 NOEMBPI√À 2009

ªÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙˆÓ stage ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË

¢˘Ó·ÌÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ó¤ˆÓ Δ · ›¯Â fiÏ· Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· stage: ¢˘Ó·ÌÈÛÌfi, Ó·ÓÈÎfi ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ÔÈ‹Ì·Ù·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ˜. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 250 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· stage ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙȘ 12 ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓ ÔÚ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È‹ÌÂÚ˘ ·Ô¯‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ Úˆ› fiÏÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÓ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. §›ÁÔ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· stage Ë Î. ∞ÔÛÙÔÏ›· ∫¯·ÁÈ¿, ̤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÙÔ˘˜ ›Â: “™ÙË Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ stage Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û 11 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÌÂ Û·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ı· ‚ÚÂıԇ̠¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. ¢ÂÓ ı· Ì›ÓÔ˘Ì ¿ÓÂÚÁÔÈ. Œ¯Ô˘Ì ‹‰Ë ‚ÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ¿ÚÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂ. ∂ÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ Î·È Â›Ó·È Ôχ ·Ú¿ÍÂÓÔ Ó· ›̷ÛÙ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ Î·È ÂÌ›˜ Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ‚‰ÔÌ¿‰· ı· ‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È Ó¤Â˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆӔ. ∂›Û˘ Î·È Ë ∂ϤÓË ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¿ÎË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ·‰ÈΛ· ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜”. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ™Ù·ıÂÚ‹ Î·È ÌfiÓÈÌË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì Ï‹ÚË ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ¿ÌÂÛË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ stage ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ηٷ‚ÔÏ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì stage Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÏ˘ı› ηӤӷ˜”. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÔÚ›· Î·È ‰È¿ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡- π¿ÛÔÓÔ˜- ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË- ∞Ó·Ï‹„ˆ˜- πˆÏÎÔ‡ ¤Êı·Û·Ó ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiˆ˜: “√ °ÈÒÚÁÔ˜ Â›Ó·È ÔÓËÚfi˜ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ ÌËÓ Ù· ÙÚˆ˜, ÎÈ’ ·’ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÌÚÔ˜, Ì·˜ ÂÍËÁ‹ıËΠ·ÏÏÈÒ˜” ‹ Û˘Óı‹Ì·Ù· fiˆ˜: “£¤ÏÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÎÈ fi¯È ·ÓÂÚÁ›·, Ù· stage Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓË ‰Ô˘Ï›·” ‹ ·ÎfiÌË Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ: “ª·Ì¿, Ì·Ì¿, ‰ÒÛ ̷˜ ÏÂÊÙ¿, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Ì·˜ ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿”. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ̛· ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ· Ô˘ ¤‰ÈÓ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ÂÚÒÙËÛË: ΔÈ ı¤ÏÔ˘ÌÂ; ∫·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ÔÚ›·: ¢Ô˘ÏÂÈ¿. ŸÙ·Ó Ë ÔÚ›· ¤Êı·Û ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. ∫·Ù¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÊÔ‡ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÏËÚÔÊÔÚËı› Û ÔȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÙfiÓÈÛÂ: ∫·È ÂÌ›˜ ›¯·Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· Ì·˜ ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Stage, fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÏÏ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Stage ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Û ¿ÏϘ ÓÔÌ·Ú¯›Â˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞˘Ùfi ÓÔÌ›˙ˆ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È ÙÔ ·‰È·Ê·Ó¤˜ ÙˆÓ ÂÁÎÚ›ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. ™ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â¿Ó Á›ÓÂÈ

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· stage ÛÙÔ μfiÏÔ

‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ÂÌ›˜ ı· ȤÛÔ˘Ì ÒÛÙ ٷ ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο Ì ÙÔ ∞™∂¶ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÂÚÁ·Û›· Ô˘ οÓÔ˘Ó Î·È ÙÒÚ·” . ∂›Û˘ Ô ¡Ô̿گ˘ ÛÙ¿ıËΠ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ οÙÈ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· fiÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ηıÈÛÙÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ πˆÏÎÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, ·˘Ùfi ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ·˘Ù‹ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· stage ‰È·Ï‡ıËÎÂ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. ∞. ¡¿ÓÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Δ· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¡.¢. Î·È ¶∞™√∫ Ô˘ Â›Ó·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ∂Ì›˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· stage Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÌfiÓÈÌË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó Ù˘¯›· Ï˘Î›Ԣ ‹ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘”.

√ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢∞∫∂ Î. °. ∫›ÙÛÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ: “μÚ›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÒ ÛÙ· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÊÔ‡ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó·- ‰‡Ô- ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. √È ÌfiÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÓÂ Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ Î·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ·˜ ÚȯÙÔ‡Ó ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ∂∫μ ‚Ô‹ıËÛ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∞˘ÙfiÓÔÌ˘ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ Î. ¢ËÌ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ: ∏ ηٿÚÁËÛË ÙÒÚ· fiÏˆÓ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÏ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÌÏÔοÎÈ, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔÈ- ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÎÙ·ÌËÓ›Ù˜ Î.Ï.) Û ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Ì›·˜ ÂÓÈ·›·˜ ÌfiÓÈÌ˘ Û¯¤Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ªÔÓÈÌÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ¿ÁȘ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi 24 Ì‹Ó˜. ΔËÓ ÚÔ΋ڢÍË ¿ÌÂÛ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ √Δ∞ Ì ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ̤ۈ ∞™∂¶, ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ, ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· Stage Î·È Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¿ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· stage Î·È Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈÛÊ·Ï‹ ÂÚÁ·Û›·” . ¶·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ∫∫∂, ™Àƒπ∑∞, ∞¡Δ∞ƒ™À∞.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Δ∂∂ ÁÈ· ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ ΔËÓ Â·Ó·‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘” ˙ËÙ› Ë ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂÓÒ Ì ¿ÏÏË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ˙ËÙ› Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë Ë ¤ÓÛÙ·ÛË Ô˘ ηٷ٤ıËΠ·fi Ì˯·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ °ÂˆÚÁԇϷ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶. ª·‚›‰Ë ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “™‡Ìʈӷ Ì ¤ÓÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÔ˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ Î. ºÒÊ˘ °È·Ì¿ÎÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ

ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ï¿ıË ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ™ÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ °ÂˆÚÁԇϷ. ∂Âȉ‹ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ë ÌÂϤÙË Ô˘ ı· Û˘ÓÙ·¯ı› ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÚÙÈ· Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ı· Û·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ì ӷ Ï¿‚ÂÙ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘Ó·‰¤Ï-

ÊÔ˘ Î. °È·Ì¿ÎÔ˘”. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂÙ¿ ·fi ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶∂¢ª∂¢∂, Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘˙‹ÙËÛ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ Δ.¢. ¡. ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚¿ÛÈ̘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¶∂¢ª∂¢∂, fiÙÈ Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË Î·È Ô Û˘Óԉ‡ÔÓ ·˘Ù‹Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi ÙËÓ Ô-

Ô›· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· Ù˘¯›·. ∞fi Úfi¯ÂÈÚË ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÂÌ¿˜ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·) “∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ™ÙÂÚÂÒÓ, ÀÁÚÒÓ Î·È ∞¤ÚÈˆÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ‚) ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ù˘¯›· ·ÓÒÙÂÚ· ÙˆÓ ··ÈÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∫‡ÚÈ ¢‹Ì·Ú¯Â, ÂÂȉ‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙfi, Û·˜ ˙ËÙԇ̠ӷ ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ Δ.¢. ¡. ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘” Î·È Ó· ÙÔ Â·Ó·‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÂÙ Ì ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜”.


M·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

°È· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ηÎÔÛ˘ÓÙËÚË̤ÓÔÈ Î·˘ÛÙ‹Ú˜ Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

ŒÏÂÁ¯ÔÈ Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ıÂÚÌ¿ÓÛÂȘ ¶ÚfiÛÙÈÌÔ Û ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ͇ÏÔ˘ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Î·‡ÛË

¢

ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ηٿ fiÛÔ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î›ÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·, Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ‰Ë̷گ›· Î·È ÍÂÓԉԯ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Û ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ͇ÏÔ˘, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¡∞ª, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ú¿ÓÔÌË Î·‡ÛË ÚÈÔÓȉÈÒÓ. ÏÔ, Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Â›Ó·È 7,1% ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, 4% ÛÙË ¡. πˆÓ›· Î·È 16,4% ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. °È· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ıÂÚÌ¿ÓÛÂȘ, ÛÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ “ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË” , ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ - Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ η˘ÛÙ‹ÚˆÓ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰‡Ô ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Î›ÌÂÓˆÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ (Û‡ÛÙËÌ· η˘ÛÙ‹Ú· Ϥ‚ËÙ· Î·È Î·ÓÔ‰fi¯Ô˘) Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì η‡ÛÈÌÔ ÂÙڤϷÈÔ ÓÙ›˙ÂÏ ‹ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈο Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÚÒÙ· ·fi ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ - ¡. πˆÓ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÚԂϤÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û ۯÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ·, ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÛÙ· ‰Ë̷گ›·, ÛÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ̤Á·ÚÔ, Û ·ÚÙÔÔÈ›· Î·È ÍÂÓԉԯ›·. ΔÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Û ÁÚ·Ê›·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘. ∏ ÀËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Û¯ÂÙÈο ¤ÓÙ˘· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË, οı ÊÔÚ¿, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∞fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡∞ª, ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ η˘ÛÙ‹Ú· - Ϥ‚ËÙ· - ηÓÔ‰fi¯Ô˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Â›Ó·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË:

¶·Ú¿ÓÔÌË Î·‡ÛË

-√È È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ‹ ÓfiÌÈÌÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ‹ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ -™ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘fi¯ÚˆÓ, Â›Ó·È Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ -¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÎÙ›ÚÈ· fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘ËÚÂۛ˜ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘, Ô Ù˘¯fiÓ ÔÚÈÛı›˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‹ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ‹ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓ˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: - ¡· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘. ∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ

Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·. - ¡· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘/Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È - ¡· ·Ú¤¯Ô˘Ó οı ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂϤÁ¯Ô˘. °È· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÚÒÙÔÓ, ÙËÓ ‡·ÚÍË Ê‡ÏÏÔ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·˘Û·ÂÚ›ˆÓ Û C√2 Î·È ı· ‰ÚÔ˘Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 10%, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙˆÓ

ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ıÂÚÌ¿ÓÛˆÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ¡.∞.ª., ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· Â›‰·, ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi, ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ - ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ È· Û fiÏÔ˘˜ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ∞.¶.£. ÁÈ· ÙÔÓ “ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ËÁÒÓ ÛÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÈÂÚ·Ú¯Ë̤Ó˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜” , ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë Î·‡ÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ȉ›ˆ˜ ÛÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙÔ μfi-

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÏÂʈÓÈ΋ ηٷÁÁÂÏ›· Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔ¯Ù¤˜, ¶¤ÌÙË, ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡∞ª ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÂÈÙfiÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Û Âȯ›ÚËÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ͇ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘, ̤۷ Û Úfi¯ÂÈÚË ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹, ÁÈÓfiÙ·Ó Î·‡ÛË ÚÈÔÓȉÈÒÓ- ÚÔηÓȉÈÒÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· Ù· ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ· ›‰Ë η˘Û›ÌˆÓ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜, ‚ÈÔÙ¯ÓÈΤ˜ Î·È Û˘Ó·Ê›˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙȘ ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ŒÁÎÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ŸÚˆÓ ÙˆÓ ÔÌÔÂȉÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, “ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ÀËÚÂÛ›· ı· ÂÈÛËÁËı› ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛˆÓ, Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ¡fiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ” .

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶··ÙfiÏÈ· Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ

¢È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Δ√¡ ηıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÓfi˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·Ú¯ÒÓ Î·È ·ÍÈÒÓ Ô˘ ı· ÔÚÈÔıÂÙ› Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÏÔÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔًوÓ, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “ª·ÁÓËÛ›·-¡¤· ∂Ô¯‹” , Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ·, Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ “√ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ª·ÁÓËÛ›·˜” . √ ¡Ô̿گ˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ∫ÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ “√ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ” . √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Û›ڈÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ Â˘·ÈÛıËÛÈÒÓ

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ı¤Ì· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÂÊÈÎÙ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ì Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÚÔԉ¢ÙÈÎfiÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÌfiÓÔ Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÏ›ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË, Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ›‰È˜ ·Í›Â˜ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¡Ô̿گ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ:

“∏ ÔÏÈÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË Û˘Ó‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›‰Ô. ™‹ÌÂÚ· ¤ÁÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÎÈ ¿ÏÏˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· Ó¤· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ˙˘ÌÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, ıÂÛÌÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ

ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÎÔÈÓ‹˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ, Î. Δ¿Î˘ ∫ÔÏÒÓÈ·˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Èı·Ó‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ Ì ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÓÔ̷گȷ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “ª·ÁÓËÛ›·-¡¤· ∂Ô¯‹” Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ı· “Û¿Ó” Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο Ù›¯Ë Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÌÈ· ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜. √ Î. ∫ÔÏÒÓÈ·˜ ÚfiÙÂÈÓ ̿ÏÈÛÙ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ïfi-

ÁÔ˘ (forum) ·ÓÔȯÙÔ‡ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Û fiϘ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ªÂ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, ÂÓÒ Ô ¡Ô̿گ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›Â‰Ô Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. √È ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÂfiÌÂÓ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·Ú¯Èο Û Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›‰Ô, Â›Ó·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Ë Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÔÈ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜.

¢ˆÚ¿ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘ ÛÙË ™ËÈ¿‰· ¶∞ƒ∂§∏º£∏ ¯ı˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú-

¯‹ ™ËÈ¿‰Ô˜ ÙÔ Ó¤Ô ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ™Ù. μ·ÎԇϷ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ Ó¤Ô ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¿ÓÔÈÍË.

∂ÚÒÙËÛË ¡¿ÓÔ˘ ÁÈ· ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘Ì ı¤Ì· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ 25 Î·È 26 √ÎÙÒ‚ÚË, η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞. ¡¿ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “ªÂ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÊÔ‰Úfiٷ٘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ 25 Î·È 26 √ÎÙÒ‚ÚË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÚÔοÏÂÛ ‚·ıȤ˜ ‰È·‚ÚÒÛÂȘ, ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÙÒÛÂȘ Ú·ÓÒÓ. ¢ÚfiÌÔÈ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ‰‡Ô Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔÈ. μÏ¿‚˜ Â›Û˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Û ÙÔ›¯Ô˘˜ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÏÈıÔ‰ÔÌ‹, ηıÒ˜ Î·È Û ÏÈıfiÛÙÚˆÙ· Î·È ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ¿Ú‰Â˘Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, Ô˘ ‚¿ÛË Úfi¯ÂÈÚ˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 80.000 ¢ÚÒ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÈ Ì¤ÙÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ¿ÌÂÛ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜;” ∂›Û˘ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÓÔ˜ Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ˜, η٤ıÂÛ·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÚÔÔÓËÙÒÓ ∞ÌÂ∞ Δ√ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ŸÚ·-

Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª·ÁÓ‹Ù˜ Δ˘ÊÏÔ›” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 9 .Ì., ı· Á›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ ∞ÌÂ∞ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 152. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú¯Èο Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ∞ÌÂ∞ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ì ·Ó·ËÚ›·. Δ¤ÏÔ˜, ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ ∞ÌÂ∞.

∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂.∂.Δ.∂.ª. Δ√ ¢.™. ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜

ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∂.∂.Δ.∂.ª. ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞¯. ΔÛÈÚÁԇϷ˜, ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ª·Ú›·˜ ∫·„ÈÒÙÔ˘, ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∞. ∞ÏÂ͛Ԣ, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ °. ¶·Ô˘ÙÛȉ¿Î˘, ÁÚ·Ì. ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ϤÓË ™Î·Ú‚¤ÏË, ̤ÏË °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, º. ¶·ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∞Ï. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∞. ¡¿ÓÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 16

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

∫∂∫∞¡∞ª

∞Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡

ªÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙË ˙‹ÙËÛË ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi

∫Ï›ÓÂÈ Ë ™Ù¤ÁË ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘

H KEKANAM A.E ˘ÏÔÔÈ› ‰˘Ô ÌÂϤ-

Ù˜ Ì ٛÙÏÔ “ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ˙‹ÙËÛ˘ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡” Î·È “ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÔÌ‹˜ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘” , ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ηٿÏÏËÏˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ‰ÔÌ‹˜ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘. ∏ ‰È¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ˙‹ÙËÛ˘ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎÔÌ‚ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙfiÛÔ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ‰ÔÌ‹˜ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ë ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¡.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙË ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ÛÙËÓ ÂÍ·ÙƠ̂΢ÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙË Û‡˙¢ÍË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂∫∞¡∞ª ∞∂ ÎÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ∫∂∫∞¡∞ª ∞∂ ¤¯ÂÈ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÂÌÂÈÚ›· ÙfiÛÔ Û ı¤Ì·Ù· ›ÛˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË fiÛÔ Î·È Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο ∂˘Úˆ·˚ο Î·È ∂ıÓÈο ¤ÚÁ·. √È ‰˘Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÌÂϤÙ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ù˘ ¡.∞.ª ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÂȉ‹ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÂÔ¯‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, fiÔ˘ οı ÊÔÚ¤·˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Î·È ·ÓÂÚÁ›·. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÌÂϤÙ˘ Â›Ó·È Ë ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·: - ∂ÎfiÓËÛË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ (ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ). ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ηٿ Â¿ÁÁÂÏÌ· ‹ ÂȉÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ı· ·ÔÛÙ·Ï› Û ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘. - ™˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Û˘Ïϯı¤ÓÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ ̤ۈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. - ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· - ΔÂÏÈ΋ ªÂϤÙË ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Ù· ÙÂÏÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ı· ·Ú·¯ı› Ë ÙÂÏÈ΋ ÌÂϤÙË. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÌÂϤÙ˘ Â›Ó·È Ë ÂÎfiÓËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· : - ∂˘Úˆ·˚Τ˜ Î·È ∂ıÓÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ - ™Ùfi¯ÔÈ ‰ÔÌ‹˜ - ¶·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ - √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ - ÀÔ‰Ô̤˜ - ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ - ∫fiÛÙÔ˜ Â¤Ó‰˘Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ - ¶ÈÏÔÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÙÔÌÈÎÒÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÁÈ· ηٷÚÙÈÛı¤ÓÙ˜ Î·È ∞Ó·ÊÔÚ¿ (report) ÁÈ· ÙËÓ ÈÏÔÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.

∞Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ï‡ÛË ÁÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ¤ÓÙ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ·ÏÈfi √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô

Δ

ËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¶ÚÔÙ‡Ô˘ ™Ù¤Á˘ ¶·È‰ÈÔ‡ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, ¯ı˜ Î·È Â›ÛËÌ·, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘. ◊‰Ë ÙÔ ¢.™. Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙˆÓ 11 ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, ÚÔۂϤÔÓÙ·˜ ˆ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÈηÓÔÔÈËı› ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ™Ù¤ÁË ∞ÓËϛΈÓ. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÀÁ›·˜- ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¡Ù›· μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ¤ÓÙ ·È‰È¿ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÎÙ·ÎÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ıÏ›„˘ Î·È fiÓÔ˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ·fi ÙȘ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¶ÚÔÙ‡Ô˘ ™Ù¤Á˘ ¶·È‰ÈÔ‡ μfiÏÔ˘ (∞Á. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ Î·È º·Ó·Ú›Ô˘) ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÛÙˆ Î·È ÂÔ¯ÈÎÔ‡, ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌË ¤ÁηÈÚ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ 8ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009- 2010. ∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ› fiÙÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ¿ÌÂÛ· Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÒÛÙ ٷ ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿ Ó· ÌËÓ ÛÙÂÚËıÔ‡Ó ÌÈ· ™Ù¤ÁË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÈÙÈ΋ ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿, ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶∞μ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ οÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÛÙ· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ™Ù¤ÁË, ÂÓÒ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Ù· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ËıÈο, „˘¯ÔÏÔÁÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·ÊÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ıÏ›„˘ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚfiÛÌÂÓË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘, Ô˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ‚›ˆÛ·Ó ˆ˜ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË

Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ıÂÚÌ¿, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ™Ù¤Á˘ (ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ Î·È ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘˜), Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· η٤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ™Ù¤-

Á˘, Ì ÙËÓ Û˘Ó¯‹ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ˘ÏÈ΋ Î·È ËıÈ΋” .

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ χÛË; ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚ-

ıËÎÂ, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÀÁ›·˜- ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¡Ù›· μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë, ÍÂΛÓËÛ Â·Ê¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ χÛ˘

∫ÏÂÈÛÙfi˜ Ô ¶·È‰ÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ “∞ƒπø¡∞™” ∫§∂π™Δ√™ ·Ú¤ÌÂÈÓ ¯ı˜ Ô ¶·È‰ÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ “∞ƒπø¡∞™” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ Ù·

ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜ Î·È Û·ÏÌÔӤϷ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Û ·È‰È¿. √ ÛÙ·ıÌfi˜ ¤ÌÂÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ôχ̷ÓÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Î·È Û ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi fiÌÔÚÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÓÔ› ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÚˆÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “√È ÁÔÓ›˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ηıfiÏÔ˘. ø˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ı¤Ïˆ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ÎÔ˘˙›Ó˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· ηı·ÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ԇÙ ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÔÈ Ì·Á›ÚÈÛÛ˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÔÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ٤ÙÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È Û˘Ó¤‰ÚÈ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÍÂÓԉԯ›·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÓËÛ˘¯›·, ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ÌÈ· Ë̤ڷ Ô ¶·È‰ÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ∞Ú›ˆÓ·, ·ÏÏ¿ ·fi ëÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó” .

ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ·ÓËϛΈÓ. ◊‰Ë ·¢ı‡ÓıËΠÛÙËÓ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ¤ÓÙ ·fi Ù· ¤ÓÙÂη ·È‰È¿, ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘, “Ë ·¿ÓÙËÛË ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋” . Ãı˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Û΄˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Î. μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë, Ù˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Ù˘ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ, fiÙÈ Ù· ¤ÓÙ ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Á›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÈÎÚÔ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ·ÏÈfi √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ›¯Â ¯ı˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ë ÔÔ›· ÙËÓ ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ ı· ηٷ‚ÏËı› ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. “¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ ·Ó ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ì ¤ÛÙˆ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿. ∂Ì›˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ÛÙ¤Á·ÛË Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ ·ÏÈfi √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi. ∏ ™Ù¤ÁË ÎÏ›ÓÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÚÈÓ¿. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ μfiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÒÛÙ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ó· ‰È¢ıÂÙËı›” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ù· ¿ÏÏ· ¤ÍÈ ·È‰È¿ Ù˘ ™Ù¤Á˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÂ Û˘ÁÁÂÓÈο Î·È ÊÈÏÈο Û›ÙÈ·.

§fiÁˆ Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi

∫ÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Δ√¡ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë, ·ÚÌfi‰ÈÔ Û ı¤Ì·Ù· ™¯ÔÏÈ΋˜ ™Ù¤Á˘, ∏Ï›· •ËÚ·ÎÈ¿ ÂÈÛΤÊÙËΠ¯ı˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ‰›Ï· ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. “∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Î·È ÚÔηÏ› ϤÔÓ ÛÔ‚·Ú‹ fi¯ÏËÛË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙfiÛÔ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË fiÛÔ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ” , ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ··ÁÔÚ¢Ù› Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. •ËÚ·-

● √ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ÎÈ¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

ÚÔ˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜-ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜-ÿÓÈ· ηÈ

ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ¿ÌÂÛˆÓ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ” . ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ʈÙÂÈÓÔ‡ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË, ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Î·È ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∂›Û˘, Ë ¡∞ª ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙË Û‹Ì·ÓÛË Â› ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ı· ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÁÈ·Ù› Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ∂.√. ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Î·È Ë Î¿ıÔ‰Ô˜ ÚÔ˜ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Î·È μfiÏÔ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË. √ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ, “ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. ◊‰Ë ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·-

ÚÈ¿˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ÌÂϤÙË Î·È ı· ηٷÙÂı› ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·ÓÔÈÁ̤ÓÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜ Ì ÎfiÌ‚Ô ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÛÙËÓ ∂.√. O Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ·Ú¿Î·Ì„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· μfiÏÔ˜ - ÿÓÈ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ÕÓ·˘ÚÔ˜. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ” , ÂÓË̤ڈÛÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

ÕÓˆ-οو ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·

∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: ∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È 170.000ú

‡·ÚÍË Ù·ÌÂÈ·ÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ‡„Ô˘˜ 170.000 ¢ÚÒ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒıËΠ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. £. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿. ªÂ ·ÁˆÁ¤˜ ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Ï‹ÚˆÓ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô˘ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ‰ÂÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÂÚÁÔÏ·‚ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ¯Úˆı›. Ÿˆ˜ ÂÈÒıËÎÂ, Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ Â›ÛËÌ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· “Îfi„Ô˘Ó” ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘Êı› ÙÔ fiÔÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

°È· “Â΂ȷÛÌfi” ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Î. ∞. ¶·¿˜ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ·›ÏËÛ Ì ·Ô¯ÒÚËÛË ÁÈ·Ù› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â¤ÏÂÍ ӷ Û˘ÁηϤÛÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù˘ ·Ú·ı¤ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· Ó¤Ô ÛÙÔȯ›Ô, fiˆ˜ ÙÔ fiÚÈÛÌ·. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ Ô‡Ù ÂÙڤϷÈÔ. √ Î. ™Ù¿ÌÔ˜, ·Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÌÂÙ›¯Â Ô Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤ÛÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó 15 Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ·. √ Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ ¤ÎÚÈÓ ÛÎfiÈÌÔ Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ı¤Ì·, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ÁÈ·Ù› fiˆ˜ › Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› Ô‡ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó 170.000 Ì 172.000 ¢ÚÒ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· Ù·Ì›·. √ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ȉÈfi¯ÂÈÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ì ÙÔÓ Î. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ Ó· ˙ËÙ¿ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·ıÒ˜ ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ, ÁÈ·Ù› Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› η̛· ÂÍ‹ÁËÛË. √ Î. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ fiÚÈÛÌ· Î·È ¿ÊËÛ ηı·Ú¿ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·. √ Î. ™Ù¿ÌÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ ÛÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Î·È Ì›ÏËÛ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ 2008 ÔfiÙ ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì Úfi¯ÂÈÚ˜ ·ԉ›ÍÂȘ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛˆÚ›· ·Ú·Ù˘ÈÒÓ ÁÈ·Ù› Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰ÂÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙȘ ÂÚÁÔÏ·‚ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ¶ÂÚȤÁÚ·„ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Â› ÚÔ‰ڛ·˜ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ ˆ˜ ÙËÓ ϤÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋, Ì ÙÔÓ Î. §ËÌÓÈfi Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Î·È Ó· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ˆÓ. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Â¤-

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÂÈÛԉȷ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘

ÛÙÚ„·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·¢ı›·˜ Î·È Ì Úfi¯ÂÈÚ˜ ·ԉ›ÍÂȘ η٤‚·ÏÏ ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· “Îfi„Ô˘Ó” Ó¤·. ∂›Û˘ ηχÊıËÎ·Ó ‰·¿Ó˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È º¶∞, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Î·È ˆ˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰ÈÏ¿ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ‰·¿ÓË. ¢ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó ÔÊÂÈϤ˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÔÛ¿ Ô˘ Ô Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ. ¶ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Ì ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ¯˘‰·›ˆÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ Î. ¶¿Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Î. §ËÌÓÈÔ‡. √ Î. ™Ù¿ÌÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ Ó· ÙÔ˘ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ô‡ ‰··Ó‹ıËÎ·Ó 170.000 ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÙÂıÂÈ̤ӷ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙÔ fiÙÈ Ù· ÔÛ¿ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ·fi ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ·¢ı›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ, Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì ÙÈÌÔÏfiÁÈ·. √ Î. ™Ù¿ÌÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔÈ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·. “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ·fi ÙËÓ Ù·ÌÂȷ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ‚Á¿˙Ô˘Ì ¿ÎÚË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› fiϘ ÔÈ Úfi¯ÂÈÚ˜ ·ԉ›ÍÂȘ. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ Úfi¯ÂÈÚ˜ Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿, ·ÏÏ¿ ¿ÏϘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÔ ÁÈ·Ù›. ª¤Û· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌÈÌ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο 239.000 ¢ÚÒ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ·-

Ú·¿Óˆ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯Â ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ì·˜. £¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ οÏÂÛ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È ÂΛÓÔÈ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó Û¯Â‰fiÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜. ŒÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÚÒËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜: “√ Î. ¶¿Ô˜ ÌÔ˘ ÚÔÛÎfiÌÈÛ Úfi¯ÂÈÚË ·fi‰ÂÈÍË - Ôχ Úfi¯ÂÈÚË (¯·ÚÙ› ÙÂÙÚ·‰›Ô˘) - 18.000 ¢ÚÒ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ Î·È Ì ÚÒÙËÛ ·fi ÔÈÔÓ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. ƒˆÙ¿ˆ ÙÈ Â›Ó·È fiÏ· ·˘Ù¿. ∞fi ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2008 ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· 172.000 ¢ÚÒ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì Ô‡ ‹Á·Ó” , ›Â. “∞˘Ù¿ fiÏ· Ù· ͤÚÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿, Ù· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿ÂÈÚ˜ ÊÔÚ¤˜. ¶Â˜ Ì·˜ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ‰Ҕ , ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓԯϋıËΠÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ ÙÔ fiÚÈÛÌ·. -™Ù¿ÌÔ˜: ∞˘Ù¿ ¤ÚÂ ӷ ÌÔ˘ Ù· ÂȘ ÂÛ‡. ÕÚ· Î¿Ï˘Ù˜ ÛÙÔȯ›·. -ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜: ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ˘ÔÎÚ‡Ù·Ì ٛÔÙ·, Ù· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Â‰Ò ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚ¤˜, ¿ÏÏÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ Î·È ¤Ú¯ÂÛÙ ӷ ԇ̠ٷ ›‰È·. Δ· ÛÙÔȯ›· ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ Ù· ͤÚÔ˘ÌÂ. -™Ù¿ÌÔ˜: ΔÈ... ¤Ê·Á ٷ ÏÂÊÙ¿; -ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜: £ÂˆÚÒ È· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ Ì·˜ ·˘Ùfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰ÈÂÍÔ‰È΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿, Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Î. ™·Ì·ÚÙ˙‹ Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ¤ÎÔ‚Â ·ıÂÒÚËÙ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ Âȯ›ÚËÛË Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ

∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100.000 ¢ÚÒ. ΔÔÓ Î. ¶¿Ô Î·Ù‹ÁÁÂÈÏÂ Ô Î. §ËÌÓÈfi˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· Ù›ÔÙ· ÁÈ·Ù› ̤۷ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ “¿ÏÏ·˙ ÏÂÊÙ¿” . -™Ù¿ÌÔ˜: ΔÈ ˘ÔÓÔÂ›Ù·È ‰ËÏ·‰‹. ŸÙÈ Â‰Ò Ì¤Û· ÊÙÈ¿¯Ó·Ù ÎÔÌ›Ó˜ ÌÂٷ͇ Û·˜, ÚÒÙËÛÂ Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂÈ Ô‡ ‹Á·Ó ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ï›Ô˘Ó. √ Î. ™Ù¿ÌÔ˜ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Î·ÓÔÓÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ‹ ¤‰ˆÛ·Ó Ì Úfi¯ÂÈÚ˜ ·ԉ›ÍÂȘ, Âȉ¿Ïψ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÂΛÓÔÈ Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ÓfiÌÈÌ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο. ∂ΛÓË ÙËÓ ÒÚ· Ô Î. ¶¿Ô˜ ÙÚ¿‚ËÍ ÙȘ Úfi¯ÂÈÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi. -§Â˜ Ó· ÌËÓ ÙÔ Í¤Úˆ...‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ fiÙÈ fiϘ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ӥ· “Û‡ÚÚ·ÍË” ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î.Î. §ËÌÓÈÔ‡ Î·È ¶¿Ô˘ Ì ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ó· ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÍ·Ù¤Ú˘ÁÔ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ Î·È “ÙÔÓ ‹Ú ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘” . √ Î. §ËÌÓÈfi˜ Â¤ÌÂÓ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ·ıËÙÈÎfi ÙÔ˘, Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 15.000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·.

“£· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁˆÁ¤˜” ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ã. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜ ¤‰ÂÈÍ ӷ ÌË Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Î. ™Ù¿ÌÔ˘ Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È ·¢-

ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·ÚÙ˙‹ ÙÔ˘ › ӷ ʇÁÂÈ Â¿Ó ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÓÔ‡ÌÂÚ·. ◊‰Ë, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ Â›¯·Ó ·ÚÓËı› Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›¯Â ·Ú·ı¤ÛÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜. ™·Ì·ÚÙ˙‹˜: ∂Ì›˜ Ù· ¤¯Ô˘Ì ÂÈ ÂηÙfi ÊÔÚ¤˜. ∫·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ-οو ÂÛ›˜ Ì·˜ ηϤ۷ÙÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÛÙ ¤ÙÛÈ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜: ¢ÂÓ Û·˜ οÏÂÛ· ÂÁÒ Â›Â Î·È ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿. “¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛˆ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ï¿‚ÂÈ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Î·È Ô Ã. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÎÔÔ‡Ó ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁˆÁ¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ê˘Ï·¯ı› ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. √È ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÚ›ÂÚÁÔ “ıÂÒÚËÌ· ΔÛ·ÌÚÈÓÔ‡” Î·È Â·Ó¤Ï·‚·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Í·Ó·Îfi„Ô˘Ó ÙÈÌÔÏfiÁÈ·. “∂ÁÒ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù· Â¤ÛÙÚ„· ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Î·È Âͤ‰ˆÛ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÓfiÌÈÌ· Î·È Î·Ù·ÙÂıÂÈ̤ӷ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ¢ÂÓ ı· Îfi„ˆ Ó¤· ÁÈ· Ó· ηχ„ˆ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ·” , ‰‹ÏˆÛÂ. √ Î. ™Ù¿ÌÔ˜ Ì ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ¿ÎÚË Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ۈ ·ÁˆÁÒÓ. “ΔËÓ Â›Ì·¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· 172.000 ¢ÚÒ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Á·Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì Ô‡ ‹Á·Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜” , ›Â. √ Î. ¶·¿˜ ‰‹ÏˆÛ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Îfi„ÂÈ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÙÔ˘˜ Â΂ȿ˙ÂÈ „˘¯Ú¿ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ·Ú·ÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÎÔ‹ Ó¤ˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. “£· Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ Ó· Îfi„Ô˘Ó Ó¤· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, ı· Â›Ó·È Ï·ÛÙ¿” ›Â. ªÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. “μ¿ÏÙ ٷ ÏÂÊÙ¿ ÛÙ· Ù·Ì›·”, › Ê‡ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. ¶·¿˜ Î·È Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ¶·¿˜ ˙‹ÙËÛ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ì ÙÔÓ Ã. ΔÛ·ÌÚÈÓfi Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈÌÌ· 170.000 ¢ÚÒ, “·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÎÂÈ ‰ÂÓ ‚Á¿˙ÂÈ ¿ÎÚË”.

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Δ∏¡ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ °ÂˆÚÁÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∞¡.∂.ª. ∞.∂.) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ∂ȯÂÈÚËÛȷο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ “∂™¶∞ 2007-2013” : * “∂Ó›Û¯˘ÛË ªÈÎÚÒÓ Î·È ¶Ôχ ªÈÎÚÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆӔ , * “∂Ó›Û¯˘ÛË °˘Ó·ÈΛ·˜ Î·È ¡Â·ÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” ™Ùfi¯ÔÈ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ, Ì ¤‰Ú· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ· ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙȘ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ (‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ·ÁÔÚ¿ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ·ÁÔÚ¿ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Î.Ï..) fiÛÔ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ (·ÁÔÚ¿ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜, ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÔÈÎ›ÏˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÚÔÒıËÛ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÙfiˆÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜) Ô˘ ı· ÙȘ ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∂ÈϤÍÈ̘ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘, ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ. ™ÙËÓ ∏ÌÂÚ›‰· ı· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÈÔ ¿Óˆ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∞¡∂ª, Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙfiÛÔ ·fi ÂıÓÈο fiÛÔ Î·È ·fi ∂˘Úˆ·˚ο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ı· ˙ËÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜.

√ ·Ó·‰·ÛÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞¶√ ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ·Ó·‰·ÛÌÔ‡ Ù˘ 1˘ Î·È 2˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂ÓÙfi˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜ Î·È Ù· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ˘fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Î·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ηٿ ÙËÓ ·Ó·ÔÌ‹.

∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ™À°∫ƒ√Δ∏£∏∫∂ Û ÛÒÌ· ÙÔ ¢.™.

Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ (¶√¡) ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜: ∫·ÛÙÚÈÓ¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, μ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: §ÂÔÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: §ÈfiÏÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, Δ·Ì›·˜: §‡ÚÔ˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Δ·Ì›·˜: ΔÛÈÔ‡ÙÚ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, À‡ı˘ÓÔ˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ: ºÈÏ‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ª¤ÏË: ™·Ó¤· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∑·¯·Ú‹˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜. ∂ÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹: ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ª¿ÚÈÔ˜, ª·˙ÈÒÙË °ÂˆÚÁ›·, º·ÎÈfiÏ·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 18 ™ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ ÂÓÙ¿¯ıËÎÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Δ∏¡ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÁÚÈ¿˜, Ë ÔÔ›· ‹‰Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ› online Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ μ¿ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ∫‡ÚÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ‰ËÌÔÙÔÏÔÁ›ˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÈ·˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‚¿Û˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ë ÔÔ›· ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙˆÌ¤ÓˆÓ ·fi ·˘Ù¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÛÙËÚȯı› Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÂٷ͇ ÔÏÏÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. “∫¿ı ¢‹ÌÔ˜ ‹ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÁÚÈ¿˜ “Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤ۈ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ªÂÙ·ÁˆÁ‹˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ™‡˙¢ÍȘ ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÙÚfiˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ó· ÙËÚ› Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ. ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, Ô ‰ËÌfiÙ˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ı· ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙËı› ¿ÌÂÛ· Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚ÚÂı›. ∞fi fi,ÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ë ‰ÈÂ·Ê‹ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ì ¿ÏÏ· ÏËÚÔÊÔÚȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜, Ó· ‰È·Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Ì ¿ÏϘ ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ·fiÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ΔÔ ∂ıÓÈÎfi ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ ı· ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ¿ÏÏˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌÂÚÈο ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ë ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ, Ë ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ, Ù· ªËÙÚÒ· ∞ÚÚ¤ÓˆÓ, Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÀÔ˘ÚÁ›· ¶·È‰Â›·˜, ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘, ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ∫¤ÓÙÚ· ªÂÏÂÙÒÓ Î.Ï. ¶·Ú¤¯ÂÈ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ¿ÏϘ ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÁ›ÛÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, fiˆ˜ Ù· ÌËÙÚÒ· ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ù· ÌËÙÚÒ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ” . “£ÂˆÚԇ̔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î. £. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘ “fiÙÈ Ë Ï‹Ú˘ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚԂϤ„ÂˆÓ ÁÈ· ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο, ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Î·È Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ‹Úı ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ÁÈ· ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ „ËÊȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∏ „ËÊȷ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ôχ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ, fiˆ˜ Â›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Î·È ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ηٷÛ΢¿ÛÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ Ë fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÚˆÁÔ› ÛÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηıÔ‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÂıÔ‰Èο Î·È Â›ÌÔÓ·” .

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘

ΔÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË

Œ

ˆ˜ Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ Ù· ·Ú·ÁˆÁÈο Ì‹Ï· ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ ·fiÎÏÈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ó· ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. √È ¤ÌÔÚÔÈ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ·Ú·ÁˆÁÈο Ì‹Ï· ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 0,60 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ ÎÈÏfi, Ì ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÚÔ˜ 1,80 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ¿ÓÙ·. ΔËÓ ¿ÌÂÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ·fiÁÓˆÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ì‹ÏˆÓ Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∑·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™Â ÙÈ̤˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ·Ú·ÁˆÁÈο Ì‹Ï· ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ “„·Ï›‰·˜” ·fi ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜ Ó· ‰È¢ڇÓÂÙ·È. √È ¤ÌÔÚÔÈ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 0,60 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ÂÓÒ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ù· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÏÈ·ÓÈ΋ ÚÔ˜ 1,80 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ¿ÓÙ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ì‹ÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Ì ÂÍfiÊÏËÛË Ù· ÂÚ¯fiÌÂÓ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙÔ ¶¿Û¯·. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ì‹ÏÔ˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÁÈ· ÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÙfiÓÔ˘ Ì‹ÏˆÓ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó Ù· 150 ÎÈÏ¿, ηıÒ˜ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚÔ˚fiÓ ‰¤¯ÙËΠÈÛ¯˘Úfi ÙÔ Ï‹ÁÌ· ·fi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Í·ÚÛË ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞ÈÙ›· ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì‹ÏÔ˘ ηÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ì ÙȘ Û˘Ó¯›˜ Î·È ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒ-

ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â˘ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ¤Í·ÚÛË Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· Ì‹Ï· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ì‹ÏˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È Â‡ÎÔÏ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ˆÏÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Û ÙÈ̤˜ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈΤ˜, fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ¶Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÌËÏÔ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30%, Û˘ÁÎÚÈÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹

ÂÚ›Ô‰Ô. “√È ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ì‹ÏˆÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ Î. ¡›Î. ∫¿ÂÏ·˜ “Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈΤ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì·˜ ÛÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ÚÔ˜ 0,60 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· Ì‹Ï· ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÚÔ˜ 1,80 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ¿ÓÙ· ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ. ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ “„·Ï›‰·˜” ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰È¢ڇÓÂÙ·È, ηıÒ˜ Ù· Ì‹Ï· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ¤ˆ˜ Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜. ŸÏ· ·˘Ù¿, ÂÓÒ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó

·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÂÈÙ·Á¤˜, Ì ÂÍfiÊÏËÛË Ù· ÂÚ¯fiÌÂÓ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙÔ ¶¿Û¯·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¿ÏÏÔ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙfiÛÔ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ›” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∑·ÁÔÚ¿˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ‰È¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜.

“√ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∑·ÁÔÚ¿˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫¿ÂÏ·˜ “Â›Ó·È Ô ϤÔÓ ÈÛ¯˘Úfi˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜ Û Â›Â‰Ô ¶ËÏ›Ô˘. ¶Ú¤ÂÈ, Û˘ÓÂÒ˜, Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌËÏÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÌËÏÔ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ˙ËÙԇ̠·fi ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∑·ÁÔÚ¿˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· Ì‹Ï· Ì·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ÌËÏÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ∫¿ÂÏ·˜. øÛÙfiÛÔ, ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. ¢ËÌ. ™·Ófi˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÌËÏÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∑·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜. √È ÂÁÁڷʤ˜ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. øÛÙfiÛÔ, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ηıÒ˜ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ·fi ÙÔ ¶Ô˘Ú› Î·È ÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÔÈ Û˘Óı‹Î˜. ÿÛˆ˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ Ó· Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ, ·ÏÏ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ı¤Ì·” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ™·ÓÔ‡.

Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡

ªÂ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ 2008 ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ √π∫√¡√ªπ∫∏ ˙ËÌÈ¿ Û˘ÓÔÏÈ-

ÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 150.000 ¢ÚÒ ·-

ÚÔ˘Û›·Û ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ·˘ÍË̤Ó˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¢ı‡Ó˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ·Ôı‹Î˘ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË 242.760 ¢ÚÒ Û ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ·¤‰ˆÛÂ Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. °È¿Ó. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô˜. ªÂ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ ¤ÎÏÂÈÛÂ

ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ë ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ù· ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚΈÙÔ‡˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. “√ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¯Ú‹Û˘ 2008” ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. ÃÚ. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜ “ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÚÔ˜ ÙȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. £¤ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹-

ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·‰È˘ Î·È Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ Ù· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÔÈ ÔÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·Ù·Ûı·Ï›Â˜. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ fiÙÈ ¤ÁÈÓ Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ‹Ù·Ó Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ·È¯Ì¤˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. °È¿Ó.

∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi. “√ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô˜ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÌfi. •¤¯·Û ʷ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2008 ·Ó‹Î ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È ‹Ù·Ó Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ÚÛÈ, ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ù· ÔÔ›· ÙÒÚ· ηٷ„‹ÊÈÛ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. °È¿Ó. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·ıËÙÈÎfi˜ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔÓ Î·Ù·„‹ÊÈÛ·. ¢È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ Ô˘ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ·fi Î·Ó¤Ó·Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜

Ó· ¿„ÂÈ Ó· Ï·˚Λ˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ¶ÚÔÛˆÈο ı· ÂÚ›ÌÂÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô˘‰Â›˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ. ΔÔ ÏfiÁÔ ¤Ï·‚ ÌfiÓÔÓ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ∂ÈϤÔÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· „Ëʛۈ ¤Ó·Ó ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi, fiÙ·Ó ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÚÂ›Ù·È ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ·Ôı‹ÎË Î·È Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ó·ÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 242.760 ¢ÚÒ. ªÂ ıˆڛ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· „Ëʛۈ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi” ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô Î. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 19

™ABBATO 7 NOEMBPI√À 2009

EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›

™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·

¢È·Ï‡ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ 4 Á¿ÌÔ˘˜ ª ÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ Á¿ÌÔÈ Î·È ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·˙˘Á›ˆÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ™ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· 2004-2008 ÔÈ Á¿ÌÔÈ Ô˘ ÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ 4.359, ÂÓÒ Ù· ‰È·˙‡ÁÈ· ¿ÁÁÈÍ·Ó Ù· 1.055, ‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 25%. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Á¿ÌÔ˘˜ ‰È·Ï‡ÂÙ·È Ì ¤ÓÙÔÓ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ·›ÙÈ· ÁÈ· ÙËÓ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔηٿÏË„Ë, ·ÊÔ‡ ÛÙ· ‰›ÛÂÎÙ· ¤ÙË, fiˆ˜ ÙÔ 2004 Î·È ÙÔ 2008, ÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Á¿ÌÔÈ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¶·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È ‹ fi¯È ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› Ó¤ÔÈ; ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ‰È·˙‡ÁÈ·; ∂›Ó·È Ù· ‰‡Ô ·ÚÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿-˘ÎÓ¿ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÊÔÚ›˜. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ Á¿ÌÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÌÂÈÒıËÎ·Ó fi¯È fï˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ, ‹ Î·È Û Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·ÏÏÔ‰·Ô› ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó ∂ÏÏËÓ›‰Â˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰È·˙˘Á›ˆÓ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı›, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ∫·È Ù· ·›ÙÈ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ¤Ó· ‰È·˙‡ÁÈÔ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Í¿ÓÂÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÛË Î·È Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È È‰›ˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÓËÙÈο Î·È ÔÈ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi fiÚÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ‰È·˙‡ÁÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô °¿ÌÔ˘ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÔÈ Á¿ÌÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ 870 Î·È Ù· ‰È·˙‡ÁÈ· ÛÙ· 211. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ 2004 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2008 ÔÈ Á¿ÌÔÈ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ 4.359 Î·È Ù· ‰È·˙‡ÁÈ· Ù· 1.055. ¢ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 24% ÙˆÓ ‰È·˙˘Á›ˆÓ Â› ÙˆÓ Á¿ÌˆÓ. ∂Ô̤ӈ˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Á¿ÌÔ˘˜ Ô ¤Ó·˜ ‰È·Ï‡ÂÙ·È. ª¿ÏÈÛÙ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Â›Ó·È Î·È ÚÔηÙÂÈÏËÌ̤ÓÔÈ, ·ÊÔ‡ Ù· ‰›ÛÂÎÙ· ¤ÙË ÙÔ˘ 2004 Î·È ÙÔ˘ 2008 ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Á¿ÌÔÈ. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ 2004 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÌfi 824 Á¿ÌÔÈ Î·È 239 ‰È·˙‡ÁÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙfi ‰È·˙˘Á›ˆÓ 29%. ΔÔ 2005 ÔÈ Á¿ÌÔÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 150

Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2004. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ 950, ÂÓÒ Ù· ‰È·˙‡ÁÈ· ÌÂÈÒıËÎ·Ó ı·̷ÙÈο ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 194, ÔÛÔÛÙfi 19,5%. ΔÔ 2005 ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ 2006 ÔÈ Á¿ÌÔÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ 884, ÂÓÒ Ù· ‰È·˙‡ÁÈ· ‹Ù·Ó 196, ‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙfi 22% Â› ÙˆÓ Á¿ÌˆÓ. ΔÔ 2007 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Á¿ÌˆÓ ·˘Í‹ıËΠͷӿ ÛÙÔ˘˜ 944 Î·È ÙˆÓ ‰È·˙˘Á›ˆÓ ÛÙ· 217. ∂Ô̤ӈ˜ Ù· ‰È·˙‡ÁÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ 23% Â› ÙˆÓ Á¿ÌˆÓ. Δ¤ÏÔ˜ Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ 2008, ‹Ù·Ó Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Á¿ÌˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‰È·˙˘Á›ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÂϤÛÙËÎ·Ó 779 Á¿ÌÔÈ, ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Û fiÏË ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·, ÂÓÒ

Ù· ‰È·˙‡ÁÈ· ‹Ù·Ó 209. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ‰È·˙‡ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 27% Â› ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Á¿ÌˆÓ. ™ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ Á¿ÌÔÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ¤Ú˘ÛÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÚfiÂÚÛÈ Î·Ù¿ 90. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ 2004 ÙÂϤÛÙËÎ·Ó 591 Á¿ÌÔÈ, ÙÔ 2005 699 Á¿ÌÔÈ, ÙÔ 2006 621 Á¿ÌÔÈ, ÙÔ 2007 683 Á¿ÌÔÈ Î·È ÙÔ 2008 592 Á¿ÌÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ æ˘¯È΋˜ Î·È ™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÀÁ›·˜, Û ‰È·˙‡ÁÈÔ ı· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÙÔ 2010 ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Á¿ÌÔ˘˜ fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰È·˙˘Á›ˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÏfiÁˆ Ù˘ ··Í›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ

‰È·˙˘Á›ˆÓ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 1 ÛÙÔ˘˜ 10 Á¿ÌÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÈ 1 ÛÙ· 4 ˙¢Á¿ÚÈ·. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ 66% ÙˆÓ ‰È·˙˘Á›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÂٷ͇ 40 Î·È 50, fiÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÚÒÙË ÎÚ›ÛË Ù˘ ̤Û˘ ËÏÈΛ·˜, ηıÒ˜ Î·È fiÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÏfiÁˆ ÛÔ˘‰ÒÓ ‹ ÏfiÁˆ ËÏÈΛ·˜. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ 70% ÙˆÓ ‰È·˙˘Á›ˆÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ‚·ÛÈÎfi ÏfiÁÔ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ÛÙÔ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÌfiÓÈÌÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË

™Â ηٿÏË„Ë ÙÚ›· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Àfi ηٿÏË„Ë ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ¯ı˜ ÙÚ›· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù·, ·Ó Î·È ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó Û ٛÔÙ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÏÂÈÛÙ¿ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ı˜ ÙÔ 2Ô Î·È ÙÔ 4Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, fiÙ·Ó fï˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂›Û˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÂÈ ·Ôχ̷ÓÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ηӤӷ ÎÚÔ‡ÛÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ∂›Û˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÙÔ ÌfiÓÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÛË, Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. √ ›‰ÈÔ˜ ÊÔ‚¿Ù·È, Ì‹ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ë̤Ú˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ‚ÔχÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ηıfiÙÈ ÙÔ Úˆ› ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. £· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ

ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ıÂ̤ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ·ÍË. ™ÙÔ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ¯ı˜ ·Ú¿ ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË Ô˘ ›¯Â Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ˆ˜ ı· ÙÂÚÌ¿ÙÈ˙Â Ë Î·Ù¿ÏË„Ë. ΔÔ ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§, ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ χÛË, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘. ∂›Û˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· οÓÔ˘Ó Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∂›Û˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Î·È ÛÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ª¿ÓÔ˜ §ÈÓ·ÚÈÙ¿Î˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŒÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ϤÓ fiÙÈ ÓÂÚfi Ù˘ ‚Ú‡Û˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ ¯ÏÒÚÈÔ. ª‹ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠ÙÔ ‰‹ÌÔ Ó· Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ·; º¤ÙÔ˜ ·ÏÏ¿Í·Ì ٷ ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ, ‚¿„·Ì ٷ οÁÎÂÏ·, ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ì ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ fiÚÙ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¯ÒÚÔ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Î·È ¿ÏÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ù¿ÏË„Ë. ΔfiÛË ·¯·ÚÈÛÙ›·; ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Û˘ÁηϤۈ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ηıËÁËÙÒÓ ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ·È‰Â›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚԂ› ÛÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi: ·) ÌfiÓÈÌÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ¶∂19, ¶∂20 Î·È ¶∂32 Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È Û ‰˘ÛÚfiÛÈÙ· Û¯ÔÏ›· ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009-2010 ·fi ÙÔ˘˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ‰ÈÔÚÈÛÙ¤ˆÓ ÙÔ˘ ∞™∂¶ 2008 ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Û ÔÛÔÛÙfi 60% ÙˆÓ ÏËÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ı¤ÛˆÓ, ‚) ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ¶∂19, ¶∂20 Î·È ¶∂32 ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009-2010 ·fi ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ 30-06-2009 Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‹ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ 24 ÌËÓÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË (ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜) Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞™∂¶ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ¶∂19, ¶∂20 Î·È ¶∂32 Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÈ·›Ô˘˜ ›Ó·Î˜ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Û ÔÛÔÛÙfi 40% ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ.∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢‡ÛÎÔÏË Ë ÌÂÙ¿ıÂÛË ÛÙÔ μfiÏÔ °‡Úˆ ÛÙ· 4-5 ¯ÚfiÓÈ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÌÂÙ¿ıÂÛË ÛÙË ¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Î·È ¿ÏÏ· 7-8 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÙÂı› Û ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› Ô˘ Ì ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÔÈ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Á·ÏÏÈ΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ϤÔÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÂıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ¢’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÂÙ¿ıÂÛË ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÌÂÙ¿ıÂÛË ÛÙÔÓ ÙfiÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È Â›ÔÓË. μ·ÛÈο ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÌÔÚ›ˆÓ Ô˘ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ·Ú¯Èο ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÈÛÙ› ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ÌfiÚÈ·. ŸÌˆ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÌfiÚÈ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙ› Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ‰Ò‰Âη ÌfiÚÈ·. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·›ÚÓÔ˘Ó ·fiÛ·ÛË Û °Ú·Ê›· ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fï˜ Ù· ‰Ò‰Âη ÌfiÚÈ·, Û·Ó Ó· ‰›‰·ÛÎ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ›. ∫·È Â‰Ò ı¤ÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ·ÔÛÒÓÙ·È Û °Ú·Ê›· ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ÌË Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÌfiÚÈ· Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ı¤Û˘, ·ÏÏ¿ Ù· ÌfiÚÈ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ. √ ÓÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÂı› ¤Ó·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌfiÚÈ· ·fi ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË Î·ıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰‡Ô ÌfiÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, Ù¤ÛÛÂÚ· ÌfiÚÈ·, ·Ó Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜, ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÌfiÚÈ· ÁÈ· οı ·È‰› Ô˘ ¤¯ÂÈ, Ù¤ÛÛÂÚ· ÌfiÚÈ·, ·Ó ı¤ÏÂÈ Û˘Ó˘ËÚ¤ÙËÛË Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ÌfiÚÈ· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢·ÛοψÓ-¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤Ó·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Á‡Úˆ ÛÙ· 50 ÌfiÚÈ· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÂı› ÛÙË ¢’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÁÓËÛ›·˜, 60 ÌfiÚÈ· ÁÈ· ÙȘ μ’ Î·È °’ ÂÚÈÔ¯¤˜ (¶‹ÏÈÔ-¢ڇÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡) Î·È 80-85 ÌfiÚÈ· ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ. ¶¤Ú˘ÛÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÎÂÓ¿. √È ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó 45 ÌfiÚÈ· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ¢’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÁÓËÛ›·˜, 55-60 ÌfiÚÈ· ÁÈ· ÙȘ μ-°’ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È 80 ÌfiÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÁÓËÛ›·˜.∏ ·ÈÚÂÙ‹ ÙÔ˘ ¶À™¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫·›ÙË °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙ· ÌfiÚÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: ¶¤Ú˘ÛÈ ÔÈ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÊÔ‡ ÌfiÚÂÛ·Ó Î·È Ì 35 ÌfiÚÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÂÙ¿ıÂÛË Ì¤Û· ÛÙÔ μfiÏÔ. √È ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 ÌfiÚÈ·, ÁÈ· ÙË ¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ. ªÂÙ¿ıÂÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì ٛÔÙ· ÔÈ º˘ÛÈÎÔ› Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 20 √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ıÒˆÛË ÙÔ˘ Δ. ¶ÔÏ›ÙË ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË Ùo ¢.™. ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ıÒˆÛ ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Î·È ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Δ¿ÎË ¶ÔÏ›ÙË. √ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ‰Èη˙fiÙ·Ó ÁÈ· “·¿ÙË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘” ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘-Ï·›ÛÈÔ °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2006. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË ¢∂¶ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÚ·Ù‹ ·ÙÔÌÈ΋ ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Û ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi Ù· Û˘ÏÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ fiÚÁ·Ó·. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Î·È Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ·ıˆˆÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ÀÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰›ÎË ÍÂΛÓËÛ ·fi ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙË ¿ÛÎËÛË ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· μfiÏÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô, ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ıˆÚ› ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· fiÙÈ Ë ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÛÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ ÙˆÓ ∞∂π Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË. ∞ÎfiÌË Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ ÔÈ ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ÂÎ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ fiÚˆÓ Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ∞∂π, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ 2003. ΔfiÙÂ, Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ÎÏËÙ‹ÚÈ· ıÂÛ›ÛÌ·Ù· ı˘ÚÔÎÔÏÏË̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ηÏÔ‡Û Û ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ηÙÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ó Ì¤ÏË ¢∂¶ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÙfiÙ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ‰ÂÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛ·Ó Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ··Ú¿‰ÂÎÙË ·˘Ù‹ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ ¤ÎÙÔÙ Â·Ó·Ï‹ÊıËÎÂ. ¢˘ÛÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ÔÈ ÙfiÙ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó -ˆ˜ ı· fiÊÂÈÏ·Ó- ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·. ∏ ·ıˆˆÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Δ. ¶ÔÏ›ÙË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ·Ó·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ÙfiÙ ¶Úfi‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶Δ¢∂ μ. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÔfiÙ ٛıÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ˆ˜ ÂӉ¯fiÌÂÓË Ó¤· ·˘ı·›ÚÂÙË ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË.

¢ÈÔÚÈÛÌÔ› ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ∞fi ÙËÓ ∞/ıÌÈ· ∂Î/ÛË ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÚfiÛÎÏËÛË ∂Ή‹ÏˆÛ˘ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙȘ 13 ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó: ·) ¶Ù˘¯›Ô ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ‹ ¿ÏÏÔ ÈÛfiÙÈÌÔ Ù›ÙÏÔ Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ ·ÏÏÔ‰·‹˜, ‚) ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Î·È Á) ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔÛfiÓÙ·. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ì ٷ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó È‰Èԯ›ڈ˜ ‹ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÛÔ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂¶£ (∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 37 - 15180 ª∞ƒ√À™π) Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂’ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ‹ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢’ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘., °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ À¶∂¶£ (ÙËÏ. ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘: 210-3442125 Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘: 210-3443258).

™ABBATO 7 NOEMBPI√À 2009

°Ú·ÊÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ȉڇÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÏËÌÌ˘ÚÒÓ

Δ

Ë Û‡ÛÙ·ÛË °Ú·Ê›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘, ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, fiÔ˘ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ÔÈ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ Î·È Ù· ڤ̷ٷ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔÈ ·fi Ì¿˙· Î·È ÛÎÔ˘›‰È·.™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. “Δ· ¤ÎÙ·ÎÙ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÏȯÙ› Û ٷÎÙÈο Î·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. £¤ÏÔ˘Ì Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜ Î·È ÂÚÈÔ˘Û›Â˜. °È’ ·˘Ùfi ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ¤ÌÚ·ÎÙ· ϤÔÓ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÎÚ›ÛˆӔ , ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Ã. ΔÛ·ÌÚÈÓÔ‡. √ ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. “∂Ì›˜ ˆ˜ ¡ÔÌ·Ú¯›· ˙ËÙÔ‡ÌÂ Â‰Ò Î·È ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Ó· Û˘ÛÙ·ı› Ù¤ÙÔÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û οı ¢‹ÌÔ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù˘¯fiÓ ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË ‹Ù·Ó Î·È Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÊÔÚ›˜ Î·È ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËı› fiÏÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·” , ›Â. ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜ Î·È Ú¤Ì·Ù· Ù· Ì¿˙· Î·È Ù· ÛÎÔ˘›‰È·, fï˜, fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜. “∂˘ı‡ÓË Ù˘ ¡∞ª Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ ·fi ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜, fiˆ˜ Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Û •ËÚÈ¿, ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Î·È ÕÓ·˘ÚÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, fï˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ fiÏ· Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÎÔ›Ù˜ ÙÔ˘˜” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘. Ÿˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡Û΄Ë, Ô ‰‹ÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ - ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ - Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ·Ô‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ú‡·ÓÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÁÈ· ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ √™∂ ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, Ë ÔÔ›· Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÓÙÔÓ˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó·... ÊڷοÚÂÈ Î·È Ó· ÏËÌÌ˘Ú›-

ÛÂÈ Ë Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. √ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î. ª¤Ë˜ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ë ÔÔ›·fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ - ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿Ú· Ôχ ηÏfi Â›‰Ô. “¢ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂Ì›˜ ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠۠¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ΔÔ 2006 ‹Ù·Ó ÁÈ· Ì·˜ ¤Ó· Ôχ ηÏfi Û¯ÔÏ›Ô. ∂Λ ‰ÔÎÈÌ·ÛًηÌÂ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈı‹Î·Ì ÛÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ∂›Û˘ Ô Î. ª¤Ë˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ . ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÚÔ-

‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó¤Î˘„·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ·fi ÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ “¢·›ÛıËÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜” ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡, Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ Î·È Ù˘ §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó-fiˆ˜ οÓÔ˘Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ fiÙ·Ó ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó¿ÁÎËÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ §ÈÌÂӷگ›Ô, Ë ∂√¢, Ë §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË, Ë ¢∂∏, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, Ë ¢∂¶∞, Ë 1Ë Δ∞•À¶ Î·È Ë 1Ë Δ∞•∞™, Ë ¢∂À∞ªμ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

À‰¿ÊÈ· ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ¿Ú‰Â˘ÛË 250 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ‰¤ÓÙÚˆÓ

™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô μÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ (μÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜) ·Ú¯Èο ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ “¶ËÁ¿‰È” , fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ì ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô μÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ı· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ë ˘‰¿ÊÈ· ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ë ¿Ú‰Â˘ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, 250 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Î·È °·‡ÚÈ·Ó˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi “¶ËÁ¿‰È” ηıÒ˜ Î·È ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ (μÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜) ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÛÙÔ “¶ËÁ¿‰È” . ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÛÙËÓ ı¤ÛË “•ËÚ¿ÎÈ·”, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÁ·‰›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, “Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ”,

ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı›, fiÙÈ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi.°È· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi “¶ËÁ¿‰È” ‰È·Ù¤ıËΠÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 1,5ÂΠ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ 1,2ÂΠ¢ÚÒ, Ì ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 2000- 2006 Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ ª¤ÙÚÔ “¢È·¯Â›ÚÈÛË º˘ÛÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ, ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ù˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰˘Ô ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ¤ÚÁ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î. ¶·ÓÙ. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, “Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ”, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı›.Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ı· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ‰È¢ıÂÙËı› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰È·‰ÈηÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·.

∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ªÂÙ¿ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÛÙȘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ “§Ô˘ÙÚfi˜”, “ÕÁÈÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔÈ” Î·È “§Âȯԇڷ”, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Á›ÓÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È¿-

ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÎÔÓ‹ıËΠӤ· ˘‰ÚÔÁˆÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ˘‰¿ÊÈ· ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Î·È ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·Ú‰Â˘ÙÔ‡Ó Ì ٷ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ χ̷ٷ 250 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ‰È·‰Èηۛ·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ı· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Û˘ÌʈÓËÙÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ·Ú‰Â˘ÙÔ‡Ó ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ Ì ٷ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ χ̷ٷ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› ·ÎfiÌË, fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙ· ¢.¢. ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ηıÒ˜ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢’ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ™Ù‹ÚÈ͢. °πøƒ°√™ •À¡√™


∞Ó¿ÏË„Ë-∞ÌÂÏÒÓ·˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ ÛÂÏ. 26

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

¡π∫∏ μ.

•·ÊÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ì °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÛÂÏ. 24

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ∞Àƒπ√ ™Δ√ ∂∞∫ Δ∏¡ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ∫. °π∞ Δ∏¡ μ’ ∂£¡π∫∏

ªÂ Û‡ÌÌ·¯Ô ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ËÓ ¤ÎÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙÔ ∂∞∫, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ΔÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÊÈÏ¿ıψÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ô·‰Ô› ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ (Ë ¶∞∂ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ‹Ú 200 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘).

Δ ¶√¢√™º∞πƒ√

ªÂ fiÓÂÈÚ· Î·È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Ô ∞.™. μfiÏÔ˜ 2004 Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ∞’ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÂÏ. 22

¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜: ∏ ∂ıÓÈ΋ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÂÏ. 23

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ŸÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ·ÁÒÓ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÔ‚·ÚÔ› Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Û¯‹Ì·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙË º˘Ï‹, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Èı·Ófiٷٷ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·fi 4-2-3-1, Û 4-4-2, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û 4-3-3, ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∫¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛΤ„Ë Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ô ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ∫ÚÔ¿Ù˘ ÊÔÚ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·, Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÂÓ‰Âο‰·˜ Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê ı· ÎÏËı› Èı·Ófiٷٷ Ó· ηχ„ÂÈ Ô ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÚÔˆıËı› ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô ªÔ˘ÏÔ‡Ù Î·È ÔÈ ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜, ∞Ú‚·Ó›Ù˘ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Û›ÁÔ˘ÚË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ °Ï‡ÎÔ˜, ∫ÔÙ›ÙÛ·˜, ∫·Î·Ú¿˜, ªfiÓ¯Â, √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ì ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ ∂∞∫, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÏËÓ ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ ∫·Ì¿ÓÙ·Ë Î·È ΔÛÂÎÔ‡Ú·, ÂÓÒ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ ÙÚ˘ ¶ÏÈ¿Áη˜, ηıÒ˜ ÂÎÙ›ÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ Ô˘ ÙÔ˘ Â¤‚·ÏÂ Ë ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·.

∂˘ÓÔ˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ηıÒ˜ Û 18 ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ μfiÏÔ ÌÂÙÚÔ‡Ó 15 ӛΘ, Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ Ì·Ù˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1962-63 ÁÈ· ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì 3-1 ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì 2-0. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË Ó›ÎË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Â› Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 1967, fiÙ·Ó Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi 9-0 (ÙÚ›· ÁÎÔÏ Â›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ Ô ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ‰‡Ô Ô ª·Ï¿ÎÔ˜ Î·È ·fi ¤Ó· ÔÈ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜, ΔÛ·Ì·Ïfi˜, ™˘ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ƒËÁÔ‡ÏÈ·˜. ΔË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛËÌ›ˆÛ ¿ÏϘ ¤ÓÙ ӛΘ, ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, ÂÓÒ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙË Ì›· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÈÛ¿ÚÈı̘ ӛΘ. ΔËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÛÙÔ μfiÏÔ Û Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È. ΔÔ 1994 ÁÈ· ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ Ó›ÎËÛ Ì 3-1 Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫Ú›ÛÙÔ‚ÈÙ˜ Î·È ¤Ó· ÙÔ˘ ∫ˆÛÙԇϷ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ›¯Â ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ô ∞ÁÁ¤Ï˘. ΔÔ 1997 Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Â›¯Â ʇÁÂÈ ÓÈ΋ÙÚÈ· ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-1, ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ∫·Ú·¤ÙÛ· Î·È ΔÛÈÌ›ÓË, ÂÓÒ ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ Ô ª›ÏÙÔ˜ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÛÙÔ μfiÏÔ Ì 6-0 Ì ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¡fiÏË, ‰‡Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏ·¯Ô‡‰Ë Î·È ¤Ó· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·ÚηϤÙÛË. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜. ΔÔ 2003 ÁÈ· ÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 3-0 (ÔÈ º¿Ó˘ μ·ÏÈ·Ó¿ÙÔ˜ (2) Î·È ¡›ÎÔ˜ ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ), ÂÓÒ ÙÔ 2006 ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÈÛÔ·Ï›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ªÂ ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ ª¿ÁÁÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠1-0, ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Û 11 ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Ô ΔÛ‚¿˜.

ΔÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2008 Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Â›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ Ì 1-0 ÙÔÓ ÙfiÙ ∂ıÓÈÎfi √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋, Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚË. ™ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∏Ï›· πˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÙÔ 34’ ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙË Ó›ÎË Ì 1-0.

∞‡ÚÈÔ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¡¤ÔÈ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡¤ˆÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ˘ԉ¯ı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· Ó›ÎË ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ Â› ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ Ì 32. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª¿Ó‰·ÏÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ, ÂÓÒ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ôχ ηϋ ÔÚ›· ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ∫. §¿Î˘, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞. ΔÛ·Ú·Ù˙‹ Î·È ∞. ¡›Î˙·, fiÏÔÈ ·fi ÙËÓ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™º∂√μ ∞fi ÙÔÓ ™º∂√μ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∞‡ÚÈÔ Ë ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Û’ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ŸÏÔÈ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ∂∞∫ fiˆ˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú›ÛÂÈ ¤ÍÈ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ∫‡ÂÏÏÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ¤ÓÙÔÓË, ÒÛÙÂ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Ô 12Ô˜ ·›ÎÙ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∫·Ïԇ̠ٷ ̤ÏË Ì·˜ Ì›· ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ” .


22

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

NÙ¤ÚÌÈ ÿÓÙÂÚ ƒfiÌ· ÛÙÔ “ªÂ¿ÙÛ·” Δ√ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÿÓÙÂÚ Ì ÙË ƒfiÌ·, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ “ªÂ¿ÙÛ·” , ͯˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 12˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¡Ù¤ÚÌÈ, ‚¤‚·È·, ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘ ϤÁÂÈÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÙÔÓ Î·Ïfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÛÙÔ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÛ·ÛÙ› ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ÂÓÒ ÔÈ “Ù˙È·ÏÔÚfiÛÈ” ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‚·Ïو̤ÓÔÈ ÛÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÈηÓÔ› Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜. ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙË ¡¿ÔÏÈ, Ë ‰Â‡ÙÂÚË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ª¤ÚÁηÌÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙËÓ ∞Ù·Ï¿ÓÙ·. ∏ ™·ÌÓÙfiÚÈ·, Ô˘ ÈÛÔ‚·ıÌ› ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ì ÙË “°ËÚ·È¿ ∫˘Ú›·” , ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË ™·Ú‰ËÓ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫¿ÏÈ·ÚÈ, ÂÓÒ Ë ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ª›Ï·Ó ·›˙ÂÈ ÛÙË ƒÒÌË Ì ÙËÓ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ʤÙÔ˜ §¿ÙÛÈÔ. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ: ∫·Ù¿ÓÈ·-¡¿ÔÏÈ ∞Ù·Ï¿ÓÙ·-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ª¿ÚÈ-§È‚fiÚÓÔ ªÔÏfiÓÈ·-¶·Ï¤ÚÌÔ ∫¿ÏÈ·ÚÈ-™·ÌÓÙfiÚÈ· Δ˙¤ÓÔ·-™È¤Ó· §¿ÙÛÈÔ-ª›Ï·Ó ¶¿ÚÌ·-∫Ȥ‚Ô √˘ÓÙÈÓ¤˙Â-ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· ÿÓÙÂÚ-ƒfiÌ·

∫∞ƒ∞Δ∂

™ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂÊ‹‚ˆÓ ÔÈ ª. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î·È π. ∫Ú›ÛÈÏ·˜

√ ª. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ √ ª¿ÚÈÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ kyokushinkai karate μfiÏÔ˘ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ Î. πˆ¿ÓÓË ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÂÂϤÁË, Ì·˙› Ì ÙÔÓ Â›Û˘ μÔÏÈÒÙË ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÛÌ›‰Ë πˆ¿ÓÓË ∫Ú›ÛÈÏ·, Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂ıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ - ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ 2009, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ƒ·Ì¿Ù ÙÔ˘ ª·ÚfiÎÔ˘ ·fi 12 ¤ˆ˜ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 1200 ÂÚ›Ô˘ ·ıÏËÙÒÓ. √ 17¯ÚÔÓÔ˜ ª¿ÚÈÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ -76 ÎÈÏ¿ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ô ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ª¿ÚÈÔ˜ Â›Ó·È μ·ÏηÓÈÔӛ΢ Ù· ¤ÙË 2006, 2007 Î·È 2008 ηıÒ˜ Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂˘ÚÒ˘ ÙÔ 2009 √ μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÎÔ‡ÌÈÙ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ÛÙ· -76 ÎÈÏ¿ ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 12 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ, ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı› ÛÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ ηıÒ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË.

√ ∞.™. “μ√§√™ 2004” ƒπá∂Δ∞π ™Δ∏ ª∞Ã∏ Δ∏™ ∞’ ∂£¡π∫∏™ °À¡∞π∫ø¡ ™Δ√ ¶√¢√™º∞πƒ√

ªÂ fiÓÂÈÚ· Î·È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜  ÔÏÏ¿ fiÓÂÈÚ· Î·È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Ë Á˘Ó·ÈΛ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” -Valis Resort Ú›¯ÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ’86 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (3 Ì.Ì.). ªÂ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∞fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ¡¤·˜ ∫·Ú‚¿Ï˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” -Valis Resort ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∞ÓÙ›·ÏÔ˜ ı· Â›Ó·È Ë ∫·‚¿Ï· ’86 Î·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 2˘ ı¤Û˘ ¤Ú˘ÛÈ, Ë fiÚÂÍ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Û ·Ó¿ÏÔÁË ÔÚ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ £ˆÌ¿˜ ª·ÎÚ‹˜ ÚÔÙÈÌ¿ ÈÔ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙË “£” : “μ·ÛÈ΋ Ì·˜ Âȉ›ˆÍË ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì fiÚÈÔ ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÚÂÌȤڷ Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ›Â: “∫¿ı ÚÂÌȤڷ Â›Ó·È Î·È ‰‡ÛÎÔÏË. ∏ ∫·‚¿Ï· ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ÔÌ¿‰· Î·È ÂÂȉ‹ ı· ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ı· ı¤ÏÂÈ Î·È ÙË Ó›ÎË. ΔÔ ›‰ÈÔ fï˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ ˘ÂÚÙÂÚԇ̠۠fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿ Ì·˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙË ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 15 ÔÌ¿‰ˆÓ ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜. ™ÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Â›Ó·È ÂÙ¿. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” , Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ô Â› Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÂÚ› ¯ÚfiÓÈ· ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ¶∞√∫, Ô ÕÚ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë ∫·‚¿Ï· ’86, Ô ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ ºÏÒÚÈÓ·˜, ÔÈ ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ÔÈ ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú¿Ì·˜. ™ÙÔÓ ÓfiÙÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÎÙÒ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ: ∞‚¿ÓÙ˜ ÷ÏΛ‰·˜, ∫·ÏÏÈı¤·, √‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï˘Ê¿-

ΔÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi √¡√ª∞Δ∂¶ø¡Àª√

∏§π∫π∞

∂ϤÓË ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË ¡ÈÎÔϤٷ ∫·Óȿη ∞ÁÏ·˝· ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ· ∂ϤÓË ∫Ô˘ÛÎÔ‡ÓË ¢¤ÛÔÈÓ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ §›Ï· ¡Ù¿ÊÔ˘ ∞Ó›Ù· ™ÙÚ›ÁÎÔ˘ ∂‚›Ù· ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ μ¿Ûˆ ∫ÏfiÓÙ˙· ™ÔÊ›· ¶ÂÏÂÎÔ‡‰· ƒ·Ïԇη ™¿ÚÁΠ°ÂˆÚÁ›· ª·ÏÈÛÈÒÚ· ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∑‹ÁÚ· ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛÈÚ‰¿ÓË ª·Ú›· °Ô˘ÁÔ‡ÛË ª·Ú›· ™¯Ô˘Ï‹ μ¿ÏÈ· §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓË º¤ÓÈ· ª·Ï·ÌÔ‡ÙË ∫ÔƯ̂ӷ ¡ÙÔ‡Û· μ¿Ûˆ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë Δ·Ì¿Ú· °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ∂ϤÓË ™¯Ô˘Ï‹

36 16 20 19 30 29 16 28 17 15 22 22 18 28 19 16 17 19 19 24 24 16

£∂™∏ ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ª¤ÛÔ˜ ª¤ÛÔ˜ ª¤ÛÔ˜ ª¤ÛÔ˜ ª¤ÛÔ˜ ª¤ÛÔ˜ ª¤ÛÔ˜ ª¤ÛÔ˜ ∂ÈıÂÙÈÎfi˜ ∂ÈıÂÙÈÎfi˜ ∂ÈıÂÙÈÎfi˜ ∂ÈıÂÙÈÎfi˜

¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: £ˆÌ¿˜ ª·ÎÚ‹˜

‰·˜, ∞›ÁÈÓ·, ∂ÏÏ¿˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ, ¢fiÍ·/ÕÚÙÂÌȘ ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜, ∫Ú‹ÛÛ˜ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ Î·È ¡¤ÔÈ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË.

™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÚÔ΋ڢÍË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ οı ÔÌ›ÏÔ˘, fiˆ˜

Û˘Ó¤‚·ÈÓ ̤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÙÚÂȘ. ŒÙÛÈ ¤ÍÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û ‰‡Ô Á‡ÚÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘’ fi„ÈÓ ÔÈ ‚·ıÌÔ› Ù˘ ·’ Ê¿Û˘. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙÔÓ ÓfiÙÈÔ. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ¤¯ÂÈ Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ƒÔ˘Ì¿Ó˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·›ÎÙÚȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ƒ·Ïԇη ™¿ÚÁÎÂ Î·È ∫ÔƯ̂ӷ ¡ÙÔ‡Û· Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ∫ÏÔ˘˙¿Ó·. ∏ ÚÒÙË ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 24/7/1987 Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¤¯ÂÈ ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ 4/3/1990 Î·È Â›Ó·È Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ. ª¿ÏÈÛÙ· ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó·ӛ‰ˆÓ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÛÙ· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ı· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙÚ›Ô Ì ÙËÓ ™¤Ú‚· Δ·Ì¿Ú· °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ (ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÛÎfiÚÂÚ Ì 12 ÁÎÔÏ Û 16 ·ÁÒÓ˜), Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂›Û˘ ·ÔÎÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÕÚË Ë ¤ÌÂÈÚË ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ∂ϤÓË ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂÓÒ Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙËÓ ƒÔ‰fiË Î·È Ë ∂ϤÓË ∫Ô˘ÛÎÔ‡ÓË ÌÈ· Î·È ¤ÏËÍÂ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Ù˘. Δ¤ÏÔ˜, ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Î·È ¤ÓÙ Ó·ڿ ÎÔÚ›ÙÛÈ·. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰›‰˘Ì˜ ·‰ÂÏʤ˜ ª·Ú›· Î·È ∂ϤÓË ™¯Ô˘Ï‹, ÙËÓ ™ÔÊ›· ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·, ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∑‹ÁÚ· Î·È ÙËÓ ÁÎÔÏ΋ÂÚ ¡ÈÎÔϤٷ ∫·Óȿη. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÂÎÙfi˜ ÔÌ¿‰·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Ë ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ë ™. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ÚÒÙË ÂÂȉ‹ Â‰›ˆÍ ӷ ¿ÚÂÈ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√∫ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÁÈ· ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ÚÂÌȤڷ˜ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ÙÚÈ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ë. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘, 15.00, ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜: ΔÛÈÔÊÏ›ÎË, ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, ¶›Ë (§¿ÚÈÛ·˜). ÈÚÈÛÙ‹˜ ¢Ú¿Ì·˜, 15.00, ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú¿Ì·˜-ÕÚ˘ £ÂÛ.: ∫·Ì·Ú¿Î˘, ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘, ºˆÙÂÈÓ¤Ï˘ (•¿Óı˘). ¡¤·˜ ∫·Ú‚¿Ï˘, 15.00, ∫·‚¿Ï· ë86μfiÏÔ˜ 2004: °ÎÔÚÙ˙›Ï·˜, ™¯ÈṲ̂ÓÔ˘, ª¤ÏÏÔ˘ (ª·Î‰ÔÓ›·˜). ƒÂfi: ¶∞√∫

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ∞

fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ë ÈÛ›Ó· ÙˆÓ 50 ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ∂∞∫. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È Ôχ ηϋ Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚË ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ó· ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. °Ú¿ÊÂÈ Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜

- ªÂ ÙË ·ÚÔ˘Û›· ÚÔÔÓËÙÒÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ¤ÁÈÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ 8Ô ÚÔÔÓËÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÎÔχ̂ËÛ˘. √È ÔÌÈϛ˜ ‹Ù·Ó ηϤ˜ Î·È ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË ÚÔfiÓËÛË ·È‰ÈÒÓ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÛÙË Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙË ÔÛfiÙËÙ·.

∞ÓÙËÏÏ¿ÁËÛ·Ó ·fi„ÂȘ Î·È Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ó· οÓÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ó· ·Á·‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ıÏËÌ·, Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË ÈÛ›Ó· ÁÈ·Ù› ÂΛ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ·›ÍÔ˘Ó. •Â¯ÒÚÈÛ ·ÎfiÌË Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ Milorad Cavic (ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÛÙ· 50Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· Î·È Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘ Phelps ÛÙ· 100 ÂÙ·ÏÔ‡‰· ÛÙËÓ ·ÏËÛÌfiÓËÙË ÎÔ‡ÚÛ· ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ πÙ·Ïfi Andrea Di Nino Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï˘Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¤ÁÈÓ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¡. ¶ÈÂÚ›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ∫·ÙÂÚ›ÓË Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· Ì ¤Ó· ÈÏÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. ΔË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ∞ıÏËÙÈÎÔ› √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ ÒÛÙ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ÈÛ›Ó· Î·È ÙÔ ÎÔχÌÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÙ ̿ıËÌ·.

- Èڛ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ó¤·, ·ÏÏ¿ Ì ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÙË ÚÔÛÔ¯‹ fiÏˆÓ ÛÙË ÚÔfiÓËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 21,22/11 ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙË ÚfiÎÚÈÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ Grand Prix. ™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηÏfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ... * √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.


™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

√ ™. ¶π§∞μπ√™ À¶√™Ã∂£∏∫∂ μ√∏£∂π∞ Δ∏™ ∂¶√ ™Δ∏¡ ∂¶™£ °π∞ Δ∏ ¢∏ªπ√Àƒ°π∞ ∞£§∏Δπ∫√À ∫∂¡Δƒ√À

“∏ ∂ıÓÈ΋ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi” ÙÔÓ μfiÏÔ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ.

°È· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ∂¶√-∂¶™£ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Â: “√È Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙËÓ ∂¶™£ Â›Ó·È Ôχ ηϤ˜. ∂›Ó·È Ì›· ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ŒÓˆÛË Ì ¤Ó·Ó ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÚfiÙ˘Ô. ™ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÈ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, οÙÈ Ô˘ ı· οÓÔ˘ÌÂ Î·È Ì ÙȘ ¿ÏϘ ∂ÓÒÛÂȘ. ŸÌˆ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ μfiÏÔ, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ªÂÛÔÁÂȷ΋ fiÏË.

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˘ (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜) ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ôχ ÂΉËψÙÈÎfi˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜” . °È· Ù· Ì·Ú¿˙ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ Î·È ÙËÓ Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÁÚ›Ë Ô˘ “ıÂÚ›˙ÂÈ” ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·: “∂›Ì·ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÁÈ· Ù· Ì·Ú¿˙ Ì ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·. ∂›Ó·È ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÒ fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÁÚ›Ë Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Í·ÚÛË ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ ı¤Ì·. Œ¯Ô˘Ì ٷÎÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ÚÂۂ›· Ì·˜ ÂΛ, Ì ÙË ºπº∞ Î·È Ì ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜. ª·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ‹Ú·Ó fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÚfiÏ˄˘”. °È· ÙËÓ ·ıˆˆÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰Èη ÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶√: “™·Ê¤Ûٷٷ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙË ÂͤÏÈÍË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙ˆ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, Ô‡ÙÂ Î·È ¤¯ˆ ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÙÔ 2003 ‰ÈfiÙÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∫·Ï‡ÙÂÚ·, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ‹Úı·Ó ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹-

ÛÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿” . °È· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜: “ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi “η›ÂÈ” fiÏË ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ì·˜ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ë ºπº∞ ÚÔÛÎÚÔ‡Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂχıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ . °È· ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜: “∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ Ì ڈÙÔ‡Û ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ı· ··ÓÙÔ‡Û· fiÙÈ Â›Ì·È ·fiÏ˘Ù· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜. ŸÌˆ˜ ·Ó Ë ›‰È· ÂÚÒÙËÛË ÌÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ 4Ë Ë̤ڷ ı· ¤ÏÂÁ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È Î·È ÙfiÛÔ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ıˆÚÒ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔÓ Î. ∫‡ÚÔ μ·ÛÛ¿Ú·. Δ· ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï·. ŸÌˆ˜ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Û›ÁÔ˘Ú· ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Ï¿ıË ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ·Ï¿ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚ·” . °È· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÛÂ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜

Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ì ¤ÓÙÔÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ı¤·Ì· Î·È ¿ÏϘ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÎÔÈÌÔًوÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ºˆÓ¿˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·Ú·¿Óˆ ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È” . °È· ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙËÓ ˘ Ô¯ÚˆÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ: “¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ì·˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ÌÈ· Î·È ıˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ŸÌˆ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Û˘˙‹ÙËÛË. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì fiϘ ÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋” .

™∏ª∞¡Δπ∫∏ ∏ ∂∫¢∏§ø™∏ ¶√À ™À¡¢π√ƒ°∞¡ø¡√À¡ ∏ π.ª. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™, √ ∞√¡∞ª, ∏ ∂¶™£ ∫∞π √ ™¶¶£

“∞˘Ï·›·” ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ó·Ú›Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÀԉȢı˘ÓÙ‹ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Î. ¢Ë Ì‹ÙÚË ∫·Ùۛη Ó· ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÔ Î·˘Ùfi ı¤Ì· Ù˘ ‚›·˜ ÛÙ· Á‹‰· Î·È ÛÙÔ ˆ˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„‹ Ù˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ Ô ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÊÈÏÔÍÂÓ› ·fi ¯ı˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ŒÓˆÛË ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ £ÂÛÛ· Ï›·˜. ∂ÈÛËÁËÙ¤˜ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, fiˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, È·ÙÚÔ› Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ™ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÏÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¿ıÏËÌ·. 줂·È· ÚÈÓ ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛ‹ÌÔ˘˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ª· Ù˙ȿη˜ › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ: “∏ ªËÙÚfiÔÏË Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “¢ËÌËÙÚÈ¿˜” ÁÈ· Ù· ÙÛÈÁÁ·ÓfiÔ˘Ï·, ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜: “ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ·Ú¯‹. £· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ ηٷÛÙ›

“¶fiÏÂÌÔ˜” ÁÈ· ÙÔÓ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ƒÂ¿Ï Î·È ÂıÓÈ΋ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ÁÈ· Ù·... fi‰È· ÙÔ˘ ∫ÚÈ-

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔÓ μfiÏÔ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ Ô Î. ™ÔÊÔ ÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ (›¯Â ¿ÏÏË Ì›· ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ μ’ Î·È Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜) Î·È ÚÒÙË ÙÔ˘ ΛÓËÛË ‹Ù·Ó Ó· ‚ÚÂı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ŒÓˆÛË ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÙÔÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Î·È Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ¶ÚÒÙÔ˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª· Ù˙ȿη˜, Ô˘ ηψÛfiÚÈÛ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÙÔÓ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ, ÂÓÒ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ οÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÌËÓ Î¿ÓÂÈ ·Ú¯È΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË, ·ÏÏ¿ ·’ ¢ı›·˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ.

23

Δ

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·

∂ÈÎfiÓ· ·fi ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜) ıÂÛÌfi˜ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛˆÛÙÒÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÊÈÏ¿ıψӔ . √ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔ ÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ Â›Ó·È Ì›· fiÏË Ô˘ ·Á·¿ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ‰È·Ê˘Ï·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∂›Û˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™¶¶£ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˙¿Î˘ ¢¯‹ıËΠӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜

¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. √ ÚÒÙÔ˜ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì ÙËÓ ∂¶™£. ∫·ÙfiÈÓ Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∂¶√ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ √À∂º∞ Î. ∫‡ÚÔ˜ μ·Û Û¿Ú·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ “¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜” , ÂÓÒ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Â›¯Â ı¤Ì·: “Δ·ÎÙÈ΋ Î·È Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” . ∏ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÛÂÌÈ-

ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: 10.30-11.00 “¶ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙÔ Á‹‰Ԕ , ÔÌÈÏËÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™Ù·ÌÓ¿˜, π·ÙÚfi˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘. 11.00-11.35 “ÕÛÎËÛË Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹” , ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ª·Ú›· §˘ÎÔÌ‹ÙÚÔ˘, ¢È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ 11.35-12.15 “∞Ó¿Ï˘ÛË- ÂÂÍ‹ÁËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” , ÔÌÈÏËÙ‹˜ ∫‡ÚÔ˜ μ·ÛÛ¿Ú·˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∂¶√ / ª¤ÏÔ˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ √À∂º∞. 12.15-12.30 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·. 12.30-13.00 “ÀÔ‰ÔÌ‹ Ê˘ÙˆÚ›ˆÓÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· √À∂º∞” , ÔÌÈÏËÙ‹˜ ∫‡ÚÔ˜ μ·ÛÛ¿Ú·˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∂¶√ / ª¤ÏÔ˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ √À∂º∞. 13.00-13.15 ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ› - §‹ÍË ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘.

ÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯Â ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ÛÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Â›¯Â ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ “ÌÂڤӯ˜” , Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË (οÙÈ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹). ª¿ÏÈÛÙ·, Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô ∫¿ÚÏÔ˜ ∫Â˚Úfi˙ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·Ú¿˙ Ì ÙËÓ μÔÛÓ›· (ÛÙȘ 14 Î·È 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2010. “√ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ, ı· ¤ÚıÂÈ Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ª·‰¿ÈÏ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” , Ãfiگ μ·ÏÓÙ¿ÓÔ, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∂¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜. ∂›Ó·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙ· Ì·Ù˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ÂÂȉ‹ ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ” .

ΔÔ ·ÓÂ›ÛËÌÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÕÓÔÈÍÂ Ë “·˘Ï·›·” ÙÔ˘ ·ÓÂ›ÛËÌÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∫·Ú·˚Ûο΢-μπ™

3-0

F.B. Plays-∞ÓÒÓ˘ÌË

4-2

¢ÈΤʷÏÔ˜-∞ÂÙfi˜

4-1

¶∞√¶∞-2ΔÚÔ¯Ô›

4-2

Caprice ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘°∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜ 4-1 ƒÂfi: μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ £ËÛ¤· °È· ÙËÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ÁÒÓ˜: ™¿‚‚·ÙÔ 7/11 °Ë. ∞ÁÚÈ¿˜ 15.00 μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ £ËÛ¤·μπ™ (°Î¿Áη˜) °Ë. ∞ÚÁÔ‡˜ 15.00 2ΔÚÔ¯Ô›-∞ÓÒÓ˘ÌË (∫ˆÊ›‰Ë˜) °Ë. ∫·Ó·Ï›ˆÓ 15.00 Caprice ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘-∫·Ú·˚Ûο΢ (∂˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ë˜) ∫˘Úȷ΋ 8/11 °Ë. ª. ªÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ 11.00 ∞ÂÙfi˜¶∞√¶∞ (ƒÔ‡ÌÔ˜) °Ë. ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 11.00 F.B. Plays°∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ë˜) ƒÂfi: ¢ÈΤʷÏÔ˜


24

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

πηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ °ÎÚ·Ù˜ π∫∞¡√¶√π∏™∏ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ °ÎÚ·Ù˜ Â› Ù˘ ™ÙÔ˘ÚÌ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” Ì ÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛË fi‰È ÛÙÔ˘˜ “32” ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÂÈÙ¢¯ı›, ÂÓÒ Ë ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ ¤ÎÙÔ fiÌÈÏÔ ı· ÎÚÈı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙȘ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË °·Ï·Ù¿Û·Ú·˚ ÛÙÔ “∞Ï› ™¿ÌÈ °ÂÓ” . √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Ì ӛÎË ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÈ¿, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‹ÙÙ·˜ ÙËÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈο, ÂÓÒ Ì ÈÛÔ·Ï›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó Û ӛÎË Â› Ù˘ ¡ÙÈÓ·Ìfi ÛÙÔ √∞∫∞ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓÔ ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙÔ °ÎÚ·Ù˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ˘˜ “32” ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ̛· ÔÌ¿‰· ·fi ÙȘ 12 ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ Europa League Î·È ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÙÚ›Ù˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∏ ÚÔÛÔ¯‹ fiÏˆÓ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙË §Â‚·‰ÂÈ·Îfi ÛÙË μÔȈٛ· ÁÈ· ÙË ‰¤Î·ÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, fiÔ˘ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ı· ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·Ô˘Û›Â˜. ∂ÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ Â›Ó·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ™·ÚȤÁÎÈ (μ‡ÓÙÚ· Î·È ªȤÚÛÌÈÚ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜), ·ÏÏ¿ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛ Ì ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÚÔÛ·ÁˆÁfi, ı· Ì›ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ-¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ηÓÔÓÈο ÛÙ· Ì·Ú¿˙ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·. * √ ¡›ÎÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ οÚÙ˜ Î·È ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙË °·Ï·Ù¿Û·Ú·˚.

∂£¡π∫∏

ΔÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ô ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ √∫Δø Ë̤Ú˜ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ÛÙ· Ì·Ú¿˙ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, Î·È Ô ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜ Î·È °ÚËÁfiÚ˘ ª¿ÎÔ˜, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹. √ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¤È ªÈ¯·ËÏÈÙÛ¤ÓÎÔ ÛÙÔ √∞∫∞ (14/8), ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ. √ ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë Î·È ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘. ∏ ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÚ›˘. Ÿ¯È ηٿ Ù˘ ÁÚ›˘ ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ, ηıfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ.

√π “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫√π” À¶√¢∂Ã√¡Δ∞π ™Δπ™ 19.00 Δ√¡ ∏ƒ∞∫§∏ °π∞ Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫∞

¶ÔÏϤ˜ ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ÛÙÔ “£Ú‡ÏÔ” Ô ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ı¤ÏÂÈ ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ôχ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ Ì·¯ËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¿‚‚· ∫ˆÊ›‰Ë. √ ¶∞√∫ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ Ù· ÚÔÁÓˆÛÙÈο ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Î·È Ó· ʇÁÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. Δ¤ÏÔ˜ Ô ÕÚ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Á‡ÚÈÛ ÛÂÏ›‰· Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ËÁÂÛ›·˜ ·fi ÙÔÓ ∂ÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Î ∫Ô‡ÂÚ, ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ ∫·‚¿Ï·.

ÕÚ˘-∫·‚¿Ï·

Δ

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ªÂ ÛˆÚ›· ·Ô˘ÛÈÒÓ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Û’ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÊÂÙÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. √ ∑›ÎÔ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” (19.00 ¡∂Δ) ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· °Î·Ï¤ÙÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙËÓ 18·‰· Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ Ô ª·Ú¤Ûη, ·Ú¿ ÙÔ ·È̿و̷ ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ·¯›ÏÏÂÈÔ Ù¤ÓÔÓÙ· Ô˘ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ∞‚Ú·¿Ì ¶·‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ›ˆÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ·ÔÙÂÏ› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·. ∏ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ °Î·Ï¤ÙÈ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ¡ÙÈfiÁÎÔ, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ∑·˚Ú›, ΔÔÚÔÛ›‰Ë Î·È ¡Ù¿ÚÌÈÛ·˚Ú, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜, ¶¿ÚÓÙÔ, ¡ÙÔÌ›, °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜, ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ¶¿ÓÙÔ˜, ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ƒ. ªÚ¿‚Ô, ∑‚ϿÎÔÊ, ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, ŸÛηÚ, §ÂÓÙ¤ÛÌ·, ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙ˘, ™Ô˚Ϥ‰Ë˜, ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ª·Ú¤Ûη. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Ì·ÁÓËÙÈ΋˜ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ °Î·Ï¤ÙÈ. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜

·¤Ê˘Á ÙË ıÏ¿ÛË Ô˘ ‹Ù·Ó Ô... ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÙÈÌ Î·È ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ¤Ó· ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔ˘˜ Ô›ÛıÈÔ˘˜ ÌËÚÈ·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÌËÚÔ‡. ¶Ú·ÎÙÈο ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ηϿ Î·È Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. 줂·È·, Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ·ÔıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÌËı›. ŸÏ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‰Ôı›. ªÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ 105.000 ¢ÚÒ ÙÈÌÒÚËÛ ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ∂Ó Ì¤ÚÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ·Ê‹ÓÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜, ·ÊÔ‡ ˘‹Ú¯Â Î·È Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi (12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) ¯ˆÚ›˜ ÎfiÛÌÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ÙËÓ “Ï‹ÚˆÛ” Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 50.000 ¢ÚÒ. ΔȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ı· ÛÙÂÚËı› ÙÂÏÈο Ô ™¿‚‚·˜ ∫ˆÊ›‰Ë˜, ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∞fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ªfiÛÓÈ·Î (Û˘Ó¤¯ÈÛ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·), §¤ÎÈ Î·È ¶ÈÏfiÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ π¿ÎÔÌ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹:

∫Ô‚·Ï¤ÊÛÎÈ, ª·ÓÙ‹˜, ∫·ÙÛ·Ì‹˜, ¶··˙·¯·Ú›·˜, ª¿ÚÙÔ˜, °È·ÓÓÔ‡Ï˘, ¡ÙȤ, ªÈÏ¿ÓÔ, ¶··ÛÙÂÚÈ·Ófi˜, ΔÔ˘Ì¿, ¡Ù›Î·, ∂ÛÙ¿ÈÓ, ∫ÔÓ¤, μÔ˘ÙÛÈ¿˜, °È¿ÓÙÛ˘, ∫·ÙÛÈο˜, ¶ÂÚÂÚ›‰Ë˜, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ∏ÏÈ¿‰Ë˜, μ¤ÏÏÈÔ˜.

¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-¶∞√∫ ™ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ Ô ¶∞√∫ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· (19.00) Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô “¢ÈΤʷÏÔ˜” ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· Ó›ÎË ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ô˘Ú·Áfi ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ Ô ∞ÓÙÂÏ›ÓÔ μÈÂ˚Ú›ÓÈ·, ηıÒ˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¤ÌÂÈÓÂ Ô μÏ¿ÓÙ·Ó ÿ‚ÈÙ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Î¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÛÙË Ì‡ÙË, ·ÊÔ‡ ÎÚ›ıËΠÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Ì¿Ûη. ™ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ ‰ÂÓ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Â›Û˘ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∫ÔÓÛÂ˚Û¿Ô, ÷ÏÎÈ¿˜, ªÈÛ¤Ú· Î·È ºÈÏÔ̤ÓÔ, fiˆ˜ Î·È Ô ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÃÈÏ‹˜. √È 18 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ: ∫Ú¤ÛÈÙ˜, ∫Ô˘Ù˙·‚·Û›Ï˘, ∞ÌÔ˘Ì·Î¿ÚÈ, ΔÛÈÚ›ÏÔ, °Î·ÚÛ›·, §›ÓÔ, ªÔ˘Ó, ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜, ™·‚›ÓÈ, ™ÔÚϤÓ, ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ, μÈÂ˚Ú›ÓÈ·, μÈÙfiÏÔ, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘, ª·ÏÂ˙¿˜, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ºˆÙ¿Î˘.

∏ ÈÛÔ·Ï›· ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È “ΛÙÚÈÓÔÈ” ÌÂ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ ϤÔÓ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 16.45 (™∫∞´) ÙËÓ ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ∫·‚¿Ï· Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ÓÈÎËÊfiÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· ÛÙÂÚËı› ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, °Î·ÚÛ›· Î·È μ·ÓÁΤÏÈ, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë 20ÌÂÏ‹˜ ·ÔÛÙÔÏ‹: ™ËÊ¿Î˘, ¶¤ÛÎÔ‚ÈÙ˜, ∫fiÎÂ, ¡¤ÙÔ, ∫¿ÌÔÚ·, ¶›ÙÔ˘ °Î·ÚÛ›·, ƒÔÌ¤Ú˙, ÷‚›ÙÔ, ƒfi‚·˜, ∫Ô˘ÏÔ˘¯¤Ú˘, §·ÌÚÈ¿ÎÔ˜, ¶Ú›ÙÙ·˜, ∞ÌÚ¤Ô˘, °ÎÚ·ÛÈ¿Ó, ºÂÚÓ¿ÓÙÂ˙, ∞Ú¿ÓÔ, ∞Ú·‚›‰Ë˜, ¡Ù¤ÈÏÈ, ¡¿ÊÙÈ, ∫¿Ï‚Ô. ¢‡Ô ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ı· “ÎÔÔ‡Ó” ÚÈÓ ·’ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∏ ∫·‚¿Ï·, Ë ÔÔ›· ·Ó Î·È ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ôχ ηϋ ÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ·Ó‚·Ṳ̂ÓË „˘¯ÔÏÔÁ›· ÌÂÙ¿ Î·È ÙË Ó›ÎË Ì 3-0 Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi. ∞‡ÚÈÔ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹, ηıÒ˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ §ÂÈ‚·‰È¿ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi §Â‚·‰ÂÈ·Îfi. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÃÂÓÎ ΔÂÓ ∫¿Ù ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Â› Ù˘ ™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜, Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ӛ΢. ∏ ∞∂∫ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙËÓ §¿ÚÈÛ· Î·È Â›Ó·È ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi Ê·‚ÔÚ›. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ ÕÚ˘-∫·‚¿Ï· 16:45 ™∫∞´ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 19:00 ¡∂Δ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-¶∞√∫ 19:00 ¡OVA ∫˘Úȷ΋ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 14:30 ¡OVA •¿ÓıË-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 14:30 ¡∂Δ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 16:45 ¡OVA §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 19:00 NOVA ¢Â˘Ù¤Ú· ∞∂∫-§¿ÚÈÛ· 16:45 ¡OVA

∞ªºπμ√§∏ ∂π¡∞π ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ Δ∂™™∞ƒø¡ ¶∞π∫Δø¡ §√°ø Δƒ∞Àª∞Δπ™ª√À

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∞∂∫ ÂÓ fi„ÂÈ §¿ÚÈÛ·˜ Ÿ

Ï· Ù· ›¯Â Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜, Ù· ··ÓˆÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¤ÏÂÈ·Ó. ª›· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÂÚÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ª¶∞Δ∂ ªÔÚ›ÛÔÊ (2-2), Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞∂∫ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÂÙÚ¿ ÙȘ “·ÒÏÂȘ” . ™˘ÓÔÏÈο Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Europa League Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÌÊ›‚ÔÏË. √ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı ˘¤ÛÙË ‰È¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÈÁÓ˘·ÎÔ‡ Ì˘fi˜, Ô Δ·Ì·ÓÙ·Ó› ∂ÓÛ·Ï›‚· οΈÛË ‰ÂÍÈ¿˜ Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋˜ Î·È ·¯ÈÏÏ›Ԣ ·fi ¯Ù‡ËÌ· Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ, Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·È̿و̷ ·fi ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÂÙڷΤʷÏÔ Î·È Ô πÛÌ·¤Ï ªÏ¿ÓÎÔ Î¿ÎˆÛË ‰ÂÍÈÔ‡ ÁfiÓ·ÙÔ˜. ¶Ï¤ÔÓ, ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ·ÁˆÓ›· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â·ÓÂͤٷÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘˜, ÚÔ-

ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (ÛËÌ. ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ Ù˘ ªÈÁÈÔÓÛ¤ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋) ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ “‚˘ÛÛÈÓ›” .

ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘: ¢ÂÓ Â›Ó·È ...ÊÔ‡Ûη Ô ∫Ô˙ÒÓ˘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·È¯Ì¤˜ ηٿ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ªÔÌ ∫Ô˙ÒÓ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ 5ÂηÙ. ¢ÚÒ ˆ˜ Ù·Ìȷ΋ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË, ¿ÊËÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, XÚ‹ÛÙÔ˜ ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘. “√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Û ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛ˘ÌÊÒÓÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ ¶∞∂ ∞∂∫. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ 5ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Â›Ó·È ÍÂ-

¯ˆÚÈÛÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ·fi ÙÔ deal Ù˘ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˙ÒÓË. Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ìʈӛ· Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ fiÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ 31/12. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó Ô Î. ∫Ô˙ÒÓ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘. ΔÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ deal Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ 5ÂηÙ. . ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô Î. ∫Ô˙ÒÓ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘. ∂ÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó Ù˘ ∞∂∫ Î·È ÙÔÓ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÛÙÔ ™ÈοÁÔ. ∂Λ ¤ÁÈÓ·Ó ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ŒÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·˘Ùfi ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞∂∫ Î·È ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô Î. ¡ÔÙÈ¿. ŒÓ· fiÚÔ ¤‚·ÏÂ Ô Î. ∫Ô˙ÒÓ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ·. ∂› ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠ(ÂÚ›Ô˘ 30ÂηÙ. ¢ÚÒ) ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∞∂∫ ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô Î. ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ¤Ó·˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·Ú¯¤˜ ¢ÂΤ̂ÚË ÙÔ Ôχ, ÒÛÙÂ

̤¯ÚÈ 31/12 Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·. ΔËÓ ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ı· ÙËÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ Ô Î. ∫Ô˙ÒÓ˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Î·È ÙËÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Ë ¶∞∂ ∞∂∫. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÊÔ‡Ûη Ô ∫Ô˙ÒÓ˘. ŒÚ¯ÂÙ·È Ì 5ÂηÙ. ÛÙË ÙÛ¤Ë. ∞Ó Á›ÓÂÈ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘ ̤ÓÔ˘Ó, ·Ó fi¯È Ù· ·›ÚÓÂÈ ÙÔÓ ª¿ÈÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi ÔÛfi ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜. ™‹ÌÂÚ· ¤ÏÂÈ„Â ÙÔ ‚·ÛÈÎfi. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ÛÙÔÓ ∫Ô˙ÒÓË. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÎı¤Ûˆ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÌÔ˘. ™˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ Î·È ÁÈ· Ù· 5ÂηÙ. ·ÏÏ¿ Ï›ÂÈ ¤Ó·˜ ÂÓÂÚÁfi˜ fiÚÔ˜, ÔÈ ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜. √È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÁÂÓÈÎÒ˜ ÌÈ· Û˘Ó¤ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫Ô˙ÒÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÈÏÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ... Œ¯Ô˘Ì ÙÂÏÂȈÙÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ∫ÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ‹Ù·Ó ·˘Ùfi. ∂ÎÊÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∞∂∫ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜” .


™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ: 19.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ -∑(™Ô‡ÂÚ §›Áη) ∂Δ3: 15.00 ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∞ÈÁ¿Ïˆ -∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) ™¶√ƒ+: 15.00 ∞ÂÚˆfi˜ Œ‰ÂÛÛ·˜-£ÂÚÌ·˚Îfi˜ -∑- (∞1 ¯¿ÓÙÌÔÏ) 17.00 ÷ÚÙ˜-ÃÈÌ¤ÚÓÈ·Ó -ª- (¶Ú¤ÌÈÂÚ ™ÎˆÙ›·˜) 19.00 ºÔ˘ÂÓÏ·ÌÚ¿‰·-μ·Ï¤ÓıÈ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ πÛ·Ó›·˜) ™∫∞´: 16.45 ÕÚ˘-∫·‚¿Ï· -∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) 23.00 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) NOVASPORTS 1: 19.00 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-¶∞√∫ -∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) NOVASPORTS 2: 16.00 ∫Ú›ÏÈ·-™¿ÚÙ·Î ªfiÛ¯·˜ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒˆÛ›·˜) 19.30 °Ô˘Ï‚˜-ÕÚÛÂÓ·Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 ™ÔÛfi-§·Ó˜ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 3: 17.00 ª·ÚÔ‡ÛÈ-¶∞√∫ ∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 19.00 ∫·Ù¿ÓÈ·-¡¿ÔÏÈ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 21.00 ∞∂∫-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) NOVASPORTS 4: 20.00 ¶·Ú› ™.∑.-¡È˜ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) 22.30 ™ÔÚÙ ƒÂÛ›ÊÂ-∫ÚÔ˘˙¤ÈÚÔ (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÚ·˙ÈÏ›·˜) CONN-X TV: 19.00 ÃÂÙ¿ÊÂ-§· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· ∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.00 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ª·ÁÈfiÚη -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜)

μ’ ∂£¡π∫∏

™Ô˘‰·›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÁÈ· ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú· ™¶√À¢∞π∞ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ì ÛÎÔÚ 2-0, ‹Ú ¯ı˜ Ô ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 28’ Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ §Ô˘¿ÌÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ 47’ Ô ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ ›¯Â ‰ÔοÚÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ™ÙÔ 76’ Ô ÃˆÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ Ù¤ÚÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î·È ¤‚·Ï ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· Û ı¤ÛË Ô‰ËÁÔ‡ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª·Ó›Î· ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ 17 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ∫¤Ú΢ڷ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ·Ó ı· ‰ڷȈı› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ı· ¯¿ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ù· ÚˆÙ›·. ™‹ÌÂÚ·, ÁÈ· ÙËÓ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ÂÓÒ ·fi Ù· ·˘ÚÈ·Ó¿ Ì·Ù˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ Ì ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ™¿‚‚·ÙÔ ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∞ÈÁ¿Ïˆ (15:00 ∂Δ3) ∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ - ∂ıÓÈÎfi˜ ¢È·ÁfiÚ·˜-∫¤Ú΢ڷ ∫·Ï·Ì¿Ù·-ƒfi‰Ô˜ √º∏-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ -¢fiÍ· ¢Ú. * ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 15.00 ¢Â˘Ù¤Ú· πˆÓÈÎfi˜-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ (18:00 ∂Δ3)

√È ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞¶√ ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ÔÈÓ¤˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ªÂ Ì›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ÔÈ: ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ π. (£ËÛ¤·˜), ºÔ˘ÚÎÈÒÙ˘ ¡. (’ŒÓˆÛË §Â¯ˆÓ›ˆÓ), ª·ÛÙÚÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞. (¢fiÍ·), μÂÚÁ›Ó˘ °. (∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘), ∫ÂÚÌÂÏ‹˜ ∞. (ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ∫ÈÛÛÔ‡), ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ã. (™·Ú·ÎËÓfi˜), Ã˘Û¿È ∂. (™ÎfiÂÏÔ˜), ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜ (°∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜), ªÔ‡Ú¯·˜ (ª˘ÚÌȉfiÓ˜). ∂›Û˘ Ì 15 Ë̤Ú˜ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜: °·Ú˘Ê·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∏. (ªÈÎÚÔı‹‚˜), °¿ÙÔ˜ (ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·) Î·È ™ÈÒÌÔ˜ (£ËÛ¤·˜). ∂›Û˘ Ì›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ªÈÎÚÔı‹‚˜ Î·È Ô £ËÛ¤·˜ ·ÁÚÈ¿˜.

25

∏ ¡π∫∏ Ã∞¡∂π Δ√¡ °∂øƒ°π∞¢∏ ¶√À ∫§∏£∏∫∂ ¡∞ À¶∏ƒ∂Δ∏™∂π Δ∏ £∏Δ∂π∞ Δ√À

∞ÚfiÛÌÂÓË ·ÒÏÂÈ·... Ì¿ÙË ™··Ï›‰Ë Î·È ÛÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ŒÚÈÎ √Ì›Ó·. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· Á›ÓÂÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ·ÔÛÙÔÏ‹, Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ¤ÏÔ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ë̤ڷ˜ ªª∂ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ì ٷ ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙËÓ ∞∂∫ Ô ªÔÌ ∫Ô˙ÒÓ˘ ÂÊfiÛÔÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘Ú˘” ¶∞∂. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â›‰ËÛË ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Â›ÛËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” .

·ÊÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÚԤ΢„ ÛÙË ¡›ÎË. √ ∞ϤÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÎÏ‹ıËΠӷ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ıËÙ›·, ı¤Ì·,ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÊ·ÓÒ˜ ›¯Â ·ÌÂÏ‹ÛÂÈ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÛÙËÓ ¶∞∂. ŒÙÛÈ Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ Î·È ı· Ï›„ÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ™‹ÌÂÚ· ·Ó·¯ˆÚ› Ë ¡›ÎË ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÔ˘ ·‡ÚÈÔ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ªÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚfiÛÌÂÓË ·ÒÏÂÈ· ÚԤ΢„ ÛÙË ¡›ÎË. √ ∞ϤÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ‰ÂÓ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ¡›ÎË ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÊÔ‡ ÎÏ‹ıËΠӷ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ıËÙ›·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¿ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Î·È ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó Ò˜ ı· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó, ηıÒ˜ ÔÈ ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ¤ÁηÈÚ·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ ·fi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ›¯Â ·ÌÂÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ¯ı˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈÔ. ™‡Ìʈӷ

Ì ·˘Ùfi, Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ·fi ÙȘ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. øÛÙfiÛÔ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ¯ı˜ ¤ÚÂ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎËÚ˘¯ı› ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔ˜. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÙÂÏÈο Î·È Ô ∞ϤÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ·¤Ê˘Á ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∏ ¶∞∂ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÈηÓÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ·›ÎÙ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÂÙ¿ıÂÛË Û ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹

ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË ÁÂÓÈο Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜. ∏ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ‹Úı Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ Ô √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔÓ ˘ÔÏfiÁÈ˙ ÛÔ‚·Ú¿ ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰·. ™ÙË £¤ÚÌË Ô μÔÏÈÒÙ˘ ̤ÛÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÎ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Î·È ·Ú’ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜, fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ˆ˜ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ΔÂÏÈο οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ϤÔÓ Ô Î. ª¿ÚÈÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ™Ù·-

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˘ ª·‚›‰Ë, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” , Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó.

■ £∏™∂∞™ ∫∞π ƒ∏°∞™ ¶√À ∞¡Δπª∂Δø¶π∑√À¡ Δ√¡ π∞™√¡∞ ∞.ª. ∫∞π Δ√¡ ¶ƒøΔ∂™π§∞√ ∞¡Δπ™Δ√πÃ∞

£¤ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ∫˘Úȷ΋ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 11.00, ¡.∞. ¡›Î˘-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: Δ·ÎÙÈÎfi˜, ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ¢·Ïԇη˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.30, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹™ÎÈ¿ıÔ˜: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜. ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘. ™Ô‡Ú˘, 15.00, ∞›·˜ ™.-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ¢·Ïԇη˜, ∑‹ÛÈÔ˜. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.00, ∞ÂÙfi˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ª·ÙÛԇη˜.

ÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∂¶™£ ÁÈ· ÙÔ˘˜ £ËÛ¤· Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô, Ô˘ Ì 16 Î·È 15 fiÓÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· η٤¯Ô˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È fiÙÈ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û ̛· ·ÎfiÌË Ó›ÎË Ì ¿ÓÂÙÔ ÙÚfiÔ, ÌÈ· Î·È ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ.

∂È̤ÏÂÈ·: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ™ÙË °·Ù˙¤· (Î·È fi¯È ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜) Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Ô £ËÛ¤·˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ “ÚÂÙÈÚ¤” Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. “™ÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ¿” ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·. £ËÛ¤·˜ Î·È ƒ‹Á·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÏÔÁÈο Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÚÔÛÔ¯‹, ‰ÈfiÙÈ Ô‡ÙÂ Ô π¿ÛˆÓ ∞.ª., ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÌÂÏË٤˜ ÔÛfiÙËÙ˜. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ (Î·È ·‹ÙÙËÙÔ ˆ˜ ÙÒÚ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ £ËÛ¤·) ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ̛· ·ÎfiÌË Ó›ÎË ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÂÙfi ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ·˘Ù¤˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Î·È Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘. ∞˘ÚÈ·Ófi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ì ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙÚ›· Ì·Ù˜. ™ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ Ë ∞ÎÚfiÔÏË ı· ·›ÍÂÈ Ì ٷ §Â¯ÒÓÈ· ηÈ

ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” ÙÔ˘ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ ı· “‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÔ˘Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜” Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ™ÙË μ’ ÙÔÈ΋ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Â›Û˘ Ë 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∂‰Ò Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ı· Â›Ó·È ÁË‰ԇ¯Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹, ÂÓÒ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì·Ù˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ™·Ú·ÎËÓfi˜-ÃÏfiË. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 5˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞.£., Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ∂›Û˘, ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· Ì ÙËÓ ∞¶√μ. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜: ∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 15.00, √ÚÌ›ÓÈÔ-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ∫·ÓÈ¿˜. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 15.00, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜∞fiÏψÓ: ∞. ¢·Ïԇη˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 15.00, ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ªˆÚ·˝ÙÔ˘. ™¤ÛÎÏÔ˘, 15.00, ∞ÎÚfiÔÏË-§Â¯ÒÓÈ·: Δ·ÎÙÈÎfi˜, ∑‹ÛÈÔ˜, ª·Ï¿Ê·˜. °·Ù˙¤·˜, 15.00, £ËÛ¤·˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª.: Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫fiÎηÏ˘, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘.

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ∫·˙·Ó¿ÎÈ, 15.00, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-ÕÚ˘ ªÂÏ.: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ÷ڂ¿Ï·˜. ¡Â·fiψ˜, 15.00, ¢¿ÊÓË-ª˘ÚÌˉfiÓ˜: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, ª·ÚÎÔÓ›ÎÔ˜. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 15.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜-ÃÏfiË: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∞ÁÚ¤‚˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 15.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.-ÕÓı. °·˙‹˜: ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜. ∫˘Úȷ΋ μÔËı. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 11.00, ∂ıÓÈÎfi˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜: ∑‹ÛÈÔ˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ª·Ï¿Ê·˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, πˆÏÎfi˜-¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡: °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ¶ÚÒÈ·˜, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘. ∂Δμ∞ (¯fiÚÙÔ), 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-¢‹ÌËÙÚ·: ª·ÙÛԇη˜, ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, ¶ÚÒÈ·˜. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 11.00, ƒ.º. ∫ÈÛÛÔ‡-¶ËϤ·˜: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∫. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, §¿·. ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.30, ™ÎfiÂÏÔ˜-∞.∂. 2002: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÓÈ¿˜, ªÔ˘Î¿ÚÔ˜. °’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 15.00, ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.: ΔÛ·ÁÁ¿Ú˘, ¶··Î˘ÚÈ¿ÎÔ˜, ¶¿Ù·˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-∞¶√μ: ª·ÙÛԇη˜, ∫. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, §¿·. ∫˘Úȷ΋ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 15.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: ª·Ï¿Ê·˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜. ∑·ÁÔÚ¿˜, 15.00, ∑·ÁÔÚ¿-∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘: ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, §¿·. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 15.00, °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜-ΔÔÍfiÙ˘: ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, Δ·ÎÙÈÎfi˜, ∞. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜. ∫ÚÔΛԢ, 15.00, ÕÚ˘ ∞Óı.-¢ËÌËÙÚÈ¿˜: μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ¶¿Ù·˜. ƒÂfi: ∞Á¯›·ÏÔ˜


26

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

Δ√¡π∑√À¡ §. ª¶∞∫∞§∏™ ∫∞π £. £∂√¢øƒ√À °π∞ Δ√¡ ∞°ø¡∞ ¶Àƒ∞™√À-∞∂ ¢πª∏¡π√À

ªÂ ͤÓÔ˘˜ Ë ∞∂∫ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

“¡· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì·”

√ “Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜” ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ∞∂∫, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ŒÓˆÛË Ó· ·Ú·Ù·¯ı› Ì ÁÂÌ¿ÙÔ ÙÔ “ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ” Ù˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜, ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡, “ηχÙÂÈ” ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ 3˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ ∞1 ∞Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∞∂, ª¿Ì˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÚ¿Â˙·˜, fiÔ˘ ·Ú¤Ï·‚ ÂÈÙ·Á‹ (·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ¶∞∂, ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È °È¿ÓÓË ºÈÏ›Ô˘) Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ χÓÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ŒÓˆÛ˘. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂√∫ Î·È ·˘Ù‹ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ı· Ù· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙË FIBA, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘, Ë ∞∂∫, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Î·È ÂÈۋ̈˜ ·fi ¯ı˜ Ô ¡ÙfiÓÈ ª·Î°ÎÚ·ı, Ô˘ ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ (ı· ηٷÙÂı› ÛÙÔÓ ∂™∞∫∂), ı· ·Ú·Ù·¯ı› ·fi„ (21:00) Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ù˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¢˘Ó·Ù¤˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ª·ÚÔ‡ÛÈ Î·È ¶∞√∫ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·ÚÙ˙Òη, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‹ÙÙ· ·fi ÙË ƒfiÌ· ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη, Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ “2 ÛÙ· 2” ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÛÙÚÔʤ˜ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙ› Û ̛· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË. Δ¤ÏÔ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ì ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÛÔ˘‰·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ §È¤ÙÔ˘‚Ô˜ ƒ›Ù·˜, ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ˜ ·ÒÏÂȘ. ∏ ·˘Ï·›· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÕÚ˶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ 3˘ Ë̤ڷ˜: ™∞μμ∞Δ√ 7/11 17:00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜: ªÔ˘˙¿Î˘, ª‹Ù˘, ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ (¶·Ï¿ÙÔ˜) 17:00 °™ √χÌÈ·˜-ΔڛηϷ: ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ºÔ‡Ê˘, ªËÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ (ª·Ú¿Ì˘) 17:00 ∫ÔÏÔÛÛfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, °ÎfiÓÙ·˜, ª¿ÓÔ˜ (∫Ô˘ÓÂϤ˜) 21:00 ∞∂∫-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ: Δ·Ó·Ù˙‹˜, ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ™ÒÌÔ˜ (Δ·ÛԇϷ˜) 16:00 ∫·‚¿Ï·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜: ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜, æ·ÚÈ·Ófi˜, ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ (ΔÛ·Ó›‰Ë˜) 17:00 ª·ÚÔ‡ÛÈ-¶∞√∫: ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··¤ÙÚÔ˘, Δ·‚Ô˘Ï·Ú¤·˜ (ª¿ÓÔ˜) ∫Àƒπ∞∫∏ 8/11 17:00 ÕÚ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜: ™¯ÈÓ¿˜, ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜, °Îԇ̷˜ (∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë˜)

EUROCUP

∞ÔÛ‡ÚıËΠÙÔ ¶. º¿ÏËÚÔ ∏ Ã√¡π∞ ¿Ú¯ÈÛ Ì fiÓÂÈÚ· ÁÈ· ÂÈÙ˘¯›Â˜, Ì ÌÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ô˘ ¤Î·Ó ·›ÛıËÛË ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙¢Ù› ¿Óˆ ·fi ¶. º¿ÏËÚÔ, Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó fiˆ˜ Ù· ›¯·Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·. √È ÏfiÁÔÈ Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. “∏ Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ∂√∫ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ Eurocup. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ë ∂√∫ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙË FIBA Europe” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂√∫.

·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Â›Ó·È Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È Ë ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. °È· ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ fiÌÈÏÔ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ “ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Ó” ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 15.00 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ·Ó‚¿ÛÂÈ „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. “£· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ˆÚ·›Ô˜ ·ÁÒÓ·˜” Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘, Î·È Ù˘ ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, £¿ÓÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

√ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ªÂ ÙÔÓ “·¤Ú·” ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ› ı· Úȯı› ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ “Ì¿¯Ë” Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜. ªÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· Ì 12 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, ÏÔÈfiÓ, Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜: “∂›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi Ù· ·È‰È¿. ªÔÚ› ÛÙ· ÊÈÏÈο Ó· ÌËÓ Ù· ËÁ·›Ó·Ì ηϿ, ·ÏÏ¿ ÛÈÁ¿ÛÈÁ¿ “‰¤Û·Ì” Û·Ó Û‡ÓÔÏÔ Î·È ·Ô‰›‰Ô˘Ì Ôχ ηχÙÂÚ·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙ· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚËıԇ̠ÂΛ” .

√ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ∏ ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ı¤ÛË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ Ê·‚ÔÚ›. √ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ “·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÂÈ. ¶ÚÔÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ·fi Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fï˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ıˆڋÛÔ˘Ì ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¿Û¯ËÌ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È fiÏ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Èı·Ó¿. √Ê›ÏÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ›̷ÛÙ ÛÔ‚·ÚÔ› Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÓÈÎËÊfiÚ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ˆÚ·›Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ Ó· ›̷ÛÙ ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜” . ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô ÌÂ-

√ £¿ÓÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Á·Ï‡ÙÂÚÔ˜ “ÔÓÔΤʷÏÔ˜” ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ª¿ÎË ¶ÂÙÚ›‰Ë. √ ÈηÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ μÚ¿¯Ô ∫·ÛÙڷΛԢ ˘¤ÛÙË ÂÍ¿ÚıÚˆÛË ˆÌÔÏ¿Ù˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· 1,5 Ì‹Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÒÏÂÈ·, ·ÊÔ‡ Ô ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ Ì ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ „¿¯ÓÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi. º˘ÛÈο ·fiÓÙ˜ ı· Â›Ó·È Î·È ÔÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛ¿È, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, μ·Û›Ï˘ ªÏfiÙÛÈη˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ °ÎÈÁÎÈÏ·Û‚›ÏÈ.

∏ ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ªÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ı·

·ÁˆÓÈÛÙ› ·‡ÚÈÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Ë ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ϤÔÓ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚfiÛˆÔ, Ô £¿ÓÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÔÓËÙ‹ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™Â ¤ÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌfiÏȘ Ì›· Ó›ÎË ÎÈ ·˘Ù‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. √ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Û›ÁÔ˘Ú· ıˆÚÂ›Ù·È “ÊÙˆ¯fi˜” Î·È ÔÈ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ˘Ô‚È‚·ÛÌfi. øÛÙfiÛÔ Ô £¿ÓÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ì ÙË “Ì¿¯Ë” . ™›ÁÔ˘Ú·

Ë ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ‰ÂÓ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiˆ˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ. ◊Úı·Ó Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ¿Ù˘¯· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ¤ÂÛ ηٷÎfiÚ˘Ê·. øÛÙfiÛÔ, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÚ·›” . √ §·ÚÈÛ·›Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ı· οÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ “¤‰ˆÛ· ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÔ̤·˜ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ª›ÏËÛ· Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ›‰· ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ıÔ˜ Î·È ı¤ÏËÛË ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ΔÔ ›‰ÈÔ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ·ÏϿ͈ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋, Ì ÛÎÔfi Ó· ¿ÚÔ˘Ì ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÊ›ψ Ó· ·Ú·‰Â¯ıÒ ˆ˜ ‚ڋη ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì ¿„ÔÁË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÔ˘” . √ Î. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ıˆÚ› ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ì·Ù˜ ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ÚÔÁÓˆÛÙÈο: “ªÔÚ› Ó· Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÓÓ¤· ‚·ıÌÔ› ·fi ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ, fiÔ˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÚfiÛˆÔ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜, ·fi ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ï›„Ô˘Ó ÔÈ ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ Î·È °ÂˆÚÁԇϷ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ.

∏ ∞¡∞§∏æ∏ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δπ™ 18.00 Δ√¡ ∞ª¶∂§ø¡∞ °π∞ Δ∏¡ 3∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ · ÓÙ¤ÚÌÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë, Ë ÔÔ›· ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ∞ÌÂÏÒÓ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 18.00 ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· (17.30) Ô °.™. μfiÏÔ˘ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÙÔÓ ∫ÂÚ·˘Ófi, ÂÓÒ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ∏ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 11 .Ì. Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ™ÎÈ¿ıÔ˘-πÎ¿ÚˆÓ ΔÚÈοψÓ.

Δ

∞Ó¿ÏË„Ë∞ÌÂÏÒÓ·˜ °ÂÌ¿ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Â›Ó·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£. ªÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ÙÔÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ™ÎÈ¿ıÔ Î·È °.™. μfiÏÔ˘, ÙÒÚ· ‹ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ “·ÚÙ›‰Â˜” Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17.30 ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ· Û’ ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô Ì·Ù˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰··Ó‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ fi-

ÓÂÈÚ· ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ¶Ú¤Î·, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÛÎÔfi ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı¤ÏÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ηϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛ·‚¤˜ ¤¯·Û ÌÂÚÈΤ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ›ˆÛ˘. ∞fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË fï˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· Â›Ó·È ·ÚÒÓ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ŒÙÛÈ Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ, ∫Ô˘Ú‹, ¶·Ï¿ÓÙ˙·, °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ, £. ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘. °. ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, ∫ÔÛÌ¿, ª·Ï·Ì·Ù›ÓË, ™·Ófi, ∫·Ú·ı¿ÓÔ, ΔÛ·‚¤, ∑ÂÚ¿È, °ÎÔ˘Ù˙›ÓË, ª·˘ÚÔÊÒÙË, ¡. ™Ù¿ÌÔ.

∫ÂÚ·˘Ófi˜°.™. μfiÏÔ˘ ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô °.™. μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë. Œ¯·Û Ì 21 fiÓÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿, οÙÈ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ÚÔοÏÂÛ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜. øÛÙfiÛÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ˆ˜

ÛÙfi¯Ô˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘, Ì ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ó¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5.30 Ì.Ì. ÔÈ “Ì·˘Ú·˘ÂÙÔ›” ı· ÎÔÓÙÚ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ∫ÂÚ·˘Ófi ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ “‰ÈÏfi” ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, οÙÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ Ô ∫ÂÚ·˘Ófi˜ Â›Ó·È ÔÌ¿‰· ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜. √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ì·Î¿˜ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜: ª·ÏÈÛÈÒ‚·, ∑··ÓÙÔ‡ÏË, ∂˘Ù˘¯›‰Ë, ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ¢È·ÎÔÌ‹, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, ∑Ô‡ÚË, ª·ÏΛ˙·, ¢Ú·Û›‰Ë, ∫Ô„È·Ï‹, ª·ÛÙÚ·ÊÙÛ‹, ∫fiÎη, ™Î·Ì¿Áη Î·È ∫Ô˘ÚÔ˘¿ÎË.

∫·Ú‰›ÙÛ·-∞ÏÌ˘Úfi˜ ¶·ÓÂ˘Ù˘¯Â›˜ Â›Ó·È ¿·ÓÙ˜ ÛÙÔÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ “·ÚıÂÓÈ΋” ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ Û Â›Â‰Ô ∞1 ∂™∫∞£. “£‡Ì·” ÙÔ˘ ¤ÂÛÂ Ô ∫ÂÚ·˘Ófi˜ Ì 79-75, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓÒÛÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙˆÓ. ŒÙÛÈ ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ∏ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË Ì ÙÔ˘˜

“΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· (18.00) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ·ÏÒ‚ËÙÔÈ ·fi ÙË ıÂÛÛ·ÏÈ΋ fiÏË. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ¡¤ÛÙÔÚ· ΔÛ·Ì›Ú· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘, ∞ÏÂ͛Ԣ, ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·˜, ™·Ófi˜, ∫·Ú·ÈÙÛÈ¿˜, •‡‰Ë˜, °ÒÁÔ˘Ï·˜, ª·Ú‰¤Ï˘, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, £¤Ô˜, ª¿ÈÌ·˜, ª¿Ú‰·˜, ªԇη˜.

™ÎÈ¿ıÔ˜-ÿηÚÔÈ ∞ÎfiÌË ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·Ù˜ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ı· ÙÂı› ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ›ڷ ·fi ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ó›ÎË. ∞˘Ùfi ‰›ÓÂÈ ı¿ÚÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜, ·Ó Î·È Ë Ó›ÎË ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. √ ·›ÎÙ˘-ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ú›ÙÛ·ÏÔ˜ ı· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ∞ÁÈÒÙ˘, ª·ÓÙÔ‡‰Ë˜, Ãԇ̷˜, ªÔ‡Ú·˜, ¶·Û¯¿Ï˘, °Î¤Î·˜, ∫Ú›ÙÛ·ÏÔ˜, Δ˙ԇ̷˜, ª·˘ÚÔÁÈ·-

Ï‹˜, ∫·ÙÛÈΛ‰Ë˜, ¢ËÌÔÚ¿Áη˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∑Ô‡¯·˜, π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, μÏ¿¯Ô˜, ∫Ô˘ÛÔ˘Ú‹˜, ªÔ‡ÚÙÛÈη˜, ª·ıËÓfi˜, ™·Ú·ÓÙÈÓfi˜, ª›¯Ô˜. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ∞1 Î·È ∞2 ∂™∫∞£ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ:

∞1 ∂™∫∞£ ™¿‚‚·ÙÔ 7/11 ∫Ï. ∞Á. £ˆÌ¿ 17.30 ∫ÂÚ·˘Ófi˜-°.™. μfiÏÔ˘ ∫Ï. ¶·Ï·Ì¿ 17.30 ΔÈÙ¿Ó˜-∂Ï·ÛÛfiÓ· ∂∞∫ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 18.00 ∫·Ú‰›ÙÛ·-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ 18.00 ∞Ó¿ÏË„Ë∞ÌÂÏÒÓ·˜ ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜19.30 ∞ÛÙ¤Ú·˜ §·Ú.-¡›Î·È·, ∫˘Úȷ΋ 8/11 ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜ 11.00 ™ÎÈ¿ıÔ˜ÿηÚÔÈ

∞2 ∂™∫∞£ ™¿‚‚·ÙÔ 7/11 ∫Ï. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 17.00 ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫·Ù.-¢›·˜ ¶˘ÚÁÂÙÔ‡ ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜ 17.30 ºÔ›‚Ô˜ 2002-∂ıÓÈÎfi˜ §. °˘ÌÓ. ∞ÁÈ¿˜ 17.30 ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜-£ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” 17.30 ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-¶ÂÚÚ·È‚fi˜ ∫Ï. ∞Á. £ˆÌ¿ 19.30 ª‡ÙÈη˜∂∞§


™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

√ ™ÂÚ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ΔÛ¿ Ì·Ó º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ, ÈÔ ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· 23 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜, Ì· Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂÒÓ ÙÔ˘, ıˆÚÂ›Ù·È Ô ÈÔ ÂÈÙ˘¯ËT˘ ̤ÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ô Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ˜ Û ¿ÁÎÔ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÌ¿‰·˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË °Ï·ÛÎÒ‚Ë Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ ÛÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1941. •ÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·fi ÙËÓ πÛÙ ™Ù¤ÚÏÈÓÁÎ (74), Û˘Ó¤¯ÈÛ ÛÙËÓ ™ÂÓÙ ª›ÚÂÓ (1074-78), ∞ÌÂÚÓÙ›Ó (1978-86) Î·È ÙÔ 1986 ¤ÁÈÓ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. ™ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Á¤ÌÈÛ ¤Ó· “ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ” Ì ٛÙÏÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο Û˘Ó¯›˙ÂÈ. ∫·ÌÈ¿ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÎÚÈÛË ‰ÂÓ Ï›ÂÈ ϤÔÓ ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 8 ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ, ¤ÓÙ ·ÂÏÏ· ∞ÁÁÏ›·˜, ∫‡ÂÏÏÔ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙÚÈÒÓ, ∫‡ÂÏÏÔ ∫˘ÂÏÏÔ‡¯ˆÓ, ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ¢ÈËÂÈÚˆÙÈÎfi ∫‡ÂÏÏÔ, ™Ô‡ÂÚ ∫· ∂˘ÚÒ˘, ·Ó·Ú›ıÌËÙ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ 2009 „ËÊ›ÛÙËΠˆ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ 2008 ·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ √ÌÔÛÔÓ‰›· πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ (IFFH). ŸÙ·Ó ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 1986 ·Ó¤Ï·‚ ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, ·˘Ù‹ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ›¯Â ·ÔÏ˘ı› Ô ƒÔÓ ÕÙÎÈÓÛÔÓ. √ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ Ì ÙËÓ ∞ÌÂÚÓÙ›Ó Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, Û·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ™ÎˆÙ›·, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ Î·È Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜. ∫·Ù¿ÊÂÚÂ Î·È ¤ÛˆÛ ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ·fi ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ¤ÊÂÚ ̤¯ÚÈ ÙËÓ 11Ë ı¤ÛË. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÔÈ “ª¤Ìˉ˜” ‹Úı·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ›Ûˆ ·fi ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï. ∏ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. Δ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ “ÎfiÎÎÈÓÔÈ ‰È¿‚ÔÏÔÈ” Û¿ÚˆÓ·Ó Ù›ÙÏÔ˘˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ÂÓÒ Ô ÊÏÂÁÌ·ÙÈÎfi˜ ™ÂÚ ÕÏÂÍ, ··ÓÙÔ‡Û Ì ٛÙÏÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘. ΔÔ 1991 ‹ÚıÂ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∫˘ÂÏÏÔ‡¯ˆÓ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ΔÔ 1995 Ë ªÏ¿ÎÌÂÚÓ ÙÔ˘ ÕÏ·Ó ™›ÚÂÚ ‰È¤ÎÔ„Â ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ (199596), Ë °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓ٠η٤ÎÙËÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÓÙ·ÌÏ. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Ë ÔÌ¿‰· ΤډÈÛ ٛÙÏÔ˘˜ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË Û Ó·ÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ·fi Ù· “Ê˘ÙÒÚÈ¿” Ù˘. √È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÙfiÙ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¤Î·Ì, ¶ÔÏ ™ÎfiÔ˘Ï˜, §È ™·Ú, ¡›ÎÈ ª·Ù, °Î¿ÚÈ Î·È º›ÏÈ ¡¤‚ÈÏ, Ì ÙÔÓ Ï›ÁÔ ÈÔ ·ÏÈfi ƒ¿È·Ó °ÎÈÁΘ, Û˘Ó¤ıÂÙ·Ó Ì›· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ı· ¤ÊÂÚÓ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ΔÔ 1999 Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓ٠ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÙÚÂÌÏ, ‹ÙÔÈ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÁÁÏ›·˜, ·ÂÏÏÔ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÛÙÔÓ ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ “∫·Ì ¡Ô˘” Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘. ªÂÙ¿ ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· ·˘Ùfi Ô º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ¯Ú›˙ÂÙ·È “ÛÂÚ” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·. ™’ fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·Ó Î·È ·Ó·‰Â›ÎӢ Ó·ÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÏÏÔ› ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈ ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓÔÈ ÛÙ·Ú Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· ··ÓÙ¿ Ì ٛÙÏÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, fiÔ˘ fï˜ Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ‹‰Ë ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ‚¤‚·È· Â›Ó·È ·‡ÚÈÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ÙÔ˘ οÓÔ˘Ó ‰ÒÚÔ ÁÈ· Ù· 23 ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰È·‚fiψӔ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ΔÛ¤ÏÛÈ. ºÏÂÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘, Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ¿ıÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔ ıˆÚ› ·Ó·Áη›Ô. ∏ Ù‡¯Ë ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ÕÏψÛÙ ·˜ ÌË Í¯ӿÌ ˆ˜ Ë Ù‡¯Ë ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜. ∫·È Ô º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, Ô ™ÂÚ ÕÏÂÍ Â›Ó·È Ô ¤Ó·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ˜. papathanasiou@e-thessalia.gr

27

Œ¯Ô˘Ó ηϤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ∞ƒ∫∂Δ√π Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï· ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. √È ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÷Ù˙ËÚ›˙Ô˜, ªÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘, ªÈÙ¤Ï˘ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ô μÔÏÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ˘ ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ ı· ‰ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ·fi ÙËÓ ÎÂÚΛ‰·, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ, fiÙÈ ÔÈ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘, ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ ›¯·Ó ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ °’ ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Î·È ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ¤¯Ô˘Ó ηϤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi...

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ∫·Ô‡ÓÔ ¢∂¡ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ∫·Ô‡ÓÔ˘. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , fï˜ ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËı› ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó, ‚¤‚·È·, ·fi ÙÔ fiÛÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· Á‹‰· Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘.

¶ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∫·Ì¿ÓÙ·Ë ªπ∞ Î·È ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ÛÙÔÓ §ÂˆÓ›‰· ∫·Ì¿ÓÙ·Ë, Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÌÂÙÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÛÙÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ª¤Ú· Ì ÙËÓ Ë̤ڷ ·Ó‚¿˙ÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ (΢ڛˆ˜ ÁÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜). ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ∫·Ì¿ÓÙ·Ë Ó· ·›˙ÂÈ ÁÈ· οÔÈ· ÏÂÙ¿ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›ÏÂÎÙˆÓ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∏ Â›ÛËÌË Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘, ·Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ, Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·.

“E

›Ì·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·fi‰ÔÛ‹ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙÔ 100%. ™›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚÒ Ôχ ηχÙÂÚ·. ∂Ï›˙ˆ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯ˆ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Î·È Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ˆ ÙË ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ›¯· ÙÔ 2003-04 ÛÙËÓ √Û¤Ú, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÛ· ÚÂÎfiÚ Ì 26 ÁÎÔÏ. £¤Ïˆ Ó· ‚¿Ïˆ fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÎÔÏ ÌÔÚÒ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ÃÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıԇ̠̠ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ê·Ó› Î·È ı· ¿Ì ηχÙÂÚ·” › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ‚Ú¿‚Â˘Û‹˜ ÙÔ˘ ˆ˜ MVP Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË, fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÔÈÔÓ ıˆÚ› ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ·›ÎÙË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ›Â: “£· Â¤ÏÂÁ· ÙÔÓ °Ô˘›ÏÛÔÓ √Úԇ̷ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· Û˘Ì·›ÎÙ˘ ÌÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ÙÔÓ ¡›ÓË, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ì·ÛÙÂ Î·È Ê›ÏÔÈ ÎÈ ¤¯Ô˘Ì Ôχ ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ԕ . ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ô ¡›Ó˘ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Î·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ¿ÂÈ Ô ™ÈÛ¤;

∂.Ã.

“ÕÛÊ·ÈÚ· ˘Ú¿” Δ√¡ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¡›ÎË, ÁÈ· ÙËÓ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÂÚÛÈÓ¤˜ “ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜” , ÙfiÛÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , ‰ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÓÈÎËÙ‹. ª¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Â› 180 ÏÂÙ¿ ¤ÚÈ¯Ó·Ó Ì “¿ÛÊ·ÈÚ· ˘Ú¿” . √È ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ·Ó ηÚÔ‡˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜ Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÈÛfi·Ï· ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÚÌ·Ù·. ∂›Û˘ ,ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Û ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· Û¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÂÚ› Î·È Ë ¡›ÎË Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›·...

¢ÂÓ Ï¤ÂÈ ¿ÓÙ· fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Δ√¡ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‰›ÓÂÈ Ô √Ï˘ ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·‡ÚÈÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞fiÏψӷ. ÿÛˆ˜ ÌÂÚÈÎÔ› ıˆڋÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ¤¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÁÈ·Ù› ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë ÂÈÙ˘¯›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÁÈ·Ù› Ô ·˘ÚÈ·Ófi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á¢Ù› ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ӛ΢. øÛÙfiÛÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ï¿. √ ∞fiÏÏˆÓ Â›¯Â ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÂÙÚ¿‰· Î·È ÔÈ ‹ÙÙ˜ ‹Úı·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο. ΔÒÚ·, fï˜, ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ıÔ˜ ͤÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ ¿ÏÏÔ ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÏÔÈfiÓ, Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ ¿ÓÙ· fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·...

Ì¿Ï·, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ù›ÔÙ·...∫·È ÙËÓ ∞∂∫ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ÙË ı¤ÏÂÈ.

ÿ‰È· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˜ ...Ê¿Ô˘Ï √ ∂Δ√ƒ∂ ªÂÛ›Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÛÙ¿ÛÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ı·˘Ì·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜. ∞˘Ùfi Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ƒÂ¿Ï¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, fiÔ˘ ÔÈ “ÌÂڤӯ˜” ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó Ù· ›‰È· ۯ‰fiÓ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ Ù· ¿„ÔÁ·. øÛÙfiÛÔ, Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ı‡ÌÈÛÂ Î·È Î¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη. ªfiÏȘ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‹Ú·Ó ‰È·ÊÔÚ¿ 11 fiÓÙˆÓ, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ªÂÛ›Ó· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙÔ “͇ÏÔ” Î·È Ì ...·ÓÂϤËÙÔ Ú¤ÛÈÓÁΠηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, fiˆ˜ ÂÚ›Ô˘ ¤ÁÈÓ ¤ÚÛÈ Ì ÙËÓ Δ™™∫∞. ∏ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ƒÂ¿Ï ‹Ù·Ó ‰›Î·ÈË, ·ÏÏ¿ ¤‚·Ï·Ó Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙÔ ...¯ÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘˜. °È·Ù› Ù· ÌfiÏȘ ...ÙÚ›· Ê¿Ô˘Ï ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Û’ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È Ì ÙfiÛÔ ÈÂÛÙÈ΋ ¿Ì˘Ó·, Ì¿ÏÏÔÓ ·ÔÙÂÏ› “ÚÂÎfiÚ” . ∏ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ªÂÛ›Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· È¿ÓÂÈ ÙfiÔ Û fiÏ· Ù· Â›‰·... μ.∫.

ÕÌ· ‰ÂÓ Û ı¤ÏÂÈ Ë Ì¿Ï· °π∞ ÙËÓ ∞∂∫ Ì¿ÏÏÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ “fiÔ˘ ÊÙˆ¯fi˜ Î·È Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘” . ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÛˆÙÂÚÈο Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ Ù˘ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Î‡ÂÏÏÔ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· Ù˘ ËÁ·›ÓÂÈ ÎfiÓÙÚ·. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ª¶∞Δ∂ ªÔÚ›ÛÔÊ ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ¤·ÈÍ·Ó Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË Ó›ÎË ÌÈ· Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛËÌ¿‰Â„·Ó Ù· ·ÓÙ›·Ï· ‰ÔοÚÈ·. ∫·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ¿Ì· ‰ÂÓ Û ı¤ÏÂÈ Ë

√È ÚÂÌȤÚ˜ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ...·Á›‰Â˜ ∞¶√ ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÍÂÎÈÓ¿ Ë Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ÛÙËÓ ∞’ ÂıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ø˜ ÔÌ¿‰· ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ·ÏÏ¿ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ £ˆÌ¿˜ ª·ÎÚ‹˜ fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙfiÓÈ˙ ÛÙȘ ·›ÎÙÚȤ˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ fiÙÈ ÔÈ ÚÂÌȤÚ˜ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ...·Á›‰Â˜ ÁÈ· Ù· Ê·‚ÔÚ›. √fiÙ ̿ÏÏÔÓ Î·ÏÒ˜ ¤Ú·ÍÂ.

ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ËıÈ΋ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ª∂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ √.À.∫.μ., ¡√μ∞, ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ¶ÚˆÙ¤· §·Ì›·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ë ·’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì›ÓÈ-·›‰ˆÓ ÛÙÔ fiÏÔ. §fiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ Ë ·ÓÔȯً ÈÛ›Ó· ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ‹, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÏÏÈ‹˜. øÛÙfiÛÔ, ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ∂ΛÓÔ ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ó· Ù· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂÈ. ∏ ËıÈ΋ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ı· Â›Ó·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. °.¶.


28

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

¢À™∫√§∏ ∂π¡∞π ∏ ¶ƒ√μ§∂æ∏ §√°ø Δø¡ ¶√§§ø¡ ∞ªºπƒƒ√¶ø¡ ∞°ø¡ø¡

¶ÔÏÏ¿ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ Δ∞ª∂π√ 251. ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™.-ª¤ÚÓÏÈ 1 1.25 330. ¶·Ú› ™.∑.-¡È˜ . . . . . . . . .1 1.55 415. μ·Ï¤ÓıÈ·-™·Ú·ÁfiÛ· . . .1 1.40 422. ÿÓÙÂÚ-ƒfiÌ· . . . . . . . . . .1 1.50 ∞fi‰ÔÛË: 4.00 ™Δ∞¡Δ∞ƒ 376. ª¿ÚÈ-§È‚fiÚÓÔ . . . . . . .1 1.80 392. ΔÛ¤ÏÛÈ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. .1 1.85 405. äÚÙ·-∫Ôψӛ· . . . . . . .1 2.10 421. ™Ù·ÓÙ¿Ú §.-∫Ï·Ì ªÚÈ˙ 1 2.00 ¢π¶§∞ 252. 305. 314. 375.

ªÏ¿ÎÌÂÚÓ-¶fiÚÙÛÌÔ˘ı 2 2.90 ™›ÏÎÂÌÔÚÁÎ-√ÓÙ¤ÓÛ .2 1.85 ÃÂÙ¿ÊÂ-§· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· . .2 2.90 §¿ÙÛÈÔ-ª›Ï·Ó . . . . . . . . .2 1.95

π™√¶∞§π∂™ 232. ÷ÚÙ˜-ÃÈÌ¤ÚÓÈ·Ó . . . . .à 3.15 331. ΔÚ·Ì˙ÔÓÛfiÚªÂÛ›ÎÙ·˜ . . . . . . . . . . .à 3.20 363. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ .à 3.00 368. ¢È·ÁfiÚ·˜-∫¤Ú΢ڷ . . .à 2.90 391. Δ‚¤ÓÙÂ-ÕÁÈ·Í . . . . . . . . .à 3.35 398. ÃȯfiÓ-∂Û·ÓÈfiÏ . . . . . . .à 3.20 ¢π¶§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 237. ª¿ÁÂÚÓ-™¿ÏΠ. . . . .Ã2 1.81 238. ªfi¯Ô˘ÌºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ . . . . . . .Ã2 1.47 242. °Î·Ï›ÔÏÈ-ºÚÔ˙ÈÓfiÓ .1à 1.37 247. ™·ÛÔ˘fiÏÔ-ªfiÓÙÂÓ· . .Ã2 1.45 377. ªÔÏfiÓÈ·-¶·Ï¤ÚÌÔ . .Ã2 1.35 313. ΔÂÓÂÚ›ÊË-ª¿Ï·Á· . . .Ã2 1.56 325. μ·ÏÂÓÛȤÓ-ªÔÓÂÏȤ .1à 1.20 395. ∞ÏÌÂÚ›·-√Û·ÛÔ‡Ó· . .Ã2 1.41 424. §ÈfiÓ-ª·ÚÛ¤ÈÁ . . . . . . .Ã2 1.63 426. ƒ›Ô Õ‚Â-™fiÚÙÈÓÁÎ §. Ã2 1.18 UNDER-OVER 321. ∫·Ù¿ÓÈ·-¡¿ÔÏÈ over . . .1.80 385. °Ô˘›ÁηÓ-ºÔ‡Ï·Ì under 1.60 394. ΔÔ˘ÏÔ‡˙-ƒÂÓ under . . . . .1.45 425. ™Â‚›ÏÏË-μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï over .1.65

Δ™∂§™π

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ¿ÚÛË ··ÁfiÚ¢Û˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ∞πƒ∂Δ∞π, ÚÔÛˆÚÈÓ¿, Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ÛÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ ·fi ÙË FIFA, ÂÂȉ‹ ÎÚ›ıËΠ“¤Óԯ˔ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ °Î·¤Ï ∫·ÎÔ˘Ù¿, ÂÓfiÛˆ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÂÛÌ¢fiÙ·Ó ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·fi ÙË §·Ó˜. ∞Ú¯Èο ÛÙÔ˘˜ “ÌÏ” ›¯Â ··ÁÔÚ¢Ù› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ˆÛÙfiÛÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∞ıÏËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ §ˆ˙¿Ó˘ (CAS) ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ‰Ôı› ÛÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fiÎÙËÛ˘ ·ÈÎÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂΉÈηÛÙ› Ë ˘fiıÂÛË.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 10, 18, 21, 22, 32

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 6 7 5 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 8 6 1 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 9 7 6.

Ô Ó¤Ô ÎÔ˘fiÓÈ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Ê·‚ÔÚ›. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘ Ì·˜ ÛÙÂÚÔ‡Ó ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ΔÛ¤ÏÛÈ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °., ª¿ÁÂÚÓ™¿ÏÎÂ, §ÈfiÓ-ª·ÚÛ¤ÈÁ, ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú., Δ‚¤ÓÙÂ-ÕÁÈ·Í, ÿÓÙÂÚ-ƒfiÌ·, ™Ù·ÓÙ¿Ú §.-∫Ï·Ì ªÚÈ˙. ∂›Û˘, ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂Ó˜ ‹ ÂËÚ·Ṳ̂Ó˜ „˘¯ÔÏÔÁÈο ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∞ÎfiÌË, ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚Îfi, ·ÊÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÌÊ›ÚÚÔ· ·È¯Ó›‰È·.

Δ

∏ Ù·ÎÙÈ΋ Ì·˜ ›ӷÈ, ›Ù ӷ ÂÈÎÂÓÙÚˆıԇ̠۠‰ÂÏÙ›· Ì ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· Î·È ˙Ô˘ÌÂÚ¤˜ ·Ô‰fiÛÂȘ, ›Ù ӷ ÂÈϤÍÔ˘Ì ӷ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ·ÂÏÏ·. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·, ·Ó οÙÈ ÛÙÚ·‚ÒÛÂÈ Î·È ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ Ó· ÏËÚˆıÔ‡ÌÂ, ·ÊÔ‡ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙȘ ηÎÔÙÔȤ˜. ∞˜ ‰Ô‡ÌÂ, fï˜ Û ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙËÚȯıÔ‡ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ: ™ÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔÓ ÕÚË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ·fi ÙÔÓ ∫Ô‡ÂÚ. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ÓÈÎËÊfiÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ Èı·Ó‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ΛÙÚÈÓÔ˘˜” , ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÂÚ› ÈÛÔ·Ï›Â˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÔÓÙ¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ (“¿ÛÔ˜” ). ¢ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ·Ê‹ÓÂÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË §ÂÈ‚·‰È¿ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (“‰ÈÏfi” ), ÂÓÒ Î·È Ô ¶∞√∫ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ʇÁÂÈ Ì ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹, ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi. ¶ÚÒÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ë ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ Ì·Ù˜ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘. ΔÚ›· ·È¯Ó›‰È· ·fi ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Ô √¶∞¶ ÛÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ. ŸÏ· Â›Ó·È ·ÌÊ›ÚÚÔ· Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· (πˆÓÈÎfi˜£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜, ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∂ıÓÈÎfi˜ Î·È ¢È·ÁfiÚ·˜-∫¤Ú΢ڷ). ∞fi Ù· Ì·Ù˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÎÔ˘ÔÓÈÔ‡ ‚ϤÔ˘Ì ‰‡Ô ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ “¿ÛÔ˘˜” , ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ √º∏. Δ· ¿Óˆ οو ‹Úı·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ÌÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη, fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ª¿ÁÂÚÓ™¿ÏΠ‰›ÓÔ˘Ì ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª¿Áη٠(Ã2), Ë ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ™ÎÔ‡Ú· Ù· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔ ∞ÓÓfi‚ÂÚÔ. ¶ÚÒÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ë ÈÛÔ·Ï›·. ªÂ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ Ë ªfi¯Ô˘Ì ÌÔÚ› Ó· “ÁÎÂÏ¿ÚÂÈ” ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ (Ã2). ∏ äÚÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ó¤Ô ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ∫Ôψӛ· (“¿ÛÔ˜” ). ∞fi ÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙÔ˘˜ “¿ÛÔ˘˜” ÙˆÓ ∫fiÙÌÔ˘˜, ¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ Î·È Õ·¯ÂÓ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÌÂٷ͇ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÛÂÏfiÙÈ Â›Ó·È ·¯Ù‡ËÙË ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Ì ¤ÓÙ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ó›ÎË ·fi ÙËÓ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ (“¿ÛÔ˜” ). ∏ ™›ÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ª¤ÚÓÏÈ. ∏ ÕÚÛÂÓ·Ï ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ °Ô˘Ï‚˜ ηÈ

¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË (“‰ÈÏfi” ). ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë °Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì ·fi ÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ (1Ã). ∞fi ÙËÓ ΔÛ¿ÌÈÔÓÛÈ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ª›ÓÙÏÂÛÌÚÔ Â› Ù˘ ∫Ú›ÛÙ·Ï ¶¿ÏÏ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ “¿ÛÔ˘˜” ÙˆÓ ªÏ¿ÎÔ˘Ï, ¡ÈԇηÛÙÏ Î·È ¶Ï›ÌÔ˘ı. ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë °Ô˘ÂÛÙ ªÚÔÌ ·fi ÙËÓ §¤ÛÙÂÚ (Ã2). ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ ™ÎˆÙ›·˜, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ ‹ÚıÂ Î·È Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ¡Ù·ÓÙ› °. Ó· ·Ú·‰Â¯ı› Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘, ̤ۈ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ §È‚¿ÈÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÚÔÁÓˆÛÙÈο ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ë ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ ¤ÛÙˆ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ο̄ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ™ÂÓÙ ª›ÚÂÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ™¤ÏÙÈÎ ÛÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ºfiÏÎÂÚÎ. ¶Èı·Ó¤˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÷ÚÙ˜-ÃÈÌ¤ÚÓÈ·Ó Î·È ∞ÌÂÚÓÙ›Ó-™ÂÓÙ Δ˙fiÓÛÔÓ. ∞fi ÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔÓ ¿ÛÔ Ù˘ ¡Ù·ÓÙ› Ì ÙËÓ ŒÚÓÙÚÈ °ÈÔ˘Ó. Î·È ÛÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ¡Ù·ÓʤÚÌÏÈÓ Ì ÙËÓ ƒ¤Èı ƒfi‚ÂÚ˜. √È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ Serie A. ∏ ª›Ï·Ó ¿ÓÙˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓË Î·È ÌÔÚ› ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ §¿ÙÛÈÔ. ∏ ª¿ÚÈ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ §È‚fiÚÓÔ (“¿ÛÔ˜” ), ÂÓÒ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë ¶·Ï¤ÚÌÔ ÛÙËÓ ªÔÏfiÓÈ· (Ã2). ∫·Ïfi˜ Î·È Ô “¿ÛÔ˜” Ù˘ Δ˙¤ÓÔ· Ì ÙËÓ ™È¤Ó·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÿÓÙÂÚ Ì ÙË ƒfiÌ·. √ “¿ÛÔ˜” ı¤ÏÂÈ Î¿Ï˘„Ë Ì “Ô . ∞fi Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜

ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙÔ˘˜ “¿ÛÔ˘˜” ÙˆÓ ÕÛÎÔÏÈ, °Î·Ï›ÔÏÈ Î·È ªÚ¤ÛÈ·, ÂÓÒ Ë °ÎÚÔÛ¤ÙÔ ÌÔÚ› ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ μÈÙÛ¤ÓÙ˙·. ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë ª¿ÓÙÔ‚· ·fi ÙËÓ ¶È·ÙÛ¤ÓÙ˙· (Ã2). ™ÙËÓ πÛ·Ó›· Ë μ·Ï¤ÓıÈ· Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™·Ú·ÁfiÛ·. À¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ô “¿ÛÔ˜” Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ‰˘Ó·Ùfi˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ μ·ÁÈ·‰ÔÏ›‰, Ë ÔÔ›· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÃÂÚ¤ı. ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ∞ÙϤÙÈÎÔ-ƒÂ¿Ï ı· ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· (“¿ÛÔ˜-‰‡Ô” ), ÂÓÒ Èı·Ó‹ ÈÛÔ·Ï›· ‚ϤÔ˘Ì ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú-ªÈÏÌ¿Ô. ™ÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠οÔÈ· ‰˘Ó·Ù¿ ÛËÌ›·. ¶¿ÓÙˆ˜, ¡Ô˘Ì¿ÓıÈ·, Δ·Ú·ÁfiÓ· Î·È ŒÏÙÛ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó›ÎË. ™ÙË °·ÏÏ›· §ÈfiÓ Î·È ª·ÚÛ¤ÈÁ ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Ó ÛÙÔ “∑ÂÚÏ¿Ó” Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÈηÓÔ‡˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿ (Ã2). ∫·Ï‡ÙÂÚË Ë ¡·ÓÛ› ·fi ÙËÓ ™ÂÓÙ ∂ÙȤÓ, ˆÛÙfiÛÔ, Ô “¿ÛÔ˜” ı¤ÏÂÈ Î¿Ï˘„Ë Ì “Ô . §ÔÚÈ¿Ó. ªÔÓ·Îfi Î·È ¶·Ú› ™.∑. ÚÔʤÚÔ˘Ó ·Ù‹Ì·Ù· Î·È ı· ÙȘ ÂÌÈÛÙ¢Ùԇ̠(“¿ÛÔÈ” ). ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞Ô‡ÛÙÚÈ· Î·È ÛÙË ™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·. £· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ Ã2. ∏ ƒ·›ÓÙ ÏÔÁÈο ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ §›ÓÙÛÂÚ (“‰ÈÏfi” ). ∂›Û˘ Î·È Ë ™¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¡¤Ô˘ÛÙ·ÓÙ (“‰ÈÏfi” ), ÂÓÒ Ë ƒÈÓÙ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù˘ ∫·ÚÓÙ¤Ó (“¿ÛÔ˜” ).

™ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Ë μ·ÛÈÏ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ì ÙËÓ •·Ì¿Í ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË (“¿ÛÔ˜” ). ∏ ∞·Ú¿Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ™ÂÓ °Î¿ÏÂÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË (“¿ÛÔ˜” ). ΔÔ Ì·Ù˜ °ÎÚ·Û¯fiÂÚ˜-ªÂÏÈÙÛfiÓ· ηχÙÂÙ·È Ì 1Ã. ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë °ÈÔ˘ÓÁÎ ªfiȘ ·fi ÙËÓ ™ÈfiÓ (Ã2). ™ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÙÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ô “¿ÛÔ˜” Ù˘ ªÂÓʛη Ì ÙË ¡·‰¿Ï. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ë ¶fiÚÙÔ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ª·Ú›ÙÈÌÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (Ã2). , ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ™ÂÙÔ˘Ì¿Ï-√Ï·¤ÓÛÂ Î·È °ÎÈ̷ڿ˜-ªÚ¿Áη ηχÙÔÓÙ·È Ì 1Ã. ΔÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Δ‚¤ÓÙÂ Î·È ÛÙÔÓ ÕÁÈ·Í Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. ∏ ÈÛÔ·Ï›· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛËÌ›Ô, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙ· ‰‡Ô ÛÙÚ·Ùfi‰·. ∏ ∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ ¿ÂÈ ÁÈ· Ó¤· Ó›ÎË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁÎ (“‰ÈÏfi” ), ÂÓÒ Î·ÏÔ‡˜ “¿ÛÔ˘˜” ÚÔÛʤÚÔ˘Ó º›ÙÂÛÂ Î·È ™¿ÚÙ· ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì. ¢‡Ô ÓÙ¤ÚÌÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë 14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ™Ù·ÓÙ¿Ú-∫Ï·Ì ªÚÈ˙ Î·È °ÎÂÓÎ-ÕÓÙÂÚϯÙ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÓÔ˘Ì ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ¤‰Ú· (“¿ÛÔ˜” ), ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿Ì Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ÕÓÙÂÚϯÙ. ∏ ƒfi˙ÂÏ·Ú ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË ·fi ÙËÓ μ¿ÚÂÁÎÂÌ (“¿ÛÔ˜” ). ¢‡ÛÎÔÏË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙË ¢·Ó›·. ∏ √ÓÙ¤ÓÛ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ™›ÏÎÂÌÔÚÁÎ (Ã2). ∏ ¡fiÚÙ˙ÂÏ·ÓÙ ÌÔÚ› ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ™ÔÓÙÂÚ›ÛΠ(Ã2). °È· ÙÔÓ “¿ÛÔ” ¿Ó ª›ÓÙÈÏ·ÓÙ Î·È ªÚfiÓÙÌÈ. ∞·ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. £· ÚÈÛοÚÔ˘Ì ÙÔÓ “¿ÛÔ” Ù˘ ªÔ˘ÁÈÔ‡ÎÛ¯ÈÚ Ì ÙËÓ ∞ÓÙ¿ÏÈ·ÛÔÚ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ °·Ï·Ù¿ Ì ÙËÓ ¡ÙÈ·ÚÌ·Î›ÚÛÔÚ. ¶Èı·Ó¤˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ΔÚ¿Ì˙ÔÓÛÔÚ-ªÂÛ›ÎÙ·˜ Î·È ∞ÓηڷÁÎÔ‡ÙÛÔ˘-ªÂÛ›ÎÙ·˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ª·Ó›Û·ÛÔÚ-°Î·˙È¿ÓÙÂÛÔÚ Î·Ï‡ÙÂÙ·È Ì 1Ã. ™ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, Ù¤ÏÔ˜, Ë §·ÓÔ‡˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ Δ۷ηڛٷ Î·È ‚ϤÔ˘Ì ӷ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË Ó›ÎË (“¿ÛÔ˜” ). º·‚ÔÚ› Î·È Ë ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ μÂϤ˙, fiˆ˜ Î·È Ë √˘Ú·Î¿Ó Ì ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï ™·Ú·ÓÙ›. √È ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ πÓÙÂÂÓÙȤÓÙÂ-ÃÈÌÓ¿ÛÈ· §· ¶Ï¿Ù· Î·È °Ô‰fiÈ ∫ÚÔ˘˙-ƒ·Û›ÓÁÎ Á¤ÚÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·. ∫∞§∏ ∂¶πΔÀÃπ∞ Û fiÏÔ˘˜ √ «∂À™Δ√Ã√™» efstohos@otenet.gr

ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ “£” ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ‰ÂÏÙ›Ô ÂÈϤÁÔ˘Ì ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ˆ˜ ÛÙ¿ÓÙ·Ú: 330. ¶·Ú› ™.∑.-¡È˜ “¿ÛÔ˜” Ì ·fi‰ÔÛË 1.55 Î·È μ·Ï¤ÓıÈ·-™·Ú·ÁfiÛ· (415) “¿ÛÔ˜” Ì ·fi‰ÔÛË 1.40. Δ· ˘fiÏÔÈ· ¤ÓÙ ÛËÌ›· ›ӷÈ: ΔÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ √ÓÙ¤ÓÛ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ™›ÏÎÂÌÔÚÁÎ (305) Ì ·fi‰ÔÛË 1.85, Ë ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ (363) Ì ·fi‰ÔÛË 3.00, Ë ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ¢È·ÁfiÚ·˜-∫¤Ú΢ڷ (368) Ì ·fi‰ÔÛË 2.90, Ô “¿ÛÔ˜” Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. (392) Ì ·fi‰ÔÛË 1.85 Î·È Ô “¿ÛÔ˜” Ù˘ ™Ù·ÓÙ¿Ú §. ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫Ï·Ì ªÚÈ˙ (421) Ì ·fi‰ÔÛË 2.00. ∑ËÙԇ̠ӷ ¤ÚıÔ˘Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ٷ ‰‡Ô ÛÙ¿ÓÙ·Ú Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÓÙ ÛËÌ›·. ¶·›˙Ô˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ÙÂÙÚ¿‰Â˜ Î·È ÙËÓ ÂÙ¿‰·. ∂¿Ó Â·ÏËı¢ÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ¤¯Ô˘Ì ̛· ÂÙ¿‰· Î·È ‰¤Î· ÙÂÙÚ¿‰Â˜. ∞Ó ¯¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ¤ÓÙ ÙÂÙÚ¿‰Â˜. ∞Ó ¯¿ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÛËÌ›· ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÚÂȘ ÙÂÙÚ¿‰Â˜, ÂÓÒ ·Ó ¯¿ÛÔ˘Ì ÙÚ›· ÛËÌ›· ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì ΤډԘ Ì›· ÙÂÙÚ¿‰·. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 3.3 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚¿ÏÂÙ fiÔÈÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹ ı¤ÏÂÙÂ


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ EΉËÏÒÛÂȘ ŒÎıÂÛË ÛÙËÓ ∞Ôı‹ÎË μ’ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô (‚’ ·Ôı‹ÎË), Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ: μ·ÛÈÏÈ΋˜ ∫·ÏÔ‡ÙÛ·, °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÂÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È £ˆÌ¿ ΔÔ˘ÚÓ·‚›ÙË Ì ı¤Ì· Δƒπ§√°π∞. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜ ∫·ÏÔ‡ÙÛ· Ì ı¤Ì· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡. ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ı· ‰Ôı› ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “ŒÎÊÚ·ÛË” ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¢√À∫. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ: 10:00 - 13:30 & 18:00 - 21:30. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6946592761 & 6945016568.

∂π∫∞™Δπ∫∞, ™À¡∞À§π∂™

— ΔËÓ “Agenda 2010” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ª·›ÚË ΔÛ·ÎÓ¿ÎË-°·‚·Ï¿, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË, ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê”- ™. ™˘Ú›‰Ë & ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. “£· Â›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. °·‚·Ï¿. °È· Ó· ÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ... ¡· ÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÔ˘Ì ÙË ∑ˆ‹... ¡· οÓÔ˘Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·... fiÓÂÈÚÔ. Apprendre a vivre enfin - ∞˜ Ì¿ıÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ˙ԇ̠- £· ¤ÚıÂÙÂ;”. — ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ· 2009” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ A¯›ÏÏÂÈÔÓ, Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 20095 Î·È ÒÚ· 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÁÓˆÛÙ¤˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ηÓÙÛÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· -ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ªÔ˘˙¿ÎË, ÙÔ˘ ª›ÌË ¶Ï¤ÛÛ·, ÙÔ˘ ª. §Ô˚˙Ô˘, ÙÔ˘ ¢. ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂ÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË-¢È‡ı˘ÓÛË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú˘‰¿Î˘. Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚ÔÏÈÒÙ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ˆÌ¿˜ ™ÎÔÙ›‰·˜ Î·È Δ˙¤ÓË Ã·Ù˙ˉ‹ÌÔ˘. — √ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ ª›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ “Vox” , ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ª·˙› ÙÔ˘ Ô £‡ÌÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙ· Ó¢ÛÙ¿, Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫¿ÙÛ·Ú˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È Ë ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ÕÓÓ· §È2009, ÛÙȘ 7:30 Ì.Ì., ÛÙÔ ‚ÈÓ¿Ú‰Ô˘. VOX music ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒstage: ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Δ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, μfiÏ·¿Ù·-μfiÏÔ˜, ÙËÏ: ÏÔ˜, ÙËÏ: 2421033250), ·24210 35350. ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÊÈ— ∏ ÔÌ¿‰· ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÔÏfiÁÔ˘ - ÂÚ¢ӋÙÚÈ·˜ ºˆÙÂÈÏ›· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ μfiÏÔ˘ Ó‹˜ ∫·˚Ì¿ÎË “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ™·Ï¤ÓÙÔ” (ÂΉfiÛÂȘ ª›ÏËÙÔ˜). Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‚Ȉ¶ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, È·ÙÚfi˜. ∏ Ì·ÙÈÎÔ‡ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ˘ÂΉ‹ÏˆÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÔÎÚÈÙÈ΋˜. ™Â ¤Ó· ·ÓÔÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘. £· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ¯Ùfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ÛÙÔ¿ ÙÔ˘ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ¯ÔÚÔ‡ dance academy. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 17:00 - 22:00. ∂Ì„˘¯ˆÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È Ô §¿Î˘ ∫Ô˘ÚÂÙ˙‹˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ·È‰·ÁˆÁfi˜, ÂȉÈÎfi˜ Û ı¤Ì·Ù· ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ı·ÙÚÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘. — ™ÙËÓ ÙÛ·ÁÂÚ› “∑ÒÁÈ·” ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ™ÈÓfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÎÔÏ¿˙ Ù˘ ¡·ÔÏ¿ӷ˜ ¡·ÓÔ‡ÏË. ¢È¿ÚÎÂÈ· Ò˜ ÙȘ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. — ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ·Ô˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ ÂÙÒÓ ı· Í·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ı¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘. ∏ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÁÈ· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ··ÓÙ¿ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ø‰Â›Ô˘: 24210- 36992 Î·È 39594 Î·È Ô ™. ¶ÂÏ·ÛÁfi˜: 6945155340. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.storytelling.gr. — ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ ∞Ó‰Ú¤· °È·ÓÓÔ‡ÙÛÔ˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ÔÌÓËÓÔ‡ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ò˜ ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Valeni Hotel Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·. — ∏ μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 6.30 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ “PARK” . ∑ˆÓÙ·Ó‹, ÔÈÔÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚˆ‰È·Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÊÈÏfiÍÂÓ· ·ÈÛı‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ È¿ÙÔ. ¶ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÔÚˆ‰Ô‡˜ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 22082 (Î. £ÂÔ‰ˆÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘) Î·È 24210 61400 (Î. ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜).

“∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ™·Ï¤ÓÙÔ”

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

29

£· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ¢ËÌ. §¤ÙÛÈÔ˘

“¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜” ·fi ÙË ºˆÙ. §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘

ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ 4Ô Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ “¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜”, ¤Ó· ıÂÛÌfi Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‡·ÚÍ‹˜ Ù˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ “¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ 1Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË §¤ÙÛÈÔ˘, Â›ÙÈÌÔ˘ ÂÓ ˙ˆ‹ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘, Ì ı¤Ì·: “ÕÓıÚˆÔ˜, Ô‰ÔÈÔÚ›· ÛÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” .

∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ¿ÚıËΠ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ÛÙȘ 17 ª·ÚÙ›Ô˘ 2008 Î·È Ë ÚfiıÂÛ‹ Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2008, ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘. ™ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Û·Ú¿ÓÙ·-‰‡Ô ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÂηÙfiÓ-Û·Ú¿ÓÙ·-¤ÍÈ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜. ∏ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜: ∞fiÛÙÔÏÔ ∑·¯·Ú¿ÎË, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ºˆÙÔÚÂfiÚÙÂÚ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ηıËÁËÙ‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π.∂.∫ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫ÔÌÓËÓfi, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ∞™∫Δ, ηıËÁËÙ‹ ۯ‰›Ô˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ, Úfi‰ÚÔ Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ηıËÁËÙ‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi π.∂.∫ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÈÌÔÚʈً Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ “¢È·‡ÏÔ˘” , ÙÔÓ ºÒÙË ¡·ÙÛÈÔ‡ÏË, Úfi‰ÚÔ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔÓ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ ¶Ï·‚fi, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·, ̤ÏÔ˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜, Ô˘ ÂÎϤ¯ÙËΠ·fi ÙËÓ °ÂÓÈ΋ Ù˘ ™˘Ó¤ÏÂ˘Û‹ Û·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ∏ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·¤ÓÂÈÌ ÙȘ ÂÍ‹˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ: 1Ô μÚ·‚Â›Ô ÛÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ÔÙ˙·Ì¿ÛË ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹. 2Ô μÚ·‚Â›Ô ÛÙÔÓ Δ¿ÛÔ Ã›Ô ·fi ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. 3Ô μÚ·‚Â›Ô ÛÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ™ÙÚ·-

● ¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘ ™ÔÊ›·

ÙÔ˘‰¿ÎË ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ. 1Ô Œ·ÈÓÔ ÛÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ÔÙ˙·Ì¿ÛË ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹. 2Ô Œ·ÈÓÔ ÛÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ· ÃÚ˘Ûfi ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ. 3Ô Œ·ÈÓÔ ÛÙËÓ ¡·Ù¿Û· ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ. ∏ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·¤ÓÂÈÌ Â›Û˘ Î·È Û·Ú¿ÓÙ· ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ∞Ó¿ÚÙËÛ˘. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÛÙȘ 20:30, ÛÙÔÓ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Giorgio de Chirico (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Û·Ú¿ÓÙ·-¤ÍÈ ¤ÚÁ· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi. £· ÂÎÙÂıÔ‡Ó Â›Û˘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ·-

Ï·ÈÔÙ¤Ú· ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘‹ÚÍ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Ù˘ ∂.º.∂. Ì›ÏËÛÂ Ô Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ °Î·‚·Ú‰›Ó·˜ Ô˘ ›¯Â ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi ÙȘ 13 ¤ˆ˜ ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 10:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 13:00 Î·È ·fi ÙȘ 18:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 21:00. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÛÙȘ 20:00, ÛÙÔ ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∞¯›ÏÏÂÈÔ (π¿ÛÔÓÔ˜ 108), ı· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› Ë ¤ÎıÂÛË “funny days” Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿ÎË, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘. √È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ‰ÔΛÌÈÔ Ì ‰¤Î·-ÔÎÙÒ ¤ÚÁ·, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈο

˙ËÙ‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Úfi¯ÂÈÚÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ˆ˜ ·˘Ùfi Âȉڿ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘fiÛÙ·Û˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi ÙȘ 18 ¤ˆ˜ ÙȘ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·fi ÙȘ 18:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 22:00 Î·È Ù· ™¿‚‚·Ù· Î·È ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ·fi ÙȘ 10:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 14:00 Î·È ·fi ÙȘ 18:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 22:00. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÛÙË ÛÔʛٷ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ™›ÚÂÚ (ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 81 Î·È ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘), ı· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› Ë ¤ÎıÂÛË “∏ Ù¤¯ÓË ÌÔÚ›...” fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ̤ÏË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ °ÎÚ¤ÎÔ” . ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ: °ÈÔ‡ÏÈ· ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, ¶·‡ÏÔ˜ ∫·Ú·Ó›ÎÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˚Ó¿Î˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ª·Ú›· ªËÙÚÔ˘Ï¿, ™ÔÊ›· ¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘, ¶·Ú·Û΢‹ ΔÛÈÎÚÈο Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÈÔ˘‚¿Î·˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·fi ÙȘ 18:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 22:00 Î·È Ù· ™¿‚‚·Ù· Î·È ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ·fi ÙȘ 10:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 14:00 Î·È ·fi ÙȘ 18:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 22:00. ÃÔÚËÁÔ› ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ (¢∏.∫.π.) ÙÔ ÔÔ›Ô Û¯Â‰›·Û ٷ ¤ÓÙ˘· ÙÔ˘ “¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘” Î·È Ô ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰È¤ıÂÛ ٷ ÂÎıÂÙ‹ÚÈ·. §¤ˆÓ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˜

¢π∞º√ƒ∞

°ÈÔÚÙ‹ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÙˆÓ ¿ÏψÓ) ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ Ôگȉ¤·˜ Ô˘ ʇÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ê˘ÛÈο Ë ÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·˘Ù‹ ÙÔ˘

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi 2- 9¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” .∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ¯·Úԇ̠ӷ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÛΤ„ÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ Ì fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¯ÏˆÚ›‰· ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ¶ËÏ›Ô˘. E-mail ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: kerasiapiliou@gmail.com §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÓË̤ڈÛ˘ √ÚÂÈÓÔ‡ μÔÚ›Ԣ ¶ËÏ›Ô˘(∫.∂.√.μ.¶), Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ Î. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë ¢. (ηıËÁËÙ‹ º˘ÛÈÔÁÓÒÛÙË) ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ (ÂÎÙfi˜

¢Y™KO§O

√π Ôگȉ¤Â˜ ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ¶ËÏ›Ô˘ Û·˜ ηψÛÔÚ›˙Ô˘Ó...Î·È Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Û ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÛ’ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. À‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Â›Ó·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÓË̤ڈÛ˘ √ÚÂÈÓÔ‡ μÔÚ›Ԣ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Î·È Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÒ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ı· Â›Ó·È Ô °ÂˆÔÓÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ô ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

Su-Doku

— ΔÔ ¢™ ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÛÙȘ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” . Δ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 10 ¢ÚÒ. — ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.15 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ) ı· ÙÂÏÂÛÙ› ∞ÁÈ·ÛÌfi˜. £· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ÂÏÏÔÁÈÌÒÙ·ÙÔ˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ΔÛÈÏÈ‚›‰Ë˜, Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜, ‰Ú. £ÂÔÏÔÁ›·˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ Â›Î·ÈÚÔ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ı¤Ì· “∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ı¤ÛË” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ΔÔ ¢.™. ÙˆÓ “º›ÏˆÓ Ù˘ π.ª. ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘ ÙÔ˘ π.¡. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ı· Á›ÓÂÈ ÔÌÈÏ›· Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ı¤Ì·. Δ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ Ù˘ π.ª. ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ. — ∏ ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â›Û΄Ë-ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ ™·ÚfiÁÏÂÈÔ ª¤Á·ÚÔ Î·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚÔfiψ˜. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô (∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 49, ÙËÏ. 28902) ̤¯ÚÈ Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ. — ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” (∫ÔÚ·‹ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì· “ªÔÚԇ̠ӷ Á›ÓÔ˘Ì Â›ÁÂÈÔÈ ¿ÁÁÂÏÔÈ;” . ŸÌÔÈ· ÔÌÈÏ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ) ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. 15/11 ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ (·Ó·¯ÒÚËÛË ÒÚ· 13.00) ÁÈ· ÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ∞ÁÈ¿˜. 2. 22/11 ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÁÈ· ¶·Ó·Á›· ∂ÏÂÔ‡Û· ¢ÔÌÔÎÔ‡-ºÚ·ÓÙ˙‹-°ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 Î·È ÒÚ˜ 19.30-12.30 ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜. ∂›Û˘, ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ Ù˘ ∂ÊfiÚÔ˘ ∂ΉÚÔÌÒÓ Î. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ô˘ (24210 44709 Î·È 6944 862804). — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: ™¿‚‚·ÙÔ 14/11 ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ÕÊËÛÔ˜-§ÂÊfiηÛÙÚÔ-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹-ÃfiÚÙÔ ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5, ∫˘Úȷ΋ 22/11 ŸıÚ˘˜-Â˙ÔÔÚÈ΋ ∫ÔÎΈÙÔ›-ÕÓˆ •ÂÓÈ¿-∫¿Ùˆ •ÂÓÈ¿. ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — √ÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ÔÈ ∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 11 Ë ÒÚ· ÙÔ Úˆ›. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Á›ÓÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ∏ ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 05.00-05.30 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ʤÙ˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24230 33215 Î·È 24210 21695.


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ™Ô˘ÏÈÒÙË

¤ÎıÂÛË Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ™Ô˘ÏÈÒÙË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∏ Ó·ڋ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ- ·Ó Î·È ·Ô‡Û·-ÙËÓ Ù˘¯È·Î‹ Ù˘ ÂÚÁ·Û›· Ì ı¤Ì· “ªÂÙÚfi”. £¤Ì· ·Ú¯Èο Â˙fi, ηıËÌÂÚÈÓfi ·ÏÏ¿ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ì·˙›, Ô˘ Ù˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÏ·Ï‹ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÚÌËÓ›·.

ªÂÁ¿ÏË ÂÚÈԉ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ “π¯ÓËÏ¿Ù˜”

Δ˘ ÃÀ™∞™ ¢ƒ∞¡Δ∞∫∏, πÛÙÔÚÈÎÔ‡-∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘ Ù˘ Δ¤¯Ó˘

ª∂ ÚÒÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ fiÏË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·ÈÚfi ÔÈ π¯ÓËÏ¿Ù˜ ‚¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˜ Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈԉ›·. ™Â fiÏÂȘ Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ 2008-9 ·ÏÏ¿ Î·È Û ӤԢ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÔÈ π¯ÓËÏ¿Ù˜ ‰›ÓÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·Û΢¤˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÒÓ. ™ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ∫·Î¤Ë ÁÓˆÛÙfi ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ “¢Ô‡ÚÂÈÔ˜ ÿÔ˜” Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ cd “™ÂϤӷ” Û ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ peak tweans Î·È Ù˘ level productions, ÌÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. H ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ™·Ú¿È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜. √È ˘fiÏÔÈ˜ ÂȂ‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È : ™ÎÈ¿ıÔ˜ 19/11, ∫Ô˙¿ÓË 26/11, ∂Ï·ÛÛfiÓ· 27/11, ∞ı‹Ó· 23/12, º¿ÚÛ·Ï· 27/12. √È π¯ÓËÏ¿Ù˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ÙÂȯÒÓ, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ·ÚÁÈÒÓ ÛÙÔÓ ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Hayatt live stage. ª·˙› Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ªÂÚÁÈ·Ï‹ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È ñ ·Î. ∫Èı¿Ú·), ¡›ÎÔ μ·˝Ô˘ (Ì¿ÛÔ), ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ÂÌ›ÚË (ËÏ. ÎÈı¿Ú·), ¡¤ÛÙÔÚ· ∫fiÎηÏË (ÓÙڷ̘), π¿ÛÔÓ· ΔÔ˘ÊÂÍ‹ (ËÏ. ‚ÈÔÏ›) Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ∞Ó‰Ú˘ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ www.mousikoiixnilates.gr ÛÙÔ Facebook: “ixnilates” ‹ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421077433. ÃÔÚËÁÔ› ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ∞STRA, Ù· Ú·‰Èfiʈӷ HEART FM, FLASH, SFERA ηıÒ˜ Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο ¢πºø¡√ Î·È YES.

∂ÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ÛÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Â›ÁÂÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ù˘ ÂÙÂÚÔÙÔ›·˜, Ù˘ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›·˜, ‰fiÌËÛ ̤۷ ·fi ÙË ıˆÚËÙÈ΋ Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÏ·ÏfiÙËÙ· Ù˘ ı¤·Û˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ›‰È· “...∂ӉȷʤÚÔÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ªÂÙÚfi ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜, ÙÔÓ Â›ÁÂÈÔ ¯ÒÚÔ. √ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÌÂÛË Î·È ¿ÚÚËÎÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜, ÙÔÓ Â›ÁÂÈÔ ÎfiÛÌÔ. ŸÌˆ˜, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Ù· Â›ÁÂÈ·, ÂÂȉ‹ Ô ¯ÚfiÓÔ˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ̤۷ Û’ ·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∂›Ó·È Ì’ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÌÈ· ÂÙÂÚÔÙÔ›· (fiÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÊÈÏfiÛÔÊÔ ºÔ˘ÎÒ)...” ŒÓ· ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ›¯·Ì Í¯ˆÚ›ÛÂÈ Û ‚ÈÙÚ›Ó· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÚÌÔ‡ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ “∏ Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ fiÏË 2009”, ¤ÚÁÔ Ô˘ ·¤Û·Û ıÂÙÈΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÙË Ì·ÙÈ¿ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Â›Û˘, ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË Ì ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÂÓ ÛÂÈÚ¿, ÌÈ· ψڛ‰· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Û ¯·ÌËÏfi ‡„Ô˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜, ÌÈ· Û‡ÏÏË„Ë ÚˆÙfiÙ˘Ë, Ì ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ¤ÍÔ¯Ô Û¯¤‰ÈÔ, ÎÏ·ÛÛÈ΋ Î·È ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜, ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì·˙Èο ‹ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο Û ÈÔ

“∞fi Ì·ÎÚÈ¿” ÙÔ˘ £. ∞ıÂÚ›‰Ë ÛÙÔ “ªÈÎÚfi ¶·ÏÏ¿˜” À¶∞ƒÃ∂π ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Î·-

Ó›˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ›Ûˆ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· botox; ¶fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÈÓËı› ηÓ›˜ ·fi ÙÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ ·Á¤ÓÓËÙ˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘; ¶Ò˜ ·ÓÙȉڿ ¤Ó·˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ È· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘; ¶Ô‡ ı· Ê˘Ï¿Ó ٷ “Ì·‡Ú·” ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘ÂÚ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜; ∂›Ó·È ÛˆÛÙ‹ Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ¶Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·fi ÚÔÛÒÔ˘ Á˘; ™’ ·˘Ù¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÚÔÛ·ı› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞ıÂÚ›‰Ë˜ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∞fi Ì·ÎÚÈ¿”, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Â› ÛÎËÓ‹˜ ÛÙÔ “ªÈÎÚfi ¶·ÏÏ¿˜”. ™Â ¤Ó· ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô ¢‰ÔÎÈÌ› ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Ì ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÚfiÔ. ∫·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏÂ›Ù·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ, ÂÓÒ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ª¤Ó· ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, μ›Î˘ μÔÏÈÒÙË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ô˘Ù˙›‰Ë˜, ™Ì·Ú¿Á‰· ∫·Ú‡‰Ë, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¡¿ÙÛÈÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §·˝Ó˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·Ô˘Ù˙‹˜ Î·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ ª·ÓfiÏË ¶·ÓÙÂÏȉ¿ÎË. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 20.00, οı ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 21.15 Î·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 18.15 (Ï·˚΋ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹) Î·È ÛÙȘ 21.15 (‚Ú·‰ÈÓ‹). ¢. ª·Ú›ÙÛ·

● ∞Ó¿ÚÙËÛË ÛÙÔ ªÂÙÚfi ∞ı‹Ó·˜

ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ Û‡ÓÔÏ·, ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, Û ·Ó·ÌÔÓ‹, ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ Ù˘ ΛÓËÛ˘, ˘’ ·ÙÌfiÓ ÌÂٷ͇ ·ÎÈÓËÛ›·˜ Î·È Î›ÓËÛ˘, ÊÈÁÔ‡Ú˜ ·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤Ó˜ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ù· ÔÔ›· ·ÏÏÔ‡ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Î·È ·ÏÏÔ‡ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ê¢Á·Ï¤·. ª·˙› Ì ·˘Ù¿, ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÚÔÛ¯¤‰È·, ÚÔÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏϘ ÌÈÎÚ¤˜ ÛÂÈÚ¤˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Û·Ó Û‡ÓÔÏÔ ‰¤ÓÔ˘Ó ¯ÚˆÌ·ÙÈο Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο Ì ٷ ˘fiÏÔÈ·. ∂›Û˘, ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ù˘, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ¤ÚÁ· ÌÂÛÙ¿ Î·È ÙÔÏÌËÚ¿ Ì·˙›, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ¤ÎıÂÛË ‹ Ó· Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. ™·Ó Ë Ó·ڋ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ó· ›¯Â ÚÔÏ¿‚ÂÈ ‹‰Ë Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ “˙ˆÁÚ¿ÊÔ ÙˆÓ ˙ˆÁڿʈӔ , ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ƒ¤ÌÚ·ÓÙ. ªÂ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙfiÏÌË Û¯Â‰›Ô˘ Û¿ÓÈ·, ı˘Ì›˙Ô˘Ó Â›Û˘ Ù· ÊËÌÈṲ̂ӷ Û¯¤‰È· ÛÙ· ηٷʇÁÈ· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÛÙÔ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ μÚÂÙ·ÓÔ‡ ÁχÙË Ã¤ÓÚ˘ ªÔ˘Ú. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ·˘Ùfi Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ Ô‡ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ

ı¤Ì· Ô˘ Â¤ÏÂÍÂ Â›Ó·È ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ Î·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ıˆÚËÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË- ··Ú·›ÙËÙË Û οı ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ- ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂΛ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚ› ηÓ›˜ Â›Ó·È fiÛÔ ¿ÊÔ‚·, Âȉ¤ÍÈ·, ·ıÈ·Ṳ̂ӷ Î·È ÌÂÙÚË̤ӷ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ¯ÚÒÌ·, ‚·ÛÈÎfi ÌÔÚÊÔÏ·ÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ù˘, Û ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, ˆ˜ Ë Û¯¤ÛË ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ¯ÒÚÔ˘ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Û ÙÔÏÌËÚ¤˜ ·Ô‰fiÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡ Ô˘ ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÂÛË Î·È ÙÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘. ª·˜ ¤ÌÂÈÓ ÌÈ· ¢¯·Ú›ÛÙËÛË Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË Ì·˙› ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ıÂÌÈÙ¤˜ ÌÂÓ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ, ·ÏÏ¿ fiÔ˘ fiϘ ÔÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ¢ڇÙËÙ· ·ÓÙ›Ï˄˘, Ì ÌÈ· ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË, ¿ÓÂÛË Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ, ‰È¿ıÂÛË Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· fiÚÈ·- Ô˘ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË- Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰È·Ê·ÓÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÓÓÔÈ-

˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜, ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰È¤Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Â˜ ÔÈ ˘ÔÙÚÔʛ˜ Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Ù˘ Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ™Ô˘ÏÈÒÙË, Ë ÔÔ›· ʤÙÔ˜ ÌfiÏȘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Ù˘ Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ù˘ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÛÙË ¯·Ú·ÎÙÈ΋, fiˆ˜ Â›Û˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û‹ Ù˘ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ú¿ÛÌÔ˘˜ Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ∂ÈϤÔÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ù˘ ·Ó¤Ù˘Í ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ì ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Û ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÎËÓÈÎÒÓ ÁÈ· ı·ÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ‹ ÙËÓ ÎÏ›ÛË ‹ ÙËÓ ¤ÊÂÛË Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ Ó·ڋ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ - ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ ÁÔÓȉȷÎfi Û‡Ìو̷ ÌÈ·˜ Î·È Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ™Ô˘ÏÈÒÙË Ù˘Á¯¿ÓÂÈ ÂÁÁÔÓ‹ Ù˘ ƒ¤Ó·˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ô˘, Ù˘ Â› ‰ÂηÂÙÈÒÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Ì·˜ ·ÁˆÁ‹˜. Δ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ù˘ Ó·ڋ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ì·˜ ›ıÔ˘Ó ·fi ÙÒÚ· ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ Ù˘ ÔÚ›·˜.

∞Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ

¶ÚÔÛÎÔÈÛÌfi˜ Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ¶ƒπ¡ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, Ì ¯·Ú¿ ˘ԉ¯ı‹Î·Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ¶ÚÔÛÎÔÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ·ÁηÏÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ·Á¿Ë ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ŒÙÛÈ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·, Ô ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌfi˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·¤ÎÙËÛÂ Î·È ¤Ó· Ó¤Ô ™‡ÛÙËÌ·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¡¤· πˆÓ›·! ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, fiÔ˘ Ô ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌfi˜ ›¯Â Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ë ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ¤·„ ӷ ˯› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÈ·. øÛÙfiÛÔ, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌÔ‡ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ Î·È ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÍÂÎÈÓ¿ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi 3Ô ™‡ÛÙËÌ· ∞ÂÚÔÚÔÛÎfiˆÓ! ∞Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î·È ∞Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∞Á¤Ï˘ §˘ÎÔÔ‡ÏˆÓ Ô Î.

™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ú¯ËÁÔ› ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Á¤ÓÓËÌ· ıÚ¤ÌÌ· ÙˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÂÈÙÂÏÂ›Ô ¤ÌÂÈÚˆÓ ÛÙÂϯÒÓ. ΔÔ Ó¤Ô ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ πÎÔÓ›Ô˘ 3 Ì ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂›Û˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‹‰Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙÔ‡˜ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙË ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ٷÈ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÂÈÙÂÏ›Ô, ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙËÓ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, οı ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘... ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi Ù· ·È‰È¿, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ΔÔ ™‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· ‰¤¯ÂÙ·È ·Ú¯Èο ·È‰È¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞Á¤ÏË §˘ÎÔÔ‡ÏˆÓ (ËÏÈΛ·˜ 7-11 ÂÙÒÓ), ÂÓÒ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ı·

‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È √Ì¿‰· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ (ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 11-15 ÂÙÒÓ). ∫·Ïԇ̠ÏÔÈfiÓ, ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, ηıÒ˜ Ë ˙ˆ‹ ̤۷ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌfi ÌfiÓÔ ıÂÙÈο ÌÔÚ› Ó· ÂȉڿÛÂÈ ÛÙË „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÎÙ¿ÂÈ ¯Ú‹ÛÈÌ· ÂÊfi‰È· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6937 092648, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6942 645564 Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜: www.scoutsmagnisia.gr ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜

°ÈfiÁη Î·È ÂÎÌ¿ıËÛË ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ ∂¡∞ Ó¤Ô ÙÌ‹Ì· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ πÙ·ÏÈ-

΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤ˆÓ ¢›·˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ Ì·˜ ¯ÒÚ·˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ··Û¯fiÏËÛË Ô˘ ÁÔËÙ‡ÂÈ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. ÕÏψÛÙÂ Ô ¢›·˘ÏÔ˜ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÙË ÌËÙÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ· ÂÎÙfi˜ ‚¤‚·È· ·fi Ù· Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ΔÔ Ó¤Ô ÙÌ‹Ì· Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› οı ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË 18:00 ñ 19:00 Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ‰È·ÚÎÔ‡Ó ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ª¿ÈÔ Î·È ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 40 ú. — ŒÓ· Ó¤Ô ÙÌ‹Ì· YOGA ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Ô ¢›·˘ÏÔ˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·) οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 16:00 - 18:00. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ı· Â›Ó·È 40 ú ÙÔ Ì‹Ó· Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÎÙˆÛ˘ 10% Û ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏËڈ̋˜ Û ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ. H yoga Â›Ó·È Ì›· Ï‹Ú˘ ̤ıÔ‰Ô˜ ·Ó¿Ï˘Û˘, ¿ÛÎËÛ˘ Î·È ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ Ì ÈÛÙÔÚ›· 5000 ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi „˘¯ÔÓÔËÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ Û˘ÓÂȉËÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ & ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· - ΔÔ¿ÏË 14 ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ TËÏ. 25363 flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10.00 - 22.00 (¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹) Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 14:00.

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™fiÊÈ· ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Δ√ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘

‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™fiÊÈ· ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÛÙȘ 28/29/11/2009. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ë Ë̤ڷ: (535 ¯ÏÌ.) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹-ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ƒÈÏÏ·-™fiÊÈ·. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÛÙȘ 04:00 .Ì. ÁÈ· μfiÏÔ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Û‡ÓÔÚ· ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ·. ¢È¤Ï¢ÛË, ÛÙ¿ÛË ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ƒ›ÏÏ·˜. ¶ÚÔÛ·ÓËÌ·, Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ·ÍÈÔı¤·Ù·, Á‡̷ ÂÍ ’ȉ›ˆÓ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÁÈ· ™fiÊÈ·. ÕÊÈÍË ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÓˆÚ›ÛÙ ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ ™fiÊÈ·˜. 2Ë Ë̤ڷ: (510 ¯ÏÌ.) ™fiÊÈ·-™·ÓÙ¿ÓÛÎÈ-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ¶ÚˆÈÓfi Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 08:30 ÁÈ· Ó· ÂÚÈËÁËıԇ̠̠ÂÏÏËÓfiʈÓÔ ÍÂÓ·Áfi ÛÙËÓ fiÏË. £· ‰Ô‡Ì ÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜, Ù· ƒˆÌ·˚ο ªÓËÌ›·, ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¡¤ÊÛ΢. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ™·ÓÙ¿ÓÛÎÈ. ÕÊÈÍË ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ¯ÚfiÓÔ˜ ÂχıÂÚÔ˜ ÁÈ· „ÒÓÈ· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Á‡̷ ÂÍ’ ȉ›ˆÓ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 16:30 ÁÈ· Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ·, ‰È¤Ï¢ÛË Ì ÂӉȿÌÂÛ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ¿ÊÈÍË ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ‹ ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ì ϷÙÈÓÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ̤ÏË - ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Â›Ó·È 100 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË Â›Ó·È 130 ¢ÚÒ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 6932 222 440 ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20/11/2009.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏

™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

400 ‚È‚Ï›· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó πÛÙÔÚ›·

∏ Ï·Ù›·, Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿

∞£∏¡∞ 6. ΔÂÙÚ·ÎfiÛȘ, Û˘¯Ó¿

ÌÓËÌÂÈÒ‰ÂȘ, ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·ı¤·ÙË ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ “ŸÙ·Ó ÂΉ›‰ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ¤Ó· ·È‰›” , ϤÂÈ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ¢ÂÏË‚ÔÚÚÈ¿˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË Í¤ÚÂÈ ·’ ·˘Ù¿, ηıÒ˜ ÛÙ· 36 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ÂȉÈο ·fi ÙÔ 1975 Î·È ÌÂÙ¿, ¤‰ˆÛ ÛÙ·‰È·Î¿ ÓÔ‹- ηÈ- ÛÙÔ ÂΉÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û Ӥ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ‰›· ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ. ŒÙÛÈ, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË ÌÔÚ› Û‹ÌÂÚ· Ó· Âȉ›ÍÂÈ - Î·È ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì ÂȉÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰·- ÙÂÙÚ·ÎfiÛȘ ÂΉfiÛÂȘ ·fi ÙÔ 1935 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. μÈ‚Ï›· fiˆ˜ ÔÈ ∫·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ (μerta Segall, 1938), Ë “∫ÈÓÂ˙È΋ ÎÂÚ·ÌÈ΋” (Leigh ∞shton, 1935), ÙÔ “πÛÏ·ÌÈÎfi Á˘·Ï›” (Cristoph Clairmont, 1977) ¤‰ˆÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤Ó· ¤ÓÙÔÓÔ ÛÙ›ÁÌ·. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È Ë ÌÓËÌÂÈ҉˘ ¤Î‰ÔÛË “∂ÏÏËÓÈη› ÂıÓÈη› ÂÓ‰˘Ì·Û›·È” ÙˆÓ ∞ÓÙÒÓË ªÂÓ¿ÎË, ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ÷Ù˙ËÌȯ¿ÏË (1948-1954), ÔÈ ∫·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (∞Ó‰Ú¤·˜ •˘ÁÁfiÔ˘ÏÔ˜, 1936, 1939) ·ÏÏ¿ Î·È ‚È‚Ï›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ πÛÙÔÚ›·, fiˆ˜ Ë “¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË” ÙÔ˘ ª·ÓfiÏË Ã·Ù˙ˉ¿ÎË (1971) Î·È “√ ÏfiÚ‰Ô˜ μ‡ÚˆÓ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÙÔ˘ πan Scott∫ilvert (1974). Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÂΉ›‰Ô- ÓÙ·˜ “‚È‚Ï›· Ô˘ ·¢ı‡ÓÔ- ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi” ϤÂÈ ÛÙ· “¡∂∞” Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿Î˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. “ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÂΉ›‰ÂÈ ϤÔÓ ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ·ÏÒ˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î·È ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÏÈ¿. ªÔÚ› Ó· ÂΉÔı› ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‚È‚Ï›Ô ÎÚÈı› ¿ÍÈÔ ¤Î‰ÔÛ˘, ÂÊfiÛÔÓ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ì ¢Ú›· ¤ÓÓÔÈ· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ. ∫·È ·˘Ùfi, Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÂÓfi˜ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÌÈ·˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘” . ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙ› ¿ÓÙˆ˜ ÌÈ· Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔًوÓ: ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋, ڈ̷˚΋ Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, ˘ÏÈÎfi˜ ‚›Ô˜ ÙˆÓ ÓÂÒÙÂÚˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË Â˘Úˆ·˚΋ Ù¤¯ÓË, ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ÔÏÈÙÈÛÌÔ›- ÈÛÏ·ÌÈ΋ Ù¤¯ÓË, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ πÛÙÔÚ›· Î·È ÊÈÏÔÏÔÁ›·, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ. π¡F√: “ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË. √È ∂ΉfiÛÂȘ (1935-2009)” , ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫Ù›ÚÈÔ (∫Ô˘Ì¿ÚË 1, ÙËÏ. 210-3671.000), 12-29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ 09.0017.00, ¶¤ÌÙË 09.00-24.00, ∫˘Úȷ΋ 09.00-15.00, ΔÚ›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿. ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂΉfiÛˆÓ.

Œ

Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ı¤Ì· ∏ Ï·Ù›·, ∂˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ “Cultura 2000” ·fi ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì fiÏÂȘ Ô˘ ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ‰È¿ÛË̘ Ï·Ù›˜, Î·È ˘fi ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞ÚıÚÒıËΠ۠‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜: 1. ∂Ú¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ‰È·Ù‡ˆÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ, 2. ∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡.

ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ, Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ∂Ú¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ·, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢- ∂ÏÏ¿‰·, Universita IUAV di Venezia - πÙ·Ï›·, Universitat Polytechnica de Catalunya ETSAB - πÛ·Ó›·, Maison des Sciences de l’Homme Paris - °·ÏÏ›·, Krakow Jagiellonian University Centre for European Studies - ¶Ôψӛ· Î·È ÙÔ CIDAC Associazione delle citta d’arte et cultura - Rome - πÙ·Ï›· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ 2004 ÁÈ· ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›· ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Ï·Ù›˜, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ï·Ù›˜, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. ™˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ, ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, ÔÏÂÔ‰fïÓ, ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ›Ô˘, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ, ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ, Ì·˙› Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi ÙȘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û˜ fiÏÂȘ ÌÂϤÙËÛ·Ó ˘fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·˘Ù‹ ÔÙÈ΋, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙÔ ı¤Ì· Î·È ·ÓÙ‹ÏÏ·Í·Ó ÂÌÂÈڛ˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ Îϛ̷η. ™Ùfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓ˜ Ú·ÎÙÈ-

● ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ï·Ù›˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘

Τ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Ï·ÙÂÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·ÏÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ Ï·ÙÂÈÒÓ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ¤Ú¢ӷ Âȉ›ˆÍ * Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ, ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Î·È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ô˘ ÔÈ Ï·Ù›˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ fiÏ˘ * Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜, ÙÔÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿-

„ÂÈ ÎÚÈÙÈο ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ·ÛÎÔ‡ÌÂÓ˜ ȤÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ * Ó· ÚÔ·Á¿ÁÂÈ Ì¤Û· ·fi ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÁÈ· ÙȘ Ï·Ù›˜ ÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘˜. ∏ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ Îϛ̷η ̤۷ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ‰È·Ù‡ˆÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·fi ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Âȯı› ÂÈÙ˘¯Â›˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ÛˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ

Ï·ÙÂÈÒÓ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë ‹ ‰È·ÌfiÚʈÛË Ó¤ˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË ¶Ï·Ù›˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ¶Ï·Ù›˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ∞ÔÙÂÏ› Ì·˙› Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô - ηٿÏÔÁÔ Ô˘ ÂȉÈο Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, ¤Ó· ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·, Ô˘ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ Ì ¤ÚÁ· ·Ó¿ÎÙËÛ˘ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡, Â·Ó·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙËÓ Ï·Ù›· Î·È ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ˘·›ıÚÈÔ ‹ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜. ∂ÈÙÚ¤ÂÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ۯ‰ȷÛÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ‹ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‰È·ÈÛÙˆÌ¤ÓˆÓ ·ÍÈÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÂȉÈÎfiÙÂÚ· fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ·: ∫·ıËÁ. ª. ∞Ó·ÓÈ¿‰Ô˘ -Δ˙ËÌÔÔ‡ÏÔ˘, Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ∫·ıËÁ. ∞. °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˘. ∫·È ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜: ∞Ó. ∫·ıËÁ. ∫. ∫·˘ÎԇϷ, ∂. ∫·ıËÁ. ™. ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞. μÈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ™. °ÎÔ˘‚Ô‡ÛË, ∑. ∫·Ú·ÎÈÓ¿ÚË, μ. ΔÛÈԇ̷.

√ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ μfiÏÔ

ÿ·Ó ƒ¿ÓÎÈÓ: “ªÂ ÙȘ fiÚÙ˜ ·ÓÔȯ٤˜” √ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ian Rankin ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎÈ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ Public μfiÏÔ˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00, ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ٛÙÏÔ “ªÂ ÙȘ fiÚÙ˜ ·ÓÔȯ٤˜”, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Public Views. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ πan Rankin ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Public ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ù˘¯·›· ›ӷÈ, ηıÒ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ªÂÙ·›¯ÌÈÔ. °ÓˆÛÙ¿ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ΢ÓÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÔ‡ ÛÎÔÙÛ¤˙Ô˘ ÂÈıˆÚËÙ‹ ƒ¤ÌÔ˘˜, Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Ian Rankin ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ best sellers, ÂÓÒ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú›ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ Û˘ÁÁڷʤ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·. √ π·Ó Rankin ¤¯ÂÈ ÙÈÌËı› Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Chandler-Fulbright, CWA Dagger ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1992, Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Gold Dagger ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙÔ Edgar Allan Poe ÁÈ· ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ ÙÔ˘ “√È ·Ó·ÛÙË̤ÓÔÈ” Î·È Ì ÙÔ CWA CARTIER DIAMOND DAGGER ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ∑ÂÈ ÛÙÔ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ, Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ·Ù¤Ú·˜ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ.

ΔÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “ªÂ ÙȘ fiÚÙ˜ ·ÓÔȯ٤˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó ·˘ÙÔ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ì Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ‰È¿‚ÔÏÔ ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·˙ËÙ¿ οÙÈ Ó· ÙÔÓ Û˘Ó·Ú¿ÛÂÈ, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤Ô ÓfiËÌ· ÛÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘. ªÈ· Ù˘¯·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û ÌÈ· ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÔ‡ ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. ΔÔ˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ‰È¿Ú·ÍË ÙÔ˘ Ù¤ÏÂÈÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ ÛÙfi¯Ô˜: ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Ù˘ ™ÎÔÙ›·˜. ΔÔ ÎfiÏÔ: Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ¤Ú·˜ ÙË ÏËÛÙ›·, ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÔÙ¤ fiÙÈ ‰È·Ú¿¯ıËΠοÔÈÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ™‡ÓÙÔÌ· fï˜ ı· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ˘fiÎÔÛÌÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· ÓÈÁ›˜... √ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ˜ ı· ÂÈÛÎÂÊı› fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Public ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂÒÓ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔËÓ ΔÚ›ÙË 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ Public ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Public ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔËÓ ¶¤ÌÙË 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‚ÚÂı› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ Public ÛÙÔ Mediterranean Cosmos, ÛÙȘ 19.00. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ı· Â›Ó·È Ù· πˆ¿ÓÓÈÓ· Î·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Public ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‚ÚÂı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00. Δ· Public ÈÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ‰¤ÛÌ¢-

ÛË Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ Û Â·Ê‹ Ì ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜, ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∞ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜, ·ÊÔ‡ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚfiÛˆ· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÎÏ›ÛÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Public ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜.

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

31

™π¡∂ ª∂™√°∂π√™

“¶È¿ÓÔ ÛfiÏÔ” ÁÈ· ÙÔÓ §Ô‡Î· ºÏfiÚ˜ Ãøƒ∞: πÙ·Ï›· (2007). ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒÈοÚÓÙÔ ªÈÏ¿ÓÈ. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ƒÈοÚÓÙÔ ªÈÏ¿ÓÈ π‚¿Ó ∫ÔÙÚÔÓ¤Ô, ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ¶ÈÂÚÛ¿ÓÙÈ, μ¿ÏÙÂÚ μÂÏÙÚfiÓÈ (‚È‚Ï›Ô). ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ∫ÈÌ ƒfiÛÈ ™ÙÔ‡·ÚÙ, ªÈΤÏ ¶Ï·Û›ÓÙÔ, Δ˙·Ư̂ӠΔÚ›Óη, ¶¿ÔÏ· ∫ÔÚÙÂϤÛÈ ¢È¿ÚÎÂÈ·: 104. ¢È·ÎÚ›ÛÂȘ: ΔÔ “Piano solo” ›¯Â ÚÔÙ·ı› ÁÈ· 4 ‚Ú·‚›· “David di Donatello” ÙÔ 2008. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ΔÚ›ÙË 10.11.09, 9.30 Ì.Ì, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ΔÔ Âڈ̤ÓÔ ÙÔ˘ §Ô‡Î· ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û’ ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ªÈÎÚfi ·È‰› ‚ϤÂÈ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Ó· Âı·›ÓÂÈ Û ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·. ∏ ÂÓÔ¯‹ Î·È Ë ·ÒÏÂÈ· ÛÙÔȯÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Â‡ıÚ·˘ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. √ §Ô‡Î· Î·È Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∂Λ Ô §Ô‡Î· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘. ΔÔ ıÂ˚Îfi ÙÔ˘ ٷϤÓÙÔ, Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ. °›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ Ù˘ Ù˙·˙. ∏ ηÚȤڷ ÙÔ˘ ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È. ∏ ˘¤ÚÔ¯Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∏ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ë ¯·Ú¿ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÎÔ¤Ï·, ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ. ŸÌˆ˜ Ë Â˘¿ÏˆÙË Î·È Â‡ıÚ·˘ÛÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÁÈ· Ôχ ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∫¿ÙÈ ÛÎÔÙÂÈÓfi ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ‚·Û·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘... ΔÔ Û¯fiÏÈÔ: ∏ ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ù˘ Ù˙·˙, ÙÔ˘ §Ô‡Î· ºÏfiÚ˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙË ‰ÈËÁ‹ıËΠ̤۷ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ƒÒÌ˘ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, μ¿ÏÙÂÚ μÂÏÙÚfiÓÈ, Ì ٛÙÏÔ “Il Disco Del Mondo, vita breve di Luca Flores, musicista” . ªÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Ì ¤ÓÙ·ÛË, ¿ıÔ˜ ÎÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ȉÈÔÊ˘˝·˜, Ô ºÏfiÚ˜ ıˆÚ›ÙÔ ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ πÙ·Ïfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, Ô˘ ÛÙÈÁÌ¿ÙÈÛ ÙÔ ‚’ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. √ ∫ÈÌ ƒfiÛÈ ™ÙÈÔ‡·ÚÙ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ μÈÌ μ¤ÓÙÂÚ˜ (“¶¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·” ) Î·È ÙÔÓ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ªÂÓ›ÓÈ (“¶ÈÓfiÎÈÔ” ), ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ηÈ, ‰Ò, ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÓÛÙÈÎÙÒ‰Ë ÂÚÌËÓ›·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ë Ù·ÈÓ›· ÌÔÚ› Ó· ȉˆı› ˆ˜ ÌÈ· ηٿıÂÛË „˘¯‹˜ ‹ ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ §Ô‡Î· ºÏfiÚ˜. °Ú·ÌÌÈ΋ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË, ¯ˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ, Ô‡Ù ı·̷ÙÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ϿÙÚÂȘ Ù˘ Ù˙·˙, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ı· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó (fiˆ˜ ÎÈ ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔÈ). ΔÔ “Piano solo” ›¯Â ÚÔÙ·ı› ÁÈ· 4 ‚Ú·‚›· David di Donatello” ÁÈ· ÙÔ 2008. ªÔ˘ÛÈ΋ ȉÈÔÊ˘˝·, Ô §Ô‡Î· ºÏfiÚ˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ πÙ·Ïfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, Ô˘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙÈÁÌ¿ÙÈÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. √ ËıÔÔÈfi˜ ∫ÈÌ ƒfiÛÈ ™ÙÔ‡·ÚÙ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ μÈÌ μ¤ÓÙÂÚ˜ (“¶¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·” ) Î·È ÙÔÓ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ªÂÓ›ÓÈ (“¶ÈÓfiÎÈÔ” ), ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·ÈÓ›·, fiÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÓÛÙÈÎÙÒ‰Ë ÂÚÌËÓ›·.


¢ÈÂıÓ‹ 32 √˘Ú¤˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÛÙȘ... ‰ËÌfiÛȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ¡. À√ƒ∫∏, 6.

“∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ‰ËÌfiÛȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ªÈÛıfi˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜” . ªÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÓÂÚÁÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ·›ÙËÛË ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ·ÓÔÈÎÙ‹ ·ÎÚfi·ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Ù˘ Times Square ·ÊÔ‡ Ô ÌÈÛıfi˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Â›Ó·È 10.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ. √È ¤ÓÙÂ Ù˘¯ÂÚÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·˘Ù‹ ÂÌÂÈÚ›· Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ fiˆ˜ ÙÔ Facebook Î·È ÙÔ Twitter. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙ÂÈ ¯·ÚÙ› ˘Á›·˜, Charmin, ÂÁη٤ÛÙËÛ ‰ËÌfiÛȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈÓfiËÛÂ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ¤ÓÙ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÙÔ˘·Ï¤Ù·˜. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

ŒÎÏ„ ÏÔ˘Î¿ÓÈη ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ... ˘Ô˘ÚÁfi˜ μ∂§π°ƒ∞¢π, 6.

™ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¡fi‚ÈÛ·ÓÙ, ÂΉÈοÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· Ì›· ˘fiıÂÛË, Ë ÔÔ›·, ·Ó Î·È ·Û‹Ì·ÓÙË, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘. ŒÓ·˜ ¿ÓÂÚÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠ÙÚ›ÌËÓË Ê˘Ï¿ÎÈÛË, ‰ÈfiÙÈ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÎϤ„ÂÈ ·fi ÛÔ‡ÂÚ- Ì¿ÚÎÂÙ ÙÚ›· ÏÔ˘Î¿ÓÈη Î·È Ì›· ÎÔÓÛ¤Ú‚·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∑fiÚ·Ó §ÂfiÁÈ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2007 ÂÈÛΤÊÙËΠ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÛÔ‡ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, ÛÙËÓ fiÏË ¡fi‚ÈÛ·ÓÙ, fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓÂ Î·È ·fi ÙÔ ¤Ó·, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÎϤ„ÂÈ Ì›· ÎÔÓÛ¤Ú‚· Î·È ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÙÚ›· ÏÔ˘Î¿ÓÈη. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·fiÂÈÚ˜, ·ÊÔ‡ ¤Û·Û ÙË ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘ „˘Á›Ԣ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, ·Ê·›ÚÂÛ ٷ “ÎÏÔÈÌ·›·” Î·È ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ¤ÚıÂÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ. ∏ ÂÍ‹ÁËÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ¿ÊËÛ ¿ÊˆÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜: “ŒÎÏ„· ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ· Ó· Á›Óˆ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Î·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ ÌfiÓÔ Ì’ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ·Ó·ÚÚȯËı› ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·”. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, Ô ∑fiÚ·Ó §ÂfiÁÈ‚ÈÙ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ, ·ÊÔ‡ ηٿϷ‚ ˆ˜ ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ÙÔ Ù˘¯›Ô Ì˯·ÓÈÎÔ‡ Ô˘ ›¯Â ‰ÂÓ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÛΤÊÙÂÙ·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. “ŒÛ·Á· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ ÔÏϤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‚Úˆ ÙÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜. ∫·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ ÌfiÓÔ ·Ó ÚÔηϤۈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ı· ÂÙ‡¯ˆ Î·È ı· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ÊÙ¿Ûˆ, Ó· Á›Óˆ, ·ÎfiÌË Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜, Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” , ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô ∑fiÚ·Ó §ÂfiÁÈ‚ÈÙ˜. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·‰›Î·Û ÙÔÓ §ÂfiÁÈ‚ÈÙ˜ Û ÙÚ›ÌËÓË Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ ͤÓ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ÎÏÔ‹.

™ABBATO 7 NOEMBPI√À 2009

ŒÚ¢ӷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ AÚx¤˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ Δ¤Í·˜

∞Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù· ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi √À∞™π°∫Δ√¡, 6.

À

fi ÎÚ¿ÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ù·Á̷ٿگ˘ ÃÈÓÙ¿Ï ª·Ï›Î ÷ۿÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÓÔÈÍ ˘Ú ÛÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚¿ÛË ºÔÚÓÙ ÃÔ˘ÓÙ ÛÙÔ Δ¤Í·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó 13 ¿ÙÔÌ·. √È ∞Ú¯¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÒÚ· Ù· ΛÓËÙÚ· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË, ÂÓÒ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó Î·È ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘. Èڛ˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¤ÊÔ‰Ô ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Ù·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë - Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ „˘¯È¿ÙÚÔ˘ - ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙÈ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ˘Ú ηٿ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ.

√ Ù·Á̷ٿگ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÂı› ˘fi ÎÚ¿ÙËÛË. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ΛÓËÙÚ· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË, ÏËÚÔÊÔڛ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ ÃÈÓÙ¿Ï ª·Ï›Î Ã·Û¿Ó ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÛÙ·Ï› ÛÙÔ πÚ¿Î ‹ ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ™˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË ‰‹ÏˆÛ Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô fiÙÈ ·Ú·ÔÓÈfiÙ·Ó ÁÈ· ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÈÔÚ‰·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘. “∂›¯Â ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÈχÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ◊Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi, ·ÏÏ¿ ›¯Â ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÙÔ˘ Î·È ÌfiÏȘ ›¯Â Ì¿ıÂÈ fiÙÈ ı· ÛÙ·Ï› ÛÙÔ πڿΔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ›¯Â ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÌÈ·˜ Î·È Ô Ù·Á̷ٿگ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ‚ÁÂÈ ÔÙ¤ ·fi ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Xew York Times ÙÔ FBI ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙÔ §È·‰›ÎÙ˘Ô ·fi ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· ÔÓfiÌ·ÙÈ ÃÈÓÙ¿Ï Ã·Û¿Ó -‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ‰Ú¿ÛÙË-, Ô ÔÔ›Ô˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜. √ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ƒfiÌÂÚÙ ∫fiÔ˘Ó ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ, “·ÏÏ¿ Û·˜ Ϥˆ fiÙÈ ÙÒÚ·, Ù· ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ”. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ ˘Ú, Ô Ù·Á̷ٿگ˘ ÃÈÓÙ¿Ï Ã·Û¿Ó ÊÒÓ·ÍÂ: “Allahu Akbar!” Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ “√ £Âfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜”. ∂ÚˆÙËı›˜ ·fi ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ ·Ó Ô ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÃÈÓÙ¿Ï ª·Ï›Î Ã¿Û·Ó ÊÒÓ·Í “§Ï¿¯ ÕÎÌ·Ú” ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ ˘Ú, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∫fiÓÈ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó”.

Á Û ÙÔÈο ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÛÔ‡‰·Û ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Virginia Tech”, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Washington Post. “◊ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì·˜ ·Á·¿ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ∂›Ì·ÛÙ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜”, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô Ã¿ÓÙÂÚ Ã¿Û·Ó.

£Ú‹ÓÔ˜ ÛÙÔ ºÔÚÓÙ ÃÔ˘ÓÙ

ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ Â›ıÂÛ˘ √ Ù·Á̷ٿگ˘ ¿ÓÔÈÍ ˘Ú ÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ‰‡Ô ÂÚ›ÛÙÚÔÊ· Û ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ‚¿Û˘, fiÔ˘ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·fi È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ πÚ¿Î ‹ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηÙ¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· fiÔ˘ ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó ÙÂÏÂÙ‹ Â›‰ÔÛ˘ ‰Èψ̿وÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 600 ¿ÙÔÌ·. “¶ÔÏÏÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ·ÌÊÈı¿ÙÚÔ˘”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ∫fiÔ˘Ó, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÈ· ÔÏ›Ù˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ô˘ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË, ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÊ·Á‹. ΔÔ ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·Ó ÌÂ

ÊÔÚ›· ÚÔ˜ Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· , ÂÓÒ Â›ÏÂÎÙÔÈ ÛÎÔÂ˘Ù¤˜ ÂÚÈ·ÎÏˆÓ·Ó ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ™ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó 13 ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó 30. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÃÈÓÙ¿Ï ª·Ï›Î Ã¿Û·Ó Âͤ‰ˆÛ ۋÌÂÚ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È “Û ηٿÛÙ·ÛË” ÛÔÎ. “∂›Ì·ÛÙ Û ηٿÛÙ·ÛË ÛÔÎ Î·È Ï˘Ë̤ÓÔÈ ÌÂÙ¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ºÔÚÓÙ ÃÔ˘ÓÙ”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÛÙ¿ÏıËΠ·fi ÙÔÓ ¡¿ÓÙÂÚ Ã¿Û·Ó, Í¿‰ÂÚÊÔ ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ fiÏ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÃÈÓÙ¿Ï ª·Ï›Î Ã¿Û·Ó ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ. √ ÿÓÙÂÚ Ã¿Û·Ó ÂÍËÁ› fiÙÈ Ô Í¿‰ÂÚÊÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È “·ÌÂÚÈηÓfi˜ ÔÏ›Ù˘”. “°ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ÕÚÏÈÓÁÎÙÔÓ (Ù˘ μÈÚÙ˙›ÓÈ·) Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙȘ III π∞. ¶‹-

™ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ¤¯ÂÈ ‚˘ıÈÛÙ› Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚¿ÛË ÛÙÔ ºÔÚÓÙ ÃÔ˘ÓÙ ÌÂÙ¿ ÙË ÊÔÓÈ΋ Â›ıÂÛË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ¤ÎÚËÍË ‚›·˜”. “√È ÛΤ„ÂȘ Î·È ÔÈ ÚÔÛ¢¯¤˜ ÌÔ˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ”, ›Â.√ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ƒfiÌÂÚÙ °Î¤ÈÙ˜ ‰È·‚›‚·Û ٷ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘ “·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÂÓ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË”. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÌÂÚÈηÓÔ-πÛÏ·ÌÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ (CAIR) ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ Â›ıÂÛË, ÂÓÒ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂͤÊÚ·Û Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÛÙÔ ºÔÚÙ ÃÔ˘ÓÙ ı· ÛÙÚ·Ê› ηٿ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ. ºfi‚ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ·ÛÙ› fiÙÈ ÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ο̄ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ‚È·ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ, Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÛÙÔ πÚ¿Î Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. √È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜ Ì ÌÈ· ÌfiÓË ¿‰ÂÈ· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰Âη¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ì›· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡.

√È ÁÂÌ¿ÙÔÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ› ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·

∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Δ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ √È ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘

μ∂ƒ√§π¡√, 6.

∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ¤ÂÛ ÙÔ Ù›¯Ô˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ ËÁ¤Ù˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚ÂÓÙÂÊ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ μÚ·‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘ Ô˘ ÁÈ· 28 ¯ÚfiÓÈ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ‰È·ÈÚÂ̤Ó˘ fiÏ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô Î·È °¤Ú˙È ªÔ‡˙ÂÎ. √ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ È·Ó›ÛÙ·˜ Î·È Û˘Óı¤Ù˘, ¡Ù¿ÓÈÂÏ ª·ÚÂÓÌfiÈÌ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ì›· Û˘Ó·˘Ï›· Ë ÔÔ›· ı· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ¿ÏϘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘Ù˘¯Â›˜ ÂÂÙ›Ԣ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ “Ó‡¯Ù·˜ ÙˆÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψӔ ÙÔ˘ 1938 ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ¡·˙› ›¯·Ó ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ Â‚Ú·˚ο Û›ÙÈ·, Ì·Á·˙È¿ Î·È Û˘Ó·ÁˆÁ¤˜. √È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙÔ˘ 1989 ı· Â›Ó·È Â›Û˘ ·ÚfiÓÙ˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ªÈ¯·‹Ï °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ, Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ §Â¯ μ·Ï¤Û· Î·È Ë ª·ÚÈ¿Ó ª›ÚÙÏÂÚ, Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ Ù· ·Ú¯Â›· Ù˘ ™Ù¿˙È, Ù˘ ÚÒËÓ Ì˘ÛÙÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô §Â¯ μ·Ï¤Û·, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ÔψÓÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ı· Ú›ÍÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÓÙfiÌÈÓÔ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Δ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÁÈ· Ó· ¤ÛÔ˘Ó ı·̷ÙÈο ÛÙȘ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÓÙfiÌÈÓÔ ·fi ÔÏ˘ÛÙ˘Ú¤ÓÈÔ ‡„Ô˘˜ 2,5 ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ηχÙÔ˘Ó Ì›· ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Δ›¯Ô˘˜ ÚÈÓ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·.¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, Ë ÔÔ›· ÌÂ-

Á¿ÏˆÛ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›·, ı· οÓÂÈ ¤Ó· “Ù·Í›‰È” ÛÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÂΛӢ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ Î·È ÙÔÓ §Â¯ μ·Ï¤Û·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÙË Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó.√ ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ªÔÓ Δ˙fi‚È ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ÙÔ “We Weren’t Born To Follow” (¢ÂÓ ÁÂÓÓËı‹Î·Ì ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ), ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÚ¿ÊËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË Î·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ¶ÔÏ ‚·Ó ¡ÙÈÎ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ ÙÔÓ ‡ÌÓÔ Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ì ٛÙÏÔ “We Are One”, ÂÓÒ Ë Ó‡¯Ù· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì Â›‰ÂÈÍË ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ. ΔȘ ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ 9Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÓÙfiÌÈÓÔ, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÎfiÛÌËÛ·Ó Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÚÔÛˆÚÈÓfi ÊÚ¿ÁÌ· ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. Δ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·˘Ù¿ ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ¶Ôψӛ·, Ë °·ÏÏ›·, Ë ΔÔ˘ÚΛ·, ÙÔ πÛÚ·‹Ï, Ù· ·Ï·ÈÛÙÈÓȷο ‰¿ÊË, Ë ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÔÈ ∏¶∞, ÚÈÓ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ.

ΔË ‰È΋ Ù˘ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ¶ÙÒÛ˘ ÙÔ˘ Δ›¯Ô˘˜ η٤ıÂÛÂ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ARD. ∏ ª¤ÚÎÂÏ ‰ÂÓ ¤˙ËÛ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ‰ÈfiÙÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ·, “fiˆ˜ οı ¶¤ÌÙË” , ¯·Ï¿ÚˆÓ ÛÙË Û¿Ô˘Ó·. “∂›¯· ¿ÂÈ ÛÙË Û¿Ô˘Ó·, fiˆ˜ οı ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘ Ì·˙› Ì ÌÈ· Ê›ÏË Î·È fiÙ·Ó ‚Á‹Î· ÙÔ Ê˘Ï¿ÎÈÔ Ù˘ ªÔÚÓ¯fiÏÌÂÚ ™ÙÚ¿Û ‹Ù·Ó ·ÓÔÈÎÙfi Î·È ÙfiÙ ¤Ú·Û· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿” ‰ÈËÁ‹ıËÎÂ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜, Ë ª¤ÚÎÂÏ Â› ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÎÔÈÓfi fiÙÈ ÌfiÏȘ ¤Ú·Û ÛÙÔ ¢˘ÙÈÎfi μÂÚÔÏ›ÓÔ, ·Ó·Ì›¯ıËΠ̠¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔÁÂÚÌ·ÓÒÓ, ‚Ú¤ıËΠ۠¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ͤÓÔ˘˜, Ô˘ Î¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ì‡Ú·.¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÙfiÙ 35 ÂÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ›¯Â ÙËÏÂʈӋÛÂÈ ÛÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘, ÙËÓ Ã¤ÚÏÈÓÙ ∫¿ÛÓÂÚ, ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î·Ï¤ÛÂÈ Û ‰Â›ÓÔ Ì ÛÙÚ›‰È· ÛÙÔ ¢˘ÙÈÎfi μÂÚÔÏ›ÓÔ.“◊Ù·Ó ¤Ó· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ·ÛÙÂ›Ô ÌÂٷ͇ Ì·˜. §¤Á·Ì fiÙÈ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ¿Ì ÁÈ· ÛÙÚ›‰È· ÛÙÔ ∫ÂÌ›ÓÛÎÈ, fiÙ·Ó ı· ¤ÂÊÙ ÙÔ Δ›¯Ô˜, ¯ˆÚ›˜ Ô‡ÙÂ Ë Ì›· Ô‡ÙÂ Ë ¿ÏÏË Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Â›.” ∂ΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ˆÛÙfiÛÔ, ›¯Â ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘: “¶ÚfiÛÂÍÂ, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Û‡ÓÙÔÌ· Ó· Û˘Ì‚Â›”. ∏ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 4 ÌËÓÒÓ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ù˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›·. √ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, Ô ¿ÛÙÔÚ·˜ ÃÔÚÛÙ ∫¿ÛÓÂÚ, ›¯Â ‰Â¯ı› ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙË ÌÈÎÚ‹ fiÏË Δ¤ÌÏÈÓ, ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘.∏ ∫·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ηÚȤڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¶ÙÒÛË ÙÔ˘ Δ›¯Ô˘˜.∞Ó Î·È ˙Ô‡Û ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›·, ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ √ÌÔÛÔӉȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓË ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ ÛÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÔÙ¤ ÙËÓ §·ÔÎÚ·ÙÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ (DDR), ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÊÈÏÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÂΛ.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

™∞μμ∞Δ√ 7 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 6H™ N√∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.701,42

0,67

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO AM JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE

4,15 0,56 17,19 8,48 16,22 1,53 11,51 8,7 0,95 4,3 3,63 8,4 8,7 7,74 2,7 3,14 5,23 0,83 2,7 1,55 1,88 4,7 6,54 5,17 2,6 14,75 25,9 1,9 5,9 8,15 10,15 5,72 4,1 1,57 1,55 6,27 10,48 1,58 1,2 11,65 5,44 5,9 17,88 11,53 14 5 5,79 1,83 4,94 6,18 22,8 15,99 10,99 5,73 11,98 2,17

1,72 -1,75 1,48 0,95 -0,06 1,33 1,05 0,69 -2,06 -1,38 0,83 0,00 -0,91 3,75 -0,37 2,28 -0,19 0,00 0,00 0,00 -2,08 -1,05 0,62 -1,90 0,00 0,00 0,31 0,53 2,79 -0,61 2,53 -0,52 -0,97 1,95 -1,90 -0,48 0,19 3,27 -1,64 0,95 2,26 0,68 2,17 -1,45 0,36 0,00 1,22 -1,08 0,20 1,81 -2,56 1,01 0,83 -0,35 4,45 0,00

5475 5950225 421515 8636 15409 133004 13668 6701 1053741 352241 38826 0 261412 2628 1351772 4970566 4708 111129 0 0 529467 86428 34618 31528 27706 593088 2403615 74442 508441 153021 675977 94182 11238 11679 248387 12132 30756 468869 44596 106041 244906 187555 470059 575889 1571 1085 21874 57298 279082 45373 95896 4300 1346322 3540280 853017 27100

4,08 0,56 16,53 8,35 16,04 1,53 11,47 8,6 0,94 4,29 3,59 8,4 8,68 7,43 2,69 3,03 5,2 0,82 2,7 1,55 1,88 4,69 6,43 5,04 2,56 14,59 25,49 1,85 5,74 8,15 9,86 5,65 4,09 1,55 1,55 6,1 10,36 1,56 1,2 11,56 5,29 5,81 17,5 11,38 13,71 4,99 5,7 1,83 4,89 6,07 22,8 15,8 10,6 5,71 11,44 2,13

4,15 0,58 17,19 8,48 16,4 1,56 11,61 8,9 0,98 4,4 3,7 8,4 8,8 7,79 2,77 3,16 5,28 0,84 2,7 1,55 1,97 4,82 6,56 5,25 2,66 15,08 26,28 1,9 5,9 8,29 10,2 5,91 4,16 1,57 1,62 6,54 10,69 1,62 1,25 11,71 5,44 5,98 17,88 11,85 14,38 5 5,87 1,9 5,04 6,26 23,22 16,25 11,1 5,86 11,98 2,18

1,48 0,00 4,63 -0,51 0,91 3,70 3,13 1,15 -3,45 -1,19 0,00 0,19 -1,53 3,13 -1,82 0,91 0,00 -0,62 0,00 -2,22 2,27 -2,13 0,00 0,00 -3,70 -2,14 2,17 -2,53 -5,48 3,85 0,00 -0,67 0,00 -0,52 -3,09 4,12 1,54 3,92 0,00 0,00 1,82 2,07 0,00 1,72

4435 0 293066 9929 500 438274 1000 533 87532 20291 0 782 12889 67913 950 2000 26819 5104 0 62482 10300 124975 0 0 211 2200 142558 9334 2600 4000 0 37320 22870 219561 3945 11610 361 44042 66766 710 85454 90 23450 550

1,35 0,85 1,09 1,97 1,11 1,09 0,3 0,86 0,56 0,8 1,26 5,3 1,27 0,96 1,6 7,73 1,55 1,59 0,42 0,87 2,7 1,36 0,52 4,15 3,88 1,35 2,28 0,77 2,91 0,54 0,34 1,48 0,88 1,92 1,56 0,99 3,86 0,51 0,7 0,62 1,66 1,45 0,8 0,59

1,37 0,85 1,15 2 1,11 1,16 0,33 0,9 0,59 0,85 1,26 5,32 1,37 1,02 1,66 7,8 1,65 1,66 0,42 0,92 2,7 1,44 0,52 4,15 4 1,4 2,37 0,8 3,03 0,55 0,34 1,52 0,9 1,98 1,6 1,01 3,98 0,54 0,72 0,62 1,73 1,48 0,84 0,59

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞)

1,37 0,85 1,13 1,97 1,11 1,12 0,33 0,88 0,56 0,83 1,26 5,31 1,29 0,99 1,62 7,8 1,59 1,6 0,42 0,88 2,7 1,38 0,52 4,15 3,9 1,37 2,36 0,77 2,93 0,54 0,34 1,48 0,89 1,93 1,57 1,01 3,97 0,53 0,72 0,62 1,68 1,48 0,83 0,59

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √§¶ ∞∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√)

0,83 0,72 1,89 0,8 0,53 1,11 1,39 1,07 1,66 1,11 0,52 1,65 0,52 1 0,88 0,78 1 0,32 1,5 1,96 0,54 0,46 1,28 7,47 0,72 1,63 1,01 1,37 1,43 0,8 0,93 0,84 0,36 0,73 0,86 0,6 0,67 1,19 0,88 2,89 2,31 1,4 1,66 0,49 0,67 2,92 0,63 1,91 0,44 0,83 0,8 0,73 2,32 10,88 2,84 0,79 0,85 0,82 0,99 0,74 0,62 5 1,55 3,11 0,32 7,37 1,06 8,85 1,59 0,89 4,17 1,94 0,62 0,78 0,81 0,41 4,14 1,61 1,05 1,04 0,7 0,68 0,65 1,77 0,83 1,01 0,81 0,67 0,58 16,33 0,86 3,8 1,89 2,59 0,83 3,92 0,36 0,34 0,62 1,95 1,36 1,43 0,52 0,5 4,52 2,04

1,22 -1,37 -0,53 0,00 1,92 -0,89 -0,71 0,00 1,84 1,84 0,00 1,23 -3,70 1,01 0,00 -1,27 8,70 0,00 -6,25 2,62 1,89 2,22 0,79 -0,13 -1,37 0,00 -0,98 -2,84 10,00 2,56 -8,82 -3,45 2,86 0,00 -1,15 3,45 0,00 1,71 1,15 1,76 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 -0,34 5,00 -3,54 -2,22 -2,35 1,27 -3,95 0,87 0,09 -0,35 2,60 -5,56 0,00 -1,00 0,00 -3,13 1,83 0,65 2,98 -3,03 3,08 0,00 -1,12 3,92 5,95 2,21 2,11 0,00 4,00 6,58 5,13 0,73 0,00 -0,94 -3,70 -1,41 0,00 0,00 7,93 5,06 -4,72 0,00 0,00 -9,38 1,12 -3,37 -2,56 -1,05 -0,39 2,47 0,51 -5,26 -2,86 3,33 -0,51 -0,73 0,00 1,96 8,70 0,00 2,51

14887 3170 71 2050 2701 5488 4367 0 7776 1645 68309 9 4150 35170 87 750 11801 70900 50 51 1 22931 30 1480 34024 3200 950 15596 2 24097 5621 400 5821 23148 1347 1 4052 2721 9692 430 3414 3382 6912 1700 2440 2055 2 310 3171 178152 10311 19727 75357 60 31 18270 9240 12302 400 16239 49127 7568 351 78757 8930 1807 5200 17 100 1510 2 20954 0 1 9920 1520 680 500 904 40 412 0 4 30 2045 12170 121923 0 324 3525 4148 2461 23778 18380 50444 837 4790 72802 100724 2400 300 6620 10 195 0 73402

0,8 0,7 1,89 0,76 0,51 1,11 1,35 1,07 1,6 1,04 0,51 1,65 0,5 0,99 0,8 0,77 0,93 0,31 1,5 1,95 0,54 0,45 1,28 7,3 0,71 1,63 0,99 1,36 1,43 0,77 0,93 0,84 0,34 0,71 0,84 0,6 0,66 1,12 0,87 2,63 2,27 1,39 1,65 0,47 0,66 2,9 0,63 1,91 0,44 0,82 0,79 0,72 2,29 10,88 2,84 0,78 0,85 0,82 0,99 0,73 0,62 4,87 1,49 3,01 0,31 7,1 1,02 8,85 1,59 0,85 4,17 1,92 0,62 0,78 0,75 0,39 4,1 1,61 1,04 1,04 0,69 0,68 0,65 1,64 0,81 0,97 0,8 0,67 0,58 15,94 0,83 3,8 1,88 2,53 0,8 3,79 0,35 0,33 0,61 1,94 1,35 1,42 0,52 0,47 4,52 2,01

0,83 0,78 1,89 0,8 0,53 1,13 1,44 1,07 1,67 1,13 0,53 1,65 0,53 1,03 0,88 0,78 1,01 0,32 1,5 1,96 0,54 0,46 1,28 7,75 0,74 1,65 1,02 1,45 1,43 0,81 1,12 0,84 0,36 0,75 0,87 0,6 0,68 1,19 0,9 2,89 2,33 1,45 1,71 0,5 0,69 2,93 0,63 1,98 0,45 0,88 0,82 0,77 2,35 10,88 2,84 0,8 0,89 0,84 0,99 0,76 0,63 5 1,55 3,3 0,32 7,38 1,07 8,85 1,59 0,89 4,17 1,95 0,62 0,78 0,82 0,41 4,14 1,61 1,14 1,04 0,72 0,68 0,65 1,77 0,84 1,03 0,83 0,67 0,58 16,48 0,91 3,9 1,94 2,6 0,83 3,92 0,36 0,36 0,64 1,97 1,36 1,47 0,52 0,5 4,52 2,06

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

50,93 0,36 0,43 3,02 1,7 1,71 0,51 0,41

2,04 0,00 2,38 -2,89 1,19 -0,58 2,00 2,50

11737 0 7406 7612 221 45224 440563 227

50 0,36 0,38 3 1,65 1,71 0,49 0,38

51,3 0,36 0,44 3,07 1,71 1,75 0,53 0,42

7,7 8,41 0,52 1,81 4,89 0,4 2,85 1,57 0,3 1,46 3,08 0,33 0,23 21,3 0,8 0,9 36 3,86 1,12 0,18 8,09 0,16 0,59 6,26 0,24 0,31 1,17 15,01 60,7 4,8 21,14 3,35 0,22 0,74 1,81 0,26 13,2 12,1 0,47

0,00 0,00 0,00 -2,16 -1,61 0,00 -1,72 -2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,17 3,10 3,90 -2,17 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 -5,88 -6,35 0,64 -4,00 0,00 0,00 -4,88 1,17 0,00 0,00 -1,47 4,76 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,08

1520 0 0 600 18124 110 1777 194 0 0 761 0 40999 331 4119 250 204 1918 1254 0 0 17160 3000 3500 74088 0 1676 200 45 0 0 632 125473 3750 0 12900 0 0 3550

7,7 8,41 0,52 1,76 4,85 0,4 2,85 1,56 0,3 1,46 3,08 0,33 0,23 21,29 0,76 0,9 36 3,83 1,11 0,18 8,09 0,16 0,59 6,2 0,23 0,31 1,17 14,23 60,05 4,8 21,14 3,34 0,21 0,74 1,81 0,26 13,2 12,1 0,46

7,7 8,41 0,52 1,82 4,98 0,4 2,85 1,6 0,3 1,46 3,08 0,33 0,25 21,3 0,82 0,9 36 3,96 1,13 0,18 8,09 0,17 0,6 6,3 0,25 0,31 1,17 15,8 61 4,8 21,14 3,4 0,23 0,74 1,81 0,28 13,2 12,1 0,48

0,2 0,12 1,37 0,14 0,17 1,49 2,16 0,17 0,13 0,14 0,08 4,65 0,23 1,23 0,37 0,7 0,11 0,12 0,51 0,37 0,11 8,26 0,99 0,34 0,76 0,6 0,35 0,19 0,4

0,00 -7,69 -2,14 -6,67 0,00 -1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 1,97 4,55 3,36 -5,13 0,00 10,00 0,00 0,00 2,78 10,00 0,00 4,21 -2,86 0,00 0,00 2,94 0,00 2,56

78600 5250 3969 20200 8401 52268 0 27000 0 0 1959 125133 24 500 1450 0 7365 0 7548 15378 150 0 10 21783 0 0 7900 600 108750

0,19 0,12 1,36 0,14 0,14 1,46 2,16 0,17 0,13 0,14 0,07 4,58 0,23 1,23 0,36 0,7 0,1 0,12 0,5 0,36 0,11 8,26 0,99 0,32 0,76 0,6 0,34 0,19 0,39

0,2 0,12 1,4 0,14 0,17 1,51 2,16 0,18 0,13 0,14 0,08 4,74 0,23 1,23 0,41 0,7 0,11 0,12 0,52 0,38 0,11 8,26 0,99 0,35 0,76 0,6 0,36 0,19 0,41

1,01 4,4 2,22 3,3 2,52 2,52 1,48 1,05 2,2 2,66 2,7 2,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,76 0,00

0 0 0 0 0 1500 0 500 0 0 100 0

1,01 4,4 2,22 3,3 2,52 2,52 1,48 1,05 2,2 2,66 2,7 2,16

1,01 4,4 2,22 3,3 2,52 2,76 1,48 1,05 2,2 2,66 2,7 2,16

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) RAINBOW AE ¶ƒ√π√¡Δø¡ ¶ƒ√∏°ª∂¡∏™ Δ∂á√§√°π∞™ SINGULARLOGIC S.A. SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) πª∞∫√ MEDIA SA.(∫√) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞Lª∞ ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 5H™ N√∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

28.707.417,61 5.453.987,41 5,2636 26.406.404,73 3.048.415,46 8,6623 142.536.528,84 15.244.541,74 9,3500 16.757.450,61 2.307.236,14 7,2630 431.492.677,74 113.818.990,49 3,7910 31.858.830,72 3.446.345,63 9,2442 19.779.232,42 2.697.544,19 7,3323 8.045.507,11 1.461.819,03 5,5038 14.190.075,77 1.787.306,21 7,9394 121.323.026,81 13.276.442,54 9,1382 60.899.828,10 7.313.942,59 8,3265 6.074.996,26 1.447.239,39 4,1976 25.682.516,19 2.365.891,31 10,8553 3.534.673,09 324.740,37 10,8846 234.693.853,61 14.824.468,61 15,8315 14.983.722,02 843.635,10 17,7609 4.020.939,38 659.551,34 6,0965 11.224.494,11 2.053.079,11 5,4672 6.986.572,22 1.768.689,97 3,9501 8.562.093,30 2.285.152,84 3,7468 19.937.844,20 2.537.716,57 7,8566 40.332.354,26 3.907.255,83 10,3224 10.993.191,72 5.463.265,65 2,0122 4.283.957,59 284.741,69 15,0451

-0,07% -0,08% -0,02% -0,05% 0,00% -0,02% -0,03% -0,01% -0,04% -0,13% -0,08% -0,11% -0,06% -0,06% -0,05% -0,11% -0,04% 0,01% -0,08% 0,02% -0,06% 0,08% -0,06% -0,02%

5,3689 8,7922 9,3500 7,3901 3,7910 9,2442 7,3323 5,6139 8,0585 9,1382 8,4098 4,5334 10,8553 10,8846 15,9107 18,1161 6,2184 5,4672 4,0291 3,7468 7,9352 10,4256 2,0122 15,2708

5,1583 8,5973 9,2799 7,1904 3,7910 9,1749 7,2773 5,3937 7,9394 9,1382 8,2849 4,1976 10,7739 10,8846 15,7128 17,5833 6,0355 5,4399 3,8711 3,7187 7,8566 10,2192 2,0072 14,8946

5,13% 7,64% 11,55% 7,66% 11,67% 4,83% 6,83% 5,33% 7,00% 9,44% 6,08% 7,73% 8,55% 8,85% 8,36% 15,40% 6,00% 9,60% 6,58% 7,08% 7,12% 7,55% 3,95% 5,05%

79.132.344,15 23.349.355,42 1.117.652,60 3.954.762,42 176.313.720,38 36.127.913,13 1.994.467,93 30.569.468,58 37.497.876,12 2.058.277,88 66.955.927,07 8.151.797,94 1.654.427,19 10.926.205,97 20.989.983,64 28.783.173,42 313.026.360,45 5.484.278,65 29.563.573,70 63.190.767,85 138.344.541,71 58.176.950,40 1.299.984,46 19.557.190,94 132.767,60 6.382.744,96 756.911,52 15.652.981,06 1.379.796,51 1.408.005,43 34.064.448,41 14.420.404,83 4.914.105,65 13.266.386,41 3.643.939,00 3.130.995,62 128.574.535,13 61.865.176,63 14.938.527,15 59.935.052,53 114.103.893,56 59.532.141,26 9.364.918,31 26.032.199,42 115.063.947,22 48.991.700,00 10.797.117,61 593.234,04 8.161.302,27 59.425.766,02 15.325.876,94 2.588.232,06 4.561.594,21 4.861.962,08

-0,10% 0,00% -0,86% -0,55% -0,01% -0,07% 0,15% 0,01% 0,34% 0,00% 0,00% -0,04% -0,55% -0,09% -0,02% 0,11% -0,05% -0,18% 0,04% 0,07% 0,17% 0,01% 0,00% -0,35% -0,06% -0,06% -0,01% -0,01% -0,06% -0,06% -0,06% -0,10% 0,00% -0,10% -0,08% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,17% -0,55% 0,00% -0,01% 0,04% -0,24% -0,17% -0,09% -0,03% -0,05% -0,69% -0,13% -0,03%

16,5768 12,4288 9,2353 4,9596 4,4933 6,8924 6,5369 8,9946 10,3256 10,2914 10,6061 4,0404 3,8811 6,7547 3,2305 4,4778 5,7457 5,7212 9,9022 11,3611 9,2948 10,5694 11,3749 10,8657 1.199,0300 1.193,6300 1.165,5000 1.195,4200 983,1500 1.042,1100 1.019,6300 1.022,7200 4,5218 3,6107 3,1953 8,2077 3,3694 11,0171 10,8176 9,7015 3,1489 9,8071 26,0131 10,0062 1,1473 10,9057 3,4184 2,9772 4,8375 2,9216 3,4217 3,6076 212,7083 3,3710

16,0893 12,0632 8,9637 4,9224 4,4596 6,8407 6,4879 8,3950 9,8244 10,0856 10,3981 3,9312 3,7762 6,7040 3,1039 4,4778 5,7457 5,7212 9,3835 10,7660 8,8079 10,0158 10,8332 10,8657 1.199,0300 1.193,6300 1.165,5000 1.195,4200 983,1500 1.042,1100 1.019,6300 1.022,7200 4,4656 3,5573 3,1481 8,0864 3,2215 10,5851 10,3934 9,5075 3,1253 9,4225 25,6896 10,0062 1,1274 10,8239 3,3179 2,9623 4,8133 2,8638 3,2223 3,5719 211,6500 3,2073

4,58% 12,50% -0,49% -7,17% 3,49% 4,31% 13,07% 2,82% 9,33% 1,84% 0,30% 21,32% -3,86% 8,26% 3,66% 10,27% 16,65% 8,84% 5,93% 6,65% 8,16% 6,61% 8,29% 14,05% 12,45% 12,49% 6,17% 6,21% 7,89% 7,93% 6,35% 6,39% 14,58% 14,13% 11,08% 3,92% 5,52% 5,80% 5,07% -7,86% 3,42% -0,39% -7,65% 0,06% 6,91% 6,70% 11,01% 6,18% 10,70% 7,70% 6,73% -6,25% 1,65% 7,37%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢√§§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA TRUST DOLLAR BOND √ª√§. ∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(2) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(2) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.869.135,25 1.916.228,42 123.440,65 797.394,78 39.239.521,43 5.241.693,32 305.110,82 3.568.575,15 3.740.457,79 200.000,00 6.439.239,51 2.052.900,61 433.745,82 1.617.574,82 6.627.322,83 6.427.921,14 54.480.498,37 958.586,38 3.134.818,83 5.840.128,97 15.628.196,22 5.779.484,35 120.000,00 1.799.906,31 110,73 5.347,36 649,43 13.094,15 1.403,44 1.351,11 33.408,54 14.100,00 1.092.204,88 3.729.376,57 1.157.519,13 387.192,51 39.113.859,46 5.727.674,73 1.408.559,31 6.177.922,23 36.236.287,53 6.191.720,86 361.807,31 2.601.613,06 101.297.043,00 4.492.314,80 3.221.686,67 199.258,66 1.687.102,87 20.543.108,89 4.613.492,49 724.613,77 21.552,96 1.485.563,91

16,2518 12,1851 9,0542 4,9596 4,4933 6,8924 6,5369 8,5663 10,0249 10,2914 10,3981 3,9709 3,8143 6,7547 3,1672 4,4778 5,7457 5,7212 9,4307 10,8201 8,8522 10,0661 10,8332 10,8657 1.199,0300 1.193,6300 1.165,5000 1.195,4200 983,1500 1.042,1100 1.019,6300 1.022,7200 4,4993 3,5573 3,1481 8,0864 3,2872 10,8011 10,6055 9,7015 3,1489 9,6148 25,8837 10,0062 1,1359 10,9057 3,3514 2,9772 4,8375 2,8927 3,3220 3,5719 211,6500 3,2728

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

12.303.426,73 5.971.319,53 31.855.872,74 48.908.021,93 20.958.682,31 20.775.801,60 239.762.622,89 231.509.729,86 26.862.154,96 28.696.949,52 85.600.816,95 52.639.839,74 53.761.838,84 39.826.857,25 1.514.670,56 2.647.768,88 21.297.116,64 91.084.701,55 1.671.418,51 13.565.004,90 934.057,60 91.730.907,53 222.299.097,30 35.498.579,60 7.541.302,44 377.199,37 24.509.131,26 1.811.778,40 149.880.129,78 12.693.650,86 11.532.272,16

3.688.830,50 575.404,20 4.420.880,24 2.212.951,16 5.235.064,52 2.101.898,10 16.105.927,01 15.354.550,63 2.711.635,89 1.727.338,34 5.956.041,00 1.185.318,47 3.427.005,08 5.868.932,04 218.906,55 338.487,39 8.428.101,13 14.541.322,06 1.302.430,43 9.325.961,10 127.368,77 41.301.475,43 19.234.161,78 17.137.376,92 279.525,00 286,10 18.567,30 373.593,04 6.957.480,08 4.418.158,28 1.480.924,50

3,3353 10,3776 7,2058 22,1008 4,0035 9,8843 14,8866 15,0776 9,9063 16,6134 14,3721 44,4099 15,6877 6,7860 6,9193 7,8224 2,5269 6,2639 1,2833 1,4545 7,3335 2,2210 11,5575 2,0714 26,9790 1.318,4000 1.320,0200 4,8496 21,5423 2,8731 7,7872

0,51% 0,38% 1,60% 0,52% 0,88% 1,15% 0,66% 0,79% 1,15% 0,79% 1,68% 0,62% 0,07% 0,22% -0,03% 0,45% 0,59% 0,63% 0,32% 0,09% 0,02% 0,34% 0,91% 1,41% 1,14% 2,33% 2,33% 0,65% 0,97% 0,52% 0,71%

3,5021 10,8965 7,5661 23,2058 4,1436 10,2303 15,0355 15,2284 10,0054 16,7795 14,4440 45,2981 16,0015 6,9217 7,0577 7,9788 2,6153 6,2639 1,2833 1,4981 7,5535 2,2210 11,5575 2,0714 26,9790 1.318,4000 1.320,0200 4,8981 22,1886 2,9593 8,0208

3,2686 10,2738 7,1337 21,8798 3,9635 9,7855 14,7377 14,9268 9,8072 16,4473 14,2571 43,9658 15,5308 6,7181 6,8501 7,7442 2,5269 6,2013 1,2705 1,4109 7,1135 2,1988 11,4419 2,0507 26,9790 1.318,4000 1.320,0200 4,7526 21,3269 2,8444 7,7093

23,72% 52,44% 54,95% 49,73% 43,92% 52,86% 42,79% 44,34% 52,13% 49,04% 57,94% 30,06% 22,61% 37,52% 23,82% 35,53% 50,35% 29,86% 39,55% 26,65% 31,36% 37,37% 43,64% 58,66% 24,83% 41,32% 41,36% 53,06% 40,00% 45,81% 43,31%

ENEP°HTIKO

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

72.945.351,18 6.119.484,88 11,9202 9.197.459,38 2.364.397,07 3,8900 239.230.013,78 8.232.945,90 29,0576 81.092.271,14 12.518.979,18 6,4775 35.519.578,28 65.012.698,84 0,5463 2.324.866,55 3.683.291,28 0,6312 92.427.040,71 10.450.995,55 8,8439 58.887.479,22 6.484.638,82 9,0811 52.248.750,75 5.316.209,76 9,8282 4.379.820,60 2.578.264,55 1,6987 984.061,52 82.614,72 11,9115 3.258.891,03 273.566,51 11,9126 16.436.826,66 3.576.842,11 4,5953 2.956.626,94 1.106.662,12 2,6717 24.799.379,38 7.239.877,39 3,4254 12.895.181,15 5.233.649,29 2,4639 72.235.293,55 4.431.372,64 16,3009 17.454.770,94 6.705.407,13 2,6031 101.484.629,87 1.863.396,20 54,4622 6.456.662,30 557.111,63 11,5895 9.522.066,52 1.995.655,60 4,7714 17.761.793,91 17.813.815,11 0,9971 64.070.405,30 5.251.882,62 12,1995 9.611.700,55 10.028.276,83 0,9585 47.772.358,60 4.060.809,76 11,7642 9.481.470,52 2.523.167,51 3,7578 29.277.658,60 11.705.199,28 2,5013 20.933.998,79 7.664.127,25 2,7314 1.070.741,77 830.492,59 1,2893 715.494,39 216.255,27 3,3086 6.435.940,67 591.035,85 10,8893

0,79% 0,84% 0,77% 1,00% 0,77% 0,70% 0,13% 0,36% 0,39% 0,99% 0,34% 0,34% 0,83% 1,07% 0,95% 0,82% 0,81% 0,34% 0,83% 0,82% 0,66% 0,63% 1,11% 0,71% 1,11% 0,37% 0,99% 0,43% 0,14% 0,96% 1,07%

11,9202 3,8900 29,3482 6,5423 0,5463 0,6312 8,8439 9,0811 9,8282 1,6987 12,1497 12,1509 4,8251 2,8053 3,4254 2,4639 16,4639 2,6291 55,8238 11,8792 4,8907 1,0170 12,4435 0,9753 11,9701 3,7578 2,6264 2,8680 1,3151 3,4409 11,3249

11,8010 3,8511 28,7670 6,4127 0,5408 0,6249 8,7555 9,0811 9,8282 1,6817 11,6733 11,6743 4,5493 2,6450 3,4083 2,4516 15,9749 2,5510 54,4622 11,5895 4,7714 0,9971 12,1995 0,9393 11,5289 3,7202 2,4763 2,6768 1,2764 3,2755 10,7804

32,87% 43,09% 44,78% 47,04% 27,73% 47,72% 9,88% 14,43% 16,90% 80,33% 20,89% 20,90% 30,82% 33,53% 41,32% 42,93% 42,84% 49,17% 39,20% 35,42% 37,89% 42,40% 49,34% 46,09% 45,82% 41,63% 30,65% 46,44% 34,60% 41,34% 41,04%

13.383.909,45 1.175.191,45 11,3887 2.368.396,44 398.014,89 5,9505 1.969.993,89 480.900,62 4,0965 13.728.209,10 1.135.338,67 12,0917 2.764.455,78 517.038,13 5,3467 6.883.508,12 1.519.140,62 4,5312 3.653.278,40 1.639.539,84 2,2282 919.499,95 129.094,04 7,1227 21.512.397,63 6.387.264,77 3,3680 35.232.150,49 9.533.894,60 3,6955 636.723,22 601,54 1.058,4900 27.633.816,30 25.683,02 1.075,9600 648.296,03 620,91 1.044,1100 44.405.310,57 42.480,16 1.045,3200 42.573,04 43,99 967,7200 4.631.084,10 4.779,40 968,9700 5.368.557,18 1.173.429,56 4,5751 2.033.826,18 435.456,17 4,6706 3.998.182,72 2.868.055,52 1,3940 1.495.036,85 680.901,51 2,1957 3.628.680,23 1.611.865,32 2,2512 1.349.299,35 599.741,07 2,2498 55.565.715,27 46.875.371,20 1,1854 8.503.810,35 688.201,32 12,3566 14.705.803,21 1.193.619,99 12,3203 39.559.847,69 4.312.891,83 9,1725 9.930.241,87 15.923.518,86 0,6236 10.178.904,16 13.304.774,41 0,7651 3.987.897,76 421.752,33 9,4555 4.154.729,54 437.776,04 9,4905 1.359.661,48 147.923,87 9,1916 167.948.858,10 18.166.089,99 9,2452 50.923.560,39 6.268.613,81 8,1236 1.272.937,27 425.101,65 2,9944 29.579.593,91 2.821.094,54 10,4851 4.698.706,36 2.201.498,98 2,1343 2.672.012,41 1.493.963,40 1,7885 8.178.383,37 6.098.337,53 1,3411 12.792.316,13 5.407.628,70 2,3656 16.566.929,46 3.646.986,80 4,5426 11.589.472,19 4.383.536,95 2,6439 29.988.147,93 15.422.213,75 1,9445 569.058,53 38.204,60 14,8950 3.999.253,15 15.294,03 261,4900 1.623.708,56 317.612,06 5,1122

1,02% 0,33% 0,34% 0,52% 1,46% 0,88% 0,81% 0,01% 1,16% 1,19% 0,53% 0,53% 1,63% 1,63% 1,57% 1,57% 1,49% 0,61% 0,49% 0,28% 0,91% 1,18% 0,96% 0,38% 1,04% 0,43% 0,91% 0,47% -0,10% 0,01% 0,01% 0,03% -0,38% 0,17% -0,01% 0,82% 0,92% 0,92% 0,79% -0,19% 0,77% 0,81% -0,23% 1,11% 0,85%

11,9581 6,1588 4,1784 12,2126 5,4536 4,5312 2,2282 7,3364 3,3680 3,6955 1.058,4900 1.075,9600 1.044,1100 1.045,3200 967,7200 968,9700 4,6209 4,7173 1,4358 2,2616 2,3075 2,3173 1,1854 12,3566 12,4435 9,2642 0,6236 0,7651 9,6919 9,6803 9,1916 9,2452 8,1236 2,9944 10,5900 2,2410 1,8779 1,3545 2,4247 4,6562 2,7100 1,9834 15,0440 266,7198 5,2656

11,2748 5,8910 4,0555 11,9708 5,2932 4,4859 2,2059 6,9090 3,3343 3,6585 1.058,4900 1.075,9600 1.044,1100 1.045,3200 967,7200 968,9700 4,4836 4,5772 1,3801 2,1737 2,2287 2,2273 1,1735 12,2330 12,1971 9,0808 0,6174 0,7574 9,2664 9,3007 9,0078 9,0603 8,0424 2,9794 10,2754 2,0916 1,7527 1,3143 2,3656 4,5426 2,6439 1,9445 14,5971 261,4900 5,0100

13,89% 36,96% 3,93% 54,57% 30,35% 1,53% 10,21% 18,85% 16,92% 12,53% 15,85% 15,89% 14,48% 14,52% 18,45% 18,49% 23,76% 35,45% 13,45% 38,51% 21,38% 19,50% 8,59% 49,33% 8,82% 46,95% 10,29% 57,59% 7,71% 8,38% -5,89% -3,36% 10,57% -0,19% 28,29% 7,91% 3,51% 12,44% 7,10% 42,11% 9,73% 6,54% 49,85% 13,02% 13,19%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

14.772.290,05 2.254.218,56 6,5532 29.546.997,92 2.404.243,19 12,2895 8.150.266,55 1.379.833,74 5,9067 88.555.244,41 8.040.699,79 11,0134 12.601.121,12 1.821.110,21 6,9195 10.015.787,34 2.769.625,99 3,6163 5.103.129,08 761.049,21 6,7054 11.254.009,82 2.028.871,42 5,5469 65.245.266,04 8.843.305,03 7,3779 3.506.495,42 607.558,69 5,7715 112.603.951,69 34.515.963,69 3,2624 506.339.602,19 129.834.944,63 3,8999 301.862.822,44 159.675.082,94 1,8905 7.488.819,68 1.617.976,62 4,6285 13.559.165,62 2.543.475,55 5,3310 36.923.979,98 6.922.847,71 5,3336 4.962.133,89 1.409.295,02 3,5210 10.724.078,10 1.314.984,15 8,1553 299.949,48 79.568,78 3,7697 68.152.885,11 29.642.687,81 2,2991

0,01% 6,5663 6,4221 2,08% 0,00% 12,4124 12,1666 3,04% -0,02% 5,9067 5,8476 4,10% 0,00% 11,0134 11,0134 1,21% -0,11% 6,9195 6,9195 2,31% 0,00% 3,6525 3,5801 1,37% 0,00% 6,7054 6,7054 2,78% 0,00% 5,5469 5,4914 2,34% 0,00% 7,3853 7,3410 1,97% 0,02% 5,7859 5,7426 5,51% 0,02% 3,2624 3,2624 0,55% 0,00% 3,9194 3,8804 4,22% 0,01% 1,8905 1,8905 2,64% 0,00% 4,6285 4,6054 2,34% 0,00% 5,3310 5,3310 2,20% 0,00% 5,3336 5,3336 1,41% 0,04% 3,5210 3,5034 1,81% 0,01% 8,3184 7,9922 2,99% 0,00% 3,8074 3,5812 1,89% 0,00% 2,2991 2,2991 3,03%

277.982.129,64 39.327.997,74 7,0683 290.405.424,77 24.966.328,72 11,6319 40.688.901,14 3.513.183,66 11,5818 62.993.453,55 57.213.049,01 1,1010 361.673.685,64 343.694.382,16 1,0523

0,00% 7,0683 7,0683 1,80% 0,00% 11,6319 11,6319 0,49% 0,00% 11,5818 11,5818 1,43% 0,00% 1,1010 1,1010 1,80% 0,00% 1,0523 1,0523 3,54%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂•. ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA £Àƒ∂√™ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

415.250,99 6,9526 182.846,41 14,1132 120.000,00 9,9988 1.375.728,85 13,1642

57.513.870,56 5.734.308,19 10,0298 120.466.908,29 11.940.277,61 10,0891 8.315.521,09 707.738,37 11,7494 28.374.397,51 2.995.704,51 9,4717 14.986.654,58 1.303.228,10 11,4996 4.011.551,59 370.765,27 10,8197 3.553.582,16 329.060,59 10,7992 746.726.131,00 142.781.682,12 5,2298 35.159.833,10 9.153.044,31 3,8413 6.621.641,55 901.801,89 7,3427 88.294.631,02 5.176.152,17 17,0580 29.332.500,47 5.118.274,98 5,7309 14.095.621,68 1.268.307,93 11,1137 18.780.927,89 1.742.037,95 10,7810 10.185.118,64 2.911.302,04 3,4985 30.943.427,90 3.574.530,77 8,6566 5.430.602,90 2.409.091,47 2,2542 58.136.038,38 3.103.897,55 18,7300 10.029.526,43 1.646.010,30 6,0932 58.098.839,45 6.324.602,18 9,1862 20.325.072,94 5.202.760,55 3,9066 18.791.291,35 5.019.956,22 3,7433 1.142.774,40 120.000,00 9,5231 1.468.624,07 150.492,23 9,7588 16.052.738,21 4.006.301,98 4,0069 4.329.066,65 530.363,13 8,1625 1.124.317,27 426.315,32 2,6373 17.733.380,56 7.046.230,03 2,5167 2.343.353,18 220.377,20 10,6334

0,79% 0,25% 0,02% 0,03% 0,05% 0,41% 0,13% 0,30% 0,16% 0,16% 0,52% 0,29% 0,27% 0,16% 0,26% 0,65% 0,31% 0,47% 1,08% 0,20% 0,43% 0,79% 0,49% 0,49% 0,61% 0,61% 0,21% 0,07% 0,18%

10,5313 10,1900 11,8669 9,6611 11,7008 11,0090 10,9342 5,2298 3,8413 7,5630 17,0580 5,7309 11,1137 10,7810 3,4985 8,9163 2,4345 18,9173 6,3979 9,3470 3,9652 3,7807 9,6183 9,8564 4,0069 8,4074 2,6505 2,5167 10,6334

9,9295 9,9882 11,6319 9,4717 11,3846 10,7115 10,6912 5,2298 3,8029 7,1224 16,8874 5,6736 11,0026 10,7810 3,4635 8,5700 2,2542 18,5427 6,0323 9,1862 3,9066 3,7059 9,4279 9,6612 3,9869 7,9993 2,6268 2,5104 10,6334

22,19% 24,03% 7,82% 0,26% 25,05% 14,77% 28,67% 21,85% 15,09% 16,51% 23,47% 14,01% 11,48% 11,66% 12,67% 27,53% 25,18% 25,74% 13,35% 9,48% 30,32% 24,18% 20,47% 19,66% 24,09% 24,01% 27,36% 18,01% 6,33%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA Δ√Àƒ∫π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

22.700.951,24 6.482.581,94 3.040.866,98 2.674.827,27 1.742.266,53 35.233.444,27 13.560.186,32 3.525.760,58 35.385.577,89 22.949.161,04 39.482.300,77 1.827.698,94 19.889.971,40

1.300.132,40 577.347,31 266.471,99 249.151,73 334.522,03 4.301.953,01 2.154.413,48 296.200,95 5.944.702,01 8.409.205,69 3.909.952,15 580.781,18 7.145.154,15

17,4605 11,2282 11,4116 10,7357 5,2082 8,1901 6,2941 11,9033 5,9525 2,7291 10,0979 3,1470 2,7837

0,25% 0,13% 0,16% 0,18% 0,62% -0,01% 0,66% -0,06% 0,36% 0,52% 0,35% -0,84% 0,15%

18,3335 11,7896 11,9822 11,2725 5,3124 8,4358 6,3570 12,0223 5,9525 2,8110 10,0979 3,2729 2,8115

17,2859 11,0036 11,1834 10,5210 5,1561 7,9444 6,2312 11,7843 5,8930 2,6472 10,0474 3,1155 2,7559

36,10% 27,32% 30,14% 38,01% 17,47% 7,85% 34,93% 45,51% 7,98% 9,49% 12,39% 22,51% 9,35%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ª∂Δ.∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

15.183.935,55 2.329.811,42 5.185.175,21 15.526.091,23 48.963.021,88 63.207.252,49 5.680.413,11 4.065.469,76 16.133.295,27 51.868.808,23 52.271.062,56 23.113.457,77 16.373.718,72 1.272.937,27 44.131.203,01

4.607.520,22 191.876,42 643.902,00 2.512.727,04 6.009.319,02 4.692.618,74 2.211.991,49 1.274.487,45 2.086.672,40 21.995.047,00 76.808.238,44 32.591.163,57 23.085.972,28 425.101,65 17.667.834,13

3,2955 12,1422 8,0527 6,1790 8,1478 13,4695 2,5680 3,1899 7,7316 2,3582 0,6805 0,7092 0,7092 2,9944 2,4978

0,60% 0,04% -0,23% -0,44% 0,55% -0,44% 0,89% 0,68% 0,73% 0,20% 0,34% 0,58% 0,57% 0,17% 0,08%

3,4603 12,7493 8,1332 6,2408 8,2293 13,6042 2,6194 3,1899 7,7316 2,3582 0,6805 0,7092 0,7163 2,9944 2,6227

3,2625 12,0208 7,9722 6,1172 8,0663 13,3348 2,5423 3,1580 7,6543 2,3346 0,6737 0,6950 0,7021 2,9794 2,3729

25,20% 21,42% 16,39% 11,92% 19,04% 51,25% 18,68% 16,10% 17,26% 18,46% 18,99% 66,68% 66,68% -0,19% 15,07%

15.621.487,19 5.063.723,15 2.576.930,53 453.502,37 1.819.584,44 204.623,70 73.411.780,28 8.119.532,53 31.477.581,83 3.652.429,93 6.386.650,62 1.111.356,60 62.583.184,00 21.531.079,17 64.948.258,66 68.140.748,95 11.207.786,75 1.175.936,32 1.256.592,60 419.207,00 40.658.794,01 15.837.742,93 5.645.044,65 1.970.604,55 3.505.946,23 439.953,72 5.117.333,09 586.072,13 1.901.580,77 208.383,02

3,0850 5,6823 8,8923 9,0414 8,6183 5,7467 2,9066 0,9531 9,5309 2,9975 2,5672 2,8646 7,9689 8,7316 9,1254

-0,13% 0,52% 0,14% 0,18% 0,39% 0,72% 0,00% -0,05% 0,21% 0,13% 0,14% 0,09% -0,10% -0,14% -0,17%

3,1159 5,7391 9,3369 9,0414 8,6183 5,9191 2,9066 0,9531 9,7215 2,9975 2,6956 3,0078 8,0287 8,7971 9,1938

3,0542 5,6255 8,8034 8,9510 8,5321 5,5743 2,8775 0,9436 9,5309 2,9825 2,5159 2,8073 7,9091 8,6661 9,0570

7,40% 17,35% 19,22% 10,85% 12,86% 13,12% 7,79% 8,37% 6,09% -0,08% 6,48% 3,86% 11,09% 9,45% 7,43%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALPHA FOF COSMOS STARS °∞π∞ REAL ESTATE ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ √ª. ∂•. ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(11) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(11)

13.010.471,29 10.258.923,83 24.290,13 2.673.326,26

1.357.524,85 9,5840 999.271,40 10,2664 21,30 1.140,6500 2.349,57 1.137,8000

0,11% 9,5840 9,5361 3,58% -0,09% 10,2664 10,1637 3,72% - 1.140,6500 1.140,6500 7,68% - 1.137,8000 1.137,8000 1,33%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4862 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,896 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4422 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .10,387 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .134,76 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,5115 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,434 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,5923 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,6235

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,4701 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,605 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6365

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,3075 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5991

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.887.088,81 2.580.539,20 1.199.861,93 18.110.384,02

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

0,30% 7,3002 6,8831 18,40% 0,48% 14,8189 13,9721 31,21% -0,01% 10,1988 9,8988 -0,01% 0,68% 13,6249 13,0326 25,24%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4872 .........................................................1,4852 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89663 .......................................................0,89537 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4474 ...........................................................7,437 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,3943 .......................................................10,3797 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134,85 .........................................................134,67 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5126 .........................................................1,5104 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4399 .........................................................8,4281 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5934 .........................................................1,5912 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6246 .........................................................1,6224

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

™∞μμ∞Δ√ 7 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

∫∞ƒ∞°∞Δ™

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γραφείο 28 τ.μ. ανακαινισμένο, Τοπάλη - Δημητριάδος. Πληρ. τηλ. 24210-28559, 6972148144. (148)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μονοκατοικία 147 τ.μ.+104 τ.μ., β. χώροι με 5 Υ/Δ, 3 W.C., σε οικ. 190 τ.μ., ανατολικό, αυλή, θέα. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977/615 627 (993)

υπέροχη ποιοτική μεζονέτα τριών επιπέδων 205 τ.μ. στο Καραγάτς με θέα το Πήλιο, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, μεγάλο σαλόνι-τραπεζαρία με τζάκι, 3 υ/δ (το ένα master), ανεξάρτητη είσοδο με δυνατότητα αυτονομίας του ημιυπογείου, parking. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (963)

ποσοστό συμμετοχής 60% σε κεντρικό κατάστημα 33 τ.μ., οδός Δημητριάδος. Πληρ. τηλ. 6973-553550. (142)

οικόπεδο 600 τ.μ. επίπεδο με θέα στην Άλλη Μεριά. Τιμή 250 Ε/μ2. Πληροφορίες τηλ. 6977615627, 6972254646. (601)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

Στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου εξοχική μεζονέτα 62 τ.μ. ανατολικό, μεσημβρινό, 2 υπν/τια, σαλόνι, κουζίνα, με τζάκι, μπαλκόνι, βεράντα 25 τ.μ. και αυλή 30 τ.μ., αποθήκη, μαγευτική θέα στην παραλία του Αγίου Ιωάννη, θάλασσα, βουνό. Πληρ. τηλ. 6986-877677. (145)

γκαρσονιέρα 22 τ.μ. 1ος όροφος με μπαλκόνι στην όψη, καινούργια έτοιμη για κατοίκηση. Τιμή 28.000 Ε. Πληροφορίες τηλ. 6972254646. (602)

Σε μόλις αποπερατωθείσες οικοδομές: 1) Τριάρι 81 τ.μ. με αποθήκη και parking στη Μαγνήτων με Κοραή γωνία, στεγασμένες θέσεις parking στη Κοραή 98. 3) Δυάρι - στούντιο 50 τ.μ. με αποθήκη στη Γλάδστωνος 17. Μικρό κατάστημα 16 τ.μ. στο ισόγειο. Πληρ. τηλ. 6936-856653 και 2421024113. (143)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Βόλου Αλεξάνδρας-Κουταρέλια γωνία, υπόγειο, ισόγειο και όροφος. Πληρ. τηλ. 2421020196, 20357, κιν. 6974877171. (828)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 1ου ορόφου 65 τ.μ., σε άριστη κατάσταση, περιοχή Άναυρος (δίπλα στη θάλασσα). Άμεση παράδοση. Τηλ. 6974-109006. (053)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π διαμερίσματα στη Χρυσή Ακτή (Καντήραγας), μπροστά στη θάλασσα, αυτοτελή με τζάκι κ.λπ. Πληρ. τηλ. 6949-122235. (827)

¶ø§∂πΔ∞π ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 158.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977/615 627 (990)

¶ø§√À¡Δ∞π

σε τιμή ευκαιρίας: α) 79 τ.μ. 1ος ορ. 2 υ/δ, τριετίας 98.000 Ε. β) 76 τ.μ. 2ος ορ. 2 υ/δ, κλειστό πάρκιν 108.000 Ε. γ) 97 τ.μ. 3ος, 3 υ/δ, 25ετίας 85.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977-615627 (085)

¶ø§√À¡Δ∞π σε προσεγμένης κατασκευής ακίνητο λίγων διαμερισμάτων στην περιοχή Νεαπόλεως, ευρύχωρα τριάρια 94 τ.μ. και 92 τ.μ. 2ου ορόφου με ανεξάρτητη κουζίνα, μεγάλα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (964)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

τριάρι πρόσοψη στο πάρκο του Αγ. Νικολάου, κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Πληρ. τηλ. 6979-966709. (108)

1) Ενιαίος επαγγελματικός χώρος 2,3 ορόφου συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. και 2) Διαμέρισμα 4ου ορόφου εμβαδού 100 τ.μ. στη διασταύρωση των οδών 2ας Νοεμβρίου 64 και Γάτσου στο Βόλο. Τηλ. επικοινωνίας 6976 677351. (953)

διπλοκατοικία στους Αγ. Αναργύρους αποτελούμενη από ισόγεια οικία 92 τ.μ. ανακαινισμένη, διαμέρισμα 1ου ορόφου 76 τ.μ. σε άψογη κατάσταση και ταράτσα με δώμα σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (965)

¶ø§OYNTAI μ√§√™ - Νέα Δημητριάδα. Πωλείται οικόπεδο 412 τ.μ., εντός σχεδίου, σ.δ. 0,8, άρτιο, οικοδομήσιμο, γωνιακό, πρόποδες Γορίτσας, θέα, ήσυχη περιοχή. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6907390290. (140)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Ãøƒπ™ º¶∞ Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 1-2-3 υπνοδωματίων - γκαρσονιέρες - καταστήματα - θέσεις στάθμευσης - αποθήκες. Φιλίππου Ιωάννου 120 με Μαγνήτων, Κρίτσκη με Λ. Βύρωνος, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 41 με 28ης Οκτωβρίου και Ζαγοράς 31 με 28ης Οκτωβρίου. Δεκτές ανταλλαγές των ανωτέρω με ακίνητα οικόπεδα.

∑∏Δ∂πΔ∞π:

Οικόπεδο για αγορά ή αντιπαροχή. (969)

∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 185 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο.150 μ. από τη θάλασσα, 235.000 Ε. Ταπεινός ΕΕ. Τηλ. 6973-694651. (621)

¶ø§∂πΔ∞π Βόλος. Νεάπολη σε πολυκατοικία τριώροφη του 2003 πολυτελής κατασκευή κοντά στο Πανεπιστήμιο μπορούμε να βρούμε γκαρσονιέρες και δυάρια από 30.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ. Επίσης στο δεύτερο όροφο υπάρχει και ένα διαμέρισμα 160 τ.μ. ημιτελές. Τιμή 145.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άνω Λεχώνια-Βόλος Τηλ. και Fax 24280-93680 Κιν. 6977-405931 estate.pelio.eu email-mesitika@pelio.eu (994)

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∞∫π¡∏Δ√À ¶ÚfiÙ·ÛË * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ - ÁˆÓȷ΋ - Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ 150 Ù.Ì. * 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· - 2 Ì¿ÓÈ·. * Δ˙¿ÎÈ ÁˆÓÈ·Îfi. * ∂˘Ú‡¯ˆÚÔÈ ÂÍÒÛÙ˜. * ∞ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·. * ¶ÂÚÈÔ¯‹: ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - Ô‰fi˜ ∞ÏΛ˘. * ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘: ú 220.000.

Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË & §·¯·Ó¿ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-38482 e-mail:eyes@Kolimitras.gr

(999)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά πρόσωπο στη θάλασσα μοναδική διπλοκατοικία 255 τ.μ. σε οικόπεδο 2.500 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (966)

¶ø§∂πΔ∞π γνωστή εμπορική επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης, στεγαζόμενη σε νεόδμητο γωνιακό κατάστημα 100 τ.μ. επί της οδού Ερμού. Τηλ. 24210-21311 (952)

¶ø§∂πΔ∞π ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 86 τ.μ., περιοχή Αγ. Βασιλείου πλήρως ανακαινισμένο, τιμή χαμηλή. Πληροφορίες μόνο στο γραφείο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σπ. Σπυρίδη 58 Βόλος (150)

¶ø§∂πΔ∞π παραδοσιακός ξενώνας αποτελούμενος από δύο ανεξάρτητα διώροφα κτίρια, επιφάνειας 300 & 204 τ.μ., στη Μακρινίτσα Ν. Μαγνησίας (120 μ. από την κεντρική πλατεία), Ε 1.300.00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-3367982 κα Καραθανάση, 210-3367941 κος Χατζόπουλος, και 2103367983 κος Μποϊλές. (141)

∫ÚÈı·ÚÈ¿ οικόπεδο 230 τ.μ., οικοδομήσιμο. Τιμή 30.000 Ε. ªÂÛ›Ù˘: ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ τηλ. 24210-67725. (852)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

σπάνιο υπερπολυτελές ακίνητο 6 km από το Βόλο με πανοραμική θέα τη θάλασσα, αποτελούμενο από ισόγειο ανεξάρτητο διαμέρισμα και μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφων, σύνολο επιφανείας 350 τ.μ., άριστης αρχιτεκτονικής, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και όμορφο περιβάλλοντα χώρο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (967)

ρετιρέ 140 τ.μ. διαμπερές με 30 τ.μ. εμπρόσθιο μπαλκόνι, σαλόνι, κουζίνα, 3 κρεβ/ρες, μπάνιο, wc, αποθ. χώρους, επί της Κωνσταντά - Δεληγιώργη, τιμή 180.000. ªÂÛ›Ù˘: ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ τηλ. 24210-67725. (809)

¶ø§∂πΔ∞π υψηλών προδιαγραφών ακίνητο τριών επιπέδων συνολικής επιφάνειας 283 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 502 τ.μ. στις Αλυκές αποτελούμενο από μεζονέτα, 3 υ/δ, 2 μπάνια και ανεξάρτητο ξενώνα, βοηθητικοί χώροι, parking αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (968)

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 123 τ.μ. Εθνικής Αντιστάσεως 63 με Μαυροκορδάτου, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα-σαλόνι, τζάκι, διαμπερές, σχεδόν καινούργιο, πολυτελούς και γερής κατασκευής, 2ος όροφος. Πληρ. τηλ. 6986-877677. (144)

¶ø§∂πΔ∞π ∂À∫∞πƒπ∞ Μαλάκι παραθαλάσσιο διαμέρισμα 42 τ.μ. 2ος όροφος με θέα βουνό, θάλασσα. Τιμή 35.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άνω Λεχώνια-Βόλος Τηλ. και fax 24280-93680 Κιν. 6977-405931 estate.pelio.eu email: mesitika@pelio.eu (624)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργιο τριάρι 76 τ.μ. α’ όροφος, διαμπερές, ανατολικό στην Κ. Καρτάλη 274, με κλειστό ατομικό χώρο στάθμευσης. Τιμή 100.000 Ε. Πληροφορίες τηλ. 6972254646. (603)

¶ø§∂πΔ∞π στο Βόλο κεντρικό οικόπεδο Αχιλλέως και Παπαδιαμάντη εμβαδόν 1.300 τ.μ. Σ.Δ. 2,4 κατάλληλο για υπεραγορά και πολυώροφο κτίριο γραφείων ή κατοικιών. Τιμή 1.000 Ε/μ2. Πληροφορίες τηλ. 6972254646. (604)

¶ø§∂πΔ∞π

μονοκατοικία, υπέρλουξ, εμβαδού 180 τ.μ., εμβαδό οικοπέδου 140 τ.μ., βρίσκεται σε συγκρότημα κατοικιών στη Νέα Δημητριάδα στο Βόλο, τζάκι, air-condition, θέρμανση αέριο, (3) λουτρά, υδρομασάζ, (4) δωμάτρια, κουζίνα, σαλόνι, αποθήκη. Πάρκιν (ασανσέρ προαιρετικό). Τιμή 220.000 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6977615627, 6972254646. (605)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μονοκατοικία (μεζονέτα) εμβαδού 110 τ.μ. με κήπο στην Αγία Παρασκευή στο Βόλο με τζάκι, (2) λουτρά, (3) δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, πάρκιν. τιμή 150.000 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6942432500. (606)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏

ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Α (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

¶ø§√À¡Δ∞π

κατάστημα 32 τ.μ και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174, με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030130, 6974531311. (344)

“EYES” Real Estate Solutioons §·ÌÚ¿ÎË Î’ §·¯·Ó¿ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-38482 e-mail:eyes @Kolimitras.gr ∞ÛÙÈ΋ ηÙÔÈΛ· ∞∫. 10 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 34,41 Ù.Ì., ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 14 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 101,83 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 15 Î·È ∞∫. 17 ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·fi 86,82 Ù.Ì., ÙÔ Î·ı¤Ó· ÛÙÔÓ 4Ô Î·È ÛÙÔÓ 6Ô fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ‹ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 132 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 46,96 Ù.Ì., °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 11 - ¡¤· πˆÓ›·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 227 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 89,36 Ù.Ì., °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 11- ¡¤· πˆÓ›·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∂›Û˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 100 ¤ˆ˜ 114 Ù.Ì., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ∞.μ. μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˘. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ. (046)

-----------------------------------R∂/ª∞à ¢√ª∏ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-20008 À‡ı˘ÓË Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ·: μ§∞Ã√À ™√ºπ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì., Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1.000 ∂. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ ™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ۯ‰fiÓ ÂÈψ̤ÓÔ 380 ∂. ¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ 700 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7,157 Ù.Ì., ª·Ï¿ÎÈ 550.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 71 Ù.Ì., ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 65.000 ∂. 2. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 88 Ù.Ì., ™Ù·ı¿, 135.000 ∂. 3. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 81 Ù.Ì., ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 170.000 ∂. 4. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 130 Ù.Ì., ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 200.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. 64 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 98 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 60.000 ∂. 2. 104,51 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 735,83 Ù.Ì., ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘, 100,000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. 852,40 Ù.Ì. “¶·¿ §¿Î·” §·‡ÎÔ˘, 50.000 ∂. 2. 5.094,87 Ù.Ì., ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, 55.000 ∂. 3. 201,36 Ù.Ì., “æ˘Á›·” ∞ÁÚÈ¿˜, 70.000 ∂. 4. 1.616,84 Ù.Ì., ∞ʤٷÈ, 75.000 ∂. 5. 1.204,7 Ù.Ì., ∫ÔÚÒË ¶ËÏ›Ô˘, 100.000 ∂. 6. 411,44 Ù.Ì., “æ˘Á›· ∞ÁÚÈ¿˜” 110.000 ∂. 7. 604 Ù.Ì., ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 170.000 ∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. 130 Ù.Ì., ∫·Ú·Á¿Ù˜, 2Ô˘, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 160.000 ∂. 2. 152,95 Ù.Ì., ∫·ÏÏÈı¤·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ì ÈÏÔÙ‹ 350.000 ∂. (047)

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∞∫π¡∏Δ√À ¶ÚfiÙ·ÛË

* √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 20.451,52 - ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. * £¤ÛË “¶Ú¿Ù·Á·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ “§·ÙÔÌ›Ԕ. * ∫fiÌ‚Ô˜ ÚÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ. * ÕÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. * 58 ̤ÙÚ· “ÚfiÛˆÔ” Û ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙڈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ, Ï¿ÙÔ˘˜ 5,50 ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜. * ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘: ú 500.000.

Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË & §·¯·Ó¿ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-38482 e-mail:eyes@Kolimitras.gr (998)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (014)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (015)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 7 ÛÙÚ. 50.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 200.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 Αγ. Αικατερίνη 4 στρ. 320.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Νεάπολη 245 τ.μ. 100.000 Λαρίσης περιφ/κός 550 τ.μ. 25.000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Πρόνοια, 45 τ.μ., οικόπ. 70 τ.μ. 40.000 Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ·ÚοÎÈ, ¿ÎÚÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, 205.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 ¡. ¢¤ÏÙ· 150 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Ûȉ/Û΢‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 130.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (016)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802 Για μια σωστότερη προβολή των ακινήτων σας, εντός και εκτός Nομού. Eπικοινωνήστε με το γραφείο μας. Eάν θέλετε και εσείς να έχετε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική προώθηση του ακινήτου σας. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· με θέα στο λιμάνι. Μεζονέτα 240 τ.μ. με εσωτερικό ανελκυστήρα σε οικόπεδο 350 τ.μ. 2. ™Ù·ı¿, 3άρι με Κωνσταντά, 75 τ.μ., με Φ/Α. Διαμπερές, ανακαινισμένο. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ μεζονέτα 120 τ.μ. από ιδιώτη. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ διπλοκατοικίας 100 τ.μ. με αυλή μπροστά - πίσω περιοχή Γκρην Παρκ σε οικόπεδο 160 τ.μ. 5. Διαμέρισμα 3άρι, 86 τ.μ. 4ος όροφος, Δημ. Γεωργιάδου με Γαμβέτα, με αποθήκη και πάρκιν σε 8 ετών πολυκατοικία.

6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 τ.μ. κοντά στην εκκλησία, θέα απεριόριστη προς το Βόλο. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· αρχοντικό 235 τ.μ. αποτελούμενο από ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο, εκατό μέτρα από την κεντρική πλατεία, απεριόριστη θέα Βόλο - Παγασητικό, άριστη κατάσταση κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 τ.μ. 1ος όροφος σε αυτόνομη οικοδομή ενός ορόφου με κλειστό πάρκινγκ. Αποθήκη 20 τ.μ. και θέα στην παραλία, καινούριο. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô Κουμουνδούρου με Αχιλλοπούλου 150 τ.μ. βλέπει σε δύο δρόμους (διαμπερές), από τα μοναδικά της περιοχής. Κτίζεται τετραώροφη οικοδομή. 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ οικόπεδο 500 τ.μ., με μικρή οικία, 65 τ.μ., κεντρικό. 11. ∫·Ú·Á¿Ù˜, οικόπεδο γωνιακό, 220 τ.μ. Βρίσκεται επί της οδού Γ. Τέντζερη και Παν. Σελιανού. 12. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· διαμερίσματα 120 τ.μ. σε στυλ μεζονέτας με αυλή, πάρκινγκ και αποθήκη καινούρια. 13. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ Πηλίου, γκαρσονιέρες, 34 τ.μ. και 16 τ.μ., κοντά στην παραλία. 14. ∞ÏÌ˘Úfi˜ οικόπεδο 620 τ.μ. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 τ.μ., επί της Σταθά, σε 230 τ.μ. οικόπεδο. 16. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ οικία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. 150 μέτρα από την Ακτή Χατζηβαγγέλλη. 17. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ μεζονέτα παραθαλάσσια 120 τ.μ. καινούρια. 18. ¢πª∏¡π μεζονέτα τριών ορόφων με ανελκυστήρα 300 τ.μ., απεριόριστη θέα τον Παγασητικό. Πολλά πλεονεκτήματα. 19. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ οικία 55 τ.μ. με μεγάλη αυλή, θέα και στο κέντρο. 21. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ οικόπεδο 1.050 τ.μ.. μόνο 37.000 Ε, εφαπτόμενο του κεντρικού δρόμου. 22. √π∫√¶∂¢√ 355 τ.μ. περιοχή Πευκάκια Ν. Παγασαί, αμφιθεατρικό, με πανοραμική θέα. Τιμή λογική. 23. ¶Â˘Î¿ÎÈ· οικία 102 τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 350 τ.μ., θέα απεριόριστη. 24. ¡. πˆÓ›· περιοχή Αγ. Βαρβάρας 1ος όροφος διπλοκατοικίας 96 τ.μ. Τιμή ελκυστική. 25. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ημιυπόγεια Αγ. Νικολάου με Ερμού 29 τ.μ. 26. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ημιυπόγεια Ρήγα Φεραίου 32 τ.μ. Μόνο 14.000 Ε. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, παραλιακό αγροτεμάχιο (εφάπτεται της αμμουδιάς) 17.000 τ.μ. Βλέπει σε δύο δρόμους, με 85 τ.μ. οικία κατασκευασμένη το 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ μονοκατοικία πάνω στο κύμα η οποία είναι διαμορφωμένη ως επαγγελματική στέγη. Περιοχή Πατητήρι. 3. Παραθαλάσσιο οικόπεδο 450 τ.μ. στις Αλυκές Βόλου εφάπτεται σε παιζόδρομο. Μοναδική ευκαιρία. ENOIKIA™EI™ 1. 3¿ÚÈ 87 τ.μ., 1ος, Νικοτσάρα-Κων/ντα διαμπερές, ατομικό φ/α. 2. ¢˘¿ÚÈ 57 τ.μ., Ν. Γάτσου με Γαζή. 3. ΔΥΑΡΙ Μαγνήτων 55 τ.μ., διαμπερές. 4. ΤΡΙΑΡΙ Μαγνήτων, Γαμβέτα, 1ος όροφος. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· αυτόνομο με δική του είσοδο 107 τ.μ. Κωνσταντά με Κ. Μακρή. 6. ¢˘¿ÚÈ με Α/Θ, 55 τ.μ., Θράκης. 7. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ με πατάρι 70 τ.μ., περιοχή Νεαπόλεως (Βελτετσίου). 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› χώροι σε ορόφους από 70 τ.μ. έως 345 στο κέντρο της πόλης. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (017)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™˘Ú›‰Ë 24 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ, 34.000. 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.000. 3. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 31 Ù.Ì., 2Ô˜, 44.000. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 90.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 2. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, 8 ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 89Ù.Ì., 1Ô˜, 84.000. 2. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 80.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 168.000. 4. ∞. °·˙‹ ÁˆÓ., 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 152.000. 5. °·ÏÏ›·˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜, ÎÔÌϤ, 199.000. 6. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì., 4Ô˜, ‰È·Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 2 ÂÙÒÓ, ı¤·, 140.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ ËÌÈ˘. 96 Ù.Ì., ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 95.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 75.000. 10. ¡. πˆÓ›· 72 Ù.Ì., 2Ô˜, 70.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞ÁÚÈ¿ 121 Ù.Ì., 1Ô˜, 121 Ù.Ì., ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 170.000. 2. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì., 1Ô˜ (1991)+ 25% ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ. 153.000. 3. ∞. °·˙‹ 116 Ù.Ì., 5Ô˜, 115.000. 4. ∫ÔÚ·‹ 100 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 95.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 169 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ. 4Ô˜-5Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 290.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 170.000. 7. ¡. πˆÓ›· 128 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ÁˆÓ., 128.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 855 Ù.Ì., ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 560 Ù.Ì.) ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 580.000. 1· ∞Ï˘Î¤˜ 307 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000∂. 2. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. 100.000 (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.). 3. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. 200.000 (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.). 4. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (¢π™/°ø¡.) Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ı¤·, fiÏÔ ‹ 1/2. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.480 Ù.Ì. (ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ) Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘. 6. ∞Ï˘Î¤˜ 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 102 Ù.Ì.) 43.000. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 522 Ù.Ì., 339.000. 8. ™¿ÌÔ˘ 230 Ù.Ì. (.™.¢ 2,4) 85.000. 9. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 10. ∞Ï˘Î¤˜ (Û¯ÔÏ›Ô) 170 Ù.Ì., 83.000, 180 Ù.Ì., 90.000, 156 Ù.Ì. ÁˆÓ. 105.000, 246 Ù.Ì., ÁˆÓ. 140.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000. 11. πˆÏÎÔ‡ 1.150 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,4) 3.400.000. 12. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚÂÌ. (50 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·) 190.000. 13. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) 10 ÛÙÚÂÌ. 88.000 (2,4,6,15 ÛÙÚÂÌ. ·fi 3.000 ¤ˆ˜ 40.000 ·Ó¿ ÛÙÚÂÌ.). 14. §·‡ÎÔ˜ (ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÃfiÚÙÔ, ªËÏ›-

™∞μμ∞Δ√ 7 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

Ó·) 13 ÛÙÚÂÌ. Â›‰Ô, 320.000. 15. ™˘Î‹ (¶ÔÙfiÎÈ) ·ÁÚÔÙ/¯È· 11,6,7,6 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·, ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ 430 Ù.Ì. 80.000 17. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ›· (™.¢. 1,8) 140.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (ÎÔÓÙ¿ Ù¤ÓȘ) ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ. 47 Ù.Ì. ηı¤Ó· Ì ·˘Ï‹ ÂÈϤÔÓ 70 Ù.Ì. ÁˆÓ., ηÈÓ., 205.000. 2. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 2000) ı¤·, 290.000. 3. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì., 59.000. 4. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 70 Ù.Ì./153 Ù.Ì. 130.000 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì., 12ÂÙ›·˜, Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 195.000. 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 175.000. 7. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ (90+70) Ù.Ì. ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 8. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ. 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 820 Ù.Ì., ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 465.000. 9. ªËÏȤ˜ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì. ÏÔ˘Í, ı¤·, 295.000. 10. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì./350 Ù.Ì. ı¤· 170.000. 11. ªÂÙfi¯È ‰ÈÒÚÔÊÔ ·ÏÈfi 40.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ª·Á·˙› πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. 42.000. 2. ¡. πˆÓ›· (Ô˘˙ÂÚ›) ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 75 Ù.Ì. + (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·) (ÂÓÔÈÎ. 700∂) 195.000. 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛÔÁ. 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù. 80 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ 360.000. 4. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (ÍÂÓÒÓ·˜) 2 ‰˘¿ÚÈ· ÙˆÓ 45 Ù.Ì. ηı¤Ó·+2 ÁηÚÛÔÓ. ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ηıÂÌÈ¿+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË/ÂÚ›Ô˘ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 385 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 390.000. 5. ∞Á. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÈÛÔÁ. ·Ó·ÎÈÓ. (ÂÓÔÈÎ. 500∂) 80.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛ.135.000. 7. ∂ÚÌÔ‡ Ì·Á·˙› ÁˆÓ. 50 Ù.Ì. 2.800.000. 8. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 4 ÈÛÔÁ. ÎÙ›ÛÌ· Û‡ÓÔÏÔ 420 Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. (™.¢. 1,2), 520.000, ÒÏËÛË ‹ ÎÔÌÌ·ÙÈ·ÛÙ¿. 9. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 25 Ù.Ì. ηÈÓ. 115.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ˘fi ηٷÛÎ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ‹ Î·È ÙÔ ÌÈÛfi. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈˆÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ. ¿‰ÂÈ· (2006): 2Ô˜ 105, 3Ô˜ 75, 4Ô˜ 42, 200.000. 3. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·Á·˙È¿ 250 Ù.Ì. Î·È ∞’ ÔÚÔÊ. ‰È·Ì. 115 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ΔÈÌ‹ 280.000. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô (™ÎfiÂÏÔ˜) 21 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÈÛ›Ó·, ηʤ Ì·Ú, Û·ÏfiÓÈ, ¿ÚÎÈÓ, 550.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÔÚÔÊ. 130 Ù.Ì., 1Ô˜, ‰È·Ì., 10ÂÙ›·˜, 2ÏÔ ¿ÚÎÈÓ, 520∂. 2. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ Ì·Á·˙› ÁˆÓÈ·Îfi, 32 Ù.Ì.+32 Ù.Ì. ˘ÔÁ., ηÈÓ., 380∂. 3. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 93 Ù.Ì., 3Ô˜, 420∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (020)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

√π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 500 Ù.Ì. Û ‰ÚfiÌÔ 4 Ì. ÙÈÌ‹ 160.000 ∂. 2. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 3. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ μ˘˙›ÙÛ·, ÚfiÛÔ„Ë ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 418 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ - ÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 5. ¶‹ÏÈÔ (¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘) ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ 350 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 6. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 7. ™˘Î‹ 1 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 8. ™˘Î‹ 550 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 20.000 ∂. 9. ¶ÙÂÏÂfi˜ 3.000 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 250.000 ∂ 10. ¶ÙÂÏÂfi˜ 4.150 Ù.Ì. ÙÈÌ‹. 140.000 ∂. 11. ¶ÙÂÏÂfi˜ 17.000 Ù.Ì. 150.000 ∂/ 12. ¶ÙÂÏÂfi˜ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 60.000 ∂ 13. ªԇʷ ∫ÔÚfiË 3 ÔÈÎfi‰· 500 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 14. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 15. μfiÏÔ˜, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2.300 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 50.000 ∂. 16. μfiÏÔ˜, ª·Ï¿ÎÈ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÙÈÌ‹ 130.000 ∂. 17. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 12.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 18. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 5.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 19. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 20. ∑·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ∑·ÁÔÚ¿˜-¶Ô˘Ú›Ô˘ (ÚfiÛˆÔ 90 Ù.Ì. ÙÔ fiÏÔ ÔÈÎfi‰Ô) 300 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 85 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 21. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 650 Ù.Ì. ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ‹ ¤Ó· ÙˆÓ 1.300 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 85.000 ÙÔ ¤Ó· ‹ 160.000 Ù· ‰‡Ô. 22. ªËϛӷ, ÂÚÈÔ¯‹ “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 1.000 Ù.Ì. 170.000. 23. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·fi ‰·ÛÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· 500 Ì. ·fi ¢Ú¿ÎÂÈ· 5.000 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 24. ÿÓÈ· 500 Ì. ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿ 4.250 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 25. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40-45 Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 9.620 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 26. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40 Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ, 1090 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 60.000 ∂. 27. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÂÚÈÔ¯‹ §ÈÌÓÈÒÓ·˜ 1.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 45.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1·. ™Â ÂÓÙ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Â› ÈÏÔÙ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ∫ÔÚ·‹ 110 - °·˙‹, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 67, 47, 71 Ù.Ì. Î·È ¿ÚÎÈÓ ˘fi ηٷÛ΢‹. 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÈÌ‹ 85.000 ∂. 2. ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ Û ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 3. μfiÏÔ˜, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 90 Ù.Ì. (4¿ÚÈ), 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 10ÂÙ›·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÙÈÌ‹ 138.000 ∂. 4. μfiÏÔ˜, ΔÛ·Áηڿ‰·˜ 3, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ •ÂÓ›· μfiÏÔ˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌÂ

parking, 20ÂÙ›·˜, Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÈÌ‹ 102.000 ∂. 5. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì ∫·ÚÙ¿ÏË 50 Ù.Ì. (2¿ÚÈ) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 30ÂÙ›·˜, ÙÈÌ‹ 72.000 ∂. 6. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÙÈÌ‹ 84.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 7. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹ 89, 4¿ÚÈ 107 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÈÌ‹ 193.000 ∂. 8. μfiÏÔ˜, ª·ÓÁ‹ÙˆÓ 110, 1Ô˜, 3Ô˜, Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 84 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ÂÈψ̤ӷ, Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 141.000 ∂ Î·È 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 147.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·.. 9. μfiÏÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 2, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 10. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ ∞Úη‰›Ô˘ 3, 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ÙÈÌ‹ 42.000 ∂. 12. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Ì·˙› Ì ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 210 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 230.000 ∂. 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÁÈ·›) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 185. Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (Ï·˙ ΔÚÔ‡ÏÔ˘) Î·È 2 ¯ÈÏ. ·fi ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 350.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, 15 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 26.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 34, ÈÛfiÁÂÈÔ 47 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ù¿ÚÈ. ΔÈÌ‹ 300 ¢ÚÒ. 2. ¡Â¿ÔÏË, μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 10, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 400 ∂. μπ§∂™ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË cafe-bar ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 55 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. (021)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ª¶∞Δ∑π∞∫∞ π. μ∞°°∂§∏ ∞°√ƒ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞£. ¢π∞∫√À 36 - μ√§√™ Δ∏§. 24210-39200 ∫π¡. 6976776509

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ - ¢À∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 36.000 ∂ ¶·Ï·È¿ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 48.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 58 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 87.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 92.500 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 53 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 107.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 65.000 ∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 65.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 78 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 70.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 86 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 135.000 ∂ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 87 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. 149.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 105 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 105.000 ∂ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 70.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 90 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 86 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 137.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 113.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì 2Ô˜ fiÚ. 148.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 95 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 125 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 95.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 185.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 176.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 188.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 101 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 154.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 190.000 ∂ ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 115 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 109 Ù.Ì. 245.000 ∂ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 135.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 165 Ù.Ì. 270.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7 ÛÙÚ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 16 ÛÙÚÂÌ. Â›Â‰Ô Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ·fi ∂.√.Δ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 10 ÛÙÚ¤Ì. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡. πˆÓ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 400 Ù.Ì. 120.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.820 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ¡Â¿ÔÏË, 354 Ù.Ì., ÎÙ›ÚÈÔ Û 525 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ Δ∏ ¢π∂∫¶∂ƒ∞πø™∏ Δ√À ™Δ∂°∞™Δπ∫√À ™∞™ ¢∞¡∂π√À (022)

-----------------------------------EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 º·Í 2421030845 Website: www.eurohome-magnesia.gr e-mail: info@eurohome-magnesia.gr

¶ø§∂πΔ∞π 1. μ√§√™, ¶∂ƒπ√Ã∏ ∫∞™∞μ∂Δ∏: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75Ù.Ì, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 80.000 ∂. 2. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√ - ¶∂ƒπ√Ã∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∂ø™: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì., ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ. ºˆÙÂÈÓfiÙ·ÙÔ Î·È ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹: 120.000 ∂.

3. μ√§√™, ∫∞ƒ∞∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 100Ù.Ì., Ì ‰˘Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ. ΔÈÌ‹: 95.000 ∂. 4. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92Ù.Ì., ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 68.000 ∂. 5. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹: 245.000 ∂. 6. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ƒÂÙÈÚ¤ 110Ù.Ì., Ì 45Ù.Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ™Â Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹: 110.000 ∂. 7. μ√§√™, ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120Ù.Ì., Ì ÙÚ›· ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ˆÚ·›Â˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹: 120.000 ∂. 8. μ√§√™, ¢π¶§∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√-™Δ∂°∏ √ ¡∂πƒø¡: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 175Ù.Ì.. ΔÈÌ‹: 300.000 ∂. 9. μ√§√™, ∞°π∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏: √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000Ù. Ì, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹: 160.000 ∂. 10. ∞¡ø μ√§√™: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000Ù.Ì, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹: 210.000 ∂. 11. ∞°ƒπ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155Ù.Ì., Ì ÙÚ›· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ, WC. ΔÈÌ‹: 210.000∂. 12. ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À: ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 90Ù.Ì, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, Ì ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË Î·È 300Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹: 175.000 ∂. 13. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞: ΔÚ›· ÔÈÎfi‰· Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ŸÏ· Ì·˙› ‹ ¯ˆÚÈÛÙ¿. 14. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 3.700Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹: 50.000 ∂. 15. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞: ¢˘Ô ÔÈÎfi‰· Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. μ√§√™, ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ΔÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ EuroHome ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ·. °È· ÔÙȉ‹ÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ¤¯Ô˘Ì ÙË Ï‡ÛË. (025)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 11. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ¿Óˆ ·fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 91 Ù.Ì. 110.000 ∂ °24 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 147,40 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¢12 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41

15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (026)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶◊§π√ 1, √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., °ÎÏ·‚¿ÓË - °·˙‹. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 5. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. ™ÙÔ ™ˆÚfi (∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË Ì „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ¤ÈÏ· Î.Ï. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜. (027)

-----------------------------------TRIDENT REAL ESTATE Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ∫. ¶∞¶∞Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À §øƒ∏ 50, μ√§√™ Δ∏§. 24213-03190 ∫π¡. 6945 851 222 www.tridentrealestate.gr

¶ø§∏™∏ μ√§√™ ¶∞ƒ∞§π∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ., 110 Ù.Ì. 16 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 350,000∂ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ ÂÍÔ¯È΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3 Â›‰·, 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·,350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ 220,000∂ °∞Δ∑∂∞ ÂÍÔ¯ÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 170,000∂ ∞¡ø μ√§√™ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 80 Ù.Ì. ÚÔ˜ 200,000∂ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ ÂÍÔ¯È΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 170.000∂ ∂¡√π∫π∞™∏ μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 500Ù.Ì ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ ¶·Ú·ÏÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 1500∂ ∞§À∫∂™ ¡∂∂™ ¶∞°∞™∂™ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. 600∂ ∞Ó·Ï˘ÙÈο fiÏ· Ù· ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ (029)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 37

™∞μμ∞Δ√ 7 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, 3.220 Ù.Ì.. (540.000 ∂) 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ, Ì ·ÏÈfi 2fiÚÔÊÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÔÈΛÛÎÔ 100 Ù.Ì.. (35.000 ∂) 3. ∫Ù›ÚÈÔ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· πˆÏÎÔ‡ & ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 202 Ù.Ì. (185.000 ∂) 4. √ÈÎfiÂ‰Ô πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì. (205.000 ∂) 5. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 6. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (1.000.000 ∂) 7. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000 Ù.Ì., Û fiÚÔÊÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 500 Ù.Ì. ·ÎfiÌË (500.000 ∂) 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô (75.000 ∂) 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 10. ¶¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (209.000 ∂) 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. (390.000 ∂) 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 106 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169 Ù.Ì. (170.000 ∂) 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. (380.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (170.000 ∂) 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 272 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì. (198.000 ∂) 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 13, 115 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (163.000 ∂) 7. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. (190.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. (390.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì. (598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ™˘ÎÔ˘ÙÚ‹, 195 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì. (220.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (165.000 ∂) 13. ¡. πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì. (139.000 ∂) 14. ∫¿Ú·Á·Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì. (297.000 ∂) 15. ª·‚›ÏË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 154 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (260.000 ∂) 16. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, §¤Û‚Ô˘, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (180.000 ∂) 17. μ‡ÚˆÓÔ˜, 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. (180.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì. (215.000 ∂) 19. ¡. πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì. (139.000 ∂) 20. ∫·ÏÏÈı¤·, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ù.Ì. (230.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ¶ÈÙ¿ÎË, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. (210.000 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì. , Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ¡. πˆÓ›·, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,4 (140.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿, 633 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (174.000 ∂) 4. ∫¿Ú·Á·Ù˜, 450 Ù.Ì., (360.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì. (230.000 ∂) 6. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ, 4.000 Ù.Ì. ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 7. ∞ӷηÛÈ¿ 500 Ù.Ì., (140.000 ∂) 8. ∞Ï˘Î¤˜, 200 Ù.Ì., (84.000 ∂) 9. ¡. πˆÓ›·, 305 Ù.Ì. (107.000 ∂) 10. ¡. πˆÓ›·, §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì. (225.000 ∂) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 716 Ù.Ì., (105.000 ∂) 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 980 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (179.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, 633 Ù.Ì. (174.000 ∂) 15. º˘ÙfiÎÔ˘ & ÂÚÈÊ/Îfi˜, 108 Ù.Ì., (45.000 ∂) 16. πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì. (205.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË, ËÌÈ˘fiÁÂÈ· 30 Ù.Ì. (12.000 ∂) 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË & ¶·Á·ÛÒÓ, 28Ù.Ì., Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ & ·Ôı‹ÎË (42.000 ∂) 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 39 Ù.Ì. (78.000 ∂) 4. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 27 Ù.Ì., (59.000) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, ÌÂÙ·¯/ÓÔ, 70 Ù.Ì., (69.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 58 Ù.Ì. (120.000 ∂) 3. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 50 Ù.Ì., (120.000 ∂) 4. ¶·Ï·È¿, 65 Ù.Ì., (130.000) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 52 Ù.Ì., (116.000) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·, 80 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (83.000 ∂) 2. πˆÏÎÔ‡ & ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ·Ï·Èfi 90 Ù.Ì., (85.000) 3. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 92 Ù.Ì. (142.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (200.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. (130.000 ∂) 6. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË , 100 Ù.Ì. (100.000 ∂) 7. ¡Â¿ÔÏË, 76 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, (150.000 ∂) 8. ¡. πˆÓ›·, 79 Ù.Ì., (107.000 ∂) 9. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 73 Ù.Ì., (158.000) 10. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ∑·ÏfiÁÁÔ˘, 63 Ù.Ì., (87.000 ∂) 11. °¿ÙÛÈÔ˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 103 Ù.Ì. (150.000 ∂) 12. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 5ÂÙ›·˜ , 80 Ù.Ì., (133.000 ∂) 13. ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, 3ÂÙ›·˜, 95 Ù.Ì., (133.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 91 Ù.Ì., 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ (108.000 ∂)

2. μ‡ÚˆÓÔ˜, 107 Ù.Ì., Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (155.000 ∂) 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, (180.000 ∂) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 129 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË, (187.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 100 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (138.000 ∂) 2. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (170.000 ∂) 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 180 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (309.000 ∂) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (190.000 ∂) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 133 Ù.Ì., (297.000) 6. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 140 Ù.Ì. (179.000) 7. ∫‡ÚÔ˘ & ∫·Ú·ÔÏ‹, 110 Ù.Ì. (179.000) 8. μÏ·¯¿‚·, 107 Ù.Ì., 15ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ (199.000 ∂) μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 40 Ù.Ì., (120.000 ∂) ηٿÛÙËÌ· 3. ™˘Ú›‰Ë, 73 Ù.Ì. ÁÚ·ÊÂ›Ô 4. ∫·ÚÙ¿ÏË & °·˙‹, 111 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô (152.000 ∂) 5. ∂ı. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 325 Ù.Ì., Ì Ï·Ù›· 500 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 2. ∂ÌÔÚÈÎfi ÛÙÔÓ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Restaurant. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙›ÚÔ Î·È Î¤Ú‰Ë. 4. ∫ÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙËÓ ™˘Ú›‰Ë 40 Ù.Ì. 5. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 6. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ¶·Ï·È¿. 7. Fast Food ÛÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 8. ¶ÂÚÈÔ›ËÛË Ó˘¯ÈÒÓ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ·Ù›·. ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2. °Ú·Ê›· 122 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ & Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (1.000.000 ∂) 2. ÃÔÚ¢Ùfi 144 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (360.000 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ¶¿ÏÙÛË, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì. (55.000 ∂) 5. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 7. μ˘˙›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.096 Ù.Ì., (89.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (75.000 ∂) 9. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ÃÔÚ¢Ùfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (300.000 ∂) 11. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì., Ì ı¤·, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ & ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂȘ (179.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (165.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.274 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (189.000 ∂) 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.289 Ù.Ì. ÛÙË μÚ‡ÛË ∞‰¿Ì·ÈÓ·˜ (490.000 ∂) 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 17. ∞˚-°È¿ÓÓ˘, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì. Ì ÚfiÛˆÔ ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi Î·È ÔÈΛ· ÓÂfi‰ÌËÙË 18. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.956 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (149.000 ∂) 19. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 20. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì., Ì ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÔÈΛÛÎÔ (35.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.222 Ù.Ì., Ì ı¤· (130.000 ∂) 22. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10.000 Ù.Ì., Ì ı¤· & ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (390.000 ∂) 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (300.000 ∂) 25. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., (95.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (80.000 ∂) 27. ∞ʤÙ˜ 2 ÔÈÎfi‰· (1.112 & 2.134) Ù.Ì. & 1 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.440 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 28. ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. 302 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 29. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 ∂) 30. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.025 Ù.Ì., (190.000 ∂) 31. ¢Ú¿ÎÂÈ· ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ·, 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì., ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ (295.000 ∂) 32. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 33. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂÏÈ¿Ó, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.317 Ù.Ì. (49.000 ∂) 34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì. (129.000 ∂) 35. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. (60.000 ∂) 36. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (140.000 ∂) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (349.000 ∂) 38. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· (350. 000 ∂) 39. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (209.000 ∂) 40. √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (39.000 ∂) 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. ∫·Ó¿ÏÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. (55.000 ∂) 44. ¶ÙÂÏÂfi˜, 8 ÛÙÚ. Ì ı¤·, (98.000 ∂) 45. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., (139.000 ∂)

46. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.600 Ù.Ì., (179.000 ∂) 47. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì., (145.000 ∂) 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì. (270.000 ∂) 50. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì. (170.000 ∂) 51. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ , ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (110.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3. ∞ʤÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 240 Ù.Ì. 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (230.000 ∂) (028)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜ , ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰‡Ô ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 530 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 2¿ÚÈ 44 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘È Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ì ∫·ÚÙ¿ÏË (ÁÚ·Ê›Ô) 29 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. (030)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 46.000 ∂. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ΔÛ·Ï·¿Ù· 3ÂÙ›·˜ 30 Ù.Ì. 44.000 ∂. ∑¿¯Ô˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 26 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 54 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Â˘Î·ÈÚ›· 67.000 ∂.

§. μ‡ÚˆÓÔ˜ 53 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 86.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. 2 ÎÚ‚/Ú˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 70 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 68.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 53 Ù.Ì. 78.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. πˆÓ›· ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜ 2 ÎÚ‚/Ú˜, 3Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ƒ+·Ôı. ¢ηÈÚ›·, 86.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 2 ÎÚ‚/Ú˜ Ì ·Ôı. 95.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, ·Ú›ÛÙ˘ ηٿÛÙ·Û˘ 3Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı., ¢ηÈÚ›· 86.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ Î·È Ù˙¿ÎÈ, 125.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ ƒ+·Ôı. 146.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 83 Ù.Ì. 170.000 ∂. Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì ƒ+·Ôı. 127.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı. 146.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÚÂÙÈÚ¤ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 86 Ù.Ì. 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 79 Ù.Ì. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 100 Ù.Ì. Î·È ı¤·, 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ ÔÚ. 77 Ù.Ì., 112.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 133 Ù.Ì. 4Ô fiÚ. ı¿ ı¿Ï·ÛÛ· 270.000 ∂. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 1Ô˜, 120 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105,5 Ù.Ì., ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·. 188.000 ∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 160 Ù.Ì.+60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· 215.000 ∂. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 225.000 Â. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ ÓÂÔ·ÓÂÁÂÚı›۷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 133 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 240.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 245.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚·, 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,4 105.000 ∂. √͢ÁfiÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi 115 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 120.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. 125.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 410 Ù.Ì. Ì 25 Ì. ÚfiÛÔ„Ë 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ∂√Δ 107 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 58.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡¤Ô Û¯¤‰ÈÔ 220.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.100 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 460.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› - ∞ÁÚÈ¿ 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞ 220 Ù.Ì. 70.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 95.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 305 Ù.Ì. 107.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 600 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ 220.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 150 Ù.Ì. 70.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 130 Ù.Ì. 35.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 300 Ù.Ì. 40.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.100 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi 170.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 545 Ù.Ì. Ì ı¤· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 260.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.750 Ù.Ì. 1.000.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ‹ ˆÏÂ›Ù·È 460.000 ∂. §·‡ÎÔ - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ - ªËϛӷ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Î·È ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 85 Ù.Ì. 1.700.000 ∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ·, ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂. 155.000 ∂. (034)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2. 2 μεζονέτες 98 και 190 τ.μ. καινούριες 1700 Ε το τ.μ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3.Μεζονέτα 127 τ.μ. σε οικόπεδο 300 τ.μ. υπέρ λουξ, 120 μ. από τη θάλασσα, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. BI§E™-OIKIE™ 1.Διώροφη πέτρινη παραδοσιακή οικία 180 τ.μ., με οικόπεδο 500 τ.μ., με απεριόριστη θέα, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 2. Βίλα 143 τ.μ. με οικόπεδο 800 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα στο ÃÔÚ¢Ùfi. 3. Μονοκατοικία διώροφη 250 τ.μ. 1ος όροφος 4 στούντιο ενοίκιο 12.000 Ε την σεζόν 2ος όροφος 125 τ.μ. υπερ λουξ με απεριόριστη θέα, 100 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. Οικία 120 τ.μ. με οικόπεδο 200 τ.μ. επιπλωμένη, 100 μέτρα από την θάλασσα, ∞ÊËÛÛÔ˜. 5. Τριώροφη οικία παραδοσιακή 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο του ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. 6. Βίλα 170 τ.μ. με οικόπεδο 2.500 τ.μ. πάνω στο κύμα, ªËϛӷ 7. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 8. Οικία 100 τ.μ., με οικόπεδο 6.500 τ.μ., και αποθήκες 100 τ.μ., γκαράζ, πομόνα, κατοικήσιμη, ∫ÔÚfiË, 230.000 Ε, ευκαιρία. 9. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) 10. Τριώροφη οικία 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο της ¶Ï·Ù›·˜ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ. 11.ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2 πέτρινες οικίες ημιτελείς

σε οικόπεδο 800 τ.μ. με θέα 90.000 Ε, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 12. Διώροφη πέτρινη οικία 100 τ.μ. με οικόπεδο 300 τ.μ. ∞Óˆ §Â¯ÒÓÈ· 65.000 Ε. 13. Διώροφη οικία 185 τ.μ. σε οικόπεδο 250 τ.μ. καινούργια, 100μ. από τη θάλασσα, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. Γραφείο 50 τ.μ., καινούργιο, κοντά στην Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. OIKO¶E¢A 1.Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. Οικόπεδο 4.200 τ.μ. παραθαλάσσιο ¶Ï¿Î˜ ª¿Ú·ıÔ˘. 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100μ. από τη θάλασσα, δίνεται αντιπαροχή, στα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. Οικόπεδο 1.500 τ.μ. εντός οικισμού, απεριόριστη θέα, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα εντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 8. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 9. Οικόπεδο 250 τ.μ. (35.000 Ε) ∫. §Â¯ÒÓÈ·. 10. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 11. Οικόπεδο 2 στρ. πάνω στο κύμα μεταξύ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. Οικόπεδο 4.800 τ.μ. εντός οικισμού με απεριόριστη θέα, κατάλληλο για κατασκευαστική εταιρεία στον Αγ. Βλάσιο. 13. Οικόπεδο 4 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα στην Κρυψάνα ∫. °·Ù˙¤·. 14. Οικόπεδο 4 στρ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα, ÕÊËÛÛÔ 15. Οικόπεδο 500 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ∫. °·Ù˙¤·. 16. Οικόπεδο 4 στρ. με απεριόριστη θέα στις ¶ÈӷοÙ˜. 17. Οικόπεδο 500 τ.μ. με απεριόριστη θέα στη μ˘˙›ÙÛ· °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (036)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∏§.-FAX 24280-78267 ∫π¡. 697.4647.587

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÔÓÔÎ/Λ· ∞Ï˘Î¤˜ 95 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Û ÔÈÎfi. 307 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ 4ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ÌfiÓÔ ·fi ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÔÚÔÊԉȷÌ/·Ù· 60 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›· ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ΔÚÈÒÚÔÊË ‰ÈÏÔÎ/Λ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·/ÍÂÓÒÓ· Î·È 2¿ÚÈ. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘/√ÁÏ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ∞ӷηÛÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (ËÌÈÙÂÏ‹˜) 100 Ù.Ì. Û˘Ó 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ, ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ·Ï·È¿ ÌÔÓ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 40 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/·Ù·) 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎ. 975 Ù.Ì. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. πˆÓ›· (ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi/Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘) 3 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÂÍÔ¯È΋ ·ÁÚÔηÙÔÈΛ· Û 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì ÓÂÚfi. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÔÓÔÎ/Λ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 137 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 184 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎfi. 196 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· (οوıÂÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜) ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 400, 415, Î·È 429 Ù.Ì ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜ 205, 250, 410 Î·È 450 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜ 1010 Î·È 1083 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.460 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫·Ù˯ÒÚÈ 500 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜ 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁˆÓÈ·Îfi Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 465, 538, 731 Î·È 1.247 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 120 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ˘› 2 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· 325, 362, 465, 520, 650 Î·È 725 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏/ ∫∞Δ∞™Δ/∞Δ∞-∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 43 Ù.Ì. Û˘Ó 20 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 400 ∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 330 ∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 575 ∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 100 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 14 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 210, 250 Î·È 500 Ù.Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫.Δ.∂.√. ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑.√.∂. 3Á., 3‰. ¶ÏËÛ›ÔÓ MERCEDES 6,3 ÛÙÚ¤Ì.

§¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ∑.√.∂. 3· ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 9,5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì 85 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 14,5 ÛÙÚÂÌ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫.Δ.∂.√. ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑.√.∂. 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚ¤Ì. ∑.√.∂. 1·. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÌÂٷ͇ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ 3.500, 4.000, 4.500, Î·È 4.600 Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜, ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ‰ÈÂıÓ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/·Ù· ÁηÚ/˜, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›· ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Î.Ï. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ˘fi ηٷÛ΢‹Ó Î·È ·Ï·È¿. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (037)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â› Ù˘ §. ∞ıËÓÒÓ. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÛ·Áηڿ‰· 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 12 ÛÙÚ. Î·È 2 ÛÙÚ. Ì ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ∫·ÏÏÈı¤· 90 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓ/Λ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 110 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 30ÂÙ›·˜, ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÔÚ·‹ 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¶. ÕÚˆ˜ 4 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ fiÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi. ∫Ù›ÚÈÔ 25 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (038)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (045)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 38 ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È Fax. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚÈ‚ÔÏÔ 5.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 20.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1750ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 185ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 105ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 22.000 ¢ÚÒ. ∞§À∫∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ.ΔÈÌË 60.000 ¢ÚÒ. 2) ¶¤ÙÚÈÓË ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 170ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ. 3) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. μ√§√™ 1) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 4) ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 270ÙÌ ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ª∞§∞∫π 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32ÙÌ. ΔÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ. 2) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 42ÙÌ. ΔÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ. ª∏§π∂™ 1) √ÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2798,70ÙÌ ·Ôı‹ÎË 20ÙÌ Î·È ÌÈ· ¤ÙÚÈÓË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 120ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ ÍÂÎÈÓ¿ˆ ·fi 150.000 ¢ÚÒ ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180,000 ¢ÚÒ. 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 150,000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. §∞À∫√ 1) ∂›Ó·È ‰˘Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1) 3281,16ÙÌ Î·È ÙÔ 2) 1975,70ÙÌ Î·È Ù· ‰˘Ô Ì·˙›. ΔÈÌ‹ 15,000 ¢ÚÒ. ∞fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 2.000Ì. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 3) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 25ÙÌ πˆÏÎÔ‡ 56 Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. (040)

ZHTOYNTAI ∏ ALICO η Νο 1 Διεθνής Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής στην Ελλάδα ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΙ τη νέα της επιχειρηματική μονάδα στο Βόλο στον τομέα Ανάπτυξης και προώθησης Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Προϊόντων. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: Απολυτήριο Λυκείου, οργανωτική ικανότητα, μεθοδικότητα και ευχέρεια επικοινωνίας. Ηλικία 28-38 ετών. Το πακέτο αμοιβών, Bonus παραγωγικότητας, ασφαλιστικών καλύψεων και εξειδικευμένης, εκπαίδευσης, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Τηλ. επικοινωνίας: 24210-30835, βιογραφικά στο fax: 24210-30845 κα Δήμητρα Μελετίου. (106) ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È άτομα για διανομή επώνυμων αρωμάτων. Πληρ. τηλ. 6973 383228. (155)

∑∏Δ∂πΔ∞π αρτεργάτης, απαραίτητη εμπειρία. Πληρ. τηλ. 2421070133, ώρες 9-11 π.μ. (147)

∑∏Δ∂πΔ∞π πεπειραμένη κοπέλα να εργαστεί ως σερβιτόρα στην καφετέρια “Blue Lagoon” στις Αλυκές. Πληρ. τηλ. 6976-862007. (074)

∑∏Δ∂πΔ∞π εργάτης για το οπωροπωλείο “Χρυσή Καρδιά” . Πληροφορίες Ιάσονος 45. (156)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ του Παν/μίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές (Γυμνασίου-Λυκείου), τιμές οικονομικές. Πληρ. τηλ. 697.356.6992. (503) ∫§∞™π∫∏ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε Γυμνάσιο, Λύκειο κατευθύνσεις. Τιμές προσιτές. Δίδονται αποδείξεις. Επικοινωνία: 24210-57231, 6972-391821. (083)

∞¶√º√πΔ√™ Βρετανικού Πανεπιστημίου με πτυχίο και μάστερ και με πολυετή διαμονή στη Μεγάλη Βρετανία, παραδίδει μαθήματα Αγγλικών καθώς και επιχειρησιακά Αγγλικά, τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6988-137787. (494)

∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ εργασίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου Διοίκησης, Marketing, Χρηματοοικονομικών προγράμματος ΜΒΑ καθώς και μεταφράσεις αγγλικών παντός τύπου. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικ. 6988137787. (495)

κοπέλες για το καφέ “ΟΙΩΝΟΣ” για πρωινή ή βραδινή εργασία. Πληρ. τηλ. 6944-283217 και 6932-666644. (084)

∑∏Δ∂πΔ∞π από Τεχνική Εμπορική Εταιρεία θέρμανσης και κλιματισμού κοπέλα απόφοιτη ΙΕΚ τμήμα “Ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου” ή αντίστοιχης σχολής Τ.Ε.Ι. για μόνιμη απασχόληση ως υπάλληλος γραφείου. Επιθυμητή προϋπηρεσία στο λογιστικό πρόγραμμα Κεφάλαιο. Αποστολή βιογραφικών fax 24210-46605 ή e-mail pet-man@otenet.gr Πληροφορίες: 24210-49024. (107)

∞ª∂™∞: Θέλετε να είστε οι πρώτοι που θα βοηθηθείτε από τα νέα μέτρα για ρύθμιση, πάγωμα, διακανονισμούς, αναχρηματοδοτήσεις, μειώσεις των δανείων και καρτών σας ακόμα καταγγελμένα από εξειδικευμένους νομικούς - οικονομικούς συμβούλους. Αναστολές πλειστηριασμών και τακτοποίηση Τειρεσία. Τηλ. 2104828033, 210-4821713 Δευτ.-Παρ. 9 π.μ.-5 μ.μ. (608) ∞ª∂™∏ χρηματοδότηση έως 25.000 Ε σε δημόσιους - δημοτικούς υπαλλήλους σε συνταξιούχους Δημοσίου ΙΚΑ, ανεξάρτητα από ηλικία, υπερδανεισμό και Τειρεσία σε 6 εργάσιμες ημέρες σε ιδιώτες - επαγγελματίες - αγρότες, άμεσα 10.000 Ε σε 4 ημέρες εκταμίευση σε τράπεζα της πόλης σας. Τηλ. 2310554514, fax: 2310554517, κιν. 6972-886998. WEB SITE: www.moneycashgram.gr (149)

∫∂Δ∂ƒ

∞¡∞§∞ªμ∞¡ø ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ επίπλων παντός είδους. Επίσης, κατασκευές και συναρμολογήσεις. Πληρ. τηλ. 6993-098552, κ. Απόστολος. (996)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Û 5 ÏÂÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 50.000 ∂, 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·ÚÙÒÓ. §‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. £ÂfiÊÈÏÔ˜. ΔËÏ. 6949-569567 Î·È 6949-569575. (653)

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (989)

¢∞¡∂π∞ - μεταφορές δανείων Το γραφείο μας - παρά τις κακές συγκυρίες - συνεχίζει με συνέπεια την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων πελατών. Διαμεσολαβούμε για την χορήγηση: Νέων δανείων, μεταφορά παλαιών και μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών με επιτόκιο μόνο 5,90%. Συμβουλή: Δάνεια μόνο από τράπεζες. Πληροφορίες: 6932-528388. (961) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (987)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Κ. Καρτάλη 195Β. Τηλ. 24210 42905. (995)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ·fi 1.000-100.000 ∂. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘. ΔËÏ. 6989111708, 6988888820. (703)

∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›· ∞.∂. ¶ÂÚÈÊ. ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÈÛÙÔÏÈÎÔ‡ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Α.Π.: ΒΕΤ/5085/311.31 Θεσσαλονίκη: 05.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

∞μ∞¢π™Δ∞ άμεσα παίρνετε μετρητά από τις πιστωτικές κάρτες από 1.000-100.000. Ακόμα και με υπέρβαση ορίου - με ή χωρίς διαθέσιμο υπολοίπου. Γίνονται πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. 6908-594121, Λευτέρης. (269)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢/¡™∏ ™À§§√°π∫ø¡ √ƒ°∞¡ø¡ Δª∏ª∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ™Àªμ√À§π√À www.magnesia.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με τις αρ. 2332/8-10-2009 και 2218/8-10-2009 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας τροποποιήθηκαν αντίστοιχα οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των παρακάτω δραστηριοτήτων: 1. Μονάδα επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας βρώσιμων ελαιών, με προσθήκη της δραστηριότητας τυποποίησης αρωματικών φυτών, της εταιρείας “ΣΑΠΟΥΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε.” στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. 2. Μονάδα παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων της εταιρείας “Γ. ΜΑΝΤΑΣ-Μ. ΜΑΝΤΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.” , στο ΟΤ 25 της Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας (Λαρίσης 215, Τ.Κ. 383 34, τηλ. 24210 92629 και fax 24210 92625). Η Γενική Γραμματέας Γεωργία Βαλατσού

¢IAºOPA

λειτουργεί με κρατική άδεια.

∑∏Δ√À¡Δ∞π

™∞μμ∞Δ√ 7 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

∞ƒπ™Δ√Δ∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶√§ÀΔ∂áπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∫∞π Δ√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡

°È· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ (μ∂Δ/4954/311.31/27.10.2009). Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιστολικού Ταχυδρομείου Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στο Δήμο Ωραιοκάστρου, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν 10 ¢È·ÓÔÌ›˜ Î·È 2 ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: ¢È·ÓÔÌ›˜: (χρονικό διάστημα 8 ª‹Ó˜) Α.- 4 ¿ÙÔÌ· πλήρους απασχόλησης ÛÙÔ μfiÏÔ, Β.- 6 ¿ÙÔÌ· πλήρους απασχόλησης ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ·, Ειδικά-Τυπικά προσόντα: Διανομέων * Πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. * Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως και 65 ετών. * Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας άνω των 50 cc παλαιού τύπου ή άνω των 125 cc κατηγορίας Α’ ή άδεια απεριορίστων kw τελευταίου τύπου ή άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κάτω των 125cc ή άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘: (χρονικό διάστημα 8 Μήνες) Α.- 2 ¿ÙÔÌ· πλήρους απασχόλησης ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ·. Ειδικά-Τυπικά προσόντα: Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 1. - Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή - Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (TEE) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος Τίτλος: * Ενιαίου Λυκείου ή * Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραμματέων ή β) Οικονομίας ή γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) επεξεργασία κειμένων, ιι) υπολογιστικά φύλλα και ιιι) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με το ανωτέρω προσόν (γνώση χειρισμού Η/Υ), γίνονται δεκτοί υποψήφιοι και χωρίς αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από Δημόσια Αρχή εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών και συγκεκριμένα ·fi 9.11.2009 ¤ˆ˜ Î·È 18.11.2009 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ÒÚ˜ ·fi 08.00’-14.00 στις κάτωθι Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛ.ΤΑ.: 1. Μονάδα Διανομής Βόλου (Νοταρά & Χατζημιχάλη), 370 00 ΒΟΛΟΣ, τηλ.: 24210 62800 για τις θέσεις Διανομέων του Βόλου. 2. Μονάδα Διανομής Λάρισας, (3ο χιλ. Λάρισας - Θεσ/νικης ), 400 00 ΛΑΡΙΣΑ, τηλ.: 2410 236992 για τις θέσεις Διανομέων και Εσωτερικής Εκμετάλλευσης της Λάρισας. Οι αναλυτικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται στη σχετική ανακοίνωση η οποία υπάρχει αναρτημένη στους Δήμους Βόλου και Λάρισας όπως επίσης και σε όλα τα ΚΕΠ των πόλεων αυτών καθώς και των ευρύτερων περιοχών τους. √ ¢π∂À£À¡Δ∏™ Δ∏™ ¶∂ƒπº. ¢/¡™∏™ ∂¶π™Δ√§π∫√À Δ∞Ã/ª∂π√À μ√ƒ∂π√À ∂§§∞¢√™ ∞¡∞°¡ø™Δ∏™ Δ∞√À∫Δ™∏™

Ο Πρόεδρος: Καθηγητής Η. Ν. Τζιαβός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Η Γ.Σ. του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της αριθμ. 2/13.10.2009 αποφάσισε ομόφωνα να προσλάβει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 επιστήμονες βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Χειμερινού εξαμήνου 1. Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη 2. Οδοποιία ΙΙ Θερινού εξαμήνου 1. Γεωπληροφορική ΙΙ 2. Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Αστική Ανάλυση. 3. Τεχνική Υδρολογία. Οι υποψήφιοι για τη διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων θα πρέπει να είναι Μηχανικοί επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα, υπόμνημα επιστημονικών εργασιών, επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και ένα τουλάχιστον αντίγραφο των επιστημονικών εργασιών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (πληροφορίες κ.κ. Α. Γουλίδου, τηλ. 996112 και Β. Παπαγεωργίου, τηλ. 995402) έως και την Τρίτη 10.11.2009. Ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Γραμματείας Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Η. ΤΖΙΑΒΟΣ Καθηγητής ΑΠΘ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢/¡™∏ ™À§§√°π∫ø¡ √ƒ°∞¡ø¡ Δª∏ª∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ™Àªμ√À§π√À www.magnesia.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αρ. 2161/8-10-2009 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της μονάδας κατασκευής μηχανημάτων κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων της εταιρείας “ΘΩΜΑΣ ΑΚΡΙΒΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας (Λαρίσης 215, Τ.Κ. 383 34, τηλ. 24210 92629 και fax 24210 92625). Η Γενική Γραμματέας Γεωργία Βαλατσού

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘

TËÏ. 800 - 11 - 35000


39

™∞μμ∞Δ√ 7 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡

¶Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ GR-38001 - μfiÏÔ˜ ¶ÏËÚ.: ºÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ΔËϤʈÓÔ: 2421 0 92103 - FAX: 2421 0 92107 Email: k.fotou@volos-city.gr - www.volos.gr ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ 21512 μfiÏÔ˜ 6-11-2009

¢π∂À£À¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ¢∏ª√™ μ√§√À √ƒ£∏ ∂¶∞¡∞§∏æ∏ Δ∏™ ¶∂ƒπ§∏æ∏™ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ∞¡√π∫Δ√À ¢π∂£¡√À™ ¢π∞°ø¡π™ª√À √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· & ÒÚ· 12 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 13.00 Ì.Ì. ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ - ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ∞¡√π∫Δ√™ ¢π∂£¡∏™ ¢π∞°ø¡π™ª√™ GR - μfiÏÔ˜: ¶ÂÚ›ÏË„Ë - ÚÔ΋ڢ͢ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·Ó¿ıÂÛ˘ - ηٷ·ڈÛ˘ ÙËÓ Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· “ΔÚÈÒÓ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ” ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Των άρθρων 193 ·Ú. 1 Î’ 3 Î·È 209 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 3463/06 “∫Ò‰Èη˜ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوӔ . 1.2 Του άρθρου 1 ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¡. 2286/95 “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” . 1.3 Της υπ’ αριθμ. 11389/93 Απόφασης Υπ. Εσωτερικών “Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών Ο. Τ. Α. 1.4 . Δ˘ √‰ËÁ›·˜ 2004/18/∂∫ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005,για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων). 1. 5. ΔÔ˘ ¶.¢.60/2007 ( Άρθρα 29-32), Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 και του κανονισμού (ΕΚ) 1422/2007. 1.6 Του ¡. 2522/97 “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών” σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του άρθρου 8 παρ. 6 N.2741/1999 1.7 Του Π.Δ. 166/2003 “¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰ËÁ›· 2000/35/∂∂” , για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 1.8 Του ¡. 3310/05 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” , όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 “τροποποίηση του Ν. 3310/05” . 1.9 Την Ô‰ËÁ›· 93/36/∂√∫, περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/52/ΕΚ 1.10 ΔÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ·Ú. 6 Ó.2741/1999. 1.11 ¡. 2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις” . 1.12 Την υπ’ αριθ. Πρ. 17544/ 7- 9- 2009 έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος έτους 2009. 1.13. Την προβλεπόμενη πίστωση του Κ. Α 20-7131.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009. 1.14. Του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 3614/2007 1.15. Την υπ’ ·ÚÈı.¶1 /2861/2009 Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης με την οποία τέθηκε σε εφαρμογή το Ε. Π. Π. έτους 2009. 1.16. Την υπ’ αριθμ. 394/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τριών μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης καθαριότητας. 1.17. Την υπ’ αριθμ. 621/2009 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής περί κατάρτισης όρων της διακήρυξης της μελέτης & των τεχνικών προδιαγραφών. 2. ¡ÔÌÔıÂÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·Ó¿ıÂÛ˘: Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών: Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2286/95 “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” . Της υπ’ αριθμ. 11389/93 “Απόφασης Υπ. Εσωτερικών “Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών Ο.Τ.Α.” Του Π.Δ. 60/07 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 και όλη η σχετική νομοθεσία που αναφέρεται στην παρ. 1 της παρούσης περίληψης και της διακήρυξης και όλης της νομοθεσίας που αναφέρεται στην παρ. 1 της παρούσης περίληψης. ŸÙ·Ó Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ¤¯ÂÈ ·Û¿ÊÂÈ· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Ë √‰ËÁ›· 2004/18/∂∫ Î·È ÙÔ ¶.¢. 60/07 Î·È Ô ∂∫¶√Δ∞ ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ √‰ËÁ›· 2004/18/∂∫. - Σε ό,τι η διακήρυξη δεν αναφέρεται ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Π.Δ. 60/07 και του ΕΚΠΟΤΑ, ως ανωτέρω, εφόσον συμβιβάζονται με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. - Επίσης ισχύουν τα άρθρα 12, 43 και 49 της Συνθήκης της Ευρ. Ένωσης που αφορούν δυσμενείς διακρίσεις, όπως και κάθε διάκριση σύμφωνα με τη συνθήκη ΕΚ και το άρθρο 3 του Π.Δ. 60/07. ¶ƒ√∫∏ƒÀ™™∂π ∞¡√π∫Δ√ ¢π∂£¡∏ ¢π∞°ø¡π™ª√ °π∞ Δ∏¡ ¶ƒ√ª∏£∂π∞ ΔÚÈÒÓ (3) ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ ·˘ÙÔΛÓËÙˆÓ Ù‡Ô˘ Ú¤Û·˜, χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βόλου - Διεύθυνση Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, 38 001, Βόλος Τηλέφωνα: 2421092103, 2421350103 , FAX: 24210 92107 E-mail: k.fotou@www.volos.gr Κατηγορία Υπηρεσιών: Ταξινόμηση κατά CPV: 34144512. Περιγραφή της προμήθειας: ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· “ΔÚÈÒÓ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ” , ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ¢È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÂϤÁË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË: ∏ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰ÈÂıÓÔ‡˜

‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙËÓ Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÙËÓ ÌÂϤÙË, Î·È ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·. ΔfiÔ˜ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘: Στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας, ή στο χώρο του Αμαξοστασίου της Χατζηπέτρου - Νικολαΐδη, ή όπου υποδειχθεί από την υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Κωδικός NUTS GR143 . Χρόνος παράδοσης: √ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ˙ËÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂȉÒÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ‰¤Î· (10) ̤Ú˜. Προσφορές με χρόνο παράδοσης πέραν του αναφερομένου απορρίπτονται. Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα ως άρθρα 27 και 33 του Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α. Μετά από 15 ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (357.000,00 ¢ÚÒ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 19%. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜: ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‹ ·ÓÙÈÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ˆ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜. ªÂÚÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹: Δεν γίνονται προσφορές που αφορούν σε μέρος των ζητούμενων υλικών. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘: ¢¤Î· Ë̤Ú˜ (10) ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ . ¶·ÚÔ¯‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È: Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ήτοι ÔÛfi (17.850,00 ¢ÚÒ) (¢∂∫∞∂¶Δ∞ Ãπ§π∞¢ø¡ √∫Δ∞∫√™πø¡ ¶∂¡∏¡Δ∞ ∂Àƒø) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ¿ÚıÚÔ 26 ·Ú. 1 ÂÚ›ÙˆÛË · ÙÔ˘ ∂. ∫. ¶. √. Δ. ∞ Ì ¯ÚfiÓÔ. √È ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ¯ÚfiÓÔ ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· (90) ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ, ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς τον Δήμο Βόλου η οποία θα αντικατασταθεί από την εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας του είδους του προσφερόμενου εξοπλισμού χωρίς το Φ.Π.Α., παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή, η οποία πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες μεγαλύτερο από το συμβατικό χρόνο παράδοσης. ÃÚfiÓÔ˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ηϋ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, θα είναι εμπράγματος, με εγγυητική επιστολή (εγγύηση καλής λειτουργίας) και αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα καλύπτει ποσό 0,5 % της συμβατικής αξίας του προμηθευόμενου είδους χωρίς το Φ.Π.Α και θα ισχύει έως την επιστροφή της στην εκδούσα τράπεζα, δηλαδή θα έχει διάρκεια αορίστου χρόνου. Η επιστροφή της θα γίνει με το πέρας του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας που έχει προσφέρει ο προμηθευτής. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν και θα γίνονται δεκτοί και θα υποχρεούνται να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά οι προμηθευτές εφόσον υποβάλλουν δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο της αναλυτικής προκήρυξης (º∞∫∂§√™ ∂•øΔ∂ƒπ∫√™) αναφερόμενα δικαιολογητικά α) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές , β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, γ) Συνεταιρισμοί, δ) Ενώσεις προμηθευτών (Οικονομικών φορέων) που υποβάλλουν κοινή προσφορά , ε) Κοινοπραξίες χωρίς να έχουν συγκεκριμένη μορφή. ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ó¿ıÂÛ˘: Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. ¢È¿ıÂÛË ÙˆÓ ¤ÁÁÚ·ÊˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης & μελέτης της προμήθειας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βόλου: ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ΔÌ‹Ì· ÚÔÌËıÂÈÒÓ : ¶Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, GR38 001, Βόλος & ηλεκτρονικά όλο το τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών - μελέτης από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Βόλου WWW.VOLOS.GR ΔËϤʈӷ: 24210 -92103 2421350103 , FAX: 24210 -92107 email k.fotou@volos-city.gr. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ºÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·. Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα - τρόπος απόκτησης: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 11-12-2009 & ΏΡΑ 13.00 Ì.Ì., Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού: 14/12/2009 Î·È ÒÚ· 12:00 .Ì. Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· - (13.00 Ì.Ì. §∏•∏ ∞¶√¢√Ã∏™ ¶ƒ√™º√ƒø¡). ÃÚfiÓÔ˜ Î·È ÙfiÔ˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜: 14/12 /2009, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 12:00 .Ì. ¤ˆ˜ 13:00 Ì.Ì. Τόπος: Δημοτικό κατάστημα Δήμου Βόλου - Πλατεία Ρήγα Φεραίου, GR-38 001, Βόλος - 1oς όροφος Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: ∂ÏÏËÓÈο. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Περίοδος σε μήνες: 4 (από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού). ŸÙ·Ó Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ¤¯ÂÈ ·Û¿ÊÂÈ· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Ë √‰ËÁ›· 2004/18/∂∫ Î·È ÙÔ ¶.¢. 60/07 Î·È Ô ∂∫¶√Δ∞ ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ √‰ËÁ›· 2004/18/∂∫ - Σε ό,τι η διακήρυξη δεν αναφέρεται ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Π.Δ. 60/07 και του ΕΚΠΟΤΑ, ως ανωτέρω, εφόσον συμβιβάζονται με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. - Επίσης ισχύουν τα άρθρα 12, 43 και 49 της Συνθήκης της Ευρ. Ένωσης που αφορούν δυσμενείς διακρίσεις, όπως και κάθε διάκριση σύμφωνα με τη συνθήκη Ε.Κ. και το άρθρο 3 του Π.Δ. 60/07. Ημερομηνία αποστολής της ÔÚı‹˜ Â·Ó¿Ï˄˘ ÂÚ›Ï˄˘ της προκήρυξης για δημοσίευση: ∏ ÔÚı‹ Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜: 1. ∏ÌÂÚ‹ÛȘ £ÂÛÛ·Ï›· & Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ ÛÙȘ 7-11-2009 ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË & ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›· “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” ÛÙȘ 9-11-2009. 2. √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ “∏¯Ò ÙˆÓ ¢ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ” & ¢ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ & ¶ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË 7/11/09. 3. ™ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙËÓ 13Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009, ˆ˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 Î·È 10 ÙÔ˘ ∂.∫.¶.√.Δ.∞. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8 ·Ú. 6 ÙÔ˘ ¡. 2741/99. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ: 3/11/09. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÔÚı‹˜ Â·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ë 13Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹. Λοιπές πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βόλου, στα τηλέφωνα 2421092103 2421350103 & στο Fax: 24210 92107, Υπόψη: κ. Φώτου Κωνσταντία, www.volos.gr. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές αποκλειστικά των ζητούμενων ειδών. μfiÏÔ˜, 6 /11/2009 √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘

¢∏ª√™ ¡∂∞™ πø¡π∞™ ¢/¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ Δª∏ª∞ ¶√§∂√¢√ªπ∫√À ™Ã∂¢π∞™ª√À Αρμόδιος: Ν. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προτείνεται η μερική ανάκληση και επανασύνταξη της 5/06 Πράξης Εφαρμογής στις ιδιοκτησίες με κ.α. 022107 και 022108 στο Ο.Τ. 760 στη συνοικία “έναντι ΒΙΟΣΚΥΡ” του Δήμου Ν. Ιωνίας για να διορθωθούν τα μεταξύ νέα τους όρια. Παρακαλούμε να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (Νικομηδείας 2), για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης διόρθωσης των κτηματολογικών πινάκων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢/¡™∏ ™À§§√°π∫ø¡ √ƒ°∞¡ø¡ Δª∏ª∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ™Àªμ√À§π√À www.magnesia.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με τις αρ. 1348/22-10-2009, 2687/19-10-2009, 2651/22-10-2009, 1963/22-10-2009, 2859/9-9-2009, 141/9-9-2009, 2567/8-10-2009 και 1360/16-9-2009 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας ανανεώθηκαν αντίστοιχα οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των παρακάτω δραστηριοτήτων: 1. Εργαστήριο παρασκευής ζύμης και έτοιμης πίτσας της εταιρείας ΕΛΕΤ ΕΠΕ, επί της οδού Σάμου 33 Δήμου Νέας Ιωνίας. 2. Συνεργείο επισκευής μηχανικών μερών αυτοκινήτων του Κων/νου Καπανιάρη, επί της οδού Βαλτετσίου 15, στη Νεάπολη Βόλου. 3. Πρατήριο υγρών καυσίμων του Ιωάννη Διοματάρη, επί της οδού Σκοπέλου - Γλώσσας Δήμου Σκοπέλου. 4. Συνεργείο ηλεκτρολογικών - μηχανικών μερών οχημάτων του Αθανασίου Κοντοβά, επί της οδού Πατριάρχου Βασιλείου Νέας Αγχιάλου. 5. Πρατήριο υγρών καυσίμων της Ευθυμίας Τσακιροπούλου, στη Χλόη Δήμου Φερών. 6. Συνεργείο επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Κων/νου Καραγιάννη, επί της οδού Ελευθ. Βενιζέλου 76 στη Νέα Ιωνία. 7. Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου της Παναγιώτης και Ευάγγελος Κόπανος Ο.Ε. επί της οδού Λαρίσης 202 στο Βόλο. 8. Εργαστήριο σιδηροκατασκευών του Ιωάννη Κωνσταντινίδη, στη θέση “Μιτζάκι” του Δ.Δ. Λαύκου Δήμου Σηπιάδος. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας (Λαρίσης 215, Τ.Κ. 38334, τηλ.: 24210-92637 και fax: 24210-92625). Η Γενική Γραμματέας Γεωργία Βαλατσού

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 9 ¡√∂ªμƒπ√À 2009 1. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 13.00 ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ) 2. ΑΠΟ ΩΡΑ 13.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ: Μ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔƒπΔ∏ 10 ¡√∂ªμƒπ√À 2009 1. ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00 - 13.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΚΑΡΑΓΑΤΣ Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏


40

™∞μμ∞Δ√ 7 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας υιού, αδελφού, εγγονού, ανιψιού και εξαδέλφου

πø∞¡¡∏ Δ™π¡Δ∑π§ø¡∏ τελούμε σήμερα Σάββατο 7 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Νοεμβρίου 2009 Οι γονείς: Γεώργιος - Ασημίνα Τσιντζιλώνη Τα αδέλφια: Κώστας και Βασιλική, Βασίλειος και Κασιανή, Απόστολος και Γαρυφαλιά Η γιαγιά: Αναστασία χα Ιωάν. Μαργαρίτη Οι θείοι Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τελούμε αύριο 8 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγναντερής Λαρίσης, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας γιου, αδελφού, εγγονού, ανιψιού και εξαδέλφου

°∂øƒ°π√À ª¶∞ƒ∞∫√À

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του, να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Αγναντερή Λαρίσης 7 Νοεμβρίου 2009 Οι γονείς: Απόστολος Μπαράκος και Μαρία Σπανού Η αδελφή: Βικτώρια Ο παππούς και η γιαγιά Οι θείοι Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ª∞§∞ªø™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À - ºø∫π¢√À

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

™∂μ∞™Δ∏™ ∞¡¢ƒ∂√À

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Τα παιδιά: Γεώργιος, Ευσταθία Τα εγγόνια: Γεώργιος, Κωνσταντίνος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Διμήνι 7 Νοεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Αργυρώ - Γεώργιος Μαυροφώτης Τα εγγόνια: Φώτης, Τένια Τα αδέλφια: Ιωάννης Παπακωνσταντίνου, Αλκιβιάδης Βασδέκης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Ο Χάρης” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Μετά το πέρασμα ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞™ ∫√Δ™π§π√À

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι την γνώρισαν και την αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Αλέξανδρος Τα παιδιά: Απόστολος - Νίκη Κοτσίλιου, Ευάγγελος - Αποστολία Κοτσίλιου Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Ακρογιάλι” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¡π∫√§∞√À πø∞¡. Δ∑øƒΔ∑∏ τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Κ. Γατζέας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Προσκαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του, όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Κ. Γατζέα 7 Νοεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Αλκμήνη Τα παιδιά: Ιωάννης - Παρασκευή Τζώρτζη, Δημήτριος Τζώρτζης, Συραΐνα - Αλέξανδρος Σπυρόπουλος Τα αδέλφια: Μαρία Δημ. Βογιατζή, Μαρία Μέλλου Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Πέτρινο” Κ. Γατζέας.

¡π∫√§∞√À ƒπ∑∞∫∏

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου

∞À°√À™Δ√À §√´ΔÃ√§¡Δ

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Ν. Κοιμητηρίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Έλλη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Καλλιόπη Τα παιδιά: Ευαγγελία Ριζάκη-Ιωάννης Ιορδανίδης Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

¡π∫√§∞√À £∂√¢øƒ√À

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

∞ƒ°Àƒπ√À ƒ∏°∞

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου-Ιωλκού μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Νοεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Ελένη Ο υιός: Αντώνης Τα αδέλφια: Δημήτριος & Βαρβάρα Ρήγα, Ελένη χα Ι. Ρήγα, Μαρία χα Νικ. Ρήγα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∂§∂¡∏™ πø∞¡. §π∞¶¶∏

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νηλείας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άγιος Γεώργιος Νηλείας 7 Νοεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Δημήτριος - Πόπη Λιάππη, Μαρία - Βασίλειος Χατζόπουλος Ο εγγονός: Απόστολος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, αδελφού και θείου

∞¡Δø¡π√À ∞¶. ¶ƒø´∞

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ.

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα 40ήμερο μνημόσυνο, μετά τη Θεία Λειτουργία. Προσκαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Νοεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Ζωή Τα τέκνα: Αφροδίτη-Ιωάννης Σκαφίδας, Θεόδωρος-Αναστασία Θεοδώρου Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À §∞°∫√Àμ∞ƒ¢√À

ΣΥΝ/ΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του, όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Νοεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Γαρυφαλλιά Τα παιδιά: Νικόλαος, Γεώργιος Τα αδέλφια: Νικόλαος - Ελένη Φραγγιά, Μαρία Γερ. Δελιδάκη, Εμμανουήλ - Αγγελική Λαγκουβάρδου, Εμμανουήλ - Ευριδίκη Δασκαλάκη, Βαρβάρα Κων. Μητσοπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης του Ιερού Ναού.

Τελούμε αύριο 8 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας κόρης, συζύγου, μητέρας και θείας

£∂√¢øƒ∞™ ªπÃ∞∏§π¢√À

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Νοεμβρίου 2009 Οι γονείς: Κωνσταντίνος - Δέσποινα Ο σύζυγος: Δημήτριος Η κόρη: Δέσποινα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

§∞ª¶ƒ√À πø∞¡. ∫√§√μ√À τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου-Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Νοεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Γεωργία Κολοβού Τα παιδιά: Ιωάννης & Βασιλική Κολοβού Τα αδέλφια: Ευρυπίδης & Ολυμπία Κολοβού, Θωμάς & Λουλούδω Φιτσιλή, Αναστασία Κολοβού Οι εγγονές: Γεωργία Κολοβού, Λαμπρινή Κολοβού Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην Κατακόμβη του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∫∂ƒ∞™π∞™ °√À§πøΔ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 7 Νοεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Γεώργιος - Ντάνυ Γουλιώτου, Έφη - Χρήστος Λιάκος Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Διατηρητέο” .


41

™∞μμ∞Δ√ 7 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∫∂¡Δƒ√À ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ¶∞π¢π√À ¢∏ª√À μ√§√À æ∏ºπ™ª∞ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα την 5η Νοεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., σε πλήρη απαρτία, κατά την οποία ο πρόεδρος με βαθύτατη λύπη ανήγγειλε στο Σώμα το θάνατο της Κατερίνας Βλαχοσωτήρου, η οποία διετέλεσε υπάλληλος του Οργανισμού επί σειρά ετών και πρότεινε να αποδοθούν στην μεταστάσα οι δέουσες τιμές. Και έχοντας υπόψη: 1) το άρθρο 64 του Ν. 3584/07 β) την Κ.Υ.Α. 2/512/0022/06, ΦΕΚ β 146/8-2-2006 γ) το άρθρο 103 του Ν. 3463/06 να καλυφθούν τα έξοδα κηδείας Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της. 2. Να παρακολουθήσει την κηδεία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του. 3. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Σώματος στην οικογένειά της. 4. Αντίγραφο του παρόντος να επιδοθεί στην οικογένειά της. 5. Να καλυφθούν τα έξοδα κηδείας. 6. Να δημοσιευτεί το παρόν στον τοπικό Τύπο. Το ψήφισμα αυτό πήρε τον αριθμό 39/09. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος: 5/11/2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§∏ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°. ¡∂∫Δ∞ƒπ√À ¡. πø¡π∞™ £ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫∏ ¶∞¡∏°Àƒπ™

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα και παππού

¡π∫√§∞√À ¶. √π∫√¡√ª√À

ΕΠΙΤΙΜΟ ΛΥΚΕΙΑΡΧΗ τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας-Νοσοκομείο Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Νοεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Μαίρη Τα παιδιά: Πόλυ & Ιπποκράτης Σταματάκης Τα εγγόνια: Νικόλαος, Ιάσων, Ορφέας Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο σπίτι Ι. Τζάνου αρ. 29.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

“¶¿ÓÙ˜ ÔÈ ı¤ÏÔÓÙ˜ ¢Û‚Ҙ ˙ËÓ ÂÓ ÃÚÈÛÙÒ πËÛÔ‡ ‰Èˆ¯ı‹ÛÔÓÙ·È” (μ’ ΔÈÌfiı. Á’ 12).

Απόγευμα Κυριακής 8 Νοεμβρίου: Μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετά αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη π. Αθανάσιο Κολλά. Στις 20.30 ολονύκτια αγρυπνία κατά το αγιορείτικο τυπικό μέχρι τις 6.30 το πρωί. Την κυριώνυμη ημέρα Δευτέρα 9 Νοεμβρίου: Όρθρος και Θ. Λειτουργία όπου θα λειτουργήσει ο Ιεροκήρυκας Αρχιμανδρίτης π. Επιφάνειος Οικονόμου. Το απόγευμα της Δευτέρας: Εσπερινός - Παράκληση και προσκύνηση μικρού τεμαχίου Αγίου Λειψάνου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να τιμήσουν τον Άγιο με τη συμμετοχή τους στις ιερές ακολουθίες. Η εξυπηρέτηση των πιστών θα πραγματοποιείται με το αστικό λεωφορείο της γραμμής Νο 2. Οι ιερείς Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ο Χριστιανός ακολουθεί πάντοτε τον δρόμον της αληθείας, της τιμιότητος, της δικαιοσύνης και της αγάπης. Εν τούτοις η κακία του κόσμου είναι φυσικόν να λάβη στάσιν εχθρικήν εναντίον του. Άνθρωποι, που έχουν αντίθετον ιδεολογίαν, ή ελέγχονται από την συνείδησίν των διά τα έργα των τα αμαρτωλά και δι’ αυτό ενοχλούνται να βλέπουν ανθρώπους της αρετής, είναι φυσικόν να μη ανέχωνται τους ευσεβείς, αλλά και να σηκώνουν διωγμόν εναντίον των. Και αρχίζει ο διωγμός από την οικογένειαν, όπου ένα μέλος πιέζεται και περιφρονείται από τα άλλα, μόνον και μόνον διότι ακολουθεί ζωήν χριστιανικήν. Και ο διωγμός συνεχίζεται εις την κοινωνίαν με ειρωνείας, με ύβρεις, ακόμη και βίαια μέτρα. Αυτά λοιπόν όλα θα τα έχουν υπ’ όψιν όσοι θέλουν να ζουν με ευσέβειαν και με πίστιν εις τον Χριστόν, διά να βαδίζουν τον δρόμον των με ανδρείαν και σταθερότητα, έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα, παρά να προδώσουν τας πεποιθήσεις των.

KH¢EIE™ ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢/¡™∏ ™À§§√°π∫ø¡ √ƒ°∞¡ø¡ Δª∏ª∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ™Àªμ√À§π√À www.magnesia.gr

Με την αρ. 1337/22-10-2009 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενης μονάδας εμπορίας - επεξεργασίας ξύλου με την επωνυμία ΔΑΡΜΑΚ Α.Ε., στο Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου Δήμου Φερών. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας (Λαρίσης 215, Τ.Κ. 383 34, τηλ. 24210 92629 και fax 24210 92625). Η Γενική Γραμματέας Γεωργία Βαλατσού

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

¡π∫√§∞√À §π∞¶∏

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου (Βλαχάβα-Πολυλά) μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Νοεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Σοφία Τα παιδιά: Κωνσταντίνος, Δέσποινα-Παναγιώτης Πετρίδης, Απόστολος, Ελένη Ο εγγονός: Κωνσταντίνος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∂§∂¡∏™ ¡. ∫∞ƒ∞º§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Κάτω Γατζέας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Κάτω Γατζέα 7 Νοεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Ευριδίκη-Ιωάννης Μέκκας, Δήμητρα χα Κ. Κάραφλου, Γεώργιος-Νανά Κάραφλου Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα Καμάρες.

Το λατρευτό μας πατέρα, παππού και θείο

¢∏ª∏Δƒπ√ ¢π¢∞™∫∞§√À

Ετών 83 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 7 Νοεμβρίου και ώρα 12η μεσημβρινή στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ανηλίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Τα παιδιά: Σταματία-Σταμάτιος Τριανταφύλλου, Αικατερίνη-Βασίλειος Φατσής Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά και θεία

Ãπ™Δπ¡∞ ∫∞Δ™∞º∞¢√À

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ °∂¡¡∏™∂ø™ £∂√Δ√∫√À ºÀΔ√∫√À ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους ότι την 8-15-22 ημέραν Κυριακήν και ώραν 11-12 π.μ. εκτίθεται σε φανερά δημοπρασία ενοικιάσεως το ευρισκόμενον κατάστημα του Ι. Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Φυτόκου στην πλατεία του οικισμού. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Γραφείο του Ι. Ναού. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 24210-66229. Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον

Ετών 86 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 7 Νοεμβρίου και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2.30 Μ.Μ. Βόλος 7 Νοεμβρίου 2009 Ο σύζυγος: Γρηγόριος Ολύμπιος Τα παιδιά: Παναγιώτης-Σούζη Ποντίκα, Δημήτριος-Αικατερίνη Ποντίκα, Αθανάσιος Κουτούδης Τα ανίψια Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο VOLOS PALACE.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∞¡∞™Δ∞™π∞™ ∫√À∫§∞∫∏

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν σε αυτό. Ο σύζυγος: Κων/νος Κουκλάκης Τα παιδιά: Σταύρος-Κων/ντία Κουκλάκη, Σάββας-Χαρίκλεια Κουκλάκη Τα αδέλφια: Ιωάννης-Βασιλική Γκαραγκούνη Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

7

ΔˆÓ ÂÓ ªÂÏÈÙÈÓ‹ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ∞ıËÓÔ‰ÒÚÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜

Πρόγραμμα ιεράς πανηγύρεως Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνίας Βόλου, δίπλα στη Β’ Εφορία στον Ξηρόκαμπο Ν. Ιωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

MNHMO™YNA

¡√∂ªμƒπ√™

∂À∞°°∂§√ Δ™∞°∞¡√

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∞£∞¡∞™π∞ ∞∫ƒπμ√À™∏

Πλήρης ημερών που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και ώρα 4 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Μυτιλήνης 22 στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας ευχαριστούμε θερμά. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλο το Ιατρικό - Νοσηλευτικό και Διοικητικό προσωπικό της Κλινικής Ελπίς για την άψογη συμπεριφορά και ιατρική φροντίδα κατά το χρόνο της νοσηλείας της. Τα παιδιά: Γεώργιος Ακριβούσης, Κώστας - Άντζελα Ακριβούση, Αγγελική χα Δ. Κοντζαμάνη, Χρυσούλα - Λευτέρης Παυλίδης Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Ετών 92 κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 7 Νοεμβρίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας Θέτιδος 1 - Γ. Καρτάλη, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 7 Νοεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Αμαλία Τα παιδιά: Βασίλης - Βασιλική, Ειρήνη - Χρήστος Τα εγγόνια: Δημήτρης, Αμαλία, Αμαλία Τα αδέλφια: Ελένη Καουνά, Όλγα χα Φ. Τσαγανού, Νώντας Παϊζάνος, Γεωργία χα Στεφ. Τσαγανού Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Το λατρευτό μας πατέρα, παππού και θείο

§∞∑∞ƒ√ π∞∫øμ√°§√À

Ετών 92 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 7 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Νέα Ιωνία 7 Νοεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Αθανάσιος - Τερέσα Ιακώβογλου, Κων/νος - Μπάρμπαρα Ιακώβογλου, Άννα - Ηλίας Κίσσας Τα εγγόνια: Ηλίας, Γιώργος, Σοφία, Χρήστος, Αννέτα, Βασιλική Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.


42

™∞μμ∞Δ√ 7 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

√È ÂȉÈÎÔ› ·ÚÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì “ÂÓ¤‰Ú·” Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÈ Ë ÓfiÛÔ˜

∂Ӊ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ÏfiÁˆ ÁÚ›˘ ∫π∂μ√, 6.

N¤· ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›· Ì ¤Ó· ÓÂÎÚfi ¤ÓÙ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÛÙȘ ∏¶∞ √ƒ§∞¡Δ√, 6.

ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¤ÓÙ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û Â›ıÂÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ۠ÎÙ›ÚÈÔ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ √ÚÏ¿ÓÙÔ Ù˘ ºÏfiÚÈÓÙ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·). ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÔÈο ̤۷, ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó “Â·ÓÂÈÏËÌ̤ÓÔÈ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ›” , ÂÓÒ ÙÔ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÎΤӈÛË ÙÔ˘ οı ÔÚfiÊÔ˘ ͯˆÚÈÛÙ¿. À‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ 40¯ÚÔÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ̤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË, Ô ¿Ó‰Ú·˜ ‰È¤Ê˘ÁÂ, ÂÓÒ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ›¯Â ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Ù· ªª∂ ÌÂÙ¤‰È‰·Ó ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. ¶ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ¿Ó‰Ú·˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÌÏËÚˆı› Ô‡Ù ¤Ó· 24ˆÚÔ ·fi ÙËÓ ÔχÓÂÎÚË Â›ıÂÛË Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚¿ÛË.

AΠOΣΠAΣMA KATAΣXETHPIAΣ EKΘEΣHΣ AKINHTHΣ ΠEPIOYΣIAΣ H Δικαστική Eπιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ (25η) του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 2009, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στο ΒΟΛΟ, στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται εντός του Δικαστικού Μεγάρου του Πρωτοδικείου Βόλου στη διασταύρωση των οδών Ανθ. Γαζή - Ελ. Βενιζέλου - Γ. Καρτάλη στο Βόλο, ενώπιον του συμβολαιογράφου Βόλου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, κατοικοεδρεύοντος στο Βόλο, οδός Ανθ. Γαζή αριθμ. 159 ή του νόμιμου αναπληρωτή του σε περίπτωση κωλύματος αυτού, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΑΚΗ, η παρακάτω ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΦΙΔΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατοίκου Βόλου, οδός Ιωλκού αρ. 397, ήτοι εκπλειστηριάζεται: μία διώροφη με υπόγειο οικοδομή, αυτοτελούς και διακεκριμένης ιδιοκτησίας, κτισμένη επί τμήματος του όλου οικοπέδου, εμβαδού (του τμήματος τούτου) (713 τ.μ.), μετά των εις την οικοδομή ταύτη αντιστοιχούντων και ανηκόντων 50/100 εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (1.495 τ.μ.), κειμένου στη συνοικία Αγίου Ιωάννου Προδρόμου του Δήμου Ιωλκού και επί της Εθνικής οδού Βόλου - Ζαγοράς, συνορευομένου γύρωθεν με ιδιοκτησίες κληρονόμων Αργυρίου Βαραλή, Κ. Βλαχοδήμου, Ι. Φράγκου, με κοινοτική οδό, με Εθνική οδό Βόλου - Πορταριάς- Ζαγοράς. Η οικοδομή αυτή, της οποίας το υπόγειο αποτελείται εξ’ ενός αποθηκευτικού χώρου, το ισόγειο αποτελείται εκ τεσσάρων (4) κυρίων δωματίων, χωλ και κουζίνας και ο όροφος αποτελείται εκ τριών (3) κυρίων δωματίων, χωλ και λουτροαποχωρητηρίου και του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσεως, νομής και κατοχής του ως άνω περιγραφέντος τμήματος του όλου οικοπέδου. Η διώροφη με υπόγειο οικοδομή

√È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÁÈ· ÙȘ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·‚ÏËıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔ ª¿ÈÔ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Í·ÊÓÈÎÔ‡ ÍÂÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË ¯ÒÚ·. √È ÂȉÈÎÔ› ·ÚÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì “ÂÓ¤‰Ú·” Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÈ Ë ÓfiÛÔ˜. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ μ›ÎÙÔÚ °ÈÔ‡ÛÙÛÂÓÎÔ ÂͤÊÚ·Û ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÏËÊı›, fiˆ˜ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û˘Ó·ıÚÔ›ÛˆÓ-ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆÓ- ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ‰›Î·ÈË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ “Â¿Ó ÎËÚ˘¯ı› ηٿÛÙ·ÛË ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢, ÙfiÙ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‚ÏËıÔ‡Ó” ‰‹ÏˆÛÂ Ô π¯fiÚ ¶Ôfi‚, ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì›· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ı· ‹Ù·Ó Ë 30‹ ª·˝Ô˘. √ μ›ÎÙÔÚ °ÈÔ‡ÛÙÛÂÓÎÔ Î·ÙËÁÔÚ› ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÔ‡ÏÈ· ΔÈÌÔÛ¤ÓÎÔ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤‰Ú·Û ÂÁη›Úˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜. √ √˘ÎÚ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÎÚ›ÓÂÈ ϤÔÓ ··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Î·Ù¿ÛÙ·Û˘ ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢. ∏ √˘ÎÚ·Ó›· ‚ÈÒÓÂÈ Ì›· Í·ÊÓÈ΋ ¤Í·ÚÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ Ô˘ Èı·ÓÒ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ 500.000 Ôϛ٘ ¤-

είναι πλήρως αποπερατωμένη, έχει τις αναλογούσες θύρες και παράθυρα για τον φωτισμό και τον αερισμό της, έχει ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και σύνδεση με τα αντίστοιχα δίκτυα, έχει εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα και υδροχρωματισμούς. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000,00) Ευρώ. Στο ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω σύμφωνα με το με αριθμό 1195/24-02-2009 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακος Βόλου, φαίνονται τα εξής βάρη: 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., για ποσό δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δρχ. ή (58.694,06) ευρώ. 2) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ “ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ” , για τα ποσά 1) εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ και 2) εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (68.750,00) ευρώ. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4631/08-10-09 Β’ επαν/κής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.Βόλος, 06-11-2009 H Δικαστική Eπιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου AΠOΣΠAΣMA KATAΣXETHPIAΣ EKΘEΣHΣ AKINHTHΣ ΠEPIOYΣIAΣ H Δικαστική Eπιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ (25η) του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 2009, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στο ΒΟΛΟ, στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται εντός του Δικαστικού Μεγάρου του Πρωτοδι-

¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÔÍ›· Ïԛ̈ÍË ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ∏1¡1 ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 109. √ ÕÓÁÎÔ˘˜ ¡›ÎÔÏ, Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙË ÁÚ›Ë ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚfiÏË„Ë Î·È ÙÔÓ ŒÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ∞ÛıÂÓÂÈÒÓ (ECDC) ·ÚÔÌÔ›·Û ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Ì “ÂÓ¤‰Ú·” Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÈ Ô Èfi˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘: Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Â›Ó·È ‹È· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Èfi˜ Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù·. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó· Í·ÊÓÈÎfi ͤÛ·ÛÌ· Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Ô˘ ˘ÂÚÊ·Ï·ÁÁ›˙ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ì›·˜ ¯ÒÚ·˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¶Ôψӛ· ÂÈÎÚ·Ù› ·ÎfiÌË Î·¯˘Ô„›· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÔ˘ÛÎ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÂÌ‚fiÏÈ· “Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı›

Ï‹Úˆ˜” . √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ù· ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‹È· Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı›. ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚfiÏË„Ë Î·È ÙÔÓ ŒÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ∞ÛıÂÓÂÈÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ·‰‡Ó·ÌÔ Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ “Ì›Í˘” Ù˘ ·Ó‰ËÌÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÂÔ¯È΋˜ ÁÚ›˘. £ÂˆÚ› fï˜ Èı·Ófi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ¤Í·ÚÛ˘ Ù˘ ÂÔ¯È΋˜ ÁÚ›˘ “ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010 fiÙ·Ó Ù· ·Ó‰ËÌÈο ·̷ٷ ı· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ” .

¶√À: ¶¿Óˆ ·fi 6.000 Ù· ı‡Ì·Ù· √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë (∏1¡1) ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ 6.000, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ (¶√À). √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Â›Ó·È “ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ 6.071” Û 199 ¯ÒÚ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶√À. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 14% ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ Û ̛· ‚‰ÔÌ¿‰·, ‹ “ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ 5.700 ı·Ó¿ÙÔ˘˜” . ™ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÂηÙfiÓ ÂÓÓ¤· ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ı·Ó·Ó ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë (∏1¡1) Î·È ÔÍ˘Ì¤Ó· ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì Ӥ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ۋÌÂÚ· ÙÔ ˘Ô˘Ú-

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA κείου Βόλου στη διασταύρωση των οδών Ανθ. Γαζή - Ελ. Βενιζέλου - Γ. Καρτάλη στο Βόλο, ενώπιον της συμβολαιογράφου Βόλου κ. ΜΑΡΙΑΣ ΓΚΕΣΚΟΥ, κατοικοεδρεύουσας στο Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου αριθ. 120 ή του νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ του Κωνσταντίνου κατοίκου Βόλου, η παρακάτω ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΟΥ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Άνω Λεχωνίων Ν. Μαγνησίας, ήτοι εκπλειστηριάζεται: οικόπεδο, ευρισκόμενο εντός του χωριού Άνω Λεχωνίων, του πρώην Δήμου Νηλείας και τώρα Δήμου Αρτέμιδος, εκτάσεως (67,00 τ.μ.) περίπου, συνορευόμενο με ιδιοκτησίες βορείως με κοινοτικό δρόμο, νοτίως με δημόσιο δρόμο προς Καλά Νερά, ανατολικώς με ιδιοκτησία κληρονόμων Ιωάννου Μακρυκότσανου και δυτικώς με δρόμο. Εντός του παραπάνω οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικοδομή με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιία από πλίνθους. Η διώροφη οικοδομή αποτελείται στο ισόγειο από ένα κατάστημα, εμβαδού (48,00 τ.μ.) περίπου, με μικρή αποθήκη και w.c. και από την είσοδο και το κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον άνω ισόγειο όροφο, ο οποίος αποτελεί μία πλήρη και ανεξάρτητη κατοικία (55,00 τ.μ.) περίπου, που περιλαμβάνει τρία (3) δωμάτια, μικρή κουζίνα και μικρό μπάνιο καθώς και το κλιμακοστάσιο που οδηγεί στη στέγη. Η διώροφη οικοδομή είναι πλήρως αποπερατωμένη, έχει τις αναλογούσες θύρες και παράθυρα για τον φωτισμό και τον αερισμό της, έχει ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και σύνδεση με τα αντίστοιχα δίκτυα, έχει εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα και υδροχρωματισμούς. Γίνεται μνεία ότι ο ισόγειος όροφος - κατάστημα είναι μισθωμένος στον Θεοδόσιο Μιχόπουλο του Αγγέλου και ο ανώγειος όροφος - κατοικία είναι μισθωμένος στον ΙΒΑΝ ΤΟΝΤΟΡΟΦ. Τιμή πρώτης προσφοράς για την

έναρξη του πλειστηριασμού σαράντα χιλιάδες (40.000,00) Ευρώ. Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω δεν έχει βάρη. Ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4635/12-10-2009 Γ’ περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.Βόλος, 06-11-2009 H Δικαστική Eπιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου Απόσπασμα Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βόλου Μαγδαληνής Δ. Τυλιγάδα, κάτοικο Βόλου, οδός Κουταρέλια αρ. 74. Στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Νοεμβρίου του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους, ημέρα Τετάρτη και από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας στο Ειρηνοδικείο Βόλου, παρουσία της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Μαρίας Γκέσκου ή του νομίμου αναπληρωτού της σε κώλυμα αυτής, που έχει ορισθεί για να κάνει τον πλειστηριασμό, πλειστηριάζεται το ακίνητο που κατασχέθηκε με την με αριθμό 59/1210-2009 Κατασχετήρια Έκθεση μου με επίσπευση της εδρεύουσας στο Καλαμάκι Κορινθίας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.” , νόμιμα εκπροσωπούμενης κατά του οφειλέτη Ιωάννη Φιλοσόγλου του Γρηγορίου και της Καλλιόπης, κατοίκου Ν. Ιωνίας Βόλου, οδός Παλληκαρίδη αρ. 18. Ήτοι: Το 50% εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Κάπα ένα (Κ-1) καταστήματος (αρτοποιείο) του ισογείου ορόφου το οποίο εμφαίνεται με τα ίδια στοιχεία στην κάτοψη του ισογείου ορόφου του πολιτικού υπομηχανικού Τάσου

ÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ √˘ÎÚ·ÓÔ› ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙÔÓ Èfi ∏1¡1, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ¶√À. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠ¯ı˜, ·Ó¤ÊÂÚ 95 ÓÂÎÚÔ‡˜. ™˘ÓÔÏÈο ÂÚ›Ô˘ 763.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ÓfiÛËÛ·Ó ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë Î·È ÔÍ˘Ì¤Ó· ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 34.000 ÓÔÛËχıËÎ·Ó Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙÔÓ Δ‡Ô Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, √ϯ¿ÓÙÚ ªÈÏÔ‚fiÏ. “ΔÚÈ¿ÓÙ· ‰˘Ô ÂÚÈÙ·ÙÈο ÁÚ›˘ ∏1¡1 ¤¯Ô˘Ó ÂȂ‚·Èˆı› ÛÙË ¯ÒÚ·, 14 ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ” , ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ. ∞fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶√À, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÁÚ›Ë ∏1¡1. “¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì Ì ÙËÓ ˘Ô„›· fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë (∏1¡1)” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô °Èԇη ¶Ô˘Î›Ï·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Ì·˙› Ì ·ÎfiÌ· ÔÎÙÒ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶√À. ∂ÚˆÙËı›˜, ·Ó Ô ¶√À ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ·ÓÙÈÁÚÈÈο ̤ÙÚ· (ÎÏ›ÛÈÌÔ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û˘Ó·ıÚÔ›ÛˆÓ...) Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ∫›Â‚Ô Â›Ó·È ÈÔ ·˘ÍË̤ӷ ·’ fiÙÈ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË, ·¿ÓÙËÛ ·ÚÓËÙÈο.

Στρατηγόπουλου, οι δε ποσοστιαίες αναλογίες στον πίνακα κατανομής του Πολιτικού Μηχανικού Γρηγ. Ζιώγα που προσαρτώνται στην υπ’ αριθμόν 8200/2002 πράξη του Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Βασίλειου Αγησιλ. Μακρυγιάννη, αποτελείται από πρατήριο άρτου, χώλλ, χώρο κλιβανίσεως και κλιβάνου, αποδυτήριο, πλυντήριο-W.C., αποθήκη αλεύρων και ζυμωτήριο και συνορεύει, Βορειοδυτικά κατά ένα μέρος με την οδό Παλληκαρίδη και κατά ένα μέρος με την κεντρική είσοδο της οικοδομής και την κλίμακα ανόδου προς τους λοιπούς ορόφους, Βορειοανατολικά κατά ένα μέρος με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και κατά ένα μέρος με την κεντρική είσοδο της οικοδομής και την κλίμακα ανόδου προς τους λοιπούς ορόφους, Νοτιοανατολικά κατά ένα μέρος με την κεντρική είσοδο της οικοδομής και την κλίμακα ανόδου προς τους λοιπούς ορόφους και κατά ένα μέρος με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και Νοτιοδυτικά με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Έχει εμβαδόν κυρίας ιδιοκτησίας μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και 50% (113,50), ιδιόκτητο όγκο μέτρα κυβικά τετρακόσια εβδομήντα έξι και 70% (476,70) και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο τριακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά (365/1000) εξ αδιαιρέτου. Το ακίνητο που μεταβιβάστηκε με το παρόν Συμβόλαιο έχει κτιστεί πριν τις 14-03-1983. Το παραπάνω ακίνητο είναι κτισμένο σε οικόπεδο που βρίσκεται μέσα στο σχέδιο της πόλης Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, του ομωνύμου Δήμου, του Υποθηκοφυλακείου Βόλου και στην οδό Παλληκαρίδη αριθμός 16 και ήδη σήμερα 18. Κατά τον τίτλο κτήσης, το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισμένη η οικοδομή αυτή, έχει έκταση τριακόσια τριάντα τρία και 0,93 (333,93) τετραγωνικά μέτρα, απεικονίζεται σε φωτοαντίγραφο θεωρημένο από το Πολεοδομικό Γραφείο του Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας και στο συνημμένο στην υπ’ αριθμόν 8200/2002 πράξη του Συμβολαιογράφου Βόλου Βασιλείου Αγησιλ. Μακρυγιάννη, τοπογραφικό διάγραμμα και συνορεύει Βορειοδυτικά κατά ένα μέρος και σε πλευρά μέτρων δεκατριών (13,00) με την οδό Παλληκαρίδη και κατά

ένα μέρος και σε πλευρά έξι και 40% (6,40) με ιδιοκτησία Φώτογλου, Βορειοανατολικά σε πλευρά μέτρων είκοσι έξι και 20% (26,20) με ιδιοκτησία Γκαγκούδη, Νοτιοανατολικά σε πλευρά μέτρων είκοσι και 80% (20,80) με ιδιοκτησία Τσαλούχου και Νοτιοδυτικά κατά ένα μέρος και σε πλευρά μέτρων δυο (2,00) με ιδιοκτησία αγνώστου και κατά ένα μέρος και σε πλευρά μέτρων δεκαοκτώ και 30% (18,30) με ιδιοκτησία Φώτογλου. Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον οφειλέτη με το με αριθμό 6.340/4-07-2007 Συμβόλαιο (Δωρεά εν ζωή ποσοστού εξ αδιαιρέτου οριζοντίων ιδιοκτησιών) της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας-με έδρα τη Νέα Σμύρνη κ. Σταματίνας Κούτιβα του Παναγιώτου ήδη συζ. Μαξίμου Γιαννάκη, νόμιμα μεταγραφόμενο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου σε Τόμο 516 και Αριθμό 10. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων και εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ (66.666,00) ως προς το 50% εξ αδιαιρέτου του ακινήτου. Ο πλειστηριασμός αυτός θα διενεργηθεί με την υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών που κατατίθενται μαζί με την εγγύηση στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο είτε στο γραφείο του την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του πλειστηριασμού κατά τις ώρες 9.00 το πρωί έως 02.00 μ.μ. της ίδιας ημέρας, είτε την ημέρα του πλειστηριασμού στον τόπο διενέργειάς του από τις 04.00 μ.μ. έως τις 05.00 μ.μ. και στη συνέχεια μετά την αποσφράγισή των με διαδοχικές προφορικές προσφορές και η εν γένει διαδικασία του πλειστηριασμού θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 3714/2008 και τις γενικές διατάξεις για τον πλειστηριασμό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στο παραπάνω ακίνητο υπάρχει μία (1) προσημείωση υποθήκης. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να πλειοδοτήσουν. Έγινε στο Βόλο στις έξι (6) του μηνός Νοεμβρίου του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Δ. ΤΥΛΙΓΑΔΑ


OÈÎÔÓÔÌ›· 43

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

MOODY’S

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û 14 ÛËÌ›· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ë ŒÓˆÛË ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ

∂Í·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi Ú‡ıÌÈÛË ¯ÚÂÒÓ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ∞£∏¡∞, 6.

 14 ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ΔÚ·Â˙ÒÓ Â› Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, Ô˘ Ù¤ıËΠ۠‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜.∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ù˘ ∂∂Δ, Ì ·ÚÈÔ˘˜ ÁÓÒÌÔÓ˜ ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘¯fiÓ Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ηٷӷψÙÒÓ, ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË, ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚·ıÌfi, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ‰Èη›Ô˘, ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·Ó·Áη›Â˜ ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ/ÚÔÛı‹Î˜ Â› ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ¯ÚÂÒÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ: 1) ∂Í·›ÚÂÛË ·fi ÙÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ, ηıÒ˜, Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, Ï‹ÙÙÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Ë ÂÓ˘fiıËÎË ›ÛÙË, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Â›Û˘ Ë ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, 2) ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜, Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ “ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÌfiÓÈÌ˘ ÌË ‰fiÏÈ·˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜” , Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ÛÙÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, 3) ∞¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ “ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Û ¤ÎÙ·ÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·” Î·È “Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓË ·‰˘Ó·Ì›·” , ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ‰˘Û¯ÂÚ¤˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó, 4) ∞¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·fi ÙÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÙˆÓ ÚÔÛٛ̈Ó, ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÚÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ (ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙÔ›, ÂÓÒ Ë ›‰È· Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜), 5) ªË ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ÈÛÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÂÓfi˜ ¢ÏfiÁÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (ηْ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ ‰Ò‰Âη ÌËÓÒÓ) Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÛËÌ›Ԣ Ô˘ Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ÂΉËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ˘·¯ı› ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ÒÛÙ ÔÈ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÌËÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ·

ηٷÛÙÚ·ÙËÁ‹ÛÂȘ, 6) √ÚÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ó¤· ·›ÙËÛË Ú‡ıÌÈÛ˘ ÔÊÂÈÏÒÓ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÚÚȄ˘ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˘ ·›ÙËÛ˘ ÏfiÁˆ ηٷ¯ÚËÛÙÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‹ ÏfiÁˆ ·Ú·‚›·Û˘ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˘ Û ‰fiÏÔ ‹ ‚·Ú›· ·Ì¤ÏÂÈ·, 7) ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ˆ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ (·ÓÙ› ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘) ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ

ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη (ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜), 8) ∞ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ÓÔ˘, ÙfiÛÔ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â͈‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ fiÛÔ Î·È Ë ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ù¢͋˜ Ù˘ Ó· ·Ԃ› ÌÈ· “Ù˘È΋” ÚÔ¸fiıÂÛË ÛÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÔ› Ù· ¯¤ÁÁ˘· ÔÚı‹˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ Ù˘, 9) ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ‚‚·›ˆÛË ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Â͈‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ (1Ô

ÛÙ¿‰ÈÔ), Ì ·ÚÈÔ ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, 10) ∫·ıȤڈÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ÔÊÂÈϤÙË ÛÙÔȯ›ˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˘ ˘fi„Ë, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Î·È Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, 11) £¤ÛÈÛË Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Â˘Ô‰ˆı› Ë ··ÏÏ·Á‹ ·fi Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ηٷӷψً, ·˘Ù¿ ı· ÂÎÙÔΛ˙ÔÓÙ·È ·Ó·‰ÚÔÌÈ-

ο, 12) ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ 20% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ (3Ô ÛÙ¿‰ÈÔ), 13) £¤ÛÈÛË Ú‡ıÌÈÛ˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ̋ӷ ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÒÓ ÙÔ˘ (Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ‰È·ÚΛ ·fi ÙÚ›· ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ¤ÙË), ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÌÔÚ› ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ‹ Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, 14) °È· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÔÊ˘Á‹˜ Â·Ó¿Ï˄˘ ·Û‡ÓÂÙˆÓ ‹ ‰fiÏÈˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ, ηıÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ˆ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ·Ú¯Â›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂∂Δ, ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÎfiÈÌÔ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ó· ˘Ô‚ÏËı› ÁÈ· ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂÓ Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ı· ¤¯Ô˘Ó fï˜ Ô˘ÛÈÒ‰Ë Â›‰Ú·ÛË ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (ȉ›ˆ˜ ·Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈÎÏ›‰Â˜ ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘Ô‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ), Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ· Ù˘ ∂∫Δ.

∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ·ÓÙȉڿ ÛÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Δ∏¡ ÂÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ πÂÚ¿˜

™˘Ófi‰Ô˘ ÚÔηÏ› Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∂Δ∞∫ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘. ΔÔ ı¤Ì· ··Û¯fiÏËÛ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘, ˘fi ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ πÂÚÒÓ˘ÌÔ. ∫·Ù¿ ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, £ÂfiÎÏËÙÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ∑·Ì¤Ï˘, Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ó· ÌË ÊÔÚÔÏÔÁËı› Ì ÙÔ 3 ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ. ªÂ ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È Î‡ÚÈÔ Âȯ›ÚËÌ· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ “ˆ˜ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÈÛfiÙÈÌ· Ì ٷ ¿ÏÏ· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·” . √È ÈÂڿگ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ¤ÚÁ·” . ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, £ÂfiÎÏËÙÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-

ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ∑·Ì¤Ï˘, ˘¤‚·Ï·Ó Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 123 ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ·Î›ÓËÙ·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ˙ËÙÂ›Ù·È ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÌÔÚÈο. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “ˆ˜ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÈÛfiÙÈÌ· Ì ٷ ¿ÏÏ· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·” Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ¤ÚÁ·. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ¢È·Ú΋˜ πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÂͤٷÛ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂.∫.À.√. Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, η٤ÏËÍ ÛÙ· ÂÍ‹˜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: “1. ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, Ô˘ ›Ûˆ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, ηٿ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ (¿ÚıÚÔ 3 ·Ú. 4), ÙÔ ÔÛfi ÂÎ ÙÔ˘ ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ˆ˜ ¤ÎÙ·-

ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÌfiÓÔÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ¿ÁÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Δ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. 2. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Δ˘. ∂Èı˘Ì› fï˜ ÙËÓ ›ÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, fiÔÈÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È Â¿Ó ·˘Ù‹ ÂοÛÙÔÙ ¤¯ÂÈ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û¯¤ÛÂˆÓ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙ›·˜, Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ηٿ ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ Δ˘ Û¯¤ÛÂȘ (¿ÚıÚÔ 1 ·Ú. 4 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 590/1977 “¶ÂÚ› ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÿÚÙÔ˘ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” Â›Ó·È ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë ›ÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ‹ Δ˘ Ì ٷ ÏÔÈ¿ ¡.¶.¢.¢. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Û¯¤ÛÂˆÓ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ì ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·ÔÙÂÏ› ÎÂÊ·Ï·È҉˜ ˙‹ÙËÌ· ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Î·È fiˆ˜ fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÌÔÈ-

‚·›Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Â͢·ÎÔ‡Ô˘Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÔ‚·Úfi Î·È ˘‡ı˘ÓÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ˆ˜ Î·È Ï‹ÚË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, fiˆ˜ ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô ª·Î·ÚÈÒÙ·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¶¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ Î·È Ô ∂ÍÔ¯ÒÙ·ÙÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. 3. ◊‰Ë ·fi ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008 Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÔÈ πÂÚ¤˜ ªËÙÚÔfiÏÂȘ, ÔÈ πÂÚ¤˜ ªÔÓ¤˜ Î·È ÔÈ ∂ÓÔڛ˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ∂.Δ.∞.∫., ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ·Î›ÓËÙ·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢ı› Ì ڢÌÔÙÔÌÈο ‚¿ÚË Î·È ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, ÔfiÙ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ηӤӷ Ì›ÛıˆÌ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘˜. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÔÛÔÛÙfi 60% ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ∂.Δ.∞.∫. Â›Ó·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó·, Î·È ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÂΉfiıËÎ·Ó ‰Âο‰Â˜ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ

∞£∏¡∞, 6.

T∏¡ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó·

ÂÙ‡¯ÂÈ ıÂÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›· Î·È ¤Ó· Â›Â‰Ô ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙ· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Â›‰·, ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› Ë Moody’s, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˘fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Èı·Ó‹ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË. ∂ÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ‚¤‚·È· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÌÈ· ‡ıÚ·˘ÛÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÛÙȘ ÈÛÙÔÏËÙÈΤ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· fiˆ˜ › ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô Pierre Cailleteau, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÈÛÙÔÏËÙÈÎÒÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Moody’s, ÛÙÔ Reuters: “Œ¯Ô˘Ì οÔȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· (Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜) Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤Ó· Â›Â‰Ô ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙ· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Â›‰·” . “¡ÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ı· Á›ÓÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÁÚ‹ÁÔÚ·” , ÚfiÛıÂÛÂ. ∂ÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fï˜ Î·È Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. “ªÈ· ‡ıÚ·ÛÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÛÙȘ ÈÛÙÔÏËÙÈΤ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” , ›Â Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÈÛÙÔÏËÙÈÎÒÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Moody’s. “μϤÔ˘Ì ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, ÁÈ· ÙȘ (·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ) ∞∞∞, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙȘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛ̘ ÚÔÔÙÈΤ˜” , ›Â Ô Cailleteau.

Geniki: ¡¤· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

ÀfiÌÓËÌ· Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ÛÙÔ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∂Δ∞∫

∞£∏¡∞, 6.

∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∞£∏¡∞, 6.

Δ∞ ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚‹ ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜. ∂Ó fi„ÂÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÚÔÓ›˙Ô˘Û·˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜, ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÎÔfi ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ (ÁÈ· ·˘ÙÈÛÙÈο ·È‰È¿, ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ¿ÙÔÌ·, ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, ηÚÎÈÓÔ·ı›˜, ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ Î.Ï), ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÂÊ¿ÛÈÛ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ë ¢È·Ú΋˜ πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÚÔ˜ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ Δ˘ ¤ÚÁÔ˘. 4. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ÛÙ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ·Î›ÓËÙ· Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ·ÛΛ “ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·” ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ·fi ·˘Ù¿ ÌÈÛıÒÌ·Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Δ˘, ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·ÚÔ¯‹ Û˘ÛÛÈÙ›ˆÓ Û ·fiÚÔ˘˜ οı ÂıÓÈÎfiÙËÙÔ˜ Î·È ıÚËÛΛ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù‡¯ÂÈ Ù˘ ·Ó·Áη›·˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜.

Geniki, ºÙÈ¿ÍÙÔ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘, ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ï‹ÚÔ˘˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Geniki Bank, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Society Generale. ∂›Û˘, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ¿ÏϘ ÙÚ¿Â˙˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ Î·È Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ: - ÛÙ·ıÂÚfi ÂÈÙfiÎÈÔ: 3,50%* ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ ‹ 3,90%* ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· 2 ¤ÙË ‹ ÚÔÓÔÌÈ·Îfi Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ϤÔÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ·fi 2,10%**, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ú¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. - ∂ÈÏÔÁ‹ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ‰fiÛ˘ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙˆÓ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ*** - ªÂ›ˆÛË ‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ - ¶·Ú¿ÏÂÈ„Ë ¤ˆ˜ Î·È ÙÚÈÒÓ ‰fiÛÂˆÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 44

™ABBATO 7 NOEMBPI√À 2009

Cosmote

«ƒÂ·ÏÈÛÙÈÎfi˜» ϤÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘

∞fi ·‡ÚÈÔ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË Î·ÚÙÔÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜

∫fiÓÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010

∞fi ÙȘ 08/11 Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ Î·ÚÙÔÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ (¡.3783/2009), Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Cosmote. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ηÚÙÔÎÈÓËÙ‹˜ CosmoοÚÙ·, What’s up, Frog Î·È Ciao ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ηÚÙÔÎÈÓËÙ‹˜ Cosmote, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È 07/11/2009, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Î·ÚÙÔÎÈÓËÙfi ÙÔ˘˜. ∏ ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ·, ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·ÍÈfiÈÛÙ· Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Cosmote, ÛÙÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ÂÌÔÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô °ÂÚÌ·Ófi˜, ÛÙ· OTEshops Î·È Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ηÚÙÔÎÈÓËÙÔ‡ ÙÔ˘, Ô Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË SIM οÚÙ· ‹ ÙÔÓ 20„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿Óˆ Û ·˘Ù‹Ó. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ˘‡ı˘Ó˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹ ÁÈ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ηÚÙÔÎÈÓËÙ‹˜. ∂¿Ó ¯Ú‹ÛÙ˘ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ηÚÙÔÎÈÓËÙ‹˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ, Ô Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÔÈÔ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ηÚÙÔÎÈÓËÙ‹˜, ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂÈ fiϘ ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌfi. Δ¤ÏÔ˜, Ë Cosmote ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: - ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î·ÚÙÔÎÈÓËÙ‹ Î·È ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜. - °È· ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ, Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÂÓ‹ÏÈη. - ∏ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋. ∞Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ Ó· ηٷ¯ˆÚËıÔ‡Ó Û ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÂÁÁڿʈ˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘. - ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ ‹ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘, Ô Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÒÏÂÈ·˜ ‹ ÎÏÔ‹˜ Ù˘ SIM οÚÙ·˜, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÓÂÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¿ÌÂÛ· ÊÚ·Á‹ ÂÈÛÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÍÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÎÏ‹ÛˆÓ.

∞£∏¡∞, 6.

«ƒ

·ÏÈÛÙÈÎfi» Î·È “ÛÔ‚·Úfi” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÂÚȤ¯ÂÈ, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, Î·È ÛËÌ›· ·Ó·ÙÚÔÒÓ, fiˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ, ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫” .

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ηٷÓÔԇ̠Ï‹Úˆ˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ̤۷ Û ϛÁ˜ ÌfiÓÔ Ì¤Ú˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ì ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚÈÛÒÛÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” Î·È ÛËÌ›ˆÛÂ: “¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙÔ ·‡ÚÈÔ, ΢ڛˆ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ, ηٿ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡, ı¤Ì·Ù· ··Û¯fiÏËÛ˘, ÛÙ‹ÚÈ͢ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, Ó· ·Ó·ıÂÚÌ¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÛÙԯ‡ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ”. ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÚˆÙËı›˜ ‰Â, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Â› fiÙÈ “ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi” Î·È fiÙÈ “fiÙ·Ó ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Î·È ‰È·‚ԇϢÛË, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¤˜”. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙËÓ ∂™À∂, › fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ “·ÔÙÂÏ› ¿ÛÎËÛË ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘” Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿ÎÙËÛ˘ Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiÙÈ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ecofin ¤ÁÈÓ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈËı› Î·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ∞fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂȉÈ΋˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹, ÒÛÙ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÂ Û˘Ó¯‹ ‚¿ÛË Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡.

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ “°ÓˆÚ›˙·Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∞ÓÙÒÓ˘ ª¤˙·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú/Û “£¤Ì· 98,9”. ∂¤ÎÚÈÓ ‰Â ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ÌÈÏÒ Ô‡Ù ÁÈ· ·Ï¯ËÌ›˜,

Ô‡Ù ÁÈ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Ì·ÁÂÈڤ̷ٷ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ï¿ıÔ˜ ÔÏÈÙÈ΋”. “∏ Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈϤÁÂÈ Ó· ÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ηٷÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙÔ 2009. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ӥ˜ ‰·¿Ó˜ ‹ ÂÈÛ‡‰ÂÈ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·” , ÙfiÓÈÛÂ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·”. ∂ÂÛ‹Ì·Ó ‰Â fiÙÈ Ë ¡¢ ›¯Â ÂÈ “fiÙÈ ·Ó ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ·, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ı· Â›Ó·È ÛÙÔ 8%, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡”. “ΔÔ ¶∞™√∫ Ûο‚ÂÈ ¤Ó· Ï¿ÎÎÔ ÁÈ·

Ó· Ú›ÍÂÈ Ì¤Û· ÙË ¡¢, ·ÏÏ¿ ı· Ú›ÍÂÈ Ì¤Û· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¤ÏÏÂÈÌÌ· 12,5% Î·È ‚ϤÂÙ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·Ù¤ıÂÛ ¤Ó· ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·‰ÈÂÍfi‰ˆÓ”, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ “‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Ù· ηٷӤÌÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰ÂÓ ·Ó·‰È·Ó¤ÌÂÈ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ, ·Ê‹ÓÂÈ ·Ó¤ÁÁȯÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÈÏÈÁÁÈÒ‰Ë Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ··Û¯fi-

ÏËÛ˘”. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜, “ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ¿ÓÂÚÁË ·Ó¿Ù˘ÍË Ó· χÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÚÈ˙Èο ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÊÔÚÙÒÓÂÈ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜”. “∏ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ¢·ÁÁÂÏÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ ¶∞.™√.∫. ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È 4 ‰ÈÛ. ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË ¤¯ÔÓÙ˜, 1.000 ¢ÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊfiÚÔ ÁÈ· οı ŒÏÏËÓ·, 4.000 ¢ÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÁÈ· οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ¿ÏÏÔ˘˜ 100.000 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ¤ÏÏÂÈÌÌ· 30 ‰ÈÛ. Î·È ¯Ú¤Ô˜ 300 ‰ÈÛ. ¶ÏÔ‡ÛÈ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ù· Ú¿ÛÈÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÂϤ˔, ÙfiÓÈÛÂ Ô §∞√™. ¡· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· Ì·ÎÚfiÓÔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ÂÈıÂÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÚÈÓ Ì·˜ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ÛÎÏËÚfi ÙÚfiÔ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜, οÏÂÛ ۋÌÂÚ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ Ô Î. ∫. ª›¯·ÏÔ˜ Â·ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∫·È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ΢ڛˆ˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ Û¿Ù·ÏÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘-√Δ√∂ ÀfiÌÓËÌ· Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ √Δ√∂. ΔÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ √Δ√∂ ˙‹ÙËÛ Â›Û˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √Δ√∂, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫Ô‡ÎÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂÒÓ˘Ì· ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ √Δ√∂ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙Ô¸·ÏϋψÓ. √ Î. ∫Ô‡ÎÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÂÈϤ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙ· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÁÈ· Ӥ˜ ·ÁˆÁ¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ √Δ√∂ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ÎÏ·‰È΋˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ·ÏÏ¿ ÍÂηı¿ÚÈÛ “ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ηÓÔÓÈο”. ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ bonus ı· ÂÍÂÙ·Ût› Û˘ÓÔÏÈο Ì·-

˙› Ì ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÔÙ›·, ÛÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ŒÓˆÛË ΔÚ·Â˙ÒÓ. √͇ٷÙ˜ ·È¯Ì¤˜ ηٿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Δ¿ÎË ∞Ú¿ÔÁÏÔ˘ ¿ÊËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √Δ√∂ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫Ô‡ÎÔ˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÙÔÓ “Û˘ÓÂÙ›ÛÂÈ”, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ∏ √Δ√∂ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ›Ó·Î· Ì ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÁÈ· ÙÔ 2008. ∫˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 200 ¤ˆ˜ 435 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÌÈÛıfi ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È stock options Î·È ÌfiÓÔ˘˜, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 200 ¤ˆ˜ 800 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ √Δ√∂, ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È Ù· “ηı·Ú¿”ÌfiÓÔ˘˜ ÁÈ· 17 ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ·Ó‹Ïı·Ó Û˘ÓÔÏÈο Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 11,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

ΔÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ 1983

∏¶∞: ∂ÎÙ›Ó·ÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ 10,2% √À∞™π°∫Δ√¡, 6.

∏ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙȘ ∏¶∞ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi fiÚÈÔ ÙÔ˘ 10% Î·È ¤ÊÙ·Û ÙÔ 10,2%, ηıÒ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ì·˙ÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÚfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Î¿ÔÈ· Ì›ˆÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ. ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó 190.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ - ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·’ fi,ÙÈ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1983. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ›‰Â “Ì›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” ÛÙ· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ -10,2% ÙÔ˘ “ÂÓÂÚÁÔ‡” ÏËı˘ÛÌÔ‡ - Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë - ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· - ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙˆÓ ·ıÚfiˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·È Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ŸÌˆ˜, Ë ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ 10% ÛÙȘ Â›ÛË̘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ·˘Ù‹ Ë

“ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·”, ÚÔοÏÂÛ ‰È¿¯˘Ù˜ Î·È Â‡ÏÔÁ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. “∞˘Ùfi ÙÔ 10% ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜”, ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜. “∏ πÛÙÔÚ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰È‰¿ÍÂÈ fiÙÈ, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ¤ÂÙ·È, ¯ÚÔÓÈο, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Î·Ì„˘” , Â¤ÌÂÈÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ √Ì¿Ì· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ “‰È„‹ÊÈÔ” ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› Â›ÛËÌ·. ΔÔ “¿ÏÌ·” ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ηٿ ÙÔÓ Ì‹Ó· √ÎÙÒ‚ÚÈÔ - ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙÔ 10,2% - Â›Ó·È Ë ÂȂ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˘ÈÎÔ‡ “¯¿ÛÌ·ÙÔ˜” ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ıÚfiˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·È Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ó¿Î·Ì„˘, ÙÔ ÔÔ›Ô (¯¿ÛÌ·) ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û ̛· ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù· ÛÎÈÚÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘, ·ÔÊ¿ÓıËΠۋÌÂÚ· Ì›· ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, Ë Î˘Ú›· ∫ÚÈÛÙ›Ó· ƒfiÌÂÚ. “∏ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ì·˜ ·ÓÂÚÁ›· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÙËÓ ÂÏ-

›‰· fiÛÔ Î·È ÙË ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜, fï˜ ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÒ‰˘ÓË ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë Î˘Ú›· ƒfiÌÂÚ, Ë ÚÔ‰ÚÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ¢‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈÎ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ, Ù· ·ÚÓËÙÈο Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ “̤وÔ” Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË √Ì¿Ì· “ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË” , fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Û ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· “ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ ƒÂÔ˘ÌÏÈοÓÔ˘˜”. “°ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ Ì·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÏϤ˜ Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë. ŸÌˆ˜, Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÊfiÚÔÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÂÓÈÎÒ˜, ·˘Ù¿ ‰ÂÓ “ÂÚ·Ù¿Ó” ÁÂÓÈÎÒ˜, ȉ›ˆ˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ “‰È„‹ÊÈÔ˘” (10,2%) ÔÛÔÛÙÔ‡ ·ÓÂÚÁ›·˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈÎ¿ÓˆÓ ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›· ªÈÙ˜ ª·ÎfiÓÂÏ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 45

™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

“ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi fiÛÔ ÂÚÈ̤ӷÌÂ Ë ·ÓÂÚÁ›·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜

∫¤Ú‰Ë 0,67%

§Ô‚¤Ú‰Ô˜: ΔÔ˘˜ 650.000 ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Â›ÛËÌ· ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 6.

Δ

Ô˘˜ 650.000 ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢, ·ÔÎ¿Ï˘„ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi fiÙÈ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó. ∞ÎfiÌË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ √∞∂¢, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ › ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·.

√ √∞∂¢ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ¤Ó·˜ “ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÎÏÂȉ›” ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘” ÚfiÛıÂÛÂ. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ‰ÂηÂÓıË̤ÚÔ˘ ı· ÔÚÈÛÙ› Ë ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ӈ̤ÓË ∫ψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ √Ì›ÏÔ˘ §·Ó·Ú¿. “£· Û·˜ ˆ ÙȘ χÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹, Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÙÔ˘ ∫∫∂, ™ÔÊ›·˜ ∫·Ï·ÓÙ›‰Ô˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ “‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ¿Ú· Ôχ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ χÛÂȘ” . “μϤˆ Úfi‚ÏËÌ·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·›ÛıËÛË Ô˘ ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜” , ›Â Ô Î. §Ô‚¤‰ÚÔ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰È¤ÎÚÈÓÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÔÏ˘‰È¿Û·ÛË, ·ÏÏ¿

Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ 34 ÂÎ. ¢ÚÒ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠÁÈ· ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢, ‰ÂÓ Â¤‰ˆÛÂ Î·È ÂÚȤÁÚ·„ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˆ˜ “·ÂÏÈÛÙÈ΋” : ¿Ú· ÔÏÏÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ “‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÎÈ fiÛÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ¿ÓÙˆ˜, ˆ˜ Ë ÂȉÔÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈο. ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÔÏÏ¿ ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ÂȯÂÈÚËÛȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (4,6 ÂÎ. ÙÔ 1996, 23 ÂÎ. ÙÔ 2004 Î·È 34 ÂÎ. ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ›), Î·È ·fi ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ó· ·ÔχÂÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ó· ¤¯ÂÈ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ··ÈÙ› ÂÈϤÔÓ 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ Î. ∫·Ï·ÓÙ›‰Ô˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÌËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· “‹ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÏÂÊÙ¿ Î·È Î¿ÔȘ ·ÔχÛÂȘ ‹ ı· ÎÏ›ÛÂÈ” .

“ÀÔÎÚÈÙÈ΋ Ë ‰‹ıÂÓ ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 650 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ √∞∂¢” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ∫∫∂. ∫È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ÂÍËÁ› ÙÔ ∫∫∂, “Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂∂, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÁÂÓÓ¿ÂÈ Î·È ÁÈÁ·ÓÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ-

΋˜ ÎÚ›Û˘. ΔÔ ¶∞™√∫, fiˆ˜ Î·È Ë ¡¢, ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘” . “∏ ·ÓÂÚÁ›· Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·ÔÙÂÏ› Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›·.

∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ›ӷÈ: Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ¿ÏË ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛ‹ Ù˘, ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi-Ï·˚Îfi ΛÓËÌ· Ó· ·Ó·Û˘ÓÙ·¯ı› Î·È Ó· ·ÓÙÂÈÙÂı›, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋” ηٷϋÁÂÈ ÙÔ ∫∫∂. ***ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘ Î·È Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ √Δ√∂, ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ √ÚÁ¿ÓˆÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ (¢.√.∂.), Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË °ÂÓÂ‡Ë ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ó¤Ô˘ Á‡ÚÔ˘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ı· ı¤Ï·Ì ӷ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ۋÌÂÚ·, ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ë Â›Ù¢ÍË ·ÌÔÈ‚·›· ·Ô‰ÂÎÙÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÂˆÊÂÏ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ” . “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ¿ÁÈ· ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÎÚ·Ù¿ ÂÓ‹ÌÂÚË ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜.

400.000 Ó¤ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 6.

¢π√ƒ£øΔπ∫∂™ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È-

ηÈfiÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ˆÊÂÏÒÓÙ·˜ ÂÈϤÔÓ 400.000 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÚ›ÙÂÎÓˆÓ, ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÌÏÔοÎÈ. Èڛ˜ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ÛÊȯÙfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010 Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛıÂÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi, ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ

∞£∏¡∞, 6.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰È¿-

ÏÔÁÔ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010, Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙ· ÂÎÚËÎÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. ΔËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÚÔ¸ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2010. ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú/Û Real fm. “ΔÔ Ï¤Ì ηٷگ‹Ó fiÙÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ΔÔ ¤ÏÂÁ· Î·È Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· fiÙÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ” , ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “̷οÚÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ó· ‹Ù·Ó Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ì·˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰›Ô Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·” . ΔfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ “¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·” . “™Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô... Ê·›-

ÔÏÈÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “™Ê‹Ó·” , Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÀÁ›·˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ: ∂ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ∂∫∞™, ÌÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¤ˆ˜ 650 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û 120.000. ∂›Û˘, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο fiÚÈ·

ÁÈ· ÙȘ ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ·fi Ù· 17.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, Û 22.000 ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∞ÎfiÌ·, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ Â›‰ÔÌ· Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ “Îfi‚ÔÓÙ·˜ ÌÏÔοÎÈ” . ŒÓ· ı¤Ì· Ù¯ÓÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈÏ˘ı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÌϤÎÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÔÏÏÔ› ·fi

ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ∑¢Á¿ÚÈ· ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿, ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢, ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚÔÓÔȷο ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ ¿Óˆ ·fi 550 ¢ÚÒ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ∂∫∞™, ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜.

√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Δ·Ì›·

™Â ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ 2010 ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· Ì›ˆÛË ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. ∞˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô Ì·˙› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ‹ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ·. ΔfiÓÈÛ Â›Û˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ˘Á›·˜” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, “ÂΛ Ë Û·Ù¿ÏË Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, ÂΛ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó fiÚÔÈ” . ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ‰Â fiÙÈ “Ù· ̤ÙÚ· ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË, ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂ·ÚΛ˜. ∫È ÂÌ›˜ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ Ù·Ì›-

ˆÓ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ∫·Ó¤Ó· Ù·ÌÂ›Ô ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·” . ¢‡Ô Â›Ó·È Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ‚ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜: ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È Ë Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó‰ÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ Ì‹Ó˜ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· Δ·Ì›·. ΔÔ π∫∞ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ Û˘Óٿ͈Ó, ÂÓÒ ¿ÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·Ûı› ÙÔ 2010. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂȉÂÈÓˆı› ÙÔ 2010, ·ÊÔ‡ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› Ó· η-

Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù·¯‡ÙÂÚ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ , ›¯Â ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 320 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 1,8 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ Î·Ù¿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ π∫∞ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·ÓÂ Ë ¤ÍÙÚ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛË 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ú ÙÔ ™ÙËÓ È‰È· ‰ÂÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ( √¶∞¢) fiÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰ˆÚÂ¿Ó Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó 5-6 Ì‹Ó˜ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ù·Ì›Ô. ™˘ÓÔÏÈο Ù· Ù·Ì›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó “ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ” ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÏÏ· 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ηχ-

„Ô˘Ó ÙȘ Â›ÁÔ˘Û˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∞Í›˙ÂÈ Â‰Ò Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÏÂÁfiÌÂÓË “¿ÛÚË ÙÚ‡·” Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ·Ì›ˆÓ, √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁ›ÛıËΠÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙ· 3 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Î¿ÙÈ. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ¤ÊÙÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÂÎÙfi˜! ∫·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÁÈ· ʤÙÔ˜, ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ·Ú¤ÂÌ·Ó Û “¿ÛÚË ÙÚ‡·” Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 6,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ϤÔÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘Âڂ› Ù· 2 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·... ŒÙÛÈ, Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, fiˆ˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ (ÁÈ· ÌËÙ¤Ú˜ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù·Ì›·) Î·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË ÁÈ· Ù· Δ·Ì›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ.

¢È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 6.

∏ ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ÙÔ ¯·-

Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Î·È Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÛÙÔ Ã.∞. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¿Óˆ ·fi ÙȘ 2.700 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙȘ ∏¶∞ ¿ÏÏ·Í·Ó ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÛËÌ›ˆÓ ·ÒÏÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È ¿Óˆ ·fi 0,50%. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÁÔÚ¿ Â¤ÛÙÚ„ Û ıÂÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÂÏÈο Ì ΤډË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô 0,67% ÛÙȘ 2.701,42 ÌÔÓ¿‰Â˜. ™Â ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,57%, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009 ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î¤Ú‰Ë Û ÔÛÔÛÙfi 51,21%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.450,23 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,80%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.989,16 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,35 %. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 489,94 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,56%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.233Ì54 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,75%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.789,71 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,75%. ™ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô ͯÒÚÈÛ·Ó Alpha Bank (+2,18%) Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+4,45%). ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Â›Û˘ ÔÈ ∂ıÓÈ΋ (+0,31%), Eurobank (+0,83%), ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+3,75%) ∫‡ÚÔ˘ (+0,50%), ªarfin Popular (+2,28%). ∞fi ÙÔÓ 20¿ÚË Î¤Ú‰Ë Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó √¶∞¶ (+2,17%), ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ (+2,79%), ΔÚ›· ∂„ÈÏÔÓ (+1,48%), ªÔtor Oil (+0,95%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.903,47 +1,84%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.863,33 -0,23%, ∂ÌfiÚÈÔ: 3.652,34 +0,54%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 3.855,04 0,55%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 4.114,54 +0,09%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 3.263,42 -0,08%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 4.366,32 -0,15%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 3.530,59 +0,53%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 3.235,57 +1,73%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 1.511,69 -0,52%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 3.173,71 -1,45%, ΔÚ¿Â˙˜: 3.702,46 +1,16%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 5.764,76 +1,38%, ÀÁ›·: 5.173,15 -1,41%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 4.246,89 +0,18%, ÃËÌÈο: 8.571,27 +0,86%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 5.185,46 +0,54%. ∞fi ÙȘ 253 ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, 117 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 95 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ 41 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ӈ̤ÓË ∫ψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›· +14,29%, ∫ψӷ٤Í(ÎÔ) +10,00%, ¢Ô‡ÚÔ˜ +10,00%, ª·ÍÈÌ-¶ÂÚÙÛÈÓ›‰Ë˜ +10,00% Î·È Optronics Technologies +9,76%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: μÈÔ˚·ÙÚÈ΋10,00%, •˘ÏÂÌÔÚ›·(Ô) 9,38%, ¶·˚Ú˘ -8,82%, Compucon -7,69% Î·È Plias 6,67%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 224,282 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 4,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.


46/ °È· οı ÒÚ· ™∞μμ∞Δ√ 7 N√∂ªμƒπ√À 2009

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ∫ÏÈÓÈ΋ “∂§¶π™” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0000.30): ¢ÂÚ‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 135, ∫Ô˙¿ÓË §·Ú›Û˘ 200, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ §·Ú›Û˘ 181, ÷ÚÈÛÌ·˝‰Ë˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ıËÓÒÓ 17, ÷Ù˙‹˜ ¡¤ÁÚË 6, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 1, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0000.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ¸ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔ˘ÙÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): K·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·ÚÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 22.44.

∞£∏¡∞-μ√§√™: 6.50, 7.54, 09.21, 10.51, 13.21, 14.53, 15.23. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.15, 09.28, 12.27, 14.55, 17.10, 20.33, 22.42. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 6.08, 8.08, 12.15, 14.10, 16.33, 17.34, 19.45. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/200920/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (™∞μμ∞Δ√): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫Àƒπ∞∫∏): 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 - 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∫˘Úȷ΋ 1/11/09 ̤¯ÚÈ ΔÂÙ¿ÚÙË 31/3/10 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 - 31060

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ................................................2421070931 - 2421071022 .....................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ......................................2421070931 - 2421075319 ....................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .....................................2421070950 - 2421075318 ..........................................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ...........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. .......................................... 2421070976 - 2421075528 .........................................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ............................ 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. .................................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ..............................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ............................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .....................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ....................................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN. ....................................2421070946 - 2421075301 ..........................................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ............................................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E..........................................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ .............................2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ............................................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ................................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ. ........................................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. .................................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ..........................................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘....................................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜..................................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ .............................................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ......................................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ .............................................................. 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .......................................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ...................2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ...........................2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..........................................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ ........................................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ ..................................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H..................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ........................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ........................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ..............................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY.......................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ...................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ..................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ..........................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏................................................................................199 EKAB: ...............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ..............................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜.................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜.................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ..................................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜)..................................................195 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜...................................................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ........................................................................2421028888

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜. 2. ¶¤ÙÚ· Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ - ∂›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘. 3. §›ÌÓË... ™ÎˆÙÛ¤˙ˆÓ - ŒÓ· Û‡ÓÔÏÔ... ÂÏ›‰ˆÓ (ÁÂÓ.). 4. ΔÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ μ›ÛÌ·ÚÎ - ™‡Ìو̷ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ - ∞fi Ù· ÙÚ›·... ‰‡Ô. 5. ∂ÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÔÏÔ˝· - ™‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ÈÚȉ›Ô˘ - ∫·È Ô ÁˆÌÂÙÚÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È (·ÈÙ.). 6. ΔÔ ·ÁÁÏÈÎfi .Ì. - ∫fiÚ˜ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ·. 7. ¢È¿ÎÚÈÛË ËÁ‹˜ - ™ÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘... ÚfiÙ·Û˘. 8. ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ - ∞ÂÎÏ‹ıË Ô §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ π°’ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. 9. Δ· Ù›¯Ë Ù˘ ıÚ˘ÏÈο - ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∫¿Ùˆ ¶˘ÚËÓ·›ˆÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi - ∞‰ÈÎË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË (Ì ¿ÚıÚÔ). 11. μÔ˘Ófi Ì·˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È Î·È ºÂÁÁ¿ÚÈ (Ì ¿ÚıÚÔ) - ¶·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë. 12. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ÕÚ·‚˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘. ∫∞£∂Δ∞: 1. √ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹. 2. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, Û˘¯Ó¿, ÛˆÙ‹ÚÈÔ - ΔÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ·. 3. ™ÙÚ·ÙȈÙÈο ÛÒÌ·Ù· (ÁÂÓ.) - °ÓˆÛÙ‹ “∞˘ÛÙÚȷ΋” . 4. ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi Ú‹Ì· - πÛÙÔÚÈÎfi˜ ÎfiÏÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ (ÁÂÓ.). 5. √È ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ (ηı.) - ¶fiÏË ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ - ∂›‰Ô˜ ‚·Ì‚·ÎÂÚÔ‡ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ (ÁÂÓ.). 6. ƒ‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ “ÎÔÈÓÔÔÈÒ Â›ÛËÌ·” . 7. ∑˘ÌˆÌ¤ÓÔ Ì Á¿Ï· - ™˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ·Ú¯Èο. 8. √ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ 12 ‚’ οıÂÙ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∫fiÁ¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ (ÁÂÓ.). 9. ª›· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ì·˜ - °›ÓÂÙ·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ οÔÈÔ˘. 10. ∞ÊÚÈηÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· - °·ÏÏÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ fiÏË, ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘. 11. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ·fi ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. 12. ¶ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· - ∏ ÏËÚfiÙËÙ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ - ™˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ fiÓÔÌ·. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ 2. ƒ√∫-™ª√§π∫∞™ 3. °À∞§π∞-∞πª∞ 4. Àπ-∞ª§∂Δ-Δ√ª 5. ªπ∞√À§∏™ 6. ∞¢∞ª-¶∞¶π 7. ª∞ƒ∞™∫π¡√ 8. ƒ∞™√-∞™-∑∏§√ 9. π∫-°∞¡Δπ∞-∂ƒ 10. μ∞™π§∂π∞-∂ª∞ 11. √§π∞™-∞μÀ¢√™ 12. £∏™∂∞™-∞¡ø™∏ ∫∞£∂Δ∞: ∞ƒ°Àƒ∞ª√πμ√™ 2. ƒ√Àπ-¢∞™∫∞§∞ 3. π∫∞-ª∞ƒ∞-∂π™ 4. §∞πª∞ƒ°π∞™ 5. Δ™πª∞-∞§™∏ 6. √ª∞§√-∫∞¡∂ 7. Δ√-∂À¶π™Δπ∞ 8. ∂§-Δ§-π∞μ∞ 9. §π∞-∏ ¶√∑∞-À¡ 10. ∞™Δπ∫∏-∂¢ø 11. ™∞ª√-¶√§∂ª√™ 12. ™∞ª¶π√ƒ∞™∏ .

∫ƒπ√™ °È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂıԉ‡ÛÂÙ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-124-9-3. Δ∞Àƒ√™ ªËÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Û·˜ Ó· ·ÔÛÒÓÙ·È ·fi ·Û‹Ì·ÓÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ηϿ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-23-4-5. ¢π¢Àª√π ™‹ÌÂÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Á‡Úˆ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-22-123-5. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¢‡ÛÎÔÏË Ì¤Ú· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› 23, 24/7. ¶Ôχ ıÂÙÈ΋ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-1-34-9-6. §∂ø¡ ¡ˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Èٛ˜ Î·È ÂÓÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Û·˜ Ú›ÍÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 10-29-3847-56-3. ¶∞ƒ£∂¡√™ fl˜ ÙȘ 12 Ì. ‡ÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ÂÎÓ¢ڛÛÂÈ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-30-45-39-8-2. ∑À°√™ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ›ÛÙ ‹ÚÂÌÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ·Ù› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· Û·˜ Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·Ôηχ„ÂȘ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-33-45-9-4. ™∫√ƒ¶π√™ ªÈ· ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ· Û·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÙÂ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Ì ¿ÙÔÌÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-23-50-67-9-1. Δ√•√Δ∏™ ¢‡ÛÎÔÏË Ôχ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, ÚÔÛÔ¯‹ fi¯È ¿ÛÎÔ˜ Û·Ù¿Ï˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 30-2129-48-7-5. ∞π°√∫∂ƒø™ √È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û·˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· Î¤Ú‰Ë Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-234-9. À¢ƒ√Ã√√™ ™‹ÌÂÚ· ÂÎÙÈÌ¿Ù ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È „˘¯Ú·ÈÌ›·, fi¯È Û ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-11-24-9-7. πãÀ∂™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-22-12-3-9.

E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ..................................................................10400 EXPRESS SERVICE..........................................................................1154 HELLAS SERVICE ...........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ .................................................................................6944121288 X¿ÓÈ·...................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·........................................................................6948475814 MËϛ˜................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY............................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™....................................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ .................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ..........................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ..........................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ....................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ........................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ........................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)....................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ .........................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ...........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .......................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ................................................... 24210 61000 A°PIA™ ..............................................................................24280 92502 BE§E™TINOY......................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN .................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 2421052702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 2428092443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ ™Î·ÎÈÛÙÈ΋ ŒÓˆÛË BfiÏÔ˘, P‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 193 ÙËÏ.24210 70614

EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

∏ ∞¶§∏ ª∂£√¢√™

ΔÔ ÛοÎÈ Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı› ÔÙ¤, ÁÈ·Ù› οı Ӥ· ·ÚÙ›‰· Â›Ó·È Î·È ¤Ó· Ù·Í›‰È ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÂÈÚÔ. ∞Ó Â›ÛÙ ʛÏÔÈ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ, Û·Ó ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 170 ÂÙ¿ÎȘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÙ ÙȘ ‰¤Î· ÚÒÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È 1.000.000 ‰ÂοÎȘ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ‰¤Î· ÂfiÌÂÓ˜! ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô‡Ù ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô‡Ù ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ fiÛ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÛοÎÈ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÛηÎÈÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ‰¤Î· ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ, ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ÛηÎÈÛÙ‹˜ ¤ÓÙÂ Î·È ¤Ó·˜ ·Ú¯¿ÚÈÔ˜ Ì›· ΛÓËÛË. º˘ÛÈο Ù· ÛηÎÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ Î·È ›Ûˆ˜ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· Ì·˜ ·Ôηχ„Ô˘Ó ·fiÎÚ˘Ê˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ ÛοÎÈ ÛÙ· 1.500 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘. ΔÔ ‚‹Ì· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜ §fiÁÈ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ÛηÎÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·

“∞Ó ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈËı› ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, ηٷÓÙ¿ ¤Ó· ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ·” ∫·Û¿ÚÔ‚ ∫›ÌÔ‚ÈÙ˜ °Î¿Ú˘ 1963∂ÓÓ¤· ÊÔÚ¤˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ∫·Û¿ÚÔ‚ °Î¿Ú˘ (2630) ñ ¡¿ÈÙÚÔÊ ¡›ÁÎÔ˘ÂÏ (2510) πÓ‰È΋ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ 1.‰4 π˙6 2.Á4 Â6 3.π˙3 ‚6 4.·3 ∞‚7 5.πÁ3 ‰5 6.Áx‰5 πx‰5 7.Â3 ∞Â7 8.∞‚5+ Á6 9.∞‰3 πxÁ3 10.‚xÁ3 Á5 11.0ñ0 πÁ6 12.Â4 0ñ0 1