Page 1

∏ £∂™™∞§π∞

∞fi ÙÔ 1898

@

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ AÓ. ËÏ. 07.24'- ‰. 17.55’

ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

™ÂÏ‹ÓË 27 ∏ÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.942

ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶¤ÌÙË 7 ºÂ‚ÚÔ˘·ÚÈÔ˘ 2013 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú ¶·ÚıÂÓ›Ô˘ Â. §·Ì„¿ÎÔ˘, §Ô˘Î¿ ÂÓ ™ÙÂÈÚ›ˆ

40 ™ÂÏ›‰Â˜

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜

ΔÚ·Áˆ‰›·

μ¿˙ÂÈ ÏÒÚË ÁÈ· ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ì ıÚ›·Ì‚Ô 0-1 Â› ∏Ú·ÎÏ‹

¡ÂÎÚfi˜ Û ÙÚÔ¯·›Ô Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ∫. §¿˙Ô˜

■ ÛÂÏ. 25

■ ÛÂÏ. 11

∞ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ™·Ì·Ú¿ - μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ∫Ô˘‚¤ÏË

∫˘‚¤ÚÓËÛË ªÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ¯ÚÔÓÈο Ô ÊfiÚÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

Μέτρα για τους αγρότες ΔÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó - ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÏfiη ∞ÈÛÈfi‰ÔÍË ÁÈ· ÂÎÙfiÓˆÛË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ı· Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÌÏfiη ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ı. ΔÛ·˘Ù¿Ú˘ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. √ Î. ΔÛ·˘Ù¿Ú˘, fiÛÔ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ª¿ÍÈÌÔ˜ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Û ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙ· ÌÏfiη - ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ıȤڈÛË Ó˘¯ÙÂÚÈÓÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ - ÛÙ· ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰· - Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÊfiÚÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› Û ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ Î.¿. ■ ÛÂÏ. 8, 9

■ ÛÂÏ. 7

ª·ÁÓËÛ›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ■ ÛÂÏ. 13

∂Ή‹ÏˆÛË ÂÓË̤ڈÛ˘ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ

¢ÚfiÌÔ˜ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÈÎfi‰Ô...

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔÓ «‹ÏÈÔ»

ªÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘

«¶·ÁˆÌ¤ÓË» Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ ■ ÛÂÏ. 17

∂ÓÙ·ÙÈÎfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ■ ÛÂÏ. 12

ΔÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÊÚÔ‡Ù·... ■ ÛÂÏ. 9

∞¤ÎÏÂÈÛ·Ó ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, ˙‹ÙËÛ·Ó ÛÙ‹ÚÈÍË Ó· ËÁËıÔ‡Ó

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· §∞™ «ºÔ˘ÛΈ̤ÓÔÈ» ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ù˘ ¢∂À∞ªμ ■ ÛÂÏ. 14

∏ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ԉ›¯ıËΠÌÈÎÚ‹ ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ■ ÛÂÏ. 16

¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÂÏ. 15

∏ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ - ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‰Èηۛ· 13 ÂÙÒÓ - ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜, Ì ¤Ó· ÚÒÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ, ηıÒ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÈÎfi‰Ô... ■ ÛÂÏ. 13

∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π

-20%

¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú Î·È 10-20 ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10

ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· - ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ΔÂÙ¿ÚÙË & ¶¤ÌÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 23-25 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 20723 ñ ∫ÈÓ. 6999 894 894 ñ 6974 12 48 21

∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¢ÚfiÌˆÓ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ■ ÛÂÏ. 12


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∂‡· °ÂÚ¿ÛË, ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ˜

A¶√æ∂π™

«∂Í¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ¤¯ÂÈ 8% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ»

ΔÔ ÎÂÓfi Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ΔÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ ¶. ª·ÏÔ‡¯Ô˘ ™ÙÔ ÙÛÂ¿ÎÈ ¤¯ÂÈ ÙÔ “μÚ·‚Â›Ô ™Ô˘Ì¿Ó” fiÔÈÔ˜ χÛÂÈ ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÁÚ›ÊÔ: Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó fiÏÔÈ ÁÈ· “ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ∂˘ÚÒË” ηÈ, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∂.∂. ¤Ó· Ó¤Ô ÂÙ·ÂÙ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÚÈÓ ·fi ÙÔ 2004, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ŒÓˆÛË ‹Ù·Ó Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ ‰¤Î· ¯ÒÚ˜; ΔÔ ÈÔ ¿Óˆ ÂÚÒÙËÌ· Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ô˘, ηٿ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ˘, ÂΛ fiÔ˘ ¯ı˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ. ΔËÓ ÒÚ· ÏÔÈfiÓ Ô˘ Ô √Ï¿ÓÙ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ÂΛ ÌÚÔÛÙ¿ ‰È·‰‹ÏˆÓ·Ó ÌÂÚÈÎÔ› ∫Ô‡Ú‰ÔÈ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ∞ÌÙÔ˘Ï¿¯ √ÙÛ·Ï¿Ó ÂÓÒ, Ï›Á· ̤ÙÚ· ÈÔ Î¿Ùˆ οÔȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ ÌÔ›Ú·˙·Ó Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ - Ù· „¿ÚÈ· ›¯·Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¯ı˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ŸÌˆ˜, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰›ÓÂÈ Ì¿¯Ë Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Ì ÛÂÈÚ¿ ·fi ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, Ê˘ÛÈο ΢ڛˆ˜ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋, ÁÈ· Ó· ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ: fiÙÈ ·Ó ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÊ›ÍÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ fiÛÔ ˙ËÙ¿ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÙfiÙÂ Ë ∂˘ÚÒË ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi... ·ÛÊ˘Í›·. ÕÏψÛÙÂ, Â‰Ò ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·Ó›˜ Ì ¤Ó· ¤ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ·˘Ù‹ Ë ıÂÛÌÈ΋ ÂÙ·ÂÙ‹˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ·˘Ùԉ‡ÛÌ¢ÛË Ù˘ ∂.∂. “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” , ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È ·ÚÁ¿ Ó· ‰ÈÔÚıˆı› ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‰›ÓÂÈ Ì›· Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔ Ì¿ıÔ˘Ó ÔÙ¤: fi¯È ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· “Ì˘ÛÙÈÎfi” , ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹, ηÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜, ۯ‰fiÓ Ô˘‰Â›˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ù· fiÛ· ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÙÚ›ÁˆÓÔ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È fï˜ Ë ‚·ı‡ÙÂÚË Ô˘Û›· ÙÔ˘ “‰ÔÌÈÎÔ‡” ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂.∂., Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï˘ı›: fiÙÈ ÂÓÒ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ÚÔËÁ̤Ó˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜, Ï›·Ó ·Ú·‰fi͈˜, ·Ú¿ÁÂÈ Ì›· ‰ÔÌ‹ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÔÎÔÌ̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. º˘ÛÈο, Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· Â˘Úˆ·˚ο fiÚÁ·Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔχÏÔη Û Ù¯ÓÈÎfi Â›‰Ô. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ›, Ô‡Ù ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ›, ¿ÏÏÔıÈ Ô‡ÙÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰‹ıÂÓ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋ “·ÔÔÏÈÙÈÎÔÔ›ËÛ‹” ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “˘·ÚÍÈ·Îfi ÎÂÓfi” Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘. ∫ÂÓfi Ô˘, fiÛÔ ÂÚÓ¿ Ô Î·ÈÚfi˜, ·ÓÙ› Ó· ıÂÚ·‡ÂÙ·È, Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ‚·ı·›ÓÂÈ. ∫·È ›Ûˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÏÔ ı· ¤ÚÂ ӷ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ÙÈ ¿ÏÏÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ: Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÓfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙËÓ ‰ÔÌ‹ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÓÔ‡Û “·‰È¿ÊÔÚ·” Û ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ È· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ fiÙ·Ó Ë ∂˘ÚÒË ‚ÈÒÓÂÈ ÎÚ›ÛÂȘ fiˆ˜ ·˘Ù‹. (∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)

Ô ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Î·ÈÚÔ ·Ú¿ Ô Ù¤. ™‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓfi Ú ÔÚÙ¿˙ Ù˘ “£”, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 1.000 “Ê›ÏÔ˘˜” ÛÙÔ facebook. ™¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ¤ÁÈÓ Û ÂÊË‚È Îfi Û¯ÔÏÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ Èı·Ó¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 8% fiÛˆÓ Â›¯·Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰› ÎÙ˘Ô, Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÏËı˘ÛÌfi Ù· ·ÁfiÚÈ· Î·È Î˘Ú›·Ú¯Ô Ù‡Ô ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ù· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ·È¯Ó›‰È· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ˜ Î. ∂‡· °Â Ú¿ÛË.

Δ

™Â ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÂÍ¿ÚÙËÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. °ÂÚ¿ÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: “¡· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ·›ÛıËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ·Ú·Ì¤ÏËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ·fiÛ˘ÚÛË Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ı˘ÌÔ‡, ¤ÓÙ·Û˘ ‹ Î·È Î·Ù¿ıÏȄ˘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ·ÓÔ¯‹, ‰ËÏ·‰‹ Û˘Ó¯Ҙ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ, fiˆ˜ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·fiÛ˘ÚÛË, η‚Á¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÒÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂȉfiÛÂˆÓ Î.Ï.” . ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓÔ, fiÛÔ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙË ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤·, fiÔ˘ Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜. “¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ Î·È ·ÌÂÏËÙ¤Ô” ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ë Î. °ÂÚ¿ÛË. ™¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ¤ÁÈÓ Û ÂÊË‚ÈÎfi Û¯ÔÏÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ Èı·Ó¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 8% fiÛˆÓ Â›¯·Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÏËı˘ÛÌfi Ù· ·ÁfiÚÈ· Î·È Î˘Ú›·Ú¯Ô Ù‡Ô ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ù· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ·È¯Ó›‰È·. ΔÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È ÙÈ Î¿ÓÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· οÓÔ˘Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ “Ê›ÏÔ˘˜” ÛÙÔ facebook. “∏ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ·. ™Â οı ÁÂÓÈ¿ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Î·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ·Ó¿ÁÎË ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÚfiÙ˘· Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. °ÂÚ¿ÛË. ™ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›ÎÙ˘· (social networks). √È ¤ÊË‚ÔÈ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ ͤÚÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó. “∏ ·Ô‰Ô¯‹ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË “ʛψӔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÁÓˆÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÎÔÈÓÒÓ ÂӉȷ-

O ∫∞πƒ√™

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ÃÈfiÓÈ· ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 5 Ì 7 Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚fiÚÂÈ·.

ÊÂÚfiÓÙˆÓ, ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ ÛÙÔ facebook, ÙfiÛÔ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È. ªËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÈο ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÁÔÓ›˜ Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜ ˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡˜ Î·È fiÙÈ Ù· ‰›ÎÙ˘· ·˘Ù¿ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌÈ· „‡ÙÈÎË ·›ÛıËÛË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ “ÎÔÈÓÒÓ ÁÓˆÛÙÒÓ” ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Î. °ÂÚ¿ÛË. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ôχ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ›‰È·, ‚ϤÔ˘Ì fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÎfiˆÛ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ˆ˜ babysitter, Ì ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. “£· Ú¤ÂÈ ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· Ó· Ù›ıÂÓÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ fiÚÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÒÚ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Â›Û˘ ÛÙȘ ÚÔÛ‚¿ÛÈ̘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ Ê›ÏÙÚ·. √È ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚÔ›, ·Ú¿ ÙȘ ÂÓ·ÓÙÈÒÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ η‚Á¿‰Â˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ” . ŸÛÔ ‚¤‚·È· Ù· ·È‰È¿ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÊ˂›· Ù· fiÚÈ· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Î·È Ù· Ê›ÏÙÚ· ¢ÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó· ·Ú·Î·ÌÊıÔ‡Ó. “∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÙfiÙÂ, ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ù˘¯fiÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó fiÛÔ ÈÔ ‰È·ÎÚÈÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó ·Ó .¯. Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ì·Ì¿, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÊË‚Ô Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋” . ∏ Î. °ÂÚ¿ÛË Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ‰È·ÎÚÈÙÈο ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÊË‚Ô˘ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›ÎÙ˘· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ˆıÔ‡Ó ÙÔÓ ¤ÊË‚Ô ÚÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ʛÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Ì ٿÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 03...13ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 06...13ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Ì ٿÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 01...12ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 05...12ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -00...10ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 04...10ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 01...11ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 04...11ÔC.

∫ÂÚ·ÌÂÈÎfiÓ Á‡ÛÂȘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· Reserve: 24210 21292, 6970888511, 6947693030

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ | μfiÏÔ˜ | ΔËÏ.: 24210 20779

E S P R E S S O

B A R Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·

ñ

TËÏ. 24210 35532, 6978911487

6936894871 ñ 6989262025


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ΔÔ º∂∫ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÀÂÁÚ¿ÊË, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔ º‡ÏÏÔ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ (º∂∫), Ë ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘. √ ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, Ì·˙› Ì ¿ÏÏˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Èı·Ófiٷٷ ̤ۈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ¢∏ª√.™.

ΔÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË ·fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”

ª‹Ó˘Ì· ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” , ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ¯ı˜ ÂΉ‹ÏˆÛË “·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘. ™Â ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÎÔÈÓfi Û˘Ó¤‚Ë ·˘Ùfi Î·È ÙÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ, ÁÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÌÈ·˜ Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË “‰È„¿” ÁÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·. √ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ “ÊÙˆ¯fi˜” . ΔÚÂȘ ÔÌÈÏËÙ¤˜, ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜. ¶¤ÓÙ ÏÂÙ¿ “‰·¿ÓËÛ” Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘. ∏ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î·È ÎÈÓ‹ıËΠÛÙË ÏÔÁÈ΋ “ÊÙ·›Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ” . ∞ÎfiÌ· Î·È Ë fiÏË ÊÙ·›ÂÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏÏ¿ Ì·˙Èο ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ¿Ó ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙˆÓ ¢ÚfiÌˆÓ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó. ¡·È, ÂÈÒıËÎÂ Î·È ·˘Ùfi... ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ‰fiıËΠÙÔ “Û‡ÓıËÌ·” ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ÂÍËÁËı› ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î. ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, Ô˘ ‹Ù·Ó “·ÚÒÓ” ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ “ÙÛ›ÌËÛ” Î·È ‰ÂÓ ÛËÎÒıËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. √ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÏÔÁÈ΋ ʈӋ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË, ÂӉȷʤÚÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó· ËÁËı› ÂÎ Ó¤Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ¯ı˜ ÙÔ “·È¯Ó›‰È” ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∫·ÙÛÔ‡Ú· ‹Ù·Ó Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿. “¢ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ...” › fiÙ·Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Ô ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ÂÓÒ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÍÂηı·Ú›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ Î·È ªÔÏÔ¯›‰Ë fiÙÈ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û˘ÁÎÏ‹ıËΠÒÛÙ ӷ ηٷÙÂıÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ηٷÚÙÈÛÙ› ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË - ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÔÚÊÔÔÈË̤ÓË Û‹ÌÂÚ· - Â›Ó·È Í¤ÓÔ ÛÒÌ·. √ ›‰ÈÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ϤÍË, ·ÏÏ¿ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠“ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ” Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ Ù˘, Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· “ÂÎ̷ȇÛÔ˘Ó” ¯Ú›ÛÌ·. ∫∞Δ. Δ∞™

¶·Ú·Û΋ÓÈÔ ÁÈ· ÙȘ ηÙÔÈ˘ ∫·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫›ÙÛÈÔ˜ ‰Ô‡Ï„ ·Ú·ÛÎËÓȷο, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù·¯‡ÙÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ Î·ÙÔÈ˘ Î·È Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÁ·ÙÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë fiÔÈ· ÙÂÏÂÙ‹. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ °. ∫Ô˘ÏÔ˘¯¤ÚË, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ˘fi ηٿÚÁËÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Î·È ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜. ¢∏ª√.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ ª·Ó‰Ú·‚¤ÏË

∞ÚÎÂÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ¯ı˜, ÚÒÙË Ë̤ڷ, ÛÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂͤٷÛË. ◊Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ηıÒ˜ ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Î·È ˙Ô˘Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÛˆÙ‹ÚÈ·. ∫·È Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ı· ÛÙËÚȯÙ› ·fi fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂÓÂÚÁfi ÂӉȷʤÚÔÓ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 50 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. º.™.

∏ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹

∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË

¶ÔÏÏ·Ï¿ ÔʤÏË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ. ∏ μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙ¤Á·Û˘, ÂÓÒ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ „˘¯È·ÙÚÈÎfi ÙÔ̤·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ 6.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ¢È¿ÊÔÚ˜ ȉ¤Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÂΛ ÌÈ·˜ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜. ΔÔ Ó¤Ô ∂™¶∞ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È.

∞fi ÙË ÌÈ· Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙËÓ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ª¤¯ÚÈ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ›¯·Ó ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÂÏÈο ÙÔ˘˜ Ï‹ÚˆÛ ÙÔÓ ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô, Î·È ¤ÙÛÈ ·ÓÂÛÙ¿ÏË Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ¢ËÏ·‰‹ ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ¤Ó· Ì‹Ó· ÔÈ ¿ÚÔ¯ÔÈ ˘Á›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ı ÙfiÛÔ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË;

º.™.

∫·ÙÔ¯ÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ∏ ÂÈÎfiÓ· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ì ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· Ô‰Ô·ÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· Û·ÎԇϷ Ì ϛÁ· Ï·¯·ÓÈο Î·È ÊÚÔ‡Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·›ÛıËÌ· ÓÙÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È·Ù› ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ı˘Ì›˙Ô˘Ó ∫·ÙÔ¯‹ Î·È Í˘ÓÔ‡Ó ÌӋ̘, Ô˘ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂηÂٛ˜ ÙÒÚ· ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·˙‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞ÏÏ¿ ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ó˘Ó Î·È ÚÒËÓ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÓȈÛ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÙ¤ ÛÙÔ ÂÙÛ› ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ‰ÂÓ ¤Ú·Û ÙÔ Ì‹Ó· Ì ٷ 360 ¢ÚÒ ÂÓfi˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘. ∫·È ·Ú¿ ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· Ô˘ ÂÚÓ¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ÂΛÓÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· “·Ú¿ı˘Ú·” Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋, ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ ÌÂٷ̤ÏÂÈ·˜... °.•.

¶·Ú¿ÓÔÌË ‚›· ÛÙË ‚›· Ù˘ ·Ú·ÓÔÌ›·˜; ∂›Ó·È ÔÏÏÔ› ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó fiÙÈ Ë ‚›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› χÛË, ·ÏÏ¿ fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· - fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÊ¢ڤıËΠ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ‚›· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ - fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÊÙÈ¿¯ÙËÎ·Ó -‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏϤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ Î·È Ï¿ıË- οÔÈÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÓfiÌÔÈ - fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·˘ÛÙËÚÒ˜ ΢ڛˆ˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ - fiÙÈ Ë ÂÚÈÙÙ‹ ‚›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙË ÓfiÌÈÌË ‚›· Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÌfiÓË ¯Ú‹ÛÈÌË ‚›· - fiÙÈ Î·È Ë ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ‚›·˜ ¤¯ÂÈ Î·ÓfiÓ˜ Î·È Ë ˘¤Ú‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÚÈÙÙ‹ ‚›·, ¿Ú· ·Ú¿ÓÔÌË ‚›·. ∏ ÌfiÓË ‚›· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Û ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ù˘ ·˘ÙÔ¿Ì˘Ó·˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ÂÎ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ Ù˘ ‚›·˜. √È ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ Î·È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ‰È¿ Ù˘ ‚›·˜ ÌÈ· ·fiÊ·ÛË, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚȘ ÂΛ. ¢ÂÓ ÂΉÈÎÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Î·Îfi Ô˘ ¤Î·Ó·Ó οÔÈÔÈ ·Ú·‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·fi Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ηÎÔ‡. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ‚›· ηٿ ÙË Û‡ÏÏË„Ë, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ˆ˜ ·˘ÙÔ¿Ì˘Ó· ÛÙËÓ Èı·Ó‹ ‚›· Ô˘ ·ÛΛ Ô Û˘ÏÏËÊı›˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚È·ÈÔÚ·Á‹ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ‰ÈfiÙÈ ÙfiÙ ·‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ χÛ˘, Á›ÓÔÓÙ·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ¶·‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Á›ÓÔÓÙ·È ·Ú·‚¿Ù˜ ÙÔ˘ fiˆ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜. ∫¿ÔÈÔÈ ÌÔÚ› Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ì fiÚÔ˘˜ ∞Ï›Î˘ μÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ΔÔ Í‡ÏÔ ‚Á‹Î ·fi ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ” . ∏ ÈÛÙÔÚ›· ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ·Ú¿ÓÔÌË ‚›· ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ‚›·, ÙË ‰ÈÔÁÎÒÓÂÈ. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

ªÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ

ŒÚÁ·

º.™.

√È “·Ï‹Ù˜, ÚÔ˘ÊÈ¿ÓÔÈ...” Î·È ÔÈ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔÈ √È ¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¤Ó· ÊÙ·›¯ÙË ‚Ú‹Î·Ó ¯ı˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ οÏÂÛ·Ó Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∫·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó, ÙÔ˘˜ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ̤ÌÊÔÓÙ·È. ∂Âȉ‹ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ˙ԇ̠fiÏÔÈ, ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ηËχÔÓÙ·È ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÏËÌÂÚ›˜ Î·È ÔÏÔÓ˘¯Ù›˜ ÙÔ˘˜ “·ÔıÂÒÓÔ˘Ó” . ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fï˜ ηÎfi ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î¿ÓÔ˘Ó fiÛÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘. £· ¤ÚÂ ÏÔÁÈο ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› “ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο” Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿, οı “·Ù¿Î·” ÙˆÓ ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˘ªÔÏÔ¯›‰Ë, Ó· Á›ÓÂÙ·È ÚÒÙÔ ı¤Ì·. ∂Âȉ‹ fï˜ Ë ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÂÚ› ·ÏÒÓ Î·ÎÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ‰È·Óı›ÛÙËÎÂ Î·È Ì “Ï¿ÛË” . ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˘, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ÊÈÏÈο Û ·˘Ù‹ ª¤Û· Î·È ·›˙ÂÙ·È ·È¯Ó›‰È, ÌÈ·˜ Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·. ...¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ª¤Û· Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ŒÁÎÚÈÙÔ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ Ì 30 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÈˆıÔ‡Ó ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ͤÚÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô‡ ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙȘ ÌËÓ‡ÛÂȘ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ‹ÚÂ. √‡Ù „¤ÏÏÈÛÌ· ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ... ΔÈ ÌËÓ‡ÛÂȘ Ó· οÓÂÈ fï˜ ηÓ›˜... ¢ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· Ï˘Ëı› ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙË ÚfiÙ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó· ÁÂÏ¿ÛÂÈ, Ó· ¯Ï¢¿ÛÂÈ, Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ. ª¤¯ÚÈ ÂΛ. ¢ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó¤¯ÔÓÙ·È ÙË ‰È·ÊˆÓ›· Î·È ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ÌÈ·˜ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·Ù·Û··Û·Ó Î·È Ô˘ οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÂÚ‹ÌËÓ ÙÔ˘˜. ∂Âȉ‹ fï˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· οÔÈ· ·Ú¿Ù·ÍË, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ̤ÚÔ˜ ÙËÓ Ô›ËÛË, ÙÔ ÌÈÎÚÔÌÂÁ·ÏÈÛÌfi, ÙȘ ‰È·ÏÔΤ˜ Î·È Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· Ù˘ ÷ÏÈÌ¿˜ Î·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·ÚÌfi˙Ô˘Û· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ηٿ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ¿Ô„Ë ÙÔ˘˜ Ï›ÂÈ, Û ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ıÂÛ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ÙÔ˘˜ „‹ÊÈÛ·Ó. ŸÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ÁÈ· Á¤ÏÈ· Î·È ¤Ó· Ú¿ÁÌ· ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó: ∞ÂÏÈÛ›·. ∫∞Δ. Δ∞™

¶·Ú¿ ÙË ÁÂÓÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Î·Ù‹ÊÂÈ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÙÚ›· ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÙÈÚÈÔÏÔÁÈο ¤ÚÁ·, Ù· ‰‡Ô ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 25 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. √ˆÛ‰‹ÔÙ ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ηıÒ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Â›Ó·È “·ÁˆÌ¤ÓÔ˜” Î·È ‰Âο‰Â˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÎÈÓËÛ›·. ∫·È ‚¤‚·È· Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â›Ó·È Ì¤Ûˆ ∂™¶∞, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÌfiÓÔ ÌÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯Ú‹Ì· Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿Ù˘ÍË ϤÔÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. º.™.

¶È¤ÛÂȘ ∞ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ȤÛÂȘ Ô˘ ·ÛΛ ÛÙ· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, Ù· ÔÔ›· ¯Ú‹˙Ô˘Ó ·ÔηٿÛÙ·Û˘. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ ·¿ÓÙËÛË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÌfi‰ÈÔ Â›Ó·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, Ë ÔÔ›· ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÏfiÁˆ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È ‡ÊÂÛ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. øÛÙfiÛÔ, Ë ·Ó¿ÁÎË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋, ‰ÈfiÙÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÙÔ Î·Îfi ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË ·˜ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÍÂοı·Ú·, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ·Ù› ›ӷÈ, ·Ó ÙÂÏÈο ›ӷÈ, ·‰‡Ó·ÙË Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜... μ.∫.


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

£¤Ì· ¤ÎıÂÛ˘ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÈϛη˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√È ·ÏÈÔ› ηıËÁËÙ¤˜ ›Ûˆ˜ ı· ÙÔ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È. ™ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ π‰ÂÒÓ, ‰fiıËΠÙÔ ı¤Ì· “√È ÂÚÁ·ÙÈÎÔ›, ÔÈ ¤ÓÙÈÌÔÈ Î·È ÔÈ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÔ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜” ‹ ÂÚ›Ô˘ Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ Â‰Ò fiÙÈ, ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘ ˘‹Ú¯Â Î·È Ô fiÚÔ˜, Î·È Â›Ó·È ÛˆÛÙfi˜, ÔÈ ÂÎÙfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ó· ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È, ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌË Ì›· ¤ÎıÂÛË ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. °ÓˆÛÙfi˜ Ì·˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, Û‹ÌÂÚ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, ‚·ıÌÔÏÔÁËÙ‹˜ ÙfiÙ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, “ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οӈ; Œ¯ˆ Ì›· ¤ÎıÂÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚·ıÌÔÏÔÁ‹Ûˆ ‹ Ì Ìˉ¤Ó ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ‹ Ì 19 ˆ˜ ŒÎıÂÛË π‰ÂÒÓ Ì ÔÚı‹ ÁÚ·Ê‹, ·ÍÈfiÏÔÁË ‰ÔÌ‹ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·” . ™˘ÓÔÙÈο, Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÁÚ·ÊÂ: “¢ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ‰ÈfiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È ¿ÏÏË. ∂¿Ó ·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ô̷Ϥ˜ ‹ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ (‰ËÏ·‰‹, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ‚›Ô˜ ‹ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈο ηıÂÛÙÒÙ·, ‹ ÂÌʇÏȘ ‰È·Ì¿¯Â˜), ۯ‰fiÓ ¿ÓÙÔÙ ÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ, ÔÈ ÔÓËÚÔ›, ÔÈ Î·ÈÚÔÛÎfiÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜, ›Ù ˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ‹ ˆ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈο fiÚÁ·Ó· (Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ÔÌÔ˚‰Â¿Ù˜, ·ÊÈÛÔÎÔÏÏËÙ¤˜ Î.¿.) ›Ù ˆ˜ “ÊÈÏÈο” ÚÔÛΛÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ (ηٷ‰fiÙ˜, ‰ÔÛ›ÏÔÁÔÈ Î.¿.), ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙÈÌË ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜” . ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “¶fiÙ ˘‹ÚÍ ÙÈ̈ڛ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó Â› ηÙÔ¯‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜. ¶fiÙ ‰ÈοÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÛÊÂÙÂÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ¶fiÙÂ Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÁÎÏË̷ٛ˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‹ ÔÈÓÈÎÒÓ ·Ì·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. μϤÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο “Ù·ÎÙÔÔÈË̤ÓÔÈ” Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο “ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ” . ∞Ó ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ˙‹Û·ÌÂ Î·È ˙Ô‡ÌÂ, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ӷ ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ, Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì·” . ◊Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ¿ÏϘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. ∫·È Ê˘ÛÈο ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍÂȘ. √È ÌÂÓ, ıˆÚÔ‡Û·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ ÌˉÂÓÈÛÌfi Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÊԉȿ˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆ-

ÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜. √È ‰Â ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ Ù· ÁÚ·ÊfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘, Î·È fiˆ˜ Ù· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È, Ô Ì·ıËÙ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË Î·È fi¯È Ì›· Ï·ÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, fiˆ˜ ÙË ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·. ∂¿Ó Ô Ì·ıËÙ‹˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Û Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ‹Ù·Ó ˘ÔÎÚÈÙ‹˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ȉÂÒÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘. ∫·È fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÏÔÁÔ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë “̤ÛË Ï‡ÛË” , Ë ÔÔ›· ηٿ ηÓfiÓ·, Â›Ó·È Î·È ¿‰ÈÎË Î·È ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈ΋. μ·ıÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ì 10, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ·fi„ÂˆÓ Ô˘ ÚÔÙ¿ıËηÓ. ∂›Ó·È ¿‰ÈÎË, ‰ÈfiÙÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯Â ¤ÙÔÈÌË ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ìˉ¤Ó. ∞ÓÔÚıÔÏÔÁÈ΋, ‰ÈfiÙÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ̤ÛË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ‰‡Ô ·fi„ÂȘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË. ∂›Ó·È Û·Ó Ó· ϤÌ Û οÔÈÔÓ, ‚¿Ï ٷ fi‰È· ÛÔ˘ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô Î·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ı· Â›Û·È Î·Ï¿. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÓ „‹ÊÈ˙·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ΢‚¤ÚÓËÛ·Ó ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ‰Â, ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ۯ‰fiÓ ¿ÓÙ·, ¤‰ÈÓ·Ó “̤Û˜ χÛÂȘ” , ‰ËÏ·‰‹ ÌÈÛ¤˜ χÛÂȘ ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Ì·˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ Ì¤Û˜ χÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ‰›Î·È˜ Ô‡Ù ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜, Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂˘ÓÔÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú·ÛÈÙÈÛÌfi, ÙËÓ Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿. ◊ıÂÏ· fï˜ Ó· Ì¿ıˆ, ÙÈ ¤ÁÈÓÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÂΛӢ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ∞ÏÏ¿ Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ Î·È ·˘Ùfi˜, fiˆ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÙÂ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘, ı· ¤ÁÈÓ·Ó „ËÊÔÊfiÚÔÈ Û οÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ·˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜, ı· ›¯Â ¿ÏÏË ÔÚ›· Î·È ¿ÏÏË Î·Ù¿ÏËÍË ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∞Ó, Î·È fiÏÔÈ Ì·˜ ·ÔÏÔÁËÙÈο, ϤÌ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi. “¶Ô‡ Â›Û·È ÓÈfiÙË Ô˘ ’ÏÂÁ˜ ˆ˜ ı· ÁÈÓfiÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˜/Ë” ” .

°ÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÛÊ·ÏÈ¿Ú˜ √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ÕÏÏË Ì›· ·ÚÓËÙÈ΋ ÚˆÙÈ¿ ·˘Ù‹ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ·˘Ùfi ÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi ¤·ıÏÔ Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÎÏ‹ÛÛÂÙ·È fiÙ·Ó Ì·ı·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·¤Ù˘¯·Ó. ŸÙ·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔ-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“¡·È” ›·Ó Î·È ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÛÙÔ Á¿ÌÔ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ ªÂ ÈÛ¯˘Ú‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, 400 ˘¤Ú ¤Ó·ÓÙÈ 175 ηٿ, ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙ· ˙¢Á¿ÚÈ· ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ʇÏÔ˘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ Á¿ÌÔ, ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ (fiˆ˜ Î·È ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ) ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ Û˘Ì‚›ˆÛ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Î·È ·ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ §fiÚ‰ˆÓ, ÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ ÙÔ 2015. ∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ Î·È ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Á¿ÌÔ ÁÈ· fiÛ· ‰fiÁÌ·Ù· ÙÔÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ -ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ˆ˜ fiÛ˜ ÂÎÎÏËۛ˜ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ Á¿ÌÔ ÌÂٷ͇ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ʇÏÔ˘, fiˆ˜ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó˜ Ó· ÙÔÓ ÙÂϤÛÔ˘Ó. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Â› Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∏ ·Ú¯È΋ Ù˘ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ¤ÁÈÓ ÌÂÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÂÛË, ·ÏÏ¿ ›‰Â ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô. Δ· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ı¤ÛÂÈ fiÚÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈı·Ú¯›·˜. √ ∫¿ÌÂÚÔÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ Î·È fiÛÔÈ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú Î·È fiÛÔÈ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛıÂÓ·Ú¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿

ÓÔÌ›·˜ ˆ˜ ·ÏÈfi˜ ÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì¤ÙÚ·Îfi„Ù ‰Ò, ÌÂÈÒÛÙ ÂΛ, ηٷÚÁ‹ÛÙ ÂΛӷfiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ıÈ¿ÛÔ˘ (¿ÏÏÔÈ Ì Ï‹ÚË Û˘Ìʈӛ· ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Ì ÛÊÈÁ̤ӷ ‰fiÓÙÈ·!) ¯·›ÚÔÓÙ·È Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ı· ¯·Ú› ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ›‰È· ÔÌÔÏÔÁ› fiÙÈ ·¤Ù˘¯Â ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ŒÙÛÈ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Û·ÎÔ‡ÏÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·¤Úˉ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÈÛfiÙËÙ·˜, ¢Ú¤ÂÈ·˜ Î·È ˘ÔÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÛοÛÂÈ Î·È ı· Û·ÚÒÛÂÈ Ù· ÌÓËÌfiÓÈ·, ÏÈÙfiÙËÙ·, ›ӷ, ·ÓÂÚÁ›·, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì·Ú·ÛÌfi, ¯·Ú¿ÙÛÈ·, ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ, ·Ê·ÓÈÛÌfi Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ¿˜, ÍÂÔ‡ÏËÌ· fiÛÔ-fiÛÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÛÊ·ÏÈ¿Ú˜ Î·È Â˘Úˆ·˚΋ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. À.°. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó Ù· ·Ô‡‰È· ÔÏÏ‹ ÒÚ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ¶ÔÏÏÔ› ‰¿ÎÚ˘˙·Ó, ¿ÏÏÔÈ ·Á·Ó·ÎÙÔ‡Û·Ó ÌÔÈÚÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ¯·Ì¤ÓË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ °ÎÏ·‚¿ÓË, ∞ÍÂÏÔ‡, ¶··Ú‹Á·, ª·ÙÛ¿ÁÎÔ˘, ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ˙ÒÓ˘. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙfiÙ ¤ÙÚˆÁ·Ó „ˆÌ›, ÂÓÒ ÙÒÚ· ÙÚÒÓ ÙÔ ÍÈÓfi Ê·˝ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó Ù· ªª∂ ÛÙ· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ ÔÎÙÒ...” .

ΔÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ¶·Ï·Ì¿ √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËη ÎÈ ·˜ ÙÔ ·ÙÔ‡Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ, ÛÙÔȯÂÈfi Â›Ó·È Î·È Ì ÚÔÛηÏ›? „˘¯‹, Î·È Ì ÚÔṲ̂ÓÂÈ. ΔÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËη ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ›‰È· ÛÙÚ¿Ù· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ fiÏÔ ˘„ÒÓÂÙ·È Î·È Ì’ fiÏ· ÙÔ˘ Ù· ÓÈ¿Ù·. ΔÔ Û›ÙÈ, ·˜ ÙÔ˘ ÓÔı¤„·Ó ÙÔ Û¯‹Ì· Î·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ·Ófiı¢ÙÔ Î·È ·¯¿Ï·ÛÙÔ, Î·È Ì ÚÔṲ̂ÓÂÈ ·ÎfiÌ·” . ∫ˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜ “ΔÔ‡Ù· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ì·˜ ÔÈËÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘, ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, Ì· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ Ì·˜ Ì·Ó›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÎÈ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ Î·È Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ÂÚ›ÙÚ·Ó·, fiÙ·Ó Î·Ïԇ̷ÛÙ ӷ ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜, Ó· ·Ì·˘ÚÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Û·Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ¤ÙÛÈ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· οı ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤‚·Ï ¤Ó· ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ñ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Ì·˜ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·. ∞˘ÙÔ› ÔÈ Â›ÏˆÙ˜ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ ‰ÔÌÔ‡Ó ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ· ·ÌÈÛı› ˆıÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ˆÚ·›· ȉ·ÓÈο ÎÈ ·Í›Â˜ ÎÈ ÔÈ ·fiÁÔÓÔÈ ·Ô‰ÔÌÔ‡Ó ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈο. ’√,ÙÈ ¯Ù›˙ÂÙ·È Ì ·Á¿Ë, ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÂÚ›Û΄Ë

ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¤Î‚·ÛË Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ “Â›Ó·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÂÌÚfi˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·” . ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡ÈÎ ∫ÏÂÁÎ (ÙˆÓ Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ ºÈÏÂχıÂÚˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ, Ô˘ ˘ÂÚ„‹ÛÈÛ·Ó Û¯Â‰fiÓ ÔÌfiı˘Ì·) › fiÙÈ “Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛıÂÓ·Ú¿ ÙÔÓ ÈÛfiÙÈÌÔ Á¿ÌÔ” . “∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ë̤ڷ ˆ˜ ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫ÏÂÁÎ.

ÎÚËÌÓ›˙ÂÙ·È ·›ÊÓ˘ Í·ÊÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ οı ¢·›ÛıËÙÔ ¿ÓıÚˆÔ, fiÔÈÔÓ ·ÎfiÌ· ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÌÈ· ÊÏfiÁ·, fiÔÈÔÓ ‰›ÓÂÈ ·ÁÒÓ· Û‹ÌÂÚ· Ó· ÌËÓ ·Ú·Û˘Úı› ·fi ¤Ó·, ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi Ú‡̷ ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ÁÈ· “ÙÚÈ¿ÓÙ· ·ÚÁ‡ÚÈ·” ˙ÂÛÙ¿ Î·È ÌÂÙÚËÙ¿, ·ÚÁ‡ÚÈ· ÂÎÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ì·˜!!! ∞ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔηÏ› Ë Â›‰ËÛË Ù˘ ÒÏËÛ˘ ˆ˜ ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ô›ÎËÌ·. ŒÓ· ‰ÔÌÈÎfi ηٷÛ··ÛÌ· Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÚfiÙÂÚË ˙ˆ‹, ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·Ì¿ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, Ϙ ÎÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ‹ ÎÈ ÂÁÒ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Î·È ÊÔÚ¤·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙ¤Ú„·Ó ·fi ¤ÌÓ¢ÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ‰È¿ıÂÛË Ó· ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ó Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›¯ÓË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜. ¢ÂÈ ‰Ë ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ¿Ó‰Ú˜ ŒÏÏËÓ˜, ·Ó·ÊˆÓÒÓÙ·˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÊ˘Ú› Ù· ÈÂÚ¿ Î·È Ù· fiÛÈ¿ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÔ̤ӈ˜ ‰Â ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÙÔ‡ÙË Ë ·ÚÔÓÔËÛ›· ·fi ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ì·˜ ‰˘ÛÚ·Á›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ ηÎÔ‡ Ì·˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ‰Â›ÁÌ·Ù· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú·ÓÔ˚Τ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Á›ÁÓÂÛı·È, ÁÈ·Ù› ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ı· ¤ÏÂÁ·, ÔÏÏ¿ Î·È Â͈ÊÚÂÓÈο. ªÔÚ› Ó· ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÎÈ ¤Ó· ‚Ú·‚Â›Ô ÚˆÙÈ¿˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÎÚÂÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ·ÓÙ› Ó· Ù· ·ÍÈÔÔÈԇ̠‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÁÈ· Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙÔ ¯ı˜, ÁÈ· Ó· ÙÈÌ¿Ì ÙÔ˘˜ ÙÈÌË̤ÓÔ˘˜ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ·Ù›ÌËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÏÁËÛ›· ÎÈ ·‰È·ÓÙÚÔÈ¿. ’∂ÙÛÈ ·ÊÔ‡ ÂÈÙÚ¤„·Ì Û οı ›‰Ô˘˜ ÙÚˆÎÙÈο Ó· ÚÔηӛÛÔ˘Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, οÔÈÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÎÔÚıËÙ¤˜ Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi ı· ·Ù‹ÛÔ˘Ó Â› ÙˆÓ Í‡ÏˆÓ Î·È ÎÂÚ¿ÌˆÓ Ô˘ ÛÙ¤Á·Û·Ó ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì·˜ ÔÈËÙ‹, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌË ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÒÛÔ˘ Ó· Û‚ËÛÙ› ÂÓ ÚÈ‹ ÔÊı·ÏÌÔ‡ οı ›¯ÓÔ˜ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙÔ ÎÈ ¿ÍÈÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ∂Λ ÛÙËÓ ›‰È· ÛÙÚ¿Ù· ÌÔÚ› Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ˘„ˆı› ¤Ó· ÓÔıÂ˘Ì¤ÓÔ Û ۯ‹Ì· Î·È ¯ÚÒÌ· ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙˆÓ È¿Ì‚ˆÓ ÎÈ ·Ó··›ÛÙˆÓ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰È·‚¿Ù˘ ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ ı· ÙÔÓ ¤Î·Ó fi¯È ·Ï¿ Ó· ÌË Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ó· ·ÁÓ·ÓÙ¤„ÂÈ Ù· ¯¿ÏÈ· ÙˆÓ ÓÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ ·ÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘, Ì· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ë‰›· Î·È ÙÔÓ ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÌÈÎÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈ΋ Ì·˜ Ì·Ó›· Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ Ô˘Ú·ÁÔ‡˜ ·fi ÚÒÙÔ˘˜ Î·È Ù·ÂÈÓÔ‡˜ ·fi ÛÔ˘‰·›Ô˘˜, ·ÚÓËÙ¤˜ οı ˆÚ·›Ô˘, ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ÂÚÈÏ¿ÏËÙÔ˘. ∞¿ıÂÈ· Î·È ·‰È·ÊÔÚ›· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ì ÁÈ· ηıÂÙ› ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÏÏÔ› ı· ˘ÂÚËÊ·Ó‡ÔÓÙ·Ó Î·È ı· ¤‰ÈÓ·Ó Ì¿¯Ë Ì Ӈ¯È· Î·È Ì ‰fiÓÙÈ· Ì ÂÈÛÙÔϤ˜ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, Ì οı ÓfiÌÈÌÔ Ì¤ÛÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÙÔ ·ÔϤÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ‰È·ÁÚ¿„Ô˘Ó ·ÓÔ‹Ùˆ˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ ÎÈ ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” .

ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘. ∏ ˘fiıÂÛË ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤Ù·Í ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ˘¤Ú Ù˘ ÎfiÚ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ϤÔÓ Ó· ÙËÓ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ‹ Ó· ·ÛΛ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο Ù˘ ÛÙÔȯ›·. ∞Ó ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙË ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘.

∞ÓÙ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Ì ̛·... ·ÁÂÏ¿‰·

∂¤ÛÙÚ„ ‚È‚Ï›Ô Û ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÌÂÙ¿ ·fi 55 ¯ÚfiÓÈ·!

ª›· ·›ÛÙ¢ÙË ÈÛÙÔÚ›· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÂΉÈοÛÙËÎÂ Ë ˘fiıÂÛË ÂÓfi˜ ·Ù¤Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó¿ÁηÛ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› οÔÈÔÓ Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ˆ˜ “·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·” Ì›· ·ÁÂÏ¿‰·... ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Hurriyet Ô ·Ù¤Ú·˜ ÔÓfiÌ·ÙÈ ∞Ï‹ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫ÔÚÎÔ‡Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÕÁ΢ڷ Û˘ÌÊÒÓËÛ ÛÙËÓ “·ÓÙ·ÏÏ·Á‹” ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘ Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ ÂΛÓË ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ·ÓÙÚ¢Ù› ·˘ÙfiÓ Ô˘ Ù˘ ‰È¿ÏÂÍ·Ó. ΔfiÙÂ Ô ·Ù¤Ú·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ۈ̷ÙÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ‚›·, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙËÓ ·Ó·ÁοÛÂÈ Ó· ‰Â¯Ù› ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘. ø˜ Âȯ›ÚËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂΛÓÔ˜ ›¯Â ‹‰Ë ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·ÁÂÏ¿‰·... ΔÂÏÈο Ë ÎÔ¤Ï· ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜

¢·Ó›ÛÙËΠ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÛÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1958 Î·È ÙÔ Â¤ÛÙÚ„Â... 55 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Ì·˙› Ì 100 ‰ÔÏ¿ÚÈ·! ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Daily News, ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È Ë ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÂÓfi˜ ÈÂÚ¤· ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì ٛÙÏÔ “∏ ʈÙÈ¿ ÙÔ˘ ºÚ¿ÓÛȘ ÷‚Ȥ” . ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¤ÊÙ·Û ̤۷ Û ¤Ó· ηʤ Ê¿ÎÂÏÔ Ì·˙› Ì ̛· ÂÈÙ·Á‹ ÙˆÓ 100 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈÔ˜ ‰·Ó›ÛÙËΠÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ·ÏȤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ...


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN Œ¯ÂÙ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Íԉ‡·Ù ÁÈ· ‚ÂÓ˙›ÓË; §¿ÌÚÔ˜ ∫·Ï·Ì¿Î˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ¤¯ˆ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÔ˘, ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 1/10 Û ۯ¤ÛË Ì ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ÀÔ¯ÚˆÙÈο ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ì·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ Ì ٷ fi‰È· ‹ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ÒÛÙ ӷ οӈ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο” .

£Ô‰ˆÚ‹˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“Œ¯ˆ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÙË ‚ÂÓ˙›ÓË Ô˘ ‚¿˙ˆ ÛÙÔ ·Ì¿ÍÈ, ηıÒ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ· ¤‚·˙· ÂÚ›Ô˘ 150 ¢ÚÒ ‚ÂÓ˙›ÓË ÙÔ Ì‹Ó· Î·È ÙÒÚ· ϤÔÓ ‚¿˙ˆ 120, ›Ûˆ˜ Î·È 100 ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÛΤÊÙÔÌ·È ¤ÓÙÔÓ· Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹Ûˆ Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û ˘ÁÚ·ÂÚÈÔΛÓËÛË ÛÙÔ ·Ì¿ÍÈ” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

“¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÚÈÔÚ›Ûˆ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ó· οӈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·. ¶·Ú¿ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Û˘Ó¯›˙ˆ Ó· ‚¿˙ˆ ηÓÔÓÈο, ηıÒ˜ ÁÈ· Â̤ӷ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÒ” .

™Ô‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Û’ ¤Ó· ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¯ı˜, fiÙ·Ó ‚ÔıÚÔχ̷ٷ ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ÙËÓ Ô‰fi ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Î·È ¤Êı·Û·Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ μÔÏÈÒÙ˘ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ÂÚÓ¿ ¯ı˜ ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹, ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ›¯Â Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ï›ÌÓË, ÂÓÒ Ë ‰˘ÛÔÛÌ›· ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ó¤‚Ë, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÂÂÏ‹ÊıË Ë ¢∂À∞ªμ, ˆÛÙfiÛÔ ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô μÔÏÈÒÙ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÈÎfiÓ˜ Û·Ó ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜. °. ΔÛ.

∏ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ∫·È ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ μÔÏÈÒÙ˘, Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Â›ÏˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ μfiÏÔ˘. ªfiÓÔÓ Ô˘ ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓÂ Ë ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË, ·¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Ù˘ πˆÏÎÔ‡, Û ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜ Ì¿ÏÈÛÙ·. ∫·È ÚˆÙ¿ÂÈ Ô μÔÏÈÒÙ˘: ÕÏÏË ÒÚ·, .¯. ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ‹ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË; °È· Ó· ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜, Ô˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Ó· ‰È¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙË Ì›· ψڛ‰· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ Î·È ‰›Ï· ·fi Ù· Ù·Í›...

ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜

“∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ¤¯ˆ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ífi‰Â˘· ÁÈ· ‚ÂÓ˙›Ó˜ Î·È ϤÔÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ì·È Ì Ì˯·Ó¿ÎÈ, ÂÓÒ ·fi Ù· ‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¤¯ˆ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ¤Ó·. Œ¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ¿Ú· Î·È ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô μfiÏÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ì˯·Ó¿ÎÈ ‹ Ô‰‹Ï·ÙÔ” . EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ªÈ· Ô˘Ú¿ Ô˘ ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ ¿Óˆ Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÙÔ›¯Ô ¤ÂÊÙ·Ó fiÛÔÈ ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› ¤ÛÂ˘Û·Ó ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÁÎÈÛ¤ Ù˘ ¢∂∏. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ·ÂÏ›˙ÔÓÙ·Ó Â˘ı›˜ ·Ì¤Ûˆ˜ οÓÔÓÙ·˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙÚÈÌÒ¯ÙËÎ·Ó ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÌÈÛ‹˜ ÒÚ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆÛfiÙÔ˘ Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. ÕÏÏ· Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎfi˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÍÂÊ˘Û¿Ó Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÁÎÈÛ¤, ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÎfiÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. ∂›Ó·È Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Ô˘ ÔÏÏÔ‡˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó... ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

¢∏ª√.™.

¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ πˉ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó fiÙÈ Â‰Ò Î·È ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜, ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹. ΔË Ó‡¯Ù·, ϤÓÂ, Â›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘Ó· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂȘ ÙË Ì‡ÙË ÛÔ˘... ª‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ‹ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘-ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ fiÏ˘; ¢∏ª√.™.

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÈÏ¿ÙÔ˜

/5

μÔıÚÔχ̷ٷ ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜

£·Ó¿Û˘ ÃÚÈÛÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ Ô‰ËÁfi˜ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

¢ÂÓ Îfi‚Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ∂›ÌÔÓ· ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ ∫∞¶∏ Ù˘ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, ·fi‰ÂÈÍË ÁÈ· Ù· ¤ÍÈ Â˘ÚÒ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜. ∫·È Â›ÌÔÓ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÚÓËÛË Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ.

°È· ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ÊÔÚ¤·, Â›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ë ¤Î‰ÔÛË ·fi‰ÂÈ͢ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· 10 ÛÂÓÙ˜. ™ÙÔ ∫∞¶∏ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‹ Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÙȘ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ... ∫∞Δ. Δ∞™

™Â ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Ô‰ËÁÔ› ÙÔ ÛÙÂÓfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜, ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ù˘ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÂÚÈԛΈÓ. Ÿˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, Ù· ·Ú·Ófï˜ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ÛÙÂÓfi ‰ÚfiÌÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ‰È¤Ï¢ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ‰È·ÎψÓ, ÂÓÒ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Â˙Ô›. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ·„ÂÈ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ‹ ˘-

30ÂÙ›·˜

∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ ÛÙ· π.Ã. ÏfiÁˆ... ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ “ΔÂÏ›ˆÛ·Ó Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¢ÂÓ ·fiÌÂÈÓ ԇÙ ¤Ó·! ∫·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÚfi‚ÏËÌ·, Ô‡ ϤÙÂ; ™ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ŒÙÛÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏ·... ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ªÂÙ¿ ÙÔ ∞ Î·È μ (Î·È fiÛ· ¿ÏÏ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi) Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÒÚ· Û ÂÓ›Û¯˘ÛË ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·, ›Ûˆ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ” . ∂ÈÙ˘¯‹˜ Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ μ’ §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ “√È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μ’ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 200 ÂÚ›Ô˘ ÂÎı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ·ÏÈ¿ ÁˆÚÁÈο Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο ÂÚÁ·Ï›·, ηıÒ˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›Â˜ Ì·ÏÏÈÔ‡, ˘Ê·ÓÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ÔÈÎȷο Û·Ë, ÂÓ‰‡Ì·Ù· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î.¿. ΔÔ ÛË-

μ.∫.

¶·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË

¶Úfi

√ÌÈÏ›· ÁÈ· ÙȘ ·ÚÚÒÛÙȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ “™ÙÔ “•ÂÓ›·” μfiÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 6, ı· Á›ÓÂÈ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Û˘ÌÔÏ›ÙË ÁÈ·ÙÚÔ‡ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫˘ÚÈ·˙‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÎˉÂÌfiÓ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 4Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ı· ·Ó·Ù˘¯ı› ı¤Ì· Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙȘ ·ÚÚÒÛÙȘ Ù˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Îfi„ÈÌÔ Ù˘ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ˘ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ” .

ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Û ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ‰È¢ıÂÙÒÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ Ô‰ËÁÔ‡˜.

∫Ï·‰È¿ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÎÏ·‰Â‡Ô˘Ó Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ÎÏ·‰È¿ fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ‚ÔχÂÈ. ΔÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ·˘Ùfi Ì ·ÊÔÚÌ‹ ¤Ó· ÂÚ·ÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ¯ı˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÈÛ·Ú›·˜. ∫¿ÔÈÔ˜ ÎÏ¿‰Â„ ÙË Úԉȿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ¿ÊËÛ ٷ ÎÏ·‰È¿ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ŒÓ·˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ·Ó·ËÚÈÎfi ηÚÔÙÛ¿ÎÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÙÔÓ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜... °. ΔÛ.

7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1983

Ì·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı› ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÈÙÈÔ‡, fiÔ˘ Ù· ·ÏÈ¿ ¤ÚÁ· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË” . ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ‚·ıÌÔ› ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ “∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ μ’ Δ¯ÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì., ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ º˘ÙfiÎÔ˘ ı· ‰Ôı› Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ μ’ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÎˉÂÌfiÓ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ. £· ÚÔËÁËı› ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ” .

ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÎÙÂϤÛˆ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ ·ÁˆÁÒÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ·˘Ù‹˜ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È ¿Óˆ ı· ·Û¯ÔÏËı› ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ı· ÙÔÔıÂÙËı› ·ÁˆÁfi˜ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ, ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È ¿Óˆ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÁˆÁÒÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ” .

Δ· ¤ÚÁ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ “ªÂ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1828... √ πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ›

1922... H ª·ÓÙ¿Ì ∫ÈÔ˘Ú› ÂÎϤÁÂÙ·È Ì¤ÏÔ˜

ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi. 1900... π‰Ú‡ÂÙ·È ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ·, Ì ÚÒÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔÓ ƒ¿ÌÛÂ˚ ª·Î ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ. 1920... TÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙˆÓ ™ÙÂÓÒÓ ÙˆÓ ¢·Ú‰·ÓÂÏ›ˆÓ.

Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Ù˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Ú·‰›Ô˘. 1937... ªÂ ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Ù˘ 4˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ·fi ˘fiÌÓËÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ μ’, Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÂÎÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∫‡ıÓÔ Î·È ¤ÂÈÙ· ÛÙË £¿ÛÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶EM¶TH 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î: ÃÚfiÓÔ˜ Ó·È, ÎÔ‡ÚÂÌ· fi¯È √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ıˆÚ› fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “ Ÿ¯È” Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ÛˆÛ˘ ·fi ÙÔ ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯

∞£∏¡∞, 6.

∂›ÛËÌÔ ·›ÙËÌ·

∂ÎÏÔÁ¤˜ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ˙ËÙ› Ë ª¤ÚÎÂÏ μ∂ƒ√§π¡√, 6.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi Úfi‰ÚÔ, °Èfi·¯ÈÌ °Î¿Ô˘Î, Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ 22· ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ˆ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÈ· ÙÚ›ÙË ıËÙ›· ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ¤ÎÏËÍË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ó· Â›Ó·È Ë ∫˘Úȷ΋ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 Ë Ë̤ڷ ÙˆÓ 18ˆÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ™Ù¤ÊÂÓ ∑¿ÈÌÂÚÙ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÂÈۋ̈˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô˘ ʤÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÌÈ· ∫˘Úȷ΋ ÌÂٷ͇ 28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ô Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ ÚÔËÁÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ Î·Ù¿ ‰¤Î· ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ.

ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Millenium

È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÊfiÛÔÓ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fï˜ fiÙÈ ı· ¿„Ô˘Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÒÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ (SPD) ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠıÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â Ì ¤ÏÏËÓ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÁfiˆÚ˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. øÛÙfiÛÔ, Ô Î. ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠÂȂ‚·›ˆÛ ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ ˆ˜ “ÛÎÏËÚÔ‡” Û ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ .¯ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÙÔ̤· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ë ∫‡ÚÔ˜. π‰È·›ÙÂÚ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ı¤ÛÂÈ Ôχ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Í¤Ï˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÒÛÙ ӷ Û˘Ó˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜” › ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ (ÛÙ· ·ÁÁÏÈο) ÙË ÊÚ¿ÛË “no solidarity without conditionality” . “ŸÙ·Ó Ϥˆ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÓÔÒ fiÙÈ ı· ÙÔ ‰Ô‡Ì ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î. ∞¤Ê˘Á ¿ÓÙˆ˜ Ó· ˘ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. •Âηı¿ÚÈÛ fï˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤-

¯ÂÈ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÚfiÔ‰Ô ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ Î·È fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013 Â›Ó·È Ë ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È Ë Â›Ù¢ÍË ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∞˘Ù¤˜ ı· ¤ÏıÔ˘Ó fiÙ·Ó ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰‡Ô ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ·) ·fi ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ‚) ·fi Ì›· ·ÍÈfiÈÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ı· Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ¶Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Â›Û˘ ‹Ù·Ó Ë ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÈfiÙÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô

ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ÕÏψÛÙÂ, Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫·Ú. ¶·Ô‡ÏÈ·, ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. ™Â ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ıˆÚ› ¯Ú‹ÛÈÌÔ ¤Ó· ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÙÔ̤· ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ô Î. ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÔχ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜. “∂›Ì·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ·. Ÿˆ˜ Ê¿ÓËΠ·fi ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÛÙ· ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÛÙÔ PSI, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Â-

ÂÓ‰˘Ù¤˜. ∫·È Â›Ó·È ÓÔÌ›˙ˆ ۷ʤ˜ ÙÈ ı· Û‹Ì·ÈÓ ¤Ó· OSI ÁÈ· ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (∂∫Δ), ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· 50 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ” ÂÍ‹ÁËÛÂ. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ SPD ÂÚˆÙ‹ıË Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ú·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ (¢¡Δ) ÁÈ· Ï¿ıÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ˘ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘. “¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜” ÍÂηı¿ÚÈÛÂ, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ „¢‰‹ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ∂∂ ÙÔ 2009.

¢ÂÓ ÂÈı˘Ì› “¿ÓÔÈÁÌ·” Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Task Force, ÃÔÚÛÙ ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯. ªÂÙ¿ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘, £Âfi‰ˆÚÔ ∫·Ú¿ÔÁÏÔ˘, Ô ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‰Â ‚Ϥˆ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÂȉÈο ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Task Force, ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Í·Ó·ÓÔ›ÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË” , Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ ¢¡Δ Î·È ∂∂ ˆ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÚ›¯ıËΠ۠ϿıÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠıÂÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “οÓÂÈ Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ·˘Ùfi ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ÙÔ ªÂÙÚfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “ª·Î‰ÔÓ›·” , Ë ∂À∞£ Î·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

π√μ∂: ™Â ˘„ËÏfi ‰ÈÂÙ›·˜ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿...

ŒÍÈ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· “Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ú·” ∞£∏¡∞, 6.

∂•π ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ŒÏÏËÓ˜ ÌÂÙ¿

∞£∏¡∞, 6.

™Δ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÂϤÁ-

¯Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÌÂٷ͇ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Millenium, Ô˘ Â›Ó·È Èı·ÓfiÙ·ÙÔ Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ·. ∂¿Ó οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÔÏÔÎÏËÚˆı›, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ı· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙË Millenium Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı· ÂÈÛʤÚÂÈ 200 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ 2,5% Ù˘ Ó¤·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. ΔȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Î·È ÙÔ Reuters, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ·ÓÒÙÂÚÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜.

‚›·˜ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· Ù· “‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú·” Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ 59% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌ›Ô. √ ›‰ÈÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ‹Ù·Ó 53%. √ ‰Â›ÎÙ˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ·Ó Î·È Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ 74% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË Ó· ÂȉÂÈÓˆı› ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÂÓÒ 9 ÛÙ· 10 ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ıˆÚÔ‡Ó ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÚˆÙÈ¿ ÙÔ˘ ÈÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˘ Ï·Ô‡, ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â-

›Â‰Ô Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÈÂÙ›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó· Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙȘ 85,8 ÌÔÓ¿‰Â˜, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÈÂÙ›·˜, ·Ó Î·È Û ÌÈÎÚ‹ ‰ÈfiÚıˆÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ, ÏËÓ Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜, fiÔ˘ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ™ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË, Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ fï˜ Â›‰·. √È ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó Û·ÊÒ˜ ·Ì‚Ï˘Óı›, ÂÓÒ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜, ÂÌ‰ÒÓÂÈ ÌÈ· Û¯¤ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, Ë ÔÔ›· ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ıÂÙÈο ·fi

ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÛÙÔ fiÙÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ì ı· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË, ηıÒ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ı· ‰È·¯˘ı› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂȉÈο ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ. øÛÙfiÛÔ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Îϛ̷ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Ì‹Ó·, ÙfiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂∂, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 1,4 ÌÔÓ¿‰Â˜ Û ·ÌÊfiÙÂÚ˜, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 90,6 Î·È 89,2 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶·Ú¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ·¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·fi ÙÔ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ ∫·Ù·Û΢¤˜, ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ηٷӷψÙÈ-

Ó· ÛÙË μÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÙÔ §È·ÓÂÌfiÚÈÔ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ. ™ÙËÓ ∂∂, Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ô-

Ê›ÏÂÙ·È ·ÊÂÓfi˜ Û ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Û fiÏÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

Àfi ‰È·ÌfiÚʈÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ

ªÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ¯ÚÔÓÈο Ô ÊfiÚÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ™ÙÔ “ÙÚ·¤˙È” ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÂÚÁÈÒÓ, ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜,

∞£∏¡∞, 6.

·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ∞£∏¡∞, 6.

 ηÏfi Îϛ̷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜, ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) Ô˘ ¤¯ÂÈ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. √È ÙÚÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¤ıÂÛ·Ó ¯ÚÔÓÈο ÙȘ fiÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ÊfiÚÔ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ª¤Á·ÚÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘, ˆ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ·Ïfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ηٷϋͷÌ Û ¤Ó· ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù· ÔÔ›· ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Ó¤Ô˜ Ó· ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ fiÏË ÛÙËÓ Â·Ú¯›·” . ™ËÌ›ˆÛ ‰Â ˆ˜ Û˘˙ËÙ‹Û·Ó “ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÔÏ˘ÂÙ¤˜ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 2020. Œ¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· fiˆ˜ ÔÈ Ô‰ÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜” . “√ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Û˘ fiÙÈ ¤ÏËÍÂ Ë ·ÂÚÁ›· ÛÙ· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ∞ÈÙ›· οÔȘ ıÂÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ Î¿ÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·ÎÒÓ

Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ” . √ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È “Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜” . √ Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆ˜ “˘‹ÚÍÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÌÔ˘. ¡· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜” . ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÂ Ê˘ÛÈο Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·˜ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË

Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∫·È ‚‚·›ˆ˜ οӷÌ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· Ìԇ̠۠ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ‰ÈfiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÙÚÔ‹ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ›Ûˆ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٿÏËÍË” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ÊfiÚÔ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ, ÂÓÒ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÊfiÚÔ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÓË̤ڈÛ ÁÂÓÈο ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔ-

Ì›·, ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Î·È ÙÔ Eurogroup Ù˘ ΔÚ›Ù˘. √ ›‰ÈÔ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ÊfiÚÔ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “fi,ÙÈ ·›ÚÓ·ÌÂ, ı· ·›ÚÓÔ˘Ì” , ÂÓÒ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Â›ÁÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ Ù· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· ·Ó¿Î·Ì„˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2013, “Â¿Ó ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ì·˜ Û˘ÓÔ¯‹” ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î. ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ™˘-

ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜

¶ÚÔ˜ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ· ∞£∏¡∞, 6.

ª∂Δ∞ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì-

‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Èı·Á¤ÓÂÈ·˜, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÷ڿϷÌÔ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Î·È ÚÔˆı‹ÛÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú·‰Ô¯¤˜ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™Ù∂. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘, “·ÔÙÂÏ› Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·fi‰ÔÛ˘ πı·Á¤ÓÂÈ·˜ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘” ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ -ÙËÓ ΔÚ›ÙË- ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÎÚ›ıËÎ·Ó ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ fiϘ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂, ÚÔÛÎÚÔ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÙ‹ÛË ÂÏÏËÓÈ΋˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ ·fi ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜, ηıÒ˜ Ë ÔÏÈÙÔ-

ÁÚ¿ÊËÛË Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ (3838/10) Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ·ÌÈÁÒ˜ Ù˘ÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ (¯ÚfiÓÔ˜ ÓfiÌÈÌ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡ ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘, ÊÔ›ÙËÛË Û ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Â› ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ·Ó˘·ÚÍ›· ηٷ‰›Î˘ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ), ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÚÔ¸fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÂÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ÙÔ˘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÛË ÔÏÈÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™Ù∂ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÈÓ Î·È ÂÎϤÁÂÛı·È ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌË ¤¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹, ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¤ÎÚÈÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ηıÒ˜

Î·È Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Ì›˙ÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·ÌÈ¿ ¿ÏÏË ·ÙÚ›‰· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛfiÙÈÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ Èı·Á¤ÓÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ˙‹ÙËÌ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÁÈ·Ù› ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Â‰Ò Â›Ó·È Ô ÙfiÔ˜ ÙÔ˘˜, fiÛÔ ˙‹ÙËÌ· ÈÛÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÈÛÔÔÏÈÙ›·˜. ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È

‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÎÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘. √ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ· Ô˘ ı· ʤÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ùfi˜ Ì ·˘Ù‹ ÙË ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¯‹. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∂∂, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2010, ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‹ ‹Ïı·Ó Ôχ ÌÈÎÚ¿ Â‰Ò Î·È ÊÔ›ÙËÛ·Ó Û ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›·”.

∞ÔÛ‡ÚıËΠÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ˘fi ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ

ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û Δ¯ÓÔÏÔÁÈο Î·È ∞Ó·Ù˘Íȷο £¤Ì·Ù· ÌÂٷ͇ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜-¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔΛ̈Ó. “£· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ì ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ˆ˜ ¯ÒÚ· Ôχ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ·fi fiÙÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ê›ÏÔÈ Ì·˜, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. √ ·ÚÈÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ “¤¯Ô˘Ó Ì›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÙÚÂÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, ¤¯Ô˘Ó Ôχ ˘„ËÏ‹ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ‰˘Ó·Ùfi ÊÚfiÓËÌ·. ™ÙÔȯ›·, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ Â›Ó·È Èηӿ Ó· ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ηÎfi Á›ÙÔÓ· ·fi ÙÔ Ó· ÛÎÂÊÙ› Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ۯ¤‰ÈÔ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” . ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∂Ï¢ÛÈÓÈÒÙ˘, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ™ÁÔ˘Úfi˜, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ μ’¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔ˘ ™À.ƒπ∑.∞ η Δ˙¤ÓË μ·Ì‚·Î¿, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ¡‹ÛˆÓ Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ. η ª·Ú›· ƒÂÔ‡ÛË, Ô ∞Ú¯ËÁfi˜ °∂¡ ∞ÓÙÈÓ·‡·Ú¯Ô˜ ∫ÔÛÌ¿˜ ÃÚËÛÙ›‰Ë˜ ¶¡, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÛÈÌ¿Ù˘, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ª¤ÏË Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.

∞¶∂™Àƒ∂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ë ÔÔ›· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ˘fi ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ó· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ̤ۈ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (Δ∞π¶∂¢) ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ-·fiÚÚËÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜ (ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ù· ∂ÏÏËÓÈο ∞Ì˘ÓÙÈο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ μÈÔÌ˯·Ó›· √¯ËÌ¿ÙˆÓ Î.¿). ΔÔ Δ∞π¶∂¢, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ˘¤ÁÚ·Ê·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ™Ù. ∫·Ï·Ê¿Ù˘, ·ÔÎÙÔ‡Û ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿, ›Ù ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ›Ù ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡Û˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ fiˆ˜ ÙÔ Δ∞π¶∂¢, ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi οı ·ÛÙÈ΋ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ª. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, “Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ·Ó·‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓË Û ÂfiÌÂÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢” . ∞Ú¯Èο Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· Â·Ó·‰È·Ù‡ˆÓ ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›·, ˆÛÙfiÛÔ Â¤ÏÂÍ ÙËÓ ·ÔÛ‡ÚÂÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ οÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÙËÓ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÒÛÙ ӷ Û˘˙ËÙËı› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‚¿ÛË, ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ Â·Ó·‰È·Ù˘ÒÛÂȘ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶EM¶TH 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∞ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÙˆÓ ™·Ì·Ú¿ - μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ∫Ô˘‚¤ÏË

ΔÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÏfiη - ∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÂÎÙfiÓˆÛË Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ı·Ó. ΔÛ·˘Ù¿Ú˘ ∞£∏¡∞, 6.

ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ı· Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÌÏfiη ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÛ·˘Ù¿Ú˘ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. √ Î. ΔÛ·˘Ù¿Ú˘, fiÛÔ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ª¿ÍÈÌÔ˜ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Û ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. Δ· ̤ÙÚ·, Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙ· ÌÏfiη, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ıȤڈÛË Ó˘¯ÙÂÚÈÓÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ -ÛÙ· ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰·- Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÊfiÚÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› Û ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ º¶∞ “Û ·ÏËıÈÓÔ‡˜ ·ÁÚfiÙ˜” .∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ‰È·‚‚·›ˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ “ηӤӷ˜ ·ÁÚfiÙ˘ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ÙË ÁË ÙÔ˘” Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ‰È¢ıÂÙËı› ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ˘ÔıËÎÒÓ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Á˘ ÛÙË Ó¤· ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·.

∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Â›Ó·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÂÍ‹˜: 1. ∂ÓÙfi˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ - Î·È Û fiÛÔ˘˜ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ: ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ë Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ ‡„Ô˘˜ 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË ı· ‰Ôı› Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÛÔ‰ÂÈ¿ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ÛÙÚÂÌÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ·Ù› ÂÏ‹ÁË ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È, fï˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ηٷ‚ÏËı› Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÁˆÚÁÔ‡˜ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ëÌˉÂÓÈ΋’ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÁÈ· ÚÔÊ·Ó›˜ ÏfiÁÔ˘˜. 2. ∂ȉfiÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜: ªÂ ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ∂∂ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ëde minimis’ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ì 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÊÔÚ¿ ·ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚfiÊÔ˘˜, ‚ÔÔÙÚfiÊÔ˘˜, ÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Î·È ¯ÔÈÚÔÙÚfiÊÔ˘˜. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ÔÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚfiÊÔ˘˜ Î·È ‚ÔÔÙÚfiÊÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. 3. ¶ÏËڈ̋ ƒÔ‰·ÎÈÓÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ∏Ì·ı›·˜: √ÏÔÎÏËÚÒıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙȘ ÎÔÓÛÂÚ‚ÔÔț˜ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜∞Δ∂. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ‰·ÎÈÓÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈËı›, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÔÓÛÂÚ‚ÔÔÈ›·˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ηٷ‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Ô˘ ‹‰Ë ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎÂ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›. 4. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ º¶∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜: ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÌÂÈÒıËΠÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi 11% ÛÙÔ 6% (·fi ÂÚ›Ô˘ 400 ÂηÙ. Û ÂÚ›Ô˘ 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ). ∏ Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ηٿ 5 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤ÁÈÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ 292.000 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ ̤ۈ Ù˘ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ √™¢∂, ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ 37.000 ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 292.000 ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ ‰Ëψı¤ÓÙÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ º¶∞. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ·˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 6% ı· ÚÔ·„ÂÈ ·‰È¿ıÂÙÔ Ô-

Ûfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ∞fi ÙËÓ 01.01.2014, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηıȤڈÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ-ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, Ô º¶∞ ÙˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ ı· Û˘Ì„ËÊ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ·, ÔfiÙÂ Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ º¶∞ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁ›. 5. ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ·ÁÚÔÙÒÓ: ¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·Ù¿ ‰‡Ô ¤ÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÙ·ÍË fiÛÔÈ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ¤‚Á·ÈÓ·Ó Û ۇÓÙ·ÍË Á‹Ú·ÙÔ˜ ÛÙ· 65 ÂÓÒ ÙÔ fiÚÈÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·˘Í‹ıËΠÛÙ· 67. ªÂ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÛÙË ‚Ô˘Ï‹ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÛÔ˘˜ ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ √°∞ ¤ˆ˜ 4.000 ¢ÚÒ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙÔ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ÔÛfi Ó· ·Ú·ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ‰›‰ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙË-

Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ 62Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ 40 ¯ÚfiÓÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. 6. ÀÂÚ˘ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË ÁË ·fi ‰¿ÓÂÈ· ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙËÓ ∞Δ∂: ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈχÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) °È· fiÛ· ‰¿ÓÂÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı›, ı· Á›ÓÂÈ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ˘Ôı‹Î˘ Ì ÌˉÂÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ‚) ∞ÔÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ˘Ôı‹ÎË, ÛÙÔ 120% Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ: ÁÈ· ÌÂÓ ÙÔ 80% ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜-∞Δ∂ (Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ·), Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙·. °È· ‰Â ÙÔ 20% ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÂÎηı¿ÚÈÛË ÛÙËÓ ·Ï·È¿ ∞Δ∂ (ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ·), ·fi ÙÔÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙ‹ Ù˘ ˘fi ÂÎηı¿ÚÈÛË ∞Δ∂. Á) Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· Ù· ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· Ù˘ ˘fi ÂÎηı¿ÚÈÛË ∞Δ∂, Ì ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÛÙÔ ˘fi ‰È·‚ԇϢÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ À¶∞∞Δ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ÙÚfiÔ˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ó Ì ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜. 7. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ÙˆÓ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘:

∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‡„Ô˘˜ 80 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ı· ‰Ôı› ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È ı· Â›Ó·È ÈÛfiÔÛË Ù˘ ÚÒÙ˘. ªÂÛÔÚfiıÂÛÌ· ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. 8. ªÂ›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜: ∫·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜, ·fi ÙËÓ 1 πÔ˘Ï›Ô˘, ÂȉÈÎfi ·ÁÚÔÙÈÎfi Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·ÁÚÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÌËÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. 9. ∫ÏÔ¤˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÒÓ Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ì¤ÙÚ· ·ÔÙÚÔ‹˜: ◊‰Ë ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÏËÊı› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. 10. ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Î·È ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ÙˆÓ ÁˆÚÁÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÔÈËÙÒÓ: √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¢·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “Δ·ÌÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚË-

¢ËÏÒÛÂȘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ∫Ô˘‚¤ÏË ∞£∏¡∞, 6.

¢∏§ø™∂π™ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ¤Î·Ó·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û‡Û΄˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ. “£¤Ïˆ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ›¯· ˙ËÙ‹ÛÂÈ, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ì·˜ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∫·È ηٷϋͷÌ Û ¤Ó· ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ô Î. ΔÛ·˘Ù¿Ú˘, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÁÚfiÙ˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛıÔ‡Ó Ó· ¿Ó ·fi ÙȘ fiÏÂȘ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ. °È·Ù› ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁˆÚÁ›· ı· ÔÈÎÔ‰Ô-

web: www.4x4eshop.gr E-mail: info@4x4eshop.gr ΔËÏ.: 24220 24044

∏§∂∫Δƒ√¡π∫√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ∞•∂™√À∞ƒ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ¢øƒ∂∞¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∏ °π∞ ∞°√ƒ∞ on line ÎÔÙÛ·‰fiÚÔÈ ·fi 115,00ú - ÙÔÔı¤ÙËÛË 35,00ú ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈο 20,00ú ™ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÙÈ̤˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô º.¶.∞. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Ì‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ‹Ú·Ì ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÈο ı¤Ì·Ù· ‰›ÓÔ˘Ó Ì›· ˘‡ı˘ÓË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Û ÔÏÏ¿ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·” ›Â Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. “∞ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·ÌÂ Î·È Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ∫·È ·Ó·‰Â›Í·Ì ÂΛÓË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ÔÔ›· Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰›ÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË Û ¿Ú· ÔÏÏ¿ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi” ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘.

Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜-(Δ∞∂)” Ì ÎÂÊ¿Ï·È· ‡„Ô˘˜ 300 Î·È ϤÔÓ ÂÎ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· ¯ÔÚËÁ› ¯·ÌËÏfiÙÔη ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· Î·È ÌÂÛÔÌ·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ™¯Â‰›ˆÓ μÂÏÙ›ˆÛ˘, ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ηıÒ˜ Î·È Û ȉÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ : ∂ÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›‰Ô. μÂÏÙÈÒıËΠ‰Ú·ÛÙÈο Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ 7.735 ™¯Â‰›ˆÓ μÂÏÙ›ˆÛ˘ Î·È ÙˆÓ 414 ™¯Â‰›ˆÓ ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Û ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ·¯˘Óı› ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‹‰Ë ÂÓÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ. Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÍÈÔÏÔÁËı› 7.735 ™¯¤‰È· μÂÏÙ›ˆÛ˘ Î·È Ï¿‚ÂÈ ÔÚÈÛÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ¿Óˆ ·fi 2.000. °È· Ù· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ÛÙËÓ ∞’ ÚfiÛÎÏËÛË ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó 194, ÔÚÈÛÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ù· 70 Ì ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË 55 ÂÎ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÏËڈ̤˜ ‡„Ô˘˜ 8,5 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∂ÓÒ ÛÙËÓ μ’ ÚfiÛÎÏËÛË ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó 414, ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› 248 Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÂÚ›Ô˘ 120 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∏ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ οӷÌ Ì ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ¤ÁÎÚÈÛ˘. 11. ∞ÏÔÔ›ËÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÛÙ·‚ÏÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ: ªÂ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô (À¶∂∫∞) ÛÙË μÔ˘Ï‹ χÓÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙ·‚ÏÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ڇıÌÈÛË ÙÔ˘ À¶∞∞Δ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ·ÏÔÔ›ËÛË Î·È Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙ·‚ÏÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∞£∏¡∞, 6.

“∞¡Δπ Ó· Û˘ÛΤÙÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ·Ù¿-

ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ı· fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ï¿ıÔ˘˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÁÈ· Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÂÌ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ï¿ıÔ˜, Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË. ºÔÚÔÏÔÁÔ‡Ó ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ‰‹Ì¢ÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÍÂÔ˘ÏÔ‡Ó ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·, ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·” Û¯Ô-

ÏÈ¿˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ™Àƒπ∑∞ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ. “ªÈ· ÂÈÎfiÓ· 1000 ϤÍÂȘ, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÛÙ¿¯ÙË ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ì·ÎȤڷ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡fiÙ˘ ª·-


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜

√ ™Àƒπ∑∞ ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∞£∏¡∞, 6.

ËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜), ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ μ·ÁÁ¤ÏË ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª, ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË ™Ù·ÌÔ˘Ï‹, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ™ÂÚÚÒÓ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ™ÂÚÚÒÓ ÂÈÛΤÊÙËηÓ, ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ ÎfiÌ‚Ô ™È‰ËÚÔοÛÙÚÔ˘ ÛÙÔ §Â˘ÎÒÓ· ™ÂÚÚÒÓ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜.

Δ

∂∫ª Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ٷ ÂÍ‹˜: “∂Ì›˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª Û˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÁÈ·Ù› ıˆÚԇ̠ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰›Î·È· ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √È ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·›Ù˜. ∑ËÙÔ‡Ó Ó·

¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ÏÔ‡ÙÔ. °È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÛÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ Ú·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ηٿ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ·. ŸÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ› ͤÚÔ˘Ó ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Û ÔÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ˘ÂÚÙÂÚ› Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ Ï›ÂÈ Â›Ó·È Ë ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤-

ÓË ÛÙ‹ÚÈÍË. ŒÓ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙԉȷÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ¿ Ì·˜ Û ÙÚfiÊÈÌ·, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈ΋ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÛÔ Î·È Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ··ÈÙ›: ● ΔËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÂÊÔ‰›ˆÓ Î·È ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ● ΔË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Î·È ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÁÈ· Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ ηٷӷψً Î·È ● ΔË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. μ·ÛÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Ë Â›Ï˘ÛË ‰‡Ô ·ÚÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡” . ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄˘, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Î·È ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÂÚÚ·˚ο ÚÔ˚fiÓÙ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞∂∫ª ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÛÂÚÚ·˚ο ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘. √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ™ÂÚÚÒÓ, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ∫ÂÚ‰˘Ï›ˆÓ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜.

∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ∞ÁÚÔÙÒÓ Î·È ∫ÙËÓÔÙÚfiʈÓ, ÌÈ·˜ ÂÓˆÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ™ÂÚÚÒÓ. √È ·ÁÚfiÙ˜ ¤ıÂÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª Ù· ÂÍ‹˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù·: 1. ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (ÂÙڤϷÈÔ, ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ÌÂÈÒÛÂȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ ÛÙ· ÂÊfi‰È·), 2. Ì›ˆÛË º¶∞ ÛÙÔ 8% 3. ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi 4. ÎÂÊ¿Ï·È· ΛÓËÛ˘ ·ÁÚÔÙÒÓ 5. ¶™∂∞ 2010, 2012 ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ, 6. Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi 7. ·Ó·‰·ÛÌfi˜ (˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi˜ ‹ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ‹˜), 8. ¿Ù·ÍË ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, AÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ÓÔÌfi ™ÂÚÚÒÓ 1. °ÂˆıÂÚÌ›· (Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌ· Ù· ÁˆıÂÚÌÈο ‰›· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜) 2. ¢ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ™ÂÚÚÒÓ 3. º˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û fiϘ ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ 4. ∞ډ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ º˘ÏÏ›‰·˜ ∂›Û˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÚfiÛÎÏËÛË - Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫.√. ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª, ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÛÙÔ ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚÔ - fiˆ˜ ›·Ó - ·ÁÚÔÙÈÎfi ÌÏfiÎÔ. ∞ӷχÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-

¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÛÙ· ÌÏfiη Î·È ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜

Δ· ̤ÙÚ· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ £∂Δπ∫∞ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· Ù˘

΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, Ô˘ Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ÌÏfiÎÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂȯÂÈÚ› Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ‚·ÛÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ ÁÓˆÛÙfi˜ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Î. ¢ËÌ. ¡·Ó¿˜, ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰›ÓÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÙÚ›· ‚·ÛÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ‚·ÛÈÎfi ·›ÙËÌ· Î·È -fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¡·Ó¿˜- Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ ÈηÓÔÔÈ›, ÂÓÒ Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ·ÈÙ‹Ì·Ù· (º¶∞ Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂∏) ··ÈÙÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¡·Ó¿˜, ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·ı’ fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 24ˆÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÔÙ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. £ÂÙÈο ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë Â·ÓÂͤٷÛË Î·È ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ”. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ÌÏfiÎÔ˘ ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ∞ÁÁÂÏ‹˜, ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜

Îfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô. °È· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ÌÏfiÎÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ªÔÛ¯Ô¯ˆÚ›Ô˘ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜) ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙÔ ÌÏfiÎÔ Ù˘ ¡›Î·È·˜, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. ∏ ÂÈÎfiÓ· ¿ÓÙˆ˜ ÛÙ· ÌÏfiη Î·È ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ ÙÔ›Ô Â›Ó·È ›‰ÈÔ fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ™ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· 60 ÂÚ›Ô˘ ÙÚ·ÎÙ¤Ú, ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ·Ï·È¿ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. ™ÙÔ ∞ÂÚÈÓfi, ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ·Ï·È¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó 40 ÙÚ·ÎÙ¤Ú, Ô˘ Â›Û˘ ‰ÂÓ ÂÌÔ-

Ù˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·fi Ù· ÌÏfiη Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √ Î. ¡·Ó¿˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ù· fiÛ· ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, fiÔ˘ Î·È ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÚ›· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. √ Î. ∞ÁÁÂÏ‹˜ ¿ÓÙˆ˜ ¤‰ÈÓ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ Ì›· ÂÈÎfiÓ· fiÙÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÌÏfiη ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.

ʤÚÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ηıÒ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∂ÙÛÈ Î·È ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·‡ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ¡›Î·È·˜ (¯/ı 346+400) ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÈÔηÚ¤Ù (¶·Ï·È¿ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢), ÏfiÁˆ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ·ÁÚÔÙÒÓ Ì ÁˆÚÁÈÎÔ‡˜ ÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∫·Ù‡ı˘ÓÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ŸÏ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â› Ù˘ ¶.∞.£.∂. Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙË §¿ÚÈÛ· ‰Â ı· ÂͤگÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶.∞.£.∂. ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ¡›Î·È·˜ (¯/ı 346+400), ·ÏÏ¿ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È ı· ÂͤگÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘ (Ã/£ 349+396). ∫·Ù‡ı˘ÓÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·: ŸÏ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â› Ù˘ ¶.∞.£.∂. Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙË §¿ÚÈÛ· ‰Â ı· ÂͤگÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶.∞.£.∂. ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ¡›Î·È·˜, ·ÏÏ¿ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô

ŸÏ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â› Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· ı· ·Ó·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ Ù˘ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ Î·È ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ· - ¶·Ï·È¿ ∂ıÓÈ΋ √‰fi §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘, ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶.∞.£.∂. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ›, Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌˆÓ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÁÈ· οı ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. °È· οı ÏËÚÔÊÔÚ›· Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÔ¯·›·˜ §¿ÚÈÛ·˜: 2410 683168, 2410-683169. Δ. ∫.

ΔÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÊÚÔ‡Ù·... ∞£∏¡∞, 6.

¢øƒ∂∞¡ ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÔ›Ú·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ˆÏËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ΔÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï·Ù›·˜ μ¿ıË ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ Ô˘ ÛÙ‹ıËÎ·Ó Ì ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ª¤Û· ÛÙÔÓ ·ÓÈÎfi ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜, ¤ÂÛ οو Î·È ¯Ù‡ËÛ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÊÙ·Û Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó 50% Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔÓ ∂§°∞ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, Ì›ˆÛË º¶∞ ·fi 23% Û 6% ÛÙ· ·ÁÚÔÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ÂÊfi‰È·, Ì›ˆÛË º¶∞ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi Guardian Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. °Ú¿ÊÂÈ: ∂ÏÂËÌÔÛ‡ÓË; ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ; ΔÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ “Ï¿ıÔ˜” ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ¢Âο‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·È Î·È ÙÂÓÙÒÓÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· Û·ÎԇϷ ÔÚÙÔοÏÈ·. ª¿ÙÈ· Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔÌ›˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÙÚfiÊÈÌ·. √È Â˘ÂÚÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Â›Ó·È ·ÁÚfiÙ˜. ΔÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÚfiÊÈÌ· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÚ‡ÛÂÈ ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÔÍ¢ı› ÛÙ· ‡„Ë.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∂‡· ∫. °ÂÚ¿ÛË M.Sc. ¶∞π¢√æÀÃπ∞Δƒ√™ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ King’s College, London ¢È¿ÁÓˆÛË & æ˘¯ÔıÂÚ·›· ·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ - ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÁÔÓ¤ˆÓ. ∂ÍÂȉ›Î¢ÛË Û ·˘ÙÈÛÌfi Î·È ÏÔÈ¤˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙÔ Institute of Psychiatry London ΔÛÔÔÙÔ‡ 16 (Ì ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘) ÙËÏ.: 2428300733 - 6943-077231

ΔÔ È·ÙÚÂ›Ô ‰¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 §ÈÁfiÙÂÚ· Î·È ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ù· ¤ÛÔ‰· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙˆÓ ¢√À ∞£∏¡∞, 6.

∞¡∏™ÀÃ∏Δπ∫∞ Â›Ó·È Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÊfiÚÔÈ Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È, ÙÂÏÈÎÒ˜ ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· ¤ÛÔ‰· Î·È ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÂÈÛ¤Ú·Í ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ¤Ú˘ÛÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÈ ¢√À ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ì›ˆÛË ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 20% ·ÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ·Ô ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÊfiÚˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ·˘Ù¤˜” .

∫·Ì›· ÂÍ·›ÚÂÛË ·fi ÙÔ “‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ ¯ˆÚ›˜ ·fi‰ÂÈÍË” ∞£∏¡∞, 6.

∞¶√§ÀΔø™ η̛· Â·ÁÁÂÏÌ·-

™Â ÈÛ¯‡ Ë ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ - ªÈÎÚÔÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿

ªÂ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô ·fiÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ™ ∞£∏¡∞, 6.

 ÈÛ¯‡ Ù¤ıËÎÂ Ë ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È Ù· ÏÔ›· Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÊfiÚÙˆÓ·Ó ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ∂1 Î·È ·¤ÏÂ·Ó Ì οÔȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ∂3, fiÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰¤ÛÔ˘Ó Î·Ú¿‚È·. ™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ë ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜. πÛ¯˘Ú¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ›¯·Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‡Ï˘ ∂2 ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ∏ÂÙÈÒÓÂÈ·˜ ·ÎÙ‹˜ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ ÔÔ›·˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 500 ̤ÙÚ· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰‡Ô ÛÂÈÚ¤˜ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ, ›Ûˆ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ›Ûˆ ÔÈ ‰ÈÌÔÈڛ˜ ÙˆÓ ª∞Δ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ™ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊfiÚÙˆÛ˘ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ∂1, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ÌfiÏȘ ÁÈ· ‰‡Ô ÏÔ›·. ∞ÏÏ· ÏÔ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·Ú¤ÌÂÓ· ÛÙ· ·ÓÔȯٿ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÛÂÈÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ∂1. √È ‰ÈÌÔÈڛ˜ ÙˆÓ ª∞Δ Ô˘ ›¯·Ó ·Ú·Ù·¯ı› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 06:30 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·-

● ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡, Ô˘ ÂÈÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ‚Ï‹Ù˜ ∂1 Î·È ∂2. Δ· ÏÔ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÊÔÚÙÒÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·. øÛÙfiÛÔ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÏÈÌÂӷگ›Ô. ¶ÏÔ›Ô Ù˘ ∞¡∂∫ Ô˘ ¤Êı·Û ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË “¤È·Û” ÛÙËÓ ∞ÎÙ‹ •·‚ÂÚ›Ô˘, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·. ∫·ÓÔÓÈο ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ·fi Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

¡·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ∂3, ·fi fiÔ˘ Î·È ¤ÁÈÓ ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·. “ΔÔ ÈÛÙfiÏÈ ÛÙÔÓ ÎÚfiÙ·ÊÔ ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ ¤‚·ÏÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ ÙȘ ÛÊ·›Ú˜ ÙȘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶¡√, ∞ÓÙ.¡Ù·Ï·ÎÔÁÈÒÚÁÔ˜, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ ∞¡Δ1 fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô Ô˘ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔ˜ Î·È ˙ËÙ¿ Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘. “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È ˘fiÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙ˜ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜” ›Â. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ∫.ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. “∂Í·ÓÙÏԇ̠οı ÂÚÈıÒÚÈÔ ȤÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜” ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜ ÛÂ Ó¤Ô ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜. ∏ ¶¡√ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ -·Ú¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË- ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 20˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ˘¯ı› ·fi ÙËÓ °™∂∂ Î·È ÙËÓ ∞¢∂¢À. ΔË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ۈ̷Ù›· ÙˆÓ Â-

›Û˘ ÂÈÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ̤۷ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙÚԯȿ˜ (ªÂÙÚfi, ÙÚ·Ì, ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜) Î·È Î·ÏÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ.

ΔÈ Û˘Ó¤‚Ë Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 04:00 ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ·ÎÏˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ∂3, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔχÛÔ˘Ó Ù· ηڿ‚È· Ô˘ ‹Ù·Ó ‰Â̤ӷ ÂΛ. √È Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÏÔ›· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·ÔχÛÔ˘Ó. ™Â ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË, ‰Â, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÓfi˜ ÏÔ›Ô˘ ¤ÎÔ„Â ÙÔÓ ¤Ó·Ó ο‚Ô ÙÔ˘ ηڷ‚ÈÔ‡ Î·È -Û‡Ìʈӷ Ì ηٷÁÁÂϛ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ- Ô ÏÈÌÂӿگ˘ ¤Ï˘Û ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î¿‚Ô ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ʇÁÂÈ. ∞fi Ù· ÏÔ›· Ô˘ ¤Ï˘Û·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ∂3, ‰‡Ô ¤‰ÂÛ·Ó ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ∂1, fiÔ˘ ›¯·Ó ·Ú·Ù·¯ı› ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, οÔÈ· ¿ÏÏ· ηڿ‚È· ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ· ·ÓÔȯٿ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÛÂÈÚ¿ ÁÈ· Ó· ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó.

∂ÚÒÙËÛË ¶··Ú‹Á· ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¢ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋, Ì ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·ÛΛ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹-

Á· ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi, ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ·Ó¿Î·Ì„˘ ÙÔ˘ “ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘” . ∑ËÙ› ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, Ó¤· ̤ÙÚ· “·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘” ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ¯ÒÚ· Ì ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ: “∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ÙˆÓ ª∞Δ, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·¯·Ï›ÓˆÙÔ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙȘ Ӥ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ô˘ Â›Ó·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿. ∏ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌÔ‡ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁÒÓ Ì ٷ ª∞Δ, Ù˘ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ÛÙÔ ªÂÙÚfi, Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ηٿ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ¯ËÌÈÎÒÓ ·fi Ù· ª∞Δ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ¡›Î·È·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ù۷Λ˙Ô˘Ó ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô˘ Ù· ÚÔˆı› Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ηÙÂ›ÁÔ˘Û˜, ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙË μÔ˘Ï‹, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙȘ ¶Ú¿ÍÂȘ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È Ë Ù¿ÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛËÌ·›· Ù˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ÈÛÔ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ï·fi. ΔÔ ∫∫∂, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi Î·È ÙË ‚·ıÈ¿ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ: °È· Ó· ·ÔÛ˘Úı› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Ô˘ Ù۷Λ˙ÂÈ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ‰Âο‰Â˜ ÓËÛÈ¿ Û ·ÔÌfiÓˆÛË. ÕÌÂÛ· ̤ÙÚ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. ∞ÛÊ·Ï‹˜, ·ÚfiÛÎÔÙË Î·È Â·Ú΋˜ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ¯ÒÚ· Ì ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ ı· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜.”

ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ÈӷΛ‰·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ô Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚Â, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Î·È ÓfiÌÈÌÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi (·fi‰ÂÈÍË ‹ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ). ∞˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ˆ˜ η̛· ÂÍ·›ÚÂÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ηٷӷψً Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ Ï¿‚ÂÈ ·fi‰ÂÈÍË.

¶EM¶TH 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∫. ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˘: ¢ÂÓ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ™˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞£∏¡∞, 6.

¢π∂À∫ƒπ¡π™∂π™ ÁÈ· ÙÔ ˘fi η-

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

Ù¿ıÂÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ “∞Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” , fiÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝·, ·Ú›¯Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ∫ˆÛÙ‹˜ ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˘, ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ™™∂: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ™™∂. ™Ù· ÔÓÙÔfiÚ· ÏÔ›·, fiÔ˘ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ë ··Û¯fiÏËÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Ìˉ·ÌÈÓ‹, ÚԂϤÂÙ·È Ë Û‡Ó·„Ë ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ™™∂, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÂÚȤ¯ÂÈ ÚËÙ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿-

ÙˆÓ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Û ÙÚ›· ·ÎfiÌË ı¤Ì·Ù·: - ¢ÂÓ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÙ‹ÛÈ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ªÂ ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2932/2001 ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ‰ˆ‰ÂοÌËÓ˘ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. - ™Ù· ÏÔ›· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ‰ÈÂıÓ›˜ Ïfi˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ·, ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌfi˜. ∞fi Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÏÔ›· Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙÔ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋, Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ·. - ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÂÓÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜-∫·Ó·Ï›ˆÓ

¡ÂÎÚfi˜ Û ÙÚÔ¯·›Ô Ô ∫ÒÛÙ·˜ §¿˙Ô˜

ÂÓı› Ë ·ıÏËÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. μ·Ú‡ ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. √ ∫ÒÛÙ·˜ §¿˙Ô˜, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ï·ÙÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›Î˘ Î·È Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, ÛÎÔÙÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Û ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜-∫·Ó·Ï›ˆÓ. ∏ ›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·‰fiıËΠÔχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ï‡ËÛ ÔÏÏÔ‡˜, ·ÊÔ‡ Ô 73¯ÚÔÓÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ §¿˙Ô˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ·Á·ËÙfi˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.

Δ

Ô ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Í¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘, ‚Á‹Î ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ·Ó·ÙÚ¿ËÎÂ, ÌÈÛfi ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ∫ÒÛÙ·˜ §¿˙Ô˜ ‚ڋΠÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ... √ 73¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡Û ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ Î·È ÎÈÓÔ‡Ù·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜- ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰È·ÙËÚ› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÌÂÙ¤‚·ÈÓ ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. §›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ 7 ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í› ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ¤Ó· ·Ó·Ô‰ÔÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ™Ù·Ì¿ÙËÛÂ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‹Ù·Ó ·Û¿Ï¢ÙÔ˜. ΔËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓËÌÂÚÒıËΠÙÔ ∂∫∞μ. ∞ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Ì ÁÈ·ÙÚfi ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ ‰È·›ÛÙˆÛ ˆ˜ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‹Ù·Ó, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÓÂÎÚfi˜. ∏ ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ΔËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›·, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ Ô‰ËÁfi˜ ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘, Ó· ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÂÈ Û ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ·›. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ·Ó Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 73¯ÚÔÓÔ˘ ∫ÒÛÙ· §¿˙Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË ‹ ·Ó ˘¤ÛÙË Î·Ú‰È·Îfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Î·È ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∏ ÓÂÎÚÔ„›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜.

¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ∫ÒÛÙ·˜ §¿˙Ô˜ ™Â ‚·Ú‡ ¤ÓıÔ˜ ‚˘ı›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ¡›Î˘, ·ÊÔ‡ ¤¯·Û ÚfiˆÚ· ¤Ó· Â›ÏÂÎÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘. √ ∫ÒÛÙ·˜ §¿˙Ô˜ ›¯Â ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ “η̿ÚÈ Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜” ·fi ÔÏÏ¿ fiÛÙ·. ◊Ù·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ÙÔ 1999 Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô. ¶·Ú¤ÌÂÈÓ Úfi‰ÚÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2002 fiÙ·Ó ÔÈ

● ∞fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ∫. §¿˙Ô˘ ·fi ÙÔÓ √.º. ¡›Î˘

“΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ì›¯ıËΠÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, fiÔ˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÙÔÓ ÂͤÏÂÍ·Ó ·ÓËÁ˘ÚÈο Úfi‰ÚÔ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. √ ∫ÒÛÙ·˜ §¿˙Ô˜ ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ë “„˘¯‹” Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙfiÛÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, fiÛÔ Î·È ËıÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ηÙ›¯Â Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶™£. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ô ∫ÒÛÙ·˜ §¿˙Ô˜ ›¯Â ÙÈÌËı› ·fi ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘, ÙÔ˘˜ Blue Diamonds Î·È ÙÔÓ Blue Star FM ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ Ù˘ ›Ù·˜, ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ. √ ∫ÒÛÙ·˜ §¿˙Ô˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ·Á·ËÙfi˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ‹Ù·Ó ·Ù¤Ú·˜ ÙÚÈÒÓ ·È-

‰ÈÒÓ, ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏË, ÙÔ˘ μ·Û›ÏË Î·È Ù˘ ªÂÏ·Ó›·˜.

™˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ∫. §¿˙Ô˘ ∏ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· §¿˙Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ‚·Ú‡ Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” , Ë ÔÔ›· Û‡ÛÛˆÌË ¤Û¢Û ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ Ù˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ °™μ “∏ ¡›ÎË” . ™˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó Â›Û˘ Ë ∂¶™£ Î·È Ô ∞™ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο: ∏ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË: “ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡π∫∏” , Û˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔ, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ô‰‡ÓË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ Î·È ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ §¿˙Ô˘. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ٷ ıÂÚÌ¿ Ì·˜ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. √È ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È. √È ·ıÏËÙ¤˜ Ì·˜ Û fiϘ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ-·ÁÒÓ˜ ı· ʤÚÔ˘Ó Ì·‡ÚÔ ÂÚÈ‚Ú·-

¯ÈfiÓÈÔ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ¤ÓıÔ˘˜” . ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‚·ıÈ¿ Ù˘ Ô‰‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ §¿˙Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ê˘Á ͷÊÓÈο ·fi ÙË ˙ˆ‹. M ÔÏ˘ÂÙ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §¿˙Ô˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1999-2002, ÂÓÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚ¤ÙËÛ Ì ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Í·ÊÓÈÎfi ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ §¿˙Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: 1) ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. 2) ¡· ·Ú¢ÚÂı› ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÛÙË ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›·. 3) ¡· ηٷÙÂı› ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. 4) ¡· ÙËÚËı› ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ 22˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ, ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ”. ΔÔ Blue Club-£‡Ú· 3: “∏ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· §¿˙Ô˘ Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜, Ô˘ η̛· ¤Ó· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÛÙÔ ¯·ÚÙ›, Ô‡Ù ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙË ıÏ›„Ë Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ ¯·Ìfi ÂÓfi˜ ·‰ÂÚÊÔ‡ Ì·˜. ∏ ¡ÈÎÈÒÙÈÎË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ıÚËÓ› ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ·ÁÓÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË, Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙË ¡ÈÎÈÒÙÈÎË È‰¤· ·fi fiÔÈÔ fiÛÙÔ ÙÔÓ Â›¯Â ·Ó¿ÁÎË, ÙÔÓ ¡ÈÎÈÒÙË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, ·ÓȉÈÔÙÂÏÒ˜, ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ™·Ó›ˆ˜, ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ·ÚÓËÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. √ ·‰ÂÚÊfi˜ Ì·˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜, ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Î·È ·˘Ùfi. ∂›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Û οı ÙÔ˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È, fï˜ ‰ÂÓ ı· ʇÁÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. £· Â›Ó·È ÂΛ fiÙ·Ó ı· ˙ËÙ¿Ì ӷ Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ó·ÌË ‹ ÙËÓ ÔχÙÈÌË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘, ı·

Â›Ó·È ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Ó· ÁÂÏ¿ÂÈ Î·È Ó· ÎÏ·›ÂÈ Ì·˙› Ì·˜, ı· Â›Ó·È ÛÙ· ηÊÂÓ›· Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜, Ó· Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÙË ¡Èοڷ. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Âı·›ÓÂÈ fiÙ·Ó Âı¿ÓÂÈ Ë ·Ó¿ÌÓËÛ‹ ÙÔ˘, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙË ÛΤ„Ë Ì·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ı¿Ó·ÙÔ˜...” . ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.: ™˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ Ù˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ §¿˙Ô˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡π∫∏” . ∏ ∂¶™£: “ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û˘Ó‹Ïı ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ §¿˙Ô˘, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂.¶.™. £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Î·È „ËÊ›˙ÂÈ ÔÌfiʈӷ: 1) ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÓÒÛÂÒ˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·Ôı·ÓfiÓÙÔ˜. 2) ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. 3) ¡· ηٷÙÂı› ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Û ›‰Ú˘Ì·. 4) ¡· ÙËÚËı› ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂.¶.™.£. Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ 9-10/2/2013” . √ ∞.™. “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 1937” : “√ ∞.™. “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 1937” , Û˘ÏÏ˘Â›Ù·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ §¿˙Ô˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” , ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘, ÂÓfi˜ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÎÈ ÂÓfi˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ∏ ·ıÏËÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ıÚËÓ› Âӈ̤ÓË ÙËÓ ÚfiˆÚË ·Ô‰ËÌ›· ÙÔ˘. √ ÂÎÏÈÒÓ ‹Ù·Ó Âͤ¯Ô˘Û· ÌÔÚÊ‹ Î·È ¤¯·ÈÚ Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ™Â fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜, ̤ÓÂÈ Ë Â˘ı‡ÓË, Ó· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÙԇ̠·fi ÙÔ ‹ıÔ˜, ÙÔ ˙‹ÏÔ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘. ΔÔ ¢.™., Û˘Ó‹Ïı ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜, ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·˜ ÔÌÔÊÒÓˆ˜ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Û٤ʷÓÔ ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ Î·È Ó· ·Ú·ÛÙ› ‰È’ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÛÙËÓ ÂÍfi‰È· ·ÎÔÏÔ˘ı›·” .

ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ηÌÈ¿ ·fi ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘

πÛfi‚È· Û 45¯ÚÔÓË Î·È 23¯ÚÔÓÔ ÁÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ∞£∏¡∞, 6.

Δ∏¡ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÈÛfi‚È·˜ οıÂÈÚ-

͢ Â¤‚·Ï ÙÔ ªÈÎÚfi √ÚΈÙfi ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô ∫·‚¿Ï·˜ ÛÙËÓ 43¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· Î·È ÙÔÓ 23¯ÚÔÓÔ Ó·Úfi ¿ÓÙÚ·, ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ¢Ú¿Ì·˜, ÁÈ· ÙË ÛÙ˘ÁÂÚ‹ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÌÈ·˜ 83¯ÚÔÓ˘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ηÌÈ¿ ·fi ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Ô˘ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÁfiÚÂ˘Û‹ Ù˘ η٤‰ÂȯÓ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÒ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ·ÏÏ¿ η̛· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·fi‰ÂÈÍË Ô˘ Ó· ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙ› fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙ˘ÁÂÚÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÔÈ ‰˘Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÎÙ›Ô˘Ó ‹‰Ë

ÔÈÓ‹ ÈÛfi‚È·˜ οıÂÈÚ͢ ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ‰È¤Ú·Í·Ó ÛÙÔ˘˜ ™ÈÙ·ÁÚÔ‡˜ ¢Ú¿Ì·˜ ÙÔ 2010. ΔÔ ˙¢-

Á¿ÚÈ Î·ÙËÁÔÚ‹ıËΠÁÈ· ÙÔÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌfi ÂÓfi˜ 37¯ÚÔÓÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ Δ∂μ∂, ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙË

Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ı·„·Ó ÛÙÔ ÎÔÙ¤ÙÛÈ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ fiÔ˘ Û˘˙Ô‡Û·Ó. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ 83¯ÚÔÓ˘, ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â¤‚·Ï ÔÈÓ‹ ÈÛfi‚È·˜ οıÂÈÚ͢ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘ 83¯ÚÔÓ˘, ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ›ÎÔÛÈ ÂÙÒÓ ÁÈ· ÏËÛÙ›· Î·È ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÊıÔÚ¿ ͤÓ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ÔÈ ‰˘Ô ηÙËÁÔÚË̤ÓÔÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 24˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ 83¯ÚÔÓ˘ Î·È Ù˘ ¿ÛÎËÛ·Ó ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‚›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ôηχ„ÂÈ Ô˘ ›¯Â ÎÚ˘Ì̤ӷ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∏ 83¯ÚÔÓË ÏÈÔı‡ÌËÛÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ‰˘Ô ‰Ú¿ÛÙ˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÓÂÎÚ‹, ÂÚȤÏÔ˘Û·Ó

Ì ‚ÂÓ˙›ÓË ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· ÓÔËÙfi ÊÈÙ›ÏÈ ·fi ‚ÂÓ˙›ÓË Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÍÒÔÚÙ· Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ Û›ÙÈ ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚ·ÁÈÎfi

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÊÂÈÏÒÓ 3,2 ÂηÙ. ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ £∂™™∞§√¡π∫∏, 6.

™Δ√¡ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ı· Ô‰ËÁË-

ı› ¤Ó·˜ 72¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ Úˆ› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ˆ˜ ÂÁÁ˘ËÙ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ - ‚·Ê›ˆÓ. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘ 72¯ÚÔÓÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 3.241.900 ¢ÚÒ.

£Ú·Û‡Ù·ÙË ·fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ £∂™™∞§√¡π∫∏, 6.

£Àª∞ ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Èı·Ófiٷٷ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ¤ÂÛ ÌÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· ̤۷ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ¿Ù˘¯Ë ËÏÈÎȈ̤ÓË ‚Á‹Î ·fi ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¡·˘·Ú›ÓÔ˘, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ, Î·È ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙËÓ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Ù˘ ¿ÚÔ˘Ó ÚÔÛˆÈο Ù˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Í›·˜. ∏ ËÏÈÎȈ̤ÓË ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎÂ, ¤‚·Ï ÙȘ ʈӤ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹. ∂ȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∑ ÂÚ¢ÓÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·¤˜ Á˘Ó·›Î˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÂÓÓ¤· ¤ÓÔϘ ÏËÛÙ›˜ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· „ÈÏÈÎÒÓ, Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ, ÂÚ›ÙÂÚ· Î·È Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙË ¢Ú·ÂÙÛÒÓ· Î·È ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ÂÍȯӛ·ÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ì ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ 41¯ÚÔÓÔ˘. √ ¿ÓÙÚ·˜, ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π∞™ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷ‰›ˆÍË, ηıÒ˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Â›¯Â ‰È·Ú¿ÍÂÈ ¤ÓÔÏË ÏËÛÙ›· Û ÂÚ›ÙÂÚÔ Î·È Â›¯Â ·ÔÂÈÚ·ı› Ó· ÏËÛÙ¤„ÂÈ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÈΛ· Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¤Ó· ÈÛÙfiÏÈ ÌÂ Ê˘Û›ÁÁÈÔ ÛÙË ı·Ï¿ÌË, ¤ÓÙÂ Ê˘Û›ÁÁÈ·, 18 Î¿Ï˘Î˜, Ì›· ÎÔ˘ÎԇϷ full face Î·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Á¿ÓÙÈ·.

Œ¯ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ηٷӿψÛË Î·˘Û›ÌÔ˘; ∂ÓÙÔ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ·ÔηıÈÛÙԇ̠ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. °∂¡π∫√ ™À¡∂ƒ°∂π√ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ª√Δ√¶√¢∏§∞Δø¡- ª√Δ√™π∫§∂Δø¡ ™∂ƒμπ™ - ∂¶π™∫∂À∂™ - ¢π∞°¡ø™∂π™ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∫∞π ∏§∂∫Δƒπ∫ø¡ μ§∞μø¡ ∫ø¡. ™Δ∞ª√À§∏™ ªË¯/ÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ Δ.∂.

™Δƒ∞Δ√™ æ∞ƒƒ√™ ªË¯/Îfi˜ ∞˘Ù/ÙˆÓ (ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Û ȷˆÓÈο ·˘Ù/Ù·)

¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ 9 μfiÏÔ˜ ñ TËÏ. 24210 63425 - 63387


M·ÁÓËÛ›· 12

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∂›ıÂÛË ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ¢ÚfiÌˆÓ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜

∞¤ÎÏÂÈÛ·Ó ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, ˙‹ÙËÛ·Ó ÛÙ‹ÚÈÍË Ó· ËÁËıÔ‡Ó ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ” , Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì·˙ÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏËıÒÚ· ·fi ·˘Ù¿, Â›Ó·È ‚·ÛÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙË ‰Ú¿ÛË Ô˘ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ οÏÂÛ ¯ı˜ ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Û ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î. ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰fiıËΠÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÂÓÒ Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ıÂÒÚËÛ·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· ËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

«√

√ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î. ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ ı¤ÏËÛ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ “ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ‰Ú¿Û˘” Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ·ÚÔ˘Û›·Û ·‰˘Ó·Ì›Â˜. “¢Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ηϿ Û Â›‰· Û‡ÁÎÏËÛ˘ Û˘ÓÂχÛÂˆÓ Î·È ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ì ηٷϋÍÂÈ ÔÌfiʈӷ” ›Â. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÛÙÔ ÌfiÚʈ̷ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤Ù·ÍÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ›¯Â ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÂÓÒ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙfi¯Â˘Â ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË ·ÎfiÌË Î·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Î·È ·¤‰ˆÛ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. “∂ÍÔ‚¤ÏÈÛ·Ó Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰Ë-

Ì¿Ú¯Ô˘ Î·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏıËÎÂ Î·È Ë ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ “ÂÎ·Ú·ı‡ÚˆÛ” ·fi ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙÔ μfiÏÔ fiˆ˜ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÔÈ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ô‰Â‡Ô˘Ó Û ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË Î·È Ô ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ·˜ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˘. °È· ÙÔÓ Î. ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ “¢ı‡Ó˜” ʤÚÂÈ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ fiÏË, ÏËÓ ·˘Ùfi ηٿ Ù˘ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÒÛÙÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı›. “¢ÂÓ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ·Ó·هͷÌ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ŸÔ˘ fï˜ Û˘Ó¤‚Ë ·˘Ùfi, ›̷ÛÙ ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜” ›Â Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.

“∫¿ÓÔ˘Ó ¿ÚÙÈ” √ °. ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ ·ÊÔ‡ Â·Ó¤Ï·‚ ٷ ÂÚ› ÌÓËÌÔÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙÔÓ

°ÎÚÂÌ›ÛÙËΠÙÔ ÁÂÊ˘Ú¿ÎÈ ÛÙË ∑¿¯Ô˘ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘

ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÎÚ¤ÌÈÛ ¯ı˜ ÌÈÎÚ‹ Á¤Ê˘Ú· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∑¿¯Ô˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. Ãı˜ ÙÔ Úˆ›, Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ó¿‰Ô¯Ô˘ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ó¤· Á¤Ê˘Ú·, ÁÎÚ¤ÌÈÛ·Ó ÙË ÛÙÂÓ‹ Á¤Ê˘Ú·. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·ÁˆÁfi˜, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÓ¿ÂÈ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ì Ú‡̷ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›, Ë ¢∂∏ ı· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ı· ηÙ‰·Ê›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤‰ÈÏÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜, ı· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· Ì¿˙· Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ Á¤Ê˘Ú·˜.

¢È¿ıÂÛË ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Û ·ı›ÁÁ·ÓÔ˘˜ √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË 15 ÔÈÎÔ-

¤‰ˆÓ Û ŒÏÏËÓ˜ ÙÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ ·›ÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: - ∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜. ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. - ™¯ÂÙÈο ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÁÈ· ÙËÓ Ù˘¯fiÓ ·Ó·ËÚ›·. - μ‚·›ˆÛË ÌfiÓÈÌ˘ ηÙÔÈΛ·˜, ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. - ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ∂9. - À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¡. 1599/1986, fiÙÈ Ô ·ÈÙÒÓ Î·È Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ‹ ‰Ëψı¤Ó ˆ˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ï‹ÚÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ‹ ÈÛÔ‚›Ô˘ ÂÈηÚ›·˜ ‹ Ô›ÎËÛ˘, ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ‹ Â› ȉ·ÓÈÎÔ‡ ÌÂÚȉ›Ô˘, Û ¿ÏÏÔ Û›ÙÈ ‹ Û›ÙÈ· ‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ ÔÈÎfi‰Ô, ‚¿ÛÂÈ Ù›ÙÏˆÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ·˜ ‹ ‚¿ÛÂÈ ·Ú·¯ˆÚËÙËÚ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ ·Ú·¯ˆÚ› ηٿ Ï‹ÚË Î˘ÚÈfiÙËÙ· ‹ ηٿ ¯Ú‹ÛË. - ∞Ô‰ÂÈÎÙÈο Ù˘¯fiÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ οı ›‰Ô˘˜ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿-

¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È ÙËÓ Î˘ÓÈ΋ ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÎÙ›ÌËÛÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ÍÂÔ˘ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Î·Ù¤ıÂÛ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi, ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÙȘ ˘¤ÚÔÁΘ ÙÈ̤˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. ∂› Â›Û˘ fiÙÈ Î·Ù·Ù¤ıËΠÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘, Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÂÓ·ÓÙÈÒıËΠÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ οÓÂÈ “¿ÚÙÈ” Ì ¤ÚÁ· fiˆ˜ ÔÈ Ï·Ù›˜ Î·È ÂȉÈο Ì ÙËÓ Ï·Ù›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ 700.000 ¢ÚÒ. ∫·Ù‹ÁÁÂÈÏ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı¤ÏÂÈ Ó· Ê˘Ù¤„ÂÈ Û °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ∂ÈÛÎÔ‹ ‰¤ÓÙÚ· 48.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ¤Î·Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ÛÙ· ÊÔÚÙ›· Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Â¿Ó ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi ÊÔÚÙ›Ô. ∏ ·Ú¿Ù·ÍË Ì¿˙„ Â›Û˘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ π∫∞ Î·È Ë ∂ÊÔÚ›· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™ÙËÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ ™Ù¤ÎÈ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙË Ó¤· πˆÓ›·.

● ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ οÏÂÛ ¯ı˜ ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Û ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘

¶ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÒÛÙ ӷ ·ÓÔȯÙ› Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜. “™·˜ ηÏԇ̠ӷ Ì·˜ ÛÙËÚ›ÍÂÙ ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” η٤ÏËÍ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤-

ÓÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Î·È Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ °. ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˜ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ· ·fi ·Ì¤ÏÂÈ· ‹ ·‰È·ÊÔÚ›· ·ÏÏ¿ “ÙfiÛ· ÌfiÚÂÛÂ, ÙfiÛ· ¤Î·Ó” . √ ›‰ÈÔ˜ ηًÁÁÂÈÏ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ˆ˜ ˘ËÚ¤ÙË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘.

Δ¤ÏÔ˜ Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ οÙÔÈÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ

∂ÓÙ·ÙÈÎfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ª∂Δ∞ ÙȘ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ·ÊÔ‡ ÂÛÙ¿ÏË Û fiϘ ÙȘ §ÈÌÂÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÚÂ ӷ ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ Ù· ʇÏÏ· Â›Ù·Í‹˜ ÙÔ˘˜, ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› fiÏ· ·ÏËÛ·Ó ÔÌ·Ï¿ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ. √È μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ÁÈ· ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ‰ËÏ·‰‹. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËΠηӤӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Â¤ÊÂÚ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ·ÚÎÂÙ¿ ‚·ÛÈο ›‰Ë ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ÂÓÒ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÛٿوÛË ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ô˘ ›‰Â Ù· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ Ù˘ Ó· ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ μ·Ê›Ó˘, ·Ó¿ÛÙ·ÙÔ˜ fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜, ¯ı˜ ‰‹ÏˆÛ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË: “ªÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ˆ˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ı· ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ̋ˆ˜ οÔÈÔ˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ì·˜ ¿ıÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÓËÛ›” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ fiÙ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Ê¿Ú̷η ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, Ô Î. μ·Ê›Ó˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “·ÚfiÏÔ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ÙÔ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ∂ÍÚ¤˜ ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ·‡ÚÈÔ (Û.Û. Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ flying

● √È μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜

¯ı˜) ÛÙÔ ÓËÛ› ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚÔ‰¤Ì·Ù· Ì ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·-

Ó¿Á΢ Ô˘ ‹Ù·Ó Û ¤ÏÏÂÈ„Ë Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜, fiˆ˜ Î·È Ê¿Ú̷η” .

∫·ÓÔÓÈο Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∫∞¡√¡π∫∞ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ 6 ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ù·

ÏËÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›Ù·Í‹ ÙÔ˘˜ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ “Skiathos Express” ·¤Ï¢Û ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ fiÔ˘ ‹Ù·Ó ·Á΢ÚÔ‚ÔÏË̤ÓÔ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ·ÂÚÁ›·, ·¤Ï¢Û ÙÔ Flying Cat ÁÈ· ™ÎfiÂÏÔ, ™ÎÈ¿ıÔ Î·È μfiÏÔ. ∞fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó Ì ÙÔ ÏÔ›Ô 13 ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Î·È 50 ÂÚ›Ô˘ ÂÈ‚¿Ù˜.

∫·È ÁÈ· ÙË ™ÎfiÂÏÔ Ë Â›‰ËÛË Ù˘ Â·Ó¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ η٤Ó¢Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÓÙ¯·Ó Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó “ÍÂÎÔÌ̤ÓÔÈ” ÛÙÔ ÓËÛ›. “ΔÔ fiÙÈ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÂϤÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ‹Ù·Ó οÙÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÔÈÔ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ì›‚ÂÙ·È, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÎÈ ÂÏ›˙ˆ Û‡ÓÙÔÌ· ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ·ÂÚÁÔ› Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ̛· Û˘Ìʈӛ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯ÂÏ‹˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, ÂÓÒ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈΛÏÏ·Ó fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, “·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÈ „ËÊ›˙ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜” fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜. “™›ÁÔ˘Ú· fiÏÔÈ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛًηÌ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË, ηıÒ˜ Â‰Ò Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÙÔ ÏÔ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜. ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ÌÔÚ› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Î·È fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È” η٤ÏËÍÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ¶Ó‡̷ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ¯ı˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÓËÛ› Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °. ¢ÈÔϤÙÙ·˜. “ŸÏ· Â˘Ù˘¯Ò˜ ·ÏËÛ·Ó ÂÓ ËÚÂÌ›·, ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› Î·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·Ú‹ÁÔÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Ë ·ÂÚÁ›· Ó· ÌË Û˘Ó¯ÈÛÙ›” .


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∫·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·Ó Î·È ˘¤‚·Ï·Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ

¢ÂÓ ‹Ú·Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Âο‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó Î·È ·ÁfiÚ·Û·Ó Î·‡ÛÈÌÔ Î·È ˘¤‚·Ï·Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ TAXISnet, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ·ÎfiÌË Ù· ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙ· ÔÛ¿. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, fiÙÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘...

¢

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Ë Ì¤ÁÈÛÙË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ô˘ ÂȉÔÙ›ٷÈ, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 960 Ï›ÙÚ· ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ì ·Ó·ÏÔÁ›· 8 Ï›ÙÚ· ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓ˘ ηÙÔÈΛ·˜, ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ ÛÙË ˙ÒÓË °’, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› Ô ÓÔÌfi˜, Êı¿ÓÂÈ Ù· 269 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰‡Ô ¤ÓÔÈÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÈ ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ, ·ÎfiÌË ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙˆı› Ì ٷ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙ· ÔÛ¿. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÓÙˆ˜, ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÈÛÙÒıËΠÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û ÁÈ· ÂÙڤϷÈÔ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∏ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Û ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹. √È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·˘ÙÔ›, ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ·, ·›ÙËÛË,

•∂∫π¡∏™∂ ¯ı˜ Ë Î·Ù·Û΢‹

ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √È ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ·fi ¯ı˜ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ Ó· Ûο‚Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∏ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ - ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‰Èηۛ· 13 ÂÙÒÓ - ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜, Ì ¤Ó· ÚÒÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ... ŒÓ·˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÈÎfi‰Ô, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ∫∂¢ (∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘) fiÔ˘ ·ÓÂÁ›ÚÂÙ·È ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ª¤Á·ÚÔ. ∏ ÂÚÁÔÏ·‚›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Î·È ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi Î·È ˘‰Ú¢ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÚÓ¿ οو ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠۯÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË, Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂȉÔÔÈËı› ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ 4.545.816,66 ú (ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÌÂϤÙ˘: 8.758.871,49 ú) Î·È ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· “Δ∂√¢√ª∏ ∞ÓÒÓ˘ÌË ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ Δ¯ÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·” . ¶ÚԂϤÂÙ·È ‰Â Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û 24 Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∏ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤Ô˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡

ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Â›Ó·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ò˜ 25.000 ¢ÚÒ, fiÚÈÔ Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ· 35.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿. ΔÔ fiÚÈÔ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 3.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ÚÒÙ· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· Ù¤ÎÓ·, ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ·È‰È¿. ∏ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ (·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·) Ù· 150.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Á·ÌÔ Î·È Ù· 200.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË, ÂÂȉ‹ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ôχ ¯·ÌËÏfi Î·È ¿Ú· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰‹ÏˆÛ˘, ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Û‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ÁÈ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂÎÚfiıÂÛÌ· ‰‹ÏˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó, Â›Ó·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ì›· ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË, fiÙÈ ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÁÈ· ÂÍ·›ÚÂÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÂÈÛfi‰ËÌ· οو ·fi 6.000 ¢ÚÒ, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ ‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ‹ 3.000 ¢ÚÒ, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÏÔÈÔ‡˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, fiˆ˜ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ∂›Û˘ Ù›ıÂÙ·È Ï·ÊfiÓ ÂÈÊ·Ó›·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ù· 120 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ, fiÙÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. ‰ÂÓ ı· Ï¿‚ÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹. £· ¿ÚÂÈ ÂÈ-

ÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ù· 120 Ù.Ì., ÂÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο ηχÙÂÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∞¢ı›·˜ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó˜, ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜, ·ÂÚÔÛοÊË, ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÂÎÌ‹ÚÈ·.

∏ ‰È·‰Èηۛ· ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË, Â›Ó·È www.gsis.gr Î·È ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔÓ ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÂÙڤϷÈÔ ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛ‹ ÙÔ˘˜. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ı· Â›Ó·È Î·È ¤ÓÔÈÎÔÈ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ηÏÔÚÈʤÚ... ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Â› ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ·Ó¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ·›ÚÂÛ˘, fiÛˆÓ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∫·È ÔÈ ÌË ¯Ú‹ÛÙ˜ Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ·›ÚÓÔ˘Ó ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÔÛÔ‡ ÊfiÚÔ˘, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·›ÙËÛË fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ¿ÓÙˆ˜ ›-

● ∏ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· fiÙÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘

Ó·È Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÌËı¢Ù› ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È fi¯È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ¢ËÏ·‰‹, ¤Ó·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ˙ÂÈ Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ı· Ï¿‚ÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ “·Ó¿„ÂÈ” ηıfiÏÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔÚÈÊ¤Ú Ì¤Û· ÛÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ Îˆ‰ÈÎÔ‡˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ taxisnet, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ‹ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÔÈÎÔ˘˜- ȉÈÔÎً٘.

¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÂÚÓ¿ fï˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÈÎfi‰Ô...

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘

● ŒÓ·˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÈÎfi‰Ô, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ∫∂¢ (∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘), fiÔ˘ ·ÓÂÁ›ÚÂÙ·È ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ª¤Á·ÚÔ

ªÂÁ¿ÚÔ˘, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¯ÚfiÓÈÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È, Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È, ÂÈϤÔÓ, ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ÔÛÙ›˙ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌËÓÈ·›Ô Ì›ÛıˆÌ· 10.000 ¢ÚÒ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘, Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜

¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ›¯Â ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 1999 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 3.887 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÎÙÈÚ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘ Û ÔÈÎfi‰Ô, ÂÌ‚·‰Ô‡ 3.887 Ù.Ì., ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ (√ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ΔÂÙÚ¿ÁˆÓÔ °473), ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÚÈÔ¯‹ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰fiÌË-

Û˘ 3.414 Ù.Ì. Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ÔÚfiÊÔ˘˜: πÛfiÁÂÈÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÔ ˘fiÁÂÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 1.618 Ù.Ì. √ ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Â›Ó·È 2.143 Ù.Ì., ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 966 Ù.Ì. ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ʇÙ¢ÛË. ™ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·˘Ùfi ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜: ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘, Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, ΔÌ‹Ì· ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘ ηÈ

ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÊÂÈ·ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙËÙËÚ›ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘: ˘fiÁÂÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ΢ÏÈΛÔ, ¯ÒÚÔ˘˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÎÏ. ™ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó: º˘Ï¿ÎÈÔ ÂÈÛfi‰Ô˘, ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÏˆÊÔÚ›ˆÓ, ·ÓÙÏ›· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ η˘Û›ÌˆÓ ÎÏ. ∂›Û˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿-

ÓÂÈ Á‹‰· ¿ıÏËÛ˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘, ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, fiÔ˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∫·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ¯ÚfiÓÈÔ, ÂÓÒ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ì¿¯ÈÌ˘ ·˘Ù‹˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› Û οÔÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ë ˘fiıÂÛË - ¤Ú·Ó Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘- Â›Ó·È “·ÁˆÌ¤ÓË” Â‰Ò Î·È ‰‡Ô - ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

47¯ÚÔÓË ∞Ï‚·Ó›‰·, Ù· ÔÔ›· ÚÔfiÚÈ˙ ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ Ù˘

¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ó·ÚΈÙÈο ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ ™À¡∂§∏º£∏ ÛÙÔ μfiÏÔ, 47¯ÚÔ-

ÓË ·ÏÏÔ‰·‹, ˘‹ÎÔÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·˜, Ë ÔÔ›· ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ó·ÚΈÙÈο ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ. ∏ Û˘ÏÏËÊı›۷ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÛÎÂÙ‹ÚÈÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ì›· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì οÓÓ·‚Ë ‚¿ÚÔ˘˜ 23,7 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ Ù˘, 22¯ÚÔÓÔ ·ÏÏÔ‰·fi, ˘‹ÎÔÔ ∞Ï‚·Ó›·˜, ¤ÁÎÏÂÈÛÙÔ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘. Δ· Ó·ÚΈÙÈο ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·fi ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÙÔ˘·Ï¤Ù· Ô˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯Â

Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, Ë ‰Ú¿ÛÙȉ· ›¯Â ·ÔÎÚ‡„ÂÈ ÙË Û˘Û΢·Û›· Ì ÙËÓ Î¿ÓÓ·‚Ë ÛÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÚÔ‹˜ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‡‰·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÓ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘. ∏ Û˘ÏÏËÊı›۷ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·. ∂›Û˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì›· 25¯ÚÔÓË Ë̉·‹, ‰ÈfiÙÈ Û ÁÂÓfiÌÂÓÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠ̛· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì ËÚˆ›ÓË ‚¿ÚÔ˘˜ 0,2 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, 39¯ÚÔ-

ΈÙÈÎÒÓ Î·È ·Ú¿ÓÔÌË Î·ÙÔ¯‹ Ê˘ÛÈÁÁ›ˆÓ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ 39¯ÚÔÓÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ: 63 Ó·ÚΈÙÈο ¯¿È·, ÙÚ›· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ¤Ó·˜ ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙÛ¤˘ Î·È ¤ÓÙÂ Ê˘Û›ÁÁÈ· ΢ÓËÁÂÙÈÎÔ‡ fiÏÔ˘. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÎÏÔ¤˜ ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘

‰ÈfiÙÈ ·Ê·›ÚÂÛ ›‰Ë ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ ·fi ηٿÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ. Δ· ÎÏÔÈÌ·›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Î·È ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 03-02-2013 ¤ˆ˜ 04-02-2013, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË Â›ÛÔ‰Ô Û ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈÔ (ÛÙ¿ÓË), ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 42¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó 15 ·ÚÓÈ¿. ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 02-02-2013 ¤ˆ˜ 03-02-2013 ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ

Ù‹ÚÈÔ 14 ηÓÙËÏ¿ÎÈ· Î·È 14 ·Óıԉԯ›·, ·fi Ù· ÔÔ›· οÔÈ·

‹Ù·Ó ÌÚÔ‡Ù˙ÈÓ· Î·È Î¿ÔÈ· ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓ·.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÚÈÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ μfiÏÔ˘ √π ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î.Î.

ªÔ˘Ï¿˜, ¡ÔÌÈÎfi˜, ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Ó ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Âͤ‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ˘ËÚÂÛȷ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹, Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÚÔÍÂÓ› ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÌÂٷ͇ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ı· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜, fiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÓ‰ËÌÈÎfi. ∏ ÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÂÌ¿ıÂÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿, Ô‰ËÁ› Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Îϛ̷ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜. ∏ ·ÏfiÁÈÛÙË Î·È ·Ï·˙ÔÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÌÂÚÈÎÒÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √È ‰ÈÒÍÂȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ Ê·Û›˙Ô˘Û·˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È fiÛˆÓ ÂÎ ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù·ÎÙÈΤ˜. Δ¤ÙÔÈÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¢ڛÛÎÂÙ·È Û ¯¤ÚÈ· ¿Û¯ÂÙˆÓ Î·È ÂÈÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ·ÙfïÓ. ∂Âȉ‹, ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÂÎÙfiÓˆÛË Î·È ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì¿ÏÏÔÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛˆÓ, οÓÔÌ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔÓ Î. ‰‹Ì·Ú¯Ô Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÈÚ‹ÓË ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ”.

∂ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ·‰¤ÛÔÙ· √π ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘

·Ú¿Ù·Í˘ Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ¡. ¡ÔÌÈÎfi˜ Î·È °. ªÔ˘Ï¿˜ Î·È Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ¡. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ η٤ıÂÛ·Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÂÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: “¶ÚfiÛÊ·Ù· Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰È¿ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ̛· ÛÂÈÚ¿ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Û·ψÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∫¿ı Ë̤ڷ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È 4 - 5 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰ËÁÌ¿ÙˆÓ Û·ψÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË È·ÙÚÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘. √È ·Á¤Ï˜ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Êfi‚Ô ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë ˙ˆÔ·ÓıÚˆÔÓfiÛÔ Ù˘ χÛÛ·˜ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ Î. ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, ·Ú’ fiϘ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘, Ô˘‰¤Ó ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â¤Ù˘¯Â. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ó¤· ‰Ú·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ μfiÏÔ˘

“ºÔ˘ÛΈ̤ÓÔÈ” ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÓÂÚÔ‡

Δ

ÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ÓÂÚÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ¢∂À∞ªμ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ·Ú·ÊÔ˘ÛΈ̤ÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ÁÈ· Ù¯ӿÛÌ·Ù·, ··Ú¿‰ÂÎÙË, ·Ú¿Ù˘Ë Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÏËÛÙ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

“∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘, Â·ÏËı‡ÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ Ù˘ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· “Ô˘Ï¿” ·ÎÚÈ‚¿ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·Á·ıfi, Ì ¿ÌÂÛÔ ÛÎÔfi, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ∂.∂., Î·È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ∫·Ù·ÚÚ›ÙÔÓÙ·È Â›Û˘ Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Ù˘ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ „¢‰Â›˜ ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈΤ˜ ÎÔÚÒÓ˜ ÂÚ› Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ¢∂À∞ªμ, ·ÓÙ› Ó· ¯ÚÂÒÛÂÈ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ì ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, ·‡ÍËÛ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ηٷӿψÛ˘ ÓÂÚÔ‡, οÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘ (·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚË ÙÔ˘ 2012 ¤ˆ˜ ÙÔ °ÂÓ¿ÚË ÙÔ˘ 2013). ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·‡ÍÔ˘Û· Îϛ̷η ¯Ú¤ˆÛ˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ηٷӿψÛË 60 - 70 Î.Ì. ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È Ì ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 140 ú, ¤¯ÂÈ ÙÒÚ· Ì ÙËÓ Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋ ̤ÙÚËÛË ÂÚ›Ô˘ 90 Î.Ì., ÂÚ›Ô˘ 25% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÛÙË ¢∂À∞ªμ ÛÙ· 200 ú. ªÂ ÙÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ· ·˘Ùfi, ÔÈ fiÔȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ›¯·Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÁÈ· ÙÔ 2012 Î·È ÙÔ 2013, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ¤¯Ô˘Ì ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∞˘Ù‹ Ë ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ·ÔÙÂÏ› ··Ú¿‰ÂÎÙË, ·Ú¿Ù˘Ë Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋ ÌÂıfi‰Â˘ÛË, “ÏËÛÙ›·” ÙÔ˘ ȉÚÒÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ÛÙÂÓ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙË ‚¿Ú‚·ÚË ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘.

● ∏ ¢∂À∞ªμ, ·ÓÙ› Ó· ¯ÚÂÒÛÂÈ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ì ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, ·‡ÍËÛ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ηٷӿψÛ˘ ÓÂÚÔ‡, οÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë §∞™

∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜, Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙË ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙË ‰ÈfiÚıˆÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ˘˜ ηÏԇ̠ӷ ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó, ·ÎfiÌË, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÊıËÓfi Î·È ÔÈÔÙÈÎfi ÓÂÚfi, ÙËÓ ¿ÌÂÛË Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô˘ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ˆ˜ ·ÎÚÈ‚fi ÂÌfiÚÂ˘Ì·. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, ÔÔÈ·-

‰‹ÔÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ‹ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞·ÈÙԇ̠·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·˘ÙfiÌ·ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 30%, ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “ÂÏ¿Ù˜” Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ì ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÙÔÌÈ΋ “‰ÈfiÚıˆÛË” ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

¢ÈÂÚÂ˘Ó¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ∂˘Úˆ·˚΋˜ Î·È ∂ıÓÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜

¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È Á˘Ó·›Î˜ ƒÔÌ¿ ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ, Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ·fi ÔÌ¿‰Â˜ ƒÔÌ¿ Û “ÌÔ˘˙Ԣ͛‰ÈÎÔ”, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚÔ˘ Û›ÙÈÛ˘ Î·È ÌÂϤÙ˘ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ƒÔÌ¿, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ΔË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ƒÔÌ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙo Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ Î·È ∂ıÓÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ƒÔÌ¿ 20132020+, ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· ·È‰È¿, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ΔÔ ı¤Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËΠ۠ۇÛÎÂ„Ë ·ÈÚÂÙÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È Û˘ÌʈӋıËÎÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ·‰È¿ıÂÙˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÛÛÈÙ›ˆÓ ÁÈ· ·È‰È¿ ƒÔÌ¿ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÙË ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ì·ıËÙÒÓ, ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÂÓÔÈΛԢ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÔÚ¿ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÈÛÙfi Î.Ù.Ï. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔˆıËı› Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ì-

● ™‡ÛÎÂ„Ë ·ÈÚÂÙÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ¢·›ÛıËÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ƒÔÌ¿, Î·È ÛÙËÓ ¿ÚÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ƒÔÌ¿, ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÊÔÚ¤· ÂÈı˘Ì› Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

ÀÔ‰Ô̤˜ ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ηٷگ¿˜ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÓÙ·Í˘ Û ÈÏÔÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ƒÔÌ¿. ∏ ‚·ÛÈ΋ ȉ¤· Â›Ó·È - ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ™Ù‹ÚÈ͢ ƒÔÌ¿ - Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘

¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ƒÔÌ¿, fiˆ˜ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ Ï˘ÓÙËÚ›ˆÓ / ÏÔ˘ÙÚÒÓ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÏÈ‚¤ÚÈ, Û˘ÛÛ›ÙÈ· Û ·È‰È¿ ƒÔÌ¿ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÓÂ, Û ¯ÒÚÔ Ù˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫ (∞ÏÈ‚¤ÚÈ, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ì·˙› Ì ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ˆ˜ ÂÓÙ·Íȷ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· (∞ÏÈ‚¤ÚÈ, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂȉfiÙËÛ˘ ÂÓÔÈΛԢ 50-50 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ƒÔÌ¿ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î.Ï. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ È-

2015 Î·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂™¶∞ ˆ˜ ¤ÚÁÔ “Á¤Ê˘Ú·” ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2014-2020. √ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ·fi Ù· °Ú·Ê›· ™Ù‹ÚÈ͢ ƒÔÌ¿, ·ÏÏ¿ Ë Î¿ı ‰Ú¿ÛË ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ͯˆÚÈÛÙ¿/ÂÈÚfiÛıÂÙ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË Û‡Û΄Ë, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚÔ˘ Û›ÙÈÛ˘ Î·È ÌÂϤÙ˘ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ƒÔÌ¿. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÈÛˆÓ›·˜ Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫ μ. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ Î·È ∫. ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¡∂μ√ °. ∫·Ô˘Ó¿˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, μÈÒÛÈÌ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¡¤ˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ù. ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫ °. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ΔÔ̤· ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¡. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¡. ª·Ú›ÙÛ˘. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÈ Î.Î. ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Î·È ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ٷ ·ÚÌfi‰È· ÛÙÂϤ¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜.

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‚È΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔ ¢π∂∫ μfiÏÔ˘ ª∂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙÚÈÒÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ “Δ¯ÓÈÎfi˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘” ÙÔ˘ ¢π∂∫, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‚È΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ chef Ù˘ ·Ú·‚È΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‡ÁÂÛÙ· ·Ú·‚Èο È¿Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·fi fiÏÔ˘˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ - ËÌÂÚ›‰ˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¢π∂∫ Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ “Δ¯ÓÈÎfi˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘” Î.Î. ∫·ÙÛÔ‡Ó·˜ Î·È ™Ù·Ì¿Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ Chef’s Club μ. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ ¢π∂∫, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·ÚfiÌÔȘ ËÌÂÚ›‰Â˜ ÁÈ· ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Î·È Ì ¿ÏϘ ÎÔ˘˙›Ó˜.

∂ÚÒÙËÛË ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √°∞ ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ÀÁ›·˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ “ÕÓÈÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √.°.∞.”, η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, “Ì ÙÔÓ “∂¡π∞π√ ∫∞¡√¡π™ª√ ¶∞ƒ√Ãø¡ À°∂π∞™” (º∂∫ 3054μ’ 18.11.2012), Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1, ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÈÛfiÙÈÌË ÚfiÛ‚·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∂.√.¶.À.À., Û ÂÓÈ·›Ô Û‡ÛÙËÌ· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, ‰È·Ù‹ÚËÛË, ÚÔ·ÁˆÁ‹, ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜. ∂ȉÈο fï˜ ÁÈ· ÙË ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÛÂ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤Ó˜ ȉȈÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì›· ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √°∞. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ∂.1 ηıÔÚ›˙ÂÙ·È: “∂› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÓÔÛËÏ›·˜ Ô˘ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ Ô ∂.√.¶.À.À. ÛÂ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤Ó˜ ȉȈÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË ∫.∂.¡., ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÔÈ ÌÂÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √.°.∞. Ì ÔÛÔÛÙfi 50%, ÔÈ ‰Â ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÔÛÔÛÙfi 30% ...” . - ∫·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ∂.2 ηıÔÚ›˙ÂÙ·È: “°È· ÓÔÛËÏ›· ÛÂ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤Ó˜ ȉȈÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ô˘ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È Ì ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÓÔÛ‹ÏÈÔ, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √.°.∞. Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â› Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ÓÔÛËÏ›·˜ Ô˘ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ Ô ∂.√.¶.À.À. Ì ÔÛÔÛÙfi 20%, ÔÈ ‰Â ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÔÛÔÛÙfi 10%...” . √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √°∞ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ·fi 70% ¤ˆ˜ 100% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜”.


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ÕÚ¯ÈÛ ¯ı˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜

¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

Õ

Ú¯ÈÛ ¯ı˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂıÂÏÔÓÙÈο ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ·ıÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡˜ Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰Âη¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·. ™˘ÓÔÏÈο 50 ÁÈ·ÙÚÔ› Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘, Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Âͤٷۋ ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ªÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ‚›ˆÓ·Ó ÛÙ· È·ÙÚ›· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ·Ú¯ÒÚËÛ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ. Ãı˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ π·ÙÚ›Ԣ Î·È ‹‰Ë ‰Âη¤ÓÙÂ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÂΛ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó. ΔÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ (ΔÔ¿ÏË 54) Ì ›ÛÔ‰Ô ·fi ÙË ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οı ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÂÙ¿ÚÙË -¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 3 ¤ˆ˜ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: ¶·ıÔÏfiÁÔ˘, ÁÂÓÈÎÔ‡ È·ÙÚÔ‡, ·È‰È¿ÙÚÔ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∞ÎfiÌË ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οı ¶¤ÌÙË ·fi ÙȘ 3 ¤ˆ˜ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: ∫·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˘ Î·È „˘¯›·ÙÚÔ˘. ™ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È: ∞Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ Û˘ÌÔϛ٘, Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› οÔÈÔ˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ó· ÂÍÂÙ·Ûı› ·fi ÁÈ·ÙÚfi ˘ÔÂȉÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜, Ô˘ÚÔÏfiÁÔ, øƒ§, ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ, ηډÈÔÏfiÁÔ, ÚÂ˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ, ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ, Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ, ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ Î.Ù.Ï. ‹ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ·Ú·ÎÏÈÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ·ÎÙÈÓÔÁڷʛ˜ ‹ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ı· ·Ú·¤ÌÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ π·ÙÚ›Ԣ ÁÈ· ÂͤٷÛË. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠ‰È·ı¤-

ÙÂÈ ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ∂›Û˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È È·ÙÚÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. ΔÔ È·ÙÚÂ›Ô ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·ÏÏ¿ Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜.

μÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ó¿ÁÔ˜, ÂÎ ÙˆÓ ÚˆÙÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ı· ÎÔ˘Ú·ÛÙԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ. ŸÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙ· È·ÙÚ›· Ì·˜ ÔÏÏÔ› ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Î·È ‚Ϥ·Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. 줂·È· ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·Ó, ηıÒ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÓÂfiÙˆ¯ÔÈ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏÔ› Î·È ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù ¤Ó· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ Ì·˜ ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ˆ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡ÌÂ. ª¿ÏÈÛÙ· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·Ú̷ΛԔ . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·Ùı·›Ô˜ ¢Ú·ÌËÙÈÓfi˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ π·ÙÚ›Ԣ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, Ì ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ fiϘ ÙȘ ‰Ô-

¶ÚÔ˜ Ӥ˜ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ¶ƒ√™ Ӥ˜ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô-

ÓÙ·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛΤ„ÂȘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ì·˙ÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ. ªÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿. Ãı˜ Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, fiÔ˘ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ôχ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È Ì ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÊËÌÂÚ‡ÔÓÙ· Î·È ‰ÈËÌÂÚ‡ÔÓÙ· Ê·Ú̷Λ· ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ πππ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÛ¿ Ê·Ú̷Λ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·. ◊‰Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ê·Ú̷Λ· Î·È ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ∂√¶ÀÀ ηı˘ÛÙÂÚ› Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÔÈ Ù˙›ÚÔÈ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ÂÓÒ Î·È ÔÈ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Î·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÌË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. “°È· ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· ı· Ú¤ÂÈ ·ÓÙȉڿÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ı· ÙÂıÔ‡Ó Â› Ù¿ËÙÔ˜ fiϘ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ οÔÈÔ Ê·Ú̷ΛÔ. º.™.

̤˜ ˘Á›·˜, Ú¤ÂÈ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ó· ·˘ÙÔÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ηٷÓÙ‹ÛÔ˘Ó” . √ ·ıÔÏfiÁÔ˜ Î. ΔÛÈÔ‚¿ÓÓÈ ∞ÏÌ›ÓÔ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. °È’ ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ, Î·È ÂÌ›˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ. ªÂ ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÂͤٷÛË, ÂÓÒ Ì ÙÔ ·Ú·ÂÌÙÈÎfi ·fi ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·Ú̷ΛÔ.

∫·È ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ› ∏ ·È‰›·ÙÚÔ˜ Î. ¶ËÓÂÏfiË ÃÚ˘ÛÔÌ¿ÏÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ë ˘Á›· ÂÚÓ¿ÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÚ›ÛË. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ϛÁÔ ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·˜ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ. ∂›Ó·È Î·È ‰È΋ Ì·˜ ·Ó¿ÁÎË. °È·Ù› ‚ϤÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÛÙ· ȉȈÙÈο Ì·˜ È·ÙÚ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. ¶Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. ª¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ÁÈ· Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜. ÕÏψÛÙ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ” .

™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô √ ·ıÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ªÂÈÎfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ Â›Û˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛıÂÓ·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË

● ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ π·ÙÚ›Ԣ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ. ™ÙËÓ ¤ÓıÂÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÔÈ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ Î. ¶ËÓÂÏfiË ÃÚ˘ÛÔÌ¿ÏÏÔ˘, Î.Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ó¿ÁÔ˜, ª·Ùı·›Ô˜ ¢Ú·ÌËÙÈÓfi˜ Î·È ΔÛÈÔ‚¿ÓÓÈ ∞ÏÌ›ÓÔ

ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ fiÓÙ·˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÍ¤Ù·Û·Ó ¯ı˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤ÎÚÈÓ·Ó ·Ó·Áη›· ÙËÓ fiÏË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÔÌ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘Êı› ÙÔ ÎÂÓfi ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·” . √ ›‰ÈÔ˜ ÂÚȤÁÚ·„ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ¿Ú· Ôχ. √ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô,

ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ηÓÔÓÈο, ·ÏÏ¿ ·Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ì¤Û· Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 20 ËÌÂÚÒÓ, ηıÒ˜ ı· ÙÔ˘ ¤ÚıÂÈ ÌÈ· ÂȉÔÔ›ËÛË. ¶Ï¤ÔÓ Û οı ÂÊËÌÂÚ›· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ·fi ¤Ó·Ó ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ô˘ οÓÂÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∂›Û˘ Î·È ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ì ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ‰Âο‰Â˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ.

Δ·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ οÙÔÈÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

“∞‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó” ·fi ÚÔÛˆÈÎfi Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ª∂°∞§ø¡∂π Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ

ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ‹ ÌÈ· ÈÔ Û‡ÓıÂÙË ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÚÔηÏ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÒÏÂÈ· ÔχÙÈÌÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË ·fi ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó. ¶ÚÔ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚ·. ªÂ ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ∂™À, ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·Ó¤·Ê˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ŒÙÛÈ, fï˜ “·ÔÁ˘ÌÓÒÓÔÓÙ·È” ÛÙ·‰È·Î¿ Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, fiÔ˘ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂÈÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÈϤÔÓ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Û ¿ÏϘ ÙÔ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi. ∂›Û˘, ÔÈ ·È‰›·ÙÚÔÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ

● ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Î·È Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘

∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜. ∞ÎfiÌË Î·È Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi Ô‰ËÁÒÓ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ 5˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂͤÏÈÍË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Î·È Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘. ∂›Û˘, ÙÔ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹-

ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÁÈ·ÙÚfi, ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ï›ÂÈ ·È‰›·ÙÚÔ˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì›· ‹ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ∂›Û˘ ηı·Ú›ÛÙÚÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· Ì ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∞ÎfiÌË, ÔÈ ·È‰›·ÙÚÔÈ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ οÓÔ˘Ó Î·È ÂÊËÌÂڛ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∂›Û˘, ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÊÂÚÂȷο È·-

ÙÚ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ∞ÎfiÌË ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠ·fi Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, fiˆ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Î. ¡¤ÏË ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “Ë ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ÂÚÓ¿ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ì‹. §fiÁˆ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ‹ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·ÚÎÂÙÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÚÈÛÙÈο. 줂·È· ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜” . ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·fi Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” Á‡Úˆ ÛÙ· 15 ¿ÙÔÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ‹ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜.


M·ÁÓËÛ›· 16 ΔÔ ∂∫μ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂-∞¢∂¢À ™Àªª∂Δ∂Ã∂π ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂- ∞¢∂¢À Ù˘ 20‹˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ¿Ï˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÌÓËÌfiÓÈ· Î·È ÛÙ· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο, ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ÙȘ ·˘Ù·Ú¯ÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, ÙÔ ∂.∫. μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ∞ÈÙ‹Ì·Ù· ·È¯Ì‹˜ ›ӷÈ: -ÀÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜. -√˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ̤ÙÚ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ. -∞Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ‰ÈÒÍÂˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. Δ· ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·˘Ù·Ú¯È΋˜ Î·È ·‰È¤Íԉ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÂÓfiÙËÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∫·Ïԇ̠fiÏ· Ù· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ۈ̷Ù›· Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Î·È Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË”.

¶ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶π∫∂Δ√º√ƒπ∞ ÂÓ¿ÓÙÈ· “ÛÙËÓ

ÎÚ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 19:00 ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “Ë Âȯ›ÚËÛË ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÔχÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ª∞Δ, ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜, ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂȘ ·ÂÚÁÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ηٷ‰›ÎË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ “ÓfiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË” Â›Ó·È ··›ÙËÛË ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. Δ· ª∞Δ ÛÙ· ‰Èfi‰È·, ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÛÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜, ÔÈ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi, ÛÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜, ÔÈ ÎÏÔ‡‚˜ ÛÙ· ÌÏfiη ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Â›Ó·È ··›ÙËÛË ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·, Ó· ηٷ‰ÈηÛÙ› ÛÙÔ ÎÚ‡Ô Î·È ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· οı Ϸ˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·”. ∫·È ηٷϋÁÂÈ: “μÚÔÓÙÔʈӿ˙Ô˘ÌÂ: ∏ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ! £· Á˘Ú›ÛÂÈ ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ‡˜ Ù˘! √È ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÔ˘Ì ›Ûˆ. ªÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ›ÛÌ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ı· ›̷ÛÙ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Î·È ÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ·-

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∂Ή‹ÏˆÛË ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÛȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ M·ÁÓËÛ›·˜

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔÓ “‹ÏÈÔ”

·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ԉ›¯ıËΠÌÈÎÚ‹ ¿ÏÈ, ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘ - ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ - ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤ۈ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

√È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ¿ÓÂÚÁÔÈ, Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó Ô˘Ú¿ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ‚’ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘... ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÏÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘, Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ÛÙÔÓ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û¯ÔÏ›·Û ·ÚÓËÙÈο Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô˘ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. “∂›¯·Ì ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·˘ÙÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÂÓÙ¿¯ıËηӔ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ê·Î¤ÏÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÎÙ·ÌȇÛÂȘ. °È· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·fi Ù· ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó 22,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÏÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û¯ÔÏ›·Û ÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ú. ª·Û‰¿Ó˘, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ª.Ì.∂., Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘ - ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ - ∂-

ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ, Ó¤ˆÓ Î·È ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË Ôχ ÌÈÎÚÒÓ, ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 50% ÁÈ· ÙȘ Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Û 40% ÁÈ· ÙȘ ÌÂÛ·›Â˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞.∂.¢.∂.¶. Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, “ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi‰ÂÈÍË È‰›·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË, ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” . ∞Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜. Δo ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “√ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤ۈ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ıÓÈÎfi ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ∞ÚԂϤÙˆÓ Î·È ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤ۈ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÚfiÛıÂÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ¿ÓÂÚÁˆÓ, ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ·fi ·ÓÂÚÁ›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ¢Ú¿Û˘ Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜ 18-64 ÂÙÒÓ ¿ÓÂÚÁ˜ ‹ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi ·ÓÂÚÁ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ˘ÔηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Â›Ó·È ‰‡Ô, Á˘Ó·›Î˜ 18 ̤¯ÚÈ 35 ÂÙÒÓ Î·È 36 ̤¯ÚÈ

● °¤ÌÈÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈο Ë ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë Ô˘Ú¿ ¤Êı·Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘...

64 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÂÈϤÁÔÓÙ·È Î·È Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·, ÂÓÒ ÂÈϤÁÔÓÙ·È Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (√∂, ∂¶∂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ›), fiÔ˘ ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·Ó‹ÎÂÈ Î·Ù¿ 51% Û Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙÔ 49% Û ¿ÓÙÚ˜. ∏ Â¤Ó‰˘ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÂÓÙfi˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 18 ÌËÓÒÓ. “ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 100% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ∞∂¢∂¶ Î. ∂˘. ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘.

ΔË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (∞.∂.¢.∂.¶.) £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂÙ·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂӉȿÌÂÛÔ˘ ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÈÙÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· 2007-2013 (∂¶∞¡ ππ) - ∂º∂¶∞∂” Î·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, o ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘.

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜

£· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∏ÌÂÚ›‰· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÂÏÏËÓÔÚˆÛÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ·˘Ùԉȷ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ

™Δ√ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘

ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Forum ∂ÚÌ‹˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙȘ 16 Î·È 17 ª·˝Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 18.00 ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Î. ∫ÏÂfi‚Ô˘ÏÔ ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ “∂ÚÌ‹˜” . ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ/˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙË ÚˆÛÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÙÔ 1Ô ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎfi ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Forum ∂ÚÌ‹˜, Á›ÓÂÙ·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ƒª∏™, ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤·. ™˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ Forum Â›Ó·È Ù· ∂ÏÏËÓÈο ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·: μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ °Ú‚ÂÓÒÓ, ∂ÌÔÚÈÎfi & μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ¢Ú¿Ì·˜, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Œ‚ÚÔ˘, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∫·‚¿Ï·˜, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∫¤Ú΢ڷ˜, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∫Ô˙¿Ó˘, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ •¿Óı˘, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ¶ÈÂÚ›·˜, ∂ÌÔÚÈÎfi & μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ƒÔ‰fi˘, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ™ÂÚÚÒÓ, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ΔÚÈοψÓ, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ã·ÏÎȉÈ΋˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™∂μ∂), Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯¿ÓˆÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™μμ∂), Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰·˜ (™∂∂™μ∂) Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ Î·È Ô

™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Enterprise Europe Network ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÚˆÛÈο ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·: * ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ƒÒÛÈ΢ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. * ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ªfiÛ¯·˜. * ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘. * ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯¿ÓˆÓ & ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘. √È ÙÔÌ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ›ӷÈ: ΔÚfiÊÈÌ· - ¶ÔÙ¿, ŒÓ‰˘ÛË - Àfi‰ËÛË, ∫·ÏÏ˘ÓÙÈο - ¶·Ú·Ê·Ú̷΢ÙÈο, ¢ÔÌÈο ÀÏÈο, ∂›‰Ë ™ÈÙÈÔ‡, ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Real Estate. ™ÙÔ Business Forum ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ/˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô. ΔÔ Forum ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ΢ڛˆ˜ fï˜ Â›Ó·È Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË ƒˆÛ›·. ŸÛ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Forum www.ermisforum.com Î·È ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÒÛÙ ӷ ·ÔÛÙ·Ï› Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ƒˆÛÈο ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ÚÔ˜ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi μ2μ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ.

¶ƒ∞•∏ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ¿-

Ù˜ Ù˘ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ªÂÙ·ÏÏ¢ÙÈ΋˜ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜, Ó· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ì fiÚÔ˘˜ ·˘Ùԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5.30 ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÁÒÓ·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜, “‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ¿ÏÏÔ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ÙÔ ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ó· οÓÂÈ Ú¿ÍË ÙȘ ¿ÛÎÔ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ (·ÎfiÌ· Î·È Ù· 1.000 ¢ÚÒ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÎfiÏÏËÛ·Ó ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘... ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·!)” Î·È fiÙÈ “‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· Í·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ªÂÙ·ÏÏ¢ÙÈ΋ -fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛÂ, ÙÒ¯Â˘Û ‹ ·ÔχÂÈ- ·ÏÏ¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘, Î·È fi¯È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ‹ Î·È Ó¤ˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ”. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ “Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ¿ÚıËΠ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÊÂıÔ‡Ó ÛÙË Û›ÁÔ˘ÚË ·ÓÂÚÁ›· (Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛηÚÊ·ÏÒÛÂÈ ÛÙÔ 30%), ·ÏÏ¿ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ” . ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÂÚÁ·ÙÈÎfi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi οو ·fi ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘˜, ··ÈÙÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÓÔÌÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·,

fiÛÔ Î·È ÁÈ· fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó “Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¿ÏψÛÙ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ηٷÚÙ›ÛÙËÎÂ, Û˘Ó¿ÓÙËÛ ·Ú¯Èο ÙËÓ ·ÁÂÚ‹ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÒÓ. ŸÌˆ˜ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤ۈ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∞ÓÔȯً˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË -Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì‹Ó˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ μÈԪ Û fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·”. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ “fiÙ·Ó Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Î·È Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ηٷ‰Èο˙ÂÙ·È Û ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ·fi ÙËÓ ÙÚÈÛ˘fiÛÙ·ÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ¡¢¶∞™√∫-¢∏ª∞ƒ, fiˆ˜ Î·È ·fi ÙȘ ÚÔËÁËı›Û˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÙÔ ·›ÙËÌ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·Áη›· ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì οı ̤ڷ, Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ μÈÔªÂ Â›Ó·È Î·È ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ·ÁÒÓ·˜” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Î·ÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÎÈ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ “fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ ÂÙÛ› ÙÔ˘˜, Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ μÈÔªÂ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÒÚ· Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ú¿ÍË fiÙÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔÚԇ̠¯ˆÚ›˜ ·ÊÂÓÙÈο!”.


ª·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

¶·Ú¿ Ù· ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Î·È ÙÔÓ Î·Ïfi ηÈÚfi ÛÙÔ μfiÏÔ

“∫‡Ì·” Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜

∂ÎÙÒÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ΛÓËÛË √

ηÈÚfi˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˜ Î·È Ó· ¢ÓÔ› ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û Ôχ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿, ˆÛÙfiÛÔ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Î·ı›˙ËÛË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ Î·È Ë Î›ÓËÛË Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÎÙÒÛÂˆÓ ı˘Ì›˙ÂÈ. ∞Ó Î·È ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ Êı¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ 70% Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÊıËÓ¿ Î·È ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏfi˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∞Ó Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË Ì¤ÛË ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, Ë Î›ÓËÛË ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ “‚Ô˘ÙÈ¿” ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÙË ‚Á¿ÏÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ ‹ Ù· ÚÔ‡¯· ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ÂÙÒÓ, ÂȉÈÔÚıÒÓÔÓÙ¿˜ Ù·, ·Ú¿ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁȈÓ. ÕÏψÛÙ ÙÈ Ó· ÂÚÈÛÛ¤„ÂÈ ·fi Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤ÎÙˆÛË ÛÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì· Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó, ¿Óˆ ‰ËÏ·‰‹ Î·È ·fi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ÙÔ Ô˘Ï¿Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. “∏ ¤ÎÙˆÛË Â›Ó·È 50% Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ. ΔÈ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ, Ó· ÙÔ ¯·Ú›Ûˆ;” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ηٷÛÙË̷ٿگ˘ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, ۯ‰fiÓ fiÏÔ ÙÔ 2012 ¤Î·Ó·Ó ›Ù ÂÎÙÒÛÂȘ, ›Ù ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙÔ Ù·Ì›Ô, ·Ó ‰ÂÓ ÙȘ ¤Î·Ó·Ó Â›ÛËÌ·... “∏ ΛÓËÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ÙȘ 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Â›Ó·È ˘ÔÙÔÓÈ΋” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ΔÛ¤ÏÈÔ˜. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó· “οÓÔ˘Ó ¯¿˙È” , ÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜, Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÈ̤˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ÌËÓ „ˆÓ›˙Ô˘Ó, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÂÙ‡¯Ô˘Ó οÔÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·. ∏ ‚fiÏÙ· ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ¯ˆÚ›˜ „ÒÓÈ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘. √È ÙÈ̤˜ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ” . ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘

● √ ηÈÚfi˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˜ Î·È Ó· ¢ÓÔ› ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û Ôχ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿, ˆÛÙfiÛÔ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Î·ı›˙ËÛË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ

‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ›ıÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÂÓ Ì¤Ûˆ ‡ÊÂÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο. ¶·Ú¿ ÙÔÓ Î·Ïfi ηÈÚfi, Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. ∏ ›‰È· ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È ¿ÙÔÌ· Ó·ÚfiÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜, Ù· ÔÔ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÈÔ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ ·fi ÔÙ¤ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ª¿ÚÙ˘Ú·˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ›ӷÈ

Î·È Ë Î·ÛÙ·ÓÔ‡ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ¤Ú˘ÛÈ. “∫Ï›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÌÔÚ›·˜ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÁÔÚ¿˜ ¯Ú˘ÛÔ‡. ŒÎÏÂÈÛ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· Ï¢ÎÒÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ Î·È ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ΔÛ¤ÏÈÔ˜. √È ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ fiÏ· Â›Ó·È „˘¯ÔÏÔÁ›·. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Ë Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ηٿ 50%-60% Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘. “ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈÔ˜ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ. ΔËÓ

ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÌÈ· ηı›˙ËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆӔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞. ¡¿ÛÈÔ˜. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ¿ÏÏ·Í·Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‚›·È· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·. “¶ÔÏÏÔ› ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÓÙÔ˘Ï¿˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ Î·È ϤÔÓ ÌÂÙÚ¿Ó ‰‡Ô Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÔ‡ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ. ∞ÎfiÌ· Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ, ÓÙÚ¤ÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ηٷӷÏÒÛÔ˘Ó. ∏ ‡ÊÂÛË ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ, Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ÂÓÔ¯¤˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¤ÌÔÚÔ˜ Ù˘ ™˘Ú›‰Ë. “√È ·Èٛ˜ Ù˘ ηı›˙ËÛ˘ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Î·È fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÏËÚÒıËÎ·Ó ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ ¿ÏÏ·ÍÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ¡¿ÛÈÔ˜, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ˆ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ¤ÂÛ 20% ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÚÔۂϤÔ˘Ó ϤÔÓ Û ·‡ÍËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ, Ù· ηÏÏ˘ÓÙÈο Î·È Ù· ÂÛÒÚÔ˘¯·, ÁÈ· ÙËÓ ∏̤ڷ ÙˆÓ ∂ÚˆÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ÛÙȘ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ÕÏÏ·ÍÂ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. “√È ÂÓÓÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· „ˆÓ›˙Ô˘Ó ÌÂÙÚËÙÔ›˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¡¿ÛÈÔ˜. Δ· ÏÔ˘Î¤Ù· ¿ÓÙˆ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ΔÔ 2012 ›¯·Ì 346 ÂÁÁڷʤ˜ Î·È 306 ‰È·Áڷʤ˜ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi Ù· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¿ÓÙˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙȘ ªÌ∂, Ô˘ ÚԂϤÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi 20.000 ¤ˆ˜ 100.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

°È· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÛÙȘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ

ŒÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ™Δ∏ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙËÓ Â-

ÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙȘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ Î˘ÚÒÛˆÓ, ·Ó ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·fi Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÚÔ¯ˆÚ› Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ãı˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡Ó Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÚԂϤÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: 1) ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ‡·ÚÍË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ‰ÈÏÒÓ ÙÈÌÒÓ (·Ï·È¿˜ ÙÈÌ‹˜ Î·È Ó¤·˜ ÙÈÌ‹˜), Ì ‰È·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Ï·È¿˜ ÙÈÌ‹˜, Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ fiÔ˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙȘ ÚÔı‹Î˜ (‚ÈÙÚ›Ó˜) ·˘ÙÒÓ. ∞ÓÙ› ·˘ÙÔ‡, ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÈӷΛ‰·, Û ÔÚ·Ùfi ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ

ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ¤ÎÙˆÛ˘ Â› ÙÔȘ ÂηÙfi (%), ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÛÔÛÙÔ‡. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û οı ›‰Ô˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿, Û ÔÌ¿‰Â˜ ÂȉÒÓ ‹ Î·È Û fiÏ· Ù· ›‰Ë. ∂ÈϤÔÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi, Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “¤ÎÙˆÛË” (.¯. 10% ¤ÎÙˆÛË, 20% ¤ÎÙˆÛË, Î.Ï.). 2) ŸÙ·Ó ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË Î·È ‰ÈÏÒÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÔÛÔÛÙÒÓ ¤ÎÙˆÛ˘, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î¿ı ηÙËÁÔÚ›· ÂȉÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Ó· Â·ÏËı‡ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÈÌÒÓ (·Ú¯È΋˜ ÙÈÌ‹˜ Î·È ÙÈÌ‹˜ Ì ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË). ∂ÈϤÔÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi, Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “¤ÎÙˆÛË” (.¯. 10% ¤ÎÙˆÛË, 20% ¤ÎÙˆÛË, Î.Ï.). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È ÛÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û·Ê‹ ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ. 3) ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó·ÎÚÈ‚ÒÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘˜ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Ì ¤ÎÙˆÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ ÂÎÙÒ-

● Ãı˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¤ÁÈÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡Ó Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·

ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÓ¤¯Ô˘Ó ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ·fiÎÚ˘„Ë ‹ ·Ú·Ï¿ÓËÛË. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·‚·ÙÒÓ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ ·fi ¯›ÏÈ· (1.000) ̤¯ÚÈ ÂηÙfi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (100.000) ¢ÚÒ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›·, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ÌË Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ‹ ·Ó·ÚÙÔ‡Ó ‹ ÚÔÛ‰¤ÓÔ˘Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÈӷΛ‰· Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÒÏËÛ˘ Û οı ÚÔ˚fiÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎ-

ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ·˘ÙÒÓ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ Û ÔÚ·Ù¿ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÛËÌ›· Î·È Ì ¢‰È¿ÎÚÈÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. ∫·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÚÔ˜ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ, fiÙ·Ó ÁÈ· Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÈӷΛ‰· ¿Óˆ Û οı ¤Ó· ·fi Ù· ÂÎÙÂıÂÈ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË Ì›·˜ ÈӷΛ‰·˜ ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÔÈÓfi ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ ÒÏËÛ˘ (Ú¿ÊÈ, ηϿıÈ, ÛÙ·ÓÙ Î.Ï.). ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÈӷΛ‰· ‹ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Û ÔÚ·Ùfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘

ÂÎıÂÙËÚ›Ô˘ ÒÏËÛ˘, Û ¿ÌÂÛË ÁÂÈÙÓ›·ÛË Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ӷ, ÒÛÙ ӷ ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Û‡Á¯˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ηٷÏfiÁÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. √È ·Ú·‚¿Ù˜ ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ 500ú ÁÈ· οı ›‰Ô˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÈӷΛ‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎfi ∫Ò‰Èη. √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “ªÂ ÁÓÒÌÔÓ· ÙfiÛÔ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ηٷӷψً, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ‰ËÌÔÛÈÔÔÈԇ̠ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›· Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ‹‰Ë ‰È·Ó‡Ô˘Ì ·fi 15-01-2013. ∫¿ÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ηıfiÙÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ı· Ì·˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο ̤ÙÚ· ‹ Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÚfiÛÙÈÌ·” .

™À¡∂Ã∂π™ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô

‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙËÓ fiÏË ÂͤÏÈÍË, ηıÒ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÌÔÓ›ÌˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÌfiÓÔ ÌÂ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÌÔÚ› ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Û ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·˙ËÙ› ‹‰Ë οÔȘ χÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ¯ı˜ ˘¤ÁÚ·„ ÙË Ï‡ÛË Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÓÓÈ¿ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù·. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, “˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Î·È Ó· Ì·˜ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜” ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÛÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ó· Ï›Ô˘Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ¤Ó·˜ ÚÒÙÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞ÏÏ¿ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ï·ÎÎÔ˘‚ÒÓ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ‹‰Ë fi¯ËÌ· ÌÂÙ¤‚Ë ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∂›Û˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ ÌÂٷ͇ μfiÏÔ˘-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÂÓÒ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÂٷ͇ ÷ӛˆÓ-∫·Ú·‚ÒÌ·ÙÔ˜.

√È ¤‰Ú˜ ÙˆÓ Ù·Í› ∂› Ù¿ËÙÔ˜ ı¤ÙÂÈ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ÙˆÓ Ù·Í›. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‹‰Ë Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ù·Í› Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÓÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ Ù·Í› ı· ÚÔˆıËı›, ηıÒ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÔÈ ¤‰Ú˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ô˘ ›Û¯˘·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÚÈÓ ÙÔÓ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·.


M·ÁÓËÛ›· 18

¶EM¶TH 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

¢ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÙ¤‚È· ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ

ŒÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÌfiÚˆÓ ·fi ∂˘ÚÒË, ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ∫›Ó· ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹

∏ ™À¡∞æ∏ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ-

ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË, ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË, Ë ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÛԉ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ·˘ÍË̤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ 95% Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ‚ÚÒÛÈÌ˘ Ì·‡Ú˘ ÂÏÈ¿˜ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÂÏ·ÈÔÔ›ËÛË ÏfiÁˆ ÌÈÎÚÔ‡ ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡. ™Â ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Â·Ê¤˜ Ì ¤ÌÔÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∫›Ó·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ Û ÙÈ̤˜ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ÌË ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ÛÙ· ηÙÒÁÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙȘ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ‰È¿ıÂÛ˘, ·¢ı‡ÓÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·.

ÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÙ¤‚È·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ 1Ô˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·fi ÙËÓ 1Ë Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 3 ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ·ÚÔ˘Û›· ˘Ô˘ÚÁÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ·Ú·ÙÂı› ‰Â›ÓÔ Î·ÏˆÛÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ª. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ Ó· ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË. Œ¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› Ó· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. ∫. ÷Ù˙ˉ¿Î˘, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ŸÏÁ· ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜ Î·È Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. £. ™Î˘Ï·Î¿Î˘. ∂›Û˘, ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ı· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ ı· Â›Ó·È Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ú. ª·Û‰¿Ó˘. √ÌÈÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ› ¯ˆÚÒÓ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ú¤Û‚ÂȘ. ™ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‹‰Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ¤ÙÔÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙ¤‚È·˜, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È ÎÏ·‰ÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ¤‚È·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Í¤ÓÔÈ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂȉȈ¯ı› Ë Û‡Ó·„Ë ‰ÈÂıÓÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘Ó‰ڛԢ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 3 ª·ÚÙ›Ô˘.

¶ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

¶ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ë ·‡ÍËÛË Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‚ÚÒÛÈÌ˘ Ì·‡Ú˘ ÂÏÈ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÈÎÚfi ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÌÔÚ‡ÛÈÌË Î·È ÙÔ 95% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ó· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÂÏ·ÈÔÔ›ËÛË. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ ÂÏÈ¿˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË Û ÂͤÏÈÍË Î·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ™Ù· ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›· ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó “Ô˘Ú¤˜” , ηıÒ˜ Ô ÌÈÎÚfi˜ ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi˜ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¤ÛÙˆ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰È¿ıÂÛ˘ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Ì ÙËÓ ÂÏ·ÈÔÔ›ËÛË Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÔÓ·‰È΋ χÛË. “∏ ÊÂÙÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. Δ. æÔÊÔÁÈÒÚÁÔ˜ “Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË, ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ı· ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ fiÛÔ ¯ÚfiÓˆÓ Â›Ì·È ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙË Â›Ó·È Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿

● ∏ ·˘ÍË̤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ 95% Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ‚ÚÒÛÈÌ˘ Ì·‡Ú˘ ÂÏÈ¿˜ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÂÏ·ÈÔÔ›ËÛË ÏfiÁˆ ÌÈÎÚÔ‡ ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡

‚ÚÒÛÈÌ˘ Ì·‡Ú˘ ÂÏÈ¿˜, ηıÒ˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÈÎÚÔ‡ ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡ Ù˘, ÙÔ 95% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÂÏ·ÈÔÔ›ËÛË, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÌÔÚ‡ÛÈÌË. ™Ù· ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È “Ô˘Ú¤˜” , ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂÏ·ÈÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙÔ˘˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡.

∂Í·ÁˆÁ‹ ∏ ·˘ÍË̤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ·ÔÙÂÏ› ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Î¤Ú‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÈ̤˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘-

ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Û ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Â·Ê¤˜ Ì ¤ÌÔÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ƒˆÛ›·, ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∫›Ó·. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ, Ì ÙȘ ÙÈ̤˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ Ó· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· ΢ڛˆ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·˘ÍË̤ÓË ÊÂÙÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‰ÂÓ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÙȘ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘. “∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. æÔÊÔ-

ÁÈÒÚÁÔ˜ “fiÙÈ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÚÔ·ÙÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÌfiÚˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‹‰Ë Û ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Â·Ê¤˜ Ì ¤ÌÔÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ Û ∂˘ÚÒË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ƒˆÛ›·, ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ∫›Ó·. √È Â·Ê¤˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÂ Û˘Ìʈӛ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ó· ÌË ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ÛÙ· ηÙÒÁÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙȘ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔ

™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ‰È¿ıÂÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi, ÌÂÙ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ˆ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi Î·È ·˘ÍË̤Ó˘ Ô͇ÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Ë ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ·ÔıË·ÂÙ·È Î·È Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ηÙÒÁÈ· Î·È fi¯È ÛÙȘ ·ÓÔÍ›‰ˆÙ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·. “∞¢ı‡ÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. æÔÊÔÁÈÒÚÁÔ˜ “Ó· ÌËÓ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ÛÙ· ηÙÒÁÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙȘ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi. ∏ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ·ÔıË·ÂÙ·È Î·È Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ηÙÒÁÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ˆ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi Î·È ·˘ÍË̤Ó˘ Ô͇ÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 1,50 Ì 1,60 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ∞˜ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› fiÙÈ Â›Ó·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÛÙ· ηÙÒÁÈ· ÙÔ˘˜. ¡· ÙÔ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi, fiÔ˘ ÙÔ ‰È·ÙËÚԇ̠۠·ÓÔÍ›‰ˆÙ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ ‰È·ı¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ¤ÌÔÚÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÈ̤˜. ÕÏÏË ÙÈÌ‹ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ fiÙ·Ó ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÓfi˜ Î·È ‰‡Ô ÙfiÓˆÓ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ fiÙ·Ó ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ô ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ÙËÓ ÒÏËÛË Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÛfiÙËÙ·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ.

ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË

¡· ηٷÚÁËı› ¿ÌÂÛ· Ô ¡fiÌÔ˜ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË-·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ”

™Ã√§π∞∑√¡Δ∞™ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰ËÌÔ-

™Δ∏¡ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ηÈ

ÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ™Ù∂ ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÔ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, Ë ·Ó. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫.√. ΔÔÌ¿گ˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÚ› “ÂÏÏËÓÔÔÈ‹ÛˆӔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3838/10 ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÎÚ›ıËÎ·Ó ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ·fi ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·Î˘ÚˆÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· “¿ÌÂÛË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË” . ŒÛÙˆ Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ù˘ ¡¢, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı› ¿ÌÂÛ· Ì ÙË Û·Ê¤ÛÙ·ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì ÛÙË ¡¢ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ ÙˆÓ ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δø¡ ∂§§∏¡ø¡ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙȘ 8 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2012 ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ∫Ò‰Èη ∂ÏÏËÓÈ΋˜ πı·Á¤ÓÂÈ·˜. ∫·Ïԇ̠ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Ó· ÙË ÛÙËÚ›ÍÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÌÈ· ¤ÛÙˆ ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi” .

¡¤· “˘Ú¿” ηٿ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú¯ÒÚËÛ ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·Ú¯Èο ˆ˜ “ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ‰ÂÓ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ·Û¯ÔÏËıԇ̠ͷӿ Ì ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ ÙȘ Ï›Á˜ ÒÚ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘” . ∫·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ıÚ¿ÛÔ˜ fï˜ Î·È ÔÈ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ “·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘ Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È Ë Ì‹Ó˘ÛË Ô˘ ˘¤‚·Ï ηٿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™., ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÚ‡„ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ¢ı‡Ó˜ Î·È Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ∞˘Ùfi Ì·˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô “˘fiÏÔÁÔ˜” Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ÙÈÌËÙ‹ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ. ∫·Ù·Ú¯¿˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Ê›ÏÙÚ· ·ÈÌÔοı·ÚÛ˘ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ Δ¯ÓËÙÔ‡ ¡ÂÊÚÔ‡ Î·È ÙËÓ Ï˘¯Ó›· ÙÔ˘ ·ÍÔÓÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ηÙËÁfiÚËÛ ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™., Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘, fiÙÈ ı· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘˜.

∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÊÙ·›ÂÈ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· fiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË 21 ËÌÂÚÒÓ Î·È 3 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ; °È·Ù› ÂÓÒ Ë ‚Ï¿‚Ë Ù˘ Ï˘¯Ó›·˜ ÙÔ˘ ·ÍÔÓÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Â‰Ò Î·È 15 Ë̤Ú˜ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÂÁη›Úˆ˜, ÒÛÙ ӷ ÌË ¯·ı› Ô‡Ù ̛· ̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‚Ï¿‚˘; ¢ÂÓ ÙÔ ÛΤÊıËΠ‹ ›¯Â ¿ÏϘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘;” ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜: “ªÂ ¤ÎÏËÍË ‰È·‚¿Û·Ì Â›Û˘ fiÙÈ ·Ó·Î¿Ï˘„ Ӥ· ·Ú·ÓÔÌ›· ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ùfi Ù¿¯· Ì·˜ ıÔÚ‡‚ËÛÂ Î·È ı¤Ï·Ì ӷ ··ÏÏ·Áԇ̠·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ. 줂·È· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∞˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÏÔÈfiÓ Ô Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ÎfiÙÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· : 1) ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ú·ÓÔÌ›· Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂȘ fiÚÔ˘˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ „ËÊÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¢.™. Î·È Ó· ¯·Ú›˙ÂȘ ¯Ú‹Ì·Ù· Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô; (ÂÚ›ÙˆÛË Î˘ÏÈΛԢ). 2) Δ· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ· Ù· fiÚÈÛÂ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‹ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘ ʤÚÂÈ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘; ∂›Ó·È ¢ı‡ÓË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Û ›‰Ô˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ۈÚ›· ·Ú·Ï‹„ÂˆÓ ‹ ͤÚÂÈ Î¿ÙÈ Ô Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ

● ™ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú¯ÒÚËÛ ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜

Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·; 3) ¶Ò˜ ÂÍËÁ› Ô Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ˆ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â˘ÚˆÛÙ›· ÙÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÙËÓ Â·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ‚Ú¤-

ıËΠηÓ›˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ·fi ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÚÔʛ̈Ó, ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÈÛ΢‹˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ; ∫·È ÁÈ· ·˘Ù¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·’ fiÔ˘ ηٿÁÂÙ·È. ∂›Ó·È Ù˘¯·›Ô; Δ¤ÏÔ˜ ÂÂȉ‹ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ȉÈÔÔ›ËÛË ‰ÔÌÒÓ ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ·Ú·‚Ϥ„Ô˘Ì ٷ ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘ Û ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔχÌËÓË ÁËÚÔÎfiÌËÛË Û˘ÁÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÙÔÓ ÚˆÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¶Ò˜ ϤÁÂÙ·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ô‰ËÁÔ‡ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ÂÓ ÒÚ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ËÁ·ÈÓÔʤÚÓÂÈ Û ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Î¿Ï˘Ù˜ ‚¿Ú‰È˜ ÛÙ· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·; ∂›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ Ó· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ªÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜; ∂¿Ó Û˘Ì‚Â› οÔÈÔ ·Ù‡¯ËÌ·, ÔÈÔ˜ ηχÙÂÈ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi; ΔÈ Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÁÓˆÛÙfi Ù·Ú·Í›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ Ì·ÈÓÔ‚Á·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÂÈÛfi‰È· Û ‚¿ÚÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ Â·Ó¿ÏË„Ë ¤¯ÂÈ ı·ı› ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ·ÎfiÌ· Î·È ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜, Î·È Ô Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔÓ ·ÔηÏ› ¯·˚‰Â˘ÙÈο Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ∫ˆÛÙ¿ÎË. ¶√π√™ ∂π¡∞π √ ∫ø™Δ∞∫∏™;” .


ª·ÁÓËÛ›· 19

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

√ÌÈÏ›· ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎÔ‡ ¡. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘ ̤ۈ skype ÛÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ

Διαδικτυακό μάθημα για την εξωγήινη ζωή Ó· ͯˆÚÈÛÙfi Ì¿ıËÌ· ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¯ı˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤Ûˆ skype ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ μÔÏÈÒÙË ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎfi Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ŒÚ¢ӷ˜ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂Ú¢ÓÒÓ °·ÏÏ›·˜ CNRS Î. ¡›ÎÔ ¶Ú¿ÓÙ˙Ô ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ™‡Ì·Ó. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤ıÂÛ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ÕÚË. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ›¯Â ˆ˜ ı¤Ì·: “∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË Â͈Á‹ÈÓ˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ ™‡Ì·Ó” Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ôχ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË Ó¤ˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜.

Œ

™ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‹ fi¯È ¿ÏÏË ÓÔ‹ÌÔÓ· ˙ˆ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· 100.000.000.000 ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ °·Ï·Í›· Ì·˜. ÕÏψÛÙÂ, Ë °Ë Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·ÓËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ÌfiÓÔ ¿ÛÙÚÔ˘ ·fi Ù· 100.000.000.000 Ô˘ Â›Ó·È Ô ◊ÏÈÔ˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ‰È·ÛÙËÌÈο Ù·Í›‰È· ÛÙÔÓ ÕÚË ÛËÌÂÈÒıËΠfiÙÈ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi 100 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÎfiÌË, ÂÚˆÙËı›˜ Ô Î. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ·¿ÓÙËÛ “Ì ڷ‰ÈÔ·̷ٷ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·È ·fi ÙË ÛÎfiÓË Î·È ÙÔ ÌÂÛÔ·ÛÙÚÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÂÓÒ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›· Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰·¿ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” . √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ μÔÏÈÒÙË ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎfi. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ∫ÒÛÙ·˜ §Ô‡ÙÛÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ı¤Ì·

● √ μÔÏÈÒÙ˘ ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ŒÚ¢ӷ˜ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂Ú¢ÓÒÓ °·ÏÏ›·˜ CNRS Î. ¡›ÎÔ˜ ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˜ ·¿ÓÙËÛ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì fiϘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ™‡Ì·Ó

ÙÔ˘ ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜. “¢È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Ù·Èӛ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ı· Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞˘-

Ùfi Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË Â›Ó·È Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔÓ ÕÚË, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÊÈÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Î·ÙÔ›-

ÎËÛË” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· º˘ÛÈ΋˜ Î. ¡›ÎË Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “‰›ÓÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜ Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó, Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ¢È¿ÛÙËÌ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ¤Ó·Ó ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ ¢È¿ÛÙËÌ· ¿ÓÙ· ÂÏ·ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ Î. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋” . √ Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔ μÔÏÈÒÙË Î·ıËÁËÙ‹, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù¤ÙÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó·˘ÛÌ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ΔÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È Ôχ ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

Œ¯Ô˘Ó ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ 25 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

30 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ˆÊÒÓ μfiÏÔ˘ Δƒπ∞¡Δ∞ ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û˘ÌÏËÚÒ-

ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ∂ȉÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ˆÊÒÓ-μ·Ú‹ÎÔˆÓ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 25 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ 12Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈϤÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÍȉÂÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, fiˆ˜ ¤Ó· ÏÔÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÍÂΛÓËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ 1984 Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ô›ÎËÌ· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ƒÔ˙Ô‡. ΔÔ 1986 ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Î·È ÙÒÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ 12Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó Î·È ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∫ˆÊÒÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ʤÙÔ˜ Â›Ó·È Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ΔÔ ∂ȉÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ˆÊÒÓ-μ·Ú‹ÎÔˆÓ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ̷ıËÙ¤˜ ΈÊÔ‡˜. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ·Ó¿ ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ·fi Ì›· „˘¯ÔÏfiÁÔ Î·È Ì›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi, ·ÏÏ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi. ∂›Û˘, Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó

● √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤ÓÙÂη ¯ÚfiÓÈ·

ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Û˘Ó‡·Ú͢ Ì ÙÔ 12Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Óı‹Î˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi

Û¯ÔÏ›Ô, fiˆ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ΔÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· 25 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ∂›Û˘, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓfi˜ ÏÔÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÛÙ· Έʿ ·È‰È¿. √ Î. §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤ÓÙÂη ¯ÚfiÓÈ·. “∏ ‰È‰·Ûηϛ· Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ Ì ÙË ¯ÂÈÏÈ·Ó¿ÁÓˆÛË, fiÛÔ Î·È Ì ÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Î·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÎˆÊÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÎÔ¯ÏÈ·Îfi ÂÌʇÙÂ˘Ì· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ·ÎÔ‡Ó Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡” ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Ë ‡ÏË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ì ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ˘ Î·È Ì ÂȉÈο ‚È‚Ï›· ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÈÔ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË Ì¿ıËÛË. ∂›Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÓÔËÌ·ÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, fiÔ˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô Î·ıÚ¤Ù˘ ÁÈ· ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘.

ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛʤÚÂȘ ÛÙ· ·È‰È¿ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ô˘ ÓÈÒıÂȘ ̤ڷ Ì ÙËÓ Ë̤ڷ Ó· ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÂȘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÔÛÔÙÈ΋ Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÁÓÒÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜”. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ 25 ΈÊÔ› Ì·ıËÙ¤˜. “∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÂÓfi˜ ΈÊÔ‡ Ì·ıËÙ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÁ·Û›· ÈÔ Û‡ÓıÂÙË Î·È ··ÈÙËÙÈ΋ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ì ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, ηıÒ˜ ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÂÎÌ¿ıËÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ ÎˆÊÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û Â›‰· ·ÓÒÙÂÚ˘ ·È‰Â›·˜, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÌËÓ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÓÔËÙÈο, „˘¯ÔÏÔÁÈο. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ fiÏË fiÛÔ Î·È ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ٷ͛. ∞ÏÏ·Á¤˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ·ÎfiÌË Î¿ÙÈ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¤„ÈÏÔÓ ‚‹Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ñ ‰ÒÚ· ÚÔÏfiÁÈ· (·fi 20% ¤ˆ˜ 50% ¤ÎÙˆÛË)

∞ÓÔȯٿ IBISKOS ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ¶∏§π√ ΔËÏ: + 90 24230 23285 Fax: + 90 24230 23203

™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋

¶È›ÙÛ· ™ÙÚÔ‡ÁÁË ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 18 38221 ñ μfiÏÔ˜ ñ ΔËÏ. 24210 35441

www.ibiskos.gr email: info@ibiskos.gr

À∞ª∞∏∞ ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 24 Δ.∫. 38221 μfiÏÔ˜

ΔËÏ. 24210 76220 Fax: 24210 76223 e-mail: motostar@mail.gr

™‡ÏÏÔÁÔÈ ∞ÌÂ∞

∑ËÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛË ÏËڈ̋ ıÂÚ·ÂÈÒÓ ·fi ÙÔÓ √¶∞¢ Δ∏¡ ¿ÌÂÛË ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÚÒËÓ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ √¶∞¢ ÁÈ· ıÂÚ·›˜ Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2011 ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜, ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Û οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ̤¯ÚÈ Î·È 3.000 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ıÏ›„Ë Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÔÚÁ‹ Ô Û‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ô ÊÔÚ¤·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜, ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙÔÓ Δ‡Ô. ªfiÓÔ ·˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙȘ ‹‰Ë Ù·Ï·ÈˆÚË̤Ó˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. √ ∂√¶ÀÀ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÙÌ‹Ì· √¶∞¢ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¤¯ÂÈ ·Ï‹ÚˆÙ˜ ıÂÚ·›˜ (ÏfiÁÔ-¤ÚÁÔ) ·fi ÙÔ 2011. ∂›Ó·È Â͈ÊÚÂÓÈο ·Ú¿ÏÔÁÔ Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ıÂÚ·›˜ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∞ı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ŸÏË Ë ˘fiÏÔÈË ÂÚÈʤÚÂÈ· ¤¯ÂÈ ·ÊÂı› ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘. Δ· ÔÛ¿ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Â›Ó·È ϤÔÓ ·Ú¿ ÔÏÏ¿. ∫¿ı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¤¯ÂÈ ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ì ÔÛ¿ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 2.000 Î·È 3.000 ú. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ ‰Â, fiÙÈ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Ù·Ì›· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο. ∞‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ϤÔÓ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜. ∂ȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË; ΔËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜ Ì·˜; ◊ ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ Ì·˜; ªÂ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ÙÈ Î·È ÔÈÔÓ ÛÒ˙Ô˘Ó Î·È ˆÊÂÏÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜” .


M·ÁÓËÛ›· 20

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∞Ó·‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ

“μ¿ÏÙ ̿Ûη ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË”  ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “μ¿ÏÙ ̿Ûη ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ı· Û·˜ Ê·Ó› Ôχ ·ÛÙ›· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ¿ÚÂÙ ÛÔ‚·Ú¿” Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ʤÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∫·ÚÓ·‚·ÏÈÔ‡ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ ηÚÓ·‚·ÏÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ª·ÚÙ›Ô˘ Ì ÙË “μÚ·‰È¿ ηÓÙ¿‰·˜” , ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi Î·È ı· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î·ÚÓ·‚·ÏÈ΋ ·Ú¤Ï·ÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 17 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ÃÚ‡Û· ª·Ú‰¿ÎË, “˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ οÙÔÈÎÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹” Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÛÙÔÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, fiˆ˜ ÂÍËÁ› Ë Î. ª·Ú‰¿ÎË, ¤Ï·‚ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 17 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë Î·ÚÓ·‚·ÏÈ΋ ·Ú¤Ï·ÛË, ÒÛÙ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô Î·ÈÚfi˜ ‰ÂÓ Â˘ÓÔ‹ÛÂÈ, ÙfiÙ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ∫·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú·. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‚ÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÁÓˆÛÙfi Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›· ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. ∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∫·ÚÓ·‚·ÏÈÔ‡ ı· Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÙËÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì Ì η˘ÛÙÈÎfi Î·È Û·ÙÈÚÈÎfi ÙÚfiÔ. ∏ ÎÚ›ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ì ¤ÛÙˆ ÁÈ· ÌÈ· Ë̤ڷ Ó· ÙËÓ

ͯ¿ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ÍÂÊ·ÓÙÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘Ì” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ª·Ú‰¿ÎË, ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “√È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ¤Ó· ηÏfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙÔ ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ·›ÁÏË Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi ¿ÓıÚˆÔÈ Î¿ı ËÏÈΛ·˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ∫·ÚÓ·‚·ÏÈÔ‡, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ù˘ ∞ÔÎÚÈ¿˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ʤÙÔ˜ ÙÔ ÈÛÙÔ-

ÚÈÎfi ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˘ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ˘ Î·È ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙˆÓ Î·ÚÓ·‚·ÏÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙË “μÚ·‰È¿ ∫·ÓÙ¿‰·˜” , ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î·ÚÓ·‚·ÏÈ΋ ·Ú¤Ï·ÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 17 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. ΔËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ηÚÓ·‚·ÏÈÔ‡ ΋ڢÍ ÛÙ· ∂˘Í-ÔÈÓÔ˘-ÔÏ›ÙÈη, ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÎÚ·ÛÈ¿ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘

÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ™‡ÏÏÔÁÔÈ, ·Ú¤Â˜, ∞ıÏËÙÈο ™ˆÌ·Ù›·, ÔÌ¿‰Â˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ, ÙÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙÂ. ¢ÂÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ¤Ó· ηÚÓ·‚¿ÏÈ Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈÎfi Î·È ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜, ·ÏÏ¿ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, ͤÁÓÔÈ·ÛÙÔ, Ó· ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Ë Â˘ı˘Ì›·, Ë Û¿ÙÈÚ·, Î·È ÙÔ Á¤ÏÈÔ. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÏÔÈfiÓ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÙÚÂÏfi Î·È ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ ÎÈ ÂÏ¿Ù ӷ οÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙËÓ ÙڤϷ Û·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∫¿ÓÙ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÚÔÛÂÚ¿ÛÙ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Î·È ‚¿ÏÙ ̿Ûη ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. £· Û·˜ Ê·Ó› Ôχ ·ÛÙ›·, ÁÈ· Ó· ÙËÓ ¿ÚÂÙ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿.

● √È ÊÂÙÈÓ¤˜ ηÚÓ·‚·ÏÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ª·ÚÙ›Ô˘ Ì ÙË “μÚ·‰È¿ ηÓÙ¿‰·˜” , ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi Î·È ı· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î·ÚÓ·‚·ÏÈ΋ ·Ú¤Ï·ÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 17 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

°È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜, ÙȘ ηÚÓ·‚·ÏÈΤ˜ ȉ¤Â˜ Û·˜ Î·È ÙËÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ Û·˜ ÛÙÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ 2013, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: ∞ÓÙÒÓ˘ ªËÏÈÒÓ˘ 6972 235 160 Î·È °È¿ÓÓ˘ °·Ï·ÙÛ›‰·˜ 6974 870 309”.

“μÚ·‰È¿ ηÓÙ¿‰·˜” ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ Î·ÚÓ·‚·ÏÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ “μÚ·‰È¿ ηÓÙ¿‰·˜” , Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “°ÂˆÚÁԇϷ˜”, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘.

∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ·Í¤¯·ÛÙÔ “ÙÚÔ‚·‰Ô‡ÚÔ” ¡›ÎÔ °Ô‡Ó·ÚË. √È Î·ÓÙ·‰fiÚÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ú¤Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¤Ó· Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚÌËÓ¢ı› ·fi ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: °È¿ÓÓ˘ °·Ï·ÙÛ›‰·˜ 6974870309 - Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ¶·Û¯·ÏÔ‡‰Ë˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 6975536770 - ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.

∫·È ¤ÚÁ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ Î·È ∫·ÙËÁÈÒÚÁË ∏ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂ-

ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ Î·È ÙÔ˘ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ fiÔ˘ ··ÈÙ›ٷÈ, ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ô‰ÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi È·ÙÚ›Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi. ™¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ Â›Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˘˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ

Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂÈÛΤ„ÂÒÓ ÙÔ˘ Û ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ οÙÔÈÎÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› χÛÂȘ. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ, Ì ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ fiÔ˘ ··ÈÙ›ٷÈ, Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ô‰ÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi. “ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ηıÒ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ì·˜ ÂÓÙ¿Í·Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘,

ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi È·ÙÚ›Ô, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

§ÈÌ¿ÓÈ·

● ∏ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ Î·È ÙÔ˘ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

fiÔ˘ Ê˘ÛÈο ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¢ÚÔ-

ÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂ, Â›Û˘, ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ ÛÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ,

ΔÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËΠ¯ı˜ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, ¤¯ÔÓÙ·˜ „ËÏ¿ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘ ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÏÈÌ·ÓÈÒÓ, Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi οÙÔÈÎÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ΢ڛˆ˜, ÂͤÊÚ·Û ÙË

ı¤ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ΢ڛˆ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÂÎfiÓËÛË Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÌÂϤÙ˘. “∂È̤ÓÔ˘Ì ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ §ÈÌÂӷگ›Ô, Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘ÏÔÔÈ› ÌÈÎÚ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ·, fiÙ·Ó ··ÈÙ›ٷÈ. ∏ ηٷÛ΢‹ ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ‹ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ¯ˆÚ›˜ ÌÂϤÙË. ∏ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔ §ÈÌÂӷگ›Ô, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηٷÔÏÂÌËı› Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 6989262025

∂§§∏¡π∫√ ¶ƒ√´√¡


M·ÁÓËÛ›· 21

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

μÂÏÙ›ˆÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ˙ËÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶.∂.√. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜

Δ

Ë ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ¶·Ï·È¿ ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ ˙ËÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÌÂÙ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÔ¯·›· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ οÙÔÈÎÔ˘˜.

√ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·¢ı˘Óı› Î·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, fiÔ˘ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÎÔÓ‹ıËΠÌÂϤÙË ÁÈ· Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ÛÙËÓ ·Ï·È¿ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ¿ÌÂÛ·, Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ıÚËÓ‹ÛÔ˘Ì ¿ÏϘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ·Ï·È¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û η΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. √ ʈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÂÏÏÈ‹˜, ÛÙËı·›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÔÈ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚȘ Ô‰Ô› Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏϤ˜, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÈ‚·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ˘, ÙÔ˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ΛӉ˘ÓÔ, ηıÒ˜ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ηıÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜” .

∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Ô Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi˜ ÊfiÚÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ï·È¿ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ÂÓÒ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÌÂÁ¿Ï· Ô¯‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÓٷϛΘ. “∞˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Â›Ó·È Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó Î·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. Δ· ÚfiÛÊ·Ù· ÙÚÔ¯·›· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηÈ, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ıÚËÓ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏ· ı‡Ì·Ù· ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ” .

ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·ÚÌ·ÎÂ›Ô ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹.

¡ÔÛËÏ¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ΔËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ∫∞¶∏ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. √È ˘ËÚÂۛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiˆ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ∫·Ó¿ÏÈ· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜.

ΔÔ ∂¶∞§ ∞fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÂÓÒ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ÒÛÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÂÓÙ·¯ı› Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

£Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË £Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 90 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “∞ÁÁ¤Ï· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘” , Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·È¯Ù› ÛÂ

● ΔË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ¶·Ï·È¿ ∂ıÓÈ΋ O‰fi μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ ˙ËÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÌÂÙ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÔ¯·›· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËηÓ

ۯ‰fiÓ fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (μڢͤÏϘ, ¡. πÙ·Ï›·, μÂÏÈÁÚ¿‰È, °ÂÚÌ·Ó›·, ™Ô˘Ë‰›·). ΔÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∞ÁÁ¤Ï·˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ë ÕÓÓ· μ·ÁÂÓ¿. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ· Ë °È·ÛÂÌ› ∫ËϷˉfiÓË. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÚˆÈÓ‹ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÔÈÓfi ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “º¤ÙÔ˜, Ô˘ Û˘-

ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 90 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ı¤ÏÔÓÙ·˜, Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁË ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ “∞ÁÁ¤Ï· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘” . ¡ÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ ÂÏÏËÓÈÛÌfi Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ÕÏψÛÙÂ, Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ∞ÁÁ¤Ï·˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Â›Î·ÈÚÔ˜ fiÛÔ ÔÙ¤, Ì ٷ fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ ‚·ı‡˜ ÎÈ ·ÁÓfi˜ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ Ù˘, ı· Â›Ó·È ¤Ó· “‚¿ÏÛ·ÌÔ” ÁÈ· ÙȘ „˘¯¤˜ fiÏˆÓ Ì·˜” .

°È· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ Ӥ˜ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ

● Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿, ÛÙË ı¤ÛË ∫·Ú¿‚ˆÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ

‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ÛËÌ›·, Ù· ÔÔ›· ¯Ú‹˙Ô˘Ó ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™Â ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰Ôı› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· χÛË ÛÙÔ ÔÍ˘Ì¤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‹‰Ë ÛÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ Ì ٷ Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ù·

¤ÚÁ· Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. “∫·Ù·Ù›ıÂÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· χÛË ÛÙÔ ÔÍ˘Ì¤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Ì ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ηıÈ˙‹ÛÂȘ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ۯ‰fiÓ ÛËÌÂÈÒ-

ÓÔÓÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ Û˘Ó¯‹ Â·Ê‹ Ì ٷ Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·. ¢ÈÂΉÈÎԇ̠ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ù· ÔÔ›· ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘. À¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· ÂÈÏ˘ı›. ø˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù·ÛÛfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ‰›Î·È· Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÚÔˆıԇ̠ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›ÛÔ˘Ì ٷ Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. øÛÙfiÛÔ, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·-

ª∂ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ-

ÒÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞ÙÙÈ΋˜ Î. °È¿ÓÓË ™ÁÔ˘Úfi Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· ¶Ô˘Ï¿ÎË (̤ÏÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË), ™‡ÚÔ Δ˙fiη (Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ∫∂¢∂) Î·È ∂Ứӷ ∫˘ÚÈ·Ó›‰Ô˘ (ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜). ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª ÂͤıÂÛ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ·ÈÚÂÙ¤˜ ÂÚÈʤÚÂȘ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¿ÁÚÈ·˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Û ηٿÚÚ¢ÛË. ∂Ófi„ÂÈ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ∂¡¶∂, Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙÔÓ Î. ™ÁÔ˘Úfi ÙËÓ ·Ó·ÎÔÏÔ˘ı›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ÔÂÎÚÔÛÒËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª, ÛÙ· Û˘ÏÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂¡¶∂, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ηÏÔÓÔı¢ÙÈÎÔ‡ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ù¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËηÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª, ÛÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ·˘Ù¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂¡¶∂ fiϘ ÔÈ ·fi„ÂȘ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ Î. ™ÁÔ˘Úfi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, Ù· ÔÔ›· ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯Ô̤ӈÓ, ‰ÈÂΉÈΛ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ‹‰Ë Û ÛÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ Ì ٷ Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÙÔÔıÂÙËı› Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ Î·ıÈ˙‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ۯ‰fiÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔ. Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿, ÛÙË ı¤ÛË ∫·Ú¿‚ˆÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ·fi Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, Ì ÛÂÈÚ¿ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÚÂÌ-

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ Δ.∞. ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¡¶∂ °. ™ÁÔ˘Úfi

ÛÈÒÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. §fiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. “À¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “Î·È Ì ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È 30 ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. ¢ÂÓ ‰fiıËΠχÛË ÙfiÙ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÚÈıÒÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ÙÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. øÛÙfiÛÔ, ÂÌ›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ Ȥ˙Ô˘Ì” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ °ÏÒÛÛ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÔÌÈÏ›· ·fi ÙËÓ „˘¯ÔÏfiÁÔ - ·È‰Ô„˘¯ÔÏfiÁÔ ∫·ÙÂÚ›Ó· §Èı·‰ÈÒÙË Ì ı¤Ì·: “∂ÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ™¯ÔÏÈÎfi˜ ∂ÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜: ªÔÚʤ˜, ·›ÙÈ·, ÙÚfiÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ¢ÈÂıÓ›˜ ¤Ú¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 15% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÈÒÛÂÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ - ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ˘ ·fi Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ - ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Û 1 ÛÙ· 10 ·È‰È¿. √ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜- ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË (bullying) Ì·ıËÙÒÓ ·fi Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÚÊ‹ ‚›·˜ Î·È ÂÈıÂÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË „˘¯ÔÛ˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ì¿ıËÛ˘. √ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ¿ÌÂÛ˜ ‹ ¤ÌÌÂÛ˜, fiˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· (ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜), ‰È¿‰ÔÛË ÊËÌÒÓ (ÏÂÎÙÈÎfi˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜), ¯Ù˘‹Ì·Ù· (ۈ̷ÙÈÎfi˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜). ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË.


∂£¡π∫∏

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ŸÏ˜ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ∂Ï‚ÂÙ›·

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

ÛÂÏ. 24

FOOTBALL LEAGUE

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘, 1-0 ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÂÏ. 24

ªÂÁ¿ÏÔ “‰ÈÏfi” Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., 1-0 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ

ÛÂÏ. 25

¶√¢√™º∞πƒ√

◊ÙÙ˜ ·fi ¶ÈÂÚ›· ÁÈ· ÙȘ ªÈÎÙ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ÛÂÏ. 26

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

•¤Û·Û Ì 85-58 ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÂÏ. 27

™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÓÙ¤ÚÌÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ¡›ÎË μ. ÛÂÏ. 23


¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∏ ¡π∫∏ ∂Ã∂𠪶ƒ√™Δ∞ Δ∏™ ∞°ø¡∂™ ª∂ ∂ƒ°√Δ∂§∏, ∏ƒ∞∫§∏ æ. ∫∞π ∞¶√§§ø¡∞ ™ª.

“∫·Ù·ÈÁ›‰·” ·fi ÓÙ¤ÚÌÈ Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·¢ı›·˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ Ë ¡›ÎË. ∫·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ Î·È ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌË ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ.

23

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 17.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ÿηÚÔ˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) √Δ∂ SPORT 3 17.00 ¡ÙÈÓ·Ìfi ∫·˙¿Ó-ª·ÎÔ‡ -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó.) OTE SPORT 4 20.00 ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ∑- (∫‡ÂÏÏÔ Ì¿ÛÎÂÙ πÛ·Ó›·˜) 22.30 ∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï-™·Ú·ÁfiÛ· -∑- (∫‡ÂÏÏÔ Ì¿ÛÎÂÙ πÛ·Ó›·˜)

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

μ’ ∂£¡π∫∏

ΔÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜. ∏ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹, ·ÊÔ‡ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ‹Ú ÌfiÓÔ ¤Ó· ‚·ıÌfi, ηıÒ˜ Ë ‹ÙÙ· ÛÙË º˘Ï‹ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ·Ó·¿ÓÙ¯Ë. øÛÙfiÛÔ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ...°ÔÏÁÔı¿. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ›· ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È· Ì’ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó “Ì¿¯Ë” ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ·¢ı›·˜ ÛÙË Football League. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ë ¡›ÎË “ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÂÈ” ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ÁÈ· Ó· “Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ›” Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ªÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÌ‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ı· ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚ›· ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›·. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ OTE TV ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, Ô˘ ı· Î·Ï˘Êı› ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ÙÔ OTE Sport 3, ›Ûˆ˜ ÌÂÙ·‰ÔıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÓÙ¤ÚÌÈ. ∞fi Ù· ·È¯Ó›‰È· ·˘Ù¿ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ÎÚÈı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ë ¿ÓÔ‰Ô˜, ηıÒ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. øÛÙfiÛÔ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·Û›·, ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜ ÌÂÙÚÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∫·È ÂÂȉ‹ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜, Ë Î¿ı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÚfiÏÔ. ∫¿ı ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÏÔÈfiÓ, ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Î·È ÛÙË ¡›ÎË ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ·˘Ùfi. ø-

√È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ¡›Î˘ Î·È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ŒÁÈÓ ¯ı˜ Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·È-

ÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ì ٛÔÙ· Ó· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÔ‡Ó. ªÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ¯ÚÔÓÈο. ªfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÙfiÙ ı· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ. “μϤÔ˘Ì ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÁÒÓ· οı ÊÔÚ¿ Î·È fi¯È ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿” ϤÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ. ªÂÙ¿ Î·È ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙË º˘Ï‹ Â› ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘, Ô ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, fiÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Î·È Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÛÙԯ‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¡›ÎË. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ‹Ù·Ó ÚˆÈÓ‹, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ ª·ÓˆÏ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ 51¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ∂ÚÁÔ-

Ù¤ÏË, ηıÒ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ‹‰Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ÚÂfi. £· ÌÔÚÔ‡Û ‚¤‚·È· Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙË º˘Ï‹, ·ÏÏ¿ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ Ì›ÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ËÁËı› Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘. Ÿˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏËÙfi, ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi Ó· οÓÂÈ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ̤۷ Û ‰‡Ô ̤Ú˜. ŒÙÛÈ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÚÔfiÓËÛ ηÓÔÓÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. ŒÙÛÈ ÔÈ ÌfiÓÔÈ ·fiÓÙ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ∫ÒÛÙ·˜ ºÏ›ÁÎÔ˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ ¤Î·ÛÙÔ˜ Î·È ı· Ï›„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË.

√ ¯ÔÚfi˜ Î·È Ë Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ “See You” . ∂›Û˘, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ï·¯ÓÒÓ ÁÈ· ÙË Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Ì ‰ÒÚÔ ¤Ó· ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ Ù·Í›‰È ÁÈ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È. ΔÔ ‰ÒÚÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÌÂÙ’ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ηıÒ˜ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 7 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, fiÏ· ÏËڈ̤ӷ. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 16/2 ÛÙÔÓ ¯ÔÚfi Ù˘ ¡›Î˘. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ï·¯ÓÒÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Blue Club-£‡Ú· 3 “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘ 1985” , Blue Angels, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙË §¤Û¯Ë º›ÏˆÓ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘.

∫∞§∂™ª∞ ™Δ√À™ ºπ§∞£§√À™ ∞¶∂À£À¡∂π ∏ ∂ƒ∞™πΔ∂áπ∫∏ ¡π∫∏ °π∞ Δ√¡ ∞°ø¡∞ ª¶∞™∫∂Δ ª∂ Δ√¡ ∫√ƒ√πμ√

“°ÂÌ›ÛÙ ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜” ∞

fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Î·È ÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì·˙ÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Ì ÙÔÓ ∫fiÚÔÈ‚Ô ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ. ∂›Û˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÎÔ‹ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘.

°È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ¯ı˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Âͤ‰ˆÛÂ Ë ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∂Í·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·ÁÒÓ· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi

ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÙÔÓ ∫fiÚÔÈ‚Ô ∞Ì·ÏÈ¿‰·˜. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ·Ú’ fiϘ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤Ù˘¯·Ó ÙÚÂȘ ÔχÙÈ̘ ӛΘ ÛÙÔ Á‹‰fi Ì·˜. ∏ ÙÈÙ¿ÓÈ· ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯı› ·ÊÔ‡ ıˆÚԇ̠ÌÂÁ¿ÏË ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ó· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Î·È ÔÈ ‚ÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì¿ÛÎÂÙ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” ηÏ› ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∫fiÚÔÈ‚Ô ∞Ì·ÏÈ¿‰·˜ Î·È Ì ÙË ÊˆÓ‹ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· Ì·˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞fi ÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·-

ÁÒÓ· ¡›ÎË μfiÏÔ˘-∫fiÚÔÈ‚Ô˜ ∞Ì·ÏÈ¿‰·˜. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Â›Ó·È Ù· 5 ¢ÚÒ Î·È ÔÈ Ê›-

ÓÙ·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, fiˆ˜

‰Ô˘ ·fi ÙȘ 4 Ì.Ì. ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘: 1) °Ú·Ê›· °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” (Á‹Â‰Ô “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ) 2) ∫·Ê¤ ∫›ÓËÛË (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14) 3) À‰ÚÔ¯fiÔ˜ ∫·Ê¤ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘™Ì‡ÚÓ˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡›Î˘) 4) Blue Sport Cafe (∫˘Ú›ÏÏÔ˘ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ¡. πˆÓ›·) 5) ŸÌÈÏÔ˜ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ 6) Blue Club £‡Ú· 3 “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ∂›Û˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ∫fiÚÔÈ‚Ô ∞Ì·ÏÈ¿‰·˜ ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ fiˆ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÎÏËÚÒÛÂȘ Ì ‰ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜

ÙËÙÒÓ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ 21˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙË Football League. ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË-¡›Î˘ μ. ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ Ô Î. ∞ÁÁÂÏ¿Î˘ Ù˘ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ÷ڛÙÔ (∞ıËÓÒÓ) Î·È ¶ÂÚÈÎÏ›‰Ë (ª·Î‰ÔÓ›·˜). Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ∫ÔÛÈΛ‰Ë˜ (∞ıËÓÒÓ) Ì ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ÙÔÓ Î. ∑‹ÛË ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∫ÔÚÈÓı›·˜. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ.∫·ÏÏÔÓ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ì “¿Ú¯ÔÓÙ·” ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔÓ Î. °È·ÓÓÔ˘Ï¿ÎË ·fi Ù· ÷ÓÈ¿. μÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ™Á¿ÓÙ˙Ô˜, ∫ÔÙ˙·Ì·Ó›‰Ë˜ Ù˘ ∂¶™ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ٤ٷÚÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔÓ §·ÚÈÛ·›Ô Î. μ·ÏÈÒÙË. ÃÚ¤Ë ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ı· ÂÎÙÂÏ› Ô Î. ∏ÏÈ¿‰Ë˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂¶™ ∞ıËÓÒÓ.

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

∞‡ÚÈÔ ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ºÈÁÎÂÚfi· ∫·Ù¿ ÌÈ· Ë̤ڷ (ÏfiÁˆ Ù‹ÛˆÓ) ·Ú·Ù¿ıËÎÂ Ë ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ºÈÁÎÂÚfi· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ı· ¤ÚıÂÈ Ì Ù‹ÛË ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ë ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 13:00. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ı· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ∫Ô˘›ÓÛÈ, ÃÔ˘¯Ô‡ÌË, ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙÔ √∞∫∞. ∞ÚÎÂÙ¿ ÚfiÛˆ· ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, ·ÏÏ¿ Ô º¿ÌÚÈ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ¤ÙÛÈ, Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ. ŒÙÛÈ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ∫Ô˘›ÓÛÈ, ÃÔ˘¯Ô‡ÌË (ıÂÚ·›·) Î·È ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ (·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·), Ô πÛ·Ófi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰Ô‡Ï„ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Ì ÙÔ ...ÌÂÓÔ‡ Ó· ¤¯ÂÈ ˙¤ÛÙ·Ì·, ·Û΋ÛÂȘ Ì ¿Û˜ Î·È ·Û΋ÛÂȘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Ì ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù·. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞ÎÚ›Ù˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÙÔ Û¯‹Ì· ÂÓ‰Âο‰·˜. ∂ӉȷʤÚÔÓ, ¤¯ÂÈ, Û ÔÈÔÓ ı· ‰ÒÛÂÈ Ê·Ó¤Ï· ‚·ÛÈÎÔ‡ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ Ô º¿ÌÚÈ, ·ÊÔ‡ Ô ΔÔÙÛ¤ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ Î·È Ô ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ ÙÚ·˘Ì·-


24

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

¶√¢√™º∞πƒ√

ª∂Δƒπ∞ ∏ ∂£¡π∫∏ ∏ƒ£∂ π™√¶∞§∏ 0-0 ª∂ Δ∏¡ ∂§μ∂Δπ∞ ™∂ ºπ§π∫√ ™Δ√ “°. ∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏™”

ºÈÏÈ΋ ÈÛÔ·Ï›· ÙˆÓ ∂Ï›‰ˆÓ, 1-1 Ì ™ÎˆÙ›·

ŒÎ·Ó ...·ÁÁ·Ú›·

™Δ√ ÈÛfi·ÏÔ 1-1 ¤ÌÂÈÓÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ∂Ï›‰ˆÓ ÛÙËÓ ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË ™ÎˆÙ›· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ¿ÍÈ˙ ÙË Ó›ÎË. √È μÚÂÙ·ÓÔ› Ì‹Î·Ó ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ¤¯·Û·Ó ‰‡Ô ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∏ ·¿ÓÙËÛË fï˜, ‹Ù·Ó ˯ËÚ‹ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ 12’ Ô ∫·Ú¤Ï˘ Ì ηÚʈً ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ Ù¤ÚÌ· Ì ÙÔ ÂıÓfiÛËÌÔ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. √È ™ÎˆÙÛ¤˙ÔÈ Â˘Ù‡¯ÈÛ·Ó Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó Ì ‡ÛÙÔ¯Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ √˘¿Ù ÛÙÔ 58’. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯·Û ۈÚ›· ¢ηÈÚÈÒÓ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ. ∂§§∞¢∞: °È·ÓÓÈÒÙ˘ (46’ ∫·›ÓÔ), μÏ¿¯Ô˜, §˘ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜ (46’ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜), ∫Ô˘ÚÌ¤Ï˘ (46’ ªÔ˘Á·˝‰Ë˜), §·Áfi˜ (46’ ºÔ˘ÚÏ¿ÓÔ˜), ª¿ÏÏ·˜, μÈÙÒÚÔ˜ (46’ °È·ÓÓÈÒÙ·˜), ∫ÔÏÔ‚fi˜, μ¤ÏÏÈÔ˜ (46’ ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜), ∫·Ú¤Ï˘ (46’ ∫·Ù›‰Ë˜) ™∫øΔπ∞: ∫¤ÙÈÓÁΘ, ¡Ù¿ÊÈ (57’ √’ ¡ÙfiÓÂÏ), ª·Î¿ÙÈ, ∫ÂÚ, ƒfiÌÂÚÙÛÔÓ (78’ √˘¿Ï·˜), Δ¿ÈÓÁÎ, ª·ÎÁ¤Ô˘Î (35’ ª·Î¤Ó˙È), ª·Î¤ÈÌ, √˘¿Ù, ÕÚÌÛÙÚÔÓÁÎ, ª¿ÓÈÁηÓ.

√§Àª¶π∞∫√™

∫·Ì›· ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· °ÎÚ¤ÎÔ ¢∂¡ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ §Â¿ÓÙÚÔ °ÎÚ¤ÎÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ πÙ·Ïfi˜ ¯·Ê ·Ô¯ÒÚËÛ Ì ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi ·fi ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó Ì‹ˆ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ıÏ¿ÛË. øÛÙfiÛÔ, Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ıÏ¿ÛË Î·È ¯ı˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ¤Î·ÓÂ Î·È Ô ¡Ù·‚›ÓÙ ºÔ˘ÛÙ¤Ú. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ƒfiÈ ∫¿ÚÔÏ ¤Î·Ó ıÂÚ·›· Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÓÒ Ì·˙› Ì ÙÔÓ μÔÚÂÈÔ˚ÚÏ·Ó‰fi ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ‹Ù·ÓÎ·È Ô ÃÔ˘¿Ó ¶¿ÌÏÔ ¶›ÓÔ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÙË ‰Ú¿ÛË Ì¤Ûˆ Twitter. √ ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ ÂÍÙÚ¤Ì Ô˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· 10-15 ̤Ú˜ ·ÎfiÌË ¤ÁÚ·„Â: “™˘Ó¯›˙ˆ ıÂÚ·›· Î·È Î¿Óˆ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË. ¶¿Ì √Ï˘ÌȷΤ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ƒfi‚· ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ fiÔÈ· ÔÌ¿‰· ÂÈı˘Ì› ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ·›ÎÙË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Î·È Ï‹ÁÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û οÔÈÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ô μ·Û›Ï˘ ƒfi‚·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ - Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “°·‡ÚÔ˜” - ÚÔÙ¿ıËΠÛÙÔ˘˜ ÓÙ·ÌÏÔ‡¯Ô˘˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ ÙÔ˘ 2012 Î·È ·fi ÙfiÙ „¿¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. ΔÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢Î˘” ¶∞∂ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·›ÎÙË ˆ˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜.

È· “¿ÔÛÌË” ∂ıÓÈ΋, ¯ˆÚ›˜ Ê·ÓÙ·Û›· ÛÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Ù˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 0-0 Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” , ÛÙËÓ Úfi‚· Ù˙ÂÓÂÚ¿Ï ÁÈ· ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ Ì·Ù˜ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ì ÙËÓ μÔÛÓ›· ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ.

ª

¢ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ·Ó Î·È Â›¯·Ó ‰È¿ıÂÛË, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ› ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ‰›Î·È· ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 00 Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ™Ù·ıÂÚÔ› ·Ì˘ÓÙÈο ‹Ù·Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì·˜. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙȘ “·ÏÈÔÛÂÈÚ¤˜” (∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘), fï˜ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ fiÙ·Ó ¤Î·Ó Ì ÙÔ˘˜ “Ó¤Ô˘˜” , ¿ÏÈ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ “Á·Ï·ÓfiÏ¢Î˘” , Ì ÙÔÓ ºÔÚÙÔ‡ÓË Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ. ™›ÁÔ˘Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ë ∂ıÓÈ΋ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ μÔÛÓ›· ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ª¿ÚÙÈÔ. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ‚Ú·‚‡ÙËΠÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓÂ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 100 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. ¡ÙÂÌÔ‡ÙÔ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª·ÓˆÏ¿. √ ·Ú¯ËÁfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ £‡Ú·˜ 7. ªÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÈÔÛÂÈÚ¤˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ªÂ ÙÔÓ ∫·ÚÓ¤˙Ë Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ΔÔÚÔÛ›‰Ë, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ, ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ Î·È ª·ÓˆÏ¿. ™Ù· ¯·Ê ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ Î·È ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, Ì ÙÔ˘˜ ª·ÓÈ¿ÙË (‰ÂÍÈ¿) Î·È ÃÔϤÌ·˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿). ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜

Î·È ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, Ì ÙÔÓ ¿ÛÔ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ôχ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì‹Î·Ó ÔÈ ∫ÔÓ¤, ºÔÚÙÔ‡Ó˘, Δ·¯ÙÛ›‰Ë˜, ∫Ï¿Ô˘˜, fï˜ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ‚ÂÏÙÈÒıËΠȉȷ›ÙÂÚ·. √ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Â¤ÏÂÍ ӷ ÌËÓ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. ∫·È ·Ú¯Èο ‰ÈηÈÒıËÎÂ, ηıÒ˜ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì‹Î·Ó Ì Ôχ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ú¤ÛÈÓÁÎ „ËÏ¿. ªÂ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ™·ÏÈÁÁ›‰Ë Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ‚Á‹ÎÂ Î·È Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Û¤ÓÙÚ·Ú ˆ-

Ú·›·, Ô ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ¤È·Û ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∂Ï‚ÂÙÒÓ, fï˜ Ë Ì¿Ï· ¤Ê˘Á ·ÚÎÂÙ¿ ¿Ô˘Ù. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 20’ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ›¯·Ó ÙËÓ Ï‹ÚË Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜, ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó ·fi Ù· ¿ÎÚ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ê¿ÛÂȘ, fï˜ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË. ªÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ¿ÏÏ·ÍÂ. √È ∂Ï‚ÂÙÔ› ΤډÈ˙·Ó ̤ÙÚ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Û·Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË Ê¿ÛË ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∫·ÚÓ¤˙Ë. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› ÂÈıÂ-

ÙÈο Ó· ›¯·Ì “ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ” , fï˜ ·Ì˘ÓÙÈο ·Ú·Ì¤Ó·Ì Û Ôχ ηÏfi Â›‰Ô. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙÔ 34’ ¤Ù˘¯·Ó Ù¤ÚÌ· Ì ÙÔÓ Δ˙Ô˘ÚÔ‡, fï˜ ÛˆÛÙ¿ ‰ÂÓ Ì¤ÙÚËÛ ÁÈ· ÂÈıÂÙÈÎfi Ê¿Ô˘Ï ¿Óˆ ÛÙÔÓ ΔÔÚÔÛ›‰Ë. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÙ·Ó Ô ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Û¤ÓÙÚ·Ú ÁÈ· ÙÔÓ ÃÔϤÌ·˜, fï˜ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Δ˙Ô˘ÚÔ‡. √ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı¤ÏËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜... ÓÔ‹, Ì ÙÔ˘˜ ºÔÚÙÔ‡ÓË Î·È Δ·¯ÙÛ›‰Ë, fï˜ ·Ó Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜, ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·Ú¤ÌÂÓÂ. √ ™¿ÓÙÔ˜ ¿ÏÏ·Í ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜, fï˜ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ê¿ÛÂȘ. 줂·È· ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ 81’ Ì ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙ˜, Ì ÙÔÓ ∫·ÚÓ¤˙Ë Ó· Â›Ó·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·. ∫˘Ú›ˆ˜ Ô ºÔÚÙÔ‡Ó˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ. ŒÙÛÈ, ÙÔ 00 ‹Úı ˆ˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÈıÂÙÈο Î·È ·ÚÎÂÙ¿ “‰Â̤ÓË” ·Ì˘ÓÙÈο. ∂§§∞¢∞: ∫·ÚÓ¤˙˘, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ (87’ ª·˘Ú›·˜), ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ (57’ Δ·¯ÙÛ›‰Ë˜), ª·ÓÈ¿Ù˘ (46’ Δ˙ÈfiÏ˘), ÃÔϤÌ·˜ (57’ ºÔÚÙÔ‡Ó˘), ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ (71’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜), ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (71’ ∫ÔÓ¤) ∂§μ∂Δπ∞: ∑fiÌÂÚ, §È¯ÙÛÙ¿ÈÓÂÚ (30’ ªÔÚÁηӤϷ), ºÔÓ ª¤ÚÁÎÂÓ (74’ ºÂÚÓ¿ÓÙ˜), Δ˙Ô˘ÚÔ‡ (46’ ™ÙfiÎÂÚ), ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙, ªÂ¯Ì¤ÓÙÈ, ª¯ڿÌÈ (46’ πÓϤÚ), ™‚¤ÁÎÏÂÚ, ª·ÚÓ¤Ù·, °Î·‚Ú¿ÓÔ‚ÈÙ˜ (69’ ™ÂʤÚÔ‚ÈÙ˜), Δۿη.

ª∂Δ∞ Δ∏¡ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ ¡π∫∏ Δ√À ∂¶π Δ√À £ƒ∞™Àμ√À§√À ª∂ 1-0 °π∞ Δ∏ FOOTBALL LEAGUE

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ∂ Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (20Ë) ›¯·Ì ¯ı˜ ÛÙË Football League Î·È Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔÓ ¿Ù˘Ô Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ¯ÂÈÌÒÓ·. √È ∫ÚËÙÈÎÔ› ·‡ÍËÛ·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÙÔ˘˜ Ì 1-0 Â› ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ +5 ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ Î·È ÛÙÔ +8 ·fi ÙË ¡›ÎË, Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÚÂfi Ù˘. √ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÈΛӉ˘ÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ô ƒ¤ÓÙ˙·˜ ¤Î·Ó ÙË Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô ƒÔÌ¿ÓÔ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 0-1. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ, ÂÓÒ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·¤ÎÙËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ 60’, fiÙ·Ó Ô ¶›ÙÛÔ˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·. √ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ¤ÌÂÈÓ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ Î·È Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ 82’ ÔÈ ∫ÚËÙÈÎÔ› ¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È Ì ÂÓÓ¤· ·›ÎÙ˜, fiÙ·Ó ‰Â‡ÙÂÚË Î¿ÚÙ· ·ÓÙ›ÎÚÈÛÂ Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘. ªÈ· ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ÛÙÔ 86’ ¤Ú·Û ϛÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙÔ 87’ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ÁÎÔÏΛÂÚ ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” . ŒÙÛÈ, ÙÔ 0-1 ˘¤Ú ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ·Ú¤ÌÂÈÓ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ ‰È‡ڢÓ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘ ÛÙȘ 17 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-1 ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋. ™ÙÔ 14’Ô §ÈfiÛ˘ ·fi Ì·ÎÚÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË Âȯ›ÚËÛ ÙÔ ÛÔ˘Ù, Ë Ì¿Ï· ÎfiÓÙÚ·ÚÂ Î·È Û ÛÒÌ· ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡, ÍÂÁÂÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ ÁÈ· Ó·

‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·˙¿Î· ̤۷ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ∏ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ‹Úı ÛÙÔ 56’ Ì ÙÔÓ ™›ÓÔ˘Ï·. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ·Ó¤‚ËÎÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô “‰ÈÏfi” Â› ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì 1-0. ÙÔ “¯Ú˘Ûfi” ÁÎÔÏ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÙÔ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ™ÔÏ¿Î˘ ÛÙÔ 17’. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ:

∂ıÓÈÎfi˜ °·˙.-∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . . . . . 1-0 (43’ ÂÓ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜) ∫·ÏÏÔÓ‹-°È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . . . . . . 2-0 (36’ ª·ÓÔ‡ÛÔ˜, 60’ ¡ÙÈÌ·Ï¿) ∫·‚¿Ï·-∂·ÓÔÌ‹˜ . . . . . . . . . . . . . .3-0 (27’ ∂ÓÙÈ·ÁȤ, 57’ ¶¿ÙÔ, 88’ ¶ÏÈ¿Áη˜) §¿ÚÈÛ·-¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ . . . . . . . . . . . . 0-0 ¶·Ó·¯·˚΋-∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. . . . . . . . . .1-1 (56’ ™›ÓÔ˘Ï·˜-14’ §ÈfiÛ˘) ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . . .4-0 (40’, 78’ ªÂÏfiÓ, 50’,6 0’ ∫·Ì·Ú¿) £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . 0-1 (5’ ƒÔÌ¿ÓÔ) μ‡˙·˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . .0-1 (72’ ∫ÔÓÙfi˜) ºˆÎÈÎfi˜-∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . . . . . . . 0-0 ∏Ú·ÎÏ‹˜ £.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 0-1 (17’ ™ÔÏ¿Î˘) ƒÂfi: ¡›ÎË

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (20‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . . . 21-12 2. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. . . . . . . . . . .21-13 3. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . .22-14 4. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . .20-10 5. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . . . . . . .18-13

. . . 40 . . . 35 . . .32 . . .31 . . .31

√ ƒÔÌ¿ÓÔ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË 6. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . . . . 22-11 7. ∏Ú·ÎÏ‹˜ £. . . . . . . . . . .21-13 8. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . . . . . .15-12 9. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . . .17-16 10. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . . . . .20-13 11. ¢fiÍ· . . . . . . . . . . . . . . .18-16 12. ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. . . . . . . . .18-14 13. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . . . 15-14 14. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . . . .21-23 15. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . 14-24 16. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . . . .18-27 17. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . .13-22 18. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . . . . .14-18 19. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . . . . . . 9-16 20. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . . 11-32 21. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . . . . .10-25 *ƒÂfi ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ Ë ¢fiÍ·.

. . .30 . . .29 . . . 29 . . . 28 . . .27 . . . 27 . . . 27 . . .25 . . .23 . . . 21 . . . 21 . . .19 . . .18 . . .17 . . . 10 . . . 10

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋ 10/2 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∫·ÏÏÔÓ‹ ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. °È·ÓÓÈÙÛ¿-∫·‚¿Ï· ∞fiÏψÓ-¶·Ó·¯·˚΋ ∂·ÓÔÌ‹-μ‡˙·˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-ºˆÎÈÎfi˜ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-¡›ÎË ∫·ÏÏÈı¤·-§¿ÚÈÛ·

¢Â˘Ù¤Ú· 11/2 ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ £.


¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

25

™¶√À¢∞π∞ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ ¡π∫∏ ¶∂ΔÀÃ∂ √ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ª∂ 1-0 ∂¶π Δ√À ∏ƒ∞∫§∏ ∫∞π ∞¡∂μ∏∫∂ ™Δ∏¡ 4∏ £∂™∏

μ¿˙ÂÈ ÏÒÚË ÁÈ· ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ È ·Ú·‰fiÛÂȘ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· “Û¿Ó” Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¯ı˜ “¤Û·Û” ÌÈ· ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ, ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ì 1-0. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ Ó›ÎË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, Ë ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Î·È Ù¤Ù·ÚÙË ÛÙ· ¤ÓÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È·. ΔÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÙÔ 17’. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ™ÂÏ›ÌÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÏfiÁÈÛ “ηı·Úfi” ÂÓ¿ÏÙÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ 52’ Û ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ ·fi ÙÔ ¡·ÙÛÔ‡Ú· Î·È ÁÂÓÈο ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›· ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Ì 31 ‚·ıÌÔ‡˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

¶Ò˜ ¤·ÈÍÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ªÂ Û‡ÛÙËÌ· 4-2-3-1 ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ô ™¿‚‚·˜ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ Î·È Ã·Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, ·ÓÙ› ÙˆÓ √ϛ۠(ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜) Î·È ∞ÓȤÙÂ. ΔËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ÂÛÙ›· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎÂ Ô °Î›ÙÎÔ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ¶ÂÙο΢, °fiÁÔÏÔ˜, ∫ˆÛÙԇϷ˜ Î·È ∫·ÙÛÈ·Úfi˜. √È ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê ‹Ù·Ó ÔÈ ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ Î·È ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, Ì ÙËÓ ÙÚÈ¿‰· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ (‰ÂÍÈ¿), ÷Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ªÚ¤Ûη ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ™ÔÏ¿ÎË.

“ÃÚ˘Ûfi˜” ÛÎfiÚÂÚ Ô ™ÔÏ¿Î˘ ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ‹ÏÂÁ¯Â ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·˘Ù‹ Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘· Ì ÙÔÓ ÔχÂÈÚÔ ∏Ï›· ™ÔÏ¿ÎË, ÂÓÒ Â›¯Â Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË Ôχ ηϤ˜

ÛÙÈÁ̤˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ 23’ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ πÛ·¿Î ̤۷ ·fi ÙËÓ HPAK§H™ - O§Àª¶π∞∫√™ B. ÂÚÈÔ¯‹ ÌÏfiηÚ ‡ÎÔÏ· Ô °Î›ÙÙ¤ÚÌ·. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜, ·Ó Î·È Â›¯Â ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÎÔ˜. ™ÎfiÚÂÚ: ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜, ‰ÂÓ ·›∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂΛÓÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 17’ ™ÔÏ¿Î˘ ÏËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ °Î›ÙÙ¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ô ∏ÎÔ˘. Ú·ÎÏ‹˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘∫›ÙÚÈÓ˜: √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›Â˙·Ó „ËÏ¿, Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ·ÓÔ‡ÛÈ· fï˜, ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì·Î·ıÒ˜ ·Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· ı· ÌÔÚÔ‡Û √˘Î¿Ú1. ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ 1. °Î›ÙÎÔ˜ ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Ó· ›¯Â ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÁÎÔÏ, ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ¶ÂÙο΢, 26. Ã. ¶·ÏËÁÂÒÚÁÔ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Û 31. ¶ÂÙο΢ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. °fiÁÔÏÔ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ 29. ΔÛÂÚΤ˙Ô˜ 14. ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ ™ÙÔ 36’ Ô ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ Ï¿™ÔÏ¿Î˘, °È¿ÓÓË Ã·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ΢ڛˆ˜ Ì 6. ¶··ÛÙÂÚÁÈ·Ófi˜ ÁÈÔ Î·È Ô ¡·ÙÛÔ‡Ú·˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ï›ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, 4. °fiÁÔÏÔ˜ ÛÙË̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ªÚ¤Ûη ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· 22. ¡·ÙÛÔ‡Ú·˜ 5. ∫ˆÛÙԇϷ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÂÈÏËÙÈÎÔ›, ¯ˆÚ›˜ fiˆ˜ ‰›¯Ù˘· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ 66. °. ¶·ÏËÁÂÒÚÁÔ˜ 8. ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ ÚԷӷʤڷÌ ӷ ¯¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÛˆÙ‹(7. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 46’) 6. ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ ™ÂÏ›ÌÔ˜ ÎÏ·ÛÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÁÎÔÏ. ÚÈ· Û ÎfiÚÓÂÚ. 69. √˘Î¿Ú (∂¶™ §·ÎˆÓ›·˜) 33. ªÚ¤Ûη ªÂÙ¿ Ù· ÚÒÙ· 15 ÏÂÙ¿, fiÔ˘ ÔÈ ™ÙÔ 39’ Ô ¶ÂÙο΢ Ì ˆÚ·›· Ì·(20. ºÂÚÓ·ÓÙ¤˙ 85’) 80. ÷Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÏÈ¿ ‚ڋΠÙÔÓ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ, Ô ¡ÈμÔËıÔ›: 87. Δ·˚Ó·Ó¿Ó (77. °ÂÓÁο 52’) ‚ÚÔ˘Ó Ù· ·Ù‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ÁËÚÈ·Ófi˜ ·fi ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ 28. ™Ô˘Ï›‰Ë˜ 7. ™ÔÏ¿Î˘ Á‹‰Ô, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯·Û ÛÔ˘(∂¶™ ∞Ú牛·˜), ·›˙ÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Ì ·ÓÙÂÈ(11. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ 64’) (19. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ 75’) ‰·›· ¢ηÈÚ›· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, Û٤ϧ¿ÌÈ·˜ ı¤ÛÂȘ, ‹Úı ÙÔ ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Â90. ∫ÈÚfiÊÛÎÈ ÓÔÓÙ·˜ ÙË Ì¿Ï· „ËÏ¿ ¿Ô˘Ù. (∂¶™ ªÂÛÛËÓ›·˜) 99. √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ Ú˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙÔ 17’, ÛÙËÓ 14. πÛ·¿Î (20. ∞ÓȤÙ 60’) ÚÒÙË ·ÍÈfiÏÔÁË ÂÈıÂÙÈ΋ ÚÔ¶›ÂÛ ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ Û¿ıÂÈ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ ªÚ¤Ûη Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο ÎfiÚÓÂÚ, Ë Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÔοÚÈ Î·È Ô ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ·Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÂÈıÂÙÈο, Ì √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›™ÔÏ¿Î˘ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ó›ÎËÛ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ¯ÚÔÓÔ Ì ̛· ·ÏÏ·Á‹, Ì ÙÔÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÁÚ¿ÊÔ- ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÂÚÓ¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÏËÁÂÒÚÁÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ȤÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÓÙ·˜ ÙÔ 0-1 Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ· Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·- ™Â ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ÏÂÙÒÓ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ê¿ÚÈÛË. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ›ÂÛ·Ó ÙËÓ ¿Ì˘“ÁËÚ·ÈÔ‡” ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·È ÎÔ‡ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¿Á¯ˆÛ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÁÎÔÏ, Ì ÙÔ˘˜ ¡·ÙÛÔ‡Ú· Î·È πÛ·¿Î. ¤¯·Û·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜, Ì ÁË‰ԇ¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ·Ó¤Ï·- ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 21’ Ô Δ·˚Ó·Ó¿Ó ÂÎÙ¤- ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 71’ fiÙ·Ó ÙÔ ‚·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ˘- ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ô ¡·ÙÛÔ‡Ú·˜ ‹Ú ÙËÓ ÎÂ- ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ ‰ÔÛÙ¤ÚËÛ·Ó fï˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈο, Ì ·ÔÙ¤- Ê·ÏÈ¿, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙË Ì¿Ï· ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ Î¿ÚÈ ÙÔ˘ °Î›ÙÎÔ˘.

0

1

™. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜: ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË Â› ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ™¿‚‚·˜ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, fi¯È fï˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. “£¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ Ó›ÎË. ◊Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË, Û’ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È, Ì ¤Ó·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÓÙ›·ÏÔ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ηÎfi, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ˘‹Ú¯Â ÌÂÁ¿ÏË Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ·. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÈÛ¿ÍȘ. ∂˘Ù˘¯‹Û·Ì ӷ ÚÔËÁËıÔ‡ÌÂ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ê¿ÓËÎÂ Ë ÎÔ‡Ú·ÛË Ì·˜. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ›¯Â ‰‡Ô ̤Ú˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›. ¢ÂÓ Î¿Ó·Ì ÔÏÏ¿ ÛˆÛÙ¿ Ú¿Ì·Ù· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ÿ۷Ì Ì¿Ï˜, ‰ÂÓ ÎÚ·Ù‹Û·Ì ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Ì·˜ ›Â˙ ¤Î·Ó ¢ηÈڛ˜, fï˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ ‰Â¯Ù‹Î·Ì ÁÎÔÏ Î·È ‹Ú·Ì ÙË Ó›ÎË. Œ¯Ô˘Ì Ôχ ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌ· ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. ªÂ ÙÚÂȘ ӛΘ ·Ó‚‹Î·Ì ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË, ÂÓÒ ÚÈÓ ‹-

Ã

Ì·ÛÙ·Ó ÛÙËÓ 13Ë. Œ¯Ô˘Ì Ôχ ηÏfi ÚfiÛÙÂÚ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌË Î·Ï‹ ÔÌ¿‰·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ∂ÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜.

÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘: √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ı’ ·Ó¤‚ÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›· √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, °È¿ÓÓ˘ ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ¤‰ÂÈÍ ηٷÓfiËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ı· ·Ó¤‚ÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›·. “£¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÛÙÂÓ·¯ˆÚȤٷÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌ›˜ ÛÙÂÓ·¯ˆÚÈfiÌ·ÛÙ” , › ·Ú¯Èο Ô 48¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞fi Ì›· ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË ‚ÚÂı‹Î·Ì ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 0-1. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ‰‡Ô ¢ηÈڛ˜, fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Âӈ̤ÓÔÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ‚ÁÂÈ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ηÙËÁÔÚ›·” . ∂ÚˆÙËı›˜ Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Î·Îfi Îϛ̷ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÙfiÓÈÛÂ: “ªfiÓÔ Ì ӛΘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·-

ÛË. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË” . °È· ÙÔ ·Ó ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿Ú‰ËÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÙfiÓÈÛÂ: “ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ Î¿ÔȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜. ªfiÓÔ Ì ӛΘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ¤ÛÙˆ Î·È Ì ...ÌÈÛfi Ìˉ¤Ó” .

™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË Ì¿Ï·, ¤¯·Û·Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜. √ ™¿‚‚·˜ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ “ÊÚÂÛοÚÈÛ” ÙË ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ °ÂÓÁο Î·È ∞ÓȤÙÂ, ˆÛÙfiÛÔ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈο ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·. ™ÙÔ 75’ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤Ú·Û ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ÙÚ›ÙÔ ÛÙfiÂÚ, ÙÔÓ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Ì “ÁÂÌ›ÛÌ·Ù·” ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ∫ÈÚfiÊÛÎÈ. ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ·ԉ›¯ıËΠۈÛÙ‹, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ Ë ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ·. ™ÙÔ 52’, ¿ÓÙˆ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ “ηı·Ú›ÛÂÈ” ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·Ó Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, Î. ™ÂÏ›ÌÔ˜, ‰ÂÓ “¤ÎÏÂÈÓ” Ù· Ì¿ÙÈ· Û ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ ·fi ÙÔÓ ¡·ÙÛÔ‡Ú· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ Ú¤ÊÂÚÈ ·fi ÙË ªÂÛÛËÓ›· ·ÚÓ‹ıËΠÙÔ Î·Ù·Ê·Ó¤ÛÙ·ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ˘¤Ú ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛʇÚÈ˙Â Û˘Ó¯Ҙ Ê¿Ô˘Ï Ì ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ˘¤Ú ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∏ ›ÂÛË ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÎÚ¿ÙËÛ 15 ÏÂÙ¿ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ 55’-70’ ‰È¿ÛÙËÌ· fiÔ˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË Ã·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·È ¤¯·Û·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Ôχ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™ÙÔ 55’ Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿, Ô ∫ÈÚfiÊÛÎÈ ÌfiÓÔ˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ Ï¿Û·Ú ¿Ô˘Ù, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ™ÙÔ 58’ Ô Δ·˚Ó·Ó¿Ó ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ô °Î›ÙÎÔ˜ ·¤ÎÚÔ˘Û ۈًÚÈ· Û ÎfiÚÓÂÚ, ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÁˆÓ›·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ 1-0 ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ¡¤· ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ Δ·˚Ó·Ó¿Ó ÛÙÔ 62’, Ë Ì¿Ï· ¤ÛηÛ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤Ê˘Á ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi οıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ °Î›ÙÎÔ˘. ∏ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ¯¿ıËΠÛÙÔ 70’. √ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ ÂÍ·¤Ï˘Û “ÎÂÚ·˘Ófi” ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÔηÚÈÒÓ ÙÔ˘ °Î›ÙÎÔ˘. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ Î·È Ì ÙË Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÎÚ¿ÙËÛ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. ™ÙÔ 85’ ¿ÓÙˆ˜ Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ, Ô ¡·ÙÛÔ‡Ú·˜ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ÛοÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ °Î›ÙÎÔ Î·È Ó· ÂÚÓ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηϋ ÂÈıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ʇÁÂÈ Ì ÌÈ· Ôχ ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË ·fi ÙÔÓ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ.

ª›· ÔÌ¿‰·, Ì›· fiÏË ŸÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ¢È¿ıÂÛË Ì›ÓÈ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜

¶Â‰›Ô Ì¿¯Ë˜ ÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ ™Â ‰›Ô Ì¿¯Ë˜ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÙÔ ∫·˘Ù·Ó˙fiÁÏÂÈÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ™ÂÏ›ÌÔ˘. ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ £‡Ú· 10 ˘‹ÚÍ·Ó Û˘ÌÏÔΤ˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ª∞Δ. °È· ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÓÙ·ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÂÓfi˜ Û˘Ó·‰¤ÚÊÔ˘ ÙÔ˘˜. ŒÓÙÔÓ˜ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÂÎÙfi˜ ∫·˘Ù·Ó˙ÔÁÏ›Ԣ, ·fi Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› οÔÈÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ.

Δπª∂™ ∂π™πΔ∏ƒπø¡ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ GOLD 250 ú Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi parking ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ SILVER 150 ú Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi parking ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ SPECIAL 100 ú ÛÙËÓ ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· (¿Óˆ & οو ‰È¿˙ˆÌ·) RED FANS 75 ú ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰· Î·È ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¤Ù·ÏÔ RED BENEFIT 50 ú ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ - ·È‰È¿ Î·È ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, Ì ÒÚ˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 10:00 - 14:00 & 18.00 - 21:00 (ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜) ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ.


26

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

¶∞√∫

√π ¶∞π¢∂™ ∂Ã∞™∞¡ 1-0 ∫∞π √π ¡∂√π 2-0 ∞¶√ Δ∞ ™À°∫ƒ√Δ∏ª∞Δ∞ Δ∏™ ¶π∂ƒπ∞™

∂ӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ¡·ÛÈÔÓ¿Ï ÁÈ· °Î·ÚÛ›·

∏ÙÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÈÎÙ¤˜ ∂¶™£

Δ√ ı¤Ì· °Î·ÚÛ›· ¤ÏËÍ ¯ˆÚ›˜... ·ÒÏÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√∫. ŒÂÈÙ· ·fi ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ π‚¿Ó ™·‚‚›‰Ë ÂÈχıËΠÔÌ·Ï¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÎÈ Ô √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. øÛÙfiÛÔ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÛÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “ovaciondigital.com.uy” Ë ¡·ÛÈÔÓ¿Ï ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ¢ÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÂÈ ÎÚÔ‡ÛË ÛÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” .

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

√È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶§∏ƒ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· Á˘Ó·ÈΛ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. °È· ÙËÓ 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ΔÔ Ì·Ù˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∫ÔÙÛ¿ÏÔ˘ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Ì ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ÙÚ›Ô ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ºÔ˘ÓÙԢΛ‰Ë, ∏Ï›· ΔÛÔ¯·Ù·Ú›‰Ë Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Δ۷ΛÚË Ù˘ ∂¶™ ¢Ú¿Ì·˜. ∂›Û˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 8˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¡¤Ô˘ ™ÎÔÔ‡ ™ÂÚÚÒÓ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Ì ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÚÔ‡ÏË Î·È ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ¡›ÎÔ Δ˘ÚȷΛ‰Ë Î·È ™Ù¿ıË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë Ù˘ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜.

¶√¢√™º∞πƒ√

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Û ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞¶√ ÙËÓ ∫∂¢/∂¶√ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ‚ÔËıÔ› Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ·ÁÒÓ˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ:

È ÌÈÎÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ÀÔ‰¤¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™ ¶ÈÂÚ›·˜ Î·È ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ·. √È ¶·›‰Â˜ ¤¯·Û·Ó Ì 1-0, ÂÓÒ ÔÈ ¡¤ÔÈ Ì 2-0.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

√È ¶·›‰Â˜ ¶ÚÒÙÔ˜ ¯ÚÔÓÈο ¤ÁÈÓÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂¶™£ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ÌË ÌÔÚ› Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 01 ·fi ÙËÓ ¶ÈÂÚ›· Ô˘ ϤÔÓ ÌÂÙÚ¿ ¤ÍÈ Ó›Î˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·‰ÈΛ ηٿÊÔÚ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ “ÈÙÛÈÚÈο‰ˆÓ” ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∑ÔÚ‰ÔÌ¿ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‹Ù·Ó ηٷÈÁÈÛÙÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ‰ÔοÚÈ· Î·È ¤Ó· ¯·Ì¤ÓÔ ÙÂÙ · ÙÂÙ. ™ÙÔ 10’ Ô ™·Ï·ÌÔ‡Ú·˜ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ‰ÔοÚÈ Ì ÎÔÓÙÈÓfi Ï·Û¤, ÂÓÒ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô Δ˙Ô‚¿Ú·˜ Âȯ›ÚËÛ ÙÔ ÛÔ˘Ù, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ Î·È ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ. ™ÙÔ 15’ Ô ∞ÁÈÒÙ˘ ‚Ú¤ıËΠÌfiÓÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ªÂÏÈÎÈ¿Ó, Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘Û ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ·Ú¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ 75Ô ÏÂÙfi. ™Â ÂΛÓÔ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ô §·ÌÚÈ·Ó›‰Ë˜ ·Ú·‚›·Û ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ¶‡ÏÔ˘ Ì ÎÔÓÙÈÓfi Ï·Û¤ Î·È ¤ÁÚ·„ ÙÔ 0-1 ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ÔÌ¿‰·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‹Ù·Ó Ô Î. Δ˙Ô‚¿Ú·˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ™ˆÛÒÓË Î·È ¢fiÛÎÔÚË Ù˘ ∂¶™ ºıÈÒÙȉ·˜. ∂¶™ £∂™™∞§π∞™: ¶‡ÏÔ˜, ∫Ú·ÓÈ¿˜, ¢·Ì¿ÛÎÔ˜, ª·Ï·ÌÒÙ˘, ∂˘ı˘ÌÈfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈ¿ÓÔ˜, ™·Ï·ÌÔ‡Ú·˜ (70’ §È¿ÎÔ˜), ¶··ÎÒÛÙ·˜, Δ˙Ô‚¿Ú·˜ (50’ ªÂÛ‹Ó˘), ∞ÁÈÒÙ˘ (70’ Ï.Ù. μÔ˘Ú‰¿Î˘), ª·Ùı·›Ô˘. ∂¶™ ¶π∂ƒπ∞™: ªÂÏÈÎÈ¿Ó, ¶·ÁÒÓ˘, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÙÔ‡ÌÔ˜, ΔÛÈÌԇη˜, ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜, ¶È·Ù›‰Ë˜ (45’ §·ÌÚÈ·Ó›‰Ë˜), ª¿ÓÔ˜, ƒÔ˘ÌȤ˜ (72’ ºˆÎÏ›‰Ë˜), ÷Ù˙ˉ‹Ì·˜, ΔÔ˘ÏÎÂÚ›‰Ë˜ (70’ §·Ì›Ú˘).

√È ¡¤ÔÈ √‡Ù ÔÈ ¡¤ÔÈ Ù˘ ∂¶™£ ηٿÊÂÚ·Ó Î¿ÙÈ Î·Ïfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¶ÈÂÚ›· ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 0-2. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÈÍ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, Ì ÙË §¿ÚÈÛ· Ó· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ϤÔÓ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË. ∞Í›˙ÂÈ Â‰Ò Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Δ¿ÎË ΔÛfiÁη ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ˆ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË Î¤Ú‰ÈÛÂ

Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Ì·Ù˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ, ÂÓÒ ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÂÓȯÚfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì›·˜ ÈÛÔ·Ï›·˜ Î·È ‰‡Ô ËÙÙÒÓ. 줂·È·, Ë ÚˆÙÈ¿ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·˘ÙÔÛÎÔfi Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ı˜ Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ÙÔ 1998. √È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯·Û·Ó ‰ÈfiÙÈ ‚Ú‹Î·Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÔÓfiÌ·ÙÈ ∫Ô‡˙·, Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘Û ‰‡Ô ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 00 Î·È ÛÙÔ 0-1, ÂÓÒ ¤Î·ÓÂ Î·È ¿ÏϘ ÛˆÙ‹ÚȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ™ÙÔ 40’ ηٷÏÔÁ›ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Ô ¶¤ÙÛ˘ “ÓÈ΋ıËΔ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÁÎÔÏ΋ÂÚ. ∂›Û˘ ÛÙÔ 80’ ‰fiıËÎÂ Ó¤Ô ¤Ó·ÏÙÈ. ΔÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô ™ÈÒÌÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô ∫Ô‡˙·˜ ·¤ÎÚÔ˘Û ͷӿ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 48’ Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¢·‰¿ÎÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÁÈfi˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ “ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó” ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 89’ fiÙ·Ó Ô Ã·Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ 0-2 Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È “ÛʇÚÈÍ” Ô Î. ™ˆÛÒÓ˘, ÂÓÒ ÔÈ Î.Î. Δ˙Ô‚¿Ú·˜ Î·È ¢fiÛÎÔÚ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ‚ÔËıÔ›. ∂¶™ £∂™™∞§π∞™: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, μ·Ó ¡Ù °Ô˘›¯Â, ∞ÚÁ‡Ú˘, ¶·ÓÙÂÏfiÁÏÔ˘, ª·ÁÈfiÁÏÔ˘, ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘, ∞‰¿ÌÔ˜, ¶¤ÙÛ˘ (70’ ªÔ‡Û˘), ™ÈÒÌÔ˜, ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘ (70’ ∫ÏÔ˘ÎÔ˘Ù¿Ú·˜), ∫·Ó‰‹Ï·˜ (46’ °ÎÏ·‚›Ó˘). ∂¶™ ¶π∂ƒπ∞™: ∫Ô‡˙·˜, ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÈ¿‰Ë˜, ∞ÁÁ¤ÏÔ˘, ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜, ∫·Ú·Ù¿ÛÈÔ˜, ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ (65’ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó¿˜), ÷Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∫ÏÈÁÎfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ¢·‰¿ÎÔ˜), °Î·Ó¿‚·˜, ΔÔ·Ï›‰Ë˜, ¢ËÌÔ˘Ï¿˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È Ù· οوıÈ: £ÂÛÛ·Ï›·-¶ÈÂÚ›· 0-1 (¶·›‰Â˜), 0-2 (¡¤ÔÈ) §¿ÚÈÛ·-ΔڛηϷ 2-0 (¶·›‰Â˜), 3-0 (¡¤ÔÈ) ƒÂfi: ∫·Ú‰›ÙÛ·

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ¶∞π¢∂™ (7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶ÈÂÚ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-1 . . . . . . . . . 18 2. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6 . . . . . . . . .12 3. £ÂÛÛ·Ï›· . . . . . . . . . . . . . . . . .12-11 . . . . . . . . . . 9 4. ΔڛηϷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-19 . . . . . . . . . . 3 5. ∫·Ú‰›ÙÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-19 . . . . . . . . . . 0 * ƒÂfi ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ¤Î·Ó·Ó Ë §¿ÚÈÛ· Î·È Ë ∫·Ú‰›ÙÛ·.

¡∂√π (7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3 . . . . . . . . .12 2. £ÂÛÛ·Ï›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5 . . . . . . . . . 10 3. ∫·Ú‰›ÙÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-7 . . . . . . . . . . 8 4. ¶ÈÂÚ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10 . . . . . . . . . . 6 5. ΔڛηϷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-15 . . . . . . . . . .4 * ƒÂfi ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ¤Î·Ó·Ó Ë §¿ÚÈÛ· Î·È Ë ∫·Ú‰›ÙÛ·.

¢’ ∂ıÓÈ΋ ∫˘Úȷ΋ 10/2, 15.00, ∂Ï·ÛÛfiÓ·-¶˘ÚÁÂÙfi˜: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ª. ™ÎÔ˘Ï¿˜, ∞’ μÔËıfi˜ ∫. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, μ’ μÔËıfi˜ £. Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜. ∫˘Úȷ΋ 10/2, 15.00, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌÔÎÔ‡-∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ °Ú·‚È¿˜: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ π. ∫Ô˘˙¿Î˘.

Football League ¡¤ˆÓ ™¿‚‚·ÙÔ 9/2, 12.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ £ÂÔ¯¿Ú˘, ∞’ μÔËıfi˜ ∫. μÏ¿¯Ô˜, μ’ μÔËıfi˜ ¶. ™·Îο˜, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ §. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. ™¿‚‚·ÙÔ 9/2, 11.00, ¡›ÎË-§¿ÚÈÛ·: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ¢. ƒÔ‡Û˘, ∞’ μÔËıfi˜ ∂. ∫Ô˘‚¿Ù·, μ’ μÔËıfi˜ ¶. ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ™. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜.

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ™ÎÈ¿ıÔ˜-¢ÈÌ‹ÓÈ ∞¶√ ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 13/2 ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ΔÔ Ì·Ù˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 13.30.

√È ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞¶√ ÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÈÓ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ: 2 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ∂. ∫·„¿Ï˘ (∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.). 1 ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∫. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (∞.∂. 2002), ™. ªÔ‡ÙÔ˜ (∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.), ª. ∫·Ú¿ÓÙ·ÁÏ˘ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.), Ã. ΔÚfiÌ·Ù˙˘ (∂.ª.∞.).

√ ∂. §π¡∂¡ ¢∏§ø™∂ √Δ𠶃øΔ∞ƒÃπ∫√™ ™Δ√Ã√™ °π∞ Δ∏¡ ∞∂∫ ∂π¡∞π ∏ ¶∞ƒ∞ª√¡∏ ™Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫

“¡· ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·” ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ∞∂∫ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô Œ‚·ÏÓÙ §›ÓÂÓ. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ √¶∞¶ TV Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÔÏÏ¿ Î·È ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ Ë ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍ‹Ú ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ·Ú¿ Ù· ÔÏÏ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Œ‚·ÏÓÙ §›ÓÂÓ Â›Â:

°È· ÙÔ ·Ó Ë Ó›ÎË Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛË Ì·›ÓÂÈ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹: “Ÿ¯È ·ÎfiÌË. Œ¯Ô˘Ì ‰¤Î· Ì·Ù˜ ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· ¤ÍÈ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÓÙfi˜ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Á‹‰fi Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÌfiÏȘ Ì›· Ó›ÎË Î·È ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›·. ∂›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· Ì·Ù˜” . °È· ÙÔ ·Ó Ë ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ Ë ÁÂÛ›·˜ Ù˘ ∞∂∫ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÂÈΛӉ˘ ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ: “¡·È, Â›Ó·È Ë ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÌÔ˘. ™˘ÓÔÏÈο fiÛ· ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ∞∂∫ ‰ÂÓ Ù· ¤¯ˆ Í·Ó·˙‹ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏÒ ÌfiÓÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÂÓ‰˘Ù‹ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰·” . °È· ÙÔ ÙÈ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞∂∫: “™›ÁÔ˘Ú· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋

ÁÔ. •¤ÚÂÙ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È, fiÙ·Ó fï˜ ¤¯ÂȘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ÙfiÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· Ù· ‰ÒÛÂȘ fiÏ· ÙfiÙÂ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ Î·È ·ÂÚ›Û·ÛÙÔ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ì ٷ ÂÓÔ›ÎÈ· ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Ï¤ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ÿÛ·›Û· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ 100% οı ÊÔÚ¿, ˆÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÂÚ›Û·ÛÙÔÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜” . °È· ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ¶·˘Ï‹ Ô˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜: “¶Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË. ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ fiÙÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤¯Ô˘ÌÂ. ∂›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi fiÙÈ ÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÂ. ™·Ê¤Ûٷٷ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ Û·Ó ÔÌ¿‰·. ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ˙‹ÙËÌ· ˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÔ ÛÔ‚·Úfi. ∂›Ó·È Ôχ ıÂÙÈÎfi fiÙÈ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ÙÔ ¿ÊËÛ ›Ûˆ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·Ï‡ÂÈ ¿Ú· Ôχ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ˘„ËÏfi Â›‰Ԕ . °È· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î·È ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ·-

΋: “°È· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ fiÏ· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ™›ÁÔ˘Ú· ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . °È· ÙÔ ÛÙ˘Ï ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ∞∂∫: “¶¿ÓÙ· Ϥˆ fiÙÈ ÙÔ ÛÙ˘Ï ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ. ∂›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· Ϙ fiÙÈ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë Ù¿‰Â ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∫È ÂÁÒ ı· ‹ıÂÏ· Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ Ó· ·›˙ÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û·Ó ÎÈ ·˘Ùfi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ πÛ·Ó›·˜ ‹ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ∞∂∫. ∞˘Ùfi Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· Ì ÈηÓÔÔÈ› Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ·›˙ÂÈ Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Â›Ì·È ÁÂÓÈο ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ” . °È· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ˜: “Œ¯Ô˘Ì ͷӷ› fiÙÈ Ë ∞∂∫ ÂʤÙÔ˜ ÂÚÓ¿ ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô. °›ÓÂÙ·È fï˜ ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÔÌ·‰È΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈı› Î·È ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. °È· ̤ӷ Ô˘ ˙ˆ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ‹ÍÂÚ· fiÙÈ ‹Ù·Ó ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙԇ̠ηχÙÂÚÔÈ. ™›ÁÔ˘Ú·, Ë ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÈÎÙÒÓ (Û.Û. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÔ˘Ì¿ÓÁη˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ƒ›Îη ¤¯ÂÈ Â·Ó¤ÏıÂÈ Û Ôχ ηϋ

ηٿÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ Ì·˜ Î·È Ó· ¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ Ó›Î˜ Î·È Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜. ŸÙ·Ó ÎÂÚ‰›˙ÂȘ ¤¯ÂȘ ηχÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È Â›Ó·È fiÏ· ηχÙÂÚ·” . °È· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜: “¶¿ÓÙ· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ¤¯ˆ ηϋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ¢ÁÓÒÌÔÓ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÎÈ ÂÁÒ Û‡‰ˆ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›Íˆ fiÙÈ ÙÔ˘˜ Û¤‚ÔÌ·È ÁÈ· fiÏÔ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿-


¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

27

√ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ ™À¡∂Δƒπæ∂ 85-58 Δ√¡ ∞°√ƒ ™Δ√ ƒ∂£Àª¡√ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ

ŒÎ·Ó Úfi‚· ÙÂÏÈÎÔ‡ Ì 24 fiÓÙÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù˙¿ÌÔÏ ·Ú¤Ï·‚ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂™∞∫∂, °ÈÒÚÁÔ Ã·Ï‚·Ù˙¿ÎË, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ MVP ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∫·Ïfi ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔ˘˜” ¤Î·ÓÂ Î·È Ô ¶¤ÈÓ Ì 18 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ͯÒÚÈÛÂ Ô ∫fiÏÂÌ·Ó Ì 19 fiÓÙÔ˘˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 18-17, 36-35, 64-49, 8871. ¶∞¡πø¡π√™ (™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜): ªfiÁÚ˘ 11, ¶¤ÈÓ 18 (1), ªÔÙÛÂÓ›ÁÔ˜ 1, ∞ıËÓ·›Ô˘ 3 (1), ∫È˙ 8 (2), ª›ÏÌÔ˘ÚÓ 10 (1), ∞ı·Ó·ÛԇϷ˜, ª·Ù‹˜ 2, ∫·‚‚·‰¿˜ 6, ¶·¿˜ 24 (5), ∞ÁÚ·‚¿Ó˘ 1, ªÔ‡ÎÂÚ 4. ∫∞μ∞§∞ (∫ÔÚˆÓÈfi˜): ¶¿ÓÔ˜ 2, ∞Ú¿˘, ÕÚÌÂÙ 5 (1), ∫·Ï·Ì¿Î·˜ 5 (1), ª·ÓˆÏfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ 12, ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜ 13, ¶È‚¿ÏÈÙÛ·, ª›ÙÚÔ‚ÈÙ˜ 9 (2), ∫ÚÛÙ¤ÊÛÎÈ, ∫fiÏÂÌ·Ó 19, ∞ÙÛ¿Ú· 6 (2).

ÈÎËÊfiÚ· ¤Ú·Û ·fi ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ∞°√ƒ Ì 85-58 οÓÔÓÙ·˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Úfi‚· ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ™˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ “Ì¿¯Ë” ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, Ô˘ ¯ı˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Ì 88-71 ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 16˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ.

¡

ƒ¤ı˘ÌÓÔ-¶∞√ 58-85 ∞Ó·Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ·ÚΤ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÌÂÚÈο 24ˆÚ· ÚÈÓ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Â›Û˘ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ªÂ ÙÔ˘˜ ™ÔÊÔÎÏ‹ ™¯ÔÚÙÛ·Ó›ÙË Î·È ™ÙÂÊ¿Ó §¿ÛÌ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ÙÔ˘ ∞°√ƒ Ì 85-58, ÁÈ· ÙËÓ 16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ηı’ fiÏ· ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿. ∞Ó¿Û˜ ‹ÚÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜, ÂÓÒ Ô ª¿ÚÎÔ˘˜ ª·ÓΘ ¤Ê˘Á ӈڛÙÂÚ· ·fi ÙÔ Á‹‰Ô, ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜; 17 fiÓÙÔÈ Ì 7/7 ‰›ÔÓÙ· ÁÈ· ÙÔÓ “™fiÊÔ” Î·È 16 fiÓÙÔÈ Ì 9 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ ·fi ÙÔÓ §¿ÛÌÂ. ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙÔÓ ∞°√ƒ Î·È Ó· “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÙÔ ·È¯Ó›‰È fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡ÛÂ, Ì‹Î ÛÙÔ ·ÚΤ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ªÂ ηϋ ¿Ì˘Ó· Ë ÔÔ›· ÎÚ¿ÙËÛ Û ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Î·È ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔÓ §¿ÛÌÂ, ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ì 19 fiÓÙÔ˘˜ (9-28). ∞Ó Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¿ÁÁÈÍÂ Î·È ÙÔ +21 (1334) ˘¤Ú ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÁ‡ÚË ¶Â‰Ô˘Ï¿ÎË Î·È Ù· 7 Ï¿ıË ÛÙ· ÔÔ›· ˘¤ÂÛ·Ó ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ 12-5 Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Û 31-43. ΔÂÏÈο ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ì ÛÎÔÚ 34-50. ΔÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‚Ô‹ıËÛ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi

¶∞√∫-∫∞√¢ 77-66

√ §¿ÛÌ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙȘ ‰‡Ô ڷΤÙ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ Ó· ·Ó·Û˘ÓÙ·¯ı›. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÚΤ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ›ÂÛ·Ó ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞°√ƒ ÛÙÔ˘˜ ÂÙ¿ fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú¯Èο Ì ÙÔÓ §¿ÛÌÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔÓ ÔÚÂÍ¿ÙÔ ™¯ÔÚÙÛ·Ó›ÛÙË ‰ÈÂ‡Ú˘Ó·Ó Î·È ¿ÏÏÔ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘˜, 41-72. ¢È·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ¿ÓÂÙ· ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 8558. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 9-28, 34-50, 41-72, 58-85 ƒ∂£Àª¡√ (∫Ô˘Êfi˜): ÃÔÚÓ, ∫·ÏÏÈÓÈΛ‰Ë˜ 4, ∫fiÏÈÌÔÓ 2, ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ΔÛ·ÚÔ‡¯·˜ 3 (1), ΔÛfi¯Ï·˜ 8 (2), ¡ÙÔ‡‚ÓÈ·Î 10 (2), ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ 8 (1), ∫¿ÚÙÂÚ 11 (1), §¿ÙÔ‚ÈÙ˜ 2, ¶¤ÙÁÔ˘Â˚ 8, ™È˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ (¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘): ™¯ÔÚÙÛ·Ó›Ù˘ 17 (7/7 ‰›ÔÓÙ·, 3/4 ‚Ô-

Ϥ˜), ªÚ¿ÌÔ˜ 8 (2), ª·ÙÛÈÔ‡ÏȘ 6 (5 ·Û›ÛÙ), ∫·fiÓÔ 4, √‡ÎÈÙ˜ 11 (1), §¿ÛÌ 16 (9 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ), ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 3, °ÎÈÛÙ 10 (6 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ), ª·ÓΘ 6 (1), •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ 4, ™ÎÔÚ‰›Ï˘.

¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫·‚¿Ï· 88-71 ™ÙÔ “΢ӋÁÈ” Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ı¤Û˘ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 88-71 Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. °È· ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ë ∫·‚¿Ï· ¤‚·Ï ‰‡ÛÎÔÏ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ μÏ·‰›ÌËÚÔ °È¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜. øÛÙfiÛÔ, Ì ·ÓÙÂ›ıÂÛË ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·¿˜

™ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÂÚ›Ô‰Ô “ηı¿ÚÈÛ” ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∫∞√¢ Ô ¶∞√∫. √ “¢ÈΤʷÏÔ˜” ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 77-66 ÙˆÓ ¢Ú·ÌÈÓÒÓ ÛÙËÓ ¶˘Ï·›· Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¡¤Ó·ÓÙ ª¿ÚÎÔ‚ÈÙ˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ∫∞√¢, ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙȘ ¤ÓÙ ӛΘ Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ +4, fï˜ ¤Ó· ÛÂÚ› 6-0 ÙÔ˘ ∫∞√¢ ÙÔÓ ¤‚·Ï ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∫·Î·ÚÔ‡‰Ë. ΔÂÏÈο Ë Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ϤÔÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Û fiϘ ÙȘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ¤ÊÂÚ ¤Ó· ÛÂÚ› 11-0 Î·È ÙÔ +9 ÁÈ· ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ” , Ô˘ ¤ÁÈÓ +10 Ì ÙÔÓ ∫·ÛÂÏ¿ÎË ÛÙÔ 27’. √ ΔÛ·˚Ú¤Ï˘ ¤Î·Ó ÙÔ 75-63 Î·È Ô Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜ ÛÙÔ +14 ÛÙÔ 29’ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ +11 (7766). Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 22-18, 41-46, 56-53, 7766 ¶∞√∫ (ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜): ∫·ÛÂÏ¿Î˘ 15, ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ 14, ª·Î°ÎÚ·ı 4, ΔÛ·˚Ú¤Ï˘ 16, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 14, ∫·ÏϤ˜ 2, ÃÚ˘ÛÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ÷ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ 10 ∫∞√¢ (ª¿ÚÎÔ‚ÈÙ˜): ¡fiÔ˘Ï˜ 19, ªÈÛ¤Ï 9, ª¿‚ÙÛÈÙ˜ 6, ∫·Î·ÚÔ‡‰Ë˜ 8, ¡Ù¤ÈÏ 9, ¶¿ÏÌÂÚ 11, ƒfiÔ˘ 4.

ª∂ Δ∞ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∞ §√°π∞ ªπ§∏™∂ √ ¡π∫√™ ∑∏™∏™ °π∞ Δ√ ¡∂√ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏ Δ∏™ ∂£¡π∫∏™ ª¶∞™∫∂Δ

“ÿÚËη Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎÂ Ô ΔÚÈÓÎȤÚÈ” °

È· ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ¡›ÎÔ˜ ∑‹Û˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ FIBA. ∂›Û˘ ¤ÏÂÍ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ∞ÓÙÚ¤· ΔÚÈÓÎȤÚÈ.

™ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ËÌ›·˜ ·¤‰ˆÛ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÛÙÔ ¶ÚÔÔÏ˘ÌÈ·Îfi ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ∑‹Û˘. √ ÁηÚÓÙ Ù˘ ªÈÏÌ¿Ô, ¿ÓÙˆ˜, ¤‰ÂÈÍ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÁÈ· ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ Î·È Ì›ÏËÛ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡, ∞ÓÙÚ¤· ΔÚÈÓÎȤÚÈ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ô ¡›ÎÔ˜ ∑‹Û˘ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ FIBA ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: °È· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤· ΔÚÈÓÎȤÚÈ: “ΔÔÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ Ï›Áη, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿Ú· Ôχ ηÏfi˜ ÎÈ ¤Í˘ÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì ÔÏϤ˜ ηϤ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ·

ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ì›ÏËÛ· Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ›¯·Ó Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· 2-3 ÚÔÔÓËÙ¤˜. ÿÚËη Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎÂ Ô ∞ÓÙÚ¤· ΔÚÈÓÎȤÚÈ, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ¤¯ˆ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Û ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ™È¤Ó· Ì ÙËÓ ∫·ÓÙÔ‡ Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÁÓÒÛÂȘ” . °È· ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÛÙÔ ¶ÚÔÔÏ˘ÌÈ·Îfi ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿: “∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÛÔ‡ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ. ΔÔ Ì¿ÛÎÂÙ Â›Ó·È Û·Ó ÙË ˙ˆ‹. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙڈ̤ÓÔ˜ Ì ÚÔ‰Ô¤Ù·Ï·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·˜ ÌÚÔÛÙ¿. ∂›¯·Ì ¤Ó· ÛÙfi¯Ô, Ó· ¿Ì ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌÂ. °È· οÔÈÔ˘˜ ·fi Ì·˜, fiˆ˜ ÂÁÒ, Ô ™·ÓÔ‡Ï˘ Î·È Ô ºÒÙÛ˘, ı· ‹Ù·Ó Ë ÙÚ›ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ◊Ì·ÛÙ·Ó Î¿ˆ˜ ¿Ù˘¯ÔÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηÙÔ¯‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¡ÈÁËÚ›·, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÁÂÓÈο ÂËÚ·ÛًηÌ ·fi ÙÔ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ¢ÂÓ ·›Í·Ì ηıfiÏÔ˘ ηϋ ¿Ì˘Ó·. ¢ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. √È ·›ÎÙ˜ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ·ÚÁ¿ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ÂȉÈο fiÛÔÈ ·›˙·Ì ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÁÈ·Ù› ÙÂÏÂÈÒ-

∞˘Ùfi ÂËÚ¤·Û ÙË ¯ËÌ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” . °È· ÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜: “∂Ï›˙ˆ Ó· ›̷ÛÙ ˘ÁÈ›˜. ◊‰Ë ¯¿Û·Ì ¤Ó·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·›ÎÙË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜, ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ª¿ÓÙ˙·ÚË Ô˘ ˘¤ÛÙË Ú‹ÍË ¯È·ÛÙÒÓ. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· ›̷-

°È· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË ƒˆÛ›· ÙÔ˘ ºÒÙË ∫·ÙÛÈοÚË: “£· Â›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È, ÂȉÈο ÁÈ· ÂΛÓÔÓ, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·. ŸÌˆ˜ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹. £· Â›Ó·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ·›ÎÙ˜. ∂›Ó·È ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÂΛÓÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ªÈÏÌ¿Ô Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì›·˜ ÙfiÛÔ ÛÔ˘‰·›·˜ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜” . °È· ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·: “∏ ACB Â›Ó·È Ë ÈÔ ÛÎÏËÚ‹ Ï›Áη Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. μϤÔ˘Ì ÔÌ¿‰Â˜ fiˆ˜ Ë ª·ÓÚ¤Û· Ô˘ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Ë °ÎÚ·Ó ∫·Ó¿ÚÈ·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË ƒˆÛ›·, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ ÙËÓ πÙ·Ï›·. ΔÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·›˙ÂÙ·È Û ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi, Ì ÔÏϤ˜ ηÙÔ¯¤˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· Î·È ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Û ·˘Ùfi. ¶·›˙ˆ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì¿ÛÎÂÙ, ·ÏÏ¿ ÓÈÒıˆ Û·Ó “ÚÔ‡ÎÈ” ‰Ò. ª¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú·, Ì‹Ó· Ì ÙÔ Ì‹Ó·, Ì·›Óˆ ηχÙÂÚ· ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ÙÈ ı¤ÏÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ·fi ̤ӷ ηÈ

ª¶∞™∫∂Δ

™ÙÔÓ ∫Ô˘›Ó ηٷϋÁÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ™ÙÔÓ ∫ÚȘ ∫Ô˘›Ó Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηٷϋÁÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÙ˙Òη˜ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· μ·ÁÁ¤ÏË ª¿ÓÙ˙·ÚË ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ŒÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ıˆÚ› ˆ˜ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ·›ÎÙ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙË ı¤ÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› Ì·˙› ÙÔ˘ Ë ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi (Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 200300 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ), ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ¤Ó· ı¤Ì· Ì ÙËÓ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î¿ÙÈ ...ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û ·˘Ùfi Ô˘ „¿¯ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔÓ 29¯ÚÔÓÔ ¿ÛÔ (1,88Ì.) ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, Ô Ï¢Îfi˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜, ·›ÎÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ηϋ ¿Û· Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÛÔ˘Ù, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â΂ȿ˙ÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È “ÙÚÂϤ˜” ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ·ÚΤ, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÌÂÈÚ›· ¤¯ÔÓÙ·˜ ·›ÍÂÈ Û ∫›ÌÎÈ ¤Ú˘ÛÈ Î·È μ·Ï¤ÓıÈ· ʤÙÔ˜. ¶·›ÎÙ˜ Ù‡Ô˘ Δ˙¤ÚÂÌÈ ¶¿ÚÁÎÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÏ·ÛÈÎÔ› Ï¤È Ì¤ÈÎÂÚ, ı¤ÏÔ˘Ó ÔÏÏ‹ ÒÚ· ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Î·È ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ÙË ¯ËÌ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ¤¯ÂÈ Î·È ˘„ËÏfi ηۤ. ª¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ıËÙ‡ÛÂÈ Î·È Û ÛÔ˘‰·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¡μ∞ fiˆ˜ ÔÈ ª·˚¿ÌÈ ÃÈÙ, ™·Ó ∞ÓÙfiÓÈÔ ™ÂÚ˜ Î·È ¡ÈÔ˘ Δ˙¤ÚÛÂ˚ ¡ÂÙ˜. ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ï›·Ó Û˘ÓÙfï˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Ô ·›ÎÙ˘ Ô˘ ı· ·ÔÎÙËı› ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘. ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ, Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ª·ÚÙ›Ó·˜ °ÎÂÙÛ‚›ÙÛÈÔ˘˜ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη, ηıÒ˜ ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚˆı› Ë ÂÍ¿‰· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ (ÿÈÓ˜, §Ô, ¶¿Ô˘ÂÏ, ÕÓÙÈÙ˜, ™ÂÚÌ·ÓÙ›ÓÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ). Δ¤ÏÔ˜, ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 4.600 ∂˘ÚÒ ÛÙËÓ ∫∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· Ù· ˘‚ÚÈÛÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È Ù· ηÓÔÁfiÓ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (4/2) Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂™∞∫∂. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Î·È Ì›· ¤ÁÁÚ·ÊË ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË.

ΔÔ §√ΔΔ√ √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 14, 18, 34, 37, 38, 40. Bonus: 11.

To EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 3, 21, 29, 31, 35 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 6, 7, 29, 32,


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ªÂ ÔÈΛϷ ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù· ÈÛÙÔÚÈ΋˜, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ʇÛ˘

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ∏ ¤ÎıÂÛË “¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË: 9 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿”, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. — ∏ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ٛÙÏÔ “Ãڈ̷ٛ˙ÔÓÙ·˜ fiÓÂÈÚ·” Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ¤ˆ˜ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 17:30 - 21:00. ∂Áη›ÓÈ· ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 7 Ì.Ì.

Δ· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ 2013

Û˘Ó‹ıÂÈ· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ËÌÂÚÔÏÔÁ›ˆÓ ˘fi ÌÔÚÊ‹ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ‹ ‚È‚Ï›Ô˘, ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ Ì·˙›, Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÏÔÁȷ΋ ÂÁÁÚ·Ê‹ οı ¤ÙÔ˘˜, Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈΛϷ ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·, ÈÛÙÔÚÈ΋˜, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ʇÛ˘.

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

μπμ§π√ — ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙË §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ §Ô‡ÏË “∏ ˘Ê‹ÏÈÔ˜... Â› ¯¿ÚÙÔ˘ - ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ Á˘ Î·È Ë Ï·ÓËÙÈ΋ “ÔÈÎÔÊÔÓ›·”.

ΔÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 18.00, ÛÙÔ ı·ÙÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ Ì ̛· ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ·) ΔËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª¿ÁÔ˘ “ΔÔ Ì·ÎÚ‡ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ∞ÈÌ›ÏÈÔ˘” ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈÎÔÂÈηÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· “∫fiÎÎÈÓË ∫ψÛÙ‹... ÃÚÒÌ·Ù· Î·È ªÔ˘ÛÈ΋” Î·È ‚) ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÓȉÈÔÙÂÏÒ˜ ÛÙ· ·È‰È¿.

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞Pπ√À 2013

— ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7:00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ Agenda 2013 Ù˘ ª·›Ú˘ ΔÛ·ÎÓ¿ÎË °·‚·Ï¿.

£∂∞Δƒ√

— ªÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 6:00 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ 13Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¯ÔÚfi‰Ú·Ì· “™Ì‡ÚÓË: ∞fi ÙÔ ı·‡Ì· ÛÙÔ ‰Ú¿Ì·”.

¢π∞º√ƒ∞ — ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ™ÔÊÈ¿‰Ë˜, ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· 70 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ¶ÚÒÙË ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· ÛÙȘ 16 Î·È 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘: ª·ı·›ÓÔ˘Ì ¯ÂÈÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ Ì Ӌ̷ٷ Û ·È‰È¿. — ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÚÈ¿‰Ô˜ - √ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ı¤Ì· “√ ·Ù‹Ú ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ª˘ÙÈÏÈÓ·›Ô˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ‡ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘”. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ dvd Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

∫√¶∏ ¶πΔ∞™ — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘, Îfi‚ÂÈ ÙË ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “∫·Ó·Ú¿ÎÈ·”, Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¯ÔÚfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “ΔÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÙÛ¿” (Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ - ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ) ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, fiÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù·. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 8:30 Ì.Ì., ÙÈÌ‹ οÚÙ·˜ 12 ¢ÚÒ. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ›Ù· Ù˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park, ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 20:00. ¢È¿ıÂÛË Î·ÚÙÒÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210-23935, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10 .Ì. - 12 Ì.

¶ÔÏÏ¿ ·’ ·˘Ù¿ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘˜, fiÛÔÓ Î·È ·fi ÙÔ Î·Ï·›ÛıËÙÔ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ¯ÚËÛÙÈ΋ ËÌÂÚÔÏÔÁȷ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›· ˘ÛÙÂÚÔ‡Û ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÔÈfiÓ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ΛÌÂÓ·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ËÁ¤˜ ¿ÓÙÏËÛ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ ·fi„ˆÓ. ŒÙÛÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Úfi¯ÂÈÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ı˘ÌËıԇ̠ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ “ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ” Ô˘ Âͤ‰È‰Â ÛÙË ™¿ÌÔ Ë ∂ϤÓË ™‚ÔÚÒÓÔ˘, ÙÔ Í·ÎÔ˘ÛÙfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ “∏ º‹ÌË” ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË ÎÔÛÌÔηÏfiÁÂÚÔ˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÓÂԉȷʈÙÈÛÙ‹ ∑ˆÛÈÌ¿ ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙË, ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ™ÎfiÎÔ˘ ÙÔ “¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ” ÙÔ˘ £ˆÌ¿ μÈÓÈΛԢ Î·È ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÏˆÓ Ì ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ¿ÏÏ·Í·Ó ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ, Ù· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ÂΛӷ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ ̠ͯˆÚÈÛÙfi ʇÏÏÔ ÁÈ· οı ̤ڷ Î·È Ï·˚ο ÙÂÙÚ¿ÛÙȯ·. √È ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Âͤ‰È‰·Ó ÌÂÁ¿Ï· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÙÔ›¯Ô˘ Ì ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÂÈηÛÙÈο Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈο Û¯¤‰È· ̤¯ÚÈ Ô˘ ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÎÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó‹ıÂÈ·. ™‹ÌÂÚ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· Ù¿ÛË Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ‰ÂÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙÚ·¤˙ÈˆÓ ËÌÂÚÔÏÔÁ›ˆÓ Ì ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜. ∂ΉÔÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ, ۈ̷ÙÂÈ·ÎÔ› ÊÔÚ›˜, ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˜ ϤÔÓ Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÂÎÏËÎÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì ÌÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿.

— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ §·˚ÎÔ‡ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ “√ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë˜” μfiÏÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‚Ú·‰È¿ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ “∫ÂÚ·ÌÂÈÎfiÓ °Â‡ÛÂȘ”. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6980286636. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÎÔ˘ÏÔ‡Ú· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30 ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶¿ÚΔ Û ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË fiÔ˘ ı· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ Ô Ì‡ıÔ˜ Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∫. ™ÎÚÈ¿·˜, ÙËÏ. 6974881944. ™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹ οÚÙ·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ 5 ú. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÔÊ¿‰ˆÓ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ 2013 ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ™ÔÊ¿‰ˆÓ. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 7.30 ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó: 2421048988 Î·È ÎÈÓËÙfi 6945173417. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ BfiÏÔ˘ ı· ÙÂϤÛÂÈ ·ÁÈ·ÛÌfi - ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ Ó¤·˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ªÂÏ. ªÂÚÎÔ‡ÚË 12, ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 10 ÙÔ˘ ºÏ‚¿ÚË, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÒÚ· 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™Ô‡Ú˘ “√È ¡Ë˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ™Ô‡Ú˘ Ì ı¤Ì· “¶·ÚÂÏıfiÓ, ·ÚfiÓ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜”. — √ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 13.00 ÛÙÔ ∫·Ó·Ú¿ÎÈ. — ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙË “™Ù¤ÁË ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫˘Ú›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜” (∫ÔÚ·‹ 87), ı· ÎÔ› Ë ›Ù· ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “∫·Ó·Ú¿ÎÈ·” (Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘). — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÎÔ˘ÏÔ‡Ú· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30, ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π.∫.∞. ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Î·È ÙËÓ ÎÔ‹ ›Ù·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫ˆÌÂȉ‡ÏÏÈÔ”. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210-31307 10.00 . Ì.- 12.00Ì.Ì. ‹ ÛÙÔ ÎÈÓ.

∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 2013 ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ Î·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ٛÙÏÔ: “∫‹Ô˜ Î·È ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ - ªÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·”. ∂›Ó·È Ë ÂÙ‹ÛÈ· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ Î·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ, ÔÈΛÏ˘ οı ¯ÚfiÓÔ ıÂÌ·ÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ·ÓÙÏ› Ù· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ Ù˘ ¢Ô˘Î›Û˘ Ù˘ ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ì Ӥ· ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘, ÂÓÒ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û οÔÙ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·Ú·˚Ï›ÛÈÔ˘ ÙÔ›Ô˘. √ ÂÚÈ‚¿ÏÏ„Ó ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ô˘ Û˘ÓÂÈÚÌÈο ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·‰Â›ÛÈ· ÔÙ·Û›·, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ΔÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÔ‡ ¿ÓÙÔÙ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÚÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ μ. Î·È ÃÚ. ªÔ˘-

Û›Ԣ ‰Ú. ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ §·˙·Ú›‰Ô˘, Ô˘ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂˆÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÒÓ Ù˘.

∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 2013. ∞fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ÿˆÓ˜” Ì ı¤Ì·: “™Ì‡ÚÓË - Ë ¡‡ÊË Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ - ªÈ· ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÛÛ· ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. ∏ ·ÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ 1900 - 1922”. √ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ “ÿˆÓ˜” Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔ˜. √È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ, ÁÈÔÚÙ¤˜, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó ÚÒÙ· Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó Û ÓÂfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜ ¿ÁÚ˘ÓË ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ ‹Úı ÙÒÚ· Î·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÛ¤˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ¤Ó·Ó ηıÈÂڈ̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ıÂÛÌfi. √È ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ Û˘Óı¤ıËΠ̠ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÕÓÓ·˜ ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ˜ ª¿Ì·ÏË ∫Ô¿ÓÔ˘ Î·È ÕÓÓ·˜ ¶ÂÙÛÈ¿‚·, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ 1900 1922, fiÙ·Ó Ë ÔÏÈÙ›· ˙Ô‡Û ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ·ÎÌ‹˜. ªÂ ΛÌÂÓ· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù‹˜ ¶fiÏ˘ Ô˘, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Û·, Ï·ÌÔÎÔÔ‡Û ے ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹.

∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 2013. ∞fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÔÊ¿‰ˆÓ. ¢ˆ‰¤Î·ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Î·È Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ¿ÏÈ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ

2013 ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ¿ÏÌÔ˘Ì Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋˜ ·Í›·˜. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È Î›ÌÂÓ· Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ıÂÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· -ͯˆÚÈÛÙ‹ οı ¯ÚfiÓÔ- Ô˘ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ÛÔÊ·‰›ÙÈÎË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ٛÙÏÔ: “∏ Ê·ÌÂÏÈ¿ Ì·˜ ·fi ÙÔÓ ·Ô‡ ÛÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi”. Δ· ΛÌÂÓ· Ô˘ ηٷ¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÛÔÊ·‰›ÙÈ΢ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ò˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘. √È ·fiÙÔ̘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ηٿ ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙË ÛËÌ¿‰Â„·Ó, ¿ÛÎËÛ·Ó Â›‰Ú·ÛË Î·È ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÙÔÌÈ΋ ‹ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. √È Û˘Ó¤ÂȘ ‹Ù·Ó ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ËıÈ΋ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, οÙÈ Ô˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Î·È Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. Δ· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ϤÓË ¶··ÏÔÔ‡ÏÔ˘ ΔÛ¤ÚÁ·, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ›¯·Ó Ë Œ‚Ë ™Ù·Ê˘Ï¿ Î·È Ë ∂ϤÓË ¶··ÏÔÔ‡ÏÔ˘ - ΔÛ¤ÚÁ·.

¶ÔÈËÙÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 2013, ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “πˆÏÎfi˜”. ΔÔ “¶ÔÈËÙÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ” Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ô Ô›ÎÔ˜ πˆÏÎfi˜ Ì ÙËÓ ÂÈÌÂÏË̤ÓË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫ÔÚ›‰Ë ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ¤Ó·Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi (ÔÈËÙÈÎfi) ıÂÛÌfi Ô˘ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÂӉȷʤÚÔÓ. °È· 18Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÌÈ· Ï‹Ú˘ ÔÈËÙÈ΋ ∞ÓıÔÏÔÁ›·, ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÂÓfi˜ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈ̤ÏÂÈ· ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Ô˘ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ. ∫¿ı ̤ڷ Î·È ¤Ó· Ô›ËÌ· 365 Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÛÙ›Ú¢ÙË ÎÈ‚ˆÙfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈËÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ Ë ·Ó¿ÁÎË ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ ÛΤ„ÂˆÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ì ¤ÓÙ¯ÓÔ ÏfiÁÔ. ªÂÁ¿ÏÔÈ Î·È Î·ıÈÂڈ̤ÓÔÈ ÔÈËÙ¤˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÓıÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹Ó. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ô˘ ̤۷ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·ÁˆÓ›·, ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÔ¯·ÛÌfi Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÛÙ›¯Ô˘˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ °È¿ÓÓË ∫ÔÚ›‰Ë ʤÚÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ÂÈÌÂÏË̤Ó˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· ÌÂı¤ÍÂÈ Ù˘ Ô›ËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·Ó‹Û˘¯Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞Pπ√À 2013

™ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ∫ÔÚÔ‚›ÓË - ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ μfiÏÔ

∏ ¶fiÏË ÙÔ˘ “’55” ∏ ª·Ú›Ù· ¶··Ú›˙Ô˘ Ì ÙÔÓ ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ™ÈÌfiÓ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ √ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi˜

∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ™ÈÌfiÓÂ, Ë μÔÏÈÒÙÈÛ· ̤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ ª·Ú›Ù· ¶··Ú›˙Ô˘ Î·È Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· Ù˘ ∂ƒΔ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙȘ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ·fi ÙÔ 18Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÙË μÂÓÂÙ›· ÙÔ˘ ∞ntonio Vivaldi ÛÙÔ 19Ô Î·È ÙËÓ ¶·ÚÈÛÈÓ‹ Grand Opera. ∏ ª·Ú›Ù· ¶··Ú›˙Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ù˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô Ù˘ fiÏ˘. ŒÎ·Ó ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ù˘ ÛÙË °¤ÓÔ‚· ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ŸÓ·ÚÔ, ÛÙËÓ 1Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∞Ó·‚›ˆÛË ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¡. ¶fiÚÔÚ· “∞ÚÈ¿‰ÓË ÛÙË ¡¿ÍÔ” , ۯ‰fiÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ˆ˜ ˘fiÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ΔÚÈ¿ÓÙË, ·fi ÙÔÓ √ªª∞ (1999). ŒÎÙÔÙ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹, ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ÎÏËı› ·fi ‰È¿ÊÔÚ· Â˘Úˆ·˚ο ı¤·ÙÚ· fiˆ˜ Ë ŸÂÚ· ÙÔ˘ ªfiÓÙ ∫¿ÚÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ÈÙ·ÏÈο ı¤·ÙÚ· fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ù˘ ¶›˙·, ÙÔ˘ §È‚fiÚÓÔ Î·È ÙÔ˘ ΔÚ¤ÓÙÔ. Œ¯ÂÈ Â›Û˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∫›Ú΢ ÛÙÔÓ “ΔËϤ̷¯Ô ‹ ΔÔ ¡ËÛ› Ù˘ ∫›Ú΢” ÙÔ˘ °ÎÏԢΠÛ 1Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∞Ó·‚›ˆÛË ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ ÙfiÛÔ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ (™¿ÓÙÏÂÚ˜ °Ô˘¤Ï˜) fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ. ΔÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ù˘ ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∫¿ÚÌÂÓ ÙÔ 2009 ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ù˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ “¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜” ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ £Â·ÙÚÈÎÒÓ Î·È ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ∫ÚÈÙÈÎÒÓ. Œ¯ÂÈ Û˘ÌÚ¿ÍÂÈ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ CD “Vivaldi ma non solo” , Ì ÙÔÓ ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ™ÈÌfiÓÂ Î·È ÙÔ˘˜ ™ÔÏ›ÛÙÈ μ¤ÓÂÙÈ, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜. ™ÙȘ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ cd, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ‚Ú¿‚Â˘Û‹ ÙÔ˘.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ √π ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ 1970 ÙÔ˘

∂ÛÂÚÈÓÔ‡ 7Ù¿ÍÈÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Î·È ı· Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÛÙȘ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 20.30, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “∏ÏÈÔ‰ÚfiÌÂÈÔ” ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ π. 2421026831, ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. 24210-60609, ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ·˜ ∞. 24210-65217.

ÙÒÓ ¡. ¶¤ÏÏ·˜, Ì ¤‰Ú· ÙËÓ Œ‰ÂÛÛ·, ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ¤˙ËÛÂ Ë ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ™ÔÊ›· μ¤ÌÔ: “¶ÚfiıÂÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ے ·˘Ùfi (Û ηٿÏÏËÏÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈο) ÌÈ· Ì·ÚÌ¿ÚÈÓË ·Ó¿ÁÏ˘ÊË Ͽη ‰‡Ô fi„ÂˆÓ Ù˘ ™. μ¤ÌÔ. ŸÔÈÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 23810-22339 (ª·ÓÒÏ˘ Δ·ÛfiÁÏÔ˘)”.

«

ƒˆÌÈÔÛ‡ÓË - ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÚÔۯ‰ȷṲ̂ÓÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÔÁÎÚfiÌ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1955 ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î¿ı ڈ̷›ÈÎÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô - Ì ÙË Û˘ÓÂÈÎÔ˘Ú›· Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔËÁËı› ‹ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· °ÂÁÔÓfiÙ· - Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰Ô͢ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘.

™˘ÁÁÚ·Ê‹ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ √ £ˆÌ¿˜ ∫ÔÚÔ‚›Ó˘, Ô˘ ·fi ÙÔ 2009, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Î·È ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, Â›Ó·È Â›Û˘ Û˘Óı¤Ù˘, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ Ï·˚ÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. ™˘¯Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ‹ Ì ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. °È· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 21.00, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ “’55” ÛÙ· §·‰¿‰Èη Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ £Ô‰ˆÚ‹ °ÎfiÓË, ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫ÔÚÔÌËÏ¿, §¤ˆÓ ¡·Ú, ÕÛ· ÷ÛÈÒÙË Î·È Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó·˘Ï›· - ‰Ô-

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛËÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÔÈΛ·˜ ™. μ¤ÌÔ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Ó·Ù/ıÚ·ÎȈ-

ÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶Ôϛ٘ ‚›ˆÛ· ÂÌ̤ۈ˜ ÙËÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈ΋, ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ™Â٤̂ÚË ÙÔ˘ ’55. ŒÓȈı· ÚÔÛˆÈÎfi ηı‹ÎÔÓ Ó· ÁÚ¿„ˆ οÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜ - Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÏËÁ‹ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ - Î·È Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ›Ûˆ˜ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·” ‰‹ÏˆÛ Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ £ˆÌ¿˜ ∫ÔÚÔ‚›Ó˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ “’55”, Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ μfiÏÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Û ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·È Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Ì ÙË §È˙¤Ù· ∫·ÏË̤ÚË. √ £ˆÌ¿˜ ∫ÔÚÔ‚›Ó˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1953 ÛÙË ¡¤· ªË¯·ÓÈÒÓ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Â›Ó·È ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ÛÙË ª¤ÛË ∂Î·›‰Â˘ÛË. ∞fi ÙÔ 1988 ¤ˆ˜ ÙÔ 1996 ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ Î·È ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô Ù˘. ∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÂ˘Ó¿ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· “’55” ÎÂÓÙÚÈ΋ ËÚˆ›‰· Â›Ó·È Ë ª·Ú›Î· Ë Δ·Ù·˘ÏÈ·Ó‹, ÌÈ· ¶ÔÏ›ÙÈÛÛ· Î˘Ú¿, ÏÔÁ›· Ì· Î·È ÌÔ¤ÌÈÛÛ·, Ô˘ ̤۷ ·fi ÙË Ì·ÎÚ¿ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‚›Ô˘ Ù˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ·, ¿ÏÏÔÙ ÂÚÈÏËÙÈο ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ‰ÈÂÍÔ‰Èο, Û ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Î·È Û ÚfiÛˆ·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ƒˆÌÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·È ÛÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ù˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ¿ÏϘ ÌÂÈÔÓÔÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¶fiÏ˘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. √ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi Û·Ú·ÎÙÈο ÈÓÙÂṲ́‰È· Ù˘ ‰È·Ù·Ú·Á̤Ó˘ ÌÓ‹Ì˘ Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔȯÂȈ̤ÓË ·’ Ù· ·ÓÂԇψٷ ÙÚ·‡Ì·Ù· Ù˘ Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ›ÙÈÎË ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ· - Ì· Î·È ÁÈ· fiÏË ÙË

29

● ΔÔ Ì·‡ÚÔ ™Â٤̂ÚË ÙÔ˘ ’55 ÛÙËÓ ¶fiÏË ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô £ˆÌ¿˜ ∫ÔÚÔ‚›Ó˘

Í·ÛÙÈÎfi ÛÙËÓ ¶fiÏË - Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÓˆÛÙÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Î·È ÂÚÌËÓ¢ÙÒÓ fiˆ˜ ÔÈ: ¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁ¿Î˘, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ £ÂÔ¯·Ú›‰Ë˜, §È˙¤Ù· ∫·ÏË̤ÚË, ∞ÓÙÚ¤·˜ ∫·Ú·ÎfiÙ·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙‹˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ °ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜, §¿˙·ÚÔ˜ ÷ÚÈÙ›‰Ë˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫ÚÔÌ̇‰·˜ Î.¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∞›ÁÏ˘ ¢ËÌfiÁÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 24 ª·ÚÙ›Ô˘, ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÁÈÔÚÙ‹˜, Ì ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙË §È˙¤Ù· ∫·ÏË̤ÚË Î·È ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·. ΔÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÕÁÚ· (449 ÛÂÏ.). ¢·Ó¿Ë ¶›ÎÔ˘Ï·

ΔÔ Ó¤Ô ¢.™. Ù˘ μÔÏÈÒÙÈ΢ ÃÔÚˆ‰›·˜ Δ√ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡-

ÏÈÔ Ù˘ μÔÏÈÒÙÈ΢ ÃÔÚˆ‰›·˜, Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ Ù˘ 20‹˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ÷ڿϷÌÔ˜ ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, °ÂˆÚÁ›· ∫·ÙÛ·‰‹Ì· Á. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ∂ϤÓË £ÂÔ‰ˆÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Ù·Ì›·˜, ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ™Ùڿη˜ ¤ÊÔÚÔ˜, ̤ÏË: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª˘ÙËÏÈfi˜, ∞ÔÛÙÔÏ›· μÔÏÈÒÙË. ΔË Ó¤· ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ: °ÂÒÚÁÈÔ˜ μ·Á›ÙÛ˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫ÔÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È πˆ¿ÓÓ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ

ƒÂÛÈÙ¿Ï Ï˘ÚÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ °π∞ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‚Ú·‰È¿, Ë Ï˘ÚÈ΋ ÛÔÚ¿ÓÔ ÕÓÓ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ - ¡Ù˙ÈÌ¿ÓË Î·È Ë È·Ó›ÛÙÚÈ· ∞ÓÙÈÁfiÓË ¡ÙÔ˘ÛÈÔÔ‡ÏÔ˘, Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘, ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÁÁÂÏ›ÓË Ã·Ù˙ËÓ›ÎÔ˘ ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 19:00, fiÔ˘ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· - Ù·Í›‰È ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ì ÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi ¿ÚȘ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ Handel, Verdi, Schubert, Gershwin, §·ÌÂϤÙ, °È·ÓÓ›‰Ë, ™Ô˘ÁÈÔ‡Ï Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ. ∏ Ï˘ÚÈ΋ Soprano ÕÓÓ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ¡Ù˙ÈÌ¿ÓË ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó. √ÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ÌÔÓˆ‰›· Î·È ÙË ÊˆÓËÙÈ΋ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ªÔ˘ÛÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ∫ÈÚÁÎÈÙ˙›·˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ù˘ Madam Butterfly ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË fiÂÚ· ÙÔ˘ G. Puccini Î·È Ù˘ Zemfira ·fi ÙËÓ fiÂÚ· ÙÔ˘ S. Rachamaninoff “∞ϤÎÔ” ·ÔÊÔ›ÙË-

Û ·fi ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ºÚÔ‡Ó˙ Ù˘ ∫ÈÚÁÎÈÙ˙›·˜. Œ¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ˆ˜ solist Û ¤ÚÁ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜, Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ÚÂÛÈÙ¿Ï ÎÏ·ÛÛÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÂÓÒ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÓÂÌËı› ‚Ú·‚›· Û ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ù˘ ƒfi‰Ô˘ Î·È Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÌ‹Ó¢Û ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ù˘ Seprina ÛÙÔ “La Serva Padrona” ÙÔ˘ Pergolesi. ∑ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ˆ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÌÔÓˆ‰›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÌÔÓˆ‰›·˜ Î·È ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô Ù˘ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜, Ù˘ ™È¿ÙÈÛÙ·˜ Î·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ™È¿ÙÈÛÙ·˜. ∏ È·Ó›ÛÙÚÈ· ∞ÓÙÈÁfiÓË ¡ÙÔ˘ÛÈÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË fiÔ˘ Î·È ÛÔ‡‰·Û È¿ÓÔ Î·È ·ÓÒÙÂÚ· ıˆÚËÙÈο ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô Ù˘ fiÏ˘. ∂›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔ˜

ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘. ¶·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ Ù˘, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Ù˘ Ì ı¤Ì· ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ Á¿ÌÔ, ÙÔ Á˘Ó·ÈΈӛÙË Î·È Ù· ÂÈÓ›ÎÈ·, ÂÓÒ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋˜ Ù˘ ‰È·ÙÚÈ‚‹˜ Ì ı¤Ì· ÙÔ ıÚ‹ÓÔ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ˘ÔÙÚÔʛ˜ Î·È ÙÈÌËÙÈο ‚Ú·‚›· ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ. ∑ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· È¿ÓÔ˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ™È¿ÙÈÛÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô Ù˘ ›‰È·˜ fiÏ˘, fiÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Î·È ıˆÚËÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù·. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ÚÂÛÈÙ¿Ï Â›Ó·È ÂχıÂÚË Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿.

™ÂÈÚ¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ

¢È¿ÏÔÁÔÈ ıÂÔÏÔÁ›·˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ÂÙ·ÈÚ›· „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ “¶ÔÚ›· ÀÁ›·˜” Î·È Ì ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¡¤ˆÓ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ, Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ı¤Ì· “¢È¿ÏÔÁÔÈ ıÂÔÏÔÁ›·˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁ›·˜” . ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ë ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ·Ó·˙ËÙ› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ Ó· ·¢ı˘Ó-

ı› ÛÙÔ “ÚfiÛˆÔ” Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ Ó· ‰Ô‡Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÎÚÈÛË Ê‡ÏÔ˘, ËÏÈΛ·˜ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ı¤Û˘. ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ıÂÔÏfiÁˆÓ, „˘¯ÔÏfiÁˆÓ Î·È „˘¯È¿ÙÚˆÓ - „˘¯ÔıÂÚ·¢ÙÒÓ ı· ÂȯÂÈÚËı› ÌÈ· ÁfiÓÈÌË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¤Ó·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ

·˘Ùfi ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰‡Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ: 1Ë ™˘Ó¿ÓÙËÛË “√ fiÓÔ˜, ˘·ÚÍÈ·Îfi˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ˆ˜ ¢ηÈÚ›· ·ÏÏ·Á‹˜” , ÛÙȘ 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 7 ÌÌ: - π¿Îˆ‚Ô˜ ª·ÚÙ›‰Ë˜, „˘¯›·ÙÚÔ˜, „˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜, - . μ·ÚÓ¿‚·˜ °È¿ÁÎÔ˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ °Ú·Ê›Ԣ ¡ÂfiÙËÙÔ˜ π. ªËÙÚÔfiψ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 2Ë ™˘Ó¿ÓÙËÛË

“∞fi ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÛÙËÓ ‚›·” , ÛÙȘ 9 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 7 ÌÌ - ∂ϤÓË ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ·Ó. ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ΔÔ̤·˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜, - . ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜, ·Ó. ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÈÌ·ÓÙÈ΋˜ ∂ÈÌÔÚÊÒÛˆ˜ π. ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ ∞ıËÓÒÓ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘Ó·ıÚÔ›ÛÂȘ, Ô˘ ·fi ʤÙÔ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ÙÚ›ÙË ¶¤ÌÙË ÙÔ˘ Ì‹Ó·: 18/4: ™˘Ó¿ıÚÔÈÛË (ÛÙËÓ “∞ÚÈ¿‰ÓË”): ¢È¿ÏÂÍË ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Î. ª·ÚÁ·Ú›ÙË ∞ÓıÈfiË. 16/5: ™˘Ó¿ıÚÔÈÛË (ÛÙËÓ “∞ÚÈ¿‰ÓË”): ¢È¿ÏÂÍË ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ Î. μ·ÏÈÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ ∞fiÛÙÔÏÔ. 20/6: ™˘Ó¿ıÚÔÈÛË (ÛÙËÓ “∞ÚÈ¿‰ÓË”): ¢È¿ÏÂÍË ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ͤÓ˜ ÈӷΛ‰Â˜ Î·È ı¤Ì·Ù· ΔÂψÓ›Ԣ ·fi ÙÔÓ Î. ƒ¿ÙË μ·Û›ÏÂÈÔ. ∂›Û˘, ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË §·Ì›· Î·È ÙÔ ¶Ï·Ù‡ÛÙÔÌÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Â›Ó·È: ∂Ó‹ÏÈÎÔÈ 12 ¢ÚÒ, ·È‰È¿ 6 ¢ÚÒ. ¢ËÏÒÛÂȘ (50 ı¤ÛÂȘ) Î. ª·Ú›· ∑¿ÍÂ: 24212-10886 Î·È 6980094228 Î·È ÛÙÔÓ Î. ™‡ÚÔ ª·ÛÙÔ‡ÓË, ÙËÏ.: 24210-67752. £· ÎÚ·ÙËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.30, ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “∞ÚÈ¿‰ÓË”, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ï¿Ô˘˜ ™fiÌÌÂÚ “Savant”.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

K§EI™IMO TH™ 6∏™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.035,19

2,31

0,423 1,42 0,331 0,307 1,61 0,046 0,534 0,375 20,01 0,40 0,601 0,042 0,183 6,10 1,49 0,724 2,63 5,74 1,55 0,632 1,05 1,68 7,27 1,55 6,15 0,584 0,498 0,819 5,07 1,41 1,50 0,699 2,90 2,75 0,844 0,311 0,89 0,18 0,39 1,24 0,732 5,60 1,80 0,752 0,27 0,155 2,40 1,09 0,52 0,563 0,63 20,50 0,192 1,78 0,703 0,67 0,324 0,327 0,68 5,08 0,729 1,00 0,304 0,097 0,58 2,49 0,406 4,97 7,39 0,728 0,348 0,43 1,13 0,485 0,585 1,52 0,781 2,16 0,638 0,67 1,70 17,70 2,18 1,98 8,90 5,40 0,982 1,68 0,436 0,641 6,17 6,10 1,34 1,33 0,85 1,31 0,479 1,10 0,243 0,16 0,488 2,30 13,67 1,50 3,19

1,44 7,58 0,91 2,68 1,90 0,00 -0,37 3,31 2,62 0,00 2,21 0,00 -1,08 -0,33 1,36 -3,21 5,20 1,06 3,33 0,48 1,94 5,66 7,70 6,16 4,59 -9,88 1,01 -9,90 0,00 -2,76 -0,66 0,00 0,69 -1,08 0,12 -5,18 -0,78 0,00 0,00 -0,80 2,95 -0,71 0,00 1,76 0,37 0,00 0,42 3,81 9,94 9,11 -0,63 -0,97 2,13 0,00 9,33 0,00 -7,43 2,51 -6,21 1,60 8,81 0,00 0,00 0,00 2,47 1,22 5,18 -0,60 3,36 1,11 -0,29 0,00 0,89 -0,41 -0,68 1,33 2,09 0,00 6,33 -2,33 -1,16 3,57 2,83 3,66 1,25 4,25 0,51 3,07 0,23 0,31 1,98 1,67 12,61 4,72 1,92 1,55 8,86 -3,51 0,00 0,00 13,23 3,14 1,86 0,00 3,57

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) F.G. EUROPE (∫O) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPACE HELLAS (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√)

32.400 4.500.633 124.984 115.912 24.374 0 4.850 101.438 269.874 0 27.268 4.713.980 390.940 49.210 16.502 1.803 513.478 109.202 32.268 661.275 54.072 69.823 260.540 23.673 7.853 50 2.820.295 342 0 1.680 365 0 7.360 675 3.755 4.915 16.191 0 0 5.540 6.525 14.885 0 96.780 1.964 0 21.026 1.350 1.175 16.302 7.720 5 166.026 0 30 0 18.803 65 1.052 86.540 800 0 0 10.009 6.583 343.560 7.950 2.126 743.068 2.394 11.519 50 4.762.163 630 21.968 42.037 6.130 15.583 1.500 1.170 685 10.019 674.208 33.030 132.703 720.275 53.636 600 14.744 60.582 15.112 136.573 64.538 16.543 34.439 3.750 1.422 3.362 0 0 10.806 1.208.890 64.374 720 19.688

0,406 1,33 0,327 0,288 1,58 0,00 0,512 0,363 19,66 0,00 0,585 0,041 0,179 6,08 1,47 0,69 2,53 5,62 1,50 0,629 1,03 1,62 6,82 1,48 5,93 0,584 0,492 0,819 0,00 1,40 1,50 0,00 2,86 2,70 0,80 0,31 0,884 0,00 0,00 1,21 0,71 5,60 0,00 0,733 0,235 0,00 2,32 1,07 0,426 0,539 0,61 20,50 0,186 0,00 0,703 0,00 0,319 0,327 0,679 4,99 0,729 0,00 0,00 0,093 0,56 2,46 0,39 4,50 7,18 0,70 0,33 0,43 1,12 0,454 0,582 1,50 0,776 2,15 0,627 0,67 1,57 17,20 2,14 1,95 8,69 5,19 0,977 1,68 0,427 0,62 6,02 5,97 1,17 1,30 0,834 1,28 0,41 0,80 0,00 0,00 0,42 2,25 13,50 1,50 3,04

0,43 1,44 0,343 0,315 1,63 0,00 0,535 0,385 20,01 0,00 0,616 0,043 0,192 6,40 1,49 0,758 2,68 5,90 1,56 0,65 1,08 1,70 7,27 1,55 6,15 0,584 0,513 0,821 0,00 1,50 1,51 0,00 2,92 2,75 0,852 0,359 0,91 0,00 0,00 1,27 0,775 5,66 0,00 0,757 0,27 0,00 2,42 1,10 0,52 0,60 0,646 20,50 0,20 0,00 0,703 0,00 0,335 0,327 0,68 5,21 0,729 0,00 0,00 0,097 0,58 2,57 0,41 4,97 7,54 0,74 0,358 0,43 1,18 0,486 0,605 1,56 0,80 2,21 0,638 0,70 1,70 17,89 2,24 2,05 8,97 5,44 1,02 1,69 0,444 0,654 6,19 6,25 1,34 1,35 0,87 1,33 0,48 1,10 0,00 0,00 0,49 2,36 13,80 1,56 3,20

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ EUROBANK ERGASIAS (∫√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

2,91 0,806 0,394 0,32 4,27 0,441 0,598 1,87 0,36 0,237 0,899 1,00 0,689 0,468 0,549 0,35 2,34 0,40 12,10 0,417 8,65 0,287 2,31 0,643 5,43 0,60 0,335 0,678 1,89 22,00 18,65 6,80 6,39 0,33 0,361 0,52 0,315 1,45 4,49 1,44 5,20 0,111 4,50 0,792 0,46 2,08 0,311 2,28 0,048 0,168 3,48 2,23 2,64 14,34 6,81 0,64 0,613 0,15 0,697 1,15 0,446

0,34 3,33 0,00 3,56 0,71 -1,12 -0,50 2,19 2,56 -0,84 0,11 3,63 0,00 -0,43 -1,96 0,00 -2,50 1,27 7,08 8,03 1,53 0,00 -2,12 -0,31 0,93 7,14 9,48 6,44 7,39 4,76 -1,06 -1,02 2,08 -4,62 0,00 1,36 6,78 0,00 4,42 2,13 -1,33 0,00 1,12 0,00 2,22 2,97 -2,81 2,70 0,00 0,00 2,05 1,36 0,00 5,44 3,18 3,73 3,03 0,00 5,93 1,77 -0,89

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

4.650 10.930 0 471 3.449 2.550 15.596 16.414 200 2.961.231 2.200 3.400 0 5.207 200 0 1.500 1.950 112.554 105 128.474 0 4.530 405 378.948 40 4.000 182.773 495 5.035 13.623 1.193.762 1.749.838 12.910 0 23.270 11.885.410 10 3.003 82.785 1.193 5.075 106.544 0 12.980 219.606 2.712 131.814 0 0 191.126 19.821 0 82.650 837 2.461.582 152.453 0 110 163.074 4.200

2,82 0,78 0,00 0,318 4,20 0,441 0,598 1,81 0,36 0,236 0,895 0,97 0,00 0,34 0,549 0,00 2,34 0,399 11,45 0,40 8,52 0,00 2,20 0,60 5,35 0,504 0,308 0,645 1,89 21,00 18,31 6,80 6,30 0,33 0,00 0,51 0,302 1,45 4,49 1,37 5,20 0,108 4,45 0,00 0,45 2,05 0,302 2,25 0,00 0,00 3,41 2,18 0,00 13,60 6,60 0,618 0,606 0,00 0,694 1,15 0,402

2,96 0,806 0,00 0,32 4,37 0,47 0,635 1,88 0,36 0,244 0,899 1,01 0,00 0,468 0,549 0,00 2,35 0,40 12,10 0,42 8,75 0,00 2,43 0,643 5,53 0,60 0,335 0,681 1,89 22,00 19,35 7,06 6,48 0,37 0,00 0,534 0,316 1,45 4,49 1,45 5,40 0,111 4,60 0,00 0,47 2,12 0,328 2,32 0,00 0,00 3,53 2,36 0,00 14,35 6,89 0,641 0,625 0,00 0,697 1,19 0,446

3,48 8,65 10,69

2,35 -0,23 1,81

4.396 6.602 717

3,47 8,51 10,58

3,54 8,65 10,75

6,21 0,394 3,24 0,221 4,63 1,40 6,62 6,51 0,592 1,52 12,48 0,66 1,30 119,00 1,60 17,84 0,12 0,12 1,98 0,208

0,16 -3,90 0,00 -5,56 4,04 9,38 0,00 -0,15 -20,00 -0,65 0,00 -9,84 1,56 0,85 0,00 0,79 0,00 0,00 1,02 -17,46

180 744 775 1.012 5.150 100 70 41 550 2.139 0 3.300 1.000 441 0 500 0 0 3.950 2.500

6,21 0,38 3,24 0,22 4,56 1,35 6,62 6,51 0,592 1,51 0,00 0,62 1,30 119,00 0,00 17,80 0,00 0,00 1,94 0,202

6,21 0,40 3,24 0,275 4,65 1,45 6,62 6,51 0,592 1,55 0,00 0,721 1,30 119,00 0,00 17,90 0,00 0,00 2,00 0,235

0,041 0,072 0,044 1,07 0,158 0,06 0,092 0,592 1,30 0,65 0,483 0,22 0,64 0,092 0,327 0,125 0,032 0,065

0,00 0,00 -2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 0,00 0,62 10,02 5,26 0,00 -19,30 -19,85 4,17 0,00 3,17

0 0 38.461 0 0 0 0 16.003 0 11.951 1.500 674 0 29.488 61 1.800 0 22.330

0,00 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,646 0,441 0,212 0,00 0,092 0,327 0,125 0,00 0,06

0,00 0,00 0,045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,595 0,00 0,65 0,522 0,221 0,00 0,092 0,327 0,125 0,00 0,068

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROMEDICA (KO) FASHION BOX (∫√) FORTHNET (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) LAVIPHARM (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PC SYSTEMS (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√)

0,072 0,032 0,16 0,143 0,217 0,12 0,08 0,066 0,28 0,085 0,171 0,225 0,10 0,635 0,511 0,15 0,072 3,00 0,76 0,117 0,262 0,08 0,14 0,05 2,64 0,48 0,026 0,43 0,14 0,088 0,04 0,08 0,132 0,14 0,10 0,35 0,268 0,173 0,073 0,129 0,103 0,125 0,357 0,26 0,45 0,39 0,54 0,02 0,78 0,19 0,76 0,71 0,038 0,08 0,098 0,33 0,328 0,12 0,034

-12,20 -8,57 0,00 -5,30 -14,90 0,00 0,00 0,00 -2,10 -3,41 11,76 0,00 0,00 -0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,53 0,00 -7,89 1,52 2,37 0,00 -19,88 3,00 0,00 -18,86 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.410 4.870 0 29.496 1.500 0 0 26.000 2.000 1.010 3.075 0 0 2.314 0 0 0 0 0 13.398 0 0 0 0 0 0 0 948 0 0 0 0 0 145.200 0 1.000 33.625 14.752 11.459 20 5.446 0 1.000 0 20 0 0 0 0 0 439 20 0 0 0 605 0 0 1.099

0,072 0,031 0,00 0,14 0,21 0,00 0,00 0,06 0,28 0,071 0,156 0,00 0,00 0,635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,135 0,00 0,35 0,266 0,17 0,071 0,129 0,10 0,00 0,357 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,71 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,034

0,096 0,033 0,00 0,147 0,22 0,00 0,00 0,069 0,28 0,085 0,177 0,00 0,00 0,635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,35 0,268 0,178 0,073 0,129 0,11 0,00 0,357 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,71 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,034

∑∞ª¶∞ (∫∞) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

4,50 1,66 1,34

0,00 0,00 0,00

240 0 0

4,50 0,00 0,00

4,50 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FLEXOPACK (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™π¢ª∞ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,62 2,29 1,20 0,554 3,80 0,80 2,52 3,65 1,80 1,60 1,01 1,51 1,34 2,87


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.515.852,04 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.557.724,14 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 27.655.418,15 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.344.066,87 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 9.971.457,43 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 1.914.381,18 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.202.044,68

K§EI™IMO TH™ 5H™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13

2.596.684,97 1.090.292,84 6.774.521,50 690.400,52 4.136.810,79 276.592,30 1.949.370,83

4,8199 7,8490 4,0823 6,2921 2,4104 6,9213 4,2075

-0,18% 1,05% 0,70% 0,01% 1,51% 0,19% 1,65%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 74.552.507,29 12.772.722,01 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 88.063.809,54 16.989.006,78 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 21.977.850,69 2.871.765,06 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.470.814,52 638.684,61 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 26.862.962,47 2.809.302,33 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 24.410.639,05 2.793.551,92 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 13.084.262,51 1.548.833,50 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 23.480.238,75 2.526.592,13 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 49.334.825,33 8.277.242,38 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 36.812.820,78 3.032.759,23 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 126.695.365,94 10.156.132,04 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 206.155.295,04 25.862.724,24 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 32.279.066,06 3.475.954,79 ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ 19.522.057,75 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.688.729,86 621.447,88 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.903.110,85 871.009,96 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.466.959,20 2.675.411,82 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 18.033.599,39 1.696.863,72 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 17.148.323,52 1.927.455,23 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 13.769.062,09 2.157.676,22 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 20.870.956,01 2.323.920,56 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 34.513.164,95 3.245.123,61 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 40.547.333,31 2.299.128,25

5,8369 5,1836 7,6531 8,5658 9,5621 8,7382 8,4478 9,2932 5,9603 12,1384 12,4748 7,9711 9,2864 3,3976 4,3266 10,2216 11,3878 10,6276 8,8969 6,3814 8,9809 10,6354 17,6360

-0,88% -0,06% 0,00% -0,04% -0,21% 0,07% -0,65% -0,24% 0,43% 0,40% 0,01% 1,50% 1,77% 1,81% -0,05% 0,72% 0,65% 0,12% -0,61% 0,13% 0,20% -0,07% -0,74%

4,8922 8,1237 4,2864 6,2921 2,4948 7,1635 4,3548

4,7838 7,7705 4,0415 6,2292 2,3863 6,8521 4,1654

3,06% 8,10% 7,68% 0,46% 8,59% 1,26% 10,74%

5,8661 5,7931 9,52% 5,2095 5,1447 -0,65% 7,6914 7,5957 -0,58% 8,6086 8,5016 -1,30% 10,0402 9,3709 4,60% 9,0003 8,5634 4,53% 8,7012 8,2788 6,45% 9,5720 9,2003 3,41% 6,0199 5,9007 11,48% 12,2598 12,0170 0,46% 12,4748 12,4748 0,42% 8,0508 7,8914 11,18% 9,3793 9,1935 12,62% 3,4010 3,3908 9,91% 4,3699 4,2833 2,79% 10,3238 10,1194 2,70% 11,5017 11,2739 1,89% 10,7339 10,5213 1,25% 8,9859 8,8079 0,72% 6,4452 6,3176 0,14% 9,0707 8,8911 3,19% 10,7418 10,5290 2,35% 17,8124 17,4596 0,21%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 70.682.670,86 6.023.263,44 11,7349 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.859.933,16 4.714.514,26 5,0610 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.075.992,01 376.385,11 5,5156 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.135.250,67 1.542.334,69 2,6812 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.861.012,99 929.842,15 9,5296 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.034.496,22 817.211,62 11,0553 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.864.690,25 656.086,81 8,9389 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.300.346,91 2.360.855,50 6,4808 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.734.969,82 1.069.730,92 4,4263 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 4.433.825,19 785.544,91 5,6443 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.340.403,00 643.821,71 11,4013

1,40% 11,9696 11,6176 11,40% 0,68% 5,1622 5,0104 6,09% 0,15% 5,6259 5,4604 -1,13% 0,49% 2,7348 2,6544 0,62% 0,76% 9,6964 9,4343 7,09% 0,89% 11,2488 10,9447 10,05% 0,78% 9,0953 8,8495 7,52% 0,77% 6,5942 6,4160 11,82% -0,05% 4,5038 4,3820 -0,21% 0,01% 5,6443 5,5879 0,11% -0,07% 11,6293 11,2873 1,32%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 57.339.138,79 6.357.289,12 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 26.437.967,78 8.233.180,88 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 10.363.717,36 3.063.526,67

9,0194 3,2111 3,3829

1,74% -0,02% 0,00%

9,2900 3,2432 3,3829

8,9292 10,90% 3,1950 3,90% 3,3829 0,23%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.236.228,94 10.740.369,93 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.093.122,07 123.867,26 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.920.388,55 1.788.007,95 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.490.166,34 420.227,53 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 22.346.657,46 8.375.861,22 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.210.949,33 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.682.607,52 686.011,56

0,7668 8,8249 3,3112 3,5461 2,6680 2,8987 2,4527

1,43% -0,73% -0,68% 0,01% 0,50% 0,00% 0,03%

0,7783 8,9573 3,3311 3,5496 2,7080 2,9161 2,4895

0,7591 8,7367 3,2847 3,5319 2,6413 2,8755 2,4282

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 483.720.721,15 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 171.273.733,33 107.941.823,29

3,3033 1,5867

0,35% -0,16%

3,3033 1,5867

3,3033 11,32% 1,5867 3,68%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

9.495.371,87 2.249.584,74 42.760.331,57 13.659.137,61 2.034.895,89 1.964.395,91 19.654.276,06 8.506.265,18 9.068.289,13 1.479.686,82 4.256.792,08 1.956.866,04 6.203.463,80 2.043.971,81 3.582.064,14 477.121,99 37.850.908,76 5.777.592,09 11.741.210,06 1.602.884,94 4.828.609,51 1.280.749,91

4,2209 3,1305 1,0359 2,3106 6,1285 2,1753 3,0350 7,5076 6,5513 7,3250 3,7701

-0,06% 1,42% 1,42% 0,82% 0,83% 0,80% 0,03% 0,01% 0,47% 0,00% 0,46%

4,2209 3,1305 1,0359 2,3106 6,1285 2,1753 3,0350 7,5076 6,5513 7,3250 3,7701

4,1892 3,0992 1,0255 2,2875 6,0672 2,1535 3,0122 7,5076 6,4858 7,2701 3,7324

6,75% -1,60% 10,08% 0,37% 0,06% -0,04% -1,41%

0,46% 9,17% 4,48% 4,64% 1,03% 0,19% -1,17% 0,33% -0,02% -0,57% 1,77%

EUROBANK ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 38.473.054,67 3.451.908,39 11,1454 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 36.064.512,23 24.363.852,87 1,4802 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.714.323,20 235.482,78 15,7732 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 31.523.280,81 5.066.769,16 6,2216 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 56.507.968,49 15.776.941,35 3,5817 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 104.549.538,04 27.088.862,41 3,8595 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 48.907.020,03 3.894.680,61 12,5574 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.371.432,39 1.115.363,00 11,9884 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 38.597.730,99 3.552.392,89 10,8653 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 3.944.569,03 1.982.846,79 1,9893 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 14.701.813,24 1.177.859,38 12,4818 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 121.530.712,32 7.917.553,42 15,3495 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 34.884.499,59 3.876.331,04 8,9994 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.710.250,92 1.887.826,81 12,5595 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 91.453.035,69 6.423.337,46 14,2376 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 37.243.920,90 9.571.320,69 3,8912 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 8.635.476,98 290.175,30 29,7595 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 9.878.817,79 650.559,69 15,1851 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 27.667.712,76 2.397.579,43 11,5399 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 29.829.393,24 9.744.132,78 3,0613 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 20.906.796,65 5.852.110,59 3,5725

0,00% 0,91% 0,27% 1,81% -0,13% -0,04% -0,10% -0,10% -0,04% 2,03% 0,01% -0,61% 0,02% 0,51% 1,80% 1,63% 0,03% 0,90% 0,28% 0,20% -0,02%

EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.319.194,63 10.573.481,73 0,7868 EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.612.972,23 3.171.480,63 0,8239 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 396.472,63 371.886,83 1,0661 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.660.289,57 8.875.821,94 0,9757 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 14.132.303,41 14.232.944,94 0,9929 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 15.606.619,25 53.684.452,40 0,2907 EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.651.138,58 5.532.950,59 0,2984 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.347.206,24 150.454,15 15,6008 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 936.982,20 43.264,11 21,6573 EUROBANK (LF)- INCOME PLUS $ 36.780.262,25 31.123.923,53 1,1817 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 22.487.719,19 18.270.863,56 1,2308 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 860.638,54 697.653,95 1,2336 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.573.145,49 407.849,76 8,7609 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 675.380,46 73.493,64 9,1896 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.569.072,83 612.169,98 9,0973 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 707.453,05 73.757,96 9,5915 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.614.041,05 176.952,91 9,1213 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 569.562,73 58.587,46 9,7216 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 124.455.392,75 11.533.307,20 10,7910

0,89% 0,7868 0,7789 1,90% 0,89% 0,8239 0,8239 2,03% 0,78% 1,0661 1,0448 4,56% 0,28% 0,9757 0,9659 1,50% 0,28% 0,9929 0,9929 1,60% 1,89% 0,2907 0,2878 13,03% 1,98% 0,2984 0,2954 12,77% -1,18% 15,6008 15,4448 1,23% -1,29% 21,6573 21,4407 3,86% 0,00% 1,1817 1,1817 0,20% 0,11% 1,2308 1,2216 1,18% 0,11% 1,2336 1,2336 1,19% -0,06% 8,7609 8,5857 0,98% -0,05% 9,1896 9,1896 1,03% -0,13% 9,0973 8,9154 -0,13% -0,13% 9,5915 9,5915 -0,08% -0,08% 9,1213 8,9389 0,02% -0,08% 9,7216 9,7216 0,12% -0,03% 10,7910 10,5752 -0,45%

11,3683 1,4802 15,7732 6,2216 3,5817 3,9560 12,8085 12,2282 10,8653 1,9893 12,4818 15,4262 9,0084 12,6851 14,3800 3,9301 29,9083 15,3370 11,6553 3,0613 3,5725

10,9225 1,4654 15,6155 6,1594 3,5548 3,7823 12,3063 11,7486 10,6480 1,9694 12,4818 15,2344 8,9544 12,4339 14,0952 3,8523 29,5363 15,0332 11,4245 3,0307 3,5368

-0,27% 1,89% 0,85% 13,94% -0,70% 1,25% 0,27% -0,11% 0,30% 12,49% 0,28% 10,44% 0,50% 11,62% 13,44% 14,03% -2,81% 1,98% 0,73% 2,56% 0,95%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

864.767,97 42.547.921,19 159.777,36 18.412.628,30 49.400.180,82 37.228.434,71 8.782.823,25 9.102.839,22 559.833,88 35.880.753,41 385.585,77 11.721,09 23.317.431,88 14.388.672,75 481.655,85 18.629.324,61 46.682.117,99 31.652.955,45 31.785.821,10 2.073.460,14 2.278.613,39 51.120.693,69 11.992.515,46 791.538,86 625.403,69 276.430,30 2.103.393,55 10.811.174,67 216.503,31 134.072,14 1.187.866,31 2.081.051,45 1.260.424,57 799.493,21 152.260,46 2.190.213,27 1.128.829,72 5.063.493,02 19.828.099,62 4.888.831,63 2.814.344,06 420.325,22 2.314.482,92 1.707.118,37 1.117.113,55 83.544.213,03 17.423.328,81 1.720.512,53 1.870.798,00 1.287.354,25 24.366.002,00 4.442.884,48 1.515.847,73

75.709,10 4.759.337,14 17.994,55 2.076.975,51 5.450.873,77 4.096.547,30 849.551,64 828.660,84 50.372,92 41.494.255,14 329.393,93 12.879,52 29.397.429,05 17.181.089,08 448.598,27 23.485.093,93 4.394.494,99 3.006.671,55 28.387.029,34 1.810.397,44 1.503.505,01 38.536.118,79 8.944.459,35 572.375,25 62.192,66 26.105,36 209.136,07 923.345,01 148.919,38 97.560,73 441.442,69 169.203,93 75.630,99 65.006,52 104.847,49 246.636,83 124.753,76 482.886,26 2.063.024,88 510.534,81 243.076,65 26.828,78 2.372.277,35 110.467,51 96.459,57 8.313.941,35 1.733.792,34 2.187.042,59 185.281,10 129.885,85 2.426.321,99 378.619,06 5.193.578,85

11,4222 8,9399 8,8792 8,8651 9,0628 9,0878 10,3382 10,9850 11,1138 0,8647 1,1706 0,9101 0,7932 0,8375 1,0737 0,7932 10,6229 10,5276 1,1197 1,1453 1,5155 1,3266 1,3408 1,3829 10,0559 10,5890 10,0575 11,7087 1,4538 1,3742 2,6909 12,2991 16,6655 12,2987 1,4522 8,8803 9,0485 10,4859 9,6112 9,5759 11,5780 15,6670 0,9756 15,4536 11,5812 10,0487 10,0493 0,7867 10,0971 9,9114 10,0424 11,7344 0,2919

-0,03% -0,13% -0,03% -0,03% -0,01% 0,00% 0,33% 0,19% 0,19% 0,30% 0,19% 0,31% -0,50% -0,50% -0,62% -0,51% 0,07% 0,08% 0,01% 0,02% -0,10% 0,02% 1,76% 1,77% 0,00% 0,01% 0,00% 0,67% 0,55% 0,55% -0,41% -0,38% -0,49% -0,38% 0,03% -0,13% -0,13% 0,14% 0,08% 0,32% 0,12% 0,01% 0,28% -1,20% 0,12% 0,00% 0,00% 0,89% -0,11% 0,07% 0,14% 0,67% 1,92%

11,4222 8,9399 8,8792 8,8651 9,0628 9,0878 10,3382 10,9850 11,1138 0,8647 1,1706 0,9101 0,7932 0,8375 1,0737 0,8011 10,6229 10,5276 1,1197 1,1453 1,5155 1,3266 1,3408 1,3829 10,0559 10,5890 10,2587 11,7087 1,4538 1,3742 2,6909 12,2991 16,6655 12,4217 1,4522 8,8803 9,0485 10,4859 9,8995 9,5759 11,5780 15,6670 0,9854 15,6081 11,6970 10,0989 10,0493 0,7946 10,0971 9,9114 10,0424 11,7344 0,2919

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 94.037.313,89 10.025.201,33 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 89.512.781,98 18.593.977,15 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 3.082.108,07 294.878,00 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 45.066.017,23 4.665.868,81 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 34.303.442,40 6.053.633,96 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 13.701.084,72 1.257.640,02 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 294.317.009,03 45.102.135,13 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 25.175.592,58 8.879.787,27 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 651.718,02 143.467,25 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.338.006,72 388.550,00 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 33.775.967,97 5.852.727,14 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 88.665.764,28 10.226.716,90 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 50.317.866,73 37.136.968,70 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 8.799.410,28 3.117.612,44 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.359.789,02 2.741.913,19 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 20.211.383,43 1.653.941,69 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.710.347,88 648.995,17 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.619.946,87 706.445,09 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 62.834.584,71 6.575.552,28 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.737.365,72 2.906.306,98 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.130.538,91 1.644.213,49

9,3801 4,8141 10,4521 9,6587 5,6666 10,8943 6,5256 2,8352 4,5426 8,5909 5,7710 8,6700 1,3549 2,8225 11,0725 12,2201 11,8804 10,7863 9,5558 9,1998 9,2023

-0,65% 1,72% 1,65% 0,53% 0,26% 0,19% -0,14% 1,01% -0,63% -0,03% 0,00% 0,06% 1,67% 0,61% 0,47% 0,01% -0,03% 0,00% -0,05% -0,08% -0,14%

9,3801 9,3801 10,61% 4,8141 4,7660 11,88% 10,4521 10,4521 10,97% 9,6587 9,5621 11,24% 5,6666 5,6099 6,85% 10,8943 10,7854 6,18% 6,5256 6,5256 1,04% 2,8352 2,8068 0,70% 4,5426 4,4972 -0,38% 8,5909 8,5909 2,32% 5,7710 5,7710 -0,88% 9,1035 8,6700 1,76% 1,3549 1,3414 12,76% 2,8225 2,7943 4,50% 11,0725 11,0171 0,91% 12,2201 12,2201 0,35% 11,8804 11,8804 0,94% 10,7863 10,6784 0,06% 9,5558 9,4602 0,77% 9,1998 9,1078 1,09% 9,2023 9,1103 2,59%

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK (LF) S.P. EQUITY FORMULA BONUS II EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK (LF) S.P.-EQUITY FORMULA BONUS I EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND EUROBANK I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 11,4222 8,8505 8,7904 8,7764 8,9722 8,9969 10,1314 10,9026 11,1138 0,8561 1,1530 0,9101 0,7773 0,8375 1,0522 0,7853 10,4104 10,3170 1,1085 1,1453 1,4928 1,3266 1,3274 1,3829 9,8548 10,5890 9,8564 11,6209 1,4538 1,3605 2,6909 12,1146 16,4155 12,1757 1,4377 8,8803 9,0485 10,4859 9,4190 9,3844 11,3464 15,3537 0,9756 15,4536 11,5812 10,0487 10,0493 0,7867 10,0214 9,9114 9,8416 11,7344 0,2919

-0,45% -0,68% -2,09% -2,09% -0,10% 0,07% 0,76% 1,77% 1,79% 2,68% 5,35% 2,78% 0,67% 0,77% 3,28% 0,66% 1,35% 1,38% 0,96% 1,01% 3,58% 1,26% 12,71% 12,80% -0,05% 0,09% -0,05% 11,28% 9,17% 9,06% -2,15% 0,25% 2,86% 0,25% -4,47% 0,02% 0,12% 1,31% -0,84% 0,78% 3,33% 6,02% 1,50% 1,22% 3,33% 0,01% 0,01% 1,92% -1,38% -0,83% 0,57% 11,34% 13,14%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 1.946.540,44 1.627,74 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 30.931.463,82 25.185,56 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 375.999,73 299,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 45.832.161,41 35.872,86 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 473.252,67 468,22 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 28.770.437,18 28.395,83

1.195,8500 1.228,1400 1.255,3000 1.277,6300 1.010,7500 1.013,1900

-0,06% -0,06% -0,61% -0,61% -2,87% -2,87%

1.195,8500 1.228,1400 1.255,3000 1.277,6300 1.010,7500 1.013,1900

1.195,8500 1.228,1400 1.255,3000 1.277,6300 1.010,7500 1.013,1900

0,26% 0,26% 2,54% 2,55% 1,40% 1,40%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.508.639,42 181.232,71 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.594.852,41 1.136.737,68 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 6.191.823,46 1.394.112,58 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 5.432.151,41 3.009.917,36 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.415.756,11 545.524,22 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 5.869.282,52 1.915.534,09 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 885.375,01 280.203,84 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.644.155,66 3.411.851,64 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.438.449,67 690.353,17 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 2.230.011,17 1.778.562,67

8,3243 1,4030 4,4414 1,8048 2,5952 3,0640 3,1598 3,9990 3,5322 1,2538

-0,10% -0,13% 1,44% 0,55% 0,16% 0,68% 1,07% -0,07% -0,07% 0,02%

8,4492 1,5152 4,5746 1,8589 2,6731 3,1406 3,2546 4,0590 3,5852 1,3541

8,3243 1,4030 4,3970 1,7868 2,5692 3,0334 3,1282 3,9990 3,5322 1,2538

-0,69% -0,93% 10,63% 2,47% -1,85% 2,91% 4,82% -0,87% -0,23% 9,88%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 6.264.209,75 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 14.454.443,20 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 40.379.435,24 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.611.494,51 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 9.260.093,97 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.753.250,10 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.164.188,52 HSBC ªπ∫Δ√ 10.022.439,85

1.087.458,27 5,7604 7.151.920,90 2,0211 1.502.044,21 26,8830 3.049.266,46 2,8241 1.892.825,08 4,8922 2.447.248,53 3,1681 760.556,18 4,1604 1.489.850,30 6,7271

-0,10% 5,8324 5,7604 -1,20% 0,00% 2,0312 2,0211 0,11% 2,09% 27,6223 26,8830 10,04% 0,68% 2,9018 2,8241 2,85% -0,64% 5,0267 4,8922 -1,46% 0,87% 3,2552 3,1681 5,41% -0,04% 4,2124 4,1604 -3,11% 0,43% 6,8616 6,7271 0,84%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 57.648.254,80 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 8.285.308,17 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.864.551,31

9.277.347,58 3.714.573,37 902.926,60

6,2139 2,2305 5,3875

1,81% 1,12% 0,00%

6,3382 2,2640 5,3875

6,2139 11,10% 2,2305 7,39% 5,3875 -0,05%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 4.477.755,07 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 3.983.560,02 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.367.680,08 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 8.661.351,98

794.248,79 1.739.464,47 200.887,94 4.396.281,64

5,6377 2,2901 6,8082 1,9702

-0,27% 0,78% 0,00% 1,40%

5,7505 2,4046 6,8082 2,0687

5,5813 2,2672 6,8082 1,9505

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.719.968,07 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 3.375.491,38

1.850.197,65 656.570,26

2,0106 5,1411

-0,02% -0,05%

2,0106 5,1411

2,0005 -0,12% 5,1154 -0,01%

4,54% 2,31% 0,39% 9,02%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13

1.187.261,33 13.559.786,73 3.785.628,71 1.725.806,23 2.388.267,72

233.378,35 8.155.968,32 2.515.657,66 511.961,73 737.383,51

5,0873 1,6626 1,5048 3,3710 3,2388

-0,03% 1,66% 0,33% 0,19% 0,63%

5,0873 1,6626 1,5048 3,3710 3,2388

5,0619 1,6543 1,4973 3,3541 3,2226

0,30% 10,29% -0,08% 0,80% 0,44%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 39.006.742,79 21.865.222,14 1,7840 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.412.426,27 1.494.373,89 3,6219 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.690.486,35 2.325.302,17 1,5871 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 144.871.661,01 33.652.465,87 4,3049 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.756.297,60 1.582.628,59 3,0053 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 19.964.504,35 6.599.144,87 3,0253 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.170.454,51 6.429.559,06 0,1820 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.456.224,86 7.778.123,24 0,1872 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.284.678,07 826.749,03 2,7634 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 5.749.203,65 1.805.993,00 3,1834 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.568.464,87 555.035,43 4,6276

1,76% 0,01% 1,14% 0,01% 0,47% -0,37% -0,22% 0,00% 0,34% -0,01% -0,15%

1,8375 3,7306 1,6347 4,3264 3,0955 3,1161 0,1875 0,1928 2,8463 3,2789 4,7664

1,7305 3,5132 1,5395 4,2834 2,9151 2,9345 0,1765 0,1816 2,6805 3,0879 4,4888

12,59% -0,17% 1,11% 0,40% 1,88% 3,82% 1,06% -0,37% -1,01% -0,19% 0,05%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 41.926.368,57 2.409.462,99 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 8.924.568,73 664.603,26 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.963.598,98 1.967.257,21 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.573.585,15 478.075,76 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.750.707,84 908.410,31 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.400.966,73 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 360.078,90 29.833,11 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.890.572,41 457.371,39 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.325.154,50 1.701.934,98 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.660.397,51 321.298,34 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.081.735,17 1.160.581,13 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 6.558.309,90 913.055,82 METLIFE ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ¢∂π∫Δ∏ Àæ∏§∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ Ã.∞. 16.918.394,36 8.718.522,99 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.146.603,54 163.900,20 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 6.865.763,92 6.135.024,65 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.343.755,00 341.962,56 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.255.317,38 438.774,62 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 895.510,48 231.918,87 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.400.705,54 155.479,33 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 134.736,63 95.606,50 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.594.955,65 2.885.789,57 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 1.635.382,81 130.035,90 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 660.857,87 64.403,20

17,4007 13,4284 9,6396 13,7501 17,3388 12,2442 12,0698 6,3200 13,7051 11,3925 3,5170 7,1828 1,9405 6,9957 1,1191 3,9295 5,1400 3,8613 9,0090 1,4093 3,6714 12,5764 10,2613

0,05% 0,01% 1,80% 0,70% 0,41% 0,17% 0,24% 0,65% -0,04% 0,01% 0,01% 1,41% 1,84% 0,54% 1,68% -1,42% 1,35% 0,99% 0,48% 1,33% 0,30% 0,10% 0,12%

17,7487 13,5627 10,1216 14,4376 18,2057 12,8564 12,6733 6,4464 13,9792 11,6204 3,5522 7,5419 2,0375 7,1006 1,1583 4,1260 5,3456 3,9771 9,1441 1,4657 3,8550 13,2052 10,7744

17,2267 13,2941 9,5432 13,6126 17,1654 11,9993 11,8284 6,2568 13,5680 11,2786 3,4818 7,1110 1,9211 6,9957 1,1191 3,8902 5,0886 3,7841 8,9189 1,3952 3,6347 12,4506 10,1587

-1,56% 0,43% 10,29% 2,76% 0,58% -0,22% 0,69% 2,62% -0,60% -2,95% 0,03% 10,23% 10,00% 10,53% 9,84% -2,51% 10,69% 8,90% 10,42% 8,89% 4,03% 0,51% 1,55%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.265.555,15 259.613,30 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 2.293.592,80 968.932,26 MILLENNIUM BLUE CHIPS ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 11.303.256,24 11.880.633,84 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.779.673,62 3.139.586,19 MILLENNIUM MID- CAP ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.917.378,27 6.915.006,37 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 3.740.030,80 1.536.476,71 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.852.002,09 849.918,95 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 12.750.650,65 5.347.872,25 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.165.366,98 489.125,75

8,7267 2,3671 0,9514 1,8409 1,5788 2,4342 3,3556 2,3842 2,3826

0,01% -0,89% 1,97% 0,77% 1,78% 0,78% -2,68% 0,20% -0,33%

8,9012 2,4144 0,9990 1,9329 1,6577 2,5559 3,5234 2,5034 2,5017

8,5522 2,3198 0,9419 1,8041 1,5472 2,3855 3,2885 2,3365 2,3349

0,32% 10,01% 13,24% 0,59% 12,47% 3,35% 0,23% 8,27% -0,31%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 215.163.360,67 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.809.812,03 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.912.886,32 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 850.475,06

4,0596 3,9282 1,9565 1,6450

0,01% 0,04% 1,59% 0,85%

4,0596 3,9282 1,9565 1,6532

4,0393 0,47% 3,8987 9,61% 1,9369 11,18% 1,6384 11,51%

53.001.743,10 1.988.159,23 4.044.402,70 516.998,65

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.821.421,45 3.320.017,44 4,7655 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.071.864,81 8.430.360,40 0,6016 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.643.168,87 3.159.750,20 1,7860 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.068.162,22 1.072.463,18 4,7257 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 28.287.962,24 2.676.287,69 10,5699 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.474.080,18 1.948.880,86 5,8875 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 485.958,37 120.000,00 4,0497 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 607.741,53 150.492,23 4,0384 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.473.818,53 245.488,71 10,0771 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.525.809,39 329.353,94 10,7052 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.767.085,26 160.970,61 10,9777

1,89% 4,8489 4,6702 11,78% 1,74% 0,6121 0,5896 11,00% 0,65% 1,8039 1,7681 7,02% 0,01% 4,7257 4,7257 0,37% 0,01% 10,5699 10,5699 0,41% -0,64% 5,9464 5,8286 5,10% 0,69% 4,0902 4,0092 6,23% 0,64% 4,0788 3,9980 6,14% 0,42% 10,2283 10,0015 4,17% 0,14% 10,8390 10,6249 1,34% 0,01% 11,0875 10,8954 -0,91%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.217.479,17 11.059,52 290,9200 -1,39% 293,8292 290,9200 1,24% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 7.403.860,63 36.649,53 202,0200 0,05% 203,0301 202,0200 -0,68% Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 271.376.013,24 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.910.784,05 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.888.968,15 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.061.657,11 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.481.179,21 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.215.322,10 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 835.558,85 Δ.Δ. ∂§Δ∞ HIGH YIELD √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.846.611,08 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.528.572,43

98.580.840,24 5.565.410,04 6.935.095,93 7.766.764,21 680.468,39 320.535,82 120.000,00 5.770.055,46 1.159.575,83

2,7528 2,4995 2,0027 0,6517 3,6463 3,7915 6,9630 3,6129 5,6301

0,01% 0,78% 0,79% 1,07% -0,02% 0,50% 1,16% 0,29% 0,01%

2,7528 2,4995 2,0077 0,6550 3,6554 3,8105 6,9630 3,6255 5,6301

2,7528 2,4933 1,9977 0,6484 3,6372 3,7725 6,9630 3,6039 5,6301

0,52% 10,36% 7,96% 7,79% -1,21% 1,96% 10,95% 5,45% 0,30%

K§EI™IMO TH™ 1H™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3644 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8617 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4602 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,6022 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .125,78 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2351 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,4275 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3637 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3132

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87463 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5721 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127,67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3329

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2869

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3654 .........................................................1,3634 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8623 .........................................................0,8611 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4654 ...........................................................7,455 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6082 .........................................................8,5962 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125,87 .........................................................125,69 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,236 .........................................................1,2342 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4327 .........................................................7,4223 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3647 .........................................................1,3627 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3141 .........................................................1,3123

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 32 ¡¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ∏/À ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ ∞ƒÃπ™∞¡ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ‰‡Ô

Ó¤· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜” Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞¶. ¢Ë.¶Â.£Â. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. £· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÚ›ÙË 19:00 Ì 21:00 ‹ οı ¶·Ú·Û΢‹ 17:00 Ì 19:00. ™ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓfiÙËÙ˜: ∞) Windows xp, μ) Word xp, °) Excel xp Î·È ¢) Internet.Explorer & Outlook Express. ªÂ ·Ïfi Î·È Â‡ÏËÙÔ ÙÚfiÔ ÔÈ ·Ú¯¿ÚÈÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ı· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ú·ÎÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ηıÒ˜ ·Ó·Ï‡Ô˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓfiÙËÙ˜: ÃÚ‹ÛË ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹ & ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∞گ›ˆÓ, ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘, §ÔÁÈÛÙÈο ʇÏÏ·, Internet Explorer & ∂ÈÎÔÈӈӛ˜. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÓ‹ÏÈΘ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ÎfiÛÙÔ˜ 100 ú, ‰È¿ÚÎÂÈ· 20 ˆÚÒÓ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘ (ΔÔ¿ÏË 14 Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜). Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· Â›Ó·È 9ÌÂÏ‹ Î·È ı· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ∏ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ËÏÈΛ·˜, ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È ‚ÔËı¿ ÒÛÙ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ó· ÌËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. “ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ „ËÊÈ·Îfi˜ ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌfi˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ó¤· Ì¿ÛÙÈÁ· ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ·ÂÈÏ› ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ÂÔ¯‹˜. ∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 - 25363 .

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ÕÓÔÈÍ ¯ı˜ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ Ì ‰È¿ÏÂÍË ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯ÔÏÔÁ›·

∂χıÂÚÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

Õ

ÓÔÈÍ ¯ı˜ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÙÔ ∂χıÂÚÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. º. ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË ‰È¿ÏÂÍË ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ æ˘¯ÔÏÔÁ›·, ÂÓÒ ÙÔ ∂χıÂÚÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ ∂Ó °ÓÒÛÂÈ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¢ËÌ. ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂χıÂÚÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “∂›Ì·ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ∂χıÂÚÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∏ ıÂÚÌ‹ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜, Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ‰Ú¿ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ˆÚÂ¿Ó ‹ Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜” . ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. º. ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ·ÁοÏÈ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Î. ¢ÒÚ· ™Î¿ÏË, æ˘¯ÔÏfi-

£∂™™∞§√¡π∫∏, 6.

∞¶∞°Ã√¡π™ª∂¡√™ Û ·Ôı‹ÎË ‰›Ï· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ¯Ù˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 40¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™Â ȉÈfi¯ÂÈÚÔ ÛËÌ›ˆÌ· Ô˘ ¿ÊËÛÂ, Ô ·˘Ùfi¯ÂÈÚ·˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ¤‚·Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â.

● ÕÓÔÈÍ ¯ı˜ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÙÔ ∂χıÂÚÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘

ÁÔ˜ Msc, Phd, æ˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ΔÌ‹Ì· º.¶.æ. ÙÔ˘ ΔÔ̤· æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ‰È¿ÏÂÍË ÙÔ˘ ∂χıÂÚÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ fiÛÔÈ ·ÎfiÌË ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÌ‹Ì· æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ∂χıÂÚÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· 12 Û˘ÓÔÏÈο ÙÚ›ˆÚ˜ ‰È·Ï¤ÍÂȘ Â›Ó·È 50 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ Â˘·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ (¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔχÙÂÎÓÔÈ, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ∞ÌÂ∞) ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 30 ¢ÚÒ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙÈÛÙ› ·fi ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹, √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ıÂÚ·Â˘Ù‹, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÂÍ·ÚÙ‹ÛˆÓ, ¢È‰¿ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Î. °ÈÒÚÁÔ °È·ÓÓÔ‡ÛË, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ - ·-

η‰ËÌ·˚ÎÔ› ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, Î·È Ù˘ „˘¯ÔıÂÚ·›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤Û· ·fi 12 ‰È·Ï¤ÍÂȘ ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ·È‰›, ÙȘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ Á¿ÌÔ, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÌ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ÙËÓ ·ÈÛÙ›·, Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο fiÚÈ· Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Î.¿. °È· Ù˘¯fiÓ ·Ôڛ˜ ‹ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ 2421077433, 6980218621, ÂÓÒ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ ∂Ó °ÓÒÛÂÈ www.politesengnosei.gr. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

∏ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙˆÓ 1000” ÛÙÔ μfiÏÔ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ª·-

ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∂Í’ ·ÊÔÚÌ‹˜ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙˆÓ 1000” Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ·fi ∞ı‹Ó·, Ë ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ™˘ÌʈÓԇ̠·Ôχو˜ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ηıÔ‰ËÁËÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ù˘ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ Ô˘ ıˆÚ› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜” ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ (∞fiÊ·ÛË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞¡Δ.∞ƒ.™À.∞., 7/12/2012). ªÈÛfiÏÔÁ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ú‹Í˘ Ì ∂˘ÚÒ∂∂ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙË ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚ›· Î·È ÙËÓ ËÙÙÔ¿ıÂÈ· ÛÙÔ Ï·fi. ∂ÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘-

∂∂-¢¡Δ Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ Î¿ı ÂÚÁ·ÙÈÎfi ·ÁÒÓ·, Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ·Ú·ÎÚ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹, Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ì›· ÎÔÏÔ‚‹ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ „¢ÙÔ-‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ “·Ó¿Á΢ ·Ú·ÌÔÓ‹˜” ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Î·È Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ. ∏ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ï·Ô‡ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. °È· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ·Ï‡ԢÌ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÈ·˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ, Ë ÔÔ›· ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÛ¯¿Ùˆ˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √Ì¿Ì·. Δ¤ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ˘ÂÚ·ÛÈ-

ÛÙԇ̠ÙȘ ÂÛˆ-ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜ Ù˘ ∞¡Δ∞ƒ™À∞. £ÂˆÚԇ̠‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· οı ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ı¤ÛÂȘ. ΔËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ù· fiÚÁ·Ó¿ Ù˘, Ë ∫™∂ Î·È ÔÈ ΔÔÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ıˆÚԇ̠·Ù˘¯¤ÛÙ·ÛË ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙˆÓ 1000 fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È Ë ∞¡Δ∞ƒ™À∞, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜, ÚÔÛˆÈο ÔÏÈÙÈοÓÙÈη ·È¯Ó›‰È· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ·ÓÙÈηÈÙ·ÏÈÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ÂÔ¯‹” .

™ÙȘ ∫·Ï¤˜ Î·È ∂Ê·ÚÌÔṲ̂Ó˜ Δ¤¯Ó˜

¡¤· ¢¤ÏÈÎÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙÔ “Vellios School Of Art” √π ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂-

ÓˆÓ Ù¯ÓÒÓ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ οı ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜. ΔÔ “Vellios School Of Art” Ì ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÔÈÔÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÔ˘‰ÒÓ, Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È Û¤‚ÂÙ·È ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Û ÚÔÛˆÈÎfi ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ‰È¿ ‚›Ô˘ ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ì¿ıËÛË. ™ÙÔ “Vellios School Of Art” ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· Ó¤· ΔÌ‹Ì·Ù· ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ì ¢ÂÏÈÍ›·. ΔÌ‹Ì·Ù· ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Û Open Learning Î·È Distance Learning ºÔ›ÙËÛË.

Œ‚·Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ

™Ù· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™Ô˘‰ÒÓ Open Learning Î·È Distance Learning ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ‡ÏË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÊÔ›ÙËÛË. 1. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Distance Learning” ºÔ›ÙËÛË 2 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™Â ÚˆÈÓ‹ ‹ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ˙ÒÓË 9 ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. 2. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Distance Learning” ºÔ›ÙËÛË 2 Ë̤Ú˜ ÙÔ Ì‹Ó·. ºÔ›ÙËÛË ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· 11 ÒÚ˜. √È ∫Ï¿‰ÔÈ ™Ô˘‰ÒÓ Â›Ó·È: * ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ (Mixed Media Fine Arts). * °Ú·ÊÈÛÙÈ΋ (Graphic Design). * ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÃÒÚˆÓ Î·È ¢È·ÎfiÛÌËÛË (Interior Design).

* ¢È·ÎfiÛÌËÛË μÈÙÚÈÓÒÓ & ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÃÒÚˆÓ (Visual Merchandising). * ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ªfi‰·˜ (Fashion Design). ∏ ∞η‰ËÌ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜: ¢ËÌ‹ÙÚË ∞Ú‚·Ó›ÙË, μÏ¿ÛË μ¤ÏÏÈÔ, Δ¿ÛÔ ∫·ÙÛÔ˘Ï›‰Ë, ¢ËÌ‹ÙÚË ª˘Ù·Ú¿ Î·È °È¿ÓÓË ΔÛÂÎϤÓË. ΔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ηıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ “Vellios School Of Art” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›, ‰È‰¿ÎÙÔÚ˜, ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ›, ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ΔÔ “Vellios School Of Art” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ΔËÏ.: 210 5201730, KÈÓ.: 6942 05 1115. Email: p.anastouli@velliosschoolofart.gr.

∂ÚÒÙËÛË ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √ μ√À§∂ÀΔ∏™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ì·˙› Ì ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¢. ™ÙÚ·ÙÔ‡ÏË, η٤ıÂÛ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¡. §Â‚ÂÓÙ¤Ú˘ ∞.∂. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ “Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Ì ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·fiÊ·ÛË fiÚÈÛ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi 1/5/12 - 31/12/12, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰Ô‡Ï¢ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fiÛÙÔ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Û ÙË ™Àƒª∞ ∞.∂. ‰Ô‡Ï¢·Ó ·ÎfiÌË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·, ηÙfiÈÓ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÁÈ· ÙÔ “ηÏfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜” . √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 30 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ (ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 10 ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·ÓÔÓÈο), Ì ÂÍ·›ÚÂÛË 3 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·ÓÔÓÈο, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ›¯Â ·Ú¯Èο ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÂÓÒ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ··Û¯ÔÏ› ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÎÏ·ÚÎ, ̤۷ ÛÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ Ë ÂÙ·ÈÚ›· οÏÂÛ ÂÚÁ¿ÙË Ó· ÊÔÚÙÒÛÂÈ (·ÓÙ› ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÎÏ·ÚÎ) Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ . √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ÙÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ı· ÚԂ› Î·È fiÙ ÒÛÙ ӷ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÔÌËÚ›·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û·Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙË ¡. §Â‚ÂÓÙ¤Ú˘ ∞.∂., ·Ó ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ηٷÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›· Î·È Ò˜ ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜;

¡ÂÎÚ¿ ˙Ò· ·fi ‰ËÏËÙËÚÈ·Ṳ̂ӷ ‰ÔÏÒÌ·Ù· ÛÙË μ¿ÏÈ· ∫¿ÏÓÙ· ∞£∏¡∞, 6.

∂¡∞ ΢ÓËÁfiÛ΢ÏÔ Î·È ¤Ó· ÎÔ˘Ó¿‚È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÓÂÎÚ¿ ·fi ‰ËÏËÙËÚÈ·Ṳ̂ӷ ‰ÔÏÒÌ·Ù· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ μ¿ÏÈ·˜ ∫¿ÏÓÙ· (ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ™·Ï·ÙÔ‡Ú· ªËÏÈ¿), ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∑ÒÓË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ μfiÚÂÈ·˜ ¶›Ó‰Ô˘, ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ›¯·Ó Î·È ¿ÏÈ ÂÓÙÔÈÛÙ› ‰ËÏËÙËÚÈ·Ṳ̂ӷ ‰ÔÏÒÌ·Ù· ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ. √È Ê‡Ï·Î˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ μfiÚÂÈ·˜ ¶›Ó‰Ô˘, ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ·fi ΢ÓËÁÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÌfiÏȘ ¯¿ÛÂÈ ¤Ó· ΢ÓËÁfiÛ΢ÏÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ù˘ ÊfiÏ·˜. °È· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢·ÛÒÓ °Ú‚ÂÓÒÓ, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫Ú·ÓÈ¿˜ Î·È Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “∫·ÏÏÈÛÙÒ” ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ “∫·ÏÏÈÛÙÒ˜” °ÈÒÚÁÔ ªÂÚÙ˙¿ÓË “ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi, ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ˙Ò· ¤ÊÙÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚¿Ú‚·Ú˘ Ú·ÎÙÈ΋˜” . “ŒÓ· ‰ËÏËÙËÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ‰fiψ̷ ÌÔÚ› Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˙Ò· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ, ÂÓÒ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÙÔÍÈ΋ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜, ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î.ªÂÚÙ˙¿Ó˘.


ª·ÁÓËÛ›· 33

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û˘ÓÈÛÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ÌÔÓ·¯Èο ¿ÙÔÌ·

Πολλά τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων ÏËı·›ÓÔ˘Ó Ù· ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ·¿Ù˘ ÂÈÙ‹‰ÂȈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ê›ÏÔÈ Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÒˆÓ Î·È Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÊ¿ÛÂȘ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÛÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı‡Ì·Ù· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ë °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ - Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙfiÛˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ, fiÛÔ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Î·È Ù· ÔÔ›· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓ·.

™Â ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ‰‡Ô ·ÁÓÒÛÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰Ú·ÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÂÍ·¿ÙËÛ·Ó ËÏÈÎȈ̤ÓË. √È ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ (¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·) ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó 85¯ÚÔÓË Ë̉·‹ Î·È Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· fiÙÈ Ô ¿ÓÙÚ·˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ Ù˘ ÚÔÛÒÔ˘, Ù˘ ·¤Û·Û·Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1.950 ¢ÚÒ, ˆ˜ ‰‹ıÂÓ ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·. ∂ÈϤÔÓ, Ù˘ ·¤Û·Û·Ó ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∞fi ÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÍ·¿ÙËÛ˘ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ: ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙËÓ fiÚÙ· Û·˜ Û ¿ÁÓˆÛÙ· ¿ÙÔÌ·. ¡· ÌËÓ ›ıÂÛÙ ‡ÎÔÏ· ·fi ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· Û·˜ “ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó” ˆ˜ ÁÓˆÛÙÔ› Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ - ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. ¡· ›ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› Û ¿ÁÓˆÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· Î·È Ù¯ӿÛÌ·Ù· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈΛ· Û·˜. ∂ÊfiÛÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÔÈΛ· Û·˜ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÊ·ÛË (.¯. ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤Ú¢ӷ˜, ÒÏËÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ·Ó¿ÁÎË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÎÏ‹ÛË Î.Ï.), Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ ӷ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜, ¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÔÙ¤ Ó· ÌË ¯¿ÓÂÙ ÙËÓ ÔÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÙ ٷ ÚÔÛˆÈο Û·˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ê·›ÚÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘.

Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Á΢ (∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ÛÙÂÓÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î.¿.). ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È (·ÚÈıÌfi ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ì¿Úη Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ¯ÚÒÌ· Î.Ï.), ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ¢ÈˆÎÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ. ¡· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ ¿ÓÙ· ÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÂÈÚ·˜ ·¿Ù˘ Û ‚¿ÚÔ˜ Û·˜.

∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÂÌÚËÛÌfi ο‰ˆÓ

¡· ›ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ›, fiÙ·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Û·˜ ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡, Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Â›ÁÔ˘Û·˜ ·Ó¿Á΢ Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ - ÊÈÏÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ (.¯. ÓÔÛËÏ›· Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô). ΔÔ ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÏÂʈÓÈο. °È· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÂÓ‰›‰ÂÙ Û ÚÔÙÚÔ¤˜ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË (Ú·ÓÙ‚ԇ Î.Ï.). ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË ÁÓˆÛÙÔ‡ Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ Û·˜ ÚÔÛÒÔ˘, Ó· ÂȉÈÒÎÂÙ ¿ÓÙ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi-Û˘ÁÁÂÓÈÎfi Û·˜ ÚfiÛˆÔ, ÚÔ˜ ÂȂ‚·›ˆÛË ÙˆÓ fiÛˆÓ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ‰ÈÎfi Û·˜ ÙËϤʈÓÔ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È΋˜ Û·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Î·È Ó· ÌË ‰¤¯ÂÛÙ ӷ ÌÈÏ¿ÙÂ

Ì ¿ÙÔÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÏÂÛ·Ó ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ó· ‰ËÏÒÓÂÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÙ ¯Ú‹Ì·Ù·, Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ›Û˘ÁÁÂÓ›˜ Û·˜. ¡· ÌËÓ ›ıÂÛÙ ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈfiÚıˆÛË Î¿ÔÈÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÙ ÂÛ›˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ηϤÛÂÈ. ¡· ÌËÓ ›ıÂÛÙ fiÙ·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Û·˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ‹ Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‹ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù·-ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ·Á·ıÒÓÚÔÛÊÔÚ¿ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¡· ¤¯ÂÙ ¿ÓÙ· ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜

∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‰¤Î· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÌÚËÛÌÒÓ Î¿‰ˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ¤ÓÙ Ë̉·ÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¿ÁÓˆÛÙˆÓ, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, Û˘ÓÂÚÁÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ı· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ‰‡Ô Ë̉·Ô›, ËÏÈΛ·˜ 48 Î·È 55 ÂÙÒÓ, ÓfiÌÈÌÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ¤ÓˆÛ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ‡„Ô˘˜ 55.329,46 ¢ÚÒ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ. ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 25 ÙÔ˘ ¡. 1882/90, fiˆ˜ ϤÔÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡.3943/11 “ªË ηٷ‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” .

¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘

¶∞ª∂ ηٿ ¶√∂-√Δ∞ Î·È ÚÔ‰Ú›Ԣ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ√ ¶∞ª∂ √Δ∞ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ¶∞ª∂ √Δ∞ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, 11 ºÏ‚¿ÚË, ÛÙȘ 6 Ì.Ì., ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ˘¿ÏÏËÏÔ˘ £. ΔÛ·ÏÔ‡¯· Û ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›·. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “ŸÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, fiÛÔ ÊÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÍÂ¤ÊÙÔ˘Ó Î·È ·ÔηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡. ªÈÏ¿Ì ‚¤‚·È· ÁÈ· ÙÔ ÍÂÔ˘ÏË̤ÓÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ¶√∂-√Δ∞ Ô˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙˆÓ √Δ∞ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯ÔÈ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÚÔ‰fiÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ·ÊÔ‡ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÓ ˘ÔÓÔÌ¢ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤·ÈÍÂ, ¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û‡ÛÎÂ„Ë ‰‡Ô ı¤Ì·Ù·. ¶ÚÒÙÔÓ: ΔË Û‡ÁÎÏËÛË ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·ÊÔ‡ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‹Ù·Ó ÓfiıÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·Ô-

ÎÏÂÈÛÌfi ‰¤Î· ÂÙ¿ ۈ̷Ù›ˆÓ ÂÂȉ‹ ›¯·Ó „ËÊ›ÛÂÈ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ Î·È ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ £Ô‰ÒÚ· ΔÛ·ÚÔ‡¯· ÛÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ - ÔÏÈÙÈ΋ ‰›ˆÍË Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ë ¶√∂- √Δ∞ ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ Î. ª·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ˘ fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi ‰Â ‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Â›Ó·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ™ÙÔ ÌÂÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı¤Ì· Ô Î. ª·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠϤÁÔÓÙ·˜ ÙË ÊÙËÓ‹ Î·È ·ÛÙ›· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ‰Â ıˆÚ› ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ £fi‰ˆÚ· ΔÛ·ÏÔ‡¯· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ - ÔÏÈÙÈ΋ ‰›ˆÍË ·ÊÔ‡ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘. ∞fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ë Î. ™Ù¿¯ÙÔ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶√∂ - √Δ∞ ϤÁÔÓÙ·˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ fiÙÈ Ë ÌÂٷΛÓËÛË ¤ÁÈÓ ÂÓÙfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ¿Ú· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ˙‹ÙËÌ·. 줂·È· ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ϷοÎÈ· Ì ÙÔ˘˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘˜, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÂÚÁÔÛ¿ÛÙ˜, Ô˘ ÍÂÔ˘Ï¿Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ Î.Ù.Ï. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ª·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ˜

¶ÚfiÛÏË„Ë ÂÙ¿ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ √ ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÙ¿ ·ÙfiÌˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÙ¿ ÌËÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Ú¿Í˘ “¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ԕ ̤ۈ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂.¶. ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ‹ ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ∫√Ã. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ò˜ 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Î·È ÛÙÔ ∫∂¶. À‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë Î. ª·Ï·Ï¿ ™ÔÊ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ.

∫ÔÌÔÙËÓ‹

ªËÙ¤Ú· Î·È ÁÈÔ˜ ÓÂÎÚÔ› Û ÙÚÔ¯·›Ô ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏, 6.

ªËÙ¤Ú· Î·È ÁÈÔ˜ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Û ÙÚÔ¯·›Ô, fiÙ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠÌÂÙˆÈο Ì ¿ÏÏÔ π.Ã. ÛÙÔ 14Ô ¯ÏÌ Ù˘ ∂·Ú¯È·Î‹˜ √‰Ô‡ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜ - ¶Ôχ·ÓıÔ˘. ¡ÂÎÚfi˜ ·Ó·Û‡ÚıËÎÂ Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ πÃ Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓË Ë 57¯ÚÔÓË Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂͤÓ¢Û ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜. ∂Ï·ÊÚfiÙÂÚ· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËÎÂ Ô 37¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ (˘‹ÎÔÔ˜ ∫›Ó·˜) Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô.

ΔÚ·ÁÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹ £∂™™∞§√¡π∫∏, 6.

ÚÈÓ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Â›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î·È Û Ôχ “ÂÁοډÈÔ ÎÏ‹Ì·” ‹Ú ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô˘ ÔÈ ˘ÔÙ·Á̤ÓÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ›ÓÔ˘Ó ÓÂÚfi ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ οÓÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌË ‚ÚÂÈ Î·Ì›· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, η̛· ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›Ë-

Û‹˜ Ù˘ fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Î·È ¿ÚıÚ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 11 ºÏ‚¿ÚË ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ £fi‰ˆÚ· ΔÛ·ÏÔ‡¯·” .

¡ÂÎÚfi˜ ‚Ú¤ıËΠÙÔ Úˆ› ÊÔÈÙËÙ‹˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜, ËÏÈΛ·˜ ÂÚ›Ô˘ 35 ÂÙÒÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ·Ù‡¯ËÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂÚÈԛΈÓ, Ô ¿Ù˘¯Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜ ›¯Â ͯ¿ÛÂÈ Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓÂ, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶ÂÚ‰›Î· 25, Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ‰ÈÏ·Ó‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ’ÎÂÈ Ó· ˉ‹ÍÂÈ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘. Àfi ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ fï˜ ¤ÂÛ ÛÙÔ ÎÂÓfi Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ fiÈÛıÂÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁˆÓȷ΋, ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (¿ÓˆıÂÓ ·ÚÙÔÔÈ›Ԣ πˆ·ÓÓ›‰Ë), 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÚÂÙÈÚ¤ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™. ™˘Ú›‰Ë 64, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÚÂÙÈÚ¤ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ŸÁÏ, π¿ÛÔÓÔ˜ 137. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-157940. (646)

§√°ø ™À¡Δ∞•π√¢√Δ∏™∏™ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Ú·Ù‹ÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘-ÏÈ·ÓÙËÚ›Ô˘ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÂÏ·Ù›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944-520098. (668)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (534)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 183 Ù.Ì., ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ¡. πˆÓ›·˜, Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙËÓ fiÏË ¤ˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 4 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi parking, ·˘Ï‹. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (521)

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

¶ø§∂πΔ∞π Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 107 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4. ∏ ÔÈΛ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙÚ·Â˙·Ú›· Î·È ˘fiÁÂÈÔ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (522)

(544) (531)

¶ø§∂πΔ∞π Û ÂÌÔÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÈÛfiÁÂÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 102 Ù.Ì., Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈÌ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÓˆÛ˘ ‹ ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (524)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÙÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¢ڇ¯ˆÚÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰ Ì ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, ‰‡Ô ÂÈÛfi‰Ô˘˜, Ê.·., ¿ÓÂÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (525)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÎÙ‹Ì· Ì ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ 360 ÌÔÈÚÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘-¶ËÏ›Ô˘-¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ÙÔ˘ §·ÙÔÌ›Ԣ ™¤ÛÎÏÔ˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 8.352 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ 10 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ªÂ Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi. ¢ÚfiÌÔ˜ Ì·›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÙ‹Ì·. π‰ÈÒÙ˘. ΔËÏ. 2421026610, 6945-488523. (504)

ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 95 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÂÚ›Ô˘. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 108 ÌÂٷ͇ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. ΔËÏ. 6944-304335 Î·È 6977225578. (667)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ 120 Ù.Ì. Ì ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÕÓˆ μfiÏÔ˘. ∏ ηÙÔÈΛ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, 2Ô WC, ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ¤ÚÁÎÔϘ, ΋Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (523)

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÈÎËı› (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 112 Ù.Ì. (ηٷÛ΢‹ 2008) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ (°·ÏÏ›·˜∫. ª·ÎÚ‹) 95.000 ∂. ∫·ÙÛ·Ï‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976-890451. (647)

∂À∫∞πƒπ∂™. ¶ø§√À¡Δ∞π: 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 38 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ƒÔ˙Ô‡ 40-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1.180 ∂ / Ù.Ì. = 45.000 ∂, 2) ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ƒÔ˙Ô‡ 40-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1.500 ∂ / Ù.Ì. = 87.000 ∂ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. ¶·Ú¿‰ÔÛË ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2013. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ¢. ∫·ÙÛ·Ï‹˜, ÙËÏ. 6976-890451. (648)

¶ø§∂πΔ∞π

∞°ƒπ∞

ÙÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ “ºƒ∞¡Δ∑∏™” ÛÙËÓ „·Ú·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÂÏ·Ù›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-062702. (636)

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· 380 Ù.Ì., ·Ú·χڈ˜ ∂æ∞. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6930444388, Î. §È¿˘ ¢ËÌ., ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ. (622)

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) ∂ȯ›ÚËÛË - ∫·Ê¤ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ì Â͈ÙÂÚÈ΋ ÈÛ›Ó·. 2) ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ·fi 70 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976862007. (248)

μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. (539)

∂À∫∞πƒπ∞ ∞°√ƒ∞™ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ√™ ™Δ∏ ¡∂∞ πø¡π∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ & °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË 33.000 ú ∫ˆ‰. ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘ 0550 ÛÙÔ site Ì·˜: www. ktisis-realestate.com KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ™˘Ú›‰Ë 38 - nakos center - μfiÏÔ˜ ÙËÏ.: 6945 125 805 (543)

PEUGEOT 306, CABRIO, 1600cc, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, ∏§∂∫Δƒπ∫∏ √ƒ√º∏, A.C, À¢ƒ. Δπª√¡π, ∑∞¡Δ∂™ ∞§√Àªπ¡π√À, Δπª∏ 1.999 ∂Àƒø.

HYUNDAI ACCENT 1300cc, 4£Àƒ√, FULL EXTRA, A/C, TIMONI Y¢ƒ, ABS, 4 ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, √π∫√¡√ªπ∫√, ª∂°∞§√π Ãøƒ√π, §π°∞ Δ∂§∏, Δπª∏ 2.300 ∂Àƒø.

SUZUKI ALTO 600cc, 5£Àƒ√, π¢∞¡π∫√ °π∞ Δ∏¡ ¶√§∏, Δπª∏ 900 ∂Àƒø.

PEUGEOT 206, 1400cc, 2000 ª√¡Δ∂§√, ∞ƒπ™Δ√, μπμ§π∞ SERVICE, FULL EXTRA, ∞/C, À¢ƒ∞À§π∫√ Δπª√¡π, ∏§∂∫Δƒπ∫∞ ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, Δπª∏ 2.999 ∂Àƒø.

SMART 600cc, ∞ÀΔ√ª∞Δ√, PASSION, ∂∫¢√™∏ ª∂ °À∞§π¡∏ √ƒ√º∏, A/C, ∑∞¡Δ∂™, FULL EXTRA, TIMH 3.900 ∂Àƒø.

SEAT CORDOBA 1400cc, 4£Àƒ√, 2003 MONTE§√, ∞ÀΔ√ª∞Δ√™ ∫§πª∞Δπ™ª√™, FULL EXTRA, TIMH 4.500 EYƒø.

BMW 116, 5£Àƒ√ 2009 ª√¡Δ∂§√, 46.000 çª., ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, 6Δ∞ÃÀΔ√, FULL EXTRA, PARKTRONIC, §∂πΔ√Àƒ°π∞ START STOP, ∂§§∏¡π∫√, μπμ§π∞ SERVICE, Δπª∏ 10.900 ∂Àƒø.

SUZUKI VITARA 4Ã4 EXCLUSIVE 1600cc, 2002 ª√¡Δ∂§√, FULL EXTRA, ¢∂ƒª∞Δπ¡√ ™∞§√¡π, A/C, ¶∞ƒ∞£Àƒ∞ ∏§∂∫Δƒπ∫∞, À¢ƒ. Δπª√¡π, ∑∞¡Δ∂™, Δπª∏ 4.500 ∂Àƒø.

VW POLO 1400cc, 5£Àƒ√, 2006, ™∂ ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏ μπμ§π∞ SERVICE, FULL EXTRA, DVD, NAVIGATION. Δπª∏ 5.500 ∂Àƒø.

Skoda Octavia 1400 ambiente, 2004 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, full extra, ÙÈÌ‹ 4.800.

Δ√À√Δ∞ COROLLA 1600cc, AYTOMATO-™∂πƒπ∞∫√, 1Ô Ã∂ƒπ, μπμ§π∞ SERVICE, FULL EXTRA, TIMH 10.700 ∂Àƒø.

FORD FOCUS, 5£Àƒ√, 2006 ª√¡Δ∂§√, 1.600cc, FULL EXTRA, ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ∫∞£ƒ∂¶Δ∂™, A/C, μπμ§π∞ SERVICE, 1Ô Ã∂ƒπ, Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (530)


¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35


36 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142, 24210-28777 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 26 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 24.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 4Ô˜, 20 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÈψ̤ÓË, 25.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 36 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., Ì ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ w.c., Ì·ÏÎfiÓÈ 25 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 36.000∂. √͢ÁfiÓÔ 4Ô˜ ÔÚ., 29 Ù.Ì. ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 36.000∂. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· 25 Ù.Ì., 30.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 33 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·, 3Ô˜, ·Û·ÓÛ¤Ú, 35.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 40.000∂. °Ú·ÊÂ›Ô ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 25 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ., ¢ηÈÚ›·, 26.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔ Î‡Ì· 33 Ù.Ì., 50.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 57 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 48.000∂. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 58 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 46 Ù.Ì., 72.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ÕÁÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ ¡. πˆÓ›·, 1Ô˜ ÔÚ., Ê/·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 40.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 73 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 110.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ™Ù·ı¿ 77 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 115.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 143.000. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÚfiÛÔ„Ë Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, 145.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, μÔ˘ÙÛ¿, 81 Ù.Ì., 79.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, ¡. πˆÓ›·, 83 Ù.Ì., 85.000∂. ¡. πˆÓ›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ËÌÈÙÂϤ˜ ÙÚÈ¿ÚÈ (ÛÙ· ÛÔÊ·Ù›ÛÌ·Ù·), 71 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 35.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 135 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÔÓ·‰ÈÎfi, 320.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, Ôχ ηϋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹ ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ, ÌÈÎÚfi ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ôı‹ÎË, 168.000∂. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª·Ï¿ÎÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ 40 Ù.Ì.+·Ôı‹ÎË, 25 Ù.Ì., Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÁÂÒÙÚËÛË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 120 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 125.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË. ÕÊËÛÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜, ı¤·, 72.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜, 40.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., 120.000∂. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 65.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 168.000∂. ÕÁ. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 400 Ù.Ì. 120.000∂. ÕÊËÛÔ˜ ¢ηÈÚ›·, 230 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Ôχ ηϋ ı¤·, 50.000∂. º˘ÙfiÎÔ 670 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 80.000∂. º˘ÙfiÎÔ 3.600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏȤ˜, 65.000∂. º˘ÙfiÎÔ 4.000 Ù.Ì. ı¤·, 50.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Â›‰Ô, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 120.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 850 Ù.Ì. Â›‰Ô, 60.000∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ 720 Ù.Ì. ¿Óˆ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ •ÂÓ›·, 72.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 7.000 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ì ı¤· ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªËÙÚfiÔÏ˘, 77.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.000 Ù.Ì. Ì ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª¿Ú·ıÔ˜, 500 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1. ΔÈÌ‹ 115.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 670 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 180.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.048 Ù.Ì. ÂÌÚfi˜ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 1.250 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏÏ·Ϥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 950.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 600 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË 120Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 26.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 700 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 40.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 1.850 Ù.Ì., 9.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 4.000 Ù.Ì. Ì 140 ÂÏȤ˜, 20.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 35.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜ 20.000∂. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 10.000 Ù.Ì. Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 23.000∂. ªËϛӷ 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000∂. ¶¿ÏÙÛË 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 200.000∂. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 35 Ù.Ì., ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750∂, 140.000∂. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 90 Ù.Ì., 47.000∂. °·˙‹-ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 67.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ΔÚ›· ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 24, 26 Î·È 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈ̤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 25.000∂, 27.000∂ Î·È 34.000∂. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 100 Ù.Ì., ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· È·ÙÚ›Ô. ™∫π∞£√™ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 32 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ 100% ÏËÚfiÙËÙ·, 1.100.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 55 Ù.Ì., 1.300∂.

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 1.200∂. °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ‚ϤÂÈ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., Ì w.c., 210∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›· ÙÚÈ¿ÚÈ 300∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 280∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, °·˙‹ 420∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË (561)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr

∂À∫∞πƒπ∂™! 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 40 Ù.Ì., ‰È·Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 30.500! 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 606 Ù.Ì., 15.000! 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 113 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., Ê/·, 2ÏÔ ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 90.000. 4. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 90 Ù.Ì., 5Ô˜ (6 ÂÙÒÓ) ÎÔÌϤ, ı¤·, 109.500. 5. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ‰È·Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 25.500. 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 33 Ù.Ì., ËÌÈ˘. ÂÈψÌ., ÌfiÓÔ 9.900. 7. ª·Á·˙› ÁˆÓ. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜ 500 Ù.Ì.+110 Ù.Ì.! °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 26.800. 2. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 25.500. 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ËÌÈ˘. 33 Ù.Ì., 9.900. ¢À∞ƒπ∞ 1. °·ÏÏ›·˜ 59 Ù.Ì., 3Ô˜, 55.000. 2. μÏ·¯¿‚· 1Ô˜, 51 Ù.Ì., ηÈÓ., 88.000. 3. ∞. ∑¿¯Ô˘ 49 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 50.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¶Ú›ÁÎÔ˘ 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ÁˆÓ., 89.000. 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120 Ù.Ì., 1Ô˜, ÁˆÓ., 30.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 128 Ù.Ì., 4Ô˜, 88.000. 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 173 Ù.Ì., 1Ô˜, 500.000. 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 113 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚÔÊ., ¿ÚÎÈÓ, 90.000! 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜, ÙÈÌ‹ 78.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ., 75 Ù.Ì., 95.000. 1·. √ÁÏ 80 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 125 Ù.Ì., 80.000. 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 90.000. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 65.000. 4. ∫. ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ., ηÈÓ., Û ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. (2 ˘ÓÔ‰.), 135.000. 5. ∫. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ., ηÈÓ., 130.000. 6. ª. μÂÏ·Óȉȿ 185 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ., ηÈÓ., 255.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 320 Ù.Ì. (™.¢. 1,4), 245.000. 2. ªËϛӷ 7.000 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 50.000. 3. ªԇʷ 28 ÛÙÚ¤Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 265.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì., 79.000. 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì., 18.000 Î·È 5 ÛÙÚ¤Ì., 24.000. 6. ∞ÁÚÔÙ/¯È· Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶∏§π√À. 7. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì.! ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì., ÈÛÔÁ., 40.000. 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 34 Ù.Ì.+·Ù., 63.000. 3. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ 45 Ù.Ì., ÁˆÓ., 70.000. 4. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 78 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000. 5. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi, 500 Ù.Ì.+110 Ù.Ì., ÔÚÔÊ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ∂À∫∞πƒπ∞. 6. ∞. °·˙‹ ËÌÈ-ÈÛÔÁ., 160 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 78.000. 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi, 40 Ù.Ì., 120.000 (ÂÓÔÈÎ. 700∂). 8. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 38 Ù.Ì., 90.000. •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ™ÎÈ¿ıÔ˜ Club 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ! 2. •ÂÓÒÓ·˜ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜! ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. °¿ÙÛÔ˘ ÈÛÔÁ., 70 Ù.Ì., 250∂. 2. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 500 Ù.Ì., ÁˆÓ. 3. π¿ÛÔÓÔ˜ 65 Ù.Ì., ÁˆÓ., 900∂. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì., 400∂. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË-∞ÏÂÍ·Ó‰Ú., 100 Ù.Ì., 400∂. 6. ∂ÚÌÔ‡ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ, ÁˆÓ., 1.150 Ù.Ì. (564)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120° ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6981-568628 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 12ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì 300 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, 53.000 ∂. ∂À∫∞πƒπ∞! 2) μfiÏÔ˜ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘), 91 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 55.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 3) μfiÏÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ· Î·È 3 ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 110.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 4) μfiÏÔ˜, 57 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 5) μfiÏÔ˜, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6) μfiÏÔ˜, 103 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 7) μfiÏÔ˜, 110 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 8) ¡. πˆÓ›·, 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. √π∫√¶∂¢∞ 1) ª¿Ú·ıÔ˜, 319 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 45.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 2) ª¿Ú·ıÔ˜, 326 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 45.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 3) ª¿Ú·ıÔ˜, 432 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 65.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 4) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 1.962 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 60.000 ¢ÚÒ, ∂À∫∞πƒπ∞! 5) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 785 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 50.000 ¢ÚÒ ∂À∫∞πƒπ∞! 6) μfiÏÔ˜, (∫·Ú·Á¿Ù˜), ˆÏÂ›Ù·È Ô ·¤Ú·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÈΛ·˜ 93 Ù.Ì. 30.000 ¢ÚÒ. 7) ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 8) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, 1.094 Ù.Ì. Î·È 501 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜! √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›·, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 80.000 ∂. 2) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ËÌÈÙÂÏ‹˜) Ì ı¤·. 3) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. Ì 130

Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 4) ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô 28.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 2) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 104 Ù.Ì. (¶·Á·ÛÒÓ). 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 124 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 4) μfiÏÔ˜ (¡Â¿ÔÏË), 180 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Ì ¿‰ÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ Û 442 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 120.000 ¢ÚÒ. 5) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). 6) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 7) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 125 Ù.Ì. Ì 95 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈfiÚÔÊÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. (550)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6980321766

¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ∞/£ º/∞, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ΔÚÈ¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı Ê/·, ·Ôı‹ÎË, parking. - ¢˘¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡-∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - 4¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ∞/£, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ A/C, ∞/£ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË, ∞/£ º/∞, ∞/C, internet, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - 3¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, º/∞, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜. - ¢˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ (‰›Ï· ÛÙË ¢∂∏) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·/ı Ê/·, a/c, fiÚÙ· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ôı‹Î˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. (565)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (560)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr (546)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π Ó¤Ô˜ ‹ Ó¤· ÁÈ· ۤڂȘ Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›·. ™Ù›ÏÂÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi cafevolos@gmail.com (493) ∑∏Δ∂πΔ∞π Ì¿ÁÂÈÚ·˜-chef ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›· Ì ÂÌÂÈÚ›· Û ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË. ™Ù›ÏÂÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi cafevolos@gmail.com (494)

∑∏Δ∂πΔ∞π ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· πΔ∞ ¤ÈÏ· ÁÚ·Ê›Ԣ, π¿ÛÔÓÔ˜ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÌÔÓÙ¿˙-ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Â›ψÓ. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ‰›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi. ΔËÏ. 6936-587649. (645)

∑∏Δ∂πΔ∞π

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À

ÎÔ¤Ï· Ì Ù˘¯›Ô Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 28091-3, Î. μÏ¿¯Ô˘ ª·Ú›·. (568)

∞fi ÙË ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÎÚÂ¿ÙˆÓ BOCCA ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¡π∫√§∞√™ ª∞∫ƒ√¶√À§√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·ÏÔ˘Ú¿ÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ¢∏ª∏Δƒ∞ °∫∞Δ™π√À ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ºˆÙԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÚÔ˘ÌÔ‡ÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

∑∏Δ√À¡Δ∞π ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ: ·. √‰ËÁfi˜ Ì ‰›ψ̷ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜, ‚. ¶ˆÏËÙ‹˜, Á. ∫fiÊÙ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Ì ‰›ψ̷. ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Âȯ›ÚËÛË ı· ÏËÊı› ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210-95200, ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÒÚ˜. (669)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË-Û˘Ì‚›ˆÛË-Á¿ÌÔ˜. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 35¯ÚÔÓË ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, Í·ÓıÈ¿, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ‰È·˙/ÓË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ·Î›ÓËÙ·. 42¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. 45¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, „ËÏ‹, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·. 46¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ıËÏ˘Î‹ ·ÚÔ˘Û›·, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. 48¯ÚÔÓË ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο fiÌÔÚÊË, ·ÈÛÈfi‰ÔÍË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Î›ÓËÙ·. 50¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, „ËÏ‹, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ·ÓÔȯÙfiÌ˘·ÏË, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410-549797, 6944-518366. (540)

MA£HMATA √π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (535)

¢IAºOPA

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (532)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943726481, 6933-254915.

™øª∞Δ∂π√ π¢π√∫Δ∏Δø¡ Δ√Àƒπ™Δπ∫ø¡ §∂øº√ƒ∂πø¡ & °ƒ∞º∂πø¡ “∏ ª∞°¡∏™π∞” μfiÏÔ˜, 06-02-2013 ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ §ÂˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È °Ú·Ê›ˆÓ “◊ ª∞°¡∏™π∞” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÎÏÂÁ¤ÓÙˆÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË 05/02/2013, Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÙÔ 7ÌÂϤ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi: ¶Úfi‰ÚÔ˜: ªÔ‡ÙÛÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ª·˘ÚÔÂȉ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ªÔ‡ÙÛÈÔ˜ ∫ÏÂÔ̤Ó˘ Δ·Ì›·˜: ª¿Ú‰·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: μ·˙Ô‡Ú·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, μÔ‡ÙÛÈÓÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ™ÈÌÒÙ·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ √ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “∏ ª·ÁÓËÛ›·” “∏ ª·ÁÓËÛ›·” ª√ÀΔ™π√™ ∞£∞¡∞™π√™ ª√ÀΔ™π√™ ∫§∂√ª∂¡∏™

∂¡ø™∏ ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ ™À¡∂Δ∞πƒπ™ªø¡ μ√§√À ∂¢ƒ∞: §∞ƒπ™∏™ 99 - μ√§√™ - Δ.∫. 38334 Δ∏§. 2421063845, 2421064677 FAX: 2421064675 À¶/ª∞ ∂μ√§ ∞’ μπ.¶∂. μ√§√À TH§. 2421095095, 2421095372, 2421095495, 2421095638 evol@easvolou.gr ∞ƒ. ¶ƒ.: 115 μ√§√™ 06/02/2013 ¢π∞∫∏ƒÀ•∏ ¢π∞°ø¡π™ª√À ∏ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ, ¢ËÌfiÛÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ: 1. ™ø§∏¡ø™∂π™ ∞Δª√À - æÀ•∏™ (ÌÔÓÒÛÂȘ) - ™ø§∏¡ø™∂π™ ¡∂ƒ√À ∫∞π ∞∂ƒ√™ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ∂μ√§. 2. ∂ÎÙ˘ˆÙ‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ Â› ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. 3. ∞ÓȯÓÂ˘Ù‹ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ÛÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 95638. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ˆ˜ ÙȘ 15/02/2013 Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 13:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ∂μ√§ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 - Δ.∫.: 38333 Δ.£. 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶. ¶Èӷο˜ ΔËÏ.: 2421026271 - 39163 - FAX: 2421039162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr BfiÏÔ˜ 5-2-2013 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 616/22281 ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ∂ÎÙ¿Ûˆ˜ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌ. 616/22281/5-2-2013 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 230,55 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÛÙ¤ÚÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙ. ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79 fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰˘Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·.·. ∑·¯·Ú›·˜ ÿÓÔ˜ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (527)

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

∞¡π∂§

¢π∞∫√¶∏ ¡∂ƒ√À ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 7/2/2013 ·fi 09.00 ¤ˆ˜ 12.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È·ÎÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘. ∂∫ Δ∏™ ¢∂À∞ªμ

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (529)

ÎÔÚ˘Ê·›· ∞™Δƒ√§√°√™ ∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø. ¢›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, ÂÚˆÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ÚÔÛÙ·Û›·, Ê˘Ï·¯Ù¿ ÏÔ‡ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ 6974-456215. (545)

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (526)

(549)

∞°√ƒ∞∑ø

∞°√ƒ∞∑ø


37

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À Δª∏ª∞ ¢∏ª√Δπ∫∏™ & ∞™Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ Δ·¯. ¢/ÓÛË: ΔÔ¿ÏË 12 - Δ·¯. ∫Ò‰Èη˜: 38221 ¶ÏËÚ.: ∫ˆÓ/ÓÙ›· ∫Ô˝ı· ΔËÏ.: 2421025536 - FAX: 2421034454 μfiÏÔ˜ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 5755 ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ∫Ô˘ÊÔÁÈ¿ÓÓË (ÂÒÓ˘ÌÔ) M·Ú›· (Î. fiÓÔÌ·) ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ £ÂÔ‰ÒÚ·˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙËÓ 9-8-1990 ÛÙÔ μfiÏÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Â¿ÁÁÂÏÌ· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· Ì·˜ ·›ÙËÛË ÂÚ› ·ÏÏ·Á‹˜ ÂˆÓ‡ÌÔ˘ ·fi ∫Ô˘ÊÔÁÈ¿ÓÓË Û ¶·˘Ï›‰Ë. ∫·ÏÂ›Ù·È fiÔÈÔ˜ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÏÏ·Á‹, fiˆ˜ ̤۷ Û ‰Âη¤ÓÙ (15) Ë̤Ú˜ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ Û ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ fiÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌfiÓÈÌË Î·ÙÔÈΛ· Ù˘, Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ (ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ Î·È ∞ÛÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘, ΔÔ¿ÏË 12) ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÏÏ·Á‹. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ∫∞π ª∂ ∂¡Δ√§∏ Δ√À ∏ ¶ƒ√´™Δ∞ª∂¡∏ ¢∏ª√Δπ∫∏™ ∫∞π ∞™Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ªπÃ√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏

√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ªπ∞™ (1) £∂™∏™ ¢∂¶ ™ÙÔ º∂∫ 35/18-1-2013 Δ‡¯Ô˜ °’, ‰ËÌÔÛȇıËÎÂ Ë ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Û˘ ¢∂¶ ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ: - ª›·˜ (1) ı¤Û˘ ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “∂ȯÂÈÚËÛȷ΋ ŒÚ¢ӷ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚȷο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (ÙËÏ. 2108203139). ∞ı‹Ó· 1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 √ ¶ƒÀΔ∞¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ °∞Δ™π√™ ∫·ıËÁËÙ‹˜

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À Δª∏ª∞ ∞™Δπ∫∏™ & ¢∏ª√Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ °ƒ∞º∂π√ ª∏Δƒøø¡ ∞ƒƒ∂¡ø¡ μfiÏÔ˜ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ∞Ú. ¶ÚˆÙ. 14440

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢/¡™∏ ∫√π¡. ¶ƒ√™Δ∞™π∞™, ∫∞¶∏ & ¢∏ª√™π∞™ À°∂π∞™ Δ·¯. ¢/ÓÛË: §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 131 - Δ.∫: 38446 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ∂ϤÓË ΔËϤʈÓÔ: 2421353134 - FAX: 2421060420 E-mail: e.zafiriou@volos-city.gr

¢π∫∞π√§√°∏Δπ∫∞ °π∞ ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∏ 15 √π∫√¶∂¢ø¡ ™∂ ∂§§∏¡∂™ Δ™π°°∞¡√À™ Δ∏™ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏™ √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË 15 ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Û ŒÏÏËÓ˜ ÙÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ μfiÏÔ˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙË ¢/ÓÛË ∫ÔÈÓ. ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ∫∞¶∏, ¢ËÌ. ÀÁ›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (§. ∂ÈÚ‹Ó˘ 131) ·fi 8/2/2013 Ò˜ 28/2/2013 ÒÚ˜ 9.00 - 13.00. ∏ ·›ÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: 1. ∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜. 2. ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. 3. ™¯ÂÙÈο ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÁÈ· ÙËÓ Ù˘¯fiÓ ·Ó·ËÚ›·. 4. μ‚·›ˆÛË ÌfiÓÈÌ˘ ηÙÔÈΛ·˜, ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. 5. ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ∂9. 6. À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¡. 1599/1986, fiÙÈ Ô/Ë ·ÈÙÒÓ/·ÈÙÔ‡Û· Î·È Ô/Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ‹ ‰Ëψı¤Ó ˆ˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ï‹ÚÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ‹ ÈÛÔ‚›Ô˘ ÂÈηÚ›·˜ ‹ Ô›ÎËÛ˘, ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ‹ Â› ȉ·ÓÈÎÔ‡ ÌÂÚȉ›Ô˘, Û ¿ÏÏÔ Û›ÙÈ ‹ Û›ÙÈ· ‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ ÔÈÎfi‰Ô, ‚¿ÛÂÈ Ù›ÙÏˆÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ·˜ ‹ ‚¿ÛÂÈ ·Ú·¯ˆÚËÙËÚ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ ·Ú·¯ˆÚ› ηٿ Ï‹ÚË Î˘ÚÈfiÙËÙ· ‹ ηٿ ¯Ú‹ÛË. 7. ∞Ô‰ÂÈÎÙÈο Ù˘¯fiÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ οı ›‰Ô˘˜ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·/fiÚÔÈ, ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË 61261 º∂∫ 1851/14/12/2004 fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È Û ·˘Ù‹Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ: ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ∂ϤÓË ÙËÏ.: 2421353134, μÔ‡ÏÁ·ÚË ∫·ÙÂÚ›Ó· ÙËÏ.: 2421353127. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¶∞¡√™ TP. ™∫√Δπ¡πøΔ∏™

¶ƒ√™∫§∏™∏ ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¿ÚÚÂÓ˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1997 Î·È Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙ· ªËÙÚÒ· ∞ÚÚ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 11Ë ª·ÚÙ›Ô˘, ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌÔÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ªËÙÚÒˆÓ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ΔÔ¿ÏË 12 ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ™‡ÓÙ·ÍË ™ÙÚ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶›Ó·Î·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÚÚÂÓ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙ· ªËÙÚÒ· ∞ÚÚ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔًوÓ, ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÈÛˆÓ›·˜, ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, πˆÏÎÔ‡, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔًوÓ. ∞¶√ Δ√ °ƒ∞º∂π√ ¢∏ª√Δ√§√°π√À ∫∞π ª∏Δƒøø¡ ∞ƒƒ∂¡ø¡

√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ªπ∞™ (1) £∂™∏™ ¢∂¶ ™ÙÔ º∂∫ 35/18-1-2013 Δ‡¯Ô˜ °’, ‰ËÌÔÛȇıËÎÂ Ë ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Û˘ ¢∂¶ ÁÈ· Ùo ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ: - ª›·˜ (1) ı¤Û˘ ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ∫·ıËÁËÙ‹ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “∂ȯÂÈÚËÛȷ΋ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (ÙËÏ. 2108203139). ∞ı‹Ó· 1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 √ ¶ƒÀΔ∞¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ °∞Δ™π√™ ∫·ıËÁËÙ‹˜

º∂μƒ√À∞ƒπ√™

7

¶·ÚıÂÓ›Ô˘ ÙÔ˘ ÔÛ›Ô˘, §Ô˘Î¿ ÙÔ ÔÛ›Ô˘ “¢›ˆÎ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓËÓ, Â˘Û¤‚ÂÈ·Ó, ›ÛÙÈÓ, ·Á¿ËÓ, ˘ÔÌÔÓ‹Ó, Ú·fiÙËÙ· (∞’ ΔÈÌfiı. ÛÙ’ 11). ∂Λӷ Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÂÚÈÛÛÔÙ¤Ú·Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÒ˜ Ù· Â›ÁÂÈ· ·Á·ı¿. ∞ÏÏ’ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ô˘ ›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ù¿ ‚¿ıÔ˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·Ó ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘ Î·È ‹ÙÔ ÂȘ ı¤ÛÈÓ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓË ÙËÓ ·Í›·Ó ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ¿ÏÏ· ·Á·ı¿ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂȘ οı ÃÚÈÛÙÈ·ÓfiÓ. ™˘ÓÈÛÙ¿ Ó· ÂȉÈÒΈÌÂÓ ÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÙËÓ Â˘Û¤‚ÂÈ·Ó, ÙËÓ ›ÛÙÈÓ, ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹Ó, ÙËÓ Ú·fiÙËÙ·. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈη› ·ÚÂÙ·›, Ù· ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚ· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È·, Ô˘ ÂÍ¢ÁÂÓ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ Î·È ÙÔÓ Î¿ÌÓÔ˘Ó Ù¤ÎÓÔÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Â›Ó·È Ô ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˜ ÛÙÔÏÈÛÌfi˜ ‰È¿ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ¿Ó‰Ú·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·È ·ÚÂÙ·› ·˘Ù·›, Î·È Â¿Ó ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ÙˆÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÂȘ ÙËÓ „˘¯‹Ó ηΛ·È Î·È ¿ıË, Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡ ËÌÔÚÔ‡ÌÂÓ Ó· ›ˆÌÂÓ fiÙÈ Â›Ó·È ˙ˆ‹ ÂÎÙÚԯȷṲ̂ÓË ·fi ÙÔÓ ˘„ËÏfiÓ Ù˘ ÚÔÔÚÈÛÌfiÓ, ˙ˆ‹ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË. ÃÚÈÛÙÈ·Ó¤, ·Á¿ËÛ ٷ˜ ·ÚÂÙ¿˜ Î·È ıÂÌÂÏ›ˆÛ ÙËÓ ˙ˆ‹Ó ÛÔ˘ Â¿Óˆ ÂȘ ·˘Ù¿˜. ∫·È ı· ¤¯Ë˜ ıËÛ·˘ÚfiÓ ·Û˘ÁÎÚ›Ùˆ˜ ·ÓÒÙÂÚÔÓ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.

Ã√ƒ∂ÀΔπ∫√™ √ªπ§√™ μ√§√À ¶ƒ√™∫§∏™∏ °∂¡π∫∏™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ™À¡∂§∂À™∏™ Δ√À Ã√ƒ∂ÀΔπ∫√À √ªπ§√À μ√§√À ∏ ÂÙ‹ÛÈ· °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Î·È ÒÚ· 17:00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, Ì ı¤Ì·Ù·: ∞. ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤ÚÁÔ˘ ¢.™. μ. √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2012 Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2013. °. ŒÎıÂÛË ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ¢. ŒÁÎÚÈÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ & ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∞ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡-¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∂. ¢È¿ÊÔÚ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Î·È ÒÚ· 18:00 ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Ì ٷ ›‰È· ı¤Ì·Ù·. ∏ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ÙÔ˘ ¢.™.

√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ªπ∞™ (1) £∂™∏™ ¢∂¶ ™ÙÔ º∂∫ 35/18-1-2013 Δ‡¯Ô˜ °’, ‰ËÌÔÛȇıËÎÂ Ë ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Û˘ ¢∂¶ ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ: -ª›·˜ (1) ı¤Û˘ ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ∫·ıËÁËÙ‹ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “æËÊȷο ª¤Û· ∫·È ¶ÚÔÛˆÔÔÈË̤Ó˜ ÀËÚÂۛ˜” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (ÙËÏ. 2108203139). ∞ı‹Ó· 1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 √ ¶ƒÀΔ∞¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ °∞Δ™π√™ ∫·ıËÁËÙ‹˜

∂¶™£ ∞¶√§√°π™ª√™ ∂™√¢ø¡ - ∂•√¢ø¡ ∫∞π π™√§√°π™ª√™ 2012 ∫§∏ƒ√¢√Δ∏ª∞Δ√™ Δ™πΔ™ø™ √π∫√¡√ª√À £ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫√ºπ§√§√°π∫√À ™À§§√°√À μ√§√À “√π Δƒ∂π™ π∂ƒ∞ƒÃ∞π” ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ 12·/31-12-2012 Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ “√π Δƒ∂π™ π∂ƒ∞ƒÃ∞π” 1) √ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÛfi‰ˆÓ - ÂÍfi‰ˆÓ ÔÈÎ. ¤ÙÔ˘˜ 2012 ÙÔ˘ ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ΔÛÈÙÛÒ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∂™√¢∞ ∂•√¢∞ ∫ÂÊ. ∞fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¶ÔÛ¿ ∫ÂÊ. ∞ÈÙ›· ¢·¿Ó˘ ¶ÔÛ¿ 1. ∂ÓÔ›ÎÈ· ¢È·Ì/ÙÔ˜ μ1 °·ÏÏ›·˜ 58 - 60 ...........................3.510,00 ú 1. ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ÛÎÔÔ‡ .....................................4.000,00 ú 2. ∂ÓÔ›ÎÈ· ¢È·Ì/ÙÔ˜ μ2 °·ÏÏ›·˜ 58 - 60 ...........................3.560.00 ú 2. ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ..........................232,30 ú 3. ∂ÓÔ›ÎÈ· ¢È·Ì/ÙÔ˜ ¢4 °·ÏÏ›·˜ 58 - 60 ...........................2.760,00 ú 3. ºfiÚÔÈ, º∞¶, ∂∂Δ∏¢∂ ...............................1.911,57 ú 4. ΔfiÎÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ...............................................................8,85 ú 4. ºfiÚÔÈ ÙfiÎˆÓ ......................................................0,88 ú 5. ∂ÓÂÚÁËÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ ¯Ú‹Ûˆ˜ 2011 ...........................1.981,74 ú ™À¡√§√ ..........................11.820,59 ú

™À¡√§√ ........................6.144,75 ú

2. π™√§√°π™ª√™ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1/1/2012 ¤ˆ˜ 31/12/2012: ·. ∞ΛÓËÙ·: ΔÚ›· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· °·ÏÏ›·˜ 58-60: 240 Ù.Ì. à 1.300 ∂/Ù.Ì.= 312.000 ú ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ: 317.675,84 ú ‚. ªÂÙÚËÙ¿: ................................................................................................5.675,84 ú ™À¡√§√ 317.675,84 ú ™À¡√§√: 317.675,84 ú μfiÏÔ˜ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ √ Δ·Ì›·˜ πø∞¡¡∏™ ¢. ¶∞Δƒπ∫√™ ∫ø¡/¡√™ ¢. ∫√ÀΔ™√¶√À§√™

æ∏ºπ™ª∞ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û˘Ó‹Ïı ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ §¿˙Ô˘, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂.¶.™. £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Î·È „ËÊ›˙ÂÈ ÔÌfiʈӷ: 1) ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÓÒÛÂÒ˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·Ôı·ÓfiÓÙÔ˜. 2) ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. 3) ¡· ηٷÙÂı› ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Û ›‰Ú˘Ì·. 4) ¡· ÙËÚËı› ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂.¶.™.£. Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ 9-10/2/2013.

∫∏¢∂π∞ ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∂§∂¡∏ ¶∞¶∞Ã∞Δ∑∏

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË

∂ÙÒÓ 94 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì., ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ ™Δπ™ 11 ¶.ª. Δ· ·È‰È¿: ºˆÙÂÈÓ‹-¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™ÎÔ˘ÚÁÈ¿˜, ŸÏÁ·-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “°π∞¡∫∞” ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. £∂ƒª∏ ¶∞ƒ∞∫§∏™∏ ∞¡Δπ ™Δ∂º∞¡ø¡, Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¡∞ ¢√£√À¡ ™∂ ∂À∞°∏ π¢ƒÀª∞Δ∞.


38 / °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™ÈÙÔΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª·Ú. - ™ÈÙÔΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÃÚ. Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 16 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙËÏ. 24210-28740, ∫·Ú·Ù˙›Î· ÕÏÎË πˆÏÎÔ‡ 317 (ÛÙ¿ÛË ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˘) ÙËÏ. 24210-56555, ¶ÈÛÈÒÙË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 127 - μ·ÛÛ¿ÓË (¤Ó·ÓÙÈ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡) ÙËÏ. 24210-38774 Î·È ΔÛÈÎÚÈο ¶·Ú·Û΢‹˜ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ 170 - μÏ·¯¿‚· ÙËÏ. 2421070127. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈÙÛÈÚ›ÁÎÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ °ÎÏ·‚¿ÓË 120 - °·˙‹ ÙËÏ. 24210-37950. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¢·Ì¿Ï· °ÂˆÚÁ›Ô˘ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 132 ÙËÏ. 24210-90182. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ÎÏÈÓÈ΋ ∂§¶π™.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ̤¯ÚÈ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ¶ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ̤¯ÚÈ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ÏfiÁˆ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ·fi ŸÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ °. ¢‹ÌÔ˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30.

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À

ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2012-16/6/2013 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 μ√§√™-∞£∏¡∞ & ∞£∏¡∞μ√§√™ ̤ۈ ∞°πø¡ £∂√¢øƒø¡ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. 3. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 EXPRESS. 4. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.¶∞ƒ.). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹:

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr Triantis travel ΔËÏ.: 24210 20910 Î·È 24910 Fax: 24210-20912 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi 1/11/2012-1/5/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/12-31/3/13 & ∞¶√ 1/11/12-11/4/2013 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ Afi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 1. 25/12/12 & 6/1/13 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. 2. 31/12/12 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μ√§√. 3. ΔÚ›ÙË 1/1/13: μ√§√ 16.00-™∫π∞£√ 17.40/17.50-°§ø™™∞ 18.10/18.15-™∫√¶∂§√ 18.50/19.00-∞§√¡¡∏™√ 19.25. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCats 5 & 6.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172

MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO 2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞:24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...............24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ............2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552.TÛԇη˜ KˆÓ/ÓÔ˜ ¶·Á·ÛÒÓ 88A, ÙËÏ. 24210-76119. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 2421072072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∫Ú˘Ì̤ÓË - ΔËÓ ÚÔηÏ› Ë ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ. 2. ∂ÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ... ÂÙڤϷÈÔ - ∫·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÊÔ‚¿Ù·È... Ô ‰ÂÈÏfi˜ - ¡ÔÌfi˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. 3. ∂ÎÙÂÏÒ ‰ËÌfiÛÈ· ‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· - ªÂ Ù· ·ÚÛÂÓÈο ·È‰È¿ Û¯ÂÙÈο. 4. ¶ÚÒÙ· ÛÙ·... Á¤ÏÈ· - °Ú¿ÌÌ·Ù· Ù˘... ΢ڛ·˜ - Δ¿Î˘..:ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ ·fi ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ. 5. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·Û¿˜ ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ - ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È... ·‚Ï·‚‹ - ºÒÙÈ˙Â... ·Ú¯·›Ô˘˜. 6. “...¿Á·Ó” : ·Ú¯·›Ô ÁÓˆÌÈÎfi - ∞Ú¯·›Ô... Ù·Ï·›ˆÚÔ. 7. ™¯ÔÏ‹ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ (·Ú¯Èο) - ıÂÛÌÔ› ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ - ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. 8. ™Ù¿¯ÙË Ô˘ η›ÂÈ - ∞Û¿ÏÂ˘Ù· - ÕʈÓË... Δ›Ó·. 9. Δ· ·fi‚·Ú· - πÛÙÔÚÈ΋ fiÏË ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. 10. ŸÌÔÈ· ʈӋÂÓÙ· - ∫ÔÌ̤ӷ... ÈÛÙ›· - μÚÂÁ̤ÓÔÈ. 11. ∂ȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ·Ó‡·ÚÎÙË ÛÔÊ›· ·˘Ùfi - ∞Ú¯·›· fiÏË ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜. 12. ∫·È Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È - ªÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi - ∂ÓÙ...: ËıÔÔÈfi˜. 13. ¶ËÁ·›Ô ÓÂÚfi - °Î¤ÌÈ·, ¯·ÏÈÓ¿ÚÈ· - °·ÏÏÈ΋ fiÏË. ∫∞£∂Δ∞ 1. πÛÙÔÚÈÎfi˜ ·fi ÙË §·ÎˆÓ›· - ŸÓÔÌ· ·Á›ˆÓ Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ (ηı.). 2. ƒÈ̷͛ٷ, ‚ÔϤ˜ - ΔÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘. 3. ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ... ÂÓÙ‡Ô˘ - ∞Û˘Ó‹ıÈÛÙ· Û οÙÈ - ™˘ÓıÂÙÈÎfi ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ÙÔˆÓ˘Ì›ˆÓ. 4. ƒÂ˘ÛÙ‹ - ∫È ¤ÙÛÈ ÙÔ ·Ú·Èfi. 5. °¿ÏÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ - ¢›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ fi¯È - ∞Ú¯Èο ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. 6. ¡‹·Ú...: ·ıÏËÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô Ù˘ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ - ∫È ¤ÙÛÈ Ô Û‚·ÛÌfi˜ - ªÔÚÊ‹. 7. ∏ ηÌ¿Ó· - ™ËÌÂ›Ô Î¿Ùˆ ·fi ‰‡Ô ʈӋÂÓÙ·. 8. ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘... ı -§›ÁË... fi·ÛË - Œ¯ÂÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË Á‡ÛË ÏfiÁˆ ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ (Ô˘‰.). 9. ∂›‰Ô˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ Ï·ÌÙ‹Ú· - ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ - ¢ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈfiÙËÙ·. 10. ∂˘ı‡ÙËÙ· -∞ÓfiËÙÔÈ, ̈ÚÔ› (ηı.).

08.45, 16.00.

11. ª¤ÚË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ - ∂˘ÛÙÔ¯›· ÛÙË ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹. 12. ¶·ÏÈ¿ ·Ú¯Èο ÛȉËÚÔ‰ÚfïÓ-∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜ - °·ÏÏÈο ÓËÛÈ¿. 13. °È·ÙÚfi˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ - ¶fiÏË Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘ - ∫¿ÚÔÏÔ˜... ·ÏÏÔ‰·fi˜. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫ƒÀºΔ∏ - ∏§π∞™∏. 2. √´§ - π™∫π√π - ∂ƒ 3. À¶∏ƒ∂Δø - Àππ∫∞ 4. °∂ - Àƒ - ¢√•∞™ 5. ∂™∞Δ - ™ø∞ - ¢∞™ 6. ª∏¢∂¡ - Δ∞§∞¡. 7. ™ª∞ - ∞μ∞Δ√ - ∞ƒ∞ 8. ∞£∞ - ∞™∞§∞ - Δ¡ 9. ¡Δ∞ƒ∂™ - °∞¡¢∏. 10. II - π™ - À°ƒ√π 11. ∫∂¡√™√º√ À∞π∞ 12. øƒ∞ - √æ∂ - ∞™¡∂ƒ 13. ¡∞ª∞ - ∏¡π∞ - ∞ƒ§. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫√À°∂∞™ ¡π∫ø¡ 2. ƒπ¶∂™- ª∞Δπ∂ƒ∞ 3. À§∏ - ∞ª∞£∞ - NAM 4. ƒÀΔ∏ - ∞ƒπ√ 5. Δπ∂ƒ ¢∞ - ∂™™√ 6. ∏™Δ - ™∂μ∞™ - √æ∏ 7. ∫ø¢ø¡∞™ - Àº∂¡ 8. HI - OA - Δ∞°°√ 9. §√Àπ - Δ√§∞ƒ - ∞∞ 10. π™π∞¢∞ -∞¡√À™ 11. π™∞§∞ - ¢π∞¡∞ 12. ™∂∫ - ™∞ƒΔ∏ π∂ƒ 13. ∏ƒ∞™ - ¡∞¡ - ™∞ƒ§.

∫ƒπ√™ Œ¯ÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË Î·È ¿ÎÚ·ÙË ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ¤ÚˆÙ·. Δ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ı· Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-30-22-38-2-13. Δ∞Àƒ√™ ∏ ·ÓÙ›ÏË„‹ Û·˜ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·Ï‹ ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÙ ÚÔÛÔ¯‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-39-20-44-38-2. ¢π¢Àª√π ™‹ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ·Ó·ÛÎfiËÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘. ¡· οÓÂÙ ÌÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Ï·ıÒÓ Û·˜ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ Ù· ·ÔʇÁÂÙ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 33-23-49-50-464. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ô˘ ÓÈÒıÂÙÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ›Ûˆ˜ ÚÔ·„Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-3029-4-38-4. §∂ø¡ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ··ÈÙ› Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ηıÒ˜ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ηϋ Î·È ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ·Û˘Ìʈӛ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-2940-39-33-23. ¶∞ƒ£∂¡√™ Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÛ¿˜ ‰ÂÓ Û·˜ ÙÔ›, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-49-38-3-22.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∞fi Û‹ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-38-492-11. ™∫√ƒ¶π√™ ∂˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ·È‰È¿, ·Ó ¤¯ÂÙ ·È‰È¿ ·Û¯ÔÏËı›Ù ̷˙› ÙÔ˘˜ Î·È ‚ÔËı‹ÛÙ ٷ ÛÂ Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ. ¡· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÂÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 73-20-44-38-2-13. Δ√•√Δ∏™ ¢‡ÛÎÔÏË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ηıÒ˜ Ê›ÏÔÈ Î·È ÁÓˆÛÙÔ› ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. ªÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ı· ‰Â¯ı›Ù Â›Û˘ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-30-29-44-37-2. ∞π°√∫∂ƒø™ £· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜. Œ¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηıÒ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÙ ·Ú·ÌÂÏ‹ÛÂÈ, ÌÈÏ‹ÛÙ ̷˙› ÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-49-30-33-23-21. À¢ƒ√Ã√√™ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· ÙÔÓ ÌÔÈÚ·ÛÙ›Ù Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ı˘ÌÔ‡, ÂȉÈο ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-4-3033-2-39. πãÀ∂™ ŸÏÔÈ ÂÛ›˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÙ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹ Ì ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Î·È ÁÂÓÈο fiÏ· Ù· Û¯¤‰È· Û·˜ ÁÈ· Ó¤· ÍÂÎÈÓ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 740-33-11-23-12.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

07.45 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30 24.00 01.00 02.00

∫fiÎÎÈÓÔ, ΛÙÚÈÓÔ, ÌÏ ¡Ù¤ÓȘ Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ŸÏ· ÁÈ· ÙÔÓ Î‹Ô ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ Î·È ¢‡ÛË ∏ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜ Δ· „¿ıÈÓ· η¤Ï· √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û 360 ÌÔ›Ú˜ ÕÚıÔ˘Ú √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ∞ÓÈÌ¿ÏÈ· √ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜- ÿηÚÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹ ªÔ˘ ϤÓ ӷ ÌË Û’ ·Á·ÒÙÔ ÛÌ˘ÚÓ·›ÈÎÔ ÔÏ›ÙÈÎÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È City folk ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (∂) ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 21.00 22.05 23.00 24.00 00.10 00.30 02.30 05.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡∂Δ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ æ‡Ù˘ ·Ô‡˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ 136 ∂ȉ‹ÛÂȘ ™˘ÓˆÌÔۛ˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘ à 2 ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘ à 2 (™) “¶ÚÔÛˆÈ΋ ˘fiıÂÛË” 136 (∂) Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ (∂)

05.45 06.45 10.00 13.10 14.00 15.00 16.30 16.40 16.50 17.50 19.00 20.00 21.15 22.20 23.30 01.00 01.15 03.30 04.30 05.00

07.30 08.30 09.30 10.00 10.30

¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Û ΛӉ˘ÓÔ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙË La Boudeuse ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¢È·ÎÔ¤˜ ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Ì·˜ ŒÓ·+¤Ó· ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™˘ÓÙ·Á¤˜ Ì 5 ˘ÏÈο ¢¤¯ÔÌ·È... ·˜ Ê¿Ì ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· °ÂÁÔÓfi˜ ªÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Ô›ËÛË ÃˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ∞ Ï· ηÚÙ √È ·¤Ó·ÓÙÈ “∫Ô‡ÓÈ· Ô˘ Û ÎÔ‡Ó·Á” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· Cinemania ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ì˘ÛÙÈο Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜

111111111111111111111111111

19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.40

07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.30 14.40 16.00 16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 19.05 20.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 01.30

°ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ-ª¿ÚÔ˜ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· (∂) √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

06.00 07.00 11.00 11.10 12.00 12.10 12.50 13.00 13.30 13.40 14.40 14.50 15.50 16.50 17.50 18.00 20.00 21.15 22.15 23.15 00.15

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.15 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 22.00 23.15 00.15 01.15 02.15 03.15 04.00

£E™™A§IA TV

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Œ‚ÂÚÂÛÙ ª·›ÚË ™¤ÏÂ˚: ∏ Á¤ÓÓËÛË Â Ófi˜ Ù¤Ú·ÙÔ˜ Δ·Í›‰È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ √È ™Ù·˘ÚÔÊÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ∫ÔÌ·ÓÙ¿ÓÙ ºÈÓÙ¤Ï ∫¿ÛÙÚÔ

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ §¤ÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¤· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, οı ̤ڷ ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ·Á¿ËÛ· S1ngles ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Master chef ŒÚ¢ӷ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ 51” ºÂ‡Á· ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ã·Ú·˘Á‹

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

11.00 12.40 12.50 13.00 ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF 14.00 06.00 ΔÔ ÎÏÂȉ› 14.30 06.45 ∏ ÏÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ ˘ËÚËÚÒˆÓ 15.00 07.10 Mucha lucha 15.30 07.40 Baby looney tunes 16.45 08.00 º+ª live (∂) 17.00 09.50 √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ Bel Air 17.15 10.20 º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 17.20 11.20 ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ 12.30 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.30 13.00 ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÌÂϤÙË 18.00 15.30 ª›Ï· 18.30 17.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ-‰ÂÏÙ›Ô 19.00 ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ 20.00 17.50 º+ª live 21.45 19.45 ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ 22.00 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.00 21.00 NCIS 24.00 22.00 “ªË ÛÚÒ¯ÓÂȘ, 01.00 ¤Ú¯ÔÌ·È” 23.45 Fringe 00.45 V 01.45 “ªË¯·Ó‹ ÔϤÌÔ˘” 03.30 “Star 80”

09.30 16.00 17.00 17.30 18.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ΔÒÚ· Fifth year ÕÁÚÈ· ∫·Ú·‚·˚΋ Life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ª·ÁÂÈÚ‡ˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI ª·˚¿ÌÈ The good wife Deadly women The cleaner ŸÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ America’s next top model

¶H§IO 48 UHF

06.00 06.50 07.45 08.00 09.00 09.15 10.15 11.00 11.30 12.30 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.15

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ Doctors live (∂) Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

01.30 03.30 04.30 05.00

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 Super game FTHIS TV Super game √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ Super game ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Super game ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ μ·Ï˜ Ì 12 ıÂÔ‡˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “¶ÚˆÙ¿Ú˘ Ì¿ÙÛÔ˜ Î·È ÙÚÔÙ¤˙·” ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó Ô ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ Son Winter wipe out μÚ¿‰˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ ΔËÏ·‚Ô˜ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏ› ˙ˆ‹˜

03.45 04.45 05.55

Everybody loves Raymond Frasier £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Underdog to wonderdog £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÕÏϷͤ ÙÔ Stars system ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ ∞˘ÙÔ„›· £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Judging ∞my §·˜ μ¤Áη˜ £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30 23.15 02.00 02.45 04.45

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› Telemarketing ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Δ· ‰¤ÛÌ·Ù· Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫›ÙÚÈÓÔ˜ Δ‡Ô˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

ªË ÛÚÒ¯ÓÂȘ ¤Ú¯ÔÌ·È ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2010, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÔÓÙ º›ÏÈ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ∑·Î °·Ï˘ÊÈ·Ó¿ÎȘ, Δ˙¤ÈÌÈ ºÔÍ, ªÈÛ¤Ï ªfiÓ·ÁηÓ.

√ ¶›ÙÂÚ Ã¿ÈÌ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·Ù¤Ú·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜. ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù‹ÛË Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ·fi ∞ÙÏ¿ÓÙ· ÁÈ· §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÙÔÎÂÙÔ‡. √È Î·Ï¤˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ fï˜ ı· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Â›‰ÔÍÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ Î·È Î·ÂÙ¿Ó-ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· ÿı·Ó ΔÚ¤ÌÏÂ˚.

STAR 22.00

¶ÚÔÛˆÈ΋ ˘fiıÂÛË ¢Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ÃÔÏ¿ÓÙÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÛÙÔÓ ∫¿ÙÛÂÚ, ªÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ, ∫¿ıÈ ª¤ÈÙ˜.

√ √˘fiÏÙÂÚ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¿Ï˘, ̤¯ÚÈ Ô˘ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·Ú¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙË ‚›·ÈË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘ ·‰ÂÚÊ‹˜ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı› ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚¿ÏÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÂΉÈÎËı› ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ. ªÈ· Ù˘¯·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÌÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË Î·È ÒÚÈÌË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ı· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô.

¡∂Δ 00.30

™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ 51 ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™È ƒfiÌ·. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÈÛÔÓ §fiÓÙÔÓ, Δ˙›Ù˙È ŒÙ˙ÏÂ˚, ∫Ú›ÛÙ· ∫¿ÌÂÏ.

ŒÓ· ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙË ÁË Î·È ‰˘Ô Â͈Á‹ÈÓÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ê˘ÏÒÓ ·Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ∞ÊÔÚÌ‹ Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ fiÏÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Â͈Á‹ÈÓˆÓ Ê˘ÏÒÓ, ηıÒ˜ Ë ÌÈ· ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ Î·È Ë ¿ÏÏË Ó· ÙÔ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ. ∫·ıÒ˜ Ë Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È, Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÁÓÔ› ÙÔÓ ˘¤ÚÙ·ÙÔ Î›Ó‰˘ÓÔ.

MEGA 01.15

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 7-13/2/13 ∞I£√À™∞ 1 THE LAST STAND (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ - ÕÚÓÔÏÓÙ ™‚·ÚÙ˙ÂÓ¤ÁÎÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30 - 21:50 - 00:10. ƒ∞§º ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ¶π™Δ∞ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ & ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30. ∞π£√À™∞ 2 ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏: ARGO (π™Δ√ƒπ∫∏ - 2 ÃÀ™∂™ ™º∞πƒ∂™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:40 - 21:00 - 23:20. •∂¡√¢√Ã∂π√ °π∞ Δ∂ƒ∞Δ∞ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ & ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:00. ∞π£√À™∞ 3 DJANGO - √ Δπªøƒ√™ (°√À∂™Δ∂ƒ¡ - 2 ÃÀ™∂™ ™º∞πƒ∂™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22:30. ∞¡...: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00. √π ¢πø∫Δ∂™ Δ√À ∂°∫§∏ª∞Δ√™ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ - ™ÔÓ ¶ÂÓ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:10. ∞π£√À™∞ 4 æ∞á√¡Δ∞™ Δ√ ¡∂ª√ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ & ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:20. √ ∫À¡∏°∏ª∂¡√™ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:30 - 23:50. ∞°∞¶∏™∞ ∂¡∞ ∑√ª¶π (£ƒπ§∂ƒ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:20.


40

AÓÙ›ÏÔÁÔ˜

¶¤ÌÙË 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

∞΋ڢ¯ÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ΔÔ˘ ¶.∫. ª·˘Ú›‰Ë

√ ¡›ÎÔ˜ ƒˆÌ·Ófi˜ ‰ËÏÒÓÂÈ “·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜ ÔϤÌÔ˘” ! ∂›Ó·È ηٷÓÔËÙfi Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÔÏÈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ηٷÓÔËÙfi Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ·Ó¤ÎÚ·Í ԉËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰Â̤ÓÔ˜ Î·È ¯Ù˘Ë̤ÓÔ˜ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ∫Ô˙¿Ó˘: “ª¿ÙÛÔÈ, ‰ÈηÛÙ¤˜, ÔÏÈÙÈÎÔ›, ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ÎÔÈÌ¿ÛÙ ‹Û˘¯ÔÈ” . ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ¤ÊÙ·Û ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ÊÒÓ·˙·Ó ÛÙË μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜: “∞Ï‹Ù˜, ÚÔ‰fiÙ˜, ÔÏÈÙÈÎÔ›” . ™ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ì ÙȘ ÛËÌ·›Â˜ Î·È Ù· οı ÏÔÁ‹˜ ηÈ... ÂÈÏÔÁ‹˜ Ï¿‚·Ú· Ô ƒˆÌ·Ófi˜ Â›Ó·È “·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜ ÔϤÌÔ˘”. ∞ȯ̿ψÙÔ˜ ÂÓfi˜ ·Î‹Ú˘¯ÙÔ˘ ·ÎfiÌ· ÔϤÌÔ˘, Ô˘ ·ÂÈÏ› Ó· ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈÚ‹ÓË Î·È Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙȘ ϤÔÓ ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ªª∂ ÁÈ· ÂͤÁÂÚÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· ÚfiÙ˘· Ù˘ “·Ú·‚È΋˜ ¿ÓÔÈ͢” ! ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Û ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Î‹Ú˘¯ÙÔ, fiÏ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. ∞ÎfiÌ· Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË ÛÙfi¯Â˘ÛË, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ó· ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ ÚÔ˜ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÌfi ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ “ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ” . ¢ÂÓ ¯ˆÚ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¢¤Ó‰È· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ó· Ú›ÍÂÈ Ï¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿. ŒÙÛÈ ¤ÎÚÈÓ·Ó fï˜. ™ÙÔ Î¿Ùˆ-οو Ô “fiÏÂÌÔ˜” Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË Â›Ó·È fiÏÂÌÔ˜ ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ, fiÏÂÌÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜. º¿ÓËΠÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ, Ì ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ô˘ ͤÛ·Û ÌÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ™Àƒπ∑∞. ∫·ÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘... Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Û ÚfiÏÔ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™Ù¿ıË ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË Ô˘ ÂÍÔÌÔÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¢¤Ó‰È· Ì “ÓÂÔÓ·˙›” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈο ÂȉȈÎfiÌÂÓË ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú¿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÛÙÔ¯ÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi ˘ÔÎÈÓËÙ‹ ÙˆÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ¤Î·Ó “ÎÔ˘ÚÂÏfi¯·ÚÙÔ” ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚfiÏ˄˘. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiˆ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È, Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ¿ÁÚ· „‹ÊˆÓ. ™˘ÓÈÛÙ¿ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÌ·ÏfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÏÈÙ‡ÂÙ·È Ô ™Àƒπ∑∞ ˘Ôı¿ÏÂÈ ÌÈ· ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÎÏÈ̿ΈÛË ‚›·˜ Ô˘ ı· Ï‹ÍÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙË “ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË” , ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÔÊı·ÏÌÈ¿. ∂ÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ıˆÚ› fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂˆÊÂÏËı› ÔÏÈÙÈο ·fi ÌÈ· ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Î·È ‰È¯·Ṳ̂ÓË ¯ÒÚ·, fiˆ˜ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÂÓfi˜ ÔϤÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ¡›ÎÔ˜ ƒˆÌ·Ófi˜ ıˆÚ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ... (∞fi ÙËÓ «∂ÍÚ¤˜»)

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÛÈÁÎÏÈʇÛË, tsiglifisis@e-thessalia.gr

Δ· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÂÚÓÔ‡Ó Û·Ó ÌÈ· ›‰ËÛË Ô˘ ·Ï¿ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ÌÈ·˜ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚È‚·ÛÙ› Ì ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Eurostast ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· η٤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÚˆÙÈ¿ Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 26,8% ‰ÂÓ Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠԇÙ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, Ô‡Ù ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Î·È ·˘Ù¤˜ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ‡ “οÓÔ˘Ì ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË” . ŸÌˆ˜ Ë ·ÓÂÚÁ›· ·ÊÔÚ¿ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÊÔÚ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ì¤ÏÔ˜. ¶Ò˜ ˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ÙÈ Î¿ÓÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚfiÓÔÈ·˜, Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ; ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ηÏfi ÂÚÒÙËÌ·, ·Ó Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·Ï‹: Δ›ÔÙ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ·fi ÙÔ˘˜ 1,3 ÂηÙ. ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ÌfiÓÔ 185.000 Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜. ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ‰ËÏ·‰‹ ·›ÚÓÂÈ Î·È ·˘Ù¿ Ù· „›¯Ô˘Ï· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· Û’ fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∫·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜. ¢ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤·„·Ó Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ٷÎÙÈο ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î¿ÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÌÈ· ˘Ô··¯fiÏËÛË, ¤Ó·-‰˘Ô ÌÂÚÔο̷ٷ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È Ì ٷ ÔÔ›· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ηχ„Ô˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ‚ÈÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ̤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ªÔÈÚ·›· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È, ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÓÂfiÙˆ¯ˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ıÂÛÌÒÓ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi Ù¤ıËÎÂ Î·È Â›ÛËÌ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË. £· ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ·˘Ù¤˜ Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó Û ·ÚÈıÌÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔÚ¿ ·ÓıÚÒÔ˘˜...

ŒÓ· ·ÎfiÌË Ï‹ÁÌ· ‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÔÈ ÊfiÚÔÈ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ô ¤Ó·˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ (Î·È ·˜ ϤÓ οÔÈÔÈ fiÙÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜)

‹Úı·Ó Î·È ÔÈ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ·˘Í‹ıËΠηٿ 10 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ ›Ù ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈ-

Ó‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ›Ù ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∫·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÌÈ· Úfi¯ÂÈÚË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ·fi„ÂˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ì ٷ fi‰È· ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ Ï¤Ó ·Ï¿ fiÙÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ô‡Ù ӷ ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ӷ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜.

T‡Ô˜

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

¢Âο‰Â˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏÂÈÊı› Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÙÂÏÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘. ªÂÚÈο ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚÙ·ÚÈ¿ÛÂÈ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· fi¯È Î·È ÙfiÛÔ Î·Ïfi ı¤·Ì·. ÕÏÏ· ·Ï¿ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·;

ΔÈ(˜) ÊÙ·›ÂÈ; TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÚÂÏÈ¿

ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿ ÛÙËÓ ËÏÈΛ·, ¿Óˆ οو, ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙË ÏËÛÙ›· ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÏ·ÁˆÌ¤ÓÔÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜. Œ¯Ô˘Ó ‰ÂÈ Î·È ·ÎÔ‡ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ·. Δ· ·Ú·ÌÔÚʈ̤ӷ ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ó· ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙË ÏËÛÙ›·. ªÈ· Ì¿Ó· Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˘ÂÚ‹Ê·ÓË. ∫·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ÔϤÌÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È ‰È·‚¿ÛÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÂÚÌËÓÂÈÒÓ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ 20¯ÚÔÓˆÓ Ì ٷ ηϿÛÓÈÎÔÊ, Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi. ¢ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ ¿ÎÚË Ì ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÏËÛÙ¤˜ Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜. ΔÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞Ì›ÏÈÎÙ· Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ∞Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ¤ÛÂÈ ÓÂÎÚfi˜ Ô 16¯ÚÔÓÔ˜ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ∫ÔÚÎÔÓ¤· ÙÔ 2008, ı· ›¯·Ì ÙÔÓ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ; ΔÔ Ì›ÛÔ˜ Î·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÂΉ›ÎËÛË ÊÙ¿ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÍËÁËıÔ‡Ó Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿; ∏ ÎÚ›ÛË Î·È

Ù· ·‰È¤ÍÔ‰¿ Ù˘ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿- Î·È ›Ûˆ˜ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË- Ó¤· ·È‰È¿ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÙÚ·Ô‡˜; ¶·›˙ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÚfiÏÔ- Î·È ÔÈÔÓ;- fiÙÈ ‹Ù·Ó ·È‰È¿ ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, Ô˘ ¤‚Á·Ï·Ó ·ÎÚÈ‚¿ Û¯ÔÏ›· Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ·‰ÈÎË̤Ó˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο, Ù¿ÍÂȘ; √È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜, ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ‹‰Ë ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È. ŒÓ· ÂÚÒÙËÌ·, fï˜, ̤ÓÂÈ, Û˘Ó‹ıˆ˜, ¿ÓÙ· ÌÂÙ¤ˆÚÔ Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∫·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜; ¶ÔÈÔ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜; ΔÈ ¤Î·Ó·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ̤¯ÚÈ Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Â‰Ò; Œ¯·Û·Ó οı ÂÈÚÚÔ‹ ¿Óˆ ÙÔ˘˜; ∞‰È·ÊfiÚËÛ·Ó; ¢ÂÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ·Ó Ô‡ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·Ó; ◊ÍÂÚ·Ó ÙËÓ ÎÔÛÌÔıˆڛ· ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÌʈÓÔ‡Û·Ó; ∞Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Û’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ù·Ê·ÙÈ΋, ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ı¤ÏÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÙÛÈ· Ó· ÙÔ ·ԉ¯ı›˜. °È·Ù› ͤÚÂȘ fiÙÈ, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ‰ÂȘ ÙÔ ·È‰› ÛÔ˘ Ì ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜. ∞Ó·ÙÚȯȿ˙ˆ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙË ÛΤ„Ë fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚ› Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· ηχÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷÓÔ‹Ûˆ ÔÈfi ÌÂÁ¿ÏÔ È‰·ÓÈÎfi Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ù· fiÏÈÛ Ì ٤ÙÔÈ· ‰‡Ó·ÌË, ÒÛÙ ӷ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. ◊Ù·Ó È‰·ÓÈÎfi ‹ Ì‹ˆ˜ Ì›ÛÔ˜; ¢‡Ó·ÌË ‹ ·ÂÏÈÛ›·; ™˘ÓÂȉËÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ‹ Ù‡ÊψÛË; √ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ı· ·Ú·-

✒∞À°∏: ∂ÏÏ¿˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÈÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ. ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ¡Ô 2. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ∞ӷ̤ÙÚËÛË Ì ÙÚfiÈη ÁÈ· Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ. ✒∂£¡√™: √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÎÙ¤Ô˘˜ Û ∞∂π-Δ∂π. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: ∂ÈÛÙÚ·ÙÂ‡Ô˘Ó fiÔÈÔÓ ‚ÚÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜! ✒∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ∂ÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ Ù˘ ¶¡√. ✒¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: √È ·ÂÚÁ›Â˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ∫¿Ùˆ Ù· ¯¤ÚÈ· ·fi ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜. ✒Δ∞ ¡∂∞: Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁοıÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·Ú¯ËÁÔ‡˜.

Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎÒÓ. ∂›Ó·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÏÔÁÈ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ; ∂›Ó·È Ë ·ÂÏÈÛ›· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË fiÙÈ ÔÈ ˙ˆ¤˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÚÈÓ Î·Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ó; ∂›Ó·È Ô Êfi‚Ô˜ fiÙÈ ·˘Ùfi-‰ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ Ó· ÙÔ ÔÓÔÌ¿Ûˆ- Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ ˙ˆ¤˜; μ‚·ÈfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ï‹ıÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ Ó·È. §¤Ó fiÙÈ ·Ó Û ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ· ¤¯ÂȘ ÔÏϤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ η̛·. ¶fiÛˆ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÏÏ¿. °È· ¤Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÙÈ ¤¯ˆ ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ‚‚·ÈfiÙËÙ·. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·È‰›, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ΔÈ ÊÙ·›ÂÈ, ÏÔÈfiÓ; ∞‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÒÛˆ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË, ·Ê‹Óˆ ÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ Û ÌÈ· ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔ˘˜ “ªÔÈÚ·›Ô˘˜” ÙÔ˘ μ¿ÚÓ·ÏË: ºÙ·›ÂÈ ÙÔ ˙·‚fi ÙÔ ÚÈ˙ÈÎfi Ì·˜! ºÙ·›ÂÈ Ô ıÂfi˜ Ô˘ Ì·˜ ÌÈÛ›! ºÙ·›ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ Î·Îfi Ì·˜! ºÙ·›ÂÈ ÚÒÙ’ ·’fiÏ· ÙÔ ÎÚ·Û›! ¶ÔÈÔ˜ ÊÙ·›ÂÈ; ÔÈÔ˜ ÊÙ·›ÂÈ; ∫·Ó¤Ó· ÛÙfiÌ· ‰ÂÓ ÙÔ ’‚ÚÂ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ’ ·ÎfiÌ·. (∞fi ÙÔ protagon.gr)

07-02-13  

07-02-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you