Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.56 - ¢. 17.21’ ™∂§∏¡∏ 20 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 33.971 ¶·‡ÏÔ˘ ·Ú¯ÈÂ. ∫ˆÓ/fiψ˜, §Ô˘Î¿ ÔÛ›Ô˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ∞fi 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ› ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¶∞¡∂Δ√πª∂™ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú-

Ìfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÛÙȘ 25 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ■ ÛÂÏ. 15

¢˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÓ fi„ÂÈ ·Ó‰ËÌ›·˜ ■ ÛÂÏ. 9

ªÂ›ˆÛË ‰··ÓÒÓ ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ √È ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÙËÓ ÀÁ›· ·Ù·Ù¤ıËΠÛÙË ‰È·Ú΋ ÂÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2010. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2010 ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰·¿Ó˜, ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙÔ 28,8% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2010 ·fi ÙÔ 29,7% ÙÔ˘ 2009, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚԂϤÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ.

2.120 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ·: - ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· - ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÀÁ›· Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ - ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û Â›‰· ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi - ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ - ÙËÓ ·’ Ê¿ÛË Ù˘ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ - ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ‚’ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. √È ‰·¿Ó˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ 2010 ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 3,5%. ■ ÛÂÏ. 6, 36, 37

Stage: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¿ÓÔÈÍ «·Ú¿ı˘ÚÔ» ∂È‚·ÙÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∂¡∞ Ó¤Ô, ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¯·Ú·-

°È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶

■ ÛÂÏ. 7

20 ·È‰È¿ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, Ù¤ÛÛÂÚ· ÓÔÛËχÙËηÓ, ÎÏÂÈÛÙfi˜ Û‹ÌÂÚ· Ô «∞Ú›ˆÓ·˜»

™·ÏÌÔӤϷ Û ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

ÎÙ‹Ú· Ì “ηı·Ú¤˜” ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Û·Ê¤ÛÙ·ÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÛÙËÓ ÂÈ‚·ÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ 2035 ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ (Master Plan). ■ ÛÂÏ. 17

ª∂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ‹È·˜ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·Èˆı› fiÙÈ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó Û ·ıÔÁfiÓÔ Û٤ϯԘ Û·ÏÌÔӤϷ˜, ÓÔÛËχÙËÎ·Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÎÙÒ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ·fi ÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi “∞Ú›ˆÓ” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™˘ÓÔÏÈο ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi Èfi Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜ 20 ·È‰È¿, Ù· ÔÔ›· ϤÔÓ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ·. ™ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Î·È ‹‰Ë Ï‹ÊıËÎ·Ó ‰Â›ÁÌ·Ù· ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·fi Ô‡ ÚÔ‹Ïı ÙÔ ·ıÔÁfiÓÔ Û٤ϯԘ Ù˘ Û·ÏÌÔӤϷ˜. ∫·È Ù· 20 ·È‰È¿ Â›Ó·È ϤÔÓ Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡∞ª. ™‹ÌÂÚ· Ô ¶·È‰ÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ “∞Ú›ˆÓ” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi˜. ■ ÛÂÏ. 13

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ■ ÛÂÏ. 13

EK£E™H •Y§OY-¶APKETøN YÈÔÈ

ºPA°Kπ™∫√À KA¶OT™H

¢∞¶∂¢∞: ª·Û›Ê-Laminate-ÚÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ÊÂÏÏÔ‡. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· - ™˘Ó¤ÂÈ· - ∞ÈÛıËÙÈ΋

ŒÎıÂÛË: ™. ™˘Ú›‰Ë 24 (I™O°EIO)

☎24210-23125 ,6977 207420

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ™ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ë ¯ÒÚ·

«πÂÚfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜» ÁÈ· ÙÔ ∂Δ∞∫ ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜

£¤Ì· Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¤ıÂÛÂ Ô ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜

¡ÂÎÚfi˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ô ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ °. §¤ÎÔ˜ ■ ÛÂÏ. 17 ™ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘ ■ ÛÂÏ. 18 ∫·Ù‰·Ê›ÛÂȘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ■ ÛÂÏ. 16 ™ÎÏËÚ·›ÓÂÈ Ë ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ■ ÛÂÏ. 8 ¡›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË 0-1 ÙÔ˘ ¶∞√, ¿Ù˘¯Ë Ë ∞∂∫ 2-2 ■ ÛÂÏ. 39


ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

“∂ÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Ó¤·˜ ÁÚ›˘”

°Ú¿ÊÂÈ Ë ∂πƒ∏¡∏ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À

¡· Û˘Ì‚È‚¿ÛÂÈ Ù·... ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· ÂȯÂÈÚ› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ηıÒ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙÚÂȘ ۯ‰fiÓ ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ̤ۈ Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ‰··ÓÒÓ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ - ‰ËÏ·‰‹

ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ.

◆◆◆ ∏ ÈÛÔÚÚÔ›· Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÏÌËÚ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. √È ÚfiÛıÂÙÔÈ ÊfiÚÔÈ, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ·Î›ÓËÙ·, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË - Û˘Ó‹ıË - ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. √È ‰Â ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ - ÂÓÒ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ - ÂÓÒ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ı· Â›Ó·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡.

◆◆◆ ¶·Ú¿ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÙfiÛÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, fiÛÔ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì›ÏËÛ·Ó - ›Ù ·Ì¤Ûˆ˜ ›Ù ÂÌ̤ۈ˜ - ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

◆◆◆ Ãı˜, ¿ÓÙˆ˜, Ë ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›· ΢ÚÈ·Ú¯‹ıËΠ·fi ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Stage. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¿ÓÔÈÍ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó fiÛÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Stage ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‹ ȉȈÙÈÎfi ÙÔ̤· ηٿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ̤ۈ ∞™∂¶ ÁÈ· Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ΔÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ¿ÓÔÈÍÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ stagiers ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ›‰È· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ì fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ·, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ı˘Ì‹ıËΠÙÒÚ·, ·ÊÔ‡ ͤÛ·Û fiÏÔ˜ Ô Û¿ÏÔ˜ Î·È ‰¤¯ÙËΠfiϘ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ - Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÂÍ ·Ú¯‹˜.

ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡. øÛÙfiÛÔ, Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·ÚÔı˘Ì›· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÓÒ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ 58% ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÙÔ 90% ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó. “∂ÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ÚfiÏ˄˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘.

Œ

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A]

◆◆◆ ∏ ÕÁ΢ڷ, ÛÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÊÈÏ›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ÂÓÙ·Íȷ΋ Ù˘ ÔÚ›·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ¯ı˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. Ãı˜, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ¢ÚÔ‡ÙÛ· ›¯Â ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË Î. ª·ÁΛ˜.

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...17ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 10...17ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...16ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 7...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...15ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 6...15ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...16ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 6...16ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙ· ¢˘ÙÈο Î·È ‚·ıÌÈ·›· ÛÙ· μfiÚÂÈ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÚÔ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÓÂÊÒÛÂȘ Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ÛÔÚ·‰ÈÎÒÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ Î·È, ·Ú¯Èο ÛÙÔ πfiÓÈÔ Î·È ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÓfiÙÈ·.

•ÂÎÈÓÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÔÈ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÎÂÙÔ› Ôϛ٘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Â›Ó·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ÚfiÏ˄˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫. ª·ÙÛÈfiÏ˘ “Î·È Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈʇϷ͢. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË, ηıÒ˜ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· Û›ÙÈ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ¤ÓÙÔÓË ÊËÌÔÏÔÁ›· Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∂ÈϤÔÓ, Ì›· ·ÎfiÌË ·ÈÙ›· Ù˘ ÂÈʇϷ͢, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜, Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ¤·ÈÚÓÂ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·‚ÔϤ˜. £˘Ì›˙ˆ fiÙÈ Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ‹Ú ·Ó·‚ÔÏ‹ ÁÈ· Ù· ̤۷ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó¤· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó· ηÈ, ηÏÒ˜ ¯fiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÍÂÎÈÓ¿ ϤÔÓ ÛÙ· ̤۷ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÌÈ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fi¯È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ı· ¤ÏÂÁ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÂÏÈο Â›Ó·È ·Ó ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ∂Ì›˜ ˆ˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÂÎÙÈÌÒ Ó· ÙÔÔıÂÙËıԇ̠ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·Ó Â›Ó·È ‹ fi¯È ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ˜ Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂȉÈÎÔ› ·fi ÂÌ¿˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ˘Á›·˜ Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÔÈ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ›

ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ›. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›·, Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. øÛÙfiÛÔ, ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ·ÔÊ·ÓıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÂȉÈÎÔ›” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ô ·ÓÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. “∏ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ·Ôχو˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÂÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Û ٛÔÙ· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙÔ˘ Î·È ·Ó ÌËÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi Ù· fiÛ· ·ÎÔ‡ÂÈ. √ ·ÓÈÎfi˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·Ô‰ÂȯÙ› ηÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ∫Ú›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÌÔÚÒ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÒ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ·Ó‰ËÌ›· ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë Î·È ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ ·Ó‰ËÌ›· ·ÓÈÎÔ‡. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÈÎÔ‚ÏËı› Î·È Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ËÚÂÌ›·, „˘¯Ú·ÈÌ›·, ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ, ηıÒ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô. μ‚·›ˆ˜, Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÚ›Ë Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ fiÙÈ Ô Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂıÂÏÔÓÙÈο, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. Ÿˆ˜ ¿ÓÙ·, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ· Ê·Ú̷Λ· Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ı· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘.


3 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

√ Ó¤Ô˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘

∞‰ÈÎË̤ÓÔ˜

¶ÔÏÏ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ Î. ÕÚË √˘˙Ô˘Ó›‰Ë. ∂›ı ÔÈ Ê‹Ì˜ ÂÚ› ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÛË. ∫·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿ÚÍÂÈ. ªÂÙÚÈÔ·ı‹˜, ÌÂ Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ¿Ô„Ë, ÌÂ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi ·¤Ú· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÓ fiÙÈ ı· ‰Ú¿ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÒÛÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ó· ‚·‰›ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘.

ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔÓ Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ·Ó Î·È ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∫∞¶∏ Ô Î. ƒÔ‡ÌÔ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ ηٷ٤ıËΠÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ Â›ψÓ, Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË, ·fi ÛÙÂÓfi Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙÔ‡ÛÂ, ·Ú¿ ÙȘ ȤÛÂȘ, Ó· ÙÔÓ ·Ô¤Ì„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÔ¯¤˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ˘‹Ú¯Â ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ı¤Ì· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™Ù· ∫∞¶∏, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û ‰È‡ı˘ÓÛË, ı· ÙÔÔıÂÙËı› ˆ˜ “ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi˜” Úfi‰ÚÔ˜ Ô Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˜, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜. ªÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÌ·ÈÚÂۛ˜ ›¯Â ÚÔÙ·ı› ÛÙËÓ Î.ŒÊË ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ·ÚÓ‹ıËΠÔÔÈ·‰‹ÔÙ ı¤ÛË Ô˘ Ù˘ ÚÔÛʤÚıËΠ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›·.

£.Ã.™.

∫∞Δ. Δ∞™

™Ù‹ÚÈÍË

√È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜

∂›¯·Ó Ì˘ÛÙÈÎfi

ΔËÓ ·fiÏ˘ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î˘Ú›·Ú¯ˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‚Ú¤ıËΠ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Ï‡ÛÂˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ Î·È ÂÏÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Î·Ú›·. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÂÈϤÔÓ fiÙÈ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ó˘Ó Î·È Ù¤ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù¿¯ıËÎ·Ó Ì ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ¤Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ˘ÔÌÔÓ‹. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ fiÙÂ...

∂·Ó‹ÏıÂ, ¯ı˜, ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿„ÂÈ Ë ¡∞ª, Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 3 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∫·È ·ÊÔ‡ ÙȘ ·Ó¤ÊÂÚ fiϘ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘, Ù· Â›‰· ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ÓÂÚfi ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∞˜ ‚ÁÂÈ ¤Ó·˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Ó· ÂÈ ·Ó οÔÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ˙ˆÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ŒÓ·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÂÓ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ∞˜ ‚ÚÂı› οÔÈÔ˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û·Ù¿ÏË”. £· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜;

“∂ÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ” ‹Á·Ó ¯ı˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË ¢∂À∞ªμ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ºÂÚÒÓ, πˆÏÎÔ‡ Î·È Ô ÎÔÈÓÔٿگ˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ªÂ “·Ú¯ËÁfi” ÙÔÓ Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂȉÈ΋ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÁÈ· Ù· χ̷ٷ Ô˘ ı· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÍËÁ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÓÔÌÈο, ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈο Î·È Ù¯ÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Â¿Ó Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· χ̷ٷ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô...Î·È ÂΛÓÔÈ ÙÔ “¤Ûη۷Ӕ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÏfiÁÈ· Î·È ÌÂÙÚËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ı· ÙȘ ¯¿ÛÔ˘Ó! ∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡Ó Ú·‰Èfiʈӷ, ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙÔÓ “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· 2” , Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ηٷÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ˙Ô˘Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ ·Ú·ÓÔÌ›·˜, ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο ÚÔÏfiÁÈ· Î·È ÌÂÙÚËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó fiˆ˜ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜. ΔÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È ˆ˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜, Â¿Ó Î¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ÁÈ· ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ηÏfi, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È 40 ¯ÚfiÓÈ·.

∫¿ÏÏÈÔ ·ÚÁ¿ ªÂ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÛÙ¤Á˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ë ÔÔ›· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ηٿÚÚ¢ÛË. ¶Ú¤ÂÈ, ‚‚·›ˆ˜, Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÙÚÂȘ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÂȘ ·¤‚ËÛ·Ó ¿ÁÔÓ˜, ηıÒ˜ Ô ¯·ÌËÏfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ ÛÙ¤Á˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ¢¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓËÛ› ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢È‡ı˘ÓÛË, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Û ‰¤Î· Ë̤Ú˜. ∞˜ Û‡ÛÔ˘Ó, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ÌÔÚ› Ó· ÛÙÔȯ›ÛÂÈ.

ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ “Á·Ï¿˙ÈÔÈ” ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ∏ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. √È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, ¿ÏψÛÙ ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· fiÔÈ· ÎÂÓ¿. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔ¤¯Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, ηıÒ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ÂÚÓ¿ Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÎÔÓÙ‡ԢÓ. μ.∫.

¶ÔÓÔΤʷÏÔ˜

¶ÚÔ·›ÛıËÌ·; ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ›‰Â Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Δ›Ó·˜ ªÈÚÌ›ÏË, ÁÈ· “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÂÔÙ‡ÂÈ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫¿ÚÏ·˜ πˆ·Ó. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Û ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ¿Ó ›Ûˆ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı›. ¶¿ÓÙˆ˜, fiÙ·Ó ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠfiÙÈ ÛÙÈÁÌÈ·›· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·ÚÂÏıfiÓÙ· ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ºÔÚ¤· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ¤Û¢Û ¿ÌÂÛ· Ó· ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ. §¤Ù ÙÔ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô Ï¿ıÔ˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÚÔ·›ÛıËÌ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ·; °.•.

√ÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÚÔηÏÔ‡Ó “ÔÓÔΤʷÏÔ” . ™Ù· 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, Ù· 300 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, ÛÙ· 30 ‰ÈÛ. ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. °È· fiÛ· ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÈ· ı· ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ; À¿Ú¯ÂÈ ÛˆÙËÚ›·; º.™.

ŒÊ˘ÁÂ Ô ¢. ÃÚ‹ÛÙÔ˘

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·Ó›Î·

¢π∞º∞¡∂π∞ §√π¶√¡. ¡· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi, Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. √ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÏËÚÒÓÂÈ. √ ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙÔ˜ ηٷ‚ÚÔ¯ı›˙ÂÈ Î·È ÔÚ‡ÂÙ·È ·‰È·Ê·ÓÒ˜. √˘‰Â›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ ·Ì·ÚÙˆÏfi. √˘‰Â›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÔÛ¿ Ô˘ Íԉ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÙÚ·Ì·Ï›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ∂urovision Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÁÂÓÈÎÒ˜. √˘‰Â›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÂÈۋ̈˜ ÙÔÓ ·ÎÙˆÏfi Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È Û ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È Û Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂȘ ÂÏ·ÙÒÓ. ∏ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∂ƒΔ ı˘Ì›˙ÂÈ ÚÔ˘Ì·ÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ΔÛ·Ô˘Û¤ÛÎÔ˘ fiÔ˘ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Á·ıfi ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È ÂÈÌfiÚʈÛ˘ Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÂÓÎÏ·ÙÔ‡Ú·˜, Ù˘ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ Î·È ·ÁˆÁfi˜ ÚÔ˜ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ·È‰ÈÒÓ. ª›· Ë Ï‡ÛË. ¡· ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ Ú·‰ÈÔÊÒÓˆÓ Î·È Î·Ó·ÏÈÒÓ. ∞Ó ‰ÂÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› Î·È ˘ÁÈÒ˜ ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌËı› ÙÔ ÙÛÈÊÏ›ÎÈ ÙÔ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎfi, ÙfiÙ ·ÏÒ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÙÔ Ó¤Ô ÛÙ˘Ï ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi! (Δ∞ ¡∂∞)

ŒÓ·˜ ͯˆÚÈÛÙfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¤ı·ÓÂ Î·È Îˉ‡ÙËΠ¯ı˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 83 ¯ÚfiÓˆÓ. °È· 35 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ∞ÃÀ¢ƒ√ª√™ ˆ˜ ÚÂfiÚÙÂÚ Î·È Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ‡Ï˘. §Â‚¤ÓÙ˘. ÕÓ‰Ú·˜ Ì ·Ú¯¤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ˘ËÚ¤ÙËÛ Ì ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ ıfiÚ˘‚Ô, Ì ËÈfiÙËÙ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ÕÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ·Ú¤·˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜ Î·È Î·Ï·ÌÔ˘ÚÙ˙‹˜ ̤Á·˜. ∞ÓÔȯً ηډȿ. À¤Î˘„ ÛÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ë ÔÔ›· Â˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈÒÚËÛ ÁÈ· Ï›Á˜ ÌfiÓÔ Ë̤Ú˜. ¶ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ¤¯·Û ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ Û‡˙˘ÁÔ μ¤Ù·. ∂›¯Â fï˜ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Ó· ¯·Ú› ÙË ˙ˆ‹. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ Ó· ¯·Ú› Ù· ‰˘Ô ÙÔ˘ ·È‰È¿, ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Î·È ÙÔÓ Δ¿ÛÔ, Ï·ÌÚÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. £. Ã. ™.

¡¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ™‹ÌÂÚ· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Î·È Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ù· ̤ÏË ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ÂÈۋ̈˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÁÈÛÙÈÎfi, fiˆ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÂÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ı· ÂÚˆÙËı› ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ú¿ÙÙÂÈ ÙÔ ·Ïfi, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ, ·fi ÙÔ Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Î.£·Ó¿ÛË ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. “ΔÔ fiÚÈÛÌ· ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› Î·È ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È fï˜ ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰È·‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ı· ͯ·ÛÙ›, ·ÏÏ¿ οÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ Ô .∫·ԇϷ˜, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ Û˘ÌʈÓ› Î·È Ô Î. ª‹ÙÚÔ˘, Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÂÂÚÒÙËÛË ¿ÌÂÛ·. ∫∞Δ. Δ∞™

πηÓÔÔ›ËÛË ∞fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ °È¿ÓÓË ª·ÎÚÈÒÙË, Ó· οÓÂÈ ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. “∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ì ٤ÙÔÈ· Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜, ·ÔÙÂÏ› ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ‰›Ô ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔÌ‹, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ì ÙȘ fiÚÙ˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜. ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ΛÓËÛË Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, “ηÚÊÒÓÔÓÙ·˜” Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙÔÓ °. ™Ô˘ÊÏÈ¿. °.•.

¡· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ¡· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ·˘Í‹ÛÂȘ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÂȯÂÈÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, fiÙÈ ı· ‰Ôı› ¤Ó· ‰È˜ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›·, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·. ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ıÂÙÈΤ˜, ·Ó ÛÎÂÊı› ηÓ›˜ ÙËÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

∞Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜

¶·È‰È¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·È‰È¿...

√ Î. ∫ˆÓ. °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

√ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¡· Û·˜ ÎÂÚ¿Ûˆ ¤Ó· ÊÔÓÙ¿Ó” ¤ÏÂÁÂ Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, ηٿ Ù· ·È‰Èο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó Â›¯·Ì οÔÈÔ ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÒÚ· ÎÂÚÓ¿ÂÈ ¤Ó· ÊÔÓÙ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Â›Ó·È ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÈÌÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Ë ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ë ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ÏÔÁÔÏ·ÛÙÈ΋. ∞fi‰ÂÈÍË ÔÈ Û¯ÔÈÓÔÙÂÓ›˜ Ù›ÙÏÔÈ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· .¯. ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÔÏ›ÙË Î.Ï. ∂›Û˘, οı ̤ÙÚÔ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ, ÙÔ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì ˆÚ·›Ô˘˜ Î·È Â˘ÁÂÓ›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜: “∂ÈÛÊÔÚ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘” ÁÈ· ÙȘ 300 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÛʤÚÔ˘Ó Î·È “Â›‰ÔÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó. §fiÁÈ· Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È Û·Ó Â›ıÂÛË ÁÔËÙ›·˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ˙ԇ̠۠ÌÈ· ȉ·ÓÈ΋, Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ¯ÒÚ·, fiÔ˘ fiÏ· Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ· Î·È ‚·ÛÈχÂÈ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÒÓ. ™· Ó· ˙ԇ̠ÛÙËÓ, ηٿ ∫ÔÌÊÔ‡ÎÈÔÓ, ¯ÒÚ· Ù˘ “Ô˘Ú¿ÓÈ·˜ ·ÚÌÔÓ›·˜” Î·È “Ô˘Ú¿ÓÈ·˜ Á·Ï‹Ó˘” . ∏ ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ ·ÁÓÔ› Ù· ˆÚ·›· Î·È ÔÈËÙÈο ÏfiÁÈ·. ∫·È ÂÓÒ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÂÙÔ‡Û·Ì ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜, ¯ÔÚÙ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ˆÚ·›· Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË Ë‰˘ÏÔÁ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¤Ú¯ÂÙ·È Ô Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· Î·È Ì·˜ ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÈ ·ÓˆÌ¿Ïˆ˜ ÛÙËÓ ¿¯·ÚË Î·È ¿ÎÔÌ„Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶·Ú¿ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·˘Ùfi˜ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÚÔÛ¯‹ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∂Λ, ‰Â, Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 124,90% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÁÈ· ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ 135,40% ÁÈ· ÙÔ 2011. ∞Ó, Ô ÌË Á¤ÓÔÈÙÔ, Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ›Ù ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È Ì Ôχ ˘„ËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ· ‹ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È ϤÔÓ, ÔfiÙ ı· ÎËÚ˘¯ı› Û ÙÒ¯Â˘ÛË! Δ· ·Ú·¿Óˆ ˆÚ·›· Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ·

“™˘ÁÁÓÒÌË Û·˜ ͯ¿Û·ÌÂ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÊÙËÓ‹ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Î·È ·¯·ÚÈÛÙ›· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ËÚˆÈÎÔ‡˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ ÙÔ˘ 1940. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ· Î·È ÔÌÒ‰ÂȘ ı·˘Ì·ÛÌÔ› Î·È ¤·ÈÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 8.000 ÓÂÎÚÔ‡˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó Ì·¯fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜, ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿Ó ηıfiÏÔ˘ Ì· ηıfiÏÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ÙˆÓ ÛÎÔÙˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ì·˜, ÚÈÓ ·fi 69 ¯ÚfiÓÈ·. ¶·È‰È¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·È‰È¿ Ô˘ ÛÎÏËÚ¿ ÔÏÂÌ¿Ù ¿Óˆ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿... ª’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È-ÔÚfiÛËÌÔ Ù˘ ™ÔÊ›· μ¤ÌÔ, ˘ԉ¯fiÌ·ÛÙ οı ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÈÌԇ̠ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1940 fiˆ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜. ŸÌˆ˜ Â‰Ò Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·. ¶¤Ú·Û·Ó 69 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ª¿Ó· ∂ÏÏ¿‰· ͤ¯·Û ٷ ·È‰È¿ Ù˘. ∞Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ! ∞˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‡„ˆÛ·Ó ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ∞Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ŒÔ˘˜, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó Ì·¯fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ·ÊÈÏfiÍÂÓ· ·Ï‚·ÓÈο ‚Ô˘Ó¿, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÂÚÈÌ·˙¤„ÂÈ Ù· ÈÂÚ¿ ÙÔ˘˜ Ï›„·Ó· Î·È Ó· Ù· ÂÓÙ·ÊÈ¿ÛÂÈ Û ·ÍÈÔÚÂ‹ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ· ‹ Ó· Ù· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ¿ÙÚÈÔ ¤‰·ÊÔ˜. 줂·È· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ› Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ, ÔÈ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ, ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÔÈ ÂÎʈÓÔ‡ÌÂ-

ÏfiÁÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¯·˚‰Â‡Ô˘Ó ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ù· ·˘ÙÈ¿ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È “‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜” ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ì·˜ ÂÁηÏ› Û˘Ó¯Ҙ Ô Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·. √È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÈÌÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· “ÔÓÔ‡Ó” . ∞Ó ‰ÂÓ “ÔÓ¤ÛÔ˘Ì” , ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì ¿ÛÚË Ì¤Ú· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ì ·fiÊ·ÛË. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È Ô Û·ÏÔ˜ ¯ÔÚÙ¿ÙÔ˜ Î·È Ë ›Ù· ÔÏfiÎÏËÚË. ÕÏψÛÙÂ, ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ì ÙËÓ “¯Ú˘ÛÔÙfiÎÔ fiÚÓÈı·” , ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Ô‡Ì ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÓÂÚÁ› Û·Û̈‰Èο Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂›Ó·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË Û fiÛ· ¤ÏÂÁ ηٿ ÙËÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙËÓ COSCO. ∫·È ÌË ÌÔ˘ ›Ù fiÙÈ Ô Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· Â›Ó·È Â¯ıÚfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‰ÈfiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô ÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, ¤ÚÂ ӷ ÙÔÓ ÂʇÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜” .

¶·Ú¤ÛÙË ÛÙËÓ... Îˉ›· ÙÔ˘ ŒÓ·˜ 59¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· ÚÔοÏÂÛ ÛÔÎ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙËÓ Îˉ›·, ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ÙÔÈο ªª∂. √È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÂÌ›Ú Ãfiگ °ÎÔÓος˜, ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘, ›¯·Ó ıˆڋÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ı‡Ì· ÙÚÔ¯·›Ô˘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ÓfiÙÈ· ¶·Ú¿Ó·. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· O Globo fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ °ÎÔÓος˜ ›¯·Ó ‰ÂÈ ÙÔ ÙÒÌ· ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú·, ı‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ‹Ù·Ó ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Î·È Â›¯·Ó ıˆڋÛÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆÔ. ŸÌˆ˜ ÂΛÓÔ˜ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË Ó‡¯Ù· ›ÓÔÓÙ·˜ Ì ʛÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›¯Â ÏËÚÔÊÔÚËı› ÁÈ· ÙËÓ...Îˉ›· ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ›Â Ë ·ÓÈ„È¿ ÙÔ˘, ƒfi˙· ™·Ì¿ÈÔ. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ë ›‰È·, ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ — ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ˆ˜ ı‡Ì·ÙÔ˜— ›¯·Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ô ÓÂÎÚfi˜ Â›Ó·È Ô ∞ÓÙÂÌ›Ú. øÛÙfiÛÔ Ì›· ı›· Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ‚¤-

ÓÔÈ ÏfiÁÔÈ, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÁÂÓȤ˜. ∞˘Ù¿ fï˜ Â›Ó·È Ôχ Ï›Á·, Ôχ ÊÙˆ¯¿ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·˘ÙÔı˘Û›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ. ∞˜ ıˆÚËı› ·Ú‹ÁÔÚÔ fiÙÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 69 ¯ÚfiÓÈ·, ‚Ú¤ıËΠ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¿ÓÙÚ·˜, Ô Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ì·˜ Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜, Ù¤ˆ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ Ë ÊÈÏÔÙÈÌ›· Î·È Â˘ıÈÍ›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ‹Ú ÙÔ ı¤Ì· Â¿Óˆ ÙÔ˘ (Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘). ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ›Û̈ÛÂ, ¤ÙÚÂÍÂ, ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ ÌfiÓÔ˜ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÌËÙËÚ›ˆÓ ÛÙË μ. ◊ÂÈÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÓËÌ›Ԣ ÛÙÔ ∫·Ï¿ÎÈ Ô˘ ˘‹ÚÍ ‰›Ô ÛÎÏËÚ‹˜ Ì¿¯Ë˜, fiÔ˘ Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٿ Ì·˜ ·¤ÎÚÔ˘Û·Ó ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ (ηٿ Ôχ ˘¤ÚÙÂÚ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ 3-8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940). ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ Ô˘ ı· ηχÙÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÛfiÓÙ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙÔ˘ 1940, ı· ·Ó·Ï¿Ì„ÂÈ ÙÔ “∞Ó‰ÚÒÓ ÂÈÊ·ÓÒÓ ¿Û· ÁË Ù¿ÊÔ˜” , ·ÔηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·‰Ú¿ÓÂÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜. ∂›Ó·È Ôχ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù· ÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ËÚˆÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ì·˜ ı· Ô˘Ó ·¢ı˘ÓfiÌÂÓ˜ ÚÔ˜ ÙË ª¿Ó· ∂ÏÏ¿‰·: ∂Ì›˜ οӷÌ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÚÔ˜ ÂÛ¤Ó·, ÂÛ‡ ÁÈ·Ù› ͤ¯·Û˜ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÔ˘; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·” .

√ “·‚Ô˜ ÙÔ˘ ƒÔ‡ÌÈΔ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ ŒÚÓ ƒÔ‡ÌÈÎ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 13 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 1944. ∫·Ù¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Î·È Â›Ó·È ÁχÙ˘ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ‰È¿ÛËÌÔ ·fi Ù· Ì˯·ÓÈο ·˙Ï Ô˘ ηٷÛ··ÛÂ, Ù· ÔÔ›· ‹Ú·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘: “√ ·‚Ô˜ ÙÔ˘ ƒÔ‡ÌÈΔ , “ΔÔ Ì·ÁÈÎfi ÙÔ˘ ƒÔ‡ÌÈΔ , “ΔÔ ÚÔÏfiÈ ÙÔ˘ ƒÔ‡ÌÈΔ . Δ· ·˙Ï ·˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Á·Ë̤Ó˜ Û·˙ÔÎÂÊ·ÏȤ˜ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ. ¶ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ Â›Ó·È ‚¤‚·È· “√ ·‚Ô˜” ÙÔ˘. ªÈ· Ï·ÛÙÈ΋ ηٷÛ΢‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 26 Ôχ¯ÚˆÌ· ΢‚¿ÎÈ·, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÍÔÓ·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Â›Ó·È Î¿ı ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·‚Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ¯ÚÒÌ·. √ ƒÔ‡ÌÈÎ ÂÈÓfiËÛ ÙÔÓ Î‡‚Ô ÙÔ˘ ÙÔ 1974 Î·È ·fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ˆÏËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿

‚·ÈÔÈ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ ·˘ÙfiÓ. “∫·È ÙÈ Ó· οӷÌÂ; ∑ËÙ‹Û·Ì ӷ Á›ÓÂÈ Ë Îˉ›·”, ›Â Ë Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ O Globo.

∞Á¿Ë ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi... Ú‡˙È ∏ ·Á¿Ë Â›Ó·È ¤Ó· ÁÏ˘Îfi ·fi Ú‡˙È ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ì›· Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· ÁÏ˘Î¿, Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ Í˘Ï·Ú¿ÎÈ·, ÛÙȘ 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ÂÂȉ‹ ÙÔ “11/11” ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Í˘Ï·Ú¿ÎÈ·. ΔÔ ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È pepero Î·È ¯¿ÚË Û ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ıËÛ·˘Ú›ÛÂÈ Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ıˆÚ› fiÙÈ ÌÔÚ› ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÏ˘Îfi Ó· Â›Ó·È Â‡Á¢ÛÙÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂ-

ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· χÛÂÈ ÙÔ ÁÚ›ÊÔ Ù·¯‡ÙÂÚ·. ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 5 πÔ˘Ó›Ô˘ 1992 ÛÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË, Ì ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ μÈÂÙӷ̤˙Ô ÊÔÈÙËÙ‹ ªÈÓ¯ Δ¿È, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ï˘Û ÙÔ ÁÚ›ÊÔ Û 25’’98. ΔÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ ÙÔ Î·Ù¤¯ÂÈ ·fi ÙȘ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2004 Ô π¿ˆÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ™ÔÙ¿Ú· “ª¿ÎÈ” ª·ÎÈÛÔ‡ÌÈ Ì 14’’52. ™‹ÌÂÚ· Ô ŒÚÓ ƒÔ‡ÌÈÎ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Ù˘ μÔ˘‰·¤ÛÙ˘ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‚ÈÓÙÂÔ·È¯ÓȉÈÒÓ. ∞fi Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ È‰Ú‡ÛÂÈ ÙÔ “¢ÈÂıÓ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· ƒÔ‡ÌÈΔ , Ô˘ ‰›ÓÂÈ ˘ÔÙÚÔʛ˜ Û ٷϷÓÙÔ‡¯Ô˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜” .

∂Èı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ √ Î. ÃÚ. ™ÂÚÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞˘Ùfi ÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙ· ÂÌfiÏÂÌ· ÎÚ¿ÙË, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÛÙÔ πÚ¿Î - ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó - ¶·ÎÈÛÙ¿Ó - ¡Â¿Ï - ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Î·È ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ

ÚÔ˜ Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ë̤ڷ˜ Ì ڇ˙È - ‹ Ì ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ΤÈÎ Ú˘˙ÈÔ‡ Ô˘ ϤÁÂÙ·È “garaetteok.” “∞˘Ùfi ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙˆÓ Î¤ÈÎ Ú˘˙ÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Ú‡˙È” , ›Â Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, §È °ÈÔ˘-ÁÈ¿ÓÁÎ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ¯·ÚÈو̤Ó˜ Ì·ÛÎfiÙ Î·È ·È¯Ó›‰È· Ì ΤÈÎ Ú˘˙ÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ.

™ÒÛÙ ÙË Û¯¤ÛË Û·˜ Ì ¤Ó· Ù¿ÓÁÎÔ ΔÔ Ù¿ÓÁÎÔ ÌÔÚ› Ó· ÛÒÛÂÈ Ì›· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ŒÓˆÛË ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∞ıÏËÙÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ÂÈηÏÂ›Ù·È ÌÂϤÙË, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ̤ÙÚËÛ·Ó Ù· Â›‰· Ù˘ ÔÚÌfiÓ˘ ÙÔ˘ ÛÙÚ˜, ÎÔÚÙÈ˙fiÏ˘, Î·È Ù˘ ÔÚÌfiÓ˘ ÙÔ˘ ÛÂÍ, ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓ˘, Ô˘ Û ‰Â›ÁÌ· ÛȤÏÔ˘ 22

Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙ· ·ıÒ· ı‡Ì·Ù· Â›Ó·È Ô ·Î‹Ú˘ÎÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙË Ó¤· Ù¿ÍË Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù˘ Á˘, ηıÒ˜ Á‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ôϛ٘ ¤ÊÙÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È. √È ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ fiÏÔ ÙˆÓ ·‰˘Ó¿ÙˆÓ ÛÙ· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·˘ÙԉȿıÂÛË ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÛÙÚ·ÙÔ‡˜ ηÙÔ¯‹˜ ·fi ÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. √È ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·ÔʇÁÔ˘Ó ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·Ú¯›· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ‰Â fiÙ·Ó ÂÌϤÎÔÓÙ·È Î·È ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ηÙÔ¯‹˜. ¶¤Ú·Ó ÏÔÈfiÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ˆÏÂÈÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Î‹Ú˘ÎÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ Ô˘ ÛÎÔÚ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎÔ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ó‡ÔÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı‡Ì·Ù· Î·È ¿Ú¯ÈÛ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È Û ÔÏÏ¿ ÎÚ¿ÙË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·Ú¯›· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â›Ó·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜. ¶Ôϛ٘ Ì ÎÔÌ̤ӷ ¯¤ÚÈ·, fi‰È· Î·È ‰È·Ï˘Ì¤Ó· ÎÔÚÌÈ¿, Ì ·È‰È¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ӷ Ó· ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Ó ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·, Ì·Ó¿‰Â˜ Ó· ıÚËÓÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙˆÓ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÔÏÏ¿ÎȘ ·ÚÁ› Ó· Êı¿ÛÂÈ Î·È ·Ó Êı¿ÓÂÈ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÚÁ¿, ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ‰Â ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ٛÔÙÂ. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ∫·ÙÔ¯‹˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙ· ÎÚ¿ÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ë ˙ËÌÈ¿ fï˜ Á›ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ fiÏÔ ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Ó¤·˜ ٿ͈˜ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈ‹Ûˆ˜” .

˙¢Á·ÚÈÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÈÛıËÛÈ·Îfi ·˘Ùfi ¯ÔÚfi. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙ· ˙¢Á¿ÚÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÌÂϤÙË ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ ÙÔ Ù¿ÓÁÎÔ Ì›ˆÓ ٷ Â›‰· Ù˘ ÎÔÚÙÈ˙fiÏ˘ Î·È ·‡Í·Ó ÂΛӷ Ù˘ ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓ˘. ∂ÈÎÂÓÙÚÒıËΠ۠ÙÚÂȘ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô˘ ıˆÚ› ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ „˘¯Ô-‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ: ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙËÓ Î›ÓËÛË Ì ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Ê˘ÛÈ΋ Â·Ê‹. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¤ÏÂÁÍ·Ó ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ηı¤Ó· ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÌÂÌÔӈ̤ӷ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. ∏ ÎÔÚÙÈ˙fiÏË ÌÂȈÓfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÂÓÒ Ë Î›ÓËÛË Î·È Ë Â·Ê‹ ·‡Í·Ó·Ó ÙËÓ ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓË. √È ıÂÙÈΤ˜ ÔÚÌÔÓÈΤ˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ‹Ù·Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·Ó, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN §·Ì‚¿ÓÂÙ ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ Ù˘ ÁÚ›˘; ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÷Ù˙ËÂÊÚ·ÈÌ›‰Ë˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“º˘ÛÈο Î·È Ì ·ÓËÛ˘¯Â›. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ ·›ÚÓˆ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ˆ ÏËÚÔÊÔÚËı›. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ Û ٤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ” .

ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙ˘ §¿˙·Ú˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“™›ÁÔ˘Ú· Î·È ·ÓËÛ˘¯Ò. ŸÌˆ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ηٿ fiÛÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Â›Ó·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ” .

∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ¶·˚˙¿ÓÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¢ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ò ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÚ›˘ ÙÒÚ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∞’ fi,ÙÈ Â›‰·ÌÂ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ οÔÈÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·” .

¡›ÎÔ˜ ª¿Ó·Ï˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“¶¿ÓÙ· Ì·˜ ·ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. π‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔʇϷ͋ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ·›ÚÓˆ οÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ̤ÙÚ·, ·ÊÔ‡ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â›. ∏ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ηϋ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ” .

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ °È· ÛˆÚÔ‡˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ Û ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÙȘ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ ¤Íˆ ·fi ÙȘ fiÚÙ˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·˘ÏÒÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ·fi ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Ó ϤÔÓ ÔÈ Ô‰Ôηı·ÚÈÛÙ¤˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÈÂڷگ› ˆ˜ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ Ù˘ fiÏ˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÂÏÈÛÙÈ΋. ∂ÈϤÔÓ, Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î·È ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ ·ÔÚÚÔ‹˜. √È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÙ·ÎÙÈο ϤÔÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ó· ÏËÊı› ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi, ·Ó fi¯È ηıËÌÂÚÈÓfi, ηı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ fiÏ˘. μ.∫.

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ªÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ˙ËÙÔ‡Ó ϤÔÓ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· stage. √‡Ù ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Ô‡Ù ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Û ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË. √È ›‰ÈÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ¿ÁȘ ‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·ÛÙ› ‹‰Ë ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì¤Û· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÓÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó. ΔÒÚ·, Ò˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÌÔÓÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30.000 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û stage Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ΔÔ Î‡ÚÈÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· 30.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÒÚ· ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Â›Ó·È fï˜ ÌfiÓÔ Ë ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË; º.™.

™·Ù¿ÏË ™˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¤‚Ú·˙Â Ô ÙfiÔ˜ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·ÏÔÚÈʤÚ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙÔ ÊÔ˘Ï, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¤Íˆ ‹Ù·Ó Ôχ ηϤ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, fiˆ˜ Ì·˜ ÙfiÓÈÛ·Ó, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·¤Ú·. §›ÁÔ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È; º.™.

™ÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ™ÂÈÚ¿ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÈηÓÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ˘fi„Ë Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞-

√‡Ù ÁÈ· ‰Â›ÁÌ·... È·Ï˘Ì¤Ó·, ¯ÔÚÙ·ÚÈ·Ṳ̂ӷ Î·È ·ÂÚÈÔ›ËÙ· Â›Ó·È Ù· ·ÚÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ ¿Úη Î·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ú·Û›ÓÔ˘. ∫È ·Ó ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ï·Ù›˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ·, ÙfiÙ ÙÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÛÙȘ ·fiÎÂÓÙÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜; ¶Ï·Ù›· ¯ˆÚ›˜ ÊıÔÚ¤˜, ÛÎÔ˘›‰È·, ÍÂڷ̤ӷ ‰¤ÓÙÚ·, ¯·Ï·Ṳ̂ӷ ·ÁοÎÈ· Î·È Û·Ṳ̂ӷ ʈÙÈÛÙÈο ÛÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·›ÛÙ¢ÙÔ... ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·....

¢

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

•ÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÏfiÁˆ Ï·ÎÎÔ˘‚ÒÓ, ÔÏÏÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë fiÏË ÙÔ ¤¯ÂÈ Ë ÌÔ›Ú· Ù˘ Ó· ·È‰Â‡ÂÈ Ôϛ٘ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·. ŒÓ· ·ÎfiÌË Ù¤ÙÔÈÔ ÛËÌ›Ô- ·Á›‰· ÍÂʇÙÚˆÛ ηٷÌÂÛ‹˜ ÛÙËÓ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, fiÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ηڷ‰ÔÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ ˙ËÌÈÒÓ. £· ÂÈÏËÊı› ηÓ›˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› 100 ̤ÙÚ· ÈÔ ¤Ú· (πˆÏÎÔ‡- ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘) ·ÎfiÌË Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë Ï·ÎÎÔ‡‚·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÁÚ¿Ê·Ì ÚÔ ËÌÂÚÒÓ... °.•.

ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·Ù˙ÂÏ‹ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ıÂÙÈο Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§-

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ΔÈ̤˜ ·ÚÂÌ‚¿Ûˆ˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿ “∏ ÚÔÛÙ·Û›· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Û’ fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÁˆÚÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ı· ÂÊ·ÚÌÔÛı› ϤÔÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi Î·È ÛÙ· ·ÚˆÌ·ÙÈο Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÔÊfiÚÔ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÂˆÚÁ›·˜” .

‚Ú›Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÙËÚËı› ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘” .

∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÛˆÌ·Ù›ˆÓ “∞fi ÙÔ ¶ÔÏ˘ÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛıËÎ·Ó Ù· ηٷÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÓÂÔ˚‰Ú˘ı¤ÓÙˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ΔÚÈηÏÈÓÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ª·ıËÙÒÓ 27Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ËÌÔÛ. À·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡.¶.¢.¢. ‚’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÚÂÔˆÏÒÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” .

∏ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ √™∂ “™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· ٤ٷÚÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Ë̤ڷ Ë ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ √™∂, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

°∞) Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Û˘Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ “‰¤ÓÂÈ” Ù· ¯¤ÚÈ· ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÒÓ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂§°∞. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÓ¿ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô͇ÓÔÓÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚È¿˙ÔÓÙ·È. μ.∫.

6 ¡√∂ªμƒπ√À 1979

EÈ̤ÏÂÈ·: £ANA™H™ K. BO°IATZH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

/5

∞‡ÍËÛË ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓÂ˙ÈÎÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ “∏ ∫›Ó· ÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ π·ˆÓ›· fiÙÈ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ÂÍ¿ÁÂÈ Î·Ù¿ 10% Î·È ¤ÙÛÈ Î¿ı ‚·Ú¤ÏÈ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 24 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi 1Ë √ÎÙˆ-

ı›ÁÔÓÙ·È ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ - ‚·ıÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ”.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁˆfiÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂√∫ “∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁˆfiÓˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂√∫. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜, ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÁˆfiÓÔÈ Ù˘ ¢È¢ı‡ÓÛˆ˜ °ÂˆÚÁ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ Ù˘, Ë ¡¢ ·Ó·ÎËÚ‡¯ÙËΠÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ì ÔÛÔÛÙfi 46,4% Î·È 148 ¤‰Ú˜ (44,27% Î·È 145 ¤‰Ú˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ), ÁÂÁÔÓfi˜ fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ù˘ Â¤ÙÚÂ ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ›¯Â Î·È ÙÔ ¶∞™√∫, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ 40,8% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Î·È 128 ¤‰Ú˜ (¤Ó·ÓÙÈ 39,12%

Î·È 125 ¤‰Ú˜). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ¤ÂÛ ÛÙÔ 10,8% Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ 21 ¤‰Ú˜ (13,12% Î·È 28 ¤‰Ú˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ). ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÂÙ¤ıË Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ· ÙˆÓ 10 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÏÈÚÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ¯ÒÚ· Ó· η٤¯ÂÈ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ Û ÌˉÂÓÈο Â› ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·Í›· ·ÔÙÈÌ¿Ù·È Û 20,4 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ∏¶∞.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜

∫‹Ú˘Í·Ó “ÈÂÚfi fiÏÂÌÔ”... ∂͢Á›·ÓÛË Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯Ú‹Ì· ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

√È ÈÂڿگ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛÔÓÔÌ›· Ì ٷ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ∞£∏¡∞, 5.

Δ

ËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÚÔηÏ› Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi, ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (∂Δ∞∫) Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ‰‡Ô ÌfiÏȘ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ πÂÚÒÓ˘ÌÔ, οÙÈ Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘.

∞£∏¡∞, 5.

Δ∏¡ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯Ú‹Ì· ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·fi ÙË ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ̤ۈ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË ÁÈ· ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ Â›Ó·È Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Ë ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ, ÒÛÙÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÁÁÚ·ÊË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Î. ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 2 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÌfiÏȘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∞. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·‰ÈΛ·˜. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Ì›˙ÔÓ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ô Î. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· “¯Ù˘Ëı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ηٷΤʷϷ” Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ∫·Ù‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ “ÔÏÈÙÈ΋ Âϛٔ , ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ Û ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÔÚÁÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Î·È Â›Ó·È ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, ȉȈÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ó˘ÎÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·. ¢Â˘ÙÂÚÔÏÔÁÒÓÙ·˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â› fiÙÈ fiÏ· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔ- ÂÈÛÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÎÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

√È πÂڿگ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛÔÓÔÌ›· Ì ٷ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó: “√ÔÈ·‰‹ÔÙ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Û¯¤ÛÂˆÓ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ì ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·ÔÙÂÏ› ÎÂÊ·Ï·È҉˜ ˙‹ÙËÌ· ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ηÈ, fiˆ˜ fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÌÔÈ‚·›Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Â͢·ÎÔ‡Ô˘Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÔ‚·Úfi Î·È ˘‡ı˘ÓÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ˆ˜ Î·È Ï‹ÚË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, fiˆ˜ ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô ª·Î·ÚÈÒÙ·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¶¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ Î·È Ô ∂ÍÔ¯ÒÙ·ÙÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” . ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜) ÛÙËÓ πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Û˘ÛÙ·ı› ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹ ÌÂ

ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÒÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∂Ï·ÛÛfiÓÔ˜ Î·È ¡·˘¿ÎÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¢È·ÚÎÔ‡˜ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. √È πÂڿگ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó “›ÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÌËÙÚÔÔϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙËı› ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ∂Δ∞∫ ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. Ÿˆ˜ ›Â Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘, ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ πÂÚfiıÂÔ˜ “Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ‰ÂÓ ·ÚÓ‹ıËΠÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ù˘. ∂Èı˘Ì› fï˜ ÙËÓ ›ÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ¡¶¢¢ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiÔÈÔ ÂÚÈÂ-

¯fiÌÂÓÔ Î·È Â¿Ó ·˘Ù‹ ÂοÛÙÔÙ ¤¯ÂÈ” . ∏ ¢π™ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Û¯¤ÛÂˆÓ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ - ¶ÔÏÈÙ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ì ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·ÔÙÂÏ› ÎÂÊ·Ï·È҉˜ ˙‹ÙËÌ· ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ηÈ, fiˆ˜ fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÌÔÈ‚·›Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÛÔ‚·Úfi Î·È ˘‡ı˘ÓÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ˆ˜ Î·È Ï‹ÚË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. √ πÂÚfiıÂÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·fi ÙÔ 2008 Ë ∂ÎÎÏËÛ›·, ÔÈ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ, ÔÈ ÌÔÓ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÓÔڛ˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ∂Δ∞∫ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ·Î›ÓËÙ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢ı› Ì ڢÌÔÙÔÌÈο ‚¿ÚË Î·È ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, ÔfiÙ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ηӤӷ Ì›ÛıˆÌ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘˜.

∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, ÔÛÔÛÙfi 60% ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ∂Δ∞∫, Â›Ó·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ Î·È ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÂΉfiıËÎ·Ó ‰Âο‰Â˜ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚԂ› ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜. π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏ› Ë ∂ÎÎÏËÛ›·, ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÛΛ “ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·”, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÌÈÛıÒÌ·Ù· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ‹‰Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ÂÈÙÚÔ‹ ˘fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ £ÂfiÎÏËÙÔ, Ô˘ ı· ÚԂ› ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.

∂›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ã. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë ÛÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi

¶Èı·Ó‹ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ ∞£∏¡∞, 5.

Δ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÙ· ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Ô Ã. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡, Ô˘ ›‰·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ¶¤ÌÙË, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. √ Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂ-

ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞fiÛÙÔÏÔ ∫·ÙÛÈÊ¿Ú· Î·È ÙË ‚ÔËıfi ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ∫·ÏÏÈfiË ™·ÓÔ‡, ·ÊÔ‡ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ˙‹ÙËÛ ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫Ú¿ÙËÛ˘ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÈÛΤÊıËÎÂ Î·È ÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ fiÔ˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó Ì ¤ÎÏËÍË, ηıÒ˜ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. √ Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ › fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) Â›ÛÎÂ„Ë Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÈÛΤ„ÂȘ Û fiÏ· Ù· ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ

ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ì¤Û· ·fi ‚·ıȤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Δ· ·ÚÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó Î·È Ù· ÔÔ›· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜

ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Â›Ó·È, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ô ˘ÂÚÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ, Ë È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi, Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂΉ›Î·Û˘ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Â·Ó·ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·-

ÛÙÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. Ÿˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Mega, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ì ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, Ô Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌÂȈı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ (Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È 18 Ì‹Ó˜). ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∫·ÙÛÈÊ¿Ú·˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·fi ¿ÏÏË Ì·ÙÈ¿ ÙË ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ı· ‰Ôı› ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜, Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. Δ¤ÏÔ˜, Ë Î. ™·ÓÔ‡ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÎÚÈÙÈ΋ fiÔ˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÂÏÏ›„ÂȘ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶APA™KEYH 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰È¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ì ÚÔÔÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶

“¶·Ú¿ı˘ÚÔ” ÁÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì Stage ¢È·‰ËÏÒÛÂȘ - Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ¯ı˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ∞£∏¡∞ ,5.

Ҧ

·Ú¿ı˘ÚÔ” ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Stage Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶, ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞ÂÚÁÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (Û‹ÌÂÚ·) ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· stage, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜) Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: “Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ stage Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÌÂÛ·›ˆÓ·, Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ›Ù ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì ηıÂÛÙÒ˜ Ì·ıËÙ›·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ›Ù ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·” ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈΤ˜ Â›Î·ÈÚ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, Î·È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢, °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ËıÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ” Î·È Ô Î. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·Ó¿ÏÁËÙË ·fiÊ·ÛË” √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ÓÔÌÈÎfi Ô‡Ù ËıÈÎfi ¤ÚÂÈÛÌ·, Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ stage ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô” ÂÓÒ ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ηٷÙÂı› Ú‡ıÌÈÛË, Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηχ„ÂÈ ÙÔ 24ÌËÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ̤ۈ ∞™∂¶, ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. “°È· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·, ‰‡Ô Î·È ·Ú·¿Óˆ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·È¯Ì·ÏˆÛ›·˜, Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¯ı› Û fiÏ· Ù˘ Ù· ̤ÚË. °È’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤¯ÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿, ̤ۈ ∞™∂¶, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙȘ ηχ„Ô˘Ì Û 20-25 ̤Ú˜ ÁÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “°È· ÙÔ˘˜ ÛÙ·˙È¤Ú Ô ÓfiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì·ıËÙ›·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÌfiÚÈ·. ¢ËÏ·‰‹, ·-

ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÓˆı› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË Û ¤Ó· ‚·ıÌfi ÏÔÁÈÎfi, fiˆ˜ ÁÈ· οı ¤Ó·Ó Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘” “√È ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ò˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜, ÚÒÙÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È fi¯È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· Ì·ıËÙ›·. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜, Ë μÔ˘Ï‹ Â‰Ò ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Î·È Ì ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÛÙ·˙È¤Ú Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î·È fi¯È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓfiÌÔ, Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ-

Â Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ¡¢. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, fiÛÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ÚÔÛfiÓÙ·, ı· ÌÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ Ë ÔÏÈÙ›· ÚԂϤÂÈ ÁÈ· ÙÔ ∞™∂¶” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ η٤ÏËÍ ˆ˜ “fiÛÔÈ ˘·ÈÓ›ÛÛÔÓÙ·È, ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ô˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ÌÂÛ·›ˆÓ·, ·ÓÂ›ÙÚÂÙË ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Ì¿ÚÌ· ÛÙË ∫ÔÚÒÓË ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ stage ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “ÂÚÁ·Ûȷ΋ ˙Ô‡ÁÎÏ·, ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȤ˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ” “ΔÔ ¶∞™√∫, Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·˘-

Ù‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙÚ·ÙÈ¿ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, ·Ó¿ÏÁËÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘.

¢È·‰‹ÏˆÛË Î·È ÔÚ›· ∞ÂÚÁÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (Û‹ÌÂÚ·) ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Stage, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜) Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜: ™˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· √ÌÔÓÔ›·˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹. ™ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ Ì›ÏËÛÂ Ë Á.Á ÙÔ˘ ∫∫∂, Ë ÔÔ›· ˙‹ÙËÛ “ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ” ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·Ú¤ÛÙË Ô ¢.

™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË.

√ ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ ™ÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ηıÂÛÙÒ˜ Stage Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‚Ú¤ıËΠÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜) Ô ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤ÛÙË ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ™˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ŒÚÁÔ˘ Ù˘ ¡∞£, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÌÂÁ¿ÚÔ˘. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ 65% ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÎÂÓ¤˜, ηıÒ˜ ·fi 2.500 ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ 850 ¿ÙÔÌ·.

“∏ ‰È·‰Èηۛ· ı· ·Ô-·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔÔÈËı› Î·È ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘”

¢¤ÛÌ¢ÛË ·fi ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÁÈ· ÙÔ ¿Û˘ÏÔ ∫·Ù·Ú¯‹Ó ıÂÙÈΤ˜ ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ϤÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞, 5.

“∏ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘ ı·

·Ô-·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔÔÈËı› Î·È ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ¿Û˘ÏÔ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ∑·Î ª·Úfi. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ › ·ÎfiÌ· fiÙÈ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ˘ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ôχ ¿‰ÈÎË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÌËÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‹ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Â›Û˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÈÂÛı› Ë ΔÔ˘ÚΛ· Ó· Û‚·ÛÙ› ÙȘ ˘ÔÁÚ·-

ʤ˜ ÛÙ· ÚˆÙfiÎÔÏÏ· Â·ÓÂÈÛ‰Ô¯‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ª·Úfi ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‹Ú ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË

·fi ÙÔÓ ¤ÏÏËÓ· ˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. √ Â˘Úˆ·›Ô˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌ· fiÙÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÈÛı› Ë ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË Frontex, ÙËÚÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ Â·ÓÂÈÛ‰Ô¯‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ηْ ·Ú¯‹Ó ıÂÙÈΤ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ™Àƒπ∑∞ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. “H ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÙȘ -ηْ ·Ú¯‹Ó- ıÂÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜, ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË „‹ÊÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘.

“∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙ·Ó ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó Û ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ó· ÌËÓ Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÓÒÚÈÛÙ˜, Ì ÂÎÙÒÛÂȘ, ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜, ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο Î·È ¿ÏÏ· ÂÌfi‰È·, fiˆ˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· “ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ¿Û˘ÏÔ ÛÙËÓ ∂Ï-

Ï¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÂÍ·ÁÁÂÏ›·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¿ÌÂÛ˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÔÌËÚ›·˜ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘” . “Δ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·˘Ù¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÏÔÁÈΤ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘-ÊÚÔ‡ÚÈÔ Î·È Û Ï‹ÚË Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Î·È ™·ÚÎÔ˙›” , ηٷϋÁÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

¢Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Ì ¡ÙfiÚ· Î·È ™·Ì·Ú¿ ÛÙËÓ ›‰È· ·ÊÂÙËÚ›· ‰›ÓÂÈ Ì˘ÛÙÈÎfi ÁοÏÔ

∞fiÏ˘ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ÙfiÓÔÈ ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ∞£∏¡∞, 5.

¢

Ú·Ì·ÙÈ΋ “Ì¿¯Ë” ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÛÙË ¡¢ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì˘ÛÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·fiÏ˘Ù· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ protothema.gr, ÁοÏÔ, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ËÁÂÛ›·˜, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙË ¡¢ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ, ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜, Ì ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë Î· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙ·, ÔÛÔÛÙfi 47,3% ¤Ó·ÓÙÈ 47,1% ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, ÂÓÒ ÔÛÔÛÙfi 5,6% ‰ËÏÒÓÂÈ “‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ‰ÂÓ ··ÓÙÒ”. ∂¿Ó ÙÒÚ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ë Î· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜, Ë ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 50,4% Î·È Ô ÓÔ̿گ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 30%. ∂¿Ó Ë ÌÔÓÔÌ·¯›· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ™·Ì·Ú¿ ñ æˆÌÈ¿‰Ë, Ô ÚÒÙÔ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÔÛÔÛÙfi 53,3% Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ 25,6%. ΔÔ ÁοÏÔ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 1285 „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡¢ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ 25% ·˘ÙÒÓ ··ÓÙ¿ fiÙÈ ı· ¿ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜, ÔÛÔÛÙfi 13% ϤÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ¿ÂÈ ÛÙȘ οÏ˜, “›Ûˆ˜” ··ÓÙ¿ ÙÔ 15% Î·È ¤Ó· 45% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡¢ Ë Î· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 34,7%, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ 31,7%, Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 10,6% Î·È ¤Ó· 23% ‰ËÏÒÓÂÈ “‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ/‰ÂÓ ··ÓÙÒ” . ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ÂΛÓÔ˘˜, Ô˘ ϤÓ fiÙÈ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Û›ÁÔ˘Ú·, Ë Î· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 43,6%, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ 40,9%, Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 8,5% Î·È ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 7% ··ÓÙ¿ “‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ/ ‰ÂÓ ··ÓÙÒ” . ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó›Î˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ë Î· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ›Ûˆ˜ Î·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ “ηı·Ú›ÛÂÈ” ÙË Ì¿¯Ë. ¡›ÎË Ù˘ η˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÂÎÙÈÌ¿ ÙÔ 75%, ÂÓÒ ÌfiÏȘ 16% ıˆÚ› fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È 1,6% Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜. ∏ η ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÚÔËÁÂ›Ù·È Î·È Û ‰‡Ô ·ÎfiÌË Î·ÙËÁÔڛ˜: ™Â ÔÛÔÛÙfi

∞£∏¡∞, 5.

∞¢π∂•√¢√ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈ-

Ú·È¿, Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ √§¶ Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ì 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ·Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ‰›ÌËÓÔ ¿ÁˆÌ· Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙËÓ Cosco, ̤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ™˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·ˇı˘ÓÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜. ∞ÓÔÈÎÙfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÓÔȯٿ ÏÈÌ¿ÓÈ·, ÙfiÓÈÛÂ Ë §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛıÔ‡Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ·ÂÚÁ›· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ. ™Ô‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ Î·È ¤ÌÔÚÔÈ. √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ·¤ÎÏÂÈ-

36% ÔÈ ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Â›Ó·È 28% Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î. æˆÌÈ¿‰Ë ÌfiÏȘ 6%. ΔËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ¡¢ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ë Î· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ıˆÚ› ¤Ó· 40%, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È 25% Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î. æˆÌÈ¿‰Ë 10%. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ¡¢ Ë ÈÛÔÚÚÔ›· Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋: ŒÓ· ÔÛÔÛÙfi 32% ··ÓÙ¿ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÂÓÒ 31,7 ϤÂÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Î. æˆÌÈ¿‰Ë Â‰Ò Â›Ó·È 13%. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ

ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÛÙË ¡¢, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¡¢ Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·fi ÙË ‚¿ÛË. ∏ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ì›ÏËÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (ÚÔ¯ı¤˜) ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›·. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· ı¤ÏÂÈ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È fi¯È ÊÏ˘·Ú›Â˜ Î·È ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁ›Â˜. “¡· ÙÔÏÌ¿Ì ӷ ·ÚıÚÒÛÔ˘Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¡· ÙÔÏÌ¿Ì ӷ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙԇ̠̠ÙÔ ¯ı˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘. ¡· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ¿ÓÙ·, fiÙÈ Ë ·È‰Â›· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” ÚfiÛıÂÛÂ. “ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ›ӷÈ

¤Ú· Î·È ¿Óˆ ·fi ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. ∂›Ó·È ‰È·ÚÎÒ˜ Â›Î·ÈÚÔ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂıÓÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·” ÛËÌ›ˆÛÂ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘, Ô˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÂÈÙ¤ıËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Âȯ›ÚËÛ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì ̛· ¯ÂÈÚ·„›·. √ Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ÏËÛ›·Û ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔÓ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ‰È¿ ¯ÂÈÚ·„›·˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ÙË Ì›· ÂÓÒÈÔÓ ÊˆÙÔÁڿʈÓ. “◊Úı· Ó· Û ¯·ÈÚÂÙ‹Ûˆ ÁÈ· Ó· ÌË Ï¤Ó fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ Ù۷Έ̤ÓÔÈ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜

ÛÙÔÓ Realfm, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ô ÎfiÛÌÔ˜, fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹Û·Ì ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¿˜ ¤¯ÂÈ ‚·ÚÂı›. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÒ, ‰ÂÓ ‰ÈÂΉÈÎÒ, Î·È ı· ·ÚÓËıÒ, ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı¤ÛË” ÛÙÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ·ı› ·fi ÙÔ Ó¤Ô ·Ú¯ËÁfi. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ·¢ı‡ÓÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (Û‹ÌÂÚ·), ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Û˘Ó‰ڛԢ, Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜ ‚Ú¤ıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì Stage ÛÙË ÓÔÌ·Ú¯›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÛÙÔ ı¤Ì·.

∂ÓÒ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ‰ÈηÛÙÈο

™ÎÏËÚ·›ÓÂÈ Ë ‰È·Ì¿¯Ë ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ÂÈÚ·È¿ Û·Ó Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ÂÓÒ Ù· ÂÌÔÚÈο ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∂Ì̤ÓÂÈ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ˧ԇη ∫·ÙÛ¤ÏË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ fiÙÈ “·ÓÔȯÙfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÓÔȯٿ ÏÈÌ¿ÓÈ·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛıÔ‡Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜

ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ. “∏ ¿ÌÂÛË ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ÌÂٷ͇ √§¶ Î·È ™∂¶ ÁÈ· ÎÔÌ‚Èο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘, Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ·fi ÙÔÓ √§¶ ∞∂ ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ó¤Ô˘ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙÔÓ √§¶ ∞∂ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ۈÓ, Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ·ԉ¯ı› ‹‰Ë ·fi ÙȘ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË. “∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ Ï˘¿Ì·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ªÀ§∂ Î·È Ù˘ √§¶ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿” η٤ÏËÍÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜. ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÔÈ ·ÂÚÁÔ› ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· fiψÛË. “∏ ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈ΋ ‚¿ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë Î· ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ¶·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ™∂ª¶√ ÙÔ˘ √§¶ Î·È ÙˆÓ ·ÚÂfiÌÂÓˆÓ ¯·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ, Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë √ªÀ§∂, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ-

ÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ·ÓÔÈÎÙ¿ ÏÈÌ¿ÓÈ· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ k˘‚¤ÚÓËÛ˘ Û ‰›Ô ¯ˆÚ›˜ Ó¤· ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ. ΔȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ Cosco ηÏÂ›Ù·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÚÔ‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓˆÌÂÚ›Ù˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Ô˘ ı· ÂÈ΢ÚÒÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Real FM,Ô Î. ∞ÓˆÌÂÚ›Ù˘ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ· √§¶ - Cosco ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÓÈÛ ‰‡Ô ¯ˆÚÈÛÙ¿ ı¤Ì·Ù·, ÙÔ ı¤Ì· √§¶ Î·È Cosco Î·È ÙÔ ı¤Ì· √§¶ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ.

“£· Ù· ‰Ô‡ÌÂ Î·È Ì ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ∏ Û˘Ìʈӛ· Ê˘ÛÈο ¤¯ÂÈ Î˘Úˆı› ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· Î·È ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. ΔÒÚ· ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ̤۷ Û ·˘Ù¿ Ù· Ï·›ÛÈ· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· fiÏ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘˙‹ÙËÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÁÈ· fiÏ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ Ô˘ fiÏÔÈ ı· ‚ÁÔ˘Ó ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ” ‰‹ÏˆÛÂ. ™ÙÔ ™Ù·ıÌfi ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ÙÒÚ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ӷ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÈ‚ÒÙÈ· Ì ÂÌÔÚ‡̷ٷ ÂÓÒ Ë ·ÁÔÚ¿

·ÁˆÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ. ΔÔ Úˆ› ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· ÂÓÒ Û˘Ó‰ڛ·Û·Ó ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÔÈ· ÌÂÙÚ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó. ∑ËÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈʤÚÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ‰ÈηÛÙÈο Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ μ. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ϤÂÈ, Ó· Ï‹ÍÂÈ Ë ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ 1.500 ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ. ∂›Û˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂μ∂¶ °. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ √ªÀ§∂ Î·È Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ §ÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ √§¶ ∞∂. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Â·Ê¤˜ Û ˘„ËÏfiÙ·ÙÔ Â›Â‰Ô Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Cosco.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶APA™KEYH 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

§Â˘Ù¤Ú˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜

¡¤Â˜ ËÁÂۛ˜ Û ∂§.∞™. Î·È ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÕÌ˘Ó·˜

ª√¡∞Ã√, 5.

™Δ√ ÎÂÓfi ¤ÂÛ (ηÈ) ÙÔ ‰Â‡-

∞£∏¡∞ ,5.

À

fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Û˘Ó‰ڛ·Û ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ô˘ ηÙÂÙ¤ıË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ Í·Ó¿ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘” . ¢‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·‰˘Ó¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜. ·˜, ÏËÌ̇Ú˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ∫ÔÚÈÓı›·). ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ∞η‰ËÌ›·, ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ, À·Í/ÎÒÓ Î·È ¶˘Ú/ÛÙÒÓ. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ƒ.μ.Ã. ·ÂÈÏÒÓ, ÂÓÒ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Û ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜- Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ·fi ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Î·È ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· ÙÔ˘ 2004. Œ¯ÂÈ ÚÔ·¯ı› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ηْ ÂÎÏÔÁ‹ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÈÌËı› Ì ÙÔÓ ∞ÓÒÙÂÚÔ Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈη, ÙÔÓ Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë Ù˘ ΔÈÌ‹˜, ÙÔÓ Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈη, ÙÔÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™Ù·˘Úfi μ’ Δ¿Í˘, ÙÔÓ ¯Ú˘Ûfi ™Ù·˘Úfi Ù˘ ΔÈÌ‹˜, ÙÔÓ ¯Ú˘Ûfi ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈη, ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ËıÈΤ˜ Î·È ˘ÏÈΤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜.

√ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ‰Â, fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ “fiÙÈ ı· ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘” . Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∂§.∞™. ÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÂÎÚfiÛˆÔ Δ‡Ô˘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÂÍ¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ “17 ¡Ô¤Ì‚ÚË” , ÂÓÒ ÁÈ· ÛÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Ó˘Ó ˘·Ú¯ËÁfi˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÕÌ˘Ó·˜.

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô §. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ √ §. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫fiÓÈÙÛ· πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÛÙȘ 12-4-1956. ÀËÚ¤ÙËÛ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ì¿¯È̘ Î·È ÂÈÙÂÏÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰È¿ÊÔÚ· ÂȉÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Û ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. ∂¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Â›ÙÈÌÔ˜ ∞ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2001 ¤ˆ˜ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2006.

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ™Ù. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ À·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1953 ÛÙÔ ∞›ÁÈÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∞¯·˝·˜, Â›Ó·È ¤ÁÁ·ÌÔ˜ Î·È ·Ù¤Ú·˜ ‰‡Ô Ù¤ÎÓˆÓ.

ΔÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔÈ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ΔÔ 1977 ηÙÂÙ¿ÁË ÛÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ·, ˆ˜ ¶˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘, Î·È ÙÔ 1981 ·ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜, Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ∞Óı˘Ô˘Ú·ÁÔ‡. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1993 ˘ËÚ¤ÙËÛÂ, Û ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙÔ 199 ™.∂.∫.À.¶.™., ÛÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô ˆ˜ ∞ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙÔ˘ ∞.¶.™. Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ ÙÌË̷ٿگ˘ ÛÙÔ ªË¯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì·. ΔÔ 1994 ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ΛÓËÛ˘, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË ¶.À. ∞ÙÙÈ΋˜, ÙÔ 1999 ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ∞.¶.™. ˆ˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜, Î·È ÙÔ 2003 Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ∞Ú¯È˘Ú¿Ú¯Ô˘, ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ¶.À. ∞ıËÓÒÓ. ∫·Ù¿

ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ¢ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ √.∞.∫.∞. Î·È ∞ı‹Ó·˜. ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2006 ÚÔ‹¯ıË ÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ÀÔÛÙÚ·Ù‹ÁÔ˘, ÙÔ˘ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ¶.À. ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ 2007 ÚÔ‹¯ıË ÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘. ŒÏ·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ (∞ı‹Ó·, ¶ÂÈÚ·È¿, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, √ÈÓfiÊ˘Ù·, §·‡ÚÈÔ, Î.·.), ÛÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ (∞ÙÙÈ΋, ∞¯·˝·, ∞Ú牛·, ∂‡‚ÔÈ·, §·ÎˆÓ›·, ºıÈÒÙȉ·, ¶‹ÏÈÔ, ∑¿Î˘ÓıÔ, ª‹ÏÔ, ™ÎÈ¿ıÔ, ™¿ÌÔ Î·È ∫‡ÚÔ) ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ (ÛÂÈÛÌÔ› ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ∞ÈÁÈ·Ï›-

ªÂ ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∞ÓÙÈÛÙÚ·Ù‹ÁÔ˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔÈ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜: ñ √ ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ƒ·¯ˆ‚›ÙÛ·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· À·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ñ √ ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ñ √ ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÃÚÈÛÙÔÊÈÏ¿Î˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈıˆÚËÙ‹ ¡fiÙÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ñ √ ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Û·¿Î˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈıˆÚËÙ‹ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ª∂£ Î·È ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 20% ÙˆÓ ÏÔÈÌÒ͈Ó

¡∞ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÎÏÂÈÛÙ¤˜

150 ÎϛӘ ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ (ª∂£) ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙË ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÔÈ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÏfiÁÔÈ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ∂ÓÙ·ÙÈΤ˜ Á›ÓÂÙ·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ ÁÚ›˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ (∂∂∂£), ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ ÛÙȘ ª∂£ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 20% ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ Ì fi,ÙÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞ÚÌ·Á·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÂϤÙË Ô˘ ¤ÁÈÓ Û ‰Â›ÁÌ· 50 ª∂£, ·fi ÙȘ 431 ı¤ÛÂȘ ÓÔÛËÏ›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ∂ÓÙ·ÙÈΤ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ 317 Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÔÈ 124. ™˘ÓÂÒ˜, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ÎÏÈÓÒÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙȘ 150. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3.400 ˙ˆ¤˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜, ¿Ó

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÔÈ 150 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ÓÔÛËÏ›·˜. Δ· ÎÚ‚¿ÙÈ· ·˘Ù¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÏfiÁˆ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. √È ÂÓÙ·ÙÈÎÔÏfiÁÔÈ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ı· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ›ÂÛË ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÎÔڇʈÛ˘ Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ ÁÚ›˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰˘ÛÔ›ˆÓ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ ˘fi„ÈÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·Ó‰ËÌ›·˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÁÈ· ÓÔÛËÏ›· ·ÛıÂÓÒÓ Ì Ӥ· ÁÚ›Ë, 170 ÎϛӘ ª∂£ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ‹ÈÔ˘ ÂȉËÌÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ Î·È 470 ÎϛӘ ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ÓfiÛËÛ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ˘ 20% ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ¡ÔÛËÏ›· Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚ›-

Ô˘ 4.500 ¿ÓıÚˆÔÈ. ∏ ̤ÛË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÓÔÛËÏ›·˜ ÛÙȘ ª∂£ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 14 ̤¯ÚÈ 21 Ë̤Ú˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏ· 137 ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔÈ-

™ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ 36¯ÚÔÓË ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ∞£∏¡∞, 5.

™∂ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÓÔÛËχÂÙ·È Á˘Ó·›Î· Ë ÔÔ›· ÓÔÛ› ÌÂ

Ó¤· ÁÚ›Ë. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ∫∂∂§¶¡√, Ë 36¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ˘¤Ú‚·ÚË, ·ÚÔ˘Û›·Û ÔÍ›· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È Û ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓË.

¯Â›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ (∫∂∂§¶¡√) ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜, Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ϤÔÓ ÛÙ· 2.867. √È ÂȉËÌÈÔÏfiÁÔÈ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì Ӥ· ÁÚ›Ë, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷο ÂȂ‚·ÈˆÌ¤ÓˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ˘ÔÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ Ó¤·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Û ۯÔÏ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ, Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ §¤ÚÔ˘, ÁÈ· ÂÙ¿ Ë̤Ú˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô

ÙÂÚÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘, ‚·ÛÈÎÔ‡ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ¡›ÎÔ˘ ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡ ·ÂÚÚ›ÊıË ˆ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ·fi ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô Ù˘ μ·Ì‚¤ÚÁ˘, ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂΉÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ‹ ÌË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÂΉfiıËΠÙÂÏÈο ¯ı˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› Ó¤Ô Ú¿ÈÛÌ· ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‚¿ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¿Ó‰Ú· Ù˘ Siemens ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ·¿Ù˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ C4I ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2004. ∞˘Ùfi Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ÎÚÈı› Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô Î. ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜, ÛÙȘ 29 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2009, ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰›ˆÍË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ªÈ¯. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2004. √ˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·ÔÚÚ›ÊıËηÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚ›„ÂÈ ‰‡Ô ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÈÓfiÙ·Ó ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¿Ó‰Ú· Ù˘ Siemens ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

μfî˜ Û ∂Í¿Ú¯ÂÈ· Î·È °Î‡˙Ë ∞£∏¡∞ ,5.

¢˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ ∞£∏¡∞, 5.

∞ÂÚÚ›ÊıË (ηÈ) ÙÔ 2Ô ¤ÓÙ·ÏÌ· ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘

¢À√ ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ ¤Ù·-

ÀÁ›·˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÚÚÔ‹ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÁÚ›˘: ΔÌ‹Ì·Ù· A2, μ1 Î·È °1 ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ ΔÚÈÁÏ›·˜. ¢Â˘Ù¤Ú· Δ¿ÍË ÙÔ˘ 24Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ™ÂÚÚÒÓ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ 1√ 12ı¤ÛÈÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ∂§∂¶∞¶, ÙÔ 2√ 4ı¤ÛÈÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ∂§∂¶∞¶, ÙÔ 1Ô 2ı¤ÛÈÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∂§∂¶∞¶, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ™Ù1 ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ™Ì‡ÚÓ˘” ÙÔ˘ §ÂÔÓÙ›Ô˘ §˘Î›Ԣ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞4 Î·È °2 ÙÔ˘ 8Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘ “∂ÛÙ›·” . ΔÔ °2 ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ §·ÎΛԢ §¤ÚÔ˘. ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∫Ô˘Ê·Ï›ˆÓ.

Í·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË 1 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ∂ͷگ›ˆÓ- ¡Â¿ÔÏ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 54 ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·. ∞fi ÙȘ ÌÔÏfiÙÔÊ ¤Û·ÛÂ Ë Ù˙·Ì·Ú›·, ·ÏÏ¿ Ë ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠۂ‹ÛÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÌÈÎÚ¤˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 2 ÛËÌÂÈÒıËΠ¤ÎÚËÍË ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˘ ÂÌÚËÛÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ì Áη˙¿ÎÈ·, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÁÚ·Ê›Ԣ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÛÙËÓ Ï·Ù›· °Î‡˙Ë. ∞fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Î·È ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÌÈÎÚ¤˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À ∫ø¡/¡√™ ¢∏ª. ∞¡Δø¡∞∫∏™ ∂ȉÈÎfi˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜ °ÎÏ·‚¿ÓË 29-μ√§√™ ΔËÏ. 24210 22303 ¢¤¯ÂÙ·È Úˆ› 9 .Ì. - 1 Ì.Ì. οı ΔÚ›ÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ & ·fiÁÂ˘Ì· 6-9 οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

¶APA™KEYH 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

flıËÛË ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ “‚ϤÂÈ” Ë ¶°¢ª Ì ÙË Ó¤· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¡›ÌÈÙ˜

“ƒ·ÓÙ‚ԇ” ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

™∫√¶π∞, 5.

∞°∫Àƒ∞, 5.

∏ ¡∂∞ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¡›ÌÈÙ˜ ›ӷÈ

¤ÁηÈÚË Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ÒıËÛË ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¶°¢ª, ∞ÓÙfiÓÈÔ ªÈÏfiÛÔÛÎÈ, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Ì ηϋ ›ÛÙË Î·È Ì ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÔÈ· Â›Ó·È Ë “ÂıÓÈ΋ ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹” Ù˘ ¶°¢ª ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜, Ô Î. ªÈÏfiÛÔÛÎÈ, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∏ ı¤ÛË Ì·˜ ÛÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ı· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÒıËÛË ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ’ª·Î‰ÔÓ›·˜’ Î·È ∂ÏÏ¿‰·˜, Û‚fiÌÂÓÔÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ’¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜’ Î·È ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ∂ӉȿÌÂÛ˘ ™˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· Û¯¤ÛÂȘ ηϋ˜ ÁÂÈÙÔÓ›·˜ Î·È ·ÌÔÈ‚·›·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜.” ™Â ÂÚÒÙËÛË, ·Ó ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô Î. ªÈÏfiÛÔÛÎÈ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ηÏÏÈÂÚÁ› ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘. “£ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜-∫ÚÔ·Ù›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ηÏfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙÈ Ì ·ÌÔÈ‚·›Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Ì ·¢ı›·˜ Â·Ê¤˜, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ∂∂, ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ̛· Ó¤· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÌÔÈ‚·›·˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ··Ú·›ÙËÙ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ™Â ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË ·Ó Ô Î. ¡›ÌÈÙ˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ó¤· ÚfiÙ·ÛË, Ô Î. ªÈÏfiÛÔÛÎÈ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·˘Ùfi ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫¿ÚÔÏÔ˘ ¶·Ô‡ÏÈ·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙË Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ô Î. ªÈÏfiÛÔÛÎÈ Â› fiÙÈ Î¿ı Ϸfi˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂıÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi.

√ÏÈÁÔ‹ÌÂÚË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· η̤ӷ ∞ÙÙÈ΋˜ ∞£∏¡∞, 5.

∫∞¶√π∂™ Ë̤Ú˜ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ η̤Ó˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜). ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∞ÙÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009. ∞ÈÙ›· Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô “·ÚfiÛÌÂÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘” . √ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠ··ÈÙ› ÂÂÍÂÚÁ·Û›· “¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌÈÎÚ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘” .

ªÂٷ͇ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÏÂ˘Ú¿

¢ÂÓ ¤¯ÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, ηıÔÚÈÛÙ› Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÈΛÌÂÓË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰›¯ˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ·ÎfiÌË ·ÎÚÈ‚‹˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Î‡ÚÈÔ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜ Ì ÙËÓ ∂∂ ∂ÁÎÂÌ¤Ó ª·Á›˜. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ Ë ·¿ÓÙËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó.∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Â›Û΄˘ ¤ÁÈÓ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÌÈÏ›·˜ Ô˘ ÂÎÊÒÓËÛÂ Ô ∂ÁÎÂÌ¤Ó ª·Á›˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªÂÏÂÙÒÓ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÂÓÒ Â›¯Â ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Anadolu. £· ÚÔËÁËı› ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

∏ Â›ÛÎÂ„Ë ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙȘ 10-11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙÂ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› Ë ÂÓÙ·Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. “∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ ·˘Ù¤˜, ·˘Ù‹ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì·˜ ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù·” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Anadolu Ô ∂ÁÎÂÌ¤Ó ª·Á›˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢Ú›ÙÛ·. ¶ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ∂ÁÎÂÌ¤Ó ª·Á›˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ “ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÙȘ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓÙ·Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜” . ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ-

‹˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰‡Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· Ù· Â˘ÚˆÙÔ˘ÚÎÈο, Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ· -Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì›· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·¢ı›·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Mega. ∏ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ¤Ú¯Â-

Ù·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ fiÏ· Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰·˜-ΔÔ˘ÚΛ·˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô ÂÎÚfi-

ÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °ÚËÁfiÚ˘ ¢ÂÏ·‚¤ÎÔ˘Ú·˜ ηٿ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹Ïı ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ¿ÌÂÛ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ô °.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÚ›· ÌËӇ̷ٷ.

- ŒÓ· Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÓۈ̿وۋ˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. - ŒÓ· Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi Ï·fi fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· Î·È ¤ÙÔÈÌË Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ¯ÒÚˆÓ, Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. - ∫·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Ì ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ıÂÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. √ Î. ¢ÂÏ·‚¤ÎÔ˘Ú·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ÁÈ· ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÔÈ ‰˘Ô ¯ÒÚ˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Û˘Ó‹ıË Ú·ÎÙÈ΋ ÛÙȘ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ‰È’ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ··ÓÙËı› ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ -¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘.

∞ÔÓÔÌ‹ ÃÚ˘ÛÔ‡ ªÂÙ·ÏÏ›Ô˘ ÛÙÔ °° ÙÔ˘ √∏∂

√ÌÈÏ›· ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹ ∞£∏¡∞, 5.

™Δ√ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·-

¢ı‡ÓıËΠÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜) Ô °° ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ª›ÏËÛ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ÂÓÂÚÁfiÙÂÚÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘, Ô °° ÙÔ˘ √∏∂ ¤Ï·‚ ÙÔ ÃÚ˘Ûfi ªÂÙ¿ÏÏÈÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Û ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, Ô ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô √∏∂, οÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ “ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜” Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. √ Î. ª·Ó ‰‹ÏˆÛ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ·Ó Î·È Ì ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡. ∑‹ÙËÛ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿-

‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ıÂÙÈ΋ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÃÚÈÛÙfiÊÈ· - Δ·Ï¿Ù Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ

‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ı· ÂÈÏ˘ı› Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ù˘ ¶°¢ª, οÙÈ Ô˘ -fiˆ˜ ›Â- ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË. ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘, Ô ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó ·ÊÔ‡ ÂÍ‹Ú ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ó·˘ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÈÚ·Ù›·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ∞ÓÙÂÓ, ˙‹ÙËÛ ÂÓÂÚÁfiÙÂÚÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ √∏∂. ∞ÎfiÌË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË, ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô °° ÙÔ˘ √∏∂ ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÌÓ›· ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ô °° ÙÔ˘ √∏∂ ÂÍ‹Ú ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÂÏ-

ÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Û‡ÛÙ·ÛË ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ °° ÙÔ˘ √∏∂ ·¤ÓËÌÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ÙÔ ÃÚ˘Ûfi ªÂÙ¿ÏÏÈÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Û ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ΔÔÓ °° ÙÔ˘ √∏∂ ˘Ô‰¤¯ıËΠÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô º.¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â„·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÁÓˆÛÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË.


¶APA™KEYH 6 NOEMBPI√À 2009

11


EÈηÈÚfiÙËÙ· 12 Δ˘¯ÂÚfi˜ ÛÙ¿ıËΠμÔÏÈÒÙ˘ Ô‰ËÁfi˜ Δ∏¡ Ù‡¯Ë Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ›¯Â

Ó·Úfi˜ Ô‰ËÁfi˜ π.Ã., Ô˘ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘ ·ÓÂÙÚ¿Ë ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ¿ÏÏÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ΔÔ ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·, Ô˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ ›¯Â ÌfiÓÔ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 10.50 ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. ΔÔ π.Ã. Ô˘ ·ÓÂÙÚ¿Ë ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËΠηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛıËηÓ.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· 92 ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ Î·È 37 ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ™À¡√§π∫∞ 126 ·ÈÙ‹ÛÂȘ -92 ÁÈ· ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ Î·È 37 ÁÈ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜-‰¤¯ÙËÎÂ Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ›Û¯˘Û·Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ™Ô˘ÊÏÈ¿ Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ 94 Û˘ÓÔÏÈο ˘Ôı¤ÛÂȘ-70 ÁÈ· ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ Î·È 24 ÁÈ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∞fi ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÈÛ¤Ú·Í ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 178.535,16 ¢ÚÒ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ∂ÊÔÚ›· ηٷ٤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ 97.897 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ 80.637 ¢ÚÒ.

√ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-

¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË Âͤ‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” Î·È Ë ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫·Ó¿Î˘ ∞.∂., fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ : “™ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ı¤Û·Ì ¤ÓÙ ·ÈÙ‹Ì·Ù· : ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜ 1.500 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ∫·Ó¿Î˘ ∞.∂. Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ì‹Î·Ó ÛÙÔÓ ¤ÎÙÔ Ì‹Ó· ·Ï‹ÚˆÙÔÈ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÙËÌ· Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠӷ ÂÈÛËÁËı› ıÂÙÈο. ¢Â‡ÙÂÚÔ ·›ÙËÌ· ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÒÛÙÂ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ÙÔ Ôχ Û ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÙÚÈÌÂÚ‹˜. ΔÚ›ÙÔ ·›ÙËÌ· ‹Ù·Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ∫·Ó¿Î˘ ∞.∂. Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË ÙÔ Â›‰ÔÌ· Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ ı›Í·Ì ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ Î. ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î·È ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÈ fiÙÈ ı· ÙÔ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ. Δ¤Ù·ÚÙÔ ·›ÙËÌ· ‹Ù·Ó Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·. ¶¤ÌÙÔ ·›ÙËÌ· ‹Ù·Ó, ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ì‚Ô‡Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ë ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· ÚԂ› ÛÂ Ì‹Ó˘ÛË Î·Ù¿ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘” .

¶APA™KEYH 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

™ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË

¶ÚfiÛÏË„Ë 268 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ˆ˜ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ∞£∏¡∞, 5.

Δ

Ô ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ, ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009-2010, ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 148 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÎÏ¿‰ˆÓ ¶∂01(£ÂÔÏfiÁÔÈ), ¶∂02 (ºÈÏfiÏÔÁÔÈ), ¶∂03 (ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ›), ¶∂04.01 (º˘ÛÈÎÔ›), ¶∂04.02 (ÃËÌÈÎÔ›), ¶∂04.04 (μÈÔÏfiÁÔÈ) Î·È ¶∂04.05 (°ÂˆÏfiÁÔÈ) ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ Û ۯÔÏ›·.

√È ÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¤ˆ˜ Î·È 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, fiÔ˘ Î·È ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Û ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÚÔÛÏ‹ÊıËηÓ, ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ¡∞Δ™∏ ™Δ∂ƒ°π∞¡∏ μ-∞’ °Ú‚ÂÓÒÓ ∑∂∫π√™ ¡π∫√§∞√™ μ-∞’ ¶¤ÏÏ·˜ ª∏Δ™√¶√À§√À °∂øƒ°π∞ μ-μ’ ∂‚ÚÔ˘ ∑√ƒª¶∞ π√À§π∞ μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Δ™√À¡∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ-μ’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ ¢√ªΔ∑π¢∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ §π√°∞ ∞¡¡∞ μ-∞’ ºÏÒÚÈÓ·˜ ª¶√°∞ °∂øƒ°π∞-∂ƒπ∂Δ∞ μμ’ £ÂÛÚˆÙ›·˜ ™∞ƒ∞¡Δ√À ∂§∂¡∏ μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜ μ∞™π§∂¡∞™ ∂À™Δƒ∞Δπ√™ μ-∞’ ™¿ÌÔ˘ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À £∂√º∞¡∏ μ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ∫∞™∞¢∂§§∏ ∞£∏¡∞ μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜ ∫√™ªπ¢√À μπ∫Δøƒπ∞ μ-°’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ª∏Δƒ√À ÃÀ™√À§∞ μ-∞’ ∂˘‚Ô›·˜ ÃπøΔ∂§§∏ ∂À™Δƒ∞Δπ∞ μ-°’ ÷ÏÎȉÈ΋˜ ƒ√Δ™π∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ-∞’ ¶¤ÏÏ·˜ ª∞°°∞¡∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜ ºƒ∞°∫√ª∞¡ø§∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ μ-∞’ ∂˘‚Ô›·˜ ¶∞¶π∫∞ £∂√¢øƒ∞ μ-μ’ ¶¤ÏÏ·˜ ª∞§∞£ƒ∞∫∏ ™√ºπ∞ μ∞’ ÷ӛˆÓ ∫∞§√°∂ƒ√¶√À§√À Ãπ™Δπ¡∞ μ-∞’ ¶¤ÏÏ·˜ ª∂´ª∞ƒ√°§√À ∂À™Δƒ∞Δπ√™ μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ª∞™Δƒ√°∂øƒ°∏™ °∂øƒ°π√™ μ-¢’ ∫ÈÏΛ˜ ª¶∞ª¶∞§∂Δ™√À ∂À∞°°∂§π∞ μ-°’ ∫Ô˙¿Ó˘ ∂À∞°°∂§∞∫√À ™√ºπ∞ μ-∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ∞°°∂§∏ ∂Àª√ƒºπ∞ μ-μ’ ™¿ÌÔ˘ ∫Àƒπ∞∑√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ-μ’ ∏Ì·ı›·˜ §∞º∞∑∞¡∏ ª∞°¢∞§∏¡∏ μ-∞’ •¿Óı˘ ∫∞§§π°∂ƒ√À ª∞ƒπ§∂¡∞ μ-¢’ ∂˘‚Ô›·˜ ªøƒ∞πΔ∏ ∂§∂¡∏ μ-°’ μÔȈٛ·˜ ¡∂√¡∞∫∏ ª∞ƒπ∞ μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ¢∞μƒ∞¡Δ∑∏ ∞£∞¡∞™π∞ μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜ ∫∞ª¶√Àƒ∞∫∏ °∂øƒ°π∞ μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ∞∏¢√¡∏ £øª∞∏ μ-°’ ∏Ì·ı›·˜ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞™Δ∂ƒπ∞ μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜ ªπÃ∞∏§π¢∏™ Ã∏™Δ√™ μ - μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Δ∂∫√¡∞∫∏ ª∞ƒπ∞ μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜ ª¶∂¡Δ∑π∞ ∞§∂•π∞ μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜ ª∞∫∞ƒπΔ∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ μ-∞’ ∞¯·˝·˜ §π¡∞ƒ¢∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ μ-∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ™πª∞∫∏ ¢∂™¶√π¡∞ μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜ ¶π™Δ√§∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ μμ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ ¶ƒ∂¡Δ∑∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜ ƒ∏ª√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ-°’ ∫Ô˙¿Ó˘ ∫√¶π¢∏ ∂ÀΔÀÃπ∞ μ-μ’ ∂‚ÚÔ˘ ª√ƒº√¶√À§√À ™Àª∂§∞ μ-μ’ ∫Ô˙¿Ó˘ ∫ÀƒΔ™π√À ÃÀ™√À§∞ μ-°’ ∞Ú牛·˜ £∂√¢øƒπ¢∏™ °∂øƒ°π√™ μ-°’ ºÏÒÚÈÓ·˜ ∫∂Ã∞°π√°§√À ∂À∞°°∂§π∞ μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜ ™¶Àƒ√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ∂‚ÚÔ˘ μ∂ƒ°π¡∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜ ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜ Δ™∞∫πƒ∏ ∞£∞¡∞™π∞ μ-∞’ ∑·Î‡ÓıÔ˘ ƒ∞ºΔ∏ °π∞¡¡√À§∞ μ-∞’ •¿Óı˘ ª¶∞£∞ ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜ ™Àª∂ø¡∞∫∏ ™ΔÀ§π∞¡∏ μ-∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ∫∞ƒμ∂§∏ ∂πƒ∏¡∏ μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜ §π¡∞ƒ¢∞Δ√À ∑ø∏ μ-∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ¶∞¡√À™∏ ÃÀ™∞À°∏ μ-∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ƒπÃ∞¡∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ μ-°’ ∏Ï›·˜ ™Δ∂º∞¡∏ ∂À∞°°∂§π∞ μ-∞’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ ƒ√¢∏ §∂ª√¡π∞ μ-μ’ ¶ÂÈÚ·È¿ ¢π¢∞™∫∞§√À ª∞ƒπ∞-

∂πƒ∏¡∏ μ-μ’ ∏Ï›·˜ ¶∂Δƒπ¢∏™ μ∞™π§∂π√™ μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜ Ã∞Δ∑∏∞¡Δø¡π√À ∫∞§§π√¶∏ μ∞’ ƒÔ‰fi˘ ∞ƒÃ∞¡πøΔ∏ ∂§∂¡∏ μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜ μƒøΔ™√À ∂§∂¡∏ μ-∞’ ∂˘‚Ô›·˜ μ∞º∂π∞¢√À ∂§π™∞μ∂Δ μ-∞’ •¿Óı˘ ™∞ƒπ¢∞∫∏ ™√ºπ∞ μ-∞’ ∑·Î‡ÓıÔ˘ μ√Àƒ¢∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ μ-¢’ ∞Ú牛·˜ Ã∞Δ∑∏π√ƒ¢∞¡π¢√À πø∞¡¡∞ μ-μ’ ¶ÂÈÚ·È¿ £∞¡√À ™ΔÀ§π∞¡∏ μ-μ’ ∑·Î‡ÓıÔ˘ Ã∂πªø¡π¢√À ∂À∞°°∂§π∞ μ-μ’ ∑·Î‡ÓıÔ˘ ™Δ∞ª√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ-μ’ ∫Ô˙¿Ó˘ ¢∞º¡∞ ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ∑ø∏ μ-°’ μÔȈٛ·˜ ª¶ƒ∞Δ™√™ °∂øƒ°π√™ μ-μ’ ∂˘‚Ô›·˜ ª∞¡ø§∞∫√À¢∏™ μ∞™π§∂π√™ μ-μ’ §·ÎˆÓ›·˜ ª∏Ã∞¡Δ∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜ °∞´Δ∞¡Δ∑∏ ™Δ∂º∞¡π∞ μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ √¡Δ∞ª¶∞™π¢√À πø∞¡¡∞ μ-∞’ ∞¯·˝·˜ ¶√Àƒ¡∞ƒ∞™ £∂√¢øƒ√™ μ-°’ μÔȈٛ·˜ ™¶∞¡√ƒƒ∏°∞ Ãπ™Δπ¡∞ μ-°’ ∫ÔÚÈÓı›·˜ ¡Δ√À§∏ ™øΔ∏ƒπ∞ μ-°’ μÔȈٛ·˜ ∑∏∫√À ∞£∞¡∞™π∞ μ-∞’ ∂˘‚Ô›·˜ ƒ∏°∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ μ-∞’ ∂˘‚Ô›·˜ ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ÃÀ™∞¡£∏ μ-°’ μÔȈٛ·˜ ª∞§π√À Ãπ™Δπ¡∞ μ-°’ ∫ÔÚÈÓı›·˜ ∫√∑∞ ª∞ƒπ¡∞ μªÂÈÔÓÔÙÈο ™¯ÔÏ›· °∫√Àƒ√ªπÃ√À Δƒπ∞¡Δ∞º μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜ Δ√¶∞§∏ μ∞™π§π∫∏ μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ∫∞Δ™∞∫πøƒ∏ ∂πƒ∏¡∏ μ-°’ ∏Ï›·˜ ∑∞∑∞ ÃÀ™√À§∞ μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ∫∞Δ™∂ ™øΔ∏ƒπ∞ μ-ªÂÈÔÓÔÙÈο ™¯ÔÏ›· Δ™π¡π™π∑∂§∏ ª∞ƒπ∞ μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ÃÀ™∞∫√¶√À§√À ∂À∞°°∂§π∞ μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ∑∞Ã∞ƒ∞∫∏ ∂§∂¡∏ μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ª∞°∫§∞ƒ∞ ∂πƒ∏¡∏ μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ¶∞¶¶∞ ™√ºπ∞ μ-μ’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ Ã∞¡πøΔ∏™ πø∞¡¡∏™ μ°’ ∞ı‹Ó·˜ ¶∞¡√ÀΔ™√¶√À§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ μ-°’ ∞ı‹Ó·˜ ª¶√Àƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ μ-°’ ∞ı‹Ó·˜ ∞°°∂§π∫∞™ ¡π∫√§∞√™ μ-°’ ∞ı‹Ó·˜ ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ Ã∞ƒπΔ√À Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π∞ μ-°’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜ μ∞ƒ¢∞∫∏ ª∞ƒπ∞ μ∞’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ ∫∞ª¶√Àƒπ¢√À ∫∞§§π√¶∏ μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜ ∞°ƒ∞ºπøΔ√À ∂§∂¡∏ μ-°’ ¶¤ÏÏ·˜ ∑∞Ã∞ƒ√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ μ¢’ ∞ı‹Ó·˜ Δ√°π∞ ƒ∂°°π¡∞ μ-∞’

¶ÂÈÚ·È¿ ¶∂Δƒ√¶√À§√À ∞¡¡∞ μ-μ’ ∏Ï›·˜ ∑√À°∞¡∂§∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ μ-∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ μ∞°π∞ ∞ƒ°Àƒ√À§∞ μ-∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ª∞ƒ∫√À ∂§∂¡∏ μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ª∂™£∂¡∂∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ μ-μ’ ¶¤ÏÏ·˜ ªπ™√Àƒπ¢√À ÃÀ™∏ μ-¢’ ¶¤ÏÏ·˜ ¶π∫√À§∏ ª∞ƒπ∞¡¡∞ μμ’ £ÂÛÚˆÙ›·˜ ºøΔπ∞¢√À ∞£∏¡∞ μ-∞’ ƒÔ‰fi˘ §∞§√À ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ∑·Î‡ÓıÔ˘ Δ∂∫√™ °∂øƒ°π√™ μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜ ∑∂À°πΔ∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ μ-∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ Δ√Àª¶∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ μ-μ’ ∞ı‹Ó·˜ ∫ø™Δ√¶√À§√™ Ã∏™Δ√™ μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜ μπ¢∞§∞∫∏™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ μ-∞’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ ª∏¡∞ ª∞ƒπ∞ μ-¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∑∞ƒ∑∞¡∏ ∂§∂¡∏ μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜ ªÀ™πƒ§∏™ °∂øƒ°π√™ μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ª∞™√¶√À§√™ ªπÃ∞∏§ μ-°’ ∫Ô˙¿Ó˘ ª¶√Δ™ø§∏™ ºøΔπ√™ μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜ ¶∞¶∞¢∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Δ∑∞¡∂Δ∏ ∂πƒ∏¡∏ μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ μ-ªÂÈÔÓÔÙÈο ™¯ÔÏ›· Ã√¡√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ μμ’ §·ÎˆÓ›·˜ ºøΔ√°§π¢∏™ Ã∏™Δ√™ μ-∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ªÀΔ∑∏£ƒ∞™ ∞¡Δø¡π√™ μ-∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ª∞∫ƒ∏ ∑ø∏ μ-∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ £∂√¢øƒ√¶√À§√™ ™øΔ∏ƒ∏™ μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜ ¢∞°ƒ∂ £∂ø¡∏ μ-μ’ ∞ı‹Ó·˜ ∫√¡Δ√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ μ-°’ ∞ı‹Ó·˜ ∫∏ƒÀ∫√À ∂§∂¡∏ μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜ °∂¡∏∫√ª™∞∫∏™ ∞¶√™Δ√§√™ μ-∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ Δ∑∞μ∂§§∞ ª∞ƒπ∞ μ-∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ¶√ƒΔ√∫∞§π¢√À •∂¡∏ μ-°’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∫∞¶√§∞™ °∂øƒ°π√™ μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜ §∞™¶∞ ª∞ƒπ¡∞ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ∫∞Δ™∞ƒ∂§∏ ∂À£Àªπ∞ μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ∫√ÀΔ√À§∞™ ∞£∞¡∞™π√™ μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ª∞™Δƒ√°∞§π∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ μ-∞’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘.

™ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË

ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ, ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009-2010, ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔÛˆÚÈÓÔ› ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ 107 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂70 ¢·ÛοψÓ, 8 ÂÎ·È-

‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂60 ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ Î·È 5 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂06-∞ÁÁÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ Û ۯÔÏ›· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. √È ÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¤ˆ˜ Î·È 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, fiÔ˘ Î·È ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘, Û ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÚÔÛÏ‹ÊıËηÓ, ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. ¶√§πΔ√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ∞°°√Àƒ∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ Ã∏™Δ√À πø∞¡¡∏™ ∞’ ∞ıËÓÒÓ ∫ÀƒπΔ™∏™ °∂øƒ°π√™ ∞’ ∞ıËÓÒÓ ª∞°∫∞∫∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›· ºπΔ™∞§√À ∂À°∂¡π∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›· Δ™π√À§∏™ ¡π∫√§∞√™ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ª¶πΔ™∞∫∞∫∏™ πø∞¡¡∏™ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ª∞∑∞ƒ∞∫∏ ∂À£∞§π∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›· ª∞∫ƒ∏ ¶∏¡∂§√¶∏ ÷ÓÈ¿ ¶∞¶∞ªπÃ∞∏§ Ãπ™Δπ¡∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ °∞§∞¡∏ °∂øƒ°π∞ ÷ÏÎȉÈ΋ ™Δ∞Àƒ√À ª∞ƒπ∞ °’ ∞ıËÓÒÓ §∞°√¶√À§√À πø∞¡¡∞ ÷ÓÈ¿ Ã∞Δ∑∏¢∏ª∏Δƒπ√À ∂§∂¡∏ ¢’ ∞ıËÓÒÓ ∫∞ƒ∞∫ø™Δ∞ Ãπ™Δπ¡∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ ∫∞Δ™∞ƒ√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ ª√À¡Δ∑√Àƒ∂∞ ºπ§πΔ™∞ °’ ∞ıËÓÒÓ ¡ΔÀª∂¡√À ∂À°∂¡π∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ Δ™πª¶π¢∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ °’ ∞ıËÓÒÓ ª¶√Àƒ∞ ∞£∞¡∞™π∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ ª∞Àƒ√¶√À§√À ª∞ƒπ∞- ¢∂™¶√π¡∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ ¡πΔ™√§∞ ∂πƒ∏¡∏ ¢’ ∞ıËÓÒÓ ¶∞ƒ∞∏ ª∞ƒπ∞ -∞°°∂§π∫∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ μ∞™π√À ∞ºƒ√¢πΔ∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ∞£∞¡∞™√¶√À§√À πø∞¡¡∞ °’ ∞ıËÓÒÓ ∫∞ƒ∞¶∞Δ∏ ™∂μ∞™Δ∏ °’ ∞ıËÓÒÓ °π∞¡¡√À§∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ∫√ÀΔ™√À∫∞§∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ª¶√Àƒ§∏ ∞¡¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ∞¡∞™Δ∞™∞∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ ∫∞ª∂¡π¢√À ∂§∂¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ¶∞¶∞∂À£Àªπ√À °∂øƒ°π∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ ¡Δ√Àƒª∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ª√À∑∞ π√À§π∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›· °∂øƒ°√¶√À-

§√À ™√ºπ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ ƒ∂¡∂™∏ ¡π∫√§∂Δ∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ ¡π∫√§∞√À πø∞¡¡∞ ÷ÏÎȉÈ΋ Ã∞Δ∑√¶√À§√À ∞™Δ∂ƒø ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ ∂¢πƒ¡∂§∏ ∞£∞¡∞™π∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Ã∞ƒ√À§∏ ª∞ƒπ∞¡£∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ ª∞¡√À ∂À∞°°∂§π∞ ÷ÏÎȉÈ΋ ª√ÀΔ™√°§√À ¡π∫√§∂Δ∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ ª¶∞™∂§∞ ¢∞º¡∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ ™Δ∞ª∞Δπ√À ∂§∂¡∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ Δƒ∞¡Δ√À ∂À∞°°∂§π∞ ∂‚ÚÔ˜ Δ™√À¡∞¶∏ ∞¡¡∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ Ã∞Δ∑∏¢∏ª√À ∂À∞°°∂§π∞ ÷ÓÈ¿ ª¶∞∑π√À πø∞¡¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫∞μ√ÀƒΔ∑π∫∏ ª∞ƒπ∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ ª√ÀΔ™√°§√À ª∞ƒπ∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ ∞ƒª∂¡∏ ∫ƒÀ™Δ∞§∂¡π∞-∫∂§∂™Δπ¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Δ™π∞ª¶∂§∞ πø∞¡¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ¡Δπ¡∞ ∂§∂¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∞À°∂ƒ√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ °√À§∞ μ∞´∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ §∞ª¶√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∂‚ÚÔ˜ ª∞¡Δ∑√§∏ √§°∞ ∂‚ÚÔ˜ ¢∂Δ∑øƒΔ∑∏ √Àƒ∞¡π∞ ∂‚ÚÔ˜ ™øΔ∏ƒπ∞¢√À ™√ºπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫ø™Δ∞ƒ∂§§√À √Àƒ∞¡π∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Ã∞Δ∑∏™Δ∞ª∞Δπ√À ™Δ∞Àƒπ¡∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ ∑∏∫√À π™π¢øƒ∞ ∂‚ÚÔ˜ ∑∞ƒ∫∞¢∞ ∏§∂∫Δƒ∞ ∂‚ÚÔ˜ £øª∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ƒ∞∫πΔ∑∏ £∂√¢øƒ∞ ∂‚ÚÔ˜ ∞∑øπ¢√À §∞ƒπ™∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ª¶∂™™∞ ª∞ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫∞´∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ √Àƒ∂´§π¢√À ∫Àƒπ∞∫∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ ∫√ÀΔ™π¢√À ª∞ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ¶∞¡Δ∞∑√À ∂§§∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ ∫√Àƒª¶∂§∏ ª∞ƒπ§∂¡∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ μ√Àƒ√ÀΔ∑∏ ∂§∂¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Δƒπ°∫∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ ª¶π™ª¶π∫∏ √§°∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∞¢∞ª√À ™√ºπ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ ª¶√∑π∫∏ ∂§∂¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫∏¶√Àƒ√™ ™ΔÀ§π∞¡√™μ∞™π§∂π√™ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Ã∞Δ∑∏¢∏ª∏Δƒπ√À πø∞¡¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ºøΔ√¶√À§√À ¡∞Δ∞§π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Δ™∞°∫√À§∏ ∞¡¢ƒ√¡π∫∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ™À∫∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Ã∞Δ∑√¶√À§√À ª∞§∞ª∞Δ∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Ã∞ƒπΔ√À ƒ√Àª¶π¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ƒ√Àª∂§πøΔ∏ ∫Àƒπ∞∫∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫∞ƒ∞´™∫√À ª∞ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ª∏Δ∞¢∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ¢∞°∫§∏ °§À∫∂ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ æÀÃ√¶∞π¢∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ª∞Àƒπ∫∏ ™ΔÀ§π∞¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ¢∂™¶√π¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ¶∞¶∞°π∞¡¡∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ¶∞¡∞°π√À ª∞ƒπ§∂¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ πø∞¡¡√À ∂§∂¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫√§§π∞ ∂πƒ∏¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ μ∞£∏ ™Δ∞ª∞Δπ¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫∞∑∞¡∞ ∞°°∂§π∫∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Δ∞∫∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ª√À™∞ Ã∂ª¶∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ º∞™√À§∞ Ãπ™Δπ¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ™øΔ∏ƒπ√™ ∞°°∂§√™ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫√À∫√ÀªΔ∑∏™ £øª∞™ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ¢∞™Δ∞ª∞¡∏ ª∞ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ °∫π∫∞ ª∞ƒπ∞¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫∞ƒ∞Δ∑∞ ∞£∞¡∞™π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫øΔ√À§∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. *** ∑øπΔ™∞∫∏ §√À§√À¢∞ ∂‚ÚÔ˜ ¶∞ƒ∞¡√ª√À ∞¡¡∞ ÷ÓÈ¿ ¢∂ª∏ƒ∫∞¶√°§√À πø∞¡¡∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ Δƒ√À§§√À ª∞ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ª¶π∑∞ ª∞ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫∂Ã∞°π∞¢∞∫∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ √§Àª¶π√À ∞ºƒ√¢πΔ∏ ∂‡‚ÔÈ· ∫√Àƒ∂¡Δ∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ.


ª·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

20 ·È‰È¿ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜, Ù¤ÛÛÂÚ· ÓÔÛËχÙËÎ·Ó Ì ÂȂ‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ÙÔ ·ıÔÁfiÓÔ Û٤ϯԘ

™·ÏÌÔӤϷ Û ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢Â›ÁÌ·Ù· ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ‹Ú ÁÈ· ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ·fi ÙÔÓ «∞Ú›ˆÓ·» Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi˜

ª

Â Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ‹È·˜ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·Èˆı› fiÙÈ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó Û ·ıÔÁfiÓÔ Û٤ϯԘ Û·ÏÌÔӤϷ˜, ÓÔÛËχÙËÎ·Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÎÙÒ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ·fi ÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi “∞Ú›ˆÓ” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™˘ÓÔÏÈο ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi Èfi Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜ 20 ·È‰È¿, Ù· ÔÔ›· ϤÔÓ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ·. ™ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Î·È ‹‰Ë Ï‹ÊıËÎ·Ó ‰Â›ÁÌ·Ù· ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·fi Ô‡ ÚÔ‹Ïı ÙÔ ·ıÔÁfiÓÔ Û٤ϯԘ Ù˘ Û·ÏÌÔӤϷ˜. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô ¶·È‰ÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ “∞Ú›ˆÓ” ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi˜ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹. ÓÙÂÚ›Ùȉ· Ó· ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ̤ÚÔ˜ Û οÔÈÔ ·È‰ÈÎfi ¿ÚÙÈ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ‰Â›ÁÌ·Ù· ÓÂÚÔ‡ Î·È Ê·ÁËÙÔ‡ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ Ù· ÊÈÏÔͤÓËÛÂ. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÂȂ‚·›ˆÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶·ÓÙ. ¶ÂÏÂοÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ 8 ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ “∞Ú›ˆÓ” ÓÔÛËχÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡∞ª ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Ï‹„Ë ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi fiÚÈÛÌ· ·fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜, ηıÒ˜ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ fiÙ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ “∞Ú›ˆÓ” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜. √ÎÙÒ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·È‰È¿ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘ÚÂÙfi, fiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Î·È ‰È¿ÚÚÔÈ·. ∂Λ, ÌÂÙ¿ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËηÓ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Â›¯·Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi Èfi Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜. ™Â Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ºÈÏ›ÙÛ· ∫·ÚÌ›ÚË, “Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰È¿ÁÓˆÛË Ë Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ· ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Û ·ıÔÁfiÓÔ Û٤ϯԘ Û·ÏÌÔӤϷ˜” . ∏ ›‰È·, ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ “Ë Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ· ‹Ù·Ó ‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜” , ÂÓÒ Ù· ÔÎÙÒ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÓÔÛËÏ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Â› ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜. Δ· ˘fiÏÔÈ· ‰Ò‰Âη ·È‰È¿ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÏÈÓ‹ÚË ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∫·È Ù· 20 ·È‰È¿ Â›Ó·È ϤÔÓ Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡∞ª. °È· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ãı˜, ¤Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, ¤Ó·˜ ÂfiÙ˘ ˘Á›·˜ Î·È ÌÈ·

∏ Û·ÏÌÔӤϷ

ÓÔÛËχÙÚÈ· ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi “∞Ú›ˆÓ” ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ï‹„Ë ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Û›ÙÈÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. Δ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ∂º∂Δ ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÙÔ ·ıÔÁfiÓÔ Û٤ϯԘ Ù˘ Û·ÏÌÔӤϷ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜ ¤ÏÂÁÍ·Ó Î·È ÙȘ ¿‰ÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi

™Ù·ıÌfi, ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó fiϘ Û ÈÛ¯‡. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi “∞Ú›ˆÓ” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ 180 Û˘ÓÔÏÈο ·È‰È¿. √ ™Ù·ıÌfi˜ ‰ÂÓ ‰È¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜ ÛÙ· 20 ·È‰È¿, ˆÛÙfiÛÔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÏfiÁˆ ÈÒÛˆÓ. ∂›Û˘, ·fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi Á·ÛÙÚÂ-

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Û·ÏÌÔӤϷ˜. √È 2 ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Û·ÏÌÔӤψÛ˘ Â›Ó·È Ë ÌË Ù˘ÊÈ΋ Î·È Ë Ù˘ÊÈ΋ Û·ÏÌÔӤψÛË. ∏ ÌË Ù˘ÊÈ΋ Û·ÏÌÔӤψÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˘ÚÂÙfi, fiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Î·È ‰È¿ÚÚÔÈ·. ™˘Ó‹ıˆ˜ fï˜, ¿ÙÔÌ· Ì ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· ·˘Ù‹ ·Ó·ÚÚÒÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi 4-7 ̤Ú˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë.ΔÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi Ù˘ ™·ÏÌÔӤψÛ˘ Â›Ó·È ÈÔ ‹ÈÔ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‚·ÎÙËÚ›‰ÈÔ Ô˘ ÙËÓ ÚÔηÏ› ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ÎfiÚ·Ó· ˙ÒˆÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ. ΔÚfiÊÈÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ‚·ÎÙËÚ›‰È· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘Ù¿ ˙ˆÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, fiˆ˜ ·˘Á¿, ÎÚ¤·˜, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Î·È Á¿Ï· ·ÏÏ¿ Î·È Ï·¯·ÓÈο.

ªÂÙ¿ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ı¤Ì· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Â›ÏˆÓ Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË

¶·Ú·ÈÙ‹ıËΠ̠ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ∞Ô‰ÂÎÙ‹ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Ë ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. ¶. ƒÔ‡ÌÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∫∞¶∏, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ó¤Ô ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ͤÛ·Û ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Â›ÏˆÓ ‡„Ô˘˜ 16.500 ¢ÚÒ, Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË, ·fi ÛÙÂÓfi Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. √ Î. ƒÔ‡ÌÔ˜ “ÚÔοÏÂÛ” ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ̤۷ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÚfiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ì ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ı¤ÏËÛ ӷ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛ˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·fi Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ӷ ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. √È ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î.μÔ‡ÏÁ·ÚË ÁÈ· ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ Î. ƒÔ‡ÌÔ˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ٷ “ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·” ÙˆÓ ∫∞¶∏ ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ‡ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ͤÛ·ÛÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Â›ÏˆÓ Ì ·’ ¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰¤¯ÙËΠȤÛÂȘ Ó· ·Ô¤Ì„ÂÈ ÙÔÓ Î. ƒÔ‡ÌÔ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÂÈÛÈ-

● ªÂÙ¿ ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·fi Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, οÏÂÛ ÙÔÓ ¶. ƒÔ‡ÌÔ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘

ÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂΉÚÔ̤˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Â›ψÓ, Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÂÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ Î·È ÙË ¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ∫∞¶∏ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ì ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ·fi ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÙËÓ “ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ”. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ıÂÏ·Ó ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ò-

ÏÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ηıÒ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈËı› ÔÈ Î.Î. ∫·ԇϷ˜ Î·È ∫·ÊÚ›ÙÛ·˜, ÂÓÒ Ë ıÂÙÈ΋ „‹ÊÔ˜ ‰‡Ô ·ÎfiÌË Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÔÙ¤ ‰Â‰Ô̤ÓË. √È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ Ô Î. ƒÔ‡ÌÔ˜ ı· ηٷ„ËÊ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ “ÊÚ¤Ó·Ú·Ó” Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÂÚÒÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ

Â›ÏˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ∫. ª‹ÙÚÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÏËÊıÔ‡Ó “̤ÙÚ·” ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÎÙÂı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ “‰È·‚Ô˘Ï‡ÛˆӔ ÂÎÙÈÌ‹ıËΠfiÙÈ Ô Î. ƒÔ‡ÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· “ηٷÚÁËı›” ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙˆÓ ∫∞¶∏. √ Î. ƒÔ‡ÌÔ˜ ··Û¯fiÏËÛÂ Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË fiÙ·Ó ÚÔÎÏ‹ıËΠۿÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë fiÙÈ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∂∫∞μ ›Â˙Â Î·È Ï¿Ì‚·Ó ηÓÔÓÈο ÙËÓ ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó ¤ÓÙ ̋Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ.

“ªÂ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‚¿Ó·˘Û·” √ Î.ƒÔ‡ÌÔ˜ η٤ıÂÛ ¯ı˜ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î.μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÂÓÒ ·¤Ê¢Á ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. ™ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È „¢‰‹˜ ÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È fiÙÈ ‰¤¯ÂÙ·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Â›ıÂÛË ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘. ™ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ƒÔ‡ÌÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ∞Á·ËÙ¤ Î. ¢‹Ì·Ú¯Â,

¢È¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· Û·˜ ˘Ô‚¿Ïˆ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÌÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ¢ıÈÍ›·˜, Ô˘ ıˆÚÒ fiÙÈ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‚¿Ó·˘Û· ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÌÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÔÌ·È ÚÔÛˆÈο ÙfiÛÔ ·fi ̤ÏË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ fiÛÔ Î·È ·fi Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ∂Âȉ‹ Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· Â›Ó·È „¢‰¤Ûٷٷ, ·Ó·ÎÚÈ‚‹ Î·È Î·Îfi‚Ô˘Ï· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ Â̤ӷ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” Î·È ÙÂÏÈο ÂÛ¿˜ Î. ¢‹Ì·Ú¯Â, ÚÔ‚·›Óˆ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ú¿ÍË ÁÈ· Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹Ûˆ ÙËÓ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÌÔ˘ ˆ˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ˆ˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈ‚¿Ï·Ù ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ›¯· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∫∞¶∏, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ÙÔ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ·” . ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

™˘˙ËÙÂ›Ù·È Ì›ˆÛË ÙÈÌ‹˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Δ∏¡ ‰È·‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, °È¿ÓÓË ª·ÁÎÚÈÒÙË, ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı› Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, ¤Ï·‚ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜. √ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ· fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·¯ˆÚËÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı› Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. “√ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÙˆÓ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ¡∞ª ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙË ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ÂÓÈÛ¯˘ÙÈο ÛÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔÓ ·Ú·¯ˆÚËÛÈÔ‡¯Ô ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜.

™¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ™Δ∏¡ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰ËÌÔÙÈ-

΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ Î. ª·‚›‰Ë˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ú¯Èο Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÙÔ 1Ô Δ∂∂ ∂‰È΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÛÙ¤Á·Û˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. Ãı˜, Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ 1Ô˘ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ˆ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ª·‚›‰Ë Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜.


M·ÁÓËÛ›· 14 ¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ˙ËÙ¿ Ë ŒÓˆÛË ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ Δ∏¡ ¿ÌÂÛË ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ 2.000 ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2009 ˙ËÙ¿ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ŒÓˆÛË °È·ÙÚÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËÎÂ, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “Û‹ÌÂÚ·, ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, ÔÈ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú¿Û˘ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· Ì·˜ (√.∂.¡.°.∂.), ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ∞ӷ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ··ÈÙÔ‡ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: 1. ΔËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ 2.000 Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ È·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2009 (ÂȉÈÎÒÓ Î·È ÂȉÈ΢Ô̤ӈÓ), ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ· ˆÚ¿ÚÈ· ÂÚÁ·Û›·˜. 2. ΔËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. 3. ΔËÓ Â·Ú΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊË̤Ú¢Û˘, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο fiÚÁ·Ó·. 4. ΔËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ÚÁËÛË Ì ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ ·fi 1/1/2009, ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁ› Û ·Ï‹ÚˆÙË ÂÚÁ·Û›·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· Â·Ú¯È·Î¿ ÓÔÛÔÎÔÌ›·, fiÔ˘ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ȷÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜. √È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ̤ÏÏÔÓ, ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊË̤Ú¢Û˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÏËڈ̋˜, οÙÈ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·Î¿Ï˘Ù˜ ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. 5. ΔÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÚÔÙ‡ˆÓ ÂÊË̤Ú¢Û˘, Ì ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ - √∂¡°∂ , ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ. ∂›Û˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂȉȈ¯ı› Ë Ù‹ÚËÛË ÎÔÈÓ‹˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·fi fiÏ· Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∫·Ïԇ̠ÙËÓ √.∂.¡.°.∂. Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ì·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ··ÈÙԇ̠·Ê‡ÓÈÛË Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ‡˜ È·ÙÚÔ‡˜, Ô˘ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÙÔ˘ Ó. 3754/2009. ∫·Ïԇ̠ÙËÓ √.∂.¡.°.∂. Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÙ· ªª∂ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ì ٷ Ó˘Ó ‰Â‰Ô̤ӷ, Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î¿ıÂ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ۇ̂·Û˘ ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ¿ÌÂÛ· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ¤ÎÓÔÌÔ Î·È ÎˆÌÈÎÔÙÚ·ÁÈÎfi ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜, ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ fiÛÔ Î·È ÂÔÓ›‰ÈÛÙ˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ∂™À”.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

√È ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ºÂÚÒÓ ˙ËÙÔ‡Ó Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ

£¤ÏÔ˘Ó Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi, fi¯È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÛÙË ¢∂À∞ªμ

ÚÓ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÂÚÒÓ Î. ∫. ∫·Ó¿Ú˘, Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Û˘ÁÎÏ‹ıËΠÛÙË ¢∂À∞ªμ, ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi. “∞¤Ó·ÓÙÈ” ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜, ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘, ¡¤· πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÈÛˆÓ›·˜, Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡, ºÂÚÒÓ Î·È ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙ¿Ú¯Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, fiÙ·Ó ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ›¯Â Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ‰‹ÌˆÓ Ì ÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi, ÂÓÒ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ √Δ∞, ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘. ∏ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ¢∂À∞ªμ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË Î·È ˘‹ÚÍ·Ó ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÂÓÒ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Î·È Û ÎÔÈÓ‹ “ÁÚ·ÌÌ‹” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÈÛˆÓ›·˜ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi, Ì ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫ÔÏÏÈÔ‡ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î. ¢ËÌ. ¢ÂÚ‚¤Ó˘ ηıÒ˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÓÒ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ÒÛÙ ٷ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈο ‰›ÎÙ˘· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë “ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·” ηıÒ˜ ϤÔÓ Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË, ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó

ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ “˘ÚÒÓ” ̤ۈ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, fiÙ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÂ›ÛËÌ· fiÙÈ ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙ¿ Ù· χ̷ٷ Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û˘Ó‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. Ãı˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¿ÌÂÛ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ·. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ √Δ∞

fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ fiÙÈ Ë ¢∂À∞ªμ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÈÛfiÙÈÌ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ì ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ٷ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ √Δ∞ Ì ÙËÓ ªÔÓ¿‰· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡. √È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó 40.000 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ·ÛÙÈο χ̷ٷ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ· Î·È Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ı· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 100% ÙÔ Ú˘·ÓÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. ªÂ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ 175.000 Î·È ϤÔÓ Î·ÙԛΈÓ, ·ÊÔ‡ ·˘Í‹ıËÎÂ Ë ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈÎfi-

ÙËÙ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙȘ 40.000 m3/ ÙËÓ Ë̤ڷ, Ì ·ÓÙÔ¯‹ ·ÎÚ·›ˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙȘ 48.000 m3/ ÙËÓ Ë̤ڷ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ٤ÏÔ˜ Ë ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÏˆÓ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÒÛÙ ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› Ë ÙÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ μÈÔÏÔÁÈÎfi Ô˘ ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ.

™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿Û˘ ΔÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ 2010, Ô˘ Â›Ó·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Û˘ÁοÏÂÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰È¢ı˘-

ÓÙÒÓ ÙˆÓ ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ‰‹ÌÔ˘. “¢È·Ó‡Ô˘Ì ̛· Ó¤· ÂÔ¯‹ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ √Δ∞. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÒ‰Èη Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó·, Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ 2072010 ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “˘Í›‰·” ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ , ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÔÙ‡ÂÙ·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Ãı˜ ‰fiıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ·Ó¿ ÙÔ̤· ÒÛÙ ϤÔÓ fiϘ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÒÚÈÌ· ÚÔ˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Î·È ÂÈϤÍÈÌ· . “ŒÙÛÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ” ·Ú·Ù‹ÚËÛ Â›Û˘ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÂfiÙ¢Û˘ Ì ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¿Óˆ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜. Δ¤ÏÔ˜ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ ÍÂÎÈÓ¿ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ISO ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

∞ÎfiÌË Î·È ·ÂÈϤ˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ì¤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ÔˆÚÔÒϘ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ∞¡∂•∂§∂°∫Δ∂™

‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÔˆÚÔˆÏÒÓ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÚÒÓ. Δ· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î.£·Ó¿Û˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› fiÏ· Ù· ›‰Ë, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ∞ÂÈϤ˜ ηٿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ¤ÓÙÔÓÔÈ ‰È·ÏËÎÙÈÛÌÔ› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ. ∞ÂÈϤ˜ ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ‰¤¯ÙËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î. £·Ó¿Û˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì·Ó¿‚Èη.

ŸÏ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÛÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ù· ÎË¢ÙÈο ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È Ù· ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÂÚÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ·ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó Î·ıÒ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ “·¯ÚËÛÙ¢ı›” ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÂÂÎÙ·ı› Ë Ï·˚΋ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ∞fiÏψÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. °È· ÙËÓ Ï·˚΋ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ Ì ™Ù.ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÂÚ¢ÓËı› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â¤ÎÙ·Û‹˜ ÛÙËÓ Ô‰fi °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜, ‹ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ‹ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. °È· ÙËÓ Ï·˚΋ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÂÎÙÈÌ‹-

ıËΠfiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÙÂı› Î·È Ô‰fi˜ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¤ˆ˜ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÒ Î·Ù·Ù¤ıËΠ·ÓÙÈÚfiÙ·ÛË Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë Ï·˚΋ ÛÙËÓ ∂ı. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ™˘Ú›‰Ë. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ηٷ٤ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ÂÓÒ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È Ì·Ó¿‚ˉ˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ Ë Ï·˚΋ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÈÌË ·ÏÏ¿ Ó· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·È ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ¶·ÏÈ¿. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ¤ÓÙÔÓ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Ì·Ó¿‚ˉˆÓ, Ô˘ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó fiÙÈ Ë Ï·˚΋ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ı· ÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ §·˚ÎÒÓ Û˘Ó‰ڛ·Û ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Î·È ¶·Ï·ÈÒÓ. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÂÍ·ÈÚÂı› Ë ºÂÚÒÓ ÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Î·È Ó·

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ï·˚΋ Ì·Ó·‚ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∫Ú¤ÔÓÙÔ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi §·¯·Ó¿ ÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·. ∞˘Ù‹ Ë ·fiÊ·ÛË ı· Â›Ó·È Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ Î·È ı· ηٷÙÂı› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∏ Ï·˚΋ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ı· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î¿ı ÙÚ›ÌËÓÔ ÌÂٷ͇ ∫Ú¤ÔÓÙÔ˜ Î·È ¡ÈÎËÙ·Ú¿, ·ÚfiÙÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ÎË¢ÙÈÎÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÌfiÓÈÌË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¤Ó‰˘ÛË Î·È ÙËÓ ˘fi‰ËÛË Û˘ÌʈӋıËΠӷ ‰Ôı› ÙÚ›ÙÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙÔÓ ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ̤·. ¢ËÏ·‰‹ Ï·˚΋ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ ‹ ÛÙËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ï·˚΋ ÛÙËÓ ∂. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ™˘Ú›‰Ë. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÓÒ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ··ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ·fi Ù· ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ô‰fi˜ ̤ÓÂÈ “ÎÏÂÈÛÙ‹” ‰‡Ô ̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙȘ Ï·˚Τ˜ Ù˘ Δ¤Ù·ÚÙ˘ Î·È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘.


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

∏ ‚’ Ê¿ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Û˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ·È‰È¿ ¤ˆ˜ 6 ¯ÚfiÓˆÓ

∞fi 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

·Ó¤ÙÔÈ̘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. √È ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ë ¡∞ª, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ı· Â›Ó·È Û ÚÒÙË Ê¿ÛË 2.500 ¤ˆ˜ 3.000. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÚÒÙÔÈ ı· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÔÈ ¤ÁÎ˘Â˜ Î·È fiÛÔÈ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ·È‰È¿ ̤¯ÚÈ ¤ÍÈ ÂÙÒÓ. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó 37 ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È 7 ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ·, ÂÓÒ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜ (Á¿ÓÙÈ·, Û‡ÚÈÁÁ˜ Î.Ï.) ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú·ÏËÊı› ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡∞ª. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

Û ¢·›ÛıËÙ˜ ÛÙÔ¯Â˘fiÌÂÓ˜ ÂȉÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÏfiÁˆ ¿ÏÏ˘ ÓfiÛÔ˘, ËÏÈΛ·˜, ηٿÛÙ·Û˘ ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ Î·È Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˘Á›·˜. ΔÔ ΔÔÈÎfi ¡Ô̷گȷÎfi ™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿Û˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È, ÂÈηÈÚÔÔÈ›ٷÈ, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È, ÙÚÔÔÔÈ›ٷÈ, ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÔ ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜

Î·È ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó¯Ҙ ·Ó·ÓÂÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. °È· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ë

¡∞ª ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Û‡ÌÚ·ÍË fiˆ˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, ™‡ÏÏÔÁÔÈ ¡ÔÛËÏ¢ÙÒÓ, Ë Δ∂¢∫, ÙÔ π∫∞ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ› ºÔÚ›˜, fiˆ˜ Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ô ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ‰Ô̤˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ¿ÏϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi, ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÎÔÓËı› Î·È ÛÙ·Ï› ÂȉÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ (ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, Û¯ÔÏ›· Î.Ï.). ∂›Û˘, Ë ¡∞ª ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¢¤ÏÈÎÙÔ˘ ¿Ù˘Ô˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫Ú›Û˘ Ì ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÔÌ¿‰· ÂȉÈÎÒÓ, Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜ Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÙÂÙÚ·„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi 1135.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡ÈÎ. ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, Û˘ÓÔÏÈο ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÏËÊı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 300.000 ÂÌ‚fiÏÈ· Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Û Â›Â‰Ô ¯ÒÚ·˜, Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ÔÛfiÙËÙ˜. √È ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ› ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙȘ 25 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÔÈ ¤ÁÎ˘Â˜ Î·È fiÛÔÈ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ 6 ÂÙÒÓ. Δ· ÂÌ‚fiÏÈ· ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ı· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û „˘Á›· ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , ÚÈÓ ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î¿ı ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. ¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ı· Î·Ï˘ÊÙÔ‡Ó ·fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÓÒ ı· ˙ËÙËı› Î·È Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÛÙÔ ¡ÔÌfi

ª·ÁÓËÛ›·˜, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, 37 Û˘ÓÔÏÈο ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È 7 ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ·. √ ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜ (Á¿ÓÙÈ·, Û‡ÚÈÁÁ˜, Î.Ï.) ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú·ÏËÊı› ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡∞ª. “Δ· ¿ÓÙ· Û Â›Â‰Ô ¢‹ÌˆÓ ÁÈ· Ù· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ·. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ ÛÙȘ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ë ·Ú·Ï·‚‹ Î·È Ó¤ˆÓ ·ÚÙ›‰ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “μ·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂Ì‚ÔÏÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, fiÙ·Ó ‰Ôı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ Î·È ˘¿ÚÍÂÈ Ë ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜” . ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ë ¡∞ª ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ΔÔÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ú¿Û˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ·È‰È¿ Î·È ÂÊ‹‚Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∂›Û˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜

™ÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

™Â ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ ¢ÂÓ Â›¯·Ó ÛÙ·Ï› ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ù· ÂÌ‚fiÏÈ· ηٿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ÔÈ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ› ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ì‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó. √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ‡ÊÂÛË ÛÙȘ ÈÒÛÂȘ Î·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÎÔÈÓ‹˜ ÁÚ›˘. ™ÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ È·ÙÚÔÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ· Î. ª·Ú›· ∫·Ú¿, ‹‰Ë Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ì‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ Ù¤Ú˘Á·˜. Δ· ÂÌ‚fiÏÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï›, ÂÓÒ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¯›ÏÈÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Á›ÓÂÈ ÈÔ ÂÓÙ·ÙÈ΋ Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜. ∂Ì‚fiÏÈÔ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ, fiÔÈÔ˜

ı¤ÏÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi. ∂›Û˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” Î·È ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Î·ı·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¿ÚÓËÛË ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ·ÙÚÒÓ Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ·ıÔÏfiÁÔ˜ ÏÔÈ̈ÍÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ §ÔÈÌÒÍÂˆÓ Î. ª¿ÚÈÔ˜ §·˙·Ó¿˜, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ Û ÔÛÔÛÙfi 58% ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ “Èı·ÓfiÓ” Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ- ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘.

∞ÎfiÌË ÈÔ ÛıÂÓ·Ú‹ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ: ÌfiÏȘ ÙÔ 7% ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ı· οÓÂÈ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ, ÂÓÒ ÙÔ 89% ·¿ÓÙËÛ ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë “fi¯È” . ∂ÈϤÔÓ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ôϛ٘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Ì·˙ÈÎÔ‡ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηıËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ› 1,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ôϛ٘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌfiÏȘ ÔÈ 41 ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ·ÏÏÂÚÁ›·. ∫·Ì›· fï˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ÌË ·Ó·ÙÚ¤„ÈÌË.

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi˜ Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ È·ÙÚÔÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Û˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË ÁÈ· Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ›. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó 1) ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, 2) ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÓÔÛÔ‡Ó ·fi ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ ı· ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·: ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi Ó¢ÚÔÌ˘˚ο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÈÓÔ΢ÛÙÈ΋ ÓfiÛÔ, ÛÙÔ˘˜ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÛıÌ·, ηډÈÔ¿ıÂȘ, ÓÂÔϷۛ˜ Î·È ‰È·‚‹ÙË, ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ Ì ηډÈÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‚ÚÔÁ¯ÈÎfi ¿ÛıÌ·, Ó¢ÚÔÌ˘˚Τ˜ ·ı‹ÛÂȘ, 3) ¤Á΢ÔÈ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙÔ 2Ô Î·È 3Ô ÙÚ›ÌËÓÔ Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘, 4) fiÛÔÈ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÌˆÚ¿ οو ÙˆÓ 6 ÌËÓÒÓ, 5) ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜. ¢‡Ô ‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙ· ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 10 ÂÙÒÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓÔÛÔηÙÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ (.¯. ηÚÎÈÓÔ·ı›˜). Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ¯ı˜ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·Ó‰ËÌ›·˜ °Ú›˘ Î. ∂ϤÓË °È·Ì·Ú¤ÏÏÔ˘, Â¿Ó Î¿ÔÈÔ˜ ˘ÁÈ‹˜ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ô˘ ı· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó, Û·ÊÒ˜ Ô˘‰Â›˜ ı· ÙÔ˘ ÙÔ ·ÚÓËı›. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Î. ∂˘ı‡Ì˘ ΔÛ¿Ì˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó·

Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ʿÚÌ·ÎÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ÿÛˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Û˘˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓË, ÁÈ·Ù› ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ψı› ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ŸÙ·Ó ·˘Ùfi fï˜ ı· Á›ÓÂÈ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ‰ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÈÔ Ú·ÏÈÛÙÈο Î·È „‡¯Ú·ÈÌ·. ∑ËÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡Ó ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ıˆڛ˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜ Î·È ¿ÏϘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∂›Û˘ ·˘Ùfi Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ

ÂÌ‚fiÏÈÔ ·ÔʤÚÂÈ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ηٿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ηÈ, ÂÓÒ ·Ú¯Èο ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô Î·È ÙÚÂȘ ‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘, ÙÒÚ· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÌÈ· ÌfiÓÔ ‰fiÛË. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Î·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜, ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÈÒÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÚ›˘. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· 30-40 ËÌÂÚÒÓ, fiÔ˘ Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÈÒÛÂˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·‡ÍËÛË. ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™


M·ÁÓËÛ›· 16 √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Δ√ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì-

‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √∞∂¢ £ÂÛÛ·Ï›·˜ºıÈÒÙȉ·˜ Î·È °Ú‚ÂÓÒÓ Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÔÏ˘ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ “ı· ·Û΋ÛÂÈ fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ȤÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÔÏ˘ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÛÙÔÓ √∞∂¢ Î·È Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›” . ΔÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √∞∂¢ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ΔÛ¿Ï·‚Ô, Î. °·Ú. ∞ÓÙ˙Ô‡ÚË, Î. °ÈÒÚÁÔ ª·Ù˙È¿Ó·, Î. ™Ù¤ÏÈÔ ¢ËÌ¿ÎË, ÙËÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ÷ϛÏË , ÙËÓ Î. √Ï˘Ì›· ∑‹ÛÔ˘, ÙËÓ Î. ∞ıËÓ¿ ¢·Ú‰·ÎÔ‡ÏË, ÙËÓ Î. ª·Ú›Ó· π·Îˆ‚¿ÎË, Î·È ÙÔÓ Î. ªÈ¯¿ÏË ∫·ÛÙÚÈÓ¿ÎË, Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞¢∂¢À. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÔÊ·Û›ÛıËΠӷ ÂȉȈ¯ı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÒÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· Ó· Û˘˙ËÙËı› ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ·.

™‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∏ ∂¶πΔƒ√¶∏ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶.∞.ª∂. ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‡Û΄Ë, ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì., ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ÛÙÔ £fiÏÔ), Ì ı¤Ì· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘˜: “∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫∂™ - ÂÓۈ̿وÛË Ô‰ËÁ›·˜ ∂.∂., ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ - ·ÔΤÓÙÚˆÛË - μ’ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ȉȈÙÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Û‡ÛÙËÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ “ÂıÓÈÎfi ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ” , “¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÈηÓÔًوӔ , “∑ÒÓ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜” , ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Î.¿.). ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ì ˙‹ÏÔ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍȤ˜ Î·È ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ 2020, ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ” .

ŒÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ∂∫Δ∞∫Δ∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÁÚÔÓfïÓ- ΔÔÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. £¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ “Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ”.

¶APA™KEYH 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ 300 ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

¶ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· stage

Δ

ËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· ÌÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ 300 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· stage ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ 30 ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ Ù˘ ‰È¿ÓÔÈ͢ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

Ãı˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· stage, ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È‹ÌÂÚ˘ ·Ô¯‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ·. °È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÒÚ˜ ÏËÚÔÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Á‡Úˆ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· EÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÚ›· ̤¯ÚÈ ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜ : ™Ù·ıÂÚ‹ Î·È ÌfiÓÈÌË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì Ï‹ÚË ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ¿ÌÂÛË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ stage ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ηٷ‚ÔÏ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì stage Ó· ÌËÓ ·ÔÏ˘ı› ηӤӷ˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›· 22 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √∞∂¢ Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· stage, ÛÙÔ π∫∞ 30 ¿ÙÔÌ·, 25 ¿ÙÔÌ· ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∂ÛÙ›· 4 ¿ÙÔÌ·, ÛÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∫·ÙÔÈΛ· 4 ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ 52 ¿ÙÔÌ·, ÛÙËÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· 23 ¿ÙÔÌ·, 13 ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ 304 ¶∂μ, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ 39 ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ 4 ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ 3 ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ 6 ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ 3 ¿ÙÔ-

Ì·, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ πˆÏÎÔ‡ 8, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ºÂÚÒÓ 15 ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 15 ¿ÙÔÌ·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ¤ÍÈ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢√∫¶À ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.

∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ °ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ 30 Â-

Ú›Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ Ù˘ ª∂§∫∞ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. √È ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ, ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. μ¿ÈÔ˜ §·ÁÔ‰fiÓÙ˘, “ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ›¯Â ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Î·È ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, fï˜ οو ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰fiıËÎ·Ó Î¿ÔÈ· ¯Ú‹-

Ì·Ù·. ŸÌˆ˜ ¿ÏÈ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜. ŒÙÛÈ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÂÚÁ·ÛÙ› ηӤӷ˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÌfiʈӷ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂ΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó:

“∞ÂÚÁԇ̠ÙËÓ ¶¤ÌÙË 26 ¡Ô¤Ì‚ÚË. ¶·›ÚÓÔ˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜, ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∞·ÈÙԇ̠ÙÒÚ· ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÁÈ· ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ™‹ÌÂÚ· Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ˙ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÛÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 35ÂÙ›·. ◊‰Ë ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ë ÙÒÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 25,9% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008. ∏ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË fi͢Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿‰ÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜, ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î.Ï. ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, Ôχ ¿Óˆ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙÔ 29,5% Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∑ËÙԇ̠Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô 1.400 ¢ÚÒ, ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘ ˘Á›·˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ˆ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌÔ˘, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙ· 1.120 ¢ÚÒ, ̤ÙÚ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ̤ÙÚ· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÎÏ·‰È΋˜ ۇ̂·Û˘, 6ˆÚÔ5‹ÌÂÚÔ- 30ˆÚÔ (¢Â˘Ù¤Ú·- ¶·Ú·Û΢‹). ∞·ÈÙԇ̠ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ¡fiÌˆÓ ™Èԇʷ- ƒ¤·- ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿, Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙ· 55 ¯ÚfiÓÈ·, ηÙÒÙÂÚË Û‡ÓÙ·ÍË 1.120 ¢ÚÒ, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÀÁ›·¶ÚfiÓÔÈ·- ¶·È‰Â›·” .

∞fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Î·È ¡Ë˜ ™Ô‡Ú˘

∫·Ù‰·Ê›ÛÂȘ ÂÙ¿ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ™∂ Ӥ˜ ηÙ‰·Ê›ÛÂȘ ·˘ı·ÈÚ¤-

ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ Â› ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ “∂χıÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜” , ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÙ¿ ÚˆÙÔÎfiÏÏˆÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛ˘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·Ù‰·Ê›ÛÂȘ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Î·È ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi ¡Ë˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ηıÒ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ψÙÒÓ Ì¤ÛˆÓ. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë Âȯ›ÚËÛË “∂χıÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜” ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÙ¿ ÚˆÙÔÎfiÏÏˆÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛ˘, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÌÈÎÚÔ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Â› ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ (ÎÈfiÛÎÈ·, ÙÛÈÌÂÓÙÔÛÙÚÒÛÂȘ). ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ η-

Ù‰·Ê›ÛÂȘ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙȘ 5.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ Î·È ı· Î·Ï˘ÊÙ› ·fi ȉ›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™¯ÂÙÈο, Ë ¡∞ª ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ŒÚÁˆÓ (¢∂™∂) Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ·

ˆ˜, “Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙËÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ó¤ˆÓ ·˘ı·ÈÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÈÁÈ·Ï›Ùȉ·˜ ˙ÒÓ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÙȘ ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ Â› ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ›¯Â ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ

ÏfiÁˆ Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ì ٷ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛȷο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡∞ª, Ó· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Âȯ›ÚËÛË “∂χıÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜” . Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, “Ë ¡∞ª ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚˆÙÔÎfiÏÏˆÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛ˘” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Î·Ù‰·Ê›ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, Ë ¡∞ª ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·È Ó¤ˆÓ ÚˆÙÔÎfiÏÏˆÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Î·È ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi ¡Ë˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ Î·È ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ÛηÏÔ¿ÙÈ· Â› ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ı· ¯ÚÂÈ·-

ÛÙ› Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ψÙÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ “∫·ÚÓ¿ÁÈÔ˘” , ÔÈ Î·Ù‰·Ê›ÛÂȘ ›¯·Ó “ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ” , ηıÒ˜ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ ™Ù∂ Î·È ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Â·Ó·¯¿Ú·ÍË ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡. “¶Ï¤ÔÓ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÔ‰Ô˜ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ ÙÒÚ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ” , ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙË ¡∞ª. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, “ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÎÚ›Ó·Ì ÌË ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚˆÙÔÎfiÏÏˆÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛ˘, ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂χıÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜” ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

¶APA™KEYH 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

ªËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙȘ ÓÂÎÚ¤˜ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì “ηı·Ú¤˜” ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fiˆ˜ ‰È·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ Î·È ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

∂È‚·ÙÈ΋ - ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

Œ

Ó· Ó¤Ô, ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì “ηı·Ú¤˜” ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fiˆ˜ ÔÈ ‰È·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ Î·È ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (™∂ª¶√ ñCar terminal) Î·È Û·Ê¤ÛÙ·ÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÛÙËÓ ÂÈ‚·ÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ 2035 ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ (Master Plan).∏ ÚÒÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ¢Ú›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

∞Ó Î·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·Ú¯È΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ Î·È ÙË Û¯Â‰›·ÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ‹ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ/¯ÂÚÛ·›ˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î.Ï. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Ù¿ÛÂȘ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÊÔÚÙ›ˆÓ, ˘‹ÚÍ·Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ηٷÓÔÌ‹ ¯Ú‹ÛˆÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô¯ÏÔ˘ÛÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (‰È·Î›ÓËÛË ·Ï·ÈÔÛ›‰ËÚÔ˘-ÛÎÚ· Î·È ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›·) ·fi ÙÔÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ™ÈÏfi, ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÚÔ‚Ï‹Ù·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿ 15.000 ÂÚ›Ô˘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·. ∞Ó Î·È ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Î.Î. ¡ÈÎ. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¡ÈÎ. ªËÏÈÒÓ˘ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÂӉ¯fiÌÂÓË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ̤ÙÚ·, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙˆÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ, Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î.·., ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› fi¯È ·Ï¿ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ô¯ÏÔ˘ÛÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ηÙÔÈÎË̤Ó˘ ˙ÒÓ˘ ·ÏÏ¿ Èı·Ófiٷٷ ÎÈ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÏÈÌÂÓÈ΋˜ ÏÂοÓ˘ μfiÏÔ˘. ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˘‹ÚÍ·Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, Â›Ó·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙÔ ∏ÚÒÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ Î·ıÒ˜ fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ·Ó ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¤ˆ˜ ÙËÓ ·ÎÙ‹ ¡√μ fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. “∞fi ÙÔ ∏ÚÒÔ ¤ˆ˜ ÙÔ •ÂÓ›·, ‰ÂÓ ÚԂϤÔ˘Ì οÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì ÏÈÌÂÓÈο ¤ÚÁ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ Î¿ÔȘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ›Ûˆ˜ οÔȘ Ï·ÎÔÛÙÚÒÛÂȘ Î.Ï. ∏ ˘fi ÌÂϤÙË ÏÈÌÂÓÈ΋ ˙ÒÓË ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·fi ÙÔ ÎÔÚ‰fiÓÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ÛÙ· ¶Â˘Î¿ÎÈ·” , ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. °È· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, Ë ÓÔËÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚·ÙÈ΋ ñ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ΔÂψÓ›Ô. ∞Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ, ̤¯ÚÈ ÙÔ ∏ÚÒÔ, ı· ¡∂∫ƒ√™ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙȘ

9 .Ì. ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ μfiÏÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Â΂ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, Ô 55¯ÚÔÓÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™. §¤ÎÔ˜, Ô˘ ›¯Â ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·fi Ù· ÀÂÚ·ÛÙÈο ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘. ΔË ÛÔÚfi ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ 55¯ÚÔÓÔ˘, ÂÓÙfiÈÛ ̤ÏÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û Ì ÁÂÚ·Ófi ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙË ÏÈÌÂÓÈ΋ ˙ÒÓË ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi

Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó fiϘ ÂΛӘ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ 2035. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¡ÈÎ. ªËÏÈÒÓË, Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ Ô˘ η٤ÁÚ·„ ÊfiÚÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ∞) ∂¶πμ∞Δπ∫√™ Δ√ª∂∞™ - ∞‡ÍËÛË 70% ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ ¤ˆ˜ ÙÔ 2035 ÛÙȘ 700.000 ÂÚ›Ô˘ ·fi 435.000 Û‹ÌÂÚ·. - ΔÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·Ê›ÍÂˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ (ÂÚ›Ô˘ 50 Û‹ÌÂÚ· Ì ÛËÌÂ›Ô ·È¯Ì‹˜ ÙÔ 2002 Î·È Ù· 72 ÏÔ›·) - ∞‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ (ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ Î.Ï) μ) ∂ª¶√ƒπ∫√™ Δ√ª∂∞™ - ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ (ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ) ·fi 16.000 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ 2008 ›Ûˆ˜ Î·È ÛÙȘ 150.000 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ 2035. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ̤· ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·‡ÍËÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. - ∞‡ÍËÛË ÁÂÓÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÎÚ·, ¯‡‰ËÓ Î·È ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ) ·fi 1,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙfiÓÔ˘˜ Û 1,7 ÂηÙ. ÙfiÓÔ˘˜ (ϤÔÓ ÙˆÓ ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ). -∞‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· car

terminal, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚȯÙ› Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÎÚÈ‚Ô‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û‹˜ Ù˘ ηٿ 15-20 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ™ËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ‡ÛÙÔ¯· Ù¤ıËΠ·fi ÙË §ÈÌÂÓÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘, ·ÔÙÂÏ›, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë fiÏË ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ñ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ë Û˘ÓÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ Î·È ·ÎÙÔÏÔ˝·˜ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÔ‚Ï‹Ù·, ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÛÊ·ÏÒÓ ÂÏÈÁÌÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÏÔ›ˆÓ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÏÈÌÂÓÈ΋˜ ˙ÒÓ˘. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Û˘ÌʈӋıËΠӷ ηٷÙÂıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, ª‹ÙÚÔ˘) ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.

ΔÈ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ô‡ ªÂ ‚¿ÛË ÙË Ó¤· ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ›‰È· ÏÈÌÂÓÈ-

΋ ÏÂοÓË, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È: - ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÏÈ̤ӷ˜ ñ Ì·Ú›Ó·. ∞fi ÙÔ Ê˘Ï¿ÎÂÈÔ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù· ¤ˆ˜ ÙÔ ÎÔÚ‰fiÓÈ (fiˆ˜ Û‹ÌÂÚ·) ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ψÙÒÓ ÚÔ‚ÏËÙÒÓ Î¿ıÂÙ· ÛÙÔ ÎÔÚ‰fiÓÈ. - ∞ÎÙÔÏÔ˝· Î·È ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÔ‚Ï‹Ù·. Δ· Ó¤· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ì‹ÎË Î·È ‚˘ı›ÛÌ·Ù·, ··ÈÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· fiˆ˜ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚËȉÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â·ÚÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘ Ï·ÁÈÔ‰¤ÙËÛ˘. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÛÙÚÔÊ‹˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ ηıÒ˜ Èı·Ó‹ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜, ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÏÈÁÌÒÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏÔ›· ÙˆÓ 250 ̤ÙÚˆÓ. ∂›Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ù·, ΢ڛˆ˜ Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ ISPS ηıÒ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ˘·›ıÚÈÔ ·ÚÎÈÓÁÎ, Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜ ÎÈ ÂÈϤÔÓ Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·. ∫˘Ú›·Ú¯Ô ı¤Ì· ı· ·Ó·‰Âȯı› ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ηıÒ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ÊfiÚÙÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ fiÏ˘. ∞fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù· ̤¯ÚÈ ÙÔ ΔÂψÓ›Ô, ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› Û‹ÌÂÚ·.

- ΔÔ ™ÈÏfi Î·È Ù· ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔ‚Ï‹Ù· Ì ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙÔ ÚÔ‚Ï‹Ù· (ÌÂٷ͇ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÕÚˆ˜ Î·È •ËÚÈ¿) ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂¿Ó ÙÂÏÈο ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ Ó¤Â˜ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ Î·È ¯ÂÚÛ·›Â˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ‰›ÎÙ˘·, ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Î.¿. - ™ÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· 2, ÂΛ fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ‰¤ÓÔ˘Ó Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Î·È Á›ÓÂÙ·È ÂÎÊfiÚÙˆÛË ÛÎÚ·, ÚԂϤÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ηı·Ú¿ Û ÚÔ‚Ï‹Ù· ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ ÂÓÒ Ù· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ı· ηٷÎχÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ù· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂Λ ·ÎÚÈ‚Ò˜, ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ 3, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Ì Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ •ËÚÈ¿, ··ÈÙ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ÁÈ· ıÂÌÂÏÈÒÛÂȘ ηıÒ˜ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› Û ÛËÌÂ›Ô Ì ÊÂÚÙ¿, ·Û˘Ì›ÂÛÙ· ˘ÏÈο ·fi ÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ. “ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜, ÌÔÚ› Î·È Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ 40% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” , ÙfiÓÈÛ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜. -∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ· ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ™ÈÏfi, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ‹ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙËÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ó· Á›ÓÂÈ fi‰Â˘ÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚Ï‹Ù˜ ‹ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤· Â͈ÙÂÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙË ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ·. √È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó Â›Û˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂχıÂÚË ˙ÒÓË, ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙˆÓ ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ηٷۯÂÌ¤ÓˆÓ ÏÔ›ˆÓ ·fi Ù· ¶Â˘Î¿ÎÈ·, ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚıÌ›Ԣ Ì ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ, ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ, Ú˘ÌÔ˘ÏÎÒÓ Î.¿. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ √§μ Î. ¶. ™Ô‡ÚÏ·˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˜ Î.Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ Î·È ªÂÚÁÈ·Ï‹˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó ÙËÓ Â˘Ú›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË.

ª∏¡ÀΔ∏ƒπ∞ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ η٤ıÂÛ ¯ı˜ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙË ªÂϤÙË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÛÙË Ï›ÌÓË μÔÈ‚Ë›‰· ∫¿ÚÏ· (∫∂ª∂μ√). ªÂ ÙË Ì‹Ó˘ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· η٤ıÂÛÂ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ™ˆÙ. °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ì ÙȘ ‰Âο‰Â˜ ÓÂÎÚ¤˜ ·ÁÂÏ¿‰Â˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ˘fi„Ë ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ù›ıÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÓÔȯı› ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜, Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁ› Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi •ËÚÈ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È· ̤ۈ Ù˘ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ·˜ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. ∏ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ˘fi ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·˜ - ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË - ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ (17/3/2009) ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ì ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿, η̛· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ‰ÂÓ ‰fiıËΠÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜. Δ· ˙Ò· ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ Ôԛ˜ ÏËÌ̇ÚËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¯ˆÚ›˜ ÙÚÔÊ‹ Î·È ÎÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Ó· Âı·›ÓÔ˘Ó. ∏ ŒÓˆÛË £ÈÁÔÌ¤ÓˆÓ ¢ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ∞ÎÙËÌfiÓˆÓ ∫ÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ÚÒËÓ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ ·›ÙËÛË ÚÔ˜ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ë È·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌË Ó· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·¿ÓÙËÛË. ªÂ ÙË ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÔÈÓÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È Ô Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ¢ı˘ÓÒÓ Û οı ˘‡ı˘ÓÔ.

¡ÂÎÚfi˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ô ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ 55¯ÚÔÓÔ˜ °. §¤ÎÔ˜ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ˙‹ÙËÛ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÓÂÎÚÔ„›·˜ ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù· ·ÎÚÈÓ‹ ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. ∏ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛÔÚÔ‡ Ì ÙÔÓ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ §¤ÎÔ Ô˘ ¤·Û¯Â ·fi „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¤ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ÎÔÈÓÔÔÈËı› Î·È ÛÙË §ÈÌÂÓÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË

ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·fi Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 .Ì. Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á. §·˙¿ÚÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ.

Œ¯·Û ÙË Ì¿¯Ë 35¯ÚÔÓÔ˜ ªÂÙ¿ ·fi ÓÔÛËÏ›· ·ÚÎÂÙÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi, η٤ÏËÍ ¯ı˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·

ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ ¶ÚÔÌ˘ÚÈÒÙ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ™ÙÂÚÁ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ˆ˜ ·ÛÙ˘Ê‡Ï·Î·˜ ÛÙÔ ∞.Δ. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ·Ù¤Ú·˜ ÂÓfi˜ ·ÁÔÚÈÔ‡ 2,5 ÂÙÒÓ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ 35¯ÚÔÓÔ˜, ¤¯·Û ¯ı˜ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ë Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ.

“ ŒÊ˘Á” ·fi ÙË ˙ˆ‹ 50¯ÚÔÓË

ΔË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ¤¯·ÛÂ, Ù¤ÏÔ˜, ¯ı˜ Û ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ë 50¯ÚÔÓË ∫·ÙÂÚ›Ó· μÏ·¯ÔÛˆÙ‹ÚÔ˘, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ˘ËÚÂÛ›· Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘. ∏ Îˉ›· Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ μÏ·¯ÔÛˆÙ‹ÚÔ˘, Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È ÌËÙ¤Ú·˜ ‰‡Ô

·È‰ÈÒÓ, ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á. §·˙¿ÚÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.


ª·ÁÓËÛ›· 18 ∞Û‡ÚÌ·ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÛÙÔÓ πˆÏÎfi ™Δ∏¡ ÚÒÙË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË

ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¢ڢ˙ˆÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ·Û‡ÚÌ·Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ë ¢Ë̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ πˆÏÎÔ‡. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔ·„ÂÈ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁÔ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 240.000 ¢ÚÒ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. “ªÂ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ πˆÏÎÔ‡ Î. ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ “‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË” . ∂ÈϤÔÓ, Ë ¢Ë̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÔÛÔ‡ ‡„Ô˘˜ 45.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. Δ¤ÏÔ˜, ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ‰È¿ıÂÛË ÔÛÔ‡ 30.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

∏ ›ÛÚ·ÍË ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎË-

ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÁÁ›ˆÓ μÂÏÙÈÒÛÂˆÓ (Δ√∂μ) §›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∂Ì›˜ ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ì ·Ú‰Â˘ÙÈο Ù¤ÏË ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ, ‰ÈfiÙÈ Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¯ÚÂÒÛÔ˘Ì ·Ú‰Â˘ÙÈο Ù¤ÏË, fiÙ·Ó Î·È Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ··ÁÔÚ‡ԢÌ ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ·fi ÙË 2Δ Ù¿ÊÚÔ; °È· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ‚ÔËıËı‹Î·Ì ·ÏÈfiÙÂÚ· ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È ·˘Ù¤˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜ (Ì›· ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ Î. ∞ÓÙˆÓ¿ÎË Î·È Ì›· ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ Î. ¶··‰‹Ì·). ÕÚ· ÔÈ ıˆڛ˜ ÂÚ› “ÏÔÍÔ‰ÚfiÌËÛ˘” ÂÛfi‰ˆÓ ‰ÂÓ Â˘ÛÙ·ıÔ‡Ó, ‰ÈfiÙÈ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·Ó ¤ÛÔ‰·. ∞ÏÏ¿ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÓÙϛ˜ ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ ı· ‹Á·ÈÓ ·¢ı›·˜ ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·, ‰ÈfiÙÈ Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Î·È Î¿ÔÈ· ÂÈϤÔÓ ¤ÚÁ·. ∫·È ·‡ÚÈÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ú‡̷, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÒÙ· οÔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÁfi. ¶ÚÒÙ· ÏÔÈfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· ηٷÏÔÁ›˙Ô˘Ì ¢ı‡Ó˜” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Δ√∂μ §›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

™Ô‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡

Àfi ηٿÚÚ¢ÛË Ë ÛÙ¤ÁË Û¯ÔÏ›Ԣ

Δ

ÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·Ù¿ÚÚ¢Û˘ Ù˘ ÛÙ¤Á˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ΔÔ ¤ÚÁÔ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ·¤‚ËÛ·Ó ¿ÁÔÓÔÈ, ηıÒ˜ ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤Ï΢Û ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ. ™Â ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÙ¤Á˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÔÎÙÒ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

∂ÈÙ·ÎÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ë ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÛÙ¤Á˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÊıÔÚ¤˜ ÏfiÁˆ ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¿ÌÂÛÔ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ ÛÙ¤Á˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ηıÒ˜, fiˆ˜ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, Ë Â·Ï·ÈˆÌ¤ÓË ÛÙ¤ÁË ‰ÂÓ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ˙ËÙ› ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ›, ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ·Ú·‰Ôı› ÚÈÓ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ·. “∂›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μÏ¿ÈÎÔ˜ “ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ ÛÙ¤Á˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ·, ηıÒ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡. ™˘ÓÂÒ˜, Ú¤ÂÈ Ó· Û‡ÛÂÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌ›˜ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. μÏ¿ÈÎÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁÔ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 60.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, Ì ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ (√™∫). °È· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÙÚÂȘ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ Ô ¯·ÌËÏfi˜

ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ

ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Èٛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂΉËψı› ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜. “√È ÙÚÂȘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ·¤‚ËÛ·Ó ¿ÁÔÓÔÈ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ŒÚÁˆÓ ÀÔ‰ÔÌ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿˜ “ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘. ø˜ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘Ô¯Úˆı‹Î·Ì ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ó· ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘

·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÛÙ¤Á˘. ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¿ÌÂÛ·, ÂÎÙÈÌԇ̠۠¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ∞Ó ÎÚÈı› ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô fiÙÈ Ë ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ì ηٿÚÚ¢ÛË, ı· ÛÙËÚȯÙ› ·Ú¯Èο Î·È ÛÙË

√ÏÔÎÏËÚÒıËΠ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘, Ë ÔÔ›· ÂÎÔÓ‹ıËΠ·Ú¯Èο ÙÔ 1994, Î·È Ù· Ó¤· ÁˆÙ¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·, ÚԂϤÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ‹ÓÂÌÔ˘ ÌfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÚfiÛıÂÙ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. “øÛÙfiÛÔ” ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿˜ “Ú¤ÂÈ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· (¶∂¶) £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚԂϤÂÈ ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ªfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÎÙÒ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. °È· ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· Ú¤ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. £· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞) Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ˘ÏÔÔÈËı›” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÌÔ˘Û›Ô.

∞fi ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·Ùo, ÂÓÒ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘

¢›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘ √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ‰›‰ÂÙ·È ÂÈۋ̈˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÊÂÙÒÓ, Ô Ó¤Ô˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ ȉȷ›ÙÂÚ· Ì‹Ó˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÊÂÙÒÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÓÔÏÈο ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ Î·È ÂÈϤÔÓ, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ʤÙÔ˜, ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÌÔÙÈÏÈ·Ú›ÛÌ·Ù·. ™ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ‰›‰ÂÙ·È Î·È ÂÈۋ̈˜ ·fi ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô Ó¤Ô˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ∞Ê‹ÛÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁÔ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 160.000 ¢ÚÒ Ì fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ “£ËÛ¤·˜” ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ¤ÊÂ-

Ú ¤ÎÙˆÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 7%. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ù˘ ∞Ê‹ÛÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 1.200 ̤ÙÚˆÓ, ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË Î·È ÙÛÈÌÂÓÙfiÛÙÚˆÛË ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ, Ì ΢ڛ·Ú¯Ë Âȉ›ˆÍË ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ·fi Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜. √ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‚ÔÚ›ˆ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Î·-

Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ∞ÌÔ‚fi˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÊÂÙÒÓ, Ô Ó¤Ô˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi ηٿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ Ì‹Ó˜, fiÙ·Ó Ë ÕÊËÛÔ˜ ηٷÎχ˙ÂÙ·È ·fi Ï‹ıÔ˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ı· Â͢ËÚÂÙ› ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ

ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ÕÊËÛÔ Ì ÙÔ˘˜ ∞ʤÙ˜, Û˘ÓÙÔ̇ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ̤ۈ ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙڈ̤ÓÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. √È ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ› Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÊÂÙÒÓ ˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ÛËÌ›·, Ì ·fiÙÔ̘ ·ÓËÊfiÚ˜ Î·È Î·ÙËÊfiÚ˜, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Ú·Î·ÌÊıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. “∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ Î. £. ∫Ô˘ÙÛÔ ÊÏ›Ó˘ “ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ô Ó¤Ô˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ∞Ê‹ÛÔ˘. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 1.200 ̤ÙÚˆÓ, χÓÂÙ·È Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î¿ı ηÏÔη›ÚÈ ÛÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ ∞Ê‹ÛÔ˘, ηıÒ˜ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ı· ηÙ¢ı‡ÓÂ-

Ù·È ÚÔ˜ Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ̤ۈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ø˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÊÂÙÒÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ fiÙÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÚfiÌÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ‰‡ÛÎÔÏ· ÛËÌ›·, Ù· ÔÔ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· Ù· ·Ú·Î¿Ì„Ô˘Ì” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›Ó˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ Î·È ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›ÓË, “ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÓÔÏÈο ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ, ÙÚÂȘ ÛÙÔÓ ∞ÌÔ‚fi Î·È ¤Ó·˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ∫·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÚÔÛ¿ıÂȘ, Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ χÛË ÛÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜” ηٷϋÁÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 19

¶APA™KEYH 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

¶·È‰È¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο, ·‚Ô‹ıËÙ· ̤۷ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ

™¯ÔÏ›· ¯ˆÚ›˜ Ù¿ÍÂȘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¢

Âο‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÏÒ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο. ™Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ, ηıÒ˜ ÂÏÏ›„ÂÈ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÔÈ Δ¿ÍÂȘ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÏÏÔ› ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÙË ÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ‹Úı·Ó Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ·È‰È΋ ‹ Î·È ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ·. ∞˘ÙÔ› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, fiÙ·Ó ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ¤Ó· Ôχ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·: ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÂÏÏËÓÈο, ÂÔ̤ӈ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ‚Ô‹ıÂÈ·. ∏ Δ¿ÍË ÀÔ‰Ô¯‹˜ Û fiÛ· Û¯ÔÏ›· ··ÈÙÔ‡Ù·Ó, ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË, ηıÒ˜ ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÒÛÙ ӷ ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÂÏÏ›„ÂÈ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÔÈ Δ¿ÍÂȘ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÔÚÈṲ̂ӷ ¢ËÌÔÙÈο ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ·Ó Î·È ı· ¤ÚÂÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Â›Ó·È ·‚Ô‹ıËÙÔÈ. ™Ù· ¢ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο, ÂÂȉ‹ ‹Úı·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ·ÏÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜. ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÔ 30% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô›. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ›Ù ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ›Ù ÙË ÌÈÏÔ‡Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›·. ∏ ÌfiÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ¤-

ÓÙ·ÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ı· ‹Ù·Ó Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ÁÈ· Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÛÙËÓ Δ¿ÍË ÀÔ‰Ô¯‹˜. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë Δ¿ÍË ÀÔ‰Ô¯‹˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ‰·ÛοÏÔ˘. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÊÔÈÙÔ‡Ó 109 Ì·ıËÙ¤˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 32 Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô› ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜. ΔÔ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο, ·ÊÔ‡ ‹Úı·Ó ÚfiÛÊ·Ù· Ì ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô ¿ÏÏ˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

¤ÓÙ ٤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ‹Úı·Ó ·fi μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ∞Ï‚·Ó›·. ∞˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ·. °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë Δ¿ÍË ÀÔ‰Ô¯‹˜, fiÔ˘ ı· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈο ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙËÓ Δ¿ÍË ÀÔ‰Ô¯‹˜, ·ÏÏ¿ Ï›ÂÈ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜. “∞Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ë Δ¿ÍË ÀÔ‰Ô¯‹˜ ı· ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤-

Ó·˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ‹Úı Ì ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Ô ÔÔ›Ô˜ ÊÔÈÙ¿ ÛÙË ™Δ’ Δ¿ÍË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. Èڛ˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· Ì¿ıÂÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο, ÙÔ ·È‰› ·˘Ùfi ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο.

™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ™ÙÔ “¶Â·Ú‹ıÂÈÔ” ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 210 Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈ 52 Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ΔÔ ÈÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜, ÂÓÒ Ë Δ¿ÍË

ÀÔ‰Ô¯‹˜ ¤¯ÂÈ È‰Ú˘ı› Ì ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÊÔÚ¤˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ. º¤ÙÔ˜ ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ·‚Ô‹ıËÙ˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ª¿¯Ë ∞Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘ ÙfiÓÈÛÂ: À¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÔÓ‰ÚÈο Á‡Úˆ ÛÙȘ 10 Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔ Ì¿ıËÌ·. Δ¤ÛÛÂÚȘ-¤ÓÙ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ Ù· ÂÏÏËÓÈο. ∂›Û˘ ¤Ó·˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔÓ ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ì ÛÙËÓ ∂’ Δ¿ÍË Î·È ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ·ÏÏÔ‰·fi Ì·ıËÙ‹ ÂÓÓÈ¿ ÂÙÒÓ ÙÔÓ ‚¿Ï·Ì ÛÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË. ∞ÎfiÌË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ¤Ó·˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË μ’ Δ¿ÍË, ÛÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË, ÒÛÙ ӷ ÂÌ‰ÒÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Δ¿Í˘ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. ∞Îԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÔÈ Δ¿ÍÂȘ ÀÔ‰Ô¯‹˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ Ù· ÂÏÏËÓÈο. ∂Ô̤ӈ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.

∏ÌÂÚ›‰· ¯ı˜ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚ÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ΋Ô˘

“¶Ú¿ÛÈÓË ÛÙ¤ÁË” Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ·fi ÙË °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ™Δ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “Ú¿ÛÈÓ˘ ÛÙ¤-

Á˘” Û ۯÔÏÂ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ΔÌ‹Ì· º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Ãı˜ ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۯÂÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰·, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ¤ÁÈÓÂ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË Ì ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô ‰‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ ‹Ù·Ó Ô ∫ÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡ÂÔʇÙÔ˘, Ô ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫›ÙÙ·˜, Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ ÛÙÂÁÒÓ” , Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜ Î·È Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·Ú·Ú-

Ù‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ʇÛ˘ Î. ¡Ù›Ó· ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘. √ Î. ¡ÂÔʇÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û·Ó ÌÈ· ·ÛÙ›Ú¢ÙË ËÁ‹ fiÚˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, ÁÈ·Ù› Ë Ê‡ÛË, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÏËı˘ÛÌfi. ÕÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. ∫·È, ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ı· ÙÔ ·-

ÔÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÒÚ· ·Ú¯‡ÙÂÚ·. £· Ú¤ÂÈ Ó· Û‚fiÌ·ÛÙ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜. √ Î. ª·‚›‰Ë˜ ·ÊÔ‡ ·Ó¤ÊÂÚ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, › ˆ˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È fiÏÔÈ Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ‰Úԇ̠̠ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ˆ˜ ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋ ÛΤ„˘ Î·È ‰Ú¿Û˘ Ô˘ Ó· ‰È·ÂÚÓ¿ οı ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. °È·Ù› fiÛÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ÂÊ·Ú-

ÌÔÛÙ› ·˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Ê‡ÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∫›ÙÙ·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ “Ú¿ÛÈÓˆÓ ÛÙÂÁÒÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÛÙ¤Á˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂٷ͇ 50-150 ¢ÚÒ. ∞ڈ̷ÙÈο Ê˘Ù¿, Áη˙fiÓ, ‰ÂÓ‰ÚÒ‰Ë ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·Ó›˜ Û ÌÈ· “Ú¿ÛÈÓË ÛÙ¤ÁË” . 줂·È· ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂϤÙË ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “Ú¿ÛÈÓ˘ ÛÙ¤Á˘” ·Ú¯Èο Û ¤Ó· Û¯ÔÏ›Ô, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ™Ô‡Ï· μ·˝Ô˘ › ˆ˜ ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ¤ÁÈÓ ‰ˆÚ¿ ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∞ÎfiÌË ‰ÂÛÌÂ˘Ù‹Î·Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ∫›ÙÙ· ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÂ

ÌÈ· Ù·Ú¿ÙÛ· ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙȘ “Ú¿ÛÈÓ˜ ÛÙ¤Á˜” . ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ê˘ÙÒÓ ÛÙȘ Ù·Ú¿ÙÛ˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Ê˘ÙÈο Ê›ÏÙÚ· Î·È ˆ˜ Ó‡ÌÔÓ˜ Ú·Û›ÓÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, ·ÔÙÂÏ› Ú·ÎÙÈ΋ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Δ· ÔʤÏË Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿, ·ÊÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÂ›Ù·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηٿ 30% Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·fiÙÔ̘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. ∞ÎfiÌË ÂÈÌË·ÓÂÙ·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ηٿ 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. ¡Ù›Ó· ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔˆı‹ıËÎÂ Ë Ê‡Ù¢ÛË Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ §·ÎˆÓ›·˜ Ô˘ οËÎ·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ 2007. ª¿ÏÈÛÙ· ˘fi ÌÂϤÙË Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÌÂٷ͇ °ÂˆÔÓÈ΋˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· μÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ΋Ô˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢‡Ô Û¯ÔÏ›· ˘fi ηٿÏË„Ë Δ√ 3√ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ηÈ

ÙÔ 2Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÂÏÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ˘fi ηٿÏË„Ë, ÂÓÒ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª∂™∞ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÌÈ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÂΉfiıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó: ·) ¶Ù˘¯›Ô ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ‹ ¿ÏÏÔ ÈÛfiÙÈÌÔ Ù›ÙÏÔ Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ ·ÏÏÔ‰·‹˜, ‚) ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, Î·È Á) ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔÛfiÓÙ·. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‹‰Ë ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi: 1. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘. 2. ∞Ô‰ÂÈÎÙÈο ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚˆı› ¤ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛˆÓ. 3. ∞Ô‰ÂÈÎÙÈο ÙˆÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÚÔÛfiÓÙˆÓ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙËı› ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó È‰Èԯ›ڈ˜ ‹ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÛÔ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂¶£ ( ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 37- 15180 ª·ÚÔ‡ÛÈ ).


M·ÁÓËÛ›· 20 ∏ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ë ¶ÂÚÈ‚·Ï-

ÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∂ÓÒ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ı· ¤ÚÂ ·fi ηÈÚfi ÙÒÚ· Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ·ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ Û˘Ó¯Ҙ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂȉÚÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ù¤ıËΠ۠·‰Ú¿ÓÂÈ·. ∏ ¢∂∏ ¤ÎÔ„Â ÙÔ Ú‡̷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ·. ∞ÁÚfiÙ˜ ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Û‹ÎˆÛ·Ó ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· Î·È Ù· ÓÂÚ¿ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ™Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ·fi Ù· Ú˘·Ṳ̂ӷ ÓÂÚ¿ Ô˘ Ú¤Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙË Û‹Ú·ÁÁ· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∏ Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ·˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Û ˙Ò· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù· ÔÔ›· ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ÌfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. Δ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Â›Ó·È ÔχÙÈÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ ¤ÚÁÔ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ˘Ê·Ï̇ڈÛË. ∫·È fï˜ ·ÓÙ› Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÂΛ, Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫·Ïԇ̠οı ·ÚÌfi‰ÈÔ, ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó Ù· „fiÊÈ· ˙Ò· Î·È Ó· ηٷÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÓÔÌ‹ÛÂÈ” .

√È ·ÔχÛÂȘ ÛÙË μπ√™ø§

¶APA™KEYH 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Û˘ÌʈÓ› fiÙÈ Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô˜ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Û¯ÔÏ›·

™˘˙‹ÙËÛË Î·È ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· ıÚËÛ΢ÙÈο ۇ̂ÔÏ· Û ۯÔÏ›·

¢

È›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‡·Ú͢ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiψÓ, fiˆ˜ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÂÈÎfiÓ˜ Û fiϘ ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ Î·È Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ™Â ·˘Ùfi Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÏÔÈ, Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô˜ Ô Û‚·ÛÌfi˜ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ Ì·ıËÙ‹. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ªÂÁ¿ÏË Û˘˙‹ÙËÛË ÚÔοÏÂÛ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ πÙ·Ï›· Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÛÙ·˘ÚÔ› ·fi ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÔ˘ Ë Û¯¤ÛË ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Û ÔÏÏ¿ Â›‰· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ÙÔ ı¤Ì· ÚÔηÏ› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. ¡· Ì›ÓÔ˘Ó ‹ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ۇ̂ÔÏ· ·fi ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜; √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÌÔÈÔÁÂÓ¤˜ ÂıÓÔÙÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ‡·Ú͢ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì·ıËÙÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÔχÁψÛÛÔ Î·È ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ì·ıËÙÈÎfi ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ȉÂÒ‰Ë ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‚·ÛÙ¿, Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÓÈÒıÔ˘Ó ÌÂÈÔÓÂÎÙÈο Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ÙÔ˘˜ ÈÛÙ‡ˆ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο ‰‡ÛÎÔÏ· ϤÔÓ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÂÈÎfiÓ˜ ̤۷ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿Î˘ › ˆ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ¿ÏÏ· ıÚËÛ΢ÙÈο ۇ̂ÔÏ·

Î·È ·fi ¿ÏϘ ıÚËÛΛ˜, ·Ó ÙÔ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ë ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ̤۷ Û ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÌfi. ÕÏψÛÙ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÈÎfiÓ· ÌÔÚ› ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ ϤÔÓ ÂÈÎfiÓ˜ ̤۷ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ∫·Ù¿ Ù˘ ‡·Ú͢ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù¿¯ıËÎÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §·Áfi˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤ÙÛÈ ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·

ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 1566/85 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi ›ÛÙË ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È Ù· ÁÓ‹ÛÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÚıfi‰Ô͢ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ∂›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Â›Ó·È ··Ú·‚›·ÛÙË. ¶Ï¤ÔÓ ˙ԇ̠۠ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ì ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· ¤¯ÂÈ ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜

·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ÚÔÛ¢¯‹ ÔÈ ÂÙÂÚfi‰ÔÍÔÈ Î·È ·ÏÏfiıÚËÛÎÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ £ÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ∂Âȉ‹ fï˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· ÍËψıÔ‡Ó Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ۇ̂ÔÏ· ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ıÚËÛΛ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë. Δ· ۇ̂ÔÏ·, fiˆ˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÔÈ ÛÙ·˘ÚÔ›, ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Û˘-

ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ··Ú·Ù‹ÚËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ £ÂÔÏfiÁˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∑·¯·Úfi˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÙÈ Â͢ËÚÂÙ› ·˘Ù‹ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ· Û·Ó ÙËÓ πÙ·Ï›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ıÚËÛΛ· Î·È ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÈfiÙÂÚ· ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ó· ηÙ‚¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜. ΔÔ Â˘Ù‡¯ËÌ· fï˜ ‹Ù·Ó ˆ˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·fiÊ·ÛË ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ fï˜ Ì ÙȘ ¤Ì„˘¯Â˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜; ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜; ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ·È‰Â›·˜, ·Ó ı· Â›Ó·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi˜ ‹ ÙÂÏÈο ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÁÓÒÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 8Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¢Ô˘ÌÈÒÙ˘ › ˆ˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ˜, ·ÊÔ‡ ͤÊÙÈÛ·Ó ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËηÓ.

™∂ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ∞. ¡¿ÓÔ˘

ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· μπ√™ø§ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “ÕÏÏË ÌÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·˘Ù‹ Ù˘ μπ√™ø§, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ UNIBIOS, ·ÔχÂÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ∞fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚË ÙÔ˘ 2008 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·ÔχÛÂÈ 19 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì η˘ÛÙ‹Ú˜ Î·È ıÂÚÌ·ÓÙÈο ÛÒÌ·Ù·, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂.∂. Î·È ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¡.¢. Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ¤¯ÂÈ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ Û ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ Î·È ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ ‰Â ˘fiÏÔÈÔÈ Ó· ˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ù˘ ·fiÏ˘Û˘ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›” .

∫·ÏË̤ڷ, ·Á·ËÙÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜. ∏ ηχÙÂÚË ÂÔ¯‹ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∏ ÂÔ¯‹ Ì ٷ ¯›ÏÈ· ¯ÚÒÌ·Ù·, fiϘ ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηʤ, ÙÔ˘ ΛÙÚÈÓÔ˘, ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘, ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘, ̤۷ ÛÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· Î·È ÙËÓ ÔÌ›¯ÏË. ŒÓ· ÙÔ›Ô ÌÔ˘ÓÙfi Î·È Û˘Ó¿Ì· Ôχ¯ÚˆÌÔ. ¡· ÙÔ ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ fiÛÔ ÌÔÚԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ŸÛÔ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, fiÛÔÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ∏ ÛÙ‹ÏË ÂÈÛΤÊÙËΠÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ÙËÓ ¤ÎÙË Û˘ÓÔÏÈο, ÙÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜, Î·È ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢Û ÛÙȘ πÂÚ¤˜ ªÔÓ¤˜ π‚‹ÚˆÓ, ºÈÏÔı¤Ô˘ Î·È ™Ù·˘ÚÔÓÈ΋ٷ. ªÂ Ôχ ηϋ ·Ú¤·, ηıËÛ˘¯¿Û·Ì ϛÁÔ Ù· ÙÂÓو̤ӷ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·Ï·‚ˆÌ¿Ú· Ù˘ ·ÓıÚˆÔÊ¿ÁÔ˘ fiÏ˘ Ó‡ڷ Ì·˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È ÙËÚÒÓÙ·˜ ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÙȘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ flÚ˜. ∞ÊÔ‡, ÏÔÈfiÓ, ‹Ì·ÛÙ·Ó ÂΛ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ›̷ÛÙÂ Â‰Ò (ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÎÈ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈÛË...). ∫È ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó Â‰Ò, ‚Ú‹Î·Ó ¿ÏÈ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘ÙÔ› Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ...ÁˆÓ›Â˜ ÛÙÔ ‰ÂοÚÈÎÔ Î·È Í¤Û·Û·Ó Ì ‰ÂοÚÈÎÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ËÌÒÓ ÙˆÓ ·fiÓÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒ˜. Œ¯Ô˘Ì ‰Â¯Ù› ÔÏϤ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, fiϘ ·Ôχو˜ ¿‰ÈΘ, fï˜ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ԢÌ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·Ì›· “¯·Ú¿” ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘. ∂Ì›˜ Â‰Ò Â›Ì·ÛÙÂ, Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ÛÎÔ‡ԢÌ ӷ ›̷ÛÙÂ Î·È ·‡ÚÈÔ. Δ· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù· ϤÌÂ Â‰Ò Î·È Â›ÎÔÛÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, Ù· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· 624Ë ÊÔÚ¿ ÙÔ‡ÙË ë‰ˆ Ë ÛÙ‹ÏË

γράφει ο Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ X·Ú¿Ï·ÌÔ˜ A. ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘ bskyrgiannis@yahoo.gr

Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· “ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ” ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·˜. Δ· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù· ÈÛÙ‡ԢÌÂ, Ì ÙȘ ›‰È˜ ·Í›Â˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ì Ì ·ÁÒÓ· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜, Î·È Ë “ÔÏÈÙÈ΋” Ì ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÙËÓ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÔÚ Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. ΔÂÏ›·. ∏ fiÏË, fï˜, Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ, fiˆ˜ ¿ÓÙ·. √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Ì¤ÙÚËÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÊfiÚÙˆÓ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜-πˆÏÎÔ‡, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜-√‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË (ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿) Î·È (Û Â·Ó¿ÏË„Ë) ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘/πˆÏÎÔ‡. Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ & ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¤Î·Ó·Ó, ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ú¤ÂÈ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ™‡ÓÙÔÌ· ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ù· Ï‹ÚË ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, Ë ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ

Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂÓ Â·ÚÎÒ˜, ¤¯ÂÈ ‰Â ·ÎfiÌË Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙÔ Î·Ïfi! ŸÌˆ˜ ÙÂÏ›ˆÛ (ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜...) Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Á¤Ê˘Ú· ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÛÙËÓ Ô‰fi ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘. ¶ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È Ê·Ó¿ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ· ηٷÛ΢‹˜. ¢È·ÓÔ›¯ÙËÎÂ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·Úfi¯ıÈ·˜ Ô‰Ô‡ ∞Ï·Ì¿Ó·˜, ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ ÛÙÂÓˆÔ‡, ÂΛ Ô˘ Ë ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·ÎfiÌË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ, ‚‚·›ˆ˜, Ó· ·Ó·‰È·ÌÔÚʈı› ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÎfiÌ‚Ô˜ ∞Ï·Ì¿Ó·˜-μ˘˙·ÓÙ›Ô˘. ΔÔ parking ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ ™Ê·Á›· ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÂÙÂÈ‚›‚·Û˘ ·fi ÙÔ π.Ã. ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. ªÈ· ·Ôχو˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÔ¯Ô‡ÌÂÓÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ fiÏË ·fi Ù· ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο, ‰ÂÓ ‚Ú‹ÎÂ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ∫·È ÙÔ “·Ú¿ÔÓÔ” Ô˘ ̤ÓÂÈ Û’ ÂÌ¿˜ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ó›˜, Ì· ηÓ›˜ ‰ÂÓ

Ì·˜ › ÙÔ “ÁÈ·Ù›” . ∞Ï¿, ÙÔ ÚÔÛÂÚ¿Û·ÌÂ, ÙÔ ·ÁÓÔ‹Û·ÌÂ Û˘ÌÔϛ٘. Èڛ˜ Ó· ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ, ηÓ. ∫¿ÔÈÔÈ Â›·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó “ÚfiˆÚÔ” . ΔÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ, ηٿ ÙËÓ Ù·ÂÈÓ‹ Ì·˜ ÁÓÒÌË, fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi park and ride ‰ÈfiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ӷ ·ÚοÚÔ˘Ì ÂΛ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. ∞ÏÏ¿ ·Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, ÙfiÙ ÁÈ·Ù› Û˘Ó¯Ҙ ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â·ÚΛ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·ÓٛʷÛË Â‰Ò ¤Ú·; ∂Û›˜ ÙÈ Ï¤ÙÂ, Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ·˘Ù‹ Ë ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÛΤ„ˆÓ; ªÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™À¡-∫√π¡ø¡π∞ ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó, ϤÔÓ, ¿ÏϘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ì¿ÏÏÔÓ Ë 9, Ë 15 Î·È Ë 6 ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‹‰Ë ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ(¯¿ÚË Î·È ÛÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ÂΛ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘) Ì›· Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜, Ô˘ ηχÙÂÈ, ϤÔÓ, ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞˘Ù¿. Ÿ¯È, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î›ÌÂÓÔ Û‹ÌÂÚ·. °›ÓÔÓÙ·È Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ‰È¿ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ϤÔÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰Èο Ì·˜ Û¯fiÏÈ·. ªfiÓÔ ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ·, ÌÈÎÚfi, ÁÈ· ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ ¡ÂÔÙfiÏÂÌÔ, Ô˘ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚ¤„ˆ: ÛÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· Â›Û·È ÂΛ; ∞Ó ı¤ÏÂÙ οÙÈ ·Ú·¿Óˆ, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ·. ™·˜ ÊÈÏÒ ÛÙ·˘ÚˆÙ¿. °ÂÈ· Û·˜.


Ã∞¡Δª¶√§

À„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ¤¯ÂÈ Ô ∂‡Ú˘ÙÔ˜ ÛÂÏ. 23

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

°È· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÈÏfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ “ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÂÈ” Ë ¡›ÎË ÛÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ÛÂÏ. 25

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ª∂ ™√μ∞ƒ√Δ∏Δ∞ Δ∏¡ ∫Àƒπ∞∫∞Δπ∫∏ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏

ÀÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηٿÊÂÚ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ̤ÙÚÈÔ ÍÂΛÓËÌ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Î·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂΛ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Î·È Ó· ÌËÓ ÌϤÍÔ˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ (ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ 3Ë ¤ˆ˜ ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·ÁÒÓ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜).

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

™ÙÔ μfiÏÔ Û‹ÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ ™. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ÛÂÏ. 22

∫∞¡√∂ ∫∞°π∞∫

¶ÔÏ˘Ó›Î˘ Ô ¡√μ∞ Û ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÂÏ. 25

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂∞∫ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ, Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· Ó›ÎË ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘. ∏ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Ôχ ηχÙÂÚË, Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ·Ó ·ÍÈÔÔÈÔ‡Û ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘. ∂›Ó·È ÌÈ· ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏË ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÎÏÂÈÛÙ¿ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, fiÔ˘ ‰¤¯ıËΠ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ (ËÙÙ‹ıËΠ̠42) ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ¤ÍÈ Ì·Ù˜ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› Ù¤ÛÛÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· “ÍÂÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ‰‡Ô ӛΘ Î·È Ì›· ‹ÙÙ·, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜. ¢˘ÛÎÔχÙËΠ¿Ú· Ôχ Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ πˆÓÈÎfi Ì 2-1 (¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √˘Ì›ÓÙ˜, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ), ÂÓÒ Î·È Ì ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË Û˘Ó¿ÓÙËÛ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ¶ÚÔËÁ‹ıËΠ3-0 ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÂÏÈο Ì Ôχ ¿Á¯Ô˜ Ì 3-2. ªÂ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÁÓÒÚÈÛ ÙË ÌÔÓ·‰È΋, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ¿ÓÙˆ˜, fiÔ˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·‰ÈÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi Ù· ¿ÎÚ·. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ (º¤ÚÛÙÂÚ, ª¿ÚÈ·Ó) ‰Â ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚԂ› Û ο-

ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Û¯‹Ì·. √ 50¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ‰ÔΛ̷Û ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔÓ ¡ÙÔÌ·ÁÎfiÈ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ...ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¤ÓÙ ͤÓÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ∂ÚfiÏ ªÔ˘ÏÔ‡Ù Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, Ì ÙÔ˘˜ ™ˆÙ‹Ú¯Ô Î·È ∞Ú‚·Ó›ÙË Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙÔ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ̛· ·ÎfiÌË Ó›ÎË, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “√È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ó· ·›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, Ϙ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÓÙ›·ÏÔ. ∞fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ οı ̷٘ ı· Â›Ó·È Î·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ì·˜, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ı· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ì·˜ Ú›ÍÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹” . √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ∂∞∫, ηıÒ˜ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ∏ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó, ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ Í·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Á‹‰Ô.

∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ªÂ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÏËÓ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ ∫·Ì¿ÓÙ·Ë Î·È ΔÛÂÎÔ‡Ú·. ™‹ÌÂÚ· Ë ÔÌ¿‰· ı· ÚÔÔÓËı› ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂∞∫, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ

Ô˘ ı· ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ ÚÔÒÏËÛË Á›ÓÂÙ·È ·fi: * Δ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507, * ∞fi ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 20720, * ∞fi ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 37, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 53749. * ∞fi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 32110. ∏ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È 10 ¢ÚÒ (ı‡Ú· 1) Î·È 15 ¢ÚÒ (ı‡Ú˜ 3-5). ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜, ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙË £‡Ú· 6. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÓÙ¤ÚÌÈ. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¶∞∂ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ó· Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¶∞∂. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÙÔ˘˜ ··ÁÔÚ¢Ù› Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. √ ÚÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Ô˘ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì ÏˆÊÔÚ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi, fiÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fi¯È ÚÈÓ ÙȘ 14.00 Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ¤Ú· ·fi ÙȘ 15.00. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ ∂∞∫ Û˘Óԉ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘.


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

∞Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·È‰ÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂¶™£ §√°ø Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 6-7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ŒÓˆÛË ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·›‰ˆÓ Î·È Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶™£ Î·È ÙÔ˘ ∞√¡∞ª ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È. √È ·ÁÒÓ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ 7/11. øÛÙfiÛÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ™¶¶£ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÌÂÙ¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂıÂfiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜-̤ÏË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ π. ªËÙÚfiÔÏ˘ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ηٷÚÙ›ÛÙËÎÂ, Ë ÚÂÌȤڷ ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ: ∫·ÙËÁÔÚ›· Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∞›·˜ ™. ÕÚ˘ ∞Óı.-™·Ú·ÎËÓfi˜ ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘Í.-¶‡Ú·ÛÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∂ÚÌ‹˜ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¡.∞. ¡›Î˘ ∫·ÙËÁÔÚ›· ·›‰ˆÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-π¿ÛˆÓ ∞.ª. ∂ÚÌ‹˜-∞¶√μ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¡.∞. ¡›Î˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-§Â¯ÒÓÈ· £ËÛ¤·˜-£ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-πˆÏÎfi˜

∂¶™£

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ·›‰ˆÓ Î·È Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ ∫∞§√À¡Δ∞π ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÌÈÎÙ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ¶ÚÔ·›‰ˆÓ ∂¶™£ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 4 Ì.Ì. Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÚÔfiÓËÛË. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ: ªÔ˘Ú›Ù·˜ ÕÚ˘, ™·Ú‰¤Ï·˜ ∞. ª¤Î·˜ ∏Ï›·˜, ∞ÚÛ¤ÓÔ˜ μ·Û›Ï˘, ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∞η‰ËÌ›· ∞ÈÛˆÓ›·˜), ™ÈÒÌÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ £ÂÔÊ., ª·ÏÏÈ·Úfi˜ °, ∫ÔÓÙfi˜ ¶¤ÙÚÔ˜, μÔ˘Î¿ÙÔ˜ ∞. (∞Á. ¶·Ú·Û΢‹), ª·Ùı·ÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∞., ∫Ô˘ÙÈÁÎÏÈ¿˜ ∫.(ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ∞ÁÁÂÏ‹˜ ∂˘·Á., ªÏÔ‡¯Ô˜ ÃÚ, ΔÛÈ·Ì·Ï‹˜ ªÈ¯, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ ™Ù˘Ï, ∫·Ó·‚fi˜ ∞ı, ÷Ù˙ËÛÙ·Ì¿Ù˘ ∞, ™Ù·Ù‹Ú·˜ ∫. (¡.∞ ¡›Î˘), ∫ÔÙÛ¤ÏÔ˜ ¶·Ó, ªfi˙˘ ∞ÏÂÍ, ΔÛÈÌ·ÓÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫. (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), °ÎfiÁÎÔ˜ ∞Ó., ª›Ó·˜ ∫. (∞ÏÌ˘Úfi˜), ™Ù·Ì·Ù¿˜ ∞ı., ∫˘ÚȤÚ˘ £ÂÔ‰. (∞Á¯›·ÏÔ˜), ª¿ÛÙÔÚ·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘ (£ËÛ¤·˜), ∫·Ï·˚ÙÛ›‰Ë˜ ÃÚ., ∫ÔÏÈfi˜ ÃÚ˘Û.,. ª¤ÏÔ˜ π¿ÛˆÓ (§Â¯ÒÓÈ·), °¿ÙÛÈÔ˜ ¶ÂÚ., ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ÃÚ., ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ °., ¢‹ÌÔ˘ μ·Û›Ï˘, ∞ÚÁ‡Ú˘ μ·Û›Ï˘ (∂ÚÌ‹˜). ∂›Û˘ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ·ÏÏ¿ ÛÙȘ 2.45 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ë ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ÌÈÎÙ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓ.98-99) ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› ÔÈ ÂÍ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: §ËÌÓÈfi˜ ¢ËÌ, ª·Ùı·›Ô˘ ÕÁÁÂÏÔ˜, μÔ˘Ú‰¿Î˘ ™Ù. (¡.∞ ¡›Î˘), ¶¤ÙÛ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∞Á·ÛÈÒÙ˘ ¶., §È¿ÎÔ˜ ∞ÓÙ., ∞‰¿Ì ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ (∂ÚÌ‹˜), ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ ™., ∫·Ï·Ó‰·Ú›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶··ÎÒÛÙ·˜ (∞¶√μ),∫·ÙÚ¿Ó˘ ∞ÏÂÍ., ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘ £ÂÔ‰. (∞Á. ¶·Ú·Û΢‹), °È·ÓÓÔ‡¯Ô˜ πˆ¿ÓÓ˘, ΔÔηϋ˜ ¢ËÌ. (∞Á¯›·ÏÔ˜), ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶·Ó., ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜ ÃÚ, ∂›ÛÎÔÔ˜ ™ÂÚ. (∞η‰. ∑¤Ú‚· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), §·Ú›Û˘ ¢ËÌ., ª·Ï·¯È¿˜ ∞ı. (™·Ú·ÎËÓfi˜), ∫Ô˘ÙÛ›ÎÔ˜ ∫., ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ ∞., ∞ÁÈÒÙ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ∞Ï¿Î˘ ∫. (§Â¯ÒÓÈ·), ∫·Ï·Ì›‰·˜ μ. (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜).

∫ƒÀμ∂π ∏ 7∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ Δ∏™ ∞’ ∂¶™£

ª·Ù˜ “·Á›‰Â˜” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜  ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Î·È ÙfiÛÔ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ £ËÛ¤·˜, fiÛÔ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ù˘ ηٿٷ͢ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ·›˙Ô˘Ó ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÌÈ· Î·È ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ.

ª

∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ô £ËÛ¤·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿. ŒÙÛÈ ·Ó ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ªÔÚ› ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ, fï˜ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Â› ‰‡Ô ÛÂÚ› ¯ÚfiÓÈ· ‰Â˘ÙÂÚ·ıÏËÙ‹ Ù˘ ∂¶™£. ΔÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Ù˘ ηٿٷ͢ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜, Ô˘ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ £ËÛ¤· Î·È ƒ‹Á·, ı· ·›ÍÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. £· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÂÙfi ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ™Ô‡ÚË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¿ÓÙ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ ∞›·ÓÙ·, ÂÓÒ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÈË̤ÚÔ˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· √ÚÌ›ÓÈÔ-¶·ÓÈÒ-

ÓÈÔ˜, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-∞fiÏψÓ, ∞ÎÚfiÔÏË-§Â¯ÒÓÈ·, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹™ÎÈ¿ıÔ˜. ™ÙË μ’ ÙÔÈ΋ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Â›Û˘ Ë 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∂‰Ò Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹, ÂÓÒ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì·Ù˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ™·Ú·ÎËÓfi˜-ÃÏfiË. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ 5˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞.£., Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 15.00, √ÚÌ›ÓÈÔ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ∫·ÓÈ¿˜. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 15.00, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-∞fiÏψÓ: ∞. ¢·Ïԇη˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 15.00, ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-

¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ªˆÚ·˝ÙÔ˘. ™¤ÛÎÏÔ˘, 15.00, ∞ÎÚfiÔÏË-§Â¯ÒÓÈ·: Δ·ÎÙÈÎfi˜, ∑‹ÛÈÔ˜, ª·Ï¿Ê·˜. ∞ÁÚÈ¿˜, 15.00, £ËÛ¤·˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª.: Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫fiÎηÏ˘, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘. ∫˘Úȷ΋ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 11.00, ¡.∞. ¡›Î˘ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: Δ·ÎÙÈÎfi˜, ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ¢·Ïԇη˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.30, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-™ÎÈ¿ıÔ˜: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜. ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘. ™Ô‡Ú˘, 15.00, ∞›·˜ ™.-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ¢·Ïԇη˜, ∑‹ÛÈÔ˜. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.00, ∞ÂÙfi˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ª·ÙÛԇη˜.

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ∫·˙·Ó¿ÎÈ, 15.00, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·ÕÚ˘ ªÂÏ.: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ÷ڂ¿Ï·˜.

∞ƒÃπ∑∂π ™∏ª∂ƒ∞ ¶∞ƒ√À™π∞ Δ√À ¶ƒ√∂¢ƒ√À Δ∏™ ∂¶√ ™√º√∫§∏ ¶π§∞μπ√À

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·

¶·Ú·Û΢‹ 6/11 17.00-17.10 ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ 17.10-17.40 ŒÓ·ÚÍË ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ÂÈۋ̈Ó. 17.40-18.10 “™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂¶√-∂¶™£”, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜,

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 15.00, ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.: ΔÛ·ÁÁ¿Ú˘, ¶··Î˘ÚÈ¿ÎÔ˜, ¶¿Ù·˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.00, ¢È·ÁfiÚ·˜∞¶√μ: ª·ÙÛԇη˜, ∫. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, §¿·. ∫˘Úȷ΋ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 15.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: ª·Ï¿Ê·˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜. ∑·ÁÔÚ¿˜, 15.00, ∑·ÁÔÚ¿-∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘: ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, §¿·. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 15.00, °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜-ΔÔÍfiÙ˘: ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, Δ·ÎÙÈÎfi˜, ∞. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜. ∫ÚÔΛԢ, 15.00, ÕÚ˘ ∞Óı.-¢ËÌËÙÚÈ¿˜: μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ¶¿Ù·˜. ƒÂfi: ∞Á¯›·ÏÔ˜

º·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË “¯Ú˘Û‹ Ì¿Ï·” Ô ª¤ÛÈ

∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Î. πÁÓ¿ÙÈÔ

ӉȷʤÚÔÓ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·fi ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ ŒÓˆÛË ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη Î·È ÙÔ “·ÚÒÓ” ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ Î·È Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂¶√ Î. ∫‡ÚÔ˜ μ·ÛÛ¿Ú·˜. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Â›Û˘ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

¡Â·fiψ˜, 15.00, ¢¿ÊÓË-ª˘ÚÌˉfiÓ˜: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, ª·ÚÎÔÓ›ÎÔ˜. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 15.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜ÃÏfiË: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∞ÁÚ¤‚˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 15.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.ÕÓı. °·˙‹˜: ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜. ∫˘Úȷ΋ μÔËı. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 11.00, ∂ıÓÈÎfi˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜: ∑‹ÛÈÔ˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ª·Ï¿Ê·˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, πˆÏÎfi˜¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡: °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ¶ÚÒÈ·˜, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘. ∂Δμ∞ (¯fiÚÙÔ), 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.¢‹ÌËÙÚ·: ª·ÙÛԇη˜, ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, ¶ÚÒÈ·˜. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 11.00, ƒ.º. ∫ÈÛÛÔ‡-¶ËϤ·˜: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∫. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, §¿·. ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.30, ™ÎfiÂÏÔ˜-∞.∂. 2002: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÓÈ¿˜, ªÔ˘Î¿ÚÔ˜.

¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂¶√. 18.10-18.40 “¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜” , ÔÌÈÏËÙ‹˜ ∫‡ÚÔ˜ μ·ÛÛ¿Ú·˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∂¶√ / ª¤ÏÔ˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ UEFA. 18.40-19.00 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·. 19.00-19.45“Δ·ÎÙÈ΋ Î·È Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ”, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ÚÔÔÓËÙ‹˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. 19.45-20.15 “μ›· ÛÙ· Á‹‰· -Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜”, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ùۛη˜, ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÀԉȢı˘ÓÙ‹˜, ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ 20.15 ¢ÂÍ›ˆÛË Ô˘ ı· ‰Ôı› ·fi ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηÈ

™¿‚‚·ÙÔ 7/11 10.30-11.00 “¶ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙÔ Á‹‰Ԕ, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™Ù·ÌÓ¿˜, π·ÙÚfi˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘. 11.00-11.35 “ÕÛÎËÛË Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹”, ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ª·Ú›· §˘ÎÔÌ‹ÙÚÔ˘, ¢È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ 11.35-12.15 “∞Ó¿Ï˘ÛË- ÂÂÍ‹ÁËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘”, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ∫‡ÚÔ˜ μ·ÛÛ¿Ú·˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∂¶√ / ª¤ÏÔ˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ UEFA. 12.15-12.30 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·. 12.30-13.00 “ÀÔ‰ÔÌ‹ Ê˘ÙˆÚ›ˆÓÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· UEFA”, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ∫‡ÚÔ˜ μ·ÛÛ¿Ú·˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∂¶√ / ª¤ÏÔ˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ UEFA. 13.00-13.15 ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ› - §‹ÍË ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˘ ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£, Û‹ÌÂÚ· ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

√ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ “ÃÚ˘Û‹ ª¿Ï·” ·ÏÏ¿ Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÓÂÈÚ¢Ù› ÔÙ¤ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÚÔ·ÈÔı‹ÎË ÙÔ˘. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ¿ÛÔ˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Î·È ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ Ê·‚ÔÚ› ıˆÚÒÓÙ·˜ Ôχ ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚Ú·‚›Ô: “∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÔÓÂÈÚ‡ÙËη Ó· ÙËÓ ÎÂÚ‰›Ûˆ. ∂›Ó·È Ôχ ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ˆÚ·›Ô ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó. £¤Ïˆ Ó· ÙÔ ¤¯ˆ ÎÈ ÂÁÒ Â›Û˘”.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

√ ∂ÀƒÀΔ√™ £∂§∂π ¡∞ ¶∞π•∂𠶃øΔ∞°ø¡π™Δπ∫√ ƒ√§√ ™Δ√ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ Ã∞¡Δª¶√§

°ÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· 20· ÙÔ˘ ÁÂÓ¤ıÏÈ· · 20 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô ∂‡Ú˘ÙÔ˜ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ì ̛· ·ÍÈfiÏÔÁË ÔÚ›· ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¯ÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ Âȉ›ˆÍË ÁÈ· ÙÔÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰›ÓÂÈ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘.

Δ

¢‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ·ıÏËÙÈÛÌfi Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô ∂‡Ú˘ÙÔ˜. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÚÒËÓ ·ıÏËÙ¤˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, Ô˘ fiÙ·Ó ‰È·Ï‡ıËΠÙÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÔÌ¿‰·. ŒÎÙÔÙ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ¯ÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, ÂÓÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶¤Ú˘ÛÈ Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, Ô ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ πˆÓÈÎfi˜ ¡¤·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ (Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤ÎÙËÛÂ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ Ï¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋” . 줂·È·, ·Ó ÚÔ·„ÂÈ ı¤Ì· ·Ófi‰Ô˘ Î·È ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ∂ıÓÈ΋) ÙÔ˘ “¤ÊÚ·Í” ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ §Â ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ı· ԇ̠fi¯È. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ›̷º¤ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∂‡Ú˘ÙÔ Â˘ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ Î·È ¿ÏÈ ı· ¿ˆÓ›‰·˜ ∑·Ê›Ú˘ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “∏ ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÎÈÓ¿ ÁÈ· ÛÙ ·Ôχو˜ ¤ÙÔÈÌÔÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ Î·È Ì·˜ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÙÔ̤· ÌÈ· Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛfiÓÛÔÚ˜ Ô˘ Ì·˜ ÛÙËÚ›·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ¤Ó·Ó ÈηÓfi ÙÂ˙Ô˘Ó. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÂÂȉ‹ ʤÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì 20 ÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¯ÓÈÎfi Ô˘ ÂÚÓ¿ Ì›· Ó¤· ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÊȯÚfiÓÈ· Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ¯¿™Â Û¯¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ¤ÁÈÓ·Ó Ï›Á˜ ÚÔÛı‹Î˜ ÛÙÔ ¤ÌÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi Û‡ÓÔÏÔ ÓÙÌÔÏ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ̛· ¿ÓÔ‰Ô Û „˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô Ô˘ ·Ó fi¯È ʤÙÔ˜, ı· “¯Ù˘‹ÛÂÈ” Û›ÁÔ˘Ú· ÙËÓ ¿ÓÔ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔÚ›· ›Ù ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, ›Ù μÔÏÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜, Ô °È¿ÓÓ˘ ∑·Áη˝ÏÈ·˜ Î·È Ô ∞Ô ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ. ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈÛÙfiÏ˘ ™¿ÌÈ·Ï˘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ô΋” . Ì¿‰Â˜ ‹Ù·Ó Ô πˆÓÈÎfi˜ ¡¤·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ ∂‡Ú˘ÙÔ˜ ıÂΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ηΔÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙËÁÔÚ›·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Ú‡ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ·›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙›, ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È Ë Î¿ÙˆıÈ: √¡√ª∞Δ∂¶ø¡Àª√ £∂™∏ ·ÚÎÂÙ¿ ٷϤÓÙ· Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ·fi 1Ë ·Á.: ƒÂfi ªÈ¯¿Ï˘ ª·ÓÙ·ÏÈ¿˜ ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ £fi‰ˆÚÔ ¶·· 2 Ë ·Á.: ∂‡Ú˘ÙÔ˜-∞.∂. ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ∫ÒÛÙ·˜ ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ‰fiÔ˘ÏÔ. 3Ë ·Á.: ∂‡Ú˘ÙÔ˜-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·¿Ú·˜ ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi 4Ë ·Á.: ∂‡Ú˘ÙÔ˜-∞η‰ËÌ›· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ∂˘Ú‡ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· 5Ë ·Á. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜-∂‡Ú˘ÙÔ˜ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·: “∏ ‚·ÛÈ΋ Ì·˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ °ÎÔ˘ÁÎÔ˘ÙÔ‡‰Ë˜ ∂ÍÙÚ¤Ì 6Ë ·Á.: ∂‡Ú˘ÙÔ˜-¶∞™ ™ÔÊ¿‰Â˜ Âȉ›ˆÍË ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿7Ë ·Á.: ¢fiÏÔ·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∂‡Ú˘ÙÔ˜ °È¿ÓÓ˘ £ÂÈ·ÎÔ‡Ï˘ ∂ÍÙÚ¤Ì ÛÔ˘Ì ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ∞˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› ÂÊfiÛÔÓ * ™ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Ô‡ÏÈÔ˜ ∂ÍÙÚ¤Ì ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì Û ̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ı¤°È¿ÓÓ˘ ∑·Áη˝ÏÈ·˜ ∂ÍÙÚ¤Ì ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ∏ ·È‰È΋ ÔÌ¿‰· §ÂˆÓ›‰·˜ ΔÛÔ‡ÚÔ˜ ∂ÍÙÚ¤Ì ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ Ì·˜ ™ÙÔÓ ∂‡Ú˘ÙÔ ‰›ÓÔ˘Ó ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÔÌ¿‰· Î·È ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∑·Áη˝ÏÈ·˜ ∂ÍÙÚ¤Ì ¯¿ÓÙÌÔÏ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›·, ÒÛÙ °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ¶›‚ÔÙ 2005. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· Ï¿Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· fi¯È ·Ï¿ Ó· ·£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ÷ÏÎÈ¿˜ ¶›‚ÔÙ ‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ¤¯ÔÓ¤‚Ô˘Ì ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Ó· ›̷ÛÙ Û ı¤∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™¿ÌÈ·Ï˘ ¶›‚ÔÙ ÓÙ·˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ 13 ·ıÏËÙ¤˜, Ô˘ ÙÔ ÈÔ ÛË Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘ÌÂ Î·È Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. Èı·Ófi Â›Ó·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶›‚ÔÙ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÈÛÙ‡ˆ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ: fiÙÈ Î·È ¿ÏÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ̛· ·fi Ù· ›‰È·. ∂Ì›˜ °È¿ÓÓ˘ ∫·Ï·Ô‰¿˜ ÿÓÙÂÚ £¿ÓÔ˜ ∫Ô˙·Ó›Ù˘ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜), π¿ÛˆÓ Î·È Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙȘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ï·Ô‰¿˜ ÿÓÙÂÚ ∂˘ı˘Ì›Ô˘, ÕÏ΢ ∑ÂÚ‚fi˜, °·Ú‡Ê·ÏÏÔ˜ ª·‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ ı· °ÈÒÚÁÔ˜ ∞˘Á¤Ú˘ ÿÓÙÂÚ Ï·Ó‰Ú›ÓÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÍÂÏfi˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ °Î›Ó˘ ÚÔÎÚÈıԇ̠ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÊ›ψ Ó· ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °·Ï·Ófi˜ ÿÓÙÂÚ (ÂÍÙÚ¤Ì), ÕÁ˘ μ·ÙÛ·Ú¤·˜ (›‚ÔÙ), £fi‰ˆÚÔ˜ ÔÌÔÏÔÁ‹Ûˆ fiÙÈ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ ¶ÚÔÊ·ÓÙ‹˜, √Úʤ·˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ∫ÒÛÙ·˜ ªÈÌ›Ï‹Ú˘ ˆ˜ ÔÌ¿‰·. £ÂˆÚËÙÈο, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÎÔ˜, £¤Ì˘ ª·ÎÚ‹˜, ∏Ï›·˜ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ¶¿¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: £fi‰ˆÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·ÏÓÔ˜ £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (›ÓÙÂÚ).

™ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Û ¤Ó· Á‡ÚÔ, ÔÈ ‚ÔÏÂ˚ÌÔÏ›ÛÙÚȘ Ù˘ ¡›Î˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ¡›ÎË-∂.∞.§. 0-3, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-¡›ÎË 0-3, ¡›ÎË-∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ 0-3, ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜-¡›ÎË 0-3, √.º.¶. ºÔ›ÓÈη˜ §¿ÚÈÛ·˜-¡›ÎË 0-3. ∏ ¡›ÎË Î·ÙÂÙ¿ÁË ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ì ÔÎÙÒ ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÚÒÙË ‹Ù·Ó Ë ∂∞§ Ì 10 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË

™Δ∏¡ ∞’ º∞™∏ Δ√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ μ√§∂´ ¡∂∞¡π¢ø¡

∫·Ï¤˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ¿ÊËÛÂ Ë ¡›ÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ Ì ÂÓÓÈ¿ ‚·ıÌÔ‡˜. √È ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ οı ÔÌ›ÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ªÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ ·ÁˆÓ›ÛıËÎ·Ó ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ: ¡·˘ÛÈο ∞ʤÓÙÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜), ÷ÚԇϷ Δ·Ù¿ÎÔ˘ (·ÎÚ·›·), ∂ϤÓË ™Ùԇη (·Û·‰fiÚÔ˜), ∂ÈÚ‹ÓË ΔÛÔ˘Ú¤· (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜), ¡ÈÎÔϤٷ ºÔÚÏ›‰· (Ï›ÌÂÚÔ), ŸÏÁ· ∫·Ï·Ù˙‹ (Ï›ÌÂÚÔ), πÔ˘Ï›· §ÒÏÔ˘ (·ÎÚ·›·), ™Â̛ӷ °ÎÔ˘ÁÎÔ‡‰Ë (·ÎÚ·›·), ™ÔÊ›· Δ·Ù¿ÎÔ˘ (‰È·ÁÒÓÈÔ˜), ¶ËÓÂÏfiË ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜), ∂˘·ÁÁÂÏ›· ªfiÛ¯Ô˘ (·Û·‰fiÚÔ˜), ºˆÙÂÈÓ‹ ¢ËÌ¿ÎÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜), μ·ÛÈÏÈ΋ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜), ∂ϤÓË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ (·ÎÚ·›·), ∂ϤÓË §¿˙Ô˘ (‰È·ÁÒÓÈÔ˜) Î·È ∞ÓÙˆÓ›· ªÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˘ (·ÎÚ·›·).

™ÙËÓ ∫ÔÚ›ÓıÈ·˜ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ô ƒ. ∫¿ÚÏÔ˜ ™ÙËÓ μÚ·˙ÈÏ›· Î·È ÙËÓ ∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜ ı·

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ∞’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ I2010. ™Â ·˘Ù‹ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Û˘ÓÔÏÈο 18 ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¯ˆÚ›ÛıËÎ·Ó Û ÙÚÂȘ ÔÌ›ÏÔ˘˜. √È “΢·ÓfiϢΘ” ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔÓ ∞’ fiÌÈÏÔ Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂.∞. §¿ÚÈÛ·˜, ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔÓ ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ, ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ∞ÁÈ¿˜ Î·È ÙÔÓ √.º.¶. ºÔ›ÓÈη §¿ÚÈÛ·˜.

23

Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î. ªÔ˘ÌÔ‡ÎË ™ÔÊ›· Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Î. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·Ú›ÓÔ˜ Ë ÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ¡Â·Ó›‰ˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·ıÒ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÚÔÎÂÈ-

̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈ̘ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ô˘ Â·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ôχ ηχÙÂÚË ÔÚ›·. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ-

΋˜ ¡›Î˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶·˘Ï›‰Ë Î·È ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ÔÌ¿‰·.

ÎÏ›ÛÂÈ ÙË Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Ô ƒÔÌ¤ÚÙÔ ∫¿ÚÏÔ˜. √ ¿ÏÏÔÙ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ì ÙË “ÛÂÏÂÛ¿Ô” ÙÔ 2002 Û˘ÌÊÒÓËÛ Û fiÏ· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¿Ô ¶¿ÔÏÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘. ™ÙË “ΔÈÌ¿Ô” Ô 36¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ı· ‚ÚÂÈ ¤Ó·Ó ·ÏÈfi ÙÔ˘ Û˘Ì·›ÎÙË ÛÙË ƒÂ¿Ï Î·È ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ μÚ·˙ÈÏ›·˜, ÙÔÓ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ. ªÂÁ¿Ï· Û¯¤‰È· ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ∫fi· §ÈÌÂÚÙ·‰fiÚ˜ ¤¯ÂÈ Ë ∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜. ∏ “ΔÈÌ¿Ô” ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· fiÛÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔÚ›ΔË Û˘Ìʈӛ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜ ∞ÓÙÚ¤˜ ™¿ÓÙÛ˜ ÛÙ· ªª∂ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ fiÙ·Ó Î·È Ô ƒÔÌ¤ÚÙÔ ∫¿ÚÏÔ˜ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ‰Ò, ·ÊÔ‡ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ë ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÃÔ˘¿Ó ƒÔÌ¿Ó ƒÈΤÏÌ ·fi ÙËÓ ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜.

Kyokushinkai Karate

™ÙËÓ ∫‡ÚÔ ı· ‰È‰¿ÍÂÈ Ô π. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘

°È· ÙËÓ ∫‡ÚÔ ·Ó·¯ˆÚ› Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Kyokushinkai Karate Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Â›ÛËÌË ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜. ªÂ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓË ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Ë ∫‡ÚÔ˜ ÂÓÙ¿¯ıËΠÂ›ÛËÌ· ·fi ʤÙÔ˜ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ∂˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Kyokushinkai Karate Ì ·Ú¯ËÁfi ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔÓ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. ΔËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô Î. ÷ڷϿÌÔ˘˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ 2009 Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ∫›Â‚Ô Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ ηÙfiÈÓ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓË ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ Î. Loek Hollander 8Dan ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Antonio Pinero 7 Dan, ÙÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ Andre Drewniak 7 Dan Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ·ÏfiÓËÛÔ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ fiÔ˘ ı· ‰È‰¿ÍÂÈ ÁÈ· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘, Ô Î. πˆ¿ÓÓ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ¢È·ÈÙËÙ‹˜, ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ √ÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Kyokushinkai Karate ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÒÛÙ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ÌÂÁ·ÏfiÓËÛÔ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ Û fiϘ ÙȘ Â›ÛË̘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ Î·È ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

√À∂º∞

À¶√™Δ∏ƒπ∑∂π √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À ∑π∫√

¶∞√∫

™Ù·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ 13Ë ı¤ÛË Ë ∂ÏÏ¿‰·

“μ‹Ì·-‚‹Ì· ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜”

ŒÙÔÈÌÔ˜ Ô μÈÂ˚Ú›ÓÈ·

™Δ∏¡ 13Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ √À∂º∞, ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ™Ù·ÓÙ¿Ú ÛÙËÓ §È¤ÁË. ∏ ¢·Ó›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 14Ë ı¤ÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ÂÓÒ ÛÙËÓ 15Ë Â›Ó·È Ë ™ÎˆÙ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ ·Ú¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ù˘ ƒÂ˚ÓÙ˙ÂÚ˜ Ì ÙËÓ √˘ÓÈÚ¤· ÛÙËÓ ƒÔ˘Ì·Ó›·. ∞Ó Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ 13Ë ı¤ÛË ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, ÙfiÙÂ Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20112012 ·¢ı›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È Ô ‰Â˘ÙÂÚ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Û οı ¯ÒÚ· Û ۯ¤ÛË Ì’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙ· ∫‡ÂÏÏ· ∂˘ÚÒ˘ ʤÙÔ˜): 1. ∞ÁÁÏ›· 71.856 (6/7), 2. πÛ·Ó›· 69.329 (7/7), 3. πÙ·Ï›· 56.624 (7/7), 4. °ÂÚÌ·Ó›· 52.874 (6/6), 5. °·ÏÏ›· 46.240 (5/6), 6. ƒˆÛ›· 40.791 (2/6), 7. √˘ÎÚ·Ó›· 38.550 (2/5), 8. ƒÔ˘Ì·Ó›· 38.158 (5/6), 9. √ÏÏ·Ó‰›· 32.880 (5/6), 10. ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 32.796 (4/6), 11. ΔÔ˘ÚΛ· 31.650 (3/5), 12. ∂Ï‚ÂÙ›· 27.625 (2/4), 13. ∂ÏÏ¿‰· 26.499 (3/5), 14. ¢·Ó›· 26.350 (1/5), 15. ™ÎˆÙ›· 25.125 (2/6), 16. μ¤ÏÁÈÔ 22.900 (3/5), 17. μÔ˘ÏÁ·Ú›· 21.500 (2/4), 18. ΔÛ¯›· 21.175 (2/5), 19. πÛÚ·‹Ï 17.625 (2/4), 20. ∫‡ÚÔ˜ 17.499 (1/4)

∞ıˆÒıËÎ·Ó Ù· ÚÒËÓ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂¶√ ∞£ø∞ ÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂¶√ Ô˘ ›¯·Ó ηÙËÁÔÚËı› ÁÈ· ·ÈÛÙ›· Î·È Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÂȘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÁÈ· ·Ú¿ÓÔ̘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ‰‡Ô ۈ̷Ù›ˆÓ Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜ Ì ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙË °°∞, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ï·ÛÙÔÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ‡ (ÙfiÙÂ) ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ £·Ó¿ÛË ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿. √È Î.Î. μ·Û›Ï˘ ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘ (·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜), ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ (‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜), °ÈÒÚÁÔ˜ °ÎÈÚÙ˙›Î˘ (Ù·Ì›·˜), °È¿ÓÓ˘ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ (ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜) Î·È £·Ó¿Û˘ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ (ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜) ·ıˆÒıËηÓ, ÂÓÒ ÏfiÁˆ ·ÌÊÈ‚ÔÏÈÒÓ ··ÏÏ¿¯ıËÎ·Ó Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ μ·Û›Ï˘ °Î·ÁοÙÛ˘ Î·È Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ °È¿ÓÓ˘ º·ÚÊ·Ú¤Ï˘.

ÈÎÚ¿ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ‚‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ ∑›ÎÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “espnbrasil.terra.com.br” , Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ·Ó·ÊÂÚı› Û ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Î·È Î·Ì›· ÔÌ¿‰· ÂÈ¤‰Ô˘... ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï.

ª

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ‚‹Ì·- ‚‹Ì·. ¶ÚÒÙ·, Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ΔfiÙ ӷ ‰Ô‡Ì ̤¯ÚÈ Ô‡ ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÓÔÎ- ¿Ô˘Ù. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Û˘ Â›Ó·È Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÊÔ‡ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·, Î·È Ó· ¿Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁΔ , ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ı›ÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜, Ù˘ πÙ·Ï›·˜, Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ‹ Ù˘ πÛ·Ó›·˜: “∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÙÂ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ˘’ fi„Ë ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÔ˘ ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È ÙËÓ ÌϤÎÂÙ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ fiÙ·Ó ÚÔÔÓÔ‡Û· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ π·ˆÓ›·˜ ÔÈ... ÚÔÔÓËÙÈΤ˜ ÌÔ˘ ÛΤ„ÂȘ ‰ÂÓ ‹Á·ÈÓ·Ó ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿. ◊ÍÂÚ· fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·ÔÎÙ‹Ûˆ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÂÈÚ›·. ¢¤¯ÙËη ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Ì ›ÛÙ„·Ó Î·È ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÊfi‰È· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ. ™‹ÌÂÚ· Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ‚¤‚·È· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ηÈ

ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ›Ûˆ˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, fï˜, ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∏ “‰ÔÌ‹” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋” . ¶Ò˜ fï˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ÔÈ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔÈ Ô˘ ÚÔÔÓ› (¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, ¡ÙÈfiÁÎÔ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· μ¿ÁÎÓÂÚ §Ô‚) Î·È ÙÔÓ Â›¯·Ó ˆ˜ ›‰ˆÏfi ÙÔ˘˜; “∂›Ó·È οˆ˜ ·Ú¿ÍÂÓ·... ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿. ™ÙËÓ π·ˆÓ›· ÙÔ ¤˙ËÛ·, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤. ¶¿ÓÙˆ˜, ıˆÚÒ fiÙÈ Ú¤ÂÈ, ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÓÓ¤· Ù›ÙÏÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ˆ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, Ó· Ì¿ıÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤڈ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ó· ÙÔ˘˜ οӈ ηχÙÂÚÔ˘˜” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‚ϤÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Î·È ·Ó ıˆÚ› fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ›Â: “¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó οı ÊÔÚ¿ ÔÈ ›‰È˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·˘Ù¤˜ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú¿‰ÔÛË. ∏ πÛ·Ó›· Â›Ó·È Î·Ï‹, ·ÏÏ¿ ı· ‰Ô‡ÌÂ Î·È Ò˜ ı· ·›ÍÂÈ Û ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ™ÙËÓ ·-

ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‰ÂÓ ÛΤÊÙÔÌ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ οÔÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ. Œ¯ˆ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Â›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰Ҕ . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ‹ÙÙ· ·fi ÙË ™Ù·ÓÙ¿Ú ÛÙË §È¤ÁË: “ΔÔ ÛÎÔÚ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηÏfi, ·ÏÏ¿ ·›Í·Ì ηϿ. §Â›Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·›ÎÙ˜ Ì ÂÈıÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞Ó·ÁοÛÙËη Ó· ·›Íˆ Ì ÙÚÂȘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ¤ÛÙˆ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ù· ‹Á·Ì ηϿ. ¢Â¯Ù‹Î·Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Ù¤ÚÌ· ÌfiÏȘ ÛÙËÓ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ μ¤ÏÁˆÓ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, ›¯·Ì ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰Â¯Ù‹Î·Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiÙ·Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ∏ ÚfiÎÚÈÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·ÓÔÈÎÙ‹. ∂Í·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ·Ó˘ÔÌÔÓԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ 24˘ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi” .

■ √ ¡∂√™ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δ√À ∞ ƒ∏ μƒπ™∫∂Δ∞π ∞¶√ ã∂™ ™Δ∏ £∂™™∞§√¡π∫∏

∞ÔıÂÒıËÎÂ Ô ∫Ô‡ÂÚ Ô‰Ô¯‹... ªÂÛÛ›· ÂÈÊ‡Ï·Í·Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔÓ ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ, ηٿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ¯ı˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. “◊Úı· Ì ÌÂÁ¿ÏË fiÚÂÍË Î·È ÌÂÁ¿Ï· fiÓÂÈÚ·. ∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎÈ ÂÏ›˙ˆ Ó· ¿Ó fiÏ· ηϿ. ¡· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÈÔ „ËÏ¿ Á›ÓÂÙ·È. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜.

À

∏ ·Ôı¤ˆÛË Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ηٿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÌÂٷʤÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. √ Ó¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÕÚË ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ô˘ ‹Á·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∞ÓÙ¿ÏÏ·Í Ì fiÏÔ˘˜ ¯ÂÈÚ·„›·

Î·È ·ÚΤÛÙËΠӷ ÙÔ˘˜ ÂÈ ˆ˜: “∞fi ·‡ÚÈÔ (ÛËÌ. Û‹ÌÂÚ·) ı· ÛÙÚˆıԇ̠ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿” . √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÍÂÓ·Á‹ıËΠÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” , ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÓˆÚ›ÛÙËÎÂ Î·È Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ‰È-

Ô›ÎËÛ˘. Ÿˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ, Û‹ÌÂÚ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Â›ÛËÌ· ÛÙȘ 13:30. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ¯ı˜ ‰ÂÓ ÚÔfiÓËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·Ó¤‚ËΠÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ VIP ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘.

√ ∫Ô‡ÂÚ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ·fi ÂÚÁÔÌÂÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·Û˘, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ª·˙›ÓÈÔ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ∫Ô‡ÂÚ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ¤Ó·ÓÙÈ 550.000 ¢ÚÒ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ Â¤ÎÙ·Û˘ ÁÈ· ·ÎfiÌË ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ¶Ô˘¤ÌÏ· Î·È º·ÓÙ·ÎÔ‡ÙÛÈ, ı· Ï¿‚Ô˘Ó 150-200 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ‰‡ÛÎÔÏ· Ô ∫Ô‡ÂÚ ı· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ÃÚ¤Ë ÚÒÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Èı·Ófiٷٷ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ¢·ÏΛ‰Ë, ªÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹. √È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÂÓ‰Âο‰·: ™ËÊ¿Î˘, ¡¤ÙÔ, ∫Ô˘ÏÔ˘¯¤Ú˘, ƒÔÌ¤Ú˙, ∞Ú¿ÓÔ, ¡·ÊÙ›, ºÂÚÓ¿ÓÙ˜, ∫fiÎÂ, ÷‚›ÙÔ, ¶›ÙÔ˘, ∞ÌÚ¤Ô˘.

∞ƒ∫∂Δ∂™ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ô ∞ÓÙÂÏ›ÓÔ μÈÂ˚Ú›ÓÈ·. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠ¯ı˜ Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰· ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÈÛı·Óı› ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙËÓ Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋. √ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ fï˜, ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ Ã·ÏÎÈ¿, Ô˘ ¤Î·Ó ıÂÚ·›· ÏfiÁˆ ıÏ¿Û˘ ÛÙË Á¿Ì·. ªÂ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ∫ÔÓÛÂ˚Û¿Ô Î·È ºÈÏÔ̤ÓÔ. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ “¢ÈΤʷÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û‹ÌÂÚ· Ì ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· οÓÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÛÙ· ÚfiÛˆ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ “‰ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿” ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ 4-2-3-1 ·ÓÙ› ÙÔ˘ 4-3-3 Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜.

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ B.C. Volos Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” (ÚÒËÓ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘) ÛÙȘ 11:00 .Ì. ηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ B.C. Volos, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ÙˆÓ Î.Î. ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È ªfiÎη ™ˆÙ‹ÚË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô 1Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ∂.™.∫∞.£., ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ B.C. Volos Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓfi ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÁÓˆÛÙ‹ Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÌÈ· ˆÚ·›· ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜.

ª¶∞™∫∂Δ

™¯ÔÏ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ·fi ÙÔÓ ™¢∫ª √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û¯ÔÏ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ˜ ·fi ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ¤ˆ˜ Î·È 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19:00ÌÌ ñ 21:00ÌÌ. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 7, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210-31403.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

™∏ª∞¡Δπ∫√π £∂øƒ√À¡Δ∞π √π ¢À√ ∞°ø¡∂™ ª∂ ª∞∫∂¢√¡π∫√ ∫∞π μπ™∞§Δπ∞∫√

∫Ú›ÛÈÌÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÁÈ· ¡›ÎË Ô˘ ›‰Ô˘˜ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ì·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ·Ó Ë ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÊ¿ÌÈÏÏË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙË ‚¿ÛË Ì·˜ Ì ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” .

‡Ô ÛÂÚ› ·ÁÒÓ˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ¡›ÎË ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi, ÂÓÒ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙË ¡ÈÁÚ›Ù· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ı· Â›Ó·È Èı·Ófiٷٷ Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™ˆÙÚ›Ó˘, Ô˘ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ηÓÔÓÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÈÛı·Óı› ÂÓԯϋÛÂȘ.

¢

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ΔÔ˘˜ ª·Î‰ÔÓÈÎfi Î·È μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ¡›ÎË Ì¤Û· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (∫˘Úȷ΋ Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË) Î·È fiˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ë ÚÔÛÔ¯‹ fiÏˆÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ê› Û ·˘Ù¿ Ù· Ì·Ù˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ

√ ∑‹ÏÔ˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÌ‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë 9Ë. ∏ ¡›ÎË ı· ÎÏËı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ “Û›ÙÈ” Ù˘, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ¡ÈÁÚ›Ù· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ∑‹ÏÔ˜ Ù˘ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ™˘ÌÈ·Îfi Î·È Ã·Ù˙Ë̈˘ÛÈ¿‰Ë Ù˘ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô §·ÚÈÛ·›Ô˜ Î. Δ˙‹ÏÔ˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Ô Î. ∞ÚÎÔ˘Ì¿Ó˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ϤÔÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÂÎÙfi˜ Ê˘ÛÈο ÙÔ˘ ŒÚÈÎ √Ì›Ó· Ô˘ ÌfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜ ‹Úı ÛÙÔÓ μfiÏÔ. √ ¡ÈÁËÚÈ·Ófi˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÂÏ›˙ÂÙ·È Ó· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. øÛÙfiÛÔ, Ô √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ›‰Â Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™ˆÙÚ›ÓË Ó· ÚÔÔÓÂ›Ù·È Î·ÓÔÓÈο ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. ŒÙÛÈ fiÏ· ‰Â›-

ÏÔ‡ÛÈ· ‹Ù·Ó Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¡√μ∞ Û ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ∫·Ófi ∫·ÁÈ¿Î Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË §›ÌÓË ∂˘‚Ô›·˜, ÛÙÔ˘˜ øÚÂÔ‡˜ ∂˘‚Ô›·˜ Î·È ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿. ™ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ·ÁÒÓ˜ Ô ¡√μ∞ ›¯Â Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: §›ÌÓË ∂˘‚Ô›·˜: ¶·Ú¿ ÙȘ ¿Û¯Ë̘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ §›ÌÓ˘, ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó Î·È ·ÊÔ‡ ‚¤‚·È· ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏϤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÚÔÔÓË̤ÓÔÈ ÛÙ· ·̷ٷ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÂÙ¿ÏÏÈ·: ÃÚ˘Û¿: ™‡ÚÌÔ˘ ºÈÏ›ÙÛ· ÛÙÔ ∫1 ¡Â·Ó›‰ˆÓ 200 ª. Î·È Ë ›‰È· ÛÙÔ ∫1 ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 200 ª. ∞ÚÁ˘Ú¿: 1°È·ÓÓ·ÎԇϷ ÕÏÎËÛÙȘ ÛÙÔ ∫1 ¶·ÁÎÔÚ·Û›ÛˆÓ 200 ª., ∞ÁÈÔÚÁ›ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· ÛÙÔ ∫1 ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ∞Ú¯·Ú›ˆÓ 200 ª. ÿÏÎÈÓ·: ¶·ÓÔ˘‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÛÙÔ ∫1 ¶·›‰ˆÓ 200 ª., ªÔ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ· ÛÙÔ ∫1 ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ∞Ú¯·Ú›ˆÓ 200 ª., ªÏËÁÈ¿ÓÓÔ˘ μÈÔϤٷ ÛÙÔ ∫1 ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ 200 ª. Î·È μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÛÙÔ ∫1 Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ 200 ª. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÂÓÓ¤· ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ. øÚÂÔ› ∂˘‚Ô›·˜: ΔÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ¢È·‡ÏÔ˘ øÚÂÒÓ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηÏfi˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÚfiÔÙ·. √ ¡√μ∞ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì 12 ·ıÏËÙ¤˜ - ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ¤Ù˘¯Â Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ÃÚ˘Û¿: ™‡ÚÌÔ˘ ºÈÏ›ÙÛ· ÛÙÔ ∫1 ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 200 ª., ª·Û‰¿Ó˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ÛÙÔ ∫1 ¶·›‰ˆÓ ∞Ú¯·Ú›ˆÓ, ™‡ÚÌÔ˘ ºÈÏ›ÙÛ· ÛÙÔ ∫1 ¡Â·Ó›‰ˆÓ 200 ª., ª·Û‰¿ÓË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÛÙÔ ∫1 Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ∫ÔÚ›ÙÛÈ·, μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÛÙÔ ∫1 Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ∞ÁfiÚÈ·. ∞ÚÁ˘Ú¿: ¶·ÓÔ˘‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÛÙÔ ∫1 ¶·›‰ˆÓ 200 ª., ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ƒÔ˘ÛÏ¿Ó ÛÙÔ ∫1 ¶·›‰ˆÓ 200 ª., ª·Û‰¿Ó˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÛÙÔ ∫1 ¶·Ì·›‰ˆÓ 200

¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÙÔÓ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi Î·È ·Ó ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Î·È ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÈÛοÚÂÈ Ó· ÙÔÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰·, οÙÈ Ô˘ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ™ˆÙÚ›Ó˘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” : “£¤Ïˆ Ôχ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË Î·È Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· “‚Á¿Ïˆ” ÔÏfiÎÏËÚÔ ÂÓÓÂÓËÓÙ¿ÏÂÙÔ. Œ¯ˆ Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜

Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ Î·È ı· ‹Ù·Ó Î·È ¿‰ÈÎÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Û‡ÓıÂÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÌÔÚÒ Ó· ·›Íˆ ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‚ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ›Â: “∂›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È, ·ÏÏ¿ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙÈÏ Ì ÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·›ÍÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È fi¯È ·Ï¿ Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÔÌ¿‰·˜. Δ¤ÙÔÈ-

ΔÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ Ù˘ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ (¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ - ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘) Î·È ÛÙÔ ÙËÏ. 2421080969 ·fi 18.00-22.00 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘” .

¶ÔÏ˘Ó›Î˘ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô ¡√μ∞

√ ¡√μ∞ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì 15 ·ıÏËÙ¤˜ ÙÚȘ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ 6 ¯Ú˘Û¿, 2 ·ÚÁ˘Ú¿ Î·È 1 ¯¿ÏÎÈÓÔ. ŒÙÛÈ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ¶ÔÏ˘Ó›Î˘ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·ÁÒÓˆÓ. ∞˘ÙÔ› ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ §Ô˘‰›· Ì ¿ÚÈÛÙ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜. ÃÚ˘Û¿: ¶·Ú‰¿ÏË ¡›ÎË ÛÙÔ ∫1 ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 200 ª., ™‡ÚÌÔ˘ ºÈÏ›ÙÛ· ÛÙÔ ∫1 ¡Â·Ó›‰ˆÓ 200 ª., ª·Û‰¿Ó˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ÛÙÔ ∫1 ¶·›‰ˆÓ ∞Ú¯·Ú›ˆÓ 200 ª., ™Ù‡Ï· ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙÔ ∫1 ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ∞Ú¯·Ú›ˆÓ 200 ª., °È·ÓÓ·ÎԇϷ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÛÙÔ ∫1 ∂Ê‹‚ˆÓ ÛÙ· 200 ª., ªÔ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ· - ™Ù‡Ï· ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙÔ ∫2 ∫ÔÚ·Û›-

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: CONN-X TV 15.00 ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ -∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) NOVASPORTS 3 19.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∂.∞. ¶·ÙÚÒÓ -∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚) NOVASPORTS 4 17.00 ∫ÂÚ·Ù¤·-ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ -∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) ™¶√ƒ+ 21.45 ªÚ›ÛÙÔÏ ƒfi‚ÂÚ˜-™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ∞ÁÁÏ›·˜)

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ¤Íˆ Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË ·fi ÙÔ Blue Club

™∂ ¢π∞™À§§√°π∫√À™ ∞°ø¡∂™ ∫∞¡√∂ ∫∞°π∞∫

ª., ª·Û‰¿Ó˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ - ª·Û‰¿Ó˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ÛÙÔ ∫2 ¶·Ì·›‰ˆÓ 200 ª., ªÔ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ· - ∞ÁÈÔÚÁ›ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· ÛÙÔ ∫2 ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ∞Ú¯. 200 ª. ÿÏÎÈÓ·: ª·Û‰¿Ó˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ÛÙÔ ∫1 ¶·Ì·›‰ˆÓ 200 ª., ªÔ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ· ÛÙÔ ∫1 ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ∞Ú¯·Ú›ˆÓ, °È·ÓÓ·ÎԇϷ ÕÏÎËÛÙȘ - ªÏËÁÈ¿ÓÓÔ˘ μÈÔϤ٠ÛÙÔ ∫2 ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ 200 ª., ¶·ÓÔ˘‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ƒÔ˘ÛÏ¿Ó ÛÙÔ ∫2 ¶·›‰ˆÓ 200 ª. °È·ÓÓÈÙÛ¿: ΔÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ “§Ô˘‰›·˜ 2009” , ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓÓ¤· ۈ̷Ù›ˆÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰‡Ô ۈ̷Ù›ˆÓ ·fi ÙËÓ μÔ˘ÏÁ·Ú›·.

25

‰ˆÓ ∞Ú¯. 200 ª. ∞ÚÁ˘Ú¿: ª·Û‰¿Ó˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÛÙÔ ∫1 ¶·Ì·›‰ˆÓ 200 ª., °È·ÓÓ·ÎԇϷ ÕÏÎËÛÙȘ ÛÙÔ ∫1 ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ 200 ª. ÿÏÎÈÓÔ: ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· ª·Ú›· ÛÙÔ ∫1 ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 200 ª. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ¤ÊÔÚÔ˜ ∫·Ófi ∫·ÁÈ¿Î Î. ∫·ÏÏÈÒÚ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î. ∞ÂÙÒÊ °ÎÂfiÚÁÎÈ Î·È ÔÏÏÔ› ÁÔÓ›˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂÚÔ‚·Û›Ï˘ Î·È ÙÔ ¢.™. Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ - ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÎfiÌË ¤Ó· Ì‹Ó· ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÈÛ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Marca” ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·Èˆı› ˆ˜ ÙÒÚ· ·fi ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, Ë ÔÔ›· ·ÏÒ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ ÛÙ·Ú ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ¿ÛÈÌË Î·È fiÙÈ Ô ·›ÎÙ˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ √ÏÏ·Ó‰fi ÔÚıÔ‰ÈÎfi ¡ÈÎ º·Ó ¡Ù¿ÈÎ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ Â›¯Â ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ 2008. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÒÓ˘ÌË ËÁ‹ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Ó· Í·ÏÒÛÂÈ Í·Ó¿ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚ·¤˙È, ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÔχÌËÓË ·Ô¯‹ ·fi Ù· Á‹‰·. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ “ÌÂÚ¤ÓÁΘ“” Ï‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ 94 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ·Ú¯Èο ÛÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Û ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ì ÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ, ÂÓÒ ˘¤ÛÙË ˘ÔÙÚÔ‹ ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·. ∏ ·Ú¯È΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ô˘Û›· 34 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ fï˜ ¤Ú·Û ¯ˆÚ›˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ‚ÂÏÙ›ˆÛË. £ÂˆÚÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ ‰Â‰Ô̤ÓË Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ·fi Ù· ‰‡Ô Ì·Ú¿˙ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Ì ÙË μÔÛÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ÂÓÒ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙË ƒÂ¿Ï, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.


26

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

¢È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ∞¶√ ÙËÓ ∂™∫∞£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞1 ∂™∫∞£ ™¿‚‚·ÙÔ 7/11 ∫Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ÒÚ· 17.30, ∫ÂÚ·˘Ófi˜-°.™. μfiÏÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ª·Ú·Ì‹˜, ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ∫ÂÓ·Ó›‰Ë, °ÂڷΛÓË, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªˆ˘Û‹˜. ∫Ï. ¶·Ï·Ì¿, ÒÚ· 17.30, ΔÈÙ¿Ó˜-ŒÓˆÛË ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: Δ¤Á·, ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∫·‚¿Ï·˜ ¢., ª·Ï·ÙÛfi˜, ƒ›˙Ô˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: °Î·ÚÙ˙Ôӛη˜. ∂∞∫ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÒÚ· 18.00, ∫·Ú‰›ÙÛ·-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ª·Ó·Û‹˜, ¶··ÊˆÙ›Ô˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: £Ò‰Ë, ª·ÎÚ‹, ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ¶·¿˜ π. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 18.00, ∞Ó¿ÏË„Ë-°.™. ∞ÌÂÏÒÓ·˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, º·Î›ÙÛ·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ™·ÎÂÏÏ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, °Î·Ï›‰Ô˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ º·ÚÌ¿Î˘. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, ÒÚ· 19.30, ∞ÛÙ¤Ú·˜ §·Ú.-¡›Î·È·, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫., ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¡·ÓÔ‡ÏË, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∫˘Úȷ΋ 8/11 ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 11.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜-ÿηÚÔÈ, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¢ÂÛÏ‹˜, ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ º·ÚÌ¿Î˘. ∞2 ∂™∫∞£ ™¿‚‚·ÙÔ 7/11 ∫Ï. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÒÚ· 17.00, ÃÂ›ÚˆÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-¢›·˜ ¶˘ÚÁÂÙÔ‡, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: μ·ÊÂÈ¿‰Ë˜, ΔÔ‡ÛÈ·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, ÒÚ· 17.30, ºÔ›‚Ô˜ 2002-∂ıÓÈÎfi˜ §., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜, ¶·ÓÙ·˙‹˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ¶··¯·Ù˙‹, ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜. °˘ÌÓ. ∞ÁÈ¿˜, ÒÚ· 17.30, ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜-£ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ∫˘Úȷο΢, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ΔÛÈÔÙÈÓfi˜, ¢ËÌÙÛ›ÎÔ˘, ªϤÙÛ·, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ ªËÓ¿˜. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 17.30, ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-¶ÂÚÚ·È‚fi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫., ∑·¯·Ú‹, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫·ÌÔ‡Ú˘, ¶Ôχ˙Ô˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ ΔÔ‡ÛÈ·˜. ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, ÒÚ· 19.30, ª‡ÙÈη˜-∂∞§, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ƒÔ‡Î·˜, ΔÛÈÚÈÓ‰¿Ó˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∫ÂÓ·Ó›‰Ë, °ÂڷΛÓË, ∞Ó‰Ú¤Ô˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ ƒÔÎfi˜. μ ∂™∫∞£ ∫˘Úȷ΋ 8/11 ∫Ï. “π. ¶·Ù¿Î˘” , ÒÚ· 12.00, °.™. ¢ÈÏfiÊÔ˘-Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶·˙ÒÏ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··¯·Ù˙‹, ¡·ÓÔ‡ÏË. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 12.00, B.C. Volos-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: μ·ÊÂÈ¿‰Ë˜, ªÂÙ·Í¿˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ¶Ôχ˙Ô˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. °Ë. ∑·ÁÔÚ¿˜, ÒÚ· 13.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á.-∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∑·¯·Ú‹˜, ΔÔ‡ÛÈ·˜. * √ ·ÁÒÓ·˜ ∞.∂. ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘-¡.∞. ¡›Î˘ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶·›‰ˆÓ-∂Ê‹‚ˆÓ ™¿‚‚·ÙÔ 7/11 ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 10.30, ¡. ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘-°.™. μfiÏÔ˘ (¶·›‰Â˜), ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫Ï›ÙÛ·˜, ª·ÎÚ‹˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ôχ˙Ô˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∫Ï. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÒÚ· 13.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (¶·›‰Â˜), ‰È·ÈÙËÙ¤˜: μ·ÊÂÈ¿‰Ë˜, ™Ù·ı¿Î˘ ¶·Ó., ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 16.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.C. Volos (ŒÊË‚ÔÈ), ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘, ™Ù·ı¿Î˘ μ·Ï., ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, °Î·Ï›‰Ô˘. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 19.30, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (ŒÊË‚ÔÈ), ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ¢., Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ôχ˙Ô˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∫˘Úȷ΋ 8/11 “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 10.00, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-¡›ÎË (¶·›‰Â˜), ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫Ï›ÙÛ·˜, °È·ÓÓÔ‡Ï˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ôχ˙Ô˘, ¶Ôχ˙Ô˜, ª·ÚÔ‡ÛÔ˜. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 20.00, ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞Ó¿ÏË„Ë (¶·›‰Â˜), ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫Ï›ÙÛ·˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞., ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘. ¢Â˘Ù¤Ú· 9/11 ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 21.00, ¡›ÎË-°.™. μfiÏÔ˘ (ŒÊË‚ÔÈ), ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ π., ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘. ∂ıÓÈο ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∫˘Úȷ΋ 8/11 “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 18.00, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚÈÎ. (°’ ∂ıÓ. ∞Ó‰ÚÒÓ), ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘, μÂÏÂÙ˙¿˜. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 14.00, ∞Ó¿ÏË„Ë-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. (∞2 °˘Ó·ÈÎ.), ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ôχ˙Ô˘, ∫·ÌÔ‡Ú˘, °Î·Ï›‰Ô˘.

Δ√¡π™∂ √ ¶π§∞μπ√™ °π∞ ¡∞ ¶ƒ√™Δ∞Δ∂ÀΔ√À¡ √π ¶∞π∫Δ∂™ Δ∏™ ∂£¡π∫∏™ ∞¶√ Δ∏ °ƒπ¶∏ Δø¡ Ã√πƒø¡

“ÿÛˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜” ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û ¿ÏÏÔ Á‹Â‰Ô ‹ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ô Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì·Ú¿˙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ∂¶√ ·fi ÙË FIFA, Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ “¡ÙfiÓÌ·˜ ∞Ú¤Ó·” ÙÔ˘ ¡ÙfiÓÂÙÛÎ ‹ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ, ·Ú¿ Ù· ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·Ó‰ËÌ›· Ù˘ ÁÚ›˘ ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 80 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 255.000 ·ÛıÂÓ›˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·.

øÛÙfiÛÔ, ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙË ÁÚ›Ë ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ Ô˘... ıÂÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ¿ÊËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√, ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. “Œ¯Ô˘Ì ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ì ÙË FIFA Î·È Ì ÙËÓ Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÁÚ›˘ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. ∏ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ √˘ÎÚ·ÓÒÓ Ì·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¢˘ÙÈ΋ √˘ÎÚ·Ó›·, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ ÔÈ fiÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ı¤Ì· ÚfiÏ˄˘ Î·È ÌfiÓÔ” ›Â Ô Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. “∂Ì›˜ οÓÔ˘Ì ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ·›ÙËÌ·. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ȷÙÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô‡Ù ÂÌ›˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ë FIFA. ŒÓ· ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ‹Ú·Ó ÔÈ √˘ÎÚ·ÓÔ›, Â›Ó·È fiÙÈ ÚÔÌËı‡ÙËÎ·Ó 60.000 Ì¿ÛΘ. ∫·È fiÙ·Ó ÚˆÙ‹Û·Ì ·Ó ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ηÓÔÓÈο ÙÔ ·È¯Ó›‰È ˘fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó: “°È·Ù› Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ” ; ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ·˘Ùfi Ì ÙȘ Ì¿ÛΘ, Â›Ó·È ÚÔÏËÙÈÎfi ̤ÙÚÔ” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ∂›Ó·È ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· Ô˘ -fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›-

¯ÓÔ˘Ó- ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¡ÙÈÓ·Ìfi ∫Ȥ‚Ô˘-ÿÓÙÂÚ ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∂›‰· ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ì ̿ÛΘ, ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜. ∂›Ì·ÛÙ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË FIFA, Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÂۂ›· Î·È Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜. ª·˜ ›·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ó· Á›ÓÂÈ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ” . ŒÓ· ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·, Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ›Â Ô ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜: “À¿Ú¯ÂÈ ÛΤ„Ë Ó· Á›ÓÂÈ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ·fi ÚÈÓ, ÒÛÙ ӷ ÌË Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·˘Ùfi. ¢ÂÓ Â›Ì·È ÁÈ·ÙÚfi˜, ·ÏÏ¿ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ÁÚ›˘ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó Á›ÓÂÈ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ›‰Ë ÁÚ›˘, Ô˘ ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂÓˆıÔ‡Ó” . ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÚÔÎÚÈı› Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈο Û‡ÓÙÔÌ·, ·ÊÔ‡ ÁÈ· Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÒ·Û˘. √ ¶ÈÏ¿-

‚ÈÔ˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·˘Ùfi Î·È fiˆ˜ ϤÂÈ: “◊‰Ë, ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜. ∞ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Ù˘¯fiÓ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘, ·Ó ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ·Ó ı· ÙÔ ‰Â¯ıÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜.... ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ïfi ÙÔ ı¤Ì·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· Ù· Ì·Ú¿˙ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. √ Ó·Úfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂Ï›‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÛÙȘ 13/11, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2011, ·ÏÏ¿ ÂÊfiÛÔÓ Ô ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ı· ÙÔÓ ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂÈ.

ºƒ∞¡∫º√ÀƒΔ∏

Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ÌÚÈÙ˙ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Δ∞ Ì·ı‹Ì·Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó. ∏ ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë Ë̤ڷ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ·ÁˆÓ›· Ì·˜ fï˜ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. Δ· ÙËϤʈӷ Ô˘ ‰Â¯ı‹Î·Ì ‹Ù·Ó ÔÏÏ¿ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˜. √È ÂӉ›ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ù¤ÙÔȘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ¤Ó· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ì·ıËÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î‡ÂÏÏ· ÛÙ· ÙÚ›· ÚÒÙ· ˙¢Á¿ÚÈ·. ∞ÎfiÌË Ê¤ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰˘Ô Ì·ıËÙÈΤ˜ ËÌÂÚ›‰Â˜. ªÈ· ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÈ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î‡ÂÏÏ· ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ËÌÂÚ›‰ˆÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ªËÓ ‰ÈÛÙ¿ÛÂÙ ӷ Ì·˜ ÙËÏÂʈӋÛÂÙÂ, ¤ÛÙˆ ηÈ

Â¿Ó ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Â›ÛÙ ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔÈ. ∏ ¤ÓÙ·ÍË Û·˜ ÛÙÔ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ˆÓ ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ ÂÊÈÎÙ‹. ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÌÚÈÙ˙ ÛÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È Î·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÚÈÙ˙ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ì·˜. ¶ÚÈÓ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ›¯·Ì ¿ÏÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ù· ›¯·Ì ηٷʤÚÂÈ Ôχ ηϿ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Î·È Ì·˙ÈÎfiÙÂÚÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi

ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÂÚ›Ô˘ 160 ·ıÏËÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜. ™Ùfi¯Ô˜ ϤÔÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ÈÔ Ì·˙ÈÎfi ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ·ıÏËÙÒÓ. ∏ ÛΤ„Ë Ì·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ÔÈ ÊÂÙÈÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û ȉȷ›ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·. ∫‡ÂÏÏ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó, fiˆ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ·fi ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ ı· ηٷϿ‚ÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË, Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜ ¢Â˘Ù¤Ú·-Δ¤Ù·ÚÙË 7-10ÌÌ ÛÙÔ Ù¤ÓȘ club (ÕÓˆ μfiÏÔ˜), ÛÙ· ÙËÏ. 6937026107 (∫ÒÛÙ·˜ ¶··Ì·Úο΢), 6972775460 (§¿Ê˘ ™‡ÚÔ˜) Î·È e-mail kospaparg@hotmail.com ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∞¶∞ª∞ƒ∫∞∫∏™

ΔËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ô ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ Δ∏¡ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ˘Ô‚ÏËı› Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. ∏ ÂÁ¯Â›ÚÈÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÕÔ˘ÁÎÛÌÔ˘ÚÁÎ, ÂΛ fiÔ˘ ›¯Â ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁËı› Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙȘ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008 ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ›Ô. ∞ÛÊ·Ï›˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ·fi Ù· Á‹‰· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ·Ô¯‹ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹, fiÙ·Ó Ô ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη. “À¿Ú¯ÂÈ Ì›· ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ Ë Â¤Ì‚·ÛË ¤Ú˘ÛÈ. °È· ÙÔ fiÛÔ Î·ÈÚfi ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi Ù· Á‹‰· Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ԕ , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÙÈÌ Ù˘ ÕÈÓÙÚ·¯Ù, ∫ÚÈÛÙfiÊ ∑¤ÂÁÎÂÚ. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¿ÛÔ˜ Â›Ó·È Û ¿Û¯ËÌË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. “∂›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ‹ÌÔ˘Ó Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÒÚ· ‹Úı ·˘Ùfi ÙÔ ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ·” .


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

Δ∂§π∫∞ ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ; ªÈ· ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ¢ËÏ·‰‹; ¢ËÏ·‰‹ Û’ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fi,ÙÈ Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. T˘ ¢ËÏ·‰‹; ¢ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¿ÓÙ· Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜, Ù· Ï¿ıË ‹ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÛÙ›ÛÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¿, ÂÓÒ Î·È Ë Ù‡¯Ë ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Î·È Ô “£Ú‡ÏÔ˜” ÛÙË §È¤ÁË, ‹ıÂÏÂ, ÚÔÛ¿ıËÛÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ. ¶Ï‹ÚˆÛ ·Ó¿ÎÚÈ‚· ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‹Ïı ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ, Ô˘ ¤ÌÂÏÏ Ӓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÙË ÚÔ‹ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∂›Û˘, ÛÙ¿ıËΠ¿Ù˘¯Ô˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ª¤ÏÌÂÚÁÎ, fiÛÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ °Î·Ï¤ÙÈ. ∞Ó Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ¤·È˙ ے fiÏÔ ÙÔ Ì·Ù˜, Èı·Ófiٷٷ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ¢ËÏ·‰‹ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·Ó ÙË Ó›ÎË; ΔË Ó›ÎË ÌÔÚ› fi¯È, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ. ∂›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÌÈ· ·fi ÙȘ Û¿ÓȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ô “£Ú‡ÏÔ˜” ¤¯·Û Ì “ηı·Úfi” ÛÎÔÚ, ·Ó Î·È Â›¯Â ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ΔÔ ·Ì˘ÓÙÈÎÔÁÂÓ¤˜ Û¯‹Ì· Ô˘ η٤‚·ÛÂ Ô Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ∑›ÎÔ ÙÔÓ ‰˘ÛÎfiÏ„ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÂÓÒ Ë ·ÓÔ‡ÛÈ· ˘ÂÚÔ¯‹ ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÊÂÚ οÔÈÔ fiÊÂÏÔ˜. ◊Ù·Ó Î·È ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ı· ÌÔ˘ ›ÙÂ... ™›ÁÔ˘Ú· ¤·ÈÍ·Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∫·È ÙÒÚ·; ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·È ÎÚ·Ù¿ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. ∞fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ·„ËÊ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ÕÏÎÌ··Ú Ô˘ ı¤ÏÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜, Ì· Ô‡ÙÂ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË Ì ÙËÓ ·‰È¿ÊÔÚË ÌÂÓ, ·Ó›Û¯˘ÚË ‰Â, ÕÚÛÂÓ·Ï, Ë ÔÔ›· ÙÈ̈Ú› fiÔÈÔÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ÙËÓ ¿ÚÂÈ ·„‹ÊÈÛÙ·. ÕÚ·, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌË ‰‡Û‚·ÙÔ˜ (¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ™Ù·ÓÙ¿Ú Î·È ÕÏÎÌ··Ú Â›Ó·È ÔÌ¿‰Â˜ ˘ԉ¤ÛÙÂÚ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡). Ÿ¯È fï˜ Î·È ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔ˜. ∂ÊfiÛÔÓ Ô “£Ú‡ÏÔ˜” ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ï‹Ú˘, ·›ÍÂÈ ÙË Ì¿Ï· Ô˘ ÌÔÚ›, Î·È ·Ó Ô ∑›ÎÔ ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· “fiÏ·” ÛÙËÓ “Ê·Ú¤ÙÚ·” ÙÔ˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÊfiÓÙ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ “16” . ÕÏψÛÙÂ, Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ, Ù¤ÙÔȘ ¢ηÈڛ˜, ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Î¿ı ̤ڷ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ... papathanasiou@e-thessalia.gr

27

¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÏÂÙfi Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙ ∂¶Δ∞ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ÛÙ· ÂÙ¿ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (∞Ú‚·Ó›Ù˘, ÕÏ‚·ÚÂ˙, √˘Ì›ÓÙ˜, ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, ªfiÓ¯Â, ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È Ã·ÓÈÒÙ˘). ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÌfiÓÔ Ô §Â¿ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Ô‡Ù ÏÂÙfi. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜-̤ÛÔ˜ Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊfiÚ· ʤÙÔ˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È Ó· ...ı˘ÛÈ·ÛÙ› ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ Ô ¡ÙÔÌ·ÁÎfiÈ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” . √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÍÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ͤÓÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ͤÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ οı ÊÔÚ¿ ı· ̤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÂÓ‰Âο‰·˜...

“∫·Ù·ÛÎÔ‡ÂÈ” ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· “ηٷÛÎÔ‡ÂÈ” ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È “˙ˆÓÙ·Ó¿” ·fi ÙËÓ ∂Δ3. ŒÙÛÈ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÏÂÔÙÈο ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔ ÌÂıÂfiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÂÙ·¯Ù› Ô ›‰ÈÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “ηٷÛÎÔ‡ÛÂÈ” ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ “™›ÙÈ” .

ΔÔ “·ÚıÂÓÈÎfi” ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ΔÔ “·ÚıÂÓÈÎfi” ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Ô £·Ó¿Û˘ ™ÙÚ·ÓÙ˙·Ï›‰Ë˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. √ Ú¤ÊÂÚÈ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÚÔ‹¯ıË Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ηıÒ˜ Ù· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‰Èˇı˘Ó ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ (ÂÙ¿ Û˘ÓÔÏÈο). ª¿ÏÈÛÙ·, ›¯Â “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Î·È ÙÔ ÚÔ ‰ÈÂÙ›·˜ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ (ÙfiÙÂ) ∂ıÓÈÎÔ‡/√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 32.

∫·Ì›· ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ À™Δ∂ƒ∞ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Î·Ì›· ÔÌ¿‰· Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ó›Î˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °., ΔÛ¤ÏÛÈ, §ÈfiÓ Î·È ™Â‚›ÏÏË ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ·‹ÙÙËÙ˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÕÚÛÂÓ·Ï, ªÔÚÓÙfi, ÿÓÙÂÚ Î·È °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜. √È ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ ÔÈ ª›Ï·Ó, ƒÂ¿Ï, ÿÓÙÂÚ, ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï, οÙÔ¯Ô˜ ¤ÓÙ ∫˘¤ÏÏˆÓ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙÚÈÒÓ, Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∞˘Ù‹, ¿ÏψÛÙÂ, Â›Ó·È Î·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘... ∂.Ã.

¡· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· π¢π∞πΔ∂ƒ∞ ÎÚ›ÛÈÌÔ ıˆÚÔ‡Ó ÛÙË ¡›ÎË ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi. ∫·È fi¯È ¿‰Èη Ê˘ÛÈο ÌÈ· Î·È ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· ÔÌ¿‰· ηϋ ÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î·È ‚·ıÌÔ‡˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Á‹‰fi Ù˘. √ ÙˆÚÈÓfi˜ ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ¿ÏÏÔÙ ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ „ËÏ¿ ·fi ÙË ¡›ÎË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∂›Ó·È ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ˜ ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È ÛÙ· 90 ÏÂÙ¿ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÙfiÙ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ıÂÙÈÎfi ·-

T

∏¡ ·Ôı¤ˆÛË ÁÓÒÚÈÛ ÌfiÏȘ ¿ÙËÛ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ÕÚË Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó ÙÔÓ Ó¤Ô Ù¯ÓÈÎfi ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” √ 54¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi. ∞’ ·˘Ùfi ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ™Ô‡ÂÚ ∫· ÙÔ 1998 Ì ÙË ª·ÁÈfiÚη Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ΢ÂÏÏÔ‡¯ˆÓ fiÔ˘ ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙË §¿ÙÛÈÔ. ªÂ ÙË μ·Ï¤ÓıÈ· η٤ÎÙËÛ ÙÔ “Supercopa de Espana” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÂÓÒ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ fiÔ˘ ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. ΔËÓ ÛÂ˙fiÓ 2000-2001 ¤ÊÙ·Û ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯·Û ·fi ÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ. ¶¤Ú·Û Â›Û˘ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÿÓÙÂÚ, Ù˘ ª¤ÙȘ Î·È Ù˘ ¶¿ÚÌ·, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜. √ ∫Ô‡ÂÚ ·ÔÙÂÏ› ›Ûˆ˜ ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Ù¯ÓÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÔÙ¤ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. §¤Ù ӷ ÙÔÓ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÎÈ ·˘ÙfiÓ ¿¯ÚËÛÙÔ; ∫·ıfiÏÔ˘ ·›ı·ÓÔ ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„ÈÓ Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ì· Î·È ÙËÓ “¿ÚÚˆÛÙË” ÂÏÏËÓÈ΋ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›·. ∂.∞.¶.

ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜.

Œ¯ÂÈ Î·Ï‹ ·Ú¿‰ÔÛË Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ™Δ√¡ ¶‡Ú·ÛÔ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¿Û¯ÂÙ· ·Ó Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ·ÎÏfiÓËÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ¢ÈÌËÓÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ηϋ ·Ú¿‰ÔÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘. ΔÔ 2006 ›¯·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì 2-1, ÙÔ 2007 ·¤Û·Û·Ó “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ Ó›ÎËÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ Ì 2-1. º˘ÛÈο ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËηÓ, ‰ÈfiÙÈ ‹Ù·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜.

•Â¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë ∂¶™£ ∞¡ ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂¶™£ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÊÈÏÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÈϤÎÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ¤ÛÔ‰· Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û Ó·ڋ ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ô˘ ı· ÂÁ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÛÙȘ ∏¶∞ Â›Ó·È ·ÍȤ·ÈÓË. ∏ ÙÔÈ΋ ŒÓˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ Î·È

·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ¿ÏϘ ∂ÓÒÛÂȘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜.

“√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ” ™Δ∏¡ ∞1 ηÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ fiÏÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ...“Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ” . ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó οÎÈÛÙÔ˜ Î·È ‚Ú¤ıËΠӷ ¯¿ÓÂÈ 4-1 ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÏÏ¿ fiÔÈÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹Ù·Ó ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ fiˆ˜ Î·È Ó· ¤·È˙ ı· ΤډÈ˙Â, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘. ŸÓÙˆ˜ ¤ÙÛÈ Û˘Ó¤‚Ë, ·ÊÔ‡ Ì ÙÔ Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒıËΠÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË Ì 8-5. ¶¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÓÙ·ÌÏ Ì 27 ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÙÔ “Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·” ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. £· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË ·Ó ‰ÂÓ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·ÙfiÚıˆÌ·. °.¶.


28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

π¡Δ∂ƒ

ΔÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ¤ÏÂÍÂ Ô ªÔÚ¿ÙÈ ª¶√ƒ∂π Ë ÿÓÙÂÚ Ó· ‹Ú ÌfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ (¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜) ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi ∫Ȥ‚Ô˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·Ó·ÙÚÔ‹, ˆÛÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ”, ª¿ÛÈÌÔ ªÔÚ¿ÙÈ, ‰‹ÏˆÛ ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹, ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ, Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. √ ªÔÚ¿ÙÈ Â› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “™ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi ÛÙÔ ∫›Â‚Ô, ‰Â›Í·Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÌ¿‰·˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ΔÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ì ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ”. ∂ÁΈÌÈ·ÛÙÈο ‹Ù·Ó Â›Û˘ Î·È Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›ÁÎÔ ™¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔÓ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ. √ ÔχÂÈÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Ó›ÎË ÙˆÓ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. “¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ¤Î·Ó fiÏË ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ŒÎ·Ó οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÔÙ¤ ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. Œ·ÈÍ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ Ì ¤Ó·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ۇÁ¯˘ÛË ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ¤ÙÛÈ ‹Ú ÙË Ó›ÎË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·‰Â› Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Â›Ó·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ”.

“ª¿¯Ë” ΔÛ¤ÏÛȪ·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ Ã·ÓÙ ™Δ√ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Ô Õ·ÚÔÓ Ã·ÓÙ, Û‡Ìʈӷ Ì ÁÂÚÌ·ÓÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë “Bild” ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Ù˘ μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ¤Ì˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ‹ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÊÔÚ, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ∫Ï¿Ô˘˜ ÕÏÔʘ › ˆ˜ “ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÛÙÔÓ ·›ÎÙË Â›Ó·È Ë ÂÁÁ‡ËÛË fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È. Œ¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¤Ó· Ôχ ηÏfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ٷ ÔÛ¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È ΔÛ¤ÏÛÈ”.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 9, 23, 26, 36, 39. Δ˙fiÎÂÚ: 13.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 2 6 5 8 0 3 0.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 5, 11, 15, 18, 35.

To SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Super 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 6 2 1, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 4 4 0 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 5 2 3.

√ ª¶∂¡πΔ∂£ ¶π™Δ∂À∂π √Δπ ∏ §πμ∂ƒ¶√À§ ª¶√ƒ∂π ¡∞ ¶ƒ√∫ƒπ£∂π ™Δ√À™ “16” Δ√À Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

º∞ª¶ƒ∂°∫∞™

“¢‡ÛÎÔÏÔ ·ÏÏ¿ fi¯È ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ”

“∏ ÕÚÛÂÓ·Ï ‰ÂÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·‰È¿ÊÔÚË”

ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ “∑ÂÚÏ¿Ó” Ì 1-1 ·fi ÙË §ÈfiÓ, Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï Ì ÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛÈ fi‰È ÂÎÙfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, fï˜ Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ·ÎfiÌ· fiϘ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “16”.

“∂›Ì·ÛÙ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÂÂȉ‹ ˘‹Ú¯Â Ì›· ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ì·˜. ∂›¯·Ì ÌÂÚÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜, fï˜ Î·È ¿ÏÈ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÁÎÔÏ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·fi ÙË §ÈfiÓ Ô˘ ¤Î·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· Ì·˜ Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡ÌÂ, fi¯È fï˜ ·›ı·ÓÔ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¡Ù¤ÌÚÂÙÛÂÓ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·-§ÈfiÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È” , ÙfiÓÈÛÂ Ô πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ “ηٷ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡” ÁÎÔÏ ÙÔ˘ §ÈÛ¿ÓÙÚÔ §fi˜ ÛÙÔ 90’. “∂¿Ó ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ‰Â¯Ù‹Î·ÌÂ, ›¯·Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Û ۈÛÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÓÔÚÁ¿ÓˆÙÔÈ. ∫¿Ó·Ì ¤Ó· Ï¿ıÔ˜, fi¯È fï˜ ÂÂȉ‹ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ôχ „ËÏ¿ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÈÙÂıÔ‡ÌÂ. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ÂϤÁÍÔ˘Ì ÙÔ Ì·Ù˜, fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ. ŒÙÛÈ Â›Ó·È fï˜ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Ù‡¯Ë, Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯·Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›¯·Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÔfiÙÂ Â›Ì·È ·ÚÎÂÙ¿ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ∂›¯·Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ù· ‹Á·Ó ηϿ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √È ·›ÎÙ˜ ı· ‰Ô˘Ó fiÙÈ ‰Ô˘Ï‡·Ì Ôχ Î·È Â›¯·Ì ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi. √È ·›ÎÙ˜ ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ¿ fiÛÔ ·fi„ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·È¯Ó›‰È·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ™ÎÚÙÂÏ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È (ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ “ÕÓÊÈÏÓÙ” Ì ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì) Î·È ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ΔfiÚ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· 87 ÏÂÙ¿ ·Ó Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” ‰‹ÏˆÛÂ: “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÓÙ¿ÍÂÈ. ŸÙ·Ó ·›˙ÂÈ Ì fiÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÁÈ·Ù› ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Í·Ó¿, fï˜ ¤¯Ô˘Ì ¯ÚfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Î·È ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ̷˙› ÙÔ˘” . ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË

ÛÙÔ “∑ÂÚÏ¿Ó” (¤¯ÂÈ Ì›· Ó›ÎË ÛÙ· 8 ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ), Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª¤ÚÛÂ˚Û·˚ÓÙ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ 4 fiÓÙÔ˘˜, ·ÚÎÂÙ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ §ÈfiÓ (10‚.) Î·È ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· (9‚.) ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ Ơ̂ψÓ.

μÔϤ˜ ™Ô‡Ó˜ ηٿ ªÂÓ›ÙÂı ™ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ·ÓÂÚÁ›·˜ ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı, ·Ó ·ÓÙ› ÁÈ· ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï ‰Ô‡Ï¢ ÛÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ‹ ÛÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô °ÎÚ¤È·Ì ™Ô‡Ó˜. √È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÙÔÓ πÛ·Ófi Ù¯ÓÈÎfi, Û ·ÚÎÂÙ‹ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË... “√È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. ŸÏ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï Î·È Ó˘Ó Ù¯ÓÈÎfi˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜, fï˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ù›ÔÙ·”. “Œ¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÚ·ÁÈο Ï¿ıË, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘”, η٤ÏËÍÂ Ô ™Ô‡Ó˜.

∞£§∏Δ∂™ Δ√À ™Àªª∂Δ∂πÃ∞¡ ™Δ∞ “15∞ ∫∞ªπ¡π∫π∞” ™Δ∏¡ •πº∞™∫π∞

∫¤Ú‰Ô˜ ÔÈ ÂÌÂÈڛ˜ ÁÈ· ∞ıÏËÙÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ “15· ∫·ÌÈÓ›ÎÈ·” ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÍÈÊ·ÛΛ·˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ∏ ∂ϤÓË Ã·Ù˙fiÁÏÔ˘ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫fiÙÙ·Ú˘ ÛÙÔ˘˜ ·›‰Â˜ ›¯·Ó ηϿ Ï·Û·Ú›ÛÌ·Ù· Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙȘ ÔχÙÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ·fi ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ οÓÂÈ Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ‚‹Ì·Ù· ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÍÈÊ·ÛΛ·˜. ªÂÙÚ¿ ÌfiÏȘ 1,5 Ì‹Ó· “˙ˆ‹˜” ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ·ÏÏ¿ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ™Ù· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ›¯Â ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ 1Ô ∫‡ÂÏÏÔ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” ÌÂ Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ ÙÔ˘˜ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÛËÌÂÈÒ-

ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù·Í›‰Â˘Û ÂÎÙfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ™Ê·Á›ˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ “15· ∫·ÌÈÓ›ÎÈ·” Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙË ª·Î‰ÔÓÈ΋ §¤Û¯Ë, ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· •ÈÊ·ÛΛ·˜ Î·È ÙÔÓ ¢‹ÌÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó “ÍÈÊÔÌ¿¯ÔÈ” ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ›¯Â ‰ÈÏ‹ ÂÎÚÔÛÒËÛË. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Ë ∂ϤÓË Ã·Ù˙fiÁÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ ·›‰ˆÓ Ô 12¯ÚÔÓÔ˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫fiÙÙ·Ú˘. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ •›ÊÔ˜ ªÔÓÔÌ·¯›·˜, ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î·È Â›¯·Ó ·ÍÈÔÚÂ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ. ∫¤Ú‰Ô˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ıÏËÙÒÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ÔχÙÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ·fi ·ÁÒÓ˜, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÏÏÔ› ÈηÓÔ› ÍÈÊÔÌ¿¯ÔÈ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. £·Ó¿Û˘ ™·Ì·Ú¿˜ ¤ÌÂÈÓ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ∂ϤÓ˘ ÷Ù˙fiÁÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ∫fiÙÙ·ÚË: “∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·ıÏËÙ¤˜ Ì·˜ ‹Á·Ó Ôχ ηϿ. ∂›Ì·ÛÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·-

ÎfiÌË ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. √È ·ıÏËÙ¤˜ Ì·˜ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÔÏÔ¤Ó· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ” ›Â Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜, ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 20 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·˘ÍËı› ÎÈ ¿ÏÏÔ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜: “∏ ›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÍÈÊ·ÛΛ·˜ ‹Ù·Ó οÙÈ Ô˘ ¤ÏÂÈ ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ÙÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ıÏ‹Ì·Ù·. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÏÏ¿ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙ· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·›‰ˆÓ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ÔÌ¿‰·, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ “·ÚÒÓ” Û ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË” . Δ¤ÏÔ˜, ·fi ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· ‹ Ó· ¿ÚÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙÔ ÙËÏ. 6977673990.

¶∞ƒ∞ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÕÚÛÂÓ·Ï Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÏfiÓËÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÁ‰ÔÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È Ë ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ıˆÚÂ›Ù·È ϤÔÓ ‰Â‰Ô̤ÓË, Ô ™ÂÛÎ º¿ÌÚÂÁη˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÛÙ· ‰‡Ô ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ·È¯Ó›‰È· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·‰È¿ÊÔÚË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi ̤ÛÔ ÙˆÓ “ηÓÔÓȤÚˉˆÓ” , ·Ú¯Èο ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ™Ù·ÓÙ¿Ú ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” , Ë ·ÁÁÏÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙËÓ ›‰È· ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È ‰ÂÓ ı· ·Ú·‰Ôı› ·Ì·¯ËÙ›. “Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈÎfi ÔfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÚÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ÕÏÎÌ··Ú ı· ı¤Ï·Ì ÙË Ó›ÎË Î·È ı· ËÁ·›Ó·Ì ÁÈ· ¤ÍÈ fiÓÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÓÔÔÙÚÔ›· Ì·˜”, ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú¯Èο Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜.

∂ÈÎÔÛÈ¤ÓÙ ÂÙÒÓ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ·›‰ˆÓ Ù˘ ¡ÈÁËÚ›·˜ £π°∂Δ∞π Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·›‰ˆÓ (U-17) Ù˘ ¡ÈÁËÚ›·˜, ηıÒ˜ ‚Ú¤ıËΠ·ıÏËÙ‹˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 25 ¯ÚÔÓÒÓ! H FIFA ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍ·Ï›„ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· οÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÙÂÛÙ. ªÂ Ì›· ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ηÚfi ÙÔ˘ ·ıÏËÙ‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ËÏÈΛ· ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ºfiÚÙÈÔ˘Ó ΔÛÔ˘ÎÔ‡ÓÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤È·ÛÂ... ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ¡ÈÁËÚ›·˜ Î·È Ó˘Ó ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, ∞ÓÙfiÎÈ ∞ÌÈÂÛÈ̿η, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¶·›‰ˆÓ Ù˘ ¡ÈÁËÚ›·˜, ºfiÚÙÈÔ˘Ó ΔÛÔ˘ÎÔ‡ÓÙÈ, ¤·È˙ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ‹Ù·Ó Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ 2002 Î·È ÙfiÙ ‰‹ÏˆÓ 18 ¯ÚÔÓÒÓ. √ ∞ÌÈÂÛÈ̿η › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ΔÔ 2002/03 ‹ÌÔ˘Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ™·ÚΘ ¶ÔÚ٠ÿÚÎÔ˘Ú. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ Ì›· Ó¤· ÔÌ¿‰· fiÔ˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÌfiÏȘ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 20 ÂÙÒÓ. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ó·ÓÈ΋ Î·È Â›¯· ÂÁÒ Ì›· ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËı› ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ, ‰È·ÙÂÏÔ‡Û· Î·È ¯Ú¤Ë ÚÔÔÓËÙ‹. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜-ÎÏÂȉȿ Ô˘ ›¯· ÙfiÙÂ Â›Ó·È Ô ÙˆÚÈÓfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡ÈÁËÚ›·˜ U-17, ºfiÚÙÈÔ˘Ó ΔÛÔ˘ÎÔ‡ÓÙÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‹Ù·Ó 18 ¯ÚÔÓÒÓ, ÚÈÓ ·fi 7 ¯ÚfiÓÈ·” . °È· ÙÔ ·Ó ¤ÁÈÓ ÙÔ ÙÂÛÙ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙfiÓÈÛÂ: “ΔÔ ·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠ‹ fi¯È ‰ÂÓ ÙÔ Í¤Úˆ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹. ∞Ó ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ó‡ı˘ÓÔÈ, Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈϤͷÌ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ¤Ó·Ó ·›ÎÙË Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 25 ¯ÚÔÓÒÓ; ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·Ó ÙÔ ÙÂÛÙ ËÏÈΛ·˜ ¤ÁÈÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∂¿Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë FIFA ¤Î·Ó Û ηı¤Ó·Ó ͯˆÚÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂͤٷÛË, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ¶ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏÈÒÓ, ‰ÂÓ Ï¤ˆ ˆ˜ ÌfiÓÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡ÈÁËÚ›·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ·fi ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ Ì ÚÔÛÔ¯‹”.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂π∫∞™Δπ∫∞, ™À¡∞À§π∂™

— MÈ· ·ÎfiÌË “‰˘Ó·Ù‹” ‚Ú·‰È¿ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ªÔ˘ÛÈ΋ ™ÎËÓ‹ HAYATT ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÙÔ Ô-ÚÔÎ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ∞§π∫√ °ƒ∞ªª∞ ˙ˆÓÙ·Ó¿! ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Û‡ÓıÂÛË, ÔÈ ∞§π∫√ °ƒ∞ªª∞ ‰È¿ÏÂÍ·Ó Ù· ηχÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË Ô-ÚÔÎ ÛÎËÓ‹, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›ÛˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙfi ÙÚfiÔ. — •ÂΛÓËÛ·Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. £· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó·ÓÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓËϛΈÓ: ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·, μÈÙÚfi, °Ï˘ÙÈ΋, ¢È·ÎfiÛÌËÛË, ∂χıÂÚ˜ ∫·Ù·Û΢¤˜, ∂χıÂÚÔ Û¯¤‰ÈÔ - ÷ڷÎÙÈ΋, ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ∫ÂÚ·ÌÈΔËÓ “Agenda 2010” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ª·›ÚË Δ۷΋, ª·ÚÌ·ÚÔÁÏ˘ÙÈ΋, ÎÓ¿ÎË-°·‚·Ï¿, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË, ª·Ù›Î, •˘ÏÔÁÏ˘ÙÈ΋, ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ æËÊȉˆÙfi, ™Î›ÙÛÔ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” - ™. ™˘Ú›‰Ë & ƒ. ºÂÚ·›comic. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘. Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ·fi ¢Â˘“£· Â›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. °·‚·Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 18:00 -21:00. ¢È‡ı˘ÓÏ¿. °È· Ó· ÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ... ¡· ÍÂÊ˘ÏÛË: √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË ∞ÁÓÒÏ›ÛÔ˘Ì ÙË ∑ˆ‹... ¡· οÓÔ˘Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÓÙ· & ∫Ô˘ÚÔ˘ÓÈÒÙË ÙËÙ·... fiÓÂÈÚÔ. Apprendre a vivre enfin - ∞˜ Ì¿(Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘). ΔËÏ. ıÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ˙ԇ̠- £· ¤ÚıÂÙÂ;”. 24210-48846. — √ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ ª›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ “Vox”, ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ª·˙› ÙÔ˘ Ô £‡ÌÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙ· Ó¢ÛÙ¿, Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫¿ÙÛ·Ú˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È Ë ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ÕÓÓ· §ÈÓ¿Ú‰Ô˘. VOX music stage: ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·-μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 35350. — ∏ ÔÌ¿‰· ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ‰Ú¿ÛË Ù˘ Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‚Ȉ̷ÙÈÎÔ‡ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜. ™Â ¤Ó· ·ÓÔȯÙfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ÛÙÔ¿ ÙÔ˘ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ¯ÔÚÔ‡ dance academy. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 17:00 - 22:00. ∂Ì„˘¯ˆÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È Ô §¿Î˘ ∫Ô˘ÚÂÙ˙‹˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ·È‰·ÁˆÁfi˜, ÂȉÈÎfi˜ Û ı¤Ì·Ù· ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ı·ÙÚÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘. — ™ÙËÓ ÙÛ·ÁÂÚ› “∑ÒÁÈ·” ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ™ÈÓfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÎÔÏ¿˙ Ù˘ ¡·ÔÏ¿ӷ˜ ¡·ÓÔ‡ÏË. ¢È¿ÚÎÂÈ· ˆ˜ ÙȘ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. — ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ·Ô˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ ÂÙÒÓ ı· Í·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ı¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘. ∏ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÁÈ· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ··ÓÙ¿ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ø‰Â›Ô˘: 24210- 36992 Î·È 39594 Î·È Ô ™. ¶ÂÏ·ÛÁfi˜: 6945155340. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.storytelling.gr. — ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ ∞Ó‰Ú¤· °È·ÓÓÔ‡ÙÛÔ˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ÔÌÓËÓÔ‡ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ò˜ ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Valeni Hotel Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·. — ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁ‹˜ (1950 2009). ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10.00 - 13.30 & 18.00 - 21.00. ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 13.30.

¢π∞º√ƒ∞

— ΔÔ ¢™ ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÛÙȘ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋”. Δ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 10 ¢ÚÒ. — ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.15 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ) ı· ÙÂÏÂÛÙ› ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2009-10. £· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ÂÏÏÔÁÈÌÒÙ·ÙÔ˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ΔÛÈÏÈ‚›‰Ë˜, Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜, ‰Ú. £ÂÔÏÔÁ›·˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ Â›Î·ÈÚÔ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ı¤Ì· “∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ı¤ÛË”. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ΔÔ ¢.™. ÙˆÓ “º›ÏˆÓ Ù˘ π.ª. ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘ ÙÔ˘ π.¡. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ı· Á›ÓÂÈ ÔÌÈÏ›· Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ı¤Ì·. Δ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ Ù˘ π.ª. ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘ “√ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ (™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋) ÛÙȘ 7 Î·È 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ¡˘ÌÊ·›Ô (∞ÚÎÙÔ‡ÚÔ), ∫·ÛÙÔÚÈ¿ (‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË) Î·È ¶Ú¤Û˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 28312, 57639, 57169. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™¿‚‚·ÙÔ 7/11: μfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ∫¿Ô˘ÚÓ·-∫·Ó¿ÏÈ·-ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫¿ÚÏ·˜, ø.¶.: 3-μ.¢.: 1/5, ™¿‚‚·ÙÔ 14/11: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ÕÊËÛÔ˜-§ÂÊfiηÛÙÚÔ-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹-ÃfiÚÙÔ, ø.¶.: 4μ.¢.: 1/5, ∫˘Úȷ΋: 22/11: ŸıÚ˘˜-Â˙ÔÔÚÈ΋: ∫ÔÎΈÙÔ›-ÕÓˆ •ÂÓÈ¿-∫¿Ùˆ •ÂÓÈ¿, ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.0012.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — ∏ ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â›Û΄Ë-ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ ™·ÚfiÁÏÂÈÔ ª¤Á·ÚÔ Î·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚÔfiψ˜. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô (∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 49, ÙËÏ. 28902) ̤¯ÚÈ Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ.

μÚ·‚›Ô, ¤·ÈÓÔÈ Î·È ÚÔÛ‰Ô˘

Δ

ËÓ ΔÚ›ÙË, 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ô˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË 3Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋˜, ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ πÚ¿Ó, Δ¯ÂÚ¿ÓË, ·fi 17/10/2009 ¤ˆ˜ Î·È 26/10/2009. √È Ì·ıËÙ¤˜, Ô˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ: μ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È §ÈÔ‡Ù·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ·fi Ù· ΔڛηϷ, Ô ΔÛÈ¿Ú·˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ ·fi ÙË ¢Ú¿Ì·, Ô √Úʤ·˜ μÔ˘Ù˘Ú¿˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ô £·Ó¿Û˘ ªËÙÚ¿Î˘ ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ.

Δ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ËÁ‹ıËÎ·Ó Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. Î. °È¿ÓÓ˘ ™ÂÈÚ·‰¿Î˘, Î·È Ô §¤ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Î. §Ô˘Î¿˜ ∑·¯Â›Ï·˜. ™ÙË 3Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 20 ¯ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙËÓ ∞Û›· Î·È ÙË ¡. ∞ÌÂÚÈ΋, Ì 100 ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ 100 ηχÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ô˘ ÂÂϤÁËÛ·Ó Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‹Ú οÔÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ‰‡Ô Ì·ıËÙ¤˜, fï˜, ÔÈ ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛÈ¿Ú·˜ Î·È ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ªËÙÚ¿Î˘ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÙÈÌËÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ∂Í ·˘ÙÒÓ, Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛÈ¿Ú·˜ Â›Ó·È ÚˆÙÔÂÙ‹˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞¶£. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ·¤Û·ÛÂ, Â›Û˘, ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÔÌ·‰È΋˜ ¿ÛÎËÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ fiϘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û˜ ¯ÒÚ˜. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÔÌ·‰È΋ ¿ÛÎËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Ûı› ηٷÏϋψ˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·˘Ù‹.

∫·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›·, ÔÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 10Ô˘ £ÂÚÈÓÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ‹Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚË ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ¢›‰·Í·Ó ‰Â ÛÙÔ˘ 5 Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πˆ¿ÓÓ˘ ™ÂÈÚ·‰¿Î˘, ÷ڿϷÌÔ˜ μ¿Ú‚ÔÁÏ˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÂÏ›‰Ë˜, Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ °È¿ÓÓË ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë Î·È μ·Û›ÏÂÈÔ ∫·Ú·Ì·-

Ó¿‚Ë Î·È Ì ÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë μÔ‡ÏÁ·ÚË, ηıÒ˜ Î·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ê˘ÛÈÎfi˜, ¢Ú. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •ÂÓ¿Î˘, ÚÒËÓ Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢.∂. √ ÚÒÙÔ˜ ¯Ú˘Ûfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ πÓ‰fi˜ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹- Â¤Ï˘Û ÙÔ 92,2% ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘

·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·Ó¤Ï·‚ ٷ ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ¿‚·Û˘ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ÂÓÒ Ù· ÙÔÈο ¤ÍÔ‰· ·Ó¤Ï·‚Â Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ¯ÒÚ·. ªÂ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ¢ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· ηÈ, ¤ÙÛÈ, ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ fiÏˆÓ Ì·˜ ÛÙËÓ 4Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·, Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ 2010.

√ “ªÔÚÌfiÏ˘” ÙÔ˘ ƒ. ÿ¯ÊÂÏÓÙ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ “◊‚Ë” ∂¡∞ ·ÏÈfi ÎÔ˘Ù› ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ‰˘Ô ·È-

‰È¿, Ô ƒ›ÎÈ Î·È Ë ª¿ÓÙ·, ÛÙÔ ı¤ÚÂÙÚÔ fiÔ˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ıÂ›Ô Î·È ÙË ı›· ÙÔ˘˜. ΔÔ ‚·ÊÙ›˙Ô˘Ó ªÔÚÌfiÏË Î·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Á›ÓÂÙ·È Ô Ì˘ÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜, ηıÒ˜ ·ÔηχÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ fiϘ ÙȘ ·Ï‹ıÂȘ, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Ó. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ, Ê˘ÛÈο, ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔÓÙ·È, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÏÂ˘Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ·›ÓÈÁÌ· Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ú›۷ÎÙÔ. ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ ·ÁÓÒÛÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷʤÚÓÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÍÂÁÏ˘ÛÙÚ¿ÂÈ, ÚÔηÏ› ·ÚfiÔÙ· Î·È ÎˆÌÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ∞Ï‹ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ÙÂÏÈο, Ë Ï‡ÛË: °È· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ªÔÚÌfiÏË, Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÙÔÓ ·Á·‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ ›‰ÈÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È Ì ٷ ·È‰È¿. ¡· Ù· ·Á·‹ÛÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ›ӷÈ, Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó Ù· Û˘-

Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, fi,ÙÈ ÁÂÓÓ¿ Ë ˙ˆËÚ‹ ÙÔ˘˜ Ê·ÓÙ·Û›·. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “ªÔÚÌfiÏ˘” ¤Î·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÚÂÌȤڷ ÛÙËÓ ¶·È‰È΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “◊‚Ë” Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· £¿ÏÂÈ·˜ ª·Ù›Î· Î·È Δ¿ÛÔ˘ πÔÚ‰·Ó›‰Ë. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È Ù˘ £¿ÓÈ·˜ πÔÚ‰·Ó›‰Ë, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÊˆÙÈÛÌÒÓ ¤¯ÂÈ Ô ª¿Ì˘ ∞ÚÒÓ˘. ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙȘ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ Ë ∂Ï›‰· ¡›ÓÔ˘-ºÈÏÈ›‰Ë. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 11.00 Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘, ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÁÈ· Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. √ “ªÔÚÌfiÏ˘” ÙÔ˘ ƒ¿ÈÓÂÚ Ã¿¯ÊÂÏÓÙ ·Ó¤‚ËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “∞ıËÓ¿” ÙÔ 1974 ·fi ÙËÓ ¶·È‰È΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË º¤ÚÙË Î·È Ù˘ •¤-

ÓÈ·˜ ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÚËÍÈΤÏ¢ıÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÁÂÌ¿ÙÔ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ô˘ ‰ÂÓ ¤·„ ÔÙ¤ Ó· ÁÔËÙ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ı·ÙÚfiÊÈÏÔ˘˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

¢. ª·Ú›ÙÛ· §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ· 2009” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ A¯›ÏÏÂÈÔÓ, ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 20095 Î·È ÒÚ· 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÁÓˆÛÙ¤˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ηÓÙÛÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· -ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ªÔ˘˙¿ÎË, ÙÔ˘ ª›ÌË ¶Ï¤ÛÛ·, ÙÔ˘ ª. §Ô˚˙Ô˘, ÙÔ˘ ¢. ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂ÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË-¢È‡ı˘ÓÛË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú˘‰¿Î˘. Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚ÔÏÈÒÙ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ˆÌ¿˜ ™ÎÔÙ›‰·˜ Î·È Δ˙¤ÓË Ã·Ù˙ˉ‹ÌÔ˘.

¢Y™KO§O

™˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋

29

√Ï˘ÌÈ¿‰· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙË Ã¿ÚÙ·

ºˆÙÂÈÓ‹ ∫·˚Ì¿ÎË: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ™·Ï¤ÓÙÔ”

Δ

ËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÛÙȘ 7:30 Ì.Ì., ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421033250), ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘ - ÂÚ¢ӋÙÚÈ·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜ ∫·˚Ì¿ÎË “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ™·Ï¤ÓÙÔ” (ÂΉfiÛÂȘ ª›ÏËÙÔ˜). ¶ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, È·ÙÚfi˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘. £· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi.

ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ “ÿ·Ì‚Ô˜” ÛÙÔÓ ¶·ÚÓ·ÛÛfi Δ√ ªÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ “ÿ·Ì‚Ô˜” (info@iamvos.eu), Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °Ú¿‚Ô (ÙÚÔÌ¤Ù·), ÙË ™¤‚Ë ª·˙¤Ú· - ª¿Ì·ÏË (È¿ÓÔ) Î·È ÙË ∑·ÊÂÈÚԇϷ ÷ÓÙ‹ (‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ), ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ ·fi ÙÔ ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ “¶·ÚÓ·ÛÛfi” , ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·Ú‡ÙÛË 8, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÒÚ· 8:30Ì.Ì, Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô, Ì›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ٛÙÏÔ “What a Wonderful World” , ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ £·˘Ì¿ÛÈÔ ∫fiÛÌÔ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜, Ì ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ·Í¤¯·ÛÙ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi ÙÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÙÔ ªÈÔ‡˙ÈηÏ, ÂÚÌËÓÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ ˘„›ÊˆÓÔ ™‡Ï‚È· ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘. ºÈÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ʈÓËÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Voice&voices. ΔÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ “ÿ·Ì‚Ô˜” ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ·fi ÙÔ 1992. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ Â›Ó·È ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ™ÔÏ›ÛÙ Ì Ôχ ηϤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ∂͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ªÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ∞ÓÒÙÂÚˆÓ £ÂˆÚËÙÈÎÒÓ. ™ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÙÔÌÈο ‚Ú·‚›· Û ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ Û·Ó ÛÔÏ›ÛÙ Ì ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ‰È¿ÊÔÚ· Û‡ÓÔÏ· ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘, οÔÈˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ‰ÈÂıÓ‹ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÙÔ 1Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï Δ·ÈÓÈÒÓ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ (∞ÁÁÏ›·), ÙÔ 2Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Δ¯ÓÒÓ ÛÙËÓ μ¿ÚÓ· (μÔ˘ÏÁ·Ú›·) ›Ù ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÊÔÚ¤ˆÓ, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ (πÙ·Ï›·) Î.¿. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Û ÂÂÙÂȷΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÊÔÚ›˜, fiˆ˜ Ù· 20¯ÚÔÓ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ °·ÏÏÔʈӛ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ÙËÓ °·ÏÏÈ΋ ¶ÚÂۂ›·, ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Î·ıËÁËÙÒÓ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜, ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê, ÙËÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê Î.¿.

ªÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÙÔ˘ ™·Ï¤ÓÙÔ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·. √È fiÏÂȘ, Ù· ÌÓËÌ›·, Ë ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ªÂÛÛ¿ÈˆÓ (∫ÚËÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ), Ë “∫··‰ÔΛ·” Ù˘ ª·ÛÛ¿ÊÚ· Î·È ªfiÙÙÔÏ· Ì ٷ Ê·Ú¿ÁÁÈ· Î·È ÙȘ ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ ÂÎÎÏËÛȤ˜, ÔÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÙÔȯÔÁڷʛ˜, ÔÈ ÎÚ‡Ù˜, Ù· ÂÏÏËÓfiʈӷ ¯ˆÚÈ¿, Ë ÁÏÒÛÛ·, Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜, Ë ·ÓÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÔÚıfi‰ÔÍÔ˘ Ù˘ÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ù˘ ·È΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ë ™·ÏÂÓÙÈÓ‹ ÁË, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ™ÙÚ¿‚ˆÓ Ì ÙȘ ·ÈˆÓfi‚Ș ÂÏȤ˜ ÁÏ˘Ù¿ ÌÓËÌ›· Ù˘ ʇÛ˘, ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·ÓfiÚ·Ì· (800 ʈÙÔÁڷʛ˜) Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™·Ï¤ÓÙÔ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜-ÂÚ¢ӋÙÚÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓfiʈÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹ ∫·˚Ì¿ÎË Î·È Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∏ ∂§§∞¢∞ Δ√À ™∞§∂¡Δ√ (∂ΉfiÛÂȘ ªπ§∏Δ√™) ¢¤Î· fiÏÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ Ï·Ô‡ ÙˆÓ ªÂÛÛ¿ȈÓ, Ô˘ ·’ ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ ·ÓÙÏԇ̠ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ˆ˜ ‹Ù·Ó ∫Ú‹Ù˜ (Manduria, Vereto, Vaste, Ugento, Alezio, Muro Leccese, Rocca Vecchia, Cavallino, Mesagne, RudiaeLecce), Ù· Ù›¯Ë, ÔÈ Ù¿ÊÔÈ, Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘˜. ª›· ÛÔ˘‰·›· fiÏË Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô Δ¿Ú·ÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô, ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ÏÈÌ¿ÓÈ, Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ ÎfiÌ‚Ô˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÙÔ Brindisi, Ë fiÏË Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ Î·È Ë ΔÚ·˚¿Ó· Ô‰fi˜.

ŒÂÈÙ· ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ™·Ï¤ÓÙÔ, 32 ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ fiÏÂȘ, ÂÎÎÏËۛ˜ ˘fiÛηʘ Î·È Â›ÁÂȘ, ÎÚ‡Ù˜ Ì ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÙÔȯÔÁڷʛ˜, Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Ú· ÙË Ì¤Ú· ·fi ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. Œ¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ Ë ºˆÙÂÈÓ‹ ∫·˚Ì¿ÎË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ¤¯ÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙȘ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÛÙȘ ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ ÂÎÎÏËۛ˜ ÛÙ·

Ê·Ú¿ÁÁÈ· Ù˘ Massafra,Mottola, Grottaglie, Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∫·ÏÏ›ÔÏ˘, ÙÔ˘ ŸÙÚ·ÓÙÔ, ÙÔ˘ Galatone, ÙÔÓ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ ÛÙÔ Vaste, ÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÛÙË Mesagne, ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ ÛÙÔ Poggiardo,ÙÔ Casaranello,ÙËÓ ∞Á›· ª·Ú›Ó· ÛÙÔ Muro Laccese, ÙÔÓ San Salvatore Î·È ÙËÓ ·ÓÒÓ˘ÌË ÎÚ‡ÙË ÛÙË Sanarica, ÙȘ ÎÚ‡Ù˜ ÛÙÔ Uggiano La chiesa, Giurdignano, Cursi,San Cassiano,Supersano, Presicce, ÙËÓ ÎÚ‡ÙË ÙÔ˘ San Crossifisso ÛÙÔUgento, ÙËÓ ÎÚ‡ÙË ÙÔ˘ San Antonio Abate ÛÙÔ Nardo,ÙȘ ÎÚ‡Ù˜ ÛÙÔ Rufano,ÛÙÔ Miggiano,ÛÙÔ Veglie,ÛÙÔ Patu,ÛÙÔ Borgagne, ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ÛÙÔ San Cesario di Lecce Î·È ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ Santa Maria a Cerrate. ∫·È ‚¤‚·È· Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÚ›‰· Â›Ó·È ‰ÔṲ̂ÓË ÛÙË Grecia Salentina. ∂ÓÓ¤· ÂÏÏËÓfiʈӷ ¯ˆÚÈ¿ (∫·ÏË̤ڷ, ª·ÚÙ¿ÓÔ, ª·ÚÙÈÓÈ¿ÓÔ, ™ÔϤÙÔ, ™ÙÂÚÓ·Ù›·, ∫ÔÚÈÏÈ¿ÓÔ, ∫·ÛÙÚÈÓÈ¿ÓÔ ÓÙ¤È °ÎÚ¤ÙÛÈ, Δ˙ÔÏ›ÓÔ, ªÂÏÈÓÈ¿ÓÔ) Ù· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ 13 ¯ÚfiÓÈ·, ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ ÙÔ˘˜, Ù· Û›ÙÈ·, ÙȘ ·˘Ï¤˜, fiÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹, ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ÙÔ “ÁÎÚ›ÎÔ” , Ô˘ ÌÈÏÈ¤Ù·È 28 ·ÈÒÓ˜ ·‰È¿Û·ÛÙ·, ÙÔ Ï·˚Îfi ‚›Ô ÙÔ˘˜, ÙÔÓ Ù·Ú·ÓÙÈÛÌfi, ÙȘ Ù·Ú·Óٿ٘ Î·È ÙËÓ Ù·Ú·Ó٤Ϸ, Ù· ÌÂÁ·ÏÈıÈο ÓÙfiÏÌÂÓ Î·È Ù· ÌÂÓ›Ú Î·È ÙȘ Ì·ÛÛÂڛ˜, Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÊÂÓÙ¿‰ˆÓ Ù˘ Grecia Salentina. ∫·È Ê˘ÛÈο ÙË ı·˘Ì¿ÛÈ· ÁÎÚÂοÓÈÎË Ô›ËÛË ·ÓÒÓ˘ÌË Î·È ÂÒÓ˘ÌË.

μÚÂÙ·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

“Δ˘¯ÂÚ‹ ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË” Û Έ̈‰›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Δ˘¯ÂÚ‹ ÎÈ ∂˘-

Ù˘¯ÈṲ̂ÓË Û ÛÎËÓÔıÂÛ›·-ÛÂÓ¿ÚÈÔ ª¿ÈÎ §È, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Happy-Go-Lucky (Δ˘¯ÂÚ‹ ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË). μÚÂÙ·Ó›·, 2008. ™ÎËÓÔıÂÛ›·-ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ª¿ÈÎ §È. ∏ıÔÔÈÔ›: ™¿ÏÈ ÃfiÎÈÓ˜, ŒÓÙÈ ª¿ÚÛ·Ó, ∞ϤÍȘ ∑¤ÁÎÂÚÌ·Ó. 118’ ªÈ· 30¿Ú· ‰·ÛοϷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ì ¯·Ú¿ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Û ÌÈ· ‰ÔṲ̂ÓË Ì ÊÚÂÛο‰· Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂϤÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ, Έ̈‰›·. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ Ë ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ™¿ÏÈ ÃfiÎÈÓ˜ - ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. ∞Ó ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË ª¿ÈÎ §È Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ıÏÈ‚ÂÚ‹ Î·È ¿¯·ÚË, Ì ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘¯Ó¿ ˙Ô˘Ó ÌÂ Ì˘ÛÙÈο Î·È „¤Ì·Ù·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ô˘, ¿ÓÙ·, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÏ›‰·. ΔËÓ ÂÏ›‰·

·˘Ù‹ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ “ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ Vera Drake” ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÛÙÔ ÈÔ ·ÎÚ·›Ô ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›· “Δ˘¯ÂÚ‹ ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË” . ∏ ¶fiÈ, Ë ËÚˆ›‰· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, Â›Ó·È ÌÈ· 30¿Ú· ‰·ÛοϷ (¤ÍÔ¯Ë ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ Ë ™¿ÏÈ ÃfiÎÈÓ˜, Ô˘ ‰›Î·È· ΤډÈÛ ÙËÓ ∞ÚÁ˘Ú‹ ∞ÚÎÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μÂÚÔÏ›ÓÔ˘), Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ¯·Ú¿ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙË ˙ˆ‹. ª’ ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¤ÁÚ·„ ÎÈ ·Ó¤Ù˘Í ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ (Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ fiÛÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·), Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜, ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, Ì ÌÈÎÚ¤˜, Ì ʷÓÙ·Û›· Î·È Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ÛÎËÓ¤˜, Ô §È ¤ÊÙÈ·Í ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ‚ϤÂÈ ¿ÓÙ· ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘, ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Ù˘, ·fi Ù· ·È‰È¿, Ì·˙› Î·È Ù· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ̤¯ÚÈ ÙȘ ʛϘ Ù˘, ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ “Â͢ÌÓ› ÙÔ ¯¿Ô˜” , fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ϤÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜. ª¤Û· ·fi ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ Ô˘ ÍÂ-

¯ˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ô͢‰¤ÚÎÂÈ¿ Ù˘, Ô §È ηٿÊÂÚ ӷ È¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙË Û˘¯Ó¿ ¿¯·ÚË, ·ÎfiÌË Î·È ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·Ú¿ÏÔÁ˘ ˙ˆ‹˜ ÌÈ·˜ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¿ÏÏÔÙ ¤Ó· ·Ú¿ÏÔÁÔ, ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, fiˆ˜ ÛÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÊϷ̤ÓÎÔ - Ì ÙËÓ πÛ·Ó›‰· ‰·ÛοϷ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· οÓÂÈ ÙȘ ˘Ô„‹ÊȘ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Ó· ·Ú·ÌÂÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÔÚfi Ì ÙÛÈÁÁ¿ÓÈÎÔ ¿ıÔ˜, ¯Ù˘Ò-

ÓÙ·˜ Ì ‰‡Ó·ÌË Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ “√ ¯ÒÚÔ˜ ÌÔ˘” - ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ÌÈ· Ô͢‰ÂÚ΋, ÎÚÈÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿, fiˆ˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎfi, ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ Ô‰‹ÁËÛ˘ Ô˘ ÍÂÛ¿ÂÈ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ú·ÙÛÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ÁÂÓÈο ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÁÁÏÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô §È ¤ÊÙÈ·Í ÌÈ· ¤ÍÔ¯Ë, ÍÂηډÈÛÙÈ΋ Û ÔÏϤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘, Ù·ÈÓ›·, ‡ÛÙÔ¯Ë ÌÂϤÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÎˆÌˆ‰›·-ηıÚ¤ÊÙË Ù˘ ¯·ÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ™›ÁÔ˘Ú· ÙËÓ ÈÔ Úfi‰ÈÓË Î·È ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘.

™π¡∂ ª∂™√°∂π√™

“¶È¿ÓÔ ÛfiÏÔ” ÁÈ· Ì›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ȉÈÔÊ˘˝· Ãøƒ∞: πÙ·Ï›· (2007). ™ÎËÓÔıÂ-

Û›·: ƒÈοÚÓÙÔ ªÈÏ¿ÓÈ. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ƒÈοÚÓÙÔ ªÈÏ¿ÓÈ π‚¿Ó ∫ÔÙÚÔÓ¤Ô, ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ¶ÈÂÚÛ¿ÓÙÈ, μ¿ÏÙÂÚ μÂÏÙÚfiÓÈ (‚È‚Ï›Ô). ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ∫ÈÌ ƒfiÛÈ ™ÙÔ‡·ÚÙ, ªÈΤÏ ¶Ï·Û›ÓÙÔ, Δ˙·Ư̂ӠΔÚ›Óη, ¶¿ÔÏ· ∫ÔÚÙÂϤÛÈ ¢È¿ÚÎÂÈ·: 104. ¢È·ÎÚ›ÛÂȘ: ΔÔ “Piano solo” ›¯Â ÚÔÙ·ı› ÁÈ· 4 ‚Ú·‚›· “David di Donatello” ÙÔ 2008. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ΔÚ›ÙË 10.11.09, 9.30 Ì.Ì., ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ΔÔ Âڈ̤ÓÔ ÙÔ˘ §Ô‡Î· ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û’ ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ªÈÎÚfi ·È‰› ‚ϤÂÈ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Ó· Âı·›ÓÂÈ Û ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·. ∏ ÂÓÔ¯‹ Î·È Ë ·ÒÏÂÈ· ÛÙÔȯÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Â‡ıÚ·˘ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. √ §Ô‡Î· Î·È Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∂Λ Ô §Ô‡Î· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘. ΔÔ ıÂ˚Îfi ÙÔ˘ ٷϤÓÙÔ, Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ. °›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ Ù˘ Ù˙·˙. ∏ ηÚȤڷ ÙÔ˘ ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È. ∏ ˘¤ÚÔ¯Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∏ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ë ¯·Ú¿ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÎÔ¤Ï·, ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ. ŸÌˆ˜ Ë Â˘¿ÏˆÙË Î·È Â‡ıÚ·˘ÛÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÁÈ· Ôχ ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∫¿ÙÈ ÛÎÔÙÂÈÓfi ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ‚·Û·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘... ΔÔ Û¯fiÏÈÔ: ∏ ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ù˘ Ù˙·˙, ÙÔ˘ §Ô‡Î· ºÏfiÚ˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙË ‰ÈËÁ‹ıËΠ̤۷ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ƒÒÌ˘ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, μ¿ÏÙÂÚ μÂÏÙÚfiÓÈ, Ì ٛÙÏÔ “Il Disco Del Mondo, vita breve di Luca Flores, musicista”. ªÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Ì ¤ÓÙ·ÛË, ¿ıÔ˜ ÎÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ȉÈÔÊ˘˝·˜, Ô ºÏfiÚ˜ ıˆÚ›ÙÔ ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ πÙ·Ïfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, Ô˘ ÛÙÈÁÌ¿ÙÈÛ ÙÔ ‚’ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. √ ∫ÈÌ ƒfiÛÈ ™ÙÈÔ‡·ÚÙ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ μÈÌ μ¤ÓÙÂÚ˜ (“¶¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·”) Î·È ÙÔÓ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ªÂÓ›ÓÈ (“¶ÈÓfiÎÈÔ”), ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ηÈ, ‰Ò, ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÓÛÙÈÎÙÒ‰Ë ÂÚÌËÓ›·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ë Ù·ÈÓ›· ÌÔÚ› Ó· ȉˆı› ˆ˜ ÌÈ· ηٿıÂÛË „˘¯‹˜ ‹ ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ §Ô‡Î· ºÏfiÚ˜. °Ú·ÌÌÈ΋ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË, ¯ˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ, Ô‡Ù ı·̷ÙÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ϿÙÚÂȘ Ù˘ Ù˙·˙, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ı· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó (fiˆ˜ ÎÈ ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔÈ). ΔÔ “Piano solo” ›¯Â ÚÔÙ·ı› ÁÈ· 4 ‚Ú·‚›· David di Donatello” ÁÈ· ÙÔ 2008. ªÔ˘ÛÈ΋ ȉÈÔÊ˘˝·, Ô §Ô‡Î· ºÏfiÚ˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ πÙ·Ïfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, Ô˘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙÈÁÌ¿ÙÈÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. √ ËıÔÔÈfi˜ ∫ÈÌ ƒfiÛÈ ™ÙÔ‡·ÚÙ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ μÈÌ μ¤ÓÙÂÚ˜ (“¶¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·”) Î·È ÙÔÓ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ªÂÓ›ÓÈ (“¶ÈÓfiÎÈÔ”), ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·ÈÓ›·, fiÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÓÛÙÈÎÙÒ‰Ë ÂÚÌËÓ›·.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÏÂÍÈÎÒÓ ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜”

Δ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ∫ˆÓ. ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙË

·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Î·È ÔÈÎÈÏfiÌÔÚÊË ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ (1-11-2009), Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, §ÂÍÈÎfi ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ (575 ÛÂÏ›‰ˆÓ), §ÂÍÈÎfi ¢È·ÛÙËÌÈ΋˜ (730 ÛÂÏ.) Î·È √˘Ú·ÓÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ (145 ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ), ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙË, ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘ “∞ÛÎÏËÈ›Ԣ” ∏ „˘¯È΋ ÓfiÛÔ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ο-

ÙÈ Ô˘ ÚÔÍÂÓ› ÙÚfiÌÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÏÏ¿ Û ÔÏϤ˜ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ Î·È ÌË ¯ÒÚ˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈ„˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·Ô·Û˘ÏÔÔ›ËÛ˘ (Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ʈÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È ÏÂÊÙ¿ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘), ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· Ó· ·Úı› Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÔÈ „˘¯Èο ¿Û¯ÔÓÙ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ‰˘ÛÊÔÚ›· ‹ Ó· ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó - fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì οı ÏÔÁ‹˜ ·Ó·ËÚ›· - fiÛÔ Â‡ıÚ·˘ÛÙÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È fiÛÔ Â˘¿ÏˆÙË Â›Ó·È Ë “˘Á›·” Î·È Ë “ÏÔÁÈ΋” Ì·˜. ™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘ “∞ÛÎÏËÈ›Ԣ μfiÏÔ˘” Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÌÂÙ¿ Ù· ΔÛÈ̤ÓÙ· Î·È ÚÈÓ ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ì ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ¢Ú. ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ¢ÔÌÓ›ÎË ª·˘Ú›‰Ô˘ ÛÙÔ Î·ÓÔÓ¿ÎÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ê‹ÁËÛ˘ Ì ‡ı˘Ì· ·Ú·Ì‡ıÈ·, ̇ıÔ˘˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ, ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ Ô˘ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙËÓ „˘¯È΋ ·fiÏ·˘ÛË ÌÈ· ÂÚÈÙÙ‹ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·ÏÏ¿ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï˘Ù¤Ú¢ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢Ú. ™. ¶ÂÏ·ÛÁÔ‡ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È Ôχ Û˘¯Ó¿ Û ¢·ı›˜ Î·È Â˘·›ÛıËÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ηıÒ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Î·È Ë ·Ï·ÈfiÙÂÚË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ›‰Ú˘Ì· “ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜” , ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Û¯ÔÏ›· ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ ‰È‰¿ÍÂÈ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. “ªÔÚԇ̠- ϤÂÈ - fiÏÔÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÈÔ fiÌÔÚÊË ÙË ˙ˆ‹ fiÛˆÓ ÁÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¿Û¯Ô˘Ó. ∏ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ô˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÂÏ›‰· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÎÚ·Ù› Ô ·ÙÔÌÈÛÌfi˜ Î·È ÛÎÏËÚfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô˘ Â͢ÌÓÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” .

∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÛÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ Δ¤¯ÓË £∂™™∞§√¡π∫∏ 5. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ

“∏ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ˆ˜ ÂÈÎfiÓ·. ¶ÚfiÛÏË„Ë Î·È ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ·‡ÚÈÔ (™™: Û‹ÌÂÚ·) ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÚÔËÁËı›۷˜ ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ªÓËÌ›ˆÓ (Ì ¤‰Ú· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË) Î·È ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶Ú›ÓÛÙÔÓ (ÙÌ‹Ì· Δ¤¯Ó˘ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜). æËÊȉˆÙ¿, ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ ¿ÁÓˆÛÙˆÓ Î·È ÌË Ù¯ÓÔÙÚÔÈÒÓ, ÚÔÏ¿ÛÌ·Ù· Ó·ÒÓ, ÙÔȯÔÁڷʛ˜, ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, ÚÔÛ΢ÓËÙ¿ÚÈ·, ¯·Ú·ÎÙÈο, ÏÂÈ„·ÓÔı‹Î˜, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓ‹Ì·Ù· fi¯È ·ÏÒ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο, ·ÏÏ¿ Ì ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÚÔÛı‹Î˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ· Î·È ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË.

™ÙÔ Û¯Â‰fiÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ (280 ¿ÙÔÌ·), ÔÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÂÚȤÁÚ·„·Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ÂͤÊÚ·Û·Ó Ì ÂÚÈÛÛ‹ ·Á¿Ë Î·È ÎÔϷ΢ÙÈÎfiٷٷ ÏfiÁÈ·, ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·Î¿Ì·ÙÔ Î·È ·ıfiÚ˘‚Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹ Î·È ÔÈÎÈÏfiÙ·ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·, ÁÈ· Ù· ÔχÙÈÌ· ‚È‚Ï›·, Ô˘ ¿ÊËÛ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏfi·ÛÙÚÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, Ô ∂›ÛÎÔÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ Î·È Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜, ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ˘ ¶Ï·ÓËÙ·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∂˘ÁÂÓȉ›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, Î. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‹Ïı Â› ÙÔ‡ÙÔȘ Ì ¿Û¯ËÌÔ Î·ÈÚfi ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ΔËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙËÓ Â›¯Â ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘. ∏ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ·, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î¿ÏÂÛ ÛÙÔ ‚‹Ì· ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË Î. ªÈ¯¿ÏË ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, Ô˘ ‰È¤ıÂÛ ÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Â˘Ú‡ ‰›Ô Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ Ù˘ Î·È Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÙȘ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. ∂Ó Û˘Ó¯›· ÎÏ‹ıËÎÂ Î·È ·ˇı˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ §˘¯Ó·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ¢È·ÛÙËÌÈ΋˜, ÂÁΈ̛·Û ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ , ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. √ ∂›ÛÎÔÔ˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô˘ ÎÏ‹ıËΠÛÙÔ ‚‹Ì·, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÁÏ·Ê˘Úfiٷٷ ÛÙÔÓ √˘Ú¿ÓÈÔ £fiÏÔ, ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· “√Ú·ÓÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ” Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ·fi ÙȘ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ Ô˘ ηÙÔÈΛ Ô £Âfi˜ Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡Ó˘, Ô˘ ÈÛÙ¿ ˘ËÚÂÙ›. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÙfiÓÈÛÂ, ÙÔÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Â›Ó·È „ËÏ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ¯¿ÚÙ˜ Î·È ÔÈ ÁÎÚ·‚Ô‡Ú˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô £Âfi˜ Â›Ó·È Ì¤Û· Ì·˜ Î·È ·ÓÙÔ‡, ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË. ⁄ÛÙÂÚ· ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ‚‹Ì· Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶Ï·ÓËÙ·Ú›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÍÂÏ¿ÁË ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ¿ÚıÚˆÓ, Ô˘ Û˘Ó¤ÏÂÍ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ ÏÂÍÈÎÒÓ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·Ó¤ÊÂÚÂ, fiÙÈ ÛÙȘ 1.350 ÂÚ›Ô˘ ÛÂÏ›‰Â˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 300 ¿ÚıÚ· ÛÔ‚·ÚÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ù˘ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ¢È·ÛÙËÌÈ΋˜, ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÂÙÒÓ, Ì ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Ï¤ÍÂȘ Î·È fiÙÈ Ù· §ÂÍÈο ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÚˆÙÔÙ˘›· ÛÙȘ ÂÈÛً̘ ·˘Ù¤˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ηÌÌÈ¿ ¯ÒÚ·. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ȉ› Ù¤ÙÔÈ· ÏÂÍÈο, ·Ó Î·È ÛÔ‡‰·Û· Î·È ¤˙ËÛ· ÛÙȘ ∏¶∞ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∂·›ÓÂÛ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔÓ Î. ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ˘ÔÌÔÓ‹, Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ Â› ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ˝ÛٷٷÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ù˘¯ÂÚ‹ ª·ÁÓËÛ›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ

ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘, ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ, ·ÍÈfiÏÔÁÔ Î·È ÛÔ˘‰·›Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹. ∞ӷʤÚıËΠ̠ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ “∏ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ¢È¿ÛÙËÌ· ̤۷ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î. ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙË, §ÂÍÈÎfi ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È §ÂÍÈÎfi ¢È·ÛÙËÌÈ΋˜” , ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ·, Ì ٷ ÂÓȯڿ ̤۷ ÚÈÓ ·fi ÙÔ °·ÏÈÏ·›Ô Î·È ÙȘ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ‚È‚Ï›· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂˆÓ Î·È ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ, Ô˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂȯÂÈÚ› ÛÙË ÁË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ù· Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó (ÙËÏÂÛÎfiÈ·, ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÌÂÙ·‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ¿ÛÙÚ· Î.Ï.) ∏ ÔÈÎÈÏ›· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·. ∞ÔÏ·‡Û·Ì “ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ °·ÏÈÏ·›Ô˘, ·fi ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªÚ¯Ù, Ô˘ Â¤‰ˆÛ·Ó ÂÚ›ÊËÌ· ÔÈ ÂÍ·›ÚÂÙÔÈ ËıÔÔÈÔ›, Ôχ ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· , Ô Î. μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘ Î·È Ë Î. ∞Ì·Ï›· °ÎÈ˙¿. ∞Ó ‰ÂÓ Â›¯Â˜ ÛÙÚ·Ì̤ӷ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· Â¿Óˆ ÙÔ˘˜, Ó· ÙÔ˘˜ ‚ϤÂȘ ·Î›ÓËÙÔ˘˜ Î·È Î·ıÈṲ̂ÓÔ˘˜, Ì ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜, ÓfiÌÈ˙˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Ì¤Û· Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, Ì ÙÔ˘˜ Ù¤ÏÂÈÔ˘˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˘˜, Ô˘ ¤‚·Ï ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘˜ Ô ªÚ¯Ù, Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ °·ÏÈÏ·›Ô˘ Ì ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô΋ڢÍË ÙˆÓ ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘, ÈÂ˙fiÌÂÓÔ˘ ·fi ÙËÓ πÂÚ¿ ∂ͤٷÛË , fiÙÈ Ë ÁË ÎÈÓÂ›Ù·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È fi¯È Ô ‹ÏÈÔ˜. ŒÙÛÈ ÁϛوÛ ÙËÓ ˘Ú¿, ϤÁÔÓÙ·˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· “Î·È fï˜ Ë ÁË ÎÈÓ›ٷȔ , Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ·ÚÔÈÌÈ҉˘. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó ªÔ˘ÛÈÎfi. √ μ·Û›Ï˘ ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·˜ Ì ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÌÂψ‰È΋ ÙÔ˘ ʈӋ, ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ ÂÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÓÙ· ÛÙ· ·ÛÙ¤ÚÈ· (∞ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ μÔÚÈ¿, ªËÓ ÙÔÓ ÚˆÙ¿˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î.Ï.) Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ È¿ÓÔ ·fi ÙËÓ È·Ó›ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈÎfi Î. ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛË. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î. ª·˘ÚÔÌÌ¿Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ì ÛÙÔȯ›·, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ·fi ÙÔ 1974 ÁÈ· Ù· §ÂÍÈο Î·È ·fi Ù˘¯·›Â˜ ÁÎÚ·‚Ô‡Ú˜, Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·fi οÔÈÔ ∞ÛÙÚÔÓfiÌÔ, ÁÈ· ÙËÓ √˘Ú·ÓÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ. ∂˘¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ Î. ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó , ÌÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛÔ¯‹˜, Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ §ÂÍÈÎÔ‡ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. π. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÂÎÏÂÎÙÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË, ÔÈÎÈÏfiÌÔÚÊË, ηٷÏËÎÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô˘ ¿ÚÂÛÂ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÂı¤ÓÙ˜ ·fi ·˘Ù¤˜, Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, ȉ›ˆ˜ “ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¤ÙÔ˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ 2009” , ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

31

∏ ‚‰ÔÌ¿‰· ÙˆÓ “∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ √Ì›¯ÏË” ∞£∏¡∞ 5. ÕÚ¯ÈÛ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË, ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “ŒÏÏË”, Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÙˆÓ “∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ √Ì›¯ÏË”, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ● °. §¿ÓıÈÌÔ˜ ÛÙÔ 50fi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √È “∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ √Ì›¯ÏË” ·¤¯Ô˘Ó ·fi Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ∫Ú·ÙÈο μÚ·‚›· ¶ÔÈfiÙËÙ·˜, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË „‹ÊÈÛ˘ ÓfiÌÔ˘-Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. — ¶·Ú·Û΢‹ 6/11: “™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ΋Ô˜” ÙÔ˘ ∫Ï¿ÓıË ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ (17.00), “∫·ÂÙ¿Ó ∫ÂÌ¿Ï” ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ ºÒÙÔ˘ §·ÌÚÈÓÔ‡ (19.00), “Guilt” ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ª·˙ˆÌ¤ÓÔ˘ (20.45), “ª·‡ÚÔ ÏÈ‚¿‰È” ÙÔ˘ μ·Ú‰‹ ª·ÚÈÓ¿ÎË (22.30). — ™·‚‚¿ÙÔ 7/11: “μank bang” ÙÔ˘ ∞ÚÁ‡ÚË ¶··‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ (17.00), “∏ ˙ˆ‹ ÛÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜” ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù˘ ∞Ï›ÓÙ·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (19.00), “ÃÚ˘ÛfiÛÎÔÓË” Ù˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜ ª·ÓÙ¿ (20.45), “Ricordi mi” Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË (22.30). — ∫˘Úȷ΋ 8/11: “°Î›Ó˜” ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∫·Ú‰·Ú¿ (17.00), “ƒ˘ıÌÔ› Î·È Ú›Ì˜” ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™Î·Ú¤ÓÙ˙Ô˘ (19.00), “ÕÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â” ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ æ˘ÏÏ¿ÎË (20.45), “∞η‰ËÌ›· ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜” ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ΔÛ›ÙÔ˘ (22.30). — ¢Â˘Ù¤Ú· 9/11: “¶Âı·›Óˆ ÁÈ· Û¤Ó·” ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙË (17.00), “∏ ÂÚ›ÙˆÛË ∂˘Ú˘‰›ÎË” ÙÔ˘ ºÚ¤ÓÙ˘ μÈ·Ó¤ÏË (19.00), “•¤Ó˜ Û ͤÓË ¯ÒÚ·” ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·Ó·ÁȈٿÙÔ˘ (20.45), “ΔÔ Î·Îfi ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ” ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¡Ô‡ÛÈ· (22.30). — ΔÚ›ÙË 10/11: “ŸÏ· ı· ¿Ó ηϿ” ÙÔ˘ °È¿ÓÓË •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘ (17.00), “∞fi ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ ÛÙÔ Œ‚ÂÚÂÛÙ” ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ΔÛÈ·ÓÙ¿ (19.00), “Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜” ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù˘ §Ô˘Î›·˜ ƒÈοÎË (20.45), “™˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· „˘¯‹˜” ÙÔ˘ T˙¤ÚÂÌÈ ¶ÔÓÙÂÛÔ˘¿ (22.30). — ΔÂÙ¿ÚÙË 11/11: “∫˘Ófi‰ÔÓÙ·˜” ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §¿ÓıÈÌÔ˘ (19.00), Û˘˙‹ÙËÛË- Ï‹ÍË, ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›· (22.30).

“√ √Úʤ·˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë” ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ª∂ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÚˆÈÓfi ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÌÂ

ÙËÓ fiÂÚ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (ÛÙȘ 11:30) ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÚÔÛηÏ› ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÎˆÌÈ΋ fiÂÚ· ÙÔ˘ Jacques Offenbach, √ √Úʤ·˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë (ÌÈ· Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¡ÂÔÏ·›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ 44ˆÓ ¢ËÌËÙÚ›ˆÓ). ªÂ ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ηٷÏ‹ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ë ÎˆÌÈ΋ ·˘Ù‹ fiÂÚ· ‚¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘ √χÌÔ˘ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ηÓ-ηÓ! √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ fiÂÚ·˜ Â›Ó·È ÛÙȘ 13,14,16 & 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 20:30.

ΔÔ ¤ÚÁÔ “ΔÂÏ›· gr” ÙˆÓ ¶. ª¤ÓÙË, £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È ∂¯ Animo ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ “™ÙÔ¿”

“ºÙ¿Û·Ì ÛÙÔÓ ¿ÙÔ ÙÔ˘ ‚·ÚÂÏÈÔ‡”

ΔÌ‹Ì· ÚˆÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ

∂π¢∏™∂π™ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È

∂¡∞ ÙÌ‹Ì· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÁÏÒÛ-

ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù‡Ô, ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, Û›ÚÈ·Ï, ÚÈ¿ÏÈÙÈ, ÙËÏÂÔÙÈο ·Ú¿ı˘Ú·, ÎÔÛÌÈ΋ ˙ˆ‹, Ï¿ÈÊ ÛÙ¿ÈÏ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ Ì·˜ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi „ËÊȉˆÙfi, Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ “™ÙÔ¿” . ΔÚÂȘ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, 80 ÛÎËÓ¤˜, 200 ÚfiÏÔÈ Î·È ¤Ó‰Âη ËıÔÔÈÔ› Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ì ÙÔÓ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ “ΔÂÏ›· gr” . ¶ÚÔ˚fiÓ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª¤ÓÙË, £·Ó¿ÛË ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∂à ∞¡πª√, ÙÔ ¤ÚÁÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ 2007, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ì ÛÎfiÚȘ ȉ¤Â˜, ÌÂÙ¿ Ì ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜

Ì ÍÂοı·ÚÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi: ¡· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó ÙË Û·›Ï· Î·È ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, Ó· Û·ÙÈÚ›ÛÔ˘Ó “ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ ¿ÙÔ ÙÔ˘ ‚·ÚÂÏÈÔ‡”, Ì·˜ ϤÂÈ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È ÂÍËÁ›: “¶ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÛÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ì ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıԇ̠ÁÈ· ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Á‡Úˆ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· Ì·˜” . √È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¿ÊıÔÓÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÁÈ· Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ıÏÈÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÂÈÛÙÚ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ú·ÌÔÚʈÙÈÎfi Ê·Îfi ÁÈ· Ó· ‰È·Ê·Ó› Ë Û‹„Ë, Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ¿ÓÂÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ∂‡· ∫·ÌÈÓ¿ÚË, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÙ˘, ¡¿ÓÙÈ· ¶ÂÚÈÛÙÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘‰ÔΛ· ™Ô˘‚·-

Ù˙‹, ¡›ÎË Ã·ÓÙ˙›‰Ô˘ Î·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Ô ¶·‡ÏÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, Ë ƒfi˙· ∫˘Ú›Ô˘, Ë ¡Ù›Ó· §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô ∑‹Û˘ ƒÔ‡ÌÔ˜. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È Ù˘ §¤·˜ ∫Ô‡ÛË Î·È ÔÈ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ Ù˘ M·Ú›·˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 21.15, Î·È Ï·˚Τ˜ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ οı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 19.00. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

Û·˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÂÊ‹‚Ô˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¢›·˘ÏÔ˜. £· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘. ∏ ÚˆÛÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÁψÛÛÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔÛÏ·‚ÈÎfi Ù˘ ÎÏ¿‰Ô Ì·˙› Ì ÙËÓ Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋ Î·È ÙË Ï¢ÎÔÚˆÛÈ΋. ™ÙËÓ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ ÌÈÏÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20 ú ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ë ÿÓÙ· ª·Ï·Ì·Ó›‰Ë. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· - ΔÔ¿ÏË 14, ÙËÏ. 25363. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10.00 22.00 ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 14:00.


¢ÈÂıÓ‹ 32 ¶ÂÈÚ·Ù›· Û ÂÏÏËÓfiÎÙËÙÔ ÊÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô ÛÙËÓ Δ·Ó˙·Ó›· ¶∂πƒ∞π∞™, 5.

™Ù· ¯¤ÚÈ· ¤ÓÔÏˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔ Úˆ› ÙÔ Ì ÛËÌ·›· ÙˆÓ ¡‹ÛˆÓ ª¿ÚÛ·Ï ÂÏÏËÓfiÎÙËÙÔ ÊÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô “¡ÙÂÏ‚›Ó·” , ÙÔ ÔÔ›Ô Ì √˘ÎÚ·ÓÈÎfi ϋڈ̷ Î·È ÊÔÚو̤ÓÔ ÛÈÙ¿ÚÈ, ¤Ï 285 Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ Δ·Ó˙·Ó›·˜, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË ªÔÌ¿Û·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÏÔ›Ô, Ô˘ ›¯Â ·ÔχÛÂÈ ·fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÂÈ‚·›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ó·˘ÙÈÎfi˜, ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÂÈÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙȘ 06:40 ÙÔ Úˆ›, Î·È ·fi ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Û›ÁËÛË ÙˆÓ Ú·‰ÈÔËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÈÚ·Ù›· ÂȂ‚·›ˆÛÂ Î·È Ë ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· “ªÈÓÁÔ˘›ÓÙ ™›ÈÓÁΔ . ¢‡Ô ÒÚ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ı¿Ï·ÌÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ÂÈÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ Â›Û˘ ÂÏËÓfiÎÙËÙÔ ÊÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô “£ÂÔÊfiÚÔ˜ 1” , ÙÔ ÔÔ›Ô, Ì ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ ˆ˜ ϋڈ̷, ¤Ï ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ÕÓÙÂÓ, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔÓ ÃÔÓÁÎ-∫ÔÓÁÎ. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ë ÂÈÚ·Ù›· ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ·ÂÙÚ¿Ë ·ÊÔ‡ ÙÔ ϋڈ̷ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ì ÙË Ú›„Ë ÓÂÚÔ‡, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÔÌ¿‰· Â›ÏÂÎÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ, Ô˘ ÂÚÈÔÏÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤Ï·‚·Ó ÙÔ Û‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÂÌÔ‰›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÊÚÂÁ¿Ù· Â›ıÂÛË ÂÈÚ·ÙÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ÕÓÙÂÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë Â›ıÂÛË ¤ÁÈÓ ۋÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›, Û ·fiÛÙ·ÛË 70 ÌÈÏ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ˘fi ÛËÌ·›· ¶·Ó·Ì¿ ÏÔ›Ô “Theoforos”, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “Good Faith” .∏ ÊÚÂÁ¿Ù· “Gediz” (F-495) ÂÂÓ¤‚Ë Î·È Ì ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈΤ˜ ‚ÔϤ˜, Âȯ›ÚËÛË ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜, ÂÌfi‰ÈÛ ÙËÓ Â›ıÂÛË, ÂÓÒ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ ¤ÓÙ ÂÈÚ·Ù¤˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô.

°·Ï·ÓfiÏ¢ÎË ‹ıÂÏ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÛËÌ·›· Ô ∫ÂÌ¿Ï ∞°∫Àƒ∞, 5.

°·Ï·ÓfiÏ¢ÎË ‹ıÂÏ ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ô ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ∫ÂÌ¿Ï ∞Ù·ÙÔ‡ÚÎ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜, °ÈÏÌ¿˙ ∫fiÙ˜, ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “Unutulanlar” (•Â¯·Ṳ̂ӷ). √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙËÚ›¯ıËΠÛÙ· Ú·ÎÙÈο Î·È Ù· ·Ú¯Â›· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÂıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢Û˘, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÌÔÓÒÓ Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1920 Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ ÂıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢Û˘, Ô ∫ÔÙ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ Ô ∞Ù·ÙÔ‡ÚÎ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ¯ÚÒÌ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤ıÂÛ Û ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛÂ. “ŸÙ·Ó fï˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘, Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ë ÎfiÎÎÈÓË ÛËÌ·›· Ì ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Î·È ÙËÓ ËÌÈÛ¤ÏËÓÔ, Ô˘ ›¯Â ıÂÛÈÛı› ηٿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ √ıˆÌ·ÓÔ‡ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˘ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ μ’” , ÁÚ¿ÊÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

√ÚÁ‹ Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÌËÓ Ô˘ÏËı› Ë Opel

«ΔÚÈÁÌÔ›» ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ∏¶∞ ÌÂÙ¿ ÙË «ÛÙÚÔÊ‹» Ù˘ GM μ∂ƒ√§π¡√, 5.

ÔÈΛϘ Î·È ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔοÏÂÛ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ë ·ÚfiÛÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡, ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘ ÎÔÏÔÛÛÔ‡ General Motors (GM), Ó· ÌËÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙË ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Opel, Ë ÔÔ›· ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.

“∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ General Motors ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÌÔ-ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÎÚ·Ùȉ›Ô˘ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ƒËÓ·Ó›·˜-μÂÛÙÊ·Ï›·˜. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ Opel, ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ϤÔÓ Ì ÏԢΤÙÔ. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ›‰È· Ë ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤ÎÏËÎÙË Î·È ÂÓÔ¯ÏË̤ÓË, ÂÓÒ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ “ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ›¯Â ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰·ÓÂÈÛÌfi 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙËÓ Opel ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ∫·Ó·‰Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ Ù˘ Opel. ŒÎÏËÎÙÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Î·È Ô ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ. √ ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË Ù˘ General Motors ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ “ÂÚÈÊÚÔÓËÙÈ΋” ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ “∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜” . ” ∏ ¿ÚÓËÛË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ Opel ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Ì›· Ôχ ÚˆÙfiÙ˘Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· fiÙ·Ó Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ï¢ڤ˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÈÏ Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ Ì ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·ÚfiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÚÈÊÚÔÓËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÚÔ˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Î·È fi¯È ÂÌ¿˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ¡ÙfiÈÙÛ μ¤Ï (“¡μ” ), Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂͤÏÈÍË Ù›ÓÂÈ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ - √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ Opel, Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ÕÏψÛÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, 10.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ Opel ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ General Motors, Ó· ÌËÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ - fiˆ˜ ›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù› ·Ú¯Èο - ÙË ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û¯¤‰ÈÔ Â͢Á›·ÓÛ‹˜ Ù˘. ™Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Úˆ› Ì·˙ÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ GM Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÔχÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡

Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÎÔÏÔÛÛÔ‡, ÛÙÔ ¡ÙÈÙÚfiÈÙ ÙˆÓ ∏¶∞, ‰Â ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ΋ڢÍË ÙÒ¯Â˘Û˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Opel, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ Û ÌÈ· ϷΈÓÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ·fi ÙȘ ∏¶∞, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌfiÓÔÓ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 3 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. π‰È·›ÙÂÚ· ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Opel Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ∫Ï¿Ô˘˜ ºÚ·ÓÙ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó “ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ General Motors ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ” Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜” .

¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ ·˘Ùfi “ÚԂϤÂÈ ÏԢΤÙÔ Û 3 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÒÏÂÈ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Opel ·fi fi,ÙÈ Ë ·˘ÛÙÚÔηӷ‰È΋ Magna, Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·Ú¯Èο ÙËÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ΔÔ ·Ó Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ GM Á›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÈο Ú¿ÍË ‰ÂÓ Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ” . ∂¿Ó Ë GM ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Â͢Á›·ÓÛ‹˜ Ù˘, ÙfiÙ - fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ - ı· ¯·ıÔ‡Ó 10.000 ·fi ÙȘ Û˘ÓÔÏÈο 50.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Opel ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. °È· Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙȘ fiÏÂȘ ªfi¯Ô˘Ì Î·È ÕÈ˙ÂÓ·¯ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË, ÂÓÒ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙË ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ∞Ì‚¤ÚÛ· ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ General Motors ∂˘ÚÒ˘ Δ˙ÔÓ ™ÌÈı, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ·Ó¤ÊÂÚ ¯Ù˜, Û ÙËÏÂʈÓÈ΋ ‰È¿ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ˆ˜ “fiÔÈÔ˜ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Â͢Á›·ÓÛ˘ Ù˘ Magna, ı· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Î·È Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ General Motors” .

¢ÂÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ¶ÏËÓ fï˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ GM ÚÔοÏÂÛ ‰˘Ûı˘Ì›· Î·È ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ‰ÈfiÙÈ, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Â›¯Â Û˘Ó·ÓÙËı› - ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â›Û΄‹˜ Ù˘ ÛÙȘ ∏¶∞ - Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ √Ì¿Ì· Î·È Ì ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ¯ˆÚ›˜ fï˜

Ó· Ù˘ Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ General Motors. ø˜ ÛÙÈÁÌ‹˜, Ô §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÌfiÓÔ ‰È¿ ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ °ÎÈÌ˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË General Motors Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È fi¯È ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. ΔÔÔı¤ÙËÛË, Ë ÔÔ›·, fï˜, ‰Â Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. ∞˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ - fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È - ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ GM, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÙÔ 61% ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ¯ı˜, ÌfiÏȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ GM, Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ƒ¿ÈÓÂÚ ªÚÔ‡ÓÙÂÚÏÂ, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙË ·fiÊ·ÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Opel Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ General Motors ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ·ÓÙÂÏÒ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙË” . √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ì›¯ıËΠÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ General Motors Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Opel, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ √‡ÏÚȯ μ›Ï¯ÂÏÌ. ™Â ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ›¯·Ó ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ √Ì¿Ì· ÂȂ‚·›ˆÛ ÛÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ “fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ·Ó¿ÌÈÍË ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ GM” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô μ›Ï¯ÂÏÌ.

¢Èο˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ¤ÊË‚ÔÈ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜

™Ù˘ÁÂÚfi ¤ÁÎÏËÌ· ·ÔηχÊıËΠÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· √À§ª, 5.

ΔË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÂÓfi˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ÔÌÔÏfiÁËÛ ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ °ÂÚÌ·Ófi˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰›Î˘ ÛÙËÓ fiÏË √˘ÏÌ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÂÓ‹ÚÁËÛ ηْ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘. √È ‰‡Ô ¤ÊË‚ÔÈ, Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· 19 ÂÙÒÓ, ‰Èο˙ÔÓÙ·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ „˘¯ÚÒ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·, Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ÙÔ˘ ÂÓfi˜. ΔÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ fiÏË ∞˚ÛÏÈÓÁÎÂÓ, ÛÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2009. ∏ ÔÌÔÏÔÁ›· ·Ê‹ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜. √È ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÁÈÔ fiÙÈ ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡Û ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·. √ ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú-

ÓËı› Ó· ηٷı¤ÛÂÈ. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ‰›ÎË, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÓËϛΈÓ, Î·È ·ÎfiÌ· Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ Ô˘ ÔÌÔÏfiÁËÛÂ, ∫Ï¿Ô˘˜ ™Ô˘ÏÙ˜, › ÛÙ· ªª∂ fiÙÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠οÔÈÔ Î›ÓËÙÚÔ. √ ™Ô˘ÏÙ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ˘¿ÎÔ˘ÛÂ Ù˘ÊÏ¿ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘.

™ÙË ƒˆÛ›· ∏ ÚˆÛÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ‰‡Ô ˘fiÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ Ù˘ ÚˆÛ›‰·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿˙È· ª·ÌÔ‡ÚÔ‚· Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ™Ù·ÓÈÛÏ¿‚ ª·ÚΤÏÔÊ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ËÁ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÎ-

ÚfiÛˆÔ ÕÓÓ· √˘Û¿ÙÛÈÔ‚·, “‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ °Â‚ÁÂÓ›ÁÈ· ∫·Û›˜ Î·È ÙÔ˘ ¡ÈΛٷ ΔÈÎfiÓÔÊ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·” . ∏ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆÛÙfiÛÔ ÔȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ™Ù·ÓÈÛÏ¿‚ ª·ÚΤÏÔÊ, ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓ˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Novaya Gazeta ∞Ó·ÛÙ¿˙È· ª·ÌÔ‡ÚÔ‚· Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘Â, ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ. ∏ ƒˆÛ›· ηÙËÁfiÚËÛ ÙË ¢‡ÛË fiÙÈ ÔÏÈÙÈÎÔÔ›ËÛ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ó·ڋ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ “·ıÒÔ ı‡Ì· Â›ıÂÛ˘ ηٿ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ª·ÚΤÏÔÊ” , ÂÓÒ ÔÈ

‰˘ÙÈÎÔ› ηÙËÁÔÚÔ‡Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙË ªfiÛ¯· fiÙÈ ‰ÂÓ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ˙‹ÏÔ ÛÙËÓ ‰È·Ï‡ηÓÛË Ì›·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ‰ÔÏÔÊÔÓÈÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ·˘Ù‹ Ù˘ ÕÓÓ·˜ ¶ÔÏÈÙÎfiÊÛηÁÈ· ÙÔ 2006.

™ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË fiÙÈ Û˘Ó¤Ï·‚ ¤Ó·Ó 49¯ÚÔÓÔ, ÙÚfiÊÈÌÔ „˘¯È·ÙÚÈÎÔ‡ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ fiÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·‰ÈηÛı¤ÓÙ˜ ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ıÂÚ·›·˜ ÛÙËÓ ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË, Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÂÈÙ¤ıËΠ̷̠¯·›ÚÈ Î·È ÛÎfiÙˆÛ ‰˘Ô ·ÛıÂÓ›˜. √ ¿Ó‰Ú·˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ Û˘ÁοÙÔÈÎfi ÙÔ˘ Ì ¤Ó· ÎÔ˘˙ÈÓÔÌ¿¯·ÈÚÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Î·È Î·ÙfiÈÓ Ó· ÛÙÚ¿ÊËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Í·ψ̤ÓÔ˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ˙‹ÙËÛ ¤ÁÎÚÈÛË

·fi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÓ ‡ÔÙÔ. ΔÔ ÚÒÙÔ ı‡Ì·, 54 ÂÙÒÓ, ‰¤¯ÙËΠÔÏÏ·Ϥ˜ Ì·¯·ÈÚȤ˜ ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi, ÂÓÒ Ë ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘, 36 ÂÙÒÓ, ‚Ú¤ıËΠ۠ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì·. ΔÔ Î›ÓËÙÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜. “∂Í fiÛˆÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ÙfiÛÔ Ù· ı‡Ì·Ù· fiÛÔ Î·È Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ›¯·Ó ÛÙ·Ï› ÁÈ· ÓÔÛËÏ›· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ηٷ‰ÈηÛÙ› ÁÈ· ÊfiÓÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ °Ô˘¤ÈÓ ΔÛ›˙Ì·Ó.” •¤Úˆ fiÙÈ Ô Û˘ÁοÙÔÈÎÔ˜ Î·È Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ê›ÏÔÈ” , ÚfiÛıÂÛÂ. “ŸÙ·Ó ›¯·Ó ¿‰ÂÈ· ‹Á·ÈÓ·Ó ÁÈ· „¿ÚÂÌ· Ì·˙›. . . ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË, ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì” . ΔÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Thomas Embling, 118 ÎÏÈÓÒÓ, ÛÙËÓ ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË, ÎÙ›ÛÙËΠ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ÙË ıÂÚ·›· ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 5H™ N√∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.683,57

1,17

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO AM JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE

4,08 0,57 13,12 16,94 8,4 16,23 1,51 11,39 8,64 0,97 4,36 3,6 8,4 8,78 7,46 2,71 3,07 5,24 0,83 2,7 1,55 1,92 4,75 6,5 5,27 2,6 14,75 25,82 1,89 5,74 8,2 9,9 5,75 4,14 1,54 1,58 6,3 10,46 1,53 1,22 11,54 5,32 5,86 17,5 11,7 13,95 5 5,72 1,85 4,93 6,07 23,4 15,83 10,9 5,75 11,47 2,17

-0,24 1,79 0,92 -3,15 0,00 0,19 -0,66 2,06 -2,26 1,04 0,69 -0,28 0,00 0,11 0,81 -0,37 3,72 1,16 0,00 0,00 0,00 -0,52 -0,21 0,46 5,40 1,96 0,68 2,79 0,53 -1,21 2,50 2,38 0,00 0,73 -1,28 0,00 0,64 0,48 -2,55 0,00 -1,03 -1,30 -0,17 -1,58 2,63 -1,20 0,00 0,00 0,54 -0,61 -1,14 -0,81 -2,34 3,81 4,74 2,87 -0,46

16215 4131234 3401310 800275 11066 143508 147870 9179 14407 1040541 186620 23573 0 126511 1978 1068838 3256668 3766 111025 0 0 691565 82280 148129 19982 58613 628035 2075589 53015 281257 177900 307771 65169 3166 47176 158933 6112 37988 917888 52364 64242 95426 187013 350408 1290214 1750 1080 15353 40485 333981 29955 76431 2505 1156594 6657641 916753 29070

4,05 0,55 12,72 16,37 8,3 16 1,5 11 8,56 0,93 4,28 3,55 8,4 8,5 7,38 2,66 2,89 5,12 0,81 2,7 1,55 1,88 4,66 6,32 4,9 2,55 14,36 24,73 1,85 5,7 7,9 9,41 5,63 4,07 1,52 1,52 6,1 10,2 1,51 1,19 11,46 5,25 5,78 17,49 11,15 13,8 4,95 5,66 1,83 4,85 6,02 22,68 15,83 10,35 5,51 10,83 2,14

4,15 0,57 13,5 17,29 8,4 16,4 1,54 11,39 8,84 0,97 4,39 3,61 8,4 8,78 7,46 2,76 3,07 5,24 0,83 2,7 1,55 1,97 4,79 6,5 5,27 2,67 14,99 25,82 1,9 5,81 8,21 10 5,75 4,15 1,58 1,61 6,32 10,59 1,57 1,22 11,71 5,4 5,92 17,85 11,7 14,2 5,02 5,81 1,87 4,99 6,14 23,59 16 10,9 5,84 11,47 2,17

0,00 1,19 -2,70 1,02 2,80 9,09 0,00 -1,14 -1,70 0,00 0,00 1,53 -1,50 6,67 0,00 -0,13 -0,63 -1,83 -2,33 3,45 -0,38 -0,70 -5,46 0,00 0,00 0,00 1,76 1,28 3,33 -1,89 -5,56 -3,25 0,00 -0,51 -0,61 1,04 -1,01 -1,92 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00

4960 1 147502 3000 200 296559 100 14339 24229 2390 0 1402 3285 39400 0 9500 340 5980 1000 89119 11860 40065 5350 0 0 300 112366 17999 447 27610 5 42762 0 225643 3207 5790 1000 15894 127457 150 58873 2402 52450

1,32 0,85 1,07 1,96 1,08 0,97 0,32 0,87 0,57 0,82 1,26 5,06 1,27 0,9 1,65 7,62 1,58 1,6 0,42 0,86 2,64 1,39 0,5 4,15 4,05 1,4 2,26 0,78 3,07 0,51 0,34 1,48 0,89 1,92 1,57 0,97 3,9 0,51 0,68 0,6 1,64 1,31 0,81

1,37 0,85 1,12 2 1,1 1,08 0,32 0,9 0,58 0,85 1,26 5,3 1,33 0,98 1,65 7,74 1,6 1,62 0,42 0,91 2,64 1,43 0,52 4,15 4,05 1,4 2,32 0,8 3,1 0,54 0,34 1,54 0,89 1,96 1,62 0,99 3,91 0,52 0,74 0,62 1,68 1,48 0,84

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂

1,35 0,85 1,08 1,98 1,1 1,08 0,32 0,87 0,58 0,84 1,26 5,3 1,31 0,96 1,65 7,73 1,59 1,61 0,42 0,9 2,64 1,41 0,52 4,15 4,05 1,4 2,31 0,79 3,1 0,52 0,34 1,49 0,89 1,94 1,62 0,97 3,91 0,51 0,72 0,62 1,65 1,45 0,83

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √§¶ ∞∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√)

0,58 0,82 0,73 1,9 0,8 0,52 1,12 1,4 1,07 1,63 1,09 0,52 1,63 0,54 0,99 0,88 0,79 0,92 0,32 1,6 1,91 0,53 0,45 1,27 7,48 0,73 1,63 1,02 1,41 1,3 0,78 1,02 0,87 0,35 0,73 0,87 0,58 0,67 1,17 0,87 2,84 2,31 1,4 1,66 0,48 0,67 2,93 0,6 1,98 0,45 0,85 0,79 0,76 2,3 10,87 2,85 0,77 0,9 0,82 1 0,74 0,64 4,91 1,54 3,02 0,33 7,15 1,06 8,95 1,53 0,84 4,08 1,9 0,62 0,75 0,76 0,39 4,11 1,61 1,06 1,08 0,71 0,68 0,65 1,64 0,79 1,06 0,81 0,67 0,64 16,15 0,89 3,9 1,91 2,6 0,81 3,9 0,38 0,35 0,6 1,96 1,37 1,43 0,51 0,46 4,52

-3,33 -1,21 2,82 0,00 6,67 0,00 0,90 -2,10 0,94 3,82 0,93 0,00 0,00 1,89 -1,00 0,00 0,00 -3,16 0,00 0,00 0,00 3,92 2,27 -1,55 9,04 1,39 0,00 0,00 3,68 -8,45 -1,27 2,00 0,00 2,94 -1,35 7,41 0,00 -1,47 1,74 0,00 2,16 -2,12 -2,10 -1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,76 0,00 -1,25 1,33 1,32 6,15 -1,72 0,00 3,45 -1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,28 1,00 -2,94 -0,83 2,91 2,29 -0,65 2,44 0,00 0,00 -1,59 0,00 0,00 -4,88 -1,68 0,00 0,95 0,00 0,00 6,25 0,00 -6,82 -4,82 -3,64 0,00 0,00 -8,57 0,31 -5,32 -1,52 0,53 0,00 -2,41 -2,50 0,00 0,00 -4,76 0,00 0,74 -0,69 0,00 -8,00 0,44

3480 460 3000 150 1390 7592 3310 360 1579 10378 337 43482 0 92 10113 0 408 3210 100650 0 0 1310 91269 520 26 85167 5700 0 18419 130 1000 7201 50 1044 27562 10 735 42357 2820 33490 533 4752 8556 685 300 3235 1600 0 0 7981 214915 3389 4744 29293 500 2965 7680 38753 9786 3901 22030 495630 0 112 18473 11690 2929 5191 520 1500 5720 0 33000 2000 0 1090 4435 968 1900 1044 0 0 3514 3 30 8940 10620 220763 0 1384 868 8686 1591 39146 7300 17732 54 1050 7443 114767 1000 184 11815 0 101 150

0,58 0,79 0,71 1,9 0,75 0,5 1,11 1,4 1,06 1,52 1,02 0,51 1,63 0,48 0,98 0,88 0,78 0,91 0,31 1,6 1,91 0,51 0,43 1,17 7,48 0,71 1,59 1,02 1,32 1,3 0,78 0,95 0,83 0,35 0,72 0,87 0,55 0,66 1,11 0,86 2,59 2,27 1,38 1,64 0,47 0,64 2,93 0,6 1,98 0,4 0,84 0,79 0,75 2,26 10,4 2,83 0,76 0,87 0,81 0,98 0,73 0,62 4,91 1,53 2,9 0,31 7,1 1,01 8,8 1,5 0,78 4,08 1,9 0,62 0,75 0,75 0,37 4,1 1,6 1,05 1,08 0,71 0,62 0,65 1,62 0,79 1,04 0,79 0,67 0,64 15,9 0,85 3,9 1,87 2,53 0,8 3,9 0,37 0,35 0,6 1,95 1,35 1,4 0,51 0,46 4,52

0,6 0,83 0,74 1,9 0,81 0,52 1,15 1,4 1,07 1,64 1,09 0,53 1,63 0,54 1 0,88 0,79 0,93 0,32 1,6 1,91 0,53 0,47 1,28 7,48 0,74 1,63 1,02 1,43 1,3 0,78 1,03 0,87 0,35 0,76 0,87 0,61 0,68 1,18 0,89 2,84 2,35 1,4 1,69 0,48 0,67 2,95 0,6 1,98 0,45 0,91 0,8 0,76 2,32 10,87 2,9 0,79 0,91 0,82 1,03 0,75 0,69 4,91 1,54 3,03 0,34 7,21 1,06 8,97 1,53 0,84 4,08 1,91 0,62 0,75 0,76 0,39 4,25 1,62 1,15 1,08 0,71 0,68 0,65 1,64 0,82 1,13 0,82 0,67 0,65 16,15 0,9 3,93 1,94 2,61 0,82 4 0,38 0,37 0,62 1,98 1,37 1,45 0,51 0,52 4,52

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

1,99 49,91 0,36 0,42 3,11 1,68 1,72 0,5 0,4

-1,00 -0,10 5,88 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00

71742 3277 760 0 442 1200 11960 39936 0

1,97 49,1 0,33 0,42 3,04 1,6 1,7 0,49 0,4

2,01 50,02 0,36 0,42 3,11 1,69 1,73 0,5 0,4

7,7 8,41 0,52 1,85 4,97 0,4 2,9 1,61 0,3 1,46 3,08 0,33 0,24 20,66 0,77 0,92 36 3,83 1,12 0,18 8,09 0,17 0,63 6,22 0,25 0,31 1,17 15,78 60 4,8 21,14 3,4 0,21 0,7 1,81 0,26 13,2 12,1 0,48

0,00 0,24 4,00 3,93 -0,60 0,00 0,00 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 -6,10 0,00 5,88 0,26 -1,75 0,00 -3,58 -5,56 3,28 0,00 4,17 0,00 0,00 -0,13 0,00 3,45 0,00 0,00 -4,55 -4,11 0,00 -7,14 0,00 0,00 0,00

450 100 50 1300 5584 200 1600 60 1330 2300 6424 0 53166 329 819 0 1002 492 5700 0 170 19620 293 0 300 4 80 8620 0 5 0 4023 169843 1700 0 200 0 0 0

7,68 8,4 0,52 1,76 4,95 0,4 2,9 1,55 0,27 1,46 3,08 0,33 0,23 20,13 0,77 0,92 36 3,82 1,11 0,18 7,93 0,17 0,61 6,22 0,25 0,31 1,17 15,49 60 4,8 21,14 3,3 0,2 0,69 1,81 0,26 13,2 12,1 0,48

7,71 8,5 0,52 1,89 5 0,4 2,9 1,7 0,3 1,46 3,08 0,33 0,24 21,2 0,77 0,92 36 3,84 1,14 0,18 8,29 0,17 0,67 6,22 0,25 0,31 1,17 15,8 60 4,8 21,14 3,49 0,21 0,7 1,81 0,26 13,2 12,1 0,48

0,2 0,13 1,4 0,15 0,17 1,52 2,16 0,17 0,13 0,14 0,07 4,56 0,22 1,19 0,39 0,7 0,1 0,12 0,51 0,36 0,1 8,26 0,95 0,35 0,76 0,6 0,34 0,19 0,39

-4,76 0,00 -2,78 -6,25 -5,56 -3,19 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 -4,80 0,00 -1,65 5,41 -18,61 0,00 0,00 4,08 -2,70 0,00 0,00 -1,04 -2,78 0,00 0,00 -2,86 -9,52 -2,50

83082 0 5491 11561 1315 39741 0 5740 0 0 38627 116734 2000 3452 500 862 19790 0 5154 68770 9850 0 300 17252 30 0 15000 500 147326

0,2 0,13 1,35 0,15 0,17 1,48 2,16 0,16 0,13 0,14 0,07 4,45 0,22 1,11 0,39 0,69 0,1 0,12 0,49 0,35 0,1 8,26 0,95 0,35 0,76 0,6 0,33 0,19 0,39

0,21 0,13 1,4 0,15 0,17 1,57 2,16 0,17 0,13 0,14 0,07 4,66 0,22 1,22 0,39 0,78 0,11 0,12 0,52 0,37 0,1 8,26 0,95 0,36 0,76 0,6 0,36 0,19 0,4

1,01 4,4 2,22 3,3 2,52 2,8 1,48 1,05 2,2 2,66 2,46 2,16

0,00 0,00 0,00 -7,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 5172 0 0 0 0 0 0 0 0

1,01 4,4 2,22 3,3 2,52 2,8 1,48 1,05 2,2 2,66 2,46 2,16

1,01 4,4 2,22 3,3 2,52 2,8 1,48 1,05 2,2 2,66 2,46 2,16

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) RAINBOW AE ¶ƒ√π√¡Δø¡ ¶ƒ√∏°ª∂¡∏™ Δ∂á√§√°π∞™ SINGULARLOGIC S.A. SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) πª∞∫√ MEDIA SA.(∫√) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞Lª∞ ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 4H™ N√∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

28.726.439,08 5.453.987,41 5,2671 26.428.981,00 3.048.564,07 8,6693 142.526.529,59 15.240.819,72 9,3516 16.764.251,01 2.307.110,90 7,2663 431.500.770,09 113.818.990,49 3,7911 31.862.930,77 3.446.172,69 9,2459 19.784.885,06 2.697.474,66 7,3346 8.046.712,90 1.461.819,03 5,5046 14.195.197,67 1.787.306,21 7,9422 121.485.749,06 13.277.505,00 9,1497 60.983.225,47 7.318.027,35 8,3333 6.081.928,01 1.447.239,39 4,2024 25.813.345,05 2.376.579,67 10,8616 3.536.649,07 324.740,37 10,8907 234.553.548,68 14.807.772,54 15,8399 15.014.448,13 844.464,16 17,7799 4.022.464,97 659.551,34 6,0988 11.223.497,22 2.053.079,11 5,4667 6.991.939,69 1.768.689,97 3,9532 8.560.299,42 2.285.152,84 3,7461 19.950.529,80 2.537.716,57 7,8616 40.289.156,39 3.906.083,25 10,3145 10.961.814,90 5.444.380,85 2,0134 4.284.656,51 284.741,69 15,0475

-0,28% -0,28% -0,18% -0,24% -0,27% -0,06% -0,17% -0,05% -0,28% -0,21% -0,38% -0,43% -0,19% -0,19% -0,17% -0,33% -0,23% -0,19% -0,06% -0,07% -0,22% -0,18% -0,30% -0,13%

5,3724 8,7993 9,3516 7,3935 3,7911 9,2459 7,3346 5,6147 8,0613 9,1497 8,4166 4,5386 10,8616 10,8907 15,9191 18,1355 6,2208 5,4667 4,0323 3,7461 7,9402 10,4176 2,0134 15,2732

5,1618 8,6043 9,2815 7,1936 3,7911 9,1766 7,2796 5,3945 7,9422 9,1497 8,2916 4,2024 10,7801 10,8907 15,7211 17,6021 6,0378 5,4394 3,8741 3,7180 7,8616 10,2114 2,0084 14,8970

5,20% 7,73% 11,57% 7,71% 11,68% 4,85% 6,86% 5,34% 7,04% 9,58% 6,17% 7,85% 8,62% 8,91% 8,41% 15,52% 6,04% 9,59% 6,67% 7,06% 7,19% 7,47% 4,01% 5,06%

79.211.973,88 23.308.728,78 1.784.274,16 3.970.670,93 176.438.731,95 36.177.158,90 1.991.511,04 30.566.240,25 37.371.385,80 2.058.279,24 67.272.306,32 8.154.506,19 1.663.309,10 10.935.473,05 20.994.615,51 28.751.355,83 313.146.987,38 5.461.824,09 29.552.538,59 63.274.875,54 138.137.969,24 58.173.842,21 1.300.037,76 19.395.961,22 132.850,55 6.386.725,64 756.983,05 15.654.438,01 1.380.605,21 1.408.829,14 34.064.448,41 14.420.404,83 4.917.016,39 13.279.391,64 3.644.101,16 3.134.246,11 128.692.869,13 61.869.710,55 14.934.780,14 60.024.445,41 114.090.896,44 59.447.708,87 9.416.393,62 23.367.773,59 115.557.272,43 48.971.923,27 10.868.157,35 594.266,82 8.168.697,46 59.258.508,42 15.333.478,08 2.606.176,00 4.567.619,19 4.720.640,62

-0,07% -0,11% -0,88% -0,83% -0,06% -0,19% 0,07% 0,00% 0,11% -0,01% -0,04% -0,13% -0,81% -0,13% -0,06% -1,05% -0,18% -0,24% -0,04% -0,07% -0,18% -0,04% -0,03% 0,01% -0,05% -0,05% -0,01% -0,01% -0,09% -0,09% -0,10% -0,10% -0,03% -0,23% -0,08% -0,06% -0,06% 0,01% -0,15% 0,25% -0,76% 0,01% 0,20% 0,35% -0,02% -0,05% 0,00% -0,06% -0,18% -0,66% 0,01% -0,08%

16,5936 12,4289 9,3157 4,9871 4,4939 6,8972 6,5272 8,9937 10,2908 10,2914 10,6057 4,0419 3,9026 6,7605 3,2313 4,4729 5,7484 5,7317 9,8986 11,3537 9,2793 10,5685 11,3753 10,9040 1.199,7800 1.194,3700 1.165,6100 1.195,5300 983,7300 1.042,7200 1.019,6300 1.022,7200 4,5244 3,6142 3,1954 8,2162 3,3721 11,0151 10,8150 9,7004 3,1486 9,7904 26,1561 10,0058 1,1474 10,9015 3,4268 2,9824 4,8418 2,9225 3,4233 3,6326 212,9897 3,3721

16,1055 12,0633 9,0417 4,9497 4,4602 6,8455 6,4782 8,3941 9,7913 10,0856 10,3977 3,9327 3,7971 6,7098 3,1045 4,4729 5,7484 5,7317 9,3801 10,7589 8,7932 10,0149 10,8336 10,9040 1.199,7800 1.194,3700 1.165,6100 1.195,5300 983,7300 1.042,7200 1.019,6300 1.022,7200 4,4681 3,5608 3,1482 8,0948 3,2241 10,5831 10,3908 9,5064 3,1250 9,4064 25,8308 10,0058 1,1275 10,8197 3,3260 2,9675 4,8176 2,8647 3,2239 3,5966 211,9300 3,2084

4,68% 12,50% 0,38% -6,65% 3,50% 4,38% 12,90% 2,81% 8,96% 1,84% 0,29% 21,36% -3,32% 8,35% 3,69% 10,15% 16,70% 9,04% 5,89% 6,58% 7,98% 6,60% 8,29% 14,46% 12,52% 12,56% 6,18% 6,22% 7,95% 7,99% 6,35% 6,39% 14,65% 14,25% 11,08% 4,02% 5,60% 5,78% 5,04% -7,87% 3,41% -0,56% -7,14% 0,06% 6,92% 6,66% 11,29% 6,36% 10,80% 7,73% 6,78% -5,60% 1,79% 7,40%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢√§§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA TRUST DOLLAR BOND √ª√§. ∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(1) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(1) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.869.139,08 1.912.864,54 195.365,78 796.182,08 39.261.890,57 5.245.161,90 305.110,82 3.568.575,15 3.740.457,79 200.000,00 6.469.915,08 2.052.782,30 433.659,78 1.617.548,19 6.627.322,83 6.427.921,14 54.475.057,93 952.916,16 3.134.818,83 5.851.734,23 15.631.053,23 5.779.680,26 120.000,00 1.778.785,62 110,73 5.347,36 649,43 13.094,15 1.403,44 1.351,11 33.408,54 14.100,00 1.092.204,88 3.729.376,57 1.157.519,13 387.192,51 39.117.101,80 5.729.137,46 1.408.559,31 6.187.834,66 36.235.353,97 6.193.495,17 361.807,31 2.335.427,07 101.725.589,20 4.492.228,71 3.234.988,41 199.258,66 1.687.102,87 20.479.284,45 4.613.492,49 724.613,77 21.552,96 1.441.900,99

16,2682 12,1852 9,1330 4,9871 4,4939 6,8972 6,5272 8,5654 9,9911 10,2914 10,3977 3,9724 3,8355 6,7605 3,1679 4,4729 5,7484 5,7317 9,4272 10,8130 8,8374 10,0652 10,8336 10,9040 1.199,7800 1.194,3700 1.165,6100 1.195,5300 983,7300 1.042,7200 1.019,6300 1.022,7200 4,5019 3,5608 3,1482 8,0948 3,2899 10,7991 10,6029 9,7004 3,1486 9,5984 26,0260 10,0058 1,1360 10,9015 3,3596 2,9824 4,8418 2,8936 3,3236 3,5966 211,9300 3,2739

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

12.233.510,02 5.931.902,66 31.289.615,26 48.684.763,36 20.777.278,29 20.558.385,38 238.695.758,60 229.832.135,79 26.658.143,59 28.487.528,07 84.184.343,95 52.310.847,10 53.731.666,97 39.790.950,40 1.522.473,43 2.635.810,05 21.172.731,99 90.553.068,65 1.662.949,16 13.547.456,66 933.766,43 91.407.162,61 220.390.025,74 35.364.749,88 7.456.076,54 368.610,08 23.951.022,08 1.800.002,17 148.533.422,61 12.627.997,09 11.448.203,39

3.686.593,05 573.793,18 4.411.688,27 2.214.389,39 5.235.436,12 2.103.771,04 16.139.354,00 15.364.064,02 2.721.867,84 1.728.358,14 5.956.041,00 1.185.227,10 3.427.317,14 5.876.844,58 219.967,78 338.483,54 8.428.101,13 14.547.234,34 1.299.991,41 9.322.320,85 127.348,32 41.296.129,70 19.242.534,63 17.314.436,74 279.525,00 286,10 18.567,30 373.593,04 6.961.507,99 4.418.158,28 1.480.518,78

3,3184 10,3381 7,0924 21,9856 3,9686 9,7722 14,7897 14,9591 9,7941 16,4824 14,1343 44,1357 15,6775 6,7708 6,9213 7,7871 2,5122 6,2248 1,2792 1,4532 7,3324 2,2135 11,4533 2,0425 26,6741 1.288,3800 1.289,9600 4,8181 21,3364 2,8582 7,7326

1,80% 1,78% 3,04% 1,72% 2,04% 2,27% 1,91% 2,00% 2,63% 2,22% 3,22% 1,84% 1,31% 1,83% 1,63% 1,70% 1,77% 1,69% 1,59% 1,57% 1,42% 1,45% 2,38% 2,57% 2,64% -2,10% -2,10% 1,86% 2,35% 1,60% 2,03%

3,4843 10,8550 7,4470 23,0849 4,1075 10,1142 14,9376 15,1087 9,8920 16,6472 14,2050 45,0184 15,9911 6,9062 7,0597 7,9428 2,6001 6,2248 1,2792 1,4968 7,5524 2,2135 11,4533 2,0425 26,6741 1.288,3800 1.289,9600 4,8663 21,9765 2,9439 7,9646

3,2520 10,2347 7,0215 21,7657 3,9289 9,6745 14,6418 14,8095 9,6962 16,3176 14,0212 43,6943 15,5207 6,7031 6,8521 7,7092 2,5122 6,1626 1,2664 1,4096 7,1124 2,1914 11,3388 2,0221 26,6741 1.288,3800 1.289,9600 4,7217 21,1230 2,8296 7,6553

23,10% 51,86% 52,51% 48,95% 42,67% 51,12% 41,86% 43,21% 50,41% 47,87% 55,32% 29,26% 22,53% 37,21% 23,86% 34,92% 49,47% 29,05% 39,10% 26,54% 31,34% 36,91% 42,34% 56,44% 23,42% 38,10% 38,15% 52,07% 38,66% 45,05% 42,30%

ENEP°HTIKO

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

72.395.297,60 6.121.129,03 11,8271 9.120.590,96 2.364.397,07 3,8575 237.636.607,87 8.241.244,62 28,8350 80.450.893,66 12.544.056,81 6,4135 35.114.263,81 64.778.097,22 0,5421 2.308.523,30 3.683.195,56 0,6268 92.303.152,45 10.450.995,55 8,8320 58.702.125,01 6.487.757,26 9,0481 52.056.452,18 5.317.109,47 9,7904 4.256.274,59 2.530.280,89 1,6821 980.774,06 82.614,72 11,8717 3.248.004,08 273.566,51 11,8728 16.309.429,72 3.578.500,62 4,5576 2.925.491,64 1.106.662,12 2,6435 24.615.234,39 7.254.764,84 3,3930 12.907.206,89 5.281.444,18 2,4439 71.655.366,22 4.431.429,41 16,1698 17.484.876,39 6.739.857,24 2,5943 100.692.987,95 1.864.182,85 54,0145 6.404.068,68 557.111,63 11,4951 9.459.562,97 1.995.655,60 4,7401 17.660.337,39 17.822.365,26 0,9909 63.375.107,56 5.252.377,02 12,0660 9.543.610,59 10.028.276,83 0,9517 47.279.476,04 4.063.712,26 11,6346 9.446.080,86 2.523.140,80 3,7438 29.015.032,13 11.714.228,72 2,4769 20.854.717,36 7.668.022,82 2,7197 1.069.250,43 830.492,59 1,2875 708.693,00 216.255,27 3,2771 6.367.799,53 591.035,85 10,7740

2,12% 2,01% 2,22% 1,56% 2,13% 2,12% 0,25% 0,68% 0,74% 2,17% 0,58% 0,58% 1,81% 2,10% 2,02% 1,66% 2,00% 1,32% 1,95% 2,51% 1,56% 1,84% 2,35% 2,00% 2,45% 2,24% 2,12% 1,54% 1,16% 1,87% 1,95%

11,8271 3,8575 29,1234 6,4776 0,5421 0,6268 8,8320 9,0481 9,7904 1,6821 12,1091 12,1103 4,7855 2,7757 3,3930 2,4439 16,3315 2,6202 55,3649 11,7825 4,8586 1,0107 12,3073 0,9684 11,8382 3,7438 2,6007 2,8557 1,3133 3,4082 11,2050

11,7088 3,8189 28,5467 6,3494 0,5367 0,6205 8,7437 9,0481 9,7904 1,6653 11,6343 11,6353 4,5120 2,6171 3,3760 2,4317 15,8464 2,5424 54,0145 11,4951 4,7401 0,9909 12,0660 0,9327 11,4019 3,7064 2,4521 2,6653 1,2746 3,2443 10,6663

31,83% 41,89% 43,67% 45,58% 26,75% 46,69% 9,73% 14,01% 16,45% 78,57% 20,49% 20,49% 29,75% 32,12% 39,98% 41,77% 41,69% 48,67% 38,05% 34,31% 36,99% 41,52% 47,70% 45,05% 44,22% 41,10% 29,38% 45,81% 34,41% 40,00% 39,54%

13.248.660,88 1.175.191,45 11,2736 2.361.240,66 398.141,91 5,9307 1.974.830,01 483.735,00 4,0825 13.656.099,47 1.135.207,57 12,0296 2.723.428,99 516.796,18 5,2698 6.823.196,62 1.519.093,87 4,4916 3.623.406,97 1.639.408,63 2,2102 919.318,22 129.087,02 7,1217 21.215.847,07 6.372.247,05 3,3294 34.817.377,16 9.533.894,60 3,6520 633.378,48 601,54 1.052,9300 27.488.628,50 25.683,02 1.070,3000 637.907,96 620,91 1.027,3800 43.693.754,49 42.480,16 1.028,5700 41.914,50 43,99 952,7500 4.559.445,57 4.779,40 953,9800 5.289.896,44 1.173.429,56 4,5081 2.021.573,52 435.456,17 4,6424 3.978.622,74 2.868.055,52 1,3872 1.490.817,23 680.901,51 2,1895 3.590.960,98 1.609.624,07 2,2309 1.333.497,87 599.741,07 2,2235 55.047.171,41 46.883.744,69 1,1741 8.468.981,00 688.006,67 12,3094 14.586.018,80 1.196.182,90 12,1938 39.491.279,07 4.324.136,82 9,1328 9.796.522,24 15.852.625,58 0,6180 9.986.762,59 13.114.779,57 0,7615 3.991.818,16 421.752,33 9,4648 4.154.354,10 437.776,04 9,4897 1.359.504,89 147.923,87 9,1906 168.136.160,36 18.190.950,05 9,2428 51.123.562,38 6.269.315,97 8,1546 1.215.779,12 406.703,31 2,9894 29.549.248,03 2.817.936,67 10,4861 4.654.020,78 2.198.487,50 2,1169 2.641.785,66 1.490.687,81 1,7722 8.102.114,18 6.096.922,83 1,3289 12.884.819,45 5.489.642,97 2,3471 16.595.105,88 3.646.129,39 4,5514 11.501.140,40 4.383.536,95 2,6237 29.753.737,95 15.425.242,00 1,9289 570.364,71 38.204,60 14,9292 3.955.236,56 15.294,03 258,6100 1.610.005,45 317.612,06 5,0691

0,64% 2,73% 0,32% 1,81% 1,87% -0,15% 1,39% 0,85% 1,39% 1,74% -0,42% -0,42% -1,58% -1,58% -1,40% -1,40% 1,92% 1,80% 1,43% 1,15% 0,24% -0,97% 0,71% 2,70% 0,69% 2,71% 0,73% 2,45% -0,07% -0,08% 0,01% 0,02% -0,14% 0,30% 0,31% 1,45% 0,37% 0,54% 0,07% 1,51% 1,58% 0,23% 1,91% -1,19% 0,03%

11,8373 6,1383 4,1642 12,1499 5,3752 4,4916 2,2102 7,3354 3,3294 3,6520 1.052,9300 1.070,3000 1.027,3800 1.028,5700 952,7500 953,9800 4,5532 4,6888 1,4288 2,2552 2,2867 2,2902 1,1741 12,3094 12,3157 9,2241 0,6180 0,7615 9,7014 9,6795 9,1906 9,2428 8,1546 2,9894 10,5910 2,2227 1,8608 1,3422 2,4058 4,6652 2,6893 1,9675 15,0785 263,7822 5,2212

11,1609 5,8714 4,0417 11,9093 5,2171 4,4467 2,1881 6,9080 3,2961 3,6155 1.052,9300 1.070,3000 1.027,3800 1.028,5700 952,7500 953,9800 4,4179 4,5496 1,3733 2,1676 2,2086 2,2013 1,1624 12,1863 12,0719 9,0415 0,6118 0,7539 9,2755 9,2999 9,0068 9,0579 8,0731 2,9745 10,2764 2,0746 1,7368 1,3023 2,3471 4,5514 2,6237 1,9289 14,6306 258,6100 4,9677

12,74% 36,50% 3,58% 53,78% 28,47% 0,65% 9,32% 18,83% 15,58% 11,21% 15,24% 15,28% 12,64% 12,68% 16,62% 16,66% 21,95% 34,63% 12,90% 38,12% 20,28% 18,11% 7,56% 48,76% 7,70% 46,31% 9,30% 56,85% 7,81% 8,37% -5,90% -3,38% 10,99% -0,35% 28,30% 7,03% 2,56% 11,42% 6,27% 42,38% 8,89% 5,69% 50,19% 11,77% 12,24%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

14.793.774,37 2.257.584,12 6,5529 29.637.343,92 2.411.709,45 12,2889 8.152.219,94 1.379.948,27 5,9076 88.505.854,52 8.036.436,54 11,0131 12.637.445,90 1.824.272,21 6,9274 10.123.860,36 2.799.573,20 3,6162 5.103.033,06 761.049,21 6,7053 10.654.209,88 1.920.762,38 5,5469 65.036.080,61 8.815.296,26 7,3776 3.505.699,86 607.558,69 5,7701 112.758.052,01 34.568.214,19 3,2619 504.510.671,41 129.365.424,90 3,8999 301.780.901,69 159.639.827,20 1,8904 7.491.502,89 1.618.629,19 4,6283 13.563.193,72 2.544.280,26 5,3309 34.528.432,02 6.473.806,09 5,3336 5.305.294,91 1.507.396,47 3,5195 10.723.587,49 1.314.984,15 8,1549 299.944,18 79.568,78 3,7696 67.988.071,94 29.572.747,90 2,2990

0,01% 6,5660 6,4218 2,08% 0,00% 12,4118 12,1660 3,03% -0,07% 5,9076 5,8485 4,11% 0,00% 11,0131 11,0131 1,21% 0,00% 6,9274 6,9274 2,43% 0,01% 3,6524 3,5800 1,37% 0,00% 6,7053 6,7053 2,78% -0,01% 5,5469 5,4914 2,34% 0,00% 7,3850 7,3407 1,97% -0,03% 5,7845 5,7412 5,48% 0,01% 3,2619 3,2619 0,53% 0,00% 3,9194 3,8804 4,22% 0,01% 1,8904 1,8904 2,63% 0,00% 4,6283 4,6052 2,34% 0,00% 5,3309 5,3309 2,20% 0,00% 5,3336 5,3336 1,41% 0,07% 3,5195 3,5019 1,77% 0,01% 8,3180 7,9918 2,98% 0,00% 3,8073 3,5811 1,89% 0,00% 2,2990 2,2990 3,03%

278.270.795,19 39.369.911,75 7,0681 290.750.701,44 24.996.108,78 11,6318 40.688.034,54 3.513.197,64 11,5815 64.415.801,82 58.506.445,92 1,1010 361.970.176,20 343.967.609,71 1,0523

0,00% 7,0681 7,0681 1,79% 0,00% 11,6318 11,6318 0,49% 0,00% 11,5815 11,5815 1,43% 0,01% 1,1010 1,1010 1,80% 0,00% 1,0523 1,0523 3,54%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂•. ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA £Àƒ∂√™ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

414.320,80 6,9321 182.846,41 14,0456 120.000,00 9,9994 1.376.030,27 13,0754

57.086.222,38 5.736.772,98 9,9509 120.756.946,89 11.998.822,11 10,0641 8.280.893,08 704.961,12 11,7466 28.454.541,88 3.005.123,25 9,4687 14.987.655,68 1.303.999,45 11,4936 3.994.943,28 370.759,70 10,7750 3.549.132,74 329.060,59 10,7857 744.516.979,91 142.781.682,12 5,2144 35.101.939,54 9.152.421,15 3,8353 6.610.358,28 901.720,04 7,3308 87.826.085,97 5.175.186,65 16,9706 29.246.470,86 5.118.274,98 5,7141 14.058.231,75 1.268.307,93 11,0842 18.570.393,11 1.725.314,77 10,7635 10.158.729,86 2.911.302,04 3,4894 30.747.751,61 3.574.899,14 8,6010 5.413.752,75 2.409.091,47 2,2472 57.915.461,14 3.106.590,79 18,6428 9.922.231,74 1.646.010,30 6,0280 57.962.339,85 6.322.565,61 9,1675 20.246.934,64 5.205.327,88 3,8897 18.655.007,48 5.023.148,08 3,7138 1.137.232,63 120.000,00 9,4769 1.461.516,95 150.492,23 9,7116 15.979.114,57 4.012.170,10 3,9827 4.303.070,95 530.363,13 8,1134 1.121.939,62 426.315,32 2,6317 17.720.271,30 7.046.230,03 2,5149 2.339.222,45 220.377,20 10,6146

1,31% 0,72% 0,26% 0,02% 0,79% 0,97% 0,79% 0,97% 0,61% 1,02% 1,44% 0,79% 0,59% 0,35% 0,51% 1,37% 1,05% 1,23% 0,77% 0,44% 1,15% 1,33% 1,17% 1,15% 1,15% 1,09% 1,39% 0,72% 0,21%

10,4484 10,1647 11,8641 9,6581 11,6947 10,9636 10,9205 5,2144 3,8353 7,5507 16,9706 5,7141 11,0842 10,7635 3,4894 8,8590 2,4270 18,8292 6,3294 9,3279 3,9480 3,7509 9,5717 9,8087 3,9827 8,3568 2,6449 2,5149 10,6146

9,8514 9,9635 11,6291 9,4687 11,3787 10,6673 10,6778 5,2144 3,7969 7,1109 16,8009 5,6570 10,9734 10,7635 3,4545 8,5150 2,2472 18,4564 5,9677 9,1675 3,8897 3,6767 9,3821 9,6145 3,9628 7,9511 2,6212 2,5086 10,6146

21,22% 23,72% 7,80% 0,23% 24,98% 14,30% 28,51% 21,49% 14,91% 16,32% 22,83% 13,67% 11,19% 11,47% 12,38% 26,71% 24,79% 25,16% 12,14% 9,26% 29,76% 23,20% 19,89% 19,08% 23,34% 23,26% 27,09% 17,92% 6,15%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA Δ√Àƒ∫π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

22.712.405,64 6.474.156,36 3.035.974,50 2.670.055,31 1.731.454,52 35.280.070,34 13.471.243,78 3.527.969,17 35.260.099,51 22.822.472,28 39.286.112,13 1.843.193,05 19.948.454,69

1.304.071,76 577.347,31 266.471,99 249.151,73 334.522,03 4.307.140,43 2.154.334,31 296.200,95 5.944.619,40 8.406.531,05 3.903.989,77 580.781,18 7.176.658,93

17,4165 11,2136 11,3932 10,7166 5,1759 8,1911 6,2531 11,9107 5,9314 2,7149 10,0631 3,1736 2,7796

0,59% 0,57% 0,41% 0,61% 0,62% -0,08% 0,40% 0,98% 0,35% 0,89% 0,68% 0,40% 0,52%

18,2873 11,7743 11,9629 11,2524 5,2794 8,4368 6,3156 12,0298 5,9314 2,7963 10,0631 3,3005 2,8074

17,2423 10,9893 11,1653 10,5023 5,1241 7,9454 6,1906 11,7916 5,8721 2,6335 10,0128 3,1419 2,7518

35,76% 27,15% 29,93% 37,76% 16,74% 7,86% 34,05% 45,60% 7,59% 8,92% 12,00% 23,55% 9,19%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ª∂Δ.∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

15.094.396,11 4.607.520,22 2.328.842,63 191.876,42 5.217.285,25 646.399,17 15.557.199,45 2.506.659,34 48.748.799,66 6.015.669,88 63.493.260,29 4.693.231,59 5.630.653,53 2.212.220,02 4.037.622,25 1.274.304,40 15.797.896,39 2.058.248,65 51.852.126,38 22.032.986,24 52.280.360,03 77.091.579,93 22.930.072,67 32.518.704,53 16.432.440,19 23.302.138,77 1.215.779,12 406.703,31 44.111.331,21 17.673.321,04

3,2760 12,1372 8,0713 6,2063 8,1036 13,5287 2,5453 3,1685 7,6754 2,3534 0,6782 0,7051 0,7052 2,9894 2,4959

1,41% 0,77% 0,86% 0,69% 1,58% 1,37% 0,64% 0,22% 0,93% 1,03% 1,00% 1,95% 1,95% 0,30% 0,60%

3,4398 12,7441 8,1520 6,2684 8,1846 13,6640 2,5962 3,1685 7,6754 2,3534 0,6782 0,7051 0,7123 2,9894 2,6207

3,2432 12,0158 7,9906 6,1442 8,0226 13,3934 2,5198 3,1368 7,5986 2,3299 0,6714 0,6910 0,6981 2,9745 2,3711

24,46% 21,37% 16,66% 12,41% 18,39% 51,92% 17,63% 15,32% 16,40% 18,22% 18,59% 65,71% 65,73% -0,35% 14,99%

15.618.679,95 5.056.199,64 2.563.527,02 453.502,37 1.817.008,61 204.623,70 73.296.665,25 8.120.960,08 31.355.200,69 3.652.429,93 6.341.223,39 1.111.356,60 62.668.370,46 21.560.436,84 65.119.534,44 68.286.118,83 11.184.602,40 1.175.936,32 1.197.460,75 400.000,00 40.620.866,84 15.845.451,73 5.593.317,52 1.954.431,48 3.512.041,01 440.262,29 5.210.019,78 595.847,90 1.914.686,72 209.470,88

3,0890 5,6527 8,8798 9,0256 8,5848 5,7058 2,9066 0,9536 9,5112 2,9937 2,5636 2,8619 7,9772 8,7439 9,1406

0,29% 0,06% 0,80% 0,20% 0,44% -0,54% 0,28% 0,51% 0,40% 0,23% 0,45% 0,23% 0,40% 0,24% 0,08%

3,1199 5,7092 9,3238 9,0256 8,5848 5,8770 2,9066 0,9536 9,7014 2,9937 2,6918 3,0050 8,0370 8,8095 9,2092

3,0581 5,5962 8,7910 8,9353 8,4990 5,5346 2,8775 0,9441 9,5112 2,9787 2,5123 2,8047 7,9174 8,6783 9,0720

7,54% 16,74% 19,05% 10,66% 12,42% 12,31% 7,79% 8,43% 5,87% -0,21% 6,33% 3,76% 11,20% 9,60% 7,61%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALPHA FOF COSMOS STARS °∞π∞ REAL ESTATE ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ √ª. ∂•. ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(10) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(10)

13.032.169,54 10.273.861,64 24.290,13 2.673.326,26

1.361.237,59 9,5738 999.855,81 10,2753 21,30 1.140,6500 2.349,57 1.137,8000

-0,06% 9,5738 9,5259 3,47% -0,12% 10,2753 10,1725 3,81% - 1.140,6500 1.140,6500 7,68% - 1.137,8000 1.137,8000 1,33%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4867 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8953 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4414 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . .10,4402 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .134,3 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,5114 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .8,4365 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,5804 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,6362

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,5237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135,37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,593 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6493

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4644 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6117

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.872.097,28 2.568.181,67 1.199.924,72 17.992.161,88

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

0,52% 7,2787 6,8628 18,05% 1,12% 14,7479 13,9051 30,58% -0,01% 10,1994 9,8994 -0,01% 1,17% 13,5330 12,9446 24,39%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4877 .........................................................1,4857 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89593 .......................................................0,89467 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4466 .........................................................7,4362 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,4475 .......................................................10,4329 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134,39 .........................................................134,21 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5125 .........................................................1,5103 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4424 .........................................................8,4306 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5815 .........................................................1,5793 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6373 .........................................................1,6351

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ¡·ÚΈÙÈο

∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÎÔη˝Ó˘ Î·È ÔÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙËÓ ∂.∂. ∞ μƒÀ•∂§§∂™, 5.

‡ÍËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÎÔη˝Ó˘ Î·È ÔÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, fiÔ˘ ÔÈ Ô˘Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó “΢ڛ·Ú¯Ë ı¤ÛË” , ÂÓÒ Ë Î¿ÓÓ·‚Ë, Ë Ô˘Û›· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ‰Â›¯ÓÂÈ ÛËÌ¿‰È· ˘Ô¯ÒÚËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ¡·ÚΈÙÈο.

∏ ÎÔη˝ÓË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ “ÙÔ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ‰ÈÂÁÂÚÙÈÎfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” Î·È Ë ·Ú¿ÓÔÌË Ó·ÚΈÙÈ΋ Ô˘Û›· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î¿ÓÓ·‚Ë, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ¡·ÚΈÙÈο Î·È ÙËÓ ΔÔÍÈÎÔÌ·Ó›· ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÂÚ› Ù˘ “∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” , Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ÙȘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ 2007, 13 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ (ËÏÈΛ·˜ 15-64 ÂÙÒÓ) ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÎÔη˝Ó˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ 74 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Î¿ÓÓ·‚˘, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ 22,5% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. “Δ· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Â›‰· ηٷӿψÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˘„ËÏ¿” Î·È “Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È” Û ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·Ú·ÙËÚ› Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜. ∏ ÎÔη˝ÓË Ì¿ÏÈÛÙ· Ù›ÓÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÌÊÂٷ̛Ә Î·È ÙÔ “¤ÎÛÙ·ÛÈ” Û ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë μÚÂÙ·Ó›·, Ë ¢·Ó›· ‹ Ë πÛ·Ó›· Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ηٷӿψÛ˘ Û ӤԢ˜ ÂÓ‹ÏÈΘ (ËÏÈΛ·˜ 15-34 ÂÙÒÓ) ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 15% Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ¯ÒÚ˜ (πÚÏ·Ó‰›·, πÙ·Ï›·, §ÂÙÔÓ›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È μÚÂÙ·Ó›·) ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ. ΔÔ 22% ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ

ÙÔÍÈÎÔÌ·ÓÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ıÂÚ·›· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛÙ˜ ÎÔη˝Ó˘, Ë ÔÔ›· ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÈÙ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 500 ı·Ó¿ÙˆÓ ÙÔ 2007. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ, ¯Ú‹ÛË ÎÔη˝Ó˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡. “∏ ÎÔη˝ÓË Î·È Ë ËÚˆ›ÓË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÛÎËÓ‹ ηÈ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψۋ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” , ·Ú·ÙËÚ› Ô μfiÏÊÁηÓÁÎ °ÎÂÙ˙, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÈÔ‡¯Â˜ Ô˘Û›Â˜, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÓ ÛËÌ·ÓÙÈο ÈÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·fi ·˘Ù‹ Ù˘ ÎÔη˝Ó˘ (1,2 Ì 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯Ú‹ÛÙ˜ - ËÚˆ›Ó˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ - ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·), ˆÛÙfiÛÔ “Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷٷ” , ÚÔÂȉÔÔÈ› Ô ª·ÚÛ¤Ï ƒÂ̤Ó, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ¡·ÚΈÙÈο. ™Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ë90 ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 2000, ›¯Â ·Ú·ÙËÚËı› Ì›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ËÚˆ›ÓË, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ (Ó¤· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ıÂÚ·›·˜, ı¿Ó·ÙÔÈ, Û˘ÏÏ‹„ÂȘ) “ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Û˘ÓÂ-

∫∞ª¶√À§, 5.

∞ÊÁ·ÓÔ› ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓÓ¤· ·ÓıÚÒˆÓ

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó,

÷̛ÓÙ ∫·Ú˙¿È, ‰È¤Ù·Í ۋÌÂÚ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤Ú¢ӷ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÂÓÓ¤· ¿Ì·¯ÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂȉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ÃÂÏÌ¿ÓÙ, Ô¯ËÚfi ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó ¯ı˜ ¤Ó·Ó ‡Ú·˘ÏÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì›·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ¿Ì·¯Ô˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. “√ Úfi‰ÚÔ˜ ÷̛ÓÙ ∫·Ú˙¿È ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ ÂÓÓ¤· ·Ì¿¯Ô˘˜ ÛÙË ÃÂÏÌ¿ÓÙ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜, ÂÓÓ¤· ¿Ì·¯ÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È ¤Ó·˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ·fi ‡Ú·˘ÏÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË ª·Ì¿˙È, ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ÃÂÏÌ¿ÓÙ” , Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Δ‡Ô˘ Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜. “√ Úfi‰ÚÔ˜ ‰È¤Ù·Í ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó” , Û˘Ó¤¯È˙Â Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ¶ÂÚ›Ô˘ 300 ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ fiÏË §·ÛÎ¿Ú °Î·¯, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÃÂÏÌ¿ÓÙ. “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Δ·ÏÈÌ¿Ó. ∏Ù·Ó fiÏÔÈ ¿Ì·¯ÔÈ Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙÚ›· ·È‰È¿”, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ

¯Ò˜ Ì›· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ·‡ÍËÛË” Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ËÚˆÈÓÔÌ·ÓÒÓ Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ıÂÚ·›· ·˘Í‹ıËΠÙÔ 2007 ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·Ù¿ 6% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2002. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ·fi Ó·ÚΈÙÈο ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 4% fiÏˆÓ ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÌÂٷ͇ 15 Î·È 39 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÛÙ· ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÔÈÔ‡¯Â˜ Ô˘Û›Â˜. ΔÔ ÌfiÓÔ “ıÂÙÈÎfi” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ, Â›Ó·È fiÙÈ Ù· “Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙË Û˘Ó¯‹ Ì›ˆÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î¿ÓÓ·‚˘, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜” , ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· Î·È ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›·. Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ fï˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó

ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î¿ÓÓ·‚˘ Â›Ó·È “ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο” , ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ “ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÏËı˘ÛÌÔ‡ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 2% ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ” .ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ “ÔÏ˘Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË” , Ë ÔÔ›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ÂÓÙ›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ “ÔÍ›ˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛıÂÓË̤ÓÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ.

÷ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ™ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ¯Ú‹Û˘ Ì·ÚÈ¯Ô˘¿Ó·˜ Î·È Î¿ÓÓ·‚˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·Ú¿

ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ó·ÚΈÙÈÎfi. ∫·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ fï˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·fi Ù· ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ¯Ú‹Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠۋÌÂÚ·. ΔÔ 5,4% ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ¤Î·Ó ¯Ú‹ÛË Î¿ÓÓ·‚˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 6,8%, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ΔÔÍÈÎÔÌ·Ó›·˜. ™ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ΔÛ¯›· Î·È ÙË °·ÏÏ›· Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ, Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›· (14,6%), fiÔ˘ ÚÈÓ Ì›· ‰ÂηÂÙ›· ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 10%. √È ¯ÒÚ˜ Ì ٷ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ¯Ú‹Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ, Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ë ª¿ÏÙ· Î·È Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ∏ ¯Ú‹ÛË Î¿ÓÓ·‚˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·˘Í·ÓfiÙ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990 Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜, ·ÏÏ¿ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ, ¯¿ÚË ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡. ™ÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ ·fi Ù· 228 coffee shops, fiÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË Î¿ÓÓ·‚˘ Î·È Ì·ÚÈ¯Ô˘¿Ó·˜, ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÂÂȉ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·.

¶‡Ú·˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÎfiÙˆÛ ·Ì¿¯Ô˘˜ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜. ∏ Isaf ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ fiÙÈ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ú¢ӷ. “∏ Isaf ÌÔÚ› Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 19:30 (ÙÔÈ΋ ÒÚ·), ÛÙȘ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÎÙfiÍ¢Û ¤Ó·Ó ‡Ú·˘ÏÔ Â‰¿ÊÔ˘˜- ‰¿ÊÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ª·Ì¿˙È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì›·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓÓ¤· ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó Ì›· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ‚fiÌ‚·” , ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ë Isaf. “∏ Isaf ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·ÓÂÓfi˜ ·Ì¿¯Ô˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ. ªfiÓÔÈ ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Â›Ó·È ÓÂÎÚÔ›” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∂Ó·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË Ù˘ ÃÂÏÌ¿ÓÙ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ÔÎÙÒ ¤ÓÔÏÔÈ Δ·ÏÈÌ¿Ó ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÙˆÓ Ó·ÙÔ˚ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË 600 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÚÔ¯ˆÚ¿ ·fi Û‹ÌÂÚ·, ¶¤ÌÙË, Ô √∏∂, ÏfiÁˆ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó. ¡ˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ›¯Â

·Ó·ÎÔÈÓˆı› ˆ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó 900 ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ √∏∂ Ì›ˆÛ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÙÔ˘˜ 600. ∂›Û˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· 500 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÏ‹ÊıË ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÈÌ·ÙËÚfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï, fiÔ˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ √∏∂. “Δ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ (ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó), ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¿ÌÂÛ·” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Reuters ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ı· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ fiÛÔ ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ·. “£· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ fiÙ·Ó ÙÔ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ‚ÚÂı› ·ÛÊ·Ï‹˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜” ÂÍ‹ÁËÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “·ÓÙ› Ó· ¤¯Ô˘Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜

‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË (Ù˘ ∫·ÌÔ‡Ï), ı· Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ” . ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ √∏∂ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ Reuters ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰Â ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ÔÈ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.

√ ™·ÚÎÔ˙› ÁÈ· ∫·Ú˙¿È O °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Â·Ó¤Ï·‚ ۋÌÂÚ· ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ ∞ÊÁ·Ófi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘, ÷̛ÓÙ ∫·Ú˙¿È, Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‰ÚÈ΋ ÎÔ‡ÚÛ·, ∞ÌÓÙԇϷ ∞ÌÓÙԇϷ, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÛÓ¤Ú. “∂Èı˘Ìԇ̠ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∫·Ú˙¿È Ô˘ Â›Ó·È Ô ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. £· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ·-

ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ Ì·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ™·ÚÎÔ˙› ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. “¶Ú¤ÂÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ¿˜ Ì·˜ ÒÛÙ ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ·Ù› ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË fiϘ ÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” . √ Î. ™·ÚÎÔ˙› ¤Î·Ó ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Û ÔÏϤ˜ ͤÓ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·ıfiÏÔ˘ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÛÓ¤Ú, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È “‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜” ÚÈÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈ ÙÂÏÈÎÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ “ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì” . √ Î. ™·ÚÎÔ˙› ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÁÈ· ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ “·ÊÁ·ÓÔÔ›ËÛË” ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

∏ Û·Ô˘‰·Ú·‚È΋ ·ÂÚÔÔÚ›· Ï‹ÙÙÂÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÛÙËÓ ÀÂ̤ÓË ¡Δ√Àª¶∞´, 5.

∏ ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›· ¤¯ÂÈ ÂÍ·Ô-

χÛÂÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÛÙËÓ ‚fiÚÂÈ· ÀÂ̤ÓË Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ› ÛÙÚ·Ù‡̷ٿ Ù˘ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·, Ì›· Ë̤ڷ ·ÊÔ‡ Ûț٘ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ÂȉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· ¤Ó·˜ ™·Ô˘‰¿Ú·‚·˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÌfiÓÔ ÂÓ·¤ÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‚ÔÌ‚¿Ú‰ÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÀÂÌÂÓ›Ù˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· Â·Ó¤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ™·Ô˘‰¿Ú·‚˜. √È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÚfiÛıÂÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 40 ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÛÎÔÙÒıËηÓ. “∞fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÍÂΛÓËÛ·Ó ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ (ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ) ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÀÂ̤ÓË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË. “Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜: Ôχ ÈÛ¯˘Úfi˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙË ™·¿ÓÙ·” , ‰‹ÏˆÛÂ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· Â·Ú¯›· Ù˘ ÀÂ̤Ó˘, fiÔ˘ ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÀÂ̤Ó˘ ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ΔÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ ·Ï Δ˙·˙›Ú· ÌÂÙ¤‰ˆÛ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÓfi˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÓ·¤ÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜ ¤Î·Ó·Ó ÂȉÚÔÌ‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ¤ÍÈ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÀÂ̤ÓË. ª›· ·fi ·˘Ù¤˜ ¯Ù˘‹ıËΠ·fi ÂÚ›Ô˘ 100 ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ Û ̛· ÒÚ·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ ÀÂ̤Ó˘ ‰È¤„¢Û ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜ ¤ÏËÍ·Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘. “∏ ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›· ‰ÂÓ ¤ÏËÍ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ÀÂ̤ÓË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ƒfiÈÙÂÚ, ·ÏÏ¿ ·ÚÓ‹ıËΠӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÂı› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ.

∞Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜ ∞ª™Δ∂ƒ¡Δ∞ª, 5.

Δ√ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶ÔÈÓÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹-

ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· ‰ÈfiÚÈÛÂ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÒËÓ ÔÏÈÙÈÎfi ËÁ¤ÙË ÙˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ Ù˘ μÔÛÓ›·˜ ƒ¿ÓÙÔ‚·Ó ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜ ÛÙË ‰›ÎË ÙÔ˘ Î·È ·Ó¤‚·Ï ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙÔÓ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Û‹ÌÂÚ· ‰ÈηÛÙ¤˜. √ ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜ Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 11 ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÔϤÌÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‚ÔÛÓÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ (1992-95) ÌÔ˚ÎÔÙ¿ÚÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ Ù˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Â¿Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ı· ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ· Û˘Ó‹ÁÔÚÔ Ó· ÙÔÓ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 36

¶APA™KEYH 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

¢Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ‡ÊÂÛ˘ ÙÔ 2010 Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ηٷٛıÂÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹

∞‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ Î·È Ì›ˆÛË ‰··ÓÒÓ ÚԂϤÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÛÒÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ∞£∏¡∞, 5.

ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2010 Â›Ó·È Ë ·ÊÂÙËÚ›· ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙËÓ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.TÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· Û˘˙ËÙËı› Û ÙÚÂȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ‰‡Ô ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ì›· Ì›· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

ΔÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÚԂϤÂÈ ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ 4,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ì›ˆÛË ‰··ÓÒÓ ¿Óˆ ·fi 1,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÈÛÔÚÚÔÒÓÙ·˜ Û “ÙÂÓو̤ÓÔ ÛÎÔÈÓ›” ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· Ì ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2010 ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ù· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2010 ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 57.510 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ·˘Ù‹ Ù· ¤ÛÔ‰· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ 23,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi ÙÔ 21,4% ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009.∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ (ÏËÓ ¯ÚÂÔÏ˘Û›ˆÓ) ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ 31,1% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi ÙÔ 33,7% ÙÔ˘ 2009, “·Ú¿ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, ‡„Ô˘˜ 2.120 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÏËÊı› ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. Δ· 2.120 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ·: - ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· - ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ - ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û Â›‰· ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi - ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ - ÙËÓ ·’ Ê¿ÛË Ù˘ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È - ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ‚’ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÔÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫: ∂ÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù¿ÍÂȘ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ηٿ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÚԂϤÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 3.000 ÛÙÔ ∂™À, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜, ÎÏ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠοو ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· Â›Ó·È Û ‡ÊÂÛË, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 12,7% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙ· 300 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙȘ ‰·¿Ó˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÚԯȷÛÙ› Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÚ‡ÛÂÈ. TfiÓÈÛ fiÙÈ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ 2010 ı· ÎÈÓËı› ÛÙÔ -0,3%. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 9,4% Â› ÙÔ˘ ∞∂¶.

Δ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ù· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ-

ÛÌÔ‡ 2010 ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 57.510 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ·˘Ù‹ Ù· ¤ÛÔ‰· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ 23,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi ÙÔ 21,4% ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009. T· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 3,65 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (·‡ÍËÛË 7,2%) Î·È ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 54,225 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 50,570 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2009. H ·‡ÍËÛË ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ 2010 ‚·ÛÈΤ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ›ӷÈ: * ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓÈ·›·˜ ÙÈÌ·ÚÈıÌÔÔÈË̤Ó˘ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ Îϛ̷η˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. * ∏ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ (ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ) Ì ‚¿ÛË ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÚ·ÙËı› ηٿ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ› Î·È ¤¯ÂÈ ·Ô‰Ôı› ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ˆ˜ ÊfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. * ∏ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ì ¯·ÌËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙˆÓ ·‰È·Ó¤ÌËÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. * ∏ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì Â͈¯ÒÚȘ (ÔÊ ÛÔÚ) ÂÙ·Èڛ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·‰Â›ÛˆÓ. * ∏ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ¯·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ. * ∏ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÒÓ, ‰ˆÚÂÒÓ Î·È ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ. * ∏ ¤ÎÙ·ÎÙË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ∂Δ∞∫ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. * ∏ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂Δ∞∫ ·fi ÙÔ 2010 Ì ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. * ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÊ¿·Í ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2008. * ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· ˆÏ‹ÛÂȘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˙ˆÈ΋˜ Î·È Ê˘ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi 7% Û 11% * ∏ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ·Ó›ÛÚ·ÎÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ™ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÏ‹-

™Δ∏¡ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÚȤÁÚ·„ Ì ٷ ÈÔ ÌÂÏ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÛÒÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÛÔ‚·Úfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ‚¿˙ÂÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ú‹ÍË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∫·È ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, ÙË Û·Ù¿ÏË Î·È ÙËÓ ÂÏ·ÙÂȷ΋ ‰È·Û¿ıÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ ›Â, ‹Ú·Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂȉËÌ›·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. √ Î. ¶·-

ÊıËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ʤÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË. ŒÙÛÈ ÚԂϤÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙËÓ Ï‹ÚË ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ·fi 26/6/2009 ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙËÓ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ‚ÂÓ˙›ÓË ·fi ÙËÓ Ï‹ÚË ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Î·È Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù¤ÏÔ˘˜ ÛÙ· ηÚÙÔÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ. √È ÁÂÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ 2010 ηٿ 3,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: * ∏ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. * ΔÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜ ηٷӿψÛ˘ fiˆ˜ Û ÔÙ¿ Î·È ÙÛÈÁ¿Ú· ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. * ΔËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ·fi ÙȘ Ôχ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÂÈÛÚ·¯ı› ¤Ó· (1) ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‚ÏËı› Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 8,9% Î·È Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 23,725 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 21,785 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·-

ÙÔ˜ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 3,5% Î·È ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Û 17,375 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 16,790 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜. ™Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ë ·‡ÍËÛË ı· Â›Ó·È 4,4% Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 11,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 10,920 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜. ™Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ÚԂϤÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ 7,2% Ù· ÔÔ›· Î·È ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 3,525 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 3,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 82,1% Î·È ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 865 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi 475 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÙÒÓ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 4,8% Î·È ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Û 2,725 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 2,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜. ∞ÎfiÌË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· ¤¯ÂÈ Ë Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 6% Î·È Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 30,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 28,785 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 4,1% Î·È ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Û 18,472 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 17,741 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi º¶∞ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 5% Î·È ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 17,315 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 16,446 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·‡ÍËÛË

10,2% ÚԂϤÂÙ·È ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ º¶∞ ÛÙÔÓ Î·Ófi Ô˘ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú·. Δ· Û˘ÓÔÏÈο ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ηٷӿψÛ˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 8% Î·È Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 11,066 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 10,174 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 4% Î·È Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 1,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 5,33 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜. √È Û˘ÓÔÏÈΤ˜ (ÏËÓ ¯ÚÂÔÏ˘Û›ˆÓ) ‰·¿Ó˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ 31,1% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi ÙÔ 33,7% ÙÔ˘ 2009. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜, ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÈÛÙÒÛÂȘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙÔ 28,8% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2010 ·fi ÙÔ 29,7% ÙÔ˘ 2009 Î·È ·˘Ùfi ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙȘ ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ‰·¿Ó˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÈÛÙÒÛÂȘ, ‡„Ô˘˜ 2.120 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰fiıËΠ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ (ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÚÔÌ‹ıÂȘ, ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜) Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ (˘Âڈڛ˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·). √È ‰·¿Ó˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 910 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 2009.

∞Ô‰Ô¯¤˜ - ™˘ÓÙ¿ÍÂȘ

√È ‰·¿Ó˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ 2010 ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 3,5%. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 45,9% ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ‰··ÓÒÓ. ∏ ηٿ 3,5% ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È: * ÛÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010, Ë ÔÔ›· ÚԂϤÂÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi * ÛÙË ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ * ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙȘ Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ È·ÙÚÈÎÔ‡, ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ * ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÏfiÁˆ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜

ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ

∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ 2010 ηÏÂ›Ù·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2010 ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. √È ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· 10.300 ÂηÙ. ¢ÚÒ (·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 8,4% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009). √È ‰·¿Ó˜ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 4,2% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È Û 6.950 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi fiÚÔ˘˜ Ù˘ ∂∂ Î·È Û 3.350 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘, Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ÚfiÓÔÈ·˜, Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜, ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·’ ‚·ıÌÔ‡ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÃÚ¤Ô˜ ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· 300.800 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ 125,3% ÙÔ˘ ∞∂¶ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 262.071 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ 109,6% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2008. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2010 ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· 326.305 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ 133,6% ÙÔ˘ ∞∂¶, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 8,3 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2009. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· 294.950 ÂηÙ. ¢ÚÒ (120,8% ÙÔ˘ ∞∂¶) ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 272.300 ÂηÙ. ¢ÚÒ (113,4% ÙÔ˘ ∞∂¶). √È ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ 5,3% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 5,1% Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2009 Î·È ÙÔ˘ 4,7% Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2008.

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÛÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· ·Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·fi ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜, ¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010 ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙÔ ·‡ÚÈÔ Î·È Â¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı· ˘ÔÛÙ› ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Ù˘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, Ô‡Ù ı· ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿, fiˆ˜ ›Â, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·’ ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÚÔÂÎÏÔÁÈο. √ Ó¤Ô˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, fiˆ˜

ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ηÈ

Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÂÓÒ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ì¤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë Ï‹Ú˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ı· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ù˘ ‰›Î·È˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ Â¤Ó‰˘Û˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∂ȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ ›ӷÈ, ÚfiÛıÂÛÂ, ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∂ȉÈÒÎÔ˘Ì ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙË ÚÔ-

ÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: “¡· οÓÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘” ∂›Û˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ¤Û·Û ÙÔ Ì‡ıÔ fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›·, fiˆ˜ ›Â, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î·È Ô °° ÙÔ˘ √∏∂.


OÈÎÔÓÔÌ›· 37

¶APA™KEYH 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

¢ËÏÒÛÂȘ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋

∞§ª√À¡π∞

∞˘Í‹ÛÂȘ Û ÌÈÛıÔ‡˜-Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∞£∏¡∞, 5.

ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÁÈ· ¤ÛÔ‰· 7,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‚Á·›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·fi 12,7% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2009, Û 9,4% ÙÔ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡.

™ÙÔ 1,5% ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ™ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ 1,5% ı· Â›Ó·È ÙÔ 2010 ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ηٿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi 1,5% ÂÓÒ ÛÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ Ù˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ó¤Â˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ô˘ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Û ÂÚ›Ô˘ 29.000 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2009 ı· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ı· ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ÙÔ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ Î·È Ù˘ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ∂›Û˘, › fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ë ·‡ÍËÛË Ì ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È 40%. ∫·Ù¤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÙfiÎÔÈ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, ÂÓÒ ‰‹-

ψÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛΤ„Ë ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â› fiÙÈ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ˘ÂÚ·Í›·˜ ÛÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÚfiıÂÛË Ó· ¯ÔÚËÁËı› Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ηıÒ˜ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÎÔÓ‰‡ÏÈ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÂÓÒ ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ‡·Ú͢ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘ÓÔ¯‹˜. ªÂÏÏÔÓÙÈο Â›Û˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ∂∫∞™, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Û ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ÔÙ¿ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â› fiÙÈ Ë ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 10%, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·˘Ùfi ı· ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÛÙȘ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ÂÚˆÙËı›˜ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi › fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ

ÔÙ¤.

∞ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ¢È· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ , Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. “√ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÓÒ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ηٿÚÚ¢ÛË ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ·Ó·Û˘ÓÙ·¯ı› Ô ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, ηıÒ˜ ÙÔ 2009 ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ. ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó 2,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÈϤÔÓ ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ 2009 ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ π∫∞ ηÈ

ÙÔ˘ √∞∂∂ οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â·Ó·ÏËÊı› Î·È ÙÔ 2010 Ô‡Ù ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› Û¯ÂÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ηٷÁÚ¿ÊËΠÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡¢ ηٿ 21 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· ¤ÛÔ‰· ‹Ù·Ó ÙÂÏÈο 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÏÈÁfiÙÂÚ·, ÂÓÒ ÔÈ ‰·¿Ó˜ “·˘Í‹ıËÎ·Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·” ÂÈϤÔÓ Î·Ù¿ 4,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ÙÚ‡· ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 2,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛÙ· 755 ÂÎ·Ù Â˘ÚÒ Ë ˘¤Ú‚·ÛË ÛÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Î·È ÛÙ· 695 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ £¤Ì· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¤ıÂÛÂ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. ∞Ó‰. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “‚fiÌ‚·” .

√ Î.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÚȤÁÚ·„ ԢÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ì ‚¿ıÔ˜ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÛÔ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÎÏËÚÒÓÂÈ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi “ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ” ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, fiˆ˜: - ·˘Í‹ÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi - ·‡ÍËÛË ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ηٿ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ - ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÀÁ›·˜ Ì 3.000 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ - ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¶¢∂ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 4% - ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ Û ·ÁÚfiÙ˜ ·fi 7% Û 11%. °È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ - 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ·˘Í‹ÛÂȘ ÊfiÚˆÓ Û ÔÙ¿ Î·È ÙÛÈÁ¿Ú· (¿Óˆ Î·È ·fi 15 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ) - 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì ›ÛÚ·ÍË Ì¤ÚÔ˘˜ ·fi Ù· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ -·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì Ӥ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ì ÛÙfi¯Ô ¤ÛÔ‰· 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. - 1 ‰ÈÛ. ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Î›ÓËÙ· - 0,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. - 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ

∫ÚÈÙÈ΋ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi μ√§∂™ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘ÙÛ¿ÎÔ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÔηχÙÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ʤÚÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È Û ¤Í·ÚÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ù¯ӿÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÔ˘ÛÎÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 Î·È Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ Ï·ÛÌ·ÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ 2010. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ 1/2 Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ÙÔ ∂›‰ÔÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2009, ÂÓÒ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›ÙÔ ÙÔ ∂›‰ÔÌ·, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ 2010. ΔÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÌÔ˘ÙÛ¿ÎÔ, Î·È Ì ٷ ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ ∂Δ∞∫ ÁÈ· ÙÔ 2009. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË ˆ˜ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, “·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿,

fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ “ÎfiÌÌ· ˘„ËÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜” . ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÌfiÓË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. “ΔÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2010, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘Û›·Û ۋÌÂÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋ ·fi Ù˘ ¡¢, ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ Â›ıÂÛ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· Ï·˚ο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∫∫∂ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2010 Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ۋÌÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ “‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÂÎÙÚԯȷÛÌfi” , Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÁÈ· Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜. “¶ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÊıËÓfi ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ÎÂ-

Ê·Ï·ÈÔÎÚ¿Ù˜, ̤۷ ·fi ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙË ÌÂٷ·ÏÈÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. °È· ÙË ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ ∫∫∂. “™ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ “‰›Î·È˘ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜” ÂÌ·›˙ÂÈ Ù· ÈÔ ÊÙˆ¯¿ Î·È ÂÍ·ıÏȈ̤ӷ Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ì ÚÔÓÔÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂȉfiÌ·Ù· Ùˆ¯ÔÎÔÌ›Ԣ, ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘Áηχ„ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹ ÛÙ· Ï·˚ο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ̤ۈ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ¤ÌÌÂÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, ÙÔ ∫∫∂ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ: “¢›Î·ÈË ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌË ‰ÈÂΉÈΛ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘” . ªÂ ·ÓÙÈÁڷʤ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÙÈÁڷʤ˜

ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿ÎË ÚÔÛ·ı› ÙÔ “Ó¤Ô ¶∞.™√.∫” Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ó· ÔÚıÔÙÔÌ‹ÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ¶ÔÙ¿, ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ·Î›ÓËÙ· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ·ÓÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∫·Ì›· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹, ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, ÁÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ “ÛˆÛ›‚ÈÔ” ÙÔ˘ ¶∞.™√.∫, ÙÂÏÈο, Â›Ó·È ÙÚ‡ÈÔ” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô §∞√™ ™˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹˜, Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ù˘ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ıˆÚ› Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Ê·˙¿Ó˘, ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2010. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤Î·Ó ÌÈ· Ôχ η΋ ·Ú¯‹” , ÙfiÓÈÛÂ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙË, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘ Î·È ‡ÊÂÛ˘, Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·Ù¿ 4,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶·Ó. §·Ê·˙¿ÓË, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ‹ ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ “Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘” .

∞ÓÙȉڿ Ë ∞¢∂¢À ΔËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ∞¢∂¢À ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. “∏ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ì ÌÈ· ÚÒÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË ı· ÎÈÓËı› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ÏËıˆÚÈÛÌfi, ·Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È Ë ˆÚ›Ì·ÓÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ˙ˆ‹ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” . “ªÂ ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ¤Ó· ÛÙÂÓfi ηÏÔ‡È ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Û ÌÈ· Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ··ÈÙ› Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜, Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÔÚ›· Ô˘ Ë ÙÒ¯Â˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·fiÙÔÌ· ‚˘ı›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ.

ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Â›ÔÓ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 5.

“∞¶∞πΔ√À¡Δ∞π Ú˘ıÌ›ÛÂȘ

ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ̤·, Ô˘ ı· Â›Ó·È Â›ÔÓ˜. ŸÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÌÈ· ‰˘Û¯ÂÚ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ, Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ fiÚˆÓ, ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‚ÈÒÛÈ̘” . ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂›ÙÚÔÔ˜, ÃÔ·ÎÈÓ ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÚÔÊÔÚÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ™˘Ï‚¿Ó·˜ ƒ¿ÙË. √ πÛ·Ófi˜ ∂›ÙÚÔÔ˜, ·ÊÔ‡ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ·) Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ‚) ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Á) ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜” . √ ÃÔ·Î›Ó ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· › ·ÎfiÌË fiÙÈ “ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·Ó·Áη›· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÁȈı› Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë, ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Â›ÁÂÈ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜” . ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó ¯ÒÚ˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜” Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÒÚ˜ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó ‰ÈηÈfiÙÂÚË Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ̤ۈ Û˘Ó¤ÚÁÈ·˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ·˘ÙÔ‡, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹” . ™ÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ › fiÙÈ “·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘” , Î·È ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ “ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÚfiÎÏËÛ˘” . ∏ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ η˜ ƒ¿ÙË Â›¯Â ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∫‡ÚÈ ∂›ÙÚÔÂ, Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ù ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ Û·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÙ ÎÚ¿ÙË-̤ÏË (πÚÏ·Ó‰›·, ∂ÏÏ¿‰·, πÛ·Ó›·, ™ÏÔ‚ÂÓ›· Î·È ªÂÁ. μÚÂÙ·Ó›·) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ” Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÎÔÈÓˆÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÔÚÈṲ̂ӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÁÈ·Ù› ˙ËÙ¿ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Î·È ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ›‰È· ̤ÙÚ·;” .


OÈÎÔÓÔÌ›· 38 ¡Â˘ÚÈÎfiÙËÙ· Î·È ¿ÓÔ‰Ô˜ 1,17% ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 5.

N∂Àƒπ∫√Δ∏Δ∞ Î·È ‰È·Î˘Ì¿Ó-

ÛÂȘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ·ÓÔ‰ÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÂÓ›Û¯˘Û ÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.683,57 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2.652,65 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 39,92 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,17%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.438,78 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,70%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.978,83 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,63%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 487,22 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,16 %, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.209,51 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,56%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.761,41 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 1,60%. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜, Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÎËÓÈÎÔ‡, Ë ·ÁÔÚ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Ì·›ÓÂÈ ϤÔÓ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÂÓÓ·̋ÓÔ˘, οÙÈ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ı·̷ÙÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 4,74%, ÌÂÙ¿ Ù· ηχÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Î¤Ú‰Ë Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ·. ∏ ∂ıÓÈ΋ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 2,79%, Ë Alpha +0,92%, Ë Eurobank +3,81%, Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ +2,87%, Ë ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ +4,74% Î·È Ë Marfin Popular +3,72%. ∞fi ÙÔÓ 20¿ÚË ·ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËηÓ, √Δ∂, ¢∂∏, ∂§¶∂. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ·ÒÏÂȘ 3,14% η٤ÁÚ·„Â Ë Coca Cola 3 E, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÚ›ÌÂÓ ηχÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ·. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.869,07 +3,82%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.872,13 -0,38%, ∂ÌfiÚÈÔ: 3.632,78 +0,01%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 3.876,41 0,68%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 4.110,92 +1,97%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 3.266,09 +1,28%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 4.373,09 +1,28%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 3.511,81 +0,02%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 3.180,59 -1,27%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 1.519,55 -0,07%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 3.220,51 +2,63%, ΔÚ¿Â˙˜: 3.660,05 +2,75%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 5.686,19 -2,89%, ÀÁ›·: 5.247,14 +1,33%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 4.239,33 +0,40%, ÃËÌÈο: 8.498,35 -1,15%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 5.157,56 +0,23%. ∞fi ÙȘ 246 ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, 87 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 100 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ 59 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂›ÏÂÎÙÔ˜ +9,76%, Centric ¶ÔÏ˘Ì¤Û· +9,09%, ¢¿˚Ô˜ ¶Ï·ÛÙÈο +9,04%, ∂ÎÙ¤Ú +7,41% Î·È ∞ÎÚ›Ù·˜ +6,67%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∫ÂÚ·Ì›· ∞ÏÏ·Ù›ÓË 18,60%, ΔÂÍ·Ú¤Ù -9,52%, •˘ÏÂÌÔÚ›·(Ô) -8,57%, ¢Ô‡ÚÔ˜ 8,45% Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ 8,00%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 250,131 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 9,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

¢È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ oÈÎÔÓÔÌ›·

™˘Ó¯‹ ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ∞£∏¡∞, 5.

È ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È Ù· ¿ÁÈ· ‰È·ÚıÚˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜, Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ™ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ¿ Ù˘ Ô˘ Û˘Ó‹Ïı ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÎÚÈı› Ë °ÓÒÌË ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ì ı¤Ì· “¢Â›ÎÙ˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ 2008-2010” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¤‰ÂÈÍ·Ó Û˘Ó¯‹ ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› Â·ÚÎÒ˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ‰È·ÚÎÒ˜ ‰ÈÔÁÎÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ÔÈ ÂȉÔÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÂÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó Ù· Â›‰· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÂÓÒ Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú¤ÌÂÓ ÂÈÛÊ·Ï‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √∫∂. ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ›¯Â ۯ‰fiÓ ˘ÂÚÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2008. “∏ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÙfiÙ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, οı ¿ÏÏÔ ·ԉ›-

¯ıËΠÈηӋ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ™›ÁÔ˘Ú·, ı· ‹Ù·Ó ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ›¯Â ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛı› ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÂÈÙÚÔ‹. ∂ÈÏÂfiÓ, Ë √∫∂ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ “·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ·Ú¿ ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· ‰Â, Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ı¤ÛÈÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙ ٷ ∂˘Úˆ·˚ο ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ËÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏfi ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂ-

ÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ηٷӷÏÈÛÎfiÌÂÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. “¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹, “fiÙÈ Ô ÂıÓÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Êı¿ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙÔ 20,3% ̤¯ÚÈ ÙÔ 2010 Î·È ÛÙÔ 29% ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ∞.¶.∂. ÛÙËÓ ·Î·ı¿ÚÈÛÙË Î·Ù·-

ӿψÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜, Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2006, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÓÂÒÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·, ÎÚ›ÓÂÙ·È ˘ÂÚ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÌË ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ˜. ∫·È ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏ˘ı› ·ÎfiÌ· ÔÈ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Î¿ı ÛÔ‚·Úfi ÂÂÓ‰˘Ù‹” . “∫·Ì›· ÚfiÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë √∫∂, “ÂÓÒ Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·˘Í‹ıËΠÛËÌ·ÓÙÈο. Ÿ¯È ÌfiÓÔ Ì ‚¿ÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¿ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÁÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂™À∂ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ì›ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2000, ηıÒ˜ Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË μÈÒÛÈÌË ∞Ó¿Ù˘ÍË, Ë √∫∂ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁ› οı πÔ‡ÓÈÔ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜.

¢È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ μƒÀ•∂§§∂™, 5.

Δ∞ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÏËÚˆÌÒÓ

ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Î·È ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹ Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË ÁˆÚÁ›· Â›ÙÚÔÔ, ª¿ÚÈ·Ó º›ÛÂÚ ªfiÂÏ. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ë Î. ª·Ù˙ÂÏ‹ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ Û˘Ó¯‹ ‰È·‚ԇϢÛË ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿-

ºƒ∞¡∫º√ÀƒΔ∏, 5.

™Δ√ ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏfi Â›‰Ô

ÙÔ˘ 1% ‰È·Ù‹ÚËÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂∫Δ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î‡ÚÈ·˜ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙË Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∞ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ηٿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘, ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÔÚȷ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ 1,75% Î·È ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ ηٷı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ 0,25%. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ∂∫Δ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤ÎÏËÍË Î·ıÒ˜ ›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊı› ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ™Â ıÂÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÂÎÙÈÌ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î. ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ 2010. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜

ÚÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘ Î·È Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ì ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ”. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ ∂§°∞, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂§°∞” , ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹ÚË Û˘Ó¿ÚÙËÛË Î·È Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ∂∂ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ, Ò-

ÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ΢ÚÒÛÂˆÓ ‹ ·‰È·Ê·ÓÔ‡˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‹ ÂıÓÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó 425 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2009 Î·È 386 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2008 (Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜) ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠÛÙËÓ

ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÏËÚˆÌÒÓ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, Ë ‰È·‚ԇϢÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ „ËÊÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ 23 Î·È 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙȉÈΛ· Ì ÙËÓ ∂∂.

ΔÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏfi Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·

™Ù·ıÂÚ¿ ÛÙÔ 1% ÙÔ Â˘Úˆ-ÂÈÙfiÎÈÔ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ηٿÏÏËÏ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Â›‰· ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 1%. ™ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂∫Δ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¤ÛÙË Ô ∂˘Úˆ·›Ô˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î. ÃÔ·Î›Ó ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· - Ô Î. ΔÚÈÛ¤ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂ÓÒ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó -0,1% ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ Eurostat, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ıÂÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ÌÂÙÚ›ˆ˜ ıÂÙÈο Â›‰·, ÛÙÔÓ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂∫Δ.” ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ¤ÁηÈÚË Î·È ÛÙ·‰È·Î‹ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔ-

ÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·(∂∫Δ). “¢ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· ·ÚÔ¯‹˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ” , ‰ÈÂÌ‹Ó˘ÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∂∫Δ, ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤.

™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ∞ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈο ¯·-

ÌËÏfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 0,5% ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ Î·È Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜, Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓˆÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ Û ‡ÊÂÛË ÁÈ· ¤ÎÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ∞∂¶ Û˘ÚÚÈÎÓÒıËΠηٿ 0,4% ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ πÔ˘Ï›Ô˘-™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - ÙË

ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋, Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Î·È Ë Á·ÏÏÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â¤ÛÙÚ„·Ó Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Ù˘Í˘. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ۋÌÂÚ· Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛËÌ›ˆÛ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˘ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 1,7% ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÂÓÒ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Â›¯Â ÛËÌÂȈı› Î¿Ì„Ë Î·Ù¿ 2%. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô PMI ÙÔ˘ ÙÔ̤· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÂÎÙ¿ıËΠÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ì ÙÔÓ Ù·¯‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2007, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ù˘ Matkit Economics. ∏ ηٷӷψÙÈ΋ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ·Ó·ÚÚȯ‹ıËÎÂ, Ù¤ÏÔ˜, ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ.ΔËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ηٿ 25 ‰ÈÛ. ÛÙÂÚϛӘ ÛÙ· 200 ‰ÈÛ. ÛÙÂÚϛӘ. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘.


39

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

√ ¶∞√ Ó›ÎËÛ 1-0 ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ÙË ™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜ ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ

¶ÔχÓÂÎÚË Â›ıÂÛË Û ‚¿ÛË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙÔ Δ¤Í·˜

∞ÁηÏÈ¿ Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË... ∏

Â˘Úˆ·˚΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ (ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘) ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ¤Ú·Û·Ó ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¤Ó· fi‰È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ΔÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ 1-0, ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË ÛÙÔ 70’. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ë °·Ï·Ù·Û·Ú¿È Ó›ÎËÛ ‡ÎÔÏ· ÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ 3-0 Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ù˘ ÛÙÔ˘˜ “32” .

¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿Ì·Ù· Î·È ı¿Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Ó›ÎËÛ·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ™ÙÔ˘ÚÌ, ·‡ÍËÛ·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ 3Ë ¡ÙÈÓ·Ìfi μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ (Ë °·Ï·Ù·Û·Ú¿È ÚÔÎÚ›ıËÎÂ). ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ŒÓ·˜ ‚·ıÌfi˜ Û ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ Î·È Ù· ¿ÓÙ· ÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο, ·Ó ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 10’ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ›¯Â ‰È¿ÚÎÂÈ·, ÙfiÙ Èı·Ófiٷٷ ı· ÌÈÏÔ‡Û·Ì ÁÈ· ‡ÎÔÏË Ó›ÎË Î·È ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ¶ÚÔ˜ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘, Ô ÃÂÓÎ ΔÂÓ ∫¿Ù ›‰Â ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë ÛÙÔ 11’, Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÙË ™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ ›ÂÛ‹ Ù˘. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ ÚÒÙÔ 45ÏÂÙÔ ‹Ù·Ó ̤ÙÚÈÔ. √È “Ú¿ÛÈ-

§Â˜ Î·È ‰ÂÓ Ù˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Ù˘ ∞∂∫, ›¯Â Î·È ÙËÓ ·Ù˘¯›· Ì ÙËÓ ª¶∞Δ∂ ÛÙÔ √∞∫∞. ŒÊÂÚ 2-2 Ì ÙÔ˘˜ §Â˘ÎÔÚÒÛÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ Œ‚ÂÚÙÔÓ ·fi ÙËÓ ªÂÓʛη. ∏ ŒÓˆÛË, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÏ›˙ÂÈ Û ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ... 14Ô ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ Ì ÙÔÓ ªÏ¿ÓÎÔ, ·ÏÏ¿ ·fi ‰Èο Ù˘ Ï¿ıË ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ Ì 1-2 ÛÙÔ 25’. πÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙÔ 38’ Ì ÙÔÓ ª·ÓÙԇη Î·È ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ›¯Â ÙÚ›· ‰ÔοÚÈ·! ∏ ∞∂∫ ÚÔÛ¿ıËÛÂ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù· ¤‰ˆÛ fiÏ·, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙËÓ fiÚÂÍË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, Ë Ù‡¯Ë Ù˘ Á‡ÚÈÛ ÂȉÂÈÎÙÈο ÙËÓ Ï¿ÙË. ΔÚ›· ‰ÔοÚÈ· Û ÈÛ¿ÚÈı̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ª·ÓÙԇη, °È¿¯ÈÙ˜, ™ÎfiÎÔ ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ” ÙË Ó›ÎË Ô˘ ı· ¤‚·˙ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘. √ÓÂÈÚÂ̤ÓÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ∞∂∫, ·ÊÔ‡ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ ÙË Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ô ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı ¤‚Á·Ï ÂÎÏËÎÙÈ΋ ¿Û· ÛÙÔÓ ÿÛÌ·ÂÏ ªÏ¿ÓÎÔ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ μÂÚ¤ÌÎÔ, ÛËÌ¿‰Â„ ۈÛÙ¿, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ÍfiÚÎÈÛ ÙËÓ Î·ÎÔ‰·ÈÌÔÓ›· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ “ŒÓˆÛË” ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫·Ê¤ ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù. √È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞∂∫ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÓÔÓÙ·È Û·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ §Â˘ÎÔÚÒÛÔ˘˜ Ô˘ ‹Ú·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÎÔÙÛ·Ú¤ÓÎÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ‰ÂÓ

ÓÔÈ” ‹ÏÂÁ¯·Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ì οıÂÙ˜ ¿Û˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ ™ÈÛ¤ ‹ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë ÁÈ· Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÛÙ›·. ŸÙ·Ó ·fi ÙÔ ÌÈÛ¿ˆÚÔ Î·È ÌÂÙ¿, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜... ÁÈfi̘ ÔÈ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ› ›¯·Ó ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ. ∂ΛÓÔÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤·È˙·Ó “ÎÏÂÈÛÙ¿” , ·Ó Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÌÔÓ·¯¿ ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó Û ÚfiÎÚÈÛË. √ Δ˙fiÚ‚·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ·, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÛÙË ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ ̤Ú˜.

™ÎfiÚ·ÚÂ Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ Û ·ıËÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ∏ ™ÙÔ˘ÚÌ fï˜ ¤‰ÂÈÍ ٷ ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ·. °‡Úˆ ÛÙÔ 55’ Î·È ÌÂ-

Ù¿ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ·Ó¤ÎÙËÛ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ›ÂÛ „ËÏ¿ Î·È ·Ó¿ÁηÛ ÙÔ˘˜ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ Û ÔÏÏ¿ Ï¿ıË. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ 60’-65’ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ΔÂÓ ∫¿Ù ›¯·Ó... ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ °ÎÚ·ÙÛ¿È. ΔÔ ÁÎÔÏ fï˜ ‰ÂÓ ÂÚ¯fiÙ·Ó ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì‹Î ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô §¤ÙÔ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈ-

Ófi˜ ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Û¤Ú‚ÈÚ ÛÙÔÓ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË Î·È ÂΛÓÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ™ÙÔ˘ÚÌ (70’). ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ÏÂÙ¿, ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ¤ÚÈÍ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÂÈ. ™ÙÔ 87’ Ô °È¿ÓÙÛ ¤Ù˘¯Â ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ ÛˆÛÙ¿ ‰ÂÓ Ì¤ÙÚËÛ ˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓÙ. √ ΔÂÓ ∫¿Ù ÂÍÔÚÁÈ-

Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ˙ËÙÔ‡Û ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¿ÎÔ˘Û·Ó ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË... ™Δ√Àƒª °∫ƒ∞Δ™: °ÎÚ·ÙÛ¿È, ™ÔÓÏ¿ÈÙÓÂÚ, μ¤ÌÂÚ, äÏÙÛ·, ªÔ˘Ú¿ÙÔ‚ÈÙ˜, °È¿ÓÙÛÂ, ŒÚÂÓÚ·˚¯ (80’ ªԇ΂·), ∫·ÓÙÂÏ¿ÎÈ, ™›ÏÓÙÂÓÊÂÏÓÙ, ª¿È¯ÏÂÚ (60’ §¿‚ÚÈÙ˜), ºfiÓÙ· (83’ ¶ÚÂÙÂÓ¯¿ÏÙÂÚ). ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: Δ˙fiÚ‚·˜, ™·ÚȤÁÎÈ, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, μ‡ÓÙÚ·, °Î¿ÌÚÈÂÏ, ™ÈÌ¿Ô, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ (41’ ¡›Ó˘), ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (67’ §¤ÙÔ), ™ÈÛ¤ (92’ ƒÔ˘Î¿‚ÈÓ·). * ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ë °·Ï·Ù·Û·Ú¿È ¤Ú·Û ‡ÎÔÏ· ·fi ÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 3-0 Ù˘ ¡ÙÈÓ·Ìfi Ì ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ∫ÈÔ‡ÂÏ (22’), ¡ÔÓÙ¿ (24’) Î·È ΔÔ¿Ï (56’)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 4 ·ÁÒÓ˜) 1. °·Ï·Ù¿Û·Ú·˚ ...............11-3 10 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ...............4-3 9 3. ¡ÙÈÓ¿ÌÔ μ. .....................2-8 3 4. ™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜ .............1-4 1

∏ ∞∂∫ ¤ÊÂÚ 2-2 Ì ÙËÓ ª¶∞Δ∂ ªÔÚ›ÛÔÊ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÚ›· ‰ÔοÚÈ· ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜

«¶Ï‹ÚˆÛ» Ù· Ï¿ıË Î·È ÙËÓ ·Ù˘¯›· Ù˘ ● ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∫·Ú¿ÌÂÏ· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∫Ú¿‚ÈÙ˜

›¯Â ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· (°È¿¯ÈÙ˜-°Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘) Ì ÙÔÓ Ó·Úfi ŒÏÏËÓ· Ó· ÌËÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó ÙË ı¤ÛË. ∞˘Ùfi Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ fiÙ·Ó ÛÙÔ 17’ Ô ƒÔÓÙÈfiÓÔÊ ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÌÈ·˜ οıÂÙ˘ Ì·ÏÈ¿˜ Ô˘ ¤Ú·Û ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Î·È Ô §Â˘ÎÔÚÒÛÔ˜ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. ∞ÓÙ› Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ “¢ÈΤʷÏÔ˘” , ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Ì ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÚfiÔ Î·È ÛÙÔ 25’, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ·ÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ™¿¯·, Ô μÔÏfiÓÙÎÔ ¤‚·Ï ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÙËÓ ª¶∞Δ∂. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙÔ ÎfiÚÓÂÚ Î˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ì·ÏÈ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÏfiÁÔ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ¿Óˆ ÛÙÔÓ μÔÏfiÓÙÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï¿Û·Ú ·fi 40 ̤ÙÚ·. °È· Ï›ÁÔ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ÂÏ·ÁÔ‰ÚÔ-

∂Àƒø§π°∫∞

Œ¯·Û ÛÙË ª·‰Ú›ÙË Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰Â ‚Ú¤ıËΠ۠ηϋ ̤ڷ, ›¯Â ÂÌÊ·Ó¤˜ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ ÙÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ‹ÚıÂ Ë ‹ÙÙ· 80-70 ·fi ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÛÙÔ “¶·Ï¿ıÈÔ˜ μÈÛٷϤÁÎÚ” ÁÈ· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. √È ¶¤ÎÔ‚ÈÙ˜ Î·È ¡›ÎÔÏ·˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘

ÌÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó· ÂÍÂÏȯı› ·ÎfiÌË ÈÔ ¿Û¯ËÌ·, ÂÓÒ Î·È ·fi ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜, ·Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ı·٤˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó, ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜. ∞ÊÔ‡ ÁϛوÛ ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· (‚Ϥ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∫Ú›‚ÂÙ˜), Ë ∞∂∫ Â˘Ù‡¯ÈÛ ӷ ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ 38’ fiÙ·Ó Ô ™ÎfiÎÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ô ª·ÓÙԇη Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÎfiÚ·ÚÂ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÚÒÛÈÎË ÚÔ˘Ï¤Ù·! ∏ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ¤·„ ӷ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È Ë Ì¿Ï· Ì ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÓÔ‡Û ·fi ÙË Ì›· ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ÂÓÒ Î¿ı ʿÛË “̇ÚÈ˙” ÁÎÔÏ. ªÂÙ¿ ÙÔ

ͯÒÚÈÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” , ÂÓÒ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. T· ‰ÂοÏÂÙ·: 12-21, 34-28, 59-51, 80-70. ƒ∂∞§: ¶ÚÈÙ˙fiÓÈ 11 (3), ÿÓÛÂÓ 3 (1), §·‚Ú›ÓÔ‚ÈÙ˜ 15, ∫·Ô˘Î¤Ó·˜ 17 (1), μÂÏ›ÙÛÎÔ‚ÈÙ˜ 7 (1), °Î·ÚÌ·¯fiÛ· 6 (1), μȉ¿Ï, ªÔ‡ÏÔÎ 9 (1), °ÈÔ‡Ï 12 (2). ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: Δ¤ÈÙ˜ 6 (1), ™·ÓÔ‡Ï˘ 4, ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘, ºÒÙÛ˘ 8 (2), °ÎÔϤ̷٘, ¡›ÎÔÏ·˜ 16 (4), ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 7 (2), ¶¤ÎÔ‚ÈÙ˜ 22, ∫·Ï¿ı˘ 1, ™ÂÚÌ·ÓÙ›ÓÈ 6.

70’ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙÒÓ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ¤ÂÛÂ Î·È ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓfi˜ ·›ÎÙË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ÏÂÙ¿ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Ù¤ÙÔȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞∂∫, ·ÏÏ¿ Ù· ‰ÔοÚÈ· ›¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë Î·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ °È¿¯ÈÙ˜, ª·ÓÙԇη Î·È ™ÎfiÎÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÂΛ, ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ” ÌÈ· Ó›ÎË Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ÔχÙÈÌË ÙfiÛÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο fiÛÔ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο, ÌÂÙ¿ ·fi fiÛ· ¤¯ÂÈ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ªÂ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ¯ÏÈ·Ú¤˜ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜, ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞∂∫ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ √∞∫∞ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ∞∂∫: ™¿¯·, ∫·Ê¤˜ (83’ §ÂÔÓ¿Ú-

ÓÙÔ), ∂ÓÛ·Ï›‚· (67’°È·¯¿ÁÈ·), ª·ÓÙԇη (69’äÚÛÈ), °È¿¯ÈÙ˜, ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜, ªÏ¿ÓÎÔ, ¡¤ÌÂı, °ÂˆÚÁ¤·˜, ™ÎfiÎÔ, °Î¤ÓÙ˙ÔÁÏÔ˘. ª¶∞Δ∂: μÂÚ¤ÌÎÔ, §È¯Ù¿ÚÔ‚ÈÙ˜, ™ÔÛÓfiÊÛÎÈ, ™ÈÙfiÊ, °ÈÔ‡Ú‚ÈÙ˜, μÔÏfiÓÙÎÔ, ∫Ú›‚ÂÙ˜ (67’∞ÏÔ˘ÌfiÓ·), ¡Â¯¿ÈÙÛÈÎ, ™Î¿‚Ș (78’ƒ·ÓÙÎfiÊ), ªÔÚÓÙ¿ÎÔÊ, ƒÔÓÙÈfiÓÔÊ. * ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ 9Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ “°ÎÔ‡ÓÙÈÛÔÓ ¶·ÚΔ ÙÔ˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï, Ë ªÂÓʛη Ó›ÎËÛ ÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ Ì 2-0 Î·È Û¯Â‰fiÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. Δ· ÁÎÔÏ ÙˆÓ “∞ÂÙÒÓ Ù˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜” ¤Ù˘¯·Ó Ô ™·‚ÈfiÏ· ÛÙÔ 63’ Î·È Ô ∫·ÚÓÙfiÛÔ ÛÙÔ 76’.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 4 ·ÁÒÓ˜) 1. ªÂÓʛη ......................9-1 2. Œ‚ÂÚÙÔÓ .........................6-8 3. ª¶∞Δ∂ ..........................5-7 4. ∞∂∫ .................................4-8

9 6 4 4

√À∞™π°∫Δ√¡, 5.

¢Ò‰Âη ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ 31 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ‰ÈÏ‹ Â›ıÂÛË ÂÓfiÏˆÓ ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ºÔÚÙ ÃÔ˘ÓÙ ÛÙÔ Δ¤Í·˜. ŒÓ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. ŸÏÔÈ Â›Ó·È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚÙ ÃÔ˘ÓÙ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ӷ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ ÔχÓÂÎÚÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∏ Â›ıÂÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÌÈÛ‹ ÒÚ· ÚÈÓ ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÙÂÏÂÙ‹ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ·Î·‰ËÌ›·˜ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË.

∂urostat

√È ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ μƒÀ•∂§§∂™, 5.

√È ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ∂˘Úˆ·›Ô ÔÏ›ÙË (ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ 42 ÒÚ˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜), Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ Î·È Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. ™ÙÔ˘˜ “27 ” Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ Â›Ó·È 40,3 ÒÚ˜ Î·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË 40 ÒÚ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÔȯ›·, ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ηٿٷÍË ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ΔÛ¤¯ÔÈ (41,6 ÒÚ˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜), ÔÈ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ› (41,5 ÒÚ˜) Î·È ÔÈ ¶ÔψÓÔ› (41,4 ÒÚ˜), ÂÓÒ Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ÛÙËÓ ∂∂ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ºÈÓÏ·Ó‰Ô› (37,8 ÒÚ˜), ÔÈ ¢·ÓÔ› (38 ÒÚ˜) Î·È ÔÈ ™Ô˘Ë‰Ô› (38,1 ÒÚ˜). ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÔȯ›·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·fi Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ∂∂: ΔÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 6% ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì 18,8% ÛÙËÓ ∂∂ Î·È 20% ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ™ÙÔ˘˜ “27” Ë ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· (48,2%) Î·È ÙË ™Ô˘Ë‰›· (27%) Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· (2,6%) Î·È ÙË ™ÏÔ‚·Î›· (4%).

∞fi ŒÏÏËÓ˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ, μÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ Î·È ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ

π‰Ú‡ÂÙ·È ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÈÛÙËÌfiÓˆÓ ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ηıËÁËÙÔ‡ ∞ÁÁÏÈ΋˜ ΢ڛԢ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ÔÌ¿‰· ÂÈÊ·ÓÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ, μÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ Î·È ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ȉڇÂÙ·È Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ÛÔ‡‰·Û·Ó, ›Ù ÚÔÙ˘¯È·Î¿ ›Ù ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ Û ∂ÏÏËÓÈο Î·È ∞ÁÁÏfiʈӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, ÙˆÓ ∏¶∞, ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ ‹ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (Scientists and Scholars of the Diaspora). ∏ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¤Ó· ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›· ¤ÓÙÔÓË ÂÈ-

ı˘Ì›· ÔÏÏÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰ÈÁψÛÛÈο Î·È ‰ÈÔÏÈÙÈÛÙÈο, who share bilingual and bicultural education at undergraduate, graduate and post-graduate levels, of America, British and other English-speaking institutions of Higher Learning. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È Ë Û‡Ó·„Ë ÊÈÏ›·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ. π‰È·›ÙÂÚË ÚfiÛÎÏËÛË ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔ∏ƒπø¡ ∞¡Δø¡π√À ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ù¿¯ÈÛÙË ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˘‹ÚÍ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Î·È Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·Ì›ÌËÙË. ∂› ÛÂÈ-

Ú¿ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÎ·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ ·ÔÎÙÔ‡Û·Ó Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Proficiency, Michigan Î·È Cambridge Û ËÏÈΛ· 11, 12 Î·È 13 ÂÙÒÓ. ™Â Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ (1998) Û ۇÓÔÏÔ 200 ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ, ÙÔ 35% ‹Ù·Ó οو ÙˆÓ 14 ÂÙÒÓ. ∫·Ù¿ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› Î·È ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚÂÎfiÚ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙÔ e-mail: Atoniou.helicon@yahoo.com Î·È ÛÙ›ÏÙ ٷ ÚÔÛˆÈο Û·˜ ÛÙÔȯ›·: √ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË, ·fiÊÔÈÙÔ˜-Ë, ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘-ˆÓ, Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÂȉÈÎfiÙËÙ·, ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (ÛÙ·ıÂÚfi ‹ ÎÈÓËÙfi). À.°. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 40 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Βόλου Αλεξάνδρας-Κουταρέλια γωνία, υπόγειο, ισόγειο και όροφος. Πληρ. τηλ. 2421020196, 20357, κιν. 6974877171. (828)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 1ου ορόφου 65 τ.μ., σε άριστη κατάσταση, περιοχή Άναυρος (δίπλα στη θάλασσα). Άμεση παράδοση. Τηλ. 6974-109006. (053)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π διαμερίσματα στη Χρυσή Ακτή (Καντήραγας), μπροστά στη θάλασσα, αυτοτελή με τζάκι κ.λπ. Πληρ. τηλ. 6949-122235. (827)

¶ø§∂πΔ∞π

πρατήριο υγρών καυσίμων. Για πληροφορίες τηλ. 6944513875. (810)

∫∞ƒ∞°∞Δ™

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μονοκατοικία 147 τ.μ.+104 τ.μ., β. χώροι με 5 Υ/Δ, 3 W.C., σε οικ. 190 τ.μ., ανατολικό, αυλή, θέα. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977/615 627 (993)

¶ø§∂πΔ∞π

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 158.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977/615 627 (990)

¶ø§√À¡Δ∞π

σε τιμή ευκαιρίας:

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τριάρι πρόσοψη στο πάρκο του Αγ. Νικολάου, κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Πληρ. τηλ. 6979-966709. (108)

α) 79 τ.μ. 1ος ορ. 2 υ/δ, τριετίας 98.000 Ε. β) 76 τ.μ. 2ος ορ. 2 υ/δ, κλειστό πάρκιν 108.000 Ε. γ) 97 τ.μ. 3ος, 3 υ/δ, 25ετίας 85.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977-615627 (085)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./Fax: 24210 39341 κιν.: 6976-272574 ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα (250 τ.μ.), 1ος όροφος με 3 υ/δ, χωριστή κουζίνα, αποθήκη, μπάνιο με τζακούζι και wc στην εκκλησία του Αγ. Κων/νου. Απεριόριστη θέα!!! (971)

¶ø§√À¡Δ∞π

1) Ενιαίος επαγγελματικός χώρος 2,3 ορόφου συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. και 2) Διαμέρισμα 4ου ορόφου εμβαδού 100 τ.μ. στη διασταύρωση των οδών 2ας Νοεμβρίου 64 και Γάτσου στο Βόλο. Τηλ. επικοινωνίας 6976 677351. (953)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π γνωστή εμπορική επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης, στεγαζόμενη σε νεόδμητο γωνιακό κατάστημα 100 τ.μ. επί της οδού Ερμού. Τηλ. 24210-21311 (952)

¶ø§∂πΔ∞π ∂À∫∞πƒπ∞ Μαλάκι παραθαλάσσιο διαμέρισμα 42 τ.μ. 2ος όροφος με θέα βουνό, θάλασσα. Τιμή 35.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άνω Λεχώνια-Βόλος Τηλ. και fax 24280-93680 Κιν. 6977-405931 estate.pelio.eu email: mesitika@pelio.eu (624)

∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Ãøƒπ™ º¶∞ Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 1-2-3 υπνοδωματίων - γκαρσονιέρες - καταστήματα - θέσεις στάθμευσης - αποθήκες. Φιλίππου Ιωάννου 120 με Μαγνήτων, Κρίτσκη με Λ. Βύρωνος, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 41 με 28ης Οκτωβρίου και Ζαγοράς 31 με 28ης Οκτωβρίου. Δεκτές ανταλλαγές των ανωτέρω με ακίνητα οικόπεδα.

∑∏Δ∂πΔ∞π:

Οικόπεδο για αγορά ή αντιπαροχή. (969)

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∞∫π¡∏Δ√À ¶ÚfiÙ·ÛË * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ - ÁˆÓȷ΋ - Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ 150 Ù.Ì. * 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· - 2 Ì¿ÓÈ·. * Δ˙¿ÎÈ ÁˆÓÈ·Îfi. * ∂˘Ú‡¯ˆÚÔÈ ÂÍÒÛÙ˜. * ∞ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·. * ¶ÂÚÈÔ¯‹: ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - Ô‰fi˜ ∞ÏΛ˘. * ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘: ú 220.000.

Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË & §·¯·Ó¿ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-38482 e-mail:eyes@Kolimitras.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

(999)

υπέροχη ποιοτική μεζονέτα τριών επιπέδων 205 τ.μ. στο Καραγάτς με θέα το Πήλιο, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, μεγάλο σαλόνι-τραπεζαρία με τζάκι, 3 υ/δ (το ένα master), ανεξάρτητη είσοδο με δυνατότητα αυτονομίας του ημιυπογείου, parking. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (963)

¶ø§√À¡Δ∞π σε προσεγμένης κατασκευής ακίνητο λίγων διαμερισμάτων στην περιοχή Νεαπόλεως, ευρύχωρα τριάρια 94 τ.μ. και 92 τ.μ. 2ου ορόφου με ανεξάρτητη κουζίνα, μεγάλα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (964)

¶ø§∂πΔ∞π διπλοκατοικία στους Αγ. Αναργύρους αποτελούμενη από ισόγεια οικία 92 τ.μ. ανακαινισμένη, διαμέρισμα 1ου ορόφου 76 τ.μ. σε άψογη κατάσταση και ταράτσα με δώμα σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (965)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά πρόσωπο στη θάλασσα μοναδική διπλοκατοικία 255 τ.μ. σε οικόπεδο 2.500 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (966)

¶ø§∂πΔ∞π σπάνιο υπερπολυτελές ακίνητο 6 km από το Βόλο με πανοραμική θέα τη θάλασσα, αποτελούμενο από ισόγειο ανεξάρτητο διαμέρισμα και μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφων, σύνολο επιφανείας 350 τ.μ., άριστης αρχιτεκτονικής, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και όμορφο περιβάλλοντα χώρο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (967)

¶ø§∂πΔ∞π στο κέντρο της πόλης, πλησίον Αναλήψεως, αξιοποιήσιμη γωνιακή μονοκατοικία 88 τ.μ. σε οικόπεδο 164 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (968)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π δυάρι (45 τ.μ.), καινούργιο 3ος όροφος με θέα στο Πήλιο και μια θέση στάθμευσης στην πιλοτή. (972)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

PROTO

¶ø§√À¡Δ∞π στην Άλλη Μεριά δύο οικόπεδα εντός οικισμού (500 τ.μ. και 2.200 τ.μ.), περιοχή Νηπιαγωγείου, θέα μεγάλη δόμηση. (980)

Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (988)

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574

KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π τριάρι (86 τ.μ.), 5ος όροφος, ρετιρέ καινούργιο, πολυτελούς κατασκευής με αποθήκη και θέση στάθμευσης στην πιλοτή, στην περιοχή Οξυγόνου. (973)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π δυάρι 58 τ.μ., 2ος όροφος, γωνιακό, μισθωμένο σε πολύ καλή κατάσταση στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου. (974)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες (170 τ.μ.) με ημιυπόγειο κατοικήσιμο υπό κατασκευή στους πρόποδες της Γορίτσας. Ανεπανάληπτο design με roof garden με θέα όλο το Βόλο και το Πήλιο. (981)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π δυάρι (50 τ.μ.), 4ος όροφος, ανακαινισμένο, φ/α, θέα Πήλιο στην περιοχή Νομαρχίας. (984)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μεζονέτα με κατοικήσιμο ημιυπόγειο (140 τ.μ.) σε μικρό συγκρότημα στην Αγ. Τριάδα - Άνω Βόλο με αυλή διαμορφωμένη, μπάρμπεκιου και απεριόριστη θέα. Άνετη πρόσβαση με πάρκιν. (975)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./φαξ: 2421039341 κιν. 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο (4020 τ.μ.) στα τελευταία σπίτια στα Μελισσάτικα, περιφραγμένο, με απεριόριστη θέα. (976)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./φαξ: 2421039341 κιν. 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο (1.000 τ.μ.), εντός οικισμού στο Λαύκο, θέα Παγασητικό, εφαπτόμενο στον κεντρικό δρόμο. Τιμή 30.000 Ε. (977)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§√À¡Δ∞π δύο συνεχόμενα οικόπεδα (355 τ.μ.) έκαστο) στο Μάραθο με μεγάλη δόμηση και απεριόριστη θέα τη θάλασσα, μόλις 100 μ,. από το λιμανάκι. (978)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο (180 τ.μ.) στην Αγριά μετά το ξενοδοχείο “Valis”. Αποτελείται από κατάστημα (50 τ.μ.) μισθωμένο και αποθήκη 130 τ.μ. (979)

∫ÚÈı·ÚÈ¿ οικόπεδο 230 τ.μ., οικοδομήσιμο. Τιμή 30.000 Ε. ªÂÛ›Ù˘: ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ τηλ. 24210-67725. (852)

¶ø§∂πΔ∞π ρετιρέ 140 τ.μ. διαμπερές με 30 τ.μ. εμπρόσθιο μπαλκόνι, σαλόνι, κουζίνα, 3 κρεβ/ρες, μπάνιο, wc, αποθ. χώρους, επί της Κωνσταντά - Δεληγιώργη, τιμή 180.000. ªÂÛ›Ù˘: ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ τηλ. 24210-67725. (809)

¶ø§∂πΔ∞π Βόλος. Νεάπολη σε πολυκατοικία τριώροφη του 2003 πολυτελής κατασκευή κοντά στο Πανεπιστήμιο μπορούμε να βρούμε γκαρσονιέρες και δυάρια από 30.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ. Επίσης στο δεύτερο όροφο υπάρχει και ένα διαμέρισμα 160 τ.μ. ημιτελές. Τιμή 145.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άνω Λεχώνια-Βόλος Τηλ. και Fax 24280-93680 Κιν. 6977-405931 estate.pelio.eu email-mesitika@pelio.eu (994)

¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (970)

R∂/ª∞à ¢√ª∏ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-20008 À‡ı˘ÓË Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ·: μ§∞Ã√À ™√ºπ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì., Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1.000 ∂. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ ™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ۯ‰fiÓ ÂÈψ̤ÓÔ 380 ∂. ¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ 700 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7,157 Ù.Ì., ª·Ï¿ÎÈ 550.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 71 Ù.Ì., ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 65.000 ∂. 2. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 88 Ù.Ì., ™Ù·ı¿, 135.000 ∂. 3. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 81 Ù.Ì., ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 170.000 ∂. 4. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 130 Ù.Ì., ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 200.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. 64 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 98 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 60.000 ∂. 2. 104,51 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 735,83 Ù.Ì., ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘, 100,000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. 852,40 Ù.Ì. “¶·¿ §¿Î·” §·‡ÎÔ˘, 50.000 ∂. 2. 5.094,87 Ù.Ì., ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, 55.000 ∂. 3. 201,36 Ù.Ì., “æ˘Á›·” ∞ÁÚÈ¿˜, 70.000 ∂. 4. 1.616,84 Ù.Ì., ∞ʤٷÈ, 75.000 ∂. 5. 1.204,7 Ù.Ì., ∫ÔÚÒË ¶ËÏ›Ô˘, 100.000 ∂. 6. 411,44 Ù.Ì., “æ˘Á›· ∞ÁÚÈ¿˜” 110.000 ∂. 7. 604 Ù.Ì., ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 170.000 ∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. 130 Ù.Ì., ∫·Ú·Á¿Ù˜, 2Ô˘, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 160.000 ∂. 2. 152,95 Ù.Ì., ∫·ÏÏÈı¤·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ì ÈÏÔÙ‹ 350.000 ∂. (047)

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∞∫π¡∏Δ√À ¶ÚfiÙ·ÛË

* √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 20.451,52 - ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. * £¤ÛË “¶Ú¿Ù·Á·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ “§·ÙÔÌ›Ԕ. * ∫fiÌ‚Ô˜ ÚÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ. * ÕÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. * 58 ̤ÙÚ· “ÚfiÛˆÔ” Û ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙڈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ, Ï¿ÙÔ˘˜ 5,50 ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜. * ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘: ú 500.000.

Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË & §·¯·Ó¿ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-38482 e-mail:eyes@Kolimitras.gr (998)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 41

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 89ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∫51 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 218ÙÌ. Û 300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ËÌÈÙÂϤ˜ π35 2. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 3. º˘ÙfiÎÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 400ÙÌ. Û 2.200ÙÌ. ÔÈÎ. ÔÏÏ¿ extra, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Δ33 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 5. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 6. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏60 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfi Â‰Ô ∏20 9. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ.ÔÈÎ. º50 10. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 135ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ Û 250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º50 11. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 12. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 85ÙÌ. Û 402ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂51 13. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫88 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 16. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 2fiÚÔÊÔ 180ÙÌ. Û 315ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £66 17. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ (9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 18. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 19. ™ˆÚfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 85ÙÌ. Û 600ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏41 20. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 21. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 3 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∏22 3. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 70ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¶3 4. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 86ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ μ2 5. ™˘Ú›‰Ë 3¿ÚÈ 75ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË) ∏50 6. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 7. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 150ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ø95 8. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 86ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢60 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∑98 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ¶ÙÂÏÂfi˜ (¶ËÁ¿‰È) ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ Δ23 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 6. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 9. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 10. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 15. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 16. º˘ÙfiÎÔ 1.800ÙÌ. Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ∏99 17. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 2.900ÙÌ. ∏12 2. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 3. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 4. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 5. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿Ï ÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ., ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ. ¤Î· ÛÙÔ˜ ( Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ñ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 4. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 68ÙÌ. Û 120ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì Âȯ›ÚËÛË ƒ2 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂ 44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏ 2 8. ∞ıËÓÒÓ 170ÙÌ. ÎÙ›ÛÌ· + 70ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔ ÊÔ˜ Û 1.340ÙÌ. ÔÈÎ. Δ4 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 10. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ) 150ÙÌ. +150ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞8 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 100ÙÌ.

+ 70ÙÌ. ·Ôı‹ÎË μ18 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 4. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. ∑2 5. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 38ÙÌ. Ì 38ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¶1 6. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 7. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 50ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂45 8. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 10. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈfiÚÔÊÔ ∞10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 13.√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·) 113.63ÙÌ. Î·È ‚) 65ÙÌ. ∂62 14. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 250ÙÌ. + 200ÙÌ. · Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ∞99 15. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 150ÙÌ,. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ∞8 16. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 17. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50 18. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 19. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 20. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 89ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∫51 21. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 50ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ12 22. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 55ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞97 23. √°§ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ13 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (013)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (015)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 7 ÛÙÚ. 50.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 200.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 Αγ. Αικατερίνη 4 στρ. 320.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Νεάπολη 245 τ.μ. 100.000 Λαρίσης περιφ/κός 550 τ.μ. 25.000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Πρόνοια, 45 τ.μ., οικόπ. 70 τ.μ. 40.000 Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ·ÚοÎÈ, ¿ÎÚÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, 205.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000

¡. ¢¤ÏÙ· 150 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Ûȉ/Û΢‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 130.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (016)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™˘Ú›‰Ë 24 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ, 34.000. 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.000. 3. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 31 Ù.Ì., 2Ô˜, 44.000. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 90.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 2. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, 8 ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 89Ù.Ì., 1Ô˜, 84.000. 2. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 80.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 168.000. 4. ∞. °·˙‹ ÁˆÓ., 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 152.000. 5. °·ÏÏ›·˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜, ÎÔÌϤ, 199.000. 6. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì., 4Ô˜, ‰È·Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 2 ÂÙÒÓ, ı¤·, 140.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ ËÌÈ˘. 96 Ù.Ì., ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 95.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 75.000. 10. ¡. πˆÓ›· 72 Ù.Ì., 2Ô˜, 70.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞ÁÚÈ¿ 121 Ù.Ì., 1Ô˜, 121 Ù.Ì., ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 170.000. 2. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì., 1Ô˜ (1991)+ 25% ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ. 153.000. 3. ∞. °·˙‹ 116 Ù.Ì., 5Ô˜, 115.000. 4. ∫ÔÚ·‹ 100 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 95.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 169 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ. 4Ô˜-5Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 290.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 170.000. 7. ¡. πˆÓ›· 128 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ÁˆÓ., 128.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 855 Ù.Ì., ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 560 Ù.Ì.) ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 580.000. 1· ∞Ï˘Î¤˜ 307 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000∂. 2. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. 100.000 (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.). 3. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. 200.000 (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.). 4. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (¢π™/°ø¡.) Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ı¤·, fiÏÔ ‹ 1/2. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.480 Ù.Ì. (ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ) Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘. 6. ∞Ï˘Î¤˜ 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 102 Ù.Ì.) 43.000. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 522 Ù.Ì., 339.000. 8. ™¿ÌÔ˘ 230 Ù.Ì. (.™.¢ 2,4) 85.000. 9. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 10. ∞Ï˘Î¤˜ (Û¯ÔÏ›Ô) 170 Ù.Ì., 83.000, 180 Ù.Ì., 90.000, 156 Ù.Ì. ÁˆÓ. 105.000, 246 Ù.Ì., ÁˆÓ. 140.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000. 11. πˆÏÎÔ‡ 1.150 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,4) 3.400.000. 12. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚÂÌ. (50 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·) 190.000. 13. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) 10 ÛÙÚÂÌ. 88.000 (2,4,6,15 ÛÙÚÂÌ. ·fi 3.000 ¤ˆ˜ 40.000 ·Ó¿ ÛÙÚÂÌ.). 14. §·‡ÎÔ˜ (ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÃfiÚÙÔ, ªËϛӷ) 13 ÛÙÚÂÌ. Â›‰Ô, 320.000. 15. ™˘Î‹ (¶ÔÙfiÎÈ) ·ÁÚÔÙ/¯È· 11,6,7,6 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·, ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ 430 Ù.Ì. 80.000 17. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ›· (™.¢. 1,8) 140.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (ÎÔÓÙ¿ Ù¤ÓȘ) ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ. 47 Ù.Ì. ηı¤Ó· Ì ·˘Ï‹ ÂÈϤÔÓ 70 Ù.Ì. ÁˆÓ., ηÈÓ., 205.000. 2. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 2000) ı¤·, 290.000. 3. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì., 59.000. 4. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 70 Ù.Ì./153 Ù.Ì. 130.000 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì., 12ÂÙ›·˜, Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 195.000. 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 175.000. 7. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ (90+70) Ù.Ì. ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 8. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ. 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 820 Ù.Ì., ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 465.000. 9. ªËÏȤ˜ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì. ÏÔ˘Í, ı¤·, 295.000. 10. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì./350 Ù.Ì. ı¤· 170.000. 11. ªÂÙfi¯È ‰ÈÒÚÔÊÔ ·ÏÈfi 40.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ª·Á·˙› πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. 42.000. 2. ¡. πˆÓ›· (Ô˘˙ÂÚ›) ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 75 Ù.Ì. + (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·) (ÂÓÔÈÎ. 700∂) 195.000. 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛÔÁ. 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù. 80 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ 360.000. 4. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (ÍÂÓÒÓ·˜) 2 ‰˘¿ÚÈ· ÙˆÓ 45 Ù.Ì. ηı¤Ó·+2 ÁηÚÛÔÓ. ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ηıÂÌÈ¿+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË/ÂÚ›Ô˘ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 385 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 390.000. 5. ∞Á. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÈÛÔÁ. ·Ó·ÎÈÓ. (ÂÓÔÈÎ. 500∂) 80.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛ.135.000. 7. ∂ÚÌÔ‡ Ì·Á·˙› ÁˆÓ. 50 Ù.Ì. 2.800.000. 8. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 4 ÈÛÔÁ. ÎÙ›ÛÌ· Û‡ÓÔÏÔ 420 Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. (™.¢. 1,2), 520.000, ÒÏËÛË ‹ ÎÔÌÌ·ÙÈ·ÛÙ¿. 9. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 25 Ù.Ì. ηÈÓ. 115.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ˘fi ηٷÛÎ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ‹ Î·È ÙÔ ÌÈÛfi. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈˆÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ. ¿‰ÂÈ· (2006): 2Ô˜ 105, 3Ô˜ 75, 4Ô˜ 42, 200.000. 3. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·Á·˙È¿ 250 Ù.Ì. Î·È ∞’ ÔÚÔÊ. ‰È·Ì. 115 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ΔÈÌ‹ 280.000. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô (™ÎfiÂÏÔ˜) 21 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÈÛ›Ó·, ηʤ Ì·Ú, Û·ÏfiÓÈ, ¿ÚÎÈÓ, 550.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÔÚÔÊ. 130 Ù.Ì., 1Ô˜, ‰È·Ì., 10ÂÙ›·˜, 2ÏÔ ¿ÚÎÈÓ, 520∂. 2. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ Ì·Á·˙› ÁˆÓÈ·Îfi, 32 Ù.Ì.+32 Ù.Ì. ˘ÔÁ., ηÈÓ., 380∂. 3. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 93 Ù.Ì., 3Ô˜, 420∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (020)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ

500 Ù.Ì. Û ‰ÚfiÌÔ 4 Ì. ÙÈÌ‹ 160.000 ∂. 2. Δήμος Αρτέμιδος, Αγ. Λαυρέντιος άρτιο και οικοδομήσιμο, πανοραμική θέα τον Παγασητικό, 7 στρέμματα. 3. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ μ˘˙›ÙÛ·, ÚfiÛÔ„Ë ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 418 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ - ÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 5. ¶‹ÏÈÔ (¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘) ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ 350 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 6. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 7. ™˘Î‹ 1 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 8. ™˘Î‹ 550 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 20.000 ∂. 9. ¶ÙÂÏÂfi˜ 3.000 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 250.000 ∂ 10. ¶ÙÂÏÂfi˜ 4.150 Ù.Ì. ÙÈÌ‹. 140.000 ∂. 11. ¶ÙÂÏÂfi˜ 17.000 Ù.Ì. 150.000 ∂/ 12. ¶ÙÂÏÂfi˜ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 60.000 ∂ 13. ªԇʷ ∫ÔÚfiË 3 ÔÈÎfi‰· 500 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 14. Δήμος Αγριάς, περιοχή Δράκεια, οικοδομήσιμο 5.250 τ.μ. 50.000 Ε. 15. μfiÏÔ˜, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2.300 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 50.000 ∂. 16. μfiÏÔ˜, ª·Ï¿ÎÈ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÙÈÌ‹ 130.000 ∂. 17. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 12.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 18. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 5.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 19. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÈÌ‹ 85.000 ∂. 2. ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ Û ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 3. μfiÏÔ˜, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 90 Ù.Ì. (4¿ÚÈ), 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 10ÂÙ›·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÙÈÌ‹ 138.000 ∂. 4. μfiÏÔ˜, ΔÛ·Áηڿ‰·˜ 3, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ •ÂÓ›· μfiÏÔ˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì parking, 20ÂÙ›·˜, Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÈÌ‹ 102.000 ∂. 5. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì ∫·ÚÙ¿ÏË 50 Ù.Ì. (2¿ÚÈ) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 30ÂÙ›·˜, ÙÈÌ‹ 72.000 ∂. 6. Βόλος, Γλαύστωνος 17, δυάρι 50 τ.μ., επιπλωμένο, φυσικό αέριο, πάρκιν, αποθήκη, τιμή 84.000 Ε, καινούργιο. 7. Βόλος, Κοραή 89, 4άρι 107 τ.μ., φυσικό αέριο, επιπλωμένο, πάρκιν, καινούργιο, τιμή 193.000 Ε. 8. Βόλος, Μανγήτων 110, 1ος, 3ος, και 4ος όροφος 84 τ.μ., φυσικό αέριο, πάρκιν, επιπλωμένα, ο 1ος όροφος 141.000 Ε και 3ος και 4ος όροφος 147.000 Ε, καινούργια.. 9. Βόλος, γκαρσονιέρα, Ρήγα Φεραίου 2, 3ος όροφος, τιμή 53.000 Ε. 10. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 11. Νέα Ιωνία, περιοχή Αμπελόκηποι Αρκαδίου 3, 50 τ.μ., όροφος 3ος, τιμή 42.000 Ε. 12. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Ì·˙› Ì ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 13. Σκιάθος, διώροφη οικία στο κέντρο της Σκιάθου, συνολικού εμβαδού 210 τ.μ. (κατάλληλη και για ενοικιαζόμενα δωμάτια), τιμή 230.000 Ε. 14. Σκιάθος, τριώροφη οικία με μισθωμένο ισόγειο κατάστημα 58 τ.μ. στο λιμάνι της Σκιάθου, συνολικού εμβαδού 310 τ.μ. (κατάλληλη και για ενοικιαζόμενα δωμάτια), τιμή 450.000 Ε. 15. Σκιάθος, περιοχή “Τρούλος” ημιτελής οικοδομή (γιαπί) συνολικού εμβαδού 185. τ.μ. εντός οικοπέδου 1.750 τ.μ., εφαπτόμενη επί της επαρχιακής οδού Σκιάθου Κουκουναριές 100 μ. από τη θάλασσα (πλαζ Τρούλου) και 2 χιλ. από τις Κουκουναριές κατάλληλη για κατοικία ή επαγγελματική στέγη (ενοικιαζόμενα δωμάτια), τιμή 350.000 Ε. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Βόλος, Γλαύστωνος 17, 15 τ.μ., τιμή 26.000 Ε. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. Πωλείται επιχείρηση cafe-bar στο κέντρο του Βόλου, πλήρως εξοπλισμένη, εν λειτουργία, 55 τ.μ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 2. ¡Â¿ÔÏË, μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 10, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 400 ∂. 3. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. (021)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ª¶∞Δ∑π∞∫∞ π. μ∞°°∂§∏ ∞°√ƒ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞£. ¢π∞∫√À 36 - μ√§√™ Δ∏§. 24210-39200 ∫π¡. 6976776509

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ - ¢À∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 36.000 ∂ ¶·Ï·È¿ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 48.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 58 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 87.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 92.500 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 53 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 107.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 65.000 ∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 65.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 78 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 70.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 86 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 135.000 ∂ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 87 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. 149.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 105 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 105.000 ∂ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 70.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 90 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 86 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 137.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 113.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì 2Ô˜ fiÚ. 148.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 95 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 125 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 95.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 185.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 176.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 188.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 101 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 154.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 190.000 ∂ ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 115 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 109 Ù.Ì. 245.000 ∂ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 135.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 165 Ù.Ì. 270.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7 ÛÙÚ.

¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 16 ÛÙÚÂÌ. Â›Â‰Ô Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ·fi ∂.√.Δ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 10 ÛÙÚ¤Ì. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡. πˆÓ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 400 Ù.Ì. 120.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.820 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ¡Â¿ÔÏË, 354 Ù.Ì., ÎÙ›ÚÈÔ Û 525 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ Δ∏ ¢π∂∫¶∂ƒ∞πø™∏ Δ√À ™Δ∂°∞™Δπ∫√À ™∞™ ¢∞¡∂π√À (022)

-----------------------------------EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 º·Í 2421030845 Website: www.eurohome-magnesia.gr e-mail: info@eurohome-magnesia.gr

¶ø§∂πΔ∞π 1. μ√§√™, ¶∂ƒπ√Ã∏ ∫∞™∞μ∂Δ∏: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75Ù.Ì, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 80.000 ∂. 2. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√ - ¶∂ƒπ√Ã∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∂ø™: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì., ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ. ºˆÙÂÈÓfiÙ·ÙÔ Î·È ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹: 120.000 ∂. 3. μ√§√™, ∫∞ƒ∞∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 100Ù.Ì., Ì ‰˘Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ. ΔÈÌ‹: 95.000 ∂. 4. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92Ù.Ì., ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 68.000 ∂. 5. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹: 245.000 ∂. 6. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ƒÂÙÈÚ¤ 110Ù.Ì., Ì 45Ù.Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ™Â Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹: 110.000 ∂. 7. μ√§√™, ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120Ù.Ì., Ì ÙÚ›· ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ˆÚ·›Â˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹: 120.000 ∂. 8. μ√§√™, ¢π¶§∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√-™Δ∂°∏ √ ¡∂πƒø¡: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 175Ù.Ì.. ΔÈÌ‹: 300.000 ∂. 9. μ√§√™, ∞°π∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏: √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000Ù. Ì, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹: 160.000 ∂. 10. ∞¡ø μ√§√™: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000Ù.Ì, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹: 210.000 ∂. 11. ∞°ƒπ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155Ù.Ì., Ì ÙÚ›· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ, WC. ΔÈÌ‹: 210.000∂. 12. ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À: ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 90Ù.Ì, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, Ì ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË Î·È 300Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹: 175.000 ∂. 13. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞: ΔÚ›· ÔÈÎfi‰· Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ŸÏ· Ì·˙› ‹ ¯ˆÚÈÛÙ¿. 14. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 3.700Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹: 50.000 ∂. 15. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞: ¢˘Ô ÔÈÎfi‰· Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. μ√§√™, ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ΔÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ EuroHome ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ·. °È· ÔÙȉ‹ÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ¤¯Ô˘Ì ÙË Ï‡ÛË. (025)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 11. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ¿Óˆ ·fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 91 Ù.Ì. 110.000 ∂ °24 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 147,40 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¢12 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21

9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (026)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶◊§π√ 1, √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., °ÎÏ·‚¿ÓË - °·˙‹. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 5. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. ™ÙÔ ™ˆÚfi (∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË Ì „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ¤ÈÏ· Î.Ï. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜. (027)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, 3.220 Ù.Ì.. (540.000 ∂) 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ, Ì ·ÏÈfi 2fiÚÔÊÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÔÈΛÛÎÔ 100 Ù.Ì.. (35.000 ∂) 3. ∫Ù›ÚÈÔ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· πˆÏÎÔ‡ & ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 202 Ù.Ì. (185.000 ∂) 4. √ÈÎfiÂ‰Ô πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì. (205.000 ∂) 5. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 6. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (1.000.000 ∂) 7. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000 Ù.Ì., Û fiÚÔÊÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 500 Ù.Ì. ·ÎfiÌË (500.000 ∂) 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô (75.000 ∂) 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 10. ¶¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (209.000 ∂) 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. (390.000 ∂) 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 106 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169 Ù.Ì. (170.000 ∂) 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. (380.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (170.000 ∂) 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 272 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì. (198.000 ∂) 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 13, 115 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (163.000 ∂) 7. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. (190.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. (390.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì. (598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ™˘ÎÔ˘ÙÚ‹, 195 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì. (220.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (165.000 ∂) 13. ¡. πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì. (139.000 ∂) 14. ∫¿Ú·Á·Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì. (297.000 ∂) 15. ª·‚›ÏË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 154 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (260.000 ∂) 16. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, §¤Û‚Ô˘, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (180.000 ∂) 17. μ‡ÚˆÓÔ˜, 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. (180.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì. (215.000 ∂) 19. ¡. πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì. (139.000 ∂) 20. ∫·ÏÏÈı¤·, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ù.Ì. (230.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ¶ÈÙ¿ÎË, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. (210.000 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì. , Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ¡. πˆÓ›·, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,4 (140.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿, 633 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (174.000 ∂) 4. ∫¿Ú·Á·Ù˜, 450 Ù.Ì., (360.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì. (230.000 ∂) 6. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ, 4.000 Ù.Ì. ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 7. ∞ӷηÛÈ¿ 500 Ù.Ì., (140.000 ∂) 8. ∞Ï˘Î¤˜, 200 Ù.Ì., (84.000 ∂) 9. ¡. πˆÓ›·, 305 Ù.Ì. (107.000 ∂) 10. ¡. πˆÓ›·, §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì. (225.000 ∂) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 716 Ù.Ì., (105.000 ∂) 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 980 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (179.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, 633 Ù.Ì. (174.000 ∂) 15. º˘ÙfiÎÔ˘ & ÂÚÈÊ/Îfi˜, 108 Ù.Ì., (45.000 ∂) 16. πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì. (205.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË, ËÌÈ˘fiÁÂÈ· 30 Ù.Ì. (12.000 ∂) 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË & ¶·Á·ÛÒÓ, 28Ù.Ì., Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ & ·Ôı‹ÎË (42.000 ∂) 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 39 Ù.Ì. (78.000 ∂) 4. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 27 Ù.Ì., (59.000) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, ÌÂÙ·¯/ÓÔ, 70 Ù.Ì., (69.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 58 Ù.Ì. (120.000 ∂) 3. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 50 Ù.Ì., (120.000 ∂) 4. ¶·Ï·È¿, 65 Ù.Ì., (130.000) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 52 Ù.Ì., (116.000) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·, 80 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (83.000 ∂) 2. πˆÏÎÔ‡ & ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ·Ï·Èfi 90 Ù.Ì., (85.000) 3. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 92 Ù.Ì. (142.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (200.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. (130.000 ∂) 6. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË , 100 Ù.Ì. (100.000 ∂) 7. ¡Â¿ÔÏË, 76 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, (150.000 ∂) 8. ¡. πˆÓ›·, 79 Ù.Ì., (107.000 ∂) 9. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 73 Ù.Ì., (158.000) 10. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ∑·ÏfiÁÁÔ˘, 63 Ù.Ì., (87.000 ∂) 11. °¿ÙÛÈÔ˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 103 Ù.Ì. (150.000 ∂) 12. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 5ÂÙ›·˜ , 80 Ù.Ì., (133.000 ∂) 13. ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, 3ÂÙ›·˜, 95 Ù.Ì., (133.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞

1. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 91 Ù.Ì., 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ (108.000 ∂) 2. μ‡ÚˆÓÔ˜, 107 Ù.Ì., Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (155.000 ∂) 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, (180.000 ∂) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 129 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË, (187.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 100 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (138.000 ∂) 2. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (170.000 ∂) 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 180 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (309.000 ∂) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (190.000 ∂) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 133 Ù.Ì., (297.000) 6. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 140 Ù.Ì. (179.000) 7. ∫‡ÚÔ˘ & ∫·Ú·ÔÏ‹, 110 Ù.Ì. (179.000) 8. μÏ·¯¿‚·, 107 Ù.Ì., 15ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ (199.000 ∂) μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 40 Ù.Ì., (120.000 ∂) ηٿÛÙËÌ· 3. ™˘Ú›‰Ë, 73 Ù.Ì. ÁÚ·ÊÂ›Ô 4. ∫·ÚÙ¿ÏË & °·˙‹, 111 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô (152.000 ∂) 5. ∂ı. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 325 Ù.Ì., Ì Ï·Ù›· 500 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 2. ∂ÌÔÚÈÎfi ÛÙÔÓ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Restaurant. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙›ÚÔ Î·È Î¤Ú‰Ë. 4. ∫ÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙËÓ ™˘Ú›‰Ë 40 Ù.Ì. 5. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 6. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ¶·Ï·È¿. 7. Fast Food ÛÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 8. ¶ÂÚÈÔ›ËÛË Ó˘¯ÈÒÓ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ·Ù›·. ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2. °Ú·Ê›· 122 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ & Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (1.000.000 ∂) 2. ÃÔÚ¢Ùfi 144 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (360.000 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ¶¿ÏÙÛË, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì. (55.000 ∂) 5. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 7. μ˘˙›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.096 Ù.Ì., (89.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (75.000 ∂) 9. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ÃÔÚ¢Ùfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (300.000 ∂) 11. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì., Ì ı¤·, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ & ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂȘ (179.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (165.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.274 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (189.000 ∂) 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.289 Ù.Ì. ÛÙË μÚ‡ÛË ∞‰¿Ì·ÈÓ·˜ (490.000 ∂) 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 17. ∞˚-°È¿ÓÓ˘, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì. Ì ÚfiÛˆÔ ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi Î·È ÔÈΛ· ÓÂfi‰ÌËÙË 18. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.956 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (149.000 ∂) 19. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 20. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì., Ì ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÔÈΛÛÎÔ (35.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.222 Ù.Ì., Ì ı¤· (130.000 ∂) 22. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10.000 Ù.Ì., Ì ı¤· & ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (390.000 ∂) 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (300.000 ∂) 25. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., (95.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (80.000 ∂) 27. ∞ʤÙ˜ 2 ÔÈÎfi‰· (1.112 & 2.134) Ù.Ì. & 1 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.440 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 28. ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. 302 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 29. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 ∂) 30. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.025 Ù.Ì., (190.000 ∂) 31. ¢Ú¿ÎÂÈ· ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ·, 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì., ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ (295.000 ∂) 32. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 33. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂÏÈ¿Ó, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.317 Ù.Ì. (49.000 ∂) 34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì. (129.000 ∂) 35. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. (60.000 ∂) 36. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (140.000 ∂) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (349.000 ∂) 38. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· (350. 000 ∂) 39. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (209.000 ∂) 40. √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (39.000 ∂) 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. ∫·Ó¿ÏÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. (55.000 ∂) 44. ¶ÙÂÏÂfi˜, 8 ÛÙÚ. Ì ı¤·, (98.000 ∂)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

45. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., (139.000 ∂) 46. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.600 Ù.Ì., (179.000 ∂) 47. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì., (145.000 ∂) 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì. (270.000 ∂) 50. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì. (170.000 ∂) 51. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ , ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (110.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3. ∞ʤÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 240 Ù.Ì. 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (230.000 ∂) (028)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜ , ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰‡Ô ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 530 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 2¿ÚÈ 44 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘È Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ì ∫·ÚÙ¿ÏË (ÁÚ·Ê›Ô) 29 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. (030)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. Άνω Λεχώνια, μεζονέτα καινούργια 400

τ.μ., μετά υπογείου 110 τ.μ., σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα τη θάλασσα. Άλλη Μεριά οικία διώροφη 230 τ.μ. με 40 τ.μ. βοηθητικό χώρο σε οικόπεδο 352 τ.μ. με θέα Αστέρια Αγριάς, διώροφη οικία 230 τ.μ. με πιλοτή σε οικόπεδο 850 τ.μ. με θέα θάλασσα. Ν. ΙΩΝΙΑ: Μεζονέτα 135 τ.μ. μετά υπογείου 80 τ.μ. ανατολική υπό κατασκευή έναντι πάρκου σε οικόπεδο 227,5 τ.μ. Βόλο, μεζονέτα καινούρια 198 τ.μ. με ισόγεια γκαρσονιέρα, γκαράζ Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία, 106 τ.μ., σε οικόπεδο 150 τ.μ. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΒΟΛΟΣ (Καραγάτς) μεζονέτα 176 τ.μ., μετά υπογείου, 124 τ.μ. σε οικόπεδο 230 τ.μ., υπερλούξ. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 72 τ.μ. σε οικόπεδο 251 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με αυλή, γκαράζ. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. ΚΑΛΑΜΟΣ 50 τ.μ. οικία σε κτήμα 8.200 τ.μ. με απεριόριστη θέα τη θάλασσα. Ν. ΙΩΝΙΑ διώροφη οικία γωνιακή 235 τ.μ. με υπόγειο κλειστό γκαράζ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ΒΟΛΟΣ κεντρικό 79 τ.μ. 4ου ορόφου κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. ΒΟΛΟΣ (Χιλιαδού) 86 τ.μ. καινούρια με πάρκινγκ και αποθήκη 1ος, 2ος όροφος. Ν. Ιωνία 108,19 τ.μ. 4ου ορόφου καινούριο √π∫√¶∂¢∞ Βόλος (Καραγάτς) 695 τ.μ., 400 τ.μ., 207 τ.μ. ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 1.040 τ.μ. οικοδομήσιμο με θέα στο Βόλο, κατάλληλο για οικία, ξενοδοχείο, γκαράζ. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 2.083,49 τ.μ. με πανοραμική θέα στο Βόλο οικοδομήσιμο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 1.500 τ.μ. εντός οικισμού δίνεται και το μισό. Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος κεντρικά ισόγεια καταστήματα με πατάρι και υπόγειο 150 τ.μ., 120 τ.μ. Ν. Ιωνία ισόγεια καινούρια καταστήματα 40,50,35 τ.μ. σε κεντρικό δρόμο. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ΒΟΛΟΣ γραφεία 61, 81 τ.μ. 1ου ορόφου καινούρια κοντά στα δικαστήρια. ΒΟΛΟΣ (Λαρίσης) κτίριο 400 τ.μ. μετά οικοπέδου 5.000 τ.μ. φάτσα στη Λαρίσης. Φυτόκο, ακίνητο 128,50 τ.μ., με δύο ισόγειες θέσεις στάθμευσης με θέα το Βόλο, κατάλληλο για ταβέρνα, καφετέρια κ.λπ. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΧΙΛΙΑΔΟΥ οικία 150 τ.μ. με 5 υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, ξεχωριστή κουζίνα, σε οικόπεδο 250 τ.μ. ΝΕΑΠΟΛΗ διαμέρισμα 70 τ.μ. 2ος όροφος στην οδό Σπετσών. (031)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2. 2 μεζονέτες 98 και 190 τ.μ. καινούριες 1700 Ε το τ.μ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3.Μεζονέτα 127 τ.μ. σε οικόπεδο 300 τ.μ. υπέρ λουξ, 120 μ. από τη θάλασσα, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. BI§E™-OIKIE™ 1.Διώροφη πέτρινη παραδοσιακή οικία 180 τ.μ., με οικόπεδο 500 τ.μ., με απεριόριστη θέα, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 2. Βίλα 143 τ.μ. με οικόπεδο 800 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα στο ÃÔÚ¢Ùfi. 3. Μονοκατοικία διώροφη 250 τ.μ. 1ος όροφος 4 στούντιο ενοίκιο 12.000 Ε την σεζόν 2ος όροφος 125 τ.μ. υπερ λουξ με απεριόριστη θέα, 100 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. Οικία 120 τ.μ. με οικόπεδο 200 τ.μ. επιπλωμένη, 100 μέτρα από την θάλασσα, ∞ÊËÛÛÔ˜. 5. Τριώροφη οικία παραδοσιακή 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο του ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. 6. Βίλα 170 τ.μ. με οικόπεδο 2.500 τ.μ. πάνω στο κύμα, ªËϛӷ 7. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 8. Οικία 100 τ.μ., με οικόπεδο 6.500 τ.μ., και αποθήκες 100 τ.μ., γκαράζ, πομόνα, κατοικήσιμη, ∫ÔÚfiË, 230.000 Ε, ευκαιρία. 9. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) 10. Τριώροφη οικία 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο της ¶Ï·Ù›·˜ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ. 11.ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2 πέτρινες οικίες ημιτελείς σε οικόπεδο 800 τ.μ. με θέα 90.000 Ε, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 12. Διώροφη πέτρινη οικία 100 τ.μ. με οικόπεδο 300 τ.μ. ∞Óˆ §Â¯ÒÓÈ· 65.000 Ε. 13. Διώροφη οικία 185 τ.μ. σε οικόπεδο 250 τ.μ. καινούργια, 100μ. από τη θάλασσα, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. Γραφείο 50 τ.μ., καινούργιο, κοντά στην Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. OIKO¶E¢A 1.Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. Οικόπεδο 4.200 τ.μ. παραθαλάσσιο ¶Ï¿Î˜ ª¿Ú·ıÔ˘. 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100μ. από τη θάλασσα, δίνεται αντιπαροχή, στα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. Οικόπεδο 1.500 τ.μ. εντός οικισμού, απεριόριστη θέα, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα ε-

ντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 8. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 9. Οικόπεδο 250 τ.μ. (35.000 Ε) ∫. §Â¯ÒÓÈ·. 10. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 11. Οικόπεδο 2 στρ. πάνω στο κύμα μεταξύ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. Οικόπεδο 4.800 τ.μ. εντός οικισμού με απεριόριστη θέα, κατάλληλο για κατασκευαστική εταιρεία στον Αγ. Βλάσιο. 13. Οικόπεδο 4 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα στην Κρυψάνα ∫. °·Ù˙¤·. 14. Οικόπεδο 4 στρ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα, ÕÊËÛÛÔ 15. Οικόπεδο 500 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ∫. °·Ù˙¤·. 16. Οικόπεδο 4 στρ. με απεριόριστη θέα στις ¶ÈӷοÙ˜. 17. Οικόπεδο 500 τ.μ. με απεριόριστη θέα στη μ˘˙›ÙÛ· °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (036)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â› Ù˘ §. ∞ıËÓÒÓ. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÛ·Áηڿ‰· 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 12 ÛÙÚ. Î·È 2 ÛÙÚ. Ì ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ∫·ÏÏÈı¤· 90 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓ/Λ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 71 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 110 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 30ÂÙ›·˜, ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÔÚ·‹ 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¶. ÕÚˆ˜ 4 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ fiÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi. ∫Ù›ÚÈÔ 25 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (038)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È Fax. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚÈ‚ÔÏÔ 5.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 20.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1750ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 185ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 105ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 22.000 ¢ÚÒ. ∞§À∫∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100ÙÌ Ì ÔÈÎfi‰Ô

300ÙÌ.ΔÈÌË 60.000 ¢ÚÒ. 2) ¶¤ÙÚÈÓË ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 170ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ. 3) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. μ√§√™ 1) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 4) ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 270ÙÌ ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ª∞§∞∫π 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32ÙÌ. ΔÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ. 2) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 42ÙÌ. ΔÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ. ª∏§π∂™ 1) √ÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2798,70ÙÌ ·Ôı‹ÎË 20ÙÌ Î·È ÌÈ· ¤ÙÚÈÓË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 120ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ ÍÂÎÈÓ¿ˆ ·fi 150.000 ¢ÚÒ ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180,000 ¢ÚÒ. 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 150,000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. §∞À∫√ 1) ∂›Ó·È ‰˘Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1) 3281,16ÙÌ Î·È ÙÔ 2) 1975,70ÙÌ Î·È Ù· ‰˘Ô Ì·˙›. ΔÈÌ‹ 15,000 ¢ÚÒ. ∞fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 2.000Ì. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 3) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 25ÙÌ πˆÏÎÔ‡ 56 Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. (040)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165

¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 2. μfiÏÔ˜, ∫Ú›ÙÛÎË-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi 73ÙÌ ¤ˆ˜ 89ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 126.000∂. ∫259261. 3. μfiÏÔ˜, ∑·ÁÔÚ¿˜ ·fi 28ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ., ·Ú·‰. ¢ÂÎ. ·fi 74.000∂. ∫262267. 4. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ ·fi 81ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 134.000∂. ∫268271. 5. μfiÏÔ˜, ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 28ÙÌ. 45.000∂. ∫123. 6. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 32ÙÌ Î·Ù. 2004, 50.000∂. ∫211. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 55.000. ∫94. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 9. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1600∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. μfiÏÔ˜, 10. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 101ÙÌ, 155.000∂. ∫287. 11. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 12. ¡¤· πˆÓ›·, ‰È·Ì. ∞fi 48,5ÙÌ ¤ˆ˜ 115ÙÌ, ·fi 1350∂. ∫100-127. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 14. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 15. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 16. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. §Ô‡ÏË 128ÙÌ Î·Ù·ÛÎ. 2008, 185.000∂. ∫291. 17. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 53ÙÌ. ηٷÛÎ. 2008. ∫243. 18. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 79ÙÌ. ∫92. 19. ∞ÁÚÈ¿, ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 32ÙÌ ¤ˆ˜ 43ÙÌ. ∫116-121. 20. ∞ÁÚÈ¿, ™˘ÁÎÚ. ηÙ. 116ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ. ∫118-122. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 50ÙÌ. 60.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-π. ∫·ÚÙ¿ÏË 60ÙÌ. 58.000∂. ∫157. 3. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-π. ∫·ÚÙ¿ÏË 55ÙÌ. 55.000∂. ∫158. 4. μfiÏÔ˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 70ÙÌ. 75.000∂. ∫229. 5. μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 94ÙÌ, 105.000∂. ∫246. 6. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 7. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 9. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 130ÙÌ, 156.000∂. ∫240. 10. ¡¤· πˆÓ›·, πÛȉÒÚÔ˘ 76ÙÌ, 75.000∂. ∫142. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 74ÙÌ. 70.000∂. ∫207. 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Studio 48ÙÌ. 90.000∂. ∫29. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, 93ÙÌ ¤ˆ˜ 141ÙÌ. ∫7378. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185ÙÌ. 300.000∂. ∫205. 3. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ηٷÛÎ. 126ÙÌ, ËÌÈ˘. 63ÙÌ. 270.000∂. ∫236.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 43


43

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 42

ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165

4. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÔÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ¶ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. ΔÚÈ¿‰· 140ÙÌ. 258.000∂. ∫227. 7. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 8. ∞ÁÚÈ¿, 132ÙÌ ¤ˆ˜ 144ÙÌ, 215.000∂ ¤ˆ˜ 330.000∂. ∫79-82. 9. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 3 ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ. & ˘ÔÁ. 95ÙÌ ·fi 250.000∂. ∫298. 10. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª¿Ó· Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛÎ. 100ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ., ·fi 2000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫210. 12. ¶‹ÏÈÔ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, 71ÙÌ ¤ˆ˜ 104ÙÌ. 180.000∂ ¤ˆ˜ 310.000∂. ∫67-72. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, μ›Ï· 320ÙÌ, ÔÈÎÔ. 620ÙÌ. 950.000∂. ∫141. 2. ÕÊËÛÔ˜, ∫·ÏËÊÙ¤ÚË 320ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫216. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 230.000∂. ∫186. 4. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 5. ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ∂˘Î·ÈÚ›·. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 300ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1445ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫190. 6. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfi. 2487ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫191. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 170ÙÌ. 265.000∂. ∫172. 2. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 3. μfiÏÔ˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 70ÙÌ, ÔÈÎfi. 70ÙÌ. 38.000∂. ∫204. 4. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 60ÙÌ Û ÔÈÎfi. 75ÙÌ. 55.000∂. ∫173. 5. μfiÏÔ˜, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 150ÙÌ, ËÌÈ˘. 95ÙÌ. 450.000∂. ∫238. 6. ¡¤· πˆÓ›·, ¶ÚÔ‡Û˘ Ì ª·Î‰ÔÓ›·˜ 48ÙÌ. 40.000∂. ∫159. 7. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, 139ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 178ÙÌ. 150.000∂. ∫164. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, 57ÙÌ Û ÔÈÎfi. 157ÙÌ. 125.000∂. ∫169. 9. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 200ÙÌ. 20.000∂. ∫31. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜, ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50ÙÌ. ∫11. 2. μfiÏÔ˜, ∫·Ó¿ÚË-°·˙‹ 29ÙÌ ¤ˆ˜ 78ÙÌ. ∫128-130. 3. μfiÏÔ˜, ∑¿¯Ô˘-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ 154ÙÌ. 380.000∂. ∫135. 4. μfiÏÔ˜, °. ¢‹ÌÔ˘ 4ˆÚÔÊÔ ÎÙ‹ÚÈÔ. ∫2. 5. μfiÏÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ηٷÛÙ., 767ÙÌ, ·/¯. 423ÙÌ & 19studios. K217. 6. ¡¤· πˆÓ›·, ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡ 90ÙÌ. 180.000∂. ∫251. 7. ¡¤· πˆÓ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40ÙÌ. ∫125. 8. ¡¤· πˆÓ›·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 38ÙÌ ¤ˆ˜ 54ÙÌ. 300.000∂. ∫131-133. 9. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 10. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 11. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 12. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡ 170ÙÌ. 150.000∂. ∫155. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 4. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180ÙÌ. ∫5. 5. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·Ó·„/ÚÈÔ 33ÙÌ. 80.000∂. ∫177. 6. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∑·¯·Ú/ÂÈÔ 110ÙÌ. 130.000∂. ∫161. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, μÈÔÙ¯ӛ· ÁÏ˘ÎÒÓ 130.000∂. ∫162. 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜, Âȯ›ÚËÛË 680ÙÌ. 200.000∂. ∫168. 9. ∞ÁÚÈ¿, ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ∞˘Ù/ÙˆÓ 240ÙÌ, 60.000∂. ∫184. 10. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 11. ∫ÔÚfiË, •ÂÓ/¯Â›Ô 750ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1654ÙÌ. 1.750.000∂. ∫176. 12. ¶‹ÏÈÔ, •ÂÓ/¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ., Û ÔÈÎfi. 5000ÙÌ. ∫214. 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓ/¯Â›Ô 64 ‰ˆÌ., ÔÈÎfi. 5600ÙÌ. ∫215. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙˘·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 116ÙÌ. ∫209. √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500ÙÌ. 210.000∂. ∫156. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 3. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. ∫242. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ. 700∂ ÙÔ ÙÌ. ∫49. ∞Ï˘Î¤˜, 5. ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 330ÙÌ, 110.000∂. ∫250. 6. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 270ÙÌ, ™.¢. 0,8. 240.000∂. ∫244. 8. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, ı¤ÛË ¶ËÁ¿‰È· 3639ÙÌ, 150.000∂. ∫89. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 273ÙÌ, 50.000∂. ∫182. 10. ∞ӷηÛÈ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ. ∫41. 11. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 12. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 13. ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, √ÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ∫38. 15. ¶¿ÏÙÛË, ªÂÏ·Ó‹ 880ÙÌ. ∫39. 16. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 3000ÙÌ. 550.000∂. ∫194. 17. ∑·ÁÔÚ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2478ÙÌ. 180.000∂. ∫42. 18. ∑·ÁÔÚ¿, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 375ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. 70.000∂. ∫65. 19. ∑·ÁÔÚ¿, ¶·Ó. ™ˆÙ‹Úˆ˜ 814ÙÌ Ì . ÔÈ-

Λ· 115ÙÌ. 60.000∂. ∫163. 20. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· 6139ÙÌ, 285.000∂. ∫88. 2. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 3. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 8. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÌ‚Ô˜ 22.869ÙÌ. 10.000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫61. 9. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÌ‚Ô˜ 4816ÙÌ. 10.000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫62. 10. ∂ıÓ. √‰. μfiÏÔ˘-μÂÏ/ÓÔ˘ Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ. 420.000∂. ∫52. 11. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜ 50.000ÙÌ. ∫179. 12. ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜ 4.000ÙÌ. 100.000∂. ∫181. 13. ªԇʷ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ. ∫145. 14. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 15. ∞Ó‹ÏÈÔ, ¶Ï¿Î· 3113ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ. 60.000∂. ∫66. 16. ΔÛ·Áηڿ‰·, ı¤ÛË ƒÔ‰È¤˜ 20.640ÙÌ. ∫185. 17. ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 5170ÙÌ, 480.000∂. ∫195. 18. ÃÔÚ¢Ùfi, ı¤ÛË μÔÏÙ¤Èη 3751ÙÌ. 120.000∂. ∫165. 19. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1837ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 20. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1598ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 21. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 239ÙÌ. ∫64. 22. ∑·ÁÔÚ¿, §Â‡Î˜ 2.500ÙÌ. 160.000∂. ∫60. 23. ∑·ÁÔÚ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·Á›ÙÛ· 4007ÙÌ, 35.000∂. ∫84. 24. ¶‹ÏÈÔ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 7947ÙÌ. 80.000∂. ∫137. 25. ¶ÙÂÏÂfi˜, ºÙÂÏÈfi 182.316ÙÌ. ∫147. 26. §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 14.500ÙÌ. ∫208. ∂¡√π∫π∞™∏ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ·Î›ÓËÙÔ 620ÙÌ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË Ë ¯ÚÔÓÔÌ›ÛıˆÛË. ∫245. 2. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 500ÙÌ. ∫166. 3. μfiÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ ·Ù¿ÚÈ 30ÙÌ. 700∂. ∫83. 4. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 350∂. ∫292. 5. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 172ÙÌ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ·Ù¿ÚÈ. ∫293. 6. μfiÏÔ˜, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 3·ÚÈ 74ÙÌ, 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ 380∂. ∫299. 7. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 700∂. ∫235. 8. §Â¯ÒÓÈ·, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 1600ÙÌ. ∫151. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 2. ¢À∞ƒπ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√ §√À. 4. ¡∂∞ πø¡π∞ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 100-120ÙÌ. 5. ∞¶√£∏∫∂™. 6. ¶∞ƒ∫π¡°∫. (043)

-----------------------------------“EYES” Real Estate Solutioons §·ÌÚ¿ÎË Î’ §·¯·Ó¿ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-38482 e-mail:eyes @Kolimitras.gr

∞ÛÙÈ΋ ηÙÔÈΛ· ∞∫. 10 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 34,41 Ù.Ì., ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 14 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 101,83 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 15 Î·È ∞∫. 17 ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·fi 86,82 Ù.Ì., ÙÔ Î·ı¤Ó· ÛÙÔÓ 4Ô Î·È ÛÙÔÓ 6Ô fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ‹ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 132 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 46,96 Ù.Ì., °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 11 - ¡¤· πˆÓ›·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 227 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 89,36 Ù.Ì., °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 11- ¡¤· πˆÓ›·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∂›Û˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 100 ¤ˆ˜ 114 Ù.Ì., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ∞.μ. μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˘. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ. (046)

ZHTOYNTAI ∏ ALICO η Νο 1 Διεθνής Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής στην Ελλάδα ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΙ τη νέα της επιχειρηματική μονάδα στο Βόλο στον τομέα Ανάπτυξης και προώθησης Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Προϊόντων. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: Απολυτήριο Λυκείου, οργανωτική ικανότητα, μεθοδικότητα και ευχέρεια επικοινωνίας. Ηλικία 28-38 ετών. Το πακέτο αμοιβών, Bonus παραγωγικότητας, ασφαλιστικών καλύψεων και εξειδικευμένης, εκπαίδευσης, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Τηλ. επικοινωνίας: 24210-30835, βιογραφικά στο fax: 24210-30845 κα Δήμητρα Μελετίου. (106)

∑∏Δ√À¡Δ∞π κοπέλες για το καφέ “ΟΙΩΝΟΣ” για πρωινή ή βραδινή εργασία. Πληρ. τηλ. 6944-283217 και 6932-666644. (084)

∑∏Δ∂πΔ∞π πεπειραμένη κομμώτρια, στην περιοχή των Κ. Λεχωνίων. Πληρ. τηλ. 24280-94273. (854)

∑∏Δ∂πΔ∞π πεπειραμένη κοπέλα να εργαστεί ως σερβιτόρα στην καφετέρια “Blue Lagoon” στις Αλυκές. Πληρ. τηλ. 6976-862007. (074)

Το PORTARIA HOTEL & SPA ενδιαφέρεται για:

°ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Á¿ÌÔ˘ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΚΛΗΡΟΣ του Χρήστου και της Λαμπρινής, το γένος Στράτου, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και κατοικεί στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας και η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου και της Ελένης Έλλης, το γένος Καραχαλίδη, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ

RECEPTION-RESERVATIONS Αποστολή βιογραφικών μέσω e-mail στο

manager@portariahotel.gr ή στο fax στο 24280 99066. (948)

∑∏Δ∂πΔ∞π από Τεχνική Εμπορική Εταιρεία θέρμανσης και κλιματισμού κοπέλα απόφοιτη ΙΕΚ τμήμα “Ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου” ή αντίστοιχης σχολής Τ.Ε.Ι. για μόνιμη απασχόληση ως υπάλληλος γραφείου. Επιθυμητή προϋπηρεσία στο λογιστικό πρόγραμμα Κεφάλαιο. Αποστολή βιογραφικών fax 24210-46605 ή e-mail pet-man@otenet.gr Πληροφορίες: 24210-49024. (107)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ του Παν/μίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές (Γυμνασίου-Λυκείου), τιμές οικονομικές. Πληρ. τηλ. 697.356.6992. (503) ∫§∞™π∫∏ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε Γυμνάσιο, Λύκειο κατευθύνσεις. Τιμές προσιτές. Δίδονται αποδείξεις. Επικοινωνία: 24210-57231, 6972-391821. (083)

∞ª∂™∞: Θέλετε να είστε οι πρώτοι που θα βοηθηθείτε από τα νέα μέτρα για ρύθμιση, πάγωμα, διακανονισμούς, αναχρηματοδοτήσεις, μειώσεις των δανείων και καρτών σας ακόμα καταγγελμένα από εξειδικευμένους νομικούς - οικονομικούς συμβούλους. Αναστολές πλειστηριασμών και τακτοποίηση Τειρεσία. Τηλ. 2104828033, 210-4821713 Δευτ.-Παρ. 9 π.μ.-5 μ.μ. (608) ∞ª∂™∏ χρηματοδότηση έως 25.000 Ε σε δημόσιους - ιδιωτικούς υπαλλήλους σε συνταξιούχους δημοσίου ΙΚΑ, ανεξάρτητα από ηλικία, υπερδανεισμό και Τειρεσία σε 6 εργάσιμες ημέρες σε ιδιώτες - επαγγελματίες - αγρότες, άμεσα 10.000 Ε σε 4 ημέρες εκταμίευση σε τράπεζα της πόλης σας. Τηλ. 2310554514, fax: 2310554517, κιν. 6972886998. WEB SITE: www.moneycashgram.gr (883)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Û 5 ÏÂÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 50.000 ∂, 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·ÚÙÒÓ. §‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. £ÂfiÊÈÏÔ˜. ΔËÏ. 6949-569567 Î·È 6949-569575.

¢∞¡∂π∞ - μεταφορές δανείων Το γραφείο μας - παρά τις κακές συγκυρίες - συνεχίζει με συνέπεια την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων πελατών. Διαμεσολαβούμε για την χορήγηση: Νέων δανείων, μεταφορά παλαιών και μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών με επιτόκιο μόνο 5,90%. Συμβουλή: Δάνεια μόνο από τράπεζες. Πληροφορίες: 6932-528388. (961) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (987)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ·fi 1.000-100.000 ∂. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘. ΔËÏ. 6989111708, 6988888820. (703)

ΕΡΓΟ: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Δ. ΚΡΟΚΙΟΥ” ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΘΗΣΕΑΣ + ΣΑΤΑ & ΤΑΚΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Αλμυρού διακηρύσσει με ανοικτή δημοπρασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Δ. ΚΡΟΚΙΟΥ” , που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/08. * Συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (345.000,00 ευρώ) με το ΦΠΑ. * Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από ΘΗΣΕΑ + ΣΑΤΑ & ΤΑΚΤΙΚΑ. Χρόνος περαίωσης του έργου εκατόν εξήντα (160) ημερολογιακές ημέρες. * Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την 24η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη του 2009, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες αυτών εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α2 και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. * Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (5.675,00) ευρώ και με ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. * Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του Δ. Αλμυρού αντί του ποσού των πέντε (5) ευρώ μέχρι και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009. Πληροφορίες στα τηλ.: 2422350232 ή 2422350230. Fax επικοινωνίας 2422029014. Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα. Μαριάννα Γκίκα και Τηλιοπούλου Βασιλική. * Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου Β. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραιτήτων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 1.200 ευρώ. βαρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών, για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. Αλμυρός 30/10/2009 Ο Δήμαρχος Αλμυρού Ευάγγελος Χατζηκυριάκος

(653)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια.

¢IAºOPA

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À

Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Κ. Καρτάλη 195Β. Τηλ. 24210 42905. (995)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (989)

∞μ∞¢π™Δ∞ άμεσα παίρνετε μετρητά από τις πιστωτικές κάρτες από 1.000-100.000. Ακόμα και με υπέρβαση ορίου - με ή χωρίς διαθέσιμο υπολοίπου. Γίνονται πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. 6908-594121, Λευτέρης. (269)

∫∂¡Δƒ√ ∂ƒ∂À¡∞™, Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ £∂™™∞§π∞™ (∫.∂.Δ∂.∞.£.) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Στελεχών του Τεχνικού Συμβουλίου του ΚΕΤΕΑΘ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους. Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΚΕΤΕΑΘ www.cereteth.gr. Υποψηφιότητες υποβάλλονται στην διεύθυνση Γραμματεία Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας, Α’ Βιομηχανική Περιοχή, 38500 Βόλος, Τηλ.: 24210 96753, Fax: 24210 96750. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι 19 Νοεμβρίου 2009. Για επιπλέον πληροφορίες απευθυνθείτε στην κα. Βικτώρια Παπαδοπούλου, Τηλ.: 24210 96753, Fax: 24210 96750. Για το Δ.Σ./ Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Καθ. Ηλίας Χούστης Πρόεδρος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Π. Πινακάς Τηλ.: 2421026271 - 39163 Fax: 2421039162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. κατοίκου Αθηνών, εκδόθηκε η με αριθμ. 4868/7-9-2009 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 625,00 τ.μ. στη θέση “Καραστάμου” Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Πορταριάς, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παράγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πορταριάς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ιωάννης Κουτσούκος Δασολόγος


44

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· 22,1% ·˘ÙÔΛÓËÙ· ∞£∏¡∞, 5.

™Â 247.554 ·Ó‹ÏıÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‹ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡) Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ʤÙÔ˜ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 22,1%, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2008, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ∂›Û˘, Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ó¤ˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ (¿Óˆ ÙˆÓ 50 ΢‚ÈÎÒÓ ÂηÙÔÛÙÒÓ), ηٿ ÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ Ê¤ÙÔ˜ ·Ó‹Ïı Û 65.706 Ô¯‹Ì·Ù·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 30,7% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008.

¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡

¶Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ GR-38001, μfiÏÔ˜. ¶ÏËÚ.: ºÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ΔËϤʈÓÔ: 2421 0 92103 FAX: 2421 0 92107 Email: k.fotou@volos-city.gr www.volos.gr ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ 21265 μfiÏÔ˜ 3-11-2009

¢π∂À£À¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ¢∏ª√™ μ√§√À

∂¡ø™∏ ™À¡Δ∞∫Δø¡

∏ª∂ƒ∏™πø¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢ø¡

£∂™™∞§π∞™, ™Δ. ∂§§∞¢∞™, ∂Àμ√π∞™ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 261 - 38221 ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210-32885, Fax: 24210-23374 e-mail: pressun1@otenet.gr

æ‹ÊÈÛÌ· Με το άγγελμα του θανάτου του εκλεκτού συναδέλφου

¢∏ª∏Δƒπ√À Ã∏™Δ√À το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα: 1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια της δημοσιογραφικής οικογένειας στους συγγενείς του εκλιπόντος. 2. Να παρακολουθήσει σύσσωμο την κηδεία του. 3. Να καταθέσει στεφάνι στη σορό του. 4. Να καταθέσει χρηματικό ποσό σε φιλανθρωπικό Ίδρυμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο

∂¶π∫√Àƒπ∫√ Δ∞ª∂π√ ∞ƒø°∏™ ™À¡Δ∞∫Δø¡ £∂™™∞§π∞™ ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ ∫∞π ∂Àμ√π∞™ æ‹ÊÈÛÌ· Με το άγγελμα του θανάτου του εκλεκτού συναδέλφου

¢∏ª∏Δƒπ√À Ã∏™Δ√À το Διοικητικό Συμβούλιο του Επικουρικού Ταμείου Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα: 1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 2. Να παρακολουθήσει σύσσωμο την κηδεία του. 3. Να καταθέσει στεφάνι στη σορό του. 4. Να καταθέσει χρηματικό ποσό σε φιλανθρωπικό Ίδρυμα. Η Διοίκηση

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

∫Àƒπ∞∫∏ 8 ¡√∂ªμƒπ√À 2009 1. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 11.00 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ: Δ.Δ. ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ 2. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ: Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

K¿ı Úˆ› H £E™™A§IA ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 800-11-35000

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ∞¡√π∫Δ√À ¢π∂£¡√À™ ¢π∞°ø¡π™ª√À √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· & ÒÚ· 12 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 13,00 Ì.Ì. ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ - ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ∞¡√π∫Δ√™ ¢π∂£¡∏™ ¢π∞°ø¡π™ª√™ GR - μfiÏÔ˜: ¶ÚÔ΋ڢÍË ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·Ó¿ıÂÛ˘ - ηٷ·ڈÛ˘ ÙËÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ , ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÚÈÒÓ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Των άρθρων 193 ·Ú. 1 Î’ 3 Î·È 209 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 3463/06 “∫Ò‰Èη˜ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوӔ . 1.2 Του άρθρου 1 ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¡. 2286/95 “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” . 1.3 Της υπ’ αριθμ. 11389/93 Απόφασης Υπ. Εσωτερικών “Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών Ο. Τ. Α. 1.4 . Δ˘ √‰ËÁ›·˜ 2004/18/∂∫ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005,για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων). 1. 5. ΔÔ˘ ¶.¢.60/2007 ( Άρθρα 29-32), Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 και του κανονισμού (ΕΚ) 1422/2007. 1.6 Του ¡. 2522/97 “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών” σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ “Του άρθρου 8 παρ. 6 N.2741/1999 1.7 Του Π.Δ. 166/2003 “¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰ËÁ›· 2000/35/∂∂” , για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 1.8 Του ¡. 3310/05 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” , όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 “τροποποίηση του Ν. 3310/05” . 1.9 Την Ô‰ËÁ›· 93/36/∂√∫, περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/52/ΕΚ 1.10 ΔÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ·Ú. 6 Ó.2741/1999. 1.11 ¡. 2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις” . 2. Την υπ’ αριθ. Πρ. 17544/ 7- 9- 2009 έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος έτους 2009. 3. Την προβλεπόμενη πίστωση του Κ. Α 20-7131.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009. 4. Του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 3614/2007 5. Την υπ’ ·ÚÈı.¶1 /2861/2009 Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης με την οποία τέθηκε σε εφαρμογή το Ε. Π. Π. έτους 2009. 6. Την υπ’ αριθμ. 394/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τριών μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης καθαριότητας. 7. Την υπ’ αριθμ. 621/2009 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής περί κατάρτισης όρων της διακήρυξης της μελέτης & των τεχνικών προδιαγραφών. ¶ƒ√∫∏ƒÀ™™∂π ∞¡√π∫Δ√ ¢π∂£¡∏ ¢π∞°ø¡π™ª√ °π∞ Δ∏¡ ¶ƒ√ª∏£∂π∞ Τριών (3) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων αυτοκίνητων τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βόλου - Διεύθυνση Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, 38 001, Βόλος Τηλέφωνα: 2421092103,2421350103 , FAX: 24210 92107 E-mail: k.fotou@www.volos.gr Κατηγορία Υπηρεσιών: Ταξινόμηση κατά CPV: 34144512. Περιγραφή της προμήθειας: ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÚÈÒÓ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ¢È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÂϤÁË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË: ∏ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÙËÓ ÌÂϤÙË, Î·È ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·. ΔfiÔ˜ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘: Στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας, ή στο χώρο του Αμαξοστασίου της Χατζηπέτρου - Νικολαΐδη, ή όπου υποδειχθεί από την υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Κωδικός NUTS GR143. Χρόνος παράδοσης: √ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ˙ËÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂȉÒÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ‰¤Î· (10) ̤Ú˜. Προσφορές με χρόνο παράδοσης πέραν του αναφερομένου απορρίπτονται. Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα ως άρθρα 27 και 33 του Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α. Μετά από 15 ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (357.000,00 ¢ÚÒ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 19%.

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜: ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‹ ·ÓÙÈÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ˆ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜. ªÂÚÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹: Δεν γίνονται προσφορές που αφορούν σε μέρος των ζητούμενων υλικών. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘: ¢¤Î· Ë̤Ú˜ (10) ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ . ¶·ÚÔ¯‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È: Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ήτοι ÔÛfi (17.850,00 ¢ÚÒ) (¢∂∫∞∂¶Δ∞ Ãπ§π∞¢ø¡ √∫Δ∞∫√™πø¡ ¶∂¡∏¡Δ∞ ∂Àƒø) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ¿ÚıÚÔ 26 ·Ú. 1 ÂÚ›ÙˆÛË · ÙÔ˘ ∂. ∫. ¶. √. Δ. ∞ Ì ¯ÚfiÓÔ. √È ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ¯ÚfiÓÔ ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· (90) ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ, ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς τον Δήμο Βόλου η οποία θα αντικατασταθεί από την εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας του είδους του προσφερόμενου εξοπλισμού χωρίς το Φ.Π.Α., παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή, η οποία πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες μεγαλύτερο από το συμβατικό χρόνο παράδοσης. ÃÚfiÓÔ˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ηϋ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, θα είναι εμπράγματος, με εγγυητική επιστολή (εγγύηση καλής λειτουργίας) και αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα καλύπτει ποσό 0,5 % της συμβατικής αξίας του προμηθευόμενου είδους χωρίς το Φ.Π.Α και θα ισχύει έως την επιστροφή της στην εκδούσα τράπεζα, δηλαδή θα έχει διάρκεια αορίστου χρόνου. Η επιστροφή της θα γίνει με το πέρας του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας που έχει προσφέρει ο προμηθευτής. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν και θα γίνονται δεκτοί και θα υποχρεούνται να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά οι προμηθευτές εφόσον υποβάλλουν δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο της αναλυτικής προκήρυξης (º∞∫∂§√™ ∂•øΔ∂ƒπ∫√™) αναφερόμενα δικαιολογητικά α) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές , β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά ,γ) Συνεταιρισμοί ,δ) Ενώσεις προμηθευτών (Οικονομικών φορέων) που υποβάλλουν κοινή προσφορά , ε) Κοινοπραξίες χωρίς να έχουν συγκεκριμένη μορφή. ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ó¿ıÂÛ˘: Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. ¢È¿ıÂÛË ÙˆÓ ¤ÁÁÚ·ÊˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης & μελέτης της προμήθειας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βόλου: Διεύθυνση Οικονομικών Τμήμα προμηθειών : Πλατεία Ρήγα Φεραίου, GR-38 001, Βόλος & ηλεκτρονικά από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Βόλου WWW.VOLOS.GR ΔËϤʈӷ: 24210 -92103 2421350103 , FAX: 24210 -92107 email k.fotou@volos-city.gr. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ºÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·. Και ηλεκτρονικά μόνο την αναλυτική προκήρυξη (Χωρίς τις αναλυτικές μελέτες ποσοτήτων και τεχνικών προδιαγραφών και συγγραφής υποχρεώσεων από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Βόλου, www.voloscity.gr & k.fotou@www.Volos.gr. Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα - τρόπος απόκτησης: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 11-12-2009 & ώρα 13:00 Ì. Ì , Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού: 14/12/2009 Î·È ÒÚ· 12:00 .Ì. Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· - (13.00 Ì.Ì. §∏•∏ ∞¶√¢√Ã∏™ ¶ƒ√™º√ƒø¡) . ÃÚfiÓÔ˜ Î·È ÙfiÔ˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜: 14/12 /2009, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 12:00 .Ì. ¤ˆ˜ 13:00 Ì.Ì. Τόπος: Δημοτικό κατάστημα Δήμου Βόλου - Πλατεία Ρήγα Φεραίου, GR38 001, Βόλος - 1oς όροφος Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: ∂ÏÏËÓÈο. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Περίοδος σε μήνες: 4 (από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού). Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης: Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών: Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2286/95 “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” Της υπ’ αριθμ. 11389/93 Απόφασης Υπ. Εσωτερικών “ Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών Ο. Τ. Α Του Π.Δ. 60/07 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005” κι όλη η σχετική νομοθεσία που αναφέρεται στην παρ.1 της παρούσης περίληψης και της διακήρυξης. ŸÙ·Ó Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ¤¯ÂÈ ·Û¿ÊÂÈ· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Ë √‰ËÁ›· 2004/18/∂∫ Î·È ÙÔ ¶.¢ 60/07 Î·È Ô ∂∫¶√Δ∞ ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ √‰ËÁ›· 2004/18/∂∫. - Σε ό,τι η διακήρυξη δεν αναφέρεται ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Π.Δ 60/07 και του ΕΚΠΟΤΑ, ως ανωτέρω, εφόσον συμβιβάζονται με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. - Επίσης ισχύουν τα άρθρα 12,43 και 49 της Συνθήκης της Ευρ. Ένωσης που αφορούν δυσμενείς διακρίσεις, όπως και κάθε διάκριση σύμφωνα με τη συνθήκη Ε. Κ και το άρθρο 3 του Π. Δ 60/07. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση: ∏ ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜: 1. ∏ÌÂÚ‹ÛȘ £ÂÛÛ·Ï›· & Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ ÛÙȘ 6-11-2009 ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË & ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›· “ £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” ÛÙȘ 9-11-2009. 2. √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ “∏¯Ò ÙˆÓ ¢ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ” & ¢ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ & ¶ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË 6/11 /09. 3. ™ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙËÓ 6Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009, ˆ˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 Î·È 10 ÙÔ˘ ∂.∫.¶.√.Δ.∞. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8 ·Ú. 6 ÙÔ˘ ¡. 2741/99. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ: 3/11 / 09. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ë 4- 11-2009, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË. Λοιπές πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βόλου, στο τηλέφωνο 2421092103 2421350103 & στο Fax: 24210 92107, Υπόψη: κ. Φώτου Κωνσταντία, www.volos.gr. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει το Δήμο Βόλου. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές αποκλειστικά των ζητούμενων ειδών. μfiÏÔ˜, 3 /11/2009 √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘


45

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, αδελφής και θείας

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ¶∂¶¶∞ ∫∞§Δ™∏

τελούμε αύριο Σάββατο 7 Νοεμβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ζαγοράς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς, φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Σοφοκλής Πέππας Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του Γεωργίου Κουρελά.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας και θείας

KH¢EI∞ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό και θείο

™Δ∂ƒ°π√ ™Δ∂ƒ°π√À

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ Ετών 35 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Προμυρίου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ΣΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.00 Π.Μ. Προμύρι 6 Νοεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Ιφιγένεια Ο υιός: Νικόλαος Οι γονείς: Νικόλαος - Μαρία Στεργίου, Σταμάτης - Ευαγγελία Τσοπελάκη Τα αδέλφια: Δήμος - Ειρήνη Στεργίου, Νικόλαος - Ευανθία Τσοπελάκη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του χωριού.

∫ƒ∞À™π¢ø¡π™ ∞ƒ°Àƒ∞∫√À§∏ τελούμε αύριο Σάββατο 7 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, όπισθεν Νομαρχίας Βόλου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2009 Ο υιός: Ιωάννης Αργυρακούλης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

¶∂¡£√™

Μετά το πέρασμα ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

¢∏ª∏Δƒπ√ Ã∏™Δ√À

Ετών 83 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Πέμπτη 5 Νοεμβρίου και ώρα 4 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Σπυρίδη 99 με Κωνσταντά εις τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Σε όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας, θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Γεώργιος, Αναστάσιος Τα ανίψια: Χρήστος, Μαρία, Νίνα

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ¶∂¡£√™ Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

¶∂§√¶π¢∞ ∞¶. Δ™πƒø¡∏

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΙΑΤΡΟ Ετών 87 κηδεύσαμε χθες Πέμπτη 5 Νοεμβρίου και ώρα 4 μ.μ. από το σπίτι μας Κ. Καρτάλη 127 και στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Ευχαριστούμε συγγενείς και φίλους που μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Αναστασία Η κόρη: Ευγενία Ο εγγονός: Γεράσιμος

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞™ ∫√Δ™π§π√À

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι την γνώρισαν και την αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Αλέξανδρος Τα παιδιά: Απόστολος - Νίκη Κοτσίλιου, Ευάγγελος - Αποστολία Κοτσίλιου Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Ακρογιάλι” .

Μετά το πέρασμα ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

™√ºπ∞™ £∂√¢øƒπ¢√À

τελούμε αύριο Σάββατο 7 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι την γνώρισαν και την αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Νικόλαος Τα παιδιά: Ευτυχία - Λάμπρος Νούσης, Μαρία - Θέμης Σίττας Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατο της αγαπημένης μας, συζύγου, μητέρας, αδελφής και θείας

ª∞ƒπ∞™ Δ™∞°°∞ƒ∏

τελούμε αύριο Σάββατο 7 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 6 Νοεμβρίου 2009 Ο σύζυγος: Θεμιστοκλής Τα παιδιά: Ανδρέας - Νίκη Τσάγγαρη, Ελένη Τσάγγαρη Ο αδελφός: Στέφανος Βαρβέρης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

6

¶·‡ÏÔ˘ ·Ú¯ÈÂ. ∫ˆÓ/fiψ˜ ÔÌÔÏÔÁËÙÔ‡, §Ô˘Î¿ ÔÛ›Ô˘ “ÕÎÔ˘Â, ˘È¤, ·È‰Â›·Ó ·ÙÚfi˜ ÛÔ˘ Î·È ÌË ·ÒÛË ıÂÛÌÔ‡˜ ÌËÙÚfi˜ ÛÔ˘” (¶·ÚÔÈÌ. ·’ 8) Ο θεόπνευστος σοφός συμβουλεύει με πολλήν σοφίαν και αγάπην τους νέους. Άκουε, παιδί μου, όσα σε συμβουλεύει και σε διδάσκει ο πατήρ σου, που θέλει να σου δώση ανατροφήν σύμφωνον με το θέλημα του Θεού. Και μη αρνήσαι να δεχθής όσα δίκαια και νόμιμα σε διδάσκει η μήτηρ σου. Είναι γνωστόν, ότι ο νέος, όσον προχωρεί εις την ηλικίαν, θέλει να γίνη ανεξάρτητος από την καθοδήγησιν των γονέων του. Νομίζει, ότι είναι εις θέσιν να κυβερνήση μόνος τον εαυτόν του και δεν έχει ανάγκην από πατρικάς και μητρικάς συμβουλάς. Εν τούτοις είναι βέβαιον, ότι οι γονείς έχουν πείραν μεγάλην. Η ζωή, που επέρασαν, τους έχει διδάξει πολλά. Εσπούδασαν την κοινωνικήν ζωήν, εγνώρισαν πολλούς πειρασμούς και κινδύνους, εθησαύρισαν γνώσεις πολλάς. Θα είσαι λοιπόν σοφός και θα ευρίσκεται ασφαλισμένος και ωφελημένος ο νέος, εάν προσέχη με ταπεινοφροσύνην τας υποδείξεις των, εάν δέχεται τα διδάγματα της πείρας των με σεβασμόν και εμπιστοσύνην.

KH¢EIE™

Το λατρευτό μας πατέρα και θείο

∏ƒ∞∫§∏ °∫√À§π√À

τελούμε αύριο Σάββατο 7 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Παναγίας Αλυκών, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Ελένη Ο υιός: Ιωάννης Τα αδέλφια: Βαγγέλης - Ζωή Γκούλιου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

¡√∂ªμƒπ√™

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας υιού, αδελφού, εγγονού, ανιψιού και εξαδέλφου

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, κόρη, αδελφή και θεία

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ§∞Ã√™øΔ∏ƒ√À

Ετών 50 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Νέου Κοιμητηρίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2009 Ο σύζυγος: Νικόλαος Τα παιδιά: Στέλλα - Κωνσταντίνα, Σωτήρης - Μιλτιάδης Η μητέρα: Ελευθερία Σωτ. Βλαχοσωτήρου Ο αδελφός: Τάκης Βλαχοσωτήρος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου. ΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΛΟΓΑ ΤΗΛ.: 2421024628.

Το λατρευτό μας σύζυγο, υιό, αδελφό και θείο

°∂øƒ°π√ §∂∫√

Ετών 56 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Νέου Κοιμητηρίου. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Χαριτίνη Η μητέρα: Ιωάννα Λέκου Τα αδέλφια: Νικόλαος - Πασχαλίτσα Λέκου, Αλέξανδρος - Στυλιανή Λέκου, Κωνσταντίνος Λέκος, Ιωάννης Πατρινός, Δέσποινα Γιάκου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.

πø∞¡¡∏ Δ™π¡Δ∑π§ø¡∏ τελούμε αύριο Σάββατο 7 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2009 Οι γονείς: Γεώργιος - Ασημίνα Τσιντζιλώνη Τα αδέλφια: Κώστας και Βασιλική, Βασίλειος και Κασιανή, Απόστολος και Γαρυφαλιά Η γιαγιά: Αναστασία χα Ιωάν. Μαργαρίτη Οι θείοι Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∂§∂¡∏ ™π¢∂ƒ√¶√À§√À

Ετών 81 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και ώρα 12η μεσημβρινή, εις τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βόλου. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 11.30 Π.Μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2009 Ο σύζυγος: Πασχάλης Τα παιδιά: Γιάννης Αρχιμανδρίτης, Χαρίκλεια & Γιάνης Κατσαβός, Σοφία & Κώστας Κομνηνός, Αθανάσιος Σιδερόπουλος Τα εγγόνια: Ελένη, Πασχάλης, Πασχάλης, Πασχάλης, Αδάμ, Ανδρέας Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Ξενοδοχείο “Volos Palace” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ∫∞ƒ∞ª∞¡ø§∏

τελούμε αύριο Σάββατο 7 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 6 Νοεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Πηνελόπη - Θεόδωρος Ζυκυρίδης, Κων/νος - Κατερίνα Καραμανώλη Τα εγγόνια: Μαρία - Γεώργιος, Ελένη - Βαλάντης, Δήμητρα, Ελένη Τα αδέλφια: Παρασκευούλα Χριστοφορίδου, Αναστασία Πουριανού, Αργυρώ Καραμανώλη, Μαρίτσα Καραμανώλη, Θεοδώρα Ανδρεαδάκη, Ανδριάνα - Γεώργιος Μητρόπουλος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

™√ºπ∞ ¢. ∫∞§√°∏ƒ√À

Ετών 88 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Κρόνου 20 - Αλκήστιδος στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 6 Νοεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Μαρία - Απόστολος Δημητρίου Τα εγγόνια: Χριστίνα, Δημήτριος Τα αδέλφια: Γεώργιος - Μαρία Παπανάτσιου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου. ΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΛΟΓΑ ΤΗΛ.: 24210-24628.


46/ °È· οı ÒÚ· ¶APA™KEYH 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ªÔ˘Ï·Ù˙›ÎÔ˘ ∏Ï›·, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 102 - ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ.: 24210-45431, ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂), ÙËÏ.: 24210-23714, §ˆÚ›ÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ™. ™˘Ú›‰Ë 5 - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙËÏ.: 24210-34584. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ¤ÚÁ· πÔÎÚ¿ÙË, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 40 (°. ¢‹ÌÔ˘) - £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙËÏ.: 24210-43839. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘ÊÚÔÛ‡Ó˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 51 - ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÏ.: 24210-61720. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA

°IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À

TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ÛÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °È·ÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ÛڈÓÔ˜, ¢. £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, ΔÛÂÚÁ‹˜ ª. - ∞ıËÓ·›Ô˜ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· - Old City, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. & ¶. πˆÏÎÔ‡ 151, ∞ÊÔ› £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 114, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫·ÚÙ¿Ï˘ ∞ÁÚÈ¿, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª¿ÓÔ˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫Ô„È·Ï˘ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ÷ڷÙÛ‹ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, £ÂÔ¯¿Ú˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜)

TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 22.44. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 6.50, 7.54, 09.21, 10.51, 13.21, 14.53, 15.23. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.15, 09.28, 12.27, 14.55, 17.10, 20.33, 22.42. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 6.08, 8.08, 12.15, 14.10, 16.33, 17.34, 19.45. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (™∞μμ∞Δ√): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫Àƒπ∞∫∏): 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00,

10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∫˘Úȷ΋ 1/11/09 ̤¯ÚÈ ΔÂÙ¿ÚÙË 31/3/10 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂ-

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ....................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ..................................2421070931 - 2421071022 .......................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ........................2421070931 - 2421075319 ......................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ........................2421070950 - 2421075318 ............................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .............2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ............................ 2421070976 - 2421075528 ...........................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .............. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. .................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ............. 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ..............2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .......................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ....................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ......................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN. ......................2421070946 - 2421075301 ............................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ..............................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E............................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ...............2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ..............................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ..................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ. ..........................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ...................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ............................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘ ......................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜....................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ...............................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ........................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ ................................................ 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .........................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. .....2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..............2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ............................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ ..........................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ ....................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H....................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ..........................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ..........................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY.........................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY .....................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ....................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ............................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏..................................................................199 EKAB: .................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜...................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜...................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ....................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜)....................................195

¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜.....................................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ..........................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ....................................................10400 EXPRESS SERVICE............................................................1154 HELLAS SERVICE .............................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ...................................................................6944121288 X¿ÓÈ·.....................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ..........................................................6948475814 MËϛ˜..................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY..............................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™......................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO..................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ...................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ............................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ............................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ......................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ..........................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ..........................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). .............................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™............................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ............................................................................2410 237811 ¶I§OTO™ .............................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ....24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .........................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ..................................... 24210 61000 A°PIA™.................................................................24280 92502 BE§E™TINOY........................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ...................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ‚·Û›ÛÙËΠfiÏË Ë ‰˘ÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. 2. ¶ÔÏÏ¿ Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ - √ÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. 3. ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÂȉÈΤ˜ È·ÙÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ - ∏ ı¤· ÙÔ˘ Û˘¯Ó¿ ÊÔ‚›˙ÂÈ. 4. √Ìfi˯· ʈӋÂÓÙ· - ™·ÈÍËÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ - ΔÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ª·ÚÎ ΔÔ˘·›Ó. 5. ∫·Ù·Ó·˘Ì¿¯ËÛ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÛÙfiÏÔ ÛÙȘ Ó·˘Ì·¯›Â˜ ÙÔ˘ °¤ÚÔÓÙ·. 6. ΔÔÓ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Û·Ó ÚÔÊ‹ÙË Ô πÛÏ·ÌÈÛÌfi˜ - ∫ÔÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· ‰›ÙÚÔ¯Ô˘. 7. ∞fi ‚‡ÛÛÈÓ· ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È. 8. ∂›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Ê·Ú‰‡ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi Ú‹Ì· - ∫·È ·˘Ùfi˜... ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÙ·È (·ÈÙ.). 9. ™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ - ¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· - °·ÏÏÈÎfi˜ ÓÔÌfi˜. 10. ∂Ï‚ÂÙÈ΋ fiÏË, Â¿Óˆ ÛÙÔ ƒ‹ÓÔ ∞Ú¯·›Ô ÎÙËÙÈÎfi. 11. ΔÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· Ù˘ ËıÔÔÈÔ‡ Ì·˜ §·˙·Ú›‰Ô˘ (ÁÂÓ.) - ∞Ú¯·›· fiÏË ÛÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ™ËÛÙfi. 12. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Ì·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - º˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∫∞£∂Δ∞: 1. ™·Ú¿Ê˘ ÎÔÈÓ¿ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È. 2. “... ÌÏ·˜” , ÂÚ›ÊËÌË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ª¤ÓÙÂÏÛÔÓ - ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. 3. ∞·Û¯ÔÏ› ÔÏÏÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ - ∏ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶. μ¿È˜ - ∞ÚÈıÌËÙÈÎfi Ù˘ ηı·ÚÂ‡Ô˘Û·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 4. ŒÓ· ·fi Ù· ÂÙ¿ ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· (ÁÂÓ.). 5. ∂·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ... ¿ÓÂÛË - Δ· ·ÊÈ¤ÚˆÓ·Ó ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ Û ıÂfiÙËÙ˜. 6. √ÚÔ¤‰ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜ (·ÈÙ.) - “... ÙÔ Û·ÏÔ Û‡ÓÙÂÎÓÔ, Ì· ÎÚ¿Ù· ÙÔ Ú·‚‰› ÛÔ˘” , ϤÂÈ ÌÈ· ·ÚÔÈÌ›· Ì·˜. 7. ÕÚıÚÔ - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÊÂÏ‹. 8. ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ - °Ú·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 330 - ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›·. 9. °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi - §¤ÍË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ... ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛË (Ì ¿ÚıÚÔ) - °Ú·Ê‹ ÙÔ˘ 450. 10. ¢È¿ÎÚÈÛË Ù˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ΔÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ·. 11. ¶·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˘ (·ÈÙ.) - ŒÓ· ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ù˘ Έ̈‰›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË “∂ÈÚ‹ÓË” . 12. ŒÓ· ·ÏÈfi ÁÚ¿ÌÌ· - ∑ˆÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ·ÓÙ›Ï˄˘.

ÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 31060

§À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª∏ƒø¡-™∫√Àƒ∞ 2. ∏§π∫π∞-√ƒº∂∞ 3. Δπª∂™-∞ƒ°√™ 4. ¶-∞ƒ¡∏™π™ 5. √ ª∂¡∂§∞√™-ΔΔ 6. ¶√¡√-∞π-ƒ∞• 7. √ÀΔ- √ ª∞Δ™√§∞ 8. ƒ∏Δ√-™πμ 9. §∞√™-ª∂Δ∂Ãø 10. √ª¶√∂-∞ƒ∞¡ 11. ™∏-§∞πª∞ƒ°π∞ 12. ¡∂∞ƒÃ√™-∞§™ ∫∞£∂Δ∞: 1. ª∏Δƒ√¶√À§√™ 2. ∏§π-ª√À-∞ª∏¡ 3. ƒπª¶∂¡Δƒ√¶ 4. ø∫∂∞¡√-∏ ™√§∞ 5. ¡π™-∞Δ-∂∞ƒ 6. ∞§∞ª√-Ãπ 7. ∞ƒ∞π∞-ªπª√ 8. ∫√ƒ¡√-Δ™∂-∞™ 9. √ƒ°∏™™πΔ∞ƒ 10. Àº√™-•√μ∂ƒ°∞ 11. ƒ∂™πΔ∞§-Ã∞π§ 12. ª∞™Δƒ∞μø¡∞™

∫ƒπ√™ ∂›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÙ ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-30-23-48-7. Δ∞Àƒ√™ ∂¿Ó ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Û·˜ ›ÛÙ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ, ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›Ù ¿‰Èη. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-1022-34-5-9. ¢π¢Àª√π ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ›ÛÙ ηϿ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ›Ù ÂχıÂÚ· Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-30-45-67-8-3. ∫∞ƒ∫π¡√™ ª›· ›‰ËÛË Ô˘ ı· ¿ÚÂÙ ı· Û·˜ Í·ÊÓÈ¿ÛÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-20-18-44-3-11. §∂ø¡ ∫¿ÓÙ ÌÈ· ÍÂοı·ÚË ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ Ù·›ÚÈ ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-30-29-55-433. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÚfiÙ·ÛË ‹ Û˘Ìʈӛ· ı· ¤¯ÂÙ ۋÌÂÚ·, ÛÎÂÊÙ›Ù ÚÈÓ ˘ÔÁÚ¿„ÂÙ οÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-30-44-5-6-2.

∑À°√™ ∏ ̤ڷ ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È ÙfiÛÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ·, ηıÒ˜ ı· Û˘Ì‚Ô‡Ó ·ÚfiÔÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-322-4. ™∫√ƒ¶π√™ ªÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ·ÚfiÔÙ· ¤ÍÔ‰· Û‹ÌÂÚ·, οÓÙ ϛÁÔ ÎÚ¿ÙÂÈ ÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· fi¯È ÂÚÈÙÙ¤˜ ·ÁÔÚ¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-28-11-4-5. Δ√•√Δ∏™ ¶·ÚfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÙ Û οÔÈ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ı· Ï˘ı› ‹È·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-55-6-1-2. ∞π°√∫∂ƒø™ ÿÛˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÂÈϤÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-22-34-5129-7. À¢ƒ√Ã√√™ ∞ÔʇÁÂÙ ÙȘ ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÂÚÈÙÙ¿ ¤ÍÔ‰·, ı· Û·˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ‰Â ı· ¤¯ÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-5-40-33-21-23. πãÀ∂™ ¶ÚfiÛˆ· Ì ÂÈÚÚÔ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-30-28-45-6-7.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

¶APA™KEYH 6 N√∂ªμƒπ√À 2009

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

√È Û˘ÌÌÔڛ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00

ª›Î˘ ª¿Ô˘˜¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ∂ȉÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ŸÛÔ ΔÛ¿ÚÏÈ Î·È §fiÏ· ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ÏÏËÓÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú √‰ËÛÛfi˜: ªÈ· ¿ÁÓˆÛÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÙÚ›‰· √È ·fiÌ·¯ÔÈ (∂) Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ¡Ù·ÁÎ Weekenders ΔÛÈÎÈÙ›Ù·˜ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ÃÚ˘Û¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ∂ÍÈÛÙÔÚÂ›Ó Î·È ÈÛÙÔÚÂ›Ó √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ £¤Ì· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ Ô‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ ΢ڛԢ §·˙·Ú¤ÛÎÔ˘”

06.30 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 24.05 02.00

07.00 08.00 09.00 09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 14.20 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 17.55 18.05 18.15 18.30 19.00 20.00 21.00 21.40 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 04.00 05.00

ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È πÔ˘ÏȤٷ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ∞fi‰Ú·ÛË ∞Ú·ÎÙÈο ∂ÎÏËڈ̤Ó˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ ª·ı‹Ì·Ù· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Eȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ¢È¿ÛˆÛË ˙ÒˆÓ ∞ÓıÚÒÈÓ· ı·‡Ì·Ù·: √ „ËÏfiÙÂÚÔ˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ª˘ÛÙËÚÈ҉˜ ™ÙÔ ËÌÈ·ÎÏÈÔ (∂) Cinemania (∂) ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· “∂˘Úˆ·›Ô˜; √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ “¶Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ”

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

08.00 08.45 09.15 11.00 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ª·Áη˙›ÓÔ Ì ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛ¤ÏË ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ªÂ ÙËÓ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∫·ıËÌÂÚÈÓfi Ì·Áη˙›ÓÔ Ì ÙÔÓ ™ˆÙ. ¶Ôχ˙Ô. TV ÃøSΔ∂SS °ÂÁÔÓfiÙ· ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ¶·È‰Èο ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ƒÂÔÚÙ¿˙ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ £ÂÛÛ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ. °ÂÁÔÓfiÙ· √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔ °È¿Ó. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. °ÂÁÔÓfiÙ· TV ÃøSΔ∂SS (∂) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ͤÏÈÍË: ¢¤ÚÌ· ™Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ∞Û›·˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÚÂȘ ÎÔ‡ÎϘ ÎÈ ÂÁÒ” ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ Disney “§›ÏÔ Î·È ™ÙÈÙ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù· ¿ÎÚ· (∂) ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË μ›Î˘ ºÏ¤ÛÛ·. ΔÔ ™‡Ì·Ó: ∂͈Á‹ÈÓ˜ ÌÔÚʤ˜

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.50 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.15 02.15 03.15 04.15 04.30

∏ ¿Û¯ËÌË Ô˘ ¤ÁÈÓ fiÌÔÚÊË ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) Fatus olus ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È “∫ڛ̷ ÙÔ ÌfiÈ ÛÔ˘” “ÿÓÈÌ·Ï: ∏ ·Ú¯‹” 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ (∂) ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °È· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂÓfi˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 15.40 16.50 17.00 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.50 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ ¶ÚˆÈÓfi MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ 3 ÿÚÈÙ˜ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ª+ª ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· MEGA Friday All nighters ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤˙ËÛ· ºÂ‡Á· ∫ϛ۠ٷ Ì¿ÙÈ· ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∂ÈÊ¿ÓÂÈ·

06.15 07.45 10.15 11.15 12.30 13.30 16.30 16.45 18.45 19.45 21.00 00.30 02.30 04.15 05.15

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È Û˘ÌÌÔڛ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢” “The wannabes” “Jeepers creepers” “∂ÚˆÙÔ¯Ù˘Ë̤ÓÔ˜” E-ring: ∞fiÚÚËÙ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜

111111111111111111111111111

08.00 09.00 10.00 10.30 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.15 18.00 19.00 19.50 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.50 03.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Pelezinho” ªÔ˘ÛÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “§Ô‡Ê˜ ÎÈ ¤ÚˆÙ˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ °ÂÁÔÓfiÙ· “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂)

06.15 07.00 10.00 13.00 13.15 14.15 15.15 16.15 17.40 17.45 18.50 19.00 20.00 21.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30 05.10

§fiÏ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10-1 Ì·˙› ∂ȉ‹ÛÂȘ £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ-∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï· ªÂ ·Á¿Ë Love bites ∂ȉ‹ÛÂȘ The X-Factor live show Las Vegas ™ÂÈÚ¿ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. ∫¿ÚÌ· (∂) ∫ÏÂÌ̤ÓË ˙ˆ‹ ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ̤Ú˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ¶¿ÙÂÚ ËÌÒÓ

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

£E™™A§IA TV 06.00 06.50

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 10.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.30 00.20

μÔ˘Ï‹-ΔËÏÂfiÚ·ÛË √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÀÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ √È ª·˘ÚÈÙ·ÓÔ› ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ª·ÓÙ¿Ì ¶ÔÌ·ÓÙÔ‡Ú “√ ıÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜” μÔ˘Ï‹-ΔËÏÂfiÚ·ÛË

111111111111111111111111111

06.00 07.00 09.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.55 15.15 16.00 17.00 18.00 19.00 19.45 20.00 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 04.00 04.15

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 07.00

111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.00 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 22.30 01.00 02.00

¶·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √∫ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ My space

BBC Live ™∫∞´ on line The Oprah Winfrey Show That’s entertainment (∂) ¶Ò˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ◊ ÂÁÒ ‹ Ô Û·ÏÔ˜ ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· That’s entertainment (∂) Top chef America’s next top model ∂ÈΛӉ˘Ó˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ °˘Ú›ÛÌ·Ù· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· Top gear Ice road truckers °È· ¿ÓÙ· ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜: ∞∂∫ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÔ˘ ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Û‡˙˘ÁÔ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ My famous family

10.00 11.00 12.00 15.00 17.15 17.30 18.45 20.00 20.55 21.00 22.10 22.15 02.00 02.15 04.30

¶·ÓfiÚ·Ì· “∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ¶Â›Ù ÙÔ ÛÙÔ ALTER ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express ∂ȉ‹ÛÂȘ Showbiz news ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Auto Alter √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÈÚ·ÛÌfi˜ Auto Alter ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Auto Alter “ºÚÂÓ›ÙȘ” Mastermids

£Â¿Ì·Ù· ODEON §π¡Δ√ Δ∏§. 24210 24311 £EAMATA 5/11 Eø™ 11/11 ∞π£√À™∞ 1 “ EΔ™π

¶∏ƒ∞ª∂ Δ√ °√À¡Δ™Δ√∫”

™∫∏¡√£∂™π∞: ∞¡°∫§∏ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30 & 10. ∞π£√À™∞ 2

“™Δ√ μ∞£√™ ∫∏¶√™” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 6.30, 8.30 & 10.30

™∞μ. - ∫Àƒ.: ∞ºπ∂ƒøª∞ ™Δ∏¡ ∂¶√Ã∏ Δø¡ ¶∞°∂Δø¡ø¡ Dolby digital

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 5-11/11/09 ∞π£√À™∞ 1 ∏ ∂¶√Ã∏ Δø¡ ¶∞°∂Δø¡ø¡ (ª∂Δ∞°§.): ªfiÓÔ ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.00, 16.00 ¡√ª√Δ∞°∏™ ¶√§πΔ∏™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, 20.15, 00.15 ™∂ μ§∂¶ø 4: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.30, 00.30 ∞π£√À™∞ 2 MICHAEL JACKSON THIS IS IT: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, 19.30, 21.45. ∫˘Úȷ΋: 12.45, 15.00, 17.15, 19.30, 21.45 ∞π£√À™∞ 3 SURROGATES: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.00, 00.00 æ∏§∞ ™Δ√¡ √Àƒ∞¡√: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45. ∫˘Úȷ΋: 13.30, 15.30, 17.45 ∞π£√À™∞ 4 æÀÃ∏ μ∞£π∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, 21.00, 23.45 G-FORCE (ª∂Δ∞°§.): ªfiÓÔ ∫˘Úȷ΋: 12.15, 14.15, 16.15

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÔ¯‹˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÙÛ¤˙Â. ¶·›˙Ô˘Ó: §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¡ÙÈ ∫¿ÚÈÔ, ¡Ù¿ÓÈÂÏ ¡Ù¤È §ÈԇȘ, ∫¿ÌÂÚÔÓ ¡ÙÈ¿˙.

∞Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1860. ∂ÓÒ Ô ∂ÌʇÏÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙȘ ∏¶∞, Ë ¡¤· ÀfiÚÎË “‰È·ı¤ÙÂÈ” ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ‰›Ô Ì¿¯Ë˜. √È ÓÙfiÈÔÈ ∞ÁÁÏÔÛ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ πÚÏ·Ó‰Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. √ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì μ·ÏfiÓ, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙˆÓ πÚÏ·Ó‰ÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÌfiÏȘ ‚Á‹Î ·fi ÙÔ ÔÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ ÛÙfi¯Ô: ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ‰È·‚fiËÙÔ˘ ªÈÏ ∫¿ÙÈÓÁÎ, ÙÔ˘ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˘ “÷ۿË” . √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‚›·ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì. √ Ó·Úfi˜ πÚÏ·Ó‰fi˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘ÌÌÔÚ›· ÙÔ˘ ªÈÏ, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÂÈ.

STAR 21.00

§›ÏÔ Î·È ™ÙÈÙ˜ ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002 (·’ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡ÙÈÓ ¡ÙÂÌÏÔ˘¿. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ: ª·Ú›Ó· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ƒ‹Á·˜, ™ÔÊ›· ÿÓÔ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™˘ÚÈÒÙ˘.

∏ ÌÔÓ·¯È΋ ÌÈÎÚԇϷ §›ÏÔ ˙ÂÈ ÛÙË Ã·‚¿Ë Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ¤Ó· Ê›ÏÔ. ™Â ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ηÙÔÈΛ‰ÈˆÓ ı· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ™ÙÈÙ˜ Î·È ı· ÙÔÓ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Û·ÏÔ˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Â›Ó·È ÙÔ... ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ ›ڷ̷ ÂÓfi˜ ·Ú·ÓÔ˚ÎÔ‡ Â͈Á‹ÈÓÔ˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Î·È ¡Ô 1 ηٷ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙÔ Û‡Ì·Ó Ô˘...ÂÍÔΛÏÂÈ ÛÙË Ã·‚¿Ë! √ ™ÙÈÙ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ·.

¡∂Δ 22.00

√ ıÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ¢Ú¿Ì· ÂÔ¯‹˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1957, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞Λڷ ∫Ô˘ÚÔÛ¿‚·. ¶·›˙Ô˘Ó: ΔÔÛ›ÚÔ ªÈÊÔ‡ÓÂ, πÛÔ‡˙Ô˘ °È·Ì¿ÓÙ·, Δ·Î¿ÛÈ ™ÈÌÔ‡Ú·.

ŒÓ·˜ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˜, ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ˘ÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ‰ÔÏ›ˆ˜ ÒÛÙ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÈ· ÚÔÊËÙ›·, fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜. ∏ Ù·ÈÓ›· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Δ·ÎÂÙfiÎÈ Î·È ÙÔ °ÈÔÛ¿ÎÈ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ¿ÁÚÈ· Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ ¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÔ˘˜ ηÏ› ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘. ™ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ¤Ó· Ó‡̷, Ô˘ ϤÂÈ ÛÙÔÓ Δ·ÎÂÙfiÙÈ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Á›ÓÂÈ Ô ·Ê¤ÓÙ˘ οÔÈÔ˘ οÛÙÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ‚·ÛÈχÛÂÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ·Ù› Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘. ∞Ó˘¤Ú‚ÏËÙË ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ “ª¿Î‚Âı” ÙÔ˘ °Ô˘›ÏÈ·Ì ™¤ÍÈÚ ·fi ÙÔÓ ∞Λڷ ∫Ô˘ÚÔÛ¿‚·.

μ√À§∏ 22.30

ÿÓÈÌ·Ï-∏ ·Ú¯‹ £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007 (·’ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶›ÙÂÚ °Ô˘¤ÌÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒÈ˜ ÕÈÊ·Ó˜, ¡ÙfiÌÈÓÈÎ °Ô˘¤ÛÙ, °Î·Û¿Ú √˘ÏȤÏ.

1944, §ÈıÔ˘·Ó›·. √ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ §¤ÎÙÂÚ, ·Ó Î·È ÚÔÊ˘Ï·Á̤ÓË ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ Ù˘, ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ªÂÙ¿ ·fi ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÂÓfi˜ Ó·˙ÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ ÎÈ ÂÓfi˜ ÚÒÛÈÎÔ˘ Ù·ÓÎ, Ô ÌÈÎÚfi˜ ÿÓÈÌ·Ï ‚ϤÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ó· ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔÈ ÙÔ˘ ÁÔÓ›˜. ª¤ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙËÓ ÈÙÛÈڛη ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ª›Û·. ¢ÂÓ ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ, fï˜.

ALPHA 23.00

ºÚÂÓ›ÙȘ £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1972, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÏÊÚÂÓ٠ÛÙÛÎÔÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÔÓ ºÈÓÙ˜, Δ˙ÈÓ ª·Ú˜, ª¿ÚÈ ºfiÛÙÂÚ, ÕÓ· ª¿ÛÂ˚.

ΔÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ηٿ Û˘ÚÚÔ‹ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ, Ô˘ ‚È¿˙ÂÈ Î·È Ó›ÁÂÈ Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ì ÌÈ· ÁÚ·‚¿Ù·. ªÂ ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ Ó· ϤÂÈ ÛÙÔÓ Δ¿ÌÂÛË, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÍ·ÔχÂÈ ·ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ. ™˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ, ÚÒËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Ì Úfi‚ÏËÌ· ·ÏÎÔÔÏÈÛÌÔ‡, fiÙ·Ó Ë ÚÒËÓ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÓÈÁ̤ÓË. ŸÌˆ˜, Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·ÎfiÌË ÂχıÂÚÔ˜...

ALTER 02.15


48/

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 6 N√∂ªμƒπ√À 2009 ËÏÈ¿” ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰