Page 1

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ™‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì ÙË «£»

ÛÙË TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú ŒÙÔ˜ 113ÔÓ K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.140 ∫˘Úȷ΋ 6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 AÓ. ËÏ. 06.03'- ‰. 20.45' ™∂§∏¡∏ 24 ∏ª∂ƒø¡ πÏ·Ú›ˆÓÔ˜ ÔÛ›Ô˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘, ∞ÙÙ¿ÏÔ˘, πˆÓ¿ ÔÛ›ˆÓ

64 ™ÂÏ›‰Â˜

∂Ì̤ÓÂÈ Ë ÙÚfiÈη ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÎÔ‹

™ÙË Ì¤ÁÁÂÓË ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ™

∫Ú›ÛÈ̘ ÒÚ˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜

ÓÈÔ ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È ·ÚÂÚÌËÓ›˜ Î·È ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÛÙË Ì¤ÁÁÂÓË ÙˆÓ ÂÈÙËÚËÙÒÓ Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ŸÏÈ ƒ·Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˙ËÙ‹Û·Ì ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ ÌÈÛfi. ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ∑. ª. ª·Úfi˙Ô, ÙÔÓ ¡Ù. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Î·È ÙÔÓ ∑. ∫Ï. ΔÚÈÛ¤ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ó· ÌËÓ ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ■ ÛÂÏ. 9

¶ÚÔ˜ ÎÏÈ̿ΈÛË ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·fi °™∂∂-∞¢∂¢À √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ■ ÛÂÏ. 10 ¶ÙÒÛË, fi¯È ı·̷ÙÈ΋, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ÌÂÛ·›· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞∂π

SIEMENS ∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ■ ÛÂÏ. 12

™Ù· «„ËÏ¿» ÔÈ ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ ™¯ÔϤ˜ π¢π∞πΔ∂ƒ∞ ˘„ËϤ˜ ‚¿ÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ™¯ÔϤ˜, fiˆ˜ ÔÈ π·ÙÚÈΤ˜, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À, ¡ÔÌÈΤ˜ Î·È ¶·È‰·ÁˆÁÈο, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ó·˘·Ú¯›‰Â˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ 5Ô˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ¶Â‰›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ™Ù· ¯·ÌËÏfi‚·ıÌ· Î·È ÌÂÛ·›· ÙÌ‹Ì·Ù· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÒÛË ÙˆÓ ‚¿ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ı·̷ÙÈ΋. °‡Úˆ ÛÙȘ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ηıÒ˜ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘. ™ÙȘ 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ù· μ·ıÌÔÏÔÁÈο ∫¤ÓÙÚ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙȘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ·fi Ù· ÚÒÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ÂÓÒ ÛÙȘ 17 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· ÔÚÈÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ■ ÛÂÏ. 15

Àfi ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ηٿÏË„Ë ÙÔ ÏÔ›Ô Rachel Corrie

Èڛ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚˆÈÓ‹ ηٷÈÁ›‰·

μÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ∞ƒ∞π∂™ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙË Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 25-26 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ Î. £ÂÔÊ¿ÓË Δ·ÎÔ‡‰Ë, ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Ì ÂΉ‹ÏˆÛË ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ. √ ηÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı› ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿, ÂÓÒ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ˘˜ 24-25 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∫·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Û ηÏÔη›ÚÈ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ 33 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ■ ÛÂÏ. 13

¶§∞Δø¡ Δ∏¡π√™

∏ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ·ÏÈfi Û‡ÛÙËÌ· Í·Ó·ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ÓÔ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ô Î. ¶Ï¿ÙˆÓ Δ‹ÓÈÔ˜, Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿. ■ ÛÂÏ. 5

∫. ªπÃ∞§√™

«ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜»

ÛÂÏ. 6

™. ƒ√À™™√™

«∞Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï Û‹ÌÂÚ· Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ» ■

ª·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

∫ƒπ™πª∂™ ÒÚ˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ηıÒ˜ Ë ÂÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ¶Ù¤Ú˘Á·˜ Ó· ÌËÓ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ „ËÊÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È Ó¤·˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ, ÂÓÒ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÓfiÙËÙ· Á›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜. ■ ÛÂÏ. 12

™À¡∂¡Δ∂À•∂π™ ™Δ∏ «£»

«¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ó· Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ»

™ÙÔ «Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ·» Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ √ÏÈ ƒÂÓ: ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ÎÔÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ı· ‚ÚÂı› Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ¿ÏÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ fiÛˆÓ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê›. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÁοıÈ” ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Ï‹„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı›, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∏ ÙÚfiÈη ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÛÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ∂˘Úˆ·›Ô˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi §¿˙ÏÔ ∞ÓÙfiÚ ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Û ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÌÓËÌfi-

800-11-35000

ÛÂÏ. 8

∞Ï. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™. ºÚÂÌÂÓÙ›Ù˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÂÚÁ·Ûȷο ■ ÛÂÏ. 19 ∏ ·ÓÂÚÁ›· «¯Ù˘¿ÂÈ» ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ıˆÚËÙÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ■

ÛÂÏ. 18

11 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÒ¯Â˘Û˘ ÙÔ 2010 ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 20 ∏ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ■ ÛÂÏ. 22

ÛÂÏ. 8

ªÈÎÚ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ■ ÛÂÏ. 16


A¶√æ∂π™

2

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

¢EI°MATA °PAºH™ ¶ÔÏÏ¿ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ·fi ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Ó‡̷ Ô˘ ‹‰Ë ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È. ªÂٷ͇ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È “ÌÂÙ¿ ‚·˝ˆÓ Î·È ÎÏ¿‰ˆÓ” ÂÈÛΤÙ˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ Î·È ‰È·‰ËψÙÒÓ Ì ÓÙÔ˘TÔ˘ ¢HMHTPH ÓÙԇΘ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. Ÿˆ˜ Â›Û˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÎÔȃ∞§§∏ ÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ï›ÛÙ˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ۈ̷Ù›ˆÓ, Ê¿ÓËΠfiÛÔ Â‡ÎÔϘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔڛ˜ ÌÂٷ͇ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ. ∏ ¯¿Ú·ÍË “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ” Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Û ÂÔ¯‹ ÎÚ›Û˘. ¶ÔÈ· fï˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·fi ·ÌÂٷΛÓËÙ˜ ı¤ÛÂȘ ‹ Ë ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ; ™Â ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ·›˙ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∏ ÔÌfiÓÔÈ· ¤Ú¯ÂÙ·È fï˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ ‰›Î·ÈË ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ηٿÏÏËϘ ‚·Ï‚›‰Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·, Ô ı˘Ìfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞Ó Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰È¯·Ṳ̂ÓË, ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ

O ∫∞πƒ√™ [£E™™A§IA] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜, Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Û ‚fiÚÂÈÔ˘˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...24Ô C. ™ÙÔ μfiÏÔ 16...24Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜, Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Û ‚fiÚÂÈÔ˘˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...25Ô C. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 14...25Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...23Ô C. ™Ù· ΔڛηϷ 13...23Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜, Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...24Ô C. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 14...24Ô C.

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A] °È· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋, ÛÙË ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·, £Ú¿ÎË, ·Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·, ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ∞ÈÁ·›Ô˘, ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· Î·È ∫Ú‹ÙË ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· fiÔ˘ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ¤ÓÙÔÓ·, ‚·ıÌÈ·›· fï˜ ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È ÚԂϤÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ÛÙÔ ·ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÂıÓÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. °È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ fï˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Â¿ÏÏËϘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. ªÂ ›ÛÙË ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÌÔ›Ú· ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ∂˘Úˆ·›ÔÈ. °È·Ù› ÌÔÚ› ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÂıÓÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ Ó· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÂÍÔ˘Û›·˜ ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·Ó ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÔÚ›· Â˘Úˆ·˚Îfi˜; °È· Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·È· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ë ÛÙÚÔÊ‹ Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛÎÔfi, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙË Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. ¶·Ú·ÌÂÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜, Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ “ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ - Ê¤Ô˘‰Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏÏ· ˘Ô˘ÚÁ›·”, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ◊‰Ë ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ôηχ„ÂȘ ÛηӉ¿ÏˆÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ, ¤¯ÂÈ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Ë ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë ‚·ıÈ¿ ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ· ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÍÂοı·ÚÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÊÔ‡ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ڋÍÂȘ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ªÂ ¤Ó· Û·Ê‹ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÔÚ¢Ù› Ë ¯ÒÚ· ̤۷ ÛÙËÓ

ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹. * ΔËÓ Â‡ÁψÙÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ °¿˙·˜, ·fi fiÔ˘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜, ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ô ÚÒËÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ Δ˙›ÌÈ ∫¿ÚÙÂÚ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. “¶·Ú·Ù‹ÚËÛ· ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ ÛÙÚÈ̈Á̤ÓÔ˘˜ Û Úfi¯ÂÈÚ˜ ÛÎËÓ¤˜ Î·È Î¿Ùˆ ·fi Ï·ÛÙÈο, ÛËÏȤ˜ ÛηÌ̤Ó˜ ÛÙ· ÂÚ›È· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈˆÓ ËÁÂÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô‡Ù ÁÈ· ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ÙÛÈ̤ÓÙÔ, ͢Ï›·, Á˘·Ï› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÊÂı› Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙË °¿˙·. √È ∏¶∞ Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚˆÌ·Ï¤· ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıˆı›. Œ¯ˆ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÚÔ¯‹˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ì ÕÚ·‚˜ Î·È ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÔ›ıËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ οÓÂÈ Î¿ı ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·‰‡Ó·ÙË. √È ‰ˆÚËÙ¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÚÔÓfiËÛ·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Û›ÙÈ·, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Ù· ‰Ô˘Ó Ó· ÁÎÚÂÌ›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ ·fi ‚fî˜ ·ÎÚȂ›·˜ Î·È ˘Ú·‡ÏÔ˘˜. Èڛ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› Ó· ÚÈÛοÚÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÒÏÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ;”. √ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ fiÓÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¿ÌÂÛË

·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˙ËÙ¿ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi Î·È Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË. °È· ÙËÓ ÒÚ· ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÛÙ¿ÙÔ˘˜ Î‚Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó¤·˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ΔÔ˘ÚΛ·. ΔË ÁˆÔÏÈÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÙÔ‡ Ù˘, ÙË ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ¤Í˘Ó· Î·È ÂÓ›ÔÙ ÙÔÏÌËÚ¿. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ “ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ‰¤Ô˜” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ÌÂÙ¿ ÙË ÊÚ·ÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙÔÓ πÛÚ·ËÏÈÓfi Úfi‰ÚÔ ™ÈÌfiÓ ¶¤Ú˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ÛÙË °¿˙· ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Î˘Ì¿ÙÈ˙·Ó Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ‡ÚÎÈΘ ÛËÌ·›Â˜. ¶·Ú¿ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ËÁÂ›Ù·È ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜, Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÛÎËÓ‹. ΔËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ÁÈ· ¿ÚÛË ÙÔ˘ ·‰È¤ÍÔ‰Ô˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ πÚ¿Ó Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Èı·Ófiٷٷ Ó· ÌËÓ Â›‰·Ó Ì οÏÔ Ì¿ÙÈ πÛÚ·ËÏÈÓÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·¤Ê˘Á ӷ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁfiÙÂÚË ÂÌÏÔ΋ ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Â›ıÂÛË. °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·fi ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ›Ûˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÂÚÂÎÙÈÌËı›. rallies@e-thessalia.gr


A¶√æ∂π™

3

KYPIAKH 6 IOYNI√À 2010

ΔÔ˘ ¡π∫√À ∫√Δ∑π∞ ΔÔ πÛÚ·‹Ï ·ÓÙ¤‰Ú·Û Ì ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈο ÙÔ˘ ‡‰·Ù·. ¶ÚÔοÏÂÛ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÓ¤· ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ, Èı·Ó¿ fiÏˆÓ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ΔÔ πÛÚ·‹Ï ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜, ¤Ú· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·Áη›· Û˘¯Ó¿ ΢ڛ·Ú¯Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ·Ó¿ÁÓˆÛË, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ηϿ ı· οÓÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË „‡¯Ú·ÈÌË ·Ó¿ÁÓˆÛË Ì ‚¿ÛË Ù· ÂıÓÈο Ù˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ™ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌÔ›. °ÓÒÌÔÓ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂıÓÈÎfi 1. Û˘ÌʤÚÔÓ. ø˜ ÚÔ˜ Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ÂÂÈÛfi‰È·, Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È ˘¤Ú ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Î·È ÛÊfi‰Ú· ÎÚÈÙÈ΋ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ηÓ›˜ Ì ÚÔÛÔ¯‹ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÔÚ› Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ fiÙÈ ·›¯ÙËΠ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÈÛ¯‡Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ΔÔ˘ÚΛ· Î·È πÛÚ·‹Ï Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ Î·È ÙËÓ Â›ÎÏËÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ¶›Ûˆ ·fi ÙȘ ηϤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ Ù˘ ¢‡Û˘ ·›¯ÙËΠÌÈ· ·ÎfiÌ· ·ÚÙ›‰· ÛÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË πÛÚ·‹Ï Î·È ΔÔ˘ÚΛ·˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ηıÒ˜ Î·È fiÏË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ÙËÓ ·˘Ù‹ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٷÎÚ·˘Á‹. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fï˜, ÂÍ›ÛÔ˘ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ë ÕÁ΢ڷ, ÒÛÙ ӷ ÌË ÌÂÙ·ÙÚ·› Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ·ÁÎÈÛÙڈ̤ÓÔ „¿ÚÈ ÛÙÔ ÙÛÂ¿ÎÈ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· ı¤ÏÂÈ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙËÓ Úˆ2. ÙÔηı‰ڛ· Ù˘ ÛÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi-ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ Ë ∞›Á˘ÙÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. £¤ÏÂÈ Â›Û˘ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ˆ˜ ËÁÂÌÔÓÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÚ›ÙˆÓ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂ȉÈÒÎÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ë Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ‰‡Ó·ÌË ÎÚÔ‡Û˘ ÙÔ˘˜, Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ù· ‚¿ÏÂÈ Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÔÈ

ªÂ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ ∂Ó¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÓÂÔ-ÔıˆÌ·ÓÈο Û¯¤‰È· ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÛÙÔ ÛÙfiÏÔ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙË °¿˙·, fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÛÙÔ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· “ÍÂχÓÂÈ” Ù· ‰Èο Ù˘ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ μÔÚ›Ԣ ∫‡ÚÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ¿Ùȉ· ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ˘fi ηÙÔ¯‹ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÎÚ·Ù¿ ÙËÓ ∫‡ÚÔ ˘fi ηÙÔ¯‹. ΔfiÛÔ ÙÔ πÛÚ·‹Ï, fiÛÔ Î·È Ë ›‰È· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ›‰ÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ıˆÚÒ Î·ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ 3. ÙÔ πÛÚ·‹Ï, Â¤ÏÂÍ ӷ ÂÈÙÂı› Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ·ÎfiÌ· Î·È ÊÔÓ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛ· ˘fi ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÔÙ›· Î·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ˆ ‰Â ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÂÓÒ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ Â›Ó·È ÂÈÚËÓÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ ÈÛÙ‡ˆ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ, ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÏÔ›Ô Ó· ˘‹Ú¯·Ó Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙÔ 1956 Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60. ªËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ∫‡ÚÈÔÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˘ ¢∏™À, ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ fiÏË Âȯ›ÚËÛË. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Á›ÁÓÂÛı·È Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·‚¿˙ˆ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Â›Ó·È fiÙÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ı¤ÏËÛ ӷ οÓÂÈ Â›‰ÂÈÍË ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏÈÙÈο Î·È Ó· ÔÚ›˙ÂÈ ÁˆÔÏÈÙÈο ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ΔÔ πÛÚ·‹Ï ‹ıÂÏ ӷ Âȉ›ÍÂÈ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· fiˆ˜ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ÚÈÓ Î·È ¤Î·Ó Â›‰ÂÈÍË ˘¤ÚÌÂÙÚ˘ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ‚›·˜. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· ÔÚı¿ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ηٷÛÙÚ·Ù‹ÁËÛ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›Î·ÈÔ Î¿ÓÔÓÙ·˜ Ú¿ÍÂȘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ 12 ÌÈÏ›ˆÓ. ∞fi ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÒÚ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ casus belli ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ.

ÌÔ˘, Ë ∫‡ÚÔ˜ ÔÚı¿ ¤Ú·ÍÂ. À‹ÚÍ fï˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ηÙ¯fiÌÂÓ˘ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘, ·fi fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÏÏÔ› ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÎÛÙÚ·ÙÂ‡Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ·fi Ù· ∫·Ù¯fiÌÂÓ· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÚÔ˜ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ fi¯È ÌfiÓÔ Â›Ó·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Î·È ÚfiÎÏËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È Ù· ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Ó· ÍÂÏ˘ı› Ë ΔÔ˘ÚΛ· ·fi Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù¿ Ù˘. ∞ÎfiÌ· Î·È Ó· ÂÌϤÍÂÈ ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘. ∂›Ó·È fï˜ ¿ÍÈÔÓ ·ÔÚ›·˜ fiÙ·Ó ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È, ¤ÛÙˆ Î·È ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘˜, ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È Ó· ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÓ¤‰ˆÛÂ. ™Â ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∫‡ÚÔ˜ ÂÚÓ¿ Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘, Ô˘ Ô ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌË Ê¿ÛË Î·È Û˘ÓÔÏÈο ·‰˘Ó·ÙÈṲ̂ÓÔ˜, ÙÔ Ó· ηÙËÁÔÚ› Ô ÂÏÏ·‰›ÙÈÎÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ Úfi‰ÚÔ, Â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ·›ÍÂÈ Ì fiÚÔ˘˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜ (Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ù¿¯· ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· Ë Î·ÙÔ¯‹ ÙË ∫‡ÚÔ˘ - Ô˘ “Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹” - Î·È ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· ÂΛÓË Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ - ‰ÈfiÙÈ “Â›Ó·È ·¿ÓıÚˆË”) Î·È Ó· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ ˆ˜ “¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï”. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, fiÔÈÔ˜ ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∫‡ÚÔ˘ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‡ÔÙÔ˜ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÚ›ÙˆÓ Î·È ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙ› ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙÚ›ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó. ∞›ı·Ó˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘. ∂ÓÓÔÒ fiÙÈ fiÙ·Ó Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÎÏ¿„ÂÈ ÁÈ· Ù· ‰›Î·È· Ï·ÒÓ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ·. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂȉÈΤ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜. ∫·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ó Ë ΔÔ˘ÚΛ· Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›Î·ÈÔ, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÒÚ· Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·.

∏ ΔÔ˘ÚΛ· ›¯Â ÌÂıԉ‡ÛÂÈ, ÒÛÙÂ Ë Û˘Ó¿4. ¶ÚÔÛˆÈο ¯·ÈÚÂÙ›˙ˆ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ Ô˘ ı· ‹5. ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ΔÔ‡ÚΈÓ. Œ¯ˆ ‰Âο‰Â˜ ΔÔ‡ÚÁ·ÈÓ·Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË °¿˙· Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ÎÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Î·Ó· ·ÎfiÌ· Î·È Ù¯fiÌÂÓË ∫˘Ú‹ÓÂÈ·. ∫¿ÙÈ Ô˘ Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË

·ÂÚÁ›Â˜ ›ӷ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ‰ÔÏÔÊÔÓË-

∞NTI§O°O™

∏ ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ™ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Ù˘ ÛÙ·ÁfiÓ·˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ ·fi ·ÚÓËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ-ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â›Ó·È ·ÓËÏ‹˜ Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiΔÔ˘ °IøP°OY ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÚfiÓ, ·ÊÔ‡ Ù· ¿Δ™π°∫§πºÀ™∏ ÓÙ· ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ ı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ Î·È fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘ ··ÈÙ› ÚÈ˙ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÂÒ‰˘Ó˜ χÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Ô‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ ı· ¯·ıÔ‡Ó Ù· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη (∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô), ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ∂ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÙÔ ¢¡Δ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÛÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÏ¿, ·Ó fi¯È fiÏ·, ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ŸÌˆ˜, ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ (ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·) Î·È ÙÔ “¿ÁˆÌ·” (ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·) ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚÈ˙Èο ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ

̤ÏÏÔÓ. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ·ÔχÛÂˆÓ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ı· ʤÚÂÈ Ù· ¿Óˆ οو ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ı· ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ˙ˆ‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ·ÍÈÔÚÂ‹˜ Û˘Óı‹Î˜. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰›ÓÂÈ Ì¿¯Â˜ ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÒ‰˘Ó˜ χÛÂȘ, ÚÔηÏÔ‡Ó ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ÙËÚ› Î·È ÔÏϤ˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› ÌÂٷ͇ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÚfiÈη˜. ÕÏψÛÙÂ, Ë ›‰È· Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ‹-

Ù·Ó ÍÂοı·ÚË ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi: ™‡ÓÙ·ÍË ÌÂÙ¿ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 60Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜, ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ Ú˘ı̛ۈÓ, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ‚·ıÈ¿ ÁÂÚ¿Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙ·fi‰ÔÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙ· Δ·Ì›·. ∫·È ·Ó Ë ¤ÎıÂÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈÛÙÂ˘Ù‹, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Î˘Úˆı› Ë Û˘Ìʈӛ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, Ô˘ ηٷ٤ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ̤ÙÚ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÒ‰˘Ó· ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ηıÒ˜ ÚԂϤÂÈ: ™˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Û ÙÚ›·, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ 2013, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· 65

ıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· ˆ˜ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÙÛ› ÌÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ Î·È ÛÙËÚ›˙ˆ Ù· ηڷ‚¿ÓÈ· ÂÈÚ‹Ó˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÏÔ›· ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û Ϸԇ˜ fiˆ˜ ÂΛÓÔÓ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘. ŸÌˆ˜, ÔÌÔÏÔÁÒ, Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÁÂÓÈ¿ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ Î·È ÊÈÏÂÈÚËÓÈÎÒÓ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ¤¯ˆ ¤Ó· ÎÔÌ‚ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ¶ÈÔ ÂȉÈο: ªÂ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ¤Ó·ÓÙÈ Î¿ı ηٷÈÂ˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡. ∞fi ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Ì¤¯ÚÈ ÂΛÓÔÓ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ΔÈÌfiÚ. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ ‰ÂÓ ¿„·Ì ԇÙ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Ì·˙‡ԢÌ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÁÈ· ·È‰È¿ ÛÙÔ μÈÂÙÓ¿Ì ÙˆÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎˆÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ Î·È ·ÔηχÙ·Ì ٷ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜. ™‹ÌÂÚ· Î·È ·˘Ùfi Ì ·Ú·ÍÂÓ‡ÂÈ, Û˘¯Ó¿ Ì ÏËÁÒÓÂÈ, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ¿Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÁÓÔÔ‡Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ¶ÚÔÙ›ӈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜, Ô˘ 6. Ì·˙› Ì ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Û˘Ìχ۷Ó ÚÔ˜ ÙË °¿˙· Û ÌÈ· Ú¿ÍË ÂÓ·ÓÙ›ˆÛ˘ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï, Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÒÚ· ¿ÌÂÛ·, Ì ٷ ÏÔ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, Ó· ¿Ó ÛÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË ∫‡ÚÔ Î·È Ó· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ··ÏÏ·Á› Ë ∫‡ÚÔ˜ Î·È ÚÈÓ ·fi fiÏ· Ô ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÎÔ΢ÚÈ·Îfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∞Ó ·˘Ùfi Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÙfiÙ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ӈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ fiÏ˘ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·fi Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰›Î·ÈË, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÂıÓÈÛÌfi Ì ÙÔÓ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÊÈÏÂÈÚËÓÈÛÙÒÓ ·fi Ù· ÓÂÔıˆÌ·ÓÈο Û¯¤‰È· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ΔfiÙ ı· ·ÔÎ·Ï˘Êı› ÛÙ· Û›ÁÔ˘Ú· Ë ˘ÔÎÚÈÛ›· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ fiÙ·Ó ÔÌÈÏ› ÁÈ· ÙȘ ηÙÔ¯¤˜ ÙÚ›ÙˆÓ, ÂÓÒ ÂΛÓË ‰È·ÈˆÓ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ - Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜.

¤ÙË, ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Û 40 ¤ÙË Ò˜ ÙÔ 2015, ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ì ¤Ó· ̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1,2%, Â¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‚›Ô˘, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ÚfiˆÚË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ (ηٿ 6% ÂÙËÛ›ˆ˜) ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ 60 Î·È 65 Î.¿. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÌ̤ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ·fi 2% Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Û 1,2%, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ 48% ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ª·Î¿ÚÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰›Î·ÈÔ Î·È Ì·Î¿ÚÈ Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ì¤ÙÚÔ, Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Û ‚Ô‹ıËÌ· ›ӷ˜. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ì¿ÏÏÔÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ‹‰Ë ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÎÏËÚ¿ ·fi Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È. ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ ÚÔ‚¿ÏÂÈ ϤÔÓ ÈÔ ·ÂÈÏËÙÈο ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ◊‰Ë, ÔÈ ÚÒÙ˜ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈΤ˜ ‚ÔϤ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ·fi Ù· Û˘Ó‰Èοٷ, ÂÓÒ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ÙˆÓ 14 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· “ηÙ‰¿ÊÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹˜ Ù˘ ·fi ȉȈÙÈο Û¯‹Ì·Ù·” . √È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ Ôχ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͢Á›·ÓÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ›Ûˆ˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Âȯ›ÚËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙ› Ë ÙÚfiÈη ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÒ‰˘Ó˜ χÛÂȘ... tsiglifisis@e-thessalia.gr


A¶√æ∂π™

4

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

∏ HÚˆÈ΋ ¢·ÛοϷ ÊÈÂÚÒÓˆ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÛÙËÓ ·ÙÂÏ›ˆÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ∏ÚˆÈÎÒÓ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Ô˘ ̤۷ Û ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰È¤Ï·Û·Ó √ƒ£π∂™ ∂§§∏¡π∫∂™ æÀÃ∂™. ΔÔ °Ú¿ÊÂÈ Ô ∏£√™ ÙÔ˘˜ Ì·˜ ʤÁÁÂÈ N.£.™øTHPIOY ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ Ã∂√À™ Û ›ÛÌ· ÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ¯˘‰·›·˜ ·Ú·ÎÌ‹˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ). √ ÏfiÁÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∏ÚˆÈ΋ ¢·ÛοϷ ÛÙÔ ª¤Á· ¢¤ÚÚÂÈÔ, ÛÙÔÓ ’∂‚ÚÔ, ÙË Ã·Ú¿ ¡ÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘, Û ›ÛÌ· ÚÔÛ΢ÓË̤ӈÓ, Û˘Ì‚È‚·ÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÍ·ÚÁ˘ÚˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÂȉ‹ÛˆÓ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰›ÓÂÈ ÙË ª¿¯Ë Ù˘ ηٷÙÚÂÁ̤ÓË Î·È ·‚Ô‹ıËÙË ·fi ÙÔ ÂÚ›ÊÔ‚Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ·Ó·Û˘ÓÙ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ó¤Ô-ÔıˆÌ·ÓÈÛÌfi, ÎÚ·Ù›‰ÈÔ! ∏ ʈӋ Ù˘ Î·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ Ù˘, Ë ÂıÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Û ̛· ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi ÂÚÈÔ¯‹, Ë¯Ô‡Ó ·Ú¿ÍÂÓ· fiÙ·Ó Á‡Úˆ Ì·˜ fiÏÔÈ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Û ‹¯Ô˘˜ ¯ÔÈÚÔÛÙ·Û›Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜! ŸÙ·Ó Á‡Úˆ Ì·˜ fiÏÔÈ ¯·ÌËÏÒÓÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È ÔÈ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ ˘Ô·ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿, Ë ∏ÚˆÈ΋ ¢·ÛοϷ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÎ¤ÌÂÈ ¤Ó· ÏfiÁÔ ∂ıÓÈÎfi, ÏfiÁÔ ·Ù›ı·Û˘ ·fiÚÚȄ˘ ÂÓfi˜ ·ÓÈÛÙfiÚËÙÔ˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ¯ÚÂ0ÎÔË̤Ó˜ , ‚·ıÈ¿ Û·ÈṲ̂Ó˜ “ËÁÂۛ˜”. ™Ù¤ÎÂÙ·È Ë ›‰È· √ƒ£π∞, fiÙ·Ó Á‡Úˆ Ù˘ ÔÈ Ù·ÁÔ› Û·‚Ô˘Ó Î·È ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó! ªÈÏ¿ÂÈ Ë ›‰È· ÙËÓ Í¯·Ṳ̂ÓË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ æ˘¯‹˜ fiÙ·Ó Á‡Úˆ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔÈ ËÁÂÙ›ÛÎÔÈ ÛȈÔ‡Ó ‹ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ù·ÂÈÓˆÙÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚÔÊ›˜ Ì·˜! ∞ıfiÚ˘‚Ë, Â›ÌÔÓË, ÌÂıÔ‰È΋ Ë ›‰È· Ë ¢·ÛοϷ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ¢ÂÚÚ›Ԣ ÌÔÚ› Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ, ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÛÙ¤Ú· ÂıÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È fiÚıÈ·, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓË, ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ‰˘Ó·ÌÈ΋... °È·Ù› ¤ÁÈÓ ÛÙfi¯Ô˜ Ë ¡ÈÎÔÔ‡ÏÔ˘; ∞ÏÔ‡Ûٷٷ ÂÂȉ‹ ÙfiÏÌËÛÂ Ë ›‰È·, Ì›· “‰·ÛηϛÙÛ·” ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÛ¯·ÙÈ¿, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ ∂ÏÏËÓ›‰·˜ ¢·ÛοϷ˜, ÙÔ Í¯·Ṳ̂ÓÔ È· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ, ÙˆÓ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ(;;;) ·Ë‰ÈÒÓ, ÙˆÓ ·ÙÂÏ›ˆÙˆÓ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÒÓ: Î·È ÙÔ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ Â›Ó·È ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ·Ó·‚¿ÙÈÛË Ù˘ ·È‰È΋˜ „˘¯‹˜ ÛÙÔ ËÚˆÈÎfi ¶ƒ√ΔÀ¶√! ™ËÎÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‚‚·ÚË̤ÓÔÈ Î·È ÔÈ Ó˘ÛÙ·Á̤ÓÔÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÍÂÚ‹ ÛÔÊ›· ÙÔ˘˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏÈ·Á̤ÓÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÙ›ÚÔ ·È‰·ÁˆÁÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÙÂÏ›ˆÙˆÓ Û˘Ó‰ڛˆÓ, ÙˆÓ ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ, Î·È ¤ÎÏËÎÙÔÈ ‚ϤÔ˘Ó Ì›· Ó·ڋ ÎÔ¤Ï· Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË, Î·È Ó· ‰›ÓÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÂΉԯ‹: ÙÔ ∏ÚˆÈÎfi ¶ÚfiÙ˘Ô ˆ˜ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹, ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂˆÓ Û ÚÔÓÔÌÈ·Îfi

(

∞¶√ΔÀ¶øª∞Δ∞ ‰›Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜! ∏ ¡ÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ Ù˘ ÙfiÓÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜, Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Û ¿ÛÔÊÔ˘˜ Î·È ‰ÔÎËÛ›ÛÔÊÔ˘˜ ÙÔÓ ∞§§√¡ ¢ƒ√ª√, ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÛË Ù˘ æ˘¯‹˜.... ∫·È Ê˘ÛÈο ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Ù˘ ÙÔ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ Ù˘ ∞∫Àƒø™∂ ÙÔ Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈÎfi “ÚfiÙ˘Ô”, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È, Ó· Û·‚ÂÈ, Ó· ·˙·Ú‡ÂÈ Î·È Ó· ÍÂÔ˘Ï¿ÂÈ ÙË ™À¡∂π¢∏™∏ ÙÔ˘ ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ·˘Ùfi.... ∂Ï¢ıÂÚ›·! ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ›ÚÔ˜ ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜ ÙÔ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ Ù˘ ¡ÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô ª√¡∞¢π∫√™ ¢ƒ√ª√™ ÁÈ· Ó· Ì·˜ Û‚·ÛÙÔ‡Ó Â¯ıÚÔ›, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ “Ê›ÏÔÈ” (Ê›‰È· ‰ËÏ·‰‹, ·ÊÔ‡ ·fi ÊÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ϤÍÂȘ). ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ó¤Ô-ÔıˆÌ·ÓÈÛÌfi Ù˘ Á›ÙÔÓÔ˜ ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚·‰›˙Ô˘Ì fiÚıÈÔÈ, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û‚·ÛÌÔ‡. ∞Ó ÌÔÚԇ̠̠οÔÈÔ ÙÚfiÔ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ Ì·˜ ¯ÒÚ·˜, Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ۯ¤ÛË ÈÛfiÙÈÌÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ - Ë ÊÈÏ›· Â›Ó·È fiÓÂÈÚÔ ··ÙËÏfi - ·˘Ùfi ı· ÙÔ Î·ÙÔÚıÒÛÔ˘Ì ·Ó ÛÙ·ıԇ̠·¤Ó·ÓÙ› Ù˘ √ƒ£π√π Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÔ›! ŸÙ·Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ˙ԇ̠̤۷ ÛÙÔÓ ·ÔÓÈÎÙÈÎfi ‚fiıÚÔ ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ, Ù˘ ¯˘‰·›·˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂˆÓ ˆ˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘ÌÂ, ÙfiÙ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠ӷ Ì·˜ Û‚·ÛÙÔ‡Ó Â¯ıÚÔ› Î·È “Ê›ÏÔÈ”; ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¯˘‰·›Ô ΢ÓÈÛÌfi, ÙÔÓ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÛÌfi, ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË Ù˘ ÎÔ˘ÙÔfiÓËÚ˘ ¯·ÌÔ˙ˆ‹˜, ÙËÓ ·ÙÛȉˆÛ‡ÓË, ÙÔ Û·ÏÙ·‰ÔÚÈÛÌfi, ÙË ÌÈÎÚÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÙËÓ È‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÙ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô ∏ƒøπ∫√ ¶ƒ√ΔÀ¶√! ∞Ó ¤¯Ô˘Ì ԉËÁËı› ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ¯¿ÏÈ· ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÂÈÙÚ¤„·Ì ‹ ·Ó¯ı‹Î·Ì ӷ Ì·˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ó ™∞§Δ∞¢√ƒ√π, π¢π√Δ∂§∂π™ Î·È Ã∞ª∂ƒ¶∂π™ Û·ÏÙÈÌ¿ÁÎÔÈ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ ÙÔ ·Ë‰È·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ¿ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ô Á˘ÌÓÔÛ¿ÏÈ·Áη˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÌ· ‹ ÙȘ ϿΘ! ∞˘ÙÔ› ÔÈ Á˘ÌÓÔÛ¿ÏÈ·ÁΘ, ·ÊÔ‡ ¤Î·Ó·Ó Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ·‚˘Û۷Ϥ· ·ˆıË̤ӷ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ηٷϋÛÙ„·Ó Î·È ‚ÚÒÌÈÛ·Ó Ù· ¿ÓÙ·, Ì·˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¯˘‰·ÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ·Ú·ÎÌ‹! ΔÔ ¶ƒ√ΔÀ¶√ Ô˘ Â¤‚·Ï·Ó ÔÈ Á˘ÌÓÔÛ¿ÏÈ·ÁΘ ›ӷÈ: Ó· ÛÂÚÓfiÌ·ÛÙÂ, Ó· ¤ÚÔ˘ÌÂ, Ó· ·Ó·‰Â‡Ô˘Ì ̤۷ ÛÙÔ Ù›ÔÙÂ, ÛÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜, ÙË ÊÙ‹ÓÈ· ÙÔ˘ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔÓ ·ÙÂÏ›ˆÙÔ ÌˉÂÓÈÛÌfi... ∞˘Ùfi ÙÔ ¿ÏÏÔ ¶ƒ√ΔÀ¶√ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ô˘ ‰È·Ï¿ÛÛÂÈ √ƒ£π∂™ ™À¡∂π¢∏™∂π™ Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ë Ã·Ú¿ ¡ÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰¤¯ÂÙ·È ÔÌ·‰fiÓ Ù· ˘Ú¿ ÙˆÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ú·ÎÌ‹˜.....

™‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· Ù˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞Ó·ÙÚÔ¤˜ Â› ·Ó·ÙÚÔÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ۯ‰fiÓ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ΔÔ˘ ¿ÓÙÔÙ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙ™Δ∞Àƒ√À ÚÔ: ¿ÁÚȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ∫√Δ™πƒ∞ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Â·skotsiras@yahoo.gr ¯ı›˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÊfiÚˆÓ, ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÛÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË Ì ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ó· ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ „ËÏ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔ˚Ô‡Û· ··Í›ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ - ··Í›ˆÛË Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ·ÊÂÓfi˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ¿˜ Ù˘ Ó· ÂÈχÛÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÍÔÚÁÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ·ÔÁÔËÙ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. °È· ÙËÓ ÒÚ·, ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó Êˆ˜ ·fi Ô˘ıÂÓ¿. ∂ÓÒ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ·Ó·Áη›Ô˜ ¤Ó·˜ ÂıÓÈÎfi˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢, ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÎÔ˘˜ ÛÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ Ù˘, ÚÔÛ·ı› ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÏÈÁˆÚÈÒÓ, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÌÊÈÙ·Ï·ÓÙ‡ÛˆÓ, Ó· ÙÈı·Û‡ÛÂÈ ‰˘ÛÂ›Ï˘Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂÊ·ÚÌfiÛÈ̘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ Î·È ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÌfiÓÔ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ Ù˘. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÎÏËÚ¿, ηıÒ˜ ÌÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ù˘, ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Î·›ÚÈ· ¿ÏϘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ .¯. Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ™˘ÌÏËÁ¿‰Â˜. ∞ÊÂÓfi˜, Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ™˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. Δ· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÈÂÛÙÈο Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ. ∞ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ù· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ Ù˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ì¿ÏÏÔÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· fiÚÈ· Î·È Â›Ó·È Â‡ÊÏÂÎÙÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ÚηÁÈ¿. √È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙËÓ ÚÔÎÚÔ‡ÛÙÂÈ· ÎÏ›ÓË Î·È ·ÎÚˆÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓ „˘¯ÚÒ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˆ˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·-

∑ËÙÂ›Ù·È Ó¤Ô˜ √∞∂¢ I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∂π¡∞π ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ Ôχ¯ÚÔÓ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ̤۷ ·fi Ù· ÂÚÙ˙È·Ó¿. √ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™‡ÚÔ˜ ºÚÂÌÂÓÙ›Ù˘, ̤ۈ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¡∂Δ, η٤‰ÂÈÍ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, TÔ˘ ™T∞Àƒ√À fiÙÈ Ô √∞∂¢ Â›Ó·È ·¢HMO¶OY§OY Úˆ¯Ë̤ÓÔ˜ Î·È fiÙÈ ÌfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ 100 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ̤ۈ ·˘ÙÔ‡. ™Δ∏¡ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ‰È·ÚΛ ÌfiÏȘ ÌÈ· ÒÚ·, Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘, ¿Óˆ ·fi 750 ÌËӇ̷ٷ ̤ۈ ÎÈÓËÙÔ‡ Î·È ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, ·fi ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·. ¶ƒ√∫∂πΔ∞π ÁÈ· ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi, Ô˘ ·fi ÙË ÌÈ· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û‹ÌÂÚ· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È „¿¯ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓË̤ڈ-

ÛË ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÚÈÓ ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÁÈ·... ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∂¡∞ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÔÌËı› ¿Óˆ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›·, .¯. ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fiÁÂ˘Ì·, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ϤÔÓ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. √§∞ ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ì Ôχ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· Ù· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. √ ™. ºÚÂÌÂÓÙ›Ù˘ η٤ıÂÛÂ, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£”, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ √∞∂¢, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ¿ÁÂÈ, ηıÒ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ‰¤¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ 2.500.000 ԯϋÛÂȘ ·fi ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÛÙÔ Û¿ÈÙ ÙÔ˘... ∫∞¡∂¡∞ fï˜ ·˘Ù› Ô‡Ù Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ Ô‡Ù Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ‰ÂÓ ›‰ÚˆÛ ·fi ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, Ó· ÂÚȤÏıÔ˘Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ¡· Â›Ó·È ·ÌÂÛfiÙÂÚË Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·Ó¤ÚÁÔ˘-ÂÚÁÔ‰fiÙË, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.

·Ú¿‰ÂÎÙÔ, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ·ÊÙÈ¿ Ù˘ ÛÙȘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ıˆÚ› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ú›¯ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∫·È¿‰· ÔÈ ·fiÌ·¯ÔÈ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÚÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘Ì‚È‚¿ÛÂÈ Ù· ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·Ú¿ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ··Ú¤ÁÎÏÈÙ· ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂∂ Î·È Ì ÙÔ ¢¡Δ, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. √È ÂÈÙËÚËÙ¤˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈfi ÙÔ˘˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘Ó οı ΛÓËÛ‹ Ù˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·ÌÈ¿ ·fiÎÏÈÛË ·fi Ù· Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ·. øÛÙfiÛÔ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿, ·Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ¤ÛÙˆ ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ηıÒ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ Ù˘ ˘·ÁfiÚ¢ÛÂ Ë “ÙÚfiÈη” ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÔÈ ‰ÔÏȯԉÚƠ̂˜ Î·È ÔÈ ÂÏÈÁÌÔ› ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô‡Ù ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ó Ô‡Ù ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÁϛۯÚ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ·fi 40 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜. ªÔÚ› ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Û·Ó ÁfiÚ‰ÈÔ˜ ‰ÂÛÌfi˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· χÛÂÈ Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, fï˜ Ë ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ Â›Ó·È ·Û‹ÎˆÙË ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û‡ÓıÂÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ˘Ô¯ÚˆÓfiÌ·ÛÙ ϤÔÓ Î·È Û˘Ì‚·ÙÈο Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ‰Ô̤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜: ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ¿ÓÔÈÁÌ· ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ¿ÚÛË ÙÔ˘ ηÌÔÙ¿˙ Î.Ï. ¶ÔÓÔΤʷÏÔ ÚÔηÏ› ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ, ÂÓÒ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ‰··ÓÒÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË, fiˆ˜ .¯. Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜. °ÂÓÈο, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·ÓÂ·Ú΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ı˘Ï¿ÎˆÓ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Î˘ÚÒÛÂȘ, Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·Ó¿Ù·Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ fiÏˆÓ Ì·˜. ŒÓ· ˯ËÚfi Û‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ·ÓÙ·¯fiıÂÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ Ï¿‚Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ·ÔÛÔ‚‹ÛÔ˘Ó ¿ÛË ı˘Û›· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ˘ÁÈ‹ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Î·È Ë ¯ÒÚ· οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ Î·È ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. ∞Ó Û˘Ì‚Â› ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ı· ›̷ÛÙ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÁÈ· ÙË ÌÔ›Ú· Ì·˜.

∏ ¶ƒ√Δ∞™∏ ¤ÌÂÈÓ ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ·, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ͯ·ÛÙ› ÂΛ Î·È ¿ÏϘ ÚˆÙÔfiÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÏ·ÙÔÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ¡· ·Ê‹ÛÂÈ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÎfiÌÌ·, Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ; ∫·È ‡ÛÙÂÚ· ÙÈ ı· ·ÔÁ›ÓÔ˘Ó ÙfiÛ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·È ¤Ó·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËı› ¿Óˆ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·; ¶∞ƒøÃ∏ª∂¡√™ Â›Ó·È Î·È Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, fiˆ˜ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ̤ۈ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ÙÔ˘. √È ÓÂÔ¤ÏÏËÓ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÂÛ¯¿Ùˆ˜ Î·È ‰·ÛοÏÔ˘˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë “‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·” Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ∏ ∂§§∞¢∞ ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Í¤ÓÈÔ ¢›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·ÓÒÙ·ÙË Û¯ÔÏ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ (ÛÂÊ), ÌÈ· ·ÓÒÙ·ÙË Û¯ÔÏ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ¤¯Ô˘Ì ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ, ÙÔ˘˜ Ì·ÛÙÂÚ¿Îˉ˜, Û ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ Ë ·ÁÔÚ¿. dimopoulos@e-thessalia.gr


™À¡∂¡Δ∂À•∏

5

KYPIAKH 6 IOYNI√À 2010

∞Ì˯·Ó›· Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ∏ ‰Â ∂.∂ Ȥ˙ÂÈ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ 2018 ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È ‚¿ÛÈÌÔ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ı· ÂÈÙ›ÓÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜; ∏ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Î·È Ù‹ÚËÛ˘ ˘ÔÛ¯¤ÛˆÓ. ÕÚ·, ˆ˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ··ÈÙԇ̠‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ fiÙÈ ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ¯ÔÚËÁ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. “¡· ÙËÓ ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì” ÙÒÚ·, ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙԇ̠ͷӿ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û 3 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·ÓÂÓfi˜. ∫·È ·Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ, ÙÔ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ› ÙÒÚ·, ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÏÒ˜ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿Ù˘¯ÔÈ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÈÔ Î¿Ùˆ. ΔÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ‰ÈÂÏ΢ÛÙ›Ó‰· Ô˘ fiÙ ÙÚ·‚¿ÂÈ Ô ¤Ó·˜, Î·È fiÙÂ Ô ¿ÏÏÔ˜. Œ¯ÂÈ ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi - ‰ÂÓ Â›Ó·È “ŒÙÛÈ, fiˆ˜ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì”. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÔÛÔÙÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ ı· ÙÔ Ï‡ÛÔ˘Ì - fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ·Ó ›ӷÈ. ΔÔ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ‰È·›ÛÙˆÛÂ Ô Î. ÀÔ˘ÚÁfi˜ fiÙ·Ó ·Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ “›¯·Ì ·Ù‹ÛÂÈ Ó¿ÚÎË” Î·È fiÙ·Ó ¤ÏÂÁ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο ·fi ÙÔ 2015. √Ê›ψ Ó· ˆ fiÙÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Û· Î·È Û˘ÌʈÓÒ Ì ·˘Ù‹Ó Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË. ΔȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ “ÙÚfiÈη”. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ Â›Ó·È ϤÔÓ Î·È ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¢¡Δ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÚÈÓ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÛÔÙÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. °È· Ó· ηٷٛıÂÓÙ·È ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌfiÏȘ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ. ∞˘Ùfi, fiÛÔ Î·È ·Ó Â›Ó·È ‰˘ÛÂÍ‹ÁËÙÔ, ı· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÙÈÎfi. Δ· ıÂÙÈο Ó¤· ı· ¤ÚÂ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· Ù· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÊÔ‡ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘. ΔÔ Ó· ÚÔˆı› ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙÔ ¢¡Δ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÚÔ˜ ‰ÈÎfi Ì·˜ fiÊÂÏÔ˜. Δ· fiÛ· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Â› ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÂÈÏ‡Ô˘Ó ·‰È˘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ·˘Ùfi ‚ÈÒÛÈÌÔ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ΔÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌË ‹ fi¯È. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Â¿Ó ıˆÚ› fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ŒÙÛÈ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. ∂›Û·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂȘ ÁÈ· οÙÈ ·Ó ıˆÚ›˜ fiÙÈ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Î·È ·Ó ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ·ÏÏÈÒ˜. ŒÓ· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÚÔÓfiÌÈ· Û ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ. √È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ·Î·Ù·ÓfiËÙË ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ·, ¤Ó·Ó Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi Ô˘ ÂȉÂÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ‚·ÛÈ΋ ·‰ÈΛ· ÚÔ˜ ÙËÓ Ó¤· ÁÂÓÈ¿. ™·Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÚÒÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ μ·Ú¤ˆÓ ı· ÂÚÈÎÔ› ÌÂÙ¿ ÙÔ 2045, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2011 Î·È Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· 20 ÂÙÒÓ. ∏ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ, Èı·ÓÒ˜, ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ˜ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙ› ÁÈ· ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó. ∂ÓÒ Ë ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ÙÔ ·ÏÈfi Û‡ÛÙËÌ· Í·Ó·ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ÓÔ Ì ÔÏÏ¿ Ì·ÏÒÌ·Ù· Î·È ÌÂÚÂ̤ÙÈ·. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ı· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Ó· ÂÍ·Û΋ÛÔ˘Ó “ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞ˆı› fï˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ. √È Á˘Ó·›Î˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ¯·Ì¤Ó˜ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ӥ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ; ∏ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ “ÚÔÓÔÌ›ˆÓ”

΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ·ÏÈfi Û‡ÛÙËÌ· Í·Ó·ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ÓÔ Ì ÔÏÏ¿ Ì·ÏÒÌ·Ù· Î·È ÌÂÚÂ̤ÙÈ·. ∞˘Ùfi ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ô Î. ¶Ï¿ÙˆÓ Δ‹ÓÈÔ˜, Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿-ÂȉÈÎfi˜ Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÛʷϛۈÓ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ·ˆı› ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ÔÛÔÙÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË, fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Ï˘ı›. ∞ӷʤÚÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ·Î·Ù·ÓfiËÙË ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ·, ¤Ó· Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi Ô˘ ÂȉÂÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ‚·ÛÈ΋ ·‰ÈΛ· ÚÔ˜ ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È fi¯È ÌÈ· ·Ï‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. ■ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

¶§∞Δø¡ Δ∏¡π√™ «¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ó· Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ» ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙȘ ÂÁÎψ‚›˙ÂÈ Û ηÚȤÚ˜ ¯·ÌËÏÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ, Ë ‰Â ÚfiˆÚË ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙȘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ Û ¯·ÌËϤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ fiÙ·Ó ÙȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, Î·È fi¯È ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ› ‹ ÙÈÌËÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÚ·Ù›˜. Δ· Û˘Ó‰Èοٷ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÁÓÔ‹ıËÎ·Ó Î·È fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Û·Ê‹˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Û “·ÏÈÔ‡˜” Î·È “Ó¤Ô˘˜” ... ™ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÙÂÓ‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÚ› ÙˆÓ 50 Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ÀÔı¤Ùˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó, fï˜, Î·È ÙËÓ Û˘Ó·›ÓÂÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ 50 Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. ™Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ú‹ÛË “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Á‡̷”. ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ı· ‹Ù·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ Ó· ˘‹Ú¯Â οÔÈ· Ì·ÁÈ΋ χÛË Ë ÔÔ›· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. £· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Ó· ›¯Â ηٷÙÂı› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË Î·È Ó· ÌËÓ Â›¯Â ˘ÈÔıÂÙËı›. ΔÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı¤Ì·: √ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Û ·ÏÈÔ‡˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÂÈ˙ËÙԇ̷̠ÎÚȤ˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ·fi ÙËÓ ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿, Î·È Ó· ·Ú·ÔÓԇ̷ÛÙ ÌÂÙ¿ ÁÈ· ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ∏ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Û ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È ÌÈ· χÛË Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Û ·˘Ù¿ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ‰›¯ˆ˜ ¿ÏϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ; ∏ ÂÓÔÔ›ËÛË Ù·Ì›ˆÓ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÓÔÔ›ËÛË - Ô˘ Ó· ÂÍÈÛÒÓÂÈ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ - Î·È fi¯È ÌÈ· ·Ï‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·ÏÒ˜ ÙËÓ Ù·Ì¤Ï· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ. ∞fi ÙÔ 1998 Î·È ÌÂÙ¿, fiϘ ÔÈ ÂÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ “‰‹ıÂÓ”, Ô˘ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÓ·Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ù·Ì›· Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó fiÏ· Ù· ÚÔÓfiÌÈ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ηٷ٤ıËΠʷ›ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı›, Î·È ·˘Ù‹, ÙËÓ ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋. Δ· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‹ ı· ··ÈÙËı› Î·È ¿ÏÏË ‰¤ÛÌË ÛÎÏËÚfiÙÂÚˆÓ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜; √ ›‰ÈÔ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 2-3 ¯ÚfiÓÈ·: ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ٷ μ·Ú¤· Î·È ∞Óı˘ÁÈÂÈÓ¿, Ò˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Â-

∏ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Î·È Ù‹ÚËÛ˘ ˘ÔÛ¯¤ÛˆÓ. ÕÚ·, ˆ˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ··ÈÙԇ̠‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ fiÙÈ ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ¯ÔÚËÁ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. “¡· ÙËÓ ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì” ÙÒÚ·, ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙԇ̠ͷӿ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û 3 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·ÓÂÓfi˜. ∫·È ·Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ, ÙÔ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ› ÙÒÚ·, ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÏÒ˜ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿Ù˘¯ÔÈ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÈÔ Î¿Ùˆ. ΔÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ‰ÈÂÏ΢ÛÙ›Ó‰· Ô˘ fiÙ ÙÚ·‚¿ÂÈ Ô ¤Ó·˜, Î·È fiÙÂ Ô ¿ÏÏÔ˜

ÓÔÔÈ‹ÛÂȘ. £· ÚÔÛ¤ıÂÙ· ÂÁÒ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ë ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÚfiˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ı· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ - ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ - ·ÓÙ› ·ÏÒ˜ Ó· ·ÓÙ·Ì›‚ÂÈ ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. °È· Ó· ÌËÓ ÏËÊıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÛÔÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Î·È Ó· ÎÔÛÙÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ χÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ ηٿ ÙËÓ ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‰ÂÓ ı· ÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ÌÈ·˜ ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÓfi˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰˘ÛÓfiËÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Ì·˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ‹ ı· Ó·ÚÎÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞Ó Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ›¯Â ‰›ÎÈÔ, Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Á›ÓÂÙ·È Ôχ ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ·fi ÙÔ 2015, ÙfiÙÂ Ë Ó¤· Âȉ›ӈÛË ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ı· Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ÂÈϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, ·˘Ùfi Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ··Û¯ÔÏ› ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË - Î·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ - Â›Ó·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ 2015 ı· Â›Ó·È ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Î·È fi¯È Ó¿ÚÎË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

6

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Û· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ¤ÚıÂÈ ·fi ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞˘Ùfi ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª›¯·ÏÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ˘ ∞ıËÓÒÓ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ ϤÔÓ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ¤ÛÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ Û ÌfiÓÈÌË ‡ÊÂÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·ÙËÁÔÚ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˆ˜ ¤Ó· ηı·Ú¿ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·›ÛÈÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ.

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ªπÃ∞§√™ “ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ - fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ¢¿ÏˆÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ - ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂.∂ Î·È ¢¡Δ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÈ· ·Ó¿Û· ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·; ◊ ÙÂÏÈο ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ∏ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ÚÔÛʤÚÂÈ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ì›· ·Ó¿Û· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰·ÓÂȷΤ˜ Ì·˜ ·Ó¿ÁΘ. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ “·Ó¿Û·” , fï˜ - ÒÛÙ ӷ ÌË ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ - ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂¿Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚԇ̠ÙȘ ›‰È˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜, ÙfiÙ ԉËÁԇ̷ÛÙ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶, Û ¯·ÌËÏfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, Û ÙÒÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Û ‚·ı‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ó· “ÛÒÛÔ˘Ó” ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂Ì›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì ̛· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ٷ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Ì·˜ Î·È ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘.

¢ÂÓ ı· ÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡ÌÂ, fï˜, Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ fiÙ·Ó ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ¿ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ·. ∞ÏÏÈÒ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ù· fiÔÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÔʤÏË ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÒÙÔÓ, ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ӷ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ı· ÂÍ·ÓÂÌÈÛÙÔ‡Ó, Û˘ÓÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË Â’ ¿ÂÈÚÔ. ¢ÈfiÙÈ, Ë ‡ÊÂÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ

∏ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ÚÔÛʤÚÂÈ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ì›· ·Ó¿Û· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰·ÓÂȷΤ˜ Ì·˜ ·Ó¿ÁΘ. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ “·Ó¿Û·” , fï˜ - ÒÛÙ ӷ ÌË ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ - ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂¿Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚԇ̠ÙȘ ›‰È˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜, ÙfiÙ ԉËÁԇ̷ÛÙ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶, Û ¯·ÌËÏfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, Û ÙÒÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Û ‚·ı‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÚ·Ùfi˜, ϤÔÓ. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ˘ÔʤÚÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ˘‹ÚÍ ηٷχÙ˘ Ì ÙË

‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÓÙÏËÛ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ·ÎÚÈ‚‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‹ÚıÂ Ë ‰È΋ Ì·˜ ÎÚ›ÛË. ¢Â ı· ÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡ÌÂ, fï˜, Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ fiÙ·Ó ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ¿ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ·. ∞ÏÏÈÒ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ù· fiÔÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÔʤÏË ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÒÙÔÓ, ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ӷ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ı· ÂÍ·ÓÂÌÈÛÙÔ‡Ó, Û˘ÓÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË Â’ ¿ÂÈÚÔ. ¢ÈfiÙÈ, Ë ‡ÊÂÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ‰ÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∫È fï˜, ‰Â Á›ÓÂÙ·È Î·Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Ù· ÂÍ·Ï›„Ô˘ÌÂ. ¶ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÊËÌË “·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË” Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∂Í·ÁÁ¤ÏıËΠ̛· ηْ fiÓÔÌ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ô˘, ÛÙËÓ Ô˘Û›·, ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ, ÒÛÙ ÙÂÏÈο Ó· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙË Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ó¤ˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ

™∂√À§, 5. À¶∂ƒμ√§π∫√À™

ÀÂÚ‚ÔÏÈÎÔ› ÔÈ Êfi‚ÔÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ ŸÏÈ ƒÂÓ, ÛÙÚÔÊ‹ οÓÂÈ Î·È Ë μÔ˘‰·¤ÛÙË

¶fiÛÔ ÛÔ‚·Úfi˜ Â›Ó·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÂÚÈ¤ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Û ÌfiÓÈÌË ‡ÊÂÛË Î·È Ò˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‚Áԇ̠·fi ÂΛ fiÛÔ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ· Á›ÓÂÙ·È;

ıˆÚ› Ô ŸÏÈ ƒÂÓ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÂÚ› ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ Ô˘ÁÁÚÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô Ù˘ G20, Ë ÔÔ›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙË ¡fiÙÈÔ ∫ÔÚ¤· Ô ºÈÓÏ·Ó‰fi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ΔÒÚ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰Â›ÍÂÈ Ù· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÂÚ› ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ›.” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ŒÏÂÓ· ™·ÏÁ¿‰Ô ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰·

ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ì ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, “ÂÈ̤ÓÔ˘Ì” Ó· ‰È·ÙËÚԇ̠ÙÔ ›‰ÈÔ Î·ıÂÛÙÒ˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ›Ù ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó, ›Ù ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È ÔÈ ¢∂∫√, Ì›· ·ÓÔȯً ÏËÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ªÂ ‰È·ÈÛو̤ÓË ÙË Û·Ù¿ÏË, ÙËÓ Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛË, ÙËÓ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi.

ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˆ˜ ¤Ó· ηı·Ú¿ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. ªÂ ·ÎÚ·›Â˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ı¤ÙÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ªÂ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤Í·ÚÛË, ·ÓÙ› ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ªÂ ̤ÙÚ· Ô˘ ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÒıËÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙȘ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÏԢΤÙÔ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÈϤÁÂÈ Ó· “ÙÈ̈ڋÛÂÈ” ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÔÚȷο. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÓÈ·›· Îϛ̷η ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. ŒÙÛÈ, ÂÓÒ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ù· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·fi 0% ¤ˆ˜ 30%, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ÌÂÛ·›Â˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 40%, ÙÔÓ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ ·fi Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ º¶∞ ¤¯ÂÈ ·ÁÒÛÂÈ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜, ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÊÔڛ˜.

£ÂˆÚ›Ù fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ; ∏ ÊÔÚÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÂÚÁ·Ï›· ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ªÔÚ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ̤۷ ·fi ·˘ÛÙËÚ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Î·È Ó· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ,

Àfi ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ηχÙÂÚÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÌÂÏ ÏÔÓÙÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ¶ÚÒÙ· ·fi fiÏ·, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Û ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜, Ì ÏÈÁfiÙÂÚË ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÏÈÁfiÙÂÚË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÏÈÁfiÙÂÚ· ÂÌfi‰È·. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ˜ ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ۷ʤ˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.

Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Á΢ڛ· Ó· ·Ó¯fiÌ·ÛÙ ӷ ·Ì·˘ÚÒÓÂÙ·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‰›Ô Ì¿¯Ë˜. ¶ÔÈÔ˜ ı· ¤ÚıÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜; ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ. °È·Ù› Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∂Ì›˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔÈ Û ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Û˘ÓÙ¯Óȷο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, Ï‹ÙÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ¿ÙÔÏ̘ Î·È ¿ÛÙԯ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜.

∫·ıËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó ÔÈ μڢͤÏϘ ÁÈ· Ô˘ÁÁÚÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· fiÙÈ Ë μÔ˘‰·¤ÛÙË ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·. “£· ¯ÚÂÈ·ÛÙԇ̠ϛÁ˜ ̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ì·˙› Ì ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË” ‰‹ÏˆÛ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∏ Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË fiÙÈ ·Ú·Ô›ËÛ ٷ ÛÙÔÈ-

¯Â›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ Î·È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ¡· ·Ó·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÚÔÛ·ı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÂÎÚfiÛˆÔ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÌÈ· ÎÚ›ÛË Ù‡Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ·˘-

Ù¤˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó Î·Ùڷ·Ϸ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ ÙȘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ Î·È ¿ÛÙԯ˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈˆı› fiÙÈ Ë √˘ÁÁ·Ú›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ·ÚΤÛÙËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ “Œ¯ˆ ÂÈ fiÙÈ Î¿ı ۇÁÎÚÈÛË Ì ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚ· CDS (·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ¤Ó·ÓÙÈ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜) Â›Ó·È ¿ÛÙÔ¯Ë. ∞Ï¿ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ·ÍÈfiÈÛÙË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜” .

™¯ÂÙÈο Ì ٷ ¯ıÂÛÈÓ¿ Û¯fiÏÈ· ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “∞˘Ù¿ Ù· Û¯fiÏÈ· Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Î·È fiÙ·Ó Ù· οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ Û٤ϯԘ Â›Ó·È ¿ÛÙÔ¯Ô” . ¶ÚfiÛıÂÛ ·ÎfiÌË ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÚÓ‹ıËΠˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ·.

¢ËÏÒÛÂȘ ΔÚÈÛ¤

∏ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË “Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ԕ , ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜

ΔÚ¿Â˙·˜ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ ªÔ˘Û¿Ó Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜, fiÔ˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ë ‰È‹ÌÂÚË Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ Ù˘ G20. “√ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ԕ , ÙfiÓÈÛÂ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜, ÁÈ·Ù› Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘”.


KYPIAKH 6 π√À¡π√À 2010

7


™À¡∂¡Δ∂À•∏

8

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

Δ

· ÚfiÛÊ·Ù· ·ÈÌ·ÙËÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙË °¿˙· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ πÛÚ·‹Ï ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ πÛÚ·‹Ï. ∞˘Ùfi ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ™ˆÙ‹Ú˘ ƒÔ‡ÛÛÔ˜, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ-ªÂÛ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ Î·È πÛÏ·ÌÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ·Ó Î·È Ì·˜ ›¯Â Û˘ÓËı›ÛÂÈ Û ¤Í˘Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÙÒÚ· ·˘Ùԉȷ„‡‰ÂÙ·È. ¢È·ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ª¿Ú·Î √Ì¿Ì· ı¤ÏÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·Ú·‚Ô˚ÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜. £ÂˆÚ› ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÛËÌÂȈı› ÂÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓÈ·›·˜ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ʈӋ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ πÚ¿Ó.

™øΔ∏ƒ∏™ ƒ√À™™√™ “∞Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï Û‹ÌÂÚ· Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

Δ· ·ÈÌ·ÙËÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙÔ ÛÙÔÏ›ÛÎÔ, Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·ÓıÚˆ ÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË °¿˙·, Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ΔÔ˘ÚΛ· Î·È πÛÚ·‹Ï;

·ÎÚ·›· ÛÙÔȯ›·.

“√ √Ì¿Ì· ı¤ÏÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ ÙÔ›Ô Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·Ú·‚Ô˚ÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜. £ÂˆÚ› Î·È ÛˆÛÙ¿ fiÙÈ Â¿Ó ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ıÂÙÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤·, ÙfiÙ ı· ÛËÌÂȈı› ÚfiÔ‰Ô˜ Î·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∏¶∞ Ì ÙÔ πÚ¿Ó fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ πÚ¿Î. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌ·¯›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ‹ fiÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÌÂÏÏÔÓÙÈο ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹”

μϤÔ˘Ì fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ó· ‰È·ÙËÚ› ·ÎfiÌË ÙËÓ Ï‹ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ª¿ Ú·Î √Ì¿Ì ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‚·ÛÈο ÛËÌ›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘... √ √Ì¿Ì· ı¤ÏÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ ÙÔ›Ô Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·Ú·‚Ô˚ÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜. £ÂˆÚ› Î·È ÛˆÛÙ¿ fiÙÈ Â¿Ó ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ıÂÙÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤·, ÙfiÙ ı· ÛËÌÂȈı› ÚfiÔ‰Ô˜ Î·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∏¶∞ Ì ÙÔ πÚ¿Ó fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ πÚ¿Î. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌ·¯›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ‹ fiÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÌÂÏÏÔÓÙÈο ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂›Ó·È fï˜ Ô √Ì¿Ì· ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì ÔÏÏ¿ Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ¤‰ˆÛ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌ·¯›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ›ÂÛ˘ ÛÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Â‚Ú·˚Îfi ÏfiÌÈ. ™ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘ ÙÔ ªÂÛ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ ·fi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜.

“ŸÛÔ ÈÔ Ôχ ‰È·ÚΛ ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈÔÚΛ· Î·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ °¿˙·˜, ÙfiÛÔ ÈÔ Ôχ ËÚˆÔÈÂ›Ù·È Ë Ã·Ì¿˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ¿ÏÏ·˙·Ó, ÙfiÙ ı· ‹Ù·Ó Èı·ÓfiÓ Ó· ¤¯·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌÂȈı› ÂÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓÈ·›· ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ʈӋ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË º·ÁÈ¿ÓÙ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË Î·È ¿ÏϘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÷̿˜. ∂¿Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó· ÙÚfiÔ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘”

√È Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Â›¯·Ó ·fi ηÈÚfi ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ʿÛË „‡¯Ú·ÓÛ˘ ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ›Ù ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi, ›Ù ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤·. ΔÔ πÛÚ·‹Ï ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÌÈ· Ê¿ÛË fiÔ˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ. Δ· ¤¯ÂÈ “Û¿ÛÂÈ” Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ Î·È ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ȉȷ›ÙÂÚ· ‚¿ÚË ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÛÙÔ ªÂÛ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ™˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È fi¯È ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ πÛÚ·‹Ï. ΔÔ πÛÚ·‹Ï ·Ó Î·È Ì·˜ ›¯Â Û˘ÓËı›ÛÂÈ Û ¤Í˘Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÙÒÚ· ‚ϤÔ˘Ì ӷ ·˘Ùԉȷ„‡‰ÂÙ·È. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ˙ˆÒÓ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÎÏËÚfi˜ ËÁ¤Ù˘, Ô˘ ı· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï. °È· ÏfiÁÔ˘˜ fï˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ Ô˘ fiÏÔÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ¤Ú· ·fi ¤Ó· ÛËÌ›Ô. √Ê›ÏÂÈ ÂÔ̤ӈ˜ Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÈ· ÏÂÏÔÁÈṲ̂ÓË ÎÏÈ̿ΈÛË Î·È Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·-

∞˘Ùfi Û·ÊÒ˜ Î·È ·›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÚfiÏÔ, ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Î·È ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›·ÏÔ ‰¤Ô˜. ªÂÙ¿ ÙÔ 1993 ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÂÎÚÔÛÒËÛË, Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ˙ ÙȘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ·ÓÙÈÙ›ıÂÙÔ Û ‚›·È˜ Î·È ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·˘Ù‹ Ë Ù¤Ú˘Á· ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ¤¯ÂÈ Û˘Ì·Ú·Ù·¯ı› Ì ÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ Â›Ó·È Ô ∂¯Ô‡ÓÙ ª·Ú¿Î, Ô ÚÒËÓ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙȘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∏ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘, fiˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘-

§∂À∫ø™π∞, 5. Δ√ ÈÚÏ·Ó‰ÈÎfi ÏÔ›Ô Rachel

ΔÔ ÈÚÏ·Ó‰ÈÎfi ÏÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÈ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜

Corrie, Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Î·Ù¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, η٤Ϸ‚·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÔÈ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ë Â¤Ì‚·ÛË ¤ÁÈÓ Û ‰ÈÂıÓ‹ ‡‰·Ù·, Î·È ÔÈ πÛÚ·ËÏÈÓÔ› “ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ‚›·” . ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ÓÂÎÚÔ„›· ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÔÈ ÂÓÓ¤· ΔÔ‡ÚÎÔÈ ‰¤¯ÙËÎ·Ó 30 ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Û ∂˘ÚÒË, ∏¶∞ Î·È §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋.

¢ÂÓ ¿ÏÏ·˙ ÔÚ›·

“√È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÛοÊÔ˜, Î·È ‹Ú·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ϋڈ̷ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜. ŸÏ·

Ù‹ÚÈÔ. ∫·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ‰‡ÛÎÔÏË.

∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÔÈ ÛÎÏËÚÔ˘ ÚËÓÈÎÔ› Î·È ÔÈ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔÈ;

ÓÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ‹ ÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› (ÎÈÌÔ‡Ù˜). ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÈ˙Èο ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÂÓÒ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ÀÔ¯ˆÚ› ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›· ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ÚfiÙ˘Ô Î·È ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔ ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔ-ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎfi.

∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô‡ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È; ∞˘Ùfi ΢ڛˆ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÚÒÌ·Ù· Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÚˆÛÔ‚ڷ›ˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ÊÚÔ˘Ú›Ô˘. Δ¤ÙÔÈ· ÎÚ¿ÙË ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ ÙÂÏÔ‡Ó ÌÔӛ̈˜ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÔÏÈÔÚΛ·˜ Î·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È fiÏ· Ù·

∫·Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· Â›ıÂÛË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÛÙÔ πÚ¿Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏË ÁÔ‡Ó ÔÈ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÁηٷ ÛÙ¿ÛÂȘ; ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Âȯ›ÚËÛË. ∞ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·˘Ù‹ ·fi ·ÌÂÚÈηÓÈο Ì·¯ËÙÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï

¤Ó· ›‰Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰È¢ÎÔχÓÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ∏¶∞ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ Î·È ÛÙÔ πÚ¿Î. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÌÔӈ̤ÓË Â›ıÂÛË.

√È ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· · Ï·ÈÛÙÈÓȷο ‰¿ÊË ‰ËÌÈÔ˘Ú ÁÔ‡Ó ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ  ӛۯ˘Û˘ ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÂȉÈο Ù˘ ÷̿˜; ŸÛÔ ÈÔ Ôχ ‰È·ÚΛ ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈÔÚΛ· Î·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ °¿˙·˜, ÙfiÛÔ ÈÔ Ôχ ËÚˆÔÈÂ›Ù·È Ë Ã·Ì¿˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ¿ÏÏ·˙·Ó, ÙfiÙ ı· ‹Ù·Ó Èı·ÓfiÓ Ó· ¤¯·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi. ™Â

οı ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌÂȈı› ÂÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓÈ·›· ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ʈӋ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË º·ÁÈ¿ÓÙ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË Î·È ¿ÏϘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÷̿˜. ∂¿Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó· ÙÚfiÔ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. ∂›Ó·È Îڛ̷ Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ˙ˆ¤˜ ·ÓıÚÒˆÓ - Í¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË - ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰È·ÈÚÂ̤ÓÔÈ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ı˘Û›Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÛÙ· ·ÓÔȯٿ Ù˘ °¿˙·˜ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜.

Àfi ηٿÏË„Ë ÙÔ Rachel Corrie ¤ÁÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ‚›·” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ΔÔ ÏÔ›Ô, Ô˘ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÌÈ· ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ·ÎÙÈ‚›ÛÙÚÈ· Ë ÔÔ›· ÛÎÔÙÒıËΠÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ ÙÔ 2003, ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó Ó· ηٷχÛÂÈ ÛÙÔÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi ı‡Ï·Î·, ·ÏÏ¿ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÙËΠӈڛ˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÚ›· ÂÚÈÔÏÈο ÏÔ›· ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ‡‰·Ù·, ÂÚ›Ô˘ 35 Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ· ·ÓÔÈÎÙ¿ Ù˘ °¿˙·˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó ·fi ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, fiÙÈ ÔÈ πÛÚ·ËÏÈ-

ÓÔ› ÂÂÓ¤‚ËÛ·Ó Î·È ÛÙÔ ÛοÊÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û·Ê›˜ ¿ÏϘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÏËÚÔÊÔڛ˜ fï˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÈÚÏ·Ó‰ÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ΔÔ ÏÔ›Ô Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∞ÛÓÙfiÙ ˘fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Î·È ‰Âο‰Â˜ ÔÏÈÙÈο ÛοÊË. ™ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÂÈ‚·›ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 15 ¿ÓıÚˆÔÈ, ·fi ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ÙË ª·Ï·ÈÛ›·, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ë Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ ¡ÔÌ¤Ï ∂ÈÚ‹Ó˘ ÙÔ˘ 1976, ª·˚Ú›ÓÙ ª·-

ÁÎÔ˘¿ÈÚ, ·fi ÙË μfiÚÂÈ· πÚÏ·Ó‰›·, Î·È Ô πÚÏ·Ó‰fi˜ ¡Ù¤ÓȘ ÿÏÈÓÙÂ˚, ÚÒËÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ¤¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ª·Ï·ÈÛ›·˜. ∏ ‰Â ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Ê¿Ú̷η ΢ڛˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÛÈ̤ÓÙÔ, οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› “ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ó›” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ηıÒ˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛËÚ¿ÁÁˆÓ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÔÏÈÛÌfi. ∞ÓÙ›‰Ú·ÛË Â›¯·ÌÂ Î·È ·fi ÙÔÓ ÛÈ-

›ÙË ËÁ¤ÙË Ù˘ ÃÂ˙ÌÔÏ¿ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘, Ã¿Û·Ó ¡·ÛÚ¿Ï·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÏÔ›ˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ §ˆÚ›‰·˜ Ù˘ °¿˙·˜ Î·È ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÛÙ¿ÛË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ¤Ù˘¯Â ÌÂÓ ÌÈ· Ù·ÎÙÈ΋ Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ ˘¤ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‹ÙÙ· ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

¶˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËÎ·Ó 30 ÊÔÚ¤˜

ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë ÓÂÎÚÔ„›· ÛÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËηÓ

¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËÎ·Ó 30 ÊÔÚ¤˜ ·fi ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ “Δ¿È̘” ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ٷ ¤ÍÈ ·fi Ù· ÂÓÓÈ¿ ı‡Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È, ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜. ¶·Ú¿ÓÔÌÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ °¿˙·˜ Ë ‡·ÙË ·ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ˙ËÙ› ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘. ∞fi„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °¿˙·˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Û ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ë Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ.


¶√§πΔπ∫∏

9

KÀƒπ∞∫∏ 6 I√À¡π√À 2010

∏ ÙÚfiÈη, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÙËÚËı› ··Ú¤ÁÎÏÈÙ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê›

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

∂Ì̤ÓÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ÂÈÙËÚËÙÒÓ Ì·›ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· Î·È ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ ∞£∏¡∞, 5.

ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ı· ‚ÚÂı› ·fi ÙȘ 14 ¤ˆ˜ ÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ¿ÏÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ fiÛˆÓ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê›. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÁοıÈ” ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Ï‹„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı›, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∏ ÙÚfiÈη ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÛÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ô Â˘Úˆ·›Ô˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi §¿˙ÏÔ ∞ÓÙfiÚ ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ÌÂÚËÛ›·” ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È ·ÚÂÚÌËÓ›˜ Î·È ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÛÙË Ì¤ÁÎÂÓË ÙˆÓ ÂÈÙËÚËÙÒÓ Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ∑. ª. ª·Úfi˙Ô, ÙÔÓ ¡Ù. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Î·È ÙÔÓ ∑. ∫Ï. ΔÚÈÛ¤, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ó· ÌËÓ ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. √ ∂˘Úˆ·˚Ô˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi §¿˙ÏÔ ∞ÓÙfiÚ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ÌÂÚËÛ›·” Î·È ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ ·Ó Â›Ó·È ÂıÓÈÎfi ı¤Ì· ‹ ı¤Ì· ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘, ··ÓÙ¿ fiÙÈ “Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÂıÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË fiÔ˘ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂.∂. Î·È ÙÔ ¢¡Δ” . ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó Â›Ó·È ˘fi ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÊÚfiÓÈÌÔ Ó· ÂÁ›ÚÔÓÙ·È Ù¤ÙÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ·. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô ∂›ÙÚÔÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∏ ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÚÔηÏ› ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔÓ ∑. ª. ª·Úfi˙Ô, ÙÔÓ ¡Ù. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Î·È ÙÔÓ ∑. ∫Ï. ΔÚÈÛ¤, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ó· ÌËÓ ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 48% ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ŸÏÈ ƒÂÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÙ·Á‹ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ 60% ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ó ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ̤ÙÚ·, ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ı· Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ ·Ì›‚ÂÙ·È Ì 1.700 ¢ÚÒ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 35 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ·›ÚÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· 1.182 ¢ÚÒ Û‡ÓÙ·ÍË, Ì fiÛ· ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ Ë ÙÚfiÈη ı· ¿ÚÂÈ 571! √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û fiÙÈ “ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” ΔËÓ

¶·Ú·Û΢‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹Úı ·ÓÙÈ̤وË Ì ÂÚÒÙËÛË ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·Ó ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢Ù› Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. ∞fi ÙȘ 14 ¤ˆ˜ ÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. “∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ì›· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÈÛÎfiËÛ˘” , ·Ó¤ÊÂÚ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, Î. ¡Ù. ∏awley. ¶ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆ˜ “Ë ÔÌ¿‰· ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” . Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ˆ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ı· ÂÍ·ÚÙËı› Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Ë ÔÔ›· ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢Ù› ÛÙ· Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘.

™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Î·È ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· Î·È ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈ-

Τ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ë ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË ı· ˙ËÙËı› Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ·ıÚÔÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÚȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Î·È Ì·˙› Ó· “˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó” ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ·: ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ (Û‡ÓÙ·Í˘) 1,2% ÁÈ· οı ¯ÚfiÓÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∂ÛÙˆ Î·È ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈÎfi, ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› ‰ËÏ·‰‹ ¢ı¤ˆ˜ Û ۇÓÙ·ÍË ÛÙÔ 48% ÁÈ· 40 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ Â¿Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ¤ˆ˜ Î·È 40% ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜. ∞fi 90-100% Û‹ÌÂÚ· Î·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ì·˙› -Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· 35 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘- ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ 51-55% ÁÈ· 40 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ΔÔ Ï·ÊfiÓ Ù›ıÂÙ·È ÁÈ·Ù› Î·È ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÂÁÁ˘Ë̤Ó˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÂÓÒ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· Δ·Ì›· Â›Ó·È ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” . ∞‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ 20%, ÂÓ Û¯¤ÛÂÈ Ì ÙËÓ Î‡ÚÈ·, ˆ˜ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ·ÙÈο. ™ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÚÔ-

‚ϤÂÈ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÎfiÓËÛË ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔ·ÙÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ·. √̈˜ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ›ıÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÙËÚËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙË ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ (Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋) ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Ì¤ÙÚ·. ∂ÙÛÈ Ë ›ÂÛË ·fi ÙË ‚·ÛÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ 360 ¢ÚÒ (ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·), Ë ÔÔ›· ·Ú¯Èο ÂȉÈÒ¯ıËΠӷ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ 1,2% ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ¤Ú·Û ÛÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Î·È ·˘Ùfi ÙÔ fi„ÈÌÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÈÙËÚËÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÔÈ ÂÈÙËÚËÙ¤˜ ÙÔ ı¤ÙÔ˘Ó ÂÎ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ÈÔ ÛÎÏËÚfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÂÈÙËÚËÙÒÓ Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Â›Ó·È Ô πÙ·Ïfi˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Û ÌÈ· ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ı· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘.

∫∫∂: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÌʈӋÛÂÈ °È· “Âȯ›ÚËÛË” ·Ú·Ï¿ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÙÔ ∫∫∂, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÂÈÙÂıÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ Ì ÚÔÓÔÈ·Îfi Â›‰ÔÌ·. ∫·È ÙÒÚ·, “ÂȯÂÈÚ› Ì ÎfiÏ· Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· Ù· ηٷÈÔ‡Ó. °È’ ·˘Ùfi ÂȯÂÈÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ·Ó Ë Û‡ÓÙ·ÍË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì Â›‰ÔÌ· ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ‹ Ì Â›‰ÔÌ· ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘” . “∫·ÌÈ¿ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎÔ‡ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙˆÓ ¿ÁÚÈˆÓ ı˘ÛÈÒÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ıÔ‡Ó Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. ∞ÓÙÂ›ıÂÛË ÁÈ· Û‡Á¯ÚÔÓ· Ï·˚ο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜” , ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂.

¡¤· ÙÚÔ‹ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi

ŸÏÈ ƒÂÓ: ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ÎÔÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÈÛfi ∞£∏¡∞, 5. ¡∂∞ ÙÚÔ‹ ÛÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ‰È·-

Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰›ÓÂÈ Ë ‰‹ÏˆÛË Ô˘ οÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞. ∞ÏÙ·Ê¿˙ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ó· ÎÔÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÈÛfi ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ™ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô πÙ·Ïfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¶Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÈÛfi.

ŒÓ· ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ·fi 45% ¤ˆ˜ 48% ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› ·fi ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú·ÓfiËÛË.

” ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ÙÔ˘ 48% ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ·Ïfi ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 1,2% (̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘) Â› 40 ¤ÙË (ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· Ï‹ÚË Û‡ÓÙ·ÍË) Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ·fi ÙÔ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· (ÁÈ· ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Â› 40 ¤ÙË). ” ™Â ·˘Ùfi ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› Ë ÌË ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋ ‚·ÛÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ·˘Ù‹ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÛÙÔ 65%-80% ÁÈ· fi-

ÏÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.” √È ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Â› ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˆ˜ “ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹” ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ , 48% ÁÈ· 40 ¤ÙË ·-

ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ.

“¢ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ∞£∏¡∞, 5. “Δ√ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚȤ¯ÂÈ

ÙfiÛÔ ¿ÌÂÛ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· fiÛÔ Î·È Ì¤ÙÚ· ‰È·ÚıÚˆÙÈο, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ‚·ıȤ˜ ÙÔ̤˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Ì·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·‰È·Ê·ÓÔ‡˜ Î·È ÔχÏÔÎÔ˘, Ô˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÎÙÚԯȷÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÊÙÔ˘Ó ¤Íˆ ÔÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· fiÙÈ “ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ̋Ó˜ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ ¿Óˆ ·fi 40% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ”. “£· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı› ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ıÂÛÌÔıÂÙËı› Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÂȉÈο ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ- ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹”. “Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ì·˜ ‚¿˙Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ™˘ÓÂÒ˜, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÏfiÁÔ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ò ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË. ∏ ÂfiÌÂÓË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ıÂÙÈο ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜”, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜”. “∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÛfi‰ˆÓ, ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·Ù’ ¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔ 2011 ¤ˆ˜ ÙÔ 2013”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·Ó›˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÓÂÙ·È Â¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓÈ·›· ·Ú¯‹ ÏËÚˆÌÒÓ. ∂›Û˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÈ· ÂÎÙÂÓ‹˜ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘.

ª∂Δ∞º√ƒ∞ π∞Δƒ∂π√À

∞¡∞™Δ∞™π√™ £øª∞ ª¶∞§∞ª¶∞¡∏™ Ã∂πƒ√Àƒ°√™ √¢√¡Δπ∞Δƒ√™ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 7 - ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (¿ÓˆıÂÓ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜) ΔËÏ. 24210 85566 - 6978 949834.


¶√§πΔπ∫∏

10

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ‰Èfi‰È· ·fi ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∞ÁÒÓ· ™ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ªÔÛ¯Ô¯ˆÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ª·ÎÚ˘¯ˆÚ›Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ηٿ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Î·È Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ªÂ Û‡ÓıËÌ· “¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ-ηٷÚÁԇ̠ٷ ‰Èfi‰È· ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ∂χıÂÚÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜” Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂχıÂÚË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ª·Î‰ÔÓ›·˜. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “ˆ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∞ÁÒÓ· ∫·ÙԛΈÓ-¶ÔÏÈÙÒÓ-∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ÂίÒÚËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û ȉȈÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ÏËÛÙÚÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Ù· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο Ì·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (¿ÚıÚÔ 5 ·Ú. 3 ∞·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·ÙÔÌÈο ‰ÈÔÈÎËÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ŒÏÏËÓ· ÙËÓ ÂχıÂÚË ÌÂٷΛÓËÛË ‹ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ·...) Î·È ÂίˆÚÔ‡Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÙfiÈÔ Î·È Í¤ÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ù· ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈο Û¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. ŸÙ·Ó Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÂίˆÚÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ë Ó˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰‹ÏˆÓ ÚËÙ¿ fiÙÈ ı· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘. ∞fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ù· ‰Èfi‰È· ·˘Á¿ÙÈÛ·Ó Û· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Û οı ›ÛÔ‰Ô Î·È ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ʈÙfi˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ÂÓ Ùˆ ̤ۈ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÚ›Û˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ˘·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÔÈÓÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ˆ˜ ·‰›ÎËÌ·... ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ º¶∞. √ ƒ¤·˜ ‰È¤„¢Û ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· (∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· 19/5) ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ë Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Î·ıÒ˜ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰·ÓÂȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ¿Ú· Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ” .

ª·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ¯ı˜ ·fi °™∂∂-∞¢∂¢À

¶ÚÔ˜ ÎÏÈ̿ΈÛË ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ∞£∏¡∞, 5.

¿Óˆ ·fi 2.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ Û˘Ï·ÏÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÔÙ˙È¿ Î·È Ù¤ÚÌ· ÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜¶·Ú¿ ÙË Û˘Ó¯‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, ÙÔ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ, fiˆ˜ Û¯ÔÏ›·˙Â Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ °™∂∂ ™Ù¿ı˘ ∞Ó¤ÛÙ˘ “ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÎÏÈ̿ΈÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ηٿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹”. “√ÏÔÈ Ì·˙› ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÂÚ·Û›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ٷ ‚·ÛÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È ÂÚÁ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ¢¡Δ Î·È Ë ∂∂ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ∞Ó¤ÛÙ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ·Ófi ÙÔ˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó “οو Ù· ¯¤ÚÈ· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË- ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜”, ÂÓÒ ÛÙ· ‚·ÛÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÚ›·˜ ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÙÔ “Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È”. √È ÔÌÈÏËÙ¤˜ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘ (ÂÈÛÈÙÈÛÌfi˜), ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ì¤Ï˘ (ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ), °ÈÒÚÁÔ˜ ™Î·Ú‰·Ï¿Û˘ (Ê·Ú̿ΈÓ), ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏÈ·˜ (ȉȈÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ) ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó Ù· ̤ÙÚ· ˆ˜ “ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ Â΂ȷÛÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜” ¿‰Èη ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. ∑‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÚÓËı› ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÔÓÙˆÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ‰ÈfiÙÈ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó, ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÓȯڤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚÔÎÏÔ‹ Î·È ÙȘ ·Ó›ÛÚ·ÎÙ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ. ∞ÎfiÌË ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ··ÁÔÚ¢ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔχÛÂȘ, Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fiÏ˘Û˘, Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘. ∑‹ÙËÛ·Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ˘·›ÙÈÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜, ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ “Â͢ËÚÂÙ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ë ÁÓˆÛÙ‹ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÙÚfiÈη˜”. ∞ÎfiÌË ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ··ÁÔÚ¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ô-

™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Â›Ó·È ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ô˘ ÙÒÚ· ·›ÚÓÔ˘Ó ÌÈ· ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ, “Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È ·ÛΛ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ fiˆ˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ”. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ › ·ÎfiÌË fiÙÈ “Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ∂˘ÚÒË, Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë πÛ·Ó›·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ ı· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, “··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·: ¶Ô˘ ‚·‰›˙ÂÈ Ë ∂˘ÚÒË;” χÛÂȘ, Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fiÏ˘Û˘, Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ·ÈÛıËÙ‹ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ‰·ÛÔ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì Ϸο٠Û ÛÂÈÚ¿ ηٿ ÁÚ¿ÌÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ 22 ÓÂÎÚÔ‡˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ 1993, Ì ·È¯Ì¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ∏ °™∂∂ ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ “ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Î·È ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Î·È ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ¢ÈηÈÒÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋”. ∏ ∞¢∂¢À Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ

ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ì·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È Ô˘ ηٷʇÁÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ù· ÔÔ›· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ̤· ¤ıÂÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ‹Ù·Ó Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Δ˙ÔÓ ªÔÓΘ ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜, ·fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜.

™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂∫£) Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂¢√£). √È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘, ˆÛÙfiÛÔ ‰È·Ï‡ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ·fi ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

£. ¶¿ÁηÏÔ˜: ¢È¤ÍÔ‰Ô˜ Ë Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ∞£∏¡∞, 5.

ªÂÁ¿ÏË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ‰›ÓÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ì›· ‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™Â ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ ª¤Á·ÚÔ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ì ÂÈÙ˘¯›· (.¯. Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·), ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓı·ÚÚ˘ÓıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ôϛ٘. ∂›Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÒÛÙ ӷ ÌÂȈı› Ë Û·Ù¿ÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙȘ ηÙÔÈ˘ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜

ªÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ www.hutton.gr

ı· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ·!

Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·. √ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ı· ÂÍÈÛÔÚÚÔËı› ·fi ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÔÏϤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiÙÈ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ›Â, Û ÌÈ· ¤ÚËÌË ÁÎÚ›˙· Î·È ÌÔÓfi¯ÚˆÌË ÏÂ˘Ú¿ ÂÓfi˜ ÏfiÊÔ˘ ÂÓfi˜ ÓËÛÈÔ‡ Ë ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫Ú›ÙˆÓ· ∞ÚÛ¤ÓË, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û‡ÓÙÔÌË ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜. √ Î. ∞ÚÛ¤Ó˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ - Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ - ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì›ÏËÛÂ

Î·È Ô Ù¤ˆ˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ ¢‹Ì·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂÚÁ·ÙÈÎÔ›, ÊÈÏÔÚfiÔ‰ÔÈ Î·È Â˘ÚÔÛ¿ÚÌÔÛÙÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ë ·›ÛıËÛË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¢‹Ì·˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·-

ÙfiÙËÙ˜ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞ӷʤÚıËÎÂ, Â›Û˘, Û ı¤Ì·Ù· ÂÓÂÚÁÂȷο, ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ 2020 -Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ηٿ 20%- Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 30%.™ËÌ›ˆÛÂ, ·ÎfiÌ·, fiÙÈ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ı· ÂÚÈ̤ӷÌ ·ÏÏ¿

·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ¤ÁÈÓ οÔÈÔ ‚‹Ì·. √ Î. ¢‹Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ·˘Ùfi˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔʤÏË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ¤ÏÔ˜, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÌË ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÌÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈο fiÙÈ Î·È Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÓÈ¤Ù·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ηÏfi. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì›ÏËÛÂ Î·È Ë ÁÁ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù· ∫·Ú·‚·Û›ÏË, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ô˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.


¶√§πΔπ∫∏

11

KÀƒπ∞∫∏ 6 I√À¡π√À 2010

ªÂÙ¿ ·fi Ì‹Ó˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û¿ÛÂÈ ÙË ÛȈ‹ ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

ŒÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË Â›Ó·È Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜; ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛ˘Ó‰ÚȷΤ˜ Û˘Ó‰È·ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞£∏¡∞, 5.

·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÌÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ. Àfi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ȤÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ‰›Ô Î·È ÙÔ “ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ” ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ fiÙÈ “‰ÂÓ ·ÔÏÔÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ¯ı˜”, Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÂÚ·Á̤ӷ Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ÛÎÂ„Ë Ì ı¤Ì· “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ 8Ô˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ¢ËÌ. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÍÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi, Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰Ô̤˜. ™ÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ì ¿ÍÔÓ· ·Ú¯ÒÓ Î·È ı¤ÛˆÓ, Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÏ·Á̤ÓÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÙÔ›Ô Î·È Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfi, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Û˘Ó‡·Ú͢, Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ì·˜ Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ·˘ÙfiÓ ÙÔ ‰›·˘ÏÔ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜. ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ì ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙȘ ËÁÂۛ˜. ∏ ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ΔÔ˘ÚΛ· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı› Ï‹Úˆ˜ Î·È Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘, Î·È ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ηÓfi-

Ó˜ ηϋ˜ ÁÂÈÙÔÓ›·˜ Î·È ÂÈÚËÓÈ΋˜ Û˘Ó‡·Ú͢ ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Û˘ÓÔÚ‡ԢÓ. ¢ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ηÏÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙÈÁÌÈ·›·˜ ·Í›·˜. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. √ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ, Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ì›· Ó¤· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ì ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ÛÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ÛÙËÓ Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Û·Ó ÛÙfi¯Ô: -ΔËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ì·˜ ‰Èη›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ì·˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ. -ΔËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ì·˜ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙÚ›· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·. -ΔËÓ ÚÔÒıËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË, ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. -ΔËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. -ΔËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. -ΔËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ì·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.

∫·Ù¿ ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” , Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ fiÙÈ Ë Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¡.¢. (25-27 πÔ˘Ó›Ô˘), ηıÒ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË ı· ÂÈÛΛ·˙ ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÙÚÈ‚¤˜ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Á·Ï¿˙ÈˆÓ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ Î·È ı· ÙÔÓ ¤ÊÂÚÓ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙË Ó¤· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ËÁÂÛ›·. ∂›Û˘, ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ԉ¯ı› ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÂÓÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ηıÒ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ó·ÙÚ·›. Àfi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ÚÔÎÚ›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙÔ ‚‹Ì· ÌÈ·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ ÎfiÌÌ·, “ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜” Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ “∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜” . ∂ÈÙÂÏÈο ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ¢ı¤ˆ˜ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È Ì ٷ ÌËӇ̷ٷ ڋ͢ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ Î·È ÚÔÛˆÈο Ô ∞ÓÙÒÓ˘

™·Ì·Ú¿˜ Ì ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ˘‹ÚÍÂ Ë “·Ô΋ڢÍË” ÙÔ˘ £Ô‰. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡.¢., Ë ÔÔ›· ÂÚÌËÓ‡ÙËΠˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “¯Ù‡ËÌ·” ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·fi ÙË Ó¤· ËÁÂÛ›·, ηıÒ˜ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó ÚfiÛˆÔ ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¤ÌÌÂÛË ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘, Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂΛÓÔ˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ “·ÔÏÔÁ›·˜” ÁÈ· fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004- 2009, Ù· ›‰È· ÛÙÂϤ¯Ë ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· Û¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÛȈ‹ ÙÔ˘. ∫ÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘

∞£∏¡∞, 5. ∞¶√°∂πø£∏∫∞¡ ÔÈ Î·ı˘-

“∞ÔÁÂÈÒıËηӔ ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜

ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ÂÓÒ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÒÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. Δ· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·ÓÔ‰Èο” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÙÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 90 ËÌÂÚÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ 25% ÛÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ÙÔ 8% ÛÙ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· (Ì ·ÓÔ‰È΋ Ù¿ÛË) Î·È ÙÔ 17% Ì 18% ÛÙ· ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ·. ™Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘˜, ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· “ÌÂÙÚËıÔ‡Ó” , fï˜ Î·È Â‰Ò, ·Ú¿ ÙȘ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û Â›‰· ¿Óˆ ·fi 8%. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· Ë ·ÁÔÚ¿ “οıÈÛ” ‰Ú·Ì·ÙÈο, Ì ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 40%, ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ª¿ÈÔ. ΔfiÛÔ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ηٷÛÙË̷ٿگ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì·Ú¿˙ ÚÔÛÊÔÚÒÓ

“ÕÏÌ·” ÙˆÓ ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ÂÎÙÒÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∫·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ŒıÓÔ˜” ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û٤ϯԘ, ·Ó Ë ÙÒÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Â›‰·, ÙfiÙÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÈÌË, ·Ó Î·È ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÒÏÂȘ. ∞Ó fï˜ Ë Î¿Ì„Ë ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙfiÙ ÛÙÔ 9ÌËÓÔ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÏÔ˘Î¤Ù·, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” , ÏfiÁˆ ÂÈÙ·ÁÒÓ Î·È ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ̤۷ ·fi Ù· ÔÔ›· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ “·Ó¿Û˜” ›Ù Ì ÂÚ›Ô‰Ô “¯¿ÚÈÙÔ˜” , ‰ËÏ·‰‹ ·‡Û˘ ÏËڈ̋˜ Ù˘ ‰fiÛ˘, ÁÈ· 1 ‹ Î·È ÁÈ· 2 ¯ÚfiÓÈ· Ì ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÈ· “ÂÓˆÙÈ΋” ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ù˘ Ó¤·˜ ËÁÂÛ›·˜ Ó· ·ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› ·fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· “‚·Ú›‰È·” Î·È ÙȘ “·Ì·Úٛ˜” Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ Á·Ï¿˙È·˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ·fi ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡.

¶ÚÔÛ˘Ó‰ÚȷΤ˜ Û˘Ó‰È·ÛΤ„ÂȘ ΔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ó‰È¿Û΄˘ Ù˘ ¡¢ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÂÓfiÙËÙ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ μ·ÛÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó‰È¿-

‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ¿ÓÔ‰Ô Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔ¯Ò-

ÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÁÈ· ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ: ÛÙÔ 6,1% ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘, 7,1% ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋, Eurobank ÛÙÔ 7,3%, Alpha ÛÙÔ 6,6%, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 5,6%, ∞Δ∂ ÛÙÔ 7,8%, Δ. Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ÛÙÔ 1,27%, Marfin ÛÙÔ 6,3% Î·È Attica Bank ÛÙÔ 6,69%. ¶¤Ú˘ÛÈ Ù· “ÎfiÎÎÈÓ·” ‰¿ÓÂÈ· ¤Î·Ó·Ó ¿ÏÌ· ÛÙ· 19,5 ‰ÈÛ. ú, ·fi 12,4 ‰ÈÛ. ú Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2008.

™Î¿Ó‰·ÏÔ Ì Ï·ÛÙ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ∞£∏¡∞, 5. ∞¶∞Δ∏ Ì Ï·ÛÙ¤˜ Û˘ÓÙ·-

ÁÔ-ÁÚ·Ê‹ÛÂȘ Ê·Ú̿ΈÓ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 2 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Êˆ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∞Ôηχ„ÂȘ”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ê¿Ú̷η Â͈ۈ̷ÙÈ΋˜ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛ˘ Û ¿Ó‰Ú˜, Ê¿Ú̷η ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ „˘¯ÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È Î·ÚΛÓÔ Û ·Ôχو˜ ˘ÁÈ‹ ¿ÙÔÌ· ·ÎfiÌ· Î·È Ê¿Ú̷η Û ÔÓfiÌ·Ù· ÓÂÎÚÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î‡Îψ̷ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·Ê‹ÛˆÓ. ™ÙËÓ ÎÔÌ›Ó· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ê·Ú̷Λ· Ù· ÔÔ›· ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ΔËÓ ·¿ÙË ‡„Ô˘˜ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Êˆ˜ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∞Ôηχ„ÂȘ” (∂ºº∂). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ù˙›ÚÔ Ô˘ ‰ËÏÒıËΠÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ê·Ú̷Λ· ÙÔ 2009 Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó· Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ‰‹ÏˆÛ ÙÔ 2007 Ù˙›ÚÔ 17.000 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ 2009 Ô Ù˙›ÚÔ˜ ¤Êı·Û ٷ 600.000 ¢ÚÒ. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Û·Ó Ê¿Ú̷η ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Ì ٷ ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó. ∫ÔÏÏÔ‡Û·Ó Ù· ÎÔ˘fiÓÈ· ÁÈ· Ù· ÂÈϤÔÓ Ê¿Ú̷η ÛÙÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Ù· ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ·Ó Î·È ÔÈ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜. ªfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı› 150 Ê·Ú̷Λ· Î·È 10 Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·.


¶√§πΔπ∫∏

12

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

∞ÔÊ˘Ï·Î›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ∂. ∫ÔÚÎÔÓ¤·˜ Î·È μ.™·Ú·ÏÈÒÙ˘ ∞£∏¡∞, 5.

™Â Û›ÙÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜ ı· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÊÚÔ˘ÚÔ› ∂. ∫ÔÚÎÔÓ¤·˜ Î·È μ. ™·Ú·ÏÈÒÙ˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÊÂıÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÂχıÂÚÔÈ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ηıÒ˜ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ 18ÌËÓÔ, ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙfiÛÔ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÔÈ˘ fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÈÙ‹ÚËÛË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â›ıÂÛ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ªÂÈÎÙfi √ÚΈÙfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Â¤‚·Ï ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂȉÈÎÔ‡˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜ ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ·, ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ fiÏË Ù˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ‰È‡ı˘ÓÛË Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ëψı› ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË fiÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë ‰›ÎË, Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛË Úˆ› Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ fiÏ˘. √È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ ›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚ÏËı› ηӤӷ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜.

25¯ÚÔÓÔ˜ ·Ê·›ÚÂÛ ÙÚÂȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ™ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ 25¯ÚÔÓÔ˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ›¯Â ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙÚÂȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜, ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ë ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· μfiÏÔ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ¤Ó·Ó 25¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï›ÁË ÒÚ· ÚÈÓ Â›¯Â ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‰È·Ê‡ÁÂÈ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔÓ 25¯ÚÔÓÔ Î·È ÙÔÓ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó. ™ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÊıÔÚ¤˜ 250, 500 Î·È 600 ¢ÚÒ ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ‰›Î˘ÎÏ·.

¶¤ı·Ó 34¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÓÔ‹ ÛÙÔ §·˚Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ı‹Ó·˜, fiÔ˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ¿ÊËÛ ¯ı˜ 34¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. √ ¿Ù˘¯Ô˜ 34¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ¤¯·Û ÙË Ì¿¯Ë Ì ÙËÓ Â¿Ú·ÙË ÓfiÛÔ. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 4 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∞ӷηÛÈ¿˜.

∞fi ÌÈ· ÙÚ›¯· Ë ÂÓfiÙËÙ· ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜

∫Ú›ÛÈ̘ ÒÚ˜ ÁÈ· ÙÔ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi ∞Ô¯‹ ·fi Ù· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ™À¡ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ ∞Ó·ÓˆÙÈÎÔ› ∞£∏¡∞, 5.

Ú›ÛÈ̘ ÒÚ˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ηıÒ˜ Ë ÂÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ¶Ù¤Ú˘Á·˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ „ËÊÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È Ó¤·˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ, ÂÓÒ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÓfiÙËÙ· Á›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ∞Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ¶Ù¤Ú˘Á·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÌÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· (320 ˘¤Ú, 4 ηٿ, 2 ÏÂ˘Î¿) Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó ‰ÂÎÙ‹ Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ ¯ı˜ Ô Î. ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÁÈ· ·ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ™À¡ ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È ·˘Ùfi Ó· ÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚÈı› ·ÚÁ¿ ·fi„ ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú·. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÚÔοÏÂÛ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. √ Î. ¢. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·Ú¿ÁˆÓ Ù˘ ∞Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ¶Ù¤Ú˘Á·˜, ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÂÓfiÙËÙ·. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ οÏÂÛ ÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Ó· οÓÂÈ “¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È ¤Ó· ‚‹Ì· ›Ûˆ ÛÙËÓ ·‰È·ÏÏ·Í›·”, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› Ë ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ 6Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ -ÙÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ- ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏÏ¿ Ï¿ıË, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ÙËÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ™À¡ Î·È ÙÔ ‰fiÁÌ· “fiÏ· ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞”. ŒÎÎÏËÛË ÛÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·ˇı˘ÓÂ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÛÎÏËÚ¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤÎÔ ∞Ï·‚¿ÓÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ˘ÔÓÔ̇ıËΠı·Ó¿ÛÈÌ· ·fi ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ Úfi‰Úfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ “ÎÔÏ·Ô‡˙Ô˘˜” ÙÔ˘. ÕÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∫ÔÚÔ‚¤ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ §ÂˆÓ›‰· ∫‡ÚÎÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Â› ˆ˜ ÙÔÓ ÙÈÌ¿ Î·È ÙÔÓ ·Á·¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· Ï¿ıË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ™À¡ fiÏÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤‰ÂÈÍ ·Ï·˙ÔÓ›· Î·È “ı¿ÊÙËΔ ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞. ∂ÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ¤Î·Ó ϿıË Î·È ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ¢Â-

ÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008 Î·È ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ∂ÁÒ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ··ÈÙÔ‡Ó Âӈ̤ÓÔ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi”, ÙfiÓÈÛÂ. “¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ‰È¿Û·Û˘ Î·È “·ÌÔÈ‚·‰ÔÔ›Û˘” ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ì ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ Â·Ó›‰Ú˘Û˘ Ô˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ‹ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∞Ó ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ∞ϤÍË Î¿Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È ¤Ó· ‚‹Ì· ›Ûˆ ÛÙËÓ ·‰È·ÏÏ·Í›·”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô ¢ËÌ. ··‰ËÌÔ‡Ï˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙ· fiÚÁ·Ó·, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Â›¯Â ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·È Ë ·Ó·ÓˆÙÈ΋ Ù¤Ú˘Á·. “£· Û˘Ó¯›˙ˆ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠Âӈ̤ÓÔÈ”, ÙfiÓÈÛÂ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi Ù Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ó· ‚ÁÂÈ Âӈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· Ù˘ Û¯¤Û˘ Ì ÙÔ ™Àƒπ∑∞. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ‚‹Ì· Ô Î. ¢. ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ƒÂ‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÒÚ· ¤Ó·˜ ·fi 30 Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ¯ˆÚÈÛÙfi ΛÌÂÓÔ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ¶. §·Ê·˙¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿

ÙÔ˘ ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÂÓfiÙËÙ·. √ Î. ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘ οÏÂÛ ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·› Ë ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ™À¡, ÂÓÒ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÙÔ 1991 › fiÙÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÏËÚÒÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·Ó Á›ÓÂÈ ÌÈ· Ó¤· ‰È¿Û·ÛË ı· ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 20 ¯ÚfiÓÈ·. “ø˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ú‡̷ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì·˜ Ì ÙȘ ·Ó·ÓˆÙÈÎÔ‡˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Û·ÛÙԇ̔, ›Â, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ 1991 Ì ÙÔ ∫∫∂ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ ·ÎfiÌË, Â‰Ò Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·. ΔË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰È¿Û·ÛË ı· ÙËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· ¿ÏÏ· 20 ¯ÚfiÓÈ·. ¡· οÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÌË Û˘Ì‚Â›”, ÚfiÛıÂÛ ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ™À¡. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋.

æ‹ÊÈÛÌ· ηٿ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÎÔ‡ÁÈÔ˘ æ‹ÊÈÛÌ· ηٿ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÎÔ‡ÁÈÔ˘, Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Âͤ‰ˆÛ ÙÔ 6Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ™À¡, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. “ªÂ ‚¿ÛË ÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ, ÙÔ 6Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ™À¡ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ηٷÛ΢‹˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÎÔ‡ÁÈÔ˘ - ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο ·Ú¿ÏÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙË ƒfi‰Ô. ¶·ÚfiÌÔÈ· Û¯¤‰È· ›¯·Ó ÂÎÔÓËı› Î·È ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‰ÂηÂÙ›· ·ÏÏ¿ ›¯·Ó ÂÁηٷÏÂÈÊı› οو Î·È ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÓÙÈ˘ÚËÓÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ „‹ÊÈÛÌ·.

™˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔηÏ› ÌÂÙˆÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ë Siemens

∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ‰ÒÚˆÓ ‰È·Ú΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂȈÌfi”.

∞£∏¡∞, 5.

ΔÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ‰ÒÚˆÓ Ù˘ Siemens Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· fiÛÔ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÂÚÂ˘Ó¿ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ °È¿ÓÓ˘ ∫·ÂϤÚ˘. ™Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‚ڋΠ۠4 ÎÔ‡Ù˜ ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì Έ‰ÈÎÔ‡˜, ÂÙ·ÈÚÈο ‰ÒÚ· ÌÈÎÚ‹˜ ·Í›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ Ì ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ·Ô‰¤ÎÙ˜. °È· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô Î. ∫·ÂϤÚ˘ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó¤· ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ÔχÎÚÔÙÔ ÛοӉ·ÏÔ. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ οÓÂÈ Ë À∂∂ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ∫¿ÙÛÈη ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ì ʷÚ̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ∏ ¡¢ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ™‹ÊË μ·Ï˘Ú¿ÎË, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ··ÍÈÒÓÂÙ·È Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÌÂÙˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì·˙› ÙÔ˘. “À¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ - ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ºˆÙÂÈÓ‹ ¶ÈÈÏ‹, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ - ‰ÈÔÏÈÛı·›ÓÂÈ Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ΢ڛˆ˜ Û “·ÎÙÔÚÈΤ˜” ÌÂıfi‰Ô˘˜, ÎÚ˘Ê¿ Ú·ÓÙ‚ԇ, ÎÚ˘Ê¿ ¯·ÚÙÈ¿. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ôη-

ΔÔ fiÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰È

Ù·ÛÙ·ı› ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È Ë ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜, ʇÁÔÓÙ·˜ Ô Î. μ·Ï˘Ú¿Î˘”. ∂ÓÒ Ô ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¡ÂÚ¿Ù˙˘, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ: “∂È̤ÓÔ˘ÌÂ, ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙȘ Ì›˙˜ ÙˆÓ 100 Âη٠‰Ú·¯ÌÒÓ. ∫·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ì·ÛÙ ¿ÙÂÁÎÙÔÈ, οıÂÙÔÈ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ì·È ¿ÁÚ˘ÓÔÈ Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó”. √ §∞√™ ˙ËÙ› Ó· ÎÏËı› ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens ÂÓÒ ·ÓÔȯÙfi ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÎÏËıÔ‡Ó ÛÙȘ ‰˘Ô ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÔÈ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› ∫. ™ËÌ›Ù˘, ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. °È· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ” ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Ó· ηÏÔ‡ÓÙ·È ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› ‹ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Î·È Ó· ÚȯÙÔ‡Ó ‚ÔÚ¿ Û ÌÈ·

M ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· °. ™·¯·Ù˙›‰Ë ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ¤ÏËÍÂ Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ô˘ ›¯Â ‰Ôı› ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ù˘ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÂÓfi˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ô˘ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· TORCASO, Ô˘ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘, ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙËÓ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ - ÙÔ ÔÔ›Ô Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Û ÂӉ¯fiÌÂÓË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ÙˆÓ ‡ÔÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·fi ÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÛÙ·ı›. ¶ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙËÓ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Â¤‰ÂÈÍ·Ó Â›Û˘, ÙfiÛÔÓ ÙÔ ∫∫∂, fiÛÔ Î·È Ô §∞√™. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ οÏÂÛ ÙÔÓ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ ·fi ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘.√ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Û ∫˘ÚȷοÙÈÎË ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ô˘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ¯ÔÔÈ‹ÛÂÈ.

™˘Ìʈӛ· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÁÈ· Ì˯·ÓÈÛÌfi ‚Ô‹ıÂÈ·˜ μƒÀ•∂§§∂™, 4.

™Â Û˘Ìʈӛ· η٤ÏËÍ·Ó ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô ‚Ô‹ıÂÈ·˜ (SPV), ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ÎÚ¿ÙË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 440 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ÂÈ·ڈÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ECOFIN, Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ™¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ Reuters ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô ı· ‰·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ̤ۈ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Î·È ·fi Ù· 16 ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÈÔ ÊıËÓ¿ ÎÂÊ¿Ï·È·. √È ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ô Ó¤Ô˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË “∞∞∞”.

¶ÚÔ˜ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ fiÚÎÔ˘ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â˘ÚˆÎ·Ù·‰›ÎË ∞£∏¡∞, 5.

ΔËÓ Ï‹ÚË Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ fiÚÎÔ˘ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ÙȘ ·Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› Ë Ó¤· ·fiÊ·ÛË-ηٷ‰›ÎË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (∂¢∞¢) ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·”, Ì ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, Û ÚÔÛÊ˘Á¤˜ 4 ÔÏÈÙÒÓ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·‚›·Û ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ¢ÈηȈ̿وÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛΤ„˘ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi, ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Ôϛ٘, Û 58 Û˘ÓÔÏÈο ‰›Î˜ ‹ ·Ó·ÎÚ›ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ η٤ıÂÛ·Ó, ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ·› Ó· οÓÔ˘Ó Â›ÎÏËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Î·È Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ·ÓÙ› Ó· ÔÚÎÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ. ∏ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û fiÛÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¿ıÂÔÈ ‹ ÌË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ó· ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È. ŸÌˆ˜ Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÁÈ· Ó· ÌË ‰ÒÛÔ˘Ó ıÚËÛ΢ÙÈÎfi fiÚÎÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

13

KYPIAKH 6 IOYNI√À 2010

Èڛ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚˆÈÓ‹ ηٷÈÁ›‰·, Ô˘ ÂÎÙfi˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÏËÍÂ Î·È ÙË ª·Î‰ÔÓ›·

μÂÏÙ›ˆÛË Î·ÈÚÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ

ڷȤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙË Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 25-26 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ Î. £ÂÔÊ¿ÓË Δ·ÎÔ‡‰Ë, ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Ì ÂΉ‹ÏˆÛË ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ. √ ηÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı› ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿, ÂÓÒ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ˘˜ 24-25 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. Ô‡ ÔÙ·ÌÔ‡. ∏ ÛÙ¿ıÌË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ·Ó¤‚ËΠ·ÈÛıËÙ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ Î·È ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÔÙ¿ÌÔ˘˜ ∫·Ï¤Ù˙È Î·È º·ÚÛ·Ï›ÙË.

∫·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Û ηÏÔη›ÚÈ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ 33 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÎÈÓ‰‡Ó¢Û ӷ ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ, ηıÒ˜ ¤Ê˘Á ÙÔ ·Ó¿¯ˆÌ· Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›Ô. ΔÂÏÈο Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·Ôʇ¯ıËηÓ.

Œ‚ÚÂÍ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¶ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙ· ΔڛηϷ ∞fi ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó ‰Âο‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ì ‚·Ì‚¿ÎÈ, ÛÈÙËÚ¿, ÙÚÈʇÏÏÈ· Î·È ÛÈÙËÚ¿, ÂÏ‹ÁË Û‹ÌÂÚ· Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ º·Úη‰fiÓ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈοψÓ. √È ‰˘Ó·Ù¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ¤ÏËÍ·Ó Ù· ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ¶ËÓÂÈ¿‰·˜, ÙÔ˘˜ ∑¿ÚÎÔ˘, Ù˘ º·Úη‰fiÓ·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘. Δ· ·Ú‰Â˘ÙÈο η-

Ó¿ÏÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÙÔÈο, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È, ÓÂÚ¿, Ì ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ó· ÛËÌÂȈı› ˘Âگ›ÏÈÛË Î·È Ó· ‚˘ıÈÛÙÔ‡Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ∞ÁÚfiÙ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ Û Â-

ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙ· ÛÈÙËÚ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, Ï›Á˜ ÌÔÓ¿¯· Ë̤Ú˜, ÚÈÓ ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. √È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ˘Âگ›ÏÈÛË ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈ-

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ¤ÂÛÂ Î·È ¯·Ï¿˙È. ∞fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛ‹ ÒÚ·, ¤ÍÈ ˘fiÁÂÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û›ÙÈ· ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. √È ‰ÚfiÌÔÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÊÚ¿ÙÈ· ‚Ô‡ÏˆÛ·Ó Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Û˘, ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ Úˆ› ÛÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ÷ÏÎȉÈ΋˜ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ §ÈÙÔ¯ÒÚÔ˘ ¤ÂÛÂ Î·È ¯·Ï¿˙È.

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ¡√¢∂-¡¢ ∞fi ÙË ¡√.¢.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13/06/2010 Î·È ·fi 10:00 ¤ˆ˜ 19:00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ªÂÏÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¡∂∞™ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞™, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ 8Ô Δ·ÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi 25-27 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ¡√.¢.∂. ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡√.¢.∂. ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 09/06/2010 Î·È ÒÚ· 10:00 ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 10/06/2010 Î·È ÒÚ· 10:00. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜. °È· fiÛ· ª¤ÏË ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ¡√.¢.∂. Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ª¤ÏË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Î·È ÚfiÙ·ÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ì 20 ˘ÔÁڷʤ˜ ·fi Ù· ª¤ÏË Ù˘ ¡√.™. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡√.¢.∂. ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 09/06/2010 Î·È ÒÚ· 14:00 ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 10/06/2010 Î·È ÒÚ· 14:00.∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ÔÈΛ·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‹ Ù˘ ¡√.¢.∂., ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ô ‰ËÏÒÓ/Ô˘Û· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÛÙÂÚ‹ıËΠÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÈÓ Î·È ÂÎϤÁÂÛı·È ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

KÀƒπ∞∫∏ 6 I√À¡π√À 2010

∂ÚÒÙËÛË ¶. ª·ÚοÎË ÁÈ· Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ∂ƒøΔ∏™∏ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿ-

ÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, “Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÚfiıÂÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ¤ÁÎÚÈÛ˘ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Î·È ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘. ∏ ∂¶∞∂ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ ·ÚÓËÙÈο ÛÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È¯·ÛÙ› ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο. √ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ʤÚÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË, ηÏÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜, fiˆ˜ ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Î·È ÙÂÏÂÛ›‰Èη ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÚ›˙Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜; °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ, ÂÓÒ „ËÊ›ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıË Û ·˘Ùfi Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, Î. ¶·‡ÏÔ˘ ª·ÚοÎË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ÿÓÈ· ∫ÈÛÛfi˜” ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ¤‰ˆÛÂ Ë ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ, “¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ Ì ÙËÓ ∫À∞ ·.. 106093/31.12.2001. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û ÈÛ¯‡ ÎÈ ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ì ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ·‰ÂÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∞ÓÙ› ÙÔ˘ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ·‰ÂÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ Ô‰Ô‡ Î·È ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ˘Ô‚Ï‹ıËΠ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂϤÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ˘fi ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÂÓÒ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Â’ ·˘Ù‹˜.

∂ÓË̤ڈÛË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘

Δ· Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

Ή‹ÏˆÛË ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ªÈÎÚ¤˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜ ªÈÎÚÒÓ Î·È ¶Ôχ ªÈÎÚÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Δ∂ª¶ª∂ ∞∂) ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘.

∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜, Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜ ªÈÎÚÒÓ Î·È ¶Ôχ ªÈÎÚÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Δ∂ª¶ª∂ ∞∂) Î. ∞ϤͷӉÚÔ ¶··ÚÛ¤ÓÔ. ΔfiÛÔ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ô˘ ·ˇıËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ¶··ÚÛ¤ÓÔ, fiÛÔ Î·È Ë ¡Ô̷گȷ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË, Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Δ∂ª¶ª∂ ∞.∂. ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÒÛÙ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ ÂÁÁ˘Ô‰ÔÛ›· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ∏ Δ∂ª¶ª∂ ∞.∂. Â›Ó·È ÊÔÚ¤·˜ ÂÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Δ∂ª¶ª∂ Î·È ΔÚ·Â˙ÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÂÓ-

‰È·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙·, ·˘Ùfi ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ıÂÙÈ΋˜ ·¿ÓÙËÛ˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÛÙËÓ Δ∂ª¶ª∂ ∞∂. ∏ Δ∂ª¶ª∂ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛË Î·È ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ ··ÓÙ¿. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰‡Ô Â›Ó·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó: ∞) ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ٛÙÏÔ “∂ÁÁ‡ËÛË ·fi ÙËÓ Δ∂ª¶ª∂ ∞∂ ÷ÌËÏfiÙÔÎˆÓ ¢·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ ªÈÎÚÒÓ Î·È ¶Ôχ ªÈÎÚÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆӔ . °ÂÓÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ̤ۈ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ Î¿Ï˘„˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Δ∂ª¶ª∂ ∞∂. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙·: 31/10/2010.

∞ÓÒÙ·ÙÔ ÔÛfi ‰·Ó›Ԣ ·Ó¿ Âȯ›ÚËÛË 100.000ú Î·È Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÔÛfi 5.000ú. £· Á›ÓÂÙ·È ·¢ı›·˜ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Û ¢√À Î·È ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· Ì ‰›ÁÚ·ÌÌË, ÂÓÒ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ı· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÙ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜ Î·È ÂÍ·ÂÙ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¤ˆ˜ ÙȘ 31-12-2009) ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÓÔÌÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤‰Ú· Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 50 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ - ∂ª∂ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¤ˆ˜ 10 ÂηÙ. ∂. μ) ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ٛÙÏÔ “∂ÁÁ‡ËÛË ·fi ÙËÓ Δ∂ª¶ª∂ ∞∂ ÷ÌËÏfiÙÔÎˆÓ ¢·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ‰··ÓÒÓ ·ÁÔÚ¿˜ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ” . °ÂÓÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ˘ÊÈÛٷ̤ӈÓ, Ó¤ˆÓ Î·È ˘fi Û‡ÛÙ·-

ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î¿Ï˘„Ë ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÁÈ· ‰·¿Ó˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙·: 30/09/2011. ∞ÓÒÙ·ÙÔ ÔÛfi ‰·Ó›Ԣ ·Ó¿ Âȯ›ÚËÛË 300.000ú Î·È Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÔÛfi 5.000ú. ¢¿ÓÂÈ· ÂÍ·ÂÙ‹ Ì 2 ¤ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜ (ÏËڈ̋ ÙfiΈÓ). ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË (Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ∞ºª), ÓÂÔÛ‡Ûٷ٘, Ӥ˜ Î·È ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ª∂/¶ª∂ ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÓÔÌÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜, ¤¯Ô˘Ó ¤‰Ú· Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ··Û¯ÔÏÔ‡Ó (‹ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó, ÁÈ· ÙȘ ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜) ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 50 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ - ∂ª∂ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó (‹ ÚԂϤÂÙ·È, ÁÈ· ÙȘ ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË ª∂/¶ª∂, fiÙÈ ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜) ÂÙ‹ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¤ˆ˜ 10 ÂηÙ. ú.

ªÂ ·ÓÔȯ٤˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÈÙ¿ÚÈ - ÎÚÈı¿ÚÈ

ΔÂÏÂÈÒÓÂÈ Ô ·ÏˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ √ ·ÏˆÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ (ÛÈ-

Ù¿ÚÈ - ÎÚÈı¿ÚÈ) ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÂÎÙ·ı› Û fiÏ· Ù· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ οÌÔ˘ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ¤Ó· 15Óı‹ÌÂÚÔ ·fi Û‹ÌÂÚ·. √È ·Ô‰fiÛÂȘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÁÈ·Ù› ÛÙȘ ÌÂÓ ·Ú‰Â˘fiÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, Ë ÂÛԉ›· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ 400-500 ÎÈÏ¿ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·, ÛÙȘ ‰Â ÍËÚÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÍËÚ·Û›·˜, Â›Ó·È ·ÔηډȈÙÈΤ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ô‰fiÛÂˆÓ 200-300 ÎÈÏÒÓ ÙÔ ÛÙÚ¤Ì-

Ì·, ¿ÏϘ Ì 100-150 ÎÈÏ¿ Î·È Û ÌÂÚÈΤ˜ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Û˘ÁÎÔÌȉ‹. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ̤ۈ ÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÊÔÚ¤·, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ÏËÁ¤ÓÙˆÓ ÛÈÙÔηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ·˘Ù¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÙˆÓ 11-13 ÏÂÙÒÓ ÙÔ ÎÈÏfi Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÚÔÔÙÈ΋, ÏfiÁˆ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘Á΢ÚÈÒÓ, ÔÈ ÙÈ̤˜ Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙ· 14-16 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ‹‰Ë ·ÏˆÓ›˙ÔÓÙ·È ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Â›Ù ÛÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ›Ù Û ÂÌfiÚÔ˘˜, Ì ·ÓÔȯ٤˜ ÙÈ̤˜ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·˘Ù¤˜ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÛÈÙËÚÒÓ, ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜.

√È “¡¤ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ” ÁÈ· ÙÔ ÌˆÚfi ÛÙ· “·˙‹ÙËÙ·” ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ™∂ ÂÚÒÙËÛË ÙˆÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ™. ∫ÔÎΛÓË, °. ªÔ˘Ï¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÈÓ ÂÙ¿ Ì‹Ó˜ Ì›· ·Ó‡·ÓÙÚË ÌËÙ¤Ú· ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ¤ÊÂÚ ÛÙË ˙ˆ‹ ¤Ó· ·ÁÔÚ¿ÎÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¿ ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â. ΔÔ ÌÈÎÚfi ·È‰› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ¤Ó· ÙÔ˘ Ì¿ÙÈ Ì ÌÂȈ̤ÓË fiÚ·ÛË Î·È ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÓÂÔÁÓÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ΔfiÛÔ ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ·È‰›. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ηӤӷ ›‰Ú˘Ì· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÒÛÙ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ó· ‚ÚÂı› ·Ó¿‰Ô¯Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ̤۷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Á·Ï‹ÓË Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ··Ú·›ÙËÙË ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÚfiÏÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÏÔ Î·È Ó· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. π‰È·›ÙÂÚ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Ô˘ ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ÌfiÏȘ ‹Ïı ÛÙË ˙ˆ‹ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÏÁËÛ›· ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÂÁηÙÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· ÌÈ·˜ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, Ì ΛӉ˘ÓÔ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ Û ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠fiˆ˜ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ı¤Ì· Û ÚÔÛ¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ì·˜ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiˆ˜ ÂÈÏËÊı›Ù ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û ηٿÏÏËÏÔ ›‰Ú˘Ì·, ÒÛÙ ӷ ʇÁÂÈ ¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘”.

£Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ “¶ÚfiÙ·Û˘ ∑ˆ‹˜” ∏ “¶ÚfiÙ·ÛË ∑ˆ‹˜” - ∫¤ÓÙÚÔ

Δ·Ï·ÈˆÚ›Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √°∞ °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √°∞ ηٿ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈηϤÛÙËΠ·‰˘Ó·Ì›· ηٷ‚ÔÏ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÂÏÏ›„ÂÈ ÈÛÙÒÛˆ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·Ó ÙÌËÌ·ÙÈο ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÈÔ˜ ÊÙ·›ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ¿ÏÏÔÈ

80¿Úˉ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¿ÚÚˆÛÙÔÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Â› ÒÚ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ¯ı˜ ¶¤ÌÙË, ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ·fi ÙȘ 8.30 ̤¯ÚÈ 11.30 ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜. ∏ ·‰ËÌÔÓ›· Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ı· ›¯Â ·ÔÊ¢¯ı›, ·Ó ˘‹Ú¯Â ÛÂÈÚ¿ Î·È ÒÚ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ Î·È ·Ó, fiˆ˜ ÛÙȘ ¿ÏϘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ (π∫∞, Δ∂μ∂, ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î.¿.) Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∞˜ ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È ·˘Ù‹ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ˘ÂÚËÏ›ÎˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √°∞.

¶ÚfiÏ˄˘ ηٿ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ -√∫∞¡∞, ÙÔ “™‡Á¯ÚÔÓÔ ™¯ÔÏ›Ԕ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ “™‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ”, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË-ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ı¤Ì·: “™ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ”, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙ· ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞ÁˆÁ‹˜ ÀÁ›·˜: “√ ΋Ô˜ Ì ÙȘ 11 Á¿Ù˜” Î·È “ΔÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ”, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 6:30 Ì.Ì. ÛÙÔ “∫Ù‹Ì· °·›·” (ÕÏÏË ªÂÚÈ¿). ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

KYPIAKH 6 IOYNI√À 2010

∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜

À„ËϤ˜ ‚¿ÛÂȘ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ ™¯ÔϤ˜

π

‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËϤ˜ ‚¿ÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Û¯ÔϤ˜, fiˆ˜ ÔÈ π·ÙÚÈΤ˜, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À, ¡ÔÌÈΤ˜ Î·È ¶·È‰·ÁˆÁÈο, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ó·˘·Ú¯›‰Â˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ 5Ô˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ¶Â‰›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹, §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ™Ù· ¯·ÌËÏfi‚·ıÌ· Î·È ÌÂÛ·›· ÙÌ‹Ì·Ù· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÒÛË ÙˆÓ ‚¿ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ı·̷ÙÈ΋. °‡Úˆ ÛÙȘ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ηıÒ˜ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ™ÙȘ 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙȘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ·fi Ù· ÚÒÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Ù· μ·ıÌÔÏÔÁÈο ∫¤ÓÙÚ·, ÂÓÒ ÛÙȘ 17 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· ÔÚÈÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Â·ÏËı‡ÛÂȘ Î·È Á‡Úˆ ÛÙȘ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙ· §‡ÎÂÈ·. º¤ÙÔ˜ Ë ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì ÈÔ ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÁÈ·Ù› Ô ‚·ıÌÔÏÔÁËÙ‹˜ ‚¿˙ÂÈ ‚·ıÌfi Û οı ˘ÔÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ¤‚·˙ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ‚·ıÌfi ÙÔ˘ οı ÁÚ·ÙÔ‡. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÂͤÏÈÍË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٷ¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÒÓ, ·ÊÔ‡ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹. ΔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fï˜ Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙȘ ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ; Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Δ· ¡¤·”, Ù¤ÛÛÂÚ· Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ∂ÍÂÙ¿ÛˆÓ: ı· ÂÈÛ·¯ı› Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ı· ¤¯Ô˘Ì ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜, ı· ÚÔÎÏËı› ¯¿ÛÌ·

Ó·È Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÛÙ· ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ¶Â‰›Ô˘, ÛÙȘ ÙÚÂȘ ¡ÔÌÈΤ˜ Î·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¶·È‰·ÁˆÁÈο ΔÌ‹Ì·Ù·. øÛÙfiÛÔ Ë ÙÒÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∂›Û˘ ı· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÌˉÂÓÈÛÙ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ ‰¤Î·.

√È ÂȉfiÛÂȘ ·Ó¿ Ì¿ıËÌ·

ÂÚ›Ô˘ 15.000 ÌÔÚ›ˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÚÒÙ˘ Î·È Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È ı· ηٷÁÚ·Ê› ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Û¯ÔϤ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÌfiÓÈÌ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. π‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËϤ˜ ‚¿ÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Û¯ÔϤ˜, fiˆ˜ ÔÈ π·ÙÚÈΤ˜, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À, ¡ÔÌÈΤ˜ Î·È ¶·È‰·ÁˆÁÈο, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ó·˘·Ú¯›‰Â˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ 5Ô˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ¶Â‰›-

Ô˘, ‰ËÏ·‰‹, §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ª¿¯Ë ı· ‰Ôı› ÁÈ· ÙȘ ÂÚ›Ô˘ 1.900 ı¤ÛÂȘ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù· Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó 9.00010.000 ˘„ËÏfi‚·ıÌÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. ™˘ÓÔÏÈο, ʤÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ÂÚ›Ô˘ 40 ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ÙÌ‹Ì·Ù· (ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂȉÈÎfi Ì¿ıËÌ·) Î·È ÛÙ·

ÛÙÚ·ÙȈÙÈο- ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ı· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 18.000 ÌfiÚÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û 90-100 ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Δ∂π, ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ʤÙÔ˜ ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi 10.000, ÂÓÒ Ë ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ‚¿ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 4.500 ÌfiÚÈ· (Èı·ÓfiÓ Î¿ÔÈÔ ÙÌ‹Ì· ∑ˆÈ΋˜ ‹ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜). √È ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi 10.000¶ÙˆÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ›-

40¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î·, ¯ı˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·

∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

∂ȯ›ÚËÛ ӷ ¤ÛÂÈ ·fi Ù·Ú¿ÙÛ·

∫›Ó‰˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ·fi Ù· ÎÈÓËÙ¿

¡· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÈ· 40¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÂÚÈԛΈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ Ë 40¯ÚÔÓË Ô˘ ›¯Â ηı›ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÎÚÈ·Ófi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Ù·Ú¿ÙÛ·˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, ÌÂÙ·›ÛÙËÎÂ. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ˘, ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó fiÙÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È¤ÌÂÓ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ›¯Â ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È Î·ıfiÙ·Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù· fi‰È· Ù˘ ÛÙÔ ÎÂÓfi. ∞̤ۈ˜ ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÂÓÒ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÁÓˆÛÙË Á˘Ó·›Î· Ó· ÌËÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ. °È· ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÙËÓ ›ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ Ë Á˘Ó·›Î· ·Ú¤ÌÂÓ ÛȈËÏ‹. ΔÂÏÈο Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÂÚÈԛΈÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ Ë Á˘Ó·›Î· ›ÛÙËÎÂ Î·È Î·Ù¤‚ËΠ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙË ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë 40¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È ·Ó‡·ÓÙÚË Î·È ‰È·Ì¤ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘ Î·È Î·ÙÔÈΛ Û ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Èı·Ófiٷٷ „˘¯ÔÏÔÁÈο ‹Ù·Ó Ù· ·›ÙÈ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ‹Ù·Ó ·Ó·Ûٷو̤ÓÔÈ Ì ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ë 40¯ÚÔÓË ‰È¿ÏÂÍ ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜.

™ÙË ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË Ë ¤Ó·ÙË ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢.™. ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ ∏ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¤Ï·‚ ÙËÓ ¤Ó·ÙË ¤‰Ú· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û ·fi ÙȘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∏ ¤‰Ú· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ù·Ó ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢∞∫∂ Î·È Ù˘ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ·ÔÊ¿ÓıËÎ·Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙË ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ ÂÓÓÈ¿ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘ ¢.™.. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢∞∫∂ ÙÚÂȘ ¤‰Ú˜, ¶∞™∫ ÙÚÂȘ ¤‰Ú˜, ∂™∞∫-¢∂∂ ‰‡Ô ¤‰Ú˜ Î·È ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË Ì›· ¤‰Ú·. ªÂı·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› Û ÛÒÌ·. ™ÙȘ 21-24 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¢È‰·ÛηÏÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∞‡ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ ÙÔ˘ Û ÛÒÌ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ.

∫›Ó‰˘ÓÔÈ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ۠ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ì›ÏËÛÂ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∂ȉËÌÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÈ¿Ì˘. ™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂȉËÌÈÔÏÔÁ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. “ªÂ Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ¤¯Ô˘Ì οÔÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ. √È Èı·ÓÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Û ÔÏÏ¿ Â›‰·, fiˆ˜ ÛÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi, ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ΛӉ˘ÓÔÈ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Û˘Ìو̿وÓ, fiˆ˜ ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜, ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÓÂÔÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‚¤‚·È· Â›Ó·È ˘fi ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË. ∂›Û˘ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ΢ÓËÁ¿ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË” ›Â Ô Î. ΔÛÈ¿Ì˘. ™Â ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Û ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ·Ô‰ÂÎÙfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›·. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÎÈÓËÙ¿, fiˆ˜ ÔÈ ˘ÏÒÓ˜ ˘„ËÏ‹˜ Ù¿Û˘ Ù˘ ¢∂∏, ÔÈ ÔÈÎȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ∫·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÙÔ Ì‹Ó·, fiÙ·Ó ÔÈ ºÈÓÏ·Ó‰Ô› ÌÈÏÔ‡Ó ¤ÓÙ ÒÚ˜. ∂›Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ hands free ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Msc ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· Msc À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· °Ú·Ê›Ô: ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 13 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 28131. ∫ÈÓ.: 6946 226453

™ÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı· Â›Ó·È ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ¿Óˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË Î·È ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η ÌÂٷ͇ 1015. §ÈÁfiÙÂÚÔÈ fï˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ› ÌÂٷ͇ 16-18 ‚·ıÌÔ‡. ÃÂÈÚfiÙÂÚ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙË μÈÔÏÔÁ›· Î·È Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ Ù· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔ 98% ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙Ô̤ӈÓ. √È ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ÌÂÛ·›Â˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈΤ˜ Îϛ̷Θ. ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο: ı· ÌÂȈıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ fi¯È ‰Ú·Ì·ÙÈο, ÔÈ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì ÙȘ ηϤ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¿ıËÌ·. ΔÔ Ì¿ıËÌ· Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 1,3. πÛÙÔÚ›· ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘: §fiÁˆ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ı· Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ. £· ·˘ÍËıÔ‡Ó

ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË, fiÔ˘ ¤Ú˘ÛÈ ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙÔ 31%. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ·: √Úȷ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ Ì ÙȘ Ôχ ηϤ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ıÔÏ‹. μÈÔÏÔÁ›· ηÙ‡ı˘ÓÛ˘: ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÛ·›Â˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÔÈ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ. ÃËÌ›· ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘: ∂Ï·ÊÚÒ˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙË ÃËÌ›·. ª·ıËÌ·ÙÈο: §fiÁˆ Ù˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ. º˘ÛÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘: ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ 4Ô˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Îϛ̷Θ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ¤ÛÙˆ Î·È ÔÚȷο Ì¿ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ: ¢ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙ¤˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ ÙˆÓ ÂȉfiÛˆÓ. ∞Ó¿Ù˘ÍË ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Û ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ: §fiÁˆ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ı· Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜: ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ÂÈÏÂÁfiÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ· ÁÈ· ÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, fiÔ˘ ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó 25.000 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. º.™.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

ŸÚÔÈ Î·È ÔÈ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

 ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·ıÒ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜, ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.ΔÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ “ËÈfiÙÂÚÔ” ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ӷ ˆ˜ “NATURA” , ÂÚÈÔ¯¤˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ›. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Û ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ı· ·ÔÙÂÏ› ¡fiÌÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÛ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÚ›˙·Ì ÁÈ· ÙȘ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Î·Ó›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ì ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. √È ˙ÒÓ˜ Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Â›Ó·È Û ÎËÚ˘Á̤ӷ ‰È·ÙËÚËÙ¤· ÌÓËÌ›·, Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ʇÛ˘, Û ÂıÓÈÎÔ‡˜ ‰Ú˘ÌÔ‡˜, Û ÔÈÎÔÙfiÔ˘˜ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Natura. ™ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ˙ÒÓ˜ ··ÁfiÚ¢Û˘ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚Â› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, ·Ó ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Â›¯Â ÎÚÈı› ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ √˘Ó¤ÛÎÔ, fiˆ˜ ˙ËÙÔ‡ÛÂ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›·, Ë ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ÂÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ. ΔÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‰›ÓÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÛÙȘ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ Ô˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¶··ÙfiÏÈ·, ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Î·È Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ª¤Û· ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ù›ıÂÓÙ·È Ó¤ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚÔÈ Î·ÓfiÓ˜, ·ÏÏ¿ Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË ÁÈ’

·˘Ùfi Î·È Ë ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ı¤ÙÂÈ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÌÈÎÚÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ø˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÔÚ› ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÁÔÓ˜ ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘„ËÏ‹˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ·ı¤·Ù˜ ·fi ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

√È ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ø˜ ˙ÒÓ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ˙ÒÓ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë

ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ: Δ· ÎËÚ˘Á̤ӷ ‰È·ÙËÚËÙ¤· ÌÓËÌ›· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÌÓËÌ›· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜, ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÔχÙÔ˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘, ÔÈ ˘Ú‹Ó˜ ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ ¢Ú˘ÌÒÓ, Ù· ÎËÚ˘Á̤ӷ ÌÓËÌ›· Ù˘ ʇÛ˘ Î·È Ù· ·ÈÛıËÙÈο ‰¿ÛË, ÔÈ ÔÈÎfiÙÔÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÙfiˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ºÀ™∏ 2000, Ù· ‰¿ÛË Î·È ÔÈ ÁˆÚÁÈΤ˜ Á·›Â˜ ˘„ËÏ‹˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜, ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ ˙ÒÓ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û ÂȉÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÂÁη-

Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ÈÛ¯‡Ô˘Ó. ∂ȉÈÎÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ Û ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ú¤ÂÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘, Ó· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÙÈ΋ fi¯ÏËÛË. √È ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙȘ ˙ÒÓ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚÔÈ fiÚÔÈ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ Û˘Óԉ¢ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ¤ÚÁˆÓ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘. ∞fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›-

Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Î·È ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÓÒÚÈ˙ ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î‡„ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ηıÒ˜ ˘‹Ú¯Â ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡∞ª Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÂȉÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÙËΠˆ˜ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ··ÁfiÚ¢Û ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Û ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÓÒ Ë ÓÔÌ·Ú¯›· ˙ËÙÔ‡Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Á‹‰· Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ‹Ú ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ̤۷ ·fi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰Èfi ÙÔ˘, ·ÚfiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤ÎÏËÍË Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ì ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË. ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ˙ËÙÔ‡Û ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÂȉÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, οو ·fi fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ÂÈηÏÂ›Ù·È ϤÔÓ

ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ù˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ºÒÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ¤Êı·Û Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˆ˜ “ÓÔÌÈÎfi Âȯ›ÚËÌ·” , ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ˆ˜ “ÌË Ô¯ÏÔ‡Û· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ¯ˆÚÔıÂÙËıÔ‡Ó, fiÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ·˘Ù‹” . ™ÙËÓ ›‰È· ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ‡ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. “ø˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÓÔÂ›Ù·È Î¿ı ÎÙÈÚȷ΋ ‹ ¿ÏÏË ÌfiÓÈÌË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ‹ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ú‡·ÓÛË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . ∂›Û˘, Ô Î. ºÒÙÔ˘ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ› fiÙÈ “ˆ˜ ¤ÚÁÔ Î·È ÌË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÓÔÂ›Ù·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ÛÙÔ ÙÔ›Ô, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ” . ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÓÔÌÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ˆÛÙfiÛÔ ı¤ÙÂÈ Î·È ·˘Ùfi Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Û ÂÎÙfi˜ Î·È ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

∂ÈÚ‹ÓË, Û˘Ó·‰¤ÏʈÛË, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË pemagnisias@sep.org.gr ¶√§§∂™ ÊÔÚ¤˜ ı· Ì·˜ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÎfiÔ˘. ¢ËÏ·‰‹ Û ‰˘Ô ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· fiÛˆÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ∫›ÓËÛË ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘ÓÔ„›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘. √ ÓfiÌÔ˜ Î·È Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È·, Ù· ı·ÙÚÈο ‚Ú·‰ÈÓ¿, ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜, ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·Ú¤Â˜ (ÙȘ ÂÍ¿‰Â˜ ‹ ÙȘ ÂÓˆÌÔٛ˜). ∫Ú‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙȘ ·ÓȯÓ¢ÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÓÛ˘Ó›‰ËÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙËÓ ∫›ÓËÛË. ∫¿ÔÈ· ÚfiÛÊ·Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì ¤Î·Ó·Ó Ó· ÛÙÚ¤„ˆ ÙË ÛΤ„Ë ÌÔ˘ Û ·˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ ˘fiÛ¯ÂÛ˘, Ô˘ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› Ì·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Ì·˜ Ì¿ıÔ˘Ó fiÛÔ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ·

ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ŒÍÈ ÏÔ›· Ì ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‰¤¯ıËÎ·Ó Â›ıÂÛË, Û ‰ÈÂıÓ‹ ‡‰·Ù· ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È ÔÈ 600 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜, ÂÈÚËÓÈÛÙ¤˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ (·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï) Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÒÚ˜. √È ÁÚ·Ì̤˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ηı·˘Ùfi, ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÊÔÚÌ‹ ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ (ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ Ï·fi Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘) Î·È ı· ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡Ó Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ Ô ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ÌÔÚ› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ùfi. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎfiÌË ı‡Ì·. £‡Ì· ÂÓfi˜ ÔϤÌÔ˘ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. ∫È Ô fiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È Ù˘ÊÏfi˜, ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ê‡ÏÔ, Ê˘Ï‹, ËÏÈΛ·, ÂıÓfiÙËÙ·, ıÚËÛΛ·. ΔÔ 1940 ÛÙË ıËÚȈ‰›· ÙÔ˘ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∂‚Ú·›ÔÈ ‚Ú‹Î·Ó ÊÚȯÙfi ı¿Ó·ÙÔ ÛÙ· ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¡·˙›. ∫È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤ÂÈÙ· ¤ÌÂÈÓ ӷ ı˘Ì¿Ù·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Í·Ó·˙‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤-

ÙÔÈÔ ÔÙ¤. ™Ù‹Û·Ì ÌÓËÌ›·, ÌÔ˘Û›· Î·È ÊÙÈ¿Í·Ì ÂÂÙ›Ԣ˜, ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÌfi. ∫È fï˜ Ô fiÏÂÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈÎfi˜. ∫·È ÌÂ

fiÛË ÂÈÚˆÓ›· ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Û fiÛÔ˘˜ ‰Â Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ·fi ·˘Ù‹, Ì·›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰˘Ô Ï·Ô‡˜ Ô˘ Î·È ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ì‚›ˆÓ·Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓÂÎÚÒÓ ¤¯Ô˘Ó ıÚËÓ‹-

ÛÂÈ Û ÔϤÌÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙË °¿˙·, Ù· ·È‰È¿ ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ô‡ ÙÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÔÙ¤ ηٿÚÙÈ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÁÈ·Ù› Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈṲ̂ӷ, ηÙÔÈÎÔ‡Ó Î·Ù¿ ‰Âο‰Â˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›. ∫·È ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¿ÓÈÛÔ fiÏÂÌÔ, Ì Á˘¿ÏÈÓÔ˘˜ Û‚fiÏÔ˘˜ Î·È ÛÊÂÓÙfiÓ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ٷÓÎ Î·È ‚fî˜. Ÿˆ˜ Î·È Î¿ı Ϸfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔԉ‡ÛÂÈ, Ó· ÌÔÚʈı› Î·È Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ¤ÊÙÔ˘Ó ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ı‡Ì·Ù·, ÙÔ˘ ¿‰ÈÎÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ÂÍÙÚÂÌÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÙË Ó›ÎË Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ˙ˆ‹. √ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÎÔÈÛÌÔ‡ ¤˙ËÛ Ì ÙÔ ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ ÙȘ Ì¿¯Â˜ ÛÙËÓ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋. ∫·È ÛÙË ‰‡ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Á¤ÓÓËÛ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÚËÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂ÈÚ‹ÓË, Û˘Ó·‰¤ÏʈÛË Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È ÙÚÂȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ì·˜. ∫·È Û ·˘Ù¤˜ ı¤ÏÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó, Ó·

ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó. Ãı˜ ‹Ù·Ó Ë °¿˙·, ÚÔ¯ı¤˜ Ë μÔÛÓ›· Î·È ·‡ÚÈÔ ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÔÈ· ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÛÂÈÚ¿; √ fiÏÂÌÔ˜ ‰Â ÛÙ·Ì·Ù¿ ·Ó ‰Â ‚ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ôϛ٘ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ·Á·ı¿ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘, Ù˘ ·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¶Ôϛ٘ ·Ó‹Û˘¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ÙÔ˘˜ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó - ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ - fiÏ· ·˘Ù¿. ∫·È ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ô ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌfi˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·›ÚÓÔÓÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜. ∞˜ ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ Â‰Ò ˆ˜ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ¶ÚÔÛÎÔÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË ÙÚ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÎÔÛÙÔ‚fiÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ·ÊÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÎÏÂÈÙÔÚȉÂÎÙÔÌ‹ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÒÚ˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ∫·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÌÔÚԇ̠ӷ Á›ÓÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ...


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

∂ÈʇϷÍË ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜

¢‡Ô ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ì·ıËÙ¤˜ ¿ÛÎËÛ·Ó ‹ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi

£

‡Ù˜ Î·È ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ̤ۈ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÙÔ 20% ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û 250 Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” Ì ı¤Ì· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ. ∏ ËÌÂÚ›‰· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∂ÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È æ˘¯Ô·ıÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ -∂ȉËÌÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È π·ÙÚÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ¶ÚÔ·Áˆ-

∏ ¡∞™ ÁÈ· ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂˘Ú¤Ûˆ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ∂ƒøΔ∏™∏ ÁÈ· ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂˘Ú¤Ûˆ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª η٤ıÂÛÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “£‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔηÏ› Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ °Ú·ÊÂ›Ô ∂˘Ú¤Ûˆ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ Ì·˙› Ì ÙÔ Ífi‰ÂÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ·˘Ù·¿Ù˜ Û ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ¶ÈÛÙ‹ ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞Ú¯¤˜, Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Â˘¤ÏÈÎÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ï‹ÙÙÔÓÙ·˜, Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·›‰Â˘ÛË... ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÒÚ·, Ì ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi Î·È ·ÓıÂÛÛ·ÏÈο, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ›‰È·, ˆ˜ ȉȈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ¯¿ÓÙÚ˜, ηıÚÂÊÙ¿ÎÈ· Î·È Ê˘Ï·¯Ù¿, ÛÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ï·fi. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙËÓ ÂÏ·Ù›· ÁÈ· ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô ¡Ô̿گ˘ ı· ÙËÓ ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ÁÈ·Ù› Ë Û‡Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ·fi ηÈÚfi. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ (ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞¡∂ª Â›Ó·È 18 ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ô˘ Ë Û‡Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ)” .

Á‹˜ Ù˘ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÌÂÙ·‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∂ÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È æ˘¯Ô·ıÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ÃÚÈÛÙ›Ó· ƒÔ‡ÛË-μ¤ÚÁÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ı¤Ì· “∂ÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ∂ÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ ÛÙ· ™¯ÔÏ›·: Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜;” . ∏ ›‰È· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤Ú¢ӷ Û ۯÔÏ›· Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi. “º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ì¿ÏÏÔÓ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿, ˆÛÙfiÛÔ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Û μfiÏÔ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó 250 ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Û ̷ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Δ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ 20% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ ›Ù ˆ˜ ı‡Ì·Ù· ›Ù ˆ˜ ı‡Ù˜. ΔÔ 80% ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ, fiˆ˜ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ οÔÈÔ ·ÂÈÏËÙÈÎfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ‹ Ù˘ ·ÔÎ¿Ï˘„˘ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ̤ۈ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ∂›Û˘ ˘‹Ú¯·Ó ·È‰È¿ Ô˘ ›·Ó fiÙÈ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·ÂÈÏËÙÈο ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌËӇ̷ٷ Î·È ·fi ¿ÙÔÌ· ÂÎÙfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ. √ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÈıÂÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È Î¿ÔÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ·›ÙÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î˘‚ÂÚÓÔÔÏ›Ù˘. ¢ËÏ·‰‹ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÂȉÚԇ̠ÌfiÓÔ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ì ۈ̷ÙÈ΋

Â·Ê‹ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ¤Ó· ·Ó·Ú›ıÌËÙÔ Ï‹ıÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙȘ ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÏfiÁˆ ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ, ÙÔ ¯Ï¢·ÛÌfi, ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‚›·. Δ· ·ÁfiÚÈ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ÈÔ Û˘¯Ó¿ ı‡Ì·Ù· ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚›·˜, ÂÓÒ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ı‡Ì·Ù· ÏÂÎÙÈ΋˜ ‚›·˜. ŸÛÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È. °ÂÓÈο Ë ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 14-16 ÂÙÒÓ.

¯‹ÏÔ˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜, ÂÓÒ ÛÂ

¿ÏÏ· Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ηٿ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-

ÓÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÂÈʇϷÍË. √ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÂÓÓÈ¿ ÂÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙˆÓ 26 ÂÙÒÓ. 줂·È· Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ËÏÈΛ· ÁÈ· Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ› ÌÈ· ¤ÊË‚Ë, Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 1214 ÂÙÒÓ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÒÚÈÌË Î·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÔÈÔ ÛÎÔfi οÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ. √ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÂϤÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ú˘ÛÈ ÂÌ‚ÔÏÈ¿ÛÙËΠÙÔ 7% ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 15-17% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ËÏÈÎȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ›. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ¤¯È ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ› ÙÔ 70%. ∏ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢ÂÓ ÂÌ‚ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ê˂˜ ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘∫·ÙÛÈ·Ú‰¿ÓË ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÂÈʇϷÍË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÙÚ·-

°ÎÏ·‚¿ÓË 36∞ μfiÏÔ˜ 38221 ΔËÏ.: 24210 33662, 33676 º·Í: 24210 33676 ∞Ú.∂√Δ: 00381

∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ∂ÈÛÙÔÏ‹ ø˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›· 55+ ÛÙÔ ¡Ô Ìfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙfiÛÔ Û ıÂÛÌÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›Â‰Ô fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔ Ï›Ù˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË Ô˘ ‰Â›Í·Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·˘Ù‹Ó ÚfiÙ·ÛË. ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ¯·Ú¿ Î·È Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ Û fiÏÔ˘˜ ·˘ ÙÔ‡˜ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜. √ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ Ì·˜ ÚfiÏÔ˜ Û ηÈÓÔÙfiÌ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¿ÏψÛÙÂ, › Ó·È Ù·˘ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·¢ı›·˜ Ù‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ªÂ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙË ‰È΋ Û·˜ ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ, Ì ·ÎfiÌË ÈÔ ÚˆÙÔÔÚȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Áο̷ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ Î·È ¿ÓÙÔÙ Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ™‡ÓÙÔÌ· ı· Û·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁΠÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË º·ÓÔ˘Ï¿˜ °ÚËÁfiÚ˘ æÈÒÙ·˜ §¿˙·ÚÔ˜

NISSAN AUTO PRAXIS N. KI™™A™ - I. •ENOXPH™TOY E.¶.E. O§OK§HPøMENO ™Y°KPOTHMA A£HNøN 80 BO§O™ TH§.: 24210 84205 - 91206 ME§O™ TOY E•OY™IO¢OTHMENOY ¢IKTYOY TH™ NISSAN


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

™ÙËÓ ÈÔ ‰˘ÛÌÂÓ‹ ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ıˆÚËÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜

Δ· “up” Î·È Ù· “down” ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ∞∂π

·ÓÂÚÁ›· Î·È Ë ÂÙÂÚÔ··Û¯fiÏËÛË Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ıÂÔÏfiÁÔ˘˜, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÁˆfiÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‰·ÛÔÏfiÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Û ˘„ËÏ‹ ˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, fiˆ˜ ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, ÔÈ ÎÙËÓ›·ÙÚÔÈ, ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›, ÔÈ ·È‰·ÁˆÁÔ›, ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. Δ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á·Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤ÓÙ Ì ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌfiÏȘ ¤ÍÈ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ó¤Ô˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â›Ó·È ÂÈÛÊ·ÏÒ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∂›Û˘ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˆ˜ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ÙÔ̤· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ó¤ˆÓ Ô˘ ¿ÏÏË ÂÈÛÙ‹ÌË ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÂÏÈο ·ÛÎÔ‡Ó.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™ ¶fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ù˘¯›ˆÓ ∞∂π Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÂÚÁ›·˜; ∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ Ô˘ ÛÔ‡‰·ÛÂ, ı· ‚ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ÂÚÁ·Û›·, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚÈÊı› Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ 15 ¯ÚfiÓÈ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÌÈ· Û·Ê‹ Ù¿ÛË ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ıˆÚËÙÈÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ Û¯ÔÏÒÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏ· οÔÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·, ÂÓÒ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ·fi ÙȘ ÂÈÛً̘ Ù˘ ˘Á›·˜, Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, Ù˘ Ì˯·ÓÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ϤÔÓ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ΔÚ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˘˜. §›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ·Ó ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Û οÔÈ· Û¯ÔÏ‹, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ Ù˘¯›Ô ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √√™∞ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÌfiÓÈÌ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙË ¢·Ó›· Â›Ó·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Û˘ Û ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÈÛÊ¿ÏÂÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ 40% ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ¤ÓÙ Ì ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜.

÷ÌËÏ‹ Î·È ˘„ËÏ‹ ˙‹ÙËÛË

πÛÙÔÚÈÎÔ›, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ, ıÂÔÏfiÁÔÈ, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ, ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔÈ, ÁˆÏfiÁÔÈ, ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÁˆfiÓÔÈ, „˘¯ÔÏfiÁÔÈ Î·È ‰·ÛÔÏfiÁÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË Û ˙‹ÙËÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, fiˆ˜ ‰¿Ûη-

ÏÔÈ, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ¤˜, ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÛÙÂϤ¯Ë Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, Ì˯·ÓÈÎÔ› Ì˯·ÓÔÏfiÁÔÈ, ÛÙÂϤ¯Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘, ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ›, ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔÈ, ÏÔÁÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, Ù¯ÓÔÏfiÁÔÈ ÙÚÔʛ̈Ó. ™Â ηÈÚÔ‡˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ë ı¤ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï‹ÁÌ· ÙÔ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ £ÂˆÚËÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ, ÂÓÒ Ë ·ÓÂÚÁ›· ·ÂÈÏ› ϤÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ˘Á›·˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ·ÚÓËÙÈο ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÔÎ·Ï˘ÙÈο Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ °Ú·Ê›ˆÓ ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ 5-7 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: πÛÙÔÚÈÎÔ›-∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ: ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 17,1%. √È ÌfiÓÈÌ· ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÌfiÏȘ ÙÔ 41,6%, ÔÈ ÂÈÛÊ·ÏÒ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ 58,4%, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 35,4% ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·fiÏ˘ÙË ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘¯›Ô˘ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜. £ÂÔÏfiÁÔÈ: ∏ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ıÂÔÏfiÁˆÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 16,2%, ÂÓÒ ÔÈ ÌfiÓÈÌ· ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 62,7%, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ Ô˘ ÙÔ 70% ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙË ıÂÔÏÔÁÈ΋.

∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ-∞ÓıÚˆÔÏfiÁÔÈ : ™Ù· ‡„Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÙÂÚÔ··Û¯fiÏËÛË ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÏ¿‰Ô, ·ÊÔ‡ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 90% ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚˆÔÏfiÁˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 12,9%. °ÂˆÏfiÁÔÈ-º˘ÛÈÔÁÓÒÛÙ˜: ∏ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·˘Ùfi ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 11,9%, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÙÔ 30% ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û ÙÔ̤· Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜: ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÏ¿‰Ô Â›Ó·È fiÙÈ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 70% ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›· ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Î·È Â‰Ò Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó¿ÊÂÈ· Ì ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 12% ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜. °ÂˆfiÓÔÈ: ΔÔ 10,4% ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ. ∂›Û˘ ÙÔ 68,9% ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·, ÙÔ 31%, Â›Ó·È ÂÈÛÊ·ÏÒ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ·fiÏ˘ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË Ù˘¯›Ô˘ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ 41%. æ˘¯ÔÏfiÁÔÈ: ™ÙÔ 9,9% ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ „˘¯ÔÏfiÁˆÓ. ΔÔ 66,4% ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›· ›Ù ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ›Ù ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÂÓÒ ÙÔ 33,6% ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÈÛÊ¿ÏÂÈ·. ∏ ·fiÏ˘ÙË ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛË Ù˘¯›Ô˘ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÔ 54,5%. ºÈÏfiÏÔÁÔÈ: ∏ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÊÈÏÔ-

ÛÔÊÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 9,2%. ∂Âȉ‹ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Â›Ù Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ›Ù Ì ٷ ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ÌfiÏȘ ÙÔ 42,2% ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·, ÂÓÒ ÙÔ 57,8% ˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÈÛÊ¿ÏÂÈ·. ¢·ÛÔÏfiÁÔÈ: ™ÙÔ 9,2% ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰·ÛÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ 75,8% ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ÃËÌÈÎÔ› ªË¯·ÓÈÎÔ›: ™ÙÔ 7,2% ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÙÔ 63% ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 37% Â›Ó·È ÂÈÛÊ·ÏÒ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÂÓÒ Ë ·fiÏ˘ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂٷ͇ Ù˘¯›Ô˘ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 68,6%. √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ: ™ÙÔ 7% ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÙÔ 76,1% ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. °˘ÌÓ·ÛÙ¤˜: Δ˘Èο Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Â˘Ú‡ÙÂÚ· Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۯÂÙÈο ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, Á‡Úˆ ÛÙÔ 6,2%, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ì ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜. ªÂ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË fï˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ 50% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Û ¢‹ÌÔ˘˜, ·ıÏËÙÈο ΤÓÙÚ·, Û¯ÔÏ›·. μÈÔÏfiÁÔÈ: ∏ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ‚ÈÔÏfiÁˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 5,8%. ŒÍÈ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·. √È μÈÔÏfiÁÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¢ÓÔËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ‚ÈÔÁÂÓÂÙÈ΋˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ.

¢¿ÛηÏÔÈ, ÓËÈ·ÁˆÁÔ›, ÂȉÈÎÔ› ·È‰·ÁˆÁÔ›: ÷ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Á‡Úˆ ÛÙÔ 5,2% ·ÔÙÂÏ› Ë ·ÓÂÚÁ›· Û ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ıÚfiˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¿ÏψÛÙ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÙÔ 70% ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·. ∞ÎfiÌË ÛÙÔ 70% ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂٷ͇ Ù˘¯›Ô˘ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜. ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ›, Ê˘ÛÈÎÔ›, ¯ËÌÈÎÔ›: ∏ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ·fi Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ΔÌ‹Ì·Ù· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 5,1%. ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 53,55 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÈÛÊ¿ÏÂÈ·. °È·ÙÚÔ›, Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ: ª¤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ı· ‹Ù·Ó ·ÛÙÂ›Ô Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˘˜. §fiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÏËıÒÚ·˜ fï˜ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·ÔÊÔÈÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi 5,1% ·ÓÂÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ·ÚÎÂÙfi. ∂Í›ÛÔ˘ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ 60% ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÒ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, ·ÊÔ‡ ›Ù οÓÔ˘Ó ÂȉÈÎfiÙËÙ· ›Ù ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ‹ Û οÔÈ· ȉȈÙÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ŒÏÏËÓ˜ Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ··Û¯fiÏËÛ˘. ΔÔÔÁÚ¿ÊÔÈ: ™ÙÔ 4,8% ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ÙÔÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ¤Ó· ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi Á‡Úˆ ÛÙÔ 63,7% ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·. ∂›Û˘ ÙÔ 68,6% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂٷ͇ Ù˘¯›Ô˘ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜. •¤Ó˜ °ÏÒÛÛ˜: ÷ÌËÏfi Á‡Úˆ ÛÙÔ 4,2% Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ·fi Û¯ÔϤ˜ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÂÚÁ·Û›· Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ‹ ˆ˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Û ۯÔÏ›·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙÔ 60% ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È,

ıˆÚ› fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·. º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›: ªfiÏȘ ÙÔ 3,5% ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ. ∫·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ 85,85% ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÌfiÏȘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ùfi Ô˘ ÛÔ‡‰·Û·Ó. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ʷÚ̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‹ Î·È ˆ˜ È·ÙÚÈÎÔ› ÂÈÛΤÙ˜, ÚÔÙÔ‡ ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ê·Ú̷ΛÔ. ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, ªË¯·ÓÔÏfiÁÔÈ: ΔÔ 3,5% ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ÂÓÒ ¤Ó· 63,2% ÙˆÓ ‹‰Ë ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·. ∫ÙËÓ›·ÙÚÔÈ: ¶Ôχ ÌÈÎÚ‹ Â›Ó·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÈ¿ÙÚÔ˘˜, Á‡Úˆ ÛÙÔ 2,3%, ÂÓÒ ÙÔ 85% ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·. ¢ÈÎËÁfiÚÔÈ: ™ÙÔ 1,9% ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ¡ÔÌÈ΋˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ‰ÈÎËÁÔÚÈο ÁÚ·Ê›·, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜. ªË¯·ÓÈÎÔ› ∏/À ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ¢ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 1,6% Ì ÙÔ 80% ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ ηÏfi, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢Ó˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2013 Ë ·ÁÔÚ¿ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ۯ‰fiÓ 350 Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È 10.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜: ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ °Ú·Ê›ˆÓ ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜, ÌfiÏȘ 1,4%. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, 88,9%. ΔÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È ˆ˜ ·ÚfiÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· 7.000 ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Û ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 15.000 ÎÂÓ¿ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·.

•ÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙȘ Ï·ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

√ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ “™ÈÙÈÒÓ ÙÔ˘ §·Ô‡” ÛÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ™Δ∞ “™›ÙÈ· §·Ô‡” Ô˘ ÛÙËÓ

ÂÚ›Ô‰Ô 1930-1950 ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÂıÓÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘Ó‰ڛԢ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙȘ Ï·ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ Ë ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ μÔÛfiÚÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î. ∞Ú˙Ô‡ Ÿ˙ÙÂÚÎÌ·Ó.. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “§·ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ΔÔ˘ÚΛ·. ªÈ· ¿ÏÏË Ì·ÙÈ¿” ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “™·Ú¿ÙÛ˘” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ

Â›Ó·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜, Ë ∂∫¶√§ Î·È ÙÔ ¢∏∫π. ∏ Î. Ÿ˙ÙÂÚÎÌ·Ó Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Â‰Ò Î·È ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ì ŒÏÏËÓ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ™ÈÙÈÒÓ §·Ô‡ ÙfiÓÈÛÂ: “ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂıÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. Ÿˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ˘‹Ú¯Â Ô ÙÔ˘ÚÎÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ˆ˜ Û ÂÌ¿˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. ΔÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈ΋

ÙÔ˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ÙÔ Âȯ›ÚËÛ ̤ۈ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ù· “™›ÙÈ· ÙÔ˘ §·Ô‡” . Δ· “™›ÙÈ· ÙÔ˘ §·Ô‡” ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÚÒÙ· Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÂÈϤÔÓ ÚÔÒıËÛ·Ó ÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ, ÙËÓ ÂÓ‰˘Ì·Û›· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∞˘Ù¿ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÌÂٷ͇ 19301950. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘‹ÚÍ ÔÏÈÙÈ΋ fiψÛË ÌÂٷ͇ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ¢ÂÍÈ¿˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÛÌÔ‡, ÔÈ Ï·ÔÁÚ¿ÊÔÈ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Î·Ù·ȤÛÙËηÓ. ∂Ô̤ӈ˜ Î·È ÔÈ Ï·ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 1950 ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ú·ÎÌ¿˙Ô˘Ó. ªÂÙ¿ ÙÔ 1960 ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜

∏ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ μÔÛfiÚÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î. ∞Ú˙Ô‡ Ÿ˙ÙÂÚÎÌ·Ó, Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ù· “Û›ÙÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡”

̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· π∞∫∞ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞˘‰›ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· Ù· ™›ÙÈ· ÙÔ˘ §·Ô‡ ˆ˜ ‹Ù·Ó Ï·˚Τ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¤Ó·Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ËÁ¤ÙË Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Ì˘‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó›‰ËÛË. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ô Ó¤Ô˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ¤ıÓÔ˜, ηıfiÙÈ Ô ∫ÂÌ¿Ï ›ÛÙ¢ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ÙÔ˘ÚÎÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

KÀƒπ∞∫∏ 6 I√À¡π√À 2010

√ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ “∑ËÙ›ٷȔ ™‡ÚÔ˜ ºÚÂÌÂÓÙ›Ù˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ

ªfiÓÔÓ ÙÔ 4% ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ̤ۈ ÙÔ˘ √∞∂¢

Œ

ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ Ì ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∑ËÙ›ٷȔ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ÂÚÙ˙È·Ó¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∞fi ÙÔ 2001 Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™‡ÚÔ˜ ºÚÂÌÂÓÙ›Ù˘ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· ‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘. μÚ¤ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î·È Ì›ÏËÛ ÛÙË “£”, ÁÈ· ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û‹ÌÂÚ·.

“∑ËÙÂ›Ù·È Ë ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· οı ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·˙ËÙ¿ Ó· ·Ù‹ÛÂÈ Î¿Ô˘, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ˙ËÙÂ›Ù·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ˙ˆ‹˜ Î·È fiˆ˜ ¤ÏÂÁ ·ÏÈ¿ Ô μÔ˘ÙÛ¿˜, ˙ËÙÂ›Ù·È ÌÈ· ¯·Ú·Ì¿‰· ÁÈ· Ó· ÙÚÔ˘ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿Ì· ÙÚÔ˘ÒÛÔ˘ÌÂ, ͤÚÔ˘Ì ÙÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· Ù· ¿Ì ηϿ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·ı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∫Ï›ÓÔ˘Ì ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ʤÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÎÔÌ‹. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ·fi ÙËÓ ∂Δ1, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙·Ì Û ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÔÌ¤˜. ŸÙ·Ó ‹Á·Ì ÛÙÔÓ “ÕÏÊ·” , ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰È„¿ÂÈ ¿Ú· Ôχ ‰È¿ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ◊Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‹Ù·Ó Ì ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ‹Ù·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜, ›¯·Ì ˙‹ÛÂÈ ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· ¯Ú˘ÛÔÔ›ÎÈÏÙË, Ì Ôχ ¯ÚÒÌ·, Ì Ôχ ¿ÚˆÌ· Î·È Ôχ ÁÎÏ¿ÌÔ˘Ú Î·È ÌÂٷʤڷÌ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∞˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ· ÂÎÙfiÍ¢ÛÂ Î·È ÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ·fi sms Û ÌÈ· ÒÚ· ÂÎÔÌ‹˜ ÂÚ›Ô˘ 450 ÌËӇ̷ٷ, Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Ô˘ ‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 300, fiÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹Ù·Ó 50-60 ԯϋÛÂȘ. ∞Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Û¿ÈÙ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ¤¯ÂÈ 10.000 ÂÈÛΤÙ˜, 2.500.000 ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÔÍ¢ı› ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ¿Ú· Ôχ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. Œ¯ÂÈ ‰ÂηÏ·ÛÈ·ÛÙ› Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

∑√º∂ƒ∞ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ȤÛÔ˘Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË ¯·ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÍÈÔÚÂ›˜ ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ Î. ∞Ϥ͢ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. “ŸÏÔÈ Ì ÛÙ·Ì·Ù¿ÓÂ Î·È Ì ڈÙÔ‡Ó: ªÂ È¿ÓÂÈ, ‰ÂÓ Ì È¿ÓÂÈ ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi; ¶ÔÏϤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, fiˆ˜ Ô §∞º∫∞, ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Û‡ÓÙ·ÍË ¿Óˆ ·fi 1.400 ¢ÚÒ, ı· ÏËÚÒÓÂÈ §∞º∫∞. ª· Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi. ÕÓÂÚÁË ¯‹Ú· ÌËÙ¤Ú· Ì ÙÚ›· ·È‰È¿, Ô˘ Ù˘ ¿ÊËÛÂ Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·ÍË 1.300 ¢ÚÒ, ı· Ù˘ ÎÔ›;”. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘: “ŸÏÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ô‡ ‰Ô˘Ï‡ԢÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÔÈÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁÔ‰fiÙË, ı· ¿Ó ÛÙÔ ÙÚ›¯ÚÔÓÔ 2011-2013, fiÏÔÈ ÛÙ· 65. ∞˘Ùfi Ô˘ ͤڷÙ 37 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜, ı· ¿ÂÈ ÛÙ· 40 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ¿ÂÈ ÛÙÔ 1,2% Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÙÈ „‹ÊÈ˙ ‹ ÁÓÒÚÈ˙Â Î·È ¤ÊÂÚ ËÈfiÙÂÚÔ Û¯¤‰ÈÔ. ∂›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÚÈ‚‹˜ ÙÔ˘ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ∏ ÙÚfiÈη ϤÂÈ, fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, ›Ù ‰¤Î·, ›Ù 20, ›Ù 40, οı ¤ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Û‡ÓÙ·ÍË Ù· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ì 1,2 ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡. ¶fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ, 40. ªÂ 1,2 ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ Â›Ó·È 48% ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡... ∞Ó ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì 35 ¯ÚfiÓÈ·, 1,2 Â›

Ó· ‚ÚÂÈ ¯·Ú·Ì¿‰Â˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘”.

¶·Úˆ¯Ë̤ÓÔ˜ Ô √∞∂¢ ∞fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ™. ºÚÂÌÂÓÙ›ÙË ÛÙË ¡∂Δ 105,8 ‚Á·›ÓÂÈ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜: “ªfiÓÔÓ ÙÔ 4% ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÙËÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ √∞∂¢. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ı· ‚ÚÔ˘Ó Â›Ù ̤ۈ ÙˆÓ ·ÁÁÂÏÈÒÓ Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜” , ›Ù ̤ۈ ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ Î·È ÙËÏÂʈÓËÌ¿ÙˆÓ. √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡. ∞Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ 100 ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. Œ¯ˆ οÓÂÈ ÁÚ·Ù‹ ÚfiÙ·ÛË Î·È ÚÔ˜ ÙË ¡¢ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ ̤۷ ·fi ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È Â›·Ì ÙÔ ÂÍ‹˜: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢, Ô ÙÔÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÚÒÙ· ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¿ÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¡· ÌÔÚ› Ó· ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÚÔÛˆÈÎfi, Ó· ÙȘ ÚÔ‚¿ÏÂÈ. √ √∞∂¢ Â›Ó·È ·Úˆ¯Ë̤ÓÔ˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û‹ÌÂÚ·” . ∏ ÂÎÔÌ‹, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2001, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ‰ËÌfiÛÈÔ˜ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜, ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·fi Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ¤Ó·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. “£˘Ì¿Ì·È ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, fiÔ˘ Ì·˜ οÏÂÛ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Ì ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞™∂¶, ‰ÂÓ Ù˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ú¿Ì· Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ

Û¯ÔÏ›Ô, ÙËÓ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ·fi ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ë ÎÔ¤Ï· ·¢ı‡ÓıËΠ̷۠˜, „¿Í·Ì ÙÔ ı¤Ì·, fï˜ ›¯·Ó ·Ú¤ÏıÂÈ ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÁÈ· ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ Î·Ù·ÁÁ›ϷÌ ‰ËÌfiÛÈ·, ÙÔ ∞™∂¶ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ¤ÁÈÓ ϿıÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÛÔÏ·‚‹Û·Ì ̤ۈ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·È ‚ڋηÌÂ

‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔ¤Ï·. ◊Ù·Ó ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ÙÔ ‹Ú·Ì Â’ ÒÌÔ˘. ŸÌˆ˜ ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ó· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙȘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂȘ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ”. “™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó¿Á΢. √ ¿ÓÂÚÁÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ¿ÓÂÚÁÔ˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÂÈ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. ª· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Á›Óˆ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÂÂȉ‹ ‹ÌÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔ˜. °›ÓÔÌ·È ÂÂȉ‹ ¤¯ˆ ÌÈ· Ôχ ηϋ ȉ¤·, ¤¯ˆ οÓÂÈ ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜, fiÙÈ ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ı· Ô˘Ï‹ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ÌÈ· ÚÔÔÙÈ΋. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÛ¿Ì· Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ı· ‰··Ó‹Ûˆ”. √ Î. ºÚÂÌÂÓÙ›Ù˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË Î·È ÙÔ ‚ϤÂÈ ·˘Ùfi ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· “·Ú··È‰Â›· ÛÙ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ÛÙÂÚ¿Îˉ˜, Ô˘ ÁÂÓÓ¿ ¤ÓÙÔÓ· „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜” . “∞˘ÙÔ› ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È Û ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ÙÔÓ ¿Ó οÔ˘. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. √ ÁˆfiÓÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ È·ÙÚÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ‹ ˆ˜ È·ÙÚÈÎfi˜ ÂÈÛΤÙ˘, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜. √ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ˆÏ‹ÛÂȘ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. Δ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ¯ı˜ ›¯·Ó ˙‹ÙËÛË, Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó” .

∞Ï. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜: ¡· ÌË ¯·ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÍÈÔÚÂ›˜ ÌÈÛıÔ› Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ 35, ‚Á·›ÓÂÈ 42%... ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ §Ô‚¤Ú‰Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÙÚfiÈη › ¿Ú ÙÔ ›Ûˆ, ˘ÔÏfiÁÈ˙ Â› 2% ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘. ÕÚ· 2% Â› 40, 80%...”.

40 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. “ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· - ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ - fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ, ¤‚Á·ÈÓ·Ó Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙ·ÂÙ›· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜. ŸÛÔÈ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ¢∂∫√ Î·È ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi 1-1-2013 ı· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·. ∏ ÙÚfiÈη ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰¤¯ıËÎÂ, ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ó· ÌË ‚Á·›ÓÔ˘Ó, Ô‡Ù Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·, Ô‡Ù Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙ·ÂÙ›·, ·ÏÏ¿ ı· ÌÂÙÚ¿Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ì‹Ó˜, fiÏÔÈ ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È Ê˘ÛÈο ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¿ÚÂÈ Û‡ÓÙ·ÍË ¿Óˆ ·fi 2.700-2.800 ÛÙ· Δ·Ì›·. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, ‰ÈηÛÙÈÎÔ›, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ·Ú·¿Óˆ. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï·ÊfiÓ. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ù· Δ·Ì›· Ù· ˘fiÏÔÈ· Ë ÙÚfiÈη Ȥ˙ÂÈ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ Ï·ÊfiÓ. ¶¿ÂÈ Ó· Ê¿ÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÊ¿-

ÏÈÛÙÔ˘ ˘ÂÚ‹ÏÈÎÔ˘, ÙÔ ∂∫∞™, Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ˘ Û ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Û˘Ì‚·ÙÔ‡ Ì ٷ ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ¶¿ÂÈ Ó· Ê¿ÂÈ ÙÔ ∂∫∞™, ÙËÓ Î·ÙÒÙ·ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È Ï¤ÂÈ ı· ÙË ‰ÒÛˆ ÌfiÓÔÓ, ·Ó ¤¯ˆ ηϿ ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∫·È Ô £Âfi˜ ‚ÔËıfi˜. ∫·Ì›· ÚfiˆÚË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÚÔ ÙÔ˘ 60Ô‡, ·fi 1-1-2011, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ‚·Ú¤· Î·È Ù· ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿. ¶ÔÓËÚ‹ Ú‡ıÌÈÛË. ¢ËÏ·‰‹ ·fi 1-1-2011 Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙ· 60, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ù· 40 Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÚÈÓ ÙÔ ’93. √˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ. £· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ fiÛÔÈ Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÚÈÓ Ù· 65, Ò˜, Ì ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ 6% Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘, Ì fi¯È ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ 40 ÂÙÒÓ. ÕÚ· ı¤ÏÂÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÚÂȘ ÌÂÚȤ˜. ¡· Ì›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 65Ô, Ó· ÌË Ê‡ÁÔ˘Ó ÚÔ ÙÔ˘ 60Ô‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ 40 ¯ÚfiÓÈ·. ¶Ò˜ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ˆ” . “£¤ÏÂÙ ÎÈ’ ¿ÏÏ·; ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ÎÏ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ π∫∞ ·fi 28 Û 14, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·Á-

ÁÂÏ̷ٛ˜, ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È Ì›· ËÏÈÎȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ (3655/2008), Ô˘ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Î·È Â›Ó·È: ŸÏ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ’93 Ì ·Ó‹ÏÈη Ù¤ÎÓ·, ¤¯·Û·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ 50Ô Î·È Ì ·Ó‹ÏÈÎÔ Ù¤ÎÓÔ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ·fi 1-1-2009 Î·È ¿Ó ÛÙÔ 55Ô Î·È Ì Ï‹ÚË Û‡ÓÙ·ÍË. √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ÚÔ ÙÔ˘ ’93 ·˘Ùfi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ ¯¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2015 ı· ‚Á·›ÓÔ˘Ó fiϘ ÛÙÔ 55Ô. ∏ ¿ÏÏË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· 35 ¿Ó¢ ÔÚ›Ô˘. ∞fi 1-12013 Ì ٷ 35 ¯ÚfiÓÈ· ¿Ó Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘, ¿Ó ÛÙÔ 60Ô. ŸÔÈÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ì 35 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ 2012, ı· ‚ÁÂÈ ÛÙ· 58 ÙÔ˘, fiÔÈÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ 35ÂÙ›· ÙÔ 2013, ı· ‚ÁÂÈ ÛÙ· 58,5, fiÔÈÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù· 35 ÙÔ 2014 ÛÙ· 59 Î·È fiÔÈÔ˜ ÙÔ 2015 ÛÙ· 59,5 Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2016 fiÏÔÈ ı· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· 35 Î·È 60. ™Ù· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ·fi 1-1-2013 Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ ÂÍ·Ì‹ÓˆÓ ı· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· 55 Î·È 57. √ ÓfiÌÔ˜ ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ fiÚÈ˙ η̛· ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ ¿Óˆ ·fi 20%. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÒÚ· Î·È Ï¤ÂÈ fiÙÈ

ı· οÓÂÈ Ú¿ÍË ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÁÈ· ÂÈÎÔ‡ÚËÛË. ºÙ·›Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ; ¢ÂÓ Ï‹ÚˆÛ·Ó 30 ¯ÚfiÓÈ·; ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ȤÛÔ˘Ó ÁÈ· ·ÍÈÔÚÂ›˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ” . ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

20

KÀƒπ∞∫∏ 6 I√À¡π√À 2010

∫·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ò˜ Û‹ÌÂÚ·

ŒÓÙÂη ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÒ¯Â˘Û˘ ÙÔ 2010

Œ

ÓÙÂη ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÒ¯Â˘Û˘ Î·È ‰‡Ô ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹˜ - fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi˜ ∫Ò‰Èη˜ - ηٷ٤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÒ¯Â˘Û˘ Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÓÙ ÌËÓÒÓ. ∏ ·‡ÍËÛË ˆÛÙfiÛÔ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÒ¯Â˘Û˘ Î·È ‰‹ÏˆÛ˘ ·‡Û˘ ÏËÚˆÌÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2009. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ, ÙÔ 2009 ηٷ٤ıËÎ·Ó 15 ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÒ¯Â˘Û˘ Î·È ÙÚÂȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹˜. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÒ¯Â˘Û˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÛ·›Ô˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010. ƒÂÔÚÙ¿˙:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

√È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ΔÔ 2009 ÔÈ Ùˆ¯Â‡ÛÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÚȷ΋ ·‡ÍËÛË 0,3%, ÂÓÒ ÙÔ 2010 ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ‹‰Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·‡Û˘ ÏËÚˆÌÒÓ. ™ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËηÓ, ÔÈ Ùˆ¯Â‡ÛÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 22%. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÒ¯Â˘Û·Ó 360 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ 2009, ¤Ó·ÓÙÈ 359 ÙÔ 2008. ™ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË ÙÔ 2009 ÙÒ¯Â˘Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 185.100 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ 152.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ 2008. øÛÙfiÛÔ ÛÙÔ “top 5” ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÙÔ 2009 ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ-

·›· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ÙÒ¯Â˘Û·Ó Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë πÛ·Ó›· Ì ÔÛÔÛÙfi ÚÂÎfiÚ 94%, Ë πÚÏ·Ó‰›· Ì 81%, Ë √ÏÏ·Ó‰›· 53% Î·È Ë ¢·Ó›· Ì 51% Î·È ¡ÔÚ‚ËÁ›· 40,2%. “¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·” Ùˆ¯Â‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ 2009 Û ·fiÏ˘Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë °·ÏÏ›· Ì 55.800 Ùˆ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÂÓÒ ÙËÓ “ÙÚfiÈη” ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ùˆ¯Â‡ÛÂȘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ì 34.400 Î·È ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Ì 20.300. ªÂÙ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÈÎÚ¤˜ Û¯ÂÙÈο ·˘Í‹ÛÂȘ Û Ùˆ¯Â‡ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· 8,5%, ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ 11,3%, ÛÙË °·ÏÏ›· 12,2%, ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· 16% Î·È ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ 18,3%. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÊfiÚÔ˘ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ∂›ÛËÌÔ˘ ¶·Ú·Ï‹ÙË Ë ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ Ùˆ¯Â‡ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ 1996 ¤ˆ˜ ÙÔ 2010 ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÔ 1996 ÙÒ¯Â˘Û·Ó 226 ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÈ-

¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È 122 ÂÙ·Èڛ˜, ÙÔ 1997 286 ¿ÙÔÌ· Î·È 87 ÂÙ·ÈÚ›˜, ÙÔ 1998 434 ¿ÙÔÌ· Î·È 121 ÂÙ·ÈÚ›˜, ÙÔ 1999 460 ¿ÙÔÌ· Î·È 142 ÂÙ·ÈÚ›˜, ÙÔ 2000 462 ¿ÙÔÌ· Î·È 147 ÂÙ·ÈÚ›˜, ÙÔ 2001 407 Î·È 139, 2002 358 Î·È 190, ÙÔ 2003 359 Î·È 118, ÙÔ 2004 430 Î·È 149, ÙÔ 2005 576 Î·È 158, ÙÔ

2006 640 Î·È 140, ÙÔ 2007 839 Î·È 141, ÙÔ 2008 1083 Î·È 135 Î·È ÙÔ 2009 1139 Î·È 132 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31/3/2010 256 ¿ÙÔÌ· Î·È 34 ÂÙ·ÈÚ›˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, ÙÔ 2007 ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÒ¯Â˘Û˘, ÂÓÒ ·ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó ‰‡Ô. ΔÔ 2008 ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ÙÚÂȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ ÙfiÛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ÙÔ 2009, ÂÓÒ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ¯ÚÔÓȤ˜ ·ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ¤ÓÙ ·ÈÙ‹ÛÂȘ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÈϤÁÂÙ·È Î·ıÒ˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi ∫Ò‰Èη - Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹˜. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi 80 ¯ÚfiÓÈ· ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ‰›ÓÔ˘Ó ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó- ηٿÏÏËÏ· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÔ‡ÌÂÓ˜ - Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÔÈÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ· Ë ·Ï‹ ¯ÚÂÔÎÔ›·, ·ÏÏ¿ ıÂÛ›˙ÔÓÙ·È Î˘ÚÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰fiÏÈ·. ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ÚÔÛˆÔÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ηÏfiÈÛÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË, ÂÓÒ

·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ë Î‹Ú˘ÍË ÙÒ¯Â˘Û˘. ¢›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÔÊÂÈϤÙË Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÔÈΛ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÒ¯Â˘Û˘. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÚԂϤÂÙ·È ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ˘fi ÙÒ¯Â˘ÛË Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÊÂÓfi˜ ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‚ÈÒÛÈÌˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÒÓ. ªÂ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ ¿ÓÙÔÙ ˘fi ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÔÙ›· - ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ë Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ÙÒ¯Â˘Û˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È “ÂÈÙÚÔ‹ ÈÛÙˆÙÒÓ” , Ë ÔÔ›· ı· ÂȂϤÂÈ ÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÙÒ¯Â˘Û˘ Î·È Ù›ıÂÙ·È ¯ÚÔÓÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÒ¯Â˘Û˘.

¢È·‰Èηۛ· Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹˜ ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∞˘Ùfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÙÒ¯Â˘Û˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· οıÂ Ê˘ÛÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›·, ·ÚÔ‡Û· ‹ ÚԂϤ„ÈÌË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·‡Û˘ ÏËÚˆÌÒÓ, ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ™ÙËÓ ·›ÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË, ÙÔ Ì¤ÁÂ-

ıÔ˜ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·fi ¿Ô„Ë ··Û¯fiÏËÛ˘, Ù· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ̤ÙÚ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Ù· ̤۷ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ (ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤Û· Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·) ·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ ··Ú·›ÙËÙÔ, ÌÔÚ› Ó· ÔÚ›ÛÂÈ Ì ‰È¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ· Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ô ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·˜ ˙ËÙ› fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ıˆÚ› ·Ó·Áη›· Î·È Î¿ı ÏËÚÔÊÔÚ›· ·fi Ù· ÈÛÙˆÙÈο Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ȉڇ̷ٷ Î·È ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ 20 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ÌËÓÒÓ. √ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË Î·È ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÒÓ ÙÔ˘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË, ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞Ó ·ÔÙ‡¯ÂÈ Ô ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÙfiÙÂ Ë ˘fiıÂÛË ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·. ∂Ê’ fiÛÔÓ ÂÈÙ¢¯ı› Ë Û˘Ìʈӛ· Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹˜ ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ·ڈÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚÒÙË Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· “∫·Ó¿Î˘”.

ΔÔ ‚È‚Ï›Ô “√ ¶ & Ë ª·ÚÁ·Ú›Ù·” ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 10 πÔ˘Ó›Ô˘

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ¢. ΔÔÌ·Ú¿ ÛÙË “ÿÚÙ·” Δ∏¡ ¶¤ÌÙË 10 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ

8:30 Ì.Ì. ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 2421033250) ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚ˘Ûfi˜ ΔÔÌ·Ú¿˜ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “√ ¶ & Ë ª·ÚÁ·Ú›Ù·” (∂ΉfiÛÂȘ ÿÓ‰ÈÎÙÔ˜). °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞ÓÙ¿Ì˘. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ë ∂ϤÓË ∫·ÙÛ¿ÚÔ˘. “ª›ÏËÛ¤ ÌÔ˘ ÁÈ· ÂÛ¤Ó·”, ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, Î·È ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÊÚ¿ÛË Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·ÔÎÔ˘Ê·ı›. ™ÙËÓ ÂÚËÌÈ¿ Ô˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¤Ó·Ó, ÌÔÚ› Î·È Ó· ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÌÈ· Ï˘ÙÚˆÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ‰‡Ô. “∂ÈÚˆÓÈ΋ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ·”, ı· ÂÈ Ô ¶. ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ; ¶¿ÓÙ· ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ˘ÈÔıÂÙ› ÙÔ ¿ÏÏÔ. ªfi-

ÓÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ. Ÿ,ÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Íˆ ·’ ·˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· ¯ÒÚÔ ·Ì‹¯·Ó˘ ÁÔËÙ›·˜ Î·È Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ì·Á‡ÂÈ. ™Â Ù¤ÙÔÈ· fiÚÈ· ÎfiÛÌÔ˘ ˙Ô‡ÌÂ. √ ¶ Î·È Ë ª·ÚÁ·Ú›Ù· Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÚËÌÈ¿˜. ªfiÓÔ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚËÌȤ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙȘ ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› ›Ûˆ˜ Ó· ˘ÔÙ¢ı› ˆ˜ ÛÙÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· fiÚÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚ›ÂÚÁÔ˘ fiÓÙÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚ˘Ûfi˜ ΔÔÌ·Ú¿˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1980 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘, Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∂ÍÂÏÈÎÙÈ΋ μÈÔÏÔÁ›·. ∑ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô “√ ¶ & Ë ª·ÚÁ·Ú›Ù·” Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚË-

Ì·. ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 2009 ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÿÓ‰ÈÎÙÔ˜ Î·È ‹Ù·Ó ÛÙË ‚Ú·¯Â›· Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÁÈ· Ù· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ‚Ú·‚›· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “¢È·‚¿˙ˆ” ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

21

KÀƒπ∞∫∏ 6 I√À¡π√À 2010

ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ·fi ÙÔ ΔÔ¿ÏÂÈÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜

∞Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıfiÎËÔ˘ ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·

“∏

ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ·ÓıfiÎËÔ˘”, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ “ΔÔ¿ÏÂÈÔ” 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıfiÎËÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÚÒÌÂÓ· ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó: “⁄ÌÓÔ˜ ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·”, ¶·È¯Ó›‰È· ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ∞’ Î·È μ’ Ù¿Í˘, ¶Ò˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ (¢’ Ù¿ÍË), ™ÎÂÙ˜: “∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Ó’ ·Á·¿˜” (¢’ Ù¿ÍË), ™ÎÂÙ˜ (·ÁfiÚÈ· ¢’ Ù¿Í˘), ∞Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ™Ù’ Ù¿Í˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıfiÎËˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û ·Ï·ÈfiÙÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, ÙÔ 1959, ÂÓÒ ÎÚ¿ÙËÛ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·: “∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË È‰È·›ÙÂÚË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ‹Ù·Ó Ù· ∞ÓıÂÛÙ‹ÚÈ· Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ∞ÓıfiÎËˆÓ. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·È Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜. ŒÓ· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ fiÌÔÚÊ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÂÎϤÁÔÓÙ·Ó ·fi ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ. ∫·ıÒ˜ Â›Û˘ ÂÎÏÔÁ‹ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ Î˘Ú›Â˜ Â› ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÙËÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ·Ó. ¢‡Ô ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÚÌ¿ÙˆÓ. √È ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·Ïfi¯ÂÚ· ÚfiÛÊÂÚ·Ó Ù· ‰ÚÔÛÂÚfiÙÂÚ· Î·È ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙˆÓ Î‹ˆÓ ÙÔ˘˜, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î¿ÙÈ ·fi ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜, Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹. ª· Î·È ÙȘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ ÙÔ˘˜ ÙȘ ¤‚·˙·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡. ∂Λ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÒÓ Ì· Î·È ·˘Ù¿ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ◊Ù·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‰È·-

ÊËÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ıÂÚÌÔ΋È¿ ÙÔ˘˜, Î·È ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó. ∏ ̤ڷ ¿Ú¯È˙ Ì ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ı›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ. ∫·ÙfiÈÓ ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ì¤ÏË Ù˘ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘, Â-

Úȉȿ‚·ÈÓ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈ˙ ÙÔ˘˜ ÔÏ¿ÓıÈÛÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Î·È ÙȘ ·Ó¤ÌÔÚʘ ·˘Ï¤˜ ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ „‹ÊÈ˙Â Î·È ‚Ú¿‚¢ ÙÔÓ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ Î‹Ô. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ë Ì¿ÓÙ· Ù˘ 1˘ ÛÙÚ·ÙÈ¿˜ Á‡ÚÈ˙ fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ˘-

ÌÓÒÓÙ·˜ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜, Ô˘ ·Ïfi¯ÂÚ· Ë Ê‡ÛË ¯¿ÚÈÛ ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·˘Ùfi ÙfiÔ. ªÂÙ¿ ÙË ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ‰È·ÎÔ‹, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ì ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÂÈۋ̈Ó, Ô˘ οıÔÓÙ·Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙËÓ

ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ı¤ÛË ÙÔ˘. °ÈÓfiÙ·Ó ÚÔÛÊÒÓËÛË Î·È ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈۋ̈Ó, ηıÒ˜ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÓfiËÌ· Î·È ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ fiÏ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∫·ÙfiÈÓ ¿Ú¯È˙Â Ë ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ٷ Ô‰‹Ï·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ Î·È ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·È·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô˘ Ù·›ÚÈ·˙·Ó ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÚÔ·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰È·ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÚÌ¿ÙˆÓ. ¶¿Óˆ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÚÌ· ηıfiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏfiÚÂË ÛÙÔ ıÚfiÓÔ Ù˘ Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙȘ Î˘Ú›Â˜ Â› ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÓÙ˘Ì¤Ó˜ fiϘ ÛÙ· ÏÂ˘Î¿, ÛÙÂʷӈ̤Ó˜ Ì ·Ó¤ÌÔÚÊ· ¿ÓıË Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·Ó¤ÚÈ·, ÁÂÌ¿Ù· ÚÔ‰Ô¤Ù·Ï·, Ú·›ÓÔÓÙ·˜ Ì’ ·˘Ù¿ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙȘ ·Ôı¤ˆÓ·Ó Ì ٷ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÚÌ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ Ì·Ï¤ÙÔ˘ Âȉ›ÎÓ˘·Ó ÙȘ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ì ÌÔÓ·‰È΋ ¯¿ÚË. ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙˆÓ ·ÚÌ¿ÙˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÔÈ ‚Ú·ÎÔÊfiÚÔÈ Î·È ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ ÓÙ˘Ì¤Ó˜ ÌÂ

ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ËÏÈÔÚ›ÙÈΘ ÛÙÔϤ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ Ô ¡Ô̿گ˘ ‚Ú¿‚¢ ÙÔÓ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ Î‹Ô Î·È ·¤ÓÂÌ ÙÈÌËÙÈο ¤·ıÏ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï›˜ ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ. √ Â›ÏÔÁÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÛÙÔ Ï·˚Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ηÊÂÓ›Ԣ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, οو ·fi Ù· ηٷÚ¿ÛÈÓ· ÎÏ·‰È¿ ÙˆÓ ·ÈˆÓfi‚ÈˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ ·’ ÙȘ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ¢ˆ‰È¤˜ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘˜ fiÛË ÔÌÔÚÊÈ¿ ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ Û ÌÈ· „˘¯‹ ·fi ¤Ó·Ó Â›ÁÂÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Âȉ›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¿Óˆ ÙÂÏ›· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹, fiÙ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ·˘Ï¤˜ ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ı· Í·Ó¿ÓıÈ˙·Ó Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘ÌÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ê‡ÛË. °È·Ù› ÙÔ ÓfiËÌ· fiÏ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi. ¡· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È Ó· ˘ÌÓ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙË ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ¿ Ù˘.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

22

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘: ¡·È ÛÙ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, fi¯È fï˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ʈ-

ÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿ÏË, ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Î·È ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ Û ¢·›ÛıËÙ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÂÚÈÔ¯¤˜ Û˘˙ËÙ‹ıËΠ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÚÈÓ 15 Ë̤Ú˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ natura, Ê˘ÛÈο ÙÔ›· ˘„ËÏ‹˜ ·Í›·˜, ·ÈÛıËÙÈο ‰¿ÛË, ‰¿ÛË ˘„ËÏ‹˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÂȉÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ∏ ÚfiÓÔÈ· ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â ı· Ûˆı› ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô‡Ù ı· ·Ó·ÙÚ·› Ô ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ 2020 ·Ó ‚¿ÏÔ˘Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Û ·˘Ùfi Û˘ÌʈÓԇ̠fiÏÔÈ. ÕÏψÛÙ ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ ıˆÚԇ̠ıÂÙÈ΋ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˆ˜ ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ UNESCO, ÁÂÁÔÓfi˜ fï˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Ï‹Ú˘ ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. À¿Ú¯ÂÈ ÏËıÒÚ· ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Î·È ÂΛ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ηı·Ú‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ∞¶∂ ‹ fi¯È” .

ΔÔ ¢π∂∫ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·˜ Δ√ ΔÌ‹Ì· ∫ÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ 18Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ P.L.E. (¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ™¯ÔÏÒÓ ∞ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·˜) Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË Namur ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘, ·fi ÙȘ 27 ª·˝Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 2 πÔ˘Ó›Ô˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ¢π∂∫ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ∂Ù‹ÛÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ P.L.E. ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ΔÔ ΔÌ‹Ì· ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· §¤Ù· ∞ÚÁ˘Ú¿ÎÔ˘ Î·È ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ·’ ¤ÙÔ˘˜, ª·Ú›· ªËÙÚÔ˘Ï¿ Î·È °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÁÎÈÔ‡˙˘. Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ‰ÈÂÍ‹¯ıË ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ô˘ ʤÙÔ˜ ›¯Â ı¤Ì· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Â¿ıÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Á·ÏÏÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙË Namur. ™ÙÔ ¤·ıÏÔ ¤ÚÂ ӷ ÂÓۈ̷وı› ¤Ó· ÎfiÛÌËÌ·! ΔÔ ¢π∂∫ ‹Ú ̤ÚÔ˜ Ì 5 Û¯¤‰È· Î·È 5 ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (¤·ıÏ·) Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∏ ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ· ª·Ú›· ªËÙÚÔ˘Ï¿ ‹Ú ÙÔ ·’ ‚Ú·‚Â›Ô Î·È Ë ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ· ŒÏÂÓ· ∂Ú›ÛÔ‚· ÙÔ 3Ô. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 17 ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ™¯ÔϤ˜, Ì 65 Û¯¤‰È·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ οÓÂÈ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¢π∂∫ ·ÎfiÌË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Î·È ÛÔ˘‰¿ÛÙÚȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÚÈÒÓ ∫ÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ª·ÚÔ‡Ûη˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È §¤Ù·˜ ∞ÚÁ˘Ú¿ÎÔ˘.

∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÒÛË ¤ˆ˜ Î·È 20% ¤¯ÂÈ Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù· ˆÏÔ‡Ó

Δ· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· “ÙÚ·‚ÈÔ‡ÓÙ·È” ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ΔÚ›Ù˘

Δ

· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÎÚ›ÛË fï˜, Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ οı ÎÏ¿‰Ô Î·È ¯ÒÚÔ, ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ·Ó Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È È‰È·›ÙÂÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·.

∂˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙË “£” Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ºÒÙ˘ ΔÛÈ·ÁοÏ˘ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÙÈÌ¿ Î·È Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÓÒ Ù· Î¤Ú‰Ë Ô˘ ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ë Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î¿ı ΔÚ›ÙË ‰ÂÓ ÏËÚÔ› ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ·ÊÔ‡ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰ÂÓ ÚÔÛٷهÂÈ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÚÔ˚fiÓÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ·fi ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∂ÓÙ·ÙÈΤ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‚ÈÔηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ ÁÈ· ÌÈ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™Â ·˘Ù‹Ó Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. ΔÛÈ·ÁοÏ˘, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÈÔηٷӷψÙÒÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ÁÈ· Ó· ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ Áο̷˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ú¿ÁÌ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÛÙÔ¯›·˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Û ‚ÈÔηÏÏȤÚÁÂȘ” . √ Î. ΔÛÈ·ÁοÏ˘ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÂÓÙ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· Ù· ÂÌÈÛÙ¢Ù› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠ¯ı˜, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ ÔÈ ‚ÈÔηÏÏÈÂÚÁ‹Ù˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ì ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ Î·È Û·Ó Ù¤ÙÔÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¯ËÌÈο, ˙È˙·ÓÈÔÎÙfiÓ· Î·È ÏÈ¿ÛÌ·Ù· ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û˘¯Ó¿ Ì·˜ ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ” . √ ∫ÒÛÙ·˜ √˘Ù˙·Ì·ÛÔ‡Ï˘, ·Ú·ÁˆÁfi˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎË¢ÙÈÎÒÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘

μfiÏÔ˘ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. “Δ· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ¿Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹ Ôχ ηϿ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù· ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚË ÔÚ›· Â¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ Ë ··Ú·›ÙËÙË ÂÓË̤ڈÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ıˆÚ› ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËϤ˜, ˆÛÙfiÛÔ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. √ ÎfiÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Ú›Ûη Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û˘Ì‚·ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Â¿Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, ‰ÂÓ ı· Ù· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏË ÊÔÚ¿” . √ Î. √˘Ù˙·Ì·ÛÔ‡Ï˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ¤ÙÚ„ Ӥ· ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Î·È ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∏ Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ›ӷÈ, fiˆ˜ Ì·˜ ›Â, ÛÎÏËÚ‹, ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ·. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δۛη˜ Â›Ó·È ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎÒÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Ÿˆ˜ › ÛÙË “£” , ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÛÙÚ·Ê› ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÛÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ Ï·˚΋. “∏ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ Î·È ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ê› ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈο” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜... ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ìˉ·ÌÈÓ‹. ∫·Ï¿ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁfi Î. £¿ÏÂÈ· ∫˘ÚÈ·˙‹. ∏ Î. ∫˘ÚÈ·˙‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ηٿ ÙÔ 2000, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏ·. ΔÒÚ· fï˜, Ë ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË. “∏ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ·ÁÁ›ÍÂÈ. ºÔ‚fiÌ·ÛÙ ˆÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Ë Î. ∫˘ÚÈ·˙‹ › fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ó¤· ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. √È Ì·Ì¿‰Â˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÂÏ¿ÙÈÛÛ˜, ÂÓÒ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ËÏÈ˘ ÌÂٷ͇ 40-50 ÂÙÒÓ. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ.

¢È·ÊÔÚÂÙÈο Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ù· fiÛ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Î·È ˆÏÔ‡Ó ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ™Â ·˘Ù¿ Ë Î›ÓËÛË ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÒÛË Ô˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ 20%. ªÂ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙȘ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ô˘ ˆÏÔ‡Ó ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Âȉ›ӈÛË. Ÿˆ˜ Ì·˜ ›Â Ô Î. §ÂˆÓ›‰·˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô˘Ï¿ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·Ú·Î·ÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÒÛÙ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Ì ›ÛÙˆÛË Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜. ¶ÙÒÛË ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î·È Ë Î.

ÿȉˆ ∞Ú›ÏË. “Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·˘Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜ ˆÛÙfiÛÔ fi¯È ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÚÔÙÈÌ¿ Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο, ·ÏÏ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜, ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ Î·È ÌÂÙÚË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÛÔ ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ Â›Ó·È Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Ó· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ˘ÁÈÂÈÓ¿. ∏ ηϋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Ó· ԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ÓÙÔÌ¿Ù˜” . ¢¤ÛÔÈÓ· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

23

KÀƒπ∞∫∏ 6 I√À¡π√À 2010

™ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∑·ÁÔÚ¿˜

¶ÚÔÒıËÛË ÊÚÔ‡ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›·

ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÒıËÛ˘ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÚÔ¯ˆÚ› ·fi ÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, Û ·fiÏ˘ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÒıËÛ˘ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÂȉÈÒÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Î·È Ë ¤ÌÚ·ÎÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰È¿ıÂÛË Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘Á΢ڛ·. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙:

μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

™Â Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È Â›ÛËÌ· ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÒıËÛ˘ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ‰ËÌÔÛȇÙËΠ‹‰Ë ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÊÚÔ‡ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÊÚÔ‡ÙˆÓ ÛÙ· ·È‰È¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÛÙ·ıÂÚ‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ ÙˆÓ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ. £· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·È‰È΋˜ ·¯˘Û·ÚΛ·˜. £· ·Ó·ÙÚ·› Ë Êı›ÓÔ˘Û· ηٷӿψÛË ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ı· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (∫∞¶), Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Ù˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ. ∏ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È ÂÈÛÚÔ¤˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi Î·È ÌÂȈ̤ÓË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›·. ∞ÚÌÔ‰›ˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÁˆÚÁ›·, Ë Ô-

Ô›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ Ù˘ ·Ú¯‹ Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û˘ÓıÂÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ÙË Ì›· ̤ڷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ηıÒ˜ ··ÈÙ› ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ¿Î·ÌÙÔ Î·È ·˘ÛÙËÚfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰Èο. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘, Ë ›‰È· ηÏÏȤÚÁÂÈ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Î·È ·ÛıÂÓÂÈÒÓ, ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ›‰È· ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ó· ı¤ÏÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Û οı ÂÚÈÔ¯‹.

√ʤÏË ∞fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÂıfi-

‰Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÏÏ·Ï¿ Ù· ÔʤÏË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÔʤÏË Ù˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ë ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔʤÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi. ΔÔ fiÊÂÏÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ ‹ Î·È ·fi ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÙÈÌÒÓ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‚ÂÏÙȈ̤Ó˘ ÔÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ∂›Û˘, Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·. ∏ ÛˆÛÙfiÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔʤÏÔ˘˜ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˘Á›·˜, ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ηٷӷψً ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ó·È Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË fiÙÈ ¤Ó·˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙËÓ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ·ÚΛ ¤Ó·˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È Â›ÛËÌ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÈÛÙÔÔ›ËÛË. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ù· ÔʤÏË Ù˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi. ªÔÚ›, fï˜, ·ÎfiÌ· Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ηٷӷψً - ÂÏ¿ÙË ˆ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·-

¯Â›ÚÈÛ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÛÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙÔ˘. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ¤Ó·˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ó· ‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ ‰È·ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi ¤Ó·Ó Â›ÛËÌÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. √ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÂϤÁ¯ÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ù· Û¯¤‰È· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÁÈ· οı ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Ê˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·, Ï›·ÓÛË, ¿Ú‰Â˘ÛË, Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤Ó·˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÈÛÙÔÔÈËı›, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› Â›ÛËÌ·. ∂Î ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÏÔÈfiÓ, Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÓ Ù· ÔʤÏË Ù˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ı› ÙËÓ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÔ›ËÛË. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô Â›ÛËÌÔ˜ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ∂›‚Ï„˘ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (√¶∂°∂¶), Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÛÙ‹ıËÎÂ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1999. Δ· ÔʤÏË Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, Ù·

ÔÔ›· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ ηı›ÛÙ·Ù·È ÂÒÓ˘ÌÔ, ·ÔÎÙ¿ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌË ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ Ù˘ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·ÔÎÙ¿ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· Î·È Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÓˆÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ··›ÙËÛË ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È Â›ÛËÌ· ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ˆ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÂȉÈο ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÂÏÈ¿˜ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÎÚ·Ù‹Ì·ÙÔ˜, ÌÈ·˜ ÂÈϤÔÓ ÂȉfiÙËÛ˘ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Û‡ÛÙËÌ· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜.

“∞·Ú·›ÙËÙÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·” √ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ì ٷ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ·Ó·ÓÙ›ÚÚËÙ· ÁÈ· ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∫˘Ú. ∫fiÓÛÔ˘Ï·˜ “ηıÒ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ¿ÌÂÛ· Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÒıËÛ˘ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘

ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›·. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȤ˜ Ì·˜ fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È. √ οı ·Ú·ÁˆÁfi˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ‰È·ÙËÚ› ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ οı ̤ڷ˜, ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. √ ÙÂÏÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÁˆfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÎÈÓÂ›Ù·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ηıÒ˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ηϋ˜ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙ· ·È‰È¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ. Δ· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ·ÎfiÌË ËÏÈΛ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο Î·È fi¯È Ì ¤ÙÔÈÌ· Ê·ÁËÙ¿. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÈÙ˘¯›· Û ÚÔËÁ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ı· ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ˆ˜ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ‰ËÏÒÛ·Ì ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ÛÙÈÁÌ‹ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫fiÓÛÔ˘Ï·˜.

∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ ™∞μμ∞∫∏™ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ ∫√ƒª¶∂Δ∏ ✥

∞™∂¶ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫ø¡ 2010 ŸÏ˜ ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ + ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ¶∂ 61 & ¶∂ 71

∫∞Δ∞Δ∞∫Δ∏ƒπ∂™ ∂•∂Δ∞™∂π™ 2010 ¢¿ÛηÏÔÈ - ¡ËÈ·ÁˆÁÔ› - √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ

¶ΔÀÃπ√ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∞ÔÎÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì 300ú (‰›‰·ÎÙÚ· & ÂͤٷÛÙÚ·) Î·È ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜.

À¶√™Δ∏ƒπ•∏ º√πΔ∏Δø¡ ∞∂π - Δ∂π - ∂∞¶ ∂ÚÁ·Û›Â˜ - ª·ı‹Ì·Ù· Î·È e-learning ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜.

¶ΔÀÃπ√ ∞°°§π∫ø¡ TOEIC ™∂ ∂¡∞ ª∏¡∞ πÙ·ÏÈο - πÛ·ÓÈο - ƒˆÛÈο - ΔÔ˘ÚÎÈο: ªÂ 40ú ÙÔ ª‹Ó·

§øƒ∏ 21 - ∂ƒª√À Δ∏§. 24210 39049 www.ksstudies.gr


¶∂ƒπ∏°∏™∏

24

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

ÕÚ˘È· Î·È ™Ù·ÌÊ¿ÓË

Δ· ÓËÛÈ¿ ™ÙÚÔÊ¿‰Â˜ ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ∫›ÌÂÓÔ-ºˆÙÔÁڷʛ˜:

∫Àƒπ∞∫√™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À

Ÿ

Ù·Ó ¤‚·˙· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙËÓ È‰¤· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÒ ÙȘ ™ÙÚÔÊ¿‰Â˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÌÈ· ÙÚ·¯È¿ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, Ì ¿ÁÓˆÛÙË ÚÔÔÙÈ΋ Î·È Î·Ù¿ÏËÍË, - ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÌÔ˘Ó· fiÙÈ ı· ÁÈÓfiÌÔ˘Ó· - ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¯ÚfiÓȘ ·fiÂÈÚ˜ - ̇ÛÙ˘ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È Û·ÚÙ·ÚÈÛÙÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ Ì ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ∑·Î‡ÓıÔ˘, ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ. √È ÓËÛ›‰Â˜ ªÂÁ¿ÏÔ Î·È ªÈÎÚfi ™ÙÚÔÊ¿‰È (‹ ·ÏÏÈÒ˜ ™Ù·ÌÊ¿ÓË Î·È ÕÚ˘È·) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 32 Ì›ÏÈ· ÓfiÙÈ· Î·È ‰˘ÙÈο ·fi ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ ÎÈ Â›Ó·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ÁÓˆÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˆÔÙÔΛ· Ù˘ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ¯ÂÏÒÓ·˜ Caretta-Caretta, Ô˘ ÂÓ‰ËÌ› ÛÙ· ÓËÛ¿ÎÈ· ·˘Ù¿ Î·È Âˆ¿˙ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù· ·˘Á¿ Ù˘, ÁÈ· Ó· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë Ô‰‡ÛÛÂÈ· ÙˆÓ ÂÈ˙ÒÓÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. √È ÓËÛ›‰Â˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Â›Û˘ Î·È ·fi ÙÔ ÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∞ Á › Ô ˘ ¢ È Ô Ó ˘ Û › Ô ˘, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌfiÓ·Û ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, fiÔ˘ Î·È ÂÓÙ·ÊÈ¿ÛÙËΠÙÂÏÈο. ™‹ÌÂÚ· Ù· ‰˘Ô ·˘Ù¿ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈ· ÓËÛ¿ÎÈ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË

∏ ÕÚ˘È· ÛÙÔ ‚·ı‡ Ú‹ÁÌ· ÙÔ˘ ÈfiÓÈÔ˘ Á·Ï¿˙ÈÔ˘

ªËÙÚfiÔÏË ∑·Î‡ÓıÔ˘ ÎÈ Â›Ó·È ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ WWF Î·È ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ (Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ Ramsar), ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ¯ÂÏÒÓ·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÏˆÚ›‰· ÙÔ˘ ·Ú¿ÎÙÈÔ˘ ‰·ÛÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È - ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ

∏ ËÚˆÈ΋ Î·È ÌÔÓ·¯È΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ··-°ÚËÁfiÚË

ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È - Ë ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ·fi‚·ÛË Û ·˘Ù¿ Î·È Ë ‰È·Ó˘¯Ù¤Ú¢ÛË, ·ÊÔ‡, ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ·› Ù¤ÙÔÈ·, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÂȉÈÎÔ› fiÚÔÈ Î·È ‰ÈÏ‹ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ∑·Î‡ÓıÔ˘, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ (∂.£.¶.∑.).

* ∂›¯· ÏÔÈfiÓ Ì·ÙÈ¿ÛÂÈ Ù· ÓËÛ¿ÎÈ· ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Î·È ÂÚ›ÌÂÓ· Ó· Âˆ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÔÏÌÔ‡Û· Ó· ˘Ô‚¿Ïˆ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· Ì ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ Â›Û΄˘ Î·È ·fi‚·Û˘ Û ·˘Ù¿. ∑‹ÙËÛ· ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘

Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘ Ô˘ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi E§§∏¡π∫√ ¶∞¡√ƒ∞ª∞. ∏ ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ·. øÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÂ, Âȯ›ÚËÛ· Î·È ˙‹ÙËÛ·, ̤ۈ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Ì ÙÔ Î·˝ÎÈ Ù˘, ÙfiÙ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÛÙȘ

™ÙÚÔÊ¿‰Â˜, ‰ËÏ·‰‹ οı 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÏÈÙ·Ó›· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ÂΛ. ∫·È ¿ÏÈ Ë ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋. ¢ÂÓ ‹Á·ÈÓ fiÔÈÔ˜ ÎÈ fiÔÈÔ˜ ÛÙÔ ÓËÛ›. ŒÚÂ ӷ ·Ó‹ÎÂȘ Û οÔÈ· ıÚËÛ΢ÙÈ΋ οÛÙ· ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‹ ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ ÂȉÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘. ÕÏÏË ÌÈ· ·fiÂÈÚ· Ô˘ ¤Î·Ó· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÌÂÙ¿‚·ÛË, ¯ˆÚ›˜ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙȘ ™ÙÚÔÊ¿‰Â˜, ̤ۈ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â˘Ô‰ÒıËÎÂ, ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ‹Ù·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÓÔ‡Û ·fi ÎÚÈÛ¿Ú· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ¯ÔÚËÁÔ‡Û ¿‰ÂÈ· ÌÔÓ¿¯· ÛÙÔ˘˜ ·ÚÂÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ‰ÂÓ ·Ó‹Î· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û ·˘ÙÔ‡˜. ŒÙÛÈ ÂÁη٤ÏÂÈ„· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÎÈ ·¢ı‡ÓıËη Û „·Ú¿‰Â˜ ‹ ηÙfi¯Ô˘˜ Ù·¯‡ÏÔˆÓ ÙˆÓ Á‡Úˆ ·Ú·Ï›ˆÓ Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘. ªÂ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤‚Á·˙· ¿ÎÚË. ∑ËÙÔ‡Û·Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· Ì ¿Ó ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ Á‡Úˆ ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ Î·È Ó· Ì ʤÚÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì ·Ô‚È‚¿ÛÔ˘Ó Û ηӤӷ ·fi ·˘Ù¿. * ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ‹ÚıÂ Ë ‰Èψ̷ÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË

√È ÍÂÓÒÓ˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ ÛÙË ™Ù·ÌÊ¿ÓË. ™ÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜


2/

¢π∞¢ƒ√ª∂™ - ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: μ·Û›Ï˘ °ÎÔ˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ - ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜

3

- ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Ù˘ ¶fiÏ˘ ÙÔ˘ ∞Ú¿ °ÎÈÔ˘Ï¤Ú - ∏ Ó·˘ÙÈ΋ ÂÔÔÈ›· ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘

4

- ∞¤Ú·˜ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡

5

- O ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ·fi ÙË ª·Î‰ÔÓ›· ̤¯ÚÈ Ù· ¤Ú·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘

6

∞ºπ∂ƒøª∞: ∫∞ƒ§∞ ∫∞π ◊Δ∞Àƒ√™ - √ Û¿ÓÈÔ˜ ÂÚˆ‰Èfi˜ Ì ÙË «ÊˆÓ‹ Ù¤Ú·ÙÔ˜» ÛÙËÓ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰· Ù˘ K¿ÚÏ·˜

7

- O ◊Ù·˘ÚÔ˜ ÛÙ· fiÚÈ· ̇ıÔ˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

ªÂ¡Ô˘ Πρεσβευτής της πόλης Η Συμφωνική Ορχήστρα Βόλου έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να παίξει το ρόλο του “πρεσβευτή” του πολιτισμού της πόλης. Tην έχει εκπροσωπήσει σε κορυφαίες εκδηλώσεις και η δράση της έχει αναγνωριστεί σε Ελλάδα και εΤου Δημήτρη ξωτερικό. Έχει μεσολαβήσει Ράλλη ως πρεσβευτής με υψηλές γνωριμίες, αν λάβουμε υπόψη τις συνεργασίες με δημοφιλείς έλληνες ερμηνευτές και ξένους καλλιτέχνες, με τους οποίους έχει συμπράξει. Σε μια δύσκολη συγκυρία στην οποία μεγάλες αθηναϊκές ορχήστρες κλονίζονται, η Συμφωνική του Βόλου δεν θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Παρόλα αυτά από τη φετινή συναυλία με έργα Θεοδωράκη μέχρι την πρόσφατη συνεργασία με το γνωστό για την κινηματογραφική του μουσική πολωνό συνθέτη Ζμπίγκνιου Πράισνερ έδειξε ότι η φλόγα της παραμένει ζωντανή. Ακόμη κι αν σήμερα δεν ευνοούνται δαπανηρές συνεργασίες, υπάρχει πάντα χώρος για μια ορχήστρα, πόσο μάλλον μιας πόλης που κατά καιρούς έχει αυτοπροσδιοριστεί ως μουσική, να διευρύνει τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα. Με τα έτη Μότσαρτ, Χέντελ, Σούμαν να διαδέχονται το ένα το άλλο, προσφέρονται από χρόνο

§Â˘Ù¤Ú˘ ¶Ï·‚fi˜

σε χρόνο ευκαιρίες για ανάλογα αφιερώματα. Με τέτοιες αφορμές διοργανώνονται μαραθώνιες συναυλίες, που προφέρουν δυνατότητες προσέγγισης ενός ευρύτερου κοινού, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν βέβαια μουσικά έργα που συνδέονται περισσότερο από άλλα με μια χώρα και πιο άμεσα με τους ανθρώπους της και τα βιώματά τους. Όμως γενικότερα έργα δημιουργών που ήθελαν στην εποχή τους να επικοινωνήσουν, να ευχαριστήσουν και να εξυψώσουν, είχαν ως αποτέλεσμα να μείνουν αναλλοίωτα στο χρόνο. Η κλασική μουσική δεν εξαντλείται μόνο ως υπόκρουση μιας συγκλονιστικής τηλεοπτικής είδησης ή στην καλύτερη περίπτωση ως το μουσικό θέμα του διαφημιστικού τρέιλερ των αγώνων του Τσάμπιονς Λιγκ. Ούτε η αξία των μουσικών έργων περιορίζεται στη μαεστρία με την οποία συνδυάζονται και χρωματίζονται ήχοι, στη δεξιοτεχνία που προκαλεί και μεταφέρει συγκινήσεις. Η αναβίωση έργων ελλήνων και ευρωπαίων συνθετών έχει μια άλλη σύγχρονη παράμετρο. Αυτή που έχει να κάνει με την αλήθεια της τέχνης. Ειδικά σε μια εποχή που η εμπιστοσύνη στην πολιτική κλονίζεται ανεπανόρθωτα, η τέχνη δεν αφήνει περιθώρια να υπάρξουν ανάλογες αμφιβολίες. Μπορεί να δείξει κανείς εμπιστοσύνη στις σημαντικές δημιουργίες όσα χρόνια κι αν περάσουν.

8 ªÂ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

- √È ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ·fi ÁˆÏÔÁÈο Î·È Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·

9

Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής με νεανικές προτάσεις

- ΔÔ ÓÂÚfi ˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ÛÙÔȯÂÈfi Ù˘ ˙ˆ‹˜ - ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· - H ·Ú¿ÛÙ·ÛË «◊Ù·˘ÚÔ˜» ·fi Ù· ∫·Ó¿ÏÈ· ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

10

- ΔÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ƒ›ÙÛ· ºÚ¿ÁÎÔ˘ - ∫ÈΛÏÈ· - ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ: √ ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÌÈ·˜ 150ÂÙËÚ›‰·˜

11

- ºıÈÒÙȉ˜ £‹‚˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜: ∏ ·Ó·ÛηÊÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÛÙÔÓ ·ÈÒÓ·

12

- √È «ÊˆÓ¤˜» ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· - ª›· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·

13

- ∏ Ô›ËÛË Ù˘ ™·ÊÒ˜, ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÙfiÓÔ‚·Ó - °Ï˘Ù¿ Ù˘ ™¿Ú· §Ô‡Î·˜ Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ·

14

- ∞ÔÏÏÒÓÂÈÔ˜ ÃÔÚˆ‰›·: 35 ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·‰ÚÔÌÈΤ˜ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ

15

- ∫·ÏÔη›ÚÈ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ı¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ - «∏ §ÔηÓÙȤڷ» ÙÔ˘ °ÎÔÏÓÙfiÓÈ Û ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ

16

ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Â͈ʇÏÏÔ˘: ¶¤ÙÚÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˘

E¶IME§EIA: ¢HMHTPH™ PA§§H™ KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA: °IANNH™ M¶I™¢PA™

μÚ·‰È¿ ∑Ì›ÁÎÓÈÔ˘ ¶Ú¿ÈÛÓÂÚ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜

Διεθνής διάσταση για Συμφωνική Ορχήστρα και Πολυφωνική Χορωδία Το κοινό που κατέκλυσε τη μεγάλη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών “Χρήστος Λαμπράκης” υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τους συντελεστές του αφιερώματος στο μεγάλο πολωνό συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής Zbigniew Preisner την Κυριακή 30 Μαΐου. Υπό τη διεύθυνση του ιδίου του Preisner στο πρώτο μέρος και του Ιωακείμ Μπαλτσαβιά στο δεύτερο, η Συμφωνική Ορχήστρα και η Πολυφωνική Χορωδία Δήμου Βόλου μαζί με τους ερμηνευτές τη σοπράνο Elzbieta Towarnicka, τον Μανώλη Λιδάκη, και τον κόντρα - τενόρο Piotr Lykowski ερμήνευσαν με εξαίσιο τρόπο τις μελωδίες του Zbigniew Preisner και εισέπραξαν τον ενθουσιασμό του κοινού καλώντας πολλές φορές στη σκηνή τους συντελεστές, που επανέλαβαν αρκετές από τις μουσικές της βραδιάς. Οι πασίγνωστες μελωδίες από τις ταινίες του Krzysztof Kieslowski “Διπλή ζωή της Βερόνικα”, “Μπλέ”, “Δεκάλος” κατέκλυσαν την αίθουσα μαζί με άλλες μουσικές του Preisner, που δημιουργώντας μια κατανυκτική και συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα. Κορυφαία υπήρξε η ερμηνεία από την Elzbieta Towarnicka που διαθέτει μια φωνή με έκταση από τις πιο χαμηλές περιοχές μέχρι τις ψηλότερες. O Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Απόστολος Φοινικόπουλος δήλωσε: “Με την σημερινή συναυλία η Συμφωνική Ορχήστρα και η Πολυφωνική Χορωδία Δήμου Βόλου απέδειξαν πως δίκαια συγκαταλέγονται στα κορυφαία μουσικά σχήματα της χώρας. Αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή για την πόλη, αλλά και χρέος όλων μας να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο το πολιτιστικό επίπεδο. Η απήχηση ξεπερνάει πια τα σύνορα της Ελλάδας και ανοίγονται νέες προοπτικές. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, μουσικούς, χορωδούς και μαέστρους”. Επίσης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Δημήτρης Μαραγκόπουλος δήλωσε μετά τη συναυλία “Ήταν μοναδική η ερμηνεία των δύο μεγάλων ορχηστρικών και φωνητικών συνόλων του Δήμου Βόλου.Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στους μαέστρους Ιωακείμ Μπαλτσαβιά και Γιάννη Καρκάλα, στα μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας, της Πολυφωνικής χορωδίας και τέλεια διοικητική και τεχνική προετοιμασία που έγινε στο Βόλο. Είναι μεγάλη τιμή για το Βόλο ότι ο ίδιος ο Preisner πρότεινε για δεύτερη φορά τη συνεργασία αυτή και ότι μετά τη συναυλία ανανέωσε με ενθουσιασμό και με νέες εντυπωσιακές προτάσεις την εμπιστοσύνη και εκτίμηση του”.Αξίζει να τονιστεί ότι η συνεργασία αυτή δίνει στη συμφωνική ορχήστρα και τη χορωδία την προοπτική μιας διεθνούς διάστασης μιας και θεμελιώνει την καλλιτεχνική σύμπραξη με ένα συνθέτη που έχει βραβευθεί με την Αργυρή Άρκτο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου , δύο βραβεία Cezar και έχει λάβει τρεις συνεχόμενες μνείες ως καλύτερος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής από την Ένωση Κριτικών του Λος Αντζελες. Ο Preisner έγινε βέβαια παγκόσμια γνωστός από την συνεργασία του με τον πολωνό σκηνοθέτη Krzysztof Kieslowski. Παράλληλα όμως έχει μια τεράστια δραστηριότητα σε διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές και ηχογραφήσεις της μουσικής του που έχουν κάνει ρεκόρ στις πωλήσεις”.

H Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής επιστρέφει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην πόλη του Βόλου. Σε μια χρονιά πραγματικά δύσκολη, η Γιορτή της Μουσικής έχει σκοπό να δώσει μια νότα ανακούφισης, πάντα δωρεάν για το κοινό, μετατρέποντας την πόλη σε μια τεράστια μουσική σκηνή για ημέρες. Από την Παρασκευή 18 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 21 Ιουνίου αρκετά σημεία της πόλης θα φιλοξενήσουν περισσότερους από 250 καλλιτέχνες. Τσαλαπάτα, Πανεπιστήμιο (Πεδίον Άρεως), παραλία Βόλου, στενό Γραβιάς και πλατεία Παλαιών, Κουμουνδούρου: αυτοί είναι κάποιοι από τους χώρους που θα μας χαρίσουν ένα μουσικό περίπατο στην πόλη. Φέτος η κεντρική σκηνή σε ένα νέο χώρο πρόκληση, ο όποιος είναι ο σταθμός του ΟΣΕ . Στους χώρους αυτούς, από τις 18 μέχρι την 21η Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής θα έχει την χαρά να φιλοξενήσει καλεσμένα σχήματα από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και ντόπιους μουσικούς και DJs. Την Παρασκευή 18 Ιουνίου η έναρξη θα γίνει στο κέντρο της πόλης, με ένα πρωτότυπο dance stage στη συμβολή Κονταράτου και Κουμουνδούρου από το απόγευμα. Παράλληλα, οι σκληροί rock ήχοι θα δώσουν έναυσμα στα live στο Πεδίο Άρεως πίσω από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 7 συμμετοχές από την πόλη μας, ενώ οι πρώτες ώρες του Σαββάτου θα βρουν το νεανικό κοινό στα στενά από τα Παλιά με dj’s και χορό. Το Σάββατο 19 Ιουνίου μια σκηνή μπροστά στο κτίριο Τσαλαπάτα στην παραλία θα αντηχεί ελληνόφωνο rock ενώ την ίδια μέρα θα ακουστούν οι πρώτες νότες στο χώρο πίσω από το σταθμό τρένων του ΟΣΕ. Εκεί, για 3 μέρες θα εμφανιστούν με εντυπωσιακό στήσιμο αρκετοί καλεσμένοι, ανάμεσα τους ξένοι, αλλά και οι Έλληνες Imam Baildi, One drop Forward, Μοdrec, Μy Wet Calvin, Space Blanket, Jacks, Blue Jazz Fiction και άλλοι. Οι αναμενόμενες συναυλίες θα γίνουν με πλαισίωση σε προβολές, ράμπες skate, έκθεση φωτογραφίας και μοναδικά εικαστικά δρώμενα. Την Κυριακή 20 Ιουνίου, παράλληλα με το σταθμό ΟΣΕ, όπου το πρόγραμμα θα έχει έμφαση στην ανεξάρτητη κιθαριστική μουσική, ο χώρος Τσαλαπάτα θα παρουσιάσει ένα ενδιαφέρον βράδυ με έντεχνο και jazz ήχο, όπου τα Μουσικά Σύνολα του Πανεπιστημίου , σταθεροί συμμέτοχοι στη Γιορτή της Μουσικής, θα μοιραστούν τη σκηνή με αξιόλογους μουσικούς από Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Ειρήσθω εν Παρόδω, Γιώργος Παλαμιώτης, Ειρήνη Σίνου, Percaddiction). Στην κορύφωση των εκδηλώσεων, την 21η Ιουνίου η παραλία θα υποδεχτεί τη Φιλαρμονική του Βόλου και από τη στιγμή που θα δύσει η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου θα ακούγονται σε όλο μήκος της μουσικές (και θα φαίνονται με εντυπωσιακές προβολές!) δίνοντας το κάλεσμα για το εορταστικό τελείωμα με όλους στο σταθμό ΟΣΕ! Πολλές μουσικές προτάσεις και εκπλήξεις για όλο το κοινό, καινοτομικές εφαρμογές και παράλληλα δρώμενα θα χαρούν όσοι βρεθούν στην πόλη του Βόλου. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής φυτρώνει εκεί που είναι ο παλμός, στο δρόμο και σας καλεί όλους. Γιατί όταν η μουσική γιορτάζει, ..είμαστε όλοι καλεσμένοι! Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής στο Βόλο συντονίζεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Plenty Projects σε διοργάνωση με το Δήμο Βόλου και τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό ενώ υποστηρίζεται θεσμικά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την ΕΚΠΟΛ ΝΑΜ, και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

EK¢O™EI™ / 3

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· “∫fiÎÎÈÓÔ ÛÙËÓ ¶Ú¿ÛÈÓË °Ú·ÌÌ‹”

Βασίλης Γκουρογιάννης: Το Κυπριακό, αφορμή αντιπολεμικού έργου με ανθρωπολογική διάσταση

Τ

Συνέντευξη: ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ

άραξε τα νερά της ελληνικής λογοτεχνίας ο Βασίλης Γκουρογιάννης με την έκδοση του βιβλίου του “Κόκκινο στην Πράσινη Γραμμή”. Ένα βιβλίο που αναφέρεται στα γεγονότα της τουρκικής εισβολής το 1974 στην Κύπρο και κέρδισε το βραβείο μυθιστορήματος του περιοδικού “ΔΙΑΒΑΖΩ” για το 2010. Δεν είναι υπερβολή να σημειώσουμε ότι αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημα, που προσπαθεί σοβαρά και με ψύχραιμη αποστασιοποίηση να καταγράψει εκείνη την τόσο δραματική περίοδο του σύγχρονου ελληνισμού. Είναι το ένατο βιβλίο του Βασίλη Γκουρογιάννη, που απέσπασε θετικές κριτικές, αλλά προκάλεσε και ένα έντονο κύμα αμφισβήτησης.

- ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜ “∫fiÎÎÈÓÔ ÛÙË ¶Ú¿ÛÈÓË °Ú·ÌÌ‹” ¯·ÈÚÂÙ›ÛÙËΠ̠ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ·fi ÔÏÏÔ‡˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÔÈ ·ÎÚ·›Â˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô Û·˜ ‚È‚Ï›Ô fiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ú›ÍÂÈ ÌÈ· Á¤Ê˘Ú· ηٷÓfiËÛ˘ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹ Ó· ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÛÂÈ ·ÏȤ˜ ÏËÁ¤˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÎÏËÚ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·;

Όταν ένα βιβλίο χαιρετίζεται με ενθουσιασμό από πολλούς, αλλά ταυτόχρονα δέχεται ακραίες επιθέσεις από ορισμένους, αυτό είναι δείγμα “υγείας” του βιβλίου, αλλά και της λογοτεχνίας, εφόσον κατορθώνει να ενοχλεί κάποιους. Βεβαίως οι ορισμένοι που αναφέρετε είναι απολύτως καθορισμένοι και εντοπισμένοι πλέον και αποκαλύφθηκαν. Είναι αυτοί που δεν το διάβασαν ή που δεν ξέρουν να το διαβάσουν και να το απολαύσουν ως λογοτεχνία, όπως πράγματι είναι. Είναι οι “Ελληναράδες” που νομίζουν ότι δήθεν θίγονται από την ιστορική διάσταση του βιβλίου και βλέπουν μόνον αυτά που τους δυσαρεστούν. Σε τελευταία ανάλυση είναι αυτοί που έχουν τη μύγα και ... μυγιάζονται. Αυτοί μου είναι αδιάφοροι ως αναγνώστες μου και εντελώς αδιάφοροι ως εχθροί μου. Το βιβλίο δεν έχει σκοπό να ρίξει γέφυρες με το παρελθόν ούτε να ξύσει πληγές. Αν αυτό γίνεται, είναι έξω από τις συγγραφικές προθέσεις μου. Απλώς η παρθένα θεματολογία του Κυπριακού κατά τα σκοτεινά γεγονότα του 1974 ήταν για μένα ένα πρώτης τάξεως θέμα να δημιουργήσω ένα αντιπολεμικό έργο, ένα υπαρξιακό έργο και να δω τον πόλεμο από την ανθρωπολογική του διάσταση. Αυτό είναι ένα αιώνιο θέμα προς διερεύνηση. - ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÔÂÈÚ¿ÛÙ ӷ ʈٛÛÂÙ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÙȘ Ôԛ˜ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›· ÊÚÔÓÙ›˙·Ì ÂÈÌÂÏÒ˜

γα ζήτημα, το οποίο ως ενεργό ηφαίστειο θα ξερνάει κατά καιρούς επικίνδυνη λάβα. Είναι φυσικό κανείς να μη θέλει να κάθεται στους πρόποδες ενός βουνού στην κορυφή του οποίου καπνίζει ένα ηφαίστειο. Αυτοί όμως που κάθονται είναι είτε αφελείς είτε ήρωες. Όμως ο καιρός δεν ευνοεί τους ήρωες, που όμως είναι αναγκαίοι για την εθνική επιβίωση. - ∂›Ó·È ‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ÓÙÈÔÏÂÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ô˘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ;

Νομίζω ότι είναι ένα αντιπολεμικό, υπαρξιακό και ανθρωπολογικό βιβλίο. Θεωρώ ότι ξεχωρίζει διακριτά από τα άλλα αντιπολεμικά έργα της πλούσιας εγχώριας λογοτεχνίας.

Ó· ÎÚ·Ùԇ̠ÛÂ Û˘ÛÎfiÙÈÛË; ª¤Û· ·fi ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜ ·ÔηχÙÂÙ·È Î·È ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∂§¢À∫ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1974, fiˆ˜ Î·È Ù˘ ÃÔ‡ÓÙ·˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘;

Η απάντησή μου στην ερώτηση σας αυτή μάλλον απαντιέται κατά βάση από την προηγούμενη απάντησή μου. Βεβαίως ως ιστορικό μυθιστόρημα έχει το βιβλίο μου και μύθο και ιστορία. Φρόντισα ώστε η ιστορία του να είναι όσο το δυνατόν ακριβής, χωρίς να σημαίνει ότι έχω αποδώσει παντού την ακρίβεια. Κανείς δεν ξέρει με σιγουριά τι ακριβώς έγινε το 1974 στην Κύπρο και στην Ελλάδα και οι δύο περίπου χιλιάδες Ελλαδίτες στρατιωτικοί που βρέθηκαν στην

Κύπρο το 1974, έχουν δύο χιλιάδες εκδοχές για τα γεγονότα. Έχω διαβάσει και έχω συναντήσει αρκετούς βετεράνους και γι’ αυτό λέω αυτά που λέω. - ΔÔ Î˘ÚÈ·Îfi ˙‹ÙËÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ··Û¯ÔÏ› Û‹ÌÂÚ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‹ ıˆÚԇ̠- ‰¤ÛÌÈÔÈ ›Ûˆ˜ οÔÈˆÓ ÚÔηٷϋ„ÂˆÓ - fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÌÂÏ¿˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ··ÏÏ·Áԇ̠·fi ·˘ÙfiÓ;

Το Κυπριακό, δυστυχώς, δεν απασχολεί σχεδόν καθόλου την ελληνική κοινωνία, ενώ θα έπρεπε. Όπως δεν απασχολεί δυστυχώς και τους Κυπρίους, όσο θα έπρεπε, η κατάσταση της “μητέρας” Ελλάδας. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε επίπεδο χάραξης εθνικής πολιτικής και στρατηγικής δεν είναι ένα μέ-

¢›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ·: ªÂ ÔÈfi ÙÚfiÔ ¤Ó·˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÁÈ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ Ù‡„ÂȘ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ÂÈ ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Î·È Ë ·ÒÏÂÈ· ˙ˆÒÓ;

Αυτήν την απάντηση την παίρνει ο επαρκής αναγνώστης όταν θα διαβάσει το βιβλίο. Πάντως δεν υπάρχει γιατριά γι’ αυτό και ο πρωταγωνιστής δηλαδή το βιβλίο έχει το μοιραίο τέλος που έχει. ¶fiÛÔ ıÂÌÈÙfi Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ΔÔ˘ÚΛ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Û οÔȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜;

Θα ήταν ευχής έργον, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει οι δύο αυτοί λαοί, όχι μόνον να μάθουν την ιστορία τους, αλλά κυρίως να την ξεμάθουν. Ο νοών νοείτο.

“∏ ÛÔ‡· ÙÔ˘ ∫¿Êη” Ì ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ ª·ÚÎ ∫ÚÈÎ

Συνδυασμός λογοτεχνίας και μαγειρικής Βιβλία με συνταγές, βιβλία με συστατικά, δοσολογίες και συμβουλές από διάσημους σεφ ή γλυκές μαγείρισσες με μεράκι. Τι γίνεται όμως με την “Σούπα του Tης Ελισάβετ Κάφκα”; Αυτός είναι Ε. Σπαντιδάκη μόνο ο τίτλος. Αν πεlylle.spantidaki@gmail.com ριηγηθείτε στα περιεχόμενα θα βρείτε 17 + 1 συνταγές λογοτεχνικών “συστάσεων”... Το Τιραμισού του Μαρσέλ Προυστ, το Κλαφούτι της Γιαγιάς της Βιρτζίνια Γουλφ ή τα Γεμιστά Κοτοπουλάκια του Μαρκήσιου Ντε Σαντ. Γιατί και οι συγγραφείς έχουν τις προτιμήσεις τους! Πρόκειται για μια συλλογή λογοτεχνικών αποσπασμάτων μιξαρισμένη με συνταγές. Και όχι απλά αναφορικά. Υπάρχει το συνταγολόγιο ακριβώς όπως υπάρχει όταν ανοίγουμε τον Τσελεμεντέ και διαβάζουμε για την συνταγή που μας ενδιαφέρει. Αυτό που κάνει όμως το βιβλίο ξεχωριστό δεν είναι μόνο η ιδιαιτερότητά του. Θα μπορούσε να είναι μία απλή παράθεση αποσπασμάτων και

των αντίστοιχων συνταγών τους. Αυτό που πραγματικά λοιπόν κάνει το βιβλίο μοναδικό είναι ότι: τα κείμενα είναι γραμμένα δια χειρός Μαρκ Κρικ που υιοθετεί κάθε φορά το αντίστοιχο ύφος γραφής και διήγησης. Και το κάνει με τόση επιτυχία που γυρνάς ξανά και ξανά πίσω στην μνήμη σου και αναρωτιέσαι “μπας και το έχει γράψει αυτό κάπου ο Ντίκενς και δεν το έχω μυριστεί;”. Αλλά όχι. Είναι μια πλάνη επιτυχώς διατυπωμένη και συνταγμένη που πραγματικά αξίζει επαίνων. Δεν αρκεί μόνο η απομίμηση. Δεν αρκεί η μελέτη της γραφής του συγγραφέα. Χρειάζεται μεγάλα αποθέματα υπομονής και φαντασίας για να συνταιριάξεις ένα φαγητό, κάτι τόσο απόλυτα υποκειμενικό όσο η γεύση, με έναν συγγραφέα μόνο και μόνο απ’ αυτά που σου έχει κληροδοτήσει η ιστορία. Ο Μαρκ Κρικ, λοιπόν, μοιάζει με μάγο, με ταχυδακτυλουργό που παίζει την γλώσσα στα δάχτυλα. Και λέγοντας “γλώσσα” που στην προκείμενη περίπτωση εκλαμβάνεται δισυπόστατα σαν όργανο του ανθρώπινου σώματος όσο και ως φορέας του ανθρώπινου λόγου. Ανοίγει η όρεξη για ανάγνωση. Ανοίγει η όρεξη για γεύση, νέες απολαύσεις. Και δεν μπορείς

να μην χαμογελάσεις διαβάζοντας το βιβλίο. Δεν μπορείς να μην χαμογελάσεις με την ευφυΐα του Κιρκ του να μετατρέψει κάτι το τόσο απλό σε κάτι τόσο σπουδαίο. Στο τέλος παρατίθεται μια ακόμα συνταγή, μια αγαπημένη ελληνική σύνταξη από την Αθηνά Δημητριάδου: το Γλυκό του Κουταλιού αλά Καβάφη. Δεν είναι πραγματικά καταπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει η έννοια ενός φαγητού, ενός γλυκού; Γλυκό του κουταλιού ποιος Έλληνας δεν γνωρίζει τι είναι; Ποιος Έλληνας δεν έχε γευτεί έστω και μία φορά την μεστή του γλύκα; Όταν όμως το δεις μια φορά κάτω από τη θεωρητική σκοπιά του Κωνσταντίνου Καβάφη, αλλάζει η οπτική σου γωνία. Τα φαγητά δεν είναι πια ίδια. Τα γλυκά δεν είναι απλή ικανοποίηση του ουρανίσκου. Ξαφνικά η βρώση γίνεται intellectuelle και δεν είναι ποτέ πια ίδια. Ακόμα κι αυτά που δεν βρίσκονται μες το βιβλίο. Ένα βιβλίο που είναι αρκετό να σε κάνει να αναρωτιέσαι ποια θα ήταν άραγε η προτίμηση του Όσκαρ Ουάιλντ ή ποιος θα ήταν ο συγγραφέας που θα θεοποιούσε την γεύση της Πολωνικής “Μιζέρια”; Λογοτεχνία και Μαγειρική: η απελευθέρωση της φαντασίας, της δημιουργικότητας!

(Δ›ÙÏÔ˜: ∏ ÛÔ‡· ÙÔ˘ ∫¿Êη. ™˘ÁÁڷʤ·˜: ª·ÚÎ ∫ÚÈÎ. ∂ΉfiÛÂȘ: ªÂÙ·›¯ÌÈÔ)


¢π∞¢ƒ√ª∂™

4 / EK¢O™EI™ “Διαβάζω”: Αφιέρωμα σε “ποδόσφαιρο και λογοτεχνία”

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

∫˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜

Φωτογραφικά αποτυπώματα της Πόλης του Αρά Γκιουλέρ

Έ

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ

χουν περάσει τριάντα χρόνια από την πρώτη φορά που επισκέφτηκα την Κωνσταντινούπολη και πρόλαβα να μεθέξω τις τελευταίες αναλαμπές ενός μίγματος ανατολίτικης και σύγχρονης ζωής. Ήταν η εποχή μετά το πραξικόπημα του Εβρέν, ως εκφραστή του βαθέος κράτους του κεμαλικού στρατιωτικού κατεστημένου, και ο εποικισμός της Πόλης από τα βάθη της Ανατολίας, είχε αρχίσει.Φυσικά ο εξολοθρευμένος ελληνισμός διατηρούσε κάποιους σπινθήρες ύπαρξης και ο Πατριάρχης στο κατεστραμμένο τότε Πατριαρχείο επέμενε να συντηρεί τη μνήμη της Ορθοδοξίας.

Κυκλοφόρησε το τεύχος Νο 508 του περιοδικού “Διαβάζω” με κεντρικό αφιέρωμα “Ποδόσφαιρο και Λογοτεχνία”. Στο editorial μερικές σκέψεις για το λογοτεχνικό συνάφι, τις διαφορές αλλά και το πνεύμα που το ενώνει. Πολλά σχόλια για τα γεγονότα στο ΕΚΕΒΙ αλλά και επιστολές για τα Βραβεία. Δημοσιεύονται οι κατάλογοι με τις αξιολογήσεις των μελών των Κριτικών Επιτροπών που έκριναν τα Λογοτεχνικά Βραβεία Διαβάζω 2010. Ένα πλήρες ρεπορτάζ για την τελετή των βραβείων, τα σχόλια και τις απόψεις. Δημοσιεύεται επίσης επιστολή του Νίκου Δήμου σχετικά με τα Βραβεία στην οποία ανάμεσα σε άλλα αναφέρει: “Χάρηκα που στην απάντηση του Αλέξη Ζήρα (προς Γιάννη Ξανθούλη για τα βραβεία του Διαβάζω) είδα ανάμεσα σε άλλα ονόματα και το δικό μου. Και χάρηκα διότι αυτό αποδεικνύει ότι ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής (και ενδεχομένως μερικά μέλη της) γνωρίζουν ότι υπάρχω, γράφω και δημοσιεύω - πράγμα για το οποίο μέχρι τώρα δεν είχα ένδειξη [...]”. Για χρόνια αρκετοί διανοούμενοι στην Ελλάδα διατηρούσαν κρυφή την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο. Πού και πού ξέφευγε κάποιο ποίημα ή μια μικρή αναφορά σε κάποιο πεζό. Τελικά αυτές οι μικρές αναφορές στο σύνολό τους δεν ήταν λίγες. Οι συνεργάτες μας Λευτέρης Καλοσπύρος και Γιάννης Δούκας επιμελήθηκαν ένα αφιέρωμα για τη σχέση λογοτεχνίας και ποδοσφαίρου, στο οποίο παρελαύνουν έλληνες και ξένοι συγγραφείς - οπαδοί της “στρογγυλής θεάς”. Γράφουν ακόμα οι: Γιάννης Η. Παππάς, Άγις Αθανασιάδης, Στέλιος Μπασμπαγιάννης. Ακόμη ο ιρλανδός συγγραφέας Τζον Μπάνβιλ βρέθηκε στην Αθήνα για να δώσει μία διάλεξη στο Μέγαρο Μουσικής με τίτλο “Πρόσωπα του καλοκαιριού”. Με αφορμή αυτή την επίσκεψη μίλησε στο Διαβάζω για το πώς γράφει, για την αστυνομική λογοτεχνία, την κλασική παιδεία, τις εμπνεύσεις του, τις συγγραφικές του εμμονές και τη σκληρή πραγματικότητα. Του Alex Basko.

Το παιδικό βιβλίο σε σειρά γραμματοσήμων

Με θέμα το “Παιδικό Βιβλίο” τα Ελληνικά Ταχυδρομεία κυκλοφόρησαν στις 26 Μαΐου 2010 την Ειδική Σειρά Γραμματοσήμων ™EUROPA 2010î. Η Σειρά σχεδιάστηκε από τη Μυρσίνη Βαρδοπούλου και αποτελείται από δύο ενωμένα γραμματόσημα, συνολικής αξίας €3,94. Υπενθυμίζεται ότι η Σειρά “EUROPA” εκδίδεται ταυτόχρονα από 49 χώρες της Ευρώπης με κοινή θεματολογία και διαφορετικές παραστάσεις και αποτελεί ισχυρή θεματική έκδοση.Το παιδικό βιβλίο, ανοίγει νέους ορίζοντες, νέες περιπέτειες, και μαγευτικές σκηνές στα μάτια των λιλιπούτειων αναγνωστών, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην πνευματική, συναισθηματική, αλλά και γλωσσική ωρίμανση και ανάπτυξή τους. Στα παιδικά αναγνώσματα οι μικροί φίλοι συναντούν δράκους, γοργόνες, πρίγκιπες και μάγισσες, δέντρα που μιλούν και ζώα που μεταμορφώνονται σε ανθρώπους. Ένας υπέροχος κόσμος και μοναδικές ιστορίες κρύβονται στις σελίδες των παιδικών βιβλίων περιμένοντας υπομονετικά, τα μικρά παιδιά να τα ανακαλύψουν.

Η περιπλάνησή μου στην ενδιαφέρουσα, από κάθε άποψη, πολιτεία, παρουσίαζε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Παρέα με τον Νίκο Κολοβό, περπατούσαμε ασταμάτητα, ρουφώντας τις καινούργιες εμπειρίες μιας πολυπολιτισμικής πολιτείας και αποθανατίζοντάς τες φωτογραφικά. Όλες αυτές οι εντυπώσεις μου ζωντάνεψαν στη μνήμη του παίρνοντας στα χέρια μου το πολύ σημαντικό βιβλίο - Λεύκωμα του Τούρκου φωτογράφου Αρά Γκιουλέρ, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΟΛΚΟΣ, και που η κυκλοφορία του συμπίπτει με τον εορτασμό της Πόλης ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2010 και επ’ ευκαιρίας της έκθεσης με φωτογραφίες του Αρά Γκιουλέρ που λειτουργεί στο Μουσείο Μπενάκη - οδού Πειραιώς από 11 Μαΐου έως τέλος Ιουλίου 2010. Ο τίτλος του Λευκώματος είναι “Στην Πόλη” με φωτογραφίες του Αρά Γκιουλέρ και εκτεταμένο κείμενο του Νομπελίστα Τούρκου συγγραφέα Ορμάν Παμούκ (Εκδόσεις ΟΛΚΟΣ, Αθήνα 2010, σ.σ. 184). Η Τουρκία έχει αναδείξει αρκετές και σημαντικές προσωπικότητες του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και της Τέχνης που παλεύουν χρόνια, μέσα από τις καθεστωτικές αντιξοότητες, από τη μια του κεμαλικού κράτους και από την άλλη του μουσουλμανικού φονταμελισμού, να σταθούν όρθιοι και να προβληματίσουν ιδε-

ολογικά το λαό, που στο έλεος των δυο πιο πάνω δυνάμεων, μετατρέπεται σε όχλο, απροσδιόριστης έντασης. Τον Αρά Γκιουλέρ (1928), και τον Ορχάν Παμούκ (1952) τους χωρίζουν ηλικιακά είκοσι τέσσερα χρόνια. Όμως συναντήθηκαν στην κοινή προτίμησή τους που είναι η αγάπη τους για τη γενέθλια γη τους, την Κωνσταντινούπολη, η οποία αφενός διαμόρφωσε τον χαρακτήρα τους και αφετέρου τις ιδεολογικές τους αναζητήσεις. Ο τίτλος του έργου “Στην Πόλη” εκπροσωπεί την σημερινή τουρκική ονομασία της Κωνσταντινούπολης ΙΣΤΑΜΠΟΥ που σημαίνει “Στην Πόλη”. Ο Αρά Γκιουλέρ θεωρείται από τους σπουδαιότερους φωτογράφους του 20ού αιώνα και δικαίως έχει χαρακτηρισθεί ως “Το μάτι της Πόλης”.Το Λεύκωμα περιέχει μια πλούσια συλλογή φωτογραφιών του Αρά Γκιουλέρ που καταγράφει με οξυδερκή ματιά και ευαίσθητη διάθεση στιγμιότυπα, καταστάσεις, μνημεία, καθημερινή ζωή της πολύβουης πόλης, πάντα μέσα από την αισθαντικότητα της ασπρόμαυρης φωτογραφίας. Η γοητεία της ασπρόμαυρης αποτύπωσης είναι συναρπαστική και μάλιστα όταν ο φακός βρίσκεται στα χέρια του Αρά Γκιουλέρ που γνωρίζει σε βάθος το παιχνίδισμα του φωτός και της σκιάς. Οι φωτο-

γραφίες καλύπτουν τα χρόνια 1940-1980. Τα θέματα που επιλέγει αντανακλούν με αισθαντικό και ποιητικό τρόπο τον μετεωρισμό της Πόλης μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας, μεταξύ Ανατολής και Δύσης με πρωταγωνιστή τον Άνθρωπο. Οι φωτογραφίες του Γκιουλιέρ εμπνέουν τον βραβευμένο με Νόμπελ Τούρκο συγγραφέα Ορχάν Παμούκ, το ανέκδοτο κείμενο που συνοδεύει την έκδοση. Ο ίδιος μέσα από τις φωτογραφίες του Αρά Γκιουλέρ, αναπολεί τις δικές του αναμνήσεις από την Πόλη, τους δρόμους και τα καλντερίμια, τις γέφυρες και τα κτίρια, τους ψαράδες στο Βόσπορο που αραγμένοι δίπλα στη γέφυρα του Γαλατά πωλούν την πραμάτεια τους, τους αμαξάδες, τους χαμάληδες, τους πλανόδιους νερουλάδες με το παγωμένο νερό και τα τσάγαλα μέσ’ τον πάγο. Και οι δυο τους ήθελαν στα νιάτα τους να γίνουν ζωγράφοι. Δεν το κατόρθωσαν. Όμως με τον τρόπο τους ο καθένας περιγράφει τη γενέθλια πόλη του και αιχμαλωτίζει με την εικόνα και το λόγο τη μελαγχολική ψυχή της. Ο Ορχάν Παμούκ γράφει σχετικά: “Οι φωτογραφίες του Αρά Γκιουλέρ, είναι εξαιρετικά ποιητικά τεκμήρια που δείχνουν ότι οι άνθρωποι και το τοπίο, η δύναμη του παρελθόντος και το απρόοπτο της καθημερινότητας, είναι κομμάτια του ίδιου ασπρόμαυρου ιστού και της ίδιας πολύπλοκης ενότητας”. Κι ακόμα: “Αυτή η κινητικότητα, αυτός ο πλούτος που αισθάνθηκα όταν εργαζόμουν στο Αρχείο του Αρά Γκιουλέρ, αυτή η ατμόσφαιρα που μου φαίνονταν τόσο κοντινή, λες και ήταν ένα κομμάτι του εαυτού μου και κάποτε τόσο αλλόκοτη, αυτή η πολύ ξεχωριστή υφή, όλες αυτές οι εικόνες που συνδυάζουν τη δυναμικότητα της Πο’λης, με την μελαγχολία της είναι και οι δικές μου αναμνήσεις” .

“∞ÚÌÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ٷ ˙·ÁÔÚÈ·Ó¿ ηڿ‚È·” ÙÔ˘ ª. °Î·ÁοÎË

Η ναυτική εποποιία του Ανατολικού Πηλίου Tου ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ Λαμβάνοντας στα χέρια μου το πρόσφατο βιβλίο που είχε την καλοσύνη να μου χαρίσει ο ερημίτης στοχαστής του Χορευτού Μανώλης Γκαγκάκης, ήρθαν στο νου μου θαμπές εικόνες των μετακατοχικών χρόνων, όταν οι αμμουδιές του Ανατολικού Πηλίου, του Αη-Γιάννη και του Χορευτού, ήταν γεμάτες με πλεούμενα, καΐκια, μπρατσέρες, τρεχαντήρια, ιστιοφόρα. Ήταν όλα αυτά με τα οποία επικοινωνούσε το Ανατολικό Πήλιο με τον υπόλοιπο κόσμο, αφού δρόμοι τότε δεν υπήρχαν. Άνθρωποι και προϊόντα της γης μεταφέρονταν με τα καράβια αυτά στον υπόλοιπο κόσμο. Κι επειδή η περιοχή ήταν αλίμενη τα τραβούσαν με τους “εργάτες” στην αμμουδιά. Όμως η ναυτιλία του Πηλίου έχει τις ρίζες της βαθιά στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, τότε που τα “ζαγοριανά καράβια” αυλάκωναν τη Μεσόγειο και όταν χρειαζόταν έπαιρναν και μέρος στον Αγώνα. Με την ονομασία “Ζαγοριανά” ονομάζονταν όλα τα πηλιορείτικα πλεούμενα, Μιτζελιώτικα και Τρικεριώτικα. Για την ιστορία της Πηλιορείτικης Ναυτιλίας έχει γράψει σπουδαίο σύγγραμμα ο Καπετάν Τάσος Τζαμπτζής - ιστορικός της Ελληνικής Ναυτιλίας που χάθηκε κι αυτός πριν λίγο καιρό. Ο Μανώλης Γκαγκάκης, συνταξιούχος χημικός, έχει εγκαταλείψει την τραγελαφική πόλη και ρουφά αχόρταγα στο Χορευτό τον αιγαιοπελαγίτικο αέρα που δροσίζει την ψυχή του και καθαρίζει το μυαλό. Εκεί αφουγκράζεται τον αχό της ιστορίας, αναβιώνει μνήμες, συσχετίζει πληροφορίες και μας προσφέρει κάθε τόσο κι ένα μικρό πόνημα που καταδεικνύει την αγάπη του για τη γενέθλια γη του.

Το καινούργιο του πόνημα το ονομάζει “... Αρμενίζοντας με τα Ζαγοριανά Καράβια” (Βόλος 2010, σ.σ. 94). Πρόκειται για μια συγκέντρωση κειμένων εκλεκτών συγγραφέων που αναφέρονται στη ναυτική εποποιία της Ζαγοράς, στους θαλασσόλυκους που την υπηρέτησαν, στους καπεταναίους, τα πληρώματα, τους μούτσους και τους καραβοδέστες. Έτσι υπάρχουν κείμενα του Καπετάν Τάσου Τζαμτζή για τη Ναυτιλία του Πηλίου στην Τουρκοκρατία, του δημοσιογράφου Κώστα Στούρνα για το “Σχολειό της Θάλασσας” και επί μέρους κείμενα του δασκάλου και Ζαγοριανού ιστοριοδίφη Νίκου Διαμαντάκου, Γιώργου Θωμά, Απόστολου Κατσιφού, αλλά και κείμενα του ίδιου του Μανώλη Γκαγκάκη, που βιώνει τον απόηχο της ιστορίας και τον μεταπλάθει σε έντεχνο λόγο, ικανό να αναβιώσει αναμνήσεις για τους παλιούς και να πληροφορήσει τους νεότερους. Ο ίδιος ο συγγραφέας ιστοριογραφεί την τελευταία περίοδο της ζαγοριανής Ναυτιλίας (1940-1965) όπου και το τελευταίο καραβόσκαρο σταμάτησε τη λειτουργία του. Στο σημείο αυτό αναφέρει, παραθέτοντας και φωτογραφίες των τελευταίων θαλασσόλυκων Καπεταναίων του Ανατολικού Πηλίου. Και πρώτα από όλους τον ηρωικό Λευτέρη Μήτσου, τον Γεώργιο Βισβίκη, Ζήση Τριανταφύλλου, Κώστα Τζανέτο και Μανώλη Μανίνη. Το βιβλίο κοσμείται από επιλεγμένες φωτογραφίες του παρελθόντος καραβιών και Πορτολάνων, φωτογραφίες πινάκων

με Ζαγοριανά καράβια του “ζωγράφου του Ταρσανά” Νικόλαου Χριστόπουλου και πολλών άλλων απεικονίσεων. Ενδιαφέρον βιβλίο που διαβάζεται ευχάριστα και πλουτίζει το γνωστικό και αισθητικό ενδιαφέρον του αναγνώστη. Στο σημείο αυτό, ας μου επιτρέψει ο φίλος Μανώλης και μια παρότρυνση. Στο Ανατολικό Πήλιο έδρασαν στη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης οι δυνάμεις του ΕΛΑΝ (Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Ναυτικό). Η εποποιία κι αυτής της Οργάνωσης είναι θρυλική. Τολμηροί και ριψοκίνδυνοι καραβοκύρηδες και ηρωικοί ναύτες, προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στον Αγώνα, αλωνίζοντας το Αιγαίο και μεταφέροντας από τις ασιατικές αυτές, εφόδια και πολεμοφόδια μαζί με ηρωικούς μαχητές Νύχτα ταξίδεψαν από όρμο σε όρμο, ξεφεύγοντας τις γερμανικές περιπολίες.Τη δραστηριότητα αυτή τη φωτογράφισε οπλουργός του ΕΛΑΣ Μπάρμπα Κώστας Αλεξάνδρου και οι φωτογραφίες βρίσκονται στην Κατοχή του γιου του Μπάμπη Αλεξάνδρου. Επίσης, ο Κώστας Στούρνας πριν από σαράντα χρόνια κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο “Σορόκο Κάρτα Λεβάντε”, που περιέγραφε, όπως του τη διηγήθηκε ο εξάδελφός του Καπετάν Στούρνας, τα πολλά ταξίδια του μέχρι τη μικρασιατική ακτή. Μια ολόκληρη εποποιία αντρειοσύνης ο τίτλος του βιβλίου υποδηλώνει την πορεία.Πρόταση κάνω στο Μανώλη Γκαγκάκη να ασχοληθεί και με αυτό το ενδιαφέρον θέμα.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

EK¢O™EI™ / 5

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ “√˘ÚÔ‚fiÚÔ˘ ∫Ú›ÓÔ˘” Ù˘ ∂Ï›˙·˜ ¶ÔÏÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘

Αέρας μυστηρίου από ελληνική λογοτεχνία φανταστικού υνήθως, στην αναμονή έναρξης μιας παράστασης μπορείς να συνομιλήσεις με τον συνοδό σου, να χαζέψεις τον χώρο, ή να διαβάσεις λίγα πράματα γι’ αυτό που πρόκειται να παρακολουθήσεις. Στην περίπτωση όμως, που δεν συνοδεύεσαι και ξέρεις πολύ καλά τι είναι αυτό που πας να δεις, τι κάνεις; Βιβλίο υπάρχει πάντα στην τσάντα μου και σε μια απ’ αυτές τις περιπτώσεις, έβγαλα τον “Ουροβόρο Κρίνο” της Ελίζας Πολιτσοπούλου και ξεκίνησα. Γνήσια παράδοση αγγλοσαξονικού μύθου σε συνδυασμό με urban παραδόσεις επιστημονικής φαντασίας. Και η συγγραφέας είναι Ελληνίδα. Διαβάζοντας τα “Σμαράγδια με ασήμι” δεν μπορούσα να σταματήσω να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι πρόκειται για ελληνική λογοτεχνία.

Σ

Με συνεπήρε τόσο που κάτι λιγότερο από το μισό βιβλίο είχε διαβαστεί στη μία ώρα που μεσολαβούσε από την άφιξή μου στο χώρο μέχρι την έναρξη. Στο διάλειμμα, μάλιστα, δεν δίστασα να ξαναβγάλω το βιβλίο από την τσάντα και να συνεχίσω την ανάγνωση. Είναι τέτοια η πλοκή του βιβλίου που δεν επιτρέπει κενά, δεν επιτρέπει μεTης Ελισάβετ γάλα διαστήματα αποχής. Ε. Σπαντιδάκη lylle.spantidaki@gmail.com Ένας ιός έχει χτυπήσει την γη. Ανθρώπινο κατασκεύασμα που σκοτώνει το μισό πληθυσμό της. Όσοι έχουν τον ιό μπαίνουν σε καραντίνα και γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι θα πεθάνουν. Σ’ έναν τέτοιο κόσμο βρίσκουμε την Μόριγκαν. Αποστεωμένη, πεινασμένη και απομονωμένη σ’ ένα ξέφωτο ενός δάσους στην Ιρλανδία. Την πόρτα της θα χτυπήσει η Ελεονόρα, θύμα του ιού. Μαζί με τον Πάτρικ, τον καλύτερο φίλο της Μόριγκαν, θα εμπλακούν σε περιπέτειες. Για αρχή θα ανακαλύψουν τη φύση τους: η Μόριγκαν είναι βαμπίρ ενώ η Ελεονόρα και ο Πάτρικ είναι λυκάνθρωποι, ή Κρίνοι, όπως τους ονομάζει η συγγραφέας, όταν βρίσκονται στην πλήρη μορφή τους. Θα σκοτώσουν τον πρώτο τους Δαίμονα, και η Μόριγκαν θα ελευθερώσει ένα αρχαίο βαμπίρ, που βρισκόταν σε λήθαργο στο υπόγειο του σπιτιού της και ο οποίος θα γίνει ο προσωπικός της δάσκαλος. Θα είναι ο Τζον Ντι αυτός που θα προσφερθεί να απαντήσει τα ερωτήματά τους και θα τους προσφέρει μια θέση στο σχολείο του (Μυστικό Σχολείο της Γνώσης). Η Μόριγκαν θα μπλεχτεί σε μια παθιασμένη σχέση έρωτα-μίσους με έναν από τους καθηγητές της, τον Μάρκους, και θα τον παντρευτεί για να ακολουθήσει τους νόμους των βρικολάκων και για να παρακολουθήσει την μυστηριώδη ύπαρξή του. Η Ελίζα Πολιτσοπούλου κάνει εξαιρετική δουλειά με την τεχνική αφήγησης που ακολουθεί. Το βιβλίο είναι με τέτοιο τρόπο γραμμένο που, πέρα από το να κρατά την προσοχή του αναγνώστη, προσδίδει κι έναν αέρα μυστηρίου που έχει αρχίσει να εκλείπει στο είδος, σ’ ό,τι αφορά τους ομότεχνούς της, του εξωτερικού. Η συγγραφέας διατηρεί μύθους και θρύλους που μοιάζουν ξεχασμένοι και στο βιβλίο της αναδύεται ένας αέρας μυστηρίου της εποχής του Αρθούρου. Είναι το τέχνασμα του θανατηφόρου ιού R.i.P •που δεν θα μπορούσε να είναι και περισσότερο επίκαιρος με τη σύγχρονη κατάσταση του H1N1- και η παρουσία της τηλεόρασης και των υπολογιστών που κάνουν τον αναγνώστη να ανασκουμπωθεί και να θυμηθεί ότι διαβάζει μία σύγχρονη ιστορία. Χρησιμοποιεί το είδος του φανταστικού με πρωτόγνωρο τρόπο για τα ελληνικά δεδομένα. Οι φίλοι του είδους θα αναγνωρίσουν αμέσως την πηγαία τάση της να μπορεί να αξιοποιήσει θρύλους και παραδόσεις που υπάρχουν στην ιστορία της λογοτεχνίας και όσοι έρχονται πρώτη φορά σε επαφή, το βιβλίο της αποτελεί ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Δεν είναι υπερβολική, δεν πλάθει ιστορίες που δε μπορεί να υποστηρίξει και κυρίως δεν γίνεται μονοδιάστατη. Καταφέρνει να δημιουργήσει ένα μυστηριακό και συνάμα ερωτικό κλίμα που δεν παραγκωνίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης που έχει δημιουργήσει ο ιός, ούτε τα μυστικά που κρύβονται στο παρελθόν των πρωταγωνιστών. Κυρίως, όμως, δεν στολίζει τους ήρωές της με κουραστικές περιγραφές, περιττές λεπτομέρειες και ανόητες ιδιότητες. Έχει συνδυάσει το νουάρ με το φανταστικό, το αστυνομικό με την περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας. Και το καλύτερο; Έχει χιούμορ. Θα βρούμε πολλά βιβλία που ακολουθούν την σύγχρονη τάση και συνάμα προσφιλή αυτή της διαμάχης των βαμπίρ και των λυκανθρώπων, αλλά η Ελίζα Πολιτσοπούλου προχωρεί πέρα απ’ αυτό. Ξέρει να αναλύσει την ψυχολογία των πρωταγωνιστών της, να τους κάνει να απορήσουν και οι ίδιοι με τις αποφάσεις τους και να μην είναι και τόσο προβλέψιμοι όσο αρκετοί όμοιοί τους. Το γεγονός ότι ένα τέτοιο έργο προέρχεται και από μία Ελληνίδα συγγραφέα του δίνει άλλη βαρύτητα. Γιατί ο συγγραφέας της χώρας μας προχωρά, με άλλα δεδομένα και επιρροές και μ’ άλλες παραδόσεις. Το να διεισδύσει κάποιος σε μια ξένη κουλτούρα από μόνο του σαν εγχείρημα κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο και ο κίνδυνος έκθεσης μόνιμα ελλοχεύει. Η Ελίζα Πολιτσοπούλου όχι μόνο καταφέρνει να διασφαλίζει τα απαραίτητα αλλά πλάθει το θέμα με ακρίβεια και επιτυχία που αξίζει το βιβλίο της να βρίσκεται στα ράφια βιβλιοπωλείων του εξωτερικού. Είναι το ύφος της, η γλώσσα της και η τεχνική της αυτά που κάνουν τον αναγνώστη να σταματήσει την ανάγνωση και να υπενθυμίσει ότι δεν διαβάζει ξένη λογοτεχνία από μετάφραση αλλά μια Ελληνίδα που έχει το μεράκι να

N¤Â˜ ÂΉfiÛÂȘ

Aρχίζει το ματς Το ποδόσφαιρο στη λογοτεχνία Επιμέλεια: Γιάννης Η. Παππάς Μια πλούσια ανθολογία στην οποία βρίσκονται συγκεντρωμένα ποιήματα, διηγήματα, αποσπάσματα από μυθιστορήματα που έχουν ως θέμα τους το ποδόσφαιρο. Μια απόδειξη πως η μπάλα μπορεί να συναντήσει τον λόγο και πως η λογοτεχνία συμβαδίζει με το ποδόσφαιρο. Μεταξύ άλλων ανθολογούνται: Ραφαέλ Αθκόνα, Κώστας Ακρίβος, Τηλέμαχος Αλαβέρας, Ραφαέλ Αλμπέρτι, Μανόλης Αναγνωστάκης, Μίνως Αργυράκης, Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου, Γιάννης Ατζακάς, Νάσος Βαγενάς, Γιάννης Βαρβέρης, Γιώργος Βέης, Θανάσης Βενέτης, Χάρης Βλαβιανός, Δημήτρης Βλαχοπάνος, Χούλιο Γιαμαθάρες, Γιεβγκένι ΧΒΓιεφτουσένκο, Αλφόνσο Γκάτο, Ζακ Γκιλ, Θοδωρής Γκόνης, Βασίλης Γκουρογιάννης, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Γεράσιμος Δενδρινός, Άρης Δικταίος, Νίκος Εγγονόπουλος, Ανδρέας Εμπειρίκος, Γιώργος Καραβασίλης, Τάκης Καρβέλης, Νίκος Καρούζος, Γιώργος Κεντρωτής, Θωμάς Κοροβίνης, Γιάννης Κουβαράς, Μένης Κουμανταρέας, Στάθης Κουτσούνης, Ηλίας Λάγιος, Βιθέντε Ζίτο Λέμα, Τζο ΜακΓκίνις, Αργυρώ Μαντόγλου, Γιώργος Μαρκόπουλος, Θανάσης Μαρκόπουλος, Κώστας Μαυρουδής, Μάρκος Μέσκος, Δημήτρης Μίγγας, Μανουέλ Βάθκεθ Μονταλμπάν, Ανρί ντε Μοντερλάν, Βινίσιους ντε Μοράες, Ενρίκε Μπαντόσα, Έκτορ Νέγκρο, Αρμάντο Νογκουέιρα, Πιερ Πάολο Παζολίνι, Ορχάν Παμούκ, Ασημάκης Πανσέληνος, Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, Λάκης Παπαστάθης, Γιάννης Πατίλης, Δημήτρης Πετσετίδης, Λευτέρης Πούλιος, Μανόλης Πρατικάκης, Γιάννης Ρίτσος, Γιώργος Ρωμανός, Οράσιο Σάλας, Ουμπέρτο Σάμπα, Βιτόριο Σερένι, Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Θωμάς Σκάσσης, Μίμης Σουλιώτης, Αλέξης Σταμάτης, Βασίλης Στεριάδης, Περικλής Σφυρίδης, Κώστας Ταχτσής, Οράσιο Φερέρ, Αντρέας Φραγκιάς, Αντώνης Φωστιέρης, Χρίστος Χαραλαμπόπουλος, Διονύσης Χαριτόπουλος, Κώστας Χατζηαργύρης, Μάνος Χατζιδάκις, Αργύρης Χιόνης, Νίκος Χουλιαράς, Γιώργος Χρονάς. (εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ)

γράψει με αίσθημα και λογική. Η ιστορία της Μόριγκαν δεν τελειώνει με το πρώτο βιβλίο. Λέγεται μάλιστα ότι η σειρά θα αποτελείται από εφτά. Αναλογιζόμενη λοιπόν τους ομότεχνούς της και τα βιβλία που σήμερα κάνουν “πάταγο” στα ράφια των βιβλιοπωλείων, γνωρίζω ότι θα βρω τα έργα της Μέγερ και της Τρόισι. Αμερικάνοι συγγραφείς, Άγγλοι, Σκωτσέζοι, Ιταλοί. Δεν έχει έρθει η ώρα και μιας Ελληνίδας να κάνει την αρχή; Γιατί ο “Ουροβόρος Κρίνος” όχι μόνο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από το “Λυκόφως”, αλλά αντιθέτως μπορεί να εμπνεύσει συγγραφείς, να τους θυμίσει καταστάσεις και να τους επαναφέρει εικόνες που έχουμε να δούμε καιρό. Το πάθος της διακρίνεται μέσα από το γραπτό της. Η Μόριγκαν είναι κυριολεκτικά ζωγραφισμένη σαν τον καθαρότερο πίνακα με τις λέξεις και τις περιγραφές της συγγραφέα και επιτέλους, κάνει την διαφορά. Δεν είναι η αναμενόμενη πρωταγωνίστρια μιας τέτοιας ιστορίας. Δεν είναι άτρωτη. Δεν είναι απόλυτη. Έχει αδυναμίες, αλλά κυρίως έχει τόση δύναμη μέσα της, που δεν μπορείς να μην την θαυμάσεις. Δεν μπορείς να αναρωτηθείς πόσο πολύ μπορεί να έχει καθίσει για να καταλήξει στην τελική της μορφή, η συγγραφέας. Το Καλό και το Κακό, δυο έννοιες πάντα συγκρουόμενες, έρχονται και ανατρέπουν η μία την άλλη. Μην ξεχνάμε ότι με το πλαίσιο μιας πανδημίας, ενός θανατηφόρου ιού, η κοινωνία που μας περιγράφει η συγγραφέας απέχει κατά πολύ απ’ αυτή που ζούμε σήμερα, κι ας συμπίπτουν οι ημερομηνίες της. Η εκδοχή του πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος αν μια τέτοια κατάσταση γινόταν η καθημερινότητά μας, είναι εφιαλτική. Ένα από τα σοβαρότερα θέματα που θίγει η συγγραφέας είναι το θέμα της ευθανασίας. Και διαβάζοντας, έστω και στα πλαίσια του φανταστικού, για μία κοινωνία που η ευθανασία αποτελεί λύση, και μάλιστα πρόχειρη, καθημερινή, εύκολη, δεν μπορεί να μην σε ανατριχιάσει. Η Ελίζα Πολιτσοπούλου έχει καταφέρει με το πρώτο βιβλίο της αναμενόμενης επταλογίας της να δημιουργήσει πολλές προσδοκίες και ταυτόχρονα, καμία αμφιβολία ότι θα ταξιδέψει τους αναγνώστες μέχρι το τέλος χωρίς να τους απογοητεύσει. Η Μόριγκαν, ο Πάτρικ και η Ελεονόρα έχουν έρθει για να μείνουν. Μπορεί να μην αποκτήσουν την ίδια φήμη με τον Χάρι και την παρέα του, αλλά δεν είναι και αμφίβολο. Η Ελίζα Πολιτσοπούλου δείχνει να θέτει υποψηφιότητα αυθεντίας στην λογοτεχνία του φανταστικού στην χώρας μας και τα “Σμαράγδια με Ασήμι” είναι μόνο η αρχή.

Ο άνθρωπος του τείχους - Κώστας Βαξεβάνης (Μυθιστόρημα)

(Δ›ÙÏÔ˜: √˘ÚÔ‚fiÚÔ˜ ∫Ú›ÓÔ˜ ™Ì·Ú¿Á‰È· Ì ∞Û‹ÌÈ. ™˘ÁÁڷʤ·˜: ∂Ï›˙· ¶ÔÏÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘. ∂ΉfiÛÂȘ: ∫¤‰ÚÔ˜)

Η υπόθεση - ή μήπως η πραγματικότητα; ξεκινά στο Βερολίνο της δεκαετίας του ë90. Στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, ένας άνθρωπος σκυμμένος πάνω σε περιοδικά προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει ένα μήνυμα. Μπορεί να σημαίνει τη σωτηρία του, την ώρα που το Τείχος του Βερολίνου γκρεμίζεται στο κεφάλι του. Την ίδια στιγμή ένας δημοσιογράφος χαζεύει τα συντρίμμια του Τείχους και μαζί μιας χώρας που δεν υπάρχει. Της Ανατολικής Γερμανίας. Προχωρώντας ανάμεσα στα σουβενίρ του παλιού υπαρκτού σοσιαλισμού, τους μεθυσμένους πρώην Ανατολικογερμανούς και την αβεβαιότητα, θα φτάσει ως το κτίριο της Στάζι. Της πιο ισχυρής μυστικής υπηρεσίας του κόσμου. Ένα συμβατικό ρεπορτάζ μετατρέπεται σε εφιάλτη. Ο σκοτεινός δρόμος ανοίγει: πράκτορες που πουλάνε μυστικά, πολιτικοί που χρηματίζονται, εκδότες που εκβιάζουν, η απαρασάλευτη πραγματικότητα μια πλαστή εικόνα. Ανάμεσά τους ένας Έλληνας, υπεράνω υποψίας, από τους μεγαλύτερους πράκτορες της Στάζι, δίνει μάχη για να μην αποκαλυφθεί. Όσα εξελίσσονται δεν μοιάζουν καθόλου με ταινίες του Τζέιμς Μποντ. Είναι η αλήθεια χωρίς έλεος. Και στην αλήθεια το μέταλλο ενός όπλου είναι το ίδιο σκληρό με τον έρωτα. (εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ)


¢π∞¢ƒ√ª∂™

6 / EK¢O™EI™

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

√ ηٿÏÔÁÔ˜ - χΈ̷ Ù˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ALPHA BANK ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ·

O Μ. Αλέξανδρος από τη Μακεδονία μέχρι τα πέρατα της οικουμένης

Α

Tου ΚΩΣΤΑ Δ. ΠΑΤΡΙΚΟΥ

πό τις 7 Μαΐου 2010 λειτουργεί η νομισματική έκθεση “Μέγας Αλέξανδρος από τη γη της Μακεδονίας έως τα πέρατα της οικουμένης” , που συνδιοργάνωσαν η ALPHA BANK και το Αρχαιολογικό Μουσείο των Ιωαννίνων και η επισκεψιμότητά της δεν έχει προηγούμενο. Φοιτητές, μαθητές, καθηγητές, άνθρωποι των γραμμάτων, συλλέκτες και φιλότεχνοι, αλλά και απλοί άνθρωποι τόσο από τα Ιωάννινα όσο και από την περιφέρεια ή και εκδρομείς κατακλύζουν καθημερινά τις αίθουσες του Μουσείου, όπου απλώνεται η έκθεση για να θαυμάσουν τα σπάνια αυτά νομίσματα της εποχής του Μ. Αλεξάνδρου και των διαδόχων του και να προμηθευτούν το θαυμάσιο και πολυτελή κατάλογο που εκδόθηκε συνοδευτικά με την έκθεση. Ομολογουμένως πρόκειται για μια έκδοση που φέρει τη σφραγίδα της τελειότητας τόσο από άποψη περιεχομένου, όσο και μορφής. Είναι μια συλλεκτική έκδοση που θα εξαντληθεί πολύ γρήγορα. Ο κατάλογος - λεύκωμα σχημ. 31 Χ 23,5 cm είναι πανόδετος και έχει άρτια στάχωση. Επικαλύπτεται με θαυμάσια κουβερτούρα που κοσμείται στην όψη της με τον εμπροσθότυπο του αργυρού τετραδράχμου που εκδόθηκε στην Αμφίπολη επί Λυσιμάχου, την περίοδο 288/7-281/1 π.Χ. και απεικονίζεται η κερασφόρος κεφαλή του θεοποιημένου Αλεξάνδρου Γ’ του Μεγάλου με διάδημα. Στο κέντρο αναγράφεται ο τίτλος του βιβλίου, ενώ στο επάνω μέρος παρατίθεται απόσπασμα από τον Πλούταρχο “Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής” 335 Β. Ο τόμος αριθμεί 198 σελίδες και τυπώθηκε τον Απρίλιο του 2010 σε 3.000 αντίτυπα και είναι δίγλωσσος Ελληνικά - Αγγλικά. Τη γενική επιμέλεια της έκδοσης την είχε η επιμελήτρια της νομισματικής συλλογής της A- Bank Δρ. Δήμητρα Τσαγκάρη, αρχαιολόγος - νομισματολόγος. Τα κείμενα του καταλόγου τα έγραψαν οι: Κων/νος Ζάχος, Κατερίνη Λιάμπη και Δ. Τσαγκάρη, ενώ τα κείμενα για τα αντικείμενα που πλαισιώνουν την έκθεση τα έγραψαν οι: Εύα Κοντογουλίδου, Χρ. Λιάγκουρας και Δημ. Παντερμαλής. Τη μετάφραση των κειμένων στην Αγγλική την έκανε η Δάφνη Δημητριάδου. Τέλος οι θαυμάσιες και καλλιτεχνικές φωτογραφίες αντικειμένων και νομισμάτων είναι του Παντελή Μαγουλά. Την έκδοση προλογίζει ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ABank κ. Γιάννης Κωστόπουλος ο οποίος αναφέρεται στην προσωπικότητα και τα κατορθώματα του Μ. Αλεξάνδρου που μετά το θάνατό του έγινε πρόσωπο μυθικό. Για την υλοποίηση του έργου του μεταξύ των άλλων δημιούργησε ένα πολύ ισχυρό νόμισμα, που έγινε διεθνές. “Τα αλεξανδριανά τετράδραχμα, πολλά των οποίων παρουσιάζονται στην έκθεση εκδίδονταν ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά κέντρα της αχανούς και ανομοιογενούς αυτοκρατορίας και έγιναν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους διαφόρους λαούς και οδήγησαν στην επέκταση της χρήσεως του χρήματος και στην ανάπτυξη του εμπορίου”. Τέλος εκφράζει τις ευχαριστίες του στο ΥΠ. ΠΟ και Τουρισμού και ιδιαίτερα στον κ. Ζάχο έφορο Αρχαιοτήτων, διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων για τη συνδιοργάνωση της έκθεσης και στις Κ. Λιάμπη και Δημ. Τσαγκάρη.Κατόπιν ακολουθεί ο πρόλογος του Κ. Ζάχου ο οποίος αναφέρεται στη χρήση του νομίσματος, από τότε που αντικατέστησε την ανταλλακτική οικονομία, στο Φίλιππο Β, που έκοψε πλούσιες σειρές νομισμάτων αργυρών και χρυσών και χάλκινων και σημειώνει ότι οι χρυσοί “Φιλίππειοι στατήρες” αποτέλεσαν το διεθνές νόμισμα της εποχής αντικαθιστώντας τον περσικό δαρεικό. Τα νομισματοκοπεία στα χρόνια του Μ. Αλεξάνδρου έκοβαν συνεχώς νομίσματα για τις ανάγκες της εκστρατείας. “Τα αλεξάνδρεια τετράδραχμα” έγιναν το ενιαίο νόμισμα των πληθυσμών της αυτοκρατορίας. Οι διάδοχοί του μετά το θάνατό του στα νομίσματά τους για να εδραιώσουν την εξουσία τους στις περιοχές της δικαιοδοσίας τους απεικόνιζαν τη μορφή του Μ. Αλεξάνδρου και πίστευαν ακόμη ότι η δύναμη της εικόνας του Αλεξάνδρου απέτρεπε το κακό και τα χρησιμοποιούσαν ως φυλαχτά. Αυτό συνεχίστηκε και τα χριστιανικά χρόνια, πράγμα που ανάγκασε τον Ιωάννη το Χρυσόστομο να το στηλιτεύσει. Ο πρόλογος του Κ. Ζάχου κλείνει με τις ευχαριστίες του στον πρόεδρο και το Δ.Σ. της ALPHA BANK, στους συναδέλφους του καθηγητές, τους συγγραφείς των λημμάτων, στην επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής της A-Bank Δρ. Δημ. Τσαγκάρη και σε όλους που εργάστηκαν για την έκδοση και την έκθεση. Ο πρόλογός του κλείνει με την παράγραφο: “Με την παρούσα έκθεση το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, η γη της Μολοσσίας υποδέχεται την αθάνατη δόξα και το μεγαλείο του Αλεξάνδρου μέσα από τις νομισματικές εκδόσεις όχι μόνο του ιδίου αλλά και των προγόνων του, των διαδόχων της αυτοκρατορίας, ακόμη και των ξένων δυναστών. Το κυρίως μέρος του καταλόγου διαρθρώνεται από τα κεφάλαια: 1) “Αντικείμενα που πλαισιώνουν την έκθεση”. Αυτά είναι: α) “Η εικονιστική κεφαλή Αλεξάνδρου” που

βρέθηκε το 1915 κοντά στην Αρχαία Ολυμπία και είναι μαρμάρινη και ανήκει στο Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Ολυμπία. Για αυτή μας ενημερώνει ο Χρ. Λιάγκας της Ζ’ ΕΠΚΑ - Αρχαία Ολυμπία. β) Τμήμα Μακεδονικής Ασπίδας, Πρώιμος 3ος αι. π.Χ. είναι από χαλκό και προέρχεται από το ιερό του Διός του Ολύμπου στο Δίον και ανήκει στο αρχ. Μουσείο του Δίου και μας ενημερώνει ο καθ. Κλασικής Αρχαιολογίας και πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης Δημ. Παντερμαλής. γ) Χάλκινο κράνος “φρυγικού τύπου” βρέθηκε το 1977 στο μολοσσικό οικισμό στη Βίτσα Ζαγορίου και ανήκει στο Αρχ. Μουσείο Ιωαννίνων. Μας ενημερώνει η Ιουλία Κατσαδήμα αρχαιολόγος ΙΒ’ ΕΠΚΑ Ιωαννίνων. δ) Σιδερένια ακμή, σαυρωτήρας και συνδετικός αυλός σάρισας βρέθηκαν στον τάφο Μακεδόνα πολεμιστή που πέθανε στη Νεκρόπολη των Αιγών κατά το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Μας ενημερώνει με κείμενό της η Εύα Κοντογουλίδου, αρχαιολόγος της ΙΖ’ ΕΚΠΑ Αρχαιολογικός χώρος Αιγών. Τα κείμενα τεκμηριώνονται με τις φωτογραφίες των αντικειμένων. 2) “Αιακίδες και Τημενίδες”. Με πολυσέλιδο γλαφυρό και κατατοπιστικό κείμενο ο Κ. Ζάχος ό.π. αναφέρεται στην καταγωγή των Αιακιδών και Τημενίδων. Γενάρχης των Αιακιδών υπήρξε ο Αιακός, παππούς του Αχιλλέα κατά τη μυθολογική αναγωγή, αλλά και ο Μ. Αλέξανδρος ήταν Αιακίδης από τη μητέρα του Ολυμπιάδα, ενώ οι γενεαλογικοί μύθοι των Μακεδόνων βασιλέων ανάγουν την καταγωγή τους στους Ηρακλείδες Τημενίδες του Άργους, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος. Στην Ήπειρο λοιπόν βασίλευαν οι Αιακίδες, στη δε Μακεδονία οι Τημενίδες. Μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου οι βασιλικοί οίκοι των Τημενιδών και των Αιακίδων εμπλέκονται σε θύελλα που προκάλεσε η διεκδίκηση της εξουσίας μεταξύ των στρατηγών του Μ. Αλεξάνδρου, των εξ αίματος συγγενών, σημειώνει στο κείμενό του ο Κ. Ζάχος. Το κεφάλαιο αυτό υποστηρίζεται με παράθεση νομισμάτων του Μ. Αλεξάνδρου Α’ του Μολοσσού και του Πύρρου. 3) “Η Μακεδονία έως τους χρόνους του Φιλίππου Β’”. Το κεφάλαιο τούτο αποτελείται από δύο ενότητες: Α) “Τα θρακομακεδονικά φύλλα και οι αυτόχθονες αποικιακές πόλεις κατά τους υστερο-αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους” και Β) “Το μακεδονικό βασίλειο από τον 5ο έως το πρώτο ήμισυ του 4ου αι. π.Χ.”. Τα κείμενα και των δύο ενοτήτων είναι της Κατερίνας Λιάμπη, καθηγήτριας Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στην πρώτη ενότητα αναφέρεται στο πέρασμα από την ανταλλακτική στη εγχρήματη οικονομία που πραγματοποιήθηκε στο βορειοελλαδικό χώρο και τα θρακομακεδονικά φύλλα και οι πόλεις ενεργοποιήθηκαν νομισματικά. Στη δεύτερη ενότητα μας πληροφορεί ότι ο βασιλιάς Αλέξανδρος Α’ υπήρξε ο πρώτος Μακεδόνας βασιλιάς που έκοψε πολύτιμα αργυρά νομίσματα στα οποία αναγράφονταν το όνομά του και ήταν οκτάδραχμα, τετρά-

δαχμα, οκτώβολα, βαριά και ελαφρά τετράβολα και αρκετές υποδιαιρέσεις. Στη συνέχεια παρατίθενται όψεις νομισμάτων με επεξηγήσεις και στοιχεία ταυτότητάς τους ήτοι: χρονολογία, βάρος, μέταλλο, διάμετρος και παραστάσεις στον εμπροσθότυπο και οπισθότυπό τους και είναι αυτά που έκοψαν οι: Ηδωνοί, οι Δέρρωνες, οι Ιχναίοι, οι Ορέσκιοι, οι Μένδιοι κ.ά. 4) “Φίλιππος Β” . Το γράφει η κ. Λιάμπη ό.π. μας αναφέρει ότι ο Φίλιππος ο Β’ υπήρξε ο πρώτος βασιλιάς της Μακεδονίας που εισήγαγε το διμεταλλισμό και εξέδωσε το 345 π.χΧ. σημαντικές ποσότητες χρυσών στατήρων, τους περίφημους “Φιλίππειους” προκειμένου να ανταγωνιστεί τους περσικούς δαρεικούς. Επίσης, έκοψε και αργυρά τετράδραχμα. Στους χρυσούς στατήρες αποδίδεται η κεφαλή του Απόλλωνα. Ιστορική αναφορά γίνεται και στον οπισθότυπο, όπου η συνωρίς με τον ηνίοχο μνημονεύουν την Ολυμπιακή νίκη της Μακεδονίας, συμμετοχή που έγινε το 352 π.Χ. Τα νομίσματα αυτά ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Ακολούθως στις σελίδες εικονίζονται νομίσματα του Φιλίππου Β’, αργυρά και χρυσά, τετράδραχμα, δίδραχμα, πέμπτα, που έκοψαν οι πόλεις Πέλλα, Αμφίπολη, Κολοφών κι η Άβυδος, Τρωάς, καθώς και χάλκινα. Απομιμήσεις χάλκινων τετράδραχμων έκοψαν και οι Κέλτες της περιοχής του Δούναβη και οι Παρίσσιοι της Γαλλίας (χρυσό τέταρτο στατήρος). 5) “Αλέξανδρος Γ’, ο Μέγας”. Και αυτό το κεφάλαιο το γράφει η Κ. Λιάμπη με μότο: “Ηρακλείδης από Κοράνου... Διακίδης από Νεοπτολέμου” (Πλούταρχος, Αλέξανδρος 2.1) και σημειώνει ότι “Το φθινόπωρο του 336 π.Χ. μετά τη δολοφονία του Φιλίππου του Β’ η έν όπλοις εκκλησία των Μακεδόνων ανακήρυξε βασιλέα τον νεαρό Αλέξανδρο, ο οποίος επέπρωτο να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο κράτος από τις όχθες του Δουνάβεως έως τις ράχες των Ιμαλαΐων και τις ακτές του Νείλου με ιστορικές συνέπειες σε θεσμικό, πολιτιστικό, αλλά και σε νομισματικό - οικονομικό επίπεδο”. Ο Αλέξανδρος συνέχισε να κόβει νομίσματα με τους τόπους και το όνομα του πατέρα του και όταν καρπώθηκε τον υπέρογκο πλούτο από τις κατακτήσεις του, έκοψε χρυσούς στατήρες που στις όψεις τους χαράχθηκαν η κεφαλή της Αθηνάς και η πτερωτή Νίκη. Το Αλεξάνδρειο Τετράδραχμο κατέκλυσε τις διεθνείς αγορές. Αργυρά νομίσματα, έκοψε και μετά τη νίκη στην Ισσό (333 π.Χ.) και ήταν τετράδραχμα, δίδραχμα, δραχμές και υποδιαιρέσεις. Ακόμη κυκλοφόρησαν και λιγοστά δεκάδραχμα για γιορτές και επαιτείους. Εκτός των χρυσών, αργυρών, κυκλοφόρησαν και χάλκινα. Στην Πέλλα, πρωτεύουσα του Μακεδονικού κράτους, κόπηκαν και χρυσοί στατήρες και αργυρά τετράδραχμα όπως και στις Αιγές (παλιά πρωτεύουσα) καθώς και στην Αμφίπολη. Μετά το θάνατό του η Πέλλα και η Αμφίπολη συνέχισαν την κοπή. Χρυσά, αργυρά, αλλά και χάλκινα έκοψαν και πόλεις της Μ. Ασίας, της Κύπρου, της Φοινίκης, της Αιγύπτου κ.ά. “Αλεξάνδρεια” νομίσματα εκδίδονταν μέχρι το 165 π.Χ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στις πόλεις που προαναφέραμε.

Μετά το εμπεριστατωμένο κείμενο παρατίθενται οι εικόνες 76 νομισμάτων - στατήρες, δραχμές, ημίδραχμα, διώβολα, τέταρτα - που έκοψαν οι διάφορες πόλεις της Ελλάδας - Μακεδονίας - Θράκης - Μ. Ασίας - Κύπρου - Αιγύπτου - Ασίας κ.ά. Στ) “Οι απομιμήσεις των Αλεξάνδρειων τετραδράχμων” . Το γράφει η Δημ. Τσαγκάρη και μας πληροφορεί ότι ορισμένοι ημεμόνες της χερσονήσου του Αίμου τον 3ο αι. π.Χ. εξέδωσαν νομίσματα με τους εικονογραφικούς τύπους του Αλεξάνδρου, αλλάζοντας μόνο το όνομά του με το δικό τους. Απομιμήσεις αλεξάνδρειων νομισμάτων εξέδωσαν και οι Κέλτες της περιοχής του Δούναβη αλλά και οι κάτοικοι της Ανατ. Αραβίας που συνέχισαν μέχρι τον 1ο αι. μ.Χ. Στη συνέχεια εικονίζονται οι όψεις των απομιμήσεων αυτών που έκοψαν ο Ανδολέων, ο Κάναρος, ο Ορσάλτιος, οι Κέλτες και οι Άραβες. Ζ) “Οι διάδοχοι και τα ελληνιστικά βασίλεια”. Το γράφει και αυτό η Δ. Τσαγκάρη και μας ενημερώνει ότι μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. στη Βαβυλώνα προέκυψε το θέμα της διοίκησης της αυτοκρατορίας που είχε δημιουργήσει. Έτσι για το Βασίλειο της Μακεδονίας το στέμμα δόθηκε στον Φίλιππο Γ’ τον Αρριδαίο - ετεροθαλή αδελφό του Αλεξάνδρου, ο οποίος έκοψε αργυρά τετράδραχμα και δραχμές με τους τόπους του Μ. Αλεξάνδρου, αλλά και με δικό του όνομα. Το 317 π.Χ. ο Κάσσανδρος τον δολοφονεί και το 306-5 παίρνει το βασιλικό τίτλο, ενώ το 294 π.Χ. ανακηρύχθηκε βασιλιάς ο Δημήτριος Πολιορκητής, ο οποίος κόβει νομίσματα με την επιγραφή “Βασιλέως Δημητρίου”. Υπήρξε ικανός στρατηγός και ίδρυσε τη Δημητριάδα κοντά στην πόλη του Βόλου. Νομίσματα έκοψε και ο διάδοχός του Αντίγονος Γονατάς, καθώς και οι τελευταίοι βασιλείς Φίλιππος Ε’ και Περσέας. Τα άλλα βασίλεια που δημιουργήθηκαν ήταν της Θράκης, των Αταλλιδών, των Πτολεμαίων, των Σελευκιδών, της Βακτρίας και της Ινδίας. Όλα έκοψαν νομίσματα τα οποία βλέπουμε στις σελίδες του καταλόγου. Η) “Τα πορτραίτα του Αλεξάνδρου” είναι και αυτό της Δ. Τσαγκάρη η οποία μας πληροφορεί ότι ο Μ. Αλέξανδρος είναι ο πρώτος σπουδαίος θνητός που απεικόνισε την προσωπογραφία του στις δικές του νομισματικές εκδόσεις. Ο Αλέξανδρος απεικονίζεται και σε νομίσματα των διαδόχων του, κι’ αυτό έγινε για να εμφανιστούν ως συνεχιστές του έργου του. Ο θεοποιημένος Αλέξανδρος, προφανώς παραπέμπει στο έργο του Λυσσίπου. Το ωραιότερο πορτραίτο του το βλέπουμε σε νομίσματα του Λυσιμάχου 323/05 281 π.Χ. και ιδιαίτερα στο αργυρό τετράδραχμο της Αμφίπολης περ. 280/7 - 262/1 π.Χ. στον εμπροσθότυπο του οποίου εικονίζεται η κερασφόρος κεφαλή του θεοποιημένου Αλεξάνδρου με διάδημα και χωρίς γενειάδα, στοιχείο που δηλώνει την ομορφιά και την νεότητά του. Είναι το νόμισμα που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου. Διαφορετική προσωπογραφία απαντάται στις νομισματικές εκδόσεις του Πτολεμαίου Α’ καθώς και σε ένα από τα πρώτα νομίσματα του Σέλευκου Α’. Ακόμη η προσωπογραφία του Αλεξάνδρου κοσμεί τα νομίσματα της Μακεδονίας που κυκλοφόρησαν τον 1ο αι. π.Χ. Στους αυτοκρατορικούς χρόνους απεικονίζεται ο Αλέξανδρος σε εκδόσεις διαφόρων περιοχών της αυτοκρατορίας - φαινόμενο Αλεξανδρολατρείας. Το κοινό των Μακεδόνων με έδρα τη Βέροια εξέδωσε νομίσματα με την κεφαλή του Μ. Αλεξάνδρου σε ποικιλία εικονογραφικών τύπων. Το κεφάλαιο κλείνει με την παράθεση φωτογραφικών νομισμάτων, εκτός από αυτά του Λυσιμάχου, του Πτολεμαίου Α’, του Σελεύκου, της Μακεδονίας ως ρωμαϊκής επαρχίας και του κοινού των Μακεδόνων. Ο κατάλογος κλίνει με επιλεγμένη βιβλιογραφία: Αιακίδες και Τημενίδες και επιλεγμένη νομισματική βιβλιογραφία.Κλείνοντας, συγχαίρουμε τον πρόεδρο της A-BANK κ. Γ. Κωστόπουλο, τον έφορο Αρχαιοτήτων Δ/ντή του Αρχ. Μουσείου Ιωαννίνων κ. Κ. Ζάχο, την επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής της ΑBANK κ. Δ. Τσαγκάρη, τους καθηγητές συγγραφείς και όλους εκείνους που συνέβαλαν με λόγο και έργο για τη συγγραφή του απαράμιλλου αυτού καταλόγου. Μην τον χάσετε!


¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

AÊȤڈ̷

7

KAP§A KAI ◊TAYPO™ ¶Ò˜ Ù· “ıÂÚÈ¿” ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Ì ·fiÎÔÛÌÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ıÚ‡ÏÔ˘˜ Î·È ·Ú·Ì‡ıÈ·

Ο σπάνιος ερωδιός με τη “φωνή τέρατος” στην ορνιθοπανίδα της Kάρλας

Κ

Tου Θεολόγου Παρδαλίδη*

αταφύγιο βιοποικιλότητας οι λίμνες, έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή από τα πολύ παλιά χρόνια επηρεάζοντας την εξέλιξη των περιοχών γύρω απ’ αυτές και τις δραστηριότητες των κατοίκων τους, αλλά και της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας που υποστηρίζουν. Η λίμνη της Κάρλας από την αρχαιότητα μέχρι και την αποξήρανση της, αποτέλεσε σημαντικότατο καταφύγιο της άγριας ζωής, σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας ζωή σε μεγάλη ποικιλία οργανισμών εκτός του ανθρώπου. Άλλωστε στην περιοχή της λίμνης, ο ανθρώπινος πολιτισμός γύρω από την λίμνη αναπτύχθηκε σε πλήρη αρμονία με τον φυσικό πλούτο, φυτά και ζώα, της περιοχής. Ακόμα και λίγο πριν την αποξήρανση, το 1960, έγινε η μεγαλύτερη καταμέτρηση παρυδάτιων πτηνών που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα, όταν μετρήθηκαν περίπου 430.000 διαχειμάζοντα παρυδάτια πτηνά (πάπιες, φαλαρίδες κ.λπ.). Είχαν καταγραφεί 143 είδη πουλιών, από τα οποία τουλάχιστον 55 θεωρούνται σήμερα προστατευόμενα. Ακόμα όμως και μετά την αποξήρανση της λίμνης η περιοχή με τους ταμιευτήρες που δημιουργήθηκαν, συνέχισε να υποστηρίζει αξιόλογη βιοποικιλότητα. Την τελευταία δεκαετία, πριν την έναρξη των εργασιών επανασύστασης, καταγράφηκαν από έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 202 διαφορετικά είδη πτηνών, μερικά από τα οποία, βρίσκονται πολύ ψηλά στην λίστα των σημαντικών ζώων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από όλα αυτά τα πτηνά κάποια έμειναν και συνεχίζουν να φωλιάζουν γύρω από τη λίμνη, όπως για παράδειγμα το Κιρκινέζι και οι πελαργοί (άσπροι και μαύροι), κάποια συνέχισαν να έρχονται και, καθώς δεν έβρισκαν νερό, συνέχιζαν το ταξίδι τους μετά από μια μικρή στάση, όπως για παράδειγμα οι ερωδιοί (άσπροι και γκρι), ενώ άλλα σταμάτησαν να εμφανίζονται, όπως οι χήνες και οι κύκνοι, καθώς και κάποια εξαφανίστηκαν, όπως για παράδειγμα ο βασιλαετός. Ανάμεσα στα πτηνά που χάθηκαν από τον βάλτο ένα είχε χαράξει πολύ έντονα την ιστορία του τόπου. Ένα είδος ερωδιού, κρυφό συνήθως από τους ανθρώπους και με παράξενη φωνή που αποτέλεσε αφορμή για μύθους και θρύλους σε όλους του υγροτόπους της χώρας, αλλά και στη περιοχή της Κάρλας. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τα πτηνά που εκπονήθηκε από την γραμματεία περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα είδος που κινδυνεύει άμεσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι πληθυσμοί του ολοένα και μειώνονται, ακολουθώντας την αντίστοιχη μείωση των καλαμιώνων, των περιοχών δηλαδή που φωλιάζουν. Ο σπάνιος ερωδιός μπορεί να διαχειμάζει σε πολλές υγροτοπικές περιοχές της Ελλάδας (Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Δυτική Πελοπόννησο και Ανατολική Στερεά). Δεν υπάρχουν όμως έγκυρα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι φωλιάζει στην Ελλάδα, παρά μόνο στους καλαμώνες του Αμβρακικού όπου έχει επιβεβαιωθεί η σταθερή παρουσία του είδους κατά την εποχή αναπαραγωγής! Ένα είδος που για πολλά χρόνια τρόμαζε τους ανθρώπους, τώρα ακούγεται σπάνια στη χώρα μας. Ο Ήταυρος είναι ένας μεγαλόσωμος ερωδιός (μήκους 69-81 εκατοστά) με χοντρό λαιμό και με κοντά πόδια που του δίνουν ένα παράξενο περπάτημα, καθώς οι πατούσες του σέρνονται πίσω από το σώμα του. Το φτέρωμα του είναι καστανό με αποχρώσεις καφέ έως πυρόξανθο και με μαύρες ρίγες στη ράχη και τις φτερούγες. Είναι είδος κρυπτικό. Πολύ χαρακτηριστική είναι η στάση που παίρνει, όταν αντιλαμβάνεται ότι κινδυνεύει. Παραμένει ακίνητος με ανασηκωμένο το ράμφος του δίνοντας την εντύπωση μικρού πασσάλου. Η στάση του αυτή δημιουργεί μια πολύ πετυχημένη παραλλαγή ανάμεσα στα καλάμια, όπου διακρίνεται με μεγάλη δυσκολία. Ο Ήταυρος ζει σε καλαμιώνες κυρίως της Βόρειας Αφρικής και της ανατολικής Ασίας και στο παρελθόν βρισκόταν σε αφθονία

στην νοτιανατολική Ευρώπη. Έχει μοναχική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του έτους και βρίσκεται με τα άλλα άτομα του είδους, μόνο την περίοδο αναπαραγωγής, που διαρκεί από τον Απρίλιο μέχρι και τον Μάιο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι είδος πολυγαμικό, έτσι κάθε αρσενικό ορίζει, προστατεύει και διεκδικεί την επικράτειά του κυρίως μέσω της φωνής του. Η φωλιά του είναι μια πλατφόρμα από καλάμια στο επίπεδο του πλημμυρισμένου νερού, στην οποία τοποθετούνται 4 με 5 αυγά που επωάζονται από το θηλυκό. Τα νεαρά πτηνά μπορούν να φύγουν από τη φωλιά 12 μέρες μετά την εκκόλαψη, αλλά μπορούν να μείνουν περισσότερο. Έτσι το θηλυκό μπορεί να φτιάξει μια μεγαλύτερη πλατφόρμα γύρω από τη φωλιά για να βοηθήσει τα μικρά της που εξαρτώνται τροφικά από αυτή.

Η φωνή του είναι βραχνή και ακούγεται το χάραμα ή το σούρουπο. Είναι χαμηλόσυχνη και γι αυτό ακούγεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων. Εκπνέει σαν απόμακρη κόρνα πλοίου και τροφοδοτεί θρύλους και παραμύθια. Τον αποκαλούν το “θεριό του βάλτου” λόγω του απόμακρου μουγκρίσματός του που δεν εντοπίζεται εύκολα. Η φωνή του αλλά και ο βιότοπός του αποτέλεσαν την βάση για τις ονομασίες που του έχουν αποδοθεί, Botaurus από το “Βους” και “Ταύρος”. Το άλλο του όνομα είναι τρανομουγκάνα, που εμπνέεται από τη φωνή του, η οποία μοιάζει με μουγκανητό και ακούγεται δυνατά, μακριά. Το χαρακτηριστικό της φωνής του είναι οι κραυγές που μοιάζουν με το μουγκρητό του βοδιού. Θα μπορούσε να είναι αυτό το μικρό πτηνό η αιτία του υπόκωφου θορύβου που άκουγαν τόσο συχνά οι κάτοικοι γύρω από τις λίμνες της Ελλάδας; Πολύ εύκολα η πίστη σε μια τέτοια ερμηνεία μπορεί να λύσει αμέσως όλα μας τα ερωτήματα. Στη λίμνη της Κωπαΐδας, που είχε μπει στη διαδικασία αποξήρανσης από το 1834 και ολοκληρώθηκε το 1931, οι άνθρωποι όσο υπήρχε νερό κατέφευγαν στις εκκλησίες όπου γίνονταν δεήσεις για να λυτρωθούν από το μυστηριώδης πλάσμα που η ύπαρξή του και η εκδήλωση της παρουσία του απειλούσε το μέλλον τους, την περιουσία τους, ίσως και την ίδια τους τη ζωή. Το 1890 στο μεταξύ, δύο εφημερίδες της Αθήνας, η Εφημερίς και η Αθηναϊκή, αναδημοσιεύουν άρθρο της Λαρισινής εφημερίδας Σάλπιγξ, που αναφέρεται στο μυστηριώδες βουητό που άκουγαν πολλοί στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Τον Απρίλιο του 1898 πάλι, η αθηναϊκή εφημερίδα Άστυ αναμεταδίδει μια είδηση που προερχόταν από το Αγρίνιο. Σύμφωνα με αυτήν οι χωρικοί που εργάζονταν γύρω από την λίμνη Τριχωνίδα, άκουγαν καθημερινά φοβερούς βρυχηθμούς, σαν λιονταριού, που προέρχονταν από το μέσο της λίμνης. Σήμερα το τέρας της λίμνης αντιμετωπίζει πρόβλημα εξαφάνισης στην Ευρώπη και για τον λόγο αυτό βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας: - Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου για τα απειλούμενα σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Απροσδιόριστα. - Συμπεριλαμβάνεται στα είδη του Παραρτήματος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των άγριων πουλιών. - Συμπεριλαμβάνεται στα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων. Είναι κρίσιμο λοιπόν να ληφθούν όλα τα μέτρα για την επιβίωσή του, τόσο στη λίμνη Κάρλα όσο και στους άλλους υγροτόπους της χώρας. Για να γίνει αυτό εφικτό πρέπει να προστατευτούν οι βιότοποι στους οποίους φωλιάζει, δηλαδή οι καλαμιώνες στους οποίους ο σχεδιασμός της επανασύστασης δεν έδωσε ιδιαίτερο βάρος.Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι τη χρονιά που διανύουμε εμφανίστηκαν ξανά στη λίμνη Ήταυροι, μόνο βέβαια για να περάσουν τον χειμώνα τους, αλλά στο χέρι μας είναι να τους βοηθήσουμε να φωλιάσουν, για να ξανακουστεί “η φωνή του τέρατος” σε όλη την περιοχή..

( * √ Î. £ÂÔÏfiÁÔ˜ ¶·Ú‰·Ï›‰Ë˜ Â›Ó·È μÈÔÏfiÁÔ˜, ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫.¶.∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜) ∫›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· “◊Ù·˘ÚÔ˜: ª‡ıÔ˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·”, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §ÈÌÓ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫¿ÚÏ·˜ ∫∂.ª∂.μ√. ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·˝Ô˘.


8

AÊȤڈ̷

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

KAP§A KAI ◊TAYPO™ ΔÔ “Ù¤Ú·˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘” Á¤ÓÓËÌ· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

O Ήταυρος στα όρια μύθου και πραγματικότητας

Η

Της ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ*

δική μου προσέγγιση στο θέμα ΗΤΑΥΡΟΣ κινείται στα όρια του μύθου και είναι περισσότερο μια έρευνα σε λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, στους θρύλους και στη μυθολογία μας με οδηγό το όνομα Ήταυρος ή Γήταυρος ή Νήταυρος ή Βούταυρος ή μουγκάνα, Τρανομουγκάνα, Νυχτοκόρακας και Μπουγάς. Γιατί με όλες αυτές τις ονομασίες έχει μείνει στο στόμα και στη συνείδηση του λαού μας και υποδηλώνεται πάντα το ίδιο πράγμα, οι φωνές που ακούγονται σε έλη, λίμνες και βυθούς ποταμών.

Οι ψαράδες της Κάρλας περισσότερο απ’ όλα το ονόμαζαν στοιχειό, “το στοιχειό του Κάρλα” (μια και η λίμνη απαντάται συχνά και με αρσενική ονομασία). Ο Ηλίας Λεφούσης έγραψε χαρακτηριστικά: “™Ù· ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· , Ô˘ ηٷÛΤ·˙ ˆ˜ 250.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ˘‹Ú¯Â ÛÙÔȯÂÈfi. §¤Á·Ó fiÙÈ ÛÙȘ ıÂÔÛÎfiÙÂÈÓ˜ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· , fiÙ·Ó ‰ÂÓ Í¯ÒÚÈ˙˜ Ô‡ ‹Ù·Ó Ë Á˘ Î·È Ô‡ Ô Ô˘Ú·Ófi˜, ·ÎÔ‡Á·Ó ÙÔ ÛÙÔȯÂÈfi Ó· ÌÔ˘ÁÎÚ›˙ÂÈ. §¤Á·Ó ˆ˜ ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ Î·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ·ÏÏÈÒ˜. ¶ˆ˜ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Û·Ó ÛËÏÈ¿ , Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Û·Ó ˘ÚηÁÈ¿, Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘ Û·Ó ‚Ú¿¯ÔÈ, Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Û·Ó ËÁ¿‰È· . ¢ËÏ·‰‹ ÊÔ‚ÂÚ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ. ªÂÚÈÎÔ› ÙÔ Ï¤Á·Ó ıÂÚÈfi, οÌÔÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰Ú¿ÎÔ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÔ‡ÙÔ - ¤Ó· Ú¿ÁÌ· Ó· ·ÎÔ‡˜ Î·È Ó· ʇÁÂȘ, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ηϋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË. √ ¤Ó·˜ ÙÔ Â›‰Â ¤ÙÛÈ , Ô ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ Â›‰Â ·ÏÏÈÒ˜, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘. √È „·Ú¿‰Â˜ ‹Ù·Ó Ô˘ ÙÔ ·Ú¿ÛÙÂÓ·Ó ÈÔ ÊÔ‚ÂÚfi. ∫·È fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ÓÈÁ› ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÚÈÎ˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ μ¿ÏÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ηٷÈ› ÙÔ ÛÙÔȯÂÈfi. ºfi‚Ô˜ Î·È ÙÚfiÌÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜”. Ψάχνοντας όμως, σε συλλογές λαϊκών θρύλων και κυρίως στο κορυφαίο στον τομέα αυτό έργο, τις “Παραδόσεις” του Ν. Πολίτη θα δούμε πως στο λήμμα 371 γίνεται λόγος για τον Ήταυρο από τα Κανάλια του δήμου Βοίβης του Βώλου. “Σ την Κάρλα ακούγονται πότε-πότε φοβερά μουγκρητά. Είναι από ëνα θηρίο που είναι ’ς τα βάθη της λίμνης και δεν φαίνεται. Μερικοί ψαράδες, που είναι παλληκάρια, πάνε ’ς το μέρος π’ ακούγονται τα μουγκρητά να ιδούν τι είναι. Μα παύουν τότε αμέσως και ακούγονται παραπέρα”. Ο γάλλος περιηγητής Αλφρέντ Μεζιέρ που περιηγήθηκε το Πήλιο και την Όσσα το 1852 σημειώνει: “√È Î·Ó·ÏÈÒÙ˜ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¿ÎÔ˘Á·Ó ÙÚÔÌÂÚ¿ ÌÔ˘ÁÎÚËÙ¿ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ Ï›ÌÓ˘, Ù· ÔÔ›· ·Ô‰›‰Ô˘Ó Û οÔÈÔ ·fiÚ·ÙÔ ˙ÒÔ. √ ıfiÚ˘‚Ô˜ ·˘Ùfi˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÙ·Ó Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ÈÔ ÙÔÏÌËÚÔ› „·Ú¿‰Â˜ ÏËÛ›·˙·Ó ÙÚ¤ÌÔÓÙ·˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÙ›· , ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û ͷÊÓÈο ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› Í·Ó¿ ÈÔ ¤Ú· . √È ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ıÚ‡ÏÔ Î·Ó¤Ó· ÔÈËÙÈÎfi ÛÙÔÏ›‰È. ¢ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi”. Επίσης, γίνεται λόγος για Ήταυρο, Νήταυρο και Γήταυρο που εμφανίζεται σε πολλές περιοχές. Ήταυρος ήταν το στοιχειό που εμφανίστηκε στη λίμνη Νεζερού το 1890, Νήταυρο ή Σκουλήκι της γης το αποκαλούσαν στον κάμπο της Ναυπάκτου. Για ένα θηρίο στη λίμνη Νεζερού που έμοιαζε με βόδι, είχε ανθρώπινη φωνή και προειδοποιούσε για επικείμενη συμφορά , κάνει λόγο και η Μαρούλα Κλιάφα στο έργο της “Μύθοι και Θρύλοι της Θεσσαλίας”. Ήταυρος ήταν και στην περιοχή Καράβα της Θεσσαλίας “που όταν μουγκρίσει κάποιο κακό θα έβρει τον τόπο” , όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Πολίτης. Αλλά και στον τύπο έχουν δημοσιευτεί σχετικά άρθρα. Το Σεπτέμβριο του 1862 η εφημερίδα “Ευνομία” κάνει λόγο για ένα φοβερό πλάσμα, ένα τεραστίων διαστάσεων φίδι, που προερχόταν από τις καταβόθρες του έλους των Καφυών στην Πελοπόννησο. Το 1890 δυο αθηναϊκές εφημερίδες, η “ Εφημερίς” και η “Αθηναϊκή” αναδημοσίευσαν άρθρο της λαρισινής εφημερίδας “Σάλ-

πιγξ” το οποίο αναφερόταν σε ένα παράξενο βουητό που άκουγαν πολλοί στην περιοχή της Θεσσαλίας. Τον Απρίλιο του 1898 η αθηναϊκή εφημερίδα “ Άστυ” κάνει λόγο για φοβερούς βρυχηθμούς που προέρχονταν από το μέσο της λίμνης Τριχωνίδας. Αναζητώντας στοιχεία σε λεξικά κι εγκυκλοπαίδειες στο λήμμα Ήταυρος ή Γήταυρος ή Νήταυρος ή Βούταυρος θα δούμε πως πρόκειται για μεσαιωνική ονομασία ενός μυθικού τέρατος που κατοικεί στα βάθη λιμνών ή ποταμών κι έχει ακαθόριστη σωματική κατασκευή. Άλλοτε μοιάζει με μαύρο ταύρο. Άλλοτε με βουβάλι, άλλοτε με τεράστιο σκουλήκι ή δράκοντα. Στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό ΗΛΙΟΣ μάλιστα διαβάζουμε πως “ ÓÂÔÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ °‹Ù·˘ÚÔ fiÙÈ Î¿ÔÙ fiÙ·Ó fiÏË Ë £ÂÛÛ·Ï›· ‹Ù·Ó ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ÒÚÈÛ Ì ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ ŒÏ˘ÌÔ ·fi ÙÔÓ ∫›ÛÛ·‚Ô, Ô˘ ‹Ù·Ó ·‰ÂÚʈ̤ÓÔÈ Î·È ¤Ê˘Á ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÂÛΤ·˙ ÙÔÓ Î¿ÌÔ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÚÈοÏÔ˘”. Το ίδιο αναφέρεται και στην Πάπυρους Λαρούς Μπριτάνικα, μόνο που τη διάσπαση των βουνών την αποδίδει στη φωνή του θηρίου.

Βούμυκοι Μέσα από την αναζήτηση αυτή διαπιστώνουμε ότι το αόρατο αυτό θηρίο που έπλασε η φαντασία του ελληνικού λαού και είναι η αφορμή για τη δημιουργία λαϊκών δοξασιών,το στοιχειό δηλ. των νεότερων χρόνων ή ο Ήταυρος των μεσαιωνικών αποτελεί συνέχεια των “βουμύκων” της αρχαιότητας, μια και οι μυκηθμοί των νερών που μοιάζουν με φωνή ταύρου ήταν γνωστοί από την αρχαία εποχή. Ο Αριστοτέλης στο έργο του “ Προβλήματα” ( 25 2,937 β’38 ) αναφέρει ότι οι βούμυκοι είναι είδος υπογείου μυκηθμού, βοή ηχηρά ομοία μυκηθμώ βοός και προσθέτει “ούς μυθολογούσι ταύρους ιερούς είναι του θεού”, δηλ. για τους οποίους λένε ότι είναι φωνές ιερού ταύρου. Νέοι δρόμοι ανοίγονται από δω και μας οδηγούν στα εδάφη της Μυθολογίας. Στοιχειό - Ήταυρος - Βούμυκοι - ιεροί ταύροι. Είναι γνωστό ότι ο ταύρος στη μυθολογία μας θεωρείται ιερός. Έχει συνδεθεί με τον ίδιο τον πατέρα τον θεών, το Δία, που φέρνει και το προσωνύμιο Αστερίων. Αλλά έχει συνδεθεί και με το θεό των νερών, τον Ποσειδώνα. “Ταύρεος” είναι το επίθετο που απέδιδαν οι αρχαίοι στον Ποσειδώνα και του αφιέρωσαν το μήνα Ποσειδεώνα ( Δεκέμβριος με Ιανουάριος με τα σημερινά δεδομένα), γιατί η τρικυμισμένη θάλασσα το χειμώνα θύμιζε την ορμητικότητα του ταύρου, γι’ αυτό και το επίθετο ταύρεος. Μέσα από τα’ αφρισμένα κύματα ο θεός εξήμει φοβερά τέρατα, γράφει ο DECHARME στη μυθολογία του . Έτσι, λοιπόν, στη φαντασία του λαού απ’ την αρχαιότητα τα τρικυμισμένα κύματα γεννούσαν τέρατα και δεν μπορούσε παρά να τα έστελνε ο θεός των ποταμών - λιμνών και θαλασσών, ο Ποσειδώνας. Μήπως, όμως, και η Κάρλα - που η αρχή της Ζωής της χάνεται στα βάθη των αιώνων - δεν ήταν κι αυτή ως λίμνη ακμάζουσα έρμαιο του Ποσειδώνα και τις δύσκολες μέρες του χειμώνα δεν σήκωνε κύματα ικανά τόσο να σπείρουν φόβο και τρόμο στους ψαράδες που δεν ήξεραν κολύμπι, να γιγαντώσουν στη φαντασία τους φοβερά στοιχειά, όσο και να παρασύρουν στη μανία τους τα αδύναμα κορμιά τους;

Εκτός, όμως, από λίμνη στην κυριαρχία του Ποσειδώνα, η Κάρλα ήταν και λίμνη συνδεδεμένη με τον Φοίβο Απόλλωνα, το θεό του φωτός, συνεχιστή της λατρείας του Ήλιου, έναν ακόμη θεό που συνδέεται με τον Ήταυρο, όχι όμως με τη μορφή των υπόγειων ρευμάτων και κινήσεων αέρος και νερού στις καταβόθρες της λίμνης, όπως ταιριάζει στον Ποσειδώνα, αλλά με τη μορφή του ερωδιού, του Ήταυρου Αστερία ή Βούταυρου αστεροσκόπου, που κρώζει το χάραμα και το σούρουπο με φωνή που ακούγεται από χιλιόμετρα μακριά. Τη θεϊκή καταγωγή από τον Απόλλωνα και τη φωτεινότητα της Κάρλας τη μαρτυρεί από τη μια το αρχαίο όνομά της, Βοιβηΐδα, από το Βοίβη - Φοίβη τη γιαγιά του Απόλλωνα, όνομα που σημαίνει λαμπερή, κι από την άλλη ο μύθος του ίδιου του θεού Απόλλωνα που για 9 χρόνια βόσκει στην περιοχή της Κάρλας τα κοπάδια του βασιλιά των Φερών Αδμήτου, τα προστατεύει, γι’ αυτό λεγόταν και “Νόμιος”. Μάλιστα σύμφωνα με τον Απολλόδωρο τον Αθηναίο “τας θηλείας βόας πάσας διδυματόκους εποίησεν” (όλα τα θηλυκά βόδια τα έκανε να γεννήσουν δίδυμα). Ο ίδιος θεός στις όχθες της Βοιβηΐδας γνωρίζει την Κυρήνη, επίσης την Κορωνίδα και γεννά μαζί της τον Ασκληπιό, στην ίδια περιοχή κυνηγά τη Δάφνη, την κόρη του Πηνειού. Αγαπημένη περιοχή, λοιπόν, για τον Απόλλωνα η Κάρλα και πίσω απ’ όλους αυτούς τους μύθους δεν μπορεί κανείς παρά να αντιληφθεί πως ο ζωοδότης Ήλιος χάριζε αφειδώλευτα το φως του κι έκανε γόνιμη την περιοχή της Κάρλας, μια λίμνη που για αιώνες αποτέλεσε ένα θαυμάσιο υγρότοπο με καλαμιώνες, με αβαθή νερά και γενικά ιδανικές συνθήκες για τη διαβίωση και αναπαραγωγή πολλών πτηνών και του Ήταυρου Αστερία ανάμεσα στα άλλα. Αναζητώντας περισσότερα για το θεό Απόλλωνα βρίσκουμε κι άλλα σημεία που τον συνδέουν με τον Ήταυρο Αστερία. Ο θεός γεννήθηκε στη Δήλο που παλιότερα λεγόταν Αστερία. Ο Πίνδαρος μας σώζει την πληροφορία ότι οι θεοί καμάρωναν από ψηλά το νησί γιατί ξεχώριζε στη σκοτεινή γη σαν άστρο. Ο Καλλίμαχος καταγράφει την εξής παραλλαγή: Η νύμφη Αστερία για να αποφύγει το Δία μεταμορφώθηκε σε όρτυγα, βυθίστηκε στη θάλασσα και έγινε πλωτή νήσος. Εξάλλου, η Δήλος εκτός από Αστερία λεγόταν και Ωρτυγία, δηλ. χώρα της όρτυγος, του πτηνού η εμφάνιση του οποίου αναγγέλλει την ανατολή της μέρας. Έτσι οι λέξεις Δήλος - Αστερία - Ωρτυγία δηλώνουν την ιδέα της Ανατολής, της έλευσης του ήλιου, τη γέννηση του Απόλλωνα. Όλα τα παραπάνω δε μας θυμίζουν το μοναχικό ερωδιό Ήταυρο Αστερία που για να ζήσει χρειάζεται μεγάλους καλαμιώνες σε υγροτόπους με πολλή ηλιοφάνεια , δεν τον βλέπει κανείς εύκολα παρά μόνο κρώζει ως ταύρος το χάραμα και με την παράξενη φωνή του αναγγέλλει τον ερχομό της μέρας; Κι έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το πουλί αυτό ονομάστηκε “Ήταυρος” επειδή στη συνείδηση του κόσμου πέρασε ως ο ταύρος του Ήλιου, του Απόλλωνα. Συνειρμικά μας έρχονται στο νου και τα βόδια του Ήλιου που συναντάμε στο προοίμιο της “Οδύσσειας”. Όσο για τις ονομασίες Γήταυρος και Νήταυρος που συναντώνται δεν είναι παρά άλλη απόδοση του ονόματος

Ήταυρος , όπως αυτό μεταφέρεται από στόμα σε στόμα. Στο θεσσαλικό γλωσσικό ιδίωμα έχουμε και λέξεις που αναπτύσσουν ένα γ στην αρχή της λέξης που αρχίζει από φωνήεν, το οποίο συμπροφέρεται με το φωνήεν της προηγούμενης. Έτσι ο ήλιος γίνεται ο (ου) γήλιος (-ους), το αίμα γίνεται το (του) γαίμα. Το ίδιο ο Ήταυρος έγινε ο Γήταυρος , όνομα που από μερικούς θεωρήθηκε ότι είναι σύνθετο από τις λέξεις γη & ταύρος ,λανθασμένα, όμως, γιατί ο Ήταυρος σχετίζεται πάντα με το υγρό στοιχείο κι όχι τη στεριά. Επίσης, το όνομα Νήταυρος προήλθε από την αιτιατική του ενικού λόγω συμπροφοράς του άρθρου και του ουσιαστικού, γιατί θεωρήθηκε ότι είναι λέξεις αναπόσπαστες . Έτσι έχουμε την ουρά που έγινε τη νουρά και τον Ήταυρο που έγινε το Νήταυρο. Σύμφωνα μ’ αυτά, λοιπόν, θεσσαλική είναι η προέλευση του ονόματος Ήταυρος, του ταύρου του ήλιου, και άρρηκτα δεμένη με το θεό Απόλλωνα και τη λίμνη Κάρλα, που με τις καταβόθρες της και τους καλαμιώνες της για αιώνες υπήρξε ένας πλούσιος υγρότοπος, ο οποίος συνδύαζε άριστα το υγρό στοιχείο του Ποσειδώνα και το στοιχείο του Ήλιου- Απόλλωνα. Ο Ήταυρος όμως είτε ως κάποιο απ’ τα τέρατα που γεννά στα τρικυμισμένα νερά των λιμνών και στη φαντασία των ανθρώπων ο ορμητικός Ποσειδώνας, είτε ως ταπεινός ερωδιός που αναγγέλλει τον ερχομό του ήλιου- Απόλλωνα είναι σίγουρο πως ως βούμυκοι, ως Ήταυρος, ως στοιχειό - υπήρξε κομμάτι της μυθολογίας και της λαογραφίας του λαού μας και συνόδευσε με τα μουγκρητά του τη ζωή των ανθρώπων για αιώνες. Κι αν καλοεξετάσουμε το θέμα, δεν υπήρξε το φοβερό στοιχειό που προκαλούσε το κακό, αλλά ο προστάτης φίλος που προειδοποιούσε για επικείμενες συμφορές, λες και νοιαζόταν και ήθελε να προϊδεάσει τους ανθρώπους για να προετοιμαστούν. Αλλά ο λαός πάντα το κακό μαντάτο το ταυτίζει με το μαντατοφόρο και σαν άλλος Οιδίποδας ή Κρέοντας ξεσπά πάνω στο μάντη κακών ειδήσεων. Στην εποχή μας όμως, που η επιστημονική γνώση μας απομακρύνει από θρύλους και δοξασίες, όχι η φωνή του Ηταύρου, αλλά η απουσία της φωνής του θα ëπρεπε να μας τρομάζει, γιατί η απουσία αυτών των μουγκρητών δηλώνει την απουσία υπόγειων νερών και την απουσία υγροτόπων πλούσιων σε χλωρίδα και πανίδα. Έχουμε αναπτυχθεί τόσο που δεν μπορούμε να μιλάμε πια για θρύλους με στοιχειά. Κι όμως είναι η κατάσταση του πλανήτη μας που μας επιβάλλει να αναλογιστούμε ποιος είναι η ρίζα του κακού. Μήπως δεν υπάρχουν πια στοιχειά, γιατί ο άνθρωπος με τις πράξεις του τα επισκίασε όλα; Μήπως έγινε αυτός το σύγχρονο στοιχειό;Αυτός ο άνθρωπος στοιχειό όμως έχει τη δυνατότητα και τα μέσα να γίνει στοιχείο ανάπτυξης και ανάπλασης του πλανήτη , πριν είναι πολύ αργά. Στην κατεύθυνση αυτή της βελτίωσης του περιβάλλοντος είναι και το έργο ανασύστασης της λίμνης Κάρλας που επιτελείται στις μέρες μας. Ας ελπίσουμε πως σύντομα θα ολοκληρωθεί το σύνολο των επιμέρους έργων, για να ξαναγυρίσει στα νερά της η Νύμφη Βοιβιάς , η προστάτιδα της λίμνης, για την οποία ο Πίνδαρος αναφέρει ότι τιμάται ιδιαίτερα στη Θεσσαλία.

Copyright - ¢ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ™‹Ì·ÙÔ˜ (ÏÂÎÙÈÎÔ‡ “∏Δ∞Àƒ√™” Î·È ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘): ™ˆÙ‹Ú˘ ∞. °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜

( * ∏ Î. ™Ù·Ì·Ù›· ªˆÚ·˝ÙË Â›Ó·È ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫∂.ª∂.μ√)


AÊȤڈ̷

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

9

KAP§A KAI ◊TAYPO™ √È Ì‡ıÔÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÛÙË ÏÂοÓË Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜

Οι υπερφυσικές ερμηνείες από γεωλογικά και φυσικά φαινόμενα

Ή

Tου ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ*

ταυρος (Botaurus stellaris) . Ένας σπάνιος ερωδιός με αρκετά μεγάλη εξάπλωση, μεγάλος σαν γαλοπούλα, μοναχικό είδος που συναντάει άλλα άτομα του είδους του μόνο κατά το ζευγάρωμα την άνοιξη. Το τραγούδι του είναι ένας απόκοσμος ήχος, σαν να φυσά κάποιος σε αδειανό μπουκάλι ή κραυγές που μοιάζουν με το μουγκρητό του βοδιού και που ακούγεται από χιλιόμετρα μακριά, συμβαίνει δε τις βραδινές ώρες και περισσότερο την περίοδο της Άνοιξης, τότε που κλωσά τα αυγά του. Ο λαός το αποκαλεί νυχτοκόρακα.Ζει κοντά σε ήρεμα γλυκά νερά, στην πυκνή βλάστηση με προτίμηση στους καλαμιώνες. Η ύπαρξή του βεβαιώνεται και στην Κάρλα.

Η λεκάνη της Κάρλας αποτελεί την ΝΑ απόληξη της πεδιάδας της Θεσσαλίας, είναι η γεωγραφική της συνέχεια και το κέντρο της είναι το βαθύτερο τμήμα της. Παλαιογεωγραφικά και γεωλογικά αποτελεί διαφορετική ενότητα από αυτήν της πεδιάδας της Λάρισας, μια και δημιουργήθηκε μεταγενέστερα από τις μετατεκτονικές βυθίσεις κατά το πλειστόκαινο, ενώ η πεδιάδα της Λάρισας σχηματίστηκε κατά την διάρκεια του Πλειοκαίνου. Η μέση ετήσια ιζηματογένεση στην αλλουβιακή εποχή είναι μεγαλύτερη απ’ αυτή της πλειστοκαινικής εποχής. Αυτό είναι φανερό, γιατί κατά τη διάρκεια του πλειστοκαίνου είχαμε τις γνωστές παγετώδεις και μεσοπαγετώδεις εποχές, όπου κατά τις μεσοπαγετώδεις εποχές η διάβρωση μπορεί να θεωρείται πολύ μικρή μέχρι μηδαμινή και μόνο κατά τις παγετώδεις εποχές είχαμε τη σχετικά μεγάλη ιζηματογένεση. Κατά τη διάρκεια κάθε παγετώδους εποχής η μέση ετήσια ιζηματογένεση είναι της τάξης των 0,4 mm. Μια τέτοια ιζηματογένεση προϋποθέτει βέβαια κι ανάλογη διάβρωση των γύρω βουνών της. Έτσι μέχρι σήμερα οι διάφορες υποθέσεις και υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν, έδιναν ότι η διάβρωση της κορυφής των υψηλών βουνών της Κεντρικής Ελλάδας είναι της τάξης 600 με 800 μέτρων στη διάρκεια των δύο εποχών, αλλουβιακής και πλειστοκαίνου. Ο μύθος του Δευκαλίωνα υποστηρίζεται από διάφορες ερμηνείες που τον τοποθετούν σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. Μετά από σοβαρές γεωλογικές αναστατώσεις προκλήθηκε το σεισμικό ρήγμα μεταξύ Ολύμπου και Όσσας, της Κοιλάδας των Τεμπών, και τα νερά της Θεσσαλίας εκκενώθηκαν στον Θερμαϊκό, αφήνοντας πίσω ως αποστραγγιστική αύλακα τον Πηνειό και τους παραποτάμους του και τα υπολείμματά της, την Βοιβηίδα/Κάρλα και την Νεσσωνίδα και μία μεγάλη εύφορη πεδιάδα. Ο Αριστοτέλης έγραψε πως αυτός ο κατακλυσμός έγινε ανάμεσα στη Δωδώνη και τον Αχελώο, εκεί που ήταν η αρχαία Ελλάδα και την κατοικούσαν οι Σελλοί που ονομάζονταν Γραικοί και σήμερα Έλληνες. Αυτό το γεγονός τοποθετείται γύρω στο 9.700 π. Χ. και συνδέεται με την υπερχείλιση της Μεσογείου στην Μαύρη θάλασσα. Κατά μια άλλη εκδοχή, σύμφωνα με τις παραδοσιακές μυθολογίες, ο Δευκαλίωνας, σαν γιος του Προμηθέα, αδελφού του Άτλαντα ήταν απόγονος των Τιτάνων και Ατλάντων. Φαίνεται ότι ήταν πλοίαρχος των Ατλάντων και όταν έγινε κατακλυσμός βρέθηκε με το πλοίο του στα χωρικά ύδατα της Θεσσαλίας και γλίτωσε αυτός, η οικογένεια του και το πλήρωμα του πλοίου - κιβωτού. Οι γραφές τον θέλουν πρώτο βασιλιά της Θεσσαλίας και γεννήτορα - πατέρα του Έλληνα, από τον οποίο πήρε το όνομα η Ελλάδα και οι Έλληνες. Ο Δευκαλίων, λοιπόν, και οι δικοί του ήταν οι μόνοι που γλίτωσαν από τον τρομερό κατακλυσμό, σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία. Η επιστήμη της Γεωλογίας βεβαιώνει ότι πραγματικά πριν 12 - 15.000 χρόνια η Θεσσαλία ήταν λίμνη και μόνον περί

το 9 - 10.000 π.χ. απόκτησε τη σημερινή γεωλογική μορφή. Έτσι κατά προσέγγιση περί το 9.000 π.Χ. έγινε ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα. Η μεσολιθική περίοδος στην Ελλάδα διαρκεί περίπου από το 10.000 - 6.500 π.Χ. Η έναρξη της μεσολιθικής εποχής, σηματοδοτεί και την μετάβαση από την γεωλογική περίοδο του Πλειστοκαίνου, στην περίοδο του Ολοκαίνου. Η γεωλογική αυτή μεταβολή δεν συνέβη για τη Ελλάδα τόσο απότομα, ούτε συνοδεύτηκε από καταστροφές στο γεωφυσικό περιβάλλον. Γνωστή θέση της μεσολιθικής περιόδου με ευρήματα είναι η μαγούλα Σαμάρι μέσα στην αποξηραμένη λίμνη Βοιβηίδα - Κάρλα στη Μαγνησία. Η προϊστορική λίμνη εκτείνονταν από το νοτιοανατολικό άκρο της πεδιάδας μέχρι την ’Οσσα και τις δυτικές πλαγιές του Πηλίου και κατέληγε στον Πηνειό. Μέσα στη λίμνη υπήρχαν τρία νησάκια, η Πέτρα, η Χατζημισιώτικη μαγούλα και το Σιφριτζάλι. Η στάθμη της λίμνης πρέπει να ήταν περίπου 64 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στις αρχές της εποχής του Χαλκού κάτω από τα 50 μέτρα και στα 64 μέτρα κατά τα τέλη της Μυκηναϊκής εποχής. Η αρχαία παράδοση, σύμφωνα με την οποία η Θεσσαλία απαλλάχτηκε από τα νερά και έγινε πεδιάδα είναι γνωστή από τον Ησίοδο και τον Ηρόδοτο. Η Βοιβηίδα του Ομήρου τοποθετείται στα νότια της Θεσσαλικής πεδιάδας. Ο Ηρόδοτος μιλάει για το τρεχούμενο νερό της Βοιβηίδας σαν να πρόκειται για ποτάμι. Ο Ησίοδος συσχετίζει τη Βοιβηίδα με τον ’Αμυρο, τοποθετώντας την στη βόρεια περιοχή της πεδιάδας. Ο Στράβων στην εποχή του Αυγούστου μιλάει για δυο λίμνες, τη Βοιβηίδα στα νότια κοντά στις Φερές και τη Νεσσωνίδα την οποία ξεχωρίζει. Κατά τον 19ο αιώνα το Ασμάκι διοχέτευε στην Κάρλα ένα μέρος των πλημμυρισμένων νερών του Πηνειού δηλαδή το πλεόνασμα της Νεσσωνίδας. Η Κάρλα πλημμύριζε και ανέβαινε η στάθμη της ενώ η στάθμη του Πηνειού παρέμενε χαμηλή, το πλημμυρισμένο από τα νερά της λίμνης Ασμάκι μετέφερε το νερό στον Πηνειό. Κατά τον Αργύρη Φιλιππίδη, 1815 η λίμνη “έχει σκάλες τρεις όπου κάθονται οι άνθρωποι του βοϊβόντα και παίρνουν το ανάλογο. Πρώτη σκάλα είναι η Αϊράνη. Εις αυτήν έρχονται τα χωριά του Βόλου, Ζαγοράς, Βελεστίνου και Αλμυρού. Η δεύτερη είναι η Πέτρα, σ’ αυτήν έρχονται από τον Τύρναβο, Λάρισα, Καρδίτσα, Φάρσαλα και Τρίκαλα και από όλον τον κάμπο Τρικάλων και Λάρισας. Η τρίτη είναι εις το Φούρνο, όταν ελθή πολύ νερό, την κάμνουν εις Λουφακλάρ. Εδώ έρχονται από τα χωριά της Αγιάς, Κισσάβου και Ολύμπου...” Το χειμώνα του 1920 - 21 από τις πλημμύρες του Πηνειού η λίμνη κατέλαβε τη μεγαλύτερη έκταση του αιώνα, περίπου 180.000 στρέμματα με στάθμη 50 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Η λίμνη αυξάνεται το 1935 απότομα, όταν ο Πηνειός παρουσιάζει τη μεγαλύτερή του πλημμύρα. Το μέγιστο βάθος

της από 5,5 μέτρα που ήταν πριν το 1940 μειώθηκε στα 2 μέτρα το 1950-51. Πλημμύρες υπήρξαν στην περιοχή και το 1954-55. Ο Πηνειός ποταμός και οι υδάτινοι όγκοι που κατέβαιναν από τα γύρω βουνά ήταν και είναι η αιτία αυξομείωσης του βάθους της Κάρλας, που ήταν για τους κατοίκους της γύρω περιοχής πηγή ζωής, αλλά ταυτόχρονα το ανεξήγητο μουγκρητό που έρχονταν απροειδοποίητα από τη μεριά της, έτρεφε μύθους και παραδόσεις. Κάποιοι περίοικοι άναβαν φωτιές, πιστεύοντας ότι αυτό που τους απειλούσε δεν θα επιχειρούσε να κατευθυνθεί εναντίον τους. Γίνονταν δεήσεις για να λυτρωθούν από το “πλάσμα” που η παρουσία του ήταν απειλή για την περιουσία και ίσως την ίδια τη ζωή τους. Οι ανακαλύψεις ερειπίων ήταν αφορμή για μια υπερφυσική ερμηνεία γύρω από την προέλευση του βόμβου. Υποστηρίχθηκε ότι προερχόταν από τις ψυχές των νεκρών κατοίκων των βουλιαγμένων χωριών, όταν εντελώς ξαφνικά, πλημμύρες από βροχοπτώσεις, κατέκλυσαν όλη την πεδιάδα, εξαφανίζοντας τους ανθρώπους κάτω από τη λάσπη. Στην Κάρλα, όπως και στην περιοχή της Κωπαΐδας οι κάτοικοι πίστευαν ότι ο βόμβος προειδοποιούσε για πολέμους, αρρώστιες, σεισμούς ή πλημμύρες. Οι γέροντες συνδέοντας τη φήμη με την πραγματικότητα βεβαίωναν ότι ο βόμβος αυτός ακούστηκε κατά την επανάσταση του 1821, την επιδημία της χολέρας το 1854 και την επανάσταση στην Κρήτη το διάστημα 1866•1869. Για να δώσει κάποιος πειστική ερμηνεία για όλα αυτά, θα πρέπει να δεχθεί τόσο την εκδοχή της ύπαρξης ενός πλάσματος όσο και την γεωλογική εκδοχή του φυσικού φαινομένου για κίνηση υδάτων και ρευμάτων αέρα στο υπέδαφος των λιμνών. Ίσως να συνέβαινε μια από τις δύο εκδοχές ή και οι δύο μαζί. Το να κρύβεται ένα ζώο σε απρόσιτα σημεία που επέλεξε σαν καταφύγιο στην διαρκώς αυξανόμενη ανθρώπινη επέκταση, μοιάζει απόλυτα λογικό και θα αποτελούσε αντικείμενο έρευνας της κρυπτοζωολογίας. Η άποψη του Αριστοτέλη είναι ότι ο βόμβος ή το μούγκρισμα που προέρχεται από διάφορες υδάτινες συγκεντρώσεις (λίμνες, έλη), παράγεται στα στάσιμα σημεία των υδάτων, εκεί δηλαδή που το νερό εκβάλλει στη θάλασσα καθώς εκεί συμβαίνει εκτόνωση συσσωρευμένου αέρα σε υπόγειες σήραγγες, από στενότερα σημεία σε άλλα πλατύτερα. Έρευνες με μηχανήματα ανίχνευσης της μορφολογίας του υπεδάφους των λιμνών, έδειξαν ότι σήραγγες και καταβόθρες, μπορούν να εγκλωβίσουν μεγάλες ποσότητες αέρα ανάλογα με το άδειασμα ή το γέμισμά τους με νερό, απόρροια των κλιματολογικών συνθηκών (οι βόμβοι ακούγονταν κυρίως στη μετάβαση από ξηρασία σε πλημμύρες αλλά και αντίστροφα). Ίσως η ύπαρξη αυτών των υπόγειων μορφολογικών σχηματισμών αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε ένα φυσικό φαινόμενο και ένα είδος πλάσματος.

(*√ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ °·ÚÔ˘Ê·Ï‹˜ Â›Ó·È °ÂˆÏfiÁÔ˜ ªÂÏÂÙËÙ‹˜ , ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘)


AÊȤڈ̷

10

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

KAP§A KAI ◊TAYPO™ ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿

Το νερό ως στοιχείο και στοιχειό της ζωής Tου ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗ*

H παράσταση “Ήταυρος” από τα Κανάλια στην Παλιά Ηλεκτρική H θεατρική παράσταση ™Ήταυρος, στο υγρό μάτι της θεσσαλικής γης” του Ευαγγέλου Σπ. Κάβουρα, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζέρβα παρουσιάστηκε την Κυριακή 23 Μαΐου στο Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας στα Κανάλια. Η παράσταση θα παιχτεί στο Βόλο στο θέατρο της Παλιάς Ηλεκτρικής την Κυριακή 13 Ιουνίου στις 9.30 μ.μ. Για πρώτη φορά ο χώρος ενός μουσείου και τα εκθέματά του μετατράπηκαν σε θεατρική σκηνή και σκηνικά αντίστοιχα. Η ιστορία της λίμνης Κάρλας και του στοιχειού της, του Ηταύρου δραματοποιήθηκε στο καταλληλότερο περιβάλλον . Η καλύβα, το καράβι, τα εργαλεία αποτέλεσαν στοιχεία της παράστασης. Η σκηνοθετική ματιά του Θανάση Ζέρβα δε στάθηκε μόνο στο διδακτικό χαρακτήρα του κειμένου, αλλά αποκρυπτογράφησε τον ψυχισμό των ηρώων. Με φόντο την Κάρλα παρουσιάστηκε μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία αγάπης, η μοίρα της οποίας ακολούθησε τη μοίρα της λίμνης, αποκοιμήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και ξαναγεννήθηκε στη συνέχεια. Παρούσα σ’ όλη την εξέλιξη του έργου η Νηρηίδα της Κάρλας, ο Ήταυρος. Είναι ένας ζωντανός θρύλος της περιοχής που αναγεννιέται στο νεοσύστατο πια υγρό μάτι της Θεσσαλικής γης, τη νεο-Βοιβηίδα. Το έργο κρίνεται ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς συμβαδίζει με τα σημερινά γεγονότα για την ανασύσταση της λίμνης. Η παράσταση εμπλουτίστηκε από videoart και ηχογραφήσεις και ξεπέρασε πολύ τα συνηθισμένα μέσα που το θέατρο χρησιμοποιεί. Παράλληλα, ενισχύθηκε από την παρουσία του τοπικού χορευτικού συλλόγου “Ο Ήταυρος” , τη μουσική του ντόπιου οργανοπαίχτη Λεωνίδα Χατζηζήση και τη μαγευτική φωνή της καναλιώτισσας Άννας Κέκια , μια συμμετοχή που έκανε μεγάλη αίσθηση. Έπαιξαν (αλφαβητικά): Έλενα Γλυνή, Λίτσα Ησαϊάδου, Ράνια Θεοχαροπούλου, Ευάγγελος Κάβουρας, Γιάννης Καλογριάς, Γεωργία Κορεντίου, Θανάσης Μελάκος, Έλενα Μπακίρη, Ειρήνη Μυλωνά, Ηλίας Παπαγιάννης, Τάκης Ρεζάν, Χρήστος Σαββίδης, Ευαγγελία Σουλτάνη, Σταυρούλα Χαρχαρή.

Η εκπαίδευση, μέσα στο πλαίσιο της νεωτερικότητας αποκτά καινούριο περιεχόμενο και ενστερνίζεται διδακτικές προσεγγίσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της κριτικής -δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Καλείται επίσης να διαμορφώσει αντιλήψεις και πρότυπα, στάσεις και συμπεριφορές, που να οδηγούν και στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα περιβαλλοντικής πρακτικής πρέπει να είναι ζητούμενο της παιδαγωγικής - διδακτικής διαδικασίας.Το σχολείο καλείται να αφήσει τη μετωπική διδασκαλία και τη στείρα απομνημόνευση γνώσεων και να υιοθετήσει τη βιωματική μάθηση και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Προς αυτή την κατεύθυνση αρωγός στο έργο των σχολείων έρχονται τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υποστηρίζουν τις καινοτόμες δράσεις τους, με επιμόρφωση εκπαιδευτικών, υλοποίηση προγραμμάτων, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και ίδρυση Δικτύων Σχολείων. Τη φετινή σχολική χρονιά το ΚΠΕ Μακρινίτσας προχώρησε στην ίδρυση Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τον τίτλο “νερό στοιχείο και στοιχειό”. Το νερό ουσιαστικά καθορίζει το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο ενός τόπου αφού συνδέεται με όλες τις φάσεις της ανθρώπινης πορείας και όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής. Το νερό βρίσκεται παντού, γύρω μας και μέσα μας. Αποτελεί “στοιχείο” της ζωής μας, γιατί χωρίς αυτό δεν υπάρχει ζωή. Είναι και το “στοιχειό”, το αγαθοποιό πνεύμα που έρχεται μέσα από την παράδοση και τον πολιτισμό μας, για να μας δώσει και να μας διδάξει μία σχέση σεβασμού και αλληλεξάρτησης που πρέπει να έχουμε με το φυσικό περιβάλλον. Είναι αυτό που στο πέρασμα του ορισμένες φορές γίνεται το μεγάλο θεριό που φέρνει καταστροφές, υπενθυμίζοντας πως η φύση εκδικείται τον υπερόπτη-καταπατητή άνθρωπο που δε σέβεται τη μάνα γη. Οι στόχοι του δικτύου είναι: α) Να υποστηρίζει τα προγράμματα των σχολείων που συμμετέχουν στο δίκτυο με παραχώρηση εκπαιδευτικού υλικού και προτεινόμενη βιβλιογραφία. β) Να ενεργοποιεί ηλεκτρονικές οδούς για τη διασύνδεση των σχολείων-μελών του δικτύου, ώστε αυτά να δημιουργούν κοινές εκδόσεις και να συμμετέχουν σε κοινές περιβαλλοντικές δράσεις. γ) Να υπάρχει συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς φορείς, ΟΤΑ και επιστημονικές ενώσεις π.χ. Κοινότητα Μακρινίτσας, ΕΚΠΟΛ, ΚΕΜΕΒΟ, ώστε να επιτυγχάνεται το ά-

νοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία. δ) Να καλλιεργείται και να αναπτύσσεται οικολογική και κοινωνική συνείδηση στους εμπλεκόμενους μαθητές/τριες, που να είναι φιλική προς το περιβάλλον, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την προστασία και τη διαχείριση του νερού. ε) Να επιδιώκει τη θεματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Η θεματολογία που απασχόλησε τους μαθητές/τριες ήταν: 1) Το νερό: ονομασίες, χαρακτηρισμοί, χημεία, ιδιότητες, 2) Ο κύκλος του νερού, 3) Υδατικοί πόροι και διαχείρισή τους, 4) Χρήσεις του νερού, 5) Ενεργειακή αξιοποίηση νερού (νερόμυλοι, υδροηλεκτρικά εργοστάσια), 6) Επαναχρησιμοποίηση νερού (βιολογικός καθαρισμός), 7) Ρύπανση του νερού, 8) Τεχνικά έργα (λίμνες, φράγματα, κρήνες, γεφύρια κ.α), 9) Η Λίμνη Κάρλα διδάσκει..., 10) Το νερό στην παράδοση και τον πολιτισμό. Το υποστηρικτικό υλικό που δόθηκε ήταν τα βιβλία-εκδόσεις του ΚΠΕ Μακρινίτσας α) Η Λίμνη Κάρλα διδάσκει επιχειρηματολογία β) Το νερό-οι κρήνες της Μακρινίτσας γ) Τετράδιο μελέτης Υ-

δάτινων Οικοσυστημάτων δ) Λίμνη Κάρλα: Μια Λίμνη ξαναγεννιέται (εκπαιδευτικός φάκελος). Επίσης ορισμένα από τα σχολεία του Δικτύου εντάχθηκαν στο προγραμματισμό του ΚΠΕ Μακρινίτσας και υλοποίησαν το ημερήσιο πρόγραμμα “Λίμνη Κάρλα: Μια Λίμνη ξαναγεννιέται” . Το Νοέμβριο 2009 πραγματοποιήθηκε το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο των εκπαιδευτικών του Δικτύου. Λόγω των αλλαγών-περικοπών στη χρηματοδότηση των ΚΠΕ, δεν μπόρεσαν να γίνουν οι συναντήσεις και οι δράσεις του Δικτύου που είχαν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα σχολεία που συμμετέχουν είναι από την Πρωτοβάθμια: 14ο Νηπιαγωγείο Βόλου, 8ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας, 2ο Νηπιαγωγείο Φερών -Βελεστίνου, 6ο Δ.Σ. Βόλου,15ο Δ.Σ. Βόλου, 20ο Δ.Σ. Βόλου, 24ο Δ.Σ. Βόλου, 25ο Δ.Σ. Βόλου, 1ο Δ.Σ. Ν. Ιωνίας, 2ο Δ.Σ. Ν. Ιωνίας, 4ο Δ.Σ. Ν. Ιωνίας, 5ο Δ.Σ. Ν. Ιωνίας, 5ο Δ.Σ. Φερών - Χλόης, Δ.Σ. Άγιος Απόστολος ο Νέος, 2ο Δ.Σ. Ζαγοράς - Μακρυράχης. Από τη Δευτεροβάθμια: 2ο Γυμνάσιο Βόλου, 4ο ΓΕΛ Βόλου, 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού, ΓΕΛ Φερών Υπεύθυνοι για το Δίκτυο είναι: ο Τσιμπλούλης Γεράσιμος, η Τσαβέ Πηνελόπη και ο Παρδαλίδης Θεολόγος, μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Μακρινίτσας. Για τη νέα σχολική χρονιά ευελπιστούμε α) Να προχωρήσουμε στην έκδοση του εκπαιδευτικού φακέλου για τη Λίμνη Κάρλα σε συνεργασία με την ΕΚΠΟΛ β) Να συνεχιστεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γ) Να πραγματοποιηθούν δράσεις με τη συμμετοχή μαθητών/τριών δ) Να συμμετάσχουν τα σχολεία στη δράση πανελλαδικής εμβέλειας του Υπουργείου Πολιτισμού, με τίτλο “Περιβάλλον και Πολιτισμός 2010-φωνές νερού μυριάδες” .

(*√ Î. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ΔÛÈÌÏÔ‡Ï˘ Â›Ó·È ‰¿ÛηÏÔ˜ - ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¶.√. ÙÔ˘ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜)

¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì¤Û· ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜

Περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Κάρλα Tου ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ* Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) κλείνει φέτος τα έντεκα χρόνια παρουσίας του στα Περιβαλλοντικά δρώμενα τόσο της Μαγνησίας όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας. Στα έντεκα αυτά χρόνια λειτουργίας του έχει δεχθεί 25.000 μαθητές, μέλη Περιβαλλοντικών Ομάδων από 900 περίπου Σχολεία της χώρας και 2.500 εκπαιδευτικούς. Έχει εκδώσει 32 τίτλους εκπαιδευτικών εγχειριδίων για χρήση των εκπαιδευτικών και των μαθητών και έχει διοργανώσει Επιμορφωτικά Σεμινάρια, Ημερίδες και το 16ο Συνέδριο Εκπαιδευτικών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Τέλος συμμετέχει σε 11 Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και συντονίζει τρία Δίκτυα: “Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας” (Εθνικό), “Μην απορρίπτεις τα απορρίμματα” και “Νερό: Στοιχείο και στοιχειό” (Τοπικά). Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε.Μ. έχει εκπονήσει Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας παιδαγωγικά οποιοδήποτε χαρακτηριστικό της Μακρινίτσας (φυσικό ή ανθρωπογενές) προσφέρεται για το σκοπό αυτό: τα βότανα, το νερό και τις κρήνες, το Λαογραφικό Μουσείο, τον τουρισμό, τη βιοποικιλότητα, το δάσος, τα πέτρινα γεφύρια κ.ά. Από την περσινή σχολική χρονιά, τα μέλη της Παι-

δαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε.Μ., θεωρώντας ότι υπάρχουν αξιόλογα στοιχεία στην ευρύτερη περιοχή, που πρέπει να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αειφορική Ανάπτυξη, ξεφεύγει από τα στενά όρια της περιοχής, εκπονώντας και υλοποιώντας Προγράμματα για τη Βιομηχανική Κληρονομιά (Κεραμοποιείο Τσαλαπάτα) για την Ελιά (Ελαιοτριβείο Δήμου Πορταριάς) και φυσικά για τη Λίμνη Κάρλα (Κανάλια). Ειδικότερα για τη Λίμνη Κάρλα (Βοιβηίδα), στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Καστοριάς: “Λίμνες: πηγές έμπνευσης για Προγράμματα Π.Ε.” , θεωρήσαμε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία η υλοποίηση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το Κ.Π.Ε.Μ., να συμπέσει χρονικά με την περίοδο της ανασύστασής της. Το γεγονός αυτό θα έδινε την ευκαιρία στους μικρούς μαθητές • επισκέπτες να την παρατηρήσουν σε βάθος χρόνου, σε όλα τα στάδια της ανασύστασης, να καταγράψουν τις αλλαγές που συμβαίνουν και να καταλήξουν σε χρήσιμα συμπεράσματα. Στην προσπάθειά μας αυτή χρήσιμος συμπαραστάτης αποδείχθηκε το Κέντρο για τη Μελέτη και Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Λίμνης Βοιβηίδας - Κάρλας (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.). Έτσι, από τους εκπαιδευτικούς του Κ.Π.Ε.Μ. εκπονήθηκε το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκ-

παίδευσης: “Λίμνη Κάρλα: μια λίμνη ξαναγεννιέται”, το οποίο κλήθηκαν να υλοποιήσουν πιλοτικά τα Σχολεία της Μαγνησίας. Η πράξη απέδειξε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για τη Λίμνη Κάρλα. Δεχτήκαμε πολλές αιτήσεις σχολείων από τις οποίες μόνο λίγες καταφέραμε να ικανοποιήσουμε, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε.Μ. σε άλλα προγράμματα με τα υπόλοιπα σχολεία (περίπου 100). Έτσι επισκέφτηκαν τη Λίμνη συνολικά 20 Ομάδες Σχολείων είτε για υλοποίηση προγράμματος είτε για εκπαιδευτική επίσκεψη. Οι μαθητές, κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, επισκέπτονται το Μουσείο Κάρλας στα Κανάλια (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.), όπου γίνεται η προκαταρκτική εργασία με συμπλήρωση κατάλληλων φύλλων εργασίας και στη συνέχεια επισκέπτονται τη λίμνη, όπου παρατηρούν τη χλωρίδα, την πανίδα και τα γενικότερα χαρακτηριστικά μιας υπό ανασύσταση λίμνης. Από τη μελέτη των φύλλων αξιολόγησης που συμπληρώνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί μετά το τέλος του Προγράμματος και υπάρχουν στο αρχείο του Κ.Π.Ε.Μ., φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον τόσο για τη λίμνη όσο και για τη διαδικασία ανασύστασής της, γεγονός που δικαιώνει τις επιλογές της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε.Μ. για τη επιλογή της ως πεδίο ανάπτυξης Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

(* √ Î. ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ∫ÔÏÙÛȉfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È μÈÔÏfiÁÔ˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜)


¢π∞¢ƒ√ª∂™

AP£PA / 11

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

∞fi ÙÔ ¢. μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÛÛ· ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜

Τιμητική εκδήλωση για Ρίτσα Φράγκου - Κικίλια

“Poetry slam” στην Τσαγκαράδα

Δήμος Βόλου οργανώνει εκδήλωση -αφιέρωμα προς τιμήν της βολιώτισσας Καθηγήτριας της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγήτριας σήμερα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Ρίτσας Φράγκου-Κικίλια την Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο της Παλιάς Ηλεκτρικής. Η εκδήλωση πραγματοποιείται κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπό να τιμηθεί η σημαντική αυτή και πολύπλευρη προσωπικότητα της επιστημονικής, πνευματικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας, σε ένδειξη ελάχιστης τιμής για την προσφορά της στα ελληνικά γράμματα και στην έρευνα της νεοελληνικής λογοτεχνίας με κορυφαίο το έργο της για τον Σικελιανό που πέρυσι συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη δημοσίευση της πρώτης του ποιητικής συλλογής “Αλαφροΐσκιωτος” - έργο σταθμός στην ιστορία των νεοελληνικών γραμμάτων.

Ο

To πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει: Προσφώνηση του Δημάρχου Βόλου Αλέκου Βούλγαρη . Ανακήρυξη της Ρίτσας Φράγκου - Κικίλια σε επίτιμο δημότη της πόλης του Βόλου από το Δήμαρχο Βόλου Αλέκο Βούλγαρη. Για το έργο και τη δραστηριότητα της Ρίτσας Φράγκου - Κικίλια θα μιλήσουν οι: Βασίλης Αναγνωστόπουλος, ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γεωργία Ανδρέου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Ελένη Σεφερειάδου-Πρίντζου. Στη συνέχεια θα ακουστούν αποσπάσματα από το λογοτεχνικό έργο της Ρίτσας Φράγκου - Κικίλια. Διαβάζει ο ηθοποιός Δημήτρης Δακτυλάς, συνοδεύει στο πιάνο η Μαρία Ζίφκου και στο τραγούδι η Στελίνα Αποστολοπούλου. Η Ρίτσα Φράγκου - Κικίλια είναι καθηγήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει Μεθοδολογία της Έρευνας με εφαρμογές σε κείμενα Νεοελληνικής Φιλολογίας (19ος - 21ος αι).

Γεννήθηκε στον Βόλο στις 20 Αυγούστου 1940. Η Ρίτσα Φράγκου Κικίλια είναι πτυχιούχος: Ελληνικής Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Γαλλικής Φιλολογίας, Ανωτέρας Σχολής Πιάνου του Ελληνικού Ωδείου, Θεωρίας της Μουσικής και Αρμονίας. Μιλάει και γράφει Γαλλικά - Αγγλικά - Γερμανικά - Ιταλικά. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του GOETTINGEN (Γκαίτινγεν) της τότε Δυτικής Γερμανίας με καθηγητές στα Νέα Ελληνικά τον Αναστάσιο Σιδερά, στα Λατινικά τον Schindel και στα αρχαία ελληνικά τον Niickau. Δίδαξε: α) τρία χρόνια στη Μέση εκπαίδευση και β) σαράντα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Νεοελληνική Φιλολογία (19ος 20ος αι.) Επίσης δίδαξε ως επισκέπτρια στην ΙΝΑLCΟ, το τμήμα της Σορβόνης στο οποίο διδάσκονται oι ανατολικές γλώσσες. Έχει λάβει μέρος σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια από τα Κανάρια και τη χώρα των Βάσκων μέχρι τη Βιζύη και την Τυφλίδα, πάντα με ανακοινώσεις

που βρίσκονται δημοσιευμένες στα πρακτικά ή στα ειδικά περιοδικά. Έχει γράψει πέντε βιβλία για τον Άγγελο Σικελιανό, ένα για την Εύα Σικελιανού και ένα πολύ πρώιμα το 1984 για την “Κωστούλα Μητροπούλου και το Αντιμυθιστόρημα” καθώς η κ. Φράγκου είναι η πρώτη που μίλησε για “Αντιμυθιστόρημα” και “Νέο μυθιστόρημα” στο Πανεπιστήμιο, συγκρίνοντάς το με το Γαλλικό. Επίσης πάνω από εκατό εργασίες της και επιστημονικές κριτικές βρίσκονται δημοσιευμένες σε εφημερίδες και περιοδικά. Η κα Φράγκου αναφέρεται συχνά στην Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, απαρέγκλιτα δε όταν πρόκειται για έργο του Σικελιανού. Τώρα μάλιστα ετοιμάζει μια έκδοση που θα περιλαμβάνει ότι έχει γραφτεί σε εφημερίδες και περιοδικά για το έργο του Σικελιανού από το 1902 - 1952. Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται τρεις συλλογές διηγημάτων α) Κολοζαμέντε β) Αντιμάμαλο γ) Κατραπακιάν. Έχει προς έκδοση μια καινούρια συλλογή διηγημάτων και ένα μυθιστόρημα.

Περίβλεπτο: Ο εορτασμός μιας 150ετηρίδας Με κάποια σχετική καθυστέρηση αποφάσισα να γράψω μερικές εντυπώσεις μου για τις εορταστικές εκδηλώσεις, θρησκευτικού και επετειακού χαρακτήρα, που πραγματοποιήθηκαν στο χωριό μου, το Περίβλεπτο, την Κυριακή 2 Μαΐου 2010. Η εκκλησία μας αυτήν την ημέρα, Κυριακή της Σαμαρείτιδος, γιόρτασε και την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, πατριάρχου Αλεξανδρείας, προστάτη του χωριού μας. Γιόρτασε ακόμη και μια άλλη επέτειο ιστορικής σημασίας. Τη συμπλήρωση 150 ετών από την ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου και Μεγάλου Αθανασίου, εν σωτηρίω έτει 1860, για το ιστορικό του οποίου θα αναφερθώ πιο κάτω αφού τελειώσω με λίγα λόγια το θρησκευτικό μέρος της ημέρας. Την ημερομηνία αυτή το χωριό μου γιορτάζει, όπως κάθε χρόνο, με πανηγυρικό τρόπο την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου και σε παλαιότερους χρόνους, 10ετίες 1950 - 1970 ακολουθούσε διήμερο γλέντι στο τότε κεντρικό καφενείο ιδιοκτησίας του προ διετίας περίπου αποβιώσαντος Βασιλείου Κόγια. Αναφέρω τις 10ετίες 1950 - 1970 γιατί ακόμη τότε στο χωριό κατοικούσαν οι ντόπιοι, πολλοί από τους οποίους άρχισαν να το εγκαταλείπουν. Ήταν οι 10ετίες της μεγάλης εσωτερικής μετανάστευσης, με αποτέλεσμα να ερημώσουν σε μεγάλο ποσοστό όχι μόνο το χωριό μου αλλά και τα περισσότερα στη χώρα μας και να ατονήσουν κάποιες συνήθειες και έθιμά τους. Φέτος όμως η ημέρα αυτή για το χωριό μου ήταν ξεχωριστή, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και μου θύμισε έντονα τα χρόνια εκείνα, τα παιδικά και τα ανέμελα. Ήταν ημέρα γενικού ξεσηκωμού και εορτασμού των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν. Ήταν ημέρα συγκέντρωσης των απανταχού Περιβλεπτιωτών που πολλοί είχαν χρόνια να ιδούν τέτοια σύναξη και να θυμηθούν τον παλαιό εκείνο καιρό και τα νειάτα τους. Κατά τα καθιερωμένα, από το τυπικό της εκκλησίας μας, το πρωί της Κυριακής τελέσθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου η Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Ιγνατίου, βοηθούμενου από πλειάδα κληρικών από Βόλο, Βελεστίνο και γειτονικά χωριά. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κήρυξε το Θείο Λόγο για το νόημα και τη σημασία των εορτών αυτών ενώπιον πολυπληθούς εκκλησιάσματος. Βοήθησε σημαντικά ακόμη στη λαμπρή και κατανυ-

κτική Θεία Λειτουργία και η σπουδαία χορωδία των Ιεροψαλτών του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου της Νέας Ιωνίας υπό τον πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Κομισόπουλο, ειδικώς κληθείσα για τους εορτασμούς. Μετά το πέρας της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας και αφού ο Σεβασμιώτατος αναχώρησε από το χωριό, λόγω και άλλων υποχρεώσεων του, το εκκλησίασμα συγκεντρώθηκε στο αίθριο του Δημοτικού Σχολείου και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 150 ετών από την ανέγερση το Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένο περιβάλλον μίλησαν για το ιστορικό και θρησκευτικό μέρος της ημέρας, με εμπνευσμένους λόγους τους, ο κ. Τάκης Καφίδας, για 10ετίες γραμματέας την πρώην κοινότητας Περιβλέπτου και ο καθηγητής και σχολικός σύμβουλος Παναγιώτης Τσιακούμης, ο οποίος και είχε την ιδέα και την έμπνευση του εορτασμού της 150ετηρίδας, την οποία και έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία, βοηθούμενος στο έργο του και από τους άξιους συνεργάτες του, ιερέα Αθανάσιο Συρταδιώτη (Ι. Ν. Αγ. Νεκταρίου), Γιώργο Βελέτζα, Χρήστο Τσιακούμη, Σπύρο Σιαμέτη και Χρήστο Αποστ. Μπατζιάκα. Με πολύ μόχθο και κόπο ο Παναγιώτης Τσιακούμης, σε βάρος φυσικά των οικογενειακών και επαγγελματικών του υποχρεώσεων, συγκέντρωσε τα απαραίτητα ιστορικά στοιχεία από διάφορες πηγές, γραπτές και προφορικές. Τα υπάρχοντα αρχεία της εκκλησίας της εποχής εκείνης και μεταγενέστερα, δημοσιεύματα της εφημερίδας “Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ” με ημερομηνία 6 - 6 -1903, προσωπικές συνεντεύξεις που έκανε με τους γεροντότερους του χωριού που και αυτοί κάτι είχαν ακούσει και είχαν στο μυαλό τους από αφηγήσεις των πατεράδων τους και των παππούδων τους. Ακολούθησε πλούσια δεξίωση με ποικίλο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα παραδοσιακών δημοτικών χορών και τραγουδιών. Αρχικά χόρεψαν νεαρές κοπέλες του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Βελεστίνου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλεών που φορούσαν τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες και στη συνέχεια ο χορός γενικεύθηκε με τη συμμετοχή πολλών εκ των παρόντων. Θα πρέπει εδώ να αναφέρω ότι τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο Νομάρχης Μαγνησίας κ. Απόστολος Παπατόλιας και ο Δήμαρχος Φερών κ.

Κωνσταντίνος Κανάρης οι οποίοι και απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς προς τους παρευρισκομένους. Με την παρουσία τους επίσης τίμησαν τις εκδηλώσεις η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Ελένη Λαΐτσου, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Φερών. Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι οι εκδηλώσεις τελούσαν υπό την αιγίδα και την οικονομική στήριξη του Δήμου Φερών, όπου διοικητικά ανήκει σήμερα το Περίβλεπτο. Από την ιστοσελίδα του Περίβλεπτου (perivlepto.blogspot.com) δημιούργημα και αυτή του δραστήριου καθηγητή Παναγιώτη Τσιακούμη, την οποία συνιστώ να επισκεφθούν, όσοι το επιθυμούν, για να μάθουν περισσότερα για το Περίβλεπτο και τη γύρω περιοχή, αντλώ κάποια αποσπάσματα του περιεχομένου της, τα οποία και παραθέτω πιο κάτω: Η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου άρχισε να χτίζεται, όπως προανέφερα το έτος 1860, σε χαλεπούς καιρούς για τον Ελληνισμό και τη θρησκεία μας, αφού η περιοχή μας και ολόκληρη η Θεσσαλία ήταν ακόμη τουρκοκρατούμενες. Τα εγκαίνιά της έγιναν στις 26 Μαΐου 1868 ημέρα των Αγίων Πάντων. Είναι ρυθμού τρίκλιτης Βασιλικής με σαμαρωτή στέγη και υπερυψωμένο το γυναικωνίτη από τον κύριο ναό. Το χωριό στα χρόνια της τουρκοκρατίας ονομαζόταν “Σερατζί” που σήμαινε “χωριό των καλλιεργητών” και με την αποχώρηση των Τούρκων πήρε το όνομα Περίβλεπτο, λόγω της θέσεώς του (πέριξ=γύρω +βλέπω), με πανοραμική θέα στην πεδιάδα που απλώνεται μπροστά του και των κοντινών χωριών (Αγ. Δημήτριο και Αερινό). Είναι κτισμένο στους πρόποδες του βουνού Τσιμπούραγας ή Τσιμπουρ-Αγάς με τη μυτερή κορυφή του. Η ονομασία αυτή του βουνού, που διατηρείται μέχρι σήμερα, παραπέμπει σε κάποιο τούρκο αξιωματούχο (Αγά) της εποχής εκείνης και απέχει από το Βόλο 30 χλμ. περίπου. Μετά την απελευθέρωση το χωριό και οι εκτάσεις του περιήλθαν στην κυριότητα (τσιφλίκι) της γνωστής και μεγάλης οικογένειας των Καρτάληδων μέχρι την αναγκαστική τους απαλλοτρίωση και διανομή τους στους ακτήμονες της εποχής Ήταν και συνεχίζει να είναι κεφαλοχώρι της περιοχής, οι δε κάτοικοί του που ανέρχονται σε 250 περίπου φημίζονται για τη φιλοξενία τους και την καταδεκτικότητά τους. Χρήστος Καφίδας, xkafidas@hotmail.com.

Σε τέτοιους αντίξοους καιρούς επιβαίνουμε στο όχημα της προφορικής παράδοσης και επιστρέφουμε στην ομαδικότητα για να ακουμπίσουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα , εκδηλώνοντας έτσι την βαθύτερη ανάγκη μας για τη θαλπωρή της επικοινωνίας. Μετά την απήχηση και την ανταπόκριση που είχε το 1ο Volos Poetry Slam που έγινε στα καφέ Ποδηλάτισσα και Χάρτα στο Βόλο τον Μάρτιο 2010, συνεχίζεται η πρωτοβουλία για την προφορική μετάγγιση της ποίησης στα πλαίσια του φεστιβάλ “Κάτω από τα δένδρα...”. Στο διεθνές φεστιβάλ αφήγησης και τεχνών του λόγου “Κάτω από τα δένδρα...” που οργανώνει ο Δήμος Μουρεσίου από 9-18 Ιουλίου 2010 στα χωριά του Δήμου κάτω από την καλλιτεχνική και επιστημονική επιμέλεια του Στέλιου Πελασγού, εντάχθηκε βραδιά poetry slam. Το Σάββατο 10 Ιουλίου 2010 ώρα 20.00 στην Τσαγκαράδα θα δούμε και θα ακούσουμε τους στίχους και τα κείμενα να ζωντανεύουν μπροστά μας σε μια παράσταση διάρκειας τριών λεπτών από τον κάθε δημιουργό. Το εγχείρημα ξεκίνησε το 1984 στο Σικάγο, εξαπλώθηκε στις ΗΠΑ και σε πολλές ευρωπαικές χώρες αναδεικνύοντας καλλιτέχνες που αγαπήθηκαν από το κοινό όπως ο Βαs Bottcher που πρόσφατα εμφανίσθηκε στην Αθήνα.. Στην Αμερική παρουσιάσθηκε ως μέρος της Ραπ πόετρυ , της χιπ χοπ ποετρυ, των απαγγελιών των μπιτνικς. Στην Ελλάδα ζητούμενο είναι να παρουσιασθεί με τον τρόπο που ταιριάζει στην παράδοσή μας που εκκινεί από τους ραψωδούς , τους τεχνίτες της μαντινάδας , τους παραμυθάδες. Το Poetry Slam ξεκίνησε στην Αθήνα με πρωτοβουλία του ποιητή Ντίνου Σιώτη ως διαγωνισμός που διοργανώνεται από τα λογοτεχνικά περιοδικά ΔΕΚΑΤΑ, ΠΟΕΤΙΞ, ΙΝΤΕΞ, ΜΠΟΥΚΠΡΕΣ και το ηλεκτρονικό περιοδικό ΠΟΕΜΑ. Εγινε τον Νοέμβριο 2009 και το Φεβρουάριο 2010 στην Αθήνα, συνεχίσθηκε στη Θεσ/κη, το Βόλο, την Πάτρα, την Καλαμάτα και το Ηράκλειο. Ο τελικός θα γίνει στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο 2010. Το poetry slam είναι μια πρόκληση που απευθύνεται πρώτα στους ίδιους τους γράφοντες .Δεν αρκεί να εκθέσουν το έργο τους στο κοινό, αλλά πρέπει να εκτεθούν και οι ίδιοι και να βρουν τρόπους να υποστηρίξουν με την παρουσία τους αυτό που έγραψαν.Επειτα είναι πρόκληση προς το κοινό να δεχτεί να παρακολουθήσει την ποίηση ως δρώμενο που εξελίσσεται μπροστά του και να συμμετάσχει σ’ αυτό. Κατόπιν η πρόκληση απευθύνεται προς την ποίηση που την καλεί να βρει τρόπους να φτάσει κοντά σε μεγαλύτερο κοινό αυξάνοντας την απήχησή της. Προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο σεβασμός και η σοβαρότητα, τόσο από τους δημιουργούς, όσο και από το κοινό. Μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν τη διάθεση να επικοινωνήσουν τα ποιήματά τους ζωντανά δηλαδή χωρίς να τα διαβάζουν εφόσον δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή στο τηλέφωνο 6936 617670. Έλενα Ψαραλίδου - Φιλιππιτζή


12/ APXAIO§O°IA

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

Φθιώτιδες Θήβες Ν. Αγχίαλος: Η ανασκαφική δράση στον αιώνα

Ο

Tης ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΝΤΙΝΑ*

αρχαιολογικός χώρος των Φθιωτίδων Θηβών έχει συνδεθεί με τα ονόματα των δύο κύριων ανασκαφέων του, του Γεωργίου Σωτηρίου και του Παύλου Λαζαρίδη. Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό είναι ότι ο πρώτος ο Νικόλαος Γιαννόπουλος επεσήμανε την σπουδαιότητα του αρχαιολογικού χώρου και παρακίνησε το Γεώργιο Σωτηρίου να στρέψει εκεί το ανασκαφικό του ενδιαφέρον με αλλεπάλληλες επιστολές. Ήδη στα 1904, σε εκτενές άρθρο στον 8ο τόμο της επετηρίδας του Παρνασσού με τίτλο “Οι δύο μεσαιωνικοί Αλμυροί” έκανε λόγο για έναν εκτεταμένο οικισμό των βυζαντινών χρόνων, με ερείπια τείχους, οικιών και μεγαλόπρεπου ναού με μεγάλη κόγχη, κοντά στο ακρωτήριο Πύρρα, στη θέση της ακρόπολης της αρχαίας Πυράσου.

Από λάθος ταύτισε αρχικά τη θέση αυτή με το λεγόμενο “βόρειο μεσαιωνικό Αλμυρό” τοποθετώντας το “νότιο μεσαιωνικό Αλμυρό” στη θέση της αρχαίας Άλου. Η γνώμη του Ν. Γιαννόπουλου για την ύπαρξη του Βόρειου Μεσαιωνικού Αλμυρού, στη θέση όπου υπήρχε στην αρχαιότητα η Πύρασος τροποποιήθηκε αργότερα από τον Γ. Σωτηρίου. Επίσης στο δημοσίευμά του “Τεμάχιον μαρμαρίνου άμβωνος εκ του βορείου Μεσαιωνικού Αλμυρού” Bysantinische Zeits - Chrift Leipzig 1912, σημειώνει: και επειδή εκεί που εξήχθησαν και άλλα μάρμαρα βυζαντινής αρχιτεκτονικής και υπό του Εφόρου των εν Θεσσαλία αρχαιοτήτων κ. Απόστολου Αρβανιτόπουλου ανεκαλύφθη εν ανασκαφή δοκιμαστική, δαπάνη του Π. Τοπάλη, γενόμενη το 1906, και γωνία αρχαίου οικοδομήματος, ελληνικού ή ρωμαϊκού εκ λευκοτάτου μαρμάρου, έπεται ότι ολόκληρος ο χώρος εκείνος εκτεινόμενος μέχρι των προπόδων των λόφων και της παραλίας, κατελαμβάνετο κατά τε τους ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους υπό των ωραιοτέρων και εξοχωτέρων οικοδομημάτων και ναών ελληνικών ή χριστιανικών. Με αφορμή τις συνεχείς προφορικές και γραπτές αναφορές και δημοσιεύσεις του ακάματου περιπατητή και μελετητή της Θεσσαλικής γης Ν. Γιαννόπουλου τότε Επιμελητή Αρχαιοτήτων ο Γ. Σωτηρίου εταίρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας και καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1923 με πίστωση του τότε Υπουργείου Εκκλησιαστικών, πραγματοποίησε δοκιμαστικές έρευνες σε διάφορες θέσεις γύρω από το λόφο της αρχαίας Πυράσου. Τα αποτελέσματα της έρευνας εκείνης ήταν πολύ ικανοποιητικά. Το τότε Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχαιολογικής Εταιρείας εκτίμησε αμέσως την σπουδαιότητα των ευρημάτων του Σωτηρίου και έδωσε τις αναγκαίες πιστωσεις για τη διενέργεια των ανασκαφών. Έτσι τον επόμενο χρόνο 1924 άρχισαν συστηματικές ανασκαφές στο χώρο της κατοικημένης πλέον Νέας Αγχιάλου. Οι ανασκαφές δαπάναις της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών διαιρούνται σε δύο περιόδους. Στην πρώτη από το 1924 έως το 1956, με διακοπή το 1941-1953, έγιναν υπό την διεύθυνση του καθηγητή Γ. Σωτηρίου. Στη δεύτερη από το 1959 έως το 1922 υπό την διεύθυνση του διευθυντού του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών Π. Λαζαρίδη. Η Περίοδος Α υπό τον καθηγητή Γ. Σωτηρίου 19231956 αφορά σε δοκιμαστικές έρευνες γύρω από το λόφο της Πυράσου, με πίστωση του υπουργείου Εκκλησιαστικών, προσδιορισμό των βασιλικών Α και Β, συμπλέγματος κρηνών, οικιών, ψηφιδωτών δαπέδων και τμημάτων του τείχους, συστηματική ανασκαφή της βασιλικής Α, συγκρότηση μικρού προσωρινού “Μουσείου” σε οίκημα που επισκεύασε η Κοινότητα Νέας Αγχιάλου, προσδιορισμό υποκαύστου ΒΔ και κοντά στη βασιλική Α, επισήμανση των ερειπίων της βασιλικής Γ. Η ανασκαφή της βασιλικής Α διήρκεσε από το 1924-1928 και της βασιλικής Β από το 1928-1929. Τα πορίσματα των ανασκαφών των δύο μνημειακών συνόλων Α και Β δημοσιεύονται στην Α.Ε. 1929 όπου περιλαμβάνεται και η δημοσίευση επιγραφών από τον Ν. Γιαννόπουλο συνεργάτη του από το 1924. Το έτος 1929 τοποθετείται η έναρξη της ανασκαφής της βασιλικής Γ η οποία επαναλήφθηκε και τα επόμενα έτη έως το 1954 με παράλληλες απαλλοτριώσεις οικοπέδων. Από το 1933 - 1936 διενεργούνται και ολοκληρώνονται οι ανασκαφικές έρευνες, στην Κοιμητηριακή βασιλική Δ με πλήρη αποκάλυψη των ψηφιδωτών δαπέδων της και των καμαροσκεπαστών τάφων της. Παράλληλα το 1935 εντοπίζεται η θέση του Επισκοπικού Μεγάρου, η ανασκαφή του οποίου ολοκληρώνεται το 1939, έτος κατά το οποίο αποκαλύπτεται το νεκροταφείο της εποχής Ρωμαιοκρατίας στη θέση “Τα Δώδεκα” το οποίο περιελάμβανε σαρκοφάγους από ερυθρωπό τραχείτη λίθο. Βοηθός του καθηγητή Σωτηρίου ο Νικόλαος Παπαχατζής. Το 1954 η ανασκαφή ανατολικά της βασιλικής Α αποκαλύπτει πλακόστρωτο εμπορικό δρόμο με κιονοστοιχίες και μαγαζιά και

προσδιορίζεται μεγάλος αποχετευτικός αγωγός της πόλης. Συνεργάτης του καθηγητή Σωτηρίου ο Έφορος Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας Νικόλαος Βερδελής. Το 1955 ολοκληρώνονται οι έρευνες ανατολικά, νότια και ΒΑ της βασιλικής Α αποκαλύπτοντας υπόκαυστο λουτρό, ερείπια του γυμνασίου και της παλαίστρας, μέρος των περιβόλων της βασιλικής και νεκροταφείο με οικογενειακούς και ατομικούς τάφους. Βοηθός του καθηγητή Σωτηρίου, ο καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ν. Μουτσόπουλος. Το 1956 έρχονται στο φως ΒΔ της κωμόπολης ταφικά σύνολα που αφορούν σε υπόγειο υστερορρωμαϊκό τάφο, με θάλαμο και 3 αρκοσόλια και κιβωτιόσχημους, λακκοειδείς, καμαροσκέπαστους, κεραμοσκεπείς κ.ά. του 5ου - 6ου αι. μ.Χ. Σημαντική υπήρξε η επισήμανση κοσμικού κτίσματος στους νότιους πρόποδες του λόφου της Πυράσου. Βοηθός του καθηγητή Σωτηρίου ο τότε επιμελητής Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας Δημήτρης Θεοχάρης. Δεν πρέπει να παραλείψω την συνεργασία στις ανασκαφές του καθηγητή Δημητρίου Πάλλα. Η Περίοδος Β διαρκεί από το 1959 έως το 1992 υπό την διεύθυνση του Παύλου Λαζαρίδη. Πρωταρχική ενέργεια το 1959 ήταν η οριοθέτηση με περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου, η οποία περιέβαλε τα μέχρι τότε ανεσκαμμένα μνημεία συνολικού μήκους 1576 μέτρα. Το 1960 ολοκληρώνεται η ανασκαφή στη βασιλική Β η οποία χαρακτηρίζεται ως βασιλική Επισκόπου Ελπιδίου εξαιτίας ανεύρεσης ανακαινιστικής επιγραφής. Από το 1960-1968 ανασκάπτεται συστηματικά στους νότιους πρόποδες του λόφου της Πυράσου, συγκρότημα κτιρίων οκτώ οικοδομικών φάσεων, το οποίο λόγω του προορισμού του χαρακτηρίζεται ως κοσμικό, με ενδιαφέρον λουτρικό κτίριο και ψηφιδωτά δάπεδα. Στο συγκεκριμένο συγκρότημα επαναλήφθηκε η ανασκαφή το έτος 1987. Το 1968 συμπληρωματικές ανασκαφικές έρευνες στη βασιλική Α τη χαρακτηρίζουν ως βασιλική του Αγίου Δημητρίου από επιγραφή ψηφιδωτή στο βαπτιστήριό της. Σημαντικό ανασκαφικό έργο της 2ης περιόδου και έργο ζωής για τον διευθυντή Παύλο Λαζαρίδη στάθηκε η συστηματική αποκάλυψη από το 1969-1992 με παράλληλες απαλλοτριώσεις, της βασιλικής Γ η οποία εξελίχθηκε σε συγκρότημα τριών βασιλικών. Πρόκειται για επάλληλες βασιλικές που καταλαμβάνουν 7.000 τ.μ. με προσκτίσματά τους και χρονολογούνται η πρώτη στα μέσα ή β’ μισό του 4ου αι. μ.Χ., η δεύτερη στα μέσα ή β’ μισό του 5ου αι. μ.Χ. και η τρίτη στα χρόνια του Ιουστινιανού του Α’ με επισκευές από τον Αρχιερέα Πέτρο στο τέλος του 6ου αι. μ.Χ., όπως μαρτυρεί ψηφιδωτή ανακαινιστική επιγραφή η οποία και χαρακτηρίζει το συγκρότημα. Εντυπωσιακά τα αρχιτεκτονικά μέλη και εν γένει ο γλυπτός διάκοσμος του συγκροτήματος, τα ψηφιδωτά δάπεδα, τα μαρμαροθετήματα, οι τοιχογραφίες καθώς και τα άλλα ευρήματα που αντιπροσωπεύουν όλα τα είδη της τέχνης. Αξίζει να σημειώσουμε στα προσκτίσματα το βαπτιστήριο του 4ου αι. μ.Χ. στη νοτιοδυτική πλευρά με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και το γλυπτό διάκοσμο, το βαπτιστήριο στα βορειοδυτικά για τον νηπιοβαπτισμό και το υπόκαυστο - λουτρό στη βόρεια πλευρά. Εκ παραλλήλου έγιναν συμπληρωματικές ανασκαφές στη βασιλική Αγίου Δημητρίου, στην Κοιμητηριακή βασιλική και στο Επισκοπικό Μέγαρο και στη βασιλική Επισκόπου Ελπιδίου για περαιτέρω αρχαιολογική τεκμηρίωση, αλλά και αποκάλυψη το έτος 1977 μιας νέας βασιλικής της επωνομαζόμενης Μαρτυρίου από επιγραφή σε μαρμάρινο μέλος, η οποία διήρκεσε ως το έτος 1981, αποδίδοντας στην έρευνα ενδιαφέροντα αρχαιολογικά στοιχεία μέσω του γλυπτού, ψηφιδωτού διακόσμου της και των επιγραφικών μαρτυριών. Στην αποκάλυψη των μνημείων της β’ περιόδου σημαντική ήταν η συνεισφορά των αρχαιολόγων: Αικατερίνης Παπαζαφείρη, Ευτυχίας Κουρκουτίδου, Νικολάου Νικονάνου, Μαρίας Λάζαρη, Νίκης Μιχάλου - Αλεβίζου, Ανδρέα Γαβρίλη, Ελένης Γκινη, Εύης Ιατρί-

δου και της ομιλούσας από το 1977. Παράλληλα με τις ανασκαφές της β’ περιόδου που προαναφέρθηκαν, διενεργούνται συστηματικές και σωστικές ανασκαφές στη Νέα Αγχίαλο από την 7η ΕΒΑ από το 1973, έτος ίδρυσής της, έως σήμερα. Αποκαλύφθηκαν σποραδικά και άλλα τμήματα της οχύρωσης της αρχαίας πόλης των Φθιωτίδων Θηβών που βοηθούν στον ακριβέστερο καθορισμό της πορείας και της έκτασής του. Το τείχος περιέβαλλε το βόρειο μισό περίπου του λόφου της ομηρικής Πυράσου, το λιμάνι και μεγάλη έκταση της αρχαίας πόλης. Διακρίνεται σε χερσαίο και θαλάσσιο. Το μήκος της οχύρωσης ήταν 2.000 μ. περίπου. Η άμυνά της ενισχυόταν από τετράγωνους πύργους. Μέχρι τώρα έχουν προσδιοριστεί τα ερείπια εννέα πύργων. Το εμβαδόν της περιτειχισμένης πόλης ήταν 250.000 τ.μ. μεγάλο όμως μέρος εκτείνονταν και έξω από τα τείχη. Κατά τα έτη 1979, 1981 και 1985 ανασκάφτηκε μερικώς παλαιοχριστιανική βασική η 9η κατά σειρά, στα δυτικά της βασιλικής Α του β’ μισού του 5ου αι. μ.ΧΨ. με ψηφιδωτά δάπεδα. Επίσης στη ΒΑ καμπή του τείχους, νοτιοανατολικά της βασιλικής Επισκόπου Ελπιδίυ, εντοπίστηκε και ανασκάφτηκε η 10η παλαιοχριστινιανική βασιλική με ψηφιδωτά δάπεδα και επιγραφές. Ανατολικά του συγκροτήματος των βασιλικών του Αρχιερέως Πέτρου αποκαλύφθηκε το 1982 τρίκλιτος ιδιότυπος ναΐσκος, χωρίς ημικυκλική κόγχη που ως βόρειο και ανατολικό τοίχο χρησιμοποιεί τμήματα της οχύρωσης. Η ιδιομορφία της κατασκευής του, τον τοποθετεί χρονολογικά στις αρχές του 4ου αι. μ.Χ. πριν από το κτίσιμο των μεγάλων βασιλικών. Επίσης συμπληρώθηκε η κάτοψη του λουτρού δυτικά της βασιλικής Αγίου Δημητρίου με την αποκάλυψη της αίθουσας του ψυχρού και σε παρακείμενο της Πυράσου λόφο επισημάνθηκε το Υδραγωγείο που τροφοδοτούσε την πόλη, δίκτυα υδροδότησης και αποχέτευσης. Εντός του περιτειχισμένου χώρου της πόλης αποκαλύφτηκαν κτίρια με δημόσιο προορισμό όπως: κατοικίες τοπικών αρχόντων, πτωχοκομείο - χαρακτηρίζεται από χάλκινη σφραγίδα των πενήτων του Αγίου Ονησίμου - αποθηκευτικοί χώροι, μαγειρεία, λουτρά - υπόκαυστα. Επίσης χώροι καταστημάτων και εμπορίου, βιοτεχνικά εργαστήρια, κρήνες και δεξαμενές. Ερευνήθηκαν πολλά στοιχεία που βοηθούν στην αποκατάσταση του ρυμοτομικού σχεδίου και του τύπου της πολεοδομικής συγκρότησης της αρχαίας πόλης που διατάσσεται ελεύθερα και ευέλικτα και όχι με προκαθορισμενό γεωμετρικό σχέδιο στο χώρο. Χιλιάδες τάφοι εντός και εκτός των τειχών της αρχαίας πόλης ήρθαν στο φως, όπως κιβωτιόσχημοι, πλακοσκεπείς, λακκοειδείς, καμαροσκέπαστοι, δίδυμοι, θαλαμοειδείς με αρκοσόλια, κεραμοσκεπείς, ταφικά αγγεία - εγχυτρισμοί, σαρκοφάγοι κ.λπ. πολλοί από τους οποίους ήταν κτερισμένοι με αγγεία, πινάκια, λυχνάρια, γυάλινα αγγεία, κοσμήματα. Με την έρευνα των τάφων εντοπίστηκαν δύο τουλάχιστον παλαιοχριστιανικές νεκροπόλεις εκτός των τειχών. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο αριθμός των ενεπιγράφων στηλών που μας παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες, για την θρησκευτική, κοινωνικοοικονομική οργάνωση και την εμπορική δραστηριότητα, καθώς και η ανεύρεση εβραϊκών επιτύμβιων στηλών που οδηγούν στο συμπέρασμα της συνύπαρξης ιουδαϊκής και χριστιανικής κοινότητας. Με την έρευνα των τάφων εμπλουτίστηκε η αρχαιολογική έρευνα με επιπλέον στοιχεία που αφορούν στις ταφικές πρακτικές. Στα νοτιοανατολικά της βασιλικής Μαρτυρίου κοντά στην παραλία της Νέας Αγχιάλου ανασκάφτηκε λουτρό - υπόκαυστο με ψηφιδωτά δάπεδα. Τα τελευταία χρόνια στο παραλιακό μέτωπο της Νέας Αγχιάλου ήρθαν στο φως σημαντικά κτίρια κοσμικού κυρίως χαρακτήρα. Αποκαλύπτεται η εικόνα μιας πόλης που εξαπλώνεται προς τη θάλασσα πέραν των ορίων των παλαιοχριστιανικών τειχών, σε εποχή μεταγενέστερη της περιό-

δου των επισκευών που έγιναν στα χρόνια του Ιουστινιανού και επομένως τίθεται υπό αμφισβήτηση η επικρατούσα άποψη ότι οι Φθιώτιδες Θήβες γνωρίζουν παρακμή μετά τους ιουστινιάνειους χρόνους για να εγκαταλειφθούν οριστικά μέχρι τα τέλη του 7ου αιώνα. Η ανέγερση λαμπρής έπαυλης με γλυπτό αρχιτεκτονικό διάκοσμο των μεταβατικών χρόνων, που όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, αποτελεί προϊόν ενός τοπικού εργαστηρίου γλυπτικής, με πολυάριθμα παραδείγματα, τεκμηριώνει τη συνέχιση της ζωής στην πόλη κατά τους μεταβατικούς χρόνους και πιθανότατα έως και τον 9ο αιώνα. Οι ανασκαφικές έρευνες της 7ης ΕΒΑ στη Νέα Αγχίαλο πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της ομιλούσας από το 1977 έως σήμερα. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Προϊσταμένου της 7ης ΕΒΑ κ. Λάζαρου Δεριζιώτη στην πορεία αυτή έως το 2003. Συνεργάτης τα τελευταία 10 χρόνια στο ανασκαφικό έργο ο αρχαιολόγος της 7ης ΕΒΑ κ. Πασχάλης Σταντζούρης.Επειδή ο χώρος των Φθιωτίδων Θηβών παρουσιάζει διαχρονική κατοίκηση, στην περιοχή πραγματοποίησαν ανασκαφές για τον εντοπισμό προγενέστερων της παλαιοχριστιανικής φάσεων, το έτος 1959 ο Δημήτριος Θεοχάρης, Έφορος Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας στο λόφο της Πυράσου, τα αποτελέσματα των οποίων δημοσίευσε στα Θεσσαλικά Χρονικά και το έτος 1965 ο Γεώργιος Χουρμουζιάδης, τότε Επιμελητής Αρχαιοτήτων, στο χώρο του υπό ανέγερση Οινοποιείου. Τα πορίσματα των ανασκαφών δημοσιεύτηκαν στο Α.Δ. το έτος 1985 η ΙΓ’ ΕΠΚΑ ερεύνησε θολωτό γεωμετρικό τάφο. Πέραν από την αρχαιολογική έρευνα, η οποία αφορούσε την κύρια δραστηριότητα στο συγκεκριμένο χώρο, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα συντήρησης των υλικών καταλοίπων που προέκυψαν αρχικά από τον Παύλο Λαζαρίδη ο οποίος και ως διευθυντής του ΚΣΑ είδε πολύ σοβαρά τον τομέα αυτό και προέβη στη συγκρότηση εποχιακών εργαστηρίων συντήρησης στο χώρο της Ν. Αγχιάλου, για την αντιμετώπιση των αναγκών αλλά και την αποστολή ομάδων συντηρητών από την Αθήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιτόπου η συντήρηση των μνημειακών συνόλων - ψηφιδωτά δάπεδα, τοιχογραφίες, μαρμάρινα μέλη κ.λπ. Πολύ σοβαρά αντιμετωπίστηκε το θέμα της συντήρησης από την 7η ΕΒΑ την καθ’ ύλην αρμόδια, η οποία προέβη από την εποχή της ιδρύσεώς της στην περαιτέρω επάνδρωση και εξοπλισμό των εργαστηρίων με την αμέριστη συμπαράσταση του Προϊσταμένου της κ. Λάζαρου Δεριζιώτη, που στάθηκαν ικανά να αντιμετωπίσουν όλες τις δυσκολίες που προέκυπταν και αφορούσαν στον τομέα αυτό. Στο χώρο λειτούργησε εργαστήριο ψηφιδωτών, συντήρησης και εξακολουθούν να υφίστανται το εργαστήριο γλυπτών και αναστηλώσεων με υπεύθυνο τον κ. Κων/νο Δασκαλόπουλο και το Εργαστήριο Μικροτεχνίας με υπεύθυνη συντηρήτρια έργων τέχνης την κ. Αναστασία Ντίνα.Από το 2003-2007 με επιχορήγηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έγιναν εργασίες ανάπλασης και ανάδειξης: Α) στη βασιλική του Αγίου Δημητρίου με τον περιβάλλοντα χώρο της και Β) στη βασιλική Επισκόπου Ελπιδίου με το παρακείμενο κοσμικό κτίσμα. Πραγματοποιήθηκαν στερεώσεις των τοιχοποιίων των μνημείων, κατασκευάστηκε περιμετρική περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου, δημιουργήθηκαν δίοδοι προσπέλασης και κατασκευάστηκαν βοηθητικά μικροκτίσματα, καθιστικά, γλυπτοθήκες και στέγαστρο πιθαριών. Συμπερασματικά, το αρχαιολογικό ενδιαφέρον των ειδικών επιστημόνων τους οποίους προσήλκυσε ο χώρος των Φθιώτιδων Θηβών και η ανασκαφική δράση των 100 χρόνων, ανέδειξαν την επισκοπική πόλη των Θηβών - ένα σημαντικό παλαιοχριστιανικό κέντρο όχι μόνο της Θεσσαλίας αλλά και του ευρύτερου χώρου του Ανατολικού Ιλλυρικού. Πέραν από τα μνημεία που την καθιστούν θρησκευτικό κέντρο, με αφορμή το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της βυζαντινής αρχαιολογίας για τη διάσωση των κοσμικών κτιρίων της περιόδου τα τελευταία χρόνια, ανιχνεύτηκαν και αναδείχθηκαν ο πολεοδομικός ιστός της πόλης, η κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον, η τεχνολογία, η οικιστική αρχιτεκτονική και γενικότερα η καθημερινότητα του βυζαντινού ανθρώπου.Η μελέτη όλων αυτών μεμονωμένα ή εν συνόλω καθίσταται φορέας πληροφοριών του αρχαιολογικού έργου, που συντελείται στις Φθιώτιδες Θήβες. Η ανάδειξη δε των μνημείων πέραν της προστασίας τους σκοπεύει στη διοχέτευση των μηνυμάτων του αρχαίου πολιτισμού στο ευρύ κοινό. ( *Η κ. Ασπασία Ντίνα είναι Αρχαιολόγος, Διευθύντρια της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων)


¢π∞¢ƒ√ª∂™

I™TOPIA / 13

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 2.500 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë

Οι “φωνές” του Μαραθώνα

Τ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΩΜΑ

ώρα που συμπληρώνονται δυόμισι χιλιάδες χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνα μεταξύ Ελλήνων και Περσών και τη νίκη των Ελλήνων, έρχονται στο νου δύο σχετικές παραδόσεις που δημοσίευσε στα 1904 ο Νικόλαος Πολίτης, ο γνωστός “πατέρας της Λαογραφίας”. Πρόκειται, πρώτα, για μια λαϊκή παραδοχή ότι στον κάμπο του Μαραθώνα ακούγονται κάποιες νύχτες φωνές “λυπητεραίς - ακολουθώ τη γραφή του Πολίτη - σα γυναικών να ταις βασανίζουν. Όσο κοντοζυγώνεις ’ς το μέρος που ακούγονται οι φωναίς, τόσο αυταίς αλαργεύουν” (Παραδόσεις, Μέρος Α’, εν Αθήναις 1904, σελ. 5).

Κοντά σ’ αυτή και η δεύτερη παράδοση: “Στον κάμπο του Μαραθώνα, έγινε μια φορά μεγάλη μάχη (...). Οι Έλληνες ήταν λίγοι εμπρός ëς την αμέτρητη δύναμη του εχτρού. Εσυνάχτηκαν απ’ όλα τα περίγυρα τα χωριά και από την Αθήνα, κ’ έπιασαν πόλεμο φριχτό. Αν τους νικήσουμε, σου λέγει, εδώ πάει τους σπάσαμε, δεν θα ιδούν τη στράτα να φύγουν”. Επολέμησαν από την αυγή έως το βράδυ. Απελπισμένοι πολέμησαν οι εχτροί, αλλά πλέον απελπισμένοι επολέμησαν οι Έλληνες. Το αίμα επήγε ποτάμι έφτασε έως τα ριζά του Βρανά και έως το Μαραθώνα αντίκρυ. Έσυρεν ως τη θάλασσα κ’ έβαψε κατακόκκινα τα κύματα. Θρήνος και κακό έγινε. Τέλος ενίκησαν οι Έλληνες. Οι εχτροί έτρεξαν να γλυτώσουν ëς τα καράβια. Οι Έλληνες τους εκυνήγησαν κ’ εκεί, τους κατάσφαξαν, κανείς από τους εχτρούς δεν εγύρισε πίσω (...)”. Έχουμε όμως και την καταγραφή άλλης παράδοσης από τον γνωστό περιηγητή του Β’ μ.Χ. αιώνα Παυσανία, 640 περίπου χρόνια ύστερα από τη μάχη του Μαραθώνα: “Ενταύθα (δηλαδή στον Μαραθώνα) ανά πάσαν νύκτα και ίππων χρεμετιζόντων και ανδρών μαχομένων έστιν αισθέσθαι” (“Αττικά”, Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Νικ. Παπαχατζή, εν Αθήναις 1954, σελ. 263). Προχωράει όμως περισσότερο ο Παυσανίας. Διασώζει και δύο άλλες παραδόσεις, τις οποίες μπορούμε να εντάξουμε στα γνωστά “Μαρμαρώματα” της λαογραφικής βιβλιογραφίας. Απάνω - τις μεταφέρω σε μετάφραση - από τη λίμνη του Μαραθώνα στα βράχια, υπάρχουν τρύπες απ’ τα πατήματα του αλόγου του Αρταφέρνη, του Πέρση δηλαδή αρχηγού (μαζί με τον Δάτη) στη μεγάλη μάχη, και επιπλέον: σώζονται ίχνη από τη σκηνή του στα βράχια εκείνα: (“Αττικά” όπ. π., σελ. 267). Η ιστορική, επομένως, εκείνη μάχη με τη συνεπακόλουθη νίκη των Ελλήνων, δεν πέρασε

√ ه̂Ԙ ÛÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓ·, fiÔ˘ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤ı·„·Ó Ù· ÔÛÙ¿ ÙˆÓ 192 ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·Ú·ıˆÓÔÌ¿¯ˆÓ

μονάχα στα βιβλία. Επηρέασε διεγερτικά και παραγωγικά τη λαϊκή συνείδηση και “έζησε” ως διαρκής ανάμνηση σε αμέτρητες γενιές σε καιρούς ειδωλολατρείας και σε καιρούς χριστιανισμού. “Έζησε” έως τα 1904 τουλάχιστον, όταν ο Νικόλαος Πολίτης μας άφησε τη φωνή τους, για να διαπιστωθεί έτσι η τεράστια δύναμή τους στα λαϊκά στρώματα. Είναι, επομένως,

από τις σπάνιες περιπτώσεις, αρχαίοι μύθοι να κρατιόνται στο στόμα του λαού για δυόμισι χιλιάδες χρόνια, χωρίς την παρέμβαση βιβλίων. Μύθοι, μ’ άλλα λόγια, που έσπασαν και το φράγμα του θεοκρατικού Βυζαντίου και ξεπέρασαν κάθε κοινωνική και πολιτική αλλαγή μέσα στους αιώνες. Μια πρόχειρη εξήγηση της διαιώνισής του, εί-

ναι, νομίζω, το βάρος που άσκησε στην ελληνική συνείδηση η περίλαμπρη (ίσως και μη αναμενόμενη) νίκη των Ελλήνων. Δέκα χιλιάδες Έλληνες να κατατροπώσουν στράτευμα εχθρικό από εκατό χιλιάδες! Ένα μικρό πάντως μερίδιο... ευθύνης για τη διατήρηση ίσως να είχε και το γνωστό Σιμωνίδειο επίγραμμα “Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι / χρυσοφόρων Μήδων εστόρεσαν δύναμιν” .

*

Φωνάζει λοιπόν ο αιμοτοπότιστος Μαραθώνας, αλλά φωνάζει λυπητερά, αφού τόσοι και τόσοι έπεσαν πολεμώντας και από τις δύο πλευρές. Βαθύτερη όμως εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι οι Πέρσες είχαν πολύ περισσότερα θύματα σε σχέση με τους Έλληνες. Σύμφωνα μάλιστα με τον Ηρόδοτο, έπεσαν στη μάχη 6.400 Πέρσες, και μόνο 192 Έλληνες. Ανάμεσα στους τελευταίους ήταν και ο αδελφός του Αισχύλου Κυναίγειρος. Ωστόσο, ο λαός εδώ δεν επηρεάζεται από φυλετικές διακρίσεις. Το αίμα ήταν κάποιων ανθρώπων και χύθηκε βίαια στο βωμό κάποιου στόχου, δίκαιου ή άδικου. “Φωνάζει” λοιπόν αυτό το αίμα, που ήταν μάλιστα τόσο άφθονο ώστε κοκκίνισε το ποτάμι της περιοχής και κύλησε στη θάλασσα, για να κοκκινίσει κι εκεί το κύμα. Δεν ξέρω τι βαθμό σεβασμού έχουν δείξει οι Νεοέλληνες - επίσημοι κι ανεπίσημοι - σ’ αυτόν τον στοιχειωμένο τόπο του Μαραθώνα. Μήπως... φύτρωσαν κι εκεί τίποτα βίλες κι απλώθηκαν πισίνες, κι έγινε ο τόπος τσιμέντο και σίδερο; Όλα να τα περιμένει κανείς από ένα λαό που έπαψε να συγκινείται από μνήμες - έξω βέβαια από φωτεινές εξαιρέσεις - μια στάση όμως που συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα του ανθρώπου.

Μία διδακτική ιστορία Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα κατά την Ιταλική κατοχή, σε κάποιο νησί του Ιονίου η ομάδα κατοχής των Ιταλών είχε επιτάξει το Δημαρχείο, που βρισκόταν στην κεντρική πλατεία του νησιού και το είχε μετατρέψει σε αρχηγείο της. Ο επικεφαλής της ομάδας κατοχής, Ιταλός αξιωματικός είχε θρονιαστεί στο γραφείο του δημάρχου και από το παράθυρό του απολάμβανε τη θέα προς την πλατεία του νησιού. Στο κέντρο της πλατείας υπήρχε μια όμορφη εκκλησία και δίπλα ακριβώς ένα πανύψηλο καμπαναριό με ένα περίτεχνο ρολόι στη μέση. Μάταια περίμενε ο ιταλός αξιωματικός να το ακούσει να χτυπάει γιατί το ρολόι αυτό είχε εδώ και καιρό σταματήσει λόγω βλάβης. Ο Ιταλός αισθάνθηκε χρέος του να αποκαταστήσει τη βλάβη και έτσι φρόντισε και έμαθε από το δήμαρχο του νησιού ότι το ρολόι είχε σταματήσει γιατί δεν υπήρχε λάδι για να λαδώσουν τα γρανάζια του. Τότε ο αξιωματικός χωρίς δεύτερη σκέψη πρόσφερε στον δήμαρχο έναν τενεκέ 12 λίτρων , παρθένο ιταλικό ελαιόλαδο, έτσι ώστε να λαδωθούν τα γρανάζια και να δει και πάλι το ρολόι να δουλεύει και πάλι, και να ακούσει την καμπάνα να χτυπάει ρυθμικά την ώρα.

Ο δήμαρχος πήρε το λάδι και το ίδιο βράδυ κάλεσε στο σπίτι του τον ταμία του δημοτικού συμβουλίου και του έδωσε μία νταμιτζάνα με 6 λίτρα παρθένο ιταλικό ελαιόλαδο, λέγοντας του ότι ο Ιταλός αξιωματικός ενδιαφέρετε να δει το ρολόι να δουλεύει και πάλι και πως θα έπρεπε γρήγορα να φτάσει το λάδι στα χέρια του συντηρητή του ρολογιού. Την άλλη μέρα το πρωί ο ταμίας πήγε στην κεντρική εκκλησία του νησιού να βρει τον παπά. Στα χέρια του κρατούσε ένα μπουκάλι με 3 λίτρα παρθένο ιταλικό ελαιόλαδο. Είπε στον παπά πως ως υπεύθυνος της εκκλησίας, άρα και του ρολογιού, ήταν δική του υπόθεση να φροντίσει ώστε το λάδι να φτάσει στα χέρια του συντηρητή του ρολογιού, με σκοπό να λαδωθούν τα γρανάζια του και να αρχίσει και πάλι να δουλεύει, όπως δηλαδή επιθυμούσε να γίνει ο ιταλός αξιωματικός. Ο παπάς πήρε το λάδι και το ίδιο μεσημέρι φώναξε τον νεωκόρο στο γραφείο του. Του εξήγησε την επιθυμία του ιταλού αξιωματικού να δει το ρολόι να δουλεύει και του είπε πως γι’ αυτό το λόγο προσφέρει 1 λίτρο παρθένο ιταλικό ελαιόλαδο. Τον παρακάλεσε αν θα μπορούσε να πάει το λάδι αυτό στον συντηρητή του ρολογιού και να του πει να πιάσει αμέσως δουλειά και

να αρχίσει να λαδώνει το ρολόι. Ο νεωκόρος έφυγε αμέσως για να εκτελέσει την εντολή του παπά. Μετά από λίγη ώρα χτυπούσε την πόρτα του συντηρητή του ρολογιού και αφού του εξιστόρησε τα όσα είχαν συμβεί του έδωσε ένα μπουκαλάκι με 200 γραμμάρια παρθένο ιταλικό ελαιόλαδο και του ζήτησε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό να λαδώνει το ρολόι για να μην δυσαρεστηθεί ο ιταλός αξιωματικός. Ο συντηρητής του ρολογιού, όταν έμεινε μόνος, κοίταξε με δέος το πολύτιμο περιεχόμενο του μικρού μπουκαλιού. Σκέφτηκε πόσο νόστιμες θα έκανε τις λαχανίδες που επί μήνες έτρωγε αυτός και η οικογένειά του. Πόσο καλό θα έκανε στο παιδιά του λίγο λάδι που τους έχει ξεραθεί ο οισοφάγος από την μπομπότα! Την ίδια όμως στιγμή σκέφτηκε με τρόμο την αντίδραση του ιταλού αξιωματικού αν δεν έκανε αυτό που τον είχε προστάξει μέσω του νεωκόρου, μιας και τους υπόλοιπους κρίκους αυτής της αλυσίδας τους αγνοούσε! Το ίδιο απόγευμα το ρολόι χτύπησε και πάλι μετά από πολύ καιρό, έξι φορές. Στην αρχή οι νησιώτες νόμισαν πως κάποιος είχε πεθάνει και σταυροκοπήθηκαν λέγοντας “ζωή σε λόγου μας” . Αργότερα όμως, έμαθαν από τον παπά της εκκλησίας που τους μά-

ζεψε για τον εσπερινό ότι ο καλός ιταλός αξιωματικός είχε προσφέρει παρθένο ιταλικό ελαιόλαδο για να βάλει σε λειτουργία το ρολόι τους και πως γι’ αυτό και μόνο θα έπρεπε να αισθάνονται μεγάλη ευγνωμοσύνη που ο Κύριος, αν και περνάνε δύσκολες στιγμές στη μέση ενός φριχτού πολέμου τους έστειλε αυτόν τον μεγαλόψυχο Ιταλό. Φυσικά το ρολόι στην κεντρική πλατεία του νησιού σταμάτησε να δουλεύει μετά από μία εβδομάδα και ο ιταλός αξιωματικός έστησε στον τοίχο του καμπαναριού τον έλληνα συντηρητή και τον εκτέλεσε ένα πρωί, παρουσία του δημάρχου, του ταμία, του παπά του νεωκόρου και των υπολοίπων κατοίκων του νησιού για παραδειγματισμό!!!!!!! Αν και στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει κατοχή, ούτε ξένοι κατακτητές, εμείς ακόμη συνεχίζουμε να στερούμε το “λάδι” από τα γρανάζια της μηχανής μας. Από το δήμαρχο στον ταμία και από τον παπά στον νεωκόρο χάνεται ο πλούτος που έρχεται από την Ε.Ε. για να υποστηρίξει την οικονομία μας και στο τέλος το θύμα είναι ο συντηρητής του ρολογιού... δηλαδή εμείς!!! Για την αντιγραφή Κ. Α. Μ.


14/ EK£E™EI™ Έκθεση ζωγραφικής μελών και γονέων του “ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ” Στην αίθουσα του Κινηματοθεάτρου “Αχίλλειον” τα μέλη και οι γονείς του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ παρουσιάζουν έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών κατασκευών που δημιούργησαν οι ίδιοι, με τίτλο: “Δύο ΜΕ τέσσερεις”. Διάρκεια έως 26 Ιουνίου. Στην έκθεση (ο τίτλος της οποίας παραπέμπει στις ώρες λειτουργίας του εργαστηρίου) παρουσιάζονται πρόσφατα και παλιότερα έργα των μελών του εργαστηρίου εικαστικών του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, τα οποία συνδυάζουν την αισθητική με τη χρηστικότητα. Με λαμπερά χρώματα και ξεχωριστό στυλ, καταφέρνουν να απελευθερώσουν δυνάμεις λυτρωτικές μέσα από τις επεξεργασμένες φόρμες. Απλά και συχνά “ευτελή” υλικά όπως τσουβάλια, υφάσματα κ.α., καθώς και μακετόχαρτα, τελάρα, γύψος, ελαιοχρώματα, τέμπερες κ.α. μεταμορφώνονται φτιάχνοντας αφηρημένες μορφές και απεικονίσεις, με κυβιστικά, φουτουριστικά αλλά και κλασικά χαρακτηριστικά (τοπία, πρόσωπα, νεκρές φύσεις). Δημιουργείται μία συνολική εικαστική πρόταση που κατ’ αρχήν ικανοποιεί τα ίδια τα μέλη του εργαστηρίου αλλά θεωρούμε ότι παρουσιάζει και ευρύτερο ενδιαφέρον για το κοινό με την προσέγγισή της. Το καλλιτεχνικό εργαστήρι του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας και συν-εορτάζει στα έξι χρόνια λειτουργίας του Θεραπευτικού Προγράμματος μέσα από την εκπαίδευση και την παραγωγή εικαστικών έργων , με τη συμμετοχή στον κοινωνικό και καλλιτεχνικό ιστό της πόλης του Βόλου. Προσκαλεί το κοινό του Βόλου, να κρίνει, να απολαύσει και να ενημερωθεί ταυτόχρονα για το έργο του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ. Η συγκεκριμένη εικαστική παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια που καταβάλλει το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ για τη διεύρυνση της επαφής και γνωριμίας της τοπικής κοινωνίας με το πρόγραμμα και τις υπηρεσίες του, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για το έργο που συντελείται στα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και να καταστούν ενεργοί συμμέτοχοι και συμπαραστάτες στην προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην ευρύτερη περιοχή. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-14:00 και 19:00-23:00. Τηλ. επικοινωνίας: 24210-23563.

Έκθεση Αγιογραφίας της Ομάδας ΧΕΝ Βόλου Στο χώρο της Ομάδας ΧΕΝ (28ης Οκτωβρίου 122 με Γκλαβάνη - 1ος όροφος) μια ομάδα γυναικών, με πολλή αγάπη και μεράκι, έχουν φτιάξει ένα μικρό εργαστήρι Αγιογραφίας και δημιουργούν τα έργα τους υπό την επίβλεψη της αγιογράφου Λυδίας Γουριώτη. Στον ίδιο χώρο από την Τετάρτη 9 Ιουνίου έως το Σάββατο 12 Ιουνίου και ώρες λειτουργίας από 19.00 έως 21.00 θα εκθέσουν τα έργα τους. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Τετάρτη 9 Ιουνίου και ώρα 19.30. Στην έκθεση θα λάβουν μέρος οι: Αγαπητού-Σκαμάγκα Ελευθερία, Αλεξίου Άντα, Βολωτά Αλεξάνδρα, Γώγου Ελένη, Λασκαράκη Φιλίτσα, Πισσαρίδου Βούλα και Χιώτη Παπαεμμανουήλ Ευαγγελία.

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤ÙË ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË

Η ποίηση της Σαπφώς, πηγή έμπνευσης για τον Ντόνοβαν

Π

Tου ΣΩΤΗΡΗ ΛΕΤΣΙΟΥ

οιός θα το περίμενε ότι στην διάρκεια μιας και μόνο εβδομάδας δύο από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ροκ μουσικής, ο Μπομπ Ντύλαν και ο Ντόνοβαν, θα βρισκόντουσαν επί ελληνικού εδάφους; Και όμως αυτό έγινε πραγματικότητα, αφού ο μεν Ντύλαν επισκέφτηκε την Αθήνα για μια συναυλία, ενώ ο Ντόνοβαν για να παρουσιάσει τις φωτογραφίες του εμπνευσμένες από την ποίηση της Σαπφώς στην γκαλερί της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Ο Ντόνοβαν Λέιτς(όπως είναι το πλήρες όνομά του) μουσικοσυνθέτης, στιχουργός και ποιητής εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1965 σε βρετανικό τηλεοπτικό σόου και χαρακτηρίστηκε από τα έντυπα της εποχής ως η βρετανική απάντηση στον Μπομπ Ντύλαν. Από τα πρώτα του τραγούδια πέρασε στην ψυχεδελική μουσική, πριν ακόμα αυτή κυριαρχήσει στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Λίγο μετά την πρώτη του εμφάνιση έγινε μέλος της παρέας των Μπητλς και ταξίδεψε μαζί τους στην Ινδία. Με τα θρυλικά σκαθάρια συνεργάστηκε και σε μουσικό επίπεδο επηρεάζοντας με τα τραγούδια του τους Τζων Λέννον και Πωλ Μακάρτνευ. Συνδυάζοντας στοιχεία από φολκ, τζαζ, κλασική, ινδιάνικη μουσική, και την μουσική κουλτούρα της Καραϊβικής, αναδείχθηκε σε μια από τις πιο σημαντικές, μουσικές φυσιογνωμίες του κινήματος των χίπις στη δεκαετία του ’60. Δεν έκρυβε ασφαλώς την ικανοποίησή του το βράδυ των εγκαινίων, ενώ στο πρόσωπό του καθρεπτιζόταν έντονα η νεανική αθωότητα και ο ενθουσιασμός που δεν εγκαταλείπουν ποτέ ένα καλλιτέχνη όπως ο Ντόνοβαν. Στην πρώτη του έκθεση στην Ελλάδα - που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ παρουσιάζει δώδεκα φωτογραφίες μεγάλων διαστάσεων από την σειρά έργων του με τον τίτλο “Sapphographs” και είναι εμπνευσμένες από

την αρχαία λυρική ποίηση της Σαπφώς (7ος αι. π.Χ.). Ο επιμελητής της έκθεσης, Κρίστοφερ Μάρρευ γράφει: “Οι Sapphographs αποτυπώνουν τη μυθική ομορφιά της αρχαιοελληνικής παράδοσης και ταυτόχρονα ζωντανεύουν τον αισθησιασμό της φύσης και τη δύναμη των τελετουργιών της αφυπνίζοντας έτσι την διάθεση για καλλιτεχνική δημιουργία. Tο έργο της Σαπφώς έχει ερμηνευτεί και απεικονιστεί με ποικίλα καλλιτεχνικά μέσα από την εποχή της μέχρι και σήμερα. Ταυτόχρονα έχει εμπνεύσει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και με διαφορετικούς τρόπους τους μεγαλύτερους ζωγράφους, θεατρικούς συγγραφείς, μυθιστοριογράφους, σχεδιαστές μόδας, χορογράφους και μουσικοσυνθέτες παγκοσμίως” . Σε ερώτησή μας γιατί επέλεξε την Σαπφώ απάντησε: “ Έχω εμπνευσθεί από τον ελληνικό πολιτισμό και την ποίηση της Σαπφώς. Θέλω να ενθαρρύνω τους νέους στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο να ασχοληθούν με την ποίηση και να την κάνω ξανά κομμάτι της λαικής κουλτούρας, εκεί όπου άλλωστε ανήκει. Εξάλλου έχω επηρεαστεί τόσο από την ελληνική όσο και την κέλτικη ποίηση” . Έχει επισκεφτεί πολλές φορές την Ελλάδα στα χρόνια του ’60, όταν τα ελληνικά νησιά δεν βούλιαζαν από τα πλήθη

των τουριστών και διαπιστώνει πόσο έχουν αλλάξει σήμερα οι ελληνικές πόλεις. Με συμπάθεια αναφέρεται και στα οικονομικά προβλήματα “τα οποία άλλωστε αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες του ευρωπαικού νότου” και σημειώνει δηκτικά ότι “πρέπει να αντιμετωπίσουμε από διαφορετική οπτική γωνία τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και να δανειζόμαστε λιγότερα χρήματα” . Λίγο πριν μας αποχαιρετήσει έπαιξε με την κιθάρα του το τραγούδι “Be mine” και μας έδωσε ραντεβού για μια συναυλία στην Αθήνα, ίσως τους επόμενους μήνες.

ŒÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ Ù˘ BÚÂÙ·Ó›‰·˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘

Γλυπτά της Σάρα Λούκας με αναφορές στο ανθρώπινο σώμα Tου ΣΩΤΗΡΗ ΛΕΤΣΙΟΥ Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης φιλοξενεί έως τις 12 Σεπτεμβρίου έκθεση με έργα της Βρετανής καλλιτέχνιδας Σάρα Λούκας. Παρουσιάζονται έργα από τη νέα της σειρά με τίτλο “Nuds Cycladic” που αποτελούνται από νάιλον καλσόν παραγεμισμένα με πούπουλο, διαρθρωμένα σε ασαφή, βιομορφικά σχήματα. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στο έργο της Λούκας, μια αυτοβιογραφική σειρά που κινείται πέρα από την κριτική των δύο φύλων, η οποία χαρακτήριζε τη δουλειά της τη δεκαετία του ’90. Προχωρά έτσι δίνοντας στα πρωιμότερα παρασταστικά γλυπτά της πιο αφαιρετικές μορφές. Εδώ, είναι έντονη η επιρροή από καλλιτέχνες της βρετανικής γλυπτικής του 20ού αιώνα, όπως η Μπάρμπαρα Χέπγουορθ και ο Χένρυ Μούρ κ.α. Η Σάρα Λούκας γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1962 και σπούδασε στο Κολλέγιο Ζωγραφικής του Λονδίνου από όπου αποφοίτησε 1987. Από τις δύο κιόλας πρώτες ατομικές εκθέσεις της το 1992, η Lucas συνεχίζει να χρησιμοποιεί υλικά καθημερινής χρήσης δημιουργώντας έργα με χιούμορ, οπτικούς γρίφους και σεξουαλικούς συμβολισμούς, θέλοντας έτσι να μιλήσει για θέματα όπως η σεξουαλικότητα, ο θάνατος, η εθνική ταυτότητα και τα δύο φύλα. Έργα της έχουν επίσης παρουσιαστεί σε μη συμβατικούς χώρους, όπως ένα άδειο κτίριο γραφείων, σε μία αποθήκη ταχυδρομείου, σε ένα άδειο εμπορικό

κατάστημα, κ.α. Η Λούκας ανήκει στη γενιά των Νέων Βρετανών Καλλιτεχνών (Young British Artists) που εμφανίστηκαν κατά τη δεκαετία του ’90. Ήταν από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη θρυλική ομαδική έκθεση “Freeze” (1987), την οποία οργάνωσε ο Ντάμιεν Χιρστ, και όρισε το κίνημα των Νέων Βρετανών Καλλιτεχνών. Στην έκθεση συμπεριλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, έργα των Τρέισυ Εμιν, Γκάρυ Χιούμ, και Λίαμ Γκίλικ.

Η Λούκας φιλοτεχνεί γλυπτά από πλήθος ετερογενών και συχνά αναπάντεχων καθημερινών υλικών, όπως φθαρμένα έπιπλα, ρούχα, φρούτα, λαχανικά, εφημερίδες, τσιγάρα, αυτοκίνητα, ρητίνη, γύψο, λάμπες νέον. Η εξαθλίωση που παρουσιάζουν πολλά από τα έργα της, υποκρύπτουν τα σοβαρά και πολύπλοκα θέματα τα οποία θίγει με το έργο της. Παρουσιάζει συνεχείς αναφορές στο ανθρώπινο σώμα, θέτοντας υπό εξέταση τους παραδοσιακούς ορισμούς των δύο φύλων. Η Λούκας επιτυγχάνει έναν παράδοξο συνδυασμό σκληρότητας και ευαισθησίας, καθώς το παραγεμισμένο νάιλον που θυμίζει ταυτόχρονα λαξευμένη πέτρα και αληθινή σάρκα, υπογραμμίζει την ικανοποίηση που δίνει η θέαση του περίοπτου γλυπτού. Ο όρος “NUDS” παραπέμπει σε κόμπους, ρόζους ή γυμνά και επιβεβαιώνει ότι η καλλιτέχνης χρησιμοποιεί λογοπαίγνια, αργκό και γλωσσικές ρήσεις ως στοιχεία της γλυπτικής της. Τα έργα της ξεχειλίζουν από άλλους υπαινιγμούς, προκαλώντας ποικίλες ερμηνείες, από την τρυφερότητα μέχρι τον αυτοερωτισμό. Τα ακαθόριστα οργανικά σχήματα της σειράς NUDS, τα οποία εξισορροπούνται από στοιβαγμένους κυβόλιθους λιγνιτότεφρας, θυμίζουν τα μαλακά περιγράμματα των γλυπτών των Βρετανών μοντερνιστών, ενώ η επιρροή άλλων, κανονικών μορφών, ιδιαίτερα εκείνων του Χανς Μπέλμερ και της Λουίζ Μπουρζουά, υποδηλώνεται από άκρα, μαστούς, ανοίγματα και άλλα μέλη του σώματος.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

MOY™IKH / 15

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿

Απολλώνειος Χορωδία: 35 χρόνια αναδρομικές ηχογραφήσεις

1

Tου ΗΛΙΑ ΒΟΛΙΟΤΗ - ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ, (volkap69@yahoo.com)

974-2009. Τριάντα πέντε συναπτά και γλυκύφωνα χρόνια συμπλήρωσε, η Απολλώνειος χορωδία και παραμένει ανδρική από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Στα έντεκα πρώτα χρόνια λειτουργούσε στο Βόλο σαν ανεξάρτητο σωματείο και την είχαν διευθύνει έξι μαέστροι. Ο ιδρυτής Γιώργος Λίβας, ο Βλάσσης Μαστρογιάννης, ο Γιάννης Βασιλείου, η Κική Μόρφη και ο Γιάννης Καρκάλας. Σε αυτό το καρπερό σύνολο έχουν θητεύσει πάνω από εκατόν πενήντα μέλη-χορωδοί. Και η πρώτη επαγγελματική δισκογραφική της δουλειά είναι πια γεγονός. Ο ιωβηλαίος δίσκος (cd) κυκλοφορεί υπό την αιγίδα της ΙΩΝΙΑΣ, της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Διευθύνει ο Γιώργος Διαμαντόπουλος, που είναι και ο μακροβιότερος μαέστρος της εν λόγω χορωδίας, από το 1986 στο πόντιουμ. Πριν όμως μιλήσουμε για την δισκογραφική δουλειά “Απολλώνειος Χορωδία, 35 χρόνια αναδρομικές ηχογραφήσεις”, δυο ιστορικές κουβέντες. Η χορωδία ιδρύθηκε το 1974 στον Βόλο και το 1985 εντάχθηκε στις τάξεις της τότε Πνευματικής Εστίας του Δήμου της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Οι συμμετοχές σε Χορωδιακά φεστιβάλ όλης της χώρας, οι συναυλίες στις πόλεις του Βόλου και της Νέας Ιωνίας, στο “Αχίλλειον”, στο “Αττίκ”, στο “Λυρικό”, στις σπουδαίες κινηματογραφικές αίθουσες των περασμένων δεκαετιών της πόλης, ήταν από τις κύριες δραστηριότητες των πρώτων χρόνων λειτουργίας της χορωδίας. Ακόμη και στην τηλεοπτική εκπομπή “Να η Ευκαιρία” είχε παρουσιασθεί αποσπώντας διάκριση. Η μεγάλη καλλιτεχνική της, δραστηριότητα εκτινάσσεται από το 1986 και μετά, όταν οι επιτυχείς συμμετοχές στα Ελληνικά Χορωδιακά Φεστιβάλ πληθαίνουν και η φήμη της μέρα τη μέρα αυγαταίνει, αφού και πρόκειται για χορωδία, με ιδιαίτερη σύνθεση. Σημειωτέον ότι είναι από τις ελάχιστες ανδρικές χορωδίες, που απέμειναν στη Ελλάδα, από την ίδρυσή της έως σήμερα, και χαρακτηρίζεται για το πλούσιο, ενδιαφέρον ρεπερτόριο και τις ευρηματικές εναρμονίσεις. Στην μακρόχρονη ιστορία της χορωδίας σταχυολογούμε τις ποικίλες συναυλίες της με αφιερώματα σε γνωστούς καλλιτέχνες, τις συμπράξεις με άλλα χορωδιακά, μουσικά σύνολα και τις συμμετοχές σε σημαντικά γεγονότα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Μαγνησίας, σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και επετείους. Η Απολλώνειος Χορωδία λαμβάνει επίσης μέρος σε λατρευτικές εκδηλώσεις της εκκλησίας. Έχει εμφανισθεί πολλές φορές στην δημόσια τηλεόραση, αλλά και στα τοπικά κανάλια TRT, ASTRA και ΤV Μαγνησία. Το χορωδιακό τραγούδι ανθεί στην επαρχία, αλλά και στις γειτονιές της Αττικής, εκεί που δεν φωτίζουν τα τηλεοπτικά κανάλια των ποικίλων λυμάτων. Μερικές δεκάδες καλλίφωνοι, ένας μερακλής μαέστρος και γεμίζουν τα απογεύματα των συντελεστών με ωραίες εικόνες, αποκτά περιεχόμενο η γειτονιά, το χωριό, η πόλη, η παρέα και μάλιστα με σχεδόν μηδενικά έξοδα, φτιάχνεται από το τίποτα μια ακόμα εστία πολιτισμού. Έχουν πραγματικά ενδιαφέρον τα ποικίλα χορωδιακά φεστιβάλ και οι συναντήσεις, που διοργανώνονται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Σε πάμπολλες τέτοιες δραστηριότητες έχει διαπρέψει μέχρι τώρα και η Απολλώνειος Χορωδία, όπως και άλλα ομόλογα σχήματα, που έχουν σταθερή και πιο επαγγελματική πορεία.

Ο δίσκος Από ένα μεγάλο όγκο ηχογραφήσεων, τις πιο πολλές φορές ερασιτεχνικών, από συναυλίες όλα αυτά τα χρόνια, τι να πρωτοδιαλέξεις; Τίποτα δεν μπορεί να είναι ικανοποιητικό, όλο και κάτι θα “ακουστεί” ή θα ξεφύγει, έτσι ώστε να δυσκολέψει την επιλογή ενός ελκυστικού, ποικίλου ρεπερτορίου με σκοπό την έκδοση επετειακού ψηφιακού δίσκου. Προηγήθηκαν δύο ερασιτεχνικά ηχογραφήματα, το πρώτο το 1994 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων της χορωδίας, εκδόθηκε τότε κασέτα με επτά τραγούδια με ηχολήπτη τον Τάκη Αγριγιάννη. Και το δεύτερο το 2005, ένα μη εμπορικό cd με τίτλο, “Αν παρήλθον...” με δέκα οκτώ τραγούδια με ηχολήπτη τον Γιώργο Ζαγόρη. Αυτήν τη δεύτερη εργασία την παρουσιάσαμε από τις στήλες του Μετρονόμου. Ορισμένα από τα κομμάτια του “Αν παρήλθον...” περιλαμβάνονται και σε αυτήν την επετειακή έκδοση. “Με αυτήν την καταγραφή θέλουμε να αναδείξουμε την αυθεντικότητα της έκφρασης των ζωντανών εκτελέσεων των τελευταίων 25 χρόνων, χωρίς τα “συμμαζέματα” μιας τέλειας και άρτιας ηχογράφησης στο στούντιο με την κατά τεκμήριο “ψυχρή” παρέμβαση της τεχνολογίας. “Γλυκυφωνία” με έμφυτη ευγένεια και

αισθητική, και οι χορωδοί με όλα τα “χνάρια” της νεανικής τους γήρανσης” - τονίζουν στο φυλλάδιο του δίσκου ο μαέστρος Γιώργος Διαμαντόπουλος και οι χορωδοί. Χρόνια φίλος ο Γιώργος Διαμαντόπουλος δουλεύει πολύ στις χορωδίες, που κατά καιρούς διευθύνει και μάλλον στην Απολλώνειο Χορωδία είναι η πιο μακρόχρονη και καρποφόρα θητεία του. Με την ιδιότητα του απαιτητικού και ευαίσθητου ακροατή, νομίζω ότι είναι πολύ όμορφες και λειτουργικές οι εναρμονίσεις, που έχει κάνει σε αρκετά τραγούδια του δίσκου, για παράδειγμα στο “Χαράματα η ώρα τρεις” (στην εκδοχή του Μάρκου Βαμβακάρη), στην “Πηλιορείτισσα” των Βαγγέλη Δικήτα και Διονύση Αποστολάτου, ή στο πιο κλασικό και παιγμένο από ποικίλες χορωδίες “Τέσσερις στρατηγοί” των Μ. Χατζιδάκι και Μπ. Μπρεχτ. Στον ψηφιακό δίσκο με το απάνθισμα της τριανταπεντάχρονης δουλειάς της Απολλώνειας Χορωδίας περιλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι (το Τροπάριο της Κασσιανής, το Σήμερα κρεμάται επί ξύλου, κ.ά.), ρεμπέτικα τραγούδια (χαράματα ή ώρα τρεις, Βάρκα γιαλό), καντάδες, παραδοσιακά άσματα και νεώτερα δημοφιλή κομμάτια. Τα τελευταία χρόνια το έφεραν του κύκλου τα γυρίσματα να συνεργαστούμε με την Απολλώνειο Χορωδία, για πρώτη φορά σε παρουσίαση βιβλίου μου και κατόπιν σε καναδυό ακόμα εκδηλώσεις, που διοργανώσαμε σε συνεργασία με τον Δήμο της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.

Τα μέλη και το μέλλον Είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι χορωδίες, γενικά τα μουσικά σύνολα, διακρίνονται από ρευστότητα στην σύνθεση. Απαρτίζονται από ένα πυρήνα και ανάλογα με την εποχή, τις συγκυρίες και τις ανάγκες μπαινοβγαίνουν διάφορα μέλη. Το θέμα είναι τώρα η συνέχεια της πορείας πάντα με συνδρομή

και οικονομική κάλυψη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γενικότερο είναι πλέον το πρόβλημα με τον διαβόητο “Καλλικράτη” και τις προβλεπόμενες με τον στανιό συνενώσεις δήμων και κοινοτήτων αποκλειστικά με κομματικά κριτήρια, μόνο για την καθιέρωση του γερμανικού εκλογικού συστήματος. Τι θα γίνει με καλλιτεχνικά σύνολα, που προσφέρουν τα μάλα στις τοπικές κοινωνίες αλλά και ευρύτερα στο πανελλήνιο; Θα πέσουν θύματα του κομματισμού; Εντάξει, πρέπει να καταργηθούν σχήματα, που είναι σφραγίδες για να τα οικονομάνε οι “ημέτεροι”, πλην όμως πολλοί δήμοι και κοινότητες ανά την Ελλάδα έχουν να επιδείξουν πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα. Στην Μαγνησία υπάρχουν αμφότερα τα φρούτα. Στο υδροκέφαλο τέρας Δήμος Βόλου, Νέας Ιωνίας και τα περίχωρα μέχρι Πορταριά, που πάει να δημιουργήσει ο κομματικός “Καλλικράτης” θα θυσιαστούν αυτοί οι πολιτιστικοί φορείς με το πρόσχημα του συμμαζέματος των χρεοκοπημένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Όχι δεν είναι ζητούμενο να διατηρηθούν αυτοί οι πνεύμονες πολιτισμού και να φυτοζωούν μέχρι να κλείσουν. Το στοίχημα είναι πως θα ενισχυθούν για να επεκτείνουν την δράση τους παράγοντας έργο, συντροφεύοντας τους πολιτιστικά υποσιτιζόμενους κατοίκους των πόλεων. Ενδεικτικά αναφέρεται η Απολλώνειος Χορωδία σαν ζωντανό κύτταρο, που κοσμεί την ζωή της Μαγνησίας. Υπάρχουν και άλλα αξιόλογα συγκροτήματα στην γενέτειρα και σε όλη την χώρα, όχι μόνο την μουσική θεραπεύοντα, αλλά και τις άλλες καλές τέχνες. Για να δούμε τι θα κάνει το αντιδραστικό κράτος, που μέχρι τώρα έχει στόχο όχι να αναπτύσσει αλλά να καταστρέφει τον πολιτισμό; Το καθοριστικό είναι πως θα αντιδράσουν οι τοπικές κοινωνίες, αν θα προστατεύσουν τα πολιτιστικά τους κοσμήματα, που κάθε μια διαθέτει. Ξεφύγαμε πολύ από το θέμα; Όχι φυσικά! Με αφορμή την Απολλώνειο Χορωδία και το ιωβηλαίο της μιλάμε για τα επερχόμενα, που όλοι απευχόμεθα. Το φθινόπωρο προοιωνίζεται σκοτεινό για τον λαϊκό πολιτισμό. Μέχρι τότε ας κλείσουμε με την σύνθεση της Απολλώνειας Χορωδίας: Τενόροι: Γαϊτανάς Κώστας, Ιωαννίδης Απόστολος, Λουκίδης Τάσος, Παραγιούτσικος Τάσος, Πέτσης Γιάννης, Φάππας Στάθης. Σεκόντο: Βλιώρας Βασίλης, Βουρλογιάννης Αργύρης, Ευσταθίου Θανάσης, Ζουπανιώτης Βασίλης, Καραφέργιας Βάϊος, Μαραθάς Γιώργος, Παγώνης Γιάννης. Βαρύτονοι: Βήττας Παναγιώτης, Βούλγαρης Νίκος, Γεωργίου Μιχάλης, Γιαβρουδέλης Μπάμπης, Καραφύλλης Γιάννης, Κουτσορίζος Νίκος, Λουλούδης Μιχάλης, Ρέπουλης Αριστείδης. Μπάσοι: Βασίλειου Νίκος, Κατσάνος Απόστολος, Κωστόπουλος Λίνος, Μεταξάς Κώστας, Μπουντούκος Γιώργος, Σουσουρής Στέλιος.

Στα μουσικά μονοπάτια της Δημοτικής Χορωδίας Αγχιάλου

Στα μουσικά μονοπάτια της 50μελούς χορωδίας της Ν. Αγχιάλου, πορευθήκαμε για περισσότερο από τρεις απογευματινές ώρες του Σαββάτου στις 29 Μαΐου προσκεκλημένοι του Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Ελληνικού, και της ομώνυμης χορωδίας του Δήμου. Το μουσικό μονοπάτι διεύρυναν με την παρουσία τους, η χορωδία του Μουσικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου και η Δημοτική Χορωδία Αλίμου. Την τελευταία πινελιά του πολλά υποσχόμενου Μαγιάτικου Απογευματινού στην πόλη της Αθήνας, τοποθέτησε αποφασιστικά η υπέροχη ερμηνεία της Δημοτικής Χορωδίας της Ν. Αγχιάλου. Στο πιάνο συνόδευε η κ. Άρτεμις Αργυροπούλου και την Δ/νση της Χορωδιας είχε ο μαέστρος κ. Γιώργος Διαμαντόπουλος. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές που βοήθησαν στην δημιουργία αυτού του Μουσικού Ταξιδιού. ∞. ∫ÔÎÎÒÓË


¢π∞¢ƒ√ª∂™

16 / TEXNE™

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘

Mουσική παράσταση Γ. Μπέζου με ήχους Γ. Ζαμπέτα

Καλοκαίρι μουσικής και θεάτρου στο Βόλο

ΔÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “Θα τραγουδήσω για σένα”: Ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα. Με το Γιάννη Μπέζο και λαϊκή ορχήστρα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Ιουνίου ( 9.30 μ.μ.) στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Με video, αφήγηση και βέβαια τα τραγούδια του σπουδαίου μουσικού που συνήθως μας μεταμορφώνουν σε μια μεγάλη χορωδία και μας αναγκάζουν να θυμόμαστε αυτά που μας ενώνουν και όχι τις δήθεν ιδιαιτερότητες που μας χωρίζουν. Ένα αφιέρωμα που επιθυμεί να αποφορτίσει από τη μιζέρια και το αίσθημα κατωτερότητας και ηττοπάθειας του καιρού μας. Μια γιορτή! Ένα πρόγραμμα με περισσότερα από 25 τραγούδια για το Ζαμπέτα και αφηγηματικά μέρη από το βιβλίο της Ιωάννας Κλειάσιου “Και η βρόχα έπιπτε...στρέιτ θρου. Γιώργος Ζαμπέτας. Βίος και Πολιτεία” από τις εκδόσεις Ντέφι. Λέει ο Γιάννης Μπέζος “Το να ανατρέχουμε στα παιδικά μας χρόνια είναι πολλές φορές οδυνηρό, αλλά άλλες τόσες είναι και μαγικό. Όχι γιατί “παλιά ήταν καλύτερα” , αλλά γιατί εμείς ήμασταν νέοι και δεν παίρναμε τον εαυτό μας πολύ στα σοβαρά. Για ένα λαϊκό άνθρωπο σαν κι εμένα, η παρουσία του Ζαμπέτα ήταν ένας μουσικός κόσμος και ένα παιχνίδι ζωής ταυτόχρονα. Τώρα πια μου λείπει. Και επειδή είμαι σχεδόν βέβαιος ότι στους περισσότερους συμβαίνει το ίδιο αλλά δεν το ομολογούν, αποφάσισα να ζωντανέψωλίγο πιο οργανωμένα- τη φοβερή αυτή μορφή του μεταπολεμικού τραγουδιού, όχι τόσο για να “ξαναθυμηθούμε” , αλλά για να χαστουκίσουμε τη σοβαροφάνεια που μας ταλαιπωρεί τα τελευταία ευρωπαϊκά μας χρόνια. Ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν αναμφισβήτητα σπουδαίος μουσικός. Μα περισσότερο ήταν γενναίος. Δε φοβόταν την ταπεινή καταγωγή του, ούτε τον τρόπο που μιλούσε, ούτε την “έλλειψη πνευματικότητας” και βέβαια υπερασπιζόταν το δικό του πηγαίο συναίσθημα. Δηλαδή ήταν γνήσια λαϊκός. Θα γίνουμε, λοιπόν, μια μεγάλη χορωδία για να επαναφέρουμε στη μνήμη και στην καρδιά μας ό,τι μας ενώνει και να ξεχάσουμε ό, τι μας απομακρύνει από τις ευαισθησίες μας. Άααλααα!” Τραγούδι - Παρουσίαση: Γιάννης Μπέζος Συμμετέχει επταμελής λαϊκή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Αντρέα Ζαφειρόπουλου Παίζουν οι μουσικοί: Αντώνης Ανέστης, Γιώργος Κοκκινάρης, Δημήτρης Κούστας, Γιώργος Μπαράκος, Γιώργος Ρούλος και Χάρης Γιαννόπουλος. Παραγωγή: Ελληνική Θεαμάτων. Τιμή εισιτηρίου: 22€. Προπώληση εισιτηρίων: Κινηματογράφος Αχίλλειον. Ώρες: 11.00 - 13.00 & 18.00 - 21.00 καθημερινά.

Την κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι “Η Λοκαντιέρα”, παρουσιάζει το καλοκαίρι του 2010, η “5η Εποχή” . Δύο παραστάσεις προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Ιουνίου ( 9.30 μ.μ.) στο Βόλο Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες και διασημότερες κωμωδίες της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. Μια κωμωδία με δαιμόνια πλοκή και διαρκείς ανατροπές, που φτάνουν συχνά στα όρια της σκηνικής υπερβολής. Η αιώνια διαμάχη μεταξύ των δύο φύλλων είναι ο βασικός καμβάς, πάνω στον οποίο ο Κάρλο Γκολντόνι αναπτύσσει την κωμωδία του, με αριστουργηματικό τρόπο. “Η Λοκαντιέρα” είναι έργο που απευθύνεται σ’ ένα ευρύτατο κοινό κάθε ηλικίας ’Εργο λαϊκό και ταυτόχρονα μια εκρηκτική κωμωδία, επίκαιρη σε κάθε εποχή... Η κωμωδία ανεβαίνει σε απόδοση-σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, σκηνικό-κοστούμια Γιώργου Πάτσα, μουσική Θοδωρή Οικονόμου, κινησιολογική επεξεργασία - χορογραφία ’Ελενας Γεροδήμου και φωτισμούς Νίκου Σωτηρόπουλου. Παίζουν οι ηθοποιοί : Ρένια Λουιζίδου, Κώστας Κόκλας, Αλέξανδρος Μπορδούμης, Τάσος Γιαννόπουλος, Μαριάνθη Φωτάκη, Άγγελος Μπούρας Στη νέα σκηνική πρόταση, η κωμωδία εξελίσσεται σε διαφορετικούς χρόνους και μας ταξιδεύει σε διαφορετικές εποχές. Οι ήρωες της κωμωδίας συναντώνται για πρώτη φορά στην εποχή της ιταλικής αναγέννησης -18ος αιώνας- Βενετία, υπό τους ήχους της μουσικής του Βιβάλντι- και στη συνέχεια στον 19ο αιώνα [εποχή του ευρωπαϊκού ρομαντισμού]. Τους ξανασυναντάμε στην περίοδο του μεσοπολέμου, υπό τους ήχους της τζαζ, σε μια σκηνή καμπαρέ και αργότερα στη μεταπολεμική Ευρώπη. Στο τέλος, ο χρόνος χάνεται... Οι ήρωες της κωμωδίας θα συνεχίσουν

Σ

υναυλίες και παραστάσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα των θερινών εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου, που θα πραγματοποιηθούν στο θερινό θέατρο της πόλης. Το πρόγραμμα του τριμήνου διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 11 Ιουνίου - Γ. Μπέζος “Θα τραγουδήσω για σένα” Τετάρτη 23 Ιουνίου - Συναυλία Αλκίνοου Ιωαννίδη Παρασκευή 25 και Σάββατο 26 Ιουνίου - Θεατρική παράσταση “Λοκαντιέρα” Τρίτη 29 Ιουνίου - Συναυλία Αρβανιτάκη-Τσανακλίδου Τετάρτη 30 Ιουνίου - Θεατρική παράσταση “Μαλλιά - Κουβάρια” Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Ιουλίου - Θεατρική παράσταση “Μπακαλόγατος” Τρίτη 6 και Τετάρτη 7 Ιουλίου - Θεατρική παράσταση “Πλούτος” Πέμπτη 8 Ιουλίου - Θεατρική παράσταση “Τρωάδες” Παρασκευή 9 Ιουλίου - Θεατρική παράσταση “Οι Αγαπητικοί της Βοσκοπούλας” Δευτέρα 12 Ιουλίου - “the Magic of SANKARA” Τρίτη 13 Ιουλίου - Θεατρική παράσταση “Η απαγωγή της Σμαράγδας” Τετάρτη 14 Ιουλίου - Συναυλία Ν. Λοτσάρη Πέμπτη 15 Ιουλίου - Συναυλία Κ. Χατζή Παρασκευή 16 Ιουλίου - Θεατρική παράσταση “Ο θάνατος του Εμποράκου” Κυριακή 18 Ιουλίου - Θεατρική παράσταση “Ιππείς” Δευτέρα 19 και Τρίτη 20 Ιουλίου - Θεατρική παράσταση “Σουίτα στο Πλάζα” Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23 Ιουλίου - Θεατρική παράσταση “Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι” Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Ιουλίου - Παιδική παράσταση “Mazzo and the Zoo” Παρασκευή 30 Ιουλίου - Θεατρική παράσταση “Ο Αρχοντοχωριάτης” Δευτέρα 2 και Τρίτη 3 Αυγούστου - Θεατρική παράσταση “Απόψε τρώμε Στης Ιοκάστης” Πέμπτη 5 Αυγούστου - Θεατρική παράσταση “Caveman” Τετάρτη 18 Αυγούστου - Θεατρική παράσταση “Οιδίπους Τύραννος” Σάββατο 21 Αυγούστου - Θεατρική παράσταση

“Βιβλίο του καλοκαιριού” από την Τουρκία στο “Σινέ Μεσόγειος”

“Ήρθες για να Μείνεις” Πέμπτη 26 Αυγούστου - Θεατρική παράσταση “Ο φίλος μου ο Λευτεράκης” Παρασκευή 27 Αυγούστου - Παιδική παράσταση Κ. Ρουγγέρη “Οδύσσεια” Σάββατο 28 Αυγούστου - Θεατρική παράσταση “Αχαρνείς” Δευτέρα 30 Αυγούστου - Μουσική παράσταση αφιερωμένη στο Μουζάκη Τρίτη 31 Αυγούστου - Θεατρική παράσταση (Επιθεώρηση) Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου - Συναυλία με Γ. Κότσιρα και Λ. Μαχαιρίτσα Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου - Θεατρική παράσταση “Ο έμπορος της Βενετίας” Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου - Παιδική παράσταση “Οι τρελές περιπέτειες με το φάντασμα του Κάτερβιλ”

∏ Έ̈‰›· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ı¤·ÙÚÔ

“Η Λοκαντιέρα” του Γκολντόνι σε παραστάσεις στο Βόλο την ιστορία τους, σε μια αυθαίρετη-υπερβατική εποχή... εποχή του σκηνικού παιγνιδιού, του τσίρκου και της ακροβασίας, από όπου κατάγεται, σε μεγάλο βαθμό, το σύγχρονο ευρωπαϊκό θέατρο. Ο Κάρλο Γκολντόνι - η σημαντικότερη προσωπικότητα του ιταλικού θεάτρου και μια από τις σημαντικότερες του ευρωπαϊκού-, γράφει την “Λοκαντιέρα” το 1750-51 (η πρεμιέρα δόθηκε το 1753 στη Βενετία), σε μια προσπάθεια να κυριαρχήσει στη θεατρική πραγματικότητα της εποχής του (την ίδια χρονιά γράφει άλλα 15 έργα). Από την αρχή της παρουσίας του στο θέατρο ο Γκολντόνι ονειρεύεται να καταστήσει - μέσω του έργου του - το ιταλικό θέατρο, ισάξιο του ευρωπαικού, επιχειρώντας να αναμορφώσει την παραδοσιακή ιταλική κωμωδία (commedia dell’ arte). Και το καταφέρνει... Παράλληλα η “5η Εποχή”, με αφορμή την παράσταση της “Λοκαντιέρας”, εκδίδει - για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα - τα “Απομνημονεύματα” του Κάρλο Γκολντόνι (σε μετάφραση Παναγιώτας Πανταζή), ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά κείμενα του 18ου αιώνα.Οι τιμές εισιτηρίων είναι: 22€ - 17€ Οι τιμές εισιτηρίων στα σημεία προπώλησης έως 48 ώρες πριν την ημέρα της παράσταση είναι:15€ - 17€ δηλαδή έως και 23 Ιουνίου το βράδυ.

Το αστικό δράμα από την Τουρκία “Βιβλίο του Καλοκαιριού” προβάλλεται μεθαύριο 8 Ιουνίου και την Πέμπτη 10 Ιουνίου (9.30 μ.μ.) στην Εξωραϊστική για το “Σινέ Μεσόγειος” . (Τουρκία 2008. Σκηνοθεσία - Σενάριο: Σεϊφί Τεομάν Πρωταγωνιστούν: Τανέρ Μπιρσέλ, Ταιφούν Γκιουνέι, Χαρούν Οζουάγκ, Άιτεν Τοκούν Art Film Festival 2008, Βραβείο Blue Angel, 27ο Διεθνές Φεστιβάλ κινηματογράφου Κωνσταντινούπολης, Βραβείο Καλύτερης Τούρκικης Ταινίας Βραβείο FIPRESCI, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Taormina 2008, Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής. Καλοκαίρι: Εποχή ξενοιασιάς και παιχνιδιού για τους μικρούς μαθητές. Όμως, σε μια πόλη της Νότιας Τουρκίας, την Σιλίφκε (αρχαίας Σελεύκεια), για τον μικρούλη Αλί, γιο του Μουσταφά, το καλοκαίρι μπαίνει με τους χειρότερους οιωνούς. Στο σχολείο του δίνεται ένα βιβλίο, το “Βιβλίο του Καλοκαιριού” στην αρχή των καλοκαιρινών διακοπών. Παρόλο που υποτίθεται ότι θα μάθει πολλά απ’ αυτό, ο μικρός Αλί δεν θα έχει ποτέ την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει, καθώς του το αρπάζει ο νταής συμμαθητής του. Ο πατέρας του, ένας σκληρός και απόμακρος έμπορος αγροτικών προϊόντων, ενώ λείπει σε ταξίδι για δουλειές, πέφτει σε κώμα από μια ξαφνική εγκεφαλική αιμορραγία. Η μητέρα του βασανίζεται από την υποψία ότι ο άνδρας της έχει κρυφό ερωτικό δεσμό. Ο μεγαλύτερος αδελφός του αμφιβάλλει για το μέλλον του στη Στρατιωτική Ακαδημία και θέλει να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων. Ο ανύπαντρος θείος τους έρχεται στο σπίτι τους, για να αναλάβει τις οικογενειακές υποθέσεις: Πρέπει να λύσει το μυστήριο σχετικά με την ερωμένη του Μουσταφά και τα χρήματα που χάθηκαν στο ταξίδι. Έτσι ο μικρός Αλί έρχεται αντιμέτωπος με τη σκληρή πλευρά της ζωής και αρχίζει να γράφει το δικό του Βιβλίο του Καλοκαιριού. Ο Σεϊφί Τεομάν με την πρώτη του ταινία καταφέρνει να αλιεύσει έξι διεθνή βραβεία, απόρροια της επιδέξιας και ευαίσθητης χρήσης της κάμερας του. Πρόκειται για ένα ελπιδοφόρο ντεμπούτο ενός νέου σκηνοθέτη, που αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Ο Τεομάν κοιτάζει την τουρκική κοινωνία σαν ένα θερμοκήπιο, που έχει σταματήσει να ποτίζεται. Τα προβλήματα μιας τουρκικής οικογένειας παραβάλλονται με τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες ολόκληρης της κοινωνίας. Μέσα από τα μάτια του μικρού παιδιού περιγράφονται τα μικρά δράματα των λαών ενός βασανισμένου τόπου. Δεν είναι πολιτική ταινία, αλλά κοινωνική, μπολιασμένη με πολύ ανθρώπινο πόνο. Ένα αστικό δράμα, γυρισμένο στη Νύσσα της Καππαδοκίας και στη Σελεύκεια της Κιλικίας, που βρίσκεται στον αντίποδα των γνωστών ταινιών του Γιλμλάζ Γκιουνέι, καθώς είναι πιο συναισθηματική, πιο προσωπική. Σαν ένα παιδικό καλοκαιρινό ημερολόγιο, που παραπέμπει εν μέρει στις πρώιμες ταινίες του Κιαροστάμι.


¶∂ƒπ∏°∏™∏

25

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

ΔÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi οÛÙÚÈÓÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙˆÓ ™ÙÚÔÊ¿‰ˆÓ

√ Ê¿ÚÔ˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ™Ù·ÌÊ¿Ó˘

∑·Î‡ÓıÔ˘ fiÙÈ ÌÔÚ› Ô Û‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ Ó· Ì·˜ ‰Â¯Ù›, Î·È Ó· Ì·˜ ·ÎÚÔ·ÛÙ› ÁÈ· ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· Ô˘ ›¯Â ˘Ô‚ÏËı›, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ·fi Ô‡ ‹Á·˙ ÙfiÛË Î¿„· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙԇ̠ٷ ™ÙÚÔÊ¿‰È·. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™Â٤̂ÚË, ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¤Ú· Î·È ÒÚ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘, ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ, ·ÊÔ‡ ÂÚÈ̤ӷÌ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ηıËψ̤ÓÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î·È Ó· Ì·˜ ‰Â¯Ù›. ∏ ·Ó·ÌÔÓ‹, Ë ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Î·È Ô ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÂÙ¿‚·Û‹ Ì·˜ ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ, Ì ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÚÔÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ù˘ Â›Û΄˘ ÛÙȘ ™ÙÚÔÊ¿‰Â˜, Ì·˜ ›¯Â ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ·ÁˆÓ›· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. 줂·È· ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ: ∑ËÙÔ‡Û·Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ‰È‹ÌÂÚË ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ÛÙË ™Ù·ÌÊ¿ÓË... ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ Ô Û‚¿ÛÌÈÔ˜ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¤‰ÂÈÍ ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ ·fi ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜. ◊Ù·Ó ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜, ‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ Î·È ˙ÂÛÙfi˜, ÏËÓ ·ÓÙÈÚÚËÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ÂÍ·Ú¯‹˜. ª·˜ ÚfiÛÊÂÚ ÁÈ· Ó· ηı›ÛÔ˘Ì ¯Ú˘ÛÔÔ›ÎÈÏÙ· ηı›ÛÌ·Ù· - Ù‡Ô˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ ÙÔ˘ 16Ô˘ - ÂΛÓÔ˜ οıÈÛ Û fiÌÔÈÔ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔ‡ ÛηÏÈÛÙÔ‡ ÎÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Î·È Ì·˜ ÚfiÛÊÂÚ ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÁχηÓÙ· Î·È ‰ÚÔÛÂÚfi ÓÂÚfi. ¶·ÚfiÙÈ Ì·˜ › fiÙÈ Ë ˘Á›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÏÔÓÈṲ̂ÓË Ô ›‰ÈÔ˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÚÔ‰ÔÎfiÎÎÈÓÔ˜, ˙ˆËÚfi˜ Î·È Â‡¯·ÚȘ. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ̤۷ Û ¤Ó· Îϛ̷ Ï·ÙˆÓÈÎÒÓ ‰È·ÏfiÁˆÓ, fiÔ˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈʇϷÍ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ Ì ‡ÊÔ˜ ÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÂÎÌ·È¢-

Ù‹. ª¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Á ÙÈ ÙÔ˘ ϤÁ·ÌÂ. ŸÌˆ˜ Î·È Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ “¤·È˙” ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¤‰ÂȯÓ fiÙÈ ‹Ù·Ó ‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ Î·È Ê›Ï· ÚÔÛΛÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·‰ËÌÔÓ›· Ì·˜. ª·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ÙÂÚÙ›È· ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ˘Ê‹¯ÙÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ·Ú·ÁÔÓÙ›ÛΈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ηχÙÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ¤ÍÔ¯Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È Ù˘ ÌËÙÚfiÔÏ‹˜ ÙÔ˘. √ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ ̤۷ ·fi ¤Ó· Ú›ÛÌ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÛÙ· ªª∂ η٤‰ÂÈÍ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ πÂÚ¿Ú¯Ë, ·ÏÏ¿ ÎÈ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÎÚ·ÈÊÓÒ˜ ΢ÎÏÔı˘ÌÈÎfi Ì·˙› Ì ÌÈ·Ó ¿‰ÔÏË ·Á¿Ë Ô˘ ÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Ï·fi ÙÔ˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ ÙˆÓ ÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· η˘Ù¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÈÌÓ›Ô˘ ÙÔ˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ‰˘fiÌÈÛÈ ÒÚ˜ Û·ÚÙ·ÚÈÛÙÒÓ Î·È ·›ı·ÓˆÓ ‰È·ÏfiÁˆÓ Ì·˙› ÙÔ˘, ÁÈ· οı ÙÈ ÂÈÛÙËÙfi, ‹Ú·Ì ÙÔ √∫ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙԇ̠ÙȘ ™ÙÚÔÊ¿‰Â˜, Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ì·˜ Ó· ‚Úԇ̠ÂÌ›˜ ψÙfi ̤ÛÔ Ô˘ ı· Ì·˜ ¿ÂÈ... ΔÔ ·›ı·ÓÔ ÂÈÛÙÂÁ¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ÂÍ·ÎfiÓÙÈÛ ÛÙÔ ‰È¿ÎÔ Ù˘ ÌËÙÚfiÔÏ˘, Ó· Ì·˜ ÂÊԉȿÛÂÈ Ì ÎÏÈÓÔÛÎÂ¿ÛÌ·Ù· Î·È ¤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· Ô˘ ı· ›¯·Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÌÔÓ·¯fi °ÚËÁfiÚÈÔ Ô˘ ÂÁηٷ‚ÈÒÓÂÈ ÛÙË ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘. ⁄ÛÙÂÚ· ‚Á‹Î·Ì ÛÙË Á‡Ú· ÁÈ’ ·Ó‡ÚÂÛË ψÙÔ‡ ̤ÛÔ˘ Ô˘ ı· Ì·˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙȘ ™ÙÚÔÊ¿‰Â˜. º›ÏÔÈ Î·È ÁÓˆÛÙÔ› ˘‹Ú¯·Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ ÙÔ Ù·Í›‰È ·˘Ùfi. ∫·Ó·‰˘fi Ì›ÏÈ· ¤Íˆ ·fi Ù· ¯ÔÚÈο ‡‰·Ù· Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ ÎÈ ·Ó ·ÎfiÌË Ô Î·ÈÚfi˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ›ӷÈ

ηÏfi˜, Ù· ¿ÓÙ· ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·È Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÛÙ¿ıÌËÙ·. ∞˘Ùfi ·ÔÎfiÌÈÛ· ·fi ÙȘ ·Ù¤ÚÌÔÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Û fiÛÔ˘˜ ·ÔÙ·Óı‹Î·ÌÂ, ¤‰ÂÈÍ·Ó ‰˘ÛÊÔÚ›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ԇ̠Êfi‚Ô ‹ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi. øÛÙfiÛÔ Ì¤Ûˆ ÁÓˆÛÙÒÓ ‚ڋηÌ οÔÈÔÓ Ì ¤Ó· Ù·¯‡ÏÔÔ „·Ú¿‰ÈÎÔ, Ô˘ ı· ¤Ê¢Á Û ‰˘Ô ÒÚ˜ ÁÈ· ηϿÚÈÛÌ· Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ™ÙÚÔÊ¿‰Â˜ Î·È Ì οÔÈÔ fi¯È ÌÈÎÚfi ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ‰¤¯ÙËΠӷ Ì·˜ ¿ÚÂÈ, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ ‰Â›Í·Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÁÚ·ÊÙ‹ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙȘ ™ÙÚÔÊ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË. ∏ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ‰fiıËΠ̤۠ӷ Î·È ÙÔ £ÂfiÊÈÏÔ ‹Ù·Ó ÁÈ· ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ Ì ÌÈ· ‰È·Ó˘¯Ù¤Ú¢ÛË ÛÙ· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ ÎÈ fi¯È ÛÙÔ

ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏÂÈÊı› ÎÈ Â›Ó·È ÂÙÔÈÌfiÚÚÔÔ. ∂͢·ÎÔ‡ÂÙ·È fiÙÈ Â›¯·Ì ÂÊԉȷÛÙ› Î·È Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘. * ◊Ù·Ó ÙÚÂȘ Ë ÒÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ fiÙ·Ó Û·Ï¿Ú·Ì Ì ÙÔ Ô¯Ù¿ÌÂÙÚÔ Ù·¯‡ÏÔÔ ÁÈ· ÙȘ ™ÙÚÔÊ¿‰Â˜. √ ηÈÚfi˜ ‰È·Ì¿ÓÙÈ, Ë ı¿Ï·ÛÛ· Á·Ï‹ÓÈ· ÎÈ fiÏ· Ù’ ·Á¤ÚÈ· ˙Ô˘ÊˆÌ¤Ó·. √È ÙÚÂȘ „·Ú¿‰Â˜ fï˜ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÓÈÙÛÂÚ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜, ÛËÌ¿‰È ˆ˜ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ‰Â ¯·Ì¿ÚÈ˙Â. ∑Ô˘ÊÒÛ·Ì ˆÛÙfiÛÔ Û ÌÈ·Ó ¿ÎÚË, fiÛÔ ‰È·Ϥ·Ì ٷ ÛÌ·Ú·Á‰¤ÓÈ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ §·Á·Ó¿ Î·È ÙÔ˘ ª·Ú·ıfiηÌÔ˘ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÂÚ¿Û·Ì ·ÓÔȯٿ ·fi Ù· ÓfiÙÈ· ÔÚıfi‚Ú·¯· Ù˘ ∑·-

ªÈ· ‚Ú¿¯ÈÓË ÏÔ˘Ú›‰· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙË ™Ù·ÌÊ¿ÓË ·fi ÙËÓ ÕÚ˘È·

·ÓıÔ˘. ΔÔ ÛοÊÔ˜ ÚÔÙ¿ÚÈ˙ Û ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ÂÚÈ·›¯ÙÚ·. ŸÙ·Ó fï˜ Í·ÓÔȯًηÌÂ, ÎÈ ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘ Ù·¯‡ÏÔÔ˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËηÓ, ÙÔ ÛοÊÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ÙÚ·Ì¿ÏÈÛÌ· Î·È Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙ· “ηı›ÛÌ·Ù·” ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ٤ÙÔÈ· ÂÚȉ›ÓËÛË Î·È ·Ó·Î·ÙˆÛÔ‡Ú· Ô˘ È·ÛًηÌ ·fi Ù· ·Ú·¤Ù· ÌËÓ Â͈ÂÙ·¯ÙÔ‡ÌÂ. ¶›Ûˆ ÛÙËÓ Ú‡ÌË ¯fiÚ¢·Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÂÚ¿ÛÙȘ ηϷıÔ‡Ó˜ Ì ٷ ·Ú·Á¿‰È·, Ù· ‰ÔÏÒÌ·Ù· ÁÈ·... ηگ·Ú›Â˜ Î·È Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÁÁ›ÛÙÚÈ·. ™ÙÔ Ï¿È ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÂÓ ¤Ó·˜ ÂÏÒÚÈÔ˜ ηٷ„‡ÎÙ˘, ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰Â¯Ù› Ù· ¯ÔÓÙÚ¿ ·Ïȇ̷ٷ Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Û·Ó ÔÈ „·Ú¿‰Â˜. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ¤ÊÙ·Ó ٷ ÙÚÈ¿ÓÙ· Ì›ÏÈ· ÙËÓ ÒÚ·. ™ÙË ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÎÈ fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ, Ô˘ ¤·„ ӷ Ê·›ÓÂÙ·È ÎÈ Ë ¯·Ï·ÚfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ˙·Î˘ıÈÓ‹˜ ‚Ô˘ÓÔÁÚ·ÌÌ‹˜, ‰›¯ˆ˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· οÔÈÔ È¯Ó¿‰È ·fi Ù· ™ÙÚÔÊ¿‰È·, ηٿϷ‚· ÙËÓ ÙÔÏÌËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢ÛË ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó ‰È¿Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ÙˆÓ ™ÙÚÔÊ¿‰ˆÓ. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÓfiÙÈ· ·fi ÙȘ ™ÙÚÔÊ¿‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÊÚ¤·Ú ÙˆÓ √ÈÓÔ˘ÛÛÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ú‹ÁÌ· (¯¿ÛÌ· ‚˘ıÔ‡) Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ˙ÒÓË Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ™˘Ó¿Ì· ÛÙÔÓ ÙfiÔ ·˘Ùfi ‰›ÓÂÈ Î·È Ù· ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· ˘fiÁÂÈ· ‰ÔÓ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ô ∂ÁΤϷ‰Ô˜, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ Ê˘ÛËÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ Ù· ÂÚ›ÂÚÁ· ÌËӇ̷ٿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·¿Óˆ ÎfiÛÌÔ... ™Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ÏÂÙ¿ ·¯ÓÔÊ¿ÓËÎÂ Ë ¯·ÌËÏ‹ ÎÈ ·ÓÂ·›ÛıËÙË ÙÚ·¯ËÏÈ¿ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™ÙÚÔÊ·‰ÈÔ‡. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ Í¯ÒÚÈ˙·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÓËÛ›‰Â˜, Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ™Â ¿ÏÏ· ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÌÈ· ÏÂÙ‹ Á‹ÈÓË ¯·Ú·ÁÌ·ÙÈ¿ ‰È¤Û¯È˙ ÙÔÓ “·‹ÌÔÓ· fiÓÙÔ” Ϙ ÎÈ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ó‹Ì· ˙ˆ‹˜ Âٷ̤ÓÔ ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ. øÛÙfiÛÔ Ô Î˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ

·Ï·Ù˙¿ÚÈÛÌ· ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ·Ó Ó· Ï·ÛοÚÔ˘Ó ÙË ıËÏÈ¿ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ·ÔÙÔÏÌÔ‡Û·Ì ӷ ‚Áԇ̠·fi ÙÔ ÎÔÎ-ÈÙ. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÌÔ˘ÛΛ‰È Ô˘ Ì·˜ Ù·Ï¿ÓÈ˙Â, ÔÈ ÚÈ›‰Â˜ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔȘ Ô˘ ÓÈÒı·Ì ˆ˜ Ì·˜ ÛηÌÈÏ›˙Ô˘Ó, Ì ¯ÂÚÔ‡ÎϘ ··ÓˆÙ¤˜, Ô ·¤Ú·˜ ÎÈ ÔÈ ·ÊÚÔ› ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ. ∫·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÛηÙ˙¿Ú·Ì ·fi ÛÔÊÚ¿Ó Ù˘ ÓËÛ›‰·˜ ÎÔÓÙÔοıÈÛÂ Ô Î˘Ì·ÙÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‚Ô˘‚fi ·̷ ηıÈÛÙÔ‡Û ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÙÔ ·ÚÁÔÏfiÈÌ· ÛÙÔ˘˜ ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. * ∏ ™Ù·ÌÊ¿ÓË, ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™ÙÚÔÊ¿‰È ‰ËÏ·‰‹, ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·fiÛÙ·ÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÁÎÒ‰Ô˘˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘ οÛÙÚÈÓÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Ù˘. ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡, Ô˘ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ¤Ó·Ó ·ÛÊ·Ï‹ ‰Â›¯ÙË ˙ˆ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù¤¯Ó˘, ̤۷ ÛÙÔ ‰È¿ÙÚËÙÔ ϤÁÌ· ÙÔ˘ ¿ÂÈÚÔ˘ fiÓÙÔ˘. ™ÙÔ ÓËÛ› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÛοϘ. ∏ Ì›· ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÓÔÙÈ¿‰Â˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÎÈ Ë ¿ÏÏË ÛÙ· ÓfiÙÈ· (Ôχ Úfi¯ÂÈÚË Î·È ‚Ú·¯ˆÌ¤ÓË), ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ÎÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈ· ÛοÊË. ¶Ô‰›Û·Ì ÛÙË ÓfiÙÈ· ÛοϷ. ¶Ô‰›Û·ÌÂ, ¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜. ¶Ë‰‹Í·ÌÂ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ¯·ıÔ‡Ó Ù· “‰ÒÚ·” ÎÈ ÔÈ ·ÔÛ΢¤˜ Ì·˜. ∫Ô˘‚·ÏÔ‡Û·Ì ٷ Û˘ÌڿηϷ Ù˘ ÌËÙÚfiÔÏ˘, Ù· ‰Èο Ì·˜ ··Ú·›ÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‰ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ··-°ÚËÁfiÚË, ÙÔÓ ˘ÂÚ¿ÓıÚˆÔ ÙÔ‡ÙÔÓ ÈÂÚÔÌfiÓ·¯Ô ÙˆÓ ™ÙÚÔÊ¿‰ˆÓ Ô˘ ˙ÂÈ Â‰Ò Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·, ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÙÔ˘, οو ·fi ÙÔ ¿ÁÚÈÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÌÔÓ·¯È΋˜ ˙ˆ‹˜, ÛÙÔ ˘ÂÚ¤Ú·Ó ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. TËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì ٛÙÏÔ “∏ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¯ÂÏÒÓ·˜” . ***


T√ B∏ª∞

26

Δ√À

A§ªÀƒ√À KYPIAKH 6 IOYNIOÀ 2010

∞ӷ·ÎψÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ ·fi «∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ» ∏ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” , Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ 5˘ πÔ˘Ó›Ô˘ (¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ “¡∞∫√™ ∞.∂.” , ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ∫¿‰Ô˜ ∞ӷ·ÎψÛ˘ ∏ÏÂÎÙÚÈÎÒÓ §·ÌÙ‹ÚˆÓ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ Ï·ÌÙ‹Ú˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û·Ṳ̂ÓÔÈ. ™ÙËÓ ›‰È· ‰È‡ı˘ÓÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ο‰Ô˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÌÈÎÚÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿‰Ô˜ (ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ (‰›Ï· ÛÙÔ ∫ÙËÓÈ·ÙÚ›Ô).

√ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μÏ¿¯ˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈο ·Ú¯›˙ÂÈ Ô §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ ∂·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ Î·ıÒ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÂΉËÏÒÛˆÓ. ∞Ú¯Èο, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¡ËÚË›‰Â˜” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∂˘ÍÂÈÓÔ˘fiψ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ô Î·ÏÔηÈÚÈÓfi˜ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ̛· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ ™¿‚‚· ™È¿ÙÚ·, ∫ÒÛÙ· ∑¤Ú‚· Î·È ¡›ÎÔ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÙÔÓ ºÒÙË ∫·Ú·‚ÈÒÙË ÛÙÔ ÎÏ·Ú›ÓÔ. ∫·ÙfiÈÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 πÔ˘Ï›Ô˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ÌÈÛıÒÛÂÈ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ 26Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ∞Óٿ̷̈ μÏ¿¯ˆÓ Ô˘ ʤÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ª¤ÙÛÔ‚Ô, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÔ‡ÏË ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ì›· ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. ∂›Û˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Û ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì›· ÙÚ¿Â˙· ·›Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ·Á·ıfi. ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ı· Á›ÓÂÙ·È ÙËÓ ÚÒÙË ¶·Ú·Û΢‹ οı ̋ӷ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Î·È Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛÔ‡ÙÛ·.

∂ΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ ΔÂÙÚ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 28 πÔ˘Ó›Ô˘ - 1 πÔ˘Ï›Ô˘, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÂÚȯÒÚˆÓ. ∏ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηْ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È 230 ¢ÚÒ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ì ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ψÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì ¤ÌÂÈÚÔ Ô‰ËÁfi, 3 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Ì ÚˆÈÓfi Û ÂÓٷοı·Ú· ÍÂÓԉԯ›· 3* Î·È 4*, Á‡̷ٷ - ‰Â›Ó· Û ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. °. ¶Ú‚Â˙È¿ÓÔ ÙËÏ. 6946564475, ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌËÙÚ· ƒ¿ÙË (6974308471), °È¿ÓÓ· ÃÚfiÓË (6948885633) Î·È ÛÙÔ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô - ÙËÏ. 2422029710 Î·È 6948063379.

¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ °Ú¿ÊÂÈ Ô °IøP°O™ •YNO™

¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË Ï·ÌÚfiÙËÙ· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 8 Ì.Ì. Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌÈÔÙ¿ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù¤ÏÂÛ ÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi Ì·˙› Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ÈÂÚ›˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ô ¶Ú¤Û‚˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. πˆÛ‹Ê πˆÛ‹Ê, Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘, Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¢ËÌ. ¢ÂÚ‚¤Ó˘, Ô ¡Ô̷گȷÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¢ËÌÔ‡Ï˘, Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ‚¤‚·È· Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Î. £·Ó¿Û˘ ∞ÎÚÈ‚fiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ Ë ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘. ¶·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó Â›Û˘ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ·fiÏ·˘Û ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‚Ú·‰È¿ Û ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, Ì ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô, ÙÔ ø‰Â›Ô Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ŒÚ¢ӷ˜ ΔÔÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú·Î›ÌÂÓ·

·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÌÓËÌ›· Ù˘ fiÏ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÔÓ·‰È΋ ÂÓfiÙËÙ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.∞Ú¯Èο ÙÔ ÎÔÈÓfi ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ fiÔ˘ Ì ۇÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ π° ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘, ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÓÔÈÎÙfi Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÍÂÓ¿ÁËÛË ·fi ÙËÓ ∂›ÙÈÌË ∞Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ π° ∂¶∫∞ Î. ∑ˆ‹ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË. ∞ÎfiÌË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙ‹ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ê‡Ï·Í˘ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ∂ÏÏËÓÔ√ÏÏ·Ó‰ÈΤ˜ ·Ó·Ûηʤ˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· Õψ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘fiÁÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

ÃÔÚˆ‰È·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ fiÏ˘, Ë 15Ë ÃÔÚˆ‰È·Î‹ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ™ÙÔ 15Ô ¯ÔÚˆ‰È·Îfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÚÔÛÎÂÎÏË̤Ó˜ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ ·fi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÓËÛ› ÙˆÓ ™ÂÙÛÒÓ, Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙËÓ Δ·ÙÈ¿Ó· ¡ÈΛÙÈÓ· Î·È Ë ÃÔÚˆ‰›· ·fi ÙÔ ¶ÔχÂÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ “∂˘ÚˆÔ‡” ÙÔ˘ ¡. ∫ÈÏΛ˜ Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂٷ͇ ¢‹ÌˆÓ, ÂÓÒ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ™ÂÙÛÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈ· ‰‡Ô ̤Ú˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ·fiÏ·˘Û·Ó ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÃÔÚˆ‰›· ÙˆÓ ™ÂÙÛÒÓ Â›¯Â ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ. ∞Ó Î·È ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹˜, ÔÈ ¯ÔÚˆ‰Ô› Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ôχ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó. ∏ ¯ÔÚˆ‰›· ¶ÔÏ˘¤ÙÚÔ˘ ‹Ù·Ó Á˘Ó·ÈΛ·, ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Ì ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÌÂ Û˘Óԉ›· ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Ô˘ ·Ú¤Û˘Ú ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ Û ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ “¢ˆ¯›·” ‹¯ˆÓ Î·È ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÌÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ô˘ ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ Í¿ÊÓÈ·Û Ì ÙÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ù˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ηıÒ˜ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ∂˘·Óı›·˜ ƒÂÌÔ‡ÙÛÈη ‹ “ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜” §·˘Ú¤ÓÙË ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ›Ûˆ˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·, ·ÎÔ‡ÛÙËηÓ, ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ӷ ÁÈ· ªÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· ·fi ÙÔÓ Ì·¤ÛÙÚÔ °ÈÒÚÁÔ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ. ™ÙÔ È¿ÓÔ Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ Ë ÕÚÙÂÌȘ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘. √ ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÛËÌÂÚÈÓfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¢∏∫∂¡∞ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ΔÛ¿Ì˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ΔÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÃÔÚˆ‰È·Î‹ ™˘Ó¿ÓÙËÛË (15Ô ÃÔÚˆ‰È·Îfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï) Û·Ó ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ (Û¯¤‰ÈÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘). √ Ì·¤ÛÙÚÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ·fi ÙÔ 1996 Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÃÔÚˆ‰È·ÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶Úfi‰ÚÔ˘˜, Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ¢.™. ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ô˘ ¿ÓÙÔÙ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¯ÔÚˆ‰È·ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ª·˝Ô˘ Ë ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ù·Í›‰Â˘Û ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, fiÔ˘ Ì·˙› Ì ÙË ¯ÔÚˆ‰›· •˘ÏÔοÛÙÚÔ˘ Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙÔÓ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢Ú¿ÌË Î·È ÙËÓ “ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋” ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ï›ÌÔ˘ Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ª·ÎfiÔ˘ÏÔ, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË “4Ë ÃÔÚˆ‰È·Î‹ μÚ·‰È¿”. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ™Ô˘ÚÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ μ¿ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡.

ªÂ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘, Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ·ÔÎÙ¿ ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ıËÛ·˘Úfi, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ì ¢ڇÙÂÚË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ ÎÙ›ÚÈ· ·˘Ù¿. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ Î·È ı·‡Ì·Û ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ∞ÎÚÈ‚fiÔ˘ÏÔ Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÚfiÙ˘Ô Û˘ÌÔÏ›ÙË.

∂ÂÙÂȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ∏ ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ˜ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “ŸıÚ˘˜”ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 ª·˝Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÂÂÙÂȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ÙÔ 1453. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔÏfiÁÈÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î. μ›ÎÙˆÚ·˜ ∫ÔÓÙÔÓ¿ÙÛÈÔ˜, Ô˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ ÔÏ˘ÏËı¤˜ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Û˘ÓÙfï˜ ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÕψÛ˘ Û·Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫·Ú·Ì¿Û˘, ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ 111 ¶.ª., Û‚·ÛÙÔ› ÈÂÚ›˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ë Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, μ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ μÔ˘Ï‹˜, Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë·˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ªÂ ÏÔ‡ÛÈÔ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∑ÁÔ˘Ï¤Ù·, Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ÕψÛ˘ Ù˘ μ·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·˜ ¶fiÏ˘, ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ π∞’ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô μ˘˙·ÓÙÈÓfi ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È ÛÙÔ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ ªˆ¿ÌÂı μ’ ÙÔÓ ¶ÔÚıËÙ‹.

∂ÂÚÒÙËÛË ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË ∂ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ η٤ıÂÛÂ Ô ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ:“∫ÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, ÎÚÂÔÒϘ Î·È ÂΉÔÚÔÛÊ·Á›˜ Ù˘ ∂·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Â›Ó·È ·Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ ·’ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ Ú·ı˘Ì›·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ó· ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∫ÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Î·È ÎÚÂÔÒϘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ÛÊ¿ÁÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙË §¿ÚÈÛ· ‹ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Ì ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙË ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Î·È Û·Ù¿ÏË ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÔÈ ÂΉÔÚÔÛÊ·Á›˜ ̤ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜: ·) ∞ÊÔ‡ ÁÓÒÚÈ˙Â, ·ÊfiÙÔ˘ ·Ó¤Ï·‚ ٷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ 01-01-2007, fiÙÈ Ë ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ ›¯Â ËÌÂÚÔÌËÓ›· ϋ͈˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÂÚ›ÌÓËÛ ÂÁη›Úˆ˜ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ·˘Ù‹˜, ·ÏÏ¿ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Î·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ÛÊ·Á›· ÁÈ· Ó’ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó’ ·Û¯ÔÏËı› Ì’ ·˘Ù¿; ‚) ™Â ÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔ¤‚Ë ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ 30-05-2010 Î·È ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ; Á) ΔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú¿ÍÂÈ ÙÒÚ· ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÓ; ∫‡ÚÈ ¢‹Ì·Ú¯Â Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·. Œ¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Â·ÁÚ‡ÓËÛË, Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ï›Ô˘Ó ·’ ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛ‹ Û·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ‰ÒÛ·Ù ÛËÌ·Û›·, fiÙÈ “ÙˆÓ ÊÚÔÓ›ÌˆÓ Ù· ·È‰È¿ ÚÈÓ ÂÈÓ¿ÛÔ˘Ó Ì·ÁÂÈÚ‡ԢӔ.


Oπ∫√¡√ªπ∞

27

KÀƒπ∞∫∏ 6 I√À¡π√À 2010

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜

∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ: ¡· ÂÈÛ¢ÛÙ› Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ ‹ Ó· Á›ÓÂÈ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜

Δ

ËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ¢ÛÙ› Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ô Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ Ì ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ˙ËÙ› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ‹ ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ º¶∞. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÈηÏÂ›Ù·È Î·È ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ.

™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∞ÍÈfiÙÈÌ ·ÚÈ ¶Úfi‰Ú Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. √ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Ì¿¯Ë Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÎÚ›ÛË. ∂›Ó·È, Â›Û˘, ηٷÓÔËÙ‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ, ÏfiÁˆ Î·È ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ™’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·ÊÂÓfi˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·

ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. °ÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ·ÛÊ·ÏÒ˜, fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜. ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ë̤ڷ Ì ÙËÓ Ë̤ڷ Ô͇ÓÂÙ·È, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÏϤ˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ‹ Ì ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ º¶∞, ηıÒ˜ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÔÏÏÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘ÙÒÓ Ì ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ηٷÛÙÚ·Ù‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ ÊfiÚˆÓ, fï˜ Ë ¿Ù˘Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·ÚÔ¯‹˜ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ÛÙËÓ PRAKTIKER H PRAKTIKER ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔ-

ÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ̷ı‹Ì·Ù· ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ۠6 Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙȘ 27/4, 04/05, 11/05, 18/05, 25/05 Î·È 01/06. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·’ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â‡ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙËÓ ∫· ™·Ì›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰fiıËΠÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ı¤ÓÙ˜, Û¯ÂÙÈÎfi ‰›ψ̷ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘.

∂È‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ Vodafone ÁÈ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙËÏÂ˚·ÙÚÈ΋˜ ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÏËÚÔ-

ÊÔÚÈ΋˜ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË Ù˘ Vodafone, ÁÈ· ÙÔ “¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔËÏÂ˚·ÙÚÈ΋˜”, ÛÙ· WITSA Global ICT Excellence Awards 2010, Ë Î˘Ú›· ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ Vodafone, ‰‹ÏˆÛÂ: “™ÙË Vodafone, ›̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ΔËÏÂ˚·ÙÚÈ΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤Û·Û ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙ· WITSA Global ICT Excellence Awards 2010. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ΔËÏÂ˚·ÙÚÈ΋˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ˆ˜ Ë ∂Ù·ÈÚÈ΋ À¢ı˘ÓfiÙËÙ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ηıÒ˜ ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÎÈÓËÙ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ Vodafone ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹, ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë Vodafone, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜”. ∏ ΔËÏÂ˚·ÙÚÈ΋ Â›Ó·È ¤Ó· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ì ÙÔ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó. √È È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈο ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ Vodafone, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‹ÌÂÚ· ·Ú¤¯ÂÈ ÏËı˘ÛÌȷ΋ Î¿Ï˘„Ë Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 100%, ηıÈÛÙ¿ ÂÊÈÎÙ‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ΔËÏÂ˚·ÙÚÈ΋˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û 17 ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ ¡¤Ô ™È‰ËÚÔ¯ÒÚÈ ƒÔ‰fi˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË °·‡‰Ô. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Vodafone, ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ √Δ∞, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ∞ıËÓÒÓ ˆ˜ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Vidavo.

¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ‰Èη›Ô˘˜ Î·È ·‰›ÎÔ˘˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ÚÒÙÔÈ, Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, Ó· “ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È” ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ·›ÍÂÈ Û ٛÔÙ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ º¶∞ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó

ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ, ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È. ∫‡ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ. ∂ÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÓfi˜ ¡ÔÌÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÙË ‚ÈÔÙ¯ӛ· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ·¢ı‡ÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË Î·È ·Ú·Î·Ïԇ̠ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ¢ÛÙ› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ º¶∞ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi ¿ÌÂÛ· Ó· ·-

ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ô Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ º.¶.∞. Ì ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ º¶∞ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ, ·ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ, fiÙÈ Ì ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ô˘ Û·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ı· Û·„ÂÙ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ¿Óˆ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Û·˜ ÂÎı¤Û·ÌÂ Î·È Ì ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· ‰ÒÛÂÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË Û’ ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Û·˜”.


28 KÀƒπ∞∫∏ 6 I√À¡π√À 2010


Oπ∫√¡√ªπ∞

29

KÀƒπ∞∫∏ 6 I√À¡π√À 2010

¡fiÌÔ ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ˙ËÙ› ÙÔ ∫∂¶∫∞ ∞£∏¡∞, 5.

Δ

ËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ˙ËÙ¿ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ∫∂¶∫∞ “¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ì‹Ó˜ Î·È Ë ˘fiıÂÛË ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ” . ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰Â ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¯ÚÂÒÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ

ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ ∫∂¶∫∞ “‰Â ÈÛÙ‡ÂÈ Ô‡Ù ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÎÒ‰ÈΘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∫∂¶∫∞ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘: “√È ÙÚ¿Â˙˜, ‚¤‚·È·, ·ÈÛı·ÓfiÌÂÓ˜ ÙËÓ ›ÂÛË ÂÓfi˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, Û ڢıÌ›ÛÂȘ ¯ÚÂÒÓ. √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, fï˜, Á›ÓÔÓÙ·È, Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ, ·Ó¿

¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‰È·ÎÔÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ı· ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜. ∂›Û˘, ÔÈ fiÚÔÈ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÂÓ·fiÎÂÈÓÙ·È, ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÚfiıÂÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ” . ΔÔ ∫∂.¶.∫∞. ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “‰Â ÈÛÙ‡ÂÈ Ô‡Ù ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÎÒ‰ÈΘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ.

ΔÔ ∫∂.¶.∫∞. ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ·Ó‹ÚÙËÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·

ÙÔ˘ ΛÌÂÓÔ Î·È Î·Ï› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó,

Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ÙÔ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó.

ΔÚ¿Â˙· ·Ô˙ËÌ›ˆÛ ÂÏ¿ÙË ÁÈ· ËıÈ΋ ‚Ï¿‚Ë ∞£∏¡∞, 5. ª∂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘

(347/2010), ÙÚ¿Â˙· ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ηٷ‚¿ÏÂÈ Û ÂÏ¿ÙË Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ‡„Ô˘˜ 10.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ› Ù˘ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·Ï›„ÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ›¯Â ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ηٷı¤ÛÂˆÓ Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ fiÙÈ Ë ÙÚ¿Â˙· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ı· ¤‚·˙ ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘, fiˆ˜ fiÊÂÈÏÂ, ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜. √ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ Ô˘ ı· ¤‚·˙Â Ë ÙÚ¿Â˙· ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ‹‰Ë ̤۷ ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Âͤ‰ˆÛ ÂÈÙ·Á‹ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔÓ. ŸÙ·Ó Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ÂÈÙ·Á‹˜ ‹Á ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ó· ÙËÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ, ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â fiÏÔ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ·Á‹, ηıÒ˜ Ë ÙÚ·Â˙Ô¸¿ÏÏËÏÔ˜ ·fi ·Ì¤ÏÂÈ· ‰ÂÓ ¤Ú·Û ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜. ∞̤ۈ˜, Ë ÂÈÙ·Á‹ ÛÊÚ·Á›ÛÙËΠˆ˜ ·Î¿Ï˘ÙË Î·È Ë ÙÚ¿Â˙· ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ “ΔÂÈÚÂÛ›·˜” fiÙÈ Ë ÂÈÙ·Á‹ ÛÊÚ·Á›ÛÙËΠˆ˜ ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Î¿Ï˘ÙË Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙÔ˘˜ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ·ÊÂÚ¤ÁÁ˘ˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÙÚ¿Â˙· ‰È·‚›‚·Û ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡. ∏ ÎÏ‹ÛË ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È Ô ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ηٷ‰ÈοÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ·Î¿Ï˘ÙË ÂÈÙ·Á‹ ˆ˜ ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜. °È· ÙËÓ ÂÈÙ·Á‹ ·˘Ù‹ ··ÏÏ¿¯ıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηÙfiÈÓ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·.


30

Oπ∫√¡√ªπ∞ KÀƒπ∞∫∏ 6 I√À¡π√À 2010

∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÁÔÚÁ¿, ·ÏÏ¿ ¿ÓÈÛ· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ

¢È¯¿˙ÂÈ ÙËÓ G20 Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ™∂√À§, 5.

Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ˜ ·’ fi,ÙÈ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ÙÚ·Â˙›Ù˜ Ù˘ G20, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Ô˘ ÂΉfiıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ G20 Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ªÔ˘Û¿Ó Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜. “∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·’fi,ÙÈ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó, ·ÏÏ¿ Ì ¤Ó· Ú˘ıÌfi ¿ÓÈÛÔ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜” , ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ Ù˘ G20. “øÛÙfiÛÔ, Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜ Ì¿˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” , ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó. √È ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ÙÚ·Â˙›Ù˜ Ù˘ G20 ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· “ηٷϋÍÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÂ Û˘Ìʈӛ·” ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÊfiÚÔ˘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ™ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Ô˘ ÂΉfiıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‹ÌÂÚ˘ Û˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ G20 ÛÙÔ ªÔ˘Û¿Ó Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ÙÚ·Â˙›Ù˜ Ù˘ G20 ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ “Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· Û ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·” ÁÈ· Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙËÚÔ‡Ó ÛÈÁ‹ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÊfiÚÔ˘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‰È¿ÛˆÛ˘ ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÊfiÚÔ˘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‰È¿ÛˆÛ˘, ‰È¯¿˙ÂÈ ÙËÓ G20, ·ÊÔ‡ ˘¤Ú ¤¯Ô˘Ó Ù·¯ı› ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Î·È ÔÈ ∏¶∞, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ô ∫·Ó·‰¿˜, Ë μÚ·˙ÈÏ›·, Ë πÓ‰›· Î·È Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ Δ›ÌÔıÈ °Î¿ÈÙÓÂÚ Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜̤ÏË ÙÔ˘ G20 Ó· “ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ó” ÙËÓ ÔÚ›· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √ °Î¿ÈÙÓÂÚ, Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 3Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ G20 ¤¯Ô˘Ó “ÈÛ¯˘Úfi Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·Ó¿ÓË„Ë Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘” . ∏ ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ G20 ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ ÎÔÌ‚ÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ·Ó·Áη›Â˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛο„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚÌ‹ Ù˘ ·Ó¿Ó˄˘” Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô °Î¿ÈÙÓÂÚ.


A¶√æ∂π™

31

KYPIAKH 6 IOYNIOY 2010

∂ÎÙÈÌ¿ Ë ∫∂∂∂

∞ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÂÚ›Ô˘ 60.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

¶∞Δƒπ¢∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏...

∞£∏¡A, 5. Δ∏¡ ·ÁˆÓ›· Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈ-

ÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÂͤÊÚ·Û ÛÙËÓ 107Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ “∂˘ÚˆÂÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘” Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (∫∂∂∂) ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂∂∂ °. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË “ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÙˆÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÂÚ›Ô˘ 60.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ·” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂∂∂ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ 2009 ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· “ÏԢΤÙÔ” Û ¿ÏϘ 60.000 ̤۷ ÛÙÔ 2010. √ °.∫·ÛÈÌ¿Ù˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Â˘ÚÒ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “fiÙ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ Â˘ÚÒ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‹Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜” . “™‹ÌÂÚ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ô˘ ηÙÚ·Î˘Ï¿ÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ” η٤ÏËÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂∂∂. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ú¢ڤıËÛ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¶ÔψÓfi˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi °È¿ÓÔ˘˜ §Â‚·ÓÙfi‚ÛÎÈ, Î·È Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ƒÔ˘ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ∂˘Úˆ·˚ο ı¤Ì·Ù·, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ‚ÂÏÁÈ΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜. √ º.ƒÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û οÔÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú¿ÛÂȘ - ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜: ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Îϛ̷, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∂∂, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘ ÙÔ 2010. √ ¶ÔψÓfi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ ∂∂, ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ 2014-2020, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ·ÏÔÔ›ËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰Â ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·” . ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙË ¯ÚËÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÓ‰˘Ï›ˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Â›ÙÚÔÔ˜, ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛËÛË Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛËÛ˘ Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙÔ‡˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·ÏÔ˘ÛÙÂ˘Ì¤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi 25.000 ¢ÚÒ Û 50.000 ¢ÚÒ.

TÔ˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ¡π∫. ¢√°∫∞∫∏, ª∂§√Y™ ¢.∂. Δ∂∂ ª∞°¡∏™π∞™, ∞°ƒ. Δ√¶√°ƒ∞º√Y ª∏Ã.™ ∂.ª.¶.¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√§√°√Y

ÏÏ¿‰· ÌÔ˘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÍÈ (36) ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙËÓ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÛÔ˘ “·Ó·Á¤ÓÓËÛË” Î·È ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ì·˜ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ Û ·Ê‹ÓÔ˘Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ·ÚÁ¿ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›˜, fiÙÈ ¶√Δ∂ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÂÓËÏÈÎÈÒıËΘ. ∞Ó·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È ÂÈÛÊ·Ï‹˜, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ›˜ Ì “ȉÂÔÏËÙÈÎfi” ›ÛÌ· ÛÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÛÔ˘ ÚÔÙ‡ˆÓ. ∂˘¿ÏˆÙË, Û ηıÔ‰ËÁÔ‡Û·Ó Ó· ·ÚÓÂ›Û·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÛÔ˘, ·Ó›Î·ÓË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ÛÙ·ı›˜ ÈÛ¿ÍÈ· Ì ÙÔ˘˜ “ÂÙ·›ÚÔ˘˜” Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ªÂ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜, ÔÏÈÙÂ˘Ù¤˜ ·Ó‡·ÚÎÙÔ˘ ·Ó·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¿ÁÂÛ·È ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· Û˘ÌϤÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™˘ÌϤÁÌ·Ù· ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·¤ÏıÂÈ ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ›, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÂȉÂÈÎÙÈο fiÙÈ ‰È·‚·›ÓÔ˘Ì ‹‰Ë ÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·. ∫È fï˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È‰·¯¤˜ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ηÙ ÛÙË̤ÓÔ˘ Û ηٿÓÙËÛ·Ó ·ıÔÏÔÁÈ΋ Ï¿ÙÚË ÙÔ˘ ¢‰·ÈÌÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ¿ÚÚˆÛÙË ÎÔÈÓˆÓÈο. ∞Ï‹ıÂÈ· ÁÓÒÚÈ˙˜ fiÙÈ Û ¤Î·Ó·Ó Ó· ·‰È·ÊÔÚ›˜, ÁÈ· ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ‰ÈÏ·Ó‹ ÛÔ˘ fiÚÙ· (Ó· ÛÔ˘ ı˘Ì›Ûˆ ™∂ƒμπ∞, ∫√™√μ√); ¶›ÛÙÂ˘Â˜ ‹ Û ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ Û ·Á·¿ÓÂ, ÂÓÒ ÙÂÏÈο Û ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘; √È ÛÎÔÔ› ÙÔ˘˜ ¤Ù˘¯·Ó. ™Â ÌÂÙ·ÌfiÚÊˆÛ·Ó Û ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ó¿ËÚË ¯ÒÚ·, Ì ÙȘ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ÛÔ˘ ı¤ÛÂȘ ·ÏÏÔÙÚȈ̤Ó˜, Ó· ·Ú··›ÂȘ... Âڈ̤ÓË Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘. ªÂ ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ÈÔ Ôχ Ì ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÒÓ ÛÔ˘, ·ÂÌfiÏËÛ˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ·˘Ùԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘. ª·˜ Êfi‚ÈÛ·Ó ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ì·˜ ∂§§∞¢∞ ÌÔ˘, Î·È ÂÛ‡ Î·È ÂÌ›˜ ÈÛÙ¤„·Ì fiÙÈ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÔ˘Ì ÔÙ¤ ÌfiÓÔÈ, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‹ οÔȘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔÏ·‚¤˜. ΔÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ̷˙›, ˘-

ÔÙ·ÎÙÈο, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÌÈ·˜ Û·ıÚ‹˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞Ó¿ÏÁËÙ˘ ÛÙË ‰˘ÛÙ˘¯›·, ÙËÓ Î·Ù·›ÂÛË, Î·È ÙËÓ Ô‰‡ÓË ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ. ∂Û‡ ÌÂÁ¿ÏˆÓ˜... ÂÓÒ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ì·˜ ¿ÊËÓ·Ó ÙËÓ ËıÈ΋ ÛÔ˘ Ó· ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ, ÙȘ ·Í›Â˜ ÛÔ˘ Ó· ηٷÚÚ¤Ô˘Ó, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜... Î·È Ù· ¯Ú¤Ë, ¿ÏÏÔÙ ·ıËÙÈο Î·È ¿ÏÏÔÙ ÂÓÂÚÁËÙÈο ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·È. ÃÚ¤Ë Ù· ÔÔ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·È Ù· ·ÓÂÍfiÊÏËÙ· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÂÓËÏÈΛˆÛ‹˜ ÛÔ˘, ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ, ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÔ˘. ∂ÏÏ¿‰· ÌÔ˘ ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ‡ÚÎÈ΢ ÛÎÏ·‚È¿˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó fi,ÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ Ì·˜... ÙËÓ ·Ô‰fiÌËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ì·˜, ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Ì·˜. ∫·Ù·ÎÚÂÔ‡ÚÁËÛ·Ó fiÏ· ÂΛӷ Ô˘ Ï·ÙÚ¤„·ÌÂ, Ô˘ ÔÏÂÌ‹Û·ÌÂ, Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Û·ÌÂ Î·È ·Á·‹Û·Ì ̷˙›. ™‹ÌÂÚ· ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ Ó·‰›Ú Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜ (ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ), ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ù¿Ï·ÓÙÔ˘˜ Î·È ·Û‹Ì·ÓÙÔ˘˜ Ó· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙȘ η›ÚȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ‰Â ∂§§∞¢∞ Ò˜ fï˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯıÔ‡ÌÂ; - Ì ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË Ù· ‰·ÓÂÈο ȉ·ÓÈο; - Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÎÏËÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ·Ó›Î·ÓÔ˘˜, ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˘˜; - Ì ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯ˆÓ ¿‚Ô˘ÏˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ; - Ì ËÁÂۛ˜, delivery boys Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ∂§§∞¢∞ Ì·˜ ¿ÊËÛ·Ó, Û ¿ÊËÛ·Ó. ¶¿Ó ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Û ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó, Î·È ¤ÙÛÈ ÂÎıÚfiÓÈÛ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂Àƒø¶∏, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÙÚˆÓ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜, Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Ì·˜ ÔÚ›·˜. §ËÛÌÔÓÒÓÙ·˜ ‰Â ÂȉÂÈÎÙÈο ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ì·˜ ÙÔ ÈÂÚfi ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜, Û ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ·fi ΢ڛ·Ú¯Ë ¯ÒÚ· Û ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿ÙÔ. ∂ÏÏ¿‰· ÌÔ˘ (Â¤ÙÚ„¤ Ì ӷ Û Ϥˆ) ¶∞¡¢øƒ∞ ÌÔ˘, Ô˘ Ë ÂÚȤÚÁÂÈ¿ ÛÔ˘ Û ¤Î·Ó ӷ ·ÓÔ›ÍÂȘ ÙÔ ÎÔ˘Ù›, Îϛ۠ÙÔ Û ·Ú·Î·ÏÒ Ó· Ì›ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤Û· Ë ÂÏ›‰·, ÂÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÊËÙ›· ÙÔ˘ ̇ıÔ˘. ∫·È ·Ó Ì Ï‹ÁˆÛ˜ ¶·Ó‰ÒÚ· ÌÔ˘, ͤڈ fiÙÈ ÂÛ¤Ó· ÏËÁÒÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞˜ ¿ÚÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ·Ú¤· fi,ÙÈ Ì·˜ ·¤ÌÂÈÓÂ, ÙËÓ ÂÏ›‰·, ÎÈ ·˜ ‚·‰›ÛÔ˘Ì ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙˆÓ ÔÚ·Ì¿ÙˆÓ Ì·˜. ¡· Â›Û·È ‰Â ∂§§∞¢∞ ÌÔ˘ ‚¤‚·ÈË, fiÙÈ ÂÁÒ ı· ÛÙ·ıÒ ¿ÏÈ-Ï¿È ÛÔ˘ ÙÒÚ· Ô˘ Ì ¤¯ÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó¿ÁÎË, „Èı˘Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÛÔ˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ó· ÛÔ˘ ˆ, Ì‹ˆ˜ ÙÂÏÈο Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙË ‚›· Ù˘ Ï‹ı˘. ΔÔ Í¤Úˆ ˆ˜ Â›Ì·È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜, Ì· ÙÔ fiÚ·Ì· Â›Ó·È Ô˘ ÁÂÓÓ¿ÂÈ ˙ˆ‹, ÙÔ fiÚ·Ì· Ì·˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÈ. √Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜ ̤۷ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi

Ù˘, ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Î·È ÙfiÙ ÌfiÓÔ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı· ¿ÚÂÈ Í·Ó¿ ÙȘ Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™·Ó ¤ıÓÔ˜, ˙‹Û·Ì Ôχ ÈÔ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ˙ԇ̠ۋÌÂÚ·, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ӷ ˘¿Ú¯Ô˘ÌÂ. ∫·È ·Ú·‰fi͈˜ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó¤ÏÈÛÙ·, ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÎÈfiÏ·˜. ™Â ηٷϷ‚·›Óˆ ∂§§∞¢∞, ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Í‚ÔχÂÙ·È Î·Ó›˜, ·ÏÏ¿ ›ÛÙÂ„Â Î·È ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ∞˜ ı˘ÌËıԇ̷̠˙› fiÏÔÈ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∂¡√™ “ı¤ÏÂÈ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙfiÏÌË Ë ÂÏ¢ıÂÚ›·” ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, Î·È ÚÈÓ Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ¿, ·˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÍÂÏȯıÔ‡ÌÂ, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÙÒÚ· ÙËÓ Í¯·Ṳ̂ÓË π™Δ√ƒπ∞ Ì·˜, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ªÂ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË, ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË ∑ø∏ fiˆ˜ Ù· ·È‰È¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË fiÙÈ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ... ·ÏÏ¿ ÚÒÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ͷӿ... ·˜ ı˘ÌËıԇ̠ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ì·˜, ÙȘ ·Í›Â˜ Ì·˜. ¶∞ª∂ ª∞∑π... ¡· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì ÙÔÓ ∏ƒ√¢√Δ√. ¡· ·Ó·ÚˆÙËıԇ̠ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜, Ì ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ∞ƒπ™Δ√º∞¡∏. ¡· Í·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙԇ̠̠ÙÔÓ ™ø∫ƒ∞Δ∏ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ¿ Ì·˜. ¡· ÂÈÛÎÂÊıԇ̠ÙËÓ ∞∫ƒ√¶√§∏, ÙȘ ªÀ∫∏¡∂™, ÙËÓ ∫¡ø™√. ¡· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ª∞ƒ∞£ø¡∞, ÛÙȘ £∂ƒª√¶À§∂™, ...Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·... ∞˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜, Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È, ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ì·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛÔ ·›Ì· Ô˘ ¯‡ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, Ò˜ Î·È ‰ÂÓ Í‰›„·ÛÂ Ë ÁË Î·È Ì·˜ ˙ËÙ¿Ó ÙÒÚ· Ó· ÙËÓ ÔÙ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· È· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜; ŸÏ·, ¶∞Δƒπ¢∞ ÌÔ˘, Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ÔÙÈ΋˜. ∏ ÎÚ›ÛË ÚÔηÏ› ·Ó·Ù·Ú·¯‹! ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ›. ∞˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ Ôϛ٘, ÙËÓ ·Ô‰fiÌËÛË ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Ì·˜, ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ì·˜ ·Ù¿Ú·¯·, ·ÏÏ¿ fi¯È ·Ì¤ÙÔ¯·. [¶Ò˜ ¿ÏψÛÙ ÌÔÚ›˜ Ó· Ì›ÓÂȘ ·Ù¿Ú·¯Ô˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜;]. ∫·È ·˜ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ì ӷ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙÔ‡ÌÂ, ÙËÓ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ÂÏ›‰·, ÙËÓ ›ÛÙË ÛÙȘ ·ÏËÛÌfiÓËÙ˜ ·Í›Â˜. ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ Ì·˜ Ï˘ÙÚÒÓÂÈ-ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ·fi οı ·ÂÏÈÛ›·. ÙËÓ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙÔÓ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ÙËÓ ¿ÓıÈÛË ÙˆÓ Í¯·ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÚÂÙÒÓ, fiˆ˜ Ë ˘ÔÌÔÓ‹, Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, Ë ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›·. ÙÔ Í‡ÓËÌ· ÎÔÈÌÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÂȉ‹ÛˆÓ. ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÛÌÔ Ó· ·Ê˘Ó›˙ÂÙ·È. ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡,

ÛÙËÓ ·fiÁÓˆÛË Ù˘ Ì·ÙÈ¿˜ ÙÔ˘ ̷ٷȈ̤ÓÔ˘ ÔÏÈÙÂ˘Ù‹. ∞˜ ÔÓÂÈÚ¢Ùԇ̠ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Δ∏™ ∞ƒÃ∏™ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ∂¶√Ã∏™ Î·È fi¯È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ˙‹Û·ÌÂ. ∂§§∞¢∞ ÌÔ˘, ·˜ ÔÚıÒÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ·Ó¿ÛÙËÌ· Î·È ·˜ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ∂Δ∞πƒ√À™, ÛÙÔ˘˜ ™Àªª∞Ã√À™ Ì·˜, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Δ∏¡ ∞§∏£∂π∞. ∞ÏÏ¿ ÚÒÙ· ∂§§∞¢∞ ÌÔ˘ ¿ÊËÛ¤ Ì ӷ ÌÈÏ‹Ûˆ Ì ÁÏÒÛÛ· ·ÏÔ˚΋, ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÙÒÚ·, ÛÙ· ·‰¤ÚÊÈ· ÌÔ˘, Ù· ·È‰È¿ ÛÔ˘. ΔÔ˘˜ ∂§§∏¡∂™ Ì‹ˆ˜ Î·È Í˘Ó‹ÛÔ˘Ó. ∞‰¤ÚÊÈ· ÌÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı›Ù ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Ô˘ Ì·˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÈÔ ∂¶∞¡∞™Δ∞Δπ∫√™ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ë ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞, Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Â›ÛÙ ÂχıÂÚÔÈ, ÎÔÈÙ¿ÍÙÂ Î·È Ï›ÁÔ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ Û·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ›Ûˆ˜ ÈÔ ¯·ÌËÏ¿, ÂΛ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜, fiÔ˘ ÙÔ ™∏ª∂ƒ∞ ÙÔ˘˜, ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ∞Àƒπ√ Û·˜. ∞˜ ÛÙÔ¯·ÛÙԇ̠ÁÈ· ÙȘ ÂÏ¢ı¤ÚȘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜, ÙˆÓ ·‰ÂÚÊÒÓ Ì·˜...... ΔËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÏfiÁÔ; ¡· „ËÊ›˙Ô˘ÌÂ; ¡· ·Ó·Ó¤Ô˘ÌÂ; ¡· ¯ÚˆÛÙ¿ÌÂ; ¡· Âı·›ÓÔ˘ÌÂ; ¡· Ì·˜ ·ÔÏ‡Ô˘Ó ÛÙ· 50 Ì·˜; ¡· ›̷ÛÙ ¿ÛÙÂÁÔÈ; ¡· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›·; ¡· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ˘Á›·; ¡· ÌË ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ·È‰› Ì·˜ ÂÚÁ·Û›·; ¡· ÙÚÒÌ ÛÙ· Û˘ÛÛ›ÙÈ· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È fi¯È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜; ¡· ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÒÛÙ ÂÌ›˜ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·˙fiÌ·ÛÙÂ; ¡· ›̷ÛÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ›‰È· Ì·˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰·; H ÂÏ¢ıÂÚ›· Â›Ó·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ΔÒÚ· Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›Û·Ì ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÙÒÚ· ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¯Úˆ̤ÓÔ˜ Â›Ó·È ÂÍ’ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˜, Ì Û·Ṳ̂ÓÔ ËıÈÎfi, ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ˜, Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÂÈı‹ÓÈ· ‰È·Ù·Á¤˜ Î·È Ó· ÂÏ›˙ÂÈ. °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Û·˜ Î·È ÎÔÈÙ¿ÍÙ Á‡Úˆ Û·˜, Î·È ›Ûˆ˜ ·ÓÙÈÏËÊı›Ù fiÙÈ fiÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ú¿‚È. ÕÛ¯ÂÙ· Ì ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì·˜ ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ì ‹ ÎÔÏ˘Ì¿Ì ̷˙›. ¢Â¯fiÌÂÓÔÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¯‹, Û·Ó ·Í›ˆÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, ·˜ ›̷ÛÙ ϛÁÔ ÈÔ ‰ÈÔÚ·ÙÈÎÔ›, ·˜ ·Ó·ÚˆÙËıԇ̠Ò˜ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó Î·È ‰È¤Ú„·Ó ÔÈ °∞§§√π, ÔÈ °∂ƒª∞¡√π, ÔÈ ¶ƒ√°√¡√π Ì·˜. ∞ÏÔ‡Ûٷٷ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ¶∞Δƒπ¢∞ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó. °È·Ù› ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ Ô‰ËÁԇ̠¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·Ì¿ÍÈ, Ó· ›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÎÚ·Û›, Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ηχÙÂÚÔ, Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì·˜ Û›ÙÈ (ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜) Ì·˜ ηχÙÂÚÔ, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, ‰›Î·ÈÔ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·›ÛıËÙÔ;

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ·ÈÙ›· Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ Ì·˜; °È·Ù› ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌÂ; °È·Ù› ›Ûˆ˜ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÎfiÛÌÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÂÁÒ Î·È fi¯È ÙÔ ÂÌ›˜, Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÍÂÏȯıԇ̠ÔÙ¤ Û·Ó ¤ıÓÔ˜, Û·Ó ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ‚·ÛÈ΋ ȉ¤·. ∞Ó ÙÂÏÈο ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ηٷʤÚÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔÈ... ÙfiÙ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘ÌÂ Ë ÌfiÓË ¯ÒÚ· Ù˘ ∂Àƒø¶∏™ οو ·fi ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ, ¯ˆÚ›˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ÂÚ›ı·Ï„Ë, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ô͇̈ÚÔ Ó· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ∫∞Δ∞∫Δ∏Δ∂™ Ì·˜, ÛÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÛÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘ ›¯·ÌÂ Û·Ó ¤ıÓÔ˜ Â‰Ò Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚԇ̠ÂÌ›˜ ÔÈ ¡∂√∂§§∏¡∂™ Ó· Ù· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ. ŸÌˆ˜ ÂÂȉ‹ Ë ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Â›Ó·È ÁfiÓÈÌË, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ºπ§√À™ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı¤ÓÙÔ˜ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˜ ÙÔ˘˜ (Ì·˜) ı˘Ì›ÛÔ˘Ì Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ, fiˆ˜ ÙÔ Î¿Ó·ÌÂ Â‰Ò Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· fiÙÈ Ë π™Δ√ƒπ∞ Ì·˜, Ë °§ø™™∞, Ô ¶√§πΔπ™ª√™ Ì·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ £∂ª∂§π√À™ §π£√À™ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙÔ˘˜. £Â̤ÏÈ· ÛÙ· ÔÔ›· ÛÙËÚ›¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∫È ·Ó οӷÌ ϿıË, ÂÌ›˜ ‹ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ì·˜, ·˘Ùfi Û›ÁÔ˘Ú· ‰Â ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÌÔÔÈ› Ó· Ì·˜ ÂÌ·›˙Ô˘Ó. ∞ÓÂ·ÚΛ˜, ·Ó¤ÓÙÈÌÔÈ, Î·È ˘ÔÎÚÈÙ¤˜... Ì·˜ ÌÂÈÒÛ·ÓÂ, Ì·˜ ÏÔȉfiÚËÛ·Ó, Ì·˜ ÎϤ„·ÓÂ Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È Ì·˜ ÛÎÔÙÒÛ·ÓÂ. [¶Ò˜ Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙË ÌÓ‹ÌË Ì·˜ ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ∂§§∏¡∂™ Ô˘ ¤ı·Ó·Ó ÛÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ηÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 1940]. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÒÚ· ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì·˜, ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì fiÙÈ Ì·˜ ¯ÚˆÛÙ¿Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿Ì fi¯È ÌfiÓÔ ËıÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ªËÓ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ∞¢∂ƒºπ∞ ª√À ÙË ¯·Ú¿, ÙÒÚ· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ˘fi ηÙÔ¯‹ (ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋) Ó· Ì·˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó Î·È Û·Ó ¤ıÓÔ˜. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ È· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì fiÏÔÈ ÙȘ ËıÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ Ì·˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó. ∞˜ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙȘ ·Í›Â˜, Ù· ȉÂÒ‰Ë Î·È ·˜ ÌÂÙ·ÌÔÚʈıԇ̠·fi ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ôϛ٘ Û ∂§§∏¡∂™ Ôϛ٘. ªÂ Ûı¤ÓÔ˜ ·˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜, Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂§§∞¢∞ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ È· Ó· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÙÔ ∞¡ Ì·˜ ÏÔȉÔÚÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¶√π√π Ì·˜ ÏÔȉÔÚÔ‡Ó. ∞Ï‹ıÂÈ· fiÙ·Ó Ô ∞¡¢ƒ∂∞™ ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À ÙÔ 1977 ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μ√À§∏™ ·Áȉ‡ÔÓÙ·˜ ÏÂÎÙÈο ÙÔÓ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ∫∞ƒ∞ª∞¡§∏ ‰È·Î‹Ú˘ÙÙ “∏ ∂§§∞¢∞ ∞¡∏∫∂π ™Δ√À™ ∂§§∏¡∂™” ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ;


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

32

KYPIAKH 6 π√À¡π√À 2010

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

¶ø§OYNTAI

ENOIKIAZONTAI 3 ανακαινισμένα γραφεία 1ου, 2ου, και 3ου ορόφου, 28 τ.μ. έκαστο, Τοπάλη - Δημητριάδος. Πληρ. τηλ. 24210-28559, 6972-148144. (517) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες επιπλωμένες, με αυτόνομη θέρμανση και a/c, με κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και 6947-528143. (053) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 2άρι 65 τ.μ., 3ος όροφος, ατομική θέρμανση φυσικό αέριο, ηλιακός, κλιματιστικό, μεγάλο μπαλκόνι, αποθήκη. Ζωοδόχου Πηγής 4. Τηλ. 6948-607923, 24210-81122 (9.00-20.00). (313) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 57 τ.μ. 1ου ορόφου διαμπερές, αυτόνομη θέρμανση, ασανσέρ, στη Νέα Ιωνία. Πληρ. τηλ. 24210-67855. (314) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 45 τ.μ. επί της οδού Γαρέφη, πλησίον του Νοσοκομείου Βόλου σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 6946-686882. (358) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ο 1ος όροφος διώροφης οικοδομής, 100 τ.μ., Διός 1, Νέα Δημητριάδα. Τηλ. 55144. (338)

Στον ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (913)

Στην πλατεία Ελευθερίας

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ πλήρως εξοπλισμένο. Πληρ. τηλ. 6945-186947. (282)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 30 τ.μ., 2ου ορόφου, Κασσαβέτη 31, φ/α. Πληρ. τηλ. 6944 612074. (381)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και θέα το Πήλιο, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., εξαιρετικής διαρρύθμισης 4 υ/δ, τζάκι, δεύτερη κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (127)

¶ø§∂πΔ∞π στους Αγ. Αναργύρους διπλοκατοικία αποτελούμενη από ισόγειο 92 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα άνω ορόφου 3άρι 76 τ.μ., σε εξαιρετική κατάσταση και δώμα-γκαρσονιέρα στην ταράτσα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (128)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο στην Απόλλωνος (Νέα Δημητριάδα), εντός σχεδίου, άρτιο-οικοδομήσιμο, γωνιακό, με πλήρη πρόσβαση, σε αναπτυσσόμενη περιοχή. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6907390290. (315) ¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων στην Κ. Καρτάλη, πρόσφατα ανακαινισμένο και πλήρως εξοπλισμένο, με εξασφαλισμένη πελατεία. Πληρ. τηλ. 24210-36443, κιν. 6974909735. (319)

κατάστημα, πρώην ΜΕΤΖΟ, γωνιακό, παραλιακό, Πλαστήρα-Φ. Ιωάννου 2, έναντι εισόδου ΞΕΝΙΑ Βόλου, 136 τ.μ. με πατάρι 68 τ.μ., κουζίνα και 4 W.C., με πρασιά και φαρδιά πεζοδρόμια. Μηνιαίο ενοίκιο 1.600 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 24210 246.46, κινητό 694.45.24.915. (377)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-021304 www.tzamtzis.com ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. 4¿ÚÈ 113 Ù.Ì., ηٷÛÎ. ë96, ƒÔ˙Ô‡-°·ÏÏ›·˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘Ù. Ê/·, parking, 550∂. 2.√ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 135 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 3 À/¢, 2 W.C., 450 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ 1. 4¿ÚÈ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ-∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 105 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, LUX, Ù˙¿ÎÈ, 650 ∂. 2. ¡. πˆÓ›· (ª. ∞Û›·˜) 98 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, Ê/· ·ÙÔÌ. ¿ÚÎÈÓ, 500 ∂. 3. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘ 45 Ù.Ì., §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 330∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35 Ù.Ì., ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 200 ∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, °·Ú¤ÊË (ªÂÊÛÔ‡Ù) 28 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÌfiÓÔ 190 ∂. 3. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ΔÔ¿ÏË 2 (·Ú·Ï›·) 48 Ù.Ì., ∞Δ√ª. º.∞. 350 ∂ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 4. 2ÌÈÛ¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ™fiψÓÔ˜ (·Ú·Ï›·) 330∂. 5. 3¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 87 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 350∂. 6. μ·ÛÛ¿ÓË-2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·) 4¿ÚÈ Ì ı¤· ÁˆÓ›·, 115 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, parking 500 E ‚) 4¿ÚÈ 85 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 370 ∂. 7. ¢˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., πˆÏÎÔ‡ (π¿ÛÔÓÔ˜) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, 280 ∂. 8. 2¿ÚÈ ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∫. ª·ÎÚ‹ 60 Ù.Ì., Ì AC, ·ÓÙ› 230 ∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. μ›Ï· ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ (ª¿Ú·ıÔ˜) 3 À/¢, ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, 400 ∂. 2. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ‚›Ï· ‰ÈÒÚÔÊË, ÂÈψ̤ÓË, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 80 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ∞/C Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 900 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ıËÓÒÓ (ÏËÛ›ÔÓ ALEX PACK) ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì., ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ 250 Ù.Ì., ·ÓÙ› 480 ∂. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘-∂ÚÌÔ‡, 550 ∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., °·ÏÏ›·˜ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ·Ù¿ÚÈ, 700 ∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÌfiÓÔ 270 ∂. 5. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÏËÛ›ÔÓ π∫∞ 57 Ù.Ì. Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ ˘fiÁÂÈÔ 400 ∂ Î·È 45 Ù.Ì. Ì 22 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 350 ∂. 6. ¢ÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 280 Ù.Ì., Ì ·Ó¿ÏÔÁË ·˘Ï‹, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 2.200 ∂. 7. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓ›· π¿ÛÔÓÔ˜, 75 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì., ·ÓÙ› 2.100 ∂. 8. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 240 ¤ˆ˜ 280 Ù.Ì. ·fi 1.000 ∂. 9. ∫Ù›ÚÈÔ 4ÒÚÔÊÔ °·ÏÏ›·˜ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÁˆÓ›·, 920 Ù.Ì., ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹. 10. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (§·Ú›Û˘) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 300 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 800 ∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∏ ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (105)

¶ø§∂πΔ∞π στο κέντρο της πόλης άνω όροφος διπλοκατοικίας 92 τ.μ. με το 1/2 εξ αδιαιρέτου οικόπεδο 239 τ.μ. και Σ.Δ. 2,4. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (129)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 170 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1 σε ήσυχη περιοχή της Ν. Ιωνίας πλησίον Βυζαντίου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (130)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές, περιοχή Αμπελάκια, με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα αγροτεμάχιο 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (131)

¶ø§∂πΔ∞π πολύ αξιόλογη μονοκατοικία 4ετίας, 175 τ.μ., στην Αγριά, άνετοι χώροι υποδοχής, κλειστή κουζίνα με καθιστικό, 3 μπάνια, 3 υ/δ, κλειστό parking, κήπος με 66q, θέα τη θάλασσα από τις βεράντες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (132)

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (145)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞. ∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Α (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός, τηλ. 24210-78325, 6973380076. (008)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (649)

ª. Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√™ ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ π∞™√¡√™ 77 μ√§√™ Δ∏§. 24210-37466 ∫π¡. 6974334218

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À

¶ø§√À¡Δ∞π ∞§À∫∂™: Παραθαλάσσιες μεζονέτες και διαμερίσματα στην Αγ. Ειρήνη πολυτελούς κατασκευής, με ημιυπόγειο, parking, τζάκι, θέα κ.λπ. (887)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

Κριθαριά, οικόπεδο 230 τ.μ. οικοδομήσιμο, τιμή 30.000 Ε. Μεσίτης ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ Τηλ. 24210-67725. (212)

¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (134)

∞°. ∫ø¡/¡√™

¶∏§π√ ∫∞§∞-¡∂ƒ∞ Εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 180 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο, 150μ. από θάλασσα, 215.000Ε. Ταπεινός ΕΕ, 6973 694651. (068)

Πωλείται ρετιρέ 112 τ.μ. διαμ/ρές 3 υ/δ, μεγάλες βεράντες, 2 wc, θέα θάλασσα, σχεδόν καινούργιο (8ετίας). ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977-615627 (977)

∂À∫∞πƒπ∞

¶ø§∂πΔ∞π Γραφείο 85 τ.μ. ανακαινισμένο, οδός Τοπάλη, δίπλα στην πολεοδομία. Τιμή ευκαιρίας. ONLINE SOLUTIONS Τηλ.: 24210-25000 Κιν.: 6976-726165 (316)

§fiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¶ø§∂πΔ∞π ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παροχής υπηρεσιών σε κεντρικότατο σημείο του Βόλου με όλο το σύγχρονο εξοπλισμό (γραφείο, βιβλιοθήκη, δερμάτινος καναπές, δερμάτ. πολυθρόνα, τραπέζι υποδοχής, Η/Υ, Α/C, fax, κ.λπ.) με χαμηλό ενοίκιο. Πελατεία γνώριμη για το γραφείο. ΑΛΦΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΝΤΕΡΕ Ιάσονος 77 (1ος) έναντι Τράπεζας Πειραιώς 6944-456407 (150)

Πωλείται καινούργια μονοκατοικία μεζονέτα 110 τ.μ., 3 υ/δ, 2 wc, μπροστά σε πάρκο σε οικόπεδο 150 τ.μ. Τιμή 158.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977-615627 (978)

∂À∫∞πƒπ∞ α) Πωλείται διαμ/μα 5ετίας καινούργιο 108 τ.μ., 3 υ/δ, 4ος όροφ., ανατολικό, μεγάλες βεράντες, κλειστό πάρκιν, 158.000 Ε. β) Πωλείται διαμ/μα 3ετίας καιν. 79 τ.μ., 3ος, 2 υ/δ, μεγάλες βεράντες, 103.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977-615627 (979)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (136)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr ¶ø§∂πΔ∞π γωνιακή οικία 118 τ.μ. (ένα μέρος είναι πέτρινο) σε οικόπεδο 140 τ.μ. στον Άναυρο σε πολύ καλό σημείο. Σ.Δ. 2,1 πρόσοψη 13 μ. (141)

¶ø§∂πΔ∞π η επιχείρηση Decibel στο εμπορικό κέντρο Νάκου, Σ. Σπυρίδη 38. Πληρ. τηλ. 6945394850. (317)

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development. Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (137)

¶ø§∂πΔ∞π ∫Ô˘ÚÂ›Ô Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 106 ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24220-22468, 6972-900740. (337)

™Δ√À¶π ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr ¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο 340 τ.μ. στο Σουτραλί, 100 μ. από την παραλία, εφαπτόμενο σε δρόμο 10 μ. και πεζόδρομο 6 μ., Σ.Δ. 0,8. (142)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ SAVVANAKIS C.A.

¡π∫√§∞√™ ™∞μμ∞¡∞∫∏™ ¶ÔÏ. ªË¯/ÎÔ˜ ΔËÏ. 24210-34437, 6932-523629

¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ¢π∞Ã√¡π∫∏ ∞•π∞ 1. Μοναδική μεζονέτα Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, 110 τ.μ. μπαλκόνια, πλήρης αυτονομία θέρμανσης, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη στο υπόγειο 13,20 τ.μ., Ιατρού Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. Μεζονέτα Β’ ορ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Ιατρού Τζάνου 12. 3. Σύγχρονες μεζονέτες - μονοκατοικίες 160 τ.μ. και 210 τ.μ. με κήπο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Πλειάδων και Εστίας. 4. Πωλείται ή ενοικιάζεται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, διαμπερές διαμέρισμα 67 τ.μ. με 2 Υ/Δ, μπάνιο, Σ/Κ, με αποθήκη υπογείου, θέση στάθμευσης πιλοτής, εγκατάσταση συναγερμού, air-condition, γυψοσανίδες, σποτ, αυτόνομη θέρμανση Φ/Α, τέρμα Κωνσταντά κοντά στο ποτάμι του Αναύρου. Τιμές προσιτές, δάνεια δεκτά. (503)

Πωλείται αξιόλογη οικόπεδο / ποτιστικό αμυγδαλο-περίβολο, 4.000 τ.μ. με 69μ. πρόσοψη και 58μ. βάθος, στην πιο ήσυχη και ωραιότερη περιοχή της Αγχιάλου, ανάμεσα σε βίλες, 350μ. από τη θάλασσα. Ιδανικό και για 2 κατοικίες ή εξοχικά. Δόμηση 200 τ.μ. συν 200 τ.μ. ημι-ισόγειο. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (360)

60 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ·

στην περιοχή Μικροθηβών και στη θέση Τσαϊράκι ή Μάννες πωλούνται (2) ελαιοπερίβολα, 50 στρέμ. μονοκόμματα και 9 στρέμ. αντίστοιχα, ποτιστικά, απέχουν 1.500μ. από τον κόμβο Μικροθηβών, στην απίστευτη χαμηλή τιμή των 1.400Ε το στρέμμα. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (360)

ª∂∑√¡∂Δ∂™ / ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞

ΒΟΛΟΣ / Ν. Ιωνία / Ν. Αγχίαλο και στην ευρύτερη περιοχή, πωλούνται μεζονέτες αυτόνομες ή σε μικρά συγκροτήματα, όπως επίσης και διαμερίσματα καινούργια, παλαιά και υπό κατασκευή σε λογικές τιμές. Δεκτά δάνεια μέσου Ο.Ε.Κ. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (360)

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞

στο Καραγάτς, Καλλιθέα, Αγία Παρασκευή, Προφήτη ΗλίαΆνω Βόλο, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Άγιο Στέφανο, Κριθαριά, Μάραθο, Μαμιδάκη, Αλωνάκι Αγχιάλου, Στούπι, Δημητριάδα Νέας Αγχιάλου και εντός της Νέας Αγχιάλου. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (360)

∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∂À∫∞πƒπ∞

Απόδοση 6% Πωλείται κατάστημα 70 τ.μ. περίπου, σε πεζόδρομο μπροστά στη θάλασσα, μισθωμένο προς 1.200 Ε μηνιαίως. Τιμή: 248.000 Ε. ONLINE SOLUTIONS Τηλ., 6979-726165 (211)

(327) (138)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

33

KYPIAKH 6 π√À¡π√À 2010

5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ

στο Μάραθο της Νέας Αγχιάλου πωλείται αξιόλογο, παραθαλάσσιο οικόπεδο 5 στρεμμάτων (85μ. από τη θάλασσα) με φανταστική θέα, δόμηση 220 τ.μ. συν 220 τ.μ. ημιυπόγειο (ιδανικό και για 2 κατοικίες σε τιμή ευκαιρίας!!!). Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (360)

∞¡ø μ√§√™

(Προφήτης Ηλίας) πωλείται επίπεδο οικοπεδάκι 145 τ.μ. με φανταστική, απεριόριστη και αναφαίρετη θέα, όλο το Βόλο και Παγασητικό!!! Δόμηση 120 τ.μ. (απέχει 45μ. από τον κεντρικό δρόμο Πορταριάς). Τιμή 28.000Ε!!! Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (360)

μ√§√™ ∫ƒπ£∞ƒπ∞,

πωλούνται δύο (2) ωραιότατα περιφραγμένα όμορα οικόπεδα των 300 τ.μ. έκαστο με φανταστική και αναφαίρετη θέα τη θάλασσα. Δόμηση 100 τ.μ. έκαστο. Επενδύστε σε ακίνητα... ποτέ κανείς δεν έχασε!!! Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (360)

√π∫√¶∂¢∞

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ, πωλούνται τρία (3) αξιόλογα οικόπεδα, 440, 520 και 700 τ.μ., τα δύο είναι γωνιακά. Επίσης στο Αλωνάκι πωλούνται 2 οικόπεδα 310 και 350 τ.μ. 120 μέτρα από τη θάλασσα και στη Δημητριάδα, πωλείται γωνιακό οικόπεδο 280 τ.μ. εκτός σχεδίου 60μ. από τη θάλασσα. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (360)

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞

(και καλή... και φτηνή!!!) Πωλείται γωνιακή, ανατολική, υπερυψωμένη μονοκ/κία 81,00 τ.μ. με 2 υ/δ σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό, με καινούργια σκεπασμένη βεράντα 35 τ.μ. σε οικόπεδο 253 τ.μ. στον οικισμό Αϊδινίου-Νέας Αγχιάλου. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (360)

∂£¡π∫∏ √¢√™ 8,8 ÛÙÚ¤Ì.

Με πρόσοψη επί της Εθνικής οδού Αγχιάλου-Μικροθηβών πλησίον του κόμβου αεροδρομίου, πωλείται διαμπερές ελαιοπερίβολο 8,8 στρέμ., ποτιστικό σε ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ!!! (ιδανικό για επαγγελματική / βιοτεχνική χρήση). Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (360)

¶ø§∂πΔ∞π λόγω συνταξιοδοτήσεως επιχείρηση ειδών ζαχαροπλαστικής - γαλακτοκομικών - αναψυκτικών κ.λπ. με τον εξοπλισμό της σε κεντρικότατο σημείο του Βόλου (περαντζάδα) γωνιακή, χώροι 60 τ.μ. ισόγειο + 60 τ.μ. πατάρι. Φερέγγυα λειτουργία πάνω από 30 χρόνια, εξασφαλισμένη πελατεία - σίγουρο εισόδημα. ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 6944-456407 (285)

¶∏§π√-∞°π√™ πø∞¡¡∏™: Πωλείται μεζονέτα 72 τ.μ., 80μ. από το Αιγαίο, πέτρινη, 2 υ/δ, 2 λουτρά, με υπόγειο κατοικήσιμο 39 τ.μ. (play room ή 2 επιπλέον υπνοδωμάτια και 1 επιπλέον λουτρό) σε οικόπεδο 144 τ.μ., τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, πισίνα, θέση στάθμευσης. 150.000 Ε. 6932.578.449. (362)

¶∏§π√-∞°π√™ πø∞¡¡∏™: Πωλείται μεζονέτα 71 τ.μ. 80μ. από το Αιγαίο, πέτρινη, 2 υ/δ, 2 λουτρά, με υπόγειο κατοικήσιμο 35,5 τ.μ. (play room ή 2 επιπλέον υπνοδωμάτια και 1 επιπλέον λουτρό) σε οικόπεδο 137 τ.μ., τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, πισίνα, θέση στάθμευσης. 180.000 Ε. 6932.578.449. (363) ¶∏§π√-∞°π√™ πø∞¡¡∏™: Πωλείται 85 τ.μ. 80μ. από το Αιγαίο, πέτρινη, 2 υ/δ, 2 λουτρά, με υπόγειο κατοικήσιμο 44 τ.μ. (play room ή 2 επιπλέον υπνοδωμάτια και 1 επιπλέον λουτρό), σε οικόπεδο 185 τ.μ., τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, πισίνα, θέση στάθμευσης. 240.000 Ε. 6932.578.449. (364) ¶∏§π√-∞°π√™ πø∞¡¡∏™: Πωλείται μεζονέτα 104 τ.μ. 80μ. από το Αιγαίο, πέτρινη, 3 υ/δ, 2 λουτρά, με υπόγειο κατοικήσιμο 60 τ.μ. (play room ή 3 επιπλέον υπνοδωμάτια και 1 επιπλέον λουτρό), σε οικόπεδο 238 τ.μ., τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, πισίνα, θέση στάθμευσης. 300.000 Ε. 6932.578.449. (365) ¶∏§π√-∞°π√™ πø∞¡¡∏™: Πωλείται μεζονέτα 85 τ.μ. 80μ. από το Αιγαίο, πέτρινη, 2 υ/δ, 2 λουτρά, με υπόγειο κατοικήσιμο 47 τ.μ. (play room ή 2 επιπλέον υπνοδωμάτια και 1 επιπλέον λουτρό), σε οικόπεδο 192 τ.μ., τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, πισίνα, θέση στάθμευσης. 235.000 Ε. 6932.578.449. (366) ¶∏§π√-∞°π√™ πø∞¡¡∏™: Πωλείται μεζονέτα 79 τ.μ. 80μ. από το Αιγαίο, πέτρινη, 2 υ/δ, 2 λουτρά, με υπόγειο κατοικήσιμο 44 τ.μ. (play room ή 2 επιπλέον υπνοδωμάτια και 1 επιπλέον λουτρό), σε οικόπεδο 190 τ.μ., τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, πισίνα, θέση στάθμευσης. 245.000 Ε. 6932.578.449. (367) ∞°ƒπ∞ μ√§√À-¡Δ∂ƒ∂ª¶∞™π: Πωλείται μεζονέτα 144 τ.μ., σε απόσταση 50μ. και με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, 3 υ/δ (το ένα master με τζάκι, λουτρό και βεστιάριο), 3 λουτρά, με υπόγειο 69 τ.μ. (διαμορφωμένο ως ξεχωριστή κατοικία με δική του είσοδο, καθιστικό, κουζίνα, υπνοδωμάτιο & λουτρό), σε οικόπεδο 197 τ.μ., 2 τζάκια, αυτόνομη θέρμανση με αέριο, πισίνα, θέση στάθμευσης. 330.000 Ε. 6932.578.449. (368) ∞°ƒπ∞ μ√§√À-¡Δ∂ƒ∂ª¶∞™π: Πωλείται μεζονέτα 143 τ.μ., σε απόσταση 50μ. και με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, 3 υ/δ (το ένα master με λουτρό και βεστιάριο), 3 λουτρά, με υπόγειο 70 τ.μ.(διαμορφωμένο ως καθιστικό & υπνοδωμάτιο), σε οικόπεδο 158 τ.μ., τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, με αέριο, θέση στάθμευσης. 250.000 Ε. 6932.578.449. (369) μ√ƒ∂π∂™ ™À¡√π∫π∂™ ¢. μ√§√À (∫∞ƒ∞°∞Δ™): Πωλείται μεζονέτα, 139 τ.μ. σε οικόπεδο 123 τ.μ., 3 υ/δ (το ένα master με λουτρό και βεστιάριο), 3 λουτρά, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με αέριο. Διαθέτει υπόγειο 69 τ.μ. (διαμορφωμένο ως ξεχωριστή κατοικία με αυτόνομη είσοδο, καθιστικό, τζάκι, κουζίνα, υπνοδωμάτιο, λουτρό, χώρο πλυντηρίου - στεγνωτηρίου & αποθήκη), αυλή, roof garden, κλειστή θέση στάθμευσης. 250.000 Ε. 6932.578.449. (370) μ√ƒ∂π∂™ ™À¡√π∫π∂™ ¢. μ√§√À (∫∞ƒ∞°∞Δ™): Πωλείται μεζονέτα 141 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ., 3 υ/δ (το ένα master με λουτρό και βεστιάριο), 3 λουτρά, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με αέριο. Διαθέτει υπόγειο 71 τ.μ. (διαμορφωμένο ως ξεχωριστή κατοικία με αυτόνομη είσοδο, καθιστικό, τζάκι, κουζίνα, υπνοδωμάτιο, λουτρό, χώρο πλυντηρίου-στεγνωτηρίου & αποθήκη), αυλή, roof garden, κλειστή θέση στάθμευσης. 290.000 Ε. 6932.578.449. (371) μ√ƒ∂π∂™ ™À¡√π∫π∂™ ¢. μ√§√À (∫∞ƒ∞°∞Δ™): Πωλείται μεζονέτα 185 τ.μ. σε οικόπεδο 195,20 τ.μ., 3 υ/δ (το ένα master με λουτρό και βεστιάριο), 3 λουτρά, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με αέριο. Διαθέτει υπόγειο 101 τ.μ. (διαμορφωμένο ως ξεχωριστή κατοικία με αυτόνομη είσοδο, καθιστικό, τζάκι, κουζίνα, υπνοδωμάτιο, λουτρό, χώρο πλυντηρίου-στεγνωτηρίου & αποθήκη), αυλή, roof garden, κλειστή θέση στάθμευσης. 400.000 Ε. 6932.578.449. (372)

π‰¤· °.Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π¢∏™ & ™π∞ √∂ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞°. μ∞ƒμ∞ƒ∞™ 1, ¡.πø¡π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Δ∏§. 2421062651, 6973401277 www.idea-volos.gr ¡∂∞ πø¡π∞ ¢À∞ƒπ∞ 1. ∞‰Ú·Ì˘ÙÙ›Ô˘ 50Ù.Ì.,ÁˆÓ., 2Ô˜ , Ì 25Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·. 2. ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ 48Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜.

3. ¶·Á·ÛÒÓ 46Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÔÏ˘Ù. ηٷÛ΢‹. 4. ∞‰Ú·Ì˘ÙÙ›Ô˘ 46Ù.Ì., 1Ô˜ , ‰È·ÌÂÚ¤˜. 5. ¶·Á·ÛÒÓ 48Ù.Ì., 2Ô˜ , ÚÔÛfi„ˆ˜. ª∂∑√¡∂Δ∞ ÚÂÙÈÚ¤ 78,5Ù.Ì., Ì 100Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞‰Ú·Ì˘ÙÙ›Ô˘ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÔÏ˘Ù. ηٷÛÎ., 86Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 2. ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ ÁˆÓÈ·Îfi, 3Ô˜ , 85Ù.Ì., Ì 40Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·. 3. ∫¿‰ÌÔ˘ 82Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜,Ù˙¿ÎÈ, 4Ô˜, ı¤· ¿ÚÎÔ. 4. ¶·Á·ÛÒÓ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 3Ô˜, 86Ù.Ì.Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. 5. ¶·Á·ÛÒÓ, 4Ô˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ·Ôı‹ÎË, ‰ÈÏfi Áηڿ˙. 6. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 102Ù.Ì. Ì 70Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. 7. ºÈÏ·‰ÂÏÂÊ›·˜, 2Ô˜, 93Ù.Ì., Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. 8. π·ÛˆÓ›‰Ë, 4Ô˜, 79Ù.Ì. Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. 9. ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜, 3Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 79,25Ù.Ì. ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. (197)

-----------------------------------Re.Fin.se ∫ÔÚ·‹ 30 - 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ.: 24210 76407 Fax: 24210 76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974 618083

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶·Ú·Ï›· ∞Ó·‡ÚÔ˘ 71 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 110.000. ∞Ó¿ÏË„Ë-∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ·˘Ï‹ 80.000. ™›ÚÂÚ, ÚÂÙÈÚ¤ 92 Ù.Ì. 135.000. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ‹ ÈÛfiÁÂÈÔ Û 2ÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 80 Ù.Ì., 115.000. ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ 87 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 80.000. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1Ô˘-2Ô˘ ÔÚ.+ÛÔʛٷ 154 Ù.Ì. 210.000. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ˘ÂÚÏÔ‡Í Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 300 Ù.Ì., 680.000. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 83 Ù.Ì./730 ÔÈÎfi‰Ô, 140.000. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 65 Ù.Ì..102 ÔÈÎ., 60.000. ∞ӷηÛÈ¿ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË-·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 120 Ù.Ì., 175.000. ∞ÁÚÈ¿ ·Ú·Ï›· ·fi 250.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂-ª¶∞ƒ ΤÓÙÚÔ ·ÁÔÚ¿˜ μfiÏÔ˘, 170.000. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πˆÓ›·˜ 140 Ù.Ì. 230.000. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ˘fiÁÂÈÔ-ËÌÈfiÚÔÊÔ˜ 150 Ù.Ì., 200.000. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô 2Ô˘, 33 Ù.Ì. 45.000. √π∫√¶∂¢∞ ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 455 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 170.000. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 123 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ 35.000. ¡. πˆÓ›· 203 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ·, 220.000 ª√¡∞¢π∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ™∂ √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ (161)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ μ89 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 3. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏60 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫88 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 11. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ (9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 12. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 13. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 14. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 15. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 16. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 3. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 4. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 5. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 6. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 7. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ∞83 8. ∂ÚÌÔ‡ 41ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞79 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 √π∫√¶∂¢∞: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18

2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 5. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 6. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 8. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 9. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 17. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 18. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 19. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 5. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 8. ¶ÚÔ̇ÚÈ (‚ÚÔÌÔÓ¤ÚÈ) ·) 5.724ÙÌ. ‚) 5.743ÙÌ. £1 √§√∫§∏ƒ∞ ∫Δπƒπ∞: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ., ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ.¤Î·ÛÙÔ˜ ( Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 13. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 μπ√Δ∂áπ∫√π Ãøƒ√π: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ƒ°√™Δ∞™π∞: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂¡√π∫π∞™∂π™: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 4. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 5. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 6. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 7. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 10. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 11. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 13. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 14. √°§ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ13 15. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 16. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 17. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 18. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 19. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 20. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 21. ΔÛ·Áηڿ‰· Âȯ›ÚËÛË Ù·‚¤ÚÓ· 70ÙÌ. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË •7 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (164)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038 - 556, 24210 - 47316 ∫π¡. 6978393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì. ª·Û‰¤ÎË 165 Ù.Ì. 95.000 ∂ √ÁÏ 190 Ù.Ì. 120.000 ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∑¿¯Ô˘ 200 Ù.Ì. 90.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ 210 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 300-400 Ù.Ì. §Â‡Î· 280 Ù.Ì. 144.000 ∂ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 400 Ù.Ì. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 215 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 200-400 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË 250-480 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 2.200 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-400 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì., ™ˆÚfi 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ §Â‡Î· 2 ‰ˆÌ. 65.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ •ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙÚÈÒÚÔÊË, ηڷÁÈ·›. °·ÏÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 92.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 37 Ù.Ì. Jambo 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¶¿ÚÎÔ 28 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ¡ÔÌ·Ú¯›· 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 55 Ù.Ì. 57.000 ∂ ™Ù·ı¿ 50 Ù.Ì. Ó¤Ô. ºÂÚ·›Ô˘ 60 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 67 Ù.Ì. 70.000 ∂ °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000 ∂ ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 94 Ù.Ì. 103.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 100 Ù.Ì. 105.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. 180.000 ∂ ¡ÔÌ·Ú¯›· 135 Ù.Ì. 145.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 135 Ù.Ì. 140.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·Ì‚¤Ù· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 33 Ù.Ì. 42.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 95.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 56 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 50 Ù.Ì. ∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 260 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ ∞ΛÓËÙÔ 16 studios ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (169)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (165)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (166)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 62.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000.

4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. + 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô + ·¤Ú·˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 108.000 3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 4Ô˜ ÎÔÌϤ 141.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 6. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜, 139.000 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î. 130.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·Ì. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 1‚. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 75.000. 1Á. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ., 65.000. 1. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 100 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,1) 56.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 87 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 45.000, 87 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 103.000, 205 Ù.Ì. 89.000. (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 160 Ù.Ì. 95.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 490 Ù.Ì. 260.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. 103.000 ÁˆÓ. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 120.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓÈ·Îfi 400.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓÈ·Îfi 300.000, 350 Ù.Ì. ÁˆÓ. 200.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. Ê·ÓÙ·ÛÙ. 500.000, 1.440 Ù.Ì. (ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ, ı¤· ˘¤ÚÔ¯Ë 900.000, 528 Ù.Ì. 339.000. 10. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 11. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 12. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 13. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 14. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 190.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 950.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚ. ·ÏÈfi 100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 40.000 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000. 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ 170 Ù.Ì./820 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 120.000. 15. ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. 5 ÂÙÒÓ 295.000 16. (¶∞§∞π∞) 73 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 145 Ù.Ì., 119.000. 17. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 90 Ù.Ì. (™.¢. 2,1) ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100.000. 18. ™ˆÚfi˜, ı¤· 220 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 1.000 Ù.Ì. 450.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎ. 700 ∂) 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 7. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 400.000. 8. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. 9. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ Ì·Á·˙› 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.100 Ù.Ì. 330.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1· ÷Ù˙/ÚÁ˘ÚË 94 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). 2. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 112 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ó·Î., 395∂. 3. μ·ÛÛ¿ÓË 32 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 255∂. 4. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ 61 Ù.Ì. 4Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 320 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (170)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

34

KYPIAKH 6 π√À¡π√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (171)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 6938 388894 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000∂ 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 3.. ∫.. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·ÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 110.000∂. 4. ¡. πˆÓ›· 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 5. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 172.000∂. 2. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 3. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 133.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. 3. ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡.. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000∂. 3. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 170 Ù.Ì. 25.000∂/ ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 8. ΔÛ·Áηڿ‰· 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ªËÏȤ˜ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ªԇʷ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 100 Ù.Ì., Û 140 ÔÈÎ. Ì ·˘Ï‹ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 135.000 ∂. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 4. °·˙‹ 120 Ù.Ì., 165.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ Ó¤·. 6. ÕÏÏË ªÂÚ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤· 320.000∂. 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 135 Ù.Ì. 205.000∂. 9. ∫. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 10. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 11. ªËÏȤ˜ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈ-

Ì‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 13. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (172)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (173)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. (174)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 422 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ı¤·. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì., (41Á) 60.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160 Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·.

ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ - ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (176)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ √ÁÏ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 28,5 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∫ÔÚ·‹, 42 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, ÈÏÔÙ‹ 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 38 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 45 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 55.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· ¤Ó·ÓÙÈ Î·ıÔÏÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ 60 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ 10ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 67.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ôχ ηÏfi Ì ı¤· 75.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 64 Ù.Ì. 5Ô ÔÚ. 113.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 53 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. 6ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-™˘Ú›‰Ë, 70 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 68.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô ÔÚfiÊÔ˘ 85 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ-ı¿Ï·ÛÛ· 127.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 79 Ù.Ì. 106.000 ∂, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ¡. πˆÓ›· 4Ô˜ ÔÚ. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, 137.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∑¿¯Ô˘, 10ÂÙ›·˜ 3Ô˜ ÔÚ. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ê˘Û. ·¤ÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ˜, 162.000 ∂. °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì. 6Ô˜ ÔÚ. 253.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. 106 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ. Ì P+·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ. 28 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ì w.c. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 48.000 ∂. ƒ, ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡, 68 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ê/·, 87.000 ∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 61 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì P. 115.000 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ √˘˙ÂÚ› Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi 10.000 ∂. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, 160 Ù.Ì. Ì 60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 220.000 ∂. ªËÏ›ÓË, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 180 Ù.Ì. 100.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 148.000 ∂. §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜, 150 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ™.¢. 2,1 160.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™.¢. 0,8, 220.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 360 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8, 105.000 ∂. μπ√™∫Àƒ, 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 32.000 ∂. ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ-ÕÓˆ μfiÏÔ 360 Ù.Ì. 110.000 ∂. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·-°ÔÚ›ÙÛ· 150 Ù.Ì. Ì ı¤· 88.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 120 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÂÌÚfi˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 115.000 ∂. ÕÁÈÔ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 1,8, 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 160 Ù.Ì. 83.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 45.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240 Ù.Ì. 250.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, ÏËÛ›ÔÓ Lidl, 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7, 100.000 ∂. ™ˆÚfi˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, 600 Ù.Ì., 130.000 ∂. §·Ú›Û˘ 4.100 Ù.Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ∑√∂ °3, 220.000 ∂ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜-º·Ó¿ÚÈ· º˘ÙfiÎÔ˘, 830 Ù.Ì., 330.000 ∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 200.000 ∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 150.000 ∂, ÂÌÚfi˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ÿÓÈ·, 11.000 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, 8.000 Ù.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ı¤·, 180.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 150 Ù.Ì., 53.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 180 Ù.Ì. 72.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Δ√À√Δ∞ 4.500 Ù.Ì. ∑√∂ °3, 160.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 330 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 280 Ù.Ì., 25.000 ∂ Ì ı¤·.. ª·Ï¿ÎÈ, 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÒÙÔ ÛÙÔ

·̷, ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 460.000 ∂ ‹ ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, 4.000 Ù.Ì. 26.000 Ì ı¤·. §·‡ÎÔ, 1.000 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 55.000 ∂ Ì ı¤·. §·‡ÎÔ, 800 Ù.Ì. 17.000 ∂ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂÙfi¯È, 500 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 22.000 ∂. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 460 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 100.000 ∂. ªËϛӷ, 120 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÊıËÓ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, 5 ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ™ÎÈ¿ıÔ˜, 120 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, 2.000 Ù.Ì. 180.000 ∂. (178)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 45 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋ ·’ Î·È ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ·fi 47.000∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì. (ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜) ÈÛfiÁÂÈ·, 20.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì. ƒÔ˙Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ., 28.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ, 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., 55.000∂. 5. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 7. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ÏÔ˘Í, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 75.000 (7ÂÙ›·˜). 8. ¢˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2Ô ÔÚ., ηÈÓ. 9. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ., ª. ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›·. 10. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., ·ÏÈfi, 1Ô˘ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 47.000∂. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ∞¯ÈÏϤˆ˜, ηÈÓ. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 77 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ΔÔ¿ÏË Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÁˆÓÈ·Îfi. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., °·ÏÏ›·˜. 16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., °. ¢‹ÌÔ˘-∫·ÚÙ¿ÏË. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120-150 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ¡. πˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓ., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·. 20. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 70 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í, ·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ. 21. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 47 Ù.Ì., Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 177 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 230 Ù.Ì. 200.000∂. 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 70 Ù.Ì. Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ 10ÂÙ›·˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 56 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., 350∂. 2. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ 2¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., 350∂. 3. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi, 5Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ, 350∂. 4. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 2Ô˘ ÔÚ., 370∂. 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 130 Ù.Ì.+‰ÒÌ·+·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ, ∫·Ú·Á¿Ù˜. √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 275 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 85.000∂. 3. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 83.000∂. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 95.000∂. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 90.000∂. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., 130.000∂. 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 117 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. ΔÈÌ‹ 120.000∂. 8. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì., Ì ı¤·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, 130.000∂. 10. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 2.400 Ù.Ì. Ì ı¤· 60.000∂. 11. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 12. ª·‚›ÏË 180 Ù.Ì., 120.000∂. 13. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 175 Ù.Ì., 90.000∂. 14. ª∂Δ∫∞ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì., 65.000∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªËÏȤ˜ 1.200 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 135.000, Ì ı¤·. 2. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 3. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 3.000 Ù.Ì., 70.000∂. 5. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì., Ì ËÌÈÙÂϤ˜ Ô›ÎËÌ·. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.700 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.300 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, 80.000∂. 9. ÕÊËÛÛÔ˜ 2¿ÚÈ, 37 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ı¤·, 85.000∂. 10. ªËϛӷ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 1.200 Ù.Ì., Ì ı¤·, 50.000∂. 12. ∞ӷηÛÈ¿ 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. 13. ∫. ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ 70 Ù.Ì. Ì 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 14. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ‹ÛË. (177)

-----------------------------------ª·ÁÓËÛ›· REAL ESTATE ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ π. Δ™√À∫¡π¢∞ §ÒÚË 4 - 38221 - μfiÏÔ˜ Greece Tel/fax: 2421022009 ∫ÈÓ. 6932301850-6974426162 e-mail: ultratsok@yahoo.gr

¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 100.000 ∂

2. Οικόπεδο 900 τ.μ. στις Ν. Παγασαί τιμή 100.000 Ε 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì., ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. 95/000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1640 Ù.Ì., ªËϛӷ. 130.000 ∂ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 487 Ù.Ì., ∫ÈÛÛfi˜ (∞Ó. ¶‹ÏÈÔ). 38.000 ∂ 6. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 752 Ù.Ì., 45.000 ¢ÚÒ. 7. √ÈÎfi‰· ·fi 300-350 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 65.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì., ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜. 90.000 ∂ 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 757 Ù.Ì., ∫¿Ï·ÌÔ˜. 40.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 174 Ù.Ì., ¢Ú¿ÎÂÈ·. 25.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 130.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 Ù.Ì., ∞Á. μÏ¿Û˘. 270.000 ∂ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ∞ʤÙ˜. 25.000 ∂ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 418 Ù.Ì., μ˘˙›ÙÛ·. 60.000 ∂ 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 130.000 ∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Á·ÛÒÓ 2Ô˜ ÔÚ. 75Ù.Ì. 80.000∂ 2. ¶ÂÓÙ¿ÚÈ,150Ù.Ì., 1Ô‡ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 12ÂÙ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 150.000 ∂ 3. ΔÚÈ¿ÚÈ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 92 Ù.Ì. 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 84 Ù.Ì., Ô‰fi˜ °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, 2 Ì¿ÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 5. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ̷Á·˙È¿ Î·È ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫∞π¡√Àƒ°π∂™ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∫∞¡Δ∏ƒ∞°∞ ∞¶√ 2300 ∂/Ù.Ì. 1. 45 Ù.Ì., 2. 87 Ù.Ì., 3. 79 Ù.Ì., 4. 95 Ù.Ì., 5. 93 Ù.Ì., 6. 10 Ù.Ì. ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜. 95.000 ∂ 2. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·, 160Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., °Ï·Ê˘Ú·›. 70.000 ∂ 3. Διώροφη οικοδομή πέτρινη 164 τ.μ. στον Αγ. Γεώργιο Νηλείας με οικόπεδο 4.069 τ.μ. 4. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 95.000 ∂ 5. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 150.000 ∂ 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Û ÔÈÎfi‰Ô. 200 Ù.Ì. 7. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 160 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∫¿Ï·ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Û 4.840 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 235 Ù.Ì. Û 2280 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫Δ∂√. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 28.000 ∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ∞. °·˙‹. 70.000 ∂ 4. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67Ù.Ì.& 65 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ·fi 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 66 ÛÙÚ. ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. 60.000 ∂ 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 Ù.Ì., ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. 40.000 ∂ 4. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (180)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. Ν. Ιωνία κεντρικό καινούργιο 2άρι 45,50 τ.μ. γωνία, όροφος 1ος, αποθήκη (12 τ.μ.), parking, (πιλοτή) μόνο 60.000 Ε. 2. Μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφου, κέντρο, 3 Υ/Δ, Ν. Δημητριάδα, 142 τ.μ., καλοριφέρ, τζάκι, κατασκ. ë84, αντί 128.000Ε. 3. Μεζονέτα Αγριά καινούργια, 160 τ.μ. καλοριφέρ, 4 Υ/Δ, 2 W.C., 2 τζάκια, οικόπεδο 215 τ.μ. 225.000 Ε. 4. Κατάστημα 39 τ.μ., πατάρι 20 τ.μ., Μικρασιατών, αυτονομία, W.C. Μόνο 35.000Ε. 5. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 55.000Ε. 6. Οξυγόνο ημιυπόγειο διαμπερές, κατάστημα 80 τ.μ., μόνο 39.000Ε. 7. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,1), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 54.000Ε. 8. Σωρός, οικόπεδο 600 τ.μ., θέα Βόλο, φάτσα 16 μ. αντί 100.000 Ε. 9. Μάραθος, οικόπεδο 353 τ.μ. 20 φάτσα, 60.000Ε. 10. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2άρι πλησίον Δικαστηρίων 60 τ.μ., όροφος 1ος, αποθήκη αντί 104.000 Ε και άνω Πολυμέρη 57 τ.μ., όροφος 1ος, αντί 102.000 Ε. 2. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 3. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 4. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 5. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 165.000Ε. 6. Πλησίον Ογλ-Κων/ντά, ΜΕΖΟΝΕΤΑ, κατασκ. ’90, 5ου και 6ου ορόφου, 140 τ.μ., θέα, αυτονομία, τζάκι, αποθήκη, κλειστό πάρκιν, 270.000Ε. 7. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 8. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 9. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 10. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.950 το τ.μ.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

35

KYPIAKH 6 π√À¡π√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3άρι, 94 τ.μ., Μεταμορφώσεως Αλεξάνδρας, ανατολικ., 1ου ορόφου, Φ.Α. 95.000Ε. 2. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 100.000Ε. 3. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 135 τ.μ., ανατολικό, Φ.Α., 145.000Ε και 3άρι ανατολικό 112 τ.μ., αντί 120.000Ε. 4. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 5. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Γωνιακή Αλυκές, πλησίον θαλάσσης 81 τ.μ., οικόπεδο 160 τ.μ. αντί 90.000 Ε. 3. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 100.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές, γωνιακό, άσφαλτος, 520 τ.μ., μόνο 135.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. αντί 130.000Ε 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 105.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Τεχν. Επιμελητηρίου, 2ας Νοεμβρίου, κατ/μα 78 τ.μ., υπόγειο 58 τ.μ., αντί 250.000Ε. 2. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 185.000. 3. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 850.000Ε. 4. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 EKTO™ BO§OY 1. Πλατανίδια, οικόπεδο φάτσα θάλασσα, 4.610, αντί 1.100.000. 2. Κάτω Λεχώνια οικόπεδο (Κάτω Σχολείου) 2 στρεμ., αντί 200.000Ε. 3. Αλυκές 9 στρεμ., δίπλα στο δημ. δρόμο, 210.000Ε. 4. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 120.000Ε.

√π ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ Δ√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ ¶ƒ√Δ∂π¡√À¡: ƒπ∞ ™∫√ÀƒΔ∏ ºøº∏ Ã√¡¢ƒ√À-∫ƒ√ªªÀ¢∞

5. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 6. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 7. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (181)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·-

ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (182)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ΔËÏ. - Fax 24280 78267 ∫ÈÓ. 697.4647.587

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. (¶¤ÙÚÔ˘/¶·‡ÏÔ˘). ¡. πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi/Ù¤ÓȘ (2) ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ·˘ÙfiÓÔ̘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2¿ÚÈ· ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (ËÌÈÙÂÏ‹˜) 100 Ù.Ì. Û˘Ó 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë °ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 2 ˘/‰ 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÛÈfiÁÂÈÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂϤ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) ÛÂ

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™ÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 ÙÌ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 217ÙÌ Ì ™.¢.2,1. ∫ˆ‰.· ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 03-89 2. ¢‡Ô ¤ÙÚÈÓ· Û›ÙÈ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi •˘Ófi‚Ú˘ÛË, 50ÙÌ Î·È 25ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ. ™Â Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÂÈψ̤ӷ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙˆÓ ¶ÔÙÈÛÙÈÎÒÓ. ΔÈÌ‹ 85.000 Î·È Ù· ‰‡Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 28 3. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 124ÙÌ, 3 ˘/‰, 2w/c, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ·˘Ï‹. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10-84 4. ∂À∫∞πƒπ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:12-67

√π∫√¶∂¢∞ ƒ∂¡∞Δ∂ ª¶∂∫-ª√À™Δ∞∫∞§∏ ∫ø¡/¡√™ ∂À∞°°∂§√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ™π∞¡√™ ™√ºπ∞ μ§∞Ã√À ªπÃ∞§∏™ °∞ƒΔ∑√§∞∫∏™ °π∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™

1. ™ÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 118,5ÙÌ Ì ™.¢ 1,8 Î·È 10Ì ÚfiÛÔ„Ë. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:03-95 2. ™ÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 513ÙÌ Ì ™.¢ 0,8. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:03-82 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 10.981ÙÌ Û˘ÓÔÏÈο, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 517ÙÌ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ÃÙ›˙ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 676,5 ÙÌ. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜! ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:28 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 8.783ÙÌ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:28 5. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ÿÓÈ· 6.200ÙÌ, 2¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:2356 6. ¶·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-54

ÔÈÎ. 975 Ù.Ì., 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ (ÛڈÓÔ˜/¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 40Ì. Û ÔÈÎ. 120 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÂÍÔ¯È΋ ·ÁÚÔÈΛ· Û 5 ÛÙÚ¤Ì. ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, 93 Ù.Ì. Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÔÓÔÎ/Λ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 137 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂϤ˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂ıÓ. √‰fi˜/ª¿Ú·ıÔ˜, ·Ï·È¿ ·ÁÚÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 184, 368, 402 Î·È 423 Ù.Ì., Ì Û.‰. 0,8. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· (οوıÂÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜) ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2.10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 400, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ·, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 205, 410, 450 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.010 Î·È 1.083 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.460 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ù˯ÒÚÈ 470 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË 308 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜ 5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 82 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 465, 538, 731 Î·È 1.247 Ù.Ì. °·Ï¿˙È· ∞ÎÙ‹ (ª·Ìȉ¿ÎË) ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi. 256 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. ÙˆÓ 310 Ù.Ì. Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 3 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 325, 362, 465, 520, 630 Î·È 650 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁˆÓ. ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 285 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ/∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 345∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Û˘Ó 55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 215∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 575∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 15¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 110, 210 Î·È 250 Ù.Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑.√.∂. 3Á., 3‰. ¶ÏËÛ›ÔÓ MERCEDES 6,3 ÛÙÚÂÌ. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ∑.√.∂. 3·.

7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.923ÙÌ ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-15 8. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· 700ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-27 9. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 580ÙÌ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 125.000ú. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-63 10. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi 611ÙÌ. ΔÈÌ‹ 400∂·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 11. OÈÎfiÂ‰Ô 1205 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∫ÔÚfiË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ. ÕÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 1133 12. ª¿Ú·ıÔ˜. √ÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 12-74,12-75,12-76 13. ª√¡∞¢π∫√: ª¿Ú·ıÔ˜ 4 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:12

14. ¢ÈÌ‹ÓÈ: ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:18-18

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-53 2. °·˙‹, ΤÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ., 116ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋

¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 8,8 ÛÙÚ¤Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑.√.∂. 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚ¤Ì. ∑.√.∂. 1·. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÌÂٷ͇ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ 3.200, 4.500, 5.000 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 3 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 80Ì. ·fi ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Ù.Ì. Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜, ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, 2¿ÚÈ, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ·Ï·È¿. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (183)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ƒ√™Δøμ 39 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-56010 ÎÈÓ. 6977 876175 e-mail: info@ktimamag.gr

MONOKATOIKIE™ Διμήνι 2ώροφο 115+115 τ.μ. οικόπ. 700 τ.μ, θέα Πορταριά 2ώροφο 100 + 100 τ.μ. οικόπ. 800 τ.μ. θέα 220.000 ÕÊËÛÛÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì. +˘fiÁÂÈÔ 40 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 200.000 ∂ Μακρινίτσα 3ώροφο, 240 τ.μ. οικόπ. 690 τ.μ., 350.000. Φυτόκο οικία 120 τ.μ. + αποθήκη 200 τ.μ., οικόπ. 2.700 τ.μ., 300.000. Άνω Λεχώνια παλιό 2ώροφο, πέτρινο, οικόπ. 295 τ.μ. 80.000 Ε. OIKO¶E¢A-KTHMATA Αλαμάνας (έναντι Τσαλαπάτα) 2.200 τ.μ. τρίφατσο και 820 τ.μ. γωνιακό Αγριά, 5,7 στρ. με ελιές, θέα Παγασητικό, τετραγωνισμένο, 160.000Ε. Κάτω Γατζέα ελαιόκτημα, 3 στρ., οικοδομήσιμο, με καλύβι, 100.000Ε. Πορταριά Αγ. Ιωάννης 3 στρ. 100.000 Πορταριά, Αγ. Τριάδα 4 στρ., 50.000 Χρυσή Ακτή Παναγίας 350 τ.μ. 55.000 Ε Μάραθος 8 στρ. 80.000 Ε και 4 στρ. 50.000 Ε Αγ. Στέφανος (Σωρός) 611 τ.μ. 85.000 Ε Σουτραλί 450 τ.μ., κοντά στο κύμα 230.000 Ε. Μεταμόρφωση πλησίον Ερμού 300 τ.μ. μεγάλη πρόσοψη. Πορταριά κεντρικό οικόπεδο 3.800 τ.μ. μοναδικό. °PAºEIA - KATA™THMATA Κάτω Γατζέα κεντρική επιχείρηση ειδών κήπου Δράκεια 2όροφος ξενώνας καινούριος Αργοναυτών επαγγελματικό ακίνητο, οικόπεδο 560 τ.μ. Χάνια, κεντρικό εστιατόριο 120 τ.μ., οικόπ. 1.000 τ.μ.

ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-83 3. ¶·Ú·Ï›· ‰È·Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 92ÙÌ, 2 ˘/‰. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 46ÙÌ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 3 ÂÙÒÓ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 5. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 107ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 12 -60

∂ª¶√ƒπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ∂› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 95ÙÌ Ì ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 1200ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 68ÙÌ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È Â›ÛÔ‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:3-91

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 350∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:03 2. ∫¤ÓÙÚÔ-ƒÔ˙Ô‡, 5ÂÙ›·˜ ‰È·Ì. 2Ô˘ ÔÚ., 3¿ÚÈ, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È 2 ı¤ÛÂȘ parking. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 50 ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Ì ∫ÔÚ·‹ 350. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:11-63 4. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 100 ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ù˙¿ÎÈ, º/∞, ·Ôı‹ÎË 500. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11- 7 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘ 80 ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ Î·È wc 300 ∂. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11- 69

Καλά Νερά ξενοδοχείο κεντρικό 28 δωματίων Κ. Λεχώνια ξενώνας 3ώροφος καινούργιος λουξ, οικόπδ. 1.500 τ.μ. μοναδικός. Καλά Νερά ξενώνας 2ώροφος στην παραλία. Σκιάθος, Κουκουναριές, μεγάλο, σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Πήλιο, Χάνια μεγάλη κεντρική πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα Πορταριά κεντρικός ξενώνας εννέα (9) δωματίων, οικόπ. 335 τ.μ. (184)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚÈ‚ÔÏÔ 5376ÙÌ. ΔÈÌ‹ 15.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 107ÙÌ. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 25,000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538ÙÌ Ì ÔÈΛ· 88ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42,90ÙÌ Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 141ÙÌ. ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 169ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 6) √ÈΛ· 56ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 119ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 88ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2600ÙÌ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÚÔ˜ ∞ÁÈ· ΔÚÈ¿‰· ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 75,000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 301ÙÌ - 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi. 3) ¡Â¿ÔÏË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· ·fi 30.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 50.000 ¢ÚÒ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 7 ÂÙÒÓ. 4) ¡Â¿ÔÏË Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160,24ÙÌ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 5) ¡Â¿ÔÏË ÔÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ . ΔÈÌ‹ 210.000 ¢ÚÒ. 6) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36

‰Ô, 70Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÌÂÛË ¯Ú‹ÛË, ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰ÚfiÌÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË! ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· §Â‡ÎË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 30 ηÙÔÈ˘, fiϘ ηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˜ Û ÙÚ›· Â›‰· Ì ·˘Ï‹ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Â›ÛÔ‰Ô. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÂÚÈÙÔ›¯ÈÛÌ· Ì ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÂÍfi‰Ô˘˜, ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ·fi οı ηÙÔÈΛ·. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ï·Ù›˜, ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÈÛ›Ó˜ Î·È Î‹Ô˘˜, fiÏ· ηٿÏÏËÏ· ʈٷÁˆÁË̤ӷ Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó È‰·ÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘. °È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› Î·È ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ‰›ÎÙ˘Ô ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ Î·È ‰›ÎÙ˘Ô Ì οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ¤ÙÛÈ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ô˘Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ. ¶∂ƒπ√Ã∏: ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· §Â‡ÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-74

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ÃfiÚÙÔ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 66ÙÌ Û 802ÙÌ ÔÈÎfi(326)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

36

KYPIAKH 6 π√À¡π√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 65ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. 3) √ÈΛ· 78ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.60ÙÌ. ΔÈÌ‹ 65.000 ¢ÚÒ. ¶∞§π√∫∞™Δƒ√ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 638ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ 700Ì ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50,000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 65.000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2650ÙÌ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 90,000 ¢ÚÒ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· ÔÏÏ‹ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· √ÈΛ· 50ÙÌ Ì ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 200ÙÌ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. ∫·È ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ Ì·˜ ÚˆÙ‹ÛÂÙÂ. ™ÙÔ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ƒ¿Ù˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï›ÛÙ· ·Î›ÓËÙˆÓ ÚÔ˜ · ÁÔÚ¿ Î·È ÂÓÔÈΛ·ÛË. (185)

-----------------------------------Sofia Halkia Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

∑∏Δ∏™∏ ¶ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÁÔ Ú¿ / ÂÓÔÈΛ·ÛË ÁηÚÛÔÓÈ¤ÚˆÓ / ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: μ√§√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 119 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 53 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ÎÔ˘˙›Ó· ηıÈÛÙÈÎfi, WC, ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 110.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73,18 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ Ì 2 ˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË Î·È Ì·ÏÎfiÓÈ 59 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ȉȷ›ÙÂÚ˘ ηٷÛ΢‹˜ 200 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ·, roof garden, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Áη˙fiÓ & ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô ŸÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 153 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, advantage ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ 150 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÚÂÙÈÚ¤ 113 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·›ıÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË. ¶·Ú¿‰ÔÛË Û 1 ¯ÚfiÓÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· οو ·fi ÙËÓ °. ¢‹ÌÔ˘, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ 96 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ & 103 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ· 80 Ù.Ì. ∞’ ÔÚfiÊÔ˘ Â› Ù˘ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì 2 ˘/‰, 1 ÏÔ˘ÙÚfi, Û·ÏfiÓÈ Â˘Ú‡¯ˆÚÔ Î·È ÎÔ˘˙›Ó·. ¢È·ÌÂÚ¤˜ Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ê/·, ·Ôı‹ÎË & parking. ΔÈÌ‹ 145.000∂ ∂•√Ãπ∫∞ ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞: ∞°ƒπ∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂Ó˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. À¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 190.000∂ ∞°ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË Î·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. (‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û 90 Ù.Ì.) Ì ÂÓÈ·›Ô ηıÈÛÙÈÎfi, 1 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 61 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 88.000∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ˘fi 2¿ÚÈ & 3¿ÚÈ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ ·fi 100.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·˘ÙfiÓÔÌË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 71 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô & ¿ÚÎÈÓÁÎ 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÂÍÔ¯ÈÎfi. ΔÈÌ‹ 160.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Ì ΋Ô Î·È parking (300Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·). ΔÈÌ‹ 105.000∂ ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 110.000∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶ƒ√Δ∞™∏ ∂¶∂¡¢À™∏™: μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Î›ÓËÙÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 395 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ, Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›·. ΔÈÌ‹ 625.000∂ ™∫π∞£√™ : ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 110 Ù.Ì Î·È 72 Ù.Ì ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â› Ù˘ μ¿Î¯Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 106 Ù.Ì. Ì Ôχ ηϋ Ì›ÛıˆÛË. ÀÔÏ›ÂÙ·È ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ¢fiÌËÛ˘. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 33 Ù.Ì., 2 ¯ÒÚÔÈ & WC, ÛÙÔÓ 2Ô ŸÚÔÊÔ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 53 Ù.Ì. Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. √π∫√¶∂¢∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: μ√§√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ) 221 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4. ª∏§π¡∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì. Ì ™.¢.

0,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 300 Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· & ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ 2 ÔÚfiÊˆÓ - 108 Ù.Ì. (Ô fiÚÔÊÔ˜). ΔÈÌ‹ 100.000∂ ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 280.000∂ (ªÂ ηÏfi ÂÓÔ›ÎÈÔ) ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ∫À¡∏°ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫˘ÓËÁÒÓ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 0.40, ¯Ù›˙Ô˘Ó 200 Ì. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ª¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. ΔÈÌ‹ 75.000∂. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8. Ï›Á· ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Ï¿˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. ΔÈÌ‹ 80.000∂ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. (¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 4534 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ Û¯ÔÏ›Ԣ. ÕÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000∂ ª∂§π™™π∞Δπ∫∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200 Ù.Ì. Î·È ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ μfiÏÔ. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· 795 Ù.Ì. (Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·) & 1780 Ù.Ì. ÛÙË ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÂÚÈÔÈË̤ӷ & ÂÚÈÊÚ·Á̤ӷ. ª¶√Àº∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 360 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ¯Ù›˙ÂÈ 264 Ù.Ì. ∞¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫ÔÚfi˘ 150 Ì. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ 340 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1.4, ¯Ù›˙ÂÈ 476 Ù.Ì. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì·. ΔÈÌ‹ 235.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÌÂÚ‹˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000 Ù.Ì. (ÂÚ›Ô˘) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ - ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ¤Ó‰˘Û˘ - ˘fi‰ËÛ˘, ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∂Ê¿ÙÂÙ·È Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ & Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ψÊfiÚÔ. μ√§√™: °Ú·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, È·ÙÚ›Ô, ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô ŸÚÔÊÔ Ì ÙȘ ÔÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË Parking. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 65 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 160 Ù.Ì. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 117 Ù.Ì. Â› Ù˘ π¿ÛˆÓÔ˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û¯ÔÏ‹ ∏/À, ¯ÔÚÔ‡ & ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ΔÈÌ‹ 600∂ μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 4 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ¶Ôχ Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 55 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÛÙÔÓ 5Ô ŸÚÔÊÔ Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì fiϘ ÙȘ Û˘Û΢¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ & Parking. ∂À∫∞πƒπ∂™ ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ( & ÌÂÌÔӈ̤ӷ), Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ . ΔÈÌ‹ 200.000∂ ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·ÙÔÈ˘ & ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Â›Û˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (186)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 108 Ù.Ì., 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, οو ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 91 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 91 Ù.Ì. ÕÁ.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰. 8. 115 Ù.Ì. 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 143 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹, ı¤·. 10. 119,80 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 11. 137,80 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 120 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 87,56 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 14. 90 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 15. 97 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 16. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 17. 131,63 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 18. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 19. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 20. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 21. 90 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 22. 88 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË. 23. 104 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜-5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 24. 86 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 25. 53 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡Ú-

ÁÈÔ 1 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË. 26. 105 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ 15ÂÙ›·˜ 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜. 27. 94 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ Ì ¿ÚÎÈÓ. 28. 90 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ Ì ¿ÚÎÈÓ. 29. 113 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 3 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ˘fi ηٷÛ΢‹. 30. 57 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ 1 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 2. ¢‡Ô ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 95 Ù.Ì. 2 Ù/‰ Î·È 90 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂Ó˜ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ·˘Ï‹ ›Ûˆ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 146 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. 3 ˘/‰, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì 1 ˘/‰ Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. 4 ˘/‰ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 4 ˘/‰ ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˙› Ì ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ›‰Ë, ¿ÚÎÈÓ, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 215 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w.c., ·Û·ÓÛ¤Ú, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. °ˆÓȷ΋ ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ 8ÂÙ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ 124 Ù.Ì. 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c. Î·È 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ, 1Ô˜, 155 Ù.Ì. 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c. Î·È 30 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 448,50 Ù.Ì. ÛÙÔ ∞ψӿÎÈ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 110 Ù.Ì. Ì·Á·˙›, 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 314 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. 13. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹ Ì 2 ˘/‰ Î·È 70 Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ Ì 2 ˘/‰, Û 360 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 14. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 2 ˘/‰ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰·-ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 146 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 2. 170 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 3. 97 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 4. 352 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. 410 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. 270 Ù.Ì. Û.‰. 2,1 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 7. 425 Ù.Ì. Û.‰. 0,8, ÛÙÔ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 8. 417 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 9. 602 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 10. 250 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 11. 410 Ù.Ì. ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη. 12. 750 Ù.. ÕÁ. ¶·Ú·Û΢‹. 13. 566 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 12Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ª¿Ú·ıÔ. 14. 600 Ù.Ì. 50. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 15. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ·-ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. www.iasonmesitiko.gr (187)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165

¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫402. 2. μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ 2Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫403. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107ÙÌ, 3Ô˜ fiÚ. ηÙ. 2004. 145.000∂. ∫310. 4. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ¢È·Ì¤Ú. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113ÙÌ, ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 3 À/¢. 230.000∂. ∫399. 5. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜, ¢‡Ô 3·ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. 6. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. 7. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. 9. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 10. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1800∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. 11 μfiÏÔ˜, ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85 Ù.Ì., 2 À/¢, 1Ô˜ fiÚÊ. 120.000 ∂. ∫415. 12. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3·ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. 14. ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3·ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. 15. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. 16. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. 17. ¡¤· πˆÓ›·, ΔÚ›· 3·ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130000∂. ∫376. 18. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 19. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 20. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 21. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 50ÙÌ. 65.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜, °·˙‹, ÁηÚÛ., 30ÙÌ 3Ô˜ fiÚÔÊ. 28.000∂. ∫407. 3. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ,

ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. 4. μfiÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2·ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. 5. μfiÏÔ˜, °·˙‹ 90ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫408. 6. μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3·ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. 7. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 9. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 10. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. 11. ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000∂. ∫394. 12. ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000∂. ∫395. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫362. 14. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ËÌÈ˘. 60ÙÌ,Û ÔÈÎÔ. 126ÙÌ. ηٷÛÎ. 2005. 260.000∂. ∫392. 2. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á·Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 3. μfiÏÔ˜: £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. ËÌÈ˘. 72 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 2000, 210.000 ∂. ∫396. 4. ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ˘ÏˆÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÔÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 7. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 8. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. 9. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 10. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï·˙. ∫338. 2. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 4. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322. 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Û ÔÈÎÔ., 171ÙÌ. 130.000∂. ∫401. 3. ¡¤· πˆÓ›·: ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 81ÙÌ. 45.000∂. ∫397. 4. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. 5. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, 2fiÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ. 240.000∂. ∫411. 6. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. 7. ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35ÙÌ, 50.000∂. ∫359. 2. μfiÏÔ˜, 2 fiÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/Îfi ÎÙ‹ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. μfiÏÔ˜: ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. 3. μfiÏÔ˜: ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. 4. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ηٿÛÙËÌ· Ô‰fi˜ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER). ∫414. 5. ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. 6. ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 8. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 9. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 10. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∂ÌÔÚÈÎfi 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 3. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰‹˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 4. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰‹˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 5. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100ÙÌ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317. 6. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3ˆÓ ÔÚfiÊˆÓ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫337. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ 1. μfiÏÔ˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ μπ.¶∂. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ ÔÚ. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. ¶∞ƒ∫π¡°∫ 1. μfiÏÔ˜, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 13.000∂. ∫ 335. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 13.000∂. ∫336. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ ŸÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 412 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 180.000 ∂. ∫304. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 3. ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8. 250.000∂. ∫343. 4. ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. 6. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 7. ∞Ï˘Î¤˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 100.000 ∂ ∫412. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË \ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. 10. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. 11. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. 12. ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. 13. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. 60.000 ∂. ∫413.

14. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. 15. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 16. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. 17. ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. 18. ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. 19. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. 20. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. 21. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. 22. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 23. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. 24. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.238ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 45.000∂. ∫398. 25. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. 26. ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. 27. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1550 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 120.000 ∂. ∫416. 28. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 29. ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. 2. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη; £¤ÛË ªÂÙÚfi 6619ÙÌ. 130.000∂. ∫389. 3. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 4. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 11. ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 14.000ÙÌ Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391. 12. ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. 13. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 14. ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. 15. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. 16. ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. 17. ªËϛӷ, ı¤ÛË ∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜ 4.067 Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 100.000 ∂. ∫417. 18. ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. 19. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ∞ÁÚÔÙÂÌ., 4070ÙÌ, 120.000∂. ∫400. ∂¡√π∫π∞™∏ 1. μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 3Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. Ù˙¿ÎÈ. 650∂. ∫410. 2. μfiÏÔ˜, ¶·ÈÚ‚ԇ 35ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 1 À/¢. 380∂. ∫384. 3. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· °Ú·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. ∫324. 4. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 320∂. ∫292. 5. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 250∂. ∫306. 6. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊ., 3 À/¢, ¿ÚÎÈÓ. 450 ∂. ∫310. 7. ¡¤· πˆÓ›·, πÛfiÁÂÈÔ 117ÙÌ Û 2 fiÚÔÊÔÈ ÔÈΛ·, 3 À/∞. 430∂. ∫334. 8. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 600∂. ∫235. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ¢À∞ƒπ∞ (188)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (189)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

¶ø§√À¡Δ∞π ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË roof garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 20 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 70 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›.

∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 70 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (ÛÙ· ÙÔ‡‚Ï·) 180 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 470 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 984 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·ÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌfiÏȘ 100 Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ª·Ìȉ¿Î˘, ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔο٠ÔÈΛ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 193 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÊËÛÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ªËϛӷ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 78 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË, ̤۷ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÛÙ· Ï·Ù¿ÓÈ·. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. ∞Ó¿ÏË„Ë, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì, ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡¤· πˆÓ›· ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, ÁηÚÛÔÓȤڷ 22 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓË, Ôχ ηϋ Â¤Ó‰˘ÛË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚfiÛÔ„Ë Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. °·ÏÏ›·˜ ÏËÛ›ÔÓ ∞ÛÙ˘Ó. ΔÌ‹Ì·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ. ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞ÁÚÈ¿, ‰˘¿ÚÈ· (55-69 Ù.Ì.) Î·È ÙÚÈ¿ÚÈ· (7290 Ù.Ì.), ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, fiÏ· Ù˙¿ÎÈ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹Î˘. √ÈÎfi‰· ∫‡ÚÔ˘ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 10 Ì. ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ Lidl, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Û ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÔÈÎfiÂ‰Ô 505 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 22 Ì. ÌfiÏȘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜ - ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ªÈÌ›ÎÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. Ì ı¤·. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ. §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘, ÌfiÓÔ 30.000 ∂. §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ÃfiÚÙÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.000 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ªËÏȤ˜, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌfiÓÔ 40.000 ∂. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (190)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 - ∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ∫ÈÓ. 697 74 11 883

√π∫√¶∂¢∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÁˆÓÈ·Îfi 165 Ù.Ì. ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ™.¢. 0,8 125.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜: ·) ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 220 Ù.Ì., 130.000 ∂, ‚) ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 257 Ù.Ì., 115.000 ∂. ¡. ¢ËÌ., 413 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÁˆÓÈ·Îfi Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ™.¢. 0,8 250.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙ. 267 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi √ÚÌËÓ›Ô˘, ™.¢. 1,8, Ê¿ÙÛ· 23 Ì. 150.000 ∂. ∞. §Â¯ÒÓÈ·, 1.144 Ù.Ì. ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ê¿ÙÛ· Û 50 Ì. ‰ÚfiÌÔ 140.000 ∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿: ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û¯¤‰ÈÔ fiψ˜, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·fi 25.000-150.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 300 Ù.Ì. ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û¯¤‰ÈÔ fiψ˜ ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 80.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 600 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 240 Ù.Ì. Û›ÙÈ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 100 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 150.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡. π. ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù·‰›Ô˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 141 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË 24 Ù.Ì. ‰ÒÌ· Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û ÔÈÎÔ‰. 180 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ ˘¤Ú lux, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Ì 2 Ù˙¿ÎÈ·, 4 Ì¿ÓÈ·, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜ Ì ·Û·ÓÛ¤Ú 4 ÛÙ¿ÛˆÓ. 400.000. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 2 ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Ì·˙› Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì., ÁˆÓȷΤ˜ 135.000. ™ÙËÓ Ô‰fi ª·‚›Ï˘ ÌÔÓÔÎ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÌÂÁ¿ÏË, 95.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÈÏÔÙ‹ Ì ‰ÒÌ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 280.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û ÈÏÔÙ‹ 140 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁηÚÛÔÓȤڷ˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, 270.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, Â¤Ó‰˘ÛË ¤ÙÚ·, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÚfiÌÔ Ê¿ÙÛ·, 270.000 ∂. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹ Ì ·˘Ï‹ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 ÙÈÌ‹ 115.000 ∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 37


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

37

KYPIAKH 6 π√À¡π√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 36

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 - ∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ∫ÈÓ. 697 74 11 883

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÂÛÛ¿ÚÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, wc Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, 165.000 ∂. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 171.000 ∂. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÚÈ¿ÚÈ Ì wc Î·È Ì¿ÓÈÔ ‰‡Ô ˘/‰, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 135.000 ∂. ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÁˆÓÈ·Îfi 108 Ù.Ì., 3 ÎÚ‚., ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, 180.000 ∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓ.) 113 Ù.Ì., ¯Ú‹˙ÂÈ ÂÈÛ΢‹˜, 200.000, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. ΔÚÈ¿ÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 115.000 ∂. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰‡Ô ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì¿ÓÈÔ, ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, 105.000 ∂. ΔÚÈ¿ÚÈ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤·, 65.000 ∂. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 53 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ, parking + ·Ôı‹ÎË 110.000 ∂. ¢˘¿ÚÈ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, parking + ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, 100.000 ∂. ΔÚ›· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ· ÌÈÎÚ¿ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÚÔ˜ 300 ∂ ¤Î·ÛÙÔ Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ ÌÈÛıˆÌ¤ÓË ÚÔ˜ 280 ∂, 250.000 ∂, Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Â›Ó·È 5 ÂÙÒÓ. ∞Ï˘Î¤˜, ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. Ì parking ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 120.000 ∂. ¢˘¿ÚÈ ·Ï·Èfi 70 Ù.Ì. ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 55.000 ∂, ›Ûˆ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ¡. π. ‰˘¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û Ï·Ù›·, 50.000 ∂. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰˘¿ÚÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 80.000 ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÚÔÛfi„ˆ˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì parking + ·Ôı‹ÎË 31 Ù.Ì. 45.000, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ∫·Ú·Á¿Ù˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ›Ûˆ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 31 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊ. 23.000 ∂. (191)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com √π∫√¶∂¢∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜-÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 2. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 3. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 4. ΔÛ·Áηڿ‰·, ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 5.170 Ù.Ì., Â›‰Ô, ÙÈÌ‹ 500.000 ∂. 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “∫·Ï‡‚È·” , ÙÈÌ‹ 1.100.000 ∂. 6. 2 ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 425 Ù.Ì. Î·È 385 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 810 Ù.Ì. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ù· 2 ͯˆÚÈÛÙ¿ ‹ fiÏÔ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì·˙›. 7. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, 350 Ù.Ì., Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 8. μfiÏÔ˜, (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 76.000 ∂. 9. ¡. πˆÓ›·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 271 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 170.000 ∂. 10. ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÛÙÔ §·‡ÎÔ, ı¤ÛË ÃÔÓÙÚ‹ ÕÌÌÔ˜ 11.000 Ù.Ì. 165.000 ∂ (·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·‰ÈÔ‡ 750 Ï›ÙÚ·). ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¡ÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, Ì ΋Ô, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙, Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Û ηϋ ÙÈÌ‹. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, Ù.Ì. ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 11.712, Ì ΋Ô, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ, ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, Û ηϋ ÙÈÌ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ∫·ÚÙ¿ÏË-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., ηٷÛ΢‹ ë78, 3 ˘/‰, 1Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙÔ, ʈÙÂÈÓfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û·ÏfiÓÈ, ¯ÔÏ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÙÈÌ‹ 95.000 ∂. 2. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ı¤· ̤۷ Û ¢ÎÔ‰¿ÛÔ˜. ΔÈÌ‹ 85.000 ÙÔ ¤Ó·. 3. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜ (ΔÚÔ‡ÏÔ˜) ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 185 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 2 ¯ÈÏ. ·fi ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 6. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 101 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ï·È¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ÙÈÌ‹ 75.000 ∂. 7. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-°·ÏÏ›·˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 60 Ù.Ì., 50.000. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. 2. Πωλείται επιχείρηση cafe-bar στο κέντρο του Βόλου, πλήρως εξοπλισμένη. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 114 Î·È 124 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û‡ÓÔÏÔ 238 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 192.000 ∂. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô-

„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. μπ§∂™-∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi, ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. •∂¡√¢√Ã∂π∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ∂π ª∂°∞§√ ∞ƒÃ∂π√ ª∂ ¢π∞£∂™πª∞ ∞∫π¡∏Δ∞. ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ À¶√£∂™∂π™ ¢∞¡∂πø¡ °π∞ ¶ƒøΔ∏ ∫∞Δ√π∫π∞ ◊ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏. (195)

-----------------------------------HOME CARE ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ºÚÔÓÙ›‰· ™ÈÙÈÔ‡, ∫‹Ô˘ §·Ì·‰¿Ú˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ΔËÏ. 2426049463 6972443902 www.labadarisrealestate.gr ENOIKIA™∂π™ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200 Ù.Ì. ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 2 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶ø§∏™∂π™ - √π∫√¶∂¢∞ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 7,556 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 4,300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 1,508 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 1,667 Ù.Ì. ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 100 Ù.Ì. Ì ·Ï·Èfi ÎÙÈÛÌ· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ı¤ÛË ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 2,409 Ù.Ì. Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ· ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ı¤ÛË ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 2,467 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÔÚ›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 800 Ù.Ì. ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÔÚ›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 10,028 Ù.Ì. •Ô˘Ú›¯ÙÈ 4,857 Ù.Ì. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÂÓÙfi˜ ÔÚ›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4,843 Ù.Ì. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 1,200 Ù.Ì. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4,000 Ù.Ì. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2,000 Ù.Ì. •Ô˘Ú›¯ÙÈ §ÈÌÓÈÒÓ·˜ ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 10 ÛÙÚ. Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ· ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4 ÛÙÚ. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 3 ÛÙÚ. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4 ÛÙÚ. ∞Ó‹ÏÈÔ ¶Ï¿Î· 4 ÛÙÚ. ÛÙ· fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ΔÛ·Áηڿ‰· 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ΔÛ·Áηڿ‰· 950 Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ı¿Ï·ÛÛ· √π∫π∂™ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∞Ó‹ÏÈÔ 140 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. 2 ÂÙÒÓ ÔÈΛ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÔÈΛ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 2,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ∞°ƒ√∫Δ∏ª∞Δ∞ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ¶ËÏ›Ô˘ 10 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 6 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ªÂÏ·Ó› 4 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ §·ÌÈÓÔ‡ 4 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ §·ÌÚÈÓÔ‡ 1,5 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 1,500 Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ı¤· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ μ√§√™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ˆÏÂ›Ù·È 140 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∞Óı. °·˙‹ 70 Ù.Ì. μ√§√™ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÂÚÈÔ¯Ë μπ¶∂. °È· ·ÁÔÚ¤˜ Á›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ì ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙÚ¿Â˙˜. (194)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì., 52.000∂ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 131 Ù.Ì. 179.000∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì., 108.00∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000∂ πˆÏÎÔ‡ 61 Ù.Ì. ÁˆÓ. 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000∂ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì., 120.000∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ 70 Ù.Ì., 67.000∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì., 270.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000∂ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 500 Ù.Ì. 35.000∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì., 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 50.000∂

™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì., 120.000∂ ™·Ú¿ÙÛË 40 Ù.Ì. 50.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000∂ MONOKATOIKIE™ ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3428 Ù.Ì. 200.000∂ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ 450 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 1.000 Ù.Ì. 400.000∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì., 430.000∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4.000 Ù.Ì. 550.000∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 333 Ù.Ì. 110.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. 145.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 100.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì. 200.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì., 250.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 118 Ù.Ì. 400.000∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡. πˆÓ›· 164 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 103 Ù.Ì. 120.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 90.000∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000∂ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.100 Ù.Ì. 400.000∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 779 Ù.Ì. 150.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì., 250.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 1.200 Ù.Ì. 600.000∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 150.000∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì., 140.000∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 800 Ù.Ì. 75.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì., 150.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., 65.000∂ ª¿Ú·ıÔ˜ 332 Ù.Ì. 60.000∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750Ù.Ì. 1.450.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 500.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂ (196)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π Ford Focus 5θέσιο, μοντέλο 2006, 1.600 κυβικά sport, 115 ίππους, σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6944-145664 ώρες πρωινές 8-3. (846) ¶ø§∂πΔ∞π V.W. GOLF 4, μοντέλο 2000 1.600 κυβικά, με A/C, 188.000 χλμ. σε πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6942-971110 (930) ¶ø§∂πΔ∞π Toyota RAV 4X4 ατρακάριστο, σχεδόν καινούργιο 22.850 km,, μεταλλικό ασημί, πολλά εξτρά, φυλασσόμενο σε γκαράζ. Δεκτός κάθε έλεγχος. Ιδιώτης: 24210-30664, 6978-428587. (281)

¶ø§∂πΔ∞π

VOLVO S-40 1.600 κυβικά (Μάιος 2005) σε άριστη κατάσταση φυλασσόμενο σε γκαράζ, φουλ έξτρα, μπλε σκούρο χρώμα. Πληροφορίες τηλ. 6972-779490 (051)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π από το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΒΙΟΓΟΝΙΑ, καθηγητής Φυσικός με φροντιστηριακή εμπειρία. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421027527 και ώρες 10-12 π.μ. και 5-9 μ.μ. (280)

∑∏Δ∂πΔ∞π νοσηλευτής ή βοηθός νοσηλευτή για την Μ.Φ.Η. “ΕΡΑΤΩ” στο Μαλάκι. Πληροφορίες τηλ. 2428093996. (533)

∞fi ÙËÓ ∞ÚÙÔÔÈ›· Ιορδ. Φιλοσόγλου ζητείται αρτεργάτης. Τηλ. επικ. 24210 61194. (336)

∑∏Δ√À¡Δ∞π κοπέλες για καφετέρια “MALIBOY” στις Αλυκές για σέρβις. Πληρ. τηλ. 2421087975. (976)

∑∏Δ∂πΔ∞π νέος και νέα για εργασία σε κουζίνα. Προτίμηση, απόφοιτος σχολής μαγειρικής. Πληρ. τηλ. 24270-22290. (278)

∏ SIGMA A.E. ηλιακή ενέργεια

ΖΗΤΕΙ για την στελέχωση του τμήματος φωτοβολταϊκών: μηχανολόγο απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Πληροφορίες στη Sigma: Λ. Αθηνών 112, 24210-66551, sigma@sigma-sa.com υπόψη κ. Μάγδας Σαμουήλ. (318)

Η εισαγωγική εμπορική εταιρία “Volos Asia Import” που δραστηριοποιείται στο χώρο των οικοδομικών υλικών, αναζητεί

Ó¤Ô ¶ø§∏Δ∏

με φιλοδοξίες και εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων έως 40 ετών. Προσφέρουμε πολύ καλή αμοιβή και φιλικό περιβάλλον εργασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε το βιογραφικό σας. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 24210-97598-9, fax. 24210-97591, e-mail: info@doumpiotis.gr (279)

∞¶√ ∞.∂. ∑∏Δ∂πΔ∞π ¶ø§∏Δ∏™

για την περιοχή της Μαγνησίας με: 1) Πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) ή ανώτερο, 2) Ηλικία έως 35 ετών, 3) Επικοινωνιακές ικανότητες, 4) Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ, 5) Ζήλο για ανάπτυξη καριέρας, 6) Δίπλωμα αυτοκινήτου, 7) Τυχόν προϋπηρεσία στον τομέα πωλήσεων θα προσμετρηθεί. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 22310-36122, υπόψη κ. ΠΕΡΙΣΣΙΟΥ. (214)

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών Lingua Plus ΖΗΤΕΙ

ηıËÁËÙ¤˜ πÛ·ÓÈÎÒÓ πÙ·ÏÈÎÒÓ - °·ÏÏÈÎÒÓ. Πληρ. τηλ. 24210-30700, ωράριο γραφείου 9.30-1.00 17.00-21.00. (359)

∑∏Δ∂πΔ∞π οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας από βιοτεχνία για μεταφορές. Πληρ. τηλ. 6972 922266, κ. Κώστα. (335)

Πτυχιούχος §√°√£∂ƒ∞¶∂ÀΔƒπ∞ αναλαμβάνει παιδάκια με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) με καθυστέρηση ανάπτυξης ομιλίας και λόγου, καθώς και με φωνολογικές ή αρθρωτικές διαταραχές. Δυνατότητα μετάβασης κατ’ οίκον. Τηλ. 24210 50752, 6947 542605. (090)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

ºπ§√§√°√™ καθηγήτρια με διδακτική πείρα παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου (και προετοιμασία πανελληνίων εξετάσεων). Οικονομικές τιμές. Κιν. 6941-591388. (717)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ Ù˘¯. ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ‹ group Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÁÈ· ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· (·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ). ∂ÈϤÔÓ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È Û’ fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ù¿ÍÂȘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔËÏ.: 6970620225. (356)

º˘ÛÈ΋ - ÃËÌ›· - ª·ıËÌ·ÙÈο. Μαθήματα ιδιαίτερα ή σε ολιγομελή τμήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ και θερινή προετοιμασία. 20ετή εμπειρία. Πληρ. τηλ. 24210-71669 και 6934442391. (323)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (135) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (125) ΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΑ - ΚΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΡΙΝΑ. Καφεμαντεία 15 ευρώ, διορατική μαντεία 55 ευρώ, καρτομαντεία 25 ευρώ. Για τα ραντεβού σας, επικοινωνήστε στο 6989-176612. (820) ¢∞¡∂π∞ αποκλειστικά σε δ. υπαλλήλους, συνταξιούχους ΙΚΑ, υπερχρεωμένους και σε καταγγελμένα δάνεια. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών με πάγωμα έως 18 μήνες και αναχρη-

∞ƒπ™Δ√ÀÃ√™ φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6986-178122. (947)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με 12ετή φροντιστηριακή πείρα και ειδικότητα στην θεωρητική κατεύθυνση και την έκθεση, παραδίδει υπεύθυνα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6977-765888. (914)

EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

¡Δ∂Δ∂∫Δπμ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Υ.Π. Αναγνωρισμένη Υπηρεσία Πληροφοριών, www.spyro.gr Υπηρεσίες: Έρευνας και επίλυσης προσωπικών υποθέσεων, Εποπτείας ανηλίκων και V.I.P. προσώπων, Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων, Συνδρομή δικαστικών ερευνών, Συμβουλευτικές παροχές, μελέτες ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Βόλος: 24210-27106 & 6974372702, Λάρισα: 2410-663111. (210)

∞ª∂™∏ §À™∏ °π∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ αν έχετε πιστωτικές κάρτες Alpha, Eurobank, Εθνικής, Εμπορικής, Ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τρίμηνη καθυστέρηση παίρνετε άμεσα μετρητά και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση - απόλυτη εχεμύθεια, ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας σε όλη την Ελλάδα. Καθημερινά και Σαββατοκύριακα 09.00-22.00 κα Ελπίδα τηλ. 2415001000, 2421500032, κινητό 6974533556, κος Αγγελάκης τηλ. 2415000048, 2117707393, κινητό 6945-040777. (669)

∞ÛÊ¿ÏÂȘ

Ã∞Δ∑∏∞°°∂§√À °πøΔ∏™ ∂À∞°°∂§√™

Από το 1974

§√°√£∂ƒ∞¶∂ÀΔ∏™

35 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ στη ΖΩΗ και στην ΥΓΕΙΑ

Αναλαμβάνει παθήσεις λόγου και ομιλίας, εγκεφαλικά-τραυλισμό και μαθησιακά σε παιδιά και ενήλικες. Αντωνοπούλου 83, Βόλος (άνωθεν Αγροτικής Τράπεζας). Τηλ. 6973-029347, 6907377693. (361)

Φροντίδα μας: “ΕΣΕΙΣ και η υγεία σας”

∂ȉÈÎfi˜ ÛÙȘ ·ı‹ÛÂȘ ʈӋ˜

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια.

MA£HMATA

ματοδότηση με χαμηλότερο επιτόκιο (η δόση έως και κάτω του 1/2). Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. κέντρο: 2310-554514, fax. 2310-554517, 6972-886998. Web site: moneycashgram.gr (357)

Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (146)

Τηλ.: 6977 988497 (144)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ απ’ όλες τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τρίμηνη καθυστέρηση από 1248 άτοκες τραπεζικές δόσεις, παίρνετε το 71%/. Εξυπηρέτηση ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, καθημερινά και Σαββατοκύριακα κος Λευτέρης. Τηλ. 6980-260800, 6983-709760. (973)


38 KYPIAKH 6 π√À¡π√À 2010

¢π∫∞™Δπ∫∞ ¢∏ª√™π∂Àª∞Δ∞

¢∏ª√™ μ√§√À ¢/¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προτείνεται η σύνταξη διορθωτικής πράξης στην υπ’ αριθμ. 7/94 πράξη εφαρμογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης του σχεδίου πόλης των Ν. Παγασών του Δήμου Βόλου για ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου 040612 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ.258, διότι κατά την κύρωση της πράξης εφαρμογής δεν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ιδιοκτησίας και του ιδιοκτήτη, αλλά η λέξη “άγνωστος” . Παρακαλούνται να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου (Τοπάλη 12) για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης διορθωτικής πράξης εφαρμογής των κτηματολογικών πινάκων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ

¢∏ª√™ μ√§√À ¢/¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προτείνεται η σύνταξη διορθωτικής πράξης στην υπ’ αριθμ. 3α/93 πράξη εφαρμογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης του σχεδίου πόλης στις Β. Συνοικίες του Δήμου Βόλου για ιδιοκτησία που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ. 1466 με αρ. κτηματολογίου 041639, διότι κατά την