Page 1

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

ÛÙÔ

internet

ÛÙË TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú ŒÙÔ˜ 112ÔÓ K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 33.997 ∫˘Úȷ΋ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 AÓ. ËÏ. 07.27'- ‰. 17.05' ™∂§∏¡∏ 20 ∏ª∂ƒø¡ †¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂÈÛÎ. ª‡ÚˆÓ, ÙÔ˘ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡

800-11-35000 ™‹ÌÂÚ· Ì·˙› ÌÂ ÙË «£»

64 ™ÂÏ›‰Â˜

√È ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ·Ó‰ËÌÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜

www.e-thessalia.gr ™À¡∂¡Δ∂À•∂π™ ™Δ∏ “£”

∏ ÁÚ›Ë Ï‹ÙÙÂÈ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· 350 Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÛ‹ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Δ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· - ™Â ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ÌÊ·Ó›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ ÚÔηÏ› Ë ·Ó‰ËÌ›· Ù˘ ÁÚ›˘ ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ, ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™ËÌ·ÓÙÈο ÌÂȈ̤ÓË Ë ÚÔۤϢÛË ·È‰ÈÒÓ Î·È Û˘ÓÔ‰ÒÓ Û ·È‰fiÙÔÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ۯÔÏÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜, Û fiÛ˜ Ê˘ÛÈο Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ηıÒ˜ Ë Ì·Ù·›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ∞ÒÏÂȘ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ì ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ó· ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·Ó‰ËÌÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÎÔڇʈۋ ÙÔ˘ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘ÓÂÛÙÈ¿ÛÂȘ, Û˘ÓÂχÛÂȘ, Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜

«™ÔÊÂÚ›Ó˜» ÁÈ· ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ∂Ã√À¡ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ÌÂ-

ٷʤÚÔ˘Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈ‚¿Ù˜. ∂›Ó·È ÔÈ ‰Ò‰Âη Á˘Ó·›Î˜ Ô‰ËÁÔ› ÛÙ· Ù·Í›, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Á˘Ó·›Î· Ô‰ËÁfi˜ ψÊÔÚ›Ԣ ÛÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘. ■ ÛÂÏ.15

¶ƒøΔ∞£§∏Δ∂™ ÛÙËÓ Î·Ù·-

ӿψÛË ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (Eurostat). ■ ÛÂÏ.22

ªÂ ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÔÈ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤÍË ■ ÛÂÏ.10 √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÂÏ.20

«∞Ó·Áη›· Ë ·ÏÏ·Á‹ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ» ∫Àƒπ√ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ

Ò˜ ı· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ÔÈÔÙÈο Ë ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÌÈÓÈÒÙ˘, ıˆÚÒÓÙ·˜ ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ■ ÛÂÏ.5

ƒˆÛ›·: ΔÚ·Áˆ‰›· Ì 109 ÓÂÎÚÔ‡˜ Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ 109 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È 140 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û ӢÎÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ fiÏ˘ ¶ÂÚÌ, fiÔ˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛfiÔ˘ Ì ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ, ͤÛ·Û ˘ÚηÁÈ¿ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËı› ¯¿Ô˜. ■ ÛÂÏ.31

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÂÍ·›ÚÂÛË Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

«Ÿ¯È» ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·

¶ÚˆÙÈ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ

ÂΉËÏÒÛÂȘ (ı¤·ÙÚÔ, ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ Î.¿.), ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηʤ, Ì·Ú) Ô‡ÙÂ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ϷÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ¤Ú˘ÛÈ, ·ÏÏ¿ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ·ÈÙ›· Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁÚ›Ë. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ 350 Ì·ıËÙ¤˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¤¯Ô˘Ó ÓÔÛ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÔ‚·Ú¿ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ ·˘Ùfi ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋. ■ ÛÂÏ.12,23

°. ª¶∞ª¶π¡πøΔ∏™

Δ∏¡ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜

ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ™Ù. ¢‹Ì·, ¤Ï·‚Â Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË (À¶∂Ãø¢∂) ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ, fiˆ˜ ÎÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂., ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÒÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ, ÁÓˆÛÙÒÓ ˆ˜ PM10. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÙ¿ ·ÎfiÌ· ¯ÒÚ˜ - ̤ÏË (∞˘ÛÙÚ›·, μ¤ÏÁÈÔ, ¢·Ó›·, °·ÏÏ›·, √˘ÁÁ·Ú›·, ™ÏÔ‚·ÎÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·) ¤Ï·‚·Ó ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Ó Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ÚfiÙ˘· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú· Î·È ÁÈ· ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ “PM10”, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÌfiÏȘ 10 ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ· (¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡) Î·È ÂÚÓÔ‡Ó ¤ÙÛÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜. √ μfiÏÔ˜ Î·È Ë §¿ÚÈÛ· Â›Ó·È ‰‡Ô ·fi Ù· 12 Û˘ÓÔÏÈο ÔÈÎÈÛÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ Ó· ÌË Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó Ì ÙË Ó¤· Ô‰ËÁ›· 2008/50/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ■

°. ∫∞ªπ¡∏™

«ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÂÓÓ·›Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË» ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. °. ∫·Ì›Ó˘, ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË. ■ ÛÂÏ.6

ÛÂÏ.18,19

∞΢ÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ∫¿ÚÏ·˜; ■

ÛÂÏ.16

§‡ÛÂȘ ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi; ■

ÛÂÏ.21


A¶√æ∂π™

2

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

¢EI°MATA °PAºH™ ªÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ˘‹ÚÍ·Ó ÁÂÓÈ·ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈο “Ù˙¿ÎÈ·” Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ï‹ÁÌ· ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘. ªÂÚÈÎÔ› Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÚÔÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ‰ÂÍÈÔ‡˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÎÏÔÓ›ÛÙËÎÂ Ô Ì‡ıÔ˜ ÁÈ· “ÎÏËÚÔÓÔÌÈΤ˜” ·Ú¯ËÁ›Â˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·›TÔ˘ ¢HMHTPH ÛıËÛË ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ. £· ‹Ù·Ó ‚È·ÛÙÈÎfi Ó· ÁÂÓÈ΢ٛ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ì¤ƒ∞§§∏ Ú·ÛÌ·, ηıÒ˜ ÙÔ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì·˜. √È ŒÏÏËÓ˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙȘ “‰˘Ó·ÛÙ›˜”, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙȘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· “Ù˙¿ÎÈ·” Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· Ê¤Ô˘‰·. ∏ ηٷÁˆÁ‹ ıˆÚÂ›Ù·È ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È fiÛÔÈ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹Ó ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÚÔÓfiÌÈ· Î·È ·Ó¤ÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰‡ÛÎÔÏ· Ó· ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÚ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÌÈ·˜ ‰È¿‰Ô¯Ë˜ ηٿÛÙ·Û˘ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ªËÙÛÔÙ¿ÎË ‰ÂÓ ¤ÂÈÛ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢, ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿„¢ÛË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ·fi ¤Ó·Ó ·Ú¯ËÁfi Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘. ΔÔ ‚·Ú‡ fiÓÔÌ· ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÛÂ. ŒÙÛÈ ÛÙȘ οÏ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·. Èڛ˜ Ó· ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ÁÚ‹ÁÔÚË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È Ë Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ù˘, Ô Ô-

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A] °È· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋, ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £Ú¿ÎË, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ·

Ô›Ô˜ ¤‚·Ï ÙÂÏÈο ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∫¿ÔÈÔÈ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡.¢. ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “¤Íˆ Ù· Ù˙¿ÎÈ·”, ·ÏÏ¿ ·¤Ê˘Á ÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, fiÙ·Ó ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ù˘ fiψÛ˘. √È “‰˘Ó·ÛÙ›˜” ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞Ó Ë Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ Î¤Ú‰È˙ ÙÔÓ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¤Ú˘ÛÈ, ÙfiÙ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ∫Ï›ÓÙÔÓ Î·È ªÔ˘˜ ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û οı ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜. ∏ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛË ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÛÙ›˜ fiÛÔ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ∫¤ÓÂÓÙÈ Î·È ÌÂÙ¿. ŸÌˆ˜, Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‚›Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¯Ú‹˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔÛÔ¯‹˜. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì‡ıÔ˘˜. Δ· ÓÂfiÙÂÚ· ̤ÏË ÙÔ˘˜ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ·ÏÈfiÙÂÚˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÙ· Ó· ÙÔ˘˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Ù· ̤ÏË Î¿ı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÂͤÊÚ·Û ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘, Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ¤Ú· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÎÈ Ë ÈηÓfiÙËÙ·. ΔÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÎÚ·Ù¿ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Â›Ù¢ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÛÔ ÈÔ Ôχ ¤Ó· ÎfiÌÌ· Á›ÓÂÙ·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎfi, ÙfiÛÔ ÈÔ ·ÓÔȯٿ Î·È ¤Í˘Ó· ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ·Ó ‚ÚÂı› Û ı¤ÛË ÂÍÔ˘Û›·˜. ø˜ ÙÔ “ÂfiÌÂÓÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È” ‹ ˆ˜ “Ó¤· πÛÏ·Ó‰›·” ÂÚȤÁÚ·„·Ó ‚ÚÂÙ·ÓÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ¯ÚÂ-

ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. ∫·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·. ∞fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙ·‰È·Î‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ¢˘ÙÈο ‚fiÚÂÈÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6. ™Ù· ∞Ó·ÙÔÏÈο ‚fiÚÂÈÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 5 Ì 6 Î·È ÙÔÈο ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

O ∫∞πƒ√™ [£E™™A§IA] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ™Ù·‰È·Î¿ fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...14Ô C. ™ÙÔ μfiÏÔ 7...14Ô C.

¶ƒ√™∫§∏™∏ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÔÚ›· Ù˘ ∫·˜ ™Ô˘ÏÙ¿Ó·˜ μÚÂÙÙ¿, ÛÙÔ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ∫¤ÓÙËÌ·, Û·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÃÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ ∫ÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ μÚÂÙÙ¿, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶∞ƒ∫” ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009.

flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 2/12 ¶¤ÌÙË 3/12 ¶·Ú·Û΢‹ 4/12 ™¿‚‚·ÙÔ 5/12 ∫˘Úȷ΋ 6/12 ¢Â˘Ù¤Ú· 7/12

16.00 - 22.00 9.00 - 22.00 9.00 - 22.00 9.00 - 22.00 9.00 - 22.00 9.00 - 22.00

∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¯·Ú¿ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ™Ù·‰È·Î¿ fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 2...12Ô C. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 5...12Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...11Ô C. ™Ù· ΔڛηϷ 4...11Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·Ú¯Èο ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...12Ô C. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 5...12Ô C.

ÔÎÔ›·˜. ¶·ÚfiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂.∂., ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ı· ¤Ì·ÈÓ Û ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô Δ‡Ô˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, „¿¯ÓÂÈ ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ‚ÚÂÈ Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÙÔ ·ÁÁÏÔ۷͈ÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛ Ôχ ÈÔ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. Δ· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ̤۷ ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ·Ó Ì ÙfiÛÔ Î·Ïfi Ì¿ÙÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ¢ÂÓ ˆÊÂÏ› ÏÔÈfiÓ Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ÔÏÈÙÈο Î·È ÌÈÓÙȷο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ηıÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ò˜ ı· ‚ÁÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ. ¶Ò˜ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜, Ì ٷ ÂÚÈıÒÚÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤۷ ·fi ηχÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ò˜ ı· ‰Ôı› ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋. ∞fi ÙÔ ·Ó·ÏˆÓfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÙÈ Ï¤ÂÈ Ë Ì›· ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ Î·È Ë ¿ÏÏË ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÙÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·ÈÚfi ÙÒÚ· ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ‰ÈÂıÓÒÓ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. £· ‹Ù·Ó ÈÔ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘, ·Ó ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ì ÈÔ Ôχ ÙË ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ì 30% ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‰·¿Ó˜. ◊ ·Ó ÏÔÁ·ÚÈ¿˙·Ì ηχÙÂÚ· ÙËÓ ¿ÏÏË ¤ÎıÂÛË, fiÔ˘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ηٿٷÍË ÁÈ· ÙÔ ‚·ıÌfi ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٿٷÍË, ÌÂٷ͇ 180 ¯ˆÚÒÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ô˘ ÛÙË Ì¤ÛË, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ‹ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË ¡¤· °Ô˘ÈÓ¤·. rallis@e-thessalia.gr


A¶√æ∂π™

3

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPI√À 2009

ο πολιτικό σκηνικό άλλαξε με την εκλογή του Αντώνη Σαμαρά στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Την άποψη αυτή διατυπώνουν πολλοί πολιτικοί, TÔ˘ £ANA™H αλλά και αναλυτές. Είναι X. ™AMAPA όμως σωστή; Πράγματι άλλαξε το πολιτικό σκηνικό; Και αρκεί η εκλογή ενός νέου αρχηγού ακόμη και σε κόμμα εξουσίας για να αλλάξει το σκηνικό; Και τι σημαίνει ακριβώς αλλαγή σκηνικού; Για να αλλάξει το σκηνικό και όχι οι ρόλοι στη σκηνή, χρειάζονται ρήξεις και μεταρρυθμίσεις δομικού χαρακτήρα. Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας τόσο στην πολιτική, όσο και στην κοινωνία. Συνήθως οι πρωτοβουλίες αυτού του είδους και περιεχομένου αναλαμβάνονται από τις κυβερνήσεις και σπανίως από κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα εκδηλώνεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου ένα κόμμα έχει φτάσει στα όρια ανοχής της κοινωνίας, έχει κουράσει ως κόμμα που ασκεί εξουσία, δεν έχει ανανεωθεί, δεν έχει τίποτα να προσφέρει και στη γωνία περιμένει ένα άλλο που έρχεται με δύναμη και ταχύτητα να σβήσει το παλιό και να το περιθωριοποιήσει. Στη μεταπολιτευτική περίοδο συνέβη μια φορά ένα κόμμα να έχει κουραστεί στην εξουσία, να έχει κλείσει τον κύκλο του και ένα άλλο νέο και ξεκούραστο να τρέχει ιλιγγιωδώς. Το 1981 η Ν.Δ. είχε χάσει μαζί με τον ιδρυτή της την προωθητική της δύναμη και το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα ερχόταν για να συντρίψει την παλαιά κατάσταση. Σήμερα δεν υπάρχουν ανάλογες προϋποθέ-

Τ

ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ σεις. Κατ’ αρχήν το ΠΑΣΟΚ μόλις επανέκαμψε στην εξουσία σημαντικά ανανεωμένο και πολλά υποσχόμενο. Κατά δεύτερον ο νέος πρόεδρος της Ν.Δ. είναι ένας πολιτικός που έχει ασκήσει εξουσία και έχει ηγηθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν κόμματος. Δεν είναι ένας νέος αρχηγός, είναι ένας παλαιός πολιτικός που εξελέγη όχι γιατί υποσχόταν κάτι το διαφορετικό στην κοινωνία, αλλά κάτι ξεχωριστό στο σκληρό πυρήνα της παράταξής του. Κατά τούτο δεν μπορεί να συγκινήσει από την πρώτη στιγμή. Ο χρόνος θα δείξει αν μπορεί να δημιουργήσει ρεύμα και στην κοινωνία. Ο χρόνος επίσης θα δείξει αν το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα αφήσει περιθώρια ώστε ο νέος πρόεδρος της Ν.Δ. με την πολιτική του δράση και τις ιδέες του να το αμφισβητήσει και να το νικήσει εύκολα και γρήγορα. Πιθανότατα όμως ένα απρόβλεπτο γεγονός ή μια διαφωνία για μείζονος σημασίας εθνικό ζήτημα να αλλάξει την κατάσταση και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις η Ν.Δ. υπό τον Α. Σαμαρά να έλθει πιο κοντά στην κυβερνητική εξουσία. Ένα τέτοιο θέμα μπορεί να είναι το Σκοπιανό. Ο Παπανδρέου να οδηγήσει την υπόθεση της ονομασίας του γειτονικού κρατιδίου σε συμβιβασμό και ο Α. Σαμαράς να αντιδράσει περίπου όπως αντέδρασε την περίοδο 1990-1993. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως μπορεί να έχουμε μερική ανατροπή του σκηνικού, αλλά και παράταση ζωής του υπάρχοντος σκηνικού, δηλαδή την παραμονή του ΠΑΣΟΚ για πολλά χρόνια στην εξουσία.

Δεν είναι πολλοί οι λόγοι που κέρδισε ο Σαμαράς. Πάντως όχι περισσότεροι από δυο κατά την ταπεινή μας γνώμη. Θα επιχειρήσουμε να τους αναλύσουμε προσεχώς. Ωστόσο επειδή πολλοί σοβαροί αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Σαμαράς κέρδισε γιατί έδωσε ένα νέο ιδεολογικό στίγμα και απενοχοποίησε τους νεοδημοκράτες από το να λένε ότι είναι δεξιοί. Και επειδή πολλοί επίσης εκτιμούν ότι μιμούμενος τον Σαρκοζί θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να χτυπήσει γρήγορα την πόρτα της εξουσίας η Ν.Δ. μια παρατήρηση μόνο. Πράγματι ο Σαμαράς ακολουθεί τη γραμμή Σαρκοζί. Με μια διαφορά σημαντική. Η Γαλλία είναι Γαλλία και μια υπέρμετρη δόση εθνικισμού δεν σημαίνει τίποτα για κανέναν. Εδώ όμως είναι Ελλάδα και ο υπερεθνικισμός μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και για τον ίδιο τον πρόεδρο. Και επιπλέον η Ν.Δ. όπως και το ΠΑΣΟΚ πορεύτηκαν εκμεταλλευόμενοι το πελατειακό σύστημα. Η επιστροφή στις ρίζες στα αυτιά πολλών νεοδημοκρατών ηχεί ως επιστροφή στην αντίληψη “κράτος είμαστε εμείς” . Προφανώς ο Α. Σαμαράς δεν εννοεί αυτή την επιστροφή. Ποιον θα πείσει όμως; Τούτων δοθέντων το ερώτημα ποιος μπορεί να αλλάξει σήμερα το σκηνικό μια απάντηση επιδέχεται. Η κυβέρνηση. Αν όλα όσα εξήγγειλε προεκλογικά και αφορούν το πολιτικό σύστημα γίνουν πράξη τότε ναι θα έχει αλλάξει όχι μόνο το σκηνικό, αλλά και το σύστημα. Κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει από τη

ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi Ù· «¢ÂÎÂÌ‚ÚÈ·Ó¿ ’08» ο ελάχιστο που οφείλουμε στον Αλέξη είναι να τιμήσουμε ειρηνικά τη μνήμη του». Με αυτά τα λόγια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος TÔ˘ ANTøNH Παπούλιας έστειλε το μήνυμα E. ºøKI¢H για να τιμηθεί ειρηνικά η μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, κατά τη συμπλήρωση ενός έτους από τη δολοφονία του από σφαίρα ειδικού φρουρού στα Εξάρχεια. “Η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, αναφέρει η ανακοίνωση της Προεδρίας, δεν ήταν μόνο μία απεχθής πράξη. Ήταν ένα δίδαγμα για όλους μας, πού μπορεί να οδηγήσει η αυθαιρεσία. Δεν ξεχνιέται και δεν μικραίνουν οι διαστάσεις της στο υποσυνείδητο της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νεολαίας”. Ο κ. Παπούλιας εξέφρασε ακόμη μια φορά την πίστη και τις ενοχές- όπως είπε - απέναντι στην νέα γενιά, “στην οποία χρωστάμε την εξασφάλιση μιας δικαιότερης κοινωνίας”. Ένα χρόνο μετά τα Δεκεμβριανά ’08, μετράμε όπως φαίνεται μια ακόμη χαμένη ευκαιρία - θυσία κι αντί απολογίας που δεν μπορέσαμε ως κοινωνία να απαντήσουμε στα πολλά γιατί και στα ζητήματα του νεολαιίστικου κινήματος, στεκόμαστε στο περιτύλιγμα. Στέλνει η κυβέρνηση μήνυμα για στάση υπευθυνότητας και απόρριψης της βίας. “Να υπάρξει περισυλλογή και υπεύθυνη ανα-

«Τ

ζήτηση τρόπων για να βρουν διέξοδο οι προβληματισμοί της νεολαίας. Οι φωνές της καπηλείας και της ανευθυνότητας θα μείνουν στο περιθώριο” υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρός της Θ. Πάγκαλος. Αγωνιώδες μήνυμα για τη δημιουργία κοινωνικού μετώπου ενάντια στη βία απηύθυνε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχ. Χρυσοχοΐδης, εκφράζοντας την εφαρμογή του δόγματος “μηδενικής ανοχής” στην αντι-

μετώπιση των ταραξιών. “Στέλνουμε όλοι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν θα ανεχθούμε την επανάληψη ενός σκηνικού βίας και τρόμου στο κέντρο της Αθήνας. Δεν θα παραδώσουμε την Αθήνα στους βανδάλους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να καπηλευθεί τις ειρηνικές εκδηλώσεις και τις πορείες για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου”. Το περιεχόμενο, το μέγεθος, η διάρκεια των εκδηλώσεων, η μορφή τους ακόμη, κυριαρ-

στήλη αυτή ότι η αλλαγή του εκλογικού συστήματος στα γερμανικά πρότυπα συνιστά επανάσταση στα πολιτικά μας πράγματα. Η δημιουργία περιφερειακής αυτοδιοίκησης και η περαιτέρω συνένωση Δήμων οδηγούν στον εκσυγχρονισμό του κράτους και συμβάλλουν όχι μόνο στην αποκέντρωση, αλλά και στην καλύτερη και φιλικότερη για τον πολίτη λειτουργία του κράτους. Όλα αυτά βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές που θα δρομολογηθούν θα έχουν μελετηθεί αρκούντως σοβαρά και θα υλοποιηθούν χωρίς σκληρές αντιδράσεις και υπονομεύσεις. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν ήλθε από το υπουργικό συμβούλιο το μεσημέρι της Πέμπτης. Το νομοσχέδιο που υποχρεώνει υπουργούς, δημάρχους, υπηρεσίες να αναρτούν στο Διαδίκτυο όλες τις πράξεις και αποφάσεις των υπηρεσιών είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη Δημοκρατία, τη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισμό. Καλά ενημερωμένοι πολίτες για μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη δημοκρατία στην υπηρεσία των πολιτών. Αρκεί ο Παπανδρέου να επιμείνει στη γραμμή που χάραξε, να μην υποκύπτει στις πιέσεις του λεγόμενου λαϊκού ΠΑΣΟΚ, να μην αλλάζει το περιεχόμενο των νομοσχεδίων μετά από κάθε διαβούλευση. Και ο Α. Σαμαράς να κοιτάξει το μέλλον έχοντας κατά νου να αλλάξει όχι μόνο συμπεριφορές, αλλά και νοοτροπίες στο κόμμα του.

χούν στην πολιτική αντιπαράθεση λες και ακόμη δεν έχει απαντηθεί αν έχει σχέση το πλιάτσικο σε καταστήματα με τις ανησυχίες της νεολαίας. Η κοινωνία δεν κρίνεται σήμερα για την επάρκεια των προληπτικών μέτρων αστυνόμευσης. ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ. Σήμερα κλείνει ένας χρόνος που έφυγε ο Αλέξης Γρηγορόπουλος. Με μια σφαίρα αστυνομικού στο κεφάλι, ξαπλωμένος στη βρεγμένη άσφαλτο, μπήκε στην ιστορία του τόπου μας, τη ζυμωμένη με βάσανα και άδικα θύματα. Έκλεισε πίσω του η πόρτα στη ζωή, οι γονείς του έμειναν σε άδεια σπίτια με άδεια την ψυχή. Και με ένα “Γιατί;” η μητέρα του, απέναντι στην υπόλογη κοινωνία. Το ίδιο το “Γιατί;”, όπως σχολιάστηκε εύστοχα στην “Κ”, το ρώτησαν και το ’καναν πράξη με διαδηλώσεις και εξεγέρσεις, νέοι και νέες σε όλη τη χώρα. Κι απάντηση δεν πήραν. Μετά από ένα χρόνο, πάλι εδώ. “Με βαραίνει ότι του έμαθα να μη φοβάται τίποτα στη ζωή. Αν είχε φοβηθεί το δολοφόνο του, τώρα θα ζούσε”, λέει στην Ελλη Στάη η μητέρα του Αλέξη Τζίνα Τσαλικιάν. “Θα ήθελα, η 6η Δεκεμβρίου να καθιερωθεί από την πολιτεία ως, “ημέρα κατά της βίας” ή ως “ημέρα των δικαιωμάτων των νέων”. Αυτή θα ήταν και η καλύτερη τιμή για τη μνήμη του παιδιού μου”, αναφέρει σε συνέντευξή της η τραγική μάνα Αυτό είναι το ελάχιστο, μάνα χαροκαμένη. Αγιάτρευτος ο πόνος του γονιού κι ας ξεγελιέται από το χρόνο. Αγιάτρευτη όμως και η κοινωνία μας. Αθεράπευτη να κοιτάζει πίσω λες και το πρόβλημα είναι οι λεηλασίες, η τυφλή βία σε βιτρίνες καταστημάτων και αυτοκίνητα. Αλλού είναι οι πληγές που παραμένουν ανοιχτές και τα αδιέξοδα που προκαλούν θυμό.


A¶√æ∂π™

4

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

ΔÔ ‰Ô‡ÏÂÌ· ¿ÂÈ Û‡ÓÓÂÊÔ...

∏ ȉÂÔÏÔÁÈ΋ Â·Ó›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜

ÈÂÚˆÙÒÌ·È (Î·È ÈÛÙ‡ˆ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ› Ì·˙› ÌÔ˘): À¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, Î·È Ó· ‰È·Û‡ÚÂÙ·È ÙfiÛÔ Ôχ fiÛÔ ÙÔ ÂÏÏË°Ú¿ÊÂÈ Ô ÓÈÎfi ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘N.£.™øTHPIOY Ì ·ÍÈfiÈÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ÚÈÔ; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, ÈÛÙ‡ˆ, ÁÈ· ÙÔ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÂÚÒÙËÌ· Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ì·˜ ÙÔ ··ÓÙÔ‡Ó ÔÈ Â‰Ò “·ÚÌfi‰ÈÔÈ”: ªfiÏȘ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ’04 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ô ÙfiÙ ∫·ıËÁËÙ‹˜ - “ΔÛ¿ÚÔ˜” Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰È¤Ù·Í ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÁÈ· Ó· Ê·Ó› Ë ·ÂÏıÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË ™ËÌ›ÙË ·Ó·ÍÈfiÈÛÙË ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜! øÚ·›·! ¶·ÓËÁ‡ÚÈ˙·Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ¤ÓÙ˘· Ù· ÚÔÛΛÌÂÓ· ÛÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹! ∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ ı· ÂÎÌˉ¤ÓÈ˙ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ıËÙ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Î·È ÙÔ˘ ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô˘ ›¯Â ¤ÚıÂÈ ÙÔ ’96 Ì ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ ÈηÓÔ‡ Ù¯ÓÔÎÚ¿ÙË Ó· ÓÔÈÎÔ΢ڤ„ÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜! ∫·È Ó·! ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ë ÔÎÙ·ÂÙ›· ™ËÌ›ÙË ÙÈÓ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Î·È ÁÈÓfiÙ·Ó Î·Ù·Á¤Ï·ÛÙË ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ï·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÏÓÂ. ∫ÔÈÓÒ˜ Ë ·ÂÏıÔ‡Û· ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍ··ÙÔ‡ÛÂ(!) ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÁÈ· Ô¯ÙÒ ¯ÚfiÓÈ·, Î·È Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ¤‰ÂȯÓ ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜... ∫·È ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Í¯ӿÂÈ ÙÔÓ ÔÚ˘Ì·Á‰fi ÙˆÓ ÌÂȈÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫... ªfiÓÔ Ô˘ ÔÈ ÙÔÙÈÓÔ› Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·Ó (ı· ‹Ù·Ó ÂıÓÈ΋ ÚÔ‰ÔÛ›· Ó· ÛÎÂÊı› ηÓ›˜ fiÙÈ ÂÛÎÂÌ̤ӈ˜ ÚÈfiÓÈ˙·Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜...) fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÂÏÈÎÒ˜ Ï‹ÚˆÓ ¿ÁÚÈ· ÙÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi fiÏÂÌÔ... ΔÒÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¿ÏÏ·ÍÂ- ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÔηχÊıËÎÂ(;) fiÙÈ Î·È Ë ·ÂÏıÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜! √Ú˘Ì·Á‰fi˜, Ì·Ú¿˙ Âȉ‹ÛˆÓ, Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋... ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·! £ÂˆÚ‹ıËÎÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· -Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ ÚÔ‚Ï‹ıËΠ- ˆ˜ ÙÔ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ‰ËÏ·‰‹ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ! ∫·È ¿ÏÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË, ¿ÏÈ... ·Ó·ÍÈfiÈÛÙË(;), ¿ÏÈ “Ì·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ”... ∫·È, ·Ó ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, Í·Ó·‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ! “¿ÌÂ, Â‰Ò ‹Úı·Ì” ϤÁ·Ì fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›Ó·Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ‚Ϥ·Ì fiÛÔ ‚Ϥ·ÌÂ, Î·È ÌÂÙ¿ ηıfiÌ·ÛÙ·Ó Ó· ÙÔ ‰Ô‡Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹! ’∂ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ·: ∂‰Ò ‹Úı·ÌÂ, ¿Ì ӷ ʇÁÔ˘ÌÂ! °È·Ù›, ÎÈ fiÙ·Ó Ê‡ÁÂÈ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô ¿ÏÏÔ˜ (Ë ¿ÏÏË) Ô˘ ı· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ, ¿ÏÈ ı· Ì·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î.Ô.Î. ’√ÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·›ÓÔ˘˜

ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¡¢ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÚÈÓ ·’ fiÏ· Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ Â·Ó›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜. √È ÌÈÛÔ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ 780.000 „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ οÏ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÓˆÙ›ÛÙËÎ·Ó ·ΔÔ˘ Ṳ̂ӈ˜ ÙË ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊË ÚËÙÔÚÈ΋ ™Δ∞Àƒ√À ÙÔ˘ Î·È ¤‚·Ï·Ó Ù·ÊfiϷη ÛÙËÓ ∫√Δ™πƒ∞ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ skotsiras@yahoo.gr ÂÚ› ÙÔ˘ “ÌÂÛ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘”, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠ̠·˘Ù·¿ÚÓËÛË Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ Î·È ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘, Û ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ÔÛÔÛÙfi, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙȘ ËıÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÂıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÎÔÚfiÓ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË æˆÌÈ¿‰Ë, ÔÈ Ôԛ˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Û ·ÎfiÌË ‰ÂÍÈfiÙÂÚË Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ÙfiÙ Á›ÓÂÙ·È ·Û›‰ËÏÔ ÚÔ˜ Ù· Ô‡ Á¤ÚÓÂÈ Ë È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ˙˘Á·ÚÈ¿ Ù˘ ¡¢. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ¡¢ η٤‚·Ï ۇÓÙÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÂÈ ÙË Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ Î·È ¿ÁÈ· Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Ù˘, οÓÔÓÙ·˜ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡. ŒÙÛÈ, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÈÛ‹Á·Á ˆ˜ Â›ÛËÌË È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ›‰Ú˘Û ÙÔÓ “ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi”, ·ԂϤÔÓÙ·˜ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ‚¿Û˘ Ù˘ ¡¢ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÛÙÔȯÂÈ҉˜ “ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚfiÓÔÈ·˜” ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞fi Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 Ô ∫ÒÛÙ·˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙË ¡¢ Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘Ì‚·Ù¤˜ Ì ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ - ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ¤ÊÂÚÓ·Ó ÙË ¡¢ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ı¤ÛÊ·Ù· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜. ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ˆ˜ “ÌÂÁ¿ÏË ÊÈÏÂχıÂÚË ·Ú¿Ù·ÍË” Î·È ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋, ηÙ‡ı˘Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤·, ÛÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. ΔȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¯ÒÓÂ„Â Ô ÛÎÏËÚfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, fiˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÒÓÂ„Â Î·È ÙÔÓ ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Û ·ÏÒ˜ “ÛÒÁ·ÌÚÔ” Î·È “̤ÙÔÈÎÔ”, ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ ‚¤‚·È· Ó· ÙÔÓ ·ÈÛı·Óı› ˆ˜ “Û¿Úη ÂÎ Ù˘ Û·ÚÎfi˜ Ù˘”. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ·¤‰ÂÈÍ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÁÂÛ›·. ∫·ıÒ˜ Ë ¯ÈÏÈÂÙ›· ¤‚·ÈÓ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ì ˘ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘, ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÙËÓ Ù·Ì¤Ï· Ù˘ “∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÙÔ˘ ÌÂÛ·›Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘”, ·ÊÂÓfi˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ‰È‡ڢÓÛË ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·ÔÎfiÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ·fiÊ˘Û‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·Ó¿ÁηÛ ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌË ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ §∞√™. ∏ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·, ·ÊÔ‡ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Û ‰‡Ô ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ÂÍ¿ÓÙÏËÛ ٷ fiÚÈ¿ Ù˘, ηıÒ˜ Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, ·ÛÊ˘ÎÙÈÒÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ “§·˚΋˜ ¢ÂÍÈ¿˜” Î·È ÙÔ˘ “ºÈÏÂχıÂÚÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘”, ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÏfiÁÈ·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ԢΠÔÏ›Á· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ηٷ‚·Ú¿ıÚˆÛ·Ó ÙÔ ËıÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, ›Ù ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· Û ÛηӉ·ÏÒ‰ÂȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÏÂËÏ·Û›·˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ›Ù ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓ· Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∂Ó Ù¤ÏÂÈ, ·Ó·ÁοÛÙËΠÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ

¢

Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Â·›ÓÔ˘˜ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÔ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹! ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ: √È “∞Ë °ÈÒÚÁˉ˜” ˘Ô˘ÚÁÔ› ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÙÚfiˆÓ·Ó ÙÔ ıËÚ›Ô ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜! ªfiÓÔ Ô˘ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÎÔÚfiÈ‰Â˘Â Î·È ’∂ÏÏËÓ˜ Î·È ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Î·È ¤‚Á·ÈÓ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ Î·È ‰˘Ó·Ùfi ÌÂÙ¿ ·fi οı ¯Ù‡ËÌ· Ô˘ ‰Â¯fiÙ·Ó... ΔÈ ÎÈ ·Ó ˘ÔÛ¯fiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔÓ Î¿ı ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· fiÙÈ ı· ·›ÚÓ·Ì ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜; ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó Î·È ı¤ÚÈ¢Â... ∞ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ÙÔ ÔÏÂÌÔ‡Û·ÌÂ! ∫·È οı ÙfiÛÔ Ì·›Ó·ÌÂ, Î·È Î¿ı ÙfiÛÔ ‚Á·›Ó·Ì ·fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË¿ÓÙ· Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Ô˘, ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó ÙÈ ‹ıÂÏ·Ó ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ÙÈ ı· ¤Î·Ó·Ó Ì ÂÌ¿˜... ’∂¯ˆ ‚·ÚÂı› Ó· ‚Ϥˆ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÛÙ· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ ÔÎÙÒ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‚Ï·Û˘ÚÔ‡˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÓÂÍ‹ÁËÙ·, fiÙ ‰ËÏ·‰‹ ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ Î·È fiÙ ¯¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì·˜... ’∂¯ˆ ‚·ÚÂı›, Ì· Ùˆ £ÂÒ, Ó· Ì (Ì·˜) ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó „ÈÏfi Á·˙› - ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο - ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·Ó‡ı˘ÓÔ - ˘‡ı˘ÓÔÈ! ∫È ¤¯ˆ ‚·ÚÂı›, Ì· Ùˆ £ÂÒ, Ó· ·ÎÔ‡ˆ, ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, Ó· ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ - ÎÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌË Ê·›ÓÂÙ·È! ∫·È ÁÂÏ¿ˆ, Ì· Ùˆ £ÂÒ, fiÙ·Ó Ì·›ÓÔ˘Ì - ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÈÙËÚ‹ÛÂȘ... ªfiÓÔ Ô˘ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· ı˘ÌÔ‡Ì·È ÙËÓ “ÚÔÊËÙ›·” ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÏÈÎÈ¿ - ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ ’85 Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜- Ô˘ ¤‚ÏÂÂ(...) ÙfiÙÂ, ÙÔ ’85, ÏÈÙfiÙËÙ· Ò˜ ÙÔ ’05! ∫·È ÙÔ ’05 ‹ÚıÂ, ÎÈ ¤Ê˘ÁÂ, Î·È ÛÂÚÓfiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌË ÛÙÔ˘˜ ÚÔı·Ï¿ÌÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, Î·È ÂÍ·ÚÙÈfiÌ·ÛÙ ·fi ÔÈΛÏÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Ô˘, Ò ÙÔ˘ ı·‡Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó, ÂÓÙÂÏÒ˜, Ì· ÂÓÙÂÏÒ˜ Û˘Ìو̷ÙÈο, ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜... ∫·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ‰·ÓÂÈ˙fiÌ·ÛÙ - Î·È ÔÙ¤, Ì· ÔÙ¤, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰È·Û‡ÚÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¿ÙËÛ·Ó fi‰È ÁÈ· ÙȘ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÚÁ· Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙ· ÔÈΛϷ ÛοӉ·Ï· Ô˘ Ì·˜ Û˘ÓÙ·Ú¿ÛÛÔ˘Ó [·Ï‹ıÂÈ·: ÔÈÔ˜ ı˘Ì¿Ù·È ÂΛÓË ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ÍËÏÒıËΠÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ù˘;]. ÀÔÎÚÈÛ›·, ¯ÔÓÙÚ‹ Â˘Úˆ ˘ÔÎÚÈÛ›·! ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Ì‹Î ÛÙÔ Â˘ÚÒ ÌÂÙ¿ Ê·ÓÒÓ Î·È Ï·Ì¿‰ˆÓ, Ì ‡ÌÓÔ˘˜ Î·È ‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘˜, ÙÒÚ· ‰È·Û‡ÚÂÙ·È... ¶Ùˆ¯Â‡ÂÈ... ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ›ӷÈ... ÈÛ¯˘Ú‹! ∫È ·fi ÙËÓ... ÂÓÙ·ÙÈ΋ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ·... ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi... ª· ‚Ú ¿ıÏÈÔÈ Â˘ÚˆÎÚ¿Ù˜, ‰Â Û·˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÙÂ Î·È ¤¯ÂÙÂ, ÁÈ·Ù› ÛÈÁÔÓÙ¿ÚÂÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜; ΔfiÛË ·ıÏÈfiÙËÙ·;

¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÚÂÛÙ›˙ I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¶∂¡Δ∂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜... ∏ ¢È‡ı˘ÓTÔ˘ ™T∞Àƒ√À ÛË, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ·Ú¢HMO¶OY§OY Ìfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘, ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¿ÏÏÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ª∂Δ∞ ·fi ȤÛÂȘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó fiÛÔÈ ·¤Û˘Ú·Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ¯ÈÏÈ¿ÚÈÎÔ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ·fi ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ·fi ·‡ÚÈÔ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·fiÛ˘ÚÛ˘ Ô˘ ¤ÏËÍÂ.

ÎfiÌÌ·, ·ÊÔ‡ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ ÚÒÙ· fiÙÈ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ΛÙÔÓÙ·Ó ÛÂ Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ·. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ¡¢ “ÂÈÛ¤Ú·Í” ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ‹ÙÙ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ ÌÂ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÔÚÁ‹˜ Î·È ÓÙÚÔ‹˜. ŒÙÛÈ, ¿Ú·Í ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiıËΠӷ ηıÔÚ›ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, Ë Ï·˚΋ ‚¿ÛË, ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ËÁÂÛ›· Î·È ÔÈÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÎfiÌÌ· ÂÈı˘Ì›. ªÂ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ÌÓËÛÈηΛ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ù˘ ‹ÙÙ·˜, ηٷٿÛÛÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ô‰ÈÔÔÌ·›ˆÓ. £¤ÏËÛ ӷ Ï˘ÙÚˆı› Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi οı ¢ı‡ÓË Î·È ÂÓÔ¯‹ Î·È Ó· ÙȘ ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛÙ· ÚԂ‚ÏË̤ӷ ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ÓÙÚfiÈ·Û·Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Â›Ù Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ›Ù Ì ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ ı˘ÌˆÌ¤ÓÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Ì·˙Èο Û’ ÂΛÓÔÓ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â Êı·Ú› ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÌÈ·˜ “ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤Ó˘” ÂÍÔ˘Û›·˜. ∏ ¤Ú· ·fi οı ÚÔÛ‰ÔΛ· Ì·˙ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, Ô˘ ¤Ï·‚ ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· “Ï·˚΋ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋”, Ô˘ Ó· ·Ó·ÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. ∏ ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË Ù˘ ¡¢ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔÂÍÔÊÏÂ›Ù·È ˆ˜ ‚¤‚·ÈË. ∞˘Ù‹Ó ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÚÒÙÔÈ ·’ fiÏÔ˘˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ ·Ú¿Ù·Í˘ ÛÙËÓ Â˘Ú›· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·. ŒÓ‰ÂÈÍ‹ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ Â‡ÚËÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 29Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ fiÙÈ ÙÔ 17% ÙÔ˘ §∞√™ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙË ¡¢! ∏ Ì ¤ÓÙÔÓË È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË Ï·ÙÊfiÚÌ· ÙÔ˘ ∞. ™·Ì·Ú¿, Ë ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ˘¤Ú Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÂÍÈ¿˜ Î·È Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˜ Ì ÈÛ¯˘Úfi ·ÙÚȈÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜... ∂Èο˙ÂÙ·È ‚¿ÛÈÌ· fiÙÈ Ë “‰ÂÍÈ¿ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË” ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·Ó Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ·ÚÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ı· Â›Ó·È Ù· ÂıÓÈÎÈÛÙÈο ȉÂÒ‰Ë, Ë ÔÚıÔ‰ÔÍ›·, Ë Ù¿ÍË Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ - fiÏ· ·˘Ù¿ Û ۇÌÚ·ÍË Ì ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ̤۷ ÛÙË ¡¢ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, ÙȘ ÊÈÏÂχıÂÚ˜ ȉ¤Â˜, ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓˆıÔ‡Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛˆÓ, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÌÔÏÈ·Ṳ̂Ó˜ Ì ÌÈ·Ó ÈÛ¯˘Ú‹ ‰fiÛË Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡. ◊‰Ë Ô Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û “ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹” Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÏ›‰· fiÙÈ Ë Ó¤· ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ Â˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰ÂÍÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Â˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê‡ÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi fiÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¡¢ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË, ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙÔ “ÌÂÛ·›Ô ¯ÒÚÔ”. ∂ÈϤÔÓ, ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ·ÓÙȉÂÍÈ¿ ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È Ó· Í·Ó·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì Û Ϸ˚Τ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “√ Ï·fi˜ ‰ÂÓ Í¯ӿ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¢ÂÍÈ¿”! ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Â›Ó·È ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ηÈ, ÂÔ̤ӈ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ù· ‰›· fiÔ˘ ı· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·Ï˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÒÚ· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Âη٤ڈıÂÓ ÌÈ· ‰È·ÎÚÈÙ‹ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·.

¢∂¡ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ªÂ fiÔÈÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ÎÈ ·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ë ÌfiÓÈÌË Âˆ‰fi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÎfiÛÌÔ”...

∏ ∫Àμ∂ƒ¡∏™∏ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘, Ó· ÌÂÙ·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÙÔ˘˜ 3.000 ¿ÂÚÁÔ˘˜ ϤÔÓ Ù˘ ÚÒËÓ √Ï˘Ìȷ΋˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÛÔ˘˜ ÙÔ˘ √™∂. ªÂ 6.000 ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÒÛÂÈ ¿ÌÂÛ· χÛÂȘ Û ÙÔÌ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË.

Δ√ ÂÚÒÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì ÙÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ 750.000 ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ó¢ڷÏÁÈÎÔ› ÙÔÌ›˜ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó .¯. Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘, ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ›, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·.

£∞ ÌÔÚÔ‡Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ Ì ¤Ó· ÂÍÚ¤˜ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ Û ·Ú·ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ‹ ¿ÏÏ· ‚ÔËıËÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ· ÁÈ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Îfi Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌfiÓÈÌË, ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·.

™À¡¢π∫∞§π™Δ∏™ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ¤ÏÂÁ ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ, ˆ˜ ÛÙÔ π∫∞ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÌÂٷٿÍÂȘ ‹ Ì ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÂÂȉ‹ “¤¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿”. ª¿ÏÏÔÓ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘·›ıÚÈ· ÂÚÁ·Û›·.

¢∂¡ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ. £· ‚ÚÂıÔ‡Ó ıÂÛԇϘ Û ÁÚ·ÊÂÈ¿ÎÈ· Î·È ·Ú·ÁÚ·ÊÂÈ¿ÎÈ·, fiÔ˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ· Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË, ı· Ì›ÓÔ˘Ó ¿ÏÈ ÍÂÎڤ̷ÛÙ˜. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÚÂÛÙ›˙. ÕÏÏÔ ·Ú·ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ¿ÏÏÔ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ... dimopoulos@e-thessalia.gr


™À¡∂¡Δ∂À•∏

5

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

‡ÚÈÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ò˜ ı· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ÔÈÔÙÈο Ë ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∞˘Ùfi ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÌÈÓÈÒÙ˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ıˆÚÒÓÙ·˜ ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÌ·‰È΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ηıËÁËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ. ΔÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÈÚ·Ì·ÙÈο Û ÔÚÈṲ̂ӷ Û¯ÔÏ›· Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ì ¯ÚfiÓÔ” . ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ˘fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÂÓfi˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤·.

°πøƒ°√™ ª¶∞ª¶π¡πøΔ∏™ “∞Ó·Áη›· Ë ·ÏÏ·Á‹ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·È‰Â›·˜, Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ fiÙÈ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·; ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ È· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ڿ͈Ó. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ¤Ó· Ó¤Ô ‰È¿ÏÔÁÔ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ fiÙ·Ó ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙËı› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙˆÓ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÙ›ÓÂÈ. ¡· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÙfiÙ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÂȉÈÎÒÓ ¿Óˆ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ı¤Ì·Ù·. ™ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë fiϘ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi„ÂȘ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ. ∞fi ·˘Ù¿ ÚԤ΢„·Ó Ӥ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ê˘ÛÈο ÛÔ‚·Ú¿ Î·È Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ ÔȘ ÚÔ Ù¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı›; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ; ΔÔ ı¤Ì· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ˆ˜ ¶ÔÏÈÙ›· Î·È ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô, ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ·ÁÓÔԇ̠ÙÔ Ò˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ Ò˜ ı· ͷӷʤÚÔ˘Ì ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ›Ûˆ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. √ Ì·ıËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÊÔÈÙ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘.

“ΔÔ ı¤Ì· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ˆ˜ ¶ÔÏÈÙ›· Î·È ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô, ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ·ÁÓÔԇ̠ÙÔ Ò˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ Ò˜ ı· ͷӷʤÚÔ˘Ì ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ›Ûˆ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ԕ ∫Ú·Ù¿ ¤Ó· ·ıËÙÈÎfi ÚfiÏÔ, Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚˆÙ¿ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ·˘Ù‹˜ ı· ÂÈÙ¢¯ı› ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÂÓfi˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÏÈÁfiÙÂÚˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ; ¶¿Óˆ ·fi fiÏ· ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ì ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰·ÛοÏÔ˘ Î·È Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, Î·È Î·ÙfiÈÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÎÚÈÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ¿Óˆ Û ¤Ó· ı¤Ì·. ŒÙÛÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ·ÔÎÙ¿ ÌÈ· ¿ÌÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·. ∏ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓË Î·È ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓË ‡ÏË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È ÈηӋ Ó· ·ÊÔÌÔȈı›. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·fiÎÙËÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙȘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·. ∏ ‡ÏË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È Û ¤Ó· “ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ” , ·fi ÙÔ ÔÔ›ÔÓ Î¿ı ÊÔÚ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÓÙÏÔ‡Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÂÊ·Ú Ìfi˙ÂÙ·È ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û‡ ÛÙËÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Ô Ì· ıËÙ‹˜ ·‡ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ıËÙÈο, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ¿„ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·ıÚfi· ·-

“√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔÈ. ¢È·ÊˆÓÔ‡Ó ÌfiÓÔ Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÔÏ¢Ù› Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË. ∫·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··ÈÙÔ‡Ó ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi Ù· ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ù· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∂›Ó·È Û·Ó Ó· ˙ËÙ¿ÓÂ, ‰ËÏ·‰‹, ·fi ÙÔ Ù›ÔÙ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· Î·È Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·Ó¤ÊÈÎÙ·”

Ú·ÁˆÁ‹ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ; √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙ· Â͈ۯÔÏÈο ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·; ∞˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› Â›Ó·È Ò˜ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÔÌÓËÌÔÓÂ˘Ì¤ÓË ÁÓÒÛË Î·È Ò˜ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì Û ÌÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ηٿÎÙËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ̤۷ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ËÁ¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Îϛ̷ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÈÛı·Óı› Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ÂΛӷ Ù· ÚfiÙ˘· ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂. Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¤Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Â¿Ó Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ ·ÊÔÌÔÈÒÛÔ˘Ì Ï‹Úˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÙ˘Ô; ∫· Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯ÂÙ ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì Â·ÈÓÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË ºÈÓÏ·Ó‰›·... Œ¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·fi ¿ÏÏ· ÚÔËÁ̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· fi¯È ÂÂȉ‹ ·˘Ù¿ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙÔÓ “ÙÚÔ¯fi” , ·ÏÏ¿ ¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ·Ô‰ÒÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜. ¶.¯. ÙÔ ÊÈÓÏ·Ó‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‰¿ÛηÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¯Ҙ ÂÈÌÔÚÊÒÓÂÙ·È, ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Û¯ÔÏ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁËÙÈο ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ™Â οı ۯÔÏÂ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·fi ÌÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË fiÔ˘ ÂΛ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÚÓ¿Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÔÏϤ˜ ÒÚ˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó fiÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi ·Ó·Áη›Ô. ∂›Û˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Î·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó·

·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Î·È Ó· ·ÊÔÛÈÒÓÂÙ·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ºÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÒÛÙ ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÚΛ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÌË ¯¿ÓÔ˘Ì ¯ÚfiÓÔ. ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Î·È Û ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ‚·ıÌfi - fiÛ· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì - Û ¤Ó· ·ÚÈıÌfi Û¯ÔÏ›ˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÛÙËÓ ÔÚ›· ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘ÌÂ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ı· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÁÂÓÈ·ÛÔ˘Ì ٷ fiÔÈ· ̤ÙÚ·. √È ·fi„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ı ÙÈ΋ ÂȉÔÎÈÌ·Û›· ·fi ÙËÓ Â˘ Ú‡ÙÂÚË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·; ∫·È Â¿Ó fi¯È ÙÈ ¿ÏÏÔ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ Ó· ı¤ÙÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ ÁfiÓÈÌ˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘; √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔÈ. ¢È·ÊˆÓÔ‡Ó ÌfiÓÔ Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÔÏ¢Ù› Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË. ∫·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··ÈÙÔ‡Ó ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi Ù· ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ù· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∂›Ó·È Û·Ó Ó· ˙ËÙ¿ÓÂ, ‰ËÏ·‰‹, ·fi ÙÔ Ù›ÔÙ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· Î·È Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·Ó¤ÊÈÎÙ·. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ıˆÚ› fiÙÈ fiÏ· fiÛ· ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ·. ™ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ê˘ÛÈο ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Î¿ÔȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ. ™ÙËڛͷÌ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ¿ÍÔÓ˜. ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ë ÂÈÌfiÚʈÛË Î·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘, Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË... ¡· ¤Ó· ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿„ÂÈ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·... ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ۷Ê›˜: ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂȘ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ·ÍÈÔÏÔÁ›˜, Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂȘ Î·È Ó· ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÓÂȘ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÙÂÚÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·Áˆ -

“¶¿Óˆ ·fi fiÏ· ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ì ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰·ÛοÏÔ˘ Î·È Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Î·ÙfiÈÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÎÚÈÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ¿Óˆ Û ¤Ó· ı¤Ì·. ŒÙÛÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ·ÔÎÙ¿ ÌÈ· ¿ÌÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·” Á‹ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË; ¶¿Óˆ Û ·˘Ùfi ˘‹ÚÍ·Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó¤ÎÏÈÓ·Ó ÛÙÔ fiÙÈ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ¿„ÂÈ Ó· ˘ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∫·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÒÙ· ·fi fiÏ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ Ï˘Î›Ԣ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ¤Ó· χÎÂÈÔ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi ÌÔÚʈÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ‰ËÏ·‰‹, ¯ˆÚ›˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ Î·È ı· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ·fi ¤Ó· ÊÔÚ¤·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi Î·È ·‰È¿‚ÏËÙÔ ÙÚfiÔ. √ ÊÔÚ¤·˜ ·˘Ùfi˜ ı· ¤‰ÈÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌË ‰›ÓÂȘ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÒÛÙ ӷ Í·Ó·‰ÒÛÂȘ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ò˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Û οÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· ‹ Ó· ÙË ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ. ªÂ ¤Ó· ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏ› ÙË Û˘Ó‹ıË ÁÂÓÈ΋ ÂͤٷÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, fiÔÙ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜, ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤·. ™Â ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ fiÙ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙·Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜; ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ··ÈÙ› ¯ÚfiÓÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ÈÏÔÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ı· ¿ÚÂÈ Î·ÈÚfi ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔ-

ÛÙÔ‡Ó ·Ú¿ÏÏËÏ·. ∞ÊÔ‡ ·˘Ù¿ ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÙfiÙ ı· ÌÔÚ›˜ Ó· ÂȘ ÙÈ ı· οÓÂȘ ÚÒÙ· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ı· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™˘ÌʈÓ›Ù Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰¤Î· (10) ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ∞∂π Î·È Δ∂π; ∞˘Ùfi ˆ˜ ̤ÙÚÔ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ·‡ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ, fiˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÁÂÓÓ¿ ÙȘ fiÔȘ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ¢ÂÓ ı· ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂȘ Ì ٷ ›‰È· ı¤Ì·Ù· ·˘ÙfiÓ Ô˘ ı· ¿ÂÈ .¯. ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ -Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ì ·˘ÙfiÓ Ô˘ ı· ¿ÂÈ Û ¤Ó· Δ∂π Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ∂¿Ó ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ì ٷ ›‰È· ı¤Ì·Ù·, ÙfiÙ ı· ¤¯ÂȘ ÙȘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘ÌÂ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ù· ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÊÔ‡ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÊÙ¿ (7) Î·È ÙÔ˘ Ô¯ÙÒ (8) ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÂηÙÚ›· (13) Î·È ÙÔ˘ ‰Âη٤ÛÛÂÚ· (14) ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ οı ȉڇ̷ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜. ∂Âȉ‹ Â¿Ó Ù· ıˆڋÛÔ˘Ì ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ¤ÚÂ ӷ ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ÂȉÈÎÔًوÓ, ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÛÙËÚ¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

6

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ì›Ó˘, ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙˆÓ ÈηÓÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ “™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË” ‰¤¯ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ¿Óˆ ·fi 10.000 ÔÏÈÙÒÓ. £ÂˆÚ› fiÙÈ Ù· ∫¤ÓÙÚ· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ·ÏÏ¿ ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ¯ÚfiÓÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. Δ¤ÏÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤ÊÂÚ ٷ ÚÒÙ· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÌËӇ̷ٷ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.

°πøƒ°√™ ∫∞ªπ¡∏™ “Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ χÓÔÓÙ·È Ì ÁÂÓÓ·›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™ ∏ ÔÌÈÏ›· Û·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ · ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙÔ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ “™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË” ; ∏ ÚfiÛÎÏËÛË Ó· ·Ú¢ÚÂıÒ ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ó· ·¢ı˘ÓıÒ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ıÂÛÌÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË. ™ÙÔ Â¿Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔÓ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ̤ÓÂÈ Ó· ·Ô‰Âȯı› Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ÚfiÛÎÏËÛË ·˘Ù‹ ›¯Â ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Û¯ÂÙÈο, οÔÈ· ÚÒÙ· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÌËӇ̷ٷ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ·˘ÙÒÓ. Œ¯ÂÙ ηٷϋÍÂÈ ÔÈ· Â›Ó·È ÂΛӷ Ù· ÙÚˆÙ¿ ÛËÌ›· Ù˘ ‰Ë ÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌfiÓÈÌË ËÁ‹ ηÎÔ‰·ÈÌÔ Ó›·˜ Î·È ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ ·ÓÙÈ ÌÂÙÒÈÛ˘; √ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ̤۷ ·fi ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÂÙ‹ÛȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ù· ÙÚˆÙ¿ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· ÂÚÈÙˆÛÈÔÏÔ-

“∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ ·ÔÙÂÏ› ‚‚·›ˆ˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙfiÛÔ Û‡ÓıÂÙÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ·Ó·Á¿ÁÔ˘Ì Û ÌÈ·Ó Î·È ÌfiÓÔÓ ·ÈÙ›· Ô‡Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ˘‡ı˘ÓÔ. ∞ÏÏ¿, ηο Ù· „¤Ì·Ù·, ÙÔ „¿ÚÈ ‚ڈ̿ÂÈ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ∏ ÂοÛÙÔÙ ˘‡ı˘ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ·Ó¤¯ıËΠÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Â˘ı‡ÓË ÛÙÔ Ó· ÙÔ Î·Ù·ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·fi ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊıÔÚ¿, ·fi ÙÔ “Ì·‡ÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi” ¯Ú‹Ì·. ŒÓ· ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” , ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜” . Áԇ̠ԇÙ ӷ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û οÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ. μϤÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌfiÓÔ ‰¤ÓÙÚÔ, ¯¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Î·È ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Â›Ó·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙÔ̤˜ Î·È ÁÂÓÓ·›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. £· ÂÈÌ›ӈ fï˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. Ÿˆ˜ ›· Î·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ¤¯ÂÈ È· ‰È·ÌÔÚʈı›, ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ó¤ˆÓ, ÌÔÚÊˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÈηÓÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ï› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÂÊÂÍ‹˜ ı· ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÈÛÙ¢ı› ÙÔ˘˜ ÈηÓÔ‡˜ Î·È ·˘ÙÔ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ ı· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ.

∏ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÔÙÂÏ› ÂÛÙ›· ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È Û ·˘Ùfi Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·; º˘ÛÈο Î·È Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È. ∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ ·ÔÙÂÏ› ‚‚·›ˆ˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙfiÛÔ Û‡ÓıÂÙÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ·Ó·Á¿ÁÔ˘Ì Û ÌÈ·Ó Î·È ÌfiÓÔÓ ·ÈÙ›· Ô‡Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ˘‡ı˘ÓÔ. ∞ÏÏ¿, ηο Ù· „¤Ì·Ù·, ÙÔ „¿ÚÈ ‚ڈ̿ÂÈ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ∏ ÂοÛÙÔÙ ˘‡ı˘ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ·Ó¤¯ıËΠÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Â˘ı‡ÓË ÛÙÔ Ó· ÙÔ Î·Ù·ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·fi ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊıÔÚ¿, ·fi ÙÔ “Ì·‡ÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi” ¯Ú‹Ì·. ŒÓ· ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ·˘ıÂ-

ÓÙÈÎÔ‡ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” , ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ∂¿Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ۈÛÙ¿ ·fi ÂΛ, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ “ÌÈÎÚ‹˜” ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ì ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË. 줂·È·, Ë ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊıÔÚ¿ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·˘Ù‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‚·ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ·: ∂Âȉ‹ ‰È·¯¤ÂÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÒÌ·, ‰È·‚ÚÒÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Û˘Ó›‰ËÛË, ηıÒ˜ Âı›˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË ÛÙËÓ È‰¤· fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È ‰È·‚ÏËÙ¿, fiÙÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ̈۷˚Îfi ȉȈÙÈÎÒÓ Î·È ÂÁˆÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, fiÔ˘ οı ̤ÛÔ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Â›Ó·È ıÂÌÈÙfi. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÔÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô ÙÔ̤·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı fiÚÈÔ; ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 10.000 ·Ó·ÊÔÚÒÓ ·fi Ôϛ٘. ™Â ÂΛӘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚› Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÙÔ ÔÔ›Ô Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ οı ¤ÙÔ˜ ÛÙÔ 80%. √È ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó, ·Ó¿ÏÔÁ· ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó fi͢ÓÛË. ™˘¯Ó¿ fï˜ ·›˙ÂÈ

“∏ ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊıÔÚ¿ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·˘Ù‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‚·ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ·: ∂Âȉ‹ ‰È·¯¤ÂÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÒÌ·, ‰È·‚ÚÒÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Û˘Ó›‰ËÛË, ηıÒ˜ Âı›˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË ÛÙËÓ È‰¤· fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È ‰È·‚ÏËÙ¿, fiÙÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ̈۷˚Îfi ȉȈÙÈÎÒÓ Î·È ÂÁˆÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, fiÔ˘ οı ̤ÛÔ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Â›Ó·È ıÂÌÈÙfi” . ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÛÙ· ªª∂. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÌÔ˘ .¯. Û ÌÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·. ◊‰Ë ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ 10ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ¤¯Ô˘Ì ‰Â¯Ù› ÂÚ›Ô˘ 1500 ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ̿ÏÈÛÙ· ÌÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ Ì‹Ó· √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÂÚ›Ô˘ ηٿ 40% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ∫∂¶ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ

Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘; ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Ù· ∫∂¶ Î·È Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Â›Ó·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ fiÛÔ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÁÂÓÓ·›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ· ∫∂¶ Î·È Ë ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Â›Ó·È “̤۷” Ô˘ ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· χÛÔ˘Ó ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Ô‡Ù Ù˘ ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ‰fiÌËÛ˘ Ô‡Ù Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘.

£ÂÚÌfi˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 40 ¯ÚfiÓÈ· ∂¢∂∫ §∂À∫ø™π∞, 5. £∂ƒª√ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯·ÈÚÂ-

ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÚÔ˜ ÙÔ ∫›ÓËÌ· ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ∂¢∂∫, ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 40 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘, Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ™ˆÎÚ¿Ù˘ •˘Ó›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘. √ Î. •˘Ó›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ∂¢∂∫ ¤¯Ô˘Ó “ÎÔÈÓ¤˜ Ú›˙˜ Î·È ÎÔÈÓ‹ ÔÚ›· ·ÁÒÓˆÓ” Î·È ˆ˜ “Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ÙÈÌԇ̠ÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ∫ÈÓËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔÓ μ¿ÛÔ §˘ÛÛ·Ú›‰Ë” . ∂ÈÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Â·Ó¤ÓˆÛË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ “›̷ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· οı ‚Ô‹ıÂÈ·” . ∂˘¯‹ıËΠ‰Â, ÛÙËÓ ∂-

¢∂∫ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ÛÙÔÓ Î˘ÚÈ·Îfi Ï·fi ‰Èη›ˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 40 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∂¢∂∫ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ª¿ÚÈÔ˜ ∫·ÚÔÁÈ¿Ó, Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, ·Ú¯ËÁÔ› ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ô ڤۂ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, μ·Û›Ï˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ¶¤ÙÚÔ˜ ∂˘ı˘Ì›Ô˘, ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜, Õ΢ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π™Δ∞ª∂, ÃÚ›ÛÙÔ˜ ∞‚Ú·¿Ì. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¢∂∫, °. √Ì‹ÚÔ˘, Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Î·ÌÈ¿ ·Ôχو˜ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË Î·È Î·ÌÈ¿ ˘Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙȘ ¿ÁȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡”. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ 13 Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·¢ı›·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, “‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·‰È·ÏÏ·Í›·

·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿Î·ÌÙË Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰Â ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·ÌÈ¿ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· χÛË” . “£· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚÈÊı› οı ȉ¤· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ¿Ú - ‰ÒÛÂ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ۷ʤ˜ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ fiÙÈ, ·Ó Ë ΔÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚʈı›, Ë ∫‡ÚÔ˜ ı· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ó¤ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙÔÓ ÂÓÙ·ÍÈ·Îfi Ù˘ ‰È¿ÏÔÁÔ” , ÙfiÓÈÛÂ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Â›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¢∂∫, μ¿ÛÔ˜ §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ∫›ÓËÌ· ›¯Â ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ë ÕÁ΢ڷ ‰ÂÓ ı· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ Î·È fiÙÈ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ˆ˜ ı¤Ì· ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜, ÂıÓÔοı·ÚÛ˘ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï˘ı› Ì ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, Ô‡ ÚfiÛÊÂÚ ¿ÏÏÔıÈ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. “∏ ÂȉȷÈÙËÛ›· ˘‹ÚÍ ÛÊ¿ÏÌ·, ·ÏÏ¿ Ô Ï·fi˜ ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ‰È¯ÔÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ó, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ∫‡ÚÔ˜ ı· ‹Ù·Ó ˘fi ÎˉÂÌÔÓ›·” , ÚfiÛıÂÛÂ.


KYPIAKH 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

7


¶√§πΔπ∫∏

8

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ù· ∫¤ÓÙÚ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ

√ Ó¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi

™∞ª√™, 5.

∞£∏¡∞, 5.

™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, £ÂÔ‰ÒÚ·˜ Δ˙¿ÎÚË, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ì ı¤Ì· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∫Ú¿ÙËÛ˘ §·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› ÔÈ ÓÔ̿گ˜ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ºıÈÒÙȉ·˜, ∂˘‚Ô›·˜, §¤Û‚Ô˘, ™¿ÌÔ˘, Ã›Ô˘, ƒÂı‡ÌÓÔ˘, Œ‚ÚÔ˘, ÷ӛˆÓ, ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ÓÔ̿گ˘ ™¿ÌÔ˘, ª·Ó. ∫¿ÚÏ·˜, ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ fiÙÈ ı· ı¤ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ηٿ ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÔÈfi˜ ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ (¡ÔÌ·Ú¯›·, ‹ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·). ∫·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ∫¤ÓÙÚÔ ∫Ú¿ÙËÛ˘, ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Û›ÙÈÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙË Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “Hellenic Seaways” , Ì ÏÔ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙË ™¿ÌÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ· Ì Úfi‰ÚÔ Ù˘ ICAO ∞£∏¡∞, 5.

ΔÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ICAO, Roberto Kobeh Gonzalez, ‰¤¯ıËΠۋÌÂÚ· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜.√ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi (ıÂÌ·ÙÔʇϷη ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙˆÓ Ù‹ÛˆÓ) Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÙˆÓ ·Ú·‚È¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ΔÔÓ ÂÓË̤ڈÛÂ, Â›Û˘, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ Δ‡ÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô πCAO ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ì›ÏËÛ ÛÙÔÓ Î. Gonzalez Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¶°¢ª, ı¤Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ICAO ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÍÂοı·Ú·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È Ô Î. Gonzalez ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ICAO ÂÓfi„Ë Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ·ÂÚÔÏÔ˚· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ 2% ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÙÚfiÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.

∞ÏÏ·Á‹ ÂÈÎfiÓ·˜ ÁÈ· ¡¢ ı¤ÏÂÈ Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜

 ÌÈ· Ï‹ÚË ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙË ·Ú¿Ù·ÍË Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, ̤۷ ·fi ÙȘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆı› ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ,·ÏÏ¿ -΢ڛˆ˜- ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜.

Δ· “·ÓÔ›ÁÌ·Ù·” Ô˘ οÓÂÈ ‹‰Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ fiÛˆÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ Î. ¡Ù. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ “ÌÂÛ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜” ·fi ÙÔ “ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ŒıÓÔ˜” , ÚÔÊ·Ó‹ ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‰›Ô. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ §∞√™ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÁÈ· ÙË ¡¢ ·Í›Â˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›·. ™Â Â›Â‰Ô ÚÔÛÒˆÓ, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·È Ó· ÌËÓ Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ¿ÛÎËÛË “ÛÎÏËÚ‹˜” ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂȉÈο ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙ· ÚfiÛˆ· Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ “·ÎÏÔ” ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ Ì fiÏ· Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ÚfiÛˆ· Ô˘ ›¯·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ “‚·ÚfiÓÔÈ” ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ÛÙË Ó¤· ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ› ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡¢ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ıˆÚ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ˆ˜ ÙË Ó¤· ·-

ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÙË ¡¢, Û ȉÂÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ۷ʤ˜ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘, ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û fiÛÔ˘˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ “‰ÂÍÈfiÙÂÚ·” ÙË ¡¢. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ›ÁÌ·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÏ· -¤Ú·Ó Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜- ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¿Û˘ÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë

ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ ÊÚ¿ÛË “ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi Ù· ¯Â›ÏË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÊÂÙËڛ˜ Î·È ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ·ÁˆÓ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂ-

ÛÌ·ÙÈ΋˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜, ¿ÓÙˆ˜, ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÔÏÏ¿ “·ÁοıÈ·” . Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙË ¡¢. √ ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· “ÙÚfiÌÔ˘” , ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ, ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿, Ó· “·‰ÂÈ¿ÛÂÈ” ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘ ηÈ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ó· ıˆÚËı› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ù· Ï¿ıË Î·È ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¢. ∏‰Ë, ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ı· ÎÏËı› Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ô˘ ›¯Â Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô‡Ù ¢ı‡ÓË Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ô‡ÙÂ Î·È ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ¤¯ÂÈ, ηıÒ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ ‹Ù·Ó Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì‹Î ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ı· ˘ÔÛÙ› ‰ÚÈ̇ٷÙË Â›ıÂÛË ·fi ÙÔÓ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢. √È ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ “ÛÎfiÂÏÔ” , ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∞Ó¿ÏÔÁÔ Úfi‚ÏËÌ·, ¿ÓÙˆ˜, ı· ¤¯ÂÈ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÍÂ-

Ù·ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÁÈ· Ù· ÛοӉ·Ï· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¡¢. ΔÔ μ·ÙÔ¤‰È, Ë Siemens Î·È Ù· ÔÌfiÏÔÁ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÂÚÒÙËÌ· Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ Ë ¡¢ Â¿Ó Í·Ó·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ. ∂ȉÈο, ‰Â, ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰È, fiÔ˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È Î·È ÛÙÂÓfiÙ·ÙÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ, ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿, Ó· “ÊÔÚÙˆı›” Ô ›‰ÈÔ˜ ¢ı‡Ó˜ Ô˘, Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ “·‰ÂÈ¿˙ÂÈ” ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi.

™˘Ó¯›˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ™Â Û˘Ó¯›˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Ì ‚·ÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ·Ó ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙË ¡. ¢. Û “man to man” ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ “ÛÎÈ҉˘ ΢‚¤ÚÓËÛË” ‹ ·Ó ı· ÂÈϤÍÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Û¯‹Ì· Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó “ÙÔÌ›˜” ¯ˆÚ›˜, ··Ú·Èًو˜, ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË Ì ٷ ΢‚ÂÚÓËÙÈο ˘Ô˘ÚÁ›·. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ËÁÂÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ì ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ “ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·.

£ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡

∂ÎÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜: «Ÿ¯È» ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·fi ∫∫∂ Î·È ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞, 5.

ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÛÔ‡ fiÛÔ Î·È Ù˘ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÛÔ‡, ·Ó ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·-

Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙÔ ∫∫∂ ı· ÂͤÏÂÁ ۋÌÂÚ· ÔÎÙÒ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·ÓÙ› ÁÈ· 22 Ô˘ ¤¯ÂÈ, ÂÓÒ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ Ô ™Àƒπ∑∞ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ı· ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘, Û ¤ÍÈ-ÂÙ¿ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·”, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÛÔ‡, fiˆ˜ Î·È Ë ·ÚıÚÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ “ƒÈ˙ÔÛ¿ÛÙË” , Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ fiÙÈ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È fiÙÈ “ıˆÚ·Î›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·”. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ¯·ı› οı ¤ÓÓÔÈ· ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ÙȘ ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ ¤‰Ú˜ ı· ÙȘ ηÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‹ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎfiÌÌ·. ∂ȉÈο ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, “fiÔ˘ ˙ÂÈ Ë ÌÂÁ¿-

ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘”, Ì ÙȘ ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· Îfi„Ô˘Ó “ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·ÚÈ· ÙÔ˘ ∫∫∂”. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÙÔ “ȉÂÔÏfiÁËÌ· ÂÚ› “¯·Ì¤Ó˘ „‹ÊÔ˘”, ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ÌÔÓÔ‰ÚÈ΋˜ ¤‰Ú·˜ ı· ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë “ÈÛ¯˘Ú‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›·” ‹ Ë “·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ “Ó· ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙË ÁˆÓ›·, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ „›¯Ô˘Ï·”. √ˆ˜ ϤÂÈ ÛÙÔ “μ‹Ì·” ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ™À¡ Î. ∞Ó. ∫·Ú›Ù˙˘, Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ΢ڛˆ˜ ˆ˜ Âȯ›ÚËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Ó¤Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ “ÈÛ¯˘ÚÒÓ Î˘‚ÂÚ-

Ó‹ÛˆӔ- ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¯Ù˘‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜- “‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ı· ‰È·ÈˆÓÈÛı› Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛË Ù˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡”.

™À¡: ¡· ·ÔÛ˘Úı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÏÔ΋ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô ™À¡. ∫·Ï› ‰Â ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË “Ó· ·ÚÓËı› ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÚfiÛıÂÙ˘ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ó· ·ÂÌϷΛ Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙÔ ‚¿Ú‚·ÚÔ ·˘Ùfi fiÏÂÌÔ, Ô˘ ‹‰Ë ‰È·ÚΛ ¿Óˆ ·fi Ô¯ÙÒ ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜”. “∂ÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋

ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ·ÓÙ› Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ χÛ˘ Ì ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ Ù· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∂Ófi˜ ÔϤÌÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË ÙÚ·Áˆ‰›· fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ôχ·ıÔ Ï·fi ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹”, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™À¡. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ fiÙÈ “ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. √ fiÏÂÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Î·È ÙÔ ¡∞Δ√ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ∏ ··›ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔÒıËÛË ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÈÚ‹Ó˘, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘, Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Û‹ÌÂÚ·. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙ› Ó· Û˘Ó·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘”.


¶√§πΔπ∫∏

9

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPI√À 2009

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ı· ·¢ı‡ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜

¢ÚÔÌÔÏÔÁ› ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÊÔÚ›˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ı¤Ì·Ù· ∞£∏¡∞, 5.

ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ı· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› Ô Â˘Ú‡˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ı¤Ì·Ù·. ΔËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ ÚÔ˜ ÎfiÌÌ·Ù·, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ı· ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÔfiÙ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ò˜ ÙȘ μڢͤÏϘ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” , ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÔfiÙ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ì ÚÒÙË ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜. ∫·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÂÈı˘Ì› Ë ÂÎΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÚfiÔ Â›ÛËÌÔ. øÛÙfiÛÔ, Ë ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·ÎfiÌ·. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ı· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∏ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ¢ڇÙÂÚ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘. √È ˘fiÏÔÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ı· Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ۯ¤ÛË Î·È Ì ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ˘Á›·, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ οı ÂÓfiÙËÙ·˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È Û ·˘ÙfiÓ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ì ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. Ãı˜, ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÓÙ˙ÂÏ·˜ °ÎÂÚ¤ÎÔ˘.

√È ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜

ÏÈÔ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÈÎ˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ. øÛÙfiÛÔ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë Î·ıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6 Á˘Ó·ÈÎÒÓ Û ı¤ÛÂȘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ - ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÈÏÔÁ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ó¤·˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘, ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ‰È¢ı¤ÙËÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ ÚÔÙÔ‡ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. ª›· ·fi ·˘Ù¤˜ - ›Ûˆ˜ Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË - Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ (ÎÒÏ˘Ì· ÂÎÏÔÁÈÌfiÙËÙ·˜) ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ ÂÊfiÛÔÓ ·˘ÙÔ› ıÂÏ‹-

™Â ˘ÚÂÙÒ‰Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 56 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ ¤-

¯ÂÈ ·Ô‰˘ı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ 13 ı¤ÛÂȘ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· (ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘ ÙȘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË), ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ı· Ú¤ÂÈ ÏÔÁÈο Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ¿ÏÏË ·Ó·‚ÔÏ‹ ηıÒ˜ Ô Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÁÈ· ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ΔÔ μ‹Ì·” , Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ì›· Ï›ÛÙ· Ì 13 ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÍ Ô˘ Î·È Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡-

ÛÔ˘Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 (˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› ÁÈ· ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÈÚÂÙÔ‡ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë). ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜, ηı›ÛÙ·Ù·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶·™Ô∫ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÔ̤ÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. Àfi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ·, ÂÎÎÚÂÌ› Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ô˘ ı· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Ó¤Ô ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË - ·Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó 13, ·Ó ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ‹ ·Ó ı· ÌÂȈıÔ‡Ó. ™  ¤Ó· ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÙˆÔ ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÔÚÈÛÌÔ‡ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ó·‚Ú·ÛÌfi ÛÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·™Ô∫ Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ì ΢ڛ·Ú¯Ë ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÚfiÛÙ·ÁÌ· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Û˘ ›¯·Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ‰Ôı› Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÂÍ·ÔχÂÙ·È ÔÁÎÚfiÌ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ¯·ÌËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶·™Ô∫, Ù· ÔÔ›· ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÏfiÁˆ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜ Î·È fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ.

™Â ı¤ÛË Ì¿¯Ë˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ∞£∏¡∞, 5.

ø˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÚÔÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ °ÂÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ (™°À∂™) Ù˘ ∂. ∂., ÌÂı·‡ÚÈÔ, ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ·ÍÈÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√, ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜. ™ÙÔ ™°À∂™ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÙÂÏÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂. ∂., ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, Ì ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ı¤ÛÂ-

ˆÓ Î·È ·Ó·ÊÔÚÒÓ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ∏ ∞ı‹Ó· ›‰Â ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ‰È·‰Ô¯Èο ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ú¯Èο Î·È ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛԢˉÈ΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ó· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ‹Ș ÁÈ· ÙË Á›ÙÔÓ·. ∂ÙÛÈ, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ë ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚfiÛıÂÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Ù˘ ∞Á΢ڷ˜ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Ù˘ ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο ÏÔ›· Î·È ·ÂÚÔÛοÊË, ·ÏÒ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ‰È·ÈÛÙˆÙÈο, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¿ÁˆÌ· ÔÎÙÒ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, Ô˘ ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙÔ 2006, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·ÌÈ¿ ·-

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Msc ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· Msc À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· °Ú·Ê›Ô: ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 13 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 28131. ∫ÈÓ.: 6946 226453

Ó·ÊÔÚ¿ Û ÂÈϤÔÓ Î˘ÚÒÛÂȘ. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛԢˉÈ΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜, fiÔ˘, ÂÈϤÔÓ, ··Ï›ÊıËÎ·Ó ÂʤÙÔ˜ ÔÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·Ï‹˜ ÁÂÈÙÔÓ›·˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ú¯Èο ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î¿ÔȘ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜.

°È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ·fi ÙËÓ ÕÁ΢ڷ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ›ӷÈ. ∞˘Ùfi ÂȂ‚·›ˆÛÂ Î·È Ì ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· ÂÈı˘Ì› ÎÔÈÓ‹ ı¤ÛË ÙˆÓ “27” ÁÈ· ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜. ¶ÚfiÛıÂÛÂ, fï˜, fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ÂÓÒ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘.

¢Â‰Ô̤ÓÔ, ¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È fiÙÈ ∞ı‹Ó· Î·È §Â˘ÎˆÛ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÚÔı˘Ì›· ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÛÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÂÈϤÔÓ Î˘ÚÒÛÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜ Î·È ·Ï¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ó· Â·Ó·‰È·Ù˘ˆı› Û ·˘ÛÙËÚfi ‡ÊÔ˜ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘. ∏ §Â˘ÎˆÛ›· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ fiÙÈ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ, Ì ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· “·ÁÒÛÂÈ” , Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÈϤÔÓ ÎÂÊ¿Ï·È· Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘.

∞ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Î·È Ë Ú¿ÛÈÓË Î¿ÚÙ· ¶∞™√∫ ∞£∏¡∞, 5.

°Ú¿ÌÌ· ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ 150.000 Ôϛ٘. £· ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË” οÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÂÊ’ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÊfiÛÔÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∏ οÚÙ· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ 2007 ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· “ÂÈÛËÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó” ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ∫›ÓËÌ·. ∏ οÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·Ó¤ˆÛË, ·ÊÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Îˆ‰ÈÎfi Î·È bar code Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô Î¿ÙÔ¯fi˜ Ù˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. ºÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ 2010 ÔÈ Î¿ÚÙ˜ Ô˘ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 250.000, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ¤¯ÂÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 250.000 ̤ÏË. °È· ÙÔ ¶∞™√∫, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ηÚÙÒÓ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Î·È ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘. ª¤Û· ÛÙÔ 2009 Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ٤ÛÛÂÚ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ 2010 Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Û 8- 9 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ! ΔÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ÎÈ fiÙ·Ó Ù· Â›ÛËÌ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Êı¿ÛÔ˘Ó Ù· 250.000, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fiÎÙËÛ˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ οÚÙ· ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó· Û¯ÂÙÈο ¯·ÌËÏfi ÈÛÙˆÙÈÎfi fiÚÈÔ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 3.000- 4.000 ¢ÚÒ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ·ÔÙÂÏ› “οÚÙ· ηٷӿψÛ˘” , ·ÊÔ‡ ÔÈ Î¿ÙÔ¯Ô› Ù˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Û ·Ï˘Û›‰Â˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ (›‰Ë ÙÚÔʛ̈Ó, ¤Ó‰˘Û˘, Ú·ÎÙÔÚ›· Ù·Íȉ›ˆÓ Î.¿.) Ì ٷ ÔÔ›· ı· Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓË Ë ÙÚ¿Â˙· Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ. ΔȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ οÚÙ˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î·È ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο ÙÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ◊‰Ë ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¿ÓÔÈÍË Ó¤· ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÙÔ˘ ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ.


¶√§πΔπ∫∏

10

KYPIAKH 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∂›ıÂÛË Ì Áη˙¿ÎÈ· ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ

ªÂ ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÔÈ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ

∞£∏¡∞, 5.

∞£∏¡∞, 5. ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi Û‹ÌÂÚ·, ™¿‚‚·ÙÔ, Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÂȷ΋ ËÁÂÛ›· Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÌËӇ̷ٷ ηٿ Ù˘ ‚›·˜ Î·È ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Â› Ô‰fi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ∏ ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ÂÈÚËÓÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ÙÂÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ∂§.∞™, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›. ¶ÂÚ›Ô˘ 200 ¿ÙÔÌ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È Δ˙·‚¤ÏÏ·, ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎÂ Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi Ù· ˘Ú¿ ÂȉÈÎÔ‡ ÊÚÔ˘ÚÔ‡. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ·ÏÏ¿ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË fiÛÔ Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÊÚÔ‡ÚÈÔ. ¶Ù‹ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ù˘ ∂§.∞™., ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ¶ÂÚ› ÙȘ 10.000 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, ηıÒ˜ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÒÛÙ ӷ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚ˘ÛÈÓ¤˜ Ù·Ú·¯¤˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ë ∂§.∞™. ı· ÚÔ¯ˆÚ¿ Î·È Û ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ˘fiÙˆÓ ÁÈ· ÚfiÎÏËÛË ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ.

∂›ıÂÛË Ì Áη˙¿ÎÈ· ÛËÌÂÈÒıËΠ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ªÔ˘Ú¤ÏÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘, ‹ ‰Ú¿ÛÙ˜, ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ Î·È ¤Ù·Í·Ó ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ‰‡Ô Áη˙¿ÎÈ·. ∞fi ÙȘ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ˘ÚηÁÈ¿ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Î·ÓÔ› Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÁÚ·Ê›· ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Î·È Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÛÙÔÓ 1Ô Î·È ÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ. √È ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÈ fiÚÙ˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ. ∏ Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË Ì ÙÚ›· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ‰¤Î· ¿Ó‰Ú˜, Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË ÊˆÙÈ¿. ∂› ÙfiÔ˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Î·È ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔÓ ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ.

ΔÚÈ¿ÓÙ· Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 5.

™Â 30 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÙÔ Î‡Ì· ·Ó‰ËÌ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÛÙËÓ ÎÔڇʈۋ ÙÔ˘. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ı‡Ì· Â›Ó·È Ì›· Á˘Ó·›Î· 52 ¯ÚÔÓÒÓ Ì ‚‚·ÚË̤ÓÔ È·ÙÚÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂∫∂¶À, Ë 52¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î·, ÂȂ‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ∞(∏1¡1), Ë ÔÔ›· ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓË Û ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÚÔ˘Û›·Û ÔÍ›· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, ÓÂÊÚÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Î·È ·‚›ˆÛÂ. ∏ ·ÛıÂÓ‹˜ ›¯Â ˘ÔΛÌÂÓÔ ÓfiÛËÌ· (ÓÔÛÔÁfiÓÔ ·¯˘Û·ÚΛ·). ΔÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶·Ó‰ËÌ›·˜ ηÏ› ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ› ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù·, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÎÔڇʈÛ˘ Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜. ™˘ÓÔÏÈο 200.000 ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› 110 ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ, fiϘ ‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜. °È· ÙÔ˘˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ ı· ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ú·ÓÙ‚ԇ, ·ÏÏ¿ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜.

Τριήμερο εκδηλώσεων στη μνήμη του Αλέξη

∏ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Û “‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈıˆÚȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Â¤ÙÂÈÔ ‚›·˜ Î·È ·ÓÔÌ›·˜, Ô˘ η̛· Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜” ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜. ∏ Ê˘ÛÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î¿ı Ӥ·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È fi¯È Ë Ù˘ÊÏ‹ ‚›· Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÙfiÓÈÛ ÛÙË ¡∂Δ 105,8 Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. “ªÂ ‚·Ú·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘ ¤Ì·ı· Ó· ÌË ÊÔ‚¿Ù·È Ù›ÔÙ· ÛÙË ˙ˆ‹. ∞Ó Â›¯Â ÊÔ‚Ëı› ÙÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ ÙÔ˘, ÙÒÚ· ı· ˙Ô‡Û” , ϤÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏË ™Ù¿Ë Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∞ϤÍË Δ˙›Ó· ΔÛ·ÏÈÎÈ¿Ó. “£· ‹ıÂÏ·, Ë 6Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ηıÈÂÚˆı› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ˆ˜, “Ë̤ڷ ηٿ Ù˘ ‚›·˜” ‹ ˆ˜ “Ë̤ڷ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ” . ∞˘Ù‹ ı· ‹Ù·Ó Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙË ÌÓ‹-

ÌË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÌÔ˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ellispoint. “¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞ϤÍË” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ “ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û Â¤ÙÂÈÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ” , Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙË ‚›· Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋, ÔÏÂÌÈ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ì ˘ÔÌÔÓ‹ ÚÔ˜ ÙË Ó›ÎË, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë °° ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·. “ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿, Ë ÛÙ˘ÁÓ‹ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯·Ú·Á̤ÓË ÛÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. √ ™À¡ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ë ¡ÂÔÏ·›· ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÂÍÂÁ›ÚÂÙ·È, Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È, Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ. ∂›Ì·ÛÙ ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÓÂÔÏ·È›ÛÙÈÎÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ηϤÛÔ˘Ì οı ÔÏ›ÙË, οıÂ Ó¤Ô Î·È Ó¤· ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ‰È·‰‹ÏˆÛË Î·È Î·ıÒ˜ Î·È Û ·˘Ù‹ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Û ¤Ó· Ì·˙ÈÎfi, ÂÈÚËÓÈÎfi, ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏË-

Ù‹ÚÈÔ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫¶∂ ÙÔ˘ ™À¡, ¢. μ›ÙÛ·˜. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ “√χÌÈÔÓ” ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ηÙÂÏ‹ÊıË ·fi ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, Â›Ó·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Û ¤Ó·Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Ì ÚÔ‚ÔϤ˜ ·fi ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·ÓÔȯً Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ¢ÂΤ̂ÚË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ. ∂›Û˘, ÔÌ¿‰· Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, §›ÙÛ· ∞ÌÌ·Ó·Ù›‰Ô˘, ͉›ψÛ ÛÙÔ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ ·Ófi Ì ۇÓıËÌ· “Ë ∂ͤÁÂÚÛË Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰›Î·ÈË, ‰ÈÂΉÈÎԇ̠˙ˆ‹, fi¯È ÂÈ‚›ˆÛË” . ΔÔ ·Ófi ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛΛÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ η٤‚ËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÔÚ›· ÛÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ÔÚ›˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 13.30, ÛÙËÓ ∫·Ì¿Ú· Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙȘ 12.30 ÛÙÔ ÕÁ·ÏÌ· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘. ™ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È· Î·È ÛÙȘ 20.00 ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Δ˙·‚¤ÏÏ· Î·È ªÂÛÔ-

ÏÔÁÁ›Ô˘. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi Ù· ¶ÚÔ‡Ï·È·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ. ™Ù¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ¤¯Ô˘Ó ÎËÚ‡ÍÂÈ Ë ∞¢∂¢À Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜, ·fi ÙȘ 12.00 ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. ∂›Û˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÚ›˜ Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Û ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 50 ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ Û¯ÔϤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ηٿÏË„Ë. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ‰¤Î· ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜. √Ì¿‰Â˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Û Â˙¤˜ ÂÚÈÔϛ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ‰˘Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›.

ºÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó¤Ô “¢ÂΤ̂ÚË” §›Á˜ ÒÚ˜ ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÂÓÒ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â› Ô‰fi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ 6˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ K¿· Research, 2 ÛÙÔ˘˜ 3 Ôϛ٘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÚ˘ÛÈÓÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ: Ôχ Èı·Ófi Ó· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ ıˆÚ› ÙÔ 22% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ Èı·Ófi ÙÔ 44,6%. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÙÔ 27,6% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Èı·Ófi, ÂÓÒ ÙÔ 3,1% ıˆÚ› fiÙÈ Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÂÈÛfi‰È·.

ªÔÏfiÙÔÊ ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ∞£∏¡∞, 5. ∂Èı¤ÛÂȘ Ì ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓˆÓ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ªfiÙ·ÛË Î·È ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ οÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ∂ͷگ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô (ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È Δ˙·‚¤ÏÏ·) fiÔ˘ ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ·fi Ù· ˘Ú¿ ÂȉÈÎÔ‡ ÊÚÔ˘ÚÔ‡ Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˜. πÛ¯˘Ú¤˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ÂÓÒ Û ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤Û·Û·Ó Ù· Ù˙¿ÌÈ· ‰‡Ô πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ªfiÙ·ÛË Î·È ™ÙÔ˘Ú-

Ó¿ÚË ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· Î·È ¤Ù·Í·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ -·ÚÔ˘Û›· ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·- ¤ÊÔ‰Ô Û ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ, Ô˘ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó “·˘Ùԉȷ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ƒÂÛ¿ÏÙÔ” , ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 54 Î·È ∂ÚÌÔ‡, ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ˆ˜ ·Ú·Û΢·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ Î·È ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÂÈı¤ÛˆÓ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û 20 ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, ÂÓÒ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 200 ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÎÂÓ¿, ‰‡Ô ÛÊ˘ÚÈ¿, ÙÚÂȘ ‚·ÚÈÔԇϘ, ‰‡Ô ηϤÌÈ·, ‰‡Ô ÌÈÙfiÓÈ· Ì ‡ÊÏÂÎÙÔ ˘ÁÚfi, ÂÙ¿ ÎÔÓÙ¿ÚÈ·, ÙÚ›· ÎÚ¿ÓË,

¤ÍÈ Ì¿ÛΘ Î·È ¤Ó·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ¤Ú¢Ó˜ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û·Ó ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ.

∂›ıÂÛË Ì ¤ÙÚ˜ ۠ψÊÔÚÂ›Ô √Ì¿‰· Ó·ÚÒÓ ÂÈÙ¤ıËΠ̠¤ÙÚ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ √∞™£, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ, ÛÙËÓ ∫·Ì¿Ú· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √È Ó·ÚÔ› ›¯·Ó ‚ÁÂÈ ·fi ÙË Û¯ÔÏ‹ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ıËÎÂ Î·È Âȯ›ÚËÛ ӷ ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌ›Ô, Î·È ÙfiÙ ÔÈ Ó·ÚÔ› ¤Ù·Í·Ó ¤ÙÚ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ.

¶·Ú¿ÓÔÌË Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋ ÎÚ›ıËÎÂ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË

∫fiÓÙÚ· ÁÈ· ·ÂÚÁ›· ηı·ÚÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞£∏¡∞, 5. ¶·Ú¿ÓÔÌË Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋ ÎÚ›ıËΠ·fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Ë ·ÂÚÁ›· Ô˘ ›¯·Ó ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÔÈ ˘¿ÏÏË-

ÏÔÈ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ¡È΋ٷ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ “ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ fiÏ˘” , ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞ÙÙÈοگË, ˘ÔÛÙÚ·Ù‹ÁÔ˘ Î. ™ÂÚ¤ÙË, “ÂÁ΢ÌÔÓ› ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ fiÏ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· ·fi Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘” . √ Î. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ¿ÓÙˆ˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂¢∫∂, ‰ÂÓ ı· ¿„ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ “Ù· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ ,

οÙÈ Ô˘ ı· Ú¿ÍÂÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi, πˆ. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜, Â›Ó·È ‰›Î·È·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫∂¢∫∂ Î·È Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. ¡· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ οı ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ·, ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ıËÓ·›ˆÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘. √ Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¡È΋ٷ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ηı·ÚÈfiÙË-

Ù·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ó· ÌËÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ η٤ÛÙËÛ ۷ʋ ÙËÓ Â›ÁÔ˘Û· ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÚÓ‹ıËηÓ. ∂ÈÎÚ›ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ ∫∫∂: “∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙ› Ó· οÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ¿ Ù· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì·˙› Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô

ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ Î·È Â΂ȿ˙ÔÓÙ·˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ∫∫∂. ∫·Ï› Ù¤ÏÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ “Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÁÈ·ÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ¿Ï˘ ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›·” . °È· “ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜” ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÙÔ ¶∞ª∂. ∫·ÙËÁÔÚ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ıËÓ·›ˆÓ ¡È΋ٷ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË ˆ˜ “·ÓÙ› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜” .


KYPIAKH 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

11


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

12

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

√ μfiÏÔ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÔ‡¯Ô ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô ∫ÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÔÈ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ Î·È ÚÔÛÙ¿ÙË Ù˘ fiÏ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∂ÈÛÎfiÔ˘ ª‡ÚˆÓ Ù˘ §˘Î›·˜ ÙÔ˘ £·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡. ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 07.30-11.00 ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ŸÚıÚÔ˜ Î·È ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ¶ÔÏ˘·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙȘ 11 .Ì. ı· Á›ÓÂÈ ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓÔ˜ Î·È ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ §ÂÈ„¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÚÙÔÎÏ·Û›·. ∞fi ÙȘ 18.00-19.30 ı· ÙÂÏÂÛÙ› ªÂıÂfiÚÙÈÔ˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ Ì ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓ Î·È ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË . ∞ϤÍÈÔ˜ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ π.¡. ∞Á›Ô˘ ªÔ‰¤ÛÙÔ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, ÂÓÒ ÛÙȘ 20.30 ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ªÈÎÚÔ‡ ∞fi‰ÂÈÓÔ˘ Î·È Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô.Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÂ›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È Ô ÂÚÈηϋ˜ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˜ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi˜ ¡·fi˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È Ê¤ÙÔ˜ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÈÛÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó ÙËÓ ¯¿ÚË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ∞Á›Ô˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ Ì·˜. ™ÂÈÚ¿ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. Ãı˜, ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÂϤÛÙËΠª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌÈÔÙ¿ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï·ÈÛÈÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˘˜ ªËÙÚÔÔϛ٘ ªËÏ›ÙÔ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ, μÚÂÛı¤Ó˘ Î. £ÂfiÎÏËÙÔ, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓfi, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ Î·È ·fi ÏÂÈ¿‰· ÈÂÚ¤ˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÓˆÓ Ù˘ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.√ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÓËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∫Ù›ÛÙËΠ̠¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶·Á·ÛÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. ∂›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ∑¿¯Ô˘, ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∏ ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1928 Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 1934 Â› ‰ËÌ·Ú¯›·˜ ™‡ÚÔ˘ ™˘Ú›‰Ë. ™ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÌÓËÌÂ›Ô Û ÛÙ˘Ï Ì·ÚfiÎ, ÙÔ Îˆ‰ˆÓÔÛÙ¿ÛÈÔ. ΔÔ Îˆ‰ˆÓÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÛÙËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1886-1890 ·fi πÙ·ÏÔ‡˜ Ù¯ӛÙ˜ Ì ۯ¤‰È· ÙÔ˘ ∂‚·Ú›ÛÙÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Â›‚Ï„‹ ÙÔ˘.

™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ËÌÂÚ›‰·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

™ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË Â›ÙˆÛË Ù˘ ÁÚ›˘ Û ·È‰È¿ ∫Ú›ÛÈÌË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË 79¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙË ª∂£ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ƒÂÔÚÙ¿˙:

°πøƒ°√™ •À¡√™  ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓÔ˜ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ¯ı˜, ÛÙËÓ ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ¤Ó·˜ 79¯ÚÔÓÔ˜ ÓÂÊÚÔ·ı‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û Ó¢ÌÔÓÈ΋ ÂÈÏÔ΋. ™ÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ Î·È ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” ÓÔÛËχÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‰˘Ô ·È‰È¿ 8 Î·È 14 ÂÙÒÓ Î·È ¤Ó·˜ ÌÂÛ‹ÏÈη˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ˘„ËÏÔ‡ ˘ÚÂÙÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ª∂£. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, 350 Ì·ıËÙ¤˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÓfiÛËÛ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ™Â ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÓÔÛËÏ›· ÛÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ηıÒ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂÁÎÂÊ·Ï›Ùȉ·˜ Î·È ÂÁÎÂÊ·ÏÔ¿ıÂÈ·˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ª·Ú›· ∫·Ú¿, “Ô 79¯ÚÔÓÔ˜ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ¯ı˜, ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘”. √ 79¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÛ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÓÂÊÚÔ·ı‹˜ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û Ó¢ÌÔÓÈ΋ ÂÈÏÔ΋. ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÎÚÔ‡ÛÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Û Â›Â‰Ô ª·ÁÓËÛ›·˜. Èڛ˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ª∂£, ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ‰˘Ô ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 8 Î·È 14 ÂÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ¤Ó·˜ ÌÂÛ‹ÏÈη˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ˘„ËÏfi ˘ÚÂÙfi. “Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ª∂£”, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÚÔÏËÙÈο ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ∫·ÚÚ¿.

∏ÌÂÚ›‰· ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, 350 Ì·ıËÙ¤˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ı-

ÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÓfiÛËÛ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ™Â ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÓÔÛËÏ›· ÛÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ηıÒ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂÁÎÂÊ·Ï›Ùȉ·˜ Î·È ÂÁÎÂÊ·ÏÔ¿ıÂÈ·˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÎÚÈı› ··Ú·›ÙËÙË Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ª∂£. Δ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙÔȯ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙÔ˘˜ 350 Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÌÊ¿ÓÈÛ ÂÏ·ÊÚ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ÁÚ›˘ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÔÏËÙÈο ÎÏÈÓ‹Ú˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ËÌÂÚ›‰·˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·ÎfiÌË ˆ˜ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ËÏÈÎÈÒÓ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ Î. ∞. ™˘ÚÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË Ó¤· ÁÚ›Ë Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “∂›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. ∂ȉÈο Ù· ·È‰È¿ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ Î·È Û¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ ÓÔÛÔ‡Ó Ôχ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË Â›ÙˆÛË ·Ó¿ ÏËı˘ÛÌfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªfiÓÔ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÈÛÙÔÔÈ‹ıËΠfiÙÈ ÓfiÛËÛ·Ó ¿Óˆ ·fi 300-350 ·È‰È¿”. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÙÚ›· ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂÁÎÂÊ·Ï›Ùȉ·˜ - ÂÁÎÂÊ·ÏÔ¿ıÂÈ·˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ

ˆ˜ “ÙÔ ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·ÊÔÚÔ‡Û Û ̷ıËÙ‹ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰˘Ô ‹Ù·Ó ·È‰È¿ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ËÏÈΛ·˜. ¡ÔÛËχÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋, Ù· ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ˘Á›· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. √ Î. ™˘ÚÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿Ì„Ë ÛÙËÓ Â›ÙˆÛË Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ËÏÈ˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓÒ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÂÌ‚ÔÏÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi. Δ· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ. °È· ¤Ó· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ·È‰› ÌÔÚ› Ô ÁÔÓÈfi˜ Ó· ÙÔ ÛÎÂÊÙ› Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi. ∞ÏÏ¿ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ì ˘ÔΛÌÂÓÔ ÓfiÛËÌ·, Ì ÚÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù·, ÔÁÎÔÏÔÁÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜, ·ÛıÂÓ›˜ Ì ·ڈÛË, ÓÂÊÚÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, ·Ó ‰ÂÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ›, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ª∂£ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÛËÏ¢Ù› Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·, Ì ÙÔÓ Î. ™˘ÚÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ “Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó, ηıÒ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È”. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ËÌÂÚ›‰·, ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi ¿ÛıÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ, ÙÔ ¿ÛıÌ· Â›Ó·È Ë Û˘¯ÓfiÙÂÚË ¯ÚfiÓÈ· Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ· ÛÙ· ·È‰È¿. °‡Úˆ ÛÙÔ 25% ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‚ÚÔÁ¯È΋ ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·fi ·˘Ù¿ ÙÔ 10-12% Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¿ÛıÌ·.

∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ™Â ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÔıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙȘ ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· Î·È ÙÔ˘ πÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ °.°.∞. ηıÒ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· Ù· ‰˘Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂϤÙ˜.

ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ÙÈÌ¿ ÙÔÓ ¶ÔÏÈÔ‡¯Ô ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÏÈÔ‡¯Ô ÕÁÈÔ ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ”, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °ÎÏ·‚¿ÓË-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∂›Û˘, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜.

ΔÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ ∫¿ÚÏ· Î·È ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡√μ, ÂÓÒ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ı· ¤¯ÂÈ Ó¤Â˜ Â·Ê¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ °.°.∞. ™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ °.°.∞., Ë Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ °°∞ Î. ¶·ÙÂÏ¿ÚÔ˘, Ì˯·ÓÈÎÔ›, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Î·È Ì˯·ÓÔÏfiÁÔÈ Ù˘ °°∞, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ô ¡. º˘ÙÈο΢- ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙÔ ™¯ÔÈÓÈ¿ Î·È Ô Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜- ÏÈÌÂÓÔÏfiÁÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ Û‡Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ °. ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È ¢ËÌ. ¢ÂÚ‚¤Ó˘, Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ:“°È· ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂϤ-

Ù˜ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï˘ı› Â›Ó·È ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜. ΔÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘. √È Ù¯ÓÈÎÔ› ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÎfiÓËÛ˘ ÌÂϤÙ˘, ηıÒ˜ ÛÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ 2013 ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ÙÂÛÙ”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ °.°.∞. ª·Ú›· ¶·ÙÂÏ¿ÚÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‰‹ÏˆÛÂ: “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘Á›Ԣ

¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¶¿ÓÔ˘ ªÈÙÛ·Í‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ˆÚÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ó· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” .°È· ÙÔ πÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡√μ. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °. ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿ “¡ÂÔ-ÔıˆÌ·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·” Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜, ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô “ÿÚÙ·” ÛÙÔ μfiÏÔ. “ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¡ÂÔ - ÔıˆÌ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ó¤Ô ‰fiÁÌ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Û˘ÛÙ·ı› ¤Ó· ›‰Ô˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔıˆÌ·ÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÂÓÙ·¯ı› Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿˜. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì›ÏËÛÂ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ï¢ÚÔÌ¿ÁÂÈÚÔ˜, ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Â.Ù. Î·È Û˘ÓÙfiÓÈÛÂ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞. ªÔÚ¿ÚÔ˜. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙȘ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î›ÌÂÓ· ÙˆÓ: ºÔ›‚Ô˘ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˘, ‰ÈÂıÓÔÏfiÁÔ˘ - ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘ ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿, Â›ÎÔ˘ÚÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÙ›Ԣ, °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿, Û˘ÁÁڷʤ·, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫ÔÚÎfi‚ÂÏÔ˘, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ™‡ÚÔ˘ ∫Ô˘ÙÚÔ‡ÏË, Û˘ÁÁڷʤ·, ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂ. ÙÔ˘ ∫ÂÌ¤Î, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏ. ∂Ú¢ÓÒÓ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿, √ÁÎÓ˘¿Ó ª›ÓÙÛÂÊ, ‰È¢ı. Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ¢ÈÂıÓÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ (IRIS), £Âfi‰ˆÚÔ˘ ª·ÙÚ·ÎÔ‡ÏË, ‰È‰¿ÎÙÔÚÔ˜ ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛˆÓ, °ÈÒÚÁÔ˘ ƒ·Îο, ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, £¤ÌÔ˘ ™Ù·ÊÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, ڤۂˆ˜ Â› ÙÈÌ‹ Î·È £·Ó¿ÛË Δ˙ÈÔ‡Ì·, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô °. ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿˜, “·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ó¤Ô Ó¤Ô - ÔıˆÌ·ÓÈÛÌfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÂȯÂÈÚ› Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. √ ¡ÂÔ - ÔıˆÌ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÈÛÏ·ÌÔ-ÎÂÌ·ÏÈÛÌÔ‡, ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. √ ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821, ı· ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙËı› ¤Ó·˜ ‚·ÏηÓÈÎfi˜ fiÏÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂.∂. Î·È ·ÊÔ‡ Ë ΔÔ˘ÚΛ· Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ∂.∂., ‰ÈfiÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ‰˘Ó¿ÌˆÓ, μ·ÏηӛˆÓ Î·È ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ë ÔÔ›· ı· ¤ıÂÙ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ¤Ó· ÂÈÚËÓÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ï¢ÚÔÌ¿ÁÂÈÚÔ˜, ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ø˜ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ¤‰·ÊÔ˜. ∞Ó fï˜ ÈÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Î·È ¯¿ÛÔ˘Ó ¤‰·ÊÔ˜ Ì ÌÔ¯Ïfi ›ÂÛ˘ Ó· ÌËÓ ÂÓÙ·¯ı› Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. £· Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠ÛÙËÓ ∂.∂. fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·ÚÔ˜. °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ë ∂˘ÚÒË Ó· ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙ¿ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ·, Ë ÔÔ›· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë ∫‡ÚÔ˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

13

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ∞. ™·Ì·Ú¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜

¡¤· “Á·Ï¿˙È·” ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›·

Œ

Ó· Ó¤Ô “Á·Ï¿˙ÈÔ” ÙÔ›Ô, ·ÚÎÂÙ¿ ›Ûˆ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ì ڛ˙˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

πÛÙÔÚÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¡¢ fiˆ˜ ÔÈ Î.Î. ∫. °Î·‚fiÔ˘ÏÔ˜, ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ Î.¿., ÌÂÙ¿ ÙȘ ·¢ı›·˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·, ‰ËÌÔÛÎÔÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›‰·. ™ÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜, ·ÏÈ¿ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÕÓÔÈ͢, Ù· ÔÔ›· Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘, ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÌÂÙˆ›‰Â˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. √È ÔÚȷΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÙÂÏÈο ÂÂÙ‡¯ıËÛ·Ó ·Ó Î·È ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Ù˘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ οÏ˘, ÂȯÂÈÚ‹ıËΠ¿ÎÔÌ„· Ó· ÂÈ‚ÏËı› ˆ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ¶ÔÏ.∞Ó. Ì ·›ÙËÌ· ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘

ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∞. ™·Ì·Ú¿, ÙÔ˘ Î. ∫. °Î·‚fiÔ˘ÏÔ˘. Δ· ÏÈÌ¿ (¯·ÌËÏ‹˜ ·Í›·˜ ¯·ÚÙÈ¿ ÛÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï·) fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó οÔÈÔÈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞. ™·Ì·Ú¿, ηٿÊÂÚ·Ó ÌÂıÔ‰Èο, Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Î·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÛÙËÓ Î¿ÏË fiÙÈ ‹Ù·Ó ˘ÂÙÈÌË̤ÓÔ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÏ›Ù Î·È Ù˘ ‚¿Û˘. Èڛ˜ ÓÂÔÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÛÙÂϤ¯Ë ·fi fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ ËÁÂÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶∞ƒ∫ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡. πˆÓ›·˜, ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÓÔÌfi. ¶·ÏÈ¿ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÔÏ. ∞Ó. ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ¡¢ Ô˘ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ™·Ì·Ú¿ (Δ¤Ï˘ ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ. ª·Ï·ÌÔ‡Ï˘, Δ¤Ï˘ ª·Û‰¿Ó˘,

ªÔÙfi˜, §·˙¿ÚÔ˘, ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿.) ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ Ù˘ Î. ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ, ÙÔ˘˜ ∂. °Ô‡ÛÈÔ, ∂. ∫·ԇϷ Î·È Ê˘ÛÈο Û‡ÛÛˆÌÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ¤‰ˆÛ·Ó ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ۇÌÌ·¯Ô ÙÔÓ ·Ïfi ÔÏ›ÙË. ΔËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔÓ „ËÊÔÊfiÚÔ Ù˘ ¡¢ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ¤ÌÂÓ (‹ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó) Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÎÈ ·¤‰ÂÈÍ Ì ̷˙ÈÎfi ÙÚfiÔ ÙË ‰È¿ıÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ (ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÔÈÎÙÒÓ ı˘ÚÒÓ) ÎÈ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘. ∞fi Ù· 14.088 ¿ÙÔÌ· Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÚ›Ô˘ ÔÈ 7.500 ‹Ù·Ó ·ÏÈ¿ ̤ÏË Î·È Â·Ó·‚‚·›ˆÛ·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. ÕÏÏÔÈ ÙfiÛÔÈ ÂÚ›Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ˯ËÚfi

Ì‹Ó˘Ì· Û fiÛÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ¿ÏÈ Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚfi Á‹Â‰Ô ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜. “ΔÔ ÎfiÌÌ· Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ΔÔ ÔÙ¿ÌÈ ‰ÂÓ Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ” Û¯ÔÏ›·˙ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ËÁÂÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ™·Ì·Ú¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ô˘ ‚ϤÂÈ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘Û›ڈÛ˘

Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÎÙÈÌ¿Ù fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë Ó¤· ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ¤¯ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰È¿¯˘ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ‚¿Û˘ ÁÈ· ËıÈ΋, ȉÂÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÛÙ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ì ÛËÌÂ›Ô ·È¯Ì‹˜ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‹ ÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¢‹-

ÌÔ μfiÏÔ˘ - ¡. πˆÓ›·˜ ·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ì ÙÔÓ “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· 2” . ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, ™ˆÎÚ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÚÔÛ¯Ҙ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ Î. ∫. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡¢.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

∞Ó ÙÂÏÈο ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ

ΔÚÂȘ ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¶ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ “ÙÔÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ”

ƒ

È˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô Ó¤Ô˜ ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, Ë ª·ÁÓËÛ›· ı· ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ μfiÏÔ˘, ¢˘Ù. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¶ËÏ›Ô˘-μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û‹ÌÂÚ· ÙˆÓ 24 ‰ÚÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡-

ÓÙ·È 13 ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ Î·È 11 ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ “ÁÂÚÌ·ÓÈ-

Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ” . ∂¿Ó ˘ÈÔıÂÙËı› ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂Ûˆ-

ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ıˆÚ› ˆ˜ “ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙË

μÔ˘Ï‹ Ù· ÌÈÎÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù·” . ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÂÏÂÙ¿ -fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Û˘Ó¯‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·- ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·fi Ù· ΔڛηϷ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. •˘Ó›‰Ë˜ Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. øÛÙfiÛÔ Â›ÛËÌË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∏ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Ó¤Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ Î·È ı’ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. √È ‰‡Ô ÂÈÙÚÔ¤˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ Î·È ÙÔÓ “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· 2” ʤÚÂÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó: ™˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ “ÙÔÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ” . √È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ 1024 ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ 500. °È· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤ÍÈ ‹ ÂÙ¿ ¢‹ÌˆÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 15 ‹ 11 “ÙÔÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆӔ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. Δ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ‰È·‚ԇϢÛË Û‡ÓÙÔÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Î·È Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹. Δ· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û 180 ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÎϤÁÔ˘Ó Ì ϛÛÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÙ·˘Úfi ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ÈÛ¿ÚÈıÌÔ ·ÚÈıÌfi ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Û οı ÌÔÓÔ‰ÚÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. √ ÚÒÙÔ˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· ı· ÂÎϤÁÂÙ·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ 120 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ı· ÂÎϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ¢ڇÙÂÚ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ì ¿ÏÏË, ͯˆÚÈÛÙ‹, Ï›ÛÙ· ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂÎÏÔÁÈο ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘.

ΔÚÂȘ ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ªÂ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û ÙÚÂȘ ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ. ™Â ÙÚÂȘ ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰È·ÈÚÔ‡-

ÓÙ·È Î·È ÔÈ ¡ÔÌÔ› ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ΔÚÈοψÓ, ÂÓÒ Ô ¡ÔÌfi˜ §¿ÚÈÛ·˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ıˆÚËÙÈο ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Ë ¤‰Ú· Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∏ £ÂÛÛ·Ï›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÓÈ·›· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ªÂ Ï›ÛÙ· ı· ÂÎϤÁÔÓÙ·È 10 ‹ 11 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó ı· Â›Ó·È 15 ‹ 11 ÙÂÏÈο. ∏ Ù˘¯fiÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÂÈʤÚÂÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ÷̤ӷ ı· ¤‚Á·ÈÓ·Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù·, Ô˘ Û ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ı· ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔ Î·ı¤Ó· ÌfiÏȘ ·fi Ì›· ¤‰Ú·. ÀÔıÂÙÈο Ë ª·ÁÓËÛ›· ı· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ÙÚÂȘ ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜, ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘-™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ οÌÔ˘. √È ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ı· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ï›ÛÙ·.

™ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ - ÂÙ¿ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∞Ó ˘ÈÔıÂÙËı› Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· 500 ¢‹ÌÔ˘˜ (·fi ÙÔ˘˜ 1024) ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ √Δ∞. ∏ ÚÒÙË ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ºÂÚÒÓ, Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜ (ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜). ∞ÓÂ›ÛËÌ· ÙËÓ ›‰È· ¿Ô„Ë ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ·Ú¯‹ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÓËÛȈÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Î¿ı ÓËÛ› Î·È ¢‹ÌÔ˜. √È ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹ ʤÚÂÙ·È Ó· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È. ∏ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ, Ô˘ ı’ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤۷ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∞Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ 15 ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· - Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ ÔÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ¤‰Ú˜ Â›Ó·È 24 (13 ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ Î·È 11 ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜). ∞Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ 11 ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÔÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ¤‰Ú˜ Â›Ó·È 23, 13 ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ Î·È 10 ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

¢Ò‰Âη Á˘Ó·›Î˜ Ô‰ËÁÔ› Ù·Í› Î·È Ì›· ·ÛÙÈÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ ÛÙÔ μfiÏÔ

“™ÔÊÂÚ›Ó˜” ÁÈ· ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ

Œ

¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈ‚¿Ù˜. ∂›Ó·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô‰ËÁÔ› ÛÙ· Ù·Í›, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Á˘Ó·›Î· Ô‰ËÁfi˜ ψÊÔÚ›Ԣ ÛÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘. √È ÛÔÊÂÚ›Ó˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ· Ó· ˙ËϤ„Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜. √È ÂÈ‚¿Ù˜ ·Ó Î·È ÙȘ ‚ϤÔ˘Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ì¿ÙÈ, ÙȘ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ¢ÎÔÏfiÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ∫È ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÛÙËÓ fiÏË, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr ºˆÙfi:

¶∞¡. °π∞¡¡∞ƒ√™

√È ÛÔÊÂÚ›Ó˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Â˘¯·ÚÈÛÙË̤Ó˜ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ οÓÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÌËÙ¤Ú˜. ¢Ò‰Âη Â›Ó·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô‰ËÁÔ› Ù·Í› ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ì›·, Ë ÌÔÓ·‰È΋, ÛÙ· ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. ™ÙÔ Ù·Í› Ê˘ÛÈο Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ·fi ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ÔfiÙ fiÙ·Ó ÙÔ fi¯ËÌ· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ôχ, ÙfiÙÂ Ë ·ÓËÛ˘¯›· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ô‰ËÁfi˜ ψÊÔÚ›Ԣ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ √∞™ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ 1983. ∞fi ÙfiÙ ¤Ú·Û·Ó 26 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙÔ ‚ÔÏ¿Ó ·Ó¤‚ËÎ·Ó Î·È ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜. ∞fi ÙË ÌÈ· ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÙˆÓ ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “·ÛıÂÓ¤˜” ʇÏÔ Ó· ÂÈÛ‰‡ÛÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰˘Ó·ÌÈο Û Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·Ó‰ÚÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ·. ∏ Î. ∞ÁÏ·˝· ∞Ó¤ÛÙË §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô‰ËÁfi˜ ψÊÔÚ›Ԣ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ∞ÛÙÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§. ¶·ÓÙÚÂ̤ÓË Ì ‰‡Ô ·È‰È¿ Ë ÛÔÊÂÚ›Ó· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ‰›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “À‹Ú¯Â ¿ÏÏË Ì›· Á˘Ó·›Î· Ô‰ËÁfi˜ ÛÙÔ ∫Δ∂§, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ. ¶¤ÓÙ ̋Ó˜ Â›Ì·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. √ ¿ÓÙÚ·˜ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÏˆÊÔÚ›Ô. •ÂΛÓËÛ· ¤Ú˘-

∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÛÔÊÂÚ›Ó· ψÊÔÚ›Ԣ Î. ∞ÁÏ·˝· ∞Ó¤ÛÙË §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘

¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í› ÛÙÔ μfiÏÔ Ë Î. £ÂÛÛ·Ï›· ª·¯·›Ú·

ÛÈ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛÂ. ¢ÂÓ ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ·. ŒÁÈÓ Ôχ Í·ÊÓÈο, ‰ÂÓ ÙÔ ÛΤÊıËη Î·È Ôχ. ¡ÔÈÎÔ΢ÚԇϷ ¯·Úˆ‹ Î·È Í·ÊÓÈο...” , ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£” Ë Î. §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘, Ï›ÁË ÒÚ· ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ì ÙÔ ¡. 9. ∞Ó ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ¤‚ÏÂ·Ó Á˘Ó·›Î· Ô‰ËÁfi ψÊÔÚ›Ԣ, ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ÂÈ‚È‚¿˙ÔÓÙ·Ó Û’ ·˘Ùfi... ™‹ÌÂÚ· fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ÕÏψÛÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Á˘Ó·›Î˜ Ô‰ËÁÔ› ÊÔÚÙËÁÒÓ (fi¯È ÛÙÔ μfiÏÔ), ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ¯ÂÈÚ›ÛÙÚȘ ÂÎÛηÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. “¢ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ Úfi‚ÏËÌ· Ô‡Ù Ì ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜, Ô‡Ù Ì ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘. √È ÂÈ‚¿Ù˜ Ì ‰¤¯ÔÓÙ·È, ÂÓÒ Û›ÙÈ ÌÔ˘ Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï·. ªÂ ÙÔ Ô˘ ‹Ú· ÙÔ ‰›ψ̷, ·Ó¤‚Ëη ¿Óˆ. ™·Ó ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓË ¤¯ˆ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi fiÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ˆ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ fï˜ fi¯È ·’ fiÏ·. Œ¯ˆ οÓÂÈ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫¤ÓÙÚÔ ÌfiÓÔ ÙÔ ¡. 2 οӈ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ÌÔÓ·‰È΋ Á˘Ó·›Î· Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘. º˘ÛÈο ‰Â Ï›Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ì ÂÈ‚¿Ù˜, Ô˘ ›Ù Í¯ÓÔ‡Ó Î¿ÙÈ ÛÙÔ fi¯ËÌ·, ›Ù ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È... “ŒÓ·Ó ÙÔÓ ‹ÚÂ Ô ‡ÓÔ˜ Î·È ÙÔÓ Í·Ó¿ÊÂÚ· ‰Ò... ΔÔÓ ‹Ú· ·fi Â‰Ò Î·È ÙÔÓ Â¤ÛÙÚ„· ‰Ò. •¤¯·Û ӷ η-

ÌÔÚÒ Ó· ˆ. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÈ‚¿ÙË Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∫·È Ô ÂÈ‚¿Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô‰ËÁÔ‡˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. “∂›Ó·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ͢Ó¿˜ ÙÂÛÛÂÚ¿ÌÈÛÈ, ¤ÓÙÂ Î·È Ó· Á˘ÚÓ¿˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ, ÙÒÌ·. ∑·‚Ï·ÎÒÓÂÛ·È, ¤ÙÛÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ˆ. ŸÙ·Ó Á˘ÚÓ¿˜ Û›ÙÈ, ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ·˜ Ô˘ıÂÓ¿” , ηٷϋÁÂÈ Ë Î. §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ıˆÚ› ÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÙÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, “ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È ·ÚοÚÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ΔÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Â›Ó·È ÙÔ 2” .

Ù¤‚ÂÈ” , ı˘Ì¿Ù·È Ë Î. §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘. √È ÂÈ‚¿Ù˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÈÔ Â˘ÁÂÓÈο ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, Û‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ì ۯÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ. “ªÔ˘ ϤÓ ÌÚ¿‚Ô ÎÔ¤Ï· ÌÔ˘. ¡ÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓ¿ˆ Î·È ÌÚ¿‚Ô, ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹. Δ¤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ôχ ηϿ. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ÙfiÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ. “√È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘ ÌÂ Û˘Ì·ıÔ‡Ó Ôχ Î·È ›Û·-›Û· Ì ‚ÔËı¿Ó Ôχ. ¢ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ· Úfi‚ÏËÌ· ηӤӷ” . ΔÔ˘˜ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË, ›¯·Ó ÔÏϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ™Ù· Ôχ ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó .¯. ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ô‡Ù ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó, Ô‡Ù ӷ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. ∞ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· (ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ) Ë ı¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηϋ. ¢ÂÓ Â›¯Â ‰Èη›ˆÌ· .¯. Ó· „ËÊ›ÛÂÈ, Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, Û ÁÚ·Ê›·, Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ô‡Ù ӷ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. “√È Á˘Ó·›Î˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ·Û˘˙ËÙËÙ› Û Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·ı·Ú¿ ·Ó‰ÚÈο. ∫·È ηχÙÂÚ·

°˘Ó·›Î· Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í› ΔÔ 1877 Ë π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ∞ıËÓÒÓ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙËÓ ∂. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ›¯Â Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÁÈ·ÙÚfi˜, Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ Î·È Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ. ΔÔ 1886 ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¶·Ó·ÁȈٿ ÎÔ˘ Ì ÙȘ Ú˘ıÌÈΤ˜ ÎÚ·˘Á¤˜ “ÛÎÔ‡· Î·È Ê·Ú¿ÛÈ” . ™‹ÌÂÚ· ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÈÛfiÙÈ̘ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜. ™ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ¿ Ì·˜, ¿ÚıÚÔ 4

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

™Δ∂ƒ°π√™ ∞¡. ¶π™¶∞™ ∂ȉÈÎfi˜ æ˘¯›·ÙÚÔ˜ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ¶. ∞ıËÓÒÓ ¢∂Ã∂Δ∞π ª∂ ƒ∞¡Δ∂μ√À ™. ™˘Ú›‰Ë 3 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221 μfiÏÔ˜

ΔËÏ./Fax: 24210 22029 ∫π¡. 693 66 58 788

·Ú. 2, ÔÚ›˙ÂÙ·È: “ŒÏÏËÓ˜ Î·È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ” . ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÔÈ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ οÓÔ˘Ó fiÔÈ· ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ, ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó fi,ÙÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ·Ì›‚ÔÓÙ·È fiˆ˜ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ˙Ô˘Ó Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂχıÂÚ· Î·È ÈÛfiÙÈÌ· Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜. ¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í› ÛÙÔ μfiÏÔ Ë Î. £ÂÛÛ·Ï›· ª·¯·›Ú·. ∏ ٤ٷÚÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Á˘Ó·›Î· Ô‰ËÁfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Ú·‰ÈÔÙ·Í› μfiÏÔ˘, ·Ó Î·È ÌfiÏȘ ‰‡Ô ·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. “¢ÂÓ ÙÔ ıˆÚÒ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ô‰ËÁÒ. √ ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ‹˜ ¯ÚfiÓÈ·, ¤Î·Ó· Ù·Í›‰È· Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙËÓ Óٷϛη, ¤¯ˆ ÙÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ. •ÂΛÓËÛ· Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ Û˘Ó¤¯ÈÛ· Ì ÙÔ Û‡˙˘Áfi ÌÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ Ù·Í›. μ¿Ú‰È· ÌfiÓÔÓ ‚Ú¿‰˘. ªÂÙ¿ ·ÏÏ¿Í·ÌÂ Î·È ÙÒÚ· Â›Ì·È ÌfiÓÔÓ Úˆ›” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Î. ª·¯·›Ú·. “∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È ··ÈÙËÙÈ΋. Œ¯ÂȘ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ˆÚ¿ÚÈÔ. ¢Ô˘Ï‡ԢÌ ‰Ò‰Âη ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ, Ë ‚¿Ú‰È· Ì·˜. ªÂÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ì Û›ÙÈ Î·È ·˘ÙÔΛÓË-

ÙÔ” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í›, Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜. “ªÂÚÈÎÔ› Â›Ó·È Â˘ÁÂÓÈÎÔ›. ŸÙ·Ó Ì·›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Î·È Â›Ó·È ·ÁÚÈÂ̤ÓÔ˜, Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ Î·È ı· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ. ∫·È ·fi ÙÔÓ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÂÈ‚¿ÙË Ì¿˙¢· ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÙÒÚ· ͤڈ. ªÂ ÙÔ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÙÔÓ ÂÈ‚¿ÙË, ͤڈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ò˜ ı· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚıÒ. Œ¯ˆ ›ڷ ϤÔÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. ª·¯·›Ú·. “¶·›ÚÓÔ˘Ì ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ. ŒÓ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÔ˘ ÂÈ Ô‡ ı· ÙÔÓ ¿ˆ. ΔÒÚ· ͤڈ ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÏ¿Ù˘. Δ· ͯӿˆ ‚¤‚·È· fiÏ·, Ù· ‰È·Áڿʈ ·fi ÙË ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘. ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Ì ڈÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, fiÛˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Â›Ì·È, ·Ó ¤¯ˆ ·È‰È¿, ÌÔ˘ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈο, fiÏÔÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, ηÛÂÙԇϷ... √È Á˘Ó·›Î˜ ÚˆÙ¿Ó Â›Û˘, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Ì ‚ϤÔ˘Ó ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ηı›ÛÔ˘Ó ›Ûˆ Î·È Î¿ıÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÌÚÔÛÙ¿. ∂›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÌÈ· ÎÔ¤Ï· ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Î·È ÌÔ˘ ϤÓ ÌÚ¿‚Ô, ÁÈ·Ù› ÂÌ›˜ ÙfiÙ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÛÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›̷ÛÙ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂȘ ÂÛ‡” , Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ. √ ÚÒÙÔ˜ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· Ô‰ËÁfi Ù·Í› ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ı·˘Ì·ÛÌfi ÁÈ· ·˘Ù‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‚ÔÏ¿Ó. “™˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÁÒ ¿ˆ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∂ÁÒ ÙÚ¤¯ˆ ÁÈ· ۤڂȘ, ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ª·¯·›Ú·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÎfiÚË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. ΔÔ Ù·Í› ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ·Ó‰ÚÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ ÌfiÓÔÓ Â›Ó·È 12 ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô‰ËÁÔ›. “∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ·ÏÏ¿ ηχÙÂÚ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·Ú¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë Ô‰‹ÁËÛË. ¡· ¤¯ÂȘ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È „˘¯Ú·ÈÌ›·” , ηٷϋÁÂÈ Ë Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í›.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

£ÂˆÚÂ›Ù·È ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ¤ÚÁÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜

∞΢ÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ∫¿ÚÏ·˜;

ª·ÁÓËÛ›· ‰ÈÂΉÈΛ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Î·È ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÎÙfi˜ Ï›ÌÓ˘, ·ÚfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌË ˘‰¿ÙÈÓË ¤ÎÙ·ÛË 35.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ô Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÙÔ 2005, ηٷ٤ıËΠ“ÂÈÛ‹ÁËÛË” 11ÌÂÏÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÔÙ¤ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÚÔÌÂϤÙ˘ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·Ó Î·È Ô ÙfiÙ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Û Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ›Ù ÙÔ ¤ÚÁÔ Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ Ï›ÌÓ˘ ‹ ÂÎÙfi˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ı· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÂÓfi˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™¯ÔÈÓÈ¿, Ô˘ ÚËÌ¿˙ÂÈ. °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ› 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌË Á›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ı· ¯·ıÔ‡Ó. £· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ‹ ÛÙÔ ¡ÔÌfi, Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ›Ù ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ›Ù Û ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. £ÂˆÚÂ›Ù·È ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘. “¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰··ÓËıÔ‡Ó 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· Ì·˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÁÈ· ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ. ™¯¤‰ÈÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ. √ÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ı· Â›Ó·È ·fiÊ·ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ηıÒ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚË ‰Â‰Ô̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÂÏÂÙÒÓ. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Ë ËÁÂÛ›· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ” , ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËΠ̠“ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜” Â›Ó·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÂÎÙfi˜ ∫¿ÚÏ·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ·fi ·˘Ù‹Ó, Û ·fiÛÙ·ÛË Ï›ÁˆÓ ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ó¿¯ˆÌ·, ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·. √ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ıÏËÙÈ-

ÛÌÔ‡ Î. √ÚÊ·Ófi˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Î. ™Ô‡ÚÏ·, ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔ˘ ηٷÙÂı› ¤ÎıÂÛË ÁÈ· “ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È·ÓÔÌ‹” ·fi ÌÈ· ÂÓÙÂηÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙȘ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2005, Ë ÔÔ›· ÙÔ˘ ·Ú·‰fiıËΠÛÙȘ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÚÔÌÂϤÙË ‹ ÌÂϤÙË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ¯¤ÚÈ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË Â›¯Â Ù›ÙÏÔ “ΈËÏ·ÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· Î·È ÂͤٷÛ ÙȘ χÛÂȘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ΈËÏ·ÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÍËÚ¿˜. ∂›Û˘ ¤ÁÈÓ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÌÈ· ÚÔ-ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ Î·È Ù· ÎfiÛÙË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ “ÂÍËÁ›” fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ 23 ̤Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ù˘.

Δ· ˘¤Ú Î·È Ù· ηٿ ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË, ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó, Â›Ó·È ÛÙ›‚Ô˜ ΈËÏ·Û›·˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 2.000 ̤ÙÚˆÓ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋. ∂›Û˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ô¯ÙÒ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ï¿ÙÔ˘˜

15 ̤ÙÚˆÓ Ë Î·ıÂÌ›· Î·È ÂÈϤÔÓ ‰‡Ô ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. ™ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ψ٤˜ Âͤ‰Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË Î·È ¿ÏϘ ÛÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. √ ÛÙ›‚Ô˜ ·Á΢ÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚˘ıfi ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ì Ù¯ÓËÙÔ‡˜ ÔÁÎfiÏÈıÔ˘˜ ·fi ÔÏÈṲ̂ÓÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· Ì ηٿÏÏËÏ· ¿ÁÎÈÛÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‰ÂÛË ÙˆÓ Û˘ÚÌ·ÙfiÛ¯ÔÈÓˆÓ ·Ó¿ 100 ̤ÙÚ·. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÌ‚·Ú¯Â›· 1000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ, ‰ÈÒÚÔÊÔ˜ ‡ÚÁÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Î·È ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÂͤٷÛ ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÎˆËÏ·ÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ∏ ›‰È· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ηӷÏÈÔ‡ ̤۷ ÛÙË Ï›ÌÓË Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·Ó·¯ÒÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠ·Ó·Ï˘ÙÈο “ÁÈ·Ù› ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂϤÙË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ (·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÈ Î·È Ô‡ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È” . øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ∏ ÚÒÙË Ï‡ÛË Ô˘ ÂͤٷÛÂ Ë ÂÈÙÚÔ‹ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΈËÏ·ÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·. ∏ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋. √È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚÔıÂÙËıÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÛÙË ÓfiÙÈ· fi¯ıË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍËÁÂ›Ù·È ÙÔ ÁÈ·Ù›. ™Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘, ηıÒ˜ ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ıËΠÛÙ· 3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· Èı·Ó‹˜ ·ÁÔÚ¿˜ ¯ÂÚÛ·›·˜ ¤ÎÙ·Û˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ

∫¿ÚÏ·˜ ÁÈ· ÙȘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. √ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ™Ù· Ì›ÔÓ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ˘ ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¤Ó· “ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·” . ∏ ÂÈÙÚÔ‹ Èı·ÓÔÏÔÁ› fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÛοÊÔ˘˜ Ì Ì˯·Ó‹, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÛÙËÓ ÎˆËÏ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘. ∂ÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉÔı› ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Ë ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¯Ú‹ÛË Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Î·È ÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ·fi ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ÈÏ·Ófi ¯ÒÚÔ - ÂÎÙfi˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ - Ô ÔÔ›Ô˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ. Δ· ̤ÏË Ù˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÒÛ˘ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ “Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÚÔfiÓËÛË Î·È fi¯È ÁÈ· ·ÁÒÓ˜” . ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Û ·˘Ùfi ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ÂÊfiÛÔÓ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÚÔfiÓËÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Î·È Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÁÒÓˆÓ. “∫·Ì›· Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ‰ÂÓ ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ... οÔÈÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ∂¿Ó ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ‰›Ó·Ì ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ·. ¢ÂÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ¤ÚÁÔ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÓÂÚfi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ” , Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘

μÔ‡ÏÁ·ÚË. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ı¤ÙÂÈ ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Î˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ ‰‡Ô ̤ÙÚˆÓ Î·È ‰˘ÛÎÔÏ›· ÁÈ· Ù·¯Â›· ¤ÍÔ‰Ô ·ıÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ·fi Èı·Ó¿ ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ˆÛÙfiÛÔ Âȯ›ÚËÌ· ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ˘ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ˆÚÔıÂÙÂ›Ù·È ‰›Ï· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙË Ï›ÌÓË.

∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ Ï›ÌÓ˘ ΔfiÓÔ˘˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ Ô˘ ı· ÚȯÙÔ‡Ó ÁÈ· ¤ÚÁ· ÒÛÙ ÙÔ ÎˆËÏÔ‰ÚfiÌÈÔ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË, Û Ӥ· Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ·Ó·¯ÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Î·È ÙˆÓ Î·Ó·Ï›ˆÓ, ÚԂϤÂÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Â›Ó·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ™ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ù¯ÓÈÎfi ηӿÏÈ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ Ì ÓÂÚfi ·fi ÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ “·Ó›Î·ÓË” Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ fiÙ·Ó ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙȘ “ÛΤ„ÂȘ” Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ̤ÏË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ΢‚Èο ÓÂÚÔ‡. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‚ڋΠοıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘ ΈËÏ·Û›·˜ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÙfi˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ·Ó¿¯ˆÌ· ηӿÏÈ 2.500 ̤ÙÚˆÓ, Ï¿ÙÔ˘˜ 150 ̤ÙÚˆÓ Î·È ‚¿ıÔ˘˜ 3,5 ̤ÙÚˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· Ù¯ÓËÙfi ηӿÏÈ Ì ÂÎÛηʋ 1.400.000 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÚ›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Á›ÓÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Î·È ‰Â‰Ô̤Ó˜.

∂›Û˘ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηӷÏÈÔ‡, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ú·Î·Ó¿ÏÈÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÏÔÈ¤˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ Ó¤Ô ¤ÚÁÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì Úfi‚ÏÂ„Ë “ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ·ÓÙÏÈÒÓ ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜” , Ë ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙÚÔ‹, ‰ÂÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÈηӋ ÛÙ¿ıÌË ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ï‡ÛË (ΈËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÂÎÙfi˜ Ï›ÌÓ˘) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ “·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘” , Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÚÔÔÓËÙÈ΋ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ı· Â›Ó·È ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË Î·È ‰ÂÓ Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ‡·ÚÍË ·Ú¯·ÈÔًوÓ. ™Ù· ηٿ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ·˘Ù‹˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË 6,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË Î·Ù·Ù¤ıËΠÙÔ 2005 Î·È Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ¤ÛÙˆ Ù˘Èο ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÙfiÛÔ Â› ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë, fiÛÔ Î·È Â› Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ËÁÂÛ›·˜ ıˆÚ› ÙÔ ¤ÚÁÔ “¿ÛÙÔ¯Ô” . “ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› η̛· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ-Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÎÙfi˜ Ï›ÌÓ˘-χÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÚÔÒıËÛ·Ó. §¿‚·Ì ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÈÛËÁËÙÈ΋ ·ÓÂ›ÛËÌË ¤ÎıÂÛË. ∂Ì›˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· η̛· ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ” , ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·ÔÚÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ Ì¤Ûˆ ™¢πΔ ÌÂϤÙË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÍÂÓÒÓ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ·Ó¤ıÂÛ ÛÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¤ÚÁÔ ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÍÂÓÒÓ·, ‡„Ô˘˜ 87.000 ¢ÚÒ. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. “∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ¿Û¯ÂÙÔÈ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÍÂÓÒÓ˜ ÁÈ·Ù› Ô˘‰¤ÔÙ ÂÈۋ̈˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ. ∂Ì›˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ٤ÙÔÈ· ÂÓË̤ڈÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î¿ı ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. Èڛ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÁÚ·Ù¤˜ ÂÓÙÔϤ˜, ͤÚÔ˘Ì ˆ˜ Â¿Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÂÎÙfi˜ Ï›ÌÓ˘ - fiˆ˜ ÚÔˆı‹ıËΠÛÙËÓ Ô˘Û›· - Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ı· ¯·ıÔ‡Ó. £· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Â›Ù ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜ ›Ù Û ¿ÏÏÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÔÈ ÎˆËÏ·ÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ԕ , η٤ÏËÍ·Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡.


KYPIAKH 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

17


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÂÍ·›ÚÂÛË Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ηı·ÚfiÙÂÚÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú·

«Ÿ¯È» ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ƒÂÔÚÙ¿˙:

∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

ËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ™Ù. ¢‹Ì·, ¤Ï·‚Â Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË (À¶∂Ãø¢∂) ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ, fiˆ˜ ÎÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂., ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÒÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ, ÁÓˆÛÙÒÓ ˆ˜ PM10. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÙ¿ ·ÎfiÌ· ¯ÒÚ˜-̤ÏË (∞˘ÛÙÚ›·, μ¤ÏÁÈÔ, ¢·Ó›·, °·ÏÏ›·, √˘ÁÁ·Ú›·, ™ÏÔ‚·ÎÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·) ¤Ï·‚·Ó ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂È-

Δ

ÙÚÔ‹ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Ó Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ÚfiÙ˘· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú· Î·È ÁÈ· ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ “PM10”, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÌfiÏȘ 10 ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ· (¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡) Î·È ÂÚÓÔ‡Ó ¤ÙÛÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜.√ μfiÏÔ˜ Î·È Ë §¿ÚÈÛ· Â›Ó·È ‰‡Ô ·fi Ù· 12 Û˘ÓÔÏÈο ÔÈÎÈÛÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ Ó· ÌËÓ Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó Ì ÙË Ó¤· Ô‰ËÁ›· 2008/50/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È fi¯È ÌfiÓÔ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·ÏÏ¿ Ì ÂÈΛӉ˘Ó˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ·ÔÊ¿-

ÛÈÛ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌË fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ À¶∂Ãø¢∂, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ (12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008) Ó· ÂÍ·ÈÚÂı› ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ Î·È ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÚÈ·ÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÁÈ· Ù· ∞ȈÚÔ‡ÌÂÓ· ™ˆÌ·Ù›‰È· (PM10). ΔÔ ·›ÙËÌ· Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ 2·˜ πÔ˘Ï›Ô˘ 2009 Â˘Ù˘¯Ò˜ ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÁ›ÚÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ηٿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi “fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ï‹Ú˘ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÊÈÎÙÔ‡ Ù˘ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ì ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· Î·È ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÔÚȷ΋ ÙÈÌ‹ ηٿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÛÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011.” ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ˘ Ù˘ Ú‡·Ó-

Û˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ۯÂÙÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ 2008/50/∂∫ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∂›ÙÚÔÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ ¢‹Ì·˜ ‰‹ÏˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· ۈ̷ٛ‰È· ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÚfiÙ˘·. Δ· ÚfiÙ˘· ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ Û fiÏË ÙËÓ ∂∂ ηÈ, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ηÏÒ Ù· ÔÎÙÒ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ. ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›· Â›Ó·È ‡„ÈÛÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ¢ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ.”

√ Ú‡Ù·Ó˘ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘

™ÙËÓ ∂.∂. ·fi ÙȘ 11 πÔ˘Ó›Ô˘ 2008 Ù¤ıËΠ۠ÈÛ¯‡ Ë Ó¤· √‰ËÁ›· 20008 /50/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ 21 ª·˝Ô˘ 2008 ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ∞¤Ú· Î·È Î·ı·ÚfiÙÂÚÔ ∞¤Ú· ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ √‰ËÁ›· ÂÓÔÔÈ› ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ 96/62/ ∂∫,1999/30/∂∫,2000/69/∂∫Î·È 20 02/3/∂∫. ∏ ÈÛ¯‡˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ √‰ËÁÈÒÓ ı· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ Ë Ó¤· √‰ËÁ›· ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ¡ÔÌÔıÂۛ˜, ‰ËÏ·‰‹ 11 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. √È ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÌ· ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÔÚȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ù· PM 10 ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. Δ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Î·È fiÙÈ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÁÈ· οı ˙ÒÓË ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú·. ∏ ∞˘ÛÙÚ›·, ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, Ë ¢·Ó›·, Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë °·ÏÏ›·, Ë √˘ÁÁ·Ú›· Î·È Ë ™ÏÔ‚·Î›· ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·Ú¿Ù·Û˘, ·ÏÏ¿ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ›ÛÙËΠÁÈ· Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÏËÊı¤ÓÙ· ̤ÙÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ÁÈ· ÙÔ 2008, Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Ë ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ÔÚÈ·ÎÒÓ ÙÈÌÒÓ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ˙ÒÓ˜ ηÈ, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜.

Ÿ¯È ÛÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∏ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÂÍ·›ÚÂÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÚÈ·ÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÁÈ· Ù· PM10 (¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙ› ÙÈÌ‹ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ (40 Ìg/m3) Î·È ÙÈÌ‹ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ (50 Ìg/m3), ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ˘¤Ú‚·ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 35 ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜), ÂÎÙfi˜ fiÙÈ ÂÎı¤ÙÂÈ ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÏÔÁ›˙ÂÈ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙÔ ·Ó·Áο˙ÂÈ ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË. “∂Ì›˜ ˆ˜ ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ Â›¯·Ì οÔÈ· ÂÌÏÔ΋ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ η ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ¿ÁÈ· ·Ú¯‹ Ù˘ ¡∞ª Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¤Ú¢Ó˜, ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiˆ˜ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÙÔ˘ ∞¶£ ÁÈ· ÙȘ ËÁ¤˜ ÙˆÓ ·¤ÚÈˆÓ Ú‡ˆÓ ÛÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÂÍ·›ÚÂÛ˘ Î·È ÙËÓ ·fiÚÚÈ„‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë Î· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÔÈ Ó¤Â˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ·

ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¶Ú‡Ù·Ó˘ Î. ∫. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÌÂϤÙË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ μfiÏÔ, Û˘Ó‰¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ù· ∞ȈÚÔ‡ÌÂÓ· ™ˆÌ·Ù›‰È· ƒª10 Ì ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Î·È ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ·fi ηډȷÁÁÂȷο Î·È Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù·. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Ú·Ù¿ÛÂȘ. ∞ÔÙÂÏ› ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.”

∂ÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÎÈ ·˜ ...·Ê·ÈÚԇ̠̤Ú˜ “™ËÌ·ÓÙÈ΋ ˘¤Ú‚·ÛË Û fiϘ ÙȘ ˙ÒÓ˜ (Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ) ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ ËÁ¤˜”, ·Ú·ÙËÚ› ÁÈ· Ù· PM10 Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ë Î· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, οı ÏÂ˘Ú¿, Û˘ÓÂÒ˜ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋, ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ Ë̤Ú˜ ˘¤Ú‚·Û˘ “Û˘Ì‚ÔÏ‹ ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ ËÁ¤˜”, ‰ËÏ·‰‹ ÂÎÔÌ¤˜ Ú‡ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Û ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú· Ê˘ÛÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ (ϯ. ›ÛÔ‰Ô˜ PM10 ·fi ™·¯¿Ú· ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ∞ÏÈ¿ÚÙÔ˘). ∂›Û˘ Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÚ›˙Ô˘Ó ˙ÒÓ˜ ‹ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ÔÚÈ·ÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÁÈ· Ù· ۈ̷ٛ‰È· ∞™10 ÛÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú·, Ë ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û Â·Ó·ÈÒÚËÛË ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÏfiÁˆ ‰È·ÛÎfiÚÈÛ˘ ¿ÌÌÔ˘ ‹ ·Ï·ÙÈÔ‡ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ‡ÏÔÁ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆÓ. °È· ÙÔ μfiÏÔ, fï˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, fiÛ˜ ̤Ú˜ Î·È Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó Ì ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ÛÙÔȯ›·, ÔÈ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. Ÿˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ·Óı› ÛÙË ÌÂϤÙË (2008) ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ ƒ‡·ÓÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ “Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2006, ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 163 Ë̤Ú˜ Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Ù˘ ̤Û˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ 50 Ìg/m3 (Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˘¤Ú‚·ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 35 ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜) ·fi ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙË ¯ËÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ PM10 Î·È ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚȯfiÌÂÓˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ / ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô˘ ¤ÁÈÓ Û ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘: ∫¤ÓÙÚÔ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘), ¡. πˆÓ›· (ÛÙÔÓ ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ fiÏ˘) Î·È ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (ÛÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ fiÏ˘) ηٿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2007 Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ˘ 2008, Î·È Ô˘ ÛÙfi¯Ô ›¯Â ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÔÛÔÛÙÈ·›·˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚԤ΢„ Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ 50 Ìg/m3 ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Û fiϘ


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

ÙȘ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Û ÔÛÔÛÙ¿ 80%, 56% Î·È 64%, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ, ÙË ¡. πˆÓ›· Î·È ÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ̤ÙÚËÛ˘, ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ PM10 ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ Ì ·Ó¤ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ ÙÔ̤· (΢ڛˆ˜ μμ¢), Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ Ì ·Ó¤ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ÙÔ̤· (΢ڛˆ˜ ¡¡∞) Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ËÁ‹ PM10 Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ̤۷ ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 39,8% ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ, 27,8% ÛÙË ¡. πˆÓ›· Î·È 32,4% ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ¶ÚԤ΢„ ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ (΢ڛˆ˜ Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙ· Ô¯‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‚ÂÓ˙ÈÓÔΛÓËÙ· Î·È Ë Â·Ó·ÈÒÚËÛË Ù˘ ÛÎfiÓ˘ ‰ÚfiÌÔ˘) ¤¯ÂÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ƒª10 ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ η٤¯ÂÈ ÙÔ 57,7% ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ, 49,4% ÛÙË ¡. πˆÓ›· Î·È 39,5% ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∂fiÌÂÓ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ Â›Ó·È Ë ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∞°∂Δ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì 22,2%, Ë Î·‡ÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Ì 17,1% Î·È Ë Î·‡ÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ (ȉ›ˆ˜ ÛÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË) Ì 16,4% ΢ڛˆ˜ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·.

¢ÂÓ ›ÛÙËÎÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÔ ¿ÚıÚÔ 226 Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ÎÈÓ› ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ηٿ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ıˆÚ› fiÙÈ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘, Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙËÓ Î›ÓËÛË ‰È·‰Èηۛ·˜ Â› ·Ú·‚¿ÛÂÈ, ·¢ı‡ÓÂÈ “Â›ÛËÌË ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹” (ÚÒÙË ÁÚ·Ù‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË) ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ Î·Ï› Ó· Ù˘ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÔÚÈṲ̂Ó˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰›ÌËÓ˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË, ‹ ÂÏÏ›„ÂÈ ··ÓÙ‹Ûˆ˜, ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ “·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ÁÓÒÌË” (ÙÂÏÈ΋ ÁÚ·Ù‹

∏ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘

ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË). ™Â ·˘Ù‹Ó ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÚËÙ¿ Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ıˆÚ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı› ÂÓÙfi˜ ÔÚÈṲ̂Ó˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜, ηٿ ηÓfiÓ· ‰›ÌËÓ˘. ™ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ıˆÚ› ·Ó›Û¯˘Ú· Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ηٷÓÔÌ‹ ·Ó¿ ËÁ‹ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ Ô‰È΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ˆ˜ ΢ÚÈfiÙÂÚË ËÁ‹ Û fiϘ ÙȘ ˙ÒÓ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ, fiÙÈ ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ Û˘Ì‚ÔϤ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ·Ó¿ ËÁ‹ ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ ËÛ¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ·ÛÙÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ∞™10. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ·Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ıˆÚ› fiÙÈ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ·Ó¿ ËÁ‹ ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ì›· Ï‹ÚË ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ηٿ fiÛÔÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‹ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ˘. ∂›Û˘, Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘, ÔÈ ËÌÂÚ‹ÛȘ ÔÚȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘¤Ú‚·ÛË Û fiϘ ÙȘ ˙ÒÓ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ

·Ê·›ÚÂÛË Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ ËÁ¤˜. √È ÂÙ‹ÛȘ ̤Û˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‹Ù·Ó ÔÚȷο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ù˘ ÔÚȷ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙȘ ˙ÒÓ˜ 1 (μfiÏÔ˜, §¿ÚÈÛ·) Î·È 2 (¶¿ÙÚ·), ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ù˘ ÔÚȷ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙȘ ˙ÒÓ˜ 3 (∞ı‹Ó·, ª·ÚÔ‡ÛÈ, §˘Îfi‚Ú˘ÛË, ¶ÂÈÚ·È¿˜) Î·È 4 (∂¯¤‰ˆÚÔ˜, ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ, ∫ÔÚ‰ÂÏÈfi, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿). ™ÙËÓ ÎÔÈÓÔ-

Ô›ËÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ·ÓÙÈο ̤ÙÚ· Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ 2005 Û fiϘ ÙȘ ˙ÒÓ˜. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÎfiÌË ·Ô‰ÒÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ 2005. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, η-

ıÒ˜ Î·È Ë ı¤ÛÈÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ›¯·Ó Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ù· ηٿÏÏËÏ· ‰ÈÔÚıˆÙÈο ̤ÙÚ·. ∏ Â›ÛËÌË ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2007 ÛËÌÂÈÒıË΢¤Ú‚·ÛË ÙfiÛÔ Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÔÚȷ΋˜ ÙÈÌ‹˜,

Î·È ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ˙ÒÓ˜ ÔÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·, ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙȘ ÔÚȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Û fiϘ ÙȘ ˙ÒÓ˜ ÙÔ 2011 Î·È ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ÂÙ‹ÛȘ ̤Û˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ∞™10 ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ 10 Î·È 20 Ìg/m3 (‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ) Û fiϘ ÙȘ ˙ÒÓ˜.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

20

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÚ›˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘

∫ÔڇʈÛË ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙË ÓÂÔÏ·›· ƒÂÔÚÙ¿˙:

°πøƒ°√™ •À¡√™

ÂÈÚ¿ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ Î·È ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ £fiÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙȘ 12 Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÏËÊı› fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÁÈ·

ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÔÚ›·˜. ¶·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ ∞Ï. °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ £fiÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ΔË ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ·˘Ù‹ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Û˘ÏÏfiÁˆÓ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› “οı ÊÔÈÙËÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, 15ÌÂϤ˜ Û¯ÔÏ›Ԣ, Û˘Ó‰ÈοÙÔ, ÔÌÔÛÔÓ‰›·, ۈ̷Ù›Ô, Û‡ÏÏÔÁÔ, ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Û ÔÚ›· Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ

¶fiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ò ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡;

·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ” . ™ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È: “™ËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÓÂÔÏ·È˝ÛÙÈÎÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË. ∞˘Ù‹ ·Ó¤‰ÂÈÍ ٷ ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜, ·ÏÏ¿ Ê·Ó¤ÚˆÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË. ™ÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ú˘ÛÈ, Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô͇ÓÔÓÙ·È, Ë ÎÚ›ÛË ‚·ı·›ÓÂÈ. ™‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì·˙ÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜” . ∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î·Ù¤ıÂÛÂ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ë ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Ó· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜.

∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¶fiÙ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÏfiÁÔ; Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ (ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‹ Ì¿ıËÛ˘) ηχÙÔ˘Ó ÌÈ· ¢Ú›· Áο̷ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›Â‰Ô fiÔ˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ (ÚÔÊÔÚÈÎfi ‹ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ) Î·È ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ (‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ‹ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·). ¢Â‰Ô̤Ó˘ ÏÔÈfiÓ Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Î·È Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›·, ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙË Ì¿ıËÛË, fiˆ˜ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ „˘¯Ô‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, οı ¿ÙÔÌÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘, ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ËÏÈ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ· Ù· ÔÔ›· ·Ó ÙÔ ·È‰› ˘Âڂ›, Ú¤ÂÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ÁÂÓ¤ıÏÈ·. ∫¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÂÚ›Ô˘ Ù· 2 ¯ÚfiÓÈ·, ‰›¯ˆ˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¤Í˘Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ·. ∂¿Ó fï˜ ÙÔ ·È‰› Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌË ÌÈÏ¿ ÌÂÙ¿ Ù· 2 ¯ÚfiÓÈ·, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ˙ËÙËı› Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÏfiÁÔ (ÏÔÁÔ‰ÈÎÔ‡ / ÏÔÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹ ñ ÔÈ fiÚÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜). ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ô ÁÔÓÈfi˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÏfiÁÔ; √È ÁÔÓ›˜ ηÏfi Â›Ó·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È Ó· ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. Δ· ϤÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ¯ÚfiÓÈ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ·È‰› Â›Ó·È ·fi 1.6 ñ 4.6 ¯ÚÔÓÒÓ (·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ, ÔÈ ÈÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ËÏÈ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ). Δ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ÁψÛÛÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ (¿ÚıÚˆÛË, ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, Û‡ÓÙ·ÍË) Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ÙȘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ¤Ó·˜ ÁÔÓÈfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·È‰È¿ Î·È ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ. °È· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ·È‰›, ÔÈ ·È‰›·ÙÚÔÈ Î·È ÔÈ ·È‰·ÁˆÁÔ› ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ/·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∂¿Ó ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘Óı› ¤Ó·˜ ÁÔÓÈfi˜; ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÂȉÈ·ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ì¿ıËÛ˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ‹ ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜, ›Ù Ì ·Ï‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ (ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÓ›Û¯˘ÛË) ›Ù Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηٿÏÏËÏˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ (Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜). ªÈ· ¤ÁηÈÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÁÁ˘¿Ù·È ÌÈ· Ôχ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌË ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ ·È‰› Ó· ÂÍÂÏȯı› ÔÌ·Ï¿ Û ÁψÛÛÈÎfi, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi, ·Î·‰ËÌ·˚Îfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›‰Ô. ™Î¤„ÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ÌÈÎÚfi Â›Ó·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ (‹ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ / ı· ÁÚ¿„ÂÈ) ·ÚÁfiÙÂÚ·” ‹ “ÎÈ ÂÁÒ ¿ÚÁËÛ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ” ‹ “ÎÈ ÂÁÒ Â›¯· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ԕ ‹ “Â›Ó·È ÙÂÌ¤Ï˘, ÁÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚÔÛ·ı›” ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÈÔÁÎÒÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. Δ· ·È‰È¿ Ì ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙË Ì¿ıËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ¤ÁηÈÚ· Î·È Ó· ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂȉÈÎÒÓ. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â·ÚΛ˜ ‰ËÌfiÛȘ ·ÚÔ¯¤˜, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÒÛÙ ӷ ηχÙÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÏÔÁÔıÂÚ·›· ·fi ÙÔ ÁÔÓ¤·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ηı˘ÛÙÂÚ› Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ì¿ıËÛ˘ ÛÙÔ ·È‰› Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È. ∂À£À¡∏ ™Δ∏§∏™: ∫∂¡Δƒ√ §√°√À ∂À §∂°∂π¡ À‡ı˘ÓÔÈ ∫¤ÓÙÚÔ˘: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, §ÔÁÔ‰ÈÎfi˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, °ÏˆÛÛÔÏfiÁÔ˜

¢π∞°¡ø™∏ A¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏ ✓§fiÁÔ˜ ✓ºˆÓ‹ ✓OÌÈÏ›· ✓¢˘ÛÏÂÍ›· ✓M·ıËÛȷΤ˜ ¢˘ÛÎÔϛ˜ ✓EÚÁÔıÂÚ·›· ✓æ˘¯Ô·È‰·ÁˆÁÈ΋ AÓ¿Ù˘ÍË ✓™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ AÁˆÁ‹

Y‡ı˘ÓÔÈ K¤ÓÙÚÔ˘: ¢∏ª∏Δƒ∏™ M∞ƒ√À™√™ §ÔÁÔ‰ÈÎfi˜ K∂ƒ∞™π∞ BfiÏÔ˜: ™¶Àƒπ¢∏ 2-I∞™√¡√™ T.K. 38221 - TËÏ.: (24210) 33320 TËÏ./Fax: (24210) 33327 M∞ƒ√À™√À §¿ÚÈÛ·: Ã. ™ªÀƒ¡∏™ 7 - TËÏ.: 2410 231333 Fax: 2410 231364 °ÏˆÛÛÔÏfiÁÔ˜

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë ¤ÎÚËÍË Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ô˘ ÁÈ· ̤Ú˜ ‰È·‰‹ÏˆÓ ÔÚÁÈṲ̂ÓË ÁÈ· Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ fiÏÈÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙˆÓ ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔ-

ÌÈÎÒÓ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ›‰È· ηٷÛÙÔÏ‹. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿, ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿. ™Ù· ¯Ó¿ÚÈ· ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ηٷÛÙ·ÏÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ì ÙfiÙÂ, Ì ÂÚÈ΢Îψ̤ӷ Ù· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· Î·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ηıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˘˜ Î·È ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Îϛ̷ÙÔ˜ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ˙‹Û·Ì ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÔÎÚ·Ù›· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ‰È·‰‹ÏˆÛË ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÓÂÔÏ·›ˆÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘” . ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ù· ¶ÔÏÈÙÈο Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù·, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË, fiÏ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ›‰È· Ì ÚÈÓ. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÂÈ̤ÓÔ˘ÌÂ: Ë ÂͤÁÂÚÛË ‹Ù·Ó, ›ӷÈ, Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ‰›Î·ÈË! ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿, Î·È ·˘Ùfi˜ Ô ¢ÂΤ̂Ú˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ˘ ∞ϤÍË! ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿, Î·È ı· ‚Áԇ̠¿ÏÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤÍË, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛ· οı ̤ڷ ÌÈÎÚ·›ÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Û ÎfiÓÙÚ· Ì fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÌÈ· ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ˘¿ÎÔ˘Ë Î·È Î·ıÒ˜ Ú¤ÂÈ” .

¶·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ

™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· (12Ì.) ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ŒÓˆÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È:

“ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û·˜ ηÏ› ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. °È· ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÙÔ ¢.™. Ù˘ √§ª∂ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ 3ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi 11.Ì. ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚˆÈÓÔ‡ ·ÎÏÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ 3 ÚÒÙ˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÔ‡ ·ÎÏÔ˘. - ∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· 12¯ÚÔÓË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋, ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜. - ∂›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙÔ

̤ÏÏÔÓ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. - ÕÌÂÛË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ÛÙÔ 5% ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ ∞∂¶ ‹ ÛÙÔ 15% ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. - ∫·ıȤڈÛË ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ 25 Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, 20 ÛÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È 10 ·Ó¿ ηıËÁËÙ‹ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. - ¡· ηٷÚÁËı› Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ “10” . ¡· ηٷÚÁËı› Ô ÎÏÂÈÛÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ¡· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿. - ™Ù·ıÂÚ‹ Î·È ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË. Ÿ¯È ÛÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∫·Ù¿ÚÁËÛË ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˆÚÔÌÈÛı›Ô˘.

√ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ¿ÏÏÔÙÂ Î·È ÙÒÚ· ∂¡∞™ ÛÔÊfi˜ πӉȿÓÔ˜ ›¯Â ÚÔ-

‚Ϥ„ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ì·˙fiÓÈÔ: “∞Ó Âı¿ÓÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÛÙÔ ÓÂÚfi ı· Âı¿ÓÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ·Ó Âı¿ÓÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ı· Âı¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜” . ΔÔ ›‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÂÁη›Úˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛÙÔ‡ ∫fiÏÔ˘ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜. ∞fi ÙÔ 1997 Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙ˆ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆ˜, Û˘ÁÎÚÈÙÈο, ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Û ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ·Ó›‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ηı·ÚfiÙËÙ·. ΔÔ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜, ÙÔ˘ 2001, Î·È Ù· ·Ì¤ÙÚËÙ· ¯Ù·fi‰È· Ô˘ ÁÂÓÓ¿Ó ·ÎfiÌË Î·È ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿! √È ·¯ÈÓÔ› Ô˘ Â·Ó‹Ïı·Ó. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÎÚËÎÙÈ΋˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÚÔÊÒÓ ÛÊ˘Ú›‰ˆÓ Û˘Ó·ÁÚ›‰ˆÓ ÛÙ›ڈÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÛÙ›Ú˜ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ ͤÚ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÛÙÔÓ Î¿‚Ô ÙÔ˘ ∞ϤÍË, ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ Î·È ·ÏÏÔ‡, ·fi ·ÏÈ¿ ›¯·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·˘ÍËı› Û ·ÚÈıÌfi Î·È Û ̤ÁÂıÔ˜! Δ· „¿ÚÈ· ·˘Ù¿, Ô˘ Â¿Ó ‰ÂÓ Ù· ·Ïȇ·Ì ÙÔ 2001, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· Î·È ÌÈÎÚ¿ Û ̤ÁÂıÔ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓËÏÈÎȈıÔ‡Ó Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚¿ÚÔ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ ‰¤Î· ÎÈÏÒÓ ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ÚÒÙ· ›‰Ë, Î·È ¤ˆ˜ ÂÙ¿ ÎÈÏÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÛÙ›Ú˜ (‹ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ÎÈÏÒÓ ÁÈ· ÙȘ ›ÁΘ). ∞̤ÙÚËÙ· Ù· Û·ÚÁÔ˘‰¿ÎÈ·, ÌÂÏ·ÓÔ˘Ú¿ÎÈ·, Ì˘ÚÈ¿‰Â˜ ηÏÔÁÚ›ÙÛ˜, ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· „¿ÚÈ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·Ó ÙȘ ‰Ô‡Ì ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ·‰È¿„¢ÛÙÔ fiÙÈ Ô ¶∞°∞™∏Δπ∫√™ •∞¡∞∑∂π! ÌÂÙ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·

ÙÔ˘ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ ÙÔ 1997. ŸÌˆ˜, ÂΛÓË ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ··ÁÔÚ¢Ù› ÙÔ „¿ÚÂÌ· ̤۷ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ì οÔÈ· ÂȉfiÙËÛË, ‰È·ÈÛÙÒÓ·Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙȘ „·ÚÔηۤϘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ïȇ̷ٷ ·fi “ª·˘Úfi„·Ú·” , ‰ËÏ·‰‹, ȉ›ˆ˜ ÛÙÂÈÚ¿ÎÈ· ·ÎfiÌË Î·È ÌÈÎÚÔ› ÚÔÊÔ› Î·È ÛÊ˘ÚȉfiÔ˘Ï· Ô˘ Â¿Ó ‰ÂÓ ·ÏȇÔÓÙÔ ÙfiÙÂ, Û‹ÌÂÚ· ı· Ù· ›¯Â Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ¤Ó· ÎÈÏfi ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ! ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ (ηٷÛ΢‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ˘ÔÓfiÌˆÓ ·fi ÙÔ 1966, Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ú˘ÔÁfiÓˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Î·È ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›ˆÓ, Ë Ì·Ù·›ˆÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ ÏÔ›ˆÓ, ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ·fi ÙÔÓ Î·ÛÛ›ÙÂÚÔ, (Û˘ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ê·ÏÔ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ), Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ Í¤Ï˘Ì· ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ ·fi Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η Î·È ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Î.Ï. ∞ÏÏ¿ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ÔÏ›Ù˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÙÔ ÛÙÔÏ›‰È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ˙ˆÔ‰fi¯Ô˘˜ ËÁ¤˜. º·›ÓÂÙ·È, fiÙÈ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ù· ·È‰È¿, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ·Ó·ıÚ¤„·Ì ÔÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ı· ¤-

ÚÂÂ, Â›Ó·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÂÌ¿˜ Û ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ›Ûˆ. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛًηÌ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈÔ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÙËÓ 31-10-01 ÛÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Î·È ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ∏ Ì·Á›· ÙÔ˘ μ˘ıÔ‡ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Ô˘ ‰È·‚ÈÔ‡ÌÂ Î·È Ô ı¿Ï·ÌÔ˜ ·ÔÛ˘ÌȤÛˆ˜, Â¿Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì·˜, ı· Û˘ÓÙÂϤÛÔ˘Ó ÒÛÙÂ Ô μfiÏÔ˜ Ì·˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô Î·Ù·‰˘ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. √È ·˘ÙÔ‰‡Ù˜ ı· ηٷ‰‡ÔÓÙ·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Î·È Î·Ù¿ ÔÌ¿‰Â˜ (ÁÎÚÔ˘) Ì ԉËÁfi ·˘ÙÔ‰‡ÙË ÛÙÔ˘˜ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ηٷ‰‡ÛÂȘ ‚˘ıÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Û ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È·

Ê˘ÛÈο ÚÔÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ì·Ó›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ηٷ‰‡ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡. ŸÛÔÈ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ÙËÓ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ, ·ÊÔ‡ ÈÛÙ‡ԢÌÂ: ŸÙÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ¤Ó· ·fiÌ·ÎÚÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ. ÕÏÏÔ ¤Ó· ¢¿ÏˆÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¿‚·ÙÔ; ∏ ı¿Ï·ÛÛ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· Ï¿ÛÌ·Ù¿ Ù˘ Û·Ó ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Î·È Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙȘ ÂÔ¯¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘, Ì ÙȘ ˘Ô‚Ú‡¯È˜ Ì˘ÚÔ˘‰È¤˜, ÙȘ Á‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ԇÙ ӷ ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ԇÙ ӷ ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ. ∞ÚΛ ÌfiÓÔ, Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈÛ¯ˆÚԇ̠ے ·˘Ùfi ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ï¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘, Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ϤÔ˘ÌÂ, ¤ÛÙˆ Î·È Ê¢Á·Ï¤·, ÙË Ì·Á›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË! ∫›ÌÂÓÔ - ʈÙÔÁÚ·Ê›· £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶ÂÚÚ¿ÎË


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

21

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

∂ÓÒ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÔÏÏÒÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÔ› ΢ÎÏÔÊÔÚȷο Î·È ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ

÷ÌËÏfi ÙÔ Â›Â‰Ô Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi

ª

›· ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È fi,ÙÈ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË. ŒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Î·È ÂÓÒ ·Ú·‰fiıËΠÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ·ÓÙ› Ó· χÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÚÔοÏÂÛ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ‹ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÒÛÙ ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ·˘ÙfiÓ Î·È Ó· ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÓÔÈ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫.

μ√°π∞Δ∑∏™ ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. ∏Ï›· •ËÚ·ÎÈ¿ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “À¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂Ó˘ Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô §·Ú›Û˘ ̤¯ÚÈ ÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È: - ™ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÚÒÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÙÔÙ¿ËÙ·. - ™ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ʈÙÈÛÌÔ‡ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·. - ™ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ú¿ÏÂ˘ÚˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ‰È·‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜. ∫·È ‚¤‚·È· ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi (·Ú¯ÈÎfi) ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¤‚Ï„ ·ÓÈÛfi‰Ԣ˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ ÛÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ì ÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡, ÙËÓ Ô‰fi º˘ÙfiÎÔ˘ Î·È ÙËÓ Ô‰fi ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Â›Û˘ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ” . ª¤Û· ·fi ÙË ÏÈÙ‹ ·˘Ù‹ ‰‹ÏˆÛË Ê·›ÓÂÙ·È fiÏÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ∞fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ‰Âο‰Â˜ ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› Ó¤ÔÈ Î·È Ó¤Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ÓÔ‹. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÈÔÚÈÎÔ‡ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÙËÓ Ô‰fi μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ™ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÏfiÁˆ ÁÂÈÙÓ›·Û˘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÓ¿ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ·fi ÂΛ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ “ÂÚÓÒ Î¿ı Ë̤ڷ ·fi ‰Ò. ŸÌˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÏÏ¿. ΔÔ ÈÔ ÛÔ‚·Úfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· Ê·Ó¿ÚÈ·” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “£· ÛÎÔÙˆı› ÎfiÛÌÔ˜, οÔÈ· ̤ڷ, Â¿Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ, ‰ÂÓ ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÙÚ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ôχ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË. ∂›Ó·È Îڛ̷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ı· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó ¿‰Èη” . ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ì ÙËÓ Ô‰fi º˘ÙfiÎÔ˘. ∞¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ Ë °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ¤ÓıÂÓ Î·È ¤ÓıÂÓ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û›ÙÈ·. ∂ΛÓË ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÊÔÈÙËÙ‹ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÔÓ¿Ó˘, “·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÂÚÓ¿ˆ ηıËÌÂÚÈÓ¿. ∂›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ∂ΛÓÔ Ô˘ ¤¯ˆ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯‹˜ ·ÔÛ˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ê·Ó·ÚÈÒÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Î·È ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È “ÛÎÔÙÒÛÙÚ·” ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜”. ª›· ÂÈΛӉ˘ÓË ‰È¿‚·ÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·Î›Ì. Δ· ·˘ÙÔ-

ºÔÈÙËÙ¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì º˘ÙfiÎÔ

∏ ÎÏÂÈÛÙ‹ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ÕÁÈÔ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi; ª∂ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔÂȉÔÔÈ› Ô

∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º˘ÙfiÎÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Ï˘ı› ¿ÌÂÛ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Ê·Ó¿ÚÈ·, ÛÙËÓ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ º˘ÙfiÎÔ˘ Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Û˘¯Ó‹˜ ‚Ï¿‚˘ ÙˆÓ Ê·Ó·ÚÈÒÓ, ÛÙËÓ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ º˘ÙfiÎÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¢È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌ·ÛÙ ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ∞Ó ‰ÂÓ ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º˘ÙfiÎÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÂÓÈ΋ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (10.30.Ì.) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “Δ˙¿ÎÈ ÙÔ˘ ª·ÎÚ·ÙÛ¿” ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ. ∏ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ º˘ÙfiÎÔ˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (4Ì.Ì.), fiÔ˘ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ‰ÒÚ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÈÎÔ‡. √ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “ÿÚȉ·” , ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

¢È·ÛÙ·‡ÚˆÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ∏ Û¯ÔÏÈ΋ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜ ∂ÈÚ‹ÓË μÏ¿¯Ô˘

ΛÓËÙ·, ÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÛÙÚ›‚Ô˘Ó ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ “ηډȿ” ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ¶ÚÈÓ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ·˘Ù‹, ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹ Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ÕÁÈÔ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ. ªÂÁ¿Ï˜ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓȘ Ì¿Ú˜ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ŸÌˆ˜, fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹˜, ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÚ›‚ÂÈ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÓ ÎÏÂÈÛÙfi ‰ÚfiÌÔ. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ϤÔÓ ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÙËÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·Î›Ì. ¶·È‰È¿ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ̛· ·È‰È΋ ¯·Ú¿, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ¿ÌÂÛ·, Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó, ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ fiˆ˜ ϤÓ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Û ¿ÏϘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë Î· ∑ˆ‹ ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ›Â: “∫Ï›۷Ì ÙË ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ πˆ·ÎÂ›Ì Î·È ı· ÙÔ Í·Ó·Î¿ÓÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ì·˜ ÂÚÓ¿Ó ÊÔ˘Ï·ÚÈÛÙ¿. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ

√ ÊÔÈÙËÙ‹˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÔÓ¿Ó˘

Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌ·ÛÙ ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› χÛË” . ∞ÎfiÌË Î. ª·Ú›· ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “ŒÚ¯ÔÓÙ·È ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·È‰È¿ ÌÈÎÚ¿ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó. Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ‰‡Ô ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·˘Ùfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ; ¡· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ. Œ¯Ô˘Ó οÙÈ Ì·˙› Ì·˜; ª·˜ ¯ˆÚ›Û·Ó ÛÙ· ‰‡Ô, Á¤Ê˘Ú· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ¿Ó ۯÔÏÂ›Ô Î·È ÂÚÓ¿Ó ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ∫¿ı ̤ڷ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi. §ÂˆÊÔÚÂ›Ô Ì‹Î ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ù›ÔÙ·. ∫ÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ì·˜. ƒ·ÙÛÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ó Ì ̷˜; ∞Ó ÛÎÔÙˆ-

ı› ·È‰¿ÎÈ, ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙȘ ηڷÌ›Ó˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡¤· ∫›ÓËÛË Î. ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·, Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. £¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·Ó. ¡· ÌÂÈ Û¯ÔÏÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· Ó· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ¶Ú¤ÂÈ Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ Ì·˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ó· οÓÂÈ ¤ÚÁ·, ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi” . ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ÙËÓ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, Â‰Ò ‰›Ï·. ∫ÈÓԇ̷ÛÙ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ì ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ÙËÓ Ô‰fi ∫·‚‚·‰›·. ™ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, Ì›· Û¯ÔÏÈ΋ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜ Ë Î. ∂ÈÚ‹ÓË μÏ¿¯Ô˘-ª·ÏÙÛ·‚Ô‡ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ, ·fi ÙËÓ Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ 24Ô˘ Î·È 15Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂÈΛӉ˘ÓË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂›Ó·È ÔÏϤ˜

ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ›, ‰ÂÓ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿‚·ÛË ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜. ∂›Û˘ Î·È ·fi ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÈΛӉ˘Ó· ·ÊÔ‡ ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Î·È ¤¯Ô˘Ó ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, οÓÔ˘Ó Â› ÙfiÔ˘ ÛÙÚÔÊ‹. ∞ÎfiÌË Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÂÚÓÔ‡Ó Ì ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ¤ÙÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË” .

∞¶√ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚԂ› ÛÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÌfiÓÈÌÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰ˆÓ ¶∂12.05, ¶∂12.08, ¶∂14.01, ¶∂17.03, ¶∂18.04, ¶∂18.08, ¶∂18.10, ¶∂18.20, ¶∂18.23, ¶∂18.24 Î·È ¶∂18.33 Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È Û ‰˘ÛÚfiÛÈÙ· Û¯ÔÏ›· ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009-2010 ·) ·fi ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‹ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ̤¯ÚÈ 306-2009 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 24 ÌËÓÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË (ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜) Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞™∂¶ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚) ·fi ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÈ·›Ô˘˜ ›Ó·Î˜ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6 ·Ú. 2· ÂÚ. ‚‚’ ÙÔ˘ ¡. 3255/2004 (º∂∫ 138 ∞’) Û ÔÛÔÛÙfi 4-% ÙˆÓ ÏËÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È Á) ·fi ÙÔ˘˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ‰ÈÔÚÈÛÙ¤ˆÓ ÙÔ˘ ∞™∂¶ 2008 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ·Ú. 7 ÙÔ˘ ¡. 2834/2000 (º∂∫ 160 Ù.∞’) ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Û ÔÛÔÛÙfi 60% ÙˆÓ ÏËÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ı¤ÛˆÓ. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛˉ‹ÏˆÛË ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ΔÚ›ÙË 8-12 ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ‹ Ì ÓfiÌÈÌ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÒÚ˜ 9 .Ì. 1 Ì.Ì., ÛÙÔÓ 8Ô fiÚÔÊÔ, ÛÙÔ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘.

∫ˉ‡ÙËÎÂ Ë μÈÚÁÈÓ›· ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ ™∂ Îϛ̷ ¤ÓıÔ˘˜ Îˉ‡ÙËΠ¯ı˜ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, Ë μÈÚÁÈÓ›· ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÂϤÛÙËΠÛÙÔÓ π. ¡. ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. Δ· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ÂÎÏÈÔ‡Û˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔÈ, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

22

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· 2” ¢π∂À∫ƒπ¡π™Δπ∫∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË

Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¡Ô̷گȷÎÔ‡ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Âͤ‰ˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ∏Ï›·˜ ∫·Ú··Ù¿Î˘, ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂Âȉ‹ ·Ú·ÓÔ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ ÌÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, ¤¯ˆ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ Ù· ÂÍ‹˜: ™Â ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (·ÚÈı.86/26-5-2008), ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ: ∂›Ì·ÛÙ ˘¤Ú Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: ¡· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú·ÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ fiÚÔÈ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÈϤÔÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰fiıËηÓ. ¡· ·ÍÈÔÏÔÁËı› Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ‰‹ÌˆÓ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ‹ ıÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. Δ· fiÚÈ· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∫∂¢∫∂ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∫˘ÏÏ‹Ó˘. √È Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· Â›Ó·È ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È fi¯È ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜. ¡· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· ‚ϤÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì ‚¿ÛË Î·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‰ËÏ. ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ οı ÙfiÔ˘ Î·È ı· ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÔΤÓÙÚˆÛË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™’ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÏËÚÔ› Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ∫∂¢∫∂ fiÛˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ï˘ÙÈο ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Û·Ó Í¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¢‹ÌÔ˜ Ì ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ∂ÈϤÔÓ ÂÈÒıËΠfiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ª·ÚÙ˘ÚÈÎÒÓ ¶fiÏÂˆÓ Î·È ÃˆÚÈÒÓ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1940-1945 Î·È Â›Ó·È ÂÈϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ 17 Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤‰Ú· Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂›Û˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ª·ÚÙ˘ÚÈÎÒÓ ¶fiÏÂˆÓ Î·È ÃˆÚÈÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙÔ˘˜ fiÚÈ·”.

°È· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Eurostat

¶ÚˆÙÈ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ƒÂÔÚÙ¿˙:

μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (Eurostat). ∏ ∂ÏÏ¿‰· η٤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 27 ¯ˆÚÒÓ - ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ÛÙÔÓ Î¿ı ηٷӷψً ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÔÛfiÙËÙ· 180 ÎÈÏÒÓ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ›‰È· ¤ÎıÂÛ˘, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ÊıËÓfiÙÂÚ˜ Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 28% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ù· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. øÛÙfiÛÔ, Ù· ÛÙÔȯ›· ÚfiÛÊ·Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ηÙ›¯Â Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÚ›ÙË ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ “15” . ∏ ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (Eurostat) ÁÈ· Ù· ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ù· Ï·¯·ÓÈο ‰ËÌÔÛȇÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· η٤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ı¤ÛË Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÓÙÔÌ¿Ù˜, Ì ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 58 ÎÈÏÒÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ù· ÛٷʇÏÈ·, Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 30 ÎÈÏ¿ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Î·È Ù· ÚÔ‰¿ÎÈÓ· Ì ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· 26 ÎÈÏÒÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ηٷӷψً. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 180 ÎÈÏ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ηٷӷψً ͯˆÚÈÛÙ¿, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙˆÓ “27” . ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Î˘Ú›·Ú¯Ë ı¤ÛË ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, η٤¯Ô˘Ó ·ÁÚÔÙÈο ÚÔÈfiÓÙ·, fiˆ˜ Ì‹Ï·, ·¯Ï¿‰È·, ÚÔ‰¿ÎÈÓ·, ÛٷʇÏÈ·, ÔÚÙÔοÏÈ·, ÓÙÔÌ¿Ù˜ Î·È ÎÔ˘ÓÔ˘›‰È·. ∞Í›˙ÂÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ·ÎÔ-

∞¶√ ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, Ë ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ™·Ó‰¿ÁÔ Î·È Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·, 6Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì., ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘.

ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙ· ›‰È· ۯ‰fiÓ Â›‰· οı ¯ÚfiÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·˘ÍË̤Ó˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ó· Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù· ÚÔÈfiÓÙ· Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· ÏfiÁˆ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÂÌfiÚˆÓ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. Δ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·, ˆÛÙfiÛÔ, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙˆÓ 15 ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓˆÓ, Ì 6,7 ÎÈÏ¿ ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ ·Ó¿ ‰¤Î· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ™Â fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· η٤Ϸ‚ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ 15 ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË 7,4 ÎÈÏÒÓ ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ ·Ó¿ ‰¤Î· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·Ù›¯Â Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ì 8,1 ÎÈÏ¿ Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ë πÙ·Ï›· Ì 7,7 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™Â fiÏ· ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Â›Ó·È Ù· 4,5 ÎÈÏ¿ ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ ·Ó¿ ‰¤Î· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È Ù· 2,7 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓˆÓ.

“ªÂÁ¿ÏË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË”

Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜. “∞Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ ÙÔ Ì‹ÏÔ “∑·ÁÔÚ›Ó” ÂÒÓ˘ÌÔ Î·È ÔÈÔÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈ-

“À¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÛË”

ŒÓÙÔÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÁÈ· Ù· Ï·¯·ÓÈο. “À¿Ú¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÓÙÔÓË ˙‹ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ” ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶·Ú·ÁˆÁÒÓ §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞. Δ۷ηӛη˜ “Ì ٷ Ï·¯·ÓÈο Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ë ÓÙÔÌ¿Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ˙‹ÙËÛË fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÂÔ¯‹˜. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂȉÈο ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÙÈÌ¿ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ Ù· Ï·¯·ÓÈο, fiˆ˜ Î·È Ù· ÊÚÔ‡Ù· ¿ÏψÛÙÂ. ™Â fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙȘ ÙÈ̤˜, Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ÁÈ· Ù· Ï·¯·ÓÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ ÊıËÓfiÙÂÚÔÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. Δ۷ηӛη˜.

“∏ ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ì ÔÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÙ·È;” Δ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË,

∞ÏÏ·Á‹ ¯ÒÚÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘

ÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Ì 160 ÎÈÏ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ηٷӷψً, ÔÈ ¢·ÓÔ› Ì 150, ÔÈ πÙ·ÏÔ› Ì 130, ÔÈ ºÈÓÏ·Ó‰Ô› Ì 110, ÔÈ μ¤ÏÁÔÈ Ì 38 Î·È ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› Ì 28. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ¤Ó· ηٷӷψً ͯˆÚÈÛÙ¿ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 81 ÎÈÏ¿. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ›‰È·˜ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂȈ̤Ó˜ Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 28% ηٿ ÙÔ Ì¤ÛÔ Â˘Úˆ·˚Îfi fiÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›Û¯˘Â Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30% Î·È ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· ηٿ 20%, ¿ÓÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∞Í›˙ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÊıËÓfiÙÂÚ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 37% ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Î·È ÙËÓ ΔÛ¯›·, ηٿ 50% ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÂÓÒ ÌÂȈ̤Ó˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Û ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ª¿ÏÙ·, Ë ¶Ôψӛ·, Ë §ÈıÔ˘·Ó›· Î·È Ë ™ÏÔ‚·Î›·. °ÂÁÔÓfi˜ ›ӷÈ, fï˜, fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜ ıˆÚÔ‡Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ˆ˜ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ˘„ËϤ˜. ∏ ›‰È· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜. ™‡ÛÛˆÌÔ˜ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿-

ÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∫˘Ú. ∫fiÓÛÔ˘Ï·˜ “Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ¢ÂÓ ¯ˆÚ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Ì‹ÏÔ “∑·ÁÔÚ›Ó” ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, Ì ÙË ˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î¿ı ÚÔÛ‰ÔΛ· Ì·˜. ™Â fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÛÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂȉÈο Ô ŒÏÏËÓ·˜ ηٷӷψً˜ ÚÔÙÈÌ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi Î·È ÂÒÓ˘ÌÔ ÚÔ˚fiÓ. ΔÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ Ì‹ÏÔ “∑·ÁÔÚ›Ó” ı· ÙË ‚ÚÂÈ. ∏ ˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË, Ô˘ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·Ó Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷӷÏÒÓÂÈ ¿ÊÔ‚· Ù· ·ÁÚÔÙÈο Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙ·, ηıÒ˜ Ù· fiÛ· ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó. ™ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË, Ë ÔÔ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÓÙÈÛÌ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ì‚·Ù¿ Î·È ÊÈÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ú¿ÓÙÈÛÌ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ 20 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ Î·È ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ËÌÂÚÔÏfiÁÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Ì·˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ∫fiÓÛÔ˘Ï·˜.

‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ μfiÏÔ˘

§›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ ›¯·Ì ηÙËÁÔÚËı› ÁÈ· “Ï·˚ÎÈÛÌfi” , Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ›¯Â Î·È ¿ÏÈ “Á‡ÚÈÛÌ·” . ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·, Î·È ·ÊÔ‡ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ›¯Â Îfi„ÂÈ ÙÔ Ú‡̷ ·fi ÙÔ ‚·ÁfiÓÈ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ “∞ÚÁÒ” , Î·È ·ÊÔ‡ Ë ¢∂À∞ªμ ›¯Â Îfi„ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ › ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÈ Ï›Á˜ ·ÎfiÌË ÛÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï, ÈÔ “˙ˆËÚ¤˜” , Î·È ¤ÙÛÈ ‹Ú ÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi ÙÔ˘ ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ÙÔ˘˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢√À∫ Î·È ‚Ú¤ıËΠ- ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ‚¤‚·È· ›¯Â ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙȘ οÌÂÚ˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ - fiψ˜ Ù˘¯·›ˆ˜ - ÎÔÓÙ¿ ÛÙ·

·È‰È¿ ÙˆÓ ∫¢∞¶-ÌÂ∞. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ̷˙› ÙÔ˘˜, Á¤Ï·Û ̷˙› ÙÔ˘˜, Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜, fiÏ· ‚¤‚·È·, ̤۷ Û ‰¤Î· ÏÂÙ¿, fiÛÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÙËÏÂÔÙÈÎfi Á‡ÚÈÛÌ·. ŒÎ·Ó ÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ·... Δ¤ÏÂȈÛ ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ·, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜! £· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜, ÌÂÙ¿ Ù· fiÛ· ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ì ÙÔ ‚·ÁfiÓÈ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜, Ó· ˘‹Ú¯Â ¤ÛÙˆ Î·È Ë ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ¢Á¤ÓÂÈ· Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ËÚÂÌ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ “ÙËÏÂηÓÈ‚·Ï›˙Ô˘Ó” ÁÈ· ÙȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. £· ÂÚ›ÌÂÓ Â›Û˘ ηÓ›˜ Ë “ÁÚ·ÌÌ‹” Ô˘ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ª‹ÙÚÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, Ë Î¿ÌÂÚ· Ó· Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿, Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Ì›· Ë̤ڷ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ Î·È ÙȘ 365 Ë̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ›Û¯˘Â Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë Î¿ÌÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÙfiÛÔ Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì fiÏÔÈ fiÛÔ Â˘·›-

ÛıËÙË Â›Ó·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ - ÙÔ ·¤‰ÂÈÍ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ‚·ÁÔÓÈÔ‡ - fiÛÔ Î·È ¤Ú˘ÛÈ, fiÔ˘ Î·È ¿ÏÈ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Á‡ÚÈÛÌ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, fiÔ˘ ‰È‰fiÙ·Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜; (·˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ê¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ›‰È·). √‡Ù ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ÙˆÓ ∞ª∂∞, Ô‡Ù ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٛÌËÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, ÚÔÌ‹ı¢Û Ì ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‚·ÁÔÓÈÔ‡, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˆÏÔ‡Ó ÙȘ ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜, ·ÊÔ‡ Ô ¢‹ÌÔ˜ ›¯Â Û‡ÛÂÈ Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË. ΔÔ Î›ÓËÙÚÔ ‚‚·›ˆ˜ Ù˘ ∂√¢ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô Ï·˚ÎÈÛÌfi˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎÂ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ÀÂÓı˘Ì›˙ˆ Â›Û˘ ·ÎfiÌË, fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ª‹ÙÚÔ˘ ÙÈÌÔ‡Û ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ∞ª∂∞ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜

Ì›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÔÌ‹ οı ÊÔÚ¿. ΔÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi “∞ÚÁÒ” ÙÔ 2001, Ô˘ÏÌ·Ó¿ÎÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ∞ª∂∞ ÙÔ 2002, ÙÔ ‚·ÁfiÓÈ Ù˘ “∞ÚÁÔ‡˜” ÙÔ 2003, ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ 2004. ŸÏ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ‚¤‚·È·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ·, ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ, Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ª¿ÚÏÂÓ ™·Ì·Ú¿ Î·È Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ “΢ÎÂÒÓ·” . ™˘ÓÂÒ˜, ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi Ì›· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ô˘ Ô‡Ù ı¤ÏÂÈ, Ô‡Ù ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô Ô˘ ÌfiÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ú¿ÙÙÂÈ. ∏ ·Ô‰fiÌËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ÂÚ›ÙÚ·ÓË, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· οÙÈ ·Ú·¿Óˆ, οÙÈ ÈÔ ¤Ú· ·fi Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ÊÏ·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·Ó›Î·ÓÔÈ, ÙÂÏÈο Â›Ó·È Î·È ıÏÈ‚ÂÚÔ› Î·È ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì¤Ú· Ì ÙËÓ Ë̤ڷ.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

23

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPI√À 2009

√ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ·Ó‰ËÌÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜

∏ ÁÚ›Ë ÚÔηÏ› ˘ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ƒÂÔÚÙ¿˙:

∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

ÌÊ·Ó›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ ÚÔηÏ› Ë ·Ó‰ËÌ›· Ù˘ ÁÚ›˘ ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ, ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™ËÌ·ÓÙÈο ÌÂȈ̤ÓË Ë ÚÔۤϢÛË ·È‰ÈÒÓ Î·È Û˘ÓÔ‰ÒÓ Û ·È‰fiÙÔÔ˘˜ fiˆ˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ۯÔÏÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜, Û fiÛ˜ Ê˘ÛÈο Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ηıÒ˜ Ë Ì·Ù·›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ∞ÒÏÂȘ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ì ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ó· ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ.∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·Ó‰ËÌÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÎÔڇʈۋ ÙÔ˘ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘ÓÂÛÙÈ¿ÛÂȘ, Û˘ÓÂχÛÂȘ, Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ (ı¤·ÙÚÔ, ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ Î.¿.), ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηʤ, Ì·Ú) Ô‡ÙÂ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ϷÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ¤Ú˘ÛÈ ·ÏÏ¿ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ·ÈÙ›· Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁÚ›Ë.

Œˆ˜ Î·È 50% ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi ¤Ú˘ÛÈ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ΛÓËÛË ÛÙÔÓ ·È‰fiÙÔÔ “·, ÌÂ, Ì·, ÌÏÔÌ” ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÂÍËÁ› Ë ˘‡ı˘ÓË Î· ª·›ÚË ∫Ô˘ÙÔ‡Ë, Ë ÁÚ›Ë ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÔÓ¤ˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. “∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÔÈ ·È‰ÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜, Ù· ¿ÚÙÈ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ Î.¿. Á›ÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο, ÛÙÔ Ó‡̷ ¿ÓÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘”.

™ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Û·Ó ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË - ‰È·ÛΤ‰·ÛË ·È‰ÈÒÓ Û ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·Ô‰›‰Ô˘Ó Î·È ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ·È‰fiÙÔÔ˘ “strike” ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘. “¢ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈ· Ì›ˆÛË ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÏfiÁˆ Êfi‚Ô˘ ÁÈ· ÁÚ›Ë. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¯·-

ÌËÏfiÙÂÚ· ÎfiÛÙË ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ·È‰È¿”. ™Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ, Ù· Ì·Ú¿ÎÈ· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û ¯ÒÚÔ˘˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‰ËÌ›· Ù˘ ÁÚ›˘, ·ÏÏ¿ Û ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·È ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ Â¤ÙÚÂ·Ó ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Û ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ÔÓ· ·fi Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÁÈ· Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙË ÁÚ›Ë”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ¢È·ÛΤ‰·Û˘ Î. ∞. ∞ı·Ó·Ûfi˜. ∏ ›‰È· ÂÈÎfiÓ· Î·È ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ·›ıÔ˘Û˜ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ. “√È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Â›Ó·È fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Û˘ÓÂÛÙÈ¿ÛÂȘ, Û˘ÓÂχÛÂȘ, ÁÈÔÚÙ¤˜ Î.¿. Â›Ó·È ·ÓÂËÚ¤·ÛÙË ·fi ÙËÓ ·Ó‰ËÌ›· Ù˘ ÁÚ›˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¶∞ƒ∫ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì Î. ªÈÏÙ. ªÔ˘Ûٷηϋ˜, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÒÓÙ·˜ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ (›Ù˜, Û˘ÓÂχÛÂȘ, ËÌÂÚ›‰Â˜ Î.¿.), fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ê·›ÓÂÙ·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ

·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÏËÚfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ‡ÊÂÛË ÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. ™˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ Î·È ÛÙ· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘˜ Ì ÔÌ·‰Èο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ·Î¤ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. “√È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ÂΉÚÔ̤˜ ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÁÔÓ¤ˆÓ”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∑›ÎÔ˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›ˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ÂΉÚÔ̤˜ ‹ ·Î˘ÚÒÛÂȘ, ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ·fi Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· fiÙ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÂÓÈο ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ÏÈÁfiÙÂÚ˜. ∫·Ì›· Â›ÙˆÛË ·fi ÙË ÁÚ›Ë ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Ô˘ ÂÎÎÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË £Â›· ∫ÔÈÓˆÓ›·, Û ¿ÏÏ· ª˘ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·È Ë ÙÔÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô . ÷ڛϷԘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ Ë ÚÔۤϢÛË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È.


¶∂ƒπ∏°∏™∏

24

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

A¡£ƒø¶√°ƒ∞º∏ª∞Δ∞

√‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙȘ ÂÍÔ¯¤˜ Ù˘ ∫ ‡ Ì Ë ˜

√ ∞ÚÌÔÏfi˘ ¢

È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÓ ËÌÈÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂‡‚ÔÈ·˜, ÂÚÈËÁ‹ıËη, Û ÌÈ· ̤ڷ ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË, Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∫‡Ì˘.

∫›ÌÂÓÔ-ºˆÙÔÁڷʛ˜:

∫Àƒπ∞∫√™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ΔÔ Úˆ› ‹Ú· ÙË ÛÙÚ¿Ù· ÁÈ· ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ¤ÓÙ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ∫‡Ì˘, Û’ ¤Ó· Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi Ê˘ÏÏfiÙˆÛ˘ Î·È Î·Ù·¯ÓÈ¿˜. √ ¡Ô¤Ì‚Ú˘, fiˆ˜ ÙÔ Û˘Ó‹ıÈ˙Â, ›¯Â ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ù· ÔÚÊ˘Ú¿ ÌÂٷ͈ٿ Û·Ï‚¿ÚÈ· ÙÔ˘ Ô˘ ·Ó¤ÌÈ˙·Ó ÛÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ. √ ‰ÚfiÌÔ˜, Ϙ ÎÈ Â›¯Â ‚Ú¤ÍÂÈ, ‹Ù·Ó ÌÔ‡ÛÎÂÌ· Î·È ÛÔ‡‚ÏÈ˙ ÙËÓ „˘¯‹ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙËÓ ¿¯ÓË Ó’ ·Ó·‚χ˙ÂÈ Î·Ì·ÚˆÙ‹ ·fi ÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÙˆÓ ı¿ÌÓˆÓ. ™·Ó ¤ÊÙ·Û· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÚÔÊ‹, ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ê¿ÓËÎÂ, ·fiÙÔÌ· ÎÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷο, Ó· ϤÂÈ Ì˜ ·fi ˘ÁÚ¤˜, ηıÈÛÙ¤˜ ÔÌ›¯Ï˜. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Û˘ ˘„ˆÓfiÙ·Ó, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ÎÚËÌÓÒ‰Ë ·ÎÙ‹, ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ Ù˘ ÃËÏ‹˜, ϤÔÓÙ·˜ ÎÈ ·˘Ùfi Û·Ó Î·Ú¿‚È Í˘Ï¿ÚÌÂÓÔ, ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ™ÙËÓ Î·ÛÙÚfiÔÚÙ· ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ηıfiÙ·Ó ÌÈ· ÁÂÚfiÓÙÈÛÛ·, fiÏÔ ˙·ÚˆÌ·ÙȤ˜ Î·È ÊÔ˘ÛοϘ, Á‡Úˆ Î·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ·, Î˘ÊˆÙ‹ Ì· ÔÏÔ˙ÒÓÙ·ÓË, Î·È Î·ıÒ˜ Ì ÎÔ›Ù·˙Â, fiÏÔ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Î·È Î·¯˘Ô„›·, ‹Ú ӷ Ì ÍÂÓ·Á›, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ì ÛÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi, ÂÓÒ Û˘Ó¿Ì· ¿ÓÔÈÁ ÙËÓ Í‡ÏÈÓË Ï·Î·ÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ fiÚÙ·. μÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿ ¤ÓȈ۷ Ó’ ·˘ÙÔÌÔÏÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÔ˘ Ï‹ıÔ˜ ¢ˆ‰È¤˜ Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÒÈÌÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ™Ù· Ù›¯Ë ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ ÂÚ·ÙÔ‡Û ÌÈ· Ù¯ÓÔÙÚÔ›· ÊÚ¤ÛÎÈ· Ϙ ÎÈ ¤‚Á·ÈÓ ·fi ¯¤ÚÈ· ËÚˆÈο ÎÈ ·ı¿Ó·Ù·. - ∂›Ó·È ÙÔ˘ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˘, ÌÔ‡ ›Â Ë ÁÂÚfiÓÙÈÛÛ·. “£Â›Ô˜ Ù¯ӛÙ˘ Ù˘ ¤ÙÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÔ‚¿, ·’ ÙÔÓ √͇ÏÈıÔ, Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Ì ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ “√ ∞ÚÌÔÏfi˘” ... ¶¿Óˆ ÛÙ· οÛÙÚÈÓ· Ù›¯Ë ÔÈ ¤ÙÚ˜ ›¯·Ó ·Á·Ëı› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ, Ô˘ Ù· Û¯¤‰È· ÂÚ›ÛÛ¢·Ó ·fi Ì·ÂÛÙÚ›·... - ŸÔ˘ Ó¿Ó·È, ı¿ÚıÂÈ Ó· Ì·˜ ‰ÂÈ Î·È Ó· ¯·Ú› Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘... ηÌÒıËÎÂ Ë ÁÂÚfiÓÙÈÛÛ· Î·È Ì‹Î ÛÙÔ ÎÔÓ¿ÎÈ Ù˘, ÒÚ·, Ì·ı¤˜, Ó· ÚÔÛ¢¯Ëı›... ™Â Ï›ÁÔ Î·Ù¤ÊÙ·Û ¤Ó· ·ÁÚÔÙÈÎfi Ì ‰˘Ô ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÛÙËÓ Î·ÚfiÙÛ·. ∫·Ù¤‚ËΠ¤Ó·˜ Ì¿ÛÙÔÚ·˜ Ì ÙÛÂÌ¤ÚÈ, ÚÔ‰·Ïfi˜ ÎÈ ·ÓÔȯÙÔÚfiÛˆÔ˜, Ì ̤ÙÚÈÔ ·Ó¿ÛÙËÌ·, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÏÒÚÈÔ ¤ÓıÔ˜ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Ó›ÎÈ Ù˘ ¯ÔÓÙÚ‹˜ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ô˘Î·Ì›Û·˜. ΔÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÂÚÁ¿ÛÙËΠٷ Ù›¯Ë Î·È ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ·ÚÁfi Î·È ‚·Ú‡ ÛÙ˘ÏÒıËΠÛÙ· ¤ÙÚÈÓ· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡. ¢Â ÌÈÏÔ‡ÛÂ, ÂÚ·ÙÔ‡Û ÌfiÓÔ ÎÈ ÂıÒ¢Â. ∂ıÒ¢ ÎÈ ÔÓÂÈÚ¢fiÙ·Ó. ∫·È ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÈ˙ ÙËÓ Î·Ï¿ ÎÚ˘Ì̤ÓË Ô‰‡ÓË ÙÔ˘. * ŒÊ˘Á· Ï›ÁÔ Ù·Ú·Á̤ÓÔ˜. °‡ÚÈÛ· Ì ÛÔ˘‰‹ ÛÙËÓ ∫‡ÌË. ¶‹Ú· Ù’

·ÓËÊfiÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ Ó Ô Ú › ·. ªÈ· Â›ÌÔÓË ÛΤ„Ë Ì ÛÙÚÈÊÔÁ‡ÚÈ˙ ¤Ú· Î·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∫‡ÌË. £Â˜ οÙÈ Ë ‹ÚÂÌË ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ § · Ô ˘ Ù Û ¿ Ó È Û · ˜, ı˜ fiÛ· ›¯· ·ÎÔ˘ÛÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÓÔÚ›·, Û‚Ô‡ÚÈ˙· ·Ó‹Û˘¯Ô˜ ̘ ÛÙȘ ÏÔÊÔÏ·ÁȤ˜ ÙˆÓ Î˘·ÚÈÛÛfiÂ˘ÎˆÓ. ΔÔ Ì¿ÙÈ ·ÊÔ˘ÁÁÚ¿ÛÙËΠÙËÓ ·ÎÚ¿ÙÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ºÙÂÚÔ‡ÁÈÛÂ Ë ÂÏ›‰· ˆ˜ ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÊÚfiÓËÌ·. πÛÔÚÚfiËÛ· Ì ÙË ı›· Ù¿ÍË. Ÿ‰Â˘Û· ÌÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ∫ · Ï Ë Ì Â Ú È ¿ Ó Ô ˘ ˜. Δ· Û›ÙÈ· Ì ٷ ÂÚ›Ù¯ӷ Ì·ÏÎfiÓÈ· ÚÔÙ¿ÛÛ·Ó ٷ ÌÔ‡ÛÙ· Ì ÙȘ ÛȉÂÚȤ˜ Î·È Ù· ηÌ˘ÏˆÙ¿ ÊÔ˘ÚÔ‡ÛÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ì ηÏËÌÂÚ›˙·ÓÂ. ÕÚ·Í· οÔ˘ Ù’ ·Ì¿ÍÈ. μÁ‹Î· Î·È ÂÚ¿ÙËÛ·. ΔÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ͯÒÚÈ˙ ·fi Ù’ ¿ÏÏ·. ¶·ÏÈfi, ÁˆÓÈ·Îfi, ÁÂÌ¿ÙÔ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·. ŒÚËÌÔ È· Î·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ. ÃÚfiÓÈ· ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ. ™ÙÚÈÊÔÁ‡ÚÈÛ· ÛÙ· ÛÔοÎÈ·. ∫È ÂΛ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô ı˘ÌfiÛÔÊÔ˜ ∫ · Ó ¤ Ó · ˜ ›¯Â ÛÔÊÈÛÙ› ÙË ÌÔ›Ú· ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÛÊËÓÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ı˘ÚÂfi ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÊÚ·Á›‰·: “™ ‹ Ì Â Ú Ô Ó Â Ì Ô ‡, · ‡ Ú È Ô Ó Â Ù ¤ Ú Ô ˘, Ô ˘ ‰ ¤  Ô Ù Â Ù È Ó Ô ˜” ... HÛ˘¯›·. * ™ÙË ªÔÓ‹ ª ¿ Ù ˙ · Ú Ë ¤ÊÙ·Û· ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂÌ·. ŒÓ·˜ ·ÛıÂÓÈÎfi˜ ‹ÏÈÔ˜ ÌÈÓ‡ÚÈ˙ ·fi Ù· ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¿ Ú·Ó‹, ‹ÏÈÔ˜ ·Î·Ì¿Ù˘, ‰›¯ˆ˜ Ô›ËÛË. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÚ‹ÓË ÙÚ¿‚ËÍ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÌÔ˘, fiˆ˜ Ù· ηڿÙÈ·. ÿ˙„· ÙÔ ·ÚÌÔÏfiÈ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË Ͽη. ∞ Ú Ì Ô Ï fi È Ô ¡  Π٠¿ Ú È Ô ˜. ΔÚÈÁ‡ÚÈ˙· ÛÙÔÓ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ ÙˆÓ Î‹ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÙÔηÏÂÒÓˆÓ Ù˘ ÌÔÓ‹˜. ¶ÂÚÈÂÚÁ¿ÛÙËη ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·Ú·Ê‡ÛË Î›ÙÚÔ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÂÈÚfiÛ¯ËÌˆÓ ÏÂÌÔÓÈÒÓ. ¢ÂÓ ÚfiÊÙ·Û· Ó· Í·ÔÛÙ¿Ûˆ Î·È Ì˜ ·fi ÙÔ πÂÚfi ‚Á·›Ó·Ó ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ô ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ÎÈ Ë ∏ÁÔ˘Ì¤ÓË. ªfiÏȘ Ì ›‰Â Ô ∞ÚÌÔÏfi˘, Ì ı˘Ì‹ıËΠ·’ ÙÔ Úˆ› Î·È Ì ηÏfiÚÈÛ ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜. ªÂ ÙȘ ηÏfiÁÚȘ, ÙȘ ÂÚ‚ÔÏ·ÚȤ˜, Ù· ÛÔÊ·ÙÂÈ¿, ÙȘ ÎÚ‹Ó˜, Ù· ÁˆÓÈ¿ÛÌ·Ù·. ∫·È Ì ÙËÓ Â˘¯‹ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÌÔ‡‰ÂÈÍ ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ¤ÚÁ· ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ıÂÔ‡˜ Î·È ı›· ¤ÚÁ· ÁÈ’ ·ÓıÚÒÔ˘˜... ŒÊ¢Á ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È ÙÔ Á¤ÏÈÔ ÙÔ˘, Á¤ÏÈÔ ·Ó¿Á·ıÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÚÈ˙¿ÙÔ ÎÈ ·ÓÒ‰˘ÓÔ, ·Í›ˆÓ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÎÈ ÂÍË̤ڈÓ ÙȘ Ú›˙˜ Î·È ÙÔ˘˜ οÎÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÁÚ›ˆÓ. ŒÎ·Ì· ÛÙÚÔÊ‹ ÎÈ ¤Ê˘Á· ÎÈ ÂÁÒ. * æËÏ¿ ÛÙÔÓ Â˘Ï‡ÁÈÛÙÔ ·˘¯¤Ó· ÙÔ˘ √ Í ‡ Ï È ı Ô ˘ Ô ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ ‚Ú¿¯ÈÓÔ˜ ÎÒÓÔ˜, Ì ÙÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·, ·Ú¿ÎÔÚÊ·, ı˘ÌÈ¿ÙÈ˙ ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÚÔÏfiÈ. ∂ÙÔ‡ÙÔ˜ Ô ÎÒÓÔ˜, ı˘Ì‹ıËη, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· Û¿ÓÈ· Ê˘ÛÈο ÌÓËÌ›· Ù˘ ÃÒÚ·˜, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÎÈ Ô ÁˆÏfiÁÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ªÔÚÓfi‚·˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Δ∞ ºÀ™π∫∞ ª¡∏-

ΔÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ™ÙfiÌÈÔ

ª∂π∞ Δ∏™ ∂§§∞¢∞™. (*). “flÚ· Ϥˆ ÁÈ· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·” . ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ· ÙÔ ™ Ù fi Ì È Ô. ¶ÂÚ¿ÙËÛ· ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ. ∞Ï·ÊÚfiÂÙÚ˜ ÎÈ ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Î·È ˙Ô˘ÁÚ·ÊȤ˜ ÙˆÓ Î·‚Ô˘ÚÈÒÓ Ì οıÈÛ·Ó ÁÈ· Ù· ηϿ. ¶È¿ÛÙËη ·fi ÙȘ ¤ÁÁÏ˘Ê˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ ·ÌÌfiÏÈıˆÓ. ¶Ô˘ ‹Û·Ó ÌÈÛÔ¯ˆÌ¤Ó˜ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Î·È ÍÂÊÏÔ‡‰È˙·Ó ·fi

ÙË Ì›· fi„Ë. ΔËÓ ¿ÏÏË ¯¿È‰Â˘Â Ô Ì¿Ù˘, Ô ÎÈÌ¿Ú˘. ∫È Ë ÒÚ·, ÒÚ· ı˘ÌÈ¿Ì·ÙÔ˜ ÎÈ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ¤Ï·ı ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÛÙËÓ ÂÌ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙfiÌÈÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÂÚ·Ù·ÚÈ¿ ÂÚ¯fiÙ·Ó ·ÙÂÏÒÓÈÛÙË Ë ÂÏ·Á›ÛÈ· ·Ú̇ڷ. Δ˘ ª Ô ˘ Ú Ù Â Ú ‹ ˜ Ù· ̤ÚË ÛÊÂÓ‰fiÓÈ˙·Ó ÁÏ˘ÎÔ‡˜ ÓÔÙÈ¿‰Â˜.

∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÂΛÓË ÙˆÓ ÓÔÙÈ¿‰ˆÓ. ŒÊÙ·Û· ÛÙÔ ∞ ˘ Ï ˆ Ó ¿ Ú È. ΔfiÔ˜ Ì˘ıÈÎfi˜ Û·Ó Î¿ÛÙÚÔ Ê˘ÛÈÎfi. ¶Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ Ӓ ·ÛÎËÙ‡ÂÈ ·Ó’ ·’ Ù· ÌÂÛfiÓÂÚ· ÙˆÓ ÎÔÈÏ¿‰ˆÓ Î·È ÙȘ ÂÏ·ÈÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ. ªÂ ÙÔÓ ‡ÚÁÔ Ó’ ·ÊÂÓÙ‡ÂÈ ÙȘ ·ψٷÚȤ˜ Î·È ÙË ıÂfiÚ·ÙË ÂÎÎÏËÛÈ¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ· ÙˆÓ „·ÏÌÒÓ. ΔÂÓÙÒıËη ÛÙȘ ÂÍÔ¯¤˜ ÙÔ˘. μÁ‹Î· ·fi ÙËÓ ¿ÎÚË Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ “√ÎÙˆÓÈ¿ 11, ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜ 9” . ¶‹Ú· Ù· „ÈÏÔ‚Ô‡ÓÈ· ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ∂Λ ·¿Óˆ Ô ÏÈ‚·ÓˆÙfi˜ ·¤Ú·˜ ÊÈÏÙÚ¿ÚÈ˙ ْ ·Ï‡ÁÈÛÙ· ¿ıË. ∏̤Ú¢· ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿. °ÈÓfiÌÔ˘Ó ‚¤Ï·ÛÌ· ÚÔ·ÙÔÚÈÎfi, ÁÂÓÓËÛ¿ÚÈÎÔ. ÃÙ‡ËÛ· ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi ˘ÏÒÓ·. ∫·Ó›˜. •·Ó·¯Ù‡ËÛ·. ∫·È ¿ÏÈ Î·Ó›˜. °‡Úˆ Î·È Ì¤Û· ÌÔ˘ Ë Ê‡ÛË Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡ÛÂ. ∫ÏfiÓÈ˙ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜, ·ÏÏÔ›ˆÓ ٷ Ì›ÁÌ·Ù·. √ ÙfiÔ˜ ›¯Â οÙÈ ÙÔ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi. ªÂÙ¤ˆÚÔ˜ ÎÈ ·Ó·¿ÓÙËÙÔ˜ ÛÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ÌÔ˘. ŸÏ· ‹Ù·Ó ÛÙÔȯË̤ӷ ÛÙËÓ ÂÓÙ¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ı›Ԣ Ù¯ӛÙË. ∞‰‡Ó·ÌË ÎÈ ·ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛÙË Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ÁÂÚfiÓÙÈÛÛ·˜ ·fi ÙÔ ÔÚÙ¤ÏÈ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÓÔ‹Ì·Ù· ÎÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. - ΔÈ ı¤ÏÂÙ ٤ÙÔÈ·Ó ÒÚ·; - N· Ìԇ̠ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ... - ¶ÔÈÔÈ Â›ÛÙÂ; ∫ÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. ∏ ÒÚ· ‹Ù·Ó Ù¤Û-

ÛÂÚȘ Î·È Ë ªÔÓ‹ ¤‚Á·ÈÓ ηÓÔÓÈο ·fi ÙÔ Ï‹ı·ÚÁÔ Ù˘ ÛȤÛÙ·˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÒÚ· ÂÙÔ‡ÙË. “∞ÊÈÏfiÍÂÓÔÈ” , ›· ̤۷ ÌÔ˘. ∫È ·Ì¤Ûˆ˜ ÛΤÊÙËη ÙÔÓ ∞ÚÌÔÏfiË. - ∂›Ì·ÛÙ ʛÏÔÈ ÙÔ˘ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˘, ·’ ÙÔÓ √͇ÏÈıÔ... - ∂, Û·Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, ηÏÒ˜ Ó· ÔÚ›ÛÂÙÂ... √Ú›Û·ÌÂ. ∫¿Ì·Ì ¤Ó· Á‡ÚÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÔÓ‹˜. √È Î·ÛÙ·ÓȤ˜ ÚÔ‰›˙·Ó ·¿Óˆ ·fi ÙȘ ÛÙ¤Á˜, ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÊÚ¤ÛÎÔÈ, ·Ṳ́̈ÓÔÈ ·fi ÛÔÊfi ¯¤ÚÈ, Úfi‰ÈÓ·Ó ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘˜... ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ͽو̷ ÙÔ˘ ÚÔ·‡ÏÈÔ˘ ¤Ó·˜ ·Ì¿ÓÙÚˆÙÔ˜ ΋Ô˜ Ì ˙·Ú˙·‚·ÙÈο ıËÌÒÓÈ·˙ ÙȘ ·„Ȥ˜ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË. ƒÔ‚fiÏËÛ· ›Û·Ì ÂΛ. ªϤ¯ÙËη ÛÙȘ ÌÔ‡ÎϘ Ù˘ ÈÂÚÈ¿˜ Î·È ÛÙȘ ¤Û¯·Ù˜ ·Ó·Ï·Ì¤˜ ÙˆÓ ÓÙÔÌ·ÙÈÒÓ. Δ˘Ï›¯ÙËη Ì ÙÔ Û¿ÏÈ Ù˘ ·ÁÚ¿ÌÂÏ˘, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ÈÔ ¤Ú· Ì’ ¤ÛÎÈÛ ¤Ó·˜ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ‚¿ÙÔ˜. ∏ Á˘ ÌÔÛÎÔ‚ÔÏÔ‡Û ·fi ˙ˆ‹ ÎÈ ¤ÊÎÈ·Ó ÔÈ‹Ì·Ù· Ì’ ·˘ÙÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ·. √ fiÓÔ˜ ·’ ÙÔ ÛΛÛÈÌÔ Á›ÓËΠ̷ÁÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ· ÛÙËÓ „˘¯‹ ÎÈ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÎÈ ¿ÏÏÔ ÛΛÛÈÌÔ ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ Î·È ÈÔ ÛÊÔ‰Úfi. ™Â Ï›ÁÔ Ô ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ ›¯Â ÁÂÌ›ÛÂÈ ·fi ¯·Ú¿‰Ú˜, ÛÔ˘‚¿Ï˜, ·˘Ï¿ÎÈ· Î·È Ù¿ÊÚÔ˘˜.

¶Ò˜ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ¤ÁÈÓÂ... ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

ÕÔ„Ë ÙÔ˘ √͇ÏÈıÔ˘ Ì ÙÔ ‚Ú¿¯ÈÓÔ ÎÒÓÔ ÙÔ˘

™∂... ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰È¯·ÛÌÔ‡, ÙÔ ‡„ˆÌ· “∫ϤÊÙ˘” , ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ‰ÈfiÚıˆÛ˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ “O ∫§∂ºΔ∏™ Δ√À ™ª√§π∫∞. Δ√ ™Àªμ√§√ Δ√À ∂£¡π∫√À ¢πÃ∞™ª√À” ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Î. ∫˘Ú. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋.


¶∂ƒπ∏°∏™∏

25

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

È̤ÓË ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·fiÎÚËÌÓ˜ ÔÚıÔÏ·ÁȤ˜ Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ Ë ªÔÓ‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘

∏ ªÔÓ‹ ∞Á. ÷ڷϿÌÔ˘˜

∞¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Úfi¯ıÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡, Ó· ÍÂÛ¤ÚÓÂÈ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ Á·Ï‹Ó˘. ◊Ù·Ó Ô ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜. ∂Ú¯fiÙ·Ó Û·Ó ÂÈıˆÚËÙ‹˜, Ó· ȉ› ·Ó Ï›ÂÈ Î¿ÙÈ, Ó· ηӷΤ„ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙȘ “ÎfiÚ˜” ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡, Ó· ¯·˚‰¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘˜, Ó· ÍÔÌÔÏÔÁË-

ı› ÛÙËÓ ËÁÔ˘Ì¤ÓË ÙÔ Ì¤Á· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¡· Ì¿ıÂÈ ·fi ‰·‡Ù˜ ·Ó οÔÈÔ˜ ÙȘ “Â›ڷÍ” , Ó· ÙÔÓ Ì·ÏÒÛÂÈ Ù¿¯·. ¡¿ÚıÂÈ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ó· ʇÁÂÈ ˆ˜ ıÂfi˜... ªÂ ‹Ú ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ì’ ¤Û˘Ú ·Ú¿ÌÂÚ·, Ù·Íȉ‡ÔÓÙ¿˜ Ì Ҙ ÙË Ì˘ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎÚ‹ÓË. ∫·È Ò

È¿ÓÔÈ √ Î Ù ˆ Ó È ¿, ∞ ˘ Ï ˆ Ó ¿ Ú È: ŸÌÔÚÊ· ÎÈ ·ÔÌÔӈ̤ӷ ·Ú·‰ÔÛȷο ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∫‡Ì˘, ¤Ó· ÂÚÈ‚fiÏÈ ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙˆÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ͯ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈËÁËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Ù˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. À° (2) ªÔÓ‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ªÔÓ‹ ª¿Ù˙·ÚË, ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜: ΔÚ›· ˘¤ÚÔ¯· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, Û·Ṳ́ӷ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂‡‚ÔÈ·˜, Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔ-

√ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ‡ÚÁÔ˜ ÛÙÔ ∞˘ÏˆÓ¿ÚÈ

ÃÂÈÚÔÔ›ËÙË ÎÚ‹ÓË ÛÙË ªÔÓ‹ ∞Á. ÷ڷϿÌÔ˘˜

ÙÔ˘ ı·‡Ì·ÙÔ˜, ÙÈ Ú¿Ì· ‹Ù·Ó ÂÙÔ‡ÙÔ, ÙÔ fiÓËÌ· ÛÔÊ›·˜, ·fi ¤ÙÚ˜ Û¯ÈÛÙ¤˜, Ì’ ·ÚÌÔÏfiÈ „Ë̤ӷ ÎÂÚ·ÌÈο, ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ Ù‡Ô˘, ¤Ó· Ê›ÏËÌ· Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÚ›ÈÔ Î·È ÙÒÚ· ÙÔ Í·Ó·¤Ï·ıÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹, Ì ÁÓÒÛË, ·Á¿Ë Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ. √ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ÚÔÛ¢¯‹ıËΠÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ◊Ù·Ó ·fiÏ·˘ÛË Ó· ‚ϤÂȘ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ Ó· “‰Ô˘Ï‡ԢӔ . A˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¯Ù›ÛÈÌÔ Î·È ¿Ú̷̈, ¤ÙÚ· ÙËÓ ¤ÙÚ·. ◊Ù·Ó Ï¿ÛÈÌÔ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÚˆÙ·Á·Ë̤ÓÔ˘, ·fi ÂÚˆÙÂ˘Ì¤Ó· ¯¤ÚÈ· Ô˘ ¯·˚‰Â‡·Ó ÙÔÓ ËÏfi, ÙË ÁˆÓÈ·Ṳ̂ÓË ¤ÙÚ· Î·È ÙÔ ¯·ÚÌ¿ÓÈ. ÃÙ‡ËÛ ÂÛÂÚÈÓfi˜, Ô ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ÂΛ. ¢ÂÓ Â›¯Â ¯ÚfiÓÔ Ó· ·˘ÙÔÌÔÏ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ™‹ÎˆÛ „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Ù›Ó·Í ÙÔ ‚ϤÌÌ· ηٿ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹, ÎÈ ¤Û΢„ ¿ÏÈ ¿Óˆ ÛÙȘ ¤ÙÚ˜, Ó· ÙȘ ÙÈı·Û¤„ÂÈ. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ΛÓÔÓ ÙȘ ›‰È˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ì· Ô‡ÙÂ Î·È ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘... ∫‡ÌË, 11-11-2001 À° (1) ∂ Ó Ô Ú › ·, § · Ô ˘ Ù Û ¿ Ó È Û ·, √ Í ‡ Ï È ı Ô ˜, ∫ · Ï Ë Ì Â Ú

Ó· Ù˘ ∫‡Ì˘, Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙˆÓ ∞ÈÛı‹ÛˆÓ. (*) ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ √ Í ‡ Ï È ı Ô ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¤ÍÈ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·ÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·ÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ ·Ó·‰‡ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ‰‡Ô Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏÈÌÓ·›ˆÓ È˙ËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚÔηÏÔ·Á‹ ÂÙÚÒÌ·Ù·, „·Ì̛٘ Î·È Ì¿ÚÁ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ËÊ·ÈÛÙÂÈ·ÎÔ› ÙfiÊÊÔÈ, Ô˘ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi

·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ËÊ·ÈÛÙÂȷΤ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Â›Ó·È ÌÈ· ΈÓÔÂȉ‹˜ ÎÔÚ˘Ê‹, ·ÛÊ·ÏÒ˜ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Ì ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ‚Ú·¯Ò‰Â˜ Û¯‹Ì· ÙÔ˘. √È „ËÏÔ› ·˘ÙÔ› ıÔψÙÔ› ÏfiÊÔÈ Ì ْ ·fiÎÚËÌÓ· ÙÔȯÒÌ·Ù· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÔ›Ô ÌÈ· ¿ÁÚÈ· ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ‹È· ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙˆÓ È˙ËÌ·ÙÔÁÂÓÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó.


T√ B∏ª∞

26

Δ√À

A§ªÀƒ√À KYPIAKH 6 ¢EKEMBPI√À 2009

∞Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2010 ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ (6Ì.Ì.) Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: ŒÁÎÚÈÛË Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ¤ÙÔ˘˜ 2010, ηıÔÚÈÛÌfi˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ï‹„˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ï·ÙÔÌ›Ô, ·Ô‰Ô¯‹ ›ÛÙˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2009, ¤ÁÎÚÈÛË ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÃÒÚˆÓ ∞ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ¢È¿ıÂÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘” Î·È Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‚ÔÛ΋˜ ¤ÙÔ˘˜ 2010.

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (6Ì.Ì.) ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ΔÔ “¶Ó‡̷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ” , ÙÔ “ŒÏ·ÙÔ” , Ô “ª¿ÁÔ˜” Î·È ÙÔ “÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ •ˆÙÈÎfi” ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Ì’ ¤Ó· ÁÈÔÚÙÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÂÌ¿ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·È¯Ó›‰È·, ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, ÎfiÏ· Ì·ÁÈο Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ!!! ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ!

∞Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÛÙË ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ ΔÔ ¢.™. Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “ŸıÚ˘˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (5Ì.Ì.) ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ™˘ÓÂχۈ˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ï‹ÁÂÈ Ë ıËÙ›· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ¢.™. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ™˘ÓÂχۈ˜ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: - ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2007 - 2009. - √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. - ŒÎıÂÛË Ù˘ ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. - ŒÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. - ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘ ¢.™. ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›· 2009 -2011. - ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ∫¿ı ÚfiÙ·ÛË Ì¤ÏÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ˆÊ¤ÏÈÌË ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ˘ ÔÚ›·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Èı·ÓÒÓ ·Ú·Ï›„ÂˆÓ Î·È ÎÂÓÒÓ. - ∞Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢.™. Î·È ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ ÛÙȘ 5Ì.Ì., Ë ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 6 Ì.Ì. Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÏfiÁˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙˆÚÈÓÔ‡ ¢.™., ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËı› Ë ·ÓÂÙfiÙÂÚË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÂχۈ˜. ¢Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ̤ÏË Ô˘ Â›Ó·È Ù·ÌÂÈ·ÎÒ˜ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2009. ∏ Ù·ÌÂȷ΋ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÂχۈ˜.

™Ùfi¯Ô˜ Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘

¶ÚÔ˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘

ÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (°¶™) Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ̤ۈ ηٿıÂÛ˘ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙÔ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 2007- 2013 Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔÓ ÕÍÔÓ· “∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ· ∑ˆ‹˜” . ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂȂ‚·›ˆÛË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û‡Ó·„Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ̤ۈ Â›‚Ï„˘ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 254.000 ¢ÚÒ. “ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ∏Ï›·˜ ∫·Ú··Ù¿Î˘. ƒÂÔÚÙ¿˙:

°πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ - Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ °¶™ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ¤ıË Ù˘ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜, ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂΛÓÔ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË ¯ˆÚÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÂ Û˘Û¯¤ÙÈÛË fï˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ fiÌÔÚÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔÓ ˘ÂÚΛÌÂÓÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ÂıÓÈÎfi Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ۯ‰ȷÛÌfi. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÂÎÔÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔ À¶∂Ãø¢∂. ∂›Û˘ Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁfiÚÈ· I ·fiÏ˘Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ªÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡, ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ÌÂϤÙË ÂÎÔÓÂ›Ù·È ‚¿ÛÂÈ ÔÚÈ˙ÔÓÙÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Î·È ˘„ÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÔÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ηÓÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁ› fiϘ ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·fi ÙË ÌÂϤÙË ·Ó·Áη›Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘

ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ‰‡Ô ÛÙ¿‰È·: ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙ‹ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ı· ‰È·Ù˘ˆı› Ì›· ηْ ·Ú¯‹Ó ÚfiÙ·ÛË ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ °.¶.™., ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ı· ÚÔÎÚÈı› ·fi ÙË ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û· ˘ËÚÂÛ›·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›Ô Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·ÔÛÎÔ› ·ÊÂÓfi˜ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, Ù¯ÓÈ΋

˘Ô‰ÔÌ‹, ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ), Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. μ·ÛÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. “ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ˙ˆ‹˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó, ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ”, ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ∏Ï›·˜ ∫·Ú··Ù¿Î˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂›Û˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘, ÛÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘-

Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÛÙËÓ ÈÔ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·ÙÔÈΛ·˜ Ì ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ Û˘ÓÂÎÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. √È ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙ· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 2007- 2013 Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ë Û‡Ó·„Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 254.000 ¢ÚÒ. ∞ÓÙÈΛÌÂÓfi Ù˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ı· Â›Ó·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ ¶Ú¿Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙÔ ¶∂¶, Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ‰È·ÎËڇ͈Ó, Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·Ó¿ıÂÛ˘ Î·È ÂÈÏÔÁ‹˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘ Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË - ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔÚÚÔÒÓ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÛÙȘ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÁÈ· Ù· ∞ÌÂ∞ ™Â Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ˘ ∂.∂.∂.∂.∫. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ∞ª∂∞ “™ÙÔÚÁ‹” ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·Ëڛ˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Î. §¿ÌÚÔ˜ ªÔÚʷΛ‰Ë˜, ÁˆfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ∂.∂.∂.∂.∫. ÂÓÒ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·ˇı˘Ó·Ó Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, Ô ¢/ÓÙ‹˜ ¶.∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∑›ÎÔ˜, Ô ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Δ¯ÓÈ΋˜ μ’ μ¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. Δ˙·Óȉ¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, Ô ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘, Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ∞ª∂∞ “™Δ√ƒ°∏” Î. ¡›ÎË ΔۿηÏÔ˘. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ∫ÒʈÛË Î·È Ë ¡ÔËÌ·ÙÈ΋. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÔÌÈÏ›· Ù˘ Î. °·Ï‹Ó˘ ™·Ô˘ÓÙ˙¿ÎË, ‰È‰¿ÎÙˆÚ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¡ÔËÌ·ÙÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √È ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¡ÔËÌ·ÙÈ΋ °ÏÒÛÛ· Î·È ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘. ∂ÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÁÈ· ÙË ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û ·È‰È¿ (ÛÙÔ Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘˜ Î.Ï.), ¯ˆÚ›˜ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ÎˆÊ¿ Î·È ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∫ˆÊÒÓ. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‚›ÓÙÂÔ Ì ÌÈ· ∫ˆÊ‹ Ì·ı‹ÙÚÈ·

Ô˘ ÓÔËÌ¿ÙÈ˙ οÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ù˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ԉȉfiÙ·Ó Ì ‰ÈÂÚÌËÓ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·. À‹ÚÍÂ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ‰È¿ÏÔÁÔ, ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÎÒʈÛË. Δ· ·È‰È¿ Ì·˜ “Ù·Í›‰Â„·Ó” ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÎˆÊÒÓ Î·È Ì·˜ οӷÓ ӷ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· Û˘ÁÎÈÓËıÔ‡ÌÂ. ª·˜ ‰Â›Í·Ó Â›Û˘ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ˘ Î·È Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó Î·È Î¿ÔȘ ϤÍÂȘ. ◊Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙfiÛÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜

‹Úı ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¡ÔËÌ·ÙÈ΋ °ÏÒÛÛ· Î·È ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ̤۷ ·fi ÙȘ Úfi‚˜ ÙÔ fiÛÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È fiÚÂÍË ‰Â›Í·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜. ¡· ÙÔÓÈÛÙ› Â›Û˘ fiÙÈ ‰fiıËΠ۠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈ›¯Â Î·È ÌÈ· ÛÂÏ›‰· Ì ÙËÓ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÛÙË ¡ÔËÌ·ÙÈ΋. ∏ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ï·ÈÛÈÒıËΠ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· Îϛ̷ ¢ÊÔÚ›·˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜. ΔÔ ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ ·fi‰ˆÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË ¡ÔËÌ·ÙÈ΋. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı ¤‰ÂÈÍ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ η٤‚·Ï·Ó Ù· 3 Û¯ÔÏ›·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠‰‡Ô ÂÎı¤ÛÂȘ: ·) ¤ÎıÂÛË Â·Ï·ÈˆÌ¤ÓˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ‚) ¤ÎıÂÛË ‹ÏÈÓˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È ·ÓıÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂∂∂∂∫ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. Δ¤ÏÔ˜ ÔÈ ¢/ÓÙ¤˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “™ÙÔÚÁ‹” ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Ú¢ڤıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·Ëڛ˜ ÛÙȘ 3 ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∂˘¯fiÌ·ÛÙÂ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ Î·È ÙÔ ∂ȉÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì·˙› Ì ÙÔ ∂.∂.∂.∂.∫. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚfiÙ˘Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ı¤ÏËÛ˘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.


T√ B∏ª∞

Δ√À

A§ªÀƒ√À

27

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPI√À 2009

¢ÂÈÎÙÈο & ‰ËÎÙÈο °Ú¿ÊÂÈ Ô °IøP°O™ •YNO™

∏ÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ™Â ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË Î·È Ë ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›ˆÓ, ÂȉÈο ÙˆÓ ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÈÔ Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË Û ηÏÏȤÚÁÂȘ, ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜ - ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜, ·ÊÔ‡ Ë ÁˆÚÁ›· ·ÔÙÂÏ› ÙË Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÍÂΛÓËÛ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ∫ÔÎΈÙÔ‡˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 150.000 ¢ÚÒ. Œ¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÙÔ Ú‡̷ ı· Êı¿ÛÂÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Û fiÏ· Ù· ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, “Á›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ì ٷ ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ, Ó· ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ú‰Â˘ÙÔ‡Ó Î·È ÌÂ-

ÌÔӈ̤ÓÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” . ∂›Û˘, ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚÂÈÓÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ∫ˆÊÒÓ Î·È ∫ÔÎΈÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ º˘Ï¿Î˘, ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ¤ÚÁ· ‡„Ô˘˜ ¿Óˆ ·fi 120.000 ¢ÚÒ Î·È ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÓÂÚfi Û ‰Âο‰Â˜ ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ·. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ¿ÛÈÌ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (.¯. £∏™∂∞™, ¢’ ∂™¶∞). √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ -fiˆ˜ ›¯Â ˘Ô¯Ú¤ˆÛË - ¤ıÂÛ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ·ÏfiÓÔˆÓ ¤ÚÁˆÓ, fiˆ˜,

ÚÒÙÔÓ ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ·Ó·‰·ÛÌÔ‡ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿. ªÂ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È Ù˘ ¿Ú‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “°È· Ù· ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·Ó·‰·ÛÌÔ‡, ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓËı› ÌÂϤÙË ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È ı· ηٷÙÂı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞Ï. ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” , ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, fiˆ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ¤ÍÈ ÚÒÙ· ¤ÚÁ· Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›Â‰Ô Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË. √È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÙÔ̤· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙË ·ÁÚÔÙÈ¿, ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÁˆÚÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ, Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ηÈÚÔ‡˜, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ οÓÔ˘Ì Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ì·˜, ¤¯Ô˘Ó ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· ı· Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜” .

∏ ÂΉÚÔÌ‹ ÙˆÓ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ

π‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (6Ì.Ì.) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ π‰Ú˘ÙÈ΋˜ ¢È·Î‹Ú˘Í˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ, ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ μÔ˘Ï‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ 63 ªË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ - ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ù˘ ÔÔ›·˜ È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ”.¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÈÓÔÙfiÌÔ ıÂÛÌfi ÁÈ· Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û οı ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜, ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” , ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “∞˘Ùfi-Ú‡ıÌÈÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ï·ÈÛ›Ô˘ ·Ú¯ÒÓ ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ª.∫.√. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÁfiÓÈÌÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ì·˜. ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∞ÍÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ˘ÁÈ‹˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ì ηχÙÂÚÔÈ Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ÛÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ì·˜. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Î·È Ó¤Â˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ì›· ηχÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ˆÚ›˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰ÂÓ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ηÓÂÓfi˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ...™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È...” .∏ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ 63 π‰Ú˘ÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ È‰Ú˘ÙÈ΋˜ ¢È·Î‹Ú˘Í˘ ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ μÔ˘Ï‹ ı· ÂÎÚÔÛˆËı› ·fi ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ ÃÚ. ∫·Ú·˙Ô‡Ë Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ∂Ï. ∫fiÓÈ·ÚË.

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (9Ì.Ì.) ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÔÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “Δ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ·˘Á‹˜”. §›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›·: “∏ ∫·ÚfiÏ ÌÈ· ‰È¿ÛËÌË ËıÔÔÈfi˜ ˙ÂÈ ÌfiÓË ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·ÊÔ‡ Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ÈÚfi ÏfiÁˆ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ºÚ·ÓÛÔ˘¿, ¤Ó· Ó·Úfi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û‡ÓÙÔÌ· Ë ¤ÏÍË Ô˘

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ’∂ÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∂·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ̷˙› Ì ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û fiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ §·Ú›Û˘, ∫Ô˙¿Ó˘ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜. ™Â ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, fiÙÈ “Ô Î·ÈÚfi˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜, ‹Ù·Ó ηÏÔηÈÚÈÓfi˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ó· Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË Î·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ˘¤ÚÔ¯·. Δ· ·Ó¤Î‰ÔÙ· ÎÈ Ë Â˘¯¿ÚÈÛÙË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‹Ù·Ó Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜.™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Û ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿ÓË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚÒÙË ÛÙ¿ÛË ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ∂Ï·ÛÛfiÓ·. √ ÚˆÈÓfi˜ ηʤ˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÁÚ·ÊÈο ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· Ù˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ “ÍÂÌÔ‡‰È·ÛÌ·” ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂΉÚÔÌ›˜. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ô ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ μÂÏ‚ÂÓÙfi˜, fiÔ˘ fiÏÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·ÊÈο ÛÔοÎÈ· ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· Ô˘˙ÂÚ› ÙÔ ÓÙfiÈÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Á‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ¶ÔÏ˘Ê‡ÙÔ˘ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ ϤÔÓ ÙÔ ∂Ï·ÙÔ¯ÒÚÈ ¶ÈÂÚ›·˜ ‹Úı ӷ ‰ÒÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÂΛÓË ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. ¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÙÔ›Ô, ÂÍ›ÛÔ˘ ·Ó¤ÌÔÚʘ Ù·‚¤ÚÓ˜, ¤ÙÔÈ̘ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î¿ı Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı˘Ì›·. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÂÚÈÏ¿‚·Ó ÌÈ· ÂӉȿÌÂÛË ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ ¢›ÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ηʤ. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ Δ¤˙·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ’∂ÓˆÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ù·˘ÚÔıÂfi‰ˆÚÔ ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. °ÂÒÚÁÈÔ ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï· ÁÈ· ÙËÓ ÍÂÓ¿ÁËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘.

·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ·ıÈ·Ṳ̂ÓË ÂÚˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÚfiÛÌÂÓ· Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ ∫·ÚfiÏ ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ÔÈ ‰‡Ô ÂÚ·ÛÙ¤˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ·fiÙÔÌ·. √ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ∫·ÚfiÏ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Ó· Í·Ó·‚ÚÂıÔ‡Ó, ÂΛÓÔ˜ ̤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÂÓÒ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› Ì ÙË Ó¤· ÙÔ˘ Û‡ÓÙÚÔÊÔ π‚, ı· ‚ÈÒÛÂÈ ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ı· ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ª·ÚÎ ΔÛÔÏÔÓÙ¤ÓÎÔ, ∞ÚϤ٠§·ÓÁÎÌ¿Ó. ∏ıÔÔÈÔ›: §Ô˘› °Î·Ú¤Ï, §fiÚ· ™ÌÂÙ, ∫ÏÂÌ·ÓÙ›Ó ¶Ô˚ÓÙ¿Ù˙, ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï.

*™∂ ¶∂¢π√ ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂٷ͇ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2010. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË 23 ¤ÚÁˆÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1,4 ÂÎ. ¢ÚÒ. *“∫∞Δ∞æ∏ºπ™∞ª∂ ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ 2010, ηıÒ˜ Ù· Ï›Á· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ™ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ¤ÛÙˆ ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “Ì·ÏÒÌ·Ù·” ¤ÚÁˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. *“∏ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ˘Ô‰Ô̤˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ¤Ó· Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û Â›Â‰Ô ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‚·‰›˙ÂÈ Ì ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È fi¯È Ì “˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ” , ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡” , ··ÓÙ¿ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÛÙ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· “˘Ú¿”. *¢∂¡ ™À∑∏Δ∏£∏∫∞¡ ÙÂÏÈο Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜ °. §·Ú˘ÁÁ¿Î˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ·Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ ·ÛıÂÓ›·˜ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰˘Ô ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ë Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. *“ºøΔπ∂™” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó¿„ÂÈ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2010. ∂ȉÈο, ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÎÚ·Ù¿ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÏÔÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË. *Δ∏ ¢π∞£∂™∏ ›ÛÙˆÛ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 7.500 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ¿ÔÚÔÈ ı· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÎÔ˘fiÓÈ· ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÚÔʛ̈Ó. *∞∏ΔΔ∏Δ√™ ÁÈ· ¤ÎÙÔ ÛÂÚ› ·È¯Ó›‰È ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ηıÒ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ·¤Û·Û ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÛÎÔÚ 1-1 ·fi Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ‚·‰›˙Ô˘Ó ·fi ÂÈÙ˘¯›· Û ÂÈÙ˘¯›· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. *Ãøƒπ™ ÓÈÎËÙ‹ ¤ÏËÍ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£, ηıÒ˜ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ú·¯ÒÚËÛ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi 10 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ 19 fiÓÙÔ˘˜. *Δƒ∂π™ ·ÎfiÌË ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÚÔÛ¤ıÂÛ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ë ŒÓˆÛË ¶ÚˆÙÂۛϷԘ / ∞¯ÈÏϤ·˜, ηٷʤÚÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Ì ÛÎÔÚ 2-0 ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘. √È ¶ÙÂÏ¿Ù˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË Ì 16 fiÓÙÔ˘˜. *Δ∏¡ ∏ΔΔ∞ Ì ÛÎÔÚ 2-1 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·fi ÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£, Ô ∞›·ÓÙ·˜ ™Ô‡Ú˘. √È ™Ô˘ÚÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” ·fi ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú· Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜.


28

KYPIAKH 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

μ∂ª∂∫∂¶ ∞.μ.∂.∂. μπ√ª∏Ã∞¡π∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™-ª∂Δ∞§§π∫∂™ ∫∞Δ∞™∫∂À∂™-∂¶π∫∞§Àæ∂π™ 13Ë Ãƒ∏™∏ (1Ë π√À§π√À 2008 - 30Ë π√À¡π√À 2009) - π™√§√°π™ª√™ 30˘ π√À¡π√À 2009

∂‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË

ΑΡ. ΜΑΕ 36629/32Β/96/020

∞£∏¡∞, 5.

√È ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Î·È Ë ¤ÓÙÔÓË ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, Ì ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÙÂÏÈο Ì ˘„ËÏ¿ ΤډË. ∏ ·ÁÔÚ¿ ‰¤¯ıËΠÌÂÁ¿Ï˜ ‰fiÛÂȘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË (+7,15% ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ΔÚ›Ù˘), fiÛÔ Î·È ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ˘Ô¯ÒÚËÛË. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.383,62 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2.2.57,43 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ·‡ÍËÛË Û ÔÛÔÛÙfi 5,59%, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009 ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î¤Ú‰Ë Û ÔÛÔÛÙfi 33,42%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô 6,38%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÌÂ Î¤Ú‰Ë 5,14%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALL CAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¿ÓÔ‰Ô 5,68 %. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: ¿ÓÔ‰Ô˜ 18,79%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: ¿ÓÔ‰Ô˜ 2,36%, ∂ÌfiÚÈÔ: ¿ÓÔ‰Ô˜ 9,79%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: ¿ÓÔ‰Ô˜ 8,80%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: ¿ÓÔ‰Ô˜ 3,52%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: ¿ÓÔ‰Ô˜ 3,24%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: ¿ÓÔ‰Ô˜ 2,78%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: ¿ÓÔ‰Ô˜ 9,18%, Δ·Í›‰È· Î·È ∞Ó·„˘¯‹: ¿ÓÔ‰Ô˜ 5,92%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: ¿ÓÔ‰Ô˜ 15,14%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: ÙÒÛË 1,96%, ΔÚ¿Â˙˜: ¿ÓÔ‰Ô˜ 7,48%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: ¿ÓÔ‰Ô˜ 12,09%, ÀÁ›·: ¿ÓÔ‰Ô˜ 0,33%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: ÙÒÛË 1,37%, ÃËÌÈο: ¿ÓÔ‰Ô˜ 4,45% Î·È ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: ¿ÓÔ‰Ô˜ 8,98%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 1.325,95 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë Ì¤ÛË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ265,19 ÛÙ· ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 312,514 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.

™∏ª∂πø™∏:

1) ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤ÁÈÓ ÛÙË ¯Ú‹ÛË 2008/2009. 2) ™Ù· ·Î›ÓËÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù· ‚¿ÚË 9.900.000,00 ¢ÚÒ ˘¤Ú ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰·Ó›ˆÓ ÙˆÓ. 3) ∏ ÌË ‰È·ÓÔÌ‹ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Ì ÔÛÔÛÙfi 100% ÙÔ˘ ηٷ‚‚ÏË̤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. 4) ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯ı› ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË 2006.

ΔȘ 130 ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ÙÒ¯Â˘Û·Ó Ê¤ÙÔ˜ √À∞™π°∫Δ√¡, 5.

ÕÏϘ ¤ÍÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ 2009 ÛÙȘ ∏¶∞, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ùˆ¯Â‡ÛÂˆÓ ÛÙȘ 130 ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∂ȉÈο ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ¯ÚÂÔÎÔÔ‡Ó Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ √ÌÔÛÔӉȷ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ∫·Ù·ı¤ÛÂˆÓ (Federal Deposit Insurance Corp), Ë ÔÔ›· Â¤¯ÂÈ ÚfiÏÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÚÂȘ ÙÚ¿Â˙˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÛÙËÓ Δ˙fiÚÙ˙È· -fiÔ˘ Û˘ÓÔÏÈο ÂʤÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ 24- Î·È ·fi Ì›· ÛÙË μÈÚÙ˙›ÓÈ·, ÛÙÔ πÏÈÓfiÈ Î·È ÛÙÔ √¯¿ÈÔ. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÚ¿Â˙· Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ‹Ù·Ó Ë AmTrust ÛÙÔ ∫Ï›‚ÂÏ·ÓÙ ÙÔ˘ √¯¿ÈÔ, Ì fiÚÔ˘˜ 12 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ 8 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ΔȘ ηٷı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ηχ„ÂÈ Ë New York Community Bank. √È ˘fiÏÔÈ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ›¯·Ó fiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ¤‚·ÈÓ·Ó ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

ŒÎıÂÛË Â› ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ.

∂∫£∂™∏ ∂§∂°Ã√À ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√À √ƒ∫øΔ√À ∂§∂°∫Δ∏ §√°π™Δ∏ ¶ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ªÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ “μ∂ª∂∫∂¶ ∞.μ.∂.∂. ”

∂ϤÁÍ·Ì ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ “μ∂ª∂∫∂¶ ∞.μ.∂.∂. ” , Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ 30˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2009, ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔÓ ›Ó·Î· ‰È·ı¤Ûˆ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ·. ∂˘ı‡ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È Â‡ÏÔÁË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ §ÔÁÈÛÙÈο ¶ÚfiÙ˘· Ô˘ ÚԉȷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›·. ∏ ¢ı‡ÓË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È Â‡ÏÔÁË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ··ÏÏ·ÁÌ¤ÓˆÓ ·fi Ô˘ÛÈÒ‰Ë ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·¿ÙË ‹ Ï¿ıÔ˜. ∏ ¢ı‡ÓË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηٿÏÏËÏˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÏÔÁÈΤ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ∂˘ı‡ÓË ∂ÏÂÁÎÙ‹ ¢È΋ Ì·˜ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÁÓÒÌ˘ Â› ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ì·˜. ¢ÈÂÓÂÚÁ‹Û·Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ∂ÏÏËÓÈο ∂ÏÂÁÎÙÈο ¶ÚfiÙ˘·, Ô˘ Â›Ó·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ӷ Ì ٷ ¢ÈÂıÓ‹ ∂ÏÂÁÎÙÈο ¶ÚfiÙ˘·. Δ· ¶ÚfiÙ˘· ·˘Ù¿ ··ÈÙÔ‡Ó ÙË Û˘ÌÌfiÚʈۋ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ì·˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Â‡ÏÔÁ˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤Ó˜ ·fi Ô˘ÛÈÒ‰Ë ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÔÛ¿ Î·È ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. √È ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÈϤÁÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙ‹ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÏfiÁˆ ·¿Ù˘ ‹ Ï¿ıÔ˘˜. °È· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ô ÂÏÂÁÎÙ‹˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È Â‡ÏÔÁË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÁÓÒÌ˘ Â› Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛıËÎ·Ó Î·È ÙÔ˘ ‡ÏÔÁÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË, ηıÒ˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ù· ÂÏÂÁÎÙÈο ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Â›Ó·È Â·Ú΋ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ ÁÓÒÌ˘ Ì·˜. ∞fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ì·˜ ÚԤ΢„·Ó Ù· ηو٤ڈ ı¤Ì·Ù·: 1. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ‚¿ÛË ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·ÚÈıÌ. 205/88 Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10 ¡. 2065/1992, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ·Ô˙ËÌÈÒÛˆ˜ ÏfiÁˆ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηӤӷ˜ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ Ó· ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯Ú‹Ûˆ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÁÓÒÌË Ì·˜, ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÚԂϤ„ˆ˜ ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÏfiÁˆ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, ¤ÚÂ ӷ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ∞Ó Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÓÙ·Ó Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë Úfi‚Ï„Ë, ÙÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ı· ·ÓÂÚ¯fiÓÙ·Ó ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ú 223.806,97 ÂÚ›Ô˘. ∞fi ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi, ÔÛfi ú 27.306,97 ı· ‚¿Ú˘Ó·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ú 196.500,00 ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. 2. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘¯fiÓ ˙ËÌ›·˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi “ ∂ÈÙ·Á¤˜ Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË” Û˘ÓfiÏÔ˘ ú 322.000,00 Î·È ·fi “∂ÈÛÊ·Ï›˜ - ∂›‰ÈÎÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ¯ÚÂÒÛÙ˜” Û˘ÓfiÏÔ˘ ú 1.176.202,86 , ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë Û˘ÓfiÏÔ˘ ú114.031,77 Ë ÔÔ›· ˘ÔÏ›ÂÙ·È Î·Ù¿ ÔÛfi ú 400.000,00 Ì ÈÛfiÔÛË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ¯Ú‹Ûˆ˜. °ÓÒÌË ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Â‡ÏÔÁ· ·fi οı ԢÛÈÒ‰Ë ¿Ô„Ë ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ηٿ ÙËÓ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 Î·È ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ Â›‰ÔÛË ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ §ÔÁÈÛÙÈο ¶ÚfiÙ˘· Ô˘ ÚԉȷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›·. Èڛ˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ì ¿ÏϘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ì·˜, ÂÊÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ 01.07.2006 ¤ˆ˜ Î·È 30.06.2009, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó Î·È ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó. ∏ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ∞Ó·ÊÔÚ¿ Â› ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∂·ÏËı‡۷Ì ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÙȘ Û˘ÓËÌ̤Ó˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ¿ÚıÚ· 43· Î·È 37 ÙÔ˘ ∫.¡. 2190/1920. ∞ı‹Ó·, 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 √ √ƒ∫øΔ√™ ∂§∂°∫Δ∏™ §√°π™Δ∏™ Ã√¡√¶√À§√™ ¢. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∞.ª. ™.√.∂.§. 12591 ™√§ ·.Â.Ô.Â. ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 3


Oπ∫√¡√ªπ∞

29

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

∞fi ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ë Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜

¶¤ÓÙ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Δ ∞£∏¡∞, 5.

Ș ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ·Ó·Ï‡ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ÌÂÚËÛ›· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÁÈ· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ›˜ ÔÌ¿‰Â˜. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ı· ÌÔ˘Ó Â›Û˘ Ù· ·Î›ÓËÙ· Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ offshore ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÂÓÒ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÎÈÓËÙ¿ Î·È ·Î›ÓËÙ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·.

√ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ: “™Â ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ÈfiÚıˆÛ˘ 3 Î·È 4 ÂÙÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÂÌ›˜ ıˆÚԇ̠¤Ó· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜.”

ª¿¯Ë ηٿ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ∂3. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ÂÊÔڛ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ‰ÂÏÙ›· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ

(¤ÓÙ˘· ∂3) ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2008 (¯Ú‹ÛË 2007). ∞fi ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙË Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Ì ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ‹‰Ë ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Û 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” , ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ›, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiˆ˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·, ÎÔÌً̈ÚÈ·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÎÏ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, Ë °° ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiÔ˘ ı· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÁÈ· οı ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù· ‰Ëψı¤ÓÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Û ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË.ŸÔ˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ·Û˘Ìʈӛ˜, ı· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Ê‡ÏÏ· ÂϤÁ¯Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û·ÚˆÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ º¶∞ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiÛÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓÔ›-

ÎÈ· ÎÏ. ∏ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂȉÈο ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Â›Ó·È ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎÔ› Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÀËÚÂÛ›· ∂ȉÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ·ÊÂÓfi˜ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·Í›·˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ Î·È ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ºfiÚˆÓ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘.

¢È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜

ÃÙ‡ËÌ· ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘

ÊÔÚÔÎϤÙÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷʤÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÂοÏÔÁÔ ÙÔ˘ “ÊÔÚÔÌ·˙¤Ì·ÙÔ˜” ÛÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” , Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¤¯ÔÓÙ·˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ η٤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ Ì·Ú¿˙ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ Î·È ÚÔÏÂÈ·›ÓÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ÌˉÂÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∞Ó Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÚÔÛˆÈο ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Â› ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤-

ÙÚˆÓ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ·ÓÔ›ÁÂÈ “10” ÙÔÌ›˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘, ÂÓÒ Â›Ó·È ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô˘ ı· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ ¿ÁÈ·˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ı¤Û˘ ÁÈ· ÂÓÈ·›· ÙÈÌ·ÚÈıÌÔÔÈË̤ÓË ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η, Ì ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ºª∞¶ Î·È ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÒÓ, ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· “¤ÛÔ˘Ó” Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó, ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Â͈¯ÒÚÈˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÂÈÙ·ÁÒÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ·‡ÍËÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, Ï‹Ú˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î.Ï.

∫·Ì¿ÓÈ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ

∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ: ¶Ï‹ÁÌ· ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚÔÌ¿Á·˙· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ∞¡Δπ£∂Δ√ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ, ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Â›Ó·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË ı· Ï‹ÍÂÈ Î·›ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔηٷÛÙË̷ٿگ˜. “∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔ ™∂§¶∂ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ó ˘ÈÔıÂÙËı› ı· ÂÈʤÚÂÈ ¤Ó· η›ÚÈÔ Ï‹ÁÌ· Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈΤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ·fi ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Â›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ Ò˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· Ù›ıÂÙ·È Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì·, ηıÒ˜ Â›Ó·È Û’ fiÏÔ˜ ηٷÓÔËÙfi fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘. “™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚÔηٷÛÙË̷ٿگ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ‰Âο‰Â˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· ηٷʤÚÓÔ˘Ó, ·Ó ηٷʤÚÓÔ˘Ó, Ó· ηχ„Ô˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ŒÓ· ·ÎfiÌË Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, fi¯È ÌfiÓÔ ı· ÙÔ˘˜ ‰˘-

ÛÎÔϤ„ÂÈ ÙË ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜” , ϤÂÈ Ô Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙˆÓ ÏÈ·ÓÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ªª∂, ÂÏ·ÙÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ (ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ). √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÈÔ ÈηӤ˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ ˆÚ¿ÚÈÔ ÌÈ· Î·È Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ‚¿Ú‰È·˜. Δ· ÌÈÎÚ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÂÈϤÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· Ì·Á·˙È¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ÊıËÓfi ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ·ÊÔ‡ Ë ÛˆÛÙ‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ··ÈÙ› ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚·ıÌfi ÂÌÂÈÚ›·˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∞ÓÙ·-

ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÎı¤ÙÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ı· ˙ËÙ› Ó· ·ÔÚÚÈÊı› ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™∂§¶∂ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂÈ ‹‰Ë ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ (°™∂μ∂∂), ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (°™∂∂ Î·È √ÌÔÛÔÓ‰›· π‰ÈˆÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÌÔÚÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŸÏÔÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ’’οıÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ÒÚ˜ Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ ˘ÔÎÚ‡ÙÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ú-

Ú›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ›Ù·˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ Î·È ˘ÂÚηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÙÂÏÈο ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ Ï‹ÚË ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·’’. ∫·Ì¿ÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ £· Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ë Î·Ì¿ÓÈ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ·˘ÙÔ› Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∫ÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ Â›Ó·È “™Î¤ÊÙÔÌ·È ÏÔÁÈο, ÛÙËÚ›˙ˆ ÙÔÈο” . “™ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ˙ԇ̠̠ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ó· ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ·Ó›Û¯˘Ú˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÔÏÔÛÛÔ‡˜ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÌ›˜ ıˆڋ۷Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÓÙfiÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜” , ϤÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜.

√È ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ηÏÔۯ‰ȷṲ̂ÓË Î·È ÂÈÙ˘¯‹˜ ηÌ¿ÓÈ·. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì·˜ ϤÓ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ¤ÌÔÚÔÈ, Ô˘ ÂÈÎÚÔÙÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜” , ϤÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚ› fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ·Ó·Áη›Ô Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÛÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÓÙfiȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·’ fiÏÔ˘˜ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì·˜ ·fi ÌÈ· ÙÔÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÏËÚÒÓÔÌ·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ı· ʤÚÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ÕÚ· ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. ∂›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Â›Ó·È ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‹ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜.

§¤ÂÈ ÙÔ ¢¡Δ

“∂ÎÚËÎÙÈ΋” Ù¿ÛË ·Ófi‰Ô˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ∞£∏¡∞, 5. Δ∏¡ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·-

ÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ÂÎÚËÎÙÈ΋˜ -fiˆ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó- ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ (¢¡Δ) ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ. “ΔÈı·Û‡ÛÙ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Û·˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘ÔÓÔ̇ÂÙ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜” ‹Ù·Ó Ë ‚·ÛÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ Ô˘ ¤‚·Ï ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2009 Î·È ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó Î·È ·fi ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ¤ÎÏËÎÙÔÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ̤۷ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ΔÔÓ ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi ÙÔ 6% Ô˘ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ 12,7% Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ʤÙÔ˜ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ™Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Û¯fiÏÈ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Ë ‡·ÚÍË ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ 2010 ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∂ÓÒ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ fiÙÈ Ù· ÌfiÓÈÌ· ̤ÙÚ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 1,5% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ˘ÔÏfiÁÈÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 0,7% ÙÔ˘ ∞∂¶. ŒÓ· ·ÎfiÌË ÛËÌÂ›Ô ÎÚÈÙÈ΋˜ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 11,5 ‰ÈÛ. ·fi 9,1 ‰ÈÛ. Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ªÂÙ¿ ÙË 48ˆÚË ÂͤٷÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ -ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ- ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi Ù· ηıÈÂڈ̤ӷ, Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ ›‰È· -·Ó Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛËÌ fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÊÔÚ¤˜. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ıÂÛÈÛÙ› ¤Ó· ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· Ë ÔÔ›· fï˜ ı· Â›Ó·È ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌË. ∞˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ‰Ú·ÛÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ‰··ÓÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ ¢¡Δ ÚfiÙÂÈÓ Â·ÓÂͤٷÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ¤ÛÔ‰·, ÂÚÈÎÔ‹ ¯·ÚÈÛÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∂·ÓÂͤٷÛË ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ¯Ú¤Ô˜.


¢π∂£¡∏

30

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

∏ ΔÔ˘ÚΛ· ηÏ› ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ó· ÂÈıˆڋÛÂÈ ÙÔ ÎÂÏ› √Ù˙·Ï¿Ó ∞°∫Àƒ∞, 5.

∏ ΔÔ˘ÚΛ· οÏÂÛ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ηٿ ÙˆÓ μ·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ ÎÂÏ› fiÔ˘ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ô ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ √Ù˙·Ï¿Ó. √ 61¯ÚÔÓÔ˜ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ PKK, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ 1999 Î·È Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠ۠ÈÛfi‚È· οıÂÈÚÍË, ·Ú¯Èο ÂͤÙÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ÛÙÔ ÓËÛ›-Ê˘Ï·Î‹ πÌÚ·Ï›. ™Ù· ̤۷ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂٷʤÚıËΠ۠¿ÏÏÔ ÎÂÏ› ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ Î·È ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, fiˆ˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ηٿ ÙˆÓ μ·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. “ªÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÎÏ‹ıËΠӷ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Â› ÙfiÔ˘ ÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ “Â›Ó·È Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ÙfiÛÔ Û ˘ÏÈÎfi Â›Â‰Ô fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ” .∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ Â›Û΄˘ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ̤ÏÏÔÓ. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô √Ù˙·Ï¿Ó ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ·fi ÚÈÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ›¯Â “··ÓÙ‹ÛÂÈ” Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ÎÂÏ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ Ô √Ù˙·Ï¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜.

¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞.∂. ∞ƒ. ª.∞.∂. 16632/32/μ/88/006

¶ƒ√™∫§∏™∏ ™∂ Δ∞∫Δπ∫∏ °∂¡π∫∏ ™À¡∂§∂À™∏ Δø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ Î·È ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞.∂.” Û ٷÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ 31˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 10 .Ì., ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙ· ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ™¤ÛÎÏÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹„Ë ·ÔÊ¿Ûˆ˜ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: £∂ª∞Δ∞ ∏ª∂ƒ∏™π∞™ ¢π∞Δ∞•∏™ 1. ∞Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ ÂÎı¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¢.™., ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯Ú‹Û˘ Î·È ÙÔ˘ ›Ó·Î· ‰È·ı¤Ûˆ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚΈÙÔ‡ ÂÏÂÁÎÙ‹ Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1/7/2008 ¤ˆ˜ 30/6/2009. 2. ŒÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ 30/6/2009 Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ 01/7/2008-30/6/2009. 3. ∞·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ·fi οı ¢ı‡ÓË ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÁÈ· Ù· ÂÚ·Á̤ӷ Ù˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ 1/7/2008-30/6/2009. 4. ∂ÎÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ (1) Ù·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ (1) ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ÔÚΈÙÔ‡ ÂÏÂÁÎÙ‹ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË 1/7/2009 ¤ˆ˜ 30/6/2010. 5. ¢È¿ÊÔÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. √È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Î·È ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ú¤ÂÈ, ηٿ ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ‹ ÂÏÏ›„ÂÈ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÓfiÌÈÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ›Û˘ ·Ô‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ‹ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΔÚ¿Â˙· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ηٷı¤Ûˆ˜ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· Ù˘¯fiÓ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈ¿ ÙÔ˘˜, ¤ÓÙ (5) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘. μ√§√™ 2 ¡√∂ªμƒπ√À 2009 ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

¶ÚÔ˜ «Û˘Ìʈӛ· ΢ڛˆÓ» ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË §√¡¢π¡√, 5.

ª

È· ÌË ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ “Û˘Ìʈӛ· ΢ڛˆÓ”, Ë ÔÔ›· ı· ÌÂÙ·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ú˘·ÓÙ¤˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÎÙfiÓ˜ ÙÔ˘˜ “business as usual” ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌË, Â›Ó·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fi,ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙË 15Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ∞ÏÏ·Á‹ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË.

∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ·ÔηډȈÙÈ΋ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· Ì ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ “Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ” ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÌË ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÒÓ “ÚÔÙ¿ÛˆÓÛÙfi¯ˆÓ” ÙˆÓ ∏¶∞, Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ (∂∂), ηӤӷ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ “·›ÎÙ˜” Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ‚·Ú‡Ù·ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈ·˜ ¿ÌÂÛ˘ ‹ ¤ÛÙˆ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ˘ “ÛÙÚÔÊ‹˜” ·fi ÙË Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÊıËÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË” ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ. ¢ÂÓ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó, ¿ÏψÛÙÂ, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ “·¯ÈÒÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ” Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90. £· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÒÚ·, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘; ∞˘Ù¿ Ù· ˙ÔÊÂÚ¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔÓÙ·È, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·fi ÙȘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ “˘fiÁÂȘ” Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, Ô˘ ÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÓ ÛÙÔ˘˜ ‰Â ÙÔ “Ì·Ï¿ÎÈ” ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ·ÚÎÂÙÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ËÁÂÙÒÓ Ô˘ ı· Û˘Ì-

ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ·˘Ù‹Ó (Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔÓ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÔ Úfi‰ÚÔ §Ô˘›˜ πÓ¿ÛÈÔ “§Ô‡Ï·” ÓÙ· ™›Ï‚· ) ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ªª∂. Δ· ªª∂, ηÙfiÈÓ ·ÓËÏÂÔ‡˜ “Ì·Ú¿˙” ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ Î·È ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· ÙÔ ÂÈΛÌÂÓÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙËÓ “ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›·” Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Ó· ÂͤÏıÂÈ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ۯ‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙÔ Ó· “¯·ÌËÏÒÛÂÈ Ô ‹¯Ë˜” Î·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘. O È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ fi¯È Ì ٷ (¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ··ÈÛÈfi‰ÔÍ·) “ÚÔÂfiÚÙÈ·” Ù˘ ¢È¿Û΄˘, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÏÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÊÙˆ¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Î‡Ì· ·Ó·‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘ “ÛÎÂÙÈÎÈÛÌÔ‡” ÁÈ· Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ηٷÛÙÚÔÊ(ÔÏÔÁ)Èο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂÚ› ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜.


¢π∂£¡∏

31

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPI√À 2009

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 109 ÓÂÎÚÔ› ÌÂÙ¿ ·fi ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ

ΔÚ·Áˆ‰›· Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ª√™Ã∞, 5.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 109 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È 140 ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ fiÏ˘ ¶ÂÚÌ, fiÔ˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛfiÔ˘ Ì ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ, ͤÛ·Û ˘ÚηÁÈ¿ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËı› ¯¿Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. √È ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘ ÎÏ·Ì Lame Horse -¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷÏËÊı› ·fi ·ÓÈÎfi- fiÚÌËÛ·Ó Ì·˙Èο ÚÔ˜ ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ Î·È Ô‰Ô·Ù‹ıËηÓ. “√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Â›Ó·È 109 ¿ÓıÚˆÔÈ, ¿ÏÏÔÈ 140 ‰¤¯ÔÓÙ·È È·ÙÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·... ÔÈ 85 Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ” , ‰‹ÏˆÛ ÙÔÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Interfax. ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹˜ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Reuters ÌÂÙ¤‰ˆÛ fiÙÈ ‰Âο‰Â˜ ··ÓıڷΈ̤ӷ ÙÒÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÛÙÔÈ‚·Á̤ӷ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ, ÂÓÒ ÓÔÛÔÎfiÌÔÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Û ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο Ô¯‹Ì·Ù·. ∫·ÏÔÓÙ˘Ì¤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ·›Ì·Ù· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó Ì ÊÔÚ›·, ÂÓÒ ‰Âο‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ›¯·Ó Û˘ÚÚ‡ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌ›Ô. ∏ ÚˆÛÈ΋ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Vesti-24 ¤‰ÂÈÍ Ï¿Ó· Ì ÙÒÌ·Ù· ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∏ ˘ÚηÁÈ¿ ÛËÌÂÈÒıËΠÌfiÏȘ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙË ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Û ÙÚ¤ÓÔ, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, Ì 26 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ¿Óˆ ·fi 100 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ -ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó ΔÛÂÙÛ¤ÓÔÈ πÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙ¤˜- ÎÈ ‹ÁÂÈÚ Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ Ë ƒˆÛ›· ›Ûˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î‡Ì· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜. “¢ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÂÚ› ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ŸÏÂÁÎ ΔÛÈÚÎÔ˘ÓfiÊ, ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ ¶ÂÚÌ, 1.150 ¯ÏÌ. ·Ó·ÙÔ-

¶ÂÚÌ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰È¿ÛˆÛ˘.

∫·È ÛÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›·

ÏÈο Ù˘ ªfiÛ¯·˜, ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Vesti-24. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ›·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÎÏ·Ì, ¤ÎÙ·Û˘ 500 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ Ë ˘ÚηÁÈ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›·, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÔÙ¤

ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Î·È ¤ı·Ó·Ó ·fi ·ÛÊ˘Í›·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ‰È¤Ù·Í ӷ Û˘ÛÙ·ı› ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÂÓÒ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ™ÂÚÁÎ¤È ™fiÈÁÎÔ˘, ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Δ·ÙÈ¿Ó· °ÎÔÏ›ÎÔ‚· Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ƒ·Û›ÓÙ ¡Ô˘ÚÁηϛÁÂÊ ÛÙËÓ

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ¿ÙÔÌ· ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ͤÛ·Û Û ÎÏ·Ì ηڷfiΠÔ˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ™Ô˘Ì¿ÙÚ·˜ ÛÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÙÔÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∏ ˘ÚηÁÈ¿ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 8.00 Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ M City ÛÙËÓ fiÏË ªÂÓÙ¿Ó Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÍ·ÏÒıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ∏ ˘ÚηÁÈ¿ ηٷۂ‹ÛÙËΠÌÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÒÚ˜ Î·È ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·Ù¿Û‚ÂÛ˘ ÌÂÙ›¯·Ó 15 ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù·. √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÈıˆÚËÙ‹˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ™Ô˘Ì¿ÙÚ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ª·ÓÙÚÔ‡ÓÙÈÓ Ã·˝ÙÈ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·Èˆı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ 20 ·ÙfïÓ. ŸÏ· Ù· ı‡Ì·Ù· ¤ı·Ó·Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÛÓÔ‹ ηÓÔ‡.“∫·Ó¤Ó· ·fi Ù· ı‡Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¤Î˘„ Û ÂÁη‡Ì·Ù·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÈıˆÚËÙ‹˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· ÔÏÏÔ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÁÈ‰Â˘Ù› ̤۷ ÛÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛ‹ ÙÔ˘˜.Δ· ·›ÙÈ· Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ·.

∞‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÔ ¡Â›ÏÔ ∫∞´ƒ√, 5.

“ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ” ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ‰˘Ô ʤÚÈ ÛÙÔ ¡Â›ÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ‰‹ÏˆÛ·Ó ËÁ¤˜ ÙˆÓ ·ÈÁ˘ÙÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô. øÛÙfiÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Û·Ê¤˜ fiÛÔÈ Â¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙ· ‰‡Ô ÏÔ›· Î·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· fiÏË ƒÔ˙¤Ù·, ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ƒ·Û›ÓÙ. ¢È·ÛÒÛÙ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ·Ó¤Û˘Ú·Ó ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. §›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô Õ¯ÌÂÓÙ ∑¿ÎÈ ∞ÌÓÙ›Ó, ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∫·ÊÚ ÂÏ ™¤È¯, fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô fiÙÈ “¤ÍÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ, 13 ÛÒıËÎ·Ó ÛÒÔÈ, Î·È ·Ó·˙ËÙԇ̠ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜” ÂÈ‚¿Ù˜. ΔÔ ¤Ó· ·fi Ù· ÏÂÔ‡ÌÂÓ· ‚˘ı›ÛÙËÎÂ, ÚfiÛıÂÛÂ.

¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙȘ ¿‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Í¤ÓˆÓ ÛÙË μ¤ÚÓË μ∂ƒ¡∏, 5.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ˘Ô‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ 2010 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ∂∂ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¿‰ÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜.¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÌÂȈı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰›ÓÂÙ·È ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜. °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ∂˘ÚÒ˘ “ı· ÂΉÔıÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ 2.000 ¿‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È 3.500 ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ¿‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ·fi fiÛ˜ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010.∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Â¿Ó ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂȉÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙË μ¤ÚÓË Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ Ú‹ÙÚ· ·˘Ù‹ ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ∂∂ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ··Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë μ¤ÚÓË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË.


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

32

KYPIAKH 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È κατάστημα 206 τ.μ. Κ. Καρτάλη Γ. Δήμου. Τηλ.: 6972335269. (748) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 75 τ.μ., Λαχανά με Σαραντάπορου, έναντι ΚΤΕΛ. Πληρ. 6932-853141. (789) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.μ., 3ου ορόφου, διαμπερές, στην Πολυμέρη 127, περιοχή Νοσοκομείου, με δύο κρεβατοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, κουζίνα, αυτόνομη θέρμανση μπόιλερ. Τηλ. 24210 57014 και 6944 205801. (799) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην Ν. Ιωνία οροφοδιαμέρισμα τριάρι με αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6979639418, ώρες 8 π.μ.-9 π.μ. (941) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È δύο διαμερίσματα στον 1ο όροφο, ένα τριάρι 85 τ.μ. και ένα δυάρι 60 τ.μ., σχεδόν καινούργια, αυτόνομη θέρμανση, μπόιλερ, αιρ-κοντίσιον, κρεβατοκάμαρες, πατώματα, το ένα δίπλα στο άλλο. Μες στο πράσινο, θέα το Βόλο, Αγία Παρασκευή. Σωρού 8 με Νάξου. Πληρ. τηλ. 24210 41831 και 6977 419431. (003)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κτίριο προβολής γωνία, 1ος όροφος 200 τ.μ., ανεξάρτητη είσοδος και ασανσέρ ανεξάρτητο, κατάλληλο για επαγγελματική στέγη, σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6944-776612. (920)

∞Ï˘Î¤˜ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ σε καινούρια διώροφη οικοδομή ανεξάρτητα δωμάτια, πλήρως επιπλωμένα, με αυτόνομη θέρμανση και wc, έναντι ξενοδοχείου KALONI κοντά σε στάση λεωφορείου Νο 6. Πληρ. τηλ. 24210-62877. (943)

EUROHOME M·ÁÓËÛ›·˜ ¶. ¶Ï·Ù›‰Ë˜ & ™›· ∂.∂. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 ΒΟΛΟΣ, κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 80 τ.μ. στο κέντρο κατάλληλο για ιατρείο. (951)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È επαγγελματικός χώρος στην οδό Ερμού-Λώρη 23, ισόγειο 72 τ.μ. Πληρ. τηλ. 6972 293402 και 24210 88069. (376)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È τριάρι διαμπερές, φρεσκοβαμμένο, με τζάκι, αέριο, τέντες, 2 μπάνια. Επτά Πλατανίων 3, 1ος όροφος. Πληρ. τηλ. 24210 20720 και 6936 686203. (054) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΔΥΑΡΙ 55 τ.μ., Κυρίλλου 32, στη Ν. Ιωνία Βόλου. Αυτόνομη θέρμανση (καλοριφέρ). Πληρ. τηλ. 6947-517620, κ. Βάσω. (055)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

∞’ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 135 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 3 À/¢, 2 W.C., 500∂. ∞1 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ 1. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ·) 3¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 380∂, ‚) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 37 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË ËÌÈ˘fiÁÂÈ·, ÏÔ˘Í 250∂ 2. ¡. πˆÓ›· (ª. ∞Û›·˜) 98 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, Ê/· ·ÙÔÌ. ¿ÚÎÈÓ, 500∂. μ’ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ΔÔ¿ÏË 2 (·Ú·Ï›·) 48 Ù.Ì. ∞Δ√ª. º.∞. 350∂ 2. μ·ÛÛ¿ÓË-2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·) 4¿ÚÈ Ì ı¤· ÁˆÓ›·, 115 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, parking, 500∂. ‚) 4¿ÚÈ 85 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 370∂. 3. 3¿ÚÈ ∞ı·Ó·Û¿ÎË (ªÔ˘Û›Ô) 100 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, ·˘Ï‹, ·ÙÔÌ. º.∞., 450∂. 4. ¢˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., πˆÏÎÔ‡ (π¿ÛÔÓÔ˜) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, 280∂. 5. 2¿ÚÈ ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∫. ª·ÎÚ‹ 60 Ù.Ì., Ì AC, ·ÓÙ› 250∂. μ1 ∂∫Δ√™ μ√§√À™ 1. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ‚›Ï· ‰ÈÒÚÔÊË, ÂÈψ̤ÓË, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 80 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, A/C, Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 900∂. 2. ªÈÎÚfi 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÏÔÚÈʤÚ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ∞ÁÚÈ¿, 200∂. °1 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ƒ∞º∂π∞ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘-∂ÚÌÔ‡, 550∂. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., °·ÏÏ›·˜ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ·Ù¿ÚÈ, 700∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÌfiÓÔ 270∂. 4. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÏËÛ›ÔÓ π∫∞, ·fi 300∂. 5. Διώροφο αρχοντικό 280 τ.μ., με ανάλογη αυλή, στο κέντρο του Βόλου, 2.500Ε. 6. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 240 ¤ˆ˜ 280 Ù.Ì. ·fi 1.000∂ 7. ∫Ù›ÚÈÔ 4ÒÚÔÊÔ °·ÏÏ›·˜-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÁˆÓ›·, 920 Ù.Ì., ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹. 8. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (§·Ú›Û˘) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ,300 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 600∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∏ ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (039)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση cafe-bar πλήρως εξοπλισμένη εν λειτουργία στο κέντρο του Βόλου. Πληρ. τηλ. 6970049732. (715) ¶ø§∂πΔ∞π/∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην περιοχή Γορίτσα, καινούργιο πολυτελές διαμέρισμα σε συγκρότημα 3 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, αποθήκη, κλειστό πάρκιν, 120 τ.μ. Θέα απεριόριστη. Τηλ. 6977 449649. (378)

¶ˆÏÂ›Ù·È ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π πολυτελές διαμέρισμα 6ου ορόφου - ρετιρέ, έναντι ξενοδοχείου “ΞΕΝΙΑ” (παραλιακή) 140 τ.μ., απεριόριστη θέα, πάρκινγκ, κλιματισμός, αυτόνομη θέρμανση. Πληρ. τηλ. 6932257280. (940)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 50 τ.μ. με πατάρι 45 τ.μ. και υπόγειο 50 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένο στο κέντρο του Βόλου επί της Σπυρίδη. (822)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008 ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Μαυροκορδάτου 13, οροφ/σμα 1ου ορόφου, 110 τ.μ., διαμπερές χωρίς κοινόχρηστα, αυτ/θερμ., φ/α, αυλή και για επαγγελματική στέγη. (038)

οικόπεδο στην Άλλη Μεριά 600 τ.μ. επίπεδο με θέα. Τιμή 250Ε/μ2. Πληροφορίες 6977411883 6972254646. (985)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ SAVVANAKIS C.A. ¡π∫√§∞√™ ™∞μμ∞¡∞∫∏™ ¶ÔÏ. ªË¯/ÎÔ˜

Δ∏§. 24210-34437, 6932-523629 ¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ¢π∞Ã√¡π∫∏ ∞•π∞

1. Μοναδική ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ. με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής, 110 τ.μ. μπαλκόνια, πλήρης αυτονομία θέρμανσης, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη στο υπόγειο 13,20 τ.μ., Ιατρού Τζάνου 12, πλησίον Νοσοκομείου. 2. Οροφοδιαμέρισμα Γ’ ορ. & ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλες αποθήκες υπογείου, Ιατρού Τζάνου 12. 3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 160 τ.μ. & 210 τ.μ. με κήπο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Πλειάδων & Εστίας. 4. ΔΥΑΡΙΑ υπό κατασκευή Α’, Β’ ορ. για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, πλησίον Νοσοκομείου Βόλου. Τιμές προσιτές, δάνεια δεκτά. (574)

¶‹ÏÈÔ

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

Πωλείται: Μεζονέτα, τελείως ανεξάρτητη, στο κέντρο της Τσαγκαράδας σε συγκρότημα, επάνω στον κεντρικό δρόμο, 120 τ.μ., τριώροφη, καινούργια, με εξαιρετική κατασκευή, δικό της κήπο με απίστευτη θέα σε όλο το Αιγαίο, από ιδιώτη. Τηλ.: 6973381991. (639)

πλησίον Αγ. Νικολάου σε νεόδμητη πολυκατοικία άριστης κατασκευής, γωνιακό διαμέρισμα 66 τ.μ., 3ου ορόφου, 2 υ/δ, καθιστικό, λουτρό 38 τ.μ., βεράντες. Τηλ. 6977776665. (984)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνίας (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληροφορίες: Κ. ΤΣΟΛΗΣ, Πολ. Μηχανικός, τηλ. 24210 78325. (041)

κατάστημα υπόγειο, ισόγειο και όροφος, 300 τ.μ. Τηλ. 6974-877171. (798)

¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση ετοίμων ενδυμάτων στο κέντρο του Αλμυρού. Τηλ. 24210 20196, 20357, 6974-877171. (801)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

¶ø§∂πΔ∞π EUROHOME M·ÁÓËÛ›·˜ ¶. ¶Ï·Ù›‰Ë˜ & ™›· ∂.∂. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845 ΒΟΛΟΣ, περιοχή Κασσαβέτη πωλείται διαμέρισμα 75 τ.μ., με 2 υπνοδωμάτια, στον 2ο όροφο, διαμπερές. Τιμή 80.000 Ε. (944)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™ Παραθαλάσσιες μεζονέτες τριών επιπέδων πωλούνται δίπλα στην Αγ. Ειρήνη, με δικό τους οικόπεδο, parking, τζάκι, αποθήκες, θέα, πολυτελείας. (395)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Ãøƒπ™ º¶∞ Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 1-2-3 υπνοδωματίων - γκαρσονιέρες - καταστήματα - θέσεις στάθμευσης - αποθήκες. Φιλίππου Ιωάννου 120 με Μαγνήτων, Κρίτσκη με Λ. Βύρωνος, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 41 με 28ης Οκτωβρίου και Ζαγοράς 31 με 28ης Οκτωβρίου. Δεκτές ανταλλαγές των ανωτέρω με ακίνητα οικόπεδα.

∑∏Δ∂πΔ∞π:

Οικόπεδο για αγορά ή αντιπαροχή. (821)

¶ø§√À¡Δ∞π σε τιμή ευκαιρίας: α) μονοκατοικία 105 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικοπ. ανατολική με αυλή φ/α 135.000 Ε. β) οικόπεδο στον Αγ. Στέφανο 600 τ.μ. 59.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-28944 6977-615627 (841)

¶ø§∂πΔ∞π ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 158.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (843)

EUROHOME M·ÁÓËÛ›·˜ ¶. ¶Ï·Ù›‰Ë˜ & ™›· ∂.∂. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845 ΒΟΛΟΣ, Αγιοι Ανάργυροι πωλείται ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 120 τ.μ., 3 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα 120.000 ευρώ. (945)

EUROHOME M·ÁÓËÛ›·˜ ¶. ¶Ï·Ù›‰Ë˜ & ™›· ∂.∂. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845 ΒΟΛΟΣ, κέντρο πωλείται διαμέρισμα νεόδμητο, 115 τ.μ., 3 υ/δ, μπάνιο, wc, τζάκι, τεράστιες βεράντες 185.000 Ε. (946)

EUROHOME M·ÁÓËÛ›·˜ ¶. ¶Ï·Ù›‰Ë˜ & ™›· ∂.∂. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845 ΒΟΛΟΣ, κέντρο πωλείται διαμέρισμα νεόδμητο 105 τ.μ., 3 υ/δ, μπάνιο, wc, τζάκι, τεράστιες βεράντες 173.000 Ε. (947)

EUROHOME M·ÁÓËÛ›·˜ ¶. ¶Ï·Ù›‰Ë˜ & ™›· ∂.∂. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845 ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ πωλείται οικόπεδο 1,000 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο, με καταπληκτική θέα. Τιμή 210.000 Ε. (948)

EUROHOME M·ÁÓËÛ›·˜ ¶. ¶Ï·Ù›‰Ë˜ & ™›· ∂.∂. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845 ΑΓΡΙΑ πωλείται μεζονέτα 155 τ.μ. 3 υ/δ, τζάκι, μπάνιο, wc, 210.000 Ε. (949)

¶ø§√À¡Δ∞π

σε τιμή ευκαιρίας: α) 79 τ.μ. 1ος ορ. 2 υ/δ, τριετίας 98.000 Ε. β) 76 τ.μ. 2ος ορ. 2 υ/δ, κλειστό πάρκιν 108.000 Ε. γ) 97 τ.μ. 3ος, 3 υ/δ, 25ετίας 85.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (846)

στο Βόλο κεντρικό οικόπεδο Αχιλλέως και Παπαδιαμάντη, εμβαδόν 1.300μ2, Σ.Δ. 2,4, κατάλληλο για υπεραγορά και πολυώροφο κτίριο γραφείων ή κατοικιών. Τιμή 1.000Ε/μ2. Πληροφορίες: τηλ. 6972254646. (988)

∂À∫∞πƒπ∞

ª. Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√™ ∫∞π ™π∞ ∂.∂. π∞™√¡√™ 77 μ√§√™ Δ∏§. 24210-37466 ∫π¡. 6974334218

¶ø§∂πΔ∞π

EUROHOME M·ÁÓËÛ›·˜ ¶. ¶Ï·Ù›‰Ë˜ & ™›· ∂.∂. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ πωλείται οικόπεδο 625 τ.μ. οικοδομήσιμο 90.000 Ε. (950)

Πωλείται επιχείρηση με ηλεκτρονικά - ανταλλακτικά λόγω συνταξιοδοτήσεως, 33 χρόνια στην αγορά. Αθ. Διάκου 22, Βόλος, τηλ. 24210-34636. (921)

γνωστή εμπορική επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης, στεγαζόμενη σε νεόδμητο γωνιακό κατάστημα 100 τ.μ. επί της οδού Ερμού. Τηλ. 24210-21311 (811)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργιο τριάρι 76μ.2, β’ όροφος, διαμπερές, ανατολικό, στην Κ. Καρτάλη 274, με κλειστό ατομικό χώρο στάθμευσης. Τιμή1 10.000Ε. Πληροφορίες: τηλ. 6977411883 6972254646. (987)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§√À¡Δ∞π σε μόλις αποπερατωμένες οικοδομές: 1. Τριάρι 81 τ.μ. με αποθήκη και parking στην Μαγνήτων με Κοραή γωνία. 2. Τεσσάρι 107 τ.μ. με αποθήκη και parking στην Κοραή 89. 3. Κατάστημα 16 τ.μ. στο ισόγειο. Γλάδστωνος 17 (κοντά στην 2ας Νοεμβρίου). Πληρ. τηλ. 6936856653 και 24210-24113. (665)

¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση καφέ στη Ν. Ιωνία Βόλου, σε εξαιρετική θέση, με εξασφαλισμένη πελατεία. Μεσιτικό Γραφείο ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ ΤΗΛ. 24210 31036. (996)

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ΥΠΕΡΛΟΥΞ, εμβαδού 180,0μ2, εμβαδόν οικοπέδου 140 τ.μ. βρίσκεται σε συγκρότημα κατοικιών στη Νέα Δημητριάδα στο Βόλο, τζάκι, aircondition, θέρμανση αέριο (3) λουτρά, υδρομασάζ, (4) δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, αποθήκη, πάρκιν (ασανσέρ προαιρετικό). Τιμή 220.000 ευρώ. Πληροφορίες: τηλ. 6977411883 6972254646. (989)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Α (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

¶ø§√À¡Δ∞π κατάστημα 32 τ.μ και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174, με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (344)

¶ø§∂πΔ∞π παραδοσιακός ξενώνας αποτελούμενος από δύο ανεξάρτητα διώροφα κτίρια, επιφάνειας 300 & 204 τ.μ., στη Μακρινίτσα Ν. Μαγνησίας (120 μ. από την κεντρική πλατεία), Ε 1.300.00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-3367982 κα Καραθανάση, 210-3367941 κος Χατζόπουλος, και 2103367983 κος Μποϊλές. (141)

πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 3 υ/δ, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (815)

¶ø§∂πΔ∞π σε προνομιακή θέση στο κέντρο της πόλης, περιοχή Αγ. Νικολάου σπάνια πέτρινη μονοκατοικία 191 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (816)

¶ø§∂πΔ∞π ισόγειο κατάστημα μεγάλης προβολής 298 τ.μ. + πατάρι, με δυνατότητα κατάτμησης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (817)

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 120 τ.μ. διπλοκατοικίας στην περιοχή Πέτρου και Παύλου της Ν. Ιωνίας, 3 υ/δ, μεγάλο σαλόνιτραπεζαρία, το 1/3 του οικοπέδου σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (818)

¶ø§∂πΔ∞π σπάνιο υπερπολυτελές ακίνητο 6 km από το Βόλο με πανοραμική θέα τη θάλασσα, αποτελούμενο από ισόγειο ανεξάρτητο διαμέρισμα και μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφων, σύνολο επιφανείας 350 τ.μ., άριστης αρχιτεκτονικής, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και όμορφο περιβάλλοντα χώρο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (819)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

33

KYPIAKH 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

¶ø§∂πΔ∞π καινούργιο τεσσάρι γωνιακό 104τμ., β’ όροφος, τζάκι, 2 λουτρά, μεγάλα μπαλκόνια, ατομικός χώρος στάθμευσης, μεγάλη αποθήκη στο υπόγειο, Μαγνήτων-Ογλ. Τιμή 180.000Ε. Πληροφορίες τηλ. 6972254646, 6942058812, 24210 35132. (983)

PROTO

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα (76 τ.μ.), 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση με 2 υ/δ, μπάνιο, ενιαίος χώρος σαλόνι με τζάκι και κουζίνα, διαμπερές με αυτόνομο καυστήρα φ/α και πάρκιν στην Ι. Καρτάλη πάνω από Αναλήψεως. (827)

KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (839)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα (54 τ.μ.), 1ος όροφος σε 1έτους οικοδομή με αποθήκη και πάρκιν στη Ρ. Φεραίου στο ύψος της Περραιβού. Μισθωμένο μέχρι 15 Δεκεμβρίου. (828)

∞¡¢ƒ∂∞™ ¡π∫. ¢√°∫∞∫∏™

∞ÁÚÔÓfiÌÔ˜ ΔÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ªË¯. ∂ª¶ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 220 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 78200-8 Fax: 24210 78209 ∫ÈÓ.: 6972 770726 www.adn.gr e-mail: info@adn.gr ¶ˆÏ‹ÛÂȘ-ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (836)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα (60 τ.μ.), 3ος όροφος, σε οικοδομή 2ετίας με τζάκι και μεγάλη βεράντα με θέα το Πήλιο στην περιοχή Νοσοκομείου. Έχει αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιν πιλοτή. (829)

¶ø§∂πΔ∞π

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞

¶∏§π√

γκαρσονιέρα 22,0μ2, 1ος όροφος με μπαλκόνι στην όψη, καινούργια έτοιμη για κατοίκηση. Τιμή 28.000Ε. Πληροφορίες: τηλ. 6977411883 6972254646. (986)

Πωλούνται διαφόρων μεγεθών διαμερίσματα, καινούργια, παλαιά και υπό κατασκευήν στο Βόλο, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Ν. Αγχίαλο κ.ο.κ. Γκαρσονιέρες, 2άρια, 3άρια και 4άρια σε προσιτές τιμές. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267. (045)

Άνω Γατζέα. Πωλούνται εξοχικές κατοικίες επιφάνειας 80125 τ.μ., δύο ή τριών επιπέδων, με εξαιρετική θέα στον Παγασητικό, σε απόσταση 300μ. από τη θάλασσα. Η κάθε κατοικία διαθέτει ιδιόκτητη υπαίθριο χώρο, ξενώνα, κλειστό parking, αποθήκη, τζάκι, κεντρική θέρμανση, ΒΒQ, ξύλινες πέργκολες, κήπο και πισίνα. Πληροφορίες: 6972322709, e-mail: antsver@otenet.gr. (043)

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development. Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (842)

(1665)

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (820)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα (126 τ.μ.), 1ος όροφος με χρήση πιλοτής για 2 θέσεις πάρκιν στα Παλιά κοντά στην εκκλησία των Αγ. Θεοδώρων. Το διαμέρισμα αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία με τζάκι, 2/υ, χωριστή μεγάλη κουζίνα και μπάνιο. Είναι διαμπερές με θέα το πάρκο. (823)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§√À¡Δ∞π στην Άλλη Μεριά δύο οικόπεδα εντός οικισμού (500 τ.μ. και 2.200 τ.μ.), περιοχή Νηπιαγωγείου, θέα μεγάλη δόμηση. (824)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574

1. Ένα υπέροχο αγροτεμάχιο στο χωριό Λαύκος εφαπτόμενο της ασφάλτου, συνολικής έκτασης 13 και πλέον στρεμμάτων, δική του γεώτρηση, κατάλληλο για οποιαδήποτε επικερδή επιχείρηση ή και κατασκευή κατοικιών - διαμερισμάτων. Θέα μαγευτική προς Μηλίνα και Παγασητικό. Τιμή 270.000 χ. ευρώ. 2. Στο Χόρτο Αργαλαστής οικόπεδο εντός οικισμού 1.300 τ.μ. ολίγον επικλινές και με απίθανη θέα στη θάλασσα αντί ποσού 120.000 χ. ευρώ. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210 48017 και 6974707033. (922)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

¶ø§∂πΔ∞π δυάρι (50 τ.μ.), 4ος όροφος, ανακαινισμένο, φ/α, θέα Πήλιο στην περιοχή Νομαρχίας. (826)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μεζονέτα με κατοικήσιμο ημιυπόγειο (140 τ.μ.) σε μικρό συγκρότημα στην Αγ. Τριάδα - Άνω Βόλο με αυλή διαμορφωμένη, μπάρμπεκιου και απεριόριστη θέα. Άνετη πρόσβαση με πάρκιν. (830)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

ƒ∂Δπƒ∂ °ø¡π∞∫√ 125 Ù.Ì.

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα (117 τ.μ.), υπό κατασκευή, άριστη διαρρύθμιση με πάρκιν και αποθήκη στον 1ο όροφο στην περιοχή Οξυγόνου. (831)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§√À¡Δ∞π δύο συνεχόμενα οικόπεδα (355 τ.μ.) έκαστο) στο Μάραθο με μεγάλη δόμηση και απεριόριστη θέα τη θάλασσα, μόλις 100 μ,. από το λιμανάκι. (835)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574

(1493)

στην ωραιότερη περιοχή του Πηλίου (όλες οι περιοχές άλλωστε είναι πανέμορφες), στο χωριό Λαμπινού, οικόπεδο εντός σχεδίου 6,5 στρεμμάτων κατάλληλο για ξενοδοχειακή μονάδα και λοιπές οικοδομικές δραστηριότητες. Μαγευτική η θέα του στο Αιγαίο και χρυσή αμμουδιά στην παραλία. Τιμή πώλησης 1.200.000 ευρώ. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210 48017 και 6974707033. (923)

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./φαξ: 2421039341 κιν. 6976-272574

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες (170 τ.μ.) με ημιυπόγειο κατοικήσιμο υπό κατασκευή στους πρόποδες της Γορίτσας. Ανεπανάληπτο design με roof garden με θέα όλο το Βόλο και το Πήλιο. (825)

Πωλείται ανατολικό οικόπεδο 465 τ.μ. σε 18 μέτρα πρόσοψη και 26μ. βάθος (σ.δ. 1,60 δηλ. κτίζεις 745 τ.μ. και ύψος 11,50 μ. δηλ. πιλοτή συν τρεις ορόφους) με πολύ καλή και αναφαίρετη θέα. Συνδυάστε τη μόνιμη κατοικία σας με το εξοχικό σας στην όμορφη Αγχίαλο. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267. (045)

¶ø§√À¡Δ∞π

¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

www.athanasiourealestate.com

∞°Ãπ∞§√™ ∂À∫∞πƒπ∞!!!

Πωλείται γωνιακό 3άρι διαμέρ. (με προοπτική 4άρι) 125 τ.μ. 5ου ορ. 12 ετών με άνετους χώρους, 2 υ/δ, w/c, λουτρό, αποθήκη, σαλ/ζαρία, μεγάλο καθ/κό με τζάκι, κουζίνα, μεγάλες βεράντες, πολύ ωραία θέα, πάρκινγκ, πλησίον Ζάχου - Αναλήψεως. Τιμή ζήτησης 158.000Ε ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267. (045)

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ΒΟΛΟΣ. Πωλούνται μεζονέτες αυτόνομες ή σε μικρά συγκροτήματα ετοιμοπαράδοτες και υπό κατασκευήν στις περιοχές: Καραγάτς, Δημητριάδα, Άλλη Μεριά, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Νέα Αγχίαλο κ.ο.κ. από 175.000 έως 400.000Ε ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267. (045)

∂£¡π∫∏ √¢√™ 8,8 ÛÙÚÂÌ. ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Με πρόσοψη επί της Εθνικής οδού Αγχιάλου-Μικροθηβών (πλησίον του κόμβου αεροδρομίου) πωλείται ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ελαιοπερίβολο 8,8 στρέμματα, ποτιστικό, ιδανικό για επαγγελματική στέγη. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267. (045)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008 ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

¶ø§∂πΔ∞π Άγ. Στέφανος μεζονέτα 2 επιπέδων σε οικόπεδο 600 τ.μ., 2 Υ/Δ, 2 W.C., τζάκι, BBQ, parking, αποθήκη, άρτια διαμορφωμένος εξωτερικός χώρος. SUPER ΤΙΜΗ! (042)

4¿ÚÈ ‰È·Ì/ÛÌ· 120 Ù.Ì. διαμπερές στην καλύτερη περιοχή του Βόλου στον Άγιο Κωνσταντίνο (πλησίον Σταθά και 28ης Οκτωβρίου) πωλείται πλήρης ανακατασκευασμένο διαμπερές 4άρι διαμ/σμα, 3 υ/δ, λουτρό, w/c, κουζίνα, σαλονοτρ/ρία, αποθήκη στον 3 όρ. μικρής καλοσυντηρημένης 25ετίας οικοδομής. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267. (045)

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ (Î·È Î·Ï‹... Î·È ÊÙËÓ‹!!!) Πωλείται γωνιακή ανατολική υπερυψωμένη μον/κία 80,00 τ.μ., με 2 υ/δ, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό, με καινούργια τεράστια σκεπασμένη βεράντα 35 τ.μ., σε οικόπεδο 253 τ.μ. στο Αϊδίνι του Δήμου Νέας Αγχιάλου. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267. (045)

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ - ∂À∫∞πƒπ∞!!! ΒΟΛΟΣ - Ν. Ιωνία πωλείται γωνιακό ισόγειο κατάστημα (18 ετών) 101,50 τ.μ. σε 125 τ.μ. οικόπεδο, μισθωμένο προς 345Ε μηνιαίως, περιοχή Βαμβακουργία (προσεχώς Μεσογειακό χωριό) απόδοση κεφαλαίου άνω του 5%. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267. (045)

∞•π√§√°∞ √π∫√¶∂¢∞ 1) Καραγάτς πλησίον DIA 184 τ.μ., κάτωθεν περιφερειακού σ.δ. 0,8 Τιμή... πρόκληση 98.000Ε 2) Αλυκές (4) οικόπ. 318 400, 429 και άλλο ένα γωνιακό οικόπεδο 400 τ.μ. πλησίον της οδού Λυδίας 300 μέτρα από τη θάλασσα. 3) Ν. Αγχίαλος (Αλωνάκι) πωλούνται 2 παραθαλάσσια όμορα οικόπεδα 310 και 350 τ.μ. αντίστοιχα, 135 μέτρα από τη θάλασσα. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267. (045)

∞¡ø μ√§√™ (¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜) Ξε-πωλείται φανταστικό επίπεδο οικοπεδάκι 145 τ.μ. μπαλκόνι στο Βόλο και Παγασητικό με αναφαίρετη και απεριόριστη θέα έως την ... Κρήτη!!! Δόμηση 120 τ.μ. (45μ. από τον κεντρικό δρόμο Πορταριάς). Τιμή 30.000Ε!!! με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον πωλητή. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267. (045)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008 ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

¶ø§∂πΔ∞π Άγ. Δημήτριος Πηλίου, όμορφο οικόπεδο 2.500 τ.μ. εντός σχεδίου, 2 επιπέδων με θέα και πρόσβαση από 2 δρόμους, δυνατότητα δόμησης τριών κατοικιών. (042)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008 ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

¶ø§∂πΔ∞π Επισκοπή μεζονέτα 3 επιπέδων 80 τ.μ. και 40 τ.μ. ημιυπ., 2 Υ/Δ, μπάνιο, W.C., τζάκι, parking, θέα. (042)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008 ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

¶ø§∂πΔ∞π Αυτόνομη οικοδομή, οικ. 105 τ.μ. ισογ. καταστ. 80 τ.μ., Studio ημιώρ. 27 τ.μ. διαμέρισμα ορ. 88 τ.μ. με υπολ. συντ. δομ. 40 τ.μ. περίπου. (042)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008 ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

¶ø§∂πΔ∞π Ν. Δημητριάδα γωνιακό οικόπεδο 611 τ.μ. με παλιά οικία 66 τ.μ. (042)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008 ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

¶ø§∂πΔ∞π Διαμέρισμα 3ου ορόφου, 144 τ.μ. κατ. ë08, θέα Πήλιο. 3 Υ/Δ, μεγάλη σαλονοτραπεζαρία, ενιαία κουζίνα, λουξ, κλειστό γκαράζ. (042)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ¶ø§∂πΔ∞π Περιοχή Χρυσοχοΐδη στην οδό Μπασδέκη, διαμέρισμα 1ου ορόφου, 77 τ.μ., ακαλύπτου. ΤΙΜΗ 55.000Ε. (044)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ¶ø§∂πΔ∞π Στη Ν. Δημητριάδα, κάτω από τον περιφερειακό, οικόπεδο 513 τ.μ., με πρόσοψη 44μ. σε κεντρικό δρόμο, εντός σχεδίου, με δόμηση 410 τ.μ. (044)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ¶ø§∂πΔ∞π Στο Κατηχώρι οικόπεδο 6.900 τ.μ. εκτός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, με κτίσμα 17,5 τ.μ. και καταπληκτική θέα. Σε τιμή ευκαιρίας! (044)

∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 ∫π¡. 6978-393556 ¶ø§√À¡Δ∞π: √π∫√¶∂¢∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 150 Ù.Ì. 62.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 130 Ù.Ì. 45.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 125 Ù.Ì. 65.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000∂. ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 220 Ù.Ì. 120.000∂. §Â‡Î· 280Ù.Ì. 144.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 180-400 Ù.Ì. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 216 Ù.Ì. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000∂. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. ∞Ë-°ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000∂. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 280 Ù.Ì. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 22.000 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225 Ù.Ì. √π∫π∂™ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 75.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 3 ‰. 120.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34

¶ ø § ∂ π Δ ∞ π

∫∂¡Δƒπ∫√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 33 Ù.Ì., ÔÛÔÛÙfi 60%. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973 553550.

(053)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

34

KYPIAKH 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 ∫π¡. 6978-393556

§. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÁÈ·›. ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 90.000∂. •ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000∂. ∫ÔÚ·‹ ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·›. °·˙‹ ‰ÈÒÚÔÊË 120.000∂. ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ÁˆÓȷ΋. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 60.000∂. ¶&¶·‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ. 92.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3 ‰ˆÌ. 90.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 34.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 33 Ù.Ì. 28.000∂. ∫ÔÚ·‹ 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 32 Ù.Ì. Ó¤·. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 294 Ù.Ì. 36.000∂. ¢À∞ƒπ∞ √ÁÏ 55 Ù.Ì. 57.000∂. °·ÏÏ›·˜ 56 Ù.Ì. 60.000∂. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000∂. °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000∂. ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 50 Ù.Ì. Ó¤Ô, 82.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 54 Ù.Ì. Ó¤Ô 70.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ú·˚ÛοÎË 66 Ù.Ì. 67.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 85.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 82 Ù.Ì. 82.000∂. ¶·Ú·Ï›· 70 Ù.Ì. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô 93 Ù.Ì. 95.000∂. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 Ù.Ì. Ó¤Ô 118.000∂. ºÂÚ·›Ô˘ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™Ù·ı¿ 92 Ù.Ì. 105.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000∂. °·˙‹ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·ÏÏ›·˜ 108 Ù.Ì. Ó¤Ô 153.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 115 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 125.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 170 Ù.Ì. ¶¿ÚÎÔ 115 Ù.Ì. ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ 135 Ù.Ì. 145.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 170 Ù.Ì. ¶·Ú·Ï›· 110 Ù.Ì. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 136 Ù.Ì. 155.000∂. °ƒ∞º∂π∞ ∫·ÚÙ¿ÏË 34 & 35 Ù.Ì., 45.000∂. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›· 85 Ù.Ì. 110.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô 75 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 85 Ù.Ì. 92.000∂. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 82 Ù.Ì. πˆÏÎÔ‡ 40 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 105 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∞ıËÓÒÓ 2.600 Ù.Ì. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 70 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞ (868)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025

ÁˆÓÔ), Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘. 6. ∞Ï˘Î¤˜ 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 102 Ù.Ì.) 43.000. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 522 Ù.Ì., 339.000. 8. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 9. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ï·˙) 170 Ù.Ì. 80.000, 156 Ù.Ì. 90.000, 156 Ù.Ì., ÁˆÓ. 110.000, 246 Ù.Ì. ÁˆÓ. 150.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000. 10. πˆÏÎÔ‡ 1.150 ÁˆÓ. (™.¢. 2,4) 3.400.000. 11. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚÂÌ. (50 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·) 190.000. 12. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) 10 ÛÙÚÂÌ. 88.000 (2,4,6,15 ÛÙÚÂÌ. ·fi 3.000 ¤ˆ˜40.000 ·Ó¿ ÛÙÚÂÌ.). 13. §·‡ÎÔ˜ (ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÃfiÚÙÔ, ªËϛӷ) 13 ÛÙÚÂÌ. Â›‰Ô, 320.000. 14. ™˘Î‹ (¶ÔÙfiÎÈ) ·ÁÚÔÙ/¯È· 11,6,7,6 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·, ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 15. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ 430 Ù.Ì. 80.000. 16. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. (ÁˆÓ. ™.¢. 1,8) 135.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 262.000. 1‚. ∞ÁÚÈ¿ ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘., 127 Ù.Ì., 1Ô;+121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 600.000∂. 1Á. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) ÌÂ˙. ÔÏ˘ÙÂÏ. 132 Ù.Ì.+·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì.+Ù·Ú¿ÙÛ· μ∞Δ∏ Û ÔÈÎfi. 160 ÙÌ. ˘fi ηٷÛ΢‹, ·Ú¿‰ÔÛË 9/10. 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ. 47 Ù.Ì. ηı¤Ó·, ·˘Ï‹ 70 Ù.Ì. ÁˆÓ., ηÈÓ., 200.000. 2. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 2000) ı¤·, 290.000. 3. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì., 59.000. 4. ™¿ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 85.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì., 12ÂÙ›·˜, Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 195.000. 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 175.000. 7. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ (90+70) Ù.Ì. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 8. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ. 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 820 Ù.Ì., ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 465.000. 9. ªËÏȤ˜ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, ı¤·, 295.000. 10. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. / 350 Ù.Ì. ı¤· 170.000. 11. ªÂÙfi¯È ‰ÈÒÚÔÊÔ ·ÏÈfi 40.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1·. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2Ô˜, 31 Ù.Ì., 44.000∂. 1‚. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 1. ª·Á·˙› πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì., 42.000. 2. ¡. πˆÓ›· (Ô˘˙ÂÚ›) ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 75 Ù.Ì. + (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·) (ÂÓÔÈÎ. 700∂) 195.000. 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛÔÁ. 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ 360.000. 4. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (ÍÂÓÒÓ·˜) 2 ‰˘¿ÚÈ· ÙˆÓ 45 Ù.Ì. ηı¤Ó·+2 ÁηÚÛÔÓ. ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ηıÂÌÈ¿+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË/ ÂÚ›Ô˘ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 385 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 390.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ. (ÂÓÔÈÎ. 500∂) 80.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛ. 135.000. 7. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 4 ÈÛÔÁ. ÎÙ›ÛÌ· Û‡ÓÔÏÔ 420 Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. (™.¢. 1,2), 520.000. 8. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 25 Ù.Ì. ηÈÓ. 115.000. 9. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 550.000∂. ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ˘fi ηٷÛÎ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ‹ Î·È ÙÔ ÌÈÛfi. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ. ¿‰ÂÈ· (2006): 2Ô˜ 105, 3Ô˜ 75, 4Ô˜ 42, 200.000. 3. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·Á·˙È¿ 250 Ù.Ì. Î·È ∞’ ÔÚÔÊ. ‰È·Ì. 115 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ΔÈÌ‹ 280.000. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô (™ÎfiÂÏÔ˜) 21 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÈÛ›Ó·, ηʤ Ì·Ú, Û·ÏfiÓÈ, ¿ÚÎÈÓ, 550.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÔÚÔÊ. 130 ÙÌ., 1Ô˜, ‰È·Ì., 10ÂÙ›·˜, 2ÏÔ ¿ÚÎÈÓ, 520∂. 2. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ Ì·Á·˙›, ÁˆÓÈ·Îfi, 32 Ù.Ì.+32 Ù.Ì. ˘ÔÁ., ηÈÓ., 350∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (869)

-----------------------------------∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 77 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

e-mail: theoxarg@otenet.gr

ΔËÏ. 24210-29160 Fax: 24210-29131 ∫ÈÓ. 6944-456407, 6944-690972

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ʈÙÂÈÓ‹ 35.000∂. 1. ™˘Ú›‰Ë 24 Ù.Ì. 5 ÂÙÒÓ, 34.000. 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.000. 3. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 31 Ù.Ì., 2Ô˜, 44.000. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 90.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 2. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, 8 ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1‚. ¶ÂÚÈÔ¯‹ (π∫∞) 74 Ù.Ì., 5Ô˜ (4ÂÙ›·˜) 105.000∂. 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 89 Ù.Ì., 1Ô˜, 81.000. 2. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 80.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 168.000. 4. ∞. °·˙‹ ÁˆÓ., 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000 5. °·ÏÏ›·˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜, ÎÔÌϤ, 199.000. 6. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì., 4Ô˜, ‰È·Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 2 ÂÙÒÓ, ı¤·, 140.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ ËÌÈ˘., 96 Ù.Ì., ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 70.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.1·. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜ ·Ó·ÙÔÏ. ÔÏ˘ÙÂÏ. ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı. ηÈÓ. 185.000∂. 1‚. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 76.000. 1. ∞ÁÚÈ¿ 121 Ù.Ì., 1Ô˜, 121 Ù.Ì., ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 170.000. 2. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì., 1Ô˜ (1991)+25 Ù.Ì. ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ. 153.000. 3. ∞. °·˙‹ 116 Ù.Ì., 5Ô˜, 115.000. 4. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜, Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰. 150.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 169 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ., 4Ô˜-5Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 290.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 170.000. 7. ¡. πˆÓ›· 128 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ÁˆÓ., 128.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 855 Ù.Ì., ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 560 Ù.Ì.) ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 580.000. 1·. ∞Ï˘Î¤˜ 307 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000∂. 1β: ΑΛΥΚΕΣ 366 τ.μ. γων. 105.000Ε 1γ: Ν. ΙΩΝΙΑ 180 τ.μ. γων. (Σ.Δ. 2,4) 100.000Ε 2. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. 83.000 (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.). 3. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. 185.000∂ (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.). 4. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (¢π™/°ø¡) Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ı¤·, fiÏÔ ‹ 1/2. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.480 Ù.Ì. (ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿-

∂¶π§∂°ª∂¡∂™ ¶ø§∏™∂π™ 1. Δƒπ∞ƒπ 3∂Δπ∞™ 77 Ù.Ì. (2Ô˜) Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. øÚ·ÈfiÙ·ÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ (Û·ÏfiÓÈ-ÎÔ˘˙›Ó·-Ù˙¿ÎÈ), 2 À/¢, ÏÔ˘ÙÚfi, ·˘ÙÔÓÔÌ›· §∂μ∏Δ∞∫π, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜, (ÂÚÈÔ¯‹ ∞¡∞§∏æ∏). 2. ª∂∑√¡∂Δ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ °ø¡π∞∫∏ £∞Àª∞™π∞ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ 125 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓÁÎ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û·ÏfiÓÈ - ÎÔ˘˙›Ó· - WC, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi, ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ì Ï‚ËÙ¿ÎÈ, ·˘Ï‹, ∂À∫∞πƒπ∞ (ÂÚÈÔ¯‹ ∂À∞°°∂§π™Δƒπ∞™) 3. ¢À∞ƒπ ƒ∂Δπƒ∂ 3∂Δπ∞™ 45 Ù.Ì. §√À• ηıÈÛÙÈÎfi - ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÈ·›Ô, 1 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¢π∞ª¶∂ƒ∂™ (Ù¤ÚÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË). 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ øƒ∞π√Δ∞Δ∏ Ì ∞À§∏ 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (Û·ÏfiÓÈ, ÙÚ·Â˙·Ú›·, ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 1 ˘/‰ ·ÎfiÌ·, ·Ôı‹ÎË, ÎÈfiÛÎÈ, ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞°. °∂øƒ°π√À - ÃÀ™√Ã√´¢∏). 5. ¢À∞ƒπ ∫∂¡Δƒπ∫√ ÁÈ· ∂¶∞°°∂§. ™Δ∂°∏ 45 Ù.Ì. (1Ô˜) 2 ¯ÒÚÔÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (§π¡Δ√ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜). 6. Δƒπøƒ√º∏ √π∫√¢√ª∏ °π∞¶π ÛÙ· ÙÔ‡‚Ï· ˘fiÁÂÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ÈÏÔÙ‹, 3£ ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÁηÚÛÔÓȤڷ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰ Ì fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù·ÎÙÔÔÈË̤Ó˜ (¶∂ƒ∞πμ√À - ∞Ãπ§§√¶√À§√À) 7. √π∫√¶∂¢∞ Ì ÎÏ›ÛË ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ øƒ∞π∞ 300 Ù.Ì., 645 Ù.Ì. Î·È 307 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ™.¢. 0,8 (°∂ø¶√¡π∫∏ ™Ã√§∏). 8. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 90 Ù.Ì. (2Ô˜) ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, ¿ÚÈÛÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Û·ÏfiÓÈ, ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, 3 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ù¿ÚÈ 25ÂÙ›·˜ (·¤Ó·ÓÙÈ À¢ƒ∂À™∏™). 9. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙ˘Ï ª∂∑√¡∂Δ∞™ øƒ∞π∞ , ÈÛfiÁÂÈÔ: Û·ÏfiÓÈ, ηıÈÛÙÈÎfi, ÏÔ˘ÙÚfi 1 ˘/‰, ·ÔıËÎԇϷ, 2Ô˜, Û·ÏfiÓÈ, ηıÈÛÙÈÎfi, 2 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÛοϷ Â͈ÙÂÚÈ΋, ·˘Ï‹ Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ∞/™ ∞ƒπ™Δ∏™ ∫∞Δ∞™∫. (∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π - ¶π™ø Δ™∞§∞¶∞Δ∞) 10. ¢À∞ƒπ §√À• ∫∞π¡√Àƒ°π√ 52 Ù.Ì. (2Ô˜) ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, 1 ˘/‰, ·ÙÔÌÈÎfi §∂μ∏Δ∞∫π, ÂÚÈÔ¯‹ (Ù¤ÚÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË). ∫·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. Î·È ¶§∏£√™ ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. (681)

e-mail: Kanteref@otenet.gr

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 89ÙÌ. + ·Ù¿ÚÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô (ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ) ∫51 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 218ÙÌ. Û 300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ËÌÈÙÂϤ˜ π35 2. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 3. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 4. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 5. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏60 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfi Â‰Ô ∏ 20 8. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ. ÔÈÎ. º50 9. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 135ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ Û 250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º50 10. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 11. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 85ÙÌ. Û 402ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂51 12. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫88 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 15. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 2fiÚÔÊÔ 180ÙÌ. Û 315ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £66 16. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ (9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 17. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 18. ™ˆÚfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 85ÙÌ. Û 600ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏41 19. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 20. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 3 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∏22 3. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 70ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¶3 4. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 86ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ μ2 5. ™˘Ú›‰Ë 3¿ÚÈ 75ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË) ∏50 6. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 7. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 150ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ø95 8. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 86ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢60 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∑98 10. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ¶ÙÂÏÂfi˜ (¶ËÁ¿‰È) ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ Δ23 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 6. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 9. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 10. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 15. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 16. º˘ÙfiÎÔ 1.800ÙÌ. Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ∏99 17. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 18. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 278ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞87 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 2.900ÙÌ. ∏12 2. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 3. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 4. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏ 45 5. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ.,ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ.¤Î· ÛÙÔ˜ ( Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 4. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 68ÙÌ. Û 120ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì Âȯ›ÚËÛË ƒ2 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 8. ∞ıËÓÒÓ 170ÙÌ. ÎÙ›ÛÌ· + 70ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û 1.340ÙÌ. ÔÈÎ. Δ4 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 10. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ) 150ÙÌ. +150ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfi ÊÔ˘ ∞8 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 13. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 196ÙÌ. Û 198ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞89 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ

160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 100ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ôı‹ÎË μ18 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈ ÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø 10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘Ù ϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 4. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. ∑2 5. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 38ÙÌ. Ì 38ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¶1 6. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 7. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 50ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂45 8. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 10. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 13.√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·) 113.63ÙÌ. Î·È ‚) 65ÙÌ. ∂62 14. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 250ÙÌ. + 200ÙÌ. · Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ∞ 99 15. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 150ÙÌ,. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ∞8 16. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 17. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50 18. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 19. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 20. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 89ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∫51 21. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 22. √°§ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ13 23. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 145ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞92 24. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞ 88 25. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 26. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 27. °·˙‹ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi °41 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (863)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 500 Ù.Ì. Û ‰ÚfiÌÔ 4 Ì. ÙÈÌ‹ 160.000 ∂. 2. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 3. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ μ˘˙›ÙÛ·, ÚfiÛÔ„Ë ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 418 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ - ÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 5. ¶‹ÏÈÔ (¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘) ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ 350 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 6. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 7. ™˘Î‹ 1 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 8. ™˘Î‹ 550 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 20.000 ∂. 9. ¶ÙÂÏÂfi˜ 3.000 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 250.000 ∂ 10. ¶ÙÂÏÂfi˜ 4.150 Ù.Ì. ÙÈÌ‹. 140.000 ∂. 11. ¶ÙÂÏÂfi˜ 17.000 Ù.Ì. 150.000 ∂/ 12. ¶ÙÂÏÂfi˜ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 60.000 ∂ 13. ªԇʷ ∫ÔÚfiË 3 ÔÈÎfi‰· 500 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 14. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 15. μfiÏÔ˜, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2.300 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 50.000 ∂. 16. μfiÏÔ˜, ª·Ï¿ÎÈ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÙÈÌ‹ 130.000 ∂. 17. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 12.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 18. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 5.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 19. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 20. ∑·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ∑·ÁÔÚ¿˜-¶Ô˘Ú›Ô˘ (ÚfiÛˆÔ 90 Ù.Ì. ÙÔ fiÏÔ ÔÈÎfi‰Ô) 300 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 85 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 21. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 650 Ù.Ì. ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ‹ ¤Ó· ÙˆÓ 1.300 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 85.000 ÙÔ ¤Ó· ‹ 160.000 Ù· ‰‡Ô. 22. ªËϛӷ, ÂÚÈÔ¯‹ “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 1.000 Ù.Ì. 170.000. 23. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·fi ‰·ÛÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· 500 Ì. ·fi ¢Ú¿ÎÂÈ· 5.000 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 24. ÿÓÈ· 500 Ì. ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿ 4.250 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 25. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40-45 Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 9.620 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 26. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40 Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ, 1090 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 60.000 ∂. 27. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÂÚÈÔ¯‹ §ÈÌÓÈÒÓ·˜ 1.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 45.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1·. ™Â ÂÓÙ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Â› ÈÏÔÙ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ∫ÔÚ·‹ 110 - °·˙‹, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 67, 47, 71 Ù.Ì. Î·È ¿ÚÎÈÓ ˘fi ηٷÛ΢‹. 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÈÌ‹ 85.000 ∂. 2. ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ Û ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÂ

˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 3. μfiÏÔ˜, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 90 Ù.Ì. (4¿ÚÈ), 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 10ÂÙ›·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÙÈÌ‹ 138.000 ∂. 4. μfiÏÔ˜, ΔÛ·Áηڿ‰·˜ 3, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ •ÂÓ›· μfiÏÔ˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì parking, 20ÂÙ›·˜, Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÈÌ‹ 102.000 ∂. 5. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì ∫·ÚÙ¿ÏË 50 Ù.Ì. (2¿ÚÈ) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 30ÂÙ›·˜, ÙÈÌ‹ 72.000 ∂. 6. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÙÈÌ‹ 84.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 7. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹ 89, 4¿ÚÈ 107 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÈÌ‹ 193.000 ∂. 8. μfiÏÔ˜, ª·ÓÁ‹ÙˆÓ 110, 1Ô˜, 3Ô˜, Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 84 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ÂÈψ̤ӷ, Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 141.000 ∂ Î·È 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 147.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·.. 9. μfiÏÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 2, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 10. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ ∞Úη‰›Ô˘ 3, 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ÙÈÌ‹ 42.000 ∂. 12. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Ì·˙› Ì ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 210 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 230.000 ∂. 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÁÈ·›) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 185. Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (Ï·˙ ΔÚÔ‡ÏÔ˘) Î·È 2 ¯ÈÏ. ·fi ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 350.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, 15 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 26.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 34, ÈÛfiÁÂÈÔ 47 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ù¿ÚÈ. ΔÈÌ‹ 300 ¢ÚÒ. 2. ¡Â¿ÔÏË, μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 10, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 400 ∂. μπ§∂™ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË cafe-bar ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 55 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. (870)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ª¶∞Δ∑π∞∫∞ π. μ∞°°∂§∏ ∞°√ƒ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞£. ¢π∞∫√À 36 - μ√§√™ Δ∏§. 24210-39200 ∫π¡. 6976776509 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ - ¢À∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 36.000 ∂ ¶·Ï·È¿ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 48.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 58 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 87.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 92.500 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 53 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 107.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 65.000 ∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 65.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 78 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 70.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 86 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 135.000 ∂ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 87 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. 149.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 105 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 105.000 ∂ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 70.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 90 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 86 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 137.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 113.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì 2Ô˜ fiÚ. 148.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 95 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 125 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 95.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 185.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 176.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 188.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 101 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 154.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 190.000 ∂ ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 115 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 109 Ù.Ì. 245.000 ∂ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 135.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 165 Ù.Ì. 270.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7 ÛÙÚ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 16 ÛÙÚÂÌ. Â›Â‰Ô Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ·fi ∂.√.Δ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 10 ÛÙÚ¤Ì. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡. πˆÓ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 400 Ù.Ì. 120.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.820 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ¡Â¿ÔÏË, 354 Ù.Ì., ÎÙ›ÚÈÔ Û 525 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ Δ∏ ¢π∂∫¶∂ƒ∞πø™∏ Δ√À ™Δ∂°∞™Δπ∫√À ™∞™ ¢∞¡∂π√À (871)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ∫¤ÓÙÚÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· 4¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. 4. °Ú·ÊÂ›Ô 54 Ù.Ì. Î·È 22 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜

5. ΔÚÈÎÔ‡Ë 80 Ù.Ì. Ì parking 3Ô˜ 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000∂. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 150 Ù.Ì. 9. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 160 Ù.Ì. 20 ÂÙÒÓ. 10. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000∂. 11. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 12. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÂÙÈÚ¤ 100 Ù.Ì., 78 Ù.Ì. 13. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 10 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 14. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. 15. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ). √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 180 Ù.Ì. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 8. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 80 Ù.Ì. (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ). 9. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 10. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85+80 Ù.Ì. (∫·ÏÏÈı¤·). 11. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 12. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ (ÓÂfi‰ÌËÙÔ) ÏÔ˘Í. 13. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì. 3. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 4. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 5. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 6. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 7. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 8. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 10. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì. 11. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 12. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 13. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 14. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. ¶·Ú·Ï›· ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 117 Ù.Ì. 6. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 7. ¶·ÏÈ¿, 240 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (872)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894, 24210 28944 www.euroktima.com ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√ ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000∂ 2. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 58.000 ¯ÈÏ. ∂. 3. ∫√ƒø¶∏ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1 ÛÙÚ. ÔÈÎfi. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 125.000∂. 4. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 5. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ ηÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 1Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ,98.000∂. 6. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ Ó¤· ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi., 3 À/¢, 2 W.C., 150.000∂. 7. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 8. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 103 Ù.Ì.+15 Ù.Ì., Ì 3 ˘/‰, 2wc ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 183.000∂. 2. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 182.000∂. 3. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 4. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ,105.000∂. 5. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 153.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶§∏™π√¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. 3. ∑∞Ã√À ÙÚÈ¿ÚÈ 84 Ù.Ì., 3Ô˜, 2 À/¢, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. 4. ºπ§∞ƒ∂Δ√À 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 28, 30, 38 Ù.Ì. 6. 2¿ÚÈ· 45, 54, 58, 65 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μ√§√™ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000Â. 3. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞°ƒπ∞ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ∞§À∫∂™ 489 Ù.Ì., 270.000∂, 560 Ù.Ì. 160.000∂, 107 Ù.Ì. 60.000∂, 4 ÛÙÚ. Ì ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤· 165.000∂. 6. ¡. ∂£¡π∫∏ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 164.000 Ù.Ì. ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. 7. §∞ƒπ™∏™ 50 ÛÙÚ. 70Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙËÓ ∂£¡π∫∏. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™ 8. 170.000 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 10. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 11. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 12. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 13. Ã∞¡π∞ ¶∏§π√ 1.200 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 14. ª∏§π∂™ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 15. ª∏§π¡∞ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 16. ª¶√Àº∞ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 17. ∞π°∞π√ 15 ÛÙÚ. 20.000/ÛÙÚ. 18. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì. 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 19. §∂º√∫∞™Δƒ√ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

35

KYPIAKH 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894, 24210 28944 www.euroktima.com

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ∞°π√™ μ∞™π§∂π√™ 100 Ù.Ì., Û 140 ÔÈÎ. Ì ·˘Ï‹ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 135.000 ∂. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì., 90.000 ∂. 3·) ¶ÚÔ˜ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 135.000 Â.. 3‚) °∞∑∏ 120 Ù.Ì., 165.000 ∂. 4. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÔÈΛ· 80 Ù.Ì., 135.000. 5. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000 ∂ ¡∂∞. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ £∂∞ 320.000 ∂. 7. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∞°ƒπ∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 135 Ù.Ì. 205.000 ∂. 9. ∫. °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000 ∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 10. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 11. ª∏§π∂™ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. ª√ÀƒΔπ∞™ ¶∏§π√À 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 13. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (873)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 21. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38

12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 23. Κοντά στο LIDL Φυτόκου 250 τ.μ. 100.000 Ε Η57 24. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 25. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (874)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶◊§π√ 1, √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., °ÎÏ·‚¿ÓË - °·˙‹. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 5. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. ™ÙÔ ™ˆÚfi (∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË Ì „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ¤ÈÏ· Î.Ï. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜. (875)

-----------------------------------KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™.-¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com

∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. √ÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, 1.000 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 155 Ù.Ì. (185 ∂/ÙÌ) 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ, Ì ·ÏÈfi 2fiÚÔÊÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÔÈΛÛÎÔ 100 Ù.Ì. (35.000 ∂) 3. ∫Ù›ÚÈÔ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· πˆÏÎÔ‡ & ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 202 Ù.Ì. (185.000 ∂) 4. √ÈÎfiÂ‰Ô πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì. (205.000 ∂) 5. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 6. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· , 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. (1.100.000 ∂) 7. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000 Ù.Ì., Û fiÚÔÊÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 500 Ù.Ì. ·ÎfiÌË (500.000 ∂) 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô (75.000 ∂)

9. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 10. ¶¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (209.000 ∂) 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì. (150.000 ∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. (290.000 ∂) 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 106 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169 Ù.Ì. (170.000 ∂) 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. (380.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (170.000 ∂) 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 272 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì. (198.000 ∂) 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 13, 115 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (163.000 ∂) 7. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. (190.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. (390.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì. (598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ™˘ÎÔ˘ÙÚ‹, 195 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì. (220.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (165.000 ∂) 13. ¡. πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì. (139.000 ∂) 14. ∫¿Ú·Á·Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì. (297.000 ∂) 15. ª·‚›ÏË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 154 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (260.000 ∂) 16. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, §¤Û‚Ô˘, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (180.000 ∂) 17. μ‡ÚˆÓÔ˜, 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. (180.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì. (215.000 ∂) 19. ¡.πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì. (139.000 ∂) 20. ∫·ÏÏÈı¤·, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ù.Ì. (230.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. (210.000 ∂) 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (259.000 ∂) 23. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. (139.000 ∂) 24. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ÔÏ˘ÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 10ÂÙ›·˜ 213 Ù.Ì. (340.000 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì., Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ¡. πˆÓ›·, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,4 (140.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿, 633 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (174.000 ∂) 4. ∫¿Ú·Á·Ù˜, 450 Ù.Ì., (360.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì. (230.000 ∂) 6. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ, 4.000 Ù.Ì. ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 7. ∞ӷηÛÈ¿ 500 Ù.Ì., (140.000 ∂) 8. ∞Ï˘Î¤˜, 200 Ù.Ì., (84.000 ∂) 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ¿ÚÙÈÔ 2.000 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (249.000 ∂) 10. ¡. πˆÓ›·, §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì. (150.000 ∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 716 Ù.Ì., (105.000 ∂) 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 1.044 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (159.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, 633 Ù.Ì. (174.000 ∂) 15. º˘ÙfiÎÔ˘ & ÂÚÈÊ/Îfi˜, 108 Ù.Ì., (45.000 ∂) 16. πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì. (205.000 ∂) 17. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì., 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 560 Ù.Ì. 20. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 380 Ù.Ì. (108.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ, 200 Ù.Ì., (58.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË, ËÌÈ˘fiÁÂÈ· 30 Ù.Ì. (12.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 39 Ù.Ì. (78.000 ∂) 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 27 Ù.Ì., (59.000) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ª·ÓÚ˘Ó›ÙÛ˘, ÌÂÙ·¯/ÓÔ, 70 Ù.Ì., (69.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 58 Ù.Ì. (120.000 ∂) 3. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 50 Ù.Ì., (120.000 ∂) 4. ¶·Ï·È¿, 65 Ù.Ì., (130.000) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 52 Ù.Ì., (116.000) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·, 80 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (83.000 ∂) 2. πˆÏÎÔ‡ & ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ·Ï·Èfi 90 Ù.Ì., (85.000) 3. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 92 Ù.Ì. (142.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (200.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. (130.000 ∂) 6. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË , 100 Ù.Ì. (100.000 ∂) 7. ¡Â¿ÔÏË, 76 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, (150.000 ∂) 8. ¡.πˆÓ›·, 79 Ù.Ì., (107.000 ∂) 9. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 73 Ù.Ì., (158.000) 10. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ∑·ÏfiÁÁÔ˘, 63 Ù.Ì., (87.000 ∂) 11. °¿ÙÛÈÔ˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 103 Ù.Ì. (150.000 ∂) 12. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 5ÂÙ›·˜ , 80 Ù.Ì., (133.000 ∂) 13. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., (138.000 ∂) 14. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 25ÂÙ›·˜,·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 80 Ù.Ì., (78.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 91 Ù.Ì., 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ (108.000 ∂) 2. μ‡ÚˆÓÔ˜, 107 Ù.Ì., Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (155.000 ∂) 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, (180.000 ∂) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 129 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË, (187.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 100 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (125.000 ∂) 2. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ , ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (170.000 ∂)

3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 180 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ , ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (309.000 ∂) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ , ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (190.000 ∂) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 133 Ù.Ì., (297.000) 6. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 140 Ù.Ì. (179.000) 7. ∫‡ÚÔ˘ & ∫·Ú·ÔÏ‹, 110 Ù.Ì. (179.000) 8. μÏ·¯¿‚·, 107 Ù.Ì., 15ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ (199.000 ∂) μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 40 Ù.Ì., (120.000 ∂) ηٿÛÙËÌ· 3. ∫·ÚÙ¿ÏË & °·˙‹, 111 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô (152.000 ∂) 4. ∂ı. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 325 Ù.Ì., Ì Ï·Ù›· 500 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 2. Fast Food ÛÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙›ÚÔ Î·È Î¤Ú‰Ë. 4. ∫ÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙËÓ ™˘Ú›‰Ë 40 Ù.Ì. 5. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 6. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ¶·Ï·È¿. ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2. °Ú·Ê›· 122 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ & Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (600 ∂) 3. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (1.000.000 ∂) 2. ÃÔÚ¢Ùfi 144 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (360.000 ∂) 3. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ¶¿ÏÙÛË, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì. (55.000 ∂) 5. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 7. μ˘˙›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.096 Ù.Ì., (89.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (75.000 ∂) 9. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ÃÔÚ¢Ùfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (300.000 ∂) 11. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì. , Ì ı¤·, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ & ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂȘ (179.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (165.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.274 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (189.000 ∂) 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.289 Ù.Ì. ÛÙË μÚ‡ÛË ∞‰¿Ì·ÈÓ·˜ (490.000 ∂) 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 17. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì. (185.000 ∂) 18. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.956 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (149.000 ∂) 19. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (98 .000 ∂) 20. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ , ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì., Ì ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÔÈΛÛÎÔ (35.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.222 Ù.Ì., Ì ı¤· (130.000 ∂) 22. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10.000 Ù.Ì., Ì ı¤· & ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (390.000 ∂) 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (300.000 ∂) 25. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., (95.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (80.000 ∂) 27. ∞ʤÙ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ( 1.112 & 2.134)Ù.Ì. & 1 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.440 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 28. ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. 302 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 29. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., ( 160.000 ∂) 30. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.025 Ù.Ì., (190.000 ∂) 31. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ , ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (110.000 ∂) 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì. (170.000 ∂) 33. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂÏÈ¿Ó, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.317 Ù.Ì. (49.000 ∂) 34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì. (129.000 ∂) 35. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. (60.000 ∂) 36. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (140.000 ∂) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (349.000 ∂) 38. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· (350. 000 ∂) 39. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (209.000 ∂) 40. √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (39.000 ∂) 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. ∫·Ó¿ÏÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. (55.000 ∂) 44. ¶ÙÂÏÂfi˜, 8 ÛÙÚ. Ì ı¤·, (98.000 ∂) 45. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., (139.000 ∂) 46. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.600 Ù.Ì., (179.000 ∂) 47. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì., (145.000 ∂) 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì. (270.000 ∂) 50. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓԉԯ›Ô

3. ∞ʤÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 240 Ù.Ì. 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (230.000 ∂) (876)

-----------------------------------TRIDENT REAL ESTATE Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ∫. ¶∞¶∞Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À §øƒ∏ 50, μ√§√™ Δ∏§. 24213-03190 ∫π¡. 6945 851 222 www.tridentrealestate.gr

¶ø§∏™∏ ∞§À∫∂™ ¶∂À∫∞∫π∞ ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μ√§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 110 Ù.Ì., 16 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 320.000∂. ª∏§π∂™ ∞°. °∂øƒ°π√™ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì., 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ 205.000∂. ∞£∏¡∞ ¶∞¶∞°√À ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì., 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤·. ∂¡√π∫π∞™∏ ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 1.300∂. ∞§À∫∂™ ¡∂∂™ ¶∞°∞™∂™ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. 500∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ì ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο fiÏ· Ù· ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜. (877)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜ , ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰‡Ô ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 530 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 2¿ÚÈ 44 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘È Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ì ∫·ÚÙ¿ÏË (ÁÚ·Ê›Ô) 29 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. (878)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 46.000 ∂. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ΔÛ·Ï·¿Ù· 3ÂÙ›·˜ 30 Ù.Ì. 44.000 ∂. ∑¿¯Ô˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 26 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 54 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Â˘Î·ÈÚ›· 67.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 53 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 86.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. 2 ÎÚ‚/Ú˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 70 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 68.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 53 Ù.Ì. 78.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. πˆÓ›· ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜ 2 ÎÚ‚/Ú˜, 3Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ƒ+·Ôı. ¢ηÈÚ›·, 86.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 2 ÎÚ‚/Ú˜ Ì ·Ôı. 95.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, ·Ú›ÛÙ˘ ηٿÛÙ·Û˘ 3Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı., ¢ηÈÚ›· 86.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ Î·È Ù˙¿ÎÈ, 125.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ ƒ+·Ôı. 146.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 83 Ù.Ì. 170.000 ∂. Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì ƒ+·Ôı. 127.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı. 146.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÚÂÙÈÚ¤ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 86 Ù.Ì. 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 79 Ù.Ì. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 100 Ù.Ì. Î·È ı¤·, 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ ÔÚ. 77 Ù.Ì., 112.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 133 Ù.Ì. 4Ô fiÚ. ı¿ ı¿Ï·ÛÛ· 270.000 ∂. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 1Ô˜, 120 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105,5 Ù.Ì., ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·. 188.000 ∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 160 Ù.Ì.+60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· 215.000 ∂. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 225.000 Â. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ ÓÂÔ·ÓÂÁÂÚı›۷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 133 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 240.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 245.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚·, 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,4 105.000 ∂. √͢ÁfiÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi 115 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 120.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. 125.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 410 Ù.Ì. Ì 25 Ì. ÚfiÛÔ„Ë 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ∂√Δ 107 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 58.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡¤Ô Û¯¤‰ÈÔ 220.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.100 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 460.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› - ∞ÁÚÈ¿ 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞ 220 Ù.Ì. 70.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 95.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 305 Ù.Ì. 107.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 600 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ 220.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 150 Ù.Ì. 70.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 130 Ù.Ì. 35.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 300 Ù.Ì. 40.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.100 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi 170.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 545 Ù.Ì. Ì ı¤· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 260.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.750 Ù.Ì. 1.000.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ‹ ˆÏÂ›Ù·È 460.000 ∂. §·‡ÎÔ - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ - ªËϛӷ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Î·È ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 85 Ù.Ì. 1.700.000 ∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ·, ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂. 155.000 ∂. (882)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (864)

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

36

KYPIAKH 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. Γραφείο 32 τ.μ., πρόσοψης 1ου ορόφου. Αλεξάνδρας - Αντ/λου 42.000Ε 2. Πλησίον Αλεξάνδρας (ΟΤΕ) 2άρι, όροφος 2ος 50 τ.μ., ΑΤ. Φ.Α. χωρίς ασανσέρ 45.000Ε 3. Ανεξάρτητο ισόγειο διπλοκατοικίας και για επαγ. χρήση (πλησίον Εξωραϊστικής) 105 τ.μ., οικόπεδο 155 τ.μ., καλοριφέρ 110.000 Ε. 4. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 5. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,4), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 59.000Ε. 6. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Άναυρος (Ρ. Φεραίου) 52 τ.μ., όροφος 2ος, πρόσοψης θέα, πάρκιν (πιλοτή) Φ.Α., 104.000Ε. 2. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 3. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 4. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 5. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 160.000Ε. 6. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 7. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 8. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 9. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.900 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. Άνωθεν Αγίου Νικολάου (Γαζή) 3άρι, 76 τ.μ., όροφος 2ος, Φ.Α., 80.000Ε. 2. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 100.000Ε. 3. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμερίσματα, 2ου ορόφου, ανατολικά, 101 τ.μ., αντί 120.000, 135 τ.μ., αντί 145.000Ε. 4. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 5. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Οικία διώροφη (135 τ.μ.), κατασκ. ’93, Ν. Δημητριάδα (Ν. Σχέδιο), καλοριφέρ, τζάκι, 3 Υ/Δ, υπόγειο 70 τ.μ., 205.000Ε. 3. Μεζονέτα, διώροφη, 142 τ.μ., Καραγάτς, τζάκι, κήπο, 90 τ.μ. υπόγειο, 3μ. ύψος, κλειστό πάρκιν, 275.000Ε. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 105.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές 300 τ.μ., πλησίον θαλάσσης, 12μετρος δρόμος 13 μ. φάτσα, 125.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 125.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 195.000. 2. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 900.000Ε. 3. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 4. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3 καταστήματα 118 τ.μ., οικόπεδο 137, τα 2 μισθωμένα 500Ε, με προοπτική ορόφου (Σ.Δ. 2,4) αντί 160.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Αλυκές 272 τ.μ., δημόσιο δρόμο (πλαζ) ανατολικό, 17μ. φάτσα, διαμπερές, τιμή ΦΙΞ 100.000Ε. 2. Αλυκές 10 στρεμ., δίπλα δημόσιο δρόμο, 295.000. 3. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 140.000Ε. 4. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 5. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 210.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 6. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (883)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿.

ª∂∑√¡∂Δ∂™ (∂˘Î·ÈÚ›·) ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (120.000∂) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.Διώροφη πέτρινη παραδοσιακή οικία 180 τ.μ., με οικόπεδο 500 τ.μ., με απεριόριστη θέα, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. Μονοκατοικία διώροφη 250 τ.μ. 1ος όροφος 4 στούντιο ενοίκιο 12.000 Ε την σεζόν 2ος όροφος 125 τ.μ. υπερ λουξ με απεριόριστη θέα, 100 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. Τριώροφη οικία παραδοσιακή 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο του ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. 6. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10.ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2 πέτρινες οικίες ημιτελείς σε οικόπεδο 800 τ.μ. με θέα 90.000 Ε, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 11. Διώροφη οικία 185 τ.μ. σε οικόπεδο 250 τ.μ. καινούργια, 100μ. από τη θάλασσα, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 12. Γραφείο 50 τ.μ., καινούργιο, κοντά στην Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 13. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¤ÙÚÈÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 180 Ù.Ì. ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. OIKO¶E¢A 1.Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 6.500 Ù.Ì. Ì ı¤· (120.000∂) §·‡ÎÔ. 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100μ. από τη θάλασσα, δίνεται αντιπαροχή, στα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα εντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 8. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 9. Οικόπεδο 250 τ.μ. (35.000 Ε) ∫. §Â¯ÒÓÈ·. 10. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 11. Οικόπεδο 2 στρ. πάνω στο κύμα μεταξύ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ÛÙȘ ªËÏȤ˜. 13. Οικόπεδο 4 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα στην Κρυψάνα ∫. °·Ù˙¤·. 14. Οικόπεδο 4 στρ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα, ÕÊËÛÛÔ 15. Οικόπεδο 500 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ∫. °·Ù˙¤·. 16. Οικόπεδο 4 στρ. με απεριόριστη θέα στις ¶ÈӷοÙ˜. 17. Οικόπεδο 500 τ.μ. με απεριόριστη θέα στη μ˘˙›ÙÛ· 18.√ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 19. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (884)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∏§.-FAX 24280-78267 ∫π¡. 697.4647.587 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÔÓÔÎ/Λ· ∞Ï˘Î¤˜ 95 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Û ÔÈÎfi. 307 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ 4ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ÌfiÓÔ ·fi ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÔÚÔÊԉȷÌ/·Ù· 60 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›· ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ΔÚÈÒÚÔÊË ‰ÈÏÔÎ/Λ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·/ÍÂÓÒÓ· Î·È 2¿ÚÈ. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘/√ÁÏ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ∞ӷηÛÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (ËÌÈÙÂÏ‹˜) 100 Ù.Ì. Û˘Ó 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ, ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ·Ï·È¿ ÌÔÓ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 40 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/·Ù·) 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎ. 975 Ù.Ì. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. πˆÓ›· (ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi/Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘) 3 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÂÍÔ¯È΋ ·ÁÚÔηÙÔÈΛ· Û 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì ÓÂÚfi. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÔÓÔÎ/Λ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 137 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 184 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎfi. 196 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· (οوıÂÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜) ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 400, 415, Î·È 429 Ù.Ì ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜ 205, 250, 410 Î·È 450 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜ 1010 Î·È 1083 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.460 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫·Ù˯ÒÚÈ 500 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜ 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁˆÓÈ·Îfi Ì ηٷ-

ÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 465, 538, 731 Î·È 1.247 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 120 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ˘› 2 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· 325, 362, 465, 520, 650 Î·È 725 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏/ ∫∞Δ∞™Δ/∞Δ∞-∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 43 Ù.Ì. Û˘Ó 20 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 400 ∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 330 ∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 575 ∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 100 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 14 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 210, 250 Î·È 500 Ù.Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫.Δ.∂.√. ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑.√.∂. 3Á., 3‰. ¶ÏËÛ›ÔÓ MERCEDES 6,3 ÛÙÚ¤Ì. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ∑.√.∂. 3· ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 9,5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì 85 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 14,5 ÛÙÚÂÌ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫.Δ.∂.√. ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑.√.∂. 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚ¤Ì. ∑.√.∂. 1·. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÌÂٷ͇ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ 3.500, 4.000, 4.500, Î·È 4.600 Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜, ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ‰ÈÂıÓ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/·Ù· ÁηÚ/˜, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›· ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Î.Ï. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ˘fi ηٷÛ΢‹Ó Î·È ·Ï·È¿. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (885)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr √π∫√¶∂¢∞ K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓ/Λ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡Â¿ÔÏË ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘Ú ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 71 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 110 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 30ÂÙ›·˜, ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÔÚ·‹ 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰È·Ì/ÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ. 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ fiÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi. ∫Ù›ÚÈÔ 25 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (886)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ƒ√™Δøμ 39 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-33730 Î·È 24210-56010 ÎÈÓ. 6977 876175 e-mail: info@ktimamag.gr ¢IAMEPI™MATA Γαζή - Χατζηαργύρη 115 τ.μ. γωνιακό 5ος ορ. 140.000 Ε. Γ. Δήμου 80 τ.μ. καινούργιο, πάρκιν, τζάκι 130.000 Ε Ιάσονος γραφείο 54 τ.μ., 1ος ορ. 40.000 Ε. Ιάσονος γραφείο 22 τ.μ., 1ος ορ. 15.000 Ε. MONOKATOIKIE™ Διμήνι 2ώροφο 115+115 τ.μ. οικόπ. 700 τ.μ, θέα Πορταριά 2ώροφο 100 + 100 τ.μ. οικόπ. 800 τ.μ. θέα 220.000 Πορταριά μεζονέτα 125 τ.μ., καινούρια, θέα, 220.000 Γατζέα 2ώροφο, 175 τ.μ.+100 τ.μ. υπόγειο, καινούργιο+παλιά πέτρινη αποθήκη 160 τ.μ., σε οικόπεδο 300 τ.μ. Μακρινίτσα 3ώροφο, 240 τ.μ. οικόπ. 690 τ.μ., 350.000. Φυτόκο οικία 120 τ.μ. + αποθήκη 200 τ.μ., οικόπ. 2.700 τ.μ., 300.000. OIKO¶E¢A-KTHMATA Αλαμάνας (έναντι Τσαλαπάτα) 2.200 τ.μ. τρίφατσο και 820 τ.μ. γωνιακό Πορταριά Κάραβας οικόπ. 213 τ.μ., κτίζει 128 τ.μ., θέα, 45.000 Αγριά, 5,7 στρ. με ελιές, θέα Παγασητικό, τετραγωνισμένο, 160.000Ε. Άφησσος, Λαγούδι 6,5 στρ. όριο οικισμού, θέα, δρόμος, 180.000 Ε Κάτω Γατζέα ελαιόκτημα, 3 στρ., οικοδομήσιμο, με καλύβι, 100.000Ε. Ν. Ιωνία Lidl 3.000 τ.μ. Πορταριά Μετόχι 4,2 στρ. 120.000 Πορταριά Αγ. Ιωάννης 3 στρ. 100.000 Πορταριά, Αγ. Τριάδα 4 στρ., 50.000 Χρυσή Ακτή Παναγίας 350 τ.μ. 55.000 Ε Άλλη Μεριά, οικόπεδο 834 τ.μ., θέα Βόλο, 130.000 Πορταριά, Προφήτης Ηλίας, 4 στρ., 100.000 Πορταριά Αλυκόπετρα 12 στρ., 85.000 Αγριά Ανεμούτσα 4 στρ., 15.000. Κορώπη 410 τ.μ. 90.000 Ε Μάραθος 8 στρ. 80.000 Ε και 4 στρ. 50.000 Ε Αγ. Στέφανος (Σωρός) 611 τ.μ. 85.000 Ε Σουτραλί 450 τ.μ., κοντά στο κύμα 230.000 Ε. Αλυκές κτήμα 6.700 τ.μ. κοντά στη θάλασσα 400.000 Ε. Αλυκές κτήμα 19 στρ. άνωθεν Ε.Ο. Μεταμόρφωση πλησίον Ερμού οικόπ. 300 τ.μ. °PAºEIA - KATA™THMATA Κάτω Γατζέα κεντρική επιχείρηση ειδών κήπου Δράκεια 2όροφος ξενώνας καινούριος Αργοναυτών επαγγελματικό ακίνητο, οικόπεδο 560 τ.μ. Χάνια, κεντρικό εστιατόριο 120 τ.μ., οικόπ. 1.000 τ.μ. Καλά Νερά ξενοδοχείο κεντρικό 28 δωματίων Κ. Λεχώνια ξενώνας 3ώροφος καινούργιος λουξ, οικόπδ. 1.500 τ.μ. μοναδικός. Καλά Νερά ξενώνας 2ώροφος στην παραλία. Σκιάθος, Κουκουναριές, μεγάλο, σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Πήλιο, Χάνια μεγάλη κεντρική πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα Φυτόκο επαγγ. κτίριο 130 τ.μ. οικόπ. 460, κεντρικό, θέα. Διμήνι, αποθήκη 550 τ.μ. οικόπ. 4.800 τ.μ. (887)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5.500ÙÌ. ΔÈÌ‹ 20.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 105ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 22.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 170ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ. 3) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 4) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 56ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45,000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. 2) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 65ÙÌ Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ. 3) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 301ÙÌ - 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 4) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·, 4,000 ÙÌ 16,000ÙÌ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54.75ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 76,45ÙÌ. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. 6) ¡Â¿ÔÏË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË ÙÔ˘ 2003 ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· ·fi 30.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ. 7) ¡Â¿ÔÏË 6 ÂÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160,24ÙÌ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 8) ∫¤ÓÙÚÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 105.000 ¢ÚÒ. 9) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ 82,70ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 44ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 638ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·.

ª∞§∞∫π 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32ÙÌ. ΔÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180,000 ¢ÚÒ. 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 150,000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ·. ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 3) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. (888)

-----------------------------------Sofia Halkia Consulting -Real Estate 38 Sp.Spiridi st P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax 24210 35649 www.sofiahalkia.gr

∑∏Δ√À¡Δ∞π ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈÎfi‰· Î·È Î·ÙÔÈ˘ (̤¯ÚÈ 10 ÂÙÒÓ) ÁÈ· ¿ÌÂÛË · ÁÔÚ¿. ∑ËÙÂ›Ù·È ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 25 ¤ˆ˜ 30 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ· ‹ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: μ√§√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 156 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›·. ΔÈÌ‹ 240.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4 ÂÙÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. Δ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ·ÙÒÌ·Ù·, ¤ÈÏ· Ì¿ÓÈÔ˘ & Ë ÎÔ˘˙›Ó· Â›Ó·È ‰Ú‡ÈÓ·.. ∂ Í·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ ·fi ȉÈÒÙË. ∫ÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›· / ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ∞§À∫∂™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË Î·ÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞’ fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ‹˜ 80 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘, Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·, ¿ÚÎÈÓÁÎ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· 38 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ı¤· Û ˘ ¤ÚÔ¯Ô Î‹Ô. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ‰‡Ô ÂÈ¤‰ˆÓ 216 Ù.Ì. Ì 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·Û·ÓÛ¤Ú ·fi ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔ ‰ÒÌ· & ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∂› Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÎÙ›Û˘ 43 Ù.Ì. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›ÙÂ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 1 ÏÔ˘ÙÚfi, Û·ÏfiÓÈ Â˘Ú‡¯ˆÚÔ Î·È ÎÔ˘˙›Ó·. ¢È·ÌÂÚ¤˜ Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î·˘ÛÙ‹Ú· Ê/·. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·Ôı‹ÎË 7 Ù.Ì. Î·È ¯ÒÚÔ parking. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 87 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÂÍÒÛÙË & ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÚÔ˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 À¶¡., ª¿ÓÈÔ, WC, full extra, ·Ôı‹ÎË, parking, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÚÔ˜ °ÔÚ›ÙÛ·, £¿Ï·ÛÛ·, Î·È ¶‹ÏÈÔ, 5ÂÙ›·˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107 Ù.Ì. ¢’ ÔÚfiÊÔ˘: ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜. ªÂ ‚ÂÚ¿ÓÙ· 40 Ù.Ì. & Parking ¡. πø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88,6 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ·Ôı‹ÎË 10 Ù.Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ‰›Ï· Û ¿ÚÎÔ & ÔÏÏ¿ extra Î·È ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 105.000 ∂. ¡. πø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ Û ÁˆÓȷ΋ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 115 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔ Î¿Ì·Ú˜, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 165.000∂ ∂•√Ãπ∫∞ ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·˘ÙfiÓÔÌË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 71,19 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô & ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ (37,89 Ù.Ì.) ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·ıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÒ Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (33,30 Ù.Ì.) ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì¿ÓÈÔ & Ì·ÏÎfiÓÈ. π‰·ÓÈÎfi ÂÍÔ¯ÈÎfi 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000∂ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞ ¶∏§π√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. £¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50%. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 71Ù.Ì. Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. ΔÈÌ‹ 155.000∂ ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ ηÈÚ›·. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136Ù.Ì. (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fiÁÂÈÔ 47.Ì.) ΔÈÌ‹ 198.000∂ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ 74 Ù.Ì. Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ 2 ˘/‰, 2 wc, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ. Œ¯ÂÈ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›ÙÂ! ΔÈÌ‹ 170.000∂ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 2Ô fiÚÔÊÔ Â›Û˘ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÂȉfiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ï·›ˆÛ‹ Ù˘. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 61 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 88.000∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. E¿Ó ¤¯ÂÙ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· 19.000∂ Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·ÔÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ (ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰· Ó›Ԣ) ̤ۈ ÂÓÔÈΛԢ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 110 Ù.Ì. Î·È 72 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË 5,5%. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 53 Ù.Ì. Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ΔÈÌ‹ 100.000∂ ¡. πø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 41 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 85.000∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. √π∫√¶∂¢∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: μ√§√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ºπ§∂§§∏¡ø¡ Ì ™.¢. 2,7. ¢›Ï· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∞¡∞∫∞™π∞ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 1389 Ù.Ì. & 1300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞°ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 502 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÔÈΛ· 45 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 125.000∂ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ Û˘-

ÓÔÈΛ· ∞Á. ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 1100 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈ ÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 4534 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ Û¯Ô Ï›Ԣ. ΔÈÌ‹ 130.000∂ ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ 340 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1.4, ¯Ù›˙ÂÈ 476 Ù.Ì. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì·. ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 235.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ™.¢. 0,8, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. Î·È ¯Ù›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ª¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 75.000∂ •À¡√μƒÀ™∏: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÔÈÎfi‰· 7 & 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· 30.000 & 43.000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Î·È ·¤¯Ô˘Ó 3.5 ¯ÏÌ. ·fi ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ¶ÔÙÈÛÙÈÎÒÓ •˘Ófi‚Ú˘Û˘. ÕÏÂÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. °È· º√πΔ∏Δ∂™ ... Î·È √Ãπ ª√¡√ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 50 Ì2 ∞’ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÁˆÓÈ·Îfi. ªÂ ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙. B√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ‚’ fiÚÔÊÔ 28,1 Ù.Ì. Î·È ÛÙÔÓ Á’ fiÚÔÊÔ 26,5 Ù.Ì., ÛÙ· 62500∂ Î·È 60000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. μ√§√™: ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì. ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ·Ôı‹ÎË È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜. ΔÈÌ‹ 68.000∂ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÚÂÙÈÚ¤ 106 Ù.Ì. ÛÙËÓ ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ȉ·ÓÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ∫¤ÓÙÚÔ ·fiÎÂÓÙÚÔ. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È studio 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 40 Ù.Ì. Ï‹Ú˜ ÂÈψ ̤ÓÔ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈ Ì‹ 400∂ μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·) Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, 100 Ù.Ì. ΔÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ì¿ÓÈÔ, WC, ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ (˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi ̤ۈ ·˘ÙÔ‡). §∞À∫√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÓÂfiÎÙÈÛÙË ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ΋Ô Î·È ÔÏÏ¿ extra. À¤ÚÔ¯Ô ÂÍÔ¯ÈÎfi ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·ÙÔÈ˘ & ‰È·ÌÂÚ› ÛÌ·Ù·, Â›Û˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (889)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8- μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390

mesitiko.iason@gmail.com ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¶ø§∂πΔ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 100 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË. 2. 106 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË. 3. 131 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 100 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 5. 129 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 6. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 7. 137 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 91 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. 87 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 11. 85 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 12. 81 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 123 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ Ì¿ÓÈÔ, w/c, 7ÂÙ›·˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 14. 144 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 15. 90 Ù.Ì., 3Ô˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3 ˘/‰, Ê/·, ·/ı, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, 20ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 16. 75 Ù.Ì. 4Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 73 Ù.Ì. 2Ô˜ 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 18. 72 Ù.Ì. 1Ô˜ 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 19. 54 Ù.Ì. 2Ô˜ 1 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 20. 125 Ù.Ì. 2Ô˜ 2 ˘/‰ ÁˆÓÈ·Îfi, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 21. 160 Ù.Ì. 5Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì ı¤·. 22. 67 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ‰ÒÌ· 6 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 23. 90 Ù.Ì. 4Ô˜ 2 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™¶πƒ∂ƒ. 24. 108 Ù.Ì. 3Ô˜ ˘/‰, ÏÔ˘Í, 10ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™¶πƒ∂ƒ. 25. 110 Ù.Ì. 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰ÔÙ¤Ô ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ 7 ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 26. 67 Ù.Ì. 5Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ 5ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘. 27. 45 Ù.Ì. 5Ô˜ Ì Ù˙¿ÎÈ ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ. 28. 98 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi 2 ˘/‰ ·Ôı‹ÎË 25ÂÙ›·˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, ÛÙË ™˘Ú›‰Ë. 29. 60,50 Ù.Ì. 3¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi, ÔÚԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 30. 50 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 31. 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 175 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 37


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

37

KYPIAKH 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 36

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8- μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390

mesitiko.iason@gmail.com 2. ¢‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 3. 2ÒÚÔÊË ·fi 86 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 131 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 4. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Û 152 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 5. 90 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 115 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 6. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÙˆÓ 139 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 227 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 7. 100 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 8. 150 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 9. 82,50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 108 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ï·È¿ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 10. 105 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 168 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 11. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164 Ù.Ì. Û 127 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ËÌÈÙÂÏ‹ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 12. 3ÒÚÔÊË 145 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Î·È 79 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 13. 290 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. 14. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 156 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. 15. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ Î·È 70 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ Û 360 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 16. 85 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 17. ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 18. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 250 Ù.Ì. Û 730 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÂÈψ̤ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 19. 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 20. 2ÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· 114 Ù.Ì. Û 90 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∫¿Ô˘ÚÓ·. 21. 110 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 314 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 22. 90 Ù.Ì. ÔÈΛ· Î·È Ù·‚¤ÚÓ· Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤Ó·ÓÙÈ Ï·˙ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰·-ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 171 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 2. 175 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3. 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 4. 180 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. 525 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 6. 108,52 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 7. 4.150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 8. 660 Ù.Ì. ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. 9. 184 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘. 10. 655 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘. 11. 1.525 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘ ÁˆÓÈ·Îfi. 12. 15 ÛÙÚ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. 427 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 14. 180 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÁˆÓÈ·Îfi. 15. 200 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 16. 250 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜. 17. 370 Ù.Ì. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 18. 370 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi. 19. 400 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 20. 3,5 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË §·Ú›Û˘. 21. 568 Ù.Ì. ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 22. 5 ÛÙÚ. Ì 100 ‰¤ÓÙÚ·, ÓÂÚfi, ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 1. 32 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 2. 10 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 3. 4 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 4. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ Ì 12Ì. ‰ÚfiÌÔ. 5. 110 ÛÙÚ. ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Î·È ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 6. 65 ÛÙÚ. Ì 1.800 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË μπ.¶∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. (890)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165

¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 2. μfiÏÔ˜, ∫Ú›ÙÛÎË-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi 73ÙÌ ¤ˆ˜ 89ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 126.000∂. ∫259261. 3. μfiÏÔ˜, ∑·ÁÔÚ¿˜ ·fi 28ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ., ·Ú·‰. ¢ÂÎ. ·fi 74.000∂. ∫262267. 4. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ ·fi 81ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 134.000∂. ∫268271. 5. μfiÏÔ˜, ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 28ÙÌ. 45.000∂. ∫123. 6. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 32ÙÌ Î·Ù. 2004, 50.000∂. ∫211. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 55.000. ∫94. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 9. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1600∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. μfiÏÔ˜, 10. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 101ÙÌ, 155.000∂. ∫287. 11 μfiÏÔ˜, ÛڈÓÔ˜, ƒÂÙÈÚ¤ 96 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 155.000 ∂. ∫308 12. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ηÙ. 2004. 145.000∂. ∫310. 13. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 14. ¡¤· πˆÓ›·, ‰È·Ì. ∞fi 48,5ÙÌ ¤ˆ˜ 115ÙÌ, ·fi 1350∂. ∫100-127. 15. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 16. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 17. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 18. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. §Ô‡ÏË 128ÙÌ Î·Ù·ÛÎ. 2008, 185.000∂. ∫291.

19. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 53ÙÌ. ηٷÛÎ. 2008. ∫243. 20. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 79ÙÌ. ∫92. 21. ∞ÁÚÈ¿, ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 32ÙÌ ¤ˆ˜ 43ÙÌ. ∫116-121. 22. ∞ÁÚÈ¿, ™˘ÁÎÚ. ηÙ. 116ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ. ∫118-122. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 50ÙÌ. 60.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-π. ∫·ÚÙ¿ÏË 60ÙÌ. 58.000∂. ∫157. 3. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-π. ∫·ÚÙ¿ÏË 55ÙÌ. 55.000∂. ∫158. 4. μfiÏÔ˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 70ÙÌ. 75.000∂. ∫229. 5. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 6. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 7. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 130ÙÌ, 156.000∂. ∫240. 9. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2¿ÚÈ 54 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, 55.000 ∂. ∫305 10. μfiÏÔ˜, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 105 Ù.Ì, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏ. & ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 155.000 ∂. ∫307 11. ¡¤· πˆÓ›·, πÛȉÒÚÔ˘ 76ÙÌ, 75.000∂. ∫142. 12. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 74ÙÌ. 70.000∂. ∫207. 13. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 50.000 ∂. ∫301 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Studio 48ÙÌ. 90.000∂. ∫29. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185ÙÌ. 300.000∂. ∫205. 3. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÔÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ¶ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. ΔÚÈ¿‰· 140ÙÌ. 258.000∂. ∫227. 6. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 7. ∞ÁÚÈ¿, 132ÙÌ ¤ˆ˜ 144ÙÌ, 215.000∂ ¤ˆ˜ 330.000∂. ∫79-82. 8. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 3 ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ. & ˘ÔÁ. 95ÙÌ ·fi 250.000∂. ∫298. 9. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 10..¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 150 Ù.Ì. ∫313 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª¿Ó· Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛÎ. 100ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ., ·fi 2000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫210. 12. ¶‹ÏÈÔ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, 71ÙÌ ¤ˆ˜ 104ÙÌ. 180.000∂ ¤ˆ˜ 310.000∂. ∫67-72. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, μ›Ï· 320ÙÌ, ÔÈÎÔ. 620ÙÌ. 950.000∂. ∫141. 2. ÕÊËÛÔ˜, ∫·ÏËÊÙ¤ÚË 320ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫216. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ 3.μ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322 4. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 230.000∂. ∫186. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 6. ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ∂˘Î·ÈÚ›·. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 300ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1445ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫190. 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfi. 2487ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫191. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 170ÙÌ. 265.000∂. ∫172. 2. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 3. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 60ÙÌ Û ÔÈÎfi. 75ÙÌ. 55.000∂. ∫173. 4. μfiÏÔ˜, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 150ÙÌ, ËÌÈ˘. 95ÙÌ. 450.000∂. ∫238. 5. ¡¤· πˆÓ›·, ¶ÚÔ‡Û˘ Ì ª·Î‰ÔÓ›·˜ 48ÙÌ. 40.000∂. ∫159. 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, 139ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 178ÙÌ. 150.000∂. ∫164. 7. ∞Ï˘Î¤˜, §˘fiÌÂÓË ÔÈΛ· 96 Ù.Ì. Î·È ·ÓÂÍ. §˘fiÌ. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. ∫290. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, 57ÙÌ Û ÔÈÎfi. 157ÙÌ. 125.000∂. ∫169. 9. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 200ÙÌ. 20.000∂. ∫31. 10. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 130.000∂. ∫320 11. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜, ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50ÙÌ. ∫11. 2. μfiÏÔ˜, ∫·Ó¿ÚË-°·˙‹ 29ÙÌ ¤ˆ˜ 78ÙÌ. ∫128-130. 3. μfiÏÔ˜, ∑¿¯Ô˘-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ 154ÙÌ. 380.000∂. ∫135. 4. μfiÏÔ˜, °. ¢‹ÌÔ˘ 4ˆÚÔÊÔ ÎÙ‹ÚÈÔ. ∫2. 5. μfiÏÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ηٷÛÙ., 767ÙÌ, ·/¯. 423ÙÌ & 19studios. K217. 6. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· 2.000 Ù.Ì. Î·È 10.000 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∫314/316 7. ¡¤· πˆÓ›·, ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡ 90ÙÌ. 180.000∂. ∫251. 8. ¡¤· πˆÓ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40ÙÌ. ∫125. 9. ¡¤· πˆÓ›·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 38ÙÌ ¤ˆ˜ 54ÙÌ. 300.000∂. ∫131-133. 10. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 11. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 12. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 13. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡ 170ÙÌ. 150.000∂. ∫155. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 4. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180ÙÌ. ∫5. 5. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·Ó·„/ÚÈÔ 33ÙÌ. 80.000∂. ∫177. 6. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∑·¯·Ú/ÂÈÔ 110ÙÌ. 130.000∂. ∫161. 7. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰‹˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 8. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰¤˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 9. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, μÈÔÙ¯ӛ· ÁÏ˘ÎÒÓ 130.000∂. ∫162. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 10. Âȯ›ÚËÛË 680ÙÌ. 200.000∂. ∫168. 11. ∞ÁÚÈ¿, ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ∞˘Ù/ÙˆÓ 240ÙÌ, 60.000∂. ∫184. 12. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 13. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317 14. ∫ÔÚfiË, •ÂÓ/¯Â›Ô 750ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1654ÙÌ. 1.750.000∂. ∫176.

15. ¶‹ÏÈÔ, •ÂÓ/¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ., Û ÔÈÎfi. 5000ÙÌ. ∫214. 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓ/¯Â›Ô 64 ‰ˆÌ., ÔÈÎfi. 5600ÙÌ. ∫215. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙˘·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 116ÙÌ. ∫209. 4. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85 Ù.Ì., 2Ô˜ √Ú. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂ ∫319 √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500ÙÌ. 210.000∂. ∫156. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 3. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. ∫242. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ. 700∂ ÙÔ ÙÌ. ∫49. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 230ÙÌ, 110.000∂. ∫250. 6. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 270ÙÌ, ™.¢. 0,8. 240.000∂. ∫244. 8. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 412 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70% 210.000 ∂. ∫ 304 9. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, ı¤ÛË ¶ËÁ¿‰È· 3639ÙÌ, 150.000∂. ∫89. 10. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639 Ù.Ì., ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. 11. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 273ÙÌ, 50.000∂. ∫182. 12. ∞ӷηÛÈ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ. ∫41. 13. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,2. ∫318 14. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500 Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321 15. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 16. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 17. ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 18. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, √ÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ∫38. 19. ¶¿ÏÙÛË, ªÂÏ·Ó‹ 880ÙÌ. ∫39. 20. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 3000ÙÌ. 550.000∂. ∫194. 21. ∑·ÁÔÚ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2478ÙÌ. 180.000∂. ∫42. 22. ∑·ÁÔÚ¿, ¶·Ó. ™ˆÙ‹Úˆ˜ 814ÙÌ Ì . ÔÈΛ· 115ÙÌ. 60.000∂. ∫163. 23. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· 6139ÙÌ, 285.000∂. ∫88. 2. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 3. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 8. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÌ‚Ô˜ 22.869ÙÌ. 10.000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫61. 9. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÌ‚Ô˜ 4816ÙÌ. 10.000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫62. 10. ∂ıÓ. √‰. μfiÏÔ˘-μÂÏ/ÓÔ˘ Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ. 420.000∂. ∫52. 11. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜ 50.000ÙÌ. ∫179. 12. ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜ 4.000ÙÌ. 100.000∂. ∫181. 13. ªԇʷ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ. ∫145. 14. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 15. ∞Ó‹ÏÈÔ, ¶Ï¿Î· 3113ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ. 60.000∂. ∫66. 16. ΔÛ·Áηڿ‰·, ı¤ÛË ƒÔ‰È¤˜ 20.640ÙÌ. ∫185. 17. ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 5170ÙÌ, 480.000∂. ∫195. 18. ÃÔÚ¢Ùfi, ı¤ÛË μÔÏÙ¤Èη 3751ÙÌ. 120.000∂. ∫165. 19. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1837ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 20. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1598ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 21. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 239ÙÌ. ∫64. 22. ∑·ÁÔÚ¿, §Â‡Î˜ 2.500ÙÌ. 160.000∂. ∫60. 23. ∑·ÁÔÚ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·Á›ÙÛ· 4007ÙÌ, 35.000∂. ∫84. 24. ¶‹ÏÈÔ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 7947ÙÌ. 80.000∂. ∫137. 25. ¶ÙÂÏÂfi˜, ºÙÂÏÈfi 182.316ÙÌ. ∫147. 26. §¿ÚÈÛ·, Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘, ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙ °·Ï·Í›·˜, ·ÁÚÔÙÂÌ. 15,600 Ù.Ì. ∫312. 27. §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 14.500ÙÌ. ∫208. ∂¡√π∫π∞™∏ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ·Î›ÓËÙÔ 620ÙÌ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË Ë ¯ÚÔÓÔÌ›ÛıˆÛË. ∫245. 2. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 500ÙÌ. ∫166. 3. μfiÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ ·Ù¿ÚÈ 30ÙÌ. 700∂. ∫83. 4. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 4000∂. ∫292. 5. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 172ÙÌ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ·Ù¿ÚÈ. ∫293. 6. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 250 ∂. ∫306 7. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· °Ú·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. 8. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 700∂. ∫235. 9. §Â¯ÒÓÈ·, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 1600ÙÌ. ∫151. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 2. ¢À∞ƒπ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√ §√À. 4. ¡∂∞ πø¡π∞ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 100-120ÙÌ. 5. ∞¶√£∏∫∂™. 6. ¶∞ƒ∫π¡°∫. (891)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂.

1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (893)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (865)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ - ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì., 52.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 58 Ù.Ì., 95.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 24 Ù.Ì. 27.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000∂ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì., 120.000∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì., 27.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000 ∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000 ∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì., 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶·Ú·Ï. 160 Ù.Ì., 330.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 50.000∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì., 120.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 146 Ù.Ì., 220.000 ∂ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., 51.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 121 Ù.Ì., 180.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 73 Ù.Ì., 85.000∂ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 73 Ù.Ì., 75.000∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 600 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì., 250.000∂ ∞ÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 175 Ù.Ì., 70.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì., 530.000∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 560 Ù.Ì., 100.000∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì., 140.000∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.430 Ù.Ì., 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì., 150.000 ∂ ∫‹È· 674 Ù.Ì., 380.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000∂ ∫ÔÚÒÈ 5333 Ù.Ì. 270.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., 65.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 500.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ √ÁÏ (¿ÚÔ‰Ô˜) 181 Ù.Ì., 140.000∂ ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 755 Ù.Ì., 180.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 57 Ù.Ì., 85.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì., 430.000∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4.000 Ù.Ì. 550.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì., 250.000∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 90.000∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 110 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 185.000 ∂ ºÂÚÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000 ∂ (892)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì., ƒÔ˙Ô‡ 27.000 ∂, 2Ô˜ ÔÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., ηÈÓ. ¶·Á·ÛÒÓ, 2Ô˜ ÔÚ. 3. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 63.000 ∂. 4. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. ÎÂÓÙÚÈÎfi. 5. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60.000 ∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52.000 ∂. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ ÔÚ. ÎÂÓÙÚÈÎfi ηÈÓ. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ı¤·. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. ∞¯ÈÏϤˆ˜. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 93 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 87.000 ∂. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi 2Ô˜ ÔÚ. 100.000 ∂. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÎÂÓÙÚÈÎfi, ı¤· 70.000 ∂. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 73 Ù.Ì. (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) ηÈÓ. 4Ô˜ ÔÚ. ÏÔ˘Í, ¿ÚÎÈÓ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ηÈÓ. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ∂˘ÚÈ›‰Ë. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓ. 18. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 85 Ù.Ì., 90 Ù.Ì., ηÈÓ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 19. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ηÈÓ., ∫·Ú·Á¿Ù˜. 20. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. ηÈÓ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 21. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 22. √ÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 130 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 23. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., ∞¯ÈÏϤˆ˜ 3Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi ηÈÓ. 24. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. √ÁÏ 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 160 Ù.Ì. ÔÈÎ., 70 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì., 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. °. ¢‹ÌÔ˘ 230 Ù.Ì., 3ÒÚÔÊÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÁÏ 140 Ù.Ì. 110.000 ∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 157 Ù.Ì. 85.000 ∂, Û.‰. 1,8 3. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì., Û.‰. 1,8 ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4. ∞Ï˘Î¤˜ 271, 300, 320 Ù.Ì. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 485 Î·È 450 Ù.Ì. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 760 Ù.Ì., Û.‰. 1, 140.000 ∂. 7. ¡. πˆÓ›· 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,8 ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 8. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 130.000 ∂. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 65.000 ∂ Ì ı¤·. 10. ™ˆÚfi˜ 615 Î·È 630 Ì ı¤· μfiÏÔ, ¶‹ÏÈÔ, ı¿Ï·ÛÛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 337 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 150.000 ∂. 2. ∞Ê¤Ù·È 500 Ù.Ì. ı¤·, ÔÈÎÈÛÌfi˜ 30.000 Â. 3. ªԇʷ 500 Ù.Ì., 600 Ù.Ì., 400 Ù.Ì., Ì 80 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 4. ÿÓÈ· 370 Ù.Ì. ÂÌÔÚÈÎfi 80.000 ∂. 5. ÃfiÚÙÔ 750 Ù.Ì. ı¤·, ÙÈÌ‹ 40.000 ∂. 6. ÕÊËÛÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 130.000 ∂. 7. ÕÊËÛÔ˜ 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 65.000 ∂. 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 9. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.800 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 70 Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 10. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·. 11. ∑ÂÚ‚fi¯È· 260 Ù.Ì. Ì ÂÚÂÈˆÌ¤ÓË ÔÈΛ· 12.000 ∂. 12. μ˘˙›ÙÛ· 500 Ù.Ì. ÔÈÎÈÛÌfi˜, ı¤·, ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 13. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4,6 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 90.000 ∂. 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 47 Ù.Ì. ÔÈΛ· 170 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 55.000 ∂. 15. ÃfiÚÙÔ 350 Ù.Ì. Ì ı¤· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. μ›Ï· 180 Ù.Ì., 300 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏÔ˘Í ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη. 2. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 30 Ù.Ì. Ì 200 ∂, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜. 3. ΔÚÈ¿ÚÈ Î·ÈÓ. ÏÔ˘Í 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 4. μ›Ï· ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Ì ΋Ô Î·È ı¤·. (881)

-----------------------------------ª·ÁÓËÛ›· REAL ESTATE ¶·Ú·Û΢‹ π. ΔÛÔ˘ÎÓ›‰· §ÒÚË 4 - 38221 - μfiÏÔ˜ Greece Tel/fax: 2421022009 ∫ÈÓ. 6932301850 6944882096 6932301850

7. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì., ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜. 90.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 757 Ù.Ì., ∫¿Ï·ÌÔ˜. 40.000 ∂ 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 174 Ù.Ì., ¢Ú¿ÎÂÈ·. 25.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 100 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 35.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 130.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 Ù.Ì., ∞Á. μÏ¿Û˘. 270.000 ∂ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ∞ʤÙ˜. 25.000 ∂ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 418 Ù.Ì., μ˘˙›ÙÛ·. 60.000 ∂ 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 130.000 ∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Á·ÛÒÓ 2Ô˜ ÔÚ. 75Ù.Ì. 80.000∂ 2. ¶ÂÓÙ¿ÚÈ,150Ù.Ì., 1Ô‡ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 12ÂÙ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 150.000 ∂ 3. ΔÚÈ¿ÚÈ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 92 Ù.Ì. ∫∞π¡√Àƒ°π∂™ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∫∞¡Δ∏ƒ∞°∞ ∞¶√ 2300 ∂/Ù.Ì. 1. 45 Ù.Ì. 2. 87 Ù.Ì. 3. 79 Ù.Ì. 4. 95 Ù.Ì. 5. 93 Ù.Ì. 6. 10 Ù.Ì. ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜. 95.000 ∂ 2. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·, 160Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., °Ï·Ê˘Ú·›. 70.000 ∂ 3. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì 2 ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 68 Ù.Ì. & ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ÂÚÈÔ¯‹ πˆÏÎÔ‡. 190.000 ∂ 4. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 76 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 95.000 ∂ 5. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 95.000 ∂ 6. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 150.000 ∂ 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Û ÔÈÎfi‰Ô. 200 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 235 Ù.Ì. Û 2280 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫Δ∂√. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 28.000 ∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ∞. °·˙‹. 70.000 ∂ 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 36 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¡. πˆÓ›·˜ (§. ∂ÈÚ‹Ó˘). 45.000 ∂ 5. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67Ù.Ì.& 65 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ·fi 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 66 ÛÙÚ. ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. 60.000 ∂ 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 Ù.Ì., ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. 40.000 ∂ 4. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (881)

ZHTOYNTAI ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È: Συνεργάτες σε γερμανική εταιρεία με προϊόντα υγείας, ευεξίας και ομορφιάς. Κέρδος 40% και μηνιαίο bonus έως 21%. Πολύ καλό μηνιαίο εισόδημα και υπό προϋποθέσεις Ι.Χ. Πληρ. τηλ.: 6978441555 κ. Δημήτρη. (596) ∑ËÙÂ›Ù·È κοπέλα ηλικίας έως 30 ετών για servis στο sport-cafe Da Luz. Πληρ. τηλ. 24210-26094. (990) ªÂÁ¿ÏË εταιρεία στο χώρο της κατασκευής φωτοβολταϊκών έργων ζητά για μόνιμη εργασία Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη για τα έργα που αναλαμβάνει. Προηγούμενη εμπειρία σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα θα εκτιμηθεί. Προσφέρεται ικανοποιητική αμοιβή αναλόγως προσόντων. Αποστολή Βιογραφικών fax: 24210 20017, E-mail: eftychia.katopodi@sunrisepv.gr (809)

∑∏Δ∂πΔ∞π ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË

επιπλωμένο διαμέρισμα γκαρσονιέρα 50-60 τ.μ. για υπάλληλο μεγάλης εταιρείας στην περιοχή του Βόλου. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-96507 ÎÈÓ. 6948110163

(725)

∑ËÙÂ›Ù·È παρκαδόρος για ιδιωτικό πάρκινγκ για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (από 18-12-09 έως 3112-09) με βασικό μισθό. Απαραίτητη η άδεια οδήγησης. Τηλ. 24210 78350. (991)

e-mail: ultratsok@yahoo.gr ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 100.000 ∂ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì., ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. 95/000 ∂ 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 1640 Ù.Ì., ªËϛӷ. 130.000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 487 Ù.Ì., ∫ÈÛÛfi˜ (∞Ó. ¶‹ÏÈÔ). 38.000 ∂ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 95.000 ∂ 6. √ÈÎfi‰· ·fi 300-350 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 65.000 ∂

∑ËÙÂ›Ù·È κατάστημα κατάλληλο για καφετέρια σε κεντρικό σημείο της πόλεως. Η επιχείρηση λειτουργεί ως καφετέρια. Τηλέφωνο 6978 441510. (810)


38 KYPIAKH 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ZHTOYNTAI ∑ËÙÂ›Ù·È συνεργάτης για τη Διεύθυνση Κέντρου Ξένων Γλωσσών με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, διοικητικές ικανότητες, αγγλικά, επικοινωνιακή προσωπικότητα, φιλοδοξία για επιτυχημένη καριέρα, όρεξη για δουλειά. Η εταιρεία προσφέρει σοβαρή συνεργασία που υποστηρίζεται από συνεχή εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές, μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα με τον κωδικό FC στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 10586, Τ.Κ. 54110 Θεσσαλονίκη ή στο FAX 2310 288141. Τηλ. Επικοινωνίας 2310 288065. (040) ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È άτομα, γυναίκες ή άντρες, κάτοχοι αυτ/του, με ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας για συνεργασία ολικής ή μερικής απασχόλησης, για προώθηση προϊόντος οικιακής χρήσης. Ώρες επικοινωνίας: 9.30-1.30, 24210 29228. (051)

∑∏Δ∂πΔ∞π πεπειραμένο άτομο για κρεοπωλείο. Πληρ. τηλ. 2428094500 και 6946-189737. (783)

Η 3π βιομηχανία τροφίμων ζητεί να προσλάβει ˘‡ı˘ÓÔ/Ë ·Ó¿Ù˘Í˘ περιοχής Μαγνησίας για την ανάπτυξη του τμήματος πωλήσεων. ∞·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ· - Προϋπηρεσία τουλάχιστον 23 χρόνια στις πωλήσεις (θα προτιμηθούν οι έχοντςε εμπειρία στα τρόφιμα). - Ηλικία έως 35 ετών. - Καλή χρήση Η/Υ. - Δυνατότητα ταξιδίων. - Επιθυμητή γνώση αγγλικών. - Τελειόφοιτος/η Λυκείου. ¶·ÚÔ¯¤˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ - Εταιρικό αυτοκίνητο. - Εταιρικό τηλέφωνο. - Μισθός/bonus. Βιογραφικά σημειώματα: Στο fax 2441062256 Πληροφορίες στο 2441062255 E-mail: 3psalads@otenet.gr (808)

¢∞¡∂π∞ - μεταφορές δανείων Το γραφείο μας - παρά τις κακές συγκυρίες - συνεχίζει με συνέπεια την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων πελατών. Διαμεσολαβούμε για την χορήγηση: Νέων δανείων, μεταφορά παλαιών και μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών με επιτόκιο μόνο 5,90%. Συμβουλή: Δάνεια μόνο από τράπεζες. Πληροφορίες: 6932-528388. (813) ∞ª∂™∏ χρηματοδότηση έως 250.000Ε σε δημόσιους-δημοτικούς υπαλλήλους, σε συνταξιούχους Δημοσίου - ΙΚΑ ανεξάρτητα από ηλικία υπερδανεισμό και Τειρεσία σε 6 εργάσιμες ημέρες, σε ιδιώτες - επαγγελματίες - αγρότες άμεσα 10.000Ε σε 4 ημέρες εκταμίευση σε τράπεζα της πόλης σας. Τηλ. 2310554514, fax: 2310554517, κιν. 6972 886998, web site: www.moneycashgram.gr. (992)

∞μ∞¢π™Δ∞ άμεσα διαθέσιμα μετρητά σας δίνουμε αν έχετε πιστωτικές κάρτες σε πολλές δόσεις από 1.000 έως 100.000 Ε. Άμεση εξυπηρέτηση - εχεμύθεια και ασφάλεια, άσχετα αν έχουν υπόλοιπο μετρητών. 09.0022.00 και Σάββατο - Κυριακή. Ραντεβού στο χώρο σας. Κος Αντώνης, τηλ. 2118501414, 6945-040777. (433)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Û 5 ÏÂÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 50.000 ∂, 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·ÚÙÒÓ. §‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. £ÂfiÊÈÏÔ˜. ΔËÏ. 6949-569567 Î·È 6949569575. (552)

¢∞¡∂π∞ ∞ª∂™∞ ∑∏Δ√À¡Δ∞π κοπέλες για το cafe “ΟΙΩΝΟΣ”, έναντι άλσους Ν. Ιωνίας, για πρωινή ή απογευματινή εργασία. Πληρ. τηλ. 6944-283217, 6932/666644. (942)

ρυθμίσεις χρεών τραπεζών (δανείων-καρτών κ.λπ.) και με τα νέα μέτρα από έμπειρους νομικούς οικονομολόγους. Δάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους συνταξιούχους. Πληρ. τηλ. 210-4828033, και 2104821713. (525)

MA£HMATA ∫§∞™π∫∏ ºπ§√§√°√™ έμπειρη παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε Γυμνάσιο, Λύκειο, Κατευθύνσεις. Δίνονται αποδείξεις. Τιμές προσιτές. Επικοινωνία τηλ. 2421057231, 6972391821. (924)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές ΓυμνασίουΛυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978449979. (925)

ºπ§√§√°√™

με σχολική και φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. επικοιν. 6974349296, 2421083181. (714)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (838)

EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

∞¡ ∂Ã∂Δ∂ Eurobank-Alfa-Eθνική-Γενική ή άλλες πιστωτικές κάρτες παίρνετε σε 5’ μετρητά σε 12-36 τραπεζικές δόσεις. Μόνο σοβαρές προτάσεις, εξυπηρέτηση αυθημερόν σε όλη τη Θεσσαλία, έχουν δεν έχουν υπόλοιπο. Κα Ελπίδα 6974533556. (434)

°∫ƒ∞μ√Àƒ∂™ ∞fi ™À§§∂∫Δ∏ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È - ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏȤ˜ ÏÈıÔÁڷʛ˜, ·˘ıÂÓÙÈÎÔ› ¯·ÏÎfiÁÚ·ÊÔÈ ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜ 17Ô˜-18Ô˜ ·È., ‰˘Û‡ÚÂÙ· ÙÔÈο ‚È‚Ï›·, ›Ó·Î˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976-850933. (193)

∞ª∂™∂™ §À™∂π™ Χωρίς καθυστερήσεις, με εχεμύθεια. Μετρητά από πιστωτικές, έκδοση δανείων, τακτοποίηση οφειλών, έλεγχος Τειρεσία, προγράμματα επιδοτήσεων, προώθηση ακινήτων. Τηλ. (+30) 6947-950502. (773)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Κ. Καρτάλη 195Β. Τηλ. 24210 42905. (844)

∞μ∞¢π™Δ∞

™YNOIKE™IA 40χρονη γιατρός. 55χρονη τραπεζικός, ευγενικός. 62χρονος συνταξιούχος, μορφωμένος. 42χρονος επιχειρηματίας, ευκατάστατος. 59χρονος συν/χος Δημοσίου. Γραφείο γνωριμιών ΛΥΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Εχέμυθα και αποτελεσματικά 2410549797. (642)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (840)

∫Àƒπ∞ ƒπ¡∞

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ αστρολόγος παραψυχολόγος - μελλοντολόγος Dr. ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟΣ, με κληρονομικό χάρισμα ΜΑΝΤΕΙΑΣ ισχυρή διαίσθηση, ενόραση, διόραση. Για τα ραντεβού σας στο κινητό: 6976295709. (618)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ∞fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ, ·fi 1.000-100.000∂. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ, Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘, ÙËÏ. 6989 111708, 6988 888820. (795)

άμεσα παίρνετε μετρητά από τις πιστωτικές κάρτες από 1.000-100.000. Ακόμα και με υπέρβαση ορίου - με ή χωρίς διαθέσιμο υπολοίπου. Γίνονται πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. 6908-594121. Λευτέρης. (300)

¢ÂÓ ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ Β - Ο κ. Νικόλαος Γ. Βαΐτσης δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του γιορτή. Δ - Ο κ. Νικόλαος Δαφερέρας, μαιευτήρας - γυναικολόγος, δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του εορτή. Κ - Ο κ. Νικόλαος Καυχιάς δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του γιορτή. - Η κ. Λέττα Χρ. Καφίδα δεν θα δεχθεί επισκέψεις. Λ - Ο οδοντίατρος Νίκος Λευκαδίτης δεν θα δεχθεί επισκέψεις. - Ο κ. Νικόλαος Κων. Λεβέντης, Νικοτσάρα 165, δεν θα δεχθεί επισκέψεις. Ν - Ο πρωτ. Νικόλαος Νασιώκας, δεν θα δεχθεί επισκέψεις διά την ονομαστικήν εορτήν του. Π - Η κ. Νίκη Παπαθανασίου δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική της γιορτή. - Ο ιατρός Νίκος Πανταζής δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του εορτή. - Ο κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός, Φιλιππίδη 58 - Γ. Δήμου, δεν εορτάζει λόγω απουσίας. - Ο δικηγόρος Νικόλαος Δ. Παπαπέτρος δεν θα δεχθεί επισκέψεις. - Ο κ. Νίκος Πατσιαντάς, δικηγόρος, δεν θα δεχθεί επισκέψεις. Ρ - Ο κ. Νικόλαος Ρήγας, (Κασσαβέτη 36), για την ονομαστική του γιορτή δεν θα δεχθεί επισκέψεις. Τ - Ο κ. Νικόλαος Ταλιαδούρος του Δημητρίου δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του εορτή.

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Αύριο ¢Â˘Ù¤Ú· 7/12/2009 από 09.00 έως 14.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς πˆÏÎÔ‡ ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ - ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi - ∑¿¯Ô˘. Η διακοπή θα γίνει λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της εν λόγω περιοχής.

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· 2ας Νοεμβρίου 10, 38333 Βόλος Τηλ. Πρόεδρου Δ.Σ.: 24210-23274 Τηλ. και fax Διεύθυνσης: 24210-23264 e-mail: orfanotrofeio-volou@yahoo.gr

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Η Διοίκηση, το προσωπικό και τα παιδιά του Ορφανοτροφείου Βόλου αισθάνονται την ανάγκη να συγχαρούν και να ευχαριστήσουν και δημόσια τους αθλητές του Συλλόγου “Φίλοι Υποβρύχιας Δραστηριότητας Βόλου ΙΑΣΩΝ” , που συμμετείχαν την Κυριακή 29/11/2009 στον 1ο αγώνα υποβρύχιας αλιείας, που έγινε στην περιοχή “Κατηγιώργης” . Τα εξαιρετικά τρόπαια και αλιεύματα του αγώνα, βάρους 18 κιλών, προσφέρθηκαν προς βρώση στα παιδιά του Ορφανοτροφείου Βόλου. Ευχόμαστε υγεία, δύναμη, επιτυχίες, συλλογικές και προσωπικές. Για το Δ.Σ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ελένη Τσιανάκα Ηλίας Αγριγιάννης

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου για τις υπηρεσίες που μου παρείχαν κατά τη νοσηλεία μου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ το διευθυντή της Κλινικής κ. Θ. Τσακνάκη. Ο ευχαριστών Κων/νος Παπαϊωάννου

™À§§√°√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ (™.∞.ª.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας (Σ.Α.Μ.) στο πλαίσιο των πολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει επίσκεψη στο ¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. Η πρόσκληση αφορά τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί το ™¿‚‚·ÙÔ 12/12/09. Έχει γίνει κράτηση περιορισμένου αριθμού ατόμων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τιμή ανά άτομο 25Ε (περιλαμβάνει μεταφορά, είσοδο στο μουσείο και επιστημονική ξενάγηση). Δηλώσεις συμμετοχής στους συναδέλφους: Βαγγέλη Τσιρνόβα τηλ.: 24210 70902, 6979224164 ή Τριαντάφυλλο Παπαγεωργίου τηλ.: 24210 35839, 6944442529/ Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως ακολούθως: * Αναχώρηση από το Δημαρχείο του Βόλου στις 7.30 π.μ. της 12/12/2009. * Άφιξη στο Μουσείο και περιήγηση στους γύρω χώρους στις 12.00. * Ακολουθεί επιστημονική ξενάγηση 13.00-15.00. * Ελεύθερο πρόγραμμα 15.00-18.00 (Μοναστηράκι, Κεραμικός, Φιλοπάππου κ.λπ.). * Αναχώρηση για Βόλο στις 18.00 (ακριβώς). * Άφιξη στο Βόλο 22.00.

∏ ∂¡ø™∏ ™À¡Δ∞•π√ÀÃø¡ ¡∞Δ ¶. £∂™™∞§π∞™ “√ ∞°π√™ ¡π∫√§∞√™” ∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ Για τη σημερινή μεγάλη εορτή του Θαυματουργού, Πολιούχου της Πόλης μας, και Προστάτη όλων των Θαλασσινών, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. Εύχονται Ολόψυχα στη Μεγάλη Ναυτική Οικογένεια και σε όλους τους Συμπολίτες μας, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΚΑΛΑ ΤΑΞΙΔΙΑ. Βόλος 4 Δεκεμβρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΗΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

∂˘¯ÂÙ‹ÚÈÔ Στον αγαπημένο μας γιο και αδελφό ΣΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΥΤΡΑ, που αρραβωνιάστηκε την ΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΙΖΑΚΗ, ευχόμαστε ολόψυχα καλά στέφανα και κάθε ευτυχία. Οι γονείς: Στέλιος και Βαγγελίτσα Λύτρα Τα αδέλφια: Στέφανος και Μαρία Λύτρα

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ Στην αγαπημένη μας ανιψιά Φρύνη Δημ. Πούλακα, που έλαβε επάξια το πτυχίο του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στις νέες της σπουδές. Οικογένεια: Λουκά Δαφερέρα

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√ Στην αγαπημένη μας κόρη και αδελφή Γεωργία Ζαγορίτη, που απέκτησε το πτυχίο Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία. Οι γονείς: Οδυσσέας-Αποστολία Ζαγορίτη Η αδελφή: Κατερίνα

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√ Η Διεύθυνση και το Διδακτικό προσωπικό του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο ΝΕΟΣ συγχαίρει τον απόφοιτο του σχολείου μας Γκέκα Νάσο, που όντας μαθητής της ΣΤ’ τάξης του σχ. έτους 2008-2009 έλαβε μέρος και διακρίθηκε στον 56ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Europe at School, με θέμα “Έρευνα και Καινοτομία” , ευχόμαστε ολόψυχα πάντοτε διακρίσεις.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ευχαριστούμε θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ª√¡∞¢∞™ ∂¡Δ∞Δπ∫∏™ £∂ƒ∞¶∂π∞™ (Μ.Ε.Θ.) του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου. Όπως επίσης ευχαριστούμε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Α’ και Β’ Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, που με την αμέριστη βοήθεια που μας πρόσφεραν και την ανθρωπιά τους, μας βοήθησαν στο πρόβλημα υγείας του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και τους ευχόμαστε καλή δύναμη στον αγώνα μας. Οικογένεια: Αγγελικής και Δημητρίου Πανταζόπουλου


39

KYPIAKH 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

ΔƒπΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009 ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ: “ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ” ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ - ΓΛΥΦΑΔΑ - ΚΟΥΚΟΥΛΕΪΚΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΧΟΝΔΡΗ ΑΜΜΟΣ - ΜΑΡΑΘΙΑΣ - ΥΔΡΟΒΙΟΣ - “ΦΡΑΓΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟ” ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00 - 15.00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ: ΔΙΑΚΟΠΙ - ΚΟΤΤΕΣ - ΤΡΙΚΕΡΙ - ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ - ΜΥΛΟΣ - ΑΛΟΓΟΠΟΡΟΣ - ΝΗΣΙ ΤΡΙΚΕΡΙ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00- 15.00 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ: ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

™À§§√°√™ ™À¡Δ∞•π√ÀÃø¡ ¢∏ª√Δπ∫ø¡ & ∫√π¡√Δπ∫ø¡ À¶∞§§∏§ø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ª∂§√™ Δ∏™ ¶.√.™.√.Δ.∞. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1973 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΑΛΗ 12 (3ος όροφος) Τ.Κ. 38221 - ΒΟΛΟΣ Τηλ./Fax: 24210 26413

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΛΕΙ τα μέλη του ανωτέρω Συλλόγου όπως προσέλθουν στα γραφεία αυτού που βρίσκονται στην οδό Τοπάλη αριθ. 12 (3ος όροφος) “Δημοτικό Μέγαρο Σκενδεράνη” όπου και η Πολεοδομία του Δήμου Βόλου την 9ην Δεκεμβρίου 2009, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10.30 προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ψηφίζοντας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα ανωτέρω αξιώματα μπορούν να καταθέσουν αίτηση την ίδια ημέρα μέχρι και ώρας 11.30. Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΙΔΑΣ 1. ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

¶∂¡£√™-∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· 2ας Νοεμβρίου 10, 38333 Βόλος Τηλ. Πρόεδρου Δ.Σ.: 24210-23274 Τηλ. και fax Διεύθυνσης: 24210-23264 e-mail: orfanotrofeio-volou@yahoo.gr

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Στο ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ προσέφεραν: 1. Ο κ. Στέφανος Βασταρδής στη μνήμη των γονέων του Χρήστου και Αγγελικής Βασταρδή (360) ........1.000,00 ευρώ. 2. Το Φιλανθρωπικό Σωματείο “Φιλόπτωχος Αδελφότης Βόλου” για ενίσχυση του Ιδρύματος (361) ............................................... 5.000,00 ευρώ. 3. Ο κ. Κωνσταντίνος Λορθές για ενίσχυση του Ιδρύματος (122Β) .................................................40,00 ευρώ. 4. Ο κ. Δημήτριος Κώστογλου 10 κιλά ψωμί στη μνήμη της αδελφής του Αγγελικής και των γονέων του (469). 5. Ανώνυμη 5,500 κιλά μπριζόλες στη μνήμη του άντρα της (470) 6. Ανώνυμος 1 Ηλεκτρονικό Υπολογιστή PLATO, 1 εκτυπωτή APOLO, 1 οθόνη, 1 πληκτρολόγιο, 1 ποντίκι και ηχεία (471) 7. Ανώνυμος διάφορα ρούχα και λούτρινα (472) 8. Ανώνυμη ένα πλήρες γεύμα (473) Η Διοίκηση, το προσωπικό και τα παιδιά του Ιδρύματος τους ευχαριστούν θερμά. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΗΛΙΑΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ

¢øƒ∂∂™ - Στη μνήμη Αλέξανδρου Φασουράκη, η οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι αντί στεφάνων, προσέφεραν στη ΦΛΟΓΑ, 600 ευρώ. - Στη μνήμη Γεωργίου Παπαποστόλου, η οικ. Αντωνίου Πουλτσίδη, προσέφερε στη ΦΛΟΓΑ, 50 ευρώ. - Στη μνήμη Δημητρίου Σταμόπουλου, η οικ. Πουλτσίδη Αντωνίου προσέφερε στη ΦΛΟΓΑ, 50 ευρώ. Επικοινωνία με ΦΛΟΓΑ Μαγνησίας: 24210-24628, κιν.: 6977001396, Κονταράτου - Αφήσου, Βόλος. Τρίτη - Πέμπτη: πρωί - απόγευμα.

¢øƒ∂∂™ ™Δ∏¡ ∂§§∏¡π∫∏ ª∂ƒπª¡∞ μ√§√À Στην Ελληνική Μέριμνα Βόλου προσέφεραν: - Η κ. Χαρίκλεια Ζαραφωνίτου 50,00 ευρώ στη μνήμη Δημητρίου Σταμόπουλου. - Η κ. Φιλίτσα Γαλανάκη, 30,00 ευρώ στη μνήμη Μαγδαληνής Μαρούλη. - Ανώνυμος 200,00 ευρώ. - Η κ. Μαρμαγκιόλη Μαίρη 50,00 ευρώ. - Η κ. Μίνα Τζώρτζη 20,00 ευρώ στη μνήμη της μητέρας της Ελένης. - Η κ. Μίνα Τζώρτζη 50,00 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Νικολάου.

¶∞¡Δ∞∑∏ ¶∞¡Δ∞∑√¶√À§√À θερμά ευχαριστούμε. Η σύζυγος: Αγγελική Ο γιος: Δημήτριος

¢∂∫∂ªμƒπ√™

6

¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ·Ú¯ÈÂ. ª‡ÚˆÓ Ù˘ §˘Î›·˜ ÙÔ˘ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ “ª·Î¿ÚÈÔÈ ÔÈ ڷ›˜, fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÔ˘ÛÈ ÙËÓ ÁËÓ” (ª·Ùı. Â’ 5). Τον θυμόν χρησιμοποιεί ο άνθρωπος άλλοτε ως όπλον αμυντικόν και άλλοτε ως όπλον επιθετικόν. Όταν νομίζη ότι αδικείται, περιφρονείται ή κινδυνεύει, εξεγείρεται και εξάπτεται και προσπαθεί με όλην την δύναμίν του ν’ αντισταθή κατά του κακού. Αλλά και όταν επιδιώκη κάτι, που θεωρεί ωφέλιμον, όταν υποστηρίζη τα συμφέροντά του, την θέσιν του, την υπόληψίν του, χρησιμοποιεί και τον θυμόν ως μέσον επιτυχίας. Και όμως διδάσκει ο Κύριος, ότι το καλύτερον όπλον διά τον Χριστιανόν είναι η πραότης. Η πραότης δεν σημαίνει δειλίαν και φόβον. Σημαίνει πίστιν εις τον Θεόν, πεποίθησιν ότι η αλήθεια και το δίκαιον δεν είναι δυνατόν τελικώς να μη φανερωθούν και επικρατήσουν. Απολογείται λοιπόν, προφυλάσσεται, αλλά και ενεργεί με θάρρος και αγωνίζεται, χωρίς ταραχήν και εξάψεις. Και είναι μακάριος,. Διότι με την πραότητα ευρίσκεται περισσότερον κερδισμένος εις την γην αυτήν, ενώ εξ άλλου θα κληρονομήση την μέλλουσαν γην, την ένδοξον βασιλείαν των ουρανών.

EYXAPI™THPIA Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

°ƒ∏°√ƒπ√À °∂øƒ. ¡∞√Àª θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 6 Δεκεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Άννα Τα παιδιά: Ζωή - Σταμάτης Μανίνης, Χριστίνα - Ανέστης Βουλκόπουλος Τα εγγόνια: Εύα, Γιώργος, Γρηγόρης

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡2 μ√§√À” Γηροκομείου 59 - τ.κ. 385 00 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ.: 24210 789-10, 789-20, FAX: 24210 789-17 Email: giro2007@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ: Τοπάλη 66-Αλεξάνδρας ΤΗΛ.: 24210 33020

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Στο Ίδρυμα “Γηροκομείον Βόλου” προσέφεραν: 1) Το Φιλανθρωπικό Σωματείο “Γηροκομείον Βόλου” από εισφορές των μελών του χίλια εκατό ευρώ. (1431) ...1.100Ε. 2) Ο κ. Κων/νος Λορθές σαράντα ευρώ. (1426) .....................40Ε. 3) Ο κ. Γεώργιος Χιώτης εκατό ευρώ εις μνήμην Χρήστου Αργύρη. (1432) .......................................................100Ε. 4) Ανώνυμος διακόσια πενήντα ευρώ εις μνήμην Αρετής Κουρή-Μπάνη. (1437) ...............................................250Ε. 5) Ο κ. Στέφανος Βασταρδής χίλια ευρώ εις μνήμην των γονέων του Χρήστου και Αγγελικής. (1441) ...............1.000Ε 6) Η κ. Θάλεια Δημηρέλη και η κ. Γιούλα Γραμμένου εκατό ευρώ εις μνήμην συζύγου και πατρός Νικολάου Δημηρέλη. (1480) ...............................100Ε. 7) Ο κ. Ιωάννης Ροκόφιλος πενήντα ευρώ. (237Α) .................50Ε 8) Εις μνήμην Γεωργίου Γερμάνη επί τη συμπληρώσει είκοσι χρόνων από το θάνατό του προσέφερε διακόσια ευρώ η γυναίκα του Χρυσούλα. (238Α) 9) Ο κ. Μιλτιάδης και η κ. Λούλα Παναγιώτου πενήντα ευρώ εις μνήμην Ευθυμίας Γρυπιώτου. (239Α) ................................ 50Ε. 10) Ο Σύνδεσμος Συν/χων ΔΕΗ Βόλου πενήντα ευρώ αντί στεφάνου εις μνήμην συναδέλφου τους Γρηγορίου Ναούμη. (243Α) 11) Ο κ. Δημήτριος Μαργωμένος προσέφερε ρουχισμό εις μνήμην της συζύγου του Μαρίας. (783) 12) Η κ. Μαρία Βαβανέλου-Μούτζια προσέφερε τον απογευματινό καφέ εις μνήμην του κουμπάρου της Βασιλείου Σελανίκη. (784) 13) Η κ. Ουρανία Ορφανού προσέφερε τον απογευματινό καφέ και γλυκά. (786) 14) Εις μνήμην Αντωνίου Σωτηρίου η οικογένειά του προσέφερε ρουχισμό και φάρμακα. (795) 15) Ανώνυμοι προσέφεραν διάφορα είδη: (782, 785, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794). Οι Ηλικιωμένοι, το Προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστούν όλους θερμά. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Ταμίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΖΑΒΑΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

∂§§∏¡π∫∏ ∞¡Δπ∫∞ƒ∫π¡π∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 101 - Τ.Κ. 38333 - ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210-25225 ή 24210-33126 ή 6977946010

¢øƒ∂∞ Στη μνήμη του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ η γυναίκα του και τα παιδιά του κατέθεσαν το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ. Ο πρόεδρος Γιάννης Κωστής

Η γραμματέας Βιβή Παπαδημητρίου

Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού

∞§∂•∞¡¢ƒ√À Ã∞ƒª∞¡∏ θερμά ευχαριστούμε. Η σύζυγος: Ευθυμία Τα παιδιά: Γεώργιος και Κυριακή Χαρμάνη, Απόστολος και Σοφία Ζαχαρού Τα εγγόνια: Αλέξανδρος, Νικόλαος, Ευθύμιος, Νικόλαος, Ρίτα.

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, κόρης και ανιψιάς

ÃÀ™∞¡£∏™ ∑∞Ã∞ƒ∏ °π∞ƒª∞¢√Àƒ√À τελούμε σήμερα Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αλυκών, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Αλυκές 6 Δεκεμβρίου 2009 Ο σύζυγος: Ευάγγελος Τα τέκνα: Ιωάννης, Κωνσταντίνος Η μητέρα: Βαρβάρα χα Ζάχαρη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “ΧΟΝΤΟΣ” στο Βόλο επί της οδού Ιωλκού, Στάση Ασβεσταριά.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και παππού

£∂√¢øƒ√À ∞ªμƒ∞∑∏ τελέσαμε το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Αγριά 6 Δεκεμβρίου 2009 Η οικογένειά του

Με τη συμπλήρωση 3 ¯ÚfiÓˆÓ από το θάνατο του συζύγου μου

¡π∫√§∞√À ∂À™Δ. ∫∞§§πª∞¡∏ τέλεσα, για την ανάπαυση της ψυχής του, μνημόσυνο σε στενό οικογενειακό κύκλο στη §¿ÚÈÛ·. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: §¤Ï· ∫·ÏÏÈÌ¿ÓË

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ - ¢øƒ∂∂™ Στο Κοινωνικό Φιλανθρωπικό Σωματείο “Φίλες της Αγάπης” Βόλου, προσέφεραν οι κάτωθι: Κουρκουμπά Αικατερίνη 50 ευρώ (1341), Ανώνυμη 40 ευρώ (1342), Ανώνυμη 50 ευρώ στη μνήμη προσφιλών νεκρών (1345), Ανώνυμη 50 ευρώ στη μνήμη προσφιλών νεκρών (1346), Αλπάκη Ντίνα 30 ευρώ (1347).


40

KYPIAKH 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∫∏¢∂π∞ Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

πø∞¡¡∏ ª∞¡ø§∏

Ετών 63 κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 6 Δεκεμβρίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας Τσαμαδού 10 και στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 6 Δεκεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Μαίρη Τα παιδιά: Αντιγόνη-Αλέκος, Δημήτρης-Κατερίνα Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Αγορή χα Ν. Βλαχάβα, Γεώργιος-Σοφία Μανώλη, Περικλής-Γεωργία Μανώλη, Γεώργιος Καλιαμβές, Κερασία χα Κ. Βέτσικα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ “ΦΛΟΓΑ” .

¶∂¡£√™ Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, κόρη, γιαγιά, αδελφή και θεία

μπ√§∂ΔΔ∞ ª¶∂™π√À

Ετών 75 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Σάββατο 5 Δεκεμβρίου και ώρα 3.30 μ.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 6 Δεκεμβρίου 2009 Ο σύζυγος: Γεώργιος Τα παιδιά: Φραγκίσκη Μπέσιου, Αντώνης και Πατρίσια Μπέσιου Η μητέρα: Μαρία χα Νικ. Τριανταφυλλοπούλου Τα εγγόνια: Ζουλιέτ, Πωλίν, Νικόλας Τα αδέλφια: Ελένη και Ιωάννης Ντουντούλας, Απόστολος και Λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∞ª∞§π∞ ∫√ƒø¡∏

Ετών 82 κηδέψαμε το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου και ώρα 3 μ.μ. από το σπίτι μας στο Κατηχώρι, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Κατηχωρίου. Ευχαριστούμε όλους και όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Κατηχώρι 6 Δεκεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Δημήτριος-Σμαράγδα Κορώνη Τα εγγόνια: Κώστας, Νατάσα Ο αδελφός: Νικόλαος Σκρούμπελος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς.

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡-∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ “∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™”

ΒΟΛΟΣ - Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 http: //www.geocities.com/asprespetaloudes email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ ºπ§∞¡£ƒø¶ø¡ * Η κυρία Ραφαηλίδου Όλγα προσέφερε το ποσό των 1.500Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο. 317) * Ο κύριος Σταμάτης Στέφανος προσέφερε το ποσό των 700Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο. 318) * Η κυρία Δοξαρά Σταυρούλα προσέφερε το ποσό των 250Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο. 320) * Ο κύριος Πρασσάς Αθανάσιος προσέφερε το ποσό των 240Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο. 319 & 323) * Η κυρία Βαβαγιάκη Έφη προσέφερε το ποσό των 200Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο. 324) * Ο κύριος Πέσιος Ιωάννης προσέφερε το ποσό των 100Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο. 316) * Η κυρία Χατζή Ειρήνη προσέφερε το ποσό των 100Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο. 321) * Ο κύριος Ακριβούλης Αθανάσιος προσέφερε το ποσό των 100Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο. 322) * Ανώνυμα προσφέρθηκε το ποσό των 100Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο. 315) * Η κυρία Ρένα Λιασκοβίτη προσέφερε το ποσό των 100Ε εις μνήμη του συζύγου της Στυλιανού (Νο. 82) * Η κυρία Αμαλία Αδαμοπούλου προσέφερε το ποσό των 100Ε εις μνήμη Ευσταθίου Καπουρνιώτη (Νο. 84) * Η κυρία Ντίτη Δερμιτζάκη προσέφερε το ποσό των 100Ε εις μνήμη Ευσταθίου Καπουρνιώτη (Νο 85) * Η κυρία Νικολάου Γαλάνη προσέφερε το ποσό των 100Ε εις μνήμη Ευσταθίου Καπουρνιώτη (Νο. 86) * Η κυρία Δήμητρα Κατσέμη προσέφερε το ποσό των 50Ε εις μνήμη της πολυαγαπημένης της φίλης Σταυρούλας Αλιτζερινάκου (Νο. 87) * Ανώνυμα κύριος προσέφερε το ποσό των 20Ε εις μνήμη γονέων (Νο 83) * Εις μνήμη της μητέρας τους Βασιλικής Μουστάκα τα παιδιά της Μουστάκας Βασίλειος & Σωτηρία, Μουστάκας Αχιλλέας & Ειρήνη, Παπαθανασίου Απόστολος & Ανθή προσέφεραν το πλήρες γεύμα της Κυριακής 06.12.2009 με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατό της (Νο. 366) * Η κυρία Γιαννοπούλου Ελένη προσέφερε τρόφιμα εις μνήμη Άννας Σινάνογλου (Νο. 360) * Ο κύριος Κρούσσος Όμηρος του Αναστασίου προσέφερε ένα γεύμα για το Σάββατο 05.12.2009 (Νο. 365) * Ανώνυμα κρεοπωλείο προσέφερε κιμά για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο. 363) Η Διοικούσα Επιτροπή, το προσωπικό και τα παιδιά του Ιδρύματος σας ευχαριστούν θερμά. Για τη Διοικούσα Επιτροπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ

ΔÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙÔ˘

™ÂÚ·ÊÂ›Ì ∫ÔÓÙ·ÎÙÛ‹, °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘, ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ π. ¡. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ μfiÏÔ˘

∫¿ÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. ∫·È fiÓÙˆ˜ ›ӷÈ, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ı·‡Ì·Ù·, Ì ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜, fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÓ ˙ˆ‹ ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ‰Âη¤ÍÈ ·ÈÒÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘. ∫¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙˆÓ ¯ËÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÊ·ÓÒÓ. ∫·È fiÓÙˆ˜ ›ӷÈ, ·ÊÔ‡ ÛÙ¿ıËΠ·Ù¤Ú·˜ Î·È ·Ô‡˜ ÛÙÔÚÁÈÎfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ÏËÛ›·Û·Ó Î·È fiÛÔ˘˜ ·ÎfiÌË ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘. ∫¿ÔÈÔÈ ·ÎfiÌË ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔÓ ∂›ÛÎÔÔ ÙˆÓ ª‡ÚˆÓ Ù˘ §˘Î›·˜. ∫·È fiÓÙˆ˜ ›ӷÈ, ·ÊÔ‡ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ Ì ·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈο ¿ÌÊÈ·. √ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÏÔÈfiÓ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ŸÌˆ˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ë Î·ÏÔÛ‡ÓË ÙÔ˘. ¢ÈfiÙÈ ˘‹ÚÍ ·˘ıÂÓÙÈο ·Á·ıfi˜, fiˆ˜ Ô £Âfi˜. ∏ ·ÏËıÈÓ‹ ·Á·ıfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Î·È - ÿÓ· “Î·Ï‹Ó Û˘Ó›‰ËÛÈÓ ¤¯ÔÌÂÓ ÂÓ ¿ÛÈ Î·ÏÒ˜ ı¤ÏÔÓÙ˜ ·Ó·ÛÙÚ¤ÊÂÛı·È” (∂μƒ. π°’ 18) - ÿÓ· “¿Û·Ó ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·Ó ¤¯ÔÓÙ˜ ÂÚÈÛÛ‡ÔÌÂÓ ÂȘ ·Ó ¤ÚÁÔÓ ·Á·ıfiÓ” (μ’ ∫√ƒ. £’ 8) - ∫·È ›ıÂ Ô £Âfi˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Ó· ›ӷÈÓ ¿ÓÙÔÙ ̷˙› Ì·˜. ∞Ì‹Ó. §¤ˆ Û‹ÌÂÚ· Ó· ı˘ÌËıԇ̠ÌÂÚÈο ¿ÁÈ· ÔÓfiÌ·Ù·, Ô˘ ÌfiÏȘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ı˘Û›·Û·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ˘Û›·, ¢ÂÚÁÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ùˆ¯Ô‡˜! ∞˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÌÂÚÈο Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜. ¡· Ô ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜. ªfiÏȘ ¤ı·Ó·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÚÈ‹ÏıÂ Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘, ¿ÎÔ˘Û ÌÈ· ̤ڷ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ: “∂È ı¤ÏÂȘ Ù¤ÏÂÈÔ˜ ›ӷÈ, ‡·Á ÒÏËÛÔÓ ¿ÓÙ· Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÛÔ˘ Î·È ‰Ô˜ Ùˆ¯Ô›˜, Î·È ‰Â‡ÚÔ ·ÎÔÏÔ‡ıÂÈ ÌÔÈ” (ª∞Δ£. π£’ 21 Î·È §√À∫∞ π∏’ 22). ∫·È Ô ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ › ÙÔ Ó·È! ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ ÎÔ›Ù·Í ӷ ·ÓÙÚ¤„ÂÈ ÚÒÙ· ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi Ù˘ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÚÔÈΛÛÂÈ. ŒÂÈÙ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ ‰È¤ıÂÛ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ ÙÔ˘. ∫È ¤ÙÛÈ ·‚·Ú‹˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ fiıÔ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÛÎËÙ‹˜ Î·È Ó· ·ÊÈÂÚˆı› ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi. √ ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ Ô ∂Ï‹̈Ó, Ô˘ ÙÔÓ ÌÓËÌÔÓ‡۷Ì ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. √ ª. μ·Û›ÏÂÈÔ˜, Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, Ë ∞Á›· √Ï˘ÌÈ¿‰·, ·ÓÈ„È¿ ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÌÊÈÏÔ¯›Ô˘ πÎÔÓ›Ô˘ Î·È ÔχÙÈÌË Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. √ πˆ¿ÓÓ˘ Ô ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ Î·È Ô ıÂÙfi˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛÌ¿˜ (Ô ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ª·˚Ô˘Ì¿), Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó Ù· ÏÔ‡ÙË ÙÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Ã·Ï›ÊË Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ Î·È ÂÌfiÓ·Û·Ó ÛÙË ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞Á. ™¿‚‚· ÙÔ˘ ËÁÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·Á›Ô˘˜ ΔfiÔ˘˜. ∫·È ÔÏÏÔ›, ¿Ú· ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ! ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· Ô˘Ó Ì Ï‚ÂÓÙÈ¿: “ªÔÓ·¯fi˜ ·Îً̈Ó, ·ÂÙfi˜ ˘„Ë¤Ù˘” ! 2) ∂Π̤ÚÔ˘˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ¯¿ÚÈÓ ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ

√ ÕÁÈÔ˜ Ù˘ ηÏÔÛ‡Ó˘ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ô ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ÓÔÌԉȉ¿ÛηÏÔ˜ ÏËÛ›·Û ÙÔÓ ∫‡ÚÈfi Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÚˆÙ¿ÂÈ: “¢È‰¿ÛηÏ ·Á·ı¤, ÙÈ ÔÈ‹Û·˜ ˙ˆ‹Ó ·ÈÒÓÈÔÓ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹Ûˆ;” Î·È Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÙÔ˘ ··ÓÙ¿ÂÈ: “ΔÈ Ì ϤÁÂȘ ·Á·ıfiÓ; Ô˘‰Â›˜ ·Á·ıfi˜ ÂÈ ÌË ÂȘ Ô £Âfi˜” . ªÂ fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ·Ó ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ “·Á·ıfi˜” . ∞ÊÔ‡ Ô ÌfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Á·ıfi˜ Â›Ó·È Ô £Âfi˜. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠¿Ú· Ôχ ‡ÎÔÏ· Î·È ·‚·Û¿ÓÈÛÙ· ÙÔÓ fiÚÔ ·Á·ıfi˜, Ô‡ ·Ï¿ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ïfi˜. ¶Ôχ ‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ ϤÌ “∂›Ó·È ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜” . ∞ÎfiÌË fiÙ·Ó Ì¿ıÔ˘Ì ˆ˜ οÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û οÔÈÔÓ, ·Ì¤Ûˆ˜ ϤÌÂ: “°È·Ù› ÙÔ ¤Î·Ó ‹Ù·Ó ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜” . ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÔÛ‡ÓË ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÁÈ· ÙÈ Ú¿ÁÌ· Î·È ÁÈ· ¶ÔÈfiÓ ÌÈÏ¿ÌÂ. √ ÃÚÈÛÙfi˜ Ì·˜ ‹Ïı ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ fiÓÙˆ˜ οÙÈ Ô˘ ·ÓıÚˆ›Óˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ. ◊Úı ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ

¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÏÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Á·ıÔ›. ΔÚ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜, Â›Ó·È Ô ÚÔÛÙ¿Ù˘ Î·È ÔÏÈÔ‡¯Ô˜ Ì·˜ ¿ÁÈÔ˜, ∂›ÛÎÔÔ˜ ª‡ÚˆÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. °È· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ô‡ÌÂ, ·fi ÙÔ fiÙÈ ˘‹ÚÍ ·Á·ıfi˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙ·ÙÔ˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜, ·ÊÔ‡ ηӤӷ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ¤ÁÚ·„Â, ¤ÌÂÈÓ fï˜ ÛÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ, ˆ˜ Ô ˙Ëψً˜ ∂›ÛÎÔÔ˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‹ÏÂÁÍ ÙÔÓ ·ÈÚÂÙÈÎfi ÕÚÂÈÔ, Ô‡ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·Ó ÙËÓ £ÂfiÙËÙ· ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡, ηٿ ÙËÓ ∞’ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ¡›Î·È·. ¢ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÛÎËÙ‹˜ ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÓËÛÙ›·˜ Î·È ·ÁÚ˘Ó›·˜, fï˜ ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‡ÌÓÔ˘˜ ÂÂȉ‹ ·¤ÎÙËÛ ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ∑Ô‡Û ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙÔÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙfi, Î·È fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·È fiÏ· Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó “£  ˚ Î ¿” . ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÚÔÊ‹Ù˘, ΋ڢÙÙ fï˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÙÔÓ ¤‚·˙ ÛÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ¤ÏÂÁ¯Â οı ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ·‰È΋ÛÂÈ

ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘, ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÏÈ‚Ô̤ÓÔ˘˜, ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· Û οı ÌÔÚÊ‹ ·‰ÈΛ·˜. ∞ÏÏ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¤Î·Ó ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘ÂÚÊ˘ÛÈ΋ ·Á¿Ë Î·È ¤ÏÂÔ˜. ◊Ù·Ó Ô Î·Ïfi˜ ÔÈ̤ӷ˜ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘, Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ı˘Û›·˙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÔÈÌÓ›Ô˘ ÙÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÈÌÓ›Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÙÚ¯·Ó Û’ ·˘ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌËıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘ ÓÔ˘ıÂۛ˜. ¡· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ οو ·fi ÙÔ ˆÌÔÊfiÚÈfi ÙÔ˘. ª·˜ ¿ÊËÛÂ, ÙÂÏÈο, ÙÔ Ï·ÌÚfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ›ÛÙˆ˜, Ù˘ ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ·˜ Î·È Ù˘ Ú·fiÙËÙÔ˜. ΔÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹. √ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Â›Ó·È ·ÓÂ˘Ù˘¯‹˜ Î·È Ì·Î¿ÚÈÔ˜. ¢ÈfiÙÈ ˘‹ÚÍ ¤Ó· ·Á·ıfi ıÂ˚Îfi ÚfiÛˆÔ. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÂÌÓÂfiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘. °È· Ó· ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ ËıÈÎÔÏÔÁÈο ηÏÔ›, ·ÏÏ¿ Âӈ̤ÓÔÈ Ì ÙÔ ÃÚÈÛÙfi ·ÏËıÈÓ¿ ·Á·ıÔ›. ∫·È fiˆ˜ ÂΛÓÔ˜ Ó· ·Ó·‰Âȯıԇ̷̠οÚÈÔÈ Î·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ì ÛÙËÓ μ·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡.

∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÙÔ˘˜, Ô ·fiÛÙÔÏÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ÚˆÙ¿ ÙÔ ÃÚÈÛÙfi: - ∫‡ÚÈÂ, ›Â, Ó· Ô˘ ÂÌ›˜ Ù· ¤¯Ô˘Ì ·Ê‹ÛÂÈ fiÏ· Î·È Û ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÌÂ. ΔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÏÔÈfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ì·˜; ∫·È Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ: “ªÂ οı ·Ï‹ıÂÈ· Û·˜ ‚‚·ÈÒÓˆ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Ô˘ ¿ÊËÛ Û›ÙÈ, ÁÔÓ›˜ ‹ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ‹ Á˘Ó·›Î· ‹ ·È‰È¿ ÁÈ· ÙË μ·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·Á·ı¿ Î·È Û’ ·˘Ù‹ Î·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ˙ˆ‹ ηٿ ÙÔÓ ·ÈÒÓ· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤ÏıÂÈ” (§√À∫∞ π∏’ 29). ∞ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ‡·Ó‰ÚÔ˘˜, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì Ï¿È ÛÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi Ì·˜, ˙ÒÓÙ·˜ ÌÈ· ¤ÁÁ·ÌË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ˙ˆ‹ “Ù› ̤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È;” . ∫È ÂÌ›˜ ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ٷ ·Á·ı¿ ·˘Ù¿, fi¯È ÌfiÓÔÓ ·Ó ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÈÛÙÔ› ÛÙË Û˘˙˘Á›· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·Ó ›̷ÛÙ ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Â˘ÌÂÙ¿‰ÔÙÔÈ ÎÈ ·Ó ÔÌÔÏÔÁԇ̠¢ı·ÚÛÒ˜ ÃÚÈÛÙfi Î·È ·Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ (fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·ÙÚÔÊ‹) ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚ›Á˘ÚÔ‡ Ì·˜! ΔÈ Ï¤ÁÂÈ Ô ·. ¶·‡ÏÔ˜; “Ëڷ Á˘Ó·›Î· Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 60 ÂÙÒÓ, Ô˘ ·ÏÈ¿ ˘‹ÚÍ ÌÔÓfiÁ·ÌÔ˜, ·˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó, ·Ó ·Ó¿ıÚ„ ·È‰È¿... ·Ó ‚Ô‹ıËÛ ÙÔ˘˜ ıÏÈ‚Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ·Ó Û˘Ó¤ÙÚÂÍ Û οı ¤ÚÁÔ ·Á·ıfi” (∞’ Δπª√£. ∂’ 9). “∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÓÂfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È, Ó· ÙÂÎÓÔÁÔÓÔ‡Ó, Ó· Â›Ó·È Î·Ï¤˜ ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÌÙ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌË ÏÔȉÔÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Â͈ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜” (∞˘ÙfiıÈ ÛÙ’ 14). ∂Ô̤ӈ˜ fiÙ·Ó Î·È Ô ¤ÁÁ·ÌÔ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ˙ÂÈ Ù›ÌÈ· Î·È ÚˆÙÔÛÙ·Ù› Û ηϿ ¤ÚÁ· ÎÈ ·˘Ùfi˜ ı· Ûˆı›. ΔÈ Â›Â Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÛÙÔÓ ΔÂÏÒÓË ∑·Î¯·›Ô, fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠˆ˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ È· ˙ˆ‹ Î·È ı· ·Ôη-

Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ Î¿ı ·‰ÈΛ· Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∫·È ˆ˜ Ù· ÌÈÛ¿ ·fi Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ı· Ù· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜! “™‹ÌÂÚ·” ›ÂÓ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ “ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, Û˘ÓÙÂϤÛÙËÎÂ Ë ÛˆÙËÚ›· ÛÙÔ Û›ÙÈ ·˘Ùfi, Ì ÙËÓ Â›Û΄‹ ÌÔ˘ ‰Ò! ∂Âȉ‹ ÎÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞‚Ú·¿Ì, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·fi ÙÔ £Âfi Ë ÛˆÙËÚ›·” (§√À∫∞ π£’ 8-9). ∂Ô̤ӈ˜ Î·È Ë ¤ÁÁ·ÌË ¯ÚÈÛÙÈ·Ó‹ Á˘Ó·›Î· ı· Ûˆı› (¿Ú· Î·È Ô ¿ÓÙÚ·˜ ‰›Ï· Û’ ·˘Ù‹Ó) Ì ÙËÓ ÙÂÎÓÔÁÔÓ›· Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ·ÚΛ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ›ÛÙË ÛÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Î·È ·Á¿Ë Û’ ·˘ÙfiÓ Î·È Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ Ì ۈÊÚÔÛ‡ÓË ÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÁÓfiÙËÙ¿ Ù˘ (∞’ Δπª√£. μ’ 15). 3) √È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ·ÎfiÌË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˙Ô˘Ó “ˆ˜ ¯ÚÒÌÂÓÔÈ Ùˆ ÎfiÛ̈ Î·È ÌË Î·Ù·¯ÚÒÌÂÓÔÈ, ·Ú¿ÁÂÈ Á·Ú ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘” (∞’ ∫√ƒπ¡£. ∑’ 13). (∫·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÁÎfiÛÌÈ· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Î¿ı ¿ÌÂÙÚË Î·Ù¿¯ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ·Ó·Áη›· Ó· ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È. ¢ÈfiÙÈ Ô ˘ÏÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ê¢Á·Ï¤Ô˜). √ ª. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Ì·˜ ÂÍËÁ› ÙÈ Â›Ó·È “·Ú¿¯ÚËÛȘ” (ηٿ¯ÚËÛȘ ÙˆÓ ÂÁÎÔÛÌ›ˆÓ ·Á·ıÒÓ): “¶·Ú¿¯ÚËÛȘ ‰Â ÂÛÙ›Ó, Ë ˘¤Ú ÙËÓ ¯Ú›·Ó (Ë ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË) ‰·¿ÓË” . ∫·È ʤÚÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ‰‡Ô ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ¶. ¢È·ı‹ÎË. ¶ÚÒÙÔÓ, ϤÁÂÈ, Ó· ı˘ÌËıԇ̠ÙËÓ Â˘¯‹ ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë π·ÎÒ‚. (ŸÙ·Ó Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘, ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê ‹Úı ÛÙË ÁË Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· “ÔÈÎÔÁÂÓ›˜” ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘). “™·Ó Ì·˜ ‰fiÛÂȘ ∫‡ÚÈ ¿ÚÙÔ ÁÈ· ÙÚÔÊ‹ Î·È ÈÌ¿ÙÈÔ ÁÈ· Ó· ÓÙ˘ıԇ̔ (°∂¡∂™. ∫∏’ 20). ∫·È ‰ÂÓ Â›Â Â¿Ó Ì·˜ ‰ÒÛÂȘ ÙÚÔÊ‹ Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ∫·È ¤ÂÈÙ· Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚfiÌÔÈ· ¢¯‹ ÙÔ˘ ÛÔÊÔ‡ ™ÔÏÔÌÒÓÙ· Ô˘ ›Â: “¶ÏÔ‡ÙÔÓ ‰Â Î·È ÂÓ›·Ó ÌË ÌÔÈ ‰ˆ˜...” : (ªË

ÌÔ˘ ‰›ÓÂȘ ∫‡ÚÈ ԇÙ ÏÔ‡ÙÔ Ô‡Ù ÂÓ›·. ΔÔÔı¤ÙËÛ¤ Ì fï˜ ̤۷ ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·Ó¿ÁΘ ÌÔ˘, Ó· ·ÚÎÔ‡Ì·È ÛÙ· ‰¤ÔÓÙ· Î·È Ó· Â›Ì·È ·˘Ù¿Ú΢. √‡Ù ӷ ÌÔ˘¯Ù›Ûˆ ·fi ÏÔ‡ÙË Î·È Ó· ηٷÓÙ‹Ûˆ „‡ÙÈÎÔ˜ ÁÈ· Ó· ˆ, ÔÈÔ˜ Ì ‚ϤÂÈ; ∂›Ù ÂÓfiÌÂÓÔ˜ ·Ó·ÁηÛÙÒ Ó· ÎϤ„ˆ ‹ Î·È Ó· ÔÚÎÈÛÙÒ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÌÔ˘” (¶∞ƒ√πª. §’ 8-9). ø˜ ÏÔ‡ÙÔÓ ÌÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÏËÛÌÔÓ‹ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÂÓ›· ÙËÓ ·ÓÙÂÏ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë (·ÔÚ›·) ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ ·Á·ıÒÓ...” . ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ô ª. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ı· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÚÔ˜ ÙË ª¿Úı·, ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘. ¢ÂÓ Â·›ÓÂÛÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÙËÓ ª¿Úı· Ô˘ “ÂÚÈÂÛ¿ÙÔ ÂÚ› ÔÏÏ‹Ó ‰È·ÎÔÓ›·Ó” . (¡ÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ì ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ Ê·ÁËÙÒÓ Ô˘ ÂÙԛ̷˙ ı· ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Û ÙÔ ÃÚÈÛÙfi). ∞˘Ùfi˜ fï˜ ÙÈ Ù˘ ›Â; “ª¿Úı·, ª¿Úı· ÌÂÚÈÌÓ¿˜ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Û·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ÁÈ· ÔÏ›Á· fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ‹ ÂÓfi˜” (§√À∫∞ π’ 41-42) (ª. μ∞™π§∂π√À: √ƒ√π ∫∞Δ∞ ¶§∞Δ√™). ∂›ı ÏÔÈfiÓ ÁÈ· Ó· ·ÁȈÔÈËıÔ‡Ó Ì¤Û· Ì·˜ ·˘Ù¿ Ù· ˆÚ·›· ·ÁÈÔÁÚ·ÊÈο-·ÁÈÔ·ÙÂÚÈο Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÙÈ Ì·˜ ϤÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ·. ¶·‡ÏÔ˜: “∂›ıÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ËÌÒÓ πËÛÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜ Ó· Û·˜ ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂȘ ·Ó ¤ÚÁÔÓ ·Á·ıfiÓ, ÒÛÙ ӷ οÌÂÙ ÙÔ ı¤ÏËÌ¿ ΔÔ˘. ∂›ı ∞˘Ùfi˜ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Û·˜ ÂΛÓÔ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÂÛÙfi ÂÓÒÈfiÓ ΔÔ˘, ÛÙÔÓ √Ô›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Ë ‰fiÍ· ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ·˜ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ. ∞Ì‹Ó” . (∞fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÔÛÙÔÏ. ·Ó¿ÁÓˆÛÌ·: ∂μƒ. π°’ 17-21). ∫·È ›ıÂ: “ªÂ ¿Û· Ù·ÂÈÓÔÊÚÔÛ‡ÓË Î·È Ú·fiÙËÙ· Î·È ÌÂÁ·Ïfi„˘¯Ë ˘ÔÌÔÓ‹, ·Ó¯fiÌÂÓÔÈ Ì ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë Ô ¤Ó·˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·... Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÌÂٷ͇ Ì·˜ ÂÓfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ì·˜ ¤ÓˆÛ ÙÔ ¶Ó‡̷ ÙÔ ÕÁÈÔ” (∂º∂™. ¢’ 2-3). ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™


∞¶√æ∂π™

41

KYPIAKH 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ΔÔ˘

™¶. Δ™√Ã∞ ¡¤· ΢‚¤ÚÓËÛË, Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. £· ÚÔÙÈÌÔ‡Û· ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË “¿ÏÏË” ΢‚¤ÚÓËÛË, “¿ÏÏÔ” ÎfiÌÌ·. ΔÔ... “Ó¤Ô” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ¡· ¤¯ÂȘ Ӥ˜, ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ȉ¤Â˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ... ˘‚ÚȉÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÔÏÏ¿ computer Î·È ÂÚ›ÂÚÁ˜ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ “Ú¿ÛÈÓ˜” ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ. £¤ÏÔ˘Ì “Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜” ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‚·Ïو̤Ó˜ ... ¶·È‰Â›·, ÀÁ›·, ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË Î.Ù.Ï. Œ¯ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜; £· ÙÔ ‰Ô‡Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∂›Ó·È Ï›ÁÔ ÓˆÚ›˜ Ó· ÂÎʤÚÔ˘Ì ÁÓÒÌË. ŸÌˆ˜ ·˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ‚ϤÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ Ï·fi. ∂›Ó·È Ô Ï·fi˜ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰Â¯Ù› ÙÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤Ô, ÙËÓ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜; Œ¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊı› Ô Ï·fi˜ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ “ÈÛ¯ÓÒÓ” ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ; ŒÓ·˜ Ï·fi˜, Ô˘ Â› ۯ‰fiÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·, ›Ûˆ˜ Î·È Ôχ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ‚ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‹ÛÛÔÓÔ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ·Á·¿ ·ıÔÏÔÁÈο ÙËÓ... “·Ú·¯Ù‹” ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ À·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Û·Ó ÂıÓÈÎfi ÛÔÚ, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ... ·Ïfi¯ÂÚ· Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ· ηÈ... “Ì·¯ÙÛ›Û·” , Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ı¤ÏÂÈ ÌÈ· ÚËÍÈΤÏ¢ıË ·ÏÏ·Á‹; ª‹ˆ˜ fï˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó ¿ÓÙ· ¤ÙÛÈ; ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ›̷ÛÙ ÂÎÙfi˜ ¿Û˘ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜, ¤Ó·˜ ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ Ï·fi˜. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∂ÍÔÚ›Û·ÌÂ, ηÙËÁÔÚ‹Û·ÌÂ, Í¢ÙÂϛ۷ÌÂ, Ô‰ËÁ‹Û·Ì Û ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ÔÏÏÔ‡˜ ÂÈÊ·Ó›˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ... “ÎÒÓÂÈÔ” ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙËÓ ·ÚÔÈÌÈÒ‰Ë ÙÔ˘ ˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. £˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ú·‚› ÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜. ŒÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜... “·Ú·ÍÂÓÈ¿˜” . °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ ¡. ∫¤ÏÈ, ‹Ú ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·: “ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·‰¤Î·ÛÙ˘ πÛÙÔÚ›·˜” ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∫¤ÏÈ “Ô ŒÏÏËÓ·˜ ·ÔηχÊıËΠ¿ÓÙÔÙ ηÙÒÙÂÚÔ˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ó Î·È ·fi ‰È·ÓÔËÙÈ΋˜ ·fi„ˆ˜ ηÙ›¯Â ¿ÓÙ· Ù· ÚˆÙ›·. √ ŒÏÏËÓ·˜ Â›Ó·È Â˘Ê˘¤ÛÙ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÁˆÈÛÙ‹˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ì¤ıÔ‰Ô˜, ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÚÔÏ‹„ÂȘ, ıÂÚÌfi·ÈÌÔ˜, ·Ó˘fiÌÔÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜. ŒÎÙÈÛ ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Î·È ·ÊÔ‡ ̤ı˘Û ·fi ÙËÓ ·›ÁÏË ÙÔ˘, ÙÔÓ ¿ÊËÛ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ∂Ú›‰ˆÓ, ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÂÈ, ı·‡Ì·Û ÙÔÓ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÍÔÚ›ÛÂÈ, ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Î·Ù·‰ÈÒÍÂÈ, Á¤ÓÓËÛ ÙÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÂÈ. ŒÎÙÈÛ ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÎÙÔ˘ÚΛÛÂÈ, ¤ÊÂÚ ÙÔ 1821 ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰È·Î˘‚‡ÛÂÈ, ÙÚÈÏ·Û›·Û ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÙË ı¿„ÂÈ. ∫fiÙÂÙ·È ÙË Ì›· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÈÛ› ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·ÚÓÈ¤Ù·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ æ¤Ì·. ¶·Ú¿ÍÂÓÔ Ï¿ÛÌ·, ·Ù›ı·ÛÔ, ÂÚ›ÂÚÁÔ, ÂÁˆ·ı¤˜ Î·È ÛÔÊfïÚÔ Ô ŒÏÏËÓ·˜. §˘Ëı›Ù ÙÔÓ, ı·˘Ì¿ÛÙ ÙÔÓ, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ. ∫È ·Ó ÌÔÚ›Ù ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÙÔÓ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÙ” . ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Ô ¡. ∫¤ÏÈ. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ì·˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È Ï·fi˜, ¿ÓÙ· ·ÓÙȉÚÔ‡Û·Ó Û·Ó ÁÓ‹ÛÈÔÈ ·fiÁÔÓÔÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ê˘Ï‹˜. ªÈ·˜ Ê˘-

§·fi˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ›: ªÈ· Û¯¤ÛË... ·Á¿˘ ·fi ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ï‹˜ Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÈÁ̤˜ ÌÂÁ·Ï›Ԣ Î·È ·˘Ù·¿ÚÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È ÛÙÈÁ̤˜ ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ÚÔ‰ÔÛ›·˜, ‰È¿Ï˘Û˘ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Á˘ÚÈÛÌfi˜. ∏ πÛÙÔÚ›· ¿ÓÙ· Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ, Î·È Î·Ï¿ Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔÓ Ó· ÌËÓ ÙËÓ Í¯ӿÌÂ, ·ÏÏ¿ Ó· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙ ·fi ·˘Ù‹Ó. ™ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·, ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ›Ûˆ˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜... “˙ÒÓÔ˘Ó” ·ÛÊ˘ÎÙÈο. ÿÛˆ˜ Ë ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·fi fiÏÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·, Ô˘ ›Ûˆ˜ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ... ¯·Ï›. ŸÛÔ Î·È ·Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ Û‹ÌÂÚ·, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¿ÓÙ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì¿˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ. ΔËÓ 7Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1828 ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ Ô ÂÎÏÂÁ›˜ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ΔÚÔÈ˙‹Ó·˜, Ô ÚÒÙÔ˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜. (∫·Ù¿ ÙÔÓ ™. ª·ÚÎÂ˙›ÓË, ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi Capo D’ Istria, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÿÛÙÚÈ·, fiÔ˘ ÿÛÙÚÈ· Ë ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋ £¿Ï·ÛÛ·). ∂ÁηٷÏ›ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÚÔ˘ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ (ÁÈ’ ·˘Ùfi ∞ÁÁÏ›· Î·È °·ÏÏ›· ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÚˆÛfiÊÈÏÔ) Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÏÂÛÂ. ΔÔÔıÂÙ› ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ¿Óˆ ·fi fiÏ·. ∂›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÎÌ˘ÛÙ‹Ú¢ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ °. ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ ÙÔ˘, ı· ÙÔ˘ ÂÈ: “Ÿ,ÙÈ ¤¯ˆ ˙ˆ‹, ÂÚÈÔ˘Û›·, ÊÈϛ˜, ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÓÒÛˆ˜ ·fi Ù· ÙfiÛ· ı¿̷ٷ Î·È ·ÎÚÔ¿Ì·Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Ù· ·ÊÈÂÚÒÓˆ ÂȘ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹Ó ·ÙÚ›‰·” . ŒÚ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·È fi¯È Ó· ¿ÚÂÈ. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ· ¿‰ÂÈ· ÎÚ·ÙÈο Ù·Ì›· ¤Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ ÔÛfi ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ Ë ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Î·È Ì ÙÔ ÂÍ‹˜ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÁÂÁÔÓfi˜: √ ∞Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ £. ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 180.000 ÊÔÈӛΈÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›ˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘. √ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜... “ΤڂÂÚÔ˜” ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ‰Â¯Ù› ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ·ÌÔÈ‚‹. ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·˘Ùfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ê¤ÚÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· 4/8/1929. ªÂÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌ›· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∂›ÌÂı· Â˘Ù˘¯Â›˜ ‰ÈfiÙÈ Ë‰˘Ó‹ıËÌÂÓ Ó· ÚÔÛʤڈÌÂÓ Ù· Ï›„·Ó· Ù˘ ÌÂÙÚ›·˜ ηٷÛÙ¿ÛÂÒ˜ Ì·˜ ÂȘ ÙÔ ı˘ÛÈ·ÛÙ‹ÚÈÔÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜... ¢È¿ ÙÔÓ ÏfiÁÔÓ ·˘ÙfiÓ ı¤ÏÔÌÂÓ ·ÔʇÁÂÈ Î·È ‹‰Ë ÙÔ Ó· ‰Â¯ıÒÌÂÓ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ‰È¿ Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ·¯fiÌÂÓÔ˜, ÂÓ fiÛˆ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ¿ Ì·˜ ¯ÚËÌ·ÙÈο ̤۷ Ì·˜ ÂÍ·ÚÎÔ‡ÛÈÓ, ·fi ÙÔÓ Ó· ÂÁÁ›ÛˆÌÂÓ, ̤¯ÚÈ Î·È Ô‚ÔÏÔ‡, Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ȉ›·Ó ËÌÒÓ ¯Ú‹ÛÈÓ... ∫·ıfiÙÈ fiÙÈ ·ÔÛÙÚÂÊfiÌÂı· Ó· ÚÔÌËı‡ÔÌÂÓ ÂȘ ËÌ¿˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ù·˜ ·Ó··‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚›Ô˘, ·È ÔÔ›·È ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘ÛÈ ÙËÓ Â˘ÔÚ›·, ÂÓ ˆ ¢ÚÈÛÎfiÌÂı· ÂȘ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÂÚÂÈ›ˆÓ, ÂÚÈ΢Îψ̤ÓÔÈ ·fi ÏËı‡Ó ÔÏfiÎÏËÚÔÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‚‚˘ıÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂȘ ÙËÓ ÂÛ¯¿ÙËÓ ·Ì˯·Ó›·Ó... Δ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù·‡Ù·

Ù· Û˘Ó·ÈÛı¿ÓÂÛÙÂ, ∫‡ÚÈÔÈ Ù˘ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, Î·È ÙÔ ·ԉ›ͷÙ ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜, ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ˜ ·ÌÈÛı› Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙˆÓ ÏËÚÂÍÔ˘Û›ˆÓ ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜” . ∞˘Ùfi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Ô˘ ȉڇÂÈ Û¯ÔÏ›·, ȉڇÂÈ ÔÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›·, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù·ÎÙÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi, ȉڇÂÈ ÙÚ¿Â˙˜, Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô, ∂ÌÔÚÔ‰ÈΛÔ, ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È ÙË ™¯ÔÏ‹ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·... “‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜” Î·È ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·˜, ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÕÓÙÚ·, ÙÔÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ› ŒÏÏËÓ·˜, Ô °. ª·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰›Î·ÈÔ Ô ¡. ∫¤ÏÏ˘; √ π. ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û‹ÌÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈ΋. ÃÚfiÓÈ· ·Îԇ̠fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ۯ‰fiÓ Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ. ¢ÂÓ Â›‰·Ì fï˜ η̛·, ¤ÛÙˆ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ Ú¿ÍË, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó. ŸÏÔ... ϤÓ fiÙÈ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ... “¤¯ÔÓÙ˜” . ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ˙Ô˘Ó ÛÙË ¯Ïȉ‹ Î·È ¿ÓÙ· ÂͤگÔÓÙ·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ôχ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔÈ ·’ fi,ÙÈ ‹Ù·Ó fiÙ·Ó... ÂÈÛ‹Ïı·Ó. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰È‰¿ÍÂÈ ËıÈ΋ Î·È πÛÙÔÚ›· ·ÓÂÍ·Úًو˜ fiÛ·... computer ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‹ fiÛ· Ù˘¯›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙfiÙÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ï·fi. ΔÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· ÙÚÂȘ (3) ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È·ÊÂÓÙÂ‡Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜: £. ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘, Ã. ΔÚÈÎÔ‡˘ Î·È ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜. ŒÓ·Ó ·ÈÒÓ· ÌÂÙ¿ ÙÚÂȘ (3) ÔÏÈÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÌÔÓÔÒÏÈÔ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·: ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ªËÙÛÔÙ¿Î˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰Â, ÔÈ ·fiÁÔÓÔÈ ·˘ÙÒÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ı¿ÚÂÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ó·... ÛÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶Ò˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó... ÊÚ¤ÛÎȘ Î·È Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó ̤۷ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi... Ù¤ÏÌ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ȉ›ˆ˜, 40 ÂÚ›Ô˘ ÂÙÒÓ; °È·Ù› fï˜; ¢ÈfiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜... “Âı·›ÓÂÈ” ÁÈ· Ó· Û˘¯Ó¿˙ÂÈ Û ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›·, ÚÔÛ·ı› ÊÈÏfiÙÈÌ· Ó· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ŒÛÙˆ Î·È ÌÂ... ȉȷÈÙ¤ÚÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈο Ë ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÎÔÚˆÓ›‰· ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘. √È ÁÓˆÚÈ̛˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ¤Ó· ÛÎÔfi: ∂ȉÈÒÎÂÈ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ, ÚÔ·ÁˆÁ¤˜, ·Ó¿ÏË„Ë ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î.Ù.Ï. fi¯È ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ “ÚÔ˘ÛʤÙÈ” . ∂ȉÈÒÎÂÈ ÚfiÛÏË„Ë ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ (‹ ¡Ô1 ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘). ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ·fi 350.000 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ›¯·Ì ÙÔ 1981, Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏËı˘ÛÌfi ¤¯Ô˘Ì 750.000, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 68.000 ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜, fiÙ·Ó Ë ™Ô˘Ë‰›· ¤¯ÂÈ 23.000 Î·È Ë ∞ÁÁÏ›· Ì ÂÍ·Ï¿ÛÈÔ ÏËı˘ÛÌfi ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ 212.000. ∞fi ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·˘Ùfi˜ Ô... ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˜ ÂÓ·ÁηÏÈÛÌfi˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ ··Û¯fiÏËÛ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÌÂÚÈΤ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·Ù·‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. √ ·ı¿Ó·ÙÔ˜ ∂Ì. ƒÔ˝‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙ· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘... “∏ ÔÏÈÙÈ΋ ∂Ó ∂ÏÏ¿‰È ÚËÙÔÚ›·” : “Ÿˆ˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ªÂ۷ȈÓÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·ÚÂÏ¿Ì‚·ÓÂÓ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ¤ÓÈÁÂÓ ÂȘ Ù·˜ ·ÁοϷ˜ Ù˘ Ë £ÂÔÏÔÁ›· ¿Û·Ó Ì¿ıËÛËÓ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌËÓ, ÂÎÌ˘˙ÒÛ· fiÏËÓ ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰Ú·-

ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ô‡Ùˆ Î·È ·Ú’ ËÌ›Ó ·ÔÚÚÔÊ¿ Î·È ÂÎÌˉÂÓ›˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Ë ÔÏÈÙÈ΋, ‰È¿ ÙÔÓ ÏfiÁÔÓ fiÙÈ Ô˘‰¤Ó ‰‡Ó·Ù·È Ó· ˘¿ÚÍË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÓ ·’ ·˘Ù‹˜, fiÙÈ ‰‡Ó·Ù·È ·‡ÙË Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Î·È ˘’ Ô˘‰ÂÓfi˜ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›” . ∞ÏÏ¿ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ƒÔ˝‰Ë˜: “∏ ÙÔÈ·‡ÙË ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ÂȘ ÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ÛËÌ·Û›· ·Ú’ ËÌ›Ó Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂfiÌÂÓÔ ‹ÙÔ Ó· ηٷÛÙ‹ÛË ·˘Ù‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÓ Ì¤ÏËÌ· ¿ÓÙˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. Àfi ÙËÓ ÛÙ¤ÁËÓ Ù˘ ·ÙÚÈ΋˜ ηχ‚˘. ¶ÂÚ› Ô˘‰ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ô ∂ÏÏËÓfi·È˜ ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·˜, ·Ú¿ ÂÚ› Ù˘ Èı·Ó‹˜ Â΂¿Ûˆ˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ˆÊÂÏËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ηÚˆıÒÛÈ ÂÎ Ù˘ Â͢ËÚÂÙ‹Ûˆ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‹ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘, Ô˘‰¤ ‰‡Ó·Ù·È ¿ÏÏÔ ÙÈ Ó· ‰È‰·¯ı‹ ÂȘ ÙÔ Û¯ÔÏ›ÔÓ ·Ú¿ Ó· ÂÚÈÊÚÔÓ‹ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ó· Û¤‚ÂÙ·È Ù·˜ „‹ÊÔ˘˜, ‚Ϥˆ ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· Û‡ÚˆÓÙ·È ˆ˜ ÂÚÂÙ¿ ÚÔ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ·ÓÙfi˜ ÎÔÌÌ·Ù·Ú¯›ÛÎÔ˘ Ó· ·‡ˆÓÙ·È ‹ Ó· ÛÊÂÓ‰ÔÓ›˙ÔÓÙ·È ·fi ∫·Ï·ÌÒÓ ÂȘ ΔڛηϷ ηٿ ¿Û·Ó ÌÂÙ¿ÛÙ·ÛÈÓ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡, Ó· ·Ú¤¯ˆÛÈÓ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈ· ÂȘ „ËÊÔ‡¯Ô˘˜ ·Ó·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰¤ÚˆÓÙ·È ˆ˜ ÎÙ‹ÓË ÂÓ Ì¤ÛË ·ÁÔÚ¿ ·Ó ·ÚÓËıÒÛÈ Ó· ڿ͈ÛÈ ÙÔ‡ÙÔ. ∞Ó ÂȘ ¿ÏÏ·˜ ¯ÒÚ·˜ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· Îfi„ˆÛÈ ÙÔÓ ‡ÓÔÓ ÊÈÏÔÙ›ÌÔ˘ ÂÊ‹‚Ô˘ Ë ‰fiÍ· ÙÔ˘ ¶·ÛÙ¤Ú, Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ ∑ÔÏ¿, ÔÈ ÌÂÁ·ÏfiÛÙ·˘ÚÔÈ ÙÔ˘ μ¤ÚÓÙÈ, ·Ú’ ËÌ›Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏ·˜ Ó· ˙ËχÛË ·Ú¿ Ù·˜ ÙˆÓ ·ÂÈÌÓ‹ÛÙˆÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË, ΔÚÈÎÔ‡Ë Î·È ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, Ô˘‰’ ¿ÏÏÔÓ Ì¤ÛÔÓ Ó’ ·ÔʇÁË ÙËÓ ·ÛËÌfiÙËÙ· ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ÙËÓ „ËÊÔıËÚ›·Ó” . ¢ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó Î·È ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙfiÙÂ, ÂÎÙfi˜ ‚‚·›ˆ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô˘ Ì ÙË ÌÔÓÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤·„·Ó Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô Ã·Ú›Ï·Ô˜ ΔÚÈÎÔ‡˘, ÙÔ 1895, ¤Î·Ó ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηıÈÂÚÒÛÂÈ ÙË ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ¤Ù˘¯Â fï˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ·fi ‰È·ÊfiÚÔ˘˜. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· “¡∂∞ ∂º∏ª∂ƒπ™” Û¯ÔÏ›·˙ ÙËÓ 2/8/1895, ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë: “√È ÊÚ·ÁÌÔ› Ù˘ ªÔÓÈÌfiÙËÙ·˜, ‰ÂÓ ‹Û·Ó ¿ÏÏÔ ‹ ·È ¿ÁÁ˘Ú·È, Â› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔÛ¤‰ÂÓ ÙÔ Ûηʛ‰ÈfiÓ Ù˘ Ë ÔÎÓËÚ›·, Ë ·Ì¿ıÂÈ·, Ë Â˘Ù¤ÏÂÈ· ‹ Ë ·¯ÚËÛÙÔÙ¤Ú· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÎÔÏ·Û›·, ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÂÓ ÙË ¢ÈÔÈ΋ÛÂÈ Ù· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ (™.™. ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë), ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÂÓÔ‹ıË Ô ÊÚ·ÁÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙÔ˜, ›Ó· ·ÊÔ‚ÒÙÂÚÔÓ ·ÎÔÏ·ÛÙ·›ÓˆÛÈ Î·È ı·ÚÚ·ÏÂÒÙÂÚÔÓ Ê·ÙÚÈ¿˙ˆÛÈ. ¢ÂÓ ÂÁ¤ÓÂÙÔ Ô‡Ù ¯ÚËÛÙfiÙÂÚÔÈ, Ô‡Ù ÂÈÌÂϤÛÙÂÚÔÈ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÂÓÛ˘Ó‰Â›ËÙÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ∫. ΔÚÈÎÔ‡Ë, ‰ÈfiÙÈ ÔÏÈÁÒÙÂÚÔÓ Ë›ÏË ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ ÊÚ·ÁÁ¤ÏÈÔÓ Ù˘ ·‡Ûˆ˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ı¤Ûˆ˜” . ∂›Ó·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÊËÙÈ΋ Ë ¿Ô„Ë Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ∞Ô˘Û›·ÛÂ, fiˆ˜ Î·È ÙÒÚ·, ÙÔ Ì¤ÙÚÔÓ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ŸÙ·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡˘ ·¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ › ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi: “√ Ï·fi˜ ı¤ÏÂÈ ˘·ÏÏËÏ›·Ó Ê·ÙÚÈ·ÛÙÈ΋Ӕ Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ·Ó·Ú›ıÌËÙÔÈ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈο ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ... “‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÏÏË ˘fiÛÙ·ÛË ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹Ó Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ-

Î‹Ó ÂÍÔ˘Û›·Ó” . “∞ÏȇÔÓÙ·˜” ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤Úˆ ¤Ó· ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ “∞™ΔÀ” , Ô˘ ÙËÓ 20/1/1896, ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÛ·Ì ÙÔ˘˜ 1Ô˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ηًÁÁÂÈÏÂ: “... ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔÈ, ·ÛÙ˘Ê‡Ï·Î˜, ¯ˆÚÔʇϷΘ, fiÏÔÈ fiÛÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹Ó ˘ËÚÂÛ›·Ó, ·Ú¿ÔÓ· Ì·˜ ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó Î·ı’ ÂοÛÙËÓ ÂÚ› Ù˘ ηٷȤÛˆ˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙ¢ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓ ÙË ÂÏ¢ı¤Ú· ÂÍ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙˆÓ. √˘‰Â›˜ ÂÎ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È. ∫·È ·Ó ηÓ›˜, ÂÍ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ó‡̷ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ, ΈÊ‡ÛË ÚÔ ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ÂΛӈÓ, ·Ì¤Ûˆ˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ·˘ıËÁÌÂÚfiÓ ÌÂÙ¿ıÂÛ›˜ ÙÔ˘. ¶·Ú¤Ï˘ÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›” . ª¿ÏÈÛÙ·, ¤ÙÔ˜ 1896. ∫¿ı ÔÌÔÈfiÙËÙ· Ì ٷ ÁÂÓfiÌÂÓ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009, Â›Ó·È Ù˘¯·›·!!! 줂·È· ̤۷ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·¤Ú·ÓÙË ÔÏÈÙÈÎÔÏÔÁ›·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ™Ô˘Ú‹˜, Ô˘ ¤ÁÚ·Ê ÛÙÔÓ “ƒøª∏√” ÙÔ 1883, Û¯ÂÙÈο ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ 1883 ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È Û ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∏›ÚÔ˘, Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯·Ó ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ˙˘Áfi. “∂Ș ÙȘ Ӥ˜ ∂·Ú¯›Â˜ Ï‡Û·Í·Ó ÁÈ· ¢ËÌ·Ú¯›Â˜. ∂Ì¿ı·Ù ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÈÙ˘¯›Â˜; ∞ÎÔ‡ÛÂÙ ӷ Û·˜ ÙÈ ˆ... ™ÙȘ Ӥ˜ Â·Ú¯›Â˜, ˆ˜ ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ οÏË ‚¿ÏÂÈ... ∂ÁÒ ÙÔ Â›· ÎÈ ¿ÏÏÔÙÂ Î·È Û·˜ ÙÔ Ï¤ˆ ¿ÏÈ, ˆ˜ ̤۷ ÛÙÔ ƒˆÌ·›ÈÎÔ ı· ‰‹Ù ηÌÈ¿ ̤ڷ, Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ı ŒÏÏËÓ·˜ Î·È ¯ˆÚÈÛÙ‹ ·ÓÙȤڷ. ∫·ÌÌÈ¿ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ı· οÓÂÈ Ì fi˙· ı· Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÛÙË Ì¤ÛË Î·ÂÙ¿ÓÈÔÈ, Î·È ı· ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÛÔ› ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯ÈÏ›ÎÈ, ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÁÈ· ‚Ô˘Ï¢ÙÈÏ›ÎÈ. ŸÏÔÈ ·Ú¯‹ ı· ı¤ÏÔ˘ÓÂ, fiÏÔÈ ı· οÓÔ˘Ó ÎfiÌÌ·, ı· Á›ÓÔ˘Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î·È ÔÈ ΔÛ·Ô‡Ûˉ˜ (™.™. ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ) ·ÎfiÌ·, Î·È ·fi οÏ˜ οÏˉˆÓ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÛË ÚfiÔ‰Ô Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· Ì·˜ ÊÙ‡ÛÂÈ. ∞˘Ù¿ ·fi ÙÔÓ ™Ô˘Ú‹, ÛÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ “ƒˆÌËfi” ÙÔ˘. ÕÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÂÚ› Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË Û·ÙÈÚÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ô “ƒ∞ª¶∞°∞™” , Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙȘ 22/12/1886: “¢È¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙÔ Ó‡̷ ËÌÒÓ. ¢‡Ó·Ù·È Ó· Ë ÙȘ fiÙÈ ·fi ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡ Ù˘ ÙÚÔÊÔ‡ Ù· ¯Â›ÏË ËÌÒÓ ÚÔÛÎÔÏÏÒÓÙ·È ÂȘ ÙÔÓ Ì·ÛÙfiÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜” . Δ¤ÏÔ˜, Ô ƒÔ˝‰Ë˜ ÛÙË “ƒËÙÔÚ›·” ÙÔ˘ ÂÚȤÁÚ·Ê ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¤Ú·Ó οı ÏÔÁÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ·ÊÔ‡ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û Ì ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÙÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘: “... ∂Î ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È fi¯È ÌfiÓÔÓ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Ô ‚›Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÙÈÌ‹, Ë ÂÚÈÔ˘Û›·, Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ô ÂÈÔ‡ÛÈÔ˜ ¿ÚÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë Ï‹ÚˆÛȘ fiıÔ˘ ÙÈÓfi˜ ÙˆÓ Ï›ÛÙˆÓ ∂Ï-

Ï‹ÓˆÓ. √˘‰’ Â›ÙÔÌÂÓ ÂȘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹Ó Ï¤ÁÔÓÙ˜ “ÙˆÓ Ï›ÛÙˆÓ” , ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ ÔÏÏÔ› ÔÈ Ì·Î¿ÚÈÔÈ ÂΛÓÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÔÈ ÌË ¤¯ÔÓÙ˜ Ô˘‰¤Ó Ó· ÊÔ‚ËıÒÛÈÓ ‹ Ó· ÂÏ›ÛˆÛÈ ·Ú¿ ÙÔ˘ μÔ˘Ï¢ÙÔ‡, Ô‡Ù ÔÈÎfi‰ÔÓ ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÓ Ó· ηٷ·ÙËı› ‹ Ó· ÂÚÈÏËÊı‹ ÂȘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔÓ fiψ˜, Ô‡Ù ÔÊÂÈÏ‹Ó ÂȘ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔÓ, Ô‡Ù ‰›ÎËÓ ÂÎÎÚÂÌ‹, Ô‡Ù Êfi‚ÔÓ Ó· ¯¿ÛˆÛÈ ‰ËÌfiÛÈ·Ó ı¤ÛÈÓ ÂÎ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ô˙ÒÛÈÓ ‹ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛˆÛÈ ÙÔÈ·‡ÙËÓ, Ô‡Ù fiÚÂÍÈÓ ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·Ú·¯ˆÚ‹Ûˆ˜, ÌÂÙ·ÏÏ›Ԣ, ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÂÚÁÔÏ·‚›·˜, ÚÔÌËı›·˜, ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈ˜ ‰·Ê›Ô˘ ÙÈÓfi˜ ÙÔ˘ ‰·ÛÌÔÏÔÁ›Ô˘ ‹ ·‰Â›·˜ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏψÛÈ Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÂȘ ÛÊ·Á›ÔÓ ‹ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Ï·¯·ÓÔˆÏ›Ԣ... ¶¿ÓÙ· Ù·‡Ù· ÂÚ› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÂȘ ¿Û·Ó ¿ÏÏËÓ ¯ÒÚ·Ó Ô ÓfiÌÔ˜, ÙÔ ‰›Î·ÈÔÓ, Ë ÚÔÙ›ÌËÛȘ ÈηÓfiÙËÙÔ˜, ÙÔ ÎÔÈÓfiÓ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÙÔ Û¤‚·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹Ó ÁÓÒÌËÓ, ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·Ú’ ËÌ›Ó ÂÎ ÌfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡... √È ŒÏÏËÓ˜ ÂÎÏÔÁ›˜ ˙ËÙÔ‡ÛÈ ·Ú¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ Ó· ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ‹, ÌÂÙ·‚¿ÏÏˆÓ ÙÔ˘˜ ·¯˘ÚÒÓ·˜ ÂȘ ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÂȘ ÔÈÎfi‰·, ÙÔ˘˜ ·ÎÙ‹ÌÔÓ·˜ Û ÎÙËÌ·Ù›·˜, ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÙÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÂȘ ¶·˘Û·Ó›·˜, ÙÔ˘˜ ‚Ï·¯Ô‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÂȘ πfiÙ·˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜, ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¿˜ ÂȘ ·‰ÈÎËÙ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ ͢ÏÔÛ¯›ÛÙ·˜ ÂȘ ηıËÁËÙ¿˜. ΔÔ “∞Ú¯‹ ÛÔÊ›·˜ Êfi‚Ô˜ ∫˘Ú›Ô˘” ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› ÂȘ “∞Ú¯‹ ÛÔÊ›·˜ Êfi‚Ô˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡” . ÀÂÚ‚ÔÏÈÎfi˜ Ô ƒÔ˝‰Ë˜; ÿÛˆ˜. ∞Ó fï˜ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Ϥ͈˜ “μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜” ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ϤÍÂȘ “¶ÔÏÈÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·” ÙfiÙ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ Ê·ÓÔ‡Ó ÙfiÛÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÚÈÓ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·. ¶fiÛÔ ¿Ú·ÁÂ, ¿ÏÏ·Í·Ó; £· ÎÏ›ۈ Ì ÌÈ· Û·ÙÈÚÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¶Ôχ‚ÈÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÛÙËÓ ¤ÌÌÂÙÚË ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘: “∞˘Ùfi ı· ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ¡· ëÛ·È Ì ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ÙÒÚ·, Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ó· ëÛ·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÒÚ·. ¶ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ìˉ¤Ó ¯ˆÚ›˜ Ê·ÁÈÔ‡ ÂÏ›‰· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ‚Ô˘Ù¿˜ ÙËÓ ÂÈfi ÙÚ·Ó‹ ÌÂÚ›‰·, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÔÚ›˜ Ó· ÂȘ ¢ÛÙfi¯ˆ˜ ÂÏ¿Ù˘ Â›Û·È ÛÙÔ Ê·˝ ÛÙ· Î¤Ú‰Ë ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˜” . ¡· ԇ̠fiÙÈ Î¿ı Ϸfi˜, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ; ¢È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌ·ÛÙÂ Û·Ó Ï·fi˜ ÁÈ· ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó. ∂Ì›˜, Ô Î·ı¤Ó·˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿, ÙÈ Î¿Ó·Ì ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔԉ¢ÙÈ΋, ‰˘Ó·ÌÈ΋, Ù›ÌÈ· Î·È Ì ÔÚ¿Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ∞fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘... ÛÙÚÈ̈¯ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›·, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÈÓ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·, ·˜ ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜. ∂ÍÂϤÁË Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Â›¯Â ÙÔ “Ì·ÁÈÎfi Ú·‚‰›” ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ï¿ıË ‰ÂηÂÙÈÒÓ. √ ¢ÈÔÓ. ™ÔψÌfi˜ › ‚¤‚·È·...” : “μ·Û·ÓÈṲ̂Ó ÌÔ˘ Ï·¤ ηϤ Î·È ·Á·Ë̤ÓÂ, ¿ÓÙ· ¢ÎÔÏfiÈÛÙÔ˜ Î·È ¿ÓÙ· ÚÔ‰Ô̤ÓÔ˜” ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·. ª‹ˆ˜ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· οÓÔ˘Ì οÙÈ; ª‹ˆ˜ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ¿„Ô˘Ì ӷ ›̷ÛÙ Ϸfi˜... ¢ÎÔÏfiÈÛÙÔ˜ Î·È ÚÔ‰Ô̤ÓÔ˜; ª‹ˆ˜ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ Ì·˜ Û·Ó Ï·fi˜; ª‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ ∂ª∂π™ Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜; ¶∏°∂™ 1) Õ·ÓÙ· ™Ô˘Ú‹ 2) Õ·ÓÙ· ƒÔ˝‰Ë 3) ∂ÏÏËÓÈ΋ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ™. ª·ÚÎÂ˙›ÓË 4) ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “π™Δ√ƒπ∞”


42

KYƒπ∞∫∏ 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

¢IEY£YN™H ™YNTA•H™: E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY, Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

°’ ∂£¡π∫∏

∏ ¡π∫∏ “™À°∫ƒ√À∂Δ∞π” ™∏ª∂ƒ∞

¡Ù¤ÚÌÈ Û ¶¿ÙÚ· Î·È μ¤ÚÔÈ·

£ÂÛÛ·ÏÈ΋ “ÌÔÓÔÌ·¯›·”...

ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜ Î·È Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙË μ¤ÚÔÈ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ∂·ÓÔÌ‹˜, ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 13˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °’ ÂıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ™ËÌ·ÓÙÈο Â›Ó·È Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ™ÂÚÚÒÓ Ì ÙÔÓ ∂ÔÚ‰·˚Îfi Î·È ÙÔ˘ ¶∞√ ƒÔ˘Ê Ì ÙÔÓ μ‡˙·ÓÙ· ªÂÁ¿ÚˆÓ. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 13˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜ (Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 15.00): 1Ô˜ √ªπ§√™ ¶·Ó·¯·˚΋-∑¿Î˘ÓıÔ˜ ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ.-™·ÚˆÓÈÎfi˜ ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜-÷˚‰¿ÚÈ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-∫·ÏÏÈı¤· ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ ¶∞√ ƒÔ˘Ê-μ‡˙·˜ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∫fiÚÈÓıÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚ.-∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ * ƒÂfi: ∞›·˜ ™·Ï. 2Ô˜ √ªπ§√™ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜-∫·ÛÙÔÚÈ¿ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ °È·ÓÓÈÙÛ¿-ºˆÎÈÎfi˜ ΔڛηϷ-¡›ÎË ¶˘ÚÛfi˜ °Ú.-¢fiÍ· ∫Ú. ∫Ô˙¿ÓË-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ £ÂÚÌ·˚Îfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. μ¤ÚÔÈ·-∂·ÓÔÌ‹ * ƒÂfi: ¶∞√¡∂

¢È¿ÏÂÍË ·fi ∞√¢μ Î·È ™¢Àμ √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÏÂÍË Ì ı¤Ì· “¿ÛÎËÛË Î·È ÚfiÏË„Ë ·ÛıÂÓÂÈÒÓ” Î·È ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, ηıËÁËÙ‹ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘Ú¤Ù·. ∏ ÔÌÈÏ›·-‰È¿ÏÂÍË ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¤Ó· ¢ڇ ÎÔÈÓfi, Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ, ÚÔÔÓËÙÒÓ, ·ıÏËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ ÁÈ· Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔʤÏË Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ Ì·˜ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ÔÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙˆÓ ·ı‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ·˘Ù‹˜. ∏ ·ÓÔȯً ·˘Ù‹ ÔÌÈÏ›·, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ Î. ∫Ô˘Ú¤Ù·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 19.00. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ Î. ∫Ô˘Ú¤Ù· ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ οÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÙÔ˘. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘Ú¤Ù·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ™Ô‡‰·Û º·Ú̷΢ÙÈ΋ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Ú ÙÔ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙË μÈÔ¯ËÌ›· ·fi ÙÔ ÃËÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞¶£. ∞fi ÙÔ 1990-1992 ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÿڂ·ÚÓÙ ÛÙË μÔÛÙÒÓË. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ∫·ıËÁËÙ‹˜ º˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· μÈÔ¯ËÌ›·˜-μÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂Ú¢ÓËÙÈο ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Û ÌÔÚÈ·Îfi Â›‰Ô, ÂȉÈο Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÛÎËÛ˘. Œ¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 60 ¿ÚıÚ· Û ‰ÈÂıÓ‹ ¤Á΢ڷ ÂÚÈÔ‰Èο. ∂›Û˘ Â›Ó·È ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·˜ ÛÙËÓ ∂∂ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· “Food for life” ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-2013.

ª∂ Δ∞

Δƒπ∫∞§∞ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ °π∞ Δ∏ °’ ∂£¡π∫∏

‹ÌÂÚ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ÛÙË ¡›ÎË Â‡¯ÔÓÙ·È Ó· ÌËÓ ·Ô‰Âȯı› ...ÁÚÔ˘ÛÔ‡˙ÈÎË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ΔڛηϷ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Û ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 15.00, Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÚÎÂÙÒÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙË ıÂÛÛ·ÏÈ΋ fiÏË ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ΔڛηϷ. ∏ ¡›ÎË ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÛ¿¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ ÛÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Î·È ÛÙȘ ÂΔƒπ∫∞§∞ ¡π∫∏ ™Δ∞¢π√ ͤ‰Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Δƒπ∫∞§ø¡ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÁËflÚ·: 15.00 ‰ԇ¯ˆÓ. √È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ¢È·ÈÙËÙ‹˜: Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉÚÔÌ‹ 31. ΔfiÏÈÔ˜ 1. ¡¿ÓÈ ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ 2. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ 13. ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ (∏›ÚÔ˘) Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ 24. ∫·ÚÚ¿˜ 11. ∫·Ú˘ÒÙ˘ μÔËıÔ›: Δ›Î·˜, ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi 5. £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜ 5. ™ˆÙÚ›Ó˘ ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ 6. ™Ù¿ÌÔ˜ (∏›ÚÔ˘) Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜ ›Ù 17. °ÈÒÙ·˜ 6. ™·‚‚›‰Ë˜ 18. ª¿ÁÁÔ˜ 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: ̤ۈ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó 21. ΔÂÏΛÓÛÎÈ 14. ªˆ˘Û›‰Ë˜ ª·Ï·ÙÛԇη˜ 20. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ (∏›ÚÔ˘) Ó·˘ÏÒÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ 14. ª›ÓÁη˜ 21. ªÔηٛÓÔÊ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡- 30.7. ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜ ¶¤Ú˜ 23. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ 9. ™¿ÓÙÛ˜ ˙˘” ›Ù Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜ Ô¯‹Ì·Ù·. 19. ¢È·Ì¿ÓÙ˘ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ∂˘¯‹ fiÏˆÓ ‚¤‚·È· Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ∞. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ Ã. ª¿ÚÈÔ˜ fiÌÔÚÊÔ ·È¯Ó›‰È, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ‚ÁÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ΋. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰·¿ÓËÛ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Î·Ï‹ ηٿÛÙ·ÛË. ªÂÙ¿ ÙȘ ‹ÙÙ˜ ·fi Ì·Ù· ÁÈ· ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Î·È ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ª·Î‰ÔÓÈÎfi Î·È μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi Â·Ó‹Ï- ÏÈÎfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤ı·Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ·›ÚÓÔ- ¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ ÛÙ· “ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ·” ÙÔ˘ ÓÙ·˜ ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ÎfiÓÙÚ· Û ºˆÎÈÎfi, ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, fiˆ˜ ÔÈ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Î·È ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ. ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °Î·Úfi˙˘, £·Ó¿Û˘ ΔfiÏÈÔ˜, 줂·È· ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¡›Î˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ·- ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ Î·È ÃÚ›ÛÙÔ fiÏ˘ÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Ë Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ıÂ- ΔÂÏΛÓÛÎÈ, ÂÓÒ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¡›ÎË ‰ÂÓ ı· ˆÚÂ›Ù·È ıÂÙÈ΋. ª¿ÏÈÛÙ· ¯ı˜ ÌÂÙ¿ ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô °Î¤ÚÙÈ·Ó Δ·Ì¤ÚÔ˘˜, Ô ÔÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ Ô›Ô˜ ¤Ï˘Û ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ٷ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ΔڛηϷ. ™ÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜, ÙÔÓ ÔÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÂÌ„‡¯ˆÛ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ıÂÛ- Ô›Ô ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ÚÒÛ·ÏÈÎÔ‡ ÓÙ¤ÚÌÈ. ËÓ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∂ÔÚ‰·˚ÎÔ‡, ∞fiÛÙÔΔ· ΔڛηϷ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Úˆ- ÏÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜. ∂Ô̤ӈ˜ Û‹ÌÂÚ· Ù·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ Ë ¡›ÎË ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ- ı· ‰ÒÛÂÈ “Ì¿¯Ë” ÁÈ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤-

ÏÂÛÌ·. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜, ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi. ∂Ô̤ӈ˜ Ô √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿Ù·ÍË (4-4-2), Ë ¡›ÎË ¤¯ÂÈ “‰¤ÛÂÈ” ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ Ù˘, Ì ÙÔÓ ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ¡¿ÓÈ Ó· ‰È·ÙËÚ› ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ÁÈ· 270 ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÙ¿. ΔÔ ›‰ÈÔ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·Ó Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ fiÏÔÈ Ì·˙› ÙfiÛÔ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο, fiÛÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ·›˙ÔÓÙ·˜ Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú· ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ë ¡›ÎË ı· ¤¯ÂÈ ‚·ÛÈÎfi ̤ÏËÌ· Ó· ÌË ‰Â¯ı› ÁÎÔÏ. øÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ·›ÍÂÈ ·ıËÙÈο. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ·. £· ÂȉÈÒÍÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ˘˜ ÎÂÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·Ê‹ÛÂÈ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿

ÙÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË. °È· ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÎÔfi Ô Î. ª¿ÚÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÂȉÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, fiÔÙ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ “ÎfiÓÙÚ·” ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙË “˙ËÌÈ¿” ÛÙ· ΔڛηϷ. √ ∞ÓÙfiÓÈÔ ªÔηٛÓÔÊ ÚÈÓ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ·ÈÛı¿ÓıËΠ·‰È·ıÂÛ›·. ¢ÔΛ̷Û ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Â› ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, fï˜, ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ·ÊÔ‡ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ È¿ÛÂÈ Î·Ï‹ ·fi‰ÔÛË ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÛÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ΔÒÚ· Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚ· ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ∫ÒÛÙ· §È¿ÚÔ˘ ‹ ™Ù·Ì¿ÙË ™··Ï›‰Ë. ∂¿Ó ·›ÍÂÈ Ô ™··Ï›‰Ë˜, ÙfiÙ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ˆ˜ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, Ì ÙÔÓ ∞ϤÎÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Ó· “ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ” ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ∂›Û˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™ˆÙÚ›Ó˘. ∞˘Ùfi ›¯Â Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·ÈÛıËÙ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔڿϘ Ô‡Ù ¯ı˜ ÚÔÔÓ‹ıËÎÂ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ·. ∏ ¡›ÎË Û‹ÌÂÚ· ı· ·Ú·Ù·¯ı› Èı·Ófiٷٷ Ì ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ηı›ÛÂÈ Ô ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ¡¿ÓÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÎÒÛÙ· (‰ÂÍÈ¿), ¶¤ÙÚÔ ∫·Ú˘ÒÙË (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ∞ÓÙÒÓË ™ˆÙÚ›ÓË Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ™Ù¿ÌÔ (ÛÙfiÂÚ). ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ £·Ó¿Û˘ ª¿ÁÁÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªˆ˘Û›‰Ë˜ (ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ∞ÓÙfiÓÈÔ ªÔηٛÓÔÊ (‹ ∫ÒÛÙ·˜ §È¿ÚÔ˜) ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ì ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙÔ˘˜ ∞ϤÎÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Î·È ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜. ∂›Û˘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Î. ª¿ÚÈÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Δ¿ÛÛÔ˜, ™‚·ÓÈ¿˜, ¡Ù·ÎÔ‡Ú, ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·˜, ™··Ï›‰Ë˜ Î·È ª·˘ÚÔ˘‰‹˜, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ Ã·Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ù·ÎÙÈ΋˜.

■ √ £∏™∂∞™ ¡π∫∏™∂ ª∂ 1-0 Δ√¡ ∞§ªÀƒ√ ∫∞π Δ√¡ ∞º∏™∂ 9 μ∞£ª√À™ ¶π™ø

ªÂ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ μ·˝ÙÛË ‹Ú ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ªÂ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÁÎÔÏ ÙÔ˘ μ·˝ÙÛË, Ô˘ Ì ̷ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë, ÛÙÔ 17Ô ÏÂÙfi, Ô £ËÛ¤·˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì 1-0. √ ÛÎfiÚÂÚ Â›¯Â ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ 2-0 ÛÙÔ 19’ Î·È ÙÔ 36’ Û ·›ı·ÓÔ Á˘ÚÈÛÙfi Î·È ÛÂ Û˘ÚÙfi ÛÔ˘Ù ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔÈ, ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ·Ô‚ÔÏ‹ ÛÙÔ 62’ ÙÔ˘ Ã. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Î·È Ì ÙÔÓ º·ÛÔ˘Ú¿ÎË Â›¯·Ó ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ηÈڛ˜ (56’, 87’, 91’) ÁÈ· ÙÔ 1-1, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ‰›Î·È· Î·È ¤Ó·ÏÙÈ ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ªÔ‡Ú¯· ·fi ÙÔÓ º·ÛԇϷ ÛÙÔ 47’. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË μ’ ΔÔÈ΋ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ∞Óı. °·˙‹˜-ª˘ÚÌˉfiÓ˜, Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ··›ÙËÛÂ Î·È ¤Ù˘¯Â Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓÔ˜ ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ, ηıÒ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ¤ÓÙ·ÛË, Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÚ›· ·Î˘Úˆı¤ÓÙ· ÁÎÔÏ. ∞’ ∂¶™£ ∞ÎÚfiÔÏË-√ÚÌ›ÓÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 £ËÛ¤·˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 π¿ÛˆÓ ∞.ª.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

§Â¯ÒÓÈ·/¡ËϤ·˜-∞fiÏÏˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 μ’ ∂¶™£ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.-πˆÏÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 ¢‹ÌËÙÚ·-¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3 ÕÓı. °·˙‹˜-ª˘ÚÌˉfiÓ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 ∞.∂. 2002-ÃÏfiË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 °’ ∂¶™£ ∞Á¯›·ÏÔ˜-∑·ÁÔÚ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ∂¶™£ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ∞’ ∂¶™£ °Ë. ¶ÙÂÏÂÔ‡, 12.30, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜-™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™Ô‡Ú˘, 15.00, ∞›·˜ ™.-¡.∞. ¡›Î˘: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜.

∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.00, ∞ÂÙfi˜-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘, ∑‹ÛÈÔ˜, ∞ÁÚ¤‚˘. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 15.00, ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜: Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÙÛԇη˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜. μ’ ∂¶™£ ∂Δμ∞ (¯fiÚÙÔ), 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-∂ıÓÈÎfi˜: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ª·ÙÛԇη˜, ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘. μÔËı. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 11.00, ¶ËϤ·˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜: °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÚ¤‚˘. ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.30, ™ÎfiÂÏÔ˜-¢¿ÊÓË: ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÓÈ¿˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜. ƒ.º. ∫ÈÛÛÔ‡-ÕÚ˘ ªÂÏ. 0-3 ·.·. °’ ∂¶™£ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, ΔÔÍfiÙ˘-∞¶√μ: ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, §·Áfi˜, ª·ÚÎÔÓ›ÎÔ˜. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 15.00, ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-°∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜: ªˆÚ·˝Ù˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘. ∫ÚÔΛԢ, 15.00, ÕÚ˘ ∞Óı.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á. £ÂÔ‰.: ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, ªÈÎÈÚ‰ÈÙÛÈ¿Ó, ª·˚Ú¿Ì˘. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 15.00, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹-∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫·ÓÈ¿˜. ƒÂfi: ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.


KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

√ √§Àª¶π∞∫√™ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δπ™ 15.00 Δ√¡ ¢π∞°√ƒ∞ ª∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫√ ™Δ√Ã√ Δ∏ ¡π∫∏

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÙÔ “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” ıÔ‡Ó ÛÙË £‡Ú· 6.

·È¯Ó›‰È ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ƒfi‰Ô˘ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ¿ÛË ı˘Û›· ÙË Ó›ÎË Ë ÔÔ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ΔÔ Ì·Ù˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÌÈ· Î·È ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √ ÊÂÙÈÓfi˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ú¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ù· ¤¯ÂÈ ...ı·Ï·ÛÛÒÛÂÈ, ·ÊÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ, ΤډÈÛ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Î·È ¤¯·Û ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ! ∞Ó, ÏÔÈfiÓ, ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ƒfi‰Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÎÚ›ÛÈÌË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô˘ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ı¤ÏÂÈ ¿ÛË ı˘Û›· ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ̛· ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿‰·, Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÊÔ‡ ¤¯·Û ٷ ¤ÓÙ ·fi Ù· ¤ÍÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· Ù˘. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. √ ¢È·ÁfiÚ·˜ ›Ûˆ˜ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ËÁÂÛ›· (ºÔÈÚfi˜ ·ÓÙ› ¢ÂÚÌÈÙ˙¿ÎË) Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙ› ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ ÎÚ‡‚ÂÈ ...·Á›‰Â˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È Ó· ÌË ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∂ΛÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ

√ ¢È·ÁfiÚ·˜ ¡¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ ¤¯ÂÈ Â‰Ò Ô ¢È·ÁfiÚ·˜, ·ÊÔ‡ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÈÙËı¤ÓÙ· ¶·‡ÏÔ˘ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿ÎË ‹ÚÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ºÔÈÚfi˜. ŸÌˆ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ƒfi‰Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Èı·Ófiٷٷ ı· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ Ô ‚ÔËıfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹ ¶¤ÙÚÔ˜ ƒÔ˘Ù˙ȤÚ˘ ÌÈ· Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi Ù˘ ·fi ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ù¯ÓÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ™ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∫Ôڷο΢ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈο Δ·Ú·¯Ô‡ÏÛÎÈ, ¶Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ª·ÚÛ›ÓÈÔ.

√ ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ °È· ÙËÓ 12Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¡¤ˆÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ·. ΔÔ Ì·Ù˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχ“ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Â›Ó·È ÙÔ Ó· ηٷʤ¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ ΈӔ Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÂÈÙ˘ÚÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯›Â˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚·Ú‡ 3-0 ·fi ÙÔÓ √º∏. ∂∞∫ Ú˘ıÌfi Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ √§Àª¶π∞∫√™ ¢π∞°√ƒ∞™ ¶¿ÓÙˆ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ı· ·μ√§√À ̤¯ÚÈ Ó· ‰È·Û¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ô˘Û›Â˜. ™˘flÚ· 15.00 ¿Ì˘Ó·. ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó ª¿Ó‰·ÏÔ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÌ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ™Ê¿Î· Î·È ŒÙÛÈ ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓÈ¢ÚÔÛÈÓfi˜ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ ∞‚‰ÂÏ¿, °È·ÓÓfiÔ˘ÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ 1. ∫ÔÏ›ÙÛÈ 1. μÂÏÏ›‰Ë˜ (÷ÏÎȉÈ΋˜) ÏÔ˘, •ËÚÔÎÒÛÙ·, ΔÚ›ÌË Î·È §¤ÙÛÔ˘. ÎÚÔ‡Û˘ ·Ó Î·È Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ÔÈÔÈ 17. ∫ÔÙ›ÙÛ·˜ 14. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ı· Â›Ó·È Ô Î. ı· ÚÔÙÈÌËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓ19. ∫·Î·Ú¿˜ 17. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ μÔËıÔ›: ÙÛ·ÁοÚ˘ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ‰Âο‰· Ì ÙÔ˘˜ ∫ÔÓÙ¤ˆÓ, ÷ÓÈÒÙË, 3. ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜ 4. ¢‹ÌÔ˘ °ÈÔ‚·ÓÓfiÔ˘Ï ∑·¯fiÔ˘ÏÔ Î·È ∑‹ÛÈÔ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜, ¶ÏÈ¿Áη Î·È ∫·Ì¿- 5. ∞Ú‚·Ó›Ù˘ Ô˜ (∏Ì·ı›·˜), 5. ªÚÈÏ¿Î˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ÓÙ·Ë Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙȘ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ. 4. ªÔ˘ÏÔ‡Ù ¶·ÓÙÂÚÂÙ˙‹˜ 12. ºÚ¿ÁÎÔ˜ ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· “·›˙ÂÙ·È” Î·È Ë 13. ÕÏ‚·ÚÂ˙ 10. ƒÔ‡ÛÂÊ (∫ÈÏΛ˜) ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ì ÙÔ˘˜ 26. ªfiӯ 11. ªÈÏfiÛÎÔ‚ÈÙ˜ ∫ÔÏ›ÙÛÈ Î·È °Ï‡ÎÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÔÈÚ·10. ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ 31. ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ Austrian Boys Club 4Ô˜ Ṳ̂Ó˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜. 7. ¶ÏÈ¿Áη˜ ∞fi ÙÔ Austrian Boys Club Ï¿‚·Ì ‰È·ÈÙËÙ‹˜: 19. √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ ™ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ô ∫ÔÙ›ÙÛ·˜ ı· ÙÔÔıÂ11. ∫·Ì¿Óٷ˘ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·∫·Ì·Í‹˜ 20. ™ÙÚ·Ù¿Î˘ ÙËı› ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Î·È Ô ∫·Î·Ú¿˜ Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ªÂÙ¿ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤(∂‡‚ÔÈ·˜) ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi, ÂÓÒ ÔÈ ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜ Î·È ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ¶. ƒÔ˘Ù˙ȤÚ˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘ ı· Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô Û¤ÓÙÂÚ ™. ΔÛÈÒÏ˘ ηÏԇ̷ÛÙ fiÏÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ “·Ì·Î. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÚÒÓ” ÛÙÔÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰›ÓÙÚÔ˘ ÔÈ ªÔ˘ÏÔ‡Ù Î·È ÕÏ‚·ÚÂ˙ ı· ÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ·. ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ı·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, Ô ªfiӯ ·fi Ù· ŸÏÔÈ ÛÙÔ ∂∞∫ ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 10 ¢·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ô ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿. ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ÚÒ ÁÈ· ÙË ı‡Ú· 1 Î·È ÛÙ· 15 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ π·Îˆ ·ÎfiÌË ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∏ ‰‡Ó·ı‡Ú˜ 3-5. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ‚¿Î˘, ∫·ÚÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È æ˘¯ÔÁÈfi˜, ÂÓÒ ÌË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ô ÎfiÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜, ÁÈ· Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·fiÓÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ·˘ÛÌÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ô‰ÂÈÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· ·È‰È¿. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ̷ٛ˜ √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜. ÎÓ‡ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÛÙ· ÂÓÙfi˜, fiÛÔ Ê›Ï¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· ı· ÊÈÏÔÍÂÓË* ∞fi ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜” .

43

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ∫˘Úȷ΋ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 17.00 ΔڛηϷ-ª·ÚÔ‡ÛÈ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) ™¶√ƒ+ 13.30 √˘ÙÚ¤¯ÙË-ÕÁÈ·Í -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √ÏÏ·Ó‰›·˜) 15.30 μ¿Ï‚·˚Î-∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √ÏÏ·Ó‰›·˜) 17.30 ¡·˚̤ÁÎÂÓ-Δ‚¤ÓÙ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √ÏÏ·Ó‰›·˜) 19.30 ºÔ˘ÂÓÏ·ÌÚ¿‰·-ª·ÓÙ·ÏfiÓ· -∑- (ÈÛ·ÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ) ™∫∞´ 19.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶∞√∫ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 01.00 ¡ÙÈÙÚfiÈÙ-√˘¿ÛÈÓÁÎÓÙÔÓ -∑(¡μ∞) 03.30 ªÈÏÁÔ˘fiÎÈ-∫Ï›‚ÂÏ·ÓÙ -∑(¡μ∞) NOVASPORTS 1 14.30 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∏Ú·ÎÏ‹˜ -∑(™Ô‡ÂÚ §›Áη) 16.45 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) 19.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞∂∫ -∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) NOVASPORTS 2 14.30 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. ∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) 16.45 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∫·‚¿Ï· -∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) 21.00 §ÈÏ-§ÈfiÓ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 3 21.45 ƒfiÌ·-§¿ÙÛÈÔ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) NOVASPORTS 4 18.00 Œ‚ÂÚÙÔÓ-ΔfiÙÂÓ·Ì -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 00.10 ¡ÈÔ‡ÂϘ √ÏÓÙ ªfiȘ-ÕÚÛÂÓ·Ï ™·Ú·ÓÙ› -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 7 14.40 ∂ÏÏËÓÈΤ˜ πÔ‰ÚƠ̂˜ -∑(È·Û›·) 21.00 ºÏ·Ì¤ÓÁÎÔ-°ÎÚ¤ÌÈÔ -∑(ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÚ·˙ÈÏ›·˜) CONN-X TV SPORTS 1 16.00 ¡¿ÔÏÈ-ª¿ÚÈ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 22.00 ªÈÏÌ¿Ô-μ·Ï¤ÓıÈ· -∑(¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) CONN-X TV SPORTS 2 14.30 ¶¿ÓÙÂÚÌÔÚÓ-¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ (μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· °ÂÚÌ·Ó›·˜) 20.00 μÈÁÈ·Ú¿Ï-ÃÂÙ¿Ê -∑- (¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) CONN-X TV SPORTS 3 16.00 ¶·Ï¤ÚÌÔ-∫¿ÏÈ·ÚÈ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 18.30 ™¿ÏÎÂ-äÚÙ· -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 21.30 ™ÂÚÎÏ ªÚÈ˙-ÕÓÙÂÚϯ٠-∑(ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÂÏÁ›Ô˘)

μ’ ∂£¡π∫∏

“ª√¡√ª∞Ã∂π” ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ ª∂ Δπ™ ∞ª∞∑√¡∂™ ¢ƒ∞ª∞™ °π∞ Δ∏¡ ∞’ °À¡∞π∫ø¡

¢ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ∏ ÚÒÙË ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ Ù¤ÓÔÓÙ· Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË fiÓÔ˘˜ ÛÙË Ì¤ÛË. ∂ÙÔÈÌÔfiÏÂ̘ Â›Ó·È ÔÈ: ∂ϤÓË ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË, ¡ÈÎÔϤٷ ∫·Óȿη, °ÂˆÚÁ›· ª·ÏÈÛÈÒÚ·, ∂ϤÓË ∫Ô˘ÛÎÔ‡ÓË, ¢¤ÛÔÈÓ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, §›Ï· ¡Ù¿ÊÔ˘, ∞Ó›Ù· ™ÙÚ›ÁÎÔ˘, ∂‚›Ù· ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, μ¿Ûˆ ∫ÏfiÓÙ˙·, ™ÔÊ›· ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·, ƒ·Ïԇη ™¿ÚÁÎÂ, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∑‹ÁÚ·, ª·Ú›· ™¯Ô˘Ï‹, μ¿ÏÈ· §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓË, ∫ÔƯ̂ӷ ¡ÙÔ‡Û·, μ¿Ûˆ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, Δ·Ì¿Ú· °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Î·È ∂ϤÓË ™¯Ô˘Ï‹. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ Ô Î. ΔÛ·ÏÔ˘¯›‰Ë˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∑˘ÌÈ·ÚÔ‡‰Ë Î·È πˆ·ÓÓ›‰Ë ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∫ÈÏΛ˜.

Ù¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” -Mastic Spa Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÃˆÚÈÛÙ‹˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∞Ì·˙fiÓˆÓ ¢Ú¿Ì·˜. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙÔ “ÚÂÙÈÚ¤” Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÌË ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÒÏÂȘ fiÓÙˆÓ ÌÂÙ¿ Ù· ÚÒÙ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ¤‰ˆÛ·Ó. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 15.00 Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 4˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

¡

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” -Mastic Spa ›¯Â ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û ‰È· ...ÂÚÈ¿ÙÔ˘ fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ (∫·‚¿Ï·, ÕÚ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ ºÏÒÚÈÓ·˜. ŸÌˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ÃˆÚÈÛÙ‹ ¢Ú¿Ì·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙȘ ∞Ì·˙fiÓ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ª·ÎÚ‹. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ·˘Ù‹ ÂÓÓ¤· ‚·ıÌÔ‡˜ Û ÙÚÂȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ.

™ÙÔ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÓÙ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ Î·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. øÛÙfiÛÔ, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹. √È ∞Ì·˙fiÓ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤ÌÂÈÚ˜ Î·È ÈηӤ˜ ·›ÎÙÚȘ, ÂÓÒ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙ ͤÓ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” , Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ú˘ıÌfi ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤Ó˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ì›· ›ˆÛË Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙËÓ º¤ÓÈ· ª·Ï·ÌÔ‡ÙË ı· Ù˘ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

Ù˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·Ó ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ë ∞ÁÏ·˝· ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ· Î·È Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛÈÚ‰¿ÓË.

°È· ÙËÓ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∞’ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È Ù· ÂÍ‹˜ ·È¯Ó›‰È· ∫·‚¿Ï·-∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¶∞√∫-ÕÚ˘ ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú.-μfiÏÔ˜ 2004 ƒÂfi: ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜

ΔË ¢fiÍ· ÊÈÏÔÍÂÓ› Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ™∏ª∂ƒ∞ ∫˘Úȷ΋ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ì·Ù˜ Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ 12Ë Ë̤ڷ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜∞ÈÁ¿Ïˆ Î·È πˆÓÈÎfi˜-√º∏. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 12˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙË μ` ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫˘Úȷ΋ ∂ıÓÈÎfi˜-¢fiÍ· ¢Ú. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ∫·Ï·Ì¿Ù·-∏ÏÈÔ‡ÔÏË √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¢È·ÁfiÚ·˜ ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ * ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 15.00 ¢Â˘Ù¤Ú· 18:00 ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-∞ÈÁ¿Ïˆ (∂Δ3) 19:00 πˆÓÈÎfi˜-√º∏ (Conn-X)


44

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

Ã∞§∫π∞™

¡π∫∏ ∫∞π ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ∫√¡Δƒ∞ƒ√À¡ ¶ƒøΔ∂∞ °ƒ. ∫∞π ∞∂Δ√ ∫π§∫π™ ∞¡Δπ™Δ√πÃ∞

“∏ ∂ıÓÈ΋ ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È ηӤӷ”

¶·›˙Ô˘Ó “ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ”

√ ¢π∂£¡∏™ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ SPORT 24 ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ Â˘¯‹ Ó· ‰ÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ η̛· ÎÏ‹ÚˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ‹ ‰‡ÛÎÔÏË ÚÈÓ ·›ÍÂȘ. ¶ÚÈÓ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “ªËÓ Í¯ӿÌÂ Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘ÌÂ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›ÁÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ªÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚË ÙÔ˘ EURO Î·È ÙË ‚ϤÂÈ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜. ¡·È, ı· ›̷ÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜ ÂΛ Î·È ·Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·›ÎÙ˜, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·” , ÏÂÂÈ Ô ˘„ËÏfiÛˆÌÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜. “∂˘Ù˘¯Ò˜ ÂÌ›˜ ı· ‚Úԇ̠ÙÔÓ ª·Ú·ÓÙfiÓ· ÛÙÔÓ... ¿ÁÎÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÎÔÚ˘Ê·›· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Û·ÊÒ˜ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ŸÌˆ˜ Ó· ͤÚÂÙÂ, ‰ÂÓ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È Î·Ì›· ÔÌ¿‰·, ·Ï¿ ¤¯Ô˘Ì Û‚·ÛÌfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜” , Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ÁÎÔÏΛÂÚ ÙÔ˘ ¶∞√∫, Ô˘ ¤‚ÏÂ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ...∏¶∞ 1994. “¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÚÔÌÂÚ‹ Û‡ÌÙˆÛË, ÌfiÓÔ Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· Ï›ÂÈ. °ÂÓÈο Â›Ó·È ÌÈ· ÎÏ‹ÚˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ ‡ÎÔÏË ‹ ‰‡ÛÎÔÏË. ŸÏ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÁ˜. ™·ÊÒ˜ Î·È Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏfi Ì·˜ Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·›˙Ô˘Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, fiÔ˘ ÈÛÙ‡ˆ ı· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂȘ ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÌ¿‰·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ì·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ, Ì ÙË ¡. ∫ÔÚ¤· Ó· ·ÔÙÂÏ› ›Ûˆ˜ ÙËÓ ÈÔ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙËÓ ∞Û›· Î·È ÙË ¡ÈÁËÚ›· ·fi ÙȘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ∞ÊÚÈηÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ˘ÁÈ›˜ Î·È Ó· ¿Ì ӷ ¯·Úԇ̠ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·˘Ùfi. ªËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤Î·Ó ¿ÏÌ·Ù· ÛÙËÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ºπº∞ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ˘fiıÂÛË Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙÔÓ √ÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ, ÛÙÔÓ fiÌÈÏfi Ì·˜ ˘‹Ú¯Â Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ (ÂÌ›˜ ÙÔ 2004 Î·È Ë πÛ·Ó›· ÙÔ 2008)! ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜; “∂›Ó·È Ó· ÌËÓ ¿Ì ·Á¯ˆÌ¤ÓÔÈ. £ÂˆÚÒ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, ˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ Ô˘ ÚÔÎÚÈı‹Î·Ì ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ¢ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÙÔ Ù·Í›‰È. ¡· ›̷ÛÙ ˘ÁÈ›˜ Î·È Ó· ÙÔ ¯·Úԇ̔ ηٷϋÁÂÈ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÁÎÔÏ΋ÂÚ.

ÔÛÙÔϤ˜ “ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ” ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ¡›ÎË Î·È ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ. √È ÌÂÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·›˙Ô˘Ó ÛÙ· °Ú‚ÂÓ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ¤·, ÔÈ ‰Â “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ÎÔÓÙÚ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ∞ÂÙfi ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-¡›ÎË ™Ù· °Ú‚ÂÓ¿ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ Ë ¡›ÎË, fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ı· “ÌÔÓÔÌ·¯‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ¶ÚˆÙ¤·. Œ¯Ô˘Ì ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÂÙ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÔÚ›·. ∂¿Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÂÙfi, ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ ı· ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÛÂ. ∞ÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÔÌ·Ï¿, Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÓÙ˙‹ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. ÕÏψÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰·, ·Ú¿ ÙÔ Ó·Úfi Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÚΤ. √ ¶ÚˆÙ¤·˜, fiˆ˜ ¤ÚÛÈ ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ºÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì ¤ÓÙ ӛΘ Î·È ÌfiÓÔ ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ÛÙÔ ·ıËÙÈÎfi ÙÔ˘. 줂·È· Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ”

‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿. ∞¤¯Ô˘Ó ÌfiÏȘ ¤Ó·Ó fiÓÙÔ ·fi ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó ÙÔÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ı· ÙÔÓ “È¿ÛÔ˘Ó” ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÈÒÏ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ¤Ó·Ó ÌÈÎÚÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·ı› ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜. ∂›Û˘ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÎÚ‹˜ Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙ¤· °Ú‚ÂÓÒÓ. ŒÙÛÈ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÙ˙‹˜ ı· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ª›ÏÙÔ˜ √ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÒÏ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜,

£·Ó¿Û˘ ∫Ô˘Ù›Ó·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÎÚ‹˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, §Â˘Ù¤Ú˘ ™Ù¿ÌÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜, ª·ÓÒÏ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛ·ÎÏ¿ÁηÓÔ˜, §Â˘Ù¤Ú˘ ¶·ÙÛ‹˜.

∞ÂÙfi˜-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ªÂ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙ· ...‡„Ë Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË “ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÂÈ” ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜, fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÙÂı› ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏÈÒÚ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ã∞¡£ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ √ÚÂÛÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó‰‡·Û Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ.

√ ÚÔÔÓËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ μÏÈÒÚ·˜ Î·È Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘, £·Ó¿Û˘ ¢¤ÏÏÈÔ˜, ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÊÔÚÌ¿ÚÂÙ·È Û’ ¤Ó· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›Ô. Œ¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙȘ ӛΘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ÓÈÒıÂÈ ÈÔ ¿ÓÂÙ· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. 줂·È· Ù· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ Ôχ ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ··ÈÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È Ó· ÌËÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi οÔÈ· ÂÈÙ˘¯›·. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ·ÏÏ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ·. √ ∞ÂÙfi˜, ·Ó Î·È Ó¤· ÔÌ¿‰·, ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Ôχ ηϤ˜ ÂÓÙ˘Ò-

ÛÂȘ Î·È ÈÛÔ‚·ıÌ› Ì ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ·ÎfiÌË Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ˘˜ 11 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÛ¯˘Úfi˜. ∂‰Ò ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· Ô˘ ¤Ù˘¯Â, Ó· “Á˘Ú›ÛÂÈ” ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¡›ÎË Î·È ÂΛ Ô˘ ¤¯·Ó Ì 15 fiÓÙÔ˘˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ. ∞˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ηÏfi Ì¿ıËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ¡›ÎÔ˜ £ÂÔ¯¿Ú˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú·Û΢¿˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μÏÈÒÚ·. √ ÚÒÙÔ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠·ÚıÚÔÛÎfiËÛË Î·È ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ¤ÏÂÈ„Â Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Â›Û˘ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ ÙÒÚ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ∂Ô̤ӈ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘, £ˆÌ¿˜ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, μ·Û›Ï˘ ¡Ù›Î·˜, √‰˘ÛÛ¤·˜ ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˜, ∫ÒÛÙ·˜ ™ÂṲ́Ù˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ™ÙÂÓfi˜, ªÈ¯¿Ï˘ ™Ô˘ÓÙÔ˘ÏÔ˘Ì¿Î˘, ¡›ÎÔ˜ ΔÔÔ‡˙˘, £·Ó¿Û˘ ΔÛ·Ú·˝Ï˘, ∑·Ê›Ú˘ ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÈÒÙ˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú·Û΢¿˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-ºÔ›ÓÈη˜ §. §·ÛÛ¿Ó˘-Œ‰ÂÛÛ· ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-¡›ÎË μÂÏ‚ÂÓÙfi-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÕÚÁÔ˜ √Ú.-Ã∞¡£

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™∏ª∂ƒ∞ Δ√¡ ∞ ƒ∏ ™Δ√ ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π√ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡

ªÂ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ËıÈÎfi Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ª

 ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ËıÈÎfi Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔÓ ÕÚË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Â›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ 8Ë Ë̤ڷ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞2 Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Â·Ó‹Ïı ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó 86-83 ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ Î·È ‹Ú·Ó “Ô͢ÁfiÓÔ” ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. °È· Ó· ¤¯ÂÈ, fï˜, ·Í›· ·˘Ù‹ Ë ÂÈÙ˘¯›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ “‰ÈÏfi” ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∏ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ˆÓ· ÛÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰· Ì 78-70 Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÛ˘ÓÙfiÓÈÛ ÙȘ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˘, Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›¯Â ¤ÛÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·. øÛÙfiÛÔ Ë ÂÈÙ˘¯›· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ‹Úı ÛÙÔ ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛËÌ›Ô, ÒÛÙ ӷ

οÓÂÈ ÙȘ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó Í·Ó¿ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. √ ÕÚ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ¤¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ¶ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È

¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ·È¯Ó›‰È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜” Ó· ¤¯Ô˘Ó ...‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∞2, fiÙ·Ó ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ∞1. ∞ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë §˘ÌÂÚ›‰Ô˘ Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï·, ÂÓÒ Ë ª·ÎÏ›Ó ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ·¯›ÏÏÂÈÔ Ù¤ÓÔÓÙ· Î·È ı· Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈο ·ÚÔ‡Û·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÙËÓ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË Ô˘ ¤¯·Û ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ›ˆÛ˘. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜ Î·È Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘, ¶¿ÚȘ §fiÙÊÈ ı· ·Ú·Ù¿ÍÔ˘Ó ÙȘ: §‡‰È· ª›ÏÎÔ‚·, ¡›ÎË ∑¤Ú‚·, ∞ÊÂÓÙԇϷ ª·Á·ÏÈÔ‡, ª·ÓÙÒ æ˘¯ÔÁÈÔ‡, ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ∞ÛË̛ӷ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË, ∂ϤÓË ¢ËÌËÙÚ¤ÏÈ·, §·ÌÚÈÓ‹ ∞Á·ÁÈÒÙË, ƒÂÌ¤Î· ÿÚȘ, ªÔӛΠª·ÎÏ›Ó, ∞ÁÁ¤Ï· £·Ó·ÛÔ‡ÏË, μ·ÁÁÂÏ›ÙÛ· ∫ˆÛÙԇϷ Î·È ›Ûˆ˜ ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· §˘ÌÂÚ›‰Ô˘. °È· ÙËÓ 8Ë Ë̤ڷ Ù˘ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ÁÒÓ˜: ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∂ÛÂÚ›‰Â˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ¶. º¿ÏËÚÔ-∞ıËÓ·˚Îfi˜ º∂∞-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ √Ï˘ÌÈ¿‰· §.-∞fiÏÏˆÓ ¶Ù. ¢∞™∞§-÷ÓÈ¿ 20-0 ƒÂfi: ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿

∞Ó¿ÏË„Ë-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∂Ó·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ∞Ó¿ÏË-

„Ë ÁÈ· ÙËÓ 8Ë Ë̤ڷ Ù˘ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. √È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎȤ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ӛΘ Î·È ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚ˜” ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Á¢Ù› ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Î·È ·›˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÌÂÈڛ˜. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÕÓÓ· ¶··Á·Î‹, ŒÏÂÓ· °ÂÚÌÂÏ‹, ∂‚Âϛӷ ∞ÏÂ͛Ԣ, μÈ‚‹ ∑·Ì¿Î·, ∑ˆÁÚ·ÊÈ¿ ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, , ª·›ÚË ∫·ÙÛÈÎÏ‹, ∞ÓıԇϷ ∫ˆÊ›‰Ô˘, ª›Ó· ª·ÎÚ·ÙÛ¿, ª·Ú›· •ÂÓÔÎÒÛÙ·, ¡›ÎË ¶ÚÔÛÈÓÔ‡‰Ë, §›· ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· Δ˙Ô‡ÓË Î·È ª·ÚÔ˘ÛÒ ºÔ˘ÚÙÔ˘Ï¿ÎË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ÛÙËÓ ∞2 Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ: ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-¶˘Ï·›· ™¤ÚÚ˜-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Ó¿ÏË„Ë -∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫ÔÌÔÙËÓ‹-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-¶∞√∫


KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

¶∞π∑∂π ∂∫Δ√™ ª∂ Δ√¡ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√ ∞√∫, ∂¡ø ∏ ∞.∂. ¢πª∏¡π√À À¶√¢∂Ã∂Δ∞π Δ√¡ ∞¶√§§ø¡∞ §.

¢‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ¶‡Ú·ÛÔ ¢

‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÌÈ· Î·È ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, Ô˘ Â›Ó·È Ô ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜. Δ· ·È¯Ó›‰È· Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ 11Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

∞√∫-¶‡Ú·ÛÔ˜ √ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi Ê·‚ÔÚ› ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ ÚÔÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜ fiÙ·Ó ·›˙ÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ∫·ÌÈÓ¿‰ˆÓ, ·ÊÔ‡ ÌÂÙÚ¿ Û ·˘Ùfi ¤ÓÙ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È·. øÛÙfiÛÔ, Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ¶‡Ú·ÛÔ˜ Â›Ó·È ÈηÓfi˜ ÁÈ· fiÏ·. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ‰ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· (Î·È ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó “¤ÓÙ ÛÙ· ¤ÓÙ” ˆ˜ ÁË‰ԇ¯ÔÈ), ·ÏÏ¿ Ù· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Î·Ï¿ Î·È ÂÎÙfi˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì›· Ó›ÎË, ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ·‹ÙÙËÙÔÈ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¤ÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ÂÓÒ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ÂÛÙ›· ÙÔ˘˜ ·Ú·‚È¿ÛÙËΠÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿. º˘ÛÈο Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ı· Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ¿ ‰‡ÛÎÔÏË. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¿Á¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· ÂΉڿÌÔ˘Ó ·fi ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÔÈ ƒÔ˘Î¿˜ Î·È ∫Ú‚·Ù¿˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Ô˘ ›¯·Ó Î·È ¤ÙÛÈ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë, ªÏfiÙÛÈη, °ÎÈÎÈÏ·Û‚›ÏÈ Î·È ∑¿Áη, Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ›ˆÛË. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, °Î¿Áη˜, ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚ. ∫›ÙÛÈÔ˜, ∫. ∫›ÙÛÔ˜, ∫Ú‚‚·Ù¿˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ª·Û‰¿Ó˘, ¡Ô‡ÛÈ·˜, ƒÔ˘Î¿˜, ™ÎÔ˘ÊÔÁÈ¿ÓÓ˘, ™‡ÚÔ˘, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ™Ùԇη˜, ΔÛ¿È, ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, ºÏ¿ÌÔ˜, ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Ô Î. ¶Ô˘Ï‹Ì·˜, ÂÓÒ ‚ÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î. ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ Î·È ªÈÙ¿Ï˘ Ù˘ ∂¶™ ∫¤Ú΢ڷ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ‰Â›ÓÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·Ú¤ıÂÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ∏Ï›·˜ ∫·Ú··Ù¿Î˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “ÙÔ ™Ù¤ÎÈ” ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô

ºˆÙfi ·fi ÙÔ ‰Â›ÓÔ Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ §¿ÎË ª·Î¿ÏË Î·È ÙÔÓ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ ∫ÒÛÙ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Û ··ÚÙ›·. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î. ∂ÚÚÈÓ¿ÎË ∫ÒÛÙ·, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡, ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ™˘˙ËÙ‹ıËΠÂ›Û˘ ÙÔ ÊϤÁÔÓ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ‰fiıËÎ·Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Á·ÛÏ‹ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘ ›Ûˆ˜ Î·È ÛÙ·‰›Ô˘.

∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞fiÏÏˆÓ §. ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Â›Ó·È Ë Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜. Δ· ÂÚÈıÒÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÓ¤„ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ “Û›ÙÈ” Ù˘ ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔȘ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹. ŒÓ· ·È̿و̷ ÛÙËÓ Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋ Ô˘ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” ·fi ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙË ¡›ÎË ›Ûˆ˜ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ

™‡ÚÔ ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ £¿ÓÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ı· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙÔ˘˜: ∫fiÎ ÎÔÚË, ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ, °Î¤ÚÙÛÔ, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ, ¶ÔÏ˘‚Úfi¯Ô, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ, Δ. ÃÔÓ‰Úfi, °. ÃÔÓ‰Úfi, ªÚÈ¿˙ Ó·, ¡¿ÓÔ, ∞Ú·Ì·Ù˙‹, ∫·ÏÏÈ·ÎÔ‡‰·, ∑·Ú·Ìԇη, ΔÛÔ˘Î¿ÏË, ∫fiÙÛη, ¡. ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ, ¡ÙÔ˘ÎÒÏË, ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë, ∑·Úο‰·, ∑·¯·Ú¿ÎË, ∫fiÊÊ·, ™ÎÔ‡Ú·, ÃÚ˘Û¿ÓıË, ¶··Â˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, °ÂˆÚÁԇϷ, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ Î·È ¶·Ú›ÛË. √ Î. Δ˙ÔÊÒÏ˘ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔÓ Î. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ÙËÓ Î. °È·ÓÓԇϷ. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂¶™ ΔÚÈοψÓ.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ: ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ §·Ì›·-ªÂÙ¤ˆÚ· ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-μÂÏÔ‡¯È Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞fiÏÏˆÓ §·Ú. ƒÂfi: ªÔ˘˙¿ÎÈ

√ ∞¡∂μ∞™ª∂¡√™ ¶∞¡πø¡π√™ ∫√¡Δƒ∞ƒ∂π ™Δπ™ 19.00 Δ∏¡ ∞∂∫ °π∞ Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫∞

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË Â ÔÈÔÓ ı· ʤÚÂÈ ÁÔ‡ÚÈ Ë 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη; £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ∏ ÎÔÚ˘Ê‹ ¿ÏÏ·Í ¯¤ÚÈ· ÂÓÒ Ë Ì¿¯Ë Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ οو ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‰˘¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ô˘Ú¿ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. °È¿ÓÓÈÓ·-∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙËÓ ·˘Ï·›· ÙˆÓ Ì·Ù˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. §›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿, ·›˙Ô˘Ó ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∫·‚¿Ï·, ÛÙÔ √∞∫∞, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ÂÓÒ Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ “ÎÏ›ÓÂÈ” Ì ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÁË‰ԇ¯Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ∞∂∫. “ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Ì·˜ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜. £· ‚ÔËıÔ‡Û ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤Ó· ÁÂÌ¿ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ·˘Ùfi ÂÚÈ̤ӈ ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ∂Ì›ÏÈÔ ºÂÚ¤Ú· ÁÈ· ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “΢·Ó¤Ú˘ıÚˆÓ” ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ™ÌfiÁÂ, ª¤ÏÈÙ˜ Î·È ™Èfi‚·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ·Ó¤ÙÔÈÌÔ ƒÂÎfiÌ·. √È ·›ÎÙ˜ ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÈ-

ÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ӛ΢ ÛÙËÓ ¡¤· ™Ì‡ÚÓË. √ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ·Ú¿ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ ·ÏÏ¿

Î·È ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‚Ú› χÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜. ∞ÒÓ ı· Â›Ó·È Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ.

πÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, ‹ÙÙ˜ ·fi √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È °·Ï·Ù·Û·Ú¿È Î·È ÙÔ Îϛ̷ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÊËΠÏ‹Úˆ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Ù· ÙÚ›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ¿Û¯ËÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ...ÁÎÚ¤ÌÈÛ·Ó ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ϤÔÓ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √ ÃÂÓÎ ΔÂÓ ∫¿Ù ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ô˘Û›Â˜. ™ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ·fiÓÙ˜ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë, §¤ÙÔ ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Î·È Ô ™·ÚȤÁÎÈ ÂÓÒ Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ (‚Ï. ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘) ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ÕÏÏË ÌÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·‹ÙÙËÙÔ˜ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο, ÔÈ ¶ÂÚÈÛÙÂÚÈÒÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ∫¿Ì·˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο. ªÔÚ› Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ¿Î˘ Ó· ¤¯·Û ÙËÓ Ì¿¯Ë Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ÛÙËÓ §›Áη, ÌÔÚ› Ô ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ Ó· ÌËÓ Î¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ì·Ù˜ ÙËÓ §¿ÚÈÛ·, ˆÛÙfiÛÔ Ô ÙÂ-

¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. “∂ÓÙ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ì·˜ ÒÛÙ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ Ó›ÎË. ªÂ ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·” ›Â Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” . ¢Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË §¿ÚÈÛ· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “·ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ” μ·ÁÁ¤Ï˘ °Ô‡Ù˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ °Ô˘›ÏÛÔÓ √Úԇ̷.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· 14:30 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 14:30 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∏Ú·ÎÏ‹˜ 16:45 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∫·‚¿Ï· 16:45 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 19:00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞∂∫

45

∞∂∫

¢È¤„¢ÛÂ Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Á‹Â‰Ô ™ø£∏∫∂ Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ¶∞∂ ∞∂∫, Ô˘ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙÈÓ·¯Ù› ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¡›ÎÔ ¡ÔÙÈ¿ Î·È Ã·Ú¿Ï·ÌÔ ∫Ô˙ÒÓË. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË ‰È¿„¢ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·Ù˙˯ڋÛÙÔ˘, ̤ۈ ÙÔ˘ Nova™¶√ƒ FM 94,6, fiÙÈ Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ∞∂∫ Û˘ÓÔÌÈÏ› (‹ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ·) Ì πÛÚ·ËÏÈÓfi ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜. ŸÏ· ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Î·Ï¿, ÂÓÒ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë Ï‡ÛË Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √ ÷ڿϷÌÔ˜ ∫Ô˙ÒÓ˘, fiÙ·Ó ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎÂ, ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜, ˆ˜ Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ∞∂∫ “·˙·Ú‡ÂÈ” ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡¤·˜ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ Ì ¿ÏÏÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ÂÍÔÚÁ›ÛÙËÎÂ. ΔÔ Â›‰ÔÍÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” , Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È “Ôχ ˙ÂÛÙ¿” Î·È ÁÈ· ÙÔ Á‹‰Ô, ‰Â ıˆÚ› ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¶∞∂, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË Ó¤· ¤‰Ú· Ù˘ ∞∂∫. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Î. ∫Ô˙ÒÓ˘ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠˆ˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¤ÁÚ·Ê·Ó Ì¤ÏË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô, fï˜, ÎÚ›ıËΠˆ˜ Û·ÌÔÙ¿˙. ŒÙÛÈ, Ô Î. ∫Ô˙ÒÓ˘ “¿ÁˆÛ” ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰Â Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̷˙› ÙÔ˘, ÚÔ¯ı¤˜, Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÔÙÈ¿˜ Î·È fi¯È Ê˘ÛÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜... ¶Ï¤ÔÓ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ‰È¿„¢ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·Ù˙˯ڋÛÙÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, Ë ÏÂ˘Ú¿ ∫Ô˙ÒÓË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ϤÔÓ ˆ˜ “ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÍÂÂÚ¿ÛÙËΔ . √ Î. ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Nova™¶√ƒ FM 94,6, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ‡ÔÙË ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ô‰Ôı› ÛÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ∞∂∫ (Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜) ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÌÏÔ΋ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË.

ª∞ƒ∞¡Δ√¡∞

“¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï” √ ¡ÙȤÁÎÔ ª·Ú·ÓÙfiÓ· ·Ô˘Û›·˙ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ·fi ÙË FIFA. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, Ô˘ ı· ‚ÚÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙË ¡ÈÁËÚ›· Î·È ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ∫ÔÚ¤·˜, Û¯ÔÏ›·Û ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ì¤Ûˆ Ì›·˜ ÁÚ·Ù‹˜ ‰‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠÛÙÔÓ Δ‡Ô. “™Â ¤Ó· ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ. ŸÌˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ Î·È Í¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ›̷ÛÙ ÈηÓÔ› Ó· Ê·Óԇ̠·ÓÙ¿ÍÈÔÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ” , ·ÚΤÛÙËΠӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô “¡ÙÈÂÁΛÙÔ”

∞§∫ª∞∞ƒ

∞ÔχıËÎÂ Ô ∫Ô‡Ì·Ó ¶∞ƒ∂§£√¡ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∞ÏÎÌ¿·Ú ·ÔÙÂÏ› Ô ƒfiÓ·ÏÓÙ ∫ԇ̷Ó. √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·ÔχıËΠ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ì 2-1 ·fi ÙË μ›ÙÂÛÂ,


°È· οı ÒÚ· 46 º∞ƒª∞∫∂π∞

™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™·Î΋ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, πˆÏÎÔ‡ 311 - ¢ (™Ù¿ÛË ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘), ÙËÏ.: 24210-43398, ª·ÚοÎË - ∂˘ÁÂÓ›‰Ô˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ª·ÚοÎË ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∫Ô˘ÓÙ˘ÚÈÒÙÔ˘ 1 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ.: 24210-35919, μ¤ÙÛÈÎÔ˘ °Ï˘ÎÂÚ›·˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 4ÛÙ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ÙËÏ.: 24210-31849. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¢ÚÈοÎË ∫ÔÓ‰˘Ï›·˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - °ÎÏ·‚¿ÓË, ÙËÏ.: 2421033121. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ºÔÚÔ‡ÏË ª·Ú›·˜, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 116 - ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ, ÙËÏ.: 24210-64343. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ∞‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ô˘ ·fi ∞Ó··‡Ûˆ˜ ¤ˆ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙÔÓ Ô‰fi £ÂÈÚÒÓ ·fi ™ÈÓÒ˘ ¤ˆ˜ μÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÚÔÎfi˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 37, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜ 14, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ™‡„·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 191, ª·Ú¿˜ ∞ıËÓÒÓ 2, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ÷ÚÈÛÌ·›‰Ë˜ ∫ÔÛÌ¿˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, ÷Ù˙‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡¤ÁÚË 6, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÙÔ‡Ú·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï·˜ ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ªÔ˘ÙÔ‡Ú˘ ∞Á¯›·ÏÔ˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-0030): ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-0030): ª·ÚÔ‡Ù·˜ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): §·Ôο·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ‡ÛÈÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∞ÊÔ› °Î·Ú·ÁοÓË 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂..

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜)

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 22.44. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 6.50, 7.54, 09.21, 10.51, 13.21, 14.53, 15.23. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.15, 09.28, 12.27, 14.55, 17.10, 20.33, 22.42. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 6.08, 8.08, 12.15, 14.10, 16.33, 17.34, 19.45. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (™∞μμ∞Δ√): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫Àƒπ∞∫∏): 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30,

15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 - 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∫˘Úȷ΋ 1/11/09 ̤¯ÚÈ ΔÂÙ¿ÚÙË 31/3/10 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30,

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ....................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ..................................2421070931 - 2421071022 .......................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ........................2421070931 - 2421075319 ......................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ........................2421070950 - 2421075318 ............................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .............2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ............................ 2421070976 - 2421075528 ...........................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .............. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. .................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ............. 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ..............2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .......................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ....................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ......................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN. ......................2421070946 - 2421075301 ............................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ..............................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E............................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ...............2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ..............................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ..................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ. ..........................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ...................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ............................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘ ......................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜....................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ...............................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ........................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ ................................................ 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .........................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. .....2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..............2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ............................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ ..........................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ ....................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H....................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ..........................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ..........................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY.........................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY .....................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ....................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ............................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏..................................................................199 EKAB: .................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜...................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜...................................................2421055555

øÚÔÛÎfiÈÔ

√ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ªÂÙ·ÔÏÂÌÈÎfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ - ∂›Ó·È Î·È ÂÈÊÒÓËÌ· ı·˘Ì·ÛÌÔ‡. 2. ∞ÒÏÂÈ· ·Í›·˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ∞ӋΠÛÙËÓ πÛ·Ó›·. 3. ª›· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ì·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ÕÚıÚÔ - ¶·Ú¤ÙÂÈÓ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ΔÚˆÈÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘. 4. Δ¿ÍË ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ì˘ÚÌËÁÎÔÊ¿ÁÔÈ - ∫·ÙËÁÔÚ›· ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ. 5. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÛÙË... ÛÂÈÚ¿ - ∞Ú¯·›Ô ÂÈÊÒÓËÌ· ÓÈÎËÙÒÓ. 6. “√... ª·Ùı›·˜ ¶·Ûοϔ , Ù›ÙÏÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÔ - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 7. √Ì·‰ÈÎfi˜ ¯Ï¢·ÛÌfi˜, Û ÍÂÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ϤÍË Ù˘ ηıÔÌÈÏÔ˘Ì¤Ó˘ - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 8. ∏ °·ÏÏ›‰· ÔÈ‹ÙÚÈ· Ù˘ “∞̤ÙÚËÙ˘ ηډȿ˜” - ™˘ÓËıÈṲ̂ӷ Â˘Ú‹Ì·Ù· ·Ó·ÛηÊÒÓ. 9. ŸÌÔÈ· Û‡Ìʈӷ - Δ· ·Ú¯Èο ÂÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ì·˜ - ™˘ÓÒÓ˘ÌÔ› ÙÔ˘˜ ÔÈ Â˘ÓÔ˚ÎÔ›. 10. ŒÓ· ·fi Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È Ë Î·ÏÏÈʈӛ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ™˘ÓıÂÙÈÎfi ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 11. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚfi Ì·˜ ·Ú¯Èο - E›Ó·È Û˘¯Ó¿ ¤Ó· ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi. 12. √ ŒÏÏËÓ·˜ ·˘Ùfi˜ ›‰Ú˘Û ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ - °ÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.

ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ.6974456215

§À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞¡øº∂§∏™-∞§Δ 2.°∂-∂§∏-∫π™ 3. ∫ƒπ™Δπ-ª∞ƒ∫∞ 4. ƒ√À-∞™π∞-∞∂∫ 5. §Àø-ƒ∞ 6. ∞¡∞π™£∏™π∞ 7. √¡∂-Δ∞πƒπ 8. ™∞¢π™ª√À 9. ππ-§∞π™ 10. ∞ª∞¡∞Δπ-π¡∂™ 11.£∞-∞ª∂Δ∞μ∞Δ∞ 12. π¡∂™-™∂¡ ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞°∫Àƒ∞-™¶∞£π 2. ¡∂ƒ√-¡∂∞-ª∞¡ 3. πƒ§∞¡¢π∞ 4. ºø™Àπ√π-¡∞™ 5. Δ∞ø™-™π∞ª 6. ™π∂§-£∂ªπΔ∂™ 7. ∏§-π§∏-πΔ∂ 8. ™∏ª∞™ΔÀ§-∞¡ 9. μπ∞-μπ∞ 10. ∞∫ƒ∞-∞π°π¡∞ 11. §π∫∂ƒ-™∂Δ 12. Δ™∞∫∞§π∞™∞Ã

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

∫∞£∂Δ∞: 1. ∞fi ‰‡ÛÙÚÔÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. 2. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì· ‹ ÂÈÊÒÓËÌ· - ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ - ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È Â› ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡. 3. Δ¤ÙÔÈÔ ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È Î·È ÙÔ fiÏÔ (ηı.) - ™˘Ó‰¤ÂÈ ÍÂÓÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. 4. μÚ¤¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋. 5. ∞Ú¯·›Ô ÎÙËÙÈÎfi - ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÓÔÌfi˜. 6. ∞fi Ù· ¤ÓÙÂ... ‰‡Ô (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 5 ‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÓÙÈıÂÙÈο. 7. ∞ÊÈÂڈ̤ÓÔÈ Û ϷÙÚ›· - μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - °Ú·Ê‹ ·ÚÈıÌÔ‡ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 50. 8. ∞Ú¯·›Ô˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ - Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ı‹Ï·Û ÌÈ· χηÈÓ·. 9. ¶Ï‹Ú˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· ¢›ÊıÔÁÁÔ˜. 10. °˘Ó·ÈÎÂ›Ô fiÓÔÌ· - ∂˘Û¤‚ÂÈ·˜ ˘ԉ›ÁÌ·Ù· (·ÈÙ.) 11. °›ÓÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¿ıÂÏ· - ¢È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ̤ÛÔ (·ÈÙ.). 12. ∫ÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘. ¶ÚfiˆÚÔ˜ ‹ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜.

Su - Doku

¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 - 31060

∫ƒπ√™ ŸÛÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ ¤¯ÂÙ ·Ï¤„ÂÈ Ì ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ı· ÓÈÒÛÂÙ ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ fï˜ ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-32-12-37-9-8. Δ∞Àƒ√™ ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÁÈ· ÂÛ¿˜. ∞Ó ¤¯ÂÙ ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ı¤Ïˆ Û·˜ ‹ ¤¯ÂÙ ·‰È΋ÛÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ηٷ͛ˆÛ˘, Û‡ÛÙ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Û ·ÏÏ·Á¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-3-22-12-459. ¢π¢Àª√π ∂ÈÛËÌ¿ÓÂÙ ÙȘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ Î·È Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù¿ Û·˜, ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÂÙ ӷ Ì›Ù Û ‰È·‰Èηۛ· ·˘ÙÔ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-35-23-18-209. ∫∞ƒ∫π¡√™ √È Î·ÚÌÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÈÚfi Û·˜ ηÏÔ‡Ó Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÂÙ ÁÈ· Ó·, ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ ٷϤÓÙ· Û·˜ Î·È Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-2018-44-34-9. §∂ø¡ ŸÛÔÈ Â›ÛÙ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÙÂ, ı· οÓÂÙ ÈÔ ÛˆÛÙ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÙ ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-10-33-45-39-22

OTE BÏ¿‚˜ ....................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜)....................................195 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜.....................................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ..........................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ....................................................10400 EXPRESS SERVICE............................................................1154 HELLAS SERVICE .............................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ...................................................................6944121288 X¿ÓÈ·.....................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ..........................................................6948475814 MËϛ˜..................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY..............................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™......................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO..................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ...................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ............................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ............................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ......................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ..........................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ..........................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). .............................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™............................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ..............................................................2410 237811 ¶I§OTO™ .............................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ....24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .........................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ..................................... 24210 61000 A°PIA™.................................................................24280 92502 BE§E™TINOY........................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ...................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

¶∞ƒ£∂¡√™ ™ÎÂÊı›Ù ÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÊÈÎÙÔ‡ ¿ÓÙ·, ÒÛÙ ӷ ‚¿ÏÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¯·Ú¿ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ϛÁÔ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·›ÛıËÛ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-30-33-21-23-7. ∑À°√™ ∞fi ÙË Ê‡ÛË Û·˜ ›ÛÙ Â͢ËÚÂÙÈÎÔ› ¿ÓÙ· ‚¤‚·È· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Û·˜. ΔÔ ÛˆÙ‹ÚÈÔ fi¯È Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·ÂÈÏËÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Û·˜, Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÙÔ ›Ù ·fi ÂΛ Î·È ÌÂÙ¿ fiÏ· ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜. ™∫√ƒ¶π√™ ™˘Ó‹ıˆ˜ ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù·Ú¿ÍÂÙ ٷ ÓÂÚ¿ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, ÙfiÛÔ Ù·¯‡ÙÂÚ· ı· ·ÌÂÈÊı›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-33-45-68. Δ√•√Δ∏™ ¢Â›ÍÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ¯Ú‹Ì· Î·È ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ Û·˜ Î·È ÂÛÙÈ¿ÛÙ ÛÙÔ Ò˜ ı· ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·‰È΋ÛÂÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·ÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ·‰ÈÎËı›Ù ÂÛ›˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-9-30-27-17-3. ∞π°√∫∂ƒø™ ™˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ›ÛÙ ·ÚÂÛÙÔ› Û fiÏÔ˘˜ Î·È ÛÎÂÊÙ›ÙÂ Î·È Ï›ÁÔ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Û·˜ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ ‰ÈfiÙÈ ı· ÔÓ¤ÛÂÙÂ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-29-11-23-4. À¢ƒ√Ã√√™ ∂Âȉ‹ ·fi ÙË Ê‡ÛË Û·˜ ›ÛÙ ÚˆÙÔfiÚÔÈ Î·È ‰ÂÓ Û·˜ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜, ÂÓÒ ÂȉÈÒÎÂÙ ÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· ı· Û·˜ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ›Ù Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Á‡Úˆ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-28-15-4-33. πãÀ∂™ √È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· Û·˜ ·Ó·ÁοÛÔ˘Ó Ó· Á›ÓÂÙ ÈÔ ÛÎÏËÚÔ›, Ó· ϤÙ ÈÔ Û˘¯Ó¿ fi¯È Î·È Ó· ÌË ÊÔ‚¿ÛÙ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ Á‡Úˆ Û·˜. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ηٷʤÚÂÙ ӷ ‚Ú›Ù ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-4451-20-9.


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

√ ŸÏÈ‚ÂÚ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 11.15 12.30 13.30 14.00 15.30 16.30 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ªÂ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙfiÏÌË ªÂÁ¿Ï˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· (∂) ΔڛηϷ-ª·ÚÔ‡ÛÈ ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ (∂) “°ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·ÏÂÁ̤ÓÔ˜” ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ (∂) “£·Ï¿ÛÛÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·” √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ √È ˘¤Úԯ˜ ÙËÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘ Etienne Oehmichen ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫·Î‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË”

™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ ΔÈÌfiÓ Î·È ¶Ô‡Ì· Δ· 101 Û΢ÏÈ¿ Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜ ∞Ï·ÓÙ›Ó ∂ȉ‹ÛÂȘ ∑ÔÔÌ ÛÙ· ÚfiÛˆ· Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ Disney “√ ŸÏÈ‚ÂÚ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ Ãı˜, Û‹ÌÂÚ·, ·‡ÚÈÔ ΔÔ ÚÒÙÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ∂ȉ‹ÛÂȘ “§fiÏ·” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂Ș ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘... ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘”

07.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.15 24.00 02.00

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ Δ·ÍȉȈÙÈÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Eco news (best of) Brink °˘Ú›ÛÌ·Ù· (best of) Enterntaiment this week ∞ÏËıÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Beverly Hills 90210 ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ America’s next top model The “F” world ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™∫∞´ goal Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ ™∫∞´ goal ΔÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ ·ÁˆÌ¤ÓÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ ÀfiÁÂÈÔÈ ÎfiÛÌÔÈ: ∞Ì·Úوϋ fiÏË ¡ÙÈÙÚfiÈÙ-√˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ (∑) ªÈÏÁÔ˘fiÎÈ-∫Ï›‚ÂÏ·ÓÙ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.15 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 03.30 05.00

£E™™A§IA TV

06.00 07.00 10.00 10.15 13.00 14.00 14.50 17.08 17.10 19.00 20.00 21.00 22.10 23.15 00.50 01.00 02.00 04.00 04.30

111111111111111111111111111

06.00 07.00 08.00 09.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

ªÂÙÚ¿ˆ ÛÙÈÁ̤˜ (∂) MEGA ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ (∂) °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™¿ÈÓÙÂÚÌ·Ó” ∂ȉ‹ÛÂȘ §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Taxi girl: The Mega edition The twenty ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shield “∂χıÂÚÔ˜ ÛÎÔÂ˘Ù‹˜ ¡Ô 3” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∫·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹Ù·Ó ˘¤Úԯ˜

10.00 10.35 11.00 12.45 14.50 15.00 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 19.35 21.00 21.25 22.00 22.30 24.00 02.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Pelezinho” ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú °Ë Ù˘ ¢ÊÔÚ›·˜ (∂) ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›·-∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· ªÔ˘ÛÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋. √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ∂Ó Ï¢ÎÒ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋. ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú °ÂÁÔÓfiÙ· ™ÙË Û¤ÓÙÚ· ¶·›ÍÙ Ì¿Ï· “∞‰È¤ÍÔ‰Ô˜”

15.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 21.10 22.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00

£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· πÂÚ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· (∂) √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ¶ÂÚ› Á˘ Ô ÏfiÁÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √Ó›ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ (∂) ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Ì·˜ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÃÒÌ·Ù· Ì ÈÛÙÔÚ›· Balkan express Cinemania (∂) ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ ∫Ï‹ÚˆÛË Δ∑√∫∂ƒ-¶ƒ√Δ√ ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 24 ÒÚ˜ ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ (∂) 2Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ΔÛ›ÚÎÔ μÂÚfiÓ·˜ ™ÙÔ ËÌÈ·ÎÏÈÔ (∂) Balkan express (∂) ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› (∂) √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ (∂)

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.45 12.00 12.30 13.00 13.15 16.15 18.45 20.00 21.00 23.45

02.45 04.00

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Galactik football √ °Ô‡Ï‚ÂÚÈÓ Î·È ÔÈ X-Men ∂ȉ‹ÛÂȘ TV Weekend æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ™Ù·Ì·Ù›Ó· ΔÛÈÌÙÛÈÏ‹. ¶·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Hannibal” ∞ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. “™ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ º›ÚÂÚ” Masterminds

17.00 18.00 18.15 20.00 21.00 21.15 22.00 23.00 23.30 01.00 02.00

∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∞¯, ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ (∂) “Ÿ,ÙÈ Ê¿ÌÂ, fi,ÙÈ ÈÔ‡ÌÂ...” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Sport ∫˘ÚȷοÙÈÎË ·Ú¤Ó· ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔÓ ∞. °·Ï¿ÙË. ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫˘ÚȷοÙÈÎË ·Ú¤Ó· (™) Super sport (E) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

12.00 12.50 13.00 13.15 13.20 14.15 16.10 17.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 03.10 04.10 04.45 05.15

§fiÏ· (∂) Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ (∂) ∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ (∂) º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ (∂) ∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ (∂) Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi (∂) ªÂ ·Á¿Ë (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë (∂) ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· (∂) “ªÈ· ÓÙÔ˘˙›Ó· ÌÂÏ¿‰Â˜” ∂ÏÏËÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ (∂) ∂ÏÏËÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ-¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Extreme makeover: Home edition ∫¿ÚÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ “Norbit” “ªÈ· ˙ˆ‹ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì” “√ §fiÚÂÓ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞Ú·‚›·” ŒÎÙˆÙÔ˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ¶¿ÙÂÚ ËÌÒÓ

¶H§IO 48 UHF

06.00 08.00 09.00 10.00 13.00 13.15 14.00 15.15 17.00 17.05 19.00 20.00 21.00 22.45 00.45 01.45 02.45 03.45 04.00 05.00

√‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 7 (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô (∂) ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (™) Stars System “√ ËÏ›ıÈÔ˜ Î·È Ô ·ÓËÏ›ıÈÔ˜ 2” ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “ΔÔ ÈÔ Ï·ÌÚfi ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û·˜ (∂) “°Î¿ÚÊÈÏÓÙ: ∏ Ù·ÈÓ›·” “ÿԘ” 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ (∂) ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ (∂)

111111111111111111111111111

05.30 07.00 08.00 10.30 11.30 12.00 16.00 17.00 19.00 21.00 21.30 22.30

•¤ÓË Ù·ÈÓ›· ¶·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ™Â ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË. Auto moto °Ë Ù˘ ¢ÊÔÚ›·˜ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ Travel guide Dolce Vita Δ·ÍȉȈÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÛË. £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ∂ÎÔÌ‹ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∑È·Ì¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓÙ›ıÂÙÔ Ú‡̷ ∂ÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ΔÛÈÙÛ·ÓÔ‡‰Ë ¡ÈÎÔϤٷ. Astra Sport ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔ˘˜ §. ¶··‰Ô‡ÏË Î·È °. °ÂˆÚÁԇϷ.

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00

12.00 12.30 13.00 13.45 15.45 16.45 17.40 17.45 18.45 19.45 21.00 23.00 24.00 02.45

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· (™¿ÈÓÙÂÚÌ·Ó, ΔÈÓ Δ¿È·Ó˜, °ÈÔ˘-°ÎÈ-√, Δ· ·ÛÙÚfiÏÔÈ· ÙÔ˘ °·Ï·Í›·, ¶fiÎÂÌÔÓ, W.i.t.c.h, Go Diego go, ÕÌÚ· ηٿÌÚ·, ªÂÓ 10, Magi-nation, ª¿ÙÌ·Ó: √È Ó¤Â˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ, ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘) Duck Dodgers Power rangers mystic force ∂ȉ‹ÛÂȘ “™ÚÂΔ Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· The big bang theory ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜... ÛÙÔ ΔÛ·Î ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ı›· ÌÔ˘ Ë ¯›ÈÛÛ·” Gala “∏ ÒÚ· ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÒÓ” “Bella Mafia”

ODEON §π¡Δ√ Δ∏§. 24210 24311 ™∏ª∂ƒ∞ ∞π£√À™∞ 1 ·) “√ ª¶∞ƒπ ∫∞π √π ¡Δπ™∫√™∫ø§∏∫∂™” ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√ ∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: 6.00 ‚) “¡∂∞ ™∂§∏¡∏” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 8.00 & 10.30. ∞π£√À™∞ 2 ·) “¶§∞¡∏Δ∏™ 51. √ ∂¶π™∫∂¶Δ∏™ ∞¶√ Δ∏ °∏” ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√ ∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: 5.45 ‚) “ƒ∞°π™ª∂¡∂™ ∞°∫∞§π∂™” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30 Î·È 10.00 Dolby digital

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1989, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÚÙ˙ ™ÎÚ›ÓÌÓÂÚ. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙˆÓ: ¢È·Ì·ÓÙ‹ ∫·Ú·Ó·ÛÙ¿ÛË, ™ˆÎÚ. ¡ÙÔ‡ÓË, ÃÚ. ™˘ÚÈÒÙË, ∫. ¢·ÚÏ¿ÛË.

√ ŸÏÈ‚ÂÚ, ¤Ó· ¿ÛÙÂÁÔ Á·Ù¿ÎÈ, ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, fiÔ˘ ÙÔÓ ·›ÚÓÂÈ ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÌÈ· ·Á¤ÏË ·‰¤ÛÔÙˆÓ Û·ψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÎϤ‚ÔÓÙ·˜ ÙÚÔÊ‹ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Û·ÏÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ “·Ú¿ÓÔÌ˘ ÂȉÚÔÌ‹˜” , Ô ŸÏÈ‚ÂÚ ı· ÁÓˆÚÈÛÙ› Ì ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÙËÓ Δ˙¤ÓÈ ºfiÍÁÔ˘ÔÚı. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ™·Û¤Ó˜, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Û˘ÁΛÓËÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ DISNEY.

¡∂Δ 13.30

™¿ÈÓÙÂÚÌ·Ó ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™·Ì ƒ¿ÈÌÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ΔfiÌÈ ª·ÁÎÔ˘¿ÈÚ, ∫›ÚÛÙÂÓ ¡Ù·ÓÛÙ, °Ô˘›ÏÂÌ ¡Ù·ÊfiÂ.

√ ÓÙÚÔ·Ïfi˜ Î·È ·‰¤ÍÈÔ˜ ¤ÊË‚Ô˜ ¶›ÙÂÚ ¶¿ÚÎÂÚ ·ÔÎÙ¿ ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, fiÙ·Ó ÙÔÓ ‰·ÁÎÒÓÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÂÙÈο ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓË ·Ú¿¯ÓË. ∞Ú¯Èο ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ò˜ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ fï˜ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÍÂοı·Ú·... ΔÔÓ ¶›ÙÂÚ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó Ë ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ª·›ÚË Δ˙¤ÈÓ Î·È Ô ¿ÛÔÓ‰Ô˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘, ÿÚÈ ’√ÛÌÔÚÓ, ÂÓÒ Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Â›Ó·È Ô ·Ú·ÓÔ˚Îfi˜ °ÎÚÈÓ °ÎfiÌÏÈÓ!

MEGA 14.50

√ ËÏ›ıÈÔ˜ Î·È Ô ·ÓËÏ›ıÈÔ˜ 2 ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÚfiÈ ª›ÏÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÚÈÎ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ŸÏÛÂÓ, ¡Ù¤ÚÂÎ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙÛÔÓ, ª›ÌÈ ƒfiÙ˙ÂÚ˜.

¶ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ã¿ÚÈ ¡ÙÈÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ §fi˘ÓÙ ∫Ú›ÛÙÌ·˜! ¢‡Ô ¤ÊË‚ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Îfi‚ÂÈ Î·È Ôχ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·! ™· Ó· ·ÏËÛÂ Ô Ù¤ÓÙ˙ÂÚ˘ Î·È ‚ڋΠÙÔ Î·¿ÎÈ, Ô˘ ϤÌÂ. ∫·È Û· Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi, Ô ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙÔ˘˜ ·Ó·ı¤ÙÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ù¿ÍË Ì ·È‰È¿ Ì “ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ” , fi¯È ·fi ÂӉȷʤÚÔÓ ‚¤‚·È·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· “ÙÛÂÒÛÂÈ” Ù· 100.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fi ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ! ∫È ÂÓÒ Ô Ã¿ÚÈ Î·È Ô §fi˘ÓÙ Â›Ó·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·˘Ù‹, Ë fiÌÔÚÊË Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Δ˙¤ÛÈη ª¿ıÈÔ˘˜, Ô˘ οÓÂÈ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ˆ˜ “οÙÈ” ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿ ‰Ò.

ALPHA 15.15 ¶

06.00 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.30 19.00 19.30 21.10 22.00 24.00 01.05

μÔ˘Ï‹-ΔËÏÂfiÚ·ÛË ∏ Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ∞ӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Œ‰ÔÍÂÓ ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Ùˆ ¢‹Ìˆ ∫¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ ∂ÛÙ›Ó Ô˘Ó ΔÔ ÌfiÓÔÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ Ù·Í›‰ÈÔÓ πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ °ÎÈ ¡Ù ªÔ·Û¿Ó 68 ∏ Ï¤Û¯Ë ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆˆÓ ºÈÓÙ¤ÏÈÔ ŸÂÚ·. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÈÛÈÏÈ·Ófi˜, 1920-2005 μÔ˘Ï‹ - ΔËÏÂfiÚ·ÛË

£Â¿Ì·Ù·

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.30 08.45 09.15 11.00 12.00 15.00

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30

111111111111111111111111111

07.00 08.05 09.05

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 3-9/12/09 ∞π£√À™∞ 1: √ º∞¡Δ∞™Δπ∫√™ ∫√™ª√™ Δ√À ¢ƒ. ¶∞ƒ¡∞™√À™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.00, ¢Â˘Ù¤Ú·: 22.15 2012 ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00 ∂ÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 7/12/09 √ ∞ƒ£√Àƒ ∫∞π ∏ ∂∫¢π∫∏™∏ Δ√À ª∞§Δ∞∑∞ƒ (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 ∞π£√À™∞ 2: ¡∂∞ ™∂§∏¡∏: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.00, ∫˘Úȷ΋: 13.30, 16.30, 21.30, 21.30, 00.30. ¶∂ƒπ√Ã∏ 9: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.00 ∞π£√À™∞ 3: ∑∂À°∞ƒπ∞ ™Δ∞ μ∞£π∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.45, 00.15 ¶§∞¡∏Δ∏™ 51 (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, ∫˘Úȷ΋: 11.45, 13.45, 15.30, 17.15 ∞π£√À™∞ 4: ª∂Δ∞ºÀ™π∫∏ ¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.30, 00.30 √ º∞¡Δ∞™Δπ∫√™ ∫√™ª√™ Δ√À ¢ƒ. ¶∞ƒ¡∞™√À™: ¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹- ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, 20.15, ™¿‚‚·ÙÔ: 18.00, ∫˘Úȷ΋: 12.30, 15.15, 18.00 ∏ ∫§∏ƒ√¡√ª√™: ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 20.30

∫·Î‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶¤‰ÚÔ ∞ÏÌÔ‰fi‚·Ú. ¶·›˙Ô˘Ó: °Î·¤Ï °Î·ÚÛ›· ªÂÚÓ¿Ï, º¤Ï ª·ÚÙ›ÓÂı, ºÚ·Óı›ÛÎÔ ªfiÈÚ·.

ª·‰Ú›ÙË, 1980. √ ∂ÓڛΠ°Îfi‰Â‰, ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÂÓfi˜ ·ÁÓÒÛÙÔ˘, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ô πÓÈ¿ıÈÔ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂı, ·ÏÈfi˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô fiÔ˘ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó, Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·˜. √ Ó·Úfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ËıÔÔÈfi˜, ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Û ٷÈÓ›· ÌÈ· ÓÔ˘‚¤Ï· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ, Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚˆÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ηٿ¯ÚËÛË Ô˘ ˘¤ÛÙË ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ª·ÓfiÏÔ, ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÙÚÔÊ›Ԣ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‹Úˆ· ÙÔÓ πÓÈ¿ıÈÔ, ÂÓ‹ÏÈÎÔ È·, Ô˘ οÓÂÈ ¤Ó· ÓÔ‡ÌÂÚÔ Û Ï·Ófi‰ÈÔ ı›·ÛÔ, ˘Ô‰˘fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ıÚ˘ÏÈ΋ ÛfiÔ˘ÁÔ‡Ì·Ó ∑·¯¿Ú· ˆ˜ ÙÚ·‚ÂÛÙ›.

∂Δ1 24.00

∏ ÒÚ· ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÒÓ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1995, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ¡ÙfiÓÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÈÏ‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÓÂ, ∞ÓÙfiÓÈÔ ª·ÓÙ¤Ú·˜, Δ˙Ô˘ÏÈ¿Ó ªÔ˘Ú.

√ ƒfiÌÂÚÙ ƒ·ı ıˆÚÂ›Ù·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ Â› ÏËڈ̋. ŸÌˆ˜ ÙÒÚ· È· ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Â›Ó·È Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ “Â¿ÁÁÂÏÌ¿” ÙÔ˘. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, fiÙ·Ó ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô “Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ” , Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÚÈϤÎÂÙ·È ·ÊÔ‡ Ô ƒ·ı ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ¤ÏÍË ÁÈ· ÙÔÓ “ÛÙfi¯Ô” ÙÔ˘, ÙËÓ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ∏ϤÎÙÚ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ªÈÁÎ¤Ï ª¤ÈÓ ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˘ “Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜” ÙÔ˘ ƒ·ı, Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ∏ϤÎÙÚ· ÁÈ· Ó· ηÚˆı› ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ Î·È Î·ÙfiÈÓ Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ƒ·ı.

STAR 24.00


A¶√æ∂π™

48

KYPIAKH 6 ¢EKEMBPIOY 2009

ολεμικό κλίμα καλλιεργείται τις τελευταίες μέρες, από T˘ ∂§∂¡∏™ πολλές πλευ™Δ∞ª√À§∏ ρές, για την αποψινή πορεία στη μνήμη του αδικοχαμένου Γρηγορόπουλου, πριν ένα χρόνο ακριβώς, στην Αθήνα από σφαίρες αστυνομικών. Οι Τράπεζες εδώ και μέρες λαμαρινοστρώνονται, με προτροπή... αρμοδίων υπηρεσιών, ενώ δεν είναι λίγοι οι καταστηματάρχες που σκέφτονται, αν και Κυριακή, να βρίσκονται στα μαγαζιά τους, φοβούμενοι ότι θα γίνουν στόχος “εξαγριωμένων” διαδηλωτών. Και σ’ αυτή την πορεία στο Βόλο, όπως και σε όλες ανά την Ελλάδα σήμερα, μετέχουν φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι, κόμματα και φορείς, άνθρωποι που θέλουν να υπενθυμίσουν την αντίθεσή τους στην άγρια αστυνομική καταστολή, αυτή που έστειλε ένα 16χρονο παιδί στον άλλο κόσμο πριν ένα χρόνο. Αυτό ξέρουμε όλοι. Αυτά που δεν ξέρουμε όλοι, είναι οι φήμες, πάντα από συγκεκριμένες πηγές ανομολόγητες που έχουν πάντως τον τρόπο τους να σπέρνουν αγκάθια με δυο σκοπούς: Ο ένας είναι να αποτρέψουν κόσμο να κατέβει στην πορεία σήμερα, κόσμο σαν όλους μας, τους πολλούς, που ξέρουν να πορεύονται διαμαρτυρόμενοι χωρίς να κατεβάζουν τζαμαρίες. Ο δεύτερος, είναι να ξεσηκώσουν, να τσιγκλίσουν εκείνες τις δυνάμεις, μικρές ή μεγαλύτερες σε κάθε τόπο, που ξεφεύγουν και εκδηλώνουν την αντίθεσή τους με ακραίους τρόπους. Σ’ αυτούς τους ύποπτους σκοπούς δεν πρέπει σήμερα να στρωθούν χαλιά. Όσοι διασπείρουν ότι έρχονται “άγριοι αναρχικοί”, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι για να ενισχύσουν τους ντόπιους συντρόφους τους, όσοι μας προειδοποιούν να κάτσουμε στα σπίτια μας γιατί θα πέσει “ξύλο χοντρό”, θα πρέπει να αποκαλυφθούν οι ίδιοι πρώτα και ακολούθως οι πηγές τους, για να ξέρουμε τι θα πράξουμε. Αλλά και οι διοργανωτές, ας φροντίσουν κάποτε να περιφρουρήσουν, μαζί με την πορεία, και τη δική τους αξιοπιστία απέναντι στην κοινωνία που καλούν σήμερα το απόγευμα να δυναμώσει τη φωνή τους. Να μη χρειαστεί ξανά να αποδείξουν αίφνης πως δεν είναι ελέφαντες. Να μη χρειαστεί ξανά - όπως δεν χρειάζονται ποτέ οι πορείες του ΚΚΕ- να διαλυθούν κακήν-κακώς από ομάδες ανεξέλεγκτες, από “ουρές” που φυτρώνουν ξαφνικά, όχι όμως απροειδοποίητα...

Π

πί δύο σχεδόν μήνες τα τύμπανα του πολέμου ηχούσαν στο παραταξιακό στρατόπεδο της Ν.Δ. καθώς επικείμενη ήταν η σύγκρουση για την ανάδειξη νέας ηγεσίας. Από την μια μεριά η κομματική νομενκλατούρα, όσοι δηΔÔ˘ λαδή συναποτελούσαν τον α∫. ¶ƒπ¡Δ∑√À στερισμό των υπευθύνων για την οδυνηρή εκλογική ήττα. Αυτοί συγκρότησαν ενιαίο πολεμικό μέτωπο. Συσπειρώθηκαν συντεχνιακά, προέβαλαν το, τάχα, πολιτικό σκεπτικό της επιλογής τους και επιδόθηκαν με κακεντρέχεια, ύπουλη υπονόμευση και καταγγελτική έξαρση στο προσφιλές έργο της απαξίωσης και αποδόμησης της άλλης πλευράς. Οι πονηροί στα μετόπισθεν, οι αφελείς με εφ’ όπλου λόγχη. Με τα τηλεοπτικά επιτεύγματά τους, υβρίζοντες και λοιδωρούντες με περίσσεια δονκιχωτικής αυτοϊκανοποίησης, απέκτησαν την αλαζονική βεβαιότητα της απόλυτης ενδοκομματικής κυριαρχίας. Τι στο καλό; Τόσοι μεγαλονοματαίοι δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν την απόλυτη πλειοψηφία στη λαϊκή βάση; Στη μέση λίγοι συνετοί και σώφρονες που με αξιοπρέπεια, προσήνεια και νηφαλιότητα υποστήριζαν τις θέσεις τους. Αυτοί αγωνίζονταν να τιθασεύσουν τον φανατισμό και να εκλογικεύσουν τις ακρότητες. Αυτούς η νομενκλατούρα τους χαρακτήρισε δειλούς, μειωμένου κομματικού πατριωτισμού και ασφαλώς υστερόβουλους και καιροσκόπους. Από την άλλη μεριά; Από την άλλη μεριά οι άδολοι, ανυστερόβουλοι και ανυποψίαστοι οπαδοί. Αυτοί που δεν υποτάχθηκαν στα συμφεροντολογικά συμπλέγματα των μηχανισμών. Αυτοί που δεν ανήκαν στους προσωπικούς περίγυρους των ασκούντων την εξουσία και γι’ αυτό δεν αξιώθηκαν ποτέ να θηλάσουν από τις κομματικοποιημένες θηλές του κρατικού κουρβανά. Αυτοί οι αφελείς και ρομαντικοί που με σκυμμένο το κεφάλι κοκκίνιζαν από ντροπή για το κατάντημα της παράταξης. Αυτοί που ενστερνίσθηκαν το “σεμνά και ταπεινά” και βίωσαν την καταισχύνη του νόμιμου και ανήθικου. Αυτοί οι ασυνεννόητοι και ασύνδετοι, οι ανοργάνωτοι και αυθόρμητοι, αυτοί που, σαν από θαύμα, στον καθένα χωριστά και σ’ όλους μαζί θέριεψε η ανάγκη να εγκαταλείψουν τον καναπέ και να πάρουν την παράταξη στα χέρια τους. Οι μηχανισμοί αδρανοποιήθηκαν και εσίγησαν. Μερικοί κονκαρδοφόροι φάνταζαν ως θλιβερά κατάλοιπα μιας άλλης εποχής. Είναι χρήσιμο όμως να διατυπωθούν κάποιες παρατηρήσεις για τα πριν και κάποιες επισημάνσεις για τα μετά την εκλογή. Από τα πριν μένει τελικά μια πικρή γεύση και μια μεγάλη πληγή που δημιούργησε η χυδαία και άπρεπη συμπεριφορά υψηλόβαθμων κομματικών στελεχών. Για το θέμα αυτό θα επιχειρήσουμε μια φαντασιακή συζήτηση με τον νέο Πρόεδρο της Ν.Δ. Ερ.: Δηλώσατε κ. Πρόεδρε ότι για όλα αυτά που προ-

Ε

ŒÓ· Ù¤ÏÔ˜, ª›· ·Ú¯‹ εκλογικά ακούσθηκαν και έγιναν για όλα αυτά σφουγγάρι; Απ.: Ναι και το εννοώ. Ερ.: Και αυτοί κύριε Πρόεδρε που έβρισαν, που συκοφάντησαν, που ελοιδώρησαν, που υπονόμευσαν και είπαν ψέματα, αυτοί που κατήγγειλαν τηλεοπτικά και “στεντορεία τη φωνή” ότι κουβαλήσατε στρατιές οπαδών του ΠΑΣΟΚ για να σας ψηφίσουν; Αυτοί και μάλιστα βουλευτές εν ενεργεία που σας αποκάλεσαν διασπαστή, ανίκανο και αποτυχημένο; Απ.: Και γι’ αυτούς. Σφουγγάρι για όλους. Ερ.: Δεν φοβάσθε κ. Πρόεδρε ότι δημιουργείτε κακό προηγούμενο, ότι στην πρώτη ευκαιρία όλοι αυτοί που φέρουν στο μέτωπο την σφραγίδα αυτής της δωρεάς θα ξανακάνουν τα ίδια και ίσως χειρότερα; Δεν προβληματίζεσθε κ. Πρόεδρε ότι η ατιμωρησία είναι και αντιπαιδαγωγική και πηγή νέων δεινών; Απ.: Είπα. Σφουγγάρι. Το απαιτεί η ενότητα του κόμματος. Μεγαλόψυχη και μεγάθυμη, αλλά αναμενόμενη και εθιμικά δεδομένη κομματική πρακτική. Μέχρις ότου κάποιοι κομματικοί νταήδες, αποθρασυμένοι από την ατιμωρησία δημιουργήσουν νέα προβλήματα. Και για τα μετά; Για τα μέλλοντα; Ασφαλώς και θα αναφωνήσει κανείς: Μέχρις εδώ. Θα υποπέσετε σε σοβαρό σφάλμα κ. Πρόεδρε: - αν χάριν μιας άκρατης και άκριτης εσωκομματικής δημοκρατίας επιτρέψετε να χαλαρώσει η εσωτερική συνοχή και η ενιαία εκφορά του πολιτικού λόγου - αν χάριν του κομματικού εκμοντερνισμού αποδεχθείτε το ανώριμο, το άγουρο ιδεολόγημα της πολυτασικής κομματικής λειτουργίας - αν χάριν και πέραν του αυτονοήτου πλουραλισμού και της επιβεβλημένης πολυφωνίας επιτρέψετε να επικρατήσουν προσωπικές στρατηγικές και να διαμορφωθούν συνθήκες κομματικού και πολιτικού αντάρτικου. - Αν επιτρέψετε την φθοροποιό λειτουργία των ολίγων, κατ’ επάγγελμα, παραθυριστών, δηλαδή των τροφίμων και ενοίκων των τηλεοπτικών παραθύρων που αμαυρώνουν την εικόνα του κόμματος. - Αν τελικά δεν καταστήσετε σαφές ότι η ενσυνείδητη κομματική αυτοπειθαρχία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της κομματικής υπόστασης. Και τέλος μια ανυπόκριτη και ειλικρινής αναφορά στους δύο μεγάλους πρωταγωνιστές: Η Ντόρα Μπακογιάννη Δεν νομίζω ότι ο τόπος αυτός έχει πολλούς πολιτικούς του διαμετρήματος της κ. Μπακογιάννη. Αναμφίβολα πρόκειται για ηγετική φυσιογνωμία που άξιζε και αξίζει καλύτερης τύχης. Δυστυχώς υπήρξε θύμα συνέργιας δύο αρνητικών παραγόντων. Ο ένας ήταν το οικογενειακό της όνομα και ότι αυτό κουβαλάει. Η επιμελής απόκρυψη του κ. Μητσοτάκη καθ’ όλη την επίμαχη περίοδο δεν ήταν ικανή να αντισταθμίσει την οργανική μειονεξία. Ο άλλος ήταν η επιπολαιότητα και απρονοησία να επιτρέψει τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της από την

κομματική νομενκλατούρα. Η ηγετική ομάδα της Ν.Δ. επεδίωξε μέσω αυτής και δι’ αυτής να εξασφαλίσει πολιτική αμνηστεία, αλλά και ανεμπόδιστη αναπαραγωγή της κυριαρχίας της. Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι ικανή, αποφασιστική και πείσμων. Η παράταξη την χρειάζεται. Ο Αντώνης Σαμαράς Οι ικανότητές του, αλλά και η συγκυρία των περιστάσεων τον οδήγησαν στο προσκήνιο της ιστορίας. Για τον Αντώνη Σαμαρά θα ευχηθώ εκ βαθέων να επιτύχει, αλλά θα επισημάνω τα απευκτέα αρνητικά και τα προσδοκόμενα θετικά χαρακτηριστικά της πορείας του. “Θα κριθείτε κύριε Πρόεδρε - Αν περιορισθείτε στα πλαίσια του άγονου και αδιέξοδου διαχειριστικού Κυβερνητισμού. - Αν αυτοεγκλωβισθείτε στο παιχνίδι των ισορροπιών και των τακτικισμών. - Αν ασχοληθείτε με τα μικρά και λησμονήσετε τα μεγάλα. - Αν θεοποιήσετε το πολιτικό κόστος και αφεθείτε στη συνακόλουθη παραλυτική αδράνεια. - Αν δεν επιχειρήσετε, δεν διακινδυνεύσετε και δεν συγκρουσθείτε τότε η ιστορία δεν θα σταματήσει σε σας. Στην καλύτερη περίπτωση θα σας καταγράψει ως ένα μέτριο ή καλό διαχειριστή των κομματικών και των εθνικών μας πραγμάτων, αλλά ως ηγέτη χαμηλών πτήσεων και μικρών προσδοκιών. Έχετε όμως και τη δεδομένη δυνατότητα να συνομιλήσετε με την ιστορία. Οι ικανότητές σας και η μοίρα, σας εξασφάλιζαν αυτό το ραντεβού. - Αν προτάξετε του κομματικού το Εθνικό συμφέρον. - Αν δεν διστάσετε να προχωρήσετε σε ρήξεις, τομές, ανατροπές καινοτόμους και ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις. - Αν με τις επιλογές και το αδιαπραγμάτευτο ήθος σας σφραγίσετε το παρόν και σημαδέψετε το μέλλον αυτού του τόπου. - Αν οδηγείτε και καθοδηγείτε το λαό και δεν μετατραπείτε σε οπαδό των οπαδών σας χάριν δημοσκοπικών επιδόσεων της στρεβλής τηλεοπτικής δημοκρατίας. - Αν επιλέξετε να κριθείτε όχι από την διάρκεια άσκησης της εξουσίας, αλλά από την ποιότητα και το μέγεθος των μεταβολών που διαχρονικά θα επηρεάσουν την Εθνική μας ζωή. Τότε η ιστορία δεν θα σας προσπεράσει. Το ραντεβού θα είναι γόνιμο. Γι’ αυτό κύριε Πρόεδρε και τώρα αλλά και όταν έλθει η ώρα υπεύθυνα να χειρισθείτε τις τύχες αυτού του τόπου να το κάνετε κοιτάζοντας την ιστορία και όχι τις επόμενες εκλογές. Αν αυτά συμβούν τότε να είσθε βέβαιος ότι και πολιτικά θα μακροημερεύσετε και ηθικά και Εθνικά θα δικαιωθείτε. Η δημοκρατική περιπέτεια της Ν.Δ. τελείωσε. Οι σειρήνες εσίγησαν. Ο συναγερμός έληξε. Από εδώ και πέρα “έκαστος εφ’ ω ετάχθη”.

06-12-09  

06-12-2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you