Page 1

∏ £∂™™∞§π∞ online

∞fi ÙÔ 1898 K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ AÓ. ËÏ. 07.03'- ‰. 19.52’

ŒÙÔ˜ 116ÔÓ

™ÂÏ‹ÓË 8 ∏ÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 35.287

www.e-thessalia.gr

∫˘ÚÈ·ÎË 6 ∞ÚÈÏÈÔ˘ 2014 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú † ∂’ ¡ËÛÙÂÈÒÓ (√Û. ª·Ú›·˜ ∞ÈÁ˘Ù›·˜)

56 ™ÂÏ›‰Â˜

ŒÚ¢ӷ ÛÙȘ 921 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

™‹ÌÂÚ· Ì·˙› ÌÂ ÙË «£»

ªÂ ÙÔ... ÎÈ¿ÏÈ

„¿¯ÓÔ˘Ó Î¤Ú‰Ë ¶ˆÏÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ·, ·ÏÏ¿ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ì›ˆÛ ‰Ú·Ì·ÙÈο Ù· ¤ÛÔ‰· È ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Ô˘Ï¿Ó ÚÔ˚fiÓÙ·, ˆÛÙfiÛÔ Ù· Î¤Ú‰Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, Â›Ó·È Ôχ ÌÂȈ̤ӷ, ηıÒ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ηı·Ú‹˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ “ICAP GROUP” ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2010-2012 ÛÙȘ ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ¤Ú¢ӷ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 921 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Â›¯Â ˆ˜ ı¤Ì· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2010-2012. ■ ÛÂÏ. 13

∫. ¶··˙¿¯Ô˜

¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ¡¤ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì ¡. ºÔÚÙÔ‡Ó· ■ ÛÂÏ. 21

ÕÚıÚ· ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 37 §·ÌÚÈÓ›‰Ë ■ ÛÂÏ. 14 ™ÙÚ·Á·ÏÈÓÔ‡ ■ ÛÂÏ. 38

¶¿Óˆ ·fi 50% ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-2012, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∏ ÛÂÈÛÌÈ΋ ˙ÒÓË ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÌfiÓÈÌ· ÂÓÂÚÁ‹ ■ ÛÂÏ. 14 μÚ¤ıËΠÓÈÁ̤ÓÔ˜ 76¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi ■ ÛÂÏ. 10 ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÓÔ‹ ¿ÊËÛ 51¯ÚÔÓË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ■ ÛÂÏ. 10

∏ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÓÈ·›Ô˘ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙȘ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘-¡.¶.¢.¢.

∂∫μ ∏ «Ì·‡ÚË» ÂÚÁ·Û›· οÓÂÈ ıÚ·‡ÛË ■ ÛÂÏ. 18

∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Ì›ˆÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ

■ ÛÂÏ. 16

™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ∫. °ÎÈÔ˘Ï¤Î· ■ ÛÂÏ. 5 ∂˘ÎÏ. Δ۷ηÏÒÙÔ˘ ■ ÛÂÏ. 6

™Ù‹ÚÈÍË ·fi 12 ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ∞. ¶··ÙfiÏÈ·

∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ Û˘ÌÌ·¯›· Ì ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ªÂ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. “∏ Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿”, ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÎˉÂÌfiÓ¢Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó·ÁÂÓÓËÙÈο ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜” ‰ËÏÒÓÔ˘Ó 12 ÚfiÛˆ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó È‰Ú˘ÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË Û‡Ìڷ͢ Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. ■ ÛÂÏ. 11

∫∫∂: √ÓfiÌ·Ù· ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Û ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ - ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

■ ÛÂÏ. 4

Θ ™Â 6 ¿ÙÔȘ  ‰fiÛ

∂ÈÙÔ›¯ÈÔ˜ Ϥ‚ËÙ·˜ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi 630ú

■ ÛÂÏ. 40

μ·ÛÈÏÈ΋˜ ™Ô˘Ï·‰¿ÎË ■ ÛÂÏ. 12

¶ÂÚÈԉ›· ¶·ÓÙ. ∫·„‹ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 11

∞Ó·ÙÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ °ËÚÔÎÔÌ›Ô

■ ÛÂÏ. 15


A¶√æ∂π™

2

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∫¿ı ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·... ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ (ÂΉfiÛÂȘ ÿˆÓ˜)

¡¤· πˆÓ›·

™˘ÓÔÈΛ· ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜ - ¡. ∂ÚÁ·ÙÈο - ∫·˙·Ó¿ÎÈ. ∞fi ÙËÓ Ô‰fi ¡Èη›·˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·Ú¿ÏÏËÏË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∑¤Ú‚· Î·È μ·Ï·ˆÚ›ÙË (Δ.∫. 384 46). ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ∏ ∞ÈÌÈÏ›· ¢¿ÊÓË (1881-1941), ÔÈ‹ÙÚÈ· Î·È Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ÙȘ ϤÔÓ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ª·ÛÛ·Ï›· Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ΔÂÏ›ˆÛ ÙÔ ∞ÚÛ¿ÎÂÈÔ, fiÔ˘ Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· ˆ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ·. ΔÔ 1911 ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙÔ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË ™Ù¤Ê·ÓÔ ¢¿ÊÓË. ¶¤ı·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜. ∏ Ô›ËÛË Ù˘ ∞ÈÌÈÏ›·˜ ¢¿ÊÓË Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ· Ï˘ÚÈ΋ Î·È ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ Ô›ËÛË ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ Â˙ÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·: ™˘Ó‰ڛ·ÛË ¢.™. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜: 1Ë/26-1-2000, ·ÚÈı. ·fiÊ·Û˘: 21/2000, ı¤Ì·: 21Ô, ¶Ú·ÎÙÈÎfi ∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·˜: 18/18-11-1999, Â› ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘ ª·‚›‰Ë.

√‰fi˜ ∞ÈÌÈÏ›·˜ ¢¿ÊÓË

™˘ÓÔÈΛ· ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ - •ËÚfiηÌÔ˜ - ∫·ÏÏÈı¤· (οو ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi). ∞fi ÙËÓ Ô‰fi º˘ÙfiÎÔ˘ ¤ˆ˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ∏ Ô‰fi˜ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ·Ú¿ÏÏËÏË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÏÏÈı¤·˜ (Δ.∫. 384 46). ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˜, ·È‰·ÁˆÁfi˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ· ÙÔ 1880 Î·È ¤ı·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1956. ∞ÊÔ‡ ‹Ú ÙÔ Ù˘¯›Ô Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ 1903, ‹Á ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ¿ÚıÚ· ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∞ÎÚfiÔÏȘ” ÁÈ· ÙË ÌÔÚʈÙÈ΋ ·Í›· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. °ÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ μÔÏÈÒÙË ÁÈ·ÙÚfi ¢. ™·Ú¿ÙÛË Î·È Û˘ÌʈÓ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÓfi˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ (ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶·Á·ÛÒÓ-μfiÏÔ˘) ∞ÓÒÙÂÚÔ˘ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙÔ μfiÏÔ (1908). ΔÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. √ ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˜ ‰Ô‡Ï„ Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÙȘ Ì·ı‹ÙÚȘ Ó· ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó, Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ∂ÁηÈÓ›·Û ̛· Ó¤· ·È‰·ÁˆÁÈ΋, ¿ÌÂÛ· ‰Â̤ÓË Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÈÛÌÔ‡. ∞˘Ù‹ Ë ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ¤ÙÔ˜. ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔ ¢ÂÛfiÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °ÂÚÌ·Ófi ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô ÁÈ· ¿ıÂÔ, ‰È·ÊıÔÚ¤· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ù˘ ËıÈ΋˜. ΔÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô ÎÏ›ÓÂÈ (1911) Î·È Ô ‰ÈˆÁÌfi˜ ÙÔ˘ ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ò˜ ÙËÓ ·ıÒˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô ÙÔ˘ ¡·˘Ï›Ô˘ (1914). √ ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˜ ·fi ÙÔ 1911 Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘ “∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘” . ΔÔ 1917 ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ∞ÓÒÙÂÚÔ˜ ∂fiÙ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË °ÏËÓfi Î·È ÙÔ ª·ÓfiÏË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ∏ ÙÚÈÂÙ›· 1917-1920 ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁfiÓÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ô˘ ›¯Â ÔÓÂÈÚ¢Ù› Ô ›‰ÈÔ˜. ΔÔ 1928 ÂÎϤÁÂÙ·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ·fi ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ı¤ÛË ı· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı› ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ 1929-1932 (΢‚¤ÚÓËÛË ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘). ΔÔ 1937 ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·Ú¯‹˜ ·fi ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÌË ·Ó¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÌÂÙ·ÍÈÎfi ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ 1929, Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ Ì ›ÛÙË. ŒÎÙÔÙ ·Ú¤ÌÂÈÓ ȉȈÙ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ʤÚÂÈ ÙÈÌËÙÈο ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. “∫Ù›ÚÈÔ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˘” . √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·:™˘Ó‰ڛ·ÛË ¢.™. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜: 1Ë/26-1-2000, ·ÚÈı. ·fiÊ·Û˘: 21/2000, ı¤Ì·: 21Ô, ¶Ú·ÎÙÈÎfi ÔÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·˜: 19/18-112000, Â› ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘ ª·‚›‰Ë.

√‰fi˜ ∞ϤÍ. ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˘

¢EI°MATA °PAºH™ ∂Êfi‰È· √ ÁÔÓÈfi˜ Ô˘ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ fiÛˆÓ ·Ó·˙ËÙ› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÌÂÙ¿ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›¯Â Ï‹ÚË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ƒ∞§§∏ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂∂, ·ÏÏ¿ Ì·˜ ÌÈÏÔ‡Û Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÁˆÓ›· ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ̤۷ Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÂÓı¿ÚÚ˘Ó·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ÔÚıÒÓÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. ∫·ıÒ˜, fï˜, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ‡ÎÓˆÛ·Ó Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÚÁ› Ó· ηϤÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ó¤ˆÓ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘, ·˘ÙÔ› ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ¿Ú·ÁÔÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ó·ıˆÚÔ‡Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ÙˆÚÈÓ‹ Ó¤· ÁÂÓÈ¿, ›Ûˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¿ÏϘ ·ÏÈfiÙÂÚ˜, ‚›ˆÛ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÚfiÏ·‚ ԇÙÂ Ë ›‰È· Ô‡Ù ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Ó· ÙȘ ηٷϿ‚ÂÈ. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙË ÁÂÓÈ¿ Ô˘ οÔÈÔÈ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ˘„ËÏ¿ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÂÚÁ·Û›·, ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·fi ÙË ¯·Ú¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·.

ªÂ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÊfi‰ÈÔ ÂΛÓË ÙËÓ fiÚÂÍË ÁÈ· ÁÓÒÛË Ô˘ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÙË ıˆÚÔ‡Û ˆ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ “Ê˘ÛÈΤ˜” ·ÓıÚÒÈÓ˜ ȉÈfiÙËÙ˜. ªÂ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÁÈ· οÙÈ ÂÈϤÔÓ ·fi ÙÔ Ìfi¯ıÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÔ‡ÛÈÔ Ô˘ Ô ∂χÙ˘ Ì ÙÔÓ Â›Û˘ ÛÔÊfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ˆ˜ “ÁÓÒÚÈÛÌ· ¢Á¤ÓÂÈ·˜” . ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜, ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ, Ì ·ÚÈÔ Û‡ÌÌ·¯Ô ÙËÓ ¤ÌÊ˘ÙË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜ ÂÏ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ›Ûˆ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ʤÚÂÈ Î¿ÙÈ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚfi. μ¿˙Ô˘Ó „˘¯‹ Û fi,ÙÈ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹. μÁ¿˙Ô˘Ó Ó·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·, ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÓÔÔÙÚÔ›·, ·ÎfiÌË Î·È ÚˆÙÔÔÚ›·. ¢ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ·Á΢ÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚˘ıÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙ· ·‰È¤ÍÔ‰·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› Î·È ÂÈÓÔËÙÈÎÔ› ηıÒ˜ ›ӷÈ, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÍÈÔÚÂ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜.

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‚Ú¤ıËΠ‹‰Ë Ôχ ›Ûˆ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È Ó¤Ô˜. ∞ÁÓÔ‹ıËΠfiÛÔ ·Ó·Áη›Ô Â›Ó·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Â¤Ó‰˘ÛË Û ·˘Ùfi. ∫˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Ë ÂÚÈÛÙ·Ûȷ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ›Ù ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ›Ù ηٷӷψÙÈ΋. ¶¤Ú·Û Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë fiÚÂÍË, Ë ‰È·‡ÁÂÈ· Î·È Ë ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ë Ê·ÓÙ·Û›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜. ∫¿ı ÁÂÓÈ¿ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë ÓÂfiÙÂÚË Ó· Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚË. ∫˘Ú›ˆ˜ ·Ó Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ˘fi„Ë ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÙËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. ªÂ Ù· ÂÊfi‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ï‡ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ô‡Ù ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ΤډË. ∞ÏÒÓÂÈ Î¿ÔÙÂ Î·È Ù· Ï¿Ê˘Ú· ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ Ù˘, fiÙ·Ó Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ù˘. ΔfiÙÂ Ë ÊÚ¿ÛË “Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ·” ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓfiËÌ¿ Ù˘. rallis@e-thessalia.gr

O ∫∞πƒ√™ E§§A¢A °È· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ, Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ٷ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÈÛ¯˘Ú¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ·fi ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ̤ÙÚÈÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› Î·È ÙÔÈο ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ, ÂÓÒ ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ·ÛıÂÓ›˜ ̤¯ÚÈ Ì¤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6-20 ‚. ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 8-21 ‚. ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 10-22 ‚. ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ·fi 12-21 ‚. ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË.

MELI CAFE DELIVERY

ŸÏÔÈ ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜, º˘ÛÈÎfi˜ ¯˘Ìfi˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜...ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ MELI CAFE ∂£¡. ∞°ø¡ø¡ 46 2421066735 - 6978538457 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-™∞μμ∞Δ√ 08.00-16.00


A¶√æ∂π™

3

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ· ÚÔ ·Ó·‰È·Ù¿ÍˆÓ... ¶ƒøΔ√º∞¡∏™ Â›Ó·È Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ôηχ„ÂȘ Ì ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ-ÛÔÎ Ù˘ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ TÔ˘ ¢HMHTPH ª·ÏÙ¿ÎÔ˘-∫·ÛȉȿÚË. ¶E§EKOY¢A ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Î¿ÏË ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ·ÎfiÌ· ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ∫˘ÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È, ›Ûˆ˜, ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ, ÂÓÒ Â·ÂÈÏÂ›Ù·È Î·È Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ·Ôηχ„ÂˆÓ ÁÈ· Â·Ê¤˜ Ì ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘. ΔÔ Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Â›Ó·È ÈÛ¯˘Úfi, ÂÓÒ ˆ˜ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ı· ·È¯Ù› ÙÔ ¯·ÚÙ› Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™ˆÛÙ¿ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Ó· Á›ÓÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÂÓfi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÂÓÒ ÏËı·›ÓÔ˘Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÚÈÏ‹ οÏË (‚Ϥ ηÈ... Áοʷ °ÚËÁÔÚ¿ÎÔ˘). ∂π¡∞π ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÔÏ›ÙË, ·ÚΛ Î·È ÌfiÓÔ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÏË Ù˘ “£”” ÚÔ¯ı¤˜ Î·È ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈο Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ›·Ó fiÙÈ ‰È·‚ϤÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿, ϤÔÓ, ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÒÚ· ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· - ÂÓÒ ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Û ˆ˜ ‚Á‹Î Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·ÒÏÂȘ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó ÙË ¡¢ Ó· ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÛÙ· ›Û· ÙÔ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙÔ success story ¤-

ΔÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ΔÔ˘ ¡√Δ∏ ¶∞¶∞¢√¶√À§√À

°È· Ó· ÌË ¯¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Î·È ‚ϤÔ˘Ì ÌfiÓÔÓ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ: ∏ ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ - ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ªÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ - ¤‰ˆÛ·Ó ÙfiÔ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Î·Ó·Ó ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi: ¡· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓË ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Â˘ÚÒ - ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ù¢ÁÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂√∫. Ÿˆ˜ ÛÔÊ¿ ¤¯ÂÈ ÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›-

Ì·ÈÓ Û Ӥ· Ê¿ÛË - ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›. √π ¢∏§ø™∂π™ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ spreads, ¤Ú·Û·Ó Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú·, Î·È ÙÒÚ· fiÏÔÈ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ò˜ ı· ηÙÔÚıÒÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÂÈÛÌfi ª·ÏÙ¿ÎÔ˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ù Ì ¤Ó·Ó ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ›Ù Ì ÛÂÈÚ¿ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ, fiˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ·, ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 19 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜ ηٿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ù· ÔÔ›·, ÛËÌÂÈÒÛÙÂ, ›¯·Ó ÌÏÔοÚÂÈ Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË ª·ÏÙ¿ÎÔ˘. ∂›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Û›ÁÔ˘ÚË Î·È Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÌÈ·˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜ Ô˘ ¯¿È‰Â˘Â Ù· ·˘ÙÈ¿ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ∫∞π ÂÓÒ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÂÚÒÙËÌ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶fiÛÔ ‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ·ÎfiÌË, fiÙ·Ó ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÎÏËÚ¿, ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÌÂÓ Ù· “ÂÌfi‰È·” , ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÊıÔÚ¿ Î·È ·ÒÏÂȘ... À’ ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ë ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË... ∞ÎfiÌË ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Î·Ó›˜, ÔȘ ÙÂÏÈο ı· ›ӷÈ, ·Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó, ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘, ¡ÙfiÚ·˜ Î.¿. ¢ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› ‰˘-

ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È. √È ·Ú·ÛÎËÓȷΤ˜ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Â¯ıÚfi Â›Ó·È ÎÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. √ ∫¤ÓÂÓÙÈ ÌÈÏÔ‡Û ÎÚ˘Ê¿ Ì ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ÛÙÔ ·fiÁÂÈÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙˆÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ ÛÙËÓ ∫Ô‡‚·, Ë ª¿ÚÁηÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ ¤Î·Ó ·˙¿ÚÈ Ì ÙÔÓ IRA ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÂÚÁÈÒÓ ›ӷ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔÓ ªfiÌÈ ™·ÓÙ˜, Ë √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ‚ڋΠÚfiÛÊ·Ù· χÛË Ì ÙÔ πÚ¿Ó ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ, ÂÂȉ‹ ÌÈÏÔ‡Û Ì “˘fiÁÂÈ· ηӿÏÈ·” - ̤ۈ √Ì¿Ó - Ì ÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË... 줂·È·, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ê·ÓÙ·-

Ó¿ÌÂˆÓ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈο ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. Δ∏¡ π¢π∞ ÒÚ· Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿. ªÔÚ› Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿, ˆ˜ ÂÁÁ˘ËÙ¤˜ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë “·ÏÈ¿ ÈÛÙÔÚ›·” - fiˆ˜ ÂÚȤÁÚ·„ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ª·ÏÙ¿ÎÔ˘ - Ê¿ÓËΠӷ Ô‰ËÁ› Û ÌÈ· ÌÂÙ·ÙfiÈÛË Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Û fiÛ· ηÈÓÔÊ·Ó‹ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ¢ÂÓ ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜, ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ÌÂÚ›‰· ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ô ª·ÏÙ¿ÎÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÚÔÛˆÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Ì ÙË Ã∞, ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Î·È ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, “Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿” . ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÎÚ¤ÌÂÙ·È Û ÌÈ· ÏÂÙ‹ ÈÛÔÚÚÔ›· Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·fiÏ˘ÙÔ˜ Î·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Û ÌÈ· Ó¤· ÎÚ›ÛÈÌË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙËÓ Î·Ù·„‹ÊÈÛË Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÔ˘ ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ô £. ªˆÚ·˝Ù˘ Î·È Ô ∫. ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó fiÙ·Ó Ë ÎÚÈÙÈ΋ ηٿ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÓÙ¿ıËÎÂ. ŸÏ· ·˘Ù¿ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ù˘¯·›· ›ӷÈ... ª¶√ƒ∂π, ÏÔÈfiÓ, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ó· ·Ï-

ÛÙ› ηÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ó·... ˘‚Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ì˘ÛÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ - fiˆ˜ ¤Ú·ÍÂ Ô ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÔ ˘ÔÎÏ·¤Ó ‚›ÓÙÂÔ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ôχ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÔÏÈÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿, ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ·ÔÂÌÊı›˜. øÛÙfiÛÔ, ¤Ú·Ó ·˘Ù‹˜ ηı·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÚ˘Ê‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋˜ ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔÓ ∫·ÛȉȿÚË, Ô ª·ÏÙ¿ÎÔ˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Î·È Ù›ÔÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Í¤Ú·Ì ‹ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘‹Ú¯·Ó ‰‡Ô “ÁÚ·Ì̤˜” ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ-

Ï¿ÍÂÈ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ª¤ÚÎÂÏ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fi¯È, ÁÈ·Ù› Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ô‡Ù ‡ÎÔÏË Â›Ó·È, Ô‡Ù ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ. ¡· ÛËÌÂȈı› Â‰Ò Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ Handelsblatt, Ë ÔÔ›· ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÌʤÚÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ™∂ ∫∞£∂ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ˘fiıÂÛË ª·ÏÙ¿ÎÔ˘ “ÛÙÚ··ÙÛ¿ÚÈÛ” ÙÔ success story, Í·Ó·ı¤ÙÂÈ ˙ËÙ‹Ì·Ù·... ÛÙ·ÁÔÓȉ›ˆÓ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î¿ÏË ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ı· ·Ó·‰È·Ù·¯ı› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó, Ì ̷ÎÚ‡ÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi 2015...

ÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ - Î·È fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ “·Û˘Ï›·˜” Ô˘ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÔÈ ÓÂÔÓ·˙› Ò˜ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ º‡ÛÛ·. ŸÌˆ˜ fi,ÙÈ Î·È Ó· ϤÓÂ Ô ∫·ÛȉȿÚ˘ Î·È Ô ª·ÏÙ¿ÎÔ˜, Ô ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜ Î·È Ô ¶·¿˜ Ì‹Î·Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ fi¯È ÂÂȉ‹ ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó Ô ¢¤Ó‰È·˜ Î·È Ô ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÛÙËÓ ∫Ô˘Ù˙·Ì¿ÓË, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ - Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ÙÔ˘ - ‹ÁÂ Î·È ÛÎfiÙˆÛ ¤Ó·Ó ÔÏ›ÙË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ∫·ÛȉȿÚ˘ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÂÂȉ‹ - ÙfiÙ - ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔȯ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ Û˘Ì-

ÌÔÚ›· Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ô˘ ¤‰ÂÚÓÂ Î·È ÛÎfiÙˆÓÂ. ∫È ·˘Ù¿ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·Û˘Ï›· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: £· Â›Ó·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜ Ó· οÓÔ˘Ì ڢıÌÈÛÙ‹ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ù· ‚›ÓÙÂÔ ÙˆÓ ∫·ÛȉȿÚˉˆÓ, Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ ÛˆÙËÚ›·˜ ¶∞™√∫ -¡¢. ΔÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ı˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ó· ‚ÁÂÈ - ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ - ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ó· ÌË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ. ◊Ì·ÚÙÔÓ! (∞fi “Δ∞ ¡∂∞”)

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ηÈ

Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™

√§∂™ ÔÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 20 ∂Àƒø + º¶∞.


A¶√æ∂π™

4

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

¢¢ËÌÔÛ›·˜ ËÌÔÛ›·˜ X Ú‹Ûˆ˜ XÚ‹Ûˆ˜

∏ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÓÈ·›Ô˘ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙȘ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ¡.¶.¢.¢.

TÔ˘ ¢HMHTPH A£. XOPTAP°IA hortargias@e-thessalia.gr

¡Â¿Ï ¯ˆÚ›˜ ª·ÏÙ¿ÎÔ Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË “∞ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›Ûˆ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫¿ÔÈÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Â·Ê‹ Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ì 500.000 ŒÏÏËÓ˜ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙË Ã∞ Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ٛÔÙ·. ΔÔ˘˜ ¤ÏÂÁ· ÌÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù¿ˆ ÙËÓ Â·Ê‹ Î·È ■ ΔÔ “‰Ô‡ÏÂÌ·” Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ ÙËÓ Â‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜” ›Â Ô Ù¤ˆ˜ Á.Á. ÚÔÛfiÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ›¯Â ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜, Ì ÙÔÓ ∏Ï›· ∫·ÛÈ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÚË. ∞Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÔÙ˘ ÙÔÈ΋˜ ÏÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ, ÙfiÙ ÔÈ ÌÈÛÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛΛÛÔ˘Ó Ù· ÈÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÈÛÔ› Ó· ·ÔÙ·ıÔ‡Ó Û „˘¯›·ÙÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ·Ó ¿Û¯Ô˘Ó... ·fi ËÏÈıÈfiÙËÙ·. ΔÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·ÔηχÊıËÎÂ, Ì›· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¶ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛΤÊÙÔÓÙ·È Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. °ÂÁÔÓfi˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·, fiˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·Ì›· Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·. ∫·È ÂÂȉ‹ ÙÔ “‰Ô‡ÏÂÌ·” ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÚÔÛfiÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜, Û ÔÏÏ¿ Â›‰· Î·È Ì ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤· Î·È ·ÏÈ¿ ÊÈÓÙ¿ÓÈ·, Ë Ï‡ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˘˜ Ôϛ٘, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Â›Ó·È ÏÈÁÔ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ÙÔÈ΋. ¡· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¡Â¿Ï. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂΛ ı· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì ٷ ‰Èο Ì·˜ ‰Â‰Ô̤ӷ. Ÿˆ˜ ‰È·‚¿˙ˆ Ë ÌfiÓË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ 75¯ÚÔÓÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™Ô‡ÛÈÏ ∫Ô˚Ú¿Ï· Â›Ó·È ‰‡Ô ÎÈÓËÙ¿! √ ∫Ô˚Ú¿Ï· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ô‡Ù Û›ÙÈ! ¶Ï¤ÔÓ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‰ÚÈ΋ ηÙÔÈΛ·, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¤ÌÂÓ Û ÂÓÔ›ÎÈÔ. √ 75¯ÚÔÓÔ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ∫·È ˘ÔÙ‡ÔÌ·È fiÙÈ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Δ. ª·ÏÙ¿ÎÔ ‰›Ï· ÙÔ˘. √‡Ù ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÎÈÓËÙ¿ ÙÔ˘.

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

∏ ‡·ÚÍË ÂÓÈ·›Ô˘ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙȘ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡.¶.¢.¢. ·‰›¯ıË fiÙÈ ˆÊ¤ÏËÛ ÔÏÏ·ÏÒ˜ fiÛÔ˘˜ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿ıÂÛ˘ Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ηٷ¯ˆÚ‹ÛˆÓ. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È Ë ÚÔ·ÙÔ˘Û· ηٿÛÙ·ÛË ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ. ñ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÂÍÈÛÔÚÚÔÂ›Ù·È Î·È ÂÎÏÔÁÈ·ÂÙ·È ÙÔ ÎÔÛÙÔÏfiÁÈÔ ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ηٷ¯ÒÚËÛ˘, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ñ ∞ÔʇÁÔÓÙ·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÙÚÈ‚¤˜ ÌÂٷ͇ ÌÔÓ›ÌˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· “οÓÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ” ÛÙÔ˘˜ ‰Â¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ηٷ¯ÒÚËÛ˘. ñ √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙË ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË (Â›ÙÚÔÔ˜) Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ˜, ‰ÈfiÙÈ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ, ÔÈ ·Í›Â˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ Î·È ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ. ñ ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ù›ıÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Á›ÓÂÙ·È ÈÛÔÌÂÚÒ˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÏ›ÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂÈÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ. ñ Δ· ª¤Û· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ôχ ¢ÎÔÏfiÙÂÚ· fiÙÈ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ›Û˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·ı¤ÙÔÓÙ˜ Î·È ¤ÙÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ‰È·Ú΋˜ ÚÔ‹ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ñ ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘‹ÚÍ ̛· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· “ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹” ÌÈÛıÒÓ, Û˘Óٿ͈Ó, ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·Ù·‚ÔÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ Ù· ª¤Û· Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ¤Ó· “ÊÈÏfiÙÈÌÔ” ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ

¢ÈÏ‹ ˙‡ÍË ªÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ Û‡ÌÚ·ÍË ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Ì ÚfiÏÔ ÛÙ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ fiÏ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘, ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ‰È·ÎÚ›Ó·ÌÂ Î·È ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ fiÏ˘. ™‹ÌÂÚ·, Ô˘ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ı˘Ì›˙ÂÈ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ, Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÛˆ· Û˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, ¤Ó· Ú‡̷ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ‰ÈÔÈÎËı› Ô ¢‹ÌÔ˜, Ì ٿÍË, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÈÂÚ·Ú¯›·, ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ŒÓ· Ú‡̷, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Î·Ï·ÌÔ˘ÚÙ˙‹‰Â˜ ‹ Î·È Ì·Á·ÌfiÓÙˉ˜ Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· “¯Ù›ÛÙËηӔ . ∏ Û‡ÌÚ·ÍË ÌÂÁ¿ÏˆÓ, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔۋψÛË ÛÙÔ ÌÂÛ·›Ô ¯ÒÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¢ÈÏ‹ ˙‡ÍË Ì ÂÓÈ·›Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ, ÂÓÈ·›Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ¤Ó·Ó ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÙfi¯Ô. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë fiÏË, ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚȯ·Ú·ÎÒÛÂȘ ¿ÏÏ·Í·Ó Â·ÚÎÒ˜ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ∫∞Δ. Δ∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ¢HMO¶OY§OY

ª∂Δ∞ ÙË ‚·Ú˘Û‹Ì·ÓÙË ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏËı› ¿ÏÈ Ì ٷ ÙÔÈο ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ÔÈÔ˜ ‹ ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ‹ ·Ó Ù· ÙÔÈο ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ê‹ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜...

∂∫Δ√™ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, Ë ¡¢ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ .¯. Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· Î·È Ë ÙÚfiÈη Î·È Ó· ·Ê‹ÓÔÓÙ·È Ù· ÙÔÈο ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ∂ÏÈ¿˜, ÙÔ˘ ¶ÔÙ·ÌÈÔ‡ ‹ ÂÛ¯¿Ùˆ˜ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ (‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ı· ·Ó·Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘), Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·˘Ù‹. ¢À™ΔÀÃø™ ÁÈ· ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· Ù· ÌËӇ̷ٷ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ™ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ı· ¿ıÂÈ ·ÓˆÏÂıÚ›·, fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙÔÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ÏfiÁˆ Ù˘ Ô-

Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiÏÔÈ, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË, ÚÔÛ¿ÚÌÔ˙·Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ™˘ÓÂÒ˜, ¤ÌÚ·ÎÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ‹Ù·Ó Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È Ë Î·ıȤڈÛË ÂÓÈ·›·˜ ÙÈÌ‹˜, Ë ÔÔ›· Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ˆÊÂÏ› ÔÏÏ·Ï¿ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηıÈÂÚˆı› ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ, Ó· ÂÌ‰ˆı› ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË fiÏˆÓ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰È·ÚÎÒ˜ ÂˆÊÂÏ‹˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È Ë ÈÔ ˘ÁÈ‹˜ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ∂ÓÙ‡ˆÓ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘. “£”

∞˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ·

∞ÛıÌ·›ÓÔ˘Û·

√ ˘Ú‹Ó·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›‰Ô, ‚Ú¤ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÙÔ 2Ô °∂§ μfiÏÔ˘. ∫·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜, ‹Ù·Ó ˆ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ú΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞›ÛıËÛË ¿ÓÙˆ˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ·. ™Â ÙfiÛ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯ÂÈ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÙÔ ¯¿ÏÈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ηÓ›˙ÂÈ fiÔ˘ ı¤ÏÂÈ, ‰ÂÓ ÙÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ Ô˘ıÂÓ¿.

¢ÂÓ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÚÂȘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ¤Ó· ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û٤ϯԘ. ŒÁÈÓ ·˘Ùfi ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÈÚÔÙ·Í›·˜. ∫·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È ¤Ó·: ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ı· ¤ÚıÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÛıÌ·›ÓÔ˘Û·, ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË, ·Ó ‰ÂÓ ·ÚıÔ‡Ó ÚÈ˙Èο ̤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ó ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÙÔÓÒÛÂÈ ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Î·È ·Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì˘·Ï¿. ∫ÔÈÓÒ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ Î·È ıÔÏfi ÙÔ›Ô...

º.™.

º.™.

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô ÔÏ›Ù˘ ∂χıÂÚÔ˜ Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ··ÏÏ·Á̤ÓÔ˜ Ï‹Úˆ˜ ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ‹ ıÂÛÌÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË, ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ó¤ÏÏÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ó¯‹ ·Ó·‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ Ô˘ ÙË ‰È¤Ô˘Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÛÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. √ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Ô ÔÏ›Ù˘ Î·È Ô Î·ıËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ fiÏˆÓ ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. √ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ó¤ÏÏÔ˜ ·˘ÙÔ·ÔηÏÂ›Ù·È ·ÏÒ˜ ˆ˜ “ŒÏÏËÓ·˜ Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Â›” Î·È ˙ËÙ› ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘.

ΔÔ come back ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ï˘‰È¿Û·Û˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ Û ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÎÔÌÌ·Ù›‰È·. Ã∞¡∂π, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ∫. ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÂÈÚ·È¿, ı· ¯¿ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∞¡Δπ£∂Δ∞ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ (¶ÔÙ¿ÌÈ, ∂ÏÈ¿, ◊ÏÈÔ˜ Î.Ô.Î.) ÌÔÚ› ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ó· ÌË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ã.∞., ı· ¤¯Ô˘Ó fï˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √È ˘Ô„‹ÊÈÔ› ÙÔ˘˜, ÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ Ì¿¯·ÏÔ Ù˘ ¡¢, Ô˘ ›Ûˆ˜ ÙÔ ÛÈÁÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÎÈfiÏ·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ¶∞™√∫, ı· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó Î·È ¤ÙÛÈ ı· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î.Ô.Î. ∞¶√ ÙË ÌÈ· ÏÔÈfiÓ Ë ¡¢ Î·È Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Î·È Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Î·È Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶∞™√∫, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ “ʇÛ˘” , Ó·

‰ËÏÒÛÔ˘Ó “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ·Ó Î·È ÔÙ¤ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ô¯ˆÚ›ÛÙËηÓ... ¢π√Δπ ÙÔÈο, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, Ô˘ Ó· ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi Û٤ϯԘ Ù˘ ¡¢, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ “ʇÛ˘” , ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔ›. º£∞™∞ª∂ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ë ¡¢ ÙËÓ “η˘Ù‹ ·Ù¿Ù·” Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ºª ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ı¤ÛÂȘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, fiÛÔ Î·È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¡¢ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋... ª∂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, Ë ¡¢ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ “ʇÛ˘” ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ‰È¿ Ù˘ Ï·Á›·˜ Ô‰Ô‡ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ê˘ÛÈο ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 2009, Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ∞ºª Ê˘ÛÈο, ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫... dimopoulos@e-thessalia.gr


™À¡∂¡Δ∂À•∏

5

KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

ÒÚ· Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÂÏ›‰· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ÌË ı¤ÛÔ˘Ì Û ΛӉ˘ÓÔ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ. ∞˘Ùfi ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜, ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·Ù·ÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ fiÙÈ Âȉ›‰ÂÙ·È Û ¤Ó· ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈÎfi ηÈÚÔÛÎÔÈÛÌfi, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ¡¢ Â¤ÏÂÍ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ù˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ fiÛÔ Î·Ï¿ ı· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜.

Δ

∫ø™Δ∞™ °∫IOÀ§∂∫∞™ “∏ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂÏ›‰· Î·È ÛÙËÓ ÔÚ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Á˘ÚÈÛÌfi˜” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Δ¿ÎË ª·ÏÙ¿ÎÔ˘ Ì ÙÔÓ ∏Ï›· ∫·ÛȉȿÚË Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÂÎÏÂÎÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ Ì ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹” ̤¯ÚÈ Î·È ÁÈ· “‡·ÚÍË Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡...” . √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÍÂοı·ÚË ı¤ÛË ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. ∂Ì›˜ ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ·Ù·Ï¿ÓÙÂ˘Ù· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂ ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ηٷʤڷÌ ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ÙÒÚ· Ô˘, ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿, ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿, ‚ϤÔ˘Ì ӷ ‚Á·›ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ÙÔ‡ÓÂÏ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÙÂÓ›˙Ô˘ÌÂ, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Î·È ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂÏ›‰· Î·È Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÚ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Á˘ÚÈÛÌfi˜. ∏ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÔÏ˘ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ›¯Â ·ÒÏÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ª·Í›ÌÔ˘ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫√ Ù˘ ¡¢ ÙÔ˘ ¡È΋ٷ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¶∞™√∫. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÎfiÂÏÔ˜ Ô˘ ›¯Â Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË; ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ Î·È ÂÒ‰˘ÓË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∞˘Ù¿ Ù· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Û ˘¤ÚÌÂÙÚ˜ ı˘Û›Â˜ Î·È ÂÚÈÎÔ¤˜. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Ô˘ ÛÙËڛͷÌ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌË ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ·, ·Ó·ÁηÛًηÌ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ‰‡ÛÎÔϘ, ÂÒ‰˘Ó˜ Î·È ÛÎÏËÚ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Î·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙfiÁÓˆÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·ÊˆÓ›Â˜. ΔÒÚ·, fï˜, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ Î·ÚÔ› ÙˆÓ ı˘ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÒÚ· Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ “ÎÔÏÏË̤ÓË” Û Â›Â‰Ô Â‡ÎÔÏˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È ·Ï·ÈÒÓ “ÙÛÈٿوӔ

Ì·˜ Î·È Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÂÏ›‰· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ÌË ı¤ÛÔ˘Ì Û ΛӉ˘ÓÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ “·‡ÚÈÔ” .

√ ™Àƒπ∑∞ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ıÚ˘·ÏÏ›‰· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È ÚfiˆÚˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ „¿¯ÓÂÈ ·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ Ì ÙfiÛ˜ ı˘Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ ÔÈ Ôϛ٘. ™·˜ ı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ô ™Àƒπ∑∞ ÔÓÂÈÚ¢fiÙ·Ó Î·È Î·ÏÔ‡Û ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û “ıÂÚÈÓ¤˜ ÂÊfi‰Ô˘ Î·È ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ” .ŒÂÈÙ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Û fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Î·È ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· Ó¤· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ̤ÙÚ·. ΔÒÚ·, Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤¯Ô˘Ì ÏÂfiÓ·ÛÌ·, ÚÔÛ·ı› Ó· ··ÍÈÒÛÂÈ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÂΛӘ Ô˘ ·‰È΋ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∂ȉ›‰ÂÙ·È Û ¤Ó· Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈÎfi ηÈÚÔÛÎÔÈÛÌfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Ôϛ٘ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ËÌÔÛÎÔÈ΋ ÙÒÛË Ô ™Àƒπ∑∞ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Û ¤Ó· „¢‰Â›ÁÚ·ÊÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. °È· ÂÌ¿˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ· Ï·ÛÙ¿ ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·. ∂Ì›˜ ϤÌ ˆ˜ Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· οı ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÔÏÈÙÈο ÌËӇ̷ٷ. øÛÙfiÛÔ, Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â¤ÏÂÍ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ù˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ fiÛÔ Î·Ï¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÚÈÙ‹-

ΔÒÚ·, fï˜, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ Î·ÚÔ› ÙˆÓ ı˘ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÒÚ· Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÂÏ›‰· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ÌË ı¤ÛÔ˘Ì Û ΛӉ˘ÓÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ “·‡ÚÈÔ”

ÚÈÔ. √È ÛÙÚ‚Ϥ˜ ·fi„ÂȘ οÔÈˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˆ˜ Ì›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· “ÙÈ̈ÚËÙÈ΋” „‹ÊÔ Î·Ù¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ·Ï¿ ¢ηÈÚȷΤ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ï¿ıÔ˜. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ì›˙ÔÓ Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ ÙȘ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜.

¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈϤ˜ “Á·Ï¿˙Ș” ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Û ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ηÎÒÓ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÛÙ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘; ΔÔ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· fiÏÔÈ Â›Ó·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Û·Ì Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ·Ó·ÙÚ¿ËÎ·Ó ÔÈ Â›ÛË̘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋ ›·Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì Â›ÛËÌË ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ¯Ú›ÛÌ·. ∏ ¡¢ ı· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ù˘ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ·Ù› ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¡¢. ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ „ËÏ¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ¶·È‰Â›· ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ fiÙÈ ÚÔˆı› ÙËÓ ÂίÒÚËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜. ∂Û›˜ ÙÈ ··ÓÙ¿ÙÂ; ™·˜ ›· Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ fiÙÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ “ÎÔÏÏË̤ÓË” Û Â›Â‰Ô Â‡ÎÔÏˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È ·Ï·ÈÒÓ “ÙÛÈٿوӔ . ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ ÙËÓ ‰È·„‡‰ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ™ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ fiÏÔÈ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÓÙÔ-

Ï‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ø˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ı· Û·˜ ı˘Ì›Ûˆ ÙÈ ÚÔ‰›Î·˙Â Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÌfiÓÔ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÌÔ˘. ¢È·„‡ÛÙËΠ۠fiÏ· ·ÊÔ‡ ʤÙÔ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· πÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ˘‹ÚÍ ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓË, ηٿ 60% ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ʤÙÔ˜, fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰È¿ÎÚÈÛË, ÊÔÈÙ¿ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· π.∂.∫., fiÔ˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ∞fi ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ·˘Ùfi ȉڇ۷ÌÂ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ÈÏÔÙÈο ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ËÌfiÛÈ· π.∂.∫. ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÚ·Û˘, ·ÎÔ‹˜, ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÓÔËÙÈ΋˜ ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Û ηÈÓÔÙfi̘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÛı¤Û·ÌÂ Î·È ÌÈ· ÙÚ›ÙË ÂÈÏÔÁ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘. Δ· ™¯ÔÏ›· ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜, Ô˘ ̤۷ Û ‰‡Ô ¤ÙË ·Ú¤¯Ô˘Ó ÈÛfiÙÈÌÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÂʤÙÔ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ Î·È Ó¤Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Û· Û ۈÊÚÔÓÈÛÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ‰ÒÛ·Ì χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÂÚ›Ô˘ 1.000 ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙˆÓ ¢ËÌfiÛÈˆÓ π∂∫ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ·. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· ÂÂÎÙ›ӷÌÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ¢ËÌfiÛÈˆÓ π∂∫ Î·È ™∂∫ ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ˘ÂÚ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ı·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ.

∂Ì›˜ ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ·Ù·Ï¿ÓÙÂ˘Ù· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰È¢ڇÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ì ÙËÓ “∫¿ÚÙ· ¡¤ˆÓ” , Ë ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Û ӤԢ˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜.

™ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ Û·˜ ·Ó‹ÎÂÈ Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ̤ۈ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘. ¶ÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ¤¯ÂÙ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ Û ·ÚÈıÌfi fiÛÔ Î·È Û ηÈÓÔÙfiÌ· ·Ú·ÁˆÁÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ËÌÂÚ›‰Â˜ ÛÙȘ 13 ¶ÂÚÈʤÚÂȘ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘ ·fi

ÙÔ ∂™¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ·Ó·Û¯Â‰È¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠Ӥ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∂ÂÎÙ›ӷÌ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì·˜ Î·È Û ÚˆÙÔÔÚȷο ÈÏÔÙÈο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ù· ·ÓÒٷٷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ (ÁˆÔÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜) ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷÚÙÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (ÁˆÚÁ›·, ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Î.Ï.). ∏ ¢È¿ μ›Ô˘ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È Â›Ì·ÛÙ ·ÓÔÈÎÙÔ› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ, Ì fiÏ· Ù· ̤۷, ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

6

KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

‰fiÛË ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› ÔÏfiÎÏËÚË, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Î·È Ó¤· ̤ÙÚ·. ∞˘Ùfi ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ Δ۷ηÏÒÙÔ˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ¢¡Δ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2016.ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ fiÛÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ÏÈÙfiÙËÙ·. ¢ËÏÒÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜.

∂À∫§EI¢∏™ Δ™∞∫∞§øΔ√™ “∏ ¯ÒÚ· ı· Ì›ÓÂÈ ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Û¯Â‰fiÓ ÚÔÂÍÔÊÏ› fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈ Î· Â›Ó·È ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ϤÔÓ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 2014.Ÿˆ˜ Â›Û˘ Î·È fiÙÈ Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘. ¶fiÛÔ ‚¿ÛÈÌË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·ÈÛÈÔ ‰ÔÍ›·; ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÌÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ “·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·” , ·ÏÏ¿ Ì ÌÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ó¤‚Ë fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙÔ 2014 ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËΠ̤ۈ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌ· ·Î¤ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤Úˆ Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ √√™∞ Ô˘ ‰È·Ï‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙË ÌÈÎÚ‹ Âȯ›ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, fiˆ˜ ¤¯ˆ Í·Ó·›, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¿ÓÙ· ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÛÎÂ›Ù·È ›ÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·ÚÂÚÌËÓ›˜. ∏ ‰fiÛË ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› ÔÏfiÎÏËÚË, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Î·È Ó¤· ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ™Â Û¯¤-

∏ ‰fiÛË ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› ÔÏfiÎÏËÚË, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Î·È Ó¤· ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜

ÛË Ì ÙÔ “Ù˘ÈÎfi” ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰fiÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, fï˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ¢¡Δ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2016. ∂ÈϤÔÓ, Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ∂∂, ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂∂, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó˘ ÂÔÙ›·˜ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ 75% ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ - Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó˘ ÂÔÙ›·˜ fiÙ·Ó ÍÂÏËÚÒÛÂÈ 150 ‰È˜Û.¢ÚÒ! ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Ò˜ ı· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, Ë ¯ÒÚ· ı· Ì›ÓÂÈ ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·.

¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ó· ÌËÓ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÙ¤ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù· ÎÚ¿ ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂.∂. ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ; ∞ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ÙÚ·Â˙È΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ìʈӛ· ÛÙËÓ ∂.∂.; ∏ ÙÚ·Â˙È΋ ¤ÓˆÛË, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÚÔˆı›ٷÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›

Ó· Û¿ÛÂÈ ÙÔ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÌÂٷ͇ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ - ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÎÚ›ÛˆÓ. °È· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÚ·Â˙È΋ ¤ÓˆÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ˘ÏÒÓ˜: ∂ÔÙ›·, Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÂÁÁ‡ËÛË Î·Ù·ı¤ÛˆÓ. √È ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ˘ÏÒÓ˜ ÚԂϤÔÓÙ·È, ·Ó Î·È Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ı· ÊÙÈ·¯Ù› Û ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi. øÛÙfiÛÔ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÌÈ· ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ÂÁÁ‡ËÛË Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· οı ÎÚ¿ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜. ∞fi ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ 2008 ÍÂΛÓËÛ ¤Ó·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¯ÒÚÔ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙ·, fï˜, Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. √È ÙÚ¿Â˙˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· - Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ‰¿ÓÂÈ· -ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË È‰ÈˆÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË, ·ÏÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋. °È’ ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ Ó· ÚÔˆıËı› ¤Ó· ϤÁÌ· Ú˘ı̛ۈÓ, Ì ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ fiÙÈ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜.

™ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ̤· ˘fi ÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó’ ·ÔÙÂϤÛÂÈ Â˘ÓÔ˚Îfi ‰›Ô ÁÈ· ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ; ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÂÌ¿˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ¿Ó¢ fiÚˆÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Â-

ÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∞˘Ùfi ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· οÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ¤Ó· ÙÚ›Ù˘¯Ô: π‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Ï‹Ú˘ ÂίÒÚËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Á˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ¯·ÌËÏÔ› ÌÈÛıÔ› ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ‰Èη›ˆÌ· Î·È ÌÈ· Ï‹Úˆ˜ ·ÔÚÚ˘ıÌÈṲ̂ÓË ·ÁÔÚ¿, ¯ˆÚ›˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÔÙȉ‹ÔÙ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ∞˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·‰ÈΛ· Î·È ÙȘ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ, Â›Ó·È Î·È Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ˘¤Ú ÌÈ·˜ Â¤Ó‰˘Û˘ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¢∂∏. ¢ÈfiÙÈ ·˘Ùfi ·ÊÂÓfi˜ ı· ‚Ï¿„ÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·. ∞ÊÂÙ¤ÚÔ˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›·, ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ .¯. ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ - ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰·¿Ó˜. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, ÂÌ›˜ ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÊÂÙËÚ›·. •ÂÎÈÓ¿Ì ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, Î·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ò˜ ·˘Ù¤˜ ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÏÔÈfiÓ, ÂÌ›˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ fiÛÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ÏÈÙfiÙËÙ·. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ì ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ™Àƒπ∑∞ ¤ÁÈÓ Ïfi ÁÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· “ÛÙË̤ÓË, ı·ÙÚÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô” ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ΔÂÏÈο, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ô ™Àƒπ∑∞ ÙÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ; ∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ı·ÙÚÈ΋ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ¿‰È ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ “ηÏÔ‡ Ì·ıËÙ‹” Ô˘ ‹Ú ¤Ó· ‰ÒÚÔ ·fi ÙÔÓ ·˘ÛÙËÚfi ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘. ŸÛÔ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌË ‚ÈÒÛÈÌÔ, Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. °È· ÙÔ ™Àƒπ∑∞, ‚¤‚·È·, Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜. ∂Ì›˜ ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi

∞™º∞§π™Δπ∫√ °ƒ∞º∂π√

Ã∞ƒπΔ∞∫∏ ¢∞¡∞∏ °∂¡π∫∂™ ∞™º∞§π™∂π™

(·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηÙÔÈÎÈÒÓ, ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÛηÊÒÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ)

∞™º∞§π™∂π™ ∑ø∏™ ¶·Ú¤¯Ô˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Î¤Ù· ÁÈ· ÙË ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ Î·È Â͈ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ Û·˜ Î¿Ï˘„Ë

ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 8 ñ μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax: 24210 23494 - ∫ÈÓ.: 6945192251 e-mail: da.har@hotmail.com ñ www.asfaliesharitakidanai.4ty.gr

√È ÙÚ¿Â˙˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· - Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ‰¿ÓÂÈ· - ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË È‰ÈˆÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË, ·ÏÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋

Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÌÈ·˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∂ÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ù¿, ÙfiÙÂ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· χÛË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋.

·˚ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √ ™Àƒπ∑∞ ‹‰Ë ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Û ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ.

ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜-Î·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ Ê˘ÛÈο ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÓ ÓfiËÛ˘- Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜; ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ıËÏÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· Ù· Ï·˚ο Î·È ÂÚÁ·ÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë Ù˘¯·›·. ∏ ÙˆÚÈÓ‹ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ì ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ì¿Ù·ÈÔ, ·ÊÂÓfi˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ó· ¢ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ì Ûı¤ÓÔ˜ ·ÔÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÒÛÙ ӷ ÂÏ·ÊÚ˘ÓıÔ‡Ó Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ô˘ Ë ›‰È· Ï‹ÙÙÂÈ. ™˘ÓÂÒ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ Ù· ¢ڇÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˜ fiÚÔ˜. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÓfiÙÔ ·˘Ù‹˜, Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ˘fi ÙË ‰·ÌfiÎÏÂÈÔ Û¿ıË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Î·È ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÈ· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Â˘Úˆ-

¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ı· ÎÚÈı› Î·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓË Û˘; ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ ™Àƒπ∑∞ ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ∏ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤¯ÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ï·ÈÛȈı› ·fi ¢ڇÙÂÚ· ÏÂÈÔ„ËÊÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ ·˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË ı· ÂÈÎ˘Úˆı› Î·È Ù˘Èο Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ Ù˘ ˆ˜ ΢ڛ·Ú¯Ë˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ∞˘Ùfi ı· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ÈÛÙ‡ˆ, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È, ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ù· ÌËӇ̷ٷ, ηıÒ˜ Â›Ó·È ‰ÔÁÌ·ÙÈο ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓË ÛÙȘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ·Ù› ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, fiˆ˜ ‹‰Ë Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. √ ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ηÈ, ÙÂÏÈο, Ó· ÂÈÛ‡ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋.

∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ı·ÙÚÈ΋ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ¿‰È ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ “ηÏÔ‡ Ì·ıËÙ‹” Ô˘ ‹Ú ¤Ó· ‰ÒÚÔ ·fi ÙÔÓ ·˘ÛÙËÚfi ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘


¶√§πΔπ∫∏

7

KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

∂ȯÂÈÚ› Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ηΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ Ù˘ Ë ˘fiıÂÛË ª·ÏÙ¿ÎÔ˘

ΔÔ ¯·ÚÙ› Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·›˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË √ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÛÎÔÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: ∏ ¿ÊÈÍË Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ∞£∏¡∞, 5.

 ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ ¯·ÚÙ› Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂȯÂÈÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ηΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ Ù˘ Ë ˘fiıÂÛË ª·ÏÙ¿ÎÔ˘, Ó· ˘Âڂ› ÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÛÎÔÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Ì·¯ÒÓ. ∫·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘, ·˘Ù‹ ·Ú¿ ÙÔ ¿ÁˆÌ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ Moody’s, ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì ÚÔÂÍ¿Ú¯Ô˘Û· ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ.

ª

™ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ú›¯ÓÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁΘ. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· Á›ÓÂÈ Ë Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. ¡· ·Ô-

ÙÈÌËı› Ë ¯ÒÚ· ÂÌÔÚÈο, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù›ÙψӔ . ª¿ÏÈÛÙ·, ηıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ Handelsblatt Ë ÔÔ›· ÚÔÙÚ¤-

ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÌʤÚÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘, ˘fi ÙÔ

‚¿ÚÔ˜ Î·È ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ-·ÚÔÙÚ‡ÓÛÂˆÓ ÁÈ· ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ‹‰Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ª·ÏÙ¿ÎÔ˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÈÎÚ‹ Á‡ÛË ª·ÏÙ¿ÎÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ù Ì ¤Ó·Ó ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ›Ù Ì ÛÂÈÚ¿ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ, fiˆ˜ Ô ÓÔÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ·, ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 19 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜ ηٿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ÌÏÔοÚÂÈ Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ÙÔ˘ Î. ª·ÏÙ¿ÎÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Û›ÁÔ˘ÚË Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÌÈ·˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜ Ô˘ ¯¿È‰Â˘Â Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÂÓÒ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ù· ηϿ Ó¤· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È Èηӿ Ó· ʤÚÔ˘Ó ›Ûˆ ÛÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Î·È ·Ú·Ï·ÓËı¤ÓÙ˜ ‹ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ Ã.∞.

¢ÂÓ Â›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Î˘ÔÊÔÚÂ›Ù·È ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ‚ÁÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ÔÌfiÏÔÁ· ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 11 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜, Ë̤ڷ Â›Û΄˘ Ù˘ η ª¤ÚÎÂÏ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛËÌÂÈÔÏÔÁÈο ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÛÂ Î·È ÙËÓ ∫·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ Ë ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ηٿÊÂÚÂ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿Ù˘Ô˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ À¶∂• Ù˘ ∂∂ fiÙ·Ó ÎÏ‹ıËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ë ÂÈΛÌÂÓË Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ∫·ÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ ∞. ª¤ÚÎÂÏ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: “∏ ¿ÊÈÍË Ù˘ Î. ª¤ÚÎÂÏ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÂÏ›‰·˜. ŒÚ¯ÂÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓ˘ ÂÍfi‰Ô˘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÍËÁ‹ÛÂÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÈfiÙÈ Ë ¯ÒÚ·

“÷ϷÚÒÛÙ ÙË ÏÈÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ∞£∏¡∞, 5. ª∏¡Àª∞ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢-

‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Handelsblatt. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ô μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ÔÈ Ï‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ fiˆ˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ¤ÚÁ· ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ‹ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ·fi ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÚ¿Â˙· “Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ·¤Ú·˜” . ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÒÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËıËıÔ‡Ó Ù· ÊÙˆ¯fiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ‹ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÈ· ÈÔ ÂÈÂÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ, ‰Â, fiÙÈ ÙÔ 2012 fiÙ·Ó Ë ∫·ÁÎÂÏ¿-

ÚÈÔ˜ ª¤ÚÎÂÏ Â›¯Â ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û˘ÚÚÈÎÓˆÓfiÙ·Ó Ì ‡ÊÂÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 6%. “ΔÒÚ· fï˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÔÚ› Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ Ì ·Ó¿-

Ù˘ÍË 1%” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ: ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ·˘Ùfi˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÂÈÙ¢¯ı› ·˘Ù‹ Ë ÌÈÎÚÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ ÂȉÈο ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 60%.

“ªÂ Ù¤ÙÔÈ· ÓÔ‡ÌÂÚ·, Ô ˘¿Ú¯ˆÓ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰· ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” . √ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ

ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ÓfiËÌ·, fiÙÈ “ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÌfiÓÔ ·Ó Ô Ï·fi˜ ‚ϤÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘” .

O ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο

£ÂÚÌ¿ ÏfiÁÈ· √Ì¿Ì· ÚÔ˜ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘ √À∞™π°∫Δ√¡, 5. “°π∞ ÌÈ· ̤ڷ, fiÏÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ

ŒÏÏËÓ˜” ›Â Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÙÂÏÂÙ‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ ÁÈ· ÙËÓ 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ‰›Ï·-‰›Ï· ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔÈ Î·È Û‡ÌÌ·¯ÔÈ. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘, Δ˙Ô ª¿ÈÓÙÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯¿ÚË, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ, ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂¤ÙÂÈÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ √Ì¿Ì· ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÙË “ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹” ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∞ÊÔ‡ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙȘ “ÎÔÈÓ¤˜ ·Í›Â˜” Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó ŒÏÏËÓ˜ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ “ÎÔÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜” Î·È ÛÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∏ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· 28Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ΔËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ŸÏÁ· ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜‰ÂÍ›ˆÛ˘, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ √Ì¿Ì· Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ª¿ÈÓÙÂÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ, ÛÙÔ Green Room ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘.


¶√§πΔπ∫∏

8

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∂ÚÁ·Ï›· Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ηٷÛÎfiÔ˘˜

ªÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ˘ÔÎÏÔ¤˜ ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘; ∞£∏¡∞, 5. ºˆÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

∂ÂÈÛfi‰È· Ì ¯ËÌÈο Î·È ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ª›· Û‡ÏÏË„Ë Î·È 21 ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ∞£∏¡∞, 5. ∂¶∂π™√¢π∞

ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ̛· Û‡ÏÏË„Ë Î·È Û 21 ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜. ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ˘·›ıÚÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, fiÔ˘ Î·È ¿ÏÈ ÁÈÓfiÙ·Ó ˘·›ıÚÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ Ì›· ‰ÈÌÔÈÚ›· ÙˆÓ ª∞Δ Î·Ù¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙËÓ Ï·Ù›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜. ŸÌˆ˜, ÌfiÏȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ Ï·Ù›· Ë ‰ÈÌÔÈÚ›· ÙˆÓ ª∞Δ, ÂÚ›Ô˘ 150 ¿ÙÔÌ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·¿ÓÙËÛ·Ó Ì ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰ˆÓ ÎÚfiÙÔ˘ Ͽ̄˘ Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Î·È ∞Ú¿ÙÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ¤ÛÙËÛ·Ó Úfi¯ÂÈÚ· Ô‰ÔÊÚ¿ÁÌ·Ù·. ŒÂÈÙ· ·fi Ï›ÁË ÒÚ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó 22 ¿ÙÔÌ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· Ó¤· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù‡Ô˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ∞’ ÷ڿϷÌÔ˜ ™Ê¤ÙÛÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙÔ ÓfiÌÔ, Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ¤Ú· ·fi οı ÚÔηٿÏË„Ë” .

ÔÈÔ˜ Î·È Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÔÎϤ„ÂÈ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘; ¶Ò˜ ı· ηÙfiÚıˆÓ οÔÈÔ˜ Ó’ ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·fi ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ÌÈÎÚÔοÌÂÚ˜;∞¿ÓÙËÛË Û ·˘Ù¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ˘‡ı˘ÓÔÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Á. Á. Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª·ÏÙ¿ÎÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ “ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” ∏Ï›· ∫·ÛȉȿÚË fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì·ÁÓËÙÔʈÓË̤Ó˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ì ·ÓÒÙÂÚÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi.

™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∫·Ù¯¿ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ÂȉÈÎÒÓ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· “ÎÔÚÈfi˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔÔıÂÙËı›” . √ˆ˜ ϤÓ “ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ‹ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∂’ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ∂À¶ - ÂȉÈÎfi Û ı¤Ì·Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ - ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì ÂȉÈÎfi Û·ÚˆÙ‹, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌÈÎÚÔ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÎÔÚÈfi Î·È ·Ó·ÌÂÙ·‰fiÙË Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. ∂ÈϤÔÓ Î¿ı ÚÒÙË ÙÔ˘ Ì‹Ó· ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·fi ÙËÓ ›‰È· ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ∂À¶ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÎÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓ˜ “ÎÏ›‰Â˜” - Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÚÈ„ËÊ›ˆÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ÁÈ· ·fiÚÚËÙË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂÏÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ª›· ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÔÎÏÔ‹ ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÓÔÌ›ÌˆÓ Û˘Ó·ÎÚÔ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∂À¶ - ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÎÚfi·Û˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 700 ÙËÏÂÊÒÓˆÓ - ÛÙÔÓ 15Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∫·Ù¯¿ÎË. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ ı· ˘‹Ú¯Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È “Û˘ÓˆÌÔÛ›·” ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ∂À¶, Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ·Ó Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ Î·È ı· ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ˘ÔÎÏÔ‹˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∏ ÙÚ›ÙË ÂÚ›ÙˆÛË ‹Ù·Ó οÔÈÔ˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙÔ ÊÔÚËÙfi ‚·ÏÈÙÛ¿ÎÈ Ù˘ ∂À¶, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì¤Û· Û οÔÈÔ fi¯ËÌ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È ı· ˘¤ÎÏÂÙ ·fi ÎÔÓÙ¿, ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009 ›¯Â ÂÓÙÔÈÛı› Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ∂À¶ Ì ‡ÔÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ Ô‰fi ∏ÚÒ‰Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÙÙÈ-

∂ÚˆÙ‹Ì·Ù· ˙ËÙÔ‡Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ...

ÎÔ‡. ŸÌˆ˜ ÙfiÙ ›¯·Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ¿Û¯ÂÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ˘ÔÎÏÔ‹ Ì ÙÔ “‚·ÏÈÙÛ¿ÎÈ” Ù˘ ∂À¶ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ¿ÓˆıÂÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÎÈ ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜” . Ÿˆ˜ ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó ·ÔÎÏÂÈÛı› fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÎÈ ·fi ¤Ó·Ó ȉÈÒÙË, ·ÊÔ‡ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÊÔÚËÙ¤˜ Û˘Û΢¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‹ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÂȉÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ∫È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·” . £ÂˆÚËÙÈο Ì›· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ˘ÔÎÏÔ‹ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÈ ·fi Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ - fiˆ˜ ·¤‰ÂÈÍÂ Ë ˘fiıÂÛË ™ÓÔfiÔ˘ÓÙÂÓ - ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë NSA. ŸÌˆ˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ...Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Û ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ó· ¤¯ÂÈ Úfi-

Û‚·ÛË Ô ∫·ÛȉȿÚ˘ ‹ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˜! ™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ·fi Ù¯ÓÈ΋˜ ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ ¿Ԅ˘ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂À¶ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÁÚ·Ê›· ȉȈÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ Î·È ¯ÚËÛÙÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÎÚ˘ÊÒÓ Î·ÌÂÚÒÓ, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘ÙfiÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈÎÔ› Û·ÚˆÙ¤˜, ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ‰‡Û¯ÚËÛÙÔÈ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÙÔ˘ Û·ÚˆÙ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔÓ ÂϤÁ¯ÂÈ Ì Úfi‰ËÏÔ ÙÚfiÔ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘fiÓÔȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ.

√È Û·ÚˆÙ¤˜ ·˘ÙÔ› Ì ˘¤Ú˘ıÚ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Û·Ó ÈÛ¯˘Úfi “ÎfiÎÎÈÓÔ” ÛÙ›ÁÌ· ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ Ù˘ ÌÈÎÚÔοÌÂÚ·˜ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Î·Ï¿ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜. ∂ÈϤÔÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈο ÛοÓÂÚ ·Í›·˜ ÂÚ›Ô˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ¤Á¯ÚˆÌÔ ÌfiÓÈÙÔÚ Î·È ‹¯Ô Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó›¯Ó¢Û˘ ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ·fi 900 Mhz ¤ˆ˜ 2,7GHz. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÈÎÚÔοÌÂÚ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ Û ÊÔÚËÙ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· fiˆ˜ ÛÙ˘Ïfi, ÌÔ˘ÙfiÓ Î. Ï. , ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· Û ÙÔ›¯Ô˘˜ fiÔ˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ηٷÁÚ·Ê‹˜. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ οÌÂÚ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È Ì ÂȉÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÛÔ‚¿‰Â˜. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Ù˘ ıˆÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ·ÊÔ‡ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÙÈÌ¿Ù·È Ë Î¿ÌÂÚ· Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ “ÁˆÓÈ¿” Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÎÈ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fiÚ·ÙË. ªÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Â›Ó·È ÔÈ Û·ÚˆÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ì·ÁÓËÙÔʈӋÛÂȘ, ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÎÏ. ™Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ˙ËÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ù· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ·›ıÔ˘Û·˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛˆÓ. ŒÙÛÈ Î·ÏÂ›Ù·È ÂȉÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù¯ÓÈÎÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ó·ÓÙÈ 1000 - 2000 ¢ÚÒ fi¯È ÌfiÓÔ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÎÔÚÈÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ۷ڈ٤˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ·Ó οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ “Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜” ...ͤ¯·ÛÂ Î·È ‹Ú ̷˙› ÙÔ˘ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ.

ΔÈ Â› ÛÙËÓ ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· Ô ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜ ÃÚ. ΔÔ‡Ì·˜ ÁÈ· ‰ˆÚÔ‰Ô˘ Î·È Í¤Ï˘Ì·

“ΔȘ Ì›˙˜ ÙȘ ÌÔ›Ú·˙Â Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Ericsson” ∞£∏¡∞, 5. ™∂ Îϛ̷ ·fiÏ˘Ù˘ Ì˘ÛÙÈÎfiÙË-

Ù·˜ - Î·È “ʤÚÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÛÙÔȯ›·” Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢ÚË ËÁ‹ - ·ÔÏÔÁ‹ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÔ‡Ì·˜, ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ Î·È ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈ΢ ÂÙ·ÈÚ›·˜ (EMBAER), ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Ì›˙˜ ÛÙ· ÂÍÔÏÈÛÙÈο. √ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜, Ô˘ ÙÒÚ· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· Î·È Í¤Ï˘Ì·, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ΢ڛ· μ·ÛÈÏÈ΋ ªÚ¿ÙË,

°ÎÏ·‚¿ÓË 27, μfiÏÔ˜, ΔËÏ.: 24210 21220

“ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤Î·Ó· Ù›ÔÙÂ, ÙȘ Ì›˙˜ ÙȘ ÌÔ›Ú·˙ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Ericsson, Ù˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘, ‰ËÏ·‰‹, ÂÙ·ÈÚ›·˜” ... ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ô ÃÚ. ΔÔ‡Ì·˜ “¤‰ˆÛ ηÓÔÓÈο” ÙÔÓ ¿ÏÏÔÙÂ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ηÈ, ‚‚·›ˆ˜, Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË ÂÎÙÈÌ‹ıËÎÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÊÂı› ÂχıÂÚÔ˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÂÁÁ‡ËÛË 150.000 ¢ÚÒ. ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÓÂÏ¿ÎË ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ∫¿ÓÙ· ÙÔÓ ÂÚ·-

Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫¿ÓÙ·, Ô ΔÔ‡Ì·˜ ÙÔÓ ‰ˆÚÔ‰fiÎËÛ Ì 250.000 ¢ÚÒ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ‰˘Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ∞™∂¶∂ ∞ÂÚÔÌÂÙ·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ∂ÈÙ‹ÚËÛ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ù¤ÙÔÈˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ ‹‰Ë ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ·ÔÎ¿Ï˘„ “ΔÔ μ‹Ì·” , Ë ÛԢˉÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ericsson ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ‰È·Î›ÓËÛ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÛfi 13.000.000 ¢ÚÒ

∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 3, ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ™Ô˘ÙÚ·Ï›), μfiÏÔ˜ - ΔËÏ.: 24280 91.005

, ÂÓÒ ˘¿ÏÏËÏfi˜ Ù˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÛÙÔ ÛԢˉÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ fiÙÈ ÔÈ Ì›˙˜ η٤ÏËÍ·Ó Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ηٷ٤ıËΠ۠ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Interaction Ì ¤‰Ú· ÙÔ ªÔÓ·Îfi, ÂÓÒ ˆ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹. ª¿ÏÈÛÙ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·ÏÏÔ‰·Ô‡ ÙÔ˘ ¶¤ÙÂÚ ∫... , Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ‰È·ÎÈÓ› ÔÛ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÎÙÈ· ∂vaston, Ë ÔÔ›· Â›Û˘

ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ §¤Ô·ÚÓÙ 2. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÎfiÛÙÈÛ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2,4 ‰ÈÛ! ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ù˘ Evaston, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘, ›¯Â Û˘ÌʈÓËı› ÛÙ· 60 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÂÓÒ ˘‹ÚÍÂ Î·È ·ÓÙȉÈΛ· Ì ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Krauss Maffei , ÚÔÌËı‡ÙÚÈ· ÙˆÓ §¤Ô·ÚÓÙ 2. ™‹ÌÂÚ· Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Í·Ó·ÓÔ›ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ΢ڛ· ¶fiË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.


¶√§πΔπ∫∏

9

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

ªÂ ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘

∞Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ∞£∏¡∞, 5.

Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, ̤ۈ ÙÔ˘ new deal, ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ (À¶∂∫∞) Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Ô˘ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÙÔ 2014. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™∂º (ÂÎÚÔÛˆ› ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÓÂÏ), ÂÎ¤ÌÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ·fi ÙÔ 2010 ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ 75% ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÚ›Ô˘ 15.000 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜.

“∏ ¿ÚÛË Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 200 MW ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∞˘Ùfi ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ ı· ÂÈʤÚÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó·Áη›· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆӔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂º ™ˆÙ‹Ú˘ ∫·¤ÏÏÔ˜. “∞Ó¿Ù˘ÍË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì ¿ÌÂÛ·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ¿ÓÂÏ - ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 15%-20% Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô Ì ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· - ·ÏÏ¿ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 10 MW. ∞˘Ùfi ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ 2016 Î·È ÌÂÙ¿” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫·¤ÏÏÔ˜. ΔË ‰ÈÂÙ›· 2014-2015, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ë ·ÁÔÚ¿ ı· ÎÈÓËı› Ì ¤ÚÁ· ȉÈÔηٷӿψÛ˘. √ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿-

∞Ó·ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ

Ù˘Í˘ Ù¤ÙÔÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ ı· ÎÚÈı› ·fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ À¶∂∫∞ ̤ۈ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹˜ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫·¤ÏÏÔ, ı· ‰ÒÛÂÈ ÒıËÛË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¤ÚÁˆÓ ·ÊÔ‡ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ôη-

χÙÂÈ Ô Î. ∫·¤ÏÏÔ˜, Ô ™∂º ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ À¶∂∫∞ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ (̤¯ÚÈ ÙÔ 2015) ÛÙËÓ “ٷڛʷ” ÙˆÓ 90 ¢ÚÒ Ë ÌÂÁ·‚·ÙÒÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ·fi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ 2016. √ ™∂º ·ÔÙÈÌ¿ ıÂÙÈο ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ new deal. “√ Û‡Ó‰ÂÛÌfi˜ Ì·˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ Ï·È-

Û›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Û ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ new deal Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫·¤ÏÏÔ˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ “ÎÏÂȉ› Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜” ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ·fi ÙÔ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi Ù˘ ∞ÁÔÚ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (§∞°∏∂), ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. “√ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ıˆÚ› ˆ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ new deal, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÚԂϤÂÈ Î¿ÔȘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·-

Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ new deal (˘‡ı˘Ó˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯‹˜, Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ› ÂÛfi‰ˆÓ 2013 Ì ÂÈÛÊÔÚ¿ 35% Î·È ÊfiÚÔ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î.Ï.). ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Û ı¤Ì·Ù· ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÚÚÔÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ô §∞°∏∂ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÊfiÚÙÔ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·˘Ù¤˜” . ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ new deal Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒıËΠÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÔÚ›˙ÂÈ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 200 MW ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020. ∂ÈϤÔÓ, ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ fast track, ÔÚ›˙ÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ Â›Â‰Ô Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 300 MW Î·È ¤ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi 58% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÓÙ·Á̤Ó˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ·Ó¿ ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. ∂ÈϤÔÓ ÈÛ¯‡ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ·ÔÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ÙÈÌ‹.

√ÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠÙÔ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ

∫Ô˘‚¤Ï˘: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ª·ÏÙ¿ÎÔ˘ ∞£∏¡∞, 5. ¡∞ ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘-

fiıÂÛË ª·ÏÙ¿ÎÔ˘ οÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ì›˙ÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. √ Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ¢∏ª∞ƒ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙËÓ ËıÈ΋ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ò˜ ÙÔ ÌfiÚʈ̷ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÚÈ˙ˆı› Ì ıÂÛÌÈÎfi Î·È ‰ÈηÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ ›Â,“ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‚¿ÛË ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜” . ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ Û ˘ÔÙÔÓÈÎfi Îϛ̷ Î·È Ì ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙˆÓ °ÚËÁfiÚË æ·ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È μ·Û›ÏË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. √ Î. æ·ÚÈ·Ófi˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È Î·Îfi, ı· ÙÂı› ı¤Ì· Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·˜” . √ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ›. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 39 ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ-¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. •Â¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·Ù˙ËÛˆÎÚ¿ÙË.

√È 40 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ

ªÂ›˙ÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Ì ÙÔÓ ª·ÏÙ¿ÎÔ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘

∂ÎÎÚÂÌ› Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ 42 ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 25˘ ª·˝Ô˘. ΔÔ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÂÈۋ̈˜ ÛÙȘ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘.

∞ÎÚÈÙ›‰Ë˜ ™Ù., ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜ °È¿Ó., ∞Ó‰ÚÈÔÔ‡ÏÔ˘ ™ÔÊ›·, ∞ÚÛ¤ÓË Δ˙¤ÓË, ∞Ú¯ÔÓÙ¿Î˘ ∫., μ·Ú‰¿Î·˜ ™›ÌÔ˜, μÈÙ¿ÏË §›·, °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˜ °ÂÚ., °ÂˆÚÁ›Ô˘ £Âfi‰., °È·ÓÓÈÒÙ˘ ª¿Î˘, °Ô˘ÚÁÔ‡ÚË º·Ó‹, ¢·‚‚¤Ù·˜ ¡›Î., ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù˘Ï., πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ °ÈÒÚÁ., ∫·ÏÏÈÔÏ›ÙË ¢ÒÚ·, ∫·Ú·Ù˙fiÏ· ∂ϤÓË, ∫·ÙÛ·ÌÔ‡Ú˘ ∞ÛÙ., ∫fiÏÏÈ·˜ μ·Û., ∫Ô¿ ª·ÚÈϤӷ, ∫fiÛÛ˘‚· ∫·ÙÂÚ›Ó·, ∫ˆÏ¤ÙÙË ÃÚÈÛÙ›Ó·, §·Ê·˙¿Ó˘ ∞ÚÁ., §Ô˘Î¿˜ ¢ËÌ., ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ £fi‰., ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ μ·Û., ª¤ÏÊÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ £ÂfiÊ., ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ¶¤ÓÓ˘, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ó‰Ú., ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ £Âfi‰., ™·‚‚‹˜ ª·Ó., ™È¿Î·Ú˘ ∫ˆÓÛÙ., ΔÛ·ÌÔ˘ÚÁΤÏ˘ °È¿Ó., ΔÛ·ÚÙ¿˜ ¶¿ÚȘ, ΔÛÈ-

ηډ¿ÓË ¡ÙfiÚ·, ºˆÙÂÈÓfi˜ £Ú¿ÛÔ˜, ºˆÙ›Ô˘ ∂˘¿Á., ÷-

Ù˙ËÛˆÎÚ¿Ù˘ ¢ËÌ., ÃÚ˘ÛÔÛÙÔÌ›‰Ë˜ ∞ÓÙ·›Ô˜.

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ™Àƒπ∑∞ ÛÙȘ Â˘ÚˆÎ¿Ï˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó¤Ô ÁοÏÔ ∞£∏¡∞, 5. ¶ƒ√μ∞¢π™ª∞ 2,1 ÌÔÓ¿‰ˆÓ

ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ ‰›ÓÂÈ Ó¤· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Marc ÁÈ· ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ™Àƒπ∑∞ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 21,8%, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·ÔÛ¿ ÙÔ 19,7% Ù˘ Ï·˚΋˜ „‹ÊÔ˘. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ›‰È·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Ô ™Àƒπ∑∞ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ›‰È· ÔÛÔÛÙ¿, ÂÓÒ Ë ¡¢ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¿ÓÔ‰Ô 2,2 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ΔÚ›ÙÔ ÎfiÌÌ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹, Ì 7,6%, ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓË ·fi ÙÔ 8,7% Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ™ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ Ì 6,4%, ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì 5,2% ÙÔ ∫∫∂, ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ›‰È· ÔÛÔÛÙ¿ Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤ÙÚËÛË. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ 4,3% ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ÏÈ¿ Î·È ÛÙÔ 3,1% Ë ¢∏ª∞ƒ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ, ·Ó ÙÔ ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ı· „‹ÊÈ˙ ™Àƒπ∑∞ ÙÔ 11,6%, ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ 8,4%, ∂ÏÈ¿ 7,4%, ¢∏ª∞ƒ 7,4%, ∫∫∂ 5,3%, √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ 3,2% Î·È ¡¢ 2,1%. ∏ ÛÊ˘ÁÌÔ̤ÙÚËÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi 27 ̤¯ÚÈ 31 ª·ÚÙ›Ô˘.


E¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

10

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

μÚ¤ıËΠÓÈÁ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi

™ÙȘ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜

Δ√ ÙÒÌ· ÂÓfi˜ 76¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÓÙÚ·

‚Ú¤ıËΠÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi Î·È Ë ‚¿Úη ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓË ·fi Ù· ‚Ú¿¯È·. √ 76¯ÚÔÓÔ˜ ˙Ô‡Û ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, Û ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi Î·È ‚ڋΠÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, fiÙ·Ó Ë ‚¿Úη ÙÔ˘ ·Ú·Û‡ÚıËÎÂ, ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙ· ‚Ú¿¯È· Î·È ·˘Ùfi˜ ¤ÂÛ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ·ÔÛ‡ÓıÂÛË Î·È ÂÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›¯Â ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ 24 ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ÙÒÌ· ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· ÓÂÎÚÔ„›·-ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹.

ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÓÔ‹ ¿ÊËÛ 51¯ÚÔÓË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Δ∏¡ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÓÔ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¿ÊËÛ ¯ı˜ ·fi ηډÈÔÁÂÓ¤˜ ÛÔÎ Ë 51¯ÚÔÓË ™Ù·Ì·ÙԇϷ μÔ˘ÚÏÔÁÈ¿ÓÓË, ÌËÙ¤Ú· ‰‡Ô ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘, Ë ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ̤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓıËΠ·‰È·ıÂÛ›· Î·È ÓÔÛËχÙËΠÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , Ì ‰È¿ÁÓˆÛË ÛÙÔÌ·¯ÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÓÔÛËχÙËΠÛÙËÓ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋. ™‡Ìʈӷ ˆÛÙfiÛÔ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘, Ë ˘Á›· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÂȉÂÈÓÒıËÎÂ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ ª∂£ Ì ηډȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiÔ˘ ¯ı˜ Í„‡¯ËÛÂ.

™˘Ó·˘Ï›· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ Δ∏¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó·˘Ï›· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ μfiÏÔ˘ Ù˘ ∂ƒΔ. ¢¤Î· Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ “Ì·‡ÚÔ˘” Î·È Ô ƒ.™. μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÎ¤ÌÂÈ Ì 24ˆÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· .∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‡ڢıÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ƒ·‰ÈÔʈӛ·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™’ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ μÔÏÈÒÙ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ Úfiı˘Ì· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ·. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Ó¤Ô £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ (™Ù·‰›Ô˘ Ì ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 5 ∂. £ÂṲ́˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË.

¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ∞£∏¡∞, 5.

ÙȘ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜, Ô˘ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÛÙȘ 11 ‹ ÛÙȘ 12 ÙÔ˘ Ì‹Ó·.™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙÔ “μ‹Ì·” , ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ΔÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÛÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 2015 ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·, ÛÙȘ 31 ª·˝Ô˘ ÁÈ· Ù· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ù· χÎÂÈ· Î·È ÛÙȘ 21 ª·˝Ô˘ ÁÈ· ÙË °’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ Ï˘Î›Ԣ. ™Ù· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ÛÙ· χÎÂÈ· ÂʤÙÔ˜ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Ï‹ÍÂÈ ÛÙȘ 21 ª·˝Ô˘. √Ï· ·˘Ù¿ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Ó¤Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ “¯¿ÚÙË” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ηıËÁËÙÒÓ, ÂÓÒ ÚÔ¯ˆÚ› ηÓÔÓÈο Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·-

ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ‹‰Ë Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈο Û¯ÔÏ›·. ∏ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜

ηٿ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜, οÙÈ Ô˘ ı· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ·‡ÍËÛË

∞Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ ∫∞¶∞ ̤ۈ Ù˘ ∂∫¶√§

∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜ ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤ۈ Ù˘ ∂∫¶√§ ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ∂∫¶√§ ̤ۈ ÙÔ˘ ∫∞¶∞ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ χÛÂȘ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜, ηٷÁÁÂϛ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ˘, ˘Ôı¤ÛÂȘ ı˘Ì¿ÙˆÓ ‚È·ÛÌÔ‡ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ

μfiÌÚ· ÃÚ‡Û· § √ ° π ™ Δ π ∫ √ ° ƒ∞ º ∂ π √

∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ 49 - πÛȉÒÚÔ˘ ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ ΔËÏ. 24210 69069 ∫ÈÓ.: 6974 373314

¡π∫√§∞√™ ∞§. ∫∂¡Δπ√°§√À μπ√Δ∂áπ∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ æÀ°∂πø¡ ∞ƒΔ√¶√ππ∞™ - ∑∞Ã∞ƒ√¶§∞™Δπ∫∏™ ∂•√¶§π™ª√π ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∞¡√•∂π¢øΔ∂™ ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ μπ√Δ∂áπ∞: ∞’ μπ.¶∂. μ√§√À Δ∏§. 24210 95387

NˆÚ›ÙÂÚ· Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜

ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÂΉÚÔÌÒÓ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÏÒÓ ÂÚÈ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ‡Ï˘, Ë ÔÔ›· ‹‰Ë ÂʤÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ Ï˘Î›Ԣ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÂÈÒıËΠηٿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÂÊ¿Ï·È· Û fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘, ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 27 ª·˝Ô˘.

‰ÒÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ì ÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ 15900 Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜ ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÌÈ· ·ÛÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË www.womensos.gr. √È ˘ËÚÂۛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÂϯÒÓÔÓÙ·È ·fi „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û ı¤Ì·Ù· ‚›·˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ·˘Ù¤˜ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË ‚Ô‹ıÂÈ· Û ¤ÎÙ·ÎÙ· Î·È Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ˘ËÚÂۛ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘, Î·È „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Û ı‡Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ‚›·˜. ™ÙȘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ ·Ú¤¯ÔÓÙ· ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ∫∞¶∞ ̤ۈ Ù˘ ∂∫¶√§ ¤¯ÂÈ ·Ó·‚·ıÌÈ-

ÛÙ› Ì ‰‡Ô ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 2421352533 & 2421352535, fiÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ∂∫¶√§ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫¶√§ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ: - ∏ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ȉȈÙÈ΋ ˘fiıÂÛË, ¿ÏÏ· Â›Ó·È ÔÈÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ·. √ ¡fiÌÔ˜ 3500/2006, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ·Ú¤¯Ô˘Ó ·˘ÍË̤ÓË ÚÔÛÙ·Û›· Û fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Û Ï·›ÛÈÔ Á¿ÌÔ˘ ‹ Î·È Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛ˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û ÌÈ· Û˘Ì‚›ˆÛË Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙËÓ ·˘ÙԉȿıÂÛË, ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘˜. - √ ‚È·ÛÌfi˜, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· Â-

ÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ÁÂÓÂÙ‹ÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ Û˘˙‡ÁˆÓ. - Δ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ· ηÈ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÌÂÙ·‚› Î·È Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ‚›·ÈÔ ‰Ú¿ÛÙË. - °È· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ì‹Ó˘Û˘ ÁÈ· ¤ÁÎÏËÌ· ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ·Ú¿‚ÔÏÔ. - Δ· ·Ó‹ÏÈη ̤ÏË Ì›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ı‡Ì·Ù·, ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó Ë ‚›· ‰ÂÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÛÎÂ›Ù·È ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. - ∏ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚›· ·ÔÙÂÏ› ÛÔ‚·Úfi ÏfiÁÔ ‰È·˙˘Á›Ô˘ Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË. - Δ· ı‡Ì·Ù· ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ ‰Ú¿ÛÙË ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘ ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ‹ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈÂÙ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞™ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÙÚÈÂÙ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “∫ÂÓÙ·‡ÚÂÈ· ™‡Ó·ÍË” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÙÔÈÎfi˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ¢. μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˜ Î·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Ã. °ÂˆÚÁ·Ï‹˜, ∫·Ùˆ¯ˆÚ›Ô˘ £. ∑ÁÚÔ˘Ì¿Ï˘ Î·È ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ ¢. ª·Ù‹˜, ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 7:30 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ πˆÏÎÔ‡.

¶ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ˘ÚÂÙfi˜ ÛÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ª∂ ÂÚÈԉ›˜ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi Ù˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¶Ï·ÈÛȈ̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛˆÈο ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ’’£ÂÛÛ·Ï›·, Ë °Ë Ì·˜’’ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¤ÙÔÈÌÔ Î·È ¿ÌÂÛ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¿Êı·ÚÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈο, ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· Ù˘ ÂÌÏÔ΋˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

11

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

™Ù‹ÚÈÍË ·fi 12 ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘

∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ Û˘ÌÌ·¯›· Ì ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

ª

 ·Ú¤Ì‚·ÛË ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. “∏ Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” , ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÎˉÂÌfiÓ¢Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó·ÁÂÓÓËÙÈο ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜” ‰ËÏÒÓÔ˘Ó 12 ÚfiÛˆ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó È‰Ú˘ÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË Û‡Ìڷ͢ Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ¯ÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙȘ 18 ª·˝Ô˘ 2014, ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi Ì·˜ ‰Èη›ˆÌ· ı· ÂÈϤÍÔ˘Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 5 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÎÚ›ÛÈÌË ÔÏÈÙÈο Û˘Á΢ڛ· ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ηı‹ÎÔÓ Î¿ı ÔÏ›ÙË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ϤÔÓ ˘‡ı˘ÓË ÂÈÏÔÁ‹. ÃÚ¤Ô˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ÁÈÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ·‰È¤ÍÔ‰· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈη ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Â›Ó·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÒÚÈÌ· Î·È ÓËÊ¿ÏÈ· ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜ Û’ ¤Ó· ÎÔÈÓfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘. ªfiÓÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˘‡ı˘Ó· ˆ˜ ıÂÌ·ÙÔʇϷΘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ·Ú·‰fiÛˆÓ. √ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·Ó¤Î·ıÂÓ ÙfiÔ Û˘Ó¿-

ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ¤Ú· ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚȯ·Ú·ÎÒÛÂȘ, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Áη›Ô ·fi ÔÙ¤ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Û ‰›Ô ¢ڇÙÂÚˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÏ›ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Î·Ì›· ¿ÏÏË Âȉ›ˆÍË ¤Ú· ·fi ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘.

ø˜ Ôϛ٘ Ì ÂÓÂÚÁfi ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· ÔÏÈÙÈο Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ÎÈ ÂÌ›˜ Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ÛÙÔ ÂÓˆÙÈÎfi οÏÂÛÌ· Ô˘ ·ˇı˘Ó·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È ·ıÚÔ›˙Ô˘Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ʈӤ˜ Ì ÙË Ó¤· ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

∏ Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿”, ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÎˉÂÌfiÓ¢Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó·ÁÂÓÓËÙÈο ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜. ∏ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹. ∂ÓÒÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· Î·È ÙËÓ ÚÔÎÔ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ¶¿Óˆ · fiÏ· Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ Ô μfiÏÔ˜. √È ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ˜: - ∫·ԇϷ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, . ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. - ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜,

. Úfi‰ÚÔ˜ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. - ª·Ó·Á‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, . Úfi‰ÚÔ˜ √¡¡∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜. - ª·Î·ÏÈ¿ÓÔ˜ μ·Û›Ï˘, Á. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. - μ·ÛÈÏ›Ԣ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Á. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. - μȉ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶.°. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢∞∫∂. - ∫Ô˘ÙÛfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, . ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢. μfiÏÔ˘, ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. - ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢. μfiÏÔ˘. - ªÔ˘ÚÔ‡˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ™ˆÌ·Ù›Ԣ πª∞™. - ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, . ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. - ¶··‰ÚfiÛÔ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, . ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢. μfiÏÔ˘, . ̤ÏÔ˜ ¡√¢∂. - ªÈÛ·Îfi˜ πˆ¿ÓÓ˘, ̤ÏÔ˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Úfi‰ÚÔ˜ ∂∞∂ª.

∫·ÏÔ‡Ó ÙȘ ˘ÁÈ›˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ·‰È¤ÍÔ‰· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈη ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÒÚÈÌ· Î·È ÓËÊ¿ÏÈ· ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜ Û’ ¤Ó· ÎÔÈÓfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ηıÒ˜ ÌfiÓÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˘‡ı˘Ó· ˆ˜ ıÂÌ·ÙÔʇϷΘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ·Ú·‰fiÛˆÓ. ∞fi ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡√¢∂, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Î. ∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. μ. ∫·ԇϷ, ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. μ. ª·Î·ÏÈ¿ÓÔ˘, ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î. μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î. ªÔ˘ÚÔ‡˜, ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √¡¡∂¢ Î. ª·Ó·Á‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ·Ú-

Ãı˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

™˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ - ¶. ∫·„‹ ΔO ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ ™ÎÔ-

ÙÈÓÈÒÙË ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·„‹˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÚÈԉ›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Î·È ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ “∂ÏÈ¿˜” ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘. √ Î. ∫·„‹˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ì‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·, Ë “∂ÏÈ¿-¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¶·Ú¿Ù·ÍË” ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ Î·È Ù˘ ÈÛfiÙÈÌ˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. “™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ¶·Ú¿Ù·Í˘, Ù˘ ∂ÏÈ¿˜, Â›Ó·È Ó·

·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ·ÏËıÈÓfi fiÚ·Ì· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” , fiˆ˜ ›Â, “ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ªÂ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ Î·È ÈÛfiÚÚÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ̤۷ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔˆı› Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ·ÊÔ‡ ¢¯‹ıËΠÛÙÔÓ Î. ∫·„‹ ηϋ ÂÈÙ˘¯›·, ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· - ‚ÈÒÛÈÌË fiÏË -

˘‡ı˘ÓÔ˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜ ÎÈÓ.: 6984 282 869 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 1 (ÏËÛ›ÔÓ √.∞.∂.¢.) μfiÏÔ˜ ÙËÏ.: 24211 05630/what’s up: 6985 833 559 delivery: 08.00-15.00 - 17.00-19.00

∞¶√™Δ√§√™ ∞. ∫∞º∂Δ™√À§∏™ MD, FEBU Ã∂πƒ√Àƒ°√™ √Àƒ√§√°√™ - ∞¡¢ƒ√§√°√™

Δ. ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ Royal Bournemouth Hospital U.K. ªÂÙÂÎ·È‰Â˘ı›˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ MIAMI (University of Miami School of Medicine, FL, USA) ∫ԇ̷ 40, §¿ÚÈÛ· Ù.Î. 41222 ΔËÏ. & Fax: 2410 231109 ∫ÈÓ. 6980722880 akafetsoulis@yahoo.com

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∂μ√§

ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ” . √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ, fiˆ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ıËÙ›· ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ·

ÙËÓ ·ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ì ٷ ¤ÚÁ· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î·È ™¤ÛÎÏÔ˘, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘.

ΔȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ °·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ μfiÏÔ˘ (∂μ√§) ÂÈÛΤÊÙËΠÂ›Û˘ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ƒ·‰ÈÔÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÈ¿ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·„‹˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂μ√§ Î. ¡È΋ٷ˜ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÍÂÓ¿ÁËÛ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÂÓÒ Ô Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·„‹˜ ¿ÎÔ˘Û ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Ô˘ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙÔ

ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Â›Ó·È Ì›· ·ÎÌ¿˙Ô˘Û· Âȯ›ÚËÛË Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú¤Ë Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ›ӷÈ, fiˆ˜ ›Â, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‡Ù ·ÔχÛÂȘ, Ô‡Ù ÌÂÈÒÛÂȘ. π‰È·›ÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó¤Ù˘Í ÙËÓ ¿ÁÈ· ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô Î. ∫·„‹˜ ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙‹ÙËÛ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

12

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∏ ˘Ô„‹ÊÈ· Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ “∂ÏÈ¿˜” μ·ÛÈÏÈ΋ ™Ô˘Ï·‰¿ÎË ÌÈÏ¿ ÛÙË “£”

“∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ‰›ÓÂÈ ÂÏ›‰Â˜ Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙË ¯ÒÚ·”

À

Ô„‹ÊÈ· Ì ÙËÓ “∂ÏÈ¿” , Ë ‰ÈÂıÓÔÏfiÁÔ˜ μ·ÛÈÏÈ΋ ™Ô˘Ï·‰¿ÎË, ˘Ô„‹ÊÈ· ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÂıÓÒÓ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ, Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈÏ¿ ÛÙËÓ “£” ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Ì¿¯Ë ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ, ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ë ›‰È· Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·˘Ùfi Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È Â›Ó·È ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi Á‡ÚÈÛÌ· Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ı˘ÛÈÒÓ Î·È ·Ó·ÙÚÔÒÓ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ “ÔÈ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÊˆÓ‹ Î·È ‰‡Ó·ÌË Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÌfiÓÈÌÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô ¤Ó· Ó¤Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË” .

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

°È·Ù› Ì ÙËÓ ∂ÏÈ¿. ∏ È‰Ú˘ÙÈ΋ Ú¿ÍË ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÁÈ· ·Ó· Ó¤ˆÛË Î·È ÂÓÔÔ›ËÛË fiÏ˘ Ù˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜-ÛÔÛȷωËÌÔ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ ¤ÁÈÓ Û ¯ÚfiÓÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂΠΛÓËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ô ÏÈÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜; ™ÙËÓ ∂ÏÈ¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ˆ˜ ·ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË Ì·˙› Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â·Ó¤ÓˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ˘ 45%. ™ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ·Ó ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· οÔÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Á›ÓÂÙ·È Û ηٿÏÏËÏÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¤¯ÂÈ Û›ÁÔ˘ÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ŸÌˆ˜ ·Ó ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙÔÓ “ηٿÏÏËÏÔ” ¯ÚfiÓÔ Ù˘ “ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜” ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿˜ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ·Ó·‚¿ÏÏÂȘ. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÚı¿ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÒÚ· Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ‚‹Ì· ÂÎΛÓËÛ˘ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ∂Ófi„ÂÈ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ ¤Ó· Ê¿ ÓÙ·ÛÌ· Ï·ÓÈ¤Ù·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ∂.∂. ‚Ú›ÛÎÂ Ù·È ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. √È Ôϛ٘ Ù˘ ∂˘ ÚÒ˘ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ; ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ Î·È Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ› Ï·Ô› Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ·Ó ·˘Ù‹ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË Û˘Ó¯ÈÛÙ› ˆ˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙfiÙÂ Ë ∂˘ÚÒË ı· Ô‰ËÁËı› Û fi͢ÓÛË ·ÓÙÈı¤ÛˆÓ, Û ÎÚ›ÛË, Û ÂÚÈıÒÚÈÔ, Û ÊÙÒ¯ÂÈ·. 줂·È· ·˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓË Ù˘, ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿

‰ÂÍÈ¿, Ì ۷ʋÓÂÈ· ‰Â›¯ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙËÓ ∂ÏÈ¿.

‚¿ÛË ÛÙÔ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤¯Ô˘Ó ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÔÈ ·fi„ÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ¤¯ÂÈ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈËı› Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈËı› ÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ› ıÂÛÌÔ› Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Û˘Ó·fiÊ·Û˘, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂıÓÈΤ˜ ‹ ·ÎfiÌ· ÂıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜ Ï·˚ÎÈÛÙÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜, Ô˘ ÂÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ ÌÈ·˜ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÂÚ› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ. √È Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÊˆÓ‹ Î·È ‰‡Ó·ÌË Û’ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÌfiÓÈÌÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô, ¤Ó· Ó¤Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂ͤ¯ÔÓÙ˜ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ Ú· ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜, fi ˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚ ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· Â·Ó··‡ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó, ÂÓÂÚÁ¿ Î·È Ì ı¿ÚÚÔ˜, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÍÙÚ ÌÈÛÌfi, ÂÂȉ‹ “ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ” . ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì η Ì›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. √È ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜, fï˜ Ô Î. ª·Úfi˙Ô - Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi §·˚Îfi ∫fiÌÌ· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ë ¡¢ - ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›·, ‹Ù·Ó Ë ·È¯Ì‹ Ù¤ÙÔÈˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fï˜ fiÙÈ Ô Î. ª·Úfi˙Ô, ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, ÚÈÓ Á›ÓÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ “ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” Ó· Û˘ÁηϤÛÂÈ ÛÙȘ ∞˙fiÚ˜ ÙÔ˘˜

VIS TRAVEL ¶∞™Ã∞§π¡∂™ ∂∫¢ƒ√ª∂™ / ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ μ√§√

√ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ï·˚ÎÈÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢ ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi˜ Î·È ÛÔ‚·Úfi˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰Ò ÛÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙË ÊÈÏÂχıÂÚË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ¢ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‡ÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÎÚÔ‰ÂÍȤ˜ Î·È ÙȘ Ï·˚ÎÈÛÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜;

∏ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÌÂÈÚ›· Ì ÙËÓ ª·ÏÙ·ÎÈ¿‰·, Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¡¢ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿, Ì ۷ʋÓÂÈ· ‰Â›¯ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙËÓ ∂ÏÈ¿

“Úfiı˘ÌÔ˘˜” fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ô ÙfiÙÂ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ∞ıÓ¿Ú, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ªÔ˘˜ ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ, ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ πÚ¿Î ¯ˆÚ›˜ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √∏∂. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ÚÔ‹Ïı ÂÂȉ‹ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ

(18-21/4) Ã∞§∫π¢π∫∏ (∫∞™™∞¡¢ƒ∞ - ™π£ø¡π∞) £∂™™∞§√¡π∫∏ - §E¶Δ√∫∞ƒÀ∞ HOTELS: ∞£ø™ & ¶∞§§∏¡∏ (LUX) - ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ - °Ï¤ÓÙÈ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏ (4ËÌ., 5ËÌ.) 17, 18, 23, 24/04 (ÂÈϤÁÂÙÂ) HOTELS: Δ·Í›Ì, ∞’ ηÙËÁ. μÀ∑∞¡Δπ¡∏ √Ãπ¢∞ (3ËÌ., 4ËÌ.) 18,19, 24, 25/4 ∫∂ƒ∫Àƒ∞ (4, 5ËÌ.) 17/4, 18/4 ∑∞∫À¡£√™ (4ËÌ.) 18/4 HOTELS: A’ ηÙËÁ. - ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ HOTELS: A’ ηÙËÁ. - HÌȉȷÙÚÔÊ‹

¶ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿Ì ˆÓ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜; √È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘, ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ ÂÓfi˜ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÓÔÔ›ËÛ˘, fiˆ˜ Û ı¤Ì·Ù· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·fiÛ‚ÂÛ˘ ·ÓÙÈı¤ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ “‚ÔÚÚ¿” Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘ Î·È Ù˘ ·¿Ì‚Ï˘ÓÛ˘ ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ∂˘ÚÒ˘ ÔÏÏÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ. ∏ ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÒÚ· ÙËÓ Î·ÚȤڷ Ù˘, ̤۷ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ·fiÏ˘Ù˘ ·ÂÏÈÛ›·˜ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Â›Ó·È ÌÈ· “¯·Ì¤ÓË Á ÓÈ¿” ; ∫·ıfiÏÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË ÁÂÓÈ¿, Â›Ó·È ÌÈ· ÂÏȉÔÊfiÚ· ÁÂÓÈ¿, ÁÂÌ¿ÙË ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì fiÚÂÍË ÁÈ· Ì¿¯Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ̤۷ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ¿ÏÏÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÂÏ›‰Â˜ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜, ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ Ï·fi. °ÂÓÓ¿ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜, ÌÈ·˜ ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈ΋˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˘, ÈÔ ÊÈÏÈ΋˜ ·ÙÚ›‰·˜, Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘

¶·Û¯·ÏÈÓ‹ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘ ∏ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘ÓÂ-

(18-21/4) ¡∞À¶§π√ - ∞™Δƒ√™ - π.ª. §√À∫√À™ - π.ª. √™. ¶∞Δ∞¶π√À HOTEL AMALIA (LUX) - ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: Ù· ¿ÓÙ· (Î·È ÔÙ¿, ·Ó·„˘ÎÙÈο Î.Ï.) - °Ï¤ÓÙÈ ‹ HOTEL FLISVOS ROYAL (∞’ ηÙËÁ.) ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ - °Ï¤ÓÙÈ

ªÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ Ô ÙfiÙ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˘ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ °Î¤Ú¯·ÚÓÙ ™Ú¤ÓÙÂÚ ·ÚÓ‹ıËΠӷ Û˘ÌʈӋÛÂÈ. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ì·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÂÌÂÈÚ›· Ì ÙËÓ ª·ÏÙ·ÎÈ¿‰·, Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¡¢ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ·ÎÚÔ-

™˘ÌʈÓÒ fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi˜. ¢È·ÊˆÓÒ fï˜ ÛÙÔ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó, ·˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. ΔÔ ¶∞™√∫ Û˘¯Ó¿ ÌÈÏ¿ Î·È ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi, ÙË ÊÈÏÂχıÂÚË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∂‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi, Ô˘ Â›Ó·È ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜, ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi Ù˘ ·Û‡‰ÔÙ˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ Î·È ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi˜. ΔÔ ¶∞™√∫ ÚÔÒıËÛ ÙÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ· Î·È ÚfiÛÊ·Ù·, ·ÔηχÊıËÎ·Ó ÔÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¡¢ fiˆ˜ Ô Î. ª·ÏÙ¿ÎÔ˜, Ô˘ ˘ÔÓfiÌ¢·Ó οı ÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ §Â¤Ó Î·È ÙÔ˘ ∫∫∂ °·ÏÏ›·˜ ÙÔ˘ 20%. ΔfiÙ ÙÔ ∫∫° ıˆÚÔ‡Û ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÙ¿ÓȈÛÂ, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ·ÚÁ¿, Û˘ÚÚÈÎÓÒıËÎÂ Î·È ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ fiÚÙ· ÛÙÔ §Â¤Ó. √ ™·ÚÎÔ˙› ÌÂÙ¿, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·Ó·Îfi-

„ÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ™·ÚÎÔ˙› Ó· ÙËÓ ‰ÈηÈÒÓÂÈ. ¢ËÏ·‰‹, ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙËÓ original ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ §Â¤Ó ·fi ÙËÓ imitation ÙÔ˘ ™·ÚÎÔ˙›.

¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Û¯·ÏÈÓ‹ Ù˘ ∂ÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ (ΔÔ¿ÏË Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜). ™ÙËÓ ∂ÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ù· ·Û¯·ÏÈÓ¿ ·˘Á¿ Ù˘ ∂§∂¶∞¶, ÊÈ-

ÏÔÙ¯ÓË̤ӷ Ì ÁÔ‡ÛÙÔ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ, fiˆ˜ Â›Û˘ Ï·Ì¿‰Â˜ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ Î·È ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÊÙÈ·Á̤Ó˜ Ì ʷÓÙ·Û›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ·fi Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∂§∂¶∞¶, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ ÏËı·›ÓÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È ÂÓÈ-

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∫∞ƒ¢∞™∏ ª∞ƒπ∞

°∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ - ∏¶∞Δ√§√°√™ ÚÒËÓ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÔÛÔÎ. μfiÏÔ˘ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁˆÓ Î·È ∏·ÙÔÏfiÁˆÓ (EBGH)

(7ËÌ.) 18/4 - 25/4 ¶∞™Ã∞§π¡∏ ∫ƒ√À∞∑π∂ƒ∞ §∞Àƒπ√ - ™Àƒ√ ¶∞Δª√ - ∂º∂™™√ - §∂™μ√ - ¢π∫∂§π - ∫ø¡/¶√§∏ - ∫∞μ∞§∞ - ¶∂πƒ∞π∞™ ¶§√π√: LOUIS CRYSTAL (§ÂˆÊÔÚÂ›Ô ·fi μfiÏÔ)

ª∂ ƒ∞¡Δ∂μ√À ¢∂ÀΔ. - ¶∞ƒ. 8 .Ì. - 12 Ì. ∞¶√°∂Àª∞: Δ∂Δ∞ƒ. & ¶∞ƒ. 5 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì.

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞: VIS TRAVEL - ∞¡Δø¡√¶√À§√À 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜) - ΔËÏ.: 24210-31059 - 31060

∞§√¡¡∏™√À 1 & π∞™√¡√™ 3Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§.: 24210 35464 ∫π¡.: 6973046825

Û¯‡Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜. “ªÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “§›Á· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜” , ηÏԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·È‰› Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È Ó· ÙÔ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ Ì ¯·Ú¿!”

·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿˜: ¶·Ú·Û΢‹ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 11:00 .Ì. Ì 10:00 Ì.Ì.™¿‚‚·ÙÔ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 10:00 .Ì. Ì 2:00 Ì.Ì. ∂Áη›ÓÈ· ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿˜: ¶·Ú·Û΢‹ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 7:30 Ì.Ì. ·›ıÔ˘Û· ¢È·‡ÏÔ˘.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

13

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÛÙȘ 921 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2010-2012

¶ˆÏ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Ù· Î¤Ú‰Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙ·

È ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Ô˘Ï¿Ó ÚÔ˚fiÓÙ·, ˆÛÙfiÛÔ Ù· Î¤Ú‰Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, Â›Ó·È Ôχ ÌÂȈ̤ӷ, ηıÒ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ηı·Ú‹˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ “ICAP GROUP” ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2010-2012 ÛÙȘ ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

∏ ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙËÓ “ICAP” , ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 921 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Â›¯Â ˆ˜ ı¤Ì· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 20102012. ∏ ¤Ú¢ӷ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· Ù˘ ÎÚ›Û˘, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË, ˆÛÙfiÛÔ ‹Ù·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ˘¤ÚÔÁÎÔÈ ÊfiÚÔÈ, ·˘Í‹ıËÎ·Ó Ù· ÎfiÛÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÓÒ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ˘„ËϤ˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ¶Ï¤ÔÓ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÎfiÛÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, Ë ˘„ËÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁ›·, ÔÈ ˘„ËϤ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÔ ˘¤ÚÔÁÎÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÎfiÛÙÔ˜. ∂›Û˘ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 5% ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·Ûı›۷ ÙÚÈÂÙ›·, ÂÓÒ ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ηٿ ÙÔ 2012 ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Î·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·, ›¯·Ó ‰ËÏ·‰‹ ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ. “À¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. øÛÙfiÛÔ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ

ÛÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î˘Ì¿ÓıËΠÌfiÏȘ ÛÙÔ 5%. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ËÏ·‰‹ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Ô˘Ï¿ÓÂ, ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ηı·Ú‹˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ “ICAP GROUP” ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ¡Ù·ÊÔ‡Ï˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÔÈ Î‡ÚȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ›ӷÈ: -¶·Û¯›˙Ô˘Ó Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó “˙ˆÓÙ·Ó¤˜” Î·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ì¤Û· Û ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Î·È Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, ·Ú’ fiÙÈ ‚·›ÓÂÈ ÌÂÈÔ‡ÌÂÓË, ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Î·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Û Ӥ· ‰Â‰Ô̤ӷ. -√È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÏËÚˆÌÒÓ Î·È Ë ·Û˘Ó¤ÂÈ· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÍËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù¿ÛË. -∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ÚÔÒÓ, ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. -ÃÚ‹ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, fiˆ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Credit Scoring, Factoring Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÈÛÙÒÛˆÓ.

¶Ò˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· οı ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·, ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚ›˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· Â›Ó·È 12,96% ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È 26,61% ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.

∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›ˆÛË ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙÔ 2010 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2012 ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Û ·fiÏ˘Ù· ÔÛ¿ ηٷÁÚ¿ÊËΠfiÙÈ ·fi 793,74 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ, ÌÂÈÒıËÎÂ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ 2011 ÛÙ· 789,16 ÂηÙÔÌ. Î·È ÙÔ 2012 ÛÙ· 784,01 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·˘Í‹ıËΠÙÔ 2011 ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ù· ÔÛ¿ Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó ÛÙȘ 921 ÂÍÂÙ·Ûı›Û˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û 3.077,76 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010, 3.043,58 ¢ÚÒ ÙÔ 2011 Î·È 2.932,26 ¢ÚÒ ÙÔ 2012. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù· Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ Î·È ÙfiÎˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∞fi 119,34 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010, ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙÔ 2011 Û 81,19 ÂηÙÔÌ. Î·È ÙÔ 2012 Û 80,68 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ù· Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ·fi 336,71 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010 Û 305,63 ÂηÙÔÌ. ÙÔ 2011 Î·È Û 259,85 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ ÙÔ 2012. ¶Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ΤډԢ˜,

·ÊÔ‡ ÂÓÒ ÙÔ 2010 fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ›¯·Ó Î¤Ú‰Ë ·fi 1,37% ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ̤¯ÚÈ 5,38% ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· (Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·), ÙÔ 2011 ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ›¯·Ó Î¤Ú‰Ë 2,21%, ›¯·Ó ˙Ë̛˜ ·fi 0,15% ÛÙ· ΔڛηϷ ̤¯ÚÈ 4,87% ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È ÙÔ 2012 Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ¿ÛÈÌË Î·È ·ÚÓËÙÈ΋, Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î¤Ú‰Ë ÌfiÏȘ 1,41% Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ˙Ë̛˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 0,98% ÛÙ· ΔڛηϷ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 5,85% ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Û˘ÓÔÏÈο Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ΤډԢ˜ ·fi 2,66% ÙÔ 2010, ¤ÂÛ Û ˙Ë̛˜ 1,27% ÙÔ 2011 Î·È Û ˙Ë̛˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ˙Ë̛˜ 0,95% ÙÔ 2012.

Ú‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ÛËÌ¿‰È·, ·Ó fi¯È ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∞fi Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ΢ڛ·Ú¯Ô Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ô‡Û˘ Ù˘ ÙÚ·Â˙È΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ∂›Ó·È ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ì ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÛÙÚfiÊÈÁÁ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û¯Â‰fiÓ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Î·È Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÂÍÔÊÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ. øÛÙfiÛÔ, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂӉȿÌÂÛˆÓ ·Á·ıÒÓ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ¯¿ÓÔ˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Î·È ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, Ô˘ ı· ÙȘ ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi ‚¿ÚË, Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ηıËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. -∏ ÂȉÚÔÌ‹ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ, ·ÓÂÚÌ¿ÙÈÛÙˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Î¿ı ÏÔÁÈ΋ ÛÙ‹ÚÈ-

͢ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ fiÔÈ·˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÔ‚·ÚÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔÓ Ì ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Ì fiÏÔ ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ Î·È ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó fi¯È Ù· ΤډË, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. -∏ ·Î·Ù·ÛÙ·Û›· Î·È ÔÈ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ô˘ ·‡ÍËÛ·Ó ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ··ÈÙ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ - ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ √√™∞, -∏ ÎÔÓÙfiÊı·ÏÌË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÏËÛÌÔÓ› ‰È·ÚÎÒ˜ fiÙÈ Ë ˘¤ÚÌÂÙÚË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·Ì‚χÓÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Í¤Ó· ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ fiÛÔ ı· Îfi‚ÂÙ·È Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ì·˙› Ù˘ ı· Îfi‚ÔÓÙ·È Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ı· ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. -ŸÛÔ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë ·Ú¿Ï˘ÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó¤ÁÁȯٷ ‰›·, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È Î·È ı· ηı˘ÛÙÂÚ› οı ÚÔÔÙÈ΋ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” .

¶Úfi‚ÏËÌ· Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ∏ ¤Ú¢ӷ Ù˘ “ICAP” ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ 2013), Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· “Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ˘fi ÙËÓ ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈ-

ΔÔ ¶¿Û¯· ¤ÊÙ·Û Ì ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ô‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ªÂÚÈΤ˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ì·˜: ¶·Î¤Ù· 3 ‰È·Ó/ÛˆÓ, Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ ηٿ ¿ÙÔÌÔ, ·fi: ∫¤Ú΢ڷ - Aquis Mon Repos Palace Art Hotel, 4* 208,00 ∫¤Ú΢ڷ - Corfu Holidays Palace, 5* 256,00 ∫¤Ú΢ڷ - Ariti Grand Hotel Corfu, 4* 250,00 ÷ÏÎȉÈ΋ - Sani Beachm 4* 175,00 ÷ÏÎȉÈ΋ - Athos Palace, 4* 135,00 ÷ÏÎȉÈ΋ - Theophano Imperial Palace, 5* 170,00 ÷ÏÎȉÈ΋ - Porto Carras Sithonia, 5* (all inclusive) 180,00 ∑¿Î˘ÓıÔ˜ - Zante Maris Hotel & Spa, 4* 130,00 * ∫·È ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌË ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÍÂÓԉԯ›· Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. * ∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. 7‹ÌÂÚË ¶·Û¯·ÏÈÓ‹ ∫ÚÔ˘·˙Ȥڷ Ì ÙËÓ Louis Cristal, 18/04/2014 ·fi §·‡ÚÈÔ, ·fi 527,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì Ï‹ÚË ‰È·ÙÚÔÊ‹ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÙÒÓ), ÏÈÌÂÓÈο Ù¤ÏË Î·È „˘¯·ÁˆÁ›· ÛÙ· ηڿ‚È (Û ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηÌ›Ó·). §ÈÌ¿ÓÈ·: §·‡ÚÈÔ, ™‡ÚÔ˜, ∫Ô˘Û¿ÓÙ·ÛÈ, ¶¿ÙÌÔ˜, §¤Û‚Ô˜, ¢ÈÎÈÏ›, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ∫·‚¿Ï·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, §·‡ÚÈÔ. ∞ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·fi: ƒfi‰Ô˜ - Amphitrion Hotel, 4* Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ 265,00 ª‡ÎÔÓÔ˜ - Petinaros, 3* 365,00 ÷ÓÈ¿ - Galini Sea view, 5* (all inclusive) 310,00

∫∞º∂¡∂π√¡

∞ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶Ú¿Á·, 18/04/2014, ·fi 299,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ (+125,00 ÊfiÚÔÈ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ).

“Δ√ ¢π∞Δ∏ƒ∏Δ∂√¡”

√‰ÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË & ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·...

ªøÀ™π¢∏™ ™∞μμ∞™ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™ ÙËÏ. 92.306

¶¿Û¯· ÛÙÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·fi 175,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÏËÚÔÊÔڛ˜ & ·Ó·Ï˘ÙÈο ¤ÓÙ˘·: Four Ways Travel, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 & °·Ì‚¤Ù·, 38221, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 21607 & 24210 34213 www.fourways.gr


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∫. ¶··˙¿¯Ô˘ ·fi ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

“∏ ÛÂÈÛÌÈ΋ ˙ÒÓË ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÌfiÓÈÌ· ÂÓÂÚÁ‹”

ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÓÂÚÁ‹ ÛÂÈÛÌÈ΋ ˙ÒÓË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Ú‹ÁÌ· ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ “ÌÚ¿ÙÛÔ” ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ Á¤ÓÂÛË ÂÓfi˜ ÛÂÈÛÌÔ‡, Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 7 ƒ›¯ÙÂÚ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ¿ÓÙ· Î·È ÌÔӛ̈˜ ÈÛ¯˘Ú‹, ηıÒ˜ ÙÔ Ú‹ÁÌ· Â›Ó·È “˙ˆÓÙ·Ófi” Ì ¤ÓÙÔÓË ÌÈÎÚÔÛÂÈÛÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ·ıÚÔÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ó· ˘¿ÚÍÂÈ, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘. √ ηıËÁËÙ‹˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶··˙¿¯Ô˜ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” , Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Ù˘ ÛÂÈÛÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¡fiÙÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·, ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ıˆÚ› ¤Ó· ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο ÛÙË ¯ÒÚ·. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÛÂÈÛÌÈ΋ ˙ÒÓË Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÛÙÔȯ›· ÚËÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ μÔÚÚ¿, Ô˘ Â›Ó·È Ô ¶ËÓÂÈfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¡fiÙÔ, ÂÓÒ Ë Ù¿ÊÚÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. Œ¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 1600

Î·È ÙÔ˘ 1800 ·ÚÎÂÙÔ› ÛÂÈÛÌÔ› ¿Óˆ ·fi 6 ƒ›¯ÙÂÚ, ÂÓÒ ÙÔ Ú‹Á-

Ì· ÙÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 15 ÛÂÈÛÌÔ‡˜. ªÂ ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ 1954, ÙÔ˘ 1957 Î·È ÙÔ˘ 1980 ÛÙË ¡fiÙÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·, Û¿Û·Ó ٷ Ú‹Ì·Ù· ·fi ¢‡ÛË ÚÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÌÂϤÙË Ô˘ ı· ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ÓfiÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â¿Óˆ Û ڋÁÌ·Ù· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ “ÌÚ¿ÙÛÔ” ÙÔ˘

¶ËÏ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ˙ÒÓË ·fi Ú‹ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜. ∞fi ÙÔ 1954 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1980 Ê·›ÓÂÙ·È Û·Ó Ô ¤Ó·˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Ó· ÚÔηÏ› ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ. ΔÔ 1980 ¤Û·Û ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ú‹ÁÌ· ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰·¯ıԇ̠·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‚Ï¿‚˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› Â›Ó·È 7 ƒ›¯ÙÂÚ. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤Ó·˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 6,5 ¤ˆ˜ 7 ƒ›¯ÙÂÚ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˜ Î·È ÂÊÈÎÙfi˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶··˙¿¯Ô˜.

∂Í‹ÁËÛ fiÙÈ ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ “·Ó¿ ÔÌ¿‰Â˜”, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÙ·Ó ·Ú¤ÏıÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¿Óˆ ÙˆÓ 6 ƒ›¯ÙÂÚ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÂÊËÛ˘¯·ÛÌÔ‡. “∞˘Ù‹ Ë ·›ÛıËÛË Â›Ó·È Ï·ÛÌ·ÙÈ΋. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚԂϤ„Ô˘Ì ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Ì ‚¿ÛË ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚËÁÌ¿ÙˆÓ. ΔÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· ˘‹Ú¯·Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÂÈÛÌÔ›, ÂÓÒ ÙÔÓ 19 ·ÈÒÓ·, fi¯È. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ê¿ÛÂȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚ˘ ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜

ÂÏÏԯ‡ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÂÈÛÌfi. ŸÙ·Ó ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ÔχÏ¢Ú˜ Û˘Ó¤ÂȘ” ‰‹ÏˆÛÂ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‰›ÓÂÈ 7 ƒ›¯ÙÂÚ Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ˙ÒÓ˜. ∏ ˙ÒÓË Â›Ó·È ÌfiÓÈÌ· ÂÓÂÚÁ‹ Î·È Ì·˜ ÙÔ “ϤÂÈ” . ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ÚÔÛÂÈÛÌÈ΋˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜. √È ÙÚfiÔÈ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔÈ Î·È ·Ó¤ÍÔ‰ÔÈ” η٤ÏËÍÂ. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

¡¤· πˆÓ›·, 90 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ï‹ıÂȘ

ΔÔ˘

ºÒÙË §·ÌÚÈÓ›‰Ë, ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞¶√æ∂, ÛÙË Ó¤· ·›ıÔ˘Û· ı¿-

ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙ· 90 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¿Ï·È ÔÙ¤ “™˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡” , Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì·˜. ∞ÔÙÂÏ› ÏÔÈfiÓ, Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ÌÈ· Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ÁÈ· ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ΋ڢΘ Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô˘ Ë ¡¤·

πˆÓ›· ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ Î·È Ï¤Ì fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙÔ ÙÈ ¤ÁÈÓ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜ Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÂ: * ∏ ·›ıÔ˘Û· Ô˘ ÚԷӷʤÚıËÎÂ Î·È ·Ô‰fiıËΠÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ì 330 ı¤ÛÂȘ, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡. * ™˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ‰Â, Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÕÏÛÔ˘˜, ηıÒ˜ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ·Ó·„˘¯‹˜, ¤ÎÙ·Û˘ 150 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘. * ∂ÈϤÔÓ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) Ӥ˜ Ï·Ù›˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 15 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Û ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂Ó˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ∏ Ï·Ù›· ªÂÏ·ÁÎfiÌ· ÛÙË μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, Ë Ó¤· Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ, Ë Ï·Ù›· ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Î·È Ë Ó¤· Ï·Ù›· ÛÙÔ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ·.

* ∫ÔÚ˘Ê·›· ·Ú¤Ì‚·ÛË, Ë ÂÎ ıÂÌÂÏ›ˆÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ¡¤· πˆÓ›· Â·Ó·ÎÙ¿ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¤Ó·Ó ÎÔÌ‚ÈÎfi ¯ÒÚÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·˜, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. * √È ·Ú·¿Óˆ ·ÛÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎ·Ó Ì ¿ÏϘ fiˆ˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·ÛÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÔÈ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ Ë ∫·ÏÏÈı¤·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ °Ï·Ê˘ÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ º˘ÙfiÎÔ˘. * ™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÎÔÌȉ‹˜ Ì ˘ÔÁÂÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÌÂÛ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ÂÂÎÙ·ı›. * ªÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÎÔÛÌ› ϤÔÓ Ù· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο Ì›· Ù·¯‡Ù·Ù· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹. * ™Â Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û¯ÔÏÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ı-

ÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘: √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ 12Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ÌÂÙ·ÛÙÂÁ¿ÛÂȘ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ·fi ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ ÎÙ›ÚÈ· Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰ËÌÔÙÈο ÔÈ΋̷ٷ, ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ӷ. * ¢ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎÂ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ‰˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ. * ŸÌˆ˜ ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ì ÙË Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ÔÏÏÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÏÒıËΠÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ Î·È ¿ÔÚÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌϤÎÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ì ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‹ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ȉÈÔÙ¤ÏÂȘ. ∞˘Ù¿ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ¤ÁÈÓ·Ó. ∫·È ‚¤‚·È· ¿ÏÏ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó fiˆ˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·ÌÂ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÙÂÚ·ÛÙ›Ô˘ fiÁÎÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û˘ÚÚÈÎÓÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 80%, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂÈÒıËΠ‰Ú·ÛÙÈο Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ „·Ïȉ›ÛÙËηÓ. ÕÏÏÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È ÔÈ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘

‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Â›¯·ÌÂ Î·È ÙȘ ÎÏÔ¤˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, ¿Óˆ ÙˆÓ 24 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ! ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ì Ӈ¯È· Î·È Ì ‰fiÓÙÈ· ÎÚ·Ù‹Û·Ì ÙËÓ fiÏË fiÚıÈ·. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ì ٷ 90 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ªÂ ÔÏÔ˙ÒÓÙ·Ó˜ ÙȘ ÌӋ̘, Ì ·ÚfiÓ Ô˘ ·Ó·‚χ˙ÂÈ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ¿ÓÙ·, Ì ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. ∞˜ Ì·˜ ÂÈÙÚ·› Î·È Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹ οÔÈˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ: ∞Ï‹ıÂÈ· ÚÒÙË: ™ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ë ¡¤· πˆÓ›· ‰ÂÓ ¤Û‚ËÛÂ, ‰ÂÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈ‹ıËÎÂ, ‰ÂÓ ·ÊÔÌÔÈÒıËÎÂ, fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ηٷÛÙÚÔÊÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ÚÔ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜, fiϘ ÔÈ “∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜” ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È·„‡ÛÙËηÓ. ∞Ï‹ıÂÈ· ‰Â‡ÙÂÚË: ™ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ· - Î·È Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË - ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·ÈÚÂÙÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·-

Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ó¤ˆÓ fiÚˆÓ. Δ›ÔÙ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù˘¯·›·, Ù›ÔÙ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·fi οÔ˘ ·ÏÏÔ‡. ∏ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È Î›ÓËÌ· Î·È ıÂÛÌfi˜. ∞Ï‹ıÂÈ· ÙÚ›ÙË: ∏ ËÁÂÛ›· Î·È Ê˘ÛÈο Ë ÙÔÈ΋ ËÁÂÛ›· ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘. ∏ ¡¤· πˆÓ›·, Ô ¢‹ÌÔ˜ Û˘ÓÔÏÈο, Ù¤ÙÔȘ ËÁÂۛ˜ ÙȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘˜, Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜, ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÈÔÙÔÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ‰‹ıÂÓ Ï‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÙÛÂ¿ÎÈ. ∞Ï‹ıÂÈ· ٤ٷÚÙË: ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË, fi¯È ·ÏÒ˜ ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÏÏ¿ “ÎÔÏ·Ṳ̂ÓË ÙÚÈÂÙ›·” , Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ì ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ 90¯ÚÔÓ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¢ËÏ·‰‹, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙ¿ıËΠÛÙ· fi‰È· Ù˘ fiÚıÈ· ¿ÓÙ· ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·, Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¤ÙÔÈÌÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∂‰Ò fiÏÔÈ ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ Ôχ ηϿ. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ Í¯ӿÌÂ, ηıÒ˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

∂ÓÒ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘

∞Ó·ÙÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È ·ÁˆÓÈ҉˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó ‚·ÛÈο Î·È Â›ÁÔÓÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ÒÛÙ ӷ ¿ÚÂÈ Ì›· “‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û·” Î·È Ó· ·Ó·ÙÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‹Ú·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÒÛÙ ÔÏÏÔ› Ì·˙› ÎÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂÙÂÚ›˙È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÂıÂÏÔÓÙÈο ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÊÂϤ˜ ·˘Ùfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ı·ÏˆÚ‹ Î·È ˙ˆ‹ 80 ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Î·È ÂÚÁ·Û›· 47.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ∏ Ó¤· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ‹Ú ÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ Ó¤· - ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ¿ÓÙ· - ‰ÈÔ›ÎËÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÙÂÏÈο ·fi Ó¤· Î·È ·Ï·È¿ ̤ÏË. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ¶¿ÓÔ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ë Î˘Ú›· ™ÔÊ›· μ·ÚÏ¿ÌË Î·È Ì¤ÏË ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ŸÏÁ· ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶¿·. ™Ùfi¯Ô˜, fiˆ˜ ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ Û ·˘Ùfi Ô Î. ¶¿ÓÔ˘, Â›Ó·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÈÛÔÛÎÂÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ì ٷ ¤ÛÔ‰·. ◊‰Ë ÂÓ¿ÌÈÛË Û¯Â‰fiÓ Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÓÈÒıÔ˘Ó ›Ûˆ˜ Ì›· ÌÈÎÚ‹ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ˆ˜

·Ó ÙËÚËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì·˜, ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË “£” Ô Î. ¶¿ÓÔ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ π∫∞ ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ 900.000 ¢ÚÒ Û 100 ‰fiÛÂȘ. ◊‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·fiÊ·ÛË Ú‡ıÌÈÛ˘ ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ ÒÛÙ ӷ Ï¿‚ÂÈ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ. Δ· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Û 750.000 ¢ÚÒ. ªÂ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ı· ÏËÚÒÛÂÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤ˜ Ì ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜.

™˘Ìʈӛ· Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ √ Î. ¶¿ÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Û˘ÌÊÒÓËÛ ÙÔ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ 47

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÊÂÈÏ‹ Û ÌÈÛıÔ‡˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 500.000 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· Û ÙÚÂȘ ‰fiÛÂȘ: ∏ ÚÒÙË Û ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û 14 Î·È Ë ÙÚ›ÙË Û 22 Ì‹Ó˜. ∫·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Û οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 15.000 ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·Ù¿ 20%. °È· ÙÔ 2014 ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ÚÔ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂ÍËÁ› fiÙÈ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ∏ ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ›ÛÚ·ÍË ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ·fi ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ. ∫·ıÒ˜ Î·È ·fi ÏËڈ̋ ÙÚÔÊ›ˆÓ ·fi ÙÚÔÊ›ÌÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Ù· ›¯·Ó ηٷ‚¿ÏÂÈ. √È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ÙÔ˘

°ËÚÔÎÔÌ›Ԣ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ Â›¯Â ·Ú·ÙËÚËı› fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ οÔÈˆÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Û˘ÁÁÂÓÈο ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ· Î·È ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌ›Ô. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ‹Á·Ó ¿ÏÏ· 10 ¿ÙÔÌ· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÁ‹. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˆÛÙfiÛÔ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÓÔÛËÏ›·˜. À¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÙ¿ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·. √ Î. ¶¿ÓÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ë ÌÔÓ¿‰· ÓÔÛËÏ›·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜, ·Ô‰›‰ÂÈ fï˜ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì·, ηıÒ˜ ·˘Ù¿ ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ÓÔÛËÏ›·˜.

ºÙ¿ÛÙ ÛÙÔ È‰·ÓÈÎfi Û·˜ ‚¿ÚÔ˜ Ì ۈÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, fi¯È Ì ÛÙ¤ÚËÛË! ∂Û›˜ ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ηٷʤÚÂÙÂ... ∂Ì›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ!

∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜

μÂÏÙ›ˆÛË ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ì ÂıÂÏÔÓÙ¤˜

∏ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °›ÓÂÙ·È ·ÁÒÓ·˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ “Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Â‰Ò” . ŸÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ, fiˆ˜ ›Â, ˘‹Ú¯Â Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÙÒÛË ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ Î·È Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ Ôϛ٘. “∞˘Ùfi ÂȯÂÈÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ. ∞Ú¯›˙Ô˘ÌÂ, Ì ¯·Ú¿, Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. √È Ôϛ٘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ ›‰Ú˘Ì·” ÙÔÓ›˙ÂÈ. Œˆ˜ ÙÒÚ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ fiÔ˘ ÔÈ Ôϛ٘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È ·˘Ùfi ‚ÔËı¿ÂÈ. “∫¿ı ‰Â‡ÙÂÚÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì “Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘” ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Ôϛ٘. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ʤÚÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿. √È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈӔ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË.

∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË “¤‚·Ï ÌÚÔÛÙ¿” ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘, ·ÚÎÂÙ¿ ·ÏÈÔ‡, Ô˘ Â› ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó. ∏ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È Á›ÓÂÙ·È ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ - ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ˘ÏÈο Î·È ÂÚÁ·Û›· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¶¿Û¯· ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· 20 ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ¿ÏÏˆÓ 30 ÂÚ›Ô˘ ·ÙfïÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηÏψÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. “ΔÚÈ¿ÓÙ· ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ¤˜ ı· ‚¿„Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘” ÚfiÛıÂÛÂ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Ûˆı› ÙÔ °ËÚÔÎÔÌ›Ô, ¤Ó· ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ȉڇ̷ٷ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·Ï› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚÔ‡Ó. “∂›Ó·È Îڛ̷ Ó· ¯·ı› Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÙ·Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÔÚԇ̠ӷ ÙË ÛÒÛÔ˘Ì” ηٷϋÁÂÈ.

ÕÚÙÂÌȘ ª˘Ù¿ÎÔ˘ ¢È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ - ¢È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜ Δ∏§.: 24210-22190 | ∫π¡.: 6970 144 885 π¿ÛÔÓÔ˜ 98 | artemis-diaita@hotmail.com

ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ ¯ÚÒÌ·! 1Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 65-67 ñ ΔËÏ.: 24210 28286 2Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· Î·È showroom §·Ú›Û˘ 104 ñ ΔËÏ.: 24210 80077

(·ÓÔȯٿ fiÏË ÙË Ì¤Ú·!) info@panoschroma.gr www.facebook.com/panos.chroma

¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ¶∏§π√À

™Ã√§∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ Ã∂πƒπ™Δø¡ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ ™∫∞ºø¡

∏§π√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ giliopboat@yahoo.gr

ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·) - ¶‹ÏÈÔ ñ ÙËÏ. 24280 96660 ÎÈÓ. 6972 265927

£∞¡∞™∏™ ™¶Àƒ√À ÙËÏ.: 24280 93404, 6975025602

™∫√Àº∞ 9, ¡∂∞¶√§∏ ñ Δ.∫. 383 34, μ√§√™ ∫π¡.: 6972 917764 - 6981 278742


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

¶¿Óˆ ·fi 50% ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-2012, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Ì›ˆÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ

“μ

Ô˘ÙÈ¿” ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ÈÚÔÙ·Í›·˜, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-2012 ˘‹ÚÍ ¿Óˆ ·fi 50% Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰ÂηÂÙ›· 2001-2010.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™ √ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ æ˘¯¿Ú˘ ÂÈÛËÁ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË.

“¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ò˜ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂Ô̤ӈ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô‡Ù ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Ô‡Ù ӷ ·Ó·Ù˘¯ı› ÙÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . ∞ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘-

Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô Î. æ˘¯¿Ú˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ò˜ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “√È ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜, Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÚÓ¿ Ë ¯ÒÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› Î·È Ó· ÌË ‚·Ï-

ÙÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·˘Ùfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘, Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, Û˘ÌÂÚȤϷ‚Â Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ÎÚ›ÛË ‚¿ı˘ÓÂ Î·È ‰ÂÓ ·Ó¤Î·Ì„Â. °È·Ù› ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÛÙËÓ ˘Á›·, ÛÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË-·Ô¯¤Ù¢ÛË, ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ›-

Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜. ∏ ÌfiÓË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Ù· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Û ÂıÓÈÎfi, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÙÔÈÎfi Â›‰Ԕ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. æ˘¯¿Ú˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· 1991-2000 fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ηٿ ÎÂÊ·Ï‹ ‹Ù·Ó ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ 243 ¢ÚÒ ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙË ‰ÂηÂÙ›· 2001-2010 ‹Ù·Ó 293 ¢ÚÒ ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘, fï˜, ˘‹ÚÍ ·fiÙÔÌË ÙÒÛË Î·È Ë Û¯¤ÛË ÁÈ· ÙÔ 2011-2012 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 130 ¢ÚÒ ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Ë ª·ÁÓËÛ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· 1991-2000 ÛÙËÓ 34Ë ı¤ÛË, ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 23Ë ı¤ÛË ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· 20012010 Î·È Í·Ó·‚Ô‡ÙËÍ ÛÙËÓ 38Ë

ı¤ÛË ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ˆ˜ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·Í›˙ÂÈ Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ ÂÍ‹˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ: ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· 1991-2000 ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÙËÎ·Ó ˆ˜ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ 493.300.000 ¢ÚÒ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Ô˘ ›¯Â 391.800.000 ¢ÚÒ. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο Ë ª·ÁÓËÛ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ 11Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÛË. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· 2001-2010 Ë ª·ÁÓËÛ›· ¤Ï·‚Â Û˘ÓÔÏÈο ˆ˜ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ 598.100.000 ¢ÚÒ Î·È ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ 9Ë ı¤ÛË ·ÓÂÏÏ·‰Èο, fiÙ·Ó Ë §¿ÚÈÛ· ¤Ï·‚ 512.200.000 ¢ÚÒ Î·È ‹Ù·Ó ÛÙËÓ 12Ë ı¤ÛË, ÂÓÒ Ë ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È Ù· ΔڛηϷ ¤Ï·‚·Ó ÂÚ›Ô˘ ·fi 295.000.000. ªÂ ÙÔ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎÂ, fï˜, Ë ÎÚ›ÛË Ë ª·ÁÓËÛ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ·fi ÙËÓ 9Ë ı¤ÛË Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ï›ÛÙ· ¤ÂÛ ÛÙË 15Ë ı¤ÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 19912010 Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ì ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ.

O ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ¡. πˆÓ›·˜ √À™π∞™Δπ∫∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο Î·È ıÂÛÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ›¯Â Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘, Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. ™Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙÔÓ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Î·È ÛÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ, Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ë ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È Ë ˘ÔÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÔÏÏÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ‰˘ÛÎÔχÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ∞ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È ·ÂÏÈÛ›· Â›Ó·È Ù· ΢ڛ·Ú¯· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ηٷÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ Î·È ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ fiˆ˜ Ù· ÂͤÊÚ·Û·Ó ÛÙÔÓ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Î·È Û ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ “¢ÚfiÌˆÓ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” , ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚˆÈÓ‹˜ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

6999394929 ·fi 17.00 ¤ˆ˜ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ª¶√Δ™∞ƒ∏ 10 ñ ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π μ√§√™

∞ÓÔÈÎÙ¿ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ - ηʤ - ÔÙfi Î·È Ù· ‚Ú¿‰È· fi,ÙÈ ÚÔ·„ÂÈ... ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘ ÎÈÓ.: 6977601942


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

º¤ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘

∏ °ÂÚÌ·Ó›· “„ËÊ›˙ÂÈ” ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ª·ÁÓËÛ›·

°ÂÚÌ·Ó›· “„ËÊ›˙ÂÈ” ª·ÁÓËÛ›·. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ·Ê›ÍÂˆÓ Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·¢ı›·˜ Ù‹ÛË ·fi ÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ·Ó‹Ïı Û 7.154 ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ 2013, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ, fiˆ˜ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜, Ë ∑¿Î˘ÓıÔ˜ Î·È Ë ∫·Ï·Ì¿Ù·. °È· ÙÔ 2014 Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ó· ·˘ÍËı› ηٿ Ôχ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ô˘ ÙÔ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó, ϤÔÓ, Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂√Δ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ 2012-2013 ·Ú¤Ï·‚Â Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÚ‚¤Ó˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ŒÎıÂÛË ITB Berlin 2014. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ë ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ “ÓÈÎËÙ¤˜” Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2012-2013, ˆ˜ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÈÔ ˆÊÂÏË̤ÓÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2013 ·fi ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ªÂÙ¿ ÙËÓ πÛ·Ó›·, Ô˘ ·‡ÍËÛ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi Ù˘ ηٿ 1,1% Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Ô ÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì 0,5% ·‡ÍËÛË, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› πÙ·Ï›·, ΔÔ˘ÚΛ·, °·ÏÏ›· Î·È ∫ÚÔ·Ù›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì›ˆÛË. ŒÓ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ·Ê›ÍÂˆÓ Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·¢ı›·˜ Ù‹-

ÛË ·fi ÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∞Ó‹Ïı Û 7.154 ÂÈ‚¿Ù˜, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ, fiˆ˜ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜, Ë ∑¿Î˘ÓıÔ˜ Î·È Ë ∫·Ï·Ì¿Ù·. °È· ÙÔ 2014 Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ó· ·˘ÍËı› ηٿ Ôχ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ô˘ ÙÔ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó, ϤÔÓ, Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∏ ÚfiÁÓˆÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÁÈ· ÙÔ 2014 Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚΋ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÏ·ÊÚ¿ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ıÂÙÈÎfiÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ù·Í›‰È· ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Î·Ì„Ë Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÙÔ˘ 2012 Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿-

‰· ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ Î·È Ù· ÌÂÚ›‰È· ·ÁÔÚ¿˜, ÙȘ Ù·ÍȉȈÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ, ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ΛÓËÛË Î.Ï. √ Î. ¢ÂÚ‚¤Ó˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (INFO). “∏ ÂÈÌÔÓ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, Ì ÂΉfiÛÂȘ ÁÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ì ÂȉÈΤ˜ ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ê¤ÚÓÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔÔÙÈΤ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î.

¢ÂÚ‚¤Ó˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂√Δ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ë Ì¤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ÙÔ˘Ú›ÛÙ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó‹Ïı ÙÔ 2013 Û 75 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ, ÂÓÒ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË Û 1.216 ¢ÚÒ. Δ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛ¿ ÁÈ· ÙËÓ πÛ·Ó›· Â›Ó·È 97 ¢ÚÒ Î·È 1.284 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· 82 ¢ÚÒ Î·È 1.131 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ πÙ·Ï›· 93 ¢ÚÒ Î·È 1.115 ¢ÚÒ.

¶ÚÒÙË Ë πÛ·Ó›· ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂√Δ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ë πÛ·Ó›· Â›Ó·È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È ·‡ÍËÛ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi Ù˘ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÂÓÒ Ë πÙ·Ï›· Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· ¤¯·Û·Ó ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ·‡ÍËÛ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi Ù˘ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë πÛ·Ó›· η٤¯ÂÈ ÙÔ 13,2 % Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÌÂÚ›‰·˜ Ù˘

ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ 2012-2013 1,1%), πÙ·Ï›· 7,4% (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ -1,3%), ΔÔ˘ÚΛ· 6,7% (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ -0,2%) , ∞˘ÛÙÚ›· 3,6% (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ -0,1%), °·ÏÏ›· 3,0% (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ 0%), ∫ÚÔ·Ù›· 2,5% (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ -0,5%), ∫¿Ùˆ ÃÒÚ˜ 2,3% (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ 0,5%), ∂ÏÏ¿‰· 2,2% (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ 0,5%), ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›· 2,1% (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ -0,4%), ¶Ôψӛ· 1,8% (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ 0,6%). ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‹ÚÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∂√Δ °ÂÚÌ·Ó›·˜: ΔÔ 2013 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ê›¯ıËÛ·Ó ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ 2.168.000 ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ 7.154 ·Ê›¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯›·ÏÔ, Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ã·Ó (∏∏¡). √È ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È 518.847 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, 432.149 ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 471.396 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 223.564 ÛÙË ƒfi‰Ô, 151.923 ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, 178.611 ÛÙËÓ ∫ˆ Î·È 56.796 ÛÙ· ÷ÓÈ¿. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ (·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ 6%-7%) Û fiϘ ÙȘ ÙÒÛÂȘ, Û fi,ÙÈ

·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î. ∫ÂÚ·Û›· ª·ÚÙ˙ÈÒη. ∏ fiÏË, Ô μfiÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ·fi ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·, Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. “∫ÔÚ˘Ê·›· ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ù‹ÛÂˆÓ Û ‰ˆ‰ÂοÌËÓË ‚¿ÛË ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi Ì·˜ ÛÙfi¯Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ÚÔÛÂÏ·ԢÌ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛËÌ›ˆÛÂ. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

ª·ÚԇϷ ∫·Ó‰‡ÏË æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜ MSc ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ æ˘¯ÔÏÔÁ›· Keele University, UK

æ˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· MSc °ÓˆÛÙÈÎfi ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· London Metropolitan, UK

∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÛÙË ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·È‰ÈÒÓ - ÂÊ‹‚ˆÓ - ÂÓËÏ›ÎˆÓ - ˙‡ÁÔ˘˜ - ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÂÁ·ˆÓ & ÛÙËÓ ∞ÙÔÌÈ΋ Î·È √Ì·‰È΋ °ÓˆÛÙÈÎfi-™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· ÁÈ·:

ñ ∫·Ù¿ıÏÈ„Ë ñ ÕÁ¯Ô˜ ñ ¶·ÓÈÎfi ñ ºÔ‚›Â˜ ñ ¢È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜

ñ ∞˘ÙÔÁÓˆÛ›·-∞˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË ñ ¶¤ÓıÔ˜ ñ ÃÚfiÓÈÔ fiÓÔ ñ ÃÚfiÓȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ ñ ∫ÏÈÌ·ÎÙËÚȷΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜

¢¤¯ÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. ¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤Ûˆ Skype Î·È ÛÙËÓ ∞ÁÁÏÈ΋ & °·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·

™∞Ã√™ πø∞¡¡∏™ Parking-™˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ & ÂÈÛ΢¤˜ ™Î·ÊÒÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ - ∂ıÓÈ΋ √‰fi˜ μfiÏÔ˘-ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ΔËÏ.: 24280 92289, ∫ÈÓ.: 6944 452930 e-mail: info@triton-volos.gr ñ www.triton-volos.gr

ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ æ˘¯ÔÏfiÁˆÓ & ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ & æ˘¯ÔıÂÚ·¢ÙÒÓ

∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 41 μfiÏÔ˜ Δ.∫. 38221 ÙËÏ.: 24210 21727, ÎÈÓ.: 6937.207.732 smkandyli@gmail.com


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 6:30 Ì.Ì., ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË-Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Î·È Ê›ÏˆÓ Ù˘, ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· “°ÈÔ‡ÛÔ˘ÚÈ” (Ì·Ú›Ó· ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘), Ì ÔÌÈÏ›· ·fi ÙË ¯ÔÚˆ‰fi, ÊÈÏfiÏÔÁÔ, ª·Ú›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, Î·È ı¤Ì·: “ŸÙ·Ó Ù· ΔÚ›Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó” , Ì ÌÔ˘ÛÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ÙÔÓ ÕÏÎË ¶Ï·ÎÈ¿ ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ì·˙› Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚˆ‰Ô‡˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÔÏÏ¿ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ¯Ú‹ÛÈÌ· ‰ÒÚ·. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ “ÂÓ Ì¤Ûˆ” ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÒÓ ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ Î·È Â‰ÂÛÌ¿ÙˆÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ.: 6938318195.

∞ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ÔÌÈÏ›· “∞Δ√ª∞ Î·È ÕÛÙÚ· ÛÙËÓ ›-

‰È· ÌÔ›Ú·, ›‰ÈˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ” ı· Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Î. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ ∫ˆÓ. ª·¯·›Ú·, Ê˘ÛÈÎÔ‡ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ §˘Î›Ԣ ∞ÁÚÈ¿˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋, 6Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (°ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·ÚÙ¿ÏË 72 - ƒÔ˙Ô‡, ÚÒËÓ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ). ∏ ÔÌÈÏ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Ì ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ “∞ÛÙÚÔÓÔÌ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜” Î·È Ô Î. ª·¯·›Ú·˜ Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÙÔ˘ Â˘Ú˘Ì¿ıÂÈ· Î·È Û¿ÓÈ· Ê˘ÛÈÎÔÌ·ıËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÚÙÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ηٿÏÏËϘ ηٷÙÔÈÛÙÈΤ˜ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, ‰‡Ô ·Ú¿ÍÂÓ˜ º˘ÛÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, Ô˘ ‰ÚÒÓÙ·˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ Ì·˜ ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÂϤÁ¯Ô˘Ó fiÏË ÙËÓ Îϛ̷η ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ Ì·˜.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Î·È ÎÚÈÙÈÎÔ‡ £. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘ ∞Àƒπ√ ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘

2014 ÛÙȘ 8:30 Ì.Ì. ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô “ÿÚÙ·” (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 2421033250) ÙÔ “ÕÛ˘ÏÔ ¶ÔÈËÙÒÓ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Î·È ÎÚÈÙÈÎfi £·Ó¿ÛË ∂. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Î›ÌÂÓ¿ ÙÔ˘. ∂È̤ÏÂÈ·: ∞ÛÙ¤Ú˘ °Î¤Î·˜, ∫ÒÛÙ·˜ °ÎfiÁη˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªfiÛÈÔ˜ Î·È Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∏. ΔÛÈ·Ì·ÓÙ¿Ó˘.

∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi 2013 ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜

∂∫μ: ∏ “Ì·‡ÚË” ÂÚÁ·Û›· ¤Î·Ó ıÚ·‡ÛË

·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÈÛÊ·ÏÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÛÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ë “Ì·‡ÚË” ÂÚÁ·Û›·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ··Û¯fiÏËÛ·Ó Î·È ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ™¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ 2013, fiˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

ŒÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÚÔηÏ› ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ·‡ÍËÛË Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎÂ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘, ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ “ÛÙȘ ‚·ÚȤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÈ ‚›·È˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¿ÏÏÔÙ ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜” . √È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ¿ÍÔÓ˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÔÏÔÁÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: “™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ˆ˜ ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ Î·Ì¿ÓÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ, ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÓÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, ¤ˆ˜ ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÍ¿ÏÂÈ„‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ∂ȉÈο ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙÔÓ Â˘ÙÂÏÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·Í›·˜, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·ı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÂΛÓÔ˘˜, Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ Û ΛӉ˘ÓÔ, ÁÈ· Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜. ™Ù›ϷÌ ‰Â ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Û ÂıÓÈÎfi Î·È ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Â›Â‰Ô Â›-

Ó·È ı¤Ì· ηı·Ú¿ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ Û˘Ó·ÚÙ¿ ¿ÌÂÛ· Î·È ¿ÚÚËÎÙ· Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÓ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·fi ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ηıÒ˜ ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› Ù˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ë Ï‹Ú˘ Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÛÙË ¡ÔÌÔıÂÛ›·. ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÈÛÙ¿ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ Î›ÌÂÓˆÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ˘Á›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ΢ڛˆ˜ fï˜ Ë ÚfiÏË„Ë ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· “‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈÌË” ÛÙfi¯Â˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞ÔÙÂÏ› ÚËÙfi Î·È ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ ·Í›ˆÌ· Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ. ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ Â˘·›-

™√Àμ§∞Δ∑π¢π∫√

ÛıËÙÔ ·˘Ùfi ı¤Ì· Î·È Ó· ÙÔ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, Î·È Ì ٷ ™ˆÌ·Ù›·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∫·Ï˘Ì̤ÓÔÈ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÂÚÁ·ÙÔÎÙfiÓ˜, ÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÓÂÚÁˆÓ, ÔÏÏÔ› ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ·‰›ÛÙ·ÎÙ· Ó· ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó Î¤Ú‰Ë ·fi ÙË “Ì·‡ÚË ÂÚÁ·Û›·” . ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¤Î·Ó ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ıÚ·‡ÛË ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi-ÂÈÛÈÛÙÈÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, fiÔ˘ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‹Ù·Ó ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·Ó‡·ÚÎÙÔÈ. °È· ÙÔ ı¤Ì· οӷÌ ·Ú¤Ì‚·ÛË Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ, ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ ™∂¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ π∫∞, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ·ÓÙÈÊ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηٷÁÁ›ϷÌ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜. ∂ÈÛËÌ¿Ó·Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ·fi ÙË Ì›· “‚·ÚÈ¿ ÚfiÛÙÈÌ· Û fiÛÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜” Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ··ÍÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ÚfiÛÙÈÌ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fiÙÈ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÂÏÂÁÎÙ‹˜ Ô˘ Ó· ÂÈÛΤÊıËÎÂ Î·È Ó· ‚‚·›ˆÛ ¤ÛÙˆ Î·È Ì›· ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ·Ú·ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ.

™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, fiÔ˘ ÙÔ “·ÓËÁ‡ÚÈ” Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηϿ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ, Ô‡ÙÂ Î·Ó “·Ô‚È‚¿ÛıËΔ ÂfiÙ˘ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, fiÏÔ ÙÔ π∫∞ Î·È ÙÔ ™∂¶∂ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÔÛÙÂϯˆÌ¤Ó· Î·È ·ÚÔÏÈṲ̂ӷ, Ì ÙÚ·ÁÈ΋ ¢ı‡ÓË Î·È ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ, fiÙÈ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ·˘Ùfi ı¤Ì· ı· ÙÔ Í·Ó·‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ›Ûˆ˜ Î·È ·ÎfiÌË ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÁÓÒÌÔÓ·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙȘ ‚Ï·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ηıÒ˜ ıˆÚԇ̠Â›ÎÂÓÙÚÔ fiÏˆÓ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ-ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Î·È fi¯È ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ-·Ó·ÏÒÛÈÌÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi “·ÁοıÈ”, ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, Â›Ó·È ÔÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜, Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. ∏ ·Ô‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ∂™À, ηْ ··›ÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÂΉËÏÒıËΠ‚·ıÌˉfiÓ, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ÙÔ ·Ï·ÏÔ‡Ì ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ π∫∞ ηÈ, ÂÓ Ù¤ÏÂÈ, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ˆ˜ ·Úfi¯Ô˘ ÀÁ›·˜. ø˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·Ù·ÁÁ›ϷÌ ÙË Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÌÂÓË Ï‹ÚË ·Ô‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÁ›·˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË Û¯Â‰›·ÛÂ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔÈ› Ë ·ÚÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË, ‰È·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÀÁ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. £˘Ì›Û·Ì ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ë È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È ¯·ÚÈÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ∂›Ó·È ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓË, Ì ˘„ËÏfiٷ٘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηÈ, ÂÔ̤ӈ˜, ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋. Δ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙ· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· Î·È ÙȘ Û·Ù¿Ï˜ ‰ÂÓ ÙȘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰Ú¿Û˘ 2013 Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘

μfiÏÔ˘. “ΔÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2013” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ “·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙȘ ‚·ÚȤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÈ ‚›·È˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¿ÏÏÔÙ ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ë ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÈÛÊ·ÏÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘, ‹Ù·Ó, ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ‹‰Ë, Ù· Ì·‡Ú· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ “·Ó¿Ù˘Í˘” , ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙËÓ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘ÛÙËÌÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘. ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ¿Û˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ÔÚȷ΋, ‰ÂÓ ¤·„ ԇÙ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ÁÈ· ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ, Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·È Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ı ÌÔÚÊ‹ ÂΉËÏÔ‡ÌÂÓ˘ ‰Ú¿Û˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË. ŸÏ˜ ÙÔ˘ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ‹Ù·Ó Û˘ÓÂȉËÙ¿ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ ÍÂοı·ÚË ı¤ÛË Î·È ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ÌË ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Í›ˆÛË ÁÈ· ¿ÌÂÛË Î·È Î·ıÔÏÈ΋ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û‡ÌÚ·ÍË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›·, fï˜, ı· ¤ÏÂÈ ·ÓÙÂÏÒ˜ οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· η¤ÏˆÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ‰È¿Û·ÛË ‹ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙfi¯ˆÓ. ΔÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜ ·˘Ùfi ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ÙÔÓ Î¿Ó·Ì Ú¿ÍË, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ï‡ÛÂˆÓ ÌÂ... ·ÊÔÚÈÛÌÔ‡˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¿ÌÂÛˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÂȉÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜.

°Ú‹ÁÔÚ·... ºıËÓ¿... ¡fiÛÙÈÌ· ™√Àμ§∞∫π (ηϷ̿ÎÈ) §√À∫∞¡π∫√ (ηϷ̿ÎÈ) ∫√Δ√¶√À§√ (ηϷ̿ÎÈ) ª¶πºΔ∂∫π (ÌÂÚ. ¯ÂÈÚ.) ¶∞¡™∂Δ∞ (ÌÂÚ. 3 ÙÂÌ.) ™√ÀΔ∑√À∫∞∫π ¶∞Δ∞Δ∂™ (ÙËÁ. ÊÚ.)

ERY LIV 24.00 E D .0012

1,00 ú 1,00 ú 1,20 ú 4,00 ú 4,00 ú 1,00 ú 1,50 ú

ΔÀƒ√™∞§∞Δ∞ Δ∑∞Δ∑π∫π √À°°∞ƒ∂∑∞ ƒø™π∫∏

}

1,50 ú

¶˘Ú¿ÛÛÔ˘ ∫25 (·ÏÈ¿ „·Ú¿‰Èη) TËÏ.: 24210 20.322 ñ CU vodafone: 6958 852.800 WHAT’S UP: 6980 200.329 ñ WIND F2G: 6930 515.246

°Ú·ÊÂ›Ô ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 15 & π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜ Δ: 2421403021, ∫: 6936162068


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

ŒÚ¢ӷ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÚÁ·Û›·˜

ª·ıËÙ¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô Û ٤¯Ó˜

¢

Âο‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ ¯ÔÚfi, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ª¤Ûˆ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙÔÓÒÓÔÓÙ·È, ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ∏ ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È, fï˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ηıÒ˜ Ô μfiÏÔ˜ ˆ˜ Â·Ú¯È·Î‹ fiÏË ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÂÓÂÚÁfi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË. ™ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ù¤¯Ó˜, fiˆ˜ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi Û˘Ìϋڈ̷. ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ÃÈ-Ô, Ú·, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi˜, ı¤·ÙÚÔ, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ‰Âο‰Â˜ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙˆÓ ¤ÊË‚ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó Ù· ‰›· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘. ™ÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 16 Ì·ıËÙ¤˜ Ì ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙË ÊÈÏfiÏÔÁÔ Î. ∂ϤÓË §˘ÎÔ‰‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ªfiÙÛÈ· ·fi ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ÈÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÚfiÏÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ·›ÚÓÔ˘Ó Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi ̤ÏË ı·ÙÚÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, Û¯ÔÏÒÓ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ÂÈηÛÙÈÎÒÓ, ·ÓÙÏÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ·Ó·ÚÙÔ‡Ó ÛÙÔ blog Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ª¤Û· ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓȯÓÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Û‹ÌÂÚ·, ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó, ·Ó ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚·‰›ÛÂÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ Â·Ú¯›·, ηıÒ˜ Î·È Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ¿ÚÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ¢-

ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∂ÈÚ‹ÓË ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ˘ÏÈÁ·‰¿˜, ÃÚÈÛÙ›Ó· £ÂÔÊ·Ó›‰Ë, ª·Ú›·-πˆ¿ÓÓ· μ·Ó¤ÏÏ·, ∂ϛӷ ∂˘·ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ϤÎÙÚ· Δ·Ú·ÓÙ˙‹, °ÂˆÚÁ›· °·˘Á›‰Ë, ∂‡· £ÂÔÏfiÁË, °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÕÚÙÂÌȘ ¢È·Ì·ÓÙ‹, ∫·ÙÂÚ›Ó· °ÏËÁfiÚË, ÕÓÓ· ÷ڷϷÌ›‰Ë, ÃÚ‡Û· ∞ÁÈÒÙË, °È¿ÓÓ˘ μ·Ú¿Î˘, §ÂˆÓ›‰·˜ ¢Ô‡Ú·˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ™Îԇ̂ÚÔ˘. ™ÙÔ Ì·ıËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ë Ú· ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÌÔÚÊ·. “™ÙÔ μfiÏÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Ú·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ͤÚÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·Ó›˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÙÔÌ· ‰È¿ÊÔÚˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Ô˘ ·ÎÔ‡Ó ÙË Ú· ‹ ·›˙Ô˘Ó. √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÂۂ‡ÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÓ·ÓÙ›ˆÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô πˆ¿ÓÓ˘ª¿ÚÈÔ˜ μ·Ú¿Î˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ΢ڛˆ˜ ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ηıÒ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÔÏÏ¿ ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÂΛ Î·È ϤÔÓ ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÎÔ‡Ó ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ·Ó Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÂÚÔ„¿ÏÙ˜ Ô˘ ·Ì›‚ÔÓÙ·È. 줂·È· ÚÔÛı¤ÙÂÈ “fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ı· ‹Ù·Ó Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·Ó›˜ Ì ÙËÓ „·ÏÙÈ΋ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰È‰¿ÛηÏÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ

·ÚÎÂÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ϤÔÓ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· „·ÏÙÈ΋˜ ÛÙËÓ fiÏË” .

ÃÔÚfi˜, ı¤·ÙÚÔ, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ªÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙËÓ fiÏË, ÂÓÒ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‹Ú·Ó Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi ‰·ÛοÏÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· ∂ÈÚ‹ÓË ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ™¯ÔϤ˜ ÃÔÚÔ‡ ÛÙËÓ fiÏË, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÁÈ· οÔÈÔÓ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ∫ÔÈÓÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ̤ÏÏÔÓ ÁÈ· οÔÈÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ¯ÔÚÂ˘Ù‹ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ Î·È fi¯È Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ. ∫·È ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏÔ› ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô ¯ÔÚfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Óı›ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· Î·È ˆ˜ Â¿ÁÁÂÏ-

Ì·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ˆ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· °ÂˆÚÁ›· °·˘Á›‰Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ø‰Â›Ô, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, η٤ÁÚ·„ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó. “∏ ÔÏÈÙ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈο ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÂÈÛΤÙ˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜” ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “£· Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ› ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› Ô˘ ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ù· Ó¤· ٷϤÓÙ·. ∂›Û˘ Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ¤Ú· ·fi ÙÔ Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó” . ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· ∂‡· £ÂÔÏfiÁË ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ¯ÔÚÔ‡, ÂÓÒ ·Ú·-

ÎÔÏÔ‡ıËÛ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‹ÚÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·fi ÌÈ· ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¯ÔÚÔ‡. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÙˆÓ ¤ÊË‚ˆÓ Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ; “¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‹ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜. §ÈÁfiÙÂÚÔ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È È‰›ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ §˘Î›Ԣ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. 줂·È· ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ·Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ‹ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ¿ÏϘ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜” ÙfiÓÈÛÂ. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· ÃÚÈÛÙ›Ó· £ÂÔÊ·Ó›‰Ë ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙÔ μfiÏÔ. “™ÙËÓ fiÏË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, fiÔ˘ οÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ì¿ıÂÈ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ” ÙfiÓÈÛÂ. ∏ ›‰È· ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “̤۷ ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ‹Ú ·fi ˘‡ı˘ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ηٿϷ‚ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ò˜ Ô Ó¤Ô˜ ̤۷ ·fi ¤Ó· ¯·ÚÙ› ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ŒÓ·˜ ¤ÊË‚Ô˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÂ-¤ÍÈ ÒÚ˜ ÌÂϤÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ Î¿ÙÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· ÒÚ· Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∫·È ÂÁÒ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÌÔÚÒ Ó· ÓÈÒÛˆ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, fiÙ·Ó ‚ϤÂȘ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ¿ ÛÔ˘ Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯·ÚÙ›” . ª¿ÏÈÛÙ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ∫¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô,

ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Î·È Ó· ÙÔ ı¤ÏÂÈ Ôχ ̤۷ ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë πˆ¿ÓÓ·ª·Ú›· μ·Ó¤ÏÏ· ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, fiÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ı·ÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Â›ÙÂ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ›Ù ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ. “ªÂ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ë ÔÔ›· Ì·˜ ·Ú¯ÒÚËÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙfiÓÈÛ·Ó, ‹Ù·Ó ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ‰›ÓÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô”. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ‰Â ˆ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∏ Î. §˘ÎÔ‰‹ÌÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Ë Ù¤¯ÓË Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙËÓ ·Á·Ô‡Ó Ôχ, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜, ÓÈÒıÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ¯·Ú¿. 줂·È· ÂÚÁ·Û›· ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‚ÚÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË Û ÌÈ· Â·Ú¯È·Î‹ fiÏË, fiˆ˜ Ô μfiÏÔ˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‹Úı·Ì Û Â·Ê‹, ¤¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ ‚·ÛÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ··Û¯fiÏËÛË” .

∞fi Ù· Û¯ÔÏ›· μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘

¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ì·ıËÙÒÓ Δ∏¡ ¶¤ÌÙË 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·fi

ÙȘ 10 ¤ˆ˜ ÙȘ 12 ÙÔ Úˆ›, Ì·ıËÙ¤˜ ·fi fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÚ›· Ì ٷ Ô‰‹Ï·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ‰Ú¿ÛË Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌÒÓÙ·˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÌ·È” Î·È ·ÊÔÚ¿ ı¤Ì·Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ fiÏË, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÈÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Û˘ÓÔ‰ÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ë ÔÚ›· ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ı· ·Ó¤‚ÂÈ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÚÙ¿ÏË ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ·fi ÎÂÈ ı· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ŒÂÈÙ·, ·fi ÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ı· ηÙ¢ı˘Óı› ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. ™ÙËÓ ÔÚ›· ·˘Ù‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰›ÓÔ˘Ó Ê˘ÏÏ¿‰È· Ì ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷÛÙËÌ·-

ٿگ˜ Î·È ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ fiÏ˘, fiÔ˘ ı· ÂȉÒÛÔ˘Ó „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ΔÔ „‹ÊÈÛÌ· ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÚÂȘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ √Ì¿‰Â˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÙÔ˘ 1Ô˘ °/Û›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ì ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¶¿ÙÚ· Î·È πˆ¿ÓÓË ∫·Ú·Ê¤ÚË, ÙÔ˘ 7Ô˘ °/Û›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ì ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· ÷ÏÔ‡ÏË Î·È ∂ÈÚ‹ÓË ∞Ó‰Ú¿ÎÔ˘, Î·È ÙÔ˘ 2Ô˘ °∂§ μfiÏÔ˘, Ì ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ∞Ó‰Ú¤· ™˘ÎÈÒÙË Î·È πˆ¿ÓÓË ™·Ï·ÌÔ˘Ú›‰Ë. ™ÙËÓ ÔÚ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÎÈÓËÙÈο ·Ó·‹ÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “πfiηÌÔ˜” , ÂÓÒ ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ˘Ô‚ÔËıËÙÈο ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘

ª·ÁÓËÛ›·˜. “™Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù¤ÙÔȘ Ô˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÔÏ›ÙË... ∫¿ı ‰Ú¿ÛË Ô˘ Û˘ÓÙ›ÓÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÚˆÁÔ‡˜ Î·È Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ÙÚ›· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ¤Ú¢ӷ Î·È ÌÂϤÙË ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, Û˘ÓÂÚÁ¿-

ÛÙËηÓ, ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó È‰·ÓÈο Î·È ÙÒÚ·, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ‰˘Ó·ÌÈο Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ Ô ·˘ÚÈ·Ófi˜ ÔÏ›Ù˘;” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ˘‡ı˘ÓË ™¯ÔÏÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î. ∫È΋ ¢·ÓÈËÏ›‰Ô˘. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. °. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Ì ٷ Ô‰‹Ï·Ù¿ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡Ó ÛÙfi¯Ô ÔÏÏÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓıÚÒˆÓ ˘‡ı˘ÓˆÓ , ÂÓËÌÂڈ̤ӈÓ, Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” . ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ πÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë Î. ¶·˘Ï›Ó· ÷Ù˙ËÛ¿‚‚· ‰‹ÏˆÛÂ:

“™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ú¿ÛË ÂÂȉ‹ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ “πÛfiÙËÙ·˜” ·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÔ˘Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·„˘¯‹ ÙÔ˘˜ (¿Úη, Ï·Ù›˜, Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ). √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ù· ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÂÌfi‰È· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ ÌÔÚ› ·‡ÚÈÔ Ó· ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÂÌ¿˜” .

√È ÙÚ›¯Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›·...

Ô ∫Ô˘Ú¤·˜ Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞¯ÂÈÏ·Ú¿˜

¶∞°∞™ø¡ 41 & √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√À | Δ∏§.: 24210 39633

∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 50, μfiÏÔ˜, Ù. 24210 70138


¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ M∞°¡∏™π∞™

20

KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÔÏÏÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ

ŒÚÁ· ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÓÔ‹˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Â ·ÚÎÂÙ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı›, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÚԯȿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· ‚ÂÏÙÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜, ÂÓ‰˘Ó·ÌÒıËÎÂ Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ó¤Â˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘.

∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ, Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙÔ˘ ƒÔÏÔÁÈÔ‡, Ë Â¤ÎÙ·ÛË Î·È Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ÙÔ μÈÔÏÔÁÈÎfi ∫·ı·ÚÈÛÌfi, Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ À¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ó˘ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÂÓÒ Ì¤Û· ·fi ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ı· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙÔ ∂¶∞§. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ï‹ıÔ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÓÔÈ·, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ·¤ÎÙËÛ ϤÔÓ Ó¤· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ηٷʤڷÌÂ Î·È ˘ÏÔ-

ÔÈ‹Û·Ì ¤Ó· ÙÈÙ¿ÓÈÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ı¤Û·Ì Û ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ Û¯¤‰Èfi Ì·˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∫·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ·ÍÈÔÔÈ‹Û·Ì ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ‚·ıÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ì ¤ÚÁÔ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ªÂ ÙËÓ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙË ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ì·˜ Î·È ÙË Û˘Ó¯‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηÙÔÚıÒÛ·Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË, ÊÈÏÈ΋ Î·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË ÎˆÌfiÔÏË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ˙ËϤ„ÂÈ Û ٛÔÙ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2.500.000 ¢ÚÒ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ À¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ó˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ π°’ ∂ÊÔÚ›·, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 450.000 ¢ÚÒ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏÈο ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌfi˜, ÂÈÛ΢‹ ¯ÒÚˆÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο, ·Ó·-

η›ÓÈÛË ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ÚÔÌ‹ıÂÈ· ∏/À, ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È „‡Í˘, ۯ‰ȿÛÙËÎÂ Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠӤԘ ¯ÒÚÔ˜ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙÔ °Ú·ÌÌÈÎfi ÕÏÛÔ˜. ™Ù· ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÍÂΛÓËÛÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 635.000 ¢ÚÒ, ˘‹ÚÍ ÛıÂÓ·Ú‹ ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ÂÓÒ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∂ÚÁ·Ï›ˆÓ. ™ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 322.000 ¢ÚÒ, ÂÎÔÓ‹ıËÎ·Ó ÌÂϤÙ˜ Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ¤ÚÁ·, fiˆ˜ Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™Ù·‰›Ô˘, ·Ó¿Ï·ÛË ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘, ·Ó¿Ï·ÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ À¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ó˘, Ê˘ÙÔÙ¯ÓÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÈÛfi‰ˆÓ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Û˘ÓÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î·È ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·‡ÏÂÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ π.¡. ∞Á›Ô˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜ Î·È ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜.

°È· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜, ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·ÌÈ·ÓÙÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Ì ÙÔ μÈÔÏÔÁÈÎfi ∫·ı·ÚÈÛÌfi. ™Ù· ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÔÈ ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ∫·ÙÔÈ˘, ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Î·È º·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÚ›‰Â˜ Ê·ÁËÙÔ‡, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÚÔÊ›· Û ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ̠ÓÔÛËχÙÚÈ· ÙÔ ∫∞¶∏, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÓ‹Ì˘. ™ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ∂™¶∞ ÙÔ ∂¶∞§ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 3.500.000 ¢ÚÒ Î·È ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜, ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ‚Ú·‚›· Û ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Û ·ıÏ‹Ì·Ù·, ÂÁηٷÛÙ¿-

ıËÎÂ Î·È ÂÂÎÙ¿ıËΠÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô WiFi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë Î·È ˘‹ÚÍ ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ∞ÎfiÌË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔ˘Û›Ԣ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·Ï·, ˘‹ÚÍÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û˘ÛÙ¿ıËΠۇÏÏÔÁÔ˜ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙȘ

‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¤ÁÈÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ηÚÓ·‚·ÏÈÔ‡ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÂÓÒ ‰fiıËÎ·Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∞ÎfiÌË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ‰È·ÓÔ›¯ıËÎ·Ó ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·ÛÙÈÎfi ÈÛÙfi, ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒıËÎ·Ó Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ó¤· ˘‰ÚfiÌÂÙÚ· Î·È Û˘ÓÙËÚ‹ıËÎ·Ó Ù· ·ÏÈ¿, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ¤ÁÈÓÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. Δ¤ÏÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÂÈÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ÂÓÒ ÙÔÓÒıËÎÂ Ë Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘ Ì ÙÔ ™Ù¿ÚÈ °ÎÚ·ÓÙ.

∞fi ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ¤ˆ˜ Î·È 30%, ·ÚfiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 15%

¶ÙÒÛË ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ª∂Ãπ Î·È 30% Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ôχ fiÌÔÚÊˆÓ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙÒÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ, fiˆ˜ η̤ÏȘ, Á·Ú‰¤ÓȘ, ·fi ÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ, ÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ηٿ 15%. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ë Û˘ÓÂ·ÁfiÌÂÓË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÒÏËÛ˘ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ‰ÂÓ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· Ì‹Ï· Î·È Ù· οÛÙ·Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·Ó¤ÌÔÚ-

Ê· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂Λ, fiÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο οı Û›ÙÈ, οı ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¿Óˆ ·fi 150 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÒÏËÛË ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Â›Ù ÛÙÔ ¯ÔÓ‰ÚÈÎfi ›Ù ÛÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ. ∫·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, Â›Ó·È Ë ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË, ηıÒ˜ ÙÒÚ· Ù· Û›ÙÈ· ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ‚ÂÚ·ÓÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·˘ÏÒÓ ÙÔ˘˜ Ì Ӥ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ηıfiÙÈ ÙÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ¿ÓÙÔÙÂ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ

ηϋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ‰ÒÚÔ. 줂·È· Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÈÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË, ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì Ôχ¯ÚÔÓË ‰Ú¿ÛË, Ô˘ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ʤÙÔ˜ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÙÒÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ë Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙËÓ ‹‰Ë ÌÂȈ̤ÓË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ¤Ú˘ÛÈ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÓËÏ›Ô˘ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì Ôχ¯ÚÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Ë

Ì›ˆÛË ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ 30% ʤÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ¯ÔÓ‰ÚÈÎÒ˜ Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ. ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÂȉ‹ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ˘‹ÚÍ ÌÈ· ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ¿ÓÙÔÙ Û Â›Â‰Ô ¯ÔÓ‰ÚÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ٷ Ê˘ÙÒÚÈ·. ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ Ë Î›ÓËÛË ¤ÂÛ ¿ÏÈ Î·È ÙÒÚ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο ˘¿Ú¯ÂÈ Î›ÓËÛË, ηıÒ˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ï-

Ï¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙËÓ fi„Ë ÛÙÔ˘˜ ·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ‚¤‚·È· Â›Ó·È ˆ˜ Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂÌfiÚÂ˘Ì·” . °·Ú‰¤ÓȘ, η̤ÏȘ, Ì·ÓfiÏȘ Î·È ¿ÏÏ· Ôχ fiÌÔÚÊ· ›‰Ë ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙȘ ·˘Ï¤˜, ÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ÔÏϤ˜ ‰Âο‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ÂÍ·ÚÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. 줂·È· ¯ÚfiÓÔ

Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·, Î·È ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ¤¯ÂÈ ÌÂȈı›. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ʤÙÔ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÂÚ›Ô˘ 15%. ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÓËÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜, ÔÈ Ôԛ˜ η٤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 300.000 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ªfiÓÔ ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È 50-60 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ M∞°¡∏™π∞™

21

KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ “∞‰¤ÛÌ¢ÙË ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¡. ¶ËÏ›Ô˘”

¡¤ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì ¡. ºÔÚÙÔ‡Ó· ¶

ÚfiÛˆ· Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÌÈ· Ó¤· ·ÓÙ›ÏË„Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÌÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë fi¯È ·Ï¿ ÚÔԉ¢ÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Â˘ı‡ÓË Î·È ÎfiÛÙÔ˜, Û˘ÌÔÚ‡ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙËÓ “∞‰¤ÛÌ¢ÙË ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¡. ¶ËÏ›Ô˘” , ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ó¤· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰È·ÌÔÚʈı›. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: ª¤Û· ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚfiÛˆ· ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘, Ì ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ¤ÙÔÈÌ· Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜, ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ӛ΢ ÁÈ· ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·. ªÈ· Ï·ÙÈ¿ Û˘ÌÌ·¯›· ·ÏÒÓÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Â‰Ò ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. ∏ “∞‰¤ÛÌ¢ÙË ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘” ˆ˜ ·Ú¿Ù·ÍË Â˘ı‡Ó˘, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÂÏ›‰·˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÙÔÏÌËÚÔ‡ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ, ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŒÓ· Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ı· ·ÔηıÈÛÙ¿ ıÂÛÌÈο ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ı· ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Ô-

ÏÈÙÒÓ. ŒÓ· Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ηÏÏÈÂÚÁ› ÌÈ· Ó¤· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ªÈ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ∏ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi, ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ì¤Û· ÛÙ· ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÔÚ¢fiÌ·ÛÙ Ì fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË, ÂÓˆÙÈ΋ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÛÙÂÓ¤˜

ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚȯ·Ú·ÎÒÛÂȘ, ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ ۷ʤ˜ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ì fiÚ·Ì· Î·È Û¯¤‰ÈÔ. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ˘‡ı˘Ó˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Î¿ı ÚÔÛ‰ÔΛ·. √È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Â˘Ú‡Ù·Ù˜ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂȘ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ‰È¢ڇÓÂÙ·È. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “∞‰¤ÛÌ¢ÙË ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¡. ¶ËÏ›Ô˘” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ù· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜. ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “∞‰¤ÛÌ¢ÙË ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¡. ¶ËÏ›Ô˘” , ηψÛfiÚÈÛ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ¡Ùfi‚·. √ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ Î. μ·ÎԇϷ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Û˘ÌÔÚ¢Ù› Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÊÂÙÒÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÎÈ ¿ÏϘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜, Ì ‰È¿ıÂÛË Î·È ı¤ÏËÛË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿. ™‹ÌÂÚ·, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏϘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘ÂÚηχ„ÂÈ fiϘ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ì ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ÂÈÙÚÂÙfi fiÚÈÔ ÙˆÓ 102 ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È fiϘ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. √È Ó¤Â˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜, Ì ÙÈ Ôԛ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Êı¿ÓÂÈ ϤÔÓ ÙÔ˘˜ 86, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜: ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ∏Ï›·˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÊÂÙÒÓ: ™˘Ú·ÁÒ ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫ˆÛÙÔ‡ÏÈ·. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ªËÏÂÒÓ: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∑·˙¿Ó˘, ªÂÏˆÌ¤ÓË ºˆÙÈ¿‰Ë. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™ËÈ¿‰Ô˜: ª·Ú›· ™ÊÂÓÙ˙Ô‡ÚË, º·Ó‹ ª·˝ÏË. ™’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Û οı ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·. ∞ÍÈÔÔÈԇ̠ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó, ÙȘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÌÂÈڛ˜, ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰Ú¿ÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

¢ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ÁÈ· ¤‚‰ÔÌË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿

ƒ¿ÏÈ ŸıÚ˘˜ ·fi ÙË §¤Û¯Ë ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Δ√À™ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ı·

¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∏ §¤Û¯Ë ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ¤‚‰ÔÌË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ƒ¿ÏÈ ŸıÚ˘˜ Î·È ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ¿ÚÙÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ŸÏÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ê› ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, fiÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ 7Ô ƒ¿ÏÈ ŸıÚ˘˜. °È· ¤‚‰ÔÌË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë §¤Û¯Ë ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· Ô˘ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ·fi ƒ¿ÏÈ ™ÚÈÓÙ Û ƒ¿ÏÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘. √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ¤ÚÛÈ, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙȘ 24 ÙÔ 2013 ÙÒÚ· ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 30, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜. ∞ÈÙ›· ·ÛÊ·ÏÒ˜ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜

Â›Ó·È Î·È Ë ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ƒ¿ÏÈ ŸıÚ˘˜. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ƒ¿ÏÈ ∞ÎÚfiÔÏȘ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙÚ¿ Î·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂‡ÏÔÁ·, ÏÔÈfiÓ, ÔÏÏÔ› Ô‰ËÁÔ› Â¤ÏÂÍ·Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· Ì ‰ÈÂıÓ‹ ·›ÁÏË, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ƒ¿ÏÈ ∞ÎÚfiÔÏȘ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Û ‰‡Ô ÛÂÚ› ·ÁÒÓ˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ˆ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ¿„ÔÁÔ˘ Ú¿ÏÈ. ∏ §¤Û¯Ë ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙfiÛÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ (ΔÚÔ¯·›·, ∂∫∞μ, ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋), ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂÍ·¯ı› ¤Ó·˜ fiÌÔÚÊÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ı·٤˜. ™ÙÔ 7Ô ƒ¿ÏÈ ŸıÚ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÔ˘‰·›· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ¶ÚÒÙÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·˘Ùfi ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ì Mitsubishi Evo 9, Ô˘ ÌÂÙÚ¿ ¤ÓÙ ӛΘ ÛÙȘ ¤ÍÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∂›Û˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ μ·Ï·‚¿Ó˘, ΔÛ·Ì¿˙˘

Î·È ∫·Ú¿ÓÔ˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi μÔÏÈÒÙ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ‰È·‰ÚÔ̤˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ¤ˆ˜ ÙÔ ΔÛ·Ù¿ÏÈ (Ì‹ÎÔ˘˜ 18 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ) Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÔÎΈÙÔ‡˜ ¤ˆ˜ ÙÔ ·ÏÈfi ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ (Ì‹ÎÔ˘˜ 7 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ). ∏ ÂÎΛÓËÛË ı· ‰Ôı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 13.30. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi.

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 09:30 ∂ÎΛÓËÛË ·ÁÒÓ· ·fi ÙÔ ™∂à 0 ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. 13:22 ΔÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÂÏÈÎfi˜ Δ¯ÓÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ Parc Ferme ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ù¯ÓÈο ı¤Ì·Ù· Ï‹ÁÂÈ 15 ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. 14:00 μ’ ™˘Ó‰ڛ·ÛË ∞ÁˆÓÔ‰ÈÎÒÓ (°Ú·ÌÌ·Ù›·).

14:30 ¢ËÌÔÛ›Â˘ÛË ∞ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ (°Ú·ÌÌ·Ù›·). 15:00 ∞ÔÓÔÌ‹ ∂¿ıÏˆÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

¢È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ú¿ÏÈ ∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ŸıÚ˘Ô˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÏfiÁˆ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ ƒ¿ÏÈ ŸıÚ˘˜.

Δ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “ŸÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· ÙÔ ¡. ¶‹ÏÈÔ” ª∂ ÙËÓ È‰Ú˘ÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “ŸÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· ÙÔ ¡. ¶‹ÏÈÔ” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ: ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜: ∞ÎÚ›‚Ô˘ ∞ÛËÌÒ, ∞Ï›‰Ë˜ ∑‹Û˘, ∫·ÓÙ·Ú¿Î˘ πˆ¿ÓÓ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶¿ÓÙÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ¶·ÚÚËÛÈ¿‰Ë-§È·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ƒ›ÙÛ·, ¶·Ù·Á¿˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶Ô˘ÚÓ¿Ú·˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, æ·ı¿˜ ∏Ï›·˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÊÂÙÒÓ: ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞ÓÙÚÈ¿Ó·, °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∂˘·ÁÁÂÏ¿Î˘ πˆ¿ÓÓ˘, ∑·˙·Ó‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∑·¯·Ú›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∑·¯·Úfi˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ª·ÌÔ‡¯·˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ª·Ù˙·ÊϤÚ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ªÔ˘Ê›‰Ë-¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫·ÏÏÈfiË, ¡ÙfiÏÈ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, •˘Ú¿Ê˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ™È¿Ú· ¢‹ÌËÙÚ·, ™ÔÊÈ¿‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘, ™·ÓÔ‡ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ™Ù·ı·Ú¿ÎÔ˘ ª·Ú›·, ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ªËÏÂÒÓ: ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, μȉԇÚË ª·Ú›·, μÔÁÈ·Ù˙‹ ∞ÚÁ˘ÚԇϷ, ¢È·ÎÔ˘Ì‹ ª·Ú›·, ¢È·Ó¤ÏÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∫ÔÏÔÙÔ‡ÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫‡ÚÔ˘-ΔÛȿη ∂ϤÓË, §·Ì·‰¿Ú˘ πˆ¿ÓÓ˘, ª¤˙Ô˘ ÕÓÓ·, ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘, ¶·Ô˘ÙÛ‹ ÕÛ·, ¶ÈÏ¿ÙÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ¶Ô‰¿Ú·-¶Ï·Î¿ ¡Ù›Ó·, ™Ù¤ÏÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™ËÈ¿‰Ô˜: μÔ˘Ú‚Ô‡ÏÈ· ∂˘ÁÂÓ›·, °È·Ï›‰Ë÷ÚÌ¿ÓË ¡Ù¤Ì˘, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ªÈ¯¿Ï˘, ¢·ÌÈ·Ó¿Î˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∑·Ê›Ú˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓË-∫ȷϤ ∂ϤÓË, §¿ÓÙ˙Ô˘-¡›ÎÔ˘ ∞Û·Û›·, ª¿ÌÌ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ª·ÌÔ‡¯·-•˘ÓÔÁ·Ï¿ ∞ıËÓ¿, ªÈ¯¿Ï˘ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ª·Û‰¿Ó˘ πˆ¿ÓÓ˘, ªˆ˘ÛÈ¿‰Ô˘ ™ÔÊ›·, ™ÂÚÛ›ÓÔ˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ΔÛÈ¿Ì˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘: °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ πˆ¿ÓÓ˘, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫ÔÙÙ¿ ª¤ÓË, ∫ˆÛÙ·Ó¿ÛÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, §ÂÌÔÓ‹˜ ÕÁÁÂÏÔ˜, ª·Ú·‚¤ÏÈ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ªÈÓÙÈ‚›ÓÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚԇϷ, ΔÛÈ‚ÂϤÎÔ˘-∫·ÓÙ·Ú¿ÎË ƒÔ‡Ï·.

SUPERMAGAZZENO Import Shoe & Leather Shop 2nd November & Xenofontos Str (building TEE), 383 33 Volos, Greece tel.: +30 24210 20432, fax: +30 24210 29873 e-mail: supermagazzeno@gmail.com

Δ∏§.: 24280 92446 - ∫π¡.: 6985024014 ∞°ƒπ∞ μ√§√À


T√ B∏ª∞ T√À A§ªÀƒ√À

22

KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· “Let’s do it Greece 2014”

∂ÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

™ ™ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ 25Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ™Δπ™ ·Ó·ÚÚȯËÙÈΤ˜ ›ÛÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÙÔ 25Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ (‰˘ÛÎÔÏ›·-Ù·¯‡ÙËÙ·-bouldering), ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 12 Î·È 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ∂√™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂.√.√.∞. Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: √È ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Û ‰˘ÛÎÔÏ›· (ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 10 ÙÔ Úˆ›) Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· (ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·) ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ bouldering (ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 9 ÙÔ Úˆ›) ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙËÓ ›ÛÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ “∫Ô˘Ú›” . ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜, ÂÊfiÛÔÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ ÂÁ·ÎÏÈÔÈ Ù˘ ∂.√.√.∞., ÂÓÒ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂.√.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ FAX 24220 26280, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· mailinfo@eosalmyrou.gr ‹/Î·È eos.almyrou@gmail.com, ¤ˆ˜ ÙȘ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 17:00. ¢ËÏÒÛÂȘ ÂÏÏÈ›˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÈÛ˘Ó·ÙfiÌÂÓË ÊfiÚÌ· ‰‹ÏˆÛ˘ Î·È ¤Ú·Ó Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜. √È ·Ú¯ËÁÔ› ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ú¯ËÁÒÓ Î·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù· ‰ÂÏÙ›· ˘Á›·˜ ıˆÚË̤ӷ ·fi È·ÙÚfi ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2014, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‚‚·›ˆÛË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∞. ∞ÁÒÓ·˜ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ - ¢˘ÛÎÔÏ›·, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 09.30 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. μ. ∞ÁÒÓ·˜ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ - Δ·¯‡ÙËÙ·, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 16.30 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. °. ∞ÁÒÓ·˜ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ - Boulder, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 08.30 ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ “∫Ô˘Ú›” ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÔ˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÙÔ Â›ÛËÌÔ ˆÚÔÏfiÁÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ οı ·ÁÒÓ·, ı· Á›ÓÂÙ·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Ï›ÛÙ˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ™ˆÌ·Ù›· Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË Û‡Û΄Ë, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù‹˜.

¢ˆÚ¿ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·fi ÙËÓ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” ∏ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” ·Ú·¯ÒÚËÛ ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘, ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 114 ‚È‚Ï›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚È‚Ï›· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡, ΢ڛˆ˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰ˆÚ¿, ÙÔ˘ È‰Ú˘ÙÈÎÔ‡ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” , ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ∫ÒÛÙ· ¶ÚÈ¿ÎÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ, Ì ÂΉfiÙË - Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘, μ·Û›ÏË Δ·ÎÙÈÎfi, Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·, Ì ٛÙÏÔ “£ÂÛÌÔ› & ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜” . ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ·fi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “μÔ‡ÏÁ·ÚË” .

ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ “Let’s do it Greece 2014” , ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™Â fiÏÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ‰Ú¿ÛÂȘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ·Ú·ÏÈÒÓ, Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·fi ÙȘ 10 .Ì. ¤ˆ˜ 1 Ì.Ì.

™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “™·˜ ηÏԇ̠ӷ ÛÙËÚ›ÍÂÙ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Ì·˜ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ‰Ú¿Û˘ Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·fi ÙȘ 10 .Ì. ¤ˆ˜ 1 Ì.Ì. ∞˜ ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ ‰Ú¿ÛË “Let’s do it Greece 2014” ÁÈ· ¤Ó· ηı·Úfi Î·È ‚ÈÒÛÈÌÔ ¢‹ÌÔ” . √È ™‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÙÔÌ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: -∏ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” , Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ¶ÂÚȯÒÚˆÓ “∏ ™Ù¿ÓË” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ‰¿ÛÔ˘˜ “∫Ô˘Ú›” . -∏ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ¶ÙÂÏÂÔ‡ “∞ÈÔÏ›˜” Ô˘ ı· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› ÛÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡.

™ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ “Let’s do it Greece 2014”, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

-√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ Ï·Ù›·˜ (¿ÚÎÔ˘) ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ. -√ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶·Ú·Ï›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. -√ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” Ô˘ ı· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔȘ ·Ú·¿Óˆ ‰Ú¿ÛÂȘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·

Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜: Δ· ¢ËÌÔÙÈο ™Ô‡Ú˘, ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· 2Ô, 3Ô Î·È 5Ô ¢ËÌÔÙÈο ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ù· 1Ô Î·È 2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. Δ· ·Ú·¿Óˆ Û¯ÔÏ›· ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔ·‡ÏÂÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ - Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ - ¯ÒÚˆÓ (¿Úη).

∏ ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ”

, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ηÌ¿ÓÈ· “Let’s do it” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ “flÚ· ÁÈ· ¢Ú¿ÛË” , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. Δ· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” ı· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰¿ÛÔ˜ “∫Ô˘Ú›” Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ, fiÔ˘ ·fi ¤Ú˘ÛÈ Î·È Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. ∂›Û˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ ‰Ú·È˙ÈÓÔÔ‰‹Ï·ÙÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ʛψÓ. ΔÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú› Â›Ó·È ¤Ó· ÙÔ›Ô Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Í›·, ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙ԇ̔ .

ΔÔÓ›˙ÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¡ÈÎ. ΔÛ·Ó‹˜

∂ÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÏ·Á‹˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∂ÓˆÙÈ΋ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫›ÓËÛË Î·È Ô ˘. ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. ΔÛ·Ó‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘. ∏ ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∫›ÓËÛ˘, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ “∂ÓˆÙÈ΋ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫›ÓËÛË” ÙËÓ ‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰È·Ó‡Û·ÌÂ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙȘ 28/3 ÛÙËÓ ∞Ó¿‚Ú·, ÛÙȘ 2/4 ÛÙË ™Ô‡ÚÙË Î·È ÛÙȘ 4/4 ÛÙÔ ¶ÙÂÏÂfi. √ ˘. ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. ΔÛ·Ó‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ï‡ÂÈ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜: “ŒÓ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì¤Û· ·fi ÙÚÂȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: ¶ÚÒÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ΔÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜: ¶ÚÒÙÔ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Ù·

™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π

ΔÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÚÔ˘Û›·Û Û ‰ËÌfiÛȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û ™Ô‡ÚË, ¶ÙÂÏÂfi Î·È ∞Ó¿‚Ú· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡ÈÎ. ΔÛ·Ó‹˜

¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› ÂÈϤÔÓ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ˘ÏÈο Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÌÂÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. - √È Ï·˚Τ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Û οı ¢ËÌÔÙÈ΋ Î·È ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÈÂÚ·Ú¯Ô‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó 3 ÙÔÈΤ˜ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›Â˜ ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ Î·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ (Ì›· ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· Ì ¤‰Ú· ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi, Ì›· Ì ¤‰Ú· ÙË ™Ô‡ÚË Î·È Ì›· Ì ¤‰Ú· ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ Î·È

ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ∞Ó¿‚Ú·˜) Î·È 2 ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›Â˜. ΔÚ›ÙÔ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û·ÊÒ˜ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·›˙Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜. ¢Â‡ÙÂÚË ‰È¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜” . ∞Ó¤ÊÂÚÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ΔÚ›ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ô ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfi˜, ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi˜ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋

‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù·: ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 30 ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 20 ·ıÏËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ Û¯Â‰fiÓ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›·, ÔÌ¿‰Â˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î.¿. √È ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÁÈ·Ù› Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÂÓÈ·›· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ·ıÏËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÂÓÒ Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÒÓ” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙË ™Ô‡ÚË Ô Î. ¡. ΔÛ·Ó‹˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∏ ∂.¢.∫. Â›Ó·È ÍÂοı·Ú· ˘¤Ú Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ¡ËˆÓ Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ô˘ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ. ŸÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË “™ÙfiÌÈÔ” Ù¿¯ıËΠÍÂοı·Ú· ηٿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ·Ó ˘ÏÔÔÈËı› ı· ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ı· ÂÈʤ-

ÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ı· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ·ÏÈ›·, ÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙË ¢∂∏ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∂ÓˆÙÈ΋ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ªÈ· Ó¤· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¢∂∏ ı· Â›Ó·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ∫·Ïԇ̠ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙËÓ Èı·Ó‹ Ó¤· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ˆ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó” .


● 6.4.2014

¢IA¢POME™ ¢IA¢POME™ Ù¤¯Ó˜/ÈÛÙÔÚ›·/ÚfiÛˆ·/ÎÔÈÓˆÓ›·/ÔÏÈÙÈ΋

E‚‰ÔÌ·‰È·›· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜

Άρωμα Μπελ Επόκ στο Βόλο Οι γυναίκες της πόλης και οι τάσεις της “όμορφης εποχής”

90 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ “™˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡”

∞ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÂÓÈ¿ ÚÔÛʇÁˆÓ

ÛÂÏ. 2

ÛÂÏ. 8, 9


2/ AÊȤڈ̷ ¢IA¢POME™ / 6 A¶PI§IOY 2014 (24)

ªÂ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÏfiÁÔ Î·È ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜

Αφιέρωμα στην πρώτη γενιά προσφύγων ™

°ÂÓȤ˜ Την άνοιξη ευνοούνται οι πρωτοβουλίες καθαρισμού παραλιών, όπως η κίνηση της ομάδας εθελοντών “Let’s do it Greece” που βρίσκεται σήμερα σε εξόρμηση στα ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Πευκάκια. ƒ¿ÏÏË Mε εκδηλώσεις για το περιβάλλον στις οποίες παίρνουν τη σκυτάλη το επόμενο διάστημα και οι μαθητές υπενθυμίζεται με έμφαση πως η ανθρώπινη δραστηριότητα οφείλει να λαμβάνει υπόψη την αποφυγή της ρύπανσης. Με κατάλληλη διαχείριση των φυσικών πόρων ώστε να διατηρούνται και να αναπαράγονται στο μέλλον. Είναι δικαίωμα των επόμενων γενεών να ζήσουν σε ένα φυσικό περιβάλλον που θα εξασφαλίζει ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο. Καθώς είναι ανοιχτή η πρόκληση του “περιβαλλοντικού ήθους” στη χρήση αγαθών και υπηρεσιών που ικανοποιούν βασικές ανάγκες κι ενώ ολοένα περισσότεροι συνειδητοποιούν την ανάγκη μέριμνας για το περιβάλλον, ήδη έχει παραβιαστεί ασύστολα ένα άλλο άγραφο συμβόλαιο ανάμεσα στις γενιές: Τεράστια χρέη, δημόσια και ιδιωτικά συσσωρεύτηκαν μέσα σε λίγες δεκαετίες. Διακινδύνευσαν τα συμφέροντα όχι μόνο τωρινών, αλλά και μελλοντικών γενεών. Το αποτέλεσμα της μετάθεσης των συνεπειών στο μέλλον δεν ήταν απλά άδικο για τους νέους, αλλά και οικονομικά επιβλαβές για όλους. Οι πάντες, με πρώτους τους άνεργους ένιωσαν τις συνέπειες μιας κρίσης, που απλά καθυστέρησε να εμφανιστεί επειδή στο μεταξύ υπήρχε ένας πακτωλός επιδοτήσεων και δανείων. Ο συνεταιρισμός μεταξύ γενεών έχει πολλές διαστάσεις. Για να μη μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το χάσμα ας πέσει προς το παρόν το βάρος τουλάχιστον στην περιβαλλοντική διάσταση. Με δεδομένο πάντα πως τα μέλη κάθε κοινωνίας οφείλουν να μη λησμονούν όσα έλαβαν από τους προγόνους τους, αλλά και όσα οφείλουν στους απογόνους τους. rallis@e-thessalia.gr

τη μνήμη της πρώτης γενιάς προσφύγων και στην ίδρυση του προσφυγικού “Συνοικισμού” στη θέση Ξηρόκαμπος, το 1924 είναι αφιερωμένη η μουσική εκδήλωση με συνοδεία λόγου και εικόνας, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στις 19.30, στο ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο Ν. Ιωνίας στο Πολιτιστικό Κέντρο (Μανδηλαρά-Σταδίου). Την εκδήλωση διοργανώνει η Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου. Την επιμέλεια της παράστασης έχει ο συγγραφέας Θωμάς Κοροβίνης, ενώ το μουσικό μέρος επιμελείται ο Θανάσης Δραγάνης με τη συνεργασία του συλλόγου ΕΔΡΑΜΕ “Παν. Αχειλάς” . Οι θεατές της παράστασης μέσα από κείμενα του βραβευμένου μικρασιάτη συγγραφέα Παναγιώτη Κατσιρέλου θα παρακολουθήσουν τη δημιουργία του προσφυγικού συνοικισμού, την εξέλιξή του και την καθημερινή ζωή των πρώτων κατοίκων του. Οι αφηγήσεις θα εναλλάσσονται με μουσική που θα περιλαμβάνει τραγούδια μικρασιατών συνθετών, τα οποία γράφτηκαν στην Ελλάδα, αλλά και τραγούδια από τις “πατρίδες” που ακούγονταν στους προσφυγικούς συνοικισμούς. Τα τραγούδια θα αποδώσουν ο Θωμάς Κοροβίνης, η Μαρία Φωτίου και ο Στράτος Μεγγές, ενώ η ορχήστρα θα αποτελείται από τους Χρήστο Δασκαλόπουλο (βιολί), Ζήση Γεωργαλιό (κανονάκι), Θανάση Δραγάνη (ούτι), Γιάννη Καραμανιόλα (κόντρα μπάσο), Δημήτρη Γούλια (κιθάρα) και Κωνσταντίνο Γεωργίου (κρουστά).

∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡ “™˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡” ÛÙÔ μfiÏÔ Μετά τη τραγική λήξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας, κύματα προσφύγων κατέφθασαν στο λιμάνι του Βόλου. Η επιτακτική ανάγκη για την άμεση στέγαση των 13.773 προσφύγων οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου προαστίου του Βόλου, του συνοικισμού της Νέας Ιωνίας. Η θεμελίωση του συνοικισμού έγινε στη χέρσα γη του Ξηρόκαμπου, όπου ξεκίνησε η οικοδόμηση των πρώτων προσφυγικών σπιτιών που χτίστηκαν κατά οικοδομικά τετράγωνα. Στη διάρκεια των επόμενων ετών και μέχρι το 1938 χτίστηκαν σταδιακά 2.071 σπίτια. Η περιοχή πήρε επίσημα το όνομα Νέα Ιωνία το 1947, όταν μετατράπηκε σε Δήμο και ξεχωριστή πόλη. Η ίδρυση του “Συνοικισμού” αποτελεί την πρώτη οργανωμένη μεγάλης έκτασης προσπάθεια στην περιοχή για την αστική αποκατάσταση των προσφύγων, δύο μόλις χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Την ίδια χρονιά, ιδρύθηκε η “Νίκη Βόλου”, η προσφυγική ομάδα της πόλης, ενώ ξεκίνησε και η πρώτη επένδυση με την ίδρυση του Μεταξουργείου Ετμεκτζόγλου.

δήλωση θα τιμηθεί η μνήμη του Παναγιώτη Κατσιρέλου, του βραβευμένου συγγραφέα που έζησε και δημιούργησε στη Νέα Ιωνία. Ο Παν. Κατσιρέλος ήταν στην πρώτη γενιά των προσφύγων. Εκείνων των ανώνυμων ηρώων, που δυναμικά και με πίστη στη ζωή αντιμετώπισαν τον ξεριζωμό από την πατρίδα και πέτυχαν τη δύσκολη ένταξη σε μια νέα. Το λογοτεχνικό του έργο είναι καθαρά βιωματικό. Είναι περιγραφή της “οδύσσειάς” του από τη Σμύρνη (1915-1922) στην Καστέλα του Πειραιά (1922-1923), στην Αργαλαστή Πηλίου (1923), στον Ξηρόκαμπο Βόλου (1924-1932), στην Κοκκινιά του Πειραιά και στην Καλλιθέα των Αθηνών (1933-1935), από το 1936 στον Προσφυγικό Συνοικισμό Ξηροκάμπου Βόλου και αργότερα μέχρι το θάνατό του στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. Η εκδήλωση “90 χρόνια Νέα Ιωνία” , που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Απριλίου στις 19.30 στο νέο Θέατρο της Νέας Ιωνίας, παντρεύει τη μουσική και το λόγο των προσφύγων πρώτης γενιάς και είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

√È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ E¶IME§EIA: ¢HMHTPH™ PA§§H™ KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA: TA™OY§A ™. A§M¶ANH

∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫·ÙÛÈÚ¤ÏÔ˘ Παράλληλα - και με αφορμή τα 7 χρόνια από το θάνατό του - στην εκ-

Ο συγγραφέας Θωμάς Κοροβίνης, που έχει την επιμέλεια της εκδήλωσης, έχοντας υπηρετήσει ως φιλόλογος από το 1988 έως το 1996 στο

Ζάππειο και το Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Κωνσταντινούπολης, ερευνά εδώ και χρόνια πτυχές του ελληνικού και του τουρκικού λαϊκού πολιτισμού καθώς και τις σχέσεις μεταξύ τους. Έγραψε τα βιβλία: “Τουρκικές παροιμίες” , “Κανάλ ντ’ Αμούρ”, “Τα πρόσωπα της Σωτηρίας Μπέλλου” , “Φαχισέ Τσίκα” , “Σκανδαλιστικές και βωμολοχικές ελληνικές παροιμίες” , “Κωνσταντινούπολη, λογοτεχνική ανθολογία: Τούρκοι ποιητές υμνούν την Κωνσταντινούπολη” , “Ο Μάρκος στο χαρέμι” , “Το χτικιό της Άνω Τούμπας” , “Οι ασίκηδες” , “Οι ζεϊμπέκοι της Μικράς Ασίας” , “Όμορφη νύχτα” , “Σμύρνη: μια πόλη στη λογοτεχνία” , “Ο γύρος του θανάτου” , “Το αγγελόκρουσμα”, κ.ά. Το 1995 βραβεύτηκε με το βραβείο Αμπντί Ιπεκτσί. Το 2011 με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για το βιβλίο του “Ο γύρος του θανάτου” . Είναι επίσης συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής λαϊκών τραγουδιών. Συχνά παρουσιάζει συναυλίες με το δικό του ρεπερτόριο ή με θέματα του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού. Από το 2009, στις αρχές του καλοκαιριού, οργανώνει στο κτήμα του στα Λεχώνια Πηλίου μια βραδιά πανελλήνιας συνάντησης συγγραφέων και αναγνωστών της νεοελληνικής λογοτεχνίας, με τη συμμετοχή μουσικών συγκροτημάτων. Τη μουσική επιμέλεια της εκδήλω-

σης έχει ο Θανάσης Δραγάνης, από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε. Το 1986 παίρνει μαθήματα από τον Μικρασιάτη μουσικό Παναγιώτη Αχειλά στα παραδοσιακά όργανα (Ούτι, Ταμπουράς), και αργότερα γίνεται μέλος του μουσικού συγκροτήματος: Παναγιώτης Αχειλάς κανονάκι, Χρήστος Πουρνάρας Βιολί, Νίκος Θεολόγου κρουστάτραγούδι με συμμετοχή στις μουσικές εκδηλώσεις της περιοχής. Από το 1988 διδάσκει Ούτι στη σχολή παραδοσιακής μουσικής Νέας Ιωνίας και στη σχολή παραδοσιακής μουσικής Ζαγοράς. Συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ παραδοσιακών χορών ως μουσικός παίζοντας λαούτο (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, Ουγγαρία, Κίνα, Καναδά, Αίγυπτο κλπ). Συνεργάζεται με μουσικούς της περιοχής και της Ελλάδας σε πανελλήνιες μουσικές εκδηλώσεις και συμμετείχε σε δισκογραφία διαφόρων συλλόγων. Η εκδήλωση πραγματοποιείται και με τη συνεργασία του συλλόγου Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε. “Παναγιώτης Αχειλάς” . Τα αρχικά υποδηλώνουν τον σύλλογο “Έρευνας, Διάσωσης, Ριζικής Αποκατάστασης της Μουσικής των Ελλήνων” , που ιδρύθηκε στον Βόλο το 1992 προς τιμήν του Παναγιώτη Αχειλά από μαθητές του (Καραγκούνης Κωνσταντίνος, Δραγάνης Αθανάσιος). Καθώς δηλώνει και ο τίτλος του, ο σύλλογος στοχεύει στην καταγραφή, προβολή κλπ. της ελληνικής μουσικής παράδοσης και την οργάνωση ερευνητικών και επιστημονικών εργασιών, όπως η καταγραφή μουσικού δυναμικού της πατρίδας μας, των δημοτικών τραγουδιών, των παραδοσιακών μουσικών οργάνων που τείνουν να αφανιστούν, των ηθών και εθίμων που σχετίζονται με τη μουσική, αλλά και η προβολή της γνήσιας βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής μέσω της καταλογογράφησης, της μελέτης και της εξήγησης των βυζαντινών και μεταβυζαντινών πηγών. Για την επίτευξη των προηγούμενων ο σύλλογος συνεργάζεται με άτομα και φορείς, έχοντας επίσης οργανώσει μεγάλο συγκρότημα παραδοσιακών οργάνων, χορωδία τραγουδιού και πρότυπο Χορό Ψαλτών, που ερμηνεύει εκκλησιαστική μουσική σε λατρευτικές ακολουθίες και συναυλίες.


T¤¯Ó˜ /3 ¢IA¢POME™ / 6 A¶PI§IOY 2014 (25)

“√ ÊÔÈÙËÙ‹˜” ·fi ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”

Συγκίνηση και πάθος από Αργεντινή ια το Cine Μεσόγειος στο “Αχίλλειον” (αίθουσα Νίκος Κολοβός) την Τρίτη 8 Απριλίου και ώρα 9:30 μ.μ. προβάλλεται η ταινία “Ο φοιτητής” . (El estudiante) Αργεντινή (2011). Σκηνοθεσία, σενάριο: Σαντιάγκο Μίτρε. Πρωταγωνιστούν: Εστεμπάν Λαμότε, Ρομίνα Πάουλα, Ρικάρντο Φελίξ (110’). Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Λοκάρνο, Βραβείο Διεθνούς Ένωσης Κριτικών (FIPRESCI) και Α’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κολομβίας. Όταν ο επαρχιώτης Ρόκε (Esteban Lamothe) γράφεται πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο, τα μαθήματα τον αφήνουν παγερά αδιάφορο. Το κλίμα στη Σχολή είναι εκρηκτικό. Παρατάξεις που αρπάζονται για το παραμικρό, καθηγητές ινστρούχτορες, αφίσες και τρικάκια παντού. Και πολλές όμορφες γυναίκες! Εγκαταλείποντας γρήγορα την πρώτη του κατάκτηση, θα ακολουθήσει μια βοηθό καθηγητή, την όμορφη Πάουλα (Romina Paula), για να φτάσει σε μια μεγάλη πόρτα. Αυτήν της πολιτικής. Η Πάουλα είναι στέλεχος μιας φοιτητικής παράταξης με ηγέτη τον παλαιό πολιτικό και τώρα καθηγητή Αθεβέντο (Ricardo Felix). Ο Ρόκε μοιάζει να βρίσκει ένα σκοπό στη ζωή του και ρίχνεται με τα μούτρα στη δουλειά. Αγορεύει, διαδηλώνει, συγκρούεται, πείθει, καθοδηγεί, οργανώνει, χειραγωγεί. Ο Αθεβέντο εκτιμώντας την προσήλωσή του Ρόκε και τον ταλέντο του στην οργάνωση και την επικοινωνία, τον προωθεί σε ψηλότερα κλιμάκια, αναδεικνύοντάς τον σε δεξί του χέρι. Από τη νέα του θέση ο Ρόκε βλέπει καθαρότερα τη βρόμικη πλευρά του πολιτικού παιχνιδιού. Η αμφισβήτηση αρχίζει να τον καταλαμβάνει και τα βασανιστικά ερωτήματα πληθαίνουν... Η Αργεντινή, μια χώρα φημισμένη για το ποδόσφαιρο, το τάνγκο, την κουζίνα της, αλλά και τη μόνιμη οικονομική κρίση, δεν παύει να τροφοδοτεί την υφήλιο με υπέροχες κινηματογραφικές ταινίες. Ο Σαντιάγο Μίτρε (Santiago Mitre), γεννημένος το 1980 στο Μπουένος Άιρες, είναι ένας

°

ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Û ·È‰ÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¯ÔÚÔ‡ ÛÙË μ¤ÚÔÈ·

ικανότατος νέος κινηματογραφιστής, μοντέρ, παραγωγός και σεναριογράφος, μόνιμος συνεργάτης του συμπατριώτη του κατά 9 χρόνια μεγαλύτερου συμπατριώτη του σκηνοθέτη Πάμπλο Τραπέρο (Pablo Trapero), με τον οποίο είδε δυο από τις ταινίες τους “Λεονέρα” (Leonera) και “Αρπαχτικό” (Carancho) να φθάνουν ως την πύλη των Όσκαρ. (Ένα δείγμα της δουλειάς του Τραπέρο παρουσίασε το Cine Μεσόγειος το περασμένο καλοκαίρι στην Εξωραϊστική με την ταινία “Επτά Μέρες στην Αβάνα” ). Τώρα, πλέον, ο Μίτρε στρέφεται και στην σκηνοθεσία. Και το κάνει με πλήρη επιτυχία. Κατορθώνει να ολοκληρώσει την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία στηριγμένος στην αμέριστη βοήθεια μιας ομάδας guerillas του σινεμά, της ομάδας CineGarage, με την οποία συνεργάζεται στενά τα τελευταία χρόνια δημιουργώντας ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού. Ο “Φοιτητής” κόστισε μόλις 20.000 $. Με αυτά τα χρήματα εδώ, δύσκολα γυρίζεις ακόμη και διαφημιστικό, σε ψηφιακό έστω video. Κι όμως. Η ταινία του Μίτρε, παρ’ όλο που

ασχολείται με ένα ειδικότερο κομμάτι της πολιτικής σκηνής της Αργεντινής, αυτό των αριστερών φοιτητικών οργανώσεων, εκπέμπει μια ευφάνταστη οικουμενικότητα και ένα γενικότερο ενδιαφέρον. Αυτό αποδεικνύεται με τη συμμετοχή της ταινίας σε πολλά καταξιωμένα διεθνή φεστιβάλ, όπου τιμήθηκε με πάνω από 20 σημαντικά βραβεία. Αεικίνητος και εργατικός ο Μίτρε, δεν δίστασε να ταξιδέψει στη χώρα μας, προκειμένου να βοηθήσει έμπρακτα στην διανομή της ταινίας του. Η φόρμα της ταινίας προσεγγίζει περισσότερο το θρίλερ, ενώ η δυναμική, σχεδόν ντοκιμενταρίστικη κινηματογράφιση του Μίτρε, καταγράφει με λεπτομέρειες την απόλυτη μεταστροφή ενός αρχικά απαθούς και αδιάφορου αγοριού σε ένα μαχητικό και πολιτικά στρατευμένο άντρα. Στιγμές ξέχειλες από συγκίνηση κι άλλοτε γεμάτες ισχυρές εντάσεις ή πληθωρικό ερωτισμό διαδέχονται η μια την άλλη σε μια ταινία, που αν και χαμηλότονη, νιώθεις συχνά να σου κόβει την ανάσα.

“√È Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘” ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

Γαλλική κωμωδία στη Νέα Ιωνία Με την ταινία γαλλική κωμωδία “Οι γυναίκες του τελευταίου ορόφου” σε σκηνοθεσία Φιλίπ Λε Γκε, συνεχίζονται την Παρασκευή 11 Απριλίου οι προβολές της Κινηματογραφικής Κοινότητας από τον ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου. Οι προβολές γίνονται στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεταξουργείου (Καραμπατζάκη και Αναπαύσεως) στην Ν. Ιωνία κάθε Παρασκευή στις 9:30 το βράδυ. Διάθεση εισιτηρίων 8:30 μ.μ. Γαλλία, 2010. Έγχρωμο. Παραγωγή: Ετιέν Κομάρ, Φιλίπ Ρουσελέτ. Σκηνοθεσία: Φιλίπ Λε Γκε. Σενάριο: Φιλίπ Λε Γκε, Ζερόμ Τονερέ Φωτογραφία: Ζαν-Κλοντ Λαριέ Μοντάζ: Μόνικα Κόλμαν. Μουσική: Χόρχε Αριαγκάντα. Πρωταγωνιστούν: Φαμπρίς Λουκινί, Σαντρίν Κιμπερλέν, Νατάλια Βερμπέκε, Κάρμεν Μάουρα. Μπουρ-

ζουαζία εναντίον υπηρετικού προσωπικού σημειώσατε 2, σε μια ακόμη γαλλική κωμωδία που παραμένει feelgood ακόμη και όταν δεν μπορεί να κρύψει τη μπαναλιτέ του σεναρίου της μέσα στον αφοπλιστικό ουμανισμό της. Παρίσι, 1962. Ο Ζαν-Λουί Ζουμπέρ (Φαμπρίς Λουκινί), ένας ευκατάστατος χρηματιστής και σοβαρός οικογενειάρχης, ζει ήρεμα αλλά βαρετά με την ψηλομύτα γυναίκα του Σουζάν (Σαντρίν Κιμπερλέν) και τα δυο κακομαθημένα βλαστάρια τους. Όμως ο κόσμος τους θα έρθει τα πάνω κάτω, όταν στον τελευταίο όροφο του σπιτιού τους μετακομίζει μια πολύχρωμη και ζωηρή παρέα από Σπανιόλες που εργάζονται ως οικιακές βοηθοί στην πολυκατοικία. Ο Ζαν-Λουί θα συνδεθεί αναπάντεχα μαζί τους, ιδιαίτερα με τη δυναμική Κονσεπσιόν (Κάρμεν Μάουρα) και κυρίως με τη γοητευτική ανιψιά της, Μαρία

(Nαταλία Φερμπέκε), τη νέα υπηρέτρια της οικογένειάς του, που θα τον κάνουν να εκτιμήσει τις απλές χαρές της ζωής... Μπορεί όμως ν’ αλλάξει ένας άντρας της ηλικίας του; Ναι, μπορεί, είναι η απάντηση, αλλά όχι απότομα, για να υπάρξει λογική, και ταινία. Ο “υδράργυρος” Φαμπρίς Λουκινί, ένας από τους σπουδαιότερους καρατερίστες του παγκόσμιου σινεμά (που ως έντονα Γάλλος, ωστόσο, δεν ευτύχησε να έχει γίνει ευρέως γνωστός), έχει αποκτήσει οικειότητα με τον σκηνοθέτη Φιλίπ Λε Γκουέ μετά από αρκετές συνεργασίες και μετατρέπει έναν ξύλινο, αμετακίνητο άνδρα σε ευαίσθητο άνθρωπο που σκύβει στις αδυναμίες του και μαθαίνει ν’ ακούει, να καταδέχεται και να προσέχει τι γίνεται, πέρα από το στενό κώδικα της ανεπαρκούς και προσβλητικής επικοινωνίας του.

™ÈÓ - ÚfiÙ·ÛË

Δεν κρατιέμαι TÔ˘

NIKOY ¶A¶¶A Σκηνοθεσία Pedro Almodovar, παίζουν Javier Camara, Pepa Charro Από τεχνική βλάβη το αεροπλάνο της Peninsula Airways πιθανότατα πέφτει. Οι αεροσυνοδοί χρησιμοποιούν ειδικό αέριο για να ναρκώσουν τους επιβαίνοντες στην οικονομική θέση και κρατούν τους υπόλοιπους ξύπνιους κάνοντας οτιδήποτε δυνατό για να αποφευχθεί ο πανικός. Αγχωμένοι κι οι ίδιοι για τον επικείμενο θάνατο θέλουν να προλάβουν το χρόνο, βρίσκουν αφορμή να εκφράσουν εσωτερικούς πόθους και να γευτούν ό,τι μπορούν. Για τον Αλμοδοβάρ οι απολαύσεις περιορίζονται σε δύο κατηγορίες:

(Los Amantes Pasajeros 2013)

σεξ και ναρκωτικά σε υπερβολική δόση, για όσους πιστεύουν ότι υπάρχει και κάτι άλλο αξιόλογο να σκεφτεί κανείς όταν βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση. Οι αεροσυνοδοί δεν κρατιούνται κυριολεκτικά και φαίνεται να γλεντάνε με το παραπάνω τις τελευταίες στιγμές τους. Η ταινία προβληματίζει ακριβώς επειδή το αποφεύγει. Η επιφανειακή συμπεριφορά όλων, η εμμονή τους στην ύλη και στο ανούσιο τελικά μας προξενεί αδιαφορία για την τύχη τους. Όταν απαξιώνουμε τους ανθρώπους, είναι ευκολότερο να μην τους κλάψουμε αφού δεν τους θεωρούμε ανθρώπινους. Είναι απαραίτητο όλοι οι χαρακτήρες να είναι ουσιαστικοί; Όχι, αλλά όταν δεν είναι πρέπει να αναφερθεί. Ειδικά όταν δεν εί-

ναι κανείς τους. Παρότι αναγκάζονται, οι ήρωες αποφασίζουν να ζήσουν για τη στιγμή κι έτσι να ξεχαστούν για πάντα. Επίσης, δεν θεωρείται εξέλιξη η επανάληψη μιας ριζοσπαστικής ιδέας που ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια από τον ίδιο σκηνοθέτη, όπως δεν είναι απαραίτητο να εξελίσσεται σε κάθε νέα του ταινία. Εδώ αναπαράγει τις γνώριμες φόρμες του κι απευθύνεται στο κλειστό λόμπι των φανατικών του. Ένας από τους λόγους που συνεχίζω να βλέπω Αλμοδοβάρ είναι επειδή βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον το πώς καταφέρνει να μιλά εύγλωττα για το τίποτα. Εάν πάρει την απόφαση να μιλήσει και για κάτι σημαντικό θα απεμπλακεί από το αδιέξοδο που τον τυραννά τα τελευταία χρόνια.

Με ομάδα 36 παιδιών συμμετείχε το Λ.Ε.Β. στο 2ο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που διοργάνωσε το Λ.Ε. παράρτημα Βέροιας σε συνεργασία με την κοινωφελή επιχείρηση πολλαπλής ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Μαρτίου στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας. Προσκαλεσμένοι 19 επιλεγμένοι πολιτιστικοί σύλλογοι απ’ όλη την Ελλάδα με πάνω από 500 παιδιά. Το Λ.Ε. παράρτημα Βέροιας έχει στο ενεργητικό του 30 χρόνια παρουσίας και δράσης στα πολιτιστικά γεγονότα της Ημαθίας, διαθέτει εμπειρία και έμψυχο δυναμικό, πρωτοβουλία του οποίου ήταν η διοργάνωση του φεστιβάλ με σκοπό την προβολή, τη διάδοση και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς η οποία δίνει ευκαιρίες καλλιτεχνικής έκφρασης στα παιδιά, τους συνεχιστές της παράδοσης. Παράλληλες εκδηλώσεις που εντυπωσίασαν τα παιδιά ήταν η αφήγηση παραμυθιών, η έκθεση παιδικής ζωγραφικής με θέμα την παράδοση (τα έργα είχαν αποσταλεί νωρίτερα στους διοργανωτές) και η έκθεση παραδοσιακών φορεσιών. Η χορευτική ομάδα του Λ.Ε.Βόλου με 36 παιδιά εκπροσώπησε άξια τη Μαγνησία, χόρεψε χορούς του Πηλίου και των Β. Σποράδων και εντυπωσίασε τους θεατές με την απόδοση των τραγουδιών. Τα παιδιά συνόδεψαν οι δάσκαλοι χορού του Λ.Ε.Β Θανάσης Μπέας και Αντώνης Στάμος, η γενική γραμματέας και έφορος χορευτικών ομάδων Άννα Κουτσελίνη και η συνέφορος και μέλος του Δ.Σ. Μάρω Τσιμπούκη και αρκετοί γονείς. Το φεστιβάλ έληξε στις 14:00 και η ομάδα με σύμμαχο τον ωραίο ανοιξιάτικο καιρό επισκέφτηκε το μουσείο της Βεργίνας όπου παιδιά και γονείς ξεναγήθηκαν στον πλούτο των Μακεδονικών αρχαιολογικών ευρημάτων. Οι μικροί χορευτές επέστρεψαν με ένα αναμνηστικό για τη συμμετοχή τους και με μία ανεκτίμητη εμπειρία για τη διάσταση του χορού όπως τη βιώνουν στις χορευτικές ομάδες του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου όπου παρακολουθούν ανελλιπώς πρόβες στη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, μαθαίνοντας τραγούδια, χορούς και έθιμα. Τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν: Αγροκώστα Ελευθερία, Αγροκώστας Γιάννης, Αγροκώστας Γιώργος, Απλαντή Χαρά, Βέργου Μιχαέλα, Βέργου Φένια, Βράκας Γιώργος, Βρανού Δήμητρα, Γιολδάση Ανδρομάχη, Γιολδάσης Αλέξανδρος, Γουδίνης Θωμάς, Δελληγιαννίδης Νίκος, Καϊπαλέξη Δήμητρα, Καϊπαλέξη Μαρία, Καμπέρη Ελένη, Καραδήμου Ελένη , Καστελιανάκη Στέλλα, Κουτσορεβύθη Μαρία, Λάμπρου Σπύρος, Λιάκου Μαρία, Μίλτος Βασίλης, Πανταζή Δαβίδα, Πανταζή Μαρία, Παπαθεοδώρου Νικολέτα, Παπαθεοδώρου Παναγιώτης, Πετσιμέρη Δέσποινα, Πιτσιάβα Άννα Μαρία, Πιτσιάβας Ανδρέας, Σκοπελίτη Δανάη, Σκοπελίτη Ιωάννα, Τσίκα Σοφία, Τσίκας Γιώργος, Τσιτσώνη Ελένη ,Τσουτσουδάκης Στάμος, Χαραλαμπίδου Κατερίνα, Χρυσοχού Λαυρέντης.

μÚ·‰È¿ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ Το τμήμα Ελληνικού Τραγουδιού του Ωδείου ΡΥΘΜΟΣ (Αναλήψεως - Ι. Καρτάλη) δίνει για δέκατη τέταρτη χρονιά την ετήσια συναυλία του, τη Δευτέρα 7 Απριλίου στις 8.30 μ.μ. στην Παλιά Ηλεκτρική (Ρ. Φεραίου - Χατζηαργύρη). Το τμήμα Ελληνικού Τραγουδιού ιδρύθηκε το 2000 με καθηγητή φωνητικής τον Νίκο Παρθένη και συνοδεία πιάνου τον Ζαφείρη Κουκουσέλη. Στη φετινή συναυλία θα ακουστούν τραγούδια πολλών και διαφορετικών συνθετών και τραγουδοπιών, ποιητών και στιχουργών, από όλα τα είδη και τις εποχές του ελληνικού τραγουδιού. Παίρνουν μέρος αλφαβητικά οι σπουδαστές: Βαρδάκης Κωνσταντίνος, Βαρδάκη Μέλπω, Καραβίδα Αμφιτρίτη, Καρασάββα Βάια, Κεχαγιά Αφροδίτη, Λούμα Μαριάννα, Μαλαχιάς Γιάννης, Μηλιώκας Γιώργος, Μπατζιάκας Γιώργος, Παπαγεωργίου Κώστας, Σγατζή Νεφέλη, Συμιακάκη Σταυρούλα, Τσελεπή Φανή, Φωτίου Μυρτώ, Χατζηνικολάου Χριστίνα.


4/ EΉËÏÒÛÂȘ ¢IA¢POME™ / 6 A¶PI§IOY 2014 (26)

ªÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È Ì °. ∞ÁÁÂϿη Ο Γιάννης Αγγελάκας εμφανίζεται την Παρασκευή 11 Απριλίου στο Lab Art στο Βόλο για μια μοναδική εμφάνιση πριν η άνοιξη και το Πάσχα μας αφήσει στο θέρος για να βρεθούν όλοι οι φίλοι του μαζί, παλιοί και νέοι. Από τις Τρύπες μέχρι το τελευταίο βιβλίο cd του με τίτλο “Ή ΓΕΛΑΣΤΗ ΑΝΗΦΟΡΑ” ο Γιάννης Αγγελάκας μας ταξιδεύει κάθε φορά μέσα από ολόκληρο το φάσμα της ιδιαίτερης δημιουργικής του ικανότητας. Μία ξεχωριστή μίξη τραγουδιών που συνδυάζουν το ροκ παρελθόν και τις πιο παραδοσιακές μουσικές αποχρώσεις και αποθεώνονται κάθε φορά στις ζωντανές εμφανίσεις του. Μαζί με τον Γιάννη Αγγελάκα στη σκηνή θα βρίσκεται η πιστή παρέα του τα τελευταία χρόνια, ο Ντίνος Σαδίκης στο μπαγλαμά και το τραγούδι, ο Χρήστος Χαρμπίλας στα ηλεκτρονικά και τα κρουστά, ο Τίτος Καργιωτάκης στην κονσόλα του ήχου, τα πλήκτρα και την ηλεκτρική κιθάρα και ο Στάθης Αραμπατζής στην κιθάρα. Προπώληση εισιτηρίων 10 ευρώ από Ελέφαντα coffee bar και Παπασωτηρίου βιβλιοπωλείο, πληροφορίες 2421403454, Info@labart.gr.

¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ ªÈÎÚÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ·›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ο νέος θεσμός “Petits Concerts - Κύκλος μικρών μεικτών συναυλιών” εγκαινιάζεται στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 και ώρα 8.30 μ.μ., στην αίθουσα συναυλιών “Έρση Σαράτση” του Ωδείου. Ο τίτλος της συναυλίας θα είναι “Μικροί μουσικοί παίζουν για μικρούς και μεγάλους” , καθώς μικροί μουσικοί διαφόρων οργάνων ηλικίας μέχρι και 10 χρονών θα παρουσιάσουν έργα I.S.Bach, C.Dancla, N.Paganini, W.Mozart, F. Mazas, Χατζηδάκη, M.Giuliani, D.Kabalevsky, G.Bingham, F.Liszt, C.Bolling, F.Carulli και C.M.Weber. Πρόκειται για τους: Αποστόλου Ιωάννα Αποστόλου Μάιρα, Γεωργακλή Έλενα, Γεωργακλή Παρασκευή, Γκουτζίνη Αθηνά, Δημητρακοπούλου Μυρτώ, Ζαχαρή Αλέξανδρο, Καζάκη Μαριλένα, Μητροπούλου Έλενα, Νικολαίδου Ελένη, Οικονομίδη Μάριο, Παπαπέτρου Χρυσάνθη, Ροδίτη Γιώργο, Τζίφα-Κρατήρα Ζήση, Τσικουρόπουλο Νίκο, Σίλελη Μάγδα, Χαλκιά Κωνσταντίνο. Στο πιάνο συνοδεύουν οι καθηγήτριες του Δημοτικού Ωδείου: Ανίτα Λεφάκη και Κάτια Τζιουμάκη. Φιλική συμμετοχή: Ευαγγελία Νικολαίδου. Οι υπεύθυνοι καθηγητές που προετοίμασαν τα παιδιά της συγκεκριμένης συναυλίας είναι οι: Μητράς Αποστόλης (καθηγητής βιολιού), Νεκταρία Παπαδημητρίου (καθηγήτρια πιάνου), Αργύρης Μπατσκίνης (καθηγητής κιθάρας), Ανίτα Λεφάκη (καθηγήτρια πιάνου), Νίκος Χρονόπουλος (καθηγητής κρουστών), Ντίνος Μαστρογιάννης (καθηγητής πιάνου), Μαρία Γκιούρκη (καθηγήτρια κόρνου), Ελευθερία Φραγκουδάκη (καθηγήτρια φλάουτου), Βάιος Τακτικός (καθηγητής φλάουτου), Θέμης Βαγενάς (καθηγητής τσέλου). Στη συγκεκριμένη συναυλία θα συμμετέχει και τμήμα του Προωδειακού με υπεύθυνη καθηγήτρια την Αλέκα Νάκου (Ευριπήδης Σδρόλιας, Ελευθερία Κανατα, Αντώνης Βαγενάς, Βάσια Δημάκη, Χριστίνα Μανζιάρα, Πηνελόπη Ευαγγελινού, Παναγιώτα Κώστα, Κατερίνα, Τσέντζου, Λαίνας Ιωάννης, Γιώργος, Τσούνης, Ιωάννα Κατσανοπούλου). Ο νέος θεσμός των “Petits Concerts” έρχεται να διευρύνει τη συμμετοχή των μικρών μουσικών του Ωδείου σε ολοένα και περισσότερες συναυλίες δίνοντας τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν επιπλέον εμπειρίες και συνάμα να δοκιμαστούν σιγά-σιγά και σε ένα ευρύτερο κοινό του Βόλου (και όχι μόνο). Τέλος, για τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν τη συναυλία και τα οποία δεν ασχολούνται με τη μουσική ή δε συμμετέχουν σε κάποια από τα προωδειακά τμήματα του Ωδείου (γνωριμίας με τα όργανα) θα είναι, αναμφίβολα, μία πολύτιμη ευκαιρία να γνωρίσουν και να ακούσουν από κοντά τα διάφορα μουσικά όργανα που θα παίξουν οι μικροί μουσικοί. Το πρόγραμμα αποτελεί μια πρόταση του νέου Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Βόλου Κου Μιμαίου Ανδρέα, που προκύπτει μετά από συνεργασία και συντονισμό με όλους τους καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου σε ένα διευρυμένο παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

¶Ô›ËÛË Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ

Ωδή (Οδοί) Μνήμης £

ομάδα VOLOS POETRY SLAM σε συνεργασία με την Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου ALZHEIMER στο Βόλο διοργανώνουν εκδήλωση ποίησης και μουσικής με τίτλο ΩΔΗ (ΟΔΟΙ;) ΜΝΗΜΗΣ την Παρασκευή 11 Απριλίου και ώρα 5.30 στον 1ο όροφο του ξενοδοχείου ΣΑΝΤΗ (Τοπάλη με Ιάσονος) στον χώρο της μονάδας. Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι το άνοιγμα των χώρων της μονάδας ALZHEIMER και του έργου της στους συμπολίτες μας και η έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τους πάσχοντες, τους φροντιστές και το προσωπικό μέσα από μια δράση στην οποία θα συμμετέχουν και οι ίδιοι. Θέμα της αποτελεί η μνήμη και η διατήρησή της στους καιρούς που βάλλεται η υπόσταση του ατόμου ως ανθρώ-

που και ως πολίτη σε μια χώρα που καλείται να προασπίσει τις δικές της αξίες και αρχές, δηλαδή τις μνήμες της. Η ομάδα VOLOS POETRY SLAM από το 2010 παρουσιάζει τους ποιητές επί σκηνής. Poetry slam σημαίνει ποιητικός πάταγος. Είναι μια προσέγγιση που έχει να κάνει με την μεταδοτικότητα της ποίησης με τρόπους οι οποίοι έχουν αναφορά στην λαϊκή παράδοση. Το ποίημα από το εργαστήρι του δημιουργού, χωρίς διαμεσολάβηση τρίτου προσώπου, φτάνει στη σκηνή και παρουσιάζεται από τον ίδιο. Το εγχείρημα ξεκίνησε το 1984 στο Σικάγο, στο Σαν Φρανσίσκο, εξαπλώθηκε στις ΗΠΑ ως μέρος της Ραπ πόετρυ, της χιπ χοπ πόετρυ ή των απαγγελιών των μπιτνικς και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δημιουργώντας ένα εκπαιδευμένο κοινό στις σκηνές που παρουσιάζεται.

Στην Ελλάδα ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2009 στα Εξάρχεια. Τα μέλη της ομάδας VOLOS POETRY SLAM γράφουν και παρουσιάζουν οι ίδιοι ποιήματά τους σε χώρους της καθημερινής ζωής σκοπεύοντας να εισαγάγουν στην ποιητική διαδικασία, με την έννοια μιας άλλης ματιάς στην πραγματικότητα, ένα όλο και μεγαλύτερο κοινό μέσα από την προφορικότητα και την αμεσότητα των θεμάτων. Για πρώτη φορά εμφανίσθηκαν ως ομάδα τον Ιούλιο 2010 στο διεθνές φεστιβάλ προφορικής αφήγησης του Δήμου Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα. Στην εκδήλωση ΩΔΗ ή ΟΔΟΙ ΜΝΗΜΗΣ συμμετέχουν τα μέλη της ομάδας Μάρω Αισώπου, Στέλιος Πελασγός, Ποιητής εκ Πηλίου, Eλλη Σαμαλίδου που μελοποιεί και τραγουδά τους στίχους της, Ελένη Καραβασίλη, Κατερί-

να Ζούζουλα, Έλενα Ψαραλίδου. Η εκδήλωση αφιερώνεται στη μνήμη του ποιητή και μέλους της ομάδας Αλέξανδρου Μακρυγιάννη που έφυγε πρόωρα από τροχαίο στις 10 Ιουλίου, στη Σαντορίνη και στην Παγκόσμια Ημέρα Φροντιστή που γιορτάζεται στις 22 Μαρτίου.

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Κίνα Στο φωτογραφικό χειμώνα του Απριλίου θα ταξιδέψουμε στη μακρινή Κίνα και θα επισκεφτούμε την Κοσμοπολίτικη Σαγκάη, το αυθεντικό Ξιτάνγκ, τη Βενετία της Ανατολής που καθρεπτίζεται στην πόλη του νερού Σουτσόου και το Αυτοκρατορικό Χανγκτσόου, που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της αχανούς χώρας. Ένα ταξίδι στον κόσμο του νερού και των κήπων, στον παραδοσιακή και τη μοντέρνα Κίνα, σε ένα μίγμα παλαιάς και μοντέρνας κίνησης, σε ένα μίγμα ανθρώπων θρησκειών και κουλτούρας, ένα ταξίδι στο χρόνο, ένα ταξίδι στο μέλλον, ένα ταξίδι με φαντασία, θα απολαύσουν όσοι διαλέξουν να βρεθούν στην φωτογραφική βραδιά, που θα παρουσιάσει η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου στο Καφέ Όπερα (Ογλ 1) την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου στις 21:00.

Παρουσιάζει και ξεναγεί το μέλος της Λέσχης Παύλος Καρανίκος. Η Σαγκάη, η οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας ήταν ένα ψαροχώρι μέχρι το 1700, για να μεταμορφωθεί σε κοσμοπολίτικη πόλη την περίοδο του μεσοπολέμου και να φθάσει στο σημερινό με-

γαλείο μετά το 1990. Το Σουτσόου, περιφερειακή πρωτεύουσα για αιώνες αναπτύχθηκε, μέσα από τα κανάλια και την εύκολη μεταφορά, σε κέντρο του ρυζιού και του μεταξιού. Το Ξιτάνγκ παρέμεινε μια κωμόπολη παρά τη μακραίωνη ύπαρξή της, που όμως κράτησε το

παραδοσιακό της χρώμα και κατακλύζεται από τουρίστες. Το Χανγκτσόου, αυτοκρατορική πρωτεύουσα για 2 αιώνες, το άλλο άκρο του Πεκίνου στο μεγάλο κανάλι στολίζεται με πανέμορφους κήπους, λίμνες και διαδρόμους αναψυχής, και αναδύει μια γλυκιά αύρα αρχοντιάς. Όλες αυτές οι περιοχές δεν κατακτήθηκαν από εχθρούς, εκτός από την Ιαπωνία το 1937, αλλά έζησαν το δράμα των πολέμων μέσα από τις ατελείωτες διαμάχες των δυναστειών. Θα κρατήσουμε στη μνήμη μας όμορφα τοπία, εντυπωσιακά κτήρια, απίστευτου κάλλους ανθρώπινες κατασκευές, αλλά και τις μορφές των ανθρώπων, άλλες ήρεμες, άλλες ξερακιανές, άλλες άγριες και άλλες ασθμαίνουσες στο απίστευτα γρήγορο ρυθμό της σημερινής Κίνας.

“Casino International”: ŒÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÃÚ‡Û·˜ μ·Ú‰¤· Î·È ÃÚ‡Û·˜ ƒˆÌ·ÓÔ‡

Γυναικείες δημιουργίες με επιρροές της δεκαετίας του ’60 TÔ˘

™øTHPH §ET™IOY Τα έργα δύο σημαντικών αλλά και πρωτοπόρων καλλιτεχνών, αυτό της Χρύσας (Βαρδέα) και της Χρύσας Ρωμανού, που άφησαν έντονα το στίγμα τους στην παγκόσμια σκηνή της εικαστικής πρωτοπορίας παρουσιάζεται στην “Καλφαγιάν Γκάλερις” (Χάρητος 11, Κολωνάκι στην Αθήνα) έως τις 3 Μαΐου. Η έκθεση εντάσσεται στα πλαίσια των ετήσιων αφιερωμάτων σε Έλληνες καλλιτέχνες της μεταπολεμικής περιόδου. Ανατρέχοντας στα βιογραφικά των δύο αυτών καλλιτεχνών ανακαλύπτουμε ότι η μεν Χρύσα Βαρδέα (1933-2013) έφυγε από την Ελλάδα το 1955 για σπουδές στην Academie de la Grande Chaumiere στο Παρίσι για να εγκατασταθεί στη συνέχεια τελικά στη Νέα Υόρκη, ενώ η Χρύσα Ρωμανού(1931-2006) έφυγε το 1961 για το Παρίσι όπου θα εγκατασταθεί μέχρι το 1981,ταξιδεύοντας όμως πολύ συχνά στο Βερολίνο και σε όλη την Ευρώπη. Και για τις δύο όμως εικαστικούς η δεκαετία του ë60 ήταν μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική, με πολλές ανακατατάξεις σε πολιτισμικό επίπεδο και που έδωσε τα κατάλληλα ερεθίσματα για να ξεκινήσει μια έντονη δημιουργική περίοδος. Εγκατεστημένη στη Νέα Υόρκη, μεταξύ 1958 και 1962, η Χρύσα Βαρδέα επιδόθηκε σε μια συστηματική ενασχόληση με τον τυπογραφικό χώρο και συγκεκριμένα διερεύνησε τα όρια των δυνατοτήτων αναπαράστασης μιας σελίδας εφημερίδας.

Εστιάζει κυρίως την προσοχή της στη σημειολογική λειτουργία του αλφάβητου και της γραφής, στο γεωμετρικό χώρο που δομείται μέσα από την σειριακή δομή, την επαναληπτικότητα, το ασυνεχές και την ποικιλομορφία της οπτικής πληροφορίας, τη λειτουργία της γλώσσας ως επικοινωνιακού κώδικα. Η γιαπωνέζικη καλλιγραφία, καθώς και οι βυζαντινές εικόνες υπήρξαν για τη Χρύσα (Βαρδέα) βασικές πηγές έμπνευσης που τροφοδότησαν τις σταθερές επιλογές της στην απεικόνιση του φωτός και της γραφής. Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 θα εμφανιστεί το νέον στη γλυπτική της, υλικό στο οποίο θα αφοσιωθεί έκτοτε σε συνδυασμό με το ανοξείδωτο ατσάλι και το πλεξιγκλάς. Το έρ-

γο της αποτελεί ένα ποιητικό δοκίμιο για το βίωμα της μεγαλούπολης, την κίνηση του σύγχρονου ανθρώπου στο αστικό περιβάλλον και τη συνεχή ροή εικόνων και μηνυμάτων. Όλα αυτά αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για τη συγκρότηση ενός προσωπικού, αυθεντικού κώδικα γραφής. Τα έργα της ήταν εμπνευσμένα από την ζωή των μεγάλων αστικών κέντρων. Το πρώτο της μεγάλο έργο, τα Κυκλαδικά Βιβλία (1957) χαρακτηρίστηκαν από την κριτικό τέχνης Μπάρμπαρα Ρόουζ ως προάγγελος του Μινιμαλισμού. Η πρώτη της ατομική έκθεση πραγματοποιήθηκε το 1961 στη γκαλερί της Betty Parsons και την ίδια χρονιά στο μουσείο Γκούγκενχαϊμ της Νέας Υόρκης. Μερικά χρόνια αργότερα, στο Παρίσι, η Χρύσα Ρωμανού εστίασε την προσοχή της σε κοινωνικά ζητήματα και την αντιφατικότητα της πραγματικότητας. Την δεκαετία του ë60 παρουσίασε τρεις σημαντικές σειρές πολιτικών έργων κολάζ,“Luna Park International” , “Casino International” και “Reportage” , μία επιλογή των οποίων παρουσιάζονται στην έκθεση. Ήταν η εποχή της κορύφωσης των διαδηλώσεων κατά του πολέμου στο Βιετνάμ, η εποχή που η Pop Art έκανε αισθητή την παρουσία της. Η Χρύσα Ρωμανού ενέταξε με κριτικό τρόπο στο έργο της το διαδεδομένο στην ποπ αισθητική καλλιτεχνικό μέσο του κολάζ για να αποτυπώσει τη βιαιότητα και τον κατακερματισμό της εμπειρίας που εισέπραττε ως πολιτικά και κοινωνικά ευαίσθητη δημιουργός. Άντλησε υλικό από τα φωτορεπορτάζ των περιοδι-

κών και παρουσίασε τα κολάζ του 1965 από τη σειρά των “Λαβυρίνθων” και “Casino International” στη Μπιενάλε του Σάο Πάολο. Σε αυτά της τα έργα η Ρωμανού αντιπαρέβαλε με ψυχραιμία τις υποσχέσεις κατανάλωσης και ευμάρειας με τη μοίρα των πλέον ανυπεράσπιστων κοινωνικών ομάδων, θέλοντας ενδεχομένως να υπαινιχθεί την ανακάλυψη μιας νέας ηλικιακής ομάδας προς εκμετάλλευση από την παγκόσμια αγορά, εκείνη της παιδικής ηλικίας. Τα κολάζ του 1965 αποτελούν μία ευαίσθητη και αιχμηρή ανατομία της ανάδυσης της καταναλωτικής κοινωνίας, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η μορφοποίησή της. Η επαναστατικότητα του έργου της έγκειται και στο ότι αντιλήφθηκε πολύ πρώιμα το γεγονός ότι η οπτική κουλτούρα βασίζεται σε αναπαραστάσεις, δεδομένο που αξιοποίησε με ευρηματικότητα. Η Χρύσα Ρωμανού γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου έζησε έως το 1961.Καθοριστική για τη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής της προσωπικότητας υπήρξε η διαμονή της στη Γαλλία την εικοσαετία 1961-1981 όπου συνάντησε τον μετέπειτα σύζυγό της Νίκο Κεσσανλή και συνδέθηκε με σημαντικές φυσιογνωμίες της τέχνης. Ανήκε στην ομάδα των ελλήνων καλλιτεχνών της διασποράς που έζησαν και εργάστηκαν μεταπολεμικά σε μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα του δυτικού κόσμου και για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τέχνης δεν ακολούθησαν απλώς τις διεθνείς καλλιτεχνικές εξελίξεις αλλά υπήρξαν συνδιαμορφωτές τους..


MÔ˘ÛÈ΋ /5 ¢IA¢POME™ / 6 A¶PI§IOY 2014 (27)

ºÂÛÙÈ‚¿Ï “∂˘Ì¤ÏÂÈ·”: ∏ ·Ô„ÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›· Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÙÈÌÒÌÂÓÔ˘ Û˘Óı¤ÙË

Μουσικό αφιέρωμα

Αλεξάνταρ Σίμιτς αποψινή συναυλία του 3ου Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ “Ευμέλεια” , που διοργανώνει το Κοινωφελές Ίδρυμα Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος στην Αγριά, με Καλλιτεχνικό Διευθυντή τον Ντίνο Μαστρογιάννη, θα πραγματοποιηθεί στις 8:15 το βράδυ, πάντα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Έχει τον τίτλο “Μια νύχτα στη Λευκή Πόλη” και είναι αφιερωμένη στον τιμώμενο συνθέτη του Ευμέλεια ΙΙΙ, το Σέρβο Αλεξάνταρ Σίμιτς. Περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μερικά από τα δημοφιλέστερα και πιο αγαπητά στο κοινό έργα του συνθέτη. Ερμηνεύουν: ο ίδιος ο συνθέτης στο Πιάνο μαζί με τη σοπράνο Άντα Αθανασοπούλου, τη Ρωσίδα βιολονίστρια Εκατερίνα Βαλιούλινα, τη Σερβίδα τσελίστρια Άνα Τοπάλοβιτς, τον Σλοβένο κλαρινετίστα Αντρέι Ζούπαν και τον Πολωνό κρουστό Κρίστιαν Σκουμπάλα. Ο Σέρβος τιμώμενος συνθέτης του Ευμέλεια ΙΙΙ Αλεξάνταρ Σίμιτς συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο λαμπρών συνθετών, έχοντας πραγματοποιήσει διάφορες συνεργασίες και δεχθεί παραγγελίες έργων από τα Ηνωμένα Έθνη, το Βατικανό, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, η NASA ή το Yad Vashem. Το έργο του περιλαμβάνει εκατοντάδες κομμάτια σε όλα τα είδη, που κυμαίνονται από έργα για σόλο όργανα, μουσική δωματίου και φωνητικά έργα, μια ευρεία γκάμα έργων για συμφωνική ορχήστρα ή για χορωδία και ορχήστρα. Έχει γράψει μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, και για διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Ο Αλ. Σίμιτς είναι δημιουργός του Συνόλου “Σεραφείμ” και Πρόεδρος του Συλλόγου για την Προώθηση και την εκλαΐκευση της κλασικής μουσικής στη Σερβία. Εκτός από τη μουσική, ένα σημαντικό μέρος της ζωής του Σίμιτς είναι το κοινωνικό του έργο. Μέσα από την

H

πάροδο των ετών, έχει καθιερωθεί η φήμη του ως ανθρωπιστής και κοινωνικός ακτιβιστής μέσα από την επίμονη δουλειά για διάφορους οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ή την ενεργό συμμετοχή στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και σε πολλές φιλανθρωπικές εκστρατείες. Η Άντα Αθανασοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992. Είναι σπουδάστρια του Ωδείου Αθηνών στο τμήμα πιάνου και μονωδίας. Έχει τραγουδήσει με γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες όπως η Βίκυ Λέανδρος, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Κώστας Μακεδόνας, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Νίνα Λοτσάρη, o Andre Maia, η Abir Nehme, ο Γιάννης Πλούταρχος, σε διεθνή και εγχώρια φεστιβάλ, καθώς και σε γνωστές σκηνές σε όλη την Ελλάδα. Έχει ερμηνεύσει συμφωνικά έργα του Γιώργου Βούκανου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης καθώς και στο Ηρώδειο. Σημαντική ήταν η συνεργασία της με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων της Ζυρίχης και την Ορχήστρα Νέων Underground, με την οποία τραγούδησε στον κύκλο συναυλιών που διοργανώθηκαν στην Αρχαία Ήλιδα και στην Ολυμπία για την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας της Χειμερινής Ολυμπιάδας του 2014 (Sochi, Ρωσία). Το καλοκαίρι του 2013 συμμετείχε στη μουσικοθεατρική παράσταση “Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα” μαζί με τον Κώστα Βουτσά και τον Θανάση Τσαλταμπάση όπου έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Η Εκατερίνα Βαλιούλινα έχει βραβευθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς Βιολιού στο Καζακστάν (Αστανά - 1ο Βραβείο), Κροατία (Διαγωνισμός “Βάτσλαβ Χουμλ” , Ζάγκρεμπ - 2ο Βραβείο), Γερμανία (“Closter Schontal” - 2ο Βραβείο) και Ρωσία (Διαγωνισμός Yampolsky - 2ο Βραβείο). Πολλές φορές έχει εμφανιστεί ως σολίστ στη Μεγάλη Αίθουσα του Ωδείου Τσαϊκόφσκι

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ™·ÍÔÊÒÓÔ˘ ™˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿

της Μόσχας και στην “Αίθουσα Τσαϊκόφσκι” στη Μόσχα, και έχει παίξει επίσης ως σολίστ με την Συμφωνική Ορχήστρα της Κροατικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Βιολοντσελίστρια με πολύπλευρη καριέρα, η Άνα Τοπάλοβιτς είναι ενεργό μέλος της μουσικής σκηνής, παίζοντας είτε ως σολίστ είτε σε σύνολα δωματίου σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία. Tο ντεμπούτο της στο Κάρνεγκι Χωλ της Νέας Υόρκης το 2012 είχε χαρακτηριστεί ως “... εξαιρετικό και... όμορφο” . Η Άνα είναι νικήτρια πολλών διεθνών μουσικών διαγωνισμών, όπου κέρδισε Βραβεία είτε στη σολιστική κατηγορία είτε στην κατηγορία της μουσικής δωματίου. Ο Αντρέι Ζούπαν το 1985 εκπροσώπησε τη Σλοβενία σε συναυλία της Γιουροβίζιον στη Μαδρίτη, στην οποία έπαιξαν οι καλύτεροι νέοι μουσικοί της Ευρώπης. Κέρδισε οκτώ Α’ Βραβεία σε εθνικούς και διεθνείς Διαγωνισμούς. Τώρα

παίζει σε ορχήστρες και δίνει πολλά ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου. Διδάσκει τακτικά στο Κονσερβατουάρ Μουσικής και Μπαλέτου στη Λιουμπλιάνα. Ο Κρίστιαν Σκουμπάλα (γεν. 1989) είναι Πολωνός σολίστ κρουστών, συνθέτης και διασκευαστής. Έχει πάρει βραβεία σε περίπου τριάντα διεθνείς και εθνικούς διαγωνισμούς για κρουστά και σύνθεση. Όλες οι συναυλίες του Φεστιβάλ Ευμέλεια μεταδίδονται παγκοσμίως απευθείας από την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ www.evmelia-festival.org H αίθουσα συναυλιών θα ανοίγει για το κοινό στις 8 το βράδυ, και την ίδια ώρα θα αρχίζει η ζωντανή μετάδοση μέσω Διαδικτύου. Στην αποψινή συναυλία δεν θα υπάρξει διάλειμμα, οπότε η είσοδος του κοινού στην αίθουσα θα επιτρέπεται μόνον πριν την έναρξη.

Η Μουσική Σχολή Τραγουδάρα σε συνεργασία με 10 μουσικά ιδρύματα της Ελλάδας διοργανώνει την 2η Πανελλήνια συνάντηση Σαξοφώνου στην Πορταριά. Ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την γέννηση του Adolphe Sax. Από τον αριθμό των εμπλεκομένων στη διοργάνωση γίνεται φανερό η σπουδαιότητα του εγχειρήματος αλλά και η επιτυχία των διοργανωτών που κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν ότι κορυφαίο διαθέτει ο χώρος του σαξοφώνου στην Ελλάδα. Το σαξόφωνο με μια σχετική μικρή επίσημη πορεία στην Ελλάδα καθώς αναγνωρίστηκε το 2007 από το Υπουργείο Πολιτισμού αναζητά παρόμοιες διοργανώσεις που θα το φέρουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μουσικών δρώμενων. Ξεφυλλίζοντας το πρόγραμμα της διήμερης συνάντησης σαξοφώνου διαπιστώνει κανείς την αρτιότητα της διοργάνωσης. Σεμινάρια, διαλέξεις, masterclasses, διαγωνιστικό μέρος, συναυλίες, συγκροτούν ένα μεστό διήμερο που μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι θελήσουν στις αίθουσες του hotel “ΞΕΝΙΑ” στην Πορταριά. Για το ευρύ κοινό έχουν προγραμματιστεί δύο συναυλίες το Σάββατο 12 Απριλίου στις 9.00 το βράδυ και την Κυριακή 13 Απριλίου στις 4.00 το απόγευμα (ελεύθερη είσοδος ) με την συμμετοχή κορυφαίων ορχηστρών σαξοφώνου της Ελλάδας. Είναι μία ακόμη ευκαιρία να γίνει γνωστό το σαξόφωνο στο κοινό που παρόλο τα ακούσματα που έχουμε ειδικά από μουσική του κινηματογράφου ή από μπάντες του εξωτερικού, εν τούτοις δεν ήταν προσιτό να ακουστεί σε συναυλίες στην πόλη μας. Είναι μία σημαντική δυνατότητα που δίνει στο μουσικόφιλο κοινό του Βόλου η Μουσική Σχολή Τραγουδάρα αναβαθμίζοντας το πολιτιστικό απόθεμα του τόπου και προβάλλοντας την περιοχή μας αναδεικνύοντας τις δημιουργικές δυνατότητες των ανθρώπων της , ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα μας.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

™Â ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ó¤Ô £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

“Μελωδία της Ευτυχίας” από το Μουσικό Σχολείο Βόλου Το Μουσικό Σχολείο Βόλου παρουσιάζει ένα από τα διασημότερα μιούζικαλ όλων των εποχών που παραμένει και σήμερα περισσότερο επίκαιρο από ποτέ, τη “Μελωδία της Ευτυχίας” των Ρίτσαρντ Ρόμπερτς και Όσκαρ Χάμερστάιν. Το έργο θα ανεβεί σε δύο παραστάσεις την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Απριλίου και ώρα 8:00 μ.μ. στο Νέο Θέατρο της Νέας Ιωνίας σε διασκευή σεναρίου, ενορχήστρωση, διδασκαλία και σκηνοθεσία των καθηγητριών Ελένης Λεφάκη και Ελένης Τσαρδακά. Η ιστορία βασίζεται στην αυτοβιογραφία της Μαρίας φον Τραπ “The story of the Trapp Family Singers” και διαδραματίζεται στην Αυστρία κατά τη δεκαετία του ’30, την εποχή της προσάρτησής της στη Ναζιστική Γερμανία. Το εν λόγω μιούζικαλ έκανε τεράστια επιτυχία στη σκηνή του Μπρόντγουαίη για να γίνει παγκόσμια αγαπητό στην πασίγνωστη κινηματογραφική του εκδοχή με τη Τζούλυ Άντριους και τον Κρίστοφερ Πλάμερ. Μετά την ηθική ικανοποίηση, την αίσθηση της δημιουργίας και την πραγμάτωση της αισθητικής αγωγής σε κάθε της διάσταση που είχε πέρυσι η προσπάθεια του

σχολείου με το “Φάντασμα της Όπερας” , φέτος οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου με ζηλευτό επαγγελματισμό παίρνουν θέσεις μπροστά και πίσω από τη σκηνή και με εργαλεία τους την αθωότητα, την αισιοδοξία και τη φρεσκάδα της ηλικίας του προσκαλούν το κοινό να τους ακολουθήσει στα βήματα της ηρωίδας σε μια ιστορία που μας διδάσκει ότι με αισιοδοξία και κέφι ξεπερνιούνται ακόμη και οι μεγαλύτερες δυσκολίες της ζωής. Μέσα από την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, η αισθητική αγωγή ως βασικό στοιχείο του προγράμματος του Μουσικού Σχολείου Βόλου, γίνεται κινητήρια δύναμη που οδηγεί στην Τέχνη ή στην καλλιτεχνική έκφραση. Στο φουαγέ του Πολιτιστικού Κέντρου της Ν. Ιωνίας θα φιλοξενείται παράλληλα με τις παραστάσεις και έκθεση ζωγραφικής της καλλιτεχνικής ομάδας του Μουσικού Συνόλου “Μιούζικαλ” με έργα που εμπνεύστηκαν οι μαθητές από τον ήχο της μελωδίας της ευτυχίας στις καρδιές τους και συμπεριλαμβάνονται στο ημερολόγιο που φιλοτέχνησαν το Δεκέμβριο του 2013. Εισιτήρια - πληροφορίες στο Μουσικό Σχολείο Βόλου, 54ου Συντ. ΕΛΑΣ τέρμα με Αρσινόης, τηλ. 24210-47155.

Σάββατο 12 Απριλίου 10.00 - 12.30 Σεμινάρια masterclass 12.30 - 14.30 Διαγωνισμός Α’ Κατηγορίας 16.00 - 18.00 Σεμινάρια masterclass 18.00 - 21.00 Διαγωνισμός Β’ Κατηγορίας 21.00 - 22.00 Συναυλία από την Ορχήστρα Σαξοφώνων του Ωδείου Φ. Νάκας (Διεύθυνση Διονύσης Ρούσος ) και του Στάθη Μαυρομμάτη (Συνοδεία στο πιάνο Χριστίνα Παντελή) Κυριακή 13 Απριλίου 10.00 - 14.30 Διαγωνισμός Γ’ & Δ’ Κατηγορίας 16.00 - Συναυλία Athenaeum Saxophone Quartet (Καλλιτεχνική Επιμέλεια Στέλλα Αραμπατζόγλου ) 16.30 - Τελετή Απονομής Βραβείων Αποχαιρετισμός Παράλληλα θα υπάρξει διάλεξη για την καλή συντήρηση των οργάνων από τον τεχνικό οργάνων Νίκο Διπλάρη Διδάσκοντες Καθηγητές - Εισηγητές Αραμπατζόγλου Στέλλα - Κίτσος Βασίλης - Μαυρομμάτης Στάθης - Ρούσσος Διονύσης - Φυσέκης Αθανάσιος Υπεύθυνοι της Γενικής Οργάνωσης : Δημήτριος & Στέφανος Τραγουδάρας.


6/ ¶ÂÚÈ‹ÁËÛË ¢IA¢POME™ / 6 A¶PI§IOY 2014 (28)

E

TÔ˘ ∫Àƒπ∞∫√Y ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À

ίχα την αυταπάτη ότι βαθιά στα νερά της λίμνης αυτής θα καθρεφτίζονταν ολόκληρη η χιονισμένη οροσειρά του Καϊμακτσαλάν. Και τούτο γιατί το άμεσο γειτόνεμα της Βεγορίτιδας με το πανώριο βουνό της Μακεδονίας θα μού πρόσφερε εκείνη τη μαγική εικόνα των αντανακλάσεων που έπλαθα με τη φαντασία μου και την οποία τόσο προσδοκούσα. Ενόσο λοιπόν, έλεγα μέσα μου, από την κορφή του Καϊμακτσαλάν - κάποιον μακρινό και λαμπερόν Απρίλη - έβλεπα ολάκερη την πλατιά λίμνη της Βεγορίτιδας, να λαμποκοπάει και ν’ αστράφτει στο υπέροχο φως της πρώιμης άνοιξης, έ δεν μπορεί κι από τα χείλη της όμορφης αυτής λίμνης θ’ αντανακλάει στα νερά της ο στιβαρός και πανώριος εκείνος όγκος του Βόρα (κατά κόσμον Καϊμακτσαλάν)... BÂÁÔÚ›Ùȉ·! √ÈÎÔÏÔÁÈÎfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜

Η B ε γ ο ρ ί τ ι δ α λίμνη (Και τα μυστικά ενός αθέατου Απριλίου) “∫·È Ó·! ΔfiÛÔ Ôχ ·fi ΛÙÚÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÙ·ÁÌ· Î·È ‚fiÚÂÈÔÓ Û¤Ï·˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÈÔ μ¤ÚÌÈÔÓ ÙÔ μ¤ÚÌÈÔÓ...” √‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘, √ ΋Ô˜ Ì ÙȘ ·˘Ù·¿Ù˜ Όμως διασχίζοντας την υπέροχη δυτική όχθη της Βεγορίτιδας είδα να βουτάει στα νερά της, όχι ο Βόρας, αλλά το Βέρμιο, από ανατολικά και να “οικοδομεί” μιαν ανάστροφη χιονισμένη λωρίδα στους ακύμαντους γλυκασμούς της λίμνης.

* Βρισκόμουνα μέσα στο παρόχθιο πλέγμα της βαθύτερης ελληνικής λίμνης (βάθος ογδόντα μέτρα) και διέσχιζα τοπία μοναδικής ομορφιάς και ασύλληπτης υδάτινης γαλήνης, τα οποία βρίσκονται έξω από τα σύνορα της τουριστικής τύρβης και μονάχα σε όσους αναζητούν το ιδιαίτερο κι απόκοσμο ελληνικό τοπίο μπορεί να αποκαλυφθούν. Ανάμεσα σε έξοχους συνδυασμούς χρωμάτων και αισθήσεων, από το ρόδινο των ροδακινιών ως το χρυσαφί των καλαμιώνων κι από το ήρεμο λιμναίο τοπίο ως τους πλημμυρισμούς των βαλτωμένων λειμώνων και τους κρωγμούς των πουλιών που ανακατώνουν τη λάσπη στα νότια κράσπεδα της λίμνης, η φαντασία και η απόλαυση σε πάνε έναν μαγικό περίπατο γύρω από τη λίμνη, δίχως την παρουσία των ανθρώπων και τη συμμετοχή των μηχα-

νών.

* Κάποιον αθέατον Απρίλη λοιπόν, όταν οι μέρες βυθίζονται στο μαγικό χαλί των άπιαστων αστερισμών και στα δυνατά μύρα της άνοιξης, με τις απρόβλεπτες εναλλαγές του καιρού, πήραμε την απόφαση να στριφογυρίσουμε στη Βεγορίτιδα κι ό,τι ήθελε να μας προκύψει. Κάπως έτσι φτάσαμε στην Άρνισσα, μέσω της τεχνητής λίμνης του Αγρα και της Έδεσσας. Aφήνοντας στα αριστερά μας το καινούργιο οδικό δίκτυο που παρακάμπτει τη Βεγορίτιδα και τις παρυφές του Βόρα (Καϊμακτσαλάν) και έχει κατεύθυνση τη Φλώρινα, βυθιζόμαστε στα εξωελληνικά τοπία της λίμνης, από τη βόρεια πλευρά προσεγγίζοντάς την από τη μεριά της Άρνισσας, μιας πόλης τυπικά μακεδονίτικης, ήσυχης και γραφικής, που πλέει μες στο μεσημβρινό φως της λιμναίας αστραφτερής αντανάκλασης. Τα νερά της λίμνης που έχουν, με τα χρόνια, υποχωρήσει κι έτσι απομάκρυναν τους λιμναίους οικισμούς από τις όχθες της, έχουν δημιουργήσει ένα κενό παραλίας και αξιοποιήσιμης ζώνης που φαντάζει σαν μια ασθενική κιτρινωπή λωρίδα νεκρού βάλτου. Γι’ αυτό και η Άρνισσα (Οστροβο, το αρχαίο της όνομα), μια πόλη ζωντανή που ζούσε πολύ έντονα από τις εξαιρετικές πτυχές του λιμναίου περιβάλλοντος, σήμερα έχει χάσει το σφρίγος και την ομορφιά που είχε τα προηγούμενα

χρόνια, με το λιμανάκι, τους όρμους και τις καλαμωτές όχθες της, να την περιβάλλουν και να την ωραιοποιούν. Περπατήσαμε τα δρομάκια της, περάσαμε από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας και το μεταβυζαντινό ναό της Κοίμησης, αλλά και το παλιό τζαμί της που στέκει ατόφιο κι ακέραιο και φτάσαμε στον πανέμορφο σταθμό της που εξακολουθεί να φιλοξενεί επιβάτες, δίχως όμως σταθμάρχη, κλειδούχο και προσωπικό. Ο σταθμός του τρένου, με τον τεράστιο υδατόπυργο δίπλα του, μοιάζει με τους παλιούς θεσσαλικούς σταθμούς, του Δομοκού και του Βελεστίνου, διατηρώντας τον παλιό κορμό, με την προσθήκη του σκεπαστού υπόστεγου. Ύστερα κατηφορίσαμε στα περιβόλια και τους μηλιώνες, με τα περιποιημένα μηλόδεντρα και τις ανθισμένες ροδακινιές που αποτελούν τοπική καλλιέργεια για το εμπόριο της κομπόστας. Στη συνέχεια πήραμε τον επαρχιακό δρόμο που διασχίζει την παρόχθια δυτική πλευρά και βυθιστήκαμε στην έρημη και μοναχική πορεία ενός παράκτιου ανύσματος, από τα ομορφότερα στην πατρίδα μας. Ο δρόμος που πήγαινε παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή κατέληγε στον Άγιο Παντελεήμονα, το πιο όμορφο και ζωντανό κεφαλοχώρι της Βεγορίτιδας. Από εδώ η λίμνη ντύνεται στα καλά της και διατηρεί την πιο αξιοποιήσιμη εκδοχή του τουριστικού φιλέτου και ενδιαφέροντος. Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι

∏ ÕÚÓÈÛÛ· Î·È ÔÈ Î·Ï·ÌÈÒÓ˜ Ù˘ μÂÁÔÚ›Ùȉ·˜

™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·: ∞Á·Ë̤ÓÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘ κτισμένος σε έναν εκτεταμένο αυχένα που σχηματίζουν δύο γυμνοί λόφοι, ο Καλές και η Σαμαρόπετρα. Η γραμμή του τρένου τρυπάει τον ακρινό βράχο του Καλέ κι εμφανίζεται δυναμικά από την κρύπτη της Βεγορίτιδας, για να διασχίσει το κεφαλοχώρι και να φύγει προς το Αμύνταιο. Από την άλλη πλευρά, όπου και ο εξαιρετικός ξενώνας της Μπέλα Τούμπα (θαυμάσια ξυλόγλυπτα ταβάνια και ζωγραφιστές ροζέτες), ανηφορίζει ένας δρομάκος ως τον Προφήτη Ηλία, από το ύψωμα του οποίου έχει κανένας πανοραμική θέα σε όλη τη Βεγορίτιδα. Η λίμνη από δω πάνω βυθίζεται στο μακρύ γαλάζιο νυφικό της που το ανεμίζει σε μέγα βάθος, ενώ το ωραίο χωριό του Αγίου Παντελεήμονα, με τις κόκκινες στέγες των σπιτιών του, φωλιάζει σε μιαν έξοχη γωνιά της λίμνης, με το μοναδικό της λιμανάκι να προστατεύει τις πλάβες και τ’ ακάρινα μονόξυλα των ψαράδων. Στον Άγιο Παντελεήμονα εκτός από τον πολύ ωραίο ξενώνα, υπάρχει ωραίο παλιό Δημοτικό Σχολειό, θαυμάσια διατηρημένος ανεμόμυλος, δυό έξοχα αρχοντικά και δύο από τις υπέροχες και παραγωγικές ταβέρνες με όλα τα παραδοσιακά και τοπικά προϊόντα της περιοχής. Από το γριβάδι ως την πιπεριά Φλωρίνης κι από τον τσίρο ως τα τοπικά αμπελόφυλλα και το λιαστό μανιτάρι. Σημαντικό κεφάλαιο της τοπικής

°Ú·ÊÈΤ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ μÂÁÔÚ›Ùȉ·˜

ΔÔ ·Ú·Ï›ÌÓÈÔ ¯ˆÚÈfi ª·ÓÈ¿ÎÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÂÛfiÁ·ÈÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ μÂÁÔÚ›Ùȉ·˜

παραγωγής αποτελεί η τεράστια ποικιλία κρασιών και τσίπουρων, από τους εκπληκτικά δομημένους και διάσπαρτους αμπελώνες της περιοχής. Οι περίπατοι στον Άγιο Παντελεήμονα αποτελούν το επιστέγασμα μιας θαυμάσιας διαμονής για ένα σαββατοκύριακο. Κατά την κρίση μας οι διαδρομές αυτές μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορά την πολύ πρωτότυπη διάσχιση του καναλιού που ενώνει τις δύο λίμνες της περιοχής, τη Βεγορίτιδα, με τη διπλανή λίμνη των Πετρών. Η διαδρομή αυτή περνάει σχεδόν μέσα από το νεολιθικό οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα, έναν αρχαίο και ανασκαπτόμενο οικισμό της νεολιθικής εποχής, στα όρια του παλιού και έρημου σιδηροδρομικού σταθμού (που αποτελούσε αγαπημένο θέμα του Αγγελόπουλου) και κατηφορίζει προς τις καλαμωτές όχθες της λίμνης Πετρών. Η δεύτερη διαδρομή αφορά την ανάβαση στο λόφο του Κάλε, από τον οποίο η θέα της Βεγορίτιδας είναι εντυπωσιακή. Εδώ πάνω βρίσκονται και τα ερείπια ενός παρατηρητηρίου βυζαντινής εποχής που χρησίμευε για τον έλεγχο των διαβάσεων της ρωμαϊκής Εγνατίας Οδού. Και η τρίτη αφορά την κάθοδο στην όχθη της Βεγορίτιδας και τη διάσχιση των καλαμιώνων, του ροδακινόκαμπου, των φυσικών όρμων της λίμνης και τη διάσχιση του βάλτου ως τον απέναντι οικι-

σμό του Μανιάκι.

* Την άλλη μέρα ψάξαμε να βρούμε τις άγνωστες πύλες και τα κλειδιά που θα μας αποκάλυπταν τα κρυμμένα κι αθέατα μυστικά της λίμνης, για να εκπορθήσουμε τις απάτητες γωνιές και τ’ ανώνυμα τοπία της. Το άγνωστο πρόσωπο της λίμνης. Πήραμε αρχικά το δρόμο για το Αμύνταιο. Από το Αμύνταιο, κάτω από ένα περίεργο πλέγμα διασταυρώσεων, το οποίο θέλει πολύ προσοχή, κινηθήκαμε αρχικά προς Φλώρινα και Πτολεμαΐδα και σε λίγο διασταυρωθήκαμε με το δρόμο που έρχεται από την Άρνισσα κι από δω έχει κατεύθυνση την Έδεσσα και τη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος μας ήταν να κινηθούμε παράλληλα με την ανατολική όχθη της Βεγορίτιδας και να προσεγγίσουμε τους τρεις μοναχικούς οικισμούς της λίμνης, το Μανιάκι, το Φαράγγι και την Περαία. Ο καιρός είχε αγριέψει, ο σκηνογράφος της λίμνης άλλαξε άρδην τα σκηνικά του, ο Απρίλης κρύφτηκε και τα τοπία ντύθηκαν με κείνο το μυστήριο κι απρόβλεπτο φως της σκοτεινιάς. Ένα φως πολύ συμβολικό αλλά και αποκαλυπτικό της αθέατης ομορφιάς των μυστικών του λιμναίου τοπίου. Η λίμνη βυθίστηκε στο άχρονο βάθος κι ένας περίεργος αναβρασμός πέρα από την όχθη της λίμνης σκέπασε την επιφάνεια του νερού. Τα πουλιά κάτιασαν μέσα


¶ÂÚÈ‹ÁËÛË /7 ¢IA¢POME™ / 6 A¶PI§IOY 2014 (29)

™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÕÚÓÈÛÛ·˜. ∞fi Â‰Ò ÂÚÓ¿Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ù· ÙÚ¤Ó·...

√ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· ¿Óˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË

στους πυκνούς κι αδιαπέραστους καλαμιώνες της σιωπής. Οι χτεσινές διάφανες εικόνες ξεθώριασαν απ’ τη βροχή και το πούσι. Η φωτογραφική μηχανή δεν μπορούσε να δει πέρα από τη μύτη της. Ωστόσο οι απόπειρες να απεικονίσουμε τη νέα οπτική των πραγμάτων, αυτή τη μέρα του Απρίλη, αντί να συσκοτίσουν τ’ αντικείμενα, τάρριξαν ένα άπλετο φως που αποκάλυπτε όχι μόνο τη φαντασία, αλλά και τις αθέατες εκδοχές των πραγμάτων. Κι έτσι τα νερά της λίμνης έγιναν αυτόματα “μιλητικά νερά του Παραδείσου” . “Έγειρα” , όπως λέει ο ποιητής “με το πλάι - σχεδόν μπατάρισα μες στους ψαλμούς των Χαιρετισμών και την ψύχρα των ανοιχτών κήπων” . Νά το μυστικό του “αθέατου Απριλίου” , στοχάστηκα, την ίδια ώρα που αποφάσισα να βγω στον κυκεώνα των σκοτεινών μυστικών της λίμνης. Η βροχή παράδερνε στα κουκλόσπιτα των χωριών, ραπίζοντας με μια αναίτια μανία την κρούστα της λίμνης, ενώ συνάμα απέκρυπτε τα αδιαφανή φάσματα των λευκών σκιών που απεργάζονταν η θύελλα και το μολυβένιο πούσι. Διασχίζοντας το Μανιάκι, που είναι κτισμένο στη νοτιοανατολική όχθη τη Βεγορίτιδας, ανακαλύπτουμε συνεικόνες ενός άλλου κόσμου, εξοβελισμένου από τις συνηθισμένες εμφανίσεις των ελληνικών χωριών. Εδώ επικρατεί μια απόλυτη χαύνωση που επιδοτείται από την υγρή μοναξιά των παραλίμνιων τοπίων και πυροδοτείται συνάμα από τους αλλεπάλληλους κρωγμούς των φαλαρίδων, των φοινικόπτερων και των πελεκάνων. Το ύφος της σκοτεινιάς εμποδίζει την ανάπτυξη αισθητικών κραδασμών και σαν τανάλια σφίγγει τους στοχασμούς μέσα σε μια χαοτική περιδίνηση μελαγχολίας και θλίψης. Δεν έχουμε το χάρισμα ν’ αποτιμήσουμε την αισθητική σχέση του χωριού με το περιβάλλον της λίμνης, αλλά αυτό μας δίνει πρόσθετους βαθμούς εξοικείωσης με το εσωτερικό όραμα και τα μυστικά του αθέατου βάλτου. Είναι άλλο να βλέπεις και ν’ ακούς κι άλλο ν’ αφουγκράζεσαι, δίχως να παρατηρείς το παραμικρό. Νιώθεις τότε πως κάποιοι μαγικοί τερετισμοί και εξαίσιοι ηχητικοί κλυδωνισμοί να σε κατευθύνουν στα άπατα μυστήρια του εσωτερικού κόσμου και του αποκαλυπτικού οραματικού μεγαλείου.

Όσον αφορά το αρχαίο νεκροταφείο του Αγίου Παντελεήμονα που οι εργασίες του συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και κάτω από την επίβλεψη σημαντικών αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όσα λείψανα είχαν βρεθεί από τους ρώσους αρχαιολόγους, το 1989, έχουν μεταφερθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης (!) και στο Μουσείο Ερμιτάζ, στη Ρωσία. Η χλωρίδα της Βεγορίτιδας είναι ενδιαφέρουσα, καθώς παρουσιάζει έναν εντυπωσιακό πλούτο φυτικών ειδών, όπως φράξους, αγριοκερασιές και δρυς. Ακόμη πλατάνια και κουφοξυλιές. Τα θαμνώδη είδη είναι κι αυτά εξαιρετικά πλούσια, ενώ η ορνιθοπανίδα περιλαμβάνει 162 καταγεγραμμένα είδη πουλιών, με πιο χαρακτηριστικά τους ροδοπελεκάνους, τις λαγγόνες, τις βαλτόπαπιες, τους ερωδιούς και τις φαλαρίδες. Ακόμη και η ιχθυοπανίδα της λίμνης είναι πλούσια και διαθέτει μια τεράστια γκάμα γλυκών ψαριών, όπως γριβάδια, κυπρίνους, τσιρόνια, πέστροφες, γλήνια, πέρκες, πεταλούδες και τούρνες. Ειδικά το γριβάδι και η πέστροφα της Βεγορίτιδας, στις ταβέρνες του Αγίου Παντελεήμονα, θεωρείται σαν μία από τις νοστιμότερες γεύσεις ψαριών σε πανελλήνιο επίπεδο. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο της Βεγορίτιδας που προτείνεται και ως γευσιγνωστική διαδρομή, αποτελούν τα επισκέψιμα και πολύ καλά οργανωμένα οινοποιεία, με τους υπέροχους αμπελώνες των πολλαπλών ποικιλιών και τα αποστακτήρια της περιοχής. Τα περισσότερα από τα οινοποιεία διαθέτουν επισκέψιμες εγκαταστάσεις, χώρους γευσιγνωσίας και παράγουν φημισμένα κρασιά. Από τις αρχές Νοεμβρίου λειτουργούν και τα καζάνια, οι άμβυκες δηλαδή, απόσταξης του εξαιρετικού, μακεδονικού, τσίπουρου από τα στέμφυλα που ά-

* Από το Μανιάκι, που πήρε το όνομά του από τον βυζαντινό στρατηγό Μανιάκη, ο οποίος σταμάτησε εδώ τους Νορμανδούς που κατευθύνονταν κατά της Κωνσταντινούπολης, ένας περιφερειακός και σχεδόν παραλίμνιος δρόμος μας οδηγεί στο χωριό Φαράγγι. Ετούτος ο μικρός οικισμός κρύβεται μέσα σε μια στενή κοιλάδα που τη διαρρέει ένα ποτάμι, στον

πάτο μιας χαράδρας που ονομάστηκε φαράγγι. Η έξοδος από το Φαράγγι μας βγάζει στον κύριο δρόμο για την Έδεσσα, αλλά σε λίγο τον αφήνουμε για να χωθούμε στο παραδρόμι που οδηγεί στο μεγάλο χωριό της Περαίας και το οποίο είναι κτισμένο στο ύψωμα ενός βράχου, κάτω από τον οποίο βρίσκεται η σπηλιά των Αγίων Θεοδώρων, μια τοποθεσία πολύ εντυπωσιακή στις πλαγιές των τοιχωμάτων, που από ανατολικά βλέπουν τη λίμνη. Οι Περαιώτες, πρόσφυγες από την Προύσα της Μικράς Ασίας, είναι όλοι τους καλλιεργητές και αμπελουργοί. Aπό την Περαία επιστρέφουμε στον βασικό οδικό άξονα για Εδεσσα, εγκαταλείποντας τους παραλίμνιους δρόμους και τις όχθες της ωραίας Βεγορίτιδας έχοντας σαρώσει όλες τις δυνατές προσβάσεις στα παραλίμνια επίπεδα. Η περιήγηση της Βεγορίτιδας προσφέρει απολαυστικές εικόνες, εκτός από τις πανέμορφες όχθες με τους καλαμιώνες, τόσο προς τα υψώματα του Καϊμακτσαλάν, όσο και προς το Βέρμιο. Η Βεγορίτιδα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη στην Ελλάδα, μετά την Τριχωνίδα, με το μεγαλύτερο βάθος (81 μέτρα) κι έρχεται ατόφια από τ’ αρχαία χρόνια, με την ονομασία, Λίμνη του Οστρόβου ή Βεγόρα. Πήρε το τελευταίο όνομα από την αρχαία πόλη Βοκερία που βρισκόταν κοντά στη λίμνη. Το σχήμα της είναι επίμηκες και η επιφάνειά της καλύπτει περίπου 45 τετραγωνικά. χιλιόμετρα. Το μήκος της φτάνει τα 14 χιλιόμετρα. Και μαζί με τη λίμνη των Πετρών έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000. Διοικητικά ανήκει στους νομούς Πέλλας και Φλώρινας, ενώ τρεις δήμοι (Αμυνταίου, Φιλώτα και Βεγορίτιδας, με έδρα την Αρνισσα) έχουν πρόσβαση στις όχθες της

φησε η οινοποίηση. Τα οινοποιεία αυτά με τα περίφημα “καζάνια” λειτουργούν σχεδόν σε όλα τα παραλίμνια χωριά της Βεγορίτιδας και υποδέχονται φιλόξενα τους επισκέπτες, με κείνη τη μεθυστική τους ατμόσφαιρα.

* “Τώρα θα βουλιάξει ο κόσμος με τα δυό του λοξά κατάρτια έξω απ’ το νερό” , λέει ο Οδυσσέας Ελύτης σ’ ένα του ποίημα. Πόση αλήθεια κρύβουν αυτοί οι στίχοι, εδώ στη Βεγορίτιδα, όπου το μεγάλο πρόβλημα είναι η όλο και μεγαλύτερη υποχώρηση των νερών, το λιγόστεμα του βάθους και το “βούλιαγμα” της λίμνης. Όντως είναι ένα τοπίο που βουλιάζει αισθητά, πράγμα που αφήνει μια πικρή γεύση σε κείνον που θα κάνει καιρό νάρθει κι όταν ξανάρθει θα απογοητευτεί με τη στάθμη του λιμναίου νερού. Η Βεγορίτιδα αποτελεί μιαν αθέατη πτυχή του μέσου ορεινού πεδίου της δυτικής Μακεδονίας. Από τους δύο οδικούς άξονες που οδηγούν από τη Θεσσαλονίκη προς τη Φλώρινα, έναν παλιό κι έναν καινούργιο και σύγχρονο, κανένας δεν περνάει δίπλα από

ªÈ· ıÂÛ¤ÛÈ· ÂÈÎfiÓ·: ∞fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∫·˚Ì·ÎÙÛ·Ï¿Ó (Ì ¯ÈfiÓÈ·) ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ì˜ ÛÙË Ì·ÚÙÈ¿ÙÈÎË ıÔÏÔ‡Ú· Ë μÂÁÔÚ›Ùȉ· Î·È ÔÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ μÂÚÌ›Ô˘ τη λίμνη, με συνέπεια να παραμένει απαρατήρητη αυτή εδώ η μαγευτική εκδοχή του λιμναίου φυσικού πολιτισμού.

* Η κάθε μέρα, εδώ στη Βεγορίτιδα, είναι όμοια με την προηγούμενη, όσο και διαφορετική. Κάθε τεύχος της λίμνης αποκαλύπτει κρυμμένα μυστικά, αλλά και κάθε αθέατη γωνιά κρύβει ολάκερες κοινωνίες πουλιών που αποφεύγουν τα βλέμματα των ανθρώπων και τις ανεπιθύμητες επισκέψεις. Αν πάρουμε τα μέτρα μας και γίνουμε προσεχτικοί και προσεγγίσουμε αυτές τις κοινωνίες, θα απολαύσουμε ανεκτίμητα θραύσματα εικόνων και θα πλουτίσουμε από αυθεντικές αντιδράσεις των πουλιών που τσακώνονται για την τροφή τους και την επιχώρια διακατοχή. Υπάρχουν περίοδοι που η λίμνη μοιάζει φαντασμαγορική κι άλλες που οι κρυψώνες της χάνονται μέσα στο χάος της αδιαφάνειας. Τότε μπορεί και να γίνουμε μύστες ανεξήγητων οραματικών φαινομένων, όπως όταν “οι Κόρες του Αγίου Βορρά με υελώδη

ωμοφόρια κι άλλες με χρυσή άλω” τριγυρίζουν στα βάθη και στις ακύμαντες επιφάνειες της λίμνης, ή “βάρκες πρηνείς ξεμυτίζουν απ’ την κρυψώνα τους” καθώς και “κομμάτια θάλασσας όπως κανείς ποτέ δεν τά ëδε” , αλλά και “αύλακες αφρού περιούσιου” που παρελαύνουν κάθετα ή οριζόντια στο μέτωπο της λίμνης. Ναι, είναι εκείνες οι εικόνες που βγαίνουν από τα σωθικά της λίμνης κι αποτελούν οράματα των καιρών και συνιστούν αυτό το “κάτι που είναι και όχι” ... Eίναι οι συνεικόνες μιας Βεγορίτιδας που αχνίζει κάτω από ένα μυστήριο και θαβώρειο φως, την απειροελάχιστη εκείνη στιγμή, όπου γευτήκαμε το κάλλος και την ενσωματώσαμε μια για πάντα στην ιδιωτική μας αιωνιότητα... (*) Άγιος Παντελεήμονας, 6-7 του Απρίλη 2013

(*) Οδυσσέας Ελύτης, “Ο κήπος με τις αυταπάτες” . “Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου” .

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË

ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 5 -2 10 È Î· ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜


8/ AÊȤڈ̷ ¢IA¢POME™ / 6 A¶PI§IOY 2014 (30)

√È Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ fiÏ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ “‘ÔÌÔÚÊ˘ÂÔ¯‹˜”

Άρωμα Μπελ Επόκ στο Βόλο ην προσωνυμία Μπελ Επόκ, που θα πει “όμορφη εποχή” την έδωσαν πρώτοι οι Γάλλοι. Η εποχή χρονολογικά οριοθετείται από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη και χαρακτηρίζεται για το αισιόδοξο πνεύμα που κυριάρχησε. Στα τέλη του 19ου αιώνα, μέσα σε ένα χαρούμενο κλίμα και ελαφρότητας που

T

γέννησε η βιομηχανική, οικονομική, τεχνολογική, επιστημονική και πολιτιστική ανάπτυξη, εκεί όπου συνυπάρχουν και συγκρούονται διάφορες τάσεις και ρεύματα που αντιμάχονται το κατεστημένο και τα νέα δεδομένα. Σ’ αυτό το κλίμα, η επανάσταση των γυναικών στον ελλαδικό χώρο κηρύχτηκε στο κατώφλι του 20ού αιώνα, από μια γυναίκα και μια εφημερίδα.

Ήταν η Καλλιρόη Παρρέν, η ιδρύτρια του Λυκείου των Ελληνίδων και η “Εφημερίς των Κυριών” , το σημαντικότερο και μακροβιότερο γυναικείο περιοδικό. Το Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου στα τέλη Φεβρουαρίου στην Εξωραϊστική Λέσχη Βόλου οργάνωσε εκδήλωση αφιερωμένη στην επανάσταση των γυναικών στην εποχή της μπελ επόκ (belle

Η μόδα της Μπελ Επόκ στο Βόλο πως προαναφέραμε, η Μπελ Επόκ δεν ήταν μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Στο Βόλο ιδιαίτερα που οι Βολιώτες και οι Βολιώτισσες γνωρίζουν τι θέλουν και το ωραίο προτιμούν να αγαπούν, η μόδα ήταν και εδώ το ενδιαφέρον πολλών κομψών κυριών εκείνης της εποχής. Διαβάζουμε από το περιοδικό “Εν Βόλω” στα “Παρελκόμενα” του Άρη Βολιώτη για τη μόδα που κυριαρχούσε τότε στα φορέματα, στα υπέροχα καπέλα, ακόμα και στην ανδρική ενδυμασία. Χρόνο με το χρόνο οι νεωτερισμοί παρουσίαζαν ό,τι καλλίτερο φοριόταν στην Αθήνα και στην Ευρώπη. Μόδιστροι και μοδίστρες έραβαν ωραία φορέματα και οι καπελούδες δημιουργούσαν φανταχτερά καπέλα. Ήταν τότε το “πιλοποιείον” της Τασίας Δρεπανιώτου, όπως αναφέρει ο Άρης Βολιώτης, που δημιουργούσε αριστουργηματικά καπέλα από θαυμάσια υφάσματα με φτερά, κορδέλες και χειροποίητα λουλούδια και τα κεφάλια των κυριών έμοιαζαν με ανθισμένους κήπους. Οι φιλολογικές συγκεντρώσεις στα σαλόνια των Βολιωτών, όπως τις περιγράφει στο βιβλίο του “Βολιώτικαι Αναμνήσεις” Νικόλαος Γάτσος. “Τότε η μόνη και διαρκής απόλαυσις των ολίγων οικογενειών του Βόλου ήταν οι βεγγέρες. Αποφασίστηκε λοιπόν, οι βεγγέρες αυτές, οι οποίες εγίνοντο το σαββατόβραδο και την Κυριακή το βράδυ, ή όταν μεσολαβούσε καμιά μεγάλη γιορτή, να αντικατασταθεί το συνηθισμένο κουβεντολόγι με την ανά-

Ÿ

γνωση των μυθιστορημάτων. Σαν πιο κατάλληλοι για την εργασίαν αυτήν προτάθηκαν οι νέοι της εποχής εκείνης Ιωάννης Μανούσος, Κωνσταντίνος Λιβανός και Νικόλαος Γεωργιάδης, οι οποίοι πρόθυμα δέχτηκαν να παίξουν το ρόλο του αναγνώστου. Ο Νικόλαος μάλιστα Γεωργιάδης είχε την τέχνη να χρωματίζει την ανάγνωση αυτή αναλόγως του περιεχομένου του βιβλίου” . Ήταν αυτές οι φιλολογικές βεγγέρες περίπου όπως τώρα διοργανώνονται στο Βόλο οι Ομάδες Ανάγνωσης Βιβλίων από γυναικεία πολιτιστικά σωματεία, όπως το Λύκειο Ελληνίδων” , για το οποίο είμαστε σήμερα εδώ, και από τη “ΧΕΝ Βόλου” . Πολλές κυρίες και από τα δύο αυτά σωματεία είναι εδώ σήμερα στη φιλόξενη και όμορφη αυτή αίθουσα της “Εξωραϊστικής Λέσχης Βόλου” . Και συνεχίζει ο Νικόλαος Γάτσος: “Κατά τας βεγγέρας αυτάς, που ονόμαζαν φιλολογικάς συγκεντρώσεις, το ενδιαφέρον των ακροατών ήταν μεγάλο και αδιάπτωτον. Επικρατούσε άκρα σιωπή. Γινόταν μόνο ένα μικρό διάλειμμα για να προσφερθεί το απαραίτητο γλύκισμα, που το έφτιαχνε πάντα η οικοδέσποινα. Ενθυμούμαι, γράφει ο Γάτσος στο βιβλίο του “Βολιώτικαι Αναμνήσεις” , ότι στο σπίτι μας ανεγνώσθησαν δύο βιβλία: η “Ηρωίς της Ελληνικής Επαναστάσεως” του Στεφάνου Ξένου και η “Γρατσιέλλα” του Λαμαρτίνου. Έτσι περνούσαν τις δύσκολες ημέρες της δουλείας οι πρώτοι οικισταί του Βόλου” .

A°NH ™KOYZOY

epoque). Η παρουσίαση του βιβλίου του αθηναιογράφου Γιάννη Καιροφύλα “Η επανάσταση των γυναικών στην Αθήνα της Μπελ Επόκ” (εκδόσεις Καστανιώτη, 2013)” συνοδευόταν από πολλές εικόνες της Αθήνας και του Βόλου από τα παλιά, ρομαντικούς χορούς και κουστούμια της νοσταλγικής αυτής εποχής.

Όψεις του πολιτισμού της εποχής Βόλος πριν ακόμη την προσάρτησή του στο Ελληνικό κράτος το 1881, παρουσιάζει μια ασυνήθιστη για επαρχιακά δεδομένα κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Σ’ αυτό συνετέλεσε η πλούσια κληρονομιά από την αντίστοιχη ζωή στο Πήλιο, η ιδιωτική πρωτοβουλία κορυφαίων προσωπικοτήτων και η βοήθεια του νεοσύστατου Δήμου Παγασών. Σχεδόν αμέσως μετά την απελευθέρωση ιδρύονται φιλανθρωπικοί, επαγγελματικοί, επιστημονικοί και καλλιτεχνικοί σύλλογοι που παρουσιάζουν έντονη δράση. Ο θρησκευτικοφιλολογικός σύλλογος “Τρεις Ιεράρχες” με τις εκδόσεις του ημερολογίου Φήμη και του περιοδικού Προμηθεύς, η “φιλοπρόοδος εταιρεία” , η δημιουργία καλλιτεχνικών σχημάτων, το πλούσιο έντυπο υλικό δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την κοινωνική και πνευματική άνθιση που ακολουθεί. Το πρώτο Δημοτικό Θέατρο σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Νικόλαο Δημάδη και χτίστηκε σε δύο χρόνια, στην κάπως απόμερη, τότε, πλατεία Ρήγα Φεραίου. Ήταν όμως κακότυχο. Τρεις μήνες μετά τα εγκαίνιά του, το Φεβρουάριο του 1897 κατά την τρίτη παράσταση του θιάσου της Παρασκευοπούλου αποβιβάστηκε στο Βόλο ο Ελληνικός Στρατός της Κρήτης. Η παράσταση σταμάτησε, ανακρούστηκε ο Εθνικός Ύμνος και όλοι οι θεατές πήγαν με το Μητροπολίτη και τον παπά-Δαλέζιο να κάνουν δοξολογία. Όμως άρχισε ο ατυχής πόλεμος του 1897 και οι Τούρκοι που ανακατέλαβαν το Βόλο κατέστρεψαν το θέατρο εσωτερικά. Έσπασαν τον πολυτελέστατο πολυέλαιο, έκλεψαν τα περίτεχνα έπιπλά του, ξέσκισαν τις βελούδινες σκηνές. Επιδιορθώθηκε μετά την απελευθέρωση από τον κ. Γεώργιο Στάμο. Τη θεατρική δραστηριότητα αναλαμβάνει ο Σύλλογος Φιλοτέχνων με πρόεδρο τον δραστήριο Κώστα Αθανασάκη και η δραματική σχολή Βόλου.

O

Αυτοί βοήθησαν την προπολεμική θεατρική βολιώτικη παράδοση καλώντας θιάσους όπως της Παρασκευοπούλου, του Αιμίλιου Βεάκη, Κοτοπούλη.. Οι πρώτες μουσικές κινήσεις ήταν στα καφέ αμάν δηλ. καφενεία με πάλκο για μουσική, συνήθως αλα τούρκα, και νούμερα. Το καλοκαίρι η παραλία έσφυζε από ζωή, μικροί περαστικοί όμιλοι Ιταλών ή Αυστριακών στα καφενεία, είχαν ρεπερτόριο όπερες, οπερέττες και βιενέζικα βαλσάκια που τα παρουσίαζαν πριμαντόνες νέες και νόστιμες. Από την περίοδο που άρχισε να λειτουργεί το Δημοτικό Θέατρο το μελόδραμα έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μουσικού γούστου του κοινού. Αλλά και κομπανίες από γύφτους μουσικούς είχαν δημιουργήσει μεγάλο όνομα και επηρέασαν τη διάδοση του κλαρίνου σε Στερεά και Αθήνα. Στα τέλη του 19ου αιώνα μετά από εισήγηση του δήμαρχου Τοπάλη ιδρύεται η “Δημοτική Μουσική” , σε αντικατάσταση της στρατιωτικής μουσικής, με έντεχνη μουσική και πολυφωνική της Δύσης που παίζει σε επαιτείους αλλά και προς τέρψιν των ακροατών της. Αυτή μετεξελίχτηκε στη Φιλαρμονική Βόλου το 1946. Στις αρχές του 20ου αιώνα μ’ αυτές τις βάσεις η ανάπτυξη σε όλους τους τομείς είναι εκρηκτική. Η Αννέτα Ραζή-Τσολάκη αναλαμβάνει τη Μουσική Σχολή Βόλου και οργανώνει στο παιδικό θέατρο μπαλ ντ’ ανφάν που αφήνουν εποχή. Προχωράει σε μουσικά έργα, σε μάθημα ρυθμικής γυμναστικής και κλασικού χορού στο Ωδείο. Πληροφορίες για όλα αυτά έχουμε χάρη στον Τύπο που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή, στις εφημερίδες που ήταν πάρα πολλές, 28 το 1897, με πρώτη -πρώτη την εφημερίδα “Θεσσαλία” .

NTEMH B§EIøPA

Η φεμινιστική συνείδηση στην πόλη επανάσταση των γυναικών στην Ελλάδα και δη στην Αθήνα, όπως ήταν φυσικό ως πρωτεύουσα, κηρύχτηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, από μια γυναίκα και μια εφημερίδα. Ήταν η Καλλιρόη Παρρέν και η Εφημερίς των Κυριών... Πριν την Οικογένεια και την Πλειάδα, είχε ήδη μεσολαβήσει η έκδοση του περιοδικού “Η Εφημερίς των Κυριών” , το 1887. Εκδότριά του, η φεμινίστρια και πρωτοπόρος στον κοινωνικό αγώνα για την εξύψωση της γυναίκας, Καλλιρόης Σιγανού Παρρέν, η οποία ήταν δασκάλα του Αρσακείου, είχε δουλέψει στο ελληνικό Παρθεναγωγείο της Οδησσού, σύζυγος του αγγλογάλου δημοσιογράφου Ιωάννη Παρρέν, διευθυντή και ιδρυτή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.. ... Τόσο η εμπνεύστρια και δημιουργός της Εφημερίδος των Κυριών Καλλιρόη Παρρέν όσο και οι υπόλοιπες γυναίκες συντάκτριεςαρθρογράφοι διαμόρφωσαν διαμέσου των εντύπων μια γυναικεία

H

κοινωνικότητα και αλληλεγγύη, πετυχαίνοντας να συλλάβουν την έννοια της γυναικείας συλλογικότητας, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για τη φεμινιστική συνείδηση. Αυτή η φεμινιστική συνείδηση ταξίδεψε και στο Βόλο και έκανε μια συντροφιά μορφωμένων γυναικών να συστρατευτούν μαζί της στον ωραίο αγώνα. Άλλωστε η Παρρέν, όπως είναι φυσικό, είχε ήδη γίνει πολύ γνωστή και δέσποζε με την επιβλητική και πολύμορφη προσωπικότητά της. Είναι η πρώτη Ελληνίδα που κλήθηκε να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας σε διεθνή συνέδρια. Το 1889, το 1891, το 1896 στο Παρίσι, στο Σικάγο της Αμερικής, στο Διεθνές Συνέδριο Γυναικών. Όταν γύρισε πίσω, με τις αποσκευές της γεμάτες από νέες ιδέες πρωτοστατεί σε μια σειρά ίδρυσης νέων κοινωφελών δομών και ιδρυμάτων. Την Ένωση υπέρ της Χειραφέτησης των Γυναικών, τη Σχολή της Κυριακής των Απόρων Γυναικών, το Άσυλο της Αγίας Αικατερίνης, το Άσυλο των

Ανιάτων Το 1896 ιδρύει την Ένωση των Ελληνίδων με χαρακτήρα εκπαιδευτικό, το 1897 σίγουρα με δική της μεσολάβηση ιδρύεται και στην πόλη μας, η Ένωση των εν Βόλω Ελληνίδων. Είναι η χρονιά, που μετά από πολλές προσπάθειές της στην κυβέρνηση Δεληγιάννη επιτυγχάνεται , επιτέλους, η εισαγωγή των γυναικών στα Πανεπιστήμια και ο διορισμός τους σε δημόσιες θέσεις. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις υπέρ της γυναίκας εξασφαλίζονται σταδιακά. Το 1909 η γυναικεία εκπαίδευση σε πολλούς τομείς καρποφορεί. Από το 1894 είχε επίσης ξεκινήσει τις προσπάθειες για την παραχώρηση ψήφου στις γυναίκες κάτι που τελικά έγινε πολύ αργότερα. Η κορωνίδα όμως του μεγάλου έργου της ως πρωτοπόρος του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα ήταν η ίδρυση του Λυκείου των Ελληνίδων στην Αθήνα, το 1911. Μια φυσική εξέλιξη, θα λέγαμε, όλων αυτών των προσπαθειών της

Παρρέν και των συνοδοιπόρων της στα 24 αυτά χρόνια. Εννιά χρόνια μετά την ίδρυση του μητροπολιτικού “Λυκείου” των Αθηνών, ιδρύθηκε το Λύκειο Ελληνίδων Βόλου το 1920, στην πιο δυναμική εποχή για το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα. Στην περίοδο αυτή ο Βόλος διαθέτει όλα τα στοιχεία ενός σύγχρονου ελληνικού αστικού και κοσμοπολίτικου κέντρου με ευρωπαϊκά γνωρίσματα. Η πόλη βρίσκεται σε μια μεγάλη κινητικότητα, με μια πλειάδα επαγγελματικών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών συλλόγων ανάμεσα στους οποίους και αρκετές γυναικείες συσπειρώσεις που με πρόταγμα του σκοπού τους την αγαθοεργία, προσέφεραν πεδίο κοινωνικοποίησης των γυναικών, με πρώτη επίσημη συσπείρωση την “Ένωσι των εν Βόλω Ελληνίδων” , το 1897• Λίγα χρόνια μετά, σ’ αυτή την ακμάζουσα πόλη, έρχεται να προστεθεί μια αστική συσσωμάτωση γυναικών. Μια εικοσάδα περίπου γυναικών από

την αφρόκρεμα της τοπικής κοινωνίας εκφράζει επίσημα τη βούλησή της να ιδρύσει Λύκειο και να εργαστεί υπέρ των σκοπών του, ενώπιον του Δημάρχου Τζων Γκλαβάνη και μερικών ακόμη ανδρών επιφανών, του Ιωάννη Ζίφου, συζύγου της ιδρύτριας και πρώτης πρέδρου του Λυκείου Αικατερίνης Ζίφου και του λόγιου και πολιτικού Δημητρίου Σαράτση. Σή-

μερα 94 χρόνια μετά , θέλουμε να πιστεύουμε ότι συνεχίζουμε με ζήλο και ταπεινότητα τον ίδιο δρόμο που χάραξαν οι πρώτες εκείνες επαναστάτριες την εποχή της Mπελ Eπόκ που κάθε άλλο παρά αφέθηκαν στον εφησυχασμό της φαινομενικά ατάραχης και όμορφης εκείνης ζωής τους.

MAPIA ™¶ANOY


IÛÙÔÚ›· /9 ¢IA¢POME™ / 6 A¶PI§IOY 2014 (31)

∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›· ÛÙÔ μfiÏÔ Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, στο Βόλο που βρίσκεται στα πρόθυρα της μεγάλης ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, λειτουργούν αρκετά σχολεία, ιδιωτικά και δημόσια. Από αυτά θα αναφέρουμε δύο, τη Σχολή Καλογραιών και το Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο.

™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÔÁÚ·ÈÒÓ ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê Ιδρύθηκε στο Βόλο το 1904 από τις Αδελφές του Μοναχικού Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως. Στην αρχή φοιτούσαν νεαρές Βολιώτισσες που επιθυμούσαν να συμπληρώσουν τη μόρφωσή τους πέρα από τις γνώσεις που παρείχε το Δημοτικό Σχολείο, να βελτιώσουν τη μουσική τους αγωγή και τις χειροτεχνικές δεξιότητες και βέβαια να μάθουν ή να εμπεδώσουν τη Γαλλική γλώσσα, εφόδια απαραίτητα για την κοινωνική καταξίωση στους κύκλους των αστών. Οι μαθήτριες πλήρωναν ακριβά δίδακτρα, χωρίς να έχουν κανένα τυπικό αποδεικτικό για πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο. Από το 1949 μέχρι το 1979 λειτούργησε ως Ιδιωτικό Γυμνάσιο Θηλέων, οπότε και διακόπηκε η λειτουργία της Σχολής. Από το 1995 άρχισε πάλι να λειτουργεί με την επωνυμία Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο “Άγιος Ιωσήφ” - Ελληνογαλλική Σχολή Βόλου.

∞ÓÒÙÂÚÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ιδρύθηκε το 1908 από το Δήμο Παγασών ύστερα από εισήγηση του γιατρού Δημητρίου Σαράτση. Διευθυντής του ορίστηκε ένας νέος παιδαγωγός, ο Αλέξανδρος Δελμούζος, που είχε πρόσφατα επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου είχε συμπληρώσει τις σπουδές του. Στο σχολείο αυτό ο Δελμούζος χρησιμοποίησε μεθόδους και μέσα διαφορετικά από τα νομοθετημένα και για την εποχή πρωτοπόρα και επαναστατικά. Όργανο της διδασκαλίας ήταν η δημοτική γλώσσα τα ιστορικο-φιλολογικά μαθήματα περιορίστηκαν για να μπορούν να διδάσκονται άνετα τα φυσιογνωστικά, τα τεχνικά και πρακτικά μαθήματα τα αρχαία κείμενα διδάσκονταν σε μετάφραση η διδασκαλία των θρησκευτικών είχε το κέντρο του βάρους της στη ζωή και στη διδασκαλία του Χριστού και γινόταν κυρίως από τις πηγές η σωματική αγωγή γινόταν με καθημερινές συστηματικές ασκήσεις γυμναστικής συνδυασμένες πάντα με ελεύθερο παιχνίδι οι περίπατοι αποτελούσαν κύριο μέσο αγωγής στην αρχαιολατρία του παλιού σχολείου αντιτάσσει ο Δελμούζος τη σύγχρονη κοινωνία και τα προβλήματά της αντί για την καθιερωμένη αυστηρότητα, βλοσυρότητα και δυσπιστία, ο Δελμούζος προσπαθεί στις σχέσεις δασκάλων και παιδιών και σε όλη γενικά την ατμόσφαιρα της σχολικής εργασίας και ζωής να είναι διάχυτη η καλοσύνη, η αγάπη και η αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Οι καινοτομίες του αυτές προκάλεσαν την αντίδραση της κοινής γνώμης με επικεφαλής τον επίσκοπο της περιοχής και κατέληξε στο κλείσιμο της Σχολής το 1911.

ANNA ¶A¶ANIKO§AOY ¶ET™IABA

T˘ MAPIA™ º§ETOPI¢OY*

∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

πλειοψηφία των ξένων περιηγητών στην Ελλάδα ήταν αρχαιολάτρες από τις αρχές του 18ου έως και τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα. Ο παλαιότερος όλων είναι ο απεσταλμένος του Βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ’ (1638-1715) Βοτανολόγος Ζοζέφ Πιτόν ντε Τουρνφόρ (1656-1708). Κατά την διπλωματική αποστολή του το 1702 προς την Κωνσταντινούπολη περιηγήθηκε στη Νάξο περιγράφοντας στις σημειώσεις του το Ναό του Απόλλωνα και την οδό των Λεόντων στη Δήλο. Η Εύβοια και το Νεγροπόντε, η Χαλκίδα της εποχής της τουρκοκρατίας, ήταν πέρασμα για τους Αγίους Τόπους αλλά και από Βορρά προς Νότο. Πληροφορίες της περιοχής μάς δίνουν ο Γάλλος Ιησουίτης Φρανσουά Μπρακονιέ (1708) ο οποίος επισκέφτηκε και το Άγιο Όρος δύο φορές και ο συγγραφέας Τζον Καμ Χομπχάουζ (1786-1869) στο χρονικό του Ένα ταξίδι μέσα από την Αλβανία και άλλες επαρχίες της Τουρκίας στην Ευρώπη και Ασία μέχρι την Κωνσταντινούπολη (1813), όπου περιγράφει το στενό του Ευρίπου και την παλίρροιά του. Κάποιοι άλλοι λόγιοι γνώριζαν πολύ καλά την ελληνική ιστορία και τους τόπους από τις αναγνώσεις τους, όπως ο Βίκτορ Ουγκό (1802-1885) που εμπνεύστηκε τις ποιητικές συλλογές του Ο Θρύλος των αιώνων, Η Ομάδα των Ειδυλλίων και Τα Ανατολίτικα από την ελληνική Μυθολογία, την Αρχαία Ελλάδα και την Τουρκοκρατία αντίστοιχα. Το άλλοτε εννιάχρονο χαμίνι των παρισινών οδών στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης (1789), σαν τον μικρό Γαβριά του Ουγκό, ο Πέτρος Βερανζέρος, εξελληνισμένος τύπος του ονόματος του μετέπειτα ποιητή Πιερ ντε Μπερανζέ (1780-1857), εμπνέεται με την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης το φιλελληνικό Φανταστικό ταξίδι που το μετάφρασε στα ελληνικά ο Γεώργιος Παράσχος (1822-1886). Με αφορμή την καταστροφή των Ψαρών τον Ιούνιο του 1824, ο Πιερ ντε Μπερανζέ έγραψε το ποίημα Τα Ψαρά με το οποίο θέρμανε τα προς την Ελλάδα αισθήματα του γαλλικού λαού. Η εποχή της Τουρκοκρατίας γίνεται γνωστή μέσα από τα μάτια των ξένων περιηγητών που δημοσιεύουν ημερολόγια και ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα μια νέα γενιά στοχαστών προσεγγίζει την Ανατολή με κείμενα λογοτεχνικών αξιώσεων που πολλές φορές εξελίσσονται σε νουβέλες ταξιδιωτικής λογοτεχνίας αλλά και ταξιδιωτικούς οδηγούς με εγκυκλοπαιδικές και πρακτικές οδηγίες. Το σώμα της περιηγητικής γραμματείας που αφορά την Ελλάδα περιλαμβάνει κείμενα ποικίλων επισκεπτών: εμπόρων, ναυτικών, στρατιωτικών, διπλωματών, ιατρών, αρχαιολόγων, αρχαιοκαπήλων, συγγραφέων, ποιητών, χαρακτών και ζωγράφων. Ακόμη προσκυνητές για τους Αγίους Τόπους με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, καθώς και απεσταλμένοι της ιεραποστολικής Εκκλησίας που ιδρύθηκε το 1806. Οι περιηγητικές εκδόσεις συνοδεύονται με χαρακτικά, όπου βέβαια οι αρχαιότητες κατέχουν ξεχωριστή θέση. Η αρχαιολατρεία δημιουργεί ποιητικές εικόνες ρομαντικού χαρακτήρα με τα ερείπια και τη φύση σε πρώτη θέση, εικόνες που ονομάστηκαν Ποίηση των ερειπίων . Η εικονογράφηση των περιηγητικών εκδόσεων αποτέλεσε βασι-

Οι αρχαιολάτρες ξένοι περιηγητές

H

κή πηγή γνώσης για την τοπογραφία, την ενδυμασία, τα ήθη και έθιμα των Ελλήνων. Κορυφαίο παράδειγμα οι χαλκογραφίες του Γάλλου αρχιτέκτονα Ζιλιέν-Νταβίντ Λε Ρουά (17241803) με τίτλο Τα ερείπια των πιο όμορφων μνημείων της Ελλάδας, 1758. Ο Βρετανός κλασικός φιλόλογος Τζον Τιούντελ (1715-1799) που μελετούσε τα μνημεία της Αττικής ζήτησε να ταφεί στο Θησείο δίπλα στις προτομές των αρχαίων ηρώων. Ο διπλωμάτης Ογκύστ ντε Σουαζέλ-Γκουφιέ (1752-1817) με το Γραφικό ταξίδι στην Ελλάδα (1822) μάς άφησε αφάνταστο πλούτο αρχαιολογικών πληροφοριών και συλλογή εικαστικού υλικού. Ο Σκώτος Τζον Γκαλτ (1779-1839) περιηγήθηκε την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα κατά τα έτη 18091811. Μέσα στο κλίμα του ρομαντισμού ο εκ Σαιν-Μαλό συγγραφέας Φρανσουά-Ωγκύστ-Ρενέ υποκόμης ντε Σατομπριάν (17681848), εξελληνισμένη μορφή Σατωβριάνδος, γράφει το Οδοιπορικό από το Παρίσι μέχρι την Ιερουσαλήμ (1811), το οποίο μετάφρασε το 1860 ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας Εμμανουήλ Ροΐδης (1836-1904). Σε αυτό το έργο ο Σατομπριάν εκφράζει την αρχαιολατρεία του και την συμπάθειά του για τους Έλληνες που γνώρισε και δίνει συγκινησιακού περιεχομένου περιγραφές για την Αθήνα του 1806. Ο Άγγλος ρομαντικός ποιητής Λόρδος Τζωρζ Γκόρντον Μπάιρον (1788-1824) έγραψε την Κόρη των Αθηνών (1809) για την Τερέζα (Θηρεσία) Μακρή (1797-1875) και Το προσκύνημα του Τσάιλντ Χάρολντ (1812). Το ταξίδι του Λόρδου Μπάιρον στη Σμύρνη συνόδευσε ο αδελφικός του φίλος ιατρός Χένρυ Χόλλαντ (1788-1873) ο οποίος αργότερα παρουσίασε το έργο του Ταξίδια στα Ιόνια νησιά, Αλβανία, Θεσσαλία, Μακεδονία, κλπ. Το 1805 ο Φραγκίσκος-Κάρολος Πουκεβίλ (1770-1838), ιατρός και πρόξενος της Γαλλίας στην αυλή του Αλή Πασά έως το 1815, άφησε το αξιομνημόνευτο τρίτομο έργο για την Ελλάδα Ταξίδια εις Μωρέαν, Κωνσταντινούπολιν, Αλβανίαν και πολλά άλλα μέρη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά τα έτη 1798-1801. Στον Πουκεβίλ αποδίδονται και δύο ανώνυμα εκδοθέντα δημοσιεύματα: Υπόμνημα περί της ζωής και της δυνάμεως του Αλή Πασά και Σημείωμα περί του τραγικού τέλους Αλή του Τεπελενλή (1822). Στο Παρίσι εκδόθηκαν τα πολύκροτα Ταξίδι στην Ελλάδα (1820) και Ιστορία της Αναγεννήσεως της Ελλάδος (1824), έργο που του άνοιξε το 1827 τις πύλες της Ακαδημίας. Το τελευταίο έργο του Πουκεβίλ Ιστορίαν και περιγραφήν της Ελλάδος εκδόθηκε το 1835 από τον Διδότο, εξελληνισμένος τύπος του επωνύμου του Γάλλου τυπογράφου Α-

μπρουάζ Φιρμέν Ντιντό (Didot, 1790-1876), μαθητή του Αδαμάντιου Κοραή (1748-1833). Ο Ντιντό περιέγραψε την περιήγησή του στην Ελλάδα και στην Κύπρο στο έργο του Σημειώσεις ενός ταξιδιού 1816-1817 και πρωτοστάτησε με εράνους οικονομικής στήριξης για την επαναστατημένη Ελλάδα και με εκδόσεις έργων αρχαίας ελληνικής γραμματείας όπως το Ιστορικό ταξίδι του Παυσανία στην Ελλάδα (1831). Το 1819 ο Ιρλανδός ζωγράφος Έντουαρντ Ντόντγουελ (17671832) γράφει το έργο του Μια κλασική και τοπογραφική περιοδεία μέσα από την Ελλάδα. Ο Βρετανός αρχαιολόγος και τοπογράφος Ουίλιαμ Μάρτιν Ληκ (1777-1860) αποτυπώνει τις περιηγήσεις του στα Ταξίδια στη Σικελία, Ελλάδα και Αλβανία. Άλλα έργα του Τοπογραφία Αθηνών (1821), Περιήγησις εις Πελοπόννησον (1835), Περιήγησις εις Βόρειον Ελλάδα και βίος του Αλή Πασά (1835), Πελοποννησιακά (1846), Ιστορικόν Δοκίμιον της Ελληνικής Επαναστάσεως (1859). Κατά την παραμονή του στα Ιωάννινα το 1805 ήταν στρατιωτικός ακόλουθος της Βρετανίας και συνεργάστηκε με τον Πουκεβίλ. Ο Ελβετός ιατρός και δημοσιογράφος Ιωάννης-Ιάκωβος Μάγερ (1766-1826) περιόδευσε την Δυτική Χέρσο Ελλάδα και τελικά εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι όπου νυμφεύτηκε την Αταλάντη Ιγγλέζου και απέκτησε δύο κόρες. Το 1824 ίδρυσε εκεί την εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά, η οποία αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την πολιορκία της πόλης. Όλη η οικογένεια Μάγερ απεβίωσε κατά την Έξοδο το 1826. Ο Ιταλός στρατιωτικός Κόμης Σαντόρε ντι Σανταρόζα (17831825) επισκέφτηκε το 1824 αρχαιολογικούς χώρους στην Αθήνα, Αίγινα και Επίδαυρο. Συμμετείχε σε αγώνες της ελληνικής επανάστασης και τραυματίστηκε θανάσιμα στη Σφακτηρία της Πύλου όπου βρίσκεται το μνημείο του. Ο Ιρλανδός ζωγράφος Λουί Ντιπρέ (1789-1837) παρουσιάζει τις περιηγητικές εντυπώσεις του στο Ταξίδι στην Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη (1819). Το 1822 ο Γερμανός ιατρός Έρικ Τράιμπερ (1797-1882) περιηγήθηκε στην Ελλάδα προσφέροντας υπηρεσίες σε διάφορα ελληνικά στρατόπεδα καθώς και στις μάχες Κομποτίου και Πέτα. Στα χέρια του απεβίωσε ο αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραiσκάκης το 1827. Από το 1837 έγινε ο προσωπικός ιατρός του βασιλικού ζεύγους Όθωνα-Αμαλίας. Η βίλα Τράιμπερ βρίσκεται σε καλή κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας στη συμβολή των οδών Κ. Παλαιολόγου και Σονιέρ(ου). Ο Σπυρίδων Σονιέρ(ος) (1798-1864) από πατέρα Γάλλο και μητέρα Ελληνίδα περιηγήθηκε στην Πελοπόννησο και κατετάγη στον τακτικό στρατό του

πρίγκηπα Δημητρίου Υψηλάντη. Έλαβε μέρος στις μάχες Νεόκαστρου (1822), συμμετείχε στην εκστρατεία της Χίου (1827) και στην κατάληψη της Ναυπάκτου (1829). Στη μάχη του Πέτα (4 Ιουλίου 1822) σκοτώθηκε ο Ιταλός περιηγητής και στρατιωτικός Πέτρο Ταρέλα (1750-1822), τον οποίο είχε διορίσει ο Ιωάννης Κωλέττης Διοικητή του τακτικού πεζικού συντάγματος. Ο φιλέλληνας φιλόσοφος και ιστορικός των αρχαίων πολιτισμών Ερνέστ Ρενάν (1823-1892), πεθερός του Δημοτικιστή Γιάννη Ψυχάρη (1854-1929), πραγματοποίησε ταξίδι στη Μέση Ανατολή το 1865. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα μπροστά στο μεγαλείο του Παρθενώνα εμπνεύστηκε την Προσευχή πάνω στην Ακρόπολη και σημείωσε: Η εντύπωση που μου προξένησε είναι η πιο δυνατή που αισθάνθηκα μέχρι σήμερα. Είναι η τελειότητα. Ποτέ δεν είχα φανταστεί κάτι τέτοιο. Αυτό που αντίκριζα ήταν το ιδεώδες, απαθανατισμένο από πεντελικό μάρμαρο. Μέχρι τότε πίστευα ότι η τελειότητα δεν είναι του κόσμου τούτου . Σε ένα σημείο της Προσευχής διαβάζουμε: Ω, ευγένεια! Ω, απλή κι αληθινή ομορφιά! Θεά Αθηνά που η λατρεία σου σημαίνει λόγο και σοφία, εσύ που ο ναός σου είναι ένα αιώνιο μάθημα αυτογνωσίας κι ειλικρίνειας! Η Προσευχή πάνω στην Ακρόπολη σηματοδοτεί την διαχρονικότητα και την παγκοσμιότητα του κειμένου και επισημαίνει την διαρκή ανάγκη του ανθρώπου για την αναζήτηση του Ωραίου, του Καλού και του Αληθινού. Κατά την επιστροφή του στη Γαλλία ο Ρενάν έγραψε την Ιστορία της μελέτης της ελληνικής γλώσσας στη Δυτική Ευρώπη από το τέλος του 5ου έως τον 14ο αιώνα. Την Ελληνολατρεία μετέδωσε και στον εγγονό του Ερνέστο Ψυχάρη (18831914). Ο Γάλλος ιστορικός και δημοσιογράφος Ρενέ Πυώ (1878-1937) το 1913 μετά την περιήγησή του έγραψε τα έργα Βαλκάνια 19121913 και Δυστυχισμένη Βόρειος Ήπειρος, όπου υπεραμύνεται την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα. Μετά το θάνατό του η χήρα Πυώ δώρησε την προσωπική του συλλογή αποτελούμενη από χαρακτικά, λιθογραφίες, όπλα, προσωπογραφίες ηρώων και φιλελλήνων αγωνιστών και αντικείμενα από την ελληνική επανάσταση. Η συλλογή βρίσκεται στους στρατώνες του στρατηγού Νικολά-Ζοζέφ Μεζόν (17711840) μέσα στο Νιόκαστρο της Πύλου. Το 1913 ο εικοσιεξάχρονος Βρετανός ποιητής Ρούπερτ Τσώνερ Μπρουκ (1887-1915) μαγεύτηκε από το μεγαλείο του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο και αναφώνησε: Και τώρα που της Αττικής το άγιο χώμα είδα, ας πεθάνω . Δύο χρόνια μετά κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, ο Ρούπερτ Μπρουκ ευρίσκετο σε γυμνάσια με βρετανικό πολεμικό πλοίο ανοιχτά της Σκύρου με προορισμό την εκστρατεία στα Δαρδανέλλια. Κατά την εκτέλεση των συμμαχικών γυμνασίων ασθένησε και απεβίωσε αιφνίδια στις 23 Απριλίου 1915. Η ταφή του έγινε σύμφωνα με την επιθυμία του σε ελληνικό ελαιώνα στις τρεις Μπούκες του νησιού. Στoν τάφο που υπάρχει μέχρι σήμερα, μετά από επιθυμία της μητέρας του, χαράχτηκε η ε-

πιγραφή: Εδώ βρίσκεται ο υπηρέτης του Θεού, Υπολοχαγός του βρετανικού Ναυτικού Ρούπερτ Μπρουκ, ο οποίος απέθανε για την απελευθέρωση της Καλλίπολης από τους Τούρκους . Ο Γαλλοελβετός φωτογράφος Φρανσουά-Φρεντερίκ ή Φρεντ Μπουασονά (1858-1946) περιηγήθηκε στην Κέρκυρα, Μετέωρα, Όλυμπο και Άγιο Όρος. Μέσα από τις φωτογραφίες του παρουσίασε ένα πανόραμα τόπων συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ευρωπαiκής κοινής γνώμης για την Ελλάδα της τριαντακονταετίας 1903-1930. Το 1907 φωτογραφίζοντας τον Παρθενώνα, σαν τον Ερνέστ Ρενάν, έγραψε: Πραγματοποιώ ένα όνειρο, είναι ωραίο να απολαμβάνω ολομόναχος τέτοιο θαύμα . Στα επόμενα ταξίδια στην Αρχαία Κόρινθο, Επίδαυρο, Τίρυνθα, Άργος, Τρίπολη, Σπάρτη τον ακολούθησε και ο Πρύτανης της Σχολής Καλών Τεχνών της Γενεύης Ντανιέλ Μπο-Μποβύ (1870-1958) ο οποίος επεσήμανε: Εκεί που οι άλλοι ψάχνουν μόνο ερείπια, εμείς ανακαλύψαμε μια φύση και ένα λαό . Ο Μπουασονά κυκλοφόρησε το 1910 το λεύκωμα Στην Ελλάδα μέσα από τα βουνά και τα λαγκάδια. Το 1912 ο Ελληνιστής Βικτόρ Μπεράρ (18641931) συνόδευσε τον Μπουασονά με το πλοίο Καληδονία στο ταξίδι αναζήτησης της πορείας του Οδυσσέα σε όλη τη Μεσόγειο και πέρασαν από Πάργα και Ιθάκη. Ο Βικτόρ Μπεράρ έγραψε τα βιβλία Ακολουθώντας το πλοίο του Οδυσσέα, Τα ταξίδια του Οδυσσέα, Η Οδύσσεια του Ομήρου και Περί της καταγωγής της λατρείας στην Αρκαδία. Το επόμενο έτος οι δύο περιηγητές Μπουασονά και Μπεράρ ακολούθησαν τα βήματα του νικηφόρου ελληνικού Στρατού και έφθασαν έως τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Κλείνουμε το αφιέρωμα στους Ξένους Περιηγητές με τους Άγγλους αρχαιολόγους και συνεργάτες, μέλη της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, Άλαν-Τζον Γουέις (1879-1957) και Μόρις Σκοτ Τόμσον (18841971) των οποίων το επίκεντρο των αρχαιολογικών ερευνών αποτέλεσαν οι Μυκήνες και η ελλαδική προiστορία. Στις ανακοινώσεις τους υποστήριξαν την πολιτιστική συνέχεια του ελληνικού χώρου κατά την μεταβατική περίοδο από τον χαλκό στον σίδηρο. Οι δύο αρχαιολόγοι συγκέντρωσαν κατά την περιήγησή τους τα έτη 1910-1912 πληροφορίες από τους Βλάχους της Σαμαρίνας και τους μεγαλοκτηματίες γιους του Βελή Μπέη των Γρεβενών (1810-1880) Ριφάτ (1864-) και Φουάτ (1877-). Το οχυρωμένο φρούριο (κονάκι) των Μπέηδων με τους πυργίσκους δίπλα στον ποταμό Γρεβενίτη βρίσκεται σε φωτογραφία του βιβλίου των Άλαν-Τζον Γουέις και Μόρις Σκοτ Τόμσον Οι Νομάδες των Βαλκανίων , 1η έκδοση στα Αγγλικά, Λονδίνο 1914. 2η έκδοση από Φ.Ι.Λ.Ο.Σ. Τρικάλων, Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2009. Ο Γουέις έγραψε ακόμη τα έργα Μυκήναι, Αρχαιολογική Ιστορία και Οδηγός, Πρίνσετον (1949) και Προiστορική Θεσσαλία, Καίμπριτζ (1912) καρπός της συνεργασίας του με τον Τόμσον. * Η δρ Μαρία Φλετορίδου είναι επίτιμη σχολική σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας


10/ EΉfiÛÂȘ ¢IA¢POME™ / 6 A¶PI§IOY 2014 (32)

μÈ‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË Afi ÙË ª∞πƒ∏ \Δ™∞∫¡∞∫∏ - °∞μ∞§∞

DAVID SEDARIS ∞˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ‰È·‚‹ÙË Ì ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁȘ ¢ÈËÁ‹Ì·Ù· Î.Ï. ÂΉ.ªÂÏ¿ÓÈ [...] Ο Σεντάρις μετατρέπει επιδέξια την κάθε ιστορία σε ιστορία αγάπης: πως είναι να βρίσκεσαι σε μια σχέση όπου αγαπάς και αγαπιέσαι για πολλά χρόνια; τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας οικογένειας, και πώς είναι δυνατό, μέσα από όλο τον παραλογισμό της ζωής, να καταφέρει κανείς να αγαπήσει τον εαυτό του. Με αυτό το βιβλίο ο Ντέιβιντ Σεντάρις μας αποδεικνύει και πάλι για ποιο λόγο το έργο του έχει χαρακτηριστεί από την Washington Post “ξεκαρδιστικό, κομψό και αναπάντεχα συγκινητικό” . David Sedaris: Mind the gap. Ένας συγγραφέας - performer που δρασκελίζει το χάσμα ανάμεσα στην αρθρογραφία και τη λογοτεχνία, αλλά σκαλίζει το χάσμα ανάμεσα στις οικογένειες των ονείρων και τις άλλες τις πραγματικές. Όταν ρωτήθηκε ο Χεμινγκγουέι ποιά είναι η καλύτερη εκπαίδευση για έναν συγγραφέα απάντησε: “μια δυστυχισμένη παιδική ηλικία” . Ο Σεντάρις μπορεί ή μπορεί και όχι, να είχε μια δυστυχισμένη παιδική ηλικία αλλά είναι σίγουρο ότι στην οικογένειά του βασίζει το συγγραφικό του έργο. Το συγγραφικό του σύμπαν, για την ακρίβεια. Και στο τελευταίο του βιβλίο “Ας συζητήσουμε για το Διαβήτη με Κουκουβάγιες” με την εξαίρεση έξι συντόμων μονολόγων σε πρώτο πρόσωπο όπου ο αφηγητής δεν είναι ο Σεντάρις (είναι τρεις γυναίκες, δύο άντρες κι έναν δεκαεξάχρονο κορίτσι με ψεύτικη βρετανική προφορά), η οικογένειά του είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο κεντάει, και πάλι, τις ιστορίες του. Οι πιστοί του αναγνώστες γνωρίζουν πια αυτή την οικογένεια τόσο καλά ώστε κάθε καινούργιο βιβλίο του είναι λίγο σαν συνέχεια της ίδιας ιστορίας. Κι εδώ η οικογένεια, σωστή παλαίμαχος πρωταγωνίστρια του σίριαλ “Σεντάρις” , βάζει τα δυνατά της να σταθεί στο ύψος της. Όλα αυτά δεν ακούγονται, βέβαια, διασκεδαστικά. Όμως ο Σεντάρις είναι πολύ διασκεδαστικός, έως ξεκαρδιστικός. Από το 1992 που η φήμη του εκτοξεύτηκε μέσα σε μια νύχτα όταν διάβασε κείμενά του στο δημόσιο αμερικανικό ραδιόφωνο είναι ίσως ο πιο διάσημος “αστείος” σύγχρονος αμερικανός συγγραφέας, και ακολουθεί τη μακρά παράδοση των ομότεχνών του που πάντα αντλούσαν το υλικό τους μέσα από αυτό που πονάει. “Η κρυφή πηγή του χιούμορ δεν είναι η χαρά, αλλά η λύπη. Δεν υπάρχει χιούμορ στον παράδεισο” , είπε ο Μαρκ Τουαίν. Επίσης, δεν υπάρχει χιούμορ στην πολιτική ορθότητα. Ο Σεντάρις είναι γέννημα - θρέμμα της εποχής και της χώρας όπου γιγαντώθηκε η παντοκρατορία του πολιτικά ορθού, και το γεγονός αυτό του δίνει μια εύκολη πάσα για να βρίσκει και να χτυπάει την κωμική φλέβα σε όσα δεν επιτρέπεται να λέμε - εκεί δηλαδή, που πονάει.

Η ελληνική φωτογραφία και η φωτογραφία στην Ελλάδα T˘

NATA™A™ KAPAKAT™ANH ριν λίγους μήνες, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νεφέλη το βιβλίο με τίτλο “Η Ελληνική Φωτογραφία και η Φωτογραφία στην Ελλάδα” , μια ανθολογία κειμένων και δοκιμίων των ερευνητών, επιμελητών και θεωρητικών, Κωστή Αντωνιάδη, Νίνας Κασσιανού, Φανής Κωνσταντίνου, Κωστή Λιόντη, Αλεξάνδρας Μόσχοβη, Ειρήνης Μπουντούρη, Νίκου Παναγιωτόπουλου, Ηρακλή Παπαϊωάννου, Πηνελόπης Πετσίνη, Πλάτωνα Ριβέλλη και Γιάννη Σταθάτου. Η ιδέα της δημιουργίας του βιβλίου και το δύσκολο έργο της επιμέλειας ανήκουν στον Ηρακλή Παπαϊωάννου, επιμελητή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Όπως ο ίδιος γράφει, η ανθολογία “επιχειρεί να σκιαγραφήσει το πλαίσιο λόγου της ελληνικής φωτογραφίας” και “βαθύτερος λόγος ύπαρξής της είναι η ελπίδα ότι μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι στην εδραίωση της πεποίθησης ότι η φωτογραφία δεν είναι ένα ακόμη προϊόν μαζικής, παθητικής κατανάλωσης, αλλά μια εικόνα η οποία μπορεί και πρέπει να ερμηνεύεται, να κρίνεται, να αμφισβητείται” . Ίσως κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι ένα βιβλίο σαν κι αυτό απευθύνεται σε μία συγκεκριμένη ομάδα αναγνωστών και ειδικότερα στους φωτογράφους και σε όσους ευρύτερα ασχολούνται με τη φωτογραφία. Αυτό είναι σωστό. Ποιοι όμως στην εποχή μας δεν ασχολούνται με τη φωτογραφία; Ποιοι δεν είναι τουλάχιστον θεατές εικόνων; Στο οπισθόφυλλο, διαβάζουμε: “Μια από τις σταθερές της σύγχρονης εποχής που δύσκολα αμφισβητείται είναι η πανταχού παρουσία της εικόνας, φωτογραφικής ή άλλης, και η ισχυρή επίδρασή της στη διάπλαση αντιλήψεων και συμπεριφορών. Ενόσω όμως ο εικονογραφημένος κόσμος γιγαντώνεται γύρω μας και μέσα μας, ο κριτικός διάλογος για αυτόν παραμένει συγκριτικά καθηλωμένος, ειδικά στην ελληνική εκδοχή του. Έτσι ευνοούνται η απλούστευση και η σύγχυση, η άκριτη επιβολή της εμπορευματικής εικόνας, ο οπτικός αναλφαβητισμός. Είναι η φωτογραφία μια εικόνα που πρέπει κανείς να δημιουργεί και να καταναλώνει χωρίς να σκέφτεται και να συζητά για αυτήν; Μπορεί να αγνοηθεί η ιστορία και η αισθητική που οπλίζουν τη δημιουργία της και ενορχηστρώνουν την υποδοχή της από το κοινό; Δημιουργείται τελικά η φωτογραφία μέσα σε ένα κοινωνικό και ιδεολογικό κενό;” . Κατά την πεποίθηση του επιμελητή του βιβλίου “η έρευνα και η κριτική σκέψη όχι μόνο δεν αναιρούν, αλλά εντείνουν την απόλαυση που προσφέρει η φωτογραφία, συμβάλλοντας στη δημιουργία κριτηρίων για την κατανόησή της, αλλά και επιχειρημάτων σε ένα διεπιστημονικό διάλογο” . Το βιβλίο αυτό, όπως και κάθε βιβλίο που μιλά για τη φωτογραφία είναι, θα έλεγα, εκτός από ενδιαφέρον, απαραίτητο, πρωτίστως για τους θεατές των εικόνων. Και θεατές είμαστε όλοι, είτε φωτογραφίζουμε είτε όχι. Η οπτική γλώσσα, της οποίας η φωτογραφία αποτελεί κομμάτι, είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιούμε καθημερινά και όπως κάθε γλώσσα πρέπει να κατακτηθεί για να κατανοηθεί σε βάθος και να εκτιμηθεί σωστά. Ειδικά στη χώρα μας, που προσπαθεί ακόμη να βρει τη φωτογραφική ταυτότητά της, μια σφαιρική θεώρηση της κατάστασης μπορεί να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τη θέση μας στον παγκόσμιο φωτογραφικό χάρτη, να μας προβληματίσει σε σχέση με τη δημιουργική φωτογραφική διαδικασία και κυρίως να μας ωθήσει να αποβάλλουμε προκαταλήψεις και κολλήματα του παρελθόντος, ώστε να κρίνουμε, σε πρώτη φάση, το έργο των Ελλήνων φωτογράφων και τον τρόπο που αυτοί μιλούν για την Ελλά-

δα, χρησιμοποιώντας τα σωστά εργαλεία. Δεν είναι εύκολο να μιλήσει κάποιος για μία πολυσέλιδη ανθολογία κειμένων μέσα σε λίγες γραμμές και να αναπτύξει το περιεχόμενό της. Πρώτα, γιατί δεν έχει να αναλύσει κάτι, το έχουν ήδη κάνει οι συγγραφείς στα κείμενά τους. Ύστερα, γιατί δεν μπορεί να επιλέξει αποσπάσματα ορισμένων από αυτούς για ανάγνωση αδικώντας τους υπόλοιπους. Και τέλος, γιατί η πληρέστερη παρουσίαση του βιβλίου είναι γραμμένη από τον Ηρακλή Παπαϊωάννου και βρίσκεται στις έξι σελίδες του προλόγου. Αυτό που θα επιχειρήσω, λοιπόν, είναι να περιγράψω συνοπτικά τη δομή και τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο και ευελπιστώ να αναδειχτεί εντέλει η σημασία της έκδοσής του, ειδικά την παρούσα χρονική στιγμή. Ξεκινώντας από τον τίτλο, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει επιλεγεί συμβατικά. Ο σύνδεσμος “και” μεταξύ Ελληνικής Φωτογραφίας - Φωτογραφίας στην Ελλάδα, παραδόξως διαχωρίζει εξαρχής τις δύο έννοιες ωθώντας μας να τις ορίσουμε. Ο προσδιορισμός της εθνικότητας, π.χ. “Ελληνική” , έχει ουσιαστικό λόγο ύπαρξης στις περιπτώσεις που η Φωτογραφία μιας χώρας κινείται μέσα σε ένα υφολογικό και εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο της δίνει μια εθνική ταυτότητα (και ακόμη απλούστερα μιλάει για την κατάσταση, την ιδιαιτερότητα ή τα προβλήματα της χώρας) και τη διαχωρίζει από τις υπόλοιπες του είδους. Δημιουργεί μια “σχολή” όπως συχνά λέγεται, αναγνωρισμένη σε παγκόσμια κλίμακα. Παραδείγματα υπάρχουν γνωστά, ίσως στους περισσότερους. Η Ιαπωνική Φωτογραφία, η Τσεχική Σχολή, η Ρωσική Πρωτοπορία κ.λπ. Η Ελληνική Φωτογραφία έχει καταφέρει κάτι τέτοιο ή μήπως τα πλήγματα των πολέμων και η κρατική πολιτική δεν της το επέτρεψαν; Συνοπτικά και επιλεκτικά ας θυμηθούμε, το 1839 ανακοινώθηκε από τον Αραγκό η ανακάλυψη της φωτογραφίας στην Ακαδημία Επιστημών και στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, στο Παρίσι. Ο Φίλιππος Μαργαρίτης, άνοιξε το πρώτο φωτογραφείο στην Αθήνα το 1853, την ίδια χρονιά που ο Ναδάρ άνοιξε, στο Παρίσι, το πρώτο φωτογραφικό στούντιο στην ιστορία. Η Βούλα Παπαϊωάννου με τις φωτογραφίες της κατά τη διάρκεια της Κατοχής και αμέσως μετά τον πόλεμο, θεωρήθηκε ως η πρώτη εκπρόσωπος του μοντερνισμού στην Ελλάδα. Ο Σπύρος Μελετζής και ο Κώστας Μπαλάφας, δημιούργησαν ένα νέο είδος της Ελληνικής Φωτογραφίας, τη Φωτογραφίας τη Αντίστασης. Ο Δημήτρης Χαρισιάδης, συμμετείχε στην έκθεση The family of man, μαζί με σπουδαίους φωτογράφους από όλο τον κόσμο. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, είναι ο πρώτος και μοναδικός μέχρι στιγμής Έλληνας που έγινε δεκτός στο πρακτορείο Μagnum και επηρέασε με το ύφος του μια ολόκληρη γενιά φωτογράφων. Την εποχή της μεταπολίτευσης η Νέα Ελληνική Φωτογραφία ξεχώρισε για την αισθητική και το θεωρητικό της υπόβαθρο. Λαμπροί σταθμοί σίγουρα, ικανοί όμως; Το βιβλίο νομίζω ότι απαντά στο ερώτημα πολύ εμπεριστατωμένα, όπως, επίσης, αναπτύσσει και το δεύτερο μέρος του τίτλου, τη φωτογραφία που παρήχθη στην Ελλάδα από την εμφάνισή της μέχρι σήμερα. Σχετικά με τη δομή της, εκτός από τον πρόλογο, την ανθολογία συνθέτουν 31 κείμενα, τα οποία έχουν γραφτεί για διαφορετικούς κάθε φορά λόγους, όπως για περιοδικά ή εφημερίδες, για ημερίδες και συνέδρια, ηλεκτρονικές επιθεωρήσεις, προλόγους βιβλίων, καταλόγους εκθέσεων, κ.ά. και ανήκουν σε έντεκα συγγραφείς με διαφορετικές ιδιότητες, καθηγητές ανωτάτων σχολών, στελέχη μουσείων, επιμελητές, ιστορικούς, κριτικούς, ερευνητές, δημοσιογράφους, αλλά κοινό χαρακτηριστικό, και κριτήριο για την επιλογή τους όπως διαβάζουμε, τη μακρόχρονη

και “συστηματική ενασχόλησή τους με τη φωτογραφία” . Κάθε συγγραφέας συμμετέχει με ένα έως τέσσερα κείμενα τοποθετημένα διάσπαρτα, αλλά στο κατάλληλο σημείο, ώστε να εξυπηρετούν το σκεπτικό της ιδέας πίσω από την οποία στήθηκε ο σκελετός του βιβλίου. Τρεις ενότητες με εσκεμμένα δυσδιάκριτα όρια, αφού κάποια από τα κείμενα που τις συνθέτουν διασταυρώνονται, έστω και από απόσταση, συνομιλούν, αλληλοσυμπληρώνονται και κάποιες φορές αναδεικνύουν το ένα το άλλο, δημιουργώντας μια συνεχή ανακύκλωση που ενεργοποιεί την κριτική σκέψη και τη συνθετική ικανότητα του αναγνώστη. Το κάθε κείμενο συνοδεύουν χαρακτηριστικές φωτογραφίες σε ασπρόμαυρη εκτύπωση, ενώ η έγχρωμη εκδοχή κάποιων από αυτές βρίσκεται σε παράρτημα, στο τέλος του βιβλίου. Στο τέλος του βιβλίου επίσης, εκτός από τα σύντομα βιογραφικά των συγγραφέων, παρατίθεται και η πλούσια βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. Όσα κείμενα ανήκουν στην πρώτη ενότητα με τίτλο Φωτογραφία και ιστορίες συνθέτουν θα μπορούσαμε να πούμε την ιστορία της φωτογραφίας και αναδεικνύουν τον ιστορικό της ρόλο. Δεν πρόκειται ωστόσο για μία συνηθισμένη γραμμική αφήγηση κατά τη διάρκεια της οποίας περιγράφεται η εξέλιξη της φωτογραφίας σε παγκόσμια και ελληνική κλίμακα, με αναφορές σε σημαντικούς εκπροσώπους της. Πρόκειται μάλλον για ένα παζλ, του οποίου τα κομμάτια ενώνονται μεταξύ τους, αφού πρώτα αναγνωστούν, με την ενεργή συμμετοχή αυτού που τα διαβάζει. Έτσι, ξεκινάμε με τη φωτογραφική απεικόνιση της Αθήνας του 19ου αιώνα και τη διάδοση της φωτογραφίας στην Ελλάδα, συνεχίζουμε με τη σχέση της με την εξωτερική πολιτική, με αφορμή τη συμβολή της οικογένειας Μπουασσονά στη διαμόρφωση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, πηγαίνουμε στην επαρχία όπου αφανείς επαγγελματίες, φωτογράφοι πορτρέτων, όπως ο Καστοριανός Λεωνίδας Παπάζογλου, οι Πελοποννήσου Γιάννης και Γιώργος Καραμάνος και άλλοι, απαθανατίζουν την εποχή τους μέσα από τη μορφή και το βλέμμα των ανθρώπων που την έζησαν, κατανοούμε τον ρόλο της φωτογραφίας της αντίστασης μέσω μιας συγκριτικής παρουσίασης του έργου των Μπαλάφα και Μελετζή, περνάμε στις διαφορετικές αναγνώσεις της φωτογραφικής εικόνας και το ρόλο του επιμελητή, με αφορμή μέρος της δουλειάς της Βούλας Παπαϊωάννου, στο αρχείο του Δημήτρη Χαρισιάδη και τη σημασία της αρχειακής φωτογραφίας, στο πορτρέτο της Ελλάδας της ανασυγκρότησης όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από το φωτογραφικό αρχείο της ΔΕΗ, την εξέλιξη και τη διαμόρφωση της ελληνικής φωτογραφίας με οδηγό την απεικόνιση του ελληνικού τοπίου και τέλος γνωρίζουμε το ιδεολογικό πλαίσιο της φωτογραφίας του 20ου αιώνα. Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο Ερμηνείες και στοχασμοί, αναλύεται και ερμηνεύεται, άλλοτε εκτενέστατα και άλλοτε με μικρότερες αναφορές, το φωτογραφικό έργο παλαιότερων και σύγχρονων δημιουργών, όπως της Βούλας Παπαϊωάννου, του Δημήτρη Χαρισιάδη, του Κώστα Μπαλάφα, του Γιώργου Δεπόλλα, του Νίκου Οικονομόπουλου, του Περικλή Αλκίδη, του Πάνου Κοκκινιά, του Αβραάμ Παυλίδη, του Νίκου Παναγιωτόπουλου και άλλων και γίνονται έμμεσα αναφορές σε πολλούς ξένους φωτογράφους. Στην ενότητα αυτή, εκτίθενται επίσης σχόλια και σκέψεις με αφορμή εκθέσεις, διαγωνισμούς και φωτογραφικά φεστιβάλ και πόσο αυτά επηρέασαν το βλέμμα του φωτογραφικού κοινού και τη διαμόρφωση των κριτηρίων του. Στην τρίτη ενότητα, τα Ανοιχτά ερωτήματα, προσεγγίζονται καθαρά θεωρητικά

θέματα και προβληματισμοί των συγγραφέων, που έχουν να κάνουν με τη φύση και τη σημασία της φωτογραφίας, την αισθητική και ιδεολογική της πλευρά, την επίσημη και ανεπίσημη εκδοχή της, τη σχέση της με την αλήθεια, την αλληλεπίδρασή της με την κοινωνία και τις άλλες μορφές τέχνης, την πολιτική της διάσταση, τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του βιβλίου, κατά τη γνώμη μου, είναι η πολυφωνία του. Όχι μόνο επειδή ο αναγνώστης έχει την τύχη να γνωρίσει πολλούς συγγραφείς με διαφορετικές θέσεις και ύφος και να απολαύσει εξαιρετικά κείμενα, αλλά και επειδή έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει διαφορετικές πλευρές του ίδιου συχνά θέματος ή διαφορετικές ερμηνείες του ίδιου έργου, με αποτέλεσμα να ανακαλύψει τα αμετάβλητα, πέρα από υποκειμενικές θεωρήσεις, χαρακτηριστικά του. Από την άλλη, διαβάζοντας τις ταυτόσημες απόψεις των συγγραφέων για ορισμένα θέματα και τον πλουραλισμό των επιχειρημάτων που τις στηρίζουν, απελευθερώνεται από το βάρος στερεοτύπων και λανθασμένων εντυπώσεων. Η γνώση και μάλιστα η όσο το δυνατόν σφαιρικότερη γνώση γύρω από ένα θέμα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση γύρω από τη φωτογραφία, είναι ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε τις παρερμηνείες και να ανοιχτούμε στο καινούριο. Η φωτογραφία που παράγεται μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι συνδεδεμένη με το ιστορικό, κοινωνικό πλαίσιο που ανήκει η στιγμή εκείνη και μέσα στο πλαίσιο αυτό πρέπει να κρίνεται. Με άλλα λόγια επηρεάζεται από την εποχή της και μιλώντας γι’ αυτή την καθορίζει, τιμώντας τον χαρακτηρισμό του “καθρέφτη της κοινωνίας” που της έχει δοθεί. Σήμερα, έχουμε ήδη αφήσει πίσω μας τους πρωτοπόρους δημιουργούς και τον μοντερνισμό. Βρισκόμαστε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της ρευστότητας των ρόλων, του διαλόγου και της ανταλλαγής μεταξύ των τεχνών, της αμφισβήτησης συχνά της τέχνης αυτής καθαυτής και δεν είναι φρόνιμο πλέον να καταδικάζουμε κάποιο είδος φωτογραφίας χωρίς να μπορούμε να υπερασπιστούμε σοβαρά μια τέτοια θέση. Από την άλλη, η ταχύτητα της εναλλαγής των τάσεων οδηγεί πολλούς θεατές να αναρωτιούνται ποια φωτογραφία είναι τελικά αξιόλογη και ποια όχι και πολλούς νέους φωτογράφους να ακολουθούν αφιλτράριστα τη μία τάση μετά την άλλη. Για να βγούμε από παρόμοια αδιέξοδα, αρκεί να τα απομυθοποιήσουμε. Και, φυσικά, η ανάγνωση ενός βιβλίου όπως “Η Ελληνική Φωτογραφία και η Φωτογραφία στην Ελλάδα” μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό. Σε συνδυασμό μάλιστα με την ευχαρίστηση που προσφέρει η εν λόγω ανάγνωση, δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα ταξίδι στις σελίδες του.

(Απόσπασμα από την ομιλία της παρουσίασης του βιβλίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014)


™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË /11 ¢IA¢POME™ / 6 A¶PI§IOY 2014 (33)

B

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË; XAPITINH MA§I™™OBA

αθύτατα λυρική, άριστη γνώστις της ελληνικής γλώσσας, με διάχυτη την αγάπη της στο ελληνικό στοιχείο και το μπλε του Αιγαίου, η Έμυ Τζωάννου μιλά για την Ελλάδα, την Ποίηση, την Κρίση, αλλά και για τη σύγχρονη ελληνίδα.

Έμυ Τζωάννου Η Ελληνίδα παγιδεύτηκε μέσα από την απελευθέρωσή της ΔÚÂȘ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÎÈ ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. ΔÈ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÂÛ¿˜, ΢ڛ· Δ˙ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô˘ ˙‹Û·Ù ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi; Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία για την πατρίδα μου, μια βαθιά και ακλόνητη Αγάπη και τόσα συναισθήματα, που είναι αδύνατον να απεικονιστούν σε λίγες αράδες ... Κάθε φορά που αναφέρομαι στην Ελλάδα συγκινούμαι, με αποτέλεσμα να καταγράφονται οι παλμοί μιας εσώτερης συγκίνησης, που χαράζεται με τη σφραγίδα της γραφής μου στην ιεροτελεστία της έμπνευσης ... ! Οι εμπειρίες μου από την εικοσαετή παραμονή μου στο εξωτερικό είναι πλούσιες και μου δίδαξαν πολλά. Έζησα 21 χρόνια στο Βέλγιο, όπου έκανα οικογένεια και απέκτησα δυο θαυμάσια παιδιά, μια κόρη και ένα γιο ! Αλλά η έλλειψη της πατρίδας μου ήταν πάντοτε έντονη και η νοσταλγία της μόνιμος σύντροφος, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα Ευλογημένη ! Η Ελλάδα των φιλοσόφων, των λογοτεχνών, των ποιητών, των ζωγράφων ... η κοιτίδα του Πολιτισμού, η χώρα της Τέχνης ..., η χώρα μου ! Την Αγαπώ για τόσα πολλά και διαφορετικά - ιδιαίτερα στοιχεία της ... Για την αυθεντικότητα, για την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμά της, τα θρυλικά σύμβολά της, τους μύθους της, τις παραδόσεις, τα δαντελωτά νησιά, τα γραφικά σοκάκια της, το ανάγλυφο μπλε του Αιγαίου, τις αυλές με τα λουλούδια που μοσχοβολούν, τις παραλίες της, τα μυθικά ηλιοβασιλέματα σε όλες τους τις αποχρώσεις, τις γιορτές και τα πανηγύρια της, που στήνουν το χορό ανά πάσα στιγμή, ακόμα και στη μέση του δρόμου, για τα γραφικά ταβερνάκια, τις συναυλίες και τις παραστάσεις στα αρχαία θέατρα, για τα θερινά σινεμά, για τα τοπικά μεζεδάκια, το χωριάτικο ψωμί, για τους καλόκαρδους ντόπιους νησιώτες ή χωρικούς, για τις φυσικές της καλλονές, για το φιλότιμο και την λεβεντιά της ... Αυτή είναι η Ελλάδα μου ! Αυτή είναι η Ελλάδα μας ! Και ... “ Όσο και αν κινδυνεύουμε να πνιγούμε, η θάλασσα παραμένει γαλάζια “ ( Οδυσσέας Ελύτης ) Γι’ αυτό ... “ Όπου και αν πάω ..., η Ελλάδα με Πληγώνει ! “ ( Γιώργος Σεφέρης ).

ΔÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ Û·˜ “∏ ∞Á¿Ë ÌÔ˘ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ·ÔÊıÂÁÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ¶Ô›ËÛË ‹ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜, Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÙÔ Ì¤ÛÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎÊÚ¿˙ÂÛÙ ηχÙÂÚ·; H γραφή είναι ένα παιχνίδι ακροβασίας, μια αναμέτρηση με το όνειρο, ένα κυνήγι φωτοσκιάσεων ... ιδεών, που καταλήγουν σε φωτισμένο όραμα. Και είναι ένα ταξίδι μοναχικό, συναρπαστικό και απρόβλεπτο. Δεν ξέρεις από πριν που θα σε πάει ... Είναι κάτι σαν περιπέτεια, παίρνεις έναν δρόμο, που δεν ξέρεις που οδηγεί ... Μέσα από τον γραπτό λόγο - ποι-

ητικό ή πεζό - βλέπουμε τον κόσμο από ένα διαφορετικό πρίσμα - ασπρόμαυρο ή έγχρωμο - ανάλογα , μεταλλάσσοντας - μετουσιώνοντας την Έμπνευση, το Όραμα, το Όνειρο σε Λόγο ! Γράφω για να νιώθω ζωντανή, αναζητώντας τη λύτρωση μέσα από τη μορφή του λόγου, είτε είναι ποιητικός είτε είναι αφηγηματικός. Με εκφράζουν και τα δύο είδη της τέχνης του λόγου και αυτό που διακρίνεται στη γραφή μου είναι μια έντονα λυρική διάθεση. Η αισθητικοποίηση των λυρικών οραματισμών, η λειτουργία της συγκίνησης, που εκπέμπει, διαθλάται και διαχέεται καθώς αποτυπώνεται σε λέξεις, με Ευλάβεια είναι κάτι συναρπαστικό . Έχω αναπτύξει μια σχέση αφοσίωσης με τον γραπτό λόγο, αφού διατηρεί μια ... εκδοχή - μορφή αθανασίας .

∏ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Û·˜ ȉÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ·˜, fiÛÔ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ‹ Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ - ÔÈËÙÈ΋ Û·˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË; μϤÂÙ ÌÂ Û˘Áηٿ‚·ÛË ‹ Ì ı˘Ìfi fiÛÔ˘˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ı¤Ì· ¤ÌÓ¢Û˘; Σπούδασα Αγγλική Φιλολογία και Θεολογία και διετέλεσα δημοσιογράφος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλια επί σειρά ετών. Παράλληλα, ασχολήθηκα και με τη μετάφραση. Οι σπουδές μου, μου άνοιξαν το δρόμο προς τη λογοτεχνία και την ποίηση, διευρύνοντας τόσο τις γνώσεις μου όσο και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου για αυτές τις μορφές της τέχνης. Ως φιλόλογος και λογοτέχνης διαθέτω μια επιδεξιότητα στον γραπτό λόγο και τον προτιμώ από τον προφορικό. Οι γνώσεις που αποκόμισα από τις σπουδές μου, σε συνδυασμό με την ευρυμάθεια που με χαρακτηρίζει, ήταν καθοριστικοί για την μετέπειτα πορεία μου. Ο θυμός δεν είναι ίδιον του χαρακτήρα μου και συνηθίζω να είμαι ενθαρρυντική σε ανθρώπους που έχουν τη διάθεση να γράφουν, ακόμα και όταν η γραφή τους έχει πιο απλή μορφή. Θεωρώ ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους να γράφουν με τις δικές τους εκφραστικές ικανότητες, τολμώντας να απεικονίσουν τα γεννήματα του μυαλού τους.

ΔÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ Û·˜ ·ÔÓ¤ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ Ï˘ÚÈÛÌfi, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ÌÈ· ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. ¶fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ˙ˆ‹, fiÙ·Ó ‚ÈÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›· Î·È ÙËÓ Ì·Ù·›ˆÛË; Η ζωή εμπεριέχει την τραγωδία μέσα της και κάποιες φορές μας εκπλήσσει δυσάρεστα. Είναι επώδυνο να ζεις, βιώνοντας δύσκολες καταστάσεις, αλλά συχνά είναι αναπόφευκτο. Και εκεί είναι που πρέπει να δώσεις το στοίχημα με τον εαυτό σου για να παλέψεις με όλες τις ψυχικές σου δυνάμεις και να βγεις νικητής. Οι δυσκολίες μας λειαίνουν και μέσα από τις πληγές ανασύρεται ο νέος εσωτερικός εαυτός, που έ-

χει δημιουργηθεί από τα τραύματα. Η αξιοπρέπεια είναι μια αρετή, ένας ευπρεπής τρόπος ζωής με ευγένεια και ήθος, χωρίς παράπονα και μεμψιμοιρίες και έτσι μπορεί να έχει κανείς αυτοεκτίμηση και παράλληλα να κερδίσει τον σεβασμό των άλλων. Σχετικά με το μυθιστόρημά μου θα ήθελα να τονίσω ότι σημασία έχει η αύρα που αυτό αποπνέει, σε συνδυασμό με τη γοητεία που ασκεί στους αναγνώστες.

∏ ¶Ô›ËÛË Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ Ì·Á›·˜, Ô˘ Ì·˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈο

∂ÈÛÙڤʈ ÛÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÛÙ· ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÔÙÈÎÔÔÈË̤ӷ Û·˜ ÔÈ‹Ì·Ù· ̤ۈ ÙÔ˘ youtube. μÔËı¿ ‹ ÂÁÎψ‚›˙ÂÈ fï˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË; Η Ποίηση είναι ένα είδος μαγείας, που μας μεταμορφώνει εσωτερικά ! Είναι μια από τις μορφές της συγκινησιακής χρήσης της γλώσσας. Σκοπός της είναι να μας μεταδώσει τις ιδέες, τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα του ποιητή, για να μας μεταφέρει την ψυχική του κατάσταση, αυτή που υποκίνησε και ενεργοποίησε την εμπνευστική ικανότητα του ποιητή, δίνοντας στους αναγνώστες την ποιητική εμπειρία, μεταφέροντάς τους “στην κατάσταση της ποιητική χάρης” (en etat de grace poetique). Κάθε ποίημα οφείλει τον ποιητικό χαρακτήρα του στο ακτινοβόλημα, στην ενέργεια, τη φαντασία, την αισθαντικότητα, που έχει εκφράσει ο δημιουργός του. Συνηθίζω να ντύνω κάποια από τα ποιήματά μου, με εικόνες και μελωδίες. Το βρίσκω ιδιαίτερα συναρπαστικό και από ό,τι μου λένε οι αναγνώστες, γοητεύονται από αυτό το “πάντρεμα” στίχων, ήχων και μουσικής.

£· ı¤Ï·Ù ӷ Ì·˜ ›Ù οÔÈ· ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Û·˜ ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ Ô˘ ÂÛ›˜ ıˆÚ›Ù fiÙÈ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙË ÁÚ·Ê‹ Û·˜ ; Στην Ελλάδα, την κοιτίδα του πολιτισμού και της τέχνης, υπάρχουν πάρα πολλοί χαρισματικοί δημιουργοί, που με έχουν γοητεύσει με το έργο τους. Ποιητές που έχουν αφήσει βαθιά τα ίχνη τους, στη ζωή μας, με το έργο τους να αγγίζει, να συγκινεί, να διδάσκει. Ο Οδυσσέας Ελύτης είχε πει ότι “η ποίηση στηρίζεται στη μαγεία της γλώσσας, στη γοητεία του συνδυασμού των λέξεων, που φέρνουν τον σπινθήρα ...” Eίναι άξια λόγου η πίστη του Ελύτη στην υφή της γλώσσας ως ήθους και ως αξίας πέρα από τη χρήση της ως οργάνου επικοινωνίας. Οφείλω να ομολογήσω ότι η τελετουργική μαγεία της ποίησης του Οδυσσέα Ελύτη με συγκινεί και με συναρπάζει ακατάπαυστα!

ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ŒÌ˘˜ Δ˙ˆ¿ÓÓÔ˘ Η Έμυ Τζωάννου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Έζησε 21 χρόνια στο Βέλγιο, όπου δημιούργησε την οικογένειά της. Διετέλεσε δημοσιογράφος στην εφημερίδα “Ευρωπαρατηρητής”, που κυκλοφορεί στο Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, ως υπεύθυνη για τα θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Commission. Υπήρξε στέλεχος του Διεθνούς Κέντρου Unesco και σήμερα δραστηριοποιείται στο χώρο της μετάφρασης του Λόγου και της Τέχνης. Βραβεύτηκε στο 1ο Φεστιβάλ Ποίησης Θεσ/νίκης, τον Οκτώβριο του 2005, με το βραβείο των “ Νέων Ποιητών “. Επίσης, έχει βραβευθεί από τη Μουσική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, με το “Ειδικό Βραβείο Ποίησης” . Οι ποιητικές της συλλογές με τίτλο “Της ψυχής μου οι θάλασσες” και “Ανιχνεύοντας Ερωτικές Περιπλανήσεις” , “Αγάπης Άρωμα” των εκδόσεων “Αμφικτυονία Ελληνισμού” , παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πνευματικού Μαϊου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και των υπουργείων Πολιτισμού και Μακεδονίας - Θράκης. Από τις εκδόσεις ΑΛΔΕ, κυκλοφορεί το μυθιστόρημά της “Η αγάπη μου Μεσόγειος” .

¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ô›ËÛË, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÈ Î·È Ó· ·˘ÙÔ-¯Ú‹˙ÂÙ·È ÔÈËÙ‹˜ Ô Î·ı¤Ó·˜. ¶fiÛÔ Î·Î‹ ÂÈÚÚÔ‹ Â›Ó·È Î·È fiÛÔ ÂıÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Ó· Û˘ÓËı›˙Ô˘Ì η΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÚ·Ê‹; Αυτό μπορεί να είναι μια παγίδα, στην οποία μπορεί να πέσει κάποιος και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και οξύνοια του νου, για να μπορεί κανείς να διακρίνει την αυθεντική - ποιοτική γραφή, από την ... απομίμηση ή την γραφή κακής ποιότητας.

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ∫Ú›Û˘, ‚ϤÂÙ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ¤ÏÎÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ‚È‚Ï›·; ¶fiÛÔ Â˘ı‡ÓÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ ·˘Ùfi; Στα δύσκολα χρόνια που διανύουμε, πολλοί από τους συμπολίτες μας βρίσκονται σε δεινή θέση και αδυνατούν να ™επενδύσουνî τα χρήματά τους σε βιβλία, όπως συνήθιζαν... Η νέα γενιά, αντιμετωπίζει τρομακτικές δυσκολίες, που ήταν αδιανόητες πριν από λίγα μόνον χρόνια. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει πληγεί και αυτό, όπως και τόσα άλλα. Θέλω να ελπίζω ότι η χώρα μας θα παλέψει και θα νικήσει την κρίση, για να μπορέσουν οι νέοι να έχουν ένα μέλλον με αξιοπρέπεια.

∏ ϤÍË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ıfiÚÌËÙ· fiÙ·Ó ı¤Ïˆ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›Ûˆ ÙËÓ ËÚˆ›‰· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜. ¶ÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤¯ÂÙ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¤Ô˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Á˘Ó·›Î·, fiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ÂÁÎψ‚›˙ÂÙ·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂ÏÏËÓ›‰· ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÚfiÙ˘Ô Ô˘ Ï·Û¿ÚÔ˘Ó Ù· Ì›ÓÙÈ·; Ο καλλιτέχνης του λόγου έχει την ικανότητα να δίνει ζωή στις λέξεις και καθ’ επέκτασιν στους ήρωες των έργων του. Τα θέματα που επιλέγει είναι αλληλένδετα με την οπτική γωνία από την οποία αντικρίζει τον κόσμο και από το πρίσμα από το οποίο βλέπει τα πράγματα και έτσι, διαμορφώνεται η καλλιτεχνική του ταυτότητα και το ύφος του έργου του. Η ηρωίδα του βιβλίου μου είναι μια δυναμική γυναίκα που ερωτεύεται, τολμά, αγωνίζεται, αφοσιώνεται, κάνοντας υπερβάσεις που απαιτούν γενναιότητα, για να ζήσει έντονα έναν μεγάλο έρωτα ! Όταν διαπιστώνει ότι τα όνειρά

της γκρεμίζονται, αποχωρεί αποφασιστικά, αλλάζοντας δραστικά πορεία πλεύσης και επιδεικνύοντας αξιοπρέπεια και γενναιότητα για άλλη μια φορά. Θεωρώ ότι η εικόνα - πρότυπο που πλασάρουν τα media μπορεί να είναι άλλη μια παγίδα, για πολλές Ελληνίδες, που ακολουθούν ένα μοντέλο γυναίκας και εγκλωβίζονται, χάνοντας την δική τους προσωπικότητα. Πολύ συχνά, αποποιούνται την ταυτότητά τους στην προσπάθειά τους να μιμηθούν το life-style και την εξωτερική εμφάνιση διασημοτήτων και αυτό οδηγεί σε μια υπαρξιακή σύγχυση, από την οποία προκύπτει η μεγαλύτερη ανασφάλεια του ™ εγώ ™ και λόγω των προαναφερθέντων, κλονίζεται η αυτογνωσία, κάτι που καθυστερεί την εκπλήρωση της προσωπικής ευτυχίας .

¢˘Ô ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÎÔÔÈË̤ÓË Á˘Ó·›Î·, fiˆ˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‚ÈÒÛ·Ù ÂÌ̤ۈ˜, ̤ۈ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Û·˜ ȉÈfiÙËÙ·˜. ∫·È ÙÂÏÈο Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ∂ÏÏËÓ›‰· Â›Ó·È ÈÔ ÒÚÈÌË Î·È ÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi fi,ÙÈ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 - ‘80; Είναι όνειδος στην εποχή μας να σημειώνεται το φαινόμενο της κακοποίησης των γυναικών. Παρατηρείται ότι το παιχνίδι εξουσίας, παρόλη τη χειραφέτηση της γυναίκας είναι - δυστυχώς - ένα φαινόμενο που δεν έχει πάψει να υπάρχει. Η Ελληνίδα του σήμερα είναι προφανώς πιο ανεξάρτητη και ελεύθερη συγκριτικά με την Ελληνίδα του 70 - 80, αλλά εκτιμώ ότι μέσα από την απελευθέρωσή της, παγιδεύτηκε και ενώ απέκτησε περισσότερα δικαιώματα, απέκτησε και πιο πολλές υποχρεώσεις. Μέσα στο σύγχρονο πλαίσιο του δυτικού φιλελευθερισμού, η σύγχρονη Ελληνίδα, θέλοντας να ακολουθήσει το νέο ρεύμα της μετα-μοντέρνας εποχής, μιμούμενη τα δυτικά πρότυπα γυναικών, εγκλωβίστηκε σε έναν κυκεώνα κουλτούρας και χειραφέτησης. Εξ αιτίας όλων αυτών, έχασε κάποιες προτεραιότητές της - ίσως και κάποιες από τις αξίες της - και κάνοντας σπασμωδικές κινήσεις, φαίνεται πιο ανώριμη. Σας Ευχαριστώ πολύ για την εγκάρδια φιλοξενία σας !


12/ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¢IA¢POME™ / 6 A¶PI§IOY 2014 (34)

H

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: AP°YPø MOYNTAKH

Ελένη Γκίκα με πάνω από 30 χρόνια στο χώρο του βιβλίου είναι πλέον άνθρωπος στον οποίο μπορεί να αναφερθεί κανείς αν θέλει να πάρει γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με το βιβλίο. Συγγραφέας 30 περίπου βιβλίων, βιβλιοκριτικός στο “ Έθνος της Κυριακής” και στις “Εικόνες” έχει ασχοληθεί με όλα τα είδη του γραπτού λόγου αλλά και με τη δημοσιογραφία. Μας έκανε την τιμή να μας δώσει μία συνέντευξη με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου και την ευχαριστούμε πολύ.

Ελένη Γκίκα “Το γράψιμο διασώζει ό,τι πρέπει να υπάρχει στην προσωπική κιβωτό” ∫˘Ú›· °Î›Î· ›ÛÙ ¿Óˆ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜, ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Î·È ÙˆÓ ÂΉfiÛˆÓ. ΔÈ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÂÛ›˜ ÚˆÙÔÍÂÎÈÓ‹Û·ÙÂ; Θα μπορούσα να πω όλα, αλλά κάτι με κάνει να ελπίζω ακόμα στο ότι έχουν παραμείνει τα βασικά: η αλήθεια, η είδηση, η ανάγκη να αλλάξεις τον κόσμο. Και η αίσθηση ότι όταν είσαι σ’ αυτή τη δουλειά, στη ζωή σου δεν χωρά τίποτε άλλο! Ξεκίνησα την δημοσιογραφία με τους καλύτερους οιωνούς, 1980-81 φοιτήτρια στο Αντί, θεματολογία μου το γυναικείο ζήτημα και εξ αρχής η μεγάλη μου τύχη, βιβλία! Το 1983, Φθινόπωρο ήταν, μετά από ένα ατύχημα που παρά λίγο να μου στοιχίσει τα πόδια μου ίσως και τη ζωή, βρέθηκα στο Έθνος διότι θα έβγαινε ένα καινούργιο περιοδικό, δεν ήξερα καν πώς θα το λένε! Ήταν οι “Εικόνες” . Με γενικό διευθυντή τον Φιλιππόπουλο έζησα μια απαιτητική εποχή όσον αφορά τη δημοσιογραφία. Πάντα της είχε τις “ηθικές” και τις “ανήθικές” της στιγμές, αλλ’ είχε και πάθος, αυτοθυσία κι αυτοδιάθεση. Έγινε τρόπος ζωής, είχε σαγήνη κάποιες φορές, ακόμα και για μένα που πάντα το έλεγα “δεν μου ταιριάζει η δημοσιογραφία” είχε και γοητεία. Στην πορεία, η αναζήτηση και το προσωπικό ύφος έγινε αντιγραφή δελτίων, ο χώρος άνοιξε και υπήρξε για χρόνια “της μόδας” κι εμείς στο μικρόκοσμο και στη φούσκα μας δεν είχαμε υπολογίσει το μπαμ! Πριν από τέσσερα χρόνια φάνηκε όταν ξαφνικά “εν μια νυκτί κατάρρευσαν όλα” ! Βαθύτατα και βαρύτατα λαβωμένοι ακόμα σε πτώση βρισκόμαστε, αλλ’ έχει αρχίσει να υποχωρεί πια το αρχικό ξάφνιασμα και ο αρχικός πόνος. Τώρα, μαζεύουμε τα κομμάτια μας, σε ό,τι έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο γεννιέται ή απομένει, συνειδητοποιώντας - όσοι από μας - ότι αυτό είναι η δική μας ζωή, δεν θέλουμε άλλη ζωή και θα μπορούσα να πω ότι όλο αυτό κάτι είναι. Τα λογοτεχνικά περιοδικά ανθούν, ιστότοποι ξεκινούν, ανασυντάσσονται κάποιοι. Έχουν αλλάξει όλα, αλλά μήπως αυτό δεν είναι η ζωή; Απομένει να βρούμε τους τρόπους, τους δρόμους, εφόσον αυτό που κάνουμε δεν γίνεται παρά να το κάνουμε, δίχως αυτό θα είμαστε άλλοι! Με το βιβλίο, είμαι κάπως πιο αισιόδοξη! Την μεγάλη φούσκα θαρρώ την περάσαμε. Ξεκινούν μικροί ποιοτικοί εκδοτικοί, ανοίγουν κομ-

ψά βιβλιοφιλικά βιβλιοπωλεία, τα λογοτεχνικά περιοδικά αντέχουν και δημιουργούνται κι άλλα, με αγώνα έστω, αλλά τι μεγάλο σου χαρίζεται στη ζωή; Και τελικά μήπως δεν είναι η ζωή αυτό που αγαπάμε;

∏ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙËÓ ·ÛΛ٠ÂÛ›˜ fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Â›Ó·È ·fi ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹; Όπως σας είπα, υπήρξα πολύ τυχερή, αντικείμενό μου σχεδόν εξ αρχής ήταν οι άνθρωποι και το βιβλίο. Συνεντεύξεις με καινούργιους ή ήδη γνωστούς δημιουργούς, όχι μόνο συγγραφείς αλλά και σκηνοθέτες, συνθέτες, ηθοποιούς, για μια δεκαετία έκανα και θεατρικό και μουσικό ρεπορτάζ. Βρέθηκα να ζω την ζωή για την οποία θα πλήρωνα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και συνεχίζω. Διαβάζω βιβλία και τα μοιράζομαι με όλους τους τρόπους, Έθνος, διαδικτυακά περιοδικά, το μπλογκ μου... Μου πήρε ένα χρόνο η διαπίστωση πως αυτό πληρώνεται δεν πληρώνεται - είναι ό,τι αγαπώ, η δική μου ζωή. Η διαπίστωση με βοήθησε και στην αποδοχή και σε ένα νέο ξεκίνημα με πάθη κι αγάπες παλιές, το προσωπικό γράψιμο, όμως, είναι εντελώς μοναχικό, είναι άλλο. Στα δικά σου κείμενα η πορεία είναι εσωτερική, διανύεις διαφορετικά ακόμα και τον ίδιο τον χρόνο. Διασώζεις ό,τι θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει στην προσωπική σου κιβωτό, είναι ο τρόπος να αντιμετωπίζεις το ακατανόητο του θανάτου, την απώλεια από

τα ελάχιστα ως τα πιο ουσιαστικά και τα βασικά. Γράφοντας έχεις την ψευδαίσθηση ότι κι αν δεν επιζήσει τελικά αυτό που δημιουργείς, τουλάχιστον εσύ θα έχεις καταλάβει. Αλλά για να γράφουμε και να ξαναγράφουμε μάλλον όλο αυτό είναι ανέφικτο τελικά. Μπορεί κάτι να κατανοήσουμε προς το τέλος. Ποιος ξέρει...

¶Ò˜ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ù ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ Û·˜ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô; À‹Ú¯Â οÔÈÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¤Ó·˘ÛÌ·; Το ίδιο το βιβλίο! Ξέρετε, το αλλόκοτο τελικά στη ζωή είναι ότι μεγαλώνοντας βλέπουμε τις επιλογές μας ως αναπόφευκτο! Θα σας το πω αν και το έχω κι άλλες φορές ξαναπεί, ως παιδάκι ήμουν φιλάσθενο και εντελώς μόνο! Μοναχόπαιδο, χωρίς ουσιαστικά “γειτονιά” , δίχως παιδιά για να μπορώ μαζί τους να μιλώ και να παίζω! Ένα παιδί μια σταλιά σε έναν κόσμο μεγάλο! Ξεκίνησα να διαβάζω προτού πάω σχολείο, τα παραμύθια κι αργότερα τα βιβλία για μένα ήταν καθημερινότητά μου κι ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος μου. Μεγαλώνοντας βρέθηκαν και φίλοι καρδιάς και τα άλλα παιδιά, αλλά στο μεταξύ είχα εθιστεί, παθιαστεί, οι ιστορίες ήταν ζωή μου, θεωρούσα ήδη τους συγγραφείς συγγενείς μου! Δεν ξέρω

∏ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ∂§∂¡∏ °∫π∫∞ ∂ΉfiÛÂȘ ∫·Ï¤ÓÙ˘ 2013 Η Σοφία είναι το καμάρι της γιαγιάς της, που εκτός απ’ το όνομά της έχει κληρονομήσει και τα κόκκινα μαλλιά της. Η γιαγιά καμαρώνει, η Σοφία όμως υποφέρει. “Καρότο” τη φωνάζουν στον παιδικό σταθμό και η Σοφία κλαίει κρυφά. Μόνο ο Ορφέας την παρηγορεί, ο καλός της φίλος. Η δασκάλα μια μέρα όμως τους βάζει θέμα ζωγραφικής το “αύριο” . Κι η ζωγραφιά της Σοφίας είναι τόσο ξεχωριστή και συμβολική, που κανείς δεν θα την ξαναπεί πια “καρότο”. Ευαίσθητη, αγγίζοντας μικρούς και μεγάλους η παραμυθένια ιστορία της Ελένης Γκίκα μιλάει για τη διαφορετικότητα και την δύναμη που έχει ο καθένας να πετύχει το σεβασμό στη διαφορετικότητά του από τους άλλους. Μια προσέγγιση που δεν υπάρχει στα βιβλία, που μιλούν για τη διαφορετικότητα. Συνήθως το μήνυμα είναι να αλλάξει το υποκείμενο της κοροϊδίας γιατί έτσι είναι το σωστό. Η Ελένη Γκίκα όμως λέει εδώ το υπερβατικό: Μπορεί και το ίδιο το θύμα να απαιτήσει και να επιβάλλει το σεβασμό στη διαφορετικότητα του και υπάρχει ο τρόπος, δίχως συγκρούσεις ή βία, αλλά με τέχνη. Η τέχνη νικάει το κακό. Απλά εξαιρετικό!

τι θα είχε συμβεί στη ζωή μου αν όλα είχαν ξεκινήσει αλλιώς, αλλά έτσι όπως ξεκίνησαν ό,τι ακολούθησε ήταν αναπόφευκτο. Από δίψα ανάγνωσης γράφουμε, υποστηρίζουν πολλοί κι έχουν δίκιο. Όσο για μένα, αν δεν τα γράψω, δεν τα καταλαβαίνω. Το μυθιστορηματικό σύμπαν διαθέτει όλα τα μυστικά. Μπορεί ποτέ να μη μας τα πει τελικά, αλλά στο μεταξύ εσύ εκεί έχεις μάθει να τα γυρεύεις...

∂›ÛÙÂ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÔÏÏÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. ¶ÔÈ· Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· ·È‰È¿; Τα βιβλία για τα παιδιά είναι από τη φύση τους αποκαλυπτικά και μυητικά, είναι η ποίηση και η μαγεία της ζωής, σου χαρίζονται μαζί με την αγάπη των παιδιών, δεν έχει άλλο δρόμο! Θα το ξέρετε ήδη επειδή γράφετε κι εσείς, τα παιδιά ως τα επτά τους είναι σοφά, μοιάζει σα να αφουγκράζονται τους σφυγμούς της ζωής, ακούν την ίδια την καρδιά της γης, και εμείς οι μεγάλοι τόσο τυχεροί αν μας καταδεχτούν σε εκείνο τον κόσμο! Άρχισα να γράφω και να εκδίδω παιδικά για την αγάπη ενός παιδιού, η ηρωίδα μου και η αναγνώστριά μου ήταν η αναδεξιμιά μου η Νεφέλη. Ε και μετά όλα τα παιδιά του κόσμου! Αν σας πω ότι τα παραμύθια άλλαξαν και τις άλλες ιστορίες μου; Ξαφνικά σα να έχω γίνει κάπως λιγότερο... σκοτεινή! Αν και αρέσουν “τα σκοτεινά” στα παιδιά!

ΔÔ ‚È‚Ï›Ô “∏ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ” , Ô˘ ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÛÙË “£” , Ò˜ ÙÔ ÂÌÓ¢ÛًηÙÂ; Σε μια απίστευτα δύσκολη συναισθηματικά για μένα εποχή, μέσα από μια πραγματική ιστορία! Υπήρξε κοριτσάκι Σοφία με κόκκινα μαλλιά και το “καρότο, καρότο” ήταν η αλήθεια της, έτσι την φώναζαν οι άλλοι. Υπάρχει και το θαύμα της τέχνης στη ζωή μου, διαρκές.

Με κρατά όρθια, μου ζεσταίνει την καρδιά, με βοηθά να αντέχω την απώλεια και να υποψιάζομαι κάπως το θαύμα.

Δ· ı¤Ì·Ù¿ Û·˜ ÁÂÓÈο ·fi Ô‡ Ù· ·ÓÙÏ›ÙÂ; ∞fi ÂÌÂÈڛ˜ ‹ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡; Το θαυμαστό και το φανταστικό είναι πανταχού παρόν στη ζωή, φτάνει να έχουμε μάθει να την κοιτάμε! Το συνειδητοποιώ μεγαλώνοντας! Τα πιο αλλόκοτα στα υποδεικνύει η ζωή! Αλλά από παντού μπορεί να πλησιάσει τις ιστορίες κανείς, από τα υπόγεια ως τα ουράνια οι ιστορίες, δόξα τω Θεώ, είναι πάντοτε εκεί, ποτέ δεν τελειώνουν!

¶Ò˜ ‚ϤÂÙ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘; Έχω την εντύπωση πως είναι εκείνο που αντέχει περισσότερο απ’ όλα! Στα παιδιά αξίζουν τα πάντα, είναι ο κόσμος μας. Παραμύθια υπήρχαν και θα υπάρχουν, είναι το πρώτο μας βήμα, το πρώτο σκαλί, αλλιώς δεν ανεβαίνει η σκάλα!

À¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË ˙ÔÊÂÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô; Αν δεν μπορεί η τέχνη ή το βιβλίο, τότε ποιος; Ευτυχώς που υπάρχει η Τέχνη για να μη μας σκοτώσει η ζωή, ο Νίτσε επιβεβαιώνεται διαρκώς. Η λογοτεχνία μπορεί να κάνει μαγεία τον ζόφο! Δεν είναι μόνο “ο καθρέφτης της εποχής” αλλά και εκείνα τα ελάχιστα που αντέχουν στο χρόνο! Τα βασικά που ευτυχώς απομένουν τα ίδια: η γέννηση, ο θάνατος, ο έρωτας, ο χρόνος, η απώλεια, το ακατανόητο, το άρρητο και το άδηλο που εντέλει αντί να

σε καταστρέψει σε σώζει. Τα άνθη της πιο βαθιάς σου ρωγμής.

∏ ÎÚ›ÛË ÓÈÒıÂÙ fiÙÈ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ì·˜; Πώς θα μπορούσε να μη τους επηρεάσει, έχει σαρώσει τα πάντα! Ζούμε αλλιώς, πονάμε και χαιρόμαστε αλλιώς, αφηγούμαστε πια άλλα! Θέλοντας και μη περνά μέσα από τις ιστορίες η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και τα αδιέξοδα της εποχής, ξαναγγίζουμε εκείνα τα δροσερά αιώνια και παραμελημένα. Μαθαίνουμε πια να αφουγκραζόμαστε τα σωθικά της ζωής, είχαμε γίνει σκέτο φιγούρα! Αλλά ακόμα είναι νωρίς κι όλο αυτό που συμβαίνει πονάει ακόμα πολύ... θα βρούμε τον τρόπο να θεραπεύσουμε μέσα από την τέχνη το τραύμα.

¶ÓÂ˘Ì·ÙÈο Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÛÙÂ; Διαβάζοντας... αστυνομικά και περπατώντας! Κυριολεκτικά παίρνοντας τα βουνά ή τους δρόμους της γειτονιάς μου! Έτσι ή αλλιώς το γράψιμο και το διάβασμα δεν το θεωρώ κούραση, με ξεκούραζε πάντα!

ªÂ ÙÔ μfiÏÔ ¤¯ÂÙ ‰ÂÛÌÔ‡˜; ™Î¤ÊÙÂÛÙ ӷ ÙÔÓ ÂÈÛÎÂÊı›Ù οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹; Ο Βόλος είναι μεγάλη ιστορία για τη ζωή μου! Έχω φίλους, αγαπημένο και εποχές που σώθηκαν μόνο μέσα στην καρδιά μου και στις ιστορίες! Αποτελεί πια ένα κομμάτι από μένα, πάντα θα επιστρέφω!

™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ, ηϋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις, την αγάπη και την φροντίδα σας, να είστε πάντα καλά!


°È· οı ÒÚ· / 35 KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ª˘ÏÈfiÚ‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ª. ªfiÙÛ·ÚË 36-ÕÛÙÚÔ˘˜, ÙËÏ. 24210 80781, ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102-28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ. 24210 29947, ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ∂ÚÈʇÏ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 139π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 24904, ∫ÏÈÌ¿ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 66 (°. ¢‹ÌÔ˘)-∞ıËÓ¿˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙËÏ. 24210 78708. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ó·ÁԇϷ˜, πˆÏÎÔ‡ 188, ÙËÏ. 24210 42642. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ·Ï·‚Ô‡ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘, Ã›Ô˘ 61-μ °ÎÏ·‚¿ÓË (μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· ¡. πˆÓ›·), ÙËÏ. 24210 64130. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ∫ÏÈÓÈ΋ “∂§¶π™” .

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ∞‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: √‰fi˜ ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ô˘ ·fi ∞Ó··‡Ûˆ˜-ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂¡¢À™∏-À¶√¢∏™∏: ™˘Ó¤ÓˆÛË Ì ÙË Ï·˚΋ Ù˘ ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘Ù‹˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÙÚ. πˆ¿ÓÓÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 30Ï, Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45. , 11:40, 13:45 ∞.ª.., 16:30, 21:14. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45., 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15, 18:15, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 13:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:45*, 10:45*, 11:45*, 16:15@, 17:15. ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:00.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡

Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2519.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.009.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.0415.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘:2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË : astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:20 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:45. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï, Ï‹ÍË 22:45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:45. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 13:55. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00. ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00,

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ XEIMEPINH™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2013-15/6/2014 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00*, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 express. 3. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ AÏÌ˘ÚÔ‡. 4. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 Aı‹Ó·-BfiÏÔ˜ & 13.30 BfiÏÔ˜-Aı‹Ó· ̤ۈ AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & K˘Úȷ΋. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30,17.00,19.00,21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.-™∞μ.): 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. &

I¢IøTIKO KTEO . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 ¢ƒ√ª√§√°π∞ XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . .2428073111 B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . .24280 99973, 6938060539 ∂/°-√/° “∞¶√§§ø¡ ∂§§∞™” EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . .2421027771 ∞¶√ 27/2-16/4/2014 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞- E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ..............................24210 80246 - 23430 ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ...........................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . .24210 ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 24628 ™∞μμ∞Δ√: ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY ............................................24280 76886 FLYINGCAT 6 ∞¶√ 28/12/2013-31/10/2014 TA•I ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389 TAXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18222 FLYING DOLPHINS “∂ƒ∞Δø” ∞¶√ 4-15/4/2014 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· N. MA°¡∏™π∞™ 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ-ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À ÓÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËXƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∂ÌÂÚª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Ù˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 43333, ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫Ô˘Ù›. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . .24213 52525 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·°ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏTH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ ÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . .2421076985 ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·”, πˆÏÎÔ‡ TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421076987 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . .2421085401 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜”, πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421064931 πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 ڤϷ˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤEXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 ÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 1.ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 49561. TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 2. ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. MËÏȤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 24210 69609. YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . .2421064744 3. ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . 2421080865 88∞, ÙËÏ. 24210 76119.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∂Ï·ÊÚfiÌ˘·ÏÔ, ·ÓfiËÙÔ. 2. ∞ÊÚÈηÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ - √ ÂÊ¢ڤÙ˘ Ù˘ ¤Á¯ÚˆÌ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. 3. ...⁄‰Ú·: Ì˘ıÈÎfi Ù¤Ú·˜ Ô˘ ÛÎfiÙˆÛÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ - πÙ·Ïfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. 4. ...ÁÎÏÔ˜: ηÏÏ˘ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ù· ¯Â›ÏË - °Ú‹ÁÔÚÔ, Û‚¤ÏÙÔ. 5. ¡ÔÌfi˜ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ - ª˘ıÈÎfi˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÈ¿ÌÔ˘ (ηı.). 6. ª˘ıÈ΋ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ¢›· - °¿ÏψÓ... Â‰Ò - ¶ÔÏÏ·Ïfi... ÁÂÏ¿. 7. ÃÚÔÓÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ - °¿ÏÏÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘. 8. ∂›‰Ú·ÛË, ÂËÚ·ÛÌfi˜ (ÌÙÊ.) - ™Ô˘Ë‰‹ ÔÈ‹ÙÚÈ· ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. 9. •ÂΛÓËÌ·... Ú‡Ì˘ - ªfiÚÈÔ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡ - ∞Ú¯Èο Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. 10. ∏ ÛÙÚ·ÙÈ¿ - ¶ÚÔ˚fiÓ Ï›·˜ ÔϤÌÔ˘. 11. ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú... Á·˚‰¿ÚÔ˘ - ∞Ú¯·›Ô˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, Ì˯·ÓÈÎfi˜ Î·È ÂÊ¢ڤÙ˘ (ηı.). ∫∞£∂Δ∞ 1. Δ· ı¤ÏÁËÙÚ· - πÛÙÔÚÈÎfi˜... Ïfi¯Ô˜. 2. ÃÚ¤Ô˜ - ∞ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. 3. °fiÓÈÌÔÈ - Δ· ¤¯ÂÈ ÙÔ... ‰¤ÚÌ·. 4. ¡ÔÌfi˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ - Δ· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ·ÛıÂÓ›˜. 5. ŒÓ·˜... Ã·Ó - ™˘ÓıÂÙÈÎfi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. 6. ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ - ª¿Úη ÎÚ·ÛÈÒÓ - μ›‚È·Ó...: ·Í¤¯·ÛÙË ËıÔÔÈfi˜. 7. ªÔÏ˘Ṳ̂Ó˜, ·Î¿ı·ÚÙ˜ - ™’ ·˘Ù¤˜ Ë √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ (·Ú¯Èο). 8. ∞Ú¯‹... ˘fiıÂÛ˘ - √›ÎÔ˜ °¿ÏÏˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· - ªÈ· ·›ÛıËÛË. 9. Δ·›ÚÈ ÙÔ˘... ∫ÔÛÙ¤ÏÔ - ∂›‰Ô˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ÎÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ‡Ê·ÛÌ·. 10. ∞Ú¯‹ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÔÌÈÏÈÒÓ - ªÂÙ·ÏÏÈ΋ Ê˘ÛÈ΋ ¯ÚˆÛÙÈ΋ ‡ÏË - ¡ËÛ› Ô˘ ›¯Â... Î˘Ú¿.

∫Àƒ.): 14.15, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

11. ΔÔ Ê˘Ùfi ÚÔ‰Ô‰¿ÊÓË - ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û·Ԙ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· ÙË ı›· ªÂÙ¿ÏË„Ë. ∏ §À™∏ Δ√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫√∫√ƒ√ªÀ∞§√, 2. ∞º∞ƒ-§π¶ª∞¡ 3. §∂ƒ¡∞π∞-¶∂∞ 4. §π¶-°√ƒ°√ 5. ∏§∂π∞-∂∫Δøƒ 6. ∏ƒ∞-π™πÃ∞ 7. √Δ∞¡-∑∞ƒ 8. ∂¶πƒƒ√∏-∑∞∑ 9. ƒÀ-∂ª-¶∞√ 10. √ƒ¢π-§∞ºÀƒ√ 11. ™∞ª∞ƒπ-∏ƒø¡. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫∞§§∏-π∂ƒ√™ 2. √º∂π§∏-¶Àƒ∞ 3. ∫∞ƒ¶∂ƒ√π-¢ª 4. √ƒ¡-π∞Δƒ∂π∞ 5. ∞°∞-∞ƒª 6. √§π√-π¡√-§π 7. ªπ∞ƒ∂™-∏¶∞ 8. À¶-°∫π∑-∞º∏ 9. ∞ª¶√Δ-∞∑√Àƒ 10. §∞∂øÃ∞-ƒø 11. √¡∞°ƒ∞-∑∂√¡.

∫ƒπ√™ ªËÓ Î¿ÓÂÙ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜. √È ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Û·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÂÈÙ˘¯›· Î·È ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÌÔÈÚ·ÛÙ›Ù ·˘Ù‹ ÙË ¯·Ú¿ Ì ¿ÏÏÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 76-3029-13-2-5. Δ∞Àƒ√™ ∏ Ù¿ÛË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÍËı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ™ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÌfi‰È· Ô˘ ı· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-1234-59-2-3. ¢π¢Àª√π ŒÓ· ÏÂÙfi ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ ı· Û·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 75-10-3323-45-6. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. Œ¯ÂÙ ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Û·Ù¿Ï˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-2212-34-5. §∂ø¡ ∏ ̤ڷ ÎÚ‡‚ÂÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο fiÛˆÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-33-23-21-12. ¶∞ƒ£∂¡√™ ™ÙÔ ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ̤وÔ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó. √È ÂÌÂÈڛ˜ Û·˜, Û·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ·˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-40-33-23-49-2.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∏ ·Ó¿ÁÎË Û·˜ ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÈÙ›· ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ Û·˜. Œ¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ Û·˜ Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ ÈÔ ·ÛÊ·Ï›˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 55-30-2922-12-3. ™∫√ƒ¶π√™ ¢ÂÓ Â›ÛÙ ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ˙ÔÚ›˙ÔÓÙ·È. μ¿ÏÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Û·˜ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ οÓÂÙ ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-30-29-22-12-34. Δ√•√Δ∏™ √È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ ı· Û·˜ ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·ÛÚÔÚfiÛˆÔ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. μ·ÛÈÛÙ›Ù ÛÙ· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ·, ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù χÛÂȘ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-33-23-4-11. ∞π°√∫∂ƒø™ ∞ÊÔÛȈı›Ù ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ Î·È ÌËÓ Íԉ‡ÂÙ ٷ ÏÂÊÙ¿ Û·˜ ¿ÛÎÔ·. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·Û¯ÔÏ›ÛÙ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ Î·È ·ÌÂϛ٠ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 549-22-13-29-2. À¢ƒ√Ã√√™ ™Ùfi¯Ô˜ Û·˜ Â›Ó·È Ë ÎÔÚ˘Ê‹, ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÙ fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›Ù ٷ Ï¿ıË Û·˜, Ó· Ù· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· Ì¿ıÂÙ ·fi ·˘Ù¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 530-22-12-34-9. πãÀ∂™ πÛ¯˘Úfi˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜, ·ÏÏ¿ ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· Û˘ÛÊ›ÍÂÙ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Û·˜, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›ÙÂ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-8-20-19-13-27.


TËÏÂfiÚ·ÛË 36

KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

07.35 07.45 08.00 08.30 08.45 09.10 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 11.55 12.00 12.15 12.40 13.00 13.30 15.45 16.40 17.40 17.50 18.45 19.45 20.45 20.50 20.55 21.10 23.00 02.15

Polly Pocket ΔfiÌ·˜, ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ ª¿ÁÈ· Ë Ì¤ÏÈÛÛ· Baby looney tunes ¶¤·: ΔÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Lazy town Tree fu Tom Littlest petshop The Garfield show ∏ Barbie Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· ÙˆÓ Ì·ÚÁ·ÚÈÙ·ÚÈÒÓ ∏ Ï·ÌÂÚ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ Barbie Angry birds Transformers prime Scooby-Doo! Mystery incorporated Bugs Bunny “∂Ï¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ °Ô˘›ÏÈ Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· The big bang theory ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Revolution House ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∫Ï‹ÚˆÛË Δ˙fiÎÂÚ “√ ·Ú¿˜ Î·È Ô ÊÔ˘Î·Ú¿˜” “ª¿ÙÈ· ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈÛÙ¿” “Sleepers”

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.30 12.00 12.30 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.15 19.30 21.00 22.00 01.00

∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË 4Greece Δ· Ï·˚ο ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Î·È ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ ÙÔ˘˜ ΔÔ ·Ï¿ÙÈ Ù˘ Á˘ ª‹Ï· ÌÔ˘ Ú¿ÛÈÓ· 27 Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ΔÔ ∫›ÓËÌ· ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È Ë ·ÓÙ·ÚÛ›· ÙÔ˘ “μ¤ÏÔ˘˜” ηٿ Ù˘ ÃÔ‡ÓÙ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· “ŒÁÎÏËÌ· ÛÙ· ·Ú·Û΋ÓÈ·” ƒ¿ÏÈ ∞ÎÚfiÔÏȘ ∞ıÏËÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋ 4Greece

06.00 07.00 09.00 09.50 10.50 11.40 12.40 12.50 13.00 13.30 13.40 15.20 17.50 18.00 20.00 21.15 00.45 02.15 04.15 04.15 05.30

11.30 13.20 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 00.50

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 11.00 12.10 12.50 14.00 14.50 16.48 16.50 17.50 18.50 20.00 21.15 23.30

¶H§IO 48 UHF

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› MEGA ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∂Ì›˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· Dr. Cook ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È ¿ÁÁÂÏÔÈ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÚÏÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔÓÙ¤ÚÓ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ŒÌÌ·˜ ∞fi ÙËÓ ¶fiÏË ¤Ú¯ÔÌ·È ∂ȉ‹ÛÂȘ “I love Karditsa” “∏ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÁÔËÙ›· ÙˆÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ As if Mysterious ways Anthony Bourdain: No reservations ºÈÏÔ‰Ô͛˜

00.50 01.45 03.00 04.10 05.10

111111111111111111111111111

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.30 10.00 12.00 13.00 13.30 14.15 15.15 16.00 17.00 19.00 20.00 21.00 21.45 23.00 01.00 02.00

∫·ÏË̤ڷ Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ‰Ú¿ÛË Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· ECO news ™ÙËÓ Ú¿ÍË °Â‡ÛÂȘ ÛÙË Ê‡ÛË Life & Space √ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó¿Ô‰· Joy The Defenders °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ Goal “ΔÔ ·ÁΛÛÙÚÈ” Red Bulll X-Fighters Mexico ∂ÊÈ¿ÏÙ˘ ¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· Joy ECO news

03.00 05.00

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 12.45 14.45 16.00 17.30

°ÂÁÔÓfiÙ· √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›·-Â‰Ò ∂ÏÏ¿‰· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶Ô‡ ·˜ ·ÙÚ›‰· Ì ٤ÙÔÈÔ Î·ÈÚfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ó §Â˘ÎÒ °ÂÁÔÓfiÙ· ™ÙË Û¤ÓÙÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªË ÌÔ˘ ÂȘ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï·

18.00 18.30 21.00 21.30 23.00 24.00 01.30 03.00 04.30 05.30

111111111111111111111111111 111111111111111111111111111

11.30 12.00 ª¤Ú˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ BBC 14.00 flÚ· ·Ú¿‰ÔÛ˘ 14.30 ∫·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔ 16.30 ∫¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ 17.00 ¶·˘ÏÔ¤ÙÚÈ §·ÎˆÓ›·˜ 20.05 Δ· Ì·ıËÌ·ÙÈο ˘‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÙË ™¿ÌÔ 21.30 ™ÈÎÂÏ›·, Magna Grecia, 22.00 ŒÓ· ¤ÚÁÔ ÁÂÓÓȤٷÈ... 23.30 ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜ 03.00 ¡Ù· μ›ÓÙÛÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ 04.50 μfiÈÙÛÂÎ £Â·ÙÚÔÛÎfiÈÔ 05.45

ŸÏ· ηϿ ¢ËÌÔڷۛ˜ ∏ fiÏË ÌÔ˘ °Â‡ÛË Î·È Ô›ÓÔ˜ ¶¿Ú ‰ÚfiÌÔ... ¢ËÌÔڷۛ˜ Just for laughs ¢ËÌÔڷۛ˜ ÀÁ›· ¢ËÌÔڷۛ˜ My moment ∂ȉ‹ÛÂȘ “Me and Luke” ¢ËÌÔڷۛ˜ Charmed Rookie blue ¢ËÌÔڷۛ˜

06.00 08.00 10.00 14.00 14.15 15.00 17.05 17.10 18.00 20.00 21.00

Got to dance 2 “√ ··ÙÚ¤¯·˜” ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÙÛÈ ·Ï¿ “¢ÂÛÔÈÓ›˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ºfiÚÌÔ˘Ï· 1 ºfiÚÌÔ˘Ï· 1-ª·¯Ú¤ÈÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜: ∏ ηٿڷ” “√ ··ÙÚ¤¯·˜” ÕÎÔ˘ ÙÈ Â›·Ó (∂) Shop TV (E) ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Patras aller retour

23.45 01.45 02.30 03.15 04.15

111111111111111111111111111

£E™™A§IA TV

07.15 09.00 10.00 11.00 ¶

º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ TV Quiz Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ Ì·Ì¿ £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ Δ˘ Alfa Ù· ˙˘ÌÒÌ·Ù· (∂) TV Quiz ∂ȉ‹ÛÂȘ TV Quiz “Δ· ƒ¿ÁÎÚ·Ù˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ” ™ÂÈÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞Á¿Ë ÌÔ˘ ·ÏÈfiÁÚÈ·” ∂ȉ‹ÛÂȘ Your face sounds familiar ™Â ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ §fiÏ· ™‡ÓÔÚ· ·Á¿˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªË ÌÔ˘ Ϙ ·ÓÙ›Ô

√È ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜: ∏ ηٿڷ

06.00 07.00 07.45 08.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 18.15 20.00 21.00 21.15 22.00 23.00 23.15 01.15 02.30

∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ (∂) ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· (∂) Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶·È‰Èο ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∞¯, ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ (∂) ¶·Ú¤· Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜ ŸÏÔ ˘Á›· Δ›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ Super sport ∫˘ÚȷοÙÈÎË ·Ú¤Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫˘ÚȷοÙÈÎË ·Ú¤Ó· (™) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

07.00 08.00 10.30 11.30 14.50 15.00 17.00 17.05 18.00 19.30 20.30 21.10 22.30 00.50 00.55 01.00 01.05 03.00

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ASTRA ASTRA market ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· Night zone

111111111111111111111111111

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 17.00 17.10 18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 23.00 23.30 00.00 01.00

Dennis Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ μen 10 Marsupilami Power rangers Ben 10 Power rangers Marsupilami Extreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Sonic Ô ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔ˜ ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Dennis Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ Super Mario Marsupilami Ben 10 Power rangers ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ Power rangers Ben 10 ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Δ·Íȉ‡ˆ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ∞ÓÔȯÙÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÎÔÚ μÂÚÌ›ÓÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙fiÓÈ ¡ÙÂ, Δ˙¤ÊÚÈ ƒ·˜, √ÚÏ¿ÓÙÔ ªÏÔ˘Ì, ∫›Ú· ¡¿ÈÙÏÈ.

√ ÂÈÚ·Ù‹˜ Δ˙·Î ™¿ÚÔÔ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ °Ô˘›Ï Δ¤ÚÓÂÚ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÛÙ· ÈÔ ·fiÌ·ÎÚ· ÛËÌ›· ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ ÙÔ “ª·‡ÚÔ ª·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ” , ÙÔ Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ ÏÔ›Ô ÙÔ˘ ÂÈÚ·Ù‹ ª·ÚÌfiÛ·. ∫·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ˙ÂÈ Ì ÙÔ ·Ú¯·›Ô ϋڈ̿ ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ô‡Ù ӷ ˙‹ÛÂÈ, Ô‡Ù ӷ Âı¿ÓÂÈ, ¤¯ÂÈ ··Á¿ÁÂÈ ÙËÓ ∂Ï›˙·ÌÂı, Ë ÔÔ›· η٤¯ÂÈ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿Ú·.

ALPHA 21.00

√ ·Ú¿˜ Î·È Ô ÊÔ˘Î·Ú¿˜ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1964, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜, μ·Û›Ï˘ ∞˘ÏˆÓ›Ù˘, ¡›ÎÔ˜ º¤ÚÌ·˜, ª¿Úı· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË.

ŒÓ·˜ ÊÙˆ¯fi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· Ì·˙¤„ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ·Á·¿ÂÈ. ŸÙ·Ó Ù· ηٷʤÚÓÂÈ, Ì·ı·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Â›Ó·È ‚·ÚÈ¿ ¿ÚÚˆÛÙË Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÂÁ¯Â›ÚËÛË. ΔÒÚ· Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÏÂÊÙ¿ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ Í¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó·Ó ÂÈÎÔÓÈÎfi Á¿ÌÔ Ì ÌÈ· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

STAR 21.10

∏ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÁÔËÙ›· ÙˆÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ŸÏÁ·˜ ª·Ï¤·. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡·Ù·Ï›· ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, §‹‰· ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘, º›ÏÈÔ˜ ™ÔÊÈ·Ófi˜, ∫¿ÚÌÂÓ ƒÔ˘ÁÁ¤ÚË.

∏ ∞ÈÌÈÏ›·, Ë ŒÏÂÓ· Î·È Ë §¿Ô˘Ú· Â›Ó·È ·‰ÂÏʤ˜, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ¤Ó· ÎÔÈÓfi Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∏ ∞ÈÌÈÏ›· Î·È Ë ŒÏÂÓ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË §¿Ô˘Ú·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ, ÂÓÒ ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô Δ¿ÛÔ˜, Â›Ó·È Ôχ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì·˙› Ù˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë §¿Ô˘Ú· Î·È Ë ŒÏÂÓ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞ÈÌÈÏ›· ·fi ÙÔ μ·Û›ÏË, ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi Ù˘ Ô˘ ÙË ‚ϤÂÈ ÌfiÓÔ Û·Ó Ê›ÏË.

MEGA 23.30

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 3-9/4/14

Su - Doku

∞I£√À™∞ 1

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

∞I£√À™∞ 2

LEGO 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√):

™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:45. ¡ø∂ 3D (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:45. ¡ø∂ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22:30.

¢Y™KO§O

∞I£√À™∞.3 EYKO§O

EYKO§O

LEGO (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:10. CAPTAIN AMERICA: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:10-23:00.

O ∫Ô˜ ¶πª¶√¡Δπ ∫∞π √ ™∂ƒª∞¡ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:10. NEED FOR SPEED (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:45. 12 Ã√¡π∞ ™∫§∞μ√™ (√™∫∞ƒ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∏™ Δ∞π¡π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00. ∞I£√À™∞ 4

CAPTAIN AMERICA 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:10-22:00.


A¶√æ∂π™

37

KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

ΔÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÈʤÚÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·

ΔÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶√§À Û‡ÓÙÔÌ·, Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÔÚȷο ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜, ·ÊÔ‡ ηٷ٤ıËΠ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ηْ Â›ÁÔÓÙÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› η̛· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ŒÓ· ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô˘ “‰È·Ï‡ÂÈ” ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÌÈ·˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ “·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜-ÂÈÎfiÏÏËÛ˘” ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙȘ ÈÔ ÂÒ‰˘Ó˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ·ÔχÛˆÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ „›¯Ô˘ÏˆÓ ÙÔ˘ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ŒÓ· ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ô˘ ÚÔ‹ÏıÂ, fï˜, ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ê·›Ì·ÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÙÒÚ· Ó· ÚÔ‚ÏËı› ˆ˜ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘

Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ ÙÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ “ÁÂÓÈÎfi Î·È ·ÊËÚË̤ÓÔ” ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ·, ÂÂȉ‹ ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÔÛfi ÙÔ˘ ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÈ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ ӷ ÚԂϤÂÙ·È ¤Î‰ÔÛË ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜. ™Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ 1-1-2017 ÔÈ ÙÚÈÂٛ˜, Û˘ÌȤ˙ÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‹‰Ë ÌÂȈ̤ÓÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÌÈÛıfi ÙˆÓ 586 ¢ÚÒ ÌÈÎÙ¿, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ηٿ 50% ÙˆÓ ÙÚÈÂÙÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÏËÊı¤ÓÙ˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fï˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ οو ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ. ¶ÚÔˆı›ٷÈ, ÏÔÈfiÓ, Ë Â‡ÎÔÏË ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜. ∂›Û˘, ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓË ÂÚÁ·Û›· ̤ۈ ÙˆÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ó¤· ηÙËÁÔÚ›· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. °È· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ·fiÏ˘Û˘ “...ÂȉÈο Î·È ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ ηٿÚÁËÛ˘ ı¤Û˘” ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜. ∞›ÚÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÚÔÛÙ·-

Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÔÙ›·˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜. ∞˘Ùfi Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÊÚ¤ÓÔ ÛÙËÓ ·Û˘‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÎÔÏÂÁÈ·Ú¯ÒÓ. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÚÈÎfiÙÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜. ∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·Ù¿ 3,9% ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ηٿ 1 ‰ÈÛ. ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ªÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 50% ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÂȉfiÌ·Ù· Î·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó 200.000 ÊÙˆ¯¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› fiÚÔÈ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·. ¢È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ›Ûڷ͢ ÔÊÂÈÏÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ √√™∞, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ Ô Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÎÚ›Û˘, “ηı·ÈÚ›ٷȔ ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ. ¶ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ¢›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÛÙ¤Á·Û˘ Ê·Ú̷ΛˆÓ Û ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Î·È ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ªÀ™Àº∞.

∂Ó ÔÓfiÌ·ÙÈ Ù˘ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ Á¿Ï· Ì ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ Á·Ï·ÎÙÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÙÔÈ΋ ∂μ√§. ¶Ï·Û¿ÚÂÙ·È ˆ˜ ÊÚ¤ÛÎÔ ÙÔ Á¿Ï· 11 ËÌÂÚÒÓ, ¤Ó· ›‰Ô˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚Ú¿ÛÂÈ Û ÙfiÛÔ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î·È ÁÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ÙÈ ıÚÂÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ. ŒÓ· ›‰Ô˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Í¤Ó˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÊıËÓ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï· ΤډË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Î·ıȤڈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ë̤ڷ˜ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. ∂ÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·Ú·ÁˆÁÔ‡, ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·Ì›· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‹ ·ÎfiÌË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘. ∫·Ì›· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· Ù· ηÚÙ¤Ï ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÂÌÔÚ›· Á¿Ï·ÎÙÔ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ „ˆÌ›, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÒÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ Î·È Ë Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ηÙ„˘Á̤ÓÔ˘ Ì ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ ÂÈʤÚÂÈ Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ ·ÚÙÔÔÈ›·. ¶Ï‹ÁÌ· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Î·È ÂΉÔÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ ·ÊÔ‡ ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÓÈ·›· ÙÈÌ‹ ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ‚È‚Ï›· ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ-

ο, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ¤Î‰ÔÛ˘. Δ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ‰Â ı· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ·fi ÙȘ ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ı· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÏÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ “ÈÏÔÙÈÎfi” ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Û 3 ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˆÚ·Ú›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Ó¤· ÎÂʷϷȷ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË (·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË), Ë ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ı· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ÙÔ˘˜ ÙÈÌ‹ ‹ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‚¤‚·È· ηχÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, ‰È¿ ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (ΔÙ). ∞˘Ùfi ı· ÚÔηϤÛÂÈ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ¿ÌÂÛË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ η٤¯ÂÈ ÙÔ ΔÙ (dilution) ·fi fiϘ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ¿ÌÂÛË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ˙ËÌÈ¿˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, Ë Â·Ó·˚‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÎÂÊ¿Ï·È· Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ η٤‚·Ï ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÊÔÚÔÏÔ-

ÁÔ‡ÌÂÓÔ˜, ·Ú¿ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, ‹Ù·Ó ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ fiÙÈ ı· Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÔÛfi ›ÛÔ Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÙfiΈ˜, ÒÛÙ ӷ ·Î˘Úˆı› ÈÛfiÔÛÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙËÓ Î·Ù¿ Û‡ÛÙËÌ· ηÙÂ›ÁÔ˘Û· ÓÔÌÔı¤ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ηÙÂ›ÁÔ˘Û· ηٿıÂÛË ÙÔ˘ ¯·ÔÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÔÏ˘ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Ôı› ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜, Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ ·ÊÔ‡ ηıÈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÓÂÚÁÔ‡ÌÂÓ· Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∏ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·Ú¿ ÌÂ Û˘ÓÂÙ‹ ÓÔÌÔı¤ÙËÛË, Ô˘ ı· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙË Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ “ıÂÚ·¢ÙÈÎÔ‡ ÛÔΔ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È’ ·˘Ùfi ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÎÔ-ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘, Ì ÌÚÔÛÙ¿ÚË ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿.

£¤ÛÂȘ ÙˆÓ “∞ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ √ÈÎÔ‰fïӔ ÁÈ· ‰ËÌÔÙÈΤ˜ - ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ™∂ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·-

ʤÚÔÓÙ·È: ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ıÒÎÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·˘Ù‹ ·Ê‹ÓÂÈ ¤Íˆ Ù· Ï·˚ο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ Ù˘È΋ ·ÓÙ›ıÂÛË “ÌÓËÌfiÓÈÔ-·ÓÙÈÌÓËÌfiÓÈÔ” ¯ˆÚ›˜ Î·È ·˘Ù‹ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÛÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi: ¶ÚÒÙ· Ó· Ê¿Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, ÌÂÙ¿ ı· Ê¿Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ı· Ê·˜ Î·È Û˘ Ï·¤, ·ÊÔ‡ ÚÈÓ ¤¯ÂȘ Ù·˝ÛÂÈ Ì ÙÔ ·›Ì· ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÛÔ˘ Ì 250 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î¤Ú‰Ë ı·Ï·ÛÛÔ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ¢ËÏ·‰‹ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì Û ·˘Ùfi Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·È ÚÈÓ Ù· ÌÓËÌfiÓÈ·, Ù· ÔÔ›· Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÚ›Û˘ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, fiÔ˘ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ì·˜ ·¤ÎÙËÛ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ì 85 ÙÔȘ ÂηÙfi. £·

ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Î·È fi¯È ÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. æ¤Ì·Ù·, Ô “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜” Î·È ¤ÂÈÙ· Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ¤ÁÈÓ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËı› Ë ·Ú·¿Óˆ Û¯¤ÛË Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. √È ¢‹ÌÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰›Ô Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ·ÏÏ¿ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·‰È·Ó¤ÌÂÈ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ¤ÌÌÂÛ· ‹ ¿ÌÂÛ·. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› Ë ∂∂, ηıÒ˜ Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ηıÔÚ›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ô‡ Î·È Ò˜ ı· ‰›‰ÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ. °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜, ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜: 1. £¤ÛË Ì·˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Û·Ó ‰›Ô ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÙȉËÌÔ-

ÎÚ·ÙÈο ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ› Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∑ËÙ¿Ì ÙËÓ ¤ÍˆÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ·fi Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ì·˜. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÒÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. ΔÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È „ˆÌ› Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜.

2. ∫·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (™¢πΔ). ∫·Ì›· ÒÏËÛË ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ (ÍÂÔ‡ÏËÌ·, ‰ËÏ·‰‹, ÏfiÁˆ “·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ). ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· Â›Ó·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ Î·È fi¯È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜. 3. ∂›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ¿ÓÂÚÁˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ̤ۈ ∂™¶∞ Ì ·ÌÔÈ‚¤˜ ›ӷ˜. ∑ËÙ¿Ì ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ›‰È˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÌÂ

ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ·‡ÍËÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÒÛÙ ӷ ˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÍÈÔÚÂÒ˜. ¡· ÌË Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ·fiÏ˘ÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· Â·Ó·ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó fiÛÔÈ ÙÂÏÔ‡Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. 4. ™ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì 15.000 ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÁÈ· ÓÂÚfi, ¢∂∏ Î.Ù.Ï. ∑ËÙ¿Ì ӷ ÌËÓ ÎÈÓËı› ηÌÈ¿ ‰È·‰Èηۛ· ηٿۯÂÛ˘ fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Î·ÌÈ¿ ‰È·ÎÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ·˘ÙÔ› Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›·. ∂›Û˘, ˙ËÙ¿Ì ÁÂÓÓ·›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ. ∏ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ó· ·Ó·ÏËÚˆı› Ì ÎÚ·ÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·. ∫Ú›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠·Ó·Ï˘ÙÈο Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜: ªÈÛıÔ›, ˘Á›·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ·È‰Â›·, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ¿ÏÏ·, ÁÈ·Ù› Ì·˜ ηχÙÔ˘Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì·˜.

°È· fiÛ· ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·Ú·¿Óˆ, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ú¿ Ó· ›̷ÛÙ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ∂.∂. Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÌÓËÌfiÓÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Î·È ÓÙfiÈÔ˘˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜. ∑ËÙ¿Ì ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ∂.∂. Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ. ¢È·ÁÚ·Ê‹ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ̤ÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ï·˚Τ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ˘ ÌÔÚÊÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∂ÚÁ·ÙÈÎfi - ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· Ó· ·Ù·¯ıÔ‡Ó Ë ÚÂÌԇϷ Î·È ÙÔ Ê·ÁÔfiÙÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ηÏԇ̠ӷ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ Ï·fi ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜ Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ Ù· ÚÔÂÎÏÔÁÈο, ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÏfiÁÈ·.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

38

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Ù˘ Ó¤·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ ΔÔ˘

∞ÔÛÙfiÏË ™ÙÚ·Á·ÏÈÓÔ‡* √π Ôϛ٘ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛ-

ÛfiÙÂÚÔ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÙfiÊÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÁfiÓÈÌË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ȉÂÒÓ Î·È Û¯Â‰›ˆÓ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÛÙԯ‡ÛÂȘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÁڷʤ˜ Î·È ÛÙ›Ú˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ. ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ Â›Ó·È Â¿Ó ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔˆıËı› ÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Â¿Ó Ë fiÏË Ì·˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2014-2020 Î·È Ó· ÌÂÈ Û ÙÚԯȿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ÚÒÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì¤-

Û· Û ηıÂÛÙÒ˜ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Û’ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ·fi ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù· Î·È ¿ÓÈÛ· ‚¿ÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜, ·ÔÛ¿ıÚˆÛË ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÌ›ˆÛË Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Ó·È ÎÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜ fiÙÈ Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ˆ˜ ıÂÛÌfi˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ı‡Ì·Ù· Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó Î·›ÚÈ· ·fi ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ. √ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÎÏ‹ıËΠӷ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÌÈ· ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› fiÙÈ ¤ÊÂÚ ÂȘ ¤Ú·˜ ÙÔ ÙÈÙ¿ÓÈÔ (Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ·ÓÙȉËÌÔÊÈϤ˜ ηıfiÙÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈÎfi) ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·Ú¿ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ıÏÔ˜, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ¤Êı·Ó ٷ 41 ÂηÙ. ¢ÚÒ,

ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 22,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013 ÔÈ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û 3,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™’ ·˘Ù¿ Ù· ÙÚÈ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ù¤ıËÎ·Ó ˘ÁÈ›˜ ‚¿ÛÂȘ, ÂÁÁÚ¿ÊËÎÂ Ë ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÚ›ÛÈÌË ÂÓÙ·ÂÙ›· Ì ¤Ó· ¢‹ÌÔ Ô˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È Úfi‰ÈÓ· Î·È fiÏ· ¤ÁÈÓ·Ó ÔÚı¿, ηıÒ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ· ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¤ÚÁÔ ‰È¢ڇÓÔÓÙ·È. Δ· ¤ÚÁ· Ô˘Û›·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ϤÔÓ ÛÙfi¯Ô Ú·ÏÈÛÙÈÎfi, ÂÊÈÎÙfi Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ. øÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ fiÏË Â‰Ò Î·È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‚·ı·›ÓÂÈ Ë fiψÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ. Δ›ıÂÙ·È ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›·; -“∞ÓÙÈÛ˘ÛÙËÌÈ΋” Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙË Û˘-

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ËÌÂÚ›‰· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘

ŒÓ· ·Ïfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ∏ª∂ƒπ¢∞ Ì ٛÙÏÔ “ŒÓ· ·Ïfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ - ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔÓ Î. ∞ϤͷӉÚÔ ∫Ô˘Ù›Ó·, ηıËÁËÙ‹ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔÓ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÎÙËÓ›·ÙÚÔ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ Î. ª·Ú›· ∫ÔÓÙÔ‡, ϤÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (§¿ÚÈÛ·), ÙËÓ Î. ºÏˆÚ›Î· ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ºÈÏÔ˙ˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “∫fiÛÌÔ˜ Î·È º‡ÛË” Î·È ÙÔÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶·ÓÙÛ¿, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶·ÓÙÛ¿˜, “ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ, Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÈÔÁÎÒıËΠ˘¤ÚÌÂÙÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ‰˘ÛÂ›Ï˘ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·” . ∂›Ó·È ÔÏϤ˜ ÔÈ ·Èٛ˜ Ô˘ ÙÔ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó, Ì ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ÙËÓ ·ÚÔı˘Ì›· ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ù· ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓ· ˙Ò·, fiˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ. ∞fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, ¯ˆÚ›˜ η̛· ϤÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ó¤ˆÓ ÁÂÓÈÒÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ. ∞fi Ù· ÎÔ˘Ù¿‚È· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î¿ı ̤ڷ, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ, ·Ï¿ ÁÈ·Ù› ÛÙ· 3,5 ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯ԇ˜ Î·È Û˘ÓÂÔ‡˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ¤¯Ô˘Ì ÛÙÂÈÚÒÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ıËÏ˘ÎÒÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡” ¢‹ÌÔ˘

μfiÏÔ˘. ∂‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÂÚ¿Û·Ì ϤÔÓ ÛÙË ÛÙ›ڈÛË ÙˆÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Û¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Á¤Ï˜ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜” . “√ ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È ·˘ÛÙËÚfi˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ¶·ÓÙÛ¿˜ Î·È ÂÍËÁ›: “√ ¢‹ÌÔ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÂÚÈÛ˘ÏϤÁÂÈ Ù· ¿ÚÚˆÛÙ· Î·È ÂÈıÂÙÈο Û΢ÏÈ¿ Î·È fi¯È οı ÛÎ˘Ï› Ô˘, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, Á·˘Á›˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÚ·ÛÙÈÎfi Ì˯·Ó¿ÎÈ ‹ ÛÙÔÓ ÂÚ·ÛÙÈÎfi Û˘ÌÔÏ›ÙË. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· Ù· ÛÙÂÈÚÒÛÂÈ, ÂÌ‚ÔÏÈ¿ÛÂÈ, ÙÛÈ¿ÚÂÈ Î·È ıÂÚ·‡ÛÂÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Ù· ·Ê‹ÛÂÈ ÂχıÂÚ·. ¢Â ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· οÓÂÈ ÁΤÙÔ Û΢ÏÈÒÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Û˘ÏÔÔÈ› Ù· ·‰¤ÛÔÙ·. ∏ ÌfiÓÈÌË Âˆ‰fi˜ “Ì·˙¤„Ù ٷ Û΢ÏÈ¿” Ô˘ ÂÓ ¯ÔÚÒ ÔÈ Ì·Î¿ÚÈÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Î·È ·‰·Â›˜ “˘‡ı˘ÓÔÈ” Î·È “ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘” Ì·˜ ··Á·Ï›˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰ÈÒÎÂÙ·È ÔÈÓÈο” . ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. ¶·ÓÙÛ¿˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ “fiÙÈ Ë ÌfiÓË ‰˘Ó·Ù‹ Ô‰fi˜, Ô˘ ÌÔÚ› ¤Ó· ¢‹ÌÔ˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, Â›Ó·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÛÙ›ڈÛË ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Î·È ı·Ó¿ÙˆÛË ÙˆÓ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ¿ÚÚˆÛÙˆÓ ÎÈ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ, ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, Û·ψÓ. ŒÓ· ÙËÏÂÊÒÓËÌ·, ÏÔÈfiÓ, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ‰Â χÓÂÈ Î·Ó¤Ó· Ì· ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜ ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓ· ˙Ò· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ

Úfi‚ÏËÌ· Ì ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ·˘ÙÔ‡˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ë ËıÈ΋ Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Â˘Úˆ·˚΋˜, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜”. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 10:00 - 10:30 “ΔÚÂÈÛ‹ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ ·‰¤ÛÔÙ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ÙË ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·” Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. 10:30 - 10:50 “™Ù›ڈÛË ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓˆÓ, ·ÔÊ˘Á‹ ÂÁηٷÏ›„ˆÓ, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÏÂÈÛÌ¿ÓÈ·˜” , Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ô˘Ù›Ó·˜, ηıËÁËÙ‹˜ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞¶£. 30’ ÁÈ· ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÎÔÈÓÔ‡. 11.30 - 12.00 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· 30 ÏÂÙÒÓ. 12:00 -12:20 “§‡ÛÛ· - ∂ÓË̤ڈÛË, ÚfiÏË„Ë, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË” , Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÎÙËÓ›·ÙÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. 30’ ÁÈ· ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÎÔÈÓÔ‡. 13:00 - 13:15 “™˘Ì‚ÈÒÓˆ Ì ٷ ˙Ò·” , Î. ª·Ú›· ∫ÔÓÙÔ‡, ϤÎÙÔÚ·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (§¿ÚÈÛ·). 13:20 - 13:45 “ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ȉÈÔÎÙ‹ÙË ˙ÒÔ˘” , Î. ºÏˆÚ›Î· ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË. 20’ ÁÈ· ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÎÔÈÓÔ‡. §‹ÍË ËÌÂÚ›‰·˜. ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· Û˘˙‹ÙËÛ˘: ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÈÌÔÓÈÒÙË.

Á΢ڛ·: ΔËÓ ÔÚÁ‹, ÙËÓ Î·Ù·fiÓËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÓÂÚfi ÛÙÔ Ì‡ÏÔ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛfiÚÔ Ù˘ ÂÎÙÚÔ‹˜; -“ªÂÛۛ˜” Û ηıÂÛÙÒ˜ ˘Ô‰ÈΛ·˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·›ÊÓ˘ ˆ˜ Ì·ÈÓfiÌÂÓÔÈ Ù·‡ÚÔÈ Û ˘·ÏÔˆÏÂ›Ô ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ı˘ÌÈÎfi Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÈÂÚ‹ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ¶∞™√∫/¡¢, ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÂÓfi˜ “·ÊËÚË̤ÓÔ˘” Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜; ¶Ô˘ “ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó” ·Ô‰ÈÔÔÌ·›Ô˘˜ ÙÚ¿ÁÔ˘˜ ÛÙÔ¯ÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ˘‚Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Î·È ˘ÂÚ‚·›ÓÔÓÙ·˜ οı fiÚÈÔ Â˘Ú¤ÂÈ·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ì·ÎȤڷ (‚Ï. ÚfiÁÚ·ÌÌ·) ÂÚ› ¿ÏÏ· Ù˘Ú‚¿˙Ô˘Ó; -◊ ÌÈ· ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË ÂÓˆÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÒÚÈÌˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ù˘ ¯ÚËÛÙ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜; ™ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” ‚Ú›-

ÛÎÂÙ·È Ë ›‰È· Ë ÚÔ¿ÛÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ fiÏ˘. °È· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ô μfiÏÔ˜ Ó· ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο, Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÓÔȯً fiÏË Î·È Ó· ÌË ı˘Ì›˙ÂÈ Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ڈ̷˚΋ ·Ú¤Ó· ‹ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, Ë Û‡ÌÏ¢ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ fiÏ˘ ÛÙË ‚¿ÛË ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜, ·‰‹ÚÈÙË ·Ó¿ÁÎË Î·È Ú¿ÍË Ì›˙ÔÓÔ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜. ŸÙ·Ó ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Â›Ó·È Ë ›‰È· Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È Ë Ô˘Û›· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ÔÈ ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜, ÔÈ ÌˆÚÔÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Î·È ÔÈ ··Ú¯·ÈˆÌ¤Ó˜ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ. ∫·È ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÔÚıÒÓÂÙ·È ¤Ó· ·ÂÈÏËÙÈÎfi ÓÂÊÂÏ҉˜ ̤وÔ. ΔÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢Û˘ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Â·ÁÚ‡ÓËÛ˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ôϛ٘. ™ÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì fiÏÔÈ ÒÛÙ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÎÚ›ÛÈÌË ÂÓÙ·ÂÙ›·, Ì ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎÒÓ

ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔÓÈÎÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó, ΢ڛˆ˜ ̤ۈ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2014-2020, ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ÓÔ‹˜ Î·È Ô˘Û›·˜, ¤Íˆ ·fi Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡˜, ·ÂÈϤ˜ Î·È Â‡ÎÔϘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ÀÂÚ·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙÔ μfiÏÔ Ù˘ ·ÓıÚˆÈ¿˜, Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ∞˜ ·Ó·ÌÂÙÚËıԇ̠ÏÔÈfiÓ Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘ Î·È fi¯È Ì ÎÂÓ¤˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Û˘ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· χÛÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ηÈ, ÚÔ¿ÓÙˆÓ, ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ ÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ› ‰È¤ÍÔ‰Ô. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô Î¿ı ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÔÏ›Ù˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘. ªÂ ÏÔÁÈÛÌfi Î·È fiÚ·Ì·. √ μfiÏÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, Ôχ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È Ôχ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ú›ÍÔ˘Ì ÛÙ· ‚Ú¿¯È·. * √ ∞. ™ÙÚ·Á·ÏÈÓfi˜ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌˆÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” , Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘: Let’s do it Volos ∂Ï¿Ù ӷ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ Î·ı·Ú‹ Î·È ·ÓıÚÒÈÓË fiÏË √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÓÂÚÁ¿, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· “Let’s do it Greece”, ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó, Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “Let’s do it Volos! ∂Ï¿Ù ӷ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ Î·ı·Ú‹ Î·È ·ÓıÚÒÈÓË fiÏË” . ΔÔ “Let’s do it World” ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ Ù·¯¤ˆ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 108 ¯ˆÚÒÓ Î·È 8.000.000 ÂıÂÏÔÓÙÒÓ. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë̤ڷ, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘ ·fi οı ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ηı·Ú›˙Ô˘Ó ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Ì ¿Óˆ ·fi 150 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, fiˆ˜ Î·È Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ¿Óˆ ·fi 120 Û¿ÎˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Û ̛· ÌfiÏȘ ̤ڷ, ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ΔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›Â˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ & ∞ӷ·ÎψÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ôχ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Ì‹Ó˘Ì· Û‚·ÛÌÔ‡ Î·È ·Á¿˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô˘ ›ӷÈ

ÙÔ Û›ÙÈ fiÏˆÓ Ì·˜. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ¤Ú˘ÛÈ, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È ‰ËÌfiÙ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·Ó, fiÏË ÙË ‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÙËÓ ÀËÚÂÛ›·, ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ & ∞ӷ·ÎψÛ˘, ¿Óˆ ·fi 15 ÊÔÚ›˜, ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È Û¯ÔÏ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰›ˆÚÔ. ∏ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ̤۷ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÚ›Ô˘ 300 Û·ÎԇϘ, Ì·‡Ú˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ú¿ÛÈÓ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, 12 ÎÔ˘ÙÈ¿ Á¿ÓÙÈ· Î·È ÙÛÔ˘ÁÎÚ¿Ó˜. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÓÂÌËı› ‹‰Ë ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ Î¿ÔÈ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ›. ∂›Û˘, ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ı· ‰È·Ó¤ÌÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ· Ì ÓÂÚfi. ∏ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ μfiÏÔ˘, Î. ¡. ª‹ÙÛÈη, ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· ÙˆÓ 360 ÌԢηÏÈÒÓ ÓÂÚÔ‡ “™∞ª∞ƒπ¡∞” . ∏ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó, ı· Á›ÓÂÈ Ì ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ì˯·ÓÈο ̤۷ (·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ, ÊÔÚÙËÁfi, jcb) ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: - ™Ù· ¶Â˘Î¿ÎÈ· ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ·fi 9:00 ¤ˆ˜ 12:00, ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÕÌÂÛË ∂¤Ì‚·ÛË ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ μfiÏÔ˘, Ë ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘

ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ FLIER SPORTS CLUB, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ “™ÙÚÔÁÁ˘Ï‹ £Â¿” , Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” , ÙÔ 27Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ - ºÈÏÔÛÔÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “¡¤· ∞ÎÚfiÔÏË” . - ™ÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÚÎÈÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ, ı· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ 11Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ·fi 11:00 ¤ˆ˜ 13:00, Ô˘ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. - ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ 21Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È √ÚÌÈÓ›Ô˘ Ì £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ, ı· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·fi 10:30 ¤ˆ˜ 12:30, ÁÈ· Ó· ηı·ÚÈÛÙ› Ô ¯ÒÚÔ˜ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜. - ™ÙÔ ¿Á·ÏÌ·, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ “¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜” , ı· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·fi 10:30 ¤ˆ˜ 12:30, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·ı·ÚÈÛÌfi ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. - ™ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ı· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ 6Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜, ·fi 11:00 ¤ˆ˜ 12:30, fiÔ˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÈÙfiÈÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi. - ™ÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ (∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ), ı· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ·fi 11:00 ¤ˆ˜ 13:00, fiÔ˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÈÙfiÈÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ η¤ÏÔ, Ó· ÊÔÚÔ‡Ó ¿ÓÂÙ· ÚÔ‡¯· Î·È ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙËÏȷ΋ ÚÔÛÙ·Û›·.


Δ√¶π∫√ ƒ∂¶√ƒΔ∞∑

39

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

“¢È·Ì¿ÓÙÈ·” ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”

ªÂ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi °ÂÚÌ·Ó›·, ¶Ôψӛ·, ∫‡ÚÔ

°˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜: ¶ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË §ÈıÔ˘·Ó›· È· ÌÔÓ·‰È΋ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ›¯·Ó ÙËÓ ª ¢ηÈÚ›· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó 5 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È 3 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙË §ÈıÔ˘·Ó›· ÛÙȘ 19-25 ª·ÚÙ›Ô˘. ∞fi ÙË ∑·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ fiÏË Telsiai fiÔ˘ ÙËÓ ˘Ô‰¤¯ÙËΠıÂÚÌ¿ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Telsiu “Dziugo” Gymnasium. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ §ÈıÔ˘·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÍÂÓ·Á‹ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯Â ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ì ÂÚÈÛÛ‹ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜, ÂÓÒ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ∫‡ÚÔ Î·È ¶Ôψӛ· Ô˘ Â›Û˘ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ΔÔ Ù·Í›‰È ·˘Ùfi ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Comenius ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ì 4 Û¯ÔÏ›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ∫‡ÚÔ˘, ¶Ôψӛ·˜ Î·È §ÈıÔ˘·Ó›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 2 ¤ÙË Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ-ÂÙ·›ÚˆÓ. Δ›Ù-

ÏÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È “Antivirus 2.0 Preparing teenagers to meet the challenges of a modern European society” (¶ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¤ÊË‚Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜) (www.antivirus20.eu). ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙË §ÈıÔ˘·Ó›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ∞ÏÌ¿ÓË ™Ù·Ì·Ù›·, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ-∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ, ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË ¢‹ÌËÙÚ·, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∞Ï›ÎË Î·È æ·ı¿ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Ù˘ °’ Ù¿Í˘

°˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙȘ ηıËÁ‹ÙÚȘ ™È‰ËÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÚÂÙ‹, ·ÁÁÏÈ΋˜, ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ∫·ÎÔ˘Ï›‰Ô˘ ª¿Úı·, Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∫ÏÂÈÒ-∞Ó·ÛÙ·Û›·, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ. ΔÔ Îϛ̷ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ˘‹ÚÍ ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÚÌfi ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ‹Ù·Ó ¿„ÔÁË. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ê›ÏÔÈ Ì ٷ ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ηıÒ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

Î·È ·È¯Ó›‰È· ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ §ÈıÔ˘·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙˆÓ ¤ÓÙ ¯ˆÚÒÓ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Telsiai fiÔ˘ ‹Ú·Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ fiÏ˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÙfiÓÈÛ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÓÂÚÁ‹˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. ∂›Û˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂ›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô Alka Î·È ÛÙÔÓ Î·ı‰ÚÈÎfi Ó·fi Ù˘ fiÏ˘ fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ı·‡Ì·Û·Ó ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛˆÓ. ªÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ Plokstine, ÚÒËÓ ÚˆÛÈ΋ ‚¿ÛË ˘Ú·‡ÏˆÓ, fiÔ˘ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛÂ Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë §ÈıÔ˘·Ó›· ·Ó‹Î ÛÙË ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ›¯·Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤ÊË‚ˆÓ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ù· ÔÔ›· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Î·È Û˘˙‹-

ª∂Δ∞ ÙÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÙÚ›ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ

ÙËÛ·Ó ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ χÛÂȘ. ∏ ÚˆÙÔÙ˘›·, ÙÔ Á¤ÏÈÔ Î·È Ô Ó·ÓÈÎfi˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÙfiÛÔ ÛÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. ∏ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ‚Ú·‰È¿ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙ¤ÊıËΠ̠·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·. √È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜ ·Ú¤ıÂÛ·Ó ‰Â›ÓÔ Ì ÙÔÈο Ê·ÁËÙ¿, ÂÓÒ ¤Ó· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ì ¯ÔÚÔ‡˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÎÈ ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ¯ÒÚ˜, ÁϤÓÙÈ, ·ÁηÏȤ˜ Î·È ÊÈÏÈ¿, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÚÔÈ¿ Î·È ¤Ó· Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ÙfiÓÔ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Û¯ÔÏÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ™Â Îϛ̷ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÊÈÏfiÍÂÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜ Î·È ÙȘ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ‚›ˆÛ·Ó. ΔÔ Ï·ÌÚfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙÔ˘ ÏÈıÔ˘·ÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ Ë ÙÚ›ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Comenius ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ-ÂÙ·›ÚˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2015.

πÛ·ÓfiʈÓÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013 Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÃÈÏ‹˜ ™·Ï‚·‰fiÚ ∞ÏÏȤÓÙÂ, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ - ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ·ÊȤڈ̷, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ “™‡ÏÏÔÁÔ º›ÏˆÓ Ù˘ πÛ·ÓÈ΋˜ Î·È §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∫Ô˘ÏÙÔ‡Ú·˜ - AROMA LATINO” Î·È ÙËÓ ÚÂۂ›· Ù˘ πÛ·Ó›·˜. ª¤Û· ÛÙÔÓ ∞Ú›ÏË, Ì›· Ë̤ڷ οı ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 10, 14, 23 Î·È 30 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÈÛ·ÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜, Ë Î¿ı ̛· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ‰ÂηÂÙ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î.∞. ¶·ÓÙÛ¿, ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ·˘Ùfi ·ÊȤڈ̷ ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›Ô ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” , ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï¿ıÈ, fiÔ˘ - fiÔÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› - ÌÔÚ› Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÚfiÊÈÌ· Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶¤ÌÙË 10.4.2014 Bienvenido Mr. Marshall (∫·ÏÒ˜ ÔÚ›Û·Ù ∫. ª¿ÚÛ·Ï), 1953, 75’. ∏ Ù·ÈÓ›· ·Úˆ‰Â› ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ πÛ·Ó›·˜ Î·È Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ¶·Ú¿ ÙË Û·ÙÈÚÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï, ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÊÚ·ÓÎÈ΋˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜, ÎÔÌ̤ÓË ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÂÚ›Ô˘ 20/. ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 14.4.2014 Mama cumple cien anos (∏ Ì·Ì¿ ÎÏ›ÓÂÈ Ù· ÂηÙfi), Carlos Saura, 1979, 94’ ΔÂÙ¿ÚÙË 23.4.2014 La colmena (∏ ΢„¤ÏË), Mario Camus, 1982, 112/. ΔÂÙ¿ÚÙË 30.4.2014 La lengua de las mariposas (∏ ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂÙ·ÏÔ‡‰·˜), Jose Luis Cuerda, 1999, 97’.

Δ· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ 2014

° π ∞

Δ π ™

∞ ¡ ∞ § À Δ π ∫ ∂ ™

¶À£∞°√ƒ∞™ £∂Δπ∫√ - Δ∂á√§√°π∫√ ∫√ƒ∞∏ 47 ª∂ ∂ƒª√À Δ∏§. 24210 - 20706

∞ ¶ ∞ ¡ Δ ∏ ™ ∂ π ™

Δ ø ¡

£ ∂ ª ∞ Δ ø ¡

www.aristoteleiovolos.gr

∞ ¶ ∂ À £ À ¡ £ ∂ π Δ ∂ :

∞ƒπ™Δ√Δ∂§∂π√ ºπ§√§√°π∫√ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞™ 55 Δ∏§. 24210 - 30626


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

40

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∫∫∂: √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ™∂ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ∫∫∂ ¤‰ˆÛ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. μ. ªÔ‡Ù·˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. °. §Ô‡Ì·˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞. ¡¿ÓÔ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. √ Î. ªÔ‡Ù·˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ı· ‚ÁÂÈ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ı· Â›Ó·È ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ Ï·˚Îfi ΛÓËÌ· ÛÙËÓ ¿ÏË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ‚¿Ú‚·Ú˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂.∂. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ ¿ÚÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ·, Ì ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÂÈ “¿ÛÚË” ̤ڷ, ÂÓÒ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Ì ÌÈÛıÔ‡˜ - ›ӷ˜ 300 ¢ÚÒ, Ì ‰›ÌËÓ· Î·È ÂÓÙ¿ÌËÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. “∂›Ì·ÛÙ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. £· οÓÔ˘Ì ·ÁÒÓ· Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ Î·È Ó· ¿Ì Û ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂.∂. ÂÚÓ¿ÂÈ ·ÓÙÔ‡ Î·È ÙËÓ ‚ϤÔ˘Ì ·ÎfiÌ· Î·È Û ۯÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È ˙ËÙÔ‡ÌÂ Ô Ï·fi˜ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤ-

ÚÂÈ· ÁÈ· Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ̷˙› ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ∂.∂.” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ªÔ‡Ù·˜. “¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ∫∫∂, ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ ÂÎÏÔÁÈο ÙÔÓ πÔ‡ÓË ÙÔ˘ 2012, Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÁÒÓˆÓ, ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· οı Ϸ˚Îfi Úfi‚ÏËÌ·. ∫È ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÈ·Ù› ÙÔ ∫∫∂ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰˘Ó·ÌÒıËΠ۠„‹ÊÔ˘˜ Î·È ÔÛÔÛÙ¿, ·ÏÏ¿ ·ÙÛ·ÏÒıËΠÔÚÁ·ÓˆÙÈο, ·Ù¿ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÂÚ¿ ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘, ÛÙȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‰ÈÂÍfi‰Ô˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. §Ô‡Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÛËÌ›ˆÛÂ: “πηÓfiÙ·ÙÔÈ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔˆıÔ‡Ó, Â›Ó·È ÈηÓfiÙ·ÙÔÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÍ·¿ÙËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Î·È ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Î·È ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙÔ ª¿ÓÂÛË Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∫·È ÔÈÔÈ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÎfiÌÌ·Ù·, Ô ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¡¢, Ë ¢ÈÒÙË, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ - ¤Ú· ‚¤‚·È· ·fi ÙËÓ ÎÔÏÈÁÈ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶··ÙfiÏÈ·, ÚÈÓ Î·Ï¿-ηϿ ÛÈÁ¿ÛÂÈ Ô ·fi˯Ԙ ÙˆÓ ‰ÈÂÓ¤ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜ - Ô ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, ÙÔ ™Àƒπ∑∞, ÔÏfiÎÏËÚÔ ÛfiÔ˘ “‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔÊ¿ÓÂÈ·˜” Î·È ‰‹ıÂÓ “·ÓÔȯÙÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ” , ªÈÙ˙ÈÎfi˜ Ù˘ ¡¢ Î·È Ì fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÂΛ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, Ô ª¤Ô˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÙÂÓÙ·ÚÈÛÙÔ‡˜ ¡¢Ù˜, ¶·ÛfiÎÔ˘˜ Î·È ÃÚ˘Û·˘Á›Ù˜ Ô˘ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘; ¶Ô˘ ¤Ú· ·fi ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, ·ÔÚÈÛٛ˜ Î·È ÁÂÓÈÎÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ “μfiÏÔ - ªÔÓ·Îfi” ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚıÚÒÛÂÈ Ï¤ÍË ÁÈ· ÙËÓ

∫È fï˜... ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· ∞∫√À°∞ª∂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ‰Ë ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ∞ÎÔ‡Á·Ì ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, ıˆÚÒÓÙ·˜ οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÒÊÂÏË, ·ÊÔ‡ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÌË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ∞ÎÔ‡Á·Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ϤÓ “¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ì” . ∞ÎÔ‡Á·ÌÂ... ∞ÎÔ‡Á·ÌÂ... μϤÔ˘ÌÂ, fï˜, Ó¤· ·È‰È¿, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ì ¿Ô„Ë, Ì ÁÓÒÌË, Ì ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ·ÁÒÓ·, Ô˘ ϤÓ “ÊÙ¿ÓÂÈ. fl˜ ‰Ҕ ! ∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò Î·È ı· Û·˜ οÓÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ÚÔÛ¤ÍÂÙÂ! ∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò Î·È ı· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· ·Í›Â˜ Î·È È‰·ÓÈο, Ô˘ οÔÈÔÈ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È·. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ∂™ª∞√Àπ ∂À-

ΔÀÃπ√™-¡∞™™∂ƒ, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ¶ƒ∞™π¡ø¡, Ô˘ ¢ÂÏÈÛÙ› Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹ ˆ˜ Ë ∂˘ÚÒË ·Ó‹ÎÂÈ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞§§∏§∂°°À∏ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ÛÙË ¢∏ªπ√Àƒ°π∞ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÛÙËÓ √π∫√§√°π∞ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ fiÏˆÓ Ì·˜. ∂πª∞™Δ∂ ª∞∑π Δ√À.

·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ - ∂∂, ÁÈ· Ù· Ï·˚ο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·; ∞fi Ô‡ Ó· ·Ú¯›ÛÂȘ Î·È Ô‡ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜” ‰‹ÏˆÛÂ. Ÿˆ˜ ›Â, “›̷ÛÙ ÙÔ ÌfiÓÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÎÈ ·fi Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ¿ÏϘ ÛËÌ·›Â˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ·fi Î·Ó¤Ó·Ó Î·È ‰ÂÓ ÏÔÁÔ‰ÔÙԇ̠ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ï·fi” . √ Î. ¡¿ÓÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ô Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Â›Ó·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ¶∞™√∫, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¢∏ª∞ƒ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ··ÍÈÒÓÔÓÙ·È, ·Ô„ÈÏÒÓÔÓÙ·È ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÊÈϤٷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔ-ȉÈÒÙ˜, Ì ٷ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο ÁÈ· ÙÔ Ï·fi, ÛÙ· ‡„Ë, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë Î·ıÔÏÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È Î·ıȤڈÛË ÙˆÓ ÂÓÙ¿ÌËÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ - Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ Á·Ï¤Ú·˜. ™ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË, ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ô ª¤Ô˜, ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∂›Û˘ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆfi Ù˘, ÙÔ ÈÔ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi. ªÂ ÔÛÌ‹ ·Ô‰˘ÙËÚ›Ô˘, ·Ú¿Áη˜ Î·È ÌÔ˘˙Ô˘ÎÏÂÚ›, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÚ·Ì̤̈ÓÔ˘˜ ۈ̷ÙÔʇϷΘ Ù˘ fiÏ˘, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ μfiÏÔ ªÔÓ·Îfi. ∫È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ™Àƒπ∑∞ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ›‰È· “ÂÚÁ·Ï›·” Ì ¿ÏÏË “Û˘ÓÙ·Á‹” Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ì¤Û· ÛÙË Ì¤ÁÎÂÓË Ù˘ ∂∂. √ ™Àƒπ∑∞ ¤‰ˆÛ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ Î›ÓËÌ· fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. Œ‰ˆÛÂ Î·È ‰›ÓÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÌfi‰È· οı ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÛΛÚÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ۈ̷Ù›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË Ì ÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ªfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜ Ô ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔ ∂∫μ Ì‹Î οو ·fi ÙË ÛË-

Ì·›· ÙÔ˘ ª¿ÓÂÛË ÁÈ· ÊÙËÓfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˘˜. ¢ÂÓ ¤Î·ÓÂ Î·È ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi - Ï·˚Îfi ΛÓËÌ·, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÎfiÚÈÛÂ Î·È ÛÎÔÚ¿ ·˘Ù·¿Ù˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ “ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘” ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔ “ÂÌfiÚÈÔ” ÂÏ›‰·˜, ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. √ ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞, ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, ÙË Û˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯ ÁÈ·Ù› fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙÔ „‹ÊÈÛ·Ó ÙfiÙ ˆ˜ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·È ÙÔ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ¶ÚÒÙÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘: - ¡¿ÓÔ˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂.¶. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ∞‰¿ÌÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∂μ∂ - ∞‰Ú·¯Ù¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í› - ∞Ϥ͢ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶∞™∂μ∂ - ∞ÏÂ͛Ԣ ∂ÈÚ‹ÓË, ÔÈÎȷο - ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∫¿ÚÌÂÓ, §·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ - ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ §·ÌÚÈÓ‹, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ - ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫ÒÛÙ·˜, ¿ÓÂÚÁÔ˜ - μ·˝ÙÛ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ √Δ∞ μ‹Ù·˜ μ·ÁÁ¤Ï˘, ¿ÓÂÚÁÔ˜ ÌÂÙ·ÏÏÂÚÁ¿Ù˘ - μÏ·¯¿Î˘ μ·Û›Ï˘, ÏÔÁÈÛÙ‹˜, ̤ÏÔ˜ ¢.™. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜, ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ - °·˚Ù·Ó›‰Ë˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÚ¿Â˙·˜ - °¿ÎÔ˘ ∂‡Ë, §·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¡. πˆÓ›·˜ - °È¿Áη˜ μ·ÁÁ¤Ï˘, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ √™∂ - °Î·Ù˙‹ ¢ÚÔÛ›ÓË, ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ - °Î·Ù˙‹˜ º›ÏÈÔ˜, ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ - °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ ∫ÒÛÙ·˜, ÊÔÈÙËÙ‹˜ - °ÎÚÈÙ˙¿ÓË ª·Ú›·, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ - °Ô‡Ó·Ú˘ £·Ó¿Û˘, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ - ¢¿ÊÙÛÈÔ˘-£ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ƒ›ÙÛ·, ÏÔÁ›ÛÙÚÈ· - ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ - ∂˘ÁÂÓ›· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ÏÔÁ›ÛÙÚÈ· ∂˘ı˘Ì›Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜, §·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ - ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ÂÚÁ¿Ù˘ ∑ÒÙ˘ μÏ¿Û˘, ËıÔÔÈfi˜, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ °È¿ÓÓ˘, ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ∫·Ó¿Î˘ μ·Û›Ï˘, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ª·Ú›·, Ù¤ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢∂À∞ªμ - ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ·˜ μ·Û›Ï˘, ̤ÏÔ˜ ¢.™. ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ 304 ¶∂μ - ∫·ÙÛ·ÁÈÒÚÁË º·›Ë, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· - ∫·Ùۛη˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, Ù¤ˆ˜ ÚfiÂ-

‰ÚÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ∫ÔÌÓËÓfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ - ∫ÔÓÙ¿Î˘ ª¿ÓıÔ˜, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘, ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶∞™∂μ∂ - ∫ÔÓÙÔ‡ ™›ÛÛ˘, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ∫Ô˘Ú·‚¿Ó· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ÔÈÎȷο, ÙÔÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ - ∫Ô‡ÚÙ˘ ∞ÓÙÒÓ˘, ȉȈÙÈÎfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Δ.°. μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ - ∫Ô˘ÙÚÈ·ÓÔ‡ ∂ϤÓË, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ - ∫Ô˘ÙÛ·ÚÈÒÙ˘ ªÈ¯¿Ï˘, ÂÚÁ¿Ù˘ - ∫Ô˘ÙÛÈÓ¿Ú˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ∫˘Ú›ÙÛ˘ μ·Û›Ï˘, ̤ÏÔ˜ ¢.™. ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ π∫∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘ μԇϷ, §·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ - ∫ˆÛÙԇϷ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ μfiÏÔ˘ - §¿Á‰·Ú˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ∂μ∂ - §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ μ·ÁÁ¤Ï˘, Ô‰ÔÓÙÔÙ¯ӛÙ˘ - §ÈÓ¿Ú‰Ô˜ μ·Û›Ï˘, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ - §Ô‡Ì· ∂ÈÚ‹ÓË, ∂μ∂ §Ô‡Ì·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∂μ∂, §·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¡. πˆÓ›·˜ - ª·ÌÔ˘Ú¤Ï˘ μ¿ÈÔ˜, ÂÚÁ¿Ù˘, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞°∂Δ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ - ª·ÚÈÂÙ¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ̤ÏÔ˜ ¢.™. ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ªÈÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¿ÓÂÚÁÔ˜, §·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¡. πˆÓ›·˜ ªÔÏfi¯·˜ °È¿ÓÓ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÈÏÔ͢ÏÔ˘ÚÁÒÓ & ™˘Ó·ÊÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ªÔ‡ÛÈÔ˜ ª¤ÓÈÔ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ - ª·ÁÈ·ÙÏ¿Î˘ ∞ϤÎÔ˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ªÂÚÌ¤Ú˘ ∏Ï›·˜, Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ - ªÔ˘ÓÈ¿ ¶¤Ó˘, ¿ÓÂÚÁË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ - ªڤ΢ ¡›ÎÔ˜, ¿ÓÂÚÁÔ˜, §·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¡. πˆÓ›·˜ - ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ ¡›ÎÔ˜, ÎÙËÓ›·ÙÚÔ˜ - ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ™fiψӷ˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÌÂÙ·ÏÏÂÚÁ¿Ù˘ - ¡›ÎÔ˘ ∫ÒÛÙ·˜, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ - ¡Ù·ÎÔ‡Ì˘ μ·Û›Ï˘, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ - ¡Ù›Î·˜ ªÈ¯¿Ï˘, §·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ - √ÚÂÛÙ›· ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ - ∫·Ú˘‰¿ÎË, ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ - √ÚÊ·Ófi˜ ¡›ÎÔ˜, ÂÚÁ¿Ù˘ - ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÚÂÙ‹, §·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¡. πˆÓ›·˜ - ¶··‰Ô‡Ï˘ ∫ÒÛÙ·˜, ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, Úfi‰ÚÔ˜ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ - ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∞ϤÎÔ˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ √™∂ - ¶·¿˜ ∞ÓÙÒÓ˘, ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ - ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ - ¶·ÙÛÈ·‚Ô‡‰Ë˜ ¶¿Ú˘, ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜ - ¶ÂÚ·Ù˙¿Î˘ μ·Û›Ï˘, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Û ÂÓÙ¿ÌËÓ· - ¶ÂÚÁ¿Ì·Ï˘ ™ˆÙ‹Ú˘, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ - ¶¤ÙÚÔ˘ §›Ï·, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞’ μ¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ μfiÏÔ˘ - ¶ÂÙÛ¿‚·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜ - ¶Ï·ÁÂÚ¿ ª·Ú›·, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ƒËÁ¿ÎË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔ˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Δ.™. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∫¡∂ - ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ô-

ÛÙfiÏ˘, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞’ μ¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ μfiÏÔ˘ ƒÔ˘Ì¿ÎÔ˘ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ - ƒÔ‡ÛÛ˘ ÿÚ˘, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ - ™·Ú·Î·ÙÛÈ¿ÓÔ˜ °È¿ÓÓ˘, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ∞°∂Δ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ - ™ÈÒ‚·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ̤ÏÔ˜ ¢.™. π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í› μfiÏÔ˘ - ™ÎÔ˘ÚÁÈ¿ ª·Ú›·, ∂μ∂ - ¶ÂÚÁ·Ì·Ï‹˜ ™ˆÙ‹Ú˘, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ - Δ¿¯·ÙÔ˜ ºÒÙ˘, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÂÚÁ¿Ù˘ - Δ˙Ô˘Ì¿Î˘ ™ˆÙ‹Ú˘, ÂÚÁ¿Ù˘ Δ›Ú¯·˜ μ·Û›Ï˘, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¡.Δ. ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ - Δۿη˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜ - ΔÛ·ÏÔ‡¯·˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¡.Δ. ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ - ΔÛÈÌÏ¿ÎË ¡›ÎË, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ - ΔÛÈÚ¿ÎÔÁÏÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, §·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¡. πˆÓ›·˜ - ΔÛÈÙÛÈڛ΢ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÂÚÁ¿Ù˘, ̤ÏÔ˜ Δ.°. μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ - ÷ÁÈ·Ï¿ ¡¿ÓÙÈ·, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ÷ڛÙÔ˘ - ÷ÚÌ¿ÓË ∂˘·ÁÁÂÏ›·, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, Ù¤ˆ˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ - ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ∞°∂Δ. ¶ÚÒÙÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜: - §Ô‡Ì·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂.¶. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ - ∞ÁÁÂÏ‹˜ ¡›ÎÔ˜, ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ - ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË ¶¤Ë, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ï·‰ÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ μ·Ú‚¿Ú·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ - ∞Ṳ̷́ÓÙÔ˘ ™Ô‡Ï·, ‰ËÌÔÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ - μÔÁÈ·Ù˙‹˜ £·Ó¿Û˘, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ - °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ∞ÚÈÛÙ¤·, ∂μ∂, ̤ÏÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶∞™∂μ∂ - ∫·Ú·Ì¤Ú˘ μ·ÁÁ¤Ï˘, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ - ∫·Ú·Ê¤Ú˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∂μ∂, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ¶∂∞∂∞ - ¢™∂ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∫·Ú˘‰¿ÎË ∂‡Ë, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ∫ÔÏÙÛȉfiÔ˘ÏÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ¿ÓÂÚÁÔ˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡.™. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∫¡∂ ∫Ô‡ÚÙÂÛË ¢¤ÛÔÈÓ·, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ∫ˆÙ‹ƒÔ‡ÛË ƒ›ÙÛ·, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ƒÔ‡ÛÛ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ™Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ŸÏÁ·, ∂μ∂, ̤ÏÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶∞™∂μ∂ ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ∫ÒÛÙ·˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ - Δ·ÛÔÏ¿ÌÚÔ˘ ÃÚ˘ÛԇϷ, Ì˯·ÓÈÎfi˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË ÛÙË ÌÂÙ·ÏÏÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· - ΔÛÈÒÓ·˜ ªÈ¯¿Ï˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂.¶. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ º·Ï·ÁÁ¿Ú˘ ¢ÈÔÓ‡Û˘, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ÷ÚÌ¿Ó˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞’μ¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

41 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ·ÚÙÔÔÈÂ›Ô (ÊÔ‡ÚÓÔ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ¢·‚¿ÎË-£Ú¿Î˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6948-078270. (444)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰˘Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·-ÁÚ·Ê›· (‰˘¿ÚÈ & ÙÚÈ¿ÚÈ) Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ), ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. ΔËÏ. 6947-320936. (681)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÌ‚·‰Ô‡ 120 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. ΔËÏ. 6947-320936. (682)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ, 66 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ï‹ÚË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-895959. (388)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 40 Ù.Ì., ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974830448. (952)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∂¡∂ƒ°∂π∞∫∞ ¶π™Δ√¶√π∏Δπ∫∞ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-471076 www.tzamtzis.com ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞. √π∫π∂™ ∂¶π¶§øª∂¡∂™ 1. ∞ÓÒÁÂÈÔ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ 70 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÂÈψ̤ÓÔ, PARKING, ·˘Ï‹, 370∂. 2. ¡. πˆÓ›· (Ã. §Ô‡ÏË) ÁˆÓ›· 85 Ù.Ì., ATOM. º/∞, ·˘Ï‹, 400∂. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ·, ·˘Ï‹, 650 Ù.Ì., ı¤·, 500∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË, ·’ ÔÚ., ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. 35 Ù.Ì., 220∂ ∞1 √π∫π∂™ 1. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÈÛÔÁ. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, °·ÏÏ›·˜-π. ∫·ÚÙ¿ÏË, ηÏÔÚÈʤÚ, 4 ¯ÒÚÔÈ, 270∂. 2. §Ô˘Í ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ∞Ï˘Î¤˜, 122 Ù.Ì., Î·È 300 Ù.Ì., ΋Ô˜, ηٷÛÎ. 1999, 3 ˘/‰, ÌfiÓÔ 480∂. μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. 4¿ÚÈ 116 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ∞. °·˙‹ 195, 3 ˘/‰, ·. Ê/·, 330∂. 2. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-°·ÏÏ›·˜, 114 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·ÓÙ› 320∂. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™Ù·ı¿, 134 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, lux, 3 À/¢, ·Ù. Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 500∂. 4. πÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¡. πˆÓ›·˜ (Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ), 4¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘Ï‹, 340∂. 5. ∂Èψ̤ÓÔ ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙ., 105 Ù.Ì., ÛÙË μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ηٷÛÎ. ’93, 3 ˘ÓÔ‰., 400∂. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 109 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 115, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 280∂. 7. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125 Ù.Ì., ËÌÈÒÚÔÊÔ˘, Ô‰. ∂˘‚Ô›·˜ ¡. πˆÓ›·, ·˘ÙfiÓ. η˘ÛÙ‹Ú·˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, 330∂. ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 38 Ù.Ì., ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 150∂, ÈÛfiÁÂÈ· ‰È·ÌÂÚ‹˜ 38 Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2007, ∞. º/∞, 180∂. 2. ¢ÒÌ· ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 10, ·.Ù. Ê/·, 23 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 100∂. μ. 2∞ƒπ∞ 1. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì., ˘ÂÚ˘„. ÈÛfiÁÂÈÔ ·Ó·Î/ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 220∂. 2. ™Ù·‰›Ô˘ 58 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ¯ˆÚ›˜ ·Û·ÓÛ¤Ú, ÎfiÏ·Ì, 150∂. 3. ¡. πˆÓ›·, ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 70 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·Ó·Î/ÓÔ, 210∂, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜-¢·‚¿ÎË 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, º/∞, 200∂. 4. ¢˘¿ÚÈ, ηٷÛÎ. 2004, 62 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ∫Ú›ÙÛÎË-∂ıÓ. ∞ÓÙ/Ûˆ˜, ·ÙÔÌÈÎfi Ê/·, 270∂. °. 3∞ƒπ∞ 1. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-™˘Ú›‰Ë 87 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ.’06, ∞. º/∞, PARKING, ·Ôı‹ÎË, 380∂. 2. ∫Ú›ÙÛÎË-μ‡ÚˆÓÔ˜, 74 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ηٷÛÎ. ’10, PARKING, 380E. 3. ºÂÚ·›Ô˘-∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, 73 Ù.Ì., AT. º/∞, 240∂. 4. ¡. πˆÓ›·, ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ 80 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ∞. º/∞, 240∂ 5. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÚÈ¿ÚÈ 73 Ù.Ì. ηÙ. 1980 ÛÙËÓ

∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ Ì ·ÙÔÌ. Ê/·, 250∂. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÒÙÔ˘ ÔÚ., ηٷÛÎ. 1997, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÏÔ˘Í, ·˘Ù. Ê/·, 95 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÙÒÚ· ÌfiÓÔ 350∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ 22, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚË ÛÙ·, 42 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ, 340E ÌfiÓÔ. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· πø§∫√À 6 (π∞™√¡√™) 32 Ù.Ì. & 32 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 650∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ, §·ÌÚ¿ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 590∂ Î·È ÁÈ· ÂÛÙ›·ÛË. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 55 Ù.Ì., Ì 30 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 320∂. 5. §ÂˆÊ. ∞ıËÓÒÓ ÎÙ›ÛÌ· 750 Ù.Ì., ·˘Ï‹ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÙ› 6.500∂ Î·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 270 Ù.Ì. §·Ú›Û˘-¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÌfiÓÔ 1.800∂. 6. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓ›·, 84 Ù.Ì., ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 750∂. 7. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ÁˆÓ›· ¢·ÏÂ˙›Ô˘∫ˆÓ/ÓÙ¿, 100 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Î·È 100 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 950∂. 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁˆÓ›·, 72 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 40 Ù.Ì., ·ÓÙ› 570∂. 9. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ΔÔ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜ 42 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, 350∂. 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Î·È 45 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, π¿ÛÔÓÔ˜-∫ÔÚ·‹, 500∂ ÌfiÓÔ. 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 15 Ù.Ì., πˆÏÎÔ‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜+·Ù¿ÚÈ, 150∂. 12. ™˘Ú›‰Ë 83-Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ‰‡Ô ηÙ/Ì·Ù·, 24 Ù.Ì., 300∂ ¤Î·ÛÙÔ˜. 13. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ 100-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 47 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ, 700∂. 14. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∂ÛÙ›·Û˘, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ‰›Ï· ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, „˘Á›·, „ËÛÙ·ÚȤ˜, 180 Ù.Ì., ·ÓÙ› 1.500∂. 15. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 105 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¶·Á·ÛÒÓ-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, 490∂. 16. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì., ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ÌfiÓÔ 100∂. 17. πˆÏÎÔ‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 50 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ, 350∂. 18. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi √™∂. 19. ∫·Ù/Ì· ÈÛfiÁÂÈÔ ∫ÔÚ·‹-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi, 220 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 180 Ù.Ì, ÚÒÙÔ˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, ηÙ. 2005. Klima. ΔÈÌ‹ 4.500 Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· ÏÔ˘Í, 38 Ù.Ì., 270∂. ∂. °ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·ÊÂ›Ô 60 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, °·˙‹-™˘Ú›‰Ë Î·È Î·ÙÔÈΛ·, 210∂ ÌfiÓÔ. 2. ∂ÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ 260 Ù.Ì., πˆÏÎÔ‡-π¿ÛÔÓÔ˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 1.000∂. 3. °Ú·ÊÂ›Ô 48 Ù.Ì., ÙÔ˘ 2004, ÏÔ˘Í, 3Ô˘ ÔÚ., Klima, ÌÔÓfi¯ˆÚÔ, π¿ÛÔÓÔ˜-∫ÔÚ·‹, ÌfiÓÔ 270∂.. 4. πˆÏÎÔ‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 250∂, 80 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 350∂. 5. π¿ÛÔÓÔ˜-™fiψÓÔ˜, Â. ÛÙ¤ÁË 150 Ù.Ì., ·’ Î·È Á’ ÔÚfiÊÔ˘, ·fi 500∂. 6. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 60 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 240∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ªπ™√ ∂¡√π∫π√ ∞ª√πμ∏ ª√¡√ ™Δπ™ ∫∞Δ√π∫π∂™ (800)

¶ø§∂πΔ∞π ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 44 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹ 16 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 60 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘. ΔÈÌ‹ 19.000 ∂ (¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6974-393883. (607)

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi, 585 Ù.Ì. Û ηϋ ÙÔÔıÂÛ›· ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ˘-ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜, ÔÏfiÎÏËÚÔ ‹ ÙÌËÌ·ÙÈο (285 Ù.Ì. ‹ 300 Ù.Ì.). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-705341. (872)

¶ø§∂πΔ∞π Âȯ›ÚËÛË Ì ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ “∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Ì ·Ú·Û΢·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÏ˘ÎÒÓ Î·È ÙÚÔʛ̈Ӕ . ¶Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Ê‹ÌË Î·È ÂÏ·Ù›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-56566. (896)

¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘„ËÏÒÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψÛ˘. ¢È·ÌÂÚ¤˜ - 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· - ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ - Áηڿ˙ - ·Ôı‹ÎË - ·ÙÔÌÈÎfi˜ Ϥ‚ËÙ·˜ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6972691669. (905)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÏ·Ù›·. ªfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978 441510. (657)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§√À¡Δ∞π ÔÌڤϘ „¿ıÈÓ˜ Î·È Í·ÏÒÛÙÚ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6984-668025 Î. ∫ÒÛÙ·˜. (950)

∂À∫∞πƒπ∞!!! ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ηÊÂÓ›Ԣ, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ì ÂÈÎÔÛ·ÂÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ªfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. Δ∑∞ªΔ∑∏™ ªÂÛÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô 24210 25365 (989)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

(803)

Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡. ΔÚ›ÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. Èڛ˜ ÌÂÛ›ÙË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421041951. (608)

¶ø§∂πΔ∞π ™ÙËÓ ∞º∏™™√ ¶∏§π√À ‚›Ï· 270 Ù.Ì. Û 2.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÁÂÒÙÚËÛË. ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·! ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ΔËÏ. 24210-54087 Î·È 6979-609697 www.papadimitriouestate.gr (827)

(794)

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

ÌÂÏ›ÛÛÈ· Î·È ·Ú·Ê˘¿‰Â˜. ΔËÏ. 6973-539369 §¿ÚÈÛ·. (829)

°Ú·Ê›· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ۯ‰›·Û˘, ·Ó·ÙÔÏÈο, Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·›ıÚÈÔ, ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627 www.euroktima.com (319)

1) ∂¶∂¡¢À™∏: √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Û Âȯ›ÚËÛË Ì ÌËÓ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 800 ∂ (Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Ì›ÛıˆÛË). 2) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 210 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 290 Ù.Ì. ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 3) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 132 Ù.Ì. 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Û 239 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ 100.000 ∂. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô: ª·Î·ÚÒÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ΔËÏ. 2421022824 (795)

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

- ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 36 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ªÂ ÛÎÂ‹ ÁÈ· ηχÙÂÚË ÌfiÓˆÛË Î·È ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·, ¯ˆÚ›˜ º¶∞. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¶ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·, ¯ˆÚ›˜ º¶∞. ∫·È Ù· ‰‡Ô Â›Ó·È ÛÙËÓ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6972030140. (951)

∂ȯ›ÚËÛË Î·Ê¤ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô “π∞™ø¡” ª·Î·ÚÒÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∫·Ó¿ÚË 8, ÙËÏ. 24210 22824 ∫ÈÓ.: 6973 585390 www.iasonmesitiko.gr (796)

¶ø§√À¡Δ∞π μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈο

(802)

·) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 10ÂÙ›·˜ 37.000∂. ‚) ¢˘¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 60 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ, ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 260∂. Á) ΔÚÈ¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤ÛË Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi˜, Ù˙¿ÎÈ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627 www.euroktima.com (301)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 8ÂÙ›·˜ 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, play room, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤·, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, 70 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 158.000∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627 www.euroktima.com (300)


42

ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

43

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

KTISIS ™Àªμ√À§√π ∞∫π¡∏Δø¡ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. ™¶Àƒπ¢∏ 38 - NAKOS CENTER - 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. 3. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 450 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.100 Ù.Ì. 4. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 580 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.000 Ù.Ì. 5. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 284 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 6. ÕÊËÛÔ˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ., Ì ÔÈΛ· 7. °Ï‡Ê·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚›Ï· 800 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 20 ÛÙÚ. 8. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 270 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.440 Ù.Ì. 9.ΔÛ·Áηڿ‰·, ÓÂfi‰ÌËÙË ‚›Ï· Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 10. ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 245 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 950 Ù.Ì. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, 2 ˘¤Úԯ˜ ÔÈ˘ 200 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ. 12. ª·Ï¿ÎÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 117 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 2.100 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi 13. ∫ÔÚfiË, 2 ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÔÈ˘ 355 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi 14. ª¿Ú·ıÔ˜, 245 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ™˘Ú›‰Ë & ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì., Ì 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 56 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ & ™˘Ú›‰Ë, ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· 108 Ù.Ì., Ì 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 3. ∫fiÌ‚Ô˜ §·Ú›Û˘ & ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÎfiÌ‚Ô (220.000 ∂) 4. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. 5. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (190.000 ∂) 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 7. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì. (25.000 ∂) 8. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ & Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì. (59.000 ∂) 9. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô 63 Ù.Ì., (54.000 ∂) 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ηٿÛÙËÌ· 44 Ù.Ì., (99.000 ∂) 11. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÁÚ·ÊÂ›Ô 32 Ù.Ì. (21.000 ∂) ! 13. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., (59.000 ∂) 14. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, 37 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· Ì 36 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ (74.000 ∂) 15. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 107 Ù.Ì. (139.000 ∂) 16. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 60 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (79.000 ∂) 17. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 18. °·˙‹, ηٿÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 300∂/Ì‹Ó·, (59.000 ∂) 19. ¡Â¿ÔÏË, ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 354 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ (170.000 ∂) 20. §·ÌÚ¿ÎË, 159 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (290.000 ∂) 21. ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 84 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ȉ·ÓÈο Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (84.000 ∂) 22. ∫·ÚÙ¿ÏË 88, ‰˘¿ÚÈ ÚÔÛfi„ˆ˜, 65 Ù.Ì. (75.000 ∂) 23. π. ∫·ÚÙ¿ÏË & 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 61 Ù.Ì., (94.000 ∂) 24. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ˘fiÁÂÈÔ (310.000 ∂) ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ªfiÚÂÏ, 210 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜. 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 3. ∞Ôı‹ÎË 33 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ & ∫·ÚÙ¿ÏË (200 ∂) 4. ∞ÁÚÈ¿, ηٿÛÙËÌ· 47 Ù.Ì., (390 ∂) 5. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 108 Ù.Ì. (440 ∂) 6. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32, ηٿÛÙËÌ· 30Ù.Ì. (250 ∂) 7. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ & ∫ˆÛÙ·ÓÙ/ˆ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 65 Ù.Ì. (200 ∂) 8. ™˘Ú›‰Ë 38, nakos center, 25 Ù.Ì. (190 ∂) ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ∫ÔÚfiË, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (178.000 ∂) 2. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ªԇʷ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54 Ù.Ì. Û 2.440 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (87.000 ∂) 3. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ÛÙËÓ Ͽη 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜, 192 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (195.000 ∂) 5. ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ÕÊËÛÛÔ˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000 Ù.Ì., (72.000 ∂) 7. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 26 ÛÙÚ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘(120.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·(45.000 ∂) 9. ∫ÔÚfiË ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 235 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (319.000 ∂) 11. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (80.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (150.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ¶·Ú·Ï›· ¶ÂÏÂÁÚ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 101 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. (180.000 ∂) 15. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.200 Ù.Ì., 30 ̤ÙÚ· ·fi ·Ú·Ï›· (250.000 ∂) 16. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 123 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (105.000 ∂) 17. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ (122.000 ∂) 18. ÕÊËÛÔ˜ ÚÔ˜ ∞ʤÙ˜, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.655 Ù.Ì., Ì ·Ó·Ê·›ÚÂÙË ı¤· (189.000 ∂) 19. ªËϛӷ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. (79.000 ∂) ! 20. §·‡ÎÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. (69.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.200 Ù.Ì., Ì ı¤· (59.000 ∂) 22. ∫ÈÛÛfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.175 Ù.Ì. (29.000 ∂) ! 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (150.000 ∂) 25. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.013 Ù.Ì., (58.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (75.000 ∂) 27. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.422 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô 28. ∞ÚÁ˘Ú·›Èη ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 53 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (47.000 ∂) ! 29. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÈÛfiÁÂÈÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. Ì ΋Ô (58.000 ∂) 30. ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 142 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.160 Ù.Ì. (72.000 ∂) 31. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, 63 Ù.Ì. Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (115.000 ∂) 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. (59.000 ∂) 33. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (125.000 ∂)

34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ªÔ‡ÛÁȘ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2,5 ÛÙÚ/Ù· (25.000 ∂) ! 35. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 520 Ù.Ì., Ì ı¤· (120.000 ∂) 36. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (100.000 ∂) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (260.000 ∂) 38. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. (129.000 ∂) 39. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. Û ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â›‰· Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (125.000 ∂) 40. ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (45.000 ∂) 41. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 234 Ù.Ì. Ì ı¤· (110.000 ∂) 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. §·ÌÈÓÔ‡, 950 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (50.000 ∂) 44. ÕÊËÛÔ˜, ÁÈ·› 195 Ù.Ì. Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. (145.000 ∂) 45. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 839 Ù.Ì., (80.000 ∂) 46. ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.558 Ù.Ì., Ì ı¤·, (89.000 ∂) 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ªԇʷ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.034 Ù.Ì. (80.000 ∂) 50. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 460 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (50.000∂) 51. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 138 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (159.000 ∂) 52. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì., (65.000 ∂) 53. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.350 ÙÌ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (320.000 ∂) 54. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfi‰Ô, 8ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (95.000 ∂) 55. ¶ÈӷοÙ˜ ı¤ÛË §·ÁÔÛËÏÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.884 Ù.Ì. ,Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (27.000 ∂) 56. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ı¤·, (220.000 ∂) 57. ∞. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 127 Ù.Ì. , Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 107 Ù.Ì., (120.000 ∂) 58. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 4.350 Ù.Ì. (99.000 ∂) 59. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.653 Ù.Ì. (105.000 ∂) 60. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 318 Ù.Ì., (45.000 ∂) 61. §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì. (19.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞ ! 62. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (75.000 ∂) 63. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÂÛÛ¿ÚÈ 96 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (219.000 ∂) 64. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (60.000 ∂) 65. ƒ¿¯Â˜ - ¢‹ÌÔ˜ ™Ù˘Ï›‰Ô˜, 86 Ù.Ì. ̤۷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì., Ì ı¤·, (86.000 ∂) 66. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì., Ì ı¤· (210.000 ∂) 67. ΔÛ·Áηڿ‰·, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4,5 ÛÙÚ. (285.000 ∂) 68. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 230 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (180.000 ∂) 69. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿-ÿÓÈ·, ·ÁÚÔÙ/Ô 37 ÛÙÚ. (169.000 ∂) 70. ¶ÈӷοÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.487 Ù.Ì. (89.000 ∂) 71. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750 Ù.Ì., Ì ı¤· & ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ,300 Ì. ·fi ·Ú·Ï›·(80.000 ∂) 72. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 84 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (168.000) 73. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (175.000 ∂) 73. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 31 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË Ì ı¤·, (40.000 ∂) 74. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È Í‡ÏÈÓÔ ÔÈΛÛÎÔ (110.000 ∂) 75. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÌÔÓÔÎ/· 68 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.004 Ù.Ì. (139.000 ∂) 76. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 65 Ù.Ì. Ì ΋Ô 89 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (104.000 ∂) 77. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28 ÛÙÚ. 78. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 522 Ù.Ì., (75.000 ∂) 79. ª·Ï¿ÎÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., Ì ı¤·, 150 Ì ·fi ·Ú·Ï›· (70.000 ∂) 80. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ·ÁÚÔÙ/Ô 7.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ·Ôı‹ÎË ÓfiÌÈÌË Î·È ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (60.000∂) ! 81. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì., (179.000 ∂) 82. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 129 Ù.Ì. Ì ÈÛ›Ó· Î·È ¿ÚÈÛÙË ı¤· (190.000 ∂) 83. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 1Ô ÛÙÔ Î‡Ì·, (100.000 ∂) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 170 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (250.000 ∂) 85. º·Î›ÛÙÚ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û ·ÁÚÔÙ/Ô 4 ÛÙÚ. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (309.000 ∂) 86. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ¶··ÁÈ·Ó·›Èη, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1.543 Ù.Ì. Ì ÔÈΛÛÎÔ 46 Ù.Ì. Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· (50.000 ∂) 87. ÃÔÚ¢Ùfi, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 94 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., (138.000 ∂) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì., ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ 85. ΔÛ·Áηڿ‰·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓÔÎ/· 125 Ù.Ì. (200.000 ∂) ! 86. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 640 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (65.000 ∂) ! 87. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÓÔÌÈÌÔÔÈË̤ÓË ÌÔÓÔÎ/· ÛÙÔ Î‡Ì· 117 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 800Ù.Ì. (148.000 ∂) ! 88. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 72 Ù.Ì., Ì 2 ÔÈÎfi‰· 637 Ù.Ì. Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (124.000 ∂) 89. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (279.000 ∂) 90. ªËϛӷ, ª·Ú·ıÈ¿˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙ/Ô 1.971 Ù.Ì., 1Ô ÛÙÔ Î‡Ì·, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (250.000 ∂) 91. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ/Ô 30 ÛÙÚ. Û ˘¤ÚÔ¯Ë ·Ú·Ï›· •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ∞¶√μ√™ ∞º∏™√À, 1090 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 2. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ •ÂÓÒÓ·˜ -∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 318 Ù.Ì. 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (185.000 ∂) 6. ™ÎfiÂÏÔ˜, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 100 ÎÏÈÓÒÓ Ì ı¤· & ÈÛ›Ó· 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 1.555 Ù.Ì. Û 13 ÛÙÚÂÌ. 8. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 864 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 9. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÈÎÚfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 648 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 10. ΔÛ·Áηڿ‰· ÌÈÎÚfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 600 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ 11. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ •ÂÓÒÓ·˜ 310 Ù.Ì., Ì ÈÛ›Ó· 12. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 850 Ù.Ì. ¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∞ ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™Δ∏¡ π™Δ√™∂§π¢∞ ª∞™ www.ktisis-realestate.com (798)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr SUPER ∂À∫∞πƒπ∂™: ¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚›Ï· 362ÙÌ. Û 7.141ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· = (ΔÈÌ‹ ™˘˙ËÙ‹ÛÈÌË) Ã9 ™ÙÔ ™·Ì¿Ó·Á· ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ 200ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ∞7 ™ÙË ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. Û 1.100ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ = ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ (™˘˙ËÙ‹ÛÈÌË) (¶ˆÏÂ›Ù·È ‹ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∞8 §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· = 160.000∂ ƒ10 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÍÂÓÒÓ·˜ - ηÙÔÈΛ· 170ÙÌ. Û 350ÙÌ. ¿„ÔÁ· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ = •12 ÕÊËÛÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Î·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ∂11 ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 460ÙÌ. (Û ÔÚfiÊÔ˘˜) Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∑9 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 19. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 20. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 21. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 22. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑25 23. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑26 24. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· 102ÙÌ. Û 220ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· º4 25. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 106ÙÌ. Û 2.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫ 4 26. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ. Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ª5 27. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 314ÙÌ. Û 530ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏25 28. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. Û 400ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ43 29. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 176ÙÌ. Û 513ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏69 30. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 135ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ ∏26 31. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 65ÙÌ. Î·È 61ÙÌ. ÂÈψ̤Ó˜, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· °10 32. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 86ÙÌ. Û 288ÙÌ. ÔÈÎ. Ì Áηڿ˙ Î·È ·Ôı‹ÎË ª8 33. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 75ÙÌ. Û 100ÙÌ. ÔÈÎ. ª11 34. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÔÈΛ· 79ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ ƒ16 35. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 2 ÔÈ˘ 80ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ·, Û 160ÙÌ. ÔÈÎ., Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ¡12 36. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 70ÙÌ. Û 87ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤ÓË ¡12 37. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 42ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡12 38. ªԇʷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 108ÙÌ. Û 100ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¢35 39. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 109ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡14 40. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ƒ20 41. ∫·ÏÏÈı¤· ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 107ÙÌ. Û 140ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶7 42. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. Û 127ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏99 43. ÕÊËÛÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145ÙÌ. Û 142ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂11 44. ÕÊËÛÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 127ÙÌ. Û 99ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂11 45. ÕÊËÛÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 122ÙÌ., 101ÙÌ., 70ÙÌ. ∂11 46. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 90ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂17 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 293ÙÌ. Û 450ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏65 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 11. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 13. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 14. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 15. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢ 12 16. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢26 17. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 92ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· º11

18. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 49ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °21 19. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 20. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 21. ∂ÚÌÔ‡ 120ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∏32 22. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¡3 23. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ƒ11 24. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 86ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ƒ14 25. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 100ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢27 26. ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 65ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ + parking ƒ15 27. ¡. πˆÓ›· 75ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ‰È·ÌÂÚ¤˜ £11 28. ¢ÔÓ‰ÔÏ›ÓˆÓ ÁηÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫16 29. ∑¿¯Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫14 30. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 71ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫11 31. ™˘Ú›‰Ë 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢34 32. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ÁˆÓÈ·Îfi °24 33. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ∫24 34. ¡. πˆÓ›· 61ÙÌ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫24 35. ¡. πˆÓ›· 61ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫24 36. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 50ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ª9 37. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 73ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ª10 38. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 48,50ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ª10 39. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ª10 40. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 81ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ª10 41. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 52ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ª10 42. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ª10 43. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 280ÙÌ. ËÌÈÙÂÏ‹˜ ª13 44. °·Ì‚¤Ù· 86ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ •14 45. ¡. πˆÓ›· ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂11 46. ¡. πˆÓ›· 79ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 47. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 79ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ ∂11 48. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 2 ÁÚ·Ê›· 70ÙÌ. + 65ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÚfiÛÔ„Ë ∂5 49. ¡. πˆÓ›· 105ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 8 ÂÙÒÓ ∂13 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 8. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 10. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 11. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 14. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 15. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 16. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 17. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 18. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 19. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 20. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 21. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 22. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 23. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 24. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 25. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 26. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 27. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 28. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 29. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 30. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 31. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 32. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 33. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 34. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏23 35. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 36. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23 37. ¡Ë˜ 7.800ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· π1 38. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 100ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. ∞25 39. ¶·¿ ¡ÂÚfi 1.177ÙÌ. Ì ͇ÏÈÓÔ ÛÈÙ¿ÎÈ ¢28 40. ∞Ï˘Î¤˜ 340ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞24 41. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÁˆÓÈ·Îfi 453ÙÌ. ¢17 42. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 7.500ÙÌ. ÊÏ·Ù, 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Δ3 43. §·‡ÎÔ˜ 1.600ÙÌ. Ì ÎÙ›ÛÌ· ∫22 44. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 2.976ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ƒ12 45. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ - ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ø1 46. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 900ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ª7 47. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.115ÙÌ. Â¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ¶2 48. ∞Ï˘Î¤˜ 4.300ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫13 49. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Ã8 50. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 4.000ÙÌ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ∫22 51. ªËϛӷ 1.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∫22 52. ÕÊËÛÛÔ˜ 1.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 2) •16 53. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 862ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 2) •16 54. ∞Ṳ́ÓÈÔ §·Ú›Û˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi 1.000ÙÌ. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. ƒ17 55. ∞Ṳ́ÓÈÔ §·Ú›Û˘ 6.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ƒ17 56. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 3.000ÙÌ., 1.200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· •16 57. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 192ÙÌ. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· ‰›·ÙË •18 58. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ 3.000ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ. ¡11 59. °·Ì‚¤Ù· 120ÙÌ. ª17 60. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 180ÙÌ. ¡17 61. ª. μÂÏ·Óȉȿ 425ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §14 62. °·˙‹ 302ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,7% £20 63. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ 161ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑7 64. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 476ÙÌ. Δ8

65. μÏ·¯¿‚· ÔÈÎ.365ÙÌ. Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi ∞56 66. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ μ11 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 500ÙÌ. ∑24 11. ªÂÁ. μÂÏ·Óȉȿ 9.405ÙÌ. „ËÏ¿ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· °23 12. ªËϛӷ 900ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ ∫22 13. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 14.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫22 14. ∞Ṳ́ÓÈÔ §¿ÚÈÛ·˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ. ƒ17 15. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.821ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (¶·Ú·Ï›·) ÎÙ›ÚÈÔ 686ÙÌ. Û 624ÙÌ. ÔÈÎfi‰Ô, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ - ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ¢32 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 4. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á·˜ ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 9. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 10. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 11. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 12. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 13. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 14. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 15. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 16. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 20ÙÌ. ∑25 17. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42ÙÌ. Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ £2 18. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45 19. °·ÏÏ›·˜ 70ÙÌ. Ì 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑28 20. ¡Â¿ÔÏË 120ÙÌ. ¢62 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÍÂÓÒÓ·˜ - ηÙÔÈΛ· 170ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿„ÔÁ· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ = •12 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 3. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Âȯ›ÚËÛË ÂȉÒÓ ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ηÙ. •22 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ.¶∂. 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 2. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 2.500ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 7.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 3. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ 16.000ÙÌ. Û 64.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª4 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 2. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 3. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 4. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 5. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 6. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 7. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 8. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 10. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 11. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ + 100ÙÌ. ÚÔ·‡ÏÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ §1 12. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡2 13. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 14. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏65 15. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 16. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51 17. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 18. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 19. ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 20. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 21. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 22. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ôı‹ÎË 77ÙÌ. ∞24 23. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 136ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÁÈ· ηʤ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ •9 24. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45 25. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢27 26. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 40ÙÌ. Ì 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑50

27. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ô ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ £3 28. πˆÏÎÔ‡ „ËÏ¿ ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 3) ∏31 29. ªÈ·Ô‡ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ¢63 30. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 35ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∏70 31. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 160ÙÌ. ∏34 32. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 44ÙÌ. + 44ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ + 44ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑29 33. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 109ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ + 100ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂21 34. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 120ÙÌ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ∂21 35. πˆÏÎÔ‡ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 55ÙÌ .+ 35ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂21 36. ™˘Ú›‰Ë ηٿÛÙËÌ· 75ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ƒ9 37. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 213ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi º8 38. ∫ÔÚ·‹ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 125ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚ. ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË, ÁˆÓÈ·Îfi, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Ã1 39. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 2.976ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ƒ12 40. º˘ÙfiÎÔ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135ÙÌ. ÂÈψ̤ÓË Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª6 41. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ (¶·Ú·Ï›·) ηٿÛÙËÌ· 175ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ∫19 42. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 69ÙÌ. + 69ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∫15 43. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÔÈΛ· 79ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ ƒ16 44. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67ÙÌ. Ì 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∫12 45. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ. 3 ÂÙÒÓ ‚ϤÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ¶4 46. ¢ÈÌ‹ÓÈ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500ÙÌ. Ì 80 ‰¤ÓÙÚ· ÂÏȤ˜ ∫23 47. μÏ·¯¿‚· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •17 48. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 107ÙÌ. ¡11 49. ™˘Ú›‰Ë ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‚·Ì̤ÓÔ ª12 50. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·¤ÚÈÔ ¢1 51. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 2 ÔÈ˘ 80ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ·, Û 160ÙÌ. ÔÈÎ., Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ¡12 52. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 70ÙÌ. Û 87ÙÌ. ÔÈÎ. Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤ÓË ¡12 53. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 109ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡14 54. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ηٿÛÙËÌ· 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi •22 55. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 50ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ª9 56. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. ∞10 57. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ƒ19 58. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· 80ÙÌ.Û 300ÙÌ.ÔÈÎ. ¶6 59. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 50ÙÌ. ¶6 60. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. ª22 61. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ª23 62. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·Á. ÛÙ¤ÁË 123ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ∑18 63. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·Á. ÛÙ¤ÁË 54ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ∑18 64. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 165ÙÌ. ÚfiÛÔ„Ë ∑18 65. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 78ÙÌ. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∏51 66. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ΤÓÙÚÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂4 67. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 90ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂78 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ· ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (811)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 1 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. 4. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì., ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ¢‡Ô (2) ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÈÛfiÁÂÈ·, 30 Ù.Ì., ¤Î·ÛÙÔ ÛÙËÓ ∂£¡π∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ 71. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚ¤Ì. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 4. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 5. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 6. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°π√À™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™ ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂£¡π∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ 71, 3 ˘/‰. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÈÛfiÁÂÈÔ 165 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, π∞™√¡√™ Ì §øƒ∏ ÛÙÔ μfiÏÔ. (812)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

44

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∂¡∂ƒ°∂π∞∫∞ ¶π™Δ√¶√π∏Δπ∫∞ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-471076 www.tzamtzis.com ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 36 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈ· Ì ·˘Ï‹, ∞ÀΔ. º/∞, ‰È·ÌÂÚ‹˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-μÏ·¯¿‚·, 35.000∂, ηÙ. 2007. 2. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·˙‹ 18 Ù.Ì. ‚’ ÔÚfiÊÔ˘ 14.500∂. 3. ∫·ÏÏÈı¤· 26 Ù.Ì., ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ 14.400∂. 4. πÛfiÁÂÈ· 29 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-¢. °Â ˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ÌfiÓÔ 10.000∂. 5. ¢ÒÌ· ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 10, 5Ô˘ ÔÚ., ·ÙÔÌÈÎfi Ê/·, 23 Ù.Ì., 16.000∂. 6. ¡Âfi‰ÌËÙË 32 Ù.Ì. °. ¢‹ÌÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, 33.000∂. 2∞ƒπ∞ 1. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™Ù·ı¿, ˘ÂÚ˘„. ÈÛÔÁ. ÁˆÓ›·, 57 Ù.Ì., ÁÂÓÈ΋ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, º/∞, 40.000∂. 2. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 47 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·ÓÙ› 40.000∂. 3. ƒÔ˙Ô‡-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 47 Ù.Ì., ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, 35.000∂. 4. ¢˘¿ÚÈ 52 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∑¿¯Ô˘, ηٷÛÎ. ’03, ÏÔ˘Í, ‰È·ÌÂÚ¤˜, parking, 60.000∂. 5. ¢˘¿ÚÈ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜-ΔÔ¿ÏË, 5Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î/ÓÔ, 50 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 45.000∂. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ “•ÂÓ›·” fi„ˆ˜ 45 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Ó·Î/ÓÔ, 45.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ, 42 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, ·’ ÔÚ., 46.000∂. 8. ¢˘¿ÚÈ, ˘ÂÚ˘„. ÈÛÔÁ., 54 Ù.Ì., ·ÙÔÌ. Ê/·, 1985, ‹‰Ë ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 50.000∂. 3∞ƒπ∞ 1. 3¿ÚÈ, μÏ·¯¿‚·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ηٷÛÎ. ’08, fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, AT. º/∞, 85 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 85.000∂ ÌfiÓÔ. 2. √͢ÁfiÓÔ 85 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, AT. º/∞, ÌfiÓÔ 72.000∂. 3. ™˘Ú›‰Ë-ºÂÚ·›Ô˘ 73 Ù.Ì., ‚’ op., AT. º/∞, ı¤·, ÌfiÓÔ 43.000∂. 4. 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., ηٷÛÎ. ’06, ƒ, ºÂÚ·›Ô˘ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, 85.000∂. 5. 3¿ÚÈ, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 73 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛÎ. 2005, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ù. Ê/·, ı¤·, 74.000∂ ÌfiÓÔ. 6. ƒÂÙÈÚ¤ 87 Ù.Ì., ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘-°·ÏÏ›·˜, ¿ÚÎÈÓ, 85.000∂. 7. ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., ‚’ ÔÚfiÊÔ˘, ·ÙÔÌ. Ê/·, ηٷÛÎ. 2006, ÌfiÓÔ 70.000∂. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ·’ ÔÚ., ÏËÛ›ÔÓ ∑¿¯Ô˘-°. ¢‹ÌÔ˘, ηÙ. 2005, 2 ˘/‰, ÏÔ˘Í, ¿ÚÎÈÓ ·Ôı‹ÎË, 83.000∂. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì., ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÂÎÎÏËÛ›· “∞ Ó¿ÏË„Ë” , 2Ô˘ ÔÚ., ÌfiÓÔ 30.000∂ 4∞ƒπ∞ 1. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™Ù·ı¿, ÏÔ˘Í, 134 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., AT. º/∞, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ 160.000∂. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ 155 Ù.Ì., 3Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÙ. 2006, ·Ôı‹ÎË, lux, AT. º/∞, 165.000∂. 3. ™˘Ú›‰Ë-°·ÏÏ›·˜, 172 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÏÔ˘Í, 172.000∂. 4. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 4¿ÚÈ, 124 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 95.000∂. 5. 4¿ÚÈ, 116 Ù.Ì., °·˙‹-√ÁÏ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ê/· Î·È ÁÚ·Ê›Ô, 77.000∂, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. 6. 4¿ÚÈ 120 Ù.Ì., ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘-π¿ÛÔÓÔ˜, ηٷÛÎ. 1939, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô, ÌfiÓÔ 29.000! ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ 120.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35 Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2010, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ¿ÚÎÈÓ, ∫‡ÚÔ˘-°. ¢‹ÌÔ˘. 33.000∂ Î·È 33 Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2010 ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 37.000∂. 2. 2¿ÚÈ. 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ∞Δ√ª. º/∞, ÏËÛ›ÔÓ °·˙‹-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, ÂÓÔÈÎ. 300∂, ·ÓÙ› 65.000∂. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÏÔ˘Í, Û 4 Â›‰·, ÂÌ‚·‰Ô‡ 275 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ù.Ì., ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜, ÙÔ˘ 2010, ı¤·, 250.000∂. 4. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜-°·ÏÏ›·˜, 4¿ÚÈ, 128 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ηٷÛÎ. ’07, ·Ù. Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 190.000∂. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 98 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηٷÛÎ. 2010, ¡. πˆÓ›·, ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ÌfiÓÔ 85.000∂. √π∫π∂™ 1. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 63 Ù.Ì., ηÏÔÚÈ Ê¤Ú, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 49.000∂. 2. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 68 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 176 Ù.Ì., Ì ™.¢. 2,1, ÌfiÓÔ 48.000∂. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓ›·, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, 90 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηÏÔÚÈʤÚ, 65.000∂. 4. ¡. πˆÓ›·, ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ-∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, 110 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 165, Ê¿ÙÛ· 11 Ì., ÚÔÔÙÈ΋, Ó¤· ÙÈÌ‹ ÌfiÓÔ 74.000∂. 5. ∞ӷηÛÈ¿, ‚›Ï· ’03, ÎÙ›ÛÌ· 205 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 270.000∂, ‰ÂÎÙ¤˜ ¢ÎÔϛ˜. 6. ∫·Ú·ÁÈ·› ∞’ ∫·Ù˯ÒÚÈ, 98 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi Â‰Ô 400 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË, ı¤· Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 73.000∂ ÌfiÓÔ! 7. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 8. √ÈΛ· 70 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ¶. ªÂÏ¿-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 100.000∂. 9. ΔÂÛÛ¿ÚÈ Ì 3 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÙÔ 2005, 97 Ù.Ì., ·’ fiÚÔÊÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ·Û·ÓÛ¤Ú, ÌfiÓÔ 69.000∂. 10. √ÈΛ· 130 Ù.Ì., Û ‰‡Ô Â›‰·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 176 Ù.Ì., ∫ˆÓ/ÓÙ¿-π. Δ˙¿ÓÔ˘ Î·È ·Ôı‹Î˜, η˘ÛÙ‹Ú·˜ ÂÙÚ. ΔÈÌ‹ 69.000∂. 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ÔÈΛ·˜ 119 Ù.Ì., 178 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Â›ÛÔ‰Ô˜, 70.000∂. ∫Δπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÛÌ· ÁˆÓ›· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘-∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 33 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ˘fiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. Ì ·ÙÔÌ. Ϥ‚ËÙ˜ Î·È 500∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ, οو ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜, 88.000∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10 Ì., ÌfiÓÔ 37.000∂ 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (Δ∂¡π™) ™.¢. 1,8, ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 70.000∂. 3. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·Í¤‰ˆÓ, 290 Ù.Ì., ·ÓÙ› 68.000∂. 4. ¡. πˆÓ›· ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘, 156 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 Î·È °ÂˆÔÓ›· 188 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 60.000∂. 5. ¢·‚¿ÎË, ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi, 370 Ù.Ì., ™.¢. 2, ·ÓÙ› 155.000∂. 6. √͢ÁfiÓÔ, 238 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, ·ÓÙ› 95.000∂. 7. √ÈÎfi‰·: ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 450 Ù.Ì.,

200.000∂ Î·È ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ EOT, 390 Ù.Ì., 90.000∂. 8. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ¶.∂.√., 2.5 ÛÙÚ., Ì ¿‰ÂÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÏËڈ̤ÓË, 162.000∂. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 262 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ I. ∫·ÚÙ¿ÏË, Ì ™.¢. 2,4, ÌfiÓÔ 75.000∂. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì., Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÌfiÏȘ 49.000∂! 11. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ¶.∂.√., 2,5 ÛÙÚ., Ì ¿‰ÂÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÏËڈ̤ÓË, 170.000∂. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 310 Ù.Ì., ∞Ï˘Î¤˜, ÌfiÓÔ 45.000∂. 13. √ÈÎfi‰· 210 Ù.Ì., ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÙ› 400∂/Ù.Ì. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., ÂÚ/Îfi˜ Ì πˆÏÎÔ‡, 49.000∂. 15. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘, 156 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 10,4, ™.¢. 1,8, ·ÓÙ› 65.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 51 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 38-∂ÚÌÔ‡, 27.000 ÌfiÓÔ!!! ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. 2. °Ú·ÊÂ›Ô ·Ó·Î/ÓÔ 50 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·›ıÚÈÔ, 49.000∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· μÏ·¯¿‚·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 55 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 90.000∂. 4. °Ú·ÊÂ›Ô 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜-∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜-ΔÔ¿ÏË, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 45.000∂. 5. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™˘Ú›‰Ë, ı¤·-ÁÚ·Ê›Ô-ÔÈΛ·, 94 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 66.000∂. 6. ΔÔ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜ ηÙ/Ì·, 44 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 44 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 22 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 85.000∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘„ËÏfi˜ Ù˙›ÚÔ˜, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌfiÓÔ 36.000∂!!! 2. ¶ƒ√¶√ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηı. ΤډԘ 2.000∂/Ì‹Ó· Ì ·ԉ›ÍÂȘ, ÌfiÓÔ 75.000∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ηٷÛÎ. 2010, 87.000∂. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ., ·ÓÙ› 80.000∂, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 770 Ù.Ì., ÛÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë,  ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ª√¡√ 9.000∂! 4. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô, 4.100 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÏËÛ›ÔÓ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜, 51 Ì. Ê¿ÙÛ·, ‰ÈÂıÓ‹, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ (100 Ì. Ê¿ÙÛ·), ™.¢. 0,9. ªfiÓÔ 75.000∂. 5. ∞ÁÚÈ¿, οو ∂æ∞, 336 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓ›·, 11ÌÂÙÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ÌfiÓÔ 50.000∂! 6. ª·Ï¿ÎÈ, 2.300 Ù.Ì., ÙÔ 1 ÛÙÚ¤ÌÌ·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ 70.000∂. 7. °È·È¿ Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi 150.000∂. 8. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 22 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ÔÈΛ·, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, 180.000∂. 9. ∫Ù›ÚÈÔ Ì 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, 30 Ù.Ì., ¤Î·ÛÙÔ˜ Î·È ‰˘Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 101 Ù.Ì. Î·È 60 Ù.Ì. Ӥ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, 135.000∂ ÌfiÓÔ! 10. ∫·ÙÔÈ˘ ÏÔ˘Í ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· ·fi 1.350∂/Ù.Ì. (·fi 60 Ù.Ì. ̤¯ÚÈ 110 Ù.Ì.). 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 1,1, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, 48.000∂ ÌfiÓÔ. 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÎÙ‹Ì·, Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 9 ÛÙÚÂÌ., 33.000∂. 13. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÂÙÚfiÎÙÈÛÙË, 140 Ù.Ì., Û 1 ÛÙÚ. ÔÈÎfi‰Ô, ∫·Ù˯ÒÚÈ+·Ôı‹ÎË, ÏÔ˘Í, ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 320.000∂. 14. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞ÁÚÈ¿, ηÙ. 2010, 86 Ù.Ì. 109.000∂ ÏÔ˘Í. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., ™.¢. 0,8, ÌfiÓÔ 52.000∂ Î·È 423 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 49.000∂. 16. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∏ ∂°°⁄∏™∏ ∞¶√ Δ√ 1925 (814)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì. ÛڈÓÔ˜ 2ÂÙ‹˜ 37.000 ∂ 4Ô˜ fiÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·ÏÏ›·˜ 23 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 24.000 ∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 30.000 ∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ (™¤ÊÂÏ) 28 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 23.000 ∂. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË) 24 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 23.000 ∂. 6. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 27 Ù.Ì. 3ÂÙ‹˜ 40.000 ∂. 7. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ 27.000 ∂. 8. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ™Ù·ı¿ 30 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 30.000 ∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 57 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 47.000 ∂. 10. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. (¢Ë̷گ›Ô) 3Ô˜ fiÚ. ηÈÓ. 60.000∂. 11. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1Ô˜ fiÚ. 60 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 12. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›· + ¿ÚÎÈÓ 87.000 ∂. 13. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 47 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ı¤· 57.000 ∂. 14. ¢˘¿ÚÈ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 50 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ÌfiÓÔ 37.000 ∂. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÎÂÓÙÚÈÎfi 90 Ù.Ì. 80.000 ∂. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 78 Ù.Ì. ƒÔ˙Ô‡ + ¿ÚÎÈÓ. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 73 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. ηÈÓ. + ¿ÚÎÈÓ. 18. ∫·Ó¿ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 19. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. °·ÏÏ›·˜ ηÈÓ. 20. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 110.000 ∂. 21. ΔÚÈ¿ÚÈ 105 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 22. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ + ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı‹ÎË. 23. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 124 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 24. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 130 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ. (•ÂÓ›·). 25. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ÁˆÓÈ·Îfi. 26. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË. 27. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ fiÚ. ÌfiÓÔ 60.000 ∂. 28. ΔÚÈ¿ÚÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ΔÚÈÎÔ‡Ë 1Ô˜ fiÚ. ÏÔ˘Í ÙÈÌ‹ 78.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÕÓˆ °. ¢‹ÌÔ˘ 158 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 280 Ù.Ì. 2. ™ˆÚfi˜ 600, 580, 650 Ù.Ì. ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 3. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 5. ∫ËÊÈÛÈ¿ 317 Ù.Ì. Ì ı¤·. 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 .Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 48.000 ∂. 8. √ÁÏ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 90.000 ∂. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 75.000 ∂. 10. ∞ÁÚÈ¿ 350 Î·È 280 Ù.Ì. 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 12. ∞Ï˘Î¤˜ 454 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 60.000 ∂. 13. ¡. πˆÓ›· (ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜) ÌÔÓ·‰Èο ÙڛʷÙÛ· ÔÈÎfi‰· 900 Ù.Ì., 754 Ù.Ì., 715 Ù.Ì., 560 Ù.Ì., 320 Ù.Ì. Î·È 248 Ù.Ì. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì. 90.000 ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·. 2. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. 70.000 ∂. 3. ∫Ù‹Ì· ∞ÁÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ÓÂÚfi, ÂÚ›ÊÚ·ÍË, ‰¤ÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì. 300 Ù.Ì. 500 Ù.Ì. Ì ı¤·. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 4.100 Ù.Ì. 65.000 ∂. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60.000 ∂. 8. ÕÊËÛÛÔ˜ 37 Ù.Ì. 50 Ù.Ì. 75Ù.Ì. Ì ı¤· (ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·). 9. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì. 70 Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 10. º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. ˘¤ÚÔ¯· ı¤· 50.000 ∂. 11. ÕÁ. °È¿ÓÓ˘ ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ. ÂÈψ̤ÓÔ, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 12. º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤ÙÚÈÓÔ. 2. ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì. Û 90 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. ÕÓˆ °. ¢‹ÌÔ˘ ÔÈΛ· 73 Ù.Ì. 105 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 140 Ù.Ì. ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 139 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 7. °·˙‹ - °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 197 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240 Ù.Ì. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ªԇʷ 2 ÛÙÚ. Î·È 2,5 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi 30.000 ∂. 2. ª. μÂÏ·Óȉȿ 500 Ù.Ì. 600 Ù.Ì. 1.000Ù.Ì. 3. ∂Ï·ÈÒÓ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªԇʷ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 4. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 5 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜ 6.000 ∂. 5. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 15 ÛÙÚ. 20ÛÙÚ. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 1.000 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi 7.000 ∂. 7. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 8. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ. 3 ÛÙÚ. Î·È 5 ÛÙÚ. 9. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 10. ª·Ï¿ÎÈ 4.500 Ù.Ì. Î·È 4.600 Ù.Ì. 11. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ 7 ÛÙÚ. 35.000 ∂. 12. ª. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ 20 ÛÙÚ. 28.000 ∂. 13. ∞ÁÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi. ‰ÚfiÌÔ. 14. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 90 Ù.Ì. 250 ∂. 2. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 200 ∂ ÂÈψ̤ÓÔ. 3. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì. Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. 4. 4 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 5. ¢˘¿ÚÈ· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. (813)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™-∞∫π¡∏Δ∞” REAL ESTATE ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ TH§-FAX: 24280 78267 KIN. 697 4647587 what’s up 698 6788001 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. ∞ӷηÛÈ¿ (ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ - ¿ÛÚ· Û›ÙÈ·) Â› ‰ÈÒÚÔÊ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ˆÏÂ›Ù·È Ô Â¿Óˆ fiÚ. 130 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿ Î.Ï.¯. Û˘Ó ·Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 285 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔÎ/Λ· Û˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙfi ÎÙ›ÛÌ· 2¿ÚÈ Û ÔÈÎ. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 85 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 202 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 198 Ù.Ì. Û˘Ó 100 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 287 Ù.Ì. (ËÌÈÙÂϤ˜). ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 300Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ( ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/Λ· 145 Ù.Ì. Û˘Ó 80 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ ÈÛfiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË....!!! ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ˜ Î·È ˘fi ηٷÛ΢‹. ª¿Ú·ıÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÚÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, ÈÛfiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Î·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! 60 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ·Ï·È¿ ÌÔÓ/Λ· 65 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ - ∞ψӿÎÈ, ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 85 Ù.Ì. Û˘Ó 60 Ù.Ì. 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Û˘Ó 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 362 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160Ù.Ì. ÚÒÙË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ™ÙÔ‡È, ·Ú·ı/ÛÈ· ‰ÈÏ/Λ· 2 ‰È·Ì/¿ÙˆÓ 80 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ ‹ ˆ˜ ÂÓÈ·›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 90Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 45Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ·Ú·ı/ÛÈ· ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù. Ì. Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 184, 313, 383, 404 Î·È 423 Ù.Ì. ÕÓ·˘ÚÔ˜ / ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ 129 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,1. ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ 370 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,1 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 412, 420 Î·È 513 Ù.Ì. ∂ÈÛÎÔ‹˜ / ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 147 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÔÈÎ. 204 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ¿ÚÎÔ, Û.‰ 2,1. ¡. πˆÓ›· (LIDL) ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfi‰· ·fi 300 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ.... ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 4 ÔÈÎfi‰· (ÊÈϤٷ) Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· 430, 492, 674 Î·È 4.460 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 340 Ù.Ì. ı¤·!!! ª¿Ú·ıÔ˜, 450Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜, 1.010 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 1.083 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 29Ì. (ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· 2 ηÙÔÈ˘) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 140 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı¿ÚÈ· (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ.

∫ÚÈı¿ÚÈ·, 358, 465, 538, Î·È 731 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Î·È 1.240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 130Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ ™ÙÔ‡È, 1.580 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 164 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ ™ÙÔ‡È, 4.005Ù.Ì. Ì 69 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· 2 ηÙÔÈ˘ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ™ÙÔ‡È (4) fiÌÔÚ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ¤Î·ÛÙÔ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 325, 350, 362, 457, 600, 650, 700 725 Î·È 765 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ú·ı/ÛÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÔÈÎ. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 457Ù.Ì. Û.‰. 1,0. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 1.000 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫∞Δ∞™Δ/∞Δ∞ - ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫Δ∏ª∞Δ√ - √π∫√ ¶∂¢∞ / ∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78,50 Ù.Ì. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ 235 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 1.350∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹, ÈÛ. 50 ˘. 50+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ∑¿¯Ô˘ 2 ηٷÛÙ/·Ù· 47 Î·È 88 Ù.Ì. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË Î·Ù¿Û/Ì· 250 Ù.Ì. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 170 Ù.Ì. Û˘Ó ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì. Û˘Ó ·’ fiÚ. 155 Ù.Ì. (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 184 Ù.Ì. ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ 94 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓ. ÔÈÎ. Ì 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡, ÁˆÙÂÌ¿¯ÈÔ 15.671 Ù.Ì. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÏËÛ›ÔÓ π·ÙÚ›‰Ë 530 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· 50, 60, 110, 210, 250 Î·È 500 Ù.Ì. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 5.000 Ù.Ì. Î·È 9.500 Ù.Ì. ¶.∂.√. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 100Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. Ãøƒ∞ºπ∞ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ·, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ·, ·Ì˘Á‰·ÏÔÂÚ›‚ÔÏ·, ·Ì¤ÏÈ· Î·È ·Ï¿ ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, ªÈÎÚÔı‹‚˜, ∞˚‰›ÓÈ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/·Ù· ÁηÚÛÔÓ/Ú˜ 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, Î·È 4¿ÚÈ·, μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (815)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien ΔËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 ∫ÈÓ.: 697-3022534 E-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1.ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤·, ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ (160.000∂). 2. 4 ÛÙÚ¤Ì. ∫ÔÚfiË ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì 2 ÔÈ˘ 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 220.000∂. 3. 9 ÛÙÚ¤Ì. ÕÊËÛÛÔ˜ 350Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤·, 150.000∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√ƒ√¶∏, 27.500∂. 5. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· 500 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. 6. ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 33 ÛÙÚ¤Ì.700 ‰¤ÓÙÚ· (60.000∂) ÕÓˆ °·Ù˙¤·-∞Á. ΔÚÈ¿‰·. 7. √ÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 240 Ù.Ì., Û 520 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·, ª∏§π∂™ (200.000∂). 8. ∂À∫∞πƒπ∞: ™∫π∞£√™ Ì·Á·˙› ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 55 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, 150.000. 9. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫. °∞Δ∑∂∞ 90 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ, Ì ı¤·, 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 60.000∂. μπ§∂™-√π∫π∂™ 1. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 2. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 3. √ÈΛ· 150 Ù.Ì., ˘ÂÚÏÔ‡Í, Ì 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ª∏§π∂™. 4. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 6 ÁÚ·Ê›· 130 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, πˆÏÎÔ‡-π¿ÛÔÓÔ˜. √π∫√¶∂¢∞ 1. 5 ÛÙÚ¤Ì. Ì ÔÌfiÓ·, 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 2. 4 ÛÙÚÂÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 600 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡∏§∂π∞™. 4. 500Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ μ˘˙›ÙÛ·˜. 5. 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË, 17.000∂. 6. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1,5 ÛÙÚ. ÔÈÎfi‰Ô, 1.500Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 30.000∂. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11 ÛÙÚ¤Ì., Ì ı¤·, ÛÙ· ÿÓÈ· (35.000∂). 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2,5 ÛÙÚ¤Ì., Ì ı¤·, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜, ª∏§π∂™. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡. Δ∏§. 24210-35540 °π∞ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ª¶ƒ√À™∞§∏™ (816)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate ∞ÛÊ·Ï›ÛÂȘ - ¶ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔÈ ∂ÎÙÈÌËÙ¤˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ™. ™˘Ú›‰Ë 38, Δ.∫. 38 221 μ√§√™ ΔËÏ. +30 24210 35166 ∫ÈÓ. +30 6944504791 Email: xalkiaso@gmail.com Site: www.sofiahalkia.gr ¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ñ μ√§√™-∫∂¡Δƒ√: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (cafe) Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

ñ μ√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (Ê·Ú̷Λ·) ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ñ ∑ËÙÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘-¡. πˆÓ›·˜ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √È˘ ñ ¡∂√-ª∞Àƒ√∫√ƒ¢∞Δ√À: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 95 Ù.Ì. Ì 2 À/¢, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, WC, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ΔÈÌ‹ 300∂. ñ ∞´μ∞§πøΔπ∫∞: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈψ̤Ó˜ ‰È·ÌÂÚ›˜ ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 28 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ 160∂. ñ ∞¡∞∫∞™π∞: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈψ̤ÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, ∞/C Î·È ·˘Ï‹ Ì ı¤· ÙÔÓ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 390∂. ñ π. ∫∞ƒΔ∞§∏: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈψ̤ÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 82 Ù.Ì. Ì 1 À/¢, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ΔÈÌ‹ 350∂. ¶ø§∏™∂π™ √È˘ ñ μ√§√™: ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. οو ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ñ ¡∂√-∞°. ¡π∫√§∞√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 98 Ù.Ì. Ì 2 À/¢, Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞ Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 88.000∂. ñ ¡∂√-∞¡Δø¡√¶√À§√À-∫ø¡™Δ∞¡Δ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104 Ù.Ì. Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· 2 À/¢, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞ Î·È ı¤· Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 80.000∂. ñ ∞°. ¡π∫√§∞√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈψ̤ÓÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜, 45 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ ª∞Àƒ√∫√ƒ¢∞Δ√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 32 Ù.Ì. Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ΔÈÌ‹ 30.000∂ ñ ∞§À∫∂™. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰˘¿ÚÈ 35,5 Ù.Ì. Ì ۷ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ͯˆÚÈÛÙfi À/¢, Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· 50 Ì. ·fi ÙËÓ ¶Ï·˙ ·Ï˘ÎÒÓ. ΔÈÌ‹ 25.000∂. ñ ∞§À∫∂™. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 31 Ù.Ì. Ì ۷ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿ÓÈÔ, ÛÙ· 50 Ì. ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ. ΔÈÌ‹ 19.000∂. ñ ∞¡∞∫∞™π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÔÈΛ· 105 Ù.Ì. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. 160.000∂. ñ ∞°ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢. ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 815 Ù.Ì. & ÔÈΛ·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. Ì 3 À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ Î·È Û‡ÛÙËÌ· Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÛÙ¤ÚÈ·. ΔÈÌ‹ 240.000∂. ¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ñ ¡∂√-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏-ƒ. º∂ƒ∞π√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 42 Ù.Ì. Ì 2 ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ù·ÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 62.000∂. ñ ¡∂√-π∞™√¡√™ - ∞°. ¡π∫√§∞√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 48,27ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ 24,50ÙÌ. ΔÈÌ‹ 135.000∂ ñ NEO-∞°. ¡π∫√§∞√™ (¶∂∑√¢ƒ√ª√™): ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58,6 Ù.Ì. Ì WC, Ì fiÌÔÈÔ ·Ù¿ÚÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ, Ì ·fi‰ÔÛË 5%. ñ ¡∂√-π∞™√¡√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È ·fi‰ÔÛË ¿Óˆ ·fi 6%. ñ Ã∞Δ∑∏∞ƒ°Àƒ∏: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32,5Ù.Ì. Ì WC Î·È ˘fiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 78.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ñ ¡∂√-∞¡Δø¡√¶√À§√À: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· οو ·fi ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 34 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È WC. TÈÌ‹ 500∂. ñ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 200 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË. ñ ¡∂√-™¶Àƒπ¢∏-π∞™√¡√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ñ ¡∂√-π∞™√¡√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 228 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 180 Ù.Ì. ¢È·ı¤ÙÂÈ fiÚÙ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi („‡ÍËı¤ÚÌ·ÓÛË) Î·È Û‡ÛÙËÌ· ˘Ú·Ó›¯Ó¢Û˘, 2 WC Î·È ÎÔ˘˙ÈÓ¿ÎÈ. ∞˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏ˘È·ÙÚÂ›Ô ñ ¡∂√-π∞™√¡√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ۇÛÙËÌ· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡, Û‡ÛÙËÌ· ˘Ú·Ó›¯Ó¢Û˘, 2 ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ·Ó‰ÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ Û οı fiÚÔÊÔ. ñ ¡∂√-∞¡Δø¡√¶√À§√À: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 102 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 95 Ù.Ì., 2 WC, fiÚÙ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ù˙¿ÌÈ·-ÚÔÏ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜, Û‡ÛÙËÌ· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ („‡Í˘ı¤ÚÌ·ÓÛ˘) Î·È Û‡ÛÙËÌ· ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ñ π∞™√¡√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 72 Ù.Ì. ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì 2 WC Î·È ·Ù¿ÚÈ 35ÙÌ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ·, Ê·Ú̷ΛÔ. ñ ∂ƒª√À-ƒ√∑√À: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 35 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 26 Ù.Ì. Î·È WC. ΔÈÌ‹ 450 ∂. ñ ∞¡Δø¡√¶√À§√À - ™ø∫ƒ∞Δ√À™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì. Ì WC ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ 200∂. ñ ™¶Àƒπ¢∏-∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 90 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì WC, ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· È·ÙÚ›Ô. ΔÈÌ‹ 350∂. ñ ∞¡∞§∏æ∂ø™-μ∞™™∞¡∏: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 60Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 35 Ù.Ì. Î·È WC. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ñ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ì. ñ ¡∂√-ªπΔ∑∂§∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ¤ÎÙ·ÛË 38 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ñ ¡∂√-∞ª∞§π∞¶√§∏-ªπΔ∑∂§∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ¤ÎÙ·ÛË 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi. ΔÈÌ‹ 200.000∂. ñ ¶∂À∫∞∫π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 430 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ñ ¡∂√-∞°ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. ΔÈÌ‹ 78.000∂. ñ ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰o 171 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. ΔÈÌ‹ 55.000∂. ñ ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. ΔÈÌ‹ 65.000∂. ñ ∫∞ƒ∞°∞Δ™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. ñ ∫√ƒ√¶∏-ª¶√Àº∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfi‰Ô

350 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ‰fiÌËÛË 150ÙÌ. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 35000∂. ñ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì 70 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 282 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 75000∂. ∂À∫∞πƒπ∂™- ¶ø§∏™∂π™ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ μÀ∑∞¡Δπ√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ºπ§∂§§∏¡ø¡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 145 Ù.Ì. Ì ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ñ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 110 Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì¿ÓÈÔ, WC, ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂. ñ ¢∂§∏°πøƒ°∏: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‰˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ΔÈÌ‹ 56.000∂. ñ ¢∂§∏°πøƒ°∏: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 69 Ù.Ì. Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ΔÈÌ‹ 55.000∂. ñ ∂À∫∞πƒπ∞-∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3380 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 370 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì 80 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ¡∂∞ Δπª∏ 35.000∂. ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¶∞§∞π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË Î·ÙÔÈΛ· 37 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÒÓ Î·È Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ΔÈÌ‹ 35.000∂. ¶ø§√À¡Δ∞π-∂•√Ãπ∫∞ ñ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Î·Ù¿Ê˘ÙÔ Î‹Ô, 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ı¤ÙÂÈ 2 À/¢, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙfi ÛÈÙ¿ÎÈ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ͤӈÓ. ΔÈÌ‹ 215000∂. ñ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000∂. ñ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈψ̤ÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 60 Ù.Ì. Ì 40 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ù˙¿ÎÈ Î·È A/C. ñ °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 72 Ù.Ì. Ì 2 À/¢, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, WC Î·È Ù˙¿ÎÈ, Û ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÔÈÎfi‰Ô. ΔÈÌ‹ 116.000∂. ñ °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 42 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ 55 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 69.000∂. (817)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 150 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì Áηڿ˙ Î·È ÈÏÔÙ‹ 120 Ù.Ì. ÎÙÈṲ̂ÓË ÙÔ 2004, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 4. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 7. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 8. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ πˆÏÎÔ‡, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ηٿ 40 ̤ÙÚ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. 10. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-μ·ÛÛ¿ÓË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 12 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ ¯·ÌËÏ‹. 11. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô, 1.200 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ˘, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ÂÚÈÔ¯‹ °ÔÚ›ÙÛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ÁˆÓÈ·Îfi. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. 13. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 85 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ Î·È ¿ÚÎÈÓ, Û ԉfi ‹Û˘¯Ë. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. 14. ∂˘Î·ÈÚ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶ËÏ›Ô˘. 15. ¢˘¿ÚÈ 52 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù· Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÌfiÓÔ 45.000 ¢ÚÒ (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 250 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·). 16. ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 37 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ªÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›·. 17. ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 18. √ÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 8 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 230 ∂. (820)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10/1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr realestateinvestmentstheoharis.gr °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıÒ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·Î›ÓËÙ¿ Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ·Ú·Î·ÏÒ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜:

realestateinvestmentstheoharis.gr (821)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

45

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ 24210 22142 - 6937775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 26 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 18.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 30 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 32.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘, 30 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ¿ÚÎÈÓ, 35.000 ∂ ∫¤ÓÙÚÔ, 40 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 35.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ, 30 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, 33.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ, 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 17.000 ∂ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 30 Ù.Ì., 10 ÂÙ›·˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì Ì·ÏÎfiÓÈ, 26.000 ∂ °¿ÙÛÔ˘, ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ‰˘¿ÚÈ, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 18.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 2Ô˜ fiÚ., 35 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, ÏËÛ›ÔÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘, 33.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, 53 Ù.Ì., 7ÂÙ›·˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˜ fiÚ., 37.000 ∂ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ηÏÔÚÈÊ¤Ú Î·È ·˘Ï‹, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, 35.000 ∂ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 55 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ, 10.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ‰ÒÌ·, 12 Ù.Ì. 6.500 ∂ °ÂˆÔÓÈ΋ Û¯ÔÏ‹, ÔÈΛ· 45 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., 33.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 55 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, º/∞, 33.000 ∂ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ - ∞Ó¿ÏË„Ë, 83 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 37.000 ∂ μÔ˘ÙÛ¿, 52 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 7ÂÙ›·˜, 39.000 ∂ μÔ˘ÙÛ¿, 53 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, 48.000 ∂ ∑¿¯Ô˘, 55 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, 2Ô˜ fiÚ., 45.000 ∂ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, 55 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 40.000 ∂ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 81 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 1 À/¢, 40.000 ∂ ∂ÚÌÔ‡, 66 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ fiÚ., 2 À/¢, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 50 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤·, 52.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 53 Ù.Ì., 7ÂÙ›·˜, 1Ô˜ fiÚ., 47.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 60 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, 2Ô˜ fiÚ., Ì ƒ+·Ôı. 56.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 52 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. 57.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 44.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ª∂Δ∫∞, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 55 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 45.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 62 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 6ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, 57.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ¢·‚¿ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 36 Ù.Ì., 33.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·. 53 Ù.Ì., 10ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, 38.000 ∂ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 55 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ, 10.000 ∂ °¿ÙÛÔ˘, ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ‰˘¿ÚÈ, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 18.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 82 Ù.Ì., 10ÂÙ›·˜, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 60.000 ∂ ∂ÚÌÔ‡, 66 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ fiÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ, 50 Ù.Ì., Ì Ôχ ηϋ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, 52.000 ∂ °ÎÏ·‚¿ÓË, 83 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 37.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 90 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ·/ı, Ê/·, Ì ı¤·, 62.000 ∂ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 65 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 50.000 ∂ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·, 105 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿ÚÎÈÓ, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3˘ ÎÚ‚/Ú·˜, 60.000  ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 75 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ. Ù˙¿ÎÈ+·Ôı., 88.000 ∂ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌÔ ™˘Ú›‰Ë, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, 86 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, 6Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Ù¤ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 100.000 ∂ ∫·Ú·˚Ûη΋, 96 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, 4Ô˜ fiÚ., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., ·/ı, Ê/·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3˘ ÎÚ‚/Ú·˜, ı¤·, ¿ÚÈÛÙÔ, 135.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ, 112.000 ∂ °·Ì‚¤Ù·, 83 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 3Ô˜ fiÚ., ·/ı, Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi + ·Ôı‹ÎË, 113.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 100 Ù.Ì, 120.000 ∂ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 78 Ù.Ì., 4Ô˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ª∂Δ∫∞, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 3Ô˜ fiÚ., Ê/· ·/ı, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 82.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 117 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì ‰˘Ô ¿ÚÎÈÓ, ¤Ó· ηٿÛÙËÌ·, 42 Ù.Ì. Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ ‰ÒÌ·, fiÏ· Ì·˙› ÙÈÌ‹ 75.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 93 Ù.Ì., 105.000 ∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 90 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·˘Ï‹, Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 145.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ∫·Ú·˚ÛοÎË, 96 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, ƒ + ·Ôı., 135.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘, 105 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 3Ô˜ fiÚ. 135.000 ∂ ∑¿¯Ô˘, 5Ô˜ fiÚ., 112 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ù˙¿ÎÈ, ƒ ÎÏÂÈÛÙfi, 2 WC, ·Ôı‹ÎË, 135.000 ∂ ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 4Ô˜-5Ô˜ fiÚ., 12ÂÙ›·˜, ¿ÚÎÈÓ, 170.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 117 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì ‰˘Ô ¿ÚÎÈÓ ‹ ÌÈ· ÎÏÂÈÛÙ‹ ‰›‰ÂÙ·È Î·È ¤Ó· ηٿÛÙËÌ·, 42 Ù.Ì. Î·È ÌÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 16 Ù.Ì. ‰ÒÌ·, fiÏ· Ì·˙› ÙÈÌ‹ 75.000 ∂ ÕÓ·˘ÚÔ˜, ·Ú·Ï›·, 114 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 270.000 ∂ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ - •ÂÓ›·, 130 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·-¿ÚÎÈÓ, 300.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 106 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 104 Ù.Ì., 130.000 ∂ ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 103 Ù.Ì., 130.000 ∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 70 Ù.Ì. Û 185 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50.000 ∂ ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 103 Ù.Ì. Û 135 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ·/ı Ê/·, a/c, ËÏÈ·Îfi˜, 55.000 ∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 80 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, 50 Ù.Ì. ·˘Ï‹, 35.000 ∂ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 100 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 110 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 , ·/ı Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, 135.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Ì ·˘Ï‹, 155.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ - ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, ¢ηÈÚ›·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150

Ù.Ì. Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfi‰Ô, 5.000 Ù.Ì. Ì ı¤· μfiÏÔ - ı¿Ï·ÛÛ·, ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË, ‰ÚfiÌÔ˜ ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜, 155.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓȷ΋ ¤ÙÚÈÓË, 130 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡, 125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì., 175.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ¤ÙÚÈÓË, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 65.000 ∂ ¶ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ˘, ÈÛfiÁÂÈ·, ÓÂfiÎÙÈÛÙË ÔÈΛ· Ì ÚÔÔÙÈ΋ 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 93 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 105.000 ∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÚÒÙË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 90 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, 145.000 ∂ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 95 Ù.Ì. ÚÒÙË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 950 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 165.000 ∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 100 Ù.Ì. Ì 70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈΛ· 45 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., 20Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 25.000 ∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜, 85 Ù.Ì. Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.700 Ù.Ì. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, ‰È·ÌfiÚʈÛË Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘‰¤ÓÙÚ·, ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 600Ì., 50.000 ∂ ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÊıËÓ¤˜ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ÔÈ˘ ·fi 20.000 ¤ˆ˜ 50.000 ∂ Û §·‡ÎÔ, ªËϛӷ, ÃÔÚ¢Ùfi, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ √π∫√¶∂¢∞ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 185 Ù.Ì., 48.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 4.000 Ù.Ì., 30.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 6.500 Ù.Ì., 90.000 ∂ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 150 Ù.Ì., ™.¢. 2,7, ÚfiÛÔ„Ë 17Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ, 230.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜, 410 Ù.Ì., 55.000 ∂ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη - ∫Ô˘ÁÈ¿ÙÈη, 9.500 Ù.Ì., Ì ı¤·, 100.000 ∂ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 6.700 Ù.Ì. Ì ı¤· 65.000 ∂ °ÂˆÔÓÈ΋ Û¯ÔÏ‹, 175 Ù.Ì., 33.000 ∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á›· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, 787 Ù.Ì., 78.000 ∂ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 633 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 80.000 ∂ πˆÏÎÔ‡ - ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˘, 500 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡, ÙÚÈÒÓ fi„ˆÓ, 175.000 ∂ ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞Á›· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, 5.000 Ù.Ì., 110.000 ∂ ªËϛӷ, 9.700 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 160.000 ∂. ªËϛӷ, 180 Ù.Ì., 25.000 ∂ §·Ú›Û˘, 3.400 Ù.Ì., 670.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 1.050 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 580.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 450 Ù.Ì., ÙÚÂȘ fi„ÂȘ, 180.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ¡Â¿ÔÏË, 380 Ù.Ì., 7.500 ∂ °ÂˆÔÓÈ΋, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, 630 Ù.Ì. Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 13.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 4.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì., 30.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 160 Ù.Ì., 11.000 ∂ ÕÊËÛÛÔ˜, 1.000 Ù.Ì., 20.000 ∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜, 2.700 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 80 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË 600 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50.000 ∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 250 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· 50 Ù.Ì., 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 25.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜, 2.000 Ù.Ì., 25.000 ∂ ™¤ÛÎÏÔ, 9.000 Ù.Ì., ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜, 20.000 ∂ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., 48.000 ∂ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 220 Ù.Ì., 24.000 ∂ ªËϛӷ, 1.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 75.000 ∂ ªËϛӷ, ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη, 2.000 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 22.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·˙‹, 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 45.000 ∂ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 90 Ù.Ì., 25.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë, 45 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 45 Ù.Ì., ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.500 ∂, 330.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 50 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 280.000 ∂ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌÔ ∞ıËÓÒÓ, 200 Ù.Ì., 180.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 50 Ù.Ì., 50.000 ∂ (819)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6980321766

¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ∞/£ º/∞, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ΔÚÈ¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı Ê/·, ·Ôı‹ÎË, parking. - ¢˘¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ §fiÊÔ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ¶ˆÏÂ›Ù·È 3¿ÚÈ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ¿ÊÈ 28 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. - ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· 130 Ù.Ì. Î·È 335 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - 4¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ∞/£, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ A/C, ∞/£ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË, ∞/£ º/∞, ∞/C, internet, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - 3¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, º/∞, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜. - ¢˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ (‰›Ï· ÛÙË ¢∂∏) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·/ı Ê/·, a/c, fiÚÙ· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ôı‹Î˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. (822)

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ: 6937435222 μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 19:30 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9 .Ì. - 13:30 Ì.Ì Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. (824)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 9.212 Ù.Ì. ÔÙÈÛÙÈÎfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 585 Ù.Ì. Ì ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 25.000 ∂. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.339 Ù.Ì. Ì ηχ‚È ¤ÙÚÈÓÔ 60 Ù.Ì. ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi (ËÁ‹) ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ 17 Ù.Ì. Ì ÔÏÏ‹ ͢Ï›·. ΔÈÌ‹ 20.000 ∂. ∞°ƒπ∞ 1) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ, 106,44 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 85.000 ∂. 2) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì ÂÚ›Ô˘ 100 ÂÏȤ˜, 5¯ÏÌ. ·fi ∞ÁÚÈ¿ ÚÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·, Ì ı¤· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 25.000 ∂. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 246 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙ. 1,1 ÂÚÈÔ¯‹ ∂æ∞. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfi‰Ô, 500 Ù.Ì., ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. 2) √ÈΛ·, ÈÛfiÁÂÈ·, 129 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 365 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 3) √ÈÎfi‰Ô, 1.800 Ù.Ì. Ì ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 4) ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ‰ÈÒÚÔÊË, ÈÛfiÁÂÈÔ, 67 Ù.Ì., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 170 ∂ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 24 Ù.Ì. Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 166 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. 5) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 259 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 180.000 ∂. 6) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.008 Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 192 Ù.Ì. Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi 500 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 7) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓË 50 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 733 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 85.000 ∂. 2) √ÈΛ· 60 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 196 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 3) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 75 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 23 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, 4.147 Ù.Ì., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 2) ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 10Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.300 Ù.Ì., 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. ∫√ƒ√¶∏ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÌfiÏȘ 100Ì. ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 19.000 ∂. 2) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, 4.000 Ù.Ì., Â›‰Ô, ÌfiÏȘ 100Ì. ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 79 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 790 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 165.000 ∂. 3) ªËϛӷ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì.. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∏ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 80 Ù.Ì. 300 ∂, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. 250 ∂, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. 260 ∂. ¶ƒ√™º√ƒ∂™ ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (825)

------------------------------------

M∞GNESIA Real Estate ¶·Ú·Û΢‹ I. ΔÛÔ˘ÎÓ›‰· ªÂÛÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô §ÒÚË 4, Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ / Fax.: 2421022009 ∫ÈÓ.: 6942467768 Email: vivi.tsouknida@gmail.com www.magnesiarealestate.gr ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - μπ§∂™ 1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 67 Ù.Ì. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 147 Ù.Ì. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 60 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ∞Ó¿ÏË„Ë, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 224 Ù.Ì. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 160 Ù.Ì. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 9. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 95 Ù.Ì.

10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶·Ú·Ï›· , ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 11. μ›Ï·, ™ËÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 146 Ù.Ì. 12. μ›Ï·, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 170 Ù.Ì. 13. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ÃÔÚ¢Ùfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 135 Ù.Ì. 14. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∑·ÁÔÚ¿, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 127 Ù.Ì. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63 Ù.Ì. 16. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 114 Ù.Ì. 17. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¤ÙÚÈÓË, ∞ʤÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 18. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 80 Ù.Ì. 19. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 20. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 210 Ù.Ì. 21. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 22. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ¡. πˆÓ›· - ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ˆÏ›ٷÈ,122 Ù.Ì. 23. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¶·Ï. ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63,2 Ù.Ì. 24. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 69 Ù.Ì. 25. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, °ÏÒÛÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 175 Ù.Ì. 26. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 50 Ù.Ì. 27. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 28. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63 Ù.Ì. 29. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 30. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ªԇʷ ∫ÔÚfiË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 120 Ù.Ì. 31. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡. πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 55 Ù.Ì. 32. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 127 Ù.Ì. 33. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 125 Ù.Ì. 34. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 147 Ù.Ì. 35. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 116 Ù.Ì. 36. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 134 Ù.Ì. 37. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 70 Ù.Ì. 38. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 39. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·Ï·È¿ ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 85 Ù.Ì. 40. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 41. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 42. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 90 Ù.Ì. 43. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35 Ù.Ì. 44. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,75 Ù.Ì. 45. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 46. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 130 Ù.Ì. 47. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 48. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ʤÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 228 Ù.Ì. 49. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·Ï·È¿ ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 50. μ›Ï·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 170 Ù.Ì. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∑·ÁÔÚ¿, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.300 Ù.Ì. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 6.200 Ù.Ì. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 19.000 Ù.Ì. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.100 Ù.Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 12.637 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη-∫ÔÁÈ¿ÙÈη, ˆÏ›ٷÈ, 4.100 Ù.Ì. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 6.800 Ù.Ì. 8. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 8.000 Ù.Ì. 9. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.000 Ù.Ì. 10. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.050 Ù.Ì. 11. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35.000 Ù.Ì. 12. ∫Ù‹Ì·, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.464 Ù.Ì. 13. ∫Ù‹Ì·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, §Â¯ÒÓÈ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.439 Ù.Ì. 14. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 7.000 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜ , ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 7.000 Ù.Ì. 16. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, §Ô˙›ÓÈÎÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.600 Ù.Ì. 17. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.126 Ù.Ì. 18. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ËÈ¿‰·, §‡ÚË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 10.000 Ù.Ì. 19. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.130 Ù.Ì. 20. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ʤÙ˜, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.600 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 2. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.000 Ù.Ì. 3. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.812,8 Ù.Ì. 4. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.800 Ù.Ì. 5. √ÈÎfi‰Ô, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.300 Ù.Ì. 6. √ÈÎfi‰Ô, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.000 Ù.Ì. 7. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 165 Ù.Ì. 8. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∞‰¿ÌÂÓ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.000 Ù.Ì. 9. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ªԇʷ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.200 Ù.Ì. 10. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.165 Ù.Ì. 11. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.400 Ù.Ì. 12. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 101.000 Ù.Ì. 13. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 25.000 Ù.Ì. 14. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.278 Ù.Ì. 15. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ¶ÈӷοÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.400 Ù.Ì. 16. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.100 Ù.Ì. 17. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 600 Ù.Ì.

18. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¡¤Ô ∫Ï‹Ì·-°ÏÒÛÛ·, ˆÏ›ٷÈ, 2.242 Ù.Ì. 19. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.200 Ù.Ì. 20. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,500 Ù.Ì. 21. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 500 Ù.Ì. 22. √ÈÎfi‰Ô, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, , 230 Ù.Ì. 23. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 230 Ù.Ì. 24. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, °ÏÒÛÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,1.000 Ù.Ì. 25. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 350 Ù.Ì. 26. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∫¿Ï·ÌÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.700 Ù.Ì. 27. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 28. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.280 Ù.Ì. 29. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.750 Ù.Ì. 30. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.100 Ù.Ì. 31. √ÈÎfi‰Ô, ΔÚÈΤÚÈ, ∫fiÙÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 270 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 72 Ù.Ì. 3. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 133 Ù.Ì. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 45 Ù.Ì. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 132 Ù.Ì. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 132 Ù.Ì. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 90 Ù.Ì. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 85 Ù.Ì. 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚÚ·›Ô˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 113 Ù.Ì. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,112 Ù.Ì. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 74 Ù.Ì. 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 160 Ù.Ì. 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 45 Ù.Ì. 14. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 83 Ù.Ì. 15. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 72 Ù.Ì. 16. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 42 Ù.Ì. 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ôı‹ÎË 12 Ù.Ì. Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 44,5 Ù.Ì. 18. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡. πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 87 Ù.Ì. 19. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·ÏÎÈÔ¯ˆÚ·Ê›Ó·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 40 Ù.Ì. 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 60 Ù.Ì. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 48 Ù.Ì. 22. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 92 Ù.Ì. 23. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ªËÏȤ˜, μ˘˙›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 59,6 Ù.Ì. 24. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 25. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, μfiÏÔ˜, °ÔÚ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 83 Ù.Ì. 26. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, μfiÏÔ˜, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 30 Ù.Ì. 27. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 28. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 29. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 30. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 52 Ù.Ì. 31. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ∂ÚÌÔ‡, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 38 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ - ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤ - ª·Ú , ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 50 Ù.Ì. 2. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ∂ƒª√À, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35 Ù.Ì. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ¡.∞. ¶‹ÏÈÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 960 Ù.Ì. 4. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ∂ÚÌÔ‡, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 19,8 Ù.Ì. 5. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π¿ÛÔÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 6. ∞Ôı‹ÎË, μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 300 Ù.Ì. 7. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.000 Ù.Ì. 8. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 650 Ù.Ì. 9. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 500 Ù.Ì. 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜ - ¶·Ú·Ï›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 165 Ù.Ì. 12. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¡¤Ô ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 295 Ù.Ì. 13. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.600 Ù.Ì. 14. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ¡∂∞ πø¡π∞, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 67 Ù.Ì. 15. ™‡ÌÏÂÁÌ· ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË 16. ∞Ôı‹ÎË, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 17. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, 150 Ù.Ì., Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË 18. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 860 Ù.Ì. 19. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 200 Ù.Ì. ªπ™£ø™∂π™ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, μfiÏÔ˜, √͢ÁfiÓÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì.,4Ô˘ ÔÚ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 45 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 3. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ.

4. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. 5. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 6. ∞›ıÔ˘Û·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 220 Ù.Ì. 7. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 74 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚ. 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ Bar- Club, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 9. ∞›ıÔ˘Û· Bar- Club, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 140 Ù.Ì. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 58 Ù.Ì. 11. ∂ÓÈ·›Ô˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 3Ô˘ÔÚ, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 500 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 12. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ ÔÚ., μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 700 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 13. ∞›ıÔ˘Û·, μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 300 Ù.Ì. 14. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, °∞∑∏, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 25 Ù.Ì. 15. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ÔÚ., ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 200 ¢ÚÒ, 95 Ù.Ì. 16. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.200 ¢ÚÒ, 460 Ù.Ì. 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÈÛÔÁ›Ԣ, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 200 ¢ÚÒ, 45 Ù.Ì. 18. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 500 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. 19. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ , μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 27 Ù.Ì. 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚ., μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 65 Ù.Ì. 21. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.500 ¢ÚÒ, 100 Ù.Ì. (826)

ZHTOYNTAI ∞fi §ÔÁÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ ∑∏Δ∂πΔ∞π ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÁÓÒÛË Û ‚È‚Ï›· μ’ Î·È °’ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÁÈ· Ï‹ÚË ‹ ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. ∞·Ú·›ÙËÙ· Ì ‰›ψ̷ ·˘Ù/ÙÔ˘ ‹ ÌÔÙ/ÙÔ˘. μÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔ: lgstergiou84@gmail.com. (475)

∑∏Δ∂πΔ∞π

ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, πÙ·ÏÈÎÒÓ Î·È πÛ·ÓÈÎÒÓ. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘¯›Ô ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ¶·Ú·Î·ÏÒ ·ÔÛÙ›ϷÙ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Û·˜ ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ linguaplus@linguaplus.gr. (805)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 48¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ‰È·˙/ÓË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË. 59¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÎÔÌ„‹, ÌÔÚʈ̤ÓË, ¢ÁÂÓÈ΋, ·Î›ÓËÙ·. 58¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË, ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË, ·Î›ÓËÙ·. 50¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ÌÔÚʈ̤ÓË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. 62¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÁÔËÙ¢ÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ηÏÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË. 68¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Û˘Ì‚›ˆÛ˘-Á¿ÌÔ˘. 2410-549797, 6944518366. (169)

«2» ¢À√ ∞¡£ƒø¶√π, ªπ∞ ∑ø∏

ªÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∂Ì›˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì Ì ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÙÚfiÔ Ó· Ù· ‚ÈÒÛÂÙÂ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÌÈ· ·Ï‹ ÁÓˆÚÈÌ›·. °Ú·ÊÂ›Ô °ÓˆÚÈÌÈÒÓ ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 15 & π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2421403021, ÎÈÓËÙfi: 6936 162068 ηÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. (168)

MA£HMATA

ª·ı‹Ì·Ù· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ

ª·˙› Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̠ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·Ï¿ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ·. ∞ÊÔÚ¿ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Î·È ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔËÏ. 6978 955101. (799)

∑ËÙÔ‡ÓÙ·È 2 ¿ÙÔÌ· ·fi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ͇ÏÔ˘ Ì ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ: 1) °È· ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô: À¿ÏÏËÏÔ˜ Ì Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ AutoCAD, Photoshop Î·È ÁÂÓÈο ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. °ÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ··Ú·›ÙËÙË, Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÈı˘ÌËÙ‹. 2) °È· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹: ÃÂÈÚÈÛÙ‹˜ Ì˯·ÓÒÓ CNC. ∂Èı˘ÌËÙ‹ Ë ÂÌÂÈÚ›· Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ì˯·Ó¤˜ ‹ ÁÓÒÛË ·fi ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜. ŒÓ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›·, ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔ Ó· ÂÎ·È‰Â˘Ù› ¿Óˆ ÛÙȘ Ì˯·Ó¤˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌÔ˜, ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ Î·È Ó· ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 24260-49336, email: info@sitra.gr. (895)


46

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

¢IAºOPA

∞°√ƒ∞∑ø

∂¶π™∫∂À∞∑ø ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù·-·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘-PVC, ÚÔÏ¿, Û›Ù˜, ÂÚÁ·Û›Â˜ ËÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎfiÏÏËÛ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-414688. (828)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (792)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (791)

¶∞§∞π√¶ø§∂π√ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚ˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎfiÌÔ˘˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘Î-ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÛÙÔϤ˜. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, Ù·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-50675 Î·È 6936487875, Î. °ÈÒÚÁÔ˜. (653)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EI¢IKH ¶AI¢A°ø°O™ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ OÚıÔʈÓÈ΋˜ Î·È §ÔÁÔ·È‰Â›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N¿ÓÙ˘. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Â› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÈ. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ TËϤÊ.: 24210 26.542 (790)

(749)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (807)

°ËÚÔÎÔÌ›Ԣ 59 - Δ.∫. 38500 μ√§√™ ΔËÏ.: 24210 78910, 78920, fax: 24210 78917 Email: giro2007@otenet.gr °ƒ∞º∂π√ ¶√§∂ø™: ΔÔ¿ÏË 66 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ΔËÏ.: 24210 33020

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481.

™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙË ¢∏ª∏Δƒ∞ ∫√À∫√À ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ∞.¶.£., Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ô˘ η٤‚·Ï Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Ù˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. √ ·Ô‡˜ πø∞¡¡∏™ ∫√À∫√™ ∏ ÁÈ·ÁÈ¿ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∫√À∫√À

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (793)

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ∞ Δ· π‰ÈˆÙÈο ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· μfiÏÔ˘ “¶ƒ√ª∏£∂∞™” Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ıÂÚÌ¿ ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ §˘Î›Ԣ ÿÁÈ· πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ·ÛË̤ÓÈÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙˆÓ 1.500 ̤ÙÚˆÓ Î·È ÙË Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ §˘Î›Ԣ ΔÛÈӛη ÕÓÓ·-ª·Ú›· - ∂ϤÓË ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ¯¿ÏÎÈÓÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜, ÛÙ· ÔÔ›· Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ∞’ º¿Û˘ ∫Ï·ÛÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ §˘Î›ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2013-2014, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. °·Ï·Ó¿ÎË.

ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ π·ÙÚfi Î. ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ ÁÈ· ÙȘ ÔχÙÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Ô˘ Â› Ì·ÎÚfiÓ Ì·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Î·È Î¿ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 16/3/2014 ¤ˆ˜ 31/3/2014. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘”

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

ºπ§∞¡£ƒø¶π∫√ ™øª∞Δ∂π√ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫π∞£√À

ΔËϤʈÓÔ: 24273 50114 - Fax: 24270 23618 e-mail: d.oikonomikou@n-skiathos.gr web site: www.skiathos.gr

™ÎÈ¿ıÔ˜, 2/4/2014 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 3435 ∂ƒ°√: ¡∞À∞°√™ø™Δπ∫∏ ∫∞§Àæ∏ ¶√§À™Àá∞™Δø¡ ¶∞ƒ∞§πø¡ ¢∏ª√À ™∫π∞£√À 2014 ¡∞À∞°√™ø™Δπ∫∏ ∫∞§Àæ∏ ¶√§À™Àá∞™Δø¡ ¶∞ƒ∞§πø¡ ¢∏ª√À ™∫π∞£√À ∂Δ√À™ 2014 ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ˘Ô‚ÔÏ‹ ÛÊÚ·ÁÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ, ÌÂ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙËÓ Ù¯ÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ¶.¢. 28/1980 “¶ÂÚ› ÂÎÙÂϤÛˆ˜ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙˆÓ √Δ∞” , ÙÔ˘ ¶.¢. 171/87, ÙÔ˘ ¡. 1418/84 “¢ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Û˘Ó·ÊÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ” , fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ ¡. 2229/94 Î·È ÙÔ˘ 3463/06 “∫‡ÚˆÛË ∫Ò‰Èη ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوӔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¡∞À∞°√™ø™Δπ∫∏ ∫∞§Àæ∏ ¶√§À™Àá∞™Δø¡ ¶∞ƒ∞§πø¡ ¢∏ª√À ™∫π∞£√À °π∞ Δ√ ∂Δ√™ 2014” Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ‰·¿Ó˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÌÂϤÙ˘, 98.000,00 ¢ÚÒ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º¶∞ 23%. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 22 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ∞ÚÈÏ›Ô˘, ¤ÙÔ˘˜ 2014, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 11:00 ¤ˆ˜ 11:30 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÛfi ÙÚ›· ÙȘ ÂηÙfi (3%) Ù˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓ˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‰ËÏ. 2.390,24 ¢ÚÒ Î·È ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÈÛfiÔÛÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ‹ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ΔÚ¿Â˙·˜. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ (ÙËÏ. 24273 50114) ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20,00 ¢ÚÒ Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ù·Ì›Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24273 50114. ∞ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜: ¶··‚·ÁÁ¤ÏË °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫˘Ú. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘

Δ· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” Î·È ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” , ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û’ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÔ‡ ηʤ Ô˘ ‰fiıËΠÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫.Ã. 1948” ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014. ∂›Û˘ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫, Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ¤‰ˆÛ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ¯ÚÒÌ· ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ “∫.Ã. 1948” , Ô˘ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ‰È¤ıÂÛ ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ¶ÈÛÙ‡ԢÌÂ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠ˆ˜ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. Δ∞ ¢π√π∫∏Δπ∫∞ ™Àªμ√À§π∞

π¢ƒÀª∞ “√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 10 - Δ.∫. 38 333 μ√§√™ ΔËÏ.: 24210-23264, Fax: 24210-23270 Email: orfanotrofeio_volou@otenet.gr

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘” ı¤ÏÂÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ Î·È ‰ËÌfiÛÈ·, ÙÔ º·Ú̷΢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì¿ Ì·˜. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ª·ÙÛÈfiÏË, ÛÙ¤ÎÂÙ·È ‰›Ï· Ì·˜ ÁÈ· οı ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ. °È· ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∏ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ √ °∂¡. °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ Δ™π∞¡∞∫∞ ∂§∂¡∏ ∞°ƒπ°π∞¡¡∏™ ∏§π∞™

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ (370)

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

°ËÚÔÎÔÌ›Ԣ 59 - Δ.∫. 385 00 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 78910, 78920, FAX: 24210 78917 Email: giro2007@otenet.gr °ƒ∞º∂π√ ¶√§∂ø™: ΔÔ¿ÏË 66 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Δ∏§.: 24210 33020 ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏ - ¶ƒ√™∫§∏™∏ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù¤Ú˘Á·˜ ª.º.∏. (ªÔÓ¿‰· ºÚÔÓÙ›‰·˜ ∏ÏÈÎȈ̤ӈÓ) Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ˙ËÙ› ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ È·ÙÚÔ‡, ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ °ÂÓÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜, ¶·ıÔÏfiÁÔ˘ ‹ ∫·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˘. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘”

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À 100 Ã√¡π∞ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ™Δ∏¡ ¶∞π¢π∫∏ ¶ƒ√™Δ∞™π∞

°Ú·ÌÌ‹ ÛÙ‹ÚÈ͢ √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√À μ√§√À

901 11 169 169 ηÏÒÓÙ·˜ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ √Δ∂ (¯Ú¤ˆÛË 1,22ú ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË/Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞.)

π¢ƒÀª∞ “√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À”

2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 10 - Δ.∫. 38 333 μ√§√™ ΔËÏ.: 24210-23264, Fax: 24210-23270 Email: orfanotrofeio_volou@otenet.gr

∞ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÂÍ·›ÚÂÙÔ ¡Â˘ÚÔÏfiÁÔ ∫∞§√Ãπ™Δπ∞¡∞∫∏ ¢∏ª∏Δƒπ√, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Î·ı’ fiÏ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘, Û˘Ó¤‚·Ï ٷ ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: •·Óı›Ë ΔfiÌÚ·, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·ÏÔ‹Ù·˜, μ·Û›Ï˘ ΔfiÌÚ·˜

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ™ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘” ·fi 28/3/2014 ¤ˆ˜ 04/4/2014 ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó: 1. ΔÛfiÁη˜ °È¿ÓÓ˘, ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È ·ÙÚfi˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ΔÛfiÁη, ‰ˆÚ¿ ..100,00∂. °Ú. ∂ÈÛ. (∞). ¡Ô 117 2. √È ÁÔÓ›˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ¶ÂÚÛÂÊfiÓË ¶··ÚÚ‹Á·, ·ÓÙ› ÌÓËÌÔÛ‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Èfi ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË, ‰ˆÚ¿, ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÙÔ ÔÛfi. ...............°Ú. ∂ÈÛ. (∞). ¡Ô 119 3. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫Ô˘Ó¤˜, ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ¶·Ú·Û΢¿ ∫Ô˘Ó¤, ‰ˆÚ¿ ...................100,00∂. °Ú. ∂ÈÛ. (∞). ¡Ô 121 4. °ÂˆÚÁ›· §ÂˆÓÙ‹, ·fi ¶·Û¯·ÏÈÓfi bazaar ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ‰ˆÚ¿ .................25,00∂. °Ú. ∂ÈÛ. (∞). ¡Ô 122 5. °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜, ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘, ‰ˆÚ¿ ..100,00∂. °Ú. ∂ÈÛ. (∞). ¡Ô 123 6. √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞‚Ú·Ì›‰Ë, ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ .......................................50,00∂. °Ú. ∂ÈÛ. (∞). ¡Ô 124 7. ∞ÓÒÓ˘ÌÔÈ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜: °Ú. ∂ÈÛ. (∞). ¡Ô 120 - 50,00∂, °Ú. ∂ÈÛ. (∞) ¡Ô 125 - 50,00∂. ¢È¿ÊÔÚ· ›‰Ë (ÙÚfiÊÈÌ·, ÚÔ‡¯·, ·È¯Ó›‰È· Î.Ù.Ï.) ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó: 1. ∞ÓÒÓ˘ÌÔÈ: ∞. ¶·Ú·Ï·‚‹˜ ¡Ô125 - 3 ÎÈÏ¿ ÎÈÌ¿˜, ∞. ¶·Ú·Ï·‚‹˜ ¡Ô 126 - ∂›‰Ë º·ÁËÙÔ‡, ∞. ¶·Ú·Ï·‚‹˜ ¡Ô 127 - ¶Ô‰‹Ï·ÙÔ, ∞. ¶·Ú·Ï·‚‹˜ ¡Ô 129 - 3 ÎÈÏ¿ ̤ÏÈ. 2. ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· •ÈÓfi‚Ú˘Û˘ ¡Ô 128 ÚÔÛ¤ÊÂÚ 40 Ï›ÙÚ· Ï¿‰È. 3. ª‡ÏÔÈ §Ô‡ÏË ¡Ô 130 ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó 109 ÎÈÏ¿ ·Ï‡ÚÈ. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ù· ·È‰È¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÛÔ‰Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. °È· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ √ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Δ™π∞¡∞∫∞ ∂§∂¡∏ ∞°ƒπ°π∞¡¡∏™ ∏§π∞™

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ ∫ÏÈÓÈ΋ “∂§¶π™” Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ ∫∞¶¡π∞ ¢∏ª∏Δƒπ√ Î·È ª¶√À∫∏ ∂À™Δƒ∞Δπ√, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î. ΔԇϷ ÷Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿ÌÈÏÏË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ô˘ ·Ú›¯Â ÛÙË ÌËÙ¤Ú· Ì·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÓÔÛËÏ›·˜ Ù˘. Δ· ·È‰È¿ Ù˘: •·Óı›Ë ΔfiÌÚ·, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·ÏÔ‹Ù·˜, μ·Û›Ï˘ ΔfiÌÚ·˜

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÌÔ˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡Ù·ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÌÔ˘ ª¶√À¢ƒ∞ª∏ °∂øƒ°π√À. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ: ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∞°∂Δ ∏ƒ∞∫§∏™, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈÌÂÓÙÂÚÁ·ÙÒÓ ∞°∂Δ ∏ƒ∞∫§∏™. ∂›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ: ·) º›ÏÈÔ˘ ∫·ÙÛ·ÎÈÒÚË-∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ªÔ˘‰Ú·Ì‹ ∫·ÙÛ·ÎÈÒÚË, ‚) ∞ÔÛÙfiÏË-∞Û·Û›·˜ ªÔ˘‰Ú·Ì‹, Á) ¡ÈÎÔϤٷ˜ ªÔ˘‰Ú·Ì‹, ‰) ÿڷÏÓÙ ƒ·ÓÎÏ-∞ı·Ó·Û›·˜ ∫·ÙÛ·ÎÈÒÚË ƒ·ÓÎÏ, Ô˘ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Á‡̷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ ÛÙÔÓ π. ¡. ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ˘¤Ú ·Ó··‡ÛÂÒ˜ ÙÔ˘. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¢ÈÔÓ˘Û›· ªÔ˘‰Ú·Ì‹


47

KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

π¢ƒÀª∞ ∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™

∞’ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘

Δ∂ƒª∞ §∞ƒπ™∏™ £∂™∏ ∑∞Ã∞ƒ∏, μ√§√™

ÀÔÛÙËÚ›ÍÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” Ì ÌÈ· ·Û¯·ÏÈÓ‹ Ï·Ì¿‰· ºÙÈ·Á̤Ó˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈı·ÏfiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ì ·Á¿Ë Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ Ï·Ì¿‰Â˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ‹ Ó· ÙȘ ¯·Ú›ÛÂÙ ÛÙ· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ· Î·È Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙËÏÂʈÓÒÓÙ·˜ Ì·˜ ÛÙÔ 24210 66150 ‹ ÛÙ›ÏÙ ̷˜ email ÛÙÔ asprespetaloudes@yahoo.gr. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜ Î·È Û·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ÔÏfi„˘¯· ηÏfi ¶¿Û¯· Î·È Î·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ì ˘Á›· Î·È ·Á¿Ë.

æ∏ºπ™ª∞ ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∞’ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘Ó‹Ïı ۋÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Â› ÙË ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ù˘ ÂÍ·›ÚÂÙ˘ Ê›Ï˘ Î·È Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ™ÔÚÔÙÈÌ›ÛÙÚÈ·˜ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ °Ô˘ÓÙ˙Ô‡ÏÈ· Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: ·) ¡· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ Îˉ›· Ù˘. ‚) ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘ Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ·. °È· ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ∏ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™ÔÊ›· ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫‡ÚÎÔ˘-¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘

KH¢EIE™ π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ÎfiÚË, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

°ËÚÔÎÔÌ›Ԣ 59 - Δ.∫. 38500 μ√§√™ ΔËÏ.: 24210 78910, 78920, fax: 24210 78917 Email: giro2007@otenet.gr °ƒ∞º∂π√ ¶√§∂ø™: ΔÔ¿ÏË 66 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ΔËÏ.: 24210 33020

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ™ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó: 1) √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ÂηÙfi ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ŒÏÏ˘ ¶·ÙÚÒÓË - ª·ÙÛ¿ÁÎÔ˘. (225) .................................................100∂ 2) ∂Ș ÌÓ‹ÌËÓ ™Â‚·ÛÙ‹˜ £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ. (227) 3) ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¯›ÏÈ· ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ· Û·Ú¿ÓÙ· ¤ÍÈ Â˘ÚÒ. (232) ......................................................1.446∂ 4) ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ. (236) ...........................................50∂ 5) ∏ ÔÈÎÔÁ. πˆ¿ÓÓË Î·È ∂ϤÓ˘ ª¤ÚÌËÁη ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μÏ·¯ÔÓ¿ÙÛÈÔ˘. (243) .............................50∂ 6) √ Î. ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¢ÚÒ. (244) .........................30∂ 7) ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ Û·Ú¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¢ÚÒ. (245) ................................45∂ 8) ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ. (274) ...........................................50∂ 9) ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ & ∂ÌfiÚˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫fiÁÈ·, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘............... 500∂ 10) ∏ ÔÈÎ. ¶Ô˘Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ √˘Ú·Ó›·˜ ª·Ï·ÙÛԇη. (40∞) .............................30∂ 11) √ Î. °È¿ÓÓ˘ Î·È Ë Î. °ÂˆÚÁ›· ÷˚‰Ô‡ÏË ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∂ϤÓ˘ ÷˚‰Ô‡ÏË-™Ù·ÌÔÏfiÁÏÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ù˘. (41∞).................................. 50∂ 12) ΔÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ¯›ÏÈ· ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ· ¢ÚÒ ·fi ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. (43∞) ..................................1.400∂ 13) ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ™˘ÓÙ/¯ˆÓ ¢.∂.∏. ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ºÚ·ÁÎÔÁÈÒÚÁË. (45∞) ....50∂ 14) ∏ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· •ÈÓfi‚Ú˘Û˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ 25 ÎÈÏ¿ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. (119) 15) ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ªÀ§√π §√À§∏ ∞.∂. ÚÔÛ¤ÊÂÚ 85 ÎÈÏ¿ ·Ï‡ÚÈ Î·È 24 ÎÈÏ¿ ÛÈÌÈÁ‰¿ÏÈ. (122) 16) ∞ÓÒÓ˘ÌÔÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë: (112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124). √È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ıÂÚÌ¿. °È· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¶∞À§√™ ¶∞¡√™

∏ Δ·Ì›·˜ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∞¶¶∞

™Δ∞ª∞Δ√À§∞ μ√Àƒ§√°π∞¡¡∏ ∂ÙÒÓ 51 Îˉ‡ԢÌ ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12.30 Ì.Ì., ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·Ú. 97, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ∏¡ √π∫π∞ ª∞™ ∞Àƒπ√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ™Δπ™ 09.30 ¶.ª. μfiÏÔ˜ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜ Δ· ·È‰È¿: ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ Î·È Ô ÌÓËÛÙ‹Ú πˆ¿ÓÓ˘, ™ÔÊ›· Î·È Ô ÌÓËÛÙ‹Ú °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∏ ÌËÙ¤Ú·: ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ μÔ˘ÚÏÔÁÈ¿ÓÓË ∏ ·‰ÂÏÊ‹: ¶ÂÚÛÂÊfiÓË μÔ˘ÚÏÔÁÈ¿ÓÓË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ Î·È ÌËÙ¤Ú·

∞¶ƒπ§π√™

6

∂˘Ù˘¯›Ô˘ ·Ú¯. ∫ˆÓ/fiψ˜. ΔˆÓ ÂÓ ¶ÂÚÛ›‰È 120 Ì·ÚÙ. “∏Ï›Î·ÌÂÓ Â› £ÂÒ ˙ÒÓÙÈ, Ô˜ ÂÛÙÈ ÛˆÙ‹Ú ¿ÓÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ì¿ÏÈÛÙ· ÈÛÙÒÓ” (∞’ ΔÈÌfiı. ‰’ 10). ŸÏ· ‚¤‚·È· Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ·Á·ËÙ¿ ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ. ŸÛ· fï˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· Î·È ‰È·ı¤ÛÂȘ ηϿ˜, ·˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È ·Á·ËÙfiÙÂÚ·. ∫·È Ô ¶·Ù‹Ú Ô Ô˘Ú¿ÓÈÔ˜ ·Á·¿ ‚‚·›ˆ˜ Î·È ÚÔÛٷهÂÈ fiÏ· Ù· Ï¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ·ÚÓÂ›Ù·È ÂȘ ηӤӷ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·Ó ÙÔ˘. ∂›Ó·È fï˜ Ê˘ÛÈÎfiÓ Î·È ‰›Î·ÈÔÓ Ó· ¤¯Ë ȉȷÈÙ¤Ú·Ó ÛÙÔÚÁ‹Ó Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎˆÙ¤Ú·Ó ÊÚÔÓÙ›‰· ‰È’ ÂΛÓÔ˘˜, Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÂȘ ∞˘ÙfiÓ ÎÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙÔ ı¤ÏËÌ¿ ΔÔ˘. ∞˘ÙÔ‡˜ ÚÔÛ¤¯ÂÈ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜. ∞˘ÙÔ‡˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÔÚÁÈÎÒÙÂÚÔÓ. ∞˘ÙÔ‡˜ ·È‰·ÁˆÁ› Ì ÔÏÏ‹Ó ÂÈ̤ÏÂÈ·Ó, ‰È¿ Ó· ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊÒÛË ·È‰È¿ ÙÔ˘. ∞˘ÙÔ‡˜ ¢ÂÚÁÂÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ. ΔÔ fiÙÈ ÂÏ›˙Ô˘Ó ÂȘ ∞˘ÙfiÓ, ÙÔ fiÙÈ Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó ÂȘ ÙËÓ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔÓ ÚÔÛÙ·Û›·Ó ΔÔ˘, ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ¿ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔÓ £ÂfiÓ Ù˘ ·Á¿˘. ∂¿Ó ‰Â ÂȘ ÔÏÏ¿˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ·È‰·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ¢Û‚›˜ Î·È ‰ÔÎÈÌ¿˙Ë ÙËÓ ›ÛÙÈÓ ÙˆÓ, ÔÙ¤ fï˜ ‰ÂÓ ·ÚÁ› Ó· Û‡ÛË ÂȘ ‚Ô‹ıÂÈ¿Ó ÙˆÓ, Ó· ·ÎÔ‡ÛË ÙËÓ ÊˆÓ‹Ó Ù˘ ÚÔÛ¢¯‹˜ ÙˆÓ, Ó· ‰ÈηÈÒÛË ÙËÓ ÚÔ˜ ∞˘ÙfiÓ ÂÏ›‰· ÙˆÓ.

∞’ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘

æ∏ºπ™ª∞ √ ∞’ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙË Ê›ÏË Î·È Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ™ÔÚÔÙÈÌ›ÛÙÚÈ· ƒ›Ù· °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë, ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë. °È· ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ∏ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™ÔÊ›· ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫‡ÚÎÔ˘-¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘

º§√°∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ

÷ÚÈÛÈ¿‰Ô˘ 3 (ÚÒËÓ ¶π∫¶∞), μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 24628, ÎÈÓ.: 6977001396 §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›Ԣ: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚˆÈÓ¿ 10 .Ì. - 12 Ì. Î·È ΔÚ›ÙË - ¶¤ÌÙË Î·È ·fiÁÂ˘Ì· 6 Ì.Ì. - 8 Ì.Ì. http: www.floga.org.gr

μ∞™π§π∫∏ º∞§∫∏ ∂ÙÒÓ 77 Îˉ‡ԢÌ ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ ∞Àƒπ√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 10 ¶.ª. μfiÏÔ˜ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: πˆ¿ÓÓ˘ Δ· ·È‰È¿: πˆ¿ÓÓ·, °ÂÒÚÁÈÔ˜ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ - ¢øƒ∂∂™

¢øƒ∂∂™ - ™ÙË ÌÓ‹ÌË ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ °Ô˘Ù˙Ô‡ÏÈ· ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÔÈ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȘ - ʛϘ Ù˘ Î. ∂ϤÓË ¶ÔÏÈÙ¿ÎË, Î. ªÈ̛η ∫·‚Ô‡ÎË - μ·ÁÁ¤Ï·, Î. ∂˘ı˘Ì›· ¢·ÛηÏÔÔ‡ÏÔ˘, Î. ∂Ï¢ıÂÚ›· ∞ÌÂÏ¿, Î. £¤· ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘ - °Î›Î·, Î. ª·Ú›· ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡ - °Âڿη, Î. ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·ÎÚ›‰Ô˘, Î. ¡›ÙÛ· ¶··Ó‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, Î. ∞ÁÁ¤Ï· ∫·Ì¤ÓÔ˘ - ∫·˙·Ó›‰Ô˘, Î. μ¤Ù· ∞Ó·ÁÓˆÛÙ¿ÎË - ∫·ÏÈÔÙ˙‹, Î. ∂ÈÚ‹ÓË ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘, Î. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫ˆÛÙԇϷ, Î. §È˙¤Ù· ∫·ÚÓ·‚¿, ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙË º§√°∞ 280∂. - ∞ӈӇ̈˜ (°.∂.) ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó 50∂.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ÂÍ·‰¤ÏÊ˘

™ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘, ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: ∞ÓÒÓ˘ÌË 60∂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ Î·È §Ô˘Î¿ (178), ∞ÓÒÓ˘ÌË 50∂ (180).

ΔËÓ ÚÔÛÊÈÏ‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

™ΔÀ§π∞¡∏ Ã∞§∫π∞ ∂ÙÒÓ 86 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12.30 Ì.Ì., ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ 36, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. μfiÏÔ˜ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 Δ· ·È‰È¿: μ·ÛÈÏÈ΋ ÷ÏÎÈ¿, ª·Ú›· & πˆ¿ÓÓ˘ ÷ÌÔÓÈÎÔÏ¿Ô˘, £¿ÏÂÈ· & £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÷ÌÔÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ºˆÙÂÈÓ‹ & ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛ¿‚·ÏÔ˜, §¤Ï· ¯· μ. °ÔÚ‰›Ô˘, £‡ÌÈÔ˜ & ∂ϤÓË Ã·ÏÎÈ¿, μ·ÛÈÏÈ΋ ¯· °. °Î›ÙÛ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ & ∂ϤÓË, °ÈÒÚÁÔ˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜, ∞ÓÙÈÁfiÓË, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·: °È¿ÓÓ˘, °ÂˆÚÁ›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

¶∂ƒ™∂ºø¡∏™ ¶. ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. √ ·‰ÂÏÊfi˜: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Δ· ÂÍ·‰¤ÏÊÈ·

(806)

Δ∂§∂Δ∞π

“√ ¡∞ƒ∫π™™√™” ¶√§Àª∂ƒ∏ 107 μ√§√™ - Δ∏§. 24210 34552

(809) (804)


48 KYPIAKH 6 ∞¶ƒπ§π√À 2014

ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÈÛÙÔÚÈο ÌËӇ̷ٷ ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ μÔ˘Ï‹

«√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ (1831 - 1922)...»

Δ

Ô ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ï·È¿ μÔ˘Ï‹, fiÔ˘ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ (1831 - 1922)...” ÌÔ˘ ÙÔÓ ¤‰ÂÈÍ ÌÈ· ›‰ËÛË ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ¶ÚfiÎÏËÛË Î·È ÂÚ¤ıÈÛÌ· Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı›˜ fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·ÊÔÚ¿ ÌӋ̘ ÙˆÓ ∞ÏËÛÌfiÓËÙˆÓ ¶·ÙÚ›‰ˆÓ, Ô˘ ·˘ıfiÚÌËÙ· ÍÂË‰Ô‡Ó ‚ÈÒÌ·Ù· ·È‰ÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ˆ˜ ÚÔÛÊ˘ÁfiÔ˘ÏÔ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜.

ΔÔ˘

Δ∞∫∏ ¶∞¡Δ∂§√¶√À§√À

∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ›¯Â ˆ˜ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ ÌÔ¯Ïfi, fiˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ πÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ıÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ë ŒÓˆÛË ™Ì˘ÚÓ·›ˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ È‰¤· Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Ù· 55 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ “ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∏¯Ò...” . √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙË Ï·›Ï·· ÔÏ¤ÌˆÓ Î·È ¿ÛÙ·Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· ¿‰˘Ù· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ì·˜ ·ÔηχÙÔ˘Ó Ì˘ÛÙÈο Î·È ‰Â‰Ô̤ӷ, Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÂΛӢ ÂÚÈfi‰Ô˘, Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·Ï‹ıÂȘ. ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ Î·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Ë ÔÔ›· ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ôχ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÂÍÒÛÙË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ μÔ˘Ï‹˜, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÈ‹ÁËÛ˘ ‰È·ÚΛ ·ÚÎÂÙ¿, ÁÈ·Ù› Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Ì ÙȘ Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÚÔ˘Û›·Û˘. ¢‡Ô ·Ófi ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË ·fi ÙÔ 1831 Ò˜ ÙÔ 1922. √Á‰fiÓÙ· (80) ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó, ÌÂ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·, Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÌÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ΔËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÂÓ‹ÓÙ· ÔÎÙÒ (58) ÂÚÈÔ‰Èο, ÊÈÏÔÏÔÁÈο, ÔÏÈÙÈο Î·È Û·-

ÙÈÚÈο ·ÎfiÌË Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. Δ· ÈÂÚ¿ ¿ÌÊÈ· ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ™Ì‡ÚÓ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ∫·Ï·Ê¿ÙË - ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ - ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔı‹Î˜ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘, Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÂΛӘ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, Ì ٷ ÏÔ›· Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, Ó· ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÌÈ·˜ Ï·ÛÙ‹˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÙÔ˘˜ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. √ ™Â‚¿ÛÌÈÔ˜ Î·È Ôχ·ıÔ˜ Â›ÛÎÔÔ˜ Ì·˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÈÛÙÔ› ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·ÛÊ·Ï‹˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ÙÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ·ÚÓ‹ıËÎÂ. ¶·Ú¤ÌÂÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ô›ÌÓÈfi ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔ Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ fi¯ÏÔ Î·È Ó· Ô‰ËÁËı› Û ̷ÚÙ˘ÚÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ. ™ÙȘ 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (Ì ÙÔ ·ÏÈfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ) Ë ™Ì‡ÚÓË ·Ú·‰fiıËΠ۠ÚÔۯ‰ȷṲ̂ÓË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ì ʈÙÈ¿, ηٷη›ÁÔÓÙ·˜ Û›ÙÈ·, ÂÚÈÔ˘Û›Â˜, ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜, Û¯ÔÏ›·, ÁÚ·Ê›· ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î.¿. ŸÏ· ÛÙÔ ˙ÔÊÂÚfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ·Ê·ÓÈÛÌÔ‡. ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÎ˘Ì·›·. Δ· ÎÏ¿Ì·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÔÈ ·ÂÏÈṲ̂Ó˜ ÎÚ·˘Á¤˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¿ÊËÓ·Ó ·Û˘ÁΛÓËÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ, Ô˘ ·‰È¿ÊÔÚ· Î·È ÚÔÎÏËÙÈο Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜. £‡Ì·Ù· Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Î·È ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Ù· ·Ú¯Â›· Î·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ô˘ ·-

Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ÚÂÔÚÙ¿˙ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ıÏ›„Ë Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÂÊËÌÂÚ›‰·˜: “... fiÔ˘ Ë ÊˆÙÈ¿ ¤ÊÙ·Û ¤ˆ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÔ ÍË̤ڈ̷ ‚ڋΠÌfiÓÔ ÛÙ¿¯Ù˜ Î·È Î·Ó›˙ÔÓÙ· ÂÚ›È·, ¿Ê·ÓÙÔ˜ Î·È Ô ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi˜ ¡·fi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜, Ô˘ ÈÛÔ‰ÒıËΠ̠‰˘Ó·Ì›Ù˜, ·ÊÔ‡ Ë ÊˆÙÈ¿ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Û ӷ ÙÔÓ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ, Ì ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ηÌ·Ó·ÚÈfi Ù˘, Ô˘ “¤‰ÂȯÓÂ Û·Ó ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÙÔÓ... √˘Ú·Ófi...” . ¶ÂÚÈÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ı·˘Ì·ÛÌfi Î·È Ì ·ÈÛı‹Ì·Ù· Û˘ÁΛÓËÛ˘, Ù· ÎÈÙÚÈÓÈṲ̂ӷ ʇÏÏ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ·˘ıÂÓÙÈο Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ·, Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·Ï‹ıÂȘ. ™ÙÂÎfiÌ·ÛÙ Ì ·˘ÍË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ʇÏÏ·, Ô˘ Ì·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ, fiˆ˜: ªÓËÌÔÛ‡ÓË, ∞Ì¿ÏıÂÈ·, √ ∞ÛÙ‹Ú Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ∂˘Û¤‚ÂÈ·, ∏ ٤ڄȘ, ∞ÚÌÔÓ›·, ¶ÚfiÔ‰Ô˜, ∂ÛÙ›·, ∫fi·ÓÔ˜ (Û·ÙÈÚÈ΋), ΔËϤÁÚ·ÊÔ˜ ¶·ÙÚ›˜, μ‹Ì·, £¿ÚÚÔ˜ Î.Ï., ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ: ∞Ôı‹ÎË ÙˆÓ ˆÊÂÏ›ÌˆÓ ÁÓÒÛˆÓ, √ ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi˜ ΋Ô˜ Ù˘ πˆÓ›·˜, √ ºÈÏfiηÏÔ˜ ™Ì˘ÚÓ·›Ô˜, √ ª¤ÓÙˆÚ, ∂Ú·ÓÈÛÙ‹˜, ∞ÈÔÏÈÎfi˜ ∞ÛÙ‹Ú Î.¿. ¶ÔχÙÈÌÔ ˘ÏÈÎfi, Î·È ·‰È¿„¢ÛÙ· ÂÈÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘˜. ∫·ıÚÂÙ›˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·Ó¿Ù˘Í˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÂÌÔÚÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ ÎfiÛÌÔ Û ∂˘ÚÒË Î·È ∞ÌÂÚÈ΋. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì Û ·ÚÈ· ¿ÚıÚ· ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜

ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ √ıˆÌ·ÓÔ‡˜, Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ™¯fiÏÈ· Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ÛÙÔ ÌÔ˘ÓÙfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ·. ™Â ¿ÏϘ ÛًϘ ·Ú·ÙËÚԇ̠ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ‡ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, Ù˘ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÛÛ·˜ fiÏ˘ Ù˘ πˆÓ›·˜. ¶ÔÏÏ¿ ¤ÁÁÚ·Ê·, Ê¿ÎÂÏÔÈ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÈÔ ÁÓˆÛÙÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ¿ÏÏÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÂÈÛÙÈο ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ Ô ÂÈÛΤÙ˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô, Ô˘ Ì·˙› Ì ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ¶·ÙÚ›‰·˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ŸÛÔ ˙ԇ̠ÂÌ›˜ ÔÈ ·fiÁÔÓÔÈ, ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ, Â›Ó·È ÂıÓÈ΋ ÂÈÙ·Á‹, Ó· ÙË ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÊˆÙÈ¿ Ù˘ ÏËÛÌÔÓÈ¿˜, ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓË Î·È ·ÏËÛÌfiÓËÙË πˆÓ›· ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ΔfiÙ ı· ˙‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ó¤· ηٷÛÙÚÔÊ‹, ÂıÓÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋. ∞Ô¯·ÈÚÂÙ‹Û·Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Ï›Á· ÏfiÁÈ·: “∞˘Ù¿ Ô˘ ›‰·ÌÂ Î·È ÁÓˆÚ›Û·Ì ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Δ‡Ô Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, Ô˘ ¿ÓÙÂÍ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙË Ì·Ó›· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ÛÙ¤ÏÓÂÈ Û ̷˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ó· Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì ٷ ÈÂÚ¿ Î·È Ù· fiÛÈ· Ù˘ ¶·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ Ì ›ÛÙË Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ‰È¿ıÂÛË” .

∂’ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ¡ËÛÙÂÈÒÓ - √Û›·˜ ª·Ú›·˜ Ù˘ ∞ÈÁ˘Ù›·˜ - ΔÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÂÙ¿ÓÔÈ·˜ ÚÒËÓ ·Ì·Úوϋ˜ Á˘Ó·ÈÎfi˜ Î·È Ò˜ Ë £Â›· ÿÚȘ ÙËÓ Â·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ÔÚıfi ‰ÚfiÌÔ! - ∏ ¢ÏÔÁË̤ÓË ÚÔÛ·ÓËÛ‹ Ù˘ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ •‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì - ∫·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ∑ˆÛÈÌ¿ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ, ÙËÓ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ πÔÚ‰¿ÓÔ˘ - “¶¿ÙÂÚ ∑ˆÛÈÌ¿ ‡¯Ô˘ ˘¤Ú ÂÌÔ‡” ! - ªÂ ηӤӷ ¿ÏÏÔ ·›Ì· Î·È Ô‡Ù ¿ÏÏÔ Ì¤ÛÔ ‰ÂÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔıËÙ‹ ÛˆÙËÚ›· Ì·˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ˙ˆ‹ÚÚ˘ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ - Δ· Õ¯Ú·ÓÙ· ª˘ÛÙ‹ÚÈ·! - √ ∞ÈÒÓÈÔ˜ ∞Ú¯ÈÂÚ¤·˜ Ì·˜, Ù˘ ∫·ÈÓ‹˜ ¢È·ı‹Î˘, Ì·˜ ηÏ› Ó· ÎÔÈÓˆÓԇ̠·Í›ˆ˜, Ù·ÎÙÈο! ΔË ÌÓ‹ÌË Ù˘ √Û›·˜ ª·Ú›·˜ ÙË ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ 5Ë ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ¡ËÛÙÂÈÒÓ, fiÚÈÛÂ Ë ∞Á›· Ì·˜ ∂ÎÎÏËÛ›·, “ÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙ‹˜, ÚÔ˜ ‰È¤ÁÂÚÛÈÓ ÙˆÓ Ú·ı‡ÌˆÓ Î·È ·Ì·ÚÙˆÏÒÓ ÂȘ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·Ó, ¯fiÓÙˆÓ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ÂÔÚÙ·˙Ô̤ÓËÓ ∞Á›·Ó” . ∫ÔÚÈÙÛ¿ÎÈ, ÌfiÏȘ 12 ÂÙÒÓ, Ë √Û›·, Í¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚË-

ÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ù˘ Î·È Â› 17 ¯ÚfiÓÈ· ¤˙ËÛ ¿ÛˆÙÔ ‚›Ô! ŸÌˆ˜, οÔÙ ·fi ÂÚȤÚÁÂÈ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË, ‹Á Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ÁÈ· Ó· ·Ú·‚ÚÂı› ÛÙËÓ ⁄„ˆÛË ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡. ∫·È ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÚÔÛ΢ÓËÙ·› ÂÈÛ‹Ú¯ÔÓÙÔ ÛÙÔ ¡·fi, ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÌfi‰È˙Â, ÙÚÂȘ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜, Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ¡·fi, ¤Ó· ·fiÚ·ÙÔ ¯¤ÚÈ! ¶ÏËÁ›۷ fï˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ˙ˆ‹ Î·È Ó· ÂÍÈÏÂÒÛÂÈ ÙÔ £Âfi, ‰È¿ Ù˘ ÂÈÏÈÎÚÈÓÔ‡˜ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜! ∫·È ¤ÙÛÈ fiÙ·Ó Í·Ó·Á‡ÚÈÛÂ, ÂÈÛ‹Ïı ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ¿ÓÂÙ·. ∫·È ·ÊÔ‡ ÚÔÛ·ÓËÛ ÙÔ Δ›ÌÈÔ •‡ÏÔ, ·Ó·¯ÒÚËÛ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ‰È¿ ÙËÓ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ πÔÚ‰¿ÓÔ˘ ¤ÚËÌÔ. ∫·È ¤˙ËÛ ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ¿Óˆ ·fi 47 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÛÎÏËÚ‹ ˙ˆ‹, “ÌfiÓË ÌfiÓˆ £ÂÒ”, ÚÔÛ¢¯fiÌÂÓË Û˘Ó¯Ҙ. ¶ÂÚ› Ù· Ù¤ÏË, ÏÔÈfiÓ, Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠¤Ó·Ó ÂÚËÌ›ÙË, ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ∑ˆÛÈÌ¿, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÈËÁ‹ıËΠÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓfi Ù˘ ‚›Ô. ∫·È ÙÔÓ ·Ú·Î¿ÏÂÛ ӷ Ù˘ ʤÚÂÈ Ù· Õ¯Ú·ÓÙ· ª˘ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ! ªÂÙ¿ ¤Ó· ¤ÙÔ˜ Â·Ó‹ÏıÂ Ô ·Ù‹Ú ∑ˆÛÈÌ¿˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓÒÓËÛÂ. ◊Ù·Ó ª. ¶¤-

ÌÙË! ŸÌˆ˜, ÌÂÙ¿ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ¿ÏÈ fiÙ·Ó Â·Ó‹ÏıÂ Ô ·Ù‹Ú ∑ˆÛÈÌ¿˜, ÙËÓ Ë‡Ú ηٷÁ‹˜ ·ψ̤ÓË Î·È ÓÂÎÚ‹! ∫·È ›¯Â ‰›Ï· Ù˘ ÌÈ· Úfi¯ÂÈÚË ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤ÁÚ·ÊÂ: “∞‚‚¿ ∑ˆÛÈÌ¿, ı¿„ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ·ıÏ›·˜ ª·Ú›·˜. ∞¤ı·Ó· ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ô˘ ÎÔÈÓÒÓËÛ· Ù· Õ¯Ú·ÓÙ· ª˘ÛÙ‹ÚÈ·. ∂‡¯Ô˘ ˘¤Ú ÂÌÔ‡” . ∞¤ı·Ó ÙÔ 378. ∫·Ù’ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔ 437. 1) ΔÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ì·˜, ηı·Ú›˙ÂÈ ÙȘ „˘¯¤˜ Ì·˜ ·fi Ù· “ÓÂÎÚ¿ ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜”. 2) ª·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿Ì ÛÙÔÓ ÒÌÔ Ì·˜ ÙÔ ™Ù·˘Úfi Ì·˜ ÛÙÂÚ¿! 3) ª·˜ ·ÔÙÚ¤ÂÈ Ô £Âfi˜ Ó· Û˘ÌÔÚ¢fiÌ·ÛÙ Ì ·Ì·ÚÙˆÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Û·Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÏÔÈÌÒ‰Ë ÓÔÛ‹Ì·Ù·, ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈο Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜! (æ∞§ª. ∞’ 1). ΔÔ Ò˜ Ù· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ·˘Ù¿ Ô ÈÛÙfi˜ ‰È¿ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ì·˜ ÙÔ ÂÍËÁ› Û‹ÌÂÚ· Ô ∞. ¶·‡ÏÔ˜: “√ ÃÚÈÛÙfi˜ fï˜ fiÙ·Ó ‹Ïı ˆ˜ ∞Ú¯ÈÂÚ‡˜ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ (Ù· ÔÔ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù˘ ¶. ¢È·ı‹Î˘ ‹Ù·Ó ÌÂÏÏÔÓÙÈο ·Á·ı¿). ∂ÈÛ‹Ïı ‰È¿ ̤ÛÔ˘ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Î·È ÙÂÏÂÈfiÙÂÚ˘ ™ÎËÓ‹˜, Ô˘ ‰ÂÓ

ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ·fi ·ÓıÚÒÈÓ· ¯¤ÚÈ·. ¢ËÏ·‰‹, fi¯È ‰È¿ ̤ÛÔ˘ Ù˘ ÎÙ›Ûˆ˜ ·˘Ù‹˜, ·ÏÏ¿ ‰È¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ΔÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓÂ Ë ÙÂÏÂÈfiÙÂÚË ™ÎËÓ‹ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ §fiÁÔ˘, ·ÊÔ‡ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÂÎ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ∞Á›Ô˘, ¿Ú· ‰ÂÓ ‹ÙÔ ·fi ÙË Á‹ÈÓË Ê‡ÛË, ·ÏÏ¿ ·fi ÙË Ó¤· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÎÙ›ÛË. ∫·È ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ˆ˜ ı˘Û›· Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÙÔ ·›Ì· ÙÚ¿ÁˆÓ Î·È ÌfiÛ¯ˆÓ (fiˆ˜ ¤Î·ÌÓ·Ó ÔÈ ·ÏÈÔ› ∞Ú¯ÈÂÚ›˜ ÙˆÓ πÔ˘‰·›ˆÓ). ∞ÏÏ¿ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ∞›Ì· ÂÈÛ‹Ïı ÌÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙ· ÂÔ˘Ú¿ÓÈ· ÕÁÈ·! ∫·È ¤Ù˘¯Â ÁÈ· Ì·˜ ÙËÓ ·ÔχÙÚˆÛË. Ÿ¯È ÚÔÛˆÚÈÓ‹, ·ÏÏ¿ ·ÈÒÓÈ·. ¢ÈfiÙÈ ·Ó ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ Ù·‡ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ¿ÁˆÓ Î·È Ë ÛÙ¿¯ÙË Ù˘ ‰¿Ì·Ï˘ Ô˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙÔ Ì ÓÂÚfi, Ú·ÓÙÈ˙Ô̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ Î·È ·Î¿ı·ÚÙÔ˘˜, ‰›ÓÂÈ Î·ı·ÚÈÛÌfi Î·È ·ÁÈ·ÛÌfi (Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Î·È ·ÁÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜), ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ› ÛÙË Ï·ÙÚ›·. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ô √Ô›Ô˜ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙÔ £Âfi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ΔÔ˘, ηٿ ¿ÓÙ· ηı·Úfi Î·È ÂχıÂÚÔ ·fi οı ËıÈ΋ Ϥڷ, ÌÔÚ› Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Û˘Ó›‰ËÛ‹ Û·˜, ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÛÙËÓ

„˘¯‹ Ó¤ÎÚˆÛË, ÒÛÙ ӷ Û·˜ ·ÍÈÒÛÂÈ Ó· Ï·ÙÚ‡ÂÙ ·Í›ˆ˜ ÙÔÓ ˙ÒÓÙ· £Âfi” (∂μƒ. £’ 11-14). ŒÓ·˜ πÓ‰fi˜ ˙‹ÙËÛ οÔÙ ·fi ¤Ó· μÚ·¯Ì¿ÓÔ Ó· ÙÔ˘ ˘ԉ›ÍÂÈ ÙÚfiÔ Ï˘ÙÚÒÛÂÒ˜ ÙÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ “ÓÂÎÚÒÓ ¤ÚÁˆÓ” Ô˘ η٤ÙÚ˘¯·Ó ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘. Œ¯ˆ ÚÔÛʤÚÂÈ, ÙÔ˘ ϤÁÂÈ, “Ï‹ıÔ˜ ·ÈÌ·ÙËÚÒÓ ı˘ÛÈÒÓ. ª¿Ù·È· fï˜. ΔÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ Ï˘ÙÚÒÛˆ˜, ÌÔ˘ Â›Ó·È Í¤ÓÔ! √ μÚ·¯Ì¿ÓÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ˆ˜ ı˘Û›· ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·›Ì·. £· ÊÔÚ¤ÛÂȘ, ÙÔ˘ ϤÁÂÈ, Û·Ó‰¿ÏÈ· ÌÂ Ì˘ÙÂÚ¿ ηÚÊÈ¿ Î·È ı· ‚·‰›ÛÂȘ Ì›ÏÈ· ‚Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ·›Ì·! À¿ÎÔ˘Û Úfiı˘Ì· Ô πÓ‰fi˜... ºfiÚÂÛÂ, ÏÔÈfiÓ, Ù· Ì·ÚÙ˘ÚÈο Û·Ó‰¿ÏÈ· Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚·‰›˙ÂÈ. ΔÔ ·›Ì· ¤Ú ·fi ÙȘ ÏËÁ¤˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÙÔ˘, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ¤ÂÛ ËÌÈı·Ó‹˜ ÛÙÔÓ ›ÛÎÈÔ ÂÓfi˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘. ∂Λ ÙÔÓ ‚ڋΠ¤Ó·˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ÈÂÚ·fiÛÙÔÏÔ˜. ª›ÏËÛ ̷˙› ÙÔ˘ Î·È ¿ÎÔ˘Û ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ¤Ï·‚ ¢ηÈÚ›· Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ∞›Ì· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ì·˜! ΔÔ ·›Ì· ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ô˘ ¤Ú¢Û ¿ÊıÔÓÔ ÛÙÔ °ÔÏÁÔı¿, ˘¤Ú ËÌÒÓ Î·È ÔÏÏÒÓ Âί˘ÓfiÌÂÓÔÓ ÂȘ ¿ÊÂÛÈÓ ·-

Ì·ÚÙÈÒÓ! “∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ∞›Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ £Â›·Ó ∫ÔÈÓˆÓ›·Ó” Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜ ¿ÓÙÔÙ ÌÂÓ, ÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ‰Â ÙȘ Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¿ÁȘ Ô˘ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ΔȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿ıÔ˘˜” (∞πª∞ ∑ø∏ƒƒÀΔ√¡-∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ∫. ∫√Àƒ∫√À§∞ “¶¡∂Àª∞Δπ∫√π ∞¡Δπ§∞§√π” ). ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ οӷÌ ۋÌÂÚ· Í·Ó·ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙË ÛˆÙ‹ÚÈ· ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÚÒËÓ ·Ì·Úوϋ˜ ª·Ú›·˜ Ù˘ ∞ÈÁ˘Ù›·˜, Ô˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ·Û·ÛÌfi ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ •‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, ·ÍÈÒıËΠ·Ó‰Ú›ˆ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÛıÂÓ‹ Á˘Ó·ÈΛ· ʇÛË Ù˘, Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ı·ÚڷϤ· ÙÔÓ ·Ì·ÚÙˆÏfi ·˘Ùfi Ù˘ Â› 47 ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È Ó· ηٷÛÙ› ÙÔ ¿ÁÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó! “Àfi‰ÂÈÁÌ· ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ÂÛ¤Ó· ·ÓfiÛÈ· ª·Ú›·, ·Ú·Î¿ÏÂÈ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi, ÙÒÚ· ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ÓËÛÙ›·˜, ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÛÔ˘ Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·˜ Ó· ‰ˆÚËı› Î·È Û ̷˜, fiˆ˜ Ì ›ÛÙË Î·È fiıÔ Ì ¿ÛÌ·Ù· Ó· Û Â¢ÊËÌԇ̔ (∂Í·ÔÛÙÂÈÏ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ŸÚıÚÔ˘). ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


A¶√æ∂π™

49

KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª·ÓÙ›‰Ë “°È·ÓÓ¿ÎÔ, ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÔ˘!”

ªÈÎÚ¤˜ ™ÂÏ›‰Â˜ ∏ “£” ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª·ÓÙ›‰Ë “°È·ÓÓ¿ÎÔ, ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÔ˘!”

√ ∫‡ÚÈÔ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ È· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ √ÚÊ·Ó›‰Ë ı· ı˘ÌËıÒ Î·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ. ∂›¯· Á›ÓÂÈ Î·È Ù˘Èο Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂ Û˘Ó¤¯·ÈÚ ÁÈ· Ù· ÁÚ·ÊÙ¿ ÌÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜: “◊Ù·Ó ÂfiÌÂÓÔ Ó· ëÛ·È Î·Ïfi˜ Ù¤ÙÔÈÔÓ ‰¿ÛηÏÔ Ô˘ ¤¯ÂȘ” . √ √ÚÊ·Ó›‰Ë˜ fï˜ ÙÔÓ ¤ÎÔ„Â: “∫‡ÚÈÂ... ·ÚÈÂ... Û ·Ú·Î·ÏÒ. ™ÙÔ °È¿ÓÓË ‰ÂÓ ‰›‰·Í· Ù›ÔÙ·” ! ∫È fï˜ Ì’ ›¯Â ‰È‰¿ÍÂÈ Ì ‰›‰·ÛΠ̠ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ. ªÂ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ™Â‚fiÙ·Ó ÙËÓ ¿ÏÏË ¿Ô„Ë ÎÈ ·Ó ‹Ù·Ó ۈÛÙ‹ ÙË ‰Â¯fiÙ·Ó Î·È ÙËÓ ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÛÂ. ªÂ ÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ ‰Â ‰›ÛÙ·˙ ӷ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ›, Ô‡Ù Ì ÙÔÓ ÂΉfiÙË, ÂÓÒ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ‰›ÛÙ·˙ ӷ Ù· “‚¿ÏÂÈ” Ì·˙› ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÊÒÓ·˙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ΛÓÔÓ... ™·Ó›ˆ˜ ‰Â¯fiÙ·Ó ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Û ‰‹ıÂÓ “ÎÔÈÓˆÓÈο” Á‡̷ٷ Î·È ‰Â›Ó·. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢ Û ̷˜: “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ‚ϤÔ˘Ó Û “ÙÚ·¤˙È·” . ¶Ò˜ ı· ÁÚ¿„ÂÙ ٷ ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· fiÙ·Ó Û˘ÓÙÚÒÁÂÙ ̷˙› ÙÔ˘˜;” . ¶Ô‡ Ó· ’Ù·Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ηÌÈ¿ ÌÂÚÈ¿ Ó· Ì·˜ ‚ϤÂÈ Ó· Û˘ÓÙÚÒÌÂ Î·È Ó’ ·ÏÏËÏÔÏÈ‚·ÓÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ∞Ú¯¤˜ Î·È ÂÍÔ˘Û›Â˜... ΔȘ ›‰È˜ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ, Ï›ÁÔ-Ôχ, ‰Â¯fiÌ·ÛÙ·Ó ÎÈ ·’ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˘˜, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Í·Ó·ı˘ÌËıÒ Î·È ı· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÈ· Î·È ı· ·Ú·Ì›ӈ Ï›ÁÔ ·ÎfiÌ· ÛÙ· ÌÂÏ¿ÓÈ·, Û’ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· °Ô˘ÙÂÌ‚¤ÚÁÈÔ˘. ŸÏË Ë Ó‡¯Ù· Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜, Ó‡¯Ù· ÁÂÌ¿ÙË ı·‡Ì·Ù· ÎÈ ·›ı·Ó˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ.

°

ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô ÓÈfiÊÂÚÙÔ˜, ‹Ù·Ó Û· Ó’ ¿ÊËÓ· ›Ûˆ ÌÔ˘, ÙË ˙ˆ‹ ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰È·‚›ˆÛË, Û·Ó Û ÔÚ˘¯Â›Ô, Ϙ ÎÈ ‹ÌÔ˘Ó Û’ ·ÔÌfiÓˆÛË ÁÈ· οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯· οÓÂÈ. •¤ÚÂȘ ÙÈ Â›Ó·È Ó’ ·Ê‹ÓÂȘ ÂÊÙ¿ Ë ÒÚ· Ù’ ·fiÁÂÌ· ÌÈ· ˙ÒÛ· ·Ú·Ï›· ÁÈ· Ó· ÎÏÂÈÛÙ›˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› Û’ ¤Ó· ÌÔ˘ÓÙfi ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û Û΢ıÚˆÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÁÎÚ›˙· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·; ∫È fï˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜. ¢ÂÓ ¤Ú·Û ηÈÚfi˜ Î·È ÙÔ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ ’ÓȈı· οÙÈ Û·Ó... “ÂÚÁ·Û›· Î·È ¯·Ú¿” , Ó·È, ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚¿Ïψ. √È ÚÒËÓ Û΢ıÚˆÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Á›Ó·Ó ÁÂÏ·˙Ô‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÛÔ˘ ÌÂÙ¤‰È‰·Ó ÙËÓ Â˘‰È·ıÂÛ›· Î·È ÙÔ Á¤ÏÈÔ, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ¤Ì·ÈÓ˜ ÛÙÔ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·fi ¿Ï˘Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∏ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ‹Ù·Ó ‰È¿¯˘ÙË, Ì ΛӉ˘ÓÔ Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÂÎÙÚ·› Û ¯ÔÓÙÚ‹ “Ͽη” , ·Ó ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚·ÈÓ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ‹ ÎÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, ÌÈ· Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Û˘Ó˘‹Ú¯·ÌÂ, Û˘ÓÙÚÒÁ·ÌÂ Î·È Û˘ÓÙÚˆÁfiÌ·ÛÙ·Ó, Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜. ¶·ÚÔÈÌÈÒ‰ÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÔÈ Î·‚Á¿‰Â˜ fiÙ·Ó ÔÈ Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÔÈ ÏÈÓÔÙ‡˜ ‚·ÛÈο, ‚Ú›ÛηÓ ϿıË Û ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ Î·È Ù· ‰ÈfiÚıˆÓ·Ó, fiˆ˜ ‰ÈfiÚıˆÓ·Ó Î·È Î›ÌÂÓ· ÁÓˆÛÙÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √ÚÊ·Ó›‰Ë! ªfiÓÔ Ù· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™ÎÔ˘‚·Ú¿ ‹Ù·Ó ÈÂÚ¿ Î·È fiÛÈ·. ∫·È Ù· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê¿ ÙÔ˘ ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·, ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. ∫¿ÙÈ Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È ·ÎfiÌ· ·’ ÙÔÓ √ÚÊ·Ó›‰Ë, ‹Ù·Ó Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ÕÎÔ˘Û· ¤Ó·Ó ·’ ·˘ÙÔ‡˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘, Ó· ÙÔ˘ ·Ú·ÔÓ›ٷÈ: “∞¯ÈÏϤ·, ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÂȘ Ù›ÔÙ ÁÈ· ̤ӷ” . “ΔÈ Ó· ÁÚ¿„ˆ, ·Á·ËÙ¤, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ Ù›ÔÙÂ;” ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ô √ÚÊ·Ó›‰Ë˜. “°Ú¿„ fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ù›ÔÙÂ,

ª·›Ú˘ ΔÛ·ÎÓ¿ÎË - °·‚·Ï¿ Δ√ ÛÒÌ·, Ë „˘¯‹, Ë πÛÙÔÚ›·, Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ë ÌÓ‹-

ÌË, Ù· ÌÈÎÚ¿ ·ÓıÚÒÈÓ· ¿ıË, ÙÔ ‚›ˆÌ·, Ë ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË, Ë ÂÚÌËÓ›·, fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· Ô˘ ¯¿ıËΠÚfiÛÊ·Ù·. √ ∫ˆÛÙ‹˜ ¶··ÁÈÒÚÁ˘ (1947 - 2014) ‹Ù·Ó ÌÔÓ·¯È΋ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÛÎËÓ‹ (Ϥˆ Â›Ùˉ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋). ∞ӋΠÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌÈÔÁڿʈÓ, ÙˆÓ essayists, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·›ı·Ú¯ˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, Ô˘ ÛÙÔ¯¿˙ÔÓÙ·È, ηٷÈ¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ó, Û˘¯Ó¿ Ì ÙÚfiÔ ‚Ȉ̷ÙÈÎfi Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙÈÎfi, ÁÈ· ÔÈΛϷ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ù˘ „˘¯‹˜, Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚·Ú·›ÓÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ (‰ÂÓ Â›Ì·È Î·Ù¿ Ù˘ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘). ∞Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ ¶ÂÚ› ª¤ı˘ (1987), ÌÈ· ÂÍÈÛÙfiÚËÛË Î·È ‚›ˆÛË Ù˘ ̤ı˘, Ô˘ ÙfiÛÔ ·Á·‹ıËÎÂ, ·Ó Î·È Â›¯Â ÚÔËÁËı› ÙÔ ™ˆÎÚ¿Ù˘, √ ÓÔÌÔı¤Ù˘ Ô˘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ› (1978), ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ Ï·ÙˆÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ¶··ÁÈÒÚÁ˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ˙‹ÏÈ·˜ Î·È Ù˘ ˙ËÏÔÙ˘›·˜ (ÿÌÂÚÔ˜ Î·È ÎÏÈÓÔ¿ÏË), Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (§¿‰È· Í›‰È·), Ù· ÌÈÛ·ÓıÚˆ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ (∏ ÎfiÎÎÈÓË ·ÏÂÔ‡ / √È Í˘ÏÔ‰·ÚÌÔ›), ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ (∑ÒÓÙ˜ Î·È ÙÂıÓÂÒÓÙ˜), Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Ô˘Û›·˜ (™È·Ì·›· Î·È ÂÙÂÚÔı·Ï‹), ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ıÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏfi„˘¯ˆÓ ·ÊÔÛÈÒÛÂˆÓ (ª˘ÛÙÈο Ù˘ Û˘Ì¿ıÂÈ·˜), Ù˘ ·ÁÔÚ·ÊÔ‚›·˜ (™‡Ó‰ÚÔÌÔ ·ÁÔÚ·ÊÔ‚›·˜), Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ (¶ÂÚ› ÌÓ‹Ì˘), ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÁÚ›ÊÔ˘ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜, ̤۷ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¡›ÙÛÂ, ÙÔ˘ ª·Ï·Ṳ́ Î·È ÙÔ˘ ÿÈÓÙÂÁÎÂÚ (ΔÚ›· ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ· - æ˘¯›· ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡). ™˘Ó¤ıÂÛ ·ÎfiÌË ‰‡Ô Ôχ ÚÔÛˆÈο ÔÚÙÚ¤Ù·, ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË (∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞‰·Ì·ÓÙ›Ô˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï) Î·È ÙÔ˘ ¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ, ÛÎÈÙÛ¿ÚÈÛ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÃÚ‹ÛÙÔ˘ μ·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ¯¿ıËΠÚfiˆÚ· (°ÂÈ· ÛÔ˘,

∞ÛËÌ¿ÎË) Î·È ÂÚȤÁÚ·„ ÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi ÔÏÂÌÈÛÙ‹ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·È ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ (∏ ÔÌËÚÈ΋ Ì¿¯Ë). √ ∫ˆÛÙ‹˜ ¶··ÁÈÒÚÁ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·Î¿Ì·ÙÔ˜ ÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜. ¢Âο‰Â˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ΢ڛˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, Ô˘ Ù· ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ Ì ÂΛÓË ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·ÏfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ fiÏ· Ù· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘. ÕıÏÔ˜. º˘ÛÈο ¤ÁÚ·Ê ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ “√ ·˘Ùfi˜”, ·fiÛ·ÛÌ· Ì¿ÏÏÔÓ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¡¤Ô ¶Ï·Ófi‰ÈÔÓ” ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi. ΔÔ ÛÒÌ· Âı·›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÓÔ‹Ì·Ù·. “∏ Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ ˘ÂÚÎÂÚ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ „˘¯ÔÁÓˆÛ›·” . ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 1975 ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘, ·ÊȤڈÛ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ Ù· ·ÁΈӿÚÈ· Ù˘ ÛΤ„˘, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜. √ ∫ˆÛÙ‹˜ ¶··ÁÈÒÚÁ˘ ¤‰ÈÓ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÒÚ· Û fiÛÔ˘˜ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙË ˙ˆ‹. ¶¤ı·Ó ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ·ÏÏ¿ “ÌfiÓÔ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜”. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¤ÎÚ˘‚ fiÏË ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜. “ŸÙ·Ó ·ÎÔ‡˜ ÂÈÙ˘¯ËÌÂÓ¿ÎÈ· Ó· ÎÚ‡‚ÂÛ·È, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡˜ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ Ó· ‚Á·›ÓÂȘ” . √ ∫ˆÛÙ‹˜ ¶··ÁÈÒÚÁ˘, ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÊfiÚÙ Ù˘ Ë Â¤Ï·ÛË Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ˆ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ˆ˜ ÂÍÔÛÙÚ·ÎÈṲ̂Ó˘ ·ÓÒÏ˘, ¤ÁÚ·Ê ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘, Û ÌÈ· fiÏË Ô˘ ·ÎfiÌË ÛÙÂÎfiÙ·Ó Î·Ï¿ Ì·ÎÈÁÈ·ÚÈṲ̂ÓË ›Ûˆ ·fi ÙËÓ „¢ÙÔ·Ó¿Ù˘ÍË. ŒÁÚ·Ê ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Á‡Úˆ Ì·˜, ÎÔÚ‰ˆÌ¤ÓÔÈ Ì· ÎÔÌÏÂÍÈÎÔ›, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ ·Á¤Úˆ¯ÔÈ, Ï·ÓÂ̤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ‰‹ıÂÓ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. ŒÁÚ·Ê ÁÈ· “ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ “ÂÚÓ¿Ì ηϿ” , ÙÔ˘ “‰ÂÓ „·ÚÒÓÔ˘Ì” Î·È “‰ÂÓ ÎˆÏÒÓÔ˘Ì” ,

∞Ú›Ï˘ Ô ·ÓÔÈÍÈ¿Ù˘ Δ˘ ∞ƒ°Àƒø™ ª∞ª∞§∏-∫√¶∞¡√À

“∫È fï˜, Ì’ ›¯Â ‰È‰¿ÍÂÈ Î·È Ì ‰›‰·ÛÎÂ...” √ ∫‡ÚÈÔ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜

∞¯ÈÏϤ·, ·ÚΛ Ó· Ê·›ÓÔÌ·È, fiÙÈ ˘¿Ú¯ˆ” ÙÔ˘ ϤÂÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÛÔ‚·Ú¿! ∞ӤηıÂÓ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó... ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙÂ! ∞˘ÙÔ› ͤÚÔ˘Ó... √ ∫‡ÚÈÔ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ÚÔÛʈÓÔ‡Û·ÌÂ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘ÛÙËÚfi˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ◊Ù·Ó Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi. ¢ÂÓ Â›¯Â ·Ó¤‚ÂÈ ÙÔ Î·Ï¿ÌÈ fiˆ˜ ¿ÏÏÔÈ, ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·’ ·˘ÙfiÓ. £˘Ì¿Ì·È Ó· Û˘˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ó’ ·Û¿˙ÂÙ·È ÙË ÁÓÒÌË ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ. ∫·È ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ È·, ‹Úı ÛÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” Î·È Ì ·Ú·Î¿ÏÂÛ ӷ ‰È·‚¿Ûˆ Î·È Ó·... ‰ÈÔÚıÒÛˆ(!) ÚÈÓ ÛÙ›ÏÂÈ ÁÈ· ÂÎÙ‡ˆÛË ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔ Ï‡Έ̷ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ “50 ÃÚfiÓÈ· ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ∞Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ 1932 - 1982” . ÕÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜...

∫ˆÛÙ‹˜ ¶··ÁÈÒÚÁ˘: √ ·›ı·Ú¯Ô˜ ‰ÔÎÈÌÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Δ˘

æ‹ÁÌ·Ù· ·Ú¿‰ÔÛ˘

ÙÔ˘ “›̷ÛÙÂ Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ” ” . °È· ÙÔÓ ÂÈÙ˘¯ËÌÂÓ¿ÎÈ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Î·È “Ì ηٿÏËÍË ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘ - ·fiÚ·Ù˜ - οıÔÓÙ·È ÔÈ ı¤˜ Ù˘ ıÏ›„˘ Î·È Ù˘ ÌÂٷ̤ÏÂÈ·˜ (...). ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ó ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ‰Ú¿ÌÈ Ì˘·Ïfi, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ˘Ô„È¿˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ·ÚÙ›‰· Ì ÙË ˙ˆ‹ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÁÚ¿„ÂÈ Ì ¢ÛÙÔ¯›· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÎÔÂ˘Ù‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ·, ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, ÁÈ· ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÁÈ· ÙË ÏÔÁÈ΋ ›Ûˆ ·fi ÙË ÊÚ¿ÛË “ηχÙÂÚ· Ô ÊfiÓÔ˜, ·Ú¿ Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜” , ÁÈ· ÙÔ ÌÂı‡ÛÈ Ô˘ “Â›Ó·È Û·Ó ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÏÏÔÈ ÙËÓ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ¿Ó ÛÙ· Ó¤Ú¿ Ù˘ Ó· ÓÈÁÔ‡Ó” , ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ‚È‚Ï›· fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ì ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ ÌÔ˘Ê¿Ó, fiÚÂÍË ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÊÚ¿Áη ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ οı ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, οı ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ÁÏÔÈÒ‰ÂȘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ÛÔ˘ ÎÔ˘Ó¿Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Î·È ÂÓÒ ‚ϤÂȘ ˆ˜ fiÏ· ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛÙÚ·‚¿, ·˘ÙÔ› ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ¿ÁÓÔÈ¿ ÙÔ˘˜. √ ∫ˆÛÙ‹˜ ¶··ÁÈÒÚÁ˘ ¤ı·Ó ÛÙË ‰›ÓË ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÂÚ›ÂÚÁ˘ ÂÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ ¿ÊËÛ ÛΤ„ÂȘ Ô˘ fiÙ·Ó ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó Ì ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ· ÂÍËÁÔ‡Ó Ï›ÁÔ - Ôχ Ù· ¿ÓÙ·. ∞fi ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· (“∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ¤˙ËÛ οÔÙ ÌÈ· ηϋ ÂÔ¯‹ - fiÔ˘ ÁÂÓÓÔ‡Û·Ó Ù· ÌÔ˘Ï¿ÚÈ· Î·È ¿ÓıÈ˙·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÌÔÏfi¯Â˜ - ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÙË ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ. ∏ ÌÓ‹ÌË ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÂΛ „˘¯·Ó·ÁηÛÙÈο, Ô ›‰ÈÔ˜ ηÙÔÈΛ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Î¿ÓÂÈ ¿Û¯Ë̘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ ·ÚfiÓ” ) ̤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÈÔ Â›Î·ÈÚÔ, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. °È·Ù›: “√È ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È Âı·›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜” .

APERIO, ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ı· ÂÈ ·ÓÔ›Áˆ. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ fiÏ· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó-‰¤ÓÙÚ·, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Ô Î·ÈÚfi˜- ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ∞Ú›ÏÈÔ˜ Î·È ÙÔÓ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ÛÙË ı¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË. ∞Ú›Ï˘ Î·È ¿ÓÔÈÍË, ∞Ú›Ï˘ Î·È ¶¿Û¯· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ۯ‰fiÓ ·Í¯ÒÚÈÛÙ·. °È’ ·˘Ùfi ›·Ó ÙÔ Ì‹Ó· Î·È “∞ÓÔÈÍÈ¿ÙË” Î·È “§·ÌÚÈ¿ÚË” ‹ “§·ÌÚÈ¿ÙË” . ΔÔÓ Â›·Ó Î·È “∞˚ÁȈÚÁ›ÙË” , ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È “∫ÂÚ·Û¿ÚË” Û ÙfiÔ˘˜ Ô˘ ÚˆÙÔ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ù· ÎÂÚ¿ÛÈ·. Ÿˆ˜ Ô ª¿ÚÙ˘ ¤ÙÛÈ Î·È Ô ∞Ú›Ï˘ Â›Ó·È Ì‹Ó·˜ ‰›ÁÓˆÌÔ˜. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ Í¯ӿ Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ù· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈη ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ¯·Ï¿˙È·. “... Î·È Ù’ ∞ÚÈÏÈÔ‡ ÛÙȘ ‰ÂηԯÙÒ, ÌËÓ Î¿„ÂȘ Ù· ηÚÔ‡ÏÈ·...” (ÂÓÓÔ› Ù· ηÚÔ‡ÏÈ· ÙÔ˘ ·ÚÁ·ÏÂÈÔ‡ Ô˘ ı· ο„ÂÈ Î·Ó›˜ Û ¤Û¯·ÙË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ı›) ‹ “...Î’ Ù’ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ٷȘ ‰ÂηԯÙÒ ¤Ú‰Èη „fiÊËÛ ÛÙ’ ·˘Áfi (‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô)” . ª· ·Ó Ë Î·ÎÔηÈÚ›· οÓÂÈ Î·Îfi ÛÙ· Û·ÚÙ¿, ÔÈ Î·ÓÔÓÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Â›Ó·È Â˘ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ÁÈ·Ù› ÙÒÚ· Ô ÁˆÚÁfi˜ ı· Û›ÚÂÈ Î·Ï·ÌfiÎÈ, Ú‚›ıÈ·, ÙÚÈʇÏÏÈ, Ú‡˙È, Ì·Ì¿ÎÈ, ı· Ê˘Ù¤„ÂÈ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜, Û·Ó¿ÎÈ, ηÚÔ‡˙È·, ÂfiÓÈ· Î.¿. ŒÙÛÈ, Ì Ϸ¯Ù¿Ú· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙË ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ Î·È Ù· Û·ÚÙ¿ ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Î·È Ù· ÊÚ¤ÛÎÔ-Ê˘ÙÂ̤ӷ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÂÙ·¯ÙÔ‡Ó. °È’ ·˘Ùfi: “∞Ó Î¿ÓÂÈ Ô ∞Ú›Ï˘ ‰˘Ô ÓÂÚ¿ ÎÈ Ô ª¿Ë˜ ¿ÏÏÔ ¤Ó·, ¯·Ú¿ ÛÙÔÓ ÙÔ ÁˆÚÁfi fi ë¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Û·Ṳ́ӷ” . ∫È ·ÎfiÌË: “∞Ó Î¿ÓÂÈ Ô ª¿ÚÙ˘ ÙÚ›· ÓÂÚ¿ ÎÈ Ô ∞Ú›Ï˘ ¿ÏÏ· ‰‡Ô, Ó· ‰ÂȘ ÙÔ˘ ª¿ÚÙË Ù· ÎÔ˘ÎÈ¿, Ù’ ∞Ú›ÏË Ù· ÛÈÙ·Ú¿ÎÈ·, Ó· ‰ÂȘ ÙÔ ÁÂÚÔÎÚ›ı·ÚÔ Ò˜ ÛÙÚÈÊÙ› ÙË ÌÔ˘Ûٿη” . ΔÔ ¯·Ï¿˙È, fï˜, ÁÈ· ÙÔ ÁˆÚÁfi Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∞˘Ùfi ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·Î‹ fi„Ë ÙÔ˘ ∞Ú›ÏË, ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ Ë ¿ÓÔÈÍË. °È’ ·˘Ùfi ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Î¿ÔÙ Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ ‹ ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÛÂ, ÂÍÔÚΛ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ì ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘. ΔË Ó‡¯Ù· ·˘Ù‹, ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ¤Ó·˜ Â›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ·Ó¤‚·ÈÓ ÛÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi Ì’ ¤Ó· ·Ó·Ì̤ÓÔ ‰·˘Ï› ·fi ÙÔ ÕÁÈÔ ºˆ˜. ŸÛÔ˜ ÙfiÔ˜ Á‡Úˆ ʈÙÈ˙fiÙ·Ó... ‰ÂÓ Â›¯Â Êfi‚Ô ·fi ÙÔ ¯·Ï¿˙È. ∞ÏÏÔ‡ ¿ÏÈ ÍÔÚÎÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ ¯·Ï¿˙È Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ʈÙȤ˜ Ô˘ ¿Ó·‚·Ó ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘. ÕÏÏË Î·ÎÈ¿ fi„Ë ÙÔ˘ Ì‹Ó· ‹Ù·Ó οÔÙ ÎÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ›ӷ˜. ™ÙȘ ÎÔʛӘ ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ Î·È ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÏËÛ›·˙·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜. ΔfiÙ ÙȘ Ù›Ó·˙·Ó ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÈ ¤ÏÂÁ·Ó: “∞Ú›Ï˘, ÁÚ›ÏÏ˘ Î·È ÙÈÓ·¯ÙÔÎÔÊÈÓ›‰Ë˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ô ∞Ú›Ï˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ΢Úȷگ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓıÔÊÔÚ›·. ¶ÈÔ Ôχ ·ÎfiÌË ÎÈ ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË Ê‹ÌË: “√ ª¿Ë˜ ¤¯ÂÈ Ù·’ fiÓÔÌ· ÎÈ Ô ∞Ú›Ï˘ Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·” ‹ “√ ∞Ú›Ï˘ Ì ٷ ÏÔ‡ÏÔ˘‰· ÎÈ Ô ª¿Ë˜ Ì ٷ Úfi‰·”. ∂›Û˘: “∞Ú›Ï˘-ª¿Ë˜, ÎÔÓÙ¿ ›Ӓ Ô ı¤ÚÔ˜” (·ÚËÁÔÚÈ¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹) Î·È “ΔÔÓ ∞Ú›ÏË Î·È ÙÔ ª¿Ë, ·›ÚÓ ÎÈ ·Î·Ì¿ÙË ÂÚÁ¿ÙË” (Ë Ì¤Ú· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‚Á·›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÎÈ ·˜ ÙÂÌÂÏÈ¿˙ÂÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ). ∏ “¶ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿” ¿ÏÈ Â›Ó·È Ë̤ڷ “‰È·‚·Ù‹ÚÈ·” (ÂÚÓԇ̠·fi ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Û ¿ÏÏË), ÁÈ’ ·˘Ùfi ÎÈ fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ Ï·Ô› ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·Ì˘ÓÙÈο Ì ÙÔ “ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎÔ „¤Ì·” (poisson d’avri), Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏÈο ı· ÍÂÁÂÏ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Î¿ı Â›ÊÔ‚Ô Â¯ıÚfi Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ Â˘Ù˘¯›·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ “ÓÈÎËÙ‹” Ù˘ „¢‰ÔÏÔÁ›·˜. ∂›Ó·È ›‰Ô˜ Ì·ÁÈ΋˜ ¿Ï˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ηÏÔ‡ (ÓÈÎËÙ‹˜ Â›Ó·È Î·È Ô ¤Í˘ÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÂÏ¿ÛÙËÎÂ), fiˆ˜ ¤ÙÛÈ Û˘Ì‚ÔÏÈο Â›Ó·È ÙÔ ÙÛÔ‡ÁÎÚÈÛÌ· ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ ÙÔ ¶¿Û¯·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈη ·ıÏ‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ, fiÏÔÈ ÙÔ ë¯Ô˘Ó ÁÈ· ÁÔ‡ÚÈ Ó· ÍÂÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ηÏfi Ó· ÍÂÁÂÏÔ‡Ó “ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ÎÔ˘ÎÔ‡ÏÈ· ÙÔ˘˜” , ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ô˘ ¤ÙÚÂÊ·Ó ÌÂÙ·ÍÔÛÎÒÏËΘ. √È ‰‡Ô ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ª¿ÚÎÔ˘ - ÛÙȘ 25 - Î·È ÙÔ˘ ∞˚-°ÈÒÚÁË - ÛÙȘ 23 - Ô˘ ·Ó ÎÈ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ÌÂٷʤÚÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ·Ó Û˘Ì‚Â› Ó· “¤ÛÂÈ” ÙÔ ¶¿Û¯· ÌÂÙ¿ ÙȘ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∏ ÀÌÓÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹, „¿ÏÏÂÈ: “∞Ó¤ÙÂÈÏ ÙÔ ¤·Ú, ‰Â‡Ù ¢ˆ¯ËıÒÌÂÓ...” (¢ÔÍ. ÙˆÓ ∞›ÓˆÓ). √ ∞Ú›Ï˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ëı› ·fi ÙË §˘ÚÈ΋ ¶Ô›ËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ï·ÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÛÔ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (Ô˘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÛÙ¤ÚÂÔÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ Ì‹Ó·), fiÛÔ ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ™ÔψÌfi, Ô˘ ÙÔÓ ¤‚ÏÂ ÙÚ·ÁÈο ˆÚ·›Ô ÛÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ’21. “ŒÛÙËÛ’ Ô ŒÚˆÙ·˜ ¯ÔÚfi Ì ÙÔÓ Í·ÓıfiÓ ∞Ú›ÏË” . ¶ËÁ¤˜: “¶·ÚÔÈÌ›·È” ¡ÈÎ. ¶ÔÏ›Ù˘ “¶·Û¯·ÏÈÓ¿” ¢ËÌ. §Ô˘Î¿ÙÔ˜ “§·ÔÁÚ·ÊÈο” ÕÏÎË ∫˘ÚȷΛ‰Ô˘-¡¤ÛÙÔÚÔ˜


∂¶™£

KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

¡Ù¤ÚÌÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘

ÛÂÏ. 53

°’ ∂£¡π∫∏

ΔÔ ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÛÂÏ. 51

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ·¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ Football League

ÛÂÏ. 55

™√À¶∂ƒ §π°∫

“ªÔÓÔÌ·¯›·” Ì ¿ÚˆÌ· Ï¤È ÔÊ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ÛÂÏ. 53

ª¶∞™∫∂Δ

¢›ÓÂÈ “ÙÂÏÈÎfi” ÁÈ· ÙË 2Ë ı¤ÛË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÂÏ. 52

√È Ôχ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ

ÛÂÏ. 54


KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

√ ƒ∏°∞™ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δπ™ 16.00 Δ√ ª∞∫ƒ√Ãøƒπ ™∂ ∫∞£√ƒπ™Δπ∫∏™ ™∏ª∞™π∞™ ∞°ø¡∞ °π∞ Δ∏ °’ ∂£¡π∫∏

ªÂ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÎÚÔ¯ˆÚ›Ô˘ ∏Ì·ı›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 24˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ΔÔ Ì·Ù˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ÙȘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ™Ô˘‰·›Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ, ·ÊÔ‡ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ Ô ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ı· ‚¿ÏÂÈ ÁÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Â› ÙˆÓ §Â˘Î·‰›ˆÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ¿Óˆ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ 8Ë ı¤ÛË. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· ·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ¤Ó· ·ÎfiÌË “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË, ·ÊÔ‡ ÙÔ ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ ı· ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙË... ˙ËÌÈ¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹, ÙÔÓ Î. °ÂÚÌ·Ófi ™È·Ê·Ú›Î·, Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ ·Ú·ÈÙËı¤ÓÙ· §ÂˆÓ›‰· ª›ÏË. ™ÙÔÓ ƒ‹Á· Û¤‚ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÛÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÌ¿‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· Û‹ÌÂÚ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ηÈ... 12Ô ·›ÎÙË, ‰ËÏ·‰‹ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ·‰›Ô˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·fiÓÙ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ƒ‹Á· ı· Â›Ó·È ÔÈ:

£·Ó¿Û˘ ªϤÙÛ·˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒËÁ›ÓÔ˜, Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ Î·È ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó Ì ÔÈÓ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ì›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ∂›Û˘, ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÂÙ›¯Â ηÓÔÓÈο ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ıˆÚÂ›Ù·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈο. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ‰‡Ô ·›ÎÙ˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¡›ÎÔ μÔ˘Ú·˙¤ÚË Ô˘ ÂͤÙÈÛ ÔÈÓ‹ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °¿ÚÔ˜, Ô˘ ÏfiÁˆ ·Ì˘Á‰·Ï›Ùȉ·˜ ¤¯·Û ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· §Â˘Î¿‰È·. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ: μ·Û›Ï˘ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫ÂÊ·Ï¿˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘Ú›Ù·˜, ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÙÔ‡Ï˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·ı‹˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °Ô‡ÙÛÔ˜, ¡›ÎÔ˜ μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, μ·Ï¿ÓÙ˘ ∫fiÎη˜, ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ¶ÔÙfiÌÈ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ª·Î¿Ï˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙‹˜, ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ƒ¤‚˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑ÂÓÔ‡ÓÈ, ∏Ï›·˜ °Î›Î·, ÕÏÂÍ ∑·ÙÛ¿È, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÔ˘Î¿-

Ï˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °¿ÚÔ˜, ÿÚ˘ ª›Î·˜ Î·È ∞ϤÎÔ˜ ∫Ô˘‚ÂÏ¿˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ∑Ô‡ÁÚ·˜ Ù˘ ∂¶™ ∫Ô˙¿Ó˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ΔÛÈ·Ì¿˙Ë Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Ù˘ ›‰È·˜ ŒÓˆÛ˘. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜.

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 24˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ: §Â˘Î¿‰È·-ΔڛηϷ ∫‡ÌË-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ƒ‹Á·˜-ª·ÎÚo¯ÒÚÈ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ.-¢ˆÙȤ·˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.-÷ÏΛ‰· ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-¡¿Ô˘Û· ¶˘ÚÁÂÙfi˜-§·Ì›· 0-3 ·.·. ƒÂfi: ª·¯ËÙ‹˜ * ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 4 Ì.Ì.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. §·Ì›· . . . . . . . . . . . . . . . . .45-21 . . 49 2. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ. . . . . . . . . 34-16 . .48 3. ∫‡ÌË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-9 . . 42 4. ΔڛηϷ . . . . . . . . . . . . . . . 25-13 . . 40 5. ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ . . . . . . . . . . . .26-24 . . 36 6. §Â˘Î¿‰È· . . . . . . . . . . . . . . 20-16 . . 35 7. ¢ˆÙȤ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . 31-21 . .32 8. ƒ‹Á·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .23-26 . . 28 9. ÷ÏΛ‰· . . . . . . . . . . . . . . .30-26 . . 26 10. ¡¿Ô˘Û· . . . . . . . . . . . . . .31-29 . . 25 11. ª·¯ËÙ‹˜ . . . . . . . . . . . . . 25-27 . . 23 12. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ . . . . . . . 23-27 . . 23 13. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ. . . . . . . . .22-40 . . 18 14. ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . .23-37 . . 17 15. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . . . 6-62 . .-6 * O ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ¤¯ÂÈ -6 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ** ƒÂfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ., ¶˘ÚÁÂÙfi˜, ∫‡ÌË, ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, §·Ì›·, ÷ÏΛ‰· Î·È ¡¿Ô˘Û·.

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ª∂ ™Àªª∂Δ√Ã∏ 100 ¶∞π¢πø¡ ∞¶’ √§∏ Δ∏¡ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞

¶·È‰ÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 1Ô ¶·È‰ÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Á‹‰· ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘. ¶·È‰È¿ ·fi 4 ¤ˆ˜ 16 ÂÙÒÓ Î·È ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi. ªÂ Û‡ÌÌ·¯Ô ÙÔÓ Î·ÈÚfi ¿Óˆ ·fi 100 ·È‰È¿ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ ·fi ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. √ ηÙËÁÔڛ˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ √-

ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ (ITF) Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Play & Stay - Tennis 10’s” . ΔȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ: ∫fiÎÎÈÓÔ Á‹Â‰Ô (ÁÂÓ. 20062009): ∫·ÚÔ‡˙·˜ ∫., ∫·ÛÛ·Ó‰ÚÈÓfi˜ ¶., ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ °., πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ∞., ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢., ÃÚ˘ÛÈÎÔ‡ ∞., ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË μ., ª·ÚÌÔ‡ÏË Δ˙., ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¢., ∫·Ú·Ìȯ¿ÏË ¡. ¶ÔÚÙÔηϛ Á‹Â‰Ô (ÁÂÓ. 20042006): ∞ÁfiÚÈ·: ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ ∞Á., ¶·Ú·Û¯¿Î˘ ¢., ƒ¿ÏÏ˘ Ã., ªÈÙ˙¤ÏÔ˜ ª., ∫ÔÚ›ÙÛÈ·: ∫Ô‡ÛÈÔ˘ £., ª˘Á‰·Ï¿ÎË ∞., μ¿Ï·ÚË ∞Ï. ¶Ú¿ÛÈÓÔ Á‹Â‰Ô (ÁÂÓ. 2004-

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ∞π√§π∫√À ∞¡Δø¡∏ ™∞ª∞ƒ∞ Î·È ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ªπÃ∞§∏ ™∞ª∞ƒ∞, ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∞π√§π∫√À Î·È ÁÈÔ˘ Ì·˜ Ã∏™Δ√À ∫ø™Δ√°§√À. ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË √È ÁÔÓ›˜ ªπÃ∞§∏™ ∫ø™Δ√°§√À ¢∂™¶√π¡∞ Ã∞§μ∞Δ∑∏

2005): ∞ÁfiÚÈ·: °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡Ï˘ ∞., §·Á¿Ú·˜ Δ., ªÔ˘Ú¿‚·˜ ∞Ó., ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ™Ù., ª›˙ÈÔ˜ ∞Ó., ∫ÔÚ›ÙÛÈ·: ™ÙÂÚÁÈԇϷ ª., ∫·ÙÛÈÊÏ¿ ª., ¶·ÙÛ‹ ∏Ï., °ÈˆÙ¿ÎË μ., º·ÓÙ¿Ó· ™., ¡Ô‡Ï· ÃÚ. ∂’- ™Δ’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡: ∞ÁfiÚÈ·: °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡Ï˘ ∞., ª¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ °., ª·Ï·Ù˙¿Ú·˜ ∞., ∫ÔÚ›ÙÛÈ·: ™¿‚‚· ∞Ó., ¡ÙԇϷ ∞Ó., ∞Ï·Ì·ÓÈÒÙË •., ∞ÁÚÔÎÒÛÙ· ∂Ï. °˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ: ∞ÁfiÚÈ·: ∫·ÛÛ·Ó‰ÚÈÓfi˜ ™Ù., ÷Úfi‚·˜ ∞Ó., ÷ÏÈ·Ì¿ÏÏÈ·˜ ¡., ∫ÔÚ›ÙÛÈ·: ¡ÈÒÚ· §., ∫Ô˘‚ÂÏ¿ ∞Ó.

∞∂∫

濯ÓÂÈ ÂÈıÂÙÈÎfi ·fi ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ∏ ∞∂∫ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ Î·È Î¿ÔÈÔÓ... ÚÒËÓ. ¢ÂÓ ·›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ Ì ÙÔÓ ¶∞√ ∫ÚÔ˘ÛÛÒÓ· ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô ƒÂÓ¿ÏÓÙÔ ƒ¿Ì·. ∏ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ π‚¿Ó ªÚ¤Û‚ÈÙ˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, Ë ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∞Ú·‚›‰Ë Â›Û˘ Î·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÕÏÂÍ ¡Ù·ÎfiÏ Èı·Ó‹, ˆÛÙfiÛÔ Ë ∞∂∫ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ ı· ÎÈÓËı› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ͯˆÚ›ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ ·fi ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘, ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ª¿ÓÙ˙ÈÔ ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡, ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ÙÔ˘ √º∏. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ÚÒÙÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ, ÔÈ ÙÚÂȘ ˘fiÏÔÈÔÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∏ ∞∂∫ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ˘fi„Ë Î·È ÙÔÓ ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú. √ ∞ÏÁÂÚÈÓfi˜ ÊÔÚ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰˘fiÌÈÛÈ ÂÙÒÓ ÛÙË ¡fiÙÈÁ¯·Ì, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ÔÎÙÒ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Ô‡ÙÂ Î·Ó 300 ÏÂÙ¿ Û˘ÓÔÏÈο Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓÛÈ. ∂ÊfiÛÔÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·›ı·ÓÔ Ë “ŒÓˆÛË” Ó· ÙÔÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Í·Ó·Î¿ÓÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ·Ù˘¯›· ¯Ù‡ËÛ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ƒÂÓ¿ÏÓÙÔ ƒ¿Ì·. ¶¿Óˆ Ô˘ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÂÏȉÔÊfiÚ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi Î·È Ô ΔÚ·˚·Ófi˜ ¢¤ÏÏ·˜ ¤‰ÂȯÓ ӷ ÙÔÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ∞∂∫ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√ ∫ÚÔ˘ÛÛÒÓ· ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ, Ô Ó·Úfi˜ ∞Ï‚·Ófi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ˘¤ÛÙË Î¿ÎˆÛË ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋ Î·È Ù¤ıËΠÓÔÎ ¿Ô˘Ù. ∞˘Ù‹ Ë ·Ô˘Û›· “ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ” ÌÈ· ı¤ÛË Í¤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‹ ÂÓ‰Âο‰· Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ÁÈ· ÙÔÓ ªÚÔ‡ÓÔ ΔÛÈÚ›ÏÔ. √ ƒ¿Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ “ÊÚ¤ÛÎÔ˜” ÔÓÔΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ∞∂∫, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ Ù¤ıËÎ·Ó Ô ÁÎÔÏΛÂÚ ∫·Ú·ÁÎÈÔÏ›‰Ë˜ Ì ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÒÌÔ Î·È Ô ÛÙfiÂÚ ΔÛÔ‡ÚÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÎˆÛË ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÁfiÓ·ÙÔ. ◊‰Ë ÁÓˆÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ƒfi‚·, ªÚ¤Û‚ÈÙ˜ Î·È £·Ó·ËÏ¿ÎË. ∏ 20ÌÂÏ‹˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞∂∫, Ô˘ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Î·È ı· ÚÔÔÓËı› ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ·›ÎÙ˜: μÔ‡Ú·˜, ¡ÙÔ‡Ó˘, ∞Ó¿ÎÔÁÏÔ˘, °ÂˆÚÁ¤·˜, °ÚÔÓÙ‹˜, ∫ÔÚ‰¤ÚÔ, ¡Ù·ÎfiÏ, ΔÛÈÚ›ÏÔ, ¶fiÔ‚ÈÙ˜, ∫¿ÙÛÈη˜, ¶Ï·Ù¤ÏÏ·˜, ΔÛÔ˘Ì¿Áη˜, Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù·ı¿Î˘, ¶ÂÙ·˘Ú¿Î˘, ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜, ΔÛ‚¿˜, ¶·ÏË·ÚÔ‡Ù·˜, ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ Î·È ∫¤˙Ô˜.

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

ΔÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ Ô ¶∞√∫ ™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¶˘Ï·›·˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È

ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂3 ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ 1Ô ∂3 ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12, 14 Î·È 16 ÂÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ. ∞ÁfiÚÈ· 12: 1. ª·Ï¿Ê·˜ ¶·‡ÏÔ˜-§Ô˘›˜ (∞.™.∞.§), 2. ¡ÈÎÔÏÔ‡Ï˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (√.∞. ¡›Î·È·˜ §¿ÚÈÛ·˜). ∞ÁfiÚÈ· 14: 1. ª·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (º.√.∞), 2. ¢·ÁÎÏ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜-¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ (√.∞. “ºÔ›‚Ô˜” §¿ÚÈÛ·˜) ∞ÁfiÚÈ· 16: 1. °ÂÚԇ΢ μ·Û›-

51

ÏÂÈÔ˜ (√.∞. ¡›Î·È·˜ §¿ÚÈÛ·˜), 2. ¡ÈÎÔÏÔ‡Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (√.∞. ¡›Î·È·˜ §¿ÚÈÛ·˜) ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 12: 1. μÏ¿¯Ô˘ §˘‰›· (º.√.∞), 2. ∫›ÙÛË ªÂÏÔ̤ÓË (™.∞. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜) ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 14: 1. ™Ù·ÌÔ‡ÏË ºÚÂȉÂÚ›ÎË (√.∞.ª.), 2. ∞ÁÁÂÏ¿ÎË ¡ÈÎÔϤÙÙ· (√.∞. “ºÔ›‚Ô˜” §¿ÚÈÛ·˜) ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 16: 1. ¡Ù¿ÓÈÂÏÈ·ÓÙ˜ ÕÓÓ·-ª·Ú›· (√.∞. “ºÔ›‚Ô˜” §¿ÚÈÛ·˜), 2. ∑·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ı·Ó·Û›· (√.∞. “ºÔ›‚Ô˜” §¿ÚÈÛ·˜). √ ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·-

ÁÓËÛ›·˜ ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂ (¢È‡ı˘ÓÛË ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡) ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ, ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÓÙÂΛ‰Ë ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ Û ÓÂÚ¿ “¢›Ô˜” , ÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi Î·È ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ÂȉȷÈÙËÙ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ∂ϤÓË ¶··ıÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

ÙÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 24˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ. ™‹ÌÂÚ· (16.00) Ô ¶∞√∫, Ô˘ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ô˘ Ì ӛÎË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ı· ‚Ú·‚‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ∞ÌÂÚÈηÓfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜, ª¿ÈÎ Δ˙fiÔ˘Ó˜. ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· (19.15) Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¯ˆÚ›˜ ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘, ¶Ú›ÓÙÂ˙Ë Î·È ™ÂÚÌ·ÓÙ›ÓÈ, Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ ∫∞√¢, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ¶·ÙÚÒÓ ‚ϤÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙË ı¤ÛË Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È.


52

KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

μ’ ∂£¡π∫∏

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. “™À°∫ƒ√À∂Δ∞π” ª∂ Δ∏ ¡π∫∏ §∂À∫. ™Δπ™ 14.00 ™Δ√ ∂∞∫ °π∞ Δ∏¡ ∞2 °À¡∞π∫ø¡

ΔÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ë ¡›ÎË

ΔÂÏÈÎfi˜ ÁÈ· ÙË 2Ë ı¤ÛË

Δ√ ∞ÈÁ¿Ïˆ Â›Ó·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÈ· ÙËÓ 23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 17.00. ªÔÓfiÏ¢ÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, Ì ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· “η›ÁÔÓÙ·È” ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ “·Ó¿Û·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Â›Ó·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ŒÙÛÈ Û‹ÌÂÚ· ı· ·›ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ¤ÂÈÛ·Ó ÙÔÓ £ˆÌ¿ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÓÒÌË Î·È ·Ú¿ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞˘Ùfi ÂÈÙ‡¯ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ó Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Ï‹Ú˘ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙÔ˘˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·. ∂›Û˘ ÙÔ “·ÚÒÓ” ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •‡‰Ë˜, Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ›. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ™ÙÚ·Ù›ÎË ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ΔÔηÎÏ›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙›Ó˘, °È¿ÓÓ˘ ª·Ó‰·Ï¿Î˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •‡‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú¤Ù˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÒÏ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªfiÁ‰·ÓÔ˜, ∏Ï›·˜ ºˆÛÛ¤˜, §Â˘Ù¤Ú˘ ™Ù¿ÌÔ˜, ºÒÙ˘ Δ¿ÛÛÔ˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÔÈ Ó·ÚÔ› ™Ô‡Ï˘, ¶Ú·ÛÛ¿˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘ ∂˘ÚÒË-™ÙÚ·ÙÒÓÈ ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË §È‚·‰ÂÈ¿-Ã∞¡£ ¡›ÎË-∞ÈÁ¿Ïˆ ¢fiÍ· §Â˘Î.-ÕÚÁÔ˜ √Ú. ª·¯ËÙ¤˜ ¢¶-¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯. * ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 17.00.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (22Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¢fiÍ· §Â˘Î. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 2. §È‚·‰ÂÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 3. ª·¯ËÙ¤˜ ¢.¶. . . . . . . . . . . . . . .35 4. Ã∞¡£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 5. ™ÙÚ·ÙÒÓÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 6. ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯. . . . . . . . . . . . . . .34 7. ∂˘ÚÒË ¶Â˘Î. . . . . . . . . . . . . . .34 8. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ . . . . . . . . . . . . . .33 9. ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi . . . . . . . . . . . .33 10. ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘ . . . . . . . . . . . . . .32 11. ∞ÈÁ¿Ïˆ . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 12. ∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË . . . . . . . . . . .28 13. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. . . . . . . . . . . . . .28 14. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 * ¢ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ∞ÈÁ¿Ïˆ-§È‚·‰ÂÈ¿, ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Ë ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Î·Ù¤‚ËΠÏfiÁˆ Â›ıÂÛ˘ Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘. μ.∫.

∂ÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔÓ ™¢∫ª ∞Àƒπ√ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 19.30 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·fi ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋.

ÂÏÈÎfi ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ™ÙȘ 14.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ¡›ÎË §Â˘Î¿‰·˜ Î·È ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› Û Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ Δ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 21˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È fiÏ· Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙË ¡›ÎË §Â˘Î¿‰·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 14.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ı· ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞1 Û ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Èı·Ófiٷٷ ÛÙȘ 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ̛· ÔÌ¿‰· ÂÎ ÙˆÓ °Ï˘Ê¿‰·˜ ‹ ™fiÚÙÈÓÁÎ. √È ÛËÌÂÚÈÓÔ› “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì 36 ‚·ıÌÔ‡˜ ¤Î·ÛÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈÛÔ‚·ıÌ›· ÌÈ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È Ì¤Û· ÛÙË §Â˘Î¿‰·. ∂Ô̤ӈ˜ ÂÊfiÛÔÓ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈο ‰Â‡ÙÂÚ˜, ·ÊÔ‡ ·Ô̤ÓÂÈ ÌfiÏȘ ÌÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÈ ÓËÛÈÒÙÈÛÛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. “ŸÔ˘ ÎÈ ·Ó ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÓÈÒıˆ ËıÈο ÁÂÌ¿ÙÔ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ˙‹Û·Ì ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi. ¶·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٷʤڷÌ ӷ Û¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ì 15 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Î·È ÙÒÚ· ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ ÙȘ οÓÔ˘Ì 16. 줂·È· Â‰Ò Ô˘ ÊÙ¿Û·Ì ı¤ÏÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ¿Ì ÛÙÔ Ì·Ú¿˙ Î·È ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ· ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙË “£” Ô ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘. √ μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ “Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÎÔÚÌfi ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙȘ 16 ·›ÎÙÚȘ ÔÈ 13 Â›Ó·È ·fi

ÙÔ μfiÏÔ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô, ηıÒ˜ ϤÔÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙÔ ÓÙfiÈÔ ˘ÏÈÎfi” . ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË. ΔÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˙‹ÛÂÈ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∞1 ηÙËÁÔÚ›·. √ ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂ٠ϤÁÔÓÙ·˜: “£¤ÏÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÈ Ô·‰Ô› Ì·˜ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ı· Á˘Ú›˙·Ì ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ √χÌÈ· §¿ÚÈÛ·˜. ΔÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË Î·È ÈÛÙ‡ˆ Û‹ÌÂÚ· ı· Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ıÂÚÌ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË” . ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·ÏËÛ Û ÈÔ ¯·Ï·ÚÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ηıÒ˜ Ë

Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ȤÛÂÈ ÙȘ ·›ÎÙÚȘ ÚÈÓ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È. ŒÙÛÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·ÊÈÂÚÒıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ̤ۈ ‚›ÓÙÂÔ. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· fiϘ ÔÈ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ ı· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û˜, ·ÊÔ‡ Î·È Ë ¡›ÎË ∑¤Ú‚· ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ ÌÈÎÚÔÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ÒÌÔ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ “ÙÂÏÈÎfi” . √ μÔÏÈÒÙ˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ı· ÛÙËÚȯı› ÛÙȘ: §·ÌÚÈÓ‹ ∞Á·ÁÈÒÙË, ∑‹Ó· ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ÷‚·Ï¤, §›· ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘, ∂‚Âϛӷ ∞ÏÂ͛Ԣ, ∂ϤÓË ∑‹ÙË, ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ∂Ï¢ıÂÚ›· °Ô‡Ï·, ¡›ÎË ∑¤Ú‚·, °ÂˆÚÁ›· ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·, ŒÏÏË ∫·ÙÛÈÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ϤÓË ¶·Ú·Û¯¿ÎË Î·È ›Ûˆ˜ ÛÙË ª›Ó· ª·ÎÚ·ÙÛ¿.

√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-°È¿ÓÓÈÓ·

∞√ ™ÂÚÚÒÓ-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¡›ÎË §Â˘Î. ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶˘Ï·›· ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-√χÌÈ· ¡. μfiÙÛ˘-∞°∂ ¶ÈÂÚ›·˜ * ŸÏ· Ù· Ì·Ù˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 14.00

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (20Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .38 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . . . . . . .36 3. ¡›ÎË §Â˘Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 4. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 5. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 6. ¶˘Ï·›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 7. ∞.√. ™ÂÚÚÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 8. √χÌÈ· §. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 9. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . .28 10. °È¿ÓÓÈÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 11. ∞°∂ ¶ÈÂÚ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 12. ¡. μfiÙÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

ª∂Δ∞ Δ∏¡ ∏ΔΔ∞ ∞¶√ Δ∏ ª∂§π∫∏ ∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ∫∞§∂πΔ∞π ¡∞ ∫∂ƒ¢π™∂π Δ√¡ ¶ƒøΔ∂∞ ™Δ∞ °ƒ∂μ∂¡∞

£¤ÏÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ “ÛÔΔ ¡ · ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ‹ÙÙ· “ÛÔΔ ·fi ÙË ªÂÏ›ÎË ı¤ÏÂÈ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ¶ÚˆÙ¤· ÛÙ· °Ú‚ÂÓ¿. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 18.00.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∞fi ÌÈ· ·ÚfiÛÌÂÓË ‹ÙÙ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙË ªÂÏ›ÎË Ì 79-81. ΔÔ “ÛÔΔ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó fiÙÈ ı· ΤډÈ˙ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ô˘ ¤ÁÂÈÚ·Ó ÙËÓ Ï¿ÛÙÈÁÁ· ˘¤Ú ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÂÓÒ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó fiÙÈ ÚÔÛÙ¤ıËΠ¤Ó·˜ ÂÈϤÔÓ fiÓÙÔ˜ ÛÙË ªÂÏ›ÎË ·fi Ï¿ıÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÚÔοÏÂÛ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÂÈÛԉȷÎfi. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, fï˜, ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· Î·È ϤÔÓ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔ “ÛÔΔ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞Ô̤ÓÔ˘Ó ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ηÈ

Ó·È Ôχ ηϿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ (ÛËÌ›ˆÛ ̿ÏÈÛÙ· 21 fiÓÙÔ˘˜ Ì ÙÚ›· ÙÚ›ÔÓÙ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ªÂÏ›ÎË) Î·È ı· ÙËÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∂Ô̤ӈ˜ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÎÚ‹˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·Ú·Ú‹Á·˜, £ˆÌ¿˜ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡¿Ó˘ ∞Ϥ͢ °È‰ÈÒÙ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ º·Ï·ÁοÚ˘, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿˜, ∑‹Û˘ ∫·Ê¿Û˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ¶·Ï¿Ûη˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ó¤ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ £ÂÔ¯¿Ú˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú·Û΢¿˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ºÔ›ÓÈη˜-μfiÓÈÙÛ· ¢ÈfiÛÎÔ˘ÚÔÈ-∞ÛÙ¤Ú·˜ ªÂÏ›ÎË-ΔÈÙ¿Ó˜ ∫·ÛÙÔÚÈ¿-∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ª·Î·Ì‹-∞∂§

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

ÌfiÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ϤÔÓ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ӛΘ ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ‰ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· Ù˘ μfiÓÈÙÛ·˜ Ô˘ ¤¯·Û ·fi ÙÔÓ ¶ÚˆÙ¤· °Ú‚ÂÓÒÓ. ΔËÓ ›‰È· ÔÌ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È Ë ·ÔÛÙÔ-

Ï‹ Ù˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË. ΔÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ Â›Ó·È fiÙÈ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¡¿ÓË. √ 33¯ÚÔÓÔ˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ‚ÚÔÁ¯›Ùȉ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ô μÔÏÈÒÙ˘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ›-

1. ºÔ›ÓÈη˜ §. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 2. ΔÈÙ¿Ó˜ ¶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 3. μfiÓÈÙÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 4. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . .30 5. ¢ÈfiÛÎÔ˘ÚÔÈ ∫Ô˙. . . . . . . . . . . . . . . . .30 6. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 7. ªÂÏ›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 8. ∞∂§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 9. ∞ÛÙ¤Ú·˜ §. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 10. ∫·ÛÙÔÚÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 11. ª·Î·Ì‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 12. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ºÏ. . . . . . . . . . . . . . .18


KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

∞’ ∂¶™£

√ ¶∞√∫ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ√¡ ∞Δƒ√ª∏Δ√ ™Δ∏¡ Δ√Àª¶∞ °π∞ Δ∏¡ 33∏ ∏ª∂ƒ∞ Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫

ªÂ... ¿ÚˆÌ· Ï¤È ÔÊ ÃˆÚ›˜ ·ÚfiÔÙ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ ™¿‚‚·˜ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ ›‰Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ˆÚ›˜ ·ÚfiÔÙ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ μÔȈÙÒÓ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ, ∫ÒÙÛÈÔ˜ Î·È ¶ÂÙÚ¿ÙÛÈ. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË Ô ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ ¤ÚÈÍ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ.

¿¯Ë” ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. √ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙ· °È¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞™, ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi.

һ

¶∞√∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™Â ÙÚ›· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Â›‰Â ÙÔ˘˜ ª·ÓÙÔ‡ÚÔ, ÃÔ‡ÛÂÓ Î·È ª¿ÚÙÂÓ˜ Ó· ÌËÓ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Ù¯ÓÈÎfi, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ∞ÙÚfiÌËÙÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ˘„ËÏÒÓ Ù‹ÛˆÓ, Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜, ÔÈÔ˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË Û Ôχ ¯·Ï·Úfi Ù¤ÌÔ, ηıÒ˜ Ô “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ηÏÂ›Ù·È Ó· ·›ÍÂÈ ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÍÈ ËÌÂÚÒÓ Î·È fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏËÙfi Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ¶·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, Â›Ó·È Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú¿Û¯Ô˜. ‚ϤÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ÚÔÔÓÂ›Ù·È ‰›¯ˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÏËÓ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÈ̈ÚËÌ¤ÓˆÓ ¶›ÙÔ˘ °Î·ÚÛ›· Î·È ™Ù¿ıË Δ·˘Ï·Ú›‰Ë, fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ

√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜

Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ.

¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶ÂÙÚ¿ÎË ÂÓfi„ÂÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ∫ÚËÙÈÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ›‰Â ÙÔ˘˜ §Â¿ÓÙÚÔ Î·È ∞ÎfiÛÙ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË Ì¤Ú· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔıÂÚ·›·˜, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ Î·È Û ı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· Ï›„Ô˘Ó ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ, ·ÊÔ‡ §›Ï·, ∫ÔÚÔ‚¤Û˘ Î·È Δ˙ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Î¿ÚÙ˜ Î·È ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó. ™ÙÔ Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÒÚ·, Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰Ô‡Ï„ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ê¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰Ô˘Ï›· ÛÙȘ ÛÙË̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Â›Ó·È Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Ù·¯‡ÙÂÚ· Ì ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·-

ÛÌÔ‡ ÛÙË Football League. ∫·ÓÔÓÈο ÚÔÔÓ‹ıËÎÂ Ô ∞ÚÈ¤Ï πÌ·Á¿Û· ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÚÔʤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ¶¿Ô˘ÏÔ ª·Û¿ÓÙÔ ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ì ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓıËΠÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÙÔ˘, ·Ô¯ÒÚËÛ ÚÔÏËÙÈο ·fi ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈÎÒ˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. ™ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ μ¤ÚÁÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ¯ı˜ ıÂÚ·›·.

¶∞√-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ªÏ¿ÓÙÂÓ ¶¤ÙÚÈÙ˜ Ô˘ ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi.

Ÿˆ˜ ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ªÏ¿ÓÙÂÓ ¶¤ÙÚÈÙ˜ ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈÌÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. √ ∫ÚÔ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ Ù·Ï·ÈˆÚËı› ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ʤÙÔ˜ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÚÈÛοÚÔ˘Ó ÌÈ· ˘ÔÙÚÔ‹ Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛ¯ÙÈÎÔ› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ¶¤ÙÚÈÙ˜ ¤Ï·‚ ηÓÔÓÈο ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ı¤ÙÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ £·Ó¿Û˘ ¡Ù›Ó·˜ Î·È ∂Ì›Ú ª·˚Ú¿ÌÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ μÔȈÙÔ‡˜ Ô‡Ù ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ∑¤Î·, ™›ÏÓÙÂÓÊÂÏÓÙ Î·È ª¤ÓÙ˜.

∫·ÏÏÔÓ‹-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ∞fiÏψÓ-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ∞ÛÙ¤Ú·˜-ÕÚ˘ μ¤ÚÔÈ·-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ √º∏-•¿ÓıË ¶∞√∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ * ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 19.00

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (32Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . 87-17 2. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . 64-34 3. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . .51-22 4. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . .53-24 5. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. . . . .44-32 6. √º∏ . . . . . . . . . . .27-36 7. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . .36-39 8. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . . . .38-47 9. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . . 38-56 10. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . 31-32 11. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . 32-40 12. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . .32-43 13. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . 29-59 14. •¿ÓıË . . . . . . . . . 39-50 15. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . .38-48 15. ∞fiÏÏˆÓ . . . . . .42-53 16. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . .28-50 18. ÕÚ˘ . . . . . . . . . .24-51

53

.83 . 66 . 63 . 63 . 57 . 41 . 41 .41 . 39 . 39 .38 . 37 . 36 . 35 . 34 . 33 . 32 .20

∞¡∞§À™∂π™-™À¡∂¡Δ∂À•∂π™ ª∂™∞ ∞¶√ Δ∏¡ ∂∫¶√ª¶∏ “£∂™™∞§I∞ ∫∞𠙶√ƒ”

√ ·ÏÌfi˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¯Ù˘¿ ÛÙË « £» TV

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ¶‡Ú·ÛÔ˜ -¢ÈÌ‹ÓÈ ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 16.30 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£, Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘.. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ı˜, Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‹ÙÙ· Ì 1-0 ·fi ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Ù¤ıËΠÔÚÈÛÙÈο ÓÔÎ-¿Ô˘Ù ÛÙË “Ì¿¯Ë” Ù˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎÔÏ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÂÈÙ‡¯ıËΠÛÙÔ 80fi ÏÂÙfi ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ªˆ˘Û›‰Ë. √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ΤډÈÛ 2-1 ÙÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È “ÍÂÎfiÏÏËÛ” ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË. ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ 5ÏÂÙÔ˘ ›¯·Ì ÙÔ 1-0 ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi. √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ΤډÈÛ ÎfiÚÓÂÚ Î·È Ô μ·Û›Ï˘ ™È·Ì·Ó›ÎÔ˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ™ÙÔ 31’ Ô ª·ÚÈÎÏ¤Ó ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ Ù¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ 65’ Ô ∫ÂÌ¿ÏÈ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 2-1, ÛÎÔÚ Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi. ∏ 28Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ: °Ë. ∞ÁÚÈ¿˜, 11.00, £ËÛ¤·˜ÕÚ˘: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ∫. ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›Ù˘, μ. ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›Ù˘ (·Ú. ª·ÙÛԇη˜). ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 12.00, ¢¿ÊÓË-∞›·˜: ∫Ô‡ÛÙ·˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ¶. ™·Îο˜ (·Ú. ∫Ô˘˙¿Î˘). ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜, 12.30, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-™ÎÈ¿ıÔ˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ¶··‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú. μڿη˜). ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 16.30, ¶‡Ú·ÛÔ˜∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ƒÔ‡Û˘, °ÔÚÁfiÚ˘, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜ (·Ú. ¶··ÎψӿÚ˘). ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 16.30, ¢‹ÌËÙÚ·-∞ÎÚfiÔÏË: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ∞ıËÓ·›Ô˜, °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹˜ (·Ú. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜). ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 16.30, ∞ÛÙ¤Ú·˜-∞Á¯›·ÏÔ˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ (·Ú. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜).

πÛfi·ÏÔ˜ 1-1 Ô ÚÒÙÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÙË μ’ ∂¶™£ ¢›¯ˆ˜ ÓÈÎËÙ‹ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·. √È ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Î·È Ô ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 1-1 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . √È ¡.∞. ¡›Î˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 7Ô ÏÂÙfi Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘. ΔÔ 1-1 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 80’ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË Δ·Ê›ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ 25Ô˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Ù¤ÚÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘.

√È ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó 13ÔÈ

ÂÎÔÌ‹ “£∂™™∞§π∞ Î·È ™ÔÚ” ÈÛÙ‹ ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ÚÔ¯ı¤˜ ¶·Ú·Û΢‹ “˙ˆÓÙ·Ó¿” ̤۷ ·fi ÙË “£” TV Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ ” (e-thessalia.gr) fiÏË ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ΛÓËÛË, ÚÈÓ ·fi ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ŒÁÈÓ Ï‹Ú˘ ·Ó¿Ï˘ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, Ì ÚÂÔÚÙ¿˙ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Î.·. ∫·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ μÔÏÈÒÙ˘ Ô‰Ô-

ÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ™·ÚÚ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û¯ÔÏ›·Û ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¡›Î˘, ÂÓÒ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÔÌ‹, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙË ‰Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ ” (e-thessalia.gr).

√È ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ΤډÈÛ·Ó 4-3 ÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· Û ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ 13Ë ı¤ÛË ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·, Ô˘ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£. ΔÔ Ì·Ù˜ ÙÂÏ›ˆÛ Ì ·ÚÎÂÙ‹ ÁÎÚ›ÓÈ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ËÙÙË̤ӈÓ, Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ΔÚÈ¿ÓÙÔ ÁÈ·... ·ÏÏÔ›ˆÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÁÎÔÏ: 14’ 1-0 §. ªÔ‡Û˘, 21’ 2-0 ªfi˙Á·˜, 28’ 2-1 ¶·Ï¿Û˘, 37’ 2-2 ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, 45’ 2-3 ¶·Ï¿Û˘, 67’ 33 ¶. ªÔ‡Ú¯·˜, 91’ 4-3 §. ªÔ‡Û˘. Ã.™.


54

KYPIAKH 6 A¶PI§IOY 2014

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ∫˘Úȷ΋ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ALPHA 18.00 °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ ª·¯Ú¤ÈÓ -∑- (ºfiÚÌÔ˘Ï· 1) NOVASPORTS 1 17.30 §ÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi -∑NOVASPORTS 2 12.30 ∑ÂÓ›Ù-ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒˆÛ›·˜) 19.00 ¶∞√∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 00.15 ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜-°Ô‰fiÈ ∫ÚÔ˘˙ ∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) 03.00 ™·Ó ºÚ·ÓÙÛ›ÛÎÔ Δ˙¿È·ÓÙ˜-§Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ¡ÙfiÙ˙ÂÚ˜ -∑- (Ì¤È˙ÌÔÏ) NOVASPORTS 3 16.00 ¶∞√∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 19.00 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-√Ï˘Ì