Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ ™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.56 - ¢. 17.21’ ¡∂∞ ™∂§∏¡∏

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.267 ¶·‡ÏÔ˘ ·Ú¯ÈÂ. ∫ˆÓ/fiψ˜, §Ô˘Î¿ ÔÛ›Ô˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

™ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·

º·‚ÔÚ› ÁÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›· ΔÔ spread ‰ÂηÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÂÎÙÈÓ¿¯ıËΠ¿Óˆ ·fi ÙȘ 900 Ì.‚. - ∫·Ì·Ó¿ÎÈ Î·È ·fi ÙÔ Economist

¶··Ó‰Ú¤Ô˘

™˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì ·ÏÏ·Á¤˜ ‹ ¿Ì ›Ûˆ Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ

■ ÛÂÏ.6

ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ spread ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÂÎÙÈÓ¿¯ıËΠ¿Óˆ ·fi ÙȘ 900 Ì.‚., Ì ·ÓÔ‰È΋ ÙÚԯȿ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ spread ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙȘ 930 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, οÙÈ Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ÚfiˆÚ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜

¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Capital Market Authority (CMA). ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Economist”·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÔÙ¤”. ™ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ϤÔÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈΛӉ˘Ó· Ôχ. ∫·È ηٷϋÁÂÈ: “√È Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ÈÛ¯Ó¤˜ ·fi ÔÙ¤, ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜”. ■ ÛÂÏ.39

∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹

∏ ¡¤· πˆÓ›· ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÙË Ó›ÎË Ì·˜

™·Ì·Ú¿˜

∞ÓÙ› Ó· Â΂ȿ˙ÂÈ, ·˜ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ■ ÛÂÏ.7

■ ÛÂÏ.12

√ÌÈϛ˜ §·˝ÙÛÔ˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

™ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ∞Ï. ¶··Ú‹Á· ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· Ù· ÂÚ› ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ë ¯ÒÚ· ˙ËÙ› Ô °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ «◊ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ‹ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ì» ϤÂÈ Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ ■ ÛÂÏ.6,7

■ ÛÂÏ.19,20

¶··ÙfiÏÈ·˜

ΔfiÓÈÛÂ Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÛÙËÓ ·ÓÔȯً Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË

ΔfiÓÈÛÂ Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

£· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹

∏ ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜

“¶ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÂÏ›‰·˜ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË Ì›˙ÔÓ· fiÏË, ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ 1Ô Û ÏËı˘ÛÌfi ¢‹ÌÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” ·ˇı˘ÓÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ·ÓÔȯً Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ■ ÛÂÏ.9

“∂ÓÒÓÔ˘Ì ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ‰ÂÓ ‰È¯¿˙Ô˘ÌÂ. £¤ÏÔ˘Ì ÌÈ· £ÂÛÛ·Ï›· Ì ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·Ó¿¯ˆÌ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ. ■ ÛÂÏ.10

æ‹ÊÔ˜ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ÂÏ›‰·˜ ■ ÛÂÏ.15 ∫ˆËÏ·Û›·

∞ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Ô ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜

À¶√æ∏ºπ√™ ™Àªμ√À§√™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ £∂™™∞§π∞™

Û˘ÌÌ·¯›·

Δ™π∞ª∏Δ∞™ £∞¡∞™∏™

˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ

∞¡¢ƒ∂∞™ ∫. ∑∂ƒμ∞™ Û˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ

À¶√æ∏ºπ√™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏™: ∞°√ƒ∞™Δ√™ ∫ø™Δ∞™

√π∫√¡√ª√§√°√™

À¶√æ∏ºπ√™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√™ ™Àªμ√À§√™ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” ÙÔ˘ ∫ø™Δ∞ ∞°√ƒ∞™Δ√À

∞ÓÒÓ˘ÌË ÎÔ˘˙›Ó·

Scavolini;

‚Ï. ÛÂÏ. 7

■ ÛÂÏ.24


¶ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

2

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

ΔÚ·‚¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏ karamanis@e-thessalia.gr

°È¿ÓÓ˘ ¶Ôχ˙Ô˜

“¢ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂ, ¿Ì ‰˘Ó·ÌÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜” ÔÌÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Ô ˘ÚËÓÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶Ôχ˙Ô˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. √ ›‰ÈÔ˜, Ì·˙› Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, ‰ËÏÒÓÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ¤ÚÂˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ‰›Î·ÈË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË. “¢ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂ, ¿Ì ‰˘Ó·ÌÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜” Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Î. °È¿ÓÓË ¶Ôχ˙Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜.

¢

ΔË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÂÏÈο ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ¿ÓÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. “™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ¶Ôχ˙Ô˜ “ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì η›ÚȘ ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ‰ÔÌÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ªÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Î·È ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓÔ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘, ̤۷ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ Ì ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ‰›Î·ÈË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË”, ¤Ó· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ì ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, Ì ÙÈÌ¿ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ̤ӷ Ó· ·ԉ›͈ fiÙÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÌÔÚÒ Ó· οӈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∞ÎfiÌ· Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ¿Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÚÔÛÙ¿. ∑ËÙÒ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· Ì ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ· Î·È Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË. “°ÂÓÓ‹ıËη Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ· ÛÙÔ μfiÏÔ. ŒÏΈ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÌÔ˘ ·fi ÙË ™Ô‡ÚË Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂›Ì·È ˘ÚËÓÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¡Â·fiψ˜ πÙ·Ï›·˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 16 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÙËÚÒ È‰ÈˆÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ˘ÚËÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ™¤ÊÂÏ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ· ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ù˘ ¡¿ÔÏ˘ πÙ·Ï›·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1978 - 1983. ∂›Ì·È ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶˘ÚËÓÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ Î·È μÈÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶˘ÚËÓÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ù˘ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶˘ÚËÓÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜, ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. À‹ÚÍ· ¤ÊÔÚÔ˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ 1999 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2003. ◊ÌÔ˘Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2007 Î·È ÙÔ˘ 2009” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ¶Ôχ˙Ô˜.

πηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤Î·ÓÂ, ‰‹ÏˆÓ Û ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÏÔ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. “∫¿Ó·Ì ¤Ó· Ù›ÌÈÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ·. ∂›¯·Ì ӷ ÂÈϤÍÔ˘Ì ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Î·È ÙÔ Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ Ì·˜. ∂Ì›˜ ÂÈϤͷÌ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ‰ÂÓ ··ÓÙ‹Û·Ì ÛÙË Ï¿ÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÙfiÓÈ˙·Ó ˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÙË.

ƒÂ·ÏÈÛÙ‹˜ Î·È Ì fiÚ·Ì· “ªÂ Ú·ÏÈÛÌfi, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ıÂÙÈÎfi ÏfiÁÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚¿Ù·È ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÎÚÈı› ÁÈ· ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡, Ô Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡”, ϤÓ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘. “ŸÚ·Ì¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó Î·È ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ. ∏ £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ˜ ÙfiÔ˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ȉ›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·. ™ÙÔ›¯ËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ë Ì¤ÚÈÌÓ· Û ÂÌfiÚÔ˘˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·‰fiÛÂÒÓ Ì·˜” › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘.

∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ¢·ÈÛıËۛ˜ £ÂÙÈο Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. §ÂˆÓ›‰· ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÁÈ· ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·.™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙfiÓÈ˙·Ó ˆ˜ Ô Î. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ › ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ْ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜, Û ¤Ó· ˙‹ÙËÌ·, fiˆ˜ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô Î. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù¤¯Ó˘, οÙÈ Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜.

¶ÏÔ‡ÛÈÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ¶ÂÚÈԉ‡ÂÈ Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ‰Âο‰Â˜ Ôϛ٘, ˆÛÙfiÛÔ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ fiÏË Ô˘ ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ‰Â›ÍÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ÛÙËÓ Î¿ÏË. √ Î. ∫. ÷Ϥ‚·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ „‹ÊÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÔÏÏ¿, ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ·‚·Û¿ÓÈÛÙ· ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘.

æËÊ›˙Ô˘Ì ÁÈ· Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ Ôϛ٘

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] O ∫∞πƒ√™

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÚԂϤÂÙ·È ÁÂÓÈο ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·, Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi

ŒÌÂÈÚÔ ÚfiÛˆÔ ŒÓ· ¤ÌÂÈÚÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈ· Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜”, ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.Ãı˜ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÁÓÒÛË, ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙË ı¤ÏËÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì Ôϛ٘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌfiÓÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·È ÂÎÙÂÓ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË.

ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ¶¤Ú· ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ·, „ËÊ›˙Ô˘Ì ıÂÙÈο ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ıˆÚԇ̠fiÙÈ, ·fi ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÁÓÒÛË, ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ¢ÂÓ Î·Ù·„ËÊ›˙Ô˘Ì ÈηÓÔ‡˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ “ÎfiÌÌ· Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜” Ô˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË “ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ” ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. Δ· ·Ú¿ÔÓ· ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ϤÂÈ Ô ı˘ÌfiÛÔÊÔ˜ Ï·fi˜ Ì·˜ ÎÈ fi¯È ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. ∞Ì‹Ó”.

̷گȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ºÒÙ˘. “∂Ì›˜ ‰ÂÓ ÂÁÎψ‚›˙Ô˘Ì ÙÔÓ „ËÊÔÊfiÚÔ Û ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘, ηıÒ˜ Ë ÚÒÙË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÁÈ· Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔÛÒˆÓ Ì ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ·ÚÂÏıfiÓ, ÏÔ‡ÛÈÔ Û ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë ›‰È· Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ù· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Î·È ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”, ÛËÌ›ˆÛÂ.

°È· ÙË ¢∂À∞ªμ

“√È ÚÔÛ‰Ô˘ Û·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË “·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· ÂÌ¿˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì·˜ Î·È Û Â̤ӷ ÚÔÛˆÈο ·ÔÙÂÏ› Ú¿ÍË ÙÈÌ‹˜ Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Ê·Óԇ̠·ÓÙ¿ÍÈÔÈ Ì ÛÙfi¯Ô Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ë fiÏË Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜.

ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ¤ıÈÍ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Radio μ¤Ú· Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›· °ÈÒÚÁÔ˜ §ÂÌÔÓ‹˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı›, Â¿Ó ÌÂȈı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Ì ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ¿Ú‰Â˘Û˘. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÎÏÈ̷ΈÙÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ¿ÁÈÔ˘ Ô˘ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 15 ¢ÚÒ, ·ÊÔ‡ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘¯fiÓ ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙ· ÚÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ”.

™ÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜

∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜

ΔËÓ ∂§∂¶∞¶ ÂÈÛΤÊÙËΠ¯ı˜, Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ¡Ù›· μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ÔÏÏ‹ ÒÚ· Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∏ Î. μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù· ÔÛ¿ ÙÔ˘ 1,41 ¢ÚÒ Î·È 1,23 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ˆ˜ ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÎÈÓËÛÈÔıÂÚ·›· Î·È ÂÚÁÔıÂÚ·›·”, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ∂§∂¶∞¶ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿Û¯ËÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË”. ∏ ›‰È· ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ı· “‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂§∂¶∞¶”, ‰Â¯fiÌÂÓÔÈ ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜.

“∫¤Ú‰ÈÛ ӤԢ˜ Ê›ÏÔ˘˜, ·Óٿ̈Û ·ÏÈÔ‡˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜, ÁÓÒÚÈÛ ηχÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. √ Î. º›ÏÈÔ˜ ™·Ì·Ï¤ÎÔ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ, ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ‹‰Ë ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë. °È·Ù› ‹Úı Û ·ÎfiÌË ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘. ™˘ÓÔÌ›ÏËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ΤډÈÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÙÔ˘. ∑ÂÛÙfi˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ˜. ∏ 7Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ë ÂȂ‚·›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘”, ϤÓ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘.

¢ÂÛ̇ÛÂȘ

¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ô ÔÏ›Ù˘ “√È ·˘ÚÈ·Ó¤˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ÔÏ›Ù˘, Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÙfiÔ˜ Ô˘ ˙ÂÈ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› ÂΛ Ó· Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Î·È Ó· χÓÂÈ Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ˘fiÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˆ˜ ÔÏ›Ù˘, ·fi ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÓÔ-

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

7...21ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 11...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ

¡¤Ô˜ Î·È ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ∞˘Í¿ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ 34¯ÚÔÓÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªfiÛ¯Ô˘, ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¿ ÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ™ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ‰Â ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È Ù˘ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, Â›Ó·È ¤Î‰ËÏË Ë ÂÈı˘Ì›· Î·È Ë Ù¿ÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÁÈ· Ó¤· ÚfiÛˆ· Ì ηٿÚÙÈÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜.

∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...21ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 9...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi

4...20ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 8...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...20ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 8...20ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

™˘ÁΛÓËÛË ÁÈ· ÙË ∑¤ÙÙ· π‰È·›ÙÂÚ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ‹Ù·Ó Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ ™√Àπ¶∞™ ¶∞§§∞™ . “™ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ÌÂÁ¿ÏˆÛ· Î·È ÂÁÒ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘. °È’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ı· ÂÚÁ·ÛÙÒ Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” ›Â Ë Î˘Ú›· ª·ÎÚ‹ Î·È ‰¿ÎÚ˘ÛÂ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÔÈ ‰‡Ô ÁÈÔÈ Ù˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ÙËÓ ·ÁοÏÈ·Û·Ó Î·È Ù˘ ¢¯‹ıËÎ·Ó Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·.

¢›Ï· ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË “§›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ Î¿Ï˜ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÈÛÙ‹ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÚÔÛˆÈο Ì fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·ıÒ˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ, ϤÓÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó: ∏ ΢ڛ· ª·ÎÚ‹ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ , fiÔ˘ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ·ÛıÂÓ›˜ , È·ÙÚÔ‡˜ , ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜. ∂›ÛÎÂ„Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Â›Û˘ Î·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞°∂Δ , fiÔ˘ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÂÛÙÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘. º˘ÛÈο ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. ÕÏψÛÙ ÁÈ· ÙË ∑¤ÙÙ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜”.

°È· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· Î·È ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ¢Ú¿ÛÂȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰Ú¿ÛÂȘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ٷ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ Ë ÓÔÌ·Ú¯›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ΔfiÓÈÛ Â›Û˘ fiÙÈ ı· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ÙÔ ∫∂∫ Ù˘ ¡∂§∂ Ô˘ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ ÂÚȤگÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Î·È ı· ÛÙÂϯˆı› ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÍÈÔ Î·È ÈηÓfi ÚÔÛˆÈÎfi ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ·fi Ù· ∫∂∫. Δ¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡, Ì·˙ÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡.

ªÂ ÙÔ˘˜ ÊÈÏfi˙ˆÔ˘˜ ªÂ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ºÈÏÔ˙ˆÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ™˘ÏÏfiÁˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ “η˘Ùfi” Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘ Ì ٷ ·‰¤ÛÔÙ·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ̤ۈ Â·ÊÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·, Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ∫˘ÓÔÎÔÌ›Ԣ, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ÎÔÚÂÛÙ›. √ ›‰ÈÔ˜ fiÓÙ·˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ Û ·ÚfiÌÔÈ· ı¤Ì·Ù· ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÊÈÏfi˙ˆˆÓ Ù˘ fiÏ˘.

∂Ï›‰· ∂Ï›‰· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ¡¤Ô ÍÂΛÓËÌ·” Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜. ™ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷ Î·È ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi ·ÁÒÓ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ. ∏ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ¢ËÌ·Ú¯›·˜ ·fi ÙË ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ı· ‰ÒÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜, fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰ËÌÔÙÒÓ. §fiÁÈ· ÌÂÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ∞ÎÙÛÈ·Ï‹ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, ·fi ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ηٿÏ˄˘ ı¤ÛÂˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜.

£ÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ “£ÂÚÌ‹˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ™Ô˘›·˜ ¶·ÏÏ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹ ¤Ù˘¯Â Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ¡¤Ô •ÂΛÓËÌ·” Î. Δ¤Ï˘ ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜”, ϤÓÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. “¶ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ô˘ Û˘Ó¯¿ÚËÛ·Ó ÙÔÓ Î. ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ, ÂÓÒ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ Í¯ӿÂÈ fiÙÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ”, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó.

TÔÓ „ËÊ›˙Ô˘Ó “∞fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÔÔÈË̤ÓÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· „ËÊÈÛÙ› Ô μ·Û›Ï˘ ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Û fiÏÔ˘˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·Ó·‚¿ıÌÈÛÂ Î·È ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ Ù· ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜”.∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë ¤ÁÎ˘ÚˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó:“¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô ¶·ÙÚȿگ˘ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù¤ÏıÂÈ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ „ËÊ›ÛÔ˘Ó Î·È ı· ÙÔÓ „ËÊ›ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ, ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·, ηٷϋÁÔ˘Ó, Ó· ÚÔÙ·ı› Û ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ μfiÏÔ˘, Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜”.

¢˘Ó·Ù¿ “ΔÔ Ôχ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ¿ÎÚË Û ¿ÎÚË Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈο ˘¤Ú ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£∂™™∞§ø¡ ¢À¡∞ª∏” ‰ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó”, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·. “∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ì ÚÒÙÔÓ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÒÛÙ ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ∫·È ·›ÚÓÔ˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ‰‡Ó·ÌË ·fi ·˘Ùfi ηıÒ˜ Ù· ÌËӇ̷ٷ Â›Ó·È fi¯È ·Ï¿ ıÂÙÈο ·ÏÏ¿ ÓÈÎËÊfiÚ· ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Ó›ÎË” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó.

∂È‚ÏËÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË •Â¤Ú·Û οı ÚÔÛ‰ÔΛ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ Ë Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜. ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ηı·Ú‹ Ó›ÎË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË: “ŸÏÔÈ Ì·˜ ÙÔ ÓÈÒıÔ˘Ì Ì ԉ˘ÓËÚfi ÙÚfiÔ fiÙÈ ˙ԇ̠۠ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. Ÿˆ˜ ϤÂÈ ÎÈ Ô ÓÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ÔÈËÙ‹˜ Ì·˜ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘, “Ò˜ Î·È Ù· Û‡ÓÓÂÊ· Â›Ó·È Ó·ÚÎÔıÂÙË̤ӷ”. √ ›‰ÈÔ˜ fï˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì·˜ ÚÔÂȉÔÔÈ›: “ΔÔ ÓÔ˘ Û·˜: ·fi Ì·˜ Ë ¿ÓÔÈÍË ÂÍ·ÚٿٷȔ. ∂, ÏÔÈfiÓ, Ó·È. ∞fi Ì·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÓÈÎËÙ¤˜. ∫·È ‚‚·›ˆ˜ ·fi Ì·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÌÔÏÈÙ›· Ì·˜, ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi ·˜ ÌË Ï›„ÂÈ Î·Ó›˜! ∞˜ ÛÙÔȯËıԇ̠ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜ Ì ÏÔÁÈÛÌfi Î·È fiÓÂÈÚÔ! ∏ Ó›ÎË ı· Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜! ¡›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÎÔ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜”, η٤ÏËÍÂ Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘.

ª‹Ó˘Ì· ӛ΢ ª‹Ó˘Ì· ӛ΢ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ôϛ٘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ›·. √ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÙÔ˘˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ·fi ηډȿ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘: “™Â Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Âӈ̤Ó˜ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ◊ÏıÂ Ë ÒÚ· Ó· ·ÙÂÓ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÈÔ ÛÙ¤ÚÂË, ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË, ÈÔ ‰›Î·ÈË. ŸÏÔÈ Ì·˙› Âӈ̤ÓÔÈ ‰ÂÓ ÚÔÛı¤ÙÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜. ŸÏÔÈ Ì·˙› ·Ù¿Ì ÁÂÚ¿ Î·È ‚ϤÔ˘Ì ̷ÎÚÈ¿. ◊ÏıÂ Ë ÒÚ· Ó· ‰ÒÛÂÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ Ì‹Ó˘Ì·. ¡ÈÎËÙ‹˜ ÛÙȘ 7 ¡Ô¤Ì‚ÚË Ó· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘”.

ª‹Ó˘Ì· ӛ΢ ª‹Ó˘Ì· ӛ΢, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, ˆ˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÏ˘ÏËı‹˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ¢ËÌÔÙÒÓ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ.∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÔÌÈÏ›· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ fiÚ·Ì¿ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ªÂ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ ÏfiÁÔ ·Ó¤Ï˘Û ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜, ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘, ÂÓ Ì¤Ûˆ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Â¢ÊËÌÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ “·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È fi¯È ÎÔÌÌ·ÙÈο, fi¯È ÙÔÈÎÈÛÙÈο”.

∞ÚˆÁÔ› ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞°∂Δ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜.“™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ “‰È·‚‚·›ˆÛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÊ›‰ÚÔÌË Û¯¤ÛË Ô˘ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ì ˘ÁÈ›˜ ȉȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiˆ˜ Ë ∞°∂Δ”. “£· ›̷ÛÙ ·ÚˆÁÔ› ÛÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÂÊfiÛÔÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜.

¢È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÎfiÛÌÔÈ “™ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ ÛÙ· Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο ̤۷ ÙȘ ‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, Ë Î. ª·ÎÚ‹ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÎÚ‡„ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ‹ÙÙ· Ù˘. ŒÙÛÈ, ·ÊȤڈÓ ٷ ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù˘ Û ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Ï‹ÚË ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û ٤ÙÔȘ ·ÎÚfiÙËÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ÔÙȉ‹ÔÙ”, Û¯ÔÏ›·˙·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜. “™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜, Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, Ì›ÏËÛ Ì ËÚÂÌ›· Î·È ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó.

“ª·˙› ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ͷӿ” “∏ Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ıÂÛÌfi, Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô, ÌÂÁ¿ÏÔ ¢‹ÌÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘”. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·ı·Ú‹ ·Ï‹ıÂÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Û˘¯Ó¿, ÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÚ‚¤Ó˘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. √È Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô Î. ¢ÂÚ‚¤Ó˘, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ¤Ú·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ. ∂Ì›˜, ϤÌ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ͤÚÔ˘Ì ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ͷӷοÓÂÈ! ªÂ ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ÎÏËı‹Î·Ì ӷ ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌfi Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ·Ô‚ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘. ªÂ fiÚ·Ì·, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È Ì ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ù· ηٷʤڷÌÂ, ÙfiÙÂ! ªÂ ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ì·˙› ÂÙ‡¯·Ì ÙfiÙÂ, Ì·˙› ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ͷӿ!

¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ∞fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢‡Ó·ÌË- ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÁÈ· ÙËÓ ÓÈÎËÊfiÚ· ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙȘ ·˘ÚÈ·Ó¤˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Â›Ó·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜, ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ °Îfi‚·Ú˘. ŸÏÔÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ª·ÁÓËÛ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÌÈÏÔ‡Ó Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ∂˘·ÁÁ. °Îfi‚·ÚË Î·È ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜, ηıÒ˜ “fiÚÁˆÛ” ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. √ ›‰ÈÔ˜ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ıˆÚÔ‡Ó ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ·Ó·‰ÂȯÙ› ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Û ÛÙ·˘ÚÔ‰ÔÛ›·.

ªÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‡̷ “√ÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™, °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∏ Ù¿ÛË ·˘Ù‹, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ¶·‡ÏÔ˘ ª·ÚοÎË Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ù Ì Ӥ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ›Ù Ì ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Î·È ·Ó·Áη›·”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡”.


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÔ ‰¤ÓÙÚÔ ¤¯ÂÈ ÁÂÚ¤˜ Ú›˙˜ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜. ªÂÙ¿ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ·Á¿Ë ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·. °È· ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ™·Ú·ÓÙ¿ÎÔ Ô ÏfiÁÔ˜, Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ Ù·ÎÙÈο ¿ÚıÚ· ÛÙÔ “∂ÌÚfi˜” ª˘ÙÈÏ‹Ó˘. Œ¯Ô˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ù˘ 1210-2010 Ì ٛÙÏÔ: “À¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰·”. ∞Í›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘: “∂›Ó·È ÎÔÈÓÔÙÔ›· Ó· ϤÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ ÂÚÓ¿Ì ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÓÈÒıÔ˘Ì ÛÙÔ ÂÙÛ› Ì·˜. √‡Ù ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÙÔ ·Îԇ̠ηıËÌÂÚÈÓÒ˜ ·fi Ù· ª¤Û· ª·˙ÈÎÔ‡ ∂ÎÌ·˘ÏÈÛÌÔ‡, Ô˘ Ì ÙËÓ ¤ÓÙ˘Ë ‹ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· Ì·˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. Èڛ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È ÙË ¯·˙Ô¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ºfiÚÂÛÙ °∞¶, ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¤Ú·. ΔÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÁÂÚ¤˜ Ú›˙˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔÓ¿¯· ·˘Ù‹ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó. ∞˘Ùfi ÙÔ Í¯·Ú‚·ÏˆÌ¤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ ÔÈ ÓfiÌÔÈ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È, ·˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜, Ù˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜, Ù˘ ÎÔÌ›Ó·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·¯Ù‹˜, ·˘Ù‹ Ë ÓÂÔÏ·›·, Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ Ì ÙÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Ì¿Î· Ù˘ Î·È ·ԂϤÂÈ Û ·ÚÁÔÌÈÛı›Â˜, ·˘Ù‹ Ë ˘ÔÙ·Á̤ÓË Î·È ‚ÔÏÂ̤ÓË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË, Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙËÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ Ù˘, ·˘Ù‹ Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ Ù¿ÍË, Ô˘ ˙ÂÈ Ì ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓË ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, ÛÙËÓ Ú¿ÍË ˘ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙÚÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰·. ΔˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó Î·È ÚˆÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ÙˆÓ Â˘·›ÛıËÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ê˘Ï¿Ó ٷ οÛÙÚ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜, ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ì ¿ÏϘ ÚˆÙÔfiÚ˜, ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘ ηÈÓÔÙÔÌÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. °È· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ı¤Ïˆ Ó· ÁÚ¿„ˆ ‰‡Ô ÏfiÁÈ·. Ÿˆ˜ Ì¿ı·ÌÂ, ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¡fiÌÂÏ ÛÙË º˘ÛÈ΋ ‰fiıËΠ۠‰‡Ô ƒÒÛÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜, ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¡Ô‚ÔÛ¤ÏÔÊ 36 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤È °Î¤ÈÌ 51 ¯ÚÔÓÒÓ, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂÓ›Ô˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ·ÎÔ‡Û·Ì ·fi Ù· ªª∂ ηٿ ÎfiÚÔÓ, Ì’ fiÏÔ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁڷʤÓÈÔ. ΔÔ ÁڷʤÓÈÔ, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È ÏÂÙfiÙ·ÙÔ - ¿¯Ô˘˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘! - ϤÁÌ· ·ÙfiÌˆÓ ¿Óıڷη, Ô˘ ÙÔ ·ÔÌfiÓˆÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ÁÚ·Ê›ÙË (ÂÍ Ô˘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·) Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ‰ÔÌ‹˜, Â›Ó·È ‰È·Ê·Ó¤˜, ηÏfi˜ ·ÁˆÁfi˜ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡, Ê›ÏÙÚÔ ·-

∏ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÎÔÚ˘ÓÒÓ √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™Â Û¯fiÏÈÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 2/11/2010 (ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5) Ì ٛÙÏÔ ÎÔÚ‡Ó˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÓÒÓ. °È· ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ Û·˜ ÎÔÈÓÔ‡ Û·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜ ÎÔÚ‡Ó˜ ‹ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÂΛ Ô˘ Ï›Ô˘Ó. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› 487 Ӥ˜ ÎÔÚ‡Ó˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ 7.534 ú. ΔÔ ÁÈ·Ù› Î·È Ò˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ‹ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ··ÈÙ› Û˘˙‹ÙËÛË (ÌÔÚԇ̠fï˜ Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓÔ‡Ó) .

ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÙÚÔ¤·˜ Ù˘ ËÏȷ΋˜ Û ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜, ÚԂϤÂÙ·È, ˆ˜ ÙÔ ÁڷʤÓÈÔ ı· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ú›ÙÈÔ ÛÙ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ·ÙÙ·Ú·, ı· ‚ÚÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙË Ó·ÓÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· Û ‰›· Ô˘ ˆ˜ ¯ı˜ Ù· ıˆÚÔ‡Û·Ó ·ÚfiÛÈÙ·. £· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ηÈÓÔÙfiÌˆÓ Û˘Û΢ÒÓ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ, ÏÔ›ˆÓ Î·È ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ÙËÓ ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂ΛÓÔ fï˜ Ô˘ ¤Ú·Û ÛÙ· „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ªª∂ Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙË ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÂÙ‹ ¤Ú¢ӷ, Ô˘ η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂÓ›Ô˘ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÛÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ, ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ƒÒÛÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜ Ê˘ÛÈÎÔ›, ‰‡Ô Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô §Â˘Ù¤Ú˘ §È‰ˆÚ›‰Ë˜, Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ∫‚·ÓÙÈ΋˜ º˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ÀÏÈÎÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ ∫ÒÛÙ·˜ °·ÏÈÒÙ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˙Ô‡ÌÂ Î·È Ù˘ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı˘ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ê˘ÛÈÎÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â› ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Û ÛÙÂÓ‹ Â·Ê‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜, fi¯È ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ οı ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ·Ï¿ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘! °È· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ù˘¯‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂÓ›Ô˘ Ù· ª¤Û· ª·˙ÈÎÔ‡ ∂ÎÌ·˘ÏÈÛÌÔ‡ ‰Â Ì·˜ ›·Ó Ù›ÔÙ· ۯ‰fiÓ Î·È ÔÈ ÁÚ·ÊÈÎÔ› ∂ÏÏËÓ·Ú¿‰Â˜, Ô˘ ·Ó·Ì·ÛÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ·ÓÔËۛ˜ ÁÈ· Ù· ‰‹ıÂÓ 70 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ϤÍÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˆ˜ ÙË ¡‹ÛÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÚÔÌfiÙ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ËÌÒÓ, Ô‡Ù ‹Ú·Ó ÙËÓ Â›‰ËÛË. Ÿˆ˜, ¿ÏψÛÙÂ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÚÔfi‰Ô˘˜ ÛÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÁÈ· Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. μϤÂÙÂ, ·˘Ù¿, ηٿ ÙËÓ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙˆÓ ªª∂ “‰ÂÓ Ô˘Ï¿Ó”.

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

√È μÚÂÙ·ÓÔ› ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ Ô˘Ú¤˜ ŒÓ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ¤ıÓÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ÛÙËÓ Ô˘Ú¿, Ì¿ÏÏÔÓ ‚·Ú¤ıËΠӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ¤Ú¢ӷ, ηıÒ˜ Ô μÚÂÙ·Ófi˜ ÂÓ‹ÏÈη˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÁÈ· ÌfiÏȘ 10 ÏÂÙ¿ Î·È 42 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÚÔÙÔ‡ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÎÈ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Ô˘Ú¿ ÛÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô Î·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·.™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ, ÂΛÓÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ۯ‰fiÓ ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 35, Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÍÂÛÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙȘ Ô˘Ú¤˜, Ì ÔÎÙÒ ÛÙÔ˘˜ 10 ÂÓ‹ÏÈΘ Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÏËÚˆÌÒÓ.

μÚ·‚›· ∑·¯¿ÚˆÊ 2010 √ Î. º›ÏÈÔ˜ ∑¿¯·Ú˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·È ÁÈ· 22Ë ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ı· ·ÔÓ›ÌÂÈ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ∑·¯¿ÚˆÊ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ÛΤ„˘. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ∑·¯¿ÚˆÊ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛΤ„˘ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∫Ô˘‚·Ófi ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎfi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Guillermo Farinas. √ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÂÈϤ¯ıËΠ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ - ÊÈÓ·Ï›ÛÙ, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “breaking the silence” Î·È ÙËÓ ÚÒËÓ ‰ÈηÛÙÈÎfi Ô˘ ÛÙÚ¿ÊËΠÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Birtukan Mideksa. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, ·fi ÙÔ 1988, ÙÔ ∂∫ ÙÈÌ¿ ¿ÙÔÌ· Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ÌÔ¯ıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ Î·È ÔÏÂÌÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·›ÂÛË Î·È ÙËÓ ·‰ÈΛ· Û fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘˜. ΔÈÌ¿ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ fiˆ˜ Ô ™Ô‚ÈÂÙÈÎfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜, ÓÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ Î·È ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎfi˜, ∞ÓÙÚ¤È ∑·¯¿ÚˆÊ, ‰È·ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹ ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. √ ∞ÓÙÚ¤È ∑·¯¿ÚˆÊ ‹Ù·Ó ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ˘ÚËÓÈÎfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜, ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Î¿ÙÔ¯Ô˜ ¡fiÌÂÏ ∂ÈÚ‹Ó˘, Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‰ÔΛÌÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÙÔ 1968 Ì ٛÙÏÔ “Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÎÔÈÓˆÓ›·” . ΔÔ ∂∫ ··ÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ·ÓÙÔ‡ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·ıȤڈÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ∑·¯¿ÚˆÊ ˆ˜ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ fiÛˆÓ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ¤ÎÊÚ·Û˘. ΔÔ ∂∫ ı· ·ÔÓ›ÌÂÈ ÙÔ ‚Ú·‚›Ô, Ì ¤·ıÏÔ 50.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ. ∏ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ηıÒ˜ Û˘Ì›ÙÂÈ ¯ÚÔÓÈο Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ¢È·Î‹Ú˘Í˘ ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ·fi ÙÔÓ √∏∂ ÛÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1948. ΔÔ 2010 Â›Ó·È Â›Û˘ Ë 60‹ Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ∑·¯¿ÚˆÊ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛΤ„˘ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∫Ô˘‚·Ófi ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎfi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Guillermo Farinas. ∏ ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ Farinas ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂∫, Jerzy Buzek ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ ÛÙȘ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û ‰Â›ÁÌ· 2.006 ÂÓËϛΈÓ, ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÂÓ‹ÏÈΘ οÓÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÙË Ó‡¯Ù· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ Ô˘Ú¤˜.

ΔÔÓ Î·Ù·Û¿Ú·Í·Ó ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Î·Ó ÓÙÔ˘˜ ŒÓ·˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔÓ Î·Ù·Û¿Ú·Í·Ó ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Î·Ó ÓÙÔ˘˜ οو ·fi ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Û·Ê¿ÚÈ, ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ ∑ÈÌ¿ÌÔ˘Â, ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ù· ÎÚ·ÙÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘.ΔÔ ı‡Ì·, Ô 59¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ·fi ÙË ∑ÈÌ¿ÌԢ ¶›ÙÂÚ Δ˙ÔÓ Œ‚ÂÚÛÂÓÙ, ›¯Â ηٷχÛÂÈ Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÛÙÔÓ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi Ô˘ ·¤¯ÂÈ 300 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰˘ÙÈο Ù˘ ÷ڿÚÂ, fiÙ·Ó ‰¤¯ÙËΠÂ›ıÂÛË ·fi ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Herald. “ÕÚ¯ÈÛ ӷ ηÏ› Û ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Ô‰ÈÎÒ˜ Â› ÙfiÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ê·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó Ù· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. √ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ÙÔ˘ Û·Ê¿ÚÈ ™Ù›‚ÂÓ ¶Ô ηٿÊÂÚ ӷ

™ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ 48¯ÚÔÓÔ˘ Farinas, ÙÔ ∂∫ ÙÈÌ¿ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÔÏÂÌÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ∫Ô‡‚·. ªÂ 23 ·ÂÚÁ›Â˜ ›ӷ˜ ÛÙÔ “ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi” ÙÔ˘ Ô „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Guillermo Farinas, Â›Ó·È ·fi ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ∫Ô˘‚·ÓÔ‡˜ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜. £· ÚÔÛÎÏËı› Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ·Í›·˜ 50.000 ¢ÚÒ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚Â˘Û‹ ÙÔ˘ ÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ∂∫ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Jerzy Buzek, ‰‹ÏˆÛÂ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹, ˆ˜ Ô Guillermo Farinas ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ∫Ô‡‚·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÍ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫Ô‡‚·. √ 48¯ÚÔÓÔ˜ Farinas ÚÔÙ¿ıËΠԢÛÈ·ÛÙÈο ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ fiÏˆÓ fiÛÔÈ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ∫Ô‡‚·. æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÊÚÔÓÒÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÎÙ›ÛÂÈ 11ÌÈÛË ¯ÚfiÓÈ· Ê˘Ï·Î‹, Ô Farinas ÌÂÙÚ¿ Â›Û˘ 23 ·ÂÚÁ›Â˜ ›ӷ˜ ηٿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, Ù˘ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·‚È¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ 4ÌËÓË ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ Ô˘ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ê˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Farinas ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ”.

Afi Ù· „ÈÏ¿ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞fi Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Î. °È¿ÓÓË √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë ÛÙÔÓ ¶. ∫¿ÁÈÔ (“¡∂∞” - 26-1010). ∞ÓÙÈÁڿʈ: “ƒˆÙ¿ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜: - ΔfiÛÔ ¿ÁÚÈ· Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·; ™ÎËÓÔı¤Ù˘ °. √ÈÎ.: “∫·È ¿ÁÚÈ· Î·È ÂÍ·ÁÚȈ̤ÓË. ¶ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó·, ‰‡Ô ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔÈ ÊÙˆ¯Ô‰È¿‚ÔÏÔÈ ∂ÏÏËÓÔ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ - Û˘Ó-ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ ¢ÒÚË, ∞˘ÁÂÚÈÓfiÔ˘ÏÔ, Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ‹Ú·Ó 20 ¢ÚÒ, ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘, ‰‡Ô ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Î·È Ì›· Ì‡Ú·! ∂›˜ Ù›ÔÙ·;”. “∫È ÂÌ›˜ ÁÈ·Ù› οÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ..., ηٷϷ‚·›ÓÔ˘ÌÂ;” ÚˆÙ¿ ¿ÏÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. “ŸÏ· Ù· ηٷϷ‚·›Óˆ, fï˜ οӈ ÙÔ ÎÔÚfiÈ‰Ô Î·È Ûˆ·›Óˆ...”, ¤ÏÂÁ ¤Ó· ·ÏÈfi Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. √ ÎfiÛÌÔ˜, ·fi ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜ ÛÊ·ÏÈ¿Ú˜ Â›Ó·È ÌÔ˘‰È·Ṳ̂ÓÔ˜, ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˜, ¯ÂÈÚ·ÁˆÁË̤ÓÔ˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ. ∏ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ˘fi Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ÌÔÚÊ‹, ̤۷ ÛÙ· Û›ÙÈ· Î·È ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÏÒÓÂÙ·È ·ÓÙÔ‡. ™ÙȘ Ï·Ù›˜, ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·ÓÙÔ‡”. “ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ;” - √‡Ù ÎÂÚ¿ÎÈ!”.

Ù· ‰ÈÒÍÂÈ ˘ÚÔ‚ÔÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ·ÏÏ¿ Ô Œ‚ÂÚÛÂÓÙ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÓÂÎÚfi˜, ¤ÁÚ·„Â Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·.

¡¤Ô˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì‹Ó· ŒÓ·˜ ‰›ÛÎÔ˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó¤Î‰ÔÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÓıÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹, Ë ÔÔ›· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ¤Ú˘ÛÈ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Sony Music. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Â›Ó·È “ª¿ÈÎÏ” Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi˜ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÌfiÓÔ ÂÓfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì, ÙÔ “Breaking News”. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·Ôηχ„ÂÈ fiÛ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙÔ˘˜, Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹.∏ Sony ·ÚΤÛÙËΠӷ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ “Breaking News” ˯ÔÁÚ·Ê‹ıËΠÛÙÔ Û›ÙÈ ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘, ÛÙÔ ¡ÈÔ‡ Δ˙¤ÚÛÈ, ÙÔ 2007, Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÚfiÛÊ·Ù·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜;

£·Ó¿Û˘ ¢Ú·‚·ÏÈ¿Ú˘ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∫·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·Ì›· ÔÏÈÙÈ΋. ¢Â ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó ÛÙ‹ÛÔ˘Ì οÏ˜. ª¿ÏÏÔÓ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜”.

°È¿ÓÓ˘ ΔÛ·Ú¿˙˘

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™ ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ˙‹ÙËÌ· ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ë ÌË ÚÔÒıËÛË ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ (√§μ), ·ÏÏ¿ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÍÂÂÚÓ¿ ϤÔÓ Î¿ı ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi. √ ÛÙ·ıÌfi˜ (Ù¤ÚÌÈÓ·Ï) ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ·Ô̤ÓÂÈ ·Ó ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ˘ÔÛÙ·ıÌÔ‡ ·fi ÙË ¢∂∏, ˆÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË ·˘Ù‹ Ó· ˘ÏÔÔÈËı›. ŒÙÛÈ fiˆ˜ ¿ÌÂ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ı· ÂÏÏÈÌÂÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÛÎÚ·, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚ› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∏ Ì·Ú›Ó· (·ÏÈ¢ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ) ·ÎfiÌË Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ͇ÏÈÓ˜ ÚÔ‚Ï‹Ù˜ ÚfiÛ‰ÂÛ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ¢∏ª√.™.

∂ÈΛӉ˘ÓÔ ÛËÌ›Ô

“∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¯ÒÚ· Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â¿Ó Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÔÚ› οÙÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹ Ï‡Û˘”.

π‰È·›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘- §¿ÚÈÛ·˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÃÒÚÔ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Δ·Ê‹˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (ÃÀΔ∞) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢Âο‰Â˜ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛË ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, ÏËÓ fï˜ ÁÈ· Ó· ÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ Ú‡̷ ÚÔ˜ μfiÏÔ, ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋˜ ÓËÛ›‰·˜, ηıÒ˜ Ù· πà Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÓËÊÔÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ Û˘Ì‚Â› οÔÈÔ ·Ù‡¯ËÌ· Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ʈÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ.

ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜

“∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÂÎϤ¯ıËΠÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘. ¢Â ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÈÚfi˜ ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ·. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù·”.

∂ϤÓË ªÂÛÙÔ‡‰Ë Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“∂ÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÓÙÔÏ‹. £· ÎÚÈı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ Î·È ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘. √È Î¿Ï˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ¿Ó Û ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋”.

ªÈ· ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ·Ú·ÙËÚ‹Û·Ì ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Í·ÚÛË ÎÏÔ‹˜ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, ·fi ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Ò˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. £‡Ì·Ù· fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ¤ÊÙÔ˘Ó Î·È ÔÏÏÔ› μÔÏÈÒÙ˜, ηıÒ˜ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (fiˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi), Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÎÏÔ¤˜. ∫·Ïfi Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ó· ÙËÚԇ̠οÔȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÔʇϷ͢. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·... ‰ÂÓ ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ì ÔÙ¤ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ¿ Úfi‰·, Ë ÔÔ›· Ì ¤Ó· ·Ïfi ÎÏÂȉ› ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ·fi ÙÔ ÛÎÂÏÂÙfi ̤۷ Û ϛÁ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ¢ÂÓ ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi Ì·˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÌË Á›ÓÂÙ·È ...ÛÙfi¯Ô˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ì οÔ˘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ‰‡Ô ̤Ú˜. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ‚¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ÛËÌ¿‰È Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ ÂÌ›˜ Î·È ÙÔ ‚Á¿˙Ô˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. °È· Ó· ›̷ÛÙ fï˜ 100% Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï›„ÂÈ ·fi ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi Ì·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠٤ÛÛÂÚȘ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜. ª›· ÁÈ· ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ Úfi‰·, ÌÈ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ, ÌÈ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÂÏÂÙfi Î·È Ì›· ÁÈ· ÙËÓ ›Ûˆ Úfi‰·.

°.•.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∞ԉ›ÍÙ ÙÔ ªÔÚ› Ë ÎÚ›ÛË Ó· ÂÚÈfiÚÈÛ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È·, ·ÊÈÛ¤Ù˜, οÚÙ˜, ‰›Ù˘¯·, ʷΤÏÔ˘˜ Ì ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Î.¿. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·ÊÂȉҘ Û ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· Ú›ıÚ· ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÛÙȘ Û¯¿Ú˜ ÙˆÓ ˘ÔÓfïÓ, ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. √È ›‰ÈÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ Ï‹ÚˆÛ·Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÓÔÔ‡Ó ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿, ·˜ ÙËÓ ·ԉ›ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ¯·Ì¤ÓÔÈ Î·È ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ, Ì ÛÎÔ‡˜ Î·È Û·ÎԇϘ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ·‰·¿Óˆ˜.

Ô˘ ÂÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÊÂı› ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔÓ Î·È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ù· ·ıÏËÙÈο Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙ· ÔÔ›· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÔÈ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜-ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÂÓÒ Ù· Û¯ÔÏÈο ·ıÏ‹Ì·Ù· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, fiÔ˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› fiÏÔÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ÌÔ˘ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù·. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ÔÏϤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜. ¶Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ó· Ì·˜ ÂÈ fiÙÈ fiÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙ· Û¯ÔÏ›·; º.™.

∞.º.

¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË; ¢‡Ô Ì‹Ó˜ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ‰‡Ô Ù‡ÔÈ Û¯ÔÏ›ˆÓ

™ÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ∂ÈΛӉ˘ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÚ›ÔÈÎÔ˘˜ Î·È ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Ë ‰È¤Ï¢ÛË Û ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ Ô-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ∫. Δ∞™™√¶√À§√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

¶fiÙ ı· ·Ú·‰Ôı› Ô ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜;

ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜

°È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ “¢ÚÈÌ›· Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ (∂¶√™π∫∞) ÂÍ·ÔχıËΠ¯ı¤˜ ˘fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙË Ì·˙È΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ π∫∞”. √È ÎÚÂÔÒϘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ “°È· ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· ¯ı¤˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ÎÚÂÔˆÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ ‰È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ ÎÚÂÔˆÏÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÚÂÔˆÏÒÓ μfiÏÔ˘ Âͤ‰ˆÛ ¯ı¤˜ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡: “∂ÊÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ÎÚ¤·Ù· Ù· ÔÔ›· Ù˘¯fiÓ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜ Ó· Â›Ó·È ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ӷ Î·È ÂÈıˆÚË̤ӷ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ‰ÈfiÙÈ ÛÙ· ˙Ò· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÏϤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ”. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›ˆÓ “¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂʤÙÔ˜ Ë ÂÛԉ›· ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Û fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·‰ÈÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ·fi ÙȘ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ó¤Î˘„ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ηÚfi˜ Ù˘ Â-

‰Ô‡ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ fi¯ı˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Û ·ÚÎÂÙ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ÔÈ ϿΘ ¤¯Ô˘Ó “ÊÔ˘ÛÎÒÛÂÈ” ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÚÈ˙ÒÓ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ. √È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ΢ڛˆ˜ ÒÚ˜ ·ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Â˙Ô› Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÓˆÌ·ÏÈÒÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ó¿Ì· ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Â˙Ô› Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¯ÒÚÔ ÂÚÈ¿ÙÔ˘. μ.∫.

6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

ÏË¿˜ ‹Ù·Ó ‰·Û‡˜ (ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ·), Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÍ·ÁfiÌÂÓÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË”. °‡Úˆ ÛÙȘ 36 ‰Ú·¯Ì¤˜ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ˙¿¯·Ú˘ “™Â 35 ¤ˆ˜ 36 ‰Ú¯. ÙÔ ÎÈÏfi ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ·Ú·Ï·‚‹˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë ·ÓÒÙ·ÙË ÙÈÌ‹ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ˆÏ‹Ûˆ˜ Ù˘ ˙¿¯·Ú˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ˆÏ‹Ûˆ˜ ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. ∏ ·ÓÒÙ·ÙË ÙÈÌ‹ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ˆÏ‹Ûˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi 31,20 ¤ˆ˜ 32 ‰Ú¯. ÙÔ ÎÈÏfi”.

‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂÎÏÂÎÙfiÚˆÓ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ „‹ÊˆÓ ·fi ÙÔÓ Δ˙›Ì˘ ∫¿ÚÙÂÚ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÚÂÔ˘ÌÏÈηÓÈÎfi ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 26 ¯ÚfiÓÈ·” .

™ÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ “ÛÎÏËÚÔ‡” ƒ›ÁÎ·Ó “√ ƒfiÓ·ÏÓÙ ƒ‹ÁÎ·Ó ÂÍÂϤÁË ÙÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙfi˜ ÚfiÂ-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... Âı·›ÓÂÈ, Û ËÏÈΛ· 70 ÂÙÒÓ, Ô °È¿ÓÓ˘ ¡ÂÌ›‰Ë˜, ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÍ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... πÙ·Ï›· Î·È ∫›Ó· Û˘Ó¿ÙÔ˘Ó ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ì¿¯Ë ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ™¿ÚÙ·Î ÃÚ¿ÓÙÂÙ˜, ÛÙÔ ∫Ú¿ÏÔ‚Ô Ù˘ ΔÛ¯ÔÛÏÔ‚·Î›·˜. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ¯¿ÓÔ˘Ó Ì 1-0. √ ¶∞√ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ¿Ó¢ ·ÁÒÓÔ˜ ÏfiÁˆ ¢ÓÔ˚΋˜ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ˜ ƒÔ‡Û‚ÂÏÙ Â-

ÎϤÁÂÙ·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ÊÔÚ¿. ¶ÚÈÓ 90 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ∞Ó. ΔÛfi¯·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ¶ÚÈÓ 110 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ¡·˙ÈÛÙ‹˜ ÿÈÓÚȯ ÛÌÏÂÚ. ¶ÚÈÓ 130 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ƒfiÌÂÚÙ ªÔ‡˙ÈÏ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ȉÈfiÙËÙ˜”. ¶ÚÈÓ 150 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ∞‚Ú·¿Ì §›ÓÎÔÏÓ ÂÎϤÁÂÙ·È 16Ô˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞. √ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ∂ÌʇÏÈÔ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∑‹ÙËÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

“æ‹ÊÔ-·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· ˘ÔÓfiÌ¢Û˘ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜” “ Ÿ¯È Û ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Î·È ÂÚÈ¤ÙÂȘ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞£∏¡∞, 5.

“ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· Â›Ó·È ‹ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ‹ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ì” ∞£∏¡∞, 5.

TO ‰›ÏËÌÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È “‹ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ‹ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ì” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÂÚÈԉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ “Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÛÙËÓ Î¿ÏË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” Î·È ÚÔ¤‚Ï„ ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. “Δ· 800.000 ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÂÚ·›ˆÛ˘ Ô˘ ‹Úı·Ó ۯ‰fiÓ fiÏ· ÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Û ӤԢ˜ Ì ÌÏÔοÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó 5 Î·È 6 Î·È 7 ¯ÈÏÈ¿ÚÈη, Â›Ó·È ÛËÌ¿‰È ÙÔ˘ ÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·” ÂÍ‹ÁËÛÂ. °È· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Â¤ÎÚÈÓ ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÏË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ¿ÊËÛ ӷ ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ fiÙÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ıÂÛÌÈ΋ ÂÎÙÚÔ‹ Ì ‰ÈÏ‹ οÏË ÛÙȘ 12 ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË. “™‹ÌÂÚ·, Ù· Ì·˙Â‡Ô˘Ó ¿ÚÔÓ-¿ÚÔÓ, ÁÈ·Ù› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ. ªÏfiÊ· - ÍÂÌÏfiÊ·, ¤Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ: ŸÙÈ Ë ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ·Ó·‰È·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÌÏÔÎ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ”.

¡

· Ô˘Ó Ì·˙Èο “fi¯È” ÛÙËÓ “·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Î·È ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ” Î·È Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó “¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ” ηٿ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ™fiÚÙÈÓÁÎ. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ‰›ÏËÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â·Ó¤Ï·‚ “Ô‡Ù ÚÔÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ô‡Ù ÌÏfiʘ”.

√ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜” , ÙfiÛÔ. ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , fiÛÔ Î·È ÁÈ·Ù› “Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜” . “¶ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÛÒÛ·Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. ∞ÏÏ¿ Ô Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, Û˘Ó¤ÂÈ·, ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·” ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÂÈÙ¤ıËΠÛÙËÓ Ó˘Ó Î·È ÙËÓ Ù¤ˆ˜ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. “∫¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ·ÏÏÔÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ· ÙˆÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. °È· Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÔÚ›· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∫·È Ó· ˘ÔÓÔ̇ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· -ÙȘ ı˘Û›Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “∂›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÎfiÌË ÙÛ·ÎÒÓÔÓÙ·È ·Ó Ô ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ™Ù‹ÚÈ͢ Î·È Ù· 110 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô ηÎfi ‹ fi¯È. ∞ÏÏ¿ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ó¤Ï·‚·Ó ı·ÚڷϤ· ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ‚ÚÂı‹Î·ÌÂ. ∞˘ÙÔ› Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ªÂÙ¿ ÏÈÔÙ¿ÎÙËÛ·Ó. £¤ÏËÛ·Ó Ó· ÛοÛÂÈ Ë ‚fiÌ‚· ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ ¯¤ÚÈ·. ” ∂›Ó·È ÔÈ ÂÌÚËÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙË ¯ÒÚ· Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ªË¯·ÓÈÛÌfi ™Ù‹ÚÈ͢ Î·È ªÓËÌfiÓÈÔ - ÁÈ· Ù· ‚·ÛÈο ‰ËÏ·‰‹ - ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ›, Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. ∂›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ï‹ÁˆÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· -Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô‡Ù ̛· Û˘ÁÓÒÌË ÁÈ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó Î·È Ù· ÏËÚÒÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÎfiÌË. ∞˘ÙÔ› ÏÔÈfiÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÒÚ· Ó· ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜.

¡· ˘ÔÓÔ̇ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ¤ıÂÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ‰›ÏËÌÌ·. “°È· ·˘Ùfi Î·È ÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ˙ËÙÒ ÙËÓ „‹ÊÔ Â˘ı‡Ó˘ οı ÔÏ›ÙË. °È· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ÛÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰›ÏËÌÌ·: Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ·˘ÙÔÓfiËÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‹ ¿Ì ›Ûˆ Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ;” ÙfiÓÈÛÂ. “ΔÔ ¤¯ˆ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Î·È ‰ÂÓ Â›¯· η̛· ÚfiıÂÛË Ó· ¿Ì Û ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¶ÚfiıÂÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ›‰È· ·ÊÔÛ›ˆÛË. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË, fï˜, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ÂÓfiÙËÙ·, Â›Ó·È Ë ·ÊÔÛ›ˆÛË, Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘ÓÙ·¯ıԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙfi¯Ô. ” ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ô‡Ù ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‰ÈÛÙ¿Ûˆ Ó· οӈ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜, ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·ÓÙÈ·ÙÚȈÙÈ΋ ·fiÂÈÚ· ˘ÔÓfiÌ¢Û˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘

ˆ˜ “ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ fiÙÈ Í¤ÚÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙËÓ Í¤ÚÂÈ Î·Ï¿” Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞ıËÓ·›ˆÓ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ì›ÓË ˆ˜ “ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÛÔ Ï›ÁÔÈ fiÙÈ ˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ› ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È Ó· ÚÔÛٷهÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘” Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó.

∞¿ÓÙËÛË ¡¢ ÂÓfiÙËÙ·˜, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ô˘ οÓÂÈ Ô Ï·fi˜ Ì·˜. ∫ÚÈÙ‹˜ fiÏˆÓ Ì·˜, ‹Ù·Ó, Â›Ó·È Î·È ı· Â›Ó·È Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ “Ó· Ô˘Ó ’fi¯È’ ÛÙËÓ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Î·È ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ” , ›Â. “™ÙȘ 7 ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË ··ÓÙ¿Ì ̷˙Èο Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ¶Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÛˆÙËÚ›·˜ Î·È ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î¿ı ŒÏÏËÓ·, οı ∂ÏÏËÓ›-

‰·˜, ÛÙÔ ¯¤ÚÈ fiÏˆÓ Ì·˜, Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÛÙȘ 7 ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ “Ô‡Ù ÚÔÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ô‡Ù ÌÏfiʘ. À¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ·fiÊ·ÛË, Ë „‹ÊÔ˜ ¢ı‡Ó˘ οı ÔÏ›ÙË ÛÙȘ 7 ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË” . √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ù¤ÏÔ˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞ÙÙÈ΋˜ °È¿ÓÓË ™ÁÔ˘Úfi

°È· ·ÓÈÎfi ÚÈÓ ·fi ÙȘ οÏ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ ™fiÚÙÈÓÁÎ. √ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ › fiÙÈ “Ô ·ÓÈÎfi˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ οÏ˜ Â›Ó·È Î·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÌÏfiÊ·˜ ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ‡‚ÚÂˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡”.

ΔÛ›Ú·˜

∞£∏¡∞, 5.

A¡ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ

Ô˘ Ï‹Í·Ì Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ì¿˜ Ô‡Ó “ÊÙ¿ÓÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË”, ÙfiÙ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ̤ÓÂÈ ·Ú¿ Ó· ·¢ı˘ÓıÒ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ÂÍËÁ› Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Panorama Ì ٛÙÏÔ “∞Ó ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›Ûˆ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Í·Ó·„ËÊ›ÛÂÈ”. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â·Ó·-

“ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë ÂıÓÈ΋ οÏË, ·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi” Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ ÚÈÓ Î¿ÔÈÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ¯ÚÂÔÎÔ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÏÔÁ‹, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ¤Ï·‚ ԉ˘ÓËÚ¿, ·ÏÏ¿ ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ·. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·Ó “Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘”, ··ÓÙ¿: “∞˜ ÙÔ ı¤ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ: ›̷ÛÙÂ

ÂÎÙfi˜ ¿ÌÂÛÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÚ›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ì”. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô πÙ·Ïfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ¶›ÓÔ ªÔ˘Ô-

ÓÙ˙ÈfiÚÓÔ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰ÚÂfi˘, ·Ú·ÙËÚ›: “ΔÈ Â›Ó·È ÈÔ ·ÛÙ·ı¤˜; ª›· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ‹ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜;”.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÈԉ›·˜ Ù˘ ÛÙ· ¡·˘ËÁ›· Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜

∂›ıÂÛË ¶··Ú‹Á· ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· Ù· ÂÚ› ·ÙÚȈÙÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 5.

™º√¢ƒ√Δ∞Δ∏ Â›ıÂÛË Î·Ù¿

ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ë Á.Á. ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄‹˜ Ù˘ ÛÙ· ¡·˘ËÁ›· Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì η̛· ·ÓÙ›ÚÚËÛË Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠̠ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Û˘ÓÙ¯ÓÈ·ÛÌfi” , ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ë Á.Á. Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙ· ¡·˘ËÁ›· ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ “·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ó· Û·„ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜, ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. °È· ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·Ó›˜ Ì 500 ¢-

ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ¶·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ ·Ô‡ÏËÙ· Ô ·ÁÚfiÙ˘ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙÔ ÌÈÎÚÔÌ¿Á·˙Ô Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Ô˘ÏÂÈ¿” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Û˘ÓÙ¯ӛ˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á· “Â-

Ì›˜ ›̷ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÔ¸·ÏϋψÓ, Ù˘ ÊÙˆ¯‹˜ ·ÁÚÔÙÈ¿˜, ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ı¤ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Û˘ÓÙ¯ÓÈ·ÛÌfi. °È· Û˘ÓÙ¯ӛ˜, ›Â Ë Á.Á. ÙÔ˘ ∫∫∂, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηÙËÁÔÚ› ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›¯ÓË ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ Ë Î. ¶··Ú‹Á· ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÙËÓ ¿ÚÂÈ ›Ûˆ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Â›Ó·È ÓÙÚÔ‹ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÛÙ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ٷ ÌÈÎÚÔÌ¿Á·˙· Î·È Ó· ÊÙ¿ÓÂÙ ӷ ÛÙ¤ÏÓÂÙ ÂÚ·›ˆÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ٷ ÌÏÔοÎÈ·. Δ¤ÚÌ· ÔÈ ÂÏÈÁÌÔ›, Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¿ÚÙ ÙËÓ ›Ûˆ”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™ABBATO 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

“À¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ∞ÏÏ¿ÍÙ ÔÚ›·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜

“∞ÓÙ› Ó· Â΂ȿ˙ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·˜ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ∞£∏¡∞, 5.

ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. “£· ÚÔ¤ÙÚÂ· ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·ÓÙ› Ó· Â΂ȿ˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, Ó· ¤ÚıÂÈ Â‰Ò, ‰›Ï· ÛÙÔÓ ·Ïfi ÔÏ›ÙË, ÛÙÔÓ ·Ïfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ‚ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ∫·È Ó· ¿ÚÂÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘” ÙfiÓÈÛÂ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ·È¯Ì‹ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. “À¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ∞ÏÏ¿ÍÙ ÔÚ›·” η٤ÏËÍÂ.

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·‹¯ËÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿ μ·Û›ÏË ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘, Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·È‰fiÙÔˆÓ ÛÙË ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ· Î·È ÛÙ· ª·ÓÈ¿ÙÈη ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÊÙËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ Î·È Ù· ∫·Ì›ÓÈ·. ™˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÂÚ¿ÙËÛ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ∫·ÌÈÓ›ˆÓ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓÒ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË Ú·Á‰·›· ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ “ÏÔ˘Î¤Ù·” ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ Î·È ÙÔ Ìfi-

ÓÈÌÔ “ÛÙ¤Áӈ̷” Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. “√È Ôϛ٘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Ó· ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì·: ŸÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ¢ÚfiÌÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÂÏ›‰·˜” , ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ‹Ú ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ Î. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Â›ÎÂÓÙÚÔ “ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔÓ Î¿ı ÔÏ›ÙË Î·È Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙË ¯·Ì¤ÓË ÙÔ˘ ·Ú¯ÔÓÙÈ¿”. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙË ªÂÛÛËÓ›· fiÔ˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢Ú¿ÎÔ˘.

√ ¶. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÊ·ÚÌÔ-

“¡· ÌË ¯·ı› Ë Â˘Î·ÈÚ›·”

æ‹ÊÔ ÛÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ˙ËÙ› Ô º. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ∞£∏¡∞, 5.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, º. ∫Ô˘‚¤Ï˘, Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “fiÛÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÊ¿ÏÌ·” . √ Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰ÈÏËÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ‹Ó˜ Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ì ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙÂÚÔ˘˜. ΔÔ ÁÎÚ›˙Ô ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ›Ô Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·,

ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∂›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ı› ÌÈ· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›·, ηٷϋÁÂÈ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘.

∞∫∂™ø ª∞π∂ÀΔπ∫∏ ¡∂∞ À¶∏ƒ∂™π∞

£∂§√¡Δ∞™ ¡∞ ™Àªμ∞§§√Àª∂ ™Δ∏¡ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∏ ºƒ√¡Δπ¢∞ ª∏Δ∂ƒ∞™-¡∂√°¡√À, ¶∞ƒ∂Ã√Àª∂ ¢øƒ∂∞¡ Δ∏ ™Àªμ√§∏ ∂•π¢∂π∫∂Àª∂¡√À ¶ƒ√™ø¶π∫√À (ª∞π∂™) °π∞ ª∞£∏ª∞Δ∞ ºƒ√¡Δπ¢∞™ ¡∂√°¡√À ∫∞π £∏§∞™ª√À ∫∞Δ’ √π∫√¡. Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ 24210 30188, 94410

Á‹˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ·ÛΛ Ë ¡¢. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ T‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ › fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Û¯ÂÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û Ôϛ٘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ï·Óı·Ṳ̂ӷ

ÛÙÔȯ›· ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Û‡Á¯˘ÛË. “Δ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ¤¯Ô˘Ó ÍÂÛËÎÒÛÂÈ Î‡Ì· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· › fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÍ·¿ÙËÛ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â¤‚·Ï ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙÒÚ· “Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â΂ȿ˙ÂÈ Ì ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔηÏ› Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜”. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù‡Ô˘ Ù˘ ¡¢ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·È Ù· ÛÚ¤ÓÙ˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó¤· ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ·. “ø˜ ¡¢ ηÏԇ̠ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ, fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ” , Û˘Ó¤¯ÈÛ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô.

∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ë ¯ÒÚ· ∞£∏¡∞, 5.

∂∫∫§∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘

¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó “ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ·” ·ˇı˘Ó ۋÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞ÙÙÈ΋˜ Î. ∞. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “¤Û¯·ÙË ÛÙÈÁÌ‹” ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ Î·È ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÁÎÚÂÌfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, “Ë ·ÙÚ›‰· Î·È Ô Ï·fi˜ ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÂÈ . ∂˘¯‹ıËΠ‰Â “Ô £Âfi˜ ·˜ ʈٛÛÂÈ Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ù·ÁÒÓ ÙÔ˘ ‰‡ÛÌÔÈÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙfiÔ˘. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÌË ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

™ABBATO 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¢È·„‡‰Ô˘Ó ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ

§¤ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙÔ ™Ù∂

∞£∏¡∞, 5.

∞£∏¡∞, 5.

™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·-

Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ ‰›Î·ÈÔ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ıÂÛÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Î·È Ù· ̤ÙÚ· Î·È ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó fi¯È ÌfiÓÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ ÂȂ‚ÏË̤ӷ, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Â› ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, Ë ∞¢∂¢À Î·È ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜ ηٿ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Â¤‚·Ï ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ (ÂÚÈÎÔ¤˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, Û˘Óٿ͈Ó, Î.Ï).

Ú·Ì·ÓÏ‹ ‰È¤„Â˘Û·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ “·Ó·Áη›Ô ηÎfi”, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ, ÚÈÓ ‰‡Ô ̤Ú˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂™∂∂ μ·Û›Ï˘ ∫ÔÚΛ‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ϤÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û¯ÂÙÈο Ì ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Î·È ÚÂÔÚÙ¿˙ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ì ÙÔÓ . ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂™∂∂ Î. μ·Û›Ï˘ ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “™ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÊÈÏÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜ Ì ÙÔÓ . ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û ÙÔÓ . ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ “·Ó·Áη›Ô ηÎfi”. øÛÙfiÛÔ, ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘, μ·Û›Ï˘ ∫ÔÚΛ‰Ë˜, ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰È¿„¢ÛË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜, ·Ú’ fiÙÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ›¯Â ·Ú¯ÈÎÒ˜ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∏ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ∫ÔÚΛ‰Ë ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “™ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÊÈÏÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜ Ì ÙÔÓ . Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û ÙÔÓ . Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ “·Ó·Áη›Ô ηÎfi” . ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ‰È¤„Â˘Û·Ó Î·È ÂΛÓÔÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜.“¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ı¤ÛË Ù˘ ¡¢ Û ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ‰Â, ˆ˜ “οı ¿ÏÏË ÂÚÌËÓ›· Â›Ó·È ·˘ı·›ÚÂÙË Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, “Ë ÊÚ¿ÛË “·Ó·Áη›Ô ηÎfi” ‰ÂÓ ÂÈÒıËΠÔÙ¤ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡” .

“¢›Î·ÈÔ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ”

Δ

∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ‰Â, fiÙÈ Ù· ÏËÊı¤ÓÙ· ̤ÙÚ· ‹Ù·Ó “Ù· ËÈfiÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜” . ΔËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ··ÓÙ¿ ÛÙ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™Ù∂, Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ª·Ú›· ™·Ú, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ÛÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛÙË ÓÔÌÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ 3833 Î·È 3845/2010 Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ‰›Î·ÈÔ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ıÂÛÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ù˘ ·È‰Â›·˜, Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘” . ∞ÎfiÌË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, fiÙÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó “·Ôχو˜ ·Ó·Áη›·, ‰ÈfiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÏËÊı›, Â›Ó·È ϤÔÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ˘‹Ú¯Â ·‰˘Ó·Ì›· ÏËڈ̋˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ӕ . ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË fiÙÈ “Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ·ÊÔ‡ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ¢ڇ ‰·ÓÂÈÛÌfi ˘fi fiÚÔ˘˜ Û·ÊÒ˜ ηχÙÂ-

ÚÔ˘˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÓÒ Â›Ó·È Ù· ËÈfiÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ Î·Ù·-

ÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ù· ÔÈ-

ÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ™‡Ì‚·ÛË ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, Û ¢ÈÂıÓ›˜ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Û ¢ÈÂıÓ¤˜ ™‡ÌʈÓÔ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÌÔÚʈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∂›Û˘, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ (¿ÚıÚÔ 28 ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜) fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ηıÒ˜ Ô ¡. 3845/2010 ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Û fiÚÁ·Ó· ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ·Ï-

Ï¿ Ô‡Ù ·Ú·‚È¿ÛÙËΠÙÔ ¿ÚıÚÔ 36 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î‡ÚˆÛË ¢ÈÂıÓÒÓ ™˘ÓıËÎÒÓ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÈηÏÂ›Ù·È ÓÔÌÔÏÔÁ›· (·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ) ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ʇÛˆ˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ÌÈÛıfi˜ Î·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË) ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÏfiÁÔ˘˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‹ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÂȂ‚ÏË̤ӷ.

∂› ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û online ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ˆÓ

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ∏ ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ‹Ù·Ó ¯ÚÂÔÎÔ›· ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Û·˜ ∞£∏¡∞, 5.

∏ ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ‹Ù·Ó Î·È ¯ÚÂÔ-

ÎÔ›· ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Û·˜ ÔÓ›ڈÓ, ›Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ̤ۈ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. “ªËÓ ·Ú·ÈÙËı›ÙÂ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë Â˘Î·ÈÚ›·, ̤۷ ·fi ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ ·˘Ù¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ó· ‰Ô‡Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-

ÛÔ˘Ì” ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™ÙË Û‡ÓÙÔÌË ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘, ÚÔÙÔ‡ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ·Ï› ̤ۈ twitter Î·È facebook, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ¤Ú· ·fi ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ë ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. Ÿˆ˜ ›Â: “ŒÚÂ ӷ ¿ÚÔ˘Ì ‰‡ÛÎÔÏ· ̤ÙÚ· Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ı· ˆÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÚÔÔÙÈ΋ [...] ∏ ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ‹Ù·Ó Î·È ¯ÚÂÔÎÔ›· ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Û·˜ ÔÓÂ›ÚˆÓ Î·È ÔÚ·Ì¿ÙˆÓ” .

ΔËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ ÂÓÙfiÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˆ˜ ÌÈ· ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›Â, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ì Û ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì ·Í›·, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì·˜ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ì ÁÓÒÛÂȘ. ™ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ·.

∂˘Úˆ·˚΋ Û˘Ìʈӛ· ÌÂÙ¿ Ù· ÙÚÔÌÔ-‰¤Ì·Ù· ·fi ∂ÏÏ¿‰·

∞Ó·˙ËÙ› ¤Ó· ·ÎfiÌË ÙÚÔÌÔ-·Î¤ÙÔ Ë ∂§.∞™. ∞£∏¡∞, 5.

√ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ‰¤Ì·-

ÙÔ˜-‚fiÌ‚·˜, ÙÔ˘ 15Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› Èı·ÓfiÙËÙ· Û ÚÂۂ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÎfiÌË ÂÎÎÚÂÌ›, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›. ¶˘ÚÔÙ¯ÓÔ˘ÚÁÔ› ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ

ÚÂۂ›· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∞Ú·‚ÈÎÒÓ ∂ÌÈÚ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·Ú›ÙÛË ÛÙÔ æ˘¯ÈÎfi, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 12:10 ÁÈ· ‡ÔÙÔ ‰¤Ì· Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÂΛ. ªÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚÈ›¯Â ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È Û ‰‡Ô ÙËÏÂοÚÙ˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·” . ΔËÓ ¶¤ÌÙË, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤ÁÈÓ ¤Ú¢ӷ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ì ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË Ï›ÛÙ· Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “ΔÔ μ‹Ì·” .

∂˘Úˆ·˚΋ Û˘Ìʈӛ· ªÂ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Û˘Ì-

ÊÒÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·˙·Ó ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÂÓÈ·›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ∂∂ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ú¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ·Ó¿Ï˘ÛË ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ë ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘, η-

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ Ã∞§∂μ∞™ À¶√æ∏ºπ√™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∫ø™Δ∞ ∞°√ƒ∞™Δ√

ÌÂ ÙÔÓ

Û˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ

ıÒ˜ Î·È Ô Ù‡Ô˜ Ù˘ Ù‹Û˘ (ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ‹ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜). ∏ ∂∂ Î·È Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛı› ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜. 2. Δ· ‰¤Ì·Ù· Î·È Ë ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂∂ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÛÊ·Ï›·˜. ∏ ∂∂ Î·È Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ICAO (¢ÈÂıÓ‹˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ), ηıÒ˜ Î·È ‰ÈÌÂÚÒ˜ Ì ÂÙ·›ÚÔ˘˜ fiˆ˜ ÔÈ ∏¶∞. 3. ∏ ∂∂ Î·È Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ı· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηÓfiÓˆÓ

Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi 300.2008. 4. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, Ë ∂∂ Î·È Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËϘ ̤ıÔ‰ÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı›, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù˘¯ÒÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 9

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπOY 2010

ΔfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: ∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ìʈӛ·

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÂÏ›‰·˜ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË Ì›˙ÔÓ· fiÏË, ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ 1Ô Û ÏËı˘ÛÌfi ¢‹ÌÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ˇı˘ÓÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·fi ÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë Û fiÁÎÔ Î·È ·ÏÌfi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÔÏÈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û‡Ó·„Ë ÌÈ·˜ ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ fiÏ˘, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÎÔÈÓÒÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ μÔÏÈÒÙ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙÔÓ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √È ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ù˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜, Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ù˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, Ù˘ πˆÏÎÔ‡, Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ë¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË. “∏ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈÚ›·, Ì fiÚ·Ì· Î·È ¿ıÔ˜, Ì ‹ıÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∫·È ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ¤Ó·: ÔÈÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÔÈ· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÂÎϤÍÔ˘Ì ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” , ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ô-

ÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∫·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÈ Ó¤Â˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ó· ÙËÓ ÈÛÙ‡ԢÓ. ¡· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ÙËÓ ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó. ¡· ¤¯Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙË ı¤ÏËÛË Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÈÔ ÚÈ˙ÈΤ˜ ÙÔ̤˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó fiÛÔÈ ÙË ÏÔȉÔÚÔ‡Ó Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó, fiÛÔÈ Î·ÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó” . ¢›ÓÔÓÙ·˜, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ·ÓÙ›Ï˄˘ Ô˘ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÚÔÛˆÈο Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ: “∞ÔʇÁ·ÌÂ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ·›ÍÔ˘Ì Ì ÊıËÓ¿ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Ù¯ӿÛÌ·Ù·. ∞ÔʇÁ·Ì ӷ ÂÓ‰ÒÛÔ˘Ì Û ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ. ∞ÔʇÁ·Ì ÙË lifestyle ÔÏÈÙÈ΋. ∫·È οӷÌ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÌ›˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ¢ËÏ·‰‹, ÔÏÈÙÈ΋, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™˘ÁÎÚÔÙ‹Û·Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÂÓÈ·›· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÛÙfi¯ˆÓ. ªÂ ·Ú¯‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÂÎÙÈÎfi, ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi, Î·È Û˘Ó¿Ì· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ ÂÓÔÔÈ› ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ì·˜. ∞ÔÙÂÏ›, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÈÌ‹˜ Ì ÙÔ Ï·fi” . ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î. ∑. ª·ÎÚ‹ ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ “‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ

¡∂√ π∞Δƒ∂π√

μ›Î˘ ª·˘Ú·Î¿Ó·-ª·ÎÈÚÙ˙fiÁÏÔ˘ ∂ȉÈÎfi˜ ¶·ıÔÏfiÁÔ˜ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞.¶.£. ∂ȉÈ΢ı›۷ ÛÙÔ 251 °.¡. ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ øƒ∞ƒπ√ §∂πΔ√Àƒ°π∞™: ¶ƒøπ: 09.00-13.00 ∞¶√°∂Àª∞: 18.00-20.30 ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ & ™Î‡ÚÔ˘ 16 ΔËÏ./Fax: 24210 23393 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∫ÈÓËÙfi: 6936 625582 μfiÏÔ˜ - Δ.∫. 38 221 e-mail: maurakana@yahoo.gr

„‹ÊÔ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ, “¤ÙÛÈ, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·” , ‚·ÊÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· οÔȘ Êχ·Ú˜ Î·È ·ÓÔ‡ÛȘ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ȉÂÒÓ, ÂÓÒ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÌÈ· ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. “ŒÙÛÈ ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ∞˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÔÏÈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ı· Û˘ÓÂÁ›ÚÂÈ Î·È ı· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Û ÎÔÈÓÔ‡˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ¿ÓÙˆ˜, ¤Î·Ó ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó. °È·Ù› Ë fiÏË Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÌ‹ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÏÔÈ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ. ∫·È ÂÌ›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó¤Ï˘Û ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ˘ÏÒÓ˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÓÙ ‚·ÛÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘: ·) ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘, ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ‚) ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙË-

Ù·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Á) ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË fiÏË Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ, ˘ÁÈÒÓ Î·È ‚ÈÒÛÈÌˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰) ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Â) ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ „ËÊÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. “∞˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÈ ·’ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜, Â›Ó·È Ë ÈηÓfiÙËÙ·, Ë ı¤ÏËÛË Î·È Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ÙÔ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·. ∂ÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Î·È Ë Â˘ÓÔÈÔÎÚ·Ù›· ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο Ù¤ÏÔ˜. “∏ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Ù·˘ÙÈÛÙԇ̠̠ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·ÏÏ·ÁÒÓ, ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙÂ. °È·Ù› Ô μfiÏÔ˜ ÙÔ ·Í›˙ÂÈ. ∂Ì›˜, ˆ˜ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” , ‰ÂÓ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ì ÛÙÔ Êfi‚Ô Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. √‡Ù ÈÛÙ‡ԢÌ Û ÌÈ· ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·‰Ú·Ó‹ Î·È ··ı‹ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ˙ËÙ¿Ì „‹ÊÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ∂Ì›˜ ˙ËÙ¿Ì „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. æ‹ÊÔ ÂÏ›‰·˜ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜. ∫·È ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È·Ù› ÂÌ›˜, ˆ˜ ·˘ÚÈ·Ó‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ‰ÂÓ ı· ›̷ÛÙÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ·È‰ÈÒÓ. £· ›̷ÛÙÂ Ë ™˘ÌÔÏÈÙ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘” , ‰È·‚‚·›ˆ-

Û ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÙÔ ıÂÚÌfi Î·È ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Ì·˙Èο ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ οÏ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ “ʈӋ˜” ÙÔ˘˜ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ô¯‹. “∏ ·Ô¯‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË. §‡ÛË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. §‡ÛË Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÂΛӢ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜: ¶Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË. ¶Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi. ¶Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ¢‹ÌÔ ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô. ¶Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ¶Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ. ¶Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô, ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÎÏÔ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘” , ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË Î·È ‰‹ÏˆÛ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·È Î·ı·Ú‹ Ó›ÎË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜. ∫·È η٤ÏËÍÂ: “∞fi ·‡ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Û·ÚÒÓÔ˘Ì ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ. ¢ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÁÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ¯ˆÚÈfi ÁÈ· ¯ˆÚÈfi, Û›ÙÈ ÁÈ· Û›ÙÈ, Ì·Á·˙› ÁÈ· Ì·Á·˙›. ¶¿Ì ·ÓÙÔ‡. ªÂٷʤÚÔ˘Ì ·ÓÙÔ‡ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ӛ΢. ¶¿Ì ÏÔÈfiÓ Ì·˙›, Ì ËÚÂÌ›· Î·È ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ªÂ ‹ıÔ˜ Î·È Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ·. ªÂ ¢ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ¶¿Ì ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË. ¶¿Ì ÁÈ· Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ì ÙÔ μfiÏÔ ÈÔ „ËÏ¿” . ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘.

OGGI BAZAAR ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 (3Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§. 2421-0-34477 ™Δ∏¡ √¢√ ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 (3Ô˜ √ƒ√º√™) §∂πΔ√Àƒ°∂π Δ√ ¡∂√ ∫∞𠶧∏ƒø™ ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª∞™ ª∂ Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ∂π¢∏ ™∂ ¶√§À Ã∞ª∏§∂™ Δπª∂™. øƒ∞ƒπ√: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-™∞μμ∞Δ√ 10.30-13.30 ΔƒπΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10.30-13.30 & 18.00-20.30

¢∂∫Δ∂™ √§∂™ √π ¶π™ΔøΔπ∫∂™ ∫∞ƒΔ∂™

∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ë ÁÂÓÈ΋ Úfi‚· ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ˘. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∞£∏¡∞, 5.

°∂¡π∫∏ Úfi‚· ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÂÓ

fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, Ë ÙÂÏÈ΋ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ fiÏ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·ÚfiÛÎÔÙ·. √ °.∫·Ú·Î·‰¿˜, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Singular Logic Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù¯ÓÈο ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Á‡Úˆ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›, ̤ۈ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ SRT ÙÔ 10% ·fi Ù· ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ·, ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™Â ÂÚÒÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂÍ·¯ı› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi, Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì· Î·È ˆ˜ ÁÈ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ÌË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ÓÔ˘.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÁÚ·Ê›· Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂§.∞™. ∞£∏¡∞, 5.

°π∞ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈ-

ÙÒÓ, ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ Î·È 14˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ù· ÁÚ·Ê›· Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: - ™¿‚‚·ÙÔ 6 Î·È 13-11-2010, ·fi ÒÚ˜ 08:00 ¤ˆ˜ 18:00 Î·È - ∫˘Úȷ΋ 7 Î·È 14-11-2010, ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ (07:00 ÒÚ·) ¤ˆ˜ ÙËÓ 18:00 ÒÚ·.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 10 •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔϛ˜ Ù˘ Frontex ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏, 5.

¶∂ƒπ¶√§π∂™ ÛÙ· ¯ÂÚÛ·›· ÂÏÏËÓÔ-ÙÔ˘ÚÎÈο Û‡ÓÔÚ· ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ ÍÂΛÓËÛ·Ó ‹‰Ë ÌÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ∂˘Úˆ·›ˆÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù·¯Â›·˜ Â¤Ì‚·Û˘ Ù˘ Frontex. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ Û˘ÓÔÏÈο 200 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·fi 24 Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 175 ı· οÓÔ˘Ó ÂÚÈÔϛ˜, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â›Ó·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ∫¿ı ÔÌ¿‰· ÂÚÈÔÏ›·˜ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂȉÈο ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ Û·ÏÔÈ Î·È ıÂÚÌÈΤ˜ οÌÂÚ˜, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÎ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ‰ÈÂÚÌËÓ¤ˆÓ. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÌË ÓfiÌÈÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Û ‰˘Ô ˙ÒÓ˜. ∏ ÚÒÙË ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÚȷ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È Ë ¿ÏÏË Ï›Á· ̤ÙÚ· ÈÔ Ì¤Û· ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ‰‡Ó·ÌË ÂÈÛΤÙÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ¶·Ú·Û΢‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ √ÚÂÛÙÈ¿‰· Ì·˙› Ì ÙÔ °¿ÏÏÔ ˘Ô˘ÚÁfi ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ∂ڛΠªÂÛfiÓ, ÙËÓ ∂›ÙÚÔÔ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ™ÂÛ›ÏÈ· ª·ÏÛÙÚÔÌ Î·È ÙÔÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ Frontex ÿÏη §¿ÈÙÈÓÂÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙË ∑ÒÓË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË Û˘ÓÔÚȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂٷ͇ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Î·È √ÚÂÛÙÈ¿‰·˜ Î·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ º˘Ï¿ÎÈÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ Frontex.

¡¤Â˜ ˘ÂÚÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ º·ÚÌ·ÎÔÓ‹ÛÈ ∞£∏¡∞, 5.

¡∂∂™ ˘ÂÚÙ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ º·ÚÌ·ÎÔÓ‹ÛÈ Î·È ÙÔ ∞Á·ıÔÓ‹ÛÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ÚÎÈο Ì·¯ËÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¤ÍÈ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· F-16 Î·È ‰‡Ô RF-4, ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ FIR ∞ıËÓÒÓ ÛÙȘ 13:08 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ˘¤ÚÙËÛË ¿Óˆ ·fi ÙÔ º·ÚÌ·ÎÔÓ‹ÛÈ. Δ· ·ÂÚÔÛοÊË ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘ÂÚÙ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ∞Á·ıÔÓ‹ÛÈ ÛÙȘ 13:10 Û ‡„Ô˜ 24.000 Ô‰ÒÓ Î·È ÛÙȘ 13:19 Û ‡„Ô˜ 26.000 Ô‰ÒÓ. Δ· ÙÔ˘ÚÎÈο ·ÂÚÔÛοÊË ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËηÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ηÓfiÓ˜.

™ABBATO 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

OÌÈÏ›· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¯ı˜ ÛÙÔ BfiÏÔ

∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: ∞ÓÙ¤¯ÂÈ Ë ª·ÁÓËÛ›· ¿ÏÏË ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜; ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈ-

Ô˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∂ÓÒÓÔ˘Ì ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ‰ÂÓ ‰È¯¿˙Ô˘ÌÂ. £¤ÏÔ˘Ì ÌÈ· £ÂÛÛ·Ï›· Ì ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·Ó¿¯ˆÌ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. ΔË £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·˜, Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. Œ¯Ô˘Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. °È·Ù› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ï¿ıËÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·È Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ” . ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ·˘Ùfi ¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ·Ó. ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Û fiÁÎÔ Î·È ·ÏÌfi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ “•∂¡π∞” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·ÊÔ‡ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ μfiÏÔ (Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶·Ó·Á‹ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙË ÁˆÓ›· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË∫·ÛÛ·‚¤ÙË) Î·È ÙȘ fiÌÔÚʘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ, › Ì ÓfiËÌ·: “°ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÓÙ¤¯Óˆ˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ë ÚÔÙÚÔ‹: “ªËÓ „ËÊ›˙ÂÙ ÙÔÓ §·ÚÈÛ·›Ô”. ¢ÂÓ ·ÚÓÔ‡Ì·È ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÌÔ˘. Ÿˆ˜ ÎÈ fiÙ·Ó ÂÎÏÂÁfiÌÔ˘Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ· ›Ù ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ›Ù ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Ô˘‰¤ÔÙ ·¤ÎÚ˘„· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ΔÔ ¤ÏÂÁ· Î·È ÙÔ Ï¤ˆ Î·È ÙÒÚ· Ì η̿ÚÈ. °È·Ù› Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ì ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ËÁ·›ÓÂȘ ·˘ıËÌÂÚfiÓ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó... 40 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. °È·Ù› fiÛ· Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÛ· Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó. ∫·È ÁÈ·Ù› Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Û‹ÌÂÚ· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ÛÙËÓ ›‰È· ‚¿Úη, ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ◊ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ fiÏˆÓ Ì·˜ ‹ ı· ·ÔÙ‡¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙›... ∫·È ÚÈÓ Ú›ÍÂÙ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÛÙËÓ Î¿ÏË ÛÎÂÊÙ›ÙÂ... ™ÎÂÊÙ›Ù Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. £· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ë ª·ÁÓËÛ›· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË 4ÂÙ›·; π‰›ˆ˜ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘; £· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ë ª·ÁÓËÛ›· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜; £· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ë ª·ÁÓËÛ›· Ó· ÌË Á›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ¤ÚÁÔ; ∫È ¿ÏÏ· ÏÔ˘Î¤Ù·; ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜

·Ó¤ÚÁÔ˘˜; ⁄ÊÂÛË; ºÙÒ¯ÂÈ·; ∞‚‚·ÈfiÙËÙ·; ºfi‚Ô;” . ¢È·ÎÔÙfiÌÂÓÔ˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ·fi Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ Ó¤ˆÓ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·Ó¤Ó· Ó¤Ô ÊfiÚÔ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “ŸÏÔÈ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ô‡ ·˘ÙÔÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏÈÙÈο ‹ ÙÈ „ËÊ›˙Ô˘Ó, Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ: ™Ù·Ì·Ù¿ ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ, ‰ÂÓ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ‰È·Ï‡ÂÈ ÙÔÓ ∂§°∞, Îfi‚ÂÈ ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¡ÈÙÚÔÚ‡·ÓÛ˘, ¤¯ÂÈ

ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ‹ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, Ô ÎfiÌ‚Ô˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ë ∫¿ÚÏ·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·: -∏ ·ÁÔÚ¿ ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. -Δ· “ÏÔ˘Î¤Ù·” Á¤ÌÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ - ¿Óˆ ·fi 100 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÏÔ˘Î¤Ù· Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ÂÎÙÈÌ¿ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ. -√È ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÍÔÓÙˆÙÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÍ·Ê·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ›ÂÛË Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. -∏ ·ÓÂÚÁ›· ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È Û ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏ¿ Â›‰·, 28% ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ 1 ÛÙÔ˘˜ 3 Ó¤Ô˘˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ˜” . ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô

ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∫. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜, Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È ¿ÏÏÔÈ.

“√‡Ù ¤Ó· ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÛÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜” “™’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ª·ÁÓËÛ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓË ÓÔ̷گȷ΋ ·Ú¯‹, Ë ÔÔ›· -·˜ ÌËÓ ÙÔ Í¯ӿÌ - ÎÚ›ÓÂÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙË ıËÙ›· Ù˘, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡ ÔÈ ÓÔ̷گȷΤ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ. ÕÏψÛÙÂ, Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ıÂÛÌfi, ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ÓÔÌ·Ú¯›·, Û’ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ, ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·fi Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÔÊ˘-

¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜: ∏¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ӛ΢ ÛÙ¿ÏıËΠ·fi ÙÔ μfiÏÔ ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ-

¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: H¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ӛ΢ ÛÙ¿ÏıËΠ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ •ÂÓ›· μfiÏÔ˘ fiÔ˘ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. √È Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÔÌÈÏ›·, ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô, ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ, ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÂÈ˙ËÙÒÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο ÙȘ χÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. √È Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ

οı „‹ÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ó·ÌË, οı „‹ÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Í›·. Œ¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ë ·Ô¯‹ Â›Ó·È ÛÙ¿ÛË ·ıËÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ ηӤӷÓ. ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ηٿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ΔfiÛÔ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, fiÛÔ Î·È Ô Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙfiÓÈÛ·Ó: “∫¿ÓÙ ÙÔ ı˘Ìfi Û·˜ „‹ÊÔ. ™Ù›ÏÙÂ Ì‹Ó˘Ì· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ η-

Ù·‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ì·˜ ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË, ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, ÙÔ Êfi‚Ô. πÛ¯˘Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ £ÂÛÛ·Ï›·” .

Á‹ Ù˘ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜. ∞ÎÔ‡Û·Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ·ÔÚ‹Û·ÌÂ: °È· ÔÈÔ ÓÔÌfi Ì›ÏËÛÂ; ∫·È ÔÈ· Â›Ó·È ¿Ú·ÁÂ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·;” . ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÓˆÙÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙÔÓ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “¡· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÚÁÔ, ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. “Δ˘ÊÏfi” ÙÔÓ ·Ú¤Ï·‚Â, “Ù˘ÊÏfi” ÙÔÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ...¢ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ Â› ‰‡Ô ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÌ‹Ì· ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·˘ÙÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ¿ÁÁÈÍ ԇÙ ٷ ‰‡Ô ÚÒÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·ÊÔ‡ Ë ÌÂϤÙË-ÛÎÔ‡· Ô˘‰¤ÔÙ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎÂ. √ μfiÏÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ Î·È Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÓÔ̿گ˘ ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ ·‰È¿ÊÔÚ·...” . ∫·È η٤ÏËÍÂ: “∂›Û˘, Ì·˜ ÚÔηÏ› ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‰ÂÓ ·ÔÙfiÏÌËÛ ӷ ÂÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜-¿ÏÏÔÙ ÎÔÚˆÓ›‰Â˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜- ∞¡∂ª Î·È ∫∂∫∞¡∂ª. ∞ÏÏ¿ ÙÈ Ó· ÂÈ; ∞ÊÔ‡ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó˘·ÚÍ›·, ¤¯Ô˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ¯Ú¤Ë. ∞Ï‹ıÂÈ·, Ò˜ ÌÔÚ› Î·È ÌÈÏ¿ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” , fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˜ Â› ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜;”.

ªÂ ÙÔ˘˜ Ù˘ÊÏÔ‡˜ ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· fiÚ·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Ù˘ÊÏÔ›”, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Î. §¿ÌÚÔ ¶·Ú·Û΢¿ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, fiÓÙ·˜ ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË, ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· οÓÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ‰˘Ó·Ù¿, ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó· ·Ó·ÙÚ·› Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ËÚÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜, ÔÈ fiÏÂȘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÚfiÛˆÔ.

°È· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙ· ̤۷ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ™Â ÂͤÏÈÍË Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÁÁÚ·ÊÒÓ

•ÂÎÈÓ¿ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “√‰˘ÛÛ¤·˜” ∞£∏¡∞, 5.

™∂ ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰È·‰Èη-

Û›· ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “√‰˘ÛÛ¤·˜” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “√‰˘ÛÛ¤·˜” ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ̤۷ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û Ôϛ٘ Ù˘ ∂∂ Î·È Û ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ, Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÓfiÌÈ-

Ì· ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ∂ÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ Â› Ì·ÎÚfiÓ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙÔ˜, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ™ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ∂ÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÏÔÎÏ‹-

ÚˆÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “√‰˘ÛÛ¤·˜” ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 90%, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È Û ‰‡Ô Â›‰·, ∞1 Î·È ∞2, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 125 Î·È 175 ˆÚÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ∂›Â‰Ô ∞1: ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √È ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙË ÁψÛÛÈ΋ ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ-

Τ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÈ¤‰Ô˘, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ∂È¤‰Ô˘ ∞1. ∂›Â‰Ô ∞2: ª·ı‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›Â‰Ô ÚԂϤÔÓÙ·È ‰‡Ô (2)

ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜: ª·ı‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 150 ˆÚÒÓ, Î·È ™ÙÔȯ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 25 ˆÚÒÓ (Û‡ÓÔÏÔ 175 ÒÚ˜). ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÈ¤‰Ô˘, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ∂È¤‰Ô˘ ∞2 (¡. 3369/2005, ¿ÚıÚÔ 5). √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ∫.∂.∂. ™¿ÚÙ˘. ÙËÏ. 27310-82778, À‡ı˘ÓË ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·Ú›· ªÔ˘ÚÙÈ¿‰Ô˘.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 11

™∞μμ∞Δ√ 6 N√∂ªμƒπ√À 2010

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜: ∫·Ú·Ì¤Ï· ‹... ∞ƒ£ƒ√ ÙÔ˘ ºøΔ∏ §∞ª¶ƒπ¡π¢∏, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜”, ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÓÔȯً˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶·È‰ÈÔ‡, ºÚÔÓÙ›‰·˜ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜

Δ

· Ô͇ٷٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÎÚ›ÛË ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∂Âȉ‹ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ “ÍÂÌÂډ‡ԢӔ Ì’ ¤Ó· Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈÔ ÊÈÏÔÙÒ¯Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ‹ Ì’ ¤Ó· ·Ó¤ÍÔ‰Ô Â˘¯ÔÏfiÁÈÔ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜ Î·È ...ÙÂÏÂÈÒÛ·ÌÂ! ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ Ôχ ÈÔ ÛÔ‚·Úfi: ™ÙË “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì “Î·È ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·” , ·ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Ê˘ÛÈο ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÂÓfi˜ ¢‹ÌÔ˘. ∫·È ÂΛ, ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ì ·’ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: * ŸÙ·Ó ϤÌ fiÙÈ ı· ÂÓÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÓÓÔԇ̠ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ ÌÂ

ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ô˘ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ ˘ËÚÂۛ˜: ∫ÔÈÓˆÓÈο ∫¤ÓÙÚ·, ¶·È‰ÈÎÔ› ™Ù·ıÌÔ›, ∫∞¶∏, ∫¤ÓÙÚ· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘, ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜, ÚfiÏ˄˘ Î·È ÚfiÓÔÈ·˜. * ŸÙ·Ó ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ, ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÂÏÒÓ Î·È ·Ù¤ÏÂȘ ÚÔ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ·˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ·

ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÛÙË ¢∂À∞ªμ, ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiˆ˜ ÔÈ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. * ŸÙ·Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁԇ̠‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÙË Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È ÂÓÂÚÁfi ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, ·˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ·fi Ì·˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ˆ˜ ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·˜ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÂÍ·ÓÙÏԇ̠ۋÌÂÚ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ¿ÛÎËÛ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔÓ ÛÙ·ıÂÚfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË = ¢›¯Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛË fiÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ·fi ÂıÓÈΤ˜ Î·È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ËÁ¤˜. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ·‡ÚÈÔ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÌÈ·˜ “¿ÏÏ˘” ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÙËÓ ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó.

∞ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ˘ Δ∑√À§π∞™ Δ™∞§π∫∏, ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·

º›Ï˜ Î·È Ê›ÏÔÈ, ∞‡ÚÈÔ Î·Ïԇ̷ÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ıÂÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ¡¤· ∞ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÙÔÌ‹ ·Ó‹ÎÂÈ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ŒÓ· ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ηÈڛ˜ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÚÔfi‰Ô˘ Û·Ó Î·È ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ∞˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙȘ ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ·. °È· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜ ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ÎÚ›ÎÔ ÌÈ·˜ ‰˘Ó·Ù‹˜ ·Ï˘Û›‰·˜, ·‡ÚÈÔ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” Ì ˘. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ·. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚË Ë ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ Ô˘ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¿Úˆ ̤ÚÔ˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Ï·›ÛÈÔ. ∂Ï›˙ˆ fiÙÈ ı· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÂÈÛʤڈ ÂÓÂÚÁ¿, ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÌÈ·˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ Ì ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. °È· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ fiÚ·Ì· Û ·Ù‹ Î·È ˆÊ¤ÏÈÌË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. °È·Ù› ͤÚÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ÌÔÚÔ‡ÌÂ. Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 12

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∏ ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘

∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹: ∏ ¡¤· πˆÓ›· ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÙË Ó›ÎË Ì·˜ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹: “™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ì·˜ “ªÂ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ”, ÔÈ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÌÔÚÊ‹ Î·È Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ӤԢ˜ Ô˘ ı· Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. £· ·Ú·Î¿Ì„Ô˘Ì fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È·. √ μfiÏÔ˜ ÌÔÚ› ·fi ÙÒÚ· Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ô‰ËÏ·ÙÔ‡ÔÏË”

“ªÂ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ” ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: √È “Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔÈ” Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ Î·È ·Î·Ï·›ÛıËÙÔÈ. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ¤Ì‚ÏËÌ· ÌÈ·˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÁÂÓÈ΋ Ë ··›ÙËÛË Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÌÔÚÊ‹. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¡›ÎÔ˜ ΔÛ·ÎÓ‹˜: “Δ· ÓÔÂ›Ù·È Ó· ·ÁÓÔ› ÙÔ Ì‹Ó˘- ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· “‰ËÌfiÛÈ· Ô‰‹Ï·Ù·” ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ Ì·. £· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹˜ ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì ӤԢ˜. ∏ οıÔ‰Ô˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· “ÕÓıË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÎÔ‡” ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â›Ó·È Û˘Ì‚ÔÏÈο” ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì·˜ ¡∂√™ ¢∏ª√™ - ¡∂√ •∂∫π¡∏ª∞ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È: * ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ªÂ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ”. * ∞ÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È ·Î·Ï·›ÛıËÙË ÌÔÚÊ‹. * ∞ÍÈÔÔÈԇ̠ÙȘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÌÂϤÙ˜. * §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ԢÛÈ·ÛÙÈο Î·È ·Ô‰ÔÙÈο Ù· “‰ËÌfiÛÈ· Ô‰‹Ï·Ù·”.

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, fiÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ӛ΢. ªÂ ÙË Ì·˙È΋ ÙÔ˘˜ ÚÔۤϢÛË, ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∂˘‚Ô›·˜ Î·È ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡.¢. Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Ì‹Î ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ¢‹ÌÔ Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÛÙÔ ¤ÓıÂÚÌÔ Î·È ÔÏ˘ÏËı¤˜ ÎÔÈÓfi ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ÂÎÏÂÁ› ı· ÂÚÁ·ÛÙ› Ì fiϘ Ù˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ∂›Û˘ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ Ì ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·, Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¢‹Ì·Ú¯fi ÙÔ˘˜ ÂΛÓÔÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ fiÏ· fiÛ· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ë fiÏË. “∞Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ Û˘ÌÔϛ٘ Î·È Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ˜, ªÂ ÙËÓ ·Ô„ÈÓ‹ Ì·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Êı¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ Ì·-

Ú·ıÒÓÈÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·, ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ Î·È Â›ÔÓÔ˘. ∂Ófi˜ ·ÁÒÓ· Ô˘ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈË ‚ϤÔÓÙ¿˜ Û·˜ ·fi„Â, ‰Ò, fiÙÈ ÛÙ¤ÊÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›·. ¶Ô˘ Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ì·˜ Ó›ÎË. ªÈ· Ó›ÎË ÂÏ›‰·˜ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜. ™Â ηÈÚÔ‡˜ ÁÎÚ›˙Ô˘˜ Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎÔ‡˜. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ Ôχ ÚfiÛÊ·Ù˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¡¤· πˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÚˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Û Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰˘ÛÔ›ˆÓ·. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Û ·˘Ù‹ ÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ¯Ù›ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ∞ÚÓԇ̷ÛÙ ӷ ÂÌ·›˙Ô˘ÌÂ Û˘ÌÔϛ٘, Ê›ÏÔ˘˜, Á›ÙÔÓ˜, Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÁÈ· Ó· ˘Ê·Ú¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ Î·Ïfi˜ Â›Ó·È Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Î·È fiÛÔ Î·ÏÔ› ‹ ηÎÔ› fiÛÔÈ ÙÔÓ ‹ıÂÏ·Ó ‹ fi¯È. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ˙Ô˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ì ÔÙ·ÌÔ‡˜ ‰‹ıÂÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Ì ‰›ÎÙ˘· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ¿ÏϘ ÁÏ˘ÎÂÚ¤˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, Ô˘ ·ÏÒ˜ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ·ÌÔÚ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ó·ÏÁËÛ›·˜, Ô˘ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÍÔ˘Û›·... ∂Ì›˜ ÌÈÏ¿Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ∞¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·-

ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤¯ÂÈ. ∫·È ÙÔ˘˜ ηÏԇ̠ӷ Û˘Ì·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜, Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠‰›Ï· - ‰›Ï· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì χÛÂȘ, fiÔ˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, Û η›ÚÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ∏ ¡¤· πˆÓ›·, Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓË ÚÔÛÊ˘ÁÔÌ¿Ó·, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÛÂÏ›‰·. ∂ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ˆ˜ Ï‹Ú˜ Î·È ÈÛfiÙÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Î·È ··ÈÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó. ªÂ ÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ” . ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜: “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Î·Ï¿ ÁÈ· ηӤӷ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ‹ ηÌÈ¿ ·ÏÈ¿ ÛÎÔ‡· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ̤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ‰Âο‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ Âȯ›ÚËÛË πˆÓ›· Î·È Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ Î·È Ó· ÚÔηÏ› ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ô˘ ‰‹ıÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ! ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË. ∫·È fï˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. ªÂ ¢ı‡ÓË ‚‚·›ˆ˜, ·fiÏ˘ÙË Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋, ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ·‰È·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ ·Ó·Ï¿‚Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ì Û ¤Ú·˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ. ¢‡ÛÎÔÏÔ Î·È ··ÈÙËÙÈÎfi.

∫·È Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·ıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ì¤Û· Û ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·ÛÊ˘Í›·˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ӥ˜ ‰Ô̤˜, Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÙȘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û˜. ¡· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ì Û ¤Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È Ó· ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ì Û ÌÈ· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋” . ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ Ë Î. ª·ÎÚ‹ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Ô ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ï·fi˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÂÏÂËÌÔÛ‡Ó˜ Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆ›Â˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ. ∫·Ï¿ Â›Ó·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÓÙÔˆÏ›· Î·È Ù· Û˘ÛÛ›ÙÈ· ÁÈ· ÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Û˘ÌʈÓԇ̠̠ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ÂÌ›˜ ı¤ÙÔ˘Ì ˆ˜ ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË, ÙËÓ ›ÂÛË, ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. °È· Ó· ÙÔÓˆı› Ë ·ÁÔÚ¿, Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÏÔ˘Î¤Ù·. ¡· ÌÂȈı› Ë ·ÓÂÚÁ›·. ¡· Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÔÚʈÓfiÌ·ÛÙ Ì ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ. ∑ËÙԇ̠ÙËÓ „‹ÊÔ Û·˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̷̠˙› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ù˘ ·ÂÏÈÛ›·˜ Î·È Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ΢ڛ·˜ ª·ÎÚ‹, Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÛÊÚ¿ÁÈÛ Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ Î·È ÙÔÓ ·ÏÌfi Ù˘ ÙË Ó›ÎË Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ Î·È ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ¡∂√™ ¢∏ª√™ - ¡∂√ •∂∫π¡∏ª∞ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ô˘˝·˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ΔËÏ. 24210 88284 - ∫ÈÓ.: 6974 956961


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 13

™∞μμ∞Δ√ 6 N√∂ªμƒπ√À 2010

√ μfiÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË fiÏË ÁÚ·ÌÌ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË.

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ™¶∏§π√¶√À§√À, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ - ¡¤Ô˜ •ÂΛÓËÌ·”

√È ‰Ú¿ÛÂȘ

‚ÈÒÛÈÌË fiÏË Ô˘ ı· Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ ÛÙÔ ‰ËÌfiÙË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰Ëı›. ∑ԇ̠۠ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÏÔ‡ÛÈ· Ê˘ÛÈο ÚÔÛfiÓÙ·, ˙ËÏÂ˘Ù‹ ·fi ÔÏÏÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ·‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ÙË ¯·ÚÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÙË ˙‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ. °È·Ù› Ï›Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÔÈ ‰Ô̤˜ Î·È ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÊfiÚÙÔ, ı· χÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÙÈο Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·, ı· ÔÌÔÚʇÓÔ˘Ó ÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È ÙȘ ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÙËÎÂ. ∏ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ ¤ÁÈÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË. √È “Ó‡ÌÔÓ˜” Ú·Û›ÓÔ˘ ÌÂÈÒıËηÓ. ∏ fiÏË, Ô μfiÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· “·Ó·Û¿ÓÔ˘Ó” . ¡· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ fiÏ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Ó›ÁÂÙ·È ÛÙÔ Î·˘Û·¤ÚÈÔ, Ù· Âٷ̤ӷ

ÛÎÔ˘›‰È·, Î·È Ù· ÂÁηÙÂÏÂÈÌ̤ӷ ÎÙ›ÚÈ·. ΔÔ ÁÎÚ›˙Ô ÙÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi, ÛÙÔ Ï·ÌÂÚfi. √ οÙÔÈÎÔ˜, Ô ÂÈÛΤÙ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·›ÚÂÙ·È Ô˘ ˙ÂÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ·. ∫·È ·fi ÙȘ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi, ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚‹. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì·˜ “¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ - ¡¤Ô •ÂΛÓËÌ·” ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Úfi-

ªÂ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ¤ÙÔÈÌÔ Û¯¤‰ÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ӤԢ˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘Ù‡ÂȘ. ¡· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈο ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈο ʈÙÈÛÙÈο ÛÒÌ·Ù·. ¡· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ԉԇ˜, Ï·Ù›˜, ¿ÏÛË Î·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¡· Á›ÓÂÈ Â͈ڷ˚ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛfi„ÂˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘. °È· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÂÚ›ı·Ï„‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ·fi ·Ûı¤ÓÂȘ, ÊfiϘ, ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ıÂÚÌÔÏË͛˜ Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ÊÈÏÔ˙ˆÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ fiÏ˘. ∂›Û˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿Ú-

ÍÂÈ ·ÔηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÂÁηÙÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÂÛٛ˜ Ì¿˙ˆÓ Î·È ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. °È· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÊfiÚÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÔÓËıÔ‡Ó ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰‡Ô ·ÓÈÛfi‰ˆÓ ÎfiÌ‚ˆÓ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È º˘ÙfiÎÔ˘. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¿ÚÎÈÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ Ë Ú‡·ÓÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜. ∂›Û˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Â˙ÒÓ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Ù˘ fiÏ˘.

∞ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ ∞Á·ËÙ¤˜ ™˘Ó‰ËÌfiÙÈÛÛ˜ ª·ÎÚÈ¿ ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚȯ·Ú·ÎÒÛÂȘ, ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ Î·È ı¤ÏËÛË ·ÓȉÈÔÙÂÏÔ‡˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜ ÙËÓ fiÏË ÌÔ˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ÂÈϤÍÔ˘Ì ¢∏ª∞ƒÃ√. ∫·Ïԇ̷ÛÙ ӷ „ËÊ›ÛÔ˘Ì ÛÙÈ‚·Ú‹ ‰ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÒÛÙÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜, Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· οÓÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ‚‹Ì·Ù· ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ¢ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. √ Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿. ŸÏÔÈ Ì·˙›. ª·ÎÚÈ¿ ·fi ÎÏÂÈÛÙ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜. ∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ·˘ÙfiÓ, Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ √§√À™. ∞Àƒπ√ „ËÊ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ ª∂§§√¡. £· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ Ë ÂÓÂÚÁ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘. ∫¿ı ÛÙ·˘Úfi˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘, ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ̤ӷ “ÎÏÂȉ›” ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÍÂÎÏÂȉÒÛÔ˘Ì ÔÚ¿Ì·Ù· Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜. M ÙÈÌ‹ °πøƒ°√™ §∂ª√¡∏™ À¶√æ∏ºπ√™ ¢∏ª√Δπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ μ√§√À


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 14

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

YÔ„‹ÊÈÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙË «£» ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ì ÙË “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶·ÓÙÛ¿

“ªÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·‰‡Ó·ÌÔÈ”

ª

 ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË, ·fi ÙÔÓ ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÌË ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜. ∏ Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶·ÓÙÛ¿, ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·‰‡Ó·ÌÔÈ Î·È fi¯È ÔÈ ÂοÛÙÔÙ “Ë̤ÙÂÚÔÈ” Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ ·Ó·Ï›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó· ÂÊ¢ڛÛÎÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ∂›Ó·È Ï›ÁÔ ¿‰ÈÎÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÁÈ· ÂÛ¿˜ ÚÔÛˆÈο ÙÔ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Û ¤Ó· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ; ΔÔ Î¿ı ÎfiÌÌ· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ fiÔ˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ô‡ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Ë Î¿ı ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È Ô Î¿ı ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ˆ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ͯˆÚÈÛÙ¿. ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ Û ÌÈ· fiÏË Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È Ò˜ ı· ÙȘ ηχ„Ô˘Ì Ì ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfi-

ÙËÙ· ‰È·‚›ˆÛ˘ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. Δ· ˘fiÏÔÈ· ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ 8... Î·È ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ·‰È·ÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó. √È Ôϛ٘ ‰ÂÓ Ì·Û¿Ó È·, ÔÈ “ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜” Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓË ˘fiıÂÛË ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì˘·Ïfi. ΔÈ Ó¤Ô “ÎÔÌ›˙ÂÈ” Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ Î·È ÙÈ ÎÔÌ›˙ÂÙ ÂÛ›˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜; ∫ÔÌ›˙ˆ ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ ÛÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·, Ù˘ ÂÈ›ÎÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜. ¶›ÛÙ„· ÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÙÔÌ‹, Â›Ó·È Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ·Ó Ô ‰‹ÌÔ˜

Ì·˜ Â˘Ù˘¯›ÛÂÈ Ó· ÛÙÂϯˆı› ÛˆÛÙ¿ ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÏ›‰Â˜ Ó· ‰Ô‡Ì ¿ÛÚË Ì¤Ú·. ∂¿Ó Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Û·˜ ÂÎÏÂÁ› Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÌÈ· ‰È·Ê·Ó‹˜ ·Ï‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ·; ¢Â ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· Î·È Ù· ¯Ú¤Ë ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰Â ı· Ì ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ Û·Ó ÚfiÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ›¯· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. H ‰È΋ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË, ·fi ÙÔÓ ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÌË ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·‰‡Ó·ÌÔÈ Î·È fi¯È ÔÈ ÂοÛÙÔÙ “Ë̤ÙÂÚÔÈ” Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ ·Ó·Ï›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó· ÂÊ¢ڛÛÎÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. H Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙË ÛÙÂÓ‹ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÈÛfiÙÈÌ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ù˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂχıÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰Ë-

ÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË Í¯ˆÚÈÛÙ¿. £¤ÙÔ˘Ì ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ ˘Á›·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‹ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ Â›Ó·È ··ÁÔÚ¢ÙÈο; ™·ÊÒ˜ fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù· ‚ϤÔ˘Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜ ÛÙ· ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÚÔ¤¯ÂÈ Ó· ÌÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi Â›Â‰Ô ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ó· ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ˘Á›·˜ Û ÊfiÓÙÔ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. √ ÔÏ›Ù˘ ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÈÛÙ¢Ù› ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÍÈÔÔÈ› ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ‰Ô̤˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Ì·ÎÚÔË̤ÚÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ì·˜ statistics Â›Ó·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯·Ì ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ηÈ

Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙÔ ÙÈ Ï¤ÌÂ Î·È ÙÈ ˘ÔÛ¯fiÌ·ÛÙÂ. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¯Ù›ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰‹ÌÔ Î·È fi¯È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ‰Ô̤˜ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Ô˘ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ó “ÌÂÙ¤ˆÚÔ˘˜” ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ - ¯Ú‹ÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ·˘Ù¤˜. ªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·fi ¤Ó·Ó √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ˘ÔÛοÙÔÓÙ·È Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·ÓÙ›·Ï˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ; Œ¯ÂÈ ‚¿ÛË ·˘Ù‹ Ë ÎÚÈÙÈ΋; KÔÈÙ¿ÍÙÂ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘, ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ̠ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ·ÚfiÙÈ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Â›Ó·È ˘¤ÚÔÁΘ. ∂¿Ó ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó Ì ۈÛÙfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ηӤӷ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ∂˘ı‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ, ÁÈ· ÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ ÏÔÁÈΤ˜ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶Ù˘¯¤˜ fiˆ˜ Ë ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ·ÓÈÛÔًوÓ, Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÁ-

Á‡Ë˜, Ë ÈÛfiÚÚÔË ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ÛÎÈ¿ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ. ∂¿Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì Û ٿÍË ÙÔ “Û›ÙÈ” Ì·˜ ı· ‰Â›Ù fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰‹ÌÔÈ ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ı· ı¤Ï·Ù ӷ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ô μfiÏÔ˜; ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔÙ›ӈ Â›Ó·È Ó· ·Á·‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘. ∞Ó ÙËÓ ·Á·‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÍÔ˘ÌÂ Î·È ı· ηÈÓÔÙÔÌ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù·¯‡ÙËÙ˜. ™ÙËÓ fiÏË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ȉ¤Â˜ Î·È Ú‡̷ٷ Ô˘ Ô˘‰Â›˜ Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ô˘‰Â›˜ Ù· ·ÍÈÔÔÈ›. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· ÂÈı˘Ì›·˜ ÁÈ· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ fï˜ οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÓ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ËÌfiÙË, ·ÏÏ¿ Ô ‰ËÌfiÙ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘. ∂¿Ó ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÚfiÙ˘· ÁÈ·Ù› ı· Á›ÓÔ˘Ì ÚfiÙ˘Ô ÂÌ›˜. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

Ë Û Ë Î › Ô È OÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ··ÓÙÔ‡Ó ‰ Ô Ù ˘ A ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

£∂™™∞§π∞™

1

¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi οÌÔ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋; ¶ÔÈ· Ë Ï‡ÛË;

ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ 2 ÁÈ· Û·˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË;

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË”

∞Ó‰Ú¤·˜ ∑¤Ú‚·˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ”

§¿˙·ÚÔ˜ °·˚Ù¿Ó˘,

¶¤ÙÚÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜,

˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË”

˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ”

1) ∫·Ì·Ó¿ÎÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË. ∏ ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ٷÎÙÈ΋ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi. ◊‰Ë ›ÓÔ˘Ì ʷÚÌ¿ÎÈ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ì·˜. ΔÔ fiÙÈ ÔÈ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ÓÈÙÚÈο Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ Ú›¯ÓÔÓÙ·È Ù· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Î·È ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. √ οÌÔ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ‚·ÚÈ¿ ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ Î·È ÌÔχÓÂÈ Ù· ÓÂÚ¿. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠χÛÂȘ Î·È Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ΛӉ˘ÓÔ Î·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

1) ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ȿ‰· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ οÌÔ˜, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. øÛÙfiÛÔ, ÔÏÏ¿ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó Û ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ χÛÂȘ. ΔÔ Îϛ̷, ÔÈ Â‰·ÊÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ οÔÈˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÛÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ. ∏ χÛË Â›Ó·È Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ηıÒ˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 20%. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ.

1) ŸÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ˘‰¿ÙÈÓÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·. ¶ÈÔ ÛÔ‚·Úfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. “∂Ï›‰·” ÛˆÙËÚ›·˜ ·ÔÙÂÏ› Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÌfiÓÈÌÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ˘fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ú¯‹˜, ÂÓÒ ÂÈϤÔÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›· Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ οÌÔ˘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË ·fi Ù· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ·˘Ù¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È fi¯È ÂÈηχ„ÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔÈ΋˜, ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜.

1) Δ· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÌfiÓÔ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙË Ê‡ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·ÊÔ‡ ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ÌÔÚÊ‹ ˙ˆ‹˜, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ·Ù› Ó· ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·›ÚÂÛË...ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË ı¤ÛÈÛ˘ ÂÓfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ›ÛÂÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì·˜. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È fï˜ Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÔÛÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ Ú·ÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ̤۷ Û ‡ÏÔÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ Ê˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÈ‚Ï·‚ÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ.

2) √ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÓÔÔÙÚÔ›·, Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̛̠۠· ÔÚ›· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ‰È·Ê·Ó›˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·fi Ôϛ٘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙÚ·Ù¢ÙÔ‡Ó Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Â›Ó·È Û·Ê‹ Î·È Â›Û˘ ‰‡ÛÎÔÏ·. ª·˜ ‰›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ¿˜ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÂÈÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÚ¤ÛÎȘ ȉ¤Â˜, Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË.

2) ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Â›Ó·È Ë ›ÛÙË Î·È Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ë ÂÏ›‰· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. √È £ÂÛÛ·ÏÔ› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ¤¯Ô˘Ó Û·Ê‹ ÁÓÒÛË Ù˘ ÈÛ¯‡˜ Ù˘ „‹ÊÔ˘ ÙÔ˘˜. ªÂ ·fiÏ˘ÙË ÎÚÈÙÈ΋ ‰È·‡ÁÂÈ·, Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ¢ÎÚ›ÓÂÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∫·ÏÒ, ÏÔÈfiÓ, fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ì›· ·Ó·Óˆ̤ÓË £ÂÛÛ·Ï›· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÙÂÏÌ·ÙÒÛÔ˘Ó ÙȘ οı ›‰Ô˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘.

2) √È ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ì ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂Ì›˜, ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ·ÓÙ›ÏË„Ë, ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË. ªÂ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·Ó‰·ÊÈÎÔ‡˜ ÙÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÌÔ›Ú· Ì·˜. ΔÔ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ ÙÔÈÎÈÛÌfi, Â›Ó·È ÔÏÈÙÈο ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi Î·È ÂȯÂÈÚËÛȷο ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎfi. ™˘ÓÂÒ˜ ¢ı‡ÓË fiÏˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ¤ÚÔÓÙ· Ï·˚ÎÈÛÌfi Î·È Ù· ·Ó‰·ÊÈο „¢ÙÔ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·. ∏ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ‚Ï·ÛÙ›˙ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ì·˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ªÂ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ·Ó¿ÁΘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ÙËÓ ‹È·, ÈÛfiÚÚÔË Î·È ÂÓÈ·›· ·Ó¿Ù˘ÍË.

2) ŒÓ· ·Ó·ÓÙ›ÚÚËÙÔ ÁÓÒÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·Ô˘Û›· ÈÛ¯˘Ú‹˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ™ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ì·˜, Ôϛ٘ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û·ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ı¤Ï·Ì ›Ûˆ˜ Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ χÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ÕÏψÛÙ ·Ô˘Û›·˙Â Ô Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ÿÛ·, ›Û· Ô˘ ‚Ϥ·ÌÂ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ì ·ÎfiÌË Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ fiÌÔÚÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜. ∏ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ·˘Ù‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. ¶ˆ˜ ı· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‰Èο ÙÔ˘˜.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 15

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπOY 2010

√ÌÈÏ›· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· ¯ı˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·

“æ‹ÊÔ˜ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ÂÏ›‰·˜” ∞

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù·

ÂÍ‹˜: ¢È¿¯˘ÙË ‹Ù·Ó Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Î·È Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙË §¿ÚÈÛ·. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ì ÂÌÊ·Ó‹ ÙË Û˘ÁΛÓËÛË ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ·fi ÙË Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ì›ÏËÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο “ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· fiÏ·” ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ „‹ÊÔ˜ ÛÙËÓ ¶·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ “£∂™™∞§ø¡ ¢À¡∞„‹ÊÔ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜ ÛÙË ª∏” ÛËÌ·›ÓÂÈ “„ £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ÂÏ›‰·˜” . ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÓfiËÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˘ÂÚÔÏÈÙÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ·fi ÙËÓ ∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ı· ‹Ù·Ó fï˜ ¿ÙÔÔ ÚÔ˜ ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ‹ıÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ Ù˘ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ó· ı¤ÙÔ˘Ó “·˘ÙÔ›” Ù· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·ÓÙ› ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ΔÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰›ÏËÌÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È Û’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ Ú‚·ÓÛÈÛÌfi Î·È ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÎÔÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∂›Ó·È Ë Ì¿¯Ë ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘. Δ˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È ‰‡Ô “Û¯ÔϤ˜” , ‰‡Ô ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. √È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ÂÏ›‰·˜ ÎÈ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘. Œ¯Ô˘Ì ¯Ú¤Ô˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂ÂÛ‹Ì·Ó ̿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ: “¡·È, ÂÌ›˜ οӷÌÂ Î·È ı· οÓÔ˘Ì ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË ¯ÚËÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. °È·Ù› fï˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· “ÂˆÊÂÏ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ” ȉȈÙÒÓ Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ;” . ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÙȘ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È Ù· Ó¤· ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ªÔÚԇ̠ӷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈο ‰›ÎÙ˘·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ¢Ú›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ ·Ú·Ù·Íȷ΋ ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚȯ·Ú·ÎÒÛÂȘ.

∏ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ™Ù‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔ‡ ∞ÁÚfiÙË, ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›·˜, ·˘Ùfi ÙÔ “∞ÁÚÔÙÈÎfi ∫ÔÈÓfi ÙˆÓ £ÂÙÙ·ÏÒÓ” , fiÔ˘ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·’ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ú¿ÊÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ı· Û˘Ó‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ‰ÂÓ ·ÚΛ ·ÏÒ˜ Ó· ‰ÈÂΉÈÎԇ̠·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ, ·ÏÏ¿ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Âڂԇ̠‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Û›ڈÛË Î·È ÙË Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ̤۷ ·fi Û˘ÏÏÔÁÈο Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‰›ÎÙ˘· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘Ó‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ∂›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÌÔÚÔ‡ÌÂ, Ì ÙË ‰È΋ Û·˜ ı¤ÏËÛË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢ÂÓ ·ÚÎԇ̷ÛÙÂ, fï˜, ÛÙËÓ ·Ï‹, “ÛÙÂÁÓ‹” ‰È·¯Â›ÚÈÛË

ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÂÓÂÚÁ¿ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘, ·ÔÛÎÔÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÚÔÛÂÏ·ԢÌ “Ú¿ÛÈÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ” Ô˘ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ʤÚÓÔ˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¶·Û¯›˙Ô˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÏÔ‡ÙÔ ·’ ÙÔ “Ìˉ¤Ó”. π‰È·›ÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎÈÛÌfi. Ÿˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ, οÔÈÔÈ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔÈÎÈÛÌfi. §ËÛÌÔÓÔ‡Ó fï˜ fiÙÈ Ë ›‰È· Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ Ó¤·˜ ∞ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·Óı˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË §¿ÚÈÛ·, Ô‡Ù ÛÙÔÓ ¶··ÙfiÏÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ô‡Ù ÛÙÔÓ ªÔ‡Ù· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ∞Ó ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·Ó ¿ÏψÛÙÂ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ÙfiÙ ÁÈ·Ù› ¿Ú·Á ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·Ó·Ù˘¯ı› Ë §¿ÚÈÛ· fiÛÔ ı· ëÚÂÂ, fiÙ·Ó Â›¯Â ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·’ ÙÔÓ ÙfiÔ ‹ fiÙ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÔÈ-

¢‹ÏˆÛË ªÂÚÁÈ·Ï‹ ∂¡ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·˘ÚÈ·ÓÒÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ , Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ-

¿Ú¯Ë˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË “£∂™™∞§ø¡ ¢À¡∞ª∏” ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜, ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “∏ ª·ÁÓËÛ›· Ì›ÏËÛÂ. ™Ù¤ÏÓÂÈ ‰˘Ó·Ùfi Ì‹Ó˘Ì· ӛ΢ ,·fi ÙÔÓ μfiÏÔ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· . √È Ôϛ٘ Âӈ̤ÓÔÈ ‰È·ÙÚ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰˘Ó·Ù¿ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋, 7 ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ÓÈ΋ÛÂÈ, Ë ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ı· ÓÈ΋ÛÂÈ Î·È Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ı· Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÈÚÂÙfi˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È fi¯È Ù˘ ·ÚfiÛˆ˘ Î·È ·‰È¿ÊÔÚ˘ ÚÔ˜ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ,ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ . ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ‰ÂÓ ÂÎϤÁÔ˘Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∂ÎϤÁÔ˘Ì ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ ,Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ì ·˘Ùfi ÙˆÓ μÔ˘Ï¢ÙÈÎÒÓ. ŸÔÈÔ˜ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ˘ÔÙÈÌ¿ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Â͢ËÚÂÙ› ηı·Ú¿ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ .™ÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ô‡ ·ԂϤÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ¤Ó· Ï·˚ΛÛÙÈÎÔ ,ÈÛÔ‰ˆÙÈÎfi Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÏfiÁÔ, Û ÌÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ù›ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.

ÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ÙfiÙ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘; H ÎÔÈÓ‹ ıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ¤¯ÂÈ ·Ú¯·›Â˜ Ú›˙˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. √ ÎÔÈÓfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Û˘ÌfiÚ¢ÛË ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙË ıÂÛÛ·ÏÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¢ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÏÔÈfiÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙԇ̠fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙›. ◊ fiÏÔÈ Ì·˙› ı· ·Ó·Ù˘¯ıԇ̠‹ fiÏÔÈ Ì·˙› ı· ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÔ˘ÌÂ! ∞¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÔÈÎÈÛÌfi, ÂÌ›˜ ··ÓÙ¿Ì fiÙÈ §¿ÚÈÛ· Î·È £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È ¤ÓÓÔȘ Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› Ë §¿ÚÈÛ· ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ÁÈ·Ù› Ë §¿ÚÈÛ· Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘, ÁÈ·Ù› Ë §¿ÚÈÛ· Â›Ó·È Ô ˘Ú‹Ó·˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÁÈ·Ù› Ë §¿ÚÈÛ· Â›Ó·È Ô ÙfiÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ, ÁÈ·Ù› Ë §¿ÚÈÛ· Â›Ó·È Ô ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ §¿ÚÈÛ· ‰Â ÊÔ‚¿Ù·È Ô‡Ù ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, Ô‡Ù ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙËÓ ÂȉÈÒÎÂÈ. ∂›Ó·È ÙÔ ‰›Ô fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. π‰È·›ÙÂÚ· ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ͉ÈÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·: ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Ì·˜ fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙËÓ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ∂›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ ÙÚ›ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¶fiÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ 1Ô˜ ¿ÍÔÓ·˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜: ø˜ Ó¤· ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹, ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. √ 2Ô˜ ¿ÍÔÓ·˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹: ∏ §¿ÚÈÛ· ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÎfiÌ‚Ô˜ ˘Á›·˜. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ‰Ô̤˜ Ù˘ fiÏ˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË §¿ÚÈÛ· π·ÙÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ΔÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÙÔ ÌÔÚԇ̠ηÈ, Ì ÙË ‰È΋ Û·˜ ı¤ÏËÛË, ı·

ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. √ 3Ô˜ ¿ÍÔÓ·˜, ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡: ∏ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È Ë Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¡ÔÌÒÓ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. √È £ÂÛÛ·ÏÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ì ¤‰Ú· ÙË §¿ÚÈÛ·, Âӈ̤Ó˜, ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ȉÈο Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ §¿ÚÈÛ·˜ ÙfiÓÈÛÂ: ¢ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ì οı ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·ÛÎÒÓÙ·˜ οı ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ıÂÌÈÙ‹ ›ÂÛË ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ¯ˆÚ›˜ η̛· ·Ôχو˜ ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚‹ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú¯·›Ô˘ £Â¿ÙÚÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ ∂™¶∞, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ. ¢ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÌÓËÌ›Ԣ ÛÙË §·ÚÈÛ·˚΋ ·ÏÏ¿ Î·È ıÂÛÛ·ÏÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰· ˆ˜ ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÌÓËÌÂ›Ô ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∞Ú¯·›ˆÓ £Â¿ÙÚˆÓ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013. ΔÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÔÚ·Ùfi Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: ∫¿ÔÈÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Á›ÓÂÈ Ô ı˘Ìfi˜ „‹ÊÔ˜. ¢ÂÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó fiÙÈ Â¿Ó ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ı˘ÌˆÌ¤ÓÔÈ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ı· Ì·˘Ú›ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, Ô˘ ¤ÊÂÚ ٷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Û ·fiÁÓˆÛË Î·È ÙË ¯ÒÚ· ÛÙȘ “‰·ÁοÓ˜” ÙÔ˘ ¢¡Δ; ∑ËÙԇ̠„‹ÊÔ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ÂÏ›‰·˜ Î·È ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ. ∑ËÙԇ̠„‹ÊÔ ÂÏ›‰·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜. ŒÙÛÈ Í‰›ψÛ ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ԇÙ ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·Óı˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÙÔ˘ Ù˘ ¡¢.

∞Ó·Ó¤ˆÛË Ì ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ÁÓÒÛË ∏ ∞¡∞¡∂ø™∏ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Û ÚfiÛˆ· Î·È È‰¤Â˜ Â›Ó·È Ì›· ·‰È¿ÏÂÈÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ fiÛÔ Î·È Â¿Ó ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·ÚÁ› Ó· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ›, ˘Ê›ÛٷٷÈ. ™‹ÌÂÚ· fï˜, ÚÈÓ Î·Ï¿ ηϿ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈԇ̠ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÚÔÛÒˆÓ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ‹‰Ë Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ, ‹ ÙÔ Ó¤Ô ·ÚÁ› Ôχ Ó· ¤ÚıÂÈ, ‹ ÙÔ Ó¤Ô Ô˘ ‹Úı ·ÏÈÒÓÂÈ Î·È ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó’ ·Ó·˙ËÙËı› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‚‚·›ˆ˜ fiÙÈ, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë Ù˘ ·ÓÒÙÂÚ˘ ¯ÚÔÓÈο ÂÈÙÚÂÙ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ

ΔÔ˘ °È¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË”

‹ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ·›ÛıËÛ˘, fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Ô˘ ΢Úȷگ›, ‹ Ù˘ ·ÙÔÏÌ›·˜ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ Ó’ ·Ó·ÌÂȯı› ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È fï˜ Ì ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, ·‰ÈÂÍfi‰Ô˘ Î·È ··Í›ˆÛ˘. ΔÔ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ˆÛÙfiÛÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘˙‹ÙËÛË ¤¯ˆ ÙËÓ ÁÓÒÌË, fiÙÈ Â›Ó·È, Ë ÂÚ›ÊËÌË “Ê˘Ï‹” ÙˆÓ “ÌÈÎÚÔÌÂÁ¿ÏˆÓ” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ‰›‰ÂÙ·È Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÈÏÔ-

Á‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, - ·Ó Î·È Â›Ó·È Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÂοÛÙÔÙ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÂÈ-

ÎÔÛ¿Úˉ˜- Û‡ÓÙÔÌ· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÏÔÁÈΤ˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·ÏÒ˜ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ›Ô Ô˘ fiÏÔÈ ϤÔÓ Û˘ÌʈÓԇ̠fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î˘Ú›·Ú¯· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋- ¿ÓÙ· Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋- , ÙÔ ÙÈ Ï˜,ÙÔ ÙÈ ÚÂۂ‡ÂȘ Î·È ˆ˜ ·Ï‡ÂȘ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ. ™Â Û˘Óı‹Î˜ fï˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÎfiÈÌ· ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ù·ÁÔ› ˘ÔÙ›ÌËÛ·Ó, ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fi-

Ô˘, Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ ϤÔÓ Û’ ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi fiÚÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ë ·Ó·Áη›· Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. ∞·ÈÙ›ٷÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ì›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ÛΤ„˘ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ Î·È Ú·ÎÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁ› ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ “‰Ô˘ÏÂÈ¿” . √È Ôϛ٘ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ. ™ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë

ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈΛ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Â›Ó·È Â›Û˘ Ì›· ¿Ú· Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ˘fiıÂÛË. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È, Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ, Ô ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi˜, Ë ÁÓÒÛË Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÈÂÚ¿Ú¯ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ “Ê˘Ï‹” ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÁ¿ÏˆÓ...


∂ÎÏÔÁ¤˜ 2010 16 ªπ∞ ÌfiÏȘ Ë̤ڷ ÚÈÓ ÙȘ Â-

ÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Û‡ÓÙÔÌË ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË ¢∂À∞§, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” , ·ˇı˘Ó ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘: “ª›· Ë̤ڷ ÌfiÏȘ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ÂÓfi˜ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì Ï‹ÚË Û˘Ó·›ÛıËÛË Î·È Û˘Ó˘·ÈÙÈfiÙËÙ·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÌϤÍÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ˆ˜ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ “ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi” ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™ÙȘ ·˘ÚÈ·Ó¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Âȯ›ÚËÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘ ÛÙËÓ „‹ÊÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ „¢ÙÔ‰›ÏËÌÌ· “‹ ÂÌ›˜ ‹ ÙÔ ¯¿Ô˜” . ŸÌˆ˜ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ fiÙÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Â·¯ıÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú¿ÏÔÁˆÓ Î·È ·ÎÚ·›ˆÓ, ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ. ∏ ¡¢ ÂÙÂÚÔ¯ÚÔÓÈṲ̂ӷ ˙ËÙ¿ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋ „‹ÊÔ, fï˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, fiÔ˘ ÛÙ·ı› ÎÈ fiÔ˘ ‚ÚÂı›, ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ “ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜” (sic). ∏ ·˘ÚÈ·Ó‹ Ë̤ڷ Â›Ó·È ÌÈ·˜ ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· Ó· “·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ·ÛÎfi˜ ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘” ηÈ

™ABBATO 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¶ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∫. ¶Ô˘Ï¿ÎË

“ÃÚÂÔÎÔ‹ÛÙ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌË ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ Ì·˜” Ë ÔÚÁ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ˯ËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ‰Ô˘Ï›· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜. ¡· ÙÔ˘˜ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ·ÌÈÁÒ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈΤ˜. ΔÔ ·Ó Û ÌÈ· ÂÚÈʤÚÂÈ· ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ, ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, fiÏˆÓ fiÛˆÓ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‹ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Â›Ó·È ÌÈ· ·ÌÈÁÒ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ∫·Ì›· ·Ô¯‹, ηӤӷ Ï¢Îfi. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜ Ôϛ٘ - ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÒÚ· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÓˆÙÈ΋ Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ - Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ οÏ˜. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÈÔ ·Ó·Áη›Ô ·fi ÔÙ¤ Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó, Ì·˙Èο ÎÈ

Î·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ·ÂÌÏ·Îԇ̠·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÌËÚ›·. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ Ì·˜” .

“∏ ·›ÛÙ¢ÙË ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜”

ÂÓˆÙÈο, ÔÈ ·ÁÒÓ˜, Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù·, Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ οı ›‰Ô˘˜ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘˜ Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. √È £ÂÛÛ·ÏÔ› Ôϛ٘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ù· Ó¤· ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÛÙȘ 15 ¡Ô¤Ì‚ÚË. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·‡ÚÈÔ, 7 ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË, Ó· Ô˘Ó “fi¯È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ”

∞fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” , ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ÒÛÙ· ¶Ô˘Ï¿ÎË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: √È ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÈfiÏ·˜ μ·Ï·ÙÛÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿Û·ÌÂ, ÌfiÏȘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â¤ÏÂÍÂ, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙÔÙ˘›·, Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ Û ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ì ԉËÁËı› ÛÙÔ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ó· ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÌÂÈÚÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, Ô˘ ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ

·ÚÂÏıfiÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜. ∞Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·Ó ÂÎÏÂÁ› ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È. ∫·Ù·ÚÁԇ̠ÙËÓ ˘ÂÚˆÚȷ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì Û ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ Ô˘ ı· ‰›Ó·Ì ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ˘Âڈڛ˜ , ·Ó·Áο˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÈ· Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È ¿Û¯ÂÙË Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ Ù˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì¿¯·ÏÔ, Ú›¯ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ÌË Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ∏ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı›۷ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙË Ó‡¯Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÔÌÔÏÔÁ›· ·ÔÙ˘¯›·˜. √È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È Ù· ÂÚˆÙËÌ·-

ÙÈο Ô˘ Ì·˜ ‰È·Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ¶ÔÈÔ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ; ∏ ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ‹ Ô ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ; ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ˆ˜ Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ı· Â͢ËÚÂÙ› ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ, ‰ÂÓ ı· ÂÈϯıÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÚÒÙ· Ù· ¢ÓÔ˚ο ÁÈ· ÙÔÓ ¶··ÙfiÏÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Emetron Metropolis ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙfiÛÔ ÚˆÙfiÙ˘˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜; Œ¯Ô˘Ó ‚¿ÛË ÔÈ Ê‹Ì˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ˆ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¶∞™√∫; Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÂÚÒÙËÌ·: Ò˜ Ô‡ ÊÙ¿ÓÂÈ Ë ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Ô ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ˜ ‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫. ¶··ÙfiÏÈ·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ·›ÍÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜; ∞Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰›Ô, fiÔ˘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿, ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË, Ô Â›‰ÔÍÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÚÔÎÏËÙÈο ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘, ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ¿Ú·Á ÁÈ· ÙÔÌ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó;

√È μÔÏÈÒÙ˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô BfiÏÔ˘

“æËÊ›˙ˆ ‰˘Ó·Ù¿ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿” ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹-

ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ∞Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, Ì ڷ‰ÈÔʈÓÈΤ˜ Î·È ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È Û Â·Ê¤˜ Ì Ôϛ٘ ¤ÎÏÂÈÛ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” Î·È ˘. ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ . ŒÓ·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·‡ÚÈÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ οÏ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›Óˆ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¶. ª·ÚοÎË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ΔÔ π∫∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â¤ÏÂÍ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂÒÓ ÙÔ˘, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ·˘ÚÈ·ÓÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. √ Î. ª·Úο΢, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›” , Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘˙‹ÙËÛ ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. °È· Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ô Î. ª·Úο΢, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÔÏϤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›·, ·Ó Î·È Û ÔÏÏ¿ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÔÈ Ú¤Ô˘Û˜ χÛÂȘ. ΔÔ ÚÒÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Û˘˙‹ÙË-

ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Î·È ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ª›· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ fiÔ˘ Ô ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó fiÏ· ÂΛӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ΔËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Û ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ◊ıÔ˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙË ÚÔۋψÛË ÙÔ˘ Û ·Ú¯¤˜ Î·È È‰·ÓÈο Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ Û·Ó›˙Ô˘Ó ϤÔÓ ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔ-

ÛˆÈÎfi Ô˘ ·‡ÚÈÔ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÙË. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È ·˘Ù¿. Ô˘ ·ÚÁ¿ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿, ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú·, ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ˘˜ “¢ÚfiÌÔ˘˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” Î·È ÙÔ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙȘ ·Èٛ˜ ÛÙÔ... Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Ô˘ ¿ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ ¤ÎÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏËı˘ÛÌȷο ¢‹ÌÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÁÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ∞Ï¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÌÔ‡¯ÙÈÛ ·fi ÙÔ˘˜ “ ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ˘˜” Î·È ·fi

ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋... Â¿ÁÁÂÏÌ·. £¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù· ËÓ›· Ù˘ fiÏ˘ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ, ¯ˆÚ›˜ ‚ÂÚÌ·ÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÊÈÔÚÈÙÔ‡Ú˜, ‹Ù·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰›Ï· ÛÙÔÓ ·Ïfi ÎfiÛÌÔ, ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∂ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÔ˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ Ó¤Ô˘

¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞ÚÎÂÙ¿ È· Ì ÙËÓ ·Úˆ‰›· ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ. §‡ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. √È ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ. ∞Ó Â›¯·Ó ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙ› Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÔÈ “ ÂȉÈÎÔ›” ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÏÈ. ∏ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¤ÏËÍÂ. ΔÒÚ· ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Ï·fi˜. £· ÛÙ›ÏÂÈ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔÓ ÕÓıÚˆÔ Ì ◊ıÔ˜, ÛÙÔÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ Ì·¯ËÙ‹ Ù˘ ‰ÈÎËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· Ù· ‰›ÎÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

∂›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ª·ÚοÎË ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘

“¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ˘Á›·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ “∂χıÂÚˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ” ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

Û Ì ÙÔÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ Ô Î. ª·Úο΢, ‹Ù·Ó Ë

¤ÏÏÂÈ„Ë ‚·ÛÈÎÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·fi ÙÔ π∫∞, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙ›ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ï‹Í˘ ÔÏÏÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ È·ÙÚÒÓ. Ÿˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ Û‡Ó·„Ë ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·ı¤ÙÂÈ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. ª·Úο΢, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙÚ·› ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Û‡Ó·„Ë ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, η-

ıÒ˜ Â¿Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ›, ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. ¢ÂÛ̇ÙËÎÂ, ‰Â, fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ ȤÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ı¤Ì· Ô˘ Ù¤ıËΠÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ‹Ù·Ó Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈο ·¤‚ËÛ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π∫∞ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›ˆÛË ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÊ·Ú-

ÌÔÁ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· Û Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡. √ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ԃ› Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ.

£ÂÚÌ‹ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, Ô ˘Ô-

„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›” , ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ¤¯ÂÈ ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜, Â›Ó·È Ë ıÂÚÌ‹ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ∏ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÔÚ›· ÙˆÓ “∂χıÂÚˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ” ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË Î·È Ë ÂÏ›‰· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ı· ·ÔÙ˘ˆı› ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ οÏ˘.


∂ÎÏÔÁ¤˜ 2010 17

™ABBATO 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ë ÂÏÏ›Ô˘Û· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ΔÔ˘ §ÂˆÓ›‰· °. Δ˙·Ó‹ ∂¶∞¡∂π§∏ªª∂¡∞ Ô ˘ÔÁڿʈÓ, Û ‰ËÌfiÛȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„· Ó· ÂÈÛËÌ·›Óˆ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ›ӷÈ, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏ· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÈÌË ¯ÒÚ· Ô˘, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÔÏÏÒÓ, Û˘¯Ó¿ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË Ù˘ ÌË Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÈÌ˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È ·ÎfiÌË ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, Ì ȉȷ›ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›·, ˘ÈÔıÂÙ›, Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. ∫·È, Ôχ Û˘¯Ó¿, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘... ∞˘Ùfi, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ·Èٛ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ηٿÓÙÈ·˜. £· ÚˆÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜: ΔÂÏÈο, fiˆ˜ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ ÙÔ Ú¿ÁÌ·, ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Î·È ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ, ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó¤„ÂÈ Ì ·Ê·ÓÈÛÌfi ‹ Ì Ӥ· ÂıÓÈ΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ‹ Î·È Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ; ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi Ô‡Ù ‡ÎÔÏË Â›Ó·È Ô‡ÙÂ Û˘ÓÔÙÈο ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı›... ∞Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· Û˘ÓÔÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÈÙÈ΋

ËÁÂÛ›· ÈηӋ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ‚¿ÏÂÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â۷› ÛÔ‚·ÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜. ∫·È Ì ÙÔÓ fiÚÔ “ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·” ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË... ¶Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› (fiÛÔ ‰›ÎÈÔ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ) Ó· ÂÈηÏÂ›Ù·È ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ·ÎfiÌË ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·˘Ù‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ‹ ··ÈÙ›. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ Ë “ÔÏÈÙÈ΋” ·˘Ù‹, fiÛÔ ÎÈ’ ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ·ÔÙÂÏ› “‚È·ÛÌfi” Ù˘ „˘¯‹˜ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÛÙÔÓ ÊÙˆ¯fi Î·È ÛÙÔÓ ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, Î·È ¿ÚÚËÎÙ·, ۯ‰fiÓ “ÌÔÓÔˆÏȷο” ‰Â̤ÓË, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ·˘Ùfi. Èڛ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ÙÔ ¶∞™√∫ Û‹ÌÂÚ·, ¯¿ÚÈÓ Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, οÓÂÈ “¯·Ú·Î›ÚÈ” ·˘ÙÔı˘ÛÈ·˙fiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∞ÈÛÈÔ‰ÔÍÒ, fï˜, fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· ηÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ê·›Ì·ÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÓ·Ṳ̂ӈÓ, ÒÛÙ ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÔÏÈÙÈ΋ Ó· Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ·ÎÔ˘ÌÒÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ¯¤ÚÈ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·-

Û˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ

¶¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ Δ∂°√™ μ∞™π§∂π√™ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ÙË “™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”

ÙÈο ÛÙÂÓ¿˙Ô˘Ó. ∫È ·ÎfiÌË, fiÙÈ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔÏÌËÚfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ·Ó·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ·fi Ù· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÙˆÓ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÙÂϤ۷ÓÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ fiÏ· Ù· ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌ· Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ Û¯ÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ÛÙÂϯÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ¿ÍÈ· ÛÙÂϤ¯Ë, Èηӿ Ó· Û‡ÚÔ˘Ó ÙÔ ¿ÚÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤Íˆ ·’ ÙÔ Ù¤ÏÌ· Ù˘. ŸÌˆ˜, Ì ÙÔÓ fiÚÔ “ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·” , ÈηӋ Î·È ·ÓÙ¿ÍÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘... ŸÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ·ÔÙÂÏ› ›Ûˆ˜ ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÔÙ˘›·, Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÁÂÏÔÈfiÙËÙ·˜... ∞ÊÔ‡, ¤Ó· ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿Ù·ÎÙË ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ·Úfi¯Ô˘ ÙÔ˘ (Î. ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÙÔ˘ Î·È “∞Ê¿ÓÙÔ˘” ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘), ˘fiÛ¯ÂÙ·È ¤ÍÔ‰Ô ·’ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ÎfiÌÌ·

ÙÔ˘, Ë ¡.¢., Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·ÛÂÏÁÒÓÙ·˜ Â¿Óˆ ÛÙË ÛÔÚfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¯ˆÚ›˜ ÓÙÚÔ‹ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, Âȉ›‰ÂÙ·È ‰Â ÛÙÔ ¯·˝‰ÂÌ· Ù˘ ·ÎÔ‹˜, ·Ï·Ï·˙fiÓÙˆÓ (‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ó·ÚÒÓ) Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È‰¿¯ÙËÎ·Ó ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ ·’ Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· Ô˘, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ¿ÊËÛ ›Ûˆ Ù˘ Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ Ù˘ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘˜. §ÈıÔ‚ÔÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ï·˚Λ˙ÔÓÙ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛ¤Ê˘Á Û ÂÎÏÔÁ¤˜, ÌfiÏȘ ¤Ú˘ÛÈ, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¤ÎÙÔÙÂ, ÁÓˆÛÙ¤˜; ¢ÂÓ Â›¯Â, ¿Ú·ÁÂ, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ “Ì·ÁÈΤ˜ χÛÂȘ” Ô˘ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÒÛÙÂ Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó Î·È Ë ¡.¢. Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ÙfiÛÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ 15,8 % ÙÔ˘ ∞∂¶; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿, ‚È¿ÛÙËΠÔχ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÁÁÔÓfi˜ Ù˘ ¶ËÓÂÏfi˘ ¢¤ÏÙ· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¢¤ÏÙ·... ∞ÊÔ‡, ÂÓÙÂÏÒ˜, ÂÈfiÏ·È·, ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Û ‚‚ȷṲ̂ÓË ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜... ΔËÓ ÔÔ›·, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÌÈÛfiÏÔÁ·, ¿ÚÈÛÙ· ı· Ú¿ÍÂÈ Ó· ÙÔÓ Î·Ï¤ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, ÒÛÙÂ Î·È ÙË ¯ÒÚ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·’ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È, Ì·˙› Ì’

·˘Ùfi, Î·È ÙÔÓ Ï·Áfi ·’ ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘ Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁÔ‡... “ππ¢√À ∏ ƒ√¢√™ π¢√À ∫∞π Δ√ ¶∏¢∏ª∞, Î. ™·Ì·Ú¿” , ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÛÙ·ıÂÚ‹ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÈΛӉ˘Ó· ·Ó‡ı˘ÓÔ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘... ∞Ó Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÙÔÈÌË ÙËÓ ¿ÏÏË, ¤Ú·Ó Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, χÛË ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ “’Ù· ·È‰›· ·›˙ÂÈ” Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘. ¢ÈfiÙÈ, ηٿ Ù· ¿ÏÏ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ·ÓÔ‡ÛȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ› ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÂÚ› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ›, (›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÚˆÙ¿ÂÈ ¤Íˆ ·’ Ù· ‰fiÓÙÈ·) Ù· ÂÍ‹˜: * ¶Ò˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓÒ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÁÈ· ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘; * ¶Ò˜ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Á·Ï‹ÓË; * ¶Ò˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ fiÙ·Ó ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈ·˜ Â¤Ó‰˘Û˘ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÌÈÛfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ›‰È· Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; * ¶Ò˜ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Ó ‰ÂÓ ÍÂÚÈ˙ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ··Ú¯·ÈˆÌ¤ÓÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÔ˘ ·Ù·Áˆ‰Ò˜ ·¤Ù˘¯Â Ë ÂÚ›ÊËÌË “Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜” ; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, Î·È Ù· ÌÈ-

ÎÚfiÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó, ÏËÓ ÙÔ˘ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË, ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÛÔ‚·Ú‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜... √ Î. ΔÛ›Ú·˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô “ÌÈÎÚfi˜ ∞Ϥ͢” , Ô˘ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ... ¶ÚÔÛËψ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ “Ì·‡ÚÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË” ÒÛÙ ÂΛ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ¯¿Ô˜, Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔÓ ‹‰Ë ÊÙˆ¯fi ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ... ∏ Î. ¶··Ú‹Á·, ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔÈÌ›· “ÙÈ Â›¯Â˜ °È¿ÓÓË ÙÈ Â›¯· ¿ÓÙ·” , ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿Î·ÈÚ· Î·È ·Ú¿‰ÔÍ· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË ¡∂Δ ÁÈ·Ù›... ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ô˘ ·‰ÈΛ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ™Ù¿ÏÈÓ!!! ª’ ·˘Ù¿ Î·È Ì ÙÔ‡Ù· Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ê·›ÓÂÙ·È, fi¯È Ó· ÌË Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ó· ÌË Û¤‚ÂÙ·È ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. √ ÏfiÁÔ˜, ÏÔÈfiÓ, fiˆ˜ ¿ÓÙ· Î·È ÙÂÏÈο ·Ó·fiÊ¢ÎÙ·, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ §·fi... Ô˘, Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı’ ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ôχ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ... ∫·Ï›ٷÈ, ·ÎfiÌË, Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ §·fi˜, Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ fi¯È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È (Ì ‚·ÚÈ¿ ηډȿ) ÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ, ·ÏÏ¿ Û’ ÂΛÓÔ˘˜, Ô˘, ηٿ ÙÔ ÎÔÈÓÒ˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ fiÓÔ ÙÔ˘” ... ∞Ó, ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ‹ fi¯È, ı· ÙÔ ‰Ô‡Ì ۇÓÙÔÌ·...

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘: ∏ „‹ÊÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ∞¶√ ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË: ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ Î·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔÈ΋˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ΔȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ›ÛÙ„·Ó ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È-

ÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ˘¤Ú Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Û‡ÌÊˆÓˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ. ∏ „‹ÊÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È “·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋”. ÕÏψÛÙ ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó

ÌÓ‹ÌË Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈÔÈ ¤ÊÂÚ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË. ∫·ÏÒ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô¯‹, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿Ó ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿. ΔÔ˘˜ ÚÔÔ-

‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Û οı ¢‹ÌÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›· ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔÓ ∞ÔÛÙfiÏË ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜.

ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

°πøƒ°√™ ™¶∏§π√¶√À§√™ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ª¤Á·ÚÔ “∫ÈÛÛfi˜” ΔËÏ. 24210-30013, 30014 ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 14-26, μfiÏÔ˜ ∫ÈÓ. 6972 508885 www.g-spiliopoulos.gr email: gspiliopoulos2010@gmail.com


∂ÎÏÔÁ¤˜ 2010 18

™ABBATO 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∞Ó‰Ú¤· ∑¤Ú‚·

“∫ÔÈÓfiÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ”

“™Ùfi¯Ô˜ ÌÔ˘ Ó· Û˘Ì‚¿Ïψ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘”

√ÈÎÔ-ÔÏÈÙ›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜

¡∂√™ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, ÔÈÎÔÓÔÌÔ-

ÏfiÁÔ˜, Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∑¤Ú‚·˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË “Ì¿¯Ë” ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. ¢ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ȉ¤Â˜ Î·È Î·Ï› ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË “£” Ó· ÌËÓ ÂÈϤÍÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÙËÓ ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ οÏ˜. “∂›Ó·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ıÂÌÂÏÈ҉˜ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ÂÎϤÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Î·È Ì ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηıÔ‰È΋ ÔÚ›· ı· ¤ÏÂÁ· ˆ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ηٷÓÔÒ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. ªÔÚ›Ù ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó; ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÏËÛË Ô˘ ¤¯ˆ Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ٷ ÊϤÁÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÌÔ˘. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ì·È ÓÂÔÂÈÛ·¯ı¤Ó ̤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ì ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· ÂÓ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì’ ·˘Ù‹Ó. ™Ùfi¯Ô˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘Ì‚¿Ïˆ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î·È ÚÔˆı‹Ûˆ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÒÓ È‰ÂÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤Ùˆ. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÂÏÏÈ¤˜, Û Â›Â‰Ô ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡; ∏ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÌË ·ÛÊ·Ï‹˜ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ¯ÚfiÓÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. Ì›· ·fi ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ô˘ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Ë “™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” Â›Ó·È Ë ·Ó·‰fiÌËÛË Î·È Ô ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂٷΛÓËÛ˘ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›· Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Û·˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡; ∏ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈ΋, ηıÒ˜ ÔÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂÓÂÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. √ ÁˆÚÁÈÎfi˜, Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ ‚ÔËı›·˜ ·fi Ù·

ÂÎÏÂÁ̤ӷ ̤ÏË Ù˘ Ó¤·˜ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∏ ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ· Û˘Á¯ÒÚÂÛ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ï¿ıÔ˜ ÂÈÏÔÁÒÓ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ˆÏ·›ÓÂÈ Î·È Ô ÓÔÌfi˜ ˙ËÙ¿ Â›ÌÔÓ· ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ. ™Â Ì›· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ·ÓÂÚÁ›·, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Î·È Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‡ÊÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÁÈÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ·Ó·Ù˘Íȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·; ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Û¿ÚÂÛÙË, ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ˆÛÙfiÛÔ ÌfiÓÈÌË Î·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ∏ Ó¤· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤· Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌË. ∏ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÈϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ª·ÁÓËÛ›· ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÂÊfi‰È· ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËı› ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›·. ∂ÈÛÚ¿ÙÙÂÙ Îϛ̷ ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜; ΔÔ “§Â˘Îfi” Î·È ÙÔ “Õ΢ÚÔ” „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·ÚÓԇ̷ÛÙ ӷ ÂÈϤÍÔ˘Ì οÔÈÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Ë ·Ô¯‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ¿ÛË. ∂›Ó·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ıÂÌÂÏÈ҉˜ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ÂÎϤÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Î·È Ì ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηıÔ‰È΋ ÔÚ›· ı· ¤ÏÂÁ· ˆ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ηٷÓÔÒ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ô¯‹. £· ‹ıÂÏ·, fï˜, Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ „‹ÊÔ˘ ÙÔ˘˜. ∞˜ ÌËÓ ·‰Ú·ÓÔ‡ÌÂ! ∫·ÏÒ, ÏÔÈfiÓ, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ Î¿ÏË ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £·Ó. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹ Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫∏™ ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ - ∞¡.∫∞. ∞.∂. ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £·Ó¿Û˘ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ∞¡.∫∞. ∞.∂. Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô £·Ó¿Û˘ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë ¶π¡¢√™, Ë ª∂¢ LEADER II Î·È ÙÔ ∫∂Δ∞ ÛÙËÓ 25 ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. √ £·Ó¿Û˘ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙfiÓÈÛÂ: ∂¿Ó ÚÈÓ ·fi ›ÎÔÛÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫∏™ ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ Ê¿ÓÙ·˙ ԢÙÔÈ΋, Ë ÔÚ›· Ù˘ ∞¡.∫∞. ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÔÈ ıÂÌÂÏȈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ıÂÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂¿Ó ÚÈÓ ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, Ë

ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ӥ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ¤‚Á·ÈÓ ·fi Ù· ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ “¶π¡¢√™” ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘ fiÙ·Ó ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶π¡¢√™ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ¤ÚÁ· Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‹È· ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. ∂¿Ó ÙÔ 1991 Ê¿ÓÙ·˙ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘Ú-

Á›·˜ ‰ÔÌÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Ë È‰¤· Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ù· ∫∂Δ∞, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ıÂÌÂÏȈ̤Ó˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÚÔÙ¿ÛÂȘ fiÙ·Ó ··ÓÙÔ‡Ó Û ˘·ÚÎÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó. ∂¿Ó ÚÈÓ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ‰Ô̤˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ¿È·ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ª∂¢, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ‰˘ÛΛÓËÙË Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‰ÈÎÙ‡ˆÛË Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û ∂ıÓÈÎfi Î·È ∂˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ù· ÙÔÈο Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔˆı› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ë ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ™‹ÌÂÚ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ™Ã∂¢π√ Î·È Î·ÈÓÔÙfi̘

ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋, ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈË ‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙË ‰ÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. √ £·Ó¿Û˘ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∞¡.∫∞. ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ‰ÔÌ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Ô˘ ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ, ı· ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ Î·È ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù¯ÓÈο ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∏ ÔÚ›· Ù˘ ∞¡.∫∞. ·¤‰ÂÈÍÂ, fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™À¡¢À∞™ª√À “∫√π¡√¡ Δø¡ £∂™™∞§ø¡” ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ‰ÔÌ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·Ó·Áη›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÈηӋ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ™Ã∂¢π√À ÁÈ· ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈË ‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘

∫. ÷Ϥ‚·˜: ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ·ÔΤÓÙÚˆÛË Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ Δ√À™ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Ô ˘ÁÈ‹˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË “£” Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Î. ∫. ÷Ϥ‚·˜. ¢ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ¿ÓÙ· ˘‹ÚÍ “ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘” Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È ‰ÂÓ ·Á¿ËÛ ÙȘ ηڤÎϘ, ÂÓÒ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È Ô Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ¯ÒÚÔ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È fi¯È ¯ÒÚÔ˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ Ï¿Ì‚·Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, Ë Ô-

ÏÈÙÈ΋ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. “ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ¯Ù› ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ¯ÙÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› ·’ Î·È ‚’ ‚·ıÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ‰ËÏ·‰‹, Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·˜. ∂¿Ó ·˘Ùfi ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÙfiÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÔȘ ÂÈϤÔÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·’ Î·È ‚’ ‚·ıÌfi ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶Ú¤ÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ ÚÒÙ· Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ıÂÛÌÔ‡˜ ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙȘ χÛÂȘ ÛÙ· ÙÔÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È fiÛÔ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ”,

°È¿ÓÓ˘ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ À. ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∫ÈÓËÙfi: 6979 333501 √ÈΛ·˜: 24210 48189 e-mail: igountelias@in.gr

Ë - ÁÓÒÛ · › Ú È Â ÂÌ È΋ ÚÔÔÙ

ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. √ Î. ÷Ϥ‚·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Û fiÏ· Ù· Â›‰· ̤۷ ·fi ÙȘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. “Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ÏÏ¿ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. ¶ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÁÓÒÌË Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ÙË Ú›˙· Ù˘ ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ Û ÌÈ·

ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·›ÛıËÛË ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∂¿Ó Û fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÔÈ ÓfiÌÔÈ ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ÍÂοı·ÚÔÈ Î·È ‰ÂÓ Û¿ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÓÔÔÙÚÔ›·, Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó”, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ. Δ¤ÏÔ˜ Ô Î. ÷Ϥ‚·˜ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “¡· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ∂™¶∞, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. Èڛ˜ ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë £ÂÛÛ·Ï›·, ·Ó ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· ¿Ó ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÔ˘Ó. £¤ÏÔ˘ÌÂ Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· Â›Ó·È ÌÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏ› ÚfiÙ˘Ô” . ∫·Ù. Δ·Û .


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 19

™∞μμ∞Δ√ 6 N√∂ªμƒπ√À 2010

£ÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

μ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜

“ª‹Ó˘Ì· ӛ΢ ¤‰ˆÛÂ Î·È Ë ™Ô‡ÚË”

“ΔÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡”

∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù·

ÂÍ‹˜: “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ Ì ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜. ø˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜. ™‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜ Ì ÌÈ· Ó¤· ȉÈfiÙËÙ·. ∞˘Ù‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯fi˜ Û·˜” . ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ Ô ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ·fi οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ™Ô‡ÚË. ™Â Ôχ ıÂÚÌfi Îϛ̷, ·ÚÔ˘Û›· Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Û ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Û fiÁÎÔ Î·È ·ÏÌfi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ì›ÏËÛ ·fi ηډȿ˜, Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ Ë ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. √ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™Ô‡Ú˘ Î·È ÀÔ„‹ÊÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÀÔ„ËÊ›Ô˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ‰¤¯ÙËΠÙÔ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ӛ΢ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·fi ÙËÓ ™Ô‡ÚË. √ ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ¤Ó· ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˜ ÎÔÈÓfi ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂȉÈο ÛÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™Ô‡Ú˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ “¢‡Ó·ÌË - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” Â›Ó·È “Ó· οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË ÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Û ÂÛ¿˜, Â‰Ò ÛÙË ™Ô‡ÚË. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “‚·ÛÈ΋ Ì·˜ ·Ú¯‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¢‹ÌÔ˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ Î·È ‰›Î·ÈÔ˜. ŒÓ·˜

¢‹ÌÔ˜ Ô˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiψÓ. ∂Ì›˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙËÓ Ï‹ÚË Î·È ·fiÏ˘ÙË ÈÛÔÔÏÈÙ›· Î·È ÈÛÔÓÔÌ›· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó’ ·‰È΋ÛÔ˘Ì ηӤӷÓ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¢ÓÔ‹ÛÔ˘Ì ηӤӷ Û ‚¿ÚÔ˜ ¿ÏÏÔ˘. ¢ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜. ¢ÂÓ ı· ͯˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ, ™Ô˘ÚÈÒÙ˜, ºÙÂÏÈ·ÓÔ‡˜, ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜, °Ô˘ÚÈÒÙ˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ Û ¤Ó· ¢‹ÌÔ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÚÒÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÙÔ ¡fiÌÔ, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··›ÙËÛË ·’ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È Î·È ·˘ÙÔ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¡fiÌÔ. μ·ÛÈ΋ Î·È ··Ú¤ÁÎÏÈÙË ·Ú¯‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·” . “∂›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ¤Ó· Ì›ÓÈÌÔ˘Ì ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ ‰È·‚›ˆÛ˘, ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜. ∂›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Î·È ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· fiÏˆÓ Î·È ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ™Ô‡ÚË: - ªÂϤÙË, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÎÈ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ fiÏ˘, ÙÔÓ ™·Ï·ÌÚÈ¿ Î·È Ù· ∫·Ï‡‚È·. - √ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. - ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi Î·È Ë Â¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ Û ÔÛfiÙËÙ· Î·È ÔÈfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ‰Â›ÎÙË ÁÈ· ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi

¶·¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (Δ¿Î˘) √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ¡Ô̷گȷÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘

Â›Â‰Ô ˙ˆ‹˜. À‰ÚÔÌ¿ÛÙ¢ÛË ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô ËÁÒÓ. ∫·Ï‡ÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Â¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. §‡ÛË ÔÚÈÛÙÈ΋ ı· ‰Ôı› Ì ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ª·˘ÚÔÌ¿ÙË Î·È ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÌÂ Ê˘ÛÈ΋ ÚÔ‹. - ¡ÂÚfi ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË. ∂›Ó·È ¤ÚÁÔ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ë ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘ ™·Ï·ÌÚÈ¿ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË. - ƒÂ‡Ì·, ÓÂÚfi, ‰ÚfiÌÔ Û οı ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈÔ. ∏ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘ ™·Ï·ÌÚÈ¿ Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÁˆÚÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ı’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ Î¿ÌÔ Ì ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ì ÔÏ˘Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·. - ªÂϤÙË Î·È ÚÔÒıËÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ȉÈÒÙ˜ Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘. - ªÂ οı ̤ÛÔ ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ËÌÔÚ·ÙËÚ›Ô˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. - §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›Ԣ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÎÈ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ·ÁÚÔÙÒÓ - ¡¤· ¯¿Ú·ÍË Î·È ‰È·Ï¿Ù˘ÓÛ‹˜ Ù˘ ¶.∂.√ √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ¡Ë˜ ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÔÏÂÔ‰fiÌËÛË ÛÙȘ ¡Ë˜ Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “ŒÓ· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È “ÎfiÏÏËÛ”. ∞ÔÙÂÏ› ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ı· ÍÂÌÏÔηÚÈÛÙ› Î·È ı· Á›ÓÂÈ. ªÈ· Ï·˙ ÛÙȘ ¡Ë˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Â͢ÁÈ·›ÓÔÓÙ·˜ ÎÈ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙÔ §È‚¿ÚÈ” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓË Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙȘ ¡Ë˜ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Â›Ó·È ˘¤Ú Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Ì ‚·ÛÈ΋ Î·È ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. “•¤Úˆ ηϿ fiÙÈ Ë ™Ô‡ÚË ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ◊ÌÔ˘Ó ÌÈÎÚfi ·È‰› fiÙ·Ó Ë ™Ô‡ÚË ¿ÓıÈ˙ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ¡.∂. √‰fi˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›¯·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ŸÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ŸÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ŸÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ÂÚÁ·Û›·. ¢ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ηÌÈ¿ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·Ó Ë Â¤Ó‰˘ÛË Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌË, ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·’ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . ªÂ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ¤Ó·Ó - ¤Ó·Ó ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÙÔ˘ ÛÊ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ó· ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï‹ÚË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ “ÎÏÂȉÒÓÔÓÙ·˜” ¤ÙÛÈ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ™˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢‡Ó·ÌË - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” Î·È ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ӛ΢!

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ ¤ÁÈÓÂ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ “¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜” Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μ·ÁÁ¤ÏË Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Û ̷˙ÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÏÌfi, ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ·ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ӛ΢ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋” . ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “™˘Ó‰ËÌfiÙ˜, ™˘Ó‰ËÌfiÙÈÛÛ˜, ÛÙȘ 7 ¡Ô¤Ì‚ÚË ı· ¿ÚÂÙ ÙËÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ÔÚ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. £· ÂÈϤÍÂÙ ÙË Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. ∏ ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. £· ηıÔÚ›ÛÂÈ, ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ̷˙› Ó· ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ ‹ ı· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ›Ûˆ £· ηıÔÚ›ÛÂÈ, ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‚·‰›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ £· ηıÔÚ›ÛÂÈ, ·Ó ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì Ì fiÚ·Ì·, Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÙËÓ Ó¤· ÂÔ¯‹ ‹ ı· ÂÁÎψ‚ÈÛÙԇ̠۠ÌÈ· Ì›˙ÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ fiˆ˜ ÚfiÙÂÈÓ ¯ı˜ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘” “™˘ÌÔϛ٘ Î·È ™˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ˜, ÙË ¢∏ª√Δπ∫∏ ¶ƒøΔ√μ√À§π∞ ·Ó·‰Â›Í·Ù ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˆ˜ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ. ΔÈÌ‹Û·Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Û·˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û·˜ √ ¢‹ÌÔ˜ Ô˘ ·Ú·Ï¿‚·Ì ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÌfiÓÔ ¿‰ÂÈ· Ù·Ì›· Î·È ¯Ú¤Ë. ¢ÂÓ Â›¯Â ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘ Ô‡Ù ÌÈ· ÌÂϤÙË, Ô‡Ù ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¿ÏÏ·Í ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ™¯Â‰È¿Û·ÌÂ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹Û·Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÍÈÔÈÛÙ›· μ¿Ï·Ì ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·هͷÌ ÏÔ‡ÛÈ· ‰Ú¿ÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ¢ı‡Ó˘ Ì·˜ ¢ÈÔÈ΋۷Ì ÙÔÓ ‰‹ÌÔ Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ‹ıÔ˜ Î·È ‡ÊÔ˜, Ï‹ÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÙÈÌÈfiÙËÙ· Î·È ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ∂ÓÒÛ·Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, Â›Ì·È ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. £¤Ïˆ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ó· οӈ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì·˜ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ·˘Ù‹, ÙÔ

¤¯ˆ οÓÂÈ ‹‰Ë ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜” . “º›ÏÔÈ Î·È Ê›Ï˜, Ë ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û˘Óı‹Î˜. ÷ڿͷÌ ÙËÓ Ó¤· ÔÚ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ˆ˜ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ∂ÎÔÓ‹Û·Ì ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· ÚÔÔÙÈ΋˜ ‡„Ô˘˜ 2 ÂηÙ. ú, ÛÙfi¯Ô˜ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤ÚÁ· ‡„Ô˘˜ 50 ÂηÙ. ú ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢. Èڛ˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È Û¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ù›ÔÙÂ, ¯ˆÚ›˜ ÌÂϤÙË ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ηӤӷ ¤ÚÁÔ. Δ· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ¢¯ÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ¯ÚËÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ù· ¤ÚÁ· ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÚ·Ì·, Û¯¤‰ÈÔ, ÌÂϤÙ˜, ÁÓÒÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›·” . “∏ Ó¤· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Â›Ó·È ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›Û·ÌÂ. ∫·È ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›Û·Ì Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∑ËÙ¿Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ̷˙›” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙfiÓÈÛÂ: “™˘Ó‰ËÌfiÙ˜, ™˘Ó‰ËÌfiÙÈÛÛ˜, Û‹ÌÂÚ· Ë ¢∏ª√Δπ∫∏ ¶ƒøΔ√μ√À§π∞ ·Ó·Óˆ̤ÓË, ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË, ÈÔ ÒÚÈÌË, ·ÓÙÏ› ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·fi ÙË ‰È΋ Û·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ˙ËÙ¿ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ›ӷÈ, ÌÈ· ‰ÈÂΉÈÎËÙÈ΋, ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ˙ËÙ¿ ÙË ‰È΋ Û·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, fiÏÔÈ Ì·˙›, Ó· ¿Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ÌÚÔÛÙ¿, Ó· ÌË Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ›Ûˆ Û ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ˙ËÙ‹Û·ÌÂ, Ô‡Ù ‹Ú·Ì ÙÔ “¯Ú›ÛÌ·” ηÓÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ›̷ÛÙ ηı·Ú¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì·, ·ÓÔȯÙfi ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÂÓˆÙÈÎfi, ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ú‡̷, ӛ΢ ÙˆÓ

ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ì·˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ôϛ٘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ·fi fiÏ· Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Ì Ôχ¯ÚÔÓË Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, Ôϛ٘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛˆӔ . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “º›ÏÔÈ Î·È Ê›Ï˜, ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì fiÚ·Ì·, Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰‹ÌÔ, ·ÓÔȯÙfi ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô, fiÙÈ Ë ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Âȉڿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ٷ ÔÏÏ¿ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÈÛfiÙÈÌ· ̤ÏË. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ˘ÏÒÓ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹. ŸÏÔÈ Ì·˙› Âӈ̤ÓÔÈ ‰ÂÓ ÚÔÛı¤ÙÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜. ŸÏÔÈ Ì·˙› ·Ù¿Ì ÁÂÚ¿ Î·È ‚ϤÔ˘Ì ̷ÎÚÈ¿. ◊ÏıÂ Ë ÒÚ· Ó· ‰ÒÛÂÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ Ì‹Ó˘Ì·. ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙȘ 7 ¡Ô¤Ì‚ÚË Ó· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘”. “™˘Ó‰ËÌfiÙÈÛÛ˜ Î·È ™˘Ó‰ËÌfiÙ˜ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ÎÔÈٿ͈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Î·È Ó· Û·˜ ˆ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·: ∂ª¶π™Δ∂À£∂πΔ∂ ª∞™ Ãøƒπ™ ∞¡∞™Δ√§∂™ £∞ ™∂μ∞™Δ√Àª∂ ∞¶√§ÀΔ∞ Δ∏¡ ∂¡Δ√§∏ ™∞™”.

∫ÈÓ.: 6976 770449

™¶Àƒ√À ∫ø¡/¡√™

À¶√æ∏ºπ√™ ¢∏ª√Δπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ μ√§√À ŒÌÔÚÔ˜ •˘Ï›·˜-∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜-∞ÁÚfiÙ˘

✓ ¶ÚÒÙ· Ô ÔÏ›Ù˘ ✓ Ì Ӥ˜ ȉ¤Â˜ ✓ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ

À. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∞¶√™Δ√§√™ ¶∞¶∞Δ√§π∞™

÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ÕÓÓ· ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ÀÔ„‹ÊÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜

✓∞Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË ✓∞ÍÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ✓∞ÓıÚÒÈÓË

¢∏ª∏Δƒ∏™ °. ∫∞¶√Δ™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∞™

¢È‡ı˘ÓÛË:

÷Ù˙Ë¤ÙÚÔ˘-¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ΔËÏ. 24210 65682, ∫ÈÓ. 6932 377467

°È· ÌÈ· fiÏË...

ΔËÏ. 6989869995 & 2421083439 e-mail: xatzianna@yahoo.gr

À¶√æ∏ºπ√™ ¢∏ª√Δπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ e-mail: dkapotsis@hotmail.com, ΔËÏ.: 24210 20746, 6977319299


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 20

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∏ Î. ∂. §·˝ÙÛÔ˘ Ì›ÏËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡

“ΔÔ fiÚ·Ì¿ Ì·˜ ÁÈ· ¤Ó· ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÚfiÙ˘Ô ·Ó¿Ù˘Í˘”

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ΔÔ fiÚ·Ì¿ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ô˘ ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÙË, ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “∂ÓˆÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ¢ËÌÔÙÒÓ ºÂÚÒÓ ∫¿ÚÏ·˜ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘. ™Â ÌÈ· ÔÏ˘ÏËı‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ˆ˜ “Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Â‰Ò ÛÙ¤ÏÓÂÙÂ Ì‹Ó˘Ì· ӛ΢, Ì‹Ó˘Ì· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ›‰È· › ˆ˜ “Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Ó¤Ô ¢‹ÌÔ, ÙÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™ÙËÓ ›‰È· ÛÙ¤ÁË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ÔÈ ºÂÚ¤˜, Ë ∫¿ÚÏ·, ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È, ÙÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÙË

‰È΋ ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÈÛÙÔÚ›·, ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ÓÂfiÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰·, Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ∫·È ÛÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·È ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ··ÓÙ¿Ì Ì ÙËÓ ∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¢ËÌÔÙÒÓ ºÂÚÒÓ ∫¿ÚÏ·˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ Î·È Ï¤Ì “Ó·È” ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô. ∞·ÓÙ¿Ì Ì ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÙfiÔ” ∏ ›‰È· ÂÍ‹ÁËÛ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ¢ËÌÔÙÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·, ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ·fi ‰Ò, ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÚÈÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜ Û fiÏÔ ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á·

ºÂÚ·›Ô˘. ∏ ∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¢ËÌÔÙÒÓ ¤ÁÈÓ ÌÈ· Ï·ÙÈ¿ Û˘ÌÌ·¯›· ÂÓÂÚÁÒÓ ÔÏÈÙÒÓ, ‚Á·Ï̤ÓË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·ÎˉÂÌfiÓ¢ÙË ÙÔ-

Δ∂áπ∫√ ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ√ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√ Δª∏ª∞ ª∞°¡∏™π∞™ ™ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ „ËÊ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜-̤ÏË ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞ÀΔ√¢π√π∫∏Δπ∫∂™ ∂∫§√°∂™ 2010-¢∏ª√π ¢∏ª√™ μ√§√À 1. §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ¢.μ. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÓÔ˜ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ªË¯·ÓÈÎÔ›: ∞Û·ÏÌ·ÓÙ˙›‰Ô˘ √˘Ú·Ó›· ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯., °Î·Ù˙‹ ¢ÚÔÛ›ÓË ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯., °Î·Ù˙‹˜ º›ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯., ∫ÔÓÙÔ‡ ™ˆÙËÚ›· (™›ÛÛ˘) ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯., ¶··‰Ô‡Ï˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯., Δ·ÚÁÔÓÙÛ›‰Ô˘ §ÂÌfiÓ· ÙÔ˘ ∫Ï¿ÓıË ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯. 2. ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∫ÈÓ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ªË¯·ÓÈÎÔ›: ∞ÓÙ¿Ì˘ ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯. ∫·Ú·Î·ÓÙ¤˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∞ÁÚÔÓfiÌÔ˜ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì˯., ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯., ª‡ÚÈÎÓ·-ΔÛÈÚ¤· ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÔÓÙ·˜ Ì˯., ºÏ·ÌÔ‡Ú˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ¢Ú. ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯. 3. ¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜-¡¤Ô •ÂΛÓËÌ· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›: °È·Ì¿ÎÔ˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯., ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯., ∫Ú›ÎÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∞ÁÚÔÓfiÌÔ˜ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì˯., ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯., ™‡ÚÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÔ˘ μÏ·Û›Ô˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ì˯. 4. ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›: ¢ÂÚ‚¤Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ¡·˘ËÁfi˜-Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯., •ËÚ·ÎÈ¿˜ ∏Ï›·˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯., ΔÛȷӿη ∂ϤÓË ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯. ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À 1. §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ¢. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ™¿‚‚·˜ ΔÛfiÁη˜. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜: ™ÒÌÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ªÂÙ·ÏÏÂÈÔÏfiÁÔ˜ Ì˯. 2. ¢‡Ó·ÌË-¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›: ∫·ÏϤ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯., ª·ÌÔ‡Ú·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯. 3. ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›: ªÔÓÙfi˜ Δ·Íȿگ˘ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ì˯., ¶ÚÈ¿ÁÁÂÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞‰¿Ì ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯., ΔÛ·Ì›Ú·˜ ∏Ï›·˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ì˯. ¢∏ª√™ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À 1. §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ¢‹ÌÔ˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜: ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯. 2. ∞‰¤ÛÌ¢ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ºÂÚÒÓ-∫¿ÚÏ·˜-∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞ÓÙˆÓ¿Î˘. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜: °Ô‡Ï·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯. 3. ¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜-¡¤· ∂Ô¯‹ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡·Û›Î·˜. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜: ÷Ù˙Ëıˆ‰fiÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯. 4. ∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¢ËÌÔÙÒÓ ºÂÚ¤˜-∫¿ÚÏ·-∫ÂÚ·Ì›‰È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘. ÀÔ„‹ÊÈ· Ì˯·ÓÈÎfi˜: §·˚ÙÛÔ˘ ∂ϤÓË ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ∏/À Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À 1. ∞‰¤ÛÌ¢ÙË ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›: ¢ÔÁο΢ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· √ÌfiÙÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜, ™·Ì·Ú¿˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯. 2. ∞ÓÔȯً ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÔÏÈÙÒÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ™˘Ú›‰ˆÓ ∑ÈÒÁ·˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›: ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯., μ¤ÓÙ˙·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ì˯. 3. ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ μ·ÎԇϷ˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›: μ·ÎԇϷ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ì˯., ¶ÚÔÁΛ‰Ë˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯.

¢∏ª√™ ∑∞°√ƒ∞™-ª√Àƒ∂™π√À 1. §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÛ·Ú¿˙˘. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜: ΔÛ·Ú¿˙˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯. 2. ¡¤ÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ §Â‚¤ÓÙ˘. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜: ∫›ÙÛÈÔ˜ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯. 3. ¢ËÌÔÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›: ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ μ‡ÚˆÓ· ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯., μ·ÚÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ μ‡ÚˆÓ· ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯., ΔÛÈÎÚÈÎÒÓ˘ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞ÁÚÔÓfiÌÔ˜ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì˯. ¢∏ª√™ ™∫π∞£√À 1. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ºÈÏ¿ÚÂÙÔ˘. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›: ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË √˘Ú·Ó›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ΔÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì˯. (¶ÂÈÚ·È¿˜), ΔÛÒÌÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯. (ª·ÚÔ‡ÛÈ), ºÈÏ¿ÚÂÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘, ∞ÁÚÔÓfiÌÔ˜ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì˯. 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜-ŒÚÁ·-∞Ó¿Ù˘ÍË-∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›: ª·ÓÈ¿Ù˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯., ª·ÛÔ‡ÚÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Δڇʈӷ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯. 3. ™ÎÈ¿ıÔ˜-flÚ· ∂˘ı‡Ó˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶Ú‚Â˙¿ÓÔ˜. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜: ™Ù·Ì¤ÏÏÔ˜ ∏Ï›·˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ Ì˯. (∞ı‹Ó·). ¢∏ª√™ ™∫√¶∂§√À 1. §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ƒ·Ì·ÓÙ¿Ó˘. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜: ƒ·Ì·ÓÙ¿Ó˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯. 2. ™˘ÓÂÚÁ·Û›·-ŸÚ·Ì·-™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÈ¯ÂÏ‹˜. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜: ¶ÚÒÈÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯. (∞ı‹Ó·). 3. ŸÏÔÈ ª·˙› °È· ªÈ· ¡¤· ∞Ú¯‹ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô˜. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜: ∞¯ÈÏÏ›Ԣ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯.

∞ÀΔ√¢π√π∫∏Δπ∫∂™ ∂∫§√°∂™ 2010-¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ 1. £ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›: ∫·Ú˘ÒÙË ª¿Úı· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÈÚÔÙ¿ÎÙ˘ Ì˯., Δ˙·‚¤ÏÏ·-∞‰·Ì¿ÎË ∂‡Ë ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯., ΔÛ·Ï›ÎË Δ˙Ô‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯., ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ÕÓÓ· ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ˜Ì˯. 2. ™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ΔˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›: ∫Ú·Ó¿˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯., ™Ô‡ÚÏ·˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, ÷Ϥ‚·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯. 3. £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›: ªÂÙÛ¿Ó˘ º›ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯., Δ˙‹Î·-∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ¢·Ó¿Ë ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯. (∞ı‹Ó·), ÃÚÔÓ¿Î˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯. (£ÂÛ/Ó›ÎË). 4. §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ªÔ‡Ù·˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›: μÏ·¯¿Î˘ ªÈ¯·‹Ï ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ∞ÁÚÔÓfiÌÔ˜ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì˯., º·Ï·ÁÁ¿Ú˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯. 5. ∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ƒÔÓÙÔ‡Ï˘. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜: ª·Úο΢ ¶·‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯. 6. ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·-∞¡Δ∞ƒ™π∞ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÙÚÔ‹ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ º¿Ó˘ °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›: ™ÎÔ‡ÊÔÁÏÔ˘ ª¿ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Ì˯., ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ™Ù·Ì¿ÙÈÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ì˯. & ªË¯. ∏/À.

È΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô˘ Â›Ó·È ¤ÌÂÈÚÔÈ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, ¿Êı·ÚÙÔÈ, Ì ÁÓÒÛÂȘ, ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ, ηٷÍȈ̤ÓÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô fi¯È ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. °È·Ù› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Â-

ÎÏÔÁÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ: ¢Úԇ̠ÂÓˆÙÈο, Ú¿ÙÙÔ˘Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, „ËÊ›˙Ô˘Ì ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο”. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ fiÚ·Ì¿ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ‰‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘, ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, “ÁÈ· ¤Ó· ¢‹ÌÔ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÚfiÙ˘Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Û fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi, Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ËÌÂÚ›·. °È· ¤Ó· ¢‹ÌÔ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÈÛfiÙÈÌ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ” . ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÚ·-

ÙËÁÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜: ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›ڷ Î·È ÙË ÁÓÒÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ‰‹ÌÔ, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙËÓ ··ÈÙÔ˘Ì¤ÓË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË fiÚˆÓ ·fi ÂıÓÈΤ˜ Î·È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ËÁ¤˜. •Âηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË ‹ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Ó¤·. ™ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Ù˘ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘, ÂÓÒÈÔÓ ÂÓfi˜ ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ÎÔÈÓÔ‡, οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ “™ÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È fi¯È ÎÔÌÌ·ÙÈο, fi¯È ÙÔÈÎÈÛÙÈο. °È· ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ. ¶¿Ì ÏÔÈfiÓ Ì·˙› Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì Ӥ· ÛÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¢ËÌÔÙÒÓ”.

ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi

μ. °Ô‡ÛÈÔ˜: ªÂ Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ· - ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË

“∞

ӋΈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÈ·˜ ڈ̷Ϥ·˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ë Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “£” Ô Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ °Ô‡ÛÈÔ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. ªÂÙ¿ ·fi Ôχ¯ÚÔÓË ‰Ú¿ÛË ÛÙÔ ¢. μfiÏÔ˘ η٤گÂÛÙ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˆ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ¶ÔÈÔÈ ÏfiÁÔÈ Û·˜ ÒıËÛ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË; ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· ̤ӷ ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡, ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, Ù˘ “Û˘ÌÌ·¯›·˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” , Ì ËÁ¤ÙË ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi £ÂÛÛ·Ïfi ÔÏÈÙÈÎfi ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, Û˘Ó¤ÙÂÈÓ ‰Ú·ÛÙÈο Û’ ·˘Ù‹ ÌÔ˘ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹. ∞ӋΈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÈ·˜ ڈ̷Ϥ·˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ë Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ·. ™‹ÌÂÚ· ÏÔÈfiÓ Ô˘ ¯Ù›˙ÂÙ·È, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·, Ô Ó¤Ô˜ ·˘Ùfi˜ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ı· ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· Ï›„ˆ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ¤¯ˆ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ˆ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ì ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ, ıˆÚÒ fiÙÈ ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ¶ÔÈÔ ıˆÚ›Ù ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›;

Â·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÙËÓ Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫·ÏÏÈ‡Î˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ ı· ÂÈÏ˘ı› ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Úfi‚ÏËÌ·. À¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘; ΔÈ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ ·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ Û·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜;

∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο, Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ë ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·. ∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì·˜, Ì·˙› Ì ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ ÁÈ· ¿ÌÂÛË Î·È Û˘Ó¯‹ ‰È·‚ԇϢÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ. ªÔÚ› Ë £ÂÛÛ·Ï›· Ó· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ; ∂›Ì·È ·Ôχو˜ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È Ì ۈÛÙfi ۯ‰ȷÛÌfi Ô˘ ı· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈÎÚÒÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙË £ÂÛÛ·ÏÈ΋ °Ë (.¯. ÊÚ¿ÁÌ· ª. ∂˘˚‰Ú›Ô˘ ∂ÓÈ¤·) Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ (™ÌÔÎfi‚Ô˘, ¡ÂÔ¯ˆÚ›ÙË, §Ëı·›Ô˘, ڤ̷ÙÔ˜ ª·˘ÚÔÌ¿ÙË, ∞ÁÈÔÓÂÚ›Ô˘, ™ÎÔÈ¿˜), ÙËÓ

™˘ÓÈÛÙ¿ ÁÈ· ̤ӷ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÁÂÁÔÓfi˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔ˘ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ‹‰Ë Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓË Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û ÂÌ¿˜ Â‰Ò ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ Ë ÏËı˘ÛÌȷ΋ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ôϛ٘ fiÏ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ì ÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË Î·È ‰›Î·ÈË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ı· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈËı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∏ „‹ÊÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‹ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋; ΔÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, fiˆ˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›, ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ȉ›ˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Â΂ȷÛÙÈ΋˜, ÂÎÊÔ‚ÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ˘ ‰È·Î·Ó·ÏÈ΋˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÓÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ·˘ÚÈ·ÓÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∏ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ „‹ÊÔ˜, Ôχ ÊÔ‚Ô‡Ì·È fiÙÈ ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜. 줂·È· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ï› ¤Ó· ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙȘ ·Ó¿ÏÁËÙ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 21

™∞μμ∞Δ√ 6 N√∂ªμƒπ√À 2010

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÌÂÏÒÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ

™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

 Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ Û¿ÎˆÓ Ì ٷ ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜. À‡ı˘ÓË Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ηٿ ÙÔÓ ¡fiÌÔ Â›Ó·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ Î. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ·ÓÓÔ‡ÏË, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ÁÂÓÈ΋ ÂÔÙ›· Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ∏ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ Û¿ÎˆÓ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ì ÙȘ ϤÔÓ ·ÈÛÈfi‰Ô͘ ÚԂϤ„ÂȘ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ∞fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı’ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È Ë ÊÚÔ‡ÚËÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·.

∞fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ 416 ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· - ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ- ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ÂÓÒ Û 32 ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰›‰ÂÙ·È Î·È Û˘Û΢‹ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ̤ۈ SMS. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Ë ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Û¿ÎˆÓ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ı· ··ÈÙËı› Ô ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∫·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÙËÚ›ˆÓ ÌÂÏÒÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿ÏÈÛÙ· 50 ‰ÈÔÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÂȉfiıËÎ·Ó (›Ù ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ô˘ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È, ›Ù ı˘ÚÔÎÔÏÏ‹ıËηÓ) ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹. ∞ÚÎÂÙÔ› ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÎÒÏ˘Ì· Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó. ΔËÓ ‰‹ÏˆÛË ÂÍ·›ÚÂÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 10 ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ÒÛÙ ¤ÁηÈÚ· Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ◊‰Ë fiÛÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÂÍ·›ÚÂÛË ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÛÔÈ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙ· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜

ÂÈÙÚÔ‹˜. ΔÔ‡ÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ηıÒ˜ Ë ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ̤ÏË ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·‰ÈηÈÔÏfi-

ÁËÙ·. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ̤ÏË ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔ·„ÂÈ

ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÔÛ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ οÏ˘. ÕÏϘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, fiˆ˜ ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ·. ∫¤ÓÙÚ· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ¤¯ÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÌÂ Û˘¯Ó¤˜ ÂÚÈÔϛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ù¿Í˘. °È· ¤Î‰ÔÛË Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ Ù· ÁÚ·Ê›· ¤Î‰ÔÛ˘ Û fiÏ· Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ¤Î‰ÔÛ˘ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ (ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘) ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √È ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Ì ‚·ÛÈ΋ Ô‰ËÁ›· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ٷ ψٿ ÛοÊË ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ‹ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·. Δ. ∫.

∞. ¡¿ÓÔ˜: √ÚıÒÛÙ ·Ó¿ÛÙËÌ· ÛÙË Ó¤· Ï·›Ï·· M ÔÏÈÙÈ΋ „‹ÊÔ ÛÙË §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞. ¡¿ÓÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “ª·˙Èο, ‰˘Ó·ÌÈο, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο, ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙ·, ÁÂÌ›ÛÙ ·‡ÚÈÔ ÙË Î¿ÏË, Ì ÎfiÎÎÈÓ· Á·Ú›Ê·Ï· Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘. Δ˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∫∫∂” , ›Â Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞. ¡¿ÓÔ˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ·, ÂÏ›‰·˜ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∞ μπ¶∂ Î·È ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘. “¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ÚÔÙÚÔ‹, Â›Ó·È Î¿ÏÂÛÌ· ·Ó¿Ù·Û˘ Î·È ·Ó·Ù¤ÚˆÛ˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡, ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘ ÁÈ·

Ó· ‚ÚÔÓÙÔʈӿÍÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο “Ò˜ ‰Ҕ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ Â¤Ï·ÛË, ÛÙËÓ ÚÔ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÈÛ¯‡ ÓfiÌÔ˘, ÛÙÔ ÓfiÌÔ 3845, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Ú·Û ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¡¿ÓÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞˘ÙÔ› Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÙËÓ „‹ÊÔ Û·˜, Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Ì›ˆÛ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ô˘ ηٿÚÁËÛ ٷ ‰ÒÚ·, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ó¤· ·‡ÍËÛË ÛÙÔ º¶∞, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙÔÓ ·Ó¤‚·Û ‰˘Ô Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜, Ô˘ ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ·Û›·Û ÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘, Ô˘ ·Ó¤‚·Û ηٿ 30% ÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Î·È ÙÒÚ· Û¯Â-

‰È¿˙Ô˘Ó Ó· ÙËÓ ÂÎÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ΛÓËÛ˘. ™’ ·˘ÙÔ‡˜ ÏÔÈfiÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ‰ÒÛÙ ηı·Ú‹ ·¿ÓÙËÛË, Ì ÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË, Û ‰‹ÌÔ Î·È ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∫∫∂. ¶ÔÏÈÙÈ΋ „‹ÊÔ˜ , ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ì ÙÔÓ Ï·fi ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, ÔÚıÒÓÔÓÙ·˜ ·Ó¿ÛÙËÌ· ÛÙË Ó¤· Ï·›Ï·· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ ÂÍÔ˘Û›·”.

æËÊ›˙Ô˘Ì Ì ı¤ÛË æËÊ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ™∂ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂ-

Ù·È Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÚÈÓ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ì Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Ì·˜, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó, ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚÈ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶ÚÔηÏ› fï˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ·˘Ù¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·Ó·¯ˆÚËÙÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÌËÓ „ËÊ›ÛÔ˘Ó ‹, ·Ó „ËÊ›ÛÔ˘Ó, ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ì ‰È¿ıÂÛË Î·Ù·‰›Î˘ Î·È ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∂›Ó·È ηٷÓÔËÙ¤˜ Î·È Û‚·ÛÙ¤˜ ‚¤‚·È·, ̤¯ÚÈ ¤Ó· ‚·ıÌfi, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÔÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÈ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔÈ” ¢‹ÌÔÈ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ··ÈÙÔ‡Ó ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÈÔÈÎËıÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿. ¶Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ηٷÓÔËÙfi fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÈηÓfiÙÂÚˆÓ Î·È Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ, ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚ԇψÓ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ·Ú¿ Ù· fiÛ· Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ, ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë Î·Î‹ ·˘Ù‹ ÁÂÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ï‹ÙÙÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ì ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Î·È ·˘Ùfi ÂÓÒ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÔÚ˘Êˆı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÈΛÌÂÓ˜ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· Â¤ÏıÔ˘Ó Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, ı· ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó ·Úˆ¯Ë̤Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ - Û ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô - Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÒÛÙ ӷ Ô‰ËÁËıԇ̠۠¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË . ∏ ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ fï˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, ϤÔÓ, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ó· Â›Ó·È Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋, ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È Î·Ù·Í›ˆÛË ÙÔ˘ οı ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È fi¯È Ó· ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÁÓˆÚÈÌ›·, Ë Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ‹ Ë “·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ¿” ÙÔ˘. √È Ôϛ٘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ·ÍÈfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÈηÓfiÙÂÚÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· Ó¤· ¢ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì·˙Èο ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ·Ô¯‹˜ ‹ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ „ËÊ›˙Ô˘Ì Ì ı¤ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È fi¯È Ì ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Óı‹Ì·Ù·. °È·Ù›, fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, “ÙÔ˘˜ ηÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÎϤÁÔ˘Ó ÔÈ Î·ÏÔ› Ôϛ٘ Ô˘ ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó”. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ °. ΔÛ¿Ì˘, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ (¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›· ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘)


™√À¶∂ƒ §π°∫

™∞μμ∞Δ√ 6 NOEMμƒπ√À 2010

“£Ú‡ÏÔ˜”-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË ÛÂÏ. 24

∫ø¶∏§∞™π∞

¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô ™Ù. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÛÂÏ. 24

•ÂÛËΈÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. -∫¤Ú΢ڷ˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÂÏ. 25

ª¶∞™∫∂Δ

ΔÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªfiÁ‰·ÓÔ ·¤ÎÙËÛÂ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÂÏ. 23

√π “∫À∞¡√§∂À∫√π” À¶√¢∂Ã√¡Δ∞π ™Δπ™ 3ª.ª. Δ∏ μ∂ƒ√π∞ ™Δ√ “¶. ª∞°√À§∞™”

™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÊÈÏÈÎfi ÁÈ· ¡›ÎË

ËÌ·ÓÙÈÎfi ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Ë ¡›ÎË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Ì ÙË μ¤ÚÔÈ· Î·È Ê˘ÛÈο ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ Î·Ïfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆÔ, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ Û ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜. ΋ Â·ÁÚ‡ÓËÛË, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ƒÂÔÚÙ¿˙: Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ·- ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ™. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô Î. ª·Ú¤ÓÙ˙È. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ¡›Î˘, √È ·˘ÚÈ·Ó¤˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔ- ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÁÈ· ÙË μ¤ÚÔÈ· Â›Ó·È ÛË- ·ÎfiÌË Î·È ÊÈÏÈÎÔ‡˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Á¤˜ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ Football Ì·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È. ∏ ̷ΉÔÓÈ΋ Ô- Ù˘ ¶∞∂ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ∞ı‹League, ·ÊÔ‡ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì¿‰·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË 13Ë ı¤ÛË Ù˘ Football Ó· ÏfiÁˆ Ì›·˜ ›ˆÛ˘ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ› Â‰Ò Î·È ÌÂٷ٤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. Δfi- League, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ì›ÓÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓ fi- ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜. øÛÙfiÛÔ, ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û ÛÙÔ˘˜ Û˘ÙÂ Ë ¡›ÎË ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘- „ÂÈ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Úˆ- ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ¤ÏÏ¿˜” ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi Î·È Ê˘ÛÈο ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ù¿ıÏËÌ·, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ ÂÚÈ- ıÂÈ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÊÈÏÈο. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÂÙ¿ÚÙË Ë μ¤ÚÔÈ· ¤‰ˆÛ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÙÂÛÙ, ÙÔ ÔηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ¿- Ô›Ô ‹Ù·Ó ÓÈÎËÊfiÚÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Ú·ÁÔÈ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ·ÊÔ‡ Û‹ÌÂÚ· Ì 1-0 ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ™ÂÚÚÒÓ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ √Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘˜ ÙË μ¤ÚÔÈ· ‰˘ÛÛ¤·. ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰ÈÏ‹ ÚÔfiÓËÛË ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó Û ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Â›ÛËÌË, ·ÏÏ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÚÎÂÙfi Î·È ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ¡›Î˘. ΔÔ Úˆ› ÔÈ “΢·Ófi- ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· fiÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Â›Ó·È Ì›· ÔÌ¿‰· ·ÓÒÙÂ- Ï¢ÎÔÈ” Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ Ì¿ÛÎÂÙ, ‚fiÏÂ˚ Ú˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢- πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÂÓÒ ÙÔ ·fi- Î·È Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ. ∏ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ Â›Ó·È 40 ¢ÚÒ Î·È ÎÔÈ” ı· ‹ıÂÏ·Ó Ì›· Ó›ÎË Ô˘ ı· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙÔ ÁfiË- ÁÂ˘Ì· ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ÙÚfi ÙÔ˘˜ Î·È ı· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, √ Î. ª·Ú¤ÓÙ˙È Â›‰Â Ì ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ÙÔÓ °Ú·Ì- ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ÒÚ˜ 11.00-13.00 Î·È ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο ·˘Ùfi Ó· ·ÔÙÂÏ› ·˘ÙÔÛÎÔfi. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì›· ÂÓÒ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙÔÓ μÏ¿¯Ô Ô˘ ÂÍ·ÎÔ- 19.00-21.00) fiˆ˜ Î·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™., ·fi Úfi‚· Ù˙ÂÓÂÚ¿Ï ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ª·- ÏÔ˘ı› Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·- ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ ª·Ù˙·Ó¿ ΉÔÓÈÎfi. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ıˆÚÂ›Ù·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ô ÙÂ- ÁˆÁfi. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ì ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜), ÙÔ Blue Club ¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ¡›Î˘ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ı· ¯ÚËÛÈ- Ì ÙË μ¤ÚÔÈ· ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜. “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14) Î·È ÙÔ˘˜ Blue ÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ı· ‰Ô- ∞ÒÓ ı· Â›Ó·È Î·È Ô ¢Ú·Á¿Ù˘, Ô˘ ‹Ú ¿‰ÂÈ· Angels (∞Ó··‡Ûˆ˜ 24). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÎÈÌ¿ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È Ì›· ¢ηÈÚ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙË ƒfi‰Ô Î·È Ó· ·- ϤʈÓÔ 24210-60320. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÁÈ· ÙÔÓ ∫ÚÔ¿ÙË ÚÔÔÓËÙ‹ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ Û΋ÛÂÈ ÂΛ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ‰Èη›ˆÌ·. ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· οÔÈˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÌÈ· *ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ó· ‰È- ÛÌ· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League 2 ·Ô- ¢ı‡ÓÂÈ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÚËÙÈÎfi˜ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÚÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ...Ì·Ú·ıÒÓÈÔ. ŸÏÔÈ, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ Ô‰Ô- ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞ÓÙÒÓË ¢·Ïԇη Î·È £ˆÌ¿ Δ·ÛÈfiÔ˘- Û¿ıÂÈ· ÁÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô Û fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘. ÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ- ÏÔ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜.


™∞μμ∞Δ√ 6 NOEMμƒπ√À 2010

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ 17.15 •¿ÓıË-∏Ú·ÎÏ‹˜ -∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) 19.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ -∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) ∂Δ1 17.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 19.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) NOVASPORTS 1 14.45 ªfiÏÙÔÓ-ΔfiÙÂÓ·Ì -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 17.00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-°Ô˘Ï‚˜ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∫¤Ú΢ڷ -∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) 22.00 ƒÂÓ-§ÈfiÓ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 2 17.15 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ -∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) 23.30 ∞ÙϤÙÈÎÔ ªÈÓ¤ÈÚÔ-™¿ÓÙÔ˜ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÚ·˙ÈÏ›·˜) 01.30 ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜-∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ˜ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ ∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 3 17.00 ∞∂∫-¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 19.00 ÕÚ˘-¶∞√∫ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 21.00 ™ÈοÁÔ-¡¤· ÀfiÚÎË -ª- (¡μ∞) 01.00 ™¿ÚÏÔÙ-√ÚÏ¿ÓÙÔ -∑- (¡μ∞) NOVASPORTS 4 17.00 ºÔ‡Ï·Ì-ÕÛÙÔÓ μ›Ï· -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) CONN-X TV 14.00 ¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ-°ÎÚfiÈÙÂÚ ºÈÚÙ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ-ÃÔÊÂÓ¯¿ÈÌ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 16.30 °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯-ª¿ÁÂÚÓ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 21.00 ™ÔÛȉ¿‰-™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) ™∫∞´ 23.00 ∂Û·ÓÈfiÏ-ª¿Ï·Á· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜)

μ’ ∂¶™£

∂Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ∂Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË μ’ ∂¶™£. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÎÙÒ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÂÓÒ ¿ÏÏË Ì›· ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 17/11. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ΔÂÙ¿ÚÙË 10/11 °Ë. ∂Δμ∞ (¯fiÚÙÔ), 15.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ÕÚ˘ ªÂÏ. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 15.00, ¢‹ÌËÙÚ·-¶ËϤ·˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.00, ∞ÂÙfi˜-ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ∫·˙·Ó¿ÎÈ, 15.00, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞›·˜ ΔÚ. ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.15, ™ÎfiÂÏÔ˜-¢¿ÊÓË ∞ÂÚÈÓÔ‡, 15.00, ¢fiÍ·-∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 15.00, √ÚÌ›ÓÈÔ-∞¶√μ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 15.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-¢È·ÁfiÚ·˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 17/11 “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 15.00, ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

¡· Û¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Î·È Ë ∫¤Ú΢ڷ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. √ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfi˜, ·ÊÔ‡ ÌÂÙÚ¿ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜ Î·È ÌfiÏȘ Ì›· ÈÛÔ·Ï›·. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-10 ™ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ӛΘ Ë ∫¤Ú΢ڷ ›¯Â ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi Ù˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ª¿ÌË ΔÂÓÓ¤. ∂Âȉ‹ ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· Û¿ÓÂ, ηÈÚfi˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· Á›ÓÂÈ Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ·...

√ ¶·ÌÔÚ›‰Ë˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi √ μ·Û›Ï˘ ¶·ÌÔÚ›‰Ë˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫ÈÏΛ˜ ı· Â›Ó·È Ô “¿Ú¯ˆÓ” ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ΔÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÌfiÓÔ Û ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ΢¤ÏÏÔ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ì ÙÔÓ √º∏ fiÔ˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ÛÙÔ Ì·Ù˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 0-1 ΔËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋. ¢‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2006-07 ÛÙ· Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ fiÔ˘ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ º·›·Î˜ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. º¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ¶·ÌÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi, Ë ∫¤Ú΢ڷ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 3-1.

™ÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Ì ÙË μ¤ÚÔÈ· ™∏ª∂ƒ∞ ÛÙȘ 3Ì.Ì. ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Ë ¡›ÎË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û ÊÈÏÈÎfi Ì·Ù˜ ÙË μ¤ÚÔÈ·. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚˆÓ ·ÁÒÓ·˜. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ô ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· οÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ Ì· Î·È Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ÛÙË ¡. πˆÓ›·.

∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘, Ë ÔÔ›· οو ·fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ªÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ∫ÚÂÌ·ÛÙ¿ Î·È ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ, Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ·¤ÎÙËÛ ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ¢ËÌ‹ÙÚË ªfiÁ‰·ÓÔ. √ ªfiÁ‰·ÓÔ˜ Ì ıËÙ›· ÔÏÏÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó’ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÙÔ‡ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Û ÂͤÏÈÍË. √ 35¯ÚÔÓÔ˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. Œ·ÈÍ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔÓ πˆÓÈÎfi ¡.º., ÛÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì·, ÛÙÔÓ °.™. §¿ÚÈÛ·˜ (ÙÔÓ Â›¯Â ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ∞1), ÛÙ· ΔڛηϷ Î·È ÛÙËÓ √χÌÈ· §¿ÚÈÛ·˜. ªÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ √χÌÈ·˜, Ô ªfiÁ‰·ÓÔ˜ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜. ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¿‰Ú·Í ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÙÔÓ ...¤Î·Ó ‰ÈÎfi Ù˘. ÕÏψÛÙÂ Ô ªfiÁ‰·ÓÔ˜ ˙ÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÁÈÓÂ Î·È ·Ù¤Ú·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·ıÏËÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ∞ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÔÏϤ˜ “‰Ô˘ÏÂȤ˜” Û ÌÈ· ÔÌ¿‰·. §ÔÁÈο, ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ Â› ÙÔȘ Ô˘Û›·˜ ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘.

Δ

ŒÚ¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ™Δ∞ ‰‡Ô ·fi Ù· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ô ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη ‚·ÛÈÎfi˜ (Ì ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È §¿ÚÈÛ·) Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¤¯·Û ‚·ıÌÔ‡˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫ Ô˘ ¤Ú·Û ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÔÈ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó Î·È Ô ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔ Î·-

ıÔÚÈÛÙÈÎfi ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. ÕÚ·; ÕÚ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤-

ÓÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ ‰Ô‡Ì ӷ ÂÚÓ¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹. º˘ÛÈο, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÁÔ‡ÚÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ı¤Ì· Ù·ÎÙÈ΋˜.

¢‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ™Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ‚¿ÛÂÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ, ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜. §ÔÈfiÓ. Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ Û ·ÔÎÚÔ‡ÛÂȘ ¤¯ÔÓÙ·˜ 47, ÂÓÒ Ô ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Ì 28, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ¤Ó· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ (‰ÂÓ ¤·ÈÍ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ).

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ì¿ÛÎÂÙ ∞fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó” ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜: A1 ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 6/11 π‚·ÓÒÊÂÈÔ ∫.£. 17:00 ∏Ú·ÎÏ‹˜ £Â˜/ӛ΢ ñ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ ∞√ (ÎÂÎ.ı˘Ú.) : ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù·Ì·Ùfi Ô˘ÏÔ˜, •ÂÓÈο΢, ΔÛÔ˘Ï˘/°Î¿ÙÛÔ˜(ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). A1 ∞Ó‰ÚÒÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 8/11 ∫° ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿ 19:00 °™ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ ñ ∞∂ ÿηÚÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·˜ : ¶ËÏÔ˚‰Ë˜, ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, Δ·ÛԇϷ˜(ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). °’ ∞Ó‰ÚÒÓ 1Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ μÔÚÚ¿ ΔÂÙ¿ÚÙË 10/11 ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ 18:00 °™ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ñ °∞™ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú.: ªÂÙ˙¿Ó˘, ΔÛÈ·Ï‹˜, ΔÛÔÔ˘Ú›‰Ë˜(ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∫Ô˙¿Ó˘ 18:00 ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞™ ∫Ô˙¿Ó˘ ñ ∞™ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi : ¶··ÊˆÙ›Ô˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫., ∫ËÔ˘Ú›‰Ë˜(ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∞’ ¢∞∫ ∫ÈÏΛ˜ 18:00 ¶∞™ ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ ñ ∞∂™ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂.: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÚÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ÂÔ‡‰Ë˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

23

∏ ÈÔ Â‡ÛÙÔ¯Ë

“√π ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ¶Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜” Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘. ∫·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÍÂÎÈÓ¿ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ªÈ· “ÛÎÏËÚ‹” ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜. ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· Û¿ÓÂ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘, ÌÔÚ› Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË Ó›ÎË. ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ; ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ó· ÌËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙ› Î·È ÌÂÙ¿ ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ. √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·ÊÔ‡ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Î·È ∫¤Ú΢ڷ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∂›Ó·È ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ΔÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÌfiÏȘ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ›. ™‹ÌÂÚ·, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚ›· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ “º·›·Î˜” ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. √È μÔÏÈÒÙ˜ ı· ·ÓËÊÔÚ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· Èı·Ó‹ Ó›ÎË Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ Ì·Ù˜ ·˜ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. Èڛ˜ ‚ˆÌÔÏÔ¯›Â˜, ¯ˆÚ›˜ ·ıÏÈfiÙËÙ˜. ∞˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ Á‹ ‰Ô 4.000 Ì·ıËÙÒÓ Î·È ·˜ ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜ μÔ ÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜.

•∂ƒ∂Δ∂ ÔÈ· ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Û Â›Â‰Ô Â˘ÛÙÔ¯›·˜; ∏ ∫¤Ú΢ڷ Ë ÔÔ›· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÁÎÔÏ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Û οı 4,5 ÛÔ˘Ù Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ Û οı ÔÎÙÒ ÛÔ˘Ù.

ΔÚ›ÙË Î·È ...Ê·ÚÌ·ÎÂÚ‹ Δ∏ ‰È΋ ÙÔ˘ Ú‚¿Ó˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ÂÓÓ¤· ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÒÙ˜ Î·È ÌÂÙÚ¿ ¤ÓÙ ‹ÙÙ˜, ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ÌfiÏȘ ‰‡Ô ӛΘ Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ 2003. ™‹ÌÂÚ· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ› ˆ˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·È ...Ê·ÚÌ·ÎÂÚ‹.


24

™∞μμ∞Δ√ 6 N√∂ªμƒπ√À 2010

™√À¶∂ƒ §π°∫

Èڛ˜ πÌ·Á¿Û· Î·È ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ Ô “£Ú‡ÏÔ˜” Û‹ÌÂÚ· Ì ¶·ÓÈÒÓÈÔ ™Â ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ˘ԉ¯ı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 19.30 ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Ó›ÎË, ¤ÛÙˆ ÎÈ Â¿Ó Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÙÔÓ “ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ ÌÔ¯Ïfi” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ∞ÚÈ¤Ï πÌ·Á¿Û·. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¯ı˜ Û ̷ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›·. ∞fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Ë ·Ú¯È΋ ÂÎÙ›ÌËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Ì˘˚΋ Ú‹ÍË ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÔÚıÔ‡ ÌËÚÈ·›Ô˘ ÙÂÙÚ·ÎÂÊ¿ÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚ›Ô˘ ‰Âη¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ. ŒÙÛÈ ı· ‰ÒÛÂÈ Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ì‹ˆ˜ Î·È ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ·ÏÏ¿ ıˆÚÂ›Ù·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ªÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞ÚÈ¤Ï πÌ·Á¿Û· ‹ÚıÂ Î·È ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ›ˆÛË, ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ŒÙÛÈ, Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â Á›ÓÂÙ·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ηıÒ˜ ‚ϤÂÈ fiÙÈ ‰‡Ô ·fi Ù· ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚ· “ÂÚÁ·Ï›·” ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ‰ÂÓ ‹Á ηıfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË. ŒÌÂÈÓ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¿Ú¯ÈÛ ʷÚ̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘, Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ 18 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ: ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜, ¶¿ÚÓÙÔ, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ƒ. ªÚ¿‚Ô, ÃÔϤÌ·˜, √˘ÚÙ¿‰Ô, °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ªÔÓÙÂÛÙfi, ƒÈ¤Ú·, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, ¡¤ÌÂı, ºÔ˘ÛÙ¤Ú, ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜, ªÈÚ·Ï¿˜, ƒfiÌÂÓÙ·Ï, °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜. ™‹ÌÂÚ· Â›Û˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ¿ÏÏ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È·, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÂÓÒ ÛÙËÓ •¿ÓıË Ë ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ™ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. ΔËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ı¤ÏÂÈ ÙËÓ Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ·fiÛÙ·ÛË ‚ÔÏ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ÂÓÒ Ë ∞∂∫ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ, ·Ú¿ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. √ ¶∞√∫, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Â› Ù˘ μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Û ̛· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÓÔÈÎÙ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Î·È Ô ÕÚ˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ §¿ÚÈÛ· Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 17:15 •¿ÓıË-∏Ú·ÎÏ‹˜ 17:15 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 19:30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∫¤Ú΢ڷ 19:30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 17:15 ∞Ú˘-§¿ÚÈÛ· 17:15 ∫·‚¿Ï·-¶∞√∫ 19:30 ∞∂∫-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 19:30 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ Δ√ ∞™∏ª∂¡π√ ª∂Δ∞§§π√ ™Δ∏¡ Δ∂Δƒ∞∫ø¶√ ∞¡∂À ™Δ∏ ¡. ∑∏§∞¡¢π∞

¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÎˆËÏ·Û›·˜ Ô ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ˘Ô ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ¤Ó· ·ÛË̤ÓÈÔ ÎÈ ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ, η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó‰ÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ Ï›ÌÓË ∫·Ú·›ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜.

¢

∏ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË ‹Úı ·fi ÙËÓ ÙÂÙڿΈÔ ¿Ó¢, Ô˘ ·Ó Î·È Â›¯Â ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÎÔ‡ÚÛ·. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÙڿΈÔ ‹Ù·Ó Î·È Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÙÚÂȘ ·ıÏËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ °È¿ÓÓ˘ ΔÛ›Ï˘, ¡›ÎÔ˜ Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °ÎÔ˘ÓÙԇϷ˜. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ϋڈ̷ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÛÙ· 1500, ¤Ú·Û 3Ô Î·È ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚ· Ì ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÛÚÈÓ٠ηٿÊÂÚ ӷ “ÎϤ„ÂÈ” ÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ μÚÂÙ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙÂÏÈο ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó 4ÔÈ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ‹Ú·Ó ÔÈ ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰Ô›. ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Ì ¯ÚfiÓÔ 6.45.38, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ϋڈ̷ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ Û 6.47.15 ÂÓÒ Ë ‚¿Úη Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Û 6.48.38. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ·, ·ÓÂ˘Ù˘¯‹˜ Ô ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·: “∫¿Ó·Ì ÌÈ· Ôχ ηϋ ÎÔ‡ÚÛ·. ΔÔ ÍÂΛÓËÌ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ·Ó·Î¿Ì„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ˆı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Î·È ·Á¯ˆÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜. øÛÙfiÛÔ Â›¯·Ì οÓÂÈ Ôχ ηϋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ¡ÈÒı·Ì fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ ·ÚfiÙÚ˘Ó” .

ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÚÒÙÔ ¯ÚÔÓÈο ‹Úı ·fi ÙÔ ‰ÈÏfi ÛÎÈÊ ÂÏ ‚·ÚÒÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ΔÛÈ¿‚Ô˘ Î·È ÙËÓ ÃÚÈÛÙ›Ó· °È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘ Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. √È ‰˘Ô ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·Ï¿, ·ÊÔ‡ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Ì¤¯ÚÈ Ù· ÌÈÛ¿ Ù˘ ÎÔ‡ÚÛ·˜, ÛÙË Û˘Ó¯ÂÈ· fï˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ô˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ‹ÚÂ Ë ‚¿Úη ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Ì 8.06.20, ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙÔ ϋڈ̷ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ì ¯ÚfiÓÔ 8.07.33 ÂÓÒ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‚¿Úη ¤Â-

Û ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Û 8.09.14. ¶Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÛÎÈÊ ÂÏ ‚·ÚÒÓ Â›¯·Ó ÔÈ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·Á‰·Ó‹˜ Î·È §Â˘Ù¤Ú˘ ∫fiÓÛÔÏ·˜ Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ 9Ë ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ηٿٷÍË Î¿ÓÔÓÙ·˜ Ú¿ÍË ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎÒÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ Ô˘ ›‰·Ó ¤Ó· Ó¤Ô Û ËÏÈΛ· Î·È ÂÌÂÈÚ›· ϋڈ̷ Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÂÚ›ÊËÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √È ‰˘Ô ŒÏÏËÓ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó Û 6.46.91. ¶ÚÒÙË ‹Ù·Ó Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ì 6.45.57, ‰Â‡ÙÂÚË Ë °·ÏÏ›· Ì 6.46.34 ÂÓÒ ÔÈ ‰˘Ô ŒÏÏËÓ˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó Û 6.46.91.

■ ª∂Δƒ∞ Δ∂™™∂ƒπ™ ¡π∫∂™ ∫∞π ªπ∞ π™√¶∞§π∞ ™∂ ¶∂¡Δ∂ ¶∞πáπ¢π∞ ª∂ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√

ºÔ‚ÂÚ‹ ·Ú¿‰ÔÛË Ë ∫¤Ú΢ڷ ÛÙÔ μfiÏÔ

º

Ô‚ÂÚ‹ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Ë ∫¤Ú΢ڷ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ‰¤Î· ·È¯Ó›‰È· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÔÈ “º·›·Î˜” ÌÂÙÚÔ‡Ó ÂÙ¿ ӛΘ, ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È Ì›· ‹ÙÙ·. ΔÔ˘ ∂À£Àª∏ ¢. Ã√ÀΔ∞ ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ∫¤Ú΢ڷ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ËÙÙËı› ÔÙ¤ (Ù¤ÛÛÂÚȘ ӛΘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›·), ÂÓÒ Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â› Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-09. ∂›Û˘, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› Î·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ 1997, Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 3-0 ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ ¤¯·Û Ì 1-0 ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÚÒÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ‹Ù·Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2003. √È “º·›·Î˜” ›¯·Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 2-1 ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘˜, Ì ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ∑·ÊÂÈÚ¿ÎË Î·È ∞Ï‚¤ÚÙË, ÂÓÒ ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ›¯Â ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ô μÈÙ‚‹˜. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ Ô °ÎfiÁη˜ ÛÙÔ 90’ ¯¿ÚÈÛ ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÂÙ˘-

¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ (2-1). √È ÓËÛÈÒÙ˜ ›¯·Ó ÚÔËÁËı› Ì ÙÔÓ ∫·Ú˘›‰Ë ÛÙÔ 65’, Ì ÙÔÓ ª›ÏÙÔ ∫·ÏfiÁËÚÔ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›˙ÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔ 87’. ΔËÓ 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2005 Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ˘Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË Ì 2-0, Ì ÁÎÔÏ ÙˆÓ °Î·Úfi˙Ë Î·È ª·ÎÚ‹, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ª¿ÌË ΔÂÓÓ¤. ªÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ¤ÏËÍÂ Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘, Ì ٤ÚÌ·Ù· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÔÈ ∫·ÁÎÈÔ‡Û˘ Î·È ŒÓÙÂÚÛÔÓ. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 14/10/2007 Ë ∫¤Ú΢ڷ ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ΔÂÓÓ¤. √È “º·›·Î˜” Ó›ÎËÛ·Ó Ì 2-0 (°ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô Î·È ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙ ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ), ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ Û ·Ú·›ÙËÛË ÙÔÓ ÙfiÙ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ¡›ÎÔ ∫Ô˘ÚÌ·Ó¿. ™ÙȘ 24/3/2008 Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ËÙÙ‹ıËΠ̠2-1 ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, Ì ÙÔ˘˜ ¡·ÙÛ¤ÊÛÎÈ Î·È ƒ¿ÓÈÙ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Î·È ÙÔÓ ∞ϤÍË °È·Î¿ÎÔÁÏÔ˘ Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (2008-09) Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Û ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ °Èfi-

˙ÂÊ ªÔ˘Ì¤ÓÎÔ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤Ê˘Á·Ó ÓÈÎËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ÓËÛ›, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 3-2. ¢‡Ô ÁÎÔÏ Â›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ Ô ∏Ï›·˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ¤Ó· Ô °Î·ÚÛ›·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ›¯·Ó ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ô ΔÛÂÌÂÚ›‰Ë˜ Ì ¤Ó·ÏÙÈ Î·È Ô ÿÛÚ·ÂÏ ™›Ï‚·. ™ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 1-1. √ πˆ¿ÓÓÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ÂÓÒ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ÚÔ‹Ïı ·fi ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ ÷ÓÈÒÙË. √‡Ù ¤Ú˘ÛÈ, ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó Ì 3-1 ÛÙÔ μfiÏÔ (∞Ú‚·Ó›Ù˘ ·˘ÙÔÁÎfiÏ, §Ô˘Ú¤ÓÛÔ Î·È ºÏ·‚›ÓÈÔ ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÁÈ· ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÂÓÒ Ô Ã·ÓÈÒÙ˘ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù¤ÚÌ· ÙÔ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡). ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ‹Ù·Ó Ô ª¿Ì˘ ΔÂÓÓ¤˜. ™ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 0-0. ∂›Û˘, ÙÔ 1997 ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ë ∫¤Ú΢ڷ ›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì 3-0, ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ Δ·ÛÈÁÈ·ÓÓ¿ÎË, ƒÔfiÎË Ì ¤Ó·ÏÙÈ Î·È ∞‚Ú·ÌÈÒÙË, ÂÓÒ ÛÙË Ú‚¿Ó˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 1-0 (ÛÎfiÚÂÚ Ô ¶·¯·ÙÔ˘Ú›‰Ë˜ Ì ¤Ó·ÏÙÈ), ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË.

∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ “∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ∞.∂” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ʛϷıÏÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∫¤Ú΢ڷ. “∫·ÙfiÈÓ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘∫¤Ú΢ڷ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë “∞ÛÙÈÎfi μÔÏÔ˘ ∞.∂.” , ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ: ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÂÎÙÂÏ›, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡, ηıÒ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ §ÂˆÊÔÚÂÈ·ÎÒÓ °Ú·ÌÌÒÓ ¡Ô 2 (∞ÌÂÏfiÎËÔÈ) Î·È ¡Ô 1 (ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· - ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ), ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 6/11 ·fi ÒÚ· 16:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ì¤¯ÚÈ 19:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ∞) £· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯‹ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô 2 Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÊÂÙËÚ›· οı ¤ÓÙ ¤ˆ˜ ‰¤Î· §ÂÙ¿, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË. ∏ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÊÂÙËÚ›· §ÂˆÊÔÚ›ˆÓ ™¤ÎÂÚË - §. §·ÌÚ¿ÎË - π¿ÛÔÓÔ˜ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·ÓÈÒÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ - μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ - ΔÛÈÁ¿ÓÙ - ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ - º˘ÙfiÎÔ˘ - ∞Á. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ - ™Ù·‰›Ô˘ (·Ô‚›‚·ÛË ÁÈ· ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ). μ) £· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯‹ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô 1 Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ οı 10 §ÂÙ¿. ∏ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÊÂÙËÚ›· ∞Ó·‡ÚÔ˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - §. ∂ÈÚ‹Ó˘ - ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ (∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ). ∂ÈϤÔÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛı› 1 ·¢ı›·˜ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ °Ú·ÌÌ‹˜ ¡Ô 3 Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ∞ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ Î·È ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ∏ ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ı· Â›Ó·È 18:30 Î·È Ë ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ›ӷÈ: ∞ÊÂÙËÚ›· ∞Ó·‡ÚÔ˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - (∂∞∫ μfiÏÔ˘) - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ 7¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - §. ∫·˙·Ó¿ÎË - ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ - ºÔÈÙfiÎÔ˘ - ∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ -™Ù·‰›Ô˘ (¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ). ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™¤ÎÂÚË Î·È ∑¿¯Ô˘ (ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÊÂÙËÚ›·) Î·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË (Ì ∂ÚÌÔ‡) ·fi ÒÚ· 17:30 ¤ˆ˜ 19:30. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÁÚ·ÌÌÒÓ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ηıÒ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ψÊÔÚ›ˆÓ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·Ú·ÙÂÙ·Á̤ӷ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™Ù·‰›Ô˘, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜, ı’ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÊÂÙËÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √È ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È Û˘Ó¯›˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Â͢ËÚÂÙËı› fiÏÔ ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi. ∏ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ı· ÂȂϤÂÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫›ÓËÛ˘ Ù˘ “∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ∞.∂.” .


™∞μμ∞Δ√ 6 N√∂ªμƒI√À 2010

25

∞ÛÙ˘ÓÔÌÈο √ √§Àª¶π∞∫√™ μ. À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δπ™ 19.30 ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√ Δ∏¡ ∫∂ƒ∫Àƒ∞ ̤ÙÚ· Î·È ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ ËÓ ÙÚ›ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿-

∫fiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Î·Îfi ÙÔ˘ “‰·›ÌÔÓ·”

Δ∏¡ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ··ÁfiÚ¢ÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ™¿‚‚·ÙÔ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒ ÔÈ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· οı ԯ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ™Ù·‰›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‡ÏË ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô º˘ÙfiÎÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ º˘ÙfiÎÔ˘ - ∞Á. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¢ÔÍÔÔ‡ÏÔ˘ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ̤ۈ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ™Ù·‰›Ô˘ - ∞Á. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ - º˘ÙfiÎÔ˘ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡. ΔËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Î·È ı· ÂÈÙËÚ› ÙÔ ÙÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ·› Ë Î›ÓËÛË Î·ÓÂÓfi˜ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ù¿Í˘. Δ· ̤ÙÚ· Ù¿Í˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÒÚ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡.

¶∞√∫

ÿÓÂÈ ÙÔÓ ÿ‚ÈÙ˜ ÁÈ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ãøƒπ™ ÙÔÓ μÏ¿ÓÙ·Ó π‚ÈÙ˜ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ô ¶∞√∫ ÛÙ· ‰˘Ô ÂfiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·˘Ùfi Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ÙËÓ ÌÂÙ·ÚÔÛ¯‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, ·ÊÔ‡ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ̤ÛÔ˜ ˘¤ÛÙË ¯ı˜ ıÏ¿ÛË Î·È ÍÂΛÓËÛ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. √ ÿ‚Ô˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓ‰Âο‰· ÙÔÓ ª·ÚÔÎÈÓfi ∂Ï ∑·Ú, Ô˘ ÚÔ¯ı¤˜ ›¯Â Ôχ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ÙÈ̈ڛ· ÁÈ· Ù· fiÛ· η٤ÁÚ·„ ÛÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, Ô ™ÏÔ‚¤ÓÔ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·, °Èfi˙ÂÊ ∫ÔÛÙ. √ ¶∞√∫ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ √À∂º∞ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÎıÂÛË, ÙÔ˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·, ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜.

Δ

ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ó· ÌË ¯¿ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi (Ù¤ÛÛÂÚȘ ӛΘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·). ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” , ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙȘ ӛΘ, ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·. ªÂ ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÙˆÓ Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ (·ÔıÂÚ·‡ÙËÎÂ) Î·È μÈı¤ÓÙ ªfiӯ (ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘) Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ “∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ” . √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Û¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘ÚfiÛˆË ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ “º·È¿ÎˆÓ” . ∏ ∫¤Ú΢ڷ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ó· ·›ÍÂÈ Ì ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ Ìˉ¤Ó ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Û¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘ÚfiÛˆË ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ “º·È¿ÎˆÓ” . ∏ ∫¤Ú΢ڷ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó Ôχ ηÏfi ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ, ÂÓÒ ·Ì˘ÓÙÈο Ù· ËÁ·›ÓÂÈ Ôχ ηϿ, ηıÒ˜ Û ÔÎÙÒ Ì·Ù˜ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÔÎÙÒ ÁÎÔÏ. ªÂ 12 ‚·ıÌÔ‡˜ ÈÛÔ‚·ıÌ› ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ì ÙÔÓ ÕÚË Î·È ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÂÓÒ ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÛËÎÒÛÂÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ∂ÛÙ¿ÈÓ Î·È ΔÛ›Áη˜. √ ÚÒÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¤ÓÙ ÁÎÔÏ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÂÓÒ Ô ΔÛ›Áη˜ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù·. ¶Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î¿ÓÂÈ Î·È Ô ºÏ·‚›ÓÈÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ôχ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ‰È·Û¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ·fi Ù· ¿ÎÚ·, Ì ÙÔ˘˜ ªfiÓ¯Â Î·È √˘Ì›ÓÙ˜, ÂÓÒ Ô ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔÓ ∏Ï›· ™ÔÏ¿ÎË. √

¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·, ηıÒ˜ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ۇÛÙËÌ· 4-4-2. ∏ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ı· Â›Ó·È Ë ›‰È· Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. √ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ı· ηı›ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ÔÈ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ Î·È ™¤ÏÂ˙È ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¿ÁÈÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), ÂÓÒ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÈ ™·Óηڤ Î·È ¡ÙÔÏÂ˙¿È. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ë ÙÂÙÚ¿‰· ÙˆÓ ¯·Ê ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÕÏ‚·ÚÂ˙, ƒfiη (·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê), ªfiӯ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), √˘Ì›ÓÙ˜ (‰ÂÍÈ¿), ÂÓÒ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÈ ª·ÚÙ›Ó Î·È ™ÔÏ¿Î˘. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ÔÈ ªÚ¤Ûη, ∫¿ÛÙÚÔ, ΔÔÌ¿˜, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ƒ›Îη, ƒfiη Î·È æ˘¯ÔÁÈfi˜. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ¶¿ÔÏÔ ºÚ·Ù˙È¿ÓÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÚÔÔÓËı› Ô‡Ù ¯ı˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ.

∏ ∫¤Ú΢ڷ ∞fi ¯ı˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √ ∏Ï›·˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ª¿ÌË ΔÂÓÓ¤, ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ·ÈÛı¿ÓıËΠÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ì·˙¤„ÂÈ ˘ÁÚfi. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·Ó ı· ˘Ô‚ÏËı› Û ·ÚıÚÔÛÎfiËÛË. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ∞Ó‰Ú¤· §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ, °ÈÒÚÁÔ ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë, ÔÈ

ÔÔ›ÔÈ ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ, ÎÚ›ıËÎ·Ó ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, μÂÓ¤Ù˘, ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜, ¢ÂÈÓfi··˜, ΔÛ›Áη˜, °È¿ÓÙÛ˘, ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜, ÿÌÏ, ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô, ª¿ÚÎÔ‚ÈÙ˜, ª·ÎÚ˘‰ËÌ‹ÙÚ˘, ª·ÎÚ‹˜, ∂ÛÙ¿ÈÓ Î·È ºÏ¿‚ÈÔ.

∫¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Austrian Boys ∞fi ÙÔ˘˜ Austrian Boys Club Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ë Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÓfi ıÂÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›. ™‹ÌÂÚ·, fï˜, Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ·›˙ÂÈ Ì ̛· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ¤ÎÏËÍË, ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È Ó· “Û¿ÛÂÈ” ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰¤Î· ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞‡ÙË ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ı· ÙË ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Î·È Ô Ï·fi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ŸÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ΔÔ Á‹Â‰Ô ı· ÓÙ˘ı› ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì·˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÛÙË Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Â› Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜” .

Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ӛΘ. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ∞ÓÙÒÓË ª¿Ó‰·ÏÔ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ·›ÎÙ˜: ª·ÚÔ‡Ï˘, £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, μ·ÏˆÙ‹˜, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∑ÂÓÔ‡ÓÈ, ∑¤Ú˘, ∫·Ú¿ÙÛ·ÏÔ˜, ∫fiÌÓÔ˜, ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘, ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜, ¡¿Î·˜, ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜, ¶ÏÈ¿Áη˜, ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ê¿Î·˜, ΔÛ›Ë Î·È ÃÔϤ‚·˜. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ §¤ÙÛÔ˜, ª·Î·Ó›Î·˜ Î·È ΔÚ›ÌÌ˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô Î. ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ™ÎÔ˘Ï¿˜, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞ÓÙÒÓÈÔ ¢·Ïԇη Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ (fiÏÔÈ ·fi ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜). √È ·›‰Â˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 13.00 ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÕÚË ÁÈ· ÙËÓ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ∫-17. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ™Ô˘ÚˆÙ‹˜, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ∫-17 ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¶·ÓÙÂÏ‹ μ·Ú‚¤ÎË, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ∞‚‰ÂÏ¿˜, ¶·¯‹˜, °ÈÔ‚¿Ó˘, ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜, ¶Ú·ÛÛ¿˜, ¡ÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, ∂˘·ÁÁÂÏfi˜, ΔÛÈ¿ÎÔ˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Δ˙Ô˘Ú‚·Ù˙‹˜, ∑¿Ó˘, ¶¤ÚÁ·ÓÙÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∫¿ÚÚÔ˜, ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘ ™ÙÂÊ., μ·ÈÓ¿˜, ª·ÛÙÚÔ·Ó·ÁÈÒÙ˘, ™ÈÊÓÈÒÙ˘, μÂÚÁ›Ó˘. ∏ ÔÌ¿‰· ·Ó·¯ˆÚ› Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 8:00 ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÁÈ· ÙË £ÂÛ-

Û·ÏÔÓ›ÎË. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÔ˘¯ÏÈ·Ó›Ù˘, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¶¤ÙÚÔ ¶¿ÙÚ· Î·È ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ∫·Ï·Ì¿Ú· (fiÏÔÈ ·fi ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜)

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™º√μ ∞fi ÙÔÓ ™º√μ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: º›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Û‹ÌÂÚ· fiÏÔ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∏ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÔÌ¿‰· ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ŸÏÔÈ ı· ›̷ÛÙ ÂΛ, fiˆ˜ Î·È Ì ÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·, Ì ‰‡Ó·ÌË Î·È ¿ıÔ˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Î·Ïԇ̷ÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘ÌÂ Ô ‰ˆ‰¤Î·ÙÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ηÎfi˜ Ì·˜ ‰·›ÌÔÓ·˜, Ë ∫¤Ú΢ڷ, ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È οو ·fi ÙËÓ ›ÂÛË Î·È ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¤‰Ú·˜, ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. ŸÏÔÈ ÏÔÈfiÓ, ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Î·È ÂÈÙ˘¯›·” .

∂¡∞ƒ•∏ ª∞∫√™ °π∞¡¡∏™ ºÀ™π∫√£∂ƒ∞¶∂ÀΔ∏™ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ ∞.Δ.∂.π. ∞ıËÓÒÓ

¶I£ANE™ ™YN£E™EI™

™‹ÌÂÚ· ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ Î·È ÔÈ ¶·›‰Â˜ ∫·ÓÔÓÈο Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ∫-20 Î·È ∫17. √È Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ˘-

KEPKYPA

O§YM¶IAKO™ B. 1. °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ 25. ™¤ÏÂ˙È 31. ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ 3. ¡ÙÔÏÂ˙¿È 19. ™·Óηڤ 13. ÕÏ‚·ÚÂ˙ 21. ƒfiη˜ 8. √˘Ì›ÓÙ˜ 26. ªfiӯ 77. ™ÔÏ¿Î˘ 9. ª·ÚÙ›Ó ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ™. ΔÛÈÒÏ˘

¢È·ÈÙËÙ‹˜: ¶·ÌÔÚ›‰Ë˜ (∫ÈÏΛ˜) μÔËıÔ›: ª·ÏÙ¿˜ (∞¯·˝·˜) ºÚ·ÁÎÈ·‰¿Î˘ (¢ˆ‰ÂηÓÓ‹ÛÔ˘) Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: ΔÛÈÓÈ¿Ú˘ (∞ıËÓÒÓ)

23. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 25. °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô 21. ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˜ 5. μÂÓ¤Ù˘ 19. ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜ 54. ª·ÎÚ‹˜ 6. ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜ 10. ºÏ·‚›ÓÈÔ 7. ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ 26. ∂ÛÙ¿ÈÓ 11. ΔÛ›Áη˜ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ª. ΔÂÓÓ¤˜

● ●

ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶.™.º. º˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Ù˘ ¶·Ú·ÔÏ˘Ìȷ΋˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜

¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 93 - μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¡¤· πˆÓ›·, μ√§√™ Δ.∫. 385 45 ΔËÏ. & Fax: (+30) 2421068989 ∫ÈÓ.: (+30) 6974720372 Email: giannismakos@yahoo.gr


26

™∞μμ∞Δ√ 6 NOEMμƒπ√À 2010

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔχ̂ËÛ˘ ‚ÚÂÊÒÓ Î·È ÓË›ˆÓ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ª∂ ¤Ó· Ó¤Ô ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· , ÙËÓ ∫Ôχ̂ËÛË ‚ÚÂÊÒÓ ÓË›ˆÓ (BABY SWIMMING), ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “√Ï˘ÌÈÔӛ΢ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” . ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∫Ôχ̂ËÛ˘ ‚ÚÂÊÒÓ-ÓË›ˆÓ” (BABY SWIMMING) Â›Ó·È ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û ·È‰·ÁˆÁÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÔχ̂ËÛ˘ Ù· ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ‚Ú¤ÊË Î·È Ó‹È· 3ÌËÓÒÓ ¤ˆ˜ 3¯ÚÔÓÒÓ. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· baby swimming ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ù· ‚Ú¤ÊË Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û ·˘Ùfi, ̤۷ ·fi ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ·ÛÊ·Ï›˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·. ªÂ ÙËÓ ÎÔχ̂ËÛË, Ù· ·È‰È¿ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·, ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡ÛÙËÌ·, ÂÓÒ Ô ‡ÓÔ˜ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ˜ Î·È ‹ÚÂÌÔ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÓÂÚfi Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔÓ Ì˘˚Îfi ÙfiÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ·›ÛıËÛË ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Î·È ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙËÓ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÁÔÓÈÔ‡·È‰ÈÔ‡ ÂÓÒ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ Â·Ê‹˜ Ì ٷ ¿ÏÏ· ‚Ú¤ÊË, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Â˘Ê˘˝· ÙÔ˘. À‡ı˘ÓË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ™Ù¤Î· ∞ÔÛÙÔÏ›·, ηıËÁ‹ÙÚÈ· º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ (ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ AQUA AEROBIC), Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÌÂÙÂÎ·È‰Â˘Ù› ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·È‰ÈÒÓ ÛÙË ‚ÚÂÊÈ΋ ÎÔχ̂ËÛË Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫Ôψӛ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Á›ÓÂÙ·È ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶¤ÌÙË , ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ . °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÒÚ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘, ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 69885 Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi 6944762958 Ù˘ Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ·˜ Î. ™Ù¤Î· ∞ÔÛÙÔÏ›·˜

̤ø

§‡ıËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì £. ª›ÏË ª∂Δ∞ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÃÏfi˘ Ô £·Ó¿Û˘ ª›Ï˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Ï‡ıËΠÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤Ô˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡. √ Î. ª›Ï˘ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÃÏfi˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯·Ó Î·È Â‡¯ÂÙ·È Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÃÏfiË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË 10Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ì 10 fiÓÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÔÎÙÒ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜.

∏ ∞¡∞§∏æ∏ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π Δ√¡ °.™. ∞§ªÀƒ√À °π∞ Δ∏¡ 2∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ ∞1 ∂™∫∞£

ΔÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ ∂∞∫ *™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ô °.™. μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ·ÏÏ¿ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ‚Á‹Î ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª·ÎÚ˘Ó¿ÎË Î·È ¤ÙÛÈ Ô ÈηÓfi˜ ¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜: ª·ÏÈÛÈÒ‚·, ™ÎÚ›Ì·, ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ÷Ù˙fiÔ˘ ÏÔ, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ¶·Ï¿Ûη, ¢È·ÎÔÌ‹, ∑Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ∫Ô˘ÚÔ˘¿ÎË, ∫˘ÚÏ›‰Ë, ∫fiÎη Î·È ™Î·Ì¿Áη. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ∞1 Î·È ∞2 ∂™∫∞£ Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÙˆıÈ:

 ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∞2 ∂™∫∞£. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ª·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Ô °.™. μfiÏÔ˘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi √Ï˘ÌÈ·Îfi.

ª

∞1 ∂™∫∞£

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

∞Ó¿ÏË„Ë°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞Ó¿ÏË„Ë Î·È °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔ˘Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜” Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ·ÁÒÓ·, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ÁË‰ԇ¯Ô ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË. ∏ ∞Ó¿ÏË„Ë ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ “‰ÈÏfi” Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ ËıÈÎfi. Œ¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ¤¯ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÓÒÚÈÛ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ΔÈÙ¿Ó˜ ¶·Ï·Ì¿ Î·È ¤ÙÛÈ Û‹ÌÂÚ· ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· “ÚÂÊ¿ÚÂÈ” ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì ¿ıÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜, ·ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ Δ¿Áη, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ¤ÁηÈÚ·. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ §¿ÌÚÔ˘ ¶Ú¤Î· ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú·: °. ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, £. ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, Δ˙·ÌÙ˙‹˜, μ˘ÏÈÒ Ù˘, °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·ı¿ÓÔ˜, ∫·Ú·Ê¤Ú·˜, °ÂÚÔÎÒÛÙ·˜, ΔÛ·‚¤˜, ª·˘ÚÔÊÒÙ˘, ™Ù¿ÌÔ˜. °È· ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ £·Ó¿Û˘ ºÏ‚¿Ú˘ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜: ∫·Ú·ÙÛÈ¿, ™‡Ú·, ∞ÏÂ͛Ԣ, ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·, ªËÙÚÔ˘Ï¿, £¤Ô, ¶·Ï¿ÓÙ˙·, ª·Ú‰¤ÏË, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ, ∞Ú·Ì·Ù˙‹, ª¿Ú‰· Î·È §ˆÚ› ÙË.

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫.°.™. μfiÏÔ˘ ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· “ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÂÈ” Ô °.™. μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-

ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi √Ï˘ÌÈ·Îfi. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 18.00 Î·È ÔÈ “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ӛΘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ›¯·Ó ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Â› Ù˘ ¡›Î·È·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˘ ˘ÂÚÙÂÚ› ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜, ηıÒ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, οÙÈ Ô˘ Ê¿ÓËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· fiÙ·Ó Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· §¿ÚÈÛ·˜. √ °.™. μfiÏÔ˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ·Ó Ù· ηٷʤÚÂÈ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ӛ΢ ı· Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô ∞ÁÎÚ‹˜ ¤¯ÂÈ ıÏ¿ÛË ÛÙÔ ‰ÈΤʷÏÔ Î·È ‰ÂÓ ı· ·›ÍÂÈ, ÂÓÒ Î·È Ô ¡¿ÓÔ˜ ˘¤ÛÙË ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi Î·È ı· ›ӷÈ

∫Ï. ¶·Ï·Ì¿, 17.30, ΔÈÙ¿Ó˜∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¡ÈÎÔÏÔ‡Ï˘, Δ¤Á·. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫·‚¿Ï·˜, ƒ›˙Ô˜, £¿ÓÔ˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ª·Ó·Û‹˜. ∂∞∫ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, 18.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫·Ú‰.-°.™. μfiÏÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: º·Î›ÙÛ·˜, ∫. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∞Ó˘Ê·ÓÙ‹, ª·Ï·ÙÛfi˜, ∫·Ú·Ù¿ÛÔ˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ¶·¿˜. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 18.00, ∞Ó¿ÏË„Ë μfiÏÔ˘-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: Δ˙·ÊϤÚ˘, ∑·¯·Ú‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ∫·Ì¤ÓÔ˘, ΔÛÈfiÏη˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªfiÚÊ˘. ∫Ï. “π. ¶·Ù¿Î˘” , 18.00, ¡›Î·È·-ÿηÚÔÈ: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: °ÂڷΛÓË, ¡Ù·¯Ì›Ú˘, ªϤÙÛ·. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜. ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, 19.30, ∫ÂÚ·˘Ófi˜-∂ıÓÈÎfi˜ §·Ú.: ¶·ÁÒÓ˘, ¢fiÙ·. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™·Î·‚fi˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªˆ˘Û‹˜. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, 19.30, ∂∞§-∞ÛÙ¤Ú·˜ §·Ú. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: μ. ¶ÈÙÛ›Ïη˜, °ÂڷΛÓ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫ÂÓ·Ó›‰Ë, ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ƒfiÎÔ˜.

∞2 ∂™∫∞£ 1Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, 11.30, ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ-°.™. ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫˘Úȷο΢. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¢ËÌÙÛ›ÎÔ˘, °È¿ÓÓË, ÷ڛÙÔ˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜. ∫Ï. º·ÚۿψÓ, 17.30, °.™. º·ÚۿψÓ-¶ÂÚÚ·È‚fi˜ μfiÏÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¡·ÓÔ‡ÏË, ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜, ÷ڛÙÔ˜. °˘ÌÓ. ∞ÁÈ¿˜, 17.30, ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜-∞∂§. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÈÚÈÓ‰¿Ó˘, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶¤ÙÛÈÔ˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, πˆ¿ÓÓÔ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªËÓ¿˜. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 17.30, £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜-ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ™Ù·ı¿Î˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, ¶Ôχ˙Ô˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: º·ÚÌ¿Î˘. 2Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∫Ï. ΔÚÈοψÓ, 18.00, ª¿ÁÔȶڿÛÈÓË °ˆÓÈ¿. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: °. ΔÛÔ‡ÓÙÛÔ˘Ú·˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ÷ÛÈÒÙ˘, °Î·ÚÙ˙Ôӛη˜, £·Ó¿Û·ÏÔ˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫Ô˘Û·˝Ù˘. ∫Ï. ∞ÌÂÏÒÓ·, 17.30, ∞›ÔÏÔ˜ ∞Ì.-∂Ï·ÛÛfiÓ·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·˙Ô‡Ï˘, ∫˘Úȷο΢. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ΔÈÊÙfi˜, Δ˙ÈÌÔ‡ÚÙÔ˜, ΔÛÈÔÙÈÓfi˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ƒ¿ÌÌÔ˜. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, 17.30, ºÔ›‚Ô˜ 2002-™ÔÊ¿‰Â˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: π. ∫˘Ú›ÙÛ˘, Δ·ÌÔ˘Ú¿˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, °Î·Ù˙È¿˜, ∫ÂÓ·Ó›‰Ë. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫ÔÓÙÔÓ¿ÛÈÔ˜. ∫Ï. ª¿Ú·˜, 17.30, ÕÚ˘ ΔÚ.∫·Ï·Ì¿Î·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: £. ∫˘Ú›ÙÛ˘, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∞ÏÂ͛Ԣ, ª¿ÓÁη˜, ƒÂÓÙ˙ÂÏ¿˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ÃψÚfi˜. ∫Ï. Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘, 17.30, Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∂ÚÌ‹˜ ΔÚ.. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, ΔÛÔÎfiÏ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: μ·ÚÓ¿˜. Û

√ ™¢Àμ ™Δ√¡ π™Δ√ƒπ∫√ ∫§∞™™π∫√ ª∞ƒ∞£ø¡π√ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

™˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÔÏ˘ÏËı‹ ÔÌ¿‰· √ ÊÂÙÈÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È Ô ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi˜ 28Ô˜ ÎÏ·ÛÛÈÎfi˜ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 2500 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ·) ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ï›„Ô˘Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘.

O ™∂°∞™ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÁÈ· 28Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔÓ ∫Ï·ÛÈÎfi ª·Ú·ıÒÓÈÔ Î·È ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù›ÌËÛ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ¤ÙÚÂÍ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÚÔÌ›˜ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™ÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓÈÔ ‰ÚfiÌÔ ¤ÙÚÂÍ·Ó 12.000 ‰ÚÔÌ›˜ ·fi 80 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ¡ÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ô ∫ÂÓ˘¿Ù˘ ƒ¿ÈÌÔÓ ªÂÙ Ì ¯ÚfiÓÔ 2.12.40 Î·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ë ƒ¿Û· ¡ÙÚ·˙ÓÙ·Ô˘Î¿ÈÙÂÌ ·fi ÙË §ÈıÔ˘·Ó›· ¯ÚfiÓÔ 2.31.06. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙˆÓ 5 Î·È 10 ¯ÏÌ. ¤ÙÚÂÍ·Ó 8.000 ‰ÚÔÌ›˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, Ì ÓÈÎËÙ¤˜

ÌÈÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, °Î·‚·Ú‰›Ó·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, §›Ù·ÈÓ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, °ÂÚ·Ì›Ó˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘.

10.000 Ì. ∫·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘ ∞ÚÁ‡Ú˘, μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, πˆ¿ÓÓÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∏Ï›·˜, μ·Ù·Ì›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¶·ÙÛ·ÚÔ‡¯·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¢ËÌÔ˘Ï¿ ª·Ú›·, ªË¯·˚Ï›‰Ë˜ §Â˘ı¤Ú˘, ™Ù·Ù‹Ú˘ ∫ÒÛÙ·˜, ∫·Ó·Ú¿ ÃÚÈÛÙ›Ó·, μ·Ú˙¿Î· ÃÚ˘Û·ÊԇϷ, ™È¿Ú·˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘. ŒÏÏËÓ˜ ·ıÏËÙ¤˜. ¡ÈÎËÙ‹˜ ÛÙ· 10¯ÏÌ Ô £ÂÔ‰fiÛ˘ ∫·Ï‰‹˜ Ì ¯ÚfiÓÔ 32.33 Î·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ë ¶fiË ∞ÛÙÚÔÂοÎË Ì ¯ÚfiÓÔ 37.24. ¡ÈÎËÙ‹˜ ÛÙ· 5¯ÏÌ Ô ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ªÂÚÔ‡Û˘ Ì ¯ÚfiÓÔ 15.27 Î·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ë μ·ÏÂÓÙ›Ó· ª·¯·›ÏÔ‚· Ì ¯ÚfiÓÔ 19.42. ™ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 30.000 ı·٤˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ 30.000 ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚÔÌ›˜. √È ‰ÚfiÌÔÈ, Î·È Ù· ÛËÌ›· ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔÈ

·fi ÎfiÛÌÔ Ô˘ Â¢ÊËÌÔ‡Û·Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÏfiÁÔ Â¤ÏÂÍ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∏ Û˘ÁΛÓËÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ¤ÓÙÔÓË ·ıÏËÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙ·Ì›‚ÂÙ·È Ì ÙÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ™Ù¿‰ÈÔ, Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤ÓÔ Ì ÙÔ ˙ÂÛÙfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ı·ÙÒÓ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ Ë̤ڷ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡.

Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠ٤ÙÔÈ· Û˘ÁΛÓËÛË ‚›ˆÛ·Ó Î·È ÔÈ ‰ÚÔÌ›˜ ÙÔ˘ ™¢Àμ:

ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ¢ÚfiÌÔ˜ ∞Ì·Ù˙›‰Ë˜ ¡›ÎÔ˜, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, μÔ˘ÚÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ÚÁ‡Ú˘, ¶·ÙÛ·ÚÔ‡¯·˜ ∏Ï›·˜, ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜, Çٷ˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ §ÂˆÓ›‰·˜, ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ªË¯·ÈÏ›‰Ë˜ μ·Û›Ï˘, ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ ∞fiÛÙÔÛÙÔÏÔ˜, ¶·È˙¿ÓÔ˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ™ÙfiÚÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ÕÎÂÚÌ·Ó ªÈ¯·‹Ï, ™¿-

5.000 Ì. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ªÈ¯¿Ï˘, ™·ÏÙ·ÁÈ¿ÓÓË ¢‹ÌËÙÚ·, ÷ÏÎÈ¿˜ μ·Û›Ï˘, ÷ÏÎÈ¿˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜. √È ‰ÚÔÌ›˜ ÙÔ˘ ™¢Àμ (ʈÙfi) Ô˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó Â¿ÍÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÌ·‰Èο ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞√¢μ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·Ï¤‚· Î·È ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÛÌ›‰Ë.


27

™∞μμ∞Δ√ 6 NOEMμƒπ√À 2010

™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π ∏ ¢ƒ∞™∏ ™Δ∞ ∂Àƒø¶∞´∫∞ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ∞ ¶ƒ√™ Δ∂ƒæ∏ Δø¡ ¶∞π∫Δø¡ Δ√À ™Δ√πÃ∏ª∞Δ√™

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

•Â¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÕÚË-¶∞√∫ ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 19:00 ÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÕÚ˘-¶∞√∫ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. º·‚ÔÚ› Â›Ó·È Ô ÁË‰ԇ¯Ô˜ ÕÚ˘, ·Ó Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Ì 3 ‚·ıÌÔ‡˜ (Ì›· Ó›ÎË, Ì›· ‹ÙÙ·). ™‹ÌÂÚ· ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙËÓ ÚÒÙË ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη ·fi ÙËÓ √Ï›ÌÈ· ÛÙË §ÈÔ˘ÌÏÈ¿Ó·, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÂÓÒ ÛÙȘ 17:00 Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ fiÔ˘ ¤Ú˘ÛÈ... ÛÎfiÓÙ·„Â, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔϤÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ.. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÁÒÓ· Ù˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰›ÓÂÈ Ë ∞∂∫, ˘ԉ¯fiÌÂÓË ÙÔÓ ¿Ó¢ ӛ΢ Û ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ. ∞ÈÙ›· Ë ‰Èη›ˆÛË Ù˘ “√Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· ∞.∂.” ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë Ì ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” , Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¤ÍˆÛË Ù˘ ∫∞∂. °È· ÙÔ “‰ÈÏfi” ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ô ∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒfi‰Ô˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÙÔ π‚·ÓÒÊÂÈÔ (ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ) Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· “¯·Ú›ÛÂÈ” ÛÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË. ∏ ·˘Ï·›· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞1 ¤ÊÙÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 19:00, Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ª·ÚÔ‡ÛÈÿηÚÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 6/11 17.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 17.00 ∞∂∫-¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ 17.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 17.00 ∫·‚¿Ï·-∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒ. 19.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 19.00 ÕÚ˘-¶∞√∫ ¢Â˘Ù¤Ú· 8/11 19.00 ª·ÚÔ‡ÛÈ-ÿηÚÔ˜ ∫·Ï.

Δ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο Ù˘ “ £ ” ™Δ∞¡Δ∞ƒ 276. ª›ÓÙÏÂÛÌÚÔ∫Ú‡ÛÙ·Ï ¶¿ÏÏ·˜ 307. •¿ÓıË-∏Ú·ÎÏ‹˜ 361. ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·-∫Ȥ‚Ô 371. √˘ÓÈfiÓ μÂÚ.√ÌÂÚ¯¿Ô˘˙ÂÓ

™Ô˘‰·›· ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ ™ ˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰Ú¿ÛË ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Â˘Úˆ·˚ο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÎÔ˘fiÓÈ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ˘‰·›· ÓÙ¤ÚÌÈ, ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁfiËÙÚÔ. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô fiÏˆÓ ÙÔ §¿ÙÛÈÔ-ƒfiÌ·, ÛÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô “·ÈÒÓÈˆÓ Â¯ıÚÒÓ” Ù˘ ƒÒÌ˘. ¡Ù¤ÚÌÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙË ª·‰Ú›ÙË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ƒÂ¿Ï Î·È ÛÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ. ªÂÁ¿ÏÔ Ì·Ù˜ Î·È ÛÙË °·ÏÏ›·, ÌÂٷ͇ Ù˘ ¶·Ú› ™.∑. Î·È Ù˘ ª·ÚÛ¤ÈÁ, ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ› fiÏË ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÕÓÊÈÏÓÙ” fiÔ˘ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ΔÛ¤ÏÛÈ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ù· ·È¯Ó›‰È· ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ∫·‚¿Ï·-¶∞√∫ Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ.

∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ Û ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙËÚȯıÔ‡ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ: ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ӛΘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÌÔÚ› Ó· ı¤ÏÂÈ ÙÔ˘˜ “º·›·Î˜” Ó· ÌËÓ ¯¿ÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ÛÙÔ μfiÏÔ (Ù¤ÛÛÂÚȘ ӛΘ, Ì›· ÈÛÔ·Ï›·), ˆÛÙfiÛÔ, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â› Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (“¿ÛÔ˜” ). √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ‰ÂÓ ›ıÂÈ Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜) Î·È Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË ˙ËÌÈ¿. ¶ÚÒÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ë ÈÛÔ·Ï›·. ªÂ Ú›ÛÎÔ ı· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔÓ “¿ÛÔ” Ù˘ •¿Óı˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Î·È ÙÔ˘ ÕÚË, ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· (ÂÎÙfi˜) Î·È §¿ÚÈÛ· (ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ “¢ÈΤʷ-

ÙËÓ ∫Ú‡ÛÙ·Ï ¶¿Ï·˜. ¢˘Ó·Ùfi˜ Î·È Ô “¿ÛÔ˜” Ù˘ ¡fiÚÈÙ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ª¤ÚÓÏÈ.

™Δ∏¡ πΔ∞§π∞ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È, ηıÒ˜ ÛÙÔ “√Ï›ÌÈÎÔ” ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó §¿ÙÛÈÔ Î·È ƒfiÌ· ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ∏ §¿ÙÛÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ì 22 ‚·ıÌÔ‡˜, ‰¤Î· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙË ƒfiÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÌ›˜ ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ ΔfiÙÈ Ó· ÌËÓ ¯¿ÓÂÈ (Ã2). ∏ ªÔÏfiÓÈ· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË §¤ÙÛÂ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ Ù˘ Ó›ÎË (“¿ÛÔ˜” ). ∏ ª›Ï·Ó ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ª¿ÚÈ, ÂÓÒ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÛÔ Á¤ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ™·ÌÓÙfiÚÈ·-∫·Ù¿ÓÈ· Î·È ¶·Ï¤ÚÌÔ-Δ˙¤ÓÔ·. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· Ù· Ì·Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ ÿÓÙÂÚ Î·È ÙËÓ ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·, ·ÚfiÙÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Á‹‰¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ˘ԉ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ -ıˆÚËÙÈο ñ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ (ªÚ¤ÛÈ· Î·È ∫Ȥ‚Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ∂›Ó·È ηχÙÂÚ· Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ÎÔÓÙÚ¿ÚÔ˘Ì ٷ Ê·‚ÔÚ›.

ÏÔ˜” ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÂÓÒ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙˆÓ “ÎÈÙÚ›ÓˆÓ” Ô “¿ÛÔ˜” ı¤ÏÂÈ Î¿Ï˘„Ë Ì ÙÔ “Ô . √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‡ÎÔÏ· ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ÂÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ӛΘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” . ™Δ∏ °∂ƒª∞¡π∞ fiÛÔ Ô °Î¤Î·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰›¯Ù˘· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÌËÓ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, ·Ú¿ ÙËÓ Î·Î‹ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ Ì ÙËÓ μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ (“¿ÛÔ˜” ). £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞ÓÓfi‚ÂÚÔ˘ (“‰ÈÏfi” ), ÂÓÒ Ë ª¿ÁÂÚÓ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙËÓ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη, ·Ú·‰ÔÛȷο ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È ÛÙËÓ °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯. øÛÙfiÛÔ, ı· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ “‰ÈÏfi” . ¢˘Ó·Ùfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ô “¿ÛÔ˜” Ù˘ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ, Ë ÔÔ›· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ Â˘ÓÔÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ¤ÎÏËÍË ·fi ÙËÓ ÃÔÊÂÓ¯¿ÈÌ (Ã2). ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë ª¿ÈÓÙ˙ ·fi ÙËÓ ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (Ã2). ∞fi ÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ “¿ÛÔ˘˜” ÙˆÓ √˘ÓÈfiÓ μÂÚÔÏ›-

ÓÔ˘ Î·È ŸÛÓ·ÌÚÈÎ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙȘ √ÌÂÚ¯¿Ô˘˙ÂÓ Î·È ∫·ÚÏÛÚÔ‡Ë ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ Ë Ã¤ÚÙ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ʇÁÂÈ Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¶¿ÓÙÂÚÌÔÚÓ. ™Δ∏¡ ∞°°§π∞ “ÔÓËÚ‹” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ, ηıÒ˜ ÔÈ “ÌÂÁ¿Ï˜” ÔÌ¿‰Â˜ ¤·ÈÍ·Ó ÌÂÛÔ‚‰fiÌ·‰· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ë ÎÔ‡Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ‚Á·›ÓÂÈ. ¶ÏËÓ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. (“¿ÛÔ˜” Ì ÙË °Ô˘Ï‚˜), ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ Ê·‚ÔÚ›. ∏ ™›ÙÈ ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ôχ ηϋ ʤÙÔ˜ °Ô˘ÂÛÙ ªÚÔÌ (1Ã), ÂÓÒ Ë ÕÚÛÂÓ·Ï ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÛÙ·ı‹˜ Î·È Ë ¡ÈԇηÛÙÏ ·Ó ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (1Ã). ∏ Œ‚ÂÚÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ªÏ¿ÎÔ˘Ï ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÙÔ “‰ÈÏfi” ¤¯ÂÈ Ù‡¯Ë. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï ·¤ÎÙËÛ ¿ıÔ˜, Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ...ÙÚ¤ÓÔ fiˆ˜ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ÈÛÔ·Ï›· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ. ™ÙËÓ ΔÛ¿ÌÈÔÓÛÈ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ô˘·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∫¿ÚÓÙÈÊ Î·È Ù˘ ™Ô˘fiÓÛÈ. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ. ¶ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ª›ÓÙÏÂÛÌÚÔ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÌÂ

™Δ∏¡ π™¶∞¡π∞ ÓÙ¤ÚÌÈ ÌfiÓÔ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ì·Ù˜ ƒÂ¿Ï-∞ÙϤÙÈÎÔ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ¿ÛÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·È „ËÏfiÙÂÚË. √ ¿ÛÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ‰˘Ó·Ùfi˜. ∏ ™ÔÛȉ¿‰ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘ ...‰·ÁÎÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. ¶ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ (“¿ÛÔ˜” ). ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË ÛÙË ¤‰Ú· Ù˘ ÃÂÙ¿ÊÂ, ÂÓÒ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘ Ì ÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ· ηχÙÂÙ·È Ì 1Ã, fiˆ˜ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ™·Ú·ÁfiÛ· Ì ÙËÓ ª·ÁÈfiÚη. ¶ÚÒÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ë ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ √Û·ÛÔ‡Ó· Ì ÙËÓ Ã¤ÚÎÔ˘Ï˜. ™Δ∏ °∞§§π∞ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ¶·Ú› ™.∑. Î·È ÛÙËÓ ª·ÚÛ¤ÈÁ, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ó· ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ù˘. £· ÚÈÛοÚÔ˘Ì Ì ÙÔÓ “¿ÛÔ” . ÿÛˆ˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ “ÊÚ¤ÓÔ” Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ªÚÂÛÙ, Ë ÔÔ›· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙË §ÈÏ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (1Ã), ÂÓÒ Ë ™ÂÓÙ ∂ÙÈ¤Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË §ÔÚÈ¿Ó. ºÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË Ë √Û¤Ú, ‰Â›¯ÓÂÈ ÈηӋ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ™ÔÛfi, ÂÓÒ μ·ÏÂÓÛÈ¤Ó Î·È ªÔÓ·Îfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó Ì ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ªÔÚÓÙfi Î·È ¡·ÓÛ› ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙË §ÈfiÓ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ƒÂÓ. £· ÚÈÛοÚÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·.

1 1 1

1.70 1.90 1.65

1

1.90

2 2 2 2

1.45 2.30 1.65 1.75

√π ∞°Ãπ∞§πΔ∂™ ∏ΔΔ∏£∏∫∞¡ ™Δ√ ¢πª∏¡π, ∂¡ø √π μ∂§∂™Δπ¡πøΔ∂™ ¶∞π∑√À¡ ™∏ª∂ƒ∞ ™Δ∞ ∫∞¡∞§π∞

à à à à Ã

3.00 3.00 3.25 3.10 3.00

ÃÚ‹ÛÈÌ· ÙÂÛÙ ÁÈ· ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ƒ‹Á· Ã

238. ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË-μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ 1à 239. ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ-ÃÔÊÂÓ¯¿ÈÌ Ã2 382. §¿ÙÛÈÔ-ƒfiÌ· Ã2 435. ¶·Ú› ™.∑.-ª·ÚÛ¤ÈÁ 1à 453. ™Â‚›ÏÏË-μ·Ï¤ÓıÈ· 1Ã

1.34 1.60 1.44 1.36 1.26

∫∞§∏ ∂¶πΔÀÃπ∞ Û fiÏÔ˘˜ “√ ∂À™Δ√Ã√™”

¢π¶§∞ 240. °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯-ª¿ÁÂÚÓ 242. ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ-ª¿ÈÓÙ˙ 246. ªÏ¿ÎÔ˘Ï-Œ‚ÂÚÙÔÓ 383. ª¿ÚÈ-ª›Ï·Ó

π™√¶∞§π∂™ 331. ™ÔÛfi-√Û¤Ú 245. ƒÂÓ-§ÈfiÓ 399. §›‚ÂÚÔ˘Ï-ΔÛ¤ÏÛÈ 407. √Û·ÛÔ‡Ó·-äÚÎÔ˘Ï˜ 445. ∫·‚¿Ï·-¶∞√∫

¢π¶§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 4, 13, 22, 26, 29.

ΔÔ SUPER 3 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 2 2 9, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 8 8 9 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 6 2 4.

Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÍ¿ÁÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 4-1. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞fiÏψӷ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

√ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¶·›˙ÔÓÙ·˜ Ì Ó·ÓÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÁÓÒÚÈÛ ÊÈÏÈ΋ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ

·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË Ì 41. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ ∞Á¯È·ÏÈÙÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ı¤ÏËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ “ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÂÌÂÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÌË ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ·ÓÒÙÂÚË ÛÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, fiÔ˘ ÚÔËÁ‹ıËΠ3-0 Ì ÁÎÔÏ ÙˆÓ ¡ÙÔ˘ÎÒÏË, ªÔ˘Ú·˙¿ Î·È ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¤Ù˘¯Â Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ ÁÎÔÏ Ì ÙÔÓ ∫·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Û 4-1 Ì ÙÔÓ °ÎÈÎÈÏ·Û‚›ÏÈ. ∞.∂. ¢πª∏¡π√À: μÂÓȤÚ˘, ∫fiÙÛη, °ÂˆÚÁԇϷ˜, °Î¤ÚÙÛÔ˜, ∞Ï. ∫ÈÙ›Ô˘, ªÚ¿Ì·˜, ¶ÔÏ˘‚Úfi¯Ô˜, ªÔ˘Ú·˙¿˜, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘, ∫·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ: Δ˙¤Î·˜, ¢È¿ÎÔ˜, ΔÛÈ¿Ì˘, ªÔ˘Ú›Ù·˜, ∫. ∫ÈÙ›Ô˘ Î·È ™·Ú‰¤Ï·˜. ¶Àƒ∞™√™: ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, Δ·Ó¿ÁÈ·˜, ª¿ÓÙÛÔ˜, ºÔ‡Î˘, ™‡ÚÔ˘, ªÏfiÙÛÈη˜, º·ÛÔ˘Ú¿Î˘, Δ·Ê›Ï˘,

¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ ∫ÈÏÌ·Û¿Ó˘, ΔÛÈÓ‹˜, ™Ùԇη˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, ªÔ‡ÙÏ·˜, ∑·Ú›Ê˘, ∫›ÙÛÔ˜, ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, °ÎÈÎÈÏ·Û‚›ÏÈ.

√ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ΔËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÂÛÙ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ı· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞fiÏψӷ. ΔÔ Ì·Ù˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. Î·È ÏÔÁÈο ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ƒ‹Á·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Í·Ó¿ ÛÙȘ 17 ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È

Û Â›ÛËÌÔ ·ÁÒÓ· ÌÈ· Î·È ÎÏËÚÒıËÎ·Ó ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÛÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ∂¶™£. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÛÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ıˆÚÔ‡Ó Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È Ô Î. ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙËÓ “£” ÙÔÓ ÏfiÁÔ: “∏ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· Ì·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ı· οÓÂÈ Ì›· Ì›ÓÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ì Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ŒÙÛÈ Ì ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏÈÛÙÒ fiÙÈ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙԇ̠̠ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ, Û·ÊÒ˜ ÈÔ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰‡Ô ÎÚ›ÛÈÌ· ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ÛÙÔ Á‹‰fi Ì·˜ Ì §·Ì›· Î·È ¶˘ÚÁÂÙfi §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙ· ÔÔ›· ı· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ì ÈÛ¿ÚÈı̘ ӛΘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó‚ԇÌ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο, ·ÏÏ¿ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜” .


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

“¢È·‚¿˙ˆ”: ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ÿ·Ó ª·Î°ÈÔ‡·Ó ∞¡∞ª∂¡√¡Δ∞™

ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô˘ Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ı· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ηıÒ˜ ÔÈ ÂΉfiÙ˜ ı· Ú›ÍÔ˘Ó ÙÔ “‚·Ú‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi” ÙÔ˘˜ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ¢È·‚¿˙ˆ. •Â¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ ¡¿ÓÔ μ·Ï·ˆÚ›ÙË, ÙË ƒ¤· °·Ï·Ó¿ÎË Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÿ·Ó ª·Î°ÈÔ‡·Ó Î·È ∂˘ÁÂÓ›·˜ º·Î›ÓÔ˘. ™ÙÔ editorial ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ. ∞ÊȤڈ̷: ÿ·Ó ª·Î°ÈÔ‡·Ó. √ ÿ·Ó ª·Î°ÈÔ‡·Ó Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ◊Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ 3 ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Booker, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÈο ΤډÈÛ ÙÔ 1998 ÁÈ· ÙË ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì. ™ÙÔ ·ÚfiÓ ·ÊȤڈ̷ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙË ªÈΤϷ ÷ÚÙÔ˘Ï¿ÚË Î·È ÛÙÔÓ ∞ÓÙ·›Ô ÃÚ˘ÛÔÛÙÔÌ›‰Ë (ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ ∂ƒΔ “∫ÂÚ·›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜” ) ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ, ÙȘ ÂÌÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘. ΔÔ ·ÊȤڈ̷ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÏÔÛ‡ÚÔ˜. °Ú¿ÊÂÈ ·ÎfiÌ· Ë ª·Ú›· •˘ÏÔ‡ÚË. 3Ë ™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶Â˙ÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ªÂ ‰‡Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË μ·ÏÙÈÓÔ‡ Î·È Ù˘ ƒ¤·˜ °·Ï·Ó¿ÎË, Î·È ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¿Óˆ Û ۇÁ¯ÚÔÓ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë 3Ë ™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶Â˙ÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¢È·‚¿˙ˆ, Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ¶¿ÙÚ·˜ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. √ÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∑‹Ú· ÁÈ· ÙË ƒ¤· °·Ï·Ó¿ÎË. ∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢È·‚¿˙ˆ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ¡¿ÓÔ μ·Ï·ˆÚ›ÙË. √ ÔÈËÙ‹˜ ¡¿ÓÔ˜ μ·Ï·ˆÚ›Ù˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÈÌÒÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¢È·‚¿˙ˆ ÛÙȘ 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ∂˘ÁÂÓ›· º·Î›ÓÔ˘ - ŒÓ· ˙¢Á¿ÚÈ ·ÓÙÈı¤ÛˆÓ. ∏ ∂˘ÁÂÓ›· º·Î›ÓÔ˘ Ì·˜ “ÍÂÓ·Á›” ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· √‰˘ÛÛ¤·˜ Î·È ªÏÔ˘˙ (ÂΉfiÛÂȘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË) Î·È Ì·˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·Û‡Ì‚·ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ. Δ˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ™·ÓÙȉ¿ÎË.

“ŒÊ˘Á” Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ μ·Û. ™·‚‚·Ó¿Î˘ ™∂ ËÏÈΛ· 95 ÂÙÒÓ ¤ı·ÓÂ Î·È Îˉ‡ÙËΠ¯ı˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Ô μ·Û›Ï˘ ™·‚‚·Ó¿Î˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ◊Ù·Ó ·fi Ù· Ï›Á· ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡Û Û ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ÚÔÔÏÂÌÈο, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ËÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Û’ ·˘ÙfiÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› Î·È ¿ÏÏÔÈ, fiÙ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ó ËÁ¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· (ƒ‹Á·˜ ÌÓËÌ›· ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ - ÚÔÔÏÂÌÈ΋ ÂÔ¯‹ - ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î.¿.). ¶ÔϤÌËÛÂ Î·È ‰È·ÎÚ›ıËΠÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎfi fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ ’40 Î·È ¿ÊËÛ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘, ÚÔÛˆÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ‚È‚Ï›Ô “°ÎÔÚÔÙfiÈ” Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÙÚfiÔ ÁÏ·Ê˘Úfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÛÙ· ∞Ï‚·ÓÈο ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙȘ ¿ÁÚȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ΔÔ “°ÎÔÚÔÙfiÈ” ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ Û·Ó ¤Ó· ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ Î·È ¤Ó· ÔÏÂÌÈÎfi ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ, Ì ÛÙÔȯ›· ËÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È ·˘Ù·¿ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∫·Ïfi Ù·Í›‰È ·Á·Ë̤Ó ̷˜ μ·Û›ÏË. μ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜

™∞μμ∞Δ√ 6 N√∂ªμƒπ√À 2010

∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Î·È ·È‰·ÁˆÁÔ‡

ª¿ÚÈÔ˜ μ¿Ú‚ÔÁÏ˘: ¶¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜

ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ π‰¤·˜. ¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜, ʈÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·È‰·ÁˆÁfi˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÙÔ 1885 (¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ 1886 Î·È 1887). ∫·Ù¿ÁÂÙ·È ·fi ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂›Ó·È ÂÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ºÈÏÈÎÔ‡, ÏfiÁÈÔ˘ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¶¿ÓÔ˘ μ¿Ú‚ÔÁÏË, ·ÓÈ„Èfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ º›ÏÈÔ˘ μ¿Ú‚ÔÁÏË Î·È ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ - ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶˘ÚÈÙȉÔÔÈ›Ԣ Î·È Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ ¡. μ¿Ú‚ÔÁÏË ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜ ºÚ·ÓÙ˙›‰Ô˘ ·fi ÙË ™‡ÚÔ.

T˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹ıÂÏ ӷ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ 1900 ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. §‡ÙÚ· Î·È °. ƒÔ˚ÏÔ‡. √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ fï˜, fiˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÔÌÔÏÔÁ›, ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ·Ó Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ ÙȘ ∫·Ï¤˜ Δ¤¯Ó˜. °È’ ·˘Ùfi Û ËÏÈΛ· ‰¤Î· ÂÊÙ¿ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ì ÙË “ÚËÙ‹ ÂÓÙÔÏ‹” Ó· ÁÚ·Ê› ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ªÔÓÌ¿ÚÙ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚfiÚÌËÛË, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Û˘¯Ó¿ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÏÔÈ “ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó Â› ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÁÚ¿ÌÌÔ˘” . ¶ÂÚ›Ô˘ ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ™Ô‡‰·Û ÛÙÔ ø‰Â›Ô ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ·ÚÌÔÓ›· Ì ·ÓÙ›ÛÙÈÍË Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ •·‚Ȥ §ÂÚÔ‡ Î·È ∑ˆÚ˙ ∫ÔÛ¿ÓÙ, ÁÚ¿ÊÙËÎÂ Î·È ÛÙË “™ÎfiÏ· ∫·ÓÙfiÚÔ˘Ì” Î·È ÁÈ· ‰‡Ô Ì ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ¤˙ËÛ ÛÙË μȤÓÓË Î·È ÛÙÔ ¡Ù‡ÛÛÂÏÓÙÔÚÊ. √È ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, fiˆ˜ ÙȘ Â͈ÙÂڛ΄ ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ 1909 ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “NOUMA” ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó Û Ú¿ÍË. Δ· ϤÔÓ ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘ ¤ÚÁ· Ù· ¤ÁÚ·„ ηٿ ÙȘ ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ (1902-1920) ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ¯·Ú¿ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ fiıÔ˘, ¯·Ú¿ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ·Ù› ˘‹Ú¯Â Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ·ÊÔ‡ ÔÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·›¯ıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (¶·Ú›ÛÈ, μȤÓÓË, μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ, ¡Ù‡ÛÛÂÏÓÙÔÚÊ). ÿÚȘ ÛÙȘ ÂÎÙÂϤÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Û ÚÔËÁ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ì¿ı·ÈÓ·Ó fiÙÈ Û ÁˆÓÈ¿ Ù˘ Á˘ ÏÔ‡ÛÈ· Û ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÈÛÙÔÚ›·, Ì›· Ó¤· ¤ÓÙ¯ÓË ÂıÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‰›Ï· ÛÙȘ ¿ÏϘ ÂıÓÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ Î·È ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ıÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË °·ÏÏ›· Ô μ¿Ú‚ÔÁÏ˘ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¿ÊËΠ̠ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ÁÓÒÚÈÛ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fiˆ˜ Ô ªÔÓÙÈÏÈ¿ÓÈ ™·ÈÓ ™·Ó˜, ƒ·‚¤Ï, μ·Ú¤˙, ·ÏÏ¿ Î·È ŒÏÏËÓ˜ fiˆ˜ Ô ™ˆÙ‹Ú˘ Ô ™Î›˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ •¤ÓÔ˜, ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ƒÈ¿‰Ë˜ Î·È ∑·Ó ªˆÚ¿˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÛÔ ˙Ô‡Û ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·ÎÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ “™¯ÔÏÒÓ” Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ™‡ÓıÂÛË Ô μ¿Ú‚ÔÁÏ˘ ÛÔ‡‰·Û Ì ÙÔÓ μÂÓÛ¿Ó ¡Ù’ ∂ÓÙ‡ Î·È ÈÛÙÔÚ›· ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ¡Ù˘ÎÔ˘ÙÚ¤.

ΔÔ 1921 ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì·˙› Ì ÙË °·ÏÏ›‰· Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ - ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ· ÂΛÓË - Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤Î·Ó ‰‡Ô ·È‰È¿, ÙÔÓ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ º›ÏÈÔ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËΠ۠·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Î·È ÙËÓ ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ Î·È ·Ó¤Ï·‚ ηıËÁËÙ‹˜ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ıˆÚËÙÈ΋˜ Î·È ÈÛÙÔÚ›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰›‰·Í ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ‰È¿ÊÔÚ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙÔ 1924 ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙË ª·Ú¿ÛÏÂÈÔ ∞η‰ËÌ›· Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ø‰Â›Ô ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹. ΔfiÛÔ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ø‰Â›ˆÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô μ¿Ú‚ÔÁÏ˘ ÚfiÛÊÂÚ ıÂÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ·ÎfiÌË Úfi‰ÚÔ˜ (1957) ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÁÁ›ˆÓ ™˘ÓıÂÙÒÓ, ˘‹ÚÍÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “¡√Àª∞™” . ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÙÔ˘ ÊÚÔÓ‹Ì·Ù· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ Δ¤¯ÓË, ÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, ·Ú¿ ÙȘ Â›ÌÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË ∫·ÏÔÌÔ›ÚË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠fiÙÈ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ù˘ 3.3.1966 Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫·ÏÔÌÔ›ÚË, Ô μ¿Ú‚ÔÁÏ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ∞η‰ËÌ·˚Îfi˜ ÁÈ· Ì›· „‹ÊÔ. ∫·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘ ÂÈÊ‡Ï·Í·Ó ÙËÓ “ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË” Â›ÛËÌË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË (Ï.¯. ÙÔ 1945 Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÎÂ Î·È ÎÏ›ÛÙËΠÁÈ· 15 ̤Ú˜ Û ·ÁÁÏÈÎfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÏfiÁˆ Ù˘ ÊÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ μ¿ÚÓ·ÏË Î·È ÙÔÓ ∞˘Á¤ÚË)... ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔχıËΠ·fi ÙË ı¤ÛË ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘. ŒÓ·˜ ‰È¿‰Ô¯fi˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Ù¿ÍË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¯Ù˘Ô‡Û ¿ÁÚÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Ì ÓfiÙ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÓ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Ê˘ÏÏ¿‰È¿ ÙÔ˘ Ì ̛· ‰Ú·¯Ì‹. ªÂ ÙÔÓ ÂÏÒÚÈÔ ¯¿Ú·Î· “ÙË ª·Ï¿Ìˆ” ¯Ù˘Ô‡Û ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔ ÛÔÏʤ˙ (ÌÂψ‰È΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË). ¶Ú‹˙ÔÓÙ·Ó Ù·

¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÔÓÔ‡Û·Ó fiÏË ÙË Ì¤Ú· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÏ›‰· ‚È‚Ï›Ô˘ ‹ ·fi ÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ. ∞˘Ùfi˜ Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ “¿ÍÈÔÓ μ¿Ú‚ÔÁÏË” fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ μ¿Ú‚ÔÁÏË Î·È Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ (Ì ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Á·˚‰Ô‡ÚÈ· ı· Ì¿ıÂÙÂ, ı¤ÏÂÙ ‰Â ı¤ÏÂÙÂ). ŒÎ·Ó·Ó ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙË ˙ËÌÈ¿ Û ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÁÂÓÈ¿ Ì·ıËÙÒÓ, ·ÊÔ‡ ›¯·Ó Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ Í‡ÏÔ. ¶fiÛÔ Î·Ï›ÙÂÚ· ÛÎÂÊı›Ù ı· ‹Ù·Ó ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÔχÛÂÈ ÙÔ μ¿Ú‚ÔÁÏË! ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô ª¿ÚÈÔ˜ μ¿Ú‚ÔÁÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔχÙÈÌË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÈÌ‹ıËΠÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Ì ÙÔ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈη ÙÔ 1965 Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÚÈÓ Â›¯Â ÙÈÌËı› Ì ÙÔ ∞ÚÈÛÙÂ›Ô Δ¯ÓÒÓ Î·È °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ 1923 Î·È ÙÔ 1937 Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi “μÚ·‚Â›Ô Δ¿ÎË ∫·Ó‰ËÏÒÚÔ˘” Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ. √ ª¿ÚÈÔ˜ μ¿Ú‚ÔÁÏ˘, “Le beau Marius” Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ªÔÓÙÈÏÈ¿ÓË (1919), ¤ÁÚ·„ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÏÈÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó “ÏÈÁfiÛÙ·ÁË” Î·È Î·ı·Ú‹ Û·Ó ÙÔ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ ÓÂÚfi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚Ú˘ÛԇϷ˜. ŒÙÛÈ ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘Óı¤Ù˘ ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ƒÈ¿‰Ë˜. ªÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ÍÂÌ·ÎÚ·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ë Á·ÏÏÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë Â›‰Ú·Û‹ Ù˘ ·fi ÙË ÌÈ· Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ó‡̷ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ˘ μ¿Ú‚ÔÁÏË ÊˆÙÂÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ¯·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔ˘ “ÈÛÙ‡ˆ” . ΔÔÓ Û˘Óı¤ÙË ÙÔÓ ¤ıÂÏÁÂ Ë ·ÏfiÙËÙ·, Ë ¤ÎÊÚ·ÛË, Ë ‚·ıÈ¿ ¤ÎÊÚ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ Î·È Ô μ¿Ú‚ÔÁÏ˘ ÁÓÒÚÈ˙ Ôχ ηϿ ˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ ÛÙËÓ ¤ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ··ÈÙÔ‡Û·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ¤ÌÓ¢ÛË Î·È Ê·ÓÙ·Û›· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÓÔ‹, ΛÓËÛË Î·È ÔÈÎÈÏ›·, ·ÎfiÌ· ÁÓÒÚÈ˙ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›·˜ Ô˘ ‰È¿ÏÂÍÂ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¿ÊËÛ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ˙ˆ‹˜ ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Î·Úfi˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Ë ›ÛÙË ÛÙËÓ È‰¤· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ™ÔÊ›· ™·ÓÔ‡‰Ë Û˘-

Ì˘ÎÓÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ ·ÁÓ‹˜ “ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘” ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂Ó˘ Ï˘ÚÈÛÌfi Î·È ·ÙÙÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·. ∂›Ó·È Ô Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂȉËÙ‹ Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓË ·ÏfiÙËÙ· ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È Ë ‰ÂÛÔÙÂÈ¿ ÌÈ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ȉ¤·˜ Î·È ·fi ˘Ô‚ÏËÙÈο ÛÙÔȯ›· “ÂıÓÈ΋˜ ÌÂψ‰›·˜” . ∞Ó Î·È ÌÈÎÚfi Û ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ μ¿Ú‚ÔÁÏË ıˆÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙÂ Î·È Ì ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÙÔ ‰fiÁÌ· ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ªˆÚ¿˜ “ºÙÈ¿¯Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· ‡ÎÔÏÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜” . ªÂÁ¿ÏË ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Û οı ÙÈ ÙÔ „‡ÙÈÎÔ, ÙÔ ÌË ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈÎfi. √ Ú˘ıÌfi˜, Ë ÌÂψ‰›·, Ë ·ÚÌÔÓ›· ¿Óˆ Û Îϛ̷Θ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·‚χ˙Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ. π‰ÈfiÙ˘Ô˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Û·Ó ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘. ƒÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù· fiÛ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ʇÛË Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. √ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂΉËÏÒıËΠÙÔ 1909, ÛÙ· ›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘, Ô˘ ¤ÛÙÂÏÓ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¡Ô˘Ì¿˜” ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÌÔ˘ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™’ ¤Ó· ·fi Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·˘Ù¿ Ì ٛÙÏÔ “ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜” ÁÚ¿ÊÂÈ: “√ ™·ÈÓ ™·Ó˜ Î·È Ô ª·ÛÓ¤ (°¿ÏÏÔÈ Û˘Óı¤Ù˜), Ô ƒ·‚¤Ï Î·È Ô ƒÒÛÔ˜ °ÎÏ·˙Ô‡ÓˆÊ, ‹Ú·Ó ÌÔÙ›‚· ‰ËÌÔÙÈο (ڈ̷›Èη) Î·È Ù· ¤ÁÚ·„·Ó Ì Ôχ Ù¯ÓÈ΋, ·˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈ ˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ƒˆÌÈÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÔ›. ΔÔ˘˜ Ï›ÂÈ Ë ÚˆÌ·›ÈÎË „˘¯‹. ΔÔ˘˜ Ï›ÂÈ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. √‡Ù ÔÈ Í¤ÓÔÈ Û˘Óı¤Ù˜ Á›ÓÔÓÙ·È ƒˆÌÈÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ÂÂȉ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ‰ËÌÔÙÈ΋ ÌÂψ‰›·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Ë ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∫·È ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ì·˜ ̤ÏË, ÁÈ· Ó· ·Ú·‰Â¯Ù› οÔÈÔ˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ÓÙ¯ÓÔ ÏfiÁÔ, ÙÔÓ Â˙fi Î·È ÙÔÓ ¤ÌÌÂÙÚÔ. √ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ¤ÓÙ¯Ó˘ ÂıÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÚÔ˘Û›·˙ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ

¿Ô„Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ - ·ÈÛıËÙÈÎÒÓ ÂȉÈÒÍÂˆÓ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÙ·ÓËÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜. Δ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ fiÂÚ˜ “∞Á›· μ·Ú‚¿Ú·” (1912 ËÌÈÙÂÏ‹˜) Î·È “ÙÔ ∞fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∞Á¿˘” (Û ÏÈÌÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ £. ™˘ÓÔ‰ÈÓÔ‡). ∞fi Ù· ¤ÚÁ· ÛÎËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ì “ÙÔÓ ŸÚÎÔ ÙÔ˘ Âı·Ì¤ÓÔ˘” , “ÙȘ ŸÚÓÈı˜” ∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ (∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ 1932), “¡· ˙ÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ” , ÙÔ˘ ƒÒÙ·, “¶¤ÚÛ˜” (∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ 1939) Î·È “ª‹‰ÂÈ·” (∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ 1942). “ŒÚÁ· ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·” ÙÔ Û˘ÌʈÓÈÎfi Ô›ËÌ· “¶·ÓËÁ‡ÚÈ” , “¶ÔÈÌÂÓÈ΋ ™Ô˘›Ù·” ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ Î·È ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ “∂ÏÏËÓÈÎfi ∫·Ú›ÙÛÈÔ” ÁÈ· μ›ÙÛÂÏÔ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ∞’ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ 1918 Î·È ∞ı‹Ó· ÙÔ 1921. “™ÙÔ¯·ÛÌfi˜” ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ¶ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· ªÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÁÈ· ‚ÈÔÏ› Î·È È¿ÓÔ, ÁÈ· ÊÏ¿Ô˘ÙÔ, fiÌÔÂ, ÎÏ·ÚÈÓ¤ÙÔ, ‚ÈÔÏ› Î·È È¿ÓÔ, ÁÈ· ÙÚ›Ô ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ, ÁÈ· ÙÚ›Ô È¿ÓÔ, ÙÔ “¶ÚÂÏÔ‡ÓÙÈÔ Î·È ÊÔ‡Áη” Û ¤Ó· μ˘˙·ÓÙÈÓfi ı¤Ì· ÁÈ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Î·È ÙÔ “∞ÊȤڈ̷” ÛÙÔ ¡›ÎÔ ™Î·ÏÎÒÙ· ÁÈ· ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ¶ÔÏÏ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· È¿ÓÔ Î·È ¤ÚÁ· ʈÓËÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ fiˆ˜ “∂˘Ú˘ÎfiÌË” (1906 ÁÈ· Á˘Ó·ÈΛ· ʈӋ Î·È È¿ÓÔ Û Ô›ËÛË ™ÔψÌÔ‡, “ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ∞ÁˆÁÈ¿ÙË” ÁÈ· Á˘Ó·ÈΛ· ʈӋ, È¿ÓÔ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û Ô›ËÛË ™Î›Ë ÙÔ “∂ÏÏËÓÈÎfi ·Á¤ÚÈ” ÁÈ· ·Ó‰ÚÈ΋ ¯ÔÚˆ‰›· a capella (¯ˆÚ›˜ Û˘Óԉ›· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜) Û Ô›ËÛË ª·Ì¤ÏË, “ªËÓ Í¤ÚÂÙ ÁÈ·Ù›” ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· ʈӋ Î·È È¿ÓÔ Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ºÈχڷ Î·È Ù· “™‡ÓÓÂÊ·” (1940) ÁÈ· Á˘Ó·ÈΛ· ¯ÔÚˆ‰›· a capella Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ Î.¿. ∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó 5 LP Î·È CD Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘. ∞Ï¿ Î·È ¤ÚÁ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ÂȉÈ΋ ÂÎÔÌ‹ “ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜”. √ μ¿Ú‚ÔÁÏ˘ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂıÓÈÎÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂȉÈÒ͈Ó, Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ Ô μ¿Ú‚ÔÁÏ˘ ÙÔ˘ 1909 fiˆ˜ Ì·˜ ·ÔηχÙÂÙ·È ÛÙȘ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Ì·˜ 1900. ∂›¯Â ÌÈ· ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÔÚ›· Û·Ó Û˘Óı¤Ù˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙË Ë ·ÓÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Ë ·Û˘Ó¤ÂÈ·. ªÂ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÙÚ·¯‡ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË, ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ù›ÌÈÔ˘ Î·È ¤ÓıÂÚÌÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙ‹, ÁÈ· ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Œ˙ËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1967.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋ Úˆ›, ÁÈ· ÙË ªÔÓ‹ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ (∞Ó·ÙÔÏ‹) ∞ÁÈ¿˜. 2. 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋, ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÁÈ· §È‚¿‰È √χÌÔ˘-Á‡ÚÔ˜ √χÌÔ˘. 3. 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË, ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ (·ÚÙÔÎÏ·Û›·)-∞Ó¿‚Ú· (Á‡̷). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5°. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 (ÒÚ˜ 10.00-13.00, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘) Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ 24210 46044, ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ Bansko μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÛÙȘ 19-20-21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô LET’S GO, °ÎÏ·‚¿ÓË 36·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 33662. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ª·Ï¤ÙÔ˘ ªÔÏÛfiÈ (Ì ÛÔÏ›Ù ÙˆÓ Ì·Ï¤ÙˆÓ) “√ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘” ÙÔ˘ ΔÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë, ™˘Ú›‰Ë 30 (2Ô˜ ÔÚ.), ¢Â˘Ù¤Ú·-™¿‚‚·ÙÔ 11 .Ì. - 1 Ì.Ì., ¶·Ú·Û΢‹ 6.30, ÙËÏ. 24210 23935. — ΔÔ ¢.™. ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘ÚÚ·¯ÈˆÙÒÓ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÓÈÛΤÚ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ Û ºÏÒÚÈÓ·-¶Ú¤Û˜-∫·ÛÙÔÚÈ¿ ÛÙȘ 27 Î·È 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 65ú. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6974-357852, ÒÚ˜ 10.00-13.00. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ Ì ÂÍfiÊÏËÛË. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: * ∫˘Úȷ΋ 14/11/10: ÒÚ· 10 .Ì. ™·Ú·ÎËÓfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË ÛÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. * ∫˘Úȷ΋ 21/11/10: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋: ªËÏȤ˜ - ªԇʷ: ø.¶.: 3 - μ¢: 1/5. * ∫˘Úȷ΋ 28/11/10: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋: §Â¯ÒÓÈ· ÕÓˆ °·Ù˙¤· - ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·: ø.¶.: 4 - μ.¢.: 1/5. * ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ - ¢Â˘Ù¤Ú· 4-5-6/12/10: ªÈÛÙÚ¿˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ - Â˙ÔÔÚÈ΋ /ÂÚÈËÁËÙÈ΋: •ÂÓ¿ÁËÛË Î·È Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ηÛÙÚfiÔÏË Ì ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210-24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00-8.00. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ 6976904236. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ Â˙ÔÔÚ›· ·fi ÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÛÙËÓ ∫ÒÛÙ· ƒ¿¯Ë Î·È ÛÙËÓ π.ª. ™Ô˘Ú‚È¿˜ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ̤۷ ·fi ÌÔÓ·‰Èο ÌÔÓÔ¿ÙÈ·. ÕÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Â˙ÔÔڛ˜, ÌÈ· Ô˘ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÁÈ· Â˙ÔÔÚ›· ÛÙËÓ ·Úı¤Ó· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μ. ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, ηıÒ˜ Ô Â˙ÔfiÚÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ı· ·Ó·Ó‡ÛÂÈ, ı· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË Î·È Ù· ˘¤ÚÔ¯· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ºıÈÓÔˆÚÈÓÔ‡ ÙÔ›Ô˘ Ì ÙȘ ÔÍȤ˜, ÙÔ˘˜ ‰Ú˘˜ Î·È ÙË ı¤· Ù˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·Ù˘ §›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÂÚÓÒÓÙ·˜ Ì›· ¢¯¿ÚÈÛÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â˙ÔÔÚ›·˜ ı· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 5 ÒÚ˜. flÚ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ 8 .Ì. ·fi ∂√™ μfiÏÔ˘ Î·È ÒÚ· 09.00 ·fi ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ §·Ô‡‰Ë˜ ∫ÒÛÙ·˜ 6974122694 Î·È ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ 2421071770.

È ∞ÙÚ›‰Â˜ Î·È ÔÈ ∞ÈÛÔÓ›‰Â˜ ‰ÂÓ... „ÒÓÈ˙·Ó ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ. Δ· ÂÚȉ¤Ú·È· Î·È Ù· ÂÓÒÙÈ· Ù˘ ∫Ï˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ·˜ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÔÏ›‰·, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ›‰È· ÚԤϢÛË Ì ٷ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ Ì˘ıÈ΋˜ πˆÏÎÔ‡, Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.

ªÈ· ÂȉÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi °¿ÏÏÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ∞ÙÚ›‰Â˜ ‹Ù·Ó “ÂÏ¿Ù˜” Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜ Ô˘ ›¯·Ó ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù·, ÂÓÒ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› ·ÁfiÚ·˙·Ó ÔÙ·Ì›ÛÈÔ ¯Ú˘Ûfi. ª·Î¤Ù· ·fi ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Î·Ù·Û΢‹˜ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÛÙÂÁ¿ÛÙÚÔ˘ Û ̤Á·ÚÔ Ù˘ πˆÏÎÔ‡. ΔÈ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ·fi Ô‡ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÚÔÌ‹ıÂȘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÂΛÓË ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹; ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ·fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ Ì·˜, ›Ûˆ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ μ·ÛÈÏÈ΋ ∞‰Ú‡ÌË - ™ÈÛÌ¿ÓË ÂÚÂ˘Ó¿ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ì˘ÎËÓ·˚ÎÔ‡ Ù¿ÊÔ˘ ÛÙÔ ∫·˙·Ó¿ÎÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯›ÏȘ ¯Ú˘Û¤˜ „ËÊ›‰Â˜, Ô˘ “‰Â›¯ÓÔ˘Ó” ∫Ôϯ›‰·. ∏ ÚÒÙË ¤Ú¢ӷ, ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘, ¤ÏÂÁ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯Ú˘Ûfi ÔÙ·Ì›ÛÈÔ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔ˘Û›Ô, ¤ÁÈÓ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ∫Ôϯ›‰·. Œ‰ÂÈÍ ˆ˜ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ù˘ ›‰È·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ÕÚ·, Ô ÔÙ·Ì›ÛÈÔ˜ ¯Ú˘Ûfi˜ ‰ÂÓ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ °·ÏÏÈÎfi ÔÙ·Ìfi, Ô˘ Ú¤ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ΔÔ ‰Â›ÁÌ· ·fi ÙË °ÂˆÚÁ›· ‹Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚfi, Î·È ¤ÙÛÈ ˙ËÙ‹ıËΠӤ· ¤Ú¢-

Ó·. √ fiÏÂÌÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Í¤ÓË ¯ÒÚ·, ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∞Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ Ù·˘Ù›ÛÂȘ, ÙfiÙ ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¯Ú˘Ûfi Ù˘ ∫Ôϯ›‰·˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ÃÚ˘ÛfiÌ·ÏÏÔ ¢¤Ú·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ ÌÈ· ÂÍ¢ÁÂÓÈṲ̂ÓË “ÚÔ‚È¿” Ë ÔÔ›· Ù‡ÏÈÁ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·˘Î¿ÛÔ˘. ∏ Î. ∞‰Ú‡ÌË ‰ÂÓ Î¿ıÂÙ·È Ì ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ·. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘ ¤Î·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ӥ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Û ÂÎı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘-

Û›Ԣ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÔÏ›‰· (ª˘Î‹Ó˜ Î.¿.). ∏ ÚÒÙË ‡ÏË ÙÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙË ªÂÛÔÔÙ·Ì›·. ªÂÏÏÔÓÙÈο, ı· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó Î·È Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¶‡ÏÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó Â›Û˘ ÛÔ˘‰·›Ô Ì˘ÎËÓ·˚Îfi ΤÓÙÚÔ. ∞Ó ÔÈ °ÂˆÚÁÈ·ÓÔ› ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó, ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ μ·ÏοÓÈÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ Ì·˜: ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜, μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ Î.¿. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ‰È¿ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡. ∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, Ë Î. ∞‰Ú‡ÌË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ûο„ÂÈ ÙË Ì˘ıÈ΋ πˆÏÎfi, ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ. ŒÚÁÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ı· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔ ·Ú¯·›Ô Î·È ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÎÔÈÓÔ‡. Δ· ‰‡Ô ̤Á·Ú· Ù˘ πˆÏÎÔ‡, Èı·ÓÒ˜ ·Ï¿ÙÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ·, Â›Ó·È Â˘·ı›˜ ηٷÛ΢¤˜ Î·È Ù· ÛÙ¤Á·ÛÙÚ· Ô˘ Ù· ηχÙÔ˘Ó Â›Ó·È ·Ì¿Ï·È· Î·È “Ì¿˙Ô˘Ó” . Δ· ÎÔÓÈ¿Ì·Ù·, Ù· ‰¿‰· ·fi ·Û‚ÂÛÙÔÎÔÓ›·Ì·, ÔÈ ‹ÏÈÓ˜ ÂÛٛ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·˘Ù¿ Î·È ·ÁÁ›· ηٿ ¯ÒÚ·Ó, ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ¤Ú·Û ·fi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÛÙ¤Á·ÛÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı›, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ¿ÛÛ·ÏÔÈ Â¿Óˆ Û ·Ú¯·›·. ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ª˘ÚÈfi‚È‚ÏÔ˜” ÛÙÔ˘˜ “ΔÚÂȘ πÂڿگ˜”

“∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ƒˆÌÈÔÛ‡ÓË” Û ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ Y™Δ∂ƒ∞ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÎÔ‹, Û˘Ó¯›˙Â-

Ù·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ “√È ÙÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ª˘ÚÈfi‚È‚ÏÔ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ∏ ȉ¤· Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ª¤Á· ºÒÙÈÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ¶·ÙÚȿگ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÏfiÁÈÔ˜ ÙÔ˘ 9Ô˘ Ì.Ã. ·ÈÒÓ·. ™ÙȘ Û˘Ó¿ÍÂȘ - ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ “ª˘ÚÈfi‚È‚ÏÔ˜”, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÛÒ˙ÂÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯¿ıËηÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÙÛÈ·‚ÚÈ¿˜, ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 7 - 8 Ì.Ì. Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

∫ÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ¯ÂÈÌÒÓ· Â›Ó·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ƒˆÌÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ì·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ “ª˘ÚÈfi‚È‚ÏÔ˜” 2010-11 Ì ı¤Ì· “∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ƒˆÌÈÔÛ‡ÓË Û ηÈÚÔ‡˜ ‰›ÛÂÎÙÔ˘˜” : ¢Â 8. 11. 10: £˘Ú·ÓÔ›ÍÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ·Á›Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ƒ‹ÁÈÔ Ù˘ ∫·Ï·‚Ú›·˜ (26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010), ÛÙË ¡fiÙÈ· πÙ·Ï›·. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “ªÂÁ¿ÏË ∂ÏÏ¿‰· (Magna Graecia)” ÙÔ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ™ˆÙËÚ›Ô˘, ÂΉ. §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ¢Â 22. 11. 10: “√È Ã·Ï·ÛÔ¯ÒÚˉ˜” ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË.

¢Â 29. 11. 10: “°ËÓ ÔÚÒ” , ÙÔ˘ ∏Ï›· ™È·Ì¤Ï·, ÂΉ. ƒÂÛ¿ÏÙÔ. ¢Â 20. 12. 10: “√ ¿ÁÈÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜, Ô ¶¿·˜ Î·È ÙÔ ¿Ó·ÏÔÓ ¿Ï·˜” , ¿ÚıÚÔ ∂˘ı˘Ì›·˜ ÌÔÓ·¯‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÈÛÌfi, ÙÔÓ ¿ÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÔÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·ÏÏËıˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙË ¢‡ÛË. ¢È·Ê¿ÓÂȘ ¢Â 10.01.11: “√ ¶·Ô˘Ï¿ÎÔ˜” , ∫ˆÛÙ‹ ª·ÛÙÈ¿, ¢Â 25.01.11: “¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ - ∏ ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” , ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™·Ó‰ÒÓË, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË. ¢Â 07.02.11: “ÕÁÈÔÓ ºˆ˜, ΔÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ - Û·Ú¿ÓÙ· ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ (9Ô˜ - 16Ô˜ ·ÈÒÓ˜)” ÙÔ˘ ÿÚË ™Î·ÚϷΛ‰Ë, ÂΉ. 2010.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ìfi‰·˜ ·fi ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ π∂∫ ¢. μfiÏÔ˘ ™Δ∏¡ Δ¯ÓfiÔÏË ÙÔ˘ ¢. ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÙÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ·fi 1317/10, ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÙÔ fashion week Athens. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (οı √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ª¿ÚÙÈÔ), ÂÚ›Ô˘ 300 ŒÏÏËÓ˜ Î·È 50 ͤÓÔÈ, ÂȉÈÎÔ› Ìfi‰·˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ! √È ÂÈÛΤÙ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 20.000 Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÏÔ project (‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ÌÔÓ٤Ϸ, Ì·ÎÈÁȤ˙, ÎÔÌ̈٤˜, Ù¯ÓÈÎÔ› Î.Ù.Ï.)

Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 400! ∞˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ οı ÊÔÚ¿ Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÂ Û˘Ó·Ê‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. º¤ÙÔ˜ ·ÊÈÂÚÒıËΠ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙȘ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ªfi‰·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û·Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ “Ê˘ÙˆÚ›ˆÓ” Î·È Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û’ ·˘Ù¿, ̤۷ ·fi ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Î·È ·ÔÊÔ›-

ÙˆÓ ÙÔ˘˜! ΔÔ π.∂.∫. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì·˙› Ì ÙȘ Û¯ÔϤ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜! √È Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û¯ÔÏ‹ - ·fi ¿Ô„Ë ·ÚÈıÌÔ‡ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ - ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› ¿ÍÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi Ù· “ÌÂÁ·ı‹ÚÈ·” ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, ·ÚΛ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Á¿Ë Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ! ŸÏÁ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™Ô˘Ú‹ “√ÚÈÛÙÈ΋ ¢È¿Ï˘ÛȘ” ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” οı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙ·˙‹, ÛÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ∏ϤÓÈ·˜ ¢Ô˘Ï·‰›ÚË, ÌÔ˘ÛÈ΋ °ÚËÁfiÚË ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ŒÊË ™Ù·˘ÚÔıÂÔ‰ÒÚÔ˘, ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË ™˘ÓÔ‰‹ ºÔ˘Î·Ï¿. ΔËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙË ‰Ú·Ì·ÙÔÏÔÁÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¤Î·ÓÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó (Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘) ÔÈ: ∂ϤÓË ª·Î›ÚË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜, ™‡ÚÔ˜ ÷ÏÎÈ¿˜, £ÂÔ‰ÒÚ· ¡ÔÓfiÁÏÔ˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ª·Ú·Áο΢. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ·fi ÙȘ 8.00 Ì.Ì. ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: 15 ¢ÚÒ Î·È 10 ¢ÚÒ (Ì·ıËÙÈÎfi, ÊÔÈÙËÙÈÎfi). ¢ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· 500 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ οÚÙ·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. — ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Ì ٛÙÏÔ “ºıÈÓÔˆÚÈÓÔ› ¢È¿ÏÔÁÔÈ”, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ŒÏÏËÓ˜ Î·È πÙ·ÏÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. — OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞Ôı‹ÎË μ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ μfiÏÔ˘ ¤ˆ˜ 30/11. — ∏ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ¡›Ù·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ “Δ¤¯Ó˘ ¶·È¯Óȉ›ÛÌ·Ù·” ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ηıËÌÂÚÈÓ¿) 10.00-13.00 Î·È 18.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 10.0013.30. ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), ÙËÏ. - fax: 2421031701, email: dekiriko@kodv.gr, dekiriko-kodv.gr. — •ÂΛÓËÛ·Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙË ™Ù¤ÁË Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, £Ú¿Î˘ 126 Ì ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ΔÔ˘˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ËÏÈΛ·˜ 5 ¤ˆ˜ 7 ÂÙÒÓ, ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ë Î. ∏ÏÈ¿‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·. ΔËÓ ·È‰È΋ Î·È ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î¿ı ∫˘Úȷ΋ 12 - 1 ÙÔ Úˆ› ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô Î. ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ú¯¿ÚÈˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô Î. ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜ ¡›ÎÔ˜ οı ΔÂÙ¿ÚÙË 8 - 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. À‡ı˘ÓË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î. ΔÛÔ˘¯ÓÈο ¶fiË. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙË ÌÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· ¶ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î. ¶ÂÚÎÔ˘Ï›‰Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6948173814. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Î. ™Ù˘Ï›‰Ô˘ ∂ϤÓË Î·È Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ∏Ï›· ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6948597440 Î·È 6972038832 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û fiϘ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ ¶ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ÃÔÚÒÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÃÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ μfiÏÔ˘ “√ ¡ËÚ¤·˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·fi ÒÚ· 8Ì.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· “Ÿˆ˜ ¶·ÏÈ¿...” ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24 210 / 48 705 ‹ 6989 857285 (μÔ˘Á¿˜), 24 210 / 71 281 (™·‚‚›‰Ë˜). — ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ∞Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7.15 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180 - √ÁÏ) ÔÈ Û˘Ó¿ÍÂȘ ÌÂϤÙ˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô £ÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. — ∞‡ÚÈÔ Î·È ÒÚ· 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” (∫ÔÚ·‹ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì· “ªÔÚ› Ó· Ûˆı› ηÓ›˜ ·fi ηٷÎÏ˘ÛÌfi;” . £ÚËÛ΢ÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ) ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ı¤Ì· “¶Ò˜ ı· ÔÈÎÔ‰ÔÌ› ηÓ›˜ ÛˆÛÙ¿;” .

√ ̇ıÔ˜ Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÂÚÓ¿ ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘

¢Y™KO§O

Δ∂á∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

29

∫·ıÒ˜ ·fi Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ∫·˙·Ó¿ÎÈ Ô ¯Ú˘Ûfi˜ “‰Â›¯ÓÂÈ” ∫Ôϯ›‰·

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

™∞μμ∞Δ√ 6 N√∂ªμƒπ√À 2010


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 30

™∞μμ∞Δ√ 6 N√∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 4H™ ¡√∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.324.961,19 5.007.468,37 4,4583 19.888.976,12 2.837.252,15 7,0099 109.279.716,97 14.948.634,38 7,3103 12.913.121,50 2.154.357,05 5,9940 300.076.467,65 107.941.823,29 2,7800 22.424.365,02 2.940.206,27 7,6268 14.521.650,06 2.483.401,09 5,8475 6.457.203,86 1.436.721,33 4,4944 9.388.309,67 1.418.878,91 6,6167 106.781.757,10 13.036.371,51 8,1911 38.703.013,55 5.920.251,14 6,5374 5.033.207,16 1.594.847,12 3,1559 13.319.161,63 1.438.869,01 9,2567 2.657.868,47 284.806,18 9,3322 163.727.535,17 12.464.873,25 13,1351 8.828.360,14 690.690,80 12,7819 3.531.336,16 659.551,34 5,3541 8.471.349,11 1.834.160,73 4,6187 6.455.574,38 1.951.078,48 3,3087 8.294.616,24 2.390.381,78 3,4700 9.309.381,50 1.387.877,53 6,7076 26.735.344,33 3.347.565,09 7,9865 10.285.310,55 5.544.726,01 1,8550 3.377.407,48 270.465,59 12,4874

-0,45% 4,5475 4,3691 -11,46% -0,08% 7,1150 6,9573 -15,69% -0,90% 7,3469 7,2555 -19,12% -0,44% 6,0989 5,9341 -14,02% -0,93% 2,7800 2,7800 -21,75% -0,43% 7,6268 7,5696 -15,49% -0,83% 5,8475 5,8036 -18,38% 0,75% 4,5214 4,4584 -16,24% -0,34% 6,7160 6,6167 -13,23% -0,05% 8,1911 8,1911 -7,68% -0,68% 6,6028 6,5047 -17,64% -0,93% 3,4084 3,1559 -20,55% -0,44% 9,2567 9,1873 -11,03% -0,44% 9,3322 9,3322 -10,62% -0,53% 13,2008 13,0366 -13,48% -0,74% 13,0375 12,6541 -23,78% -0,20% 5,4612 5,3006 -9,20% -0,54% 4,6187 4,5956 -11,95% -0,69% 3,3749 3,2425 -13,75% -0,14% 3,4700 3,4440 -6,21% -0,38% 6,7914 6,7076 -12,32% 0,12% 8,0664 7,9066 -19,44% -0,02% 1,8550 1,8504 -3,87% -0,60% 12,6747 12,3625 -14,62%

82.205.855,32 27.579.942,85 2.997.732,58 143.529.786,71 30.806.730,92 8.411.735,62 26.016.107,97 28.421.748,71 13.667.115,96 7.380.406,13 26.577.898,86 11.623.829,27 20.204.133,63 34.787.609,06 316.736.465,60 5.831.862,80 27.139.487,83 51.512.217,31 113.812.142,09 48.247.240,92 14.560.021,38 391.155,88 6.481.345,12 681.419,64 12.349.466,61 1.021.952,67 1.383.140,23 3.404.195,79 12.728.864,40 3.533.274,87 2.465.208,68 119.045.313,77 57.654.692,05 13.475.175,55 52.466.358,19 94.768.644,59 55.707.264,35 12.374.010,95 51.324.163,71 11.375.920,25 53.031.535,09 26.242.591,69 5.643.504,29 3.421.710,52 324.706,59 8.359.363,79 37.189.731,56 27.934.119,88 3.201.711,42 4.363.280,07 3.309.309,12

16,6386 12,6729 10,3030 4,6616 7,1395 7,5964 8,0027 8,4035 7,9327 3,9184 7,4638 6,9775 3,0486 5,0886 6,1309 6,0364 9,5390 10,9132 8,2354 10,0334 11,4898 1.256,6400 1.251,5800 1.154,1100 1.184,2000 965,4300 1.023,7100 4,5835 3,6095 3,1235 8,0554 3,3029 10,8629 10,5913 9,5071 3,1765 9,7095 27,9081 1,1209 1,1180 9,8863 10,4606 10,5359 3,3078 3,0201 4,9470 2,6545 3,4043 3,8333 204,1900 3,3198

-0,17% -0,06% -1,01% 0,14% -0,07% 0,08% -0,23% -0,21% -2,42% 0,04% -0,76% -0,08% 0,23% -1,63% 0,06% 0,08% 0,01% -0,63% 0,04% -0,01% -0,04% 0,09% 0,09% 0,04% 0,04% 0,12% 0,12% -0,06% 0,19% 0,11% -0,22% -0,02% -0,14% -0,17% 0,06% -0,18% 0,49% -1,42% 0,00% 0,01% 1,21% -0,04% -0,04% -0,16% 0,03% 0,09% -0,17% 0,01% -1,17% 0,15% 0,16%

16,9714 12,9264 10,5091 4,6849 7,1752 7,6344 8,4028 8,6556 8,1707 3,9870 7,6877 6,9775 3,0669 5,0886 6,1309 6,0364 10,0160 11,4589 8,6472 10,5351 11,4898 1.256,6400 1.251,5800 1.154,1100 1.184,2000 965,4300 1.023,7100 4,6064 3,6636 3,1704 8,1762 3,3855 11,0802 10,8031 9,5071 3,1765 9,9037 28,0476 1,1209 1,1180 9,8863 10,4606 10,5359 3,3740 3,0201 4,9470 2,6810 3,5064 3,8812 205,2110 3,4194

16,4722 12,5462 10,2000 4,6266 7,0860 7,5394 7,8426 8,2354 7,7740 3,8792 7,3145 6,9252 3,0242 5,0886 6,1309 6,0364 9,5390 10,9132 8,2354 10,0334 11,4898 1.256,6400 1.251,5800 1.154,1100 1.184,2000 965,4300 1.023,7100 4,5491 3,6095 3,1235 8,0554 3,2368 10,6456 10,3795 9,3170 3,1527 9,5153 27,6988 1,1125 1,1180 9,6886 10,3821 10,5359 3,2913 3,0050 4,9223 2,6280 3,3022 3,8333 204,1900 3,2534

AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 6.381.617,82 3.103.267,47 2,0564 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.524.381,70 562.693,35 6,2634 ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 20.136.381,04 5.366.138,66 3,7525 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 29.209.752,70 2.147.475,92 13,6019 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 12.511.160,13 4.574.740,98 2,7348 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.630.774,78 2.078.690,07 6,0763 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 278.484.128,31 29.439.629,50 9,4595 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 15.670.214,91 2.732.391,42 5,7350 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 18.076.558,49 1.717.338,71 10,5259 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.069.992,38 6.151.800,00 7,1638 ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. 34.434.208,39 1.194.122,12 28,8364 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. 36.859.752,39 3.261.680,98 11,3008 GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. 25.016.183,36 5.736.965,43 4,3605 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. 889.323,92 184.341,95 4,8243 CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.593.898,00 7.463.239,15 1,5535 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 62.388.793,64 14.777.497,80 4,2219 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. 1.784.618,51 1.948.708,86 0,9158 ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.626.971,50 9.659.715,40 0,9966 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 772.038,93 151.864,60 5,0837 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 57.790.046,16 39.855.028,90 1,4500 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 127.194.252,81 18.577.874,92 6,8465 ¢∏§√™ TOP-30 20.539.753,35 16.848.753,34 1,2191 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 4.351.499,04 279.525,00 15,5675 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 146.939,05 181,31 810,4500 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 11.104.268,03 13.679,93 811,7200 ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 541.259,59 183.031,68 2,9572 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ 89.007.373,12 6.810.729,43 13,0687 ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ 8.236.525,64 4.251.439,46 1,9373 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 6.746.019,04 1.407.136,32 4,7941 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 45.127.094,30 5.733.420,37 7,8709 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 5.565.235,68 2.243.825,41 2,4802 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 146.769.017,62 7.676.071,47 19,1203 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 50.140.211,00 11.403.116,16 4,3971 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 21.907.671,61 60.609.014,13 0,3615 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.316.933,07 3.326.002,14 0,3960 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 1.007.449,64 124.282,94 8,1061 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 80.188.597,15 9.914.943,41 8,0877 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 47.032.319,18 6.145.795,18 7,6528 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 41.986.881,60 4.979.600,59 8,4318 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 4.481.033,21 3.748.196,27 1,1955 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 481.624,88 397.726,85 1,2109

-1,05% -1,00% -1,63% -1,26% -0,84% -1,26% -1,12% -1,27% -0,95% -1,58% -1,27% -1,14% -1,36% -0,67% -1,32% -0,90% -0,97% -1,23% -0,64% -1,04% -1,03% -1,52% -1,22% 0,12% 0,12% -1,50% -1,11% -0,61% -1,06% -0,63% -1,12% -0,69% -0,36% -0,60% -1,12% -0,03% -0,03% 0,01% -0,41% -0,87% -0,88%

2,1592 6,5766 3,9401 14,2820 2,8305 6,2890 9,5541 5,7924 10,6312 7,1996 29,4131 11,5268 4,4477 4,9208 1,6079 4,2219 0,9158 1,0115 5,1600 1,4500 6,8465 1,2191 15,5675 810,4500 811,7200 2,9868 13,4608 1,9954 4,9379 7,8709 2,4802 19,3115 4,4411 0,3615 0,3960 8,1061 8,0877 7,6528 8,4318 1,1955 1,2109

2,0153 -30,15% 6,2008 -32,63% 3,7150 -34,26% 13,4659 -29,26% 2,7075 -20,01% 6,0155 -26,58% 9,3649 -25,94% 5,6777 -29,64% 10,4206 -24,47% 7,1065 -34,59% 28,5480 -28,52% 11,1878 -20,85% 4,3169 -26,97% 4,7761 -24,52% 1,5535 -28,91% 4,1797 -24,99% 0,9066 -21,42% 0,9866 -24,16% 5,0329 -24,93% 1,4355 -26,47% 6,7780 -28,98% 1,2069 -28,44% 15,5675 -29,89% 810,4500 -27,31% 811,7200 -27,28% 2,8981 -29,06% 12,9380 -27,93% 1,9179 -24,15% 4,7462 -28,19% 7,7922 -24,07% 2,4554 -25,94% 18,9291 -24,19% 4,3531 -24,09% 0,3579 -23,99% 0,3920 -26,23% 8,0250 -4,26% 8,0068 -4,23% 7,6528 -8,26% 8,4318 -6,64% 1,1835 -18,78% 1,2109 -18,23%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.940.662,53 2.176.285,30 290.958,50 30.789.717,00 4.314.998,27 1.107.325,92 3.250.915,08 3.382.130,68 1.722.890,76 1.883.542,48 3.560.921,20 1.665.894,41 6.627.322,83 6.836.388,56 51.661.948,42 966.123,71 2.845.107,46 4.720.187,91 13.819.821,20 4.808.672,34 1.267.217,77 311,27 5.178,53 590,43 10.428,55 1.058,55 1.351,11 742.703,26 3.526.491,75 1.131.184,96 306.033,11 36.042.312,12 5.307.505,34 1.272.293,18 5.518.634,85 29.834.242,52 5.737.403,28 443.384,98 45.787.574,36 10.175.428,57 5.364.150,11 2.508.700,63 535.644,92 1.034.436,20 107.515,00 1.689.769,00 14.009.825,64 8.205.615,66 835.227,70 21.368,62 996.839,24

2,26% 3,78% 11,99% 3,49% 3,35% 13,85% -6,03% -11,25% -18,53% -0,41% -8,72% 2,44% -3,41% 9,75% 7,38% 5,29% 1,08% 3,26% -4,87% -0,30% 6,66% 3,38% 3,43% -0,41% -0,38% -1,47% -1,44% 2,75% 3,03% -0,12% -0,29% 1,26% 1,94% 1,17% -1,49% 2,07% 0,62% 5,31% -0,14% 0,04% 1,11% -2,56% -2,38% 0,32% 1,83% 2,65% -7,73% 2,42% 4,34% -2,33% 1,06%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

606.652,34 64.183,95 9,4518 320.044,64 33.233,43 9,6302 2.430.268,45 257.084,51 9,4532 9.238.342,56 3.193.645,40 2,8927 1.750.803,86 1.056.997,07 1,6564 15.982.625,42 7.153.422,77 2,2343 8.406.769,04 5.207.069,30 1,6145 42.638.542,25 4.410.861,59 9,6667 11.047.271,32 6.380.530,74 1,7314 50.646.488,63 1.519.100,00 33,3398 2.945.305,93 452.338,20 6,5113 4.645.253,52 1.575.679,82 2,9481 10.915.808,81 17.197.584,40 0,6347 36.303.840,38 5.001.480,94 7,2586 5.228.834,01 8.833.695,23 0,5919 26.901.657,17 3.996.879,14 6,7307 6.353.814,50 2.555.796,65 2,4860 20.830.726,59 14.129.559,23 1,4743 13.292.945,41 8.063.252,57 1,6486 1.108.537,08 1.269.864,68 0,8730 366.987,98 173.565,74 2,1144 4.313.433,99 609.726,40 7,0744

-0,35% 9,4518 9,2628 -13,85% -0,35% 9,6302 9,6302 -12,80% -0,35% 9,4532 9,2641 -13,84% -1,40% 3,0373 2,8638 -27,86% -1,76% 1,7392 1,6398 -28,19% -0,97% 2,2343 2,2231 -23,76% -0,68% 1,6145 1,6064 -25,26% -1,42% 9,7634 9,4734 -30,17% -0,68% 1,7487 1,6968 -23,53% -1,18% 34,2566 33,3398 -28,86% -1,56% 6,6904 6,5113 -33,50% -1,24% 3,0292 2,9481 -30,80% -0,50% 0,6474 0,6347 -26,86% -1,05% 7,4038 7,2586 -28,84% -0,90% 0,6023 0,5801 -28,53% -1,56% 6,8485 6,5961 -31,05% -1,21% 2,4860 2,4611 -23,59% -1,72% 1,5480 1,4596 -29,25% -0,99% 1,7310 1,6156 -31,23% -0,90% 0,8905 0,8643 -21,29% -1,08% 2,1990 2,0933 -25,82% -1,13% 7,3574 7,0037 -24,46%

16.701.906,23 1.293.479,21 12,9124 3.341.161,62 430.906,21 7,7538 7.452.502,20 1.384.261,59 5,3837 10.285.664,18 976.437,83 10,5339 9.564.877,89 920.994,89 10,3854 15.761.065,94 1.198.920,48 13,1460 3.818.976,95 623.272,92 6,1273 7.898.557,44 1.541.128,95 5,1252 4.183.898,24 1.809.988,04 2,3116 1.142.529,26 140.191,68 8,1498 19.485.045,93 5.754.674,18 3,3860 29.981.669,83 8.297.468,90 3,6134 1.166.313,03 134.167,55 8,6930 3.507.122,20 388.550,00 9,0262 614.786,27 540,29 1.137,8900 35.659.413,80 30.816,93 1.157,1400 725.590,35 698,16 1.039,3000 42.657.693,43 40.980,16 1.040,9400 41.871,18 43,99 951,7700 4.556.562,67 4.779,40 953,3800 1.085.315,47 350.756,77 3,0942 728.233,85 153.404,20 4,7472 4.487.553,54 2.889.882,13 1,5529 2.589.035,64 945.924,99 2,7370 3.830.807,77 1.479.438,26 2,5894 1.423.911,93 552.008,13 2,5795 47.981.712,08 36.412.425,45 1,3177 8.430.106,24 524.502,72 16,0726 14.733.699,49 1.095.086,87 13,4544 46.370.256,63 3.917.545,97 11,8366 8.811.856,89 12.594.599,04 0,6997 4.570.188,24 6.407.236,72 0,7133 12.729.954,65 13.018.805,94 0,9778 15.159.265,11 15.623.234,99 0,9703 3.651.850,40 228.004,83 16,0165 1.190.667,29 73.145,00 16,2782 653.508,03 27.891,73 23,4302 3.126.494,58 358.410,17 8,7232 664.216,60 73.493,64 9,0377 3.651.345,79 414.813,75 8,8024 676.104,32 73.757,96 9,1665 1.382.578,49 156.629,68 8,8271 538.225,58 58.587,46 9,1867 141.190.749,62 16.509.482,49 8,5521 714.060,78 78.950,81 9,0444 42.652.080,77 5.852.835,33 7,2874 29.123.156,05 2.741.236,22 10,6241 22.311.844,28 2.076.871,46 10,7430 15.082,02 12.138,18 1,2425 28.278,87 23.510,74 1,2028 290.829,65 185.074,79 1,5714 6.229.080,14 2.952.497,52 2,1098 5.291.732,16 2.627.664,71 2,0139 3.439.585,82 875.298,86 3,9296 1.892.922,52 618.603,20 3,0600 9.084.587,30 6.186.870,58 1,4684 13.679.303,85 5.164.651,96 2,6486 22.224.391,70 4.047.344,09 5,4911 13.103.501,49 4.424.352,79 2,9617 29.624.824,70 13.880.785,49 2,1342 769.720,03 37.952,15 20,2813 3.548.162,35 12.451,37 284,9600 1.822.169,17 357.221,55 5,1009

0,99% 2,61% -0,68% 2,10% 1,00% 0,98% 1,54% -0,33% 1,38% 0,41% 1,12% 1,67% 0,21% 1,71% 0,03% 0,03% -0,92% -0,92% -0,32% -0,32% -1,25% 2,00% 1,49% 0,72% 0,85% 0,21% 0,85% 2,38% 0,90% 2,40% 0,92% 0,92% 2,30% 2,31% 2,81% 2,84% 4,49% -0,04% -0,03% -0,14% -0,14% 0,11% 0,11% 0,28% 0,28% -0,07% 0,46% 0,44% -0,22% -0,22% 2,46% 1,52% 0,40% -0,31% 1,66% 0,73% 0,81% 0,78% 1,54% 0,59% 2,21% -0,45% 0,24%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

∂™øΔ∂ƒπ∫√À

13,5580 8,0252 5,4375 10,6392 10,4893 13,2775 6,2498 5,1252 2,3116 8,2720 3,3860 3,6134 8,6930 9,0262 1.137,8900 1.157,1400 1.039,3000 1.040,9400 951,7700 953,3800 3,1251 4,7947 1,5995 2,8191 2,6541 2,6569 1,3177 16,0726 13,5889 11,9550 0,6997 0,7133 0,9778 0,9703 16,0165 16,2782 23,4302 8,7232 9,0377 8,8024 9,1665 8,8271 9,1867 8,5521 9,0444 7,2874 10,6241 10,7430 1,2425 1,2028 1,5714 2,2153 2,1146 4,1261 3,1518 1,4831 2,7214 5,6421 3,0431 2,1769 20,6362 290,6592 5,2539

12,7833 7,07% 7,6763 18,64% 5,3299 20,12% 10,4286 3,09% 10,2815 1,99% 13,0145 6,26% 6,0660 10,84% 5,0739 6,54% 2,2885 -1,26% 8,0683 11,00% 3,3521 -1,51% 3,5773 -4,80% 8,6061 -13,07% 9,0262 1,71% 1.137,8900 2,07% 1.157,1400 2,11% 1.039,3000 -5,27% 1.040,9400 -5,24% 951,7700 -3,71% 953,3800 -3,67% 3,0323 -23,10% 4,6523 -1,79% 1,5374 5,38% 2,7096 16,29% 2,5635 8,78% 2,5537 7,74% 1,3045 4,65% 15,9119 19,91% 13,3199 2,97% 11,7182 19,11% 0,6927 5,35% 0,7133 6,40% 0,9680 18,80% 0,9703 20,10% 15,8563 49,35% 16,2782 51,22% 23,1959 52,40% 8,5487 -3,82% 9,0377 -3,37% 8,6264 -3,25% 9,1665 -2,80% 8,6506 -1,13% 9,1867 -0,25% 8,3811 -3,23% 9,0444 -2,39% 7,2145 -4,95% 10,4116 0,24% 10,5281 1,62% 1,2425 -13,38% 1,2028 -14,21% 1,5714 4,64% 2,0676 -5,23% 1,9736 7,99% 3,8510 4,82% 2,9682 2,00% 1,4390 3,03% 2,6486 4,46% 5,4911 12,64% 2,9617 6,73% 2,1342 3,34% 19,8757 30,41% 284,9600 2,27% 4,9989 -6,45%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.551.992,61 23.769.574,42 6.574.592,63 210.702.221,84 8.847.621,47 1.801.363,01 6.025.081,35 49.190.574,38 4.231.519,55 58.194.731,02 64.511.045,33 185.798.820,27 3.769.838,12 11.340.281,24 20.488.968,87 263.704.581,08 7.528.358,75 215.732.392,48

2.047.811,89 6,6178 1.891.748,84 12,5649 1.139.415,88 5,7701 18.637.977,56 11,3050 1.276.994,29 6,9285 502.850,67 3,5823 1.103.420,09 5,4604 6.433.572,42 7,6459 692.231,01 6,1129 17.645.832,36 3,2979 16.570.575,10 3,8931 95.481.680,16 1,9459 792.666,82 4,7559 2.107.235,56 5,3816 3.803.482,95 5,3869 72.690.195,72 3,6278 902.592,11 8,3408 90.292.262,19 2,3893

0,01% 6,6310 6,4854 1,68% 0,03% 12,6905 12,4393 1,96% -0,06% 5,7701 5,7124 -1,32% 0,03% 11,3050 11,3050 2,42% 0,01% 6,9285 6,9285 0,35% 0,68% 3,5859 3,5680 -0,92% 0,01% 5,4604 5,4058 -1,13% 0,00% 7,6535 7,6077 3,52% 0,01% 6,1282 6,0823 5,51% 0,00% 3,2979 3,2979 0,89% -0,02% 3,9126 3,8736 0,01% 0,01% 1,9459 1,9459 2,62% 0,01% 4,7559 4,7321 2,49% 0,00% 5,3816 5,3816 0,80% 0,12% 5,3869 5,3869 0,97% 0,01% 3,6278 3,6097 2,25% 0,00% 8,5076 8,1740 2,27% 0,02% 2,3893 2,3893 3,58%

52.051.815,94 29.777.909,72 20.877.453,64 10.323.414,70 1.177.802,99

4.454.536,29 11,6851 2.538.058,01 11,7326 18.745.754,30 1,1137 9.597.748,45 1,0756 441.442,69 2,6681

0,00% 11,6851 11,6851 0,43% 0,00% 11,7326 11,7326 1,36% 0,01% 1,1137 1,1137 1,38% 0,01% 1,0756 1,0756 2,28% 0,90% 2,6681 2,6681 8,37%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

337.152,21 149.983,36 126.004,36 1.305.137,82 6.057.013,70 9.188.999,02

22.816.858,07 2.326.771,05 9,8062 10.469.423,23 1.222.564,82 8,5635 4.219.586,27 526.572,58 8,0133 5.284.375,46 656.351,53 8,0511 560.160.375,04 146.435.751,63 3,8253 27.767.885,69 9.110.853,84 3,0478 4.326.223,85 824.429,08 5,2475 59.217.069,56 4.974.153,78 11,9050 27.333.195,90 5.503.244,12 4,9667 12.028.413,13 1.257.640,02 9,5643 9.991.870,96 1.098.396,82 9,0968 8.919.856,74 2.967.069,59 3,0063 19.909.817,58 3.395.851,05 5,8630 3.181.091,78 2.096.678,54 1,5172 34.535.022,15 2.650.795,60 13,0282 6.614.532,81 1.555.018,88 4,2537 28.374.513,19 3.439.530,30 8,2495 12.269.066,54 4.839.856,22 2,5350 11.613.842,61 4.761.354,56 2,4392 795.081,54 120.000,00 6,6257 1.021.914,00 150.492,23 6,7905 11.450.432,83 3.884.807,08 2,9475 2.988.853,18 1.116.483,84 2,6770 2.640.076,99 475.218,22 5,5555 808.772,61 451.357,47 1,7919 14.020.259,50 6.779.652,48 2,0680 1.955.537,94 252.189,43 7,7542

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN

-0,98% 9,9043 9,7081 -14,49% -0,78% 8,7134 8,4779 -19,85% -0,95% 8,1535 7,9332 -19,88% -0,73% 8,1517 7,9706 -20,11% -0,86% 3,8253 3,8253 -19,91% -0,61% 3,0478 3,0173 -16,30% -0,99% 5,3262 5,1950 -22,72% -1,06% 11,9050 11,7860 -21,88% -0,27% 4,9667 4,9170 -8,31% -0,32% 9,5643 9,4687 -8,96% 0,16% 9,0968 9,0968 -11,29% -0,03% 3,0063 2,9762 -9,31% -0,91% 6,0389 5,8044 -22,74% -0,87% 1,6386 1,5172 -23,58% -0,74% 13,1585 12,8979 -21,33% -0,90% 4,4664 4,2112 -22,24% 0,00% 8,4145 8,2495 -7,88% -1,05% 2,5730 2,5350 -25,91% 0,11% 2,4636 2,4148 -26,28% -1,14% 6,6920 6,5594 -22,51% -1,03% 6,8584 6,7226 -22,33% -0,66% 2,9475 2,9328 -18,29% -0,89% 2,7573 2,5967 -10,77% -1,08% 5,7222 5,4444 -24,08% -0,91% 1,8009 1,7847 -23,39% -0,63% 2,0680 2,0628 -12,68% -0,47% 7,7542 7,7542 -19,02%

20.152.957,88 6.469.837,07 4.168.134,34 2.817.080,62 1.888.811,92 13.735.847,88 53.467.437,25 37.405.101,35 23.137.444,33 38.541.516,42 2.038.947,78 11.176.890,74 674.902,20

1.147.554,89 577.347,31 359.432,59 249.151,73 339.173,35 1.998.224,11 5.068.790,54 5.963.883,87 8.419.694,59 3.561.623,73 558.405,94 4.223.345,39 68.066,99

17,5617 11,2061 11,5964 11,3067 5,5689 6,8740 10,5484 6,2719 2,7480 10,8213 3,6514 2,6465 9,9153

0,70% 0,29% 0,36% 0,81% 0,44% 0,00% 0,31% 0,08% 1,04% 0,81% -0,47% 0,17% 0,09%

18,4398 11,7664 12,1762 11,8720 5,6803 6,9427 10,6539 6,2719 2,7892 10,8213 3,7975 2,6730 9,9153

17,3861 10,9820 11,3645 11,0806 5,5132 6,8053 10,4429 6,2092 2,7205 10,7672 3,6149 2,6200 9,9153

-1,29% -1,50% 0,22% 3,81% 2,40% 6,80% 1,38% 2,18% -2,47% 7,64% 12,72% -3,77% -0,85%

18.913.508,85 5.363.031,18 3,5266 3.356.979,49 242.986,27 13,8155 30.173.540,31 3.034.680,50 9,9429 28.595.980,21 3.854.247,90 7,4193 52.413.331,37 5.544.465,89 9,4533 16.197.818,51 2.480.144,44 6,5310 80.290.837,74 4.421.601,88 18,1588 5.931.030,52 2.159.728,47 2,7462 5.375.052,20 518.469,07 10,3672 4.632.391,22 1.283.218,26 3,6100 16.038.795,13 1.967.538,91 8,1517 50.106.591,31 17.697.622,39 2,8313 50.381.939,46 62.360.302,33 0,8079 51.289,29 61.643,52 0,8320 33.580.586,96 37.108.796,76 0,9049 17.067.899,84 18.278.894,03 0,9337 30.878.544,67 34.120.304,00 0,9050 335.947,43 33.471,77 10,0367 1.006.658,00 100.000,00 10,0666 185.050,09 12.932,40 14,3090 1.311.590,08 412.189,92 3,1820 45.459.021,96 15.954.982,01 2,8492 1.447.699,99 482.625,18 2,9996 3.449.604,98 370.095,05 9,3209

0,43% 3,7029 1,21% 14,5063 -0,06% 10,0423 0,17% 7,4935 0,96% 9,5478 0,62% 6,5963 -0,34% 18,3404 0,00% 2,8011 -0,34% 10,5745 0,16% 3,6100 0,42% 8,1517 0,79% 2,8313 0,76% 0,8079 0,76% 0,8320 0,11% 0,9049 0,11% 0,9337 0,11% 0,9141 0,08% 10,0367 0,08% 10,0666 1,72% 14,3090 0,51% 3,1820 0,23% 2,9917 0,00% 3,1496 0,42% 9,4607

3,4913 13,6773 9,8435 7,3451 9,3588 6,4657 17,9772 2,7187 10,2635 3,5739 8,0702 2,8030 0,7998 0,8320 0,8868 0,9337 0,8960 9,8861 10,0666 14,0944 3,1661 2,7067 2,8496 9,2510

3,61% 8,22% 14,24% 9,58% 9,91% 6,43% 22,53% 1,76% 3,67% 6,20% 1,51% 11,18% 10,41% 11,47% 17,03% 18,03% 17,03% 0,37% 0,67% 19,03% 3,25% 6,90% -0,01% 3,07%

15.375.463,58 4.381.425,79 3,5092 1.688.481,09 167.665,91 10,0705 71.256.501,68 7.774.430,94 9,1655 29.241.239,58 3.345.951,23 8,7393 4.748.639,92 804.567,49 5,9021 44.732.332,69 14.098.212,92 3,1729 48.205.373,61 46.564.175,87 1,0352 1.944.134,54 1.856.441,98 1,0472 6.320.395,35 720.408,79 8,7733 3.954.753,30 1.275.639,20 3,1002 23.487.313,04 10.782.512,53 2,1783 2.828.174,53 1.077.386,01 2,6250 5.287.879,19 529.678,30 9,9832

0,19% 3,5443 0,43% 10,5740 0,20% 9,1655 0,21% 8,7393 -0,22% 6,0792 0,01% 3,1729 -0,11% 1,0352 -0,10% 1,0472 -0,01% 8,9488 0,36% 3,1002 -0,30% 2,2872 -0,22% 2,7563 0,09% 10,1080

3,4741 9,83% 9,9698 9,41% 9,0738 0,86% 8,6519 0,28% 5,7250 0,07% 3,1412 5,81% 1,0248 5,51% 1,0472 5,95% 8,7733 -5,80% 3,0847 2,55% 2,1347 -11,51% 2,5725 -5,82% 9,9083 8,85%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.247.009,28 6.897,28 1.171.689,74 1.889.052,68

797.794,78 5,64 960,57 184.614,90

10,3373 1.223,5700 1.219,7900 10,2324

0,01% 1,46% 1,46% -0,25%

10,3373 1.223,5700 1.219,7900 10,3347

10,2339 0,55% 1.223,5700 6,08% 1.219,7900 6,00% 10,1557 2,66%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4084 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8679 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4536 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,291 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .114,41 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3546 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,119 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . .1,41 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3865

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3653 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3976

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3657

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.354.832,63 1.324.316,34 1.195.793,01 12.252.524,72 40.272.869,14 66.448.068,59

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

4,0185 8,8298 9,4901 9,3879 6,6490 7,2313

-1,10% -1,48% -0,04% -0,67% -0,73% -1,06%

4,2194 9,2713 9,6799 9,7165 6,9815 7,3036

3,9783 -36,14% 8,7415 -28,87% 9,3952 -2,89% 9,2940 -18,54% 6,5825 -23,00% 7,1590 -20,90%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4112 .........................................................1,3943 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86964 .......................................................0,85922 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4685 .........................................................7,3791 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3096 .........................................................9,1981 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,64 .........................................................113,27 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3573 .........................................................1,3411 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1352 .........................................................8,0378 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4128 .........................................................1,3959 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3893 .........................................................1,3726

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 31

™∞μμ∞Δ√ 6 N√∂ªμPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 5∏™ N√∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.508,05

0,67

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,91 4,51 19,5 4,13 5,99 17 0,54 6,55 10,08 0,5 1,29 5,17 4 0,71 1,32 0,86 3,39 0,84 2,12 3,66 2,12 3,77 1,9 0,01 12,04 0,71 7,4 1,16 3,32 5,44 5,72 4,06 4,73 1,72 0,56 2,98 4,61 3,32 8,83 0,4 0,31 7,8 4,49 10,9 12,49 13,15 5,87 3,3 4,77 3,88 2,41 3,28 3,01 15,44 9,29 0,74 0,64

-10,78 1.846.480 -0,88 4.215.125 2,09 302.576 0,73 1.516.189 -0,17 12.272 0,71 22.940 -1,82 286.525 0,77 16.573 2,54 33.474 -1,96 262.709 -1,53 23.071 70.646 0,25 3.986 1,43 1.828.252 1.799.857 1,18 192.680 15.821 7,69 508.018 -0,47 4.902 4,27 66.771 0,95 209.592 1,34 111.865 -8,65 238.207 1 0,92 174.183 -1,39 11.319 0,27 6.498.532 1,75 12.094 2,15 92.678 0,55 49.719 0,35 105.192 -1,22 8.400 0,64 15.903 -1,15 4.013 59.371 -1 132.249 -1,91 1.073 -0,6 675.496 -1,67 38.552 54.555 -6,06 112.749 1,3 97.483 1,81 123.705 -1,8 1.593 3,22 2.871 1,08 379.294 1,21 533.541 -0,3 1.357.365 -0,63 255 0,42 2,5 1,01 -0,06 -2,11 -1,33 4,92

37.025 472.005 43.866 31.666 2.557 82.010 24.064

0,91 4,41 19,1 4,06 5,9 16,3 0,52 6,5 9,74 0,49 1,25 5,04 3,94 0,68 1,3 0,83 3,29 0,76 2,1 3,4 2,03 3,6 1,89 0,01 11,67 0,7 7,16 1,12 3,15 5,32 5,63 4,02 4,64 1,69 0,55 2,95 4,5 3,26 8,52 0,38 0,28 7,62 4,33 10,9 11,73 12,79 5,67 3,2 4,77

1,03 4,59 19,6 4,18 6 17 0,55 6,69 10,08 0,52 1,31 5,23 4 0,71 1,35 0,87 3,42 0,84 2,22 3,66 2,16 3,77 2,08 0,01 12,04 0,73 7,49 1,17 3,35 5,44 5,75 4,1 4,73 1,73 0,58 3,07 4,64 3,33 8,95 0,42 0,32 7,8 4,49 11 12,7 13,27 5,87 3,3 4,79

2,33 3,11 2,97 15,25 9,09 0,72 0,61

2,42 3,29 3,01 15,5 9,32 0,74 0,64

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,18 15,38

0,42 -0,97

30.201 20

7,05 15,38

7,22 15,39

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√)

0,38 0,67 0,97 0,36 1,35 0,23 0,52 0,5 0,48 0,38 0,4 0,41 0,97 0,51 1,62 0,58 8,88 1,19 1,01 0,77 0,72 1,46 0,5 0,73 1,92 5,2 0,76 3,66 1,04 2,29 2,44 0,46 0,46 0,77 0,74 2,6 0,39 1,45 0,4

-2,67 -3,52 2,56 -2,56

2.320 61 34.503 50 3.195 311.148 19.175 50 8.000 600 12.101 30.700 15.089 75.336 600 1.550 1.030 8.910 5.130 10.000 18.537 7.130 26.559 13.500 350 10 1.000

0,37 0,67 0,93 0,33 1,25 0,23 0,5 0,5 0,48 0,38 0,38 0,38 0,96 0,48 1,58 0,58 8,86 1,14 0,99 0,77 0,7 1,41 0,47 0,68 1,92 5,2 0,76

0,38 0,67 0,99 0,36 1,35 0,25 0,57 0,5 0,48 0,38 0,41 0,41 0,97 0,64 1,62 0,62 8,88 1,21 1,03 0,77 0,73 1,48 0,51 0,74 2,07 5,2 0,76

-0,87 -9,96 -6,12 2,22

50.000 50 5.325 7.980

2,28 2,44 0,45 0,44

2,31 2,44 0,49 0,47

-1,33 -1,52

10.000 640 32.567

0,73 2,5 0,38

0,78 2,65 0,39

5,26

15.157

0,38

0,41

-2,9

-0,74 -8 -5,45 -2,04 8,57 -4,76

-13,56 -1,69 0,11 -2,46 1 -2,53 -1,37 5,8

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,8 0,27 0,36 1,67 0,7 0,39 0,6 0,51 1,1 0,67 0,42 0,86 0,66 0,76 1,26 0,31 0,67 6,5 0,66 1,66 1,12 1,22 0,34 0,36 0,39 0,68 0,77 0,76 0,63 0,64 0,61 1,89 30,6 1,16 0,32 0,55 2,19 0,3 0,4 0,58 3,39 0,5 0,83 0,25 0,32 0,94 0,61 0,33 0,64 4,93 1,73 0,62 1,4 0,99 0,9 0,29 4,14 0,52 3,19 0,76 0,51 0,62 0,4 0,56 0,59 0,48 0,29 1,45 0,66 0,7 0,61 0,94 0,38 0,56 0,78 0,56 0,8 0,55 2,71 0,94 0,53 4,15 0,7 2,98 0,01 0,34 0,69 0,57 0,49 0,8 0,33 1,35 0,4 3,18 0,34 0,38 1,35

-10 -2,7 0,6 -4,11 -2,50

9.732 11.490 208 350 1.084 1.419 3.221

0,79 0,27 0,36 1,67 0,66 0,37 0,57

0,83 0,28 0,36 1,67 0,8 0,4 0,61

3.255

1,1

1,1

-3,37 -7,04 -9,52 4,13 -6,06

504 2.880 100 25 650

0,81 0,64 0,76 1,25 0,31

0,9 0,69 0,76 1,26 0,31

-2,94 3,11 4,67

4.820 2 7.990

0,66 1,66 1

0,67 1,66 1,15

6,25 -7,69 -2,5

1.200 1.410 500

0,33 0,36 0,39

0,34 0,39 0,39

-8,7 -4,48 -1,61 5 -1,89 -1,69

7.330 4.516 11.872 12.190 304 200 10.172 3.300

0,74 0,72 0,6 0,63 0,61 1,88 29,91 1,16

0,78 0,77 0,69 0,67 0,61 1,89 31,7 1,16

10.950 740 2.213 4.169 3.400 70.620

0,52 2 0,3 0,38 0,54 3,31

0,55 2,19 0,34 0,41 0,6 3,4

11.760 12.060 12.361 100

0,82 0,23 0,29 0,86

0,83 0,25 0,32 0,94

-1,35 -6,25 -3,33 0,59 -2,35 -3,85 9,3

-1,54 -1,6 -0,57 -8,82 -0,71 -1 -2,17

600 760 689 9 1.800 1.000 56.890 1.910 410 8.450 793 2.744 1.013 1.557 10.350

0,61 4,93 1,7 0,62 1,35 0,99 0,89 0,29 4,08 0,52 3,14 0,75 0,51 0,58 0,37

0,65 4,93 1,75 0,62 1,41 0,99 0,94 0,29 4,19 0,56 3,3 0,76 0,52 0,62 0,42

2.000

0,56

0,59

-3,33

9.500

1,35

1,47

-1,05 -5 -6,67 -2,5 5,66 -1,23 -3,51 -6,55 3,3 1,92 2,47

180 1.730 6.120 54 168.978 10 41.783 50 3.360 645 5.640 1.600 3.452

0,56 0,88 0,38 0,55 0,77 0,56 0,79 0,55 2,65 0,84 0,51 3,99 0,69

0,61 0,94 0,38 0,56 0,83 0,56 0,82 0,55 2,9 0,96 0,53 4,17 0,7

14.500 433.188 1.160 1.701 37.283 85.680 31.274

0,31 0,68 0,52 0,46 0,77 0,33 1,32

0,35 0,73 0,57 0,49 0,8 0,34 1,39

0,49 -8,77 -5,34 -2,56

-2,44

1,27 -2,94 -2,17

-3,57

476

1,29

1,43

135 1.654

7,6 0,56

7,6 0,59

1.000 400

0,4 0,57

0,4 0,58

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

7,6 0,57 9,74 0,4 0,57 0,46 0,38 0,96

-8,06

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,24 0,88 0,56 0,24 0,16 0,17 0,1 12,56 0,53 0,43 0,18 3,03 1,05 2,18 0,4 7,23 0,25 1,85 6,98 4,76 14 0,18 61 2,06 0,32 17,47 0,27 0,1 0,13 0,4 1,2 0,38 0,15 0,32 0,34 14,08 4,25 0,13 0,13

-1,72

1.750

0,55

0,57

7.500

0,16

0,17

37.300 1.548

0,1 12,56

0,1 12,56

7,5 -10

1 178.185

0,43 0,18

0,43 0,19

-0,91

1.480 3.000 49

2,17 0,4 7,23

2,2 0,4 7,23

10.268 1.060 1.680 500 10.000 450 1.001

1,83 6,98 4,76 14 0,18 61 2,04

1,85 7 4,76 14 0,18 61 2,08

8

200 52 9.664

17,47 0,27 0,09

17,47 0,27 0,1

-7,69

460

1,2

1,2

7,14 18,52

5.500 10

0,14 0,32

0,15 0,32

-6,63

30

14,08

14,08

-7,14

400 5.200

0,13 0,13

0,13 0,14

-14,29

59.700

0,06

0,06

-6,67

50 5.100 5.111 1 9.000

0,28 0,08 0,29 0,23 0,09

0,28 0,08 0,3 0,23 0,1

3.187 500 50

0,23 0,09 0,07

0,24 0,09 0,08

19.561

0,09

0,09

1 300

0,06 0,06

0,06 0,06

4.740 3.366 2.391 40.680

0,22 2,87 0,19 0,42

0,23 3 0,21 0,45

5.000

0,09

0,09

0,14 -2,12 -0,43

-5,26 -4,19

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,06 0,11 1,5 0,6 0,28 0,08 0,3 0,23 0,1 0,59 0,15 0,23 0,09 0,07 3,7 0,09 0,45 0,1 0,18 0,54 0,06 0,06 0,2 0,3 0,22 2,95 0,2 0,43 0,26 1 0,09

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,9 3,96 1,62 1,4 0,65 2,9 1,14 1,95 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 3,9

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

4,55 -9,09

-8

20

0,34 -4,76 -2,27


M·ÁÓËÛ›· 32 ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¡∞ ÛÙËÚȯıÔ‡Ó Á˘Ó·›Î˜ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Á˘Ó·ÈΛ· ÂÎÚÔÛÒËÛË ÛÙÔ ·ÈÚÂÙfi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ηÏ› Ù· ̤ÏË Ù˘ Ë ŒÓˆÛË °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ “ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË, ηÏԇ̷ÛÙ ӷ „ËÊ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙÔ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ΔÔ ΔÔÈÎfi ¶·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiˆ˜ ¿ÓÙ· ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ· ı· ‰ÒÛÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· Ì›· ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÙÔÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶ÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙË Ì¿¯Ë, Ë Î·ıÂÌ›· ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÌÂÙÂÚ›˙È, ÒÛÙ ÔÈ °˘Ó·›Î˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙ· ΤÓÙÚ· Ï‹„˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ Î·È ∞ÈÚÂÙ‹ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË” . “£¤ÏÔ˘Ì ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Î·È ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Â›Û˘ Ë ∂°∂ μfiÏÔ˘ - Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙȘ °˘Ó·›Î˜, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·›ÛıËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ì ηχÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜” Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ “™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ‰‡Ó·ÌË Î·È ÊˆÓ‹ Ì ÙË „‹ÊÔ Ì·˜ ÛÙËÓ Á˘Ó·ÈΛ· ÂÎÚÔÛÒËÛË ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÓÂÚÁ¿ ̤ÏË Ì·˜ ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË “£∂™™∞§ø¡ ¢À¡∞ª∏” Î·È ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ¡Ù›Ó· ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·”.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ªÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ •∂∫π¡∏™∂ Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ™˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ªÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, μfiÏÔ˜, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ∫∂∫ °™∂μ∂∂ Ì ٛÙÏÔ “ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢È·¯Â›ÚÈÛË ªÈÎÚÔÌÂÛ·›·˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘” , ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫∂∫ °™∂μ∂∂. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ȉÈÔÎً٘ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ™˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ªÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 30 ˆÚÒÓ Î·È ı· ˘ÏÔÔÈËı› ·fi 8/11/2010 ̤¯ÚÈ 22/11/2010.

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÚÔÛ¯Ҙ ÛÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜

∞ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ì˯·ÓÈΤ˜ ÛÎÔ‡˜ Î·È Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· ο‰ˆÓ

ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ó¤Ô˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÚÔ¯ˆÚ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ô ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (º√¢™∞). √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ 24 Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 2,7ÂΠ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛfi ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËΠ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “£ËÛ¤·˜”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‚ÈÔÂÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÃÀΔ∞ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ηıÒ˜ ÙÔ 2010 ı· ·Ú·¯ıÔ‡Ó 5,5ÂÎ. ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ˜, Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÓfi˜ ¯ˆÚÈÔ‡ 3.500 ηÙԛΈÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ º√¢™∞ 16 ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, 4 Ì˯·ÓÈΤ˜ ÛÎÔ‡˜ Î·È 4 Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· ο‰ˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·˘Ù¿ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ı· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ë Δ∂¢∫ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ 16 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º√¢™∞ °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, Ô˘ ı· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ Δ∂¢∫. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ô º√¢™∞ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Δ∂¢∫ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. ¶¤Ú·Û·Ó ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∫·È ¤ÙÛÈ ÌÂ

∞∫∞ƒ¶∂™ ·¤‚ËÛ·Ó ÙÂÏÈο ÔÈ

ÚÔÛ¿ıÂȘ ¯Ú˘ÛÔı‹ÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™Ô˘‚¿Ï· ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ·Ó·Ûηʤ˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ¯Ú˘ÛÔı‹Ú˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û›ÁÔ˘ÚÔÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ‹‰Ë ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ó¤ˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÂÎÛηʋ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¯Ú˘ÛÔı‹ÚˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÓÓ¤· ¿ÙÔÌ· ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ù· ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‚¤‚·È· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ıËÛ·˘Úfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ¯Ú˘Û¤˜ ϛژ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÈ· ı·Ì̤Ó˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™Ô˘‚¿Ï·. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ϛژ ÙȘ

¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔÓ “£ËÛ¤·” Ì ¤Ó· ÔÛfi Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 2,5ÂΠ¢ÚÒ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ 24 Û˘ÓÔÏÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º√¢™∞ °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ì·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Û·Ó Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º√¢™∞ Ó· ‚Ϥˆ Ì ¯·Ú¿ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰˘Ô ÂÙÒÓ. °È· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÔχÙÈÌË ‹Ù·Ó Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ̤ۈ ÙˆÓ ¤ÌÂÈÚˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ¶ÚÔÛ·-

ı‹Û·ÌÂ Î·È ÂÙ‡¯·Ì Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ¯·Ú¿ Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔÓ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÃÀΔ∞, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û‡ÓÙÔÌ· Ë ÙÂÏÂÙ‹ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ‚ÚÂı› Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ Î·È Ó· ηχÙÂÈ ¿ÁȘ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ” .

ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘ ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ΔÔ 2008 ·Ú‹Á·Á 2,5ÂÎ. ∫ÈÏÔ‚·ÙÒÚ˜, ÙÔ 2009 3,7ÂÎ ∫ÈÏÔ‚·ÙÒÚ˜, ÂÓÒ ÙÔ 2010 ı· ·Ú¿ÍÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 5,5ÂÎ. ∫ÈÏÔ‚·ÙÒÚ˜. √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ 10ÂÎ ∫ÈÏÔ‚·ÙÒÚˆÓ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô. ΔÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ Û‡Ì‚·Û˘ ȉÈÒÙ˘, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ 12% Â› ÙˆÓ ·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÛÙÔ

¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, 6% ÛÙÔÓ º√¢™∞ Î·È 6% ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜. ∂ÙËÛ›ˆ˜ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 200.000 ¢ÚÒ. √È 5,5ÂÎ ∫ÈÏÔ‚·ÙÒÚ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ Û ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÓfi˜ ¯ˆÚÈÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ 3.500 ηÙԛΈÓ. ∞fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. “ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚfiÓÈÛÂ, ÚÔÌËı‡ÙËΠÚfiÛıÂÙ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ô˘ Ì ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ηıÒ˜ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂı¿ÓÈÔ ·fi Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜”, ·Ó¤ÊÂÚÂ.

√È ÂÓÓ¤· ¯Ú˘ÛÔı‹Ú˜ ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó ÙȘ ϛژ, ·ÏÏ¿ ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó

μÚ¿¯È· Ô ...ıËÛ·˘Úfi˜ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿

Ôԛ˜ ¤ÎÚ˘„·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÓÙ¿ÚÙ˜. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™Ô˘‚¿Ï· Ù˘ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ. √È ¯Ú˘ÛÔı‹Ú˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· ÂÓÙÔ›-

ÛÔ˘Ó ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ıËÛ·˘Úfi, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ì ÙÔ˘˜ ¯Ú˘ÛÔı‹Ú˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀË-

ÚÂۛ˜ Î·È ∞Ú¯¤˜, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚԂϤÂÈ Ë Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 3 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ˘fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÔÙ›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ∞Ú¯ÒÓ. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÓÓ¤· ¯Ú˘ÛÔı‹Ú˜ ‰ÂÓ ÙÔÔ‡ÓÙ·È, ηıÒ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‚¤‚·ÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ‹‰Ë fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÂÎÛηʋ˜. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ı·

ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Èı·Ófiٷٷ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ì ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ¯Ú˘ÛÔı‹Ú˜ Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÁÁڿʈÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·. “∂ÎÙfi˜ ·fi ‚Ú¿¯È·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∫¿ÚÏ·˜ Î. ∞Ï. ªÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂfiÙ¢ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ “‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠٛÔÙ· ¿ÏÏÔ. √ ¯ÒÚÔ˜ ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÔÈ ÂÓÓ¤· ¯Ú˘ÛÔı‹Ú˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó Î¿ÓÔÓÙ·˜ Ó¤· ·›ÙËÛË Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË, ηıÒ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ÛÙË ™Ô˘‚¿Ï·” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ªÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 33

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπOY 2010

∫·ıÒ˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜

§·‡ÎÔ˜: ∂ÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ “√

È Ó¤ÔÈ Ê‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. °¿ÌÔÈ Î·È ‚·ÊÙ›ÛÈ· ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ë Î·Ì¿Ó· ÎÙ˘¿ ¤ÓıÈÌ·” Â›Ó·È Ù· ÚÒÙ· ÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÓÙfiȈÓ. ŒÓ‰ÂÈÍË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. °È·Ù› ÌÔÚ› Ô §·‡ÎÔ˜ Ó· ‹Ù·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓÈ· ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·˙ËÙ› ÌÈ· Ó¤· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√ §·‡ÎÔ˜, Ì ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘, ˘‹ÚÍ ÂÌÔÚÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÓÒ Ì ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· ‹Ù·Ó Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰·˜. ¶Ï¤ÔÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ª¤Û· Û ÌÈ· Î·Ù¿Ê˘ÙË ·fi ÂÏ·ÈÒÓ˜ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ٷ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ¤Ï͢ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, fiÔ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ·fi Ù· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· Ï·Ù¿ÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 2.358 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· §·‡ÎÔ˘: §·‡ÎÔ˜ 538 οÙÔÈÎÔÈ, ÕÁÈÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔÈ 33, ÕÁÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ 27, ∫Ô˘ÎÔ˘Ï·›Èη 23, ª·Ú·ıÈ¿˜ 28, ªÈÎÚfi 38, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ 34, ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ªËϛӷ˜: ªËϛӷ 677, ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 32, ¶ËÁ¤˜ 25, ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘: ¶ÚÔ̇ÚÈ 377, ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 115, μÔ‰›ÓÈ 21, ∫·ÛÙÚ› 34, §‡ÚË 72, ªÔÚÙÈ¿ 32, ¶·ÙÚȯÒÚÈ 20, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 153, ƒÔ‰È¿ 21 Î·È ΔÚfi¯·Ï· 22.

§Â›ÂÈ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

◊Ù·Ó ·ÚÁ¿ ·fiÁÂ˘Ì· ¢Â˘Ù¤Ú·˜, fiÙ·Ó ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ §·‡ÎÔ. ∫·È Ë ÂÈÎfiÓ· ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ‚ϤÂÈ ¤Ó·˜ ÂÈÛΤÙ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ΔÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ÙÔ ÎÚ‡Ô “ÛΤ·˙·Ó” ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ¤‰ÂȯÓ ¤ÚËÌÔ. ™ÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔÓ 61¯ÚÔÓÔ Î. §Â˘Ù¤ÚË ªˆ˘ÛÈ¿‰Ë. À‰Ú·˘ÏÈÎfi˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·Ó·ÔÏ› ÙȘ ·ÏȤ˜ ηϤ˜ ÂÔ¯¤˜, ÔfiÙÂ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: ● ∞Ô˘Û›· ·Ó¿Ù˘Í˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ● ŒÏÏÂÈ„Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ● ¶ÙÒÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ● ŒÏÏÂÈ„Ë ÂÓfi˜ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ● ªÂȈ̤ÓÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ● ∞Ó¿ÁÎË ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ● °È¿ÓÓ˘ °ÔÏÂÌ¿Ù˘

● °È¿ÓÓ˘ ¢ÚÔÛ›Ù˘

● §Â˘Ù¤Ú˘ ªˆ˘ÛÈ¿‰Ë˜ ÛÙ›·Û˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ Ì›· Ù·‚¤ÚÓ· Î·È ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ 200 Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜. ª·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Á‡Úˆ ÛÙ· 10 ¿ÙÔÌ·. §›ÁÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ô˘ ¤¯ÂÈ 300 ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜.

“∏ ηÌ¿Ó· ÎÙ˘¿ ÌfiÓÔ ¤ÓıÈÌ·...”

● ª·ÓfiÏ˘ ºÔÚÏ›‰·˜

● ™Ù¿ı˘ ∫·ÏÔ‚˘‰Ô‡Ú˘

ÁÓÒÚÈ˙ ÛÙÈÁ̤˜ ‰fiÍ·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‹Úı ÚÈÓ 15 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. Œ˙ËÛ ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ͤÛ·ÛÂ, ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ Â›Ó·È ϤÔÓ ¿ÁÓˆÛÙË Ï¤ÍË. “Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó··Ï·ÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Á‡Úˆ ÛÙ· 7080 Û›ÙÈ·. ◊Úı·Ó ∞ıËÓ·›ÔÈ, £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Í¤ÓÔÈ Ô˘ Ù· ·ÁfiÚ·Û·Ó Î·È Ù· ÂÈÛ··Û·Ó. À‹ÚÍ ÏÔÈfiÓ ÌÈ· ηϋ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈ‚›ˆÛ·Ó Î·È Î¿ÔÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, fiˆ˜ ÔÈ Ì·Ú·ÁÎÔ›, ÔÈ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ›,

ÔÈ ÂÙÚ¿‰Â˜. ∞ÏÏ¿ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿. ¢ÂÓ ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È Ù›ÔÙ·. ªÂÁ¿ÏÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ. √ Î. ªˆ˘ÛÈ¿‰Ë˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÁÈÓ·Ó, fiˆ˜ ÙÔ ¿ÚÎÈÓ. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. “∂›Ó·È ÔÎÙÒ Ë ÒÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› „˘¯‹ ¤Íˆ. ∂›Ó·È ıÂÔÛÎfiÙÂÈÓ·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ΔÔ ¯ˆÚÈfi ‚¤‚·È· ÁÂÌ›˙ÂÈ ·fi ÎfiÛÌÔ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ·ÏÏ¿ ÊÙ¿ÓÂÈ ·˘Ùfi;” Ì·˜ ϤÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Î·È ÔÈ ÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÏϘ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÙÈ ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ. ∂›Û˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË. ŒÊ˘ÁÂ Î·È ·fi ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Î·È ÙÒÚ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙË. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì Â˙‹ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È Ë fiÌÔÚÊË Ï·Ù›· Ì ٷ Á‡Úˆ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ó· ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜. ∞fi Ù· ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â-

ΔÔ ÌfiÓÈÌÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Ÿˆ˜ ϤÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “ÌfiÓÔ ¤ÓıÈÌ· ÎÙ˘¿ ϤÔÓ Ë Î·Ì¿Ó· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. °¿ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ôχ ηÈÚfi” . ™Â ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ·¤˙È· Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÙÔÓ 58¯ÚÔÓÔ ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi Î. °È¿ÓÓË °ÔÏÂÌ¿ÙË. “§Â›ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓÂÔÏ·›·. √È ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›Ó·È 300 ¿ÙÔÌ· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Ó¤ÔÈ ËÏÈΛ·˜ 20-35 ÂÙÒÓ, ¿ÓÙ ӷ Â›Ó·È 20 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi Ì ÙËÓ ÂÏÈ¿ Ó· Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Î·È Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÎÚ›Û˘. ΔÈ Ó· ԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜; ∞ÁÚÔÙÈÎfi; ΔÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı›. ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi; ΔÔ˘ÚÈÛÌfi ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘ Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË °ÂÚÌ·ÓÒÓ, ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÒÓ, μÚÂÙ·ÓÒÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. “™¯ÔÏÂ›Ô ¤¯Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·È‰È¿ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ԕ ÙÔÓ›˙ÂÈ. ¢›Ï· ÙÔ˘ οıÂÙ·È Ô Î. ª·ÓfiÏ˘ ºÔÚÏ›‰·˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ. “°¿ÌÔ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È, ‚·ÊÙ›ÛÈ· ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È, ÌfiÓÔ Îˉ›˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜. ªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ Á¿ÌÔ˜ ÛÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ηÌ¿Ó· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÎÙ˘-

˘Ô‰ÔÌÒÓ ¿ Ù·ÎÙÈο, ·ÏÏ¿ ¤ÓıÈÌ·” . “¶·ÏÈ¿ ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Â›¯Â Ôχ ÎfiÛÌÔ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ. ΔÒÚ·; ¶¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· ÙÔ Úˆ› Î·È ¤ÓÙ ÙÔ ‚Ú¿‰˘” Ì·˜ ϤÂÈ. “∫Ú·ÙÒ ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ·fi ¯fiÌÈ” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ¶Ò˜ ı· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË; “ªÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ı› ·˘Ùfi˜ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ª·Ï¿ÎÈ Ì¤¯ÚÈ ΔÚ›ÎÂÚÈ; ∂‰Ò ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ Ô˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ ›¯Â ÙÚ›· ¯ˆÚÈ¿, ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÙÒÚ· Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘; ¶ÚÔÛˆÈο ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ” ··ÓÙ¿ Ô Î. ºÔÚÏ›‰·˜. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. °ÔÏÂÌ¿Ù˘: “∂›Ì·ÛÙ ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ·. ™Ù·Ì¿ÙËÛ ӷ ›ڷ̷ Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜, Î·È ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ” . ™ÙËÓ ·Ú¤· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Î·È Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ͢ÏÔ˘ÚÁfi˜ Î. ™Ù¿ı˘ ∫·ÏÔ‚˘‰Ô‡Ú˘. “Δ· ¯ˆÚÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÚËÌÒÛÂÈ Î·È, fiÛÔ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ 1990 Ô §·‡ÎÔ˜ ›¯Â 1000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ¤¯ÂÈ 300 ¿ÙÔÌ·. ∏ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ¤ÂÛ Ôχ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Î·È Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜. ÕÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ ÊÙÈ¿¯Ó·Ì οı ¯ÚfiÓÔ ÙÚ›· Û›ÙÈ·. ΔÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ·. ◊, ·Ó ¤ÌÂÈÓ οÙÈ, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÎÙ˘Ô‡Ó ÙȘ ÙÈ̤˜” . √È ı·ÌÒÓ˜ ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ì·˜ ϤÓ ·fi Ù· 400 Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Á‡Úˆ ÛÙ· 250 Â›Ó·È ¿‰ÂÈ·, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ Âڋ̈Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ. ∫ÈÓԇ̷ÛÙ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ٷ Á‡Úˆ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Á‡Úˆ, fiˆ˜ Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ, ηٿÛÙËÌ· Ì ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ, ÙÔ ·ÚÙÔÔÈ›Ô. ŒÓ·˜ ÓÙfiÈÔ˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· Û›ÙÈ· Ô˘

‰ÂÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. “∞fi Ù· 30 Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ Î·ÏÓÙÂÚ›ÌÈ, ÌfiÓÔ ‰‡Ô Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÌfiÓÈÌ·” Ì·˜ ›Â. Ÿˆ˜ Ì·˜ ÙfiÓÈÛ ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ “¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ϤÔÓ Ô ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. √ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ¶ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ··Ú·›ÙËÙ·. ∑ԇ̠ԢÛÈ·ÛÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÁÈ· 40 Ë̤Ú˜. ™ÙÔ §·‡ÎÔ ÏÈÁÔÛÙ‡ԢÌ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿. √È Ó¤ÔÈ Ê‡ÁÔ˘Ó, Âı·›ÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ›. ∏ ηÌ¿Ó· ÎÙ˘¿ ¤ÓıÈÌ·” .

√ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜

√ 33¯ÚÔÓÔ˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¢ÚÔÛ›Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÚÙÔÔÈÂ›Ô ÛÙÔ §·‡ÎÔ. ¶·Ù¤Ú·˜ ÙÚÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ ϤÂÈ ˆ˜ Ë ˙ˆ‹ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È fiÌÔÚÊË, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ¢¡Δ. “¶·ÚfiÏÔ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÌÔÛÙ¿ÓÈ Ì·˜, ÙȘ ÎÔÙԇϘ Ì·˜, ÙÔ „ˆÌ› Ì·˜, ÙfiÛ· ·Á·ı¿ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ì” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ì ÓfiËÌ·. √ ›‰ÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ §·˘ÎȈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ¢Ú¿ÛË” Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÏÔÔÈ› ÔÏϤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û¯ÔÏ‹, ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ı·ÙÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. “™ÙÔ §·‡ÎÔ Â›Ì·ÛÙ ÂÚ›Ô˘ 20 Ó¤ÔÈ, ·ÏÏ¿ οÓÔ˘Ì ηϋ ·Ú¤·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‰Â ˆ˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ıÏËÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜.

∞‡ÚÈÔ, Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË ÃÏfiË


M·ÁÓËÛ›· 34 øÚÈ·›Â˜ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ·¤ÚÈˆÓ Ú‡ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

™ABBATO 6 ¡√∂ªμƒπOY 2010

™ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 500 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜

ªÂÙÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ

 ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ η٤گÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÂÙ¿ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 500 ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ¿Ó·„ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. øƒπ∞π∂™ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ, Ì ٷ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” , ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙȘ 2, 25 Î·È 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Ì‹Ó·˜ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÌˉÂÓÈΤ˜ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÚȷ΋ ̤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 50Ìg/m3 Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 28 Ìg/m3. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙÔ Ì‹Ó· √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ˆÚÈ·›Â˜ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ì Ôχ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ™ÙȘ 2/10 ÛÙȘ 7:00 ›¯·Ì 171Ìg/m3, ÛÙȘ 8:00 125Ìg/m3, ÛÙȘ 9:00 185Ìg/m3. ™ÙȘ 25/10 ÛÙȘ 9:00 106Ìg/m3, ÛÙȘ 10:00 116Ìg/m3, ÛÙȘ 11:00 106Ìg/m3, ÛÙȘ 14:00 61Ìg/m3 Î·È ÛÙȘ 26/10 ÛÙȘ 20:00 52Ìg/m3, ÛÙȘ 21:00 68Ìg/m3, ÛÙȘ 22:00 78Ìg/m3, ÛÙȘ 23:00 90Ìg/m3, ÛÙȘ 24:00 82Ìg/m3. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÁÚ·„ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË, ÂÓÒ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ. ªÂ 7, 8 Î·È 12 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë̤Ú˜ ˘¤Ú‚·Û˘ ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó·, ÙÔ 2008, 2007 Î·È 2006 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ 10 Î·È 14 Ë̤Ú˜ ˘ÂÚ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ Â›¯·Ó ηٷÁÚ·Ê› ÙÔ 2005 Î·È ÙÔ 2004. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÌÂÈÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ˘¤Ú‚·Û˘ ηْ ¤ÙÔ˜. ∏ Ô‰ËÁ›· Ù˘ ∂.∂. ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 35 Ë̤Ú˜ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÂÓÒ Ë Ì¤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· ÙÈÌ‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 40Ìg/m3. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ 2009 ›¯·Ó ηٷÁÚ·Ê› 42 Ë̤Ú˜ ˘¤Ú‚·Û˘, ÂÓÒ Ô ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ۯ‰fiÓ Â›¯Â ηٷÁÚ·Ê› ÙÔ 2008. ∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ ›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· 36 Î·È 43 Ìg/m3, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ 2007 ÔÈ Ë̤Ú˜ ˘¤Ú‚·Û˘ ‹Ù·Ó 94, ÙÔ 2006 141, ÙÔ 2005 130, ÙÔ 2004 109, ÙÔ 2003 134. ∏ ̤ÛË ‰Â ÂÙ‹ÛÈ· ÙÈÌ‹ ›¯Â Êı¿ÛÂÈ Ù· 50 Ìg/m3.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ÕηÚË ·¤‚Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢È‰·ÛηÏÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ·Ú¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ χÛË, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÛÙ· 800 ÔÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ∂™¶∞, Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. °È· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ë ‰È·‚‚·›ˆÛË Ù˘ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ fiÙÈ “ı· Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ‹ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ ·‰È˘” ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηıËÛ‡¯·Û ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ¢√∂. ÿ‰ÈÔ Îϛ̷ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜. ÕÏψÛÙ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· Ë √§ª∂ Î·È Ë ¢√∂ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì·˙› ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ∏ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ∂§ª∂ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. “∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, ˙‹ÙËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∂§ª∂ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜. ™ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂, ·ÏÏ¿ ıˆÚÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Î·È ·˘ÙfiÓÔÌ· ÁÈ· ∫∞£∏°∏Δ∂™ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ı·ÙÚÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Â›Ó·È Ù· ·ÚÈ· ÎÂÓ¿ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô ¡ËÈ·ÁˆÁ›·, ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Î·È ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ χÛË. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ 4Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ‰ˆ‰Âηı¤ÛÈÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηıËÁËÙ¤˜ ÂȉÈÎÔًوÓ, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÂÓ¿ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ı·ÙÚÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÎÏ·ÛÈο ÔÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤ÍÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜

Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Î·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. √È Î·ı·Ú¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÂÓfi˜ ¤ÁÁ·ÌÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1.028 ¢ÚÒ Ì Ìˉ¤Ó ¯ÚfiÓÔ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜, 1.248 ¢ÚÒ Ì ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜, 1.300 ¢ÚÒ Ì ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜, 1.374 ¢ÚÒ Ì 15 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜, 1.459 ¢ÚÒ Ì 20 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜, 1.532 ¢ÚÒ Ì 25 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜, 1.580 ¢ÚÒ Ì 30 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ Î·È 1.630 ¢ÚÒ Ì 35 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÎÂÓ¿ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. “√È 35.000 Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ”, ‰‹ÏˆÓ·Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ Ù· (Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘

πÙ·Ï›·˜) Ì·ÏfiÓÈ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜.

∞™∂¶ ÁÈ· ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ì·›ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞™∂¶ ÁÈ· 300 ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ 500 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ۈ ÁÚ·ÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∞™∂¶ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó 300 ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Î·È ‰¿ÛηÏÔÈ (ÔÛÔÛÙfi 60%) ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ 200 ı¤ÛÂȘ (ÔÛÔÛÙfi 40%) ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ◊‰Ë ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË

∞Ú¯‹ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ “ÛÙÔÓ ·¤Ú·” , ÂÓÒ ¯ı˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¶Ú¿ÍË ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 500 ÌfiÓÈÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2011-2012 Î·È 2012-2013. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÁÚ·Ùfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜.

æ‹ÊÈÛÌ· ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ∂ΉfiıËΠ¯ı˜ ·fi ÙËÓ Ú˘Ù·ÓÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ΔÔ „‹ÊÈÛÌ· ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Û ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ÌfiÓÔ ı¤Ì· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›-

ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË, ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ “ΛÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË” Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÏÏ¿ ÚfiÛıÂÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∏ ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ΛÌÂÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÊÂÙËÚ›· ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ·Ù›, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÙ·ÛË ·ÏÏ·ÁÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ∞∂π Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤·˜ ÁÓÒÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÔχÙÈÌË ËÁ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ 65˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ¶Ú˘Ù¿ÓˆÓ, Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙË ÌÈÎÙ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ηıËÁËÙÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ, ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë ÔÔ›· Î·È ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Ó· ʤÚÂÈ ÚÔ˜ ÙË ™‡ÁÎÏËÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Î·È ‚ÈÒÛÈÌÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ” .

§fiÁˆ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘, ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˜

§Â›Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›·, ηıÒ˜ Î·È ÂÙ¿ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ·ÁˆÁ‹. º¤ÙÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÎÂÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ· ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜. ŒÙÛÈ ÂÏÏ›„ÂÈ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿. °È· Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Û fiϘ ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Î·È Ù· Û¯ÔÏ›·.

ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˜. ∫·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÂÍ‹ÁËÛË, ·ÊÔ‡ ·fi ʤÙÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘˜ ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È Ï‹ÚË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ·fi ÙÚ›ÌËÓ˜ ¿‰ÂȘ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÔÈ Î‡ÚȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÂÎ·È-

‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, fiÔ˘ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÚÈÛÙÈο Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ.

πÔ‡ÏÈÔ Ù· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È fi¯È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, fiˆ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÙ·Ó, ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ‰ÂÏÙ›· ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ۯ‰›·˙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ. À‹ÚÍ fï˜ ·̷ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ηÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜, ÙÂÏÈο ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô πÔ‡ÏÈÔ˜ Ô Ì‹Ó·˜ Ô˘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó Î·È

ʤÙÔ˜ Ù· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο, ÌÂÙ¿ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‹Ù·Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û¯ÔϤ˜ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛË. º·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ ¤Ú· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Âȯ›ÚËÌ·, Ì·›ÓÂÈ Î·È ˙‹ÙËÌ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ı· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜. ∞Ó fï˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Ù· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚¿Ú˘Ó·Ó ÂÈϤÔÓ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 35

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπOY 2010

¶ÏÔ›Ô Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ÊÔÚÙÒÛÂÈ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÈÙ¿ÚÈ, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ Â› ÒÚ˜

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ› ÁÂÚ·ÓÔ› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ™

 ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∑ËÌȤ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÁÂÚ·ÓÔ‡˜, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ™ÈÏfi ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ 100% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ (master plan) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÙ·ÈÚ›·, Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηÙfiÈÓ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ·Ú¯‹ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈο, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·ı›, ·Ú¿ ÙȘ ¿ÔÎÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹. ΔfiÛÔ ÔÈ ÁÂÚ·ÓÔ›, Ô˘ Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 30 ¯ÚfiÓˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙÔ ™ÈÏfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘Ó¯Ҙ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √§μ ıˆÚÔ‡Û ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™ÈÏfi, Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ 1956... ºÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÈÙËÚÒÓ Ô˘ η٤Ï¢Û ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ 26 ÒÚ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÔÚÙÒÛÂÈ 12.000 ÙfiÓÔ˘˜ ÛÈÙ¿ÚÈ ·fi ÙÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ Â‡ÏÔÁË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÎÙÂψÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ™ÈÏfi ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› 100%, ηıÒ˜ “Û¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ η‰¤Ó˜” , ÂÓÒ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÁÂÚ·ÓÔ› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· ÙÔ˘, Â›Û˘ ÚÔ¯ı¤˜ ‹Ù·Ó ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔÈ. ∞ÈÙ›· Ë ÌË ¤ÁηÈÚË ·Ú·Ï·‚‹ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ·fi ÙȘ ∏¶∞, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·... “∞ÓÙ› ÙÔ ÏÔ›Ô Ó· ʇÁÂÈ ÙÔ Úˆ›, ¤Ê˘Á ÙË Ó‡¯Ù·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ı· ͷӷʤڈ ÏÔ›Ô, ηıÒ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ˙· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ó· ʤڈ ¤Ó·, ÁÈ· Ó· ÊÔÚÙÒÛÂÈ 18.000 ÙfiÓÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛ ÂÎÙÂψÓÈÛÙ‹˜. “ÕÌ· ‰ÂÓ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ™ÈÏfi Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ·fi ·Ì¿ÚÈ Û ·Ì¿ÚÈ, ÙÈ Ó· ʤڈ. Ÿ,ÙÈ ¯·Ï¿ÂÈ ‰ÂÓ ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ΔËÓ ÔÈÎÙÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÂÈ‚Â-

‚·ÈÒÓÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ Î. π. ¶Ú›ÁÎÔ˜, Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‰‡Ô ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÁÂÚ·ÓÒÓ. “√È ÁÂÚ·ÓÔ› Â›Ó·È 35 ¯ÚfiÓˆÓ. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó, fiÙ·Ó ¿ıÔ˘Ó ÌÈ· ˙ËÌÈ¿, Ù· ÚÔ˘ÏÂÌ¿Ó, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÁÁÂÏıÔ‡Ó ı¤ÏÔ˘Ó ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ. £¤ÏÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û ̛· Ë̤ڷ ‹ Û ‰‡Ô. ŒÚ¯ÂÙ·È Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ. ∞fi Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔÎ, ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó 40.000 Î·È Ë ÂÁÁ‡ËÛË Â›Ó·È ÁÈ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶Ú›ÁÎÔ˜. “¢ÂÓ ÙÔ Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ™ÈÏfi. ∂‰Ò Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ‚·fiÚÈ· 60 ¯ÚfiÓˆÓ, ¤Ó· ™ÈÏfi ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó” , ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ Ï¢-

Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÎÙÂψÓÈÛÙ‹˜. °È· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Ô √§μ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓÓ¤· ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙÔ˘˜ ÁÂÚ·ÓÔ‡˜ ÎÚËȉˆÌ¿ÙˆÓ, Â› ÛȉËÚÔÙÚÔ¯ÈÒÓ, ·Ó˘„ˆÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ·fi 6 ̤¯ÚÈ 45 ÙfiÓÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÁÂÚ·ÓÔ› ·fi ÙÔÓ 1 ̤¯ÚÈ ÙÔÓ 7 ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿, ηıÒ˜ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ› ÛÙȘ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ. ∂›Û˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÓÙ ·˘ÙÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÁÂÚ·ÓÔ‡˜, ·Ó˘„ˆÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ·fi 4 ̤¯ÚÈ 120 ÙfiÓÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È 12 ÂÚÔÓÔÊfiÚ· Ô¯‹Ì·Ù· ·Ó˘„ˆÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ·fi 4 ̤¯ÚÈ 6 ÙfiÓÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÏ·ÚÎ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·È¯Ì‹˜. °È· Ù· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi-·Ó˘„ˆÙÈ-

Îfi Ì˯¿ÓËÌ· (straddle carriers) ÈηÓfiÙËÙ·˜ 35 ÙfiÓˆÓ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ™ÈÏfi, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ÔÎÙ·fiÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ 10.565 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˜ Ï¿ÛÙÈÁÁ˜ ˙‡ÁÈÛ˘ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Î·È Î˘„¤Ï˜ 15.000 ÙfiÓˆÓ. °È· ÙË ÊfiÚÙˆÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi Ù· ·Ì¿ÚÈ· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ˘ÏÒÓ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹ÎÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ΢„¤Ï˜. ™ÙÔ ™ÈÏfi ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ˘ÔÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ ¢∂∏. ™ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ √§μ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ÔÎÙ·ÔÚfiÊÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‹ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û ¯ÒÚÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √§μ ›¯Â ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÂίˆÚËı› Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒ-

ÛÂȘ Ô˘ ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È ‰ËÌËÙÚȷο, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛÂ, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

ΔÔ master plan

ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ (master plan). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2006... ¶¤Ú·Û·Ó ÙÚ›· ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ̤¯ÚÈ Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜, Ë ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÙÔ ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÂÙ¿ ÌËÓÒÓ. ∏ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘

ηÙfiÈÓ Ó· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ∂™∞§ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È 293.000 ¢ÚÒ ¯ˆÚ›˜ º¶∞ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “ÂÚÁ·Ï›Ԕ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ηıÒ˜ Ì ‚¿ÛË ·˘Ùfi ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ (√§μ), ÂÓÒ ¯ˆÚ›˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ó· ˘·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ΔÔ ™¯¤‰ÈÔ ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ΔÔ “Ì¿ÛÙÂÚ Ï·Ó” ıˆÚÂ›Ù·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·Ó·Áη›Ô “ÂÚÁ·Ï›Ԕ , ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡.

∫·ıÔÏÈ΋ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›·

¶ÚÔ˜ Ӥ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ √¶∞¶ ∫∞£√§π∫∏ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ ÙÔ˘ √¶∞¶ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ŸÏ· Ù· Ú·ÎÙÔÚ›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘-¡. πˆÓ›·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ™. μ·Ú·ÎÏÈÒÙË. √È Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ √¶∞¶ ·’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 15-16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. √È Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ √¶∞¶ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: - °È· ÙÔ ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi: “ª·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÂÛfi‰ˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ϙ Î·È ÂÌ›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ÎÚ˘Ì̤ӷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô Ù˙›ÚÔ˜ Ì·˜ ÚÔ·ÙÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÏÂÙÔ‡ ·fi ÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ √¶∞¶. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿

‰Â Ù· ¤ÍÔ‰·, ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˙Ë̛˜ Ì·˜” . - °È· ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ: “∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2010 ÛÙȘ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ì·˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È fiÙÈ “·fi ̤ڷ Û ̤ڷ” ηٷٛıÂÙ·È Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ŒÎÙÔÙ ¤Ú·Û·Ó ‰¤Î· Ì‹Ó˜!” - °È· ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ·È¯ÓȉÈÒÓ ÙÔ˘ √¶∞¶ ̤۷ ·fi Ù· Ú·ÎÙÔÚ›·. - °È· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙÔ‡Ó ϤÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ÈÓÙÂÚÓÂÙÈÎfi ·Ú¿ÓÔÌÔ Ù˙fiÁÔ. - °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰‹ıÂÓ ÚfiÙ˘ˆÓ Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ: “∑ËÙԇ̠ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ √¶∞¶, fiÙÈ ı· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ Ù· “ÚfiÙ˘· Ú·ÎÙÔÚ›·” ÙÔ˘ Î·È ‰Â ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¿ÏÏ·, Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ˜ Ù· ‰Èο Ì·˜ Î·È ı· “ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó” Û οı ÁÂÈÙÔÓÈ¿” . - °È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ú·ÎÙÔ-

Ú›ˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √¶∞¶ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ, fi-

ˆ˜ Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›·, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È fi¯È ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi” . “¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ô √¶∞¶. ∂Ì›˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ

ÀÔ˘ÚÁ›Ô;” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. μ·Ú·ÎÏÈÒÙ˘. “∞˘Ù¿ Ô˘ ˙ËÙ¿ÌÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ó¤Ô. Δ· ˙ËÙÔ‡Û·ÌÂ Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi. ª·˜ ›¯·Ó ˘ÔÛ¯Âı› ·Ú·Ù¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· μÈ‚Ï›· ÂÛfi‰ˆÓ-ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË. ∞fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ‹Á·Ì ™Â٤̂ÚÈÔ, ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ·fi 1˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ μÈ‚Ï›ˆÓ” . ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ú·ÎÙfiÚˆÓ √¶∞¶ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ΔÔ ª¿ÈÔ ‰ÒÛ·Ì ̿¯Â˜, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ, fï˜ ¤ÓÙ ̋Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÛÂȘ, Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ‰È·‚‚·›ˆÓ·Ó ÙfiÙ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·. - ª·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó fiÙÈ ı· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È Ì·˜ ÎÔÚfiȉ„·Ó, ·ÊÔ‡ ·ÎfiÌË ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁ¿Ì ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜. ∏ ı¤ÛË Ì·˜ ÛÙÔ ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·-

ıÂÚ‹, fi¯È ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÂÛfi‰ˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ. - ª·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó fiÙÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ë ™‡Ì‚·ÛË Î·È Ì·˜ ÎÔÚfiȉ„·Ó, ·ÊÔ‡ ¤ÓÙ ̋Ó˜ ÌÂÙ¿ ›̷ÛÙ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ›Ô. - ª·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó fiÙÈ ÙÔ ™ÙÔ›¯ËÌ· ı· ‚ÂÏÙȈı›, ÒÛÙ ӷ Ô˘Ï¿Ì Ì ÂÚËÊ¿ÓÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. - ª·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ù· Ú·ÎÙÔÚ›· Î·È ·ÎfiÌË ÌÂÙÚԇ̠ı‡Ì·Ù·. - ª·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó fiÙÈ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ 35% ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ online Î·È Â‰Ò Î·È 12 Ì‹Ó˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Û·Ó ÙÔ˘˜ ˙ËÙÈ¿ÓÔ˘˜ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Î·È ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ” . ™‹ÌÂÚ· Ù· Ú·ÎÙÔÚ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο, ÂÓÒ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ı· ‰È·ÓÂÌËı› ηÓÔÓÈο ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜


M·ÁÓËÛ›· 36 ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ Û ·ÁÚfiÙ˜ ¢π∂À∫ƒπ¡π™∂π™ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â-

ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÁÈ· ˆÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ º¶∞, ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: 1. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 41 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη º¶∞, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˆÏÔ‡Ó ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ηٿÛÙËÌ· ‹ ·fi Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‹ Ù· ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ‹ Ù· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó Û ¿ÏÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ - ̤ÏÔ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ‰È· Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ ÊfiÚÔ ÂÎÚÔÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÁÈ· οı ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ º¶∞. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÚÔ·ÙÂÈ ÈÛÙˆÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 1060481/4643/810/∞0014/¶√§10 73/21.07.04. 2. ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 41, ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη º¶∞, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂΉ›‰ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, ÔÚ›˙ÂÙ·È fiˆ˜ ÙÔ ˘fi‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ÚÔÛ·ÚÙ¿Ù·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ·fiÊ·ÛË. ΔÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂȉÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂΉ›‰ÂÙ·È ıˆÚË̤ÓÔ, ÁÈ· οı ·Ú¿‰ÔÛË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ¢ÂÏÙ›· ∞ÔÛÙÔÏ‹˜, ÌÔÚ› Ó· ÂΉ›‰ÂÙ·È ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰·, ‰Âη‹ÌÂÚÔ, ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ, ‹ Ì‹Ó·, ÁÈ· ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ‰È·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂΉ›‰ÂÙ·È Î¿ı ̋ӷ, ÌÔÚ› Ó· ÂΉ›‰ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 15Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛ˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘. ∏ ·Ú›ıÌËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Â›Ó·È ·‡ÍÔ˘Û· ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. ø˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎfi ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔ ‚È‚Ï›Ô ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 21 ÙÔ˘ ∫μ™ (.‰.186/92). 3. ∏ ·Í›· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂȉÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ·Í›·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 19 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη º¶∞, ‹ÙÔÈ Ë ·Í›· Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÌÔÚ›·˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ˘fi Û˘Óı‹Î˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· (̤ÛË ÙÈÌ‹ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜). ∏ ·Í›· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ˆÏËı¤ÓÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ È‰›·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. 4. °È· ÙȘ ÂÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÂȉÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂΉ›‰ÂÙ·È ÁÈ· οı ·Ú¿‰ÔÛË, ÂΉ›‰ÂÙ·È ÂȉÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ì ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ. 5. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì‹Ó· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙfi, Û fiÛ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÙÔ ÂȉÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· οı ·Ú¿‰ÔÛË, Ó· ÂΉÔı› Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ¤ˆ˜ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 31.10. 2010.

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπOY 2010

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂∞™

∂Ï›‰Â˜ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

Δ

ËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÁÎÚÈÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Û ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· 20ÂÙ›·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜. ∏ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÌÂϤÙË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ¿‰ÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ı› Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂı› ˘fi„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó· Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ ϤÔÓ Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ¿ÏÏ· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ‹‰Ë ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ∏ ÌÂϤÙË ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ϤÔÓ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‰Ú¿Û˘. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ ϤÔÓ Ë ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, Ë ‰Ú¿ÛË ı· ÂÓÙ·¯ı› ÚÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ó· ÍÂηı·Ú›˙ÂÙ·È ÛÙË

¡∞ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, ‡„Ô˘˜ 350 Â-

ηÙ. ¢ÚÒ, ÂÚ›Ô˘, Ô˘ ¤Ï·‚ ·fi ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ·Ú·‚›·Û ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ۈÛÙ¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ 2006, ÂÓÒ ·ÓÂ·ÚΤ˜ ÎÚ›ıËÎÂ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ı· ·Ó·ÎÙËıÔ‡Ó 54,702 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÛÙ·Ê›‰Â˜ ÏfiÁˆ ÌÂÈÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·fi‰ÔÛË, Âȉ›Î¢Û˘ ÙˆÓ ·ÌÂÏÔÙÂÌ·¯›ˆÓ, ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÏÔÔÈÓÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ Î·È ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¤ÙË 20032007. £· ·Ó·ÎÙËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË 19,761 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ Î·Ófi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú·‰fiÛÂȘ ηÓÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÔıÂƯ̂˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ηÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ÂÛÊ·Ï̤ÓË ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÒÓ Î·È ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÌÂٷ͇ ÚÒÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2006.

‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ô Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. “ΔÔ ıÂÙÈÎfi ›ӷȔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. ¢ËÌ. ™·Ófi˜ “fiÙÈ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ÛÙ¿‰ÈÔ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Â›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘. ∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË, ηıÒ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ “·Ó¿Û·” Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ™·Ófi˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ fiÛˆÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË, Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙËÓ ÂÎÚ›˙ˆÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ÁÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÙË Ê‡Ù¢ÛË Ó¤ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· Â›Ó·È Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓıÂÎÙÈο ÛÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ, Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ Î˘Ú›ˆ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ì‹ÏÔ˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜. ΔÔ Ê˘ÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·Ô‰›‰ÂÈ Î·ÚÔ‡˜ Û ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ù· ÏËÁ¤ÓÙ· ·fi ÙË ÌÈÎÚÔηÚ›· Ì‹Ï· ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÔÌfiÛÙ·˜ Î·È ÁÏ˘ÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡, Ô‡Ù ‚‚·›ˆ˜ ÁÈ· ¯˘ÌÔÔ›ËÛË. ™˘ÓÂÒ˜ ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·, Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· ˘fiÎÂÈÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÚԂϤÂÙ·È Ô Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Û ÙÚÂȘ ˙ÒÓ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Ô˘-

ÛÈ·ÛÙÈο ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ó¤Â˜ ‰ÂÓÙÚÒ‰ÂȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 20 Ì 30 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÌÂϤÙË ÚԂϤÂÈ ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ¯·ÌËÏ‹ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ˙ÒÓË Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ó· ÌË Ê˘Ù¢ÙÔ‡Ó ‰¤ÓÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ‰›ÓÔ˘Ó Ì‹Ï· ÛÙ¿ÚÎÈÓ ÓÙÂÏ›ÛÈÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÚÒÈ̘ ‹ fi„È̘ ÌËÏȤ˜, ÎÂÚ·ÛȤ˜ Î·È Î·ÛÙ·ÓȤ˜ Ó¿Ó˜. ™ÙË ÌÂÛ·›· ˙ÒÓË Â›Ó·È Ô˘ ı· Ê˘Ù¢ÙÔ‡Ó ÌËÏȤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÛÙ¿ÚÎÈÓ ÓÙÂÏ›ÛÈÔ˘˜ Ì‹Ï·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙ‹ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Â˘·›ÛıËÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ·fi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜. ™ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ˙ÒÓË ı· Ê˘Ù¢ÙÔ‡Ó Â›Û˘ ÌËÏȤ˜ ÛÙ¿ÚÎÈÓ ÓÙÂÏ›ÛÈÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ¿ÁÚȘ ÎÂÚ·ÛȤ˜ Î·È Î·ÛÙ·ÓȤ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Í˘Ï›·, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›.

™ÙÔ 1,78 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ “ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜”

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 350 ÂηÙ. ¢ÚÒ ˙ËÙ› Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∂›Û˘, ı· ·Ó·ÎÙËıÔ‡Ó 3,97 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÏÏÈ›˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂȉÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¤ÙË 1999-2001 (Û˘Ó¤¯ÈÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ô˘ ·Î˘ÚÒıËΠ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Î·Ù’ ·ÔÎÔ‹ ‰ÈfiÚıˆÛË). £· ·Ó·ÎÙËıÔ‡Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· 50,166 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÚÈÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ˙ÒˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ÌË Ì›ˆÛË ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÏfiÁˆ ÌË ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÌËÙÚÒˆÓ ÚÔ‚·ÙÔÂȉÒÓ, ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÙfiÈÔ˘˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ·Ô˘Û›· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÚÈÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÌÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¤ÙË 2004 ¤ˆ˜ 2006. £· ·Ó·ÎÙËıÔ‡Ó 210, 913 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÛÙÚÂÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·

ÁÈ· ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ ÙÔ˘ ™∞∞-™°¶ Î·È ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÙfiÈÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2006 fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÛÙÚÂÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘. £· ·Ó·ÎÙËıÔ‡Ó 4,168 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÓÂ·Ú΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Î·È ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËηÓ, ÂÏÏÈ›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂϤÁ¯Ô˘, ÌË ÂÈ‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÏfiÁˆ ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Î·È ÌË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó¿Ï˘Û˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2005. ™ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ı· ·Ó·ÎÙËıÔ‡Ó 3,778 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÎÚfiıÂÛ̘ ÏËڈ̤˜, ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ, ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÌË ÂÈϤÍÈ̘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2007. ™ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Â›Û˘ ‰ÈfiÚıˆÛË 0,012 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ 2008. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÙÔ Û˘-

ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ 1999 Î·È ÌÂÙ¿ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 1,78 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÙ¤ ˙ËÙËı› ·fi ¯ÒÚ·-̤ÏÔ˜. “∂ÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚‚·Èˆıԇ̠fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÂÓ Î·Ù·Û·Ù·ÏÒÓÙ·È” , ›Â Ô Â›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ∞ÁÚÔÙÈο £¤Ì·Ù·. ∏ ƒÔ˘Ì·Ó›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ 41,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 40 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ›Â Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ™˘ÓÔÏÈο, 19 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÎÔÈÓÔÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, ‡„Ô˘˜ 580 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÚ›Ô˘. ŸÏ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ŒÓˆÛ˘.


M·ÁÓËÛ›· 37

™∞μμ∞Δ√ 6 N√∂ªμƒπ√À 2010

£· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜

∞ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ™

ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ÚÔ¯ˆÚ¿ ·fi ¯ı˜ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ “∞ÔÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ·fi fiÌ‚ÚÈ· ‡‰·Ù· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹, ÂÎÙÚÔ‹, Â΂ÔÏ‹ ·˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·” , ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 2.683.589 ¢ÚÒ Î·È ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

ΔÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È 18 Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÚÔ¯ÂÙ¢ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·fi ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ Á¤Ê˘Ú· Ù˘ Ô‰Ô‡ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Î·È Ë ·ÓÙÈÏËÌÌËÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÙÌ‹Ì·, fiˆ˜ ÔÈ ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·, ÙÔ ¶·ÏÈfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô Î·È ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ¡Â·fiψ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ˘‰ÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˘, Ë Ì¤ÁÈÛÙË ·ÚÔ¯‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ¯ÂÙ‡ÛÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÂÚ¯ÂÈÏ›ÛÂÈ Â›Ó·È 120m3/sec, Ì ÂÚ›Ô‰Ô Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ 50 ¯ÚfiÓˆÓ. ™ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÔÈ ÂÎÊÔÚÙ›ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ·fi ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÌÂ-

Δ∏ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤Ú¢ӷ˜ - ÙfiÛÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ fiÛÔ Î·È ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜- ‰È¤Ù·Í·Ó ¯ı˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·Î·Ù·ÁÁÂÏ›· 17¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÁÈ· ¿ÛÎËÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚›·˜ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢›·˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÎÙ˘‹ıËΠ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ “¢›·˜” fiÙ·Ó Î·Ù·‰ÈÒ¯ıËΠÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Û ۋ̷. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔÓ ÎÙ‡ËÛ·Ó Ì ÁÎÏÔ˜ Î·È Ù· ÎÚ¿ÓË Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. √ 17¯ÚÔÓÔ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ‰›Î˘ÎÏÔ Ô˘ ›¯Â ‰·ÓÂÈÛÙ› ·fi Ê›ÏÔ ÙÔ˘. πÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ Û‹Ì· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È, ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÚ›Ù˘. √ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·¢ı‡ÓıËΠÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔÈ-

ϤÙË ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯È΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÓÙÔÓˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ì ˘Âگ›ÏÈÛË ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, Ì ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ·Èٛ˜ ÙËÓ ÔÚȷ΋ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘, ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÙÔÌ‹, ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË ·fi Ù· ·ÛÙÈο ‡‰·Ù· Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÔÈ ·ÁˆÁÔ› ÔÌ‚Ú›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÂÎÊfiÚÙÈ-

Û˘ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ fiÙ·Ó Ë ÛÙ¿ıÌË ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÈϤÔÓ ÈÂ˙ÔÌÂÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Û˘ÏÏÂÎÙ‹ÚÈÔÈ ·ÁˆÁÔ›, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜ ÛÙȘ ·Úfi¯ıȘ Ô‰Ô‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÎÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·È ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∂›Û˘, ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·Ôı‹Î¢Û˘ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›Ô˘, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· fiÌ‚ÚÈ· ‡‰·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÂÌÂӷگ›-

Ô˘ ÚÒÙ· ı· ·ÔıË·ÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ηٷıÏ›‚ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ·ÔÊÔÚÙ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÁηÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¶·Á·ÛÒÓ, ¡ÈÎËÙ·Ú¿, ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, §·Ú›Û˘ ÛÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. √È Ó¤ÔÈ Û˘ÏÏÂÎÙ‹ÚÈÔÈ ·ÁˆÁÔ› Ô˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ı· Â›Ó·È ‰È·ÙÔÌÒÓ ·fi º600 ¤ˆ˜ º1100, ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÚıÔÁˆÓÈ΋ ‰È·ÙÔÌ‹ 1,50Ã0,90 Î·È 1,70Ã1,10, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 1.560 ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ı· ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ·Úfi¯ıȘ Ô‰Ô‡˜ ∞Ï·Ì¿Ó·˜, ∑¿¯Ô˘ Î·È ı· Â΂¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·.

ŸÏÔ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ı· Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·Ôı‹Î¢Û˘, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 450m3 fiÔ˘ ̤ۈ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È Î·Ù·ıÏÈÙÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡, Ì‹ÎÔ˘˜ 275m, Ù· ‡‰·Ù· ı· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Ó¢ڷÏÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈӔ , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘.

∞fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·-ηٷÁÁÂÏ›· 17¯ÚÔÓÔ˘

ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‚›·˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “¢π∞™” Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·ıËÙ‹ ¯Â›· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ë ÓfiÌÈÌË ‰ÈηÛÙÈ΋ Ô‰fi˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ Â›ÛËÌË Î·Ù·ÁÁÂÏ›·, ˆÛÙfiÛÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ‰È·Ù¿¯ıËΠŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ó¤‚Ë. ∞ÓÒÙÂÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ¯ı˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÊÔÚÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË, fiÙÈ Ô 17¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÎÚȂ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ˆ˜ Î·È ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷÙÂı› Ì‹Ó˘ÛË Î·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ¤-

Ú¢ӷ˜ ‰È·Ù¿¯ıËΠ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ·.

¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ·Ú·Á¤˜ ÙÛ·ÓÙÒÓ ¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô Ó·ÚÔ›, ËÏÈΛ·˜ 22 Î·È 24 ÂÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ·Ú·Á¤˜ ÙÛ·ÓÙÒÓ.

√È Ó·ÚÔ› ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÔÌÔÏfiÁËÛ·Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ. ∂¯Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ·‰È΋̷ٷ Î·È Î·ÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √È ÙÛ·ÓÙ¿Îˉ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢›·˜” Î·È ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ‰È·Ú¿ÍÂÈ ¤ÓÙ ·Ú·Á¤˜ ÙÛ·ÓÙÒÓ Ì¤Û· ÛÂ

‰È¿ÛÙËÌ· Ì›·˜ ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∏ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿Û˘ÏÔ ÛÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ· ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Î·È Ï›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Á‹ Ù˘ ÙÛ¿ÓÙ·˜ 58¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜, Ë ÔÔ›· ‚¿‰È˙ ·Ó˘Ô„›·ÛÙË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. √È ‰‡Ô Ó·ÚÔ›, ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ Û ‰›Î˘ÎÏÔ, ÏËÛ›·Û·Ó ÙËÓ Á˘Ó·›Î· Î·È Ì ·ÛÙÚ·È·›· ΛÓËÛË Ù˘ ¿Ú·Í·Ó ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ô˘ ÂÚÈ›¯Â 10 ¢ÚÒ, ÙÔ ÎÈÓËÙfi Ù˘ ÙËϤʈÓÔ Î·È ÚÔÛˆÈο ›‰Ë Î·È ÂÙÚ¿ËÛ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹. ∏ ·ıÔ‡Û· ¤Û¢Û ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ‚Ô‹ıËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÚԤ΢„ ˆ˜ ·fi ÙȘ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¿Ú·Í·Ó ¤ÓÙ ÙÛ¿ÓÙ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 520 ¢ÚÒ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Δ∏¡ ¤Ó·ÚÍË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ıˆÚËÙÈÎÒÓ Î·È ıÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÛÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ŒÚ¢ӷ˜ ™ˆÌ·Ùȉȷ΋˜ º˘ÛÈ΋˜ (CERN) ÁÈ· ÙÔ 2011 ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ (π∫À). Δ· ÂÏÏËÓÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ˆ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ˘ÔÙÚfiʈÓ, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó, ¤ˆ˜ ÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ, Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ CERN ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ ηÙËÁÔڛ˜: -ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ªÂÙ·‰È‰¿ÎÙÔÚ˜ (Fellows): ∏ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 12 Ì‹Ó˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ¤Ú¢ӷ˜ ‹ ·Ó¿ÏË„Ë ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÙÚfiÊÔ˘. -ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢È‰¿ÎÙÔÚ˜ (Doctoral Students): ∏ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 12 Ì‹Ó˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋˜ ‰È·ÙÚÈ‚‹˜ ÙÔ˘ ˘ÔÙÚfiÊÔ˘. - Δ¯ÓÈÎÔ› ºÔÈÙËÙ¤˜ (Technical Students). ∏ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÓÙ ̋Ó˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ‰Èψ̷ÙÈ΋˜ ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÙÚfiÊÔ˘. - ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ºÔÈÙËÙ¤˜ (Administrative Students): ∏ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÙÚfiÊÔ˘ Û ÙÔÌ›˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. - £ÂÚÈÓÔ› ºÔÈÙËÙ¤˜ (Summer Students): ∏ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ˘ÔÙÚfiÊÔ˘ ηٿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. √È fiÚÔÈ Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÙÔÓ ª¿ÈÔ, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ π∫À Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘ÔÙÚfiÊˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÏÔÁ‹˜ CERN. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ οı ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 35% ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ οı ηÙËÁÔÚ›·˜ ˘ÔÙÚfiÊÔ˘. √È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, Ù· ÁÓˆÛÙÈο ‰›·, Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ÔÈ fiÚÔÈ ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ·˜, ÔÈ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ˘ÔÙÚfiÊˆÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫À Î·È ÙÔ˘ CERN.

ª¿¯Ë ‰È·ÓÔ̤· Ì ÙÚÂȘ ÏËÛÙ¤˜ ∞£∏¡∞, 5.

ª∞Ã∏ Ì ÙÚÂȘ ÏËÛÙ¤˜ ¤‰ˆÛ ‰È·ÓÔ-

̤·˜ Ê·ÁËÙÔ‡ ¯ı˜, ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ·fi ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÔÈ ÙÚÂȘ ηÎÔÔÈÔ› ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó, ·Ú¯Èο ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫¤·˜ Î·È ™ÔÓ, Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·ÓÔ̤· Ê·ÁËÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¿Ú·Í·Ó fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ›¯Â ¿Óˆ ÙÔ˘. §›Á· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Û ¿ÏÏÔ ‰È·ÓÔ̤· ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫ψÓÒÓ Î·È ∫ÔÚˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹. √ ‰È·ÓÔ̤·˜ fï˜ Û˘ÓÂÏ¿ÎË Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜ Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰È·ÎÔÌÈÛÙ› ÛÙÔ ∫∞Δ, fiÔ˘ ÓÔÛËχÂÙ·È ÊÚÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ Â›Ó·È ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Î·È ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁÔ› ÙÔ˘.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 38 ∞ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ μ. ªÔ‡Ù· ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈ-

Ô˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. μ·Á. ªÔ‡Ù· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∞ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·ÁÚfiÙ˜, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ó¤Ô˘˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ·¢ı‡ÓÂÈ Ô μ. ªÔ‡Ù·˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÛÙË “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË” . ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂ƒ°∞Δ∏, ¶ÚÈÓ ÌÂȘ ÛÙÔ ·Ú·‚¿Ó, ı˘Ì‹ÛÔ˘: * ΔÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È ÛÔ˘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¿ÎÔ˘Á˜ ˆ˜ οÔÈ· Âȯ›ÚËÛË “Û¯fiÏ·Û” ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÛÎÂÙfiÛÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó·’ ÚıÂÈ ÎÈ Ë ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘. * ΔÔ Ú›ÁÔ˜ ÛÙËÓ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÔ˘ ÛÙ‹ÏË Û·Ó Ì¿ı·ÈÓ˜ ˆ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÛÔ˘ ۷ηÙ‡ÙËÎÂ, ‹ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û “ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·” Î·È ÊÔ‚fiÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È Û ۤӷ. * ΔË ‚·ÚÈ¿ ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ· ÛÔ˘ fiÙ·Ó ·Ó·Áη˙fiÛÔ˘Ó Ó· ÂÍËÁ›˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÛÔ˘ Ò˜ Ô ÌÈÛıfi˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· ‚Á¿˙ÂÈ ¤Ú·. ∞°ƒ√Δ∏, ı˘Ì‹ÛÔ˘: * ΔË ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Ô˘ ¤ÓȈı˜ fiÙ·Ó ÛÔ˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÌÂÚÈο „›¯Ô˘Ï· ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ “·ÛÙ¿ıÌËÙÔ˘˜” ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. * ΔËÓ ·ÊfiÚËÙË ›ÎÚ· ÛÔ˘ fiÙ·Ó Ë ÛÔ‰ÂÈ¿ ¤ÌÂÈÓ ·Ô‡ÏËÙË, ‹ ÙËÓ Ô˘ÏÔ‡Û˜ Û ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. * ΔËÓ ·ÎÚ¿ÙËÙË ÔÚÁ‹ ÛÔ˘ fiÙ·Ó ‹ÛÔ˘Ó, ÌÂÚfiÓ˘¯Ù·, Ì ÙÔ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÎÈ ·ÓÙ› Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÛÔ˘, Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û˜ ÙË ‚›· ÙˆÓ ª∞Δ Î·È ÙËÓ ·‰ÈΛ· ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÔ‰ÈΛԢ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∞ - ∂ª¶√ƒ∂ μπ√Δ∂á∏, ı˘Ì‹ÛÔ˘: * ΔÔ ÙÚ·ÓÙ·¯Ùfi ¯Ù˘ÔÎ¿Ú‰È Ù˘ ·ÁˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ô˘ ÛÂ Û˘ÁÎÏfiÓÈ˙ fiÙ·Ó, Â› ̤Ú˜, “‰ÂÓ ÛÙ·‡ÚˆÓ˜” ÂÏ¿ÙË. * ΔËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ Û ÊfiÚÙˆÓ·Ó. * ΔÔÓ Êfi‚Ô ÛÔ˘ fiÙÈ ÌÈ· ̤ڷ ı’ ·Ó·ÁηÛÙ›˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ó· ‚¿ÏÂȘ “ÏԢΤÙÔ” . ¡∂∂ Δø¡ ™¶√À¢ø¡, ı˘Ì‹ÛÔ˘: * ΔËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÛÔ˘ fiÙ·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ˜ ˆ˜ Ô ÛÎÏËÚfi˜ ÎfiÔ˜, ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÛÔ˘, ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ˜ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‚ÚÂȘ ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ˙ˆ‹ Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. * ΔËÓ ·ÊfiÚËÙË ›ÎÚ· fiÙ·Ó ¤‚ÏÂ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘ Ó· ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ·È, Ó· Îfi‚Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ „ˆÌ› ·’ ·˘ÙÔ‡˜, ÁÈ· Ó’ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÔ˘. * ΔÔ Î‡Ì· ÔÚÁ‹˜ Ô˘ Û η٤ÎÏ˘Û fiÙ·Ó Î·Ù¿Ï·‚˜ ˆ˜ ¿ÏÏÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· Û¤Ó·, ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·. ∞¶√ª∞Ã∂ Δ∏™ ¢√À§∂π∞™, ı˘Ì‹ÛÔ˘: * ΔËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·‰ÈΛ·˜ Ô˘ ¤ÓȈÛ˜ Û·Ó ¿ÎÔ˘Û˜ ˆ˜ ·fi ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÂÓȯڋ Û‡ÓÙ·ÍË ı· Îfi„Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· “ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·” ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·ÙÒÓ Î·È Ù· “ÎÏ„È̤Èη” ÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘. * ΔË Ï‡Ë ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ÓÙÚÔ‹ Ô˘ Á›ÓÂÛ·È “˙‹ÙÔ˘Ï·˜” ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÏÂÊÙ¿ Ô‡Ù ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰ÒÚÔ ÛÙÔ ÂÁÁfiÓÈ ÛÔ˘.

* ΔÔÓ ÙÚfiÌÔ ÛÔ˘ ·fi ÙÔ “ÛʇÚÈÁÌ·” ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ¿ÏÔ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘, fiÙ·Ó ‰È·‰‹ÏˆÓ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û’ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘, ·ÊÔ‡ Û “ÍÂ˙Ô‡ÌÈÛ·Ó” , Â› ‰ÂηÂٛ˜, ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÌÈ· Û‡ÓÙ·ÍË ›ӷ˜ Î·È Û ÂÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∫·È¿‰· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·fiÚÚȄ˘. ∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π, ªπ∫ƒ√ª∂™∞π√π ∞°ƒ√Δ∂™, ∞ÀΔ√∞¶∞™Ã√§√Àª∂¡√π, ¡∂√π, ™À¡Δ∞•π√ÀÃ√π, ¶ÚÈÓ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ı˘ÌËı›ÙÂ: * ∏ ¢ı‡ÓË ÁÈ· Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ‚¿Û·Ó· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢. ∞˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÌÂÚÔο̷ٷ Î·È Î·Ù·ÚÁ› ÂÚÁ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÍÂÎÏËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· ·ÁÚÔÙÈ¿, ‚¿˙ÂÈ ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙ· ÌÈÎÚÔÌ¿Á·˙·, ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ·È‰Â›·, ÙËÓ ˘Á›·, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∫¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˘˜. * ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó, ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. * ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙfiÛ· ‰ÂÈÓ¿ Î·È ı· ʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ ˘¤ÁÚ·„·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ §∞.√.™ ηÈ, Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, Û˘ÌʈÓ› Î·È Ë ¡¢. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Î¿ÏË, ʤÚÙ ÛÙÔ ÓÔ˘ Û·˜: * ΔÔ Â΂ȷÛÙÈÎfi ‰›ÏËÌÌ· ÙÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ï·fi, “‹ „ËÊ›˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜, ‹ ¿Ì ÁÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›·” Î·È ÙËÓ „‡ÙÈÎË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™·Ì·Ú¿ fiÙÈ, Ù¿¯·, Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. * ΔÔ “Û·Ù·ÓÈÎfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ” ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ fiÙ·Ó ¤ÏÂÁ “Ì·˙› Ù· Ê¿Á·Ì” Î·È ÙËÓ “ÔÓËÚ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡¢ Ó· Û·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó Û “ψÙÔÊ¿ÁÔ˘˜” Ô˘ ͤ¯·Û·Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ºπ§√π ∫∞π ºπ§∂™ £∂™™∞§√π, ∂Ì›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ӓ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ˘¤Ú ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È, ÔÙ¤ Î·È Ì ٛÔÙ·, “Ó· ÍÂÔ˘Ï‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ ‰È¿‚ÔÏÔ” ÁÈ· Ó· “ÎÔ˘ÚÓÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿” Ù˘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÍÔ˘Û›·˜. ¢Â ı· Ú›ÍÔ˘Ì ÙȘ ·Û›‰Â˜, ‰Â ı· ‰ÈÏÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÛËÌ·›Â˜, ‰Â ı· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ٷ fiÏ·. æËÊ›ÛÙ ̷˜ fiÛÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ì·˜ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. æËÊ›ÛÙ ̷˜ ÎÈ ÂÛ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ›Ù Û fiÏ· Ì·˙› Ì·˜. ΔËÓ „‹ÊÔ Û·˜ ˙ËÙ¿ÌÂ, fi¯È ÙËÓ „˘¯‹ Û·˜. ∫·È ı· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˘¤Ú ÙÔ˘ Ï·Ô‡” .

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπOY 2010

∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡

 ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ò˜ ÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Î·È ·fi Ù· πfiÓÈ· ÓËÛÈ¿ ̤¯ÚÈ ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÔÈ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ù· ۈ̷Ù›· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÏ˘Ìȷο Î·È ÌË ·ıÏ‹Ì·Ù·, ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ·ÚÈıÌËÙÈο οı ÚÔÛ‰ÔΛ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ·fi 100 Î·È ϤÔÓ ÛˆÌ·Ù›· ηÈ, ·Ó ˘ÔÙÂı› fiÙÈ ¤Ó·˜ ̤ÛÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ıÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó¿ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Â›Ó·È 500-600 ·È‰È¿, ÙfiÙ ‡ÎÔÏ· ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂÈ fiÙÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi fiÛÔ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ. ∂›Ó·È fï˜ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ۈ̷Ù›· ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ·ıÏËÙ‹, ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· Ô˘ ÙÔÓ ÛÙËÚ›˙ÂÈ, ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙÂÏÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ; À¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏ· Ù· ۈ̷Ù›· ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· ÙÔ ÂοÛÙÔÙ ¿ıÏËÌ· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ›ٷÈ, ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ë ·Ó¿ÏÔÁË ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È ÚÔfiÓËÛ˘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜; º˘ÛÈο, fi¯È, ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô Â‡ÎÔÏÔ˜ Î·È Úfi¯ÂÈÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È Û fiÏÔ˘˜ ÁÓˆÛÙfi˜. ∞ÚΛ ÌÈ· ·Ú¤· ‰¤Î· ·ÙfiÌˆÓ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ Î·Ù¿ ‚¿ÛË ¤Ó· ηٷÛÙ·ÙÈÎfi ¿ÏÏÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ۈ̷Ù›Ԣ, Ó· ÙÔ ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. ∫·È ·Ó Ù‡¯ÂÈ Ë ÈÔ ¿Óˆ ÔÌ¿‰· Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙÚ›„ÂÈ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ô˘ ›‰Ú˘Û·Ó, ¿ÂÈ Î·Ï¿, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Úfi¯ÂÈÚ· ÙÔ ¤ÛÙË-

Του ¢ËÌ‹ÙÚË °. ∫·fiÙÛË,

υποψήφιου δημοτικού συμβούλου Βόλου με τη “Δημοκρατική Συμπολιτεία”

Û·Ó, Úfi¯ÂÈÚ· ÙÔ ÂÍfiÏÈÛ·Ó Û ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ¶ÔȘ ÏÔÈfiÓ ı· ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÛÙ· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ۈ̷Ù›· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·, ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜; ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› Ë Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙÔ˘˜, Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜. ∂‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÈÛfiÙËÙ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ·fi ۈ̷ÙÂ›Ô Û ۈ̷ÙÂ›Ô ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙ¿ÛˆÓ, ·fi Ù· “·‰ÈÎË̤ӷ” ۈ̷Ù›·, Ù· ÔÔ›· ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Û ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Â˘ÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‚·ÛÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈÂ›Ù·È Â›Ó·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ÈηÓÒÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ-·È‰·ÁˆÁÒÓ ÛÙÔ Î¿ı ¿ıÏËÌ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Î·È ÙȘ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ·fi ÌÈÎÚ¿ Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ÂÈı·Ú¯Ô‡Ó, Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ë Â˘ÁÂÓ‹˜ ¿ÌÈÏÏ·. ™‹ÌÂÚ·, ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿, ÔÏÏÔ› ‰¿ÛηÏÔÈ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Â˘·›ÛıËÙÔ Î·È ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÎÌ¿ıËÛ˘, Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·‰·Â›˜ Î·È ·ÓÂ·ÚΛ˜. ∫·Ù·ÙÚ›‚ÔÓÙ·È Û ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡, ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ıÏËÙÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍÔ˘ıÂÓÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·¯ÚËÛÙ‡-

Ô˘Ó, ÚÈÓ ·˘ÙÔ› ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÊ˂›·, ÂÓÒ ÙÔ ÛˆÛÙfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ˘˜ Á˘ÌÓ¿˙Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi ·ÈÁÓ›‰È, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ¯¿ÚÈÓ Ù˘ Â›‰ÂÈ͢. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÔÏÏÒÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ٷϤÓÙ·, ÂÊfiÛÔÓ ·˘ÙÔ› ÂÂϤÁËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ, ·Ï¿ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ٷϤÓÙ· Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ‹ Ó· η›ÁÔÓÙ·È ÚÈÓ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ οÓÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ˘ÂÚ¤¯ÂÈ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ηÙËÁÔڛ˜ ‰ÈÂıÓÒ˜, ÂÓÒ ˘ÛÙÂÚ› ‚·ıÌÈ·›· Û fiϘ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ . ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ fiÛÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· οÓÔ˘Ó Î·È Î·Ï¤˜ ÂȉfiÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ó· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ÂÊ˂›·˜ ÙÔ˘˜ ,Â›Ó·È fï˜ ÂÍÔ˘ıÂӈ̤ÓÔÈ ÛˆÌ·ÙÈο Î·È ÙÔ Ì˘ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡ÛÙËÌ· ¢ڛÛÎÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ·Ú·ÌfiÚʈÛË. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ÔÈ ¿ÏϘ ÚÔËÁ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Û ÂÏ·ÛÙÈο Â›‰· ¿ıÏËÛ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ˂›· ÙÔ˘˜ ,ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Â¿Óˆ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì˘ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Û˘Ó¯‹ ÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙȘ

ηχÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ·. ™ÙËÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›· ¤¯Ô˘Ì ¤ÙÔÈÌÔ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ÙfiÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ٷ ۈ̷Ù›· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, Û ۈÛÙ‹ ‚¿ÛË Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ı· Â·Ó‰ÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ì·˜ ۈ̷Ù›ˆÓ Ì ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜·È‰·ÁˆÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ı· Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ Î·È ı· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ, Ê˘ÛÈο, Ó· Ì·˜ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ Û ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·ıÏ‹Ì·Ù·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi Ù· ÌÈÎÚ¿ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ۈ̷Ù›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù· ÔÔ›· ‰È¤ıÂÙ·Ó fï˜ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ¤¯·Û·Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ٷϤÓÙ· Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜, ÂÍ’ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ οÎÈÛÙ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù˘ ·ÓÔÚÁ·ÓˆÛÈ¿˜, Ù˘ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ÚÔÔÓËÙÒÓ. ∞˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÙËÓ fiÔÈ· ·ÚÓËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙˆÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘ÌÂ, Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘ÌÂ, ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.

Èڛ˜ exit poll Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ∞£∏¡∞, 5.

Ãøƒπ™ exit poll ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘-

ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘, ·fi Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘·, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. μ·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë Â˘Ú›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙÂÓfiÙËÙ·, Ô˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ٷ ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘· Ó· Ì·Ù·ÈÒÛÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ‰··ÓËÚÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÎÚ›ıËΠfiÙÈ Â›Ó·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË exit poll. ¶ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙfiÛÔ Ù˘ ∂ƒΔ fiÛÔ Î·È ¤ÓÙ ȉȈÙÈÎÒÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ ÂÍ¤Ù·Û·Ó Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó Î·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓ‹˜ Ï‹„ˆ˜ exit poll, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ

ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ ÛÙȘ 13 ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ (∞ı‹Ó·, ¶ÂÈÚ·È¿˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢). ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·, fï˜, ÙˆÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÂÚ›Ô˘ Û 120 ¤ˆ˜ 150.000 ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ Á‡Úˆ ÛÙȘ 30.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÎÚ›ıËΠÌÂÁ¿ÏÔ, ÁÈ· exit poll, ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ·fi Ù· ȉȈÙÈο ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë ∂ƒΔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ıÂÙÈο ÙË ‰È΋ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ∞¶∂, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ, ÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÎÙÈÌ‹ıËΠfiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi. ŒÙÛÈ, ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ì·-

Ù·ÈÒıËÎÂ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ȉȈÙÈο ηӿÏÈ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Ù· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì Úˆı‡ÛÙÂÚ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ „‹ÊÔ˘. ª›· ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÂÎÙÈÌ‹ıËΠfiÙÈ Â›Ó·È Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ô˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∏ Ì·Ù·›ˆÛË ÙÔ˘ exit poll, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÏÔÁÔÏfiÁˆÓ Î·È ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ˘ˆÌ¤Ó· ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Î·È Ù· ÔÈÔÙÈο ÛÙÔȯ›· fiÛˆÓ ı· ¿Ó ӷ „ËÊ›ÛÔ˘Ó, ηıÒ˜ ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË.

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÈӷΛ‰ˆÓ °È· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ¿‰ÂȘ Ô‰‹ÁËÛ˘, ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ Î·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Î·È ÌÔÙÔÔ‰ËÏ¿ÙˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó ·Ê·ÈÚÂı› ‹ ηٷÙÂı› ÛÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ¶¤ÌÙË, 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·Ô˘ÙÛ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂȉÔı›Û˜ ‹ ÌË, Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Î·Ù’ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 103 ÙÔ˘ ∫.√.∫., ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.


OÈÎÔÓÔÌ›· 39

™∞μμ∞Δ√ 6 N√∂ªμƒπ√À 2010

μÚ›ÛÎÂÙ·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Capital Market Authority

∏ ∂ÏÏ¿‰·, Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›· ™ÙȘ 930 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÎÙÔ͇ÙËΠÙÔ spread ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ: ªÂÙ¿ ÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Ó¤· ̤ÙÚ· ∞£∏¡∞, 5.

ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ spread ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÂÎÙÈÓ¿¯ıËΠ¿Óˆ ·fi ÙȘ 900 Ì.‚, Ì ·ÓÔ‰È΋ ÙÚԯȿ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ spread ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙȘ 930 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, οÙÈ Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ÚfiˆÚ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Capital Market Authority (CMA). ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË CMA, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ì 52%. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· Ì 49,66%, Ë πÚÏ·Ó‰›· Ì 40,09%, Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Ì 34,64%, ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Ì 33,68% Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ì 33,68%. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ¤ÎÙË ı¤ÛË Ì 26% Èı·ÓfiÙËÙ· ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ πÚ¿Î ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ 20,88%. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Economist” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÔÙ¤”. ™ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ϤÔÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈΛӉ˘Ó· Ôχ. “ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÎÙ›Ó·Í ٷ spreads ÛÙ· ‡„Ë, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ª·˝Ô˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂∂. ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·” , Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Economist. ∫·È ηٷϋÁÂÈ: “√È Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ÈÛ¯Ó¤˜ ·fi ÔÙ¤, ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜”.

ªÂÙ¿ ÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù˘¯fiÓ Ó¤· ̤ÙÚ· √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ ƒÂÓ, ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘ ∞ÏÙ·Ê¿˙, ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÚÔ˜ ÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ

“ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÊÂÓfi˜ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ·fi ÙË Eurostat ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20062009 Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›¯Â ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ë Eurostat” . √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ. ∞fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔfiÓÈÛÂ, ‰Â, fiÙÈ “Ë ÙÚÈÌËÓÈ·›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙË ¯ÒÚ·” .

ΔËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ Moodys Î·È Fitch ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÈÓÂÏȤ˜ ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Fitch ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 9 Î·È 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Â›Ì·ÛÙ ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÂÎı¤ÛˆÓ. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ı· Êı¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Moody’s, ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÂӉ¯fiÌÂÓ· „ÂÁ¿‰È·... ∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ À¶√π∫ ÁÈ· ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ÂÓÒ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙȘ

ÚÒÙ˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011. ™Â Ì›· ·Ú¿ÏÏËÏË ÂͤÏÈÍË, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î. ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ù· swaps ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÙÔ 2001, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ÛËÌÂÚÈÓfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Bloomberg, ÙÔ ÔÔ›Ô ˙‹ÙËÛ ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Bloomberg, Ô Î. ΔÚÈÛ¤ ÂÈηϤÛıËΠÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÚÔÎÏËı› ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛËÁ‹ÛˆÓ. √ Î. ΔÚÈÛ¤ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô fiÙÈ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ϤÔÓ ¯ÚÔÓÈο ÍÂÂÚ·Ṳ̂ӷ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·Ï·Ó‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ ·Ú¤ÂÌ„Â ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÛÙËÓ Eurostat, Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù· ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù· ÔÔ›· ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi Ù· swaps ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË.

¢ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ÂΉÒÛÂÈ ÛÙȘ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ·, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 26 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÃÚ¤Ô˘˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ø˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë 12Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ªfiÓÔ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ‰ËÌÔÚ·Û›·, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 30% ÙÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡.

∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ ÔÚȷ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ›¯·Ì ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ

¶ÙÒÛË 25,2 ‰ÈÛ. ∂ ÛÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 5.

™Δ∞ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ Â›‰· ‰È·-

ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 212,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, ·fi 213 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ·Ó·Ù›ÌËÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ Î·È Ù˘ ÛÙÂÚϛӷ˜ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÈÛfiÔÛÔ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÛÂ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ·. ΔÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÙÔ ÈÛfiÔÛÔ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÛÂ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙ· 17,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi 19 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ÚÔË-

ÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ÂÓÒ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Û ¢ÚÒ (ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ) ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛÙ· 195 ·fi 194 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ›¯·Ó ·˘ÍËı› ηٿ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ 25,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ 10,6%. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ì›ˆÛ·Ó ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ÙÚ¿Â˙˜ ηٿ 20,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ 10,3%. ŒÓ· ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·Ù¢ı‡ÓıËΠ۠ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¿ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ηχÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ‰·¿Ó˜. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙË Ì›ˆÛË Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·-

ÎfiÌË Î·È ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘. √È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ˘ÔηٿÛÙ·ÙÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ·ÛÊ·Ï‹ ʇϷÍË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 1,6

‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙ· 176,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 177,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ∏ ÂÎÚÔ‹ ηٷı¤ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ˘Ô‰¤¯ıËΠٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ Â͈-

ÙÂÚÈÎfi, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È. ™ÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∫‡ÚÔ˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·Ó‹Ïı ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙÔ 16% ·fi 16,5% ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È 1,7% ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 27 ÌËÓÒÓ. √È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙ· 66,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 67,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. √È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Î·Ù¿ 25,6% ÛÙ· 19,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi 19,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. √È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ¤Êı·Û·Ó ÛÙ· 3,68 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi 3,73 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ.

ÕÓÔ‰Ô˜ 0,67% ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 5.

ª∂ ¿ÓÔ‰Ô ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ‰È·ÛÒÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ·ÓÔ‰Èο Ù· Â›‰· ÙˆÓ 1.500 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.507,79 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 10,04 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,67%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο η٤ÁÚ·„ ηÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.476,29 fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ·ÒÏÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 1,43%, ÙȘ Ôԛ˜ Î¿Ï˘„ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¿ÓÔ‰Ô. ™Â ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË, Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,56%, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÒÛË 31,34%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 719,68 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,61%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.612,91 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,61%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 273,24 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,58%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.623,43 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,46 %. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.901,27 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,48%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Atebank (+7,69%), Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ (+4,27%), ÙÔ˘ Δ.Δ (+2,50%) Î·È Ù˘ Coca Cola (+2,09%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Alpha Bank (-0,88%) Î·È Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (-0,60%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.720,98 2,97%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.233,85 +1,80%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.760,46 0,41%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.333,83 +0,53%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 1.151,48 -0,18%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.187,43 +0,88%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.979,45 +0,24%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.183,76 +1,66%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.327,14 +0,84%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 641.91 1,85%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.615,76 +1,21%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.456,74 -0,01%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.986,56 +1,97%, ÀÁ›·: 1.117,35 -9,13%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.295,36 +0,85%, ÃËÌÈο: 6.473,20 +0,16%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.912,87 +0,94%. 58 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 98 ÙˆÙÈο Î·È 54 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∫ψӷ٤Í(ÎÔ) +20,00%, ΔÂÁfiÔ˘ÏÔ˜ +18,52%, πÓÙ¿Ï(ÎÔ) +9,30% Î·È CPI +8,57%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Altec 14,29%, Euroline -13,56%, Alapis -10,78% Î·È ∞¡∂∫(ÎÔ) 10,00%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 112,169 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 6.498.532 ÙÂÌ¿¯È·, Alpha Bank Ì 4.212.125, Alapis Ì 1.846.480 Î·È MIG Ì 1.828.252 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 47,493 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Alpha Bank Ì 18,905, Eurobank Ì 6,253 Î·È Coca Cola 3∂ Ì 5,862 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 57,384 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.


40

™ABBATO 6 NOEMBƒπ√À 2010

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου Νεκτάριος Σκούρτης, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 126, κάνω γνωστό ότι στις 24/11/2010, ημέρα Τετάρτη και από τις 4 μ.μ. ώς τις 5 μ.μ. στο Ειρηνοδικείο Βόλου, που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γεωργίου Καρτάλη - έναντι πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της συμβολαιογράφου Βόλου Σουζάνας Ψαρογιώργου, κατοίκου Βόλου, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 119 ή του νομίμου αναπληρωτή της θα εκπλειστηριαστεί αναγκαστικά, σύμφωνα με την με αριθμό 2506/2010 κατασχετήρια έκθεσή μου, η ακίνητη περιουσία των οφειλετών: α) Κωνσταντίνου Σακατζή του Ρήγα, κατοίκου Νέων Παγασών Βόλου, οδός Λυσίππου αριθμός 15 και β) Αθηνάς συζ. Κωνσταντίνου Σακατζή, το γένος Αθανασίου Μπύρου, κατοίκου Νέων Παγασών Βόλου, οδός Λυσίππου αριθμός 15, με επίσπευση της Τριανταφυλλιάς Καρασταμάτη του Δημητρίου, κατοίκου Βόλου, της οποίας η περιγραφή έχει ως εξής: Το υπό στοιχεία (Α-κατοικ.) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) πάνω από τον ισόγειο όροφο, οικοδομής αποτελούμενης από τον υπόγειο όροφο, τον ισόγειο όροφο, τον α’ πάνω από ισόγειο όροφο και το δώμα, η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο έκτασης (293,46) τ.μ., κείμενο το οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του Βόλου Ν. Μαγνησίας, της περιφέρειας του ομώνυμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου, στη συνοικία Νέων Παγασών, επί της διασταυρώσεως των οδών Λυσίππου αριθμός 15 και Αγλαΐας, εντός του υπ’ αριθμόν 94 οικοδομικού τετραγώνου. Το οικόπεδο φέρει κτηματολογικό αριθμό 020737 στους ρυμοτομικούς πίνακες της υπ’ αριθμόν 7/94 πράξης εφαρμογής Νέων Παγασών Βόλου και συνορεύει βορειοδυτικά με την οδό Αγλαΐας, βορειοανατολικά με την οδό Λυσίππου, νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Δημητρίου και Αικατερίνης Μάσχα και νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία Στεφάνου και Ευθυμίας Γκιολέ. Η προπεριγραφόμενη οικοδομή είναι σοφατισμένη εξωτερικά και εσωτερικά, φέρει ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, καθώς επίσης και εγκατάσταση καλοριφέρ, είναι πλακοσκεπής (ταράτσα) και έχει ανεγερθεί δυνάμει της υπ’ αριθμόν 86/2004 αδείας οικοδομής της Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου. Το υπό στοιχεία (Α-κατοικ.) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) πάνω από τον ισόγειο όροφο οικοδομής, αποτελεί αυτοτελή ανεξάρτητη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, διεπομένη από τις διατάξεις του Ν. 3741/29, του ν.δ. 1024/71 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα, σαλόνι - τραπεζαρία, διάδρομο, δύο υπνοδωμάτια, λουτρό, W.C., έναν ημιυπαίθριο χώρο προς την οδό Αγλαΐας και πέραν αυτού με εξώστη, φέρει επίσης γωνιακό εξώστη και έτερο μικρό εξώστη και συνορεύει βορειοανατολικά με ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου και πέραν αυτών με την οδό Λυσίππου και με κεντρικό κλιμακοστάσιο, νοτιοανατολικά με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου προς την ιδιοκτησία των Δημητρίου και Αικατερίνης Μάσχα, με εξωτερική κλίμακα εισόδου της οικοδομής, με πλατύσκαλο ισογείου, με κεντρικό κλιμακοστάσιο και με ιδιοκτησία Δημητρίου και Αικατερίνης Μάσχα, νοτιοδυτικά με πλατύσκαλο ισογείου και με ιδιοκτησία Στεφάνου και Ευθυμίας Γκιολέ και βορειοδυτικά με εμπρός επί της οδού Αγλαΐας ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, έχει εμβαδόν (105,61) τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου κ.λπ. (475,00/1000) εξ αδιαιρέτου. Γίνεται μνεία ότι το προπεριγραφόμενο με στοιχεία (Α-κατοικ.)

διαμέρισμα, βρίσκεται σε ημιτελή κατάσταση-επιχρίσματα. Περιήλθε στους προαναφερόμενους οφειλέτες κατά το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου στον καθένα τους με το με αριθμό 9875/26-6-2003 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Γ. Γαλλέα, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Βόλου, στον τόμο 460 και αριθμό 298, σε συνδυασμό με την με αριθμό 7/1994 πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης Νέων Παγασών (Αλυκές) του Δήμου Βόλου, που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 375 και αριθμό 66 και σε συνδυασμό με το με αριθμό 15.218/5-8-2009 συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας Ν. 3741/29 του συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Γ. Γαλλέα, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Βόλου, στον τόμο 539 και αριθμό 395. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού, σύμφωνα με την με αριθμό 1178/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (120.000,00) ευρώ, η οποία δεν είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το προπεριγραφόμενο ακίνητο το βαρύνουν δύο Προσημειώσεις υποθήκης. Ο πλειστηριασμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις - όρους του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και με τους όρους που αναφέρονται στην με αριθμό 2549/2010 γ’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσής μου. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να έρθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 5/11/2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Μ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο υπογραφόμενος Δημήτριος Σπ. Κοντούρης, δικαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικος Βόλου, οδός Ιωλκού αριθμός 35 σας κάνω γνωστό ότι στις είκοσι τέσσερις (24) Νοεμβρίου 2010 έτους, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως 5 το απόγευμα, της ίδιας ημέρας στο Βόλο Μαγνησίας και στον τόπο των δημοσίων και αναγκαστικών πλειστηριασμών, δηλαδή στο Ειρηνοδικείο Βόλου, ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου Συμβολαιογράφου Βόλου Σουζάνας Γεωργίου Ψαρογιώργου ή του νομίμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής πλειστηριάζεται αναγκαστικά η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Λάζαρου Τσελεπίδη του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, κατοίκου Βόλου, οδός Νοταρά, αριθμός 33, με Α.Φ.Μ. 059115817 της Δ.Ο.Υ. Α’ Βόλου, που κατασχέθηκε με την υπ’ αριθμόν 1543/19-3-2010 κατασχετήρια έκθεση του Δικαστικού Επιμελητού στο Πρωτοδικείο Βόλου Δημητρίου Κοντούρη, με επίσπευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΡΟΜΒΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΕΒΕ” που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Κνωσσού, αριθμός 64 και εκπροσωπείται νόμιμα, δηλαδή εκπλειστηριάζεται: Το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Βήτα δύο (Β2) διαμερίσματος του δευτέρου (Β’) ορόφου της υπό στοιχεία Άλφα Κεφαλαίο (Α) πολυκατοικίας, ενός συγκροτήματος, που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως Βόλου, του Νομού Μαγνησίας, στην περιφέρεια του ομωνύμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου και επί της διασταυρώσεως των οδών Παγασών και Ζάχου και είναι κτισμένο σε οικόπεδο εκτάσεων μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών και 50/100 (4.523,50), όπως το οικόπεδο αυτό εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα ΑΒ-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Ξ-Ο-Π-Ρ-ΣΤ-Υ-Φ-Α, στο τοπογραφικό διάγραμμα της αρχιτέκτονα μηχανικού Ουρανίας Γεροβασίλη, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ’

αριθμόν 22109/2001 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Παπαδοπούλου και επί του οποίου σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται υπεύθυνα από τη μηχανικό που το συνέταξε ότι το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και συνορεύεεται ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει και με πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων (26,18), συν Γ-Δ μέτρων (9,90) με ιδιοκτησία Τσαλή-Καραποστολάκη εν μέρει και με πλευρά Ε-Ζ μήκους μέτρων (23,36) με ιδιοκτησία Παρ. Καλαφατάκη, συν Ζ-Η μέτρων (2,43), συν Η-Θ μέτρων(6,26), συν Θ-Ι μέτρων(7,10), συν Ι-Κ μέτρων (9,92) με ιδιοκτησία Παπαγεωργίου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με πλευρά Κ-Λ μέτρων (6,10), συν Λ-Ξ μέτρων (37,55), συν Ξ-Ο μέτρων (37,42) με την οδό Παγασών, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ σε ελαφρώς τεθλασμένη πλευρά ΟΠ μέτρων (10,30), συν Π-Ρμέτρων (2,54) με ιδιοκτησία Στέφανου Παύλου, συν Ρ-Σ μέτρων (5,37), συν Σ-Τ μέτρων (2,59), συν Τ-Υ μέτρων (6,86), συν Υ-Φ μέτρων (0,21), συν Φ-Α μέτρων (24,74) με ιδιοκτησία Τσαπουλάρη και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ εν μέρει και σε πλευρά Δ-Ε μέτρων (18,89) με ιδιοκτησία Παρ.Καλαφατάκη και εν μέρει και σε πλευρά Α-Β μέτρων (49,87) με την οδό Ζάχου. Το άνω υπό στοιχεία Βήτα δύο (Β2) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) υπέρ το ισόγειο ορόφου της προαναφερόμενης με το στοιχεία Άλφα Κεφαλαίο (Α) οικοδομής, εμφαίνεται στο σχεδιάγραμμα κατόψεως και στον πίνακα αναλογιών που έχουν προσαρτηθεί στο υπ’ αριθμόν 23155/2002 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Παπαδοπούλου, αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, ένα καθιστικό, κουζίνα και λουτρό, με εξώστη προς την οδό Παγασών, συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με το ΒΗ-1 διαμέρισμα και με κοινόχρηστο διάδρομο, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με το Β-3 διαμέρισμα, ΝΟΤΙΑ με την οδό Παγασών και ΔΥΤΙΚΑ με το Β-1 διαμέρισμα, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80,00) αναλογία κοινοχρήστων μέτρα τετραγωνικά έντεκα και 80/100 (11,80), όγκο μέτρα κυβικά διακόσια σαράντα (240,00), όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά τριάντα πέντε και 40/100 (35,40), συνολικό όγκο μέτρα κυβικά διακόσια εβδομήντα πέντε και 40/100 (275,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο δώδεκα χιλιοστά (12/1000) εξ αδιαιρέτου, ψήφους συνιδιοκτησίας δώδεκα στις χίλιες (12/1000), ποσοστό δαπανών κοινοχρήστων σαράντα χιλιοστά και 50% (40,50/1000), ποσοστό δαπανών κοινοχρήστων περιβάλλοντος χώρου δεκατρία χιλιοστά (13/1000) και ποσοστό δαπανών για τον ανελκυστήρα σαράντα χιλιοστά (40/1000). Εξετιμήθη το ως άνω 1/2 εξ αδιαιρέτου του κατασχεθέντος ακινήτου (διαμερίσματος -Β2) αντί ποσού σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (40.824,00 ευρώ). Η αξία με αντικειμενικά κριτήρια ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ (27.216,00 ευρώ) και δυνάμει της υπ’ αριθμόν 2245/27-92010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, με την οποία ορίζει την αξία του κατασχεθέντος ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου ακινήτου στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (54.640,00 ευρώ) και την τιμή της πρώτης προσφοράς σε τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια έξι ευρώ και 67 λεπτά του ευρώ (36.426,67 ευρώ). Περιήλθε το ως άνω ακίνητο στον καθ’ ου οφειλέτη κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με αγορά με το υπ’ αριθμόν 24305/1011-2003 πωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Παπαδοπούλου, νόμιμα μεταγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 464 και με αριθμό 292, σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθμούς 22753/2001, 23155/2002 και 23286/2002 πράξεις του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Παπαδοπούλου, νόμιμα μεταγραμμένες. Γίνεται μνεία ότι στο άνω ακίνητο

υφίστανται δύο (2) Προσημειώσεις υποθηκών υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Προσκαλούνται όσοι θέλουν να πλειοδοτήσουν, να προσέλθουν στον αναφερόμενο τόπο και χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμόν 1.546/8-10-2010 περίληψή μου κατασχετήριας έκθεσης και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Βόλος 5-11-2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Σπ. Κοντούρης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής Γιάννης Κ. Καραμποτάκης, κάτοικος Βόλου, Ιωλκού 35, σας κάνω γνωστό ότι στις (24) Νοεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και από ώρα τέσσερις (4.00) μέχρι στις πέντε (5.00) το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην Αργαλαστή και στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αργαλαστής και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού, με την παρουσία της Συμβολαιογράφου Αργαλαστής Ερμιόνη Σατραζέμη, που εδρεύει στην Αργαλαστή Ν. Μαγνησίας και σε περίπτωση εμποδίου ή απουσίας της με την παρουσία οποιουδήποτε νόμιμου αναπληρωτή της, πλειστηριάζεται αναγκαστικά ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδος Άννας Μαριανού του Ευσταθίου, συζύγου Γεωργίου Νάνου, κατοίκου Βόλου, με επίσπευση της Χρυσούλας Κατσιαούνη, κατοίκου Βόλου, οδός Κορώπης αριθμ. 2, δηλαδή: Μια ισόγεια οικία με κήπο (αυλή), που βρίσκεται μέσα στο χωριό Λαύκος, του Δημοτικού Διαμερίσματος Λαύκος, του Δήμου Σηπιάδος Μαγνησίας και Υποθηκοφυλακείου Αργαλαστής, έκτασης του υπ’ αυτήν και μη οικοπέδου κατά γενομένη με ακρίβεια επιμέτρηση από τον πολιτικό υπομηχανικό Τιμολέοντα Σχοινά 119,08 τετραγωνικών μέτρων, που συνορεύει ολόγυρα με πάροδο πλάτους (2,50) μέτρων και πέραν αυτού με Μαρ. Μαργιανού, με Λαμπαδάρη, με ιδιοκτησία Μαργιανού και με πάροδο πλάτους (1,65) μέτρων και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Ευαγγέλου Αναγνώστου. Στο παραπάνω ακίνητο (μέχρι 153-2010) φαίνεται μόνον μία (1) Υποθήκη υπέρ της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., εκτίθεται δε αυτό στον πλειστηριασμό, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ. Βόλος 5 Νοεμβρίου 2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΤΑΚΗΣ

σμα του (Δ) υπέρ το ισόγειο ορόφου μιας πολυώροφης οικοδομής (πολυκατοικίας) που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως Βόλου και επί της διασταυρώσεως των οδών Κ. Καρτάλη 220 και Μαγνήτων και είναι κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως (589,40), το οποίο οικόπεδο συνορεύεται ανατολικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Νικολάου Σακελλαρίου, δυτικά με την οδό Κ. Καρτάλη, βόρεια με ιδιοκτησία Μανέτα και Κωνσταντίνου Μαρδέλη και νότια με την οδό Μαγνήτων. Η άνω με τα στοιχεία (Δ6) οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του (Δ) υπέρ του ισογείου ορόφου της προαναφερόμενης οικοδομής, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, χολ, μαγειρείο, λουτροαποχωρητήριο και διάδρομο, με έναν εξώστη προς την οδό Μαγνήτων και έναν άλλο προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου της πολυκατοικίας, έχει εμβαδόν κυρίας ιδιοκτησίας μέτρα τετραγωνικά (89,75), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο και σε όλους γενικά τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, μέρη, πράγματα και εγκαταστάσεις της όλης οικοδομής (43,11/1000) εξ αδιαιρέτου και συνορεύεται ΝΟΤΙΑ με την οδό Μαγνήτων, βόρεια εν μέρει με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και εν μέρει με κλιμακοστάσιο αυτής, δυτικά εν μέρει με το υπό στοιχεία (Δ-5) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο και ανατολικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Νικολάου Σακελλαρίου. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ογδόντα μία χιλιάδων (81.000,00) Ευρώ. Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω έχει τα εξής Βάρη: 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ “Τράπεζα PROBANK A.E.”, για ποσό (117.000,00) ευρώ και 2) Υποθήκη υπέρ του “Πιστωτικού Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Νομού Μαγνησίας ΣΥΝ. ΠΕ” , για ποσό (10.500,00) ευρώ. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4776/06-10-2010 Α’ επαν/κής περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Bόλος, 05-11-2010 H Δικαστική Eπιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας

Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας H Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου Στυλιανή Ν. Χατζηβαγιάννη - Λέκου, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την εικοστήν τετάρτην (24ην) του μηνός Νοεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010) έτους, ημέρα Τετάρτη και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται εντός του Δικαστικού Μεγάρου του Πρωτοδικείου Βόλου στη διασταύρωση των οδών Ανθ. Γαζή Ελ. Βενιζέλου - Γ. Καρτάλη στο Βόλο παρουσία της συμ/φου Βόλου κ. Μαρίας Γκέσκου, κατοικοεδρεύουσα στο Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 120 ή με το νόμιμο αναπληρωτή της σε περίπτωση που αυτή θα κωλύεται, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση του Ευάγγελου Πουλιάρα του Παναγιώτη, κατοίκου Καρδίτσας, η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Ιωάννη Κηπουρού του Κλεάνθη και της Ευαγγελίας, κατοίκου Βόλου, οδός Κ. Καρτάλη αρ. 220, ήτοι εκπλειστηριάζεται: Την υπό στοιχεία Δέλτα - έξι (Δ6) οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρι-

H Δικαστική Eπιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου Στυλιανή Ν. Χατζηβαγιάννη - Λέκου, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την εικοστήν τετάρτην (24ην) του μηνός Νοεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010) έτους, ημέρα Τετάρτη και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στο Βόλο και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Βόλου στην Πλα-

τεία Ελευθερίας Βόλου και στη διασταύρωση των οδών Γαζή Ελ. Βενιζέλου - Ι. Καρτάλη με υπάλληλο του πλεισ/μού την Συμβολαιογράφο Βόλου κ. Μαρία Γκέσκου, κατοικοεδρεύουσα στο Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμ. 120 ή με το νόμιμο αναπληρωτή της σε περίπτωση που αυτή θα κωλύεται, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων” εδρεύοντος στην Αθήνα και νόμιμα εκπροσωπούμενου, η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Παναγιώτη Τάσσου του Φωτίου και της Αθηνάς, εμπόρου, κατοίκου Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Πάριδος αρ. 65, ήτοι εκπλειστηριάζεται: Το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας του με στοιχεία Βήτα Ένα (Β - 1) διαμερίσματος του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας, ανεγερθείσης επί οικοπέδου ευρισκομένου μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως Νέας Ιωνίας Βόλου Ν. Μαγνησίας, κειμένου του οικοπέδου επί της διασταυρώσεως των οδών Πάριδος και Ύδρας - Θράκης, έχοντος έκταση εννιακόσια πενήντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και 23/100 (954,23 τ.μ.) και συνορευόμενο γύρω, ανατολικά με την οδό Πάριδος, βόρεια με την οδό Ύδρας, δυτικά με την οδό Θράκης και εν μέρει με ιδιοκτησίες Μαρίας Καραβασάνη και Αγγελικής Αγνουσιώτη και νότια εν μέρει με ιδιοκτησία Μαρίας Καραβασάνη και εν μέρει με ιδιοκτησία Ελένης Αλμπάνη. Το με στοιχεία Βήτα Ένα (Β - 1) διαμέρισμα του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, χολ, κουζίνα, λουτρό και διάδρομο, με εξώστη προς την οδό Πάριδος, συνορεύει γύρω ανατολικά εν μέρει με την οδό Πάριδος και εν μέρει με το με στοιχεία (Β-2) διαμέρισμα του ορόφου αυτού, βόρεια εν μέρει με το με στοιχεία (Β-2) διαμέρισμα του ορόφου αυτού και μερικά με το κλιμακοστάσιο, δυτικά εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο, εν μέρει με κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το με στοιχεία (Β4) διαμέρισμα του ορόφου αυτού και εν μέρει με φωταγωγό και νότια εν μέρει με ιδιοκτησία Ελένης Αλμπάνη και εν μέρει με φωταγωγό και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και 50/100 (66,50). Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού (40.000,00) ευρώ. Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω έχει τα εξής Βάρη: 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για ποσά 1) (2.500.000) δραχμών, 2) (10.000.000) δραχμών και 3) (22.000,00) Ευρώ. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4775/04-10-2010 Α’ επαν/κής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Bόλος, 05-11-2010 H Δικαστική Eπιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 41

™ABBATO 6 NOEMBPI√À 2010

ENOIKIAZONTAI μ√§√™, ενοικιάζονται Ερμού- Σπυρίδη: Κατάστημα 32 τ.μ. με πατάρι 32 τ.μ. και κατάστημα 53 τ.μ. με πατάρι 53 τ.μ. Τηλέφωνο: 210-8947035, 6932-878712. (288) μ√§√™, ενοικιάζονται Ερμού-Ροζού: Κατάστημα 34 τ.μ. με πατάρι 26 τ.μ. και κατάστημα 35 τ.μ. με πατάρι 26 τ.μ. Τηλέρωνο: 210-8947034, 6932878712. (289) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π καινούργια γκαρσονιέρα 30 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6972-302661. (346) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα σε νεόδμητη οικοδομή. Πολυμέρη 149 απέναντι από το Γεν. Νοσοκομείο Βόλου ισόγειο 54 τ.μ., υπόγειο 40 τ.μ., με δυνατότητα κατασκευής παταριού 54 τ.μ. και μικρού εσωτ. ασανσέρ 2 ατόμων. Ενοίκιο 1.800 Ε. Τηλέφωνο 6972586980. (347) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα σε νεόδμητη οικοδομή Πολυμέρη 149 απέναντι από το Γεν. Νοσοκομείο Βόλου. Σαλοκουζίνα, δωμάτιο, wc, ατομικό φυσικό αέριο. Κατάλληλο για ιατρείο. Ενοίκιο 380 Ε. Τηλέφωνο 6972586980. (348) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα πλήρως ανακαινισμένο στην οδό 28ης Οκτωβρίου 185, στον 1ο όροφο, χολ. σαλόνι, κουζίνα, λουτρό, ψυγείο, ηλεκτρ. κουζίνα, πλυντήριο, κεντρική θέρμανση φυσικό αέριο, κατάλληλο για νέους εκπαιδευτικούς. Ενοίκιο 350 Ε. Τηλέφωνο 6972-586980. (349)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα τριάρι, διαμπερές 3ου ορόφου, αυτόνομη θέρμανση φυσικό αέριο, στην οδό Ρ. Φεραίου 86. Ενοίκιο 300 Ε. Πληρ. τηλ. 24260-49519, 611, 612. (253)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γωνιακό οροφοδιαμέρισμα β’ ορόφου δυάρι 73 τ.μ. Αναλήψεως-Μαυροκορδάτου, 2 υ/δ, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα (ενιαίος χώρος), wc, μεγάλες βεράντες. Ενοίκιο 400 Ε. Τηλ. 6944-624694. (290)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (709)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶ø§√À¡Δ∞π:

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∞

∞§À∫∂™ Δƒπ∞ƒπ∞

1) α’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ. 2) γ’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη διεύθυνση Πολέμη-Καρβούνη. Επίσης πωλείται δυάρι α’ ορόφου 50 τ.μ. με γκαράζ στη διεύθυνση Ισιδώρου. Πληρ. τηλ. 6945-996095 και 2421035535. (269)

Μπροστά στη θάλασσα, πρώτη, απέραντη θέα στο Παγασητικό και το Πήλιο, σε τρία επίπεδα 265 τ.μ., δύο είσοδοι, δύο υπόγεια parking, playroom, spa, τζάκι, μεγάλα μπαλκόνια, αυλή, 3 υπνοδωμάτια και 3 μπάνια, ταράτσα με πέργκολα και ΒΒQ, πωλείται υπό κατασκευή. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΤΗΛ 6974334218. (027)

κοντά στην πλαζ, 30μ. από θάλασσα, ,καινούργια υπό κατασκευή διαμερίσματα, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα wc, τζάκι, υπόγεια αποθήκη, πλήρως αυτόνομα χωρίς κοινόχρηστα, από 115.000Ε. ΤΗΛ.6977054597 και 6974334218. (010)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (189)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ., με 4 υ/δ, 3 w.c., σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (162)

∂À∫∞πƒπ∞ α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 64 τ.μ. στο κέντρο, σχεδόν καινούργιο, άριστη επένδυση, β) Πωλούνται δυάρια στο κέντρο 38 τ.μ., 52 τ.μ., 54 τ.μ., 58 τ.μ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (163)

∂À∫∞πƒπ∞ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ., με 3 υ/δ, 2 w.c., σε οικόπ. 150 τ.μ., μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο. Τιμή 155.000Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (164)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 110 τ.μ. σούπερλουξ με αυτόνομη θέρμανση, περιοχή Νεαπόλεως έναντι πάρκου βρεφικού σταθμού. Ενοίκιο 330 Ε. Πληρ. τηλ. 6972877388, 6972-877291. (316)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα καινούργιο, πολυτελές 48 τ.μ., Μεταμορφώσεως 26, υπόψη κ. Δουμπιώτη. Τηλέφωνο 24210-97598. (350)

¶ø§OYNTAI

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (177)

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ καινούργιο

¶ø§∂πΔ∞π οροφ/σμα 144 τ.μ. ρετιρέ, με 3 υ/δ, 2 w.c., τζάκι, διαμπερές, αποθ., πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (165)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) οικόπεδα στην Αγία Παρασκευή Βόλου εντός σχεδίου και κτήματα εντός ζώνης οικιστικής. 2) ένα οικόπεδο 210 τ.μ. στην Κριθαριά. Πληρ. τηλ. 6949-452622 και 2421063982. (291)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™ κοντά στην πλαζ, 30μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, πέργκολα και BBQ, τζάκι, 3υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ξενώνας, καινούργιες υπό κατασκευή, άριστη κατασκευή, από 230.000Ε. ΤΗΛ.6974334218 (009)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία ενός έτους στο Φυτόκο, 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., μοναδική, πανοραμική θέα την πόλη και τη θάλασσα, 3υ/δ, 2 μπάνια, μεγάλα μπαλκόνια, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (172)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο, περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας, νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (173)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά αξιόλογη μονοκατοικία 3ετίας 175 τ.μ., άνετοι χώροι υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα, 2 μπάνια, 3 υ/δ, κλειστό parking, κήπος με μπάρμπεκιου, θέα τη θάλασσα από τις βεράντες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (174)

¶ø§∂πΔ∞π αυτοτελές, επαγγελματικό κτίριο προβολής 1.100 τ.μ., σε 2 επίπεδα, με θέσεις στάθμευσης και επιπλέον βοηθητικούς χώρους. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (175)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ SAVVANAKIS C.A. ¡π∫√§∞√™ ™∞μμ∞¡∞∫∏™ ¶ÔÏ. ªË¯/Îfi˜ ΔËÏ. 24210-34437, 6932-523629, 24250-24037 Πωλήσεις-κατασκευές, ανακαινίσεις. Μελέτη-εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τακτοποιήσεις Η/Χ-σοφιτών-υπογείων κ.λπ. χώρων. (318)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια, ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 125 τ.μ., με πάρκιν και κήπο. Πληρ. τηλ. 6948-078270. (558)

¶ø§∂πΔ∞π Μονοκατοικία στις Μηλιές 60 τ.μ., σε 410 τ.μ. οικόπεδο με απρόσκοπτη θέα στον Παγασητικό κόλπο. Μεσιτικό γραφείο “ΙΑΣΩΝ” Μακαρώνα Κωνσταντία Κανάρη 8 Βόλος 24210-22824, 6973-585390 (188)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/2421034437 1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, ΕστίαςΑφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 5. Ισόγειο κατάστημα στη Λάρισα 150 τ.μ.+35 τ.μ. υπόγειο (τακτοποιούνται 35 τ.μ. επιπλέον στο πατάρι) Ηρ. Πολυτεχνείου & Κολοκοτρώνη. (268)

¶ø§∂πΔ∞π πανέμορφη μονοκατοικία 86 τ.μ. στην Αγχίαλο σε οικόπεδο 650 τ.μ., απεριόριστη θέα στη θάλασσα, μοναδικά διαμορφωμένος κήπος, Σ.Δ. 1,6 Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (176)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Χρυσοχοΐδη ισόγεια μονοκατοικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ, κτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (192)

¶ø§∂πΔ∞π καφετέρια στην παραλία της Αγριάς σε ποσοστό 50% ή 100%. Διαθέτει επιπλέον άδειες πολύ προνομιούχες. Τιμή άριστη. Δεκτός διακανονισμός. Πληρ. τηλ. 6981-516669. (351)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™)

Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653-6947302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ∑¿¯Ô˘ 42 Ù.Ì. studio 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ¢À∞ƒπ∞ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/ÎË ÛÙ¤ÁË. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ú‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. £ÂÈÚÒÓ 88 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 29 Ù.Ì. 8ÂÙ›·˜ ÂÈψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ 2Ô˘ ÔÚ. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (228)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (232)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

¶ø§∂πΔ∞π

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™

γωνιακό, καινούργιο, ανατολικο-μεσημβρινό διαμέρισμα 102 τ.μ. στον 3ο όροφο, με άριστη ποιότητα κατασκευής 2 Υ/Δ, γραφείο, 2 λουτρά, ενεργειακό ιταλικό τζάκι, ιταλική κουζίνα και αυτόνομη θέρμανση, με ατομικό λέβητα φυσικού αερίου. Παγασών 41. Τηλ. 6972 691669, 6976 515081. (361)

ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (204)

∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (205)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 85.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 35.000 Ευαγγελίστρια τριάρι 78 τ.μ., 75.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 80.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 80000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ÕÏÂÍ·Î 1.000 Ù.Ì. 550.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 Δημοκρατίας 260 τ.μ. 180.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 210.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. Ευαγγελίστρια μεζονέτα 120 τ.μ. 166.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 140.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. 300.000 Νεάπολη 150 τ.μ. οικόπ 300 135.000 Ευαγγελίστρια 50 τ.μ. οικόπ. 135 τ.μ. 85.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜, 75 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150 Ù.Ì., 85.000 Ν. Ιωνία, Αγ. Ειρήνη 100 τ.μ., οικόπ. 150 τ.μ., 105.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Πρόνοια, κατάστημα 40τ.μ., 45.000. Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (206)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 42


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 41

ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (207)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης.

2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (213)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·.

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 24ÙÌ. º/∞, ÂÚÈÔ¯‹ °.¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 2. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 82,5ÙÌ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3˘/‰ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-75 6. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 16 ÂÙÒÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-70 7. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ·Ôı‹ÎË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 77ÙÌ, 2Ô˜ 70ÙÌ, 3Ô˜ 78ÙÌ, 4Ô˜ 49ÙÌ, 4Ô˜ 82ÙÌ, 5Ô˜ 106ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15

™ABBATO 6 NOEMBƒπ√À 2010

ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈ-

8. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi 100ÙÌ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È ·/ı. ·ÂÚ›Ô˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:03-99 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 86ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 10. ¶·Ú·Ï›· - ÚfiÛÔ„Ë, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 120ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-70 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ ÛÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-53 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 57ÙÌ ¡Âfi‰ÌËÙÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-66

∞™Δπ∫∞ √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Á·ÛÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ Ì ™.¢ 2,1. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 2. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 611ÙÌ Ì ÔÈΛ· 66ÙÌ ÛÙË

ÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (214)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 4Ô˜ ÔÚ., 400.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ., 195.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 108 Ù.Ì. 153.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110.000∂ Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 165.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì.

¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi . ΔÈÌ‹ 100.000∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-63 4. √ÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 350ÙÌ , 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 5. ™ÙÔ ∫¿Ú·Á·Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 119ÙÌ Ì 10Ì ÚfiÛÔ„Ë Î·È ™.¢. 1,8. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:03-95 6. ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 100ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 7. ∞Á.™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û 103ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· , ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. 9. ¶·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· 75ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 98,5ÙÌ Ì ™.¢. 1,8. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:0388 10. ¢ÈÒÚÔʘ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÌ Î·È 120ÙÌ, 100Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-54 11. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 108ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-81

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 86Ù.Ì.+86Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ +86Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ™Â ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. °π∞¡¡∏™ ª¶∞™π∞∫√™ 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 190ÙÌ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. °π∞¡¡∏™ ¶∞™∞∫√™ ∫π¡.6992 500 005 3. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È

79.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 230 Ù.Ì. 225.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 220 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 70.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 128.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 98.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· 220.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 155.000∂. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ 600 Ù.Ì. 130.000∂. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÙ·È ·fi ‰¿ÛÔ˜ - ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¯Ù›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 115.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ˆÏÂ›Ù·È ‹ ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ 460.000∂. ÿÓÈ· 520 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì. 85.000∂. μÈÔÛÎ‡Ú ¡. πˆÓ›· 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 35.000∂. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 132 Ù.Ì. 62.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 182 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 80.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë ÏËÛ›ÔÓ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,1, 40.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 205 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 300.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 420 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8, 220.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. ™.¢. 1,8 ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 117.000∂. §·‡ÎÔ 700 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 19.000∂. §·‡ÎÔ 1.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ªËϛӷ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 90.000∂. ªËÏ›Ó˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 470 Ù.Ì. 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 95.000∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ Â˘Î·ÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÌfiÓÔ 25.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ¢ÈÌ‹ÓÈ-™·Ì¿Ó·Á· 1.800 Ù.Ì. 35.000∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ· 1.500 Ù.Ì. 45.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. 50.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ì ı¤· 370 Ù.Ì. 35.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹

26ÙÌ ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 4. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 5. 6Ô ¯ÏÌ μfiÏÔ˘- ∞ı‹Ó·˜ ˆÏÂ›Ù·È - ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 7. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: ÁÚ·Ê›· 85ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 8. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 9. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93ÙÌ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 281,23ÙÌ Ì ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 121,44ÙÌ Î·È ÚfiÛÔ„Ë 14Ì ÛÙËÓ ∞Á .¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 3264,97ÙÌ ÛÙÔ 4Ô ¯ÏÌ ∂ıÓ. √‰Ô‡ ‚fiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 13. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 24ÙÌ ¤ˆ˜ 39ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ 1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 804 ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·È ı¤· ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙȘ ∞Ê‹ÛÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-78 4. ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ 80ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-61 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 241ÙÌ ( ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ) ÛÙÔÓ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 35ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10

155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 1.000.000∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (216)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. Ευκαιρία, πωλείται εργοστάσιο 650 τ.μ. σε 7 στρ. οικόπεδο στα Λεχώνια.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 43

7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1487ÙÌ ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡. ∞°Ãπ∞§√À. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1100ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È 58Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.617ÙÌ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-65 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.364ÙÌ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-1 12. ¶·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-54 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-80

∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. ŒÓ·ÓÙÈ •ÂÓ›· ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ 180ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ. 5. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 6. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 43ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 7. ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 (185)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

™ABBATO 6 NOEMBPI√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 42 BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr 6. Οικόπεδο 5.200 τ.μ. με πομόνα, κοντά θάλασσα, Κάτω Λεχώνια. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∂ƒ°√™Δ∞™π√ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (219)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (226)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2

2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (212)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με πολυετή διδακτική εμπειρία διδάσκει Μαθηματικά και Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητές. Κατευθύνσεις, μαθήματα ιδιαίτερα ή γκρουπ. Πληρ. τηλ. 24210-55960, κιν. 6972-853903. (352) ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ για μαθητές Λυκείου, και ECDL για όλες τις ηλικίες. Πληρ. τηλ. 6907688727. (354)

ZHTOYNTAI Εταιρεία στο Βόλο

™YNOIKE™IA ∂ÌÊ·Ó›ÛÈ̘, καλλιεργημένες, οικονομικά ανεξάρτητες κυρίες και δεσποινίδες κάθε ηλικίας επιθυμούν να γνωρίσουν το σύντροφο της ζωής τους. ΛΥΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σχέση - συμβίωση - γάμος. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. 2410-549797. (193)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (179) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (186)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ 73% ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ªÂ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °∂øƒ°π√À, ÙËÏ. 6988888850 - 6988888804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (292)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 24210-42905. (513)

™¶Àƒ√¶√À§√™ Ã∞ƒπ§∞√™

¶ƒ√™º∂ƒ∂π

5 θέσεις μερικής απασχόλησης σε άτομα 23-30 ετών. Αμοιβή ικανοποιητική. Πληρ. τηλ. 24210-76407. (955)

∑∏Δ∂πΔ∞π γυναίκα όχι αλλοδαπή, για φύλαξη μωρού και εργασίες στο σπίτι. Πληρ. τηλ. 6974033418. (353)

¢π¶. ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 101 ¡.π. μfiÏÔ˘ ΔËÏ. 24210-81404, ÎÈÓ. 6974-719512 Αναλαμβάνει υπεύθυνα: - την έκδοση οικ. αδειών - μελέτες, κατασκευές έργων - ρυθμίσεις με τον Ν. 3843/2010 ημιυπαίθριων χώρων υπογείων πιλοτών - επισκευές, αναπαλαιώσεις οικιών και διαμερισμάτων - διάφοροι προϋπολογισμοί ιδ. έργων (317)

ŸÌÈÏÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

∑∏Δ∂π

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (191)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ΔÂÈÚÂÛ›· & ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980260800, 6983709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (065)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ-˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÙËÏ. 6984-558843, 6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (762)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (187)

H £E™™A§IA

ª¡∏ª√™À¡√

°›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘

∞¶∞ƒ∞πΔ∏Δ∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞: ñ ∏ÏÈΛ· 28-45 ÂÙÒÓ. ñ ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÂÈı˘ÌËÙ‹. ñ ∞fiÊÔÈÙÔÈ ∞∂π ‹ Δ∂π ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ñ ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÂÈı˘ÌËÙ‹. ñ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ›, ÊÈÏfi‰ÔÍÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. ñ ∫·Ï‹ ÁÓÒÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Windows, Office Î.Ï. ñ πηÓfiÙËÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ¶ƒ√™º∂ƒ√¡Δ∞π: ñÕÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ñ ∂Ï΢ÛÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ñ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂͤÏÈ͢. ñ ™˘Ó¯‹˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÛÙ›ÏÙ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Û·˜ ÛËÌ›ˆÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË e-mail: thanosvs@yahoo.gr ‹ ÛÙËÓ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ £˘Ú›‰· 1187 Δ.∫. 38110 μfiÏÔ˜. (319)

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) υπό το γενικό τίτλο “Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος” για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Η χρονική διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε 3 εξάμηνα. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 4.500 ευρώ (1.500 ευρώ / εξάμηνο). Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Kτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, με την αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν από 1 - 20 Νοεμβρίου 2010 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ). 2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου (σχέδιο υπάρχει στην ιστοσελίδα ΠΜΣ). 3. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2010, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ όταν απαιτείται. 4. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων. 5. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλικής είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα. 6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιογραφικό σημείωμα και η αίτηση θα πρέπει, αφενός μεν να συμπληρωθούν από τους υποψήφιους και να αποσταλούν σε έντυπη μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας αφετέρου δε (υποχρεωτικά) να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση stroulia@bio.uth.gr συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.bio.uth.gr. Για τους απόφοιτους των ΤΕΙ, οι οποίοι θα περάσουν επιτυχώς την διαδικασία της συνέντευξης, πριν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς και σε 5 προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, τα οποία είναι τα εξής: 1. Κυτταρική Βιολογία. 2. Βιοχημεία Ι. 3. Μοριακή Βιολογία. 4. Φυσιολογία. 5. Γενετική. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.bio.uth.gr ή στα τηλ. 2410-565298, 579310, κα. Στρούλια Ιωάννα, καθημερινά 11.00 13.00, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πλούτωνος 26 & Αιόλου, 41221, Λάρισα, fax: 2410-565290. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης

K¿ı Úˆ›

ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘

¿ÙÔÌ· Èηӿ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

™À§§√°√™ ™À¡Δ∞•π√ÀÃø¡ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπø¡ ∫∞π μπ√Δ∂áø¡ Δ∂μ∂ μ√§√À ∫∞π ¶∂ƒπ√Ã∏™ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ “√ ∞°π√™ °∂øƒ°π√™”

ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹

ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ Δª∏ª∞ μπ√Ã∏ª∂π∞™ ∫∞π μπ√Δ∂á√§√°π∞™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ “μπ√Δ∂á√§√°π∞ - ¶√π√Δ∏Δ∞ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∫∞π ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™”

TËÏ. 800-11-35000

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ - ΤΣΑ) ΒΟΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ όπως κάθε χρόνο τελεί την Κυριακή 7η Νοεμβρίου 2010, το καθιερωμένο Μνημόσυνο για τους αποθανόντες συναδέλφους του, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Βόλου. Ο καφές θα δοθεί στην κατακόμβη του Ιερού Ναού. Παρακαλούνται όλοι οι Συνάδελφοι και συγγενείς όπως προσέλθουν στη δέηση αυτή. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΠΟΛΥΚΑΝΤΡΙΩΤΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ


44

™ABBATO 6 NOEMBƒπ√À 2010

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του Θωμά και της Ελένης, το γένος Μανούκα, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του Γρηγορίου και της Ανδρονίκης, το γένος Αντωνοπούλου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στον Άγιο Βλάσιο Δήμου Αρτέμιδας Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στο Δήμο Αρτέμιδας Μαγνησίας.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª/∫∏ ∞ÀΔ/™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫π∞£√À Σκιάθος, 1 Νοεμβρίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: 9870

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™√Àƒ¶∏™ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Ο Δήμαρχος του Δήμου Σούρπης Διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ελαιοπερίβολου που βρίσκεται στη θέση Προσήλιο (Αρλαπάνος) οικισμού Νηες, εκτάσεως 24.518 τ.μ. με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) 500,00 Ε. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η Νοεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 μ. ενώπιον της Δημ/κής Επιτροπής. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Σούρπης αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 50,00 Ε υπέρ του Δήμου καθώς και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και επίσης δεν έχουν οφειλές προς τον Δήμο Σούρπης. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δήμαρχος Σούρπης Καραγκιόζογλου Κων/νος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™√Àƒ¶∏™ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Ο Δήμαρχος του Δήμου Σούρπης Διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο Δ.Δ Αγίας Τριάδος, έχει εμβαδόν 63,00 τ.μ. και θα εκμισθωθεί για να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σνακ μπαρ, καφετέρια κ.λπ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) 2.400,00 Ε ετησίως. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η Νοεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι θα προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου της πρώτης προσφοράς ήτοι 240,00 Ε υπέρ του Δήμου καθώς και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και δεν έχουν οφειλές προς τον Δήμο Σούρπης. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δήμαρχος Σούρπης Καραγκιόζογλου Κων/νος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Π. Πινακάς Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162 Βόλος 18-10-2010 Αρ. Πρωτ.: 5767/165289

Προτείνεται η σύνταξη διορθωτικής πράξης στην υπ’ αριθ. 1/91 Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Δήμου Σκιάθου, στο Ο.Τ. Γ251α, στην ιδιοκτησία με κτημ. αριθ. 030745 (φερόμενος ιδιοκτ. Πασχάλης Γ. Ιωάννης) συμπληρώνοντας τη στήλη 2, διορθώνοντας το εμβαδόν σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας και όλες τις στήλες των πινάκων της Π.Ε. Προτείνεται επίσης η δημιουργία νέου κτημ. αριθ. 030745α σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας, όπου φερόμενη ιδιοκτ. είναι η Πασχάλη Ουρανία συζ. Ιωάννη, καταλήγοντας και για τους δύο προαναφερόμενους ιδιοκτήτες σε μια ιδιοκτησία με έναν κτημ. αριθ. 030745 και με ποσοστά συνιδιοκτησίας επ’ αυτού. Παρακαλούμε να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκιάθου (Νικοτσάρα 12 - Σκιάθος), για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης διόρθωσης των κτηματολογικών πινάκων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162 Βόλος 18-10-2010 Αρ. Πρωτ.: 5584/160693

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ταυτάριθμης Πράξης Χαρακτηρισμού εκτάσεωςΔασωθείς Αγρός άρθρο 12 Ν. 3208/2003) Ο Δασάρχης Βόλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και τα άρθρα 12 και 21 του Ν. 3208/2003 ανακοινώνει ότι με την ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εμβαδού 2.089,50 τ.μ. στη θέση “Προφήτης Ηλίας” Δημοτικού Διαμερίσματος “Ανηλίου” του Δήμου “Μουρεσίου” ως δασική έκταση του άρθρου 3 παραγ. 2 του Ν. 998/79 (μη δασική έκταση του παρελθόντος που δασώθηκε φυσικώς λόγω εγκατάλειψης) η οποία μετά την τελεσιδικία της πράξης χαρακτηρισμού δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας διότι: α) εμφανίζεται με αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες ετών λήψης 1945 και 1960. β) δεν εμφανίζει σήμερα την μορφή δάσους κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 1 και 67 παράγραφος 4 περίπτωση α’ του Ν. 998/79, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και γ) πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 Ν. 3208/2003, εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 21, παράγραφος 8 του Ν. 3208/2003. Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε μετά από αίτημα του Δημητρίου Κραβαρίτη. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162 Βόλος 2-11-2010 Αρ. Πρωτ.: 6155/172979

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 5690/163158/1510-2010 Πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79 χαρακτήρισε την έκταση εμβαδού 9.224,80 τ.μ. στη θέση “Κουλουβίνου” Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Πορταριάς ως εξής: 1. Τμήμα της ανωτέρω έκτασης εμβαδού 298,30 τ.μ. ως μη δασική έκταση υπαγόμενη στην παράγραφο 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. 2. Τμήματα της ανωτέρω έκτασης εμβαδού 4.734,50 τ.μ., 3.397,30 τ.μ. και 794,70 τ.μ. ως δασική έκταση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει. Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε μετά από αίτηση του Χρήστου Καρούτσου, κατοίκου Βόλου. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πορταριάς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης.

(Ταυτάριθμης Πράξης Χαρακτηρισμού εκτάσεως)

Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι με την ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εμβαδού 1.759,87 τ.μ. στη θέση “Βαμβακά ή Δεμέστιχα” Δημοτικού Διαμερίσματος “Μουρεσίου” του Δήμου “Μουρεσίου” ως εξής: 1. τμήμα της ανωτέρω έκτασης εμβαδού 1.159,56 τ.μ. ως μη δασική έκταση του άρθρου 3 παραγ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις διατάξεις αυτού. 2. τμήμα της ανωτέρω έκτασης εμβαδού 600,31 τ.μ. ως δασική έκταση του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/03, υπαγόμενη στις διατάξεις αυτού. Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε μετά από αίτηση της Μαρίνας Βόντζιου, κατοίκου Μουρεσίου.Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ√ ª∞°¡∏™π∞™ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι η πληροφόρηση σχετικά με τις εκκρεμούσες οφειλές μέσω διακανονισμού, οι οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να τακτοποιηθούν άμεσα και μέχρι το τέλος του μήνα, είναι απολύτως αναληθής. Τα μέλη του Επιμελητηρίου που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε διακανονισμό των οφειλών τους, μπορούν να το κάνουν κανονικά, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών και χωρίς καταληκτική ημερομηνία. Εκ της Διεύθυνσης

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162 Βόλος 18-10-2010 Αρ. Πρωτ.: 5715/163754

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ταυτάριθμης Πράξης Χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα των Ματθαίου και Πέτρου Γιαννάκαρου, κατοίκων Τσαγκαράδας και Αττικής, εκδόθηκε η ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 1.807,05 τ.μ. στη θέση “Αγ. Παρασκευή” Δημοτικού Διαμερίσματος “Τσαγκαράδας” του Δήμου “Μουρεσίου” με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À Ã∏™Δ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγ. Λαζάρου Νέου Κοιμητηρίου ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Γεώργιος, Αναστάσιος Τα ανίψια: Χρήστος, Μαρία, Νίνα Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου Κοιμητηρίου.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, αδελφής και θείας

∂πƒ∏¡∏™ Δ™∞¶∏

τελούμε αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού - Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Παναγιώτης Τα αδέλφια: Μαρία και Ζήσης Παπαϊωάννου, Κλεονίκη Νικ. Κροντηρά Τα ανίψια: Βασίλης και Μαρία, Μαρία, Χριστόφορος και Ελπίδα, Δήμος, Γεράσιμος και Ανδρονίκη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην Κάτω αίθουσα στο Σπίτι Γαλήνης του Ιερού Ναού.

Τελούμε αύριο 7 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλών Νερών 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδελφής

™¶Àƒπ¢√À§∞™ ƒ∏°∞∫∏

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Καλά Νερά 6 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Στέφανος και Ιωάννα Τριανταφύλλου, Ανδρέας και Μαρία Ρηγάκη Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Η αδελφή: Ελένη Παρίση Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο “Νιρβάνα” .


45

™ABBATO 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, κόρης, μητέρας, αδελφής και θείας

∂§∂¡∏™ ™∂ƒƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Αντώνιος Οι γονείς: Δημήτριος - Μαρία, Μπεκίρ - Φλόρα Μπασλάρι Τα παιδιά: Μαρία - Βαλεντίνα, Δήμητρα Τα αδέλφια: Ευάγγελος Σέρρης, Βάλτερ, Άνουσε Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Η Πλατεία”.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Ã∏™Δ√À Ã∞ƒπΔ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 6 Νοεμβρίου 2010 Η οικογένειά του Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Τελούμε αύριο 7 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγ. Ραφαήλ Ν. Δημητριάδας ετήσιο μνημόσυνο, για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

™√ºπ∞™ ∫∞§√°∏ƒ√À

Παρακαλούμε συγγενείς κα φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Μαρία και Απόστολος Δημητρίου Τα εγγόνια: Χριστίνα και Δημήτρης Τα αδέλφια: Γεώργιος και Μαρία Παπανάτσιου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

μ∞™π§∂π√À ∫∞Δ™πƒ∂§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης - Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Κλειώ Οι κόρες: Μαρία, Σταυρούλα Ο εγγονός: Μάριος Η αδελφή: Μαρίκα Παϊπάη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Σαρρή”.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ª∞¡π∞ƒ∞

τελούμε αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Παλαιού Κοιμητηρίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Άννα Τα παιδιά: Ζήσης - Μαρία Μανιάρα, Θεόδωρος Μανιάρας Τα εγγόνια: Κατερίνα, Δημήτριος, Μαργαρίτα Τα αδέλφια: Αλέξανδρος - Βασιλική Μανιάρα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο (Μάκης).

Τελούμε αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αλμυρού 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

μ∞™π§π∫∏™ ƒ√Àª∂§πøΔ∞∫∏ - ª∞Àƒ√À

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 6 Νοεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Αχιλλέας Οι αδελφές: Μαρίκα Γ. Μαύρου, Ελευθερία Ι. Γκίκα Τα ανίψια: Ευφροσύνη - Ιωάννης Μακρίδης, Ταξιάρχης - Ελένη Μαύρου, Γεώργιος - Άννα Σεληνιωτάκη, Ευαγγελία Σεληνιωτάκη, Μαρία - Ευστράτιος Κοντέλης Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Ίριδα” .

6

¶·‡ÏÔ˘ ·Ú¯ÈÂ. ∫ˆÓ/fiψ˜ ÔÌÔÏÔÁËÙÔ‡, §Ô˘Î¿ ÔÛ›Ô˘ “Άκουε, υιέ, παιδείαν πατρός σου και μη απώση θεσμούς μητρός σου” (Παροιμ. α’ 8) Ο θεόπνευστος σοφός συμβουλεύει με πολλήν σοφίαν και αγάπην τους νέους. Άκουε, παιδί μου, όσα σε συμβουλεύει και σε διδάσκει ο πατήρ σου, που θέλει να σου δώση ανατροφήν σύμφωνον με το θέλημα του Θεού. Και μη αρνήσαι να δεχθής όσα δίκαια και νόμιμα σε διδάσκει η μήτηρ σου. Είναι γνωστόν, ότι ο νέος, όσον προχωρεί εις την ηλικίαν, θέλει να γίνη ανεξάρτητος από την καθοδήγησιν των γονέων του. Νομίζει, ότι είναι εις θέσιν να κυβερνήση μόνος τον εαυτόν του και δεν έχει ανάγκην από πατρικάς και μητρικάς συμβουλάς. Εν τούτοις είναι βέβαιον, ότι οι γονείς έχουν πείραν μεγάλην. Η ζωή, που επέρασαν, τους έχει διδάξει πολλά. Εσπούδασαν την κοινωνικήν ζωήν, εγνώρισαν πολλούς πειρασμούς και κινδύνους, εθησαύρισαν γνώσεις πολλάς. Θα είσαι λοιπόν σοφός και θα ευρίσκεται ασφαλισμένος και ωφελημένος ο νέος, εάν προσέχη με ταπεινοφροσύνην τας υποδείξεις των, εάν δέχεται τα διδάγματα της πείρας των με σεβασμόν και εμπιστοσύνην.

¢∏ª∏Δƒπ√À ¶∞ƒ∞§π¢∏

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Σοφία Τα τέκνα: Σολομονή Παραλίδου, Βικτώρια και Απόστολος Μπουλαμάτσης Τα εγγόνια: Χρήστος και Σοφία Τα αδέλφια: Ηλίας και Σταυρούλα Παραλίδου, Καλλιρρόη Κυτιλή, Δάφνη και Ιωάννης Αγγέλης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

∏§π∞ §. §Àª¶∂ƒ√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου και Ελένης Βόλου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς, φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Παρασκευή Η κόρη: Ελένη Λυμπεροπούλου Τα αδέλφια: Βασιλική - Σταύρος Μπετεβίνος, Αδάμ - Μαρίνα Ξάνθου, Σοφία - Λάζαρος Πτωχόπουλος, Ανδρονίκη χήρα Δημ. Κουκούλη, Χρυσούλα χήρα Δημ. Ξάνθου, Ελευθερία χήρα Χάρη Χαραλαμπίδου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Όστρια” (έναντι Ιερού Ναού).

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

°∂øƒ°π√À ∫∞´ª∞∫∞ª∏

τελούμε αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Κερασία - Δημοσθένης Στράκας Τα εγγόνια: Δημήτριος - Ιωάννα, Φιλίτσα - Κωνσταντίνος, Γιώργος Τα αδέλφια: Δήμητρα Σπ. Χρυσοχού, Αναστασία Κων. Μπατσικώστα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Δƒπ∂Δ∂™ ª¡∏ª√™À¡√

Τελούμε σήμερα Σάββατο 6 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς τριετές μνημόσυνο, για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, αδελφής και θείας

¡√∂ªμƒπ√™

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα και παππού

∞Ãπ§§∂∞ ª¶∞¡Δ√À§∏

τελούμε αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλείου Νίκης Λαρίσης μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νίκη 6 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Αθανασία Τα παιδιά: Έλενα - Αχιλλέας Ο εγγονός Οι λοιποί συγγενείς

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, παιδιού, αδελφού, παππού και θείου

∂ªª∞¡√À∏§ Δ™π§π∫∏

τελούμε αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Δημήτριος - Μίτση Καλιούπη, Γεώργιος - Ιωάννα Καραΐσκου Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Αναστάσιος - Μαίρη Τσιλίκη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

∂§∂¡∏™ Δ™πΔ™πƒπ∫√À

τελούμε αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Αγριάς και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 6 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Νικόλαος - Μαρία Τσιτσιρίκου, Αναστασία χήρα Ι. Οικονόμου, Παρησία - Θεόδωρος Κραβαρίτης, Αλίκη - Θεμιστοκλής Παναγιώτου, Βασίλειος Τσιτσιρίκος Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια: Αντώνης - Ευπραξία Κωνσταντέλου, Κερασία χήρα Κλ. Κωνσταντέλου, Αρετή χήρα Σπ. Ρηγάκη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Τα παιδιά” .

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∂§∂À£∂ƒπ√À ¶§∞™Δ∞ƒπ¢∏

τελούμε αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να συμπροσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Φανή - Αργύρης Μουτσινάς, Σύλβια - Μιχάλης Βελέντζας Τα εγγόνια: Ασπασία, Ελευθέριος, Αναστασία, Κων/νος, Ευτυχία Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και θείου

°∂øƒ°π√À §∞¶¶∞

Με τη συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας και θείας

§∂μ∞¡Δ∞™ ∫∞ƒ∞°∂øƒ°√À

τελούμε αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Προμυρίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Ευστάθιος Καραγεώργος, Ασημή και Ζαφείρης Παπασταματίου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κοινοτικό καφενείο.

τελούμε αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Χρυσάνθη - Χρήστος Παπαϊωάννου, Μαρία - Νικόλαος Στάθης, Στυλιανή - Αναστάσιος Καλαϊτζίδης Τα εγγόνια: Ευάγγελος, Γεώργιος, Ιωάννης, Παναγιώτης, Αθηνά, Παρθένα - Μαρία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης Μεταμορφώσεως.


46/ °È· οı ÒÚ· ™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπOY 2010

TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™¿‚‚·ÙÔ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0000.30): ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 295, ∫fi·ÓÔ˜ ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª¿Ú·˜ ∞ıËÓÒÓ 2, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹-∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË √ÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÛÈfiÙÚ·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, ∫fi·ÓÔ˜ ∞ÓÙ. 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜, æÒÌ·˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.”

∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00,

13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:30,18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡

EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/200920/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * 25/12/10 Î·È 1/1/11 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphin XV. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/°-Δö ∞§∫À√¡∏ ¶·Ú·Û΢‹ 22/10, 29/10, 5/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 13.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 23/10, 30/10, 6/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 08.15, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋ 24/10, 31/10, 7/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 11.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .................................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...............................................................2421070931 - 2421071022 ....................................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .....................................................2421070931 - 2421075319 ..................................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .............................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ..........................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................................... 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ................................................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .......................................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. ...........................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ...........................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ................................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ....................................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ..................................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ...................................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ........................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .........................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ......................................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...................................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ......................................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ................................................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ....................................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú.................................................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ........................................................ 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .................................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .........................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ..................................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................................... 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ..............................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ................................. 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ .................................................. 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ........................................ 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘........................................................ 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ..................................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ...................................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ .............................................................................. 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ............................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400.

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∂ÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÛËÌ·›Â˜ ÔÏÏÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ. 2. ªÂÙ·‰ÔÙÈ΋ ·Ûı¤ÓÂÈ· - ∂›‰Ô˜ ‰Ô¯Â›Ô˘. 3. ∞ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ (ÍÂÓ.) - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÈ· „¿ÚÂÌ·. 4. ∏Úˆ›‰· ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙfiÏ ºÚ·Ó˜ - ∞Ú¯‹ ÌÈ·˜ ·Ù¤ÏÂȈÙ˘ ÛÂÈÚ¿˜. 5. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙË... Ìfi‰· - ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ¶·Ú¿ÁˆÁÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ Âȉ‡ÏÏÈÔ. 6. ŒÙÛÈ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ºÚ¿ÓÎÔ. 7. ∏ Ì˘˚΋ Û˘ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È - ¶Ï¿ÛÌ· ‹ ¿ÓıÚˆÔ˜. 8. ª¤ÏÔ˜ ÔÌËÚÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜... ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. 9. •ÂÓÈ΋ ‰È¿˙¢ÍË - Δ›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ - ∞Á·ı‹ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. 10. “∞˘Ùfi¯ÂÈÚ˜” ÁÓˆÛÙÔ‡ ÔÈËÙ‹ Ì·˜ - ª·ÁÂÈÚÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. 11. £·Ï·ÛÛÔ˙ËÌ›· - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈο. 12. ∫‡ÚÈÔ ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ù˘ °Î¿Ó·˜ - §È·ÓÙÈ΋ Ô˘Û›·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘˜. 2. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ËÚˆÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ - ¶ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ·... Îڤ̷ÛÌ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 3. ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÏÂÎÙfi - ªÂ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ‹ ÙÔ Ï¿‰È Û¯ÂÙÈÎfi, Û·Ó ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi - ∞Ú¯·›· ʈÎÈ΋ fiÏË, Ì ÂÚ›ÊËÌÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ. 4. °¿ÏÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ Î·È ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜

(Ì ¿ÚıÚÔ) - °ÂÚÌ·Ófi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ “∫ÚÈÙÈÎÔ‡ π‰Â·ÏÈÛÌÔ‡” (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 5. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ∞Ú¯·›· ÈÛ·ÓÈ΋ fiÏË, ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ∫¿‰ÈÍ. 6. ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÙÔ 1948 Î·È ÙÔ 1951 - √ ™‡ÚÔ˜ ªÂÏ¿˜ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ (·ÈÙ.). 7. ΔÔÓ ˘Ô‰‡ıËΠÛÙËÓ ÔıfiÓË Ô ªÂÓ ∫›ÓÁÎÛÏÂ˚ - ™˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ·Ú¯Èο. 8. ∏ ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ. 9. ª›· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ì·˜ - ∞fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜ - ªÔÓ¿‰· Ù˘ Ì˯·ÓÈ΋˜. 10. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ - ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. 11. ΔÔ ÙÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ... ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ÔÏÂÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. 12. μÈ‚ÏÈÎfi ÚfiÛˆÔ - ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ (·ÈÙ.). §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. À¢ƒ√∫∂º∞§π∞ 2. ªπ∞™-¶∞§∞ª∞™ 3. ∂∫∞§∏-§∞™∞ 4. ¡∏™√™-∞™¶ƒ√π 5. π¡π∫∏ 6. ¶∞§Δ√-¡∞™Δ√π 7. Δ∂π-¢π∞™-√∫∞ 8. ∂ƒ∞¡√™§π∞ 9. ƒπ-√™¶ƒπ√-ƒ¡ 10. ∞∫√∏-∞™™Àƒπ∞ 11. √ƒªø¡-√πø¡√ 12. ∂À¶∞£√À™-™∞™. ∫∞£∂Δ∞: 1. Àª∂¡√¶∂Δƒ∞ 2. ¢π∫∏-∞∂ƒπ∫√À 3. ™∞∞ƒ-§π∞-¶ƒ√ 4. √™§√-¡√∏ª∞ 5. ∏™π√¢√™-ø£ 6. ∂¶-π™¶∞¡√ 7. º∞§∞π¡∞-ƒ™ 8. ∞§∞™∫∞™-π™√™ 9. §∞™¶∏™-§√Àπ 10. ƒ∞ªπ-Δ√π-ƒø™ 11. ∞∞-√∫∞ƒπ¡∞ 12. ™∞π¡π∞-¡∞√™.

∫ƒπ√™ ¶ÚԂ›Ù Û ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÁÓˆÚÈ̛˜ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-2044-21-23-4. Δ∞Àƒ√™ ™‹ÌÂÚ· ÌËÓ ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٛÔÙ·, ·ÊÈÂÚÒÛÙ ÙËÓ Ë̤ڷ Û·˜ Û fi,ÙÈ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ›, ÂÂȉ‹ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ›ÛÙ ÁÂÌ¿ÙÔÈ ¤ÓÙ·ÛË ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù ۋÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-4-22-12-34-3. ¢π¢Àª√π ¡· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ Ì ¤Ó· Û·˜ Ï·Ù‡ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ fiϘ ÙȘ fiÚÙ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-2011-13-4-2. ∫∞ƒ∫π¡√™ ™‹ÌÂÚ· ·Û¯ÔÏËı›Ù ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ù· Û¯¤‰È¿ Û·˜ Î·È fi,ÙÈ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-33-21-12-34-6. §∂ø¡ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, χÓÂÈ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Û·˜ ‰›ÓÂÈ Î¤Ú‰Ë ‹ ¤Ó· ·ÚfiÛÌÂÓÔ ‰ÒÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 56-40-33-23-13-8. ¶∞ƒ£∂¡√™ ™‹ÌÂÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ̛· ıÂÙÈ΋ Î·È Ôχ ηϋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô˘ ı· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÔÏϤ˜ fiÚÙ˜ Î·È ...¯Ú‹ÛÈ̘! Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-1123-4-5. ∑À°√™ ∂›Ó·È Ôχ ıÂÙÈ΋ ̤ڷ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, Ù·Í›‰È· Î·È ÁÂÓÈο Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 65-40-33-23-12-4. ™∫√ƒ¶π√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ı˘ÌËı›Ù οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ı· ı˘ÌÒÛÂÙ Ôχ, Ì¿ÏÏÔÓ Ì fi,ÙÈ ı˘ÌfiÛ·ÛÙ ¯·ÈÚfiÛ·ÛÙÂ! Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-3-22-21-29-11. Δ√•√Δ∏™ ™‹ÌÂÚ· ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ οÔȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Û·˜ Î·È Î·Ï¿ ı· ‹Ù·Ó ·˘Ù¤˜ Ó· Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-5044-3-21-2. ∞π°√∫∂ƒø™ ∂Âȉ‹ ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Î·È Ù· ÂÚˆÙÈο Û·˜, ÔÈ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ ·‰Ú¿ÍÙ ÙȘ ¢ηÈڛ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-55-45-673. À¢ƒ√Ã√√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Û·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 56-40-33-23-45-2. πãÀ∂™ ∂›ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‰ÒÛÂÙ ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-22-12-34-6.

TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ................................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .......................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .......................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ .............................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY......................................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ..................................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY .................................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ........................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ..............................................................................................199 EKAB:..............................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .............................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .........................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ ...............................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜..................................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .......................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .................................................................................10400 EXPRESS SERVICE.........................................................................................1154 HELLAS SERVICE ..........................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ................................................................................................6944121288 X¿ÓÈ·..................................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.......................................................................................6948475814 MËϛ˜...............................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY...........................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™...................................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY....................................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ..............................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ................................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ........................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.........................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...................................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .......................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .......................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ..........................................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ........................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ..........................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ................................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .....................................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™.................................................................. 24210 61000 A°PIA™ .............................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.....................................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN................................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 2422023214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

π™ÃÀƒ∏ ¶ƒ√™ø¶π∫√Δ∏Δ∞

∂›Ó·È ¢ڤˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙfi fiÙÈ ÙÔ ÛοÎÈ Â›Ó·È ¤Ó· ¿ıÏËÌ· Ù˘ ËÚÂÌ›·˜, Ù˘ Ú·fiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ¢Á¤ÓÂÈ·˜. √È ·›ÎÙ˜ οıÔÓÙ·È ‹Û˘¯· ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ¯·ÌfiÁÂÏ·, ¯ÂÈÚ·„›· Î·È Ë Ì¿¯Ë ·Ú¯›˙ÂÈ. º˘ÛÈο ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ·›ÎÙË Ó· Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi˜, Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜. ∂‰Ò ·›ÚÓÂÈ ı¤ÛË Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ÛηÎÈÛÙ‹˜ fiÔ˘ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÛÊ¿ÏÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. À‹ÚÍ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÔ˘‰·›ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔfi‰Â˘Û·Ó, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚÂÂ Ë È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· ÙÔ˘˜ Ó· ÌÈÛ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó. ™ÙÔ ÛοÎÈ fï˜ fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¿ıÏËÌ·, ÓÈο Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜, Ë ˘„ËÏ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, Ù· ˘„ËÏ¿ ¯ÚËÌ·ÙÈο ¤·ıÏ· Î·È Ô ÂÁˆÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜.

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο “ŸÔÈÔ˜ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ º›ÛÂÚ, ÌÔÚ› Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÛηÎÈÛÙ‹” ªÈ¯·‹Ï ¡Â¯¤ÌÈ‚ÈÙ˜ Δ·Ï 1936-1992 §ÂÙÔÓfi˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ 1961

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ÃÔÛ¤ ƒ·Ô‡Ï ∫··ÌÏ¿Óη - ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï §¿ÛÎÂÚ 12Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛοÎÈ Ã·‚¿Ó· 13.04.1921°Î·Ì› Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ 1.d4 d5 2.Nf3 e6 3.c4 Nf6 4.Bg5 Nbd7 5.e3 Be7 6.Nc3 0ñ0 7.Rc1 Re8 8.Qc2 c6 9.Bd3 dxc4 10.Bxc4 Nd5 11.Bxe7 Rxe7 12.0ñ0 Nf8 13.Rfd1 Bd7 14.e4 Nb6 15.Bf1 Rc8 16.b4 Be8 17.Qb3 ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; Rec7 18.a4 Ng6 19.a5 Nd7 20.e5 b6 21.Ne4 Rb8 22.Qc3 Nf4 23.Nd6 Nd5 μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 3/5 24.Qa3 f6 25.Nxe8 Qxe8 26.exf6 gxf6 27.b5 Rbc8 28.bxc6 Rxc6 29.Rxc6 Rxc6 30.axb6 axb6 31.Re1 Qc8 32.Nd2 Nf8 33.Ne4 Qd8 34.h4 Rc7 35.Qb3 Rg7 36.g3 Ra7 37.Bc4 Ra5 38.Nc3 Nxc3 39.Qxc3 Kf7 40.Qe3 Qd6 41.Qe4 Ra4 42.Qb7+ Kg6 43.Qc8 Qb4 44.Rc1 Qe7 45.Bd3+ Kh6 46.Rc7 Ra1+ 47.Kg2 Qd6 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·) §Y™H

48.Qxf8+!! 1ñ0 [48.Qxf8+ Kh5 49.Rxh7+ Kg4 50.Qg8#

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ΔÛÈfiÏη ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 181∞ - °·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 2421058580, ÷ÚÌ¿ÓË ∑ËÓÔ‚›·˜, ∂ÚÌÔ‡ 148 - ΔÔ¿ÏË, ÙËÏ. 2421023530, ∫ÔÎΈӛ‰Ë μ·ÛÈÏ›Ԣ, °ÎÏ·‚¿ÓË 40 (ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜), ÙËÏ. 2421037633, ™ÎÚ›Ì· ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, §ÂˆÊ. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 41 (¶·Ï·È¿), ÙËÏ. 2421023394. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™Ù·˘Ú·ÓÙÒÓË ™Ù·˘ÚԇϷ˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 138 - ∫. ¶·Ï·Ì¿, ÙËÏ. 2421071321. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈÏfiÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 179 (∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜), ÙËÏ. 2421061444.

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

™∞μμ∞Δ√ 6 ¡√∂ªμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

H Û˘ÌÌ·¯›· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.30 14.00 15.00 15.40 16.45 17.00 19.00 21.00 21.05 23.00 23.40 24.00 01.00

∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË πÛÙÔÚ›· Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ (∂) Mediterraneo (∂) ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ·ÏÈ¿ ÛËÌ¿‰È· (∂) TO.RA.KE ™Â ‹¯Ô ÂχıÂÚÔ (∂) ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ (∂) √ÚÂÈÓ‹ ∂ÏÏ¿‰· (∂) μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÏfiÁÈÔÈ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË (∂) ™·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ Ú›˙˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Pre Game ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ - √™º¶ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ ¶∞√ - ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ “ÕÌÏÂÙ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· (∂) ¢È·‚ÔÏÈο Ì˘·Ï¿ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 07.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 15.00 16.00

17.15 19.15 19.30 21.30 22.00 24.00

√ÎÙÒ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (∂) ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ ¡Ù·ÁÎ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ª›ÎÈ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ¶·ÈÔÂÚÈ¤ÙÂȘ “∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ȉÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜: ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙË °Ô˘fiÏ ™ÙÚËÙ Skoda •¿Óı˘ ∏Ú·ÎÏ‹˜ (∑) Pre Game (∑) √™º¶ - ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (∑) ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ÀÁÂÈ¿ Ì·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Û 5’

06.00 07.00 10.00 10.15 12.50 14.00 14.50 15.40 16.30 17.28 17.30 18.15 19.00 20.00 21.00 22.15 23.15 00.50 01.50 02.50 03.50

05.30 07.00 08.00 08.30

05.30 06.45 07.45 ¶H§IO 48 UHF

19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.15 03.15 03.30

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 08.40 09.40 09.45 10.45 11.30 12.00 12.30 13.00 16.15 18.45 21.00 22.00 23.45 01.45 03.45

Alter kids ºÚ·Ô˘Ï›ÙÛ· “Polly Pocket” “ª¿ÚÌÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÏÔԇϷ Î·È ¯ˆÚÈ·ÙÔԇϷ” Kid songs ÃÂψÓÔÓÈÙ˙¿ÎÈ· ª·ÎÔ‡ÁÎ·Ó Hit Parade ΔV Weekend Δ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Life Style ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ (μest of) Δ· ηχÙÂÚ· Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ “ΔÔ Í‡ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ” “∏Ú·ÎÏ‹˜”

08.45 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.10 18.15 19.15 20.15 21.00 22.00 23.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30

H ʇÛË Á‡Úˆ ÌÔ˘ √n the frontine ŸÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ πÛÙÔÚ›· √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· Eco news Fifth gear Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Ice Road truckers Moto GP °ÎÚ·Ó ÚÈ πÛ·Ó›·˜ (¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈο) ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Doctor Who Top gear Man vs wild Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· ÌÂÁ¿Ï· ı·‡Ì·Ù· Ù˘ ʇÛ˘ πÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∂Û·ÓÈfiÏ - ª¿Ï·Á· Gogfights Masters of horror ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Free The Oprah Winfrey Show

18.00 19.00 22.00 23.00

∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ªÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Δ¤¯Ó˘ ŸÙÙÔ ¶Ú¤ÌÈÓÁÎÂÚ: ∏ ·Ó·ÙÔÌ›· ÂÓfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË ∂ȯ›ÚËÛË ª·ÚÌ·ÚfiÛ· ∑·Ó ÓÙ’ ÕÚÎ

ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ Travel guide ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 4-10/11/10 ∞π£√À™∞ 1: “√ ∞ª∂ƒπ∫∞¡√™” Δ˙ˆÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÂ˚ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30 & 10 ª›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜! ªfiÓÔ ÛÙÔ §π¡Δ√ ODEON ∞π£√À™∞ 2: “ªπ∞ √π∫√°∂¡∂π∞ æø¡π√” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 8.30 & 10.30 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ - ™∞μμ∞Δ√ - ∫Àƒπ∞∫∏ ¶∞π¢π∫√ ™π¡∂∞∫ 5-7/11 ∞π£√À™∞ 1: “TOY STORY 3” ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ¶·Ú·Û΢‹: ÛÙȘ 5 ™¿‚‚·ÙÔ: ÛÙȘ 5 ∫˘Úȷ΋: ÛÙȘ 11.30 & 5 ∞π£√À™∞ 2: “∏ ªπ∫ƒ∏ °√ƒ°√¡∞” ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ¶·Ú·Û΢‹: ÛÙȘ 5.30 ™¿‚‚·ÙÔ: ÛÙȘ 5.30 ∫˘Úȷ΋: ÛÙȘ 12 & 5.30

∏ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÂÈÏ‹, ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÓÔ˚ÎÔ‡ º¿ÓÙÔÌ, Ô ÔÔ›Ô˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ÌÔ˚ÎÔÙ¿ÚÂÈ ÌÈ· Û‡ÛÎÂ„Ë ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. √ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ÕÏ·Ó ∫Ô˘fiÙÂÚÌÂ˚Ó, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi ˘ÂÚ-‹ÚˆÂ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ º¿ÓÙÔÌ. ΔËÓ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË “™˘ÌÌ·¯›·” ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜: Ô ∫¿ÙÂÓ ¡›ÌÔ, Ë ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ȤÚÂÈ· ÙˆÓ ‚·Ì›Ú ª›Ó· ÿÚÎÂÚ, Ô ·fiÚ·ÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ƒfiÓÙÓÂ˚ ™Î›ÓÂÚ, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ΔÔÌ ™fiÁÈÂÚ, Ô ·Á¤Ú·ÛÙÔ˜ ¡ÙfiÚÈ·Ó °ÎÚ¤È, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¢fiÎÙˆÚ Δ˙¤ÎÈÏ Î·È ÙÔ alter ego ÙÔ˘, Ô ª›ÛÙÂÚ Ã¿ÈÓÙ! Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÓÓÈ¿ ÌfiÏȘ ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙÔ Û·Ù·ÓÈÎfi ÓÔ˘ ÙÔ˘ º¿ÓÙÔÌ, ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ› ‹ÚˆÂ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ ∫¿ÙÂÓ ¡›ÌÔ, ÙÔÓ ¡·˘Ù›ÏÔ, ÛÙËÓ ÂÌÚÔÛıÔÊ˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·: ÙË μÂÓÂÙ›·...

ÕÌÏÂÙ

§·‚‡ÚÈÓıÔ˜ (∂) §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ∏ ‰È¿ÛˆÛË ÛÙ˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ÙÛ›Ù· ŒÓ·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ› ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·ÛÔÚ¿ ªÂıfiÚÈÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ “ÕÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜” “ƒÔ‚ÈÓÛÒÓ·˜ ∫ÚÔ‡ÛÔ˜” ¢¿ÎÚ˘· ÛÙËÓ ∞ÚÎÙÈ΋ √Ó›ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ “∞ÌÊÈ‚Ôϛ˜” “∫·˘Á·Ù˙‹‰Â˜” √ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï “∏ “ÂÏÏËÓ›‰·” ·fi ÙË ™·ÁοË...” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË (∂)

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.05 08.40 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.10 18.00 19.00

21.25 23.00 23.50 01.30 02.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›· ∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· °ÂÁÔÓfiÙ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· “∏ ÂÈ‚›ˆÛË ÌÈ·˜ ̤ڷ˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time °ÂÁÔÓfiÙ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· - £Ú›ÏÂÚ “¢ÔÏÔÊÔÓ›· ÛÙÔ ÂÍÚ¤˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘” ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ªÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 07.00

09.35 09.45 10.15 10.45 11.10 11.40 12.10 12.30 13.00 13.30 15.40 17.00 17.55 18.00 18.50 19.45 21.00 23.00 01.15 03.15

™Ô‡ÂÚÌ·Ó, Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÓÈfiÙ˘ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· (Yu-Gi-Oh, ∑ÔÚfi, ∫Ú‡ÙÔ, Ô ÛÔ‡ÂÚ Û·ÏÔ˜, O §¿˙ÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË, √È ÌfiÌÈÚ˜ ÙÔ˘ 402, ¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ·) Monster high Angel’s frends Lazy Town Power rangers mystic force ªÂÓ 10: Alien force ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Xiaolin Showdown Sylvester and Tweety Mysteries ∂ȉ‹ÛÂȘ “Elizabethtown” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Gossip girl ∂ȉ‹ÛÂȘ º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ Ì¿Ûη” “¡ÙÈÔ˘Î˜” “√ Ì¿ÙÛÔ˜ ÙÔ˘ ª¤‚ÂÚÏÈ ÃÈϘ” “ŸÏ· Â›Ó·È ÊˆÙÈṲ̂ӷ”

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 20.30 21.00 21.30 23.00 23.30 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ∫·ÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì ٷÌÂ›Ô Outdoor & Sports ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ ∫¿Ùˆ ¶·È‰Èο ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Puzzle Express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

£Â¿Ì·Ù· Δ∏§. 2421024311

111111111111111111111111111

09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.00 16.00 18.30 20.00 21.00 23.00 00.30 02.30 03.30 04.30 05.00

21.00

√DEON §π¡Δ√ 06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.00 04.00

K·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· (∂) §fiÏ· √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· 40 ·̷ٷ §›ÙÛ·.com ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ Û˘ÌÌ·¯›·” ∏ow I met your mother Samantha who? ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂·Ó. ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Top Chef” “ŸÏ· 11+” ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Â ηٿÛÙ·ÛË ÔÏÈÔÚΛ·˜ ∫·ıÚ¤ÊÙË, ηıÚÂÊÙ¿ÎÈ ÌÔ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ™ÙÚ›‚ÂÈÓ ‰È¿ ÙÔ˘ ·ÚÚ·‚ÒÓÔ˜

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ & Â˘Úˆ·˚΋˜ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù›‚ÂÓ ¡fiÚÈÓÁÎÙÔÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÔÓ ∫fiÓÂÚÈ, ™¤ÈÓ °Ô˘¤ÛÙ, ™ÙÈÔ‡·ÚÙ Δ¿Ô˘ÓÛÂÓÙ, ¶¤Ù· °Ô˘›ÏÛÔÓ.

∞¡Δ-1 13.25

111111111111111111111111111

ÃÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛȈ‹ ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ªÂ˜ ÛÙËÓ ∫·Ï‹ ÷ڿ ∂ȉ‹ÛÂȘ Exclusive Baywatch, X ∂ȉ‹ÛÂȘ Formula 1 - μÚ·˙ÈÏ›· (¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈο) ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·” (∂) ∞Ï ΔÛ·ÓÙ›ÚÈ ¡ÈÔ˘˙ (∂) Big Brother “μÚ¿‰˘” Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ “√È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î·” 10Ë ∂ÓÙÔÏ‹ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.25 15.40 16.40 17.40 17.50 20.00 21.00 23.00 01.00 01.10 03.10 04.10 04.45 05.20

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 15.15 17.15 17.20

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› Mega ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ªfiÌÌ˘ - ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ¶¿ÙÙ˘, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Mega Star ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô‡ÎϘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ªaster Chef ∂ȉ‹ÛÂȘ Fifty Fifty √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ Mega °Ï˘Î¤˜ ∞ϯËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Money drop Master Chef “¶¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ·” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ∫fiÎÎÈÓÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 4-10/11/10 ∞π£√À™∞ 1: H TINKEƒª¶∂§ ∫∞π ∏ ª∂°∞§∏ ¡∂ƒ∞´¢√¢π∞™ø™∏ (∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30 ™¿‚‚·ÙÔ: 16.00-17.30 ∫˘Úȷ΋: 12.00-14.15-16.00-17.30 RED (¢ƒ∞™∏™) ∏ıÔ ÔÈÔ›: ªÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, ªfiÚÁÎ·Ó ºÚ›Ì·Ó, Δ˙ÔÓ ª¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜ ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00-21.30-00.00 ∞π£√À™∞ 2: SAW 7 3D (£ƒπ§∂ƒ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15-22.15-00.15 ∞ƒ£√Àƒ 3: √ ¶√§∂ª√™ Δø¡ ¢À√ ∫√™ªø¡ (∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ∞°§.) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 15.45-18.00 ∫˘Úȷ΋: 12.30-15.45-18.00 ∞π£√À™∞ 3: √ Δ∂§∂ÀΔ∞π√™ ª∞Ã∏Δ∏™ Δ√À ∞¡∂ª√À: (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ ∂¶π™Δ∏ª√¡π∫∏™ º∞¡Δ∞™π∞™) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15-19.15-21.15 ∫˘Úȷ΋: 12.45-15.00-17.15-19.15-21.15 THE SOCIAL NETWORK (¢ƒ∞ª∞) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.15 ∞π£√À™∞ 4: (°)§À∫∞∫π∞ 3D: (∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞ - Δƒπ™¢π∞™Δ∞Δ√) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15 ™¿‚‚·ÙÔ: 16.30-18.15 ∫˘Úȷ΋: 12.15-16.30-18.15 THE TOWN (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ∏ıÔÔÈÔ›: ªÂÓ ÕÊÏÂÎ, ∫ÚȘ ∫Ô‡ÂÚ ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00-22.30

Δ·ÈÓ›· ÙÔ˘ 2000, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∏¶∞, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÈÎÏ ∞ÏÌÂÚ¤ÈÓÙ·, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 110’. ¶·›˙Ô˘Ó: ÿı·Ó ÃÔÎ, ∫¿ÈÏ ª·Î §¿¯Ï·Ó, ™·Ì ™¤·ÚÓÙ, ¡Ù·È¿Ó μÂÓfiÚ·, ª›Ï ª¿ÚÂÈ, §È‚ ™Ú¿ÈÌÂÚ, Δ˙Ô‡ÏÈ· ™Ù¿ÈϘ, ¶ÔÏ ª·ÚÙ¤Ï, ∫¤È˙È ÕÊÏÂÎ.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÏÔÛÛÈ·›·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¡Ù¿ÓÌ·ÚÎ ∫ÔÚÔÚ¤ÈÛÈÔÓ ¤¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÚ¢Ù› ‚È·ÛÙÈο Ì ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ ∫Ï·‡‰ÈÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ËÓ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ªfiÓÔÓ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÕÌÏÂÙ ÙÔÓ ÎÏ·›ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ˘ÔÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÂÈ Ô ∫Ï·‡‰ÈÔ˜. √ √Ú¿ÙÈÔ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ ÕÌÏÂÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ··›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂΉ›ÎËÛË. √ ÕÌÏÂÙ Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ √ÊËÏ›·, ·ÏÏ¿ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ Ù˘ §·¤ÚÙ˘ Ù˘ ˙ËÙ¿ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÈ, ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ...

∂Δ-1 21.05

ELIZABETHTOWN ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫¿ÌÂÚÔÓ ∫ÚfiÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: √ÚÏ¿ÓÙÔ ªÏÔ˘Ì, ∫›ÚÛÙÂÓ ¡Ù·ÓÛÙ, ™Ô‡˙·Ó ™¿Ú·ÓÙÔÓ, ÕÏÂÎ ªfiÏÓÙÔ˘ÈÓ, ªÚÔ˘˜ ª·Î °ÎÈÏ, Δ˙¤ÛÈÎ ªÈÏ

ª¤Û· Û ÌÈ· ̤ڷ, Ô Û¯Â‰È·ÛÙ‹˜ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ ¡ÙÚÔ˘ ª¤ÈÏÔÚ Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ Ó·... ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ˙ËÌ›· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, Ô˘ ¯ÚÂÒıËÎÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È! ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó·... ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ, Ô ¡ÙÚÔ˘ ‰¤¯ÂÙ·È ¤Ó· ·ÚfiÛÌÂÓÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·fi ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ ÏËÚÔÊÔÚ› ÁÈ· ÙÔÓ Í·ÊÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ Ô ¡ÙÚÔ˘ ·Ó·‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ... ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ÙÔ˘ Î·È Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ÌÈÎÚ‹ Â·Ú¯È·Î‹ fiÏË ∂Ï›˙·ÌÂı, ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ¿ÎÈ, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ Îˉ›·. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ fï˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÏÏ¿. ∏ Ù˘¯·›· ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∫ÏÂÚ, ÌÈ· ·ÛÙ›Ú¢ÙË ËÁ‹ ıÂÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ı· ÙÔÓ Ì¿ıÂÈ Ò˜ Ó· ·Á·‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙË ˙ˆ‹...

STAR 13.30

√È Î·˘Á·Ù˙‹‰Â˜ Δ·ÈÓ›· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ 1987, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∏¶∞, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÚÈ §¤‚ÈÓÛÔÓ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 110’. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ¡ÙÚ¤ÈÊÔ˘˜, ¡Ù¿ÓÈ ¡Ù‚›ÙÔ, ª¿ÚÌ·Ú· äÚÛÂ˚.

μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960. ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Î·È Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· Û˘Ìʈӛ·. √ ªÔÌfiÊÛÎÈ Î·È Ô Δ›ÏÈ, ‰˘Ô ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜ Ù˘ μ·ÏÙÈÌfiÚ˘, ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. √È ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘˜ ı· ‰È·ÛÙ·˘ÚˆıÔ‡Ó fiÙ·Ó Ë ∫¿ÓÙÈÏ·Î Ô˘ Ô‰ËÁ› Ô ¤Ó·˜ ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ ∫¿ÓÙÈÏ·Î ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘! ∏ ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ‚·Ú‡ÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘Ô, fï˜ ·˘Ùfi Ô‡ÙÂ Ô ªÔÌfiÊÛÎÈ Ô‡ÙÂ Ô Δ›ÏÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÙÔ ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, η˘Á·‰›˙Ô˘Ó ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ηÈ... ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È ÂΉ›ÎËÛË. ŒÙÛÈ, οÓÔÓÙ·˜ Ú¿ÍË ÙÔÓ fiÚÎÔ ÙÔ˘, Ô ªÔÌfiÊÛÎÈ ı· ·ÔÏ·Ó‹ÛÂÈ ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ Δ›ÏÈ, ÌË ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ۯ‰›·˙ ӷ ÙËÓ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ.

∂Δ-3 00.30


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

48

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

™¿‚‚·ÙÔ 6 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜ Στροφή από τον αντιμνημονιακό λόγο που διατύπωνε το τελευταίο διάστημα έκανε ο Αντ. Σαμαράς στις δηλώσεις του ενώπιον του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπέι και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού ΚόμTÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ματος Βίλφριντ Μαρτένς. P¿ÏÏË Οι τόνοι χαμήλωσαν, όταν από τις βολές για τα μέτρα του Μνημονίου, πέρασε σε δηλώσεις υποστήριξης. Από τον πολιτικό λόγο της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τα κόμματα εξουσίας. Η απόσταση των δύο κομμάτων φαίνεται να γίνεται μικρότερη απ’ ότι δημόσια θα μπορούσαν να παραδεχτούν. Τουλάχιστον είναι πιο μικρή από αυτήν, που το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή είχαν, για παράδειγμα, προ εικοσαετίας. Και αυτό γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα η έκταση και η ταχύτητα των μέτρων που πάρθηκαν και των περικοπών που έγιναν, οδηγούν σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις: Στις αποφάσεις για τη λήψη τους βάρυναν περισσότερο τεχνοκρατικά παρά ιδεολογικά κριτήρια, μέσα σε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ώστε να προχωρήσει η δημοσιονομική εξυγίανση. Έτσι κι η ρητορική των κομμάτων μέσα στη σημερινή πραγματικότητα έχει άλλη αξία. Με αποτέλεσμα και τα συνθήματα που θα επιχειρήσουν στην πορεία να πολώσουν το κλίμα, να φαίνεται να είναι αδιέξοδα, από όποια από τις δύο πλευρές προέρχονται. Πόσο μάλλον όταν με το πέρασμα των χρόνων οι ψηφοφόροι αγνοούν όλο πιο συχνά τα συνθήματα, καθώς κρίνουν συνηθέστερα από τα αποτελέσματα.Επιπλέον, οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να προχωρήσει ένας επανασχεδιασμός του κράτους αντανακλούν πιο συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, χωρίς ιδιαίτερη ιδεολογική συνοχή μεταξύ τους. Σίγουρα υπάρχουν βασικές διαφορές στις προτεινόμενες πολιτικές των κομμάτων για τον περιορισμό του κράτους, τη φορολογία, την ανάπτυξη, τις διεθνείς σχέσεις. Όμως αυτές μοιάζουν να μην είναι τόσο συμπαγείς και επακριβώς προσδιορισμένες όπως άλλοτε, που, με τις καθαρές αντιθέσεις των περασμένων χρόνων, διακρινόταν σαφέστερα το ένα κόμμα από το άλλο. Με τόσο υψηλό έλλειμμα και χρέος, κάθε κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία γνωρίζει ότι ουσιαστικά καλείται να ακολουθήσει μια πολιτική που παρουσιάζεται ως μονόδρομος. rallis@e-thessalia.gr

¶ÚÔÂÎÏÔÁÈο ªÂ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Δυο ραδιοφωνικές συνεντεύξεις παραχώρησε χθες η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό “Θεσσαλών Δύναμη” Τζούλια Τσαλίκη, έχοντας ως βασικό στόχο να ενημερώσει τους πολίτες για τη σπουδαιότητα του “Καλλικράτη” και της αιρετής Περιφέρειας. Κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, με σοβαρά κριτήρια, μέτρα και σταθμά, τα οποία όπως χαρακτηριστικά ανέφερε “πληροί ο συνδυασμός του Απ. Παπατόλια”. Συνεργάτες και φίλοι της Τζούλιας Τσαλίκη μετά την ολοκλήρωση των χθεσινών ραδιοφωνικών της συνεντεύξεων την συγχάρηκαν για την αμεσότητα του λόγου της και τη βαρύτητα που έδωσε στην ενημέρωση των πολιτών για το ρόλο της αιρετής Περιφέρειας. Και συμπλήρωναν με νόημα πως “ένας από τους τέσσερις σταυρούς για τη Μαγνησία πρέπει να δοθεί στην Τζούλια Τσαλίκη”.

∏ ™Ô‡ÚË „‹ÊÈÛÂ Το μήνυμα της νίκης έστειλαν οι δημότες από τη Σούρπη μετά τη χθεσινοβραδινή προεκλογική κεντρική ομιλία του υποψήφιου Δημάρχου Αλμυρού

∂›Ó·È, “μια ανοιχτή κοινότητα πολιτών της Αθήνας που αγαπάνε την πόλη τους και πιστεύουν ότι ο συμβιβασμός με τις πιο προβληματικές της πλευρές διαιωνίζει έναν φαύλο κύκλο ανορθολογισμού, στασιμότητας, δυσφήμησης, υπανάπτυξης και τελικά αυτοϋπονόμευσης των προοπτικών της. Για μας η Αθήνα όχι μόνο δεν είναι μια “τελειωμένη ιστορία”, αλλά ένα αχανές πεδίο ευρηματικών και αποτελεσματικών δράσεων που θα μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τις τεράστιες δυνατότητές της ως μητροπολιτικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Αντλούμε δύναμη και ενέργεια από την κοινωνία των πολιτών, τους χιλιάδες ανυπεράσπιστους Αθηναίους που θέλουν να κάνουν κάτι για την πόλη τους και μέχρι σήμερα δεν έβρισκαν ένα κανάλι δημιουργικής συμμετοχής στις ανοιχτές υποθέσεις της Αθήνας. Δεν είμαστε κομματικός οργανισμός, ούτε δημοτική παράταξη, αλλά μια ζωντανή κοινότητα που θέλει να μοιραστεί την πίστη της για μια πολύ καλύτερη Αθήνα πιστεύοντας στη αναζωογονητική δύναμη της δράσης. Κουραστήκαμε να γκρινιάζουμε, να μας φταίνε πάντα οι άλλοι ή το “κράτος”. Είμαστε εδώ μόνο για να κάνουμε. Επτά ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο”. Αυτοί είναι οι atenistas, η μεγάλη παρέα των Αθηναίων που με αυτό το ευρηματικό όνομα, μαζεύονται, βάζουν λεφτά από την τσέπη τους, καθαρίζουν ολόκληρες περιοχές μέσα στην πόλη, στο κέντρο, αλλά και τις συνοικίες. Τις αναβαθμίζουν. Τις παραδίδουν όπως θάπρεπε να είναι κι όχι όπως τις αφήνουν να είναι οι δήμοι που έχουν και την ευθύνη. Μάθετε περισσότερα γι’ αυτούς στο www.atenistas.gr και μακάρι να καταφέρουμε να οργανώσουμε και τους...Volonistas, γιατί όχι;

Η φωτογραφία στάλθηκε από το Γιώργο Κοτσμανίδη. Είναι τραβηγμένη την Τετάρτη που μας πέρασε, νωρίς το απόγευμα, από τον ίδιο. Είναι φανερό ότι έχει περάσει αεροψεκαστικό πάνω από τα σημεία αυτά που θα δείτε παρακάτω ποια είναι, όπως τα περιγράφει ο ίδιος ο άνθρωπος που απαθανάτισε το περιστατι