Page 1

∏ £∂™™∞§π∞ online

∞fi ÙÔ 1898 K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ AÓ. ËÏ. 06.03'- ‰. 20.45’

ŒÙÔ˜ 116ÔÓ

™ÂÏ‹ÓË 28 ∏ÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 35.038

www.e-thessalia.gr

¶ÂÌÙË 6 πÔ˘ÓÈÔ˘ 2013 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

40 ™ÂÏ›‰Â˜

πÏ·Ú›ˆÓÔ˜ ÔÛ., ∞ÙÙ¿ÏÔ˘ ı·˘Ì·Ù.

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ¡›ÎË 1-1 Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó

Ντέρμπι με τα όλα του ¶¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ °ÂÓÁο ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô μÔ‡Ú·˜ ÛÙÔ 42’ ™˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ˆÚ›˜ ÓÈÎËÙ‹ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¡›ÎË ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 1-1, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó... ¯·Ì¤Ó˜ ·fi ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ·ÓÂ‚Ô‡Ó „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 19’ ÌÂ Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ªÚ¤Ûη, ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ 36’ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ Ì ÛÔ˘Ù. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ¿ÏÈ Ô μÔ‡Ú·˜, Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘Û ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ °ÂÓÁο (42’). ∂ÎÏËÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Ô·‰Ô› Ù˘ ¡›Î˘. ■ ÛÂÏ. 24, 25

à ∫˘ÓËÁËÙfi, ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· Î·È ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ■ ÛÂÏ. 23

¶·Ú·ÏÂÈfiÌÂÓ·, ‰ËÏÒÛÂȘ, ·Ú·Û΋ÓÈÔ

∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ «¯·Ú¿ÙÛÈ»

¶ÚfiÙ·ÛË «‚fiÌ‚·» ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÊfiÚÔ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·

™Â ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ô ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ■ ÛÂÏ. 3

■ ÛÂÏ. 7

ªË‰ÂÓÈÎfi ۯ‰fiÓ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ¡.∂. ¶∞™√∫

«ª¤ÙˆÔ» ۈ̷Ù›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂÒÓ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ ηٿ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ª‹Ó˘ÛË ÁÈ· ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÂÙ¿ ¤ÚÁˆÓ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô «Ê¿ÓÙ·ÛÌ·» ■ ÛÂÏ. 12

™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÁÈ· ˘ÚηÁÈ¿ ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ ■ ÛÂÏ. 11 ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ÁÈ· ʈÙȤ˜ ÛÙÔ ¡. ¶‹ÏÈÔ ■ ÛÂÏ. 19

™˘Û›ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

■ ÛÂÏ. 12

∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·

√È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÓÓ¤· ۈ̷Ù›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ηÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ fiÏˆÓ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜, Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÎÂÓÒÓ Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÚÔÛˆÈÎfi, ˘ÏÈο Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. ΔË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ. ■ ÛÂÏ. 16, 17

™‡Ó‰ÂÛË ∂‡‚ÔÈ·˜ Ì μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Ì ˘‰ÚÔÏ¿Ó·; ■ ÛÂÏ. 15

∑ËÙÔ‡Ó Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ■ ÛÂÏ. 17

√È ˆÏËÙ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜

¢ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ë Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ■ ÛÂÏ. 2, 13

μÚ·‚‡ÙËÎÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ■ ÛÂÏ. 14

∞¡∞∫√π¡ø™∏ , Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È Ô ¡¤Ô˜ Δ‡Ô˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷ¯ÒÚËÛ˘ ‰ËÌÔÛȇÛÂˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, Ù‡¯Ô˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ·Ú. ʇÏÏÔ˘ 1222 (20 ª·˝Ô˘ 2013), fiÔ˘ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ËÌÂÚ‹ÛȘ Î·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ÓÔ̷گȷΤ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

Δ32Δà ΔËÏÂfiÚ·ÛË 32'' LED HD Ready 1366X768, USB Media Player, 2xHDMI, Hotel Mode, EÓÂÚÁÂȷ΋ ÎÏ¿ÛË ∞

Δ∞μ-751 Δablet Multimedia Player, E-book reader, ∫·ÓÔÓÈ΋ ı‡Ú· USB, ∂ÏÏËÓÈÎfi ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ, ÃÒÚÔ˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ 4GB Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â¤ÎÙ·Û˘ Ì Micro SD, Wi-Fi

EÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ Intel Core i3-2348 ÛÙ· 2,3 GHz

Android 4.1 Jelly Bean 7'' ÔıfiÓË ÔÏÏ·Ï‹˜ ·Ê‹˜

MÂÙÚËÙÔ›˜

MÂÙÚËÙÔ›˜

stores

∏P Compaq CQ58-301ev Notebook √ıfiÓË 15,6'' HD LED, DVD, Windows 8

ªÓ‹ÌË 4GB ™ÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ 500 GB

MÂÙÚËÙÔ›˜

ÃÈÔÎÙÔ˘Ú›‰Ë˜ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 66 & ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÙËÏ.: 24210 59097


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

∞Ó‰Ú¤·˜ ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ªÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ “°fiÚ‰ÈÔ˜ ¢ÂÛÌfi˜”

“ΔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ̛· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿”

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...27ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 15...27ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 09...28ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 13...28ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 09...26ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 12...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...27ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...27ÔC.

ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÛÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ï·˚Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È “Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿”. ∫·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰›ÓÔ˘Ì “Ì¿¯Ë” ÂÈ‚›ˆÛ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ -ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ- Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ªÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ “°fiÚ‰ÈÔ˜ ¢ÂÛÌfi˜” Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘.

Ҧ

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ËÂÈÚˆÙÈο ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜, Ì ÛÔÚ·‰ÈÎÔ‡˜ fiÌ‚ÚÔ˘˜ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ΢ڛˆ˜ ÔÚÂÈÓ¿. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ÚԂϤÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› 3 Ì 4 Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ̤¯ÚÈ 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

√ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ Ï·˚ηÙ˙‹‰ˆÓ Ì ÚÔ‡¯·, ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È Â›‰Ë ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘. √È “Ï·˚ηÙ˙‹‰Â˜” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ù· ·Ú¿ÔÓ· ‰ËÌÔÙÒÓ, ÔÈ

ÔÔ›ÔÈ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ -‰¤Î· Î·È ‰Âη¤ÓÙ - Ô¯ÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. “∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ‰ÈηÛÙÈο ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞Ú¯Èο ı· ηٷÙÂı› ·›ÙËÛ˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·È ·›ÙËÛË ÛÙÔ ™Ù∂. ∂Ì›˜ ı· ÙÔ ·Ï¤„Ô˘Ì fiÛÔ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ∑ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó¤Ô Á‡ÚÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ÚÈÓ Ï‹ÍÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÌÂٷΛÓËÛ‹ Ì·˜. £ÂˆÚԇ̠‚Ï·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ì ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘. √È ˆÏËÙ¤˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Â›¯·Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ (28/11/2012) ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÁÈ·Ù› ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜, Ì ˘Ô‰ÔÌ‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990. “™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ ϤÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Â›Ó·È ÛÙÂÓÔ› Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. √È Î¿ıÂÙÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∞fi ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÛˆÛÙ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Û˘˙ËÙÔ‡ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡-

¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Û·˜

Ì ӷ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘. μÚ›ÛÎÂÈ ıÂÙÈ΋ ÙËÓ ¿Ô„Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ì›·˜ ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˘ ÌfiÓÈÌ˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiˆ˜ Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ, ÌfiÓÔ Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ηÙÔÚıˆÙfi. “∫·ÙËÁÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ. ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ŒÙÛÈ ·ÂÈÏËı‹Î·Ì Ì ÌËÓ‡ÛÂȘ Î·È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. ∂‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ -ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˆ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·- ˙ËÙ¿Ì ӷ Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜. ∫¿Ùˆ ·fi ¿ÓÈÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ì “Ì¿¯Ë” ÂÈ‚›ˆÛ˘. ∫·Ó›˜ fï˜ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤ÏÂÁÍ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, Ô‡ÙÂ Î·È ÙÒÚ· Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ì SOS, ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÓfiÌÈÌÔÈ Î·È ÔÈÔÈ ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È” ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘. Δ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘˙ËÙËı› Û ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜. ŒÁÈÓÂ Î·È Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ¢ÂÚ‚¤ÓË Î·È ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. √ ÔÔ›Ô˜ Î·È ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙÔ˘˜ “Ï·˚ηÙ˙‹‰Â˜” fiÙÈ Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ˆÏËÙÒÓ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ηٷÓÔÌ‹˜ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰È·ÙËÚ› fiϘ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜

Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ¿‰ÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ˆÏËÙÒÓ (ÓÔ‡ÌÂÚ·), Ë ÔÔ›· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ-ÂÌfiÚˆÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ˆÏËÙÒÓ (ÓÔ‡ÌÂÚ·), ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·‰ÂÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÂÁÎÚ›ÛÂˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. °È· fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ˆÏËÙÒÓ, Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ¶·Ú¿ ÙȘ ηϤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÙËÓ ·fi “ÎÔÈÓÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ¯ÚÔÓ›˙Ô˘Ó Î·È Â›Ó·È ‰˘ÛÂ›Ï˘Ù·” , ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÎÔÓÙÂ‡Ô˘Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· “¯·Ú·ÎÒÌ·Ù·” . Ãı˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÂÙÚ¿Ë Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘. √È “Ï·˚ηÙ˙‹‰Â˜” ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó. ŸÌˆ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÂÙ·È... ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fï˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ: ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ì›·˜ ÌfiÓÈÌ˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÓԯϛ, ·ÏÏ¿ ı· Â͢ËÚÂÙ› Î·È ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

ŒÎÙˆÛË

30%

Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Ì¿ÚΘ ÚÔÏÔÁÈÒÓ

∂ƒ°∞™Δ∏ƒπ√ ÃÀ™√Ã√´∞™ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 15Á ÙËÏ. 24210 35631 μfiÏÔ˜

CAFE & BAR

CELONA ¶∞ƒ∞§π∞∫∏ ∞°ƒπ∞

∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ.: 24280 92855

∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π 20ú

μ·Û›Ï˘ °È·ÓÓÔ˘Ï¿Î˘ °È· οı ÂÍ¿ÌËÓË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ 139

delivery ÌfiÓÔ ÛÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ & ˘ËÚÂÛÈÒÓ

Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ

ŸıÚ˘Ô˜ 31, ∞ÏÌ˘Úfi˜ (∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡)

1) INFRA RED LIPOLYSIS 2)SLIM BELLY ∫À¶ƒ√À 36 ñ ΔËÏ. 2421046384 ñ μ√§√™


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

™Â ™ÎfiÂÏÔ-∞ÏfiÓÓËÛÔ Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜

£ÂÛÌÈο

ΔË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜. ∞‡ÚÈÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘ °. ªÈ¯ÂÏ‹ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂÓÒ ÌÂı·‡ÚÈÔ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, fiÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. °.•.

ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ· ¡¤·”

∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È

∫ÏÔ‹ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ŒÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÌË ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÙËÓ Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛ˘. øÛÙfiÛÔ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ªÂ ÙÔ ¡. 3865/2010 Â‚ϋıË ·fi ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010 Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÛÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙˆÓ 1.400 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ì ÙÔ ¡. 3986/2011, ·fi ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2011 Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ·˘Í‹ıËΠÂÈϤÔÓ 3% Â› Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. øÛÙfiÛÔ, ·Ó Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¡. 4024/2011 Î·È ¡. 4051/2012 ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÂÚÈÎfiËÎ·Ó ·ıÚÔÈÛÙÈο ¤ˆ˜ Î·È 53%, ·Ú’ fiϘ ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜, ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÂÈÛÊÔÚ¿, ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Â› ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘˜, ÚÈÓ ·˘Ù¤˜ ÌÂȈıÔ‡Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘fi¯ÚÂÔÈ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ϤÔÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ 1.400 ¢ÚÒ... ¢∏ª√.™.

flÚ· ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi “¶ÔÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË”, ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∞ÏÈ‚È˙¿ÙÔ˘, Ì Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ “°È· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜” . (...) ΔÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ¿ Ì·˜ ÏÔÈfiÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ‰ÂÓ ·¤Ù˘¯Â ÛÙÔ “̤وÔ” Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∞Ó Î¿Ô˘ ¯ÒÏ·ÈÓÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘, ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÛÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÂÓ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË Ô˘ ·Û΋ıËΠ¿Óˆ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·Ó¿¯ˆÌ· ÛÙȘ Û˘Ó¯Ҙ ‰ÈÔÁÎÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· ·Ô‰Ô¯¤˜ ·Ó·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÁÈ· ÚÔÓfiÌÈ· ·ı¤ÌÈÙ· Î·È ÁÈ· ÂΉԢχÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ú·ÓÔÌ›·˜. ∂›Ó·È fï˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ·È‰È΋˜ ηٷÛ΋ӈÛ˘ ‹ ¤ÛÙˆ ˆ˜ ÎÒ‰Èη˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜; ∞ÛÊ·ÏÒ˜ fi¯È. ∞Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ‰ÈÎÏ›‰Â˜, ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ‚Ú·‰˘Óı› Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ó· ¤ÚıÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ™ÙÔÓ “Ù·ÂÈÓfi” ·˘Ùfi ÛÎÔfi ·ԂϤÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ıÂÙÈο Û ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ÌfiÏȘ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ... √ ‹¯Ë˜ Û˘ÓÂÒ˜ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‡„Ô˜: √‡Ù fiÛÔ „ËÏ¿ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌ·ÁˆÁÔ› fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙÂÏÈο ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ô‡Ù fiÛÔ ¯·ÌËÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Î·È ÔÈ Î˘ÓÈÎÔ›, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ıÂÛÌÔ› Î·È ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÌÂÙÚÔ‡Ó. ΔÔ ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· ‚ÚÂı› ÙÔ ÛˆÛÙfi ̤ÙÚÔ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ÁÓÒÛˆÓ, ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È Û˘Ó›‰ËÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜. ∏ ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜, Ô˘ ˘fi Ô̷Ϥ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· ÂȯÂÈÚÔ‡Û·ÌÂ. £¤Ïˆ Ó· ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË Î·È ·˘Ù‹ Ë Â˘Î·ÈÚ›·. ∞.º.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ £·Ó¿ÛË §˘ÚÙÛÔÁÈ¿ÓÓË

πÛÙÔڛ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ÙڤϷ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÁÓˆÚ›˙·Ì ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙڤϷ˜ ÙÔ˘ ΔÛ·ÚϘ ªÔ˘ÎfiÊÛÎÈ. ∞Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÙ›‚Ô ÙfiÙ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ÙڤϷ˜. ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÚÂÏfi, Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘, ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì fiϘ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. ∫·È fiÙ·Ó Ï¤Ì ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÂÓÓÔԇ̠ӷ ÌËÓ Ì›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· fiÚıÈÔ ·fi ÙÔ ·Ì·ÚÙˆÏfi ·ÚÂÏıfiÓ. ¡· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó fiÏ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÈ˙Èο. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· fiϘ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÓÙÔ˘Û·Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·ÎÔÔÈÔ‡Û·Ó Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔÓ fiÚÔ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È ÙÔ˘ ¿ÏÏ·˙·Ó Ù· ÊÒÙ·. ™˘Ó¿Ì·, Û˘ÓÂȉËÙ¿ ‹ fi¯È, ηÎÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·È ÙËÓ fiÔÈ· ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ·ÊÔ‡ ˘ÔÙÈÌÔ‡Û·Ó ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙÔ‡Û·Ó ·Û‡ÛÙÔÏ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ∞˘Ù‹ Ë ·‚¿ÛÙ·¯ÙË ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ÁÈ· Ó· ı˘ÌËıԇ̠ÙÔÓ ª›Ï·Ó ∫Ô‡ÓÙÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ fiÚÈÔ, Ô‡Ù fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ı· ¤¯ÂÈ Î·È Ù¤ÏÔ˜. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ηٷϿ‚ÂÈ ˆ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÊıÔÚ›Ԣ Î·È ÙÔ ÎÙ›ÛÈÌÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ı· Ù˘ ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÏÈÙÈο ÔʤÏË. ∂›Ù ÙÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ›Ù fi¯È ηÏfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÔʤÏË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏ›ÙË, Â›Ó·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfi, ¢¤ÏÈÎÙÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ·Óı›ÛÂÈ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜. ™Â οÔÈ· ¿ÏÏË ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÔ¯‹ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ §Â‚È¿ı·Ó ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, fï˜, ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÂÈÏ› Ó· ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· Ó›ÍÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. (∞fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”)

Silver alert ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¶∞™√∫. ∂ÓÓ¤· ¿ÙÔÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, ÛÙÔ ÌÂٷ͇, „ËÊ›˙Ô˘Ó...

∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ê·›ÓÂÙ·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ªfiÓÔ Ù˘¯·›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ıÂÛÌÈο Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ‡‰Ú¢ÛË Î·È ·Ô¯¤Ù¢ÛË ‹ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘˜, Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó “ÂÙÛÈıÂÏÈο” ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÎÚ‡„Ô˘Ì ٛÔÙ” , ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ “Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ·ÓÔȯٿ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ Ì·˜ ı¤ÛË ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Î·È ˘‡ı˘Ó· ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Ó· „·ÚÂ‡Ô˘Ó Û ıÔÏ¿ ÓÂÚ¿” . ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

∫∞Δ. Δ∞™

ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ‰Â›ÍÂÈ... ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¿ÓıÈÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™∂¶∂, ÙÔ 40% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ÙÔ 2012 ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ π∫∞ ·fi ÙËÓ ·‰‹ÏˆÙË ÂÚÁ·Û›· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012 Ù· 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ù¤ıËΠ۠ÂÚ›Ô˘ 300 ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ™∂¶∂ Î·È 23 ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó 700.000 ÂÓÂÚÁ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞ÚΛ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi; Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ÙÔ ‰Â›ÍÔ˘Ó...

¡· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ∂ӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠfiÙÈ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ (25%) Ô˘ ı· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ‰›‰·ÎÙÚ·, ·Ó Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›·. øÛÙfiÛÔ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ηٿıÂÛ˘ Ù˘ ·›ÙËÛ˘. øÛÙfiÛÔ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ›‰ÈÔ˜, Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi π∂∫ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂÁÁÚ·Ê‹˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ›‰È· ·ÊÂÙËÚ›·. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë “ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜” ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ·ÓÙ› ÁÈ’ ·˘Ù‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÏ‹ÚˆÛË, ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. ∞˜ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi π∂∫ Î·È ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· Ù‡¯Ô˘Ó Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. °. ΔÛ.

ÕÌÂÛ· Î·È ‰›Î·È· ∞˘ÍË̤ÓË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂§°∞ ·ÁÚfiÙ˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· 2007 - 2011, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ë ·‡ÍËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙË, ˆÛÙfiÛÔ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ‰›Î·ÈË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ. ¶·Ú¿ÔÓ· Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂§°∞ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û˘ÓÂ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ë ·‡ÍËÛË Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È ‰›Î·È·. μ.∫.

¢È·ÎÔ¤˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÊıÈÓfiˆÚÔ ¢È·ÎÔ¤˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÊıÈÓfiˆÚÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ϤÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √∞∂¢, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∞ÛÊ·ÏÒ˜, Ë ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ıÂÙÈ΋, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ 100.000 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Ó· ¿Ó ʤÙÔ˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √∞∂¢, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‡„Ô˘˜ 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙÔ 2014. ª¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ù· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·. °. ΔÛ.

∫¤Ú‰Ô˜ Ìˉ¤Ó ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔ˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ·Ú·ÏÈÒÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ¯ı˜ Ó· ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ Û ȉÈÒÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÔÛ¿ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ¤ˆ˜ Î·È 50% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÂÈÙ‡¯ıËΠηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘, Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‡ÊÂÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ·fi ʤÙÔ˜ ·Ó¿ıÂÛË ·Ú·ÏÈÒÓ Û ȉÈÒÙ˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÌˉÂÓ›˙Ô˘Ó Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ 20% ÛÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ Ó·˘·ÁÔÛˆÛÙÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜, ΤډԘ Ìˉ¤Ó ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ, ηıÒ˜ Ì ٷ Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ ·‡Ô˘Ó ϤÔÓ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “Û·Ó›‰· ÛˆÙËÚ›·˜” ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο... μ.∫.

¶Ò˜ ı· ‰ÈÔÚıˆı› ™Â Ó¤· ‰ËÌfiÛÈ· Î·È Â›ÛËÌË ·Ú·‰Ô¯‹ fiÙÈ ‰È¤Ú·Í ϿıË Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÚÔ¤‚Ë ¯ı˜ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. √È Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ˘ÔÂÎÙ›ÌËÛ·Ó ÂÓÙÔÓfiٷٷ ÙË ˙ËÌ›· Ô˘ ı· ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÁÈ· ÏÈÙfiÙËÙ·. ∏ ·Ú·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ï¿ıÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÚΛ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ·ÁÎÔÌ·¯Ô‡Ó ·fi ÙË ÏÈÙfiÙËÙ·. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ¢¡Δ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÔÚıˆı› ϤÔÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË... °. ΔÛ.

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ Î·È 10-20 ú ËÌÂÚ ‹ ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞] Δ· ·‰¤ÛÔÙ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ë Â˘ı‡ÓË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜... √ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÛÈÔ˜, ÙÔ. ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘, ¤ÌÔÚÔ˜, ıÂÔÏfiÁÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈÓfiÌ·ÛÙÂ Û˘Ó¯Ҙ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Âȉ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Ì·˜ Δ‡Ô Î·È ª.ª.∂. ÁÈ· ÂÈı¤ÛÂȘ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ Û Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, fiÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Á¤Ï˜ ·‰¤ÛÔÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÛËÌ›· ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, fiˆ˜ .¯. ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ Ì·ıËÙ‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ “Â›Û΄˔ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„‹ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ Î.Ï. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ηÎÔÔ›ËÛ˘ ˙ÒˆÓ, Ì ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÂÓfi˜ Û·ÏÔ˘ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ·fi οÔÈÔÓ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ ÚÔÊ·Ó¤Ûٷٷ “Û˘ÌÔÏ›ÙË” Ì·˜! °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‹ÚÂ Ë Â›‰ËÛË ·˘Ù‹, ÚÔοÏÂÛ Û ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ‚·ı‡ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, ‰ÈfiÙÈ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ηÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È ı·Ó¿ÙˆÓ ˙ÒˆÓ, ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Û΢ÏÈÒÓ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì ·ÏÌ·ÙÒ‰ÂȘ Ú˘ıÌÔ‡˜, Û ÌÈ· ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÚÔËÁ̤ÓË Î·È ÔÏÈÙÈṲ̂ÓË ÎÔÈÓˆÓ›· fiˆ˜ Ë ‰È΋ Ì·˜... ΔËÓ ÂοÛÙÔÙ fï˜ ‚·ıÌ›‰· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ fiÏ˘, ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜, ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÏ· Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ £ÂÔ‡! ŒÓ· ·Ï¿Óı·ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ë ‚·ıÌ›‰· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ˙Ò·. ∏ ·Á¿Ë fï˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÚÔ˜ Ù· ˙Ò·, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ·‰È·ÊÔÚԇ̠ÚÔ˜ Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Âο‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ·fi Ù· ·‰¤ÛÔÙ·! ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi, Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹! ∫·È ÂÍËÁԇ̷È: ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·‰È·ÊÔÚԇ̠ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÔÈ Ôϛ٘, ÂÈÛΤÙ˜, ηٷӷψ٤˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·ÚfiÛÎÔÙ· ÙË ‚fiÏÙ· Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, ·fi ÙÔ Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂıÔ‡Ó Ù· ·‰¤ÛÔÙ·! ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ù· ·‰¤ÛÔÙ· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ‹ Î·È ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ÔÏÏÒÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ˙Ò·, Ù· ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó! ∂›Ó·È Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ› ÂÚ›Ô˘ 1200 ·‰¤ÛÔÙ·, ·˘Ù¿ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ ÙÔ ı‡Ì· οÔÈÔ˘ ·‰¤ÛÔÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ˙ÒÔ Ô˘ ÙÔÓ ‰¿ÁΈÛ ‹Ù·Ó ÂÌ‚ÔÏÈ·Ṳ̂ÓÔ... ∂›Ó·È, Ù¤ÏÔ˜, ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙÔ Î˘ÓÔÎÔÌÂ›Ô Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ °Ï·Ê˘Ú¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·ÚΤ˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ 120 ·‰¤ÛÔÙ· Î·È ·˘Ù¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ, Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·! ∏ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ΢ÓÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÁÈ· Ï›Á˜ ÂÈϤÔÓ ı¤ÛÂȘ-ÎÏÔ˘‚ÈÒÓ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·! À¿Ú¯ÂÈ ÂÔ̤ӈ˜ χÛË ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi Úfi‚ÏËÌ·;

¶¤Ú· ·fi ÙÔ Ó· ԇ̠fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï˘ı› Â¿Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ ˙ÒÔ, ı· ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¿Ú· ‰ÂÓ ı· Ù· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÛÙË Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜, Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘! ∫·È Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Ì›·: ¡· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ›¯Â ۯ‰ȿÛÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÈÓ ÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎÂ... ™ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ¤ÎÙ·ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·‰¤ÛÔÙ·, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛˆÛÙ‹ ÂÚ›ı·Ï„Ë ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÊÈÏfi˙ˆÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È ÊÈÏÔ˙ˆÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ “Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . “º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, ÔÈ Ï·Ù›˜ Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘! ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ› Û χÛË ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘-ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ›‰È· Ù· ˙Ò·...” .

ΔÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“°ÂˆÁÚ·ÊÈο Â›Ó·È ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÙÔ˘ ·ÎÚˆÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ÂÛ¯·ÙÈ¿˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û ‚Ú·¯Ò‰Ë ÎÔÚÌfi Î·È Ì ·fiÙÔÌË ÙÒÛË ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙÂÓ‹ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘. ∂’ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¯ˆÚÈfi ΔÚ›ÎÂÚÈ ˘„fiÌ. 350 Ì. Ì Â›ÓÂÈÔ ÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋, ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ Î·È Ì ˆÚ·›· ·Ú·Ï›· ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ηÊÂÓ›·, Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ·, ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη, Ì ‚·ÛÈÎfi ÌÂ˙¤ ÙÔ ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÍÂÓÒÓ˜ Î.Ï. πÛÙÔÚÈο ΤÓÙÚÔ Ó·˘‹ÁËÛ˘ ÈÛÙÈÔÊfiÚˆÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ 18Ô Î·È 19Ô ·ÈÒÓ·, ÂÓÒ ‰È·ÙËÚ› Î·È ·ÏȤ˜ ÂÎÎÏËۛ˜ (∞Á›· ∫˘Úȷ΋ - ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜) Î·È ·Ú¯ÔÓÙÈο ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. ™‹ÌÂÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÊıËÓ¤˜ ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ‚·Ï¿ÓÙÈ· Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È Ì ¿ÊıÔÓÔ „¿ÚÈ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·›ڈ˜ ÊÈÏfiÍÂÓÔÈ, Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ ÙÔ˘˜ ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó Ï¤ÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜: K·ÏˆÛ‹Úı·Ù ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜. ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·Ïfi„˘¯ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÊÈÏfiÙÈÌÔÈ Î·È Î·ÏfiηډÔÈ. ΔÔ ÌfiÓÔ ·˜ ÙÔ ԇ̠˘ÛÙ¤ÚËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ ·˘Ùfi ÙfiÔ, ÁÈ·Ù› ·ÊÂÓfi˜ Ô Ó¤Ô˜ ·fi ÍËÚ¿˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ù· 90 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Î·È ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ù· 18 Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ· Ì ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ‰ÂÏÊÈÓÈÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È ÁÈ· ËÌÂÚ‹ÛȘ ÂΉÚÔ̤˜ Ì ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ͇ÏÈÓ· ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜. ∏ ‚Ú·¯Ò‰Ë Î·È ¿ÁÔÓË ·fi ‚Ï¿ÛÙËÛË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÌfiÓÔ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÏÈ¿˜ Î·È ·˘Ùfi ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Û ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Û¯Â‰fiÓ ˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÏÈ›·, ÂÓÒ ·ÏÈ¿ ›¯·Ó ÈηÓfi ÛÙfiÏÔ ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿‰ÈÎˆÓ ÛηÊÒÓ. Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ Ù· ·Ó·Ê¤Úˆ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÂÚÈÏËÙÈο ÁÈ·Ù› ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È ÈÔ ·˘ıÂÓÙÈο Ì ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ù· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ô ÂÎ ÙˆÓ ÂÎÏÂÎÙÒÓ Ê›ÏˆÓ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ì·˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î. °È¿ÓÓ˘ °·ÓˆÙ‹˜, Á¤ÓÓËÌ· ıÚ¤ÌÌ· ΔÚÈÎÂÚÈÒÙ˘, Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰‡Ô ¯·ÚÈÙˆÌ¤ÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô Ô ·Á·ËÙfi˜ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ˜ Î. °·ÓˆÙ‹˜ ÌÂ

Ù›ÙÏÔ “£˘Ì¿Ì·È” (38 ÛÂÏ›‰ˆÓ) Ì·˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È Û ·Ï‹ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ÁÏÒÛÛ·, ÁÏ·Ê˘Ú¿ Î·È Ì ۷ʋÓÂÈ·, Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÂÌ¿Ù· ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ì fiÏ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ηϿ Î·È ¿Û¯ËÌ· Ô˘ ¤˙ËÛÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·Ïfi ‚È‚Ï›Ô, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ, Ô˘ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ Î·È ÚÔηÏ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÂÓÒ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÙË ÛÙÂÚË̤ÓË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô˘ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔ 1940 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ¿ÁÔÓË Î·È ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË ·fi ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô (33ˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ) Î·È Ì ٛÙÏÔ “ŸÚÙÛ· Ù· ·ÓÈ¿” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ ÙÔ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ „·Ú¤Ì·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ì˯·ÓÈο ̤۷ (‰ËÏ·‰‹ Ì ÎÔ˘È¿). ∞ӷʤÚÂÙ·È Â›Û˘ Û ÈÛÙÈÔÊfiÚ· ÛοÊË Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Ó¤ÔÓÙ˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜. ªÂ ÙË ÊÚ¿ÛË “ªÔÚʤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜” ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÎÙÈÌ¿ Î·È ˘ÂÚ·Á·¿ Î·È Û¤‚ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ÙË ÊÈÏÔÙÈÌ›· Î·È ÙËÓ Î·ÏÔÛ‡ÓË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ Î·È ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÁÈ·Ù› ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÛË ‰‡Ó·ÌË Î·È ı¤ÏËÛË ¤¯Ô˘Ó ̤۷ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ·ÎÚ·›· ÁˆÁÚ·ÊÈο ÂÚÈÔ¯‹, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó. ™‹ÌÂÚ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î·ÈÚÔ› ¿ÏÏ·Í·Ó. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ „¿ÚÂÌ· Î·È Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÂÏÈ¿˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó Î·È ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ΔÚÈÎÂÚÈÒÙ˜ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Î·È ÏÔÁÈÎfi Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜, Ô Ù·Ï·›ˆÚÔ˜ Î·È ÔÏ˘·ı‹˜ ·˘Ùfi˜ ÙfiÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÌÈ·˜ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈ ·ÎÚ›Ù˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯÙÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Û·Ó ÙfiÔ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ıÂÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ, ÙÔ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ÕÏψÛÙ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ¶·Ô‡ÙÛÈ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÊıËÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘, Ù˘ ·ÓıÚˆÈ¿˜ Î·È Ù˘ ηÏÔÛ‡Ó˘” .

ΔÔ ¶∞ª∂ ÁÈ· Û¯fiÏÈÔ ∞fi ÙÔ ¶∞ª∂-∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ï¿‚·Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË:

“°È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÊÂڤʈÓÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÚÒÙË ÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·, “Í·Ó·¯Ù‡ËÛ” ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ. ΔË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ ·fi Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÎÈÓËÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È È‰›ˆ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ÂÌ¿˜, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞. ΔË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi ÙȘ “·Ú·ÁÁÂϛ˜” Ô˘ ¤‰ÈÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÛÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·ÁÒÓ· Ì·˜, ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ·Ú¤Ï·‚ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·fi ÙË Ï¿ÛË Î·È ÙÔÓ Ô¯ÂÙfi Ô˘ ÍÂÚÓ¿ÂÈ Û οı ¿ÚıÚÔ Ù˘. ΔË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙ·Ó ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ó· Â›Ó·È Ë ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È fi¯È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ, Ì›ÏËÛ ÁÈ· “Ù·ÌÔ‡” Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ¿ÏÈ. ΔÒÚ· Í·Ó·¤È·Û ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ £. ΔÛ·ÏÔ‡¯·, Ì ¤Ó· ·ÎfiÌË ÁÎÂÌÂÏ›ÛÙÈÎÔ Û¯fiÏÈÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰‹ıÂÓ ˆ˜ ˘fiıÂÛË Ô˘ “ÎÚ›ıËΔ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ-

¢Âη¤ÓÙ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ífi‰Â„ ™·Ô˘‰¿Ú·‚·˜ Ú›ÁÎÈ·˜ ÛÙËÓ Disneyland

√ Ú›ÁÎÈ·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ „˘¯·ÁˆÁÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î¤Ú‰Ë ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ 1992.

ŒÓ·˜ ™·Ô˘‰¿Ú·‚·˜ Ú›ÁÎÈ·˜ ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ Ífi‰Â„ ÂÚ›Ô˘ 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙËÓ Disneyland ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡. √ Ú›ÁÎÈ·˜ º·¯ÓÙ ·Ï-™·Ô‡ÓÙ ˙‹ÙËÛÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ „˘¯·ÁˆÁÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ·fi ÙȘ 22 ¤ˆ˜ ÙȘ 24 ª·˝Ô˘ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ÙÔ˘. ∏ Euro Disney ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ¤Ú·Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ Disneyland Ì·˙› Ì ʛÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∞˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™·Ô˘‰¿Ú·‚· Ú›ÁÎÈ·, ÂÓÒ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÂȉÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó “Û¿ÓÈÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ù˘ ¡Ù›ÛÓÂ˚” .

“∫˘Ó‹ÁÈ ıËÛ·˘ÚÔ‡” ÁÈ· ÙÔ ı·Ì̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ E.T. “∞Ó·Ûηʤ˜” Û ÚÒËÓ ¯ÒÚÔ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Ù·Ê‹˜ ÛÙÔ ¡ÈÔ‡ ªÂÍÈÎfi ÍÂÎÈÓ¿ ηӷ‰ÈÎfi ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ‚ÈÓÙÂÔ·È¯Ó›‰È Ù˘ Atari Ì ‹Úˆ· ÙÔÓ ∂.Δ. ÙÔÓ Â͈Á‹ÈÓÔ. ºËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰¤¯ıËΠÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ fiÙ·Ó ÚˆÙÔ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ı·Ì̤ÓÔ Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ÛÙÔ ¡ÈÔ‡ ª¤ÍÈÎÔ. ΔÔ ‚ÈÓÙÂÔ·È¯Ó›‰È Ù˘ Atari ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ٷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙÔ˘ 1982 Î·È ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· (Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ‹Úˆ· ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚ-

΋ ÙÔ˘ ‰›ˆÍË ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ΔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ; ªÈ· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ·, Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ÂΉÔı› Â‰Ò Î·È 5 Ì‹Ó˜ (ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·›ÚÓÔÓÙ·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ·) Î·È Ô˘ ‚Á‹Î ·ÚÓËÙÈ΋ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ ¤Ú·Û ÙfiÛÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ ·ÎfiÌ· ÈÔ Ôχ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. μÈ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ, ·Ó Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, fiˆ˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯ÔÈ Ù˘, fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› Ù›ÔÙÂ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó ¤¯ÂÈ ÂΉÈηÛÙ› Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Î¿ÙÈ! ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔ˘˜ Ï·ÛÔÏfiÁÔ˘˜. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÎÂÊ¿ÏÈ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¿Ï˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜, ·ÔηχÙÔ˘Ó Ù· „¤Ì·Ù· Î·È ÙËÓ ÚÔ·Á¿Ó‰·, Â›Ó·È “ηÚÊ›” ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∞ÚΛ Ó· ‰ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î·È Ó· ÙË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜! ∞¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Â›ıÂÛË Ë ‰È΋ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì›·: ¡· ÔÚÁ·Óˆıԇ̠ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, Û οı ˘ËÚÂÛ›· Î·È ¯ÒÚÔ! ¡· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ÛÙ· ÙÛÈÚ¿ÎÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ¡· ›̷ÛÙ ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Ì·˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ù‹ÛÔ˘Ì η̛· Ì·Ó·ÓfiÊÏÔ˘‰· ÁÈ· ‰‹ıÂÓ Î·Ï‹ ‹ ˘ÁÈ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ‰‹ıÂÓ Î·Ï‹ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ Ù˘! ªÔÚԇ̠̠ÙËÓ ¿ÏË Ì·˜, Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ‰ÚfiÌÔ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÏ·˚΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ŸÏÔÈ ÌÈ· Ù·ÍÈ΋ ÁÚÔıÈ¿, fiÏÔÈ Û˘ÛÂÈڈ̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶∞ª∂! ¡· ˘„ÒÛÔ˘Ì ·Û›‰· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰›ˆÍË - ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “ÓfiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË” . Δ›ÔÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı›!” . ∞¿ÓÙËÛË: ∏ ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›· fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· ¢∞™ √Δ∞ ‹ fiˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ ϤÁÔÓÙ·È, Â›Ó·È ÁÎÂÌÂÏÈÛÌfi˜ Î·È ÂÂȉ‹ ÛÙÔ ÁÎÂÌÂÏÈÛÌfi ¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È “Ì¿ÛÙÔÚÔÈ” , Ì·˜ Á¤ÌÈÛ·Ó ÌÂ Ó¤Ô ÏÈ‚ÂÏÔÁÚ¿ÊËÌ·, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿, ÛÙ· „¤Ì·Ù· , ÙË ¯˘‰·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙȘ... ·ÏÔÁfiÌ˘Á˜. ¢ÂÓ ı· Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙË ¯˘‰·ÈfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË ·ıÏÈfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ “¢ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘” , Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Î·Ó ˘ÔÁڷʤ˜. ªÂÁ¿ÏË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ·Ï‹ıÂÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔÏÌÔ‡Ó ÔÈ “ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÈ” ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÂÒÓ˘Ì· ÙȘ ·ıÏÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘ÌÂ. √È ·ÁˆÁ¤˜ ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¶∞ª∂, ÙÔ ∂§∞, Δ√ ª¶ƒ√™ ∫∞π Δ√ ¶π™ø... Œ¯ÂÈ Î·È Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË... ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹. ∂Âȉ‹ Ë “£” ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ‹ ÊÂڤʈÓÔ Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ·˘Ùfi “ÔÓ¿ÂÈ” Ôχ, ÙËÚ› Ì ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ· ˙‹ÏÔ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È fiÛˆÓ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘˜. ∂Âȉ‹ fï˜ Ôχ ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ì Ì fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó Ô‡Ù ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ , ı· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÍ‹˜: ∫·Ì›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔȘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÏËÚÒÓÔÓÙ·È, ı· ÂΉÒÛÔ˘Ó; ÕÓÙÂ, ÁÈ·Ù› ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó Ú¿ÍÂÈ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. ∞˜ χÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó. ªÂ ÏÈ‚ÂÏÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Í·Ó·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ‰È¿ÏÔÁÔ. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

ÁÎ). ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ù·ÈÓ›· ∂.Δ. ˘‹ÚÍ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›·, ÙÔ ‚ÈÓÙÂÔ·È¯Ó›‰È ‰¤¯ıËΠηΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È Ë Atari ˘¤ÛÙË ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1983 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤Ù·Í ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· “ηۤÙ˜” ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Ù·Ê‹˜ Î·È ÙȘ ¤ı·„ οو ·fi ÌÂÙfiÓ. ¶ÔÏÏÔ› ‚¤‚·È· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ·ÛÙÈÎfi ̇ıÔ. ∏ Atari ‰ÂÓ ÂȂ‚·›ˆÛ ÔÙ¤ ·Ó fiÓÙˆ˜ ¤Ù·Í ٷ ·È¯Ó›‰È· ÂΛ Î·È ‰ÂÓ ÂÂÙÚ¿Ë Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌ›Ô. ΔÒÚ·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Fuel Entertainment ¤Ï·‚ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ∞Ï·ÌÔÁÎfiÚÓÙÔ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·Ó·Ûηʤ˜ ÛÙÔ ÛËÌ›Ô. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó· Â›Ó·È ¿Î·ÚË. “¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÈ ı· ‚ÚÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· Â›Ó·È ÂӉȷʤÚÔÓ” ›Â Ô ª¿ÈÎ ª¤ÚÓ˜, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Fuel Entertainment.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶fiÛÔ Û·˜ ÊÔ‚›˙ÂÈ Ë ·˘ÍË̤ÓË ·ÓÂÚÁ›·; πˆ¿ÓÓ· ™›ÛÎÔ˘ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜

“ªÂ ÊÔ‚›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿, ηıÒ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·Ú·ÙËÚÒ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓˆ ˆ˜ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·È ¿ÓÂÚÁË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

/5

∂ÏÏÈ‹˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ∫¿ÙÔ¯Ô˜ πà Ô˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫ÔÚ·‹, ÌÂٷ͇ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜, ‚ڋΠ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁË ÒÚ· ÛÙÔ ·ÚÌÚ›˙ ÙÔ˘ ÎÏ‹ÛË ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¢ÂÓ Â›¯Â ÚÔÛ¤ÍÂÈ fiÙÈ Ë ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Â›Ó·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË Î·È fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÏËÚÒÛÂÈ. ™Ù·ı̇ÔÓÙ·˜ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘ ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ, ¤„·Í ӷ ‚ÚÂÈ Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË, ˆÛÙfiÛÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ÚfiÌÔ. ŒÊı·ÛÂ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÛÙËÓ Ô‰fi ™fiψÓÔ˜, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∫·È ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô π˘, ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ¤Ó·Ó ÂÈÛΤÙË Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜.

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡Ù·‹˜

¢∏ª√.™.

ηıËÁËÙ‹˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜

“ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi, ηıÒ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÌÂÈÒıËηÓ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ·˘Í‹ıËΔ .

∏Ï›·˜ ¡ÂÚ¿Ù˙˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“ªÂ ÊÔ‚›˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ë Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ηıÒ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó. ∂›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ ۋÌÂÚ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì” .

∞ÓÙÈÁfiÓË πˆ¿ÓÓÔ˘ ÏÔÁ›ÛÙÚÈ·

“∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ì ÊÔ‚›˙ÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ηÏÏÈÂÚÁԇ̠‰È·ÚÎÒ˜ ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›·˜, ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ë ÔÔ›· Ì·˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È Ì·˜ οÓÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˘˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÓÔÔÙÚÔ›· Ì·˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·” . EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¶Ú¿ÛÈÓÔ Û ÓËÛ›‰Â˜ Î·È ¯ÚÒÌ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙËÓ fiÏË Ì ‡ÎÔϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ôϛ٘, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ˙·ÚÓÙÈÓÈ¤ÚˆÓ ÛÙËÓ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ÓËÛ›‰· Ù˘ ¶·Á·ÛÒÓ ·fi 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. •‡ÏÈÓ˜ ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜, fiÌÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ Ì ÂΛӘ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™›ÚÂÚ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Â‡ÎÔÏ· Î·È ¿ÌÂÛ· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ¤Ó·Ó ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÚÒÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ÕÌÂÛË Â›Û˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ì ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜ ‹ Ê˘Ù‡ÛÂȘ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ¿„ÂÈ Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ Á‹Â‰Ô ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· ‰‡Ô.

∏ Â·ÈÙ›· ηϿ ÎÚ·Ù› Ï‹ı˘Ó·Ó ÔÈ Â·›Ù˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌfiÓÔ ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ, Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √È Ôϛ٘ fï˜ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÏ‹ÌÔÓ·, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ·Í›˙ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· ‚ÔËıËı› ‹ fi¯È. ∫È fï˜, ÙÔ... ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÂÓfi˜ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘ ˙ËÙÈ¿ÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÂÓfi˜ ÛÎÏËÚ¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘. ∏ Â·ÈÙ›·, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó¿ÁÎË, Â›Ó·È ÌÈ· Ú¿ÍË ·fi ÌfiÓË Ù˘ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÌÂȈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÂÌ›˜ fï˜ Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÔÈÔ˜ Î·È ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ì·˜, Ú¤ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. μÔËıÒÓÙ·˜ Î·È ·˘Ùfi fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∞.º.

ΔÔ Í¤¯·Û·Ó;

∞ηı¿ÚÈÛÙ· ÔÈÎfi‰·

√ÏÔÎÏËÚÒıËΠÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÌÈ· ÂÚÁÔÏ·‚›· ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ Ô‰fi °·ÏÏ›·˜. øÛÙfiÛÔ, Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÙÔÌÒÓ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ·Ó Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û¯Â‰fiÓ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË, ¿ÊËÛ·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ¯ˆÌ¿ÙÈÓÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË πÃ Î·È ‰È·ÎψÓ. º·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ı· ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚˆı› Î·È ‰ÂÓ ı· ͯ·ÛÙ› ÁÈ· Ì‹Ó˜... °.•.

√ÈÎfi‰· “‚f Ì ٷ ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ‡„Ô˜ ·ÎfiÌË Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË Ì¤ÙÚÔ˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÙȘ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜. ŒÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÚÎÂÙ¿ ÔÈÎfi‰· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηı·ÚÈÛÙ›, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ. ø-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∂‚‰ÔÌ¿‰· ¶ÚfiÏ˄˘ ∞Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜ “∞Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12/6/83 ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ “ŸÏ˘ÌÔ˜” Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚfiÏ˄˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜. ΔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÌÈϛ˜, ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È ¤ÎıÂÛË ˘ÏÈÎÔ‡, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, Î·È fiÛÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹ ‰ËÌfiÛȘ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó” . ∑ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ “√ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË Î·È Ì ۯÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÔÚÈṲ̂ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, fiˆ˜ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ·fi Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È Ì¿˙·, Ë ¯·ÏÈÎfiÛÙÚˆÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÛÈÙÛÈÏÈ¿ÓÔ˘, Ô˘ Ì ٷ ÓÂÚ¿ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ηı›ÛÙ·Ù·È ·‰È¿‚·ÙË, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ·ÊÔ‡ ¿ÎÔ˘Û ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Â› ÙfiÔ˘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È Ó· ÚԂ› ÛÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ” . ™Â ·ÂÚÁ›· η٤گÔÓÙ·È ·fi ·‡ÚÈÔ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ “™ÙËÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· η٤گÔÓÙ·È ·fi ·‡ÚÈÔ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ μfi-

ÛÙfiÛÔ, Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì ÙȘ ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ηıÈÛÙ¿ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘, ηıÒ˜ ·Ó ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· ÔÈÎfi‰· ·fi Ù· ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· Î·È ÂΉËψı› ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ·˘Ù¿ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Í·Ó¿. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙÂÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÂÈϤÔÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙ· ¯ÔÚÙÔÎÔÙÈο Î·È ‰ÈÏ‹ ‹ ÙÚÈÏ‹ ÏËڈ̋ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ¢‹ÌÔ˜ Î·È È‰ÈÔÎً٘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰›ÎÈ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó, ‰ÈfiÙÈ ·Ó Á›ÓÂÈ ÙÔ Î·Îfi Ì ٷ ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· Û ‡„Ô˜ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì¤ÙÚÔ˘ Ë ÊˆÙÈ¿ ı· Û‚‹ÛÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

μ.∫.

6 πÔ˘Ó›Ô˘ 1983

ÏÔ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ··ÈÙÔ‡Ó Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÒÛÙ ӷ ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì¤ÙÚ· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¡ÔÌÈÎÒÓ. ∫·Ù¿ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ‰ÂÓ ı· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜” . ∞‡ÚÈÔ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ “ΔÔ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ™ˆÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì., ÛÙÔÓ ∞’ §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ì ı¤Ì·: “∂ÓË̤ڈÛË ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞’ ™˘Ó‰ڛԢ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡” ” .

ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜ Î·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, Ô˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔχÌËÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, η٤ÏËÍ·Ó ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ Û ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Î·È Î›ÓËÛ·Ó ‹‰Ë ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÛÎÔ‡ÂÈ, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ, Û ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ̤۷ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ì ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜” .

ΔÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· “ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÍÂÎÈÓ¿ ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∏

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1850... √ §È‚¿È ™ÙÚ¿Ô˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Ù˙ÈÓ. 1863... ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚Ô˘Ï‹˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙ¤ÌÌ· ÛÙÔÓ 18¯ÚÔÓÔ Ú›ÁÎÈ· Ù˘ ¢·Ó›·˜ °Ô˘ÏȤÏÌÔ °ÂÒÚÁÈÔ, ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ‚·ÛÈÏÈ¿ °ÂÒÚÁÈÔ ∞’. 1923... ™ÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë Ù˘ §ˆ˙¿Ó˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÚÈÛÙÈο Ù· ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈο Û‡ÓÔÚ·. ™‡ÓÔÚÔ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ÚÔ˘

ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Œ‚ÚÔ˘. ∏ ÕÁ΢ڷ ·Ó·Î·Ï› οı ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô˘ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. 1933... ¡¤· ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ ·fiÂÈÚ· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ŒÏÂÓ· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. 1965... √È Rolling Stones ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ (I Can’t Get No) Satisfaction.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

™fiÈÌÏÂ

™Â ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Wall Street Journal

™Â ηÏfi ‰ÚfiÌÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋

√ÌÔÏÔÁ›·-ÛÔÎ ·fi ÙÔ ¢¡Δ

μ∂ƒ√§π¡√, 5.

∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ: ¶Èı·Ó‹ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ 2014

ª∂™∞ ·fi ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ›Â Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μ. ™fiÈÌÏÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ùo˘ ÎfiÌÌÌ·Ùo˜ ÙÔ˘ (ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ - CDU) ÛÙÔ μÂÚÔÏ›Óo. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Deutsche Welle, Ô Î. ™fiÈÌÏ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È πÚÏ·Ó‰›· Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ 2014 Î·È ¿ÏÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÂÓÒ Ë πÛ·Ó›·, fiˆ˜ ›Â, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ Ôχ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı›Û˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. “§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηϿ” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™fiÈÌÏ ۯÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú¿ÍÂÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ∂∂, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ “‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ·˘ÙÔ‚Ô‹ıÂÈ·” , fiˆ˜ ›Â, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ. ∏ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó Ù· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, Â·Ó¤Ï·‚ Â›Û˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ , ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÌÂÛÈÙÒÓ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ ˆ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È “ÊÔ‡Ûη ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ” , ÂÓÒ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È fi¯È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. ™fiÈÌÏ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û˘Óı‹Î˜ “ÊÔ‡Ûη˜” ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË.

“∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÌÂÈ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ÛˆÛ˘, Ì·˜ ·Ú¤Û˘ÚÂ Ë ∂˘ÚÒË” √À∞™π°∫Δ√¡, 5.

· ·Ú·‰Â¯Ù› ‰ËÌfiÛÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰›Ô ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘.Ÿˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ Dow Jones Newswires, Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÂÛˆÙÂÚÈο Ì ¤Ó‰ÂÈÍË “·˘ÛÙËÚ¿ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi” Î·È ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Wall Street Journal, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ˘ÔÙ›ÌËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ˙ËÌÈ¿ Ô˘ Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÚÔοÏÂÛ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ¤‰ˆÛ ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË.

¡

ΔÔ ¢¡Δ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¤‚Ë ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÁÎÔ‡ÌÂÓÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ‚ÈÒÛÈÌÔ, ηıÒ˜ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡Û ÙÚ›· ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÛÙ‹ÚÈ͢. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ, ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜, Christine Lagarde, ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ˆ˜ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È “‚ÈÒÛÈÌÔ” -Èı·Ófi Ó· ÂÍÔÊÏËı› Ï‹Úˆ˜ Î·È ¤ÁηÈÚ·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂ-

ÓÔ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ 2014, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢͋˜ Ù˘ ÛÙË “Wall Street Journal” . ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ıÂÌÂÏÈ҉˘ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‰È¿ÛˆÛ˘. ∞˘Ùfi ʤÚÓÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ·Ó¿ÎÙËÛ˘ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÈηӋ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “˘‹ÚÍÂ

ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÏÏ·Á‹ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÒÛÙ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· ÙÔ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹” , ÂÓÒ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” . ∏ ΢ڛ· §·ÁοÚÓÙ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ” . Δ¤ÏÔ˜, ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È Û˘Óı‹Î˜. “¢ÂÓ ‚Ϥˆ ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ

Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·˘Ù‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Û·Ê›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ı·

Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÊfiÚˆÓ” .

°È· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ 50.000 ¿ÓÂÚÁÔÈ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋ Û‡Û΄Ë

170 ÂηÙ. ˙ËÙ› Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ™Ùfi¯Ô˜ Ó· “ÙÚ¤ÍÂÈ” ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÈÓ ·fi Ù· Ù¤ÏË πÔ˘Ó›Ô˘ ∞£∏¡∞, 5.

Δ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ˆ˜ ı· ȤÛÂÈ ¿-

ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÒÛÙ ӷ “ÙÚ¤ÍÂÈ” ηÈ

̤۷ ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ·ÎfiÌ·, ·Ó¤Ï·‚Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÛÙË ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ μÚÔ‡ÙÛ˘. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÌÂÙ›¯Â Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ (ÔÈ Î.Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ¶ÚˆÙfi··˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜) ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Î·È Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙÔ Ó· ÍÂÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ ı¤Ì·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÌÂÙ¿ ÙË Û‡Û΄Ë, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û ÚÒÙË Ê¿ÛË 170 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ·

ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë 50.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÌÂٷΛÓËÛË fiÚˆÓ ·fi ¿ÏÏ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÚÔ˜ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·Ì›Ô. ∞Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 3400 ¢ÚÒ ÌÈÎÙ¿ ·Ó¿ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ ‹ ۯ‰fiÓ 25 ¢-

∂ ∫ ¶ Δø Δ π ∫ √ ∫ √ À ¶ √ ¡ π 1 0 % ∫ √ À ƒ Δ π ¡ ∂ ™ - ∫ √ À ƒ Δ π ¡ √ • À§ ∞ § ∂ À ∫ ∞ ∂ π ¢ ∏ - Àº . ∂ ¶ π ¶ § ø ™ ∂ ø ¡

™·ÌÂı¿Ècollection • ∂ ¡ √ ¢ √ Ã ∂ π ∞ ∫ √ ™ I M AT I ™ ª √ ™

ªÈ¯¿Ï˘ ™·ÌÂı¿È - ∫ÈÓ. 6977 477397 ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 33, μfiÏÔ˜ - ΔËÏ. 24210-24650 Fax: 24210-27608 www.sabethai.gr ñ e-mail: info@sabethai.gr

ÚÒ ÙË Ë̤ڷ. “∂›Ó·È ϤÔÓ ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” , ·Ó¤ÊÂÚÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÛÙË Û‡Û΄Ë, ÂÓÒ Î·È Ô Î. μÚÔ‡ÙÛ˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ¤¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌË Û ϛÁ˜ ̤Ú˜

Î·È ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ·fi ÙȘ μڢͤϘ. “ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ¿ÌÂÛË ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘. ∏ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Î·È ı· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÌfiÏȘ ¤ÏıÂÈ Ë ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ” , ·Ó¤ÊÂÚ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠٷ 170 ÂηÙ. ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó: ● 80 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂¶ “¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË” ·fi ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ ● 60 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂¶ “ æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË” Ì ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ú‹ÙÚ·˜ ¢ÂÏÈÍ›·˜ ● 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂¶ “∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛË” ÁÈ· ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ï·Ìԇη˜ ¶∞π¢π∞Δƒ√™ ∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙËÓ ∞’ ¶·È‰. ∫ÏÈÓÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ «∞Á›· ™ÔÊ›·» ∞fiÊÔÈÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ™. ™˘Ú›‰Ë 89, μfiÏÔ˜ nik.kalaboukas@gmail.com

6947616399/ÎÈÓ. 2421105999/ÙËÏ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

ΔËÓ Î·Ù¤ıÂÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘

¶ÚfiÙ·ÛË “‚fiÌ‚·” ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÊfiÚÔ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2014 Î·È Ó· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ”, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÊÔÚÔÏÔÁËı› Û˘ÓÔÏÈο Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ ı· ÂÈ‚ÏËı› ÊfiÚÔ˜ ÛÙÔ Î¿ı ·Î›ÓËÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ›Ù ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ›Ù ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∞£∏¡∞, 5.

ÚfiÙ·ÛË “‚fiÌ‚·” Î·È Û Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fiÛ· ÁÓˆÚ›˙·Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ºfiÚÔ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Û΄˘ Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÚÈÓ Ï›Á˜ ÒÚ˜. √ Ó¤Ô˜ ÊfiÚÔ˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2014 ı· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ” ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÊÔÚÔÏÔÁËı› Û˘ÓÔÏÈο Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ οı ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ı· ÂÈ‚ÏËı› ÊfiÚÔ˜ ÛÙÔ Î¿ı ·Î›ÓËÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ›Ù ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ›Ù ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘.

˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·ÔÌ›ˆÛ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÛ̇ÙËΠÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË. °È· ÙÔ˘˜ ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ¤Ó· ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÚÔÙ·ı› Ó· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ·Î›ÓËÙ·. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙ· ÔÈÎfi‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÔÈÎfi‰·. ™ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ ÂÚ›Ô˘

ÙÚÂȘ ÒÚ˜, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·fi ÙË Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤ÛÔ‰· ÂÚ›Ô˘ 3,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÔÛ¿. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ 50.000 ¢ÚÒ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 5.500.000 ȉÈÔÎً٘ ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ÁÚ·Ê›·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÎÙÏ.) ÔÈ ÌÈÛÔ› Î·È ϤÔÓ ı· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· È¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ.. ¶¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ‚Á‹Î “¿ÛÚÔ˜ ηÓfi˜” ·fi ÙËÓ “ηÌÈÓ¿‰·” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ë ·ÁˆÓ›· 8.500.000 ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤-

ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ ı· ÊÔÚÔÏÔÁËı› Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ˘fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Î. °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ª·˘Ú·Á¿ÓË, ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂Ûfi‰ˆÓ Î. ÿÚË £ÂÔ¯¿ÚË Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÎÎ. ∞ÓÙÒÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ μÂÛ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î.º›ÏÈÔ ™·¯ÈÓ›‰Ë Î·È ÙÔÓ Î. ∞ÓÙÚ¤· ª·ÎÚ˘›‰Ë Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÎÎ. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙ËÛˆÎÚ¿Ù˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ¤ÁÈÓ ·Ó¿Ï˘ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì ȉȷ›ÙÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ë ΔÚfiÈη ηڷ‰ÔΛ Î·È Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ ·Ó ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ‰ÂÎÙ¤˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ 2014 οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙËÓ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÌËÓ ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚÔÙÒÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎÂÓfi 200 - 300

ÂηÙ. ú ÙÔ ÔÔ›Ô fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘Êı› ·fi: ·) ºÔÚÔÏfiÁËÛË ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ëψı› ‚) À„ËÏfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Á) ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Û ·‰‹ÏˆÙ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È fiÛ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· Î·È ·fi Ù· ·‰‹ÏˆÙ· ·Î›ÓËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ ÔÈ ÙÚfiÈη Ó· Ù· ·ÔÚÚ›„ÂÈ ˆ˜ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ·. ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ ¿ÓÙˆ˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·ÛÙÈο ·Î›ÓËÙ· ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÔÛfi ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜. ¶ÚfiÙ·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ΔÚfiÈη ··ÈÙ› ÙÔ 2014 Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ÊfiÚÔ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ó· Â›Ó·È 3,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 1,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ù· 700 - 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 500 -600 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Ù· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ·Î›ÓËÙ· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 66,5 ÂηÙ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È 37 ÂηÙ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∞fi ·˘Ù¤˜ Û ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó 14 ÂηÙ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‹ 37% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘.

Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊfiÚÔ˘ ı· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ŒÎÙ·ÎÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ Δ¤ÏÔ˘˜ ∏ÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ∂ÈÊ·ÓÂÈÒÓ ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÌÂȈ̤ÓÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÈÛ¯‡ÔÓÙ·. ∞Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· οÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Î·È ÏËÚÒÓÂÈ ¯·Ú¿ÙÛÈ 500 ¢ÚÒ, Ì ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÏËÚÒÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ÌÈÛ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 200 ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ı· ÂÈÙ¢¯ı› ̤ۈ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Î·È ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂›Û˘, ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Â› Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ Î·È fi¯È Â› ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ” ̤ۈ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏. √È ·ÒÏÂȘ ÂÛfi‰ˆÓ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ∂∂Δ∏¢∂ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ Ô˘ Î·È ·˘Ù¿ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó. ª¿ÏÈÛÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ‰ÂÓ ı· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· fiˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ 2014, ·ÏÏ¿ ı· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË ÙË Ì¤ÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È. ∂’ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Í›·˜ ı· ÂÊ·ÚÌfi-

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ∞£∏¡∞, 5.

∂¡Δ√¡∂™ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔÎÏ‹-

ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊfiÚÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, Ô ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ Δ۷ηÏÒÙÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “º·›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ, fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ı· Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈÔ˜ Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¯·Ú¿ÙÛÈ” ΔÔ ∫∫∂ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ˆ˜ “ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡ Î·È Ë Â¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ” “ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ·-

ª∏Ã∞¡√Àƒ°∂π√ Ã√À§π∞ƒ∞™ °∂øƒ°π√™ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ - Ì˯·ÓÈÎfi˜ Δ∂

Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ›Ûڷ͢, Ì ηٷۯ¤ÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, Û˘Óٿ͈Ó, ÂÊ¿·Í, ÎÈÓËÙ‹˜ Î·È ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ Û ÂÊÔڛ˜, ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÚ¿Â˙˜” ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÛÛfi. “∫·ıÒ˜ Ó·˘·Á› ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi success story ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ٷ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ÙË ÏÂËÏ·Û›· Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ù· Ó¤· Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ·, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· Û·Ó Ù· ÔÓÙ›ÎÈ· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÏÔ›Ô” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ∞¡∂§ ¡fiÙ˘ ª·ÚÈ¿˜.

ONTO¶OY§O™

¢π∫ΔÀ√ ∫∂¡Δƒø¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ Lingua.Plus / e-Labz, ΤÓÙÚ· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ Î·È ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙËÓ ∞’ μ¿ı/ÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ fiÔ˘ ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ∞’ ∂¶π¶∂¢√À ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÛÙËÓ

¶π™Δ√¶√π∏™∏ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫ø¡ ™Δπ™ μ∞™π∫∂™ ¢∂•π√Δ∏Δ∂™ Δ¶∂.

°È· ÔÙȉ‹ÔÙ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿.

KA§§YNTIKA

- ∂ÈÛ΢¤˜ ˙·ÓÙÒÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ¶ÚÔÂÏÒÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ - ∫·Ù·Û΢¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ - ∂ȉÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ

K.K·ÚÙ¿ÏË 73 - 38221 BfiÏÔ˜ TËÏ.: 2421025751 - KÈÓ.: 6972023411

¢/ÓÛË: ¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ 3 - ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-66997.

email.: info@ontopouloscosmetics.gr www.ontopouloscosmetics.gr

9.30 - 13.00 & 17.00 - 21.00

2421026777 ☎ 2421030700, www.linguaplus.gr :


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

∞fi ÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ηٿ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘

¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ¶·ÚfiÙÚ˘ÓÛË ÛÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¢∏ª∞ƒ Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜

∞£∏¡∞, 5.

¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ˆ ÂÎÏÔÁ¤˜ ̤۷ ÛÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ

ËÙ‹Ì·Ù· ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ·ÂÈÏ‹˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Û ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ¤ıÂÛÂ Ô Î. ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (¯ı˜) Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·Ù¿ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∂À∞£.¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÓfi˜ ·̷ÙÔ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘, ÂÓÒ ¤ÚÈÍ ÙÔ Á¿ÓÙÈ ÛÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙËÓ ¢∏ª∞ƒ, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË “ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” Î·È ·ÚÔÙÚ‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ∂À∞£.

∞£∏¡∞, 5.

“¢∂¡ ·ÔÎÏ›ˆ ÂÎÏÔÁ¤˜ ̤۷

ÛÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫√ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ı¤Ì·Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “‰Èη›ˆÛË ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ‰È·Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÚ›ÎÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” . ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·fi ·ÓÒÙ·ÙË ËÁ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ Â·ÁÚ‡ÓËÛË ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ̤۷ ÛÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, “ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË” . ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ Â› Ù¿ËÙÔ˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓÒ Ô ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÍfiÚÌËÛ˘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™˘˙ËÙ‹ıËηÓ, ·ÎfiÌË ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Î·È Ë ÂÈΛÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

Δ˙·‚¿Ú·˜

fl˜ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÓÔȯٿ ÌÔ˘Û›·, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ∞£∏¡∞, 5.

∞¡√πÃΔ√π ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È Ù· ÌÔ˘Û›· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Ÿˆ˜ › ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙·‚¿Ú·˜, Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ Ù· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó· ˆÚ¿ÚÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔ˘Û›ˆÓ Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ¤¯ÂÈ ‰È¢ıÂÙËı› Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ·fi ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ Û ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÔ˘Û›·, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘.

“∞ÎÔ‡ˆ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô Ó· ϤÓ ˆ˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂À∞£. ªÂ ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ fï˜, fiÙÈ “‰ÂÓ ı· Ú›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂À∞£” “∂, ÏÔÈfiÓ, Ó·È, ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ Ú›¯ÓÂȘ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∞˜ ÌËÓ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÏÔÈfiÓ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi ÙÔ˘˜ ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ. ∂ȉÈο ÙÒÚ·. ∂Ó fi„ÂÈ ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ· ÂÎÙfi˜ ·fi ·ÔÈΛ· ¯Ú¤Ô˘˜, Ó· ÂÚËÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜” . ™ËÌÂȈ٤ÔÓ, fiÙÈ ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ϤÔÓ Ë ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Â›ÎÂÈÙ·È ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Ì›· ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÚÔ˜ ÙÔ ¢¡Δ. ™Â Û¯ÂÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ Ù˘ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ: “°È· fiÛÔ Î·ÈÚfi ÓÔÌ›˙Ô˘Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi; ªÂ ÔÈÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ· Î·È ÔÈÔ˘˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ ı· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi ÙÔ “ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô” “∂›Ì·ÛÙ ÙÔ 99%” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ·Ó··ÏÏÔÙÚ›ˆÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Á·ıfi. ¶ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘. ∞¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÙÔ 1%. ¶Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û˘Ófi‰ˆÓ Ó· “·-

Ô¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ” ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ·Á·ıfi Î·È Ó· ÙÔ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ Û ÂÌfiÚÂ˘Ì·. ∞˘Ùfi ÙÔ 1% ıˆÚ› ÙÔ ÓÂÚfi ÚÔ˚fiÓ ÚÔ˜ ÒÏËÛË, ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ΤډԢ˜. ¶›Ûˆ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜, ηÚÙ¤Ï, ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ › fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ “Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· Ûˆı› ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Â›Ó·È Ì¿¯Ë Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·” . ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ Ú‡̷ “‰ÂÓ ‹Á ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ √‡ÏÂÓ Î·È ÙËÓ ¶¿Ô˘ÂÚ” , ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ∂À¢∞¶ Î·È ÙË ¢∂∏ Î·È “·fi ÙÔÓ Ìfi¯ıÔ ¯È-

ÏÈ¿‰ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ” . Ÿˆ˜ ›Â Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ‰ÂÓ Â›ÎÂÈÙ·È ÌfiÓÔÓ ÒÏËÛË Ù˘ ∂À∞£ Î·È Ù˘ ∂À¢∞¶. “∂¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘ÔıË·ÛÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ, ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, fiÏÔ ÙÔÓ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘·” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÌÂÈÚ›·, › ˆ˜ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·fi ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ “Â›Ó·È ‚fiÌ‚· ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ıÂ̤ÏÈ· Î·È ÛÙ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” . “∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÙËÎÂ. ™Ù·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤-

Ù¢Û˘ Ó· ·¯ÚËÛÙ¢ÙÔ‡Ó. ∞ÔχıËÎ·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ: ∫·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Ê˘ÛÈÎÔ› ˘‰¿ÙÈÓÔÈ fiÚÔÈ. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÂÎÙÔ͇ÙËÎÂ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÓÂÚfi”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. ∫·ÏÒÓÙ·˜ ‰Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘, ›Â: “À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Î·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù·. ∫·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÔÈ Ó›Î˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ô˘ ‚›ˆÛ·Ó ¯ÒÚ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‰‹ÌÔÈ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ë ·˘Ùfi-ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ë Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·, Â¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘” . ∞ӷʤÚıËΠ۠·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·Ù· Ô˘ “ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È ÎÂÚ‰‹ıËÎ·Ó ÌÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈο ÔÛÔÛÙ¿” ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÙËÓ ª·ÛÛ·Ï›·, Ô˘ “›·Ó fi¯È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠“ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·Á·ıÔ‡” Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ √ª∂- ∂À¢∞¶, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ∂À∞£, ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· “™ÒÛÙ ÙÔ ÓÂÚfi” Î·È “¢Èη›ˆÌ· ÛÙÔ ÓÂÚfi” , ÙËÓ “∫›ÓËÛË 136” Î·È fiÏÔ˘˜ “ÙÔ˘˜ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘˜ Î·È ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. ΔȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞- ∂∫ª, Ô˘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÁÈÁ¿ÓÙˆÛ·Ó ÙÔ Î›ÓËÌ· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘, ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘” .

ΔÚÂȘ ÂÁ·ÎÏÈÔÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÚÔ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘

∞˘ÙfiʈÚÔ ÁÈ· Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ∞£∏¡∞, 5.

ª∂ ÙÚÂȘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜, Ô ·ÓÙÂÈ-

Û·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛԇϷ˜ - ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ - ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ·˘ÙfiʈÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ·‰ÂÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˯ÔÚ‡·ÓÛ˘ ΤÓÙÚˆÓ ‰È·ÛΉ¿Ûˆ˜, Ì·Ú, Î.Ï. ∂›Û˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ˘ÚηÁÈÒÓ Û ‰·ÛÈΤ˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ-

ÈÛı› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Î. ¢·ÛԇϷ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· (¿ÚıÚÔ 24) ıÂÛ›˙ÂÙ·È “Ë ıÂÌÂÏÈ҉˘ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔÏ‹„ˆ˜ Ù˘ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ¯¿ÚÈÓ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÙËÚ‹Ûˆ˜ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÁÂÓ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÔ̤ӈӔ , ÂÓÒ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Ì·˜ ÚԂϤÂÈ ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ, Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ, ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ, Î.Ï.

∞fi ÙÔ ϤÁÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ¢·ÛԇϷ˜, “·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·Ó¿ÁÏ˘Ê·” : 1) ∏ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È, Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, 2) Ë ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÂıÓÈÎÔ‡ ÓÔÌÔı¤ÙË ÁÈ· ı¤ÛÈÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÔÙÚÂÙÈÎÒÓ, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·Ó·ÏÔÁÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È 3) ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ·‰È΋̷ٷ Â›Ó·È ÔÈ ϤÔÓ ·ÔÙÚÂÙÈΤ˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ Ô ÂÈ-

Û·ÁÁÂÏÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ, ηٿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ú¤ÂÈ ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ˘ÚηÁÈÒÓ Û ‰·ÛÈΤ˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜. ∏ ÙÚ›ÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΉ¿Ûˆ˜, Ì·Ú, Î.Ï. √ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ·˘Ù‹ ÂÁ·ÎÏÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ fiÙÈ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, “Ë Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ΢ڛˆ˜ ‰Â ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏ˘Ù¿Ú·¯Ë ÂÔ¯‹ Ì·˜” . ∏ Úfi-

ÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ (¶.√.À.) ¤‰ÂÈÍÂ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ, fiÙÈ “Ë Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË (ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË) ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Â›Ó·È ÌÈ· ‡Ô˘ÏË ‰È·‰Èηۛ·, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ Û˘Ó¤ÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈ̘, ·ÏÏ¿ ˆÛÙfiÛÔ ˘ÔÛοÙÔ˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ” . ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË Ô Î. ¢·ÛԇϷ˜, fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË, Ë ÔÔ›· ÚԂϤÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ· Ì ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ¤ˆ˜ ¤Ó· ¤ÙÔ˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5.000 ¢ÚÒ.

°∂¡π∫√ ™À¡∂ƒ°∂π√ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ™∂ƒμπ™ - ∂¶π™∫∂À∂™ - ¢π∞°¡ø™∂π™ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∫∞π ∏§∂∫Δƒπ∫ø¡ μ§∞μø¡ - ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ∫§πª∞Δπ™ª√À ∫ø¡. ™Δ∞ª√À§∏™ ªË¯/ÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ Δ.∂.

™Δƒ∞Δ√™ æ∞ƒƒ√™ ªË¯/Îfi˜ ∞˘Ù/ÙˆÓ (ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Û ȷˆÓÈο ·˘Ù/Ù·)

¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ 9 μfiÏÔ˜ ñ TËÏ. 24210 63425 - 63387


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

∑‹ÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÚÔÛ˘Ó¤‰ÚÈÔ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ù˘ ¡¢ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹

√ÌÈÏ›· ™·Ì·Ú¿ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∞£∏¡∞, 5.

∞¡∂μ∞∑∂π ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ ¶∞-

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· 0,5% ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰›ÓÂÈ Ó¤· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË £∂™™∞§√¡π∫∏, 5.

Δ

ËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 11:00 ÙÔ Úˆ›, ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙÔ ÚÔÛ˘Ó¤‰ÚÈÔ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Makedonia Palace Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ΔÔÓ ÏfiÁÔ ı· ¿ÚÔ˘Ó, Â›Û˘, ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÛÙ› Î·È Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜.

ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ÙÚ›· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¡¢, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÓÒÏË ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∫√ £·Ó¿ÛË ªÔ‡Ú· Î·È ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ °È¿ÓÓË ªÈ¯ÂÏ¿ÎË, ı· ¤¯Ô˘Ó Â·Ê¤˜ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ‰Âο‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ™ÙȘ 18:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “∞ÛÊ·Ï‹˜ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Á›ÁÓÂÛı·È” . ™ÙÔ ÚÔÛ˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 800 ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ∫ˆÛÙ‹ ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡ÏË, Ó· Á›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó Ù· ÏÔ›· ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, χıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Î·ÓÔÓÈο Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÏÔηÚÈṲ̂ӷ ·fi ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿.

ªÂ ·Ó·ÁˆÁ‹ Â› ÙˆÓ ÂÁ·ڈÓ, Ë ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ÔÚÈ·Îfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ù˘ ¡¢ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¡¢ 23%, ™Àƒπ∑∞ 22,5%, ¶∞™√∫ 7%, ∞¡∂§ 4,5%, ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ 14,5%, ¢∏ª∞ƒ 4%, ∫∫∂ 6% Î·È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 1,5%.

¶›Ûˆ ÛÙË ¡¢ Á‡ÚÈÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ °ÎÏ·‚¿Î˘

¡¤Ô ÁοÏÔ ¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· 0,5% ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ‰›ÓÂÈ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Pulse RC ÁÈ· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ ¶ÔÓÙ›ÎÈ” Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›

ÙËÓ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·). ™ÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ Ë ¡¢ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì 20% ¤Ó·ÓÙÈ 19,5% ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ΔÔ ¶∞™√∫ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 6%, ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ 4%, Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ 13%, Ë ¢∏ª∞ƒ 3,5%, ÙÔ ∫∫∂ 5,5% Î·È ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 1,5%.

™ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ÚÒËÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °È¿ÓÓ˘ °ÎÏ·‚¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÓÙ·¯ı› ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ∞’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ °È¿ÓÓ˘ °ÎÏ·‚¿Î˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÓÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ¡¢ ªËÓ¿ ™·Ì·ÓÙ˙›‰Ë. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰‹ÏˆÛÂ: “™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÊÈÏÂχıÂÚË ·Ú¿Ù·ÍË ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ÌÈ· ˘ÁÈ‹ Â˘Úˆ·˚΋ ÙÚԯȿ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·¤¯ÂÈ. ∞ÏψÛÙÂ, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÌÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÙÈ ÂÈÛÙڤʈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘” .

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô ÂÙ·›ÚˆÓ

÷ÌËÏfi ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ™·Ì·Ú¿ - μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ∞£∏¡∞, 5.

ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ Ú‹ÁÌ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Î. ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÙËÚ› ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ʤÚÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. √È Ì›ÓÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ÂÓԯϋÛÂÈ Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ μ‹Ì·, ÙËÓ ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰˘Ô ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Ô˘ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜, ‰ÈfiÙÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·) ·Ó·¯ˆÚ› ÁÈ· ‰È‹ÌÂÚË ª∂°∞§ø¡∂π

Â›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∂ÏÛ›ÓÎÈ Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Â›Ó·È ÙÔ ÚÔÛ˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡¢ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·...“Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ”. ™ÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË, fi¯È ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÙ·›ÚÔ˘, fiˆ˜ ϤÓ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ΔÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ

Ó· Ú›ÍÂÈ Ï¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÚ› ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜, ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi, ηٷÓfiËÛË ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ‰È·ÎÚÈÙ‹ ·ÚÔ˘Û›· ·fi ÙË ¡¢, ηıÒ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈÂṲ̂ÓÔ ‰ËÌÔÛÎÔÈο. ŸÌˆ˜, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÂÓ›ÔÙÂ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ı¤Ì·Ù·. Δ· ÂÂÈÛfi‰È· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË

¤ÎÚËÍË ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ‹Ù·Ó Ë ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ΔÔ ‚¤ÙÔ Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ ÛÙËÓ Î·ÙÂ›ÁÔ˘Û· ‰È·‰Èηۛ· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔ˚fiÓ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÂÓÒ Â›¯Â Î·È ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÔÏÏÒÓ ÛÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. “ª· ηϿ, ÙÈ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫; ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ fiÙÈ Û˘Ó¯Ҙ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·;” ¤ÏÂÁ·Ó ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó ÙÔ Ó¤Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÒ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘. ∞̤ۈ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Î·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ÌÈ· ¿Ô„Ë Ô˘ ΢Úȷگ› Â›Ó·È fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂȉÈÒÎÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ·Ô‰˘Ó·Ìˆı› Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· Ô ›‰ÈÔ˜.

∫·È ·˘Ùfi ÙÔ Î¿ÓÂÈ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ı¤ÙÂÈ ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ·ÚÂÎÎÏ›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô, fiˆ˜ ÙfiÓÈ˙·Ó ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, fiÙÈ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÔÏÈÙÈÎfi ¿Á¯Ô˜, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ˘fi ÔȘ Û˘Óı‹Î˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, fiˆ˜ .¯. Ô ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ·ÔÙÂÏ› Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi “ÚÔÓfiÌÈÔ” .

™√∫ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ˙‹ÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Î·È ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, ‰È· ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ¡›ÎÔ˘ ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÛÎËÛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi μ‹Ì· FM, Ô Î. ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌË Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ˘Ô˘ÚÁÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÈÔ ıÂÛÌÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” “¢ÂÓ ÌÔÚ›, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ 2,5 ¯ÚfiÓÈ· ÙÚ·‚‹Í·Ì fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Û ¯ÚÂÔÎÔ›·, Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, Ô˘ ¤Î·Ó ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·Îfi ̤وÔ Ì ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú·, Ô˘ ÙÚ¤Ó·Ú fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ” ·Ó¤ÊÂÚÂ. “¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÂÌ›˜ ÙÔÓ ÛÙËڛͷÌ ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Û ¯ÚÂÔÎÔ›·. ¢ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÏÔÈfiÓ Ì·ı‹Ì·Ù· ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜” ÚfiÛıÂÛÂ. °È· ÙÔÓ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ ÛËÌ›ˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Ì ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Û ¤Ó· ÓfiÌÔ ÙÔ˘ 1979, fiÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› ηÓ›˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ú·ÙÛÈÛÙÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ· Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÓfiÌÔ” ∂¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ÊfiÚÔ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ‰ÈÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˜: “’∏Ù·Ó ÛÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ô ∂ÓÈ·›Ô˜ ºfiÚÔ˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ; •¤ÚÔ˘Ì Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ∂∂Δ∏¢∂; √ÎÙÒ Ì‹Ó˜, ÙÈ Î¿Ó·Ì ‰ËÏ·‰‹; √ÎÙÒ Ì‹Ó˜ ÙÒÚ·, ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ì ηٷϋÍÂÈ Ò˜ ı· Â›Ó·È Ô ∂ÓÈ·›Ô˜ ºfiÚÔ˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ·;” “ ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· οı ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi, ÔÈÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÙÈ; ¡· ÌËÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó ı· Â›Ó·È Ì¤Û· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‹ Ô ∞ Î·È Ô μ, ·Ó ı· ÌÂȈı› Î·È fiÛÔ;” ÛËÌ›ˆÛÂ.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡π∫√§∞√À °. ∞Ãπ§§∂∞™ MD, MSc ∞°°∂π√Ã∂πƒ√Àƒ°√™

Master Of Endovascular Techniques ¶ÚfiÙ˘Ô π·ÙÚÂ›Ô ∞ÚÙËÚÈ·ÎÒÓ Î·È ºÏ‚ÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛˆÓ

ñ ∞ÁÁÂȷ΋ Î·È ∂Ó‰·ÁÁÂȷ΋ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ñ æËÊÈ·Îfi˜ ∞ÁÁÂÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ñ Triplex ∞ÁÁ›ˆÓ ñ ∫ÔÈÏȷ΋ Î·È ıˆÚ·ÎÈ΋ ·ÔÚÙ‹-·Ó¢ڇÛÌ·Ù· ñ ∫·ÚˆÙ›‰Â˜ ñ ¶ÂÚÈÊÂÚÈ΋ ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ ·ÚÙËÚÈÔ¿ıÂÈ· ñ √ȉ‹Ì·Ù· οو ¿ÎÚˆÓ - ÎÈÚÛÔ› - ¢ڢ·ÁÁ›˜ μ√§√™ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 122-°ÎÏ·‚¿ÓË Δ.∫. 38221 ΔËÏ.: 24210 76265, Fax: 24210 76245 ∫ÈÓ.: 6974007056 e-mail: nikolaouax@gmail.com

Y¶√§√π¶∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ªÔÙ¿ÎÈ· 20ú ñ °fi‚˜ - ¶Ï·ÙÊfiÚ̘ 15ú ñ ª·Ï·Ú›Ó˜ 10ú ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 89 ñTËÏ.: 24210-35188 karakitsoushoes@hotmail.com

∂ÚÌÔ‡ 191


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ∞˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰ÔÊÈÏ›· ∑ËÙÔ‡Ó 11 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 600.000 ·È‰È¿ Î·È ¤ÊË‚ÔÈ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‚¿ÚÔ˜

Παχύσαρκο ένα στα τρία Ελληνόπουλα ™ ∞£∏¡∞, 5.

∞£∏¡∞, 5.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË -Ì ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·È‰ÔÊÈÏ›·˜- ¤Î·Ó·Ó ¤ÓÙÂη ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ “‰Ú¿ÎÔ˘ ÙˆÓ ¶ÂÙÚ·ÏÒÓˆÓ” , Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ηٷ‰ÈηÛÙ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· Ù· ›‰È· ·‰È΋̷ٷ, fï˜ ›¯Â ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ›. √È ÎÎ. ª. μÔÚ›‰Ë˜, ∞Ó‰. æ˘¯¿Ú˘, §. ΔÛ·‚‰·Ú›‰Ë˜, ∫. ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ∞‰. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ∏Ï. μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. ∫˘ÚÈ·˙›‰Ë˜, ∫. ™Îڤη˜ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ∞ÓÓ· ∞ÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ∞ÓÓ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ì ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. ∞ÓÙ. ƒÔ˘·ÎÈÒÙË, ˙ËÙÔ‡Ó ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ̤ۈ Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ‹ Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Î¿ı ¢ÂÚÁÂÙÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË. ∂›Û˘, ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Á›ÓÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜.

 ÛÔ‚·Ú‹ “·ÂÈÏ‹” ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ·¯˘Û·ÚΛ· Ù˘ ·È‰È΋˜ Î·È ÂÊË‚È΋˜ ËÏÈΛ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηıÒ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·¯‡Û·ÚÎˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ϤÔÓ ÙÔ 30%. √È ÂȉÈÎÔ› ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂Ó‰ÔÎÚÈÓÔÏÔÁ›·˜, ªÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ¢È·‚‹ÙË Ù˘ ∞’ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ “∏ ∞Á›· ™ÔÊ›·” ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 600.000 ·È‰È¿ Î·È ¤ÊË‚ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÙÔ... ÎÔÓÙ¤Ú Ù˘ ˙˘Á·ÚÈ¿˜, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‡ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚¿ÚÔ˘˜, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘˜. ¶Ï‹ıÔ˜ È·ÙÚÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·¯˘Û·ÚΛ· - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ‰È·‚‹ÙË Ù‡Ô˘ 2, ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÛË, ÙËÓ ˘ÂÚÏÈȉ·ÈÌ›· Î·È Ù· ηډȷÁÁÂȷο ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ· ηٿ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ë Ì›· ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ·È‰ÈÒÓÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ·˘ÚÈ·ÓÒÓ ÂÓËϛΈÓ. ∏ ¿ÏÏË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜. ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ ηٿ ÙËÓ ·È‰È΋ Î·È ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ·, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë Î˘Ú›· ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÷ÚÌ·Ó‰¿ÚË, ∞Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ∂ÊË‚È΋˜ ∂Ó‰ÔÎÚÈÓÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. “∂›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ηٿ ÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜

ÓÔÛËÏ›·˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÈÏÔÎÒÓ Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÂȉÈÎfi˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ù‡Ô˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜), Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜, Ì ٛÙÏÔ “∞Ó¿Ù˘ÍË ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÀÂÚ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ¶·¯˘Û·ÚΛ·˜ ηٿ ÙËÓ ¶·È‰È΋ Î·È ∂ÊË‚È΋ ∏ÏÈΛ·”

Î·È Û‡ÓıËÌ· “ÿӈ μ¿ÚÔ˜ ∫ÂÚ‰›˙ˆ ∑ˆ‹” . ΔÔ ΔÌ‹Ì· ∂Ó‰ÔÎÚÈÓÔÏÔÁ›·˜, ªÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ¢È·‚‹ÙË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¶·›‰ˆÓ

“∞Á›· ™ÔÊ›·” ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÀÂÚ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ¶·¯˘Û·ÚΛ·˜ ηٿ ÙËÓ ¶·È‰È΋ Î·È ∂ÊË‚È΋ ∏ÏÈ-

¶ÚˆÙfiÙÔÎÔ ·È‰› ÙÚ›ÙÂÎÓ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ 20¯ÚÔÓÔ˜

ΔÚ·ÁÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Â˙ÔÓ·‡ÙË ∂Ú˘ÛÙÚÈÔÊfiÚÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ·ÓÂÙÚ¿Ë Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ϿΈÛ ∞£∏¡∞, 5.

™ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ¤¯ÂÈ ‚˘ıÈÛÙ› Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˘ ∫ÚfiÎÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Î·È ÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Â˙ÔÓ·‡ÙË fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚ˘ÛÙÚÈÔÊfiÚÔ ª113 Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ·ÓÂÙÚ¿Ë Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ϿΈÛÂ. ΔÔ Î·Îfi ¤ÁÈÓ ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 05:50 ÙÔ Úˆ›, “ÛÙËÓ ·Ú¿Ï¢ÚË Ô‰fi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ™˘Î¿ÌÈÓÔ, ÂÚ˘ÛÙÚÈÔÊfiÚÔ fi¯ËÌ· ª113, ÂÍÂÙÚ¿Ë Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÂÛ Û ¯·Ú¿‰Ú· Î·È ·ÓÂÙÚ¿Ë Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË (¶¡) ∂. ∫.” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °∂™.

∫·ÙÂ›ÁÔ˘Û· ¤Ú¢ӷ ‰È¤Ù·ÍÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

Λ·, ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, Î·È ı· ı¤ÛÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ Ì ˘ÂÚ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ·¯˘Û·ÚΛ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛ‹ ÙÔ˘˜. Δ· ˘¤Ú‚·Ú· Î·È ·¯‡Û·Úη ·È‰È¿ Î·È ¤ÊË‚ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÔÛ˘ÛÙ·ı¤Ó π·ÙÚÂ›Ô ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ∞˘ÍË̤ÓÔ˘ μ¿ÚÔ˘˜ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂Ó‰ÔÎÚÈÓÔÏÔÁ›·˜, ªÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ¢È·‚‹ÙË, ∞’ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ “∏ ∞Á›· ™ÔÊ›·” (ΔËϤʈÓÔ: 213 2013 666, Email: childhood-obesity@me d.uoa.gr Î·È childhoodobesity@paidon-agiasofia.gr.

™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ °∂™ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Î·È ‰È¤Ù·Í ٷ ·ÚÌfi‰È· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο fiÚÁ·Ó· Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË Î·È ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, Î. ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ‰È¤Ù·Í ηÙÂ›ÁÔ˘Û· ¤Ú¢ӷ, ÒÛÙ ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 24ˆÚ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› Ï‹Úˆ˜ Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ΔÚ·ÁÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ Â˙ÔÓ·‡ÙË ·fi ÙËÓ ∫¿Ú˘ÛÙÔ ∂‡‚ÔÈ·˜ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÏ˘ı› Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘˜. ∏ Ì¿Ó· ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘, ¡¿ÓÛ˘ ∫ÚfiÎÔ˘, ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿ Ô˘ ‚ڋΠÙËÓ ÔÈÎÔ-

Á¤ÓÂÈ¿ Ù˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· newsit › ˆ˜ “·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ‰Â Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ. ªfiÓÔ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ·Ù‡¯ËÌ·. √‰ËÁÔ‡Û ÙÔ ¿ÚÌ·, Í¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ¤ÂÛ Û ¤Ó· ¯·ÓÙ¿ÎÈ” . “ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ê·ÓÙ¿ÚÔ˜ Î·È Â›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ÙÒÚ· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ı· ·ÔÏ˘fiÙ·Ó” , ÚfiÛıÂÛÂ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Â˙ÔÓ·‡ÙË Ô˘ ÛÔηÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ Î·Îfi Ô˘ ÙËÓ ‚ڋΠ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ ÎfiËΠÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ΔÔ fi¯ËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚ڋΠÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ Ô Â˙ÔÓ·‡Ù˘ ‹Ù·Ó ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙË Ê¿Ï·ÁÁ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Í·ÊÓÈο ›‰Â ÙÔ ª113 Ó· οÓÂÈ ˙ÈÁÎ-˙·ÁÎ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ fi¯ËÌ· ¤ÂÛ Û ¯·Ú¿‰Ú·. √ 20¯ÚÔÓÔ˜ Â˙ÔÓ·‡Ù˘ ·fi ÙËÓ ∫¿Ú˘ÛÙÔ Ô‰ËÁÔ‡Û ÙÔ fi¯ËÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ı˘Ú›‰· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ·ÓÔÈÎÙ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ °∂™ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ ÂÚ˘ÛÙÚÈÔÊfiÚˆÓ -fiÙ·Ó Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ʿϷÁÁ·-

Ô‰ËÁÔ‡Ó Ì ÙÔ Î¿ıÈÛÌ· ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ¿Óˆ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ fi¯ËÌ·. ªfiÏȘ ÙÔ ª113 “ÙÔ‡Ì·Ú” , Ô ÔÏ›Ù˘ ¤ÂÛ ·fi ÙÔ ÂÚ˘ÛÙÚÈÔÊfiÚÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ‚·Ú‡ fi¯ËÌ· Ó· ÙÔÓ Î·Ù·Ï·ÎÒÛÂÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ °∂™ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Â›Ó·È Ò˜ ÙÔ ª113 ‚Á‹Î ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÂÛ Û ¯·Ú¿‰Ú·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËΠӈڛÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “™Î¿È” ‰Â›¯ÓÂÈ ÎÔÌ̤ÓË ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÂÚ‡ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ÂÚ˘ÛÙÚÈÔÊfiÚÔ˘. ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó Ò˜ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ô Â˙ÔÓ·‡Ù˘ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÂÚ˘ÛÙÚÈÔÊfiÚ· “‰‡ÛÎÔÏ· ÓÙÂÏ·¿ÚÔ˘Ó” . ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ϤÓ Ò˜ ›ÙÂ Ô ÓÂÎÚfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·ÓıÚÒÈÓÔ Ï¿ıÔ˜, ›Ù ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¤‚Ë Î¿ÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ì˯·ÓÈ΋ ‚Ï¿‚Ë fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· ÎfiËÎÂ Ë ÂÚ‡ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ª113. ™Ù· Ï¿Ó· Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰ÂÍÈ¿ ÂÚ‡ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ˘ Â›Ó·È ÎÔÌ̤ÓË. √È ÂȉÈÎÔ› ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ·Ó Ë ÂÚ‡ÛÙÚÈ· ÎfiËΠÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ª113 ‹ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Î˘‚¤ÚÓËÙÔ ¤ÂÛ ÛÙË ¯·Ú¿‰Ú· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ô ÔÏ›Ù˘ ÙˆÓ ¶Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ. ΔË ıÏ›„Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË Ô˘ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ øÚˆfi ÂͤÊÚ·Û·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù·.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

¶˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÛÙË μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹

SOS

¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ʈÙÈ¿˜ È· ¤ÌÙË Û˘Ó¯‹ Ë̤ڷ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηٿۂÂÛ˘ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ μ’ μπ¶∂ fiÔ˘ ÂΉËÏÒıËÎÂ Ë ÊˆÙÈ¿ Û ÙfiÓÔ˘˜ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ∫·È ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Û˘Ó¤¯È˙·Ó ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË, ÂÓÒ Û˘ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È μfiÏÔ˘ Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ì Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∂›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ì¿Ûη, ·Ú¿ ÙËÓ ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi Ù· ηÈfiÌÂÓ· ˘ÏÈο.

°

ÙÌ‹Ì· Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÛÙË μ’ μπ¶∂ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ô˘ ı· ‰È·‚È‚·ÛÙ› Î·È ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ, Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›·, ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ê¿ÎÂÏÔÈ Î·È ¤ÁÁÚ·Ê· Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› ÙÔ fiÚÈÛÌ·. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘

μfiÏÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ Î·È ÊÂȉˆÏfi˜ ÛÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ê¿ÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È fiϘ ÔÈ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ÕÏÏË ·Ú¿ÏÏËÏË ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· Û˘Û¯ÂÙÈ-

ÛÙÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ›‰È· ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·fi ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î¿ı ÓfiÌÈÌË Âȯ›ÚËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ¿‰ÂÈ· ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋.

√È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó fiÛÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ̤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù¿Û‚ÂÛË, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ μfiÏÔ˘ Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ¶fi˙ÔÁÏÔ˘. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ “Ï‹ÍË Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜” . ŒÙÛÈ ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ηٿۂÂÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi. ™Â ÂͤÏÈÍË fï˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi

™Ù· ¤ÓÙ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ‚fiÛÎËÛ˘ ™Δ∞ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÚ›·

ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ‚fiÛÎËÛ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂΉËÏÒıËÎÂ Ë ˘ÚηÁÈ¿ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ۯÔÏ·ÛÙÈÎfi χÛÈÌÔ ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙˆÓ ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ ·fi ÙËÓ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ Û ·ÎÙ›Ó· 5 ¯ÏÌ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÌÂٷ͇ ¿Ï-

ÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ·fi 4-6-2013 ¢ÂÏÙ›Ô˘ Δ‡Ô˘ ÁÈ· Ù· ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· ÌË ¯Ú‹Û˘ ‚ÔÛÎÔÏ›‚·‰ˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2013, Â·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ŒÚ¢ӷ˜ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ˙ˆÈÎÒÓ Î·È Ê˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹

Û Â·˘ÍË̤ÓË ·ÎÙ›Ó· 5 ¯ÏÌ. Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ı¤ÛË ˘ÚηÁÈ¿˜ ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ : (1) ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û ·ÎÙ›Ó· (5) ¤ÓÙ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜, Ó· ÌËÓ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ‚fiÛÎËÛË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ¤ÙÔÈ̘ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜ ‹ Ó· Ù· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ó Û ‚ÔÛΤ˜ ¤Ú·Ó ÙˆÓ 5 ¯ÏÌ ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜. Δ· ›‰È· ̤ÙÚ· ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÔÈÎfiÛÈÙ· ÙËÓ¿ Î·È ˙Ò· ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘

ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ™¤ÛÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. (2) ¡· ÛÎÂ·ÛÙÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ·Î¿Ï˘Ù˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË ÔÈÎÈÛÌÒÓ ‹ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈÛÌ· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ (3)Δ¤ÏÔ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ۯÔÏ·ÛÙÈÎfi χÛÈÌÔ ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙˆÓ ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ ·fi ÙËÓ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ Û ·ÎÙ›Ó· 5 ¯ÏÌ. ™ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙˆÓ 5 ¯ÏÌ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·Ó·ÙÔÏÈο ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ-

ÙËÌ¿ÙˆÓ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÃÏfi˘, ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ‰˘ÙÈο Ù˘ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌ. ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ™¤ÛÎÏÔ˘ Î·È ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ∫ÔÚÊ›Ù˘-∫·Ù·ı‹ÎË, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ∫ÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÔ‡ §È‚·‰ÈÔ‡ “÷Ù˙ËÏ¿˙·ÚÔ˘” ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ “°ÎfiÌ·” , “∫·Ù·ı‹ÎË” , “•ËÚ·ÁÚÈÏÈ¿” Î·È “∞ÁÚÔÌ¿ÚÈ”.

™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÁÈ· ˘ÚηÁÈ¿ ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ ™∂ ÂͤÏÈÍË ‹Ù·Ó Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·

˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠ۠˘ÎÓ‹ ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “ª¿Óȷη” ∞ÓËÏ›Ô˘. ∏ ʈÙÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠÛÙȘ 6.50 ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ Û‹Ì·ÓÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ ÙfiÛÔ ‰ÈΤ˜

Ù˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, fiÛÔ Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Î·È ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎÂ Ë ÊˆÙÈ¿ ¤ÓÂ·Ó ¿ÓÂÌÔÈ, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ‰·ÛÔ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ‰˘ÛÎfiÏ¢·Ó ÙÔ ‰‡Û‚·ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, Ë ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔÛ¤Ï·Û˘. ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰˘-

HEMINGWAY DRINK & FOOD EDITION THE BEST BAR IN VOLOS ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 4

ΔËÏ. 2421021620

Ó¿ÌÂˆÓ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ ›¯·Ó Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î. ªÈ¯·Ï¿Î˘, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶fi˙ÔÁÏÔ˘, ÂÓÒ Â› ÙfiÔ˘ ›¯Â Û‡ÛÂÈ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘-∫·ÛÛ·‚¤Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜

‰È¤ıÂÛ ¤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ‰ÚfiÌÔ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜. ª¤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ë ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ›¯Â η› ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó Û 7-8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ ÙÂÏÈο ı· Ù›ıÔÓÙ·Ó ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô Ë ÊˆÙÈ¿,

∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π

10 ¢ÚÒ

ÚÈÓ ¿ÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ.

“ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ ηٷÚÚ¤ÂÈ” ∞£∏¡∞, 5.

ª∂ Ù· ÌÂÏ·ÓfiÙÂÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÂÚȤÁÚ·„·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÔÈÎÙÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÂÍ¢ÙÂÏ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜” . °È·ÙÚÔ› Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ Î·È ÂÏ¢ıÂÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÎÔÈÓfi ̤وÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 7 πÔ˘Ó›Ô˘, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙË ‰È¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘. ΔÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜ (∂™À), Î·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ (∂√¶ÀÀ) ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi “ηٿÚÚ¢ÛË” ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÓÒÛÂˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (√∂¡°∂), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ·ÚÓ¿‚·˜, Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ (¶√∂¢∏¡), ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÈÔ˘Ì¤Ï˘ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ (¶π™), ªÈ¯¿Ï˘ μÏ·ÛÙ·Ú¿ÎÔ˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›·, fiˆ˜ ›·Ó, 1,5 ÂηÙ. ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜, Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·˜, ϤÔÓ, Ì›· ‚Ú·‰˘ÊÏÂÁ‹ “˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ‚fiÌ‚·” Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ∏ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‚·›ÓÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÌÂÈÔ‡ÌÂÓË, Ì ΛӉ˘ÓÔ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ¯ÒÚ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂȉËÌÈÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ, ›Â Ô Î. μ·ÚÓ¿‚·˜ οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· Âȉ›ӈÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ, ÒÛÙ “Ó· ÌËÓ Ô‰ËÁËıԇ̠¿Ù·ÎÙ· Û ÌÈ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË” . √È ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ 6.500 Î·È Û ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙȘ 20.000, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÈÔ˘Ì¤Ï˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎϛӘ Û ª∂£ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó, ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ó· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Û‡Á¯ÚÔÓ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ôı‹Î˜, ÂÓÒ Ë ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ∂∫∞μ “Î·ÚÎÈÓÔ‚·Ù›” . ŒÌÊ·ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¤‰ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜” ∏Ï›·˜ ™ÈÒÚ·˜, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË” ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙÔ˘˜ 500.000 Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È 52.000 ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÙËÛ›ˆ˜.

∫∂ƒ¢√™ √.∂. °πøƒ°√™ ∫. Δ∞∫∏™ - ∞§. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À - Ã. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À §√°π™Δπ∫√ º√ƒ√Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√ (∞¢∂π∞ ∞’ Δ∞•∏™) •∂¡√ºø¡Δ√™ 15 Δ∏§. 24210 34770 ∫π¡. 6977982996 - 6977321561 ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ➢ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - ·ÔÊ˘Á‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ (‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ -

·fi ÙÔ 1971

∞Ó‰ÚÈ΋ Ìfi‰· ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙË ¡∂∞ Ì·˜ ¢π∂À£À¡™∏ ΔÔ¿ÏË 22

·fiÎÙËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ). ➢ ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÚÈÓ ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∂9-∂Δ∞∫. ➢ §ÔÁÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

§√°π∫∂™ - ¶ƒ√™πΔ∂™ Δπª∂™ °π∞ √§√À™ - √π∫√°∂¡∂π∞∫∞ ¶∞∫∂Δ∞


M·ÁÓËÛ›· 12

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

∂›¯Â ÚËÌ¿ÍÂÈ ÙË ¢∂∏

ª‹Ó˘ÛË ÁÈ· ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÂÙ¿ ¤ÚÁˆÓ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô “Ê¿ÓÙ·ÛÌ·”

™À¡∂§∏º£∏ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË

π∫∞ ηٿ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜

ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ¤Ó·˜ 37¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÎÏÔ¤˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÒÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ Ù˘ ¢.∂.∏. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÛÙÔ 4Ô ¯ÏÌ. Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ - §·Ì›·˜ ÙÔÓ 37¯ÚÔÓÔ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ÂϤÁÍÔ˘Ó. ∞fi ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ Ì ڢÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ¤ÈÏÂÚ, 13 “ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ·” Ì ¯·ÏÎfi, ‚¿ÚÔ˘˜ 800 ÎÈÏÒÓ, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ¤˜, ËÓ›· Î·È Î·Ï҉ȷ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¢.∂.∏., Ù· ÔÔ›· ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Î·È ·Ô‰fiıËÎ·Ó Û ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ¢.∂.∏. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∂›Û˘, ηٷۯ¤ıËΠÙÔ π.Ã.∂. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË Ì ÙÔ Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ¤ÈÏÂÚ, Ì›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˙˘Á·ÚÈ¿ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˙‡ÁÈÛ˘ ¤ˆ˜ 100 ÎÈÏ¿, ‰È·ÚÚËÎÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ô͋ψÛË Î·È ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÒÓ (ηÙÛ·‚›‰È·, ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÛÊ˘Ú›, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô - Û·Ϸ), ¤Ó· ȉÈfi¯ÂÈÚÔ ÛËÌ›ˆÌ· Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜, Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, Ù· ÔÔ›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ™Â ÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙÔ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÈϤÔÓ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ï·ÛÙÈο ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔÓÒÛÂȘ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 120 ÎÈÏÒÓ, ·fi Ù· ÔÔ›· ›¯Â ·Ê·ÈÚÂı› Ô ¯·ÏÎfi˜. ∞fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô Û˘ÏÏËÊı›˜ Ì ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Û˘ÓÂÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÔÎfiÏÏËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÛÙ‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢.∂.∏. ÂÓÓ¤· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ Û ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Ó¢ÚÂı›۷ ÔÛfiÙËÙ· ¯·ÏÎÔ‡, ÙËÓ ÔÔ›· Ô 37¯ÚÔÓÔ˜ ı· ‰È¤ıÂÙ Û Âȯ›ÚËÛË ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÌÂÙ¿ÏψÓ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ˙ËÌ›· Ô˘ ˘¤ÛÙË Ë ¢∂∏ ·fi ÙËÓ ÎÏÔ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 49.500 ¢ÚÒ.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ™À¡∂§∏º£∏™∞¡ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̉·Ô› ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó: 53¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ·ÁÚfiÙ˘, ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 2.289.720,51 ¢ÚÒ, 67¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 83.195,57 ¢ÚÒ, 48¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ 93.670,39 ¢ÚÒ Î·È 47¯ÚÔÓË Ë̉·‹, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ‡„Ô˘˜ 92.351,46 ¢ÚÒ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜.

£· Ù·Í›‰Â˘Â Ì Ï·ÛÙ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ™À¡∂§∏º£∏ ÛÙÔÓ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤Ó·˜ 39¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, ˘‹ÎÔÔ˜ ™ÂÓÂÁ¿Ï˘, ÁÈ· Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‚·ÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Ô Û˘ÏÏËÊı›˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂͤÏıÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ·fi ÙË ¯ÒÚ·, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙȘ μڢͤÏϘ, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÎÏÂÌ̤ÓË Ù·˘ÙfiÙËÙ· Á·ÏÏÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ¿ÏÏÔ ¿ÙÔÌÔ. ∏ ÎÏÂÌ̤ÓË Ù·˘ÙfiÙËÙ· ηٷۯ¤ıËÎÂ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

Ô ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·›ÚÓÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ˘fiıÂÛË ÊÂÚfiÌÂÓ˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ì ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÙÌËÛË fiÌÔÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ‰·¿Ó˘. ø˜ ıÈÁfiÌÂÓÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Î. §¿˙·ÚÔ˘ °·˚Ù¿ÓË, η٤ıÂÛÂ Ì‹Ó˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ηٿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘. Δ· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË Ì‹Ó˘ÛË Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ “¿ÚÙÈ” Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Á‡Úˆ ·fi Ù· ¤ÚÁ·, ΢ڛˆ˜ Ù· ÌÈÎÚ¿.

Δ

∏ Ì‹Ó˘ÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È Û fiÚÈÛÌ· ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ π∫∞ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ. °›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ˘ÂÚÂÚÁÔÏ¿‚Ô “Ê¿ÓÙ·ÛÌ·” , Ô˘ ηÓ›˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Â›‰Â. ™ÙËÓ ›‰È· Ì‹Ó˘ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ› fiÚÔÈ, ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ·¿ÙË. ΔÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ˙ËÌÈÒıËΠ·fi fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Î·Ù·ı¤ÙÂÈ Ì‹Ó˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ (ËÌÂÚÔÌËÓ›· 4/6/2013) ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ·ÛÎËı› ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î·È Î·Ù¿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Î·Ù¿ ·ÓÙfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÁÈ· οı ·˘ÙÂ·ÁÁ¤ÏÙˆ˜ ‰ÈˆÎfiÌÂÓË Ú¿ÍË, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿, ηıÒ˜ ÎÈ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì‹Ó˘ÛË - Ì ‚¿ÛË Ù· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ π∫∞ - Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÚÔ¤‚·ÈÓ Û ηٿÙÌËÛË fiÌÔÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÌÈÎÚÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ‰·¿Ó˘ Ù· ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó¤ıÂÙ ·¢ı›·˜ Û ÁÓˆÛÙfi ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô - ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ Ù· Â¤‚ÏÂÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ò˜ Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘ÌʈÓËÙÈο Ì ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ˘ÂÚÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ Ô˘ ʤÚÂÙ·È - Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ Ì‹Ó˘ÛË - Ó· Âͤ‰È‰Â ÂÈÎÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, ηıÒ˜ Ô˘‰¤ÔÙ ˘‹ÚÍ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÛÙ· ªËÙÚÒ· ÙÔ˘ π.∫.∞.-∂.Δ.∞.ª. Î·È Ô˘‰¤ÔÙ η٤‚·Ï ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÂÎÙÂÏÂÛı›Û˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÌËı¢Ù› ˘ÏÈο, Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢Ë̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∞fi ÙÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó Ô˘‰Â›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿-

● ∞ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ π∫∞ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë Ì‹Ó˘ÛË, ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜

‚Ô, ·ÏÏ¿ Ô˘‰Â›˜ ηٷı¤ÙÂÈ ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ Â›‰ÈÎÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ‹ÙÔÈ 01/09/201031/12/2010, ·fi ‰Â ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔÓÙ·È ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È ÂÈÎÔÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ∂›Û˘ ÚÔ·ÙÂÈ - Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Ì‹Ó˘ÛË - fiÙÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ù·Ó Ë Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ÁÈ· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· Û˘ÓËÌ̤ӷ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÊÔÚ¿ - fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙË Ì‹Ó˘Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î·È Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÏÂÁÎÙ‹- Û ÂÙ¿ ¤ÚÁ· Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ 1-9-2010 ̤¯ÚÈ ÙȘ 31-12-2010. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ·: ∞) “¢È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ Ô‰ÒÓ” . μ) “¢È·ÌfiÚʈÛË ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÃÚ˘Û‹˜ ∞ÎÙ‹˜ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ¢.¢. ™¤ÛÎÏÔ˘” . °) “¶Ï·ÎfiÛÙÚˆÛË Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÃÚ˘Û‹˜ ∞ÎÙ‹˜ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ¢.¢. ™¤ÛÎÏÔ˘” . ¢) “¢È·ÌfiÚʈÛË Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÃÚ˘Û‹˜ ∞ÎÙ‹˜ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ¢.¢. ™¤ÛÎÏÔ˘” . ∂) “™˘ÓÙ‹ÚËÛË ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¢.¢. ¢ÈÌËÓ›Ô˘” . ™Δ) “™˘ÓÙ‹ÚËÛË ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¢.¢.

™¤ÛÎÏÔ˘” Î·È ∑) “¢È·ÚÚ‡ıÌÈÛË ¯ÒÚˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” . °È· Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿, Ì ‚¿ÛÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÈο ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ÛÙÔÓ ˘ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ηÙ‚ϋıËÛ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù· ÂÍ‹˜ ÔÛ¿: °È· ÙÔ ∞’ ¤ÚÁÔ 6.481,98 ¢ÚÒ (ÏËÚˆÙ¤Ô ÔÛfi 26.060,39 ¢ÚÒ) Ì ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÏÌ· ÏËڈ̋˜ 760/12-11-2010. °È· ÙÔ μ’ ¤ÚÁÔ 6.481,98 ¢ÚÒ Ì ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÏÌ· ÏËڈ̋˜ 720/16-11-2010. °È· ÙÔ °’ ¤ÚÁÔ 3.710,03 ¢ÚÒ (ÏËÚˆÙ¤Ô ÔÛfi 3.468,73 ¢ÚÒ) Ì ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÏÌ· ÏËڈ̋˜ 790/22-11-2010. °È· ÙÔ ¢’ ¤ÚÁÔ 7.676,49 ¢ÚÒ (ÏËÚˆÙ¤Ô ÔÛfi 7.177,20 ¢ÚÒ) Ì ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÏÌ· ÏËڈ̋˜ 792/23-11-2010. °È· ÙÔ ∂’ ¤ÚÁÔ 5.000 ¢ÚÒ (ÏËÚˆÙ¤Ô ÔÛfi 4.674,79 ¢ÚÒ) Ì ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÏÌ· ÏËڈ̋˜ 765/16-11-2010. °È· ÙÔ ™Δ’ ¤ÚÁÔ 3.691,50 ¢ÚÒ (ÏËÚˆÙ¤Ô ÔÛfi 5.295,21 ¢ÚÒ Ì ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÏÌ· ÏËڈ̋˜ 773/18-11-2010. °È· ÙÔ ∑’ ¤ÚÁÔ 4.933,99 (ÏËÚˆÙ¤Ô ÔÛfi 4.613,08 ¢ÚÒ) Ì ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÏÌ· ÏËڈ̋˜ 794/2411-2010. ∞fi Ù· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁˆÓ, Ô˘ ·ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ·fi

ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÈÛˆÓ›·˜ ÛÙÔ π∫∞, ÚԤ΢„ fiÙÈ fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó ·¢ı›·˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˘ÂÚÂÚÁÔÏ¿‚Ô ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¯ˆÚ›˜ ËÌÂÚÔ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›·, Ì ȉȈÙÈο Û˘ÌʈÓËÙÈο ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. °È· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÏËÚÒıËÎ·Ó ‰ÂÓ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÙËΠ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ηٿ ÙËÓ ÏËڈ̋ fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ. ™ÙȘ 08-04-2013 Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Ì‹Ó˘ÛË - ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ˘ԉ›ÍÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó Î·È Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ¤ÚÁ· ·fi ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ó· ¯ÔÚËÁËı› ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ π∫∞ Ó· ÚԂ› ÛÙÔÓ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÚԤ΢„·Ó Î·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο ÛÙÔȯ›·: ∞fi ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ô ˘ÂÚÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÌËı¢Ù› ·fi η̛· Âȯ›ÚËÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο ηٿ ÙÔ 2010. ™ÙȘ 10-04-2013 ·fi ÙÔ π∫∞ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙË ¢.√.À. Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ˘ÂÚÂÚÁÔÏ¿‚Ô. ÃÔÚËÁ‹ıËΠ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Â›Ì·¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÚԂ› Û ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ›¯Â ÂΉÔı› ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÏËÌ/ÎˆÓ ¡·˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÎÏÔ‹, Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ·Ó·ÎÏËÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ‚Ô˘Ï‡̷ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·ÔÏ˘ı› ˘fi fiÚÔ˘˜ Î·È ¤ÎÙÔÙÂ Â›Ó·È Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜” . ™ÙË Ì‹Ó˘ÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÚÒËÓ ¢Ë̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, Ô˘‰¤ÔÙÂ

ÙÔÓ Â›‰·Ó Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ·. ∂›Û˘ ÛÙË Ì‹Ó˘ÛË ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ÂͤٷÛË ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ fiÔ˘ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î¿ÙÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ÂÚÁ¿Ù˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ó Â›ÌÔÓ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ηÈÚfi˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ›¯·Ó ÂÚÁ·ÛÙ› Û ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÚÁ·” . ∞ÎfiÌË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÏËÚˆı› ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ fï˜ Ì·˙› Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ÁÈ· “Ó· ÌË Ì·˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó ¿ÏÏÔ ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ·” . ™Â ·˘ÙÔ„›· ÙÔ˘ π∫∞, fiˆ˜ ϤÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë Ì‹Ó˘ÛË, Âȉ›¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÚÂÏıfiÓÙ· ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘, Ï·ÎÔÛÙÚÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·Á›·˜, ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ Ô‰Ô‡ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÂÈÛ΢‹ ÛÙ¤Á˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ “ÏËÓ fï˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú¤Ï¢Û˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËı› Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÊ·Óıԇ̔ . ∞ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ú¢ӷ ÛÙ· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ ÀÔÎ/ÙÔ˜ π∫∞ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ÔfiÙÂ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ·. ∏ ÙÔÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÁÈ· Û‡ÓÙ·ÍË Ì‹Ó˘Û˘ ÂÂȉ‹ ·fi Ù· fiÛ· ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ˘‹ÚÍ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿, Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›. ∞fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔ›ËÛË ‰È¿ڷ͢ ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ·fi ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Ï‹ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ·

ªË‰ÂÓÈÎfi ۯ‰fiÓ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ¡.∂. ¶∞™√∫ ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË

˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫ Ï‹ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ... ÌˉÂÓÈÎfi. Δ· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ “9” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÂÓÒ ÙÔ ÌfiÓÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ËÁËı› Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ™¿Î˘ ™ÎÚ›Ì·˜. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û ‰ËÌÔÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›· ·fi ÙȘ 09:00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 19:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ›¯·Ó „ËÊ›ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 5.500 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ Î·Ù¤-

● ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚˆÓfiÙ·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓÓ¤· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

‚ÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. °. ºÒÙ˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏÂÁ› ∂ÈÙÚÔ‹ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹.

√È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· fiÚÁ·Ó· ı· ·Ó·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·È Î·Ó¤Ó· ̤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜

¤¯ÂÈ Ë ¡.∂. ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ΔÔ̤· √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜. ªÂ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ¡.∂. Î·È ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ΔÔ̤· √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ ∂ÚÁ·Û›·˜. √È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ù· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ ÌfiÓÔ ·’ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡.∂. ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÚ·Ê›·, ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ ¶∞™√∫. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ οÏ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÌfiÓÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹

ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ (Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î.Ï.) Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. Δ· ̤ÏË Î·Ù¿ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ¿ÏÏÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›· ÙÔ˘˜ (‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘, ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜). ∫¿ı ̤ÏÔ˜ Ô˘ „ËÊ›˙ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2 ú. ™Ù· ÂÎÏÂÁfiÌÂÓ· fiÚÁ·Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÙÔ Î¿ı ʇÏÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÔÛÔÛÙfi 40% ÙˆÓ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 25% ÙˆÓ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· fiÚÁ·Ó· ı· ÂÎϤÁÂÙ·È Û’ ·˘Ù¿ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. °È· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ·fi Á˘Ó·›Î˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜.


ª·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

√È ˆÏËÙ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘

¢ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ë Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ È ›‰ÈÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Ô‰Ô‡ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ·¤ÙÚ„·Ó ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ¯ı˜ ·Ú¿ÓÔÌ· Ï·˚΋ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ô‰fi. ¶¿ÚÎ·Ú·Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÌfi‰ÈÛ·Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙˆÓ ¿ÁΈÓ, ÂÓÒ ¯ı˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙË °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ú¿ÓÔÌ˘ Ï·˚΋˜. √È ˆÏËÙ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÂÓ·fiıÂÛ·Ó ÛÙ· ÛηÏÈ¿ ¤Ó· ʤÚÂÙÚÔ, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Á·Ú›Ê·Ï·.

™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÂÏ‹ÊıË, ¤ÂÈÙ· ·fi ÔχÌËÓË ‰È·‚ԇϢÛË, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ fiÏ˘. “™Â ÌÈ· fiÏË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Î·ÓfiÓ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, Â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ, Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ô‡ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ, ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ηÊÂÙÂÚÈÒÓ Î·È ÂÛÙ›·Û˘ Ô‡ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù·, ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Û ÔÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ™Â ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó’ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ·fi„ÂȘ, Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ÂȉÈο ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ·ÏÏ¿, ÂÓ Ù¤ÏÂÈ, ·ÚÌfi‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ·Ô-

● ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÂÏ‹ÊıË

Ê¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ηıÔÏÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ fiÏ˘” ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ›Ù ÙÚÔÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ›Ù ·Î˘-

Úˆı› ‰ÈηÛÙÈο. ÕÏψÛÙÂ, Ë ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ fiˆ˜ › - ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ·ÈÚÂÙÔ‡˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∂ͤÊÚ·Û ‰Â ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó Û‡ÓÂÛË, ı·

Û‚·ÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙË Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ÔÏÈÙ›· Î·È ı· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó ÙÂÏÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â¿Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Û οÔÈ· ÛËÌ›· Ù˘ Â›Ó·È ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ.

∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË §·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ô‡Ù ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ÁÈ·Ù› ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó. ™ÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÙÔ Úˆ› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ‹Ù·Ó ۷ʤÛÙ·ÙÔ: “ŸÔÈÔ˜ ‰È·ÓÔËı› Ó·

ÛÙ‹ÛÂÈ ¿ÁÎÔ ı· ˘ÔÛÙ› ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘” Î·È Ô Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·˘ÙfiʈÚ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‡Ù ¿‰ÂȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜, ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ·ÔÙÚÂÙÈο. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ªÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ∂ȉÒÓ ŒÓ‰˘Û˘, Àfi‰ËÛ˘ Î·È ∂ȉÒÓ √ÈÎȷ΋˜ ÃÚ‹Û˘ “√ °fiÚ‰ÈÔ˜ ¢ÂÛÌfi˜” ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â¿Ó ÛÙË °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ· “ı· ÙÔÏÌÔ‡Û·Ì ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙË Ï·˚΋, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÎÂÊًηÌ fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ì Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂÂȉ‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙËÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ηϋ ‰È¿ıÂÛË ÙÒÚ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ∞ÓÙÈÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· ‚Úԇ̠ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È” ,. ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÙË Ï·˚΋ ÛÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ÛÙË ¡. πˆÓ›· Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ï·˚΋ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜.

ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÊÔÚ¿ fiÛÔ˘˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Û˘ÓÙ¿ÍÈÌ· ¯ÚfiÓÈ·

§·Óı·Ṳ̂Ó˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ¢∂∫∞¢∂™ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤Ï·‚·Ó Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÙȘ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜. Ãı˜ ¿ÓÔÈÍÂ Ë “‡ÏË” ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÚÙËı› ̤ۈ ÙÔ˘ TAXIS ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ë “ÊfiÚÌ·” ∞21, fiÔ˘ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Ù¤ÎÓˆÓ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. §·Óı·Ṳ̂Ó˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ¤Ï·‚·Ó ‰Âο‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ηıÒ˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ ·fi ÙË ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÃÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘, ÛÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‚‚·ÈÒÛÂȘ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ·Ô‰Ô¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ Â›¯·Ó ·Ú·ÎÚ·ÙËı›, ·ÊÔ‡ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Û˘ÓÙ¿ÍÈÌÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÊÔÚ¿ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Û˘ÓÙ¿ÍÈÌ· ¯ÚfiÓÈ· “ª¿¯ÈÌË ÂÓÙ·ÂÙ›·” Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÙȘ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÙȘ Â¤ÛÙÚ„·Ó Î·È ·Ú¤Ï·‚·Ó ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· (¤ÓÙ˘· º01.010, º01.013) Ù¤ıËΠÛÂ

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 28 IÔ˘Ó›Ô˘ 2013. ∂›Û˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ TaxisNet ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ∞21, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ì·˙› Ì ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛË, ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Ù¤ÎÓˆÓ. ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂÓÒ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ô √°∞. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ı· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ·È‰› Ì ‚¿ÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙȘ ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ Î·È ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. °È· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ∞21, Ô ·ÈÙÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ: * ΔÔÓ ·ÚÈıÌfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ÌÂÚ›‰·˜ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiÔ˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ fiÏ· Ù· ̤ÏË Ì ηÓÔÓÈ΋ ÂÁÁÚ·Ê‹ (fi¯È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋). * ΔÔÓ ·ÚÈıÌfi πμ∞¡ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û ΔÚ¿Â˙· ‹ ÛÙ· ∂§.Δ∞., fiÔ˘ ı· ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. * ΔÔ˘˜ ∞ª∫∞ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ∞ª∫∞ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙ· /‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈηȈı› Î·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ù· ÂȉfiÌ·Ù·. * ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜

Ù·È ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ οı ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, Ì ›ÛÙˆÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ‹ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙ· ∂§.Δ∞. ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ οı ¤ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì·˙› Ì ٷ ÂȉfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ·˘ÙÔ‡. ∂ȉÈο ÁÈ· ʤÙÔ˜ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙˆÓ ‰˘Ô ÚÒÙˆÓ ÙÚÈÌ‹ÓˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘.

● §·Óı·Ṳ̂Ó˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ¤Ï·‚·Ó ‰Âο‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜/ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, fiÔ˘ ηÙÔÈΛ. ΔÔ Â›‰ÔÌ· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: * ∞fi 1-1-2013, ÁÈ· Ù¤ÎÓ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ 31-12-2012

Î·È * ∞fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÂΛÓÔ˘ Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘, ÁÈ· Ù¤ÎÓ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ‹ ı· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2013. ΔÔ Â›‰ÔÌ· Ù¤ÎÓˆÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂ-

√È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ¯ˆÚ›˜ ∞ºª Î·È ∞ª∫∞ ¶∂ƒπ£øƒπ√ ¤ˆ˜ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·-

Û΢‹ 7 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËηÓ, ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ∞ºª Î·È ∞ª∫∞, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ π∫∞ Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó, ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ŸÛÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ π∫∞, ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ Î·ÓÔÓÈο ̤ۈ ÙÚ·¤˙˘. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, fiÛÔÈ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÌÂ-

Ù¿ ÙȘ 7 πÔ˘Ó›Ô˘ ÁÈ· ∞ºª Î·È ∞ª∫∞, ı· Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙË Û‡ÓÙ·ÍË πÔ˘Ó›Ô˘ ·fi Ù· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿, Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ı· ηٷ‚ÏËı› ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ı· Ú¤ÂÈ, ›Ù ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÙË Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÚ·¤˙˘, Ì·˙› Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ›Ù ӷ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÛÙ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π∫∞ Î·È Ó· ÙËÓ ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó Ì ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ‰È·‰Èηۛ·.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ŒÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ·fi ¯ı˜ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Û ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ 2012. ΔÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÌfiÏȘ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2013, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙÔ 2011. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÛˆÓ, Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ 2012, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ıËΠ¤Ú˘ÛÈ ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ¿-

ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ·˘Ùfi ›Û¯˘ÛÂ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ 2010. ¢ËÏ·‰‹ Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙÔ ÊfiÚÔ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÙÂÏÈÎÒ˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ì ÙÔ ¡. 3865/2010 Â‚ϋıË ·fi ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010 Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÛÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙˆÓ 1.400 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ì ÙÔÓ ¡. 3986/2011, ·fi ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2011 Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ·˘Í‹ıËΠÂÈϤÔÓ 3% Â› Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. øÛÙfiÛÔ, ·Ó Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¡. 4024/2011 Î·È ¡. 4051/2012 ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÂÚÈÎfiËÎ·Ó ·ıÚÔÈÛÙÈο ¤ˆ˜ Î·È 53%, ·Ú’ fiϘ ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜, ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Â› ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘˜, ÚÈÓ ·˘Ù¤˜ ÌÂȈıÔ‡Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘fi¯ÚÂÔÈ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ϤÔÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ 1400 ¢ÚÒ. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ 333-334 ÙÔ˘ ∂1, fiÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÔÛ¿ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜, Ô˘ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™


M·ÁÓËÛ›· 14

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

¶·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ ÛÙÔ ¤ÙÔ˜

μÚ·‚‡ÙËΠÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú·‚‡ÙËÎÂ, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÓÙ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î·È ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞ӷ·ÎψÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ΔÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ·fi ÙÔ À¶∂∫∞ Î·È ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞ӷ·ÎψÛ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ηٿ ÎÂÊ·Ï‹ - ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ, ÛÙÔ ¤ÙÔ˜.

°È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÚÔ˜ ‚Ú¿‚¢ÛË, Ô ∂.√.∞¡. ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙÔȯ›·: ΔȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó Î·È ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ¢È·ÏÔÁ‹˜ Û ·Ó·ÁˆÁ‹ Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ™˘ÓÂÒ˜, ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ï‹ÊıËÎ·Ó ˘fi„Ë ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜, fiÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙÔ 2012 (μfiÏÔ˜ - ¡. πˆÓ›· - ∞ÁÚÈ¿ - ÏËı˘ÛÌfi˜ 125.493). ™˘ÓÔÏÈο Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó 64 ÙfiÓÔÈ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ, ÙÔ 2012. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2012 ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ë ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ Û ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ηٷӿψÛ˘, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏÂÁ¤ÓÙ˜ ÙfiÓÔ˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ·Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë Ë Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ‰È·ÙËÚ› ‹ Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘. ∞fi ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·Ó¿ Ì‹Ó· (‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ∞ÚÈÏ›Ô˘): ¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 72% ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 28% ̤ÓÂÈ ˆ˜ ˘fiÏÂÈÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÃÀΔ∞.

∫ÚÈÙÈ΋ Û ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ - “‚fiÌ‚·” ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¿ÛÎËÛ ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ηıÒ˜, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, οو ·fi ÙË “̇ÙË” ÙˆÓ ÀËÚÂ-

● √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú·‚‡ÙËÎÂ, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÓÙ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î·È ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞ӷ·ÎψÛ˘

ÛÈÒÓ Ù˘, ·Ú¿ÓÔÌ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ ÛÙË μπ¶∂, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ú ʈÙÈ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó¿ÊÏÂÍË Û ÂÈΛӉ˘Ó· ˘ÏÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ ‰Â¯fiÙ·Ó ˘ÏÈο ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È Û η̛· ÌÔÓ¿‰·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Â¿Ó ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· η‡ÛË. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›·. ∏ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ˘ÏÈο ‹Ù·Ó ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ·fi Ô‡ Î·È Ò˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ” › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ.

∏ ‚Ú¿‚¢ÛË ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ

·Ó·Î‡ÎψÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú¤Ï·‚Â Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ¶.∂.∫.∞. ™Ù·‡ÚÔ ∫·Ï·Ê¿ÙË. ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ 6 ¢‹ÌÔÈ Ô˘ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó - μfiÏÔ˘, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¶·¿ (™ÂÚÚÒÓ), ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, ∫ËÊÈÛÈ¿˜, ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘™‡ÚÔ˘, §ÂÈ„ÒÓ Î·È Ë ¢È·‰ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ (¢.∂.¢π.™.∞) ÛÙ· ÷ÓÈ¿ - ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹, fiˆ˜ ›Â, ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ô Ì·ÎÚ¿Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‚Ú·‚¢ı¤ÓÙ˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ·ÊÔ‡ fiÛÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¢‹ÌÔ˜, ÙfiÛÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Â›Ó·È Ë Â·Ê‹ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜.

“∞˘Ùfi ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ·¤ÎÙËÛ·Ó ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏ›· Ù˘ fiÏ˘ ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÂÍ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ӷ·ÎψÛ˘, Ë ÔÔ›· ηٿÊÂÚÂ, fiˆ˜ ›Â, ·Ú¿ ÙË ‰È·Ú΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ‹ Ù˘ Û ÚÔÛˆÈÎfi Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ÚÔ¯ı˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚¢Û˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ Î. ∫·Ï·Ê¿ÙË, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È¿ÎÚÈÛË, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤¯Ô˘Ó Ôχ ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌË Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÛÙfi¯Ô. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ÂÎÎÚÂÌ› ·ÎfiÌË ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ‚¤ÏÙÈÛÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë, ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ӷ·ÎψÛ˘, Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ÚÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈ-

Îfi fiÁÎÔ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ◊‰Ë, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÛÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ˆÚÈfi. ∂ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ™ÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â¤ÎÙ·Û˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ӷ·ÎψÛ˘, ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∫∂¶ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. Ÿˆ˜ ›Â, Ë Â¤ÎÙ·ÛË Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘ Î·È 395 ÌÏ ο‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ӷ·ÎψÛ˘, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ì ‚¿ÛË ÙȘ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔًوÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜. •ÂΛÓËÛÂ, ‹‰Ë, ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Á›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶·Ú·Û΢‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ∞ÁÚÈ¿ Î·È ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ΔÚ›ÙË ·fi ∞ÈÛˆÓ›·, μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹, °Ï·Ê˘Ú¤˜ Î·È ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ¶¤ÌÙË ·fi πˆÏÎfi, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È ¿ÏÈ ·fi μÈÔÌ˯·ÓÈ΋, °Ï·Ê˘Ú¤˜ Î·È ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÀËÚÂÛ›· ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÈ ·Ó ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ. ΔÔ

ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, fiˆ˜ ›Â, Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·ÊÔ‡ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 10 ÙfiÓÔÈ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔًوÓ, ÏËÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ 350 ÌÏ ο‰ÔÈ. ∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· Î·È Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¶ÔÏ˘‰‡Ó·Ì· ΔÌ‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÙȘ fiÔȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÚÒÙÔ “¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙfi” ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ӷ·ÎψÛ˘, Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÈÔ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ™ÙÔȯ›· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘-ÔÛfiÙËÙ˜ Û ÙfiÓÔ˘˜ ¢.∂.: μfiÏÔ˜ - ¡¤· πˆÓ›· - ∞ÁÚÈ¿ 2010: ™‡ÓÔÏÔ: 8.125,98, 2011: ™‡ÓÔÏÔ: 8.747,98 (‰È·ÊÔÚ¿ 20112010=+622), 2012: ™‡ÓÔÏÔ: 8.047,87 (‰È·ÊÔÚ¿ 2012-2011= 700,11). ™ÙÔȯ›· ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ-ÔÛfiÙËÙ˜ Û ÙfiÓÔ˘˜ ∞fi ÙȘ ÂÓÓ¤· ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ 2010: ™‡ÓÔÏÔ (ÂÚ.): 74.700, 2011: ™‡ÓÔÏÔ: 70.300 (‰È·ÊÔÚ¿ 20112010= -4.400), 2012: ™‡ÓÔÏÔ: 63.000 (‰È·ÊÔÚ¿ 2012-2001= 7.300.

∏ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË

∞fi ÙËÓ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙË μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

™∂ Ôχ ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù·, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ Ù˘ 1˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙË μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ Û ÌÔÓ¿‰· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Ì ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘. “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ∞ÊÂÓfi˜ fiÏ· Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο, ¿¯ÙÈÛÙ· ÔÈÎfi‰· ‹Ù·Ó ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ú¤Ì‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ‡ÎÔÏË ·ÊÔ‡ ÙfiÓÔÈ ·fi ÍÂÚfi¯ÔÚÙ· Î·È ÛÎÔ˘›‰È· ηχÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ √‰ËÁÈÒÓ “™Â‚¤˙Ô” . ∞ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ê˘ÛÈο ·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ˘ÚηÁÈ¿ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔÍÈÎfi Û‡ÓÓÂÊÔ Ì·‡ÚÔ˘ ηÓÔ‡, Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÚ·Ùfi ·fi ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚˆÙ¿ ·Ó ÂÎÔÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈ-

∏ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ 5Ë πÔ˘Ó›Ô˘ (¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜), ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 9 πÔ˘Ó›Ô˘ 2013 ·fi ÙȘ 6:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ À·›ıÚÈ· ™Î·ÎȤڷ - £¤·ÙÚÔ, ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú›. “™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, “ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Ì ÙÔ ‰Ú·È˙ÈÓÔÔ‰‹Ï·ÙÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿Û·ÌÂ Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÙÚ·›ÓÔ˘, ı· ·›ÍÔ˘Ó ·ÏÈ¿ ·È¯Ó›‰È· Î·È ÛοÎÈ, ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ı¤Ì· ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ∑ÂÚ¤ÏÈ·. £· Á›ÓÂÈ ÚÔ‚ÔÏ‹ ‚›ÓÙÂÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË - ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË. £· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ ÁÈ· ÙËÓ ŸıÚ˘, ÙȘ Ï›ÌÓ˜ Î·È ÙË ª·ÁԇϷ ∑ÂÚ¤ÏÈ· Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ Î. ∞ı·Ó·Û›· ∫È¿ÎÔ˘ Î·È ÙÔ ‰·ÛÔÏfiÁÔ - ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔ Î. ∫ÒÛÙ· °È·ÓÓÔ‡¯Ô.

Ô˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ fiϘ ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ™Â‚¤˙Ô Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó˜ (‡ÊÏÂÎÙ˜ / ¯ËÌÈΤ˜) Ô˘Û›Â˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó ›¯Â ÌÂÏÂÙËı› ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÓÙfiÌÈÓÔ ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ʈÙÈ¿ ÂÓÙfi˜ Ù˘ μπ¶∂. °È·Ù› ‰ÂÓ Î·ı·Ú›ÛÙËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ·ÓÔȯÙÔ› ¯ÒÚÔÈ Ù˘ μπ¶∂ ·fi ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο, ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ϤÔÓ ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, fiÙ ı· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ μπ.¶∂., ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ˙ËÙ› Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ‰Ú¿ÛÂȘ ¤ÁηÈÚ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·˘ÙÔ› Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘ÙÔÚÔÛٷ٢ıÔ‡Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘. “∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÂÈ, ·˘ÙÔÓfiËÙ· ÂÎÙÈÌÒ, οı ÔÏ›Ù˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÙfiÛÔ ·Ï¿ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· ‰ÂÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜” η٤ÏËÍÂ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË.

● √È ÌÈÎÚÔ› ÂÈÛΤÙ˜ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Ì ÙÔ ‰Ú·È˙ÈÓÔÔ‰‹Ï·ÙÔ

√È ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ì ̛· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ Ì ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔ˘˜ RETRIO. ∏ fiÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË - ¤Ú·Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ - ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘

¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” , ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È Ù˘ ª·ÁԇϷ˜ ∑ÂÚ¤ÏÈ·, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi, ·Ú-

¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÁˆÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ˘ÂÁÚ¿ÊË Ë Û‡Ì‚·ÛË ÌÂٷ͇ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞Ó¿‰ÂÈÍË, ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ï›ÌÓ˜ ∑ËÚ¤ÏÈ· - ¤ÚÁ· ÂÚÌËÓ›·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” . ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜ “§›ÌÓ˜ ∑ËÚ¤ÏÈ·”, Ë ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÔχÙÈÌˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÙÔÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ Î·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÂÈÊÔÚÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ· ÔÈÎÈÏ›· Î·È ÔÈfiÙËÙ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·Ó·„˘¯‹˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ˘Á›· ÙÔ˘ ÂÈÛΤÙË” . ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

™‡Ó‰ÂÛË ∂‡‚ÔÈ·˜ Î·È Aı‹Ó·˜ Ì μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Ì ˘‰ÚÔÏ¿Ó·;

∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·

‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ì ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ˘‰ÚÔÏ¿Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ӷ ÷ÏΛ‰·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÌÂÁ¿ÏÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠ·fi ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜) Î·È Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™Â Ì›· ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ª∂Δ∫∞. ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ 18 Á·ÏÏÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ∞ÂÚÔÚ¿ÏÈ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë È‰¤· Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ì ÙÔ μfiÏÔ, Ô˘ ›¯Â ÂÁηٷÏÂÈÊı› ·fi ¤Ó· μÔÏÈÒÙË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î·È ¤Ó· ªÂÍÈηÓfi Û˘Ó¤Ù·ÈÚfi ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÂÛ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ “Ù›¯Ô˜” Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È Ù˘ ··Ú¿‰ÂÎÙ˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ӷ ÷ÏΛ‰·˜. √ √§Ã ÂӉȷʤÚÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ Ì ˘‰ÚÔÏ¿Ó· Ì ٷ ÓËÛÈ¿ ™ÎÈ¿ıÔ˜, ™ÎfiÂÏÔ˜, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ‹ıÂÏÂ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· “Argo airways” , Â¤Ó‰˘ÛË Ë ÔÔ›· ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÁ¿ÏÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·fi ΔÔ˘ÚΛ·, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, πÛÚ·‹Ï, ∂Ï‚ÂÙ›·, ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ∫ÚÔ·Ù›·, ∏¶∞, ƒˆÛ›· ηÈ... ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó¤ÛÙËÛ·Ó 11 Û¯‹Ì·Ù·. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘

● ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ 18 Á·ÏÏÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ∞ÂÚÔÚ¿ÏÈ

∑˘Ú›¯Ë˜ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÔ΢Úȷ΋ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “J&ƒ Õ‚·Í” , ηıÒ˜ Î·È Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ù˘ “Corporation America” Î·È Ù˘ ª∂Δ∫∞. √ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ “Corporation America” ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È 49 ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Û §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ∂˘ÚÒË. ¢‡Ô ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Û¯‹Ì· Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· “Global Liman Isletmeleri”, Ë ÔÔ›· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È

™ÙËÓ ÚÒÙË ‰Âο‰· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÙˆÓ ¿ÓÂÚÁˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ £§πμ∂ƒ∂™ ÚˆÙȤ˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÚ-

Á›· ηÙ›¯·Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ÙÔ 2012, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ∂.∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Â›Ó·È Ë ¤ÌÙË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∂.∂. Ì ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ (29,9%) Î·È Ë ÚÒÙË ÛÙËÓ ∂.∂. ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ (15 ¤ˆ˜ 24 ÂÙÒÓ) Ì ÔÛÔÛÙfi 72,5%. Δ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂.∂. ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ÈÛ·ÓÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ. ¶ÚÒÙ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ë £¤Ô˘Ù· (38,5%), Ë ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›· (34,6%), Ë ∂ÍÙÚÂÌ·‰Ô‡Ú· (33%) Î·È Ù· ∫·Ó¿ÚÈ· ¡ËÛÈ¿ (33%) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· (29,9%), ÔÈ ÈÛ·ÓÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ªÂϛϷ (28,6%), Ë ∫·ÛÙ›ÁÈ· §· ª¿ÓÙÛ· (28,5%), Ë ªÔ˘Úı›· (27,9%) Î·È Ë ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· (27,8%). ™ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· (72,5%), ÛÙË £¤Ô˘Ù· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ (70,6%), ÛÙ· ∫·Ó¿ÚÈ· ¡ËÛÈ¿ (62,6%), ÛÙËÓ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›· (62,3%), ÛÙËÓ ∂ÍÙÚÂÌ·‰Ô‡Ú· (61,6%), ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ (61,4%), ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ªÂϛϷ (60,9%), ÛÙËÓ

◊ÂÈÚÔ (60,5%), ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· (60,4%) Î·È ÛÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· (59,1%). ∂ÈϤÔÓ, ̤۷ ÛÙȘ ‰¤Î· Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Ë ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· (25,1%) Î·È Ë ∞ÙÙÈ΋ (24%), ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙ· ‰¤Î· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ∂.∂. ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Ë ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· (36,8%), Ë ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· (36,3%) Î·È Ë £ÂÛÛ·Ï›· (30,5%). ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÂÚÁ›·, ÛÙ· ‰¤Î· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ∂.∂. ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ë ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ (68,6%) Î·È ÙÔ μfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô (67,3%). ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ 2012 η٤ÁÚ·„·Ó Ë ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· (29,9%), Ë ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· (27,8%), Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· (26%), Ë ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· (25,5%), Ë ∞ÙÙÈ΋ (25,3% ·fi 17,6% ÙÔ 2011), Ë ◊ÂÈÚÔ˜ (22,9%), Ë £ÂÛÛ·Ï›· (22,6%), Ë ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË (22,5%), Ë ∫Ú‹ÙË (21,7%) Î·È ÙÔ μfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô (21,2%). Δ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô (15,1%) Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ (19,9%). ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ù˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· (.¯. ∞ÙÙ¿ÏÂÈ·) Ì·˙› Ì ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ “Flughafen Munchen” . ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û¯‹Ì· Â›Ó·È Ë “TAV” , Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÒÚ˜ (ΔÔ˘ÚΛ·, ™ÎfiÈ· Î·È °ÂˆÚÁ›·), ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. √ fiÌÈÏÔ˜ ∫ÔÂÏÔ‡˙Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ‰‡Ô Û¯‹Ì·Ù·. ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ “Fraport” (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û˘ÓÔÏÈο 13 ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ Ù˘

ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘), ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·˘ÙfiÓÔÌË Î¿ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” , ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ 4,99% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ¶Èı·Ófiٷٷ, ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô ÙÔ˘ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ̤ÙÔ¯ÔÈ, ÔÈ ∫·Ó·‰Ô› Ù˘ PSP. ∂›Û˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· “Vinci” , Ë ÔÔ›· Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ì ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ∂§§∞∫Δøƒ. ∏ “Vinci” ·Ó¤Ï·‚ ÚfiÛÊ·Ù· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙˆÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ. ∂ӉȷʤÚÔÓ ÂΉËÏÒıËΠ·ÎfiÌË ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡›Î·È·˜ (Aeroports de la Cote d’Azur), ·fi ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ “Engelinvest Israel Ltd” ., Ë ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ÙÔ̤·, Î·È ·fi ÙËÓ ÎÚÔ·ÙÈ΋ “Agrokor Development” , Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·, Ì ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ì ÙË ÚˆÛÈ΋ “Novarort” Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÚˆÛÈÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ “Advent” , Ë ÔÔ›· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÎÂÊ¿Ï·È·. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÂÙ¿ Û˘Ó ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ÁÈ· 30 Û˘Ó 10 ¤ÙË. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫¤Ú΢ڷ˜, ÷ӛˆÓ, ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜, ∑·Î‡ÓıÔ˘, ∞ÎÙ›Ô˘, ∫·‚¿Ï·˜. ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÙÚ›· ·fi Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ∞Ú¿ÍÔ˘, ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ Î·È ¡¤·˜

∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ƒfi‰Ô˘, ∫ˆ, ™¿ÌÔ˘, ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ª˘ÎfiÓÔ˘, ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ̤¯ÚÈ ÙÚ›· ·fi Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ §‹ÌÓÔ˘, Ù˘ Ã›Ô˘, Ù˘ ∫·Ú¿ıÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘.

°·ÏÏÈÎfi ∞ÂÚÔÚ¿ÏÈ ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. ı· ÚÔÛÁÂȈıÔ‡Ó Ù· ÚÒÙ· ·fi Ù· 18 Û˘ÓÔÏÈο Á·ÏÏÈο ·ÂÚÔÛοÊË, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Á·ÏÏÈÎfi ∞ÂÚÔÚ¿ÏÈ. ∏ ÚÔÛÁ›ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ò˜ ÙȘ 6 Ì.Ì. ™˘ÓÔÏÈο Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÂÚÔÛοÊË Ù‡ˆÓ Cirrus, Piper, Mooney, Cessna, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ 44 °¿ÏÏÔ˘˜ ·ÂÚÔ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÂÈ‚¿Ù˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ˆ˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ∞ÂÚÔϤۯ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ∞ÂÚÔÚ¿ÏÈ Claude Lemee Î·È ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Jean Michel Collineau, ÒÛÙ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ·ÂÚ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·, ÂÓÒ Ë ª·ÁÓËÛ›· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÂӉȿÌÂÛÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍˆÓ, ı· ‰Ôı› ÌÈÎÚÔ‰ÂÍ›ˆÛË

ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ. ∂›Û˘ ÛÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00 ı· ‰Ôı› ÁηϿ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô μfiÏÔ˜ ¶·ÏÏ¿˜ ·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ∞ÂÚÔÚ¿ÏÈ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔ 1995, Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ıÂÛÌfi˜, ÂÓÒ ÙÔ 2011 ›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. Jean Michel Collineau, ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ∞ÂÚÔÚ¿ÏÈ ·ÔʇÁÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ η˘Û›ÌÔ˘ Ù‡Ô˘ 100 LL ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÏÏËÓÈο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·. Δ· ·ÂÚÔÛοÊË ı· ·ÔÁÂȈıÔ‡Ó ·fi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Ì ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜, ı· ÚÔÛÁÂȈıÔ‡Ó Î·È ı· ÛÙ·ı̇ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Pallas, ÂÓÒ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·, Î·È ¿ÏÏ· ·ÍÈÔı¤·Ù·. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ ¶‹ÏÈÔ fiÔ˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜, ÙÔ ¢.™. Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¢. ¶ËÏ›Ô˘ “∫ÔÈÓfiÓ ¶ËÏ›Ô˘ ŸÚÔ˘˜” ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜.

™ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ˘‹ÚÍ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 42,3% ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ

™Â ÂχıÂÚË ÙÒÛË Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ë ÙÒÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ê·Ó›ÛÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ªfiÏȘ 1.240 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ... Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 191.500 Ì2 ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È 761.300 Ì3 fiÁÎÔ˘. ™Â ÔÛÔÛÙ¿, ‰ËÏ·‰‹, Ë Ì›ˆÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ¤Êı·Û fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ 48% Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ 47%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2012. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ Û Â›Â‰Ô fiÁÎÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ (85,6%), ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰Ò‰Âη ÌËÓÒÓ (ª¿ÚÙÈÔ˜ 2012 - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2013) ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÚˆÙÈ¿ ηÙ›¯Â Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∏›ÚÔ˘ (55,1%), ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ (53,3%). ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ȉȈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó‹Ïı Û 1.230 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 189.000 Ì2 ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È 748.800 Ì3 fiÁÎÔ˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ‰ËÏ·‰‹ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 45,4% fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ηٿ 46,2% ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Î·Ù¿ 44,8% ÛÙÔÓ fiÁÎÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2012. ∞ÓÙ›-

● ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ‹Ù·Ó 12,4 ·fi 26,3 ÙÔ 2012, ÔÛÔÛÙfi Ì›ˆÛ˘ ÛÙÔ 53%

ÛÙÔȯ·, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó‹Ïı Û 10 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 2.400 Ì2 ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È 12.500 Ì3 fiÁÎÔ˘. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi fiÁÎÔ ÁÈ· ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È 1,6%. ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (ȉȈÙÈ΋ Î·È ‰ËÌfiÛÈ·) ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2012 ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ∞ÚÈıÌfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ 82 ʤÙÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ 142 ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi

ºÏ‚¿ÚË, Ì›ˆÛË 42,3%. - ∂ÈÊ¿ÓÂÈ· Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· 12,4 ·fi 26,3 ÙÔ 2012 (-53%). - ŸÁÎÔ˜ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ΢‚Èο ̤ÙÚ· 48,2 ·fi 103,5 ÙÔ 2012 (-53,5%). ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ºÏ‚¿ÚË ÂΉfiıËÎ·Ó 79 ¿‰ÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ 141 ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2012, ‰ËÏ·‰‹ Ì›ˆÛË 44%. ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÂÈÒıËΠ۠10,6 ·fi 26,2 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· (-59,6%) Î·È Ô fiÁÎÔ˜ Û 38,4 ·fi 102,9 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ΢‚Èο ̤ÙÚ· (-62,7).

∂Í¿ÏÏÔ˘, Û ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηÙÔÈΛ·˜ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ë Alpha Bank ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ ηÙÔÈ˘ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ 2012 ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ 18.500, ¤Ó·ÓÙÈ 30.000 Ó¤ˆÓ ηÙÔÈÎÈÒÓ ÙÔ 2011 Î·È 104.000 Ó¤ˆÓ ηÙÔÈÎÈÒÓ ÙÔ 2007. ¶·Ú¿ ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÙÒÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ÙÔ ·fiıÂÌ· ÙˆÓ ·Ô‡ÏËÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û Â›‰· ¿Óˆ ÙˆÓ 200.000 ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ηÙÔÈ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Û ÌfiÏȘ 6,14 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2012, ÂÓÒ ‚¿ÛÂÈ Î·È ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (ÙÒÛË 30,6% ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÙÔ 2012), ηٿ ÙÔ 2013 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Û 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ÙÔ 2012 Ë ÙÒÛË (·ÊÔÚ¿ fiÏ· Ù· ›‰Ë ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ) ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 48% Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ 45,5% Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÌfiÏȘ 16,7% ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Ô˘ ›¯Â ηٷÁÚ·Ê› ÙÔ 2005. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ ·˘ÙÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂Ó˜ ηÙÔÈ˘ Î·È fi¯È ÓÂfi‰ÌËÙ˜. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜


ª·ÁÓËÛ›· 16 ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô √ ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfi-

ÏÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î. ∞Ó. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. “ŸÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ ·‰Ú¿ ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ √∞∂∂, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ·ÔÏ·‡Ô˘Ó ÙÔ ·Á·ıfi Ù˘ ˘Á›·˜, fiˆ˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Î·È fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ· ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ, fï˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ (ۯ‰fiÓ 200.000 οÙÔÈÎÔÈ), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ··ÈÙ› ÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË È·ÙÚÒÓ Î¿ı ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ οı ·ÛıÂÓÔ‡˜. ΔÔÓ›˙ÂÈ, ˆ˜ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ÂÓÒ Ë ÂÔ¯‹ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ˘ÏÈÎfi, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Â›‰Ô, ÙÔ ·Á·ıfi Ù˘ ˘Á›·˜ οı ÔÏ›ÙË Ó· ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È. ∞ÎfiÌË, ·ÈÙ› ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó È·ÙÚÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ÏfiÁˆ ·˘ÙÔ‡, Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌË ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È È·ÙÚÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. º˘ÛÈο, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È Ù· ·Ó‹ÏÈη ̤ÏË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂, Âȉ¿Ïψ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó· ·¿ÓıÚˆÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. √ ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, fiˆ˜ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7/6/2013 ÛÙȘ 11:00 ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∞˜ ÌËÓ Í¯ÓÔ‡ÌÂ, ˆ˜ Ë ˘Á›· Â›Ó·È ıÂÌÂÏÈ҉˜ ‰Èη›ˆÌ· οı ÔÏ›ÙË Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ùfi” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘.

To ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ΔË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÂͤÊÚ·Û Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜.

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙˆÓ π·ÙÚÈÎÔ‡ - º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ

Στηρίζουν τον αγώνα των νοσοκομειακών γιατρών

Δ

Ë ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Û ȷÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi.

™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ (Ù. π∫∞) Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÙˆÓ ∫.À. Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 7/6/13. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· “ÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘” ÛÙÔ Ï·fi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ì·Ú·ÛÌfi Î·È ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚ›ٷÈ. ΔÔ ¿Ï·È ÔÙ¤, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÌË ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Û ȷÙÚÈÎfi Î·È ·Ú·˚·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, Ì ÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË, ̤¯ÚÈ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‹‰Ë ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. √È ‚·ÛÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ˘ÏÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ˘ÔÛÙÂϤ¯ˆÛË Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ˘Á›·˜, ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜ Î·È ÔÏ˘È·ÙÚ›· ÙÔ˘ Ù. π∫∞ Û ̷ڷÛÌfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ó· ¿Û¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ Ë ·Ú¯fiÌÂÓË ˘Á›·. ªfiÓÔÓ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2011-2012 ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·’ Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· 1.453 ÁÈ·ÙÚÔ› ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó. ¶ÔÏϤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ Ì ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ÎÏ›ÛÈÌÔ. ∞’ ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÔÈ Ó¤ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ʇÁÂÈ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, ·ÊÔ‡ Ì ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛÙ·‰È·Îfi ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯Ô-

ÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ ÚÔÔÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÏËı˘ÛÌfi, ÏfiÁˆ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ÔÈ ‹‰Ë ·ÓÂ·ÚΛ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó˜ Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÎÏÈÓÈÎÒÓ, ÙËÓ ÂÈÛÊ·Ï‹ ÂÊËÌÂÚ›· Î·È ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7/6/13, ÒÚ· 11.00 .Ì. Ó· ʈӿÍÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi ÚÔÙÔ‡ ‰È·Ï˘ı› Ï‹Úˆ˜ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·” .

√ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “OÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ì·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔÓ ‰›Î·ÈÔ ·ÁÒÓ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÙfiÛÔ Û ȷÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û ˘ÏÈÎfi-Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi.

ÎÔ‡ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∂›Ó·È ηı‹ÎÔÓ fiÏˆÓ Ì·˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıԇ̠ÁÈ·Ù› Ë ÀÁ›· Â›Ó·È ·Á·ıfi ¤Íˆ ·fi οı ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË” .

∏ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

● √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ Î·ÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ù· ÎÂÓ¿ Û ȷÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi

™Â ÙÔ‡ÙË ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ˙ÂÈ Ì ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÙȘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó, ÁÈ· Ù· fiÔÈ· ÙÚ·ÁÈο Ï¿ıË Á›ÓÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·‰È¤ÍÔ‰Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›ٷÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ì ‚¿ÛË ÙȘ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶ÔÏÈÙ›·, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È ∂ÎÎÏËÛ›·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Î·È Ó· ȤÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ.

√È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∏ ÀÁ›· Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÈıÌÔ›” .

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “√È ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ” , ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, fiÏ· Ù· ۈ̷Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë È·ÙÚÈ-

™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂ȉÈο Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. √È ÂÏÏ›„ÂȘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷ٘ Î·È Ë Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋. ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ô˘ ÁÂÓÓËı‹Î·ÌÂ, Ô˘ ÂÚÈı·ÏÊı‹Î·Ì ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ì·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÏ›‰· Ì·˜ ÁÈ· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ·ÚÔ¯¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ Û οı ÔÏ›ÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ı· ÎÏ›ÛÂÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì Ì Ûı¤ÓÔ˜ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘. ∏ ··Í›ˆÛË, Ë ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË Î·È Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. ΔÔ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› οı ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, οı ÔÏ›ÙË, ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı› ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ì·˜, ÛÙÔ˘˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Ì·˜, Û fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ· ÙÔ˘. ΔË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜ ı· ÙË ‰Â›ÍÔ˘Ì ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹, 7 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì·˜” .

™Ù· 67,7 ÂÎ. ¢ÚÒ ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜

ªÂÈÒıËÎ·Ó 53% ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÛÙËÓ 5Ë À¶∂ ÙÔ 2012 Δ√ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ·Ó¿ ·-

ÛıÂÓ‹ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ë 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012 ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ·˘Ùfi Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 745 ¢ÚÒ ·Ó¿ ·ÛıÂÓ‹. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ 5˘ À¶∂, fiÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙȈı› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012, ÂÓÒ ÔÈ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ‹Ù·Ó 204 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ‰··Ó‹ıËÎ·Ó ÌfiÏȘ Ù· 159 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ù˘ 5˘ À¶∂ ÙÔ ˘fiÏÔÈfi ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013 ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 67,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 13 ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ù˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·fi 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, η٤‚ËÎ·Ó ÛÙ· 159 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012. √È Ó¤Â˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Î·Ù‚¿˙Ô˘Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÛÙ· 143 ÂηÙ. ¢ÚÒ! ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÛÙÔ °.¡. §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔÈ Î·Ù¿ 50% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠηٿ ÙÔ 2012, ÂÓÒ ÔÈ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ‹Ù·Ó 204 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ‰··Ó‹ıËÎ·Ó ÌfiÏȘ Ù· 159 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ “ÙÔ Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÂÙ‡¯ıË Ì¤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡, (- 53%!)

● Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ 5˘ À¶∂ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘

ª¤ÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ·Ó¿ ·ÛıÂÓ‹ ÙÔ 2012 °È· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ·Ó¿ ·ÛıÂÓ‹ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÏȘ ÛÙ· 745 ¢ÚÒ! ΔÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ·Ó¿ ·ÛıÂÓ‹ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ‡„Ô˘˜ 428 ¢ÚÒ. “∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì·˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ¯·ÌËÏfi ̤ÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿ Ì·˜, ÙfiÛÔ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ÔÏ›ÙË” ÙÔÓ›ÛÙËΠηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ.

§ËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ªÂ ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ 5˘ À¶∂ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 92 ÂηÙ. ¢-

ÚÒ, ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙˆÓ ·ÓÂÍfiÊÏËÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÛÙȘ 30.04.2013 ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 67,7 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ. “ªÂ ‰Â‰Ô̤ӷ fiÙÈ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 395 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Â›Ó·È Â˘ÓfiËÙÔ fiÙÈ Ë ·Ú·¿Óˆ ηٿÛÙ·ÛË ·Ó ÌÂÙ·ÊÚ·˙fiÙ·Ó Ì ÛÙÔȯ›· ȉȈÙÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ı· Û‹Ì·ÈÓ fiÙÈ Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ì·˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ˘ÁÈ›˜ Î·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜” ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ.

ªËÓÈ·›Â˜ ¤Ú¢Ó˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ·ÛıÂÓÒÓ ∞fi ÙË Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÚÈÒÓ ÂÚ›Ô˘ ÔÌÔÂȉÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ù˘ 5˘ À.¶Â., ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È Ã·ÏΛ‰·˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ “ªËÓÈ·›ˆÓ ∂Ú¢ÓÒÓ πηÓÔÔ›ËÛ˘ ∞ÛıÂÓÒÓ” , ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù·: -™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜, ‰ËÏ·‰‹ Û ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ÔÈ ÓÔÛËχÙÚȘ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘˜ ʤÚıËÎ·Ó Ì Û‚·ÛÌfi ‹ ÙÔ˘˜ ¿ÎÔ˘Û·Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹, ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 90%! ™ÙË ‰Â ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚÒÙËÛË ·Ó ı· Û˘ÛÙ‹Ó·Ó ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Û ʛÏÔ˘˜ ‹ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 80% - 94%! -™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜, ·˘ÙÔ‡˜ ‰ËÏ. Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Ù· ∂͈ÙÂÚÈο π·ÙÚ›· ‹ Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÎÈ-

ÓÔ‡ÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 80%! ™ÙË ‰Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó ı· Û˘ÛÙ‹Ó·Ó ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Û ʛÏÔ˘˜ ‹ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 90%!

°ÂÓfiÛËÌ· ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÁÈ· ·Ó·ÏÒÛÂȘ Û ÔÛfiÙËÙ˜ ÁÂÓfiÛËÌˆÓ Î·È off patent Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50%, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ·Ó·ÏÒÛÂˆÓ ÁÂÓfiÛËÌˆÓ Î·È off patent Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ 5˘ À.¶Â. ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 73,3%! ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÒÙÔ Û ·Ó·ÏÒÛÂȘ ÔÛfiÙËÙˆÓ Û ÁÂÓÔÛ‹ÌˆÓ Î·È off patent Ê·Ú̿η Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 80,6%, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÒÙÔ Û ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ÏÒÛÂˆÓ ÁÂÓÔÛ‹ÌˆÓ Î·È off patent Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘ Ì 89,4%! ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi 73,3 % Û Â›Â‰Ô ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔÓ È·ÙÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Û‡ÁÎÏÈÛË ÚÔ˜ Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘·.

∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ªÂ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ Û fiÏ· Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÈ ÚÒÙ˜ “·Ú·ÌÂÙÚÔÔÈ‹ÛÂȘ” Î·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ “ΤÓÙÚˆÓ ÎfiÛÙÔ˘˜” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÙÔ Î¿ı ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Ì ÙÚfiÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙËÓ Î¿ı ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο “·fiÚ·Ù˜” Û·Ù¿Ï˜ ̤¯ÚÈ ¯ı˜.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

∑ËÙ› Ô Ó¤Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∫·ÊÂÙÂÚÈÒÓ, ª·Ú, ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∂ÛÙ›·Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

¡· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘-‰È·ÛΤ‰·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ÓÂÔÛ˘ÛÙ·ı›˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∫·ÊÂÙÂÚÈÒÓ, ª·Ú, ∞Ó·„˘ÎÙËÚ›ˆÓ Î·È ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∂ÛÙ›·Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘.

ª

√È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÁÈ· ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. °. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ‰ËÌÔÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· fiÛ· Â›Ó·È ·fi ÙÔ 1999 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ·Ù› ϤÓ ÁÈ· 11 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ·Ú’ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· Â‰Ò Î·È 50 Ë̤Ú˜, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·¿ÓÙËÛË. √ Î. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ·Ú·‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË Ó¤· ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ¢È¿Ù·ÍË ÁÈ· Ù· ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù· ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘-·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. ¡. ªfiÛ¯Ô, ı· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Á›ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ì ÙÔ˘˜

ηٷÛÙË̷ٿگ˜. ∞Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Í·ÏÒÛÙÚ˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ηıÒ˜ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ó· ÌÂÙ·Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ “Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ì·˜ ÚfiÛˆÔ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› ¿ÏÏÔ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԕ . ∞ÎfiÌË ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÂÓÒ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¿ÚÎÈÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ¡·˘Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜, fiÔ˘ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ·Ú·¯ˆÚÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Ù· ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤ-

“Δ∏¡ ÒÚ· Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜

● ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∫·ÊÂÙÂÚÈÒÓ, ª·Ú, ∞Ó·„˘ÎÙËÚ›ˆÓ Î·È ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∂ÛÙ›·Û˘

Ù˜. √ Î. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “¿ıÏÈ·” ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘, ÙfiÓÈÛ fï˜ ˆ˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ Ù˘, ÂÓÒ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È

Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó, ¤ıÂÛ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ÁÈ·Ù› Ó· Â›Ó·È ÔÈÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ· Ë ÌË ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ÈηȈ̿وÓ. ™ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ¡.

∞ÁÁÂϤÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫. ΔÛ¤ÏÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘. ¢∏ª√.™.

∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÂÓÓ¤· ۈ̷Ù›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ

“ª¤ÙˆÔ” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ

μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· Ï˘ı› Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡, ÚÒÙ· Î·È Î‡ÚÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ! ¡· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÎÂÓ¿ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÚÔÛˆÈÎfi, ˘ÏÈο Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. ¡· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· Ï‹ÚË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˘Á›·˜ - ÚfiÓÔÈ·˜, ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Î·È ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ¡· ÍÂÛËΈıԇ̠ÒÛÙ ӷ ηٷÚÁËı› οı ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÛÙËÓ ˘Á›·, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √È ·Ú·¿Óˆ ı¤ÛÂȘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ۈ̷Ù›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ·Ó·Ù‡¯ıËΠ۠¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ηÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ fiÏˆÓ ÁÈ· Ó· ÈÂÛÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. “∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Î·È Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÏË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ơ̂ψÓ, ÁÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ˘Á›·-ÚfiÓÔÈ·, ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ÔÈÔÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë fiψÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ‰Ô˘Ï‡ԢÓ, ·fi ÙË ıÚËÛΛ· ‹ ÙË Ê˘Ï‹” ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘Á›·˜. “™Ùfi¯Ô˜ Ó· ÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÛÙÔ ÔÍ˘Ì¤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ó ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ” ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞. “√È ÙÂ-

ÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ π∫∞ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô‡ ¿Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·. ∫·È ϤÌ fiÙÈ ·Ó ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó ‹ fi¯È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∂È̤ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÌfiÓÔ Ô Âӈ̤ÓÔ˜ ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ Ï·˚Îfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Ì·˜ ÛÙËÓ ˘Á›·, ÂÚ›ı·Ï„Ë, ÚfiÓÔÈ·, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, È·ÙÚÈ΋ ·ÁˆÁ‹, Ê¿Ú̷η, ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·! ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, fiÏÔ ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ï·fi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ·: “¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È fi¯È ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ! ¡· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· fiϘ ÔÈ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ!” . £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ‹‰Ë Û ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜, Â›Ó·È ˘-

√ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ

fiıÂÛË ÚÒÙ· Î·È Î‡ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ˘Á›·, Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯¿ÚË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ, ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÚȤ„ÂÈ Î·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ ÙÔ Ï·fi Ó· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÚÔÛˆÈÎfi, ˘ÏÈο Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ÌfiÓÔ˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÈ ÊÚ·ÁÌfi˜ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜, Ó· ··ÈÙËı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ: ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜-ÚfiÓÔÈ·˜, Ì ηٿÚÁËÛË Î¿ı ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Ì ÚÔÛˆÈÎfi ÌfiÓÈÌ˘ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ê˘ÛÈο Ì ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. °È· Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ “·Ú¿ÏÏËÏË” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙËÓ ˘Á›·, ˙ԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·ÁÔÚ¿˜, Ì ¤ÛÔ‰· Î·È ¤ÍÔ‰·, Ì ˙Ë̛˜

Î·È Î¤Ú‰Ë. Œ¯ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ÛËÌ·Û›· fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ, ·ÊÔ‡ “‚Á¿˙Ô˘Ó Ì¿ÙÈ” . øÛÙfiÛÔ, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÎÔÚÔ˚‰¤„Ô˘Ó Í·Ó¿” .

“ªÂÙÚ¿Ó 5¢ڷ...” ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Â›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ 5˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÚÒÙÔ Û ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ. “¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÌÂÙÚ¿ÓÂ; Ÿ¯È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ! ∞ÏÏ¿ Ù· 5¢ڷ Ô˘ ÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˙‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·Ú·ÎÏÈÓÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ! ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜ Û‹ÌÂÚ·! ¡· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÛ¤Ë Î·È fi¯È Û·Ó

·ÛıÂÓ‹. ¡· ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ Û· ÂÏ¿ÙË! ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó, ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Â›Ó·È ϤÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙË ÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ΔÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ, Ì¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ô˘ ϤÓÂ: “∞˜ Ù· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿, Ó· ʈӿÍÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÒÚ·!” . ∫·È η٤ÏËÍ·Ó: “∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔ› ÛÙÔÓ fiÚÎÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ¡· ·ÂÈı·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿Ó ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. ¡· ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ·Ó˘·ÎÔ‹ ÛÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ fiÛˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‹ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙË ·fiÊ·ÛË Ó· ÂÚÈı¿ÏÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ·ÂÈϤ˜ ‹ Û˘ÓÂÙ›ÛÂȘ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‹ ¿ÏÏË ·Ú¯‹” . ΔË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¤‰ˆÛ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ: ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··Ú‹Á·˜” , ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫fiη - ∫fiÏ· 3∂, ŒÓˆÛË ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ Δ‡Ô˘ - ÿÚÙÔ˘ Î·È °Ú·ÊÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ, ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ, ™˘Ó‰ÈοÙÔ ¶ÔÙÒÓ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∫·ÚÊÔ‡Ú - ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú¿ÚÙËÌ· μfiÏÔ˘), ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞, ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÙ¯ÓÒÓ À‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ £ÂÚÌÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÈÏÔÔÈÒÓ •˘ÏÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ Ì ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì·˙Èο ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜, Ë ÌÓËÌÔÓȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ˆ˜ “ÂÚÈÙÙfi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜” , Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. √È ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ηٿÚÚ¢ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ˘ÂÚÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÀÁ›·˜, ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ï‹Ú˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∞˘Ùfi˜ Ô Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ∞˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ Ï·fi. ∏ ÀÁ›· Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∂›Ó·È ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ Ì·˜! ∏ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÒÓ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌfiÓË ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈË ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” . ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ Î·È Î·Ï› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô.

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ N. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ √ ºπ§√¶ƒ√√¢√™ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ηı·Ú›˙ÂÈ Ù· ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ ·ÚοÎÈ ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ƒ·ÓÙ‚ԇ fiÏÔÈ ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 8.00. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙԇ̠¯ÔÚÙÔÎÔÙÈο - ÙÛ¿˜ ÙÛÔ˘ÁÎÚ¿Ó˜ Î·È fiÏ· Ù· Û˘Ó·Ê‹. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ” .

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Braille Δ√ ۈ̷ÙÂ›Ô ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· fiÚ·Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi Ù·¯‡Ú˘ıÌÔ ÙÌ‹Ì·. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 152 - °·˙‹ (ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡) ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14 πÔ˘Ó›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10.00 13.00 ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421027464.


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

º¤ÙÔ˜ ÁÈ· ·ÁÚfiÙ˜, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛË Î·È ‰›Î·ÈË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ

∞‡ÍËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ∂§°∞ ˘ÍË̤ÓË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞) ·ÁÚfiÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· 2007-2011 Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· 2006-2010. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¿ÌÂÛË Î·È ‰›Î·ÈË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ·Ú·ÁˆÁÔ›, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂§°∞, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› ·˘ÍË̤Ó˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ Î·È Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ: ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡. 3877/2010 Ë Î·Ù’ ¤ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ ÚÔ˚fiÓ ÂȉÈ΋ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 4% Â› Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓ˘ ·Í›·˜ Ù˘ Ê˘ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓË ·Í›· ·Ó¿ ÚÔ˚fiÓ Î·È ¡ÔÌfi ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙË Ì¤ÛË ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Ó¿ ¡ÔÌfi (ÎÈÏfi/ÛÙÚ¤ÌÌ·) Î·È ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ (ú/ÎÈÏfi) ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜.

√ ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÁÈ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶. ªÔ˘-

ÙÛÈÓ¿˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ı¤Ì· “∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂›Ó·È ÎÔÈÓ¿ ·Ú·‰ÂÎÙfi fiÙÈ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ ∂™¢¢∞ Â›Ó·È ·fi ÂΛӘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰Â ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, Â‰Ò Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ ÏÔÈfiÓ Ò˜, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô “·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘” Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ fiÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ó¤· ÛÙÂϤ¯Ë ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ˘„ËÏÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ, Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Ó· ηı˘ÛÙÂÚ›. √È ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, “ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È” ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁÈο ÁÚ·Ê›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÔχÙÈÌÔÈ, ·ÓıÚÒÈÓÔÈ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ› fiÚÔÈ Î·È Ó· ˙ËÌÈÒÓÂÙ·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ë ›‰È· Ë ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË. ∂ÈϤÔÓ, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÔ› Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, Û ÌÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ˘Ô˘ÚÁÔ›: °È·Ù› ·˘Ù‹ Ë ¿ÁÈ· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ηıÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ Î·È fiÙ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·˘Ùfi˜ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∂™¢¢∞;” .

√ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ 2013 Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ 2007-2011 Î·È ÙÔ˘ 2012 Ì ‚¿ÛË ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ 2006-2010. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi οı ¯ÚfiÓÔ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜.

∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ 2013 Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 2012 Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· 2007-2011 Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· 2006-2010. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ 2013 Â›Ó·È 0,18ú ÙÔ ÎÈÏfi, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ 2012 0,14ú ÙÔ ÎÈÏfi. °È· ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ

ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È 0,18ú ÙÔ ÎÈÏfi Î·È 0,12ú ÙÔ ÎÈÏfi Î·È ÁÈ· ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È 0,41ú ÙÔ ÎÈÏfi Î·È 0,33ú ÙÔ ÎÈÏfi. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ ÂÌÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔͤÓËÛ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÛÙ› ˙ËÌȤ˜ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¤ÙË ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ¤Ï·‚·Ó ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· ¯·ÌËÏfi-

ÙÂÚ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ›‰È· ̤ÛË ÙÈÌ‹ Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙËÓ ›‰È· ÙÈÌ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹ Ë fiÔÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·‡ÍËÛË Î·È Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ÛÙÔÓ ∂§°∞ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ÕÌÂÛË Î·È ‰›Î·ÈË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ¿ÏÏ· ·Ô˙ËÌÈÒÛÈÌ· ·›ÙÈ· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂§°∞ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙË, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ∂§°∞ Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. “¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙË Ë ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂§°∞” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÁÚfiÙ˘ ·fi ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Î. ∏Ï. πˆ¿ÓÓÔ˘ “Î·È ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ,

ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·Ó¿ÁΘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ¿ÏÏ· ·Ô˙ËÌÈÒÛÈÌ· ·›ÙÈ·. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË Î·È Ë ‰›Î·ÈË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ. √ ∂§°∞ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ˙ËÌÈ¿ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ·ÒÏÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô˙ËÌȈı›. ¢ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜, ·Ó Ô ∂§°∞ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ‰›Î·È·, ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∑ËÙԇ̠ӷ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È ‰›Î·È· ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. ™ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ οÌÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ. ªÔÚ› Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÈÎÚÒÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ Û ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ Ô ∂§°∞ Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. πˆ¿ÓÓÔ˘.

¢ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÔÛ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ¤ˆ˜ 50%

ªÂ›ˆÛË ÙÈÌÒÓ ·Ó¿ıÂÛ˘ ·Ú·ÏÈÒÓ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ª∂ ÔÛ¿ ÌÂȈ̤ӷ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi

Ù˘ Ù¿Í˘ ¤ˆ˜ Î·È 50%, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·, ·Ó·Ù¤ıËΠ¯ı˜ Û ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·Ú·ÏÈÒÓ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Ù¤ıËÎ·Ó Û ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÔÌÚÂÏÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ, ηÓÙÈÓÒÓ Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÛÔÚ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ú·Ï›· Ù˘ ªËÏÈ¿˜ ÂÎÌÈÛıÒıËΠÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Û ȉÈÒÙË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 9.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ Ù›ÌËÌ· ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 20.000 ¢ÚÒ. πηÓÔÔÈË̤ÓË ·fi ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ Ô˘ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, fi¯È, fï˜, Î·È ·fi Ù· ÔÛ¿ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘, ηıÒ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ı· Â›Ó·È ÌˉÂÓÈο. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÈÙ‡¯ıËΠηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ηıÒ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ·Ú·ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó Û ȉÈÒÙ˜ fiϘ ÔÈ ·ÎÙ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·fi ȉÈÒÙ˜ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·Ú·ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÎÌÈÛıˆıÔ‡Ó ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˜

·ÎÙ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ Ì ÔÛ¿ ÌÂȈ̤ӷ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ¤ˆ˜ Î·È 50%, Û˘ÁÎÚÈÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë ·Ú·Ï›· Ù˘ ªËÏÈ¿˜ ·Ó·Ù¤ıËΠ۠ȉÈÒÙË Ì ÔÛfi ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 9.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ›‰È·˜ ·ÎÙ‹˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‰ÈÂÙ›· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¤‚·Ï ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ù˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20.000 ¢ÚÒ. √È ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‡ÊÂÛË, ηıÒ˜ Î·È Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË ·fi ʤÙÔ˜ ÌfiÏȘ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ó· ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ì ÔÛ¿ ÌÂȈ̤ӷ, ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Û È-

‰ÈÒÙ˜ ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÔÌÚÂÏÒÓ Î·È Î·ıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ ªËÏÈ¿, ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜, ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÔ‡ Î·È ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘. ™ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó Û ȉÈÒÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·ÓÙÈÓÒÓ ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ ªËÏÈ¿ Î·È ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ Â›Û˘ ·Ó¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÎÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÈηÓÔÔ›ËÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË, fi¯È, fï˜, Î·È ÁÈ· Ù· ÔÛ¿ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó Û ȉÈÒÙ˜, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Â›Ó·È ÌÂȈ̤ӷ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ¤ˆ˜ Î·È 50%, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ó· Â›Ó·È Ê¤-

ÙÔ˜ ÌˉÂÓÈο. “∞Ó·ı¤Û·Ì Û ȉÈÒÙ˜ ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ “ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ Ô˘ ı¤Û·Ì Û ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË. ∂›Ì·ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎ·Ó Î·È ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο ÚÔ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Û ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ·Ó¿ıÂÛË ¤ÁÈÓ Ì ÔÛ¿ ÌÂȈ̤ӷ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ¤ˆ˜ Î·È 50% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ Ë ·Ú·Ï›· Ù˘ ªËÏÈ¿˜ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠ۠ȉÈÒÙË Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 9.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ›¯Â ÂÎÌÈÛıˆı› Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ 20.000 ¢ÚÒ. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘. ∂Ô̤ӈ˜, ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi Ù· ÔÛ¿ Ù˘ ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ ı· Â›Ó·È ÌˉÂÓÈο, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ·Ó Ì›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô 100 ¢ÚÒ. μ‚·›ˆ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÂÈÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ

ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÙȘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÂÓٷοı·Ú˜, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜. øÛÙfiÛÔ, Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 20% ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ Î·È ÂÈϤÔÓ Ó· ηχ„ÂÈ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ¡ÔÌÔıÂÛ›· ÚfiÛÏË„Ë Ó·˘·ÁÔÛˆÛÙÒÓ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤Ó·˜ ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÒÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘ ·Ú·ÏÈÒÓ Â›Ó·È Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ÔÚ›˙ÂÈ ϤÔÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·ÎÙÒÓ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. “∏ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜ “·Ú·¯ˆÚ› ·fi ʤÙÔ˜ ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∏ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÒÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘, ηıÒ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ϤÔÓ ¤Ó·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·Ú·Ï›·˜, ı· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ŸÛÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ·ÎÙ¤˜ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


ª·ÁÓËÛ›· 19

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

ŒÎÎÏËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi ·fi Ù· ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ·

√ÈÎfi‰· “‚f ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ÈÎfi‰· “‚f ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ŒÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ·fi Ù· ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· ·¢ı‡ÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù¤ıËΠ‹‰Ë ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ˘ÚηÁÈÒÓ Û ‰·ÛÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÂϯÒıËΠ̠ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

ÕÌÂÛÔ˜ Â›Ó·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÔÈÎfi‰· “‚f ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜, fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù· ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Û ‡„Ô˜ ÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì¤ÙÚÔ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜. ŒÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·fi ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ˘ÚηÁÈÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ȉÈÔÎً٘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛ¯˘ÚÒÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó·

ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‹ Ó· ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ó Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Á›ÓÂÈ Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÍÂÚÒÓ ¯fiÚÙˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂΉËψı› ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, Ù· ¯fiÚÙ· ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Í·Ó¿, Ì ÙÔ˘˜

ȉÈÔÎً٘ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ȉÈÔÎً٘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÓÙÈ-

˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ηı·Ú›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ηıÒ˜ ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Ù· ¯fiÚÙ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Í·Ó¿. “∞¢ı‡ÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. £·Ó. ºÏ¤Ú˘ “ηıÒ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜. ∂ÓÙÔ›˙Ô˘Ì ȉÈfiÎÙËÙ· ÔÈÎfi‰·, fiÔ˘ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÍÂÚÒÓ ¯fiÚÙˆÓ ÍÂÂÚÓ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì¤ÙÚÔ. √È È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· Ù· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ˘ÚηÁÈÒÓ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù¤ıËΠ‹‰Ë ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ˘ÚηÁÈÒÓ Û ‰·ÛÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ.

™˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ηı·Ú›˙Ô˘Ó Ù· Ú·Ó‹ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ·fi ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ·, ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÂϯÒıËΠ̠ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ¿Ú¯ÈÛ ‹‰Ë Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ºÏ¤Ú˘ “ÂÎÙÂÏԇ̠fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¯fiÚÙˆÓ ·fi Ù· Ú·Ó‹ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹‰Ë ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙÂϯˆÌ¤ÓÔ Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi” ηٷϋÁÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ

∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ·ÂÈÊfiÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “°È· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ οı ̤ڷ Â›Ó·È Ì¤Ú· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì·˜ Û›ÙÈ. ø˜ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ‰›ÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ì¿¯Ë Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ηı·ÚfiÙÂÚÔ Î·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÂÓÙ¿Í·ÌÂ, ˘ÏÔÔÈÔ‡ÌÂ, Û˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ì ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ¤ÚÁ·-‰Ú¿ÛÂȘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 251 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·’ fiÏ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿Ì-

Ì·Ù·. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÙÔ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÔ˘ÌÂ, ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. ∏ χÛË ÛÙËÓ - ˘·ÚÎÙ‹ - ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤ÏıÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ̤۷ ·fi ÙË ‰È¿ÛˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘, ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Î·ÈÓÔÙÔÌÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË” . Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ¶Â-

LE GOURMET

™ÂÚ‚ÈÚ›ÛÌ·Ù· ∑ˆ‹˜ ñ ∫¿ı ̤ڷ Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÌ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·! ñ ¢Â¯fiÌ·ÛÙ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ ÛÙ· Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Û·˜... flÚ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹: 11.30-16.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 128, μfiÏÔ˜ (·Ó¿ÌÂÛ· πˆÏÎÔ‡-∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘)

™ÈÙÈΤ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ

Delivery 2421 30 1485

ΔËÏ. Cu Vodafone: 6944982165 What’s up: 6975165402

∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì Catering ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË °¿ÌˆÓ, μ·Ù›ÛˆÓ, ¶·È‰ÈÎÒÓ ¶¿ÚÙ˘. ΔËÏ.: 6946135189

ÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜: ¶.∂. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜: ⁄‰Ú¢ÛË ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ¡ÔÌÔ‡ ¶.∂. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ™ÌfiÎÔ‚Ô˘. ¶.∂. §¿ÚÈÛ·˜: ∫·Ù·Û΢‹ ÚÔ˘ÊÚ¿ÎÙË °˘ÚÙÒÓ˘. ¢È·ÓÔ̷گȷο: ∫·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¤ÚÁÔ˘ Â·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜: ºÚ¿ÁÌ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ Ú¤Ì· ª·˘ÚÔÌ¿ÙÈ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ¡ÔÌÔ‡ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶.∂. ΔÚÈοψÓ: ∫·Ù·Û΢‹ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ §Ëı·›Ô˘. ¶.∂. §¿ÚÈÛ·˜: ¢›ÎÙ˘· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈ-

ÛÌÒÓ ∞ÁÈÔοÌÔ˘, ∫¿Ùˆ ™ˆÙËÚ›ÙÛ·˜ Î·È μÂϛη˜ Ù˘ ¢.∂. ªÂÏÈ‚Ô›·˜ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ù˘ ¢.∫. ∞ÁÈ¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÈ¿˜. ¶.∂. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜: ŒÚÁ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Î·È ‚fiÚÂÈÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘. ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜: ∫·Ù·Û΢‹ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ ÔÚÂÈÓ‹˜ ˘‰ÚÔÓÔÌ›·˜ ÛÙË ÏÂοÓË Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜: ∫·Ù·Û΢‹ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÓÂÚÔ‡, Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÏÂÂϤÁ¯Ô˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÌÔ‡ (SCADA) Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜: ∫·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ

¤ÚÁˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘, ·’ Ê¿ÛË. ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜: ∂Ó›Û¯˘ÛË Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ԣ - ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ËÁ·›ˆÓ ÓÂÚÒÓ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶.∂. ΔÚÈοψÓ: √‰fi˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ÃÒÚÔ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Δ·Ê‹˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (ÃÀΔ∞) ¡ÔÌÔ‡ ΔÚÈοψÓ. ¶.∂. §¿ÚÈÛ·˜: ∫·Ù·Û΢‹ 4˘ ΢„¤Ï˘ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ ¶.∂. §¿ÚÈÛ·˜. ¶.∂. ΔÚÈοψÓ: μÂÏÙ›ˆÛË ‰ÚfiÌÔ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ™.ª.∞. ¶‡Ï˘, ·fi ÔÈÎÈÛÌfi ¶‡Ï˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi ªÔ˘˙·Î›Ô˘-¶·Ï·ÈÔÌÔÓ¿ÛÙËÚÔ˘. ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜: ∞ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆ-

ÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡. ∫Ï‹Ì·-Δ˙ÈÏ¿ÏËÃÀΔ∞. ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜: ∞ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ÃÀΔ∞ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ¶.∂. §¿ÚÈÛ·˜: ∞‡ÍËÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÂÏÈ‚Ô›·˜. ¶.∂. §¿ÚÈÛ·˜: μÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Î·È ·Ô¯¤Ù¢ÛË ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÈ¿˜. ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜: ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ÃÀΔ∞ ¶.™. μfiÏÔ˘. ¶.∂. §¿ÚÈÛ·˜: ∞Ô¯¤Ù¢ÛË Î·È ∂∂§ (∂ÁηٿÛÙ·ÛË ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ §˘Ì¿ÙˆÓ) ¢. ∫¿Ùˆ √χÌÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 20 ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ó·ÈÚ¤ÛÂȘ Û §¿ÚÈÛ· Î·È μfiÏÔ ∫∞£∂ πÔ‡ÓË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ

¯ÚfiÓˆÓ, ÔÈ ∞Ó·ÈÚ¤ÛÂȘ ‰›ÓÔ˘Ó Ì ›ÛÌ· Î·È ÓÂÔÏ·È›ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË, ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÁÈ· ٤ٷÚÙË ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 7 Î·È 8 πÔ‡ÓË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÓÂÔÏ·›· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÓÂÔÏ·›· ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Î·È ¡¤Ô ∞ÚÈÛÙÂÚfi ƒÂ‡Ì· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Î·È ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰Â ‚ÔχÂÙ·È ÛÙÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ. √È ∞Ó·ÈÚ¤ÛÂȘ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ οÔÙ ˆ˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· ÔχÏ¢ÚË ÔÏÈÙÈ΋ - ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ì Ϥۯ˜ - ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ¤ÓÙ˘Ô, οÌÈÓÁÎ, ËÌÂÚ›‰Â˜, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÌÔ˘ÛÈο Î·È ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. ΔÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ó·ÈÚ¤ÛÂȘ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÂÈ̤ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋, ÌÔ˘ÛÈ΋, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ÙȘ “Û˘Óԉ‡ÂÈ” . ø˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙˆÓ ∞Ó·ÈÚ¤ÛÂˆÓ ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ¿ÏϘ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ˜, Ì ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜. ªÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ Ó· ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÚÔ˜ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤Ô˜, ÌÓËÌfiÓÈ·, ¢ÚÒ ÎÈ ∂∂, ·ÊÂÓÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ηÈÙ·ÏÈÛÌfi Î·È ÂÍ·ıÏ›ˆÛË” .

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

ªËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·fi ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ

ª·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ· Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ Ô Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ Ôϛ٘, ÌÈ·˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ı˜ ÛÙÔ ∞ÁÚfiÎÙËÌ· Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ.

Δ

◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÈ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙȘ ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ Ê˘Ù‡ÔÓÙ·È Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó Ê˘Ù¿ Î·È ÛfiÚÔÈ ÁÈ· Ó· Ì˘ËıÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ ·Á·ıÒÓ Ù˘ ʇÛ˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ΔËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ú˘Ù¿ÓÂȘ Î.Î. μ‡ÚˆÓ ∫ÔÙ˙·Ì¿Ó˘ Î·È ¡›ÎÔ˜ ¢·Ó·Ï¿ÙÔ˜. ΔË ÛËÌ·Û›·

Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ó· Û˘Ó‰Âı› Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. £·Ó¿Û˘ ™ÊÔ˘ÁÁ¿Ú˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Ô˘ ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·’ fiÔ˘ Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÛÙȘ 5 πÔ˘Ó›Ô˘ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ٷ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó

Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÙË °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó¿Ï˄˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ¯ÚÒÌ·. √ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ∫ÈÚÎÈÓ¤˙È, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ó‡̷ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ Ê˘-

ÛÈÎÔ‡ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·: “ø˜ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÎÈÓԇ̷ÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ ·Ó·Ï¿ÛÂˆÓ Ï·ÙÂÈÒÓ Î·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÙÔ˘ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰›ÓÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ο‰Ô˘˜ Û fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ Ô˘ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ۯÔÏ›· Ô˘ οÓÔ˘Ó ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘Ù‡ÛÂȘ ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰¤ÓÙÚ· Î·È Î·ÚÔ‡˜, ÂÓÒ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È ÂΛ”. ∂›Û˘, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ› Ôϛ٘ Ì ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” .

∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ “Posidonia”

πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·fi ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ∫∞Δ∂¶§∂À™∂ ¯ı˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ

ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ “Golden Iris” ÛËÌ·›·˜ ¶·Ó·Ì¿, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË Ã¿ÈÊ·, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ 787 ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜, Î·È 309 ¿ÙÔÌ· ϋڈ̷. ΔÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ˘ ˘Ô‰¤¯ıËΠÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÓË-

ÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ¯¿ÚÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Â¤ÏÂÍ ӷ οÓÂÈ ‚fiÏÙ˜ Î·È „ÒÓÈ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ fiÛÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ¤ÂÈÙ·

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 6989262025

∂§§∏¡π∫√ ¶ƒ√´√¡

·fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚, ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. ΔÔ ÎÚÔ˘·˙ÂÚfiÏÔÈÔ “Golden Iris” Â›Ó·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ·fi Ù· 29 Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷχÛÂÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÊÔÚ¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ıÂÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ìPosidonia 2013î Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 28 Î·È 29 ª·˝Ô˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ “2Ô Posidonia Sea Tourism Forum” Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ·fi 25 ¯ÒÚ˜, ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î·È yachting Î·È 200 Û˘Ó¤‰ÚˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â

·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ŸÏÁ· ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÌfiÓÔÓ Ë Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ΢ڛˆ˜ ‰Â ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ‰fiıËΠÙÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ¤ÓÙ˘Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡,

ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢ڇÙÂÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. ª·ÚÙ˙Òη, ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ı· ‰Â¯ı› ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË ·fi ÙË ÚˆÛÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 700.000 ÂÈÛΤÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, Ô μfiÏÔ˜ ı· Â›Ó·È ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ.


ª·ÁÓËÛ›· 21

∞fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ˆ˜ ÚfiÁ¢ÛË Ù˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜

∏Ïȷ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·

Δ

Ô ™¿‚‚·ÙÔ 8 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ·fi ÒÚ· 10 ¤ˆ˜ 12 ÙÔ Úˆ›, ı· Á›ÓÂÈ ËÏȷ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ı· ÛÙ‹ÛÂÈ Ù· ËÏȷο ÙËÏÂÛÎfiÈ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Î·È ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘, Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÊˆÙfiÛÊ·ÈÚ·. ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ù˘ ʈÙfiÛÊ·ÈÚ·˜, Ô˘ ı· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó.

¶ÚÒÙ· Î·È Î‡ÚÈ· ÔÈ ÎËÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ¿ÊıÔÓ˜. Œ¯Ô˘Ó ΢ÎÏÈ΋ ÂÚ›Ô˘ fi„Ë Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÛÎÈ¿ Î·È ÙËÓ ËÌÈÛÎfiÙÂÈÓË ·Ú·ÛÎÈ¿. ⁄ÛÙÂÚ· ı· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÂÍÔ¯¤˜ Ù˘ ʈÙfiÛÊ·ÈÚ·˜, Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¿Ú· Ôχ ηϿ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÏ¿Ì„ÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÎËÏ›‰Â˜ Î·È ·ÏÏÔ‡. Δ¤ÏÔ˜ Ì ÂȉÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ ı· ·Ú·ÙËÚËı› Ë ¯ÚˆÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÏÂÙ‹ ·‰È·Ê·Ó‹˜ ÛÙÈ‚¿‰· ¿Óˆ ·fi ÙË ÊˆÙfiÛÊ·ÈÚ·. Δ· ÙËÏÂÛÎfiÈ·, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ù· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ‹ÙÔÈ ÙÔ˘ Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ªÈ¯·‹Ï, ÙÔ˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¶·Ú·ÙËÚËÛȷ΋˜ √Ì¿‰Ô˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜.

∂ÊÈÛÙ¿Ù·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, Ó· ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÙÂÓ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Ì Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ, Ô‡Ù Ì ̷‡Ú· Á˘·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ ÙˆÓ ÙËÏÂÛÎÔ›ˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ù˘ÊψıÔ‡Ó. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚfiÁ¢ÛË Ù˘ 7˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋˜ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ·fi 38 ¯ÒÚ˜ Ù˘ οı ¿ÎÚ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›· Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ù· ÔÏ˘fiıËÙ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ¿ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÎÏ›„ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ê¿ÛÌ·, Ô˘ Â›Ó·È ‰˘ÛÂ›Ï˘ÙÔ. °È’ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50ú,

ÙˆÓ 100ú, ÙˆÓ 200ú ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘Êı› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ Ï›ÂÈ. ™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ì ·ÚÈıÌfi ÏÔÁ·ÚÈ·-

ÛÌÔ‡ 267-480007-96 Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛʤÚÔÓÙ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜.

∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ °. ¶Ú›ÁÎÔ

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - √§μ Δ√¡ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. °ÂÒÚÁÈÔ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ÂÈÛΤÊıËΠۋÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶Ú›ÁÎÔ˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. √ Î. ¶Ú›ÁÎÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ̤۷ ·fi ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÚÔÛ¤Ï-

΢ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È Ë Â·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ì Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚˆÓ Î·È ÂίÒÚËÛË ‹ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ. ∂ÈϤÔÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ fiˆ˜ ·fi‚ÏËÙ·, ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, ηı·ÚÈfiÙËÙ·, Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡” .∂ÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ë ÛÔ˘‰·Èfi-

ª∂ ∫∞£ ∂ 8 Δ∂ª. ‹ ¶πΔ™∞ 16 Δ ¢ ø ƒ √ ∂ª. 2 ª¶πƒ ∂™ Pils !

ÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ۠ÙfiÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ·ÛÙÈÎfi ÈÛÙfi Î·È ¤ÙÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·ÊÔ‡ ÙfiÓÈÛ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ̤۷ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ‰‹ÏˆÛÂ: “ŒÓ· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ŒÓ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ÌÈ·˜ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ‰È·‰Èη-

Û›·˜ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜. ∂ȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ë ÚÔÒıËÛË Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Ì ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ì·˜, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ, Ì·˙› Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Â˘ËÌÂÚ›·˜

∫√À¶√¡π ∂∫¶Δø™∏™ 10ú Ì ·ÁÔÚ¿ Ó¤ˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ

Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ™Â οı ‰Ú¿ÛË Ì·˜ fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ˘ÏÒÓ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË Î·È ÈÛÔÚÚÔ›·” .

∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡ ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6:00 Ì.Ì. - 8:00 Ì.Ì. ÛÙȘ ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜ fiÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÈÌÔÏË„›·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “Ë ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Â›Ó·È ÌÈ· ¢ÁÂÓÈ΋ Ú¿ÍË Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÒ˙Ô˘Ó ˙ˆ¤˜, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ·›Ì· Ô‡Ù ·Ú¿ÁÂÙ·È, Ô‡Ù ·ÓÙÈηı›ÛٷٷÈ. °È’ ·˘Ùfi ηÏԇ̠ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ ·›Ì·ÙÔ˜. ªfiÓÔ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·›Ì·ÙÔ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡ (ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ πˆÏÎÔ‡) ‰È·ÙËÚ› ΔÚ¿Â˙· ∞›Ì·ÙÔ˜ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¯¿ÚȘ ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· οÔÈˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ-ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ, Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·›Ì· fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ˙ËÙËı›. ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ Ì·˜ ∂ÓfiÙËÙ· ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ - ¿ÓÔÈÍË Î·È ÊıÈÓfiˆÚÔ - Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ˘ÁÈ‹ ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ 18-62 ÂÙÒÓ. ΔÔ ·›Ì· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÙÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó. ŸÛ˜ ÊȿϘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÙfiÛ˜ ÊȿϘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ∞˘Ùfi ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡ ÙËÏ. (24213) 53513 Î. ¡›ÎË ¶ÈÙÛÈÒÚË” .

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π 10ú ªÂ οı ·ÁÔÚ¿ 50 ¢ÚÒ

∞¡∞§∏æ∂ø™ 170 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 55085 - 24210 48858 www.telecanto.gr

™πª√™ πø∞¡. ∂ÀΔÀÃπ¢∏™ ÀÊ¿ÛÌ·Ù· * §Â˘Î¿ ∂›‰Ë ªÔΤÙ˜ * ÷ÏÈ¿ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∂ÚÌÔ‡ 92 μfiÏÔ˜ ÙËÏ.: 24210 25468 ÀÔηٿÛÙËÌ· Ã’’·ÚÁ‡ÚË 19° μfiÏÔ˜ ÙËÏ.: 24210 25465


ª¶∞™∫∂Δ

¶∂ª¶Δ∏ 6 I√À¡π√À 2013

¶·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Ô º. ª·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘ ÛÂÏ. 27

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

°’ ∂£¡π∫∏

™Â Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚfiÙ˘· ı· ÔÚ¢Ù› Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÛÂÏ. 26

¢ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÓÈÎËÙ‹ Ë ÌÔÓÔÌ·¯›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¡›ÎË (1-1)

ÛÂÏ. 24, 25

∂£¡π∫∏

∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË §ÈıÔ˘·Ó›· ÛÂÏ. 23

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

™Â ηÏfi Îϛ̷ Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÛÂÏ. 27

∂ÂÈÛfi‰È· Ô·‰ÒÓ ¡›Î˘ Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÚÈÓ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÂÏ. 23


¶∂ª¶Δ∏ 6 I√À¡π√À 2013

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

™Â ™Ô˘Ë‰›· Î·È √ÏÏ·Ó‰›· Ô ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ °È· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÂΛ Ì ˘ÔÁڷʤ˜ ‰‡Ô ·ÈÎÙÒÓ ·Ó·¯ÒÚËÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ ÚÒÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙË ™Ô˘Ë‰›·, fiÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ˘˜ ªÂÚÁÎ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ. √ ·›ÎÙ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÈ ÙÔ “Ó·È” Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÚÔ·„Ô˘Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÏÔÁÈο ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ 40¯ÚÔÓÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ı· Â›Ó·È Ë √ÏÏ·Ó‰›·, fiÔ˘ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ŒÚÈÎ º¿ÏÎÂÓÌÔ˘ÚÁÎ. ªÂ ÙÔÓ ·›ÎÙË ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ·, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂı› Ë ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ Î·È Ì ÙËÓ ÕÏÎÌ··Ú, Ô˘ ·ÍÈÒÓÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛfi ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂÈ ÙÔÓ √ÏÏ·Ó‰fi ̤ÛÔ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ô ¡›ÎÔ˜ ¡Ù·Ì›˙·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ù· “ÂÏÏËÓÈο” ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ÙË §ÈıÔ˘·Ó›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, ÂÎÎÚÂÌ› ÎÈ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ªfiÚ·, ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫ÔÚÔ‚¤ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfi ηۤ ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ·.

∞∂∫

∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ∫¿ÓÙ˙È ŸÛÔ ‰ÂÓ “ÎÏ›ÓÂÈ” οÔÈ· ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹, ÛÙËÓ ∞∂∫ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È. ŒÙÛÈ, ¤ÂÈÙ· ·fi ·˘Ù¿ ÙˆÓ ª·ÓÈ¿ Î·È ª·ÚÔ˘Î¿ÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ (Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi) “ÙÛÂοÚÔÓÙ·È” ÎÈ’ ¿ÏÏÔÈ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ. ª¤Û· Û’ ·˘ÙÔ‡˜, Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ·fi ÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ª·ÎÔ‡Ì· ∫¿ÓÙ˙È. √ ™ÂÓÂÁ·Ï¤˙Ô˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹, ¤ÂÈÙ· ·fi Ì›· ÛÂ˙fiÓ Î·È ¤ÍÈ ÁÎÔÏ Û 18 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË Football League. √ ·Ó‡„ËÏÔ˜ (1.93) Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ, ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ MLS Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙÔ ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ. øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘.

¶√§√ ¶∞π¢ø¡

∫·Ù·ÚÙ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ fiÌÈÏÔÈ Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ ™Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∫√∂ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÔÌ›ÏˆÓ Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ¶·›‰ˆÓ. √È √.À.∫.μ. Î·È √∂∞/¡∞μ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁÎÚÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜, ¡∞™ ∏Ì·ı›·˜ Î·È ∫.∂. ∫Ô˙¿Ó˘. √È ·ÁÒÓ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi 5 ¤ˆ˜ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË (19-21 πÔ˘Ï›Ô˘) ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘.

∂¶π ¢À√ øƒ∂™ ¶ƒπ¡ Δ∏¡ ∂¡∞ƒ•∏ Δ√À ¡Δ∂ƒª¶π

∫˘ÓËÁËÙfi, ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· Î·È ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ÂÈÛfi‰È·, Î·È ¿Óˆ ·fi 10 ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¡›ÎË μ. ÌÂٷ͇ Ô·‰ÒÓ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ŒÓ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ¤ÙÚ· Î·È Ì›· 62¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î·, Ë ÔÔ›· ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ (ÛÙËÓ Ô‰fi ªÂϛӷ˜ ªÂÚÎÔ‡ÚË) Î·È ·ÈÛı¿ÓıËΠ‰‡ÛÓÔÈ· ·fi ÙË Ú›„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ.

°È· ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜, ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· -‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·- Ô·‰Ô› ΢ڛˆ˜ Ù˘ ¡›Î˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ·fi fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤ÓÙ·ÛË Î·È Î˘ÓËÁËÙfi ̤۷ Û ÛÙÂÓ¿ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â ··ÁÔÚ¢Ù› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÙÂÏÈο ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ì¤Û· Û ·ıÏËÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ 1-1. ¶ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÌ¿‰· ÂÚ›Ô˘ 50 Ô·‰ÒÓ Ù˘ ¡›Î˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÂÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ∂Λ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ŒÁÈÓ ڛ„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ Ô·‰Ô› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÙÔ‡Ó ¤ÙÚ˜ Î·È Î·ÓÔÁfiÓ·. Δ· ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ¤ÂÛ·Ó “‚ÚÔ¯‹” ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ Ó· Â›Ó·È ·ÔÓÈÎÙÈ΋. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÂÎÙÔÓÒıËΠÁÚ‹ÁÔÚ·. ª›· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· Ô·‰ÒÓ Ì ÎÔ˘ÎԇϘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·˙·Ó¿ÎÈ, ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∫·È ·˘ÙÔ› ·ÂÙÚ¿ËÛ·Ó. √·‰Ô› Ù˘ ¡›Î˘ ¤ÛÙËÛ·Ó Ô‰ÔÊÚ¿ÁÌ·Ù· Ì ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª. ªÂÚÎÔ‡ÚË-™Ù·‰›Ô˘ Î·È Ï›ÁÔ ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ. ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ-

΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ηٿۂÂÛË ÊˆÙÈ¿˜ Û ο‰Ô˘˜. ™Â fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÈÛ¯˘Úfiٷ٘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ™Ù· ̤ÙÚ· Ù¿Í˘ ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜ fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó 500 ÂÚ›Ô˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›. ∂›Û˘, ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÚ›Ô˘ 300 ʛϷıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·˙·Ó¿ÎÈ ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ÚÔۤϢÛË ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ Á‹‰Ô. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ‡˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Î·È Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠·ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi. ∂Λ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ·ÚÎÂÙÒÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ¡›Î˘. ¶ÔÏÏÔ› ¤ÙÚ¯·Ó Î·È Ì¤Û· ÛÙ· ·Ú·Î›ÌÂÓ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÁÈ· Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘- ¤¯ÂÈ ÚԂ› Û 10 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È Ì›· Û‡ÏÏË„Ë. ∂ÂÈÛfi‰È· ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. °È· Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÔÈ ·-

ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤ÚÈÍ·Ó ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Î·È ¤Î·Ó·Ó ÚÔfiÓËÛË. ∞ÚÎÂÙÔ› Ô·‰Ô› ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¶ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ˘‹ÚÍ ÂÙÚÔfiÏÂÌÔ˜ Î·È ¤ÁÈÓ ڛ„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ 300 ÂÚ›Ô˘ Ô·‰Ô› Ù˘ ¡›Î˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Â˘·Ó ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ∂›Û˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ¤Íˆ ÙÔ Á‹Â‰Ô “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . πÛ¯˘Ú¤˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ‰ÚfiÌÔ˘˜. √È Ô·‰Ô› ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ¤ÓÙ·ÛË. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÔÈ 6500 ÂÚ›Ô˘ ʛϷıÏÔÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Ì ËÚÂÌ›· Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ Îϛ̷ ÂÎÙÔÓÒıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ÂÚÈÔ¯‹.

“¡

£· ¿Ì ÛÙÔ μ›ÏÓÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. £¤ÏÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ. ŸÔȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ∫ÔÈÙ¿Ì ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ¤ÓÙ ̷٘, ‰ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÈ ı· οÓÂÈ Ë μÔÛÓ›·” , › ·Ú¯Èο Ô º¿Ó˘ °Î¤Î·˜ ÂÓÒ fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠ·Ó ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ, Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “£· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹...” ∞fi ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿ Ô ∫Ò-

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 16.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ “ƒÔÏ¿Ó °Î·Úfi˜” , ËÌÈÙÂÏÈο Á˘Ó·ÈÎÒÓ -∑21.00 ¡Ù¿È·ÌÔÓÙ §ÈÁÎ -∑(¢ÈÂıÓ¤˜ Ì›ÙÈÓÁÎ ÛÙ›‚Ô˘) ¡∂Δ 18.30 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞°√ƒ -∑(∞1 Ì¿ÛÎÂÙ, ı¤ÛÂȘ 3-4) √Δ∂ SPORT 1 04.00 ª·˚¿ÌÈ-™·Ó ∞ÓÙfiÓÈÔ -∑- (1Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ¡μ∞) √Δ∂ SPORT 4 22.00 ™·Ú·ÁfiÛ·-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑- (¶Ï¤È ÔÊ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ πÛ·Ó›·˜)

* ΔÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

¶›ÛÙË ÁÈ· Ó›ÎË ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋

“∂›Ì·ÛÙ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË.

TV

™˘ÓÂχÛÂȘ ۈ̷Ù›ˆÓ

√π ¢π∂£¡∂π™ ¶ƒ√∂Δ√πª∞∑√¡Δ∞π °π∞ Δ√ ¶∞πáπ¢π ª∂ Δ∏ §π£√À∞¡π∞

›ÎË Î·È ÌfiÓÔ Ó›ÎË” Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ §ÈıÔ˘·Ó›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ °Î¤Î· Î·È ª·ÓˆÏ¿. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÔÈ ‰‡Ô ‰ÈÂıÓ›˜ Ì›ÏËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Î·È ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ “ÙÚÈfiÓÙÔ˘” .

23

ÛÙ·˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È Ì›· ÎÚ›ÛÈÌË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ §ÈıÔ˘·Ó›·. £¤ÏÔ˘Ì ¿ÛË ı˘Û›· ÙË Ó›ÎË, ¢ÂÏÈÛÙԇ̠ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠ηÏÔ› Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ, Ï›Ô˘Ó Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ , Ô ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ª·ÏÂ˙¿˜. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ ‚¿ıÔ˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Î·È ı· ηχ„Ô˘Ì ٷ ÎÂÓ¿. Œ¯Ô˘Ì ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È Â‡ÎÔÏ· ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ì Ï·ÛÙÈÎfi ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ·›ÍÂÈ Û ٤ÙÔÈ· Á‹‰·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È-

ηÈÔÏÔÁ›Â˜ ¿Ì ÁÈ· ÙË Ó›ÎË” .

“¶·›˙ÔÓÙ·È” ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ¢‡Ô ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÙȘ ∂ıÓÈ΋˜, Ì›· ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ Ù¤Ú˘Á· Î·È Ì›· ÛÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, “·›˙ÔÓÙ·È” ·ÎfiÌ· ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ÙËÓ §ÈıÔ˘·Ó›·, fiˆ˜ Ê¿ÓËΠ·fi ÙȘ ‰ÔÎÈ̤˜ ÙÔ˘ ™¿ÓÙÔ˜. ™ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿, Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ. ∞˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯·Ê Î·È ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. ΔËÓ ÚÒÙË ÙËÓ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ ∫ÔÓ¤

Î·È ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ ÂÓÒ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÈ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Î·È Δ·¯ÙÛ›‰Ë˜. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Ô ™¿ÓÙÔ˜ Â¤ÏÂÍ ÙÔ˘˜ ∫·ÚÓ¤˙Ë ÛÙÔ Ù¤ÚÌ·, ΔÔÚÔÛ›‰Ë ‰ÂÍÈ¿, ÃÔϤÌ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ Î·È ª·ÓˆÏ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. √È Δ·¯ÙÛ›‰Ë˜ Î·È ª·ÓÈ¿Ù˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÛÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔÓ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹Ù·Ó Ô ™·Ì·Ú¿˜, ‰ÂÍÈ¿ Ô ∫ÔÓ¤ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ Ô °Î¤Î·˜. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·, Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ¤‚·Ï ÙÔ˘˜ ™ËÊ¿ÎË ÛÙÔ Ù¤ÚÌ·, Δ˙·‚¤Ï· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ ‰ÂÍÈ¿. ™ÙfiÂÚ ‹Ù·Ó Ô μ‡ÓÙÚ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ª·ÓÈ¿ÙÔÁÏÔ˘ (Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ™¿ÓÙÔ˜). Δ˙ÈfiÏ˘ Î·È ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ‹Ù·Ó ÛÙ· ¯·Ê Ì ÙÔÓ ¡›ÓË ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓÒ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹Ù·Ó Ô ºÔÚÙÔ‡Ó˘, ‰ÂÍÈ¿ Ô ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ô ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘. ™ÙËÓ ÔÚ›· Ô ™¿ÓÙÔ˜ ¤Î·Ó ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË ·ÓÙ› ÙÔ˘ Δ·¯ÙÛ›‰Ë Î·È ÙÔÓ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë ·ÓÙ› ÙÔ˘ ∫ÔÓ¤. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ˘‹Ú¯Â ‰›ÏËÌÌ· ÙÔ˘ ™¿ÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ. ∂Λ ‰ÔΛ̷Û ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ∫ÔÓ¤ Î·È ™·ÏÈÁÁ›‰Ë. Ãı˜ fï˜ ÌÔ›Ú·Û ÙËÓ ı¤ÛË Û ∫ÔÓ¤ Î·È ™·ÏÈÁÁ›‰Ë.

∏ Ù·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 7 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00 ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ¤ÎıÂÛË ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ·Ú·›ÙËÛË ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÂÎÏÔÁ‹ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ 21.00 Ì ٷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ̤ÏË.

* ΔÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ø˜ ÙfiÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÔÚ›ÛÙËΠÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηÊÂÓÂ›Ô ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 8 Ì.Ì. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2012-13 Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

* Δ˘ ∞Ó¿Ï˄˘ ™ÙȘ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∞.∂.™. “∞Ó¿ÏË„Ë” μfiÏÔ˘. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 20.00. £· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: 1) ∂ÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, 2) ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2012, 3) ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È 4) ¤ÁÎÚÈÛË ÂÚ·Á̤ӈÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ 21.00 Ì ٷ ›‰È· ı¤Ì·Ù·.

ΔÔ §√ΔΔ√ √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 11, 16, 30, 31, 35, 40. Bonus: 17.

To EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 8, 18, 29, 30, 33 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 4, 11, 23, 29, 33.


24

¶∂ª¶Δ∏ 6 I√À¡π√À 2013

∏ ηٷÏËÎÙÈ΋ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ μÔ‡Ú· ÛÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™ÔÏ¿ÎË ÛÙÔ 24’

∂Ó·¤ÚÈ· “ÌÔÓÔÌ·¯›·” §·Ï›Ó Î·È ¶ÂÙοÎË

√§Àª¶π∞∫√™ ∫∞π ¡π∫∏ ∏ƒ£∞¡ π™√¶∞§√π 1-1 ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√ ª∂™∞ ™∂ ∂¡ΔÀ¶ø™π∞∫∏ ∞Δª√™º∞πƒ∞

¡Ù¤ÚÌÈ ¯ˆÚ›˜ ÓÈÎËÙ‹... * ¶¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ °ÂÓÁο ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô μÔ‡Ú·˜ ÛÙÔ 42’ ˆÚ›˜ ÓÈÎËÙ‹ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¡›ÎË ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 11, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÂ‚Ô‡Ó „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 19’ ÌÂ Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ªÚ¤Ûη, ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ 36’ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ Ì ÛÔ˘Ù. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ¿ÏÈ Ô μÔ‡Ú·˜, Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘Û ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ °ÂÓÁο (42’). ∂ÎÏËÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, fiÔ˘ ‰ÂÓ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Ô·‰Ô› Ù˘ ¡›Î˘.

Ã

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ºˆÙfi: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ‹Ù·Ó Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡¡›Î˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ‹¯ıË ˘fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi “·ÚÒÓ” ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ÚfiÛıÂÛ·Ó Í¯ˆÚÈÛÙfi ¯ÚÒÌ· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. øÛÙfiÛÔ ÓÈÎËÙ‹˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-1 Ó· ÂÈÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁοÙÔÈÎÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi (ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ 2-0 Â› ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹), ÂÓÒ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‹Ù·Ó ·ÌÊ›ÚÚÔË. ΔÔ Ì·Ù˜ ·ÏËÛ ÈÛÔÚÚÔË̤ӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜” Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ·fi ¤Ó· ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ¯¿ÓÂÈ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 42’ Ì ÙÔÓ °ÂÓÁο, ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô μÔ‡Ú·˜. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·˙¿Î· ›¯·Ó ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÙË ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÔ˘Ó Û ÁÎÔÏ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ÷ڷϷÌ›‰Ë ÛÙ·‰È·Î¿ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¯¿ÓÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ê¿ÓËΠӷ ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·.

ıËΠÛÙÔÓ ™ÔÏ¿ÎË Ô˘ ÛÔ‡Ù·ÚÂ, Ë Ì¿Ï· “¤ÛηÛ” ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ™ÎfiÚÂÚ: ·ÏÏ¿ Ô μÔ‡Ú·˜ ·Ô√ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜ Â¤19’ ªÚ¤Ûη ÁÂÈÒıËΠÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÏÂÍ ÂÈıÂÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÁÈ· 36’ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ Úfi “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ” Î·È ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ·¤ÎÚÔ˘Û ÂÓÙ˘ˆÎ·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚfiÛˆ· Ûȷο. ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. √ ¶ÂÙ∫›ÙÚÈÓ˜: ™ÙÔ 26’ Î·È ÛÙÔ 29’ ο΢ ‹Ú ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ 1. °Î›ÙÎÔ˜ 12. μÔ‡Ú·˜ °ÎfiÙÔ‚Ô˜ °Î›ÙÎÔ˜ Î·È μÔ‡Ú·˜ Ì ÙÚ·˘Ì·Ù›· ∫·ÚÚ¿, fiˆ˜ 31. ¶ÂÙο΢ 6. æÈ¿ÓÔ˜ §·Ï›Ó, ÁÚ‹ÁÔÚË ¤ÍÔ‰Ô ÚfiÎ·È Ô ªÔÏ¿ÙÈ ÙÔ˘ ™ÙÔ14. ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ μ¤ÚÙ˙Ô˜ 3. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ï·‚·Ó ¶·¿ Î·È ™ÔÁÈ¿ÓÔÊ. ™Â Û‡ÛÙËÌ· 4-313. °ÎfiÙÔ‚Ô˜ 55. ™·Ì·Ú¿˜ Ï¿ÎË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ 3 ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ‹Ù·Ó 19. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ 5. μ¤ÚÙ˙Ô˜ ÛÙÔ 29’ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ô °Î›ÙÎÔ˜, ÂÓÒ ÛÙ· ÌÂÙfi¢È·ÈÙËÙ‹˜: 32. √ϛ۠85. ÷Ù˙‹˜ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·˙¿Î· ¿ÏÈÛıÂÓ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó °Ú·ÙÛ¿Ó˘ 23. ªÔÏ¿ÙÈ Ï·Í·Ó ÙËÓ Ì¿Ï· Ì ÔÈ ¶ÂÙο΢ (‰ÂÍÈ¿), ∫·23. ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ (ΔÚÈοψÓ) “ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋” ÙÛÈ·Úfi˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), °Îfi(20. ∞ÓȤÙ 60’) 20. ™ÎԇʷÏ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·, fï˜ Î·È ÙÔ‚Ô˜ Î·È ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ 8. ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ (14. ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ 86’) ¿ÏÈ Ô μÔ‡Ú·˜ ÂÓ‹Ú(Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î). ™ÙÔÓ ¿ÍÔμÔËıfi˜: 33. ªÚ¤Ûη 17. ¶·¿˜ ÁËÛ ¤ÁηÈÚ· “ηı·Ó· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ∫Ô˘Ú¤ÓÙ·˜ 77. °ÂÓÁο (1. Δ¿ÓÙÈÙ˜ 62’) Ú›˙ÔÓÙ·˜” ÙË Ê¿ÛË. ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi(ΔÚÈοψÓ), (10. ¡·ÓÙ¿ÁÈ· 89’) 7. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶ÂÚÈÎÏ›‰Ë˜ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤‰ÂÈÂÚ ¤·ÈÍÂ Ô √ϛ̠۠7. ™ÔÏ¿Î˘ 9. §·Ï›Ó (ª·Î‰ÔÓ›·˜) ¯Ó ӷ ·Ù¿ ηχÙÂÚ· ÙÔÓ ªÔÏ¿ÙÈ Î·È ÙÔÓ (99. √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ 90’) (46. ºÏ›ÁÎÔ˜ 76’) ̤¯ÚÈ ÙÔ 30’ ¤¯ÔÓÙ·˜ ¶ÈÓ‰ÒÓË Û ı¤ÛË Ì¤Û· Î·È ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ì¤Û· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ 1-0, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔËÓ ÂÈıÂÙÈ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔ΋ ÙÚÈϤٷ ·¿ÚÙÈ˙·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›·. ÔÈ ªÚ¤Ûη (‰ÂÍÈ¿), °ÂÓÁο (·ÚÈ- ∏ ¡›ÎË “·¿ÓÙËÛ” ÛÙÔ 8’. ªÂ- ÏÔ˘ ÷ڷϷÌ›‰Ë ·Ó¤‚·Û·Ó ÙËÓ ÛÙÂÚ¿) Î·È ™ÔÏ¿Î˘ (ÎÔÚ˘Ê‹). Ù¿ ·fi ˆÚ·›· ÔÌ·‰È΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÈηÈÒıËÎ·Ó ™ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ô ∞- ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Ô ™Îԇʷ- ÛÙÔ 36’. √ §·Ï›Ó ÍÂ¤Ú·Û ÙËÓ ·fiÛÙÔÏÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ÂÈʇ- Ï˘ ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô ¶·- ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ·fi Ù· Ï·Í ‰‡Ô ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÓ‰Â- ¿˜ ¤È·Û ı·̷ÙÈÎfi “Á˘ÚÈÛÙfi” ‰ÂÍÈ¿ Î·È Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ì¿Ï· ÁÈ· ο‰·. ∂·Ó¤ÊÂÚÂ, fiˆ˜ ·Ó·ÌÂ- , ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙËÓ Ï¿- ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ¯·Ê ÎÈÓ‹ıËΠ¤Í˘Ó· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÓfiÙ·Ó, ÙÔÓ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë, ·ÏÏ¿ ¿- ÙË ÙÔ˘ ¶ÂÙοÎË. ÊËÛ ¤Íˆ ÙÔÓ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓË, ÂÓÒ ΔÔ ÚÒÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‹Ù·Ó ·ÌÊ›Ú- ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ Ì ÛÔ˘Ù ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÂÚÈıÒÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È Ô ∫ÔÓÙÔÚÔÔ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤·È˙·Ó ·ÚÈ· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙÔÓ °Î›ÙÎÔ (1‰‹ÌÔ˜, Ô˘ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. ∂›Û˘ Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈο ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· 1). ÍÂΛÓËÛÂ Ô §·Ï›Ó ·ÓÙ› ÙÔ˘ ºÏ›- ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ó Ë Ì›· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ΔÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi “¿ÁˆÛ” ÁÎÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. Ù˘ ¿ÏÏ˘. øÛÙfiÛÔ Ô √Ï˘ÌÈ·- ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·Ú∏ ‰È¿Ù·ÍË ‹Ù·Ó 4-2-3-1 Î·È Ë Îfi˜ Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁfiÙÂÚ· ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Û‡ÓıÂÛË Ë ÂÍ‹˜: ΔËÓ ÂÛÙ›· ˘Â- ÛÙÔ 19’. √ Î. °Ú·ÙÛ¿Ó˘ ηٷÏfi- ÛËÎÒıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙȘ ı¤Ú·Û›ÛÙËÎÂ Ô μÔ‡Ú·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÁÈÛÂ Ê¿Ô˘Ï Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÎÔ‡- ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ™Â Ê¿ÛË “ηÚÌfiÓ” Ì ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ê·ÏË Â› ÙÔ˘ ∫·ÙÛÈ·ÚÔ‡, ÙÔ Ô- ÙÔ ÁÎÔÏ, Ô ªÚ¤Ûη ÂÎÙ¤ÏÂÛ ٷ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ æÈ¿ÓÔ, ™·Ì·- Ô›Ô ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂ- Ê¿Ô˘Ï, Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ‚ڋΠÙËÓ Ú¿, μ¤ÚÙ˙Ô Î·È ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. ÓÔ‡ÌÂÓÔÈ. √ ªÚ¤Ûη ·Ó¤Ï·‚ Ì¿Ï· Ì ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΙÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ê·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÂΛÓË Î·Ù¤ÏËÍ ¯·Ê ‹Ù·Ó ÔÈ Ã·Ù˙‹˜ Î·È ¶Ô˘Ú- Ì ÙÔ ‰ÂÍ› fi‰È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Û¤- ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙˆÓ ‰È¯Ù‡ˆÓ Ù˘ ÂÙÔ˘Ï›‰Ë˜, ÔÈ ™ÎԇʷÏ˘ Î·È ÓÙÚ·˜-ÛÔ˘Ù. ∏ Ì¿Ï· ‹Ú Ôχ ÛÙ›·˜ ÙÔ˘ μÔ‡Ú·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ Â¶·¿˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó ·fi ÙȘ Ê¿ÏÙÛÔ, ¤Ú·Û ·’ fiÏÔ˘˜ ÍÂÁÂ- ͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ΔÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Ù¤Ú˘Á˜ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·- ÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ μÔ‡Ú· ηÈ... ·Ó··‡- Â›Ó·È ˆ˜ Ô Î. °Ú·ÙÛ¿Ó˘ ·ÓÙ› Ó· ÓÙ›ÛÙÔȯ·), Ì ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Ó· ÙËΠÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÁˆÓ›·. ηٷÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ ÔÊı·ÏÌÔÊ·Ó¤˜ Û˘ÓÂÈÎÔ˘Ú› ÙÔÓ §·Ï›Ó, Ô˘ ·- ΔÔ 1-0 ‹Ù·Ó ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÙÔ ¶·Ó- ÎfiÚÓÂÚ, ˘¤‰ÂÈÍÂ... ¿Ô˘Ù. ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ·È¯Ì‹. ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ‹ÚÂ...ʈÙÈ¿, Ì ÙÔ˘˜ ™ÙÔ 41’ ¤ÁÈÓ ÌÈ· Ê¿ÛË Ô˘ Úԓ΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÂÚÈ΢ÎÏÒ- οÏÂÛ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ∞ÌÊ›ÚÚÔÔ ·È¯Ó›‰È ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¡›Î˘. ™Â ÌÈ· ÂÓ·¤ÚÈ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÛÙË Î·È ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙÔ ·’ Ô˘ ηٷÏfiÁÈÛÂ. ¢˘Ó·Ù¿ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ΔÔ ÁÎÔÏ ¤‰ˆÛ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ı- ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ¿- Ìfi ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ. ∞fi ÙË ÌÈ· Ë ¡›- Ô ™ÔÏ¿Î˘ ¤ÂÛ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ıËÛ·Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙË “Ì¿¯Ë” ÎË Âȉ›ˆÍ ӷ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÂÈ, ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ μ¤ÚÙ˙Ô˘. √ Î. ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ∏ ÚÒÙË Î·Ï‹ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı¤- °Ú·ÙÛ¿Ó˘ ˘¤‰ÂÈÍ ¤Ó·ÏÙÈ “ÎÈÛÙÈÁÌ‹ ·Ó‹Î ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ÏËÛ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ˘˜ ÎÂ- ÙÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜” ÙÔÓ μ¤ÚÙ˙Ô, Ì ◊Ù·Ó ÙÔ 4Ô ÏÂÙfi fiÙ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ê¿ÛË ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ‰È·ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·˙¿Î· ΤډÈÛ ÙÔ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙÔ 2- Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ·. ΔÂÏÈο ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÚÓÂÚ ÛÙÔ Ì·Ù˜. ΔÔ Â- 0 ÛÙÔ 24’. ªÂÙ¿ ·fi ¿Û· ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ ÂÎÙÂϤÛÙËΠÛÙÔ ÂfiÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô °ÂÓÁο, ·ÏÏ¿ Ô ¶ÈÓ‰Ò- ¶ÈÓ‰ÒÓË Ô ªÚ¤Ûη ¤Û·Û ÙÔ ÌÂÓÔ ÏÂÙfi (42’) Ì ÙÔÓ °ÂÓÁο Ó˘ -ÈÂ˙fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ æÈ¿ÓÔ- Ù¯ÓËÙfi ÔÊÛ¿ÈÓÙ Î·È Á‡ÚÈÛ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. ø‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÂ- ÙÔÓ °ÂÓÁο, Ô˘ ÎÔÓÙÚ·Ú›ÛÙËΠÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ Ê·ÏÈ¿, Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔÓ æÈ¿ÓÔ. ∏ Ì¿Ï· ÛÙÚÒ- ηÓÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ¤ÙÛÈ Î·È

∏ “ÛηÎȤڷ” ÙˆÓ ¿ÁΈÓ

O§Àª¶π∞∫√™-¡π∫∏

1

1

ÙÒÚ· Ô μÔ‡Ú·˜ ·ԉ›¯ıËΠ“ʇϷη˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜” ÁÈ· ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠfiÙÈ Ô °ÂÓÁο ı· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÁˆÓ›· Î·È Ì ÌÏÔÓ˙fiÓ ÌÏfiηÚ Ì ‰ÈÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ΔË... ‰fiÍ· ÙÔ˘ μÔ‡Ú· ˙‹ÏÂ„Â Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ °Î›ÙÎÔ˜ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·. √ ÔχÂÈÚÔ˜ ÔÚÙȤÚÔ, ·Ó Î·È ‚·‰›˙ÂÈ ÛÙ· 39 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÚÙÈ· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Î·È Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ·¤ÎÚÔ˘Û ÙËÓ Î·Úʈً ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ §·Ï›Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ™ÎԇʷÏË (45+1’). ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÍÈfiÏÔÁË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ô˘ ‚ڋΠÙÔ˘˜ ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜” ÈÛfi·ÏÔ˘˜ 1-1.

ª¤ÙÚÈÔ ı¤·Ì· ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ªÂ ÙȘ ›‰È˜ ÂÓ‰Âο‰Â˜ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ê¿ÓËÎ·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ›¯·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÈÓ‹ıËΠ۠·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. 줂·È· ÛÙÔ ‚’ 45ÏÂÙÔ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ‰È·ÎÔ¤˜ ΢ڛˆ˜ Ì ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. ™ÙÔ ‰›ÏÂÙÔ 60’-62’ ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ΛÓËÛË. √ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜ ¤ÚÈÍ ÛÙË “Ì¿¯Ë” ÙÔÓ ∞ÓȤÙ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ªÔÏ¿ÙÈ, ÂÓÒ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ ¶·¿ Ì ÙÔÓ Δ¿ÓÙÈÙ˜ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· (62’). ¶¿ÓÙˆ˜ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ ÌÂÈ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ë ¡›ÎË Â›¯Â ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë. √ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ ÎÈÓ‹ıËΠ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ¤‚Á·Ï ۤÓÙÚ·. ∏ Ì¿Ï· ¤Ú·Û ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ §·Ï›Ó, ·ÏÏ¿ η٤ÏËÍ ÛÙÔÓ ™ÎԇʷÏË. ∂ΛÓÔ˜ ¤È·Û ÂÓ·¤ÚÈÔ ‚ÔϤ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ú·Û ¿Óˆ ·fi Ù· ÁÎÔÏfiÛÙ. ™ÙÔ 64’ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë. √ ªÚ¤Ûη ‰ÔΛ̷Û ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ·fi Ì·ÎÚÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË, Ë Ì¿Ï· ·Ó·‹‰ËÛ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·ÈÊÓȉȿ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ μÔ‡Ú·, Ô˘ ·Ú¯Èο ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ù˘ ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÏfiηÚ ÚÔ ÙÔ˘ ™ÔÏ¿ÎË Ô˘ ηڷ‰ÔÎÔ‡ÛÂ.

™ÙÔ 69’ Û˘ÚÙfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ Δ¿ÓÙÈÙ˜ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÙÔÓ °Î›ÙÎÔ (¿ÊËÛ ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· Î˘Ï‹ÛÂÈ ¿Ô˘Ù), Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi fï˜ Ó· Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ›¯Â Ù· “ËÓ›·” ÙÔ˘ Ì·Ù˜. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ μÔ‡Ú·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ Â¤ÙÚÂ·Ó. ΔË ÌÔÓÔÙÔÓ›· ÂÓfi˜ ·ÚÁÔ‡ ·ÁÒÓ· ¤Û·Û ÛÙÔ 76’ Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫·ÙÛÈ·ÚÔ‡ ·ÚÎÂÙ¿ ̤ÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· Ù‡¯Ë. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ªÚ¤Ûη ÛÙÔ 79’, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˘ ¿ÛÔ˘ ÎfiÓÙÚ·Ú ÛÙÔÓ Ã·Ù˙‹. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ·, Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, fï˜ ÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ Î·È Ô °Î›ÙÎÔ˜ ÌÏfiηÚÂ. ¶Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›· ·ÒÏÂÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ 81’. √ ªÚ¤Ûη Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ “ÁÏ˘ÎÈ¿” Û¤ÓÙÚ·, Ô ∞ÓȤÙ ‚Ú¤ıËΠÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ “ηډȿ” Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÌË ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ μÔ‡Ú·. ∏ ¡›ÎË Ê¿ÓËΠӷ ¤¯ÂÈ “ηı›ÛÂÈ” (ȉ›ˆ˜ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹) Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô˘ ›Â˙ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞fiÚÚÔÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ›ÂÛ˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ 84’. √ ∞ÓȤÙ ›‰Â ÙËÓ “ÙÚ‡·” ÛÙËÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎË” ÔÈÛıÔÊ˘Ï·Î‹ Î·È ¤Ú·Û ˘¤ÚÔ¯Ë Î¿ıÂÙË ¿Û· ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÈÓ‰ÒÓË Ô˘ ÎÈÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ÎÂÓfi ¯ÒÚÔ. øÛÙfiÛÔ Ô μÔ‡Ú·˜ ‚Á‹Î ٷ¯‡Ù·Ù· ·fi ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ Î·È ¤ÂÛ Ì ·˘ÙÔı˘Û›· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘” ̤ÛÔ˘ ·ÔÛÔ‚ÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÛÔ‚·Úfi ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∂›Û˘ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô ªÚ¤Ûη ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ô μÔ‡Ú·˜ ·Ú¯Èο ¤¯·Û ÙËÓ Ì¿Ï·, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÏ·‚ ӷ ÙËÓ ‰ÈÒÍÂÈ ÚÔ ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰ÒÓË. ŒÙÛÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÈÛfi·ÏË 1-1...

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ (2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . . . 5 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . 5 3. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . .2 4. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . .1


¶∂ª¶Δ∏ 6 I√À¡π√À 2013

ÙȘ 18.05 ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤Ú·Û ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ∂∞∫, fiÔ˘ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÔıÂÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÔÓÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÍÂΛÓËÛÂ Ë Ì˯·ÓÔΛÓËÙË ÔÚ›· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ªÂ ÙË Û˘Óԉ›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛËÌÂȈı› ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi.

25

fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰È·ÎÔ› ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. √È Ô·‰Ô› Ù˘ ¡›Î˘ ¿Ó·„·Ó ηÓÔÁfiÓ· Î·È ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜.

TÔ ÙÚ›ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ✑™Δπ™ 19.15 ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·-

ΔÔ˘ ∂À£Àª∏ ¢. Ã√ÀΔ∞

✒∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ÌÚÔÛÙ¿ ·fi

ÙÔ Á‹Â‰Ô “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , fiÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Ô·‰Ô› Î·È Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘, ηıÒ˜ ˘‹ÚÍ ··ÁfiÚ¢ÛË ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤ÊÙ·Û Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ηıÒ˜ Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·¤‰ˆÛ·Ó.

√ ηÈÚfi˜ ‹Á ӷ ¯·Ï¿ÛÂÈ -·Ú¯Èο- ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ηıÒ˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ͤÛ·Û ‰˘Ó·Ù‹ ÌfiÚ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤‚Ú¯ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ΔÂÏÈο ÌÂÙ¿ ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ‰È·Ï‡ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ.

∞¶√ Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ·ÎÔ‡ÛÙËΠ¯ı˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ “ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ·Ófi‰Ô˘” , ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ “Alcohol is free” , ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ Eurovision. ΔÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ¤ÁÚ·„Â Ô ¤ÓıÂÚÌÔ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ Î·È Ê›Ï·ıÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ™Ù¿ı˘ ™·ÚÚ‹˜ (ÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Ô ›‰ÈÔ˜) Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜.

Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·˙¿Î·, ∞ÓÙÒÓ˘ ª¿Ó‰·ÏÔ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ›¯Â ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û οı ·È¯Ó›‰È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. “¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Û‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ‹Ù·Ó ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ ·fi Ù· ·ÏÈ¿. ªÂ ¿ıÔ˜, ‰‡Ó·ÌË Ì¤Û· Û ·ıÏËÙÈο Ï·›ÛÈ·. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ‹ıÂÏ ÙË Ó›ÎË Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ¿Ú· Ôχ. ¶ÈÛÙ‡ˆ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ËÌ›¯ÚÔÓ· ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ›¯·Ì ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ, fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÚÔËÁËıԇ̠ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ Ȥ۷Ì Ôχ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ηı·Úfi Ì˘·Ïfi. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ʿÛÂȘ, ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¿Û· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ηÏfi ÛÔ˘Ù ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ª¿Ó‰·ÏÔ˜ οÓÔÓÙ·˜ ÂȉÈ΋ ÌÓ›· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜: “∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ô˘ Ì·˜ ÛÙ‹ÚÈÍ ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿. ∂›Ó·È ¿ÓÙ· Ô 12Ô˜ ·›ÎÙ˘ Ì·˜. £¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ ˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ¿ÓÔ‰Ô. ¡· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÏÂ˘Ú¿ ı· οÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È Î·È Â‡¯ÔÌ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ·Ù› ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ¿Ú· Ôχ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ì·ÎÚ‡˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È· Î·È fiˆ˜ ÚÔ›· ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘-

ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ˙¤ÛÙ·Ì· ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÚÒÙÔ ÙÔÓ ∏Ï›· ™ÔÏ¿ÎË. ŒÓ· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘, Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÚÒÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Ê˘ÛÔ‡Ó·.

§π°∞ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ ✒ ∫·ÚÚ¿˜ Ì ·ÙÂÚ›ÙÛ˜ (¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› οΈÛË ÁÔÓ¿ÙÔ˘) ηÙ¢-

Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ó›ÎËÛ ÙÔÓ °ÂÓÁο, ÂÓÒ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ 35˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ›¯Â ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ∞ÓȤÙÂ. ∞Ó›ÎËÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÛÚË ‚ԇϷ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ ¡›Î˘.

✒“∫√§§∏ª∂¡√π” Ì ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Â›Ó·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfi-

✑¢∂¡ ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂

ÏÔ˘ Î·È ¡›ÎË ÛÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ʤÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ¤ÊÂÚ·Ó ¯ı˜ ¿ÏÏË Ì›·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÂÙ¿ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ӛΘ, ÁÈ· Ó· Û¿ÛÂÈ ÙÔ ÛÂÚ› ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¡›ÎË, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÈÛÔ·Ï›· ‹Ù·Ó Ë Ù¤Ù·ÚÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi (·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ). ∂›¯·Ó ÚÔËÁËı› ÔÈ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Ì ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi.

∞¶√ ·ÓÙÈÓÙfiÈÓÁÎ ÎÔÓÙÚfiÏ ¤Ú·Û·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÈ °ÂÓÁο, ∞ÓȤÙ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÔÈ μ¤ÚÙ˙Ô˜, √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ¡›Î˘.

ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó Ì ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¡›ÎË, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì ÙËÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎË” ·ÔÛÙÔÏ‹.

™Δ√ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÁÂÓ¤ıÏÈ· ·ÊȤڈÛ ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Δ¿ÛÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ۋΈÛ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ Î·È ·fi οو ÊÔÚÔ‡Û ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ Ô˘ ¤ÁÚ·ÊÂ: “Goal, happy birthday” .

√¶ø™ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, ¤ÙÛÈ Î·È ¯ı˜ Ô ∏Ï›·˜ μÔ‡Ú·˜ ·¤ÎÚÔ˘Û ¤Ó·ÏÙÈ. ∞˘-

§π°√ ÌÂÙ¿ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¡›Î˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ¤Ú·Û ·fi ÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, fiÔ˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘. √È Ô·‰Ô› ·Ôı¤ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ.

∂¡ø √ ∞¶. Ã∞ƒ∞§∞ª¶π¢∏™ ¢∏§ø™∂ √Δπ ∏ ¡π∫∏ ¶∞ƒ∞ª∂¡∂π ™Δ∏ ¢π∂∫¢π∫∏™∏ Δ∏™ ∞¡√¢√À

ª¿Ó‰·ÏÔ˜: Δ· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô” . °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰‹ÏˆÛÂ: “∞˘Ùfi Â›Ó·È ÛÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹. ªÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· οÓÂȘ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ 90’ ‹ ÛÙÔ 85’ ‹ Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· οÓÂȘ Î·È Î·ıfiÏÔ˘. ∞˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È·, ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÂȘ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Ù· ¿ÚÂȘ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ¯¿ÛÂȘ. ∂Ì›˜ ›¯·Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÍÂÎÈÓ¿ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹” .

÷ڷϷÌ›‰Ë˜: ◊Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹: “◊Ù·Ó ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ›¯Â fiÏ·. À‹Ú¯Â ¤ÓÙ·ÛË Î·È ¿ıÔ˜. ∫·È ÔÈ ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹ıÂÏ·Ó ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÛÙ·ı‹Î·Ì ¿Ú· Ôχ ηϿ Î·È ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÙËÓ Â›¯·Ì ÂÌ›˜ Ì ÙÔÓ §·Ï›Ó ÛÙÔ 45’. ∞Ó ¤Ì·ÈÓ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù· Ú¿Á-

Ì·Ù· ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο” . ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÚfiÛ¯·Ó Ôχ Ù· ÓÒÙ· ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ì›ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ οÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÛË. °È· Ì·˜ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ Ô ‚·ıÌfi˜. ª·˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘. ∫ÔÈÙ¿Ì ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Â›Ó·È ÓÈÎËÊfiÚÔ ÁÈ· Ì·˜, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘” . ∫·ÙfiÈÓ Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù· °È· ÙÔ ·Ó ‰È¤ÎÚÈÓ ÎfiˆÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ: “¡·È ˘‹Ú¯Â Ì›· ÎfiˆÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ›ÂÛ˘. £¤Ï·Ì ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÎÔÚ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì οÔÈÔ ÁÎÔÏ. °È’ ·˘Ùfi ·›Í·Ì ϛÁÔ ÈÔ ›Ûˆ. °È· ÙÔ ·Ó Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÈÛÔ·Ï›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙË ¡›ÎË Ó· ‰È·ÙËÚ› ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô: “º˘ÛÈο Î·È Â›Ì·ÛÙ ̤۷ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ï‹ÍÂÈ ÈÛfi·ÏÔ ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È, ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. °È· ÙÔ ·Ó ·ÏÏËÏÔÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È·

Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ï¤È ÔÊ: “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ˆ ·˘Ùfi. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ·›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ¢ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ η̛· Î·È ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÛ¿ÍȘ. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ¤Ó· Ôχ ηÏfi Â›‰Ô, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó Ê·Û·Ú›Â˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜” .

¶ÈÓ‰ÒÓ˘: ¡›ÎË ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, £·Ó¿Û˘ ¶ÈÓ‰ÒÓ˘, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ˘ÛÙ¤ÚËÛ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¿Û· Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡: “∂›Ì·ÛÙ Ôχ ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¢ÂÓ ·ÔÁÔËÙ¢fiÌ·ÛÙ fï˜ Î·È ÎÔÈÙ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿. À¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È·, ÛÙ· ÔÔ›· ı· ·Ï¤„Ô˘ÌÂ. £ÂˆÚÒ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ›¯·Ì Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¿Û·, ·Ó Î·È ¯¿Û·Ì οÔȘ ¢ηÈڛ˜. £· ¿Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ. ∫ÔÈÙ¿Ì ¤Ó·-¤Ó· Ù· Ì·Ù˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ

ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘ÌÂ. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ·ÍÈfiÌ·¯Ô˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜. ∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ¿ÓÔ‰Ô” .

¶·¿˜: ¢›Î·ÈÔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· √ ÿÚ˘ ¶·¿˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ‰›Î·ÈÔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: “ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Â›¯Â Ôχ ¤ÓÙ·ÛË, Ôχ ¿ıÔ˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ·fi ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ôχ ηχÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ›Ûˆ˜ Î·È ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈÛıÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÌÂÙ¿ ÙÔ 60’. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì·˜ ›ÂÛ ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ê¿ÛË. £¤ÏÔ˘Ì ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” . ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™


26

¶∂ª¶Δ∏ 6 I√À¡π√À 2013

Δ∞∂∫μ√¡Δ√

™∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ¶ƒ√ΔÀ¶∞ £∞ §∂πΔ√Àƒ°∏™∂π √ ™À§§√°√™, ∂¡ø ¡∂∞ ¶ƒ√™ø¶∞ £∞ ™Δ∂§∂Ãø™√À¡ Δ√ ¢.™.

™ÙÔ μfiÏÔ Ô √Ï˘ÌÈÔӛ΢ ª. ªÔ˘ÚÔ‡ÙÛÔ˜

∞ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂÏ›‰· Ô ƒ‹Á·˜

ªπ∞ Ï·ÌÚ‹ ·ÚÔ˘Û›· ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· ¤ÚıÂÈ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ªÔ˘ÚÔ‡ÙÛÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Δ∞∂∫μ√¡Δ√ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ™›‰ÓÂ˚ ÙÔ 2000. √ ¯Ú˘Ûfi˜ √Ï˘ÌÈÔӛ΢ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ “Kim Fitness Athletic Club” . √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ηÏÏÈÂÚÁ› ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ Δ∞∂∫μ√¡Δ√, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ªÔ˘ÚÔ‡ÙÛÔ˘ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. £· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 17.00 Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 19.00. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ”.

ΔÔ Á·ÏÏÈÎfi ·ÂÚÔÚ¿ÏÈ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Δ√ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 17.00 ı· ÚÔÛÁÂȈıÔ‡Ó ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ù· ÚÒÙ· ·fi Ù· 18 Û˘ÓÔÏÈο ·ÂÚÔÛοÊË Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Á·ÏÏÈÎfi ·ÂÚÔÚ¿ÏÈ. ™˘ÓÔÏÈο Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÂÚÔÛοÊË Ù‡ˆÓ Cirrus, Piper, Mooney, Cessna Î·È Robin ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ 44 °¿ÏÏÔ˘˜ ·ÂÚ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ˆ˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ∞ÂÚÔϤۯ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Ralley Aero France Claude Lemee Î·È ÙÔÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Jean Michel Collineau ÒÛÙ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ·ÂÚ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›·, ÂÓÒ Ë ª·ÁÓËÛ›· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÂӉȿÌÂÛÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ·ÂÚÔÚ¿ÏÈ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ 2011 ›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. Jean Michel Collineau ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ∞ÂÚÔÚ¿ÏÈ ·ÔʇÁÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ η˘Û›ÌÔ˘ Ù‡Ô˘ 100 LL ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÏÏËÓÈο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Δ· ·ÂÚÔÛοÊË ı· ·ÔÁÂȈıÔ‡Ó ·fi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Ì ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ı· ÚÔÛÁÂȈıÔ‡Ó Î·È ı· ÛÙ·ı̇ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Pallas, ÂÓÒ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· Î·È ¿ÏÏ· ·ÍÈÔı¤·Ù·. ΔËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ ¶‹ÏÈÔ fiÔ˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ º›ÏË •¤ÓÔ˘, ÙÔ ¢.™ Î·È Ù· ª¤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¢. ¶ËÏ›Ô˘ “∫ÔÈÓfiÓ ¶ËÏ›Ô˘ ŸÚÔ˘˜” ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· Ù˘ 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. √È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ȉ¤·˜ ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ·ÂÚ·ıÏËÙÒÓ.

ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂÏ›‰· Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ı· ÎÈÓËı› Û ÈÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚfiÙ˘·. ¡¤· ÚfiÛˆ· ı· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο Ë ÔÌ¿‰· ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘ÓÙ·Á‹ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰‡Ô ÂÙÒÓ Î·È ı· ÛÙËÚȯı› ÛÙÔ ÓÙfiÈÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ™Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 201314.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ·ÔÙÂÏ› ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ‰ÈfiÙÈ ÛÙË Ó¤· ηÙËÁÔÚ›· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, fiˆ˜ ı· Ù· ÔÚ›ÛÂÈ Ë ∂¶√. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÁË‰ÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ fiÙÈ Î¿ı ۈ̷ÙÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 200 ̤ÏË, οÙÈ Ô˘ Ê˘ÛÈο ı· ÚԂϤÂÙ·È ÛÙË Ó¤· ÚÔ΋ڢÍË . ™ÙÔÓ ƒ‹Á· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚfiÙ˘· Ì ·Ï·ÈÔ‡˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. Δ· ı¤Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: 1. ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 2. ∂ÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ ÙÔ ˘¿Ú¯ˆÓ ¢.™. ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ∫· ÏfiÁËÚÔ˘ ı· Û˘ÌÏËÚˆı› Ì Ӥ· ÚfiÛˆ·, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Ó¤Â˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ª¿-

ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¢.™. ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Á˘Ó·ÈΛ· ·ÚÔ˘Û›·, ·ÊÔ‡ Ë Î. ¢‹ÌËÙÚ· ¡ÙfiÓÙÔ˘, ÎfiÚË ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¡ÙfiÓÙÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ 200 Ô˘ ı· Ù· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ı· ‰ËψıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂¶√ ˆ˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ-̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· golden members (¯Ú˘Û¿ ̤ÏË) ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ı·̷ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∏ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ófi‰ˆÓ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ §¿ÎË ª·Î¿ÏË Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ÂÓÒ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ›‰È·. ŒÙÛÈ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÛÙËÚȯı› Û ÓÙfiÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ ÔÈ fiÔȘ ÚÔı‹Î˜ Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ı· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ·›ÎÙ˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ì ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 22 πÔ˘Ï›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ 10˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Âͤ-

‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¶Ï‹ıÔ˜ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ı· ·Ú¢ÚÂı› ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÒÛÙ ӷ Â¢ÊËÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ıÏÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ ÔÚ›· ÛÙË Ó¤· ηÙËÁÔÚ›· ¿Óˆ ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ· Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ. ªÂÁ¿ÏÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ʛϷıÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ Ù· ÔÔ›· ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡” .

ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ô Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ∞Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, Ì ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÙÈÛÙ› ÛÙ· Ù¤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶√ Î. ªÈ¯¿ÏË Δ˙·ÓfiÔ˘ÏÔ Ô˘ Ì›ÏËÛ ÛÙÔÓ NOVA™¶√ƒ FM 94.6. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â›Â: “Œ¯Ô˘Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ë ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›-

Ô˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ fiÌÈÏÔÈ ı· ηٷÚÙÈÛÙÔ‡Ó Û ¯ÚfiÓÔ ÚÂÎfiÚ. ªÔÚ› Î·È Ù¤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ. ªÂ ÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ÓfiÙÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠ÔÏÏ¿, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÓËÛÈ¿” . ∂›Û˘, Ô Î. Δ˙·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙË Ó¤· °’ ∂ıÓÈ΋ ı· ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ: “£· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Í¤ÓÔÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘˜. ¡· ͤÚÂÙ fiÏÔÈ ˆ˜ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËı› Ô ƒ‹Á·˜, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁÎÚÔ˘ Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi §¿ÚÈÛ·, ∫·Ú‰›ÙÛ·, ΔڛηϷ, ¶ÈÂÚ›·, ºıÈÒÙȉ·, ∂‡‚ÔÈ· Î·È ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· Â›Ó·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘, ¢ˆÙȤ· ∞ÁÈ¿˜, ¶˘ÚÁÂÙfi, ∞ÌÂψÓÈ·Îfi, ª·¯ËÙ‹ ΔÂÚ„Èı¤·˜, ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∞.√. ΔڛηϷ, μ·Ù·ÓÈ·Îfi ∫·ÙÂÚ›Ó˘, ∞¯ÈÏϤ· ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜, §·Ì›·, ∞¯ÈÏϤ· ¢ÔÌÔÎÔ‡, ÷ÏΛ‰·, ∞.√. ∫‡Ì˘, ÕÚË ∞ÈÙˆÏÈÎÔ‡ Î·È ªÂÛÔÏfiÁÁÈ.

ºπ§π∫√ ∞°ø¡∞ ¢π¡√À¡ ∞Àƒπ√ √π ¶∞§∞πª∞Ã√π Δ√À √§Àª¶π∞∫√À ª∂ √ª∞¢∞ ∂¶π§∂∫Δø¡

¶·ÏȤ˜ ‰fi͘ ÛÙÔ ∂∞∫ º ÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ˘˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 7 πÔ˘Ó›Ô˘, ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›ÏÂÎÙˆÓ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Û¤ÓÙÚ· ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. √È Â›ÏÂÎÙÔÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ Δ¿ÛÔ ∂˘ı˘Ì›Ô˘, £·Ó¿ÛË ΔÛÈ·Ì‹Ù·, ∫ÒÛÙ· Δ˙·‚¤Ï·, ª›ÏÙÔ ª·Ì̤, ª·ÓÒÏË ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ƒ‹Á· ƒ‹Á·, °È¿ÓÓË ∫·Ú·ÌÔÙ¿ÎË, Δ¿ÛÔ °È·ÓÓ¿ÎÔ, £·Ó¿ÛË ΔÛÈÌÔ‡ÎË, ¡›ÎÔ ¶·Û¯¿ÏË, ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·ÓÔ˘ÚÁÈ¿, °ÈÒÚÁÔ ¶¿ÙÛË, °ÈÒÚÁÔ ΔÛ¤ÏÈÔ, ∞fiÛÙÔÏÔ μÂÚÁ‹, ∞ÓÙÒÓË ¶ÂÚ‰›Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÚ‰·Ï‹, °È¿ÓÓË μ·˝ÙÛË, ¡›ÎÔ ΔÛ·‚·Î·ÙfiÔ˘ÏÔ, ¢ËÌ‹ÙÚË °Ú¿ÓÙ˙· Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª¿Î·. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ Èη-

ÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ ÎfiÓÙÚ· ÛÙȘ ·ÏÈÔ‡˜ ¿ÛÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·. ΔÔ Ì·Ù˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â›ÏÂÎÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì ÛÂÈÚ¿ ÊÈÏÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÌ¿‰Â˜ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Î·È ÌË. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ Â›ÏÂÎÙÔÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ™¢¶£ ΤډÈÛ 4-2, Û ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Î. ™‡ÚÔ˜ ∫·ÓÔ‡Ï˘. * √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›ÏÂÎÙˆÓ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔ-

ÓÙ·È ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ∂∞∫ ÛÙȘ 17.30. ™¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Ë ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ

ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 17.15.


¶∂ª¶Δ∏ 6 I√À¡π√À 2013

27

∂ÀÃ∏£∏∫∞¡ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∂™ ∫∞π ∫∞§∞£√™º∞πƒπ™Δ∂™ √§Àª¶π∞∫√À ∫∞π ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√À ¶ƒπ¡ Δπ™ ª∞Ã∂™ °π∞ Δ√¡ ΔπΔ§√

“ΔÂÏÈÎÔ› ·ÓÙ¿ÍÈÔÈ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ”  ÙËÓ Â˘¯‹ ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ›, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ, Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û Îϛ̷ ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ÔÈÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ı· ·›ÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÚÔÔÓËÙÒÓ Î·È ·Ú¯ËÁÒÓ.

ª

ΔÔÓ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‹ÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™∞∫∂, °ÈÒÚÁÔ˜ ÷ς·Ù˙¿Î˘, ÔÔ›Ô˜ ÚÔÙÔ‡ ÂÈ ÙÔ ÔÙȉ‹ÔÙÂ, ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ˆ˜ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ªËÙÚÔfiÏÂˆÓ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ¶ÂÈÚ·È¿, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ™∂º Î·È ÙÔ √∞∫∞ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÚÔʛ̈Ó, Ê·Ú̿ΈÓ, ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Î·È Ô,Ùȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÈı˘Ì› οÔÈÔ˜ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ¿ÛÙÂÁÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ‹ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ·. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Û ¿ÏϘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ı· Ì¿ıÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÚÔÛ¯Ҙ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ÷ς·Ù˙¿Î˘ ÚÔÙÔ‡ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘: “ª·›ÓÔ˘Ì ÛÙË ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÓ· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ‹Á ¿Ú· Ôχ ηϿ. ª·˜ ¤‰ˆÛ ÔÏϤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∂›¯·Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Û ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È Ô˘Ú¿. ∫·Ù¿ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ηÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ˘˜ 182 ·ÁÒÓ˜ ÔÈ 70 ¤ÏËÍ·Ó Ì ‰È·ÊÔÚ¿ οو ÙˆÓ ¤ÍÈ fiÓÙˆÓ, οÙÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÛÔ ·ÌÊ›ÚÚÔÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì χÛÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. À¿Ú¯Ô˘Ó ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ χÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. £· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ó· ¢¯ËıÒ ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ¿ÍÈÔÈ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û ‹ÚÂÌÔ Îϛ̷ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‚›·. •¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ¤Ó·˜ ı· ¿ÚÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ·˜ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. £· Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ Ó· ·Ì·˘Úˆı› Ô ÙÂÏÈÎfi˜ Ì ÂÂÈÛfi‰È·. μ·ÛÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Ù· ·ÔʇÁÔ˘ÌÂ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ̤ۈ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ·” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ƒ¤ı˘ÌÓÔ, Ì ‚¿ÛË ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. °. ª·ÚÙ˙Òη˜ (ÚÔÔÓËÙ‹˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡): “°È· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙfi¯ÔÈ Ì˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂›¯·Ì ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Í¤ÚÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÓÈÎËÙ¤˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È Ù˘. Œ¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∞Ó Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì ı· Â›Ó·È ÙÔ ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· Ì›·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛÂ˙fiÓ. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ô ÈÔ Î·Ïfi˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ŒÂÈÙ· ·fi Ì›· ‰È·‰Èηۛ· ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ‰˘Ó·ÙÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÚÔÔÓ‹ÛˆÓ, ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÙÔÓ Û¤‚ÔÓÙ·È fiÏÔÈ Î·È Ó· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›‰Ô. ΔÔ fiÙÈ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÚÈÓ Ù· Ï¤È ÔÊ, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÛÔ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ∂Ì›˜ ‹Ì·ÛÙ ·ÎfiÌ· Û ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿Ï˘Û˘ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ∫¿ÚÈ Î·È ÙÔÓ °ÎÔ˘›Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÈÔ “‚·ı‡” ÚfiÛÙÂÚ ÛÙË ÛÂ˙fiÓ ϤÔÓ” . ∫. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜): “ŸÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂȘ Û ¤Ó·Ó ÙÂÏÈÎfi Î·È ÁÈ· ¤ÓÙ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ¿-

ÓÙ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ı¤ÏËÛË Î·È Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ¢ÂÓ ÛΤÊÙÂÛ·È fiÙÈ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÛ·È Î¿ÔÈÔÓ Ù›ÙÏÔ. ∂Λ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÂÌ›˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ” . ∞ÚÁ. ¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘ (ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡): “∂Ì›˜ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. Ÿˆ˜ ›Â Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜, Ë ∂˘ÚˆÏ›Áη ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ¢ÂÓ ÛÔ˘ ¤‰ÈÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ. ∂›¯·Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ù· ‰ÈÔÚıÒÛ·Ì Ì ı¤ÏËÛË Î·È ÂÈı˘Ì›· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ∏ Â›ıÂÛË ı¤ÏÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·. √ÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ. ∂›Ì·È ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜. ¶ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ Ô˘ ‹Ú·Ì ·Ó¤‚·Û·Ó Â›Â‰Ô ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞Ó Â›¯·Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ì›·-‰‡Ô ·ÎfiÌ· ÚÔÛı‹Î˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ›, ·ÏÏ¿ ÎÂÚ‰›Û·Ì ÔÏϤ˜ Ì¿¯Â˜ Î·È ·˘Ùfi Ì·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÂÚËÊ¿ÓÈ·. ŸÙ·Ó ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›¯·Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· fiÙÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰È·Ï‡ÂÙ·È. ΔÒÚ· Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Ì›· ‚¿ÛË ·ÈÎÙÒÓ ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÙÚ·ÁÈο ›Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·›ÎÙ˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â¤Ó‰˘Û Û ·˘Ùfi Î·È Ù· ηٿÊÂÚÂ. ¶Ú¤ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ηχ„Ô˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¯¿ÓÙÈη. ™ÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη ‰Â›Í·Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› Î·È ·Ú·‰fi͈˜ ηχ„·Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·ÂÏÏÔ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi. ΔÔ ¿ıÔ˜ Î·È Ë ·Á¿Ë ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‚Ô‹ıËÛ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ” .

¢. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜): “ŸÙ·Ó ·›˙ÂȘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. πÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ì·˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ı¤ÏËÛË. ¶¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ¯¿Û·ÌÂ, ·ÏÏ¿ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÈÛÙÔÚ›·. Œ¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜” . °. ™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ (ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘): “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È Û·Ó ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÂȘ ÛÊ‹Ó· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È Ôχ˜ ¯ÚfiÓÔ˜-ÌÂıÔ‰È΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· Ó· ¯Ù˘‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÙÚ›ÙÔÈ, οӷÌ ÚÂÎfiÚ ÓÈÎÒÓ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ηٷÎÙ‹Û·Ì ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Û‚fiÌ·ÛÙÂ. ª·˜ ¤¯ÂÈ ÓÈ΋ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ” . ª. ª·Ù‹˜ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜): “ΔÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ·›˙ÂÈ ˆÚ·›Ô Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙȘ ӛΘ. ∞fi ÙË ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÎÂÎÙË̤ӷ Ì·˜ ·fi ¤ÚÛÈ. Œ¯Ô˘Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ. ∂Ï›˙ˆ Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· ˆÚ·›· ÛÂÈÚ¿ Û Ì·ÛÎÂÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜” . £. °È·Ϥ˜ (ÚÔÔÓËÙ‹˜ ƒÂı‡ÌÓÔ˘); “ΔÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Â›Ó·È Ì›· Ó¤· ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ fiÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›· ‹ıÂÏ ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ΔÔ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÙÈÌËÙÈÎfi. ΔÒÚ· ÍÂÎÈÓ¿Ì ӷ

ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË” . ∞‚Ú. ∫·ÏÈÓÈΛ‰Ë˜ (ƒ¤ı˘ÌÓÔ): “∂›Ì·È Ôχ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò. ŸÏË Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË. °È· Ì·˜ ÙÔ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ˆ˜ ‰Ò, ‹Ù·Ó Û·Ó fiÓÂÈÚÔ. ÕÛ¯ÂÙ· ·Ó ı· ηٷʤÚÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‹ fi¯È Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË” . ™Â ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ: °. ª·ÚÙ˙Òη˜: “¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÔÙ¤ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ™Â ¿ÏÏ· ˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂ. ∂›Ó·È Ôχ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ·Ú¿ ÙË ÎÚ›ÛË ·ÍÈÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤ÌÂÈÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ÂÌ›˜ ‰ËÏÒÛ·Ì “·ÚÒÓ” ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ fiÙÈ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∂˘ÚÒ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙËı› ·fi ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ϤÂÈ ÔÏÏ¿. ∞ÚÁ. ¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘: “¶·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ Ë Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. √È Í¤ÓÔÈ Ï¤Ó ˆ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ Ó· ÓÈÎÔ‡Ó. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ‰ÂÈÏ¿-‰ÂÈÏ¿ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 Î·È Ù· ηٷʤڷÌÂ. ΔÔ Ì¿ÛÎÂÙ ‹Úı ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÈÔ ÓˆÚ›˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ◊Ù·Ó ÛÊ˘ÚËÏ·ÙË̤ÓÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ŸÙ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ΔÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔȯ›Ô, Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. º¤ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÌfiÓÔ 19

∞¶√ Δ∏¡ ∞¡¢ƒπ∫∏ √ª∞¢∞ ª¶∞™∫∂Δ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ.

¶·ÚÂÏıfiÓ Ô ª·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘ Ã

ÒÚÈÛ·Ó ·fi ¯ı˜ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ºÒÓË ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ¤Ï˘Û·Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Î·È ϤÔÓ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ ∞.™.“√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 1937” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔÔÓËÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£, fiÔ˘ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó Ì›· Ó›ÎË Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜. ∫·Ù¿ÊÂÚ ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÛÙ· Ë-

ÌÈÙÂÏÈο ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, fiÔ˘ ¤¯·Û ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·fi ÙËÓ ∞∂§. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∞™ “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 1937” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· οوıÈ: “§‡ıËΠ̠ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·›ÓÂÛË Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÔ‡ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰Ô˜ Ì¿ÛÎÂÙ Î. ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ Î. ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÙÔ˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ οı ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£” .

̤Ú˜ ÚÂfi. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ™Ù· 19 ÚÂfi Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ̤Ú˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹Úı·Ó ÛÙÔ √∞∫∞ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó. √ ŒÏÏËÓ·˜ ·›ÎÙ˘ fiÙ·Ó ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜, ÊÈÏÙÚ·Ú›ÛÙËΠηχÙÂÚ· Î·È ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜. ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ, ·ÚfiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÁÂÏÔÈÔÔ›ËÛ˘. √ °ÈÒÚÁÔ˜ Ù· ηٿÊÂÚ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο” . °. ™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜: “ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ì ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ∏ ›ÂÛË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ù· ªª∂, Ì·˜ ¤Î·Ó·Ó ÈÔ ÛÎÏËÚÔ‡˜ Î·È ·ÓıÂÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ¶·›ÎÙ˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ›¯·Ì ÂÚ¿ÛÂÈ ‰‡ÛÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ ‰Ô˘Ï¤„·ÌÂ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÛ·Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∂›Ó·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì Ì Ӥ· ·È‰È¿ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ٷϤÓÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·‡ÚÈÔ-ÌÂı·‡ÚÈÔ Ó· Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜” . £. °È·Ϥ˜: “™˘ÌʈÓÒ Ì fiÛ· ›·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜. ∂›Ì·ÛÙÂ Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰‡Ô ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ›” . °È· ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÂÚ› ÓÙfiÈÓÁÎ: °. ª·ÚÙ˙Òη˜: “ŸÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È Â›Ó·È ÁÈ· Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÙÔ ¿ıÏËÌ·. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤Î·Ó Â›ÛÎÂ„Ë ·ÈÊÓ›‰È· Ë WADA ÚÈÓ ÙÔ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ê‹Ì˜. ªÂ ‰Â›ÁÌ· ·fi Ô‡Ú· Î·È ·›Ì·. √Ùȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ï¤ÁÂÙ·È Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È οÔÈˆÓ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Î¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡ ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÛÙÔ ·ÚΤ ·Ó ‹Ì·ÛÙ ÈηÓÔ› Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ” . °È· ÙÔ ·Ó Ë Â˘¯‹ fiÏˆÓ Â›Ó·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÔÌ·Ï¿ ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ›: ∞ÚÁ. ¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘: “∂›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ë ‚›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Ï‡ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Ú¤ÂÈ. ∞fi ¢Á¤ÓÂÈ· ÚÔ˜ ÂÛ¿˜ ηı‹Û·Ì ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. √È ·›ÎÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ Î·È Ù· ‚ÔËıËÙÈο ÛÙÔȯ›·, ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ· Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó. Œ¯Ô˘Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÚÔÔÓËÙÒÓ. ΔÒÚ· Ô Î·ı¤Ó·˜ ÎÔÈÙ¿ÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ∂›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó· ÙÔ Ï‡ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Î·È fi¯È ‰ÈÎfi Ì·˜. ªÂ ÙÔ Ó· ˙ËÙ¿Ì ·fi ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Á‹‰Ô, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ˙ËÙ¿Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙÔ ÓfiÌÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜. √È ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÂÌ›˜ ı· ›̷ÛÙ „‡¯Ú·ÈÌÔÈ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ٛÔÙ ¿ÏÏÔ” °. ª·ÚÙ˙Òη˜: “™˘ÌʈÓÒ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔÓ ∞ÚÁ‡ÚË. ¶¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ‹ fi¯È ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó. ¢ÂÓ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ηıfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ÙÈ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ √∞∫∞, Ô‡Ù ϤÌ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ fiÙÈ ÛÙÔ ™∂º ·›˙ÂÈ Ì¿ÛÎÂÙ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜. ∫ÔÈÙ¿Ì ÌfiÓÔ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È Ì›· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·. ∫·Ïfi ı· Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ ·ÚÓËÙÈο Ó· ¤¯Ô˘Ó Ï›ÁË Û˘Ó›‰ËÛË Û ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÓÂ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ó” . °È· ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙÔÓ ™·ÓÔ‡ÏË: ∞ÚÁ. ¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘: “∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙÔ ·È¯Ó›‰È. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂȘ Ï¿ÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ò˜ ·›˙Ô˘Ó. ªÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ ÌfiÏȘ 4 fiÓÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ 10 ·Û›ÛÙ. ¡· ˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, fï˜, ‰Â ÌÔÚÒ” .


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ —™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ· 2013” Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÂÈηÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Ù˘ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔ?Ô˜) ¤ˆ˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ 8 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› 11:30-13:30 Î·È 18:00-21:00 ηıËÌÂÚÈÓ¿. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ —™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ (μfiΔ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ÚÂÈ·˜ £Ú¿Î˘) μfiÏÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË, ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ıÂÌ·ÙÈÊ›ÏÔ˘˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î‹ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Ì·˙› Ì·˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ï‹Í˘ ÙˆÓ ÃÔÚ¢Û›Ԣ ∞Ï. ∫. ¢¿ÌÙÛ· ÙÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “πÛÙÔڛ˜ ÙÔ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 20.00, Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó Ù· ÛÒÛÙÔ Ì·Á·˙› “§›ÌÓË” ÛÙÔ ÕÏÛÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ Ì·Ù·” Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ 58 πˆÓ›·˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫˘¤ÚÁˆÓ ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÚÈ¿ÎÔ˜ ∫˘ÙÔ‡‰Ë˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ ˘fiÁ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ·fi Û¯ÔÓÙ·È ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ‚Ú·‰È¿ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ÂÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ∫ÒÛÙ· ‰¤ÛÌ·Ù·, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ôχ ¯ÔÚfi! ∞ÎÚ›‚Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ˆ˜ ÙȘ 12 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ Î·È ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ·fi Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁ‹˜. — ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ∞گ›ˆÓ ÛÙȘ 9 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù· °ÂÓÈο ∞گ›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ (°.∞.∫.) ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ¤ÎıÂÛË Ì ÙÔ Û¿ÓÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ·ÓıÚˆÈÛÙ‹ ÁÈ·ÙÚÔ‡ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·Ú·Ì¿ÓË Î·È ÙÔ˘ Û·Ó·ÙÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ “∏ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˜ ¶ËÁ‹” ÛÙ· ÿÓÈ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ¤ÎıÂ∏ ™¯ÔÏ‹ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ∞ÓÛË ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ıÚÒÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ΔÛÈÎÚ›ÎË (°·Ì‚¤Ù· Î·È π¿ÛÔÓÔ˜) Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 14 £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ Û·ÙÈÚÈπÔ˘Ó›Ô˘, ¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹, 10-1 Îfi ¤ÚÁÔ: ΔHIS IS GREECE ÛÙÔ ÙÔ Úˆ› Î·È 6-9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Ï¿ÎÎÔ ÙˆÓ ÏÂfiÓÙˆÓ, Ù˘ °ÂˆÚ—∏ ÂÚÈÔ‰È΋ ¤ÎıÂÛË “ªÈÏ‹ÛÙ Á›·˜ ™˘Ìˆӛ‰Ô˘, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘Û›Ԕ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ (∫Ô˘Ù·ÛÙÔ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi Ú¤ÏÈ·- & ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘), ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30 πÔ˘μfiÏÔ, ÒÚ· 9:30 Ì.Ì., Û‹ÌÂÚ· 6 Ó›Ô˘ Î·È ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi πÔ˘Ó›Ô˘. ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ.

∫π¡∏ª∞Δ√°ƒ∞º√™ — ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” ·ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 6 πÔ˘Ó›Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “ÕÓÓ· ∫·Ú¤ÓÈÓ·” . √È ÚÔ‚ÔϤ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 πÔ˘Ó›Ô˘ (ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 10/6). flÚ· ¤Ó·Ú͢: 10 Ì.Ì. Î·È ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘: 4 ¢ÚÒ.

ºøΔ√°ƒ∞ºπ∞ —™ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ƒÈ‚¤ÏÏË, ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ §¿ÚÈÛ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙȘ 24 πÔ˘Ó›Ô˘. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘): 10:00 - 18:00.

¢π∞º√ƒ∞ —∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 6 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21:00 ÙËÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ‚Ú·‰È¿ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 6977619917 Î·È 6944501184. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ÚÈÓ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 7 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Xenia ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. (∫Ú‡Ô È¿ÙÔ - ÎÚ·Û› - ÌÂψ‰›Â˜ Ì ·ÎÎÔÚÓÙÂfiÓ Î·È È¿ÓÔ). ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜: ÙËÏ. 24210 - 30121 Î·È ÎÈÓ. 6944 410944, 24210 - 35921. —¢ÂηÔÎÙÒ Á·ÏÏÈο ·ÂÚÔÛοÊË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Á·ÏÏÈÎfi ∞∂ƒ√ƒ∞§π Ì 44 ·ÂÚ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜, ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 17:30 ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ı· ‰Ôı› ÌÈÎÚÔ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ. ∂›Û˘ ÛÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00 ı· ‰Ôı› GALA ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô μfiÏÔ˜ ¶·ÏÏ¿˜ ·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹. —ΔÔ ¢™ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ μfiÏÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 19:30, ÛÙÔ “¢›·˘ÏÔ” Ì ı¤Ì· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi ηıËÎfiÓÙˆÓ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘. ∂›Û˘, ηÏÔ‡ÓÙ·È Î·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË ·ÏÏ¿ ·Á·Ô‡Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: °È¿ÓÓ˘ Δ˙·ÌÙ˙‹˜ - 6974021304, ∫ÒÛÙ·˜ ∞Ó¤ÛÙ˘ - 6977800499. ∂›Û˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ blog ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË http://volosmusic.blogspot.gr.

∂∫¢ƒ√ª∂™ —∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ (§. ∫ÂÚΛÓË, Û‹Ï·ÈÔ ∞ÏÈÛÙÚ¿Ù˘ Î·È Ô¯˘Úfi ƒÔ‡ÂÏ) ÛÙȘ 8 Î·È 9/6. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ. 2421058768 Î·È 6948503141. —ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ 7-8-9 πÔ˘Ó›Ô˘ ·fi ÙȘ 3 Ì.Ì. ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 Ì.Ì. ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶¿Ô˘. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ 6932222440. —√ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ¡¤· ∑ˆ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ (22-24/6) ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙË ™‡ÚÔ. ΔÈÌ‹ 180 ¢ÚÒ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3), ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915, 6944 368171, 6944 862804. —∏ √Ì¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 17-20 πÔ˘Ó›Ô˘ ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ Δ‹ÓÔ Ì ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙË ™‡ÚÔ ‰˘Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈÔ 4* ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Â›Û˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421034712. —√ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓˉˆÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹, ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ· - ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 πÔ˘Ó›Ô˘. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 5 ·ÛÙ¤ÚˆÓ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ∫˘Úȷ΋ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-70433 Î·È 6977230553 Î·È 6937168255.

¶∂ª¶Δ∏ 6 I√À¡π√À 2013

¡· ÌËÓ ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚfiÛˆ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙȘ ∞ʤÙ˜

∏ ı¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·

M

ÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, Ô ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜, ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎfi˜ - ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ “√È ·Ê¤ÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ - ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ “Δ· ∞ʤÙÂÈ· 2013” , Ì ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ¢Ú. £ÂÔÏÔÁ›·˜ ∞.¶.£. Î·È ¢È‰¿ÛÎÔ˘Û· ÛÙÔ ∂.∞.¶., Î. ∂ϤÓË ∫·ÛÛÂÏÔ‡ÚË Ã·Ù˙Ë‚·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë Ì ı¤Ì·: “∏ ı¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·” . ΔËÓ ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. §›ÙÛ· ¶·ÚÈÛ¿ÎË. ∏ ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ·ÊÔÚÌÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ Â˘·ÁÁÂÏÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ù˘ ™·Ì·Ú›ÙȉԘ Ì ÙÔÓ πËÛÔ‡ ÙfiÓÈÛÂ: “∏ Á˘Ó·›Î· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ı˘Ì¿Ù·È Î·È ÙÈÌ¿ Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘. ∏ ™·Ì·Ú›Ùȉ· Â›Ó·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ì ı¿ÚÚÔ˜, ·ÓÔȯً ÛÙÔ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ‰Â¯ı›, ¤ÙÔÈÌË Ó· ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÂÈ, Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Î·È Î·Ù·ÓÔ›... ΔÔ ‚È‚ÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi” . “™‹ÌÂÚ· Ô˘ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÂÌÊ·Ó›˜” ÙfiÓÈÛ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô, “ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. °›ÓÔÓÙ·È Ë ·ÓÔÈÎÙ‹ ·ÁηÏÈ¿ Ô˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÊÙˆ¯fi, ÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ Î·È ÙÔÓ ·‰ÈÎË̤ÓÔ. ∞Ó Î·È ÔÈ ›‰È˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ù˘ ¿ÓÈÛ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, Ù˘ ‚›·˜, Ù˘ ηÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Â›Ó·È ÔÈ ›‰È˜ Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ Ì ·ÚˆÁfi ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜” . Δ¤ÏÔ˜ Ë Î. ∫·ÛÛÂÏÔ‡ÚË ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ: “∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ϤÔÓ Û‹ÌÂÚ·, fiÙ·Ó ÔÈ ÚfiÏÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Ï·›ÛÈÔ, ÔÈ ıÂÔÏfiÁÔÈ Î·È Ë ÔÈÌ·›ÓÔ˘Û· ∂ÎÎÏËÛ›· Ó· ηٷϿ-

● ∞fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ٛÙÏÔ “∏ ı¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·”

‚Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ¿ÓıÚˆÔ, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ì fiÚÔ˘˜ Î·È Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈηÈÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ, ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÒÛÙÂ Ë fiÔÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ηً¯ËÛ˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¿Ì‚Ï˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÂÚÂÔÙ‡ˆÓ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Á¿˘, Û‚·ÛÌÔ‡ Î·È ÈÛÔÙÈÌ›·˜. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚfiÛˆ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÙÔ˘˜, Û ۯ‹Ì·Ù· Î·È Û¯¤ÛÂȘ ÂÓÔ¯‹˜ Î·È ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌÔ‡. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë √Úıfi‰ÔÍË ·Ú¿‰ÔÛË Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· ۠ΛÌÂÓ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, Î·È È‰È-

·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· ÚÔ˜ ÙË Û‡˙˘ÁÔ, ÙÔÓ ÎÔÌ‚ÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÛÙË ‰fiÌËÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·fi ÙÔ ÓÂÒÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ” . ΔfiÛÔ ÙË £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ̤ÏË ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ¢Ú. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È Ï‹ıÔ˜ ÈÛÙÒÓ. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÔχÙÈÌË Î·È ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ·-

ÚˆÁ‹ Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË ÂÎÎÏËÛ›·˜ ı· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Ï‹ıÔ˜ ÎÏËÚÈÎÒÓ Ù˘ ªËÙÚÔfiÏÂÒ˜ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÂÓÒÛˆ˜ ·Ó·‹ÚˆÓ & ı˘Ì¿ÙˆÓ ÔϤÌÔ˘ Î. ∫Ô˘ÙÛfi˜, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫‡ÚÎÔ˘ - ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™, ηıÒ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ Î. ª·ÌÔ‡¯·˜, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Î·È È‰Ú‡ÙÚÈ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” Î. ¶·ÚÈÛ¿ÎË, ̤ÏË ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ Î.¿.

∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ∂§™ “πÙ¿ÌÂÓÔ˜ √ÏÏ·Ó‰fi˜” ÛÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ

∏ χÙÚˆÛË Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ ·ÊÔÛȈ̤Ó˘ Á˘Ó·›Î·˜ ª∞π¡√ª∂¡∞ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘, ηٷڷ̤Ó˜ „˘¯¤˜, ÂÌÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfiÙÔÔ Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ˘ÏÈÛÌfi˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ˘Ê·›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ì‚¿ ÙÔ˘ Ó·ÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ƒ›¯·ÚÓÙ μ¿ÁÎÓÂÚ “πÙ¿ÌÂÓÔ˜ √ÏÏ·Ó‰fi˜” , ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ (1841) Î·È ÂȯÂÈÚ› Ì ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰·›ÌÔÓ˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÁÈ· Ù· 200 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁÔ‡, Ë ∂ıÓÈ΋ §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ ÙË ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ·˘Ù‹ fiÂÚ·, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË °È¿ÓÓË ∫fiÎÎÔ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË §Ô˘Î¿ ∫·Ú˘ÙÈÓÔ‡. ∂ÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ıËÓÒÓ, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó‚·›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 7 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ƒˆÌ·˚Îfi ø‰Â›Ô. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ÙÚÔÌÂÚ‹˜ ı‡ÂÏÏ·˜, ¤Ó·˜ √ÏÏ·Ó‰fi˜

Ó·˘ÙÈÎfi˜ ÚÔηÏ› ÙÔ ‰È¿‚ÔÏÔ Î·È ÔÚΛ˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ·fi ¤Ó· ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ. °È· ÙËÓ ˘ÂÚÔ„›· ÙÔ˘, Ô ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÙÔÓ Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·ÓÈ¤Ù·È ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ÙÔ ÏÔ›Ô ÙÔ˘ Ó· È¿ÓÂÈ ÛÙÂÚÈ¿ οı ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ χÙÚˆÛË ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜, ·ÚΛ ÂΛÓË Ó· ÙÔ˘ ˘ÔÛ¯Âı› ·ÈÒÓÈ· ›ÛÙË...

“√ μ¿ÁÎÓÂÚ ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËΠÌÈ· Ù¤¯ÓË ¤Ú· ·fi ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›·, Ì ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. ∏ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ηÈÓÔÙƠ̂˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›·, ÙËÓ ÚÔÛˆ‰›· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÁÁÂÏÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ¤‰ˆÛ·Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÙÈ-

΋ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Ï˘ÚÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô “Δ·Ó¯Ò˘˙ÂÚ” (1845), Ô “§fiÂÓÁÎÚÈÓ” (1850), “ΔÚÈÛÙ¿ÓÔ˜ Î·È π˙fiω˔ (1864), “√È ∞Ú¯ÈÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘” (1867), “ΔÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙˆÓ ¡ÈÌÂÏÔ‡ÓÁÎÂÓ” (1876) Î·È Ô “¶¿ÚÛÈÊ·Ï” (1882). ΔÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÂˆÌ›˙ÂÙ·È Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ‚·Ú‡ÙÔÓÔ˜ ΔfiÌ·˜ ª¿ÁÈÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ §fiÂÓÁÎÚÈÓ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ª·˚ÚfiÈÙ ÙÔ 2012, ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∑¤ÓÙ·˜ ı· ˘Ô‰˘ı› Ë ∑·Ó ªÈÛ¤Ï ™·ÚÌÔÓ¤, ÂÓÒ ÙÔÓ ŒÚÈÎ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ Ô μÚÂÙ·Ófi˜ ÙÂÓfiÚÔ˜ ÿ·Ó ™ÙfiÚÂ˚, ÙÔÓ ¡Ù¿Ï·ÓÙ Ô Ì¿ÛÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·‚Ú¿ÎÔ˜, ÙË ª·›ÚË Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ∫ÏÔÓfi‚ÛηÁÈ· Î·È ÙÔÓ ΔÈÌÔÓȤÚË Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË (9, 11 Î·È 13 πÔ˘Ó›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙÔ˘˜ °fiÓÓÔ˘˜ §¿ÚÈÛ·˜ ∏ ∫∞Δ∞°°∂§π∞ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Ï·ıÚ·Ó·Ûηʋ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ °fiÓÓˆÓ, ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ Î·È ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÔÏÈÙÒÓ ÂÚ› Ï·ıÚ·Ó·Ûηʋ˜ ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜, ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¿ÌÂÛ· Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÚÌfi‰È· π∂’ ∂ÊÔÚ›· ∫Ï·ÛÈÎÒÓ Î·È ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Ï·ıÚ·Ó·Ûηʋ˜. ∂Λ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ·Ú¯·›· Â˘Ú‹Ì·Ù·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›· ÂÈه̂Ș ÛًϘ, ÂÈÁڷʤ˜ Î·È ‰È¿Û·ÚÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù·ÊÒÓ- Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. √È ·Ú¯·ÈÔοËÏÔÈ ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È.

æËÊÈÔÔÈË̤ÓË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ∞£∏¡∞, 5.

æ∏ºπ√¶√π∏ª∂¡∏ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “∏ ÿÚÙ· ÙÔ˘ ƒ‹Á·: ·fi Ù· ·Ú¯Â›· ÛÙÔÓ „ËÊÈ·Îfi ÎfiÛÌÔ” , Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù· °ÂÓÈο ∞گ›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ (11-21 πÔ˘Ó›Ô˘) ÛÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ (¢¿ÊÓ˘ 61, 15452 æ˘¯ÈÎfi). ∏ ¤ÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ∞گ›ˆÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË, ϤÓ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, “Â›Ó·È ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÿÚÙË, ÛÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ, ÛÙ· ۇ̂ÔÏ· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ˆ˜ Ì¤ÛˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯¿ÚÙË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËΠÂ›ÛËÌ· Ì ̛· ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· °ÂÓÈο ∞گ›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ·fi Ù· Ï›Á·, Ï‹ÚË ·ÓÙ›Ù˘· Ù˘ ÿÚÙ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÌÔÈÔÙ˘ÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô Ã·ÚÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· Û˘Á¯ˆÓ‡ÙËΠ̠ٷ °∞∫. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÿÚÙ·˜, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛ‹ Ù˘, Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È ÔÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ. Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÔÌÈϛ˜, ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ã¿ÚÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Â›Ù¢ÁÌ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 18Ô˘ ·È., ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· Ò˜ ¶·Ú·Û΢‹ (10:00-14:00).

¶∂ª¶Δ∏ 6 I√À¡π√À 2013

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Ù· ÂÁη›ÓÈ·

¡¤· ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÿˆÓ˜” H ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ÿˆÓ˜” ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÁηÈÓ›·Û ٷ Ó¤·, ȉÈfiÎÙËÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ (™›Ó· 16, ¡¤· πˆÓ›·), ·ÚÔ˘Û›· Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ÂÈÛÎÂÊı› ÙË Ó¤· ÛÙ¤ÁË fiÔ˘ ı· ‰Ú‡ÂÈ ϤÔÓ Ë ∂ÛÙ›·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÁÈ·ÛÌfi˜, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰ÂÍ›ˆÛË Î·È ÁϤÓÙÈ Ì ·ÓfiÚ·Ì· ¯ÔÚÒÓ ª. ∞Û›·˜ (·Ú·Ï›ˆÓ, £Ú¿Î˘, ∫··‰ÔΛ·˜) ·fi ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ “ÿˆÓ˜” (·›‰ˆÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ, ÂÓËϛΈÓ), ·fi ÙË ‰È‰¿ÛÎÔ˘Û· ª·Ú›· ∫·ÙÛ·Ú‰¿ÓË. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È ÙÌ‹Ì· ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £Ú·ÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “πÒÓˆÓ” Î. ÕÓÓ· ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “‰Èη›ˆÛË” ηıÒ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi “¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ·, ÙÂÚÌ·Ù›Û·Ì ÓÈÎËÙ¤˜, ¤¯Ô˘Ì ÙË ¯·Ú¿ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙË Á‡ÛË ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘” . ∏ ›‰È· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ “ˆ˜ “ÿˆÓ˜” ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û Â›Â‰Ô ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Î·È ·˘Ùfi ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘ÌÂ, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ÎÏ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ù˘ ›‰Ú˘Û‹˜ Ì·˜. ¶Ï¤ÔÓ ¤¯Ô˘Ì ηıÈÂÚˆı› Î·È Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ì ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘” . ∏ Î. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ÙË ‰ÈηÈÒÓÂÈ Î·È Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›Â‰Ô Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ “ÁÈ· Ó· ‰È‰¿Íˆ ÔÏÈÙÈÛÌfi ‚Á¿˙ˆ Ù· ·È‰È¿ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ʤÚÓˆ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ̤۷ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∫·È Ì ÙÔ˘˜ “ÿˆÓ˜” ·˘Ùfi ÙÔ ÂÙ‡¯·ÌÂ, ·ÊÔ‡ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏ›· ÂÈ-

ÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ∂ÛÙ›· Ì·˜, fiˆ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ¤ÙÛÈ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÙÔÈ΋ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›·” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ë Ó¤· ÛÙ¤ÁË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ÿˆÓ˜” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ™ÈÓ¿ 16, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 ÙÌ ÂÚ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ∂ÛÙ›· ·ÁfiÚ·Û 15.000 ¢ÚÒ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÙÔ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› ¯ı˜ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi “ÎfiÛÌËÌ·” . “ΔÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠηı·Ú¿ ·fi ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÛÙ· ÔÔ›·, Ì ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ¤ÁÈÓ ۈÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ¶ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, fï˜ ÙÔ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡ÌÂ, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô ηÎfi. μڋηÌ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÌÂ, fï˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ì οÙÈ ÛÙÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. £¤ÏÔ˘Ì ÂΛ Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ∫¤ÓÙÚÔ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜, fiÛÔÈ Ì·˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È, Ó· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ·, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜ Î·È ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ë Î. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ÿˆÓ˜” ,

● ∞fi Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ Ó¤·˜ ÛÙ¤Á˘ ÙˆÓ “πÒÓˆÓ”

ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ “ªÓ‹ÌË μ˘˙·ÓÙ›Ô˘” , ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì·: “¶·Ó·Á›Â˜ Ù˘ ¶fiÏ˘, ¶·Ó·Á›· Ë ª·ÏÔ˘ÎÏÈÒÙÈÛÛ·” (ÚÔ‚ÔÏ‹), ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÚÌËÓ‡ÙËÎ·Ó ıÚ‹ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ·fi ÙÔ ¢ËÌ. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘, ÚˆÙÔ-

„¿ÏÙË πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ηıËÁËÙ‹ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ·Ó·ÁÓÒÛÙËΠԉÔÈÔÚÈÎfi Ì ٛÙÏÔ “¶·Ó·Á›Â˜ Ù˘ ¶fiÏ˘” ·fi ÙÔ ÃÚ. ¢ÚÔ‡Áη, ÂÚ¢ÓËÙ‹-·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ, ÂÓÒ ÚÔ‚Ï‹ıËÎÂ Ë Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ªÔ˘Ù‚ÂÏÏ‹, ÛÎËÓÔı¤ÙË·Ú·ÁˆÁÔ‡ “∏ ¶·Ó·Á›· Ë ª·ÏÔ˘ÎÏÈÒÙÈÛÛ·” .

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ 10Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·È‰ÈÒÓ ƒÔÌ¿

∏ Ì¿¯Ë Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ªπ∞ Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉ‹-

ψÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ΔÚ›ÙË ÛÙÔ 10Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙËÓ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™Ù‹ÚÈ͢ ƒÔÌ¿ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ٛÙÏÔ “ΔÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·Ú·Ì‡ıÈ ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜” ÂÈϤ¯ıËΠӷ Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ “ηډȿ” Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÁÂÈ ·ÎfiÌË

ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ƒÔÌ¿ Û ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·. √ ∑·¯·Ú›·˜ ™·Î΋˜, ¤Ó·˜ 98¯ÚÔÓÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜, ∂‚Ú·›Ô˜ ÛÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì·, ÔÓÂÈÚÔfiÏÔ˜ ·Ú·Ì˘ı¿˜, Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ÙÔ˘, Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜ Î·È Û¯ÔÏ›·Û ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Ô˘ ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ “∏ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ Û¿ÓÈÔ˘ ·È‰ÈÔ‡” , ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÌÔÈÚ·-

“Δ›ÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ;” ·fi ÙËÓ ∂ƒ∞ μfiÏÔ˘ ™∏ª∂ƒ∞

¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ “¡Ù¿Ï· ÌÂÛË̤ÚÈ” ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “Δ›ÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ;” . ∞¿ÓÙËÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜, ÂȯÂÈÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫ÈÔ‡Û˘, È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ “ƒÂÌ¤Ù ∞-

ÛÙ› ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‰È·‚¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¿Óˆ Û ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂΉԯ¤˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ fiˆ˜ ÙȘ Ê·ÓÙ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ·È‰È¿. “™‹ÌÂÚ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ٷ ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· 200 Ó¤ˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì‡ıÈ ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘ ∑·¯·Ú›· ™·Î΋” ›Â Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î.Δ¿ÛÔ˜ °Ô‡ÎÔ˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È Ù˘ ıÂÙÈ΋˜

ÛΤڔ . ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ‰›ÛÎÔ ·ÎÙ›Ó·˜ (CD) Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “ƒÂÌ¤Ù ∞ÛΤڔ ı· ·›ÍÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈfi ÙÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·fi ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÁÓÒÛÙË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘, £ˆÌ¿ ∫ÔÚÔ‚›ÓË, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 7 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 9 Ì.Ì., ÛÙÔÓ ∞Ë-°ÈÒÚÁË ¡ËÏ›·˜ ÛÙË “ƒ¿¯Ë” . ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ƒÂÌ¤Ù ∞ÛÎ¤Ú Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

Â›‰Ú·Û˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™Ù‹ÚÈ͢ ƒÔÌ¿ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ ‰ÒÚÈÛ·Ó ÛÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ¤Ó· χΈ̷ Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Ô˘ ·ÔÙ‡ˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÂËÚ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ “Û˘ÁÁÚ·ÊÈΤ˜” ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠·Ó¤Î‰ÔÙ· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. “∂Ȃ‚·ÈÒıËΠÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ˆ˜ οÔÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ, οÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, οÔÈ· ·È‰È¿, ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·˜, ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÈο ·Ó¿ÁÎË ·fi Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÓÔÈÒÛÔ˘Ó Û¿Úη ·fi ÙËÓ Û¿Úη ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜. ∫·Ù¿ ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ë Â˘ı‡ÓË Î·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ Ì·˜ Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì οı ÙÚfiÔ” ÙfiÓÈÛ Û ۯÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜.

29

√ ¢. ∫·Ù·ÏÂÈÊfi˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ ∫·‚¿ÊË ÛÙË Ã¿ÚÙ· Δ∏¡ ΔÚ›ÙË 11 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 9:30

Ì.Ì., ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16μ, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 2421033250) Ô ËıÔÔÈfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ù·ÏÂÈÊfi˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È Â˙¿ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ∫.¶. ∫·‚¿ÊË. ΔÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ∫∞μ∞º∏, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓfi ÔÈËÙ‹. ºÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ËıÔÔÈfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ù·ÏÂÈÊfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ·fi ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È Â˙¿ ÙÔ˘ ∫.¶. ∫·‚¿ÊË. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ù·ÏÂÈÊfi˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1954 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂›Ó·È È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ı¿ÙÚÔ˘ “∏ ™ÎËÓ‹” Î·È ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “∂ÌÚfi˜” . Œ¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ıÈ¿ÛÔ˘˜ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˜ fiˆ˜ ÙÔ “∞Ïfi £¤·ÙÚÔ” ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ∞ÓÙ‡· Î·È ÙÔ “∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ” ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ’Œ¯ÂÈ ‚Ú·‚¢Ù› ÁÈ· ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ· “√ ÍÂÚÈ˙ˆÌfi˜” , “μÚÈÎfiϷΘ” Î·È “∂ÈÛÙ¿Ù˘” . √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ Ù·Èӛ˜ “¶¤ÙÚÈÓ· ¯ÚfiÓÈ·” ÙÔ˘ ¶. μÔ‡ÏÁ·ÚË, “£ÂfiÊÈÏÔ˜” ÙÔ˘ §. ¶··ÛÙ¿ıË (μÚ·‚Â›Ô ∞’ ∞Ó‰ÚÈÎÔ‡ ƒfiÏÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛ/ӛ΢) Î·È “∫·‚¿Ê˘” ÙÔ˘ °. ™Ì·Ú·Á‰‹. ™ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ “ΔÔ ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜” ÙÔ˘ º. ªÂÛıÂÓ·›Ô˘ Î·È “ΔÔ 10” Ù˘ ¶. ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔıÂÙ› ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ‰È‰¿ÛÎÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Û¯ÔϤ˜.

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Δ√ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, 8 Î·È 9 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 21.00, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ë ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∏ Î˘Ú¿ Ì·˜ Ë Ì·Ì‹” ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı›. ∏ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜: ™ÔÊ›· μ¤ÚÁ·, °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂÚÔ‚·Û›Ï˘, ∞ÊÚÔ‰›ÙË ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, ∑ˆ‹ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘, ¡›ÎË ¡¤ÌÙÛ·, ÃÚ‡Û· ¡¤ÌÙÛ·, £·Ó¿Û˘ ¡¤ÌÙÛ·˜, μ·Ï¿ÓÙ˘ ¡ÙfiÓÙÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ∂ÈÚ‹ÓË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ó‰ÒÓ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÚÔ˘ÌÔ˘Ù˙¿˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈ¿Ú·˜, √˘Ú·Ó›· ΔÛÈÏÈÓ‹, £·Ó¿Û˘ ºÔ‡ÓÙ·˜, Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÷Ù˙Ô‡ÏË, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È Ë ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· 懯· Ô˘ οÓÂÈ Ù· ÛÎËÓÈο.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ ÛÙÔ 2Ô ¢.™. ∞ÁÚÈ¿˜ Δ√ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞-

ÁÚÈ¿˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ Ù›ÌËÛ·Ó ÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‚Ú·‰È¿, ÁÂÌ¿ÙË ·fi “ı‡ÌÈÛ˜” , ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È ‰ÚÒÌÂÓ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ· ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË ÔÈËÙ‹ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ∂’ Î·È ™Ù’ ٿ͈Ó, ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì., ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

K§EI™IMO TH™ 5∏™ π√À¡π√À

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ∞¢∞∫ ¢∞∫∂Δ30 ∞™∫√ ∞§∞¶π™ ∞Δ∂ƒª ∞¡¢ƒ√ ∞Δƒ∞™Δ ∞™Δ∞∫ ∞§º∞ ∞§™π¡ ∞§Δ∂∫ ∞§Δπ ∞ΔΔπ∫∞ √Δ√∂§ μÀΔ∂ ™∂¡Δƒ ∂∂∂∫ ∫√ª¶ ™¶π ™∞π∫§ §∞π∫∏ ¢π√¡ √ƒ∞√ƒ∞ ∂¡μπ ∂¶™π§ ∂Àƒøμ ∂À¶ƒ√ ∂¢ƒπ¶ ∂Àƒ√ª ∂à ∂ºΔ∑π ∫Àƒª μ√à ª∂ƒ∫√ º§∂•√ º√ƒ£ ºƒ§∫ ºƒπ°√ ∏√§ ∫√À∂™ §À∫ ∞μ∞• ª¶∂§∞ ∫§∂ª §∞ª¢∞ §∞μπ §√°√™ ªπ° ª∂¡Δπ ª∂μ∞ ª§∞¡Δ ªπ°ƒ∂ ª§™ ª√¡Δ∞ ∞§∫∞Δ √§∫∞Δ ¶¶∞∫ ¶∞™∞§ ¶∂ƒº ¶∞¶ ¶ƒ√º ¶ƒ√ ∫√À∞§ ∫∞ª¶ ƒπ§∫∂ ∞ƒμ∞ ™∞Δ√∫ ™¶∂π™ ™¶π¡Δ ™¶ƒπ ∂¡∫§ø °∂¢ À∞§∫√ ∏ƒ∞∫ ∞Δ∂ ∞∂°∂∫ ∞ƒ∞π° ∞£∏¡∞ ∞π√§∫ ∞∫ƒπΔ ∞§∫√ ∞§ªÀ ∞§Δ∂ƒ ∞°∫ƒπ ∞¡∂∫ ∞¡∂¶ ∞¡∂¶√ ∞™∞™∫ ∞™Δ∏ƒ ∞ΔΔπ∫ ∞Δ∂∫ ∞Ã√¡ μ∞§∫ μ∞ƒ° μ∞ƒ¡∏

ETF FTASE ETF GREECE & TURKEY 30 A.S. ∞.∂. (∫√) ALAPIS ALMA-∞Δ∂ƒªø¡ ALPHA TRUST - ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞ ALPHA TRUST ∞∂ ∂¶∂¡¢.À¶∏ƒ∂™πø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ ALSINCO ALTEC ∞μ∂∂ (∫√) ALTIUS ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ATTICA ∞. ∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡ AUTOHELLAS BYTE COMPUTER CENTRIC ∞.∂ COCA COLA HELLENIC COMPUCON CPI ∞. ∂. CYCLON ∂§§∞™ CYPRUS POPULAR BANK DIONIC AEBE DIVERSA ∞∂ ENVITEC ∞∂ (KO) EPSILON NET ∞μ∂E (KO) EUROBANK ERGASIAS ∞∂ EUROBANK PROPERTIES EURODRIP EUROMEDICA ∞.∂. EUROXX F.G. EUROPE ∞.∂. F.H.L. ∏.∫Àƒπ∞∫π¢∏™ FASHION BOX FHL MERMEREN FLEXOPACK ∞.∂.μ.∂.¶. (∫√) FORTHnet A.E. (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ FRIGOGLASS HELLAS ON LINE Info-Quest INFORM ¶. §À∫√™ J. - P. - ∞μ∞• ∞.∂. JUMBO KLEEMAN HELLAS LAMDA DEVELOPMENT LAVIPHARM Logismos MARFIN I.G. MEDICON MEVACO MICROLAND MIG REAL ESTATE MLS MODA BAGNO NEXANS OLYMPIC CATERING PAPERPACK PASAL ∞∂ PERFORMANCE PLIAS PROFILE PROTON BANK QUALITY AND RELIABILITY REDS RILKEN S - B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ ∞.∂. SATO A.E. SPACE HELLAS SPIDER SPRIDER UNITED TEXTILES VELL GROUP YALCO ∞.°.∂.Δ. ∏ƒ∞∫§∏™ ∞.Δ.∂. ∞.∂. ∞∂°∂∫ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À ∞£∏¡∞ ∞.Δ.∂. ∞π√§π∫∏ ∞.∂.∂.Ã. ∞∫ƒπΔ∞™ ∞.∂. ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞§√ÀªÀ§ ªÀ§ø¡∞™ ∞§Δ∂ƒ ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞¡∂∫ ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `90) ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ ∞ΔΔπ-∫∞Δ ∞.Δ.∂. ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞Ã√¡ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ μ∞§∫∞¡ ∂•¶√ƒΔ μ∞ƒ∞°∫∏™ μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

985,36

0,39

3,26 8,6 0,362

0,93% 0,94% -2,16%

23,4 0,99 6,25 0,555 0,007 0,041

0,00% -5,93% 7,89%

0,345 1,92 0,448 0,261 20,39 0,08 0,32 0,462

15,77% -1,54% -1,54% -2,61% -0,24%

0,136 2,29 1,52 0,51 0,44 6,59 1,53 0,378 3,25 0,579 0,812

-0,73%

4,4 4,4 0,516 2,46 5,04 0,38 1,04 1,52 1,45 7,6 1,6 4,14 0,145 0,549 0,318 0,752 1,3

-4,35%

9,35% 4,27% 2,17% 0,00% 0,53% 0,00% -0,98% 9,18% -4,44% -2,77% -0,20% -0,78% -0,95% -1,30% -3,97% 0,13% -0,62% -1,43% -8,23% 5,30% 19,75%

1,42 2,81 0,29 2,47

5,19% 2,18% -1,69%

0,779 0,195 2,52 0,645 1,14

2,37% 0,00% 3,86% 1,79%

0,76 0,538

-2,56% 1,51%

5,8 0,058 1,95 0,06 0,031

0,00% 0,00% 11,43% 7,14%

0,05 0,17 1,4 0,131 3,01 0,226 1,05 0,285 0,43 0,561 0,096 0,09 1,78 0,4 3,8 0,04 0,8 0,15 0,22 0,714 0,147

21,95% 0,72%

1,69% -1,87% -5,63% -3,15% -0,53%

-5,26%

0,00% 2,56% -3,23% -0,83%

3,5% 2,3% -8,4% 0,0% 0,0% 18,3% 88,6% -1,0% 8,1% -96,2% 20,6% 0,0% 13,1% 6,7% -13,2% -19,7% 15,2% -14,9% 23,6% -14,1% 0,0% -38,2% -20,0% -7,8% -31,4% 34,5% 7,0% -25,9% -8,5% -14,9% -11,7% 0,0% -15,1% 45,7% -43,2% 24,9% -4,4% -38,9% -8,8% 13,4% 1,4% 27,3% 3,9% 3,0% -17,1% -10,0% -25,9% -18,4% -5,1% 0,0% -7,2% 5,2% -20,1% 2,1% 0,0% -0,8% -31,3% 29,8% 44,9% 0,0% 65,2% -18,6% 0,0% 5,5% 93,3% 51,2% -26,8% -22,5% 0,0% -33,3% 10,4% 12,0% 0,0% 1,6% 50,5% 19,0% 5,5% -3,4% -43,9% -17,3% 0,0% -52,5% -50,0% 0,0% 30,7% 0,0% 8,9% 100,0% 14,3% 8,7% -36,2% 48,1% -18,8%

1,67 5,73 0,18 0,04 0,12 13,20 0,45 3,56 0,16 0,01 0,02

3,99 10,11 0,49 0,04 0,12 25,41 0,99 7,60 0,86 0,29 0,06

0,12 0,82 0,29 0,08 11,65 0,02 0,12 0,18 0,03 0,08 2,29 0,98 0,45 0,11 2,74 0,69 0,32 2,98 0,36 0,47 1,30 3,83 1,39 0,35 0,67 2,60 0,20 0,42 0,68 0,55 2,22 0,50 1,60 0,09 0,19 0,18 0,46 0,82 0,63 0,90 1,89 0,17 1,21 0,15 0,18 0,12 2,52 0,20 0,32 0,18 0,24 0,35 3,27 4,25 0,02 1,00 0,03 0,03 0,05 0,03 0,09 0,63 0,13 0,07 1,01 0,09 0,60 0,16 0,20 0,19

0,59 2,20 0,62 0,44 22,97 0,12 0,40 0,70 0,11 0,26 2,29 1,95 0,55 1,37 6,98 1,59 0,64 3,80 0,95 1,04 1,30 5,39 5,00 1,32 2,95 6,26 0,80 1,39 1,75 1,90 8,70 1,88 6,48 0,27 1,23 0,56 1,39 1,58 0,67 1,72 2,97 0,58 3,11 1,50 1,06 0,41 2,52 0,65 1,19 0,20 1,05 0,95 3,90 6,08 0,16 2,20 0,11 0,10 0,05 0,14 0,21 1,80 0,27 0,19 3,03 0,34 1,17 0,52 0,96 0,74

0,08 0,05 1,62 0,31 2,40 0,02 0,36 0,06 0,13 0,21 0,03

0,33 0,27 1,98 0,77 4,95 0,09 1,45 0,19 0,44 0,84 0,54

1 2 57.176

AÍ›·

™‡Ì‚ÔÏÔ

3 17 21.106

μ∂Δ∞¡ μπ√∫∞ μπ√™∫ μπ√Δ μπ√Ã∫ μπ™ μ√™À™ °∞§∞• °∂∫Δ∂ƒ¡∞ ¶ƒ∂∑Δ °∂μ∫∞ °Δ∂ ∂Àμƒ∫ ¢√§ ¢∞π√™ ¢∞∫°¢ ¢∂∏ ¢πã ¢π∂∫∞ ¢√ªπ∫ ¢√Àƒ√ ¢ƒ√ª∂ ∂À¢∞¶ ∂μƒ√º ∂¢ƒ∞ ∂Δ∂ ¡π√À™ π∫√¡∞ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞ ∂§μ∂ ∂§μπ√ ∂§°∂∫ ∂§π¡ ∂μ∑ ∂§§∞∫Δøƒ ∂§∫∞ ∂§¶∂ ∂Ã∞∂ ∂§πã ∂§Àº ∂§Δ√¡ ∂§Δ∫ ∂ª¢∫√ ∂ª¢¶√ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶π§∫ ∞μ∂ μπ¡Δ∞ ∂À∞¶™ ∂Δ∂ª ∂À¶π∫ ∂™Àªμ ∑∞ª¶∞ ∞μ∂¡πƒ ∫∞£∏ ¡∞ÀΔ ∏§∂∞£ ª¶√∫∞ ª¶√¶∞ π∞™ø π∞Δƒ π∫Δπ¡ π§À¢∞ πª¶∂ π¡Δ∂∫ π¡Δ∂Δ π¡Δ∫∞ π¡∫∞Δ π¡§√Δ π√¡∞ π¶¶∫ ∫§ª ∂§™Δƒ ∫∞¡∞∫ ∫ª√§ ∫∞ƒΔ∑ ∫∞ƒ¢ ∫∞ƒ∂§ ºº°∫ƒ¶ ¡Δƒπ∞ƒΔ ∫∂∫ƒ ∫∂ƒ∞§ ¡∞À¶ ∫§ø¡∫ ∫§ø¡¶ ∫√ƒ¢∂ ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª ∫ƒ∂∫∞ ∫ƒ∂Δ∞ ∫ƒ∏Δø¡ ∫ƒπ ∫Àƒπ√ ∫Δ∏§∞

60 375 6.772.516 3.853.041 65.979

2.684

1.205 4.980 389 16.528 47.383

415 9.587 175 4.327 966.283

3.020

1.384

22.649

3.106

10

15

1.652.156 9.541 24.520 3.500

696.604 61.860 37.515 1.323

775 4.301

448 3.512

35

154

5.156 50.644 15.780 650 6.401 530 2.951 56.858 1.280 7.159 1.000

2.661 125.062 79.561 247 6.444 800 4.350 430.014 2.027 29.621 145

2.001.422 961

605.858 722

830 10.250 1.155

1.054 5.000 10.580 9.276

1.119 28.474 307

818 975 6.727 10.472

700 2.017

530 1.064

6.565 1.846 5 5.040

38.077 107 9 301

1.300 3.650

55 5.110

18.640

55.907

1.500 4.860 15.946 17.255

1.575 1.385 6.613 9.472

28.100

4.970 9.250 500 2.150

2.520

18.888 365 75 1.535

ªÂÙÔ¯‹

μ∂Δ∞¡∂Δ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂. μπ√™ø§ μπ√Δ∂ƒ μπ√Ã∞§∫√ μπ™ ∞.∂. μ√°π∞Δ∑√°§√À °∞§∞•π¢π °∂∫ ∞.∂. °∂∫∂ ∞.∂. °∂¡. ∂ª¶√ƒπ√À °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ¢.√. §∞ª¶ƒ∞∫∏ ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ¢∞∫ °¢ ¢∂∏ ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ¢π∂∫∞Δ ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ¢√Àƒ√™ ¢ƒ√ª∂∞™ ∂.À¢.∞.¶. ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∂¢ƒ∞™∏ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞§ ∞.∂ ∂§μ∂ ∂§μπ∂ª∂∫ ∂§°∂∫∞ ∂§π¡√π§ ∂§§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ ∂§§∞∫Δøƒ ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∂§§∏¡π∫∞π πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∞π ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∂§Δ√¡ ∂§Δƒ∞∫ ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∂¶π§∂∫Δ√™ ∫§ø™/ƒ°π∞ ∞.∂.μ.∂. (∫∞) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À & ∂π∫√¡√™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ ∂Δ. À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã. £∂™/∫∏™ ∂Δ∂ª ∞.∂. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ∑∞ª¶∞ ∞.∂. (∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (∫∞) π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (¶∞) π∞™ø ∞.∂. π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ π∫Δπ¡√™ π§À¢∞ πª¶∂ƒπ√-∞ƒ°ø π¡Δ∂∞§ π¡Δ∂ƒΔ∂∫ π¡Δƒ∞∫√ª π¡Δƒ∞∫√ª ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ π¡Δƒ∞§√Δ π√¡π∫∏ (•∂¡/∫∂™ ∂¶πÃ/™∂π™) π¶¶√Δ√Àƒ ∞.∂. ∫.§.ª. ∞.∂. ∫∞§¶π¡∏™ - ™πª√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ ∫∞ƒ∞Δ∑∏ ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ ∫∞ƒ∂§π∞ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞º√ƒ√§. ∂π¢ø¡ ∫∞Δ™∂§∏ ∫∂∫ƒ√æ ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ ∫§ø/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√ƒ¢∂§§√À ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª¶∞™ ∫ƒ∂∫∞ ∞∂ ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞∂μ∂ ∫ƒπ-∫ƒπ ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ §∞∑∞ƒπ¢∏

TÈÌ‹

0,706 0,232 0,16 4,32 0,75 1,08 0,45 2,11 6,74 0,328 6,86 0,099 0,551 4,65 10,2 7,78 0,839 0,382 0,168 0,397 5,91 0,277

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

-0,56% 3,11% -6,43% 3,35%

0,48% 0,00% -1,20% 0,00% -9,67% -2,58% 0,39%

19,75% -20,00% 3,93% 0,17% 0,00%

4,67 0,366

3,32% 8,93%

0,49 1,9 0,525 3 0,6 1,04 1,06 2,17 1,54 7,4 6,2 0,068 0,224 1,12 1,77

-2,00% -0,52% 2,94%

1,6 0,312 0,22 3,01 5,9 0,429 1,37 2,64 5,2

3,45% 0,00% -0,46% 2,67% -0,80% 2,14% 11,48% 0,00% -3,45% -1,67%

-1,27% -1,35% -0,34% 2,39% 0,74%

0,735 0,238

12,56% -7,75%

0,058 0,036 1,07 0,68 1,54 0,403

-10,77% -20,00% 0,00% -0,73% -1,91% -9,84%

0,768 0,301 0,497 0,834 1,95 10,5

-2,04% -14,00% 0,61% -1,88% -0,51%

0,72 0,757 1,8 1,27 4,25

-4,00% -0,26% 4,65% 6,72% -2,75%

150 16,41 0,04 2,16 0,4

0,215 3,38 0,19 0,678 0,99 1,93 0,883 0,308

-1,68% 0,00% -0,46% -1,23%

-9,28% -0,59%

-1,31% -1,03% 2,67%

0,0% 34,7% 28,9% 6,7% 10,2% 7,1% 20,0% -9,3% 5,5% 2,3% -18,4% 7,0% -56,8% -13,2% -3,5% 7,4% 32,1% 49,8% 0,0% -31,4% -73,8% 39,8% 13,7% -23,1% 0,0% -28,1% -28,7% 0,0% -10,8% 1,1% -17,3% -16,2% 0,0% -38,1% -22,1% 13,0% -17,2% 0,0% 42,5% -13,9% -17,0% 23,1% 7,9% 0,0% 0,0% -30,0% 124,5% -17,5% -2,5% -18,6% 40,4% 26,2% 0,0% 33,6% -26,5% 0,0% -19,4% -78,6% -20,7% -15,6% 19,4% -38,0% 0,0% 82,2% -31,0% -19,5% -21,3% 2,1% -19,2% 0,0% 7,0% -9,1% 54,6% -26,2% 67,3% 0,0% 25,1% 27,0% -59,2% -19,1% 0,0% -20,0% 0,0% 0,0% -39,3% -15,5% 0,0% -56,8% 5,1% -2,0% 26,1% 10,4% -23,0%

0,29 0,12 0,05 1,54 0,39 0,69 0,32 0,47 4,42 0,25 3,40 0,04 0,24 4,10 4,92 1,13 0,42

0,85 0,41 0,19 5,70 1,01 1,19 0,64 2,80 9,99 0,55 1890,00 0,33 0,76 5,67 11,75 8,49 1,07

130.610 38.841 116.000 142.323

0,31 0,12 0,13 2,20 0,27 0,06 1,83 0,20 0,07 0,25 0,67 0,38 3,00 0,17 0,47 0,55 0,60 0,80 4,05 1,85 0,03 0,21 0,45 1,08 0,08 0,13 1,60 0,28 0,03 3,01 2,62 0,16 0,32 2,50 4,00 0,02 0,32 0,18 0,48 0,05 0,05 0,50 0,19 0,63 0,31 0,03 0,16 0,22 0,10 0,31 0,66 9,01 0,34 0,23 0,38 0,86 0,59 1,64 0,13 89,00 3,91 0,04 1,71 0,09 0,27 0,04 0,08 0,20 2,76 0,13 0,16 0,20 0,88 0,49 0,34 0,18

0,80 0,84 0,40 6,47 0,54 0,15 12,68 0,59 0,07 0,70 2,38 0,80 3,70 0,78 1,89 1,74 2,50 2,32 9,30 6,97 0,14 0,35 1,25 2,14 0,08 0,14 1,76 0,59 0,48 3,30 6,82 0,83 1,62 2,80 5,50 0,07 1,43 0,36 0,53 0,13 0,22 1,58 0,99 1,76 0,68 0,03 1,29 0,60 0,75 1,22 2,41 14,50 0,43 0,97 0,97 1,90 2,00 4,77 0,15 162,50 17,80 0,11 3,84 0,32 0,68 0,04 0,08 0,43 4,87 0,13 0,58 0,80 1,01 2,06 1,49 0,49

80 20 14.960 17.849 20

AÍ›·

92.210 8.601 18.590 597.770

160.162 500 28.468 79

330.889 3.367 9.380 542

545

300

2 20 209.349 1.613.844

30 3 5.578 105.305 5

4.637.748 21.252.404 23.980 8.605 9.110 17.823 2.005 1.210

4.370 33.746 1.025 726

18.059 18.586 135.003 289.418 3.442 5.243 57.457 425.436 438.666 2.691.481 7.329 500 100 22 16.394 18.100 3.720 6.621

12.884 9.000 7.900 2.334 31.296

4.010 1.982 46.100 997 41.904

400 400

294 95

3.000 250 3.294 31.109 10.806 1.400

174 9 3.507 20.903 16.269 564

268 2.948 166.033 9.125 407.183

182 892 81.499 7.501 794.732

12.100 1.810 730 700 360

19.561 837 941 22.002

600 1.321

8.513 1.361 1.259 879 1.517

320.996 33 1.949 8.800

129 4.311

8.810

5.909

11.052

21.099

300

92

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

§∞ªæ∞

§∞ªæ∞

§∞¡∞∫

§∞¡∞∫∞ª

§∞¡∂Δ

§∞¡-¡∂Δ

§πμ∞¡

TÈÌ‹

17,13

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

AÍ›·

-0,98%

7.710

-4,8%

15,00

18,00

0,7

13,5%

0,57

0,87

450

§πμ∞¡∏

0,15

-36,4%

0,14

0,36

ª∞£π√

ª∞£π√™

0,23

-8,00%

-54,9%

0,15

0,51

300

69

ª∞π∫

ª∞´§§∏™

0,07

-1,41%

9,4%

0,05

0,15

32.600

2.282

24.266

253.287

2.000

4.000

0,0%

ª∞•πª

ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™

ª∞ƒ∞∫

ª∞ƒ∞∫

ª∞™√¶

ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂™E (KO)

ª∂™√Ã

ª∂™√ÃøƒπΔ∏

ª∂Δ∫

ª∂Δ∫∞

ª∏Ã∫

ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (∫√)

0,157

ª∏ö

ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (¶√)

0,111

ªπ¡

ªπ¡∂ƒμ∞

0,776

ªπ¡√∞

ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™

ª√Δ√

ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏

0,35 0,8

0,0%

0,09

0,11

-14,4%

0,17

0,41

7,7%

0,67

0,90

7,3%

5,55

12,78

-52,7%

0,10

0,37

-42,8%

0,08

0,27

4,0%

0,23

0,95

0,0%

1,52

2,20

-33,4%

0,21

0,64

0,0% 10,5

2

0,00%

0,00%

0,389

ª√∏

ª√Δ√ƒ √´§

7,82

-1,76%

-5,8%

3,94

9,37

ª√À∑∫

ª√À∑∞∫∏™

0,187

5,06%

-17,6%

0,11

0,33

187.460 1.459.141 600

112

ª√ç

ª√ç√™

1,79

-1,65%

62,7%

0,57

2,60

1.864

3.111

0,0%

0,30

0,32

0,519

9,03%

-14,8%

0,20

μøμ√™

ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™

ª¶Δ∫

ª¶∏Δƒ√™

0,75

1.156

555

∫∂¶∂¡

ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À

1,18

19,19%

-13,9%

0,55

1,69

12

14

§√À§∏

ªÀ§√π §√À§∏

2,98

4,93%

11,6%

1,13

3,76

20

59

ªÀΔπ§

ªÀΔπ§∏¡∞π√™

4,69

-0,21%

4,9%

1,30

5,65

178.057

818.142

§∂μ∫

¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂. (∫A)

0,313

-2,2%

0,20

0,66

§∂μ¶

¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂.(¶A)

0,41

27,7%

0,31

0,80

¡∞∫∞™

¡∞∫∞™

0,65

-4,41%

62,1%

0,30

0,92

180

95

¡∂§

¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ §∂™μ√À

0,04

-20,00%

-64,3%

0,03

0,18

5.296

211

0,0%

0,08

0,23

-1,83%

-30,3%

0,27

0,84

20.806

10.137

-49,4%

0,27

0,70

1,51

1,51 113

133

3.000

364

¡∂øƒ™

¡∂øƒπ√¡

¡∏ƒ

¡∏ƒ∂À™

0,482

¡π∫∞™

¡π∫∞™

0,268

¡Δ√¶§∂ƒ

¡Δ√¶§∂ƒ ∞¡

1,51

¢ƒ√À∫

¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡

1,18

•À§¶

•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶∞)

0,2

-1,67%

-51,2%

0,76

2,64

-15,3%

0,17

0,32

•À§∫

•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫∞)

0,12

1,69%

-23,1%

0,11

0,19

√¶∞¶

√¶∞¶ ∞∂ (∫√)

6,88

2,08%

27,4%

3,50

8,27

√¶Δƒ√¡

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™

0,0%

1,33

1,34

√§£

√ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™/∫∏™ ∞.∂.

21,51

-2,23%

-5,7%

9,70

25,20

92

1.981

√§¶

√ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ ¶∂πƒ∞πø™

17,1

1,18%

1,1%

7,06

21,68

5.365

91.179

1,34

305.699 2.041.852

√Δ∂

√Δ∂ ∞.∂. (∫√)

6,42

-1,23%

25,9%

1,09

7,80

¶∞πƒ

¶∞πƒ∏™

0,201

-29,47%

-39,1%

0,19

0,48

836.263 5.406.028 250

50

¶∞ƒ¡

¶∞ƒ¡∞™™√™

0,339

-1,74%

-42,9%

0,19

0,70

1.900

654

Δƒ∞™Δ√ƒ

¶∂πƒ∞πø™ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™

0,734

1,94%

17,4%

0,39

0,83

36.529

26.820

¶∂ƒ™

¶∂ƒ™∂À™

0,148

19,35%

348,5%

0,03

0,33

200

30

¶∂Δ∑∫

¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞.∂.(∫√)

0,0%

0,24

0,33

¶∂Δƒ√

¶∂Δƒ√¶√À§√™

1,52

-1,30%

9,4%

1,01

1,64

730

1.079

¶∏°∞™

¶∏°∞™√™

0,243

4,74%

-60,2%

0,04

1,00

1.717

416

¶§∞π™

¶§∞π™π√

5,22

0,38%

43,0%

1,72

6,25

300

1.566

¶§∞£

¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™

1,3

-2,26%

4,8%

0,44

1,64

30.020

38.677

¶§∞∫ƒ

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™

5,21

1,17%

2,2%

2,96

5,65

1.853

9.549

¶ƒ∞•∫

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√)

0,0%

0,39

0,39

6.760

3.539

¶ƒ∞•¶

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√)

¶ƒ¢

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞.Δ.∂.

0,0%

0,54

0,54

-38,0%

0,05

0,22

ƒ∂μ√π§

ƒ∂μ√´§ ∞.∂.∂.¶

ƒπ¡Δ∂

ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞.∂.

-16,5%

0,30

0,91

0,0%

0,03

0,03

™∞¡À√ ™∞√™

™∞¡À√

0,0%

0,02

0,02

™∞√™

0,0%

™∞ƒ

™∞ƒ∞¡Δ∏™

4,68

-0,43%

™∞ƒ∞¡

™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™

0,831

9,92%

8,3%

1,26

4,95

1.682

7.804

6,5%

0,63

1,16

230

™∂§ª∫

™∂§ª∞¡

0,152

191

-45,7%

0,07

0,36

™∂§√

™∂§√¡Δ∞

0,254

9,01%

-45,5%

0,16

0,60

6.627

1.683

™π¢∂

™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.

1,78

-2,20%

1,7%

0,40

2,39

101.178

179.357

-6,2%

0,43

1,00

-0,59%

-33,7%

0,20

0,56

590

198

-30,7%

0,06

0,18

0,08 0,521

-0,57%

™π¢ª∞

™π¢ª∞

0,694

™¶Àƒ

™¶Àƒ√À

0,338

¶™À™Δ

™À™Δ∏ª∞Δ∞ ªπ∫ƒ√Ω¶√§√°π™Δø¡

0,097

™º∞

™º∞∫π∞¡∞∫∏™

0,636

0,00%

59,0%

0,35

1,31

680

432

™ø§∫

™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À

2,07

-2,36%

-3,7%

0,45

2,59

91.108

190.510

ΔΔ

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√

0,0%

0,17

0,60

Δ∂°√

Δ∂°√¶√À§√™

0,0%

0,04

0,04

Δ∂•Δ

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ

Δ∂¡∂ƒ°

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏

77.982

232.259

Δ∂∫¢√

Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂. (∫√)

√§Àª¶

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏

1,39

6.898

9.549

Δ∑∫∞

Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞.∂.

1,52

Δ∏§∂Δ

Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞.∂.

0,23

7,48%

16,2%

0,13

1,03

68.129

15.670

ΔπΔ∫

ΔπΔ∞¡ (∫√)

13

1,17%

-6,9%

10,30

16,48

68.555

891.018

6,35

0,00%

536

3.403

8.456

121.049

34.087

3

0,67%

0,006 -4,14%

0,0%

0,08

0,08

-8,8%

0,81

3,73

-98,3%

0,01

0,35

-3,5%

0,76

2,71

-54,4%

1,52

3,33

ΔπΔ¶

ΔπΔ∞¡ (¶√)

-3,5%

4,00

7,27

∞ΔΔ

Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™ ∞.∂.

0,259

-53,8%

0,12

0,74

∫À¶ƒ

Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À

0,207

-18,8%

0,15

0,40

¶∂πƒ

Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™

0,195

-42,3%

0,12

0,72

∂§§

Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™

14,23

6,9%

8,20

19,19

∞∞∞∫

Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

-54,5%

1,30

4,70

∞∞∞¶

Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

1,65

À°∂π∞

À°∂π∞

ºπ∂ƒ

ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏

ºπ¡Δ√

ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ

º√À¡Δ§

º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂.μ.∂.

Ã∞π¢∂

Ã∞π¢∂ª∂¡√™

0,706

Ã∞∫√ƒ

Ã∞§∫√ƒ

0,915

Ã∞§Àμ

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡

-1,32%

2,14

158,6%

0,29

0,447

1,65 -1,97%

-27,9%

0,13

0,80

76.495

0,3

-7,41%

76,5%

0,07

0,40

1

0,0%

0,28

0,33

3

0,00%

-3,2%

2,68

3,70

16,5%

0,41

0,92

4,9%

0,29

1,42

-1,61%

0,0%

Ã∞Δ∑∫

Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À

0,026

-31,6%

0,02

0,09

Ã∫ƒ∞¡

Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏

0,2

-60,0%

0,20

0,78

150

450

33.189

30.257


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

K§EI™IMO TH™ 4∏™ π√À¡π√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.540.380,30 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.748.419,73 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 27.680.404,83 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.291.183,75 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 9.527.049,19 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 1.728.310,72 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.909.094,56

MEPI¢IA

2.556.407,94 1.065.115,15 6.652.885,13 673.678,68 4.070.468,83 262.608,01 1.939.934,91

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13

5,2966 8,2136 4,1607 6,3698 2,3405 6,5813 4,0770

0,93% -0,66% -1,03% 0,01% -2,12% 2,48% -2,39%

5,3760 8,5011 4,3687 6,3698 2,4224 6,8116 4,2197

5,2569 13,25% 8,1315 13,12% 4,1191 9,74% 6,3061 1,70% 2,3171 5,44% 6,5155 -3,72% 4,0362 7,30%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 85.915.777,76 12.574.608,52 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 86.048.646,49 16.201.242,15 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.253.362,34 2.838.796,87 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 4.565.218,45 537.490,27 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 26.911.833,24 2.766.761,32 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 26.336.196,99 2.681.453,49 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 14.193.957,36 1.488.331,55 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 22.202.528,31 2.266.580,52 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 53.607.569,81 8.112.340,43 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 37.267.528,40 2.918.730,20 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 132.879.326,41 10.509.188,73 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 202.296.635,53 25.438.908,19 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 33.079.532,57 3.599.423,79 ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ 18.565.515,41 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.315.882,05 1.416.332,00 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.819.233,25 859.168,70 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.908.074,81 2.592.633,21 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 16.102.391,25 1.611.951,82 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 15.337.633,37 1.775.867,90 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 9.451.521,81 1.570.962,27 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 22.947.772,54 2.306.947,45 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 33.432.272,09 2.943.602,41 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 39.215.645,49 2.188.720,15

6,8325 5,3112 7,8390 8,4936 9,7268 9,8216 9,5368 9,7956 6,6082 12,7684 12,6441 7,9523 9,1902 3,2311 4,4593 10,2648 11,9215 9,9894 8,6367 6,0164 9,9472 11,3576 17,9172

2,78% 0,01% 0,09% 0,07% -0,68% 0,02% 0,26% -0,72% 0,35% 0,03% 0,00% -2,12% -2,33% -3,10% -0,25% -0,69% -0,41% 1,87% -0,60% -0,26% -0,56% -0,08% -0,69%

6,8667 5,3378 7,8782 8,5361 10,2131 10,1162 9,8229 10,0895 6,6743 12,8961 12,6441 8,0318 9,2821 3,2343 4,5039 10,3674 12,0407 10,0893 8,7231 6,0766 10,0467 11,4712 18,0964

6,7813 5,2714 7,7802 8,4299 9,5323 9,7725 9,3461 9,6976 6,5421 12,6407 12,6441 7,8728 9,0983 3,2246 4,4147 10,1622 11,8023 9,8895 8,5503 5,9562 9,8477 11,2440 17,7380

28,20% 1,80% 1,83% -2,13% 6,40% 17,49% 20,17% 9,00% 23,60% 5,67% 1,79% 10,92% 11,46% 4,53% 5,94% 3,13% 6,67% -4,83% -2,22% -5,58% 14,29% 9,31% 1,81%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 68.923.987,06 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.561.002,85 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.774.102,99 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.278.325,66 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.188.733,31 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.855.929,75 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.426.248,65 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.169.462,45 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 5.724.582,06 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 4.955.072,37 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 8.028.848,11

6.132.266,99 4.569.155,03 331.603,61 1.526.972,38 913.868,72 833.630,67 778.748,01 2.612.510,53 1.252.348,76 874.519,69 660.395,32

11,2396 5,1565 5,3501 2,8018 10,0548 11,8229 9,5361 7,7203 4,5711 5,6661 12,1576

-2,01% -1,64% 1,11% 0,11% -0,36% 0,94% -0,12% 3,46% 0,14% 0,00% -0,07%

11,4644 5,2596 5,4571 2,8578 10,2308 12,0298 9,7030 7,8554 4,6511 5,6661 12,4008

11,1272 5,1049 5,2966 2,7738 9,9543 11,7047 9,4407 7,6431 4,5254 5,6094 12,0360

6,70% 8,09% -4,09% 5,15% 12,99% 17,69% 14,70% 33,21% 3,06% 0,50% 8,04%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 52.590.093,12 6.292.470,20 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 27.401.857,75 8.121.081,89 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 8.771.856,96 2.581.604,52

8,3576 3,3742 3,3978

-2,21% 0,28% 0,00%

8,6083 3,4079 3,3978

8,2740 3,3573 3,3978

2,76% 9,18% 0,68%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.032.612,58 10.795.451,92 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.138.402,97 124.364,24 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.887.268,27 1.790.882,27 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.313.724,55 644.657,41 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 22.755.130,03 8.293.744,00 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.254.062,24 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.722.657,69 685.966,27

0,7441 9,1538 3,8457 3,5891 2,7436 2,9053 2,5113

-2,55% 0,01% 1,27% 0,01% 0,06% 0,02% -0,26%

0,7553 9,2911 3,8688 3,5927 2,7848 2,9227 2,5490

0,7367 3,59% 9,0623 2,07% 3,8149 27,84% 3,5747 1,59% 2,7162 2,90% 2,8821 0,19% 2,4862 0,94%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 531.997.361,55 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 182.534.423,76 ∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

9.649.268,13 41.706.629,88 1.801.754,56 19.400.550,73 9.878.103,04 4.460.069,15 6.317.925,95 3.232.736,29 39.663.717,25 11.742.390,77 5.126.441,66

146.435.751,63 107.941.823,29

3,6330 1,6910

0,04% 0,51%

3,6330 1,6910

3,6330 22,43% 1,6910 10,49%

2.245.051,65 13.517.513,90 1.866.309,01 8.505.552,73 1.473.664,96 1.957.434,60 2.043.215,30 426.233,61 5.773.108,18 1.580.342,72 1.283.275,52

4,2980 3,0854 0,9654 2,2809 6,7031 2,2785 3,0921 7,5844 6,8704 7,4303 3,9948

0,13% -2,09% -1,83% -1,14% -0,84% 0,21% -0,04% 0,01% -0,38% -0,14% -0,04%

4,2980 3,0854 0,9654 2,2809 6,7031 2,2785 3,0921 7,5844 6,8704 7,4303 3,9948

4,2658 2,30% 3,0545 7,60% 0,9557 -2,63% 2,2581 3,29% 6,6361 10,50% 2,2557 4,95% 3,0689 0,69% 7,5844 1,35% 6,8017 4,86% 7,3746 0,86% 3,9549 7,84%

EUROBANK ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 36.328.075,05 3.109.530,05 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 37.109.145,35 23.312.055,20 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.830.505,77 197.442,34 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 29.850.628,16 4.929.224,45 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 53.752.315,74 14.467.472,74 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 103.691.804,14 25.785.440,11 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 47.528.921,54 3.678.908,92 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.661.370,93 1.110.031,75 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 36.413.050,13 3.246.240,62 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 3.808.831,58 1.930.401,09 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 13.471.258,38 1.071.947,52 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 136.995.799,55 7.456.590,87 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 38.578.059,87 4.227.396,68 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 24.367.535,09 1.784.732,34 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 86.162.174,77 6.265.988,76 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 34.346.502,33 9.197.928,34 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 8.444.404,41 275.166,52 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.138.499,94 620.382,62 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 22.546.133,25 2.143.279,46 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 28.129.582,87 8.577.936,93 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 20.318.356,72 5.403.211,29

11,6828 1,5918 14,3359 6,0558 3,7154 4,0213 12,9193 12,3072 11,2170 1,9731 12,5671 18,3724 9,1257 13,6533 13,7508 3,7342 30,6883 16,3423 10,5195 3,2793 3,7604

0,12% -0,24% 0,94% -1,99% 0,03% 0,18% 0,11% 0,10% 0,09% -2,18% 0,00% 1,70% 0,05% 0,08% -2,07% -1,95% -0,75% -0,29% 0,95% -0,16% -0,08%

11,9165 1,5918 14,3359 6,0558 3,7154 4,1218 13,1777 12,5533 11,2170 1,9731 12,5671 18,4643 9,1348 13,7898 13,8883 3,7715 30,8417 16,5057 10,6247 3,2793 3,7604

11,4491 1,5759 14,1925 5,9952 3,6875 3,9409 12,6609 12,0611 10,9927 1,9534 12,5671 18,2346 9,0801 13,5168 13,6133 3,6969 30,4581 16,1789 10,4143 3,2465 3,7228

EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.648.050,52 10.265.375,61 EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.808.629,91 3.171.480,63 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 388.585,46 351.986,14 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 7.374.525,88 8.233.411,42 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 12.752.207,98 13.942.753,28 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 14.145.053,48 50.128.536,51 EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.344.202,82 4.562.719,41 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 1.842.818,34 123.629,76 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 605.056,38 30.233,45 EUROBANK (LF)- INCOME PLUS $ 35.160.091,24 29.550.756,62 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 34.306.449,85 27.492.985,94 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 3.461.169,50 2.765.027,21 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.548.880,79 388.639,03 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 704.159,27 73.493,64 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.325.306,04 570.139,30 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 726.785,02 73.757,96 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.592.910,51 169.644,58 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 586.942,52 58.587,46 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 104.277.942,64 9.318.479,27

0,8424 0,8856 1,1040 0,8957 0,9146 0,2822 0,2946 14,9059 20,0128 1,1898 1,2478 1,2518 9,1316 9,5812 9,3404 9,8536 9,3897 10,0182 11,1904

-0,25% -0,24% 0,41% 0,91% 0,92% -1,95% -2,19% 5,19% 5,87% 0,00% -0,08% -0,08% 0,27% 0,27% 0,19% 0,19% 0,10% 0,10% 0,13%

0,8424 0,8856 1,1040 0,8957 0,9146 0,2822 0,2946 14,9059 20,0128 1,1898 1,2478 1,2518 9,1316 9,5812 9,3404 9,8536 9,3897 10,0182 11,1904

0,8340 9,11% 0,8856 9,67% 1,0819 8,28% 0,8867 -6,82% 0,9146 -6,42% 0,2794 9,72% 0,2917 11,34% 14,7568 -3,28% 19,8127 -4,02% 1,1898 0,88% 1,2384 2,57% 1,2518 2,68% 8,9490 5,25% 9,5812 5,34% 9,1536 2,54% 9,8536 2,65% 9,2019 2,96% 10,0182 3,17% 10,9666 3,24%

4,54% 9,57% -8,34% 10,90% 3,01% 5,49% 3,15% 2,55% 3,54% 11,58% 0,96% 32,19% 1,91% 21,34% 9,56% 9,43% 0,23% 9,76% -8,18% 9,86% 6,26%

ENEP°HTIKO

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK (LF) S.P.-EQUITY FORMULA BONUS I EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND EUROBANK I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND

896.889,35 41.582.281,32 111.050,79 16.927.279,58 13.112.949,17 33.706.902,28 38.484.224,54 637.923,52 12.566,49 20.339.434,83 13.918.718,01 539.812,76 16.560.547,00 50.158.529,98 32.689.677,28 37.543.268,88 2.169.453,65 4.013.067,24 54.057.696,63 10.888.461,43 1.657.153,78 598.520,71 260.224,45 2.038.960,45 11.511.205,45 219.273,20 120.801,84 1.182.116,00 3.206.244,51 1.481.926,45 2.146.603,27 149.498,53 2.053.106,50 1.149.245,43 1.638.869,06 19.059.387,01 12.856.888,02 5.872.568,15 1.531.054,88 1.582.944,71 2.155.264,01 2.219.667,11 61.106.531,83 16.283.743,62 2.562.462,91 1.860.580,58 1.370.614,78 25.059.915,61 5.593.080,37 1.399.420,76 137.672,91

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13

75.709,10 4.462.835,54 11.959,05 1.825.616,96 1.455.271,66 3.696.707,89 41.634.981,73 527.153,81 12.879,52 26.596.877,61 17.181.089,08 539.193,23 21.653.766,57 4.626.482,52 3.057.909,08 32.096.563,49 1.810.397,44 2.621.046,71 39.792.477,61 8.224.813,07 1.211.413,21 59.491,74 24.447,05 202.636,07 819.993,24 157.864,12 92.322,72 441.442,69 249.197,21 87.890,93 166.845,43 100.648,14 227.789,15 124.753,76 152.979,09 1.982.131,80 1.342.727,60 457.358,09 91.117,43 1.767.413,95 146.011,66 172.821,50 6.082.518,46 1.620.795,10 3.042.123,58 177.290,42 131.839,09 2.315.737,29 396.259,39 4.922.861,19 9.241,33

11,8465 9,3175 9,2859 9,2721 9,0107 9,1181 0,9243 1,2101 0,9757 0,7647 0,8101 1,0011 0,7648 10,8416 10,6902 1,1697 1,1983 1,5311 1,3585 1,3239 1,3680 10,0606 10,6444 10,0622 14,0382 1,3890 1,3085 2,6778 12,8663 16,8610 12,8658 1,4854 9,0132 9,2121 10,7130 9,6156 9,5752 12,8402 16,8031 0,8956 14,7609 12,8437 10,0463 10,0468 0,8423 10,4945 10,3961 10,8216 14,1147 0,2843 14,8975

0,13% 0,07% 0,12% 0,12% 0,13% 0,00% -0,33% 0,31% -0,34% -0,55% -0,54% 0,10% -0,53% 0,04% 0,03% -0,11% -0,11% 0,54% 0,18% -2,01% -2,01% 0,01% 0,01% 0,01% 3,19% 0,37% 0,37% 0,71% -0,30% 0,34% -0,30% 1,53% -0,01% -0,01% 0,01% 0,01% 0,23% -0,74% -0,09% 0,91% 5,19% -0,73% 0,00% 0,00% -0,24% 0,04% 0,00% 0,49% 3,19% -1,97% 5,19%

11,8465 9,3175 9,2859 9,2721 9,0107 9,1181 0,9243 1,2101 0,9757 0,7647 0,8101 1,0011 0,7724 10,8416 10,6902 1,1697 1,1983 1,5311 1,3585 1,3239 1,3680 10,0606 10,6444 10,2634 14,0382 1,3890 1,3085 2,6778 12,8663 16,8610 12,9945 1,4854 9,0132 9,2121 10,7130 9,9041 9,5752 12,8402 16,8031 0,9046 14,9085 12,9721 10,0965 10,0468 0,8507 10,4945 10,3961 10,8216 14,1147 0,2843 14,8975

11,8465 9,2243 9,1930 9,1794 8,9206 9,0269 0,9151 1,1919 0,9757 0,7494 0,8101 0,9811 0,7572 10,6248 10,4764 1,1580 1,1983 1,5081 1,3585 1,3107 1,3680 9,8594 10,6444 9,8610 13,9329 1,3890 1,2954 2,6778 12,6733 16,6081 12,7371 1,4705 9,0132 9,2121 10,7130 9,4233 9,3837 12,5834 16,4670 0,8956 14,7609 12,8437 10,0463 10,0468 0,8423 10,4158 10,3961 10,6052 14,1147 0,2843 14,8975

3,25% 3,52% 2,39% 2,40% -0,68% 0,40% 9,76% 8,90% 10,19% -2,95% -2,53% -3,70% -2,94% 3,44% 2,94% 5,46% 5,68% 4,65% 3,69% 11,29% 11,58% 0,00% 0,62% 0,00% 33,42% 4,30% 3,84% -2,63% 4,87% 4,07% 4,87% -2,29% 1,52% 1,93% 3,51% -0,79% 0,77% 14,60% 13,71% -6,83% -3,31% 14,60% -0,01% -0,02% 9,12% 2,50% 4,02% 8,38% 33,92% 10,19% -6,25%

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 110.213.134,04 9.847.220,20 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 90.402.324,43 19.659.191,98 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 3.011.862,41 294.878,00 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 49.517.820,12 4.821.683,20 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 35.938.067,29 5.980.934,09 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 14.604.747,70 1.257.640,02 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 304.723.963,20 44.792.484,73 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 26.275.199,71 8.669.863,83 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 846.282,36 148.940,71 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.357.105,01 388.550,00 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 44.807.302,90 7.505.045,15 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 89.666.040,49 9.892.903,13 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 47.874.557,46 37.491.691,36 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 8.887.033,14 3.017.078,24 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.366.148,54 2.635.638,27 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 20.301.918,38 1.641.674,47 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.618.576,12 639.609,47 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.133.484,86 654.896,05 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 64.685.810,14 6.546.274,36 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 27.858.230,83 2.886.925,51 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 21.450.195,54 2.124.015,79

11,1923 4,5985 10,2139 10,2698 6,0088 11,6128 6,8030 3,0306 5,6820 8,6401 5,9703 9,0637 1,2769 2,9456 11,5214 12,3666 11,9113 10,8925 9,8813 9,6498 10,0989

1,67% -1,83% -1,20% -0,45% -0,17% 0,03% 0,05% -0,31% -0,52% 3,34% -0,74% 0,11% -2,50% -0,27% 0,14% 0,00% -0,03% 0,03% 0,06% 0,01% 0,03%

11,1923 4,5985 10,2139 10,2698 6,0088 11,6128 6,8030 3,0306 5,6820 8,6401 5,9703 9,5169 1,2769 2,9456 11,5214 12,3666 11,9113 10,8925 9,8813 9,6498 10,0989

11,1923 4,5525 10,2139 10,1671 5,9487 11,4967 6,8030 3,0003 5,6252 8,6401 5,9703 9,0637 1,2641 2,9161 11,4638 12,3666 11,9113 10,7836 9,7825 9,5533 9,9979

31,98% 6,86% 8,44% 18,28% 13,31% 13,18% 5,34% 7,64% 24,61% 2,91% 2,54% 6,38% 6,27% 9,06% 5,01% 1,55% 1,20% 1,05% 4,20% 6,04% 12,59%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 2.161.849,97 1.782,88 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 25.310.988,63 20.323,56 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 388.342,45 283,99 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 56.636.179,66 40.688,19 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 488.691,11 459,00 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 33.949.530,55 31.807,29

1.212,5600 1.245,4000 1.367,4700 1.391,9600 1.064,7000 1.067,3500

-0,05% -0,05% -0,47% -0,47% -0,75% -0,75%

1.212,5600 1.245,4000 1.367,4700 1.391,9600 1.064,7000 1.067,3500

1.212,5600 1,66% 1.245,4000 1,67% 1.367,4700 11,71% 1.391,9600 11,73% 1.064,7000 6,81% 1.067,3500 6,82%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR)

1.455.473,05

171.981,95

8,4629

0,01%

8,5898

8,4629

0,96%

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR)

1.611.783,19

1.134.444,58

1,4208

0,01%

1,5345

1,4208

0,33%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

6.616.610,00

1.476.324,32

4,4818

-2,37%

4,6163

4,4370

11,63%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•.

6.136.909,05

3.159.464,03

1,9424

0,39%

2,0007

1,9230

10,28%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.)

8.959.114,00

2.666.619,86

3,3597

-0,12%

3,4437

3,3261

12,84%

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR)

14.047.088,91

3.430.280,99

4,0950

0,05%

4,1564

4,0950

1,51%

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR)

3.063.268,58

841.799,93

3,6390

0,50%

3,6936

3,6390

2,78%

∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™.

2.479.758,29

1.831.950,44

1,3536

-0,60%

1,4619

1,3536

18,62%

TRITON ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.triton-am.com TRITON ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 6.458.926,70 1.086.470,85 5,9449 TRITON ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 30.510.908,54 14.968.598,59 2,0383 TRITON ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 35.788.934,65 1.415.269,70 25,2877 TRITON AMERICAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.456.359,69 2.951.356,49 3,2041 TRITON ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.694.503,22 1.682.106,89 4,5743 TRITON ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.665.225,13 2.289.821,33 3,3475 TRITON √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.527.739,49 819.539,22 4,3045 TRITON ªπ∫Δ√ 10.822.561,86 1.541.756,47 7,0196

0,00% 0,00% -2,15% -1,49% -0,02% 0,50% -0,70% -0,25%

6,0192 2,0485 25,9831 3,2922 4,7001 3,4396 4,3583 7,1600

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 55.703.301,24 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.881.705,26 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.631.130,82

9.079.510,17 3.575.537,24 861.553,96

6,1351 2,2043 5,3753

-2,17% -1,47% 0,00%

6,2578 2,2374 5,3753

6,1351 2,2043 5,3753

9,69% 6,13% -0,28%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 4.026.933,17 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 3.705.808,69 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.344.794,57 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.533.333,08

791.775,05 1.731.955,08 196.176,92 4.367.672,52

5,0860 2,1397 6,8550 1,7248

0,33% -0,50% 0,00% -2,00%

5,1877 2,2467 6,8550 1,8110

5,0351 2,1183 6,8550 1,7076

-5,69% -4,41% 1,08% -4,56%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.646.646,91 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 2.768.278,61 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.059.760,91

1.778.629,69 534.251,27 205.910,70

2,0503 5,1816 5,1467

0,01% -0,15% 0,01%

2,0503 5,1816 5,1467

2,0400 5,1557 5,1210

1,85% 0,78% 1,47%

5,9449 1,96% 2,0383 0,96% 25,2877 3,51% 3,2041 16,69% 4,5743 -7,87% 3,3475 11,38% 4,3045 0,24% 7,0196 5,23%

ENEP°HTIKO

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

13.960.855,68 3.779.313,47 1.344.932,15 2.396.821,08

MEPI¢IA

8.508.802,15 2.434.878,04 381.306,65 705.029,09

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 1,6408 1,5522 3,5272 3,3996

-2,16% 0,15% 0,16% 0,30%

1,6408 1,5522 3,5272 3,3996

1,6326 1,5444 3,5096 3,3826

8,84% 3,07% 5,47% 5,43%

9,33%

CPB ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√

36.039.765,41

20.803.180,27

1,7324

-2,38%

1,7844

1,6804

MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

4.978.808,27

1.320.807,95

3,7695

0,17%

3,8826

3,6564

3,90%

MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√

3.442.696,54

2.094.426,00

1,6437

-0,67%

1,6930

1,5944

4,71% 1,50%

MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£.

49.126.642,70

11.287.597,07

4,3523

0,01%

4,3741

4,3305

MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

4.223.269,79

1.321.385,07

3,1961

-0,21%

3,2920

3,1002

8,35%

MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√

1.014.070,35

5.739.968,06

0,1767

-0,17%

0,1820

0,1714

-1,89%

MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√

776.815,84

4.091.793,00

0,1898

-0,05%

0,1955

0,1841

1,01%

MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√

982.816,17

385.552,56

2,5491

1,24%

2,6256

2,4726

-8,68%

MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

4.865.720,46

1.466.284,01

3,3184

-0,02%

3,4180

3,2188

4,04%

MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

345.220,85

74.208,59

4,6520

-0,16%

4,7916

4,5124

0,57%

2.299.725,91 576.154,75 1.920.724,42 472.458,52 891.933,86 359.432,59 10.504,81 456.967,51 1.676.306,31 334.938,06 1.073.238,11 890.752,44 8.927.489,17 159.683,77 5.947.100,95 332.260,52 594.781,23 154.135,41 95.606,50 2.759.683,00 110.953,20 63.363,92

17,7043 13,5893 9,5234 15,0297 17,7147 12,5013 12,4260 6,5632 13,9359 11,6527 3,5169 7,1418 1,8885 8,2319 1,1216 3,6909 5,0160 10,6230 1,4139 3,9108 11,8702 10,8263

-0,10% 0,01% -1,94% -0,56% -0,16% -0,11% 0,02% 0,42% -0,15% -0,73% 0,01% -1,48% -2,93% 2,99% -1,91% -0,92% -1,79% 2,87% -1,55% -0,20% -0,21% -0,09%

18,0584 13,7252 9,9996 15,7812 18,6004 13,1264 13,0473 6,6945 14,2146 11,8858 3,5521 7,4989 1,9829 8,3965 1,1777 3,8754 5,2166 10,7823 1,4705 4,1063 12,4637 11,3676

17,5273 13,4534 9,4282 14,8794 17,5376 12,2513 12,1775 6,4976 13,7965 11,5362 3,4817 7,0704 1,8696 8,1084 1,0655 3,6540 4,9658 10,5168 1,3998 3,8717 11,7515 10,7180

0,15% 1,63% 8,96% 12,32% 2,77% 1,88% 3,67% 6,56% 1,07% -0,74% 0,03% 9,60% 7,05% 30,06% 10,09% -8,43% 8,02% 30,21% 9,24% 10,82% -5,14% 7,14%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.327.755,36 263.829,42 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 2.350.697,45 847.759,91 MILLENNIUM BLUE CHIPS ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.597.274,97 11.590.103,13 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.321.869,64 2.759.808,20 MILLENNIUM MID- CAP ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.052.708,93 6.619.081,45 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 3.771.511,29 1.394.675,22 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.884.436,80 617.281,15 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 11.941.771,32 4.868.247,15 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.033.463,01 450.518,10

8,8230 2,7728 0,9143 1,9283 1,5187 2,7042 3,0528 2,4530 2,2939

0,01% 1,60% -2,54% 0,23% -2,05% -1,13% -0,44% -0,65% -0,27%

8,9995 2,8283 0,9600 2,0247 1,5946 2,8394 3,2054 2,5757 2,4086

8,6465 1,42% 2,7173 28,87% 0,9052 8,82% 1,8897 5,36% 1,4883 8,19% 2,6501 14,82% 2,9917 -8,82% 2,4039 11,39% 2,2480 -4,02%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 171.119.310,34 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.961.508,96 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.032.895,01 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 880.729,28

4,1090 4,5377 1,9129 1,7314

0,01% 1,90% -2,40% -0,93%

4,1090 4,5377 1,9129 1,7401

4,0885 1,70% 4,5037 26,62% 1,8938 8,70% 1,7245 17,37%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.356.195,29 3.355.199,67 4,5768 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.701.584,00 8.102.777,16 0,5802 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.592.583,65 3.068.731,06 1,8224 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.551.575,48 743.266,81 4,7783 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 16.100.583,61 1.503.981,04 10,7053 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.099.594,57 1.945.085,54 6,7347 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 497.088,81 120.000,00 4,1424 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 622.530,20 150.492,23 4,1366 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.803.149,06 260.835,27 10,7468 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.353.752,61 298.057,65 11,2520 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.690.387,14 150.256,09 11,2500

-2,16% -1,69% -0,88% 0,01% 0,01% 1,22% -0,66% -0,61% -0,21% -0,38% -0,19%

4,6569 0,5904 1,8406 4,7783 10,7053 6,8020 4,1838 4,1780 10,9080 11,3927 11,3625

4,4853 7,36% 0,5686 7,05% 1,8042 9,20% 4,7783 1,48% 10,7053 1,69% 6,6674 20,22% 4,1010 8,66% 4,0952 8,72% 10,6662 11,09% 11,1676 6,52% 11,1656 1,55%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 40.715.020,55 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.829.538,11 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.291.737,23 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.100.888,92 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.800.378,31 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.493.368,07 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 130.532,72 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.999.151,18 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.360.816,92 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.902.924,53 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 3.774.425,74 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 6.361.610,24 METLIFE ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ¢∂π∫Δ∏ Àæ∏§∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ Ã.∞. 16.859.313,28 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.314.496,84 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 6.670.101,13 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.226.351,12 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.983.393,59 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.637.373,77 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 135.179,62 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.792.491,87 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 1.317.041,70 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 685.994,40

41.644.564,59 1.974.903,90 4.199.287,05 508.671,65

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.086.479,36 10.088,85 305,9300 -0,96% 308,9893 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 6.209.504,16 30.819,19 201,4800 -0,06% 202,4874 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 289.293.970,14 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.241.585,41 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.120.403,71 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.789.496,94 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.739.213,32 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.397.670,62 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 918.898,29 Δ.Δ. ∂§Δ∞ HIGH YIELD √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 22.086.385,54 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢√§∞ƒπ√À ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (USD) 4.175.023,52

102.880.101,89 5.530.919,80 7.053.701,64 9.144.433,64 993.519,97 320.091,83 120.000,00 5.775.867,12 571.070,90

2,8120 2,9365 2,1436 0,6331 3,7636 4,3665 7,6575 3,8239 7,3109

0,01% 3,14% 0,95% -1,81% -0,18% -1,05% 1,20% 0,85% 0,01%

2,8120 2,9365 2,1490 0,6363 3,7730 4,3883 7,6575 3,8373 7,3109

305,9300 201,4800

6,46% -0,95%

2,8120 2,9292 2,1382 0,6299 3,7542 4,3447 7,6575 3,8143 7,3109

2,68% 29,66% 15,55% 4,71% 1,97% 17,42% 22,01% 11,60% -0,81%


ª·ÁÓËÛ›· 32 ∂ÚÒÙËÛË ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ √Δ∞ ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ

Ì ı¤Ì· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ √Δ∞ Î·È Ù· Ù¤ÏË Î·Ù¿Ï˄˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, “ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÙÒÛË ÙˆÓ Ù˙›ÚˆÓ, Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó, Ë ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ∞ı·Ó·Ûfi, ÊÙ¿ÓÂÈ Û Â›‰· ÙÔ˘ 60% - 70%, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Î·È Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ √Δ∞. √ÊÂÈϤ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜ 2% Î·È 5% Â› ÙˆÓ ·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È Ù¤ÏË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ∂ȉÈο ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈ‚·ÚË̤Ó˜, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ì ÙÔ ÏËÛÙÚÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 100%, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚÔÛ·‡ÍËÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ÂÌÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙÔ 2008 Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·ÔÙÂÏ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ¿‰ÂÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ̤ۈ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜, Û ÙÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ı· ÚԂ› Î·È fiÙ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ̷ڷÛÌfi, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘¤ÚÔÁÎˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ √Δ∞; ¶ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜.

™Â ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ºfiÚÔ˘Ì ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ™Δ∏ §ÈfiÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ-

¿Ú¯Ë˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ÛÙȘ 6 Î·È 7 πÔ˘Ó›Ô˘. ΔÔ ºfiÚÔ˘Ì Ì ٛÙÏÔ “√È ¶ÂÚÈʤÚÂȘ, ÊÔÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ - ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›·˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·” ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ˆ˜ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË (·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ √√™∞). £· ÙÂı› Â›Û˘ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î·ÈÓÔÙfiÌ· ‰·ÊÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ Û›ÙÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜. ™ÙÔ ºfiÚÔ˘Ì Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ∂ӈ̤Ó˜ ¶fiÏÂȘ Î·È ΔÔÈΤ˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ (CGLU), ·fi ÙÔ 2004, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ·fi 136 ¯ÒÚ˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Û ÌÈ· ÂÓÈ·›· √ÚÁ¿ÓˆÛË. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Â›ÛËÌ·, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë, ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ (√∏∂) Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙˆÓ ∞¡.∂§. Ì ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ §¿ÚÈÛ·˜ ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙÔ ‰/ÓÙË ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ §¿ÚÈ-

Û·˜ Î. μ·ÁÁ¤ÏË °Ú·ÓÙ˙‹ Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ¡ÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ Î. ™·ÎÂÏ¿ÚË ªÈ¯¿ÏË Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ Î·È £¿ÓÔ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ Î. °Ú·ÓÙ˙‹ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÚÚ˘ı̛˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ∂√¶ÀÀ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ÙfiÛÔ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÒÛÙ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ηχÙÂÚ˜ Î·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ˘Á›·˜.

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

ŒıÂÛ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ë ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË

Νέο πρόγραμμα με σταθερή μηνιαία χρέωση

H

∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¢ÂÏÈÍ›· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· “™Ù·ıÂÚ‹ ªËÓÈ·›· ÃÚ¤ˆÛË”, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÏËڈ̋ Ù˘ ηٷӿψۋ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚfi ÎfiÛÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “relax super ·Ïfi” ηٷӤÌÂÈ ÈÛfiÔÛ· ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÙ‹ÛÈ· ¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Û 12 ÈÛfiÔÛ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 - 110 Ù.Ì. Ì ÂÙ‹ÛÈ· ηٷӿψÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÂÚ›Ô˘ 800 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi ¯Ú‹Û˘, Ô ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÌËÓÈ·›Ô˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 80 ¢ÚÒ! √ ÙÚfiÔ˜ Î·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙ‹ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ηٷӿψÛË Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÎηı¿ÚÈÛË, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ 12ÌËÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ‹ ›ÛÚ·ÍË Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜. ™ÙȘ ¢ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “relax super ·Ïfi” ÚÔÛʤÚÂÈ ÔʤÏË fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÌËÓÈ·›· ¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË, ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË Î·È ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ¯Ú‹Û˘ fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· “relax super ·Ïfi - ™Ù·ıÂÚ‹ ªËÓÈ·›· ÃÚ¤ˆÛË” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Δ2 (·˘ÙfiÓÔÌË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË), ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ Û˘Ó¿ÙÔ˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·È· Ì ÙËÓ ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ·›ÙËÛË ÛÙ· °Ú·Ê›· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÂÏ·ÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜

Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙ· °Ú·Ê›· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ÛÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ 801 801 801 2 ÁÈ· fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·.

∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ª¿ÈÔ ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ª¿ÈÔ 2013 ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û 0,801 ú/m3 (0,0710 ú/kWh) ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ηٷӿψÛ˘ Δ2 - ·˘ÙfiÓÔÌË / ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È 0,822 ú/m3 (0,0729 ú/kWh) ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ηٷӿψÛ˘ Δ3 - ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË/ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. ™ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÙÈ̤˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ∂ȉÈÎfi˜ ºfiÚÔ˜ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ Î·È Ô º¶∞. ªÂ ‚¿ÛË Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ηٿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô (√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012 - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2013), Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 41 % (Δ2 Î·È Δ3) ηıÒ˜ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ηٿ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È 1,320 ú/lt. ∏ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Û m3 Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Â˘ÎÔÏ›· ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì ‚¿ÛË Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ·

● ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “relax super ·Ïfi” ηٷӤÌÂÈ ÈÛfiÔÛ· ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÙ‹ÛÈ· ¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Û 12 ÈÛfiÔÛ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ

ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô (√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012 - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2013), Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ˘ÂÚ¤‚Ë ÙÔ 41%. ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Û¯¤ÛË ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙËÓ ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÓÂÍ¿Ú-

ÙËÙË ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (ƒ∞∂), ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÂϤÁ¯ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ∞‰Â›·˜. ™Â ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÌËÓÈ·›·, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÂÚ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ

ÛÙ· ›‰È· Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›‰· Ì ·˘Ù¿ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ 2013 ηıÒ˜ ‹‰Ë ÙÔ ·’ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2013 ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 1.504 Ó¤ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ÂÏ·ÙÒÓ Û 56.304 ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÙËÓ ‰È›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 41,6% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·Ì›ˆÙÔ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ë ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Ù˘ Î·È ÂÎÙÂÏ› οı ¯ÚfiÓÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÂÓ‰˘ÙÈο ¤ÚÁ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. °È· ÙÔ 2013 ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È 32 ¯ÏÌ. Ó¤Ô˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Ï¿ÓÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ηχÙÔÓÙ·˜ ·ÚÈ· ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Û fiϘ ÙȘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ¢ڇ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Ï¿ÓÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Î¿Ï˘„˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ §¿ÚÈÛ·˜, μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ηıÒ˜ Î·È Û fiÏ· Ù· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ηٷÙÂıÂÈ̤Ó˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜.

™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÛÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ª·Ó. μÂÏË‚·Û¿ÎË

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· „ËÏ¿ ÎÙ›ÚÈ· ∂¡∞™ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ‰ÈÂıÓÒ˜, Ô ŒÏÏËÓ·˜ ª·ÓÒÏ˘ μÂÏË‚·Û¿Î˘, ı· Â›Ó·È ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ùo ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì., ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È¿ÏÂ͢ ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË μÂÏË‚·Û¿ÎË Â›Ó·È “æËÏ¿ Î·È Ôχ „ËÏ¿ ÎÙ›ÚÈ·: EÈÙÂÏÂÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÂχÊÔ˘˜ Ù˘ (Tall and super-tall buildings: Structure and skin performance). £· ÚÔËÁËı› ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “¶·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡” (Globalization and the new demands on the engineering profession). ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ Î·È Ë Â˘Ú‡ÙËÙ· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÚÔ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÔÌÈÏ›· ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· Â˘Ú‡Ù·ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 1970 ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ‹Á ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘, fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔ Ù˘¯›Ô

● ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ‰ÈÂıÓÒ˜, Ô ŒÏÏËÓ·˜ ª·ÓÒÏ˘ μÂÏË‚·Û¿Î˘, ı· Â›Ó·È ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶.£. ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÁÈ· Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Â-

ÌÂÈÚ›·. ŸÌˆ˜ Ë Ì›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Ô ª·ÓÒÏ˘ μÂÏË‚·Û¿Î˘ ‚Ú¤ıËΠӷ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙȘ ∏¶∞. ™‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ Î‡ÚÈÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÎÔÏÔÛÛÈ·›·˜ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “Consulting Thornton-Tomasett” , ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ 1975, fiˆ˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ LZA Technology Division. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ Institute of Design & Construction, ÂÓÒ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ηıËÁËÙ‹˜ ªË¯·ÓÈ΋˜ ÛÙÔ New York Institute of Technology. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ· Â›Ó·È Ù· ‰›‰˘Ì· ÎÙ›ÚÈ· PETRONAS ÛÙËÓ ∫Ô˘¿Ï· §Ô˘ÌÔ‡Ú, Ù· ˘„ËÏÔÙ¤Ú· ÎÙ›ÚÈ· ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÂÈÙ˘¯‹˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ¿ÓÔÈÍ ‰È¿Ï·Ù· ÙȘ fiÚÙ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηÚȤڷ. ªÂÚÈο ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˘ ‡„Ô˘˜ 1.001 Ì. ÛÙËÓ Δ˙¤ÓÙ·, Ë Â›‚ÏÂ„Ë Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ Δ·˚¤È ‡„Ô˘˜ 451 ̤ÙÚˆÓ, Ë ‰ÔÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ·Ó·ÛًψÛË ÙÔ˘ ıfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∫·ÈÙˆÏ›Ô˘ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ (1990-1992),

Ë ÌÂϤÙË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Empire State Building Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, fiˆ˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ “∞Ù·ÙÔ‡ÚΔ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÙÔ˘ 1999. √ ›‰ÈÔ˜ ıˆÚ› ˆ˜ Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ÙÔ Ground Zero, ÌÂÙ¿ Ù· ÙÚ·ÁÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2001, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘. √ ª·ÓÒÏ˘ μÂÏË‚·Û¿Î˘, ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ∫·Ï·ÙÚ¿‚·, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ, ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË, 150 ÔÚfiÊˆÓ ÛÙÔ ™ÈοÁÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ “Kingdom Tower” ÛÙËÓ Jeddah Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜, Ô˘ fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ‡„Ô˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÙˆÓ 1000 m. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÈÌËÙÈÎÒÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ·fi ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 33

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À2013

∞fi ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜

μÚ¿‚¢ÛË ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ 2013, ÛÙȘ 11.00 .Ì., ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∞Óı. °·˙‹) ÛÙÔ μfiÏÔ, Ë ÂΉ‹ÏˆÛË-ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚¢Û˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÚÈÒÓ ∂’ Î·È ™Δ’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ª·ıËÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi “¶·È¯Ó›‰È Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο” . ΔÈÌ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ∞ÚÈÛÙÂ›Ô ‹ μÚ·‚›Ô. ™˘ÓÔÏÈο ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó 265 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 33 ¤Ï·‚·Ó ∞ÚÈÛÙÂ›Ô Ì ªÂÙ¿ÏÏÈÔ, 87 ¤Ï·‚·Ó ∞ÚÈÛÙÂ›Ô Î·È 146 ¤Ï·‚·Ó μÚ·‚›Ô. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ 2428 ·È‰È¿ ·fi 74 Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √È ÙÈÌÒÌÂÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·‰¤ÏÊÈ·, ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ - ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Á¤ÌÈÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈο, ÌÔÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ‹ Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‹Ïı·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ¯·Ú¿ Î·È Â˘Ù˘¯›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ “Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ˆÓ” Ì·ıËÙÒÓ. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¿ÓÔÈÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·Ù‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∂.ª.∂. Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏÔ˘‰¿-

΢, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi “¶·È¯Ó›‰È Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο” , ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘, ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ıÂÌ¿ÙˆÓ °ÂˆÌÂÙÚ›·˜ Î·È ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó: √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÈÔÙ¿ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, ·Ù‹Ú πˆ¿ÓÓ˘, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î.

πˆ¿ÓÓ˘ ∞ı·Ó·ÛÔ‡Ï˘, Ë Û¯ÔÏÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·Ú›· ÷Ù˙‹, ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î. ™‡ÚÔ ™ÙÂÚÁ›Ô˘, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∂ª∂ Î. £ˆÌ¿˜ ∫·Ú·Ó›Î·˜. ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÁÏ·Ê˘Úfi, ÌÂÛÙfi, ¿ÌÂÛÔ ÏfiÁÔ, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÛÙË Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË, Ï·ÔÁÚ·Ê›·, ÛÙȘ ·ÚÔÈ̛˜, ÂȉÈο ‰Â

οÔÈˆÓ Í¯ˆÚÈÛÙÒÓ “ÈÂÚÒÓ” ‹ “Ì·ÁÈÎÒÓ” ·ÚÈıÌÒÓ fiˆ˜ ÙÔ ÙÚ›·, ÂÙ¿, ‰Ò‰Âη Î.¿. ™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚¢Û˘ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, Î. ∞ÊÚÔ‰›ÙË ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ‰·ÛοϘ ÙˆÓ ‚Ú·‚¢fiÌÂÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÔÏÏÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ ÙÈÌÒÌÂÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ΔËÓ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÚÈÛÙ›ˆÓ-ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ-‚Ú·‚›ˆÓ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ: ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÌÓfi˜, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¢.∂. ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫ÔÓÙÔÓ›Ó·, ·ÓÙÈÚfiÂ-

‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢.∂. ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ∂ϤÓË ™Ù¿ÌÔ˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¢.∂. ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ Û˘ÓÙfiÓÈ˙Â Ô ™‡ÚÔ˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ Ù·Ì›·˜ Ù˘ ¢.∂. ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚¢Û˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÚÈÒÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο, ÛÙÔÓ 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Â›Ó·È ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, Â›Ó·È ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ¯·Ú¿˜ Î·È ·Á¿˘, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ fiÏË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰¤ÛÈÌÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂›Ó·È ϤÔÓ ıÂÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·.

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋

1Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ & £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ™Δ∏¡ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¶‹ÏÈÔ, ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ̤¯ÚÈ ∫˘Úȷ΋ 9 πÔ˘Ó›Ô˘ 2013 ÙÔ 1Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ & £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ÙÔÈÎfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ & ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È 11 ·ıÏ‹Ì·Ù· ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ - ηٿ‚·ÛË Ê·Ú·ÁÁÈÒÓ (canyoning), ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ (climbing), Ô‰‹Ï·ÙÔ ‚Ô˘ÓÔ‡ (mountain bike), ı·Ï¿ÛÛÈÔ Î·Ófi (canoe kayak), ˘Ô‚Ú‡¯È˜ ηٷ‰‡ÛÂȘ (scuba diving), ÂÓ·¤ÚÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ (flying fox), È·Û›· (horse ridding), ÙÔÍÔ‚ÔÏ›· (archery), Â˙ÔÔÚ›· (trekking),

·ÁÒÓ·˜ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ (trail running) ÎÈ ·ÁÒÓ·˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (orienteering). ΔË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ fiˆ˜ ÔÈ ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘, £¿ÓÔ˜ ¡Èο΢, ∫›ÌˆÓ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÙÛÔ˜, ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ƒËÁfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑Ô‡ÌÔ˜. §·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÔ˘‰·›ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ·È‰È¿, Û ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. ™Â fiϘ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È fiϘ ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛοÎÈ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ª∂ ÂÈÙ˘¯›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ 1Ô ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ™Î¿ÎÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·-

ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ¡.¶.¢.¢. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ 4Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ∂‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÛηÎÈÛÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ̛· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÛÎÔfi ›¯Â Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÛοÎÈ Û ¢ڇÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡.¶.¢.¢. ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο: “◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË, ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ı· ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ÔÈ 70 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ 4Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î. °. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ì οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ʤÚÔ˘ÌÂ Ó¤Ô ÎfiÛÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛοÎÈ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜” .

ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ, ÂÓÒ Ù· Â›‰· ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ӷ Î·È ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÚԂϤÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ¿ÚÙÈ.

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶¤ÌÙË 6/6: º·Ú¿ÁÁÈ ª¤Á· °·Ï·ÓfiÚÂÌ· ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ¶ËÏ›Ô˘. ¢È¿ÚÎÂÈ· ηٿ‚·Û˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ 4 Ì 5 ÒÚ˜. ¶·Ú·Û΢‹ 7/6: 2 ηٷ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ º·Ú¿ÁÁÈ º·Î›ÛÙÚ·˜ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·. flÚ· ¤Ó·Ú͢ ÚÒÙ˘ ηٿ‚·Û˘ 8:30. flÚ· ¤Ó·Ú͢ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηٿ‚·Û˘ 16:00. ¢È¿ÚÎÂÈ· ηٿ‚·Û˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ 4 Ì 5 ÒÚ˜. ™¿‚‚·ÙÔ 8/6: 2 ηٷ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ º·Ú¿ÁÁÈ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˘ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·. flÚ· ¤Ó·Ú͢ ÚÒÙ˘ ηٿ‚·Û˘ 8:30. flÚ· ¤Ó·Ú͢ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηٿ‚·Û˘ 16:00. ¢È¿ÚÎÂÈ· ηٿ‚·Û˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ 4 Ì 5 ÒÚ˜. ¶Ô‰ËÏ·Û›· ‚Ô˘ÓÔ‡ (mountain bike): ¶¤ÌÙË 6/5: flÚ·: 10.00 - 13.00 / 16.00 - 19.00. °ÓˆÚÈÌ›· Î·È ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ô‰ËÏ·Û›·˜. ¶ÂÚÈËÁËÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙ· ·ÙÂÏ›ˆÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Î·È Ù· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ¶·Ú·Û΢‹ 7/5: flÚ·: 10.00. °ÓˆÚÈÌ›· Î·È ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ô‰ËÏ·Û›·˜. ∂ΉÚÔÌ‹ ªΔμ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 2.30’ÒÚ˜. flÚ·: 16.00 19.00: ¶ÂÚÈËÁËÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Î·È Ù· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ™¿‚‚·ÙÔ 8/5: flÚ·: 10.00: °ÓˆÚÈÌ›· Î·È ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ô‰ËÏ·Û›·˜. ∂ΉÚÔÌ‹ ªΔμ 25 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Á‡Úˆ Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·. ∂›Â‰Ô ‰˘ÛÎÔÏ›·˜: 3/5, ‰È¿ÚÎÂÈ·: 4.00’. flÚ·: 16.00 - 19.00: ¶ÂÚÈËÁËÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Î·È Ù· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. √È ÂÚÈËÁËÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· 2.00’ ÒÚ˜ Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ‰˘-

ÛÎÔÏ›·˜ Â›Ó·È 1/3. £·Ï¿ÛÛÈÔ Î·ÁÈ¿Î (sea kayak): flÚ˜ 10.00 - 17.00: ™ËÌÂ›Ô ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜. ¢È·‰ÚÔÌ‹: ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜-º·Î›ÛÙÚ·¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜. ∞fiÛÙ·ÛË: 2.80 -Ó·˘ÙÈο- Ì›ÏÈ·. ¢È¿ÚÎÂÈ·:1-2-ÒÚ˜. ∂›Â‰Ô ‰˘ÛÎÔÏ›·˜: ∂‡ÎÔÏÔ (ÛÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜). ∞Ó·ÚÚ›¯ËÛË (climbing): flÚ˜: 09.00 - 12.00, 15.00 - 19.00, ÛËÌ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ¶·Ú·Ï›· ª˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘, ·Ú·Ï›· º·Î›ÛÙÚ·˜. μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ: ∂‡ÎÔÏË(V-/V), ª¤ÙÚÈ· (V+/V-). ÃÚfiÓÔ˜ 20’ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ. ∫·Ù·‰‡ÛÂȘ (scuba diving): flÚ˜: 10.00 - 18.00. ™ËÌÂ›Ô ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ¶·Ú·Ï›· ª˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘. ∂›Â‰Ô ‰˘ÛÎÔÏ›·˜: ∞Ú¯·Ú›ˆÓ. ÃÚfiÓÔ˜: ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ + ηٿ‰˘ÛË ÁÓˆÚÈÌ›·˜ 1.30- 2 ÒÚ˜. ∂Ó·¤ÚÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ (Flying fox): flÚ˜: 12.00 - 19.00. ™ËÌÂ›Ô ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ¶Ï·Ù›· ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜. π·Û›· (horse riding): £· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÂÚÈËÁËÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ Ù˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ηıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹˜: 1 ÒÚ·. ΔÔÍÔ‚ÔÏ›· (archery): ™ËÌÂ›Ô ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ¿ÚÎÈÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ •∂¡π∞. flÚ˜: ¶¤ÌÙË 6/6 16.00-19.00, ¶·Ú·Û΢‹ 7/6, ™¿‚‚·ÙÔ 8/6 10.00- 13.00, 16.0019.00. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 30 ÏÂÙ¿. ¶Â˙ÔÔÚ›· (trekking): £· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÂÚÈËÁËÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ηıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ¶·Ú·Û΢‹ 7/6: ∞ÁÒÓ·˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (orienteering). flÚ· ¤Ó·Ú͢: 17.00. ™ËÌÂ›Ô ·ÊÂÙËÚ›·˜: ¶Ï·Ù›· ∞Á. Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 1 ÒÚ·. ∫˘Úȷ΋ 9/6: ∞ÁÒÓ·˜ ÙÚÂ̷͛ÙÔ˜ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ (trail runing): flÚ·: 09.00, ·fiÛÙ·ÛË: 10 ¯ÏÌ. (9.980Ì). ™ËÌÂ›Ô ·ÊÂÙËÚ›·˜: ¶Ï·Ù›· ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¿Ú-

ÙÈ ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï. ¶·Ú¿ÏÏËϘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ: ¶¤ÌÙË 6/6: ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ªÂÙˆÚÔÏÔÁ›·˜ - ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, ÒÚ·: 21.00, ‰È¿ÚÎÂÈ·: 45’. ¶·Ú·Û΢‹ 7/6: ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓ›·˜ ªΔμ: Life cycles, ÒÚ·: 21.00, ‰È¿ÚÎÂÈ·: 50’. ™¿‚‚·ÙÔ 8/6: ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∞’ μÔËıÂÈÒÓ, ÒÚ·: 21.00, ‰È¿ÚÎÂÈ·: 45’. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓ›·˜: 7 Summits, ÒÚ·: 22.00, ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1.15’. √È 50 Î·È ϤÔÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ (ÚÔÛÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘). ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ (¤ˆ˜ Î·È 60%), ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ Ô˘ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ www.tsagarada-pelion.com. §fiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Î¿ÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: email: tsagarada.events@gmail.com. ΔËÏ.: 6975322472. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË: facebook ÛÂÏ›‰· “ºÂÛÙÈ‚¿Ï ΔÛ·Áηڿ‰·˜” . TÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ-∞Ó·‰·ÛˆÙÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ∂ÊËÌÂÚ›‰· “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” .

∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·fi ª∞™ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ Ú˘Ù·Ó›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫π¡∏Δ√¶√π∏™∏ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë °Ú·ÌÌ·Ù›· μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ª∞™ ¯ı˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÛÙ¤Á·Û˘, Ù˘ Û›ÙÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÛÙÔÓ Ú˘Ù·Ó›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ª∞™, “ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ¶Δ¢∂, ¶Δ∂∞, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, Ì ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Ï·›ÛÈÔ: ¡· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, ÊÔÈÙËÙ‹˜ Î·È ¿ÓÂÚÁÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË. ∂›‰ÔÌ· ÂÓÔÈΛԢ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ô˘ Â›Ó·È ·fi ¿ÏÏË fiÏË. ÕÌÂÛË ·Ó¤ÁÂÚÛË ÂÛÙÈÒÓ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¿ÌÂÛ· Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ¡· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ·Ó¿ÁΘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙË ÌÂÁ·ÏÔÂÚÁÔ‰ÔÛ›·. ∫·Ì›· ¿ÏÏË ÂÚÈÎÔ‹ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ¡· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ, ÙˆÓ Î·Ù·Û¯¤ÛˆÓ. ∫·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ. ¡· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÀÁ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ∞ÌÂ∞, ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ··Û¯fiÏËÛË Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ï·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ª·˙› Ì ٷ ۈ̷Ù›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ: ™ÙȘ 7 πÔ‡ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ 12 πÔ‡ÓË Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÂÌfiÚˆÓ ÛÙÔÓ √∞∂∂ ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ™ÙȘ 18 πÔ‡ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ π∫∞” .

√ ¶. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ¿ÚÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ∂ƒøΔ∏™∏ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔ-

ÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù¤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ı¤Ì· ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜. “∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ó· ˘Ô·„ÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ ȤÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη Î·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË Ó· “‚Á¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÛÊ˘Ú›” ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· “ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó” Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÌÈÛıÔ‡˜ ∫›Ó·˜ Î·È μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ¶Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÌÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÚÈÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿...” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.


34

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

¡¤· ÂÂÈÛfi‰È· ¯ı˜ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ - ÕηÚË Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

Άκαμπτη η στάση των διαδηλωτών στην Τουρκία ∫·È ÙÚ›ÙÔ˜ ÓÂÎÚfi˜ ÛÙȘ Ù·Ú·¯¤˜ - ™˘ÏÏ‹„ÂȘ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘ Twitter - ª‹Ó˘Ì· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ∞°∫Àƒ∞, 5.

ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ڛ„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·ÓÙϛ˜ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ¢Ú›· ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4 ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó ÂÓfi¯ÏËÛË ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·, ÂÓÒ ÙÔ ·¤ÚÈÔ ÂÈÛ¯ÒÚËÛ ÛÙ· ÁÂÈÙÔÓÈο ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ʈÙÔÚÂfiÚÙÂÚ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘ Ì·˙› ÌÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎχÛÂÈ ÙËÓ Ï·Ù›· ∫È˙ÈÏ¿È, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, fiÔ˘ ‰È·‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ƒÂÙ˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. ∞ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÙËÓ ÕÁ΢ڷ Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Ù˘ Ì·˙ÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÔÚÚÈÙÈÎÔ› ÚÔ˜ ÙË Û˘ÁÁÓÒÌË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ªÔ˘Ï¤ÓÙ ∞Ú›ÓÙ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· Û¯fiÏÈ¿ ÙÔ˘ “ı˘Ì›˙Ô˘Ó ¯ÒÚ· Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ” . √Ì¿‰· Ë ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¶Ï·ÙÊfiÚÌ· ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ù˘ Δ·Í›Ì ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ Î. ∞Ú›ÓÙ˜ ηٿÏÔÁÔ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÈÂΉÈ΋ÛˆÓ. ΔËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ‰È·‰Ëψ٤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÒÛÙ ӷ Ê·Ó› Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË

Ó· ÎÈÓËı› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÔÌ¤ÓˆÓ ‹ οÔÈˆÓ ÂÍ ·˘ÙÒÓ. √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ ·fi fiÔ˘ Î·È ‰È·Ì‹Ó˘Û fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· Ï˘ıÔ‡Ó ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi Δ‡Ô ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙÔÓ Î. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ï› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ô ËÁÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı›. ªÂÙ¿ ÙȘ Ô‰ÔÌ·¯›Â˜ Û ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÕÁ΢ڷ Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ÛÙÔÓ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì‹Î·Ó Î·È Ù· Û˘Ó‰Èοٷ Ì ·ÂÚÁ›· Î·È ‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ·Í›Ì. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÎÙÈÎfi fiÙÈ Û ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Bigli Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Ë Hurryiet ÁÈ· ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ, ‰·ÈÊ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔÊ›Ï Î·ıÒ˜ ηٿ 70% ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û οÔÈÔ ÎfiÌÌ·, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Û ÔÛÔÛÙfi 92% ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi, Û ÔÛÔÛÙfi 96% ··ÈÙÔ‡Ó Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‚›· Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û‚·ÛÙ¤˜ ÔÈ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ηٿ 80% ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ·. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ÂÍÂÁ¤ÚÛˆÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ °ÎÈÔ‡Ï ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙÔ Î›ÓËÌ· Occupy Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·Ú¿ Ì ÙȘ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ Ù˘ ∞Ú·‚È΋˜ ÕÓÔÈ͢. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ›ıÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ¤Î·Ó ¯ı˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÂÌʇÏÈÔ Î·È ÂÚȤ¯Ô˘Ó

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ (∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 9516/04.06.2013)

∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Ú¢ÓÒÓ - ∂ȉÈÎfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ∫ÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¶ƒ√∫∏ƒÀ™™∂π ∂·Ó·ÏËÙÈÎfi ∞ÓÔÈÎÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ٛÙÏÔ “™‡Á¯ÚÔÓ˜ æËÊȷΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘/‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ¯Ú‹ÛË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ ̤ۈ Ú·‰ÈÔÛ˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ (RFID: Radio Frequency Identification) Î·È ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ¢ÈÎÙ˘·ÎÔ‡, ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ¿ÏÏÔ˘ ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÀÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ æËÊȷ΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ∞ÓÔÈÎÙ‹˜ ¶ÚfiÛ‚·Û˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÓÙ·Á̤Ó˘ ÛÙÔ ∂.¶. “æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË” (∂™¶∞ 2007-2013) ¶Ú¿Í˘ Ì ٛÙÏÔ “∞¡∞¶ΔÀ•∏ ™À°Ãƒ√¡ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ æ∏ºπ∞∫∏™ μπμ§π√£∏∫∏™ ∞¡√π∫Δ∏™ ¶ƒ√™μ∞™∏™ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À £∂™™∞§π∞™” Î·È Îˆ‰ÈÎfi √¶™ 304179. ∫ƒπΔ∏ƒπ√ ∞•π√§√°∏™∏™: √π∫√¡√ªπ∫∞ ™Àªº∂ƒ√Δ∂ƒ∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞. Δ√¶√™ ¢π∂¡∂ƒ°∂π∞™ ¢π∞°ø¡π™ª√À: ∂¶πΔƒ√¶∏ ∂ƒ∂À¡ø¡ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À £∂™™∞§π∞™, °π∞¡¡πΔ™ø¡ & §∞Ã∞¡∞ - ™À°∫ƒ√Δ∏ª∞ Δ™∞§∞¶∞Δ∞ Δ.∫. 383 34 - ¶∞§∞π∞ μ√§√À. ¶POΩ¶O§O°I™£∂π™∞ ¢∞¶∞¡∏ ∫∞π ¢π∫∞πøª∞Δ∞ ¶ƒ√∞πƒ∂™∏™: ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ì º¶∞: 153.525,00 ∂, ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¯ˆÚ›˜ º¶∞: 124.817,07 ∂, ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÚÔ·›ÚÂÛ˘ Ì º¶∞: 18.000,00 ∂, ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÚÔ·›ÚÂÛ˘ ¯ˆÚ›˜ º¶∞: 14.634,15 ∂. ¶POΩ¶O§O°I™MO™ ¶OY BAPYNEI: ∏ Ú¿ÍË Ì Έ‰ÈÎfi √¶™ 304179 Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∂ıÓÈÎÔ‡˜ ¶fiÚÔ˘˜, ÂÓÒ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰·¿ÓË ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ ÂÓ¿ÚÈıÌÔ Îˆ‰ÈÎfi ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ŒÓÙ·Í˘ (™∞∂): 2011™∂34580050. ª∂°π™Δ√™ Ã√¡√™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ À§√¶√π∏™∏™ (XPONO™ ¶APA¢O™H™): ¢¤Î· (10) Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘. TO¶O™ ¶APA¢O™H™ ∂π¢ø¡ ∫∞π ¶∞ƒ√Ã∏™ À¶∏ƒ∂™πø¡: ∫ÂÓÙÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (μfiÏÔ˜). XPONO™ ¶APA§ABH™: ΔÚÈ¿ÓÙ· (30) Ë̤Ú˜ ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÁÁÚ·ÊË ÂȉÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∞Ó·‰fi¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ó·ı¤ÙÔ˘Û· ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿-

‡‚ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Ï·fi” , › ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∞ÚÈÓÙ˜. ΔÔ ı˘ÂÏÏ҉˜ Îϛ̷ ÌÂٷʤÚıËΠۋÌÂÚ· Î·È ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ fiÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÁÈ· Ê·ÛÈÛÙÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È Ú·ÎÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÈÛÏ·ÌÈ΋˜ ·Ù˙¤ÓÙ·˜. ™Â ÌÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋, Ì¿ÏÈÛÙ·, ΛÓËÛË, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ¯¿ÚÈÛ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Û ¤Ó· οÓÈÛÙÚÔ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ·Óıԉԯ›Ô, Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÙÔ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È.

∫·È ÙÚ›ÙÔ˜ ÓÂÎÚfi˜; ™ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·Ó¤‚ËΠÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÙÔ‡ÚÎˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Hurriyet, ˘¤Î˘„ ÛÙ· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·‰Ëψً ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ∞Ú›ÓÙ˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ô ı·ÓÒÓ Â›¯Â ‰È·ÁÓˆÛı›, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ÂÁÎÂÊ·ÏÈο ÓÂÎÚfi˜. ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·Èˆı› ·ÎfiÌË ·fi ÎÚ·ÙÈο ¯Â›ÏË.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘ Twitter ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÂÚ›Ô˘ 25 ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ Twitter Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì ηÙËÁÔڛ˜ fiÙÈ ˘ÔΛÓËÛ·Ó ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ‰È¤‰ˆÛ·Ó ÚÔ·Á¿Ó‰·, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô CNN Turk. ∂ÓÓ¤· ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ™Ì‡ÚÓË. ¶·Ú·-

̤ÓÂÈ ·Û·Ê¤˜ ÔÈ· Û¯fiÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ Twitter ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. “∞Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤ÁÎÏËÌ·, ÙfiÙ ÙÔ ‰È·Ú¿Í·Ì fiÏÔÈ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞Ï› ∂ÓÁΛÓ, ¤Ó·˜ ÙÔÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˘ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÈÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ (CHP) ÛÙË ™Ì‡ÚÓË, ·ÊÔ‡ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. ŒÓ· ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›‰Â Ù›ÔÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÌÙfi ÛÙȘ ηٷ¯ˆÚ›ÛÂȘ ÛÙÔ Twitter. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ.

∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙËÏÂ·È¯ÓȉÈÔ‡ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë Hurriyet ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Bloomberg HT ·Ó¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ ΔÚ›ÙË ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÂÓfi˜ ÙËÏÂ·È¯ÓȉÈÔ‡ ·ÊÔ‡ Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ›¯Â οÓÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓË ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Î›ÓËÌ· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ Ë̤Ú˜ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. “∞ÓÙÈ·ÛÊ˘ÍÈÔÁfiÓ· Ì¿Ûη” , “·ÛÙ˘ÓÔÌ›·” , “‚›·” , “Û‡ÏÏË„Ë” , “Ï·fi˜” , “ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·” , “ÂÈÚËÓÈÛÌfi˜” ‹Ù·Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ¤ÚÂ ӷ Ì·ÓÙ¤„Ô˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ·ÊÔ‡ ¿ÎÔ˘Á·Ó ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ “§ÔÁÔ·›ÁÓÈÔ” , ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÎÔÌ‹ Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Bloomberg HT. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ Ì ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ıÂÌ·ÙÈ΋, Ë

‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ·Ú·‰ÔÙ¤ˆÓ. E§AXI™TH ¶O™OTHTA ¶APA¢O™H™: Δ· ›‰Ë Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·ÓˆÙ¤Úˆ. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. √ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηÓÔÓÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· 30 ËÌÂÚÒÓ, ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÂÚ›Ï˄˘ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ·˘Ù‹˜ ÛÙÔ Δ‡¯Ô˜ ¢È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi Δ‡Ô. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‹ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Ú¢ÓÒÓ, °È·ÓÓÈÙÛÒÓ & §·¯·Ó¿, (™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù·) Δ.∫. 383 34, ¶·Ï·È¿ - μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ·fi‰ÂÈÍË, ̤¯ÚÈ ÙËÓ 08.07.2013, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 14.00. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ηٷٛıÂÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È ÒÚ·, Â›Ó·È ÂÎÚfiıÂÛ̘ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÙËÓ 09.07.2013, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 12.00 Ì., ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Ú¢ÓÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, °È·ÓÓÈÙÛÒÓ & §·¯·Ó¿, (™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù·) ¶·Ï·È¿ - μfiÏÔ˘. ∏ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ∂ÁÁ˘ËÙÈ΋ ∂ÈÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ı· ηχÙÂÈ ÙÔ 5% ÙÔ˘ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›Û˘ ‰·¿Ó˘ ÙˆÓ ÂȉÒÓ/˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ÙÔÈ 7.676,25 E ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ı· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È, ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂Ú¢ÓÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. £Âfi‰ˆÚÔ ∫ÔÓÙfi, ÙËÏ.: 24210 06413 & Fax: 24210 06464 ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂Ú¢ÓÒÓ http://ee.uth.gr. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ‹ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Î·È ı· ·ÔÙÂÏ› ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË ÁÈ· ·˘Ù¤˜. √ ¶ƒÀΔ∞¡∏™ Δ√À ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À £∂™™∞§π∞™ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ªÂÛÛ‹Ó˘ ∂. πˆ¿ÓÓ˘

ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÎfiËΠ¯ˆÚ›˜ ÂÍ‹ÁËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙËÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ Ù˘ ¤Î‰ÔÛË. “∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ï›ÁÔ Û˘Áί˘Ì¤ÓË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∞ÏÒ˜ ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ¯ı˜ Ó· ÌËÓ Î¿Óˆ ÂÎÔÌ‹ Î·È Ë ÒÚ· ÌÔ˘ ‰fiıËΠ۠¤Ó· ¿ÏÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô π¯Û¿Ó μ·ÚfiÏ, Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ “§ÔÁÔ·›ÁÓÈÔ˘” .

ª‹Ó˘Ì· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˘¤Ú ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ PKK (KCK) ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Ô˘ ÙËÚÔ‡Û ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÈÚ‹Ó¢Û˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Ì ÙÔÓ ÎÔ‡Ú‰Ô ËÁ¤ÙË ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ √Ù˙·Ï¿Ó. øÛÙfiÛÔ, Ë Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜, ηıÒ˜ ÛÙËÓ Û˘Ó›‰ËÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ‡ÚÎˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÔÈ ÎÔ‡Ú‰ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÌÂÏ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ KCK οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÎÔ‡Ú‰Ô˘˜ “Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Âӈ̤ÓÔÈ Ì ÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ η-

Ù‡ı˘ÓÛË Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Û ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÒÚ·” .

ΔÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ‚Á¿˙ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ΔÔ˘˜ ÙÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ‚Á¿˙ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÚÔÛ¢¯‹ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ªÈÚ¿Ù˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ “‚Ú¿˙Ô˘Ó” οı Ӈ¯Ù· ·fi ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. ¢ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ Yeni Safak, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ËÁ¤˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “·ÎÚ·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜” ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ˘ÔÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÂÂÈÛfi‰È· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÔfiÙÂ Î·È ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ªÈÚ¿Ù˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÛÙfi¯Ô˜ ı· Â›Ó·È Î·È ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛÙÒÓ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û Ù˙·ÌÈ¿. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ú·Ì·˙¿ÓÈ Î·È ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÚÔÛÔ¯‹ ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· Ì‹ˆ˜ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜, Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ·ÓÙ›ÔÈÓ·. Àfi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ·fi„ ӷ ÌËÓ Î·Ù·Ó·ÏÒÛÔ˘Ó ·ÏÎÔfiÏ Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈÛÏ·ÌÈΤ˜ ÚÔÛ¢¯¤˜.

∫∏¢∂π∞ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

¡π∫√§∞√ μ√ÀΔ™∞ ∂ÙÒÓ 85 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 6 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12 ÌÂÛ/ÓË, ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 4, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ¡. πˆÓ›· 6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞Ó·ÛÙ·Û›· Δ· ·È‰È¿: £Âfi‰ˆÚÔ˜, μ·ÛÈÏÈ΋ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¶·Ú·ÛÎÂ˘Ô‡Ï· °ÂˆÚÁ·ÎÏ‹, ÃÚ˘Û¿ÓıË μÔ˘ÙÛ¿ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

¶∂¡£√™ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

πø∞¡¡∏ ∫√ÀΔ™√°πøƒ°√ Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 5 πÔ˘Ó›Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ÙˆÓ ª·ÚÙ‡ÚˆÓ ÙÔ˘ π¯ˆ‚¿ ÛÙÔ ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ª·Ú›· Δ· ·È‰È¿: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈÒÚÁÔ˜, ¶¤ÙÚÔ˜ - ∂ϤÓË ∫Ô˘ÙÛÔÁÈÒÚÁÔ˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ - ™ÔÊ›· ªÔ‡ÙÛÈ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈÒÚÁÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈÒÚÁÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ¶ËÓÂÏfiË ∞˚‚·Ï‹, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - μ·ÛÈÏÈ΋ ™Î·Ú‚¤ÏË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÕÁÁÂÏÔ˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜-πˆ¿ÓÓ˘, ª¿ÍÈÌÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

(770)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (758)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974-830448. (407)

¶ø§OYNTAI

¶ø§√À¡Δ∞π ÛÙÔ ˆÚ·›Ô ªÂÙfi¯È, ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ÔÈÎfi‰· ÌÂÁ¿Ï· ÙÔ ¤Ó· Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÈ· ÔÈΛ· Î·È ¤Ó· ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ ¤Ó· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, 8 ÛÙÚ. ÂÚ›Ô˘ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Î·È Ì ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24230-54011 Î·È 2423054282. (867)

∂À∫∞πƒπ∞ ∞°√ƒ∞™ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞™ ™Δ∏ ¡∂∞ πø¡π∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 60 Ù.Ì., Ì ΋Ô, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì. ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· 140.000∂. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË 89.000∂. ∫ˆ‰. ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘ 0658 ÛÙÔ site Ì·˜: www.ktisis-realestate.com. KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ™˘Ú›‰Ë 38-nakos center - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 6945 125 805. (765)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr (767)

¶ø§√À¡Δ∞π ÌÂÏ›ÛÛÈ· Î·È ·Ú·Ê˘¿‰Â˜ Ì Ӥ˜ ‚·Û›ÏÈÛÛ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973 539369, §¿ÚÈÛ·. (608)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ 24210 22142, 24210 28777 6937775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ‰ÒÌ·, 10.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 26 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 16.000∂. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¢ηÈÚ›· 30 Ù.Ì, 3 ÂÙÒÓ, 3Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜, ∞/£ º/∞, ÌfiÓÔ 26.000∂. ∞Ï˘Î¤˜, 30 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 18.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 32.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 36 Ù.Ì. ‰‡Ô ¯ÒÚˆÓ, 5Ô˜ ÔÚ. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ·, 30.000∂. μÏ·¯¿‚·, 5 ÂÙÒÓ, 3Ô˜ ÔÚ., 30 Ù.Ì,. 30.000∂. ª·Ï¿ÎÈ, 33 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ¢À∞ƒπ∞ ∂˘Î·ÈÚ›· ‰˘¿ÚÈ 6 ÂÙÒÓ Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÌfiÓÔ 35.000∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. πˆÓ›· ª∂Δ∫∞ ¢ηÈÚ›· 55 Ù.Ì., 55.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 46 Ù.Ì., 68.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 4Ô˜ ÔÚ., 46 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 35.000∂. ∞Ï˘Î¤˜, 60 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 55.000∂ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. Δƒπ∞ƒπ∞ °·Ì‚¤Ù· ¢ηÈÚ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ÚÔÛÊÔÚ¿ 90.000∂. μÔ˘ÙÛ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì,. 1Ô˜ ÔÚ. Ì ¿ÚÎÈÓ, 88.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 120.000∂. °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 3Ô˜ ÔÚ, 82 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 112.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., 120.000∂. ™Ù·ı¿, 92 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, 2Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 110.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 103 Ù.Ì., 12 ÂÙÒÓ, 4Ô˜ ÔÚ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Î·È ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, 125.000∂. ∞ÁÚÈ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 92 Ù.Ì. Ôχ ηϋ ηٷÛ΢‹, 115.000∂. ¡. πˆÓ›·, £Ú¿Î˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 80 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 85 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, 40.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›·, ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 135Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ. ∑¿¯Ô˘, 5Ô˜ ÔÚ., 105 Ù.Ì., 4ÂÙÒÓ, Ôχ ηϋ ηٷÛ΢‹, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 3 ÎÚ‚/Ú˜, 2WC, 150.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 112 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ ƒ+ ·Ôı., 155.000∂. £ÂÈÚÒÓ 110 Ù.Ì., 10ÂÙ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ., Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 3 ÎÚ‚/Ú˜, ¿ÚÎÈÓ, 2 WC, 110.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 75 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, 37.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Ì ÎÙ‹Ì· 2.700 Ù.Ì., Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Î·È ÎË¢ÙÈο, 55.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 85 Ù.Ì., 3 ÂÙÒÓ Ì ·˘Ï‹ Î·È ı¤·, 100.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 85 Ù.Ì. Û 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜, ÌfiÓÔ 110.000∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, 100 Ù.Ì. Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 150.000∂. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 95.000∂. ∞ÁÚÈ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 93 Ù.Ì., 115.000∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 100 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., 30 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 80 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000∂.

(766)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr

∫∞Δ√π∫π∂™ ™Δ∏ ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√ - £∂™∏ ™Δ√À¶π ™Â ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙË ı¤ÛË ™ÙÔ‡È, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘: ñ ∞˘ÙfiÓÔ̘ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ñ ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1 ÛÙÚ¤ÌÌ·. ñ μÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜, Ì ÓfiÙÈÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ñ ∞ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜.

¶ÏËÚÔÊ. 24910-23789 ñ 1955nk@gmail.com

∫. §Â¯ÒÓÈ·, ‰˘Ô ÚÔο٠ÔÈ˘ Û ÎÙ‹Ì· 1000 Ù.Ì. 70.000∂, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌÔ. ÕÊËÛÛÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊÔ ÁÈ·›, 100 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ + 100 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 130.000∂. ÕÊËÛÛÔ˜-∞ÌÔ‚fi˜, ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, Û 3000 Ù.Ì. ÎÙ‹Ì· Ì ÂÏȤ˜, ı¤· 70.000∂ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌÔ. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000∂. ªËϛӷ, ÂÍÔ¯È΋ ÔÈΛ·, 3 ÂÙÒÓ, 92 Ù.Ì. Ì 92 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Ôχ ηϋ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÚÈÔ¯‹ ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·, ¢ηÈÚ›· 140.000∂, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ, 70 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 65.000∂. §·‡ÎÔ˜, 50 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. √π∫√¶∂¢∞ °·Ì‚¤Ù·, 200 Ù.Ì., ™.¢ 2,1, 85.000∂. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ, 240 Ù.Ì. Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢ 2,1 ÎÙ›˙ÂÈ 500 Ù.Ì., 90.000∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, 250 Ù.Ì., ™.¢ 2,4 145.000∂. ∫·Ó¿ÚË, 200 Ù.Ì., ™.¢ 2,4 150.000∂. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, ÏËÛ›ÔÓ Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ªËÙÚÔfiψ˜, 6.700 Ù.Ì. Â›Â‰Ô Ì ı¤·, 75.000∂. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4.000 Ù.Ì. ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Ì ı¤·, 120.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, 8.600 Ù.Ì., Ì ı¤· ÌfiÓÔ 90.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› - ∞ÁÚÈ¿, 450 Ù.Ì., 30 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜ - ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, 400 Ù.Ì., 120.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 4.000 Ù.Ì. 100.000∂. ∞Ï˘Î¤˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ, ÏËÛ›ÔÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ·, ÁˆÓÈ·Îfi, 160 Ù.Ì. Û ηϋ ÙÈÌ‹. ¡Â¿ÔÏË, 15.000 Ù.Ì., 180.000∂. ÕÊËÛÛÔ˜, 230 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ı¤· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 46.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 500 Ù.Ì. 25.000∂. º˘ÙfiÎÔ, 660 Ù.Ì. ¤ÓÙÔ˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· 65.000∂. ªËϛӷ, 800 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 18.000∂. ªËϛӷ, ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη, 700 Ù.Ì. ı¤· ÛÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜, 68.000∂. ¶¿ÏÙÛË, 4.000 Ù.Ì., 35.000∂. ¢Ú¿ÎÂÈ·, 2.000 Ù.Ì., ı¤·, 60.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ª¿Ú·ıÔ˜, 500 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ™.¢. 1, 85.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 1250 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500.000∂. ªËϛӷ, 8.000 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 230.000∂. ª·Ï¿ÎÈ, 2.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÎÙ›˙ÂÈ 1000 Ù.Ì., 35 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Î‡Ì·, 370.000∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 4.000 Ù.Ì. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÚ›ÎÂÚÈ ÓËÛ›, 4.000 Ù.Ì. ªËϛӷ, ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη, 700 Ù.Ì. ı¤· ÛÙÔ ÓËÛ› ∞Ï·Ù¿˜, 68.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 630 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi-ÌÂÙÚËÙ‹, 15.000∂. ¡Â¿ÔÏË, 400 Ù.Ì. 12.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÎÔ, 1.850 Ù.Ì., 10.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÎÔ, 4.000 Ù.Ì. Ì 140 ÂÏȤ˜, ÔÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 27.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÎÔ, 3.000 Ù.Ì., Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ-Â›‰Ô, ı¤·, 35.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 640 Ù.Ì., 150Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 25.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Ì ÎÙ‹Ì· 2.700 Ù.Ì., Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Î·È ÎË¢ÙÈο, 55.000∂ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, 2.000 Ù.Ì. 5.000∂. ¶¿ÏÙÛË, 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 35.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 1.000 Ù.Ì., 36.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ 500 Ù.Ì. 26.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, 1.000 Ù.Ì., 150Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 19.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 700 Ù.Ì., 37.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 2.000 Ù.Ì., Ì 2 Ï˘fiÌÂÓ˜ ÔÈ˘, 80.000∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿, 230 Ù.Ì., 23.000∂. ªËϛӷ, 800 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 19.000∂. ªËϛӷ, 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 8.000∂. ªËϛӷ, 1650 Ù.Ì., Ì 35 ÂÏȤ˜, 4.000∂. •˘Ófi‚Ú˘ÛË, 5.000 Ù.Ì., 17.000∂ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ ÓËÛ›, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ Î‡Ì·, 38.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜-¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 250 Ù.Ì., 50Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 17.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· - ηÊÂÙ¤ÚÈ· 85 Ù.Ì., Ì 150 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ·Ù›·, ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 500∂, 140.000∂ §·Ú›Û˘ 85 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë 8 Ì., 120.000∂ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ¢ηÈÚ›· 64 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 90.000∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 55 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ª¿ÚÎÂÙ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 250∂, Ì ·Ù¿ÚÈ, 55.000∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 45 Ù.Ì. + 22 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 55.000∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 55 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 75.000∂ °·˙‹, 84 Ù.Ì. Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÁˆÓÈ·Îfi, 55.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 82 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÙÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 33 Ù.Ì., 35.000∂ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 70 Ù.Ì., 6 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, 28.000∂ ∞Ï˘Î¤˜, ηٿÛÙËÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, 100 Ù.Ì., Û ηϋ ÙÈÌ‹ (790)

(772)

∂À∫∞πƒπ∂™! 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 40 Ù.Ì., ‰È·Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 30.500! 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 606 Ù.Ì., 15.000! 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 113 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., Ê/·, 2ÏÔ ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 90.000. 4. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 90 Ù.Ì., 5Ô˜ (6 ÂÙÒÓ) ÎÔÌϤ, ı¤·, 109.500. 5. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ‰È·Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 25.500. 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 33 Ù.Ì., ËÌÈ˘. ÂÈψÌ., ÌfiÓÔ 9.900. 7. ª·Á·˙› ÁˆÓ. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜ 500 Ù.Ì.+110 Ù.Ì.! °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 26.800. 2. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 25.500. 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ËÌÈ˘. 33 Ù.Ì., 9.900. ¢À∞ƒπ∞ 1. °·ÏÏ›·˜ 59 Ù.Ì., 3Ô˜, 55.000. 2. μÏ·¯¿‚· 1Ô˜, 51 Ù.Ì., ηÈÓ., 88.000. 3. ∞. ∑¿¯Ô˘ 49 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 50.000.

Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¶Ú›ÁÎÔ˘ 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ÁˆÓ., 89.000. 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120 Ù.Ì., 1Ô˜, ÁˆÓ., 30.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 128 Ù.Ì., 4Ô˜, 88.000. 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 173 Ù.Ì., 1Ô˜, 500.000. 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 113 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚÔÊ., ¿ÚÎÈÓ, 90.000! 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜, ÙÈÌ‹ 78.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ., 75 Ù.Ì., 95.000. 1·. √ÁÏ 80 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 125 Ù.Ì., 80.000. 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 90.000. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 65.000. 4. ∫. ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ., ηÈÓ., Û ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. (2 ˘ÓÔ‰.), 135.000. 5. ∫. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ., ηÈÓ., 130.000. 6. ª. μÂÏ·Óȉȿ 185 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ., ηÈÓ., 255.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 320 Ù.Ì. (™.¢. 1,4), 245.000. 2. ªËϛӷ 7.000 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 50.000. 3. ªԇʷ 28 ÛÙÚ¤Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 265.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì., 79.000. 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì., 18.000 Î·È 5 ÛÙÚ¤Ì., 24.000. 6. ∞ÁÚÔÙ/¯È· Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶∏§π√À. 7. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì.! ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì., ÈÛÔÁ., 40.000. 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 34 Ù.Ì.+·Ù., 63.000. 3. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ 45 Ù.Ì., ÁˆÓ., 70.000. 4. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 78 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000. 5. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi, 500 Ù.Ì.+110 Ù.Ì., ÔÚÔÊ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ∂À∫∞πƒπ∞. 6. ∞. °·˙‹ ËÌÈ-ÈÛÔÁ., 160 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 78.000. 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi, 40 Ù.Ì., 120.000 (ÂÓÔÈÎ. 700∂). 8. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 38 Ù.Ì., 90.000. •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ™ÎÈ¿ıÔ˜ Club 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ! 2. •ÂÓÒÓ·˜ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜! ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. °¿ÙÛÔ˘ ÈÛÔÁ., 70 Ù.Ì., 250∂. 2. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 500 Ù.Ì., ÁˆÓ. 3. π¿ÛÔÓÔ˜ 65 Ù.Ì., ÁˆÓ., 900∂. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì., 400∂. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË-∞ÏÂÍ·Ó‰Ú., 100 Ù.Ì., 400∂. 6. ∂ÚÌÔ‡ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ, ÁˆÓ., 1.150 Ù.Ì. (793)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6980321766

¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ∞/£ º/∞, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ΔÚÈ¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı Ê/·, ·Ôı‹ÎË, parking. - ¢˘¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ §fiÊÔ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ¶ˆÏÂ›Ù·È 3¿ÚÈ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ¿ÊÈ 28 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - 4¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ∞/£, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ A/C, ∞/£ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË, ∞/£ º/∞, ∞/C, internet, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - 3¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, º/∞, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜. - ¢˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ (‰›Ï· ÛÙË ¢∂∏) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·/ı Ê/·, a/c, fiÚÙ· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ôı‹Î˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. (794)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ™ÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” οı ¶·Ú·Û΢‹. (796)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120° ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6981-568628

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜, 72 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120.000

¢ÚÒ, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·). 2) μfiÏÔ˜ (∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜), ·Ú·Ï›·, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 60.000 ¢ÚÒ. 3) μfiÏÔ˜, 95 Ù.Ì., Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 65.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 4) μfiÏÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 125.000 ¢ÚÒ. 5) μfiÏÔ˜, 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ· Î·È 3 ¿ÚÎÈÓ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 100.000 ¢ÚÒ. 6) μfiÏÔ˜, 110 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 7) ¡¤· πˆÓ›·, 110 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. √π∫√¶∂¢∞ 1) μfiÏÔ˜, 225 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 2) ª¿Ú·ıÔ˜, 319 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 45.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 3) ª¿Ú·ıÔ˜, 432 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 60.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 4) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 1.962 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· (ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ‹ ÍÂÓԉԯ›Ô) 60.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 5) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 785 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 50.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 6) ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘, 226 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, 30.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 7) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, 1.094 Ù.Ì. Î·È 501 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. √π∫π∂™ 1) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ¤ÙÚÈÓË 95 Ù.Ì. Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·, 80.000 ¢ÚÒ. 2) ¡¤· πˆÓ›·, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi, 80.000 ¢ÚÒ. 3) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. 4) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 5) ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜ (π¿ÛÔÓÔ˜), Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, 150 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 2) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 104 Ù.Ì. (¶·Á·ÛÒÓ), Û ηϋ ÙÈÌ‹. 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô 28.000 ¢ÚÒ. 4) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 124 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 5) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 6) μfiÏÔ˜ (¡Â¿ÔÏË), 180 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û 442 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (Ì ¿‰ÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ) 120.000 ¢ÚÒ. (780)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (789)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. 2 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 40.000 ∂. 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË, 100 Ù.Ì. Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ¶ÈӷοÙ˜ (70.000 ∂) 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∞º∏™™√™ (130.000 ∂) 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ (42.000 ∂). 5. •ÂÓÒÓ·˜ 20 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (220.000 ∂) 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√ƒ√¶∏, 27.500 ∂ 7. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· 50 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. BI§E™-OIKIE™ 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. ÛÂ

1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 3. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 4. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., 1 ÛÙÚ. ÔÈÎfi. 65.000∂-¡ÂÔ¯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ·, 150 Ù.Ì., ˘ÂÚÏÔ‡Í Ì 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ª∏§π∂™. OIKO¶E¢A 1. 5 ÛÙÚ¤Ì. Ì ÔÌfiÓ·, 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 2. 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 3. 8 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ÔÈΛ·, 2 ¯ÈÏÈfiÌ. ·fi ÕÊËÛÛÔ 45.000 ∂. 4. ∂À∫∞πƒπ∞! 7 ÛÙÚ¤Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 500 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫Ù›˙ÂÈ 220 Ù.Ì. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 55.000 ¢ÚÒ. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ªÈÎÚ‹ ¶¿Ô˘, 42.000 ∂ 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì 200 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫. ¡ÂÚ¿. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ (100.000∂). °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (786)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ ‹ ‚ÔËıfi˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡ ÁÈ· Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-66333 Î·È 6948-897901. (674) AVIS ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - ∑ËÙ› ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Û ™ÎÈ¿ıÔ-™ÎfiÂÏÔ. ¢›ψ̷ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘-Ì˯·Ó‹˜ Î·È Í¤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈο. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 22880. (728)

∑∏Δ∂πΔ∞π ˘¿ÏÏËÏÔ˜ (Ó¤Ô˜ ‹ Ó¤·) ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÁÚ·Ê›Ԣ-ËÌÈ··Û¯fiÏËÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421064444 Î·È 24210-83321. (880)

∑∏Δ∂πΔ∞π È·ÙÚfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÁÈ· Ï‹ÚË Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ: Δ.£. 1060. (657)

∑∏Δ∂πΔ∞π ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ reception ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 12Months Luxury Resort 5*, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜: °ÓÒÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ∞ϤͷӉÚÔ˜ Sunsoft, ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÌ‹Ì·, Ù˘¯›Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜. ¶ÏËÚ. 12hotel@12hotel.gr Î·È ÛÙ· ÙËÏ. 6975-888672, 24260-48894. (718)

∏ SECURITY FORCES

˙ËÙ› ʇϷΘ 20 ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, οÙÔ¯ÔÈ ·‰Â›·˜ security. °È· Ú·ÓÙ‚ԇ ÙËÏ. 24210-36367, ¢Â˘Ù.-¶·Ú. 09:00-14:30. (904)

∏ ÂÙ·ÈÚ›· πª∞™ ∞.∂. ÂÈı˘Ì› Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ:

À¶∞§§∏§√ ¢π√π∫∏™∏™ Δ∂áπ∫√À Δª∏ª∞Δ√™ ∞·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·:

ñ ∞fiÊÔÈÙÔ˜/Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ñ ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ∞ÁÁÏÈÎÒÓ ÂÈ¤‰Ô˘ C2 ñ ¶Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÂÈ¤‰Ô˘ μ2 ñ ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ms Office Software ñ ∂Èı˘ÌËÙ‹ ÁÓÒÛË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ñ μ·ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ SAP R/3 ñ 1-2 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¤ˆ˜ 10/06/2013 μπ√ª∏Ã∞¡π∫∏ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Δ∞Ã. £Àƒπ¢∞ 1050 antonia.karagouni@imas.contitech.de ˘fi„Ë ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (910)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013


37

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

°∂¡π∫∏ ∫§π¡π∫∏ - π¢πøΔπ∫√ ª∞π∂ÀΔ∏ƒπ√ ∞.∂. ΔÔ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ π∞™ø, ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ ∫ÏÈÓÈ΋ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· TEMOS & ISO 9001, ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·È¯Ì‹˜, Â›Ó·È ÛÙÂϯˆÌ¤ÓË Ì ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, ¤ÌÂÈÚÔ Î·È ¿ÚÙÈ· ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÂÈı˘Ì› Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ: ¡√™∏§∂ÀΔ∏/Δƒπ∞ ª√¡∞¢∞™ Δ∂á∏Δ√À ¡∂ºƒ√À (Έ‰.: ¡√™/Δ∏ 06/2013) ¶ÚÔÊ›Ï ÀÔ„‹ÊÈÔ˘: 1. ∂ÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ πηÓfiÙËÙ· 2. √Ì·‰ÈÎfi ¶Ó‡̷ 3. ¢¤ÛÌ¢ÛË ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ 4. ™˘Ó¯‹˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÁÓÒÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ∞·Ú·›ÙËÙ· ¶ÚÔÛfiÓÙ·: 1. ¶Ù˘¯›Ô ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ Δ∂π ‹ ¢ÈÂÙÔ‡˜ ºÔ›ÙËÛ˘ 2. Õ‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ 3. ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ¤ÙË Û ªÔÓ¿‰· Δ¯ÓËÙÔ‡ ¡ÂÊÚÔ‡ 4. ∫·Ï‹ ÁÓÒÛË Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ 5. ∫·Ï‹ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÙÔ˘ MS Office (Excel, Power Point, Word) ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÚÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Û˘Ó¯‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Ì ÛËÌ›ˆÛË ÙÔ˘ Έ‰ÈÎÔ‡ Ù˘ ı¤Ûˆ˜, ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: π∞™ø £∂™™∞§π∞™ 8Ô ¯ÏÌ. ¶.∂.√. §∞ƒπ™∞™ - ∞£∏¡ø¡, Δ.∫. 41500, §∞ƒπ™∞, ΔÌ‹Ì· ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¶fiÚˆÓ, ‹ Ì email ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: hr.thessalias@iaso.gr. μÈÔÁÚ·ÊÈο Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿ ¤ˆ˜ 10/6/2013. (903)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË-Û˘Ì‚›ˆÛË-Á¿ÌÔ˜. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 36¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ηϋ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË, ·Î›ÓËÙ·. 39¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ·Î›ÓËÙ·. 44¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË, ‰˘Ó·ÌÈ΋, „ËÏ‹, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, ¢¯¿ÚÈÛÙË, ·Î›ÓËÙ·. 42¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ·Î›ÓËÙ·. 34¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÎÔÌ„‹, ÚÔÛÁÂȈ̤ÓË, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ. 37¯ÚÔÓË ‚ÔËıfi˜ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˘, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ηϋ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ·Î›ÓËÙ·-ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 37¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÁÏ˘ÎÈ¿, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË, ÛÔ‚·Ú‹, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410549797, 6944-518366. (774)

∫Àƒπ√™ 61 ÂÙÒÓ ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 55 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË. ΔËÏ. 6942892944. (749)

ZHTOYN EP°A™IA

∫Àƒπ∞ ∂ÏÏËÓ›‰· Ì Ôχ ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ Î·È ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-517780. (658)

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ μƒ∂º√¡∏¶π√∫√ª√™ Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ΔËÏ. 6986119438 ™ÔÊ›·. (659)

MA£HMATA √π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (759)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ Ã∏ª∞Δ√¢√Δ√Àª∂¡∞ ¢∞¡∂π∞ ™∂ ªÌ∂ (ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ·). ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÂȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

(ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Â·ÓÂÎΛÓËÛË - ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒ Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ - ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· - ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î.Ï.). ∏ ÂȉfiÙËÛË ÊÙ¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ 60%. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210-20237, 6932528388. ¶π∂Δƒ∏™ & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™: ™fiψÓÔ˜ 2 (2Ô˜ ÔÚ. °Ú·Ê. 10). (773)

À¢ƒ∞À§π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™:

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (004)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (756)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481, 6933-254915. (591)

ªÂϤÙ˜ - ηٷÛ΢¤˜, ÂÌfiÚÈÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘, ‰›ÎÙ˘· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-60673, ÎÈÓ. 6945796990. (665)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (754)

∞¡π∂§ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Δ·Úfi∞ÛÙÚÔÏÔÁ›·-ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋. μÚ›ÛÎÔÌ·È ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹Ûˆ. ∏ ‰È·ÈÛıËÙÈ΋ ÌÔ˘ ʇÛË, ÔÈ ¤ÌÊ˘Ù˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘, Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÔ˘ ηٿÚÙÈÛË Î·È Ë ÔÏ˘ÂÙ‹ ÌÔ˘ ›ڷ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡Ûˆ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û·˜, ÒÛÙ ӷ Û·˜ ‰ÒÛˆ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ χÛË. §‡ÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, Ê˘Ï·¯Ù¿ ¤ÚˆÙ· ÏÔ‡ÙÔ˘, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ·ÙfïÓ. 100% ÂÈÙ˘¯›·, 100% ¯Â̇ıÂÈ·. ¢¤¯ÔÌ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ ÙËÏ. 6974456215 Î·È www.aniel.gr. (712)

¶∞§∞π√¶ø§∏™ ·ÁÔÚ¿˙ˆ fiÏ· Ù· ·ÏÈ¿ ›‰Ë. À·ÏÈο-ÌÈÌÂÏfi-ÎÂÓÙ‹Ì·Ù··ÛËÌÈο-Û·Ë-Â¿ÚÁ˘Ú·-‰›ÛÎÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜-ÁÚ·ÌÌfiʈӷ-·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·ÏȤ˜ ÛÙÔϤ˜-›Ó·Î˜-‚È‚Ï›·-·ÏÈ¿ ÎfiÌÈÍ. ∞‰ÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Û›ÙÈ·-·Ôı‹Î˜. ¶ÏËÚÒÓˆ ÌÂÙÚËÙÔ›˜, ΢ڛ· ¢·Ó¿Ë. ΔËÏ. 2410552885,6946-704279. (719)

º∞ƒª∞ ∞.∂. ™√Àƒ¶∏ ª∞°¡∏™π∞™ ∞ƒ. ª∞∂ 22182/32/μ/90/01 ∞ºª: 094272890

¶ƒ√™∫§∏™∏ ∂∫Δ∞∫Δ∏™ °∂¡π∫∏™ ™À¡∂§∂À™∏™ Δø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∫·ÙfiÈÓ ·ÔÊ¿Ûˆ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ¿ÚıËΠ̠ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 2∞/21/5/13 ·fiÊ·ÛË Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “º∞ƒª∞ ∞.∂.” Û ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞η‰ËÌ›·˜ 61, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁÚ. ¡Ô 89, Δ.∫. 10679 ÛÙȘ 12/6/2013, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 18.00 Ì ı¤Ì·Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘: 1) ∂ÎÏÔÁ‹ ÌÂÏÒÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™Ô‡ÚË 6-6-2013 ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™Ù¤ÏÏ· ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú· ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ μ·˙Ô‡Ú·˜ º›ÏÈÔ˜ μ·˙Ô‡Ú·˜ ª·Ú›· ªfiη ∂˘·Óı›· μ·˙Ô‡Ú·

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (751)

π√À¡π√™

6

πÏ·Ú›ˆÓÔ˜ ÔÛ›Ô˘. ΔˆÓ ·Á›ˆÓ ¤ÓÙ ¶·Úı¤ÓˆÓ “√˘ Á·Ú ÔÈ ·ÎÚÔ·Ù·› ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‰›Î·ÈÔÈ ·Ú¿ Ùˆ £ÂÒ, ·ÏÏ’ ÔÈ ÔÈËÙ·› ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‰ÈηȈı‹ÛÔÓÙ·È” (ƒˆÌ. ‚’ 13). ¢ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔÓ Ó’ ·ÎÔ‡Ë Î·Ó›˜ ÏfiÁÔÓ £ÂÔ‡, Ó· ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔÓ ÓfiÌÔÓ ÙÔ˘ Î·È Ù·˜ ÂÓÙÔÏ¿˜ ÙÔ˘, Ó· ηٷÁ›ÓÂÙ·È ÂȘ ÌÂϤٷ˜ ıÚËÛ΢ÙÈο˜, Ó· ‰Â›¯ÓË ÂÎÙ›ÌËÛÈÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹Ó. ∂›Ó·È fï˜ ·˘Ùfi ·ÚÎÂÙfiÓ, ‰È¿ Ó· ‰ÈηÈÒÛË ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ Î·È Ó· ÙÔÓ Î¿ÌË Â˘¿ÚÂÛÙÔÓ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡; √ ∫‡ÚÈÔ˜ ··ÓÙ¿ fi¯È. ¢ÈfiÙÈ, Â¿Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÓ Ó· ·ÎÔ‡ˆÌÂÓ Î·È Ó· ÌÂÏÂÙÒÌÂÓ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· Ê˘Ï¿ÙÙˆÌÂÓ fiÛ· Ô £Âfi˜ ·Ú·ÁÁ¤ÏÏÂÈ, Ó· ı¤ÙˆÌÂÓ ÂȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹Ó Ù· ÚÔÛÙ¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ∂¿Ó ÂÎÙÂÏÒÌÂÓ ÌfiÓÔÓ ÙÔ ÚÒÙÔÓ, fi¯È ‰Â Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ‰ÂÓ ı· ¤¯ˆÌÂÓ Î·ÌÌ›·Ó ˆÊ¤ÏÂÈ·Ó. ¢ÂÓ ı· Ì·˜ ÛÒÛË Ë ·ÎÚfi·ÛȘ ÌfiÓË Î·È Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ¢ÂÓ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó Î·ÌÌ›·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹Ó ˆÊ¤ÏÂÈ·Ó ·È ÔÏÏ·› ¤ÛÙˆ ıÚËÛ΢ÙÈη› ÁÓÒÛÂȘ. ™˘Ó¤¯ÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ˘·ÎÔ‹ ÂȘ fiÛ· Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ. Èڛ˜ ÙËÓ ˘·ÎÔ‹Ó ‰ÂÓ ı· ‡ÚË Ô ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ηÌÌ›·Ó ‰Èη›ˆÛÈÓ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡.

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∞¶√™Δ√§√™ - ª√¢∂™Δ√™ ª¶∞™¢∞¡∏™ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÁÏ·˝·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶·Û¯¿ÏË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ °∂øƒ°∞∫√À ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∂˘Ù˘¯›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·ÚηϿ, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (752)

™À§§√°√™ ™À¡Δ∞•π√ÀÃø¡ Δ∂∞¶∂Δ Δ™πª∂¡Δ√μπ√ª∏Ã∞¡πø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ∞Óı. °·˙‹ 94, ΔËÏ. 24210 33863 μ√§√™ Δ.∫. 38333 ∞.º.ª. 997663666 - ¢.√.À. ∞’ μ√§√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À ¡.¶.¢.¢. “™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘” ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¢π∞°ø¡π™ª√À (ÁÈ· Ì›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ ∑·ÁÔÚ¿˜) ∏ ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÁÈ· ÙË Ì›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ ∑·ÁÔÚ¿˜. ∏ ·ÔÛÊÚ¿ÁÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿, ÙËÓ 20‹ πÔ˘Ó›Ô˘ 2013 Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 11:00 .Ì. ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ì ÙËÓ 10/2013 ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· (ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2426049238) fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó Î¿ı ÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi, ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ ™Ã√§π∫∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™ ª¶ƒπ∑∏™ £∂√¢øƒ√™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À ¡.¶.¢.¢. “™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘” ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¢π∞°ø¡π™ª√À (ÁÈ· Ì›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ ΔÛ·Áηڿ‰·˜) ∏ ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÁÈ· ÙË Ì›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ ΔÛ·Áηڿ‰·˜. ∏ ·ÔÛÊÚ¿ÁÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ (ÚÒËÓ ¢Ë̷گ›Ô) ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, ÙËÓ 26Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2013 Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 11:00 .Ì. ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ì ÙËÓ 11/2013 ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· (ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2426049238) fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó Î¿ı ÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi, ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ ™Ã√§π∫∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™ ª¶ƒπ∑∏™ £∂√¢øƒ√™

æ∏ºπ™ª∞ ™Â ¤ÎÙ·ÎÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 5/6/2013 ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ì·˙Èο ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 7/6/2013 Ô˘ οÓÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ˘Á›·˜, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿Ì fï˜ Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘ÌÂ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Î·È ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ˜ ÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ È‰ÚÒÓÂÈ ÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘˜ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·, Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›·, Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ë ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË Î·È Ë ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ηÏԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ó· ÎËÚ‡ÍÔ˘Ì ·ÂÚÁ›· ‰È·ÚΛ·˜ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ ÙÒÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ŸÏÔÈ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7/6/2013 ÛÙȘ 11.00 ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. °È· ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ªÔ‡ÙÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜

√ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·Ó·Á‹˜

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∂. ¡¤ÙÛÈη˜ ΔËÏ.: 24210 26271 - 39163 - FAX: 24210 - 39162 μfiÏÔ˜ 31-05-2013 ∞Ú. ¶ÚˆÙ. 2852/97743 ∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ªˆ˘ÛÈ¿‰Ë, ηÙÔ›ÎÔ˘ ¡Ù‡ÛÂÏÓÙÔÚÊ ¢˘ÙÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÂΉfiıËÎÂ Ë Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 5.448,45 Ù.Ì. (Û ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÌ‚·‰ÒÓ 4.145,65 Ù.Ì. Î·È 1.302,80 Ù.Ì.) ÛÙË ı¤ÛË “μ›ÁÏ· ‹ ∞ÊÈÏÈ¿Ó˜” ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ “¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ “™ËÈ¿‰Ô˜” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ “¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘” , Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¿Á. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜


38 / °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 6 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™Ù·˘Ú·ÓÙÒÓË ™Ù·˘ÚԇϷ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 138 - ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÙËÏ. 2421071321, ΔÛÈfiÏη ∞ÔÛÙÔÏ›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 181 - °·Ì‚¤Ù· ÙËÏ. 24210-58580, ÷ÚÌ¿ÓË ∑ËÓÔ‚›·˜ ∂ÚÌÔ‡ 158 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÙËÏ. 24210-23530 Î·È ∫ÔÎΈӛ‰Ë μ·ÛÈÏ›Ԣ °ÎÏ·‚¿ÓË 40 (ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜) ÙËÏ. 24210-37633. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ÎÚ›Ì· ∞ÔÛÙÔÏ›·˜ §ÂˆÊ. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 41 (¶·Ï·È¿) ÙËÏ. 24210-23394. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÷ڷϷÌ›‰Ë ªÈ¯. - ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙ. Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 60 ÙËÏ. 24210-60651. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜ ¤ˆ˜ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜ ·fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Í·Ú›Ô˘. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ-°·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12,

7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.1916.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.048.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.3720.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr

™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2012-16/6/2013 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 μ√§√™-∞£∏¡∞ & ∞£∏¡∞μ√§√™ ̤ۈ ∞°πø¡ £∂√¢øƒø¡ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. 3. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 EXPRESS. 4. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ∞¶√ 7/5-6/6/13 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-KÚ·Ù‹ÛÂȘ M·ÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ., ÙËÏ.:24210-23400 ¢Â˘Ù¤Ú·: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ & °ÏÒÛÛ·. ΔÚ›ÙË: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ & ™ÎfiÂÏÔ. ΔÂÙ¿ÚÙË: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ & °ÏÒÛ-

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞°. ¶¡∂Àª∞Δ√™ μ√§√™-μ√ƒ. ™¶√ƒ∞¢∂™ F/B ¶ƒøΔ∂À™ ¶·Ú·Û΢‹ 21/6: 08.15: ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, 15.30: ∞fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 22/6: 08.15: ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, 15.30: ∞fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∫˘Úȷ΋ 23/6: 08.15: ∞fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¢Â˘Ù¤Ú· 24/6: 13.30: ∞fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, 07.45: ∞fi ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, μfiÏÔ, 17.30: ∞fi °ÏÒÛÛ· ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, μfiÏÔ, 18.30: ∞fi ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· μfiÏÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ FLYINGCAT 5 Afi 13/5 ¤ˆ˜ 7/6 ∞fi μfiÏÔ ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÚ›ÙË - ¶¤ÌÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ, ÒÚ· 14.30 ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋, ÒÚ· 12.00 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ KÚ·Ù‹ÛÂȘ: SPORADES TRAVEL 24210 23400-24210 35846

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100

§ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...................24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY .................................24280 76886

TA•I

PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210 69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” , ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·” , πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” , πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” , ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” , ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À 1. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333. 2. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. 3. ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. æËÏ·Ê‹ÛÂȘ. 2. ŸÏÔ (ηı.) - μÚfiÌÈÎË, ·Î¿ı·ÚÙË. 3. ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÂÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜ - ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘... æ. 4. ŒÁÚ·„ ÙÔÓ “∞Ú¯ÈÛȉËÚÔ˘ÚÁfi” - ¡ËÛÈ¿ ÙˆÓ ∞ÏÂÔ‡ÙˆÓ - ª˘ıÈ΋ ıÂfiÙËÙ· Ù˘ Ï¿Ó˘. 5. •‡Óˆ... ÎÈ ¤ÙÛÈ - °Ó‹ÛÈÔ, ·Ófiı¢ÙÔ (ÌÙÊ.). 6. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ·Ú·Î›ÓËÛË - √ÎÙ¿‚ÈÔ...: ªÂÍÈηÓfi˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ ÙÈÌË̤ÓÔ˜ Ì ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ - ŸÌÔÈ· ʈӋÂÓÙ·. 7. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∏Ú·ÎÏ›‰Â˜ (Ì˘ı.). 8.... ÊÈÍ: ÔÚÈṲ̂ÓË Ì¤Ú· ‰ÂÍÈÒÛÂˆÓ - ÕÎÚË... ¿ÎÚ˘ - ™Ù¿¯ÙË Ô˘ η›ÂÈ. 9. ¶·ÏÈ¿ ÎÔÌÌ·ÙÈο ·Ú¯Èο - πηÓfi... ¿ÙÔÌÔ ÕʈÓË... ª·Ú›·. 10. ÀfiÛ¯ÂÛË Ì Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ı›Ԣ - ∫·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ÁË ¤Íˆ ·fi Ù· ηÙÔÈÎË̤ӷ ̤ÚË. 11. ™˘ÓıÂÙÈ΋ ˘Ê·ÓÙÈ΋ ‡ÏË - ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ∫∞£∂Δ∞ 1. º˘Ï‹ Ì·‡ÚˆÓ Ù˘ øηӛ·˜ ÛÙË ¡¤· °Ô˘ÈÓ¤· - ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û·Ԙ. 2. ∞Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi - ¶fiÏË Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜. 3. ∫ÔÌËÙ›· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ - ∫¿ı ÌÈÎÚÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜ ÚÔ‹ ˘ÁÚÔ‡ (ÌÙÊ.). 4. ∞Ú¯Èο Ó·˘ÙÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ - ªÂ Ù· ηٿ... Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È - ª¤Û· ÛÙËÓ... fiÏË. 5. ∞Ú¯·›· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª. ∞Û›·˜ (ηı.) - ¶·ÏÈ¿ ÛÙ·ÊȉÈο ·Ú¯Èο. 6. ΔfiÛ· Ô˘Ï¿ÎÈ·... οıÔÓÙ·Ó - §ÈÌ¿ÓÈ Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜. 7. ∂Èı˘ÌËÙ¿ - ∫˘ÎÏÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÏÒÚË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. 8. ŒÓ·˜... ªÚ›Ù˙˜ - ŸÚÔ˜ ÙÔ˘ Ù·Ô˚ÛÌÔ‡ - ∞Ú¯Èο Á˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜. 9. ŸÌÔÈ· ʈӋÂÓÙ· - ...ŒÎÌÂÚÁÎ: ËıÔÔÈfi˜ - °Ú¿ÌÌ·Ù·... ·’ ÙËÓ ÕÚÙ·. 10. ∂˘¿ÏˆÙÔ - ™ÙÚ·ÁÁÈÛÙ‹ÚÈ, ÛÔ˘ÚˆÙ‹ÚÈ. 11. ¢ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ ‹¯Ô ·˘Ù‹ - ∏ ·ÁÔÚ¿, ÙÔ ·˙¿ÚÈ.

Û·. ¶¤ÌÙË: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ & ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶·Ú·Û΢‹: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™¿‚‚·ÙÔ:ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° ¶ƒøΔ∂À™ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ KÚ·Ù‹ÛÂȘ: VIS TRAVEL 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ∞¶√ 8/5-6/6/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶∞™¶∞Δ∂ª∞Δ∞ 2. ∞¶∞¡ - ƒÀ¶∞ƒ∏ 3. ¶√™√Δπ∫√ - øà 4. √¡∂ - ƒ∞Δ - ∞Δ∏ 5. •Àø - ∞°¡√ 6. ∞™ ¶∞™ - ππ 7. ∫ƒ∂™º√¡Δ∏™ 8. ∑√Àƒ - ∞∫ - ∞£∞ 9. ∂¢∞ ∞•π√ - ªƒ 10. √ƒ∫√™ - ∞°ƒ√™ 11. ¡∞´§√¡ - ∂Δ™π. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶∞¶√À∞ - ∑∂√¡ 2. ∞¶√¡ - ™∫√¢ƒ∞ 3. ™∞™∂• - ƒÀ∞∫π 4. ¶¡√ - À¶∂ƒ - √§ 5. Δƒø∞™ - ∞™√ 6. Δƒπ∞ - ™º∞• 7. ∂À∫Δ∞ - √∫π∞ 8. ª¶√ - °π¡ - √°∂ 9. ∞∞ - ∞¡πΔ∞ - ƒΔ 10. ΔƒøΔ√ - ∏£ª√™ 11. ∞∏Ã∏ - Δ™∞ƒ™π.

∫ƒπ√™ ∞Ê‹ÛÙ ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Î·È ÌËÓ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ÚÔÏ¿‚ÂÙ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-8-12-34-57-2. Δ∞Àƒ√™ ∞fi Û‹ÌÂÚ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· οÓÂÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ¤ÍÔ‰¿ Û·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÙ ¤Ú·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-33-28-334. ¢π¢Àª√π μ¿ÏÙ Û ̛· ÛÂÈÚ¿ Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Ô˘ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ ˘fiÏÔÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-33-45-612. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰Â›Ù ÙË Ú›˙· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û·˜. ¢ÂÓ Û·˜ ÊÙ·›Ó Û ٛÔÙ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û·˜ ·Á·Ô‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-44-38-3323. §∂ø¡ ¢ÒÛÙ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û‹ÌÂÚ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È fiÏ· ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-12-34-58-9-4. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªËÓ ·ÚÓ›ÛÙ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁȈı›, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ›ÛÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ·˘Ù¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-22-12-34-5.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Í·ÊÓÈο Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-33-45-6-12. ™∫√ƒ¶π√™ ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ӷ ¿ÚÂÙ ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ú›Ûη Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ¯·ÌËÏfi ÚÔÊ›Ï. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 18-40-39-33-234. Δ√•√Δ∏™ Œ¯ÂÙ ÙÔ ÓÔ˘ Û·˜ ÛÙÔ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÙ ÈÛÙ¿ ÙÔ Ï¿ÓÔ Û·˜ Î·È ı· ‰Â›Ù ı·̷ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-22-12-13-10. ∞π°√∫∂ƒø™ ªËÓ ·Ú¯›˙ÂÙ ÙȘ ÎÔϷΛ˜ ¿ÏÈ, ÙÔ ÎfiÏÔ ‰ÂÓ È¿ÓÂÈ ϤÔÓ, Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Û·˜ ‰ÂÓ ›ıÂÙ·È ϤÔÓ ÌfiÓÔ Ì ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ì·Ï·Á·ÓȤ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-23-45-67-89-11. À¢ƒ√Ã√√™ μ¿ÏÂÙ ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÛÙȘ ÔÏϤ˜ ·Û¯Ôϛ˜ Û·˜, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· Ù· ÌÂÚ‰¤„ÂÙÂ Î·È ı· ¯¿ÛÂÙ fiÛ· ¤¯ÂÙ ÂÙ‡¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-3-2-1124-56. πãÀ∂™ ∏ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ Û·˜ Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ı· ÙÔ Ú›ÍÂÙ ϛÁÔ ¤Íˆ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÊÏÂÚÙ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 68-14-21-16-37-25.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 6 π√À¡π√À 2013

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

√ °È¿ÓÓ˘ Ù· ’ηÓ ı¿Ï·ÛÛ· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.30 02.30

√˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ™·˝Ó˘ ™ÈÓÙ Ô ÌÈÎÚfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ƒÔÌfiÙ Û ‰Ú¿ÛË ΔÚ¤ÓÔ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ √È ıËÛ·˘ÚÔ› Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ʇÛ˘ ∂› ÙˆÓ ÔÚÂÒÓ Δ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ·Á¿˘ √‰fi˜ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Δ· ·ÛÙ¤ÚÈ· Ï¿ÌÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ΔÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ™ÈÓÙ Ô ÌÈÎÚfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ΔÚ¤ÓÔ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ ƒÔÏ¿ÓÙ °Î·Úfi˜ (∑) ∞ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô Diamond League 2013 (∑) Google and the world brain ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ËÌÂ›Ô art ƒÔÏ¿Ó °Î·Úfi˜ (∂) ∞ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô (∂)

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.40 08.00 09.50 10.20 11.20 12.30 13.00 15.30 17.15 17.50 19.45 21.00 22.00 00.15 01.15 02.15

09.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.40

¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ (∂) ¶fiÎÂÌÔÓ √ Ú›ÁÎÈ·˜ Î·È ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Xiaolin showdown ºª live (∂) √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ªÂÏ ∂Ú Hellcats Small ville ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÌÂϤÙË ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ º+ª live ∂ȉ‹ÛÂȘ The Mentalist “Red: ¶Ú¿ÎÙÔÚ˜ ·ÚÔÏÈṲ̂ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Medium “•¤ÊÚÂÓ˜ Ó‡¯Ù˜”

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 17.55 18.00 18.15 18.30 20.30 21.00 22.05 23.00 01.00 02.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡∂Δ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û 360Ô Δ· „¿ıÈÓ· η¤Ï· ∂˘Úˆ„¤Ì·Ù·, ·˜ ԇ̠ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ƒ¤ı˘ÌÓÔ Aegean ∂˜ ·‡ÚÈÔÓ Ù· ÛÔ˘‰·›· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ √ Á˘ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· 103,7 ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÛÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ “Bordertown” ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂)

05.45 06.45 10.00 13.10 14.00 15.00 16.20 17.20 17.30 17.50 19.00 20.00 21.15 22.30 23.40 00.50 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∂Ì›˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ΋ڢÁÌ· ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ ¶·Ú¤· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, οı ̤ڷ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ Fatmagul ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 2 Justified ∂ȉ‹ÛÂȘ Runaway ÿ¯ÓË ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÓÙ›Ô ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

06.00 07.00 11.00 12.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 17.05 17.10 19.00 20.00 21.15 23.15 00.15 01.30 03.30 04.30 05.00

∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 FTHIS TV 40 ·̷ٷ ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ °È¿ÓÓ˘ Ù· ’ηÓ ı¿Ï·ÛÛ·” μ·Ï˜ Ì 12 ıÂÔ‡˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ karadayi Summer wipe out μÚ¿‰˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ Brothers and sisters ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ πˆ¿ÓÓ· Ù˘ ηډȿ˜

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.45 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.50 17.00 17.20 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.45 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 02.30

∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ À„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¢Â›ÎÙ˘ Â˘Ê˘˝·˜ 2 ÂÙ¿ÏÈ· ‰ÚfiÌÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· ŒÓ·+¤Ó· ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó· Anthony Bourdain: Èڛ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· °ÂÁÔÓfi˜ ÕÁÓˆÛÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ Èڛ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (∂) √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ¶·ÏȤ˜ ‰fi͘ ∑‹ÙËÌ· ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ “¢Ô˘ÏÈÎfi ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Ûˆ˜” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· Cinemania ª·¯ËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó· (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂)

¶H§IO 48 UHF

06.10 07.00 07.45 08.00 08.55 09.10 10.00 11.00 12.00 13.00 16.00 18.30 19.55 20.00 21.00 23.00 24.00 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00 05.15

Everybody loves Raymond Frasier £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ªÔ˘ ÙÔ ÎÚ·Ù¿˜ Ì·ÓÈ¿ÙÈÎÔ £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÕÏϷͤ ÙÔ ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È (∂) ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ ŸÛ· ÌÔ˘ ÎÚ‡‚ÂȘ (∂) ∞˘ÙÔ„›· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Judging amy CSI ¡¤· ÀfiÚÎË £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

111111111111111111111111111

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ-ª¿ÚÔ˜ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· Δ·˛ÁÂÙÔ˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Doctors live (∂) ÛÏÈ· Ì›ÏÈ· (∂) £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

Su - Doku

04.45

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· Joy Life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ª·ÁÂÈÚ‡ˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ CSI ¡¤· ÀfiÚÎË Giften man Dexter Three rivers ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· America’s next top model Chefs: ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË °È· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹

07.00 08.00 10.30 11.30 14.50 15.00 17.00 17.05 18.00 19.30 20.30 21.10 22.30 00.50 00.55 01.00 01.05 03.00 05.00

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ASTRA ASTRA market ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· Night zone ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂)

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1964, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· √‰˘ÛÛ¤· ∫ˆÛÙÂϤÙÔ. ¶·›˙Ô˘Ó: °È¿ÓÓ˘ °ÎȈӿ΢, μ·Û›Ï˘ ∞˘ÏˆÓ›Ù˘, ¶fiË §¿˙Ô˘, ∞Ϥη ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡.

√ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÂÏÂ‹˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ °È¿ÓÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÂÍ·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÙÂÚÈÒÛÂÈ Û οÔÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ªÈ· ̤ڷ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ ÌÈ· ÎÏÂÌ̤ÓË ‚·Ï›ÙÛ·, Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÁÈ· ʇϷÍË ¤Ó·˜ ··ÙÂÒÓ·˜, ÂÚȤ¯ÂÈ Î¿ÙÈ ‡ÔÙÔ.

∞¡Δ1 17.10

¢Ô˘ÏÈÎfi ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Ûˆ˜ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1972, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ· ∞Ó‰Ú›ÙÛÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢¤ÛÔÈÓ· ™Ù˘ÏÈ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, °È¿ÓÓ˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ¡›ÎÔ˜ μ·ÛÙ·Ú‰‹˜.

ªÈ· Ó¤· ËıÔÔÈfi˜ Ì “Ôχ ٷϤÓÙÔ”, Ë ¢¤ÛÔÈÓ·, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ˘˜ ˘ËÚ¤ÙÚÈ·˜, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì’ ¤Ó·Ó ¿‚Á·ÏÙÔ Î·È ¿‚Ô˘ÏÔ Ù‡Ô, ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ȥ˙ÂÈ Ë ·˘Ù·Ú¯È΋ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. ŸÙ·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙË ¢¤ÛÔÈÓ·, ÂΛÓË ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ¿ÂÈ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ˆ˜ ˘ËÚ¤ÙÚÈ·.

∂Δ3 20.00

Red: ¶Ú¿ÎÙÔÚ˜ ·ÚÔÏÈṲ̂ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2010, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒfiÌÂÚÙ ™‚¤ÓÙÎÂ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, ª·›ÚË §Ô˘›˙ ¶¿ÚÎÂÚ, ªfiÚÁÎ·Ó ºÚ›Ì·Ó, ŒÏÂÓ ª›ÚÂÓ.

O Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ºÚ·ÓÎ ªfiÔ˘˙˜ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË Î·È ˙ÂÈ ϤÔÓ ÌÈ· ‹Û˘¯Ë. •˘Ó¿ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›, ·›ÚÓÂÈ Ù· ¯¿È· ÙÔ˘, οÓÂÈ ·Û΋ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËı› Û ÊfiÚÌ· Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÚÈÓ ÎÔÈÌËı›. ΔËÓ ·fiÏ˘ÙË ËÚÂÌ›· ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂÎÙÂÏÂÛÙÒÓ, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó.

STAR 22.00

√ Á˘ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· πÛÙÔÚÈ΋ ÛÂÈÚ¿, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù¤Ê·ÓÈ °ÎÈÔ˘ÛÙ›. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÓÓ· ªÔ˘ÁÎÏ·›˜, ¡ÈÏ ™Ó¤ÈÓÙÂÚ.

8Ô˜ .Ã. ·ÈÒÓ·˜: ∏ πı¿ÎË, Ì ÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ù˘. ªÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·, ÙÔ ÓËÛ› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ΢‚ÂÚÓËı› ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Èı·ÓfiÙËÙ˜: ¡· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ‹ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÓÂÎÚfi˜ Î·È Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ. ∏ ‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ ¶ËÓÂÏfiË, ·ÚÓÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹.

¡∂Δ 22.05

£Â¿Ì·Ù· £∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 6-12/6/13

TËÏ.:24210 30303 www.exoraistiki.gr

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

“∞¡¡∞ ∫∞ƒ∂¡π¡∞” ∏̤Ú˜ ¶ÚÔ‚ÔÏÒÓ 6-7-8-9 Î·È 11-12 πÔ˘Ó›Ô˘. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ªfiÓÔ Ì›· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ 22.00

¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.15 14.45 16.50 17.00 17.50 18.50 21.00 22.15 23.15 00.15 01.15 02.15 03.00 03.45

111111111111111111111111111

£E™™A§IA TV

07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.30 ¶ 14.40 √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ 16.05 ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 16.10 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.10 ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ 17.15 ™·ÌÔıÚ¿ÎË, ÙÔ ÓËÛ› 18.00 ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ıÂÒÓ 19.00 ∏ ˙ˆ‹ ÛÙÔ ÓÂÚfi 19.05 ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ˙Ò·: ∏ ·ÁˆÁ‹ 19.50 ¶¿Ì ÛÈÓÂÌ¿: ∏ ·¿ÙË 21.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ 21.30 ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ 23.00 §¤ÔÓ·ÚÓÙ ∫Ô¤Ó, 23.50 Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 01.25

EYKO§O

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

™ÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 20.15 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ٛÙÏÔ “∏ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ¢È·ı‹ÎË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §Ô˘Î¿ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∫ÚÈÌ·›·˜” . ∂›ÛÔ‰Ô˜: ªÈ· ™·ÎԇϷ ΔÚfiÊÈÌ·.

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞I£√À™∞ 1 THE HANGOVER No 3 (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:50-22:00-00:10. ∞π£√À™∞ 2 AFTER EARTH (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30-21:40-23:50. ∞π£√À™∞ 3 Δ√ μ∞™π§∂π√ Δ√À ¢∞™√À™ (ª∂Δ/¡√ - ∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË 19:00. ∏ ™Àªª√ƒπ∞ Δø¡ ª∞°ø¡ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:10-23:30. ∞π£√À™∞ 4 ª∞Ã∏Δ∂™ Δø¡ ¢ƒ√ªø¡ ¡Ô 6 (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:30-23:00. Δ√ μ∞™π§∂π√ Δ√À ¢∞™√À™ 3D (ª∂Δ/¡√ - ∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:30.


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

¶¤ÌÙË 6 IÔ˘Ó›Ô˘ 2013

∞Ó¿ÁÎË ÂÈÏÈÎÚÈÓÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ §Àμπ∞∫∏

ŒÁÈÓÂ, ÏÔÈfiÓ, ÎÈ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ 2013. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·Ú¿ÔÓ· ÁÔÓ¤·, Â¤ÏËÍ ÙË ‰·ÛοϷ ÂÂȉ‹ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¤‚·Ï ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙˆÓ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ Î·È ¡›ÎÔ˘ °Î¿ÙÛÔ˘ “∫ÂÌ¿Ï” . ∞ÓÙ› Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· fiÙÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Î·Ì›·, Ì· η̛· “ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈ΋” ÚÔ·Á¿Ó‰·, fiˆ˜ ÂΛÓÔ˜ ÓfiÌÈ˙Â, Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ̷˙› ÙÔ˘. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜, Ô˘ ıÂÒÚËÛÂ... ·ÓÙÂıÓÈÎfi ÙÔÓ ª¿ÓÔ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ, ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÏÔÁÈ΋˜, ÂÓÒ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ËÌÈÌ¿ıÂÈ· Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË ¿ÁÓÔÈ·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ‰ÂÓ Â›¯Â ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ∫ÂÌ¿Ï ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Ô˘ ÓfiÌÈ˙ ˆ˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. μ‚·›ˆ˜, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ Î·È ¡›ÎÔ˘ °Î¿ÙÛÔ˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ì›· ˘ÂÚ¿ÛÈÛË. ¢ÂÓ ··ÈÙ› Û˘Ó‹ÁÔÚÔ. ªÈÏ¿ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘. ∫·È ı· ¤ÚÂ ӷ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ·ÓÙ› Ó· ÏÔÁÔÎÚ›ÓÂÙ·È. ∞ÏÏ¿ Ô‡; ™Â ÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ÂÓÓÔ› Ó· ¢ÓÔ› ÙËÓ ··Á·Ï›· Î·È Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ Û ¤Ó· ·Úˆ¯Ë̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ; ¶Ô˘, ·ÓÙ› Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ÛÙÂÚ› ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›·; ¶Ô˘ ¢ÓÔ› ÙËÓ ·Ú··È‰Â›·, ηıÒ˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÛ‰Ô˘ ÔÏÏÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ; ™Â ÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÏÔ˜ Î·È Ô˘ Ì ‰È¿ÊÔÚ· “ÙÚÈΔ ÂȯÂÈÚÔ‡ÓÙ·È Ì·ÏÒÌ·Ù·; ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ÷ÓÈ¿: ™‡Ìʈӷ Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÀËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (¶À™¢∂) ÷ӛˆÓ, ÌˉÂÓÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔ ¡ÔÌfi ÷ӛˆÓ, ÂÓÒ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 100 ÂÏÏ›„ÂȘ ηıËÁËÙÒÓ Û ̷ı‹Ì·Ù· ΢ڛˆ˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¶À™¢∂ ÂÁÎÚ›ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÔÌfiʈӷ, ÂÓÒ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· 270 ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙ˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙ· ÷ÓÈ¿! ¶Ò˜, fï˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· 270 ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙ˜, fiÙ·Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› -Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ- ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÂηÙfi ÎÂÓ¿; ∫·È fiÙ·Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ù· ÎÂÓ¿ ηχÙÔÓÙ·È Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Î·È ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘˜; ™ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÔÙ¤. ∂›Ó·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. √ οı ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ¶·È‰Â›·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. °È·Ù› ÁÈ· Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ¶·È‰Â›·, Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ Î·È fi¯È ·Ϥ˜ Î·È ·ÓÔ‡ÛȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÂ... ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË, Ê˘ÛÈο, Â›Ó·È Ó· ηı›ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÂÓfi˜ ÂÈÏÈÎÚÈÓÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘... ªÂ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È ÌfiÓÔÓ. ¢ËÏ·‰‹, ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ... (∞fi ÙËÓ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·”)

ΔÈ ¤Î·Ó ÌÈ· ÙÔÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› ̤۷ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ Û ÂıÓÈ΋ ‰È·‰‹ÏˆÛË Ô˘ ÂÍ·ÏÒıËΠÛÙȘ ÌÈÛ¤˜ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜; ∫·È ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë ·ÛÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó¤‚Ë Û ¤Ó·Ó ËÁ¤ÙË, Ô˘ ΤډÈÛ ÙÚÂȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, οı ÊÔÚ¿ Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›·; ªÂ ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ·̷ٷ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. ∂› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ·ÎfiÌË Î·È Ô ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠ۠ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛË, ÂÓÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ PKK, ·Ó ÂÙ‡¯ÂÈ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Í›·. ªÂ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÓfi˜ ËÁ¤ÙË ÛÙÔ ∫Ô˘Ú‰ÈÎfi, Û ÌÈ· ‰È·Ì¿¯Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ¤ÓˆÛ ¤Ó· Â˘Ú‡Ù·ÙÔ Ê¿ÛÌ· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÔÈΛÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜: ∞fi ÙȘ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÒÏËÛË ·ÏÎÔfiÏ Ì¤¯ÚÈ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙË ™˘Ú›·. ∂ÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜. ¡· ÚÔÛÙÂı› Â‰Ò fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· ıÂÌÂÏÈ҉˘ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ Ë ·Ô˘Û›· ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ‰˘Ó·Ù‹˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ªÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÙȘ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∞fi Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ Ù· ÈÔ ÌÂÁ¿Ï· Ô ÎÔÈÓfi˜ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÊÔ‡ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈËı› ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ËÁÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹, ηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi Ï·fi Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ.

¢ÂÓ Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ, fiˆ˜ Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ, ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ٷ ·È‰È¿. Œ¯Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÂȉÈο Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÏÏÒÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ÔÈ ‚‚·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ¿ÏÏÔÙ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ªÂ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfiÙÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ‹Úı·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ. ∞˘Ù¤˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË fiÛÔ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi

ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ‡˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∞ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ΔfiÙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó Î·È ÙȘ ¯·Ú¤˜ ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿, fiˆ˜ Î·È ÙȘ χ˜ ÙÔ˘˜ ÈÔ ‚·ıÈ¿. “ÕÓıÚˆÔ˜ Á·Ú ¿ÓıÚˆÔÓ ÁÂÓÓ¿” ¤ÏÂÁÂ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÂÚÌËÓ›· ÂÓÓÔÔ‡Û ˆ˜ Ô ¿ÓÙÚ·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÚÂÓˆfiÙËÙ·, ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÎÈ ÂΛÓÔ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

ΔÔ ‚Ô˘Ófi ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÁÈ· ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. ª¤Û· ·fi ÙȘ Êȉ›ÛȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ‹ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ·Ïfi¯ÂÚ· ÙËÓ ËÚÂÌ›· ÙÔ˘, ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘.

∫˘‚¤ÚÓËÛË Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi ΔÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ ¶. ª·ÏÔ‡¯Ô˘

ΔÔ˘ ÙÔ Â›Â Ë ΔÚfiÈη; ΔÔ ÛΤÊÙËΠÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘; ΔÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË; ŒÁÈÓ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ì·˙›; - ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi... Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¯ÂÈ, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ £. ™ÎÔÚ‰¿˜ ¤ÚÈÍ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì›· ÚfiÙ·ÛË - “‚fiÌ‚·” ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ηÈ... ·¤Û˘Ú ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÔÈ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ› ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ŸÌˆ˜, ·Ó οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ì‚Â›, ‰ÂÓ ı· ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔÓ Ù· Û›ÙÈ· Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¯·ıÔ‡Ó. £· ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË... ∞fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ۯ‰fiÓ ‚¿ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ, ηÈ, ·Ú¿ ÙȘ ÚËÙÔÚ›˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤ÊÙÂÈ, ÛÙ· ÈÔ ·‰‡Ó·Ì· ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁÈÛ˘ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Î¿ıÂÎÙË Ì¤¯ÚÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ‰›Ï· ‰›Ï· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ‹˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ·ÔÙ˘¯›· ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘ÙË, fiˆ˜ ›ӷÈ

Î·È ÛÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿, ΢ڛˆ˜, ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ¶¤Ú·Û·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ· -ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÏψÛÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. °È· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È... ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë “ÂÈÙ˘¯›·” Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Â˘ı¤ˆ˜ ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÙÒ¯Â˘Û˘: ηӤӷ˜ ¿ÏÏÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ “Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ” Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂ÓË ·˘Ù‹ “ÂÈÙ˘¯›·” , ÛÙËÓ ÔÔ›· Ê˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Ô‡Ù ÂΛÓÔÈ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È. ΔÒÚ·, Ë ·ÂÈÏ‹ ÙˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ Î·Ù·Û¯¤ÛˆÓ, fiÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, ı· Û˘ÓÈÛÙ¿ Ì›· ·ÎfiÌ· ÔÈÔÙÈ΋ ‰ÈÔÏ›ÛıËÛË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·‰È¤ÍÔ‰Ë ÔÚ›·. ∫·È ηϿ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È Ì›· Ì¿¯Ë Ô˘ ı· ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·ÏËıÈÓ¿ Î·È fi¯È ÛÙ· ÏfiÁÈ·: ·Ó οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ì‚Â›, ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È Ë ÌÔÈÚ·›· ÛÙ·ÁfiÓ·. Ÿ¯È ÌfiÓÔÓ Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜. Δ· ‹‰Ë ԢΠÔÏ›Á· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘, ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ· ·Ó ÂÈϤÍÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ô‰fi.

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ∂ÈÛÊÔÚ¿ (·Ó·‰ÚÔÌÈο!) ÁÈ· 450.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ✒∂£¡√™: ÷ÌËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ Û ∞∂π Î·È Δ∂π. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ∂Îηı·ÚÈÛÙÈο ÌÂ... ‚fî˜ ÁÈ· 450.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: √È ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ› Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È. ✒H AÀ°∏: ∫·È ηٷۯ¤ÛÂȘ ÛÈÙÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ success story. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ¡¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ, Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ. ✒∏ ∂§§∞¢∞ ∞Àƒπ√: ¶ÏÂÎÙ¿ÓË ∫fiÎηÏË ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ √¶∞¶. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ¢˘ÛÊÔÚ›· ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· μÂÓÈ˙¤ÏÔ.

™ÙËÓ Ô˘Û›·, ·Ó ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ·ÏËıÈÓ¿ ›Ûˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ‚ÁÂÈ Ë ›‰È· Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi. ªÔÚ› Ô Î. ™ÎÔÚ‰¿˜ Ó· ¤¯ÙÈÛ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ È‰ÂÔÏfiÁËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi... 15 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ, fï˜, οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ¿Û˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ fiÙ·Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú· Ì‹Ó· Ì ÙÔ Ì‹Ó· Î·È Êˆ˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ô˘ıÂÓ¿. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÎÏËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ÙËÓ πÛ·Ó›·, ·˜ ÌËÓ ·ÚËÁÔÚÔ‡Ó Î·Ó¤Ó·Ó: Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋, Û˘ÓÔÏÈ΋ Û˘Ì›ÂÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞˜ ‚ÚÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ·ÏÏÈÒ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi “success story” ÎÈ ·˜ ÌËÓ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙ˜. ∫¿ÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜. ∫·È ·˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ fiÙÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ¿ÎÚ·, Ì ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ÙËÓ ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó. (∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)

06-06-13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you