Page 1

∏ £∂™™∞§π∞ online

∞fi ÙÔ 1898 K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ŒÙÔ˜ 116ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.09'- ‰. 20.51’

™ÂÏ‹ÓË 28 ∏ÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 35.060

www.e-thessalia.gr

™¿‚‚·ÙÔ 6 πÔ˘ÏÈÔ˘ 2013 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú ™ÈÛÒË ÌÂÁ., ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜, √ÓËÛ›ÌÔ˘, ∞Ú¯›Ô˘

40 ™ÂÏ›‰Â˜

™‹ÌÂÚ· ÎÏ›ÓÂÈ Ë Û˘Ìʈӛ· ΢‚¤ÚÓËÛ˘-ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ

∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ì ·Á›‰Â˜... ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ - ¶ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜, ·ÔχÛÂȘ

∂ÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ Ì 12.500 ÔÓfiÌ·Ù· ∞ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÌÂٷΛÓËÛË ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘: ∞ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ■ ÛÂÏ. 14

∞ÚÁÔ‡Ó Ù· ‰ÂÏÙ›· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ∞ÌÂ∞ ■ ÛÂÏ. 15

ÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 9:30 ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∫·Ù¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢Ú¿Û˘ ıˆÚ› ÂÊÈÎÙfi Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ 12.500 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ı· ‚ÁÔ˘Ó Û ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· Ù¤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘. ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ. ¶ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜, ·ÔχÛÂȘ. ■ ÛÂÏ. 7

£· ηχ„Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô: «∞Ó¿Û·» Ì ÙÚÂȘ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜

50 ÔÈ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∑. ª·ÎÚ‹: ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ˆÓ

«μÚÔ¯‹» ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ■ ÛÂÏ. 33

MERRYLAND PARK

¶∞π¢√Δ√¶√™-¶∞ƒ∫√ ∞¡∞æÀÃ∏™

∞fi ÙÔ 4Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô

ª·ıËÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ™˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË

10 Ã√¡π∞ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ MERRYLAND PARK °π√ƒΔ∞∑√Àª∂ ∫∞π ™∞™ ¶ƒ√™º∂ƒ√Àª∂: ✓ ¢øƒ∂∞¡ ∂π™√¢√ °π∞ √§∞ Δ∞ ¶∞πáπ¢π∞. ✓ ¢øƒ∞ ™∂ √§∞ Δ∞ ¶∞π¢π∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞. ✓ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∂™ ∫§∏ƒø™∂π™ ™Ã√§π∫ø¡ ∂π¢ø¡. ✓ ¶∞π¢π∫∞ ¶∞ƒΔπ ∞¶√ 3 ∂Àƒø Δ√ ∞Δ√ª√.

¶·È¯Ó›‰È ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ º·ÓÙ·Û›·˜!!! ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 29 - ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ñ ΔËÏ. & Fax: 24280 97002 ¢›Ï· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi

■ ÛÂÏ. 17

ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ 4Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi £¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó ÔÏÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜ Î·È Ôϛ٘ Ô˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ˆ˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÚfiÊÈÌ·. ªÂ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÌËӇ̷ٷ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜.

√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ‚ڋΠ34¯ÚÔÓÔ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ■ ÛÂÏ. 12 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∞Ó·ÓÂÒıËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì °Î›ÙÎÔ-∫·ÙÛÈ·Úfi ■ ÛÂÏ. 25

¡›ÎË √È ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ∞. ¶¿ÙÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶∞∂ ■ ÛÂÏ. 24

■ ÛÂÏ. 19

«√˘Ú¤˜» ÛÙ· ∂§Δ∞ Ì ¿‰ÂÈ· ÁÎÈÛ¤... ■ ÛÂÏ. 20


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛÈ¿Ú·˜, Ì·ıËÙ‹˜ §˘Î›Ԣ

A¶√æ∂π™

«™ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ Ï›ÂÈ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·»

Ÿ,ÙÈ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ΔÔ˘ °πøƒ°√À π. ª∞Àƒ√À √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ›Ûˆ˜ ÔÚfiÛËÌÔ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. Δ›ÔÙ· fï˜ ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÔÚfiÛËÌÔ ·˘Ùfi ı· ·Ô‰Âȯı› ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ë fiÔÈ· Ó¤· ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ì ӈ‹ ÂÓÙÔÏ‹, ı· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÎÏËÚ¤˜ -ÎÈ ÂÓ¿ÓÙȘ ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜- ı¤ÛÂȘ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ˘„ËϤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰˘ı› Û ¤Ó· ÈÔ Â˘ÓÔ˚Îfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÈ ı· ‹ıÂÏÂ Ë ∂ÏÏ¿‰·; ∞ÊÂÓfi˜, ¤Ó· Ó¤Ô, “ÁÂÓÓ·›Ô” ÎÔ‡ÚÂÌ· ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘, ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ‚ÈÒÛÈÌÔ Î·È Ó· ÂÎÏ›„ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‚›·ÈË ÏÈÙfiÙËÙ· Ô˘ Ó›ÁÂÈ Î¿ı ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔÓ ÙfiÔ. ∞ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ù¿¯ÈÛÙ· Ë ÙÚ·Â˙È΋ ¤ÓˆÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ô fiÚÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ °ËÚ·È¿˜ ∏›ÚÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› οı ÛÎÈ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ªfiÓÔ Ô˘ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ‚·ÛÈο ̤و· ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ı¤ÙÂÈ ÂÈÛÌ·ÙÈο “‚¤ÙÔ”. ªfiÏȘ ÚfiÛÊ·Ù· Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, Â·Ó¤Ï·‚ ÂÌÊ·ÙÈο fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· Ó¤Ô “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰‹ÏˆÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηٷӿψÛË. ΔÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ‰fiÁÌ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜: ·Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ οÔÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ ‹ ·Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙¤˜ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈ̘, ÙfiÙ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ ı· ÙÔ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·ı¤Ù˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙȘ ÙÚ·Â˙È΋˜ ¤ÓˆÛ˘. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ı¤ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙˜ ˘fi ·˘ÛÙËÚ‹, Â˘Úˆ·˚΋ ÂÔÙ›·, Ô‡ÙÂ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ‚¿ÏÂÈ ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·Ì›·˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2012- ·fi ÙȘ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ȤÛÂȘ πÛ·Ó›·˜, πÙ·Ï›·˜ Î·È °·ÏÏ›·˜ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ, Û·ÌÔÙ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ¤ÓˆÛË Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚ› ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û˘ÌʈÓË̤ÓÔ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi οı ¤ÓÓÔÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË. √È ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÂÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ë ∞ÁÎ. ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘ÚÔ› ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÔÚ˘‚‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡‰ÂÈ ÙÒÚ·, ÚÈÓ ·fi Ù˘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·fi ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi “ÂÎÙÚԯȷÛÙ›” . ∏ ÂÈıÂÙÈÎfiÙ·ÙË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÚfiÛÊ·Ù·, ›¯Â ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÛÎÔfi. ™ÙÔ ¢¡Δ ͤÚÔ˘Ó ˆ˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙÒÚ· Ô˘ Ë ÙËÏ. 24210 22266 ∞ÁÎ. ª¤ÚÎÂÏ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó;

CAFE BAR BISTROT

›Ó·È Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ μ’ Ù¿ ͢ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ·fi ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, Ô ÃÚ‹ ÛÙÔ˜ ΔÛÈ¿Ú·˜, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÓÔÏÈο Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¿ıÈ Û·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ı ÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ.

√ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛÈ¿Ú·˜ Â›Ó·È 17 ÂÙÒÓ, ÊÔÈÙ¿ ÛÙË μ’ Ù¿ÍË ÛÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÁˆÔÓ›·˜, ·Ó Î·È Û ÚÒÙË ÚÔÙ›ÌËÛË ¤¯ÂÈ ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ηÈ

ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∂ÂϤÁË, ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÊ‹‚Ô˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ª·˙› Ì ÙÔÓ 17¯ÚÔÓÔ ·fi ÙÔ ∂¶∞§ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î¿ıÈÛ·Ó ·ÎfiÌË ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ¤Ó·˜ ·fi ÙË ™Ô‡ÚË Î·È Ì›· Ì·ı‹ÙÚÈ· ·fi ÙÔ μfiÏÔ. “™ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤ÓȈı· ¿‚ÔÏ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó‹ıÈÛ· Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. √ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ÎÂÚ‰›˙ÂÈ. ÿÛˆ˜ ·˘Ùfi Ó· οÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. √È ¤ÊË‚ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÓÔÏÈο Ë̤Ú˜. ∂ÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ. ∏ fiÏË ÍÂÓ¿ÁËÛË ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. “∏ ¢ηÈÚ›· Ô˘ Ì·˜ ‰fiıËΠ‹Ù·Ó ÌÔÓ·‰È΋. ÕÏψÛÙÂ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ·ÍÈÔı¤·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Â›Ù Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ì·˜ ‹ Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜. ΔÒÚ· Ì·˜ ‰fiıËΠ·˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ Ì·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô 17¯ÚÔÓÔ˜ Ì·ıË-

Ù¤‚Ëη ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Î·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó fiÏÔ” ϤÂÈ Ô 17¯ÚÔÓÔ˜. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ fiÙ·Ó Î¿ıÈÛ ÛÙÔ ¤‰Ú·ÓÔ ¤ÓȈÛ ¢ı‡ÓË. ™Î¤ÊıËΠˆ˜ ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. “∂›Ó·È ¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ·. ¡ÈÒıÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È Ì ÔÏϤ˜ ¢ı‡Ó˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ÙÔ Í¯¿Ûˆ ÔÙ¤. ∂›Ó·È, ÓÔÌ›˙ˆ, fiÙÈ ı· ÌÔ˘ Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ·Ó¿ÌÓËÛË ·fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË μÔ˘Ï‹” ÙÔÓ›˙ÂÈ. ΔËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, Ì ·ÚÓËÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. ¶ÔÏÏ¿ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó “ÍÂÊÙÈṲ̂ÓÔ” Î·È “·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi” . √ ıÂÛÌfi˜ fï˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. °È·Ù› Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÂÌÂÈÚ›· ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿. ΔÔ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Î·È Ô 17¯ÚÔÓÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜. ΔÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÂÈÛÙ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. √ ıÂÛÌfi˜ Â›Ó·È Î·Ïfi˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fï˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∫·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ›...

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚ˜ ÛÙȘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ, Ì ٿÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...30ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 22...30ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ

·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ, Ì ٿÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...31ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 21...31ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜

‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...29ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 20...29ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, Î·È Èı·Ófi ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...30ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 21...30ÔC.

∫¿Ùˆ Û˘ÓÔÈΛ·, ∫·Ù˯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘

™. ™˘Ú›‰Ë 77 μfiÏÔ˜

ΔËÏ.: +30 24280 99424 ∫ÈÓ.: +30 693 6908552 +30 693 6908555

e-mail:cafe4epoxes@gmail.com

http: //www.ortansies.com

6999394929 ·fi 17.00 ¤ˆ˜ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ª¶√Δ™∞ƒ∏ 10 ñ ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π μ√§√™

(∞fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”)

ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·) - ¶‹ÏÈÔ ñ ÙËÏ. 24280 96660 ÎÈÓ. 6972 265927

ËÏÈÔÚ›ÙÈη ÏÔ˘Î¿ÓÈη

1Ô ¯ÏÌ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÙËÏ.: 24280 99710 www.aeriko-pelion.gr

Ù‹˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ̤۷ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛÈ¿Ú·˜ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜. “¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. √ ÏfiÁÔ˜ Î·È Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ‹Ù·Ó Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ı¤ÛÔ˘Ì ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, fiˆ˜ Ë ·ÓÂÚÁ›·, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ÎÚ›ÛË... £¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ΔÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ì·˜, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜, ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜...Δ›ÔÙ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ. √ οı ̷ıËÙ‹˜ ·Ó¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ‚‹Ì· Î·È ‰È¿‚·˙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú·‚‡ÙËÎÂ Î·È ÂÂϤÁË Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ. ∏ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈ΋ ‚›· Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ΔÛÈ¿Ú· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™Â ·˘Ù‹ ÙfiÓÈ˙ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, οÙÈ Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Â› fiÏÔ˘˜. “¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ıˆÚÒ fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ‚›·˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ı¤Ì· Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ¶·ÚÔ˘Û›·Û· ÙÔ ı¤Ì·, η-

∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 12∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÙËÏ.-Fax: 24210-53857, ÔÈÎ. 24280-91809 Δ.∫. 38222 μ√§√™


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

£ÂÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ·

ÿԘ

ΔÔ “·ÚÒÓ” Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ (Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË), ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙfiÙ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ηı‹ÎÔÓÙ· ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜, ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ∏ ›‰È· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó. ∫·ıÒ˜ ‹‰Ë ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· ÙȘ ∫ÏÈÓÈΤ˜ Ù˘ øƒ§ Î·È Ù˘ √Êı·ÏÌÈ·ÙÚÈ΋˜, fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. £ÂÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¤ÙÛÈ.

°È· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ë ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ·ÚÔ¯‹˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. ∫¿ı ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›, ·Ï¿ ‰ÂÓ ı· ˘ÏÔÔÈ›ٷÈ. ™Â ¤Ó· ¢‹ÌÔ Ô˘ ΢Úȷگ› Ë ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë fiÏË “˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›” , ı· ÂÈ‚ÏËı› ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ¯¿Ô˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì 24 ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ı· ‹Ù·Ó „¤Ì· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ 40 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ·ÛÎÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ì Â¿ÚÎÂÈ·. ∞ÛÎÔ‡Ó fï˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜. ∏ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌˆÓ ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔÓ “˘Ú‹Ó·” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ fiÏ˘.

º.™.

∫∞Δ. Δ∞™

£¤ÏÂÈ 100 ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ ‰›Ï· ÙÔ˘ ΔÔ˘ ∏Ï›· ª·ÎÚ‹ ·fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”

£· “͢Ó‹ÛÔ˘Ó”;

£· ÙÔÓ ÂӉȤÊÂÚÂ Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·Ó ¤‚ÚÈÛΠ100 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ Û ı·‡Ì·Ù·... Ô ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÛÙÈÓ¿˜. ∫∞Δ. Δ∞™

∂ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ∫fiÏÔ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙË ∑ÒÓË ¡·˘ÛÈÏÔ˝·˜ ∞Ó·„˘¯‹˜ ÛÙÔ ˘fi ‰È·‚ԇϢÛË ÂȉÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi, η٤ıÂÛÂ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. £. ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜. √ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ì·Ú›Ó˜ ÁÈ·Ù› ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. √È ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó, ·Ï¿ ‰ÂÓ ÙÔ ¤Ú·Í·Ó. ΔÔ ÌfiÓÔ ıÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Ì·›ÓÂÈ Û ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 22 πÔ˘Ï›Ô˘. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· “͢Ó‹ÛÔ˘Ó” , Âȉ¿Ïψ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘˜, Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹, Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌË ÚfiÙ·ÛË.

√‡Ù ÚÔÌ‹ıÂȘ... ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Ì ÙË “£” ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛÎԇ̠ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Î¿‰ÔÈ ‰ÂÓ ϤÓÔÓÙ·È, ·ÚfiÙÈ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô. ª·˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ “ÂÙÚÔ‚ÔÏԇ̔ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ “ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ó˘Ó ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ˆ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ‚Ï¿‚˜ Û Ï˘ÓÙ‹ÚÈ·” . ¶·Ú¿ÍÂÓÔ Ì·˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∫·È ¤Ó·˜ ·ÚÂÈ·Ófi˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ fiÙ·Ó ÌÈ· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, “‚¿˙ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘” . ª·˜ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ 2012 ˘‹Ú¯·Ó ÙÚ›· Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ¤Ó· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÙÔ˘ 2012 “¤ÌÂÈÓ” ÙÔ ¤Ó· Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ·fi ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· χÛ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ›ÂÛ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ¤Ó· ·ÎfiÌË Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ¯¿Ï·Û ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ì›ÓÂÈ Ô μfiÏÔ˜ Ì ¤Ó· Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ. “∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÙÔ˘ 2012, ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ‰Ô˘Ï‡·Ì Ì ‰‡Ô Ï˘ÓÙ‹ÚÈ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi, ¯ˆÚ›˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÚÔÛˆÈÎfi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∫·ı·Ú›˙·Ì ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÙË ÛÙÔ¿ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘, ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ, Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ϤӷÌ ο‰Ô˘˜ ¯ˆÚ›˜ η¿ÎÈ· Û fiÏÔ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì ˘‰ÚÔÊfiÚÔ fi¯ËÌ·, ‰‡Ô Ì ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó·” Ì·˜ ›·Ó. °È· Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì·˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ‚¿˙Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÈÛÙfiÏÈ ÁÚ·Û·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·„‡ÛÔ˘ÌÂ. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ fï˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÛ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó. ∂›Ó·È ¿ıÏÈ· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. ∫∞Δ. Δ∞™

§ÈÁfiÙÂÚÔÈ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ˘ÂÚ·ÚÈı̛˜ ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜. ∂›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙȘ 50 Î·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÌÂȈ̤Ó˜ ·fi ÙȘ 250 Ô˘ ›¯·Ó ‚ÁÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿. “∞Ó¿Û·” ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ηıËÁËÙ¤˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÏ›‰· fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›Ó·È ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì ٷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÎÂÓ¿.

∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ... ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫. ÷Ù˙ˉ¿ÎË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÛÙË ÓËÛ›‰· ÙÔ˘ ∞Ï·Ù¿ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙȘ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ. øÛÙfiÛÔ, Ë Â¤Ó‰˘ÛË Î·ı˘ÛÙÂÚ›, ηıÒ˜ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó·. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂı› Ë ¯ÒÚ· Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Ù˘Í˘. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ú¤ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È fi¯È ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË... μ.∫.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ª¤Û· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜, fiÙÈ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ ÙÔ˘ Î. §Ô‡ÏË. ∫·È ı· ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ ÙÈ ı· ÂÈ.

º.™.

ªÂ ÙÚfiÊÈÌ· ∫·È ʤÙÔ˜ ÙÔ 4Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶¤Ú˘ÛÈ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ‹Ù·Ó Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Û ¯Ú‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ì›˙ÔÓ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô, ·ÊÔ‡ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·fiÚˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó. º.™.

º.™.

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Á΢ÚÈÒÓ

√§∂™ ÔÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 20 ∂Àƒø + º¶∞.

£ÂÙÈÎfi ‚‹Ì· Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Δ˘¯fiÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ï¤ÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È ÌfiÓÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: ΔÈ ÂÓÓÔ› Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ fiÙ·Ó Ï¤ÂÈ fiÙÈ ı· ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ; ™Â ÔÈÔ ‰ËÏ·‰‹ ‚·ıÌfi ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘Ó·Ó; ΔȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ô ÔÏ›Ù˘ ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ ԇÙ ¤Ó·Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ - Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· - ‰ÂÓ Â›‰·ÌÂ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ı·̷ÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿. ÕÏψÛÙ fiÙ·Ó ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ı· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÙÂıÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·, ¿ÚÂÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ·Ó ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ¤ÁÁÚ·Ê· ı· ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·fi Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· - μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ - Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜. ªÂ ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ∂§∞™, fiÔ˘ Â›Û˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿... ŒÙÛÈ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› - Ì¿¯ÈÌÔÈ - ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ¿ÓÙˆ˜ ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Â›Ó·È Ë ΔÚÔ¯·›· ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ÓÔÓÈο - Î·È Û 24ˆÚË ‚¿ÛË - ÙËÓ ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÛÙËÓ fiÏË.

ŒÓ·˜ ·ÎÏÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ, ¿ÏÏÔ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ∫Ï›ÓÂÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ™ˆÎÚ¿ÙË ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. √ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ‰ÂÓ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ì›· ·ÎfiÌË ıËÙ›· ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Δ∂∂ ÛÙÔ ¡ÔÌfi. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ¿ÏψÛÙ ıËÙ›· ÙÔ˘ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ. ΔÔ ÙÔÈÎfi Δ∂∂, fiˆ˜ Î·È fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙË ¯ÒÚ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÌÂÙ¤ˆÚÔ ‚‹Ì·” . ¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÔ‰· Î·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÓ¤„ÂÈ. À¿Ú¯ÂÈ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ ·ÁˆÓ›· Ê˘ÛÈο ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ›¯Â οÓÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¿ÏÂ„Â Î·È ÙÔ ·Ï‡ÂÈ. ¡· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· Û ̛· ·ÍÈÔÚÂ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· fï˜ ÙÒÚ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔÈΤ˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ. ∞˘Ùfi˜ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. º·›ÓÂÙ·È fï˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¿ÏÏÔ˜. ◊ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ. Δ˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ Û Â›Â‰Ô ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. √ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Û ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ›¯Â ÛÙfi¯Ô. √ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ·¢ı›·˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ “ÎÚÔ‡ÛË” . Δ· Ó¤· ÚfiÛˆ· ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ∏ fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÙÔ fiÚ·Ì·, Ë ÈηÓfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· Ó¤· ÚfiÛˆ·. ∏ “¡¤· ∂ÏÏ¿‰·” ¿ÏψÛÙ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È... Δ. ∫.

¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú Î·È 10-20 ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏ Ï·˚΋ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Ï·fi; ∏ Î. ∫ÂÚ·Û›· ∫. ƒÔ‡ÌÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ó·È; ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ! ŸÙ·Ó fï˜ Ë Ï·˚΋ ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ›‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ï·fi Ì‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÛˆÛÙ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÙÈ ÊÙ·›ÂÈ; ∫‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ Ï·˚΋˜. ™Â ÔÈÔ ‰ÚfiÌÔ ı· Á›ÓÂÙ·È; ªÂ ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·; °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·; ™Â ‰ÚfiÌÔ˘˜ fiÔ˘ ·ÚοÚÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ·˘Ù¿, fiˆ˜ ÛÙË Ã›ڈÓÔ˜, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Î·È ÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ - ·ÚÈ· ·ÚÙËÚ›· Î·È ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÛÙÈÎÔ‡; ¶Ò˜ ı· ‰È·ÁÚ·ÌÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜; ¶ÔÈÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ÔÈ· ı¤ÛË; “∞˘Ù‹ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿” Û‡Ìʈӷ Ì ÂÈÙfiÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÌfiÚÔ˘ Î·È Î·ı¤Ó·˜ ÙË ı¤ÏÂÈ. ∞Á·¿Ù ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ; ∫¿ÔÈÔÈ ÙÔ ·Á·Ô‡Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∂Í·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ›ÛÎÈÔ˜ Î·È ÎψӿÚÈ· ÁÈ· Ó· ‰ÂıÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÈÓÈ¿ ·fi ÙȘ Ù¤ÓÙ˜, ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ Û›‰ÂÚÔ ÎÂÚ·›·˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ·ÊÔ‡ οÔÈÔ˜ ·ÎÚÔ‚¿Ù˘ ı· ¤¯ÂÈ ˉ‹ÍÂÈ Î¿ÁÎÂÏ· ÂÈÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Û ͤÓË È‰ÈÔÎÙËÛ›·. ∞Ú¤ÛÂÈ Â›Û˘ Ôχ Î·È ÙÔ ÊÔ˘ÓÙˆÙfi Ú¿ÛÈÓÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Ï·˚΋˜ ı· ÙÔ ‰Â›Ù ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ‚·Ì‚·ÎÔÌ¿ÓÙËÏ· Î·È ¿ÚˆÌ· “Ô˘Ú›Ӕ . ™·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ‹ fi¯È ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ: £· ÙȘ ˘ÔÛÙ›Ù ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË! ΔÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·ÙÂÈÏËÌ̤ÓÔ Ì ¿ÁÎÔ˘˜ Ô˘ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ¢È¿‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘; °ÂÌ¿ÙÔ˜ Ì ÎÈ‚ÒÙÈ· Î·È ¿ÏÏ· Û‡ÓÂÚÁ·, ÌÂÚÈο ÂÈΛӉ˘Ó·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÛȉÂÚ¤ÓȘ Ú¿‚‰ÔÈ. ∫È fï˜ ÙÔ ÎÂÊ·Ï·›Ô ¢ Â›Ó·È Ì ¤ÓÙÔÓË Î›ÙÚÈÓË Ï·‰ÔÌÔÁÈ¿ ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ∞ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Ï·˚΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, fiÛÔ ı· ¤ÚÂÂ, ·ÛÊ·Ï‹... ∂›Ó·È ۯ‰fiÓ ·Ó‡·ÚÎÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο... ΔÔ “˙ËÓ ÂÈÎÈÓ‰‡Óˆ˜” ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜! ∫·È ·˜ ÌË ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ·Î·ÙÔ›ÎËÙ· Û›ÙÈ·, Ò˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ï·˚΋˜...... £· ÌÔÚÔ‡Û fï˜ Ë Ï·˚΋ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÂÈÎÂÚ‰¤˜ ·ÓËÁ‡ÚÈ ·fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ, ·Ó ÁÈÓfiÙ·Ó Û ¤Ó· ·ÓÔȯÙfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ, ÛˆÛÙ¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, Ì ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Û ηٿÏÏËÏ· ÛËÌ›· Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÚfiÛ‚·ÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË Ë ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi ‰ÚfiÌÔ Û ‰ÚfiÌÔ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ë Ï·˚΋. ¶Ú¤ÂÈ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ó· ͢Ó‹ÛÔ˘Ó Ôχ Úˆ› ·fi ÙË ıÔÚ˘‚Ò‰Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ, Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë̤ڷ Î·È Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÙË ‚·‚Ô‡Ú· Ù˘ Ï·˚΋˜. “∞ӷηÙÒÛÙÚ˜, ‰È·ÏȤ¯ÙÂ! ∂‰Ò Ë Î·Ï‹ Ú·Ì¿ÙÂÈ·!” . ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı›. ŸÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡ÌÂ. ∫ÈÓ›ÛÙ Ì ·Ó·ËÚÈÎfi ·Ì·Í›‰ÈÔ, Ì Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ ‹ ÁÂÓÈÎÒ˜ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›·; ΔËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Ï·˚΋˜ ı· ¤¯ÂÙ ÌÂÁ·-

χÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ‹ ‰ÂÓ ı· ÎÈÓËı›Ù ηıfiÏÔ˘. £¤ÏÂÙ ӷ ÎÈÓËı›Ù Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜; ªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ ·Ó ÙÔ ¤¯ÂÙ ·ÚοÚÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ Û ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ. ∞Ó ¤¯ÂÙ Áηڿ˙, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÙÔ ·ÓÔ›ÍÂÙÂ, ÁÈ·Ù› fiÏ· Ú¤ÂÈ “·ÓÔ›ÍÔ˘Ó” ÁÈ· ÙË Ï·˚΋. £¤ÏÂÙ ÙËÓ ËÛ˘¯›· Û·˜, ı· ÙË ‚Ú›Ù ÌfiÓÔÓ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Ï·˚΋˜ Î·È ·ÊÔ‡ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÙ ӷ ··ÏÏ·Á›Ù ·fi οı ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi - Ú˘·ÓÙÈÎfi ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ Ù˘, ÁÈ·Ù› Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì fiÏ·. ∞ÏÏ¿ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È! ΔÒÚ· ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ; øÛÙfiÛÔ ÌÔÚԇ̠ηχÙÂÚ·! ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ›ӷÈ: °È·Ù› ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ; ¢ÂÓ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë Ù¿ÍË, Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ë ÛˆÛÙ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë ÔÏÈÙÈṲ̂ÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿; ΔÈ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ; ∫·È Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ Ò˜ ÂÎ·È‰Â‡ÂÙ·È Î·È ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ô Ï·fi˜;” .

ªÈ· Û‡ÓÙÔÌË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi... √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ §È¿˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞Ó ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÔÈÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ıˆÚ› Û‹ÌÂÚ· ÚÔÔ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜, Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ì Èı·Ófiٷٷ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÙfiÍÔ˘, Ì·˙› Ì ÙËÓ π·ˆÓ›· ηÈ, ÂÛ¯¿Ùˆ˜, ÙËÓ ∫›Ó·. ∞˘Ùfi ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Ì ۯÂÙÈ΋ Û·Ê‹ÓÂÈ· fiÙÈ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÚÔfi‰Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓıÈÛË, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ, ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÛÔÛÙfi Ù˘, ÙËÓ ÂȉÔÔÈfi ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ “ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” . ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ· ˆ˜ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÓÔÂ›Ù·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ¤Ó·˜ Ï·fi˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÛ¯˘Úfi˜. Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ô ÎÔÈÓfi˜ ÓÔ˘˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. ΔÔ Â‡ÏÔÁÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÂÈ - ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ - Â›Ó·È ·Ó ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔÛ‰Ô˘. πÛÙÔÚÈο fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Û˘Ó‰‡·Û·Ó ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Ì ÙËÓ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ËÌÂÚ›·. √ÈÎÂ›Ô ÁÈ· ÂÌ¿˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ô ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Û˘Ó‰‡·Û ٷ ¿ÓÙ·. ªÂÁ¿Ï· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î·Ù·›ÛÙÂ˘Ì· ËıÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘. ªÂÁ¿ÏÔ ÏÔ‡ÙÔ, “·ÁÎfiÛÌÈ·” ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÙ ÂÔ¯‹ ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ËÌÂÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ì¿ÚÂÈ·. Δ¤ÏÔ˜, ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù· ÌÓËÌ›· Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÎÚÔfiψ˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·ÌÚÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ Ô ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜, Ô ÎÈÓÂ˙ÈÎfi˜, Ô ÈÓ‰ÈÎfi˜. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ: ¶ÔÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ï‹Ú˘ Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ˜; ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÒÙËÌ· ı· ÌÔ-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

μfiÏÙ· Ì ÓÂÎÚÔÊfiÚ· ›¯Â ¿‰ÔÍÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ¡ÈÔ‡ Δ˙¤ÚÛÈ Õ‰ÔÍÔ Ù¤ÏÔ˜ ›¯Â Ë ‚fiÏÙ· Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ Ì›· 18¯ÚÔÓË ÛÙÔ ¡ÈÔ‡ Δ˙¤ÚÛÈ. ∏ Ó·ڋ ÎÔ¤Ï· “¤ÎÏ„” ÙË ÓÂÎÚÔÊfiÚ· ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘, ·ÏÏ¿ ›¯Â ÙËÓ ·Ù˘¯›· Ó· ÙڷοÚÂÈ Î·È Ó· ‚ÚÂı› Ì ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ë ÓÂÎÚÔÊfiÚ· ‹Ù·Ó ÎÂÓ‹ ÊÔÚÙ›Ô˘... Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ë 18¯ÚÔÓË ‹Ú ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÈÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ ¤ÂÛ Û ¤Ó· Ì·ÓÙÚfiÙÔȯÔ. ∏ 18¯ÚÔÓË Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË ÁÈ· ÎÏÔ‹ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ÂÈΛӉ˘ÓË Ô‰‹ÁËÛË Î·È ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.

§Â›· 1,1 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û 4.500 ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ‚fiÙη ªÂ ‚fiÙη ·Í›·˜ 1,1 ÂηÙ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ¤Ê˘Á·Ó ÏËÛÙ¤˜ ·fi ·Ôı‹ÎË ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ÔÙÒÓ ÛÙË ºÏfiÚÈÓÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ·Ôı‹Î˘. √È ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÙÚ‡· Û ۯ‹Ì· Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜ ÎÔ‡Ù·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ù˘ ·Ôı‹Î˘, ‰›Ï· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÂΛ Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó Ù· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ù˘ ‚fiÙη˜. “¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ˆ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Î·È ¤Ú·Û·Ó ̤۷ ·fi ÙÔ ÌÂÙfiÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ο‚·˜.

ÚÔ‡Û ӷ ‰Ôı› ·Ó ÚÔÙ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÂÚÒÙËÌ·: ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·Èٛ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ·Ú·ÎÌ‹˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ; Ÿˆ˜ ÔÚı¿ ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Will Durant, “¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ” . ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ Ï·fi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÈÛ¯˘Úfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÌ¿ÛÂÈ - ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ·Úfi‚ÏÂÙÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ‹ ÌÂÁ¿Ï˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ - ·Ó ‰ÂÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì ۇÓÂÛË, ËıÈ΋ Î·È ·ÓıÚˆÈ¿. £· ÂÈηÏÂÛÙÒ, ˆ˜ ÔÈÎÂ›Ô Í·Ó¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ¤Êı·Û ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· ÛÙÔ ·fiÁÂÈÔ ÌÈ·˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Ô˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÒÏÂÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ‰È΋ Ù˘ ΢ڛˆ˜ ¢ı‡ÓË, ·ÊÔ‡ “‰‡Ó·ÌË, ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ·Ï·˙ÔÓ›· Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ô˘ ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ” (∂.°. ∞Ú‚ÂϤÚ, ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜). ™˘ÓÂÒ˜, Ë ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ¯ÚËÛÙ‹˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. √È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ› Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÎÔÏÔÛÛÔ› Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙË ‚¿ÛË ÂÓfi˜ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÎÚ·˘Á·Ï¤Â˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· Û˘¯Ó¿ ˘ÎÓ¿ ÎÚ›ÛÂȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÁ›ÚÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “‰˘ÙÈÎfi” ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˆ˜ ÎÔÚˆÓ›‰· ÙÔ˘ ·ÍÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √È Ú·ÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ Î˘ÓÈÎÔ› ı· Ì·˜ ··ÓÙÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÔÈ Ï·Ô› Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Ô˘ ˘ÔÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È ‰Â ˙ËÏÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¢˘ÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ËıÈ΋ Ù˘ ·ÓıÚˆÈ¿˜ Ô˘ ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ “ÁÈ· ÙȘ ÁÂÌ¿Ù˜ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙÔ˘˜” - fiˆ˜ ¤ÁÚ·„Â Î·È Ô ¶·ÛÎ¿Ï ªÚ˘ÎÓ¤Ú. ∞˘Ùfi ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Ù¿ÛË ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È·‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÁÈ· ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘Ì‚›ˆÛË Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·È ÔÈ ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ - ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Ì ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿: £ÂÒÚËÛ·Ó ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È·‚›ˆÛË Ì¤Û· ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ô ËıÈÎfi˜ ÂÍ·ÓıÚˆÈÛÌfi˜ ÙÔ˘. ΔÔ Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi, ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÏÈ΋ ¢ËÌÂÚ›· ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È ËıÈ΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘. ∏ ÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ËıÈ΋ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Û ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÏÈÌÔÎÙÔÓ› Î·È Â›Ó·È ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛˆÛÙ‹. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·ÚÎÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∏ Â˘Ì¿ÚÂÈ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ó·ÚΈÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Û ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰fiÛÂȘ. ŸÌˆ˜ Ë ÌÔ›Ú· ÙˆÓ Ó·ÚÎÔÌ·ÓÒÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔ Ôχ ‰È·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓË. √ ÏÔ‡ÙÔ˜ Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ¤Ó· ıÔψ̤ÓÔ Ì˘·Ïfi ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔ-

¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ οÔÈÔÈ Û‡ÚıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË Î·È ÌÂÙ¿ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ Ù· ηʿÛÈ· Ì ٷ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ‚fiÙη˜. ™˘ÓÔÏÈο ¤ÎÏ„·Ó 752 ÎÈ‚ÒÙÈ· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 4.500 ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ‚fiÙη˜. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ 5.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ Û fiÔÈÔÓ ‰ÒÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‚fiÙη˜. ∏ ‚fiÙη Ì¿Úη˜ “Spirits of the Tsars” , Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ ∏¶∞ ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ·Ú¿ÁÂÈ ÌfiÓÔ 5.000 ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ∏¶∞. “Δ¤ÙÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì·˜ ʤÚÓÔ˘Ó Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Â¿Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ˆÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·Ú·Óf ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ο‚·˜.

¶·Ú‹ÁÁÂÈÏ·Ó Ù¿ÎÔ˜ Î·È ‹Ú·Ó 3.600 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ∏ ∫ÂÓ›ÓÙÈ ƒÔ˘, Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Ù˘ Î·È ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ‹Á·Ó Û ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· Taco Bell, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÁÔ˘ÓÙ ÙÔ˘ ª›ÛÈÁηÓ, ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÌÂÚÈο Ù¿ÎÔ˜. ∞ÓÙ›, fï˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙË Û·ÎԇϷ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ ¤ÎÚ˘‚ ̤۷ 3.600 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ΔÔ Ï¿ıÔ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎÂ, fiÙ·Ó, Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, Ë ∫¤ÓÈÓÙÈ ¿ÓÔÈÍ ÙË Û·ÎԇϷ ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ Ù· Ù¿ÎÔ˜ Î·È ‚ڋΠ̤۷ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. “À‹Ú¯·Ó ÌfiÓÔ ¯Ú‹Ì·Ù· ÂΛ ̤۷” ϤÂÈ Ë 18¯ÚÔÓË ÎÔ¤Ï·. “◊Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›” .

Ú· Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ ÍÂÂÛÌfi, ÛÙÔÓ ÂÎÌ·˘ÏÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÂÍ·¯Ú›ˆÛË. ∞ÎfiÌË ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ È‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ·, ·ÊÔ‡ ¿ÛË ı˘Û›· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂıÈÛÙ› ÛÙ· ÏÔ‡ÙË ‹ ÂÔÊı·ÏÌÈ¿ Ù· ÏÔ‡ÙË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ı· οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Ù· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ - ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Î·È ÔÈ ÂÍÔ˘Û›Â˜ - ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È ÌË - ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÏÔ‡ÙË, ‰È·ÈˆÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ “¿ÚÙÔÓ Î·È ı¿̷ٷ” . ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· ¯¿ÓÂÙ·È, Ë ÏÈÙfiÙËÙ· ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ fiÏ‚Ô Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ˘Ô‚fiÛÎÔ˘Ó Î·È ÂÓ›ÔÙ ÍÂÛÔ‡Ó. ΔÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¢‰ÔÎÈÌ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ “΢ڛ·Ú¯Ô˘” Ï·Ô‡. √ Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ ˘ÔηıÈÛÙ¿ ÙË Ï·˚ÎfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ÙÚ¤ÊÂÙ·È ·fi Î·È ÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÔÌÊÔÚÌÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÓ›ÁÂÈ ÙȘ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÎÚ·˘Á¤˜ fiÛˆÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ͢Ó‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ì¿˙˜, ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ οı ÙfiÛÔ fiÙÈ “Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Â›Ó·È Á˘ÌÓfi˜” . ¢ÈfiÙÈ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ı˘Ì›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ÍÈ·Ṳ̂ÓÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏËÛÌÔÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËÎÂ. ∫ÔϷ·ÂÙ·È Ó· ıˆÚ› ·˘ÙfiÓ ÚÔÔ‰Â˘Ì¤ÓÔ Î·È ·Ó›Û¯˘ÚÔ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÛÙ›ÊË ÔÏ¿ÎÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÂÌÔÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. ªÈÏ¿ ÁÈ· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ‚›Ô˘ ÓÔÌÈÌÔÔÈ› ÙȘ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜, ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Ì ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÔÏÈÁ¿Ú¯Â˜ Î·È ÛÊ·›Ú˜ ÂÈÚÚÔ‹˜, ·Ú·ÏËÚÔÊÔÚ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì·˙ÈÎÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· Ï‹ıË, ·ÂÈÏ› Ì fiÏ· Ì·˙È΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓÒ ÛÙË ÁË ˘ÔÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜. ∏ ËıÈ΋ Î·È Ë ·È‰Â›· ÙˆÓ ÚÔÔ‰Â˘Ì¤ÓˆÓ Ï·ÒÓ ·ÏÏÔÙÚȈ̤ÓË ·ÔηÏ› ÚfiÔ‰Ô fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, ·Ó Î·È Û˘¯Ó¿, Û˘ÓÂȉËÙ¿ ‹ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙ·, Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· Û˘ÁÎÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Î·È ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó· Û˘Ó¯¤˜ ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ ¿Á¯Ô˜. °È· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÂÚÒÙËÌ·: πÛÔÚÚÔË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÈ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ì ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ËıÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘. ÀÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ ¯ˆÚ›˜ ·È‰Â›· Î·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ ¤¯ÂÈ ·Ԃ› ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ¤Ó· ‰ËÏËÙËÚÈ҉˜ ÔÙfi, Ô˘ ·ÚÁ¿, ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ηٷÙÚÒÂÈ ÙȘ Û¿ÚΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÛ·ıÚÒÓÂÈ ÙÂÏÈο. √ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ‰˘ÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ì ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÓÈÛfiÚÚÔÔ˜ (Ì ÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘). ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· Ì·ÎÚÔËÌÂÚ‡ÛÂÈ ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˘ÂÚÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡, ÂÓÒ Ô ∞ÊÚÈοÓÔ˜ ·ÁˆÓÈ¿ ·Ó ı· ‚ÚÂÈ ÙÚÔÊ‹ Î·È fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘;” .

√È ÙÚÂȘ Ê›ÏÔÈ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ¤ÚÂ ӷ οÓÔ˘Ó Î·È ÙÂÏÈο ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Ê·ÛÙÊÔ˘ÓÙ¿‰ÈÎÔ˘ ͤÛ·Û ÛÂ Ï˘ÁÌÔ‡˜ fiÙ·Ó Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ‡ ¤‰ˆÛ ›Ûˆ ÙË Û·ÎԇϷ Ì ٷ ÏÂÊÙ¿. ∞fi fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, ›¯Â ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÙË Û·ÎԇϷ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙËÓ Ì¤Ú‰Â„ Ì ÂΛÓË Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·.

¶·¯‡Û·ÚÎÔ˜ Ô˘Ú·ÁÎÔÙ¿ÁÎÔ˜ Û ‰›·ÈÙ· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٷӿψÛË Úfi¯ÂÈÚÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ŒÓ·˜ ıËÏ˘Îfi˜ Ô˘Ú·ÁÎÔÙ¿ÁÎÔ˜, Ô˘ ¿¯˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Úfi¯ÂÈÚÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ Ù¿È˙·Ó Â› 20 ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ˙ˆÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΋Ô˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Ï·ÈÛ›·, ÍÂΛÓËÛ ·˘ÛÙËÚ‹ ‰›·ÈÙ· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ˙ˆÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΋Ô˘ ›·Ó fiÙÈ Ë Δ˙¿ÎÈ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂ Ê˘ÏÏÒ‰Ë Ï·¯·ÓÈο Î·È ÊÚÔ‡Ù· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ê˘ÙÈΤ˜ ›Ó˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ ÕÁÚÈ·˜ ∑ˆ‹˜ §ÔÎ ∫¿Ô˘È, ÛÙËÓ ∫fiÙ· ∫ÈÓ·Ì·ÏÔ‡ ÛÙÔ ÎÚ·Ù›‰ÈÔ ™·Ì¿¯. ŒÂÈÙ· ·fi ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Û ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ¿ÚÎÔ ¿ÁÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜, fiÔ˘ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ù¿È˙·Ó ÙËÓ Δ˙¿ÎÈ Ì Úfi¯ÂÈÚÔ Ê·ÁËÙfi, Ë 22¯ÚÔÓË Ô˘Ú·ÁÎÔÙ¿ÁÎÔ˜ ¤Êı·Û ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Ó· ˙˘Á›˙ÂÈ 100 ÎÈÏ¿, ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÂÈÙÚÂÙfi ‚¿ÚÔ˜, ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. “ΔÒÚ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÂÛ ÛÙ· 85 ÎÈÏ¿ ÂÚ›Ô˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·¯·ÓÈ¿˙ÂÈ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ΋Ô˘ ™ÂÓ ¡·ı¿Ó. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Δ˙¿ÎÈ Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· Â›Ó·È ˘ÁÈ‹˜, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ηڷÓÙ›Ó· ÁÈ· ¤ÍÈ ·ÎfiÌË Ì‹Ó˜ ÚÔÙÔ‡ ·ÊÂı› ÂχıÂÚË.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN §·Ì‚¿ÓÂÙ ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜; ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“º˘ÛÈο Î·È Ï·Ì‚¿Óˆ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ΢ڛˆ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È Ù· ÓÔÛ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” .

μ·Û›Ï˘ ΔÛÔ˘ÚÙÛÔ‡Ï˘ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜

“¢ÂÓ Ï·Ì‚¿Óˆ ¿ÓÙ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛٷهÔÌ·È ·fi ÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·, οÔȘ ¿ÏϘ fi¯È, ·Ó·ÏfiÁˆ˜. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿Óˆ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ” .

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·Ú·˙¿¯Ô˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÒÚ·. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÚÔÙÈÌÒ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ó· οıÔÌ·È ÛÙË ÛÎÈ¿ Î·È Ó· ·ÔʇÁˆ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÚÔÛ¤¯ˆ, fi¯È, fï˜, ¿Ú· Ôχ” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

“¶¿ÓÙ· Ï·Ì‚¿Óˆ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ∞ÔʇÁˆ ÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È ¿ÓÙ· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÚÔÛٷهÔÌ·È ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏ›” .

EÈ̤ÏÂÈ·: BA°°E§H™ KAPAMANH™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

Œ¯Ô˘Ó ÍÂÛ·ÏÒÛÂÈ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Ô¯Ï‹ÛÂȘ - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ·Î·Ù¿ÏÏËϘ ÒÚ˜ - ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÂÈÛÚ·ÎÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙÔϤ˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÊÂÈÏ‹. À¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó Û ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Î·È Ì ÈÂÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÍfiÊÏËÛË ÔÊÂÈÏ‹˜ ·ÎfiÌË ÁÈ· ÔÛfi 18 ¢ÚÒ (!) ∏¯ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Â›Ó·È Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· Î·È ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó ÚÈÓ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰fiÛ˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ Î·È ÏÔÁÈ΋˜. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì·˙¤„ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¯Ú‹Ì· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›, ·ÛÎÔ‡Ó „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ‚›· Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó fiÛÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍfiÊÏËÛ˘. ∂›Ó·È ϤÔÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÚÈÓ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÍ·ÁÚȈı› Î·È ¤ÚıÔ˘Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ ÚÔηÏ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ÛڈÓÔ˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÔ›ÎÔÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ 500 ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜. ∫·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì¿ıËÌ· fiÙ·Ó Ï›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ı· ‰È·Ï·ÏÔ‡Ó ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÙÔ˘˜. ∏ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ı· Â›Ó·È ÛÙ· fiÛ· ÙÔ˘˜ ϤÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ‹ ÛÙȘ “ÚÔÛÊÔÚ¤˜” Ô˘ ı· ‰È·Ï·ÏÔ‡Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ;

Δ. ∫.

∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ™ˆÚÔ‡˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÔÈ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ ÛÙ· Ú›ıÚ· Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ Û ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ··ÈÙÔ‡Ó ϤÔÓ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô‰Ôηı·ÚÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ ·fi ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ôϛ٘. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÌÈ· ÛÎÔ‡· Î·È ¤Ó· Ê·Ú¿ÛÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. √È Ôϛ٘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó, ˆÛÙfiÛÔ ¤Ú· ·fi ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¶ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ‰ÚfiÌÔÈ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ó· ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È, ·Ó fi¯È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ٷÎÙÈ΋. ∞˜ ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Î·È ·˜ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜. √È Ôϛ٘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Î·È Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó “ÂÚÁÔÏ·‚Èο” ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· Ú›ıÚ· ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ... μ.∫.

¶¤ÙÚÔ˜ °·‚¿Î˘ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

¶Ô‰ËÏ¿Ù˜ ¯ˆÚ›˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ¢ËÌfiÙ˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜ Ô‰Ë-

°. ΔÛ.

Ï¿Ù˜ Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË Î·È Î·Ï¿ οÓÔ˘Ó Î·È ·˘Í¿ÓÔ˘Ó, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. ¶·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÚ˘ıÚfi ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË, ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È Ï·Ù›˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ·, ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·... ΔË Ó‡¯Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ϤÔÓ Ô‰ËÏ·ÙÔÔÚ›· ÛÙËÓ fiÏË, ¤Ó·˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ ·È‰› ÛÙÔ ‰›ÙÚÔ¯Ô, ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ Û ·˘Ùfi Ô‡Ù ¤Ó· ʈٿÎÈ, Ô‡Ù ¤Ó· ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎfi. ΔÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ‹Ù·Ó ÔÚ·Ùfi ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ʈٛ˙ÔÓÙ·È, ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ fï˜, fiÔ˘ ÙÔ Êˆ˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‹ ·Ó‡·ÚÎÙÔ, ÔÈÔ˜ ı· ¢ı‡ÓÂÙ·È, ·Ó ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ·Ú·Û˘Úı› ·fi ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ; ¢∏ª√.™.

∞ÓÙÈÎÚ·‰·ÛÌÈÎÔ› Ù¿ËÙ˜ ÛÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ √™∂ ΔËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÚ·‰·ÛÌÈÎÒÓ Ù·‹ÙˆÓ ÛÙȘ ÈÛfi‰˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙfiÛÔ ÛÙË ∑¿¯Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ∞Ï·Ì¿Ó·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

√È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ÓÙÔÌ¿Ù·˜; “√͇ Úfi‚ÏËÌ· ‰È·ı¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÓÙÔÌ·ÙÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ‰È·‚ϤÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô Â¿Ó Ë ¶ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÓÙÔÌ·ÙÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Á›ÓÂÈ ·fiÛ˘ÚÛË ‹ ı¿„ÈÌÔ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Û ÙÈ̤˜ Ô˘ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÁÈ·Ù› Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ∫‡ÚÈ· ·ÈÙ›· Ù˘ fiÏ˘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜ Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÔÈ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËϤ˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó” . ∂Ù¿ ÛοÊË ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ “∂Ù¿ ÛοÊË ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ η٤ÏÂ˘Û·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ó·˘ÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ Ô˘ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. Δ· ÔÏÂÌÈο ÛοÊË Â›Ó·È Ë ÊÚÂÁ¿Ù· “ŒÏÏË” Î·È Ù· ·ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈο “™·¯ÙÔ‡Ú˘” , “ΔÔ¿˙˘” , “§fiÁ¯Ë” , “£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜” , “∞fiÛÙÔÏÔ˜” Î·È “∞Û›˜” . Δ· ÂÙ¿ ÛοÊË ı· ·ÔχÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›” . £· ÂÈÏ˘ı› ÙÔ ı¤Ì· √°∞-º·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “√È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ı· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ·fi ÙÔÓ √°∞ ı· Á›ÓÂÙ·È Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Û·ÊÒ˜

ªfiÙÛ·ÚË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ˙ËÙÔ‡Ó Ô‰ËÁÔ› ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο ·fi ÂΛ. √ √™∂ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·ÓÙÈÎÚ·‰·ÛÌÈÎÔ‡˜ Ù¿ËÙ˜ Û fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ. √È ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ‚·Ú¤· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο ·fi ÈÛfi‰˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ, Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó. ¢∏ª√.™.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ fiÏË ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ı·ÙÚÈÎÒÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÚÎÈÓÔ·ı›˜, ÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜, ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô. ∫·È Â›Ó·È Ôχ ıÂÙÈÎfi Î·È ÂÏȉÔÊfiÚÔ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ë ·È‰Â›·, Ë Ù¤¯ÓË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛÎÔfi. º.™.

6 πÔ˘Ï›Ô˘ 1983

ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ì‹Ó·. ΔËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·‚‚·›ˆÛË ¤‰ˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ºÏÒÚÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ªڷηÙÛԇϷ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÂÈÛΤÊıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· Û˘Ó¿„Ô˘Ó Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔÓ √°∞ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜” . ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÛÙÔ μfiÏÔ “™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Ì ÂÈÎÔÓÈο ˘Ú¿ ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È °Ï·Ê˘ÚÒÓ. ™ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ 2Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∞ÏÂÍÈÙˆÙÈÛÙÒÓ” .

Ù·È Ë Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÂÚ˘ÛÈÓ‹˜ ÂÛԉ›·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·ÚÌÔ‰›ˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘-μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ¯ÒÚÔÈ, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÓ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ ÂÈÙÚ·¤˙ÈˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ, Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 50 ¤ˆ˜ 82 ‰Ú¯., Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜” .

£· Á›ÓÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÈÙÚ·¤˙ÈˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ “ŒÓ· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÂÏ·ÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂ-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1885... √ §Ô˘› ∑·Ó ¶·ÛÙ¤Ú, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ

1960... ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙ·Ì·Ù¿

ÂÈÙ˘¯Ò˜ Û ¤Ó· ·ÁfiÚÈ Ô˘ ÙÔ Â›¯Â ‰·ÁÎÒÛÂÈ Ï˘ÛÛ·Ṳ̂ÓÔ ÛÎ˘Ï›, ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ χÛÛ·˜. ΔÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Â›¯Â ‰ÔÎÈÌ·Ûı› ÌfiÓÔ Û 11 Û·ÏÔ˘˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÚÒÙË ‰ÔÎÈÌ‹ ÙÔ˘ Û ¿ÓıÚˆÔ. ∏ ‰ÔÎÈÌ‹ Á›ÓÂÙ·È ÚfiˆÚ· ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓÔ˘ Joseph Meister. √ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ı·̷ÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ô ¶·ÛÙ¤Ú ·ÔÎÙ¿ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰fiÍ· Î·È Ê‹ÌË.

ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ˙¿¯·Ú˘ ·fi ÙËÓ ∫Ô‡‚· ηٿ 95%, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÁÈ· “ÛÎfiÈÌË ÔÏÈÙÈ΋ ¯ıÚfiÙËÙ· ηٿ ÙˆÓ ∏¶∞” . 1981... ™ÙÔ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜, Ë π˙·Ì¤Ï· ¶ÂÚfiÓ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ηْ Ô›ÎÔÓ ÎÚ¿ÙËÛË. 1988... √ ∫¿ÚÏÔ˜ ™·Ï›Ó·˜ ÂÎϤÁÂÙ·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡. ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÓÔı›·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

§ÈÁfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· ·fi ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ʤÙÔ˜, ÏfiÁˆ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

“∫ÔÓÙ·›ÓÂÈ” Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ªfiÓÔ 3 ·fi 19 ÙÚ¿Â˙˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÌË ¯Ú¤ˆÛË “ÂÍfi‰ˆÓ” ∞£∏¡∞, 5.

ª√¡√ ÙÚ›· ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙË ™‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌË ÂÈ‚ÔÏ‹ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ “ÌÂϤÙ˘” ‹ ÂÍfi‰ˆÓ ÌÂ Û˘Ó·Ê›˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ ηٿ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012, Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ·ˇı˘Ó ™‡ÛÙ·ÛË ÚÔ˜ 19 ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ Ó· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÊ¿·Í ¯Ú¤ˆÛË ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ “ÌÂϤÙ˘” ‹ “ʷΤÏÔ˘” ‹ “ÚÔ¤ÁÎÚÈÛ˘” ‹ “‰È·¯Â›ÚÈÛ˘” , ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ (.¯. ‰ÈηÛÙÈο, ‰ÈÎËÁÔÚÈο, ¤ÍÔ‰· Ì˯·ÓÈÎÔ‡), ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ‰·¿Ó˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚԂ› ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ÂÎÙÔÎÈÛÌÔ‡. ∞fi Ù· 19 ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ, ·Ô‰ÂÎÙ‹ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙË ™‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Ë “¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ΔÚ¿Â˙·” , Ë “∂ÏÏËÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ¢ËÌfiÛÈ· ∂Ù·ÈÚ›· §Ù‰” Î·È Ë “Protonbank” . ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ù· ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ “∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÏÏ¿‰Ô˜” , “E.F.G. EurobankErgasias” , “ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜”, “Emporiki Bank” , “Marfin Egnatia Bank” , “Millennium Bank A.E.” , “°ÂÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·” “Probank” , “Alpha Bank” Î·È “Hsbc Bank Plc” ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙË ™‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ Ù· ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ, “Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜”, “ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘” , “Citibank” , “ΔÚ¿Â˙· ∞ÙÙÈ΋˜”, “FBB-¶ÚÒÙË ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·” Î·È “Credicom Consumer Finance” ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ™‡ÛÙ·ÛË.

ŒÂÛ·Ó ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ √¶∞¶ Î·È Ù˘ πÓÙÚ·ÏfiÙ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ∞£∏¡∞, 5.

Ҧ

ÂÚÈÎfiÙÂÈ” Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂʤÙÔ˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì Û٤ϯԘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (Δ∞π¶∂¢), Ô Ó¤Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 1,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (·fi 2,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) Î·È ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ “ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È” ÁÈ· ÙÔ 2014.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, Ë ÒÏËÛË Ù˘ ¢∂¶∞ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ 2014, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÒÏËÛË ÙˆÓ ∂§¶∂, fiˆ˜ Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙË Û‡Ì‚·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ √‰Ô‡. ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÔ‰Ô˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ 33% ÙÔ˘ √¶∞¶. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ªÓËÌfiÓÈÔ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ∂∞™ Î·È Ù˘ ∂§μ√, ¯ˆÚ›˜, fï˜, ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ˘‹ÚÍ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ·fi ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢, °È¿ÓÓË ∂Ì›ÚË. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ¤ÂÛ·Ó ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ √¶∞¶ Î·È Ù˘ πÓÙÚ·ÏfiÙ “ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ·, ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ı¤ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó¤Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ù˘ √¶∞¶ ∞∂. Û ·˘Ùfi, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔÏËÙÈ΋˜ Î·È ‰ÈÔÚıˆÙÈ΋˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ˘fi ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô √¶∞¶ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· fiÙÈ “Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ªÂÙfi¯ˆÓ ÛÙȘ 06.04.2013, Ë ∂Ù·ÈÚ›·, ηÙfiÈÓ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô, Â¤Ù˘-

Í›· Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ· Ú·ÎÙÔÚ›· Ù˘ √¶∞¶ Â›Ó·È ú46 ÂηÙ. ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· ‰‡Ô ¤ÙË ÌÂÈÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ ú1 ÂηÙ. ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ ÁÈ· οı ‰È·‰Ô¯È΋ ÂÙ‹ÛÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË” .

ƒÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ BBC ÁÈ· ÙÔ “Ê¿ÓÙ·ÛÌ·” ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡

¯Â Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ηٿ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÛÙ· 27,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 29,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ, ηıÒ˜ Î·È Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜.” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë πÓÙÚ·ÏfiÙ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ : “À¤ÁÚ·„ Ì ÙËÓ √¶∞¶ ∞.∂. i) Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘) Î·È ii) Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ) Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ÓÙ (5) ÂÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ· Ú·ÎÙÔÚ›· Ù˘ √¶∞¶ ·Ú¯È΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰‡Ô (2) ÂÙÒÓ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÚÈÒÓ (3) ÂÙ‹ÛÈˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛˆÓ.” ∞ÎfiÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ˘¤ÁÚ·„ Â¤ÎÙ·ÛË

ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. “ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ¿‰ÂȘ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∫‡ÚÔ. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› ÛÙÔ˘˜ ÂÙ¿ (7) Ì‹Ó˜. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ √¶∞¶. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÓÙ (5) ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31/7/2018. H Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â›Ó·È ú101,0 ÂηÙ., ÂÓÒ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·-

ƒÂÔÚÙ¿˙ Û ÂÈÎÚÈÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙÔ BBC ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ó· ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ “·ÓÈηÓfiÙËÙ·” Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο Ù˘ ÛÙÔȯ›·. √ ÚÂfiÚÙÂÚ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ Î·È ·ÔÁ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, fiÙÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢ ÚÔ˜ ÒÏËÛË, ÂÁηٷÏ›ÊıËΠ̠ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙ· ™¿Ù·. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Ì ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· ÂÓÒ ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ÎÙ›ÚÈ· Î·È Ô ‡ÚÁÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÊÂı› ÛÙË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ - “ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ªfiÓÙ ∫¿ÚÏÔ” - Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯¤‰È· ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙ· ÚfiÙ˘· Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· ηÏfi “‰Â›ÁÌ·” ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ¿Û¯ËÌ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ “ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· Ô˘ ϤÁÂÙ·È ∂ÏÏ¿‰·” fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ª·˘Ú·Á¿ÓË Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

™ÙÔ ÙÚ·¤˙È “‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ” ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ∞£∏¡∞, 5.

Δπ™

ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ/‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˘Ú·Á¿Ó˘ Û ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘

ÙÔÓ ÂÈÛΤÊıËΠÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌË Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ηıÒ˜ Ù¤ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Ó¤Ô ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ∂›Û˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÓÔÌÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Â› ¿ÚıÚˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫Ò‰Èη, ÙȘ Ôԛ˜ Î·È ı· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ¶∞™√∫ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿-

ÓÙËÛË, “·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÚԤ΢„ fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ¿ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›· Ô˘ ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹‰Ë Â·ÓÂͤٷ˙Â Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ 11 ÛËÌ›·: 1. £· ÚÔÛÙÂı› ‰È¿Ù·ÍË-Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›· Ù˘ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˘ ÚÔÛ·‡ÍËÛ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. 2. ¶ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ: ™˘ÛÙ‹ıËΠ‹‰Ë ∂ÈÙÚÔ‹ Ë ÔÔ›· ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ı· ¤ÚıÂÈ ‰È¿Ù·ÍË Û ÂfiÌÂÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. 3. £· ‰È·ÙËÚËı› Ë ¤ÎÙˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÊ’ ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ (1,5%)

HEMINGWAY DRINK & FOOD EDITION THE BEST BAR IN VOLOS ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 4

ΔËÏ. 2421021620

4. £· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ¤ÎÙˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ, ÚÔÛˆÈÎÒÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ. 5. £· ‰ÈÔÚıˆı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÒÛÙ ӷ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰È·ÙÚÔÊ‹ ·fi ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. 6. £· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ - Ù¤ÎÓ· ÙÔ˘˜. 7. ∂·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ ÙÂÎÌ·ÚÙfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ̤¯ÚÈ 200 Ù.Ì. ·fi ÁÔÓ›˜ ÚÔ˜ Ù· ·È‰È¿ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜. 8. ∂Ù¤ıË ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌË ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ÚÔ·-

ÙÂÈ ·fi Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ·, ˆ˜ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û οı ÂÚ›ÙˆÛË. ŒÁÈÓ ‰ÂÎÙfi fiÙÈ ı· ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ËÁ‹ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ·ÚÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 9. £· ‚ÂÏÙȈı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË, ÒÛÙ ӷ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÎÂÚ‰ÒÓ ÚÔ˜ ¯ÒÚ˜ Ì ÚÔÓÔÌȷο ÊÔÚÔÏÔÁÈο ηıÂÛÙÒÙ· 10. £· ‰È·ÙËÚËı› Ë ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÔ 55% ·ÓÙ› ÙÔ˘ 80% Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. 11. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ı· Ú˘ıÌÈÛÙ› Ì ÂfiÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ¶∞™√∫ η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

¡· ÎÏ›ÛÂÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ

∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ¢ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ - ¶ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·-·ÔχÛÂȘ

∞£∏¡∞, 5.

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ë ÂÙÔÈÌ·Û›· ηٷÏfiÁˆÓ Ì 12.500 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜

Δ√ ı¤Ì· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘

∞£∏¡∞, 5.

ÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÁοıÈ” Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË.§›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (Û‹ÌÂÚ·).

¶¿ÓÙˆ˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “ÎÏ›ÓÂÈ” ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎÂÓfi, ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2013- 2014, Ì ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ “·ÓÂÈı‡ÌËÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ” (ηٿ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ). Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙȘ ÂÍ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜: - ∞ÓÙ› Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ 0,2% ÛÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ √∞∂∂, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Ì¤ÙÚÔ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ Î·È Ë ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ‚¿Û˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙÔÓ √∞∂∂ (.¯.

Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ÙÒÚ· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ √°∞) - √È ·ÒÏÂȘ ÂÛfi‰ˆÓ 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÈÏÔÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË, ·fi ÙÔ 23% ÛÙÔ 13%, ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ (fiˆ˜, Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ 2013 ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Û πÃ, ÛοÊË, Î.Ï.) - √È ·ÒÏÂȘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·fiÛÙÚ·ÙˆÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ÙÔ ·Ï·Èfi ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, ı· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ (ηٿ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ) ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜

- ∏ “ÙÚ‡·” ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ› ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂʤÙÔ˜ ÙÔ˘ claw back (·˘ÙfiÌ·ÙË ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÂÚ‚¿ÛÂˆÓ Û ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÎÏÈÓÈΤ˜). Ÿˆ˜, Â›Û˘, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, Ë ÙÚfiÈη ʤÚÂÙ·È Ó· “·Ô‰¤¯ÂÙ·È” ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙË “ÌÂÙ¿ıÂÛË” ÁÈ· ÙÔ 2014 ÂÛfi‰ˆÓ ‡„Ô˘˜ 1 ‰È˜. ¢ÚÒ, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜, ¿ÓÙˆ˜, ·ÌÂٷΛÓËÙË ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2013- 2014. - ™˘ÌʈӋıËÎÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ó· ˆÏËıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ Î·È Ë Proton Bank, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, “fiÛÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÔÈ Û˘ÛÙËÌÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ” . ™ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Â›ÁÔÓÙÔ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· Ù· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ·, ηıÒ˜ Î·È ·˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ, ı· ‰Ôı› Î·È Ë “ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË” ÁÈ· ÙË ‰fiÛË, Ë ÔÔ›·, ¿ÓÙˆ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÌËÌ·ÙÈο, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. ◊, fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, “Ë ‰fiÛË ı· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ı· ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜” .

.™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô, “›̷ÛÙ Ôχ ÎÔÓÙ¿, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ͤڷÙÂ, ÂÏ›˙Ô˘Ì ·‡ÚÈÔ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì” . ∫·Ù¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢Ú¿Û˘ ıˆÚ› ÂÊÈÎÙfi Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ 12.500 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ı· ‚ÁÔ˘Ó Û ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· Ù¤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ Eurogroup ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ 8,1 ‰È˜. ¢ÚÒ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (·‡ÚÈÔ). ∏ Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· Î·È Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· “·ÁοıÈ·” ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Î·È ÔÈ 12.500 ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· (ηıËÁËÙ¤˜, ̤ÏË ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ˘¿ÏÏËÏÔÈ √Δ∞ Î.Ï.) ı· ÙÂıÔ‡Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο Û ηıÂÛÙÒ˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜- ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Ë ÙÚfiÈη ·¤ÚÚÈ„Â ¤ÛÙˆ Î·È ˆ˜ ȉ¤· ÙȘ “ÌÂٷٿÍÂȘ”.

∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ “‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜”

™fiÈÌÏÂ: ∏ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ μ∂ƒ√§π¡√, 5.

æ∏º√ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ

ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤‰ˆÛ ·Ó·¿ÓÙ¯· Ô μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ‚·‰›˙ÂÈ Û ‰ÚfiÌÔ “ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ÂÈÙ˘¯›·˜” ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ™·Ì·Ú¿ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ‡¯ÂÈ “·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÚfiÔ‰Ô” Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi Ù· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È “‚·ıÈ¿ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜” fiÙÈ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô

ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· -Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ Eurogroup ÙËÓ ÚÔÛ¯‹

∂ÚÌÔ‡ 191

¢Â˘Ù¤Ú·- ı· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ Î·È ÂͤÊÚ·Û Â›Û˘ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· “‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÙ˘-

Àfi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË

¯›·˜” Î·È ı· “Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË” ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ™fiÈÌÏ ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â·Ó·Î¿Ì„ÂÈ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Â˘ÚÒ Â›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈÎfi Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜. “∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ‰ÂÓ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” ÙfiÓÈÛÂ. “¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· Ó¤· ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘, §Ô˘›˜ ÓÙ °Î›ÓÙÔ˜, ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ Â˘ÚÒ ıˆ-

ÚÂ›Ù·È ÙfiÛÔ ÛÙ·ıÂÚfi ·fi ÙȘ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È ÔÏÈÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÛÙȘ ‰ËÌÔÎڷٛ˜, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ” ÛËÌ›ˆÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÂÏÂÙ‹˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘Ìʈӛ·˜ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∂ͤÊÚ·Û ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ μ›ÙÔÚ °Î¿Û·Ú, ·ÏÏ¿ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘.

º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË, ·fi ÙÔ 23% ÛÙÔ 13%, Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ “ÙÚ·¤˙È” ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, “·Ï‡ԢÌ ӷ ÌˉÂÓÈÛÙ› ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎÂÓfi Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË, ·ÏÏ¿ Ì ÙË Ï‹„Ë ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ̤ÙÚˆÓ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ 0,2% ÛÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ √∞∂∂ (·ÚfiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÌÓËÌÔÓȷ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË), fiˆ˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ·fiÛÙÚ·ÙˆÓ (ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Ì ‚¿ÛË ÙÔ ·Ï·Èfi ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, ÂÈʤÚÔÓÙ·˜ ÎfiÛÙÔ˜ 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi).

ªÔÏfiÙÔÊ Û ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ∞£∏¡∞, 5.

Δƒ∂π™ ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ ¤Ù·Í·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÛÙȘ 9:30 ·fi„ ÛÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ £ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¢·‚¿ÎË ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. ∞fi ÙȘ ÌÔÏfiÙÔÊ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÎÔÌ›ÛıËΠÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∞fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Á›ÓÂÙ·È ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ.

°Î·˙¿ÎÈ· ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ¶·ÙÚÈ·Ó¿ÎÔ˘ ∞£∏¡∞, 5.

ªπ∫ƒ∂™ ˘ÏÈΤ˜ ˙Ë̛˜ ·fi Áη˙¿ÎÈ· ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ Ù˘ ¡¢ ºÂ‚ÚˆÓ›·˜ ¶·ÙÚÈ·Ó¿ÎÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ 7Ô fiÚÔÊÔ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞η‰ËÌ›·˜ 41 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˜ ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜. °È· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ¤Ú¢ӷ ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

TfiÓÈÛ ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ E˘¿Á. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜

¡· Â·Ó·ÔÏÈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË «∏ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘» §∂À∫ø™π∞, 5.

fi„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ μÔ˘Ï‹˜, °È·ÓÓ¿ÎË √Ì‹ÚÔ˘. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È Î˘Úȷ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Ù˘ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜, Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “ΔÔ Ì¤Á· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ Ú˘ıÌÔ› Î·È ÔÈ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ› Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÔÏÈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ó· οÓÔ˘Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ı·ÚڷϤ˜ ıÂÛÌÈΤ˜ ÙÔ̤˜, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË ıÂÛÌÈ΋ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ, ÁÈ·Ù› Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘” .

¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ÛοÊÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫·Ì̤ÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 5.

√ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿-

● √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ πˆ¿ÓÓ˘ ∫·ÛÔ˘Ï›‰Ë˜ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘˜ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·

ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ì·˜ ‰Èη›ˆÓ” , ÙfiÓÈÛÂ. “∏ ÂıÓÈ΋ ÔÌÔ„˘¯›· ÌÂٷ͇ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È fiÚÔ˜ ··Ú¿‚·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜, ‰›Î·È˘ Î·È ‚ÈÒÛÈÌ˘ χÛ˘ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ √∏∂, ÛÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘” , ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ μÔ˘Ï‹˜.

√ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ‹ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

¶∞™√∫: ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ™·Îο ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· “Ù˘ -¯ˆÚ›˜ ÓÔÌÈ΋ ‚¿ÛË-

·Ú·ÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡ ∫ÒÛÙ· ™·Îο”, ›¯Â Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ∫ÒÛÙ·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ, ÷ڿϷÌÔ ∞ı·Ó·Û›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÔÈ ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó “ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Û¯ÂÙÈο ÌÂ

ÙËÓ ·Ú·ÙÂÈÓfiÌÂÓË ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ∫ÒÛÙ· ™·Îο” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ∫.ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∫¿ı ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˘ ÔÏ›Ù˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ·ÏÏ¿ Î·È Û οı ÌÔÚÊ‹˜ ‚›·. ∏ ·ÓÙ›ıÂÛË Î·È Ë Î·Ù·‰›ÎË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È ·fiÏ˘ÙË. ∫·Ì›· ·ÓÔ¯‹ Ô‡Ù ˘Ô¯ÒÚËÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÔÈ ÓfiÌÔÈ Î·È Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘. ∏ ·Ú·ÙÂÈÓfiÌÂÓË ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÎÚ¿ÙËÛË, Â› ÙÚÈ¿ÓÙ· Î·È ϤÔÓ Ì‹Ó˜, ÙÔ˘ ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™·Îο, ÏfiÁˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ Ù˘ ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÚÔηÏ› ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Û ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, Ë ÔÔ›· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¤ÓÓÔÌ˘ Ù¿Í˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ¿, ÒÛÙ fi¯È ÌfiÓÔ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË, ·ÏÏ¿ Î·È fiϘ ÂΛӘ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿, Ó· ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË” .

ÁÔ˘ ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ‰È¤Ù·Í ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ °Ú. ¶ÂfiÓË Î·È ™. ªÔ˘˙·Î›ÙË Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈÓÈ΋ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ 18̤ÙÚÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ·Ó·„˘¯‹˜ “Iliatoras of London” Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫·Ì̤ÓÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Δ· ¡¤·” , ¤ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó‹Î Û offshore ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ¤‰Ú˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÎÚÈ‚ˆı› Ë Ù¤ÏÂÛË ‹ ÌË ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ·fi Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ÛÙ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÚfiÛˆ·, Ô˘ Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶·Ó. ∫·Ì̤ÓÔ˜ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ∏Ï›·˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “÷ÈÚÂÙ›˙ˆ Î·È ˙ËÙÒ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ οı ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· Ï‹ÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÌÔ˘ ÛÙÔȯ›· Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó Ù· ¯·ÏΛ·” .

∂›Û˘, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ï·Ô›, Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ı˘Û›Â˜ Î·È ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ȤÛÂȘ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وӔ . √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ μÔ˘Ï‹˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÙÔ̤· Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ™˘Ú›·, ÛÙÔ πÚ¿Ó- ÁÈ·Ù› ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋. ∂›Û˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Û˘ÌʈӋıËΠˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· Ó¤Ô “ÌÔ̤ÓÙÔ˘Ì” ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ∞ı‹Ó· Î·È §Â˘ÎˆÛ›· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. “∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ Í¯ӿ fiÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÓÔÈÎÙ‹ ÏËÁ‹ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ˙ÒÓË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ÌÈ· ıÂÛÌÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ· ̤۷ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” , η٤ÏËÍÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. √ Î. √Ì‹ÚÔ˘ › fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰Èη›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. “¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÂÎÙÒ-

¢È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Â›¯Â ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛËÌ·‰Ô‡Ú˜

∏ ∂∫¢ƒ√ª∏ Δ√À ∫∞§√∫∞πƒπ√À 27/7 (8ËÌ.) ∞¡¢∞§√À™π∞ - ª∞¢ƒπΔ∏ (·Ó·¯. ·fi μfiÏÔ) ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ μ√§√ ∂§§∏¡π∫∞ ¡∏™π∞ ñ ƒ√¢√ (air) ñ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏ (air) ñ Ã∞¡π∞ (air) ñ Δ∏¡√ ñ ¶∞ƒ√ ñ ª∏§√ ñ ªÀ∫√¡√ ñ ™Àƒ√ ñ ∞¡¢ƒ√ ñ π√ ñ ™∞ª√ ñ ∑∞∫À¡£√ Δ∏¡√™: (3ËÌ.) (4ËÌ.) οı ‚‰ÔÌ¿‰· ∫ƒ√À∞∑π∂ƒ∂™: ñ (3ËÌ.) (4ËÌ.) ∂§§∏¡π∫∞ ¡∏™π∞ & Δ√Àƒ∫π∞ ñ (9ËÌ.) ª∞Àƒ∏ £∞§∞™™∞ (25/7) ñ (8ËÌ.) ∂§§∏¡π∫∞ ¡∏™π∞ & ™ªÀƒ¡∏ ñ (11ËÌ.) ¶ƒøΔ∂À√À™∂™ μ∞§Δπ∫∏™ (22/8) ∂Àƒø¶∏ ñ (4ËÌ.) μ√À∫√Àƒ∂™Δπ ñ (4ËÌ.) μ∂§π°ƒ∞¢π ñ (7ËÌ.) ¢∞§ª∞Δπ∫∂™ ∞∫Δ∂™ ñ (8ËÌ.) SPECIAL πΔ∞§. ¶∞¡√ƒ∞ª∞ ñ μπ∂¡¡∏-μ√À¢∞¶∂™Δ∏-¶ƒ∞°∞ ñ ∂§μ∂Δπ∫√ ¶∞¡√ƒ∞ª∞ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫∂™ ∂∫¢ƒ√ª∂™ ñ (4ËÌ.) μ√À¢∞¶∂™Δ∏ ñ (5Óı.) ƒøª∏ ñ (5Óı.) μ∞ƒ∫∂§ø¡∏ ñ (6ËÌ.) GARDLAND ñ (7ËÌ.) ¢∞§ª∞Δπ∫∂™ ∞∫Δ∂™ ñ (8ËÌ.) ª√™Ã∞-∞°. ¶∂Δƒ√À¶√§∏ ñ (10ËÌ.) μπ∂¡¡∏-¶ƒ∞°∞-μ√À¢∞¶∂™Δ∏ ñ (7ËÌ.) ¶∞ƒπ™π - Ù‹ÛË ·fi ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ∂π¢π∫∏ ∞¡∞Ãøƒ∏™∏ ∞¶√ μ√§√ 14/8 8 ̤Ú˜ ¶∞ƒπ™π - §√¡¢π¡√ ∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ¤ˆ˜ 16 ¯ÚfiÓˆÓ!!! 5-8/8 ∫∞μ∂πƒπ∞ ™Δ∏ ™∞ª√£ƒ∞∫∏ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 - μfiÏÔ˜ - ΔËÏ. 24210 31059-60

ƒπ∫: ΔÔ˘ÚÎÈÎfi ÏÔ›Ô Âȯ›ÚËÛ ӷ ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·Ú·Ófï˜ ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù· §∂À∫ø™π∞, 5.

™∂ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ-

¯‹ Ù˘ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ §ÈÌÓ›ÙË ÚÔ¤‚ËÛ·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ƒπ∫, ÔÈ Î·ÙÔ¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÛËÌ·‰Ô‡Ú˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ú·Ófï˜ ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù·. √È ·Ú¯¤˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜

ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÙȘ ÛËÌ·‰Ô‡Ú˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÔÏÂÌÈÎfi ÏÔ›Ô. ∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ƒπ∫ fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ¿Û¯ÂÙË Ì ÙËÓ ÂȂ‚·ÈˆÙÈ΋ ÁÂÒÙÚËÛË ÁÈ· Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ ∞√∑ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. ◊‰Ë ¤ÁÈÓ·Ó ‰È·‚‹Ì·Ù· ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË, ÛÙ· ÔÔ›· ηٷÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ.

ª∏Ã∞¡√Àƒ°∂π√ Ã√À§π∞ƒ∞™ °∂øƒ°π√™ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ - Ì˯·ÓÈÎfi˜ Δ∂

- ∂ÈÛ΢¤˜ ˙·ÓÙÒÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ¶ÚÔÂÏÒÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ - ∫·Ù·Û΢¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ - ∂ȉÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ

¶∞∫∂Δ√ ™Δ√ ™¶πΔπ

¢/ÓÛË: ¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ 3 - ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-66997.

∂§∞Ãπ™Δ∏ ¶∞ƒ∞°°∂§π∞ 5ú ∞¶√ 12.30 ¤ˆ˜ 22.30 Δ∏§. 24210 38402 ñ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 49 ñ μ√§√™


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

K›ÌÂÓÔ «ÂÌÂÚÈÛٷو̤Ó˘ ÁÓÒÌ˘» ·ÓÙ› ÁÈ· fiÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙË Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ

™Àƒπ∑∞: ∞‰È΋̷ٷ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘-μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ∂˘ı‡Ó˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ∞£∏¡∞, 5.

¤ÛÛÂÚ· ·‰È΋̷ٷ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÚ›· ·‰È΋̷ٷ ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ “Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ” . Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞, ÔÏÈÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Ô˘ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∂›Û˘ ¢ı‡Ó˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ “Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ” .

Δ

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ, ÔÈ ÙÚÂȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, £Ô‰ˆÚ‹˜ ¢Ú›ÙÛ·˜, ∑ˆ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫ÔÓÙÔÓ‹˜, ‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÎËı› ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜ ÂÚ› ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜, ÙËÓ ˘ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÎËı› Î·È ‰›ˆÍË ÁÈ· Ï·ÛÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È fiϘ ÔÈ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ∞ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· ·ÛÎËı› ‰›ˆÍË ÁÈ· Ófiı¢ÛË ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ˘ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Ï·ÛÙÔÁÚ¿ÊËÛË, ηıÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ó¤Ô ·Ú¯Â›Ô ·ÔÙ˘ˆÌ¤ÓÔ Û usb, ÂÓÒ ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ, ηٿ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, “¤¯ÂÈ ¯·ı›” . ŸÌˆ˜ ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ˘ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ -fiˆ˜ ϤÓÂ- Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ, ‰ÈfiÙÈ fiÛÔ ‹Ù·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘. ∂’ ·˘ÙÔ‡, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ú¢ӷ ·fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Î·Ù›¯Â ÙÔ ·Ú¯Â›Ô. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ™Àƒπ∑∞ ÂÈʇϷÍ ȉȷ›ÙÂÚË ÌÓ›· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ·Ú¯Â›Ô ÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ıËÙ›·˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ “Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ˘ÂÍ·ÁˆÁ‹˜, οÙÈ fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ Ë μÔ˘Ï‹, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Ë Ù·ÎÙÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË” . ∞ÎfiÌË, ÚfiÛıÂÛ·Ó fiÙÈ “Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ı› ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ·ÍÈfiÔÈÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓˆÌÔÙ› ηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ

ηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋” . ∂ÈϤÔÓ, Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·ÍÈÒÓÂÈ Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Ë ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÂÓ Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ™¢√∂ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÙˆÓ Î·Ù·ıÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙· HSBC, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ˙ËÌ›· Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÊfiÚˆÓ. ∂›Û˘, Ô ™Àƒπ∑∞ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË “Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ‰Ú¿ÛË” ÙÔ˘ πˆ. ∫·ÂϤÚË Î·È ÙÔ˘ πˆ. ¢ÈÒÙË, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™¢√∂, πˆ. ¢ÈÒÙË, Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È¿ڷ͢ ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜ ÂÚ› ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·.

Δ·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜, Ë ÂÈÙÚÔ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. ∂Âȉ‹, ‰Â, ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÈÛÙ‹ÚÈ·, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷۯÂıÔ‡Ó ·ÌÂÏËÙ› Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘. °È· ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Ë ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È ¤ÎÚÈÓ·Ó ˆ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ‹ıËηÓ, ηÓ, ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹. ∂ÈϤÔÓ, ¤ıÂÛ·Ó ˙‹ÙËÌ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘fiÓÔȘ „¢‰ÔÚΛ·˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó Û ηٿıÂÛË ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ.

∂Í¿ÏÏÔ˘, ÂÂȉ‹ Ô ™Àƒπ∑∞ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ˙ËÙ¿ÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÚÔ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Û˘˙‹ÙËÛË, Û Â›Â‰Ô ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ. π‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› Ì›· ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ·Ó·ÏËÊı› ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÁÈ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ™¢√∂. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, ÔÈ ÙÚÂȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÓÒ fiÙ·Ó Í¤Û·Û ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ “Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ” Û˘ÓÔÌÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ¿·ÓÙ˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ, ÙÔ ‰›‰·ÁÌ· ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È fiÙÈ fiÛÔÈ Â›¯·Ó ¢ı‡Ó˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ·ÓÙ·Ì›ÊıËÎ·Ó Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ë Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ô Î. ¢Ú›ÙÛ·˜ Î·È Ô Î. ∫ÔÓÙÔÓ‹˜, ÍÂηı¿ÚÈÛ·Ó fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ Î·Ù·ı¤ÙÂÈ fiÚÈÛÌ·, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó “ÚÔηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ÎÔÌÌ·ÙÈο ÔÚ›ÛÌ·Ù·” Î·È Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ˆ˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. ŒÙÛÈ, ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ηٿıÂÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ “ÂÌÂÚÈÛٷو̤Ó˘ ÁÓÒÌ˘ ÙÔ˘˜” ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· fiÛ· ÂÚ¢ӋıËÎ·Ó ·fi ·˘Ù‹Ó Î·È ÁÈ· Λӷ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯·Ó ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È, Ô ™Àƒπ∑∞ ÂÈÊ˘Ï¿¯ıËΠӷ ÎÏÈÌ·ÎÒÛÂÈ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘, Û ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi Â›‰Ô, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ó¤Ô˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ì ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚfiÛˆ·.

°È· fiÛÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ·

¢È·ÎfiÙÂÙ·È ÙÔ ∂∫∞™ ÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √∞∂∂ ∞£∏¡∞, 5. ™∂ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘

∂∫∞™ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘, Û fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÚԤ΢„Â, ¤ÂÈÙ· ·fi ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ٷ ·Ú¯Â›· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, fiÙÈ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ÌÂÈÒıËΠÂ›Û˘ ÙÔ ∂∫∞™ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô Û ¿ÏÏË Îϛ̷η, ÂÓÒ ‰È·ÎfiËÎÂ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ηÈ

ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ·Û·Ê‹ ÛÙÔȯ›· ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜

ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. °È· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·-

ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ∂∫∞™ ‰È·ÎfiËΠ‹ ÌÂÈÒıËΠÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Û·Ó Ù· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √∞∂∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ, fiÙÈ ı· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·¯ÚˆÛًو˜ ηٷ‚ÏËı› ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ Û ‰fiÛÂȘ, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ¤ˆ˜ ÙÔ 1/4 ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ Û‡ÓÙ·Í˘. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ·Û·Ê‹ ÛÙÔȯ›· ı· Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2012 (ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· 1/1/2011 ¤ˆ˜

∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π

10 ¢ÚÒ

·fi ÙÔ 1971

∞Ó‰ÚÈ΋ Ìfi‰· ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙË ¡∂∞ Ì·˜ ¢π∂À£À¡™∏ ΔÔ¿ÏË 22

31/12/2011) ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤ÏÂÁ¯Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √∞∂∂ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÓËÌÂÚˆı› Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÁÈÓ ‰È·ÎÔ‹ ‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∂∫∞™. Δ¤ÏÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ∂∫∞™ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ù˘ °°¶™ Ì ٷ ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ ∂∫∞™ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013.

VPRC

√Úȷο ÌÚÔÛÙ¿ Ô ™Àƒπ∑∞, ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜ Ë ¢∏ª∞ƒ ∞£∏¡∞, 5.

ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· 0,5% ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ‰›ÓÂÈ ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ VPRC Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙfiÔ˘ Tvxs. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÚÚÔ‹˜, Ô ™Àƒπ∑∞ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì 28,5%, ÂÓÒ Ë ¡¢ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 28%. ΔÚ›ÙÔ ÎfiÌÌ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Ì 14,5% Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ∫∫∂ Ì 7,5%, ÙÔ ¶∞™√∫ 7%, ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ Ì 5,5% Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Ë ¢∏ª∞ƒ ̤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜ Ì 2,5%.

√ƒπ∞∫√

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ∞£∏¡∞, 5.

∏ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È, ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·), ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ΔËÓ ËÌÂÚ›‰· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ °Ú·Ê›· Ù˘ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë √Ì¿‰· Ù˘ ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ‰Â ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÁÈı¤·˜, °. ∫·Ú·˚ÛοÎË, ∞ÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ∞ÌÊÈÏÔ¯›·˜ ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· μÚ·ÁÎÈ·ÓÒÓ, ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›·˜ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÚÁÈı¤·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. £· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 19:00 Î·È ı· ÌÂÙ·‰Ôı› Û ˆ˜ ‰È·Î·Ó·ÏÈ΋ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Û ˙ˆÓÙ·Ó‹ Û‡Ó‰ÂÛË.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

ªÏfiη ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï‚·ÓÔ‡˜ ‰Ú·¤Ù˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ΔÚÈοψÓ, Ô˘ «Á¿˙ˆÛ·Ó» ÂÚÈÔÏÈÎfi

∞ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi Ù˘ ∂§∞™ ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ∞£∏¡∞, 5.

∏ÏÈÎȈ̤ÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ ‚ڋΠÊÚÈÎÙfi ı¿Ó·ÙÔ ∞£∏¡∞, 5.

∞¡Δƒ√°À¡√ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ‚ڋΠÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ, fiÙ·Ó ÙÔ π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÈ‚·ÙÈ΋ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √™∂. ΔÔ Û˘Ì‚¿Ó ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜) ÛÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹ ∏Ì·ı›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û 80¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ·Ê‡Ï·ÎÙË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ‰È¿‚·ÛË, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠÏ·ÁÈÔÌÂÙˆÈο Ì ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·, Ë ÔÔ›· ·Ú¤Û˘Ú ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 165 ̤ÙÚ· ÙÔ fi¯ËÌ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÊÚÈÎÙfi ı¿Ó·ÙÔ Ô Ô‰ËÁfi˜ Î·È Ë 75¯ÚÔÓË Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘. ΔÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÂÓÒ Ë ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·, Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ºÏÒÚÈÓ· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈÎÚ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, Û˘Ó¤¯ÈÛ ηÓÔÓÈο ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈfi Ù˘. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¡¿Ô˘Û·˜ ∏Ì·ı›·˜.

fi ÙÔÓ ∞¯¤ÚÔÓÙ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈ΋ ÌÂıfiÚÈÔ ÛÙË £ÂÛÚˆÙ›·, ¤¯Ô˘Ó ÛÙËı› ÌÏfiη ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÂÙÒÓ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ΔÚÈοψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ó¤Ô “ÂÂÈÛfi‰ÈÔ” Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ Úˆ› ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÕÚÙ·, fiÙ·Ó ¤ÓÔÏÔÈ “Á¿˙ˆÛ·Ó” ÂÚÈÔÏÈÎfi Û ÌÏfiÎÔ. ™ÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙËÓ ∞ÌÌÔ˘‰È¿ ¶Ú¤‚Â˙·˜ ̤¯ÚÈ ÙË ™·ÁÈ¿‰· £ÂÛÚˆÙ›·˜, ÂÚÈÔÏÔ‡Ó ·fi Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛοÊË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜, ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È·Ê˘Á‹˜ ÙÔ˘˜, ‰È¿ ı·Ï¿ÛÛ˘.

™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰Ú·¤Ù˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ª·ÚÈ¿Ó ∫fiÏ· Î·È πÏ›Ú ∫Ô‡·. ∞ÔÙ‡ˆÌ· ÙÔ˘ ∫Ô‡· ›¯Â ‚ÚÂı› fiÙ·Ó, ÛÙȘ 8 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ ºˆÎ›‰·˜, ÂÎÏ¿Ë ÙÔ πà Volvo ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∞Ó‰ÚÂÔ˘Ï¿ÎÔ˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰Ú·¤Ù˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ΔÚÈοψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Û‡ÏÏËÙÔÈ, ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∂§.∞™. ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ô ªÔ˘Ú·Ù¿È ªÔ˘Ú·Ù¿˙, Ô˘ Â›Ó·È ‰›‰˘ÌÔ Ì ÙÔÓ ∫ÏÂ̤ÓÙ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ ¤Ó· ÂÎ. ¢ÚÒ, Ô˘ ¿Ú·Í·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fi‰Ú·ÛË, ·fi ÙË ÏËÛÙ›· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ §¿ÚÈÛ·˜. √ §Ô‡ÏÈ ºÏfiÚ· Î·È Ô ™Ô‡Ï· º¿ÙÔ˜, Â›Ó·È ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› Ù· ›¯ÓË. √ ™Ô‡Ï· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‰È¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È Â›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÁÈ· ÎÏÔ¤˜ ÛÙËÓ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Û ÌÏfiÎÔ ÛÙËÓ ÕÚÙ· Î·È ÛÙÔ Û‹Ì· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, “Á¿˙ˆÛ·Ó” ÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi Î·È ‰È¤Ê˘Á·Ó. ™ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜. √È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ, Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ

ΔÚÈοψÓ, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ·ÁÚÔÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Navara. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤ÎÏ„·Ó ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·fi ÙË ºÈÏÈÈ¿‰· Î·È Î·Ù¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ §¿Îη ™Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ‰‡Û‚·ÙË. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi ÙËÓ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÈÛ¯˘ı› Î·È Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi Ù· °È¿ÓÓÂÓ·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï‚·ÓÔ‡˜ ‰Ú·¤Ù˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ΔÚÈοψÓ.

™ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Ù˘ ∂§.∞™., ÂÈıˆÚËÙ‹˜ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛ·ÎÓ¿Î˘. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ·, ÂÓÒ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Ú·¤Ù˜, ·˘ÙÔ› ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÛÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi Î·È ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ £ÂÛÚˆÙ›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Â·Ú¯È·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ºÈÏÈÈ¿‰·˜ Î·È ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ §¿Îη˜ ™Ô˘Ï›Ô˘, ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û ‰‡Û‚·ÙË ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ¶·Ú·Ì˘ıÈ¿.

∂ÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ÎÏÂÌ̤ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¢‡Ô ·fi Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ‰Ú·¤Ù˜, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¢›ÛÙÔÌÔ μÔȈٛ·˜, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Û ÔÚÂÈÓ‹ ÙÔÔıÂÛ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶ÂÚÈıÈÒÙÈÛÛ· ºˆÎ›‰·˜.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ì¿Úη˜ Ford Focus, ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÌÏÂ, ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ §È‚·‰ÂÈ¿˜, Ô˘ ›¯Â ·Ê·ÈÚÂı› Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ 17-06-2013, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ 37¯ÚÔÓÔ˘ ˘·Ú¯ÈʇϷη Î·È ÙÔ πà ÊÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ì¿Úη˜ Mitsubishi, ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ï¢ÎÔ‡, Ô˘ ›¯Â ·Ê·ÈÚÂı› Ù· ÍËÌÂÚÒ-

Ì·Ù· Ù˘ 20-06-2013 ·fi Û›ÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ºÈÏÔı¤Ë˜ ºˆÎ›‰·˜. ΔÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ‚Ú¤ıËΠηٷÎÚËÌÓÈṲ̂ÓÔ Û ¯·Ú¿‰Ú· Î·È ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÎÏ·‰È¿, ÂÓÒ ÙÔ ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ ‹Ù·Ó ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Î·È Î·ÌÔ˘ÊÏ·ÚÈṲ̂ÓÔ Ì ÎÏ·‰È¿ - Èı·ÓfiÓ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó.

∂ȯ›ÚËÛË «ÛÎÔ‡·» Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜

¢‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ۈ̷ÙÂÌÔÚ›· ∞£∏¡∞, 5.

¢À√ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ¤Ó·˜ ‰ÈÎË-

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

ÁfiÚÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÔÏ˘ÌÂϤ˜ ·Îψ̷ ۈ̷ÙÂÌÔÚ›·˜. ™˘ÓÔÏÈο Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰¤Î· ¿ÙÔÌ·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Âȯ›ÚËÛ˘ - ÛÎÔ‡·, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠Ӣ¯ÙÂÚÈÓ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ·fi ÙËÓ ˘ԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ì ‰Âο‰Â˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ηıÒ˜ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË, ÔÈ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ·fi ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ (ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ó˘ÎÙÂÚÈÓÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ), ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Û‡ÛÙ·ÛË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ‰È¿Ú·ÍË ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ Ù˘ ۈ̷ÙÂÌÔÚ›·˜. ∞‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ

ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ‰Âο‰Â˜ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó, ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο 5, ÂÂȉ‹ ›¯·Ó Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ¤ÁÁÚ·Ê¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È¤ÌÂÓ·Ó Î·È ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙËÓ ¯ÒÚ·. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ›‰È˜

ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÂÍ¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔχÌËÓË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. ∂›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·).


M·ÁÓËÛ›· 11

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

™ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Û ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi

˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡, Û˘ÁηÏ› Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 13.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ªÂÏÂÙÒÓ ŒÚÁˆÓ √‰ÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛ‹ ÙÔ˘˜.

√ÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 2.654 ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ·fi ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ∞∂π-Δ∂π Û ¿ÏÏÔ √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û 3.864 ∞£∏¡∞, 5. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ 2.654 ·ÙfiÌˆÓ ı·

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Â›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î.¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿˚Ô Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙfiÙ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û‡Û΄˘ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Â› ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ·) Ë ªÂϤÙË ¶·Ú¿Î·Ì„˘ Î·È ∂ÈÛfi‰Ô˘ fiψ˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ·˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, ‚) Ë ÔÚ›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Â-

¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ ÚÔ˜ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·Ú¿Î·Ì„˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ë ÌÂϤÙË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙË ı¤ÛË ìªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ·î ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ Â›Ó·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 910.212,30ú Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÂÎÎÚÂÌ› ÏfiÁˆ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ë Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÁˆÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¤Ú¢Ó˜. ΔÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô‰fi Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 3,5 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÌÂ Ù˘È΋ ‰È·ÙÔÌ‹ ‰‡Ô ψڛ‰ˆÓ ·Ó¿ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ÓËÛ›‰·, ÙÔ ·Ú¿Ï¢ÚÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÚÔ‰›ˆÓ, ÙË ÌÂϤÙË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÈÛfi‰ˆÓ ÎfiÌ‚ˆÓ. ∂›Û˘ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÌÂÁ¿Ï· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· fiˆ˜: ÙÚÂȘ Á¤Ê˘Ú˜ Â› ÙÔ˘ •ËÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘ ™Â-

ÛÎÔ˘ÏÈÒÙË, ‰‡Ô ÎfiÌ‚Ô˘˜ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙÔÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Î·È ‰‡Ô ·ÓÈÛfi‰˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ¡Â¿ÔÏ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ¤ÚÁ· ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÊˆÙÂÈÓ‹˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÎfiÌ‚ˆÓ, ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Ù· ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈο ¤ÚÁ·. ªÂÙ¿ ·fi ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÛÂȘ, Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÂÚ·›ˆÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·˘Ù‹˜ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙȘ 11.8.2013. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Á· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ ÚÔ˜ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘, Â›ÁÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ì ı¤Ì·Ù· ··ÏÏÔÙÚÈÒÛˆÓ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Û ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Ù›ıÂÙ·È Ë ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡

ÛÙÔÓ μÚ‡¯ˆÓ·, ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ˘ÏÔÔÈËı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂, Ù¯ÓÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ √™∂, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ӷ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ·fi fiÔ˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

¶Ï‹ÙÙÂÙ·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ηٿ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ

™Ô‡ÚÏ·˜: ¶·Ú·ÁÚ·Ê‹ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ ·Ó·‚ÔÏÒÓ √ Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÷ڿϷÌÔ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÏfiÁˆ Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó·‚ÔÏÒÓ ‰ÈÎÒÓ, ‰‹ÏˆÛÂ: “¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÁÈ· ÂÓÓ¤· ·Ó·‚ÔϤ˜ ‰›Î˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿Ú· ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÚ·Ê› ‹ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ·Ú·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÏfiÁˆ ÔÏÏÒÓ ·Ó·‚ÔÏÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛË Â˘ı˘ÓÒÓ. ™ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜

ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ: - ¶·Ú·ÁÚ¿ÊËΠ·‰›ÎËÌ· ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ·Ó·‚ÔϤ˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 2001 Î·È Ô˘ ˙ËÌ›ˆÛ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ‰‡Ô Î·È ϤÔÓ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙ· ‰Èη-

ÛÙ‹ÚÈ· ‡ÛÙÂÚ· ·fi 12 ¯ÚfiÓÈ·, fiÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÙË ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎÒ˜ ÂÓ¿ÁÔÓ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. - ¶·Ú·ÁÚ¿ÊËΠ·‰›ÎËÌ· ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ·Ó·‚ÔϤ˜ Ô˘ ˙ËÌ›ˆÛ ÙÔ π∫∞, ¿Óˆ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ó·ÎÚ›Ûˆ˜ Â› 3,5 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô‰ËÁ‹ıËΠÚÔ˜ ÎÚ›ÛË ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÌÂÙ¿ ·fi 13 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi fiÙÈ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ·Ú·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ. - ¶·Ú·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈο ·‰È΋̷ٷ, Ô˘ ˙ËÌ›ˆÛ·Ó ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Û¯Â‰fiÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÏfiÁˆ Û˘Ó¯ÒÓ ·Ó·‚ÔÏÒÓ. - ¶·Ú·ÁÚ¿ÊËΠ˘fiıÂÛË ·Ú·‚È¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙÂη ·Ó·‚ÔϤ˜ Ù˘ ‰›Î˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÏfiÁˆ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘. -™ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Ù· ·‰›Î·ÛÙ· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÁÎÏ‹-

Ì·Ù·, ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 5.500 Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜. -∫ÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ·Ú·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈο ·‰È΋̷ٷ ÔÏÏÒÓ ·fi ÙȘ offshore ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ∫Ú·Ó›‰È Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ¢È·Ê¿ÓÂÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â ÛÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙȘ 14/06/2013 ·fi ÙÔÓ ÂÔÙ‡ÔÓÙ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ· ∞ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, Î. ¡. ¶·ÓÙÂÏ‹ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÔȘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÈÓÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·‚ÔϤ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·, Î·È ÔÈ· ·‰È΋̷ٷ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ·, Ó· ÌË Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ¢È·Ê¿ÓÂÈ·.

ºπ§√§√°π∫√ ™¶√À¢∞™Δ∏ƒπ ∂À∞°°∂§√™ ∫∞™Δ∂§∏™ - Δ√Àƒ™√À°∫∞™ ø˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ٷ ™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ∞ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂¡∞ƒ•∏ ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. Δπª∂™ ¶ƒ√™πΔ∂™: 5ú/ÒÚ·, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ·Î¤Ù· Î·È ·Î¤Ù· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. °È· ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ·fi: 09.00-15.00 ‹ ÙËÏ.: 6981030457 / 24210-22332, μ§∞Ã∞μ∞ 107 - ∞¡∞§∏æ∂ø™.

∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 20 Δ∏§.: 24210 36100

μ√§√™ FAX: 24210 36373

ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê› ÙÂÏÈο ·fi ¤Ó· ÙÌ‹Ì· π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û ¿ÏÏÔ Ù˘ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ı¤ÛÂˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2011-12 ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 3.864, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ı¤Û˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Û 2.654. √È ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ı¤Û˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http://solon. minedu.gov.gr ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ì ÙÔÓ 8„‹ÊÈÔ Îˆ‰ÈÎfi ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜.


M·ÁÓËÛ›· 12 √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ‚ڋΠ34¯ÚÔÓÔ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ∂¡∞™ Ó¤Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó Û ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ Û›ÙÈ. Δ· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›·, ·ıÔÏÔÁÈο. ∏ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ Î·È ‰È·Ù¿¯ıËΠÓÂÎÚÔ„›·, Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙËÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ΔÔÓ ¿ÓÙÚ·, ËÏÈΛ·˜ 34 ÂÙÒÓ, ‚ڋΠÓÂÎÚfi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÛÂ. √ 34¯ÚÔÓÔ˜ ÎÔÈÌfiÙ·Ó ÛÙÔÓ Î·Ó·¤. °‡Úˆ ÛÙȘ 8.30 ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙÔ “166” . ∞ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ô ¿ÓÙÚ·˜ ‹Ù·Ó ÓÂÎÚfi˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓËÌÂÚÒıËΠÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ 34¯ÚÔÓÔ˘. ∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˜. Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÓÂÎÚÔ„›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÚÒÙ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. √ 34¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Î·È Â›¯Â ÎÔÈÌËı› ÂΛ. Δ›ÔÙ ‰ÂÓ ÚÔÌ‹Ó˘Â fiÙÈ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜ ‰ÂÓ ı· ͇Ó·Á fiÙÂ. ™Â ı¤ÛË ‡ÓÔ˘ Î·È ·Î›ÓËÙÔ ÙÔ ‚Ú‹ÎÂ Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Úˆ›.

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

∑‹ÙËÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢∞™ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘

¶·Ú·›ÙËÛË ¢.™. ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜

¢∞™ √Δ∞ Î·È ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔ‰Ú›Ô. ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ fiÙÈ Ë Î·Ù·„‹ÊÈÛË ıˆÚÂ›Ù·È ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·Ú·ÈÙËı›.

∂ÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ Ë ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ¡¢, ¶∞™√∫ Î·È ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Î·Ù·„‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ Ù·Ì›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞›ÁÏ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô‡ÙÂ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, Ë ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊËÎÂ Î·È ·fi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¢∞™. ∑ËÙ‹ıËΠӷ ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ηٷÁÁ¤Ï-

ıËÎ·Ó ˆ˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ› Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ ÚÔ¤‚Ï„·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› ‰ÈfiÙÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÓÙÔϤ˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜, ÁÈ· “Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÁÂÚ¿ ÙȘ ηڤÎϘ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Ù۷Λ˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È ÚÒËÓ Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ º·Ï·ÁÁ¿Ú˘, Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ √Δ∞ ÁÈ· “Ì·‡-

Ú˜ ÙÚ‡˜ ÛÙÔ Ù·Ì›Ԕ , ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ófiı¢ÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·ÚÓ‹ıËΠÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÎ˘ÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ Ù· ÂÚ·Á̤ӷ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. “ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ͷӿ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜. ™Â οı ÀËÚÂÛ›· Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù·: ∫·ÌÈ¿ ·fiÏ˘ÛË ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘, ›ÙÂ Â›Ó·È Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ›ÙÂ Â›Ó·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘, ›Ù ÌfiÓÈÌÔ˜.

∫·ÌÈ¿ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ¿ÌÂÛË Î·È ¤ÌÌÂÛË, ηÌÈ¿ ÂίÒÚËÛË

·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜” ÙfiÓÈÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢∞™ √Δ∞.

ªÂÙ¿ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ∫. §Ô‡ÏË

μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

πηÓÔÔ›ËÛË ªËÙÚfiÔÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ

™Â ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 20¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ÙÚÔ¯·›Ô˘

∏ÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ Ó›ÁËΠÂÓÒ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Û ∂¡∞™ ·ÎfiÌË ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ¤¯·ÛÂ

ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÏ˘ÌÔ‡ÛÂ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 82¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· “∫·Ú·ÁÎÈfiÏ” ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ Î·È ÎÔÏ˘ÌÔ‡ÛÂ. √ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ‰È¤ÌÂÓ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 9.30 ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯·Û ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ΔÔÓ 82¯ÚÔÓÔ ·Ó¤Û˘Ú·Ó ÏÔ˘fiÌÂÓÔÈ, ÙÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ, fï˜ ‰ÂÓ Â·Ó¤ÎÙËÛ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ªÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË Î·È Ì ·˘Ùfi ›¯Â ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ, ‚Ú¤ıËÎÂ Û˘Û΢‹ Ô͢ÁfiÓÔ˘. ∏ §ÈÌÂÓÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ΔÚÂȘ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Û·Ó, ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·.

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢∞™ √Δ∞

● ∏ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ ı· Ù˘ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ Ù˘ Δ∏¡ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ

ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ∫ÒÛÙ· §Ô‡ÏË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ÂÂȉ‹ ı· Ù˘ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ Ù˘. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘, fï˜ ¯·›ÚÂÙ·È ‰ÈfiÙÈ ı· Ù˘ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ Ù˘ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê·

the coffee experience

Delivery §∞ƒπ™∏™ 163μ - ΔËÏ.: 2421106681 μfiÏÔ˜

Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ , ÒÛÙ ӷ ¯˘ı› ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È Ó· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÛÙ› η̛· ·Ú¿ÓÔÌË Ú¿ÍË, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· fiϘ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ·Ôχو˜ Û‡ÓÓÔ̘. “∏ ªËÙÚfiÔÏȘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘, ¤Ú·Í ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘, ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂÍÂÙ¿Ûˆ˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· Ù¤ÏÂÛË ·ÍÈfiÔÈÓˆÓ ڿ͈Ó. Œ¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fiÙ·Ó ÎÏËı› ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ Ù˘. ∏ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂÍÂÙ¿Ûˆ˜ ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ë Ù¤ÏÂÛË Î¿ÔÈ·˜ ·Ú¿ÓÔÌ˘ Ú¿Í˘, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ë Û˘Ó‹ı˘ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ ÁÈ· ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ. ∂Ô̤ӈ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ÙÔ˘ Î. §Ô‡ÏË, ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ô˘ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÌÂ

‚¿ÛË ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Ôı› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¢ı‡ÓË ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË, ÂÊfiÛÔÓ ·fi ÙËÓ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ı· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Â›Ó·È ·‚¿ÛÈ̘. ŸÏÔÈ Â›Ó·È ›ÛÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È ¿ÁÈ· ı¤ÛË Ù˘ ªËÙÚÔfiψ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ Ù˘ πª¢. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¤Ú¢ӷ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ™¢√∂, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›·, ˙ËÙÂ›Ù·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Î·È ¤Ú¢ӷ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ™¢√∂. ∂›Û˘ ˙ËÙÂ›Ù·È ¤Ú¢ӷ ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡. ¢ËÏ·‰‹ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙÂ·ÁÁ¤ÏÙˆ˜ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔÓ Δ‡Ô Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·.

∫ƒπ™πª∏ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Î·-

Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ 20¯ÚÔÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Û ÙÚÔ¯·›Ô Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡›Î˘. √ 20¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂٷʤÚıËΠÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ÛÙÔ πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. √ Ó¤Ô˜ ¤ÂÛ ı‡Ì· ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ì ‰›Î˘ÎÏÔ. ¢ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û ÎÚ¿ÓÔ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ÎÚ·ÓÈÔÂÁÎÂÊ·ÏÈΤ˜ ηÎÒÛÂȘ. ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ‰›Î˘ÎÏÔ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÎÚ¿ÓÔ˜. ΔÔ ·Ù‡¯ËÌ· Ì ı‡Ì· ÙÔÓ 20¯ÚÔÓÔ ÛËÌÂÈÒıËΠϛÁ˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ 6 ÙÔ Úˆ›, Û ·Ú¿‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, fiÔ˘ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ô 37¯ÚÔÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °Ú›‚·˜, ·Ù¤Ú·˜ ‰‡Ô ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ·È‰ÈÒÓ. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 10 ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ‰›Î˘ÎÏÔ Ì ԉËÁfi ÙÔÓ 20¯ÚÔÓÔ, ÎÈÓÔ‡Ù·Ó Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ ·ÏÈfi ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ™ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ ¡›Î˘, ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ

Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û 28¯ÚÔÓÔ˜. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙË Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∞fi ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Â›Û˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ ¤ÂÛ ¿Óˆ ÛÙÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ù‡Ô˘ Ù˙È, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ÛÙÚ›„ÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÛÙËÓ Ô‰fi ™Ì‡ÚÓ˘. √ 20¯ÚÔÓÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È Â¤ÂÛ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ¿Óˆ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÎÙÈÓ·¯ı› ·fi ÙË Ì˯·Ó‹ Î·È Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÎÙ˘ÒÓÙ·˜ ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ªÂ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ fiÔ˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ¤Î·Ó·Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹. ΔȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÌÂٷʤÚıËΠÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Î·È Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ηıÒ˜ ˘¤ÛÙË ÛÔÎ ·fi ÙË ÛÊÔ‰Ú‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘.

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ∞¡Δπ¢ƒ√À¡ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘

Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Á˘ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ¤ÌÔÚÔÈ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó, Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÚÈÓ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶·Ú·ÁˆÁÒÓ §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ μfiÏÔ˘ Î. ∞. Δ۷ηӛη˜

“·‡ÚÈÔ (™™ Û‹ÌÂÚ·) ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙË Ï·˚΋ ÛÙË °. ¢‹ÌÔ˘ ·ÓÙ› Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‰ÈfiÙÈ ·ÎfiÌË Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÙËÓ ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ¢È¿Ù·ÍË. ∞˘Ù‹ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ·ÎfiÌË, Â›Ó·È Ë 540 ÙÔ˘ 2012” . ∏ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ-ÂÌfiÚˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ.


ª·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

ªÂ ÂÍÒ‰ÈÎÔ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ AÚ¯‹ ˙ËÙ› Ó· ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ΤÓÙÚ· Û “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ·”

™‡ÁÎÚÔ˘ÛË π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË Ì ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Δ

Ô ÿ‰Ú˘Ì· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ··ÈÙ› Ì ÂÍÒ‰ÈÎÔ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ó· ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ΤÓÙÚ· Û “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ·” , ÌÂÙ¿ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰ˆÚ¤˜. °È· οı ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÍÒ‰ÈÎÔ, 30.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ô ¢‹ÌÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ›¯Â ÙË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜.

√ ¢‹ÌÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ η̛· Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ı· Û˘˙ËÙËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Â› ‰ËÌ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ΤÓÙÚ·, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËηÓ. √ ‰ˆÚËÙ‹˜ ··ÈÙ› Ì ÂÍÒ‰ÈÎÔ Ó· Â·Ó·ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·ı·ÈÚ¤ıËÎ·Ó Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜, Ô˘ η̛· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‰ÂÓ Â›¯Â Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ. ªÂ ÂÍÒ‰ÈÎÔ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËΠÛÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ ˙ËÙ› Ó· Â·Ó·ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÒÓ ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ΤÓÙÚ· Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ÏËÚÒıËÎ·Ó Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, ÂÓÒ ·ÂÈÏ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ 150.000 ¢ÚÒ, ÂÓÙfiΈ˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ì ··ÓÙËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰Â Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·Ê· Î·È ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ï‹ÊıËΠÛÙȘ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 2010 Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ Ì ÙËÓ Ô-

●ªÂ ÂÍÒ‰ÈÎÔ Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ ˙ËÙ› Ó· Â·Ó·ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÒÓ ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ΤÓÙÚ·, ÂÓÒ ·ÂÈÏ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ 150.000 ¢ÚÒ, ÂÓÙfiΈ˜

ÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ·-‰ËÌÔÙÈο ÎÔÈÓˆÓÈο ΤÓÙÚ· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ ·fi Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ΤÓÙÚ·.

√È ‰ˆÚ¤˜ ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “ÿ‰Ú˘Ì· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚԂ› Û ‰ˆÚ¤˜ ‡„Ô˘˜ 275.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·fi ÙÔ 2004 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2010 ˘fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈο ·˘Ù¿ ÔÛ¿ Ó· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙ· ¡Ô-

ÌÈο ¶ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ·. ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô, ‰È¤ÊÂÚ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fiÊÂÈÏÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ: “√È ‰ˆÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÂȘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. £· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÂȘ Ù·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÚÁˆÓ ÈӷΛ‰Â˜ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “¢∂§∏°∂øƒ°∂π√”.

√ ¿ÏÏÔÙ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ԉ¯ı› Ù· ‰ˆÚÔ‡ÌÂÓ· ÔÛ¿ ˘fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ “ÂÈı˘Ì›·˜” Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ÈӷΛ‰ˆÓ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “¢∂§∏°∂øƒ°∂π√” . ∫·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ·fiÊ·ÛË Ô˘ Ï‹ÊıËΠÛÙȘ 2.3.2004, ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 29.347,00 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 3.10.2005, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ: “ΔËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ ÙÔ˘ “π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” , ‡„Ô˜ 30.000 ¢ÚÒ, ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÛÙÔ ¢.√.À.∫. ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ∏/À ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡ÂfiÙËÙ·˜ “¢›·˘ÏÔ˜” . ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 27.11.2006, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÔÌfi-

ʈӷ Ó· ·ԉ¯Ù› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 30.000,00 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË Ì ÛÎÔfi Ó· ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙ· ∫ÔÈÓˆÓÈο ∫¤ÓÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙ· “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ· 2006” Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡Â·fiψ˜” . ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ÛÙȘ 19.11.2007 ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÔÌfiʈӷ Ó· ·ԉ¯Ù› ÙË ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‡„Ô˘˜ 60.000,00 ¢ÚÒ Î·È Ó· ·Ô‰Ôı› ·˘Ùfi, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ¶ÔÛfi 30.000,00 ¢ÚÒ ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ‚) ΔÔ ÔÛfi 30.000,00 ¢ÚÒ ÛÙÔ ∫∞¶∏ ∫∞¶∏ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∏ ¢Ë̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔÙ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘, ÛÙȘ 22.10.2008 ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÔÌfiʈӷ Ó· ·ԉ¯Ù› ÙË ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‡„Ô˘˜ 60.000,00 ¢ÚÒ Î·È Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ. ·) ¶ÔÛfi 30.000,00 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ∫√¢μ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ Î·È μfiÏÔ˘ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ‚) ÔÛfi 30.000,00 ¢ÚÒ ÛÙÔ ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫∞¶∏ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ∏ ¢Ë̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔÙ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘, Ô˘ Ï‹ÊıËΠÛÙȘ 27.1.2010, Ì ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ „‹ÊÔ ÙˆÓ Î.Î.

™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ¶·¿ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ·Ô‰¤¯ÙËΠ65.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ¢√À∫ Î·È ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ù˘ ›‰È·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ fiˆ˜ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ‹ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ “fiÚÔ˘” ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÈӷΛ‰ˆÓ. ¶¿ÁÈ· Ë ÓÔÌÔÏÔÁ›· ‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ˆÚ¿˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ˆÚ¿ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÙ·Ûȷ΋ Î·È ‰ÂÓ Î¿Ï˘Ù ԇÙ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚÂȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ, 9 ΔÌ‹Ì·Ù· Î·È 11 °Ú·Ê›·, ÂÓÒ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È 158

¢ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ º∂∫ Ô Ó¤Ô˜ √∂À Ù˘ ¢∂À∞ªμ ∞¡√π•∂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·Ú-

ÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ηıÒ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÔχÌËÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ÛÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË, ‰ËÌÔÛȇÙËΠÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔ º∂∫ Î·È Ù›ıÂÙ·È ϤÔÓ Û ÈÛ¯‡. √ Ó¤Ô˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ¢ÂÏÈÍ›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÙÂÁ·Ó¿, ·ԂϤÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ Ó¤Ô˜ √∂À Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚÂȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ, 9 ΔÌ‹Ì·Ù· Î·È 11 °Ú·Ê›·, ÂÓÒ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È 158 ¤Ó·ÓÙÈ 292 ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi √∂À. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î.¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, “ÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ۯ‰ȿÛÙËΠ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ¢∂À∞ªμ, Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ϤÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·ÌÈÁ‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËı› ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÙÔÓ È-

● √ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂÎÙfi˜ ¢∂À∞ªμ

‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓÔ fiÁÎÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ¢ı‡Ó˘ Ù˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ‰È·Ú΋˜ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô Ù¯ÓÔÁÓˆ-

✃ ∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π Û ›‰Ë ·Í›·˜ 50ú 5ú ∂∫¶Δø™∏

Û›·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ √.∂.À. ›ӷÈ: * ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‡‰Ú¢Û˘, ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È ¿Ú‰Â˘Û˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. * ∏ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· * ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È Ë ‰È·Ú΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÈÔ ‰›Î·ÈÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ. * ∏ ÚÔÒıËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ·-

ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ¢·ÈÛıËÛ›· Ù· ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜, ·ÍÈÔÔ›ËÛË ˘ÁÚÒÓ Î·È ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ χ̷ÙÔ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ‰Ú¿ÛÂȘ ¿ÓÙ· ÊÈÏÈΤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ). * ∏ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ¿ÏϘ ¢∂À∞ Î.Ï. * ∏ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. * √ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. * ∏ ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÔÈ ¿ÚÈÛÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ì Â·Ú΋ Î·È Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘.

μ·ÛÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Ó¤Ô √.∂.À. ¢È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ·fi ÙË ÌÂϤÙË Î·È Î·-

Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ŒÙÛÈ: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÚÒËÓ Δ¯ÓÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘. ™ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¢È‡ı˘ÓÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·È ÙÔ Ó¤Ô ΔÌ‹Ì· Õډ¢Û˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¡¤ˆÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ∫·Ù·Û΢ÒÓ ¡¤ˆÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ (ÚÒËÓ ΔÌ‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ÚÒËÓ Δ¯ÓÈ΋˜ ¢/ÓÛ˘). ΔÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ √.∂.À. Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡, ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂) & ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¡¤ˆÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÂÓÈ·›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙÚÈÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÚÒËÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘,

¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ÂÓfi˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂Ûfi‰ˆÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ΔÌ‹Ì·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ.

∞ÏÏ·Á¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi √ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂÎÙfi˜ ¢∂À∞ªμ. ¶ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ô ·Ï·Èfi˜ √.∂.À. (Û ÂÚ›ÙˆÛË ı·Ó¿ÙÔ˘, Á¿ÌÔ˘, Î.Ï.), ‰›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Ì ÚfiÛıÂÙ˜ ¿‰ÂȘ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ô ·Ï·Èfi˜ √.∂.À.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡π∫√§∞√À °. ∞Ãπ§§∂∞™ MD, MSc ∞°°∂π√Ã∂πƒ√Àƒ°√™

Master Of Endovascular Techniques ¶ÚfiÙ˘Ô π·ÙÚÂ›Ô ∞ÚÙËÚÈ·ÎÒÓ Î·È ºÏ‚ÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛˆÓ

ñ ∞ÁÁÂȷ΋ Î·È ∂Ó‰·ÁÁÂȷ΋ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ñ æËÊÈ·Îfi˜ ∞ÁÁÂÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ñ Triplex ∞ÁÁ›ˆÓ ñ ∫ÔÈÏȷ΋ Î·È ıˆÚ·ÎÈ΋ ·ÔÚÙ‹-·Ó¢ڇÛÌ·Ù· ñ ∫·ÚˆÙ›‰Â˜ ñ ¶ÂÚÈÊÂÚÈ΋ ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ ·ÚÙËÚÈÔ¿ıÂÈ· ñ √ȉ‹Ì·Ù· οو ¿ÎÚˆÓ - ÎÈÚÛÔ› - ¢ڢ·ÁÁ›˜

¢∂ƒª∞Δπ¡∞ ∂π¢∏

ª·Ú›· ÷ϛʷ ∂ƒª√À 125 - Δ∏§. 24210 24149 - μ√§√™

ΔËÏ.: 24210 25070

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 7 μfiÏÔ˜

μ√§√™ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 122-°ÎÏ·‚¿ÓË Δ.∫. 38221 ΔËÏ.: 24210 76265, Fax: 24210 76245 ∫ÈÓ.: 6974007056 e-mail: nikolaouax@gmail.com


M·ÁÓËÛ›· 14

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÌÂٷΛÓËÛË ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ

Δ

ËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¶√∂ √Δ∞ ÚÔηÏ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ “ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜” ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂§∞™, ÂÓÒ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. Ãı˜, ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. °. ª·ÁÈ¿ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓfiÌÔÈ Ó· “ÂÚ¿ÛÔ˘Ó” ·˘ÙfiÌ·Ù· ·fi ÙË ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÏÏ¿ ı· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·ÔχÛÂȘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· ˘¿ÚÍÂÈ “ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·” .

“∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ÚÔÛÏËÊı› ÛÙËÓ ∂§∞™ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30% Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ı· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó” ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓfiÌÔÈ ı· ·¤¯Ô˘Ó ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ fiÏˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ.

√È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ∞Ô¯‹ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠÂ›Û˘ ÚÔ΋ڢÍË ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·fi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫·Ú·˚ÛοÎË ÛÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘.

∞ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∂§∞™, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È.

√ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ηٿ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ù˘¯fiÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ı· Â›Ó·È ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÙ¤ˆÚË, ·ÏÏ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “™ÙÔ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓÔ Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ ÙˆÓ Î·Ù¢ı˘ÓfiÌÂÓˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ, Ì ϛÛÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ ›Ù ˘fi ηٿÚÁËÛË ‰Ô̤˜ ›Ù ˘fi ·fiÏ˘ÛË ‹ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ‹ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÒˆÓ, ÛÂÈÚ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙËÓ ∫∂¢∂, fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù·ÚÚ·ÎÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ı· Â›Ó·È ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÙ¤ˆÚË. ŸÔÈÔÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÂÚ‹ÌËÓ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ηٿ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú-

● ∞Ô¯‹ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ

ÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞˘Ùfi˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÔÔ›·˜, fiˆ˜ ÙÔ

‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ϤÔÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜, Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∏ ∂§∞™, ¿ÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÚfiÏÔ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙË-

¢‹ÏˆÛË Ù˘ ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Δ∏¡ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ

ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÌÂٿٷÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, ·ÊÔ‡ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·È Î·Ù·Ï˘ÙÈο. “ªÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È ÙÚ·‚Ô‡Ó ÎÏ‹ÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ·

ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ‚ÔÚ¿ ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë ÛÙËÓ ÙÚfiÈη. ∞Ó·ÚˆÙ‹ıËΠηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· Û˘Ì‚Â› ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù·ÚÁËı› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·; ¶ÔÈÔ˜ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ˘·›ıÚÈÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ¿Ú· ÔÈÔ˜ ı· ·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ; ¶ÔÈÔ˜ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜

Ù·˜. ∂›Ó·È ϤÔÓ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ì ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂȯÂÈÚ› ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·ԉȿÚıÚˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓË ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ë Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ó· ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ∏ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Û ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ·ÏÒ˜ ı· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ∫∂¢∂” ÙfiÓÈÛÂ. §‡ÛË ÛÙÔ ÁfiÚ‰ÈÔ ‰ÂÛÌfi ÌÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÚfiÈη˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 12.500 ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÌÂٿٷÍË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ˘·›ıÚÈÔ˘˜; ¶ÔÈÔ˜ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ˘ÚηÁÈÒÓ Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜; ¶ÔÈÔ˜ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Â˙ÒÓ Î·È ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ; ∂Âȉ‹ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈË fiÙÈ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ ∂ƒΔ, ‰ËÏ·‰‹ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ∂ƒΔ Î·È ‚ϤÔ˘Ì ̷‡ÚÔ, ·˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô “Ì·‡ÚÔ” ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÈÓ Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ¿!” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË.

Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 4.000 ·Ó¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ÛÙËÓ ∂§.∞™. ΔË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ԉ¯ı› ηْ ·Ú¯‹Ó Ë ÙÚfiÈη, ÂÓÒ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘, ηıÒ˜ Èı·Ó‹ ÌÂٿٷÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂§.∞™. ı· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‹ ¯·ÌËÏ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘ ÂÚÁ·Û›Â˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÚfiÙÂÈÓ - Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη - ÙË ÌÂٿٷÍË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ (Û.Û. ÂÚ›Ô˘ 4.000) ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÛ›·˜ Δ¿Íˆ˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Û ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ∂§.∞™., Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ Ó· ·ÔÚÚÔÊÂ›Ù·È ·fi ‰Ú¿ÛÂȘ fiˆ˜ Ù· Û¯¤‰È· “•¤ÓÈÔ˜ ¢›·˜” Î·È “∞Û›‰·” (Û.Û. ʇϷÍË Û˘ÓfiÚˆÓ), ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ΤÓÙÚ· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌÔÛ›·˜ Δ¿Íˆ˜, Èı·Ó‹ ÌÂٿٷÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂§.∞™. ı· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‹ ¯·ÌËÏ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ı· ÂÓ›Û¯˘Â ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ ‚ϤÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ.

™ÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË ‰‡Ô ·ÔχÛˆÓ

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∞°∂Δ ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË

Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÈο ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 10 .Ì. ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ

Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â› ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ÎÏËÛ˘ ‰‡Ô ·ÔχÛˆÓ. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·Ì‹Ó˘Û ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ˆ˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙȘ

¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° ¶ƒøΔ∂À™ 25/6/2013-8/9/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.15 ™∫π∞£√ °§ø™™∞ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 15.30 ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.15 ™∫π∞£√

ΔƒπΔ∏ 10.30 ™∫π∞£√ °§ø™™∞ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15.30 ™∫π∞£√ °§ø™™∞ ™∞μμ∞Δ√ 12.00 ™∫π∞£√ °§ø™™∞

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.15 ™∫π∞£√

¶∂ª¶Δ∏ 12.00 ™∫π∞£√ °§ø™™∞

∫Àƒπ∞∫∏ 08.15 ™∫π∞£√ °§ø™™∞ ∫Àƒπ∞∫∏ 16.30 ™∫π∞£√ °§ø™™∞

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.30 ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√ ∫∞¡∂Δ∂ ∂°∫∞πƒ∞ Δπ™ ∫ƒ∞Δ∏™∂π™ ™∞™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∫ƒ∞Δ∏™∂π™ - ∂π™πΔ∏ƒπ∞ VIS TRAVEL, ∞¡Δø¡√¶√À§√À 3 (ª∂Δ∞•À ¶∞ƒ∞§π∞™ ∫∞π π∞™√¡√™) Δ∏§. (24210) 31059-60, FAX: (24210) 34835 EMAIL: vistravel@otenet.gr

ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ·ÔχÛÂȘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ “ÔÈÎÂÈÔıÂÏÔ‡˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘” Û ÈÔ ‹ÈÔ Îϛ̷ Î·È ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËÎÂ, ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ 57¯ÚÔÓÔ˘ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ·, ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔËÁËı› ¿ÏÏË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤Ú˘ÛÈ Ô‡Ù Û ¿ÏÏÔ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Â͉‹ÏˆÛ ·Ï¿ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË Î·È Ó· ÌËÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘,

ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÂٷ͇ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Î·È ÌfiÓÔ˘˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘. ŒÁÈÓ Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, ı· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËı› Ë ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ.

√ AÏ. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª Î. ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞°∂Δ, fiÔ˘ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ï·Ìԇη˜ ¶∞π¢π∞Δƒ√™ ∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙËÓ ∞’ ¶·È‰. ∫ÏÈÓÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ «∞Á›· ™ÔÊ›·» ∞fiÊÔÈÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ™. ™˘Ú›‰Ë 89, μfiÏÔ˜ nik.kalaboukas@gmail.com

6947616399/ÎÈÓ. 2421105999/ÙËÏ.

● ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·Ì‹Ó˘Û ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ˆ˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ·ÔχÛÂȘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·

ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “ΔË ÒÚ· Ô˘ Ë ÙÚfiÈη ˙ËÙ› ÂÈÌfiÓˆ˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ “fiψ˜ Ù˘¯·›ˆ˜” Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ∞°∂Δ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙȘ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎ·Ï˘Ì̤ÓÔ ÙÚfiÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ “ÔÈÎÈÔıÂÏÔ‡˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘” . ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÔÈÎÈÔıÂÏ‹ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎ·Ó ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¿Ï¢Ú˜ ·ÒÏÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË fiÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ˘¤ÁÚ·Ê ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË; √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙÔ ‰›ÎÈÔ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó Â›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ ›ÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰Â¯ı› ·ÎfiÌË ÈÔ

‡ÎÔÏ· ÙËÓ ··›ÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ. º·›ÓÂÙ·È ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÙÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ë ÔÔ›· ÁÈ· ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ηӿÏÈ· fiˆ˜ ÔÈ ·ÔχÛÂȘ, ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È Ë ÈÛÔ¤‰ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘. ™ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ οو ·fi ·ÍÈÔÚÂ›˜ Û˘Óı‹Î˜, ÙfiÛÔ ÂÚÁ·Û›·˜, fiÛÔ Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û‚·ÛÌfi ÛÙ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠·Ú¿ Ó· ›̷ÛÙ ·ÚˆÁÔ› Î·È Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘” . ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜


ª·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ·Ï› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

AÚÁÔ‡Ó Ù· ‰ÂÏÙ›· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ∞ÌÂ∞ Œ

ÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Ó·Ëڛ˜ (∞ÌÂ∞) ÁÈ· ÙË ÌË ¤Î‰ÔÛË ·ÎfiÌË ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Ì ٷ ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (ψÊÔÚ›·, ÙÚ¤Ó·). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ú˘ÛÈ ‰ÂÏÙ›·, ·˘Ù¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Óˆı›... ÕÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Ó·Ëڛ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Êfi‚Ô˘˜, fiÙÈ ›Ûˆ˜ Î·È Ù· ‰ÂÏÙ›· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ∞ÌÂ∞ ηٷÚÁËıÔ‡Ó, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

Èڛ˜ ‰ÂÏÙ›· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Ó·Ëڛ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi Ù· ∫∂¶∞, ηıÒ˜ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ¿ÙÔÌ· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛ˘ Ì ÙÚ¤Ó· ‹ ψÊÔÚ›· Î·È Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. μÔÏÈÒÙÈÛÛ· Ì ·Ó·ËÚ›· ηًÁÁÂÈÏ ¯ı˜ fiÙÈ ·Ó Î·È ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ‰ÂÏÙ›Ô ÌÂٷΛÓËÛ˘,

ηıÒ˜ fiˆ˜ ÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜. ™ÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ì ·Ó·Ëڛ˜ Î·È ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ΔË ÌË ¤Î‰ÔÛË Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ ÂȂ‚·›ˆÛ ÛÙË “£” Î·È Ë Î. ¡›ÎÔ˘, ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÂÏÙ›· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÙ· ̤۷ ∞ÚÈÏ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ Ê¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ôχ, ÂÓÒ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÂΉÔı› ÔÙ¤ Î·È Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË ∞ÌÂ∞ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏ-

ıfiÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚ˘ÛÈÓ¿ ‰ÂÏÙ›·, fiÛ· ‰ËÏ·‰‹ ›¯·Ó ÂΉÔı› Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ›¯Â ·ÔÛÙ·Ï› ¤Ú˘ÛÈ ÛÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ÂÚ˘ÛÈÓ¿ ‰ÂÏÙ›· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙË Ó¤· ÂÁ·ÎÏÈÔ Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· fiÚÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏϘ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÁ·ÎÏÈÔ, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ¢ÂÏÙ›Ô ªÂٷΛÓËÛ˘ ÛÙ· ÕÙÔÌ· Ì ∞Ó·Ëڛ˜ (∞ÌÂ∞) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ËÚ›·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 67% Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙˆÓ ÔÏÈο Ù˘ÊÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ‚·-

ÚÈ¿ ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Ì ‰Â›ÎÙË ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ 30 Î·È Î¿Ùˆ, Ô˘ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰Ëψı¤Ó ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 23.000 ú ·ÙÔÌÈÎfi ‹ 29.000 ú ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì 5.600 ú ÁÈ· οı ÂÈϤÔÓ ¿ÙÔÌÔ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÂÓfi˜, Ô˘ Û˘ÓÔÈΛ Î·È ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ/ÙË Û‡˙˘ÁÔ, ÂÊfiÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·Ó·ËÚ›· 67% Î·È ¿Óˆ. ø˜ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÂÓÓÔÂ›Ù·È ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹ ÙÂÎÌ·ÚÙfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È ÙÔ ··ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì ÂȉÈÎfi ÙÚfiÔ. ΔÔ ¢ÂÏÙ›Ô ªÂٷΛÓËÛ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ··ÈÙ›ٷÈ

● ŒÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Ó·Ëڛ˜ (∞ÌÂ∞) ÁÈ· ÙË ÌË ¤Î‰ÔÛË ·ÎfiÌË ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Ì ٷ ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (ψÊÔÚ›·, ÙÚ¤Ó·)

ÁÈ· Ó· ÂΉÔı› ‹ Ó¤· ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ fiÚÈÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ 23.000 ú ·ÙÔÌÈÎfi ‹

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ϤÔÓ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜

∫·ı˘ÛÙÂÚ› Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙË ÓËÛ›‰· ÙÔ˘ ∞Ï·Ù¿ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË Î·È ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙË ÓËÛ›‰· ÙÔ˘ ∞Ï·Ù¿ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ, Ì ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ∫. ÷Ù˙ˉ¿ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο. √È ›‰ÈÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘, Ì ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰È·‰Èηۛ˜ Ó· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. “∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙË ÓËÛ›‰· ÙÔ˘ ∞Ï·Ù¿, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 100 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ∫. ÷Ù˙ˉ¿ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘. √È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓË̤-

∫∞£À™Δ∂ƒ∏™∏

● √È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÛÙË ÓËÛ›‰· ÙÔ˘ ∞Ï·Ù¿, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 100 ÂÎ. ¢ÚÒ

ÚˆÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·, ÙËÚÔ‡Ó ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ fiÔȘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÔ‡Ó Î·È Ë Â¤Ó‰˘ÛË ı· ˘ÏÔÔÈËı› ηÓÔÓÈο. “∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ›¯· ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∫·ı˘ÛÙÂÚ› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. °È· ÂÚÈÛ-

ÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó. Œ¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì·˙› ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ‡„Ô˘˜ 100 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·ı˘ÛÙÂÚ›” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ∫‡ÚÈˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÚÈÒÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ÌÈÎÚÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÛÙË ÓËÛ›‰· ÙÔ˘ ∞Ï·Ù¿ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. √È ÙÚÂȘ ÌÈÎÚÔ› ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› ı· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ηÙÔÈ˘ - ηٷχ̷-

Ù·, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ™ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∫‡ÚÈˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Â›Ó·È, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ¿ÓÙ· ÁÓÒÌË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ìʈӛ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ë Ì›ÛıˆÛË Ù˘ ÓËÛ›‰·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∫‡ÚÈÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ì ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÁÈ· 99 Û˘ÓÔÏÈο ¯ÚfiÓÈ·, Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÏÏ·Ï¿. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘, ηıÒ˜ Ë ·Ú¯È΋ Û˘Ìʈӛ· ‹Ù·Ó ÁÈ· 65 ¯ÚfiÓÈ·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· 14 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. μ¿ÛÂÈ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, Ë ÙÈÌ·ÚÈıÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙ· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 1% ÛÙÔ 1,5%, Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‰ÈÎÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÈÌ¿ÚÈıÌÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 2% ÛÙÔ 3%, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ·Ó Ô ÙÈÌ¿ÚÈıÌÔ˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 3% Ô ¢‹ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ÓÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· ı· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙÔ 1998, ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· ‡„Ô˘˜ 20.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο, Â‰Ò Î·È 14 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› Ë Û¯Â-

ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰··Ó‹ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 3.000.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ı· Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚÂȘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 900 ÎÏÈÓÒÓ, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ı· Â›Ó·È 26.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Êı¿ÛÂÈ Ù· 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ˘„ËÏÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ› 400 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ fiÛˆÓ ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

29.000 ú ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ¢ÂÏÙ›Ô ªÂٷΛÓËÛ˘ Ì ¤ÎÙˆÛË 50% ÛÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ∫Δ∂§ Î·È ÙÔ˘ √™∂ ÌfiÓÔ.

∂ÚÒÙËÛË ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔ ™‹Ì· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ı¤Ì· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ™‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù¤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘, “ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë ·Ó·‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ªÈ· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, Ô˘ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÂÎÏ›„ÂÈ, Â›Ó·È Î·È Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ™‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ. ∂ÓÒ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ Û¯Â‰fiÓ ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛË Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ·˘Ù‹˜, Ô Î. ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∏ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ™‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÂÚ› Ù· ∂ÏÏËÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ·fi ÌÈ· ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ù· ·Á·ı¿ ·˘Ù¿. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Î·È fiÛÔ ÙÔ Û‹Ì· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È Ù· ͤӷ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È Î·È ˘ԉ¤ÛÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ·.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

ª·Ú›· ∂Í¿Ú¯Ô˘ ∂π¢π∫√™ √ƒ£√¢√¡Δπ∫√™ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∂ȉ›Î¢ÛË ÛÙËÓ √ÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋ ÛÙÔ ¶·Ó/ÌÈÔ Heidelberg Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ (Ù¤ˆ˜ ‚ÔËıfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘) ¢∂Ã∂Δ∞π ª∂ ƒ∞¡Δ∂μ√À ™˘Ú›‰Ë 2-6 Δ.∫. 38 221 μfiÏÔ˜ ÙËÏ.: 24210 39354 π¿ÛÔÓÔ˜ 3 Δ.∫. 37100 ∞ÏÌ˘Úfi˜, ÙËÏ.: 24220 21550 exarchou.ortho@gmail.com


ª·ÁÓËÛ›· 16 ∞ıÒÔ˜ ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ∞£ø√™ ÂÏÏ›„ÂÈ ‰fiÏÔ˘

ÎÚ›ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ - Ì ·Ú¿ÚÙËÌ· Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ - Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ηÙËÁÔÚËı› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ›¯Â ηÙËÁÔÚËı› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÏËÚÒÛÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ™Â٤̂ÚÈÔ, √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012, Û 34 Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 68.500 ¢ÚÒ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó οÓÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ηٷÁÁÂÏ›·, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ›¯Â Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Î·È Ë ˘fiıÂÛË Â›¯Â ·Ú·ÂÌÊı› Ó· ‰ÈηÛÙ› ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘. ∏ ‰›ÎË ¤ÁÈÓ ¯ı˜ Î·È ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÓ ·‹ÏÏ·Í Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰fiÏÔ.

Èڛ˜ ÙËϤʈӷ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Δ√ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù¯ÓÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÙÔ˘ √Δ∂, ÔÈ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿. ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ˙ËÙ› ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›·, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‚Ï¿‚˘.

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

£· ȉڇÛÂÈ Ë ¢∂¶∞ Ì ٷ ∂§¶∂ Î·È ÛÙÔ BfiÏÔ

¶Ú·Ù‹ÚÈÔ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ΛÓËÛ˘

ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ‰‡Ô Ú·ÙËÚ›ˆÓ ÒÏËÛ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ¤Ó· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ¤Ó· ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌfiÛÈ· ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∞ÂÚ›Ô˘ (¢∂¶∞). ∞˘Ùfi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË “£” , Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ΛÓËÛË π.Ã. Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï¿ ÔʤÏË ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ˆ˜ η˘Û›ÌÔ˘ ΛÓËÛ˘, ÂÓÒ Ë ›‰È· Ë ¢∂¶∞ ı· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ·ÂÚÈÔΛÓËÛ˘. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ú·ÙËÚ›ˆÓ ·ÂÚÈÔΛÓËÛ˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ∂§¶∂ Î·È Ù· ‰‡Ô Ú·Ù‹ÚÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ (ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘) Î·È ÙË §¿ÚÈÛ· (·Ï·È¿ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi˜) ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· μƒ. Δ· ‰‡Ô Ú·Ù‹ÚÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘, Ë ¢∂¶∞ ı· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÂÓÒ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ı· οÓÂÈ Ë ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î›ÓËÛ˘ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ‹‰Ë ·fi Ô¯‹Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiˆ˜ ψÊÔÚ›· Î·È ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ‰‹ÌˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ·fi Ù·Í›, ·ÏÏ¿ Î·È π.Ã. ∂ÊfiÛÔÓ Ë ˙‹ÙËÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ·˘ÍËı›, ÙfiÙÂ

● ΔË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ú·ÙËÚ›ˆÓ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ı· οÓÂÈ Ë ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Ù˘ ¢∂¶∞ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ·ıÌÔ‡ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢∂¶∞, Ù· ¿ÌÂÛ· Ï¿Ó· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ (∂§.¶∂.), Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È ¿ÏÏˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ ÛÙȘ ÌÂÁ¿-

Ϙ fiÏÂȘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· ∞ı‹Ó·˜ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ̤۷ ÛÙÔ 2014. Δ· ‰‡Ô ÚÒÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹‰Ë ÛÙÔ ÿÏÈÔÓ Î·È ÛÙËÓ ∞ÓıÔ‡Û· ∞ÙÙÈ΋˜, ÂÓÒ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÂÌÔÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ Û £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ∫ËÊÈÛÈ¿. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋

·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÂÓfi˜ η˘Û›ÌÔ˘ ΛÓËÛ˘ “Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÔÓ·‰Èο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ∂›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· Û˘Ì‚·ÙÈο η‡ÛÈÌ·, Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜, ÂÓÒ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÈÔ ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·‡ÛÈÌÔ, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Î·È ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ô˘ ÂÎχÂÈ” . ¶ÔÏÏ·Ï¿ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È, Â›Û˘, Ù· ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, “ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ӷ Ú·Ù‹ÚÈ· η˘Û›ÌˆÓ, ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ̤ۈ Ù˘ ÊıËÓfiÙÂÚ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfiÏÔ˘˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” . ¢∏ª√.™.

∫·Ù¿ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ πª∞™ ™À°∫∂∫ƒπª∂¡√ Ï·›ÛÈÔ Î·È

¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ πª∞™ ∞∂ Î·È ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ·˘Ù‹ ηıÔÚ›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηٿ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ¯ı˜ ÛÙÔ

º¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù·Íȉ¤„Ù “¤Í˘Ó·” Ì ÙÔ Four Ways Travel... * Fly & Drive ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜ ·fi 195,00, 6 & 8 Ë̤Ú˜... * ¶·Î¤Ù· ‰È·ÎÔÒÓ Û ÍÂÓԉԯ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ Î·È all inclusive ·Î¤Ù· ∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ... * √‰ÈΤ˜ & ∞ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·... * √‰ÈΤ˜ & ∞ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ∂ΉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙȘ “Smart Prices” Î·È ÎÏ›ÛÙ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ̤¯ÚÈ 30 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ì ÂÎÙˆÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜! * √‰ÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢·ÏÌ·ÙÈÎÒÓ ∞ÎÙÒÓ 5 ‹ 6 ËÌÂÚÒÓ ·fi 145,00 Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹! * 07/08 & 14/08/2013 ªÔÓ·‰È΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· 7Ë̤ÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ - EuroDisney - ¶¿ÚÎÔ Asterix ¡ÔÚÌ·Ó‰›· Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ μfiÏÔ˘, ·fi 525,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ + ÊfiÚÔ˘˜ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ... ∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì 2 ·È‰È¿! * °·Ì‹ÏÈ· Ù·Í›‰È· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ۯ‰ȷṲ̂ӷ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ˙¢Á¿ÚÈ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ù· ¤¯ÂÙ ʷÓÙ·ÛÙ›... ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ & ·Ó·Ï˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: Four Ways Travel, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 & °·Ì‚¤Ù·, 38221, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 21607 & 24210 34213 Fax: 24210 34243 www.fourways.gr

ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜. ∏ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ˘¤‚·Ï ÎÈ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ·›ÙËÌ· ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2014, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰›Î˘, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó ·Ú¿ÓÔ̘ ÔÈ ÙÚ›ˆÚ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁˆÁ‹, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ (¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î.¿.). √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ˆ˜ ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠˆ˜ Ë πª∞™ Â›Ó·È Ë 7Ë ÈÔ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÎfiÌË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ó· ·Ó·‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·. “∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ‰È·‚ԇϢÛË, Ó· ‰Ô‡Ì ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ÂÈηÏÂÛÙ› Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘ Î·È Ó· ÏË-

● √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘ Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 πÔ˘Ï›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·

ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞˘Ù‹ Ë ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ̤ۈ ÙˆÓ Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ·Ó·‚ÔÏÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÔÌȯÏ҉˜ ÙÔ›Ô, ÌÈ· ÔÌËÚ›· Ì ıÔÏfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ‰È·Ú΋ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÌÂ Û˘Ó¤ÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ù˘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘” ÙÔÓ›ÛÙËΠۯÂÙÈο. ΔÂÏÈο ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘ Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 πÔ˘Ï›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ Â-

ÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜ Î·È Ë 24ˆÚË ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÛÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Â›¯Â ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú·. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ Ë ‰Âη‹ÌÂÚË ÂίÂÈÚ›·, ‰ÂÓ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Î·È ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ‰È¿ıÂÛË Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Û ‹ÈÔ Îϛ̷ ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

¢ËÏÒÛÂȘ ∫. ÷Ϥ‚· ÁÈ· ÙËÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ŸÚÔ˜ ∞∂ ™Δ√ ı¤Ì· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ŸÚÔ˜ ∞∂, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∫ˆÓ. ÷Ϥ‚·˜. ∞ӷʤÚÂÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ÂÍ‹˜: “™˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ¢™ Ù˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ŸÚÔ˜ ∞∂ (∞ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ∞Ó¿‰ÂÈÍË ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ∂˘Ú‡ÙÂÚ˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜) Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ‹Ù·Ó Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 2012. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¤Ï͢ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ¢‹ÌÔ˜ ¡. ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜, ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡, Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 300.000ú ÌfiÓÔ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 200.000ú. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi Â¿Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤ÏÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î·È Ù· ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÒÛÙ ӷ ÂÈÌË΢Óı› Ë ıÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ 400.000ú Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi ·fi fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙ· ¤ÍÔ‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡. ∫·È Û˘ÓÂÒ˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó fiÏÔÈ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ, ÒÛÙ ӷ ˘ÔÛÙËÚȯÙ› ÙfiÛÔ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘. ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ηٿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2013 ıˆÚ› fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÏÂÙËı› Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¢™ ı· ÚԂ› ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ Î·È ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙË ÓfiÌÈÌË Î·È Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘” .


ª·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

£· ηχ„Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô: ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ∑. ª·ÎÚ‹: °›ÓÂÙ·È Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ

Δ

ÚÂȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜, øƒ§ Î·È ÔÊı·ÏÌÈ·ÙÚÈ΋˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∏ ›‰ËÛË ÚÔηÏ› ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·. ¶Ï¤ÔÓ ·Ô̤ÓÂÈ Ë ¤Ï¢ÛË ¿ÏÏˆÓ ÂÙ¿ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, fiˆ˜ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜.

ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ È·ÙÚÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙË ¢È·‡ÁÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “·˘Ùfi Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ, Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Ó· ¿Ó ӷ ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó” . °È· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ì›ÏËÛ ¯ı˜ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ “·ÚÒÓ” Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ fiÏË Ì ٷ Ó¤· Ù˘ ηı‹ÎÔÓÙ·. ∏ ›‰È· ÙfiÓÈÛ ÁÈ· Ù· ÎÂÓ¿ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ˆ˜ “¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÒÛÙ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. £· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ı· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Î˘Ú›ˆ˜ Î·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜”. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·fi ÙÔÓ È·ÙÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÔȘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· Î·È ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ √∫∞¡∞ Î·È ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ ÙfiÓÈÛ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ô‡Ù ӷ Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó Ô‡Ù ӷ ηٷÚÁËıÔ‡Ó Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. °È· ÙÔÓ √∫∞¡∞ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÓÂÏ·ÛÙÈο ¤ÍÔ‰·. ∂›Ó·È Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û˘Á¯ˆÓ¢-

ÙÔ‡Ó ∫∂£∂∞ Î·È √∫∞¡∞ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó fiˆ˜ ›ӷÈ.

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ∞Ï‹ÚˆÙÔÈ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, fiÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙË ÌË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÊËÌÂÚÈÒÓ, fiÙ·Ó ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ÂÙ¿.

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, fiÔ˘ Î·È Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı›, Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÙ¿ ÌËÓÈ·›ˆ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÁÈ· οı ÁÈ·ÙÚfi. √È ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ ÂÙ¿ ÂÊËÌÂڛ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Î¿ı ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ ÂÙ¿ ÂÊËÌÂڛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı› Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÛ¯Ô-

Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, Ë 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ ÂÙ¿ ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¤ÁηÈÚË ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÔÈ Â›ÙÚÔÔÈ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ÂÈϤÔÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ, ÔfiÙ ·ÎfiÌË ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙȘ ·Ï‹ÚˆÙ˜ ÂÊËÌÂڛ˜ ··Û¯ÔÏ› ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÈϤÔÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ 9% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ Ô˘ Íԉ‡ÂÙ·È Î¿ı ̋ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÂÙ¿ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ. ¢ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ·Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÌËÓÈ·›Ô ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ Â›Ó·È 200.000 ¢ÚÒ, ÙfiÙ ÁÈ· ÙȘ ÂÈϤÔÓ ÂÊËÌÂڛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙÂı› ¤Ó· ÔÛfi Á‡Úˆ ÛÙ· 18-000-20.000 ˆ˜ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÔÏÏ¿ÎȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, fiÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÙÂı› Î·È ˙‹ÙËÌ· Ó· ÌËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÈϤÔÓ ÂÊËÌÂڛ˜, ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚfiÏ˄˘

¢ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ™ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù‡Ô˘ ‰‡Ô ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› °Àƒø ÛÙÔ˘˜ 50 Û˘ÌÔϛ٘ Û˘Ì-

ÌÂÙ›¯·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Palace Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ŒÚ¢ӷ˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È £ÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ™·Î¯·ÚÒ‰Ë ¢È·‚‹ÙË Î·È ÙˆÓ ÂÈÏÔÎÒÓ ÙÔ˘ (∂∫∂¢π) Î·È Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ π·ÙÚÈ΋˜ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ (∂∞π∂) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ “√ƒπ∑√¡Δ∞™ 2020” Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. √È ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ηıÒ˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÏ˘ÎÔ˙˘ÏȈ̤Ó˘ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›Ó˘ (Ï‹„Ë ·›Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ) ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Û fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı›, Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ۷ί·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ۷ί·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË, Â¿Ó Â›Ó·È Î·Ï¿ Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ. Ãı˜ ¶·Ú·Û΢‹ Á‡Úˆ ÛÙ· 50 ¿ÙÔÌ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔۤϢÛË. ∂›Û˘ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “¶ÚfiÏ·‚ ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ÛÔ˘ ÎÈ ·Ó ¤-

∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ∂∂™ μfiÏÔ˘ ª∂ ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ 26 ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂΛÓËÛ Ì ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙȘ 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012 Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 2013. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋, ·ıÔÏÔÁ›·, ‰È·ÈÙËÙÈ΋, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋, ·Ó·ÙÔÌ›·-Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›·, ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË, Î·È ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Î·È Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ϤÔÓ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚ˘ıÚÔÛÙ·˘ÚÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ̤۷ ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û ¡ÔÛËÏ¢ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù·, ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌ›Ô, ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô, ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Û ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ, Û ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË, Û ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜, Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÁˆÁ‹˜ ˘Á›·˜ Î·È Û ·ÔÛÙÔϤ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ·Ó ÂÛ‡ ‰È·ı¤ÙÂȘ Ï›ÁÔ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÓÈÒıÂȘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔÛʤÚÂȘ, ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜, ÒÛÙÂ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È ÔχÙÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÔ˘” . Δ· ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ›ӷÈ: ·) ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ §˘Î›Ԣ, ‚) Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿ÓÙÚ˜ ËÏÈΛ·˜ 1865 ÂÙÒÓ, Á) ‰È¿ıÂÛË ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 255 Ì °·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 2421056001, ÒÚ˜ 8 ÙÔ Úˆ› Ì 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ʤÙ˜

● ∞fi ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “¶ÚfiÏ·‚ ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ÛÔ˘ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ ‹‰Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ¤ ÙÔÓ ÛˆÛÙ¿”, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹

¯ÂȘ ‹‰Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ¤ ÙÔÓ ÛˆÛÙ¿” , fiÔ˘ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Ô˘ ·ˇı˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi. ∏ ›‰È· ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ù˘ ˆ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ. √ ‰È·‚‹Ù˘ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ·ÚÚÒÛÙȘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÈÔÏ·ÛÌfi Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ Î·È ÛÙËÓ ·È‰È΋ ·¯˘Û·ÚΛ·. Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ıÂÙÈο Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó ¤Á΢Ú˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ·fi„ˆÓ. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘ÓÂ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ÔÈ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ·Ó·‚¿ıÌÈÛ·Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi

‰È·‚‹ÙË. Δ· ¤ÙË 1990-1992 ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙ·ıÌfi Ì 4 ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜. ◊Ù·Ó Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜, Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÓfiÌÔ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ AIDS, ÙÔ ∫∂∂§, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∫∂∂§¶¡√. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫∂¢π Î·È Ù˘ ∂∞π∂, ηıËÁËÙ‹˜ Î. ™ˆÙ‹Ú˘ ƒ¿Ù˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ‰È·‚‹Ù˘ ϤÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÓÒ Â›Ì·ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. μ‚·›ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÔÈ Ôϛ٘ Ó· οÓÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 1.500.000. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ƒ¿Ù˘, “·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ù‡ÔÈ ‰È·‚‹ÙË. ∫·È ΢ÚÈfiÙÂÚ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ‰È·‚‹Ù˘ Ù‡Ô˘ ‰‡Ô Ô˘ ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó,

Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·Ú‰È·ÎÒÓ ·ı‹ÛˆӔ . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÏË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛˆÓ. √ ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¢È·‚‹ÙË Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™˘ÎÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚‹ÙË. °È’ ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ ηÏfi, ·Ó ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ÌÈ· ·‰È·ıÂÛ›· ‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ, Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ÂͤٷÛË Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‰Ô˘Ó Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚‹ÙË. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË Ù‡Ô˘ ‰‡Ô Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ∂›Û˘ ¯ı˜ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î.Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Î·È ¶¿ÚȘ

ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

“Δπ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜” Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÊÂÙÒÓ. ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ·ÏÈfi ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, “Ì ÛÎÔfi Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‚Úԇ̠‡ÎÔÏÔ˘˜ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·ÚfiÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.


ª·ÁÓËÛ›· 18 ¢ËÏÒÛÂȘ √™¢∂ ÁÈ· ·ÁÚfiÙ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ¶Ô˘Ú›Ô˘, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ “√ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜

¶ËÏ›Ô˘-μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ οÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∑·ÁÔÚ¿˜, ¶Ô˘Ú›Ô˘ Î·È ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Û¤Ú‚ÂÚ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ √™¢∂ ·fi Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο Û˘ÓÂÚÁ›·. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ οÓÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË √™¢∂ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Û ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ √™¢∂ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ¢Â˘Ù¤Ú· 8/7: √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ¶Ô˘Ú›Ô˘ Î·È ª·ÎÚ˘ÚÚ¿¯Ë˜. ΔÚ›ÙË Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 9,10/7: √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜. ∂›Û˘ Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ √™¢∂ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡. £· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ì·˙› ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·˘ıËÌÂÚfiÓ Î·È ·fi ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ” .

∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘ ∂¢Ã ∞¶√ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ

Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 ÙÚ¯. ÛÙȘ 10 .Ì. ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂȉÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ ∂.¢.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ì·˜. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12/7/2013 Î·È ÒÚ· 13:00 Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο (ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421-3-55-505 Î·È 510).

∂ÂÚÒÙËÛË ∫. ¶Ô˘Ï¿ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ·Ì›·ÓÙÔ ÛÙÔ ˘‰Ú¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ∂¶∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÂ-

ÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¶.∂. §¿ÚÈÛ·˜ Î. ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘ η٤ıÂÛ ۋÌÂÚ· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‡·Ú͢ ·ÌÈ¿ÓÙÔ˘ ÛÙÔ ˘‰Ú¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¶Ô˘Ï¿Î˘, “ÙfiÛÔ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ·, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢∂À∞ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ·Ì›·ÓÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ ··Ú¯·ÈˆÌ¤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ·” .

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

¢ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÂÙ·Û΢‹˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ Û ÌÔ˘ÛÂ›Ô ∫·ÛÏ¿ ÛÙÔ ¶Ô˘Ú›

∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙË ı¤ÛË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ∑·ÁÔÚ¿˜ ÚÔ¯ˆÚ› ¿ÌÂÛ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠۯÂÙÈο ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÚԂϤÔÓÙ·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ˆ˜ ÌË ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÎÚ›ıËΠ̠·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÂÔÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ ·ÏÈfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶Ô˘Ú›Ô˘, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› ϤÔÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Leader ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÂÙ·Û΢‹˜ ÙÔ˘ Û ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¢. °. ∫·ÛÏ¿.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

∂ÁÎÚ›ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ˘‰ÚÔÌ¿ÛÙ¢Û˘ ËÁÒÓ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 6.900 ¢ÚÒ. ¶ÚԂϤÔÓÙ·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙË ı¤ÛË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ∑·ÁÔÚ¿˜, Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ó¤Ô˘ ·ÁˆÁÔ‡ Î·È ÙË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÂÈϤÔÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ. ∏ ¿ÌÂÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˆ˜ ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙË, ηıÒ˜ ÚfiÛÊ·Ù· Û¯ÂÙÈο ÛËÌÂÈÒıËΠ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÚÂȘ ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi. ∏ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ·. “¢›ÓÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· χÛË” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ª·Ú›· ™·Ì·Ú¿ “ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÚԤ΢„ Û ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙË ı¤ÛË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ∑·ÁÔÚ¿˜. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ˘‰ÚÔÌ¿ÛÙ¢Û˘ ÙˆÓ ËÁÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘, Ì Â-

● ™ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙË ı¤ÛË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÚÔ¯ˆÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜

Ú·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Ó· ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ϤÔÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÂÙ·Û΢‹˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ¶Ô˘Ú›, Û ÌÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ¯ÒÚÔ ÌÓ‹Ì˘ ¢. °. ∫·ÛÏ¿, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 182.500 ¢ÚÒ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader, ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘-

ÚÂÛ›Ô˘. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÂÔÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› ϤÔÓ ¯ˆÚ›˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Î·È Ó¤Â˜ ÌÂϤÙ˜ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÂÙ·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ¶Ô˘Ú› Û ÌÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ¯ÒÚÔ ÌÓ‹Ì˘ ¢. °. ∫·ÛÏ¿. “ΔÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ıËΠ·Ú¯Èο ·fi ÙÔ

∞ӷ̤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ˘„ËÏ‹˜ ˙‹ÙËÛ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘

∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÛÙÔ ¡. ¶‹ÏÈÔ ∞À•∏™∏ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Λ-

ÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ Û ηٷχ̷ٷ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ˙‹ÙËÛ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. °È· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Î¤Ù· ÚÔÛÊÔÚÒÓ, ÔÈ ÙÈ̤˜ Û ηٷχ̷ٷ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÔÈ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˜. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ë Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î˘Ì¿ÓıËΠ۠ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›‰·. ™ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ‰›ÌËÓÔ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ˙‹ÙËÛ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ηٷχ̷ٷ. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ‚¿ÛÂÈ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· πÔ‡ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ë Î›ÓËÛË ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊË-

● ™ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ‰›ÌËÓÔ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ˙‹ÙËÛ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

Π·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. √È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ·Î¤Ù· ÚÔÛÊÔÚÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜, Û˘ÁÎÚÈÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙÈ̤˜ ÛÙ· ηٷχ̷ٷ Î·È Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Â›Ó·È ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˜. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó

ÁÈ· ÙÔ ‰›ÌËÓÔ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ‰Â‰Ô̤Ó˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ΢ڛˆ˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› £ÂÛÛ·ÏÔ› ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ˆ˜ ÎÔÓÙÈÓfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ.

“∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. μ·Á. ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ “‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÛÙ· ηٷχ̷ٷ. ∂ÈϤÔÓ, Â›Ó·È ÂÚ›Ô‰Ô˜ ˘„ËÏ‹˜ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË. √È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ·Î¤Ù· ÚÔÛÊÔÚÒÓ, Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙfiÛÔ ÛÙ· ηٷχ̷ٷ, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ó· Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÓÒ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ηٷχ̷ٷ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË. ∏ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·‡ÍËÛË” ηٷϋÁÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader ÁÈ· ηı·Ú¿ Ù˘ÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “ηıÒ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È fi¯È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ΢ÚÈfiÙËÙ·˜. Ÿˆ˜ ·ԉ›¯ÙËΠÛÙËÓ ÔÚ›·, ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Û·Ó ÔÈ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ··ÈÙÔ‡Ù·Ó Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜, Ù· ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁÔ ÒÚÈÌÔ. ¶ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÎÚÈı›, Ó· ÂÓÙ·¯ı› Î·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı›. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÂÔÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶Ô˘Ú›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ¤¯Ô˘Ì ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÂÙ·Û΢‹˜ ÙÔ˘ Û ÌÔ˘ÛÂ›Ô ∫·ÛÏ¿. ∂›Ì·ÛÙ ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· ÌË ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ˆ˜ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ. μ‚·›ˆ˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ˆ˜ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ¿ÏÈ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡Ù·Ó, ˆÛÙfiÛÔ ı· ›¯·Ì ÂÈϤÔÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÎfiÓËÛ˘ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÌÂÙ·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ, fiˆ˜ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¢. °. ∫·ÛÏ¿ ÛÙÔ ¶Ô˘Ú› ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.

∂ÚÒÙËÛË ¶. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡

™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ η٤ıÂÛ ÂÚÒÙËÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞ӷʤÚÂÈ fiÙÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ··Ú¯·ÈˆÌ¤ÓË ‰ÔÌ‹, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ 1960. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈΛ·˜. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, fiÔ˘ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ôχ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

∏ ¡.∂. §∞√™ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜

ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘, ™‡ÚÔ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013. √ Î. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÊÔ‡ ÂÚÈËÁËı› ÙÔ ÓËÛ› Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. ∫ÒÛÙ· ∑ÂÌ¤ÎË, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÈÎÔ‡˜, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜, ÊÔÚ›˜ ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎı¤ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÙÔÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô.


ª·ÁÓËÛ›· 19

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

∂Ή‹ÏˆÛË Ï‹Í˘ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “∏ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜” ™∂ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Îϛ̷ Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ï‹Íˆ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-2013, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 πÔ˘Ó›Ô˘, fiÔ˘ Ô ·‡ÏÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Á¤ÌÈÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈο, ·ÊÔ‡ Ë ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 500 ¿ÙÔÌ·. ÕÓıÚˆÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙˆÓ 5 ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 140 ÂÚ›Ô˘ ÌÂÏÒÓ, ·È‰ÈÒÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ÂÓËϛΈÓ, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Î. °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜, ÂÍ‹Ú·Ó ÙfiÛÔ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¯ÔÚfi, ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ Î·È Ë ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ù· ·ÚÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó 8 ÙÌ‹Ì·Ù·, ·fi ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 4 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ÂÓËϛΈÓ. Δ· ·È‰Èο Î·È ÂÊË‚Èο ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¯ÔÚÔ‡˜ πÔÓ›Ô˘, §‹ÌÓÔ˘, ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜. ªÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔοÏÂÛ·Ó Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÓËϛΈÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¯ÔÚÔ‡˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∏›ÚÔ˘ Î·È ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÓ‹ÛȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÛÙÔϤ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì¿Á„·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ÙË Ï‚ÂÓÙÈ¿ ÙˆÓ ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Î·È Ï·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙË Û‡ÓÙÔÌË ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ù˘, Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Î. ∞Á·›‰Ô˘ ÃÚ˘ÛԇϷ, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ô ¯ÔÚfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘Á›·, „˘¯·ÁˆÁ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË. ∂›Û˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‚Ú¿‚¢Û ÙÔÓ Î. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·È Û˘Ó¯‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ.. ∏ ‚Ú·‰È¿ ¤ÎÏÂÈÛÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù¿ıË £ÂÔ¯·Ú¿ÎË Î·È Ì Ôχ ¯ÔÚfi ·fi fiÏÔ˘˜.

Ãı˜ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ·fi ÙÔ 4Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘

ª·ıËÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜

ƒ

ÔÎ Û˘Ó·˘Ï›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ 4Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi £¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó ÔÏÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜ Î·È ·ÏÔ› Ôϛ٘ Ô˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ˆ˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ¤ÊÂÚ·Ó ÙÚfiÊÈÌ·.

◊Ù·Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÂÈÙ˘¯›· Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. √È ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó Î·È „˘¯·ÁˆÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ “ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜” , “ª·ÓÈʤÛÙÔ” , “Ex animis” , ÂÓÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “ÃÔÚÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∞Ó¤ÌÔ˘” . √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ηıËÁËÙÒÓ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ 4Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ. ∫·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Î. ¡›ÎÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, “ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηÓ, ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Û ÙÚfiÊÈÌ·, ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô μfiÏÔ˘” . √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “›̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ, Ë ∂§ª∂ Î·È ÌÔ˘ÛÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¯ÔÚËÁÔ‡˜, Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÏÂ-

ÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÛÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi ‰ËÌÔÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ηϋ ÚÔÎ Û˘Ó·˘Ï›·, Ë ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ËÏÈ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô. °È· ÂÌ¿˜ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿, Â›Ó·È ‰ÈÏ‹. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙÚfi-

ÊÈÌ·, ȉ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Ô˘Ì·ÓÈÛÙÈÎfi, ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi Î·È ·˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‰È··È‰·ÁˆÁ› Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› fiϘ ÙȘ ηϤ˜ ÂΛӘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›· Ó· ÛΤÙÂÙ·È ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ Ù˘, ÁÈ· Ó· ˙ÂÈ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

Õ‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ËÏÈÎȈ̤ӈÓ

ˆÓ. √ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ, Î·È ·ÊÔ‡ ÂͤٷÛ fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ÙÔÓ Î·Ù¤ıÂÛÂ. ∏ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫∏º∏, ‹Úı ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫∏º∏ ϤÁÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: “∂›Ì·ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ, ÁÈ·Ù› ÌfiÏȘ ¯ı˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ̤ۈ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ fiÙÈ ‹Ú·Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ∫∏º∏ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ηıÒ˜ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. ΔÔ ∫∏º∏ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ Î·È ‹‰Ë ÎÈÓԇ̷ÛÙ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘. ∂ÎÙÈÌԇ̠ˆ˜ ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ı· ÌÔ-

Úԇ̠ӷ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ∫∏º∏ ı· ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ› ‰Âη¤ÓÙ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ı· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ì ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜” . Δ· ∫¤ÓÙÚ· ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ∏ÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ (∫∏º∏) ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÌË ‰˘Ó¿ÌÂÓˆÓ Ó· ·˘ÙÔÂ͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fiÏ˘Ù·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Ù· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘˜. μ·ÛÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ ∫∏º∏ Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ ÔÈÎÂ›Ô Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Û˘ÓÔ¯‹˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∂›Û˘ ÂȉÈÒÎÂÙ·È ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË

ª∂ ÂÓÙ·ÙÈÎfi Ú˘ıÌfi Û˘Ó¯›ÛÙËηÓ

Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜ - ∞Ó¿‚Ú·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ì ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË Ï·ÎÎÔ˘‚ÒÓ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ¶ÚÔ̇ÚÈ-§‡ÚË-∫·ÙËÁÈÒÚÁË. ∂›Û˘ ¤ÁÈÓ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ Î·È ÎÔ‹ ÙˆÓ ¯fiÚÙˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˜-ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Î·È ÛÙËÓ ¶.∂.√. μfiÏÔ˘-∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ ÃÔÏfiÚÂÌ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ μÏ¿ÛÈÔ - ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ Î·È ÚÔ˜ ∫ÂÚ·Ì›‰È, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÂÚÂÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ú·ÓÒÓ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È Â·Ú¯È·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 8-7-2013 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Ó¤Ô˘ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÔ‡ ·ÛÊ·ÏÙÔÙ¿ËÙ· ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ·fi ™Ù·ı¿ ̤¯ÚÈ ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘.

√ μfiÏÔ˜ ˘Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ΔÈÌ›· ∫¿Ú· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ™Δ√¡ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂÚ·Û›ÌÔ˘

¶ÚÔ˜ ›‰Ú˘ÛË ∫∏º∏ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Δ∏¡ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ∏ÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ (∫∏º∏) ¤Ï·‚ ¯ı˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹‰Ë ÎÈÓÂ›Ù·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ̤ۈ ∂™¶∞ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰ÔÌ‹˜. ΔÔ ∫∏º∏ ı· ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ Û ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë Î·È ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹‰Ë Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ ∫∞¶∏ Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, ÂÓÒ ϤÔÓ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫∏º∏. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ˘‹ÚÍ ·fi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂ-

∂ÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Î·È ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ì ÙÔ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ, Ë ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ È‰Ú˘Ì·ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ∫∏º∏ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·, ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘, ·ÙÔÌÈ΋ ˘ÁÈÂÈÓ‹, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ, ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ∫∏º∏. Δ· ∫∏º∏ ‰È·Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ ∫∞¶∏ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘, Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ·ÚÂÌÊÂÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ì ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘Á›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÕÌÂÛ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ μÔ‹ıÂÈ·˜ (∂∫∞∫μ).

μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ¶¤ÌÙË 4/7 Ë ΔÈÌ›· ∫¿Ú· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ™ÂÚ·Ê›Ì, ∂ÈÛÎfiÔ˘ º·Ó·Ú›Ô˘, ÙÔ˘ £·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡. ΔÔ πÂÚfi §Â›„·ÓÔ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·fi ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∫ÔÚÒÓ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ˘, Ô ∞Ú¯ÈÌ. ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ ∫Ô˘ÎfiÛÈ·˜, ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜. ∏ Â›ÛËÌË ˘Ô‰Ô¯‹ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ÙÔÓ ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÏÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ∞Ú¯ÈÌ. ¢·Ì·ÛÎËÓfi ∫ȷ̤ÙË, ÙÔÓ ÈÂÚfi ÎÏ‹ÚÔ Î·È ÙÔÓ ÈÛÙfi Ï·fi Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜, Ô . ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ . ∫‡ÚÈÏÏÔ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙË £ÂÛÛ·ÏÈÒÙȉԘ Î·È º·Ó·ÚÈÔÊÂÚÛ¿ÏˆÓ Î. ∫‡ÚÈÏÏÔ Î·È ∞Ú¯ÈÌ. ªÂıfi‰ÈÔ ∫ÔÏÔ‚fi, ËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ∫ÔÚÒÓ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ΔÈÌ›·˜ ∫¿Ú·˜, ÚÔ˜ ¢ÏÔÁ›· Î·È ·ÁÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÂÓÒ Ô . ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ ÔÌ›ÏËÛ ۯÂÙÈÎÒ˜ Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ™ÂÚ·Ê›Ì. ∏ ΔÈÌ›· ∫¿Ú· ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7/7, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

™∫π∞£√™ - ∫∞Δ∏°πøƒ°∏™ - μ√§√™ ∞ª∂™∏ ª∂Δ∞º√ƒ∞


M·ÁÓËÛ›· 20

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

¶Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ

«√˘Ú¤˜» ·fi ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË Î·È ÌÂȈ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ηÏÔη›ÚÈ

Õ‰ÂÈ· ÁÎÈÛ¤ ÛÙ· ∂§Δ∞ ·fi ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜

˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Ô ‰ÚÔÛÂÚfi˜ ηÈÚfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· Ï›„Ô˘Ó Î·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜, ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∂›Û˘ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ›Ûˆ˜ ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ıÂÚÌ‹˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜, ·˘Ù‹ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 15 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ˆÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó ı· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 40 ‚·ıÌÒÓ ∫ÂÏÛ›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

ΔÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, fiÔ˘ ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ËÂÈÚˆÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ 3132 ‚·ıÌÔ‡˜. ∞Ó Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ›Ûˆ˜ ·‡ÚÈÔ, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ÌÔ˘Ê¿Ó ÌfiÏȘ ¤ÊÙÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¤ÊÙÔ˘Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 10 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘... ™‹ÌÂÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚ˜ ÛÙȘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ, Ì ٿÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17 Ò˜ 30 ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™ÙÔ μfiÏÔ 2331∞C, ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 20-32∞C, ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ 2029∞C, ÛÙ· ËÌÈÔÚÂÈÓ¿ 18-27∞C Î·È ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ 16-24 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∫·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ΔȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¿ÓÙˆ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ› Ì ٿÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. √ ۯ‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË, Ì ÙÔ ÌÂÏÙÂÌ¿ÎÈ Ó· Ó¤ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ì¤ÙÚÈ·˜ ¤ÓÙ·Û˘. øÛÙfiÛÔ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô, ¤Ó· Ì ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ηÓÔÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·. ΔÔ ÌÂÏÙ¤ÌÈ, ı· ‰È·ÙËÚËı› ÎÈ ·˘Ùfi ÛÙȘ ›‰È˜ ÂÚ›Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 11 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜

● ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Ô ‰ÚÔÛÂÚfi˜ ηÈÚfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ

ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12 Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 13 Î·È 14 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, Ì›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ¯·ÌËÏÒÓ ȤÛÂˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·, ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Î·È ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÌÈ·˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ·fi Ù· ‰˘ÙÈο ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÛÙË μ·ÏηÓÈ΋, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙ‹ Î·È ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ¯ÒÚ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ , ΢ڛˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ¯ÒÚ·. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÌÂÏÙÂÌÈÔ‡ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˘˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·fi ÙȘ 15 ÂÚ›Ô˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ·̷ ˙¤ÛÙ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·. ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ Î‡Ì· ·˘Ùfi Ó· ‰È·ÚΛ ÔÏϤ˜ ̤Ú˜, ˆÛÙfiÛÔ Ê·›ÓÔÓÙ·È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 40 ‚·ıÌÒÓ ∫ÂÏÛ›Ô˘, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ıÂṲ́˜ ÂÈÛ‚ÔϤ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Î·È ÚÔÁÓˆÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ.

Ÿˆ˜ ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ Ô ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. £. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 14 πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ·ÛÙ¿ıÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ ÙÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ∞fi ÙȘ 15 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, Ô˘ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ˘˜ 40 ‚·ıÌÔ‡˜, Ì Èı·Ófi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ıÂÚÌÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ·. ∞fi ÙȘ 20 ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ï›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ηÓÔÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, ·Ú¯Èο ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÂÈÛfi‰È· ıÂÚÌÈÎÒÓ ·ÛÙ·ıÂÈÒÓ. ∞ÛÙ¿ıÂÈ· ηÈÚÔ‡ ¤¯Ô˘Ì fiÙ·Ó Ë ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙȘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÒÚ˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ‚·ÚÔÌÂÙÚÈο ¯·ÌËÏ¿,

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈÎÚ¿ ̤و· ‹ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ˘Ú‹Ó˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ („˘¯Ú¤˜ Ï›ÌÓ˜ ·¤Ú· ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·) Ô˘ Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È ·ÔÎÔÌ̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. √È Ôχ „˘¯Ú¤˜ Î·È ÍËÚ¤˜ ·¤ÚȘ Ì¿˙˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ÙȘ Ôχ ıÂṲ́˜ (Û˘Ó‹ıˆ˜ Î·È ˘ÁÚ¤˜) Î·È ·ÓÔ‰ÈΤ˜ ÏfiÁˆ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ·¤ÚȘ Ì¿˙˜ Ô˘ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ηٷÈÁ›‰·˜. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÎÎÂÓÒÛÂȘ Î·È ·fi ¯·Ï¿˙È. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ Ì ÙÔ˘˜ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ ·Ó¤ÌÔ˘˜, Ô˘ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ηٷÈÁ›‰· ÚÔηÏ›.

™Δ∞ fiÚÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· μfiÏÔ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (∂§Δ∞), ηıÒ˜ ·fi ÙË ÌÈ· ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٷÎfiÚ˘Ê· Ë Î›ÓËÛË Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È “Ô˘Ú¤˜” ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi Ù· ∂§Δ∞, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ë ·Ó·ÌÔÓ‹ Êı¿ÓÂÈ ‹ Î·È ÍÂÂÚÓ¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÓfi˜ ‰¤Ì·ÙÔ˜ ‹ ÂÓfi˜ ʷΤÏÔ˘. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È Ù· ∂§Δ∞, Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ fï˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ™Ù· ÔÎÙÒ ÁÎÈÛ¤ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Ú·ÎÙÔÚ›Ô, ı· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌfiÏȘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ηıÒ˜ Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ 8ÌËÓÈÙÒÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·fi ÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô, Ó· Â›Ó·È ÏÂÈ„‹. ∂›Û˘ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÈÛ¤ Î·È ÛÙË ¡Â¿ÔÏË ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û ÙÚ›· ÁÎÈÛ¤. ∏ ΛÓËÛË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·fi ÙȘ 25 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘, ηıÒ˜ ·˘Ù‹ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÏËڈ̤˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË, ̤¯ÚÈ ÙË 1.25 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ›¯·Ó Â͢ËÚÂÙËı› ·fi Ù· ÁÎÈÛ¤ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ÙˆÓ ∂§Δ∞ ÛÙÔ μfiÏÔ, 606 Ôϛ٘. ™ÙȘ ı˘Ú›‰Â˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Û˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹. ™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÛÙËÓ ∑·ÁÔÚ¿ ¤Ó·˜, ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ‰‡Ô, ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¤Ó·˜, ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¤Ó·˜, ÛÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ ÙÚÂȘ Î·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ¤ÓÙÂ, fiÔ˘ Ê˘ÛÈο Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ÂÓ ÏfiÁˆ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ı˘Ú›‰Â˜ fiÔ˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ, οÓÔ˘Ó Î·È ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜...

¢∏ª√.™.

Super ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ŸÏ· Ù· 3ÌËÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

πÛ¯‡ÂÈ ¤ˆ˜ 10/07/2013

√À∑√ - ∫∞º∂™ - ¶√Δ√ ∫∞π ¶∞π¢π∫∏ Ã∞ƒ∞!

89ú Δ∏§.: 6988705918

6972457072

™√Àμ§∞Δ∑π¢π∫√ °Ú‹ÁÔÚ·... ºıËÓ¿... ¡fiÛÙÈÌ· ™√Àμ§∞∫π (ηϷ̿ÎÈ) §√À∫∞¡π∫√ (ηϷ̿ÎÈ) ∫√Δ√¶√À§√ (ηϷ̿ÎÈ) ª¶πºΔ∂∫π (ÌÂÚ. ¯ÂÈÚ.) ¶∞¡™∂Δ∞ (ÌÂÚ. 3 ÙÂÌ.) ™√ÀΔ∑√À∫∞∫π ¶∞Δ∞Δ∂™ (ÙËÁ. ÊÚ.)

ERY LIV 24.00 E D .0012

1,00 ú 1,00 ú 1,20 ú 4,00 ú 4,00 ú 1,00 ú 1,50 ú

ΔÀƒ√™∞§∞Δ∞ Δ∑∞Δ∑π∫π √À°°∞ƒ∂∑∞ ƒø™π∫∏

}

1,50 ú

¶˘Ú¿ÛÛÔ˘ ∫25 (·ÏÈ¿ „·Ú¿‰Èη) TËÏ.: 24210 20.322 ñ CU vodafone: 6958 852.800 WHAT’S UP: 6980 200.329 ñ WIND F2G: 6930 515.246


ª·ÁÓËÛ›· 21

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· “ÚˆÙ¿ÎÈ·” ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ª

ÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ù· Ó‹È· Î·È Ù· ÚÔÓ‹È· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ʤÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÒ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 2.000. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙ· 70 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ÎÂÓ¿ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶À™¶∂ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË.

£ÂÙÈο Â›Ó·È Ù· ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È ÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘. √È ÁÔÓ›˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ¶¤Ú˘ÛÈ Ù· ÚÔÓ‹È· Ô˘ ›¯·Ó ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙ· 1.119 Î·È Ù· Ó‹-

È· ÛÙ· 1.919, ‰ËÏ·‰‹ Û‡ÓÔÏÔ 3.038 ¿ÙÔÌ·. º¤ÙÔ˜ Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ·ÚÈıÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È 1.170 ÚÔÓ‹È· Î·È 1.916 Ó‹È·, ‰ËÏ·‰‹ Û‡ÓÔÏÔ 3.086. ∂Ô̤ӈ˜ ·fi

¤Ú˘ÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·‡ÍËÛË Á‡Úˆ ÛÙ· 50 ·È‰È¿ Ô˘ ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ù· ÛÙÔȯ›· ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ʤÙÔ˜ ÂÁÁÚ¿ÊËηÓ

2.000 ÚˆÙ¿ÎÈ·, fiÛ· ‰ËÏ·‰‹ ‹Ù·Ó Î·È ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ∞ı·Ó·ÛÔ‡Ï˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Î·È Ù· ¢ËÌÔÙÈο. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ. ª¿ÏÈÛÙ· Ù· ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ı· Ù· ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÁÈ· Ù·

¡ËÈ·ÁˆÁ›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù· ÚÔÓ‹È· ı· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó Ì ÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ı¤ÛˆÓ. ™Ù· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÓË›ˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÌ›˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÓ‹È·. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ‰Â ˆ˜ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ¶¿ÓÙˆ˜ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ı· ›̷ÛÙ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Ì ¤Ú˘ÛÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¶À™¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙË-

ÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· ÎÂÓ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› 70 ÎÂÓ¿ ‰·ÛοψÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 52 ÛÙËÓ ∞’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ù· 18 ÛÙË μ’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Û˘ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ¡ËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ Â›Ó·È 18 ÛÙËÓ ∞’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤ÍÈ ÛÙË μ’ ¶ÂÚÈÔ¯‹. ∂›Û˘ Ù· ÎÂÓ¿ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È 32 ÛÙËÓ ∞’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤ÍÈ ÛÙË μ’ ¶ÂÚÈÔ¯‹. ∂›Û˘ Ù· ÎÂÓ¿ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È ¤ÓÙ ÛÙËÓ ∞’ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤Ó· ÛÙË μ’ ¶ÂÚÈÔ¯‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ӥ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ªÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ Ë ∞’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û fiÏË ÙË ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ë μ’ ª·ÁÓËÛ›· ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

√ÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜

ΔÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ̷ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ °Àƒø ÛÙÔ˘˜ 3.000 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi

Ù· ¢ËÌÔÙÈο ̤¯ÚÈ Î·È Ù· §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ÂÓÒ ¯ı˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ó· Ì˘ËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ̤ۈ ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ª›· ·fi ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó Î·È Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÚÈÓÔ‡ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔ 14Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ԉ›¯ıËΠÌÂÁ¿ÏÔ, ·ÊÔ‡ Û˘ÓÔÏÈο 300 Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi Û¯ÔÏÂ›Ô ‰È‹ÚÎÂÛ fi¯È Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ù· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηٷÎfiÚ˘ÊË ‹Ù·Ó Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔ μfiÏÔ, Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î. ¶¤ÙÚÔ˜

¡ÈÎÔÏÔ˘‰¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “›̷ÛÙ Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË, fiˆ˜ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÓËÛÈ¿. ∫·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ôχ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ, ·ÊÔ‡ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û ÂÌ¿˜ Î·È Ì·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Û·Ó. ΔÔ Ôχ ηÏfi Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘ ‰›‰·ÛÎ·Ó ÛÙ· ·È‰È¿, Ì·˜ ›·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ Ì˘·Ï¿ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ï·Ì ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌ¤‰ˆÛË ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜. ™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜, Ë

¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ 14Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ¯ÔÚËÁÔ›. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ™‡ÚÔ˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙË ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 550 Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ, ÂÓÒ ÙÔ 2010 ‹Ù·Ó 200. ∂›Û˘ ÛÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 2.450 Ì·ıËÙ¤˜ ∂’ Î·È ™Δ’ Δ¿Í˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ¡ÔÌfi˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. °È· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο ¤¯ÂÈ ˆ˜

ÂÍ‹˜: ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Ê¿ÛË ÙÔ˘ “£·Ï‹˜” ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μ’ Î·È °’ Δ¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Δ¿ÍÂˆÓ §˘Î›Ԣ. ∂›Û˘ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ “£·Ï‹˜” ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’

Δ¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ “∂˘ÎÏ›‰Ë” Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. Δ¤ÏÔ˜ Ë ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·Áˆ-

ÓÈÛÌÔ‡ “∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜” ı· Á›ÓÂÈ ·Ú¯¤˜ ª·ÚÙ›Ô˘. ∂›Û˘ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ô ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ∂’ Î·È ™Δ’ Δ¿ÍÂˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


π™Δπ√¶§√´∞

™∞μμ∞Δ√ 6 I√À§π√À 2013

™ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ™ÙÂÚÁÈ·ÓÔ‡ ÛÂÏ. 27

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

¶∞§∏

√ μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÛÂÏ. 27

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ù· «¯·ÚÙÈ¿» ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Ô ∞. ¶¿ÙÛ˘ ÛÂÏ. 24

¶√§√

¡›ÎË-¡√μ∞ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÂÏ. 26

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

∞¤ÎÙËÛ ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ˘˜ ªÂÚÁÎ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÂÏ. 23

∞Ó·Ó¤ˆÛ·Ó Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÔÈ °Î›ÙÎÔ˜ Î·È ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ ÛÂÏ. 25


™∞μμ∞Δ√ 6 I√À§π√À 2013

¢∏§ø™∂ Δ√ ¡∂√ ª∂Δ∞°ƒ∞ºπ∫√ ∞¶√∫Δ∏ª∞ Δø¡ «¶ƒ∞™π¡ø¡» ª∞ƒ∫√À™ ª¶∂ƒ°∫

«°ÎÔÏ Î·È Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√» Δ

Ë Ê·Ó¤Ï· Ì ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ı· ÊÔÚ¿ÂÈ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Ô ª¿ÚÎÔ˘˜ ªÂÚÁÎ. √ ™Ô˘Ë‰fi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¤Ú·Û Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, Û˘ÌÊÒÓËÛ Û fiÏ· Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¡›ÎÔ ¡Ù·Ì›˙·, ÁÈ· ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ·›ÎÙ˘ ÁÓˆÚ›ÛÙËÎÂ Î·È Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â Û‡ÓÙÔÌË Û˘ÓÔÌÈÏ›·.

∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, ¿ÓÙˆ˜, ˆ˜ Û Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ¡Ù·‚›ÓÙ ª¤ÓÙ˜ Ô˘ “¤Ù·Í” ηÙ¢ı›·Ó ÁÈ· √ÏÏ·Ó‰›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÎÙËÛ‹˜ ÙÔ˘, Ô ªÂÚÁÎ Ù·Í›‰Â„ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, fiÔ˘ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. §fiÁˆ Ù˘ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘, Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ÊÔÚ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·˙› Ù˘ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·. 줂·È·, fiÛÔ Î·ÈÚfi Ì›ÓÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ı· ÚÔÔÓÂ›Ù·È Î·ÓÔÓÈο Î·È Û ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô Ì ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹Î ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜. ∏ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ ¿ÛÔ˜ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ì›ÓÂÈ Ôχ ›Ûˆ Û ı¤Ì· ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ “ÂÙ¿ÍÂÈ” ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ̤ӷ Ó· ·›Íˆ ‰Ò. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë fiÏË Î·È Ô Î·È-

Úfi˜ Â›Ó·È Î·Ïfi˜. ∂›¯· ηÏfi ÚÔ·›ÛıËÌ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ªÈÏ‹Û·Ì Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ηϋ ÂÓÙ‡ˆÛË, fiˆ˜ Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘, ›Â: “∂Ï›˙ˆ Ó· ÂÙ‡¯ˆ οÔÈ· ÁÎÔÏ. £¤Ïˆ Ó· ‚ÔËı‹-

Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÂΛÓË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Â̤ӷ. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì οÔÈÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ì·È 100% ¤ÙÔÈÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ˆ ·Ú¯›ÛÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ›, ÂÏ›˙ˆ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì οÙÈ Î·Ïfi. £· ‰ÒÛˆ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÒ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿”. √ Δ˙fiÊÚÈ ∫·ÛÙÈÁÈfiÓ ·ÔÙÂÏ›

ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙfiÓÈÛÂ Ô ª·ÚÎ ŸÊÂÚÌ·Ú˜. √ ·ıÏËÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÕÁÈ·Í ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈ-

ÓÔ˘˜” . ∞Ó·Ï˘ÙÈο, fiÛ· ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Novasports.gr: °È· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ∫·ÛÙÈÁÈfiÓ: Œ¯ˆ ‹‰Ë ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¡Ù·Ì›˙·. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. °ÓˆÚ›˙ˆ Ê˘ÛÈο ˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô, fï˜ ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ ¤Ó·Ó ·›ÎÙË, Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂȘ Ï›Á· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ·˜ ÛÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎÔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ οÙÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂȘ. ÿÛˆ˜ fï˜ Û˘Ì‚Â› ·ÚÁfiÙÂÚ·... °È· ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ó· ÂÌÈÛÙ¢Ù› ¤Ó·Ó Ó¤Ô Ù¯ÓÈÎfi: ∫¿ÓÂÈ Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Î·È Î¿ÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂȘ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛ·È ÌfiÓÔ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ fiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ Ó· ÎÔÈÙ¿˜ Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. ¡· ÂÍÂÙ¿˙ÂȘ fiϘ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜. ∫·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ¤Ó·Ó Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘.

Δ√¡π™∂ √ μ§∞¡Δπªπƒ μ∞´™ ™Δ∏¡ ∂¶π™∏ª∏ ¶∞ƒ√À™π∞™∏ Δ√À ∞¶√ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√

«£¤Ïˆ Ó· Ì’ ·Á·‹ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜» π‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‰‹ÏˆÛÂ Ô μÏ¿ÓÙÈÌÈÚ μ¿È˜ ηٿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶∞∂. √ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜, ‰‹ÏˆÛ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· οÓÂÈ fi, ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚ› ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ Ó· ÙÔÓ ·Á·‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ ·Á¿ËÛ·Ó ÙÔÓ ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜... ΔÔ Ó¤Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·fiÎÙËÌ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË Î·È ÙËÓ... ÙڤϷ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ë ÔÔ›· ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ·ÚÎÂÙ‹ ̤۷ ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¤ÏÂ·Ú ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ (Û.Û ÚÔÔÓËÙ‹˜) Ô˘ ÙÔ˘ › ٷ ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Í¤ÚÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÔfiÙ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ì¿ıˆ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÌÔ˘ ÔÌ¿‰·. ŸÙ·Ó ¤Ì·ı· ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ‹ÌÔ˘Ó Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜. ◊Ù·Ó ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ¶ÂÛοڷ Î·È ¤ÚÂ ӷ ÂÚÈ̤ӈ. ÷›ÚÔÌ·È Ôχ Ô˘ Â›Ì·È Û ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û‡ÏÏÔÁÔ” , ‰‹ÏˆÛ ·Ú¯Èο Ô μ¿È˜ Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ

∂ÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ∞Ì·ÏÊÈÙ·Ófi

ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∂›Ó·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Î¿ı ·›ÎÙË. Œ¯ˆ ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÚ¿Û·Ì ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Î·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔ Î¿Óˆ ʤÙÔ˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” . °È· ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË: “Œ¯ˆ ‰ÂÈ Û ‚›ÓÙÂÔ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÂ˙fiÓ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË Î·È ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ÙڤϷ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ Î·È ÂÁÒ Ï›ÁË Ù¤ÙÔÈ· ÙڤϷ. ¶·›ÎÙ˜ Û·Ó Â̤ӷ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ›‰È· Û οı ̷٘ ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÓÙÚÈÌÏ¿Úˆ Î·È Ó· ÂÚÓ¿ˆ ·›ÎÙ˜... ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÏÔÈfiÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÚ¿Ûˆ ÙÚÂȘ Î·È ¿ÏϘ ηӤӷÓ. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÌÂ

·Á·‹ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜...” °È· ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, μÏ¿ÓÙÈÌÈÚ μ¿È˜: “™˘˙‹ÙËÛ· Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÌÔ˘ › fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·ÏÏ¿ fiÙÈ ÙÂÏÈο Â›Ó·È ‰È΋ ÌÔ˘ ·fiÊ·ÛË. ŸÙ·Ó ‰È¿ÏÂÍ· ÙÂÏÈο ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÌÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÌÔ˘ › fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ı· ·›Íˆ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂Ï›˙ˆ Ó· ¤¯ˆ ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹. ∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ Ì ‰È¿ÏÂÍÂ. ¢ÂÓ Â›Ì·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ· ÔÙ¤ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ÔÌ¿‰·. £¤Ïˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì” .

T.V. ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 16.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ °Ô˘›ÌÏÂÓÙÔÓ ∑- (Ù¤ÓȘ) NOVASPORTS 2 14.30 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· FIA GT Series, ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο -∑(·˘ÙÔΛÓËÙÔ) EUROSPORT 18.00 °·ÏÏ›·-√˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó -∑(ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ∫20) 21.00 πÛ·Ó›·-√˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë -∑(ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ∫20) OTE SPORT 1 16.10 μÚ·˙ÈÏ›·-μÔ˘ÏÁ·Ú›· -∑(°Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ ‚fiÏÂ˚) 21.00 °ÂÚÌ·Ó›·-ƒˆÛ›· -∑- (°Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ ‚fiÏÂ˚) OTE SPORT 2 14.50 °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο (ºfiÚÌÔ˘Ï· 1) 21.00 ™ÂÚ‚›·-πÙ·Ï›· -∑- (°Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ ‚fiÏÂ˚)

¶∞√∫

™ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Ô √ϛ۠™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ §¤ÔÌÂÓ ÂÓۈ̷ÙÒıËÎÂ Ô ™ÂÎÔ‡ √Ï›ÛÂ. √ §È‚ÂÚÈ·Ófi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤ÊÙ·Û ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ÎÈ fiˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶∞∂, ̤ÓÔ˘Ó Ù· Ù˘Èο ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ÏÔÈfiÓ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÃÔ˘Ì ™Ù¤ÊÂÓ˜. “™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Ô ™ÂÎÔ‡ √ϛ۠ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ¶∞√∫.

∞∂∫ °È· ÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ, ÙfiÓÈÛÂ: “√ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ı¤ÛË. ™ÙËÓ ¶ÂÛοڷ ¤·È˙· ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ™˘Ó‹ıˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ ÁÎÔÏ Î·È ÁÈ· ̤ӷ Ì›· ·Û›ÛÙ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì ÙÔ ÁÎÔÏ. ¡· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ...” °È· ÙËÓ Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ªÈÚ·Ï¿˜, ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÔÏÏ¿ ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ªÈÚ·Ï¿˜ ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Á·¿ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ˘ ÌÔÈ¿Ûˆ Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· Á›Óˆ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚÔ˜ ·fi ÂΛÓÔÓ” .

·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÔ˘ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Û ÙfiÛ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. À¤ÁÚ·„· ÛÙËÓ ™›ÙÈ ÚÈÓ 4 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ ¿ÏÏ·ÍÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜. ¢ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ì Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Î·È ¤ÙÛÈ ‹Á·ÈÓ· Û˘Ó¯Ҙ ‰·ÓÂÈÎfi˜. ∞Ó˘ÔÌÔÓÔ‡Û· ÁÈ· ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· Â¤ÏÂÁ· ÂÁÒ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ô˘ ı· ·›Íˆ Î·È ÙÒÚ· Â›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ Â›Ì·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” . °È· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ›Â: “∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ Ô·‰Ô› Ì·˜ Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÓÙ·ÌÏ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £· ‹Ù·Ó Ôχ ˆÚ·›Ô Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ

23

Ÿˆ˜ ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Î·È Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, °È¿ÓÓ˘ μÚ¤ÓÙ˙Ô˜, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ªÔÚÁÎ¿Ó ∞Ì·ÏÊÈÙ·Ófi ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ Ù· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Ì ÙËÓ ª·ÚÛ¤ÈÁ Ô˘ ˙ËÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·... ŸÌˆ˜ Ì›· ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ °¿ÏψÓ, ∑ÔÛ¤ ∞ÓÈÁÎfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› οÔÈ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ›Â: “Δ· ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÂÈ Ì ÙÔÓ ªÔÚÁÎ¿Ó Î·È ı· Ì›ÓÂÈ Û ̷˜” . ∞fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¿ÌÂÛ· Î·È ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈΤ˜.

™˘Ìʈӛ· Ì ∫·Ú·ÁÎÈÔÏ›‰Ë ™Â Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ºÒÙË ∫·Ú·ÁÎÈÔÏ›‰Ë ‹ÚıÂ Ë ∞∂∫. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜. Ãı˜ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù· ‚Ú‹Î·Ó ÁÈ· ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ù· Ù˘Èο ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙËÓ “ŒÓˆÛË”. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·fiÎÙËÛË ÁÎÔÏΛÂÚ, ÌÂÙ¿ ·fi ÂΛÓË ÙÔ˘ ∏Ï›· μÔ‡Ú·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÚÈÓ Î·Ó ÊÔ˘ÓÙÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ê‹Ì˜ ÂÚ› ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ª·ÚÔ‡‰Ë ªÔ˘Á·˝‰Ë, ÛÙËÓ ∞∂∫ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÂÚ› ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ÛÙÔÓ Ó·Úfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì “ÌÚÔÛÙ¿ÚË” ÙÔÓ μ·Û›ÏË ¢ËÌÈ·ÙÚÈ¿‰Ë. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‚¿ÛË, ·ÏÏ¿ ‰È·„‡‰ÂÙ·È Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” , Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤ÚÈÍ ÔÙ¤ Á¤Ê˘Ú˜ ÛÙÔÓ ·›ÎÙË ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ·›ÎÙË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ Ì ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÙÈ ÔÚÈÛÙÈÎfi.


24

™∞μμ∞Δ√ 6 I√À§π√À 2013

ƒÀ£ªπ∫∏

™Ù· ÙÂÛÙ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ë ∫·Ú‰·Ì¿ÎË ™Δ∞ ÙÂÛÙ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·ıÏËÙÚÈÒÓ, ÎÏ‹ıËΠӷ ‚ÚÂı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ °.∂. μfiÏÔ˘ ∞ıËÓ¿ ∫·Ú‰·Ì¿ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ À„ËÏÒÓ ∂ȉfiÛÂˆÓ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿ ∞ı‹Ó·˜. ∏ ÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ·˜ ƒ˘ıÌÈ΋˜ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Î. ∂˘ÁÂÓ›·˜ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘ÁÂÓ›·˜ Î·È ·fiÊ·ÛË Ù˘ Δ.∂. ƒ.°. Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ΔËÓ ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ °.∂. μfiÏÔ˘ ı· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ Ë ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ¿ Ù˘ ª·Ú›· μÔ‡ÏÁ·ÚË.

μ√§∂´

™ÙËÓ ÚÔÂıÓÈ΋ ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ∂μ¢√ª∏¡Δ∞ ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ̤ÏË ÙˆÓ ÚÔÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈ΋ ÚÔfiÓËÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 9 ¤ˆ˜ 13 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013, ÛÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ √ÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ ¶ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ¢. ºÏÒÚÔ˘ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ √ÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ª·Ú›ÓÔ˘ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ √ÌÔÛÔӉȷÎÒÓ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ıÏ‹ÙÚȘ: ŒÚÈη ¶Ôχ˙Ô˘ (¡›ÎË μ.), μ·ÛÈÏÈ΋-ª·Ú›· ¢È¿ÏÏ·, §‹‰·-∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫¿ÛÙ·ÓÔ˘ (∞ÚÁÒ) Î·È ∫·ÙÂÚ›Ó· £¤Ô˘ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡).

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

¶·ÚÂÏıfiÓ Ô ™¯ÔÚÙÛ·Ó›Ù˘ √ƒπ™Δπ∫√ Ù¤ÏÔ˜ -Î·È Â›ÛËÌ·- ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ™ÔÊÔÎÏ‹ ™¯ÔÚÙÛ·Ó›ÙË. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ô„ÈfiÓ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ Û¤ÓÙÂÚ. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ›¯Â Ô„ÈfiÓ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ, fï˜ ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÏÔÁ‹ Î·È Ó· ÌËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔÓ “™fiÊÔ” . “∏ ∫∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ™ÔÊÔÎÏ‹ ™¯ÔÚÙÛ·Ó›ÙË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Û¯ÂÙÈο ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∞Ú¯Èο ˘‹Ú¯Â Ë ÛΤ„Ë Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ Ì ¤Ó· ÔÛfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ÛÙËÓ Ô„ÈfiÓ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·›ÎÙË ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û¤ÓÙÂÚ. ∞˘Ùfi˜ ı· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Í¤ÓË ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË Í¤ÓÔ (¤¯ÂÈ ∫¿ÚÈ, §¿ÛÌÂ, °ÎÈÛÙ) Î·È ¤Ó·Ó ÎÔÈÓÔÙÈÎfi (¤¯ÂÈ ÙÔÓ √‡ÎÈÙ˜). ◊‰Ë ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ‰ÈÂıÓ‹ ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ë ÚÒËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, Ë ª¿Î·ÌÈ ΔÂÏ ∞‚›‚. O ™¯ÔÚÙÛ·Ó›Ù˘ ¿Ú¯ÈÛ Ôχ ηϿ ÙË ÛÂ˙fiÓ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ›¯Â οÔȘ ÂÎÏ¿Ì„ÂȘ Î·È ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞1, fiÔ˘ ›¯Â ÌÈÎÚfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·.

™∏ª∂ƒ∞ ™Δπ™ 12 ª. ∏ ™À¡∂¡Δ∂À•∏ ΔÀ¶√À Δ√À ∞¡¢ƒ∂∞ ¶∞Δ™∏ °π∞ Δ∏ ¡π∫∏

∑ËÙ› ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¿ÛÔ˜ ·fi ÙËÓ √Ó‰Ô‡Ú· ·Ú·¯ÒÚËÛ ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Û ªª∂ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ fiÔ˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙË ¡›ÎË Ô §·Ï›Ó ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·¿ÓÙËÛË: “◊Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯·. ∂›Ó·È ηٷÏËÎÙÈÎfi Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô £Âfi˜. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ¿Û¯ËÌ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ √Ó‰Ô‡Ú·, fiÔ˘ ‰ÂÓ ¤·È˙·. ∂›¯·Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ◊Úı ÙfiÙÂ Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘. ◊Ù·Ó ·Í¤¯·ÛÙË, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ô·‰Ô› Î·È Ë fiÏË” ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÛÔ˘.

ËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ™ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis Resort” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ™ÙÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ Ë ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ŒÓÙÔÓÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ Î˘·ÓfiÏ¢ÎÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis Resort” ÛÙËÓ ∞ÁÚ›·. ∞ÈÙ›· Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Ë ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘. ™‹ÌÂÚ· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó fiÏ·. √ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ı· Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Î·È ÙÔ ·Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” . 줂·È· Ë ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Δ˙·Ó·‚¿Ú· ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÔÈ Â·Ê¤˜ Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ˘fi ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ fiˆ˜ ÔÈ ¡Ù›ÓÔ ™¤ÚÂÌÂÙ, £·Ó¿Û˘ ƒÂÂÙÛ¿˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑Ô˘ÏÈÒÙ˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó... Ù¿ÛË ·Ú·ÌÔÓ‹˜. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È‹ÌÂÚÔ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ¡›ÎË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Ô·‰ÒÓ, ÙË §¤Û¯Ë º›ÏˆÓ ¡›Î˘ Î·È ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Blue Star FM. ™Â fiϘ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô Î. ¶¿ÙÛ˘ ˘‹ÚÍ ۷ʋ˜: ∂Èı˘Ì› ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÂÚ›Û·ÛÙÔ˜. √ Î. ¶¿ÙÛ˘ ı¤ÏÂÈ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Û›ڈÛË ‰˘-

™ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ô ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˜

Ó¿ÌÂˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙË ¡›ÎË Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ “fiÏÂÌÔ˜” , fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ¿Ú· Î·È ÔÈÔ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ¶∞∂. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ “Valis” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â›. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· fiÏ·, ı· οÓÂÈ ¤Ó·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÂÓÒ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ “¤Íˆ ·fi Ù· ‰fiÓÙÈ·” ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ‹‰Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Δ˙·Ó·‚¿Ú· Î·È ϤÔÓ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ù· Ù˘Èο ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡›Î˘. ™ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ì ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ı· “·ÁηÏÈ·ÛÙ›” ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ “ÂÎηı·Ú›ÛÂȘ” ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·, Ì ÙÔ˘˜ ª·ÓÒÏË ™ÎԇʷÏË Î·È ¶·ÓÙÂÏ‹ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓË Ó· χÓÔ˘Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔÓ Δ¿ÛÔ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ. ∂›Û˘ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Í·Ó¿ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ™·Ì·Ú¿. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙË ¡›ÎË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ˙ÈÒÚ·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·Ù·‚¿Ó˘, ™ˆÙ‹Ú˘ ÿÌÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ¶ÈÙÙ·Ú¿˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜ Î·È ÕÁÁÂÏÔ˜ ∞ÚÁ‡Ú˘, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿.

§·Ï›Ó: ◊Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯· ÛÙË ¡›ÎË √ ÕÏ·Ó §·Ï›Ó ·Á¿ËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ¡›ÎË, ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ Î·È ÙÔ μfiÏÔ, ·Ó Î·È ¤˙ËÛ ÌfiÓÔ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ‰Ò. ∞˘Ùfi Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ÎÔϷ΢ÙÈο ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ fiÏË Ì·˜.

∏ ∂ƒ∞™πΔ∂áπ∫∏ ¡π∫∏ ¢π√ƒ°∞¡ø¡∂π ™À¡∞À§π∞ ™Δ√ «¶. ª∞°√À§∞™»

ªÔ˘ÛÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” Ì ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡˜ μ·Û›ÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, º›ÏÈÔ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη Î·È ¡›ÎÔ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù·, 3 ÁÂÓȤ˜ ÚÔÎ ·Ú¿‰ÔÛ˘, ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›·. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “™˘Ó+” Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ì·˙› Ô ¡›ÎÔ˜ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘ Î·È Ô º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙË ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ, ÂÓÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÔÚ›· ·fi ÙÔ ’80 Ì ÙÔ˘˜ º·Ṳ̀, Î·È ÙÔ ’90 Ì ÙÔ˘˜ ¶˘Í §·Í ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ∂ÏÏËÓ· ÚÔÎ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹. √ μ·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ “40 ¯ÚfiÓÈ· ¤ÊË‚Ô˜” ÎÏ›ÓÂÈ ·fi ÙÔ 1973 ¤Ó· ·ÎÏÔ -Ì Ӥ· ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤ÎÏËÍË Ì ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ- Î·È Ì·›ÓÂÈ Û ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË fiÚÂÍË. ŸÛÔÈ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ͤÚÂÙ ÙÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ: ∞Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û ÌÈ· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË...

ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” (Ô‰fi˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ¡¤· πˆÓ›·). √È fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 19:30 ÂÓÒ Ë ¤Ó·ÚÍË Â›Ó·È ÛÙȘ 20:30. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 13 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ı· Â›Ó·È 15 ¢ÚÒ. ™ËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: - Seven Spots (¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 222 Î·È §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ 25 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·) - ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜) - Flocafe (·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘) - ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛ·ÚÓ¿˜ º·ÚÌ·ÎÂ›Ô (∞Ó··‡Ûˆ˜ 33) - ∫·Ê¤ À‰ÚÔ¯fiÔ˜ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘-™Ì‡ÚÓ˘) - Blue Club-£‡Ú· 3 “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” (°‹Â‰Ô ¡›Î˘) - °Ú·Ê›· °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” (°‹Â‰Ô ¡›Î˘) ªË ¯¿ÛÂÙ ÙÔ Û˘Ó·˘ÏÈ·Îfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÚÔÒÏËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 14:00, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421060320” .

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 30/6 ¤ÏËÍ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˘ Ì ÙË ¡›ÎË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÙÔ ·Ó·Ó¤ˆÛÂ. ŒÙÛÈ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ ·ÏÏÔ‡ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Î·È ¯ı˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. √ 31¯ÚÔÓÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙË ª›ÎÚ· Î·È ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ÙË ‚ԇϷ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ “°ËÚ·ÈÔ‡” , Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È Â›ÛËÌ· “∏ ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜ 1908 ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˘. √ 31¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÙÔ 2000 ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ∞∂§, fiÔ˘ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· (101 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ-12 Ù¤ÚÌ·Ù·). ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· (2004-08) ÛÙËÓ ™ÎfiÓÙ· •∞¡£∏ (42 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ), ÂÓÒ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2005-6 ‰fiıËΠ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ (10 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ). ΔÔ 2008-09 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˜ ÊfiÚÂÛ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ (17 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ). ™ÂÈÚ¿ ›¯Â Ë ∫¤Ú΢ڷ ÁÈ· ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ 2009-12, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ 105 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ “ÛÙ¿ÛË” ÚÈÓ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ‹Ù·Ó Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠʤÙÔ˜ 14 ÊÔÚ¤˜” .

ª√°π∂™

«¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ƒÔ‡ÓÂ˚» Δ√ Û›ÚÈ·Ï... ¤Ï·‚ ٤ÏÔ˜. √ °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÂ˚ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ ı· ·Ô¯ˆÚÔ‡ÛÂ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Úı·Ó... ÙÔ‡Ì·. √ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªfiÁȘ, ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ “∫¿ÚÈÓÁÎÙÔÓ” Ì›ÏËÛ Ì ÙÔÓ ƒÔ‡ÓÂ˚ Î·È fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Ê·Ó¤Ï·: “ª›ÏËÛ· Ì ÙÔÓ °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÂ˚. ¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ∂›Ó·È Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. √ °Ô˘¤ÈÓ Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο, ·˘Ùfi Ô˘ ÂͤϷ‚· ÂÁÒ ·fi ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ô˘ ¤Î·Ó· Ì·˙› ÙÔ˘, Â›Ó·È ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ Î·È ·Ó˘ÔÌÔÓ› ÁÈ· Ó· Í·Ó·Ì› ÛÙÔ Á‹‰Ô. ΔÔÓ Í¤Úˆ ·fi ÌÈÎÚfi ·È‰›, fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ. ∂›Ó·È Û ÂÎÏËÎÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÔÓËı› Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÔÚÂÍ¿ÙÔ˜” .


™∞μμ∞Δ√ 6 I√À§π√À 2013

∞¡∞¡∂ø™∞¡ Δ∏¡ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ Δ√À™ °π∞ ∂¡∞ ∞∫√ª∏ Ã√¡√ ª∂ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ.

ŒÌÂÈÓ·Ó °Î›ÙÎÔ˜, ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ √

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ËÁÂ›Ù·È Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ·fi ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Î·È ÌÂÙ·Áڷʤ˜. Ãı˜ ¤ÏËÍÂ Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Û ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¶∞∂ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠοÔÈÔ˜ ‰˘Ó·Ùfi˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ËÓ›· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ë ·ÚÔ‡Û· ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ì ÙË ÚÔÛı‹ÎË, ›Ûˆ˜, οÔÈˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ΔÚ›Ù˘ 9/7 Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, ηıÒ˜ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Û fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜. ∏ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 9/7/2013 Î·È ÒÚ· 13:00 ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶∞ƒ∫” .

∞Ó·Ó¤ˆÛ·Ó °Î›ÙÎÔ˜ Î·È ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ ¢‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÔÈ £Ô‰ˆÚ‹˜ °Î›ÙÎÔ˜ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·ÙÛÈ·Úfi˜, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √È ·›ÎÙ˜ Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (45 Ô °Î›ÙÎÔ˜, 40 Ô ∫·ÙÛÈ·Úfi˜), ¤Ú·Û·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ∂‹ÏıÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶∞∂, ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ˘. √ £Ô‰ˆÚ‹˜ °Î›ÙÎÔ˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ‰˘Ó·Ùfi˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ - Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ - ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫·ÙÛÈ·ÚÔ‡, ÂÓfi˜

·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ Û ·fi‰ÔÛË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ: “∂›Ì·È ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‹ıÂÏ ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜, ›· ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ “Ó·È” , ηıÒ˜ ı¤Ïˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ı· ÂÈÙ¢¯ı›” .

™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ Î·È ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ ¢‡Ô ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÔÈ £·Ó¿Û˘ ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ‹Úı·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ Ó· ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÈÓ‰ÒÓË ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ... Ì˯·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¶ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‚Ô‹ıËÛ ÙfiÛÔ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο, fiÛÔ Î·È ÂÈıÂÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·›˙ÔÓÙ·˜ Û 38 ·È¯Ó›‰È· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÍÈ ÁÎÔÏ, ·Ó Î·È ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê. ŒÎ·Ó ÌÈ· Ôχ ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙ›ÌËÛÂ

Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2015. √ ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ¿„ÔÁ· Ì ÙÔÓ ∂ÁÎÔ‡ÙÔ˘ √ϛ۠ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ ¡ÈÁËÚÈ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2014.

¶·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ù˘Èο Ô ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ Δ˘Èο ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ı˜ ¤Ú·Û ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ηıÒ˜ ›¯Â Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Î·È Â›ÛËÌ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ÌËÓ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. √ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ ÛÙ· 20 ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ fiÙ·Ó ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ‰ÂÍÈfi˜ Ì·Î ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ì ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi, ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ¡›ÎË, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÙË ı¤ÛË, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÂÍ·ÈÚÂÙÈο. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ ™‡ÚÔ˜ °fiÁÔÏÔ˜ Î·È £·Ó¿Û˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi (‰ÂÓ ı· ·Ó·Óˆı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ), ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÔÈ £·Ó¿Û˘ ∫ˆÛÙԇϷ˜ Î·È μ·ÁÁ¤Ï˘ °ÎfiÙÔ‚Ô˜. √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û Â·Ê‹ Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ηÈ

Ì οÔÈÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ¤ÌÂÈÚÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ì ıËÙ›· ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â¤ÏıÂÈ Û˘Ìʈӛ·. ∂›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ∂›Û˘, ·ÓÔȯÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞Ú‚·Ó›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. ªÂ ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Î·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÂÓÓ¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÔÌ¿‰· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ £Ô‰ˆÚ‹˜ °Î›ÙÎÔ˜, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫·ÚÚ¿˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·ÙÛÈ·Úfi˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫fiÌÓÔ˜, ∂ÁÎÔ‡ÙÔ˘ √Ï›ÛÂ, £·Ó¿Û˘ ¶ÈÓ‰ÒÓ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, °È·Ó›Î °ÂÓÁο, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Î·È Ô ªÚ¤Ûη, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∞ÓÔȯً ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ∫ˆÛÙԇϷ Î·È °ÎfiÙÔ‚Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·ÚÂÏıfiÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ °fiÁÔÏÔ˜, ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, ∞ÓȤÙÂ, °Ô˘ÛÔ‡Ï˘, ªÔÏ¿ÙÈ, ¶ÂÙο΢, ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ, ÷Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, ¡·ÓÙ¿ÁÈ·, Î·È √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ.

∞ӤϷ‚ ٷ Ó¤· ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ· Ô ™ÔÏ¿Î˘ √ ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ì·ÎÚ¿ ÔÚ›· ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ “ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ” Ù· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÙÔ˘ ·Ô‡ÙÛÈ· Û ËÏÈΛ· 39 ÂÙÒÓ. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ ηÚȤڷ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¿Óˆ ·fi 500 ·È¯Ó›‰È· ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Î·È 180 ÁÎÔÏ. √ ™ÔÏ¿Î˘ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ¿ÏÏÔ fiÛÙÔ, ·˘Ùfi ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¶∞∂. ™˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ·fi ¯ı˜ Ô ÚÒËÓ, ϤÔÓ, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ·Ó¤Ï·‚ ٷ Ó¤· ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÚÔ˘Û›· Û ÌÈ· ı¤ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË fiÚÂÍË Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ Î·È Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ. “ªÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘ ¤Ï·‚ ٤ÏÔ˜. ŒÓ· ¢¯·ÚÈÛÙÒ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËη fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·: ÚÔÔÓËÙ¤˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜...” . ªÂ Ù· ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÈ· Ô ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ÛÙÔ Facebook, ¢¯·ÚÈÛÙ› fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¤·ÈÍ·Ó Î¿ÔÈÔ ÚfiÏÔ ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Î·È Ù· ηϿ ÏfiÁÈ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô...

™ÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ¢ÂÈÓfi··˜ Î·È °ÂˆÚÁ›Ô˘ √È Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¢ÂÈÓfi·· Î·È £·Ó¿ÛË °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ë “£” , ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‹Ù·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ, Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Î·È ¯ı˜ ÔÈ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ‹Úı·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜

ÙÔ˘˜. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ¢ÂÈÓfi··˜ ¤Î·Ó ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· (·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Â›ıÂÛ˘), ·›˙ÔÓÙ·˜ Û 30 ·È¯Ó›‰È· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ¤ÓÙ ÁÎÔÏ. Œ¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League, ÂÓÒ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜. √ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Â›Ó·È 27 ÂÙÒÓ, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Î·È ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿

Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¤·ÈÍ ÛÙÔÓ ºˆÎÈÎfi, οÓÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ηıÒ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙ· 39 ·fi Ù· 40 ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∫ÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ °Î¤ ÛÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠ÕÚË Î·È ∫¤Ú΢ڷ (20 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ), fiˆ˜ Î·È Ô ™Ù¿ı˘ ƒfi η˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ™Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘-

ÛÙ› fiÙÈ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ™¤Ú¯ÈÔ ¶fiÓÛÂ. ÃıÂÛÈÓ¿ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ª¿ÚÎÔ ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË Î·È ™Ù¤ÚÊ·ÓÔ ™ÈfiÓÙË. √ ÚÒÙÔ˜ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ (¤·ÈÍ ٷ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· „¿¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ê·›ÓÂÙ·È

ˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰›·˘ÏÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔÓ 31¯ÚÔÓÔ ÊÔÚ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ıÂÙÈÎfi˜ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. √ ™ÈfiÓÙ˘ Â›Ó·È 26 ÂÙÒÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙfiÂÚ, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. Œ·ÈÍ Û ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú·, ∫·‚¿Ï·, ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÛÙË ¢fiÍ· ∫·ÙÔΈÈ¿˜ (28 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ¤Ó· ÁÎÔÏ).

25

™ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Ô ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜ ÙÔ˘ ÕıÏÔ˘

√ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜ ÙÔ˘ ÕıÏÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ∞ıËÓÒÓ. √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÕıÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “√ ∞ıÏËÙÈÎÔÌÔÚʈÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ “ÕıÏÔ˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ì ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, 15 ÂÙÒÓ, ÛÙËÓ ¶∞∂ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ıËÓÒÓ. √ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ˘‹ÚÍ ·ıÏËÙ‹˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Ì·˜ ·fi Ôχ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·, ÂÓÒ ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2012 Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ٷ 14 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ μ’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜. ªÂ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÁÈ· ʤÙÔ˜ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ‡¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿ ÃÚ‹ÛÙÔ ˘Á›· Î·È Î·Ï‹ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·” .

¶·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ô ™. ÷ϿÙÛ˘ °È· ¤Ó· ·ÎfiÌ· ¯ÚfiÓÔ ı· ÊÔÚ¿ÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô ™‡ÚÔ˜ ÷ϿÙÛ˘, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ·ÏÌ˘ÚÈÒÙÈÎÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ °.™.∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÷ϿÙÛË ™‡ÚÔ” .

∞∂∫

™Ù· ÿÓÈ· Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ™ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ∞∂∫ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” ÙÂÏÈο Â¤ÏÂÍ·Ó ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÿÓÈ· ¤Ó·ÓÙÈ ·˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘. ™ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ Ë ∞∂∫ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÊÈÏÈο Î·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ·ÔÚÚ›ÊÙËΠÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂¶™£ ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∂¶™£ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ۈ̷Ù›· Ù˘ ∂¶™£ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 8 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ∫˘¤ÏÏÔ˘ 2013-14, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜.


26

™∞μμ∞Δ√ 6 I√À§π√À 2013

√π ¢À√ μ√§πøΔπ∫∂™ √ª∞¢∂™ ª∂Δ∂Ã√À¡ ™Δ∞ ¶§∂´ √º Δ∏™ μ’ ∂£¡π∫∏™ ¶√§√ ™Δ∏ £∂™™∞§√¡π∫∏

ƒ›¯ÓÔÓÙ·È ÛÙË «Ì¿¯Ë» ¡›ÎË Î·È ¡√μ∞

∏ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÔÎÙ¿‰· Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¡›Î˘

›ÎË Î·È ¡√μ∞ Ú›¯ÓÔÓÙ·È ÛÙË “Ì¿¯Ë” ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ fiÏÔ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÔÎÙ¿‰·. ¶ÚÂÌȤڷ Ì ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 .Ì. ÛÙÔ ¶ÔÛÂȉÒÓÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

¡

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™ÙÔ ¶ÔÛÂȉÒÓÈÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Ù· Ï¤È ÔÊ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ fiÏÔ, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÏ‹ ÂÎÚÔÛÒËÛË ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Î·È ÙÔ ¡√μ∞, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó “˙ˆÓÙ·ÓÔ›” ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. √ μ’ fiÌÈÏÔ˜ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı›. ∞ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ πˆÓÈÎfi˜ ¡›Î·È·˜ Î·È Ô ÕÚ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜. √È ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÔÎÙ¿‰· fiÔ˘ ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô fiÌÈÏÔÈ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ, ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ¯È·ÛÙ› ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ¡›ÎË Î·È ¡√μ∞ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÌÂ-

ٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ¡√μ∞ ·›˙ÂÈ ÛÙȘ 5 Ì ÙÔÓ πˆÓÈÎfi ¡. Î·È Ë ¡›ÎË ÛÙȘ 6 Ì ÙÔÓ ÕÚË. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ‰ÂÍ› Ù· Ï¤È ÔÊ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¡›ÎË ÂÓÈÛ¯‡ıËΠʤÙÔ˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. √ ·›ÎÙ˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÏ¿Ó·˜ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ے ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÁÎÚÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ¿ÏÈ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ô fiÌÈÏÔ˜. øÛÙfiÛÔ Â›Ì·ÛÙÂ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ŒÙÛÈ fiˆ˜ Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÌfiÓÔ ·È¯Ó›‰È-·È¯Ó›‰È ÌÔÚ›˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ. °È’ ·˘Ùfi ÎÈ ÂÌ›˜ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ ¡√μ∞, ÙÔ

∞Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ¡√μ∞ Ô °. ¢ËÌ·Ú¤ÏÔ˜

ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Â›ÔÓË, ·ÊÔ‡ ̤۷ 24 ÒÚ˜ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜. Œ¯Ô˘Ì ÂÓÈÛ¯˘ı› ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ô •˘ÊÒÏ˘ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô ª¿ÎÔ˜ Ô˘ ¤Û·Û ÙÔ fi‰È ÙÔ˘, Ô ª·Ù˙ȿη˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙË Ì¤ÛË, ÂÓÒ Ô °È¿ÓÓ˘ ªÏ¿Ó·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ÏfiÁˆ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘. ∂›Û˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ¡√μ∞ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ·ÍÈfiÏÔÁÔ Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÏ¿Ó·˜. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÏ¿Ó· Â›Ó·È Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜, ÂÓÒ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛ·ÚÓ¿˜ Î·È Ô ¤ÊÔÚÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∏ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ¡›Î˘: ªËÙÚÔ‡Û˘, ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙ˘, §¤ÙÛÈÔ˜, Δ˙·ÌÙ˙‹˜, ª·˘Ú·Ù˙ÒÙÔ˘, ¢. ªÏ¿Ó·˜, §. ¶·Ú·Û΢¿˜, ∞ÓÙ›Ô¯Ô˜, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜, ∫Ô˘Ú-

Ù›‰Ë˜, ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘, ∫›ÙÛÈÔ˜, μ. ¶·Ú·Û΢¿˜. ¶·ÚfiÌÔÈÔ ÛÙfi¯Ô Ì ÙË ¡›ÎË ¤¯ÂÈ Î·È Ô ¡√μ∞. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ‚Á‹Î “·ÏÒ‚ËÙË” ·fi ÙÔÓ ‰˘Ó·Ùfi fiÌÈÏÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ›Ûˆ ·fi ¡›ÎË Î·È §·Ì›· Î·È ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ Î¿ı ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ °È¿ÓÓ˘ ¢ËÌ·Ú¤ÏÔ˜ ÎÚ·Ù¿ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ fiÌÈÏÔ. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ê·‚ÔÚ› ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ë ¡›ÎË Î·È Ô πˆÓÈÎfi˜ ¡., ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Û˘¯Ó¿ Ù· ÚÔÁÓˆÛÙÈο ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ¡√μ∞ Â›Ó·È ÙÔ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ, ÂÓÒ Î·È Ô ÕÚ˘ Â›Ó·È ÁË‰ԇ¯Ô˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜. £· Á›ÓÔ˘Ó ·ÌÊ›ÚÚÔ· ·È¯Ó›‰È· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰˘Ó·Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. ŒÌÂÈÓ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÍÔ˘Ì ηχÙÂÚ·. ∂Âȉ‹ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÏ›ÛÙ˜ Ì·˜ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi Ù· ÷ÓÈ¿ ›¯·Ì ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÁÒÓ˜

·˘ÙÔ› Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÌÔÓÙ·ÚÈÛÙԇ̠ηχÙÂÚ· Î·È ıˆÚÒ ˆ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÁÈ· Ì·˜. £· ·Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË” ‹Ù·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË ÚÔÔÓËÙ‹. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ¡√μ∞: §Â‚ÂÓÙ¿Î˘, μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘, ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, £. ∫fiÊÊ·˜, ¶ÚˆÙÔ··‰¿Î˘, ÷Ͽ˜, ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ª·ÚȈٿ΢, ¶··‰¤·˜, ∞˘ÁÔ˘ÛÙÈ·Ó¿Î˘, ∞ıÔ˘Û¿Î˘, μfiÓÙ˙Ô˜, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡›ÎÔ˜ ª·Î·Ï¿Î˘.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™¿‚‚·ÙÔ 6/7 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 10.00 πˆÓÈÎfi˜ ¡.-ÕÚ˘ 11.00 ¡›ÎË-¡√μ∞ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 17.00 πˆÓÈÎfi˜ ¡.-¡√μ∞ 18.00 ¡›ÎË-ÕÚ˘ ∫˘Úȷ΋ 7/7 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 09.00 ¡›ÎË-πˆÓÈÎfi˜ ¡. 10.00 ÕÚ˘-¡√μ∞

¶√§√

∞£§∏Δ∂™ Δ∏™ ¡π∫∏™ ∫∞π Δ√À °™ μ√§√À ∂¶π™∫∂º£∏∫∞¡ Δπ™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ Δ√À ¡√μ∞

∞Ú¯‹ Ì ‹ÙÙ· ÁÈ· √∂∞/¡∞μ

∂ÈÛΤ„ÂȘ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ÙÔ Î·ÁÈ¿Î

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞ Ì ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ ÛÙ· Ï¤È ¿Ô˘Ù Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ fiÏÔ, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ §¿ÌÚÔ˘ ∫·Ú‡‰· Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ∫fiÊÊ· ¤¯·Û 6-8 ·fi ÙËÓ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, ·Ó Î·È ÚÔËÁ‹ıËΠ̠3-0 ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. Δ· ‚ÔÏÈÒÙÈη Ù¤ÚÌ·Ù· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ¢·ÓÈ‹Ï 2 Î·È ·fi ¤Ó· ÔÈ ªÈÌ›‰Ë˜, ™·Ófi˜, ºÙÔ‡Ï˘ Î·È ª·Ï‹˜. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 3-1, 1-3, 1-2, 1-2 √∂∞¡∞μ: ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ó¤Ú˘, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ªÔÓÈÔ‡‰Ë˜, ∫·Ú‡‰·˜, ™·Ófi˜, ºÙÔ‡Ï˘, ÃÚ˘ÛÈÎfi˜, ¢·ÓÈ‹Ï, ª¿Ï˘, ª·˘Ú¤ÏÔ˜, ªÈÌ›‰Ë˜, ƒÔ‚‡ı˘, ∫Ô‡ÙÓ·˜, μ·Ú‰¿Î˘, ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜. ¢ÂÓ Î·Ù¤‚ËÎÂ Ô ∫√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ˘Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙ· Ï¤È ¿Ô˘Ù. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·: 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 10.00 ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË-¡ËÚ¤·˜ ∫·Ù. 11.00 μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ-∫√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 12.00 √∂∞/¡∞μ-¡√ ∫·‚¿Ï·˜ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 18.30 ¡ËÚ¤·˜ ∫·Ù.-μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ 19.30 ¡√ ∫·‚¿Ï·˜-¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË 20.30 ∫√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-√∂∞/¡∞μ

∞£§∏Δ∂™ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ηÓfiÂ-ηÁÈ¿Î ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·˘Ùfi √Ï˘ÌÈ·Îfi ¿ıÏËÌ·. ΔÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜-Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ηψÛfiÚÈÛÂ Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ηÓfiÂ-ηÁÈ¿Î Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ª·Û‰¿Ó˘, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î. °ÎÂfiÚÁÎÈ ∞ÂÙÒÊ Î·È Ô ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ °È·ÓÓ·ÎԇϷ˜, ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÔÌÈÏ›· Î·È ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·˘Ùfi fiÌÈÏÔ, ÚÔ‚ÔÏ‹ DVD ·fi ·ÁÒÓ˜ ηÁÈ¿Î, Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË Û ÂÚÁfiÌÂÙÚÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜, ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÛοÊË ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ¤ÌÂÈÓ·Ó Î·ÙÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂-

ÓÔÈ Ì ÙÔ Î·ÁÈ¿Î Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜. Δ· ·È‰È¿ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜

ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ Î·È ¿ÊËÛ·Ó ¿ÚÈÛÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈο

Ê˘ÏÏ¿‰È· ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ηÓfiÂηÁÈ¿Î. √ ¤ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ª·Û‰¿Ó˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘ ·ıÏËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ·˘Ù‹ Â›ÛÎÂ„Ë Î·È ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ¶·›‰ˆÓ-∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ, ∂Ê‹‚ˆÓ¡Â·Ó›‰ˆÓ Î·È ∞Ó‰ÚÒÓ-°˘Ó·ÈÎÒÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·ÓÔÓÈο Î·È ÈÔ ÂÓÙ·ÙÈο ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 23Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ 12-14 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ √Ï˘ÌȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™¯ÈÓÈ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ.


™∞μμ∞Δ√ 6 I√À§π√À 2013

√ μ√§πøΔ∏™ ¶∞§∞π™Δ∏™ £. μ∞§∫∞¡πøΔ∏™ ªπ§∞ °π∞ Δ∏¡ 5∏ £∂™∏ ™Δ√À™ ª∂™√°∂π∞∫√À™ ∞°ø¡∂™

«∂ÌÂÈÚ›· ˙ˆ‹˜» Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ›¯Â Ô £ÂÔ‰fiÛ˘ μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË ªÂÚÛ›ÓË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. √ ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ η٤Ϸ‚ ÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 60 ÎÈÏÒÓ Î·È ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÛÙ· 21 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Â˘Ô›ˆÓÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·.

ΔÔ˘ μ∞™π§∏ ∫ƒπ™π§∞ √È ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÙÂı› ·Ú¯Èο Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. øÛÙfiÛÔ ¤Ó·˜ μÔÏÈÒÙ˘ ·ıÏËÙ‹˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ Â¿ÍÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÙÂÏÈο ÛÙË ªÂÚÛ›ÓË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ £ÂÔ‰fiÛË μ·ÏηÓÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ¿ÏË ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 60 ÎÈÏÒÓ. √ μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ η٤ÎÙËÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ. ∂Λ ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¿Ï˘. √È ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ÙÔ˘ 2013 ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙÔÓ 21¯ÚÔÓÔ ·Ï·ÈÛÙ‹. √È ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ‹Úı·Ó ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ¶·Ì·›‰ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ 2010 ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂÊ‹‚ˆÓ Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜. ∂Λ ‹Ú ÌÈ· ÚÒÙË Á‡ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ fiÏ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÓÔ‰È΋.

ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ¤·ÈÚÓ·Ó ÌfiÓÔÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ Î¿ı ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ £ÂÔ‰fiÛ˘ μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ‹Á ÛÙË ªÂÚÛ›ÓË ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 60 ÎÈÏÒÓ. °ÓÒÚÈ˙ ηϿ fiÙÈ Î·ÏÔ‡Ù·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ôχ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘ ·˘Ùfi. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ ·ıÏËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ԉ›¯ıËΠ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì 8-1 (5-1 Ë ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È 3-0 Ë ‰Â‡ÙÂÚË), ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤ÎÙËÛÂ Î·È ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ∏ ‹ÙÙ· ·˘Ù‹ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙÔÓ £ÂÔ‰fiÛË μ·ÏηÓÈÒÙË Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡

ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ì 5-1 ÛÙ· ÛËÌ›· (2-0 Ë ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È 3-1 Ë ‰Â‡ÙÂÚË), ·ÏÏ¿ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚¿ıÚÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔÓ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ ·Ï·ÈÛÙ‹ Ô˘ ›¯Â ·Ó·‰Âȯı› ¯¿ÏÎÈÓÔ˜ √Ï˘ÌÈÔӛ΢. √ ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞√μ ¿Ï„ Ì fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ ÌfiÏȘ Ì’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô (4-3). øÛÙfiÛÔ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 2-0 ·fi ÙÔÓ Û·ÊÒ˜ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹. øÛÙfiÛÔ Î·È Ë 5Ë ı¤ÛË Ô˘ η٤Ϸ‚ ·ÔÙÂÏ› ÛÔ˘‰·›· ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó Ó·Úfi ·Ï·ÈÛÙ‹, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. √ ›‰ÈÔ˜ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË. “∞ÔÙÂÏ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÙÈÌ‹ ÁÈ· Û¤Ó· Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËη Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·

ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ· Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û· ÙfiÛÔ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÙËÓ fiÏË ÌÔ˘. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ· ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ̤ӷ. øÛÙfiÛÔ Ë ¤ÌÙË ı¤ÛË ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈÙ˘¯›·, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÌÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô Ôχ ˘„ËÏfi. ¶¿ÓÙˆ˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Â›¯·Ì οÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ÙfiÙ ı· ʤÚÓ·Ì ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô 21¯ÚÔÓÔ˜ ·Ï·ÈÛÙ‹˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “°È· ̤ӷ ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· ˙ˆ‹˜. ¶·Ï‡ÔÓÙ·˜ Ì ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ¤Ì·ı· ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ªÔÚ› ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ÊÈÏÈÎÔ› Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ıÏËÙ¤˜ ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ ÂıÓÈÎÈÛÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ÙÔ ¯¿ÚËη ¿Óˆ ÛÙÔ Ù·›. Œ‰ˆÛ· fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›¯· Î·È ı· ı˘Ì¿Ì·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË” . √ μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÎÔϷ΢ÙÈο ÏfiÁÈ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·: “ÃÚˆÛÙ¿ˆ ÔÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞√μ ¢ËÌ‹ÙÚË Î·È ™Ù¿ıË Δ˙Ô˘ÌÔ˘ÛÏ‹, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÚÔÔÓÔ‡Ó ·fi ÌÈÎÚfi ·È‰›. ∂›Û˘ ¤¯ˆ Ôχ ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ £¤ÌË π·Îˆ‚›‰Ë Î·È º¿ÓË ª·Ù˙·Î›‰Ë. Δ¤ÏÔ˜, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ıÂÚÌ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔ˘ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Û fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó οӈ. ΔÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ fiÏÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘” . ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ £ÂÔ‰fiÛË μ·ÏηÓÈÒÙË Â›Ó·È ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙ· Ù¤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë. ∂Λ Ô ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞√μ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ¿ÏÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û Â›Â‰Ô ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ı· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÛÔ˘‰·›· ‰È¿ÎÚÈÛË...

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ °π∞ ¶∂ª¶Δ∏ Ã√¡π∞ ª∂ Δ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ ¶√§§ø¡ ¶∞π¢πø¡

√ÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ Î·Ì ÙÔ˘ BC Volos √ÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ 5Ô Î·Ì Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Basketball Club Volos. ™ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ·È‰È¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÏÏ¿ ‹Úı·Ó Û Â·Ê‹ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÚÙÔηϛ Ì¿Ï·. ΔÔ Î·Ì ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 25 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 πÔ˘Ó›Ô˘. ΔÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ·ÙÔÌÈ΋ Ù¯ÓÈ΋, ÔÌ·‰È΋ ÚÔfiÓËÛË, Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ, ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È Ê˘ÛÈο ÔÏϤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔÈÎÔ‡ Î·È ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ΔÔ Î·Ì ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÔÈ μÏÈÒÚ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∞Ó¿Ï˄˘), ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ∂ϤÓË (˘‡ı˘ÓË ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘) , ∫·Ú·‚·Û¿Ó˘ °È¿ÓÓ˘ (·›ÎÙ˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘), ∞Ó‰Ú¤Ô˘ °È¿ÓÓ˘ (Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ - Ê˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜), ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ (‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∞1 ), £·Ó·ÛÔ‡ÏË ∞ÁÁÂÏÈ΋ (·›ÎÙÚÈ· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘), ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘ ÿÚ˘ (‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™.¢.∫.ª.) Î·È ™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ °È¿ÓÓ˘( ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Ó˘Ó ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞1). ∂›Û˘ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ƒˆÌ·Ó›‰Ë˜

Ô˘ ÁÈ· οÔÈÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ¤ÚıÂÈ ¤ÛÙÂÈÏ ̛· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ì¿Ï· ÙÔ˘ ∞°√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘. ™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ∫·Ú·Û¿‚‚·˜ Ã., ∫ÔÚÙ¤Û˘ ª., ¡Ù¿ÓÙÔ˜ £., ΔÛÈÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ °., ª·ÓÙ˙›Ú˘ ∫., ¡·Û›Î·˜ £., ¢Ú·Á·ÙÛ›Î˘ √ÚÊ., ¢È·ÎÔÌ‹˜ £., ¶·ÙÛ·Ï‹˜ μ., ¢¤Ú˘ °., ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¢., ¢ËÌfi-

Ô˘ÏÔ˜ μ. ∂›Û˘ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ηÌ ·Ó·ÎËÚ‡¯ÙËÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢¤Ú˘. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ‹Ú·Ó ‰ÒÚ· ÙÔ˘ BC Volos, ÂÓÒ Ô MVP ‹Ú ˆ˜ ‰ÒÚÔ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ì¿Ï· ÙÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ƒˆÌ·Ó›‰Ë˜. ∂›Û˘ ÙÔ BC Volos ·Ú¤‰ˆÛ ÌÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ AÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ (ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ì ηÚfiÙÛÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ô˘

·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ A’ ηÙËÁÔÚ›· ). ™’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ Ô˘ Ù›ÌËÛ·Ó ÙÔ Î·Ì Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎ·Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈο. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ BC Volos ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ (ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ “£ÂÛÛ·Ï›·” , “Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜” , “ª·ÁÓËÛ›·” , ¡¤Ô˜ Δ‡Ô˜, sport fm, sport 7,

goalpost), ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Ô˘ ÁÈ· 5 Ë̤Ú˜ ¤‰ˆÛ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˜ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ Î¿Ì, ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ·Ù› ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ¤Ó· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi camp basket Ô˘ ·fi ¯ÚfiÓÔ Û ¯ÚfiÓÔ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

27

π™Δπ√¶§√´∞

™ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Î·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Ë ™ÙÂÚÁÈ·ÓÔ‡ ÙÔ˘ ¡√μ∞

∏ ʤÚÂÏȘ ÈÛÙÈÔÏfiÔ˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞, ÃÚÈÛÙ›Ó· ™ÙÂÚÁÈ·ÓÔ‡, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Î·È ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Laser 4,7 Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› 6-13 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙË Ï›ÌÓË Balaton Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜. ∏ μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 1/7 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘. ∏ ›‰È· ·ıÏ‹ÙÚÈ·, ¤Ú˘ÛÈ , ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ μ·ÏηÓÈÎfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛÙÈÔÏÔ˝·˜. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 10 ·ÎfiÌË ÈÛÙÈÔÏfiÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¡.√. øÚˆÔ‡, ¡.√. ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘, π.√. ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¡.√. ∞›ÁÈÓ·˜, ¡.√. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¡.√. ∫·ÙÂÚ›Ó˘, π.√.∫.¢. ¶·ÁÁ·›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿Ù·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË 711/5/2013. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂÚÔ‚·Û›Ï˘ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ‡¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÈÔÏfiÔ ÃÚÈÛÙ›Ó· ™ÙÂÚÁÈ·ÓÔ‡ ηϋ ÂÈÙ˘¯›·.

∫∂¡Δ∞Àƒ√™ ∞°ƒ.

™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ΔÛÈ¿·˜ Î·È πˆ¿ÓÓÔ˘ ™Â ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÍ¢ÚÂıÔ‡Ó fiÚÔÈ, ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ó‰ÚÒÓ Î·È Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô °È¿ÓÓ˘ ΔÛÈ¿·˜, Ì ‚ÔËıfi ÙÔ˘ ÙÔ ¡›ÎÔ ∫·ÔÙ¿. √ §·ÌÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· 5Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÛÙfi¯Ô Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞2 ÂıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ¤Ó·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ¯¿ıËΠÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙ· ÂÚÛÈÓ¿ Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘. ™ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ Ù˘ 1˘ ı¤Û˘ ÛÙÔÓ 5Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞2 Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ôχ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ.

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ EXTRA 5 Â›Ó·È 1, 3, 14, 26, 28 Î·È Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ 6, 7, 13, 27, 32.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™ —ΔÔ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ÊÈÏÔÍÂÓ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 28 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË Ã·˝ÓË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. —√ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ï·˚΋ - ‰ËÌÔÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ (‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ™·Ú·ÎËÓÔ‡). £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ¯Ô™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ∫‹Ô Ú¢ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙȧ˘¯Ó¿ÚÈ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈ Ôχ ÂÓÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì ¯Ô‰È·Ê¤ÚÔ˘Û˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Úԉȉ¿ÛηÏÔ ÙÔÓ Î. πˆ¿ÓÓË ÛÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ∫‹Ô ·˘Ù‹ §Ô˘ÏÔ‡‰Ë Î·È ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ÙË ÊÔÚ¿ Ì ¿ÚˆÌ· ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ™˘ÏÏfi™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· ÁÔ˘ Ù˘ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜, Ì ¯ÔÙ·Í›‰È ÛÙȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Úԉȉ¿ÛηÏÔ˘˜ ÙËÓ Î. ∞ÔÎ·È Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ‰È·ÓıÈṲ̂ÓÔ Ì ÛÙÔÏ›· ∫Ô˘ÚÂ̤ÓÔ˘ Î·È Î. πˆÛ˘Óı¤ÛÂȘ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È Â¿ÓÓË ∫·fiÙÔ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÚÔÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔÛÂÈ ÁϤÓÙÈ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡˜. ™ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ë ∂Ï¿ÓÓ· μ·ÚÂÏ¿ ÛÙÚ· ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. flÚ· Î·È Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ªÂÁΤ˜. ¤Ó·Ú͢ 9.00 Ì.Ì. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ̤ÏË ÙˆÓ Zaman: χıÂÚË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙË∑‹Û˘ °ÂˆÚÁ·ÏÈfi˜ - ηÓÔÓ¿ÎÈ, μ·Ï¤ÊˆÓ· 699388579, Û›Ï˘ §ÂÌÔÓÈ¿˜ - ÙÛ¤ÏÔ, Ï·Ô‡ÙÔ 6975741062. ªÂÁΤ˜ ∫ˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - Ì¿ÛÔ. —√ °˘Ó·ÈΛԘ ºÔÚ¤·˜ ∫ÔÈÓˆΔËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ 6971.924660 / ¤ÓÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ‰ÈÔÚÁ·Ó·ÚÍË 22.30. ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË °˘Ó·ÈΛ·˜ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙȘ 11 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 20 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ “πˆÏÎfi˜” Î·È “¶‹ÏÈÔ” ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “Valis” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∏ ¤ÎıÂÛË Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ (›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ·ÁÈÔÁڷʛ˜, ˘ÚÔÁڷʛ˜, ÎÂÚ·ÌÈο, „ËÊȉˆÙ¿, ‚ÈÙÚfi, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ÁÏ˘Ù¿, Ì¿ÛΘ, ͢ÏfiÁÏ˘Ù·, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ›‰Ë, ˘Ê·ÓÙ¿, ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ Î·È ÏÈÎ¤Ú ÛÈÙÈο, Î.Ï.). ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 5 πÔ˘Ï›Ô˘, ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2428092249, 2428092803, 6973831361, 6946793208.

∂∫¢ƒ√ª∂™ —ΔÔ ¢.™. Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 3-4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋, ÛÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ, ÁÈ· ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∫‡Îψ„” ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 110 ú ηْ ¿ÙÔÌÔÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ŒÍÔ‰· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ̠ψÊÔÚ›Ô, Ì›· ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË Ì ÚˆÈÓfi ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∞’ ı¤Ûˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ “∫‡Îψ„” . °È· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙÔÓ Î. §·Ûηڛ‰Ë, ÙËÏ. 6974109465, ÛÙËÓ Î. ∑ÁÔ˘Ï¤Ù·, ÙËÏ. 6972241143, ÛÙËÓ Î. ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ¿ÎË, ÙËÏ. 2422024082, ‹ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘. ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 50 ú. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂Δ™∞) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ Ì ¤‰Ú· ÙÔ ΔÔÏfi, ·fi 12 ¤ˆ˜ 15 πÔ˘Ï›Ô˘ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹. £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È Ô ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÂÙfi˜ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1). ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ 3Ô ∞Óٿ̈—√ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ Ì· ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ¯ÔÚfi ÙÔ˘˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÎÒÚ· 21.30, ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. ∏ ‰ÚÔ̤˜: ∫˘Úȷ΋ 14/7: ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ï·˚™‹Ï·ÈÔ °Ú‚ÂÓÒÓ-Ô΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÛÎÂÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË Ê·Ú¿ÁÁÈ ‰¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·¶ÔÚÙ›ÙÛ·˜ μÂÓ¤ÙÈÎÔ˘. Ù·Ú¿ÛÈÓË Ï·Ù›· ̤¯ÚÈ Úˆ›·˜, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. √È ·Ú¢ÚȶÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ ÛÎfiÌÂÓÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÎÂÚÊ·Ú·ÁÁÈÔ‡ Ù˘ ¶ÔÚÙ›‰›ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· ·fi ÙË Ï·¯ÂÈÔÊfiÙÛ·˜ Ì ̷ÁÈfi Î·È ·ÚÔ. ∂›Û˘, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÔ‡ÙÛÈ·. ø.¶.: 5-μ.¢.: Îfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. 2/5. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 20-21/7: ŸÏ˘ÌÔ˜ ¶ÈÂÚ›·˜-ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ 73Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË. °ÎÔÚÙÛÈ¿-ÔÚÔ¤‰ÈÔ ªÔ˘ÛÒÓ-¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜-°ÎÔÚÙÛÈ¿. ø.¶.: 12-μ.¢.: 3/5. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÛÎËÓ¤˜ ÛÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ. ™¿‚.: ∞Ó¿‚·ÛË (ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û·Îȉ›ˆÓ Ì ÌÔ˘Ï¿ÚÈ·)-∫˘Ú.: ∫·Ù¿‚·ÛË. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 27-28/7: ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∑·ÁfiÚÈ ∏›ÚÔ˘-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›·/ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË Ê·Ú¿ÁÁÈ μ›ÎÔ˘ Î·È μÈοÎÈ ∑·ÁÔÚ›Ô˘. ™·‚.: ªÔÓÔ‰¤Ó‰ÚÈ-™Î¿Ï· μ›ÙÛ·˜-°ÂʇÚÈ ª›ÛÈÔ˘-°ÂʇÚÈ ∫ÔÎfiÚÔ˘. ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔ ªÔÓÔ‰¤Ó‰ÚÈ. ∫˘Ú.: ·) ¶Â˙ÔÔÚÈ΋ ‰È¿Û¯ÈÛË Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ μ›ÎÔ˘, ø.¶.: 7-μ.¢.: 2/5. ‚) ¶ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ μÈοÎÈ Ì ÛÙÔÏ‹ ÓÂÔÚ¤Ó. ø.¶.: 5, μ.¢.: 3/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™fiψÓÔ˜ 2, (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, 6976 904236, ¢Â˘Ù¤Ú· Ò˜ ¶·Ú·Û΢‹: 10.00-12.00 Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹: 18.00-20.00. —∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ¡¤· ªÔ˘‰·ÓÈ¿ ÷ÏÎȉÈ΋˜ ÛÙȘ 7 πÔ˘Ï›Ô˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ “ÿˆÓ˜” .£· ÚÔËÁËı› ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙË ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ∞ÚÛÂÓ›Ô˘ (ÂÚÈÔ¯‹ ™Ô˘ÚˆÙ‹˜). ªÂÙ¿ ÙÔ ÚÔÛ·ÓËÌ· ÔÈ “ÿˆÓ˜” ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ¡¤· ªÔ˘‰·ÓÈ¿ ı· ·ÓÙ·ÌÒÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÂΛ ‰Ú‡ÔÓÙ· ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ: πÛÙÔÚÈ΋ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “∏ μÈı˘Ó›·” . ∫·ÙfiÈÓ “ÿˆÓ˜” ı· ԉ‡ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ˆÚ·›· ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ªÔ˘‰·ÓÈÒÓ ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ (ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË) Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ηÏfi Ê·˝. ΔÔÓ “ÎÂÓÙÈ·Ófi” (·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi) ηʤ ı· ÙÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·’ ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙËÓ ÕÓˆ ¶fiÏË (οÛÙÚ·). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ (™›Ó· 16 - ¡. πˆÓ›·) ÙËÏ. 24210-60900, Ë̤Ú˜ ¢Â˘Ù¤Ú· - ™¿‚‚·ÙÔ 7-9 Ì.Ì. Î·È ÛÙ· ÙËÏ. 24210-65784 Î·È 24280-77490.

™∞μμ∞Δ√ 6 I√À§π√À 2013

ªÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘

«ªÈ·˜ ÂÓÙ¿Ú·˜ ¡È¿Ù·»

ª

 ¤Ó· ¤ÚÁÔ Â›Î·ÈÚÔ - ·Ó Î·È Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 - ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ ‰›ÓÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÓfiÙ· ÛÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ı·ÙÚÈ΋ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· “ªÈ·˜ ÂÓÙ¿Ú·˜ ¡È¿Ù·” ÙˆÓ ∞. °È·Ï·Ì¿ - ∫. ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË, ÙËÓ ÔÔ›· Â¤ÏÂÍ·Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó” ı·ÙÚÈο ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ŒÏÏËÓ·.

ªÂ ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÔÈ ı·٤˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. °È· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙ· £ÂÚÈÓ¿ ¢ËÌÔÙÈο £¤·ÙÚ· μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ 2013. ™ÙË Ó¤· ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÙÚ·Ù¿ÎË ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ËıÔÔÈfi˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫ÔÛÌ›‰Ë˜. ™Â ÚfiÏÔ “¤ÎÏËÍË” , Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ΈÌÈÎfi˜ ËıÔÔÈfi˜ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ΔÛ·Ì·ÓÙ¿Ó˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™.ª·‚›‰Ë, ÛÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· πˆ¿ÓÓ·˜ ΔÔ˘ÏÔ‡Ë, ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÁfiÚË, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· μ¿Ûˆ˜ ∑·ÁfiÚË, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ∫ÒÛÙ· Δ·Ù¿ÎÔ˘ Î·È Ì ÙȘ ¯ÔÚÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ù˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˘. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: ∑¤Ú‚·˜ £·Ó¿Û˘, ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ù›Ó·, ∫ÔÛÌ›‰Ë˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË, ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ¡Èfi‚Ë, ª·‚›‰Ë˜ ™‡ÚÔ˜, ª‹ÙÙ· ¡·Ù¿Û·, ª·Ï·ÌÒÙ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ΔÛ·Ì·ÓÙ¿Ó˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜, ΔÛÈÚÒÓ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ë μ·ÛÈÏÈ΋ ¢Ô‡Ê· Î·È Ô °·‚Ú‹ÏÔ˜ ªÔ˘Û΋˜. ΔÔ ¢Ë.¶Â.£Â. μfiÏÔ˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηÏ› ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ

ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ªÈ·˜ ¶ÂÓÙ¿Ú·˜ ¡È¿Ù·” ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÂÓÈ΋˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ 5 ¢ÚÒ. °È· ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Ì οÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. °È· ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ 6 Î·È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013, Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ “¢›·˘ÏÔ˜” ·fi ÙËÓ

ΔÂÙ¿ÚÙË 3 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 10 - 2 ÙÔ Úˆ› Î·È 6 - 9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋) Ë ÚÔÒÏËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £ÂÚÈÓÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ 7,00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙȘ 9.15 Ì.Ì.

ªÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ ÎÙ‹Ì· ∫ÔÚÔ‚›ÓË ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·

∞ÊȤڈ̷ ∫·‚¿ÊË Û ‚Ú·‰È¿ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ∏ ηıÈÂڈ̤ÓË ϤÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ∞Ó¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ∫ÔÚÔ‚›ÓË ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¶ËÏ›Ô˘ (12 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ μfiÏÔ, 300 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·), Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓfi ÔÈËÙ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·‚¿ÊË Î·È ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ £ˆÌ¿˜ ∫ÔÚÔ‚›Ó˘, Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞گ›ˆÓ, ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÔχÙÈÌÔ˘˜ ·ÚˆÁÔ‡˜ ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô “ÿÚÙ·” Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂-

ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·. ΔÔ 2013 ¤¯ÂÈ ÎËÚ˘¯ı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙËÓ UNESCO Û ¤ÙÔ˜ ∫·‚¿ÊË, ηıÒ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 150 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË Î·È 80 ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ÔÈËÙ‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÍÈfiÏÔÁ˜, ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ıÂÒÚËÛ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÊÂÙÈÓ‹ η‚·ÊÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ. Δ›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È “∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ∫. ¶. ∫·‚¿ÊË” . ™˘ÁÁÚ·Ê›˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ¿ÓıÚˆ-

ÔÈ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Î›ÌÂÓ· Î·È ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÔÈËÙ‹ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÂıÓ‹ ·‹¯ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ ËıÔÔÈÔ› Î·È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ı· ··ÁÁ›ÏÔ˘Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫·‚¿ÊË. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ πˆ¿ÓÓ· ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÓوӷοÎË, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÛˆÓ›Ù˘, ™ÙÂÊ·Ó›· °Ô˘ÏÈÒÙË, £Âfi‰ˆÚÔ˜ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, ª·Ú›· ∫·‚ÔÁÈ¿ÓÓË, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÏË̤Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÚÁÈÒÙ˘, ªÂÚfiË ∫fiÙÛË, £ˆÌ¿˜ ∫ÔÚÔ‚›Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÎÚ‹˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ ªÂÚÌ‹Á΢, ¡›ÎÔ˜ ¶·Úı¤Ó˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶ÂÚ·ÓÙ˙¿ÎË, ª¿ÓÔ˜ Î·È ∫Ò-

«Δ· ªˆÚ¿ Ù· º¤ÚÓÂÈ Ô ¶ÂÏ·ÚÁfi˜» Û ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ

°¤ÏÈÔ Î·È ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈο ÌËӇ̷ٷ ª∂ ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ Î·È ıÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ˘Ô‰¤¯ıËΠÙÔ ÎÔÈÓfi ÙË Ó¤· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ £Â·ÙÚÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ªÈ¯¿ÏË ƒ¤· - £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ “Δ· ªˆÚ¿ Ù· ʤÚÓÂÈ Ô ¶ÂÏ·ÚÁfi˜” . ΔËÓ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ Έ̈‰›· ·Ô‰›‰Ô˘Ó οı ‚Ú¿‰˘ Â› ÛÎËÓ‹˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ £Â·ÙÚÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ì ‰ÈÏ‹ ‰È·ÓÔÌ‹. ™ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ - ΔÂÙ¿ÚÙ˘ - ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ∫˘Úȷ΋˜ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ: ∞Û‰ÂÚ¿Î˘ μ·Û›Ï˘ - ∂ÚÚÈÓ¿ÎË ™Ì·ÚԇϷ - ∑·Ú¿ÚË ÕÓÓ· - £ÂÔ-

¯·Ú¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - ∫·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘ ™Ù¤ÏÈÔ˜ - ΔfiÏÈ· ∂‡Ë, ÂÓÒ ΔÚ›ÙË ¶¤ÌÙË - ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ı›·ÛÔ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ: ∞Û‰ÂÚ¿Î˘ μ·Û›Ï˘ - ¢‹ÌÔ˘ £¿ÏÂÈ· - ∂ÚÚÈÓ¿ÎË ™Ì·ÚԇϷ - £ÂÔ¯·Ú¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - ∫·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘ ™Ù¤ÏÈÔ˜ - ¶ÂÙÚ›‰Ë μ·Ï·Û›· . ∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ª·‚›‰Ë, Ù· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ù˘ πˆ¿ÓÓ·˜ ΔÔ˘ÏÔ‡Ë, ÂÓÒ ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË - ‰/ÓÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ë °ÈÒÙ· £ÂÔÏÔÁ›‰Ô˘. ∏ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· ÔÌ¿‰· “¤ÎÏ„”

ÙÚ·ÓÙ·¯Ù¿ Á¤ÏÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ì ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Í¤ÊÚÂÓË ÎˆÌˆ‰›· Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ‚‹Ì· ·fi ÙËÓ √Ì¿‰·, Ë ÂÚÌËÓ›· ÚfiÏˆÓ ÂÓfi˜ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ··ÈÙ› ·˘ÍË̤Ó˜ ˘ÔÎÚÈÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. ΔÔ ÎÔÈÓfi ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ Ì Â¢ÊË̛˜ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ∏ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿-

ÛÙÈ· ∫ÔÓÙÔϤˆÓ, ∞ÛË̤ÓÈ· ™·Ú¿ÊË, ª¤ÓÈ· ™˘ÚÔ‡ÎË, Δ¿ÓÈ· ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘, μ›Î˘ æ·ÏÙ›‰Ô˘. ΔÔ ÌÂψ‰ÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ì ٛÙÏÔ “⁄ÌÓÔ˜ ÂȘ ªÔ‡Û·Ó” - ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÔÈËÙÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ı· ηχ„Ô˘Ó ÔÈ ™¿Î˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, È¿ÓÔ Î·È °ÂˆÚÁ›· ™˘ÏÏ·›Ô˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÎıÂÛË Ì ÂÈÏÂÁ̤ӷ ‚È‚Ï›· Î·È Î˘ÏÈÎÂ›Ô Ì ٷ ¯ÚÂÈÒ‰Ë Û ÙÈ̤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È ÂχıÂÚË Î·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· „˘¯·ÁˆÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

‰· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ˘¿ÁÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¡.¶.¢.¢. “¢.√.∂.¶.∞.¶. ¢∏.¶∂.£∂. ¢∏ª√À μ√§√À” Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·ÚfiÛÎÔÙ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÛÙ· 5 ¢ÚÒ. ªÂ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂÚÈԉ›· ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2013.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ™Â ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘

∞Ó¿Û· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ·fi «Caveman»

§

ÂÙÔÌÂÚ‹ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ „˘¯‹˜ ÂȯÂÈÚ› Ô ƒÔÌ ª¤ÎÂÚ ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “Caveman” , Ô˘ ΤډÈÛ ÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Û 15 ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ˘‹ÚÍÂ Ô Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ªÚÔÓÙÁÔ˘¤È. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ·Ó·Î‹Ú˘Í ÙË 18Ë πÔ˘Ï›Ô˘ “∏̤ڷ ÙÔ˘ Caveman” Î·È ÌÂÙÔÓfiÌ·Û ÙËÓ Ô‰fi “44 West” Û “Caveman Way” .

™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ÂÚ›ÊËÌË ÎˆÌˆ‰›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠʤÙÔ˜ ÁÈ· ¤‚‰ÔÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Coronet. ªÂÙ¿ ÙÔ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ °ÂÓ·Ù¿, ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ™·Î·Ï‹ Î·È ÙÔ μÏ·‰›ÌËÚÔ ∫˘ÚȷΛ‰Ë, ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ∑‹Û˘ ƒÔ‡ÌÔ˜. ∏ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 22 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈԉ›·˜, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ 1 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ ∫ÔÚˆ› ∞ÙÙÈ΋˜ ÛÙȘ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. “√È ¿Ó‰Ú˜, ˆ˜ ΢ÓËÁÔ›, ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÔÙ Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙfi¯Ô. ∞˘Ùfi ÂÍËÁ›, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ŒÙÛÈ, ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ·ÏÒ˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· Ì’ ·˘Ù‹Ó” , ÂÍËÁ› Ô ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. “√È ¿ÓÙÚ˜ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ηӿÏÈ· Û·Ó ı‹Ú·Ì·, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ΢ÓËÁÔ›, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÚÔÙÈÌ¿Ó ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi fiÏ· Ù· ηӿÏÈ·. Œ¯Ô˘Ó, ‰ËÏ·‰‹, ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË, fiˆ˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔ-

ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô” . ™ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, „˘¯ÔÏfiÁÔÈ Î·È ıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ÁÈ· ÙË ıÂÚ·›·

¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ

ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ª¤ÎÂÚ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û·Ó ¤Ó·˜ ηÏfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Á¿ÌÔ˘, ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹. “ΔÔ ÌfiÓÔ

Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙË... Û˘Ó‰ڛ· Â›Ó·È Ù· ‰¿ÎÚ˘·. ªÈÏ¿ÌÂ Ê˘ÛÈο ÁÈ· Á¤ÏÈÔ Ì¤¯ÚÈ ‰·ÎÚ‡ˆÓ” , ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÚÈÙÈÎÔ›. ŸÔÈÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ‡ÏÔÁ˜ ·Ôڛ˜, fiˆ˜ “°È·Ù› ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ù· „ÒÓÈ· Â›Ó·È Â˘ÂÚÁÂÙÈο;” , “°È·Ù› ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¿ÓÙ· ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓÙÚ˜;” , “°È·Ù› ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÌÈÏ¿Ó Ì ÙȘ ÒÚ˜ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ì ÙȘ ʛϘ ÙÔ˘˜;” . ∂ÙÔÈÌfiÏÔÁÔ˜, Ô ƒÔ‡ÌÔ˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ô‰ËÁ› Û ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ì ·Ó·ÙÚÔ¤˜, ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È ÂÎÚ‹ÍÂȘ Á¤ÏÈÔ˘, Ô˘ ·ÔÁÂÈÒÓÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ı·ÙÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ·Ó¿Û· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÎÚ›Û˘. ΔË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë ∂Ú·ÙÒ Δ¿ÙÙË, Ù· ÛÎËÓÈο Ë ∂ÈÚ‹ÓË ¶·ÁÒÓË, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ô ¶¿ÓÔ˜ ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Ë ∂ÈÚ‹ÓË ¶·ÁÒÓË. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

∞‡ÚÈÔ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎÔ˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘ Δ√ “¶·È‰ÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·Ù·Û΢‹˜

∏ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ 14Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶ËÏ›Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, Ì ¤Ó· ‰ÚÒÌÂÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ “ŸÚÓÈı˜” ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ·fi Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ “™ÒÌ· Î·È ªÔ˘ÛÈ΋ ÛÙË º‡ÛË” Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·˜ Î·È ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¡¤Ó·˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘-ªÔ˘Ú¿ÙÔÁÏÔ˘. ™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ·fi ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi, ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÚÔ˜ ÙËÓ ÓÙfiÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ∫ÈÛÛÔ‡ Î·È ÒÚ· 19.30, Ì ÙË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ˘ π. ¡·Ô‡ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ÛÙȘ 3 Î·È 4 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ, ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “ΔÔ ¢¿ÛÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ” ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ™·Ï·¿Ù·. ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊËÛÂ Ë ¡¤Ó· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ - ªÔ˘Ú¿ÙÔÁÏÔ˘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ù· ·È‰È¿, ̤۷ ·fi ÙÔ ¯ÔÚfi, ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Ù· ÓÔ‹Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜. ΔÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶ËÏ›Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ì ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, master classes Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·. °È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ú·ÁÈ·ÓӷΛ‰Ô˘, ÙËÏ. 6977088140, 2426022221, e-mail: info@pelionfestival.gr , pelionfestival@gmail.com, www.pelionfestival.gr.

Î·È ÂÌ„‡¯ˆÛ˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜” ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 8.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙËÓ ÎÔ˘ÎÏÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “√˘˜!” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÒÓ Ì ÎÔ‡ÎϘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ¿Óˆ Û ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ Ù· ›‰È· Ù· ·È‰È¿! ΔÔ “¶·È‰ÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·Ù·Û΢‹˜ Î·È ÂÌ„‡¯ˆÛ˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜” , Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘ Ì ̛· ȉȷ›ÙÂÚË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ÂÈÓfiËÛ·Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ̤۷ ·fi Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜-ÎÔ‡ÎϘ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ›¯Â ηٷÛ΢¿ÛÂÈ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÔÁÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜. ªÂ ·ÈÁÓÈÒ‰Ë ‰È¿ıÂÛË Î·È Ô‰ËÁfi ÙËÓ ·È‰È΋ Ê·ÓÙ·Û›·, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÌÂډ‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ù· ÌÂÁ¤ıË Á›ÓÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο, ηıÒ˜ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Ù· ¿ÓÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó. ŒÓ· ‰¿ÛÔ˜ ¯ˆÚ¿ÂÈ Ì¤Û· Û ̛· ‚·Ï›ÙÛ·, ¤Ó· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ÊÙ·ÚÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÍÂÚÈ˙ÒÓÂÈ Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÌÈ· ηÌËÏÔ¿Ú‰·ÏË ÎÈ ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÔÚ¿ÎÈ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÛÙ· ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÛηÏÒÓÂÈ ¤Ó·˜ ¯·ÚÙ·ÂÙfi˜! ¢·¯Ù˘ÏfiÎÔ˘ÎϘ, Ì·ÚfiÙ˜, Á·ÓÙfiÎÔ˘ÎϘ Î·È Ì›· ÁÈÁ·ÓÙfiÎÔ˘ÎÏ· Â›Ó·È ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ Û ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ÙÔ Êˆ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙË ÛÎÈ¿ ÌÈ·˜ Î·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ Ì ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ.

ªÂ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “√˘˜!” , ÙÔ “¶·È‰ÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·Ù·Û΢‹˜ Î·È ÂÌ„‡¯ˆÛ˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜” ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘ÎÏÔı·ÙÚÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ¤ÎıÂÛË ÎÔ‡ÎÏ·˜ Î·È Ì·ÚÈÔÓ¤Ù·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚË ÛÙËÓ °Î·ÏÂÚ› ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ÂÓıÔ˘Û›·Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 1000 Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Ì ٷ Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·È‰ÈÒÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ηٷÛ΢‹˜ ÎÔ‡ÎÏ·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ¢·ÛοϷ Î·È “„˘¯‹” Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ë ™Ù·˘ÚԇϷ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË,

Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ “¶·È‰ÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÂÌ„‡¯ˆÛ˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜” ÛÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË fiÚÂÍË, ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ “ÎÔ˘ÎÏÔı·ÙÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô” , ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û·Ú¿ÓÙ· ÂÓÓ¤· Ì·ıËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ ¤ÓÙ ¤ˆ˜ ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ. √È ÎÔ‡ÎϘ Î·È ÔÈ ÛÎËÓÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi Ù· ·È‰È¿ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ‰·ÛοϷ˜ ÙÔ˘˜ ™Ù·˘ÚԇϷ˜ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ì ÂχıÂÚË ÚÔۤϢÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi, Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÌÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ªÈÏÙ. ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, Ô˘ ÙÔ ·Á·¿ Î·È ÙÔ ÛÙËÚ›˙ÂÈ.

™∞μμ∞Δ√ 6 I√À§π√À 2013

29

¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Merryland Park ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿

™Àª¶§∏ƒø¡√¡Δ∞π ʤÙÔ˜ 10

¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·È‰fiÙÔÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ·Ó·„˘¯‹˜ Merryland Park ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·È‰È¿, Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Î·È ·fiÏ·˘Û·Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. √ ·È‰fiÙÔÔ˜ Merryland Park ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ê‡ÛË, Û ¤Ó· Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ 3.000 m2, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ·È‰› ÛÙÈÁ̤˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ¯·Ú¿˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË. √ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Merryland Park ۯ‰ȿÛÙËÎÂ Î·È ÔÚÁ·ÓÒıËΠ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÛÙfi¯Ô˘˜: - ΔËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. - ΔËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÎÙfiÓˆÛË Ù˘ ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. - ΔËÓ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ Ì˘·ÏÔ‡. - ΔËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. - ΔËÓ ··ÁΛÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ·fi ÙÔ ÁÔÓ¤· Î·È ÙË Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ì ¿ÏÏ· ·È‰È¿. ΔÔ Merryland Park ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜: - ºÔ˘ÛΈٿ ·È¯Ó›‰È·. - ΔÚ·ÌÔÏ›ÓÔ. - Soft toys ÁÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ËÏÈ˘. - ∞˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ· go kart. - ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. ΔÔ Merryland Park Ì Û‚·ÛÌfi Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ·È‰›: - ∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘. - ¶·Ú¤¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÁÈ· οı ËÏÈΛ·. - ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·È‰ÈÎÒÓ ¿ÚÙÈ. - ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ‰ÒÚ· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ¿˙ÔÓÙ˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜. - ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·È‰ÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÏÏ¿ happenings, ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ 10 ¯ÚfiÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÙÔ Merryland Park ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ: - ¢ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·. - ¢ÒÚ· Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿. - ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÎÏËÚÒÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. - ¶·È‰Èο ¿ÚÙÈ ·fi 3 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ¶ÔÈÔÙÈ΋ „˘¯·ÁˆÁ›·, ÛÙÈÁ̤˜ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·È‰›, ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·È‰fiÙÔÔ˘ - ¿ÚÎÔ˘ ·Ó·„˘¯‹˜ Merryland Park ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 29, ‰›Ï· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi, ÙËÏ. & fax: 24280 97002) fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· 10 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ¢›Î·È· Ë Ê‹ÌË ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

K§EI™IMO TH™ 5∏™ π√À§π√À

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ∞¢∞∫ ¢∞∫∂Δ30 ∞™∫√ ∞§∞¶π™ ∞Δ∂ƒª ∞¡¢ƒ√ ∞Δƒ∞™Δ ∞™Δ∞∫ ∞§º∞ ∞§º∞Δ¶ ∞§™π¡ ∞§Δ∂∫ ∞§Δπ ∞ΔΔπ∫∞ √Δ√∂§ μÀΔ∂ ™∂¡Δƒ ∂∂∂∫ ∫√ª¶ ™¶π ™∞π∫§ §∞π∫∏ ¢π√¡ √ƒ∞√ƒ∞ ∂¡μπ ∂¶™π§ ∂Àƒøμ ∂À¶ƒ√ ∂¢ƒπ¶ ∂Àƒ√ª ∂à ∂ºΔ∑π ∫Àƒª μ√à ª∂ƒ∫√ º§∂•√ º√ƒ£ ºƒ§∫ ºƒπ°√ ∏√§ ∫√À∂™ §À∫ ∞μ∞• ª¶∂§∞ ∫§∂ª §∞ª¢∞ §∞μπ §√°√™ ªπ° ª∂¡Δπ ª∂μ∞ ª§∞¡Δ ªπ°ƒ∂ ª§™ ª√¡Δ∞ ∞§∫∞Δ √§∫∞Δ ¶¶∞∫ ¶∞™∞§ ¶∂ƒº ¶∞¶ ¶ƒ√º ¶ƒ√ ∫√À∞§ ∫∞ª¶ ƒπ§∫∂ ∞ƒμ∞ ™∞Δ√∫ ™¶∂π™ ™¶π¡Δ ™¶ƒπ ∂¡∫§ø °∂¢ À∞§∫√ ∏ƒ∞∫ ∞Δ∂ ∞∂°∂∫ ∞ƒ∞π° ∞£∏¡∞ ∞π√§∫ ∞∫ƒπΔ ∞§∫√ ∞§ªÀ ∞§Δ∂ƒ ∞°∫ƒπ ∞¡∂∫ ∞¡∂¶ ∞¡∂¶√ ∞™∞™∫ ∞™Δ∏ƒ ∞ΔΔπ∫ ∞Δ∂∫ ∞Ã√¡ μ∞§∫ μ∞ƒ°

ETF FTASE ETF GREECE & TURKEY 30 A.S. ∞.∂. (∫√) ALAPIS ALMA-∞Δ∂ƒªø¡ ALPHA TRUST - ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞ ALPHA TRUST ∞∂ ∂¶∂¡¢.À¶∏ƒ∂™πø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ Warrant ALSINCO ALTEC ∞μ∂∂ (∫√) ALTIUS ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ATTICA ∞. ∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡ AUTOHELLAS BYTE COMPUTER CENTRIC ∞.∂ COCA COLA HELLENIC COMPUCON CPI ∞. ∂. CYCLON ∂§§∞™ CYPRUS POPULAR BANK DIONIC AEBE DIVERSA ∞∂ ENVITEC ∞∂ (KO) EPSILON NET ∞μ∂E (KO) EUROBANK ERGASIAS ∞∂ EUROBANK PROPERTIES EURODRIP EUROMEDICA ∞.∂. EUROXX F.G. EUROPE ∞.∂. F.H.L. ∏.∫Àƒπ∞∫π¢∏™ FASHION BOX FHL MERMEREN FLEXOPACK ∞.∂.μ.∂.¶. (∫√) FORTHnet A.E. (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ FRIGOGLASS HELLAS ON LINE Info-Quest INFORM ¶. §À∫√™ J. - P. - ∞μ∞• ∞.∂. JUMBO KLEEMAN HELLAS LAMDA DEVELOPMENT LAVIPHARM Logismos MARFIN I.G. MEDICON MEVACO MICROLAND MIG REAL ESTATE MLS MODA BAGNO NEXANS OLYMPIC CATERING PAPERPACK PASAL ∞∂ PERFORMANCE PLIAS PROFILE PROTON BANK QUALITY AND RELIABILITY REDS RILKEN S - B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ ∞.∂. SATO A.E. SPACE HELLAS SPIDER SPRIDER UNITED TEXTILES VELL GROUP YALCO ∞.°.∂.Δ. ∏ƒ∞∫§∏™ ∞.Δ.∂. ∞.∂. ∞∂°∂∫ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À ∞£∏¡∞ ∞.Δ.∂. ∞π√§π∫∏ ∞.∂.∂.Ã. ∞∫ƒπΔ∞™ ∞.∂. ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞§√ÀªÀ§ ªÀ§ø¡∞™ ∞§Δ∂ƒ ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞¡∂∫ ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `90) ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ ∞ΔΔπ-∫∞Δ ∞.Δ.∂. ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞Ã√¡ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ μ∞§∫∞¡ ∂•¶√ƒΔ μ∞ƒ∞°∫∏™

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

840,92

2,32

2,84 7,85 0,34

1,79% -1,51%

22,4 0,99 6,25 0,425 0,709 0,007 0,049 0,338 1,76 0,46 0,229 20,3 0,066 0,169 0,6 0,125 2,29 1,5 0,51 0,903 6,87 1,53 0,4 3,15 0,55 0,76

-3,40% 2,16% 1,29% 0,00% 8,33% -2,76% -2,13% 2,69% 20,00% 9,09% 13,64%

-30,00% -2,41% 14,29% 1,85% 0,00%

3,73 3,44 0,6 2,44 5,06 0,344 1,02 1,38 1,59 7,75 1,56 4,07 0,129 0,544 0,297 0,7 1,42

-14,84% 5,20% 0,00% 2,52% 2,85% -4,44% 0,00% 0,00% 4,61% 4,17% 4,00% 2,01% 17,27%

1,27 2,85 0,312 2,51

-2,31% 0,35%

0,719 0,179 2,52 0,61 1,07

-0,28%

0,9 0,52

-4,05% 2,77%

5,8 0,063 2,19 0,028 0,031 0,045 0,21 1,4 0,11 3,04 0,138 0,949 0,234 0,304 0,65 0,11 0,089 1,78 0,35 3,42 0,043 0,64 0,105 0,22 0,792

2,77% -2,07%

8,19%

1,33% 0,00%

1,61% 16,67%

0,00%

-0,65%

29,28% -11,11% 1,40%

0,00%

0,00%

-5,41%

-9,8% -6,7% -13,9% 0,0% 0,0% 13,3% 88,6% -1,0% -17,2% -51,1% -96,2% 44,1% 0,0% 10,8% -2,2% -10,9% -29,5% 14,7% -29,8% -34,8% 11,5% 0,0% -43,2% -21,1% -7,8% -83,1% 40,2% 7,0% -21,6% -11,3% -19,1% -17,4% 0,0% -28,0% 13,9% -34,0% 23,9% -4,0% -44,7% -10,5% 3,0% 11,2% 29,8% 1,3% 1,2% -26,3% -10,8% -30,8% -24,0% 3,7% 0,0% -17,0% 6,7% -14,1% 3,7% 0,0% -8,4% -37,0% 22,7% 36,0% 0,0% 95,7% -21,3% 0,0% 5,5% 110,0% 69,8% -65,9% -22,5% 0,0% -40,0% 36,4% 12,0% 0,0% -14,7% 52,0% -27,4% -4,6% -20,7% -60,4% -4,1% 0,0% -45,5% -50,6% 0,0% 14,4% 0,0% -2,0% 115,0% -8,6% -23,9% -36,2% 64,3%

2,08 6,74 0,18 0,04 0,12 13,20 0,45 3,56 0,16 0,24 0,01 0,02

3,99 10,11 0,49 0,04 0,12 25,41 0,99 7,20 0,86 0,82 0,29 0,06

0,12 1,08 0,29 0,10 13,30 0,02 0,12 0,28 0,03 0,08 2,29 0,98 0,45 0,88 3,77 0,92 0,32 2,93 0,42 0,53 1,30 3,83 1,39 0,35 0,80 3,15 0,26 0,58 0,68 0,76 2,81 0,50 1,68 0,09 0,23 0,18 0,45 0,88 0,63 0,90 1,97 0,21 1,42 0,15 0,23 0,12 2,52 0,20 0,37 0,18 0,24 0,35 3,27 4,50 0,02 1,00 0,02 0,03 0,05 0,03 0,09 0,63 0,15 0,07 1,20 0,09 0,62 0,16 0,20 0,19

0,59 2,20 0,62 0,44 22,97 0,12 0,40 0,70 0,09 0,26 2,29 1,95 0,55 11,42 7,32 1,59 0,64 3,80 0,95 1,04 1,30 5,19 5,00 1,30 2,95 6,26 0,80 1,39 1,75 1,90 8,70 1,88 6,48 0,27 1,23 0,56 1,18 1,58 0,67 1,72 2,97 0,58 3,11 1,50 1,06 0,41 2,52 0,69 1,26 0,20 1,05 0,95 3,90 6,08 0,16 2,20 0,10 0,10 0,05 0,12 0,21 1,80 0,23 0,19 3,10 0,34 1,17 0,52 0,96 0,74

0,08 0,05 1,62 0,31

0,33 0,27 1,79 0,77

3,11 0,02 0,36 0,06 0,20 0,21

4,95 0,09 1,45 0,19 0,44 0,84

154 2

AÍ›·

™‡Ì‚ÔÏÔ

434 15

200 1.250 3.860.390 1.638.227 1.005.999 705.253 30.208

1.468

5 5.679 391 8.525

1 10.149 181 1.919

1.900

125

448

268

432.235

51.923

368.061 13.663

332.359 95.195

100

40

200 9.120

110 6.931

53 1 2.500 41.159 36.195 5.000 1.160 380 8.578 65.445 1.250 725 500

222 3 1.500 99.525 181.186 1.720 1.129 522 13.508 498.785 1.939 2.969 64

899.634

263.519

200

284

215 7.560

273 21.471

121

303

10.020

7.068

500 34.813

303 37.225

1.090 218

981 113

29.000

1.830

19

1

65

91

3.309

10.036

30 31.438 833

6 9.567 540

32.737

2.912

4.848

16.592

700

73

μ∞ƒ¡∏ μ∂Δ∞¡ μπ√∫∞ μπ√™∫ μπ√Δ μπ√Ã∫ μπ™ μ√™À™ °∞§∞• °∂∫Δ∂ƒ¡∞ ¶ƒ∂∑Δ °∂μ∫∞ °Δ∂ ∂Àμƒ∫ ¢√§ ¢∞π√™ ¢∞∫°¢ ¢∂∏ ¢πã ¢π∂∫∞ ¢√ªπ∫ ¢√Àƒ√ ¢ƒ√ª∂ ∂À¢∞¶ ∂μƒ√º ∂¢ƒ∞ ∂Δ∂Δ¶ ∂Δ∂ ¡π√À™ π∫√¡∞ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞ ∂§μ∂ ∂§μπ√ ∂§°∂∫ ∂§π¡ ∂μ∑ ∂§§∞∫Δøƒ ∂§∫∞ ∂§¶∂ ∂Ã∞∂ ∂§πã ∂§Àº ∂§Δ√¡ ∂§Δ∫ ∂ª¢∫√ ∂ª¢¶√ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶π§∫ ∞μ∂ μπ¡Δ∞ ∂À∞¶™ ∂Δ∂ª ∂À¶π∫ ∂™Àªμ ∑∞ª¶∞ ∞μ∂¡πƒ ∫∞£∏ ¡∞ÀΔ ∏§∂∞£ ª¶√∫∞ ª¶√¶∞ π∞™ø π∞Δƒ π∫Δπ¡ π§À¢∞ πª¶∂ π¡Δ∂∫ π¡Δ∂Δ π¡Δ∫∞ π¡∫∞Δ π¡§√Δ π√¡∞ π¶¶∫ ∫§ª ∂§™Δƒ ∫∞¡∞∫ ∫ª√§ ∫∞ƒΔ∑ ∫∞ƒ¢ ∫∞ƒ∂§ ºº°∫ƒ¶ ¡Δƒπ∞ƒΔ ∫∂∫ƒ ∫∂ƒ∞§ ¡∞À¶ ∫§ø¡∫ ∫§ø¡¶ ∫√ƒ¢∂ ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª ∫ƒ∂∫∞ ∫ƒ∂Δ∞ ∫ƒ∏Δø¡ ∫ƒπ

ªÂÙÔ¯‹

μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ μ∂Δ∞¡∂Δ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂. μπ√™ø§ μπ√Δ∂ƒ μπ√Ã∞§∫√ μπ™ ∞.∂. μ√°π∞Δ∑√°§√À °∞§∞•π¢π °∂∫ ∞.∂. °∂∫∂ ∞.∂. °∂¡. ∂ª¶√ƒπ√À °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ¢.√. §∞ª¶ƒ∞∫∏ ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ¢∞∫ °¢ ¢∂∏ ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ¢π∂∫∞Δ ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ¢√Àƒ√™ ¢ƒ√ª∂∞™ ∂.À¢.∞.¶. ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∂¢ƒ∞™∏ ∂£¡π∫∏ warrant ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞§ ∞.∂ ∂§μ∂ ∂§μπ∂ª∂∫ ∂§°∂∫∞ ∂§π¡√π§ ∂§§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ ∂§§∞∫Δøƒ ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∂§§∏¡π∫∞π πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∞π ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∂§Δ√¡ ∂§Δƒ∞∫ ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∂¶π§∂∫Δ√™ ∫§ø™/ƒ°π∞ ∞.∂.μ.∂. (∫∞) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À & ∂π∫√¡√™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ ∂Δ. À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã. £∂™/∫∏™ ∂Δ∂ª ∞.∂. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ∑∞ª¶∞ ∞.∂. (∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (∫∞) π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (¶∞) π∞™ø ∞.∂. π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ π∫Δπ¡√™ π§À¢∞ πª¶∂ƒπ√-∞ƒ°ø π¡Δ∂∞§ π¡Δ∂ƒΔ∂∫ π¡Δƒ∞∫√ª π¡Δƒ∞∫√ª ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ π¡Δƒ∞§√Δ π√¡π∫∏ (•∂¡/∫∂™ ∂¶πÃ/™∂π™) π¶¶√Δ√Àƒ ∞.∂. ∫.§.ª. ∞.∂. ∫∞§¶π¡∏™ - ™πª√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ ∫∞ƒ∞Δ∑∏ ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ ∫∞ƒ∂§π∞ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞º√ƒ√§. ∂π¢ø¡ ∫∞Δ™∂§∏ ∫∂∫ƒ√æ ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ ∫§ø/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√ƒ¢∂§§√À ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª¶∞™ ∫ƒ∂∫∞ ∞∂ ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞∂μ∂ ∫ƒπ-∫ƒπ

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

0,11

-15,38%

0,689 0,249 0,165 4,29 0,762 0,97 0,4 2,1 6,71 0,33 8 0,052 0,64 4,09 9,33 6,9 0,839

-0,40% -7,82% 2,63%

0,48% 0,00% 1,54% -5,99% 0,00% 7,35% 1,41% 4,70%

0,497 0,564 0,623 6,1 0,27

19,49% -0,95% 7,39%

0,835 2,2 0,345

-0,60% 7,84% 8,83%

0,467 1,99 0,526 3 0,6 1,15 0,928 2,16 1,54 6,92 6 0,096 0,245 1,12 1,63

0,65% 1,02%

1,6 0,275 0,28 3,01 5,5 0,42 1,29 2,64

-18,92% 9,52% 2,09% 2,37% 3,36% 1,17% 1,35% 20,00% 0,00% -3,45% 0,00%

-4,18% 4,09% 0,18% 1,69% -0,77%

0,699 0,236

7,54% 8,76%

0,062 0,029 0,927 0,589 1,46 0,269

6,90% -2,11% -0,67% -2,67%

0,818 0,338 0,43 0,799 1,55 10,5

1,90% 3,10% -3,13% 0,00%

0,698 0,72 1,77 1,31 4,18

5,44% 2,71% -1,12% -5,07% 0,00%

145 16,3 0,049 2,07

9,07%

0,06% 0,49%

0,359

0,261 2,91 0,18 0,578 0,96 1,89

9,21% -4,90%

2,48% 5,00%

-39,2% 0,0% 31,5% 38,3% 10,0% 9,4% 8,9% 7,8% -19,4% 5,0% 1,8% -17,9% 24,8% -77,3% 0,8% -15,2% -1,8% 17,2% 49,8% 0,0% -10,8% -12,2% 119,4% 17,3% -25,0% 0,0% -87,8% -66,1% -32,8% 0,0% -14,9% 5,9% -17,2% -16,2% 0,0% -31,6% -31,8% 12,5% -17,2% -6,5% 37,9% 21,5% -9,3% 23,1% -0,6% 0,0% 0,0% -38,3% 185,7% -17,5% -9,1% -20,3% 32,2% 0,0% 0,0% 27,1% -27,2% 0,0% -13,9% -82,7% -31,3% -26,9% 13,2% -58,6% 0,0% 94,1% -22,5% -30,3% -24,6% -18,9% -19,2% 0,0% 3,7% -13,6% 52,0% -23,8% 64,6% 0,0% 20,9% 26,2% -50,0% -22,5% 0,0% -28,2% 0,0% 0,0% -26,3% -27,3% 0,0% -59,1% -10,4% -5,0% 23,5%

0,03

0,54

0,29 0,12 0,06 1,88 0,39 0,69 0,32 0,78 4,42 0,25 3,40 0,04 0,24 3,81 6,30 2,06 0,42

0,85 0,41 0,19 5,70 1,01 1,19 0,64 2,80 9,99 0,55 1350,00 0,33 0,76 5,50 11,75 8,49 0,96

0,31 0,12 0,13 2,70 0,23 0,06 0,42 1,83 0,20 0,07 0,25 0,79 0,38 3,00 0,21 0,47 0,72 1,01 0,87 5,11 2,23 0,04 0,18 0,45 1,08 0,08 0,13 1,60 0,27 0,03 3,01 3,30 0,19 0,34 2,50 4,00 0,04 0,32 0,18 0,48 0,05 0,03 0,50 0,26 0,70 0,27 0,03 0,16 0,22 0,16 0,40 0,84 9,01 0,34 0,23 0,42 0,86 0,59 1,69 0,13 90,00 4,95 0,04 1,54 0,09 0,25 0,04 0,08 0,20 2,66 0,13 0,16 0,28 0,88 0,57

0,80 0,84 0,63 6,47 0,54 0,15 2,00 12,68 0,59 0,07 0,70 2,38 0,80 3,70 0,78 1,89 1,74 2,50 2,32 9,30 6,97 0,14 0,35 1,25 2,14 0,08 0,14 1,76 0,59 0,48 3,30 6,82 0,83 1,62 2,80 5,50 0,06 1,43 0,36 0,53 0,13 0,20 1,58 0,99 1,76 0,68 0,03 1,29 0,60 0,75 1,22 2,41 14,50 0,43 0,97 0,97 1,90 2,00 4,77 0,15 162,50 17,80 0,11 3,83 0,24 0,68 0,04 0,08 0,43 4,87 0,13 0,58 0,80 1,01 2,06

AÍ›·

™‡Ì‚ÔÏÔ

16

1

21.176 36.800 64.660

5.087 6.072 274.384

144.112 20 1.500 25

304.036 134 495 200

289 184 279 1.133 2 18 328.163 2.228.473

100 22.860 68.384

56 13.984 410.777

2.301.823 1.918.781 2.161.055 4.629.558 92.500 31.761 938 5.807

428 11.511

2.350 50 4.896 231.372 1.799 64.770 119.255 800 110 9.066 120

1.410 57 4.493 499.700 2.722 448.566 712.696 76 26 10.022 195

7.250 7.566

2.023 2.056

30.109 4.675 1.551

166.235 1.952 1.987

392 700

273 165

21.116

1.314

1.925 23.891 24.697

1.823 14.049 35.662

124

93

211.160 6.125 505.641 230

91.484 4.768 804.284 2.415

1.750 2.530 75 2.530 830

1.175 1.777 130 3.302 3.438

22.770

373.230

190

314

402 23.328

104 67.675

2.528

1.465

5.334

10.033

ªÂÙÔ¯‹

TÈÌ‹

∫Àƒπ√ ∫Δ∏§∞ §∞ªæ∞

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ §∞∑∞ƒπ¢∏ §∞ªæ∞

0,968 0,336 17

§∞¡∞∫ §∞¡∂Δ §πμ∞¡ ª∞£π√ ª∞π∫ ª∞•πª ª∞ƒ∞∫ ª∞™√¶ ª∂™√à ª∂Δ∫ ª∏Ã∫ ª∏ö ªπ¡ ªπ¡√∞ ª√Δ√ ª√∏ ª√À∑∫ ª√ç μøμ√™ ª¶Δ∫ ∫∂¶∂¡ §√À§∏ ªÀΔπ§ §∂μ∫ §∂μ¶ ¡∞∫∞™ ¡∂§ ¡∂øƒ™ ¡∏ƒ ¡π∫∞™ ¡Δ√¶§∂ƒ ¢ƒ√À∫ •À§¶ •À§∫ √¶∞¶ √¶Δƒ√¡ √§£ √§¶ √Δ∂ ¶∞πƒ ¶∞ƒ¡ Δƒ∞™Δ√ƒ ¶∂ƒ™ ¶∂Δ∑∫ ¶∂Δƒ√ ¶∏°∞™ ¶§∞π™ ¶§∞£ ¶§∞∫ƒ ¶ƒ∞•∫ ¶ƒ∞•¶ ¶ƒ¢ ƒ∂μ√π§ ƒπ¡Δ∂ ™∞¡À√ ™∞√™ ™∞ƒ ™∞ƒ∞¡ ™∂§ª∫ ™∂§√ ™π¢∂ ™π¢ª∞ ™¶Àƒ ¶™À™Δ ™º∞ ™ø§∫ ΔΔ Δ∂°√ Δ∂•Δ Δ∂¡∂ƒ° Δ∂∫¢√ √§Àª¶ Δ∑∫∞ Δ∏§∂Δ ΔπΔ∫ ΔπΔ¶ ∞ΔΔ

§∞¡∞∫∞ª §∞¡-¡∂Δ §πμ∞¡∏ ª∞£π√™ ª∞´§§∏™ ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ª∞ƒ∞∫ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂™E (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ª∂Δ∫∞ ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (¶√) ªπ¡∂ƒμ∞ ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ ª√Δ√ƒ √´§ ª√À∑∞∫∏™ ª√ç√™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ª¶∏Δƒ√™ ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π §√À§∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂. (∫A) ¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂.(¶A) ¡∞∫∞™ ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ §∂™μ√À ¡∂øƒπ√¡ ¡∏ƒ∂À™ ¡π∫∞™ ¡Δ√¶§∂ƒ ∞¡ ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ •À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶∞) •À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫∞) √¶∞¶ ∞∂ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™/∫∏™ ∞.∂. √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ ¶∂πƒ∞πø™ √Δ∂ ∞.∂. (∫√) ¶∞πƒ∏™ ¶∞ƒ¡∞™™√™ ¶∂πƒ∞πø™ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶∂ƒ™∂À™ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞.∂.(∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∏°∞™√™ ¶§∞π™π√ ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞.Δ.∂. ƒ∂μ√´§ ∞.∂.∂.¶ ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞.∂. ™∞¡À√ ™∞√™ ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ™∂§ª∞¡ ™∂§√¡Δ∞ ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂. ™π¢ª∞ ™¶Àƒ√À ™À™Δ∏ª∞Δ∞ ªπ∫ƒ√Ω¶√§√°π™Δø¡ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ Δ∂°√¶√À§√™ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂. (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞.∂. Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞.∂. ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™ ∞.∂.

0,628

∫À¶ƒ ¶∂πƒ ∂§§ ∞∞∞∫ ∞∞∞¶ À°∂π∞ ºπ∂ƒ ºπ¡Δ√ º√À¡Δ§ Ã∞π¢∂ Ã∞∫√ƒ Ã∞§Àμ Ã∞Δ∑∫ Ã∫ƒ∞¡

Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) À°∂π∞ ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏ ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂.μ.∂. Ã∞π¢∂ª∂¡√™ Ã∞§∫√ƒ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏

0,165 0,29 0,08

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

-0,35%

8,11%

0,114 0,8 10,39 0,113 0,088 0,776 2 0,393 7,4 0,167 1,75 0,618 1,3 2,85 4,46 0,302 0,428 0,8 0,033 0,449 0,268 1,36 1,32 0,22 0,112 6,45 1,34 24,48 16,95 6,15 0,559 0,369 0,73 0,107

3,80% 2,73% -12,87% 0,00% 0,54% 2,34%

0,78% 3,00%

-17,50% 4,18%

1,54%

0,31% 1,16% -0,24% 3,36% 2,50% -0,95%

1,52 0,41 5,2 1,19 5,22

-6,17% 2,50% 0,00% 0,00% -0,57%

0,176 0,864

10,00% 0,47%

4,7 0,92 0,098 0,176 1,63 0,557 0,333 0,097 0,672 2,24

0,00%

2,86 0,006 1,35 1,01 0,171 13,4 6,4 0,423

16,56% 0,00% -2,06%

1,36%

1,42% -2,88% 6,88% 3,63% -20,93%

0,207 0,91 12,16 4,38 1,93 0,393 0,198

3,15% -9,59%

3 0,473 0,75

0,00% 10,00% -1,45%

0,026 0,183

1,11% -1,06%

21,0% -16,0% -5,6%

0,34 0,18 15,00

1,49 0,49 18,00

1,8% 0,0% -30,1% -43,1% 25,0% 0,0% -72,1% 7,7% 0,0% 6,1% -66,0% -54,6% 4,0% 0,0% -32,7% -10,8% -26,4% 59,1% 0,0% 1,5% -5,1% 6,7% -0,2% -5,6% 33,3% 99,5% -70,5% 0,0% -35,0% -49,4% -9,9% -45,5% -6,8% -28,2% 19,4% 0,0% 7,4% 0,2% 20,6% 69,4% -37,9% 16,8% 224,2% 0,0% 9,4% -32,8% 42,5% -4,0% 2,4% 0,0% 0,0% 36,4% 38,5% 0,0% 0,0% 0,0% 8,8% 18,0% -65,0% -62,2% -6,9% -24,7% -34,7% -30,7% 68,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% -13,1% -98,3% -6,3% -69,7% -13,6% -4,0% -2,7% -48,0%

0,57

0,87

0,14 0,15 0,05 0,09 0,09 0,67

0,36 0,51 0,15 0,11 0,41 0,90

5,70 0,10 0,08 0,23 1,52 0,21 4,53 0,11 0,57 0,30 0,30 0,55 1,13 2,00 0,20 0,31 0,30 0,03 0,10 0,28 0,27 1,35 0,81 0,17 0,11 3,77 1,33 11,68 9,40 1,90 0,19 0,22 0,39 0,03 0,24 1,10 0,04 1,75 0,52 3,04 0,39 0,54 0,05 0,35 0,03 0,02

12,78 0,37 0,27 0,95 2,20 0,64 9,37 0,33 2,60 0,32 0,75 1,69 3,76 5,65 0,66 0,80 0,92 0,18 0,23 0,84 0,68 1,36 2,64 0,32 0,19 8,27 1,34 25,20 21,68 7,80 0,56 0,70 0,83 0,33 0,33 1,70 0,80 6,25 1,64 5,65 0,39 0,54 0,22 0,91 0,03 0,02

1,66 0,63 0,08 0,12 0,49 0,50 0,20 0,06 0,35 0,70 0,17 0,04 0,08 1,04 0,01 1,12 0,90 0,12 11,31 4,86 0,17

4,95 1,16 0,36 0,60 2,39 1,00 0,56 0,18 1,31 2,59 0,42 0,04 0,08 3,73 0,35 2,71 3,33 1,03 16,48 7,27 1,07

0,15 0,83 9,90 1,30 0,29 0,16 0,07 0,33 2,68 0,41 0,34

0,40 6,30 19,19 4,70 1,93 0,80 0,40 0,33 3,70 0,92 1,42

0,02 0,17

0,09 0,71

-18,8% -69,3% -8,6% -6,8% 202,5% -36,6% 16,5% 0,0% -3,2% -22,0% -14,0% 0,0% -31,6% -63,4%

AÍ›·

6.000

102.000

83.470

6.646

62.426 16.794 3.400

630.475 1.898 297

800

1.600

112.383

833.035

1.180

2.015

700

910

164.642

723.633

18.169

592

28.342

12.529

1

1

254.995 1.636.744 1.725 41.788 9.975 171.329 772.920 4.706.956 11.022 3.529

4.035 2.570

947 10 1.659 23.730 2.295

1.434 4 8.570 28.165 12.058

5.550 57.050

975 49.435

3.012

14.015

2.550 40.555

448 66.841

100

33

87.592

196.449

71.853

205.975

2.177

2.954

2.960 30.136

504 402.652

187.529

85.207

5.052.246 4.636.125 4.145 50.800

55.789 10

22.099 1

150 4.989 16.390

450 2.359 12.500


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

K§EI™IMO TH™ 4∏™ π√À§π√À

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 ALLIANZ ∞.∂.¢.∞.∫. ALLIANZ ∞/∫ ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALLIANZ ∂ÈıÂÙÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∞Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ EMEA ALLIANZ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ. (Unit Linked) ALLIANZ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

4318371,94 9015709,05 1588650,22 7647571,94 25073382,13 7893745,75 12106336,34

675844,09 4064683,59 251326,58 1946668,73 6626949,16 1056216,92 2547459,78

6,3896 2,2181 6,3211 3,9285 3,7835 7,4736 4,7523

0 0,27 0,72 0,6 0,21 0,3 -0,11

6,3896 2,2957 6,5423 4,066 3,9727 7,7352 4,8236

6,3257 2,1959 6,2579 3,8892 3,7457 7,3989 4,7167

2,02 -0,07 -7,52 3,39 -0,21 2,93 1,61

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ALPHA Bancassurance EE100 ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA Bancassurance EE101 ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA Best of Strategies ™‡ÓıÂÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ALPHA Blue Chips A/K ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Energy ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ªÂÙÔ¯ÈÎfi ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Global Allocation ªÈÎÙfi ALPHA Global Blue Chips ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Global ∞Ó·‰˘ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈Ù. ALPHA Select ¡ÔÙÈÔ-∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∞¡ø ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALPHA ∂ÈıÂÙÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∂˘Ú/ÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ √ÌÔÏ.∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∂˘Ú/ÎÒÓ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ √ÌÔÏ. ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ¡·˘ÙÈÏ›· ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

24629365,37 12656784,23 21562922,33 191260774,8 8589947,65 16314771,25 9357227,96 13841185,84 32696523,35 36001892,48 22540556,78 36968666,45 25868765,74 4116369,65 14977559,06 26610640,68 139828591,4 29347685,4 83994772,24 22072409,08 46035578,93 6188143,44 70877513,7

2650510,27 1478319,33 2210064,18 25393756,89 853141,67 5848618 1572812,22 1747635,98 2929675,92 2152114,35 2270589,73 2918248,83 2223921,03 503438,78 1591415,91 2746147,91 11021476,09 3409696,03 15974771,66 2835849,24 8082507,51 1411165,94 12561796,06

9,2923 8,5616 9,7567 7,5318 10,0686 2,7895 5,9494 7,9199 11,1605 16,7286 9,9272 12,6681 11,6321 8,1765 9,4115 9,6902 12,6869 8,6071 5,258 7,7834 5,6957 4,3851 5,6423

0,16 -0,19 0,17 0,46 0,11 0,5 0,04 0,49 1,73 0,43 -0,11 0,67 0,44 -0,14 1,51 0,27 0,01 0,28 0,25 0,35 -0,21 -0,11 -0,62

9,5711 8,8184 10,0494 7,6071 10,1693 2,7923 6,0089 7,9991 11,2721 16,8959 10,0265 12,7948 11,7484 8,2174 9,5056 10,1747 12,6869 8,6932 5,2843 7,8223 5,7527 4,429 5,6705

9,2458 8,3904 9,6591 7,4565 9,9679 2,7839 5,8899 7,8407 11,0489 16,5613 9,8279 12,5414 11,5158 8,1152 9,3174 9,4964 12,6869 8,521 5,2186 7,725 5,6387 4,3412 5,6

11,16 7,88 8,56 5,06 1,16 -9,76 -6,64 -10,34 7,41 -4,95 14,06 4,84 4,08 -5,78 -10,34 6 2,13 4,38 0,78 1,11 6,53 4,18 5,87

ALPHA TRUST ∞.∂.¢.∞.∫. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST EUROSTAR ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Alpha Trust Global Leaders ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ALPHA TRUST New Strategy ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term GENIKI √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERLIFE ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ Global Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

1636349,26 8695446,88 4212235,19 63442488,66 23399832,04 5145029,36 4648009,01 16250397,72 6993347,01 7891932,49 7978535,33 8918221,35

321312,63 911471,71 1514329,69 6088319,38 4557952,63 1144371,27 819265,58 2628224,64 778776,13 668738,17 797776,05 834096,63

5,0927 9,54 2,7816 10,4204 5,1338 4,4959 5,6734 6,183 8,9799 11,8012 10,001 10,6921

0,8 0,02 0,67 0,3 0 0,27 0,01 -1,04 -0,08 0,33 0 -0,22

5,1946 9,6593 2,8372 10,6288 5,2365 4,5521 5,6734 6,2294 9,0921 12,0372 10,001 10,8258

5,0418 9,4446 2,7538 10,3162 5,0825 4,4509 5,6167 6,1212 8,8901 11,6832 10,001 10,5852

-8,71 7,21 4,39 -1,08 7,62 1,36 0,63 6,69 8,01 4,87 0 6,44

AMUNDI ∂§§∞™ ∞.∂.¢.∞.∫. ∂ƒª∏™ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ƒª∏™ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢ÈÂıÓ¤˜ (∂˘ÚÒ)

8527678,18 50592536,88 25756278,5

2508030,69 6268323,84 8102806,21

3,4001 8,0711 3,1787

0,01 0,67 0,06

3,4001 8,3132 3,2105

3,4001 7,9904 3,1628

0,74 -0,76 2,85

ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.∂.¢.∞.∫. Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds MÈÎÙfi Attica Real Estate ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Attica ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Attica ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Attica √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞ΔΔπ∫∏™ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∞ΔΔπ∫∏™ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

1716852,36 1137217,66 2189661,13 22418133,62 19137904,7 8163575,74 5817320,14

692562,85 124364,24 608477,24 8288970,81 6627322,83 11012519,12 1791364,79

2,479 9,1442 3,5986 2,7046 2,8877 0,7413 3,2474

0,14 0,51 0,01 0,38 0,15 0,01 -0,25

2,5162 9,2814 3,6022 2,7452 2,905 0,7524 3,2669

2,4542 9,0528 3,5842 2,6776 2,8646 0,7339 3,2214

-0,35 1,96 1,86 1,44 -0,42 3,2 7,96

CPB ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. MARFIN Emerging EMEA ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi MARFIN Global Strategy Fund of Funds ªÈÎÙfi MARFIN Global ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Premium Selection Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Smart Cash ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ MARFIN Universal Strategy Fund of Funds ªÈÎÙfi MARFIN USD Global Bond Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi MARFIN ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN £ÂÛÌÈÎÒÓ Ã·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

846802,55 4670067,4 757233,46 3260595,09 3924785,91 39993756,94 1011053,62 228701,37 33332129,13 4305793,1

353170,9 1441925,43 4050426 2037057,24 1251383,17 9169889,15 5722673 65466,76 20557909,34 1172938,9

2,3977 3,2388 0,187 1,6006 3,1364 4,3614 0,1767 3,4934 1,6214 3,6709

1,45 0,06 0,86 1,21 0,55 0,01 -0,45 -0,25 0,27 0,25

2,4696 3,336 0,1926 1,6486 3,2305 4,3832 0,182 3,5982 1,67 3,781

2,3258 3,1416 0,1814 1,5526 3,0423 4,3396 0,1714 3,3886 1,5728 3,5608

-14,11 1,55 -0,48 1,97 6,32 1,71 -1,89 -0,35 2,33 1,19

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.∂.¢.∞.∫. BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 6% Equity Formula $ Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 8% Equity Formula ? Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50

7437793,95 35018945,1 53686286,52 139705,64 116485,18 10237727,07 1607230,48 361597,37 6976718,69 8885928,22 12970707,58 1185786,83 14074,64 36252138,85 17711682,87 5602857,04 3251287,46 1136737,83 37557393,36 1771485,91 278484,9 13492971,96 26831570,58 57967945,5 1582484,79 109954,6 5249483,2 25130138,11 50469530,21 100679501,3 3482197,52 12171390,35 598086,73

3067144,61 28019369,18 39302921,64 99738,69 92322,72 8332683,57 119599,3 26237,96 8135742,36 10675510,54 49901195,62 4345241,6 1232,62 31580061,66 25400949,02 453605,56 256229,2 89497,56 41029701,85 170626,65 28160,2 1179371,83 29233882,7 5770546,3 169644,58 11959,05 570212,89 3043431,63 4640164,6 9065221,32 386170,11 1312622,21 59491,74

2,425 1,2498 1,366 1,4007 1,2617 1,2286 13,4385 13,7814 0,8575 0,8324 0,2599 0,2729 11,4185 1,1479 0,6973 12,3518 12,689 12,7013 0,9154 10,3822 9,8893 11,4408 0,9178 10,0455 9,3282 9,1943 9,2062 8,2572 10,8767 11,1061 9,0173 9,2726 10,0533

0,97 0,09 0,13 1,45 0,54 0,35 2,07 2,07 1,04 0,92 0,43 0,59 1,49 0,12 0,22 0,37 0,37 0,37 0,58 0,16 -0,45 -1,07 -0,18 0 0,35 0,95 0,27 -0,17 0,03 0,69 0,39 0,21 0,01

2,425 1,2498 1,366 1,4007 1,2617 1,2286 13,4385 13,7814 0,8575 0,8324 0,2599 0,2729 11,4185 1,1479 0,6973 12,3518 12,689 12,7013 0,9154 10,3822 9,8893 11,4408 0,9178 10,0957 9,3282 9,1943 9,2062 8,2572 10,8767 11,1061 9,0173 9,2726 10,0533

2,425 1,2404 1,366 1,3867 1,2491 1,2163 13,3041 13,6436 0,8489 0,8241 0,2573 0,2702 11,1901 1,1364 0,6834 12,1048 12,4987 12,5108 0,9062 10,3043 9,7904 11,355 0,9178 10,0455 9,1416 9,1024 9,0221 8,092 10,6592 10,884 8,837 9,0871 9,8522

4,14 2,74 4,27 -7,86 0,13 3,28 -12,8 -12,8 -10,8 7,81 1,05 3,14 13,51 3,5 -11,5 10,24 3,42 3,43 8,7 1,4 0 8,73 2,67 -0,02 2,28 1,38 1,07 4,91 3,77 2,46 3,93 -2,42 -0,08

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK All Weather ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds ªÈÎÙfi EUROBANK Click ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Dollar Plus ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ EUROBANK Double Click ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Emerging Europe ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Equity Blend Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi EUROBANK Global Bond √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Global Equities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Greek Equities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) SP Best Performers EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK Win-Win ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC Interamerican ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN ∞Ó·Ù˘Û. ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ªÂÙÔ¯. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN Double Click ™‡ÓıÂÙÔ INTERAMERICAN ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ INTERAMERICAN ¢ÔÏ·Ú›Ô˘ (USD) √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi INTERAMERICAN ¢˘Ó·ÌÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ. INTERAMERICAN ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÈÎÙfi Interamerican ¡¤· ∂˘ÚÒË ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN ™Ù·ıÂÚfi √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

314380,95 3377205,5 375108,93 457235,2 1077693,71 35078808,83 19753631,35 102506176,5 10123062,14 47096672,19 2683733,72 27132485,89 53872169,27 36514494,95 27544439,23 217480,95 40691736,49 3466955,54 1538632,05 187898,75 11544858,67 2637599,08 1290193,87 601308,48 1316274,55 2130262,91 12702815,9 13861,66 2471517,84 4769366,53 24087347,9 12407455,23 16404218,39 583216,87 55261,06 32651590,35 260347,81 34978658,15 3542387,15 14554215,08 9859534,78 32011274,79 1407668,69 2955435,75 1020383,91 2752321,96 1716648,27 15711050,99 2010337,23 13587806,61 39939158,26 8422327,2 79780674,57 22197438,77 21126199,99 113905812,7 519026,21 2002265,79 1144378,42

377334,23 2942497,05 537976,81 499504,57 87287,49 3142945,33 5355103,58 25615247,76 1043970,07 3661403,35 196288,45 8368301,58 14424929,77 23224908,89 4916272,41 162235,97 4396468,32 2765027,21 1211413,21 13974,95 13172754,23 3011480,63 4922861,19 53253,85 131839,09 1810654,58 17182509,98 14335,12 249890,05 414245,51 2294171,05 1399306,61 1786785,84 58587,46 4698,62 3582865,76 24447,05 3039981,95 1928776,54 20871135,78 610156,33 9128330,96 1641612,51 3551191,36 76671,73 222768,02 135290,16 1563912,47 199936,07 1108221,8 4359572,52 274508,03 6233434,26 1811201,52 2103118,44 7369483,23 231967,83 223278,78 124753,76

0,8332 1,1477 0,6972 0,9154 12,3465 11,1611 3,6887 4,0018 9,6967 12,863 13,6724 3,2423 3,7347 1,5722 5,6027 1,3405 9,2556 1,2539 1,2701 13,4454 0,8764 0,8758 0,2621 11,2914 9,9839 1,1765 0,7393 0,967 9,8904 11,5134 10,4994 8,8669 9,1809 9,9546 11,7611 9,1133 10,6495 11,5062 1,8366 0,6973 16,159 3,5068 0,8575 0,8322 13,3085 12,3551 12,6886 10,046 10,0549 12,2609 9,1613 30,6815 12,7988 12,2556 10,0452 15,4564 2,2375 8,9676 9,1731

0,92 0,12 0,22 0,58 0,37 0,41 0,15 0,42 -0,19 0,39 1,07 0,69 -0,78 0,91 0,44 0,55 0,5 0,09 0,35 2,06 1,04 0,91 0,42 1,49 -0,17 0,13 0,22 0,58 -0,45 -1,07 1,43 0,62 0,95 0,35 0,69 0 0,01 0,69 0,57 0,22 0,89 -0,4 1,05 0,91 2,07 0,37 0,36 0 0,01 0,37 0,07 -0,19 -0,24 -1,21 1,03 -0,97 0,66 -0,14 -0,14

0,8332 1,1477 0,6972 0,9154 12,3465 11,1611 3,6887 4,1018 9,6967 13,1203 13,6724 3,2423 3,7347 1,5722 5,6027 1,3405 9,2556 1,2539 1,2701 13,4454 0,8764 0,8758 0,2621 11,2914 9,9839 1,1765 0,7393 0,967 9,8904 11,5134 10,4994 8,8669 9,1809 9,9546 11,7611 9,1133 10,6495 11,7363 1,8366 0,7043 16,3206 3,5419 0,8661 0,8405 13,4416 12,4787 12,8155 10,046 10,256 12,5061 9,1705 30,8349 12,9268 12,3782 10,1457 15,5337 2,3046 8,9676 9,1731

0,8165 1,1305 0,6833 0,9016 12,0996 10,9379 3,6518 3,9218 9,6967 12,6057 13,5357 3,2099 3,7067 1,5565 5,5467 1,3405 9,163 1,2539 1,2701 13,4454 0,8764 0,8758 0,2621 11,2914 9,9839 1,1765 0,7393 0,967 9,8904 11,5134 10,2894 8,7782 9,0891 9,9546 11,7611 9,0222 10,6495 11,2761 1,8182 0,6903 15,9974 3,4717 0,8575 0,8322 13,3085 12,3551 12,5617 10,046 9,8538 12,0157 9,1155 30,4514 12,6708 12,133 9,9447 15,3405 2,1927 8,9676 9,1731

7,82 3,5 -11,51 8,69 10,23 3,03 4,24 4,98 2,78 2,71 -12,58 8,62 3,54 8,22 2,61 0,66 2,83 2,85 3,6 0 -10,32 8,46 1,59 12,7 -0,1 3,76 -11,05 9,2 0 9,24 5,15 -2,26 1,4 2,52 2,51 0,35 0,66 2,96 3,86 -11,51 8,53 2,76 -10,79 7,81 -12,83 10,24 3,42 -0,02 -0,08 2,16 2,3 0,21 1,97 8,91 -12,32 11,21 -5,95 1 1,5

ING ∞.∂.¢.∞.∫. ING ∞/∫ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ING ∞/∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ING ∞/∫ ªÈÎÙfi

4534596,42 53093070,88 7438009,41

844016,82 9024838,23 3546984,25

5,3726 5,883 2,097

0 0,56 -0,22

5,3726 6,0007 2,1285

5,3726 5,883 2,097

-0,33 5,18 0,96

893562,21 7218823,26 3927855,21 3470865,81

130197,48 4358303,29 855415,27 1731173,34

6,8631 1,6563 4,5918 2,0049

0 0,13 -0,18 -0,26

6,8631 1,7391 4,6836 2,1051

6,8631 1,6397 4,5459 1,9849

1,2 -8,35 -14,86 -10,43

MetLife Alico ∞.∂.¢.∞.∫. ALICO Fund of Funds ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ∞ÍÈÒÓ ALICO Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ALICO ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALICO ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Alico ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALICO ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Ó·‰˘ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ªÂÛ·›·˜ & ªÈÎÚ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ALICO ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢ÔÏ·ÚÈ·Îfi BETA GLOBAL ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ CitiFund √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ MetLife Alico ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¢Â›ÎÙË À„ËÏ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÃÚËÌ.∞ıËÓÒÓ PROTON Greek Recovery Fund ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROTON √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ªÂÁ¿Ï˘ & ªÂÛ·›·˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

1266090,76 10510059,62 8077249,6 23355679,46 3623703,24 39694434,71 6954203,02 1102391,94 23192141,48 15781980,99 3887798,61 2780612,98 1019784,3 15090270,57 2242956,24 1316443,02 128355,64 6205631,32 130652,49 4471828,43

111901,49 2731181,81 592940,04 1684805,36 1030678,38 2271935,89 466781,31 327534,6 3326120,94 906171,98 334909,51 452994,02 153784,62 8991563,68 462989,86 150879,51 10504,81 5877450,01 95606,5 359432,59

11,3143 3,8482 13,6224 13,8625 3,5158 17,4716 14,8982 3,3657 6,9727 17,4161 11,6085 6,1383 6,6313 1,6783 4,8445 8,7251 12,2187 1,0558 1,3666 12,4414

0,3 0,53 0,01 0,06 0,01 0,07 0,3 0,76 0,36 0,77 -0,19 0,3 -1,03 0,68 0,43 -0,88 0,9 0,43 0,62 0,25

11,88 4,0406 13,7586 14,1398 3,551 17,821 15,6431 3,534 7,3213 18,2869 11,8407 6,2611 6,7639 1,7622 5,0383 8,856 12,8296 1,1086 1,4213 13,0635

11,2012 3,8097 13,4862 13,7239 3,4806 17,2969 14,7492 3,332 6,903 17,2419 11,4924 6,0769 6,5318 1,6615 4,7961 8,6378 11,9743 1,003 1,3529 12,1926

-9,58 9,04 1,88 0,54 0 -1,16 11,34 -16,5 7 1,03 -1,11 -0,33 4,77 -4,86 4,33 6,94 1,94 3,63 5,59 1,39

MILLENNIUM ∞.∂.¢.∞.∫. Millennium America US ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Blue Chips ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi Millennium China Growth ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Euro Plus ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ Millennium Eurozone ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Fund of Funds ªÈÎÙfi Millennium Mid Cap ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi Millennium Value Plus ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi Millennium ∞Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi

3668155,47 9867081,02 1647013,96 2503924,32 5121656,83 10743136,56 9474669,93 1949611,77 948185,86

1365525,45 11784868,02 609256,11 282892,08 2754735,6 4797049,52 6466483,13 845210,67 446763,09

2,6863 0,8373 2,7033 8,8512 1,8592 2,2395 1,4652 2,3067 2,1223

-0,2 0,49 1,18 0 2,54 -0,36 0,26 -0,37 1,1

2,8206 0,8792 2,8385 9,0282 1,9522 2,3515 1,5385 2,3528 2,2284

2,6326 0,8289 2,6492 8,6742 1,822 2,1947 1,4359 2,2606 2,0799

14,06 -0,35 -19,26 1,75 1,58 1,7 4,38 7,2 -11,2

PROBANK ∞.∂.¢.∞.∫. N.P. Insurance, ¡¤Ô˜ ¶ÔÛÂȉÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK ∂§§∞™ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK ÃÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó

813352,49 7571183,09 7672847,51 157521862,4

508671,65 4209340,81 1977762,79 38231065,1

1,599 1,7987 3,8796 4,1203

0,43 0,54 0,18 0,01

1,607 1,7987 3,8796 4,1203

1,5926 1,7807 3,8505 4,0997

8,39 2,21 8,26 1,97

TRITON ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. Triton American ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ∞Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂˘ÚÒ μÚ·¯˘¯ÚfiÓÈ·˜ ¢È¿ÚÎÂÈ·˜ Triton ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂˘ÚÒ ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ XˆÚÒÓ Triton ªÈÎÙfi Triton √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢ÔÏÏ·Ú›Ô˘ Triton ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

9684912,11 6748951,74 33999147,93 33527078,17 6361522,04 11320225,45 3623420,84 7700848,57

2998315,74 1622523,43 1411748,6 16402075,46 1083029,4 1616240,16 848593,54 2313255,17

3,2301 4,1595 24,083 2,0441 5,8738 7,004 4,2699 3,329

-0,17 0,57 0,37 0,01 0,2 0,49 -0,18 1,88

3,3189 4,2739 24,7453 2,0543 5,9472 7,1441 4,3233 3,4205

3,2301 4,1595 24,083 2,0441 5,8738 7,004 4,2699 3,329

17,64 -16,22 -1,43 1,25 0,74 4,99 -0,56 10,76

∞.∂.¢.∞.∫. ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

170715739,5 462616513,2

107941823,3 146435751,6

1,5816 3,1592

0,03 0,01

1,5816 3,1592

1,5816 3,1592

3,35 6,47

INTERNATIONAL ∞.∂.¢.∞.∫. INTERNATIONAL ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ INTERNATIONAL ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi INTERNATIONAL ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ INTERNATIONAL ªÈÎÙfi

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 ∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - ªÂÙÔ¯ÈÎfi NBGAM ETF °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ Ã.∞. - ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ Small Cap (ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (Blue Chips ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ √ÌÔÏ. ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ DELTA Bonus - ™‡ÓıÂÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ¢∏§√™ Eurobond - √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢∏§√™ GLOBAL TITANS (ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡) ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢È·¯.¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds ªÈÎÙfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds ªÈÎÙfi ¢∏§√™ USD Bond (√ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡) ¢∏§√™ ¢ÔÏ·ÚÈ·Îfi (USD) √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ™‡ÓÙ·Í˘-ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ. ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ¶Ú¿ÛÈÓË ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ΔÔÔıÂÙ‹ÛˆÓ- ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ™˘ÏÏÔÁÈÎfi (ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡)

458116,48 31825838,17 380666,31 53486226,2 2066183,96 25172754,43 3087770,37 2698483,75 45871017,96 83289096,64 90367838,06 42938203,41 419100869,4 299183929,5 25831437,38 20098317,65 7112715,84 64442306,41 21407438,66 27761553,37 44460202,56 5663119,29 13439276,66 8270598,34 828754,11 29619611,8 32717944,8

459 31807,29 283,99 39199,64 1713,37 20323,56 388550 294878 37386281,81 19584851,73 9800058,18 4818535,04 46794191,56 44742831,7 8669863,83 1620633,56 654405,57 6537056,77 2123949,35 2883044,51 7501655,18 619633,26 1257640,02 3005277,31 148940,71 2628249,81 5920725,33

998,08 1000,58 1340,44 1364,46 1205,92 1238,6 7,9469 9,1512 1,2269 4,2527 9,2212 8,911 8,9563 6,6867 2,9795 12,4015 10,869 9,858 10,0791 9,6292 5,9267 9,1395 10,6861 2,752 5,5643 11,2697 5,526

-1,16 -1,16 0,08 0,08 -0,12 -0,12 2,58 0,34 0,38 -0,03 -0,29 0,1 0,17 0,19 0,31 0,01 0,14 0,23 1,03 0,38 -0,2 -0,2 -0,02 0,53 0,39 1,57 0,01

998,08 1000,58 1340,44 1364,46 1205,92 1238,6 7,9469 9,1512 1,2269 4,2527 9,2212 8,911 9,4041 6,6867 2,9795 12,4015 10,869 9,858 10,0791 9,6292 5,9267 9,1395 10,6861 2,752 5,5643 11,2697 5,526

998,08 1000,58 1340,44 1364,46 1205,92 1238,6 7,9469 9,1512 1,2146 4,2102 9,2212 8,8219 8,9563 6,6867 2,9497 12,4015 10,7603 9,7594 9,9783 9,5329 5,9267 9,1395 10,5792 2,7245 5,5087 11,2134 5,4707

0,13 0,14 9,5 9,52 1,1 1,12 -5,35 -2,84 2,11 -1,17 8,74 2,63 5,12 3,54 5,82 1,84 0,83 3,95 12,36 5,81 1,79 2,45 4,15 1,89 22,02 2,71 4,2

7001982,46 1590562,79 2361221,55 6268345,86 9031579,9 3035024,06 13914262,5 1430821,97

1580944,1 1132446,47 1865165,05 3272209,82 2711977,39 848031,7 3430256,04 171391,21

4,429 1,4045 1,266 1,9156 3,3303 3,5789 4,0563 8,3483

0,57 0,08 0,55 2,03 0,99 0,21 0,25 0,06

4,5619 1,5169 1,3673 1,9731 3,4136 3,6326 4,1171 8,4735

4,3847 1,4045 1,266 1,8964 3,297 3,5789 4,0563 8,3483

10,32 -0,82 10,95 8,76 11,86 1,08 0,56 -0,41

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ∫À¶ƒ√À Euro Balanced Premium ªÈÎÙfi ∫À¶ƒ√À Euro Bond Premium √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∫À¶ƒ√À Euro Equity Premium ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∫À¶ƒ√À Fund of Funds ªÈÎÙfi ∫À¶ƒ√À Libor Return (USD) √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∫À¶ƒ√À ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∫À¶ƒ√À ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

3680668,73 3595137,22 2324713,05 1328977,04 2012457,36 1017376,85 13093536,03

2423753,99 1772612,29 705029,09 381306,65 510509,18 197101,74 8478424,42

1,5186 2,0282 3,2973 3,4853 3,9421 5,1617 1,5443

1,36 0,11 2,44 0,76 -0,22 0,01 0,53

1,5186 2,0282 3,2973 3,4853 3,9421 5,1617 1,5443

1,511 2,0181 3,2808 3,4679 3,9224 5,1359 1,5366

0,84 0,75 2,26 4,22 1,16 1,76 2,44

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY ∞Δ∂ EUROZONE ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ Euro ∞Δ∂ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§√°πø¡ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ (ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§.) ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªÂÙÔ¯ÈÎfi Global Fund of Funds ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ ªÈÎÙfi ∂˘Úˆ·˚Îfi ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ A/K √ÌÔÏfiÁˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds ªÈÎÙfi ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (∂Àƒø) ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ºÔÚ¤ˆÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢˘Ó·ÌÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £ÂÛÌÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

5377115,98 2857797,81 4329907,22 9758682,11 3233303,2 9511464,36 6209609,98 1748193,85 4996929,74 38795203,81 39145577,31 18665445,47 11692113,57 11261300,35 2793611,07 3245229,52 1672645,61 14691311,12 586091,34 3527855,9 4431491,04 468390,48 14162665,27 5052497,35

26828,78 9726,59 1957260,62 1471698,3 425255,98 2241274,54 2042941,54 1859127,69 1266876,01 13486423,87 5768596,43 8504938,29 1573182,66 1938847,42 262313,65 292846,35 150295,67 1368445,02 150492,23 736415,55 7998201,21 120000 3361114,54 3059751,08

200,42 293,81 2,2122 6,6309 7,6032 4,2438 3,0395 0,9403 3,9443 2,8766 6,786 2,1947 7,4321 5,8082 10,6499 11,0817 11,129 10,7358 3,8945 4,7906 0,5541 3,9033 4,2137 1,6513

0 -0,73 1,95 -0,18 0,01 0,01 -0,44 0,08 0,18 0,18 0,53 0,46 0,09 -0,33 0,73 0,38 0,12 0,01 0,2 0,01 -0,17 0,21 -0,03 -0,05

201,4221 296,7481 2,2509 6,7469 7,6032 4,2862 3,0699 0,9568 4,0035 2,9269 6,8539 2,2166 7,5064 5,8663 10,8096 11,2202 11,2403 10,7358 3,9334 4,7906 0,5638 3,9423 4,2874 1,6678

200,42 293,81 2,168 6,4983 7,6032 4,2014 3,0092 0,9215 3,9147 2,8191 6,7181 2,1728 7,3578 5,7501 10,57 10,9986 11,0455 10,7358 3,8556 4,7906 0,543 3,8643 4,1294 1,6348

-1,47 2,24 1,89 9,31 1,6 1,01 -1,02 -5,16 6,47 0,31 3,57 -0,61 0,88 3,68 10,09 4,9 0,46 1,98 2,36 1,74 2,22 2,39 -1,16 -1,05

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞.∂.¢.∞.∫. Δ.Δ. - ∂§Δ∞ Europlus √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ High Yield √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ¢ÔÏ·Ú›Ô˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (USD) Δ.Δ. - ∂§Δ∞ £ÂÛÌÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ √ÈÎÔÏÔÁÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ÃÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (EUR)

3763379,14 20614351,44 4138447,66 771835,44 5617146,22 13249485,29 1353125,52 13382700,06 294863752,4

1019105,81 5744988,58 733486,41 120000 9410427,69 7065061,95 319276,14 5560577,67 104341072,8

3,6928 3,5882 5,6422 6,432 0,5969 1,8754 4,2381 2,4067 2,826

0,2 0,02 -0,18 -0,64 0,51 -0,39 -0,17 -1,15 0,02

3,702 3,6008 5,6422 6,432 0,5999 1,8801 4,2593 2,4067 2,826

3,6836 3,5792 5,6422 6,432 0,5939 1,8707 4,2169 2,4007 2,826

0,05 4,73 0 2,49 -1,27 1,09 13,96 6,27 3,19

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ∂˘Úˆ·˚΋ ¶›ÛÙË Eurobond ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÃˆÚÒÓ Û EUR ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROINVEST ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ European Opportunities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ Global Opportunities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ High Yield ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Û EUR ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Investment Grade Û EUR ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Û EUR

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,2883 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,86055 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4593 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,6562 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .128,97 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2348 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,9525 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3554 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4049

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3076 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5712 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0718 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3757 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,426

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4831 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3768

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2892 .........................................................1,2874 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86115 .......................................................0,85995 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4645 .........................................................7,4541 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6623 .........................................................8,6501 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129,06 .........................................................128,88 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2357 .........................................................1,2339 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9581 .........................................................7,9469 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3563 .........................................................1,3545 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4059 .........................................................1,4039

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 32 41,9 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ §¿ÚÈÛ·˜ - ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÓ¤-

ÎÚÈÓ ÚÔ¯ı¤˜ Â¤Ó‰˘ÛË ‡„Ô˘˜ 41,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∂Δ¶∞) ÁÈ· ¤Ó· Ô‰ÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ηٷÛ΢‹ Ó¤ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ì‹ÎÔ˘˜ 7,8 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂.√. §¿ÚÈÛ·˜-ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ì‹ÎÔ˘˜ 16,2 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ı· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ‰‡Ô fiψÓ, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ Û 400.000 ¿ÙÔÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∏›ÚÔ˘. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ Ù˘ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ (◊ÂÈÚÔ˜, πfiÓÈÔ ¤Ï·ÁÔ˜) Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (£ÂÛÛ·Ï›·, ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜). ∫·Ù¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó 300 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ô Â›ÙÚÔÔ˜ Î. Johannes Hahn, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋, ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ Ù˜ ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. £· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â›Û˘ ÙȘ ηٿÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· “ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·” , Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ (ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º¶∞) ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ˘fiÎÂÈÙ·È Û ÂȉÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÂÓÒ ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ ¤ÚÁˆÓ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÂıÓÈÎfi ‹ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›‰Ô. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-2013 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Û ÂÚ›Ô˘ 20,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

§·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¡·Ô‡ ∞Á. ΔڇʈÓÔ˜ Δ√ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ΔڇʈÓÔ˜ μfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏ› ÛÙȘ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 7 πÔ˘Ï›Ô˘, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ÂÓ‰fiÍÔ˘ ªÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ∫˘Úȷ΋˜. ™¿‚‚·ÙÔ 6 πÔ˘Ï›Ô˘: 7.30 Ì.Ì.: ª¤Á·˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ı›Ԣ ÎËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜. ∫˘Úȷ΋ 7 πÔ˘Ï›Ô˘: 7-10 .Ì.: ŸÚıÚÔ˜ Î·È ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ¿ ı›Ԣ ÎËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 6.30 Ì.Ì.: ªÂıÂfiÚÙÈÔ˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜-¶·Ú·ÎÏËÙÈÎfi˜ ∫·ÓÒÓ Ù˘ ∞Á›·˜ ÂÓ‰fiÍÔ˘ ªÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÈÂÚ¿˜ ÂÈÎfiÓ·˜.

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

ŒÁÈÓ ·fi ÙÔ Á.Á. ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜

∞˘ÙÔ„›· ÛÙ· ¤ÚÁ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ ˘ÙÔ„›· Û ¤Ó· ¤ÚÁÔ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Î. ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¿Óˆ ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ™˘ÎÈ¿˜, ÙË Û‹Ú·ÁÁ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÛÙË ¢Ú·ÎfiÙÚ˘· ªÔ˘˙·Î›Ô˘.

Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™. ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜: “ª·˙› Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÂÈÛÎÂÊı‹Î·Ì ÙÔ ËÌÈÙÂϤ˜ ¤ÚÁÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰··Ó‹ÛÂÈ (Ì ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÈ̤˜) 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰··Ó¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ·› Ù˘¯fiÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ˘fiıÂÛË “∞¯ÂÏÒÔ˘” Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ˘fi„Ë Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ¢·ÈÛıËۛ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÓÔÌÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Î·È ÛËÌ›ˆÛ ٷ ÂÍ‹˜. “∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÂÈ-

ÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÈfiÙÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ Î·È ÛˆÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, ÌÈ· χÛË ˘¿Ú¯ÂÈ, Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ¿ÏÏË Ï‡ÛË. ∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Û˘ÌʤÚÔ˘Û·, ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ıÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ˘‰·ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘ÓÂÒ˜ fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜, fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ, fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ ÔÈ fiÔÈÔÈ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ¤ÚÁ· Î·È Û ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·, Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰··ÓËı› ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰Ô˘Ó ηÈ

ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋. ∂Ӊ¯fiÌÂÓÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÛÙÚ¤‚ψÛË Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∫·È ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂ, ·ÎÚÈ‚ÔÏÔÁÔ‡ÌÂ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ¿ÓÙÂÍ Ôχ ˆ˜ ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ. ∞Ó ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· Ì ¤Ó· Ù˘¯·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” . √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ˙‹ÙËÛ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ (ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· Ù· ™¯¤‰È· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ™˘ÎÈ¿) Î·È Ï‹ÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È fiÏ· ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ó· Â·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰··ÓËı› ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi 635.000.000 ú (1,2 ‰ÈÛ.

● ∞fi ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· ÙÔ˘ Á.Á. ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘

¢ÚÒ Ì ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÈ̤˜), ÂÓÒ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 75%. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÀÔ‰ÔÌÒÓ ¤¯ÂÈ ‰··Ó‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· “¤ÚÁ· ÌÂÚÈ΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÚÔ˘ ÙÔ˘ fiÙ·ÌÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·” , ÂÚ›Ô˘ 340.000.000 ú. ∂ÓÒ ÁÈ· ÙÔ ÊÚ¿Á-

Ì· Ù˘ ªÂÛÔ¯ÒÚ·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ À‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎfi ™Ù·ıÌfi ·˘ÙÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ‰··ÓËı› ·fi ÙË ¢∂∏ ∞.∂. ÂÚ›Ô˘ 295.000.000 ú. ¶·Ú’ fiϘ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù· ¤ÚÁ· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi (ªÂÛÔ¯ÒÚ· 95%, ™˘ÎÈ¿ 65%, Û‹Ú·ÁÁ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ 85%.

£· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ∫∂¶

∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· Ù· ¢ÂÏÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ √°∞ ∞¶√ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 8

πÔ˘Ï›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ¢ÂÏÙ›ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÈ· Ù· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÚÈ‹ÌÂÚˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ ¤ÙÔ˘˜ 2013 Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ 130.000 ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÎÏËÚˆı¤ÓÙ˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ¢ÂÏÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡

Î·È ∂ΉÚÔÌÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ∫∂¶ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏËÚˆı¤ÓÙˆÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, www.oga.gr Î·È ÛÙ· ∫∂¶. ¡· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ¤ÁÈÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¢ÂÏÙ›ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ ÙȘ 31-03-2014 Î·È ÙȘ 31-12-2013, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. °È· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ¢ÂÏÙ›ˆÓ

∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ∂ΉÚÔÌÒÓ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó: ·) ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ∞›ÙËÛ˘ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ (‹ ¢È·‚·Ù‹ÚÈÔ) ‹ ‚) μÈ‚ÏÈ¿ÚÈÔ ÀÁ›·˜ √°∞ - ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ (‹ ¢È·‚·Ù‹ÚÈÔ). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È: Δ· ¢ÂÏÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ∂ΉÚÔÌÒÓ ÙÔ˘ √°∞ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÚÔÛˆÈο Î·È ‰ÂÓ ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi ¿ÏÏÔ ¿ÙÔÌÔ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜

ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ∂Í·‹ÌÂÚ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ (5 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ) Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚ÏËı› Ì ÙÔÓ √°∞. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û 120.000 ¿ÙÔÌ·, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √°∞, ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. 2) ÙÚÈ‹ÌÂÚ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂΉÚÔ̤˜ (2 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ) Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ Ì ÙÔÓ √°∞ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο °Ú·Ê›·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ

10.000 ¿ÙÔÌ·, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √°∞, ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, 3) ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı¿ÙÚÔ˘ Û 100.000 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·fi 8 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ 31-052014. ∏ ‰È·ÓÔÌ‹ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ·fi Ù· ∫∂¶ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜, 4) ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ ‚È‚Ï›ˆÓ Û 300.000 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·fi 22 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ 31-12-2013. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜.

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜

∏ ∞ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ÁÈ· ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ·ÓÂÚÁ›·

∏ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Û¯¤Ûˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹, 9, 10, 11

ÛÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È ÔÈ “ÂÈı¤ÛÂȘ” ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÔÏÏ¿ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ (∞°∂Δ, πª∞¡Δ∞™, Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·, ∫ÈÔϽ‰‹˜ Î.¿.). ∞ÏÏÔ‡ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏÔ‡ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, ·ÏÏÔ‡ ·ÔÏ‡Ô˘Ó “·ÎÚÈ‚Ô‡˜” ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ·ÏÏÔ‡ ÚÔ¯ˆÚ¿Ó ÛÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ. ¶·ÓÙÔ‡ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜: ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ (ÔÏ˘ÂıÓÈÎÔ‡ ‹ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡) Î·È ÙÔ ÊfiÚو̷ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÁÈ· ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ˘‡ı˘ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ, ÙÔ ÔÏ˘ÂıÓÈÎfi Î·È ÂÏ-

Î·È 12 πÔ‡ÏË Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: -ΔÚ›ÙË 9 πÔ˘Ï›Ô˘ 12:00 - 15:00 Î·È 17:00 - 20:00 ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. -ΔÂÙ¿ÚÙË 10 πÔ˘Ï›Ô˘12:00 15:00 Î·È 17:00 - 20:00 ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, 11:45 13:00 ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, 14:30 17:00 ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ. -¶¤ÌÙË 11 πÔ˘Ï›Ô˘12:00 15:00 Î·È 17:00 - 20:00 ÛÙÔ ∂Ú-

Á·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, 8:30 11:30 ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. -¶·Ú·Û΢‹ 12 πÔ˘Ï›Ô˘ 12:00 15:00 ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ∏ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ηÏ› Â›Û˘ οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ‹ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ ¤ˆ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 8 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙȘ 18:00, Ì ·›ÙËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹.

∂›‰ÂÈÍË Ìfi‰·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Δ√ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ event ÙÔ˘ ηÏÔ-

ηÈÚÈÔ‡ Â›Ó·È È· ÁÂÁÔÓfi˜. ∏ Syn Advertising Group ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÂÈÍË Ìfi‰·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12 πÔ˘Ï›Ô˘! °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ù· ÈÛÙÔÚÈο Cafe ªπ¡∂ƒμ∞ Î·È ∞Ãπ§§∂π√¡ Û˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ Ì›· Âͤ‰Ú· 21 ̤ÙÚˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Â-

·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÌÔÓ٤Ϸ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÂÓ‰‡Ì·Ù·, ˘Ô‰‹Ì·Ù·, Ì·ÁÈfi Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰ˆÚ¿Ó. ∏¯ËÙÈο, ÊÒÙ·, οÌÂÚ˜, Dj’s ı· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙË ‚Ú·‰È¿, ÂÓÒ Ë Â›‰ÂÈÍË Ìfi‰·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›-ÚÔ‚ÏËı› Û ÂÎÔ-

Ì¤˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ™ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜ ÌÔÓ٤Ϸ: ∂‡Ë ÃÂÈÏ¿, playmate, ŒÏÂÓ· ™Î·Êȉ¿, ªÈ˜ ∂ÏÏ¿˜, ÃÚÈÛÙÈ¿ÓÓ· °·ÚÁ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ªÈ˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜. Guest Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· ƒ·˙‹, μ¿ÏÈ· ÃÂÈÏ¿, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜.

™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ÓÙÈÊ·ÛÈ-

ÏËÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Î·È fi¯È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ΢ÓËÁË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜, ÙȘ ‰ÈÎÙ·ÙÔڛ˜ Î·È ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÏÔÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÙÈÎfi ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë Â›ÛËÌ· ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓË ı¤ÛË ÙˆÓ Ó·˙ÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÁÈ· “Ù·ÍÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·” Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ¯ÚÒÌ·, ÙË ıÚËÛΛ· Î·È ÙË ¯ÒÚ· ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ∞ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ οı ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó” .


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 33

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

“μÚÔ¯‹” ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜

50 ÔÈ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘ ÔÈ ∞ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‚Á‹Î·Ó ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ ·fi ÙÔ ¶À™¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙȘ 70 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi, ·ÚÈıÌfi˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. √ÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ¶À™¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÚÈıÌÈÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛˆÓ. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ¿ÚÛ˘ ˘ÂÚ·ÚÈıÌ›·˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô ›Ó·Î· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ ·fi ¢Â˘-

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ “‚ÚÔ¯‹” Â›Ó·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ηıËÁËÙ¤˜. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 10 πÔ˘Ï›Ô˘. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÌfiÏȘ ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ 42 ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙȘ 70. “ªÂ ÙȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

Ù¤Ú· 08-07-2013 ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 09-072013 ÒÚ· 13.00 ·¢ı›·˜ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶À™¢∂ (6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ΔÂÏÈο ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ Êfi‚Ô˘˜ ÔÈ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 50, ·ÚÈıÌfi˜ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙȘ ˘ÂÚ·ÚÈı̛˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔ·„ÂÈ ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ¿ÁÁÈ˙·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ 250. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÌÂÈÒıËÎÂ, ÚÒÙÔÓ, ÁÈ·Ù› ‰fiıËÎ·Ó ÒÚ˜ ·fi ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙÔ˘ ™∂¶ Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ηıËÁËÙ¤˜ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Úfi‚ÏËÌ· Ì ˘ÂÚ·ÚÈı̛˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÁÈ·Ù› ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÒÚ˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ.

™∂ ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™·Îο, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜”, ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÚ›· ·ÙfïÓ. ∏ ÔÚ›· ¤ÁÈÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ‹ÚÂÌÔ Îϛ̷. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÔÚ›˜ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ÔÚ›· ÍÂΛÓËÛ ·fi Ù· ¶ÚÔ‡Ï·È· ÛÙȘ 18:00 Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi ¡›Î·È·˜, fiÔ˘ ÓÔÛËχÂÙ·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ™·Îο˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ‹‰Ë ¤Ó· Ì‹Ó· ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜. √È Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ÙÔ˘ ·ÂÚÁÔ‡ ›ӷ˜, Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· 30 Ì‹Ó˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ‰›ÎË ÙÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ fiÚÈÔ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘, ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ó¤Ô ·›ÙËÌ· ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÊÂÙÒÓ.

∂›¯Â ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘

∞Ó‹ÏÈÎÔ˜ ‰Ú·¤Ù˘ ‰Ú¿ÛÙ˘ ÏËÛÙ›·˜ ∂¡∞™ ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ ƒ√ª∞, Ô ÔÔ›-

Ô˜ ›¯Â ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËϛΈÓ, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ ™ÔÊ¿‰Â˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È Ù·˘ÙÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÏËÛÙ›·˜. √ ËÏÈΛ·˜ 17 ÂÙÒÓ ‰Ú·¤Ù˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙÔ˘˜ ™ÔÊ¿‰Â˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™ÔÊ¿‰ˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ù·˘ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁÔ‡ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔ Ë̉·fi, ËÏÈΛ·˜ 16 ÂÙÒÓ, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ, Â›Û˘, ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ÏËÛÙ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ù· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ fiÚÙ· ÔÈΛ·˜ 80¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜ Î·È fiÙ·Ó Ë ËÏÈÎȈ̤ÓË ÙÔ˘˜ ¿ÓÔÈÍÂ, ÂΛӷ ÙËÓ ·ÒıËÛ·Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙÔ ÎÂÊ¿-

ÏÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÈΛ·, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Ì›· ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÏËÛÙ›·˜ Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ ›¯Â ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ªÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ú·Í‹ Ù˘, Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‹Ù·Ó Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ 17¯ÚÔÓÔ Î·È Ó· ÙÔ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó. ∞fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô Û˘ÏÏËÊı›˜, ÙËÓ 11-04-2013 ›¯Â ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ù·Ó, ÁÈ· ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÏÔ¤˜. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™ÔÊ¿‰ˆÓ. ∂›Û˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙÔ˘˜ ™ÔÊ¿‰Â˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ¤Ó·˜ 15¯ÚÔÓÔ˜ ƒ√ª∞, ÁÈ·Ù› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰È¤Ê˘Á ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ∞Ú¤ÓˆÓ ™ÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÎÚ·Ù›ÙÔ, ÁÈ· ÎÏÔ¤˜.

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ¯Ú¤Ë ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 51¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô 51¯ÚÔÓÔ˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ¯ˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ - ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÚÔÛ‹Ïı ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÔÊÂÈϤ˜ ‡„Ô˘˜ 233.065,24 ¢ÚÒ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘.

∫·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 25 ÙÔ˘ ¡. 1882/90, fiˆ˜ ϤÔÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡.3943/11 “ªË ηٷ‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” .

Ù· 37¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô 43¯ÚÔÓÔ˜ ηÙÂÏ‹ÊıË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π.∞™., Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, Ë ÔÔ›· ηٷۯ¤ıËΠÎÈ ·Ô‰fiıËΠÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘.

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ÎÏÔ‹ ÚÔ‡¯ˆÓ

∂Íȯӛ·ÛË 15 ‰È·Úڋ͈Ó

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ÚÔÛÙڤͷÓÙ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, 17¯ÚÔÓË Ë̉·‹, ‰ÈfiÙÈ ÂÈÛ‹Ïı Û ÂÌÔÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Î·È ·Ê·›ÚÂÛ ·fi ÚÔı‹Î˜ ›‰Ë ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡. Δ· ·Ê·ÈÚÂı¤ÓÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Î·È ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ 43¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡, ‰ÈfiÙÈ ÙËÓ 27-05-2013 ·Ê·›ÚÂÛ ÙË ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤ-

∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ‰Âη¤ÓÙ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÔÒÓ - ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ Ô˘ ‰È·Ú¿¯ıËÛ·Ó ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2013 Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û¯ÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ· ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ™¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÏÔ¤˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÚÈÒÓ Ë̉·ÒÓ, ËÏÈΛ·˜ 20, 20 Î·È 21 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÎÏÔÈÌ·›ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 13.810 ¢ÚÒ.

“£· ı˘ÛÈ·ÛÙԇ̔ ÁÈ· ÙÔ ªfiÚÛÈ ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È ÔÈ ∞‰ÂÏÊÔ› ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ

¢È·‰ËÏÒÛÂȘ, ÓÂÎÚÔ›, fiψÛË ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ∫∞´ƒ√, 5.

∂‡ÊÏÂÎÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªfiÚÛÈ, Ì ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ ∞‰ÂÏÊÒÓ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ Û ̛· ‡ÚÈÓË ÔÌÈÏ›· ÌÚÔÛÙ¿ Û Ï‹ıË ‰È·‰ËψÙÒÓ ˆ˜ ÔÈ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¤ˆ˜ “ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘” . ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, Ô ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ª·Óٛ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ: “£· ı˘ÛÈ·ÛÙԇ̔ ... ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ‰È·‰Ëψ٤˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ªfiÚÛÈ ¤ÂÛ·Ó ÓÂÎÚÔ› Î·È ‰Âο‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÛÊ·›Ú˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ·ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ ¿ÓÔÈÍ ˘Ú ηٿ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÈ΋˜ ºÚÔ˘Ú¿˜, fiÔ˘ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ô ·Ó·ÙÚ·›˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹. ¢‡Ô ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÎÔÙÒıËηÓ, Â-

∞fiÛ·ÛÌ· ηٷۯÂÙ‹ÚÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ºÒÙÈÔ˜ ¢ËÌ. ∫ÔÙÚˆÓÈ¿˜, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘, πˆÏÎÔ‡ 35, ∫¿Óˆ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ: ™ÙȘ 24 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÒÚ· 4 ¤ˆ˜ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙË Ó‹ÛÔ ™ÎfiÂÏÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛˆÓ, ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ηÙÔÈÎÔ‰ÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÙËÏ. 2427024545, ÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È Ì Â›Û¢ÛË Ù˘ “ΔÚ¿Â˙· Eurobank Ergasias ∞.∂.” , ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ÔÊÂÈϤÙȉ·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ §¿-

›Û˘, ·fi ˘Ú¿ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ∂Ï ∞Ú›˜ ÛÙÔ ™ÈÓ¿. √È ¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ fiÏ˘, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ۷ʤ˜ Â¿Ó Ë Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªfiÚÛÈ. ™Â ‰Èψ̷ÙÈÎfi Â›‰Ô, ¤ÁÈÓ ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ª¿ÚÙÈÓ ¡Ù¤ÌÛÂ˚, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜ Ì ÙÔÓ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ΔËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÂÓÒÈÔÓ ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÒÓ, Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÎÔÓÙ¿ Û ٤ÌÂÓÔ˜ Û ÚÔ¿ÛÙÈÔ ÙÔ˘ ∫·›ÚÔ˘, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ª·ÓÙ›Â, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÙÂÏÈο ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ·Ú¿ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. ¢ÈÂÌ‹Ó˘Û fiÙÈ Ë ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· “ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË” Î·È ÔÈ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ “ı·

‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜” ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªfiÚÛÈ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ·. “™ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi ÛÙÚ·Ùfi, Ϥˆ Allahu Akbar [Ô £Âfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜] ı· ı˘ÛÈ·ÛÙԇ̔ ÊÒÓ·˙Â Ô ª·Óٛ ηıÒ˜ ¤Ó· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÂÙÔ‡Û Û ¯·ÌËÏfi ‡„Ô˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜. “Δ· Á˘ÌÓ¿ ÛÙ‹ıË Ì·˜ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÛÊ·›Ú˜” ‰‹ÏˆÛÂ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ó· ÌËÓ ˘ÚÔ‚ÔÏ› ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘, ‰È·ÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˆ˜ ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ªfiÚÛÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ “ηٿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·” ¤ˆ˜ ÙËÓ Â¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘.“£· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ηٿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì Ì ıÚ›·Ì‚Ô ÙÔÓ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ Úfi‰Úfi Ì·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª·Óٛ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡” . ¶ÚÈÓ ÙËÓ ‡ÚÈÓË ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ª·ÓÙ›Â, ¤ÙÂÚÔ Û٤ϯԘ ÙˆÓ ∞‰ÂÏÊÒÓ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ, Ô ∞¯Ì¤ÓÙ º¿¯ÌÈ, ›¯Â ηϤÛÂÈ

¢IKA™TIK√ ¢HMO™IEYMA ˙Ô˘ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, οÙÔÈÎÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô˘ ηٷۯ¤ıËΠ̠ÙËÓ ·ÚÈıÌfi 3.955/13-6-2013 ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ¤ÎıÂÛ‹ ÌÔ˘, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë Û˘ÓÔÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›ӷÈ: ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÛÙÔ √.Δ. 261, ÛÙË ı¤ÛË ∫ÔÙÚÒÓÈ, ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÚÒËÓ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ‹‰Ë ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ¤ÎÙ·Û˘ ηٿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÎÙ‹Û˘ ˆ˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∂¶∞ 34/103-1991 ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ Â¤ÎÙ·Û˘ Û¯Â-

‰›Ô˘ fiÏ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, ˆ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤ÎÙ·Û˘ 4.945 Ù.Ì. Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ì ·ÚÈıÌfi ∫∞∂∫ 350710510001/0/0, ¤ÎÙ·Û˘ 4.885 Ù.Ì. Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡ÚˆıÂÓ: ·) ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÎÙ‹Û˘ Ì ȉÈÔÎÙËۛ˜: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›ÙÛ·, ™˘Ú·˚ÓÒ˜ Û˘˙. πˆ¿ÓÓÔ˘ °È·ÓÓ›ÙÛË, £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ∫·ÏÔÂȉ‹ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË fiÔ˘ Ë ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ∫ÔÙÚˆÓ›Ô˘ Î·È ‚) Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫ÙËÌ·-

¶ÔÚ›· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ Û ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ

ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ªfiÚÛÈ Ó· ÌËÓ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi. “√ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Â›Ó·È Ë ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì” ‰‹ÏˆÛÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ΔÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Reuters Î·È ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ (AFP) ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó, ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, fiÙÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ªfiÚÛÈ Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘. ∏ ÔÚ›· ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ªfiÚÛÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÁ›ÚÂÈ Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· Ӥ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ Ì ıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ Ô¯‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √È ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Û ·fiÛÙ·ÛË ÙȘ ‰‡Ô ·ÓÙ›·Ï˜ Ï¢ڤ˜.

ÙÔÏÔÁÈÎfi ¯¿ÚÙË Ì ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ √.Δ. 261, ‹ÙÔÈ: ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˘ °È·ÓÓ›ÙÛË, ª·ÙԇϷ˜ ∫Ô˘ÎÈ¿, °ÂÒÚÁÈÔ˘ - ∞ÓÙÒÓÈÔ˘ ΔÚ·ÎfiÛ·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ΔÚ·ÎfiÛ·, ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ΔÚ·ÎfiÛ·, πˆ¿ÓÓË ∫Ô˘Û›‰Ë, ∂˘ÌÔÚÊ›·˜ §¿˙Ô˘, ∂ϤÓ˘ ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ·, ªÂÚfi˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Î·È Û ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ì ԉԇ˜, Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÁˆÓÈ·Îfi, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ∂¶∞ 34/91 Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔÓ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ÿÚÙË, Ë ÔÔ›· fï˜ Ú¿ÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÂÏÂÛı›, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·¯ı› - ‰È·ÓÔȯı› ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Û‹ÌÂÚ· Ó· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Ì¤Ûˆ ͤÓ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜.

∞ӷʤڈ fiÙÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ‹‰Ë ÂÈÎÏÈÓÔ‡˜ Î·È ·Î·ÏÏȤÚÁËÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú· ÌÂÁ¿Ï˘ ËÏÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ·fi 757.030,05 ¢ÚÒ. μ·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ̛· ÚÔÛËÌ›ˆÛË ˘Ôı‹Î˘ ˘¤Ú ÂÈÛ‡‰Ô˘Û·˜. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Î·È ÏÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Ì ·ÚÈıÌfi 3956/2013 ÂÚ›ÏË„‹˜ ÌÔ˘ ηٷۯÂÙ‹ÚÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫.¶ÔÏ.¢. ∂ΉfiıËΠÛÙȘ 5-7-2013 √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ºøΔπ√™ ¢∏ª. ∫√Δƒø¡π∞™

∂ÚÒÙËÛË ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜

∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ̤ۈ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ μfiÏÔ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÎfiÌ‚Ô. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë ·‡ÛË ¯Ú‹Û˘ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙˆÓ Û˘ÚÌÒÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ΛÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ Ë ∂ƒ°√™∂ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∂Âȉ‹ Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ïfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜: ™Â ÙÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ı· ÚԂ› ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘; ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·, ·ÚÎÔ‡Ó 22,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ; ∏ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù·¯‡ÙËÙ·˜ 160 ¯ÏÌ./ÒÚ· ·Ó¿ Û˘ÚÌfi. ™ÙËÓ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˜ - §¿ÚÈÛ· ÙÈ Ù·¯‡ÙËÙ· ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÚÌÔ›; £· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ Î·È ¿ÏϘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, fiˆ˜ Ë ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ìSî Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ë Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙȘ 40 ÈÛfi‰˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·Ê‡Ï·ÎÙ˜ Î·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Ù·‹ÙˆÓ Û ‰È·‚¿ÛÂȘ Ì ÌÂÁ¿ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·; ¶ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Î·È fiÙÂ Ë ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (ÏÈÌ¿ÓÈ ΔÛÈÁΤÏÈ) Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘;


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

ENOIKIAZONTAI

¶ø§OYNTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 2¿ÚÈ, 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ôı‹ÎË, ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 4. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6948-607923, 2421081122 (09.00-20.00). (446) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÛÙÔ √͢ÁfiÓÔ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 108 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÔ˘˙›Ó·-Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ & WC, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6938-141064 Î·È 24210-26718. (479)

¶ø§√À¡Δ∞π 3.000 ·Ï·È¿ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ÎÂÚ·Ì›‰È·. ΔËÏ. 6976 714674 what’s up. (834)

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. ™¶Àƒπ¢∏ 38 - NAKOS CENTER - 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805

¶ø§∂πΔ∞π

www.ktisis-realestate.com

ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁηÚÛÔÓȤڷ, ÂχıÂÚË, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ‹˜ (ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜) ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ΔÈÌ‹ 27.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-009450. (478)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (347)

ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 1.040 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 400 ∂/ Ù.Ì. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421038470, ÒÚ˜ 8-11 .Ì. Î·È 3-6 Ì.Ì. ÃÚ‹ÛÙÔ˜. (182)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶∂ƒπ√Ã∏ ¢πª∏¡π√À

ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974-830448. (407)

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¤Î·ÛÙÔ, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ӷ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¤Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ 75 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· (2 ÂÙÒÓ) Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÏËÛ›ÔÓ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6983-702467. (125)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 2¿ÚÈ, 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ËÏÈ·Îfi, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ôı‹ÎË. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 4. ΔËÏ. 6948-607923, 24210-81122 (9:00-20:00). (266)

∫∂¡Δƒπ∫∏ ¶∞ƒ∞§π∞ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ˙·¯·Ú. ¢ø¢ø¡∏. 119 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Û·ÏfiÓÈ ·ÚΤ, 2 À/¢ ·ÚΤ Ì Ì·ÏÎfiÓÈ Î·ı¤Ó· ÛÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ, ¢ڇ¯ˆÚË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, WC, Ù˙¿ÎÈ, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·. π‰ÈÒÙ˘, 6974214959. (477)

Ã√ƒΔ√ ¶∏§π√À ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ȉȈÙÈÎfi ¿ÚÎÈÓ, ›ÓÙÂÚÓÂÙ, 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, a/c ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. ΔËÏ. 6937-273139. www.hortopanorama.gr. (480)

¢øƒ∂∞¡ ∂¶π¢∂π•∏ ∞∫π¡∏Δ√À

OPEN HOUSE ΔËÓ ¶¤ÌÙË 11/7 Î·È ÒÚ· 11:00-14:00, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· Ì ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘.

∂À∫∞πƒπ∞!!!! ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 74 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 7 ÂÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ΔÈÌ‹ 66.000 ∂. √ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÂÛÈÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹!! ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 6945924122 ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ™π∞¡√™. (482)

¶ø§√À¡Δ∞π ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 32 Ù.Ì. Î·È 51 Ù.Ì., Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÓˆÛ˘, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì 1 Î·È 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ·ÚÔ¯‹ Ê/·, Û ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™ 174 Ì ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ. ∞·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È º.¶.∞. ∂›Û˘ ˆÏÂ›Ù·È ‚›Ï· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 55 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·Á›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972030140. (863)

∂À∫∞πƒπ∞ ∞°√ƒ∞™ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Ì ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. ƒÔ˙Ô‡ 88 Ì ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. ΔÈÌ‹ 300 ∂. ∂›Û˘ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 130 Ù.Ì. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6974-419955 Î·È 24210-87798. (401)

¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞™ ∂¶∞À§∏™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ∂¶∞À§∏ 800 Ù.Ì., Ì ΋Ô, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 20 ™ΔPEªM∞Δ∞, ÛÙËÓ ∂π™√¢√ Δ√À ª∞§π∞∫√À ∫√§¶√À. ∫ˆ‰. ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘ 0592 ÛÙÔ site Ì·˜: www.ktisis-realestate.com

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ™˘Ú›‰Ë 38 - nakos center - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 6945 125 805 (354)

(355)

μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. 3. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 450 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.100 Ù.Ì. 4. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 580 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.000 Ù.Ì. 5. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 284 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 6. ÕÊËÛÔ˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ., Ì ÔÈΛ· 7. °Ï‡Ê·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚›Ï· 800 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 20 ÛÙÚ. 8. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 270 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.440 Ù.Ì. 9. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÓÂfi‰ÌËÙË ‚›Ï· Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 10. ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 245 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 970 Ù.Ì. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, 2 ˘¤Úԯ˜ ÔÈ˘ 200 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ. 12. ª·Ï¿ÎÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 117 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 2.100 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. §·ÌÚ¿ÎË, 159 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (290.000 E) 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ˘fiÁÂÈÔ (310.000 E) 4. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. 5. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi (209.000 E) 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 7. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., (25.000 E) 8. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ & Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì. (59.000 E) 9. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô 63 Ù.Ì., (54.000 E) 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ηٿÛÙËÌ· 44 Ù.Ì., (99.000 E) 11. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 200 Ù.Ì. 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÁÚ·ÊÂ›Ô 32 Ù.Ì., (21.000 E)! 13. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., (59.000 E) 14. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, 37 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· Ì 36 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ (74.000 E) 15. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 107 Ù.Ì. (139.000 E) 16. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 60 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (79.000 E) ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ™˘Ú›‰Ë 38, nakos center, 25 Ù.Ì. (190 E) 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 3. ∞Ôı‹ÎË 33 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ & ∫·ÚÙ¿ÏË (200 E) 4. ∞ÁÚÈ¿, ηٿÛÙËÌ· 47 Ù.Ì., (390 E) 5. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 94 Ù.Ì. ∫‡ÚÔ˘ 54 & °. ¢‹ÌÔ˘ (470 E) 6. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32, ηٿÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. (250 E) 7. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ & ∫ˆÛÙ·ÓÙ/ˆ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 65 Ù.Ì. (200 E) 8. ∞ıËÓÒÓ 5, ÌÂÁ¿ÏÔÈ Â·ÁÁ. ¯ÒÚÔÈ 1.600 Ù.Ì. ÌÈÛıÒÓÔÓÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο 9. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 68 & ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Â·ÁÁ. ¯ÒÚÔ˜, 100 ÙÌ (380 E) ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4,5 ÛÙÚ. (285.000 E) 2. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ªԇʷ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54 Ù.Ì. Û 2.440 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (87.000 E) 3. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ÛÙËÓ Ͽη 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜, 192 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (195.000 E) 5. ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 E) 6. ÕÊËÛÛÔ˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000 Ù.Ì., (105.000 E) 7. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 26 ÛÙÚ. Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘(120.000 E) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (45.000 E) 9. ∫ÔÚfiË ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 235 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (319.000 E) 11. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (80.000 E) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (150.000 E) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 E) 14. ¶·Ú·Ï›· ¶ÂÏÂÁÚ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 101 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. (180.000 E ) 15. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÁˆÓÈ·Îfi ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.400 Ù.Ì. 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., ( 23.000 E ) 17. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ ( 122.000 E) 18. ÕÊËÛÔ˜ ÚÔ˜ ∞ʤÙ˜, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.655 Ù.Ì., Ì ·Ó·Ê·›ÚÂÙË ı¤· (189.000 E) 19. ªËϛӷ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. (89.000 E)! 20. §·‡ÎÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. (89.000 E) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.200 Ù.Ì., Ì ı¤· (59.000 E) 22. ∫ÈÛÛfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.175 Ù.Ì. (29.000 E)! 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (150.000 E) 25. ∞˚ °È¿ÓÓ˘-¶·¿ ¡ÂÚfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.625 Ù.Ì. (250.000 E) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (75.000 E) 27. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.422 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô 28. ∞ÚÁ˘Ú¤Èη ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 30 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (45.000 E)! 29. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 E) 30. ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 142 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.160 Ù.Ì. (72.000 E) 31. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, 63 Ù.Ì. Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (115.000 E) 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. (59.000 E) 33. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (125.000 E) 34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì. (129.000 E) 35. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 520 Ù.Ì., Ì ı¤· (120.000 E) 36. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (100.000 E) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (260.000 E) 38. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. (129.000 E)

μfiÏÔ˜: ¶ø§√À¡Δ∞π ÊÔÈÙËÙÈο ¤ÈÏ·, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ÏfiÁˆ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6975-525316. (285)

39. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. Û ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â›‰· Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (125.000 E) 40. ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (45.000 E) 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (20.000 E) ∂À∫∞πƒπ∞! 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. §·ÌÈÓÔ‡, 950 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (50.000 E) 44. ÕÊËÛÔ˜, ÁÈ·› 195 Ù.Ì. Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. (145.000 E) 45. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 839 Ù.Ì., (80.000 E) 46. ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.558 Ù.Ì., Ì ı¤·, (89.000 E) 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 E) 49. ªԇʷ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.034 Ù.Ì. (80.000 E) 50. ªԇʷ, ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (119.000 E) 51. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 138 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (159.000 E) 52. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì., (65.000 E) 53. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.350 Ù.Ì. Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (320.000 E) 54. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfi‰Ô, 7ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (95.000 E) 55. ¶ÈӷοÙ˜ ı¤ÛË §·ÁÔÛËÏÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.884 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (27.000 E) 56. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ı¤·, (220.000 E) 57. ∞. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 127 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 107 Ù.Ì., (120.000 E) 58. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 4.350 Ù.Ì. (99.000 E) 59. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.653 Ù.Ì. (105.000 E) 60. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 318 Ù.Ì., (45.000 E) 61. §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì. (19.000 E) ∂À∫∞πƒπ∞! 62. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (75.000 E) 63. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÂÛÛ¿ÚÈ 96 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (219.000 E) 64. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (60.000 E) 65. ƒ¿¯Â˜ - ¢‹ÌÔ˜ ™Ù˘Ï›‰Ô˜, 86 Ù.Ì. ̤۷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì., Ì ı¤·, (86.000 E) 66. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì., Ì ı¤· (240.000 E) 67. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓ/· 107 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ù.Ì. Ì ı¤· (95.000 E) 68. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 230 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (180.000 E) 69. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿-ÿÓÈ·, ·ÁÚÔÙ/Ô 37 ÛÙÚ. (169.000 E) 70. ¶ÈӷοÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.487 Ù.Ì. (89.000 E) 71. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750 Ù.Ì., Ì ı¤· & ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 300 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· (80.000 E) 72. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 84 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (168.000) 73. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (175.000 E) 73. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 31 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË Ì ı¤·, (40.000 E) 74. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ͇ÏÈÓË ÌÔÓÔÎ/· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì., (95.000 E) 75. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÌÔÓÔÎ/· 68 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.004 Ù.Ì. (189.000 E) 76. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 65 Ù.Ì. Ì ΋Ô 89 Ù.Ì., 6ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (149.000 E) 77. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28 ÛÙÚ. 78. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 522 Ù.Ì., (75.000 E) 79. ª·Ï¿ÎÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., Ì ı¤·, 150 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· (70.000 E) 80. ªÔ˘ÚÙȤ˜ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ. (85.000 E) 81. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì., (179.000 E) 82. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 129 Ù.Ì. Ì ÈÛ›Ó· Î·È ¿ÚÈÛÙË ı¤· (190.000 E) 83. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 1Ô ÛÙÔ Î‡Ì·, (100.000 E) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 170 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (250.000 E) 85. º·Î›ÛÙÚ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û ·ÁÚÔÙ/Ô 4 ÛÙÚ. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (309.000 E) 86. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ¶··ÁÈ·Ó¤Èη, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1.543 Ù.Ì. Ì ÔÈΛÛÎÔ 46 Ù.Ì. Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· (50.000 E) 87. ÃÔÚ¢Ùfi, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 94 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., (169.000 E) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì., ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ 85. ΔÛ·Áηڿ‰·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓÔÎ/· 125 Ù.Ì. (200.000 E)! 86. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 640 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (65.000 E)! 87. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÓÔÌÈÌÔÔÈË̤ÓË ÌÔÓÔÎ/· ÛÙÔ Î‡Ì· 117 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. (148.000 E)! 88. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 292 Ù.Ì., (119.000 E) 89. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (279.000 E) 90. ªËϛӷ, ª·Ú·ıÈ¿˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙ/Ô 1.971 Ù.Ì., 1Ô ÛÙÔ Î‡Ì·, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (250.000 E) 91. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ/Ô 30 ÛÙÚ. Û ˘¤ÚÔ¯Ë ·Ú·Ï›· 92. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 234 Ù.Ì. Ì ı¤· (110.000 E) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ∞ª¶√μ√™ ∞º∏™™√À, 1.090 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 2. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 3. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 120 Ù.Ì. (290.000 E) 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (185.000 E) 6. ™ÎfiÂÏÔ˜, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 100 ÎÏÈÓÒÓ Ì ı¤· & ÈÛ›Ó· 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 1.555 Ù.Ì. Û 13 ÛÙÚÂÌ. 8. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 864 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 9. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÈÎÚfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 648 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 10. ΔÛ·Áηڿ‰· ÌÈÎÚfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 600 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ 11. ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ •ÂÓÒÓ·˜ 310 Ù.Ì., Ì ÈÛ›Ó· 12. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 850 Ù.Ì. 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ •ÂÓÒÓ·˜ - ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 318 Ù.Ì. ¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∞ ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™Δ∏¡ π™Δ√™∂§π¢∞ ª∞™ www.ktisis-realestate.com (350)

¶ø§∂πΔ∞π ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “ª∞ƒø”, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÚ. 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6932-242494 Î·È 2108027030. (443)

¶ø§∂πΔ∞π ÛÙË ¡Â¿ÔÏË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 44 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ-Û¯ÔÏ›Ô, ·Ô¯¤Ù¢ÛË, Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÎÂ·ÛÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 60 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 27.000∂. ΔËÏ. 6974 393883. (526)

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√, ÓÂfi‰ÌËÙ· ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ˘„ËÏÒÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψÛ˘. ¢È·ÌÂÚ‹-2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·-ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ-Áηڿ˙-·Ôı‹ÎË-·ÙÔÌÈÎfi˜ Ϥ‚ËÙ·˜ ·ÂÚ›Ô˘-ÔÏÏ¿ extras. ΔËÏ. 6972-691669. (929)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

(356)

“Δ™∂§π√™-∞∫π¡∏Δ∞” REAL ESTATE ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ TH§-FAX: 24280 78267 KIN. 697 4647587 what’s up 698 6788001 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. ∞ӷηÛÈ¿ (ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ - ¿ÛÚ· Û›ÙÈ·) Â› ‰ÈÒÚÔÊ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ˆÏÂ›Ù·È Ô Â¿Óˆ fiÚ. 130 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿ Î.Ï.¯. Û˘Ó ·Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 285 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔÎ/Λ· Û˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙfi ÎÙ›ÛÌ· 2¿ÚÈ Û ÔÈÎ. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 85 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 202 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 198 Ù.Ì. Û˘Ó 100 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 287 Ù.Ì. (ËÌÈÙÂϤ˜). ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 300Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ( ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/Λ· 145 Ù.Ì. Û˘Ó 80 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ ÈÛfiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË....!!! ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ˜ Î·È ˘fi ηٷÛ΢‹. ª¿Ú·ıÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÚÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, ÈÛfiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Î·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! 60 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ·Ï·È¿ ÌÔÓ/Λ· 65 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ - ∞ψӿÎÈ, ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 85 Ù.Ì. Û˘Ó 60 Ù.Ì. 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Û˘Ó 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 362 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160Ù.Ì. ÚÒÙË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ™ÙÔ‡È, ·Ú·ı/ÛÈ· ‰ÈÏ/Λ· 2 ‰È·Ì/¿ÙˆÓ 80 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ ‹ ˆ˜ ÂÓÈ·›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 90Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 45Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ·Ú·ı/ÛÈ· ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù. Ì. Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 184, 313, 383, 404 Î·È 423 Ù.Ì. ÕÓ·˘ÚÔ˜ / ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ 129 Ù.Ì. Ì Û.‰.

2,1. ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ 370 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,1 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 412, 420 Î·È 513 Ù.Ì. ∂ÈÛÎÔ‹˜ / ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 147 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÔÈÎ. 204 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ¿ÚÎÔ, Û.‰ 2,1. ¡. πˆÓ›· (LIDL) ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfi‰· ·fi 300 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ.... ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 4 ÔÈÎfi‰· (ÊÈϤٷ) Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· 430, 492, 674 Î·È 4.460 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 340 Ù.Ì. ı¤·!!! ª¿Ú·ıÔ˜, 450Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜, 1.010 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 1.083 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 29Ì. (ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· 2 ηÙÔÈ˘) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 140 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı¿ÚÈ· (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı¿ÚÈ·, 358, 465, 538, Î·È 731 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Î·È 1.240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 130Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ ™ÙÔ‡È, 1.580 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 164 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ ™ÙÔ‡È, 4.005Ù.Ì. Ì 69 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· 2 ηÙÔÈ˘ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ™ÙÔ‡È (4) fiÌÔÚ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ¤Î·ÛÙÔ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 325, 350, 362, 457, 600, 650, 700 725 Î·È 765 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ú·ı/ÛÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÔÈÎ. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 457Ù.Ì. Û.‰. 1,0. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 1.000 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫∞ Δ∞™Δ/∞Δ∞ - ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫Δ∏ª∞Δ√ - √π∫√¶∂¢∞ / ∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78,50 Ù.Ì. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ 235 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 1.350∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹, ÈÛ. 50 ˘. 50+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ∑¿¯Ô˘ 2 ηٷÛÙ/·Ù· 47 Î·È 88 Ù.Ì. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË Î·Ù¿Û/Ì· 250 Ù.Ì. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 170 Ù.Ì. Û˘Ó ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì. Û˘Ó ·’ fiÚ. 155 Ù.Ì. (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 184 Ù.Ì. ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ 94 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓ. ÔÈÎ. Ì 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡, ÁˆÙÂÌ¿¯ÈÔ 15.671 Ù.Ì. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÏËÛ›ÔÓ π·ÙÚ›‰Ë 530 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· 50, 60, 110, 210, 250 Î·È 500 Ù.Ì. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 5.000 Ù.Ì. Î·È 9.500 Ù.Ì. ¶.∂.√. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 100Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. Ãøƒ∞ºπ∞ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ·, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ·, ·Ì˘Á‰·ÏÔÂÚ›‚ÔÏ·, ·Ì¤ÏÈ· Î·È ·Ï¿ ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, ªÈÎÚÔı‹‚˜, ∞˚‰›ÓÈ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/·Ù· ÁηÚÛÔÓ/Ú˜ 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, Î·È 4¿ÚÈ·, μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û Ì ÚÈο... (376)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. 2 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 40.000 ∂. 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË, 100 Ù.Ì. Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ¶ÈӷοÙ˜ (70.000 ∂) 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤·, ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ (160.000 ∂) 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ (42.000 ∂). 5. •ÂÓÒÓ·˜ 20 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (220.000 ∂) 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√ƒ√¶∏, 27.500 ∂ 7. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· 50 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. BI§E™-OIKIE™ 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 3. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 4. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., 1 ÛÙÚ. ÔÈÎfi. 65.000∂-¡ÂÔ¯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ·, 150 Ù.Ì., ˘ÂÚÏÔ‡Í Ì 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ª∏§π∂™. OIKO¶E¢A 1. 5 ÛÙÚ¤Ì. Ì ÔÌfiÓ·, 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 2. 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 3. 8 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ÔÈΛ·, 2 ¯ÈÏÈfiÌ. ·fi ÕÊËÛÛÔ 45.000 ∂. 4. ∂À∫∞πƒπ∞! 7 ÛÙÚ¤Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 500 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫Ù›˙ÂÈ 220 Ù.Ì. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 55.000 ¢ÚÒ. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 6. 1/2 ‹ 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∫√ƒ√¶∏, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 8. 500Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ μ˘˙›ÙÛ·˜ 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì 200 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫. ¡ÂÚ¿. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ (100.000∂). °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (377)


35

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (379)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 150 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì Áηڿ˙ Î·È ÈÏÔÙ‹ 120 Ù.Ì. ÎÙÈṲ̂ÓË ÙÔ 2004, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞ 120 Δ.ª. ª√¡∞¢π∫√-¶ƒ√™√æ∂ø™. 3. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 4. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 8. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 9. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 10. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 11. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 13. ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿-›Ûˆ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ. ªfiÓÔ 108.000∂. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ πˆÏÎÔ‡, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ηٿ 40 ̤ÙÚ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. 15. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-μ·ÛÛ¿ÓË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 12 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ ¯·ÌËÏ‹. 16. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ªfiÓÔ 9.000 ∂. 17. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô, 1.200 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ˘, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. 18. √ÈÎfiÂ‰Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ÂÚÈÔ¯‹ °ÔÚ›ÙÛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ÁˆÓÈ·Îfi. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. 19. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 85 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ Î·È ¿ÚÎÈÓ, Û ԉfi ‹Û˘¯Ë. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 8 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 230 ∂. (381)

-----------------------------------ATLAS HELLAS ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ 2421067725 & 6972672426 À‡ı. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘ 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 °ÂˆÔÓÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 180.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ· 70.000 °ÎÈÒÓË 80 Ù.Ì. Û 6,7 ÛÙÚ. 110.000 ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 75.000 ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. 95.000 ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 90.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 95.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. 70.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì Û 130 Ù.Ì. 110.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 120.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 105.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 142 Ù.Ì. 65.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 65.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊ/ÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ °ÂˆÔÓÈ΋ ÁˆÓÈ·Îfi 250 Ù.Ì. 75.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 228 Ù.Ì. 85.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. √ÈÎ. 120.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 190 Ù.Ì. 80.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 110.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 70.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì. 70.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª¿Ú·ıÔ˜ 310 Ù.Ì. 80.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 40.000 ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì. 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿ÎË 7 ÛÙÚ. 50.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ¶ÈӷοÙ˜ 1835 Ù.Ì. 55.000

μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 135 Ù.Ì. 30.000 ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì. 75.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì. 120.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì. 55.000 °ÎÈÒÓË º˘ÙfiÎÔ 8 ÛÙÚ. 60.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ. 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 180.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 55 Ù.Ì. 50.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì. 75.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì. 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì. 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì. 250.000 (385)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844

μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ™ÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” οı ¶·Ú·Û΢‹. (386)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 1 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. 4. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì., ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ¢‡Ô (2) ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÈÛfiÁÂÈ·, 30 Ù.Ì., ¤Î·ÛÙÔ ÛÙËÓ ∂£¡π∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ 71. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚ¤Ì. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 4. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 5. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 6. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°π√À™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™ ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂£¡π∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ 71, 3 ˘/‰. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. (372)

AYTOKINHTA

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) MITSUBISHI L200, 4Ã4, ÙÂÙÚ¿ÔÚÙÔ, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2002, Diesel. 2) ºÔÚÙËÁfi MERCEDES Aktros 4143 ÙÔ˘ ’98. ∞Ó·ÙÚÔ‹ a/c, ÙÂÙÚ·ÍÔÓÈÎfi, ÚÂÓÙ¿ÚÙÂÚ, ÈÏfiÙÔ˜, ¯ˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 33 ÙfiÓˆÓ. 3) º›ÓÈÛÂÚ Vogele 6-45. Super 1704 Ͽη ·fi 2.505.00Ì. 4) ¢ÔÓËÙ‹˜ Dynapac CA25 10 ÙfiÓÔ˘˜, Ì˯·Ó‹ Caterpillar, Û˘Ì›ÂÛË 35-65 ÙfiÓÔ˘˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ù‡Ì·ÓÔ-Ï¿ÛÙȯ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140. (861)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) MERCEDES Spider 313 ÊÔÚÙËÁfi, ÌÈÎÙfi ‚¿ÚÔ˜ 3.500 ÎÈÏ., ηı·Úfi 1.550, ηÚfiÙÛ· Ì‹ÎÔ˘˜ 3,30Ì. Ï¿ÙÔ˘˜ 2Ì., 2.400 ΢‚., ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2001, a/c, Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 2) MERCEDES C200 ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2002, ÎÔ˘¤, 1.990 cc, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· fiÏ·, ‰È˙ÔÓÈÎfi Ì Îϛ̷, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ÔÚÔÊ‹, ˙¿ÓÙ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, fiÏ· Ù· ۤڂȘ ÛÙËÓ Mercedes. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140. (862)

ZHTOYN EP°A™IA

∫Àƒπ∞ ∂ÏÏËÓ›‰· Ì Ôχ ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ Î·È ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-517780. (658)

∑∏Δ∂πΔ∞π ‚ÔËıfi˜ ÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ì ÂÌÂÈÚ›· ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24220-21114. (296) ∑∏Δ√À¡Δ∞π Ô‰ËÁÔ› Ì ‰›ψ̷ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ¤Ó·ÚÍË ÛÙË ¢√À ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6986-210000. (476)

MA£HMATA √π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (348) ºπ§√§√°√™ ηıËÁ‹ÙÚÈ·, ¤ÌÂÈÚË, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘‡ı˘Ó· Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ªÂıÔ‰È΋ ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ÛˆÛÙ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ΔÈ̤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ. 24210-47882. (481)

ƒø™π∫∞ ¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ μƒ∂º√¡∏¶π√∫√ª√™ Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ΔËÏ. 6986119438 ™ÔÊ›·. (659)

ηÏÔηÈÚÈÓ¿ Ì·ı‹Ì·Ù·. √È ÂÁÁڷʤ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 180. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËϤʈÓÔ: 2421105328. (676)

¢IAºOPA ™YNOIKE™IA

∞°√ƒ∞∑ø

§À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË-Û˘Ì‚›ˆÛË-Á¿ÌÔ˜. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 39¯ÚÔÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, Ë›ˆÓ ÙfiÓˆÓ, ·Î›ÓËÙ·. 53¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ÛÔ‚·Úfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜. 57¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ¿ÚÈÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô. 48¯ÚÔÓÔ˜ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜-ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜, „ËÏfi˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜. 55¯ÚÔÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯/Îfi˜, Û˘Ó/¯Ô˜, ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ·Î›ÓËÙ·. 54¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Û˘Ó/¯Ô˜, ‰È·˙/ÓÔ˜, „ËÏfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ·Î›ÓËÙ·. 63¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410-549797, 6944-518366. (774)

ZHTOYNTAI ∏ RE/MAX ¢√ª∏ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (341)

À¢ƒ∞À§π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™: ªÂϤÙ˜ - ηٷÛ΢¤˜, ÂÌfiÚÈÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘, ‰›ÎÙ˘· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-60673, ÎÈÓ. 6945796990. (665)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (345)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô £øª∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∂§π∞™ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ¶ÔÏ˘Í¤Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª‹ÙÛÈÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ª∞°¢∞§∏¡∏ ∫ø™Δ√°§√À ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·‚¿ÛË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. -------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∞¶√™Δ√§√™ Δ™π∞∫∞Δ∏ƒ∏™ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μÔÏÈÒÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë πø∞¡¡∞ ƒ∞ª¶√À ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶·Á›‰·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. -------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¢∏ª√™£∂¡∏™ ™Δ∂ƒ°π√À ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÈ¿˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È Ë ∏ƒø ¶√À§√¶√À§√À ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. -------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ª∏Δ™√°π∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª·ÎÚ‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ∂ªª∞¡√À∂§∞ º∞™√À§π∞¢∏ ÙÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï Î·È Ù˘ ÃÚ˘ÛԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™·ÓÔ‡, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. -------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô °∂øƒ°π√™ μ§∞Ã√¶√À§√™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ πˆ¿ÓÓ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë μ∞™π§π∫∏ ª¶√À¡√μ∞ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ËÓÂÏfi˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (363)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (343)

∑∏Δ∂π ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ (¿ÓÙÚ˜ ‹ Á˘Ó·›Î˜) ËÏÈΛ·˜ 30 ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ˆÏ‹ÛÂˆÓ ‹ Ó· ›¯·Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛË ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 24210-20055. ∂mail: remax.domi.volos@gmail.com. (358)

∞fi ÂÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™

∫. ∂πƒ∏¡∏-∫.ƒπ¡∞ Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞: ..........25 ∂Àƒø ∞™Δƒ√§√°π∞: ................25 ∂Àƒø ∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞: ............15 ∂Àƒø ∫ƒÀ™Δ∞§§√ª∞¡Δ∂π∞: .35 ∂Àƒø ∂¡√ƒ∞™∏-¢π√ƒ∞™∏: ....55 ∂Àƒø √ƒ∞Δπ™ª√™: ..................35 ∂Àƒø °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989-176612. (007)

˙ËÙÂ›Ù·È À¶∂À£À¡√™ ¶ø§∏™∂ø¡ Ì ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ·ÚÙÔÔÈ›·˜-˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Î·È Î·Ù„˘Á̤Ó˘ ÛÊÔÏÈ¿Ù·˜. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ e-mail dyasae@otenet.gr ‹ ÛÙÔ Ê·Í 24250-24279. (020)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (342)

μÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

∑∏Δ∂π ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ªË¯/ÎÔ Δ.∂. ‹ ∞‰ÂÈÔ‡¯Ô ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ™˘ÓÙËÚËÙ‹. ∞·Ú·›ÙËÙË ÁÓÒÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›· ·˘ÙfiÌ·ÙˆÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (PLC) Î·È ∞ÁÁÏÈ΋˜. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ-‚ÈÔÁÚ·ÊÈο Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙËÓ Δ.£. 1092 Δ.∫. 38111 μ√§√™ ¤ˆ˜ ÙȘ 10/07/2013. (451)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢/¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ ¶√π√Δπ∫√À ∂§∂°Ã√À ∫∞π Δ∂áπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μfiÏÔ˜, 3-7-2013 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 78617 ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¢∏ª√¶ƒ∞™π∞™ 1. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·ÓÔȯÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ¢ƒ√ªø¡ ¢.∂. ¶§∏¡ μ√§√À-¡. πø¡π∞™ ∂Δ√À™ 2013” , Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ 300.000 ¢ÚÒ (Ì º.¶.∞. 23%). 2. ΔÔ ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ ¤ÓÙ˘Ô √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 18/7/2013. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 81 - ÎÙ›ÚÈÔ “™›ÚÂÚ” ), ÙËÏ.: 24210 94034. 3. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 23 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 10:00 .Ì. (ÒÚ· Ï‹Í˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ) ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 81 ÎÙ›ÚÈÔ “™›ÚÂÚ” ) Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Â›Ó·È Ì ÂÓÈ·›Ô ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¡. 3669/2008 (∫¢∂). 4. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ ª∂∂¶, ÂÊfiÛÔÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞2 Ù¿ÍË Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ¤ÚÁ· ηÙËÁÔÚ›·˜ √¢√¶√ππ∞™. 5. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ‡„Ô˘˜ 4.800 ∂ Î·È ÈÛ¯‡ ̤¯ÚÈ Î·È 23-2-2014. ÃÚfiÓÔ˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ: 6 Ì‹Ó˜. 6. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›ٷÈ: ∞fi ™∞Δ∞. 7. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ı· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∏ ‰·¿ÓË ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¶∞¡√™ ™∫√Δπ¡πøΔ∏™


36

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

MNHMO™YNA ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢/N™H ¶O§EO¢OMIA™ °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¢∏ª∞ƒÃ√À

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

∏§π∞ π∞Δƒ√¶√À§√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Û˘ÌÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¢‹ÌËÙÚ· Δ· ·È‰È¿: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ª·ÚÈ¿ÓıË π·ÙÚÔÔ‡ÏÔ˘, μ·ÛÈÏÈ΋ - ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫ÔÛÌ›‰Ë˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ™Ù¤ÏÏ· ¯· μ·Û. ¶Ô˘Ì¿Ó·, ∂Ï¢ıÂÚ›· - μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¡·Û›Ô˘, ∏Ï›·˜ - ª·Ú›· ¶··ÎÒÛÙ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °ÂÒÚÁÈÔ˜, ◊ÏÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

T·¯. ‰È‡ı˘ÓÛË: TÔ¿ÏË 12 - 38221 μ√§√™ Δ∏§.: 24210-27144 FAX: 24210-33678 Email. n.moschos@volos-city.gr http://epoleodomia.volos.gr μ√§√™ 3-7-2013 ∞ƒ. ¶ƒøΔ. √ÈÎ. 5882 ¶ƒ√™∫§∏™∏ ¶ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙˆÓ ¡. ¶·Á·ÛÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ηٿ ÙË ¢Â‡ÙÂÚË (μ) ·Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ¡. ¶∞°∞™ø¡ Δ√À ¢∏ª√À μ√§√À Î·È ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓËÌ̤ÓÔ˘˜ ›Ó·Î˜, ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙˆÓ ¡. ¶·Á·ÛÒÓ. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÙË ‰Â‡ÙÂÚË (μ) ·Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ ªÂϤÙ˘ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ ÙˆÓ ¡. ¶·Á·ÛÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛˆÓ, ·fi ÙËÓ Î. ∫. ª·˙ȿη (™Ôʛٷ ÁÚ·ÊÂ›Ô 34) Î·È ÙÔÓ Î. ¡. ∫ÔÎÎÈÓ›‰Ë (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô 32) Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢fiÌËÛ˘, ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (ÎÙ›ÚÈÔ ™¶πƒ∂ƒ, Δ·¯. ¢/ÓÛË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 81) ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ̤۷ Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (15) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ∞¡Δπ¢∏ª∞ƒÃ√™ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ & μπø™πª∏™ ∫π¡∏Δπ∫√Δ∏Δ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√™Ã√™

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ˘ÈÔ‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∞¡Δø¡π√À ∫√∫∫∞§∏

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À 100 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÚÔÛÙ·Û›·

∂›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ·ÓÔȯً... ΔÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ Ì ÙË ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ·Á¿Ë ÂÓfi˜ ·ÏËıÈÓÔ‡ ÁÔÓÈÔ‡. ∫¿ı ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, fiÙ·Ó ·ıÚÔ›˙ÂÙ·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ì·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ. ªÂ ¤Ó· ·Ïfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÌÔÚԇ̠fiÏÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÈÛfiÙÈÌ· ̤ÏË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÙ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜, ηÏÒÓÙ·˜ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ √Δ∂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi: 90111169169 (¯Ú¤ˆÛË 1,22 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË/Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞.).

¢IKA™TIK√ ¢HMO™IEYMA ∞¶√™¶∞™ª∞ ∫∞Δ∞™Ã∂Δ∏ƒπ∞™ ∂∫£∂™∏™ √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ °È¿ÓÓ˘ ∫. ∫·Ú·ÌÔÙ¿Î˘, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘, πˆÏÎÔ‡ 35, Û·˜ οӈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙȘ (24) πÔ˘Ï›Ô˘ 2013, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÒÚ· Ù¤ÛÛÂÚȘ (4.00) ̤¯ÚÈ ÛÙȘ ¤ÓÙ (5.00) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÔ‡, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ™Ô˘˙¿Ó·˜ æ·ÚÔÁÈÒÚÁÔ˘, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 119), Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi, ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÌÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ù˘, ÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‹‰Ë ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì Â›Û¢ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ËÏ·‰‹: ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÎÙ¿Ûˆ˜ (235,00) Ù.Ì., Ì ٷ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ì·Ù· ·˘ÙÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “ª˘ÚÔ‚›ÏÈ” , ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î·È ‹‰Ë ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ˆ˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÚÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1955, Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ ‚fiÚÂÈ· Ì ‚Ú·¯Ò‰Ë ¤ÎÙ·ÛË È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ (ÚÒËÓ) ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ¡fiÙÈ· Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ∞ÓÙÈÁfiÓ˘ Û˘˙. °. √‰ÔÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ¿ÏÏÔÙ ¢ËÌ. ™·Ì·Ú¿ Î·È ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∫·Û›‰Ë, ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· £ÂÔ‰. ∫˘ÚÈ·˙‹ Î·È ‰˘ÙÈο Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· °ÂˆÚÁ›·˜ ∫ˆÓ. ª·ÌÔ‡ÚË Î·È ÂÚÈ‹Ïı ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÊÂÈϤÙË Î·Ù¿ Ï‹ÚË Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÏfiÁˆ ÁÔÓÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¯‹Ú· ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ °·˘ÚÈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ‹ °·-

‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ¢È·Ó¤ÏÏÔ˘ ηٿ ÙËÓ „ÈÏ‹ ΢ÚÈfiÙËÙ· Ì ÙÔ ˘’ ·ÚÈı. 16428/1995 Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ÙfiÙÂ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ÓfiÌÈÌ· ÌÂÙ·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ÙfiÌÔ 268 Î·È ·ÚÈıÌfi 76 ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ ¡ËÏ›·˜, ηÙfiÈÓ ÂÓÒÛˆ˜ Ù˘ ÂÈηÚ›·˜ Ì ÙËÓ „ÈÏ‹ ΢ÚÈfiÙËÙ· Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÂÈηÚÒÙÚÈ·˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¢È·Ó¤ÏÏÔ˘, Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ 15.02.2008. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Â› ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ηٷۯÂı¤ÓÙÔ˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ÎÙ›ÛÌ·Ù·: ·) πÛfiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË ÂÌ‚·‰Ô‡ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ 18,00, ‚) ÈÛfiÁÂÈÔ ÎÙ›ÛÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Û’ ·˘Ùfi, Á) Â›Û˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ÎÙ›ÛÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÙˆÓ (‚) Î·È (Á) ›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ (25,00) ÂÚ›Ô˘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÎÙ›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ·Ï·È¿ Î·È Úfi¯ÂÈÚ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ, Ë ÛÎÂ‹ ‰Â ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ·fi ʇÏÏ· ÙÛ›ÁÎÔ˘ (ÂÏÂÓ›Ù). ™ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·Î›ÓËÙÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì ·ÚÈıÌfi 265/31-05-2011 ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Ù˘ Î. ÀÔıËÎÔʇϷÎÔ˜ ¡ËÏ›·˜, Î·È Î·ıÒ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ¢ÚÂÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÀÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ ¡ËÏ›·˜, Ê·›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì›· (1) ¶ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÀÔı‹Î˘, ÂÎÙ›ıÂÙ·È ‰Â ÛÙÔÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi Ì ÙÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (25.000,00) ¢ÚÒ. √ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫.¶ÔÏ.¢. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÏÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó. μfiÏÔ˜ 5 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ °π∞¡¡∏™ ∫. ∫∞ƒ∞ª¶√Δ∞∫∏™

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿ ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∞ÂÚÈÓfi 6 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂˘ÛÙ·ı›· ∏ ÎfiÚË: ª·Ú›· ∏ ÌËÙ¤Ú·: ™Ù·˘ÚԇϷ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ™ÔÊ›· ∞ı. ∫fiÎηÏË, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ - ª¤ÓÈ· ªÚ¤ÏÏ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ù˘ Ï·Ù›·˜.

ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∂À∞°°∂§√À Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ ¢∂∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÔ ÁÓÒÚÈÛ·Ó, ÙÔÓ ·Á¿ËÛ·Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: AÔÛÙÔÏ›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ - ÕÓÓ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ™ÔÊ›· - ∏Ï›·˜ ∫fiÎηÏ˘, πˆ¿ÓÓ˘ - ∂ϤÓË ∞ÎÚÈ‚ÔÁÈ¿ÓÓË, ™‡ÚÔ˜ - °ÈÒÙ· §Ô˘¿ÚË, ∞ÔÛÙfiÏ˘ - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË §Ô˘¿ÚË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

πø∞¡¡√À Ã∞§ª¶∂ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∫·Ó¿ÏÈ· 6 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· Δ· ·È‰È¿: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Î·È ÃÚ˘ÛԇϷ ÷ÏÌ¤, •ÂÓÔÊÒÓ Î·È ™Â‚·ÛÙ‹ ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· Î·È ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ÷ÏÌ¤, ∏ϤÎÙÚ· ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

(360)


37

™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

MNHMO™YNA π√À§π√™ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

μ∞™π§∂π√À æ∞£∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 7 πÔ˘Ï›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ πˆÏÎÔ‡, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·È‰È¿: μ·Ú‚¿Ú· æ·ı¿ - °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ æ·ı¿˜ - ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÏÏÈÔ‡ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¢È·ÛÂÌ‹ æ·ı¿, °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ∞Û·Û›· ª¿ÚÙ˙Ô˘, ¶·Ú·Û΢‹ ª¿ÚÙ˙Ô˘, ∑ˆ‹ ¯· ∫ˆÓ. ª¿ÚÙ˙Ô˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ºˆÙÂÈÓ‹, ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, μ·ÛÈÏÈ΋ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ΔÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ 7 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ· 40‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

™√ºπ∞™ ∫√ΔΔ∞ ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ Ó‡ÊË: ¡›ÎË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∫ÒÛÙ·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¡›ÎÔ˜, ™ÔÊÔÎÏ‹˜, ¶·Ú·Û΢‹, °ÂˆÚÁ›· ∏ ·‰ÂÏÊ‹: XÚ˘ÛԇϷ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

6

√Û. ™ÈÛÒË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘, §Ô˘Î›·˜, ƒ‹ÍÔ˘ Î.Ï. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “Δ˘ ¢ÔÈ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌË ÂÈÏ·Óı¿ÓÂÛıÂ, ÙÔÈ·‡Ù·È˜ Á·Ú ı˘Û›·È˜ ¢·ÚÂÛÙÂ›Ù·È Ô £Âfi˜” (∂‚Ú. ÈÁ’ 16). Δ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÏÂËÌÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙÔÙ ȉȷÈÙ¤Ú·Ó ·Í›·Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. Ÿ¯È ÙfiÛÔÓ ‰ÈfiÙÈ ‰›‰ÔÌÂÓ Ì›·Ó ‚Ô‹ıÂÈ·Ó ÂȘ ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ Ì·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎËÓ. ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ Î·È ·Û‹Ì·ÓÙÔ˜ ηı’ ¢·Ù‹Ó Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘Ù‹. ∞ÏÏ¿ ‰ÈfiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔÓ ·˘ÙfiÓ ÂΉËÏÒÓÔÌÂÓ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰È¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÙËÓ Û˘Ì¿ıÂÈ¿Ó Ì·˜, ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡ËÓ Ì·˜, ÙËÓ ·Á¿ËÓ, Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù¤ÏÂÈÔÓ Â›Ó·È Ô Â˘ÂÚÁ¤Ù˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ £Âfi˜. ∏ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ÙÚ¤ÊÂÈ Î·È ÛÙÂÚÂÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·Á¿˘, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤Ë ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ˆ˜ Ï¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ·ÙÚfi˜. ∏ Ú·ÎÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛȘ Ù˘ ·Á¿˘ ÂÓÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÂȘ Ì›·Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·Ó, fiÔ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔʤÚË Î·È ¿Û¯Ë ηÓ›˜. ¢È’ ·˘Ùfi Ô £Âfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙÂ›Ù·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÂȘ Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÍ ·Á¿˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜. ∫·È Ù· ıˆÚ› ˆ˜ Ì›·Ó ı˘Û›·Ó ¢¿ÚÂÛÙÔÓ, Ë ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÂȘ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ›‰ÈÔÓ, Î·È Ë ÔÔ›· ‰È¿ ÙÔ‡ÙÔ ı· ¤¯Ë ·fi ·˘ÙfiÓ ÙËÓ ‰Èη›·Ó ‚Ú¿‚¢ÛÈÓ Î·È ·ÓÙ¿ÌÂÈ„ÈÓ.

∞ƒπ™Δ√ª∂¡∏ §π∞∫∞ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

Ã∏™Δ√À ¡π∫. ¶∞¡√À∫§∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ªËϛӷ˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ªËϛӷ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: EϤÓË Δ· ·È‰È¿: ∞ÊÚÔ‰›ÙË Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ μ·ÛÙ·Ú‰‹˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›· μÔÁÈ·Ù˙¿ÎË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ªÈ¯¿Ï˘ Î·È §›Ó·, ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∂ϤÓË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂˘ÌÔÚÊ›· ¯· πˆ·Ó. ¶·ÓÔ‡ÎÏ·, ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ Î·È ∂˘ÌÔÚÊ›· ¶·ÓԇϷ, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·ÓԇϷ˜, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶·ÚÚËÛÈ¿‰Ô˘, ªÂÚfiË μÔ˘Ú‚Ô‡ÏÈ·, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Î·È ∂ϤÓË ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘, ª·Ú›· ¯· °. ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘, ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· “¡ÈÎ. ¶·ÓÔ‡ÎÏ·” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

£∂√º∞¡∏ Ã∞´¡Δ√ÀΔ∏ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ √™∂ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ªÔ‰¤ÛÙÔ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 6 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¢‹ÌËÙÚ· Δ· ·È‰È¿: ÷ڛϷԘ - μ·ÛÈÏÈ΋ ÷˚ÓÙÔ‡ÙË, μ·Û›Ï˘ - μ·ÛÈÏÈ΋ ΔÛ·Á·ÓÔ‡, ¡›ÎÔ˜ - ŒÏÛ· ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢‹ÌËÙÚ·, £ÂÔÊ¿Ó˘, ∞Ì·Ï›·, ºÒÙ˘, ª·Ú›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

°∂øƒ°π√À ™Δ∂ƒ°π√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ÕÓÓ· Δ· ·È‰È¿: ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ Î·È ª·Ú›· ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ∞ÔÛÙÔÏ›· Î·È μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ƒ›ÏÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: E˘ÌÔÚÊ›· Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷˘‰·ÙÔ‡Ú˘, £ˆÌ¿˜ Î·È ÃÚÈÛÙ›Ó· ™ÙÂÚÁ›Ô˘, πÛ·‚¤ÏÏ· ¯· º. ∫ÂÊ¿Ï·, μ¿ÁÈ· ¯· ¡. ∫·Ú·‚·Û›ÏË, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Î·È ∞Ó‰Ú¤·˜ ª›Û˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¯· Ã. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ª·Ú›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Î·È ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ™Ù·˘ÚԇϷ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÕÓÓ·, °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª·Ú›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: AÓ·ÛÙ·Û›· Δ· ·È‰È¿: AÁÁÂÏÈ΋ §È¿Î·, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §È¿Î·˜ - ÃÚ˘ÛԇϷ ª·ÎÚ‹ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ™ÔÊ›· ¯· ¡. ∑¿¯Ô˘, ∂ϤÓË ¯· ¶. ª·Ï·ÛÎÒÓË, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¯· £. §È¿Î·, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Î·È ÃÚ˘ÛԇϷ ¡¿Î·, ∞Ó¤ÛÙ˘ Î·È ∂˘ÁÂÓ›· ∫·Î·˙È¿ÓÓË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: º·ÓÔ˘Ú›·, ∞Ó·ÛÙ·Û›·-∞ÛË̛ӷ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

μ∞™π§∂π√À ∫∞∑∞∫∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: ™È‰¤Ú˘ Î·È Δ¿ÓÈ· ∫·˙¿ÎË, °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ∫·˙¿ÎË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: μ·Û›Ï˘, ªÈ¯¿Ï˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∂ϤÓË ª·Ú›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Î. °Î¿Áη.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú· Î·È ·Ô‡

∫ø™Δ∞ ª¶∂§√°π∞¡¡∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∫ÂÚ·Û›· ∏ ·‰ÂÏÊ‹: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·È‰È¿: ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ - ∂Ï¢ıÂÚ›· ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë √ ÂÁÁÔÓfi˜: πˆÛ‹Ê √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ¢ÚÒ ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ¢ÚÒ ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌ›Ô.

KH¢EIE™ ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

∂À∞°°∂§π∞ ¢ƒ∞°√°π∞¡¡∏ ∂ÙÒÓ 71 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12.30 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÁ˘ÚÔοÛÙÚÔ˘ 117 (∞ӷηÛÈ¿) ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ӷηÛÈ¿˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ· ·È‰È¿: ™ˆÙËÚ›·-πˆ¿ÓÓ˘ §˘¯Ó·Ú¿˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜-÷ڿ ¢Ú·ÁÔÁÈ¿ÓÓË, πˆ¿ÓÓ˘ ¢Ú·ÁÔÁÈ¿ÓÓ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∏Ï›·˜, ∂ÈÚ‹ÓË, μ·ÁÁÂÏ›ÙÛ·, ÃÚ‹ÛÙÔ˜, £·Ó¿Û˘, μ¿È·, £·Ó¿Û˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ “∫∞™Δ∂§π” .

ΔÔÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

πø∞¡¡∏ ∫ø™Δ√¶√À§√ ∂ÙÒÓ 74 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· Ì·˜ ¶·Á·ÛÒÓ 72, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·È‰È¿: ∂ϤÓË - ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ∫·Ú·ÙÔ˘Û›‰Ë˜, ª·Ú›· - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ÔÛ‡Ê˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ÃÚ˘ÛԇϷ, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, πˆ¿ÓÓ˘ ∏ ·‰ÂÏÊ‹: ¡ÈÎÔϤٷ ¢È‚¿ÓË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

∞°°∂§π∫∏ ¯· ™ˆÙËÚ›Ô˘ ¢√À§°∂ƒ∏ ∂ÙÒÓ 80 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎÔÌˉ›·˜ 13 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: £ˆÌ¿˜ - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ΔÛ·ÚÔ‡¯·, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫ÔÚ‰·Ï‹˜, ¶·Ú·Û΢‹ ¯· ¡. ¢Ô˘ÏÁ¤ÚË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ıÂ›Ô ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘: 6944 505023 ª·Î¿Ï˘ ™Ù¤ÏÈÔ˜: 6978 111781

(362)

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 24210 (359)

95753

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ¶∞°ø¡√¶√À§√ ∂ÙÒÓ 88 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ·fi ÙȘ 10 .Ì. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: μÈÎÙˆÚ›· Δ· ·È‰È¿: ™‡ÚÔ˜ ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, ŸÏÁ· Î·È ∏Ï›·˜ ÃfiÓÙÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ™ÔÊ›· ¯· ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Î·È ™ÔÊ›· ¶·ÁˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¢ÈÔÓ‡Û˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ¶·Ú¿ÎÏËÛË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙË ºÏfiÁ· ÙËÏ. 24210-24628.


38 / °È· οı ÒÚ· ™∞μμ∞Δ√ 6 π√À§π√À 2013

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ÃÔ˘ÚÌ¿ ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú·˜ ∞Óı. °·˙‹ - ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÙËÏ. 24210-34240, °ÂÚÔ‚·Û›ÏË ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ÙËÏ. 24210-42822, ∫·Ú·Î¿Ó· πˆ¿ÓÓË μÚ. £ÂÔ‰ˆÚ›ÙÔ˘ 20 - ªfiÙÛ·ÚË - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÙËÏ. 2421061456, ™ÈÙÔΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÃÚ.-™ÈÙÔΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª·Ú., Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 16-28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙËÏ. 24210 28740. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ÙÂÊ·Ó¿ÎË ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÔ¿ÏË 61 - ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙËÏ. 24210-37447. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ºÔÚÔ‡ÏË ª·Ú›·˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 116 ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ ÙËÏ. 24210-64343.TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025535 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:20 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 12Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 13:55. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00. ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 30 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00.

(™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45,11:35, 13:45, 16:30, 21:14. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45, 11:35, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:00, 12:40, 14:10, 16:45, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:00, 12:40, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15, 18:15, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 9:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 8:30*, 9:30*, 10:30*, 17:30@, 18:45§. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 8:45*, 9:45*, 10:45*, 18:15@, 19:10§. ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. § ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:30.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.25-21.2523.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.30-20.1822.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.2011.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.2419.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2012-16/6/2013 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™:

1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 μ√§√™-∞£∏¡∞ & ∞£∏¡∞-μ√§√™ ̤ۈ ∞°πø¡ £∂√¢øƒø¡ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. 3. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 EXPRESS. 4. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ¢ƒ√ª√§√°π∞ ¶∂ƒπ√¢√À 21/6-8/9/13 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏ & Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 18.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∂/°-√/° ¶ƒøΔ∂À™ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ KÚ·Ù‹ÛÂȘ: VIS TRAVEL 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ∞¶√ 25/6/2013-8/9/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & 15.30: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: 10.30: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ & 15.30: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ & 15.30: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∫Àƒπ∞∫∏: 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & 16.30: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∂/°-√/° “¶ƒøΔ∂À™” ∞¶√ 5/7-8/9/13 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.15, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.15, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.15 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.15 & 16.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∂/°-√/° “∞ƒΔ∂ªπ™” ∞¶√ 4/7-8/9/13 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.30 & 17.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ & ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 19.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.00 & 19.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¢ƒ√ª√§√°π∞ HELLENIC SEAWAYS 1/7-31/8/2013 ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ μ√§√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: 07.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. 12.00: FlyingCat 5: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 14.30: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜. 16.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜™ÎfiÂÏÔ˜. ΔƒπΔ∏: 07.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 09.30: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. 14.30: FlyingCat 5: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 17.30: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 07.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 12.00: FlyingCat 5: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 14.30: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜. ¶∂ª¶Δ∏: 07.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. 11.00: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. 12.00: FlyingCat 5: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 19.00: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: 07.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. 12.00: FlyingCat 5: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 14.30: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜. 16.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. ™∞μμ∞Δ√: 07.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 11.00: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. 12.00: FlyingCat 5: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 19.00: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. ∫Àƒπ∞∫∏: 07.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 12.00: FlyingCat 5: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 15.30: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. 18.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS SPORADES SHIPPING & TRAVEL AGENCY ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 33-38221 - μfiÏÔ˜ Δ.+302421023415, +302421035846, +302421023400 F.+302421020404 email: sporades2008@yahoo.com. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ FLYINGCAT 5 ¢ƒ√ª√§√°π∞ ¶∂ƒπ√¢√À 1/7-1/9/2013 ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢∂ÀΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ∞™∫.-™∞μ.-∫Àƒ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ KÚ·Ù‹ÛÂȘ: SPORADES TRAVEL 24210 23400-24210 35846

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984

A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ..........................................24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: .......................................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY .......................................................24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210 69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” , ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·” , πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” , πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” , ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” , ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À 1. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333. 2. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. 3. ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞

∫ƒπ√™

∑À°√™

1. °›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÊϤ‚˜. 2. ª·ÚÙ˘ÚÈ΋ Ù˘... °¿˙·˜ - ∂˘¯¿ÚÈÛÙÔ˜, ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi˜. 3. ™ÂÈÚ¿ ·fi ËÚˆÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ (ÌÙÊ.) ∏ ·Ú¯·›· ∞ÙÙÈ΋ - •ÂΛÓËÌ·... ÛˆÙËÚ›·˜. 4. ¡ËÛ› ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ - ΔÚÒÁÂÙ·È ·fi... Ï·›Ì·ÚÁÔ. 5. ªÂÏÔÔ›ËÛ ٷ “∫¿ÚÌÈÓ· ªÔ˘Ú¿Ó·” - ¢ÂÌ›Ú...: ÙÔ ™È‰ËÚfiηÛÙÚÔ. 6. √ ·ÚÈıÌfi˜ 250 Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· - √ ·ÙÔÌÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ - °È· ÙÔÓ ÙfiÔ ÚˆÙ¿ÂÈ. 7. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ fiÌÔÈ· - πÙ·ÏÈο... Ù· Ó¤· ÙÔ˘ (·Ú¯Èο). 8. ¶·›ÚÓÂÈ... Î·È Ô ¿ÏÙ˘ - ŸÔÈÔ˜ Ù· ηٷı¤ÙÂÈ... Û˘ÓıËÎÔÏÔÁ›. 9. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ - √˘‰¤ÙÂÚÔ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ (ÏËı.) ∞‰È¿ÎÚÈÙË ÂÚÒÙËÛË. 10. §ÂÙ¿ ÎfiÛÎÈÓ·, ÎÚËÛ¿Ú˜ - μÚÂÙ·Ófi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜. 11. ºÚ‡Á·Ó·, ÍÂÚfiÎÏ·‰· - ÈÚÈfi ÙÔ˘ ¡·˘Ï›Ô˘.

∏ ı¤ÏËÛË Ô˘ ¤¯ÂÙ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜, ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-12-39-4038-7.

∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ ÙȘ ÂÈfiϷȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û ı¤Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‹ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘Á›· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-39-20-44-38-8.

Δ∞Àƒ√™

™∫√ƒ¶π√™

∞Ó ·Ó‹ÎÂÙ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘, ÚÔÛÁÂȈı›ÙÂ Î·È ÌËÓ Â›ÛÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-4437-13-27.

¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ Û·Ù¿Ï˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-38-3-22.

¢π¢Àª√π

∞Ó Î¿ÓÂÙ Ӥ· ‚‹Ì·Ù· Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-22-13-29-49-30.

∫∞£∂Δ∞ 1. º˘ÙÚÒÓÂÈ Û ¤ÏË ·˘Ùfi˜ -... ÊÔ˘ÓÙ: ›‰Ô˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. 2. ¶ÚfiÛÊ·ÙÔ, ÊÚ¤ÛÎÔ - ∫fiÎÎÈÓÔ ¿ÏÔÁÔ. 3. ¢ÚÔÛÂÚfi˜ ÙfiÔ˜ - Œ¯Ô˘Ó... ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·˘Ù¿, ¿Ê·ÓÙ·. 4. ∞Ú¯·›Ô... Úfi‚·ÙÔ - μÔËıËÙÈÎfi ÙÔ “›̷Ȕ - ∫ÔÌ̤ÓË... ÂÏÈ¿. 5. ∞ıfiÚ˘‚Ô... Ê›‰È - ºÏÂÁÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ - μ·‚˘ÏÒÓÈÔ˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ÓfïÓ. 6. √ fiÍÈÓÔ˜ ¯˘Ìfi˜ Ù˘ ÏÈÌÂÙ›·˜ - ª·˙›. 7. πÂÚfi˜ Ù·‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ (ηı.) - ...-ÊÔ˘Ú: ›‰Ô˜ ÁÏ˘Î›ÛÌ·ÙÔ˜. 8. ∞ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜ ıÂfi˜ ÙÔ˘ Á¤ÏÈÔ˘ - ∞ÏËÙfi·È‰Ô, ¯·Ì›ÓÈ. 9. ŒÓ·˜... §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Û ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ

¢ÒÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ Â›Ó·È Î·È fi¯È ÛÙÔ Ê·›ÓÂÛı·È Î·È ÌË Û·Ù·Ï¿Ù ٷ ÏÂÊÙ¿ Û·˜ ÁÈ·Ù› ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ‰˘ÛÎÔϛ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-44-37-9-7.

∫∞ƒ∫π¡√™ ∂›Ó·È ¿Ú· Ôχ Èı·Ófi fiÙÈ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Û·˜ ı· Û·˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Û ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È fi¯È ¤Í˘Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4320-44-37-13-27.

§∂ø¡ ·fi ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ - ¢‡Ô ·fi Ù·... ÙÚ›·. 10. ™ÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ÈÈÎÔ‡ -∂Î·È‰Â˘ÙÈο ·Ú¯Èο. 11. ¶Èı·ÓfiÓ - ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi Á˘·Ï›.

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∂¡¢√º§∂μπ√π 2. §øƒπ¢∞ - ∏¢À™ 3. ∂¶√™ - π∞™ - ™ø 4. π√™ - ∞ª¶∞∫∞™ 5. √ƒº - π™∞ƒ 6. ™∏ - ∏£√™ - ¶√À 7. Δ∞ª∞ª - ∞¡™∞ 8. º√ƒ∞ - √¶§∞ 9. ∞ƒ∞ - ∞ÀΔ∞ - Δπ 10. ™∏Δ∂™ - π¡Δ∂¡ 11. Δ™∞§π∞ - πƒπ∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. E§∂π√™ - º∞™Δ 2. ¡ø¶√ - ¡Δ√ƒ∏™ 3. ¢ƒ√™√ - ∞ƒ∞Δ∞ 4. √π™ - ƒ∏ª∞ - ∂§ 5. º¢ - ∞º£∞ - ∞™π 6. §∞πª - √ª√À 7. ∞¶π™ - ¶Δπ 8. μ∏™∞™ - ∞§∞¡π 9. π¢ - ∫∞¶¡∞ Δƒ 10. √À¢∞ƒ√™ - Δ∂π 11. π™ø™ - À∞§π¡∞.

Δ√•√Δ∏™

∞π°√∫∂ƒø™ ªÂÏÂÙ‹ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜, ÚÈÓ Ô‰ËÁËı›Ù ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Ó¤ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∂ÍÂÙ¿ÛÙ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û·˜ Û fi,ÙÈ Î·È ·Ó οÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-44-38-3-4.

À¢ƒ√Ã√√™

™·˜ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 31-30-29-44-38-6.

∑ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È Û·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-4-3-2-33-45.

¶∞ƒ£∂¡√™

πãÀ∂™

∂ÓÒ ¤¯ÂÙ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ Ú˘ıÌÔ› Û·˜ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¯·ÌËÏÔ›, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-44-37-6-4.

™ÎÂÊÙ›Ù ϛÁÔ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›Ù ΛÓËÙÚ· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û·˜ ‚ÈÔ¿ÏË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-44-5678-9.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™ABBATO 6 π√À§π√À 2013

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Mr. Woodcock ¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.40 07.00 07.30 08.00 08.10 08.15 08.45 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.30 15.30 16.30 17.30 17.45 18.45 19.45 20.00 20.50 20.55 21.00 22.30 00.45 03.00

∏ ÛÔ‡ÂÚ ÏÂÁÂÒÓ· ¶fiÎÂÌÔÓ √ Ú›ÁÎÈ·˜ Î·È ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Xiaolin showdown ΔfiÌ·˜ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ Polly Pocket ºˆÙÈ¿, ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜! ¶¤·, ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Tom and Jerry kids Lazy town ªÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Scooby Doo Thundercats Beyblade metal fury √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ Max ∑›Ó· “¡¤Ô˜ ÁÈ· ¿ÓÙ·” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· My dad says ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Gossip girl π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ “Barbie: ∏ Ì·Ï·Ú›Ó· Ì ÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ Ô˘¤ÓÙ” “∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘” “ŒÓ·˜ Ù¤ÏÂÈÔ˜ ÊfiÓÔ˜” “√ ÌÈÎÚfi˜ Ì·¯ËÙ‹˜”

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 09.50 10.50 11.50 13.00 13.30 15.40 16.50 17.50 18.00 20.00 21.15 23.20 00.20 01.30 02.30 04.45 05.15

∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘ Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô Wipe out ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ “•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÁÈ· Û·ÏÔ˘˜” §›ÙÛ·.com √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ∞Ï›ÎË ÛÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi” ¶Ï¿Î· οÓÂȘ μÚ¿‰˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ fi¯ıË Brothers & sisters ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ™ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘

05.45

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì

07.00

MEGA ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ

10.00

ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ

11.00

°Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜

12.00

∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹

13.10

∂Ì›˜ ÎÈ ÂÌ›˜

14.00

∂ȉ‹ÛÂȘ

14.50

ŒÙÛÈ Í·ÊÓÈο

16.39

∂ȉ‹ÛÂȘ

16.40

ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘

17.50

ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ

20.00

∂ȉ‹ÛÂȘ

21.15

Dr. Cook

22.30

Safe sex

00.30

∂ȉ‹ÛÂȘ

00.45

ÕÁÚÈ· ·È‰È¿

01.45

ŒÚˆÙ·˜ Î·È ÙÈ̈ڛ·

04.00 05.00

¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

08.00

°ÂÁÔÓfiÙ·

09.00

¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

07.00

∂ȉ‹ÛÂȘ

10.00

¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂)

08.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ·

11.00

ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

10.30

¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ASTRA

12.00

ªË ÌÔ˘ ÂȘ

16.40

“October baby”

17.00

∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋

17.05

∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· (™)

19.00

∂ȉ‹ÛÂȘ

20.00

¡Ù·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘

21.00

“ƒfi‰·, ÙÛ¿ÓÙ· Î·È ÎÔ¿Ó· ¡Ô1”

23.00

“Mr. Woodcock”

00.45

10Ë ÂÓÙÔÏ‹

01.45

CSI Miami

02.45

¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰·

03.45

Patras aller retour

04.30

£˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘

05.00

∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

∫·ÏË̤ڷ Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿

11.00

ECO news

11.30

¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰Ú¿ÛÂȘ

12.00

Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ·

™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ

15.00

¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

17.00

™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ

13.00

°È· ¿ÓÙ· ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜

¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ·

14.00

°˘Ú›ÛÌ·Ù·

∂ȉ‹ÛÂȘ

17.10

¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË

18.00

∂ȉ‹ÛÂȘ

10.00

ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜

18.00

18.30

“∞Á¿Ë Î·È ı‡ÂÏÏ·”

11.00

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜

15.00

¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ·

16.30

Outdoor & sports

ASTRA market

111111111111111111111111111

06.45

16.00

09.45

21.30

“ΔÔ Î·Ê¤ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ”

™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ

17.05

∂ȉ‹ÛÂȘ

How clean is your house?

14.45

111111111111111111111111111

ηÏËÛ¤Ú· (∂)

2.100

14.10

14.50

™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ

¶·Ó. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞Ó¿‚·Û˘

∂ȉ‹ÛÂȘ

¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂)

17.05

¶¿Óˆ ·fi Ù· fiÚÈ·

ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿

14.00

ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·

20.30

10.00

14.00

07.45

19.30

Õηٷ ̿ηٷ Ì ٷ ˙Ô˘˙Ô‡ÓÈ·

13.00

ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜

¶·Ú¤· Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Macqyver

08.00

11.30

16.05

™ÂÊ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·

06.00

111111111111111111111111111

07.00

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜

17.00

ºÈÏÔ‰Ô͛˜

£E™™A§IA TV

06.00

18.30

¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ

¶H§IO 48 UHF

19.30

∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ

15.00

√ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó¿Ô‰·

16.00

ÕÚÈÛÙË ÎÔ˘˙›Ó·

17.00

Joy

20.00

ªÈ· ÒÚ·-ÌÈ· ˙ˆ‹

21.00

°ÂÁÔÓfiÙ·

20.30

∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ

19.00

Big bigger biggest

21.25

∞Óٿ̷̈

21.10

∂ȉ‹ÛÂȘ

20.00

Lonely planet

22.30

∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜

21.00

∂ȉ‹ÛÂȘ

00.50

™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ

22.00

√È ÂÈ˙‹Û·ÓÙ˜

23.00

Great rift

24.00

ª˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ʇÛ˘

01.00

Torchwood

™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ (∂) 23.00

∂ȉ‹ÛÂȘ

23.30

∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· (∂)

24.00

“Dangerous love”

00.55

ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ·

∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿!

01.25

™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ

01.00

™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ

23.00

∂ȉ‹ÛÂȘ

01.30

“Amazons”

™ÂÊ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂)

™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ

•¤ÓË Ù·ÈÓ›·

23.30

03.00

01.05

02.15

√È ÂÈ˙‹Û·ÓÙ˜ (∂)

00.15

¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

03.05

“Zeiram”

03.00

Night zone

03.15

America’s next top model

02.30

¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

04.30

ªË ÌÔ˘ ÂȘ

05.00

¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂)

04.15

•ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

ªfiÏȘ ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Á¿ÌÔ˘ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘, Ô Δ˙ÔÓ º¿ÚÏÂ˚ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ. √ Ó¤Ô˜ Ù˘ Û‡˙˘ÁÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ·ÏÈfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘, Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤Î·Ó ÎfiÏ·ÛË ÙË ˙ˆ‹ ÔÏÏÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙȘ ÚÔÔÓËÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘, ÂÍ·Ó·Áο˙ÔÓÙ¿˜ Ù· Ó· ÌËÓ ·Ôηχ„Ô˘Ó ÔÙ¤ Ù›ÔÙ· Û ηӤӷÓ. ALPHA 23.00

∏ ∞Ï›ÎË ÛÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1961, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞Ï›ÎË μÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··Ìȯ·‹Ï, §¿ÌÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, ¢¤Ûˆ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ô˘.

∏ ∞Ï›ÎË, ÎfiÚË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¢ÔΛ̈Ó, ÌÂÙ·ÌÊȤ˙ÂÙ·È Û ӷ‡ÙË Î·È ÎÚ‡‚ÂÙ·È Û’ ¤Ó· ·fi Ù· ÏÔ›· ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ù˘, ¢ËÌ‹ÙÚË. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi ·˘Ùfi ÏÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÌÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¯·ÚÈو̤ÓÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÚfiÔÙ˜ Î·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ... ∞¡Δ1 21.15

Barbie: ∏ Ì·Ï·Ú›Ó· Ì ÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ Ô˘¤ÓÙ Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2013, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ŸÔ˘ÂÓ Ã¿ÚÏÂ˚.

™Â ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÛÙÔÚ›· Ì·Ï¤ÙÔ˘, Ë Barbie ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ Ì·Ï·Ú›Ó· ∫ÚÈÛÙ›Ó, ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ, Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ì·Ï·Ú›Ó·. §›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÔÈ Ô˘¤ÓÙ Ù‹˜ ∫ÚÈÛÙ›Ó ¯·ÏÔ‡Ó Î·È Ë ›‰È· ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Ù˘ ηٿÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˙¢Á¿ÚÈ. •Â¯ˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ÚÔ˙ ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘¤ÓÙ Î·È ÌfiÏȘ ÙȘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ, ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì·ÁÈο ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ù˘ Ì·Ï¤ÙÔ˘, Ù˘ ∑È˙¤Ï. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ë ڛ̷ Ì·Ï·Ú›Ó·! STAR 21.00

£Â¿Ì·Ù·

Su - Doku §À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

£∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 4-10/7/13

TËÏ.:24210 30303

www.exoraistiki.gr www.facebook.com/exorelstiki

“ªπ∞ ∞•π√¶ƒ∂¶∏™ √π∫√°∂¡∂π∞”

¢Y™KO§O

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞I£√À™∞ 1

ª¶∞ª¶√À§∂™ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À (ª∂Δ/¡√-∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:40. √π ∫∞Δ∞º∂ƒΔ∑∏¢∂™ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00:00. √ ª√¡∞Ãπ∫√™ ∫∞μ∞§∞ƒ∏™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:00. ∞π£√À™∞ 2

√ ª√¡∞Ãπ∫√™ ∫∞μ∞§∞ƒ∏™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30-22:30.

∏̤Ú˜ ÚÔ‚ÔÏÒÓ 5, 6 Î·È 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ¢Y™KO§O

EYKO§O

∫ÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÚÂÁÎ °Î›ÏÂÛÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª›ÏÈ ªÔÌ £fiÚÓÙÔÓ, ™ÔÓ °Ô˘›ÏÈ·Ì ™ÎÔÙ, ™Ô‡˙·Ó ™¿Ú·ÓÙÔÓ.

∞π£√À™∞ 3

∞¡£ƒø¶√™ ∞¶√ ∞Δ™∞§π (SUPERMAN): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:15-22:00.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌfiÓÔ Ì›· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ 22.00

∞π£√À™∞ 4

¶∞°∫√™ªπ√™ ¶√§∂ª√™ ∑: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:50-21:20-23:50.


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

™¿‚‚·ÙÔ 6 IÔ˘Ï›Ô˘ 2013 TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

«£·» Ô˘ ÁÂÓÓÔ‡Ó ˙ˆËÚ¤˜ ÚÔÛ‰Ô˘ Δ˘ Δ·ÛԇϷ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË

“º¿ÚÌ·ÎÔ” ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ·ÔÊ¿ÓıËÎ·Ó ÔÈ 28 ·Ú¯ËÁÔ› ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ Î·È ÔÈ 28 ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂ÚÁ·Û›·˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ∫·ÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ ∞ÁÎÂÏ·˜ ª¤ÚÎÂÏ. ™ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· “Ù·¯‡Ù·Ù˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜” Î·È “̤ÙÚ· ¿ÌÂÛ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” , ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË. ø˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2014, ›·Ó, Ë ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË ¡Â·ÓÈ΋ ∞·Û¯fiÏËÛË Î·È Ë ∂ÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ‰‡Ô Ó¤ÔÈ ıÂÛÌÔ›, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ “‚¤ÏÙÈÛÙ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜” ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Ó›ÎËÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË), Ó· ÁÂÓÈ΢ÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ›˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î.¿. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ··Û¯fiÏËÛ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Δ‡Ô, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„Â Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ‡ÎÔϘ ıˆڛ˜ Î·È ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Ú¿ÍÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ Û·Ú·ÛÛfiÌÂÓÔ ¡fiÙÔ Ù· ‚ÔÚÂÈÔÂ˘Úˆ·˚΋˜ ÎÔ‹˜ ̤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ (ÂÓÙfi˜ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ô Î¿ı ӤԘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ó· Â›Ó·È Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿÚÙÈÛ˘ ‹ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜). ∞ÎfiÌË Î·È Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ·ÔοÏÂÛ “„›¯Ô˘Ï·” Ù· ¤ÍÈ ‰ÈÛ. Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠӷ ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ “fiÙ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‰fiıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 700 ‰ÈÛ.” (Sueddeutsche Zeitung). ªÔÏÔÓfiÙÈ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Bild ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ·, fiÔ˘ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ “ÔÚÔÊ‹” (70%), η٤ÁÚ·„ ÙËÓ Ï‹ÚË ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜, ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó Ô‡Ù ÛÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË (Ë ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì ٷ ÈÛ¯Ó¿ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο Î·È ÙË ÌˉÂÓÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·). ™Â ÙÈ ¿ÏÏÔ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó; ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Ì¿ÏÏÔÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ·Ú¿ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ Ôχ ηı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÌfiÓÔ Ë ·ÏÏ·Á‹ Ï‡Û˘ Î·È ¤Ó· ÈÛ¯˘Ú¿ ‰ÔÌË̤ÓÔ Î·È Â·ÚÎÒ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË ÒıËÛË. √̈˜ ·ÏÏ·Á‹ Ï‡Û˘ ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ï›Á· Î·È ·ÚÁÔ‡Ó... ∏ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ∂‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤ÚÁ· -ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ·ÔÙÂÏ› “‚fiÌ‚·” ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ∂.∂. ∞ÎfiÌË Î·È Ô ™fiÈÌÏ ϤÂÈ fiÙÈ Ô Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηı›ÛÂÈ ÁÈ· “Ôχ ηÈÚfi ÊÚfiÓÈÌÔ˜” . ∞˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯ÂÈ Î·ÏÏÈÂÚÁËı› ÌÈ· ÈÛ¯Ó‹ ÂÏ›‰·. √ ‡ÛÙ·ÙÔ˜ ·ÚÌfi˜ ÛÙË Û˘ÓÔ¯‹. (∞fi ÙËÓ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹»)

ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂˆÓ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó·. ΔÔ Î‡Ì· ÙˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÙË μÚ·˙ÈÏ›· ¤ÊÙ·Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ∂Λ ÔÈ Ì·˙ÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Û ¤ÓÙ·ÛË Î¿ı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ηıÒ˜ ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ Ï·˚΋˜ ÔÚÁ‹˜ ‰ÂÓ ·ÂÙÚ¿ËÛ·Ó Ô‡Ù ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÈÔ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, ·ÚfiÙÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘ Ì ӤԢ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ΢ڛˆ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ™˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÏ›ÙÈΘ ÔÌ¿‰Â˜, Ì ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈÓ‹Ì·Ù· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÂȘ, Ó· ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ‚·ıȤ˜ Ú›˙˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÍÂοı·Ú˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó fiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ Î·È Ó· ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÛÙ· ηı’ ËÌ¿˜. ∂Á¯ÒÚÈÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› οÔÙ ÛÙÔ¯¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÔ˚ο ÌÔÓ٤Ϸ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ fiÛÔ ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ¿ ›ӷÈ, ÙfiÛÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘, ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÌÊ·Ó›˜ ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È Û ¯ÒÚ˜ Ì ڷÁ‰·›· ·Ó¿Ù˘ÍË, fiˆ˜ .¯. Ë μÚ·˙ÈÏ›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ËÚÂÌ›·, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi οو ·fi ÙËÓ ÔÌڤϷ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ¤ÛÙˆ Î·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›·, Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Ì ÎÏÔÓÈṲ̂ÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·.

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·ÚÁ˘ÚÔÂÏÂοӈÓ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ›‰Ô˜ ÙËÓÔ‡ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, fiÔ˘ ÂÈϤÁÂÈ ÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ ·ÔÈ˘, ηÏ› Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Û ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘ÏÈ¿ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·Èı¤Ú˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÊˆÏȤ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ô˘ Ë ‰ÈfiÚıˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÈϤÁÂÙ·È ˆ˜ ˘ÁÚfiÙÔÔ˜ ÁÈ· Ó· ʈÏÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿. ™˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ò˜ Î·È ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Â›Ó·È Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙËı› ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÂȉÒÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È.

ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¯·ı› È· Ë ÂÚȤÚÁÂÈ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¿ÏÏÔÙ ٷ ·È‰È¿ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ·Ó·Î¿Ï˘Ù·Ó Î·È ÚÔÛٿ٢·Ó ÙȘ ʈÏȤ˜ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ. ŸÌˆ˜ Ë ¤ÌÓ¢ÛË Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘

ʤÚÓÂÈ Ë ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi fiÌÔÚÊ· Ï¿ÛÌ·Ù·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓË ˘fiıÂÛË. °È· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·Ó›‰·˜ Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘, ·Ú¿ ÙȘ ηÎÔÙ˘¯›Â˜ Ô˘ ›¯Â ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

√È ÓÂfiÙÂÚÔÈ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ.

¡∂ƒπΔ: ™ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì ‚¿Úη ÙËÓ ÂÏ›‰· ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË °·Ï¿ÓË

™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ - Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÈ· ÛÂÏ›‰· Ì ÂÙ¿ Úfi¯ÂÈÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ - Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔÓ Ó¤Ô Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎfi ÊÔÚ¤· Ô˘ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ƒΔ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Î·È Ë ÊÚ¿ÛË : “ªÂ ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË Â͢ÁÈ·›ÓÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Û¿Ù·Ï· ¡¶π¢ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ΔÔ̤·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ˜ ·ÎfiÌ·” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛÙ·ıԇ̠ϛÁÔ Û ·˘Ù‹ ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙËÓ “ηډȿ” Ù˘ “¤ÎıÂÛ˘” . ∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ∂ƒΔ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ Û¿Ù·Ï· ¡¶π¢ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·. ŸÌˆ˜ ÁÈ· ÙȘ Û·Ù¿Ï˜ ·˘Ù¤˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ƒΔ. Δ· ˘¤ÚÔÁη ÌfiÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ Golden Boys, fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ‹Ù·Ó Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ‰›ÓÔÓÙ·Ó Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÁοıÂÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È Â›¯·Ó ÙËÓ Ï‹ÚË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ

ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ӈÓ. √È ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ô˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. √È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ “ËÌÂÙ¤ÚˆÓ” ÂȉÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ - Ì ÌÈÛıÔ‡˜, Ô˘ ·Ó Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó, ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÊÙүȷ˜ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘˜ - Á›ÓÔÓÙ·Ó Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Ù˘ ∂ƒΔ. √È ·ıÚfi˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ô˘ ‰ÈfiÁÎˆÛ·Ó Û ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙËÓ ∂ƒΔ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· „ËÊÔıËÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ∏ Â͢Á›·ÓÛË ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· Ú˘ı̛ۈÓ, ·ÏÏ¿ ˙‹ÙËÌ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ „ËÊ›˙ÔÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ŸÏ˜ ÔÈ ¿ÏϘ „ËÊ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó Û ·¯ÚËÛÙ›·, ·ÊÔ‡ Ô˘‰Â›˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÙȘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ ÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ! ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ∂ƒΔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ

✒ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ÃÂÈÚÔ¤‰Â˜. ¢‡Ô ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ✒ ∂£¡√™: ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÁÈ· 12.500 ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: ∫˘ÓËÁÔ› ÎÂÊ·ÏÒÓ ÙÚfiÈη-΢‚¤ÚÓËÛË. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: §Ô˘Î¤ÙÔ ÂÍÚ¤˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·ÛÙ˘ÓƠ̂˜. ✒ ∏ ∞À°∏: ¢¤ÛÌ¢ÛË ΔÛ›Ú· Û ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·: 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi Î·È fi¯È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜. ✒ ∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ∞¤ÚÈÔ Ì η¤ÏÔ 200%. ✒ ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ™ÙËÓ ∂§.∞™. Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ¡· ÌËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ì Û ¯ÏˆÚfi ÎÏ·Ú› ΢‚¤ÚÓËÛË-ÙÚfiÈη-ÌÔÓÔÒÏÈ·. ✒ Δ∞ ¡∂∞: ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ Î·È ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·

Ì ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi. ŸÌˆ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ÚÔηÏ› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÚfiÌÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÊÚ¿Û˘ Ô˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ “ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ˜ ·ÎfiÌ·” . ΔÔ “ÌÂÁ¿Ï˜” ϤÂÈ ÔÏÏ¿ Î·È Ù›ÔÙ·. ΔÔ “·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ˜ ·ÎfiÌ·” ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· Ú¿ÁÌ·: fiÙÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ›̷ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÌÈ· ·›ÛÙ¢Ù˘ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÎÂÊÙ› ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘. ΔÔ ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Î¿ı ‚‹Ì· Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Úfi¯ÂÈÚ· ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ΔÈ ı· ÂÈ “·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ˜ ·ÎfiÌ·” ; ¶fiÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˘ÂÚÂÁΤʷÏÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ fiÔȘ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÂÓfi˜ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘; Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ∂ƒΔ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÙ·ÛÊÚ¿ÁÈÛÙ· Ì˘ÛÙÈο. ªÂ ÌÈ· ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ŸÌˆ˜ Ô˘ Ù¤ÙÔÈ· Ù‡¯Ë! ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Ô Ó¤Ô˜ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ Ù· ·ÓÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· “ÌÂÁ¿ÏÔ” ¤Ï·ÁÔ˜ Ì ÚfiÙ· “·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙË ·ÎfiÌ·” . ∫·Ïfi Ù·Í›‰È.

(∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)

06-07-13