Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.04 - ¢. 19.52 ™∂§∏¡∏ 3 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.386 † ª¤Á·˜ ∫·ÓÒÓ, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ™ÈÓ·˝ÙÔ˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

√È Î·ıÈ˙‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∫Δ∂§

«¶˘Ú¿» ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ¶∞™√∫ ηٿ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¡¤Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ ˙‹ÙËÛÂ Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ¡∂∞ “˘Ú¿” ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘

¶∞™√∫ ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ë μ¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ¡¤Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ ˙‹ÙËÛÂ Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó. ■ ÛÂÏ. 6, 7

∞ÔÎÔÌ̤ÓÔ ÙÔ ∞Ó. ¶‹ÏÈÔ ÃˆÚ›˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ∑·ÁÔÚ¿, ¶Ô˘Ú›, ÃÔÚ¢Ùfi, ÎÏÂÈÛÙfi˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÌÔÓ·‰È΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Ô ¿ÍÔÓ·˜ ÿÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ·

¢

È·ÎfiËΠ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Î·È ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙË ∑·ÁÔÚ¿, ¶Ô˘Ú› Î·È ÃÔÚ¢Ùfi, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓˆÓ Î·ıÈ˙‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi Ù· ÿÓÈ· ÚÔ˜ ÙË ∑·ÁÔÚ¿. ŒÙÛÈ ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·˘Ù‹ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË, ηıÒ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ À-

ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ‰ÂÓ ÌÔÚ› - Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ¢ËÌ. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË - Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ˙ˆ‹ Ô‰ËÁÒÓ Î·È ÂÈ‚·ÙÒÓ. ∞ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯‹ Ì‹Ó· ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Î·È Ë §·ÌÈÓÔ‡ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηı›˙ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ¤Ó· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi •Ô˘Ú›¯ÙÈ. ŸÏÔÈ ϤÔÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. ■ ÛÂÏ. 17

£· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘, ÂÓÒ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Ï‹ÍÔ˘Ó ‰‡Ô ̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ √È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù¤ÏË πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ■ ÛÂÏ. 10 ™Â 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙ· Δ·Ì›·! ™∂ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È

ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙ· Δ·Ì›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË.

■ ÛÂÏ. 7

ƒ·ÁÎÔ‡Û˘: ∫·Ì›· ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ

■ ÛÂÏ. 9

™ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÌËÓÔ Ô ‰·ÛÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘

■ ÛÂÏ. 10

¢ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ■ ÛÂÏ. 12

∏ ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔȈÓ, fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ

√ μfiÏÔ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÙÔ˘Ú›ÛÙ· ∞¡∞¶ΔÀ•∏ Û ˘Ô‰Ô̤˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ

Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌfiÓÔ Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË ÙÚԯȿ. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¯¿ÓÔÓÙ·È, fiˆ˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ Î·È ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ·Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÏÔ›· ÛÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi... §·ÌÚ¿ÎË, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ “Ô‰‡ÛÛÂÈ·”. ∏ ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ¯‡‰ËÓ ÛÎÚ· Î·È Ù· ÛÈÙËÚ¿ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. μÔ˘Ó¿ ·fi ÛÎÔ˘ÚÈ¿ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÓÙ‡ˆÛË Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ·Ú·ÙË̤ӷ ÈÙ¿ÌÂÓ· ‰ÂÏÊ›ÓÈ·, η˝ÎÈ· Î·È ÛοÊË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈÛ΢‹. Δ· ÛÙÔÈ‚·Á̤ӷ ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÚÔ˜ Ù· Û˘ÚÌ·ÙÔϤÁÌ·Ù· Ô˘ ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ■ ÛÂÏ. 14

π·ˆÓ›·: 7,5 ÂηÙ. ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ·fi Ù· ÂÈÙÚÂÙ¿ fiÚÈ· Ë Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ■ ÛÂÏ. 32

∞˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì·˙› Ì ÙË « »

™·Ì·Ú¿˜ ηٿ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ■ ÛÂÏ. 8 ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘

¡· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·ÁÔÚ¿ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 16 ™ÙȘ ηϤӉ˜ ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ■ ÛÂÏ. 12 «ŒÊ˘Á» Ô ËıÔÔÈfi˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¡·Ó¤Ú˘ ■ ÛÂÏ. 25

√ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ■ ÛÂÏ. 26 °’ ∂ıÓÈ΋

ΔÔ ºˆÎÈÎfi ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË ■ ÛÂÏ. 19


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ∫¿ÁηÏÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜

«∞Ì›ÏÈÎÙË Ë ¶ÔÏÈÙ›· ·Ó ÙÂÎÌËÚȈı› ÌfiÏ˘ÓÛË ‹ Î·È ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙË Ï›ÌÓË»

A¶√æ∂π™ ŸÙ·Ó Ù· ¤ÛÔ‰· Á›ÓÔÓÙ·È... ηÓfi˜ TÔ˘ ª¶∞ª¶∏ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À

ªÂ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â ‰ÈÏ‹ ·ÔÙ˘¯›·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Ï¿ÓÛ·Ú ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒ˜ ÙËÓ Î·Ù·¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ™ÙÔ fiÓÔÌ·, ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ó· ηÓ›ÛÂÈ ÁÈ· Ó·... ¿Ó οو Ù· Ê·ÚÌ¿ÎÈ·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ‰È·Ù‹ÚËÛÂ Î·È ÂÂͤÙÂÈÓ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘, Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ·ÎÚÈ‚ÒÓ-ηÎÒÓ Î·È ÊÙËÓÒÓ-Ï·˚ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡. ªÈ· ·ÎfiÌË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÔÙ˘›·. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙ¿ÛÂȘ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Û‡‰Ô˘Ó Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÂȉÂÈÎÙÈο Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ ı· „ËÊ›ÛÂÈ Ï›ÁÔÔχ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, fiˆ˜ ¿ÓÙÔÙÂ. ∏ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ηÓÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ¤Íˆ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ™˘Ó‹ı˘ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ Â›Ó·È Ù· Ï¿ıË ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·ÓÔ‡, ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› Ó· Ì·˙¤„ÂÈ 3,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÌfiÓÔÓ ·fi ÙÔÓ ∂ȉÈÎfi ºfiÚÔ. ∂ÂÛ·Ó ¤Íˆ ηٿ 800 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ‹ 22%! √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜, ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ÛÙË μÔ˘Ï‹, Â¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ·ÓÒÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÂÂȉ‹... ‰ÂÓ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜! ∞Ó fï˜ Ô Î. ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Ù·Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È fi¯È Ó· ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ı· ¤Î·Ó οÙÈ Ôχ ÈÔ ·Ïfi: ı· ·‡Í·ÓÂ, Ú·ÁÌ·ÙÈο, ÙÔÓ ÊfiÚÔ. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ Î·È fï˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔÓ ·ÔʇÁÔ˘Ó. ∞ÚΛ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ¿ÁÈÔ ÔÛfi ÊfiÚÔ˘ ¿Óˆ Û οı ·Î¤ÙÔ ‹ Û˘Û΢·Û›·, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó·˜ ÊfiÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÛfiÙËÙ·, ¿ÁÈÔ˜ Î·È fi¯È ·Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜. ΔÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiϘ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ. √,ÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘Ì‚Â› Ì ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ·ÏÎÔfiÏ Î·È Î·˘Û›ÌˆÓ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ. ΔÔ 2010, Ù· ¤ÛÔ‰· ÛÙÔ ·ÏÎÔfiÏ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi Ù· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙ·, ÂÓÒ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂΛ Ô˘ Ù· ›¯·Ó ÚԂϤ„ÂÈ. ∂Âȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÊfiÚÔ˘˜ Â› Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜, ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÒÏÂÈ·˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ù˘¯Â›˜ ηÓÈÛÙ¤˜ ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· “ÊıËÓ¿” ÙÛÈÁ¿Ú·, ÂÂȉ‹ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÈÌ‹˜ ·Ó¿ ·Î¤ÙÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÌÂÙ¿ ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ “·ÎÚÈ‚Ô‡” ·Î¤ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È 1,6 ÊÔÚ¤˜ ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÂΛÓË ÙÔ˘ “ÊıËÓÔ‡” . ™ÙË μÚÂÙ·Ó›· ÏÔÈfiÓ, ÌfiÏȘ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓۈ̿وÛ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·‡ÍËÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú·. ∞Ó¿ ¯›ÏÈ· ÙÛÈÁ¿Ú·, Ô ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÊfiÚÔ˜ ‹Á ·fi 135 Û 176 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ô ·Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ ÌÂÈÒıËΠ·fi 24% Û 16,5%. Δ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÓÔ‡ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È 19,6 ¢ÚÒ Ô ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÊfiÚÔ˜ Î·È 52,4% Ô ·Ó·ÏÔÁÈÎfi˜. √ Δ˙ÔÚÙ˙ √ÛÌÔÚÓ ÂÍ‹ÁËÛÂ: “∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ηÓÔ‡ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÊıËÓfiÙÂÚˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ” . √ μÚÂÙ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ÊfiÚÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÈÌ‹˜ ÌÂٷ͇ ÊıËÓfiÙÂÚˆÓ Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚˆÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· “ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜”. √ ‰ÈÎfi˜ “Ì·˜” °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ „¤ÁÂÈ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙȘ ÙÈ̤˜... ¯·ÌËÏ¿: “£· ‰Ô‡Ì ÙÈ ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÚ›‰È¿ ÙÔ˘˜”. ¶·Ú¿ÍÂÓÔ; √ “˘Ê‡” ÙÔ˘, ¢ËÌ. ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜, ‚ϤÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ·Ù› “ÂÓۈ̷ÙÒıËΠÌfiÓÔ Ë ÚÒÙË ·‡ÍËÛË Î·È fi¯È ÔÈ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹” . ∫È ÂÂȉ‹ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ΤډԢ˜ “fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÌÔÚ›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡” , ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ“ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰·”. √È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ˘Á›·. ΔÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Ù·Ì›Ԣ, ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ù˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ Ì·˜! ∞fi ÙËÓ “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏”

ÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó Î·È Û ÙÈ ‚·ıÌfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÏ˘ÓÛË, Ú‡·ÓÛË ‹ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ‹ Ù˘, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂӉ›ÍÂȘ, Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Ï›ÌÓ˘. “∏ ¶ÔÏÈÙ›· ı· Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙˆı› Î·È ÙÂÎÌËÚȈı› ÌfiÏ˘ÓÛË ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î. πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ∫¿ÁηÏÔ˘.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. “√È ÂӉ›ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ∫¿ÁηÏÔ˘ “Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ÂÎÚ¤Ô˘Ó ÔÛfiÙËÙ˜ ·fi ÛËÌÂȷΤ˜ ‹ ÌË ËÁ¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. °È· ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÚÔ‹ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÂÎÌËÚÈÒÛÔ˘Ì οÙÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·. ∏ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÎÚÔ‹ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. √ ÊÔÚ¤·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó Î·È ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·Ó ÙÂÏÈο ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÎÚÔ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. Èڛ˜ ÛÙÔȯ›· Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, fï˜, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ٛÔÙ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ›‰È·. ™ÙÔȯ›· Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‡ÙÂ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÎÚÔ¤˜ ·fi ÛËÌÂȷΤ˜ Î·È ÌË ËÁ¤˜. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÚÔ¤˜ ÙˆÓ ÛËÌÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÌË ËÁÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜, fiˆ˜ Û·˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, Â›Ó·È ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ Ï›ÌÓ˘. øÛÙfi-

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ, Ì ٿÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...18ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 13...18ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Ô-

O ∫∞πƒ√™

ÛÔ, Ì·ÎÚÔÛÎÔÈο ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙÂ. ∞fi ÙÔ Ó· ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ fï˜, ̤¯ÚÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔȯ›· Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ›̷ÛÙ ·Ôχو˜ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿. ∞Ó ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ‹ οÔÈÔÈ ÌÔχÓÔ˘Ó Î·È Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙË Ï›ÌÓË, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ı· Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙˆı› Î·È ÙÂÎÌËÚȈı› ÌfiÏ˘ÓÛË ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·. ∏ Ï›ÌÓË ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ı· ¤¯ÂÈ Î˘ÚÒÛÂȘ fiÔÈÔ˜ ÙË ÌÔχÓÂÈ, ÙË Ú˘·›ÓÂÈ Î·È ÂÓ·Ôı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÎÔ˘›‰È·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ¶ÔÏÏÔ› ÂÈÚÚ›ÙÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜ ÛÙÔ ÊÔÚ¤· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. “ø˜ ÊÔÚ¤·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¤¯Ô˘Ì ٤ÛÛÂÚȘ ʇϷΘ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó¤Ï·‚·Ó ηı‹ÎÔÓÙ· ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó. øÛÙfiÛÔ, ·Ó ‰Ô˘Ó οÙÈ, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ, ı· Á›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ηٷÁÁÂÏ›·. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› οÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ʇϷΘ. √ ÊÔÚ¤·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎfi˜. ∞Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·Ú¿‚·ÛË, Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıԇ̠̠ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ Î˘ÚÒÛˆÓ. √ ÊÔÚ¤·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î˘ÚÒÛÂȘ. ∞Ó, fï˜, ‰ÂÈ Î¿ÙÈ, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÛÙÔȯ›· ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ∫¿ÁηÏÔ˘.

ÚÂÈÓ¿ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. °Ú‹ÁÔÚ· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ, Ì ٿÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...19ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 12...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ™Ù·‰È·Î¿ fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. √È

¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...19ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 11...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ™Ù·‰È·Î¿ fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...18ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 11...18ÔC.

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ πfiÓÈÔ Î·È Ù· ËÂÈÚˆÙÈο Ì ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. μÂÏÙ›ˆÛË ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ‚·ıÌÈ·›· ÛÙ· ÂÏ¿ÁË ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ºÙ·›ÓÂ ÔÈ... ÈÔ ÚÒËÓ

¶ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜ “π‰È·›ÙÂÚË Î·È ÂÚ›ÂÚÁË” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ Î. ¡È΋ٷ˜ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·ÁÔÚ¿. π‰È·›ÙÂÚË Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú·, ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Â›Û˘, ·ÏÏ¿ ÂÚ›ÂÚÁË ÁÈ·Ù›; √ ¢‹ÌÔ˜ η٤ıÂÛ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË, ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÙ·È “¯Ú˘Û¿ÊÈ” οı ¯ÚfiÓÔ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÛÙ›· ÌfiÏ˘ÓÛ˘. √ Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·Ï¤˜ ȉ¤Â˜ Î·È ÙȘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂∞™, ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÂ... ÛΈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔȯ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô, Ë ÂÙ·ÈÚ›· “π¿ÛˆÓ” - Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ŒÓˆÛË Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÎÚÔÛˆ› Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ - ÙËÓ ¿ÊËÛ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘. ∏ fiÏË ‰ÈÂΉÈΛ ¤Ó· ˙ˆÙÈÎfi Ù˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È ÔÊ›ÏÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ È‰¤Â˜ Î·È Ó· ÙȘ ˘ÏÔÔÈ›, ÌÂ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ªÂ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ʤÚÓÂÈ Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ∂∞™ ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Î·ÏÒ˜ - ηٿ ÙËÓ Ù·ÂÈÓ‹ Ì·˜ ¿Ô„Ë - Ú¿ÙÙÂÈ. ∫∞Δ. Δ∞™

∞ÓÙȉڿÛÂȘ •ÂÛËΈÌfi ÚÔηÏ› ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙË ™ÎfiÂÏÔ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ·Ó·ÈÚ› ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. √È ¿ÓÙ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· “ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È¿Û·Û˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·Ó Ë Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ·Ó·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ.

“∞‰Ú¿ÓÂÈ·” √˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘. ∏ ›‰È· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·‰Ú¿ÓÂÈ·” Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰‹Ì·Ú¯Ô, Ë Ï›ÌÓË ·ÂÈÏÂ›Ù·È ϤÔÓ Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ÓÂÎÚ¿ „¿ÚÈ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È· ηıËÌÂÚÈÓfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∏ Ï›ÌÓË ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Î·È ¯Ú¤Ô˜ ϤÔÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Â›Ó·È Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÂӉ›ÍÂȘ Î·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û Ú¿ÍÂȘ, ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ˘·›ÙÈÔ˘˜, Ì ÛÙÔȯ›· ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ¿ÓÙ· ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ. μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ Δƒπ∞¡Δ∏

º·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ∂›‰·Ó fiÙÈ ¯ÚÂÔÎÔ‹Û·ÌÂ, ÂÓ¤ÛÎË„·Ó Î·È ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ Î·È Ì·˜ ÂÚÈÁÂÏÔ‡Ó: ªÂ Ù¤ÙÔÈÔ ¯Ú¤Ô˜, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙË ˙ËÙÈ·ÓÈ¿, ›Â Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∫Ï›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ¿ ÙÔ˘˜, Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÛÊ˘Ú› Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Ù· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ¯·Èڤηη. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜. ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û·Ó Ú·Î¤Ó‰˘ÙË ˙ËÙÈ¿Ó· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋. ŸÏÔÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË -¯Ú¤Ô˜, ‡ÊÂÛË, ·‰È¤ÍÔ‰Ô - Î·È ÚԂϤÔ˘Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÛÙ˜ Î·È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ Ô˘ Â¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ÔϤıÚÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ‰ÈÂÚˆÙÒÓÙ·È ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜... ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ·ÚÁ¿. °È· fiÏÔ˘˜. ∫·È ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ¢ηÈÚ›· ¯¿ıËΠfiÙ·Ó Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰¤¯ıËΠ·Û˘˙ËÙËÙ› ÙÔ˘˜ Â·¯ı›˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ηٿÙ˘ÛÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ∫·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ó˄˘ - ÙÔ Ï¤Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ - ·Ó ‰ÂÓ ÌÂȈı› ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜... ¶ÚÔ Î·ÈÚÔ‡ Ë ›‰È· Ë ª¤ÚÎÂÏ ÚÔ¤‚Ë Û ÌÈ· η›ÚÈ· ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ¤ÛÙˆ Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, Î·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ë ŒÓˆÛË: Ë Â¤Ó‰˘ÛË Û ÔÌfiÏÔÁ· ¤¯ÂÈ Ú›ÛÎÔ. Ÿˆ˜ fiϘ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. °È·Ù›, ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È Ë ª¤ÚÎÂÏ, Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ·ˆÏÂÈÒÓ (Ì ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·”) ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·˘ÙÔ‡˜; ∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

∞˘ÙÔ·Ó·ÈÚÂ›Ù·È ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î. ∫¿ÁηÏÔ˘ ¤¯ÂÈ, ϤÂÈ, ·Ϥ˜ ÂӉ›ÍÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙË Ï›ÌÓË ÂÎÚ¤Ô˘Ó ÔÛfiÙËÙ˜ ·fi ÛËÌÂȷΤ˜ ‹ ÌË ËÁ¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ Ë ›‰È· ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·fi ÙȘ 27-9-2010 Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙ·. ªÈ· ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ¤ÍÈ ÏËÁ¤˜ Ô˘ Ë ›‰È· η٤ÁÚ·„ ÛÙË Ï›ÌÓË ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ: “√È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·˙ÒÙÔ˘ Î·È ÊˆÛÊfiÚÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÈ̤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘Óı‹Î˜ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡”. ™ÙËÓ ›‰È· ¤ÎıÂÛË Ô˘ Ë ›‰È· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Â›¯Â ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È ÙÔ ÙÔÍÈÎfi ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙË Ï›ÌÓË. ™‹ÌÂÚ· ‰ËÏÒÓÂÈ, fiÙÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· οÓÂÈ, ÁÈ· ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÁÈ·Ù› Ë ›‰È· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û ٛÔÙ· ÂÌÏÔ΋. °ÂÓÈÎÒ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ó›‰ÂË Î·È Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ‰ÂÓ ÚÔÍÂÓ› η̛· ·ÔÚ›·. ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÂͤÏÈÍË ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ηÓ›˜ Ì ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Ê·Ó› fiÙÈ ÙÂÏÈο ¤¯ÂÈ... ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙÂ. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ı¤ÛÂȘ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ... ÔÓfiÚÂ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙȘ ¢ı‡Ó˜...

¢ÂÓ Ù‹ÚËÛ·Ó ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ∏ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ χ̷ٷ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ·ÓÔȯً Ù¿ÊÚÔ, fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‰ÚÔÌ‹ 750 ̤ÙÚˆÓ, ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙËÚ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Â›Ó·È Ë ·ÓÔȯً Ù¿ÊÚÔ˜... Δ· χ̷ٷ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È “ÁÚ·ÌÌ‹” ÛÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ô˘ ηÓ›˜ ·Ó¢ı˘ÓÔ-˘‡ı˘ÓÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ∞ÎÚ›‚˘Ó·Ó ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ù· ‰Èfi‰È· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÍÔ‰· ̤¯ÚÈ ÙË §¿ÚÈÛ·... ∫∞Δ. Δ∞™

ΔȘ ÂÓÔ¯¤˜ fiÛˆÓ Â›¯·Ó ıÂÛÌÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Î·È ·‰È·ÊfiÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì ˆÌfi, ·ÏÏ¿ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ë ›‰È· Ë Ê‡ÛË. ∫·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ, ηٷÙÒÛÂȘ ¯ˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ‚Ú·¯ÔÙÒÛÂȘ, ηıÈ˙‹ÛÂȘ Ô‰ÔÛÙڈ̿وÓ, ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÙÔȯ›ˆÓ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ÚÔηÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ fiÔÈˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ›¯·Ó ηٷÛ΢·ÛÙ›. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ¤ÓÙÔÓ· ·˘ÙÔÎÚÈÙÈÎfi˜ ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿, Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚfi ÙÔ˘ ÛÙË ¡∞ª Î. ¢ËÌ. ªÂÚÁÈ·Ï‹, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÓÂÚÔÔÓÙ‹ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Êˆ˜ ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÂÌ‚·ÏˆÌ·ÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈηÈÚÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÏȤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ π°ª∂ Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÒÛÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÌÂÏÂÙÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·...” . ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, Ù¤ÙÔȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÔÎÚÈÙÈΤ˜. ∞.º.

“∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌÔ›” ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÚÔηÏ› Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÷ӛˆÓ - ∑·ÁÔÚ¿˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ηıÈ˙‹ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡›Î. ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÈ “ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌÔ‡˜” ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ, ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙȘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜. μ.∫.

Èڛ˜ ¿ÙÔ ª‹ˆ˜ ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÙÔ; ¡¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Î·È Ó¤· ̤ÙÚ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÏËıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ Ô ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ¤ÂÛ ¤Íˆ. ª¤ÙÚ· fï˜ Ô˘ ı· ÂȉÂÈÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ‡ÊÂÛË. °È·Ù› fiÙ·Ó ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈÔ˜ ı· Ú›ÍÂÈ ˙ÂÛÙfi ¯Ú‹Ì· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿; √ Δ˙ÔÚÙ˙ ™fiÚÔ˜ Ì‹ˆ˜;

Œ¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ; ¶ÚÔÎÏËÙÈÎfi˜ ÏËÓ ·ÏËıÈÓfi˜ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̠··ÍȈÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ; ¶ÂÚ›Ô˘ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó·˙ËÙԇ̠̤۷ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ Á˘ Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ ‚Úԇ̠·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜. ¡· ı¤ÏÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘ÌÂ, ·Ú¿ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ, Î·È Ó· ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔÈ.

∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘. ∂Í’ Ô˘ Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ù· ·ÔÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Í·ÊÓÈο. ∂›Ó·È Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ô Â˘ÁÂÓÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ԇ̠fiÙÈ ¯ÚÂÔÎÔ‹Û·ÌÂ; ∫·È ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘; ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‚ÁÔ˘Ó ¯·Ì¤ÓÔÈ ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜. º.™.

∞ÂÈΛÓËÙÔ˜ ∞Ïfi˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜. √ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂΛ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÂÓÒ ·¿ÓÙËÛÂ Î·È Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù˘ “£”. ∞ÂÈΛÓËÙÔ˜, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

O ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· Ì·‡Ú· ηٿÛÙȯ· ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

““ΔˆÓ ÔÈÎÈÒÓ ËÌÒÓ ÂÌÈÚ·Ì¤ÓˆÓ ËÌ›˜ ¿‰ÔÌÂÓ;”... ∞Ú¯·›Ô˜ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , Ô˘ ·Ó·‚›ˆÛ ÛÙȘ ‰›ÛÂÎÙ˜ ̤Ú˜ Ì·˜ ˆ˜ ‚ÚÈÎfiϷη˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ Ì·˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· Û‚·ÛÙ› ÙËÓ Â›Û˘ ·Ú¯·›· ·Ú·¿Óˆ Ú‹ÛË. ŸÙ·Ó Ù· Û›ÙÈ· Ì·˜ η›ÁÔÓÙ·È ÂÌ›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÌÂ; Ÿ¯È, ϤÂÈ Ô ƒ·ÁÎÔ‡Û˘. ÀÔÓÔÒÓÙ·˜ Û·ÊÒ˜ ˆ˜ Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¯ÔÓÙÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È - fiˆ˜ ÎÔÌ„¿ Ì·˜ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Î·È Ë “ÂıÓÔÛˆÙ‹ÚÈ·” ÙÚfiÈη Ô˘ Ì·˜ ΢‚ÂÚÓ¿ÂÈ - Ó· ·ÏÏËıˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ·ÏȤ˜ ·Í›Â˜... ‹ÛÛÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ̤Ú˜ Ì·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ∂‰Ò ÎÏ›ÓÔ˘Ì ‹ Û˘Á¯ˆÓ‡ԢÌ ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ·Á·ıfi Ù˘ ˘Á›·˜, Ù· Û¯ÔÏ›· ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘, Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÌË ·Ú·ÁˆÁÈο ÓÂ˘Ì·ÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο “·Á·ı¿” ; §Ô˘Î¤ÙÔ, ÏÔÈfiÓ, Û ÌÈÎÚ¿ Û¯ÔÏÂÈ¿ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÔ˘Û›·, ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜, Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ı¤·ÙÚ· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÙÒÚ· ÂÚÈÙÙ‹... ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ...·ÔÌ˘˙Ô‡Û·Ó ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ¯Ú‹Ì· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. °È· Ù· Û¯ÔÏ›· ›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ù· Í·Ó·ԇ̠ÛÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” , ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ›‰ÚˆÛ ÙÔ ·ÊÙ› ηÓÂÓfi˜ (Î·È Î·ÌÈ¿˜), ·fi ÙÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ΢‚ÂÚÓ¿ÓÂ. ŒÙÛÈ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜ Û ÛÎÔÙ¿‰È· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÎÈ ·’ ·˘Ù¿ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, fiÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙfiÙ ¯ˆÚÈfi ¯ˆÚ›˜ Û¯ÔÏÂÈfi ÙˆÓ “ÎÔÈÓÒÓ” , ¤ÛÙˆ, ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∞fi Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿, fï˜, ÛÎÏ·‚fiÔ˘Ï· Ù˘ ÙÚÔÈÎÔÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó “ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·” , ·ÚÎÂÙ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ˙Ô˘Ó ÂÍ ··ÏÒÓ ÔÓ‡¯ˆÓ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ì οı ηÈÚfi ÙÔ ‚¿Û·ÓÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ “‹Á·ÈÓ’ ¤Ï·” , Ì ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷, ÛÂ Û˘¯Ó¿ ·fiÌ·ÎÚ· Î·È Í¤Ó· ÁÈ· ÙË Ì·Á›· Ù˘ ÁÂÓ¤ıÏÈ·˜ Á˘ ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÂÈ¿. ∫È ·˘Ù¿ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏÂÈ¿. ∫È fiÛÔ ÁÈ· Ù· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ò˜ ÙÒÚ· ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ, ‹Úı ʷ›ÓÂÙ·È ÎÈ ·˘ÙÒÓ Ë ·Ú¿‰· ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ··Í›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Î·ÂÙ¿Ó “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . √ ÔÔ›Ô˜ ·Í›ˆÓ ·Ú¯Èο ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· 6.000 ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘˜ ·fi 5ÌÂÏ‹ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÊÔÚ›˜, Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 2.000, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ ÊÔÚ¤· Û οı ¢‹ÌÔ Î·È Ó· Û˘ÁηٷÓ‡ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË fiÏˆÓ Û ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ÊÔÚ¤·! ∫·È ‚¤‚·È· ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈο ‰ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÚıÔ˘Ó Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ¯ˆÚÈÒÓ, ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ï‡ÛË, Ô˘ Ê˘ÛÈο ‰Â χÓÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·. Œ¯ˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ¢‹-

ÌÔ - Ì·ÌÔ‡ı ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ ·fi 4 ÚÒËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ·fi 17 ÚÒËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È Î·ÌÈ¿ 50·ÚÈ¿ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜! ∏ Ûԇ̷, ÏÔÈfiÓ, ÙˆÓ ¡¶¢¢ Î·È ÌfiÓÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘˜ 50 ÂÚ›Ô˘ ÊÔÚ›˜, ·ÚÎÂÙÔ› ·’ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜, ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÙ¤ ‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈ¤ÛÂÈ Û ¯ÂÈÌÂÚ›· Ó¿ÚÎË Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÊÔÚ›˜ - ÛÊÚ·Á›‰Â˜. ∞Ó¿ÌÂÛ·, fï˜, ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂÛٛ˜, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Ò˜ ÙÒÚ· Ì ÊÔÚ›˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÓÒıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜, Ô˘ Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Î·È ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó Û ‰Ú¿ÛË Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ۈ̷Ù›· π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ∫È ·Ó·Ê¤Úˆ Â‰Ò Û·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ΔÔ È‰Ú˘Ì¤ÓÔ Î·È ÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÁχÙË ¡. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô °Ï‡ÙË ¡ÈÎfiÏ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ £¤·ÙÚÔ “∞ÏÒÓÈ” ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜, ÙÔ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ Ô›ÛÙÚÔ Ù˘ ∂ϤÓ˘ - º·›Ë ™Ù·Ì¿ÙË ΔÔÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ªËÏÂÒÓ, ÙÔ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ËÏÈÔÚ›ÙË ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ £·Ó¿ÛË º¿Ì· º¿ÌÂÈÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ §·‡ÎÔ˘ Î·È ÙÔ ·Ó·ÛÙËψ̤ÓÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ “·Ù¤Ú· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” °ÂˆÚÁ›Ô˘ ºÈÏ¿ÚÂÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ. ŸÏÔÈ ÙÔ‡ÙÔÈ ÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, Ì·˙› Î·È Ì ٷ ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ, fiˆ˜ ΢ڛˆ˜ ÙÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “∏ ¢Ú¿ÛË” Î·È ÙÔ ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô “∞ÓÙÒÓ˘ Δ·‚¿Ó˘” ÛÙÔ §·‡ÎÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¢ËÌfiÛÈ· μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ªËÏÂÒÓ “æ˘¯‹˜ ¿ÎÔ˜” , ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ·˘Ùfi Ô‰¿ÚÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ¤‰ÈÓ·Ó Ò˜ ÙÒÚ·, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘, ÌÈ· ·‡Ú· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔÒÚ·, fï˜, fiϘ ·˘Ù¤˜ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ Û˘ÓÙÚÈÙÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ó¿Û˜, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ ‰ËÌÔÙÈ΋ ‰fiÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ· “∫·Ô‰ÈÛÙÚȷο” ¯ˆÚÈ¿, ·ÊÔ‡ Ô ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ¤‚·Ï ‚·ıÈ¿ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÌÔÈÚ·›· ı· Û‚‹ÛÔ˘Ó ‹ ı· Ì·Ú·˙ÒÛÔ˘Ó. ∫·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¡¶π¢, Ô ¢‹ÌÔ˜ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÓÔÌÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Ù· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ. ªÂ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ fï˜ “·È‰È¿” , Ù· ¡¶¢¢ Ô˘ Ù· Û˘Á¯ÒÓ¢Û fiÏ· Û’ ¤Ó· ÊÔÚ¤·, ‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ “η¤ÏÔ” ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÌÔ‡ÛÔ˘Ï· ›‰È·˜ ‰Ú¿Û˘, ÙÔ Ú¿ÁÌ· Û·ÊÒ˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ. ªÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ÔÈ Û˘ÓÙÚÈÙÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ì ·ÓÂÓÂÚÁ‹ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘˜. °È·Ù› Ì ÙȘ 20.000 ¢ÚÒ Ô˘ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÛÙÂ›Ô Ó· ıˆÚ› Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‚¤‚·È· ÙˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi.

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

√È ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ŸÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ Î·Ú‰È·Îfi ÓfiÛËÌ·, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙË¢Â˘Ù¤Ú· ‚ÚÂÙ·ÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÌÂϤÙË ÙÔ˘˜, fiÔÈÔ˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 11 ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ, ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·Ù¿ 67% Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Î·Ú‰È·Îfi ÓfiÛËÌ· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì fiÔÈÔÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È 7 Ì 8 ÒÚ˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. √È ›‰ÈÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘˜ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ - ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Ë ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË, Ô ‰È·‚‹Ù˘ Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·- ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ηډȷο Ô ·ÛıÂÓ‹˜. øÛÙfiÛÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ۷ʤ˜ ·Ó ÔÈ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·Ú‰È·-

∫·È ‚¤‚·È· Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ·fi ʤÙÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Î·È ÛÙÔÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ Ù· οı ÏÔÁ‹˜ ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ΔÔ Ï‹ÁÌ·, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ·Ï¿ ÛÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚԇ̠È· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Ó· “¿‰ÔÌÂÓ” ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜. ∞ÏÏ¿ ı· ¯¿ÛÔ˘Ì ْ ·‚Á¿ Î·È Ù· ηϿıÈ· ÎÈ ·fi ÌÈ· ËÁ‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¿ÓÙ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ȉȷ›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ· ÙË ÛÙÂÚÓ‹ Ì·˜ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì·˜ ÌÂÁÂıÒÓ. ΔÔÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi, Ô˘ Ò˜ ÙÒÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙË ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ÕÌÔÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ˙ÔÊÂÚ¿ ·’ fiÛÔ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿ Ì ÙË ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È Ì ٷ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯Ú¤Ë Ô˘ “·Ú¤Ï·‚·Ó” ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔÈ ¢‹ÌÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘Ó ÏÔ˘Î¤Ù· ÌfiÓÔ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ¡¶¢¢. £· ÌÔ˘Ó Î·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·ÎfiÌ·, ·ÊÔ‡ ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ó ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÌÂÛ˜, ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜, ·Ó ‰ÂÓ ÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ù· ¯Ú¤Ë Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó!!!... ∫·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿, Ô˘ ϤÂÈ ÎÈ Ô Ù·Ï·›ˆÚÔ˜ Ï·fi˜ Ì·˜...” .

∏ ÌÈ˙¤ÚÈ· Î·È ÔÈ ‚ÔÏÈÒÙ˜ √ Î. Δ¿ÛÔ˜ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“•¤Úˆ ˆ˜ ÔÏÏÔ‡˜ ı· ÍÂÓ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜, ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ¿ÏÈ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÏÈfiÙÂÚ· Û ¿ÏϘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ¤¯ˆ ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ô˘ ÁÈ· ̤ӷ ·ÔÙÂÏ› ·Ó¿ÎÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÎÒÓ, ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È Ê˘ÛÈο ·ÈÙ›· Ù˘ ηٿÓÙÈ·˜ (!..) Ù˘ fiÏ˘. ¢ÂÓ ÙÔÏÌ¿ÂÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› οÙÈ Î·Ïfi, οÙÈ Ô˘ Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ùo ÛÙÚ·‚fi (¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ) Î·È Ó· ÙÔ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó. ΔÔÓ ª¤Ô (ı· ÙÔÓ Ï¤ˆ ¤ÙÛÈ, ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ¿ÏψÛÙÂ Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ù˘ È¿ÙÛ·˜) Ô‡Ù Ô˘ ÙÔÓ Í¤Úˆ, Û·Ó Ê›Ï·ıÏÔ˜ ÌfiÓÔ ¤¯ˆ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù· ÂÚ·Á̤ӷ ÙÔ˘. ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Û·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚ¿ÓıÚˆÔ˜, ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ì ηı·Ú¿ ÚÔÛˆÈÎfi ‡ÊÔ˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ó· ÚˆÙÔÛÙ·Ù› ÛÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. ∂ÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ·ÚfiÏ· Ù· fiÛ· ÙÔ˘ ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó Î·È Î·Ù·Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ (·fi fi,ÙÈ Í¤Úˆ) ηÌÈ¿ ηٷ‰›ÎË. ¶ÚÔÛˆÈο ÙÔÓ ÚÔÙÈÌÒ ¤ÙÛÈ ·fi οÙÈ ÛÈÁ·ÓÔ··‰È¤˜ ÓÂfiÏÔ˘ÙÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÌˉÂÓÈο ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÙÚÈÁ˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î¿ÓÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ Â›‰Ô˘˜ Ï·ÌÔÁÈ¿, ÏÂËÏ·ÙÒÓÙ·˜ Î·È ÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ·fi ÙË Ì¿Ûη ÙÔ˘ ηıˆÛÚ¤ÂÈ. ÕÏψÛÙ ÁÈ· Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÌÈÏ¿ÌÂ Î·È fi¯È ÁÈ· ηÙ˯ËÙÈÎfi... ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ·¤‰ÂÈÍ ˆ˜ η٤¯ÂÈ Î·È ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· ÌÈ· ¯·Ú¿, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Â-

ÎÔ‡ ÓÔÛ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο Ì ¿ÏϘ ÂÈ‚Ï·‚›˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Û˘Ó‹ıÂȘ, fiˆ˜ Ë Î·Î‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, Ë Î·Ù¿ıÏÈ„Ë Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘. “∞˘Ù‹ Ë ¤Ú¢ӷ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÏÈfi ÚËÙfi “Ë ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ ÛÎÔÙÒÓÂÈ” , ϤÂÈ Ô ™Ù›‚ÂÓ ÃfiÏÁÎÂ˚Ù, Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ π·ÙÚÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜, Ô˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ÙË ÌÂϤÙË. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË Annals of Internal Medicine, Î·È ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ÌÂϤÙË Û¯Â‰fiÓ 7.100 μÚÂÙ·ÓÒÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Â› 11 ¯ÚfiÓÈ·.

¶·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÁÈ· Ù· ηÙÔÈΛ‰È¿ ÙÔ˘˜ ªÔÚ› ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÙ·ÌȇÛÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹, Ó· ·Ó·‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ¿ÏÏ· ÂÚÈÙÙ¿ ¤ÍÔ‰·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ηÙÔÈΛ‰È¿ ÙÔ˘˜ ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÔÙ¤, Û‡Ìʈӷ Ì Ӥ· ¤Ú¢ӷ. ∞fi ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ̤¯ÚÈ ÙȘ ÂȉÈΤ˜, Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜, ÙȘ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È·, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ˙ˆ‹˜

ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤Ó˜ Ì ÔÈfiÙËÙ·. ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ·Ú¿·È ÎÈÓ‰˘Ó‡ÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. √È ÏfiÁÔÈ ÔÏÏÔ› Î·È ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙÔ›, ÛÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ··Í›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤ÛÙˆ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ (·Ó ¤ÙÛÈ ·Ú¤ÛÂÈ Û οÔÈÔ˘˜ Ó· ϤÓÂ) ª¤Ô˘. ∫¿ÓÙ ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË; ª¤¯ÚÈ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ê¤Ô˘‰Ô ›¯Â ηٷÓÙ‹ÛÂÈ... ∞Ó Ô ª¤Ô˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı›, ·˜ ÙÔÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ÌÔÚ›. ΔÔ Î‡Îψ̷ Î·È ÁÂÓÈο ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÓÔÛ›. ™˘ÌʤÚÔÓÙ·, ȉÈÔÙÚÔ›Â˜ Î·È ÂÓ›ÔÙ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ·‰È·ÊÔÚ›·, ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈϤÍÂÈ Û οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ·ıÏËÙÈÛÌfi. ¶Ò˜ ¿ÏψÛÙ fiÙ·Ó Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Û fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ÂΉԯ¤˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔÓ Ì ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ¢ÏÔÁ›Â˜ Ù˙fiÁÔ. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÔÎÚÈÛ›· Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÚÔÛٷۛ˜ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù·¿ÙËÛË ËıÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· (ηۤÙ˜... ÛÂÓ·Úȷ΋ ÔÓÔÌ·Û›·) ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÏψÛÙ ے ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ‚fiÏ„·Ó οÔÈÔ˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚÌ‹ ˙ËÙÔ‡Û·Ó... ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¤ÚıÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¤ÙÛÈ Í·ÊÓÈο Ó· Ù·Ú¿ÍÂÈ Ù· ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ÓÂÚ¿, Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ - ÙÈ ÓÙÚÔ‹ - Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù· Á˘·ÏÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÁÂÓÈο, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ‹Û˘¯Ô. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘Ù‹ Ë ÎÔ‡ÊÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÌÈ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ηٷʤÚÓÂÈ fï˜ Î·È Î·ÂÏÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ù›ÔÙ·... ¶Èı·ÓfiÓ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ (;) ÙÔ˘ ª¤Ô˘ Ó· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ Ó· ¯·˚‰Â‡ÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÊÂÏÏÔ‡˜ Ó· ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÊÈ¿ÏË. ªÈ· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ· ·fi ·˘Ù‹ Î·È ÌfiÓÔ ÙËÓ ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Û· ηٿ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÌÂÚ›‰·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÙËÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó. ÿ۷Ì ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ Í¯¿Û·ÌÂ... ∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰··Ó‹ıËÎ·Ó ¿ÛÎÔ· ÁÈ· ÎÔÚ‡Ó˜ Î·È ¿¯ÚËÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÏÔÁÔ‰fiÙËÛÂ... ∫ÔÓÙÂ‡Ô˘Ó Ó· ¿Ó ʷÓÙ¿ÚÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛÂ Ô ·Ù¤ÏÂȈÙÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, Î·È ¤Ú· ‚Ú¤¯ÂÈ... ∞ÚΛ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη Î·È Ô ‡ÓÔ˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ¤ÍˆıÂÓ Ì·ÚÙ˘Ú›·, ÁÈ·Ù› Û›ÁÔ˘Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÛȈËÚ‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ÂÈı˘Ì› ÙÔ Î·Ïfi, ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô, ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË Î·È Ô˘ fï˜ ·Ë‰È·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› Î·È Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó, ¤¯ÂÈ ·ÔÙÚ·‚˯Ù› ·fi Ù· ÎÔÈÓ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fï˜, Û ·Ó·ÌÔÓ‹...”.

ηÙÔÈÎȉ›ˆÓ Î·È Ù· ¿ÚÙÈ, ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ ÙÔ Î·ÙÔÈΛ‰Èfi ÙÔ˘˜. ¶ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 2% ¤ˆ˜ 5% ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î·ÙÔÈÎȉ›ˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ífi‰Â„·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ηÙÔÈΛ‰È¿ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· ∫·ÙÔÈΛ‰È· (APPA). ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎȉ›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ÙÔ 16% ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÛÎ‡ÏˆÓ Î·È ÙÔ 13% ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Á¿ÙˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ Ë È·ÙÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 73 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÛÙȘ ∏¶∞ -‹ ۯ‰fiÓ Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡- ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηÙÔÈΛ‰È·, ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ- ΢ڛˆ˜ Û·ÏÔ˘˜ Î·È Á¿Ù˜. √È È‰ÈÔÎً٘ ηÙÔÈÎȉ›ˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ‰··Ó‹ÛÔ˘Ó 12.2 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2011, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛfi ‹Ù·Ó 11 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· 8.2 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™·˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó Ù· ·˘Í·ÓfiÌÂÓ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÏËÛÙÂÈÒÓ Î·È ‰È·Úڋ͈Ó; °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“º˘ÛÈο Î·È Ì ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó. Œ¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ Ó· ÙËÏÂʈӋÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· οÔÈ· ‰È¿ÚÚËÍË Î·È Ó· ÌËÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¤ÁηÈÚ·. °È· Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÍËı› Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË” .

¢‹ÌÔ˜ μ·Ù›‰Ë˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“ŸÏÔÈ Ì·˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡ÌÂ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ï‡ÛË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ·˘Ùfi Û·Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô. ∏ χÛË Â›Ó·È Ì›·. ¶·È‰Â›· Î·È Ê˘ÛÈο fi¯È ·˘Ù‹ Ë ·È‰Â›· Ô˘ ·ÔÎÙ¿Ù·È Ì¤Û· ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ” .

÷ڿϷÌÔ˜ ∞‚‰›ÎÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“°›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â› ηÓ›˜; £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ·È‰Â›·, ÙfiÛÔ ·˘Ù‹ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, fiÛÔ Î·È ·˘Ù‹ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Ì·ıËÙ‹˜

“∞ÓËÛ˘¯Ô‡ÌÂ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Î·Ù·Ê‡ÁÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ∞Ó ‰ÂÓ Î·Ù·ÔÏÂÌËı› Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ›” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

™ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ΔË Ê‡Ù¢ÛË Áη˙fiÓ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÁÔÓ›˜. √È ›‰ÈÔÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, Ù· ÔÔ›· ηٷÎχ˙Ô˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÔ ¯ÒÚÔ È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Ó¤Ô˘Ó ÙË ÛÎfiÓË ·fi ÙÔ ¯ÒÌ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. £ÂˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÙËÓ ϤÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË Ï‡ÛË ÙË Ê‡Ù¢ÛË Áη˙fiÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ÌÈÎÚ¿ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ¯ˆÚ›˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤Ó˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ˆ˜ ηχÙÂÚÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ ¯ÒÌ·, ·Í›˙ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, Ì Áη˙fiÓ. μ.∫.

∞‰È¤ÍÔ‰Ô˜...

∂·›Ù˘, ·ÈÙ›· ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ §·Ú›Û˘ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ì ÙÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ÎÈÓ‹ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ‰È¿˙ˆÌ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· “Ê·Ó¿ÚÈ·” Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡Â·fiψ˜, ¤Ó·˜ ·Ó¿ËÚÔ˜ Â·›Ù˘ Û ηÚÔÙÛ¿ÎÈ, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙËÓ fiÏË. √ π˘, ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔÓ ·ÔʇÁÂÈ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ï›ÁÔ ‰ÂÍÈ¿, ¤ÁÈÓ ÚfiÍÂÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ψڛ‰· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ¿ÏÏÔ πÃ. √ ˘·›ÙÈÔ˜ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÂÍ‹Ïı ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÓÓÔ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ô˘ ›¯Â ¯Ù˘‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ·Ó¿ËÚÔ˜ Â·›Ù˘ Ì ÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ... √ ‚ÔÏÈÒÙ˘ Ô‰ËÁfi˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ˘˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ Â·›Ù˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ÚÔ‡¯·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÈÛÙ¤„ÂÈ, fiÙÈ ¤·ı ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˙ËÌÈ¿, ·fi ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ›¯Â ‚ÔËı‹ÛÂÈ... ¢∏ª√.™.

√‡Ù ÓÂÚfi...

°ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ú¿ÓÔÁÏÔ˘

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

Δ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ÌÔÙ›ÏȘ ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ∫∞¶∏ Ù˘ Ô‰Ô‡ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. “ª·˜ ϤÓ ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÓÂÚfi Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÊÙ·›ÂÈ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜” Ì·˜ › ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ∂›Û˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ∫∞¶∏ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ï›ÁÔÈ ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ. ∂›Ó·È Ë Ô‰fi˜ ∫ÈÏΛ˜... ¯·Ì¤ÓË ‚·ıÈ¿ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ (¯Ù˜-ÚÔ¯Ù¤˜ ‰ËÏ·‰‹) ˘‹Ú¯Â Ô Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ˙ËÙÈ¿ÓˆÓ. ∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÏÔÈfiÓ (ÁÈ· Ó· Ìԇ̠ÛÙÔ ı¤Ì· Ì·˜) Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ΔRΔ, Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ...οıÔ‰Ô ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ¿ÏÏ·ÍÂ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ηı¿ÚÈÛÂ Î·È ÔÈ ...ηٷÏË„›Â˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ¯¿ÚÈÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÌÈ·˜ „‡ÙÈ΢ ·ÓÙ›Ï˄˘, ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·Î·Ò˜ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÙ·Ó Û ·˘Ùfi ÂÌϤÎÔÓÙ·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜, ¤Ú·Û Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú·. ª·˜ ‚ÔχÂÈ ›Ûˆ˜, Ë „¢‰·›ÛıËÛË, ˆ˜ Ô ·ÚfiÛÌÂÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ ͤÓÔ˜ ı· ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙfiÛÔ Ôχ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ - ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ Ê˘ÛÈο - Ô˘ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Í·Ó·¤ÚıÂÈ... ŒÙÛÈ Ì·˜ Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ·ÊÔ‡ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ...

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

√È ·Ó·ÏËÚÒÛÂȘ

√È ÂÈÙÒÛÂȘ

¶ÂÚ›Ô˘ 2,5 ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·¤ÌÂÈÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÎfiÌË ÛÙ· §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ‰ÂÓ ¿ÚıËÎ·Ó ÔÈ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ. ∫¿ˆ˜ ÈÔ ˙ÂÛÙ¿ ÙÔ Â›‰Â ÙÔ ı¤Ì· ʤÙÔ˜ Ë ÙÔÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ˆ˜ ı· ÚÔÙ·ı› Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì›· ÒÚ· ÂÈϤÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜ ηٿÏË„Ë. ÕÓÙÂ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, fiÛ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È, ‰‡Ô, ÙÚÂȘ;

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. Õ‰ÂȘ ÙÔ˘ 2010 ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ¿ÚÔ˘Ó, Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ÂÓÒ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙË Ê‡Ï·ÍË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·ÔχÛˆÓ. ΔÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Î·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ. ∫·È Ô‡ ›̷ÛÙ ·ÎfiÌË...

º.™.

∫∞Δ. Δ∞™

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

¡¤Â˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ¯ı˜ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ “ªÂ ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Î·È Ó¤· ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Û˘Ó¯›ÛıËÎÂ Î·È ¯ı¤˜ Ë Î·ÎÔηÈÚ›· ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙ· ÿÓÈ· ¤ÊÙ·Û ٷ 1520 ÂηÙÔÛÙ¿, ÂÓÒ ÙȘ Úˆ˚Ó¤˜ ÒÚ˜ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞ÏÈÎfiÂÙÚ· ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ˘ÎÓ‹ ÔÌ›¯ÏË Ô˘ ÂÚÈfiÚÈ˙ ÙËÓ ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î˘Ì¿ÓıËΠÁ‡Úˆ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó” . ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÏËı˘ÛÌÔ‡ “∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÁÈ· οı ¤ÏÏËÓ· Î·È ÁÈ· οı ͤÓÔ Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™˘ÓÂÒ˜ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) fiÏÔÈ ÔÈ ·ÔÁÚ·ÊfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó οÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ ˘‡ı˘ÓÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÙÔ˘ Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ·ÔÁڷʤ·˜” . μÚ·‚›· Û ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ Ù¢ÙÏÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ƒ¿ÏÏ˘ ·Ô‰¤¯ıËΠÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ˙·¯¿Úˆ˜ Ó· ·ÔÓ›ÌÂÈ ‚Ú·‚›· Û ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ Ù¢ÙÏÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ∏ ‚Ú¿‚¢ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 1.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ¶Ï·Ù¤ˆ˜.

º.™.

6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1981

∏ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ˙·¯¿Úˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ‰È¤ıÂÛ 5.000.000 ‰Ú¯. £· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó 325 Ù¢ÙÏÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘” . √È ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÛÙÔ °ÂˆÔÓÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ “™ÙȘ 28/3/81 ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙÔ‡ °ÂˆÚÁ›·˜ ¤ÁÈÓÂ Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÔÈ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÔÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙË ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ı. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿. ªÂÙ¿ ¤ÁÈÓÂ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔÓ Ù·Ì›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶Ú. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ °ÂˆÚÁ›·˜” .

·ÚÁ¿ ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ηٷ·‡Ûˆ˜ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ÏÈ‚·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·ÊÔ‡ fï˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ “ÙÈ̈ڛ·” Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ fiψ˜ ∑·¯Ï¤, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ù˘ μËÚ˘ÙÙÔ‡” .

√È ™‡ÚÈÔÈ ‚ÔÌ‚¿Ú‰ÈÛ·Ó ·ÓËÏÂÒ˜ Â› ÂÓ‹ÓÙ· ÒÚ˜ ÏÈ‚·ÓÈ΋ fiÏË “√È Û˘ÚȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·Ô‰¤¯ıËÛ·Ó ÙÂÏÈÎÒ˜,

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔ “ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈӔ . ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... Ë “ÕÓÓÈ” , ÁÓˆÛÙfi ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÙÔ˘ ªÚfiÓÙÁÔ˘Â˚ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Ù·ÈÓ›· οÓÂÈ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ù˘ ˆ˜ ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔ NBC. ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞ÊÚÈ΋, ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› η-

Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∞ÓÙ›˜ ∞Ì¤Ì·, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∞ÈıÈÔ›·˜. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... Âı·›ÓÂÈ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Ô ƒÒÛÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘ πÁÎfiÚ ™ÙÚ·‚›ÓÛÎÈ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÙÔ πÚ¿Î ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ™∞ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TETAPTH 6 A¶PI§I√À 2011

ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ¤È·Û ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ

™Â «ÙÚ‡·»1,1 ‰ÈÛ. ÛÎfiÓÙ·„Â Ë ÙÚfiÈη ∞£∏¡∞ 5.

∞£∏¡∞ 5.

∫·Ù¿ 40 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÌË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‹ 14% Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó¿Ï˘Û˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ηٷı¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ™ÙËÓ ÌÂϤÙË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ 2011 Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ËÈfiÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi, ÂÓÒ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ı· Â·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÚÔ˜ ÙË Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË Ù¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2012. ∞fi Ù· ÂÚ›Ô˘ 40 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ ÙÔ 2010, Ù· 34 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂͤÚÂ˘Û·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ ÔÈ ȤÛÂȘ ·Ì‚χÓıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Û ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜: Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ë Â›ÙˆÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ¿ÌÂÛ· ÌÂÙÚ‹ÛÈÌË (.¯. ÂÎÚÔ‹ ηٷı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi) Î·È Û ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Â ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ·ÏÏ¿ Ó· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ Û ¿ÏϘ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ì ÙËÓ ·ÔÙ·ÌÈ¢ÙÈ΋, Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÚ·Ù¿ ·˘ÍË̤ÓÔ Â›Â‰Ô Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Ï.¯. ÏfiÁˆ ·˘ÍË̤Ó˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜). √È ˘„ËϤ˜ ÂÎÚÔ¤˜ ηٷı¤ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-πÔ˘Ï›Ô˘ 2010 ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· ·ÈÙ›· Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ηٷıÂÙÈ΋˜ ‚¿Û˘.

∏ ·‰˘Ó·Ì›· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ÙˆÙÈ΋˜ Ù¿Û˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ È‰›ÔȘ fiÌÌ·ÛÈ ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÙÚ‡·˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Û ÂÚ›Ô˘ 1,1 Ì 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. “∫·È ÛÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ˘ÛÙ¤ÚËÛË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·”, ‰‹ÏˆÓ ¯ı˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ¡∂Δ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 10% ÙÔ 2010, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈο ¯·ÚÙÈ¿ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ∏ Ï‹„Ë “ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ” ÂÚ›Ô˘ 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ·fiÎÏÈÛ˘ ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ·fi ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÎ ÙˆÓ ˆÓ ԢΠ¿Ó¢. ™Â ·˘Ù¿ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ 23,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2015, Ô˘ ı· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈο ηٿ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

“§fiÁˆ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛˆӔ ∏ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ηٿ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ·ÓÂ›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏÂÁ› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞ÚÌfi‰ÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ηıÒ˜ ·fi ÙȘ 18 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜, ÂÓÒ ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÈÛÚÔ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ Δ¤ÏÔ˘˜

∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ 2009 Î·È ÙÔÓ ºfiÚÔ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ 2009-2010. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤ÊÙÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙ· ÙÂψÓ›·, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ıÔÏ‹ ÂÈÎfiÓ·, Ì ·˘Í‹ÛÂȘ ‹ ÌÂÈÒÛÂȘ ηٿ ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Û ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ηÓ¿ Î·È ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ (ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹) Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÛÂÏ¿ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ 6 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÙÂψÓ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (∂’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ™Ù’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ, ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ∂ÏÂÁÎÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ΔÂψÓ›ˆÓ). ∞‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÚÈԉ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ηıÒ˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› Ì ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. °È· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÂÎÙÂÓ›˜ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÂÓÙfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ΢ڛˆ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Î·ÓÈÎÒÓ.

ªÂ›ˆÛË Î·Ù¿ 40 ‰ÈÛ. ÛÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ 2010

ÙË Ì¤ÁÎÂÓË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ì‹Î ¿ÏÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ù· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ̤ÙÚ· ÙÔ˘ 2011 ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ “ÙÚ‡·” ÛÙ· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, Ô˘ ·Ê›¯ıËΠ¯ı˜ (ÚÔ¯ı¤˜) ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¤È·Û ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› Û˘ÏϤÁÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ Î·È Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘.

μ¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· «Ú‡ıÌÈÛË» ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎo‡ ¯Ú¤Ô˘˜

¡¤· «˘Ú¿» ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ÚÈÙÈ΋ ·Û΋ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ∞£∏¡∞, 5.

∞ÏÏË Ì›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ¿ÏÏË Ì›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÎÚÈÙÈ΋ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‚Ú¤ıËΠӈڛÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫Δ∂ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓ Á¤ÓÂÈ, ÁÈ· ÙËÓ

¢∏ª√™π∂À™∂π™ π™√§√°π™ªø¡ ™Δ∏

£

°π∞ Δ∏¡ À¶∂À£À¡∏, ∂°∫Àƒ∏ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫∏ ¢∏ª√™π∂À™∏ Δ√À π™√§√°π™ª√À ™∞™, ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ ™Δ√ Δ∏§. 24210 23303 ‹ ÛÙ›ÏÙ ̷˜ e-mail ÛÙÔ: pub@e-thessalia.gr.

‰È΋ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈ΋, ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 2012-2015, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ΔÔ ¯ÔÚfi ¤Û˘ÚÂ Î·È ¿ÏÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î. μ¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÛÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ·ÊfiÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›¯Â ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ó¤ˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ›Â: “√ÏÔ Ï¤Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ¿ÚÔ˘Ì Ӥ· ̤ÙÚ· Î·È fiÏÔ Ù· ·›ÚÓÔ˘ÌÂ, ÙÂÏÈο. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋”. ¶¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· “Ú‡ıÌÈÛË” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎo‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ηıÒ˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, ·fi ÙÔ 2013 ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ (orderly default). O Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ·Ó¿ÁÎË. ∫ÚÈÙÈ΋ ‰¤¯ıËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ

ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÙȘ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎÂ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ë Î. ¡¿ÓÙÈ· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ›ÛÂÈ Î·È fiÙÈ ˆ˜ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÙÔ ¶∞™√∫ ›¯Â οÓÂÈ ÛËÌ·›· ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ ·Ú›¯Â ˆ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙ· Î·È ÙÒÚ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ.

∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙË ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ “‰È·ÎÈÓÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ fiÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó”, ¤Î·Ó ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. º. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ “Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Î·È ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ÓÈÚ‚¿Ó·”! ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Âȯ›ÚËÛ ӷ ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Â-

ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ fiÙÈ “Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ”. “Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ ÙȘ ʈӤ˜ ·fi ÙȘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜, ‰ÂÓ ·Ú·‰Ôı‹Î·ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ı· ·Ú·‰ÔıÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο ‰Â Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÁÈ· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·, › fiÙÈ “ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌË Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ÊÈÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

T∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

⁄ÊÂÛË, ·ÓÂÚÁ›·, ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, ·‡ÍËÛË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ‰ÈÔÁÎÒÓÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

10 ‰ÈÛ. ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙ· Δ·Ì›·! √ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· Ì›ˆÛË Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ∞£∏¡∞, 5.

ÔÎ·Ï˘ÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÎÚˆ˜ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ÁÈ· ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Û ¤ÛÔ‰·. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ π∫∞ ı· ¯¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2011, 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÁÈ· οı ÌÈ· ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰· ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙÔ π∫∞ ¯¿ÓÂÈ 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

√ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 5,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÚÔ˜ ÙÔÓ √∞∂∂ Ù· 3,9 ‰È˜ Î·È ÚÔ˜ Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù·Ì›· ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ 33% ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ™ÙÔ 36% Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂, Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ π∫∞ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÙÔ 27% ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÔÈ ‰·¿Ó˜ Û˘Óٿ͈˜ ηٿ 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, fi¯È ·fi ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ¶ÚÔ¤‚Ï„ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ ʤÙÔ˜ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Ì ˘ÔÏÔÁÈṲ̂ÓÔ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ ·˘Ùfi ÎfiÛÙÔ˜, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ‡ÊÂÛË, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ·Ô‚·›ÓÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ. ∫¿ı ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰· ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ηٿ 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ π∫∞, ‹ 450 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ì ٷ ÂȉfiÌ·Ù·, ÂÓÒ Ì›· ÌÔÓ¿‰· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ π∫∞ ÂÚ›Ô˘ 115 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù˘¯fiÓ Ì›ˆÛË (·Ó Â¤ÏıÂÈ) ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Î·Ù¿ 6%, ı· ÂÈʤÚÂÈ ÙÒÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙÔ π∫∞ ·fi ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ηٿ 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ì¤Û· ÛÙÔ 2011.

“¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ∞£∏¡∞, 5.

™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ 25%, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌÂȈı› ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÛÙÔ 12%, fiÙ·Ó ÌfiÓÔÓ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Ë Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ÕÏÏ· ̤ÙÚ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ Â›Ó·È Ë Î¿ÚÙ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ˘„ËÏ‹ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·, ̤ÙÚÔ Ô˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٿ 10%, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ “ÂÚÁfiÛËÌÔ˘” Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÊÔÚ¿ 250.000 ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÔÈÎfiÛÈÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÂÚÁ¿Ù˜ Á˘. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 1,77 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010 ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ › ·ÎfiÌË fiÙÈ ·fi ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÚԤ΢„·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÈÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ∂∫∞™. ∏ ·Ú·ÓÔÌ›· ÔÊÂÈ›ÏÂÙ·È Â›Ù ÛÙË ÌË ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Û‡ÓÙ·Í˘, ›Ù ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Â›ÛÚ·ÍË Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û‡ÓÙ·Í˘ ÂÍ È‰›ˆÓ ηٷ‚ÔÏÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ·Ú·¯ÒÚËÛË

(.¯. ¯ËÚ›·). ŸÌˆ˜, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ, ÔÌÔÏfiÁËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ¿Ú· Î·È ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÂÓÒ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÍÂÂÚÓ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. “√‡ÙÂ Ô ∞ª∫∞ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›, Ô‡Ù ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ·Ú¯Â›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ‹ ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜”, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯı› ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ Ì ·fiÏ˘ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ÙȘ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √∞∂∂, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ √°∞, ÎÈ fï˜ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ÌfiÏȘ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ ∏Ï›·˜ ∫ÈΛÏÈ·˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ˘ÔÏfiÁÈÛ fiÙÈ ·fi Ù· 25-

°. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: £· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ··Ú¤ÁÎÏÈÙ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ∞£∏¡∞, 5.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ

˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ “Ï¿ıË Î·È ·ÛÙÔ¯›Â˜ Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Á›ÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·”, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊfiÚÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ“Û ÛÂÈÚ‹Ó˜ ηٷÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›·˜” Ô˘ “‰ÂÓ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √È ¿ÏÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È

¡¤Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ ˙‹ÙËÛÂ Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó

‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È Û ·‰È¤ÍÔ‰·” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È Û ÌÈ· ÎÔÌ‚È΋ ÛÙÈÁÌ‹ fiÔ˘ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Â‡ÎÔϘ χÛÂȘ”, ÚfiÛıÂÛÂ. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·ÚÔÌÔ›·Û ÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó Ì·Ú·ıÒÓÈÔ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ‰Ô̤˜

ÓÔÔÙÚÔ›Â˜, ÎÚ¿ÙÔ˜, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ. ŒÎ·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· ÂÒ‰˘ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÁÈ· ı˘Û›Â˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È “¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·ÈÍ·Ó”. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ‡ÊÂÛË ÙÔ 2010.

30 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÚ›Ô˘ 300.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÚÁ·Û›·˜ 60.000 ·Ó¤ÚÁˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏˆÓ 55.000 ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ì ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À, ηıËÁËÙ‹˜ ™¿‚‚·˜ ƒÔÌfiÏ˘ ÛËÌ›ˆÛÂ, fiÙÈ ·fi ÙÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘, ·ÏÏ¿ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ fiÚˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ‹ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹ ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ·fi ÙÔ 2020 ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ı· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì›· Ì·˙È΋ Á‹Ú·ÓÛË. Δ¤ÏÔ˜, Ë ˘ԉȢı‡ÓÙÚÈ· ªÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¢¿ÊÓË ¡ÈÎÔÏ›ÙÛ· Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ë ÂÓ‰ÔÂȯÂÈÚËÛȷ΋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÙˆÓ “27”, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Î·ÈÓÔÙÔÌ›·.

£∂Δπ∫√™ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ (¢¡Δ) ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó. “ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ™›ÁÎÂÏ, Ô˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰‹ıÂÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ó· ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Ù˘. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÙfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ì›· ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ∂˘ÚÒË ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ › fiÙÈ ÌÈ· Èı·Ó‹ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰ÂÓ ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Ú›˙· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰fiıËΠÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™Â fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô °¿ÏÏÔ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ › fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‹Ù·Ó ¿ÓÈÛË Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ·˘Ùfi Â¤ÊÂÚÂ Î·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ ·fi ÂΛ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ™ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙË Siemens ∞£∏¡∞, 5.

ÀÔ‚Ï‹ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚfiÙ·ÛË 84 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ∑›ÌÂÓ˜. ΔËÓ ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, º. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ, ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÚÒÙÔÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ™‹Ê˘ μ·Ï˘Ú¿Î˘ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ Û˘ÌÔÏ›Ù¢Û˘. ∑ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ¿ÚıÚ· 148 ·Ú. 3 Î·È 137 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ˘fiıÂÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi 30 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜.

«Ÿ¯È» ·fi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞.¶ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ∞£∏¡∞, 5.

ªÂ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰ڛ·Û ۋÌÂÚ· (¯ı˜), fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ú·ÛÙ› Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ Δ¤ÓÙ˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘.™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚfiÛÎÏËÛË ·ˇı˘ÓÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ ·Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·È ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·.ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·Ú¤ÛÙË Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜.

TETAPTH 6 A¶PI§I√À 2011

°È· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÏÁËÛ›· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ› Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢

™·Ì·Ú¿˜ ηٿ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ™ÎÏËÚ‹ «ÁÏÒÛÛ·» ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ›ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∞£∏¡∞ 5.

°

È· ·Ó¿ÏÁËÙË ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡. ¢. Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, Û ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡. ¢., Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂÒÓ ÙÔ˘ Û ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ μ’ ∞ıËÓÒÓ, fiÔ˘ Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÂÏ›˙ÂÈ Û ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ Ù˘ Ì ·È¯Ì‹ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋ ÚËÙÔÚÈ΋, Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ›ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜.

“¢ÂÓ Ì·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙ· Ì·Á·˙È¿. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ Î·È ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÙÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Â› ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¿ÏÁËÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. ∂¯ÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ‚·ı‡Ù·Ù· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ÛÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¿ÎÔ˘Û ηٷӷψ٤˜ Î·È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ó· ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ·Ú¿ÔÓ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ 25% ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÏԢΤÙÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿, fiÙÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÙÔ ¶∞.™√.∫ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ›¯·Ó ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙfiÛÔ Ô Ó˘Ó ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, fiÛÔ Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. “∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰Ô‡Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿”, ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ›¯Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ì ¤Ó· ÎÚÂÔÒÏË ¿ÎÔ˘Û ӷ

ÙÔ˘ ϤÂÈ: “¡· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ù· ¤ÎÏ„·Ó”. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ı‡ÌÈÛ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ fiÏˆÓ fiÛˆÓ ·Ó¤Ï·‚·Ó ΢‚ÂÚÓËÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ· ·fi ÙÔ 1974 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÂÂÎÙ·ı› Ô ¤-

ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ¤‰ˆÛÂ Î·È ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ “Á·Ï¿˙È·˜” ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ë ¡. ¢. ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÂÙ·È, fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ú¿و̷, Î·È ‰‹Ì¢ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡, ÌÈ· ı¤ÛË Ô˘ ›¯Â ÂÎÊÚ¿-

ÛÂÈ ÚÒÙÔ˜ Â‰Ò Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞.™√.∫ Î·È ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ∞. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘. ∂›Û˘, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜. “ΔÒÚ· Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ¶¿Û¯· Ô Î·ı¤Ó·˜ ·˜ ÍÔ‰¤„ÂÈ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘. ¡· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜, ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿”, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi fiÏÔ˘˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¿ÁȘ ̤Ú˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó Û‡ÌÓÔÈ·, ·ÓıÚˆÈ¿, ·Á¿Ë Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, fiˆ˜ ›Â, ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÙÔÓ ¿ÚÚˆÛÙÔ, ÙÔÓ ÊÙˆ¯fi, ÙÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ¡. ¢. ÂÓfi„ÂÈ Î·È Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ù˘ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ◊‰Ë ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔÌÂ¿Ú¯Ë √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. ÃÚ. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú· Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ: “ ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ì ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ “‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ”ÙÈ̈Ú› ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· “ÏÔ˘Î¤Ù·” ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙË ‰ÈfiÁΈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜”.

∞fi ÙÔÓ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ

™ÙË μÔ˘Ï‹ Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È· ∞£∏¡∞ 5.

™ÙË μÔ˘Ï‹ ‰È·‚›‚·ÛÂ Ô ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫·ÙÛÈÚ҉˘, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ‰‡Ô ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Î. ∫·ÙÛÈÚ҉˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡Ó˜ ÙÔ‡ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÙfiÙ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ Û˘Ó·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ Ó·˘‹ÁËÛ˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ù‡Ô˘ 214 Û ÁÂÚÌ·ÓÈο Ó·˘ËÁ›· Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· HDW/Ferrostaal.

∂›Û˘, ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ¿ÏÏˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ù‡Ô˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ ÛÙËÓ ›‰È· ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, fiˆ˜ Â›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÔʤÏÔ˘˜. √È ‰‡Ô ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ 1998-2002 Î·È 2002-2009. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡Ó˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ›¯·Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚËÙÚÒÓ.

™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜

¶¿Óˆ ·fi 23.000 ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∞£∏¡∞ 5.

∂ÓÒÈÔÓ ·‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰ÈηÛÙ¤˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ ¤ÙÛÈ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰Èη›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ fiˆ˜ Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· Á›ÓÂÈ, ÂÓÒ Û˘Ó¤ÎÏÈÓ·Ó ÛÙÔ fiÙÈ ÌfiÓÔÓ Ô ıÂÛÌÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ù˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù∂ Î. ¶. ¶ÈÎڷ̤ÓÔ˜, ÔÈ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÎÎ. º. ∞ÚÓ·Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, °. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞ı. ƒ¿ÓÙÔ˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂’ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΢ڛ· ∞ÁÁÂÏÈ΋ £ÂÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙÔȯ›· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ. Ÿˆ˜ ÂÈÒıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ Î·È Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘”, ÂÓÒ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠfiÙÈ “¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ

ÔÏ˘ÓÔÌ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÔÏÂÌËı›”. ª¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙËΠfiÙÈ “Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ϤÔÓ Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ ʤÙÔ˜ ÌfiÓÔ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó 10.500 ·ÈÙ‹ÛÂȘ, οÙÈ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·: ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÌÓËÌfiÓÈÔ ÎÏ.”. ∂ÈÛËÌ¿ÓıËΠÂ›Û˘ fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ˘‹ÚÍ ·Ô¯ÒÚËÛË 12 ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ™Ù∂ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 23.000. Ÿˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∞ÚÓ·Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÍÂʇÁÂÈ”, ÂÓÒ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚ› ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ”, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÌÂÏÂÙËı› ÂÍ ·Ú¯‹˜ Ë Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ™Ù∂, ‰ÈfiÙÈ “·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ƒ¿ÓÙÔ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi 8.000 Ӥ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 6.000, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· “ÛÙÔΔ 32.000 ˘Ôı¤ÛˆÓ. “∞Ó ÎÏ›ۈ ÙËÓ fiÚÙ· Û Ӥ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÒ 5,5 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛˆ ÌfiÓÔ ÙÔ ÛÙÔΔ, ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

T∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

“∫·Ù·¤ÏÙ˘” ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÁÈ· Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ΤÓÙÚ· ·fi ÙÔ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË

Œ‚ÚÔ˜: ∞ηٿÏÏËϘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 5.

¢

È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ƒÔ‰fi˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Ù›ıÂÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·Ú·‚›·Û˘ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ù· ÔÔ›· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘, ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ÌË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË.

∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ÏËÍ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ μÔËıfi ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ∫‡ÎÏÔ˘ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, Î. μ. ∫·Ú‡‰Ë, ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙȘ 18 Ò˜ ÙȘ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ›¯Â ‚Á¿ÏÂÈ Î·È Ë ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ηٿ ÙË ‰È΋ Ù˘ Â›Û΄Ë. ™ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÌÂÙ›¯Â ·ÎfiÌË Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰Úfi Ù˘, Î. ∫. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â›Û΄˘ ‹Ù·Ó Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ·Û‡ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Â› ̤ÚÔ˘˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÚÔÒÓ ÛÙ· ÛËÌ›· ÂÈÛfi‰Ô˘. ΔÔ ÎÔÈÓfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¯ÂÚÛ·›ˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ, Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÌÂ

∞£∏¡∞, 5.

™∏ª∂π∞ Î·È Ù¤Ú·Ù· ›‰Â Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜

ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ¶·›‰ˆÓ ÛÙ· §Â¯·ÈÓ¿ ∏Ï›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ¤ÚıÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ηÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ÙÚÔʛ̈Ó. ΔÚfiÊÈÌÔÈ “‰¤ÓÔÓÙ·È” Û ÎÚ‚¿ÙÈ· ÎÔ˘‚Ô‡ÎÏÈ· Ì ÈÌ¿ÓÙ˜, Ù›ıÂÓÙ·È Û ηٷÛÙÔÏ‹ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù·, ‰È·›ÛÙˆÛÂ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ. ™ÙÔ fiÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ô˘-

ÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ √ÚÂÛÙÈ¿‰·˜ fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÀԉȢı˘ÓÙ‹ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘. ∂›Û˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ∞Ú-

¯‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚÈÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿-

¢¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÎÚ‚¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿!

¡¤· §¤ÚÔ˜ ÛÙ· §Â¯·ÈÓ¿... Û›· ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ Î·È Â·ÚÎÔ‡˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÂÚ›ı·Ï„˘, ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∫¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰È·‚›ˆÛË ·ÓËÏ›ÎˆÓ Ì ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ηٿ ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜.

√ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ıˆÚ› ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜: 1) ¡· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙˆÓ ÂÚÈı·ÏfiÌÂÓˆÓ, Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Â·ÚÎÔ‡˜ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙË Ï‹„Ë ÂȉÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘˜.

΢, ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ηıÒ˜ Î·È ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ∫ÔÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ˘‹ÚÍ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·, ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. ∏ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ··ÈÙ› Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ·Ó¿ÏÔÁË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. ◊‰Ë, Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È Ë ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÊÔÚ›˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ·Ó·Áη›· ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÎÚ›ÛÈÌ˘ Î·È Â›ÁÔ˘Û·˜ ·˘Ù‹˜ ηٿÛÙ·Û˘.

2) ¡· Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÙÔ‡Ó ıÂÛÌÈο Ë ·Ú¯fiÌÂÓË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÔÏfiÏ¢Ú˘, ηٿÏÏËÏ˘ Î·È ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ËÚ›· Ì ‚¿ÛË Ù· ıÂÛÌÔıÂÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. 3) ¡· ÂÁηٷÏÂÈÊı› ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÎÏÂÈÛÙ‹˜ È‰Ú˘Ì·ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ì ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·Ëڛ˜.

Ãı˜ fiÙ·Ó ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ

ŒÓÙ·ÛË Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ √Δ∞ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∑ËÙÔ‡Ó ÙË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ - ƒ·ÁÎÔ‡Û˘: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ∞£∏¡∞, 5.

ªπ∫ƒ√∂¶∂π™√¢π∞ ÛËÌÂÈÒıË-

Î·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, fiÙ·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜. ªÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. √È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘Ì¿ÚË ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Â› Ù˘ ‚·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Î. °. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ › fiÙÈ “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ

ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈ̤ÓÂÈ Ì ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ̤ۈ ∞™∂¶” . ∫ÏÂÈÛÙ‹ ‹Ù·Ó Ë ‚·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ ·fi ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ¤ˆ˜ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·.

√È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÂÙÚ¿ˆÚË

ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 11:00 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂∫∞μ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÂÓÒ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜. ¶ÔÚ›· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∂À¢∞¶. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ¶˘ÚοÏ. ∂›Û˘, ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Ã·ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË Î·È 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·Ù›· ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ (˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚ›Ô˘). ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËηÓ

ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁÂÏı› Ó¤· 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜.

™˘Ìʈӛ· ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó ÁÈ· ·¢ı›·˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ª¶∞∫√À, 5.

∂§§∞¢∞ Î·È ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó

¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ˘ÔÁڷʤ˜ ÛÙË Û˘Ìʈӛ· ·¢ı›·˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÌËı‡ÂÙ·È Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·˙¤ÚÈÎÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó. To A˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÙÔ˘ ËÁ¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ fiˆ˜ Ë ΔÔ˘ÚΛ· Î·È Ë ƒˆÛ›·. √È ÔÛfiÙËÙ˜ ·ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ë Û˘Ìʈӛ· ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËηÓ. ∞˙¤ÚÔÈ Â›ÛËÌÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ fiÙÈ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ˆÏÔ‡Ó 0,7 ‰ÈÛ. ΢‚Èο ̤ÙÚ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “ΔÔ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÌËı‡ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘ ̤ۈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞˙¤ÚÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·. ∏ Û˘Ìʈӛ· ˘ÂÁÚ¿ÊË ÌÂٷ͇ Ù˘ ·˙¤ÚÈ΢ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ SOCAR Î·È Ù˘ ¢∂¶∞. “ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi [...] ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛÔ‚·Úfi ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÙÔ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó Î·È Ì ¿ÏÏ· Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË, ηıÒ˜ ÙÔ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ∞˙¤ÚÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ·ÎfiÌË fiÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·¢ı›·˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙȘ Û˘Ìʈӛ·˜. ΔÔ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó ·Ú‹Á·Á 26,2 ‰ÈÛ. ΢‚Èο ̤ÙÚ· ·ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 2010, ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 11,2% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009. °È· ʤÙÔ˜ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· 28 ‰ÈÛ. ΢‚Èο ̤ÙÚ·. Δ· Û˘ÓÔÏÈο ·Ôı¤Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È ÛÙ· 3-5 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ·. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÎÔ›Ù·ÛÌ· ÙÔ˘ ™·¯ ¡ÙÂÓ›˙ Î·È Ë ¢∂¶∞ ·ÔÙÂÏ› ÂÙ·›ÚÔ Û ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÎÔ›Ù·ÛÌ· ·˘Ùfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. Δ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÔÈÙ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ™·¯ ¡ÙÂÓ›˙ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· 1,2 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2016 ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2017.

¡∂√ π∞Δƒ∂π√

¢Ú.

∫ø¡/¡√™ ∂. ™πøª√™

æ˘¯›·ÙÚÔ˜ ¶·È‰ÈÒÓ & ∂Ê‹‚ˆÓ - ¢È‰¿ÎÙˆÚ π·ÙÚÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ Ù˘ ¢È·Ù·Ú·¯‹˜ ∂ıÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô - ∂ÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ ∂ıÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙȘ ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ - MSc ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ - ΔÚÈÂÙ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙË °ÓˆÛÙÈ΋ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· ¢∂Ã∂Δ∞π ª∂ ƒ∞¡Δ∂μ√À 31˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 12 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) §∞ƒπ™∞ ΔËÏ.-FAX: 24130 06228 - ∫ÈÓ. 6944 788480


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

£· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘, ÂÓÒ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Ï‹ÍÔ˘Ó ‰‡Ô ̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 5.

∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂͤٷÛ˘ οı ̷ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÚÂȘ (3) ÒÚ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜: ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Î·È °Ú·ÊÈÛÙÈΤ˜ ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂͤٷÛ˘ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) ÒÚ˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ∂ÛÂÚÈÓÒÓ ∂¶∞§ (√Ì¿‰· ∞’) ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· 2 Ì·ı‹Ì·Ù· °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜: ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο π.

ÙȘ 12 ª·˝Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· η٤ÏËÍ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ø˜ ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÂͤٷÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 08:30 .Ì., ÎÔÈÓ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ËÌÂÚËÛ›ˆÓ Î·È ÂÛÂÚÈÓÒÓ §˘Î›ˆÓ. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÂͤٷÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 08.00 .Ì. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂͤٷÛ˘ οı ̷ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÚÂȘ (3) ÒÚ˜. Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓˆÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù¤ÏË πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Û ∞∂π Î·È Δ∂π ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËηÓ: ·) ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ‚) ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011 ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Á) Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ °∂§ Î·È ∂¶∞§. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: §‹ÍË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010 - 2011 ÛÙȘ 10 ª·˝Ô˘ 2011.

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ª·ıËÌ¿ÙˆÓ

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ∏ÌÂÚ‹ÛÈˆÓ Î·È ∂ÛÂÚÈÓÒÓ ∂¶∞§ (√ª∞¢∞™ ∞’) Î·È Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ∂ȉÈÎfiÙËÙ·˜ ∏ÌÂÚ‹ÛÈˆÓ Î·È ∂ÛÂÚÈÓÒÓ ∂¶∞§ (√ª∞¢∞ μ’)

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Δ¿Í˘ ∏ÌÂÚËÛ›ˆÓ Î·È ∂ÛÂÚÈÓÒÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ Î·È ∂¶∞§ (√ª∞¢∞™ μ’) ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ∂ÈÏÔÁ‹˜

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÂͤٷÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 08.00 .Ì. ÁÈ· fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ, ÙˆÓ πÛ·ÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ πÙ·ÏÈÎÒÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 16.30 Ì.Ì. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂͤٷÛ˘ ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·: - ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ Î·È Ù˘ ∞ÚÌÔÓ›·˜ Â›Ó·È ÙÚÂȘ (3) ÒÚ˜, - ÙˆÓ ™¯Â‰›ˆÓ ( ∂χıÂÚÔ Î·È °Ú·ÌÌÈÎfi) Â›Ó·È ¤ÍÈ (6) ÒÚ˜, - ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ “∂§∂°Ã√™ ª√À™π∫ø¡ ∞∫√À™Δπ∫ø¡ π∫∞¡√Δ∏Δø¡” Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ›ÎÔÛÈ (20) ÏÂÙ¿. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Δ¿Í˘ ÙˆÓ ∏ÌÂÚ‹ÛÈˆÓ Î·È ∂ÛÂÚÈÓÒÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∞ÔÏ˘Ù‹ÚȘ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈÎfi Â›Â‰Ô √È ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ °’ Ù¿ÍË ÙˆÓ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ Î·È ÙË ¢’ Ù¿ÍË ÙˆÓ ÂÛÂÚÈÓÒÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 27-52011 Î·È ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ηٷÚÙ›˙ÂÈ ÙÔ Î¿ı χÎÂÈÔ ¯ˆÚÈÛÙ¿. ∞ÔÏ˘Ù‹ÚȘ Î·È Ù˘¯È·Î¤˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Δ¿Í˘ ∂¶∞§ (√ª∞¢∞™ ∞’ ∫∞π μ’) Û ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈÎfi Â›Â‰Ô √È ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ Î·È Ù˘¯È·Î¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ Î·È ÂÛÂÚÈÓÒÓ ∂¶∞§ (√ª∞¢∞ ∞’ Î·È μ’) Û Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 2-6-2011 Î·È ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ηٷÚÙ›˙ÂÈ ÙÔ Î¿ı χÎÂÈÔ ¯ˆÚÈÛÙ¿. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ Î·È Ú·ÎÙÈ΋˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· Ù· Δ.∂.º.∞.∞. √Ú›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ Î·È ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ¢ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ∂ÈÛÙ‹Ì˘ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ (Δ.∂.º.∞.∞.) ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 8-6-2011 ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 22-6-2011.

ø˜ ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÂͤٷÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 08:30 .Ì., ÎÔÈÓ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ËÌÂÚËÛ›ˆÓ Î·È ÂÛÂÚÈÓÒÓ §˘Î›ˆÓ. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÂͤٷÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 08.00 .Ì. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂͤٷÛ˘ οı ̷ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÚÂȘ (3) ÒÚ˜.

∞£∏¡∞, 5.

¢∞™∏ Î·È ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ

3.764 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¯Ú‹ÛË. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔ˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) ·fi ÙÔ À¶∂∫∞, Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË 35 ¯ÚfiÓˆÓ. ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‹‰Ë “·ÎÔÓ›˙Ô˘Ó Ù· Ì·¯·›ÚÈ·” ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÛÔ˘Ó... ‚ÚÔ¯‹. ∂ȉÈο, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û ‰·ÛÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ı¤ÛË Ì¿¯Ë˜. “™ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ, Û‚fiÌ·ÛÙ ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiψÓ, ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·’ fiÏ· Û‚fiÌ·ÛÙ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÂÌ¿˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ‰¿ÛË. £· οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ŒÛÙˆ Î·È ·ÚÁ¿, ı· ÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÈ Î·È Ô˘ Â›Ó·È ‰¿ÛÔ˜” , ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ΢ڛ· Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË.

ø˜ ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÂͤٷÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 08:30 .Ì., ÎÔÈÓ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ËÌÂÚËÛ›ˆÓ Î·È ÂÛÂÚÈÓÒÓ §˘Î›ˆÓ. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÂͤٷÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 08.00 .Ì.

™ËÌ›ˆÛË: ™ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ (Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ·fiÊÔÈÙÔÈ) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ›ӷÈ: 92.259 ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ËÌÂÚËÛ›ˆÓ °∂§ Î·È ∂¶∞§ (ÔÌ¿‰· μ’), 1.068 ÁÈ· Ù· ÂÛÂÚÈÓ¿ °∂§ Î·È ∂¶∞§ (ÔÌ¿‰· μ’), 22.010 ÁÈ· Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ∂¶∞§ (ÔÌ¿‰· ∞’) Î·È 1.133 ÁÈ· Ù· ÂÛÂÚÈÓ¿ ∂¶∞§ (ÔÌ¿‰· ∞’).

™ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· Î·È Ù˘ ¡¤·˜ Î·È ¶·Ï·È¿˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘

√È ÚÒÙÔÈ ‰·ÛÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ª¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÌËÓÔ ÁÈ· μfiÏÔ, ∏Ï›·, Œ‚ÚÔ, ∫·‚¿Ï· Î·È ¢Ú¿Ì· ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ‰·ÛÈÎfi ¯¿ÚÙË, 3.231 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¯Ú‹ÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·ÂÚÔʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ 1945 (ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÂΛӘ ÙÔ˘ 1937, 1938 Î·È 1939) Ù· ‰¿ÛË Î·È ÔÈ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‹Ù·Ó 53.206 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÛÙ· 49.975 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ 2% ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Û 27 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¶ÂÓÙ¤ÏË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 66 ¯ÚfiÓÈ· ¿ÏÏ·Í·Ó ¯Ú‹ÛË 506 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ™˘ÓÔÏÈο, Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜, ¯¿ıËÎ·Ó 3.764 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·.

“√È ‰·ÛÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ “ÔÚÈÔıÂÙԇ̠ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· ‰¿ÛË Î·È ÙȘ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ηٿ ÂÓÈ·›Ô, ÓÔÌÈο ÈÛ¯˘Úfi Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÙÚfi-

Ô” . ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ Â›Ó·È Ë Î¿ı ¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ∂ÙÛÈ fiÔÈÔ˜ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË ‹ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹

‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Û ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ú¿ÍÂˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ì›· ‰ÂηÂÙ›·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚÂȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÌfiÓÈ̘ ηÙÔÈ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ¢·ÛÔÏfiÁˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψÓ, Î. ¡. ªfiηÚ˘, ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ “μ‹Ì· on line” fiÙÈ “‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·ÌÈ¿ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰¿ÛË Î·È ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. £· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È fiˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ Û ‰·ÛÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÎÙ¿ÛÂȘ” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηÙ‰·Ê›ÛÂȘ ·˘-

ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Û ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ‰·ÛÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙȘ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ ÂÓÙfi˜ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηٷÚÙ›˙ÔÓÙ·È 113 ‰·ÛÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 64 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ıÂÒÚËÛ˘. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ˘ÚfiÏËÎÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÙËÓ ¶¿ÚÓËı·. ª¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÌËÓÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ‰·ÛÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ∏Ï›·˜, ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘, Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜ Î·È Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÂΛÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿, ÙË ¢ÚÔÛÈ¿, ÙË ™Ù·Ì¿Ù· Î·È ÙË º˘Ï‹. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ 330 ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ›¯Â ηٷÚÙ›ÛÂÈ ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÚÈÓ ·fi ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢·ÛÈÎÒÓ Ã·ÚÙÒÓ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ 6,5% ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÚÈÓ ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§πOY 2011

√ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÚ¿Â˙·˜, fiˆ˜ ·Ó·Ï‡ıËΠ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ - Û˘ÁÁڷʤ· ª·ÚÎ ƒÔ˜

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

“∏ “Goldman Sachs” ¤ÎÏ„ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∫. ™ËÌ›ÙË”

∞£∏¡∞, 5.

¶Ò˜ ¤ÊÙ·Û ӷ ‰ÈÔÈΛ ÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›·

Ã

ÂÈÌ·ÚÚ҉˘ Î·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô Î. ª·ÚÎ ƒÔ˜ (ʈÙfi) ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “π·Ófi˜” , ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ:“∏ Δƒ∞¶∂∑∞: ¶ø™ ∏ °∫√§¡Δª∞¡ ™∞∫™ ∫Àμ∂ƒ¡∞ Δ√¡ ∫√™ª√” . ƒÂÔÚÙ¿˙: ™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô Î. ª·ÚÎ ƒÔ˜, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ªÔÓÙ” ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ·ÔηχÙÂÈ Ò˜ ÌÈ· ÙÚ¿Â˙· ¤ÊÙ·Û ӷ ‰ÈÔÈΛ ÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ·fiÏ˘ÙË Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ·. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ °ÎfiÏÓÙÌ·Ó ™¿Î˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ‹ıÂÏÂ. ŸÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛÂ Ë ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘, ÙÔ‡ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Î·È Û οÔÈ· Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ӷ Ù· ¤ÎÚÈÓ·Ó ·Ó·ÏËı‹. ∏ ÌfiÓË ÙÔ˘ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ ÙËÓ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, fiÙ·Ó ¤ÁÚ·Ê ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ Û ηÌÈ¿ ıˆڛ· Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ °ÎfiÏÓÙÌ·Ó ™·Î˜. ¢È¤ÎÚÈÓ ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÓÙÈÛȈÓÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ Ù˘ °ÎfiÏÓÙÌ·Ó ™·Î˜, ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ·Ó Î·È Â›Ó·È Â‚Ú·˚΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘, ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ù˘ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ∞Û›·. ¢‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ë Goldman Sachs Â›Ó·È ÌÈ· ÙÚ¿Â˙· fiˆ˜ fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ Î·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ›ӷÈ, fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÏfiÁÔ˘˜: Œ¯ÂÈ ÌÔÓ·‰È΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ì ÂÓÈ·›· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÙËÓ ·Û¿˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· Î·È Â˘Ê˘¤ÛÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÓÔ‡˜ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÍÔ˘Û›·”. °È· ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÌÈ· ÙÚ¿Â˙· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·ÓÔÌ›

·ÏÏ¿ ÊÙ¿ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ Ì ·Ó‹ıÈη ̤۷. ¶ÚfiÛıÂÛ ̿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¢ÂÓ ¿ÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ οÔÈÔ˜ Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· ·ÓËıÈÎfiÙËÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Âȯı› ÌÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Ú¿ÍË ÌfiÓÔ ‰ÈηÛÙÈÎÒ˜” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ΔÚ¿Â˙·, ıˆÚ› fiÙÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ÌÂÓ ÓfiÌÈÌÔ, ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ Ó· ·Ú·ÔÈ‹ÛÂȘ οÔÈ· ÛÙÔȯ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ‹Ù·Ó ·Ó‹ıÈÎË Ú¿ÍË. °È· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ™ËÌ›ÙË, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ “ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, ·ÊÔ‡ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙ¿ ÚÔÛfiÓÙ· ηıÒ˜ Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ·Ó·Ï‡ÛˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÙ›¯Ù˘Ô ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜” . ∂ÍÈÛÙÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ 2009 ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ °ÎfiÏÓÙÌ·Ó ™·Î˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ °Î¿Ú˘ ÃÔÏ, ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜, Î·È ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÌÈ· ‰›Î·ÈË Û˘Ìʈӛ· Î·È Ì ÙÔÓ Î. ΔÔÌ ¶fiÏÛÂÓ ·ÚfiÓÙ·. “∞fi fiÛÔ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È fï˜ ÁÈ·Ù›, ·ÊÔ‡ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Î. ™ËÌ›ÙË, ‰¤¯ÙËÎÂ, ÂÓÒ ÌÈ· ¿ÏÏË fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·ÚÓ‹ıËÎÂ. ∞˘Ùfi ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ” . ¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô Î. ™ËÌ›Ù˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ·ԉ¯Ù› ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜. ΔÔ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ “ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ì ÙËÓ Â˘ÊÔÚ›· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔ-

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ÌÈÎfi ‰›Ô. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÂΛÓË Ë Û˘Ìʈӛ· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂›Ó·È ·Ï¿ Û˘Ìو̷ÙÈÎfi” . ¢ÂÓ ·¤Ê˘Á Â›Û˘ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË Ì ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙÈ Ë °ÎfiÏÓÙÌ·Ó ™·Î˜ ‰ÂÓ Î˘‚ÂÚÓ¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô‡Ù ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ·˘Ùfi. “∂›Ó·È ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÙÚ¿Â˙·. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ıËÙ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘˜ ıËÙ‡ÔÓÙ·˜ Û ı¤ÛÂȘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‹ Á›ÓÔÓÙ·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Û ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ™ÙȘ ∏¶∞ ÙÔ ÏfiÌ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Â›Ó·È Ôχ ÈÛ¯˘Úfi, Ô ‰Â √Ì¿Ì· ¤¯ÂÈ ÛÙÂÓfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÚÒËÓ Û٤ϯԘ Ù˘ °ÎfiÏÓÙÌ·Ó ™·Î˜. √È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÙÚ¿Â˙·˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘” . ªÂÙ¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË ÙËÓ ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· “ÙÔÍÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ” ·fi ÙÚ·Â˙›Ù˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Î·È ÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ

ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. °È· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË: “√È ÔÏÈÙÈÎÔ› ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ΔÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· Ôχ ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ô ƒ‹ÁÎ·Ó Î·È Ë £¿ÙÛÂÚ Â›¯·Ó ÍÂοı·Ú˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·fi„ÂȘ. ∂›Ó·È fï˜ ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶·ÓÙÔ‡ fiÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛοӉ·Ï· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·fi ›Ûˆ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·Ó ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È fi¯È ‰ÂÍȤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ” . ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ Ò˜ ‚ϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÔÊ›ÏÂÈ ·˘Ù‹ Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ Î·È Ó· Â·Ó·ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ù˘ ·Ú¯¤˜ fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰›Î·È˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÌÈ· ˘ÁÈ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜” . ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∂.∂ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ë ·˘Ù‹ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ Î·ÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È fiÙÈ ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÌÈ· ÈÔ ‰›Î·ÈË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋.

™ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡

™ÙȘ 8 πÔ˘Ó›Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ √π 18 ÚÒÙ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¡fi-

ÌÔ 3869/2010 ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ¤ÓÙ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ 8 πÔ˘Ó›Ô˘. √È ÂfiÌÂÓ˜ ¤ÓÙ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘, ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ÁÈ· ÙȘ 22 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ¤ÓÙ ÁÈ· ÙȘ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ŸÏ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÛÙÂÁ·ÛÙÈο Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜. ∞ÊÔÚÔ‡Ó Û ÔÛ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 20.000 ¢ÚÒ. √È ˘Ôı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ηٿıÂÛË ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ·ÔÙÂÏ› Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡. ∞ÚÌfi‰ÈÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ·˘ÙÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘

14Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ™Δ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ (1 ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 13825. ΔÚ›‰˘ÌÔ˜ §·¯Ófi˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ 13825, Ù˘ 9˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. μ, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 700.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 13825, Ù˘ 9˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞+°+¢+∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 320.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 13825, Ù˘ 10˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 225.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 13825, Ù˘ 8˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 225.000 ¢ÚÒ. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÂÈÚ¤˜, 75.000,00, 11.175,00, 63.825,00. √ ·ÚÈıÌfi˜ 53722 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 69638 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 1722 5765 8549 18420 22798 24517 29695 36582 40799 43948 49255 56623 60869 65631 76383 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 3655 3832 10282 11601 16077 19832 25789 27802 31858 33530 35459 39016 46211 52129 55181 59427 63743 68455 71872 73504 78496 79950 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈı-

ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ∏ ÂΉ‹-

ψÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ “ºfiÚÔ˘Ì” ÛÙÔ μfiÏÔ ∂›ÛËÌÔ˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ Î·È ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ηٷӷψً Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™˘Ú¿ÎÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙË Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î. ∞ÏÂÍ. ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË Î·È ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ·fi ÙÔÓ Î. ™˘Ú¿ÎÔ Î·È ÙÔÓ Î. £ÂÔ‰. ∫·ÙÛ¿, ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ï¤ÎÙÔÚ· Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Á›ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË, ÂÓÒ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Â›Î·ÈÚÔ Î·È ·ÊÔÚ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·.

∞£∏¡∞, 5.

∂£¡π∫√ §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 216,

∫Ï‹ÚˆÛË: 6, ∏̤ڷ: 5Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 05-04-2011) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 5Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 40 Î·È 184. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 184664 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 40461 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 40483 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 184686 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 40194 40448 184397 184651 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 40056 40080 40377 40422 40426 40546 184259 184283 184580 184625 184629 184749 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 40000 40015 40022 40024 40049 40052 40061 40095 40103 40139 40154 40156 40207 40217 40231 40240 40246 40248 40287

ÌÔ›: 781 2173 2924 4593 5304 6486 6967 7638 9200 9671 10833 12464 13815 14575 15326 16828 17599 19211 20783 21504 22176 23220 23812 23836 25308 26400 27091 28483 29014 30466 31277 32749 34317 34748 35670 36341 37503 38054 38605 39507 40178 41720 42961 44719 45500 46872 47703 48504 49966 50717 51448 52180 53691 53869 54610 55792 57164 57895 58676 60178 61620 62501 63132 64820 66492 66823 67644 69206 69767 70019 70490 71211 72623 74051 75812 76964 77715 79017 79098 79379 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 14. ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 25. ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 5. Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 13000 ¤ˆ˜ 13999, ·fi 53000 ¤ˆ˜ 53999 Î·È ·fi 69000 ¤ˆ˜ 69999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2011.

40295 40296 40328 40356 40360 40364 40372 40395 40398 40423 40428 40453 40469 40489 40491 40501 40542 40578 40583 40586 40604 40605 40610 40614 40615 40622 40628 40632 40651 40664 40680 40681 40688 40711 40716 40725 40731 40735 40766 40777 40780 40793 40813 40863 40865 40892 40901 40949 40952 40962 40982 184016 184066 184068 184095 184104 184152 184155 184165 184185 184203 184218 184225 184227 184252 184255 184264 184298 184306 184342 184357 184359 184410 184420 184434 184443 184449 184451 184490 184498 184499 184531 184559 184563 184567 184575 184598 184601 184626 184631 184656 184672 184692 184694 184704 184745 184781 184786 184789 184807 184808 184813 184817 184818 184825 184831 184835 184854 184867 184883 184884 184891 184914 184919 184928 184934 184938 184969 184980 184983 184996 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 40000 ¤ˆ˜ 40999 Î·È ·fi 184000 ¤ˆ˜ 184999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.


M·ÁÓËÛ›· 12 ™ÙȘ ηϤӉ˜ ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ™Δ∏¡ ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·-

‚›·˜ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÚÔ¯ˆÚ› Ë ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·, ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ÌË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 26 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÙÔ Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· “Construtect-∫¿ÛÙˆÚ” , ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÙÔ 2008. øÛÙfiÛÔ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ËÁ¤˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ (‰fiıËΠÌfiÏȘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛfi ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡). ∏ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚÔ ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·›ÙËÛ˘ ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜, ÂÓÒ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ 50 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ (Î·È Û ˘ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ·Ó·‚¿ıÌÈ˙ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ ı· ηٷÛ΢·˙fiÙ·Ó ·Ú‰Â˘ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Û ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË Ù˘ ·Ú·Ï›ÌÓÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 56.000.000 ¢ÚÒ (μ’ Ê¿ÛË ¤ÚÁˆÓ ∫¿ÚÏ·˜), Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›ٷÈ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÎÚ›ıËΠÂÈϤÍÈÌÔ ·fi ÙËÓ ∂.∂. ∏ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ŒÙÛÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÛÙȘ ηϤӉ˜ Î·È ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ·Î˘Úˆı› Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∏ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜-Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ¤ÚÁ· Ô˘ ›Ù ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ, ›Ù ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. ∂ÊfiÛÔÓ Ë Ï‡ÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹, ÙfiÙ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎηı·ÚÈÛÙ› Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· Ô˘ χıËÎÂ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Â·Ó·‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ¢∏ª√.™.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∞¶√ ÙË ¢/ÓÛË ¶/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘: ¶∂ 70 - ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010-2011. ∏ ∞›ÙËÛË - ¢‹ÏˆÛË ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ¤Ó· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ·fi 54-2011 ¤ˆ˜ Î·È 11-4-2011.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¢ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÂÓ‰Ô·Ú·Ù·ÍÈ·ÎÔ› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

√Ú›˙ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜

ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰˘Ô ‹ ÙÚÈÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÙË ıËÙ›· ÙˆÓ 3,5 ÂÙÒÓ ÙÔ˘ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

∏ ÌÔÓ·‰È΋ ›Ûˆ˜ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌË ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·›ÚÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙËÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔηÏ› ÂÎÙfi˜ ·fi ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ÂÓ‰Ô·Ú·Ù·Íȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ΔÚ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÎÏÂÁ› ¿ÌÂÛ· ÙÔÈÎfi˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ô Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆËÚfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÂÓ‰Ô·Ú·Ù·ÍÈ·ÎÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍÈÒÓ, ı· ÔÚ›ÛÂÈ 3 ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ 5 ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. “£· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ΢ÎÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ Ì ıË-

Ù›˜ ÌÔÈÚ·Ṳ̂Ó˜ ÛÙ· ÙÚ›·. ¢ËÏ·‰‹ Ë ÚÒÙË ıËÙ›· ÂÓfi˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ı· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 14 Ì‹Ó˜. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ÎÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤Ó·˜ ÙÚ›ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› Ë ıËÙ›· ÙˆÓ 3,5 ÂÙÒÓ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, ÙȘ 3 ı¤ÛÂȘ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ È‰Ú˘ÙÈÎfi º∂∫ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó 9 ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ 31 Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜.” ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙˆÓ 5 ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÙˆÓ 3 ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·) ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‚) ∞Ó¿Ù˘Í˘, Á) ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ıËÙ›· ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ (ÂÚ›Ô˘ 14 Ì‹Ó˜) ÔÈ ÙÚÂȘ

·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi §¿ÚÈÛ·, ª·ÁÓËÛ›· Î·È ΔڛηϷ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô ıËÙ›˜ Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÔ‡Ó Ë ∫·Ú‰›ÙÛ· ‹ Î·È ÔÈ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÙÚÈ¿‰· ÙÔ˘ οı 14ÌËÓÔ˘ ı· ÂÈϤÁÂÙ·È ·fi ÙȘ 5 ∂ÓfiÙËÙ˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ۯ‰fiÓ fiÌÔÈ· Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙˆÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ fï˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜

Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÚÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ¿ÏÏÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ fiÚÈÛ·Ó ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ °ÂÓ¿ÚË, ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÓ‰Ô·Ú·Ù·ÍÈ·Îfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ë Ì·ÎÚ¿ ÊÈÏÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘, Ù·ÎÙÈ΋

Ô˘ ›¯Â ÂÈÛËÌ·Óı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· fiÙ·Ó ·ÓÙ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÙÂ Ô ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘, ··ÓÙÔ‡ÛÂ Ô Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÚÔ¯ı¤˜ Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È fi¯È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ‹ οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ̷ÎÚ¿ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ıËÙ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ˘„ËÏ‹ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÔÛ›· Û ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ (ÓÔ̷گȷΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜), ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘‚·Ó Î·È ¯ı˜ ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓË ÂÈÎfiÓ· Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÎÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÂÚ› ÔÚ›ˆÓ ·ÓÔ¯‹˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜.

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ Ì ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔÓ ÚÒËÓ Ê›ÏÔ Ù˘

¢Èο˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌfi 32¯ÚÔÓ˘ ∏ ˘fiıÂÛË ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ Ù˘ ¢È·-

Ì¿ÓÙˆ˜-ª·Ú›·˜ ¡Ù¿ÊÔ˘, ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ, ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ı· ÂΉÈηÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜. √ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, 31 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi, ÂÓÒ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ 18ÌËÓÔ Ù˘ ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û‡ÏÏË„‹˜ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∏ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ Á˘Ó·›Î·˜ ı· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ë ‰›ÎË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. √ ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·.

∞ӷ̤ÓÂÙ·È fï˜ Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙÔ›. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ Î. ÃÚ. ¶Ô‡ÏÈÔ˜, ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó 10 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¿ÚÙ˘Ú˜: ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, Ô ·‰ÂÏÊfi˜, Ë ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘, ‰‡Ô ʛϘ Ù˘ Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ›· ÊÈÏÈο ÚfiÛˆ· Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ Á˘Ó·›Î·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·ÂÌÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· Î·È ·fi ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ·Ó¿ÎÚÈÛË ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™ÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È Á‡Úˆ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ¡Ù¿ÊÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÓÙÈÁÔÓȉÒÓ 20 ÛÙÔ μfiÏÔ. ªÂ ÙËÓ ·ıÔ‡Û· Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ›¯Â ÂÚˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∏ Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ›¯Â ‰È·ÎÔ› Ì ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ·ıÔ‡Û·˜. ∏ Á˘Ó·›Î· ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤· Û¯¤ÛË, fiÙ·Ó ÙË ÌÔÈÚ·›· ÁÈ· ÂΛÓË Ó‡¯Ù· ÙËÓ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘, ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ô˘ Â›Ó·È Ô ÙfiÔ˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘Ó‹ıÔ˘˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘. √ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ÙËÓ ÂÈÛΤÊıËΠÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› Ù˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Î·Ó¤Ó· ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì·, ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ ÎÔ¤Ï·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› Ù˘, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ó¤· Û¯¤ÛË.

∞fi ÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ‰È·›ÛÙˆÛ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Ù˘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ì›· ¤Î‰ËÏË ·ÓËÛ˘¯›·. Δ˘ ÎÙ‡ËÛ ÙËÓ fiÚÙ·, Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ÛÙÈÁÌÈ·›· Ì·˙› Ù˘, Ô˘ ‹Ù·Ó Ù·Ú·Á̤ÓË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ŸÛË ÒÚ· Ô Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ Á˘Ó·›Î·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘, Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ - Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· - ÛÙÚ·ÁÁ¿ÏÈÛ Ì ‚Úfi¯Ô ÙËÓ ¢È·Ì¿ÓÙˆ ¡Ù¿ÊÔ˘ Ì ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ÛÂÛÔ˘¿Ú. ∞ÎfiÌË ÛÙÔ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Ô Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÙËÏÂʈÓÈο Ì·˙› Ù˘, ÎÙ‡ËÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ fiÚÙ· Î·È ÙfiÙ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ › fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ. ŸÙ·Ó ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂ-

ÓÔ˜, Ô Ê›ÏÔ˜ Ù˘ Ì‹Î ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÙËÓ ‚ڋΠÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ù˘. ∏ ÂͤٷÛË Ù˘ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ‰È·›ÛÙˆÛ ı¿Ó·ÙÔ ‰È¿ ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌÔ‡. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Î·È ¤ÎÙÔÙ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

£· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘

∞Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ πÙ·ÏÔ‡ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi ™∏ª∂ƒ∞ ÙÔ Úˆ› ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ

ÂÚÈÔ¯‹ “™Ù·˘Úfi˜” ¶ÙÂÏÂÔ‡ Ë ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ 67¯ÚÔÓÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ∞ÓÙfiÓÈÔ ºÚ·ÏfiÙ· Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘. √È ‰‡Ô ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˜, ËÏÈΛ·˜ 42 Î·È 37 ÂÙÒÓ, ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›·, ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı› ‹‰Ë ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤ÔÈ Ì ·fiÊ·ÛË ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. √ÌÔÏfiÁËÛ·Ó ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. √È ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfi-

ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. √È ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, Â›Û˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, 29 ÂÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (μÔ˘ÏÁ·Ú›· ‹ πÙ·Ï›·). √È ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ˘¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ¤ÚÈÍ·Ó ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ¿Ó‰Ú·. øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ¤ˆ˜ ÙÒÚ·, ÙÔ ÙÒÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÓÙÔÈÛÙ›. ∏ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Á‡Úˆ ÛÙȘ 10 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›. £· ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ μfiÏÔ˘ Î. ªfiÏÏË, ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›

Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ √¶∫∂ Î·È ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ∂ª∞∫. £· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È ÔÈ Ú¿ÍÂȘ, fiˆ˜ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÔÈ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ı· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ı· ··ÁÔÚ¢Ù› Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÔÏÈÙÒÓ. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ ¤¯ÂÈ Ô ∞Ó·ÎÚÈÙ‹˜, ÂÓÒ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ¿ÓÙÚ·. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÊÂÚı› ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ Î·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘

ÔχÌËÓ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ô πÙ·Ïfi˜ ¤ÂÛ ı‡Ì· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜, fï˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰È·ÙËÚ› ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÙÒÌ·. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ›¯Â ·ÛÎËı› ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ·fi ÚfiıÂÛË Î·È ÏËÛÙ›· ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›·. √ 67¯ÚÔÓÔ˜ πÙ·Ïfi˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ Ï·ÛȤ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙȘ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Î·Ù¤Ï˘Û·Ó Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ΔÔ Úˆ› Ù˘ 18˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô 67¯ÚÔÓÔ˜ ¤Ê˘ÁÂ

·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ÎÈÓËı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ‰ÂÓ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·ÓËÛ‡¯ËÛ·Ó. ™ÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙȘ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ, ÛÙË ı¤ÛË “™Ù·˘Úfi˜” ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÙÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ù·Ó. ∞fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ‡ÔÙÔÈ ÙÚÂȘ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 13

TETAPTH 6 A¶PI§I√À 2011

™˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÊÔÚ›˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘

¢È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ™ÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ - ¢È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ª√Δ√§∂μ

˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ª√Δ√§∂μ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â› Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ‰È·‚ԇϢÛË.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ¤ÁÈÓ ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, fiˆ˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘, Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ë ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛ‹ ÙÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ. ∂ÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Â·Ó¤Ï·‚ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Î·È Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. “√ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi˜ Î·È ·ÌÂٷΛÓËÙÔ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜”, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È ‹‰Ë ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÎÈfiÏ·˜ Ë̤Ú˜ ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘. ∞fiÏ˘Ù· Û‡ÌʈÓÔÈ Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfi-

Afi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË

ÛˆÔÈ ÙfiÛÔ Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ª√Δ√§∂μ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Î·È ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÁÂÚ·ÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙ·ı-

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÊÔÈÓÈÎfi‰ÂÓÙÚˆÓ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ú˘Á¯ÔÊfiÚÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ Ûηı·ÚÈÔ‡ ÙˆÓ ÊÔÈÓÈÎÔÂȉÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÂÈÏ› Ó· Ï‹ÍÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. À¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ·ÏÔ› Ôϛ٘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÚfiÏ˄˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.√È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ì ۇÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¯¿ÚË ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ·ÊÂÓfi˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¤ÁÎÚÈÙÔ˘˜ ÂÓÙÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ì›ÏËÛ·Ó Ô Î. ÃÚ. ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂ÓÙÔÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜, º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô Î. ¢. ∫ÔÓÙÔ‰‹Ì·˜, °ÂˆfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÓ¿ÎÂÈÔ˘ º˘ÙÔ·ıÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘, Ô Î. ¡. £˘Ì¿Î˘, °ÂˆfiÓÔ˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ºÔÈÓÈÎÔÂȉÒÓ, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∞ÓıÔÎÔÌÈ΋˜ ŒÎıÂÛ˘ ∫ËÊÈÛÈ¿˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ “∞ÓÙÒÓ˘ ΔÚ›-

∏ ÌÂϤÙË ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ô˘ ÂÎÔÓ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘, Ë ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ı› Ì ¢∂À∞MB, ÚÔηÏ› ÙÚÈ‚¤˜ Û ˘ËÚÂÛÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô. ∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ȯ›ÚËÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ÙË ¢∂À∞ªμ ‰È¯¿˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ó˘Ó ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∫·Ú··Ù¿Î˘, Ô˘ ÂÈ̤ÓÂÈ Ë ÌÂϤÙË Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ÂÓÒ Ë ¢∂À∞ªμ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÈ·›· Ù˘ ÚfiÙ·ÛË, Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. ∫·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ÂÓÈ·›· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÓÈ·›· ∂ȯ›ÚËÛË, ˆ˜ ‰È¿‰Ô¯Ô Û¯‹Ì·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ BfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ ÌÂ

ÌÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. Δ· ̤ÏË Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ¤ıÈÍ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÒÏÂÈ·˜ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÈÏÔÙ‹ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ë ÔÔ›· ı· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ì›·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È Ì›·˜ ÂÍfi‰Ô˘ ÛÙȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ·˘Ù¤˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÈÏÔÙ¤˜ Ó·

ÌËÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 100% Ù˘ fi„˘. ∂›Û˘, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î·ıȤڈÛ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ fiÔ˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‰‹Ï·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰È·ÊÒÓËÛ·Ó Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ª√Δ√§∂μ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù¿¯ıËÎ·Ó ˘¤Ú Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰ÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ı· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÛˆÛÙfiÙÂÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Ó·›ÓÂÛË. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ¡. ªfiÛ¯Ô˜, ¶. ¶ÂÏÂοÓÔ˜, º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. º. ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË Î·È ÔÈ: ∫. μÔÏÈÒÙ˘ Î·È °. °ÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜, ¢. ∫·ÏÔÛÙ›˘ Î·È ¢. ÃÔ˘Ù˙Ô‡Ó˘ ·fi ÙË ª√Δ√§∂μ.

¶ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ¢‹ÌÔ˘ - °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÁÈ· ·ÛÙÈÎfi - ÂÚÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ

Afi ÙËÓ ËÌÂÚ›‰·

ÙÛ˘” Î·È ÚÒËÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ °ÂˆÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î. ∫. ¶ÔÓÙÈοÎÔ˜, °ÂˆfiÓÔ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢Ú. °ÂˆÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, °ÂˆfiÓÔ˜ ÙˆÓ

¿ÚÎˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ·Ú¤ÛÙË Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜, º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· Î. ª·Ú›· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÚÔÛˆÈο ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ‹ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ˝ÛÙ·Ù·È ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ËÌÂÚ›‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ··Ú¯‹ ÌÈ·˜ ¢ڇÙÂÚ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì·, ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ η›ÚÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ›Ù ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ›Ù ÙÔ ÂÚÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ Â›Ù ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÂÚÈÛÙÔȯ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¢·›ÛıËÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È ·Ó›‰·˜. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤Ó· ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ›‰Ú˘Ì· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ·ÚÌÔÓÈο ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ÁfiÓÈÌÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÊÂÏÔ˜”, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘.

ΔÚÈ‚¤˜ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∂À∞ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚ¤· ÂÎfiÓËÛ‹˜ Ù˘

™‡Á¯˘ÛË Ì ÙË ÌÂϤÙË ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤‰ˆÛ ÚÔıÂÛÌ›· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢EYA AÁ¯È¿ÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË Û’ fi, ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi, Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÛ΢·Ûı›, ·ÊÔ‡ Ù· χ̷ٷ ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ BfiÏÔ. ∏ ¢∂À∞ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·Ó¤ıÂÛ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÂϤÙË ‡„Ô˘˜ 400.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜”. ∏ ÌÂϤÙË ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Ôı›, ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ∫·Ú··Ù¿ÎË ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› Û ¤Ó· Ì‹Ó·, ÂÓÒ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÌÂϤÙË ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜” ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ “·ÁÒÛÂÈ”. ∏ ¢∂À∞ªμ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔ-

ÊÔڛ˜ ·ÓÙÈÙ›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÈ· ÌÂϤÙË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Ôı› ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Î·È Ó· ÏËÚˆı› ·fi ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ. √ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÌÂϤÙË ·fi ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ∂ȯ›ÚËÛË Î·È Ó· ·ÔÏËÚˆı› ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· £∏™∂∞™ ‹ fiÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ ‰È·‰Â¯Ù›, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ÌÂÏÂÙËÙ‹˜. “∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢∂À∞ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÓfiËÌ· ÂÊfiÛÔÓ Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Ë Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ı· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÁÈ·Ù› ı· Û˘Á¯ˆÓ¢Ù›” ·ÓÙÈÙ›ÓÔ˘Ó ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ

ÔÌfiʈӷ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ú··Ù¿ÎË Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ì ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ “£ËÛ¤·” Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ. ∂›Û˘ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ηӤӷ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ηıÒ˜ Ë ÌÂϤÙË ÙË ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·Ï¿ ı· ÂÓۈ̷وı› Û ·˘Ù‹. Ãı˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢∂À∞ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú··Ù¿ÎË, ÂÓÒ Ê‹Ì˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ‹ıÂÏ·Ó ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙËÓ Ë-

ÁÂÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. √ Î. ∫·Ú··Ù¿Î˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ¯ı˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì·, Ì·˙› Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘.

√Ú›ÛÙËÎ·Ó ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ∞ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ £ÂÌ·ÙÈÎÔ› ∞ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ¤Ú¢Ó˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ Î. ¡›Î˘ ªfiÏÏË. ¶ÚÔËÁ‹ıËΠÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î. ¶··‰¿ÎË. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÙÚÂȘ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ÙÔÌ›˜: ™Â ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Î. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ™Â ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ë ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î. ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ™ÙfiÁÈ· Î·È Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ë ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î. ∞ÚÁ˘Ú‹ ∫ÔÙ›Ó·.

¡¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ ™Â ÛÒÌ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ Î. ¡›ÎË ªfiÏÏË, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ ∂™À Î. ∞ÏÂÍ. ¢Ô‡Ú·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Â›Ó·È Ë Î. ™Ù·˘ÚԇϷ ∫ÔÚÒÓ· ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ·ÓËϛΈÓ, ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÂÔÙ›·˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î. §¿˙·ÚÔ˜ °·˚Ù¿Ó˘ Â›Ó·È Ô Ù·Ì›·˜ Î·È Ì¤ÏË Â›Ó·È ÔÈ: Δ˙¤ÓË ªˆÚ·˝ÙË ‰È‰¿ÎÙˆÚ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘) Î·È ª·Ú›· ÷Ù˙ËÂÏ¢ıÂÚ›Ô˘ ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ˜. ∞Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ: μ·ÛÈÏÈ΋ ¢ÂÏËÛÙ¿ıË ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ·Ó·. ¶Úfi‰ÚÔ˜, μ·ÛÈÏÈ΋ ∫Ú·‚·Ú›ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ó·. ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, μ¿È· ∫ÔÎÎÔÓ¿ÎË ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ·ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ ·Ó·. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜, ∂ϤÓË ª·Í‚·Ó›‰Ô˘ ·Ó·Ï. Δ·Ì›·˜, ¡ÈÎÔÏ. ÷ÓȈٿ΢ Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó. ̤ÏÔ˜, ÷ڿ ∞ÁÎÚ‹ Úfi‰ÚÔ˜ ∫∞¶∏ ¡. πˆÓ›·˜ ·Ó·. ª¤ÏÔ˜ Î·È ª·Ú›· ∞ÓÓ· ∫·Ú·Ù˙Ô‡ÓË ÎÏÈÓÈ΋ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ·Ó·. ª¤ÏÔ˜. ∂ÁÈÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÓˆÚÈÌ›·˜, ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ™Ù¤Á˘ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ٷ ·È‰È¿ Ù˘ ™Ù¤Á˘.


M·ÁÓËÛ›· 14

TETAPTH 6 A¶PI§I√À 2011

™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û‹ÌÂÚ· Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. ÕÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙËÓ ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù· ∫·Ú·‚·Û›ÏË Û‹ÌÂÚ·, ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

∞›ÙËÌ· ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤Ô˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ §·‡ÎÔ ∞›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤Ô˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ §·‡ÎÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. Ãı˜ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ 3Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ §¿˙Ô Î·È Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Ù· ¢ËÌÔÙÈο ÛÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ, ÙÔ §·‡ÎÔ Î·È ÙË ªËϛӷ, fiÔ˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ‰È¿ÊÔÚ· ·È‰·ÁˆÁÈο ı¤Ì·Ù·. øÛÙfiÛÔ ¤Ó· ·fi Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÓÔ›ÍÂÈ, Â›Ó·È Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ §·‡ÎÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂΛ Ó· ÊÔÈÙÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ‚¤‚·È· fiÙÈ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ԉ¯ı› ÌÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó 30 Ì·ıËÙ¤˜, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi §·‡ÎÔ˘ 25 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ªËϛӷ˜ 45 Ì·ıËÙ¤˜. ∏ ÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ·˘Ù¿ Û¯ÔÏ›· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Êı›ÓÔ˘Û· Î·È Âȉ›ˆÍË Â›Ó·È ϤÔÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· Ó¤Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙÔ §·‡ÎÔ, ·ÊÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘ Î·È ªËϛӷ˜.

¢È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙË °·ÏÏÔʈӛ· ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ӥ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á·ÏÏÔʈӛ·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ı¤Ì· “ΔÔ ‰¿ÛÔ˜” ›¯·Ì ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ‰‡Ô ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 6Ô˘ Î·È 13Ô˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ 20 ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ¯·˚ÎÔ‡ Ô˘ ‚Ú·‚‡ÙËηÓ, ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚Â Ë ÔÌ·‰È΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ™Δ’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 6Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜: ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË, ∞Ì¿ÏıÂÈ· §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘, ª·Ú›· μ·ÁÁÂÏÔ‡‰Ë, ∂ϤÓË ŸÌÔ, ª·Ú›· ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË, Δ˙ÂÓۛϷ T·Ì¿ÎÔ˘, §Â˘Ù¤Ú˘ ∫ˆÛÙ‹˜, μ·Û›Ï˘ ¢ÈÔÌ‹˜ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÏÈfi˜. ∂›Û˘ ÙËÓ 9Ë ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚ ÙÔ Ô›ËÌ· Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ 13Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ∂ϤÓË ¡ÈÎÔÏÔ‡. À‡ı˘ÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ‹Ù·Ó Ë Î. ∂˘‰ÔΛ· ∞Ú·Ì·Ù˙‹. Δ· 20 ¯·˚ÎÔ‡ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËηÓ, Ù˘ÒıËÎ·Ó Û ÌÔÚÊ‹ οÚÙ·˜ Î·È ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜ Á·ÏÏÔʈӛ·˜. º.™.

√È Úfi¯ÂÈÚ˜ «ÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ» «˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È» ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ

∏ Ù·Ì¤Ï· Ì ÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙËÓ fi¯ıË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ “ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ” ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·

∏ ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔȈÓ, fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ

∏ «Ô‰‡ÛÛÂÈ·» ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

Ó¿Ù˘ÍË Û ˘Ô‰Ô̤˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌfiÓÔ Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË ÙÚԯȿ. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¯¿ÓÔÓÙ·È, fiˆ˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ Î·È ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ·Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÏÔ›· ÛÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi... §·ÌÚ¿ÎË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ “Ô‰‡ÛÛÂÈ·” .

ΔÔ ÚÒÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ÁÈ· ÙÔ 2010 ¤‰ÂÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË 51 Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ÔÏÏÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·fi ÙÔ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ. ∏ ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ¯‡‰ËÓ ÛÎÚ· Î·È Ù· ÛÈÙËÚ¿ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. μÔ˘Ó¿ ·fi ÛÎÔ˘ÚÈ¿ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÓÙ‡ˆÛË Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ·Ú·ÙË̤ӷ ÈÙ¿ÌÂÓ· ‰ÂÏÊ›ÓÈ·, η˝ÎÈ· Î·È ÛοÊË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈÛ΢‹. Δ· ÛÙÔÈ‚·Á̤ӷ ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÚÔ˜ Ù· Û˘ÚÌ·ÙÔϤÁÌ·Ù· Ô˘ ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ·˘Ù¿, ÂÓÒ ·Ó οÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ∞ÚÁÒ, “ÓÙ˘Ì¤ÓË” Ì ÌÔ˘Û·Ì¿‰Â˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó 200 ̤ÙÚ· ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÏÈ̤ӷ fiÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ì ٷ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¯fiÚÙ· Î·È ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ̤۷ Û ·˘Ùfi, ÂÓÒ ‰ÂÍÈ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ÎÔÙ¤ÙÛÈ· ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘.

ª¤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ˙Ô‡Û·Ó μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÛÎËÓ›Ù˜ Ô˘ Â›Û˘ «˘Ô‰¤¯ÙËηӻ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜

¢›Ï· ·fi ÙȘ “ÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜” ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ›¯·Ó ÛÙÚ·ÙÔ‰‡ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÛÎËÓ›Ù˜ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ˘. √È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ›Ù ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ Ù· ∫Δ∂§ ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ

EÈÎfiÓ˜ Û·Ó ·˘Ù¤˜ ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜

Ô‰fi ™¤ÎÂÚË, ›Ù ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÔοÎÈ· ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ô‰fi §·ÌÚ¿ÎË ‹ ÙË Ó¤· „·Ú·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·Ú·Ï›·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚfiÙ·

Ù· ÏÔ›·, Ô˘ οو ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ΔÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¯Ù‡ËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §Â‚¤ÓÙ˘ Ô˘ ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ı· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ μfiÏÔ Î·È ı· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ· fiÔ˘ ̤۷ Û 2,5 ÒÚ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ·. ∫∞Δ.Δ∞™

¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜

¶·Ú¿Ù·ÛË Ì›·˜ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÒÚ·˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏfiÁˆ ηٷϋ„ÂˆÓ ∞Ú¯›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÙÔ 9Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ √§ª∂ ™ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ ηٿ Ì›· ÒÚ· ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ù· §‡ÎÂÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜ Û ηٿÏË„Ë, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ. ª¤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ηıÒ˜ Ù· ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ· Â›Ó·È ·ÛÊ˘ÎÙÈο, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘, ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÌfiÏȘ 2,5 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿.¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÎ·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ ηٿ Ì›· ÒÚ·. √È ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ·ÚıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∫¿ÔÈ· Û¯ÔÏ›· ¤ÎÔ„·Ó ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ë̤Ú˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÙÔ 9Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ √§ª∂. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 11:30. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ·fi ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ∞ÈηÙÂÚ›ÓË μ·Ï‰Ô˘Ì¿. 11:35. £Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “μ¿ÙÚ·¯ÔÈ” ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ·fi ÙË £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› Ë ∫˘Úȷ΋ ¢·ÓÈËÏ›‰Ô˘, ÙË ‰È·Û΢‹ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È

ÂÈηÛÙÈÎÒÓ, ¤ÓÙÂη ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ - ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ª¿Á‰· ∫Ô˘Ì·Ú¤ÏÔ˘. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ bazaar ·Û¯·ÏÈÓÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂∂∂∂∫ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ∞›ÙËÌ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÈÛÙÒÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2011-12 Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó 3.147 ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ȉÈÎÔ‡ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ∂ȉÈÎÔ‡ μÔËıËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, η٤ıÂÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ¤ÁÚ·„Â Ë ª·ÚÁ·Ú›Ù· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ë ¡ÈÎÔϤÙÙ· ƒÔ‡ÛÛË. 12:00. §ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÁÁڷʤ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∞ÎÚ›‚Ô. 12:15. ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ™‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË Î·È ∑·Ê›ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË. 12:40. ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ∂Èۋ̈Ó. 12:45. ∫·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· Û˘Ó¤‰ÚˆÓ, ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ˆÎÚ¿ÙË ™·‚ÂÏ›‰Ë. 13:00. ŒÓ·ÚÍË ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ™˘Ó‰ڛԢ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √§ª∂ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¶Â¤. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎıÂÛË

¶ÚÔÛÂÈÛÌÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ¶ÚÔÛÂÈÛÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Û 4.200 Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ - ÂÚ›Ô˘ 9.000 ÛÙ·ÙÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ- Ù· ÔÔ›· ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1960-1986, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ∞∂ (√™∫ ∞∂) ÌÂÙ¿ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ΔÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô √™∫, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ˙ÒÓË ÛÂÈÛÌÈ΋˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ππ, ı· ˘ÏÔÔÈËı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ √™∫ ∞∂. º.™.


M·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§πOY 2011

∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜

§¤Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, ÂÓÒ ¤Ó· 10% ÙˆÓ ÙÂÏÂÈÔÊÔ›ÙˆÓ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ

“¡· ÂÈÙÚ·› ÚÔÛı·Ï¿ÛÛˆÛË ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ Û ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ”

“¡·È” ÛÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ §˘Î›Ԣ ·fi ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ

¡∞ ÂÈÙÚ·› Ë ÚÔÛı·Ï¿ÛÛˆ-

ÛË ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Â·Ó·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ˙ËÙ› Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “¶ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ Ë ›‰Ú˘ÛË, ηٷÛ΢‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. Ÿˆ˜ ‹‰Ë ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÛÙÔ §È̤ӷ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚË ÙÔ˘ 2009 ¤ˆ˜ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - ™ÎÈ¿ıÔ˘. §fiÁˆ Ù˘ ·Û¿ÊÂÈ·˜ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ù· ˘‰ÚÔÏ¿Ó· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛı·Ï·ÛÛˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ôı·Ï·ÛÛˆıÔ‡Ó ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ (ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ‡·Ú͢ ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘) ‹Ù·Ó ·Ó·ÁηṲ̂ӷ Ó· ÚÔÛÁÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Ù‹Û˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Û‡ÌÊÔÚÔ. ¶ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì Â›Û˘ fiÙÈ ÛÙÔ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ı· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÚÔÛı·Ï¿ÛÛˆÛË ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ NATURA, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ™ÎfiÂÏÔ (ηıÒ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ NATURA) ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù· ‰˘Ô ÓËÛÈ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÎÙfi˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘. ∂Ì›˜ Î. ÀÔ˘ÚÁ¤ ˙ËÙÔ‡ÌÂ: 1. ¡· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Â·Ó·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, fiÔ˘ ·˘Ù¤˜ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ‰È·‰Èηۛ· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜ Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ʤÚÂÙ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯· ÒÛÙ ÌË ¯·ı› ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÚ¯fiÌÂÓË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. 2. ¡· ÂÈÙÚ·› Ë ÚÔÛı·Ï¿ÛÛˆÛË ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˙ÒÓË NATURA, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÓËÛ› ˘‰ÚÔÏ¿Ó·, Ù· ÔÔ›· ÂÎÏ‡Ô˘Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Ú‡ˆÓ ·fi Ù· ÂÈ‚·ÙËÁ¿ Î·È Ù· ÂÌÔÚÈο ÏÔ›·. ∫‡ÚÈ ÀÔ˘ÚÁ¤, ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ ̤۷ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ fiÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Â›Û¢Û˘ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ” .

ø

˜ ıÂÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Ì ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·Ó Î·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ï›ÁÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ Ô˘ ı· ÙÔ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, ηıÒ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· 10% ÙÂÏÂÈÔÊÔ›ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÚÔ¯ˆÚ› ·fi ʤÙÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ̤ۈ Ú‡ıÌÈÛ˘. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ٷ ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó ·‰È·ÓfiËÙË ÙËÓ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂÈÔÊÔ›ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ. °È·Ù› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ „˘¯È΋ ÂÍÔ˘ı¤ÓˆÛË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‹Ù·Ó Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ó· ÂÈÛ·¯ı› Û οÔÈÔ ¯·ÌËÏfi‚·ıÌfi Δ∂π Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȤÊÂÚ ηıfiÏÔ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·ÔÊÔÈÙÔ‡Û ÌÂÙ¿ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ‹ ÌÂÙ·ÙÚÂfiÙ·Ó Û “·ÈÒÓÈÔ” ÊÔÈÙËÙ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈÎfi Â›‰Ô, ¿ÏÈ ‚¤‚·È· Î·È ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒ˜ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ó· Ù· ‰›ÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi, ·ÏÏ¿ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·fi ÙfiÙ Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËΠԢÛÈ·ÛÙÈο Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ∞ÚÛ¤ÓË. ŒÓ· ÔÛÔÛÙfi Ì·ıËÙÒÓ Á‡Úˆ ÛÙÔ 5-10% ı· ‹ıÂÏ ӷ ÌËÓ ‰ÒÛÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ›Ù ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂÈ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙÔ π∂∫ ›Ù ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂÈ Ó· ÛÙÚ·Ê› Û ۯÔϤ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ fï˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ Î·È ·Ó ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, ›Â: “ΔÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ §˘Î›Ԣ ¤¯ÂÈ ··ÍȈı›. ∂‰Ò ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· ÔÈ

·fiÊÔÈÙÔÈ ∞∂π” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ °Î·‚·ÓÔ‡‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·ÚÁ¿. ∞Ó Ë ·fiÊ·ÛË Ï·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ, οÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Û Δ∂π Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·ÎÙ¤Ô˘˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, fiˆ˜ οÔÈÔ Δ∂π ∞ÓıÔÎÔÌ›·˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÁÁÂÏ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› οÔÈ· Â›ÛËÌË ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Ì ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ. ∞Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·fi ʤÙÔ˜, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ›Ûˆ˜ ¤Ó·˜ Ì ‰‡Ô Ì·ıËÙ¤˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Î·È ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ù· ÛÙÔȯ›·

ÙˆÓ ÙÂÏÂÈÔÊÔ›ÙˆÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∞Ô̤ÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËıÔ‡Ó ÔÈ Ï˘ÎÂȷΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ˘˜ 2.151 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 1.668 ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· Î·È ÔÈ 483 ·fi Ù· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ηÙ¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ 40,6% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·fi Ù· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ 652 ¿ÙÔÌ·, Â¤ÏÂÍ·Ó ÙË £ÂˆÚËÙÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË. ∂›Û˘ 177 ¿ÙÔÌ·, ÔÛÔÛÙfi 11%, Â¤ÏÂÍ·Ó ÙË £ÂÙÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË, ÂÓÒ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 48,4% Â¤ÏÂÍ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο 167 ¿ÙÔÌ·, ÔÛÔÛÙfi 10,4%, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÒÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Î·È 610 ¿ÙÔÌ·, ÔÛÔÛÙfi 38%, ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÎÏÔ˘, ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

ª·ı‹Ì·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˆ˜ ¤Ó· Ó¤Ô ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ

“∂ȯ›ÚËÛË-ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ” ÛÙ‹ıËΠÛÙÔ 1Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ ª∞£∏ª∞Δ∞ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ 1Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ‹‰Ë ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÌÈ· ÂÈÎÔÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ì ı¤Ì· ¤Ó· ÍÂÓԉԯ›Ô, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÛÈÎÓÔ¤ÌÙË ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·Ù¿ÛÙËÌ·ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿, Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›‰Ô˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ·ÓÙ›‚·ÚÔ ÛÙË Û˘Ó‹ıË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓfiÔ˘ÏˆÓ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ۯÔÏ›· Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ¡›ÎÔ˜ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÌÈ·˜ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÒÛÙ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û οÔÈ· ˘ËÚÂÛ›·, Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÌÈ· ‰È΋ ÙÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛË. √ ηıËÁËÙ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÓÈ΋˜

● ª·ı‹Ì·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ 1Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î. ∫›ÌˆÓ μÂÏÂÓÙ˙¿˜ › ˆ˜ Ë ÂÈÎÔÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ™ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙËı› ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË, ·fi Ô‡ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó; À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙË Ì¿ıÔ˘Ó. ∂ÈϤͷÌ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ·ÓÙÏԇ̠ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜, Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·-

ÛÙ ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Û ÊÔÚ›˜. ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈο fï˜ ÛÙË ÂÈÎÔÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ¤ÛÙËÛ·Ó ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, ¤Ó· ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ô˘Ó, Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ï·‚·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÁfiÚ·Û·Ó Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·

Î·È ÙÔ „ˆÌ› ·fi ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ΔÔ ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ ÛÙ‹ıËΠÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÙÛÈÎÓÔ¤ÌÙ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ η٤ÓÂÈÌ·Ó ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È ¤Î·Ó·Ó ¤Ó· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÂÛfi‰ˆÓ-ÂÍfi‰ˆÓ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓÂ Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. √ Ì·ıËÙ‹˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛÔÏ·ÎÔ‡‰Ë˜ Ô˘ ›¯Â ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ „‹ÛÙË, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ηϋ ȉ¤·, ÁÈ·Ù› Ì·˜ ¤‰ÂÈÍÂ, Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Ì·Á·˙›. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ù· fiÛÙ·, ÚÔÌËı‡ÙËÎ·Ó Ù· ˘ÏÈο, Á‡Úˆ ÛÙ· 200 ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·. ŸÏ· Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 0,80 ÏÂÙÒÓ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ΔÔ ¯·Ú‹Î·Ì fiÏÔÈ. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ Ì ٤ÙÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÛfiÚÔÈ Ù˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔ ÂȯÂÈÚ›Ó. ªÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÌÈ· ηϋ Âȯ›ÚËÛË, ·ÚΛ Ó· ÙÔ Î·Ù¤¯ÂȘ Î·È Ó· Â›Û·È ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜. ¶ÚÔÛˆÈο ı· ‹ıÂÏ· Ó· ȉڇۈ ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙˆ ™·Ì·Ú¿ › ˆ˜ ÙÔ fiÛÙÔ Ù˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Ù·Ì›Ô, ÂÓÒ Ë ÂÌÂÈÚ›· ‹Ù·Ó Ôχ ηϋ. ÕÏÏÔ Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÛ·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ̤۷ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ¿ÏÏÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Ú¿ÍË, ÙÔ ‚›ˆÌ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÂÏ·ÈÒÓ Û ¶‹ÏÈÔ Î·È μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ∏ ∞¡Δπ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ÂÚÁ¿Ù˜ ‰·ÛÔÎÙÔÓ›·˜ ÂÏ·›ˆÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ŒÓˆÛË ¶ËÏ›Ô˘ ˙ËÙ› ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÛԉ›· ÙÔ˘ 2010 ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Î·È ¤¯ÂÈ ·Ô‰Ôı› Î·È Ô º¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ √¶∂∫∂¶∂ ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ Î·È √ÚÈÛÙÈÎÒÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÍfiÊÏËÙ˜ ·fi ÙÔ 2007. Δ· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÔÛ¿ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› ·fi ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÏfiÁˆ ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ÙȘ ÌÂȈ̤Ó˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, Ë ÔÔ›· ¯Ú‹˙ÂÈ ¿ÌÂÛ˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ˘¤Ú ∂§°∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÍÂÚÈÎÔ‡˜ ÂÏ·ÈÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÚÂÈÓ¤˜, ÌÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û ÂÏ·ÈÒÓ˜ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ (™ÎÈ¿ıÔ˜, ™ÎfiÂÏÔ˜, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜) ÔÈ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Û 5ú ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· ·ÓÙ› ÁÈ· 10ú fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ η٤ıÂÛÂ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∞ı. ∑‹ÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ·›ÙËÌ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ‚ÈÔηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ·fi ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë.

¶. ª·Úο΢:

∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ “∞Ï. ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” ̤ÓÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™Ô‡Ú˘ ∂∫Δ√™ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·-

ÔÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ™Ô‡ÚË, ·Ú¿ ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™ ¶·‡ÏÔ˘ ª·ÚοÎË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ™Ô‡ÚË ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤Ó˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” , ÂÓÒ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ À¶∂∫∞.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∂ȯ›ÚËÛË Â͈ڷ˚ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË ™À¡Δ√¡π™ª∂¡∏ Âȯ›ÚËÛË Â-

͈ڷ˚ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î. ∞Á·. ÃÚÈÛÙ¤ÏÏÔ˘. Δ· Û˘ÓÂÚÁ›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó ·fi ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜, ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜, ÂÓÒ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È Û ÎÏ¿‰ÂÌ· ‰¤ÓÙÚˆÓ, ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂΉËÏÒıËÎÂ Î·È Û ∞¯›ÏÏÂÈÔ Î·È ¶ÙÂÏÂfi fiÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤ÊÙ·Û Û Â›Â‰Ô 85% Î·È ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· º˘Ï¿ÎË, ∞ÓıfiÙÔÔ˜ Î·È ¡ÂÔ¯ˆÚ¿ÎÈ. “Œ¯Ô˘Ì ηıËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â͈ڷ˚ÛÌÔ‡ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÒÛÙ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¶¿Û¯· Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ Î·È ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ º›ÏˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÛÙËÓ 5Ë À¶∂ ™Δπ™ 15/3/11, Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î. °ÂˆÚÁ›· ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘-™Ù·Á¿ÎË, Ë Â›ÙÈÌË Úfi‰ÚÔ˜ Î. ∞ÁÓ‹ ™ÎÔ˘˙Ô‡ Î·È ¿ÏÏ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ ÙˆÓ º›ÏˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙËÓ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (5Ë À.¶.∂.) fiÔ˘ ›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Î. ΔÔÌ¿Ú· ¶¤ÙÚÔ Î·È ÙÔÓ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Î. ΔÛ¿ÙÛÔ ∞ı·Ó. ◊Ù·Ó ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÓˆÚÈÌ›·˜, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ Û ÂÁοډÈÔ Îϛ̷, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë Ôχ¯ÚÔÓË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙˆÓ ºπ§ø¡ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. √ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ¤‰ÂÈÍ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ. μڋΠÔχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ º›ÏˆÓ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. √ Î. ¶. ΔÔÌ¿Ú·˜ ¤‰ÂÈÍ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Î·È Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı› Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∂ÈϤÔÓ, ÂͤÊÚ·Û ÌÂÚÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Û ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È º›ÏÔÈ ÙÔ‡ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, 506 ÛÂÏ›‰ˆÓ, Ì ٛÙÏÔ “ΔÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘” ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÂÎÙ›ÌËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙË ÛÔ˘‰·›· Î·È Â›ÔÓË ÂÚÁ·Û›· Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ºπ§ø¡.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§πOY 2011

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î·È ∂∞™ μfiÏÔ˘

™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÊÔÚ¤·˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÚÂÏ·ÛÂȘ”

“∞

ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·” ¿ÓÔÈÍ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂∞™ Î. ¡È΋ٷ ¶Ú›ÓÙ˙Ô ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ ∂∞™ Â›Ó·È “ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜” ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “π¿ÛˆÓ” Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜, Ô˘ Ì ÛΈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·ÁÔÚ¿. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÚÂÏ·ÛÂȘ” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ¡· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ÚÒËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜ μfiÏÔ˘, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ì Ӥ˜ ȉ¤Â˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ηÏ› Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∂. ΔÛ·Ì·Ú‰Ô‡Î· Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘ Î. ¡. ¶Ú›ÓÙ˙Ô, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÏ·ÛÙÈ΋, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ·ÊÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÚÚÈ„Ë. “∏ ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Û ÎÔÈÓÔ‡˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∞ÔÙÂÏ› ÂÔ›ıËÛ‹ Ì·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë fiÏË Ì·˜ Î·È Ë ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ı· Ù‡¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÚÂÏ·ÛÂȘ, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ·

Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘.

“ Œ¯Ô˘Ì ÚfiÙ·ÛË”

● TÔ ·Î›ÓËÙÔ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ™ÙËÓ ¤ÓıÂÙË ÊˆÙfi Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ BfiÏÔ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÊÔ‡ ÚÔÛʤÚÂÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÂÈÛÙÈο ÙËÓ ¤‰Ú· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙȘ Ôԛ˜, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÚÔˆı› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Û Â›Â‰Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ê‹ÓÂÈ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ “π¿ÛˆÓ” Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌË ÚfiÙ·ÛË: “∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ ˆ˜ ı· Û˘ÌʈÓ›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· π∞™ø¡ ∞.∂., Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 48.077 Ù.Ì. Ì ÂÈΛÌÂÓ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· ÂÌ‚·‰Ô‡ 8.000 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘, ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÙÈÎfi ÈÛÙfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù˘ ·Ú·¯ˆÚ‹-

ıËΠÙÔ 2005 ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ë ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ¤ÎÙ·ÛË. ∞fi‰ÂÈÍË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Âȯ›ÚËÛ ÙÔ 2008 - ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜ - Ó· ‚ÚÂÈ È‰ÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ÁÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛÎÔfi, ÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙË μ·ÏηÓÈ΋ Î·È ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, Û˘ÓÂÒ˜, ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ¤Ó· ·Î›ÓËÙÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ‰È·Ú΋ ÂÛÙ›· Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓÒ Ù· ÎÙ›ÚÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ Ì ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ïԇ̷ÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÂ Û˘Ó¯›˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ºfiÚÔ˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ (∂Δ∞∫)” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÂÈηÏÂ›Ù·È ÔÌfiʈÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙfiÛÔ ÙÔ 2008, fiÛÔ Î·È ÙÔ 2011 Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ôԛ˜ ˙ËÙ‹ıËÎÂ

√ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜, º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ∫∂Δ∂∞£ ÌÈ· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÚfiÙ·ÛË. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ˘ËÚÂÙ› ‰‡Ô ÛÙfi¯Ô˘˜: √ ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜, Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔÈÎfi ›ڷ̷ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËϤÁÁ˘·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Î·È Ó· Û˘ÌÊÈÏÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Ì ÙË ÁˆÚÁ›·, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÛÙÈÎÔ‡ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ó¤ÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ· Î.Ï. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚ÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ΋Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ·ÁÚfi. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ (cluster) ·ÁÚÔÙԉȷÙÚÔÊ‹˜ Î·È ·ÁÚÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ¢ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ (ȯÓËÏ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ∂£π∞°∂ Î·È ÙÔ ∫∂Δ∂∞£. ™ÙËÓ Ô˘Û›· Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·.

¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘

°È· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ı· Â›Ó·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ë ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ı· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ∫∂Δ∂∞£ ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ›, ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ› Î·È ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜.

∞ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓÔ› ¯ÒÚÔÈ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

™Ù¤ÁË ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÚÂȘ ÀËÚÂۛ˜ Δ∏ χÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì›Ûıˆ-

Û˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙ· ÔÔ›· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ı· ÂÈÛËÁËı› ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË (2 Ì.Ì.) ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË, ÁÈ· Ù· ÌÈÛıÒÌ·Ù· Ù˘ ÚÒËÓ ¡.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜, ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ΔÔÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜), ‰··ÓÒÓÙ·È 3.388,78 ú ÌËÓÈ·›ˆ˜. ªÂ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÈÛıÒÛÂˆÓ Î·È ÙË Û˘ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Ì ٷ ÏÔÈ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ (πˆÏÎÔ‡ Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜), ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÙÈÌ¿ÂÈ ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ, ı· ÚÔ·ÙÂÈ Î·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚÂ-

● ∞ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓÔ› ¯ÒÚÔÈ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ˆÌ¤ÓÔ˜ Ó· ÂÚÈʤÚÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ ı· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜- ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË: ·. ∏ ÚÒËÓ ¢/ÓÛË ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Î›ÓËÙÔ, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 157 ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 217,39 Ì2, Ì ÌËÓÈ·›Ô Ì›ÛıˆÌ· 838,78 ú. ‚. ∏ ÚÒËÓ ¢/ÓÛË ΔÔÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Î›ÓËÙÔ, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ πˆÏÎÔ‡ 76 ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÈÊ¿-

ÓÂÈ·˜ 300 Ì2, Ì ÌËÓÈ·›Ô Ì›ÛıˆÌ· 1.650 ú. Á. ΔÔ ÚÒËÓ ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Î›ÓËÙÔ, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 1 ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 102 Ì2, Ì ÂÓÈ·›Ô Ì›ÛıˆÌ· 900 ú. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ı· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È Ë ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ (ª.¶.∂.) ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¢È¢ı¤ÙËÛË Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ “∫ƒÀæ∞¡∞” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜” , ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ “ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ÎÔ›Ù˘ Ì ÂÓ‰Â-

‰˘Ì¤ÓË ·ÓÔȯً ‰È·ÙÔÌ‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÙÔȯ›ˆÓ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢ Û ̋ÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 121 ̤ÙÚˆÓ, ·fi ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ fiÚÌÔ Ù˘ “∫Ú˘„¿Ó·˜” . ΔÔ Ú·Ó¤˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÔÚÈÔıÂÙ› Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜. °ÂÓÈο ÙÔ ‡„Ô˜ ÚÔ‹˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÙÈ̤˜ ·fi14 ¤ˆ˜ 33 fiÓÙÔ˘˜. Δ· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ÎÔ›Ù˘, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯¤‰È· Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙË ÌÂϤÙË, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: * Ó¤Ô ÙÔȯ›Ô Ì‹ÎÔ˘˜ 21,2 Ì. Î·È ‡„Ô˘˜ 0,3 Ì. ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ú·Ó¤˜ Î·È 17,6 Ì. Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È 0,3 Ì. ‡„Ô˘˜ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi Ú·Ó¤˜, ·Ó¿ÓÙË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·Ú·Ï›·˜ * Ó¤Ô ÙÔȯ›Ô ÛÙË Ã.£. - 0+065 Ò˜ 0+070 Ì‹ÎÔ˘˜ 6 Ì. Î·È ‡„Ô˘˜ 1,0 Ì., Ì Ï¢ÚÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· Ï¿ÙÔ˘˜ 1,0 Ì. ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ * Ó¤Ô ÙÔȯ›Ô Ì‹ÎÔ˘˜ 10,0 Ì. Î·È ‡„Ô˘˜ 1,0 Ì. ÛÙË Ã.£. - 0+120. °È· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡Ô-

Ù›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ Ë ÚÒËÓ ¢/ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜. ∏ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ‰È¢ı¤ÙËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌˉÂÓ›ÛÂÈ ÙË ‰È¿‚ÚˆÛË ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ Î·È Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ›ÙË Î·È ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Ù˘ ÌÂÏÂÙÒÌÂÓ˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜” . ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË Â› Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ª¶∂ Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. £ÂÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Â› Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯˘ÌÒÓ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ, Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “COCA COLA ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∂ªºπ∞§ø™∏™ ∞.∂.” , Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÛÙË Ó¤· ·fiÊ·ÛË ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó fiÚÔÈ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Î.¿. AÓÙÒÓ˘ E. ºˆÎ›‰Ë˜


M·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

● √È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ã·Ó›ˆÓ-∑·ÁÔÚ¿˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ

“¢ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ì Û ΛӉ˘ÓÔ ˙ˆ¤˜” ϤÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∫Δ∂§ Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ¯ı˜ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·

Èڛ˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ∑·ÁÔÚ¿, ¶Ô˘Ú›, ÃÔÚ¢Ùfi - ŒÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ¢‹ÌÔ˘, ηÙԛΈÓ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ - ∞ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÿÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜-∞Ë °È¿ÓÓ˘, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ

¢

È·ÎfiËΠ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Î·È ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙË ∑·ÁÔÚ¿, ¶Ô˘Ú› Î·È ÃÔÚ¢Ùfi, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓˆÓ Î·ıÈ˙‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi Ù· ÿÓÈ· ÚÔ˜ ÙË ∑·ÁÔÚ¿. ŒÙÛÈ ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·˘Ù‹ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË, ηıÒ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ‰ÂÓ ÌÔÚ› - Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ¢ËÌ. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË - Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ˙ˆ‹ Ô‰ËÁÒÓ Î·È ÂÈ‚·ÙÒÓ. ÛÌfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ÙÂÏÈο Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÈÎÚfi fi¯ËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙË. “¢ÂÓ ˙ËÙ¿Ì ηӤӷ ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. £¤ÏÔ˘Ì fï˜ ¿ÛË ı˘Û›· Ó· Á›ÓÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

¶·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ

● “¢ÂÓ ˙ËÙ¿Ì ¤ÚÁ·”, ϤÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. “∞ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ ˙ËÙԇ̠·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹”

fiÙÈ ·fi ÙȘ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·fi ÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ›, ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Î¿ıÂ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ٷ ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ∑·ÁÔÚ¿˜, ¶Ô˘Ú›Ô˘ Î·È ÃÔÚ¢ÙÔ‡ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ηı›˙ËÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Û ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. π‰È·›ÙÂÚ· Û ‰‡Ô ÛËÌ›· ÚÈÓ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∑·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ԯ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ù· ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, Ù· ÔÔ›· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ·È‰È¿ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ∏ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ∫Δ∂§, ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ó· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È fi-

Ù·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ı· ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ ÁÈ· ÙË ‚·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. √ Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË “£” ˆ˜ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. “™Â ¤ÓÙ - ¤ÍÈ ÛËÌ›·, ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÷ӛˆÓ - ∑·ÁÔÚ¿˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ, ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Î·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÂÚÓ¿ ¤Ó· πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ‹ ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi” ÙÔÓ›˙ÂÈ. ¡¤· fï˜ ηı›˙ËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, ÛÙÔ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ.

ΔÔ ∫Δ∂§ ı· ÂÎÙÂÏ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, ‰‡Ô ÙËÓ Ë̤ڷ (Úˆ›- ÌÂÛË̤ÚÈ) Î·È Ù· ψÊÔÚ›· ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÿÓÈ· - ∫·Ú¿‚ˆÌ· - ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë - ∞Ë °È¿ÓÓ˘ ªÔ‡ÚÂÛÈ - ΔÛ·Áηڿ‰·. √ Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Î·È ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÈÛÙˆı› Úfi‚ÏËÌ· ›Ûˆ˜ Ó· ‰È·ÎÔ›. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË. Ãı˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ÏfiÁˆ ¿ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. À‹ÚÍ ̿ÏÈÛÙ· Î·È ¤Ó·˜ ‰È·ÏËÎÙÈ-

∏ ΔÚÔ¯·›·, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ Î. ªÈÏÙ. ∑·Ê›Ú˘, ˙ËÙ› ηχÙÂÚË Î·È ÂÌÊ·Ó¤ÛÙÂÚË Û‹Ì·ÓÛË ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÷ӛˆÓ-∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ì¿Ú·˜ 200 ̤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘ ÚÈÓ ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Î·È ¿ÏÏ· 200 ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› Ô‰ËÁÔ› ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Û ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ˙ËÙ› ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ (!!!). ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·fi Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ - ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ - Û ‰È¿ÊÔÚ· Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È ËÌÂÚ›‰Â˜, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô,

∞ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯‹ Ì‹Ó· ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Î·È Ë §·ÌÈÓÔ‡ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηı›˙ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ¤Ó· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi •Ô˘Ú›¯ÙÈ. ŸÏÔÈ ϤÔÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ‰Â Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ·fi ÙÔ 1968 ¤¯Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Ê¤ÚÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ “ÛÒ˙ÂÈ” ÙÔ fiÙÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÿÓÈ· - ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, Ô˘ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ· ·Ó‹Û˘¯ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¶¿Û¯·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ڢıÌÔ‡˜ “¯ÂÏÒÓ·˜” . ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÙ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó. “¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜” ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. “¢ÂÓ ÌÔÚ› fï˜ Ó· ·ÔÎÚ‡ÙÂÙ·È Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ÂÚ› ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‹ οÔÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. °È· ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· οÓÂÈ ÏfiÁÔ Î·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ¯ı˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ), ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜

¶··ÙfiÏÈ·˜: ™ÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” Ë ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ∫§πª∞∫π√ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ

¢‡Ó·ÌË” Ì ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ·, ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ: √ ‚·ıÌfi˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Î‡Îψ̷ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ·ÊÔ‡, ¤Ú·Ó Ù˘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Â-

ÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ÛËÌ›· ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ·fi ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ∑·ÁÔÚ¿ fiÔ˘ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÂÁ΢ÌÔÓ› ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜. “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÓÂÚÔÔÓÙ‹, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Êˆ˜ ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÂÌ‚·ÏˆÌ·ÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·-

Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈηÈÚÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÏȤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ π°ª∂ Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÒÛÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÌÂÏÂÙÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›Ù Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ›Ù ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ” .

ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ, Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ™Â ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÁˆÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ∏ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Î·ı›˙ËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã·Ó›ˆÓ-∑·ÁÔÚ¿˜, ÛÙÔ 4Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ·fi Ù· ÿÓÈ· ÚÔ˜ ÙË ∑·ÁÔÚ¿. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·ı›˙ËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› Î·È Î·ÙÔÏÈÛıËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Û fiÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. Ãı˜, fiˆ˜ ›Â Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ Î·È Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ¤ÚÈÍ ¯·Ï›ÎÈ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÷ӛˆÓ-∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· Ú›ÍÂÈ ¿ÛÊ·ÏÙÔ Û ̛· Úfi¯ÂÈÚË ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ∞Ó ı· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÏϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ. ™ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ۠‰ËÌÔÚ·Û›· ÚÈÓ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·Ú¯›ÛÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÷ӛˆÓ-∑·ÁÔÚ¿˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó 150.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Â›Ó·È 270.000 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘, Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÌÂÙ¿ Ù· ÿÓÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ηı›˙ËÛË 30 ¤ˆ˜ 40 ÂηÙÔÛÙ¿ Û fiÏÔ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜. ™Â fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ηÙÔÏÈÛıËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜, Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ Ú‹ÁÌ· Ù˘ ηı›˙ËÛ˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 20 ̤ÙÚˆÓ Î·È ‚¿ıÔ˜ 30 ÂηÙÔÛÙÒÓ. ∏ ÂȉÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı›˙ËÛË Î·È ÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 18 ¢. ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· Û‡ÁÎÏËÛË ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Δ∏¡ ¿ÌÂÛË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË, ˙ËÙ› Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ù˘ ·›ÙËÌ· ÛÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· Î. πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ∫¿ÁηÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÙÔ ¤Î·Ó ·Ô‰ÂÎÙfi. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. °È· “ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ÓÂÎÚ¿ „¿ÚÈ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ” οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∏ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÌÂÙ¿ Ù· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Î·È Î·Ù·ÁÁÂÏı› ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ô ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÚÈ˙È΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ȉ›ˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∂Ì›˜ ˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Ï›ÌÓË, ˙ËÙԇ̠ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È Ì¤Û· Û ·˘Ù¤˜ ıˆÚԇ̠··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ∏ Ï›ÌÓË ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ÓÂÎÚ¿ „¿ÚÈ·, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ· ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜. ºÔÚ¤·˜, ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ¿ÌÂÛ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ›¯Â ¯ı˜ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ˘ ¤ıÂÛÂ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙË μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ‚ÈÔÌ¿˙·. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ı¤ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂·Ó¤Ï·‚ ‰Â ÙË ı¤ÛË ˆ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÚfiÙÈ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËÎÂ. Δ¤ÏÔ˜, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ Ë ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙÏËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ 50% ̤ۈ ÙÔ˘ Leader ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎfi ÙÔ̤·. ∞˘Ùfi Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ, Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ Î. §·˝ÙÛÔ˘, Ô˘ ·Ú¢ڤıËΠÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÛÙ·ı› ·ÚˆÁfi˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Û ı¤Ì·Ù· ÂÓË̤ڈÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·” .

¶·È‰È·ÙÚÈÎfi ™˘ÌfiÛÈÔ ∏ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

£ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 9 Î·È 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ 11Ô ¶·È‰È·ÙÚÈÎfi ™˘ÌfiÛÈÔ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Grecotel Larissa Imperial ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ΔÔ ™˘ÌfiÛÈÔ ·˘Ùfi ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÊ‹‚Ô˘, ÙÔ˘˜ ·È‰›·ÙÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ™˘ÌÔÛ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 9 .Ì. ÌÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÂӉȷÊÂÚÔ˘ÛÒÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÓÔÛËχÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Î·È ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ.

Δ∂ΔAƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÂÎÚÔÛÒËÛË ÛÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘

ÙËÓ ·Ó·›ÚÂÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜. ŒÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ÓËÛ›, Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË Î·È ÙÚÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì ·Ú·›ÙËÛË. ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó·ÈÚÂ›Ù·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ΔÔ ™ÒÌ· ÚfiÙÂÈÓ ˆ˜ Ù·ÎÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔÓ Î. ∂˘¿Á. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ Î·È ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ Î. ¢ËÌ. ªÈÙ˙¤ÏÔ. øÛÙfiÛÔ, ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ÓËÛ› ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¶fi˘ °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ·Ó·ÈÚÂ›Ù·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ ˆ˜ Ù·ÎÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ˜, Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙÚÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ·Ó ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë. “∞Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¢ÛÙ·ıÔ‡Ó” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂÛÈ·-

Δ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (∂√Δ), ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·ÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Ì·Ú›ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ì ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ¡‹ÛˆÓ Î·È ∞ÏÈ›·˜, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Leader ∞ÏÈ›·˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ. μ·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ, ¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. ¶ÚÔ¯ı¤˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ˘-

ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı›, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·Ó·ÈÚ›ٷÈ. ∂Ì›˜ ÂÌ̤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ì·˜ ı¤ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Î. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ÚÁÔ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¿„ÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÂÎÚÔÛÒ-

Ô˘˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ηıÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û·Ó ÔÌ¿‰·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÁÎÚÈı› Ë ·fiÊ·Û‹ Ì·˜, ÚÔÛˆÈο ÚÔÙ›ıÂÌ·È Ó· ·Ú·ÈÙËıÒ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Ì ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÏÏÔ› ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜” Â›Ó·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó

fiÙÈ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ·Ó·ÈÚÂ›Ù·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰‡Ô Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ˆ˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ÷Ú. ™ÙÔÈ‚·¯Ù‹ Î·È °. ºÂ‡‚Á·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ. “ŒÎÏËÎÙÔ˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ “ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·È ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¶fi˘ °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë Ó· ·Ó·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Î. ºÂ‡‚Á· ˆ˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¢ÛÙ·ıÔ‡Ó, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Â›ÛËÌË ·fiÊ·ÛË, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Úfi‚ÏËÌ·. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ¿ÓÙˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ÓËÛ›” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ªÂÙ¿ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÛÙÔ ˘. ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. °È· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ¤Ú· ·fi ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹, ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ı· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ›” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ “ηıÒ˜ ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. ∂Í·Ûʷϛ۷Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜ ›¯Â ÚÔ¯ı¤˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ì ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ıÂÛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·

Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·ÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Ì·Ú›ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏ-

EΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË “∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ - ∏ ·¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜” ›-

Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ - Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 7 ∞Ú›ÏË, ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. √ÌÈÏËÙ¤˜: Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫¿ÙÛÈη˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ - ·Ó·Ï˘Ù‹˜, £·Ó¿Û˘ ΔÛÈÚÈÁÒÙ˘, ÁÂÓ. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞¢∂¢À.

ÏÈÌÂÓÈÛÌfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜. “∂›Ó·È Â›ÁÔ˘Û˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ˙ËÙԇ̔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ “ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ ‰ÂÓ ÂÍ·Ûʷϛ۷Ì ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. ∂›·Ó fiÙÈ ı· ÙÔ ‰Ô˘Ó Î·È fiÙ·Ó ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ı· Ì·˜ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ªÈ¯ÂÏ‹. Δ¤ÏÔ˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ Î·È ·fi ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ¡‹ÛˆÓ Î·È ∞ÏÈ›·˜, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Leader ∞ÏÈ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙË Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÓËÛ›, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÓ ÚԤ΢„·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


™ËÌ·ÓÙÈÎfi ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÛÂÏ. 21

T∂Δ∞ƒΔ∏ 6 A¶ƒπ§π√À 2011

FOOTBALL LEAGUE 2

ΔËÓ ∂·ÓÔÌ‹ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ ¶Ï‹ÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League 2 (°’ ∂ıÓÈ΋). ™ÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∂·ÓÔÌ‹ ı¤ÏÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙË Ê¤ÚÔ˘Ó Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ μÔÛÓÈ¿‰Ë, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô. ∏ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¢fiÍ·˜ ∫Ú·ÓԇϷ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·ÒÏÂȘ, ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ∏ ¡›ÎË, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi, Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Â› Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ Ì ÛÎÔÚ 3-1. ™ÙËÓ Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ™ÂÚÚÒÓ, ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú¿ÎÏÂÈ·˜-∫Ô˙¿ÓË Î·È ∑¿Î˘ÓıÔ˜Δ‡ÚÓ·‚Ô˜. ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Ë ¶·Ó·¯·˚΋ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘. ∏ ¶·Ó·¯·˚΋ ı¤ÏÂÈ Ó›ÎË ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜, ÂÓÒ Ô ∞fiÏψӷ˜ ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Î·È ÌfiÓÔ Ë Ó›ÎË ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÂÏ›˙ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‹ ÙÚ›Ù˘ ı¤Û˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· play-off. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋. ™Ùfi¯Ô˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÂÚ›, fï˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ÷ÓÈ¿-ƒfi‰Ô˜ ¶·Ó·¯·˚΋ -∞fiÏÏˆÓ ™Ì. μ‡˙·˜-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ ∫fiÚÈÓıÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜-∞›·˜ ™·Ï. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶∞√ ƒÔ˘Ê∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 3-0 ·.·. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ.¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ 0-3 ·.·. 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ¡›ÎË μ.-ºˆÎÈÎfi˜ ¢fiÍ· ∫Ú·Ó.-°È·ÓÓÈÙÛ¿ ∑¿Î˘ÓıÔ˜-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú.-∫Ô˙¿ÓË ∫·ÏÏÔÓ‹-∂·ÓÔÌ‹ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. ∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-∞∂ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ∫·Ù. ƒÂfi: ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈÈ¿‰·˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (29Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . .37-20 2. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . . .31-19 3. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . .23-19 4. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . .39-29 5. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . .28-25 6. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó. . . . . . . . .21-17 7. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . . . .26-23 8. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . . . . . . .27-24 9. ∞ÂÙfi˜ ™Î. . . . . . . . . .30-24 10. ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. . . . . .20-20 11. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . . .27-34 12. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . . . . .21-27 13. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. .32-30 14. ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ . . . .21-28 15. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . .19-26 16. ∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . .29-40 17. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . . .13-39

50 46 45 45 43 39 38 38 37 37 34 33 .32 32 31 28 14

∏ ¡π∫∏ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ√¡ ºø∫π∫√ ™Δ√ ∫ƒπ™πª√Δ∂ƒ√ ¶∞πáπ¢π Δ∏™ Ã√¡π∞™

ªÂ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¤‰Ú·˜ Ô ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜”. ™ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÙÂı› ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 30˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Football League 2 Î·È ·Ó ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ı· οÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ù˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ·Ófi‰Ô˘. ªÂÁ¿ÏË Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜. Èڛ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ ¡π∫∏

ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ “ÙÚÈfiÓÙÔ˘” ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi. ∞Ó Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ·fi ...οو ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ÂÓÒ ı· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó Î·È ÙȘ ·ÒÏÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ Ì ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∂·ÓÔÌ‹. ∂Ï›˙Ô˘Ó Â›Û˘ Û ¤Ó· ·ÎfiÌË “‰ÒÚÔ”Ù˘ ¢fiÍ·˜ ∫Ú·ÓԇϷ˜, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ “‰ÈÏfi”Â› ÙÔ˘ ºˆÎÈÎÔ‡, Û‹ÌÂÚ· ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿. ∞Ó fiÏ· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó fiˆ˜ ÂÏ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ¡›Î˘, ÙfiÙÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË 2Ë ı¤ÛË, ˆ˜ ÈÛfi‚·ıÌË Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ (·Ó ·˘Ù‹ ËÙÙËı› ·fi ÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ Î·È Ê˘ÛÈο ¯¿ÛÔ˘Ó Î·È Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿). ŸÌˆ˜, ¿Óˆ ·fi fiÏ· ı· Ú¤ÂÈ Î·È Ë ›‰È· Ë ¡›ÎË Ó· οÓÂÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ∂·ÓÔÌ‹ ¤¯ÂÈ 50 ‚·ıÌÔ‡˜, Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ 46, °È·ÓÓÈÙÛ¿ Î·È ºˆÎÈÎfi˜ ·fi 45 Î·È Ë ¡›ÎË 43. √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ·ÊÔ‡ Ë ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜”. ¶ÚԂϤÂÙ·È Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ì ÙË ¡›ÎË Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜”. ¶ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û ·˘Ùfi ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ 12Ô ·›ÎÙË Ù˘. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Î·È ÂÓı¿ÚÚ˘Ó·Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ¿Ó·„·Ó Î·È Î·ÓÔÁfiÓ· ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ...ÚfiÁ¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·. 줂·È·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ‰ÈfiÙÈ ¿ÓÙ· ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÈ̈ڛ·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓ fi„ÂÈ Ï¤È ÔÊ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Î·È Ë ÎÂÚΛ‰· Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ı· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ·ÓÔȯً ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜.

1. 72. 77. 4. 55. 20. 14. 6. 30. 19. 7.

ª¶∞´ª∞∫∏™ ™Δ√Àƒ¡∞ƒ∞™ Δ™∂ƒ∫∂∑√™ ¶∞¶∞¢∏ª∞™ ª∞´™Δƒ∂§§∏™ ¡∞™Δ√™ ¶∂Δƒ∞™ μ§∞Ã√™ ª¶√À™π¡∞∫∏™ ¡∞μ∞ƒ∂Δ∂ ¡Δ∞¡π™πΔ™ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™: μ. ¡Δ√μ∂¡Δ∞¡

ºø∫π∫√™

°∏¶E¢O “¶. ª∞°√À§∞™” øƒ∞ 16.00 ¢π∞πΔ∏Δ∏™: ¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√™ (∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™) μ√∏£√π: ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™, ∫√§√™πø¡∏™ (∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™) 4√™ ¢π∞πΔ∏Δ∏™: ∫√ƒ∂™Δ∏™ (§∞ƒπ™∞™)

Δ¿ÛÛÔ˜, ª·ÎÚ¿Î˘, ™ˆÙÚ›Ó˘, ŸÏÈ‚ÂÚ, ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘, ∫ÈÙ›Ô˘, μÏ·¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜.

√ ºˆÎÈÎfi˜ 73. 13. 17. 4. 5. 8. 10. 37. 91. 9. 19.

¶∞ƒ∞™∫∂À∞™ ∫√Àƒ∂§∏™ £øª√¶√À§√™ ¢∏ª∏Δƒπ√À ∫ø™Δ√¶√À§√™ ™∫∞ƒπª¶∞™ ¢∏ª∞™ º∞ƒª∞∫∏™ ∫√Àª¶ƒ√°§√À ∫∞¡∂§§√¶√À§√™ Δ∑∂∫√™ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™: ª. ∫∞™∞¶∏™

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ¤ÙÛÈ ı· ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓ‰Âο‰·. §ÔÁÈο ı· ÂÈÏÂÁ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· 4-5-1 Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û 4-3-3, fiÙ·Ó Ë ¡›ÎË ÂÈÙ›ıÂÙ·È. ƒÈÛοÚÔÓÙ·˜ Ì›· Úfi‚ÏÂ„Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì›· Èı·Ó‹ ÂÓ‰Âο‰· ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÌÔÚÊ‹: ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ô ª·˚Ì¿Î˘, ‰ÂÍ› Ì·Î Ô ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfi Ô ΔÛÂÚΤ˙Ô˜, ÂÓÒ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏË Î·È ¶··‰‹Ì·. ™ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ô ¡¿ÛÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ¶ÂÙÚ¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ·, ÂÓÒ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ı· ÙÔÔıÂÙËı› Ô ¡·‚·Ú¤Ù Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ¢ÂÍÈ¿ Û ΤÓÙÚÔ Î·È Â›ıÂÛË ı· ÎÈÓÂ›Ù·È Ô ªÔ˘ÛÈÓ¿Î˘, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô μÏ¿¯Ô˜, ÂÓÒ Ô ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È Ô ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ:

√ ºˆÎÈÎfi˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· Ì›ÓÂÈ “fiÚıÈÔ˜” ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ·-ÛÔÎ ·fi ÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜. º˘ÛÈο, ¿·ÓÙ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙËÓ ÈÔ “η˘Ù‹” ¤‰Ú· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, οÙÈ Ô˘ ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ªÈ¯¿ÏË ∫·Û¿˘. ŸÌˆ˜ ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Ó· ÌËÓ ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ¡›Î˘. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ºˆÎÈÎfi, ·ÊÔ‡ οÔȘ ÂÓԯϋÛÂȘ Ô˘ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó Ô £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› Î·È Ô ·›ÎÙ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜.

∫¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∏ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi Î·È Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜”. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:“ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ÛÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ì·˜. ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ¡Èοڷ”.

™Â ·ÔÏÔÁ›· Ë ¡›ÎË ∏ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ Football League-Football League 2 οÏÂÛ Û ·ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 10.00 14 ¶∞∂ ‹ Δ∞¶ Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 1, 3, 5, 14, 15 ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¡›ÎË-∑¿Î˘ÓıÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 30/3.


20 ¶∞√∫

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ μÈÂ˚Ú›ÓÈ· Ë √˘ÓÙÈÓ¤˙ °È· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÂÏ›ÓÔ μÈÂ˚Ú›ÓÈ· ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ë √˘ÓÙÈÓ¤˙ ۇÌʈӷ Ì ÙËÓ “Gazzetta Dello Sport” . ΔÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ ÛÙË Serie A, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ ÂÍÙÚ¤Ì. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ 25¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÛÔ˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ 2013 Î·È Û ·˘Ùfi ÚԂϤÂÙ·È Ú‹ÙÚ· 15 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ı· Û˘˙ËÙÔ‡Û ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ì ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÛfi ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙË Ú‹ÙÚ·. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ӛΘ Î·È Î·Ï‹ Ì¿Ï· ˙‹ÙËÛÂ Ô ª¿Î˘ ÿ‚Ô˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÓ·ÔÌ›ӷÛ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÌË ‰ÂÈ Í·Ó¿ ÛËÌ¿‰È· ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. “∞ԉ›¯ıËΠÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Ì·˜ οÓÂÈ ¯¿ÚË. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘ÌÂ. Œ¯Ô˘Ì ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ·˘Ù¿ Ù· Ì·Ù˜ (Û.Û. Ì ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ∫¤Ú΢ڷ) ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ì ӛΘ Ì ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô 41 ÂÙÒÓ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛÙË Û‡ÓÙÔÌË ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÈÓ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘. £ÂÙÈο ‹Ù·Ó Ù· Ó¤· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶¿ÌÏÔ °Î·ÚÛ›·, Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Ó· ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. √ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜ ıÏ¿ÛË ÛÙÔÓ Ï·ÁÔÓÔ„Ô˝ÙË (ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÔÛ·ÁˆÁÒÓ) οÙÈ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ì ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. ∞ÒÓ ·fi ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ “°ËÚ·Èfi” ı· Â›Ó·È Î·È Ô ¡Ù¿ÚÈÔ ∫Ú¤ÛÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› οΈÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ηÚfi. ªÂ ıÂÚ·›· Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ª›ÚÎÔ ™·‚›ÓÈ.

™‹ÌÂÚ· ··ÓÙ¿ Ô ªÏ¿ÓÎÔ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∞∂∫ ∞∂∫ Î·È ªÏ¿ÓÎÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó·... ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô “Ù·ÓÁÎfi”, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. √ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ªÏ¿ÓÎÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Û‹ÌÂÚ Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÎÈ ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Ó¤Ô. ∞ÊÔ‡, ÏÔÈfiÓ, Ë “ŒÓˆÛË” ·Ó¤‚·ÏÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË (600.000 ¢ÚÒ+ÌfiÓÔ˘˜) Î·È Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜... ·ÓÙ·¤‰ˆÛÂ, ηı˘ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË, ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο Ó· ‰Ôı› Û‹ÌÂÚ·. ¶ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ªÏ¿ÓÎÔ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘, °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô √Ó·˚ÓÙ›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¿ÓÙˆ˜, οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ı· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈ΋ ηٿÏËÍË ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ Î·È Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÊÔÚ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚË Ê·Ó¤Ï· Î·È ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 6 A¶ƒπ§π√À 2011

∏ Δ™∂§™π À¶√¢∂Ã∂Δ∞π Δ∏¡ ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °. °π∞ Δ∞ ¶ƒ√∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ√À Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

∞ÁÁÏÈÎfi˜ “ÂÌʇÏÈÔ˜” ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÚÒÙË Ú¿ÍË ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ “ÂÌÊ˘Ï›Ô˘” ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ·›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ∏ ΔÛ¤ÏÛÈ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙȘ 21.45 ÛÙÔ “™Ù¿ÌÊÔÚÓÙ ªÚÈÙ˙” ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ™·¯Ù¿Ú ¡ÙfiÓÙÂÛÎ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο.

ΔÛ¤ÏÛÈ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. Èڛ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, fï˜ Ô ÔÓÔΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÔ ∞ÓÙÛÂÏfiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰˘Ó·Ùfi˜. ¢‡Ô ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ΔfiÚ˜, ¡ÙÚÔÁÎÌ¿, ∞ÓÂÏο Î·È ∫·ÏÔ‡ ¯ˆÚ¿Ó ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. √ ∞ÓÙÛÂÏfiÙÈ, ¿ÓÙˆ˜, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ΔfiÚ˜ Î·È „¿¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Â›¯Â ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi ÂÈıÂÙÈÎfi, fiÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ӷ ÙÔ˘ ÂÍËÁ›, Ó· ÙÔÓ Î·ıÔ‰ËÁ› Î·È ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÙÔÓ ÛÚÒ¯ÓÂÈ ·ÛÙÂÈ¢fiÌÂÓÔ˜ Ì·˙› ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÁÁÏÈο ªª∂ ·˘Ù‹ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ· fiÙÈ Ë Ì›· ı¤ÛË ¤ÎÏÂÈÛÂ. °È· ÙËÓ ¿ÏÏË ı¤ÛË Ê·‚ÔÚ› Â›Ó·È Ô ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ Ì ÙÔÓ π‚ÔÚÈ·Ófi ÊÔÚ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ÁÎÔÏ ÌÂÙ¿ ·fi ηÈÚfi, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù¤ÚÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ™ÙfiԢΠ(1-1). ÀÔ„ËÊÈfiÙËÙ· ‚¿˙Ô˘Ó fï˜ ÙfiÛÔ Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ∞ÓÂÏο, fiÛÔ Î·È Ô ™·ÏÔÌÔÓ ∫·ÏÔ‡ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Ô ÈÔ ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ÌfiÏȘ ÙÚ›· ÁÎÔÏ Û‡ÓÔÏÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ÌËÓÒÓ Û·ÊÒ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ πÙ·Ïfi Ù¯ÓÈÎfi Ô˘ ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙË Ï‡ÛË Î·È ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰›‰˘ÌÔ. Èڛ˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ ·ÛÙ¤ÚÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ. √ °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÂ˚, ·Ó Î·È ‹Á ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ Ô-

Ì¿‰·˜, ‰ÂÓ Á˘ÌÓ¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·. √ ͤÓÔ˜ Δ‡Ô˜ ıˆÚ› ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Ô ™ÂÚ ∞ÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙÔÓ ·›ÎÙË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙË °Ô˘¤Û٠÷Ì. ª¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô ƒÔ‡ÓÂ˚ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÙÈ̈ÚËı› Ì ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜.Δ· ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔÓ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ. ΔfiÛÔ Ô º¤ÚÓÙÈÓ·ÓÙ, fiÛÔ Î·È Ô ∞ÓÙÂÚÛÔÓ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο Î·È Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜.

ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-™·¯Ù¿Ú ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÂÊÂÙÈÓÔ‡ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ÙËÓ ™·¯Ù¿Ú ¡ÙÔÓȤÙÛÎ. ∏ Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·Ú·¤Ú· Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ï·ÓÔ‡˜.√È “·ÓıڷΈڇ¯ÔÈ” ÂÏ›˙Ô˘Ó,

¿ÓÙˆ˜, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ÔÓÙ¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ú‚¿Ó˜. ∏ ™·¯Ù¿Ú ¤¯ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ “¡ÙÔÓÌ¿˜ ∞Ú¤Ó·”. ªÔÏÔÓfiÙÈ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÁÂÈ Ó›Î˜, Ù· ÛËÌ¿‰È· ÎfiˆÛ˘ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ·›˙ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ı·̷ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÏ›‰·˜ ÛÙÔ˘˜ √˘ÎÚ·ÓÔ‡˜. √ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Á‡ÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ Û ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï ¤·ÈÍ ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ηıÒ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, ÂÓÒ Ô μ›ÁÈ· Û ¤ÍÈ. √È “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ∫¿ÚϘ ¶Ô˘ÁÈfiÏ Î·È ÙÔÓ ∂ڛΠ∞ÌÈÓÙ¿Ï. √È ¶¤‰ÚÔ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙ Î·È ª¿ÍÁÔ˘ÂÏ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ μÈÁÈ·Ú¿Ï, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÊÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜.

√ ¶Â °ÎÔ˘·Ú‰ÈfiÏ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ™¤ÚÙ˙ÈÔ ªÔ˘ÛΤ٘ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ∑ÂÚ¿Ú‰ ¶ÈΤ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ Ù˘ ™·¯Ù¿Ú Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ §Ô˘›˙ ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ Î·È ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ. √ ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÓÈÒıÂÈ ϤÔÓ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ ÂÓÒ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¯·Ê, ºÂÚÓ·ÓÙ›ÓÈÔ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ πÏ›ÙÛÈ‚ÂÙ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ Ì‹Ó˜ ·Ô˘Û›·˜ ÏfiÁˆ Û·Ṳ̂ÓÔ˘ Ô‰ÈÔ‡. ŒÓ· ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ ™·¯Ù¿Ú, ¡ÙÌ›ÙÚÔ ΔÛÈÁÎÚ›ÓÛÎÈ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘”. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ √˘ÎÚ·Ófi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ¤ÍÙÚ· ΛÓËÙÚÔ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ¿‰Èη ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó “·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ” ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ “ª¿ÚÙÛ·” Ë ÔÔ›· ›¯Â ÏËÚÒÛÂÈ 25 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. √ ΔÛÈÁÎÚ›ÓÛÈ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¶Ô˘ÁÈfiÏ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËΠÛÙËÓ “ª¿ÚÙÛ·” Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ¡ÙÔÓȤÙÛÎ.

■ ™Àªºø¡∞ ª∂ ¢∏ª√™π∂Àª∞Δ∞ Δ√À π™¶∞¡π∫√À ΔÀ¶√À

∏ AıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô ÛÙÔ˘˜ “ÌÓËÛÙ‹Ú˜” ÁÈ· μ·Ï‚¤Ú‰Â TÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ‹ fi¯È ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÁËÛ ·ÏÏ¿ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÛÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÎfi Δ‡Ô. πÛÙÔÛÂÏ›‰· Ô˘ ηٷÈ¿ÓÂÙ·È Ì ı¤Ì·Ù· Ù˘ ªÈÏÌ¿Ô ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ μ¿ÛÎˆÓ ·fi ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â Ì ÙÔÓ ÃÔÛÔ‡ √˘ÚÔ‡ÙÈ· Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ‰ÚÈÎfi ıÒÎÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·˘Ùfi, Â¿Ó Ô √˘ÚÔ‡ÙÈ· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÈÛËÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ªÈÏÌ¿Ô, ÙfiÙÂ, Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â ı· Â›Ó·È Î·È Ô Ó¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ ÙÔ˘ √˘ÚÔ‡ÙÈ·. “√ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ: ◊ ̤ÓÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ “Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹” Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ‹ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘ Î·È Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ∞ıϤÙÈΔ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ·Ù˙¤ÓÙ˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ™Â‚›ÏÏË”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ fiˆ˜ ı¤ÏÂÈ. “£· ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È ÁÈ· ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ·”, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ˘ÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ “elcorreo” fiÙÈ ÙÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· fï˜, ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· “ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ” Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·-

Û‹ ÙÔ˘. “∞Ô̤ÓÔ˘Ó ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔfiÙÂ Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‹ ÛÙË ªÈÏÌ¿Ô.

ΔÂÏ›ˆÛÂ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ∑·˚Ú› ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ ÙÔ˘ ∑·˚Ú› Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ª·ÚÔÎÈÓfi˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ¯ı˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∞˘Ù¤˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ıÏ¿ÛË ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÚÔÛ·ÁˆÁfi Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ·fi ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ∞Ó Î·È Â›¯·Ó ÚÂfi Î·È ¯ı˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÔÈ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜, ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ Î·È °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‹Á·Ó ÛÙÔ ƒ¤ÓÙË ÁÈ· Ó· Á˘ÌÓ·ÛÙÔ‡Ó, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. √È “ÂÚ˘ıÚÔχÎÔÈ” ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ.

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

¢ÚÈ̇ٷÙ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ºÂÚ¤ÈÚ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ¢ÚÈ̇ٷÙ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È Û ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ ¤Î·ÓÂ Ô ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ¯·Ï·ÚfiÙËÙ· Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·: “™·˜ ›¯· ÂÈ Ó· ÌËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚfiÛˆÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ Ì·Ù˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ì ·ÎÔ‡Û·ÙÂ, ·ÏÏ¿ ‹Û·ÛÙ·Ó Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÈ. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ù ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ¶ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ù ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∂›ÛÙ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. Œ¯Ô˘Ì ‰‡Ô Ì·Ù˜ ·ÎfiÌË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÌÂÙ¿ Ù· Ï¤È ÔÊ, fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ·ÏÏÈÒ˜ ı· ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· ·¤Ó·ÓÙ› ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÚ›ÍÂÈ”, ›Â Ô ºÂÚ¤ÈÚ·, ÂÓÒ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ › ˆ˜ “...ÂÚÈ̤ӈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÙ ٷ ¿ÏÏ· ·È‰È¿ ÁÈ· Ó· ͢Ó‹ÛÔ˘ÌÂ Û·Ó ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ‰Â›Í·Ì ÛÙ· ÓÙ¤ÚÌÈ”. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ “Ù·Ú·ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ” Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê˘Ó›ÛÂÈ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· Ï¤È ÔÊ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 6 A¶ƒπ§π√À 2011

•∂∫∞£∞ƒπ∑∂π Δ√ ¢π√π∫∏Δπ∫√ Δ√¶π√ ™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. ∫∞π ∞¡ ∏ √ª∞¢∞ £∞ ™Àªª∂Δ∞™Ã∂π ™Δ∞ ¶§∂´ √º

∫Ú›ÛÈÌÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ È ÚÔÛ¯›˜ 15 ̤Ú˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÙfiÛÔ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Â›‰Ô. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¯¤ÚÈ· Ë ¶∞∂ ‹ ·Ó Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂÓÒ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ, Â›Û˘, ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

ÏÔ˘ı›. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÔÌ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi Î·È Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔÛı‹Î˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂΛӘ fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î¿ÔÈ· ÎÂÓ¿ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·ÎfiÌË ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∂Ù¿ ·Ô˘Û›Â˜ Ì ÕÚË ™ÙÔ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ÕÚË, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ·fi οı ¿ÏÏÔ Ì·Ù˜ ʤÙÔ˜. √ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û ÂÙ¿ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓ‰Âο‰· ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó - ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ - Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈÎÔ› ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÛÙfiÂÚ Ã·Ï›Ê· ™·Óηڤ Î·È ¶¤ÙÂÚ ¡ÙÔÏÂ˙¿È, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·ÎÚ·›ÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ, ∑fiÏÙ·Ó ™¤ÏÂ˙È Î·È °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜

§¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ Î·È μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â, fiˆ˜ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÚfiˆÚ· ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û ıÂÚ·›· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· οÓÂÈ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ ªfiӯ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ‹Ú ¿‰ÂÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ˙‹ÙËÌ·. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ. øÛÙfiÛÔ, fiÏÔÈ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ‰ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ı· ·Ï¤„Ô˘Ó Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ “∫Ï. μÈÏÂÏ›‰Ë˜” ı· Â›Ó·È “η˘Ù‹” ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ Ô-

·‰ÒÓ ÙÔ˘ ÕÚË, ηıÒ˜ ÔÈ “ΛÙÚÈÓÔÈ” ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ “¯·ÚÙ›” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó “˙ˆÓÙ·Ó¤˜” ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÓÙ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ÕÚË, fï˜ Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ηٷʤÚÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ 5Ë ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË. ∞Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ËÙÙËı› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋, ÙfiÙ ÙÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙÔ μfiÏÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈÎfi˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô ¤Ó·˜ ‚·ıÌfi˜ Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” , ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÕÚ˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ʇÁÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ •¿Óı˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÕÚË, ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ı· ‚ÚÂı› ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ÚÒËÓ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠʤÙÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. £· Â›Ó·È ¤Ó· Ì·Ù˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙË Ù¯ÓÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¡¤ÚÈ ∫·ÛÙ›ÁÈÔ (·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË), fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ƒÈοÚÓÙÔ º·Ù›, Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ οÚÙ˜.

√ ∂π™∞°°∂§∂∞™ ∑∏Δ∏™∂ ¡∞ ∫ƒπ£√À¡ ∂¡√Ã√π √π ∫∂¡Δ∂ƒ∏™, £∞¡√À ∫∞π Δ∑∂∫√™

¶ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘˜ Δ ËÓ ÂÓÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ‰Ëψı¤ÓÙÔ˜ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ ∫ÒÛÙ· ∫ÂÓÙ¤ÚË Î·È ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ £¿ÓÔ˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔ 2004, ˙‹ÙËÛÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Œ‰Ú·˜ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ.

™ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ô °. ¶¤ÙÚÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓÔ” Î·È “ÚÔÌÂÏËÙË̤ÓÔ” ÙÔ Â›Ì·¯Ô ÙÚÔ¯·›Ô Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÛÎËÓÔıÂÛ›· ‹Ù·Ó Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ıÏËÙÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ˙¤ÎÔ˜. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎfi ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ “„˘¯È΋˜ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘” Ô˘ ›¯·Ó ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â “΢ÚÈ·Ú¯ÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜” ∞Ó¤ÊÂÚÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ Î·È Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Â¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ›¯Â ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÙÚÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. “◊Ù·Ó

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 17.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞∂∫ -∑(∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) ¡∂Δ 21.45 ΔÛ¤ÏÛÈ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.50 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-™·¯Ù¿Ú -ª(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 21.45 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-™·¯Ù¿Ú -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 20.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚) NOVASPORTS 4 18.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶∞√∫ -∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚)

™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ηٷı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ∞¯. ª¤Ô˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ∏ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·Ï˘ı› Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÙÂÚ¤ˆÌ·, ›Ù Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ, ›Ù Ì οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ·ÍÈfiÈÛÙÔ, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √ Î. ª¤Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ٷ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ë 15Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· Ó· Â¤ÏıÂÈ Û˘Ìʈӛ·, Ì fiÔÈÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô “ÈÛ¯˘Úfi˜” ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·fi ÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï¿ÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ◊‰Ë, Ô ÙÈÌ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ù·Í›‰È· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ¤¯ÂÈ “ÙÛÂοÚÂÈ” ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ú·ÎÔ-

21

·Ù¤Ú·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜” ™ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·‚¿ÛÈÌÔ” ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÂÚ› ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ

·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ˘Ô‰Âȯı¤Ó ÛËÌÂ›Ô ›¯ÓË ÙÒÛ˘ Ì˯·Ó‹˜ “Ô‡Ù ıÚ·‡ÛÌ·Ù·, Ô‡Ù ˘ÁÚ¿ ‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷” °È· ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ-

·˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ηӤӷ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎfi, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó˜ Ô˘Û›Â˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ˙‹ÙËÛÂ

ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÙÔ˘ ∫∞Δ, Ô˘ ˘¤ÁÚ·„ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜, Î·È ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÙˆÓ ¤ÍÈ Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ï‹ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· Û ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜. °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ “ÌË Ù·ÂÈÓÒÓ ·ÈÙ›ˆÓ” ηıÒ˜ fiˆ˜ › ԉËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘˜ “‰‡Ô ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡” °È· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ “·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜” ÙÔ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˙‹ÙËÛ ÂÓÔ¯‹ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙȘ ÔÏϤ˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÛÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ. √È Î·ÙËÁÔڛ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ··ÁÁÂÏı› ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ·ÊÔÚÔ‡Ó -ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË- Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ „¢‰Ô‡˜ ‚‚·›ˆÛ˘ Î·È ËıÈ΋˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û „¢‰‹ ‚‚·›ˆÛË, „¢‰Ô‡˜ ηٿıÂÛ˘, ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ÂÓÒ Ô Δ˙¤ÎÔ˜ ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Î·È Ì ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ı· ÂΉÔı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜.

™ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ™ÈÌÈÙ˙fiÁÏÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘fiÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ Î·ÛÂÙÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ›¯Â ÎÏËı› ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ô˘ ‹ÚÂ, ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÂÏÈο Û‹ÌÂÚ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô Î. ª¤Ô˜ ¤Î·Ó Ӥ· Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ ∞ϤÍË ∫Ô‡ÁÈ·, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ fiÓÔÌ· μ·ÁÁ¤Ï˘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙȘ ηۤÙ˜ ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· fiÛ· ›Â Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙË ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ “¢›ÎË” : °È· ÙÔÓ ∞ϤÍË ∫Ô‡ÁÈ·: “√ Î. ∫Ô‡ÁÈ·˜ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ô˘ ı· ˘ԉ›ÍÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÔÈÔÓ ı· ηϤÛÂÈ ÁÈ· Ì¿ÚÙ˘Ú·; ΔÒÚ· Ô˘ ı· ÎÏËı› ÁÈ· ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ. ∞˜ ·Ê‹ÛÂÈ ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ. ŸÙ·Ó ı· Á›ÓÂÈ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ·˜ ηϤÛÂÈ fiÔÈÔÓ ı¤ÏÂÈ. √È ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ fiıÔ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Û·˜ ‹ ÙÔ˘ ∫Ô‡ÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÔÓ ı· ηϤÛÔ˘Ó” °È· ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ... μ·ÁÁ¤ÏË: “∞fi Ô‡ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· μ·ÁÁ¤Ï˘ fiÙÈ ÌÈÏ¿ˆ Ì ÙÔÓ Î. ª·ÚÈÓ¿ÎË; ΔÈ Â›Ó·È Ô Î. ∫Ô‡ÁÈ·˜; √ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÎÔ‡ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÂÛ¿˜. Èڛ˜ ÛÙÔȯ›· ϤÙ ·ÂÚÔÏÔÁ›Â˜. º¤ÚÙ ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ ÚÔ˚fiÓ, ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Ô Î¿ı ηÙÂÚÁ¿Ú˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘. º¤ÚÙ ÙȘ ÁÓ‹ÛȘ ÙȘ ηۤÙ˜ Î·È ÂÏ¿Ù ӷ ÙȘ ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ˘ÔÎÏÔ‹˜, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û˘ÚÚ·Ê‹, Â›Ó·È ÌÔÓÙ·ÚÈṲ̂Ó˜ Î·È Â›Ó·È ·¿ÙË. √ μ·ÁÁ¤Ï˘ ›·ÌÂ, Â›Ó·È Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶ÂÚÈÓÈ¿‰Ë˜” . ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÃÚ‹ÛÙÔ ∞ˉfiÓË Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜: “∞Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ‰ÒÛÙ χÛÂȘ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ù· ÛÙË̤ӷ ·È¯Ó›‰È·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ·ԉ›ÍÂȘ. ∂Û›˜ ÊÔ‚¿ÛÙ ӷ ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÙ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ” . °È· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∂ÚÁÔÙ¤ÏË-∏Ú·ÎÏ‹: “Ãı˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÊÚ·Á̤ÓÔ˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ Î·È ÙÔ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó fiϘ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÙÒÚ· Ô˘ ΤډÈÛ·Ó fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙË̤ÓÔ; ¢ÂÓ ¯Ù‡ËÛ alarm ÛÙËÓ √À∂º∞; ΔÈ ¤ÁÈÓÂ, ‹Ù·Ó „‡ÙÈÎÔ; ¢ÂÓ ı· οӈ Ô‡Ù ÙÔÓ ‰ÈηÛÙ‹, Ô‡Ù ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·” .


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 6 A¶ƒπ§π√À 2011

°˘Ó·ÈÎÂ›Ô ‚fiÏÂ˚

£Ú›·Ì‚Ô˜ Ù˘ ¡›Î˘ Â› Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙËÓ ›‰È· ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ οı ÛÂ˙fiÓ ÍÂηı·Ú›˙ˆ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi fiÏÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È ·fi Â̤ӷ Ô˘ Â›Ì·È ÚÔÔÓËÙ‹˜” ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Marca” Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ∑¤ÏÈÌÈÚ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋, fiÛÔ ı· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ.. ™‹ÌÂÚ·, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ∑¤ÏÈÌÈÚ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂∫, Á›ÓÂÙ·È Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞1 ∞Ó‰ÚÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ 400 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fiÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ô ™Ô‡Ï˘ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ (¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙȘ 500 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), Ô °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î·È Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜. 줂·È·, Ô “∑ÔÙ˜” ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ Ó· “È¿ÓÂÈ” ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Ì ÌfiÓÔ Ì›· ÔÌ¿‰·, ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ™Ù· 51 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›-

“Δ

∞¶√¢π¢√¡Δ∞™ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‚fiÏÂ˚ ÔÈ ·›ÎÙÚȘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ΤډÈÛ·Ó ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Ì 3-1 ÛÂÙ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Ú‚¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÈÎË (ÂϤˆ ‰È·ÈÙËÛ›·˜) ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÂÙ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·ÈÊÓȉȿÛÔ˘Ó ÙȘ “΢·ÓfiϢΘ” ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì 20-25. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ‹Úı ¿ÌÂÛ· ηıÒ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Â‡ÎÔÏ· ÛÙÔ 2Ô ÛÂÙ Ì 25-11 ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ›Û·. ™ÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi 3Ô ÛÂÙ ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ·Ó Î·È Û˘Ì‚¿‰È˙·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙȘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٿÊÂÚ·Ó fiÓÙ·˜ ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Ó· ÙÔ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο Ì 25-23. √ ıÚ›·Ì‚Ô˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ 4Ô Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÂÙ Ì 25-17 ̤۷ Û ¤Í·ÏÏÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ·ıÏËÙÚÈÒÓ, ÚÔÔÓËÙÒÓ, ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” . ΔÔÓ ·ÁÒÓ· ‰È·ÈÙ‹ÙÂ˘Û·Ó Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ Î.Î. ∫Ô‡ÙÛ˘ ¶¤ÙÚÔ˜, ¶·Ú·Û΢¿˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ Î·È Δfiη ∞ÈηÙÂÚ›ÓË. ¡π∫∏ (∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·Ú›ÓÔ˜): ΔÛ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ º., ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂., °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘ ∫., ¶ÚÔ˘ÛÈÒÙË °., μÏ·¯¿ÎË π., ∫·Ú‰·Ì·Ó›‰Ô˘ ª., ΔÚÈ‡Ï· °., ΔÛÔ˘Ú¤· ∂., ∞ʤÓÙÔ˘ ¡., ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂., ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ª., ∫ÈÏÈÓÙ¿ÚË ∂. °.™. ∂§∞™™√¡∞™ (¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ μ¿ÈÔ˜): ∞‚Ú·Ó¿ ∞., ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∞., ∫ÈÔ‡ÛË °., ¶··ÎÒÛÙ· ™., ∫·ÛÛÂÏÔ‡ÚË ª., ªÔ‡ÛÈ· Ã., ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∂., ¶Ïȿη μ., ∞ϤÍË ¶., ªÔ‡ÛÈ· ™., ∑È¿ÎÔ˘ ∂.

μ’ ∂¶™£

√ÚÌ›ÓÈÔ-¢¿ÊÓË Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ™∏ª∂ƒ∞ ÛÙȘ 4.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÙÔÈÎfi √ÚÌ›ÓÈÔ Î·È ÙË ¢¿ÊÓË. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ∫·ÙÛ·Úfi˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫Ô˘ÚÛÔ‚›ÙË Î·È ª·Ï¿Ê·.

¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ·ÂÚÔÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 10/4 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÌÔÓÙÂÏÔ‰ÚfiÌÈÔ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ·ÂÚÔÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÚÔÛÁÂÈÒÛÂˆÓ ·ÎÚȂ›·˜. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·ÂÚÔÌÔÓ٤Ϸ Ì ıÂÚÌÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Î·È Ì ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ·.

°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¢π∞πΔ∏Δ∏™ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi Â›Ó·È Ô Î. μ·Û›Ï˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∂›Ó·È ÌfiÏȘ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋, Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È·ÈÙËÙ‹˜, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÍÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ Û ‰‡Ô Ì·Ù˜. ŒÓ· ʤÙÔ˜ ÛÙË Ó›ÎË Â› Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ Ì 1-0 Î·È ¤Ó· ¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ºˆÎÈÎÔ‡ Â› ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ºÈÏÈÈ¿‰·˜ Ì 1-0. °ÂÁÔÓfi˜ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ·Ó Ë ¡›ÎË Û‹ÌÂÚ· Ù· ηٷʤÚÂÈ, Ì·›ÓÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ∫·È ı¤ÏÂÈ Î·È ÌÔÚ›...

¢‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ °π∞ ÌÈ· ·ÎfiÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ›¯Â ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜, ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ MVP Î·È Best Goal Ù˘ 29˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ ™·Óηڤ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˘ ·›ÎÙË Ô˘ ÙÔÓ ‹Ú ÙÂÏÈο Ô ™Èfi‚·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ̤۷ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÂÓÒ Ô ΔÔÌ¿˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô ‹ÚÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi.

Áη, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÍÂοı·ÚË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÁÓÒÛÂȘ, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ¯·Ú›ÛÌ·Ù· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·. ªÂ Ì˘·Ïfi Í˘Ú¿ÊÈ, ÂÌÓ¤ÂÈ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Î·È Û·ÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· 12,5 ¯ÚfiÓÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ʛϷıÏÔÈ Ô˘ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.

μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. √ ÙÂÏÈÎfi˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·’ fiÏË ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ÊÈÓ·Ï›ÛÙ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈÔÚÙ‹˜. ∂Λ Ô˘ ‹Ù·Ó Ó· ÌË Á›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ʤÙÔ˜, Ù· ·È‰È¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËηÓ, ¯¿ÚËÎ·Ó Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÙÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ·.

Ϥ·, ÂÓÒ ÂÎÎÚÂÌ› ·ÎfiÌË Ë ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË... 줂·È·, Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· £¿ÓÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ó· Ì·˜ ›ÛÂÈ ˆ˜ ˙ËÌȈ̤ÓË ‚Á‹Î ÚÒÙ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ¤¯·Û ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓË ˆ˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Û˘ÓˆÌfiÙËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘. ∫·È Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¿Ú·Á ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ “Û˘ÓˆÌfiÙ˜” ; Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, Ë ÈÛÙÔÚ›· ¤ÁÚ·„Â...

ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÓ‹

∏ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·, Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη

Δ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÈÓ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫ÂÓÙ¤ÚË, ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· £¿ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Δ˙¤ÎÔ, ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ù˘ ‰›Î˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ·Ù‡¯ËÌ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2004, ·ÊÔ‡ ıÂÒÚËÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ Â› ÙÔȘ Ô˘Û›·˜ ÔÙ¤ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Î·È fiÏ· ‹Ù·Ó ÚÔÌÂÏÂÙË̤ӷ. ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂ-

ÕÍÈ˙ ٛÙÏÔ ∫√ƒÀº∞π√™ ·›ÎÙ˘ ¿ÓÙˆ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·È Ô Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜. √ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË •¿ÓıË. ∂›¯Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·, Û fiÏÔ ÙÔ Á‹‰Ô, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ê¿ÛÂȘ Î·È ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÌfiÓÈÌÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ •¿ÓıË. ΔÈ ¿ÏÏÔ Ó· οÓÂÈ...

™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ 7Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ 3Ô ¡. πˆÓ›·˜ ª∂ ÙÚÂȘ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È· ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ ÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ

∂¡ø ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Ë ÔÈÓ‹ ÁÈ· Ù· ¤ÎÙÚÔ· Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂∫ ‹Ù·Ó, fiˆ˜ Î·È Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÌfiÏÂ̘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÌfiÏȘ ÌÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (Ô ™¿¯· ...¤ÊÙ·ÈÍ Ô˘ ‹Á ÎÈ ¤ÂÛ ¿Óˆ ÛÙË ÊˆÙÔ‚ÔÏ›‰·), ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ‰È·ÎfiËÎÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ ™ÂÓ ¶¿Ô˘ÏÈ-™¿ÏΠÁÈ·Ù› ¤ÂÛ ÛÙÔÓ ÂfiÙË ¤Ó· Ï·ÛÙÈÎfi ÔÙ‹ÚÈ ÁÂÌ¿ÙÔ Ì›Ú·. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛʇÚÈÍÂ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. º˘ÛÈο, Ô˘‰Â›˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ›¯Â ‰È·ÎÔ› ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ‹Ù·Ó ÙÔ ∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ-ºÔÚÙÔ‡Ó· ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ ÙÔ 1976. ŒÎÙÔÙÂ, ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ηÌÈ¿ ÔÈÓ‹, ÁÈ·Ù› ·Ï¿ ‰ÂÓ Â›¯Â ˘¿ÚÍÂÈ ÏfiÁÔ˜. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‹ ·Ó ı¤ÏÂÙ ·Ï¿ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È. ∂‰Ò ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ï¿ ‚·ÛÈχÂÈ Ë ·ÙÈ̈ÚËÛ›· Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È.

°ÈÔÚÙ‹ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi

∂ÈÙ˘¯›Â˜ Û ‰‡Ô Ù·ÌÏfi ∂¶πΔÀÃπ∂™ Û ‰‡Ô...Ù·ÌÏfi ›¯·Ì ÛÙ· ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ¡√μ∞ (ʈÙfi) ∂˘·ÁÁÂÏ›· °È·Ï›‰Ë, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫Ô˘Ù›‰Ë η٤ÎÙËÛ·Ó ÚˆÙȤ˜ Ì·˙› Î·È Ì ÙȘ ·‰ÂÏʤ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ÛÙÔ ·ÓÂÏ Ï‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ó·ӛ‰ˆÓ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ‹Ú ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ÔÏ›ÛÙ˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜. ŒÙÛÈ, Ë ‰ÈÏ‹ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÂÈÙ˘¯›· · ÓËÁ˘Ú›ÛÙËΠ‰ÂfiÓÙˆ˜...

π™Δ√ƒπ∫√ ·È¯Ó›‰È Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi. √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ˆ˜ ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ∂¶™£, ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ∂¶√. ∏ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Â›Ó·È Î˘ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ Â›Ó·È ÓÔÎ-¿Ô˘Ù, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Â›Ó·È Ô ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ∞∂∫ Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶. ∞ϤÎÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 6 A¶ƒπ§π√À 2011

23

√ ¶ƒøΔ∂™π§∞√™/∞Ãπ§§∂∞™ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ∏¡ ∂§∞™™√¡∞ °π∞ Δ√ ∫À¶∂§§√ ∂ƒ∞™πΔ∂áø¡

™Ô˘‰·›Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi Ó·È ÁË‰ԇ¯Ô˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô ‹ ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·. ΔÔÓ Î. ∑·Áη‚ȤÚÔ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÌfiÓÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ∞Ú¿Ë. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ £ËÛ¤· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤·ÈÍ Û ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ŸÌˆ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û ıÂÚ·›·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. 줂·È· ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ·ÏÏ¿ ·Ó ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÔÓ¿, ÙfiÙ οو ·fi Ù· ÁÎÔÏfiÛÙ ı· ηı›ÛÂÈ Ô °È¿Ó Ó˘ ¡ÈÊÔÚfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ 18¿‰· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ∞Ú¿˘, ¡ÈÊÔÚfiÔ˘ ÏÔ˜, μ. ™È·Ì·Ó›ÎÔ˜, §Â˚ÌÔÓ‹˜, ¢È·Ì·ÓÙ‹˜, ∞Ï. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ÷ÛÈÒÙ˘, ∫. ª·ÏÏÈ·Úfi˜, °Ô˘ÚÁÈÒÙ˘, ∫fiÚ‰·, ƒ¿Ù˘, π. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ã. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ¢. ™È·Ì·Ó›ÎÔ˜, ∫fiÚÎÔ˜ Î·È ΔÛÈÚÈÁÎÔ‡Ï˘.

Ô˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi. ™ÙȘ 4.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÙÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ Ì ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ∂¶√. √ ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” , οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ·Ï›·˜ ÛÙ· 90 ÏÂÙ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ËÌ›ˆÚË ·Ú¿Ù·ÛË, ÂÓÒ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·È ¤Ó·ÏÙÈ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ, ÌÈ· Î·È ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘˜.

™Â ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙË ™ÂÚ‚›· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë μ. ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰Ô˜ ηڿÙ ·Ó‰ÚÒÓ ñ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÛÙËÓ ∑˘Ú›¯Ë Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜. ŒÙÛÈ ,ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ , ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ™¤Ú‚È΢ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Golden Belt, ÛÙȘ16 Î·È 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ Cacak Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜. Δ· ¤ÍÔ‰· ÌÂٷΛÓËÛ˘-‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ™ÂÚ‚È΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ıÓÈ΋ √Ì¿‰· , Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÍÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ, ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ÚÔÔÓËÙ‹ °ÎÔ˘‚Ô‡ÛË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î·È ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÈÙËÙ‹ ∫·Ó¤ÏÏË πˆ¿ÓÓË. ∞fi ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· , ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ¿ÏÈ Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ μ›Î˘ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ÂıÓÈΤ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ™ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ηڿÙÂ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ηıÒ˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ù˘ ¢¿ÊÓ˘ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ Ô ∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ· Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¢¿ÊÓË. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∞·Ú¿‰ÂÎÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ó· οÓÂÈ ¤ÓÛÙ·ÛË ÁÈ· η΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ 16¯ÚÔÓÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·ÁÒÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ·›ÎÙ˘. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô 16¯ÚÔÓ· ·È‰È¿ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” , ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ‰Â ·Í›˙Ô˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞ÔÚ›· fï˜ Ì·˜ ÚÔηÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ¤ÓÛÙ·ÛË ¤ÁÈÓ ηÙfiÈÓ ·ÚfiÙÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ·˘Ùfi˜ ‹Úı ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ˘¤‰ÂÈÍ ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·›ÎÙË Ì·˜. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ó· Ì·˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÔÈÔ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙÔ ¤Î·ÓÂ, ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙËÓ °’ ΔÔÈ΋ Î·È Î·Ì›· Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì ̷˜; ª‹ˆ˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ηϋ ÔÚ›· Ì·˜ ÂÓfi¯ÏËÛ οÔÈÔ˘˜;” . ΔËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢¿ÊÓ˘ Î. ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ °È· ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ· Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÎÙfi˜ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” η٤ÎÙËÛ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ∫˘ÂÏÏÔ‡¯Ô §¿ÚÈÛ·˜, Ô˘ ıˆÚËÙÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÌÈ· Î·È Â›Ó·È ÔÌ¿‰· ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ÂÓÒ ı· ¤ÏıÂÈ ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi Î·È ÌÂ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹, ηıÒ˜ Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫ÔÏÔÌËÙÚÔ‡ÛË. 줂·È· Ô ÚÒËÓ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜, ·ÊÔ‡ ı· ÙËÓ ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ Ô Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ £. ∫˘ÚÈÏ› ‰Ë˜. √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ, ¤¯ÂÈ ·ÍÈfiÌ·¯Ô Û‡ÓÔÏÔ Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙› ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. Œ¯ÔÓÙ·˜

øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÙÔ Ê›¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ٷ “fiÏ·ıÏÔ ÎÔÈÓfi ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·” . ªÂ “Ô‰ËÁfi” ÙÔÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ¶PøTE™I§AO™ E§A™™ONA ÙÂÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, fi›, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ڇ°‹Â‰Ô 1. ¡ÈÊÔÚfiÔ˘ÏÔ˜ 1. ¡Ô‡ÛÈ·˜ Ô˘ ¿ÏÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÙÔ ·ÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ı· ·¶ÙÂÏÂÔ‡ 2. ÷ÛÈÒÙ˘ 2. §ÈfiÏÈÔ˜ flÚ· 16.30 Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ ı· ÚÔÛ·Ï¤„ÂÈ Ì fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ 3. ƒ¿Ù˘ 3. •ÂÊÙ¤Ú˘ ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ó·4. μ. ™È·Ì·Ó›ÎÔ˜ 4. ∫ÔÙÔ‡Ì·˜ ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ÚÔÁÓˆÛÙÈ5. ∞Ï. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ 5. ºÏÒÚÔ˜ ™ˆÛÒÓ˘ ÙËÓ ÂÛÙ›· Ì·˜, Ó· ʤο. 6. ∫fiÚ‰· 6. ºÒÏÏ·˜ (ºıÈÒÙȉ·˜) ÚÔ˘Ì ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ̤“°È· Ì·˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ ·˘7. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ 7. ¶·Ï¿Ûη˜ ÙÚ· Ì·˜ Î·È Ó· ÙÔ “¯Ù˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÁÈÔÚÙ‹. √ 8. ∫. ª·ÏÏÈ·Úfi˜ 8. ÿÌÔ˜ μÔËıÔ›: ‹ÛÔ˘Ì” . ™‡ÌÌ·¯fi˜ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ9. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 9. μ·Ï·ÒÚ·˜ §ÈÙÔÛÂÏ›Ù˘, Ì·˜ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ¿Á·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÁÈ· 10. ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜ 10. Δ˙ÈfiÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¯Ô˘˜, ·ÊÔ‡ ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔ11. °. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ 11. ∫·ÙÛ·‚fi˜ (ºıÈÒÙȉ·˜) ›‰Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‰ÂÓ ¤Ú›· ÙÔ˘ Û Â›ÛËÌÔ ¯Ô˘Ì ӷ ¯¿ÛÔ˘Ì ٛÔÌ·Ù˜ ÔÌ¿‰· Ô˘ Áˆ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: Ù·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÁÚ·ÊÈο ·Ó‹ÎÂÈ Û ¿Ï°. ∑·Áη‚ȤÚÔ˜ £. ∫˘ÚÈÏ›‰Ë˜ ÛÔ˘Ì” . ÏÔ ÓÔÌfi. ∞˘Ùfi Â›Ó·È √ ÓÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÚˆÙfiÁÓˆÚË ÂÌÂÈÚ›· Ó‹˜ ÌÔÓÔÌ·¯›·˜ ı· Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ηÏfi Î·È ‹Û˘¯Ô ·È¯Ó›‰È Ì¿ÙÈ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” Ô ÚÔÔ- Ù˘¯ÂÚfi˜, ·ÊÔ‡ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿- ÓËÙ‹˜ °È¿ÓÓ˘ ∑·Áη‚ȤÚÔ˜: “ΔÔ ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ 3Ë Ê¿ÛË. ∂Λ ı· ·‰·. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿- ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ı· ›- ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ˆ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏ- Ó·È ÙÔ ¤ÌÙÔ Ì¤Û· Û 20 Ë̤Ú˜ ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ ∂ÚÌ‹ ∂ÍÔ¯‹˜ (∫˘Ï›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ¶ÈÂÚ›·˜), ∞ÁÚfiÙË (∫˘ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙËÓ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ó· ‰›ÓÂÈ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ ºıÈÒÙȉ·˜) Î·È ∞√∫ (∫˘ÂÏÏÔ‡ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. Á‹Â‰Ô Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ù· ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ¯Ô˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜). ¶ÚÒÙ· Ô ∂ÚÌ‹˜ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ¤- ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË Î·È ÁÈ· ·È‰È¿ Ì·˜” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÈ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙËÓ 2Ë Ê¿ÛË Ô ∞√∫ ı· ÊÈÏÔÍÂÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿- ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜. ∂›Ó·È Ó‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ Ô˘/∞¯ÈÏϤ· Î. °ÈÒÚÁÔ °ÂÚÔÁÈ¿ÎÔ- ÏÔÁÈÎfi, ÏÔÈfiÓ, Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ˙¢Á·ÚÈÔ‡. ∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ·ÌÔ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌ- Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ›-

∏ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂¶™£ °È· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÂÎÚÔÛˆ› ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ∂¶√, Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÚÒÙ· Ó· ÛÙÂÊı› ∫˘ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ∂¶™£, ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘. ∏ ÔÚ›· ÙÔ˘ ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë Î¿ÙˆıÈ: ∞’ Ê¿ÛË: ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ 1-3 (79’ ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜ - 35’∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, 51’ ∫. ª·ÏÏÈ·Úfi˜, 62’ ∫fiÚÎÔ˜) μ’ Ê¿ÛË: ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-£ËÛ¤·˜ 4-0 (15’, 48’ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, 30’ ÂÓ. π. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, 84’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜) ¶ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi˜: ¶ÚˆÙÂۛϷԘÃÏfiË 3-0 (5’ ª·ÏÏÈ·Úfi˜, 55’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, 86’ π. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘) ∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜: ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 2-0 (11’ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, 90’ π. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘) ΔÂÏÈÎfi˜: ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∂ıÓÈÎfi˜ 2-0 (38’, 59’ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜) * ∏ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜ ΤډÈÛ 2-0 ÙÔÓ ∫ÂÚ·˘Ófi ¶·Ú·ÔÙ¿ÌÔ˘.

™∂ ∞°ø¡∂™ ∫√§Àªμ∏™∏™ ¶ƒ√∞°ø¡π™Δπ∫ø¡ ∫∞Δ∏°√ƒπø¡

∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ª

 ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘, Ë ÔÌ¿‰· ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ·.

√È 19 ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, η٤ÎÙËÛ·Ó ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÎÙÒ ¯Ú˘Û¿, ÂÙ¿ ·ÚÁ˘Ú¿ Î·È ÙÚ›· ¯¿ÏÎÈÓ·, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ Î. ¶ÚÔÊËÏ›‰Ë ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ fiÏÔÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ηٿ Ôχ ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȉfiÛÂȘ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈο ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Ù‹˜ μ·Û›Ï˘ 1Ô˜ 50 Ú., 1Ô˜ 100 Ú., 2Ô˜ 200 Ú., ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ. §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ 50 ÂÙ., 1Ô˜ 100 ÂÏ., ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ. ∫Ô˘Êȉ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 1Ô˜ 100 ˘., 2Ô˜ 50 ˘., ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ. ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ 1Ô˜ 50 Ú., 3Ô˜ 50 ÂÏ., ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ. ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ª˘ÚÛ›ÓË 2Ë 400 ÂÏ., 2Ë

800 ÂÏ., 4Ë 200 ÂÏ., ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ. •˘‰È¿ ∏ÏÈ¿Ó· 2Ë 100 Ú., 2Ë ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋, 4Ë 50 ÂÙ., ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ. μ·Ú‰¿ÎË ÃÚ˘ÛԇϷ 2Ë 50 ÂÙ., 4Ë 100 ÂÏ., ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ. ΔÛÈ·ÓÙÔ‡ £ÂÔ‰ÒÚ· 3Ë 100 ÂÏ., 4Ë 50 ÂÏ., 7Ë 50 Ú., ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›· 3Ë 200 Ú., 8Ë 50 Ú., ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ. ª¤Ó˘ §Â˘Ù¤Ú˘ 4Ô˜ 50 Ú., 7Ô˜ 100 Ú. ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ.

∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË ÃÚÈÛÙ›Ó· 5Ë 100 ÂÏ., 7Ë 50 ˘., 8Ë 50 ÂÏ., ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ. ∞ÏÂ͛Ԣ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 5Ô˜ 200 ˘., 7Ô˜ 50 ˘., ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ 5Ô˜ 50 Ú., 6Ô˜ 100 Ú., ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ. ™˘ÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 5Ë 50 ÂÏ., 7Ë 50 ˘., ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ 6Ô˜ 100 ˘., 8Ô˜ 50 ˘., ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ. 4Ã100 ÂÏ. ·-

ÁÔÚÈÒÓ 10 (§È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫Ô˘Êȉ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ª¤Ó˘ §Â˘Ù¤Ú˘) 1Ë ı¤ÛË. 4Ã50 ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋ ·ÁfiÚÈ· 10 §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫Ô˘Êȉ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ª¤Ó˘ §Â˘Ù¤Ú˘) 1Ë ı¤ÛË. 4Ã100 ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 (∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ª˘ÚÛ›ÓË, ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›·, •˘‰È¿ ∏ÏÈ¿Ó·, ΔÛÈ·ÓÙÔ‡ £ÂÔ‰ÒÚ·) 3Ë ı¤ÛË. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, Δ˙·Ì¿˙˘ ÿÚ˘, ª¤Ó˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋. ΔËÓ ÔÌ¿‰· Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶ÚÔÊËÏ›‰Ë˜ Î·È Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ Î. ∞ÔÛÙfiÏ˘ μ·Ú‰¿Î˘ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜, ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î. μ·Ú‰¿ÎË ÛÙÔ ÙËÏ. 6944147621 Î·È ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ ÛÙËÓ Î. ΔÛÔ˘Î·Ï¿.


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 6 A¶ƒπ§π√À 2011

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ™Δ∏ Ã∞§∫π¢∞ ¶∞ƒ√À™π∞ Δ√À ¶ƒ√∂¢ƒ√À Δ∏™ ∂¶™£ Δ∞™√À ª¶∞Δ∑π∞∫∞

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ Â›¯Â ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜. ∞˘Ù‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË Ã·ÏΛ‰· Î·È ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ∂ÓÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Ë “Ó¤· ¯¿ÚÙ·” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ Î. ª·Ù˙ȿη˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂¶™£ ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó Â› Ù¿ËÙÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛÂ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ŸÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶√ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔËÓ ∂¶™£ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ÂÓÒ ¤ıÂÛ ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¶∞∂, ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi È·ÙÚ›Ô, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∂¶™£ Î·È Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. √ ›‰ÈÔ˜ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Î·È ·Ó¤Ï˘Û ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó: “◊Ù·Ó Ì›· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔÓ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ. ªÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó·

∂ÍÂÙ¿˙ÂÈ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ Ë ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ıÂÛÈÛÙ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹, fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠ̠‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ÛÙË ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÁ¯ÒÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÚÂȘ Ì ¤ÓÙ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ̛· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·”, ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û·Ó ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÚÎÂÙÔ› ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ ¤¯Ô˘Ó Ù·¯ı› Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ.

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 3, 7, 8, 24, 31.

ΔÔ SUPER 3 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 7 0 3, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 2 1 4 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 7 3 6.

·ÚıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂¶√. °È· ÙȘ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÂÌ›˜ ˆ˜ ∂¶™£ ÚÔÙ›ӷÌ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ °’ Î·È Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Û ̛· ηÙËÁÔÚ›· Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÔÌ›ÏÔ˘˜, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·fi 16 ¤ˆ˜ 18 ÔÌ¿‰Â˜. √È ˘fiÏÔÈ˜ ·˜ ·›ÍÔ˘Ó ÛÙ· ÙÔÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, Ô˘ ¤ÙÛÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο. ∂›Û˘ ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ÌËÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ·fi Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ ·fi fiÌÔÚÔ˜ ÓÔÌÔ‡˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. º¤ÙÔ˜, ÙfiÛÔ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, fiÛÔ Î·È Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ‰·¿ÓËÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ÁÈ· ¤ÍÔ‰· ‰È·ÈÙËÛ›·˜, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÊ¢¯ı›. °È· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¶∞∂ Î·È ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ì›ÓÂÈ ÎÂÓ‹ οÔÈ· ı¤ÛË, ÂÓÒ ˆ˜ ÙÒÚ· ›Û¯˘Â fiÙÈ ·Ó¤‚·ÈÓÂ Ë ÚÒÙË ÂÈÏ·¯Ô‡Û· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, Ô Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ Ì·˜ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ηıÒ˜ Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· “ÛÒ˙ÂÙ·È”

√È Î.Î. ª·Ù˙ȿη˜ Î·È ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ Û ·Ï·ÈfiÙÂÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£

ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ı¤ÛË ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó”. º˘ÛÈο ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ fiÏ· Ù· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ۈ̷Ù›· Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi fiÏÔ˘˜ ÛÙË Û‡Û΄Ë. √ Î. ª·Ù˙ȿη˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ŸÏÔÈ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ı¤Û·Ì Â› Ù¿ËÙÔ˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ·ÊÔ‡ Ù· ۈ̷Ù›· ·ÎfiÌË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË. √ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠˆ˜ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ·fi ÙÔÓ √¶∞¶. ∂Ì›˜ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÈÎÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ϤÔÓ Â›Ó·È ·Û‡ÌÊÔÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÂÓÒ ÙÔÓ›-

Û·Ì ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÌÈÎÙ¤˜ Î·È ·›ÎÙ˜ ·fi ÙȘ ∞η‰Ë̛˜ ÙˆÓ ¶∞∂. Δ¤ÏÔ˜, Ì ÙÔÓ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ ¤ÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¿Óˆ Û ‰‡Ô ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙË ‰È΋ Ì·˜ ŒÓˆÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, fiÔ˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∂¶√ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¤ÎÏËÍ‹ ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ‰ËÌÔÙÈο È·ÙÚ›·. ø˜ ∂¶™£ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ¿ÏÏÔ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘ÌÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› οÔÈ· χÛË”.

∞‡ÚÈÔ ·›˙ÂÈ Ë 5Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· °È· ÙËÓ 3Ë Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∂ÓˆÛÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·›‰ˆÓ, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ 5˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ô˘ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·fi μÔȈٛ·, ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ºıÈÒÙȉ· Î·È ºˆÎ›‰·), ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÙËÓ 8Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· (∞¯·˝·˜, ∑·Î‡ÓıÔ˘, ∏Ï›·˜, ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜/πı¿Î˘, ªÂÛÛËÓ›·˜). ΔÔ Ì·Ù˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∂¶™ ºıÈÒÙȉ·˜ ÛÙË §·Ì›· Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. °È· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ 5˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î. ∏Ï›·˜ ∫Ô‡ÁÈ·Ï˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ˘˜ οوıÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂¶™£: ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, ÷ÛÈÒÙ˘, ¡ÙfiÓÙ˘, ™ÈÒÌÔ˜, ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), ™·Ì·Ù¿˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜), ªÔ˘Ú›Ù·˜, ™·Ú‰¤Ï·˜ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∞ÁÁÂÏ‹˜ (¡.∞. ¡›Î˘). ™Ô‚·Ú‹ ·ÒÏÂÈ· ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡, Ô˘ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô Î. ∞ÛÚ·‰¿Î˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ¢fiÛË Î·È ºˆÙfiÔ˘ÏÔ Ù˘ ∂¶™ ∞ıËÓÒÓ. * ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂¶™£ Î·È Ë ÂÈÙÚÔ‹ ªÈÎÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ∞.√. ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ Ô˘ ‰È¤ıÂ۠ψÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙË §·Ì›·.

■ ™Δ√ ¢π∞™À§§√°π∫√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ™Δπμ√À ¶∞π¢ø¡-∫√ƒ∞™π¢ø¡ ™Δ∏ §∞ƒπ™∞

∂ÈÙ˘¯›Â˜ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ∞Ïη˙¿Ú Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ (ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÙ· ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘) ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶·›‰ˆÓ-∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ 6Ô fiÌÈÏÔ˜, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, §·Ú›Û˘, ºıÈÒÙȉ·˜, ºˆÎ›‰·˜ Î·È ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. √È ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ¤Ù˘¯·Ó fiÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‹Ú·Ó: ª¿ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 1Ô˜ ÛÙ· 800Ì. (2’01’’99) Î·È 1Ô˜ ÛÙ· 1500Ì. (4’39’’38). ™Ô˘Ï¿Î˘ °ÈÒÚÁÔ˜ 1Ô˜ ÛÙÔ ¿ÏÌ· ÙÚÈÏÔ‡Ó (13.15 ŸÚÈÔ ÁÈ· ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ¶¶∞’) Î·È 4Ô˜ ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜ Ì (6.10 - ŸÚÈÔ ÁÈ· ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ¶¶∞’). ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ 2Ô˜ ÛÙ· 800Ì. (2’09’’93). ™ÒÎÔ˜ ºÒÙ˘ 3Ô˜ ÛÙ· 100m (11’’90) Î·È 5Ô˜ ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜ (6.04 - ŸÚÈÔ ÁÈ· ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘˜ ¶¶∞’). ¶Ôχ˙Ô˜ ∫ÒÛÙ·˜ 3Ô˜ ÛÙÔ ¿ÏÌ· ÙÚÈÏÔ‡Ó (11.95) Î·È 9Ô˜ ÛÙ· 200Ì. (25’’25). §È·‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ 3Ô˜ ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜ (6.42). §¿ÌÙÛÔ˜ ÿÚ˘ 5Ô˜ ÛÙÔ ¿ÏÌ· ÙÚÈÏÔ‡Ó Ì (11.35), 14Ô˜ ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜ (5.18). ∫ÔÓÙÔÚ‹Á· ¶fiË 1Ë ÛÙÔ ¿ÏÌ· ÙÚÈÏÔ‡Ó Ì (11.61 - ŸÚÈÔ ÁÈ· ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ) Î·È 2Ë ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜ (5.32 - ŸÚÈÔ ÁÈ· ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ). ™È·ÏÌ¿ ∂Ï¢ıÂÚ›· 1Ë ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ‡„Ô˜ (1.45) Î·È 9Ë ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜ (4.72). ∫·Ì·‰¤ÏË πˆ¿ÓÓ· 2Ë ÛÙÔ ¿ÏÌ· ÙÚÈÏÔ‡Ó Ì (11.35 ŸÚÈÔ ÁÈ· ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ) Î·È 3Ë ÛÙ· 100 (13’’33). ∫fiηÏË ª·Ú›· 4Ë ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ‡„Ô˜ (1.40) Î·È 5Ë ÛÙÔ ¿ÏÌ· ÙÚÈÏÔ‡Ó Ì (9.79). ∞ı·Ó·ÛÔ‡ ∂˘·ÁÁÂÏ›· 4Ë ÛÙÔ ¿ÏÌ· ÙÚÈÏÔ‡Ó Ì (10.24) Î·È 9Ë ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜ (4.70). Δ¿Ú ∫·ÙÂÚ›Ó· 4Ë ÛÙËÓ ÛÊ·ÈÚÔ‚ÔÏ›· Ì (7.40) Î·È 7Ë ÛÙÔÓ ·ÎÔÓÙÈÛÌfi (28.10). ∫ˆÛÙ·ÓÙ¤ÏÈ· ∂‡Ë 5Ë ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ‡„Ô˜ (1.35) Î·È 12Ë ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜ (4.62). ª·ÁÁÈÒÚË μ¿ÛÈ· 12Ë ÛÙ· 100m (14’’70) Î·È 20Ë ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜ (4.03). ºÏÒη ∞Ó·ÛÙ·Û›· 23Ë ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜ Ì (3.73).

¶ÚÒÙÔ˜ Ô °™μ Û ¶·Ì·›‰Â˜ Î·È ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰Â˜ ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ¶·Ì·›‰ˆÓ Î·È ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ‚’. ŒÏ·-

‚·Ó ̤ÚÔ˜ Ù· ۈ̷Ù›· ÙÔ˘ ° ™ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ∞.√. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ¡›Î˘, ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ °.™. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ™ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ηٿٷÍË Ô ° ™ μfiÏÔ˘ η٤Ϸ‚ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜. ™ÙÔ˘˜ ¶·Ì·›‰Â˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 259 ‚·ıÌÔ‡˜ ¤Ó·ÓÙÈ 227 Ù˘ ¡›Î˘ Î·È 124 ÙÔ˘ ∞.√. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙȘ ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰Â˜ ›¯Â 343 ‚·ıÌÔ‡˜ ¤Ó·ÓÙÈ 259 ÙÔ˘ °.™. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 175 ÙÔ˘ ∞.√. ª·ÁÓËÛ›·˜, 125 ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È 95 Ù˘ ¡›Î˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ͯÒÚÈÛ·Ó Â›Û˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȉfiÛÂȘ ÔÈ: ∞fi ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ °™μ ͯÒÚÈÛ·Ó ÔÈ §È¿˘ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ Ì 1.42 ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ‡„Ô˜ Î·È 51.10 ÛÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ, ÷Ù˙ËÎÔÙ¤Ï˘ £·Ó¿Û˘ Ì 5.64m ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜, ∑·Úο‰·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Ì 56.00 ÛÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ, ∞ı·Ó·ÛÔ‡ μÈ‚È¿Ó· Ì 1.42 ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ‡„Ô˜, ™ÈÓ¿ÓË ¶¤Á΢ Ì 4.44 ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜, ¶··ÎÒÛÙ· º·›Ë

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞∂∫ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ë 22Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞1 ∞Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Ú›¯ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÚÒÙÔÈ ¯ÚÔÓÈο ÛÙË “Ì¿¯Ë” Î·È ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ √∞∫∞ ÙËÓ ∞∂∫, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË (ÈÛÔ‚·ıÌ› Ì ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi) Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Êfi‚ËÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜. √ ™¤Ú‚Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÏÔÁÈο ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÌÂÈÓ ÚÔÏËÙÈο ÂÎÙfi˜ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛË (ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ), ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¡ÙÚÔ˘ ¡›ÎÔÏ·˜, ηıÒ˜ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ıÂÚ·›· ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· Ô˘ ˘¤ÛÙË ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË

Ì 9’’00 ÛÙ· 60 Ì. ƒÔÌÊ·›· ∫Ú˘ÛÙ·Ï›· Ì 4.30 ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜. ™ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ηٿٷÍË ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ °™μ ‹Ú·Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ ı¤ÛÂȘ: 1. §È¿˘, 2. ÷Ù˙ËΈ٤Ï˘, 3. ∑·Úο‰·˜, 4. ºÏÒη˜, 16. ™·ÚÚ‹˜, 17. ¶·ÛÛÈ¿˜, 24. °È·Ì·Ú¤ÏÔ˜, 27. ΔÛÔ˘Ú¿·˜, 28. ¶·ÁÎÔ˘Ú¤ÏÈ·˜, 30. §¿Á‰Ô˜ (·ÁfiÚÈ·), 1. ¶··ÎÒÛÙ·, 2. ™ÈÓ¿ÓË, 4. ∞ı·Ó·ÛÔ‡, 5. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 6. ¶·Û¯¿ÏË, 7. ∫·ÏÏÈ·ÎÔ‡‰·, 10. ΔÂÏÒÓË, 12. ƒÔÌÊ·›·, 14. ªfiÚ·, 15. °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë, 18. ΔÛÈ¿ÌË, 21. ¡›Ù·, 22. ∫·Ï·ÓÙ˙‹, 26. ¶·ÓÙÂÏ‹, 28. ™·Î·Ù˙‹, 30. ª·Î·Ï¿ÎË, 35. §·¯·Ó¿, 36. ª·ÓıÔÁÈ¿ÓÓË, 39. ∫Ô˘ÙÛÈÌ¤Ï·, 42. ΔfiÚË, 43. ∞ÁÁ¤ÏË, 50. ÷˙·Ú›‰Ë. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ·fi fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ·Ú·¿Óˆ ·È‰È¿ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ (πˆÏÎÔ‡-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘) ·fi ÙȘ 4Ì.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 7Ì.Ì.

Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫ÔÚˆÓÈfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÙÚ¤ÊÂÈ ·˘Ù·¿Ù˜ Û¯ÂÙÈο Ì Èı·Ófi “‰ÈÏfi” Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÛÙÔ √∞∫∞, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ºÏ›ÓÙÂÚ ªfiÈÓÙ, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·Ú·Ù·¯ı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘”, fiÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÔϤÛÂÈ ÙÔ ·‹ÙÙËÙfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∫ÔÏÔÛÛfi fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙȘ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÌӋ̘ ·fi ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη, ·fi ÙËÓ ™È¤Ó·. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ηıÒ˜ Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÌÂÌ„ÈÌÔÈڛ˜... √ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙÂÚËı› -ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰È·‰Ô¯ÈÎfi ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜- ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ™·ÓÔ‡ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· “ÈÙ˜” Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÛÙÔÌ·¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ √ ËıÔÔÈfi˜ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘, οÙÔÈÎÔ˜ ªËÏÂÒÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘

“ ŒÊ˘Á” Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¡·Ó¤Ú˘

ª

 ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ ›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ¡·Ó¤ÚË, Ô˘ ¤Ê˘Á Û ËÏÈΛ· 70 ÂÙÒÓ, ÙÔ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “...ªÓËÌÔÓ‡ÂÙ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ™ÔψÌfi...ªÓËÌÔÓ‡ÂÙ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ËıÔÔÈÔ‡ Î·È ÛÎËÓÔı¤ÙË.

√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¡·Ó¤Ú˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÓÔÛËÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ›¯Â ÂÈÛ·¯ı› Î·È ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¡·Ó¤Ú˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1941, ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÛËÌ¿‰Â„ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ “ºÈÏÔ˘Ì¤Ó· ª·ÚÙÔ˘Ú¿ÓÔ” ÙÔ˘ ∂. ¡Ù º›ÏÈÔ Î·È “√ ŒÌÔÚÔ˜ Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜” ÙÔ˘ √˘›ÏÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ı·ÙÚÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‹Ù·Ó Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î·È Ë ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “μÚ˘ÎfiϷΘ” ÙÔ˘ ∂. ÿ„ÂÓ, Ì›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ̛· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ Î·È ¤Ï·‚ ‰Èı˘Ú·Ì‚ÈΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÛÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010. ¶·Ú¿ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÎÏÔÓÈṲ̂ÓË ˘Á›· ÙÔ˘, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¡·Ó¤Ú˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î·È ÂȉfiıËΠ̠˙‹ÏÔ ÛÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙˆÓ “μÚ˘ÎÔϿΈӔ , ÌÈ·˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· ‹Ù·Ó Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÙÔ˘ fiÓÂÈÚ·. √ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ “™¿˘ÏÔΔ ÛÙÔÓ ŒÌÔÚÔ Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 - ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2008, ‹Ù·Ó fi¯È ÌfiÓÔ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›·, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‹ıÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ·ÒÏÂÈ¿ ÙÔ˘. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¡·Ó¤Ú˘ ÛÙ‹ÚÈ˙ ÙÔ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ¤ÌÚ·ÎÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ

ÙÔ˘ Û οı ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·Ó¤‚·ÈÓ ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ı¤·ÙÚÔ. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÛÙÂÓ¿ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ηÙÔÈÎÔ‡Û ÌfiÓÈÌ· ÛÙȘ ªËÏȤ˜, fiÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ Î·È ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË. ∏ ·ÒÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ¤Ú· ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÌÔÏÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ˙ÂÛÙfi ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¡·Ó¤Ú˘ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘. ™Ô‡‰·Û ı¤·ÙÚÔ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ £Â¿ÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ - ∫·ÚfiÏÔ˘ ∫Ô˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ Ì ˘ÔÙÚÔÊ›· ·ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙËÓ “∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ∞η‰ËÌ›· ¢Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘” Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û ı·ÙÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ΔÔ 1965 Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ¶·ÍÈÓÔ‡ - ªÈÓˆÙ‹ ÙÔÓ ÚÔۤϷ‚ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ, fiÔ˘ ¤·ÈÍ ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· “∏ Â›Û΄Ș Ù˘ ÁËÚ·È¿˜ ∫˘Ú›·˜” ÙÔ˘ ¡Ù‡ÚÚÂÓÌ·Ù, “∏ ÙÚÂÏ‹ ÙÔ˘ ™·ÁÈÒ” ÙÔ˘ ∑ÈÚˆÓÙÔ‡ Î·È “∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ” ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ. ∞fi ÙfiÙ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂηÙfi ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ fiˆ˜: ΔÔÏÛÙfiÈ “¶fiÏÂÌÔ˜ Î·È ∂ÈÚ‹ÓË”, ™Ù›ÓÙÌÂÚÁÎ - “¶¿Û¯·”, §·ÎÔ‡Ú - “ Δ· Ó¤· ·È‰È¿”, ¡Ù ª˘ÛÛ¤ - “§ÔÚÂÓÙ˙¿ÛÈÔ”, ¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ - “∞‰ÂÏÊÔ› ∫·Ú·Ì·˙ÒÊ”, Δ. √˘›ÏÏȷ̘ - “°˘¿ÏÈÓÔ˜ ∫fiÛÌÔ˜”, “¶ÚÔ˜ ηÙ‰¿ÊÈÛË”, ™·›ÍËÚ - “¢ˆ‰¤Î·ÙË ¡‡¯Ù·”, “∫ˆÌˆ‰›· ÙˆÓ ·Ú·ÍËÛ‹ÛˆӔ, ¶. ÃÔÚÓ - “ΔÔ º˘ÓÙ·Ó¿ÎÈ”, ª. §·Ì·‰·Ú›‰Ô˘ - ¶fiıÔ˘ - “√ ÃÔÚfi˜ Ù˘ ∏ϤÎÙÚ·˜”, ªÔÏȤÚÔ˘ - “∞Ú¯ÔÓÙÔ¯ˆÚÈ¿Ù˘”, ª. Δ˙fiÓÛÔÓ - “√ ∞ϯËÌÈÛÙ‹˜”, ΔÔ˘ÙÔ˘ÓÙ˙¿ÎË “∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜”, °È·Ï·Ì¿ - ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË - “ªÈ·˜ ÂÓÙ¿Ú·˜ ÓÈ¿Ù·” , Δ. ™Ùfi·ÚÓÙ - “√ ƒfi˙ÂÓÁÎÚ·ÓÙ˜ Î·È Ô °Î›ÏÓÙÂÛÙÂÚÓ ¶¤ı·Ó·Ó”, ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÔ - “°›Á·ÓÙ˜ ÙÔ˘ μÔ˘ÓÔ‡”, “∏‰ÔÓ‹ Ù˘ ÙÈÌÈfiÙËÙ·˜”, ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË - “ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜

∫ÔÏfiÌ‚Ô˜”, ª. °ÎfiÚÎÈ - “ªÈÎÚÔ·ÛÙÔ›”, ªÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ - “ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ·fi ÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ”, ∫·Ì‡ - “∏ ¶·ÚÂÍ‹ÁËÛË”, ∑·Ó ∑ÂÓ¤ - “ΔÔ ª·ÏÎfiÓÈ”, ª. ∫ÔÚÚ¤ - “√›ÎÔ˜ ∂˘ÁËÚ›·˜”, πÓÙ˙ “¶ÈÎ ¡ÈΔ, ¶. ªÚ˘Ófi - “¶¤Û˘”, ™ˆ‚·˙fiÓ “•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ë ∂˘Ù˘¯›·”, ∫Ò¯Ô˘Ù - “ºÙˆ¯¤ ºÔÓÈ¿”, °ÎÔÏÓÙfiÓÈ - “√È ÀËÚ¤ÙÚȘ” Î·È ¿ÏÏ· Ì ıÈ¿ÛÔ˘˜, ∂ıÓÈÎfi, ∫Ú·ÙÈÎfi μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, £¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ ∫·ÚfiÏÔ˘ ∫Ô˘Ó, ™˘ÓÔ‰ÈÓÔ‡, “¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ” ∞ϤÍË ™ÔÏÔÌÔ‡, ªÔ˘ÛÔ‡ÚË, μ·Ï¿ÎÔ˘, ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘, ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, ¢∏¶∂£∂ ™ÂÚÚÒÓ Î·È μfiÏÔ˘. ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ËıÔÔÈÔ‡˜ fiˆ˜ Ë ∫. ¶·ÍÈÓÔ‡, ∞. ªÈÓˆÙ‹˜, ¢. ÃÔÚÓ, ∞. ™˘ÓÔ‰ÈÓÔ‡, ª. ∞ÚÒÓË, μ. ∑·‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˘, £. ∫ˆÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∞. μ·Ï¿ÎÔ˘, ª. §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿., ηıÒ˜ Î·È Ì ÛÎËÓÔı¤Ù˜ fiˆ˜ ÔÈ ∫Ô˘Ó, ªÈÓˆÙ‹˜, μÔÏ·Ó¿Î˘, ™ÔÏÔÌfi˜, ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜, ª¿Î·˜, ÃÚËÛÙ›‰Ë˜, ∫ÚÂÛ¤ÓÙÛÈ, ªÔ˘˙ÂÓ›‰Ë˜ Î.¿. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, fiÔ˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎÂ Î·È ÂΛ ÁÈ· ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‹ıÔ˜ Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·. ∞fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› Ë ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ “¶ÚÈÓ ™‚‹ÛÂÈ Ô ÃÚfiÓÔ˜”. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ¡·Ó¤ÚË ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ ªËÏȤ˜.

ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Û‹ÌÂÚ·, ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ù·Èӛ˜:

20:00 ŒÙÛÈ ∂›Ì·È (How I Am), 21:00 √È ∞ÚÙÔÔÈÔ› (Bred Makers), 22:15 √È N¢ÚÔÙ˘ÈÎÔ› (Neurotypicals). ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÔÈ Ù·Èӛ˜: 20:00 ∏ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶·Ù Δ›ÏÌ·Ó (The Tillman Story), 21:45 Greek Crisis Explained, 21:50 Welcome to Europe, 22:00 ∫·Ó·Ú›ÓÈ ÌÔ˘ °Ï˘Îfi (My Sweet Canary). ¶·Ú·Û΢‹ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘: 20:00 ŒÓ·˜ Δ˘¯ÂÚfi˜ ∂ϤʷÓÙ·˜ (One Lucky Elephant), 21:30 ŒÓ· ªÔ˘ÛÂ›Ô °ÂÓÓÈ¤Ù·È (A Museum Is Born), 22:00 ∏ ∏¯Ò ÙÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘ (Echo Of Time), 23:30 Made In Birmingham.

¢Y™KO§O

ÛÌÈˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Special Olympics Athens 2011, ÙÔ “13Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ∂ÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ∞ÈÒÓ·” , Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È 6 - 7 - 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÊȤڈ̷, Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ŒÏÂÓ·˜ ÃÚËÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ì ٛÙÏÔ “ŒÙÛÈ Â›Ì·È - ∞Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ” . √È Ù·Èӛ˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ (ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú) ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ·Ó·Ù˘Íȷο Î·È ÓÔËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜ Ì¿ÙÈ·.

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

— ™ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô-ηÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16 ∞-μ, ÙËÏ. 24210 33250) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ ∑‹Ó·˜ ¢È·ÎÔÌ‹ Î·È ∫ÂÚ·Û›·˜ ¡Ù¿ÙÛÈÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ¢È¿ÏÔÁÔ˜” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘. — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ó¿Û· ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘Ó·˘Ï›·-ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ £Â·ÙÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.30 Ë ÃÔÚˆ‰›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Û ˘¤Úԯ˜ ‰È·Û΢¤˜ ÂÍ·›ÚÂÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ·, ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ¤¯ÂÈ Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Ù˘ μÏ¿Û˘ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. ™ÔÏ›ÛÙ Â›Ó·È Ë ª¿Úˆ ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›· “ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ ™ÙÔ È¿ÓÔ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ë Ì·˜ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË Î·È ¡›ÎÔ °Î¿ÙÛÔ” , Û ¤Ó· ∑¤ÊË ∫·ÙÛ·ÚÔ‡. ∏ ÃÔÏÔ‡ÛÈÔ ÌÂψ‰ÈÎfi ·ÊȤڈ̷, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÚˆ‰›· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 8 ÙÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ μfiÏÔ˜-Palace (Ï. ƒ. ÁˆÁ‹ Ù˘ 13˘ ÃÔÚˆºÂÚ·›Ô˘). ¢È¢ı‡ÓÂÈ Ë ™Ù¿Û· Δ˙¿ÏÏ· Ì ÙË Û‡‰È·Î‹˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡Â‡ÚÔ˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ. ™ÙËÓ ·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙ· ̤۷ ª·˝Ô˘ fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› μ·Û›ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ì ÊÈÏÔÍÂÏ˘ ªËÙÛ¿Î˘ Î·È ∞Ì·ÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÃÔÚˆ‰›Â˜ ·fi Ï›· °ÎÈ˙¿. ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ (ÛÂ Û˘ÌÙÂÚÈÎfi. ‚ÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹) ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÔÚˆ‰Ô‡˜ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 82022 (¤ˆ˜ ÙȘ 7 Ì.Ì., ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘). — ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙË ¡fiÛÔ Alzheimer ·fi ̤ÏË Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¡fiÛÔ˘ Alzheimer (ª.∞.¡.∞.) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË-¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ πˆÏÎÔ‡, Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ πˆÏÎÔ‡ (∞ӷηÛÈ¿). — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ™Ù¤Á˘ “√ ∞. ¶·‡ÏÔ˜” (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÌËÓÈ·›· ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ıÂÔÏfiÁÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘, Ú. ηıËÁËÙÔ‡ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. — ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. ı· „·Ï› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ∞οıÈÛÙÔ˘ ⁄ÌÓÔ˘ ÛÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ. — ΔÂÏÂÙ‹ ∞Ó·ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Cambridge Paul A. Cartledge Û Â›ÙÈÌÔ ¢È‰¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.30, ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “°È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” , ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ & ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ÛÙÔ μfiÏÔ. — ∏ ·ÛÙÈ΋ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÙ·ÈÚ›· “¢π√Δπª∞ ∫∞π ª√À™∂™” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ (§. ™Ù·‰›Ô˘ & ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) ÙË Ó¤· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˘ ÔÈ‹ÙÚÈ·˜ ª·Ú›·˜ ∞rfe’ - ∫·ÚÈÓ¿ÎË. £· ÚÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó Î·È ı· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÔÈ ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ∞‰¿ÌÔ˜ ªÔ˘˙Ô‡Ú˘ Î·È ¢ÈÔÓ‡Û˘ §ÂÈÌÔÓ‹˜. ¶ÔÈ‹Ì·Ù· ı· ··ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÔÈ: ª·Ú›· Arfe’ ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο Î·È ∂ÈÚ‹ÓË ™ÎÔ˘Ï‹ Î·È ¢‹ÌËÙÚ· ™ÎÔ˘ÊÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. £· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ë ƒ¿ÓÈ· ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ - πÔω¿ÛË. ™ÙÔ È¿ÓÔ ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ë Ã·Ú¿ ™Ù·˘Ú¿ÎË, ÂÓÒ Ë μ¿Ûˆ ΔËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ·fi ÙÔ Chorus Line ı· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÎÈÓËÙÈο ÙË ‚Ú·‰È¿. — ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› π. ∞ÁÚ˘Ó›·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ªÈÎÚÔ‡ ∞ԉ›ÓÔ˘-ª¤Á·˜ ∫·ÓÒÓ, ŸÚıÚÔ˜, ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È Ë £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶ÚÔËÁÈ·ÛÌ¤ÓˆÓ ¢ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ∞Á. π·ÎÒ‚Ô˘ ÙÔ˘ ∞‰ÂÏÊÔı¤Ô˘. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 7 Ì.Ì. — ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì., Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì ‰È·Ê¿ÓÂȘ “Δ· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈη ‚fiÙ·Ó·” . £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚÔ‚ÔÏ‹ ʈÙÂÈÓÒÓ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

∏ μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ √‰. ∂χÙË¡. °Î¿ÙÛÔ

“∂ÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ∞ÈÒÓ·” ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ

ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¶·ÁÎfi-

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 A¶ƒπ§π√À 2011

√ªπ§π∂™ ¢π∞º√ƒ∞

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: - ∫˘Úȷ΋ 10/4/11: Δ¤ÌË §¿ÚÈÛ·˜ - Â˙ÔÔÚÈ΋. ¢È¿Û¯ÈÛË ΔÂÌÒÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ √χÌÔ˘. ø.¶.: 6,30 - μ.¢.: 2/5. - ∫˘Úȷ΋ 17/4: ªÂÙ¤ˆÚ· ∫·Ï·Ì¿Î·˜ - Â˙ÔÔÚÈ΋: ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ - ∞Ó··˘Û¿˜ - μ·ÚÏ·¿Ì - ªÂÁ. ªÂÙ¤ˆÚÔ - ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ. ø.¶.: 5 - μ.¢.: 1/5. - ¶¤Ì.-¶·Ú.-™¿‚.-∫˘Ú. 28-29-30/41/5/11: ÕÓ‰ÚÔ˜ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ - Â˙ÔÔÚÈ΋ / ÂÚÈËÁËÙÈ΋ 4‹ÌÂÚË ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ Î·Ù¿Ê˘ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ Ì ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË ÃÒÚ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00-8.00. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ 6976904236. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 10/4 ÛÙ· μ·Ú‰Ô‡ÛÈ· fiÚË (∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿ÎÔ˜-°Ú·‚È¿). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 58768 Î·È 24210 48713. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁ. πˆÛ‹Ê” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™fiÊÈ·, Ì ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ fiÂÚ·˜ “Turandot” ÙÔ˘ Puccini, ÛÙȘ 13-15 ª·˝Ô˘. °È· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ fiÂÚ·˜ ̤¯ÚÈ 8/4, ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 20ú ÛÙË º›Ï· ∑Ë̤ÚË 24210 30121 ‹ 6944 410944. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 10/4: ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 21-25/4: ¶¿Û¯· ÛÙË ™¿ÚÙË-°‡ıÂÈÔ-ªÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 8Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÛÙË ªÔÓ‹ ∞Á›ˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ (∞οıÈÛÙÔ˜ ⁄ÌÓÔ˜), 22-25Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¶¿Û¯· ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ Î·È Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, 1Ë ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ªÔÓ‹ √Û›Ô˘ §Ô˘Î¿-∞Ú¿¯ˆ‚·, 8Ë ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ÙÔ ∂Ï·ÙÔ¯ÒÚÈ ¶ÈÂÚ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915 ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È 24210 46044 ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ΔÈÎÈÓÙ˙‹. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹ (∫‡ÚÔ˘ 5). — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·Ôı·˘Ì¿ÛÔ˘Ì ٷ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ÂÎı¤Ì·Ù·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 38897 Î·È 6938318195.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 A¶ƒπ§π√À 2011

∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “iªuse”

√ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË

“∂ÈÎÔÓÈÎfi” ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi

√ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ™

∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È Ë Â›‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ iªuse ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·fi 09.30 ¤ˆ˜ 14.30 ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ (∞’/‚¿ıÌÈ· Î·È μ’/‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË) Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·fi 11.00 ¤ˆ˜ 18.00 ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ∏ÌÂÚ›‰·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· iªuse ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi. ªÂÙ¿ ·fi ÛÎÏËÚ‹ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ ۯ‰fiÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· iMuse, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÂÈÎÔÓÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ, Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ À¶¶√Δ ÛÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· iªuse ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÈÙÂÏÔ‡ÌÂÓ˘ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. TÔ iªuse Â›Ó·È ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ŒÚ¢ӷ˜, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∫.∂.Δ∂.∞.£.) Î·È ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∞.¶.£.) Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ π°’ ∂¶∫∞ Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜, ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·, ÙÔ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ Î·È ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ̤ۈ ÙÔ˘ XÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ (ê ∂√à 2004-2009). ∞ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÔÏ˘ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÚÈÓ ·ÎfiÌË ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. √È ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ·Ó Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú¯·›· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÛÙȘ ÔıfiÓ˜ ·Ê‹˜ ÙˆÓ PDA, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ‰È·‰ÚÔ̤˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜, Ó· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó Ì ÂÈÎfiÓ˜, ΛÌÂÓ· Î·È Ë¯ËÙÈ΋ ÍÂÓ¿ÁËÛË Û ÙÚÂȘ ÁÏÒÛÛ˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜, ̤۷ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ӷ Ì·˙› Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó ·fi ¤Ó·Ó ÍÂÓ·Áfi ‚ϤÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ (Smartphones) ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ô ÍÂÓ·Áfi˜ ·fi ¤Ó· PDA ¯ÂÈÚfi˜. ∞ÎfiÌË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ (Infokiosk). M ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÚÈÒÓ ÔıÔÓÒÓ ·Ê‹˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔÚ·ÌÈΤ˜ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ οı ·›ıÔ˘Û·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿. ª¤Û· ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÏËıÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. √È ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ‚ϤÔÓÙ·˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‚›ÓÙÂÔ. ¶ÚÔÛÈÙ¿ Â›Ó·È Â›Û˘ ‰È¿ÊÔÚ· ‚›ÓÙÂÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Î·È ·È¯Ó›‰È· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔÓ Ì ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ì ıÂÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ÂÓÒ ÌÂÁ¿ÏË Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ӥ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· iªuse ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ·Ï·È¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Â·ÚÎÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ¡¤· ¶Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ fiÙÈ ı· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘.

ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘.

√ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘, Ù· Ó¤· ÙÔ˘ Û¯¤‰È·, ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË, Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÔÛÎÏ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۯÔÏ›· ‹ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ηıÒ˜ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ÕÏψÛÙ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ‰ËÌÔÙÈÎfi, ÓÈÒıÂÈ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È fï˜ Ë Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Ó¤ˆÓ Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË Â˘Ú‡ÙÂÚ·; “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÂÓÈ¿ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ‰Â ÛÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ·˘Ùfi ¯ÒÚÔ, ËÏÈΛ·˜ 28-38 ÂÙÒÓ, fiˆ˜ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ, ËıÔÔÈÒÓ, Ù¯ÓÈÎÒÓ, Â˙ÔÁڿʈÓ, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ó ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ·Îfi-

ÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı·٤˜ ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ù·Èӛ˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÂfiÌÂÓ· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘; √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ‹ ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›·, “æ˘¯‹ μ·ıÈ¿” . ◊Ù·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ì›ÏËÛ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›· Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. √È Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÔÏÈ-

ÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. √ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Û˘ÁÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ô ÙfiÔ˜ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜. ∫·È fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙfiÙ ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÛÙ· Û›ÙÈ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ·Ú¤Â˜. “ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “¡‡Ê˜” ˘‹ÚÍÂ Û˘˙‹ÙËÛË, ÛÙ· Û›ÙÈ· ¿ÓÔÈÍ·Ó Ì·Ô‡Ï· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ·ÏÈ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¶ÔÏÏ‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ˘‹ÚÍÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ “æ˘¯‹ μ·ıÈ¿” . Δ· ·È‰È¿ Ì›ÏËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ù·ÌÔ‡ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ‚È‚Ï›·. ª¿ÏÈÛÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, ÔÏÏ¿ Ó¤· ·È‰È¿ ÌÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ˆ, Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘” ∂ÚˆÙËı›˜, ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ‹ ·ÍÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈ΋, ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ Â›Ó·È fiÏ· Ì·˙›. ∫·È, fiÙ·Ó Â›Û·È Ì¤Û· ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰ÂȘ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ∏ χÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË, Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ˆ˜ Ô Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ˜ Î·È ·˘ÛÙËÚfi˜” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ∑‹Ó·˜ ¢È·ÎÔÌ‹ - ∫ÂÚ·Û›·˜ ¡Ù¿ÙÛÈÔ˘

∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÛÊ˘Í›·˜

Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ë Ù¤¯ÓË ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Î·È Ó· ·ÎÌ¿ÛÂÈ Û ‰‡ÛÎÔϘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, Ë ›‰È· ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “™ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ Ë Ù¤¯ÓË ¿ÓÙ· ¤·ÈÚÓ ٷ ¿Óˆ Ù˘. √ ÎfiÛÌÔ˜ „¿¯ÓÂÈ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜, ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì ٷ ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó. ŸÏÔÈ „¿¯ÓÔ˘Ì ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ Ȥ˙Ô˘Ó, Ô˘ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÔ˘Ì ·ÛÊ˘ÎÙÈο. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë Ù¤¯ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈο, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ. ∞˘Ù‹ Ë ÂÔ¯‹ Î·È ÔÈ ‰‡-

Δ∏¡ ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÊÔÚ›· Ù˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ “∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ” Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ƒΔ Ë πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂٷʤÚÔ˘Ì “Ù·˜ ¤ÓÙÔÓ·˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·’ fiÏ· Ù· ÛËÌ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹Ó Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ˆ˜ ¯ıÚÈÎ‹Ó ÚÔ˜ ÙËÓ √Úıfi‰ÔÍÔÓ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÂȘ ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹Ó ËıÈ΋˜, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Ûˆ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎËÓ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ÏfiÁÔÓ Ù˘ √ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Â› ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ıÂÔÏÔÁÈÎÒÓ, ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î.¿. ÒÛÙ ӷ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌËӇ̷ٷ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ËıÈ΋˜ ·Ó·Ù¿Ûˆ˜” . Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È “ÂȘ ÌÈ·˜ ¯ˆÚ¿Ó ÌÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎ‹Ó ÏÂÈÔÓÔ„ËÊ›·Ó √ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ‰È·‡ÏˆÓ ÌÈ· ÂÎÔÌ‹ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÂȘ ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍÔÓ ·Ú¿‰ÔÛÈÓ. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÌÂÓ ÙËÓ ÂȉÔÎÈÌ·Û›·Ó ËÌÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ¿ÙÈÔÓ ‰È¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ Â› 19 ¤ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ “∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ” Î·È ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂÓ Ó· ·Ó·ıˆڋÛËÙ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹Ó ·fiÊ·ÛÈÓ ÒÛÙÂ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÎÔÌ‹ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·ÚÔÛÎfiÙˆ˜ ÙËÓ ÔÚ›·Ó Ù˘” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ Î·È ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË Î. ª¿ÚÎÔ μ·ÛÈÏ¿ÎË. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· Ë ∂ƒΔ Û ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ÌÈÎÙ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ “∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ” ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙȘ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘” ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜: “∏ ∂Δ1 Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛ‹ Ù˘ Û Â·Ó¿ÏË„Ë, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô Î. Δ·Á̷ٿگ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ƒΔ ÂÎÔÌ‹ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.

ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ μ¿ÛÔ˘ ∫˘ÙÔ‡‰Ë

∏ ∑‹Ó· ¢È·ÎÔÌ‹ Î·È Ë ∫ÂÚ·Û›· ¡Ù¿-

ÙÛÈÔ˘ ÂÁηÈÓ›·Û·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “ÿÚÙ·” “∂ÈηÛÙÈÎfi ¢È¿ÏÔÁÔ” Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·ÛÊ˘Í›·, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÛÙ›¯Ô ÙÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú ƒÂÌÒ “...∏ ·¯·˝Ú¢ÙË ˙ˆ‹, Ë Ù¤ÏÂÈ· ·ÔÎÙ‹ÓˆÛË Ì ÏÈfiÛ·ÚÎÔ ¯¤ÚÈ Ó· ÛËÎÒÛˆ ÙÔ Î·¿ÎÈ Ù˘ ο۷˜, Ó· οÙÛˆ Ó· ¿ˆ ·fi ·ÛÊ˘Í›·...” . ¶›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜Î·È ÎÂÚ·ÌÈο ÁÏ˘Ù¿ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Î·È ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ËÌ›·˜. ¢ËÏ·‰‹ ÌÔÚÒ Ó· ‰ˆ ¤Ó·Ó ›Ó·Î· Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Ë ∫ÂÚ·Û›·, Ó· ÌÔ˘ οÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·È Ó· ·Ú¯›Ûˆ Ó· οӈ ÎÂÚ·ÌÈο. ∫·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. √È ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi” ›Â Ë Î. ∑‹Ó· ¢È·ÎÔÌ‹, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Ù¿ÛË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ›Ù ÔÌ·‰Èο ›Ù Û ˙¢Á¿ÚÈ·, οÙÈ Ô˘

πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∂ƒΔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ”

ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ, Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙÔ Î·‚Ô‡ÎÈ Ì·˜, ·fi ÙÔ ÂÁÒ Ì·˜ Î·È Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¡· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ·È‰Â˘Ùԇ̠ÏÈÁ¿ÎÈ ÌÂٷ͇ Ì·˜” . “∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÏ‹ ›ÂÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ŸÏÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ‹ ¤¯Ô˘Ì ‚ÈÒÛÂÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÛÊ˘Í›·˜. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ‚Áԇ̠·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ¿Ì ·Ú·¤Ú·, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì” ηٷϋÁÂÈ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ “∂ÈηÛÙÈÎÔ‡ ¢È·ÏfiÁÔ˘” , Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ã¿ÚÙ· ¤ˆ˜ ÙȘ 23 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏

∂∫£∂™∏ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ μ¿ÛÔ˘ ∫˘ÙÔ‡‰Ë Ì ı¤Ì· “∞fi ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10:30 Ì - 1:30 Ì.Ì., 5 Ì.Ì. - 10 Ì.Ì. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∏ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ μ¿ÛÔ˘ ∫˘ÙÔ‡‰Ë, ̤۷ ·fi Ï¿‰È Î·È ·ÎÚÈÏÈÎfi, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› fiÓÂÈÚ· ·fi ¯ÚÒÌ·. ∞fi ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂͤÏÈ͢ ̤۷ fï˜, ·fi ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘ÁÂÓÈ΋ ÙÔÏÌËÚfiÙËÙ· Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fiÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÔÓÙ·È fiÏ· ̤۷ ·fi ÙÔ ¯ÚÒÌ·, Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ô›ËÛË, ÁˆÌÂÙÚ›·, ÏfiÁÔ Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210 24816, ÒÚ˜: 10:30 .Ì. - 1:30 Ì.Ì., 5 Ì.Ì. - 10 Ì.Ì.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§I√À 2011

K§EI™IMO TH™ 5H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.489,46

-0,20

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,21 4,35 19,16 4,06 6,35 0,42 5,78 11,24 1,11 5,17 3,84 0,76 0,86 4,8 0,67 1,96 4,07 2,62 1,33 11,61 5,94 1,3 2,94 7,26 6,01 4,76 5,26 1,31 2,45 12,47 2,52 9,5 8,98 5,28 15,06 15 14,88 7,7 1,28 4,46 3,11 2,93 3,15 3,29 17 9,49 0,53

-4,55 -0,47 -0,98 -2,16 -2,33 -2,53 1,08 1,83 -0,58 3,23 1,18 3,23 -1,01 0,74 -2,96 -2,92 0,96 -1 0,78 -0,34 -0,55 -1,48 -0,83 -1,5 -0,81 -0,08 3,28 0,21 -0,44 -0,19 -3,21 0,81 -0,8 1,32 -2,29 -2,83 -0,64 3,17 0,64 1,54 -1,73 -0,11 -3,64

533.934 1.699.668 224.838 896.198 2.833 78.260 2.923 37.370 61.358 174.715 562 1.189.287 1.210.533 18.950 266.336 9.888 82.347 116.471 48.491 332.250 4.047.156 4.700 175.378 40.213 75.622 4.201 12.407 11.549 464.062 24.413 1.201.590 63.406 114.597 226.179 5.901 2.039 590.336 923.488 1.671.879 400 8.480 79.495 294.799 19.078 49.008 610 74.000

0,2 4,26 18,89 4,04 6,33 0,4 5,71 11 1,09 5,11 3,57 0,75 0,84 4,68 0,65 1,96 4,01 2,61 1,33 11,51 5,92 1,28 2,93 7,21 6,01 4,68 5,15 1,31 2,44 12,4 2,41 9,4 8,98 5,25 15 14,88 14,73 7,5 1,28 4,46 3,11 2,78 3,13 3,17 16,84 9,4 0,52

0,22 4,45 19,37 4,19 6,49 0,44 5,92 11,3 1,13 5,2 3,84 0,77 0,86 4,97 0,69 1,98 4,13 2,75 1,38 11,87 6,08 1,34 3,07 7,36 6,17 4,82 5,27 1,36 2,5 12,52 2,52 9,6 9,07 5,4 15,87 15,1 15,25 7,73 1,35 4,62 3,15 2,99 3,26 3,3 17,5 9,55 0,55

152

7,82

8

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

8 15,51

2,30

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

0,36 0,5 0,98 0,42 1,78 0,26 0,91 0,56 0,39 0,5 0,74 1,23 1,13 0,56 8,58 1,15 0,4 0,94 1,27 0,4 0,82 1,95 6 0,98 2,96 1,33 2,52 2,64 0,36 0,49 0,66 0,4 1,29 0,59 2,43 0,42 1,33 0,58 0,72 0,3 1,86 0,64 0,48 0,66 0,41 1,15 0,57

5.000

0,36

0,37

1,03

15.236

0,95

0,99

-1,11

554 136.029 99.476 20 70.053 4.750 64.093 37.900 31.504 2.090 32.961 2.800 158.672 8.691 1.998 49.937

1,71 0,25 0,84 0,56 0,38 0,49 0,72 1,23 0,97 0,54 8,48 1,09 0,4 0,91 1,22 0,39

1,78 0,26 0,97 0,56 0,41 0,5 0,74 1,25 1,14 0,59 8,58 1,15 0,42 0,96 1,28 0,41

-2,44 -2

584 900 290

6 0,98 2,96

6,15 0,98 2,96

0,4 5,18 -5,26

6.410 1.050 17.238 5.850 354.649

2,45 2,55 0,35 0,49 0,64

2,52 2,65 0,39 0,49 0,69

1.070 31.112

1,27 0,57

1,3 0,59

6.173 764 1.821 10.830 5.594 121 100 5.531 6.300 1.069 2.051

0,4 1,2 0,58 0,71 0,27 1,8 0,63 0,47 0,6 0,41 1,15

0,42 1,33 0,61 0,73 0,3 1,86 0,65 0,5 0,67 0,41 1,15

-6,19 -2,5

-1,6 5,61 3,7 -0,23 2,68 -2,44 3,3 2,42

-0,77 1,72

-0,75 3,57

-1,06 -8,57 -7,69 3,13 -8,89 4,55

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,35 0,59 0,73 1,29 0,97 0,32 0,65 5,88 0,77 1,64 0,45 1,01 0,9 0,33 0,41 0,38 0,59 1 0,88 0,51 0,62 1,35 35,84 1,09 0,6 1,59 0,45 0,57 0,52 3,24 0,55 0,72 0,39 0,26 0,73 0,64 4,6 1,78 0,74 1,91 1 0,83 0,42 0,31 4,15 0,5 2,17 0,88 0,37 0,46 0,46 0,6 0,53 0,4 0,64 1,72 0,58 0,31 0,25 0,56 0,46 0,79 0,32 0,62 0,49 0,67 0,38 2,52 0,48 0,57 3,21 0,86 1,25 0,55 0,65 0,34 0,91 0,62 1,46 0,38 1,98 0,72 0,71 1,2

2,94 -7,81

-5,83 6,67

-1,28

220 5.169

580.640 7.490

0,32 0,58

0,95 0,32

0,36 0,64

1,04 0,33

160.975 15.260 26.232 625

0,75 1,6 0,42 0,98

0,8 1,65 0,48 1,05

39.608 2.820 7.130 313 11.404 1.849 2.892 600 1.370 4.033 5.219 8.750 2.670 3.814 260 6.670 16.317 37.228 9.448 2.000 93.590 121 3.945 176 305 2.277 3.475 1.000 6.292

0,32 0,4 0,38 0,58 0,99 0,83 0,5 0,6 1,25 35,15 1,08 0,58 1,54 0,4 0,56 0,5 3,22 0,54 0,7 0,39 0,25 0,63 0,61 4,6 1,7 0,69 1,84 1 0,82

0,34 0,42 0,44 0,59 1,01 0,88 0,51 0,62 1,35 36,1 1,1 0,6 1,6 0,45 0,57 0,57 3,28 0,56 0,74 0,39 0,29 0,73 0,65 4,6 1,78 0,74 1,94 1 0,83

3.445 2.528 8.400 1.990

0,31 3,9 0,47 2,1

0,31 4,2 0,51 2,25

4,55

1.600 775 1.655

0,35 0,46 0,42

0,37 0,46 0,47

-7,25

700 16.000

0,36 0,63

0,4 0,66

8.002 52.828 9.150 420 1.300 349 260 24.406 183 23.789 2.867

0,58 0,31 0,25 0,56 0,43 0,76 0,3 0,62 0,45 0,67 0,35

0,6 0,33 0,26 0,58 0,46 0,82 0,32 0,65 0,49 0,7 0,39

-4 9,62 0,63

400 12.045 5.325 11.050

0,47 0,52 3,21 0,85

0,49 0,57 3,33 0,87

5,77 -1,52 -8,11 1,11

18.290 454 16.429 89.792

0,49 0,6 0,34 0,88

0,55 0,65 0,37 0,93

-2,67

1.362

1,42

1,47

6,45 2,86

3.602 18.299

1,8 0,7

1,98 0,72

0,84

270

1,19

1,2

5,88

220 785 136.029 15.000

7,6 0,53 0,25 0,18

7,61 0,62 0,26 0,18

7,02 -5,26

20.000 3.000

0,5 0,18

0,62 0,18

-5,56 -2,44 -5

26.412 1.000 40.195

0,15 0,4 0,18

0,18 0,4 0,22

-12,5 27,4

19.150 2.650 11.602 54.141

0,1 0,16 0,07 0,91

0,11 0,18 0,08 0,97

5

108.567

0,2

0,24

-6,25 -4,72 -5,71 -4,65 -5 3,51 -0,99 2,33 -1,92

1,1 -0,91 5,3 7,14 3,64 0,31 -2,7 -2,5 -13,33 7,35 -4,48 1,14 2,78

2,98 -3,85 0,93 2,78

-4,92 -3,13 -3,45 1,28 -1,59 8,89 -1,47

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CPI (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√)

7,6 0,55 0,26 0,18 13,5 0,61 0,18 0,56 0,17 0,4 0,19 0,14 0,1 0,17 0,07 0,93 0,27 0,21

-3,51

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

2,68 0,7 2,52 0,48 1,1 0,17 0,14 7,91 0,2 0,3 1,38 6,55 4,6 0,35 0,23 14 73,75 2 18,9 0,29 0,1 0,1 0,5 1 0,21 0,2 0,11 0,34 0,17 0,26 11,7 6,5 0,18 0,29 0,07

4,56 4,35

160 1.350

2,33 0,45

2,53 0,5

7,69 0,64

6.450 11.000 30 12.060

0,16 0,13 7,91 0,2

0,18 0,14 7,91 0,2

0,92

1.608 35 96.600

1,36 6,5 4,59

1,4 6,69 4,6

120

14

14

309 250 391 26.800 4.500

2 18,89 0,28 0,1 0,09

2 18,9 0,3 0,1 0,1

338

1

1

1.000

0,2

0,2

350.211

0,16

0,18

-12,5

14.040

0,07

0,08

16,67

17.194

0,06

0,07

5,08

100

0,62

0,62

11,11

20.236

0,18

0,2

-3,57

576 133

0,06 0,54

0,07 0,54

6.450 3.520 60

0,16 0,06 0,04

0,18 0,06 0,04

5.910

0,08

0,08

1.025

0,23

0,23

9.340

0,18

0,2

5,88 3,85 -8,33 1,22

700 1.000 27.995 3.000 80 17

0,14 0,16 0,17 0,26 0,22 0,83

0,14 0,16 0,18 0,28 0,22 0,83

-7,07

5.000

1

1

0,05 -3,33

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√)

0,07 0,07 1,5 0,62 0,07 0,2 0,08 0,07 0,54 0,11 0,17 0,06 0,04 3,7 0,76 0,08 0,32 0,09 0,23 0,89 0,19 0,04 0,08 0,14 0,16 0,18 0,27 0,22 0,83

-14,29

-4,17

-6,67

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,92 3,65 2,47 1,3 0,61 3,3 1,09 1,8 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 7

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 3,16 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

T∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

K§EI™IMO TH™ 4H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.747.835,92 5.143.432,34 4,2283 18.979.766,52 2.766.316,91 6,8610 99.096.764,11 14.027.950,33 7,0642 11.851.169,78 2.041.779,68 5,8043 289.712.395,75 107.941.823,29 2,6840 20.794.289,25 2.745.981,52 7,5726 13.440.550,08 2.370.270,82 5,6705 6.277.327,59 1.431.243,09 4,3859 8.091.235,65 1.238.494,24 6,5331 102.168.035,68 12.444.635,99 8,2098 38.753.194,58 6.165.865,37 6,2851 4.556.647,72 1.499.585,53 3,0386 10.989.489,33 1.209.358,72 9,0870 1.173.498,45 127.806,18 9,1819 146.260.869,32 11.541.342,00 12,6728 8.687.290,95 696.448,64 12,4737 7.809.778,36 1.709.564,87 4,5683 4.979.851,71 1.526.854,17 3,2615 8.150.161,56 2.358.037,53 3,4563 7.197.922,85 1.128.990,16 6,3755 23.759.498,83 2.985.186,09 7,9591 9.993.569,04 5.446.020,21 1,8350 3.181.771,69 260.569,24 12,2108

0,32% 4,3129 4,1437 -0,32% 0,29% 6,9639 6,8095 1,36% 0,72% 7,0995 7,0112 2,09% 0,33% 5,9059 5,7463 0,51% 0,46% 2,6840 2,6840 1,59% 0,11% 7,5726 7,5158 2,10% 0,66% 5,6705 5,6280 1,33% 0,11% 4,4122 4,3508 1,97% 0,20% 6,6311 6,5331 1,67% 0,10% 8,2098 8,2098 2,31% 0,57% 6,3480 6,2537 0,46% 0,85% 3,2817 3,0386 1,37% 0,36% 9,0870 9,0188 1,47% 0,36% 9,1819 9,1819 1,62% 0,38% 12,7362 12,5778 1,15% 0,21% 12,7232 12,3490 2,55% 0,12% 4,5683 4,5455 2,23% 0,50% 3,3267 3,1963 2,14% 0,05% 3,4563 3,4304 1,02% 0,36% 6,4552 6,3755 -2,52% 0,66% 8,0387 7,8795 3,36% -0,01% 1,8350 1,8304 -0,10% 0,44% 12,3940 12,0887 0,61%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

81.372.961,92 29.369.966,55 2.424.987,61 126.246.807,80 28.143.746,45 6.500.978,52 25.281.996,49 26.597.972,23 11.555.657,27 23.499.497,31 6.710.633,81 11.396.000,21 19.707.882,62 35.019.670,83 305.439.928,47 6.181.284,07 26.223.975,45 35.012.305,15 108.060.277,17 45.500.658,85 13.020.728,85 454.754,51 6.375.304,17 1.026.936,45 12.053.542,35 971.976,26 1.350.695,49 12.451.121,70 2.279.028,92 1.926.151,44 112.125.691,02 53.419.060,57 12.851.252,91 48.388.190,50 72.594.421,22 50.182.516,55 10.726.233,25 44.131.745,20 799.532,73 20.020.796,53 5.723.469,19 2.868.866,98 279.539,37 8.088.390,64 26.169.374,46 20.887.628,94 2.935.240,81 3.785.519,59 2.713.743,89

5.074.477,58 2.377.354,47 246.287,23 27.675.144,59 4.077.132,52 877.983,06 3.174.374,10 3.276.240,98 1.690.711,61 3.324.515,22 1.704.181,25 1.639.517,58 6.627.322,83 6.858.966,18 50.318.735,29 1.048.391,81 2.712.496,20 3.183.903,18 13.147.945,34 4.504.515,42 1.132.664,32 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.527,57 730.050,59 249.407,57 34.954.985,08 5.126.602,00 1.268.128,92 5.312.697,26 23.356.009,29 5.482.106,85 395.863,84 38.466.763,57 697.653,95 1.888.638,74 535.644,92 882.659,76 92.987,25 1.633.350,29 9.954.842,94 6.332.735,29 791.390,58 19.230,80 833.715,95

16,0357 12,3541 9,8462 4,5617 6,9028 7,4044 7,9644 8,1184 6,8348 7,0685 3,9377 6,9508 2,9737 5,1057 6,0701 5,8960 9,6678 10,9967 8,2188 10,1011 11,4957 1.235,8600 1.231,1000 1.159,6000 1.190,0600 942,6300 999,6900 3,5407 3,1217 7,7229 3,2077 10,4200 10,1340 9,1080 3,1082 9,1539 27,0958 1,1473 1,1460 10,6006 10,6852 3,2503 3,0062 4,9520 2,6288 3,2984 3,7090 196,8500 3,2550

0,17% 0,10% -0,43% 0,09% 0,12% 0,15% 0,27% 0,15% 1,55% 0,41% 0,07% -0,02% 0,13% -0,61% 0,18% 0,03% -0,07% -0,03% 0,18% 0,00% 0,05% 0,12% 0,12% 0,01% 0,01% -0,06% -0,06% 0,09% -0,04% 0,27% 0,30% 0,16% 0,17% 0,28% 0,12% -0,12% -0,54% 0,01% 0,01% 0,03% 0,03% -0,18% 0,00% 0,20% 0,07% 0,11% -0,55% -0,15% 0,07%

16,3564 12,6012 10,0431 4,5845 6,9373 7,4414 8,3626 8,3620 7,0398 7,2806 4,0066 6,9508 2,9915 5,1057 6,0701 5,8960 10,1512 11,5465 8,6297 10,6062 11,4957 1.235,8600 1.231,1000 1.159,6000 1.190,0600 942,6300 999,6900 3,5938 3,1685 7,8387 3,2879 10,6284 10,3367 9,1080 3,1082 9,3370 27,2313 1,1473 1,1460 10,6006 10,6852 3,3153 3,0062 4,9520 2,7077 3,3974 3,7554 197,8343 3,3527

15,8753 12,2306 9,7477 4,5275 6,8510 7,3489 7,8051 7,9560 6,6981 6,9271 3,8983 6,8987 2,9499 5,1057 6,0701 5,8960 9,6678 10,9967 8,2188 10,1011 11,4957 1.235,8600 1.231,1000 1.159,6000 1.190,0600 942,6300 999,6900 3,5407 3,1217 7,7229 3,1435 10,2116 9,9313 8,9258 3,0849 8,9708 26,8926 1,1387 1,1460 10,5211 10,6852 3,2340 2,9912 4,9272 2,5499 3,1994 3,7090 196,8500 3,1899

-1,38% -0,91% -6,03% -0,31% -1,14% 0,23% 1,60% 1,87% -3,78% -2,94% 0,45% -0,91% -0,85% -3,24% 3,36% 1,76% 2,55% 1,30% 1,98% 0,66% 3,26% 0,09% 0,10% 0,88% 0,89% -0,34% -0,33% -0,15% 0,91% -1,20% -1,22% -1,40% -1,49% -1,29% -1,74% -1,97% -6,22% 2,06% 2,19% 2,78% 2,83% 0,56% 1,98% 1,99% 1,22% -0,27% -5,87% -2,50% 0,34%

1,9832 6,4948 3,6567 14,2271 2,6970 5,8931 9,6189 5,7385 10,6303 6,8838 28,7607 11,7651 4,8880 1,6217 4,2282 0,9565 1,0252 5,0487 1,4879 6,8781 1,2237 15,5575 809,6700 811,0600 12,9204 4,9168 7,8565 2,5122 18,9576 4,3364 0,3611 0,4002 1,2394 1,2596 2,8984 1,7236 2,2305 1,5953 9,3712 1,7727 33,8078 0,6253

-2,05% -2,62% -2,58% -2,89% -2,24% -2,59% -1,86% -2,23% -2,36% -2,56% -1,79% -2,62% -1,11% -2,95% -2,30% -2,64% -2,42% -2,81% -2,11% -2,27% -2,49% -2,17% -0,48% -0,48% -2,13% -2,80% -2,05% -2,90% -2,18% -2,15% -2,09% -2,89% -2,21% -2,20% -2,50% -2,96% -2,10% -2,32% -2,27% -2,42% -1,98% -2,08%

2,0824 6,8195 3,8395 14,9385 2,7914 6,0994 9,7151 5,7959 10,7366 6,9182 29,3359 12,0004 4,9858 1,6785 4,2282 0,9565 1,0406 5,1244 1,4879 6,8781 1,2237 15,5575 809,6700 811,0600 13,3080 5,0643 7,8565 2,5122 19,1472 4,3798 0,3611 0,4002 1,2394 1,2596 3,0433 1,8098 2,2305 1,5953 9,4649 1,7904 34,7375 0,6378

1,9435 6,4299 3,6201 14,0848 2,6700 5,8342 9,5227 5,6811 10,5240 6,8287 28,4731 11,6474 4,8391 1,6217 4,1859 0,9469 1,0149 4,9982 1,4730 6,8093 1,2115 15,5575 809,6700 811,0600 12,7912 4,8676 7,7779 2,4871 18,7680 4,2930 0,3575 0,3962 1,2270 1,2596 2,8694 1,7064 2,2193 1,5873 9,1838 1,7372 33,8078 0,6253

4,73% 9,47% 4,76% 9,83% 3,50% 2,59% 7,16% 5,50% 7,42% 3,10% 5,91% 6,90% 7,32% 9,73% 4,60% 8,46% 8,14% 4,32% 6,79% 5,69% 5,21% 5,15% 6,26% 6,27% 4,23% 8,10% 3,42% 6,22% 3,31% 2,07% 3,50% 6,01% 5,43% 5,65% 5,98% 9,62% 5,09% 4,95% 0,46% 5,61% 6,28% 4,10%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ.

5.990.917,21 3.478.126,55 24.171.222,51 30.084.644,02 11.855.057,91 11.859.148,78 271.041.339,97 15.669.565,33 16.073.657,61 39.249.965,83 33.962.363,62 37.967.544,03 25.352.611,57 10.605.285,02 61.186.814,69 1.816.955,55 9.856.789,83 763.555,37 58.275.734,87 125.024.844,72 20.060.066,51 4.348.699,16 146.797,96 11.095.308,76 91.010.064,63 7.019.402,53 44.586.700,54 5.445.137,06 138.536.468,03 46.366.569,66 20.899.810,37 1.538.658,65 4.915.206,57 500.974,68 10.753.035,99 1.756.199,47 15.256.119,79 7.790.388,20 39.705.825,31 10.924.103,53 53.899.150,06 10.585.699,43

3.020.796,84 535.526,74 6.610.206,28 2.114.604,36 4.395.666,45 2.012.368,51 28.177.862,28 2.730.626,73 1.512.063,23 5.701.800,00 1.180.861,61 3.227.120,92 5.186.728,48 6.539.562,77 14.470.972,75 1.899.528,26 9.614.687,57 151.237,82 39.167.735,85 18.177.251,96 16.392.811,69 279.525,00 181,31 13.679,93 7.043.902,19 1.427.633,58 5.675.126,77 2.167.441,42 7.307.694,32 10.692.371,89 57.883.520,21 3.844.804,23 3.965.676,53 397.726,85 3.709.992,04 1.018.934,90 6.839.622,52 4.883.479,95 4.237.013,32 6.162.475,92 1.594.283,00 16.927.762,41

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

35.286.840,25 4.923.155,92 5.142.794,76 8.613.899,64 25.728.156,40 3.819.998,07 6.423.094,74 2.513.520,52 19.209.105,39 12.992.945,44 12.308.234,82 7.552.384,56 1.407.875,60 1.674.310,38 358.794,76 170.180,94 4.024.004,61 571.243,34

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 7,1675 0,5970 6,7351 2,5554 1,4784 1,6297 0,8409 2,1083 7,0443

-2,03% -2,32% -2,68% -2,48% -2,64% -2,65% -1,99% -2,37% -2,48%

7,3109 0,6074 6,8530 2,5554 1,5523 1,7112 0,8577 2,1926 7,3261

7,1675 0,5851 6,6004 2,5298 1,4636 1,5971 0,8325 2,0872 6,9739

4,67% 7,01% 5,63% 6,21% 6,17% 4,21% -0,23% 4,93% 4,52%

17.062.993,17 1.270.770,64 13,4273 1.897.363,66 402.850,55 4,7098 4.318.462,19 489.076,25 8,8298 5.520.350,67 1.010.293,04 5,4641 11.611.193,84 908.443,63 12,7814 32.301.476,98 2.854.867,25 11,3145 15.060.094,46 1.115.296,38 13,5032 3.795.627,84 602.202,67 6,3029 5.200.152,17 1.969.880,52 2,6398 8.119.312,90 1.533.034,40 5,2962 4.565.797,34 1.943.071,29 2,3498 1.031.818,19 125.939,10 8,1930 19.283.398,77 5.530.276,88 3,4869 29.209.247,43 7.911.123,91 3,6922 1.260.251,68 137.486,03 9,1664 3.095.730,75 388.550,00 7,9674 456.750,08 375,13 1.217,5700 37.239.858,37 30.072,20 1.238,3500 681.627,75 623,11 1.093,9200 44.906.386,93 40.980,16 1.095,8100 44.157,13 43,99 1.003,7300 4.806.124,27 4.779,40 1.005,5900 4.613.191,94 2.862.547,46 1,6116 2.409.636,09 866.788,29 2,7800 4.325.817,02 1.592.794,33 2,7159 1.551.079,18 571.035,02 2,7163 44.648.434,67 32.086.777,84 1,3915 8.653.123,06 476.920,71 18,1437 15.162.204,72 1.067.120,27 14,2085 51.122.089,09 3.821.938,22 13,3760 9.316.506,14 12.580.592,60 0,7405 3.579.147,74 4.717.558,00 0,7587 15.807.961,54 14.202.689,80 1,1130 16.657.763,10 15.000.514,41 1,1105 5.508.657,05 401.311,82 13,7266 1.294.276,83 92.359,30 14,0135 1.012.724,54 50.513,27 20,0487 17.338,83 12.138,18 1,4285 121.296,64 88.109,96 1,3767 409.968,05 252.906,89 1,6210 6.763.247,97 3.199.721,19 2,1137 6.368.293,26 2.981.702,33 2,1358 4.660.382,27 1.235.145,46 3,7731 1.305.943,93 427.900,33 3,0520 9.535.590,06 6.269.306,68 1,5210 18.931.021,45 6.658.463,39 2,8432 20.665.621,92 3.673.470,34 5,6256 16.655.702,79 5.401.097,54 3,0838 29.169.517,44 13.070.455,06 2,2317 675.335,96 38.169,74 17,6930 3.506.310,26 12.081,71 290,2200 1.814.070,49 342.702,15 5,2934

-0,35% 0,10% 0,37% -0,53% -0,35% -0,12% 0,00% 0,26% -0,47% -0,57% -0,06% -0,08% -0,35% -0,16% -0,48% 1,31% 0,93% 0,93% 1,74% 1,74% 1,62% 1,62% 0,00% -0,10% -0,40% -0,61% -0,39% 0,27% -0,40% 0,31% -0,39% -0,37% 0,22% 0,23% 1,75% 1,76% 2,46% -0,36% -0,37% 0,40% -0,28% -0,51% 0,47% -0,17% -0,48% -0,80% 0,36% 0,56% -0,49% 1,49% 1,18% -0,84%

14,0987 4,9453 9,1388 5,5187 12,9092 11,4276 13,6382 6,4290 2,6926 5,2962 2,3498 8,3159 3,4869 3,6922 9,1664 7,9674 1.217,5700 1.238,3500 1.093,9200 1.095,8100 1.003,7300 1.005,5900 1,6599 2,8634 2,7838 2,7978 1,3915 18,1437 14,3506 13,5098 0,7405 0,7587 1,1130 1,1105 13,7266 14,0135 20,0487 1,4285 1,3767 1,6210 2,2194 2,2426 3,9618 3,1436 1,5362 2,9214 5,7803 3,1686 2,2763 18,0026 296,0244 5,4522

13,2930 4,6627 8,7415 5,4095 12,6536 11,2014 13,3682 6,2399 2,6134 5,2432 2,3263 8,1111 3,4520 3,6553 9,0747 7,9674 1.217,5700 1.238,3500 1.093,9200 1.095,8100 1.003,7300 1.005,5900 1,5955 2,7522 2,6887 2,6891 1,3776 17,9623 14,0664 13,2422 0,7331 0,7587 1,1019 1,1105 13,5893 14,0135 19,8482 1,4285 1,3767 1,6210 2,0714 2,0931 3,6976 2,9604 1,4906 2,8432 5,6256 3,0838 2,2317 17,3391 290,2200 5,1875

-1,20% -0,04% 4,53% -4,07% 5,87% 0,16% 5,78% 3,81% -2,78% -3,55% 4,42% 0,28% 2,50% 4,45% 7,79% -3,15% -0,70% -0,70% 5,16% 5,17% 4,81% 4,82% 2,16% -3,34% -1,36% -3,24% 1,80% 6,86% 1,56% 6,78% 2,25% 2,57% 7,82% 8,19% -4,23% -3,90% 1,98% 15,91% 15,59% 3,74% 4,28% -0,23% 0,61% -0,38% -1,72% -1,43% -2,76% 0,51% -1,02% -2,65% -0,98% -0,68%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.083.833,62 18.116.874,13 6.364.854,26 206.811.335,95 6.683.152,21 1.763.409,99 4.456.445,94 46.719.894,99 2.713.644,33 43.757.420,80 84.957.650,00 180.272.673,98 3.811.391,70 10.369.033,91 13.646.614,38 229.772.025,03 6.697.761,25 278.680.776,93

1.986.243,00 6,5872 1.419.593,91 12,7620 1.094.679,26 5,8144 17.986.476,82 11,4982 948.216,61 7,0481 489.046,15 3,6058 806.263,27 5,5273 6.011.063,69 7,7723 438.103,46 6,1941 13.185.142,53 3,3187 21.450.847,68 3,9606 91.318.685,30 1,9741 792.244,00 4,8109 1.921.297,53 5,3969 2.495.237,40 5,4691 62.232.433,76 3,6922 786.733,51 8,5134 114.189.411,94 2,4405

0,15% 6,6004 6,4555 1,35% 0,03% 12,8896 12,6344 1,11% 0,05% 5,8144 5,7562 0,96% 0,02% 11,4982 11,4982 1,13% 0,03% 7,0481 7,0481 1,23% 0,02% 3,6094 3,5914 1,72% 0,02% 5,5273 5,4720 0,79% 0,06% 7,7801 7,7334 1,30% 0,02% 6,2096 6,1631 0,66% 0,02% 3,3187 3,3187 0,70% 0,04% 3,9804 3,9408 1,13% 0,03% 1,9741 1,9741 0,90% 0,02% 4,8109 4,7868 0,73% 0,01% 5,3969 5,3969 0,17% 0,04% 5,4691 5,4691 1,66% 0,04% 3,6922 3,6737 1,13% 0,03% 8,6837 8,3431 1,64% 0,04% 2,4405 2,4405 1,40%

43.828.039,63 27.872.899,58 24.853.043,28 17.108.839,86 1.152.379,11

3.735.989,01 11,7313 2.361.073,28 11,8052 22.187.934,79 1,1201 15.619.353,57 1,0954 441.442,69 2,6105

0,01% 11,7313 11,7313 0,19% 0,01% 11,8052 11,8052 0,53% 0,01% 1,1201 1,1201 0,46% 0,04% 1,0954 1,0954 1,31% 0,21% 2,6105 2,6105 -0,68%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

1.151.350,31 299.823,96 3,8401 1.182.795,41 135.972,25 8,6988 11.281.695,08 1.252.912,50 9,0044 38.804.007,78 6.120.403,00 6,3401 59.378.778,95 8.321.665,87 7,1354 21.151.983,24 2.164.569,90 9,7719 9.384.203,44 1.057.579,87 8,8733 4.513.470,96 565.243,70 7,9850 5.416.497,64 656.086,42 8,2558 555.366.108,38 146.435.751,63 3,7926 27.776.585,08 9.080.555,94 3,0589 4.005.944,21 786.227,44 5,0952 56.603.780,48 4.871.334,92 11,6198 27.706.773,67 5.588.295,72 4,9580 11.999.948,33 1.257.640,02 9,5416 9.229.701,07 1.024.805,89 9,0063 9.004.559,51 2.982.557,10 3,0191 20.617.052,63 3.579.243,88 5,7602 2.920.243,78 1.970.752,86 1,4818 30.898.021,39 2.410.443,60 12,8184 6.594.139,20 1.571.139,40 4,1970 20.559.003,73 2.486.257,44 8,2691 11.605.041,54 4.696.931,95 2,4708 11.375.331,12 4.691.190,58 2,4248 778.634,14 120.000,00 6,4886

-0,95% 4,0321 3,8017 2,64% -1,48% 9,1337 8,6118 4,82% -0,80% 9,3196 8,9143 0,52% -1,13% 6,6571 6,2767 1,13% -0,53% 7,2068 7,0640 4,19% 0,12% 9,8696 9,6742 4,57% -1,03% 9,0286 8,7846 7,02% -0,65% 8,1247 7,9052 4,29% -1,02% 8,3590 8,1732 6,42% -0,98% 3,7926 3,7926 3,95% -0,83% 3,0589 3,0283 3,80% -1,54% 5,1715 5,0441 2,22% -0,69% 11,6198 11,5036 3,18% -0,42% 4,9580 4,9084 2,37% -0,36% 9,5416 9,4462 1,73% -0,39% 9,0063 9,0063 2,28% -0,40% 3,0191 2,9889 2,67% -0,97% 5,9330 5,7026 2,70% -1,44% 1,6003 1,4818 2,80% -0,58% 12,9466 12,6902 2,64% -1,59% 4,4069 4,1550 3,97% -0,20% 8,4345 8,2691 1,21% -0,81% 2,5079 2,4708 2,90% -0,70% 2,4490 2,4006 6,28% -1,11% 6,5535 6,4237 2,81%

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

994.559,35 10.446.660,61 2.969.559,15 2.513.240,48 803.113,30 13.709.255,47 1.944.539,32

150.492,23 3.553.842,25 1.069.958,59 455.632,05 451.026,80 6.678.662,27 252.189,43

6,6087 2,9395 2,7754 5,5159 1,7806 2,0527 7,7106

-0,96% -0,90% -0,68% -1,41% -1,55% -1,26% -0,97%

6,6748 2,9395 2,8587 5,6814 1,7895 2,0527 7,7106

6,5426 2,9248 2,6921 5,4056 1,7735 2,0476 7,7106

2,43% 4,41% 5,17% 4,41% 3,96% 2,02% 2,07%

18.279.982,58 6.495.979,55 4.155.132,11 2.577.474,93 1.823.776,41 12.617.942,32 48.410.476,38 37.003.930,79 23.343.183,45 37.663.230,33 1.801.372,70 9.184.062,79 1.518.159,78 707.573,37

1.061.045,36 577.347,31 359.432,59 227.314,80 324.778,46 1.661.047,91 4.453.442,41 5.845.571,71 8.402.995,17 3.421.415,25 478.948,13 3.437.904,71 149.517,50 69.577,59

17,2283 11,2514 11,5603 11,3388 5,6154 7,5964 10,8703 6,3303 2,7780 11,0081 3,7611 2,6714 10,1537 10,1696

-0,21% -0,11% -0,17% -0,17% 0,00% -0,33% -0,05% -0,24% -0,18% 0,08% -0,09% 0,02% -0,39% -0,39%

18,0897 11,8140 12,1383 11,9057 5,7277 7,6724 10,9790 6,3303 2,8197 11,0081 3,9115 2,7515 10,1537 10,1696

17,0560 11,0264 11,3291 11,1120 5,5592 7,5204 10,7616 6,2670 2,7502 10,9531 3,7235 2,5913 10,1537 10,1696

-0,57% 0,96% 0,85% 0,57% 0,56% 10,04% 0,36% -0,86% 1,60% 4,22% 4,61% 2,56% 2,05% 2,09%

-0,07% 0,19% 0,65% -0,62% 0,46% 0,04% 0,26% -0,15% 0,23% -0,04% -0,17% -0,15% -0,13% 0,50% 0,50% 0,50% -0,40% -0,39% 0,30% -0,40% 0,06% -0,11% 0,09% 0,06% -0,01%

3,8397 16,5267 10,0542 8,2246 9,9478 7,4841 17,8130 11,1788 3,7680 8,6426 3,0090 0,8601 0,8899 0,9069 0,9397 0,9161 10,3118 10,3765 14,6973 10,4142 3,3364 3,1370 3,0728 2,7890 9,7726

3,6203 15,5823 9,8552 8,0618 9,7508 7,3359 17,4602 10,8500 3,7303 8,5562 2,9789 0,8515 0,8899 0,8888 0,9397 0,8979 10,1571 10,3765 14,4768 10,2080 3,3197 2,8382 2,7802 2,6031 9,5560

-0,38% 3,15% -3,47% -0,86% 1,59% 1,80% -6,41% -1,79% -2,92% -1,23% -1,33% -1,41% -1,12% -3,89% -3,64% -3,89% -1,65% -1,45% 4,82% -1,66% -3,12% -2,35% -4,22% 2,06% -1,84%

-0,15% 3,6297 3,5579 0,09% 10,4997 9,8997 0,01% 9,2415 9,1491 -0,07% 8,9341 8,8448 -0,11% 3,2207 3,1885 -0,12% 1,0681 1,0574 -0,13% 1,0826 1,0826 -0,12% 8,9572 8,7816 0,04% 3,1414 3,1257 -0,90% 2,2533 2,1031 -0,10% 10,3493 10,1448

-2,26% -1,13% 0,37% -0,21% -1,34% -0,73% -0,61% -2,16% -1,62% 2,37% -1,29%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

18.002.235,84 4.922.823,84 4.632.983,75 294.350,58 27.232.432,59 2.735.624,05 30.979.867,08 3.804.395,79 52.683.179,31 5.348.900,49 22.386.008,75 3.021.037,80 63.903.456,18 3.623.351,53 6.330.844,53 577.651,86 4.838.169,88 1.283.999,03 15.962.733,58 1.846.990,84 48.755.783,33 16.203.128,81 48.801.097,77 56.735.854,54 54.858,64 61.643,52 37.038.304,80 40.841.165,53 17.177.148,58 18.278.894,03 30.664.161,11 33.810.055,20 912.975,20 88.537,04 1.037.647,79 100.000,00 802.812,80 54.623,10 244.902,51 23.751,40 1.058.574,26 317.280,05 46.957.605,23 15.717.330,69 3.637.000,68 1.242.770,16 2.296.832,98 864.698,26 3.396.417,55 352.755,70

3,6569 15,7397 9,9547 8,1432 9,8493 7,4100 17,6366 10,9596 3,7680 8,6426 3,0090 0,8601 0,8899 0,9069 0,9397 0,9070 10,3118 10,3765 14,6973 10,3111 3,3364 2,9876 2,9265 2,6562 9,6282

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

12.967.231,99 1.379.543,14 62.675.642,73 29.140.209,85 39.669.668,60 45.753.852,41 2.009.816,70 5.022.351,94 3.742.932,33 19.646.952,32 5.257.711,05

3.608.173,03 3,5938 137.958,23 9,9997 6.782.011,99 9,2415 3.261.701,49 8,9341 12.317.261,35 3,2207 42.838.149,68 1,0681 1.856.441,98 1,0826 571.918,24 8,7816 1.191.485,53 3,1414 9.155.155,77 2,1460 514.377,45 10,2215

7.556.531,81 1.200.036,51 1.691.597,48 1.795.274,54

738.901,94 10,2267 400.000,00 3,0001 400.000,00 4,2290 175.629,54 10,2219

0,06% 10,2267 10,1244 -0,25% 0,00% 3,0901 2,9101 0,00% 0,00% 4,3559 4,1021 0,00% -0,07% 10,3241 10,1452 -0,96%

6.307,83 1.071.526,54 49.123.606,57 891.003,33 75.848.815,90 44.702.801,95 39.588.982,49 609.046,59 241.165,84 2.281.107,32 2.952.200,74 639.088,91 3.623.033,42 645.761,97 1.166.570,36 512.072,47 129.071.704,94 677.120,59 38.153.048,95 28.154.713,63 22.004.525,54

5,64 1.119,0000 960,57 1.115,5100 4.661.094,30 10,5391 112.104,54 7,9480 9.563.463,94 7,9311 5.984.250,34 7,4701 4.805.620,55 8,2381 67.926,07 8,9663 26.239,55 9,1909 254.369,51 8,9677 352.530,79 8,3743 73.493,64 8,6958 431.913,29 8,3883 73.757,96 8,7551 139.513,63 8,3617 58.587,46 8,7403 15.859.343,12 8,1385 78.658,55 8,6084 5.689.171,40 6,7063 2.613.355,68 10,7734 2.031.828,00 10,8299

-1,40% 1.119,0000 1.119,0000 -1,40% -1,40% 1.115,5100 1.115,5100 -1,40% 0,55% 10,5391 10,3283 4,26% 0,21% 7,9480 7,8685 -0,02% 0,21% 7,9311 7,8518 -0,01% 0,26% 7,4701 7,4701 0,19% 0,10% 8,2381 8,2381 -0,12% -0,31% 8,9663 8,7870 0,40% -0,30% 9,1909 9,1909 0,77% -0,31% 8,9677 8,7883 0,40% 0,14% 8,3743 8,2068 -0,17% 0,14% 8,6958 8,6958 -0,03% 0,10% 8,3883 8,2205 -0,20% 0,10% 8,7551 8,7551 -0,06% 0,08% 8,3617 8,1945 -1,59% 0,09% 8,7403 8,7403 -1,33% 0,29% 8,1385 7,9757 0,09% 0,29% 8,6084 8,6084 0,11% 0,19% 6,7063 6,6392 -2,87% 0,05% 10,7734 10,5579 0,70% 0,03% 10,8299 10,6133 0,53%

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4166 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,87285 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4573 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,9895 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .119,4 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3091 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,791 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3676 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,373

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,517 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0614 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3785 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,384

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8547 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6741 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3524

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4194 .........................................................1,4024 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8746 .......................................................0,86412 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4722 .........................................................7,3827 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0075 .........................................................8,8996 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119,64 .........................................................118,21 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3117 ...........................................................1,296 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8066 .........................................................7,7131 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3703 .........................................................1,3539 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3757 .........................................................1,3593

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§πOY 2011

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ

IKA BfiÏÔ˘

“¶¤ÊÙÂÈ” Û˘¯Ó¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Taxis ™

∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Û˘ÓÙ·ÁÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ √∞∂∂ Î·È √¶∞¢

˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Taxis Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‡ÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ, ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ÔÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó (11 Î·È 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘). Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙȘ ‡ÏÔÁ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ, ηıÒ˜ Ë Ì›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ı· ʤÚÂÈ ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ¤ÙÛÈ ı· ¿ÂÈ ›Ûˆ fiÏË Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ÂÁηıÈÛÙÔ‡Ó ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ º¶∞ ÁÈ· ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÙڤϷ˜ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ ϤÔÓ ÔÈ ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ› ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ηıÒ˜ ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙȘ ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜, ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‡ÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ·fi ÙÔ Taxis ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· “¤ÊÙÂÈ” Û˘¯Ó¿. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (up date) fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, ÂÓÒ fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó¿ ¿Û· ÒÚ· Î·È ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· “¤ÛÂÈ” . “¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹ Ù˘¯fiÓ Ï¿ıË Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ. ™Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÚÈÓ ‰ÒÛÂȘ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÂÓÙ¿ÍÂÈ, Ó·È, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿;” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Î. ∞ı. ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘. “¢ÂÓ Â›Ó·È ı¤Ì· fiÁÎÔ˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜, ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Taxis ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. “∞ÓÙ›¯Ù˘Ô ¤¯ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰·. ™›ÁÔ˘Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‡ÏË ÁÈ·

ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ºªÀ.

ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

™ÙÔÓ º¶∞ Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο

ŒÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔʤ˜ º¶∞ Û ·ÁÚfiÙ˜

™ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ º¶∞ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ (1062 Î·È 1063) ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ÂÁηıÈÛÙÔ‡Ó ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰È·Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ¢∂∏, ÌfiÓÔÓ fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. √È ·ÁÚfiÙ˜ ·˘ÙÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔȯ›· (∫μ™) ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘¿ÁÔÓÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ·Ó ı· ÂÎ¤ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÙfiÎÔÈ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ ı· ·Ô‰›‰Ô˘Ó (13 ‹ 23%). √È ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ı· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi Û‡ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ 100 ÎÈÏÔ‚¿Ù, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌfiÓÔÓ Î·È Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ º¶∞, fiˆ˜ ›Û¯˘Â˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. £· ÙËÚÔ‡Ó ‚È‚Ï›· Î·È ı· ·Ô‰›‰Ô˘Ó º¶∞ ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚-

•ÂÎÈÓ¿ ÌÂı·‡ÚÈÔ ÙÔ 4Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ∂∞∞∫ μfiÏÔ˘ Δ√ 4√ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·-

Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·fi ÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ∂∞∞∫ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜-ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ÔÌÈϛ˜, ÚÔ‚ÔϤ˜ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 8/4, 18:00, ÂΉ‹ÏˆÛË: ∫Ú›ÛË Î·È ¯ÚÂÔÎÔ›·: Δ· ‰ËÌfiÛÈ· ·Á·ı¿ Ì·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜. √ÌÈÏËÙ¤˜: ∫ψÓÈ˙¿Î˘ ª¿ÚÎÔ˜ (°È·ÙÚfi˜, ̤ÏÔ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ √∂¡°∂), ∫Ú·ۛ‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ̤ÏÔ˜ ÛÙȘ ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ∫ÈÓ‹ÛÂȘ ™˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ), ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Δ¿Î˘ (™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ÛÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÙÔ˘ ª∂Δƒ√, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Δ·ÍÈÎfi ª¤ÙˆÔ), 21:00 Û˘Ó·˘Ï›·: IRON FIST, RADIO SOL ™Ù¿ı˘ ¢ÚÔÁÒÛ˘, CABARET BALKAN (ÙÈÌ‹ ÂÓ›Û¯˘Û˘: ¤ÓÙ ¢ÚÒ) ™¿‚‚·ÙÔ 9/4, 18:00, ÂΉ‹ÏˆÛË: ΔÔ ÓÙfiÌÈÓÔ ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË √ÌÈÏËÙ¤˜: ¡·Û›Ì ∞Ï¿ÙÚ·˜ (¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·), ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ∏ª∂ƒ∏™π∞ Î·È ¶ƒπ¡), ¢·ÊÓ‹˜ °ÚËÁfiÚ˘ (∂ÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ ÛÙË °’ ∂§ª∂ ∞ı‹Ó·˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ “ŒÓ· ™¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙË °¿˙·” 21:00, Û˘Ó·˘Ï›·: Funk’t up, The Swing Shoes & SUGAHSPANK, YIANNEIS (ÙÈÌ‹ ÂÓ›Û¯˘Û˘: 5 ¢ÚÒ).

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ∂ÊÔڛ˜ ¤Ï·‚·Ó ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û η̛· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞, ÚÈÓ ÂϤÁÍÔ˘Ó ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈο fiϘ ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó fiÛÔÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ˘Ôı¤ÛÂȘ Ï·ÛÙÒÓ Î·È ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ º¶∞. ∂ȉÈο ÁÈ· ʤÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ º¶∞ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÚԂϤÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔÏËÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘fiÓÔȘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ‹ Ï·ÛÙÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÔÛ¿ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô º¶∞ ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ̤۷ Û ¤Ó· Ì‹Ó·.

™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È Ù· ÚˆÙfiÙ˘· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ¢√À. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ÚÔÏËÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ¢√À ÂÚ› ÂΉÔÙÒÓ Î·È ÏËÙÒÓ ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ‹ Ï·ÛÙÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·˘Ùfi ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ÛÙËÓ ·›ÙËÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÈÎÔÓÈο ‹ Ï·ÛÙ¿ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚¿ÛÈ̘ ˘fiÓÔȘ, Ì ‚¿ÛË Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, fiÙÈ Ù· ·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔ˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÔÛ¿ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ı· ÂΉ›‰ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ı· ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· ÂÓÙfi˜ ÌËÓfi˜ ÁÈ· Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÂÈÎÔÓÈο ‹ Ï·ÛÙ¿. √ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ηÙfiÈÓ ¤Î‰ÔÛ˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·›ÙËÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ı· ÂΉ›‰ÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÌËÓfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜, Â¿Ó ÙÔ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÔÛfi, Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 20 ¢ÚÒ. √È ·ÁÚfiÙ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ 30-6-2011 ÛÙȘ ¢√À Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜, ›Ù ·¢ı›·˜, ›Ù ̤ۈ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ (ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ), ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ∫·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜/∂ÎÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ‰‹ÏˆÛË ∫·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜/∂ÎÙÚÔÊ‹˜ ‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋˜/ÙÚÔÔÔÈËÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘, Ù· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ¢√À ÂÓÙfi˜ 15 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜.

™ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜, ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

ƒ‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙË “˙ˆÓÙ·Ó‹” ÌÔ˘ÛÈ΋ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÛÙÈ¿ÙÔÚ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Δ√ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·fi

ÙȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ô˘ ÁÈ· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÂÏ¿Ù˜ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌÈÎÚÔʈÓÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. √ ¡fiÌÔ˜ fï˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ Î·È º¶∞. √ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ fiÚÙ· ÔÏÏÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô˘ ‚‚·ÈÒÓÂÈ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ¯ı˜ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ fiÏÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó “Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ¿‰ÂȘ ÁÈ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·” . ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ӷ fï˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∞fi ÙËÓ Ì›· ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÛÙËÚfi Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Îϛ̷ ηıÒ˜ Ë ÂÈÙÚÔ‹ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Ù˘

Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ù· Ì·Á·˙È¿. ŸÛÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ¯ı˜ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë Û ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ÛÙ· ¶·ÏÈ¿. ∂›¯·Ó ‚‚·Èˆı› ‹‰Ë Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ Î·È ÌÈÎÚfiʈÓÔ. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ “ÂÏ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘” ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜ Î·È ÌÈÎÚfiʈӷ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ˯ÔÌfiÓˆÛË ÎÏ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ù· ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÊfiÚÔ ·’ fi,ÙÈ Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, 5% ¤Ó·ÓÙÈ ÌfiÏȘ 0,5%, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi‰ÔÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ (25% ¤Ó·ÓÙÈ 14%). √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·ÛÙËÌ·-

Ù·Ú¯ÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËΠۯÂÙÈο, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ›, ˆÛÙfiÛÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÛÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ó· ÙȘ ·ÔÛ‚¤ÛÔ˘Ó, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ó· ÂÍÈÛÒÓÔÓÙ·È Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ··Û¯fiÏËÛÂ, Â›Û˘, ÙÔ ı¤Ì· ·Ó¿ÎÏËÛ˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛˆÓÔ˜. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ¤Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰‡Ô Ì·Á·˙È¿ (¤Ó· Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ÎÈ ¤Ó· Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ), ÂÓÒ ·Ú¿‚·ÛË ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÎÚÂÔˆÏ›Ô. ΔÂÏÈο, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ‰Ôı› ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔıÂÛÌ›· ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜ ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ·fi ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο fiÙÈ ‰È·¯ÒÚÈÛ ٷ ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚÂÔˆÏ›Ԣ ‹ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ¿‰ÂÈ· ı· ·Ó·ÎÏËı›.

™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ È·ÙÚÔ› Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó ›ÙÂ: ·) ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÊÔÚ¤· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ π∫∞ - ∂Δ∞ª, ›Ù ‚) Û˘ÓÙ·Á¤˜ π∫∞ - ∂Δ∞ª ·fi Ù· Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰È·ÙÂıÔ‡Ó. °È· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ È·ÙÚÔ‡˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë Î·ÙˆÙ¤Úˆ ‰È·‰Èηۛ·: √È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √∞∂∂ Î·È ÙÔÓ √¶∞¢ È·ÙÚÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË ªÔÓ¿‰· ÀÁ›·˜ π∫∞ - ∂Δ∞ª Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂ: ·) ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Δ™∞À, ∞ª∫∞, ∞ºª, ¢√À, ‚) ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË Ì ÔÈÔ Δ·ÌÂ›Ô ¤¯Ô˘Ó ۇ̂·ÛË, Á) ʈÙÔÙ˘›· ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘ Δ™∞À ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ Δ™∞À ı· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª ·fi ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ (£Ú·ÎÒÓ 20 - ÈÛfiÁÂÈÔ, ÙËÏ.: 2421039834 - ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜).

√ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ™∂ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË

ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ì›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ fï˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È ˘ÂÚ·ÏÔ˘ÛÙ‡ÛÂȘ fiˆ˜ ·˘Ù‹ fiÙÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÌÔÚ› Ó· Ï˘ı› Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ·ÏÏ¿ fiÙÈ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË Û¯¤ÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ı· ÔÚÈÔıÂÙ› ·˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË. ŒıÂÛ ٤ÛÛÂÚÂȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 1) ÙËÓ ¯¿Ú·ÍË ÂıÓÈ΋˜ ÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È ¿ÌÂÛ· Ì ٷ ˘fi ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÂÚÈÊÂÚÂȷο ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο Û¯¤‰È· 2) ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·˘ÛÙËÚ¿ fiÚÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ê¤ÚÔ˘Û· ÈηÓfiÙËÙ· Ì›·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ 3) ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ‚¤ÏÙÈÛÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ 4) ÙË ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÂÍÔÚ˘ÎÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·˘ÛÙËÚfiÙ·ÙÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÓfi˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 30 ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ Ë «Jessica» ΔÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë £ÂÛÛ·Ï›· ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· “Jessica”, Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ‚ÈÒÛÈ̘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ◊‰Ë, ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÙÔÓ √™∂ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ËÁÂÛ›·. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ë ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ‹ Ù˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÛÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ fiÏÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ™ËÌ·ÓÙÈο ı· Â›Ó·È Î·È Ù· ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰‡Ô fiÏÂȘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂÓÈ·›· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ˙ÒÓË ÂÚÁ·Û›·˜, ηÙÔÈΛ·˜ Î·È ÌÂٷΛÓËÛ˘ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ··›ÙËÛË ÔÏÏÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ı· Ú¤ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı›, ÒÛÙ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÙÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. ∏ ÂȉÈ΋ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Jessica, ̤۷ ·fi ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ã·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ JESSICA ∂ÏÏ¿‰·˜, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ÃÚ. ∫ÔÓÙÔÁÂÒÚÁÔ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, π. §˘ÈÚ›‰Ë ·fi ÙÔ À. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ∏Ï. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ PWC §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘ Fabio d Averso.

√ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ “¶ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Jessica Â›Ó·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Jessica “Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ì ÔÏÏ·Ï¿ ÔʤÏË” √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ë Ìfi¯Ï¢ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ Jessica “Â›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÛÙË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜”, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÷ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘, “Ó· ˘ÂÚÎÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÔÈ· ÂÌfi‰È· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ “Â›Ó·È ‹‰Ë ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›·, ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ Î·È ÙËÓ °∞π∞√™∂ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‚ÈÒÛÈÌÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ” .

∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÎÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∞£∏¡∞, 5.

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÎÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ÂÓÒ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÚÁÔ‡Û·˜ ÎÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ. ŒÙÛÈ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙˆÓ 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ (ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 5.500) ı· ‰ÔıÔ‡Ó Û ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÂÓÔ›ÎÈÔ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ¿Óˆ ·fi 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ı· ÂÓÔÈÎÈ·ÛıÔ‡Ó ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û ӤԢ˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÔÈÎÈÛÙÈ΋, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞ÍÈfiÈÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÎÙ¿ÛÂȘ 2-3 ÂηÙ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ªfiÓÔÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÂÎÙ¿ÛÂȘ 640000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ, Ô Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, › fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 25 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û 3.200 ÂÚ›Ô˘ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ˙ËÌÈÒıËÎ·Ó ·fi ÏËÌ̇Ú˜ Î·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Û 25 ¢ÚÒ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂§°∞ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ 9284 ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ·Ù› ʤÙÔ˜ ›¯·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ¤ÚÛÈ, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ 8846 ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ›¯·Ó ˙ËÌÈ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÔ˘ 20% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.

TETAPTH 6 A¶PI§I√À 2011

¶ÚÔ΋ڢÍË ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜

Œ

ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÂÓÒ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÍÂÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” . ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ÔÏÏÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌË ÙȘ ¿‰ÂȘ ÙÔ˘ 2010, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÙȘ ¯¿ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ¯ÔÚËÁËı›. ∂›Û˘ οÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ˘Âڈڛ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ·Ó ı· ÙȘ ÏËÚˆıÔ‡Ó. Δ· ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ∂›Û˘ ÔÈ Ó¤Â˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È ÔχÏÔΘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, οı Ë̤ڷ ‚Á·›ÓÂÈ Î·È ·fi ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÊÈÚÌ¿ÓÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó. √ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ʇϷ͢ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Ê‡Ï·ÍË ‹ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÙÂÏÂ˘Ù·›·. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi˜ Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È Ó· ÌËÓ ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›-

·˜.∂›Û˘, ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ÌË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ οÔÈˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î¿ÔÈ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÏÏ›„ÂÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÏËڈ̋˜ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· Â›Ó·È Ó· ÌË ‰È·ÎÔ› Ë Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √¶∞¢, ·ÏÏ¿ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÔÈÎÙ¿. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Û ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο È·ÙÚ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔ-

ÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÂÓÒ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 657. ¢Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Èı·Á¤ÓÂÈ· ÎÚ¿ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.

∏ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ªÂϤÙ˜ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ¶Ù¤Ú˘Á·˜ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. √È ªÂϤÙ˜ ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ¢∂¶∞¡√ª ∞.∂. Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Û ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘, ÂÎÎÚÂÌ› ·ÎfiÌË Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ·‰Â›·˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ë ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fi-

Ê·ÛË ·Ó¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ∂™¶∞ Î·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ‚’ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ „˘¯È·ÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊı›, Â›Ó·È Ë ·Ó·‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ·Ï·È¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÂΛ fiÛÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ „˘¯È·ÙÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ‰ÔÌ‹ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÌÈ·˜ ¢Ú›·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ 250.000 ηÙԛΈÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë Î. ∑‹ÛË ˙ËÙ¿ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·‚ÔϤ˜ Î·È Ó· ·Ó·Î·ÈÓÈÛÙ› Ë ·Ï·È¿ Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙË μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋, ÙË ªÔÓ¿‰· ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ∞Ó·ÈÌ›·˜ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· Î·È ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜. ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ¯·ıÔ‡Ó ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 1,9 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “æ˘¯·ÚÁÒ”.

Afi ÙÔ Moodyãs ÂÓÒ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢

™∂∂¶∂

¡¤· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ‚˘ÙÈÔÊÔÚ¤ˆÓ

§π™™∞μ√¡∞, 5.

√ Ô›ÎÔ˜ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Moody’s ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ ·ÍÈfi¯ÚÂÔ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ηٿ Ì›· ‚·ıÌ›‰·, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Baa1 ·fi ÙËÓ A3, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂∂. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Moody’s ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Â›Ó·È ‰‡Ô ‚·ıÌ›‰Â˜ ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Standard & Poor’s Î·È Ì›· ‚·ıÌ›‰· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ Ô›ÎÔ Fitch. √ Moody’s ¤ıÂÛ ÙË Ó¤· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ˘fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ì ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤ˆÓ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂˆÓ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. “∏ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Moody’s fiÙÈ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ı· ‰Ôı› ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ·Ó ¯ÚÂÈ·Ûı› ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ÚÈÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È· ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘, ÂÓÒ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ “Ô Moody’s ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë Ó¤· ∫˘‚¤ÚÓËÛË Èı·Ófiٷٷ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Δ·Ì›Ԕ ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î. ∑Ô˙¤ ™fiÎÚ·Ù˜ Â·Ó¤Ï·‚Â Î·È ¯ı˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ. “∂›Ì·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ È‰¤· Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·”‰‹ÏˆÛ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. √È ·ÁÔÚ¤˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ı· ¯ÚÂÈ·Ûı› Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ƒfiÈÙÂÚ, ÔÈ ÀÔ˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÓÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ

ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ˘fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂∂.

¶È¤˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó fiÙÈ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÔÚÙÔÁ·ÏÈο ÔÌfiÏÔÁ· Î·È Î¿ÏÂÛ·Ó ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ ‰¿ÓÂÈÔ ¤ˆ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 5˘ πÔ˘Ó›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Jornal de Negocios ÙËÓ ΔÚ›ÙË. √È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Banco Espirito Santo, Millennium bcp Î·È Banco BPI Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ˆÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Jornal. ∏ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈÌË ÁÈ· Û¯fiÏÈÔ. ∞ÏÏ¿ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Millenium, Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ‰‹ÏˆÛ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·ÚÁ¿ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ “Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ë ¯ÒÚ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜”. ∏ ȉ¤· ÂÓfi˜ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ·Ó·ÎÈÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ˆ˜ ÌÈ· χÛË ÛÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ™fiÎÚ·Ù˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·„‹ÊÈÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙË ‚Ô˘Ï‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Úfi‚ÏËÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË RTP:“¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ η̛· ÁÚ·ÌÌ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û˘ÓÂ·ÁfiÙ·Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο οÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì fiÚÔ˘˜” .

∞£∏¡∞, 5.

∫ÏÂÈÛÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ ηıÒ˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙˆÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ∂ÌÔÚ›·˜ ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ.“™ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ Â·Ê¤˜ Ì·˜ Ì ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÚÈÓ ÙË „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ›¯·Ì Ͽ‚ÂÈ ÙË ÚËÙ‹ ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ı· ÚÔˆıÔ‡Û ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘. Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú¤ÏıÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Î·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› Ë ∫À∞ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 15” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ™∂∂¶∂.√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ˘¤Ú Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ οı ÂÌÔ‰›Ô˘ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·‰ÂÈÒÓ π.Ã. ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ, fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ú¤ÂÌ„Â ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·È fiÙÈ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§πOY 2011

°È· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜ ÛÙËÓ ∂.∂., Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ π√μ∂

NO¢E M·ÁÓËÛ›·˜

¶ÚˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·

“¶Ú¿ÛÈÓ· ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Â› ¡¢...”

∞£∏¡∞, 5.

°

È· ÙÚ›ÙÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Ì‹Ó· ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ -66,2 ÌÔÓ¿‰Â˜ (·fi -67,3 ÌÔÓ¿‰Â˜), Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘Á΢ڛ·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π√μ∂). Δ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ ÂÚ› ÙÒ¯Â˘Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ›¯Â ηÏÏÈÂÚÁËı› Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ™·ÊÒ˜, ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ù¿Û˘ ηıÒ˜ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· Û‡ÓÙÔÌË ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‰‡Ó·Ì˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ŒÙÛÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÈÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ›ÎÔÛÈ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ¿Óˆ, Ë ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È Ë ª¿ÏÙ·. √È Ì¤ÛÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÚȷο ÛÙËÓ ∂∂ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙȘ -12,8 Î·È -10,6 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∞fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ÔÎÙÒ (¢·Ó›·, °ÂÚÌ·Ó›·, ∂ÛıÔÓ›·, §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, √ÏÏ·Ó‰›·, ∞˘ÛÙÚ›·, ºÈÓÏ·Ó‰›·, ™Ô˘Ë‰›·) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ıÂÙÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ηٷӷψÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: √È ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ 12 Ì‹Ó˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È ÔÚȷο ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ -55 ÌÔÓ¿‰Â˜ (·fi -56), ÛÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÓËÙÈ΋ Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÂÙ·Ì‹ÓÔ˘. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË ı· ÂȉÂÈÓˆı› ÂÏ·ÊÚ¿ ‹ ·ÈÛıËÙ¿ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ 69%, ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÔÚȷο ÛÙÔ 7% ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ‹ ·ÈÛıËÙ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. √È Û¯ÂÙÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ ∂∂ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ -7,2 Î·È -6,3 ÌÔÓ¿‰Â˜. √È ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ 12-ÌËÓÔ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ·˘Ù¤˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Ì‹Ó·, Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ -65 ÌÔÓ¿‰Â˜ (·fi 66,7), ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ (7-9%) ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ‹ ·ÈÛıËÙ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÂÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó Âȉ›ӈÛË, ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, ‰È·ÙËÚ›-

Ù·È Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· (75%). √È Û¯ÂÙÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ Û ∂∂ Î·È ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ -13,8 Î·È -10,2 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ◊È· ÙÒÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË ÁÈ· ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ 12 Ì‹Ó˜, Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ -60,2 ÌÔÓ¿‰Â˜ (·fi -58,9), ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ∞fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡Ó Èı·Ó‹ ÙËÓ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 12ÌËÓÔ, ÂÓÒ ÙÔ 18-19% ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ ÙËÓ ıˆÚ› ·ÚÎÂÙ¿ ‹ Ôχ Èı·Ó‹. √È Û¯ÂÙÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ Û ∂∂ Î·È ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘, ÛÙȘ -5 Î·È -7,1 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

¢˘ÛÌÂÓ›˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· √È ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ·

ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ 12 Ì‹Ó˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ıÂÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ 3,5 ۯ‰fiÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ +84,5 ÌÔÓ¿‰Â˜, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Û Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ŸÛ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÚԂϤÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ‹ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 12ÌËÓÔ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙÔ 80% (·fi 83%), ÂÓÒ ¤Ó· 3% (·fi 1%) ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ‹ ·ÈÛıËÙ‹ Ì›ˆÛË. √È ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ Û ∂∂ Î·È ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙȘ +5,4 Î·È +19 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∏ ÚfiıÂÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ 12 Ì‹Ó˜ (Â›ψÓ, ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, Î.Ï.) ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Ì‹Ó·, Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÔÚȷο ˘„ËÏfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 64,8 ÌÔÓ¿‰Â˜ (·fi -66,5). ΔÔ 17% (·fi 14%) ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù·Ó·Ïˆ-

ÙÒÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 76% (·fi 79%) ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ϛÁÔ ‹ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ™Â ∂∂ Î·È ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› ·ÚÓËÙÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ ‰È¢ڇÓÔÓÙ·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙȘ -24 Î·È 24,1 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √È ÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÔÚȷο ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË ÚԂϤ„ÂˆÓ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ 12 Ì‹Ó˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÛÙȘ 3334 ÌÔÓ¿‰Â˜. ΔÔ 15% ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ¿ÓÔ‰Ô Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi ‹ Ù·¯‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ 61%. ™ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ›‰È· ÂÚ›Ô˘ Â›‰· Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο, ÛÙȘ +33,1 Î·È +30,8 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ·ÔÙ·ÌÈ¢ÙÒÓ ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ Ï›ÁÔ ‹ Ôχ ÙËÓ ·ÔÙ·Ì›Â˘Û‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 19% (·fi 22%), ÂÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌfiÏȘ Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ú·“·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ 58% (·fi 54%). ŸÛÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·ÓÙÏÔ‡Ó ·fi ÙȘ ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 8-9%, ÂÓÒ fiÛÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¯Úˆı› Â›Û˘ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο (13-14% ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ).

ªÂ ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 89,9 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ

™Â Â›‰· ÚÂÎfiÚ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ∞£∏¡∞, 5.

™∂ Ó¤· Â›‰· - ÚÂÎfiÚ fiψÓ

ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· 89,9 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ¤Êı·ÛÂ Î·È ÛÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi fiÚÈÔ ÙÔ˘ 1 ¢ÚÒ. §›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÓÙ›˙ÂÏ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ ·Ó¿ ÓÔÌfi ÍÂÎÈÓ¿ ·fi 87 ÏÂÙ¿ (¢Ú¿Ì·) Î·È Êı¿ÓÂÈ ÛÙ· 95,4 (∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿) ÂÓÒ ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Â›Ó·È 1 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· οو ·fi ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›‰Ô, ÛÙÔ 1,678 ¢ÚÒ (›¯Â Êı¿ÛÂÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Î·È ÛÙÔ 1,68). ∫Ú‹ÙË, ∂Ù¿ÓËÛ· Î·È ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙÈ̤˜ Ô˘ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È ¤ˆ˜ 1,87 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ.

™Ù· 120,80 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ÌÚÂÓÙ ∫ÔÓÙ¿ ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi ÙÔ 2008 ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó, Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡ Ù‡Ô˘ ÌÚÂÓÙ Ó· ·¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi Ù· 121 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ó·Ù·Ú·¯ÒÓ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙË ‚fiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ Î·È Ù˘ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁfi ¯ÒÚ· Ù˘ ª·‡Ú˘ ∏›ÚÔ˘, ÙË ¡ÈÁËÚ›·. ∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ˆÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ó Î¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË, ¯ı˜, ÙÔ˘ ÚÔıÂÛÌÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡ Ù‡Ô˘ ÌÚÂÓÙ ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÙÈÌ‹˜ “ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜” ·fi ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 2008.

Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ·ÚÁÔ‡ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙ· 108,47 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi ÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008.

∂ÎÙ›ÌËÛË- ÛÔÎ

™ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚˆÈÓ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ÌÚÂÓÙ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙ· 120,80 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÒÏÂȘ 26 ÛÂÓÙ˜ ÛÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi “ÎÏ›ÛÈÌÔ” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ›¯Â ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 121,08 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ΔÔ ·-

ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ·ÚÁÔ‡ ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó ÛÙ· 108 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ì ·ÒÏÂȘ 20 ÛÂÓÙ˜ ÛÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÈÌ‹ “ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜” , ·Ó Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 108,45 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. Ãı˜, ÙÔ ÚÔıÂÛÌÈ·Îfi

√È ÙÈ̤˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÎÙÈÓ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· 200 ¤ˆ˜ 300 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÛÔ‚·Ú‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ ÛÙË ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·, ÂÎÙÈÌ¿ Ô ÚÒËÓ ™·Ô˘‰¿Ú·‚·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ™Â˝¯Ë˜ ∑¿ÎÈ °È·Ì¿ÓÈ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ, Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ “∫‡ÚÈÔ˜ ¶ÂÙڤϷÈÔ” , ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·˚ÎÔ‡ ÂÌ¿ÚÁÎÔ ÙÔ˘ 1973, › fiÙÈ “·Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ ÛÙË ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·, ı· ¿ÂÈ ÛÙ· 200 ¤ˆ˜ 300 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·;” .

∞¶√ ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜

Ù˘ ¡¢, ÂΉfiıËÎÂ Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜: “∂› ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘, ÙÔ ¶∞™√∫ ηÙËÁÔÚ› ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì ¤Ó· ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈÎfi ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi: ∂› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù˘, ϤÂÈ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰·Ó›ÛÙËΠ125 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·! ÕÚ· Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· “ÊÙ·›ÂÈ” , ÁÈ· fiÏ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·... ¶ÚÔÛ¤ÍÙÂ, ÙÒÚ·, ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÚÔ·Á¿Ó‰·: ∞fi Ù· 125 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ ‰·Ó›ÛÙËÎÂ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ Ù˘, 2004-2009: * Δ· 45 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÊÔÚÔ‡Ó “·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË” ÙÔ˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ¢ËÏ·‰‹ ¤ÏËÁ·Ó οÔÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ‰·Ó›ÛÙËÎÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· Ù· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯Ú¤Ô˜. ◊Ù·Ó ·Ï·Èfi ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ... * “∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯Ú¤Ô˜” ‹Ù·Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· 80 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∫È ·’ ·˘Ù¿: * ΔÔ 62,5% (50 ‰ÈÛ. ÛÙ· 80) ‹Á·Ó ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ. ¢ËÏ·‰‹ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËı› ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ¯Ú¤Ô˜, Ô˘ ÙÔ ‚Ú‹ÎÂ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ (ÙÔ˘ ¶∞™√∫). * ΔÔ 12,5% (10 ‰ÈÛ. ÛÙ· 80) ‹Á ÁÈ· ÏËڈ̤˜ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Â›Û˘ ›¯·Ó ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. * ΔÔ 8,95% (7,2 ‰ÈÛ. ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 80) ‹Á ÁÈ· ÏËڈ̤˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ - ÛÙ· Δ·Ì›· Ù˘ ¢∂∏, ÙÔ˘ √Δ∂ Î·È ÙÔ˘ π∫∞ - Ô˘ Â›Û˘ ›¯·Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È * ΔÔ 3,3% (2,6 ‰ÈÛ. ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 80) ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ô˘ ¿ÊËÛ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ù· Ï‹ÚˆÛ·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜! * Δ¤ÏÔ˜ ¤Ó· ·ÎfiÌ· 4% (3,2 ‰ÈÛ. ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 80) ‹Á ÁÈ· “ÏÔÈ¤˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ” Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫... Δ· 73 ÛÙ· 80 ‹Ù·Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙÔ ¶∞™√∫! ∏ ηı·Ú‹ “Û˘Ì‚ÔÏ‹” ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ÁÈ· Ù· ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ‹Ù·Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 7 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·! ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ “ÚfiÛıÂÙÔ ¯Ú¤Ô˜” 125 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, Ô‡Ù 80, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ... 7 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶∞™√∫, fiˆ˜ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ̤۷ ·fi ÙË Ï·›Ï·· ÙÔ˘ ¢¡Δ ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ÃÚ¤Ô˜ Ì·˜ ¤Ú· ·fi οı ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∫È ¤¯ÂÈ ·fi ¿Óˆ ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ...” .

“∫·ı›˙ËÛË” ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ∞£∏¡∞, 5.

™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π Ì ·Ì›ˆÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ë “ηı›˙ËÛË” ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ (∂§™Δ∞Δ), ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÂʤÙÔ˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 54,3%, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Ë ÙÒÛË Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 54,4%. ÃÂÈÚfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÂÈ‚·ÙËÁ¿ πÃ, fiÔ˘ Ë ÙÒÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·Ó‹Ïı ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÂʤÙÔ˜ Û 55,2% Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Û 55,8%. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÔȯ›·, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘- ª·ÚÙ›Ô˘ ÂʤÙÔ˜, ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ 34.145 ·˘ÙÔΛÓËÙ· (ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‹ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡), ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 54,4% ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2010. ∞‡ÍËÛË 16% ›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘- ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ 2009.

∞ÒÏÂȘ 0,20% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 5.

∂¶Δ∞ ÙˆÙÈΤ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÌÂÙÚ¿ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·ÒÏÂȘ 8,18%. ∏ ·Ú¯È΋ ·ÓÔ‰È΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË, ÂÓÒ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ˘Ô¯ÒÚËÛ οو ·fi Ù· Â›‰· ÙˆÓ 6,0 ¢ÚÒ, ÛÙ· 5,94 ¢ÚÒ Ì ÙÒÛË 1,00%. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.489,46 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË 2,98 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,20%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 79,899 ÂηÙ. ¢ÚÒ.


¢ÈÂıÓ‹ 32

TETAPTH 6 A¶PI§I√À 2011

¶ÙÒÛË ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ÙÔ˘ √∏∂ Ì 32 ı‡Ì·Ù· ÛÙÔ ∫ÔÓÁÎfi

7,5 ÂÎ. ÊÔÚ¤˜ ˘„ËÏfiÙÂÚË Ë ÌfiÏ˘ÓÛË ÛÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·

∫π¡™∞™∞, 5.

ÂÙ·ÈÚ›· TEPCO ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ·Ó›¯Ó¢Û Â›‰· Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ Ȉ‰›Ô˘ 7,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊÔÚ¤˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ fiÚÈÔ ÛÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· Ù¿ÊÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÚˆÁÌ‹ ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ë TEPCO, Ë ÔÔ›· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ ÛÙ·ıÌfi Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔÓ ı¤ÛÂÈ ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ÓÂÚfi ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ·’ ¢ı›·˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·fi Ù¿ÊÚÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ·ÚÈıÌfi˜ 2.

ΔÚÈ¿ÓÙ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙÔ ∫ÔÓÁÎfi (Monusco) Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ η٤ÂÛÂ Î·È Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∫ÈÓÛ¿Û·, ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ·fi ÙÔ 1999, ÔfiÙ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ΢·ÓÔÎÚ¿ÓˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ √∏∂ º·Ú¯¿Ó ÷ΠÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ 32 ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 33 (29 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È 4ÌÂϘ ϋڈ̷ ·fi ÙË °ÂˆÚÁ›·) ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ÈÏfiÙÔ˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Û ӷ ÙÔ ÚÔÛÁÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÓÁÎfi ÂÓÒ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηΤ˜ Î·È ¤ÂÊÙ ηٷÚÚ·ÎÙ҉˘ ‚ÚÔ¯‹. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, Ù‡Ô˘ Bombardier CRJ-100 Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÁˆÚÁÈ·Ó‹ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Airzena Georgian Airways Î·È Â›¯Â ˘ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ› ÛÙÔÓ √∏∂, Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÙ¿¯ÙËÎ·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ̤ÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿.

∞ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÀÂ̤ÓË ™∞¡∞∞, 5.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, ÛÂ Û˘ÌÏÔΤ˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÀÂ̤Ó˘ ÕÏÈ ∞ÌÓÙ¿Ï· ™¿Ï¯ ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ‰È·‰Ëψ٤˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ËÁ‹ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ù˘ 1˘ ÌÂÚ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ù˘ ÔÔ›·˜ ËÁÂ›Ù·È Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÕÏÈ ªfi¯ÛÂÓ ·Ï կ̷Ú, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Ù·¯ı› ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ, Î·È 15 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒfiÈÙÂÚ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÌÏÔΤ˜ ͤÛ·Û·Ó fiÙ·Ó ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi Â‰Ò Î·È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Û ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ªfi¯ÛÂÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÊÈÏÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· Î·È ˙ËÙ› ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ™¿Ï¯.

∫·Ù¿ Û˘ÚÚÔ‹ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ÛÎÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ ÛÙË ¡. ÀfiÚÎË ¡. À√ƒ∫∏, 5.

ŒÓ·˜ ηٿ Û˘ÚÚÔ‹ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ÈÂÚfi‰Ô˘ÏˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ §ÔÓÁÎ ÕÈÏ·ÓÙ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ÛÔÚÔ‡˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Û ·Ú·Ï›· °Î›ÏÁÎÔ, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ Û ÔÎÙÒ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÂΛ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ‰Ú¿ÛÙË, ÂÓÒ ÔÈ ·Ú¯¤˜ “¯ÙÂÓ›˙Ô˘Ó” ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ÙÒÌ·Ù·, ηıÒ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ı‡Ì·Ù·.

ƒ·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¯ˆÚ›˜... fiÚÈ· ∏ Δ√∫π√, 5.

∏ ÌfiÏ˘ÓÛË Î·Ù¿ 7,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠۋÌÂÚ·. ∂›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·’ fi,ÙÈ Â›¯·Ó ‰Â›ÍÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ.ΔÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ Ȉ‰›Ô˘ ÛÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Ô˘ ÌÂÙÚ‹ıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‹Ù·Ó 480.000 ÊÔÚ¤˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ fiÚÈÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ·ÚÈıÌfi˜ 1, ÂÓÒ ‹Ù·Ó 380.000 ÊÔÚ¤˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ·ÚÈıÌfi˜ 3 Î·È 350.000 ÊÔÚ¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ·ÚÈıÌfi˜ 4, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Jiji Press. ™ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ Ȉ‰›Ô˘ ÛÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Â›Ó·È 0,04 ÌÂÎÂÚ¤Ï Èˆ‰›Ô˘-131 ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ÂηÙÔÛÙfi. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· ÙÂı› ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô Ë ‰È·ÚÚÔ‹. √È ÂÚÁ¿Ù˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ÌÔÁÈ¿ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ¿ÏϘ Èı·Ó¤˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi.∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ú›¯ÓÂÈ ÓÂÚfi Ì ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi øηÓfi ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÎfiÌË ÈÔ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÙÒÚ· ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

∞Ôı‹Î¢ÛË ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ √È È·ˆÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯·Ï‡‚‰ÈÓË ψً Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔıË·ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Ù˘ ÓÂÚfi ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ·fi Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¿ ۈ̷ٛ‰È·. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ηٷÛ΢‹, Ë ÔÔ›· ·ÔηÏÂ›Ù·È “mega-float” , ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ™È˙Ô˘fiη, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ÛÙË °ÈÔÎÔ-

ÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó·.∏ ÙÔÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÂÈÁÔ˘ÛÒÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Û 1.400 Û¯ÔÏ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ∞fi ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Ó¤Ô ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜, ·Ó‹Û˘¯ÔÈ ÔÈ È¿ˆÓ˜ ÁÔÓ›˜ ÚˆÙÔ‡Û·Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ ·Ó Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ó· ·›˙Ô˘Ó ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·˘Ï¤˜, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Kyodo.

∫·ıËÛ˘¯·ÛÙÈ΋ Ë ∂∂∞∂

ªÂÙÚ‹ÛÂȘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙ· È·ˆÓÈο Û¯ÔÏ›·

¯¿Ì·, fiÔ˘ ı· ˘ÔÛÙ› ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ¡Ù·˚›ÙÛÈ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Jiji Press. ∏ ψً Ï·ÙÊfiÚÌ·, Ë ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ 10.000 ÙfiÓÔ˘˜. Œ¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 136 ̤ÙÚ· Î·È Ï¿ÙÔ˜ 46 ̤ÙÚ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Û·Ó ψÙfi ÓËÛ› ÁÈ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ „·Ú¤Ì·ÙÔ˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Tepco, Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÛÙ·ıÌfi, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÔıË·ÛÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ï›ÙÚ· Ôχ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ Ú¤ÂÈ ·fi ÚˆÁ̤˜ Û ÎÙ›ÚÈ·

·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·. °È· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ÒÚÔ, Ë Tepco ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· Ó· Ú›¯ÓÂÈ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ÓÂÚfi ÛÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi ˆÎ·Ófi.

ªÂÙÚ‹ÛÂȘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û 1.400 Û¯ÔÏ›· ªÂÙÚ‹ÛÂȘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›·, Ù· ‰ËÌÔÙÈο Î·È Ù· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Û¯ÔÏ›· ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ-·Ó·ÙÔÏÈ΋ π·ˆÓ›·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÏ‹ÁË ·fi ÙÔ ÛÂÈ-

∂Í·ÈÚÂÙÈο ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È Ôχ οو ·fi Ù· ÂÈÙÚÂÙ¿ fiÚÈ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ηÈ, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÂÓ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ú·ÌÈÎÚfi ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ‹ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ∂∂∞∂ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ˆ˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ ̤ÙÚÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Î·Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ·ÂÚ›ˆÓ Ì·˙ÒÓ Ì ›¯ÓË Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›·, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ì·˙› Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÚÔÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰· (·¤Ú·˜, ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜, ¯fiÚÙ·, Á¿Ï· ·fi ˙Ò· ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ‚ÔÛ΋˜, fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi). ∏ ∂∂∞∂ ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (¢√∞∂).

™Â ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ›

ºÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰È·‰Ô¯‹˜ ÁÈ· ∫·ÓÙ¿ÊÈ Δƒπ¶√§∏, 5.

“¡·È” Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ϤÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ¯ÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ πÚ¿Î, ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ‹ Ù˘ ™ÔÌ·Ï›·˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰È·‰Ô¯‹˜ ÊÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó Î·È ËÁ‹ ÚÔÛΛÌÂÓË ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ À¶∂• ÂÈÛΤÙÂÙ·È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢‡Û˘ -ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·- ÁÈ· Ó· ‚ÔÏȉÔÛÎÔ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·fi ÙÔÓ ™·˝Ê ·Ï πÛÏ¿Ì ∫·ÓÙ¿ÊÈ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ªÔ‡Û· πÌÚ·˝Ì, “ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ هÔ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á¤˜ -™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔÙȉ‹ÔÙÂ- ·ÏÏ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ì·˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÔ›ıËÛ‹ Ì·˜”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ πÌÚ·˝Ì, ÌfiÓÔ Ô ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢‡Û˘ Ó· ÂÈ ÛÙÔ Ï·fi fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ËÁ¤ÙË, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ηıÂÛÙÒ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ۇÛÙËÌ·” Î·È ˘Âڷ̇ÓıËÎ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·Ì¿¯ˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰È·‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ §›‚˘Ô˘ ËÁ¤ÙË ÊÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó. ¶ËÁ‹ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ CNN fiÙÈ Ô ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∞ÌÓÙÂÏ·Ù› √ÌÂ˚Ù› ÂÈÛΤÙÂÙ·È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢‡Û˘ -ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·ÁÈ· Ó· ‚ÔÏȉÔÛÎÔ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ËÁ¤Ù˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·fi ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ™·˝Ê ·Ï πÛÏ¿Ì. ΔÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ô

38¯ÚÔÓÔ˜ ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ·fi ÙÔÓ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù·¯‡Ù·Ù˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ∏ ËÁ‹ Ô˘ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ CNN ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÌ·Ï‹, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, Î·È ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› Ì›· “·ÍÈÔÚÂ‹˜ χÛË” ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ê·Ó› fiÙÈ Ô ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÂΉÈÒÎÂÙ·È. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ™·˝Ê ·Ï πÛÏ¿Ì ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ BBC ·ÚΤÛÙËΠӷ ÂÈ fiÙÈ Ô‡ÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô‡ÙÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÚÔ‰Ô̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ À¶∂• ªÔ‡Û· ∫Ô‡Û· Ó· ·˘ÙÔÌÔÏ‹ÛÂÈ. ΔÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· “Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ” Ì ÙÔÓ §›‚˘Ô ËÁ¤ÙË Ó· ¯·ÈÚÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘, ̤۷ ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ¿ÛÚÔ Ù˙È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ ¤Ê¢Á ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô

‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª·Ì-·Ï-∞˙È˙›ÁÈ· ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ΔÚ›ÔÏË.

™˘Ì‚fiÏ·È· ÁÈ· ÂÙڤϷÈÔ-·¤ÚÈÔ ™ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·fi ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ §›‚˘ÔÈ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ›. ¢ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈÔ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‚·ÚÂÏÈÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ΔÔÌÚԇΠ-Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‚·ÚÂÏÈÔ‡ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÊÔÚÙ›Ô ·Í›˙ÂÈ 120 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∂› ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ¡∞Δ√˚Τ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙË ªÚ¤Áηñ Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ ÌfiÓÔ Ô ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ §È‚‡Ë˜, ·ÏÏ¿ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰È·‰Ô¯‹˜ ÊÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó... ΔÔ ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ΔÔÌÚÔ‡Î, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ›. ∂›Ó·È Ë ÚÒ-

ÙË ÊÔÚ¿ Û ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Î˘ÚÒÛˆÓ, Ô˘ ÔÈ ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔÈ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ì ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜.∏ ÂÙ·ÈÚ›· Looyd’s List, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ Ù¿ÓÎÂÚ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÊÔÚÙˆıÔ‡Ó ¤Ó· ÂηÙ. ‚·Ú¤ÏÈ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Î·È Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‚·ÚÂÏÈÔ‡ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÊÔÚÙ›Ô ·Í›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 120 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∞ÓÂȂ‚·›ˆÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ BBC ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈÔ Equator ˘fi ÏÈ‚ÂÚÈ·Ó‹ ÛËÌ·›· Î·È Èı·ÓÒ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ ∫·Ù¿Ú, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÂÙ·‚·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ∂ÍÂÁÂṲ́ӈÓ.™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙË §È‚‡Ë ∞ÌÓÙÂÏÈÏ¿ ·Ï-∫¯·Ù›Ì, ÔÈ §›‚˘ÔÈ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â͇ÚÂÛ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜.

ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ™Â ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ·fi ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û ȉȈÙÈÎfi ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙË §È‚‡Ë ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ã·Ó›ˆÓ.Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÷ڿϷÌÔ˜ ¢Ô˘ÏÁÂÚ¿Î˘, “Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, Á›ÓÂÙ·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÚÂۂ›·˜ ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú. ∂ȉÔÔÈËı‹Î·Ì ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, fiÙÈ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ȉȈÙÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ηٿÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘Óԉ›· ÁÈ·ÙÚÒÓ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¢Ô˘ÏÁÂÚ¿ÎË, ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ¤Ó·˜ - ¤Ó·˜ Î·È Ë Âȯ›ÚËÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡ÎÙ·˜.


33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ÃÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ Û ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜;

∏ ƒÂ¿Ï Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 4-0 ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ

∞£∏¡∞, 5.

∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÌÔÚ›·˜ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛË ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢ °È¿ÓÓË ¶Ï·ÎȈٿÎË Û¯ÂÙÈ΋˜ Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, ̤ۈ ¿ÙÔÎˆÓ ‰·Ó›ˆÓ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Î·È ÙÔ ¡. 2322/1995 ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Û ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÈÛÙÒÛÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, “Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Û ÔÌ¿‰Â˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‹ ‚ÈÒÛÈÌˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯·ÌËÏfi ‹ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÔ‚·Ú‹ ˘Ô··Û¯fiÏËÛË, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوӔ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ πˆ¿ÓÓ˘ ¶Ï·ÎÈÒÙ·Î˘,ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÌÔÚ›·˜ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘” Î·È fiÙÈ “ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÏ·ÈÔÎÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi 30% ¤ˆ˜ 50% ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ·fi ‰¿ÎÔ” √ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î ¶Ï·ÎȈٿ΢ ,ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÚÔˆı› ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Û ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Ô˘ ÙÔ Ù˘ÔÔÈÔ‡Ó, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ÏfiÁˆ ÌÂȈ̤Ó˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ó· ÙÔ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÔ˘Ó. ø˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ™ËÙ›·˜ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÒÏËÛË ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √ Î. ¶Ï·ÎȈٿ΢ ηÏ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿ÙÔÎˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, fiˆ˜ ÔÈ ∂ÓÒÛÂȘ ˙ËÙÔ‡Ó, ‰ÂÛÌ¢fiÌÂÓ˜ fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.

∫·Ù·ÈÁÈÛÙÈ΋ Ë «‚·Û›ÏÈÛÛ·»  ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÏÔ ÌÂÙ¤ÙÚÂ„Â Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì ÛÙÔ “™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” . ∏ “‚·Û›ÏÈÛÛ·” Ó›ÎËÛ 4-0 ÙÔ˘˜ §ÔÓ‰Ú¤˙Ô˘˜ Ì ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ∞ÓÙÂÌ·ÁÈfiÚ (5’ , 57’ ), ¡ÙÈ ª·Ú›· (72’ ), ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ (87’ ) Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ·fi ¯ı˜ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

√ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ “¤ÛÙËÛ” ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î·È Ô ∞ÓÙÂÌ·ÁÈfiÚ ¤‰ˆÛ ÙȘ... ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÍÈÔ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙˆÓ ª·ÚÛ¤ÏÔ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Ô ∫Ú¿Ô˘Ù˜, Ì ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 15 ÏÂÙÒÓ, ÙÔ˘˜... ¿‰ÂÈ·Û ÙËÓ ÁˆÓÈ¿ Ì ‰‡Ô ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ Ô˘ ÚfiÏ·‚ ӷ ‰Â¯ı› ÁÈ· ÛÎÏËÚ¿ Ì·ÚηڛÛÌ·Ù· Û ƒ¿ÌÔ˜ Î·È ª·ÚÛ¤ÏÔ. ªÂ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. ªfiÏȘ ÛÙÔ 5Ô ÏÂÙfi Ô ∂˙›Ï ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÎfiÚÓÂÚ Î·È Ô ∞ÓÙÂÌ·ÁÈfiÚ Ó›ÎËÛ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔÓ °Îfi̘ Î·È ÛÎfiÚ·ÚÂ. ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-0 Ù˘ ƒÂ¿Ï, Ô ∫Ú¿Ô˘Ù˜ ¤Î·Ó ¤Ó·... ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ ÛÎÏËÚfi Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔÓ ƒ¿ÌÔ˜, fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ·ÎfiÌ· ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ ÙÔ˘. ™ÙÔ 15Ô ÏÂÙfi Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ΔfiÙÂÓ·Ì, Ê·ÓÂÚ¿ ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ¤Î·Ó ÛÎÏËÚfi Ì·ÚοÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ ª·ÚÛ¤ÏÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ÂÈ ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· Î·È Ó· ·Ô‚ÏËı›. ∞fi ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ Ù· Ó‡ڷ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∏ ƒÂ¿Ï ·fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ›Â˙Â

„ËÏ¿ Î·È Â›¯Â ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹, ÂÓÒ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô ª·ÚÛ¤ÏÔ ¤Î·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ‡ÚÛ˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ™ÙÔ 30’ Ë ΔfiÙÂÓ·Ì ¤ÊÙ·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ ƒÂ¿Ï ·ÏÏ¿ Ô ª¤ÈÏ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ¶¤Â Î·È ƒ¿ÌÔ˜ ÛÔ‡Ù·Ú ¿Ô˘Ù. Δ¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë “‚·Û›ÏÈÛÛ·” ¤ÊÙ·Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 2-0 ·ÏÏ¿ Ô ∞ÓÙÂÌ·ÁÈfiÚ, ÌÂÙ¿ ·fi ÎÂÊ·ÏÈ¿ „·Ú¿ÎÈ-¿Û· ÙÔ˘ ƒ¿ÌÔ˜ ‰ÂÓ ‚ڋΠÙËÓ Ì¿Ï· Î·È ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ë ƒÂ¿Ï ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó·ÏÙÈ, ηıÒ˜ Ë Ì¿Ï· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¡ÙÈ ª·Ú›· ‚ڋΠÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘

¡ÙfiÔ˘ÛÔÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ Ì·Ù˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ë ƒÂ¿Ï Ì‹Î Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· ‚¿ÏÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Î·È ÏËÛ›·Û Ì ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÛÙÔ 49’ Ô˘ ¤Ú·Û ϛÁÔ ¿Ô˘Ù. ªÂ ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 12 ÏÂÙÒÓ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ë ƒÂ¿Ï ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 2-0 Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. √ ª·ÚÛ¤ÏÔ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Û¤ÓÙÚ·ÚÂ Î·È Ô ∞ÓÙÂÌ·ÁÈfiÚ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ó›ÎËÛ ÙÔÓ °Îfi̘. √ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Ì ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 60 ÏÂÙÒÓ ·ÁÒÓ· Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ˘¤Ú ÙÔ˘ 2-0 ¤ÚÈÍ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔÓ ¡ÙÈ·Ú¿ ·ÓÙÈ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ›Ú· ÁÈ·

Ó· ÊÚÂÛοÚÂÈ ÙËÓ ÌÂÛ·›· ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ‹. √ ∞ÓÙÂÌ·ÁÈfiÚ Â›¯Â ÌÂÁ¿Ï· ΤÊÈ· Î·È ÛÙÔ 66’... ¿ÁÁÈÍ ÙÔ ¯·Ù-ÙÚÈÎ, Ô °Îfi̘ fï˜ › fi¯È ÛÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ô˘ ¤Î·ÓÂ. ∂Λ Ô˘ fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ Ë ƒÂ¿Ï ı· ¤‚Á·˙ ÙÔ fi‰È ·fi ÙÔ Áο˙È... ‹ÚıÂ Ô “ÎÂÚ·˘Ófi˜” ÙÔ˘ ¡ÙÈ ª·Ú›·. √ ¿ÛÔ˜ Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” ÛÙÔ 72Ô ÏÂÙfi Ì ·ÚÈÛÙÂÚfi ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÛÔ˘Ù Ó›ÎËÛ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ °Îfi̘ Î·È ¤Î·Ó ÙÔ 3-0. ŒÓ· ηÏfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ƒ¿ÌÔ˜ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÛÙÔ 81’ ‹Ù·Ó fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ Ì·Ù˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 87Ô ÏÂÙfi. ΔfiÙÂ Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Ì ·ÚÈÛÙÂÚfi ÛÔ˘Ù ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ·fi Ï¿ÁÈ· ı¤ÛË ¤Î·Ó ÙÔ 4-0 Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ƒ∂∞§: ∫·Û›ÁÈ·˜, ª·ÚÛ¤ÏÔ, ƒ¿ÌÔ˜, ¶¤Â, ∫·Ú‚¿ÏÈÔ, ΔÛ¿ÌÈ ∞ÏfiÓÛÔ, ∫ÂÓÙ›Ú· (61’ ¡ÙÈ·Ú¿), ¡ÙÈ ª·Ú›· (77’ ∫·Î¿), ∂˙›Ï, ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ∞ÓÙÂÌ·ÁÈfiÚ (74’ πÁÎÔ˘·›Ó) Δ√Δ∂¡∞ª: °Îfi̘, ª¤ÈÏ, Δ˙¤Ó·˜, º·Ó ÓÙÂÚ º¿·ÚÙ (46’ ¡ÙÂÊfi), °Î·Ï¿˜, ªfiÓÙÚÈÙ˜, ∫Ú¿Ô˘Ù˜, ¡ÙfiÔ˘ÛÔÓ, ΔÛfiÚÏԢη (80’ ª·ÛfiÓÁÎ), ™¿ÓÙÚÔ, ∞ÛÔ‡ ∂ÎfiÙÔ.

∞›ÛÙ¢ÙË Ó›ÎË ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Ì 5-2 ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ Â› Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘

∏ ™¿ÏÎÂ... ‰È¤Û˘Ú ÙËÓ ÿÓÙÂÚ ¶·È¯Óȉ¿ÎÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ ™¿ÏΠ¤ÁÈÓ ̤۷ ÛÙÔ “ªÂ¿ÙÛ·” Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘, ÿÓÙÂÚ. √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ 5-2 Â› ÙˆÓ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ “ÛÙ¤ÌÌ·” ÙÔ˘˜. ™Ù· 70 ÁÎÔÏ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤ÊÙ·ÛÂ Ô ƒ·Ô‡Ï, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ÙÔ˘... Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙÔ 5-1 ·fi ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï ÙÔ 2003, fï˜ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∞›ÛÙ¢ÙË Ì¿Ï· ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ·ÎfiÌË ‰‡Ô ‰ÔοÚÈ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ Î·È ¤Î·Ó·Ó “ʇÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi” ÙËÓ ·ÛÙ›· ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ §Ô‡ÛÈÔ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ¤·ÈÍ Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÈ· 30’ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∫›‚Ô˘. ¶·Ú¿ ÙË ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· Ù˘ ·fi ÙË ª›Ï·Ó (3-0) ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜, Ë ÿÓÙÂÚ ¤ÌÔÈ·˙ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ™¿ÎÂ. ∏ ·›ÛıËÛË ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ۯ‰fiÓ ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙ·Ó Ô ¡Ù¤ÁÈ·Ó ™Ù¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜ ÚÈÓ Î·Ó Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi ¤Ù˘¯Â

¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÁÎÔÏ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ʤÙÔ˜ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο Á‹‰·, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. √È °ÂÚÌ·ÓÔ› fï˜, ‰ÂÓ “Ì¿ÛËÛ·Ó” Ô‡Ù ·fi ÙÔ ÁÎÔÏ, Ô‡Ù ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ “ªÂ¿ÙÛ·” . ªÂıÔ‰Èο ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ¤„·Í·Ó ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË. ŒÛÙÂÈÏ·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, Ì ÈÛ¿ÚÈı̘ ÎÂÊ·ÏȤ˜ ÙÔ˘ ƒ·Ô‡Ï Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙfi¯Ô Î·È ÙÂÏÈο ‰ÈηÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ 17’. ªÂÙ¿ ·fi ÎfiÚÓÂÚ Î·È ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘... ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ¿Ì˘Ó· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‰ÈÒÍÂÈ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ª¿ÙÈ Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›ÛÈ·. ∏ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ™Ù¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜ ¤Î·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂˘ÚÒ˘ Ó· Á›ÚÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó·. √ ∑·Ó¤ÙÈ ·Ó¤‚·ÈÓ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ¤·ÈÚÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Â-

ÈıÂÙÈο, ∫·ÌÈ¿ÛÔ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÎÂÊ¿ÙÔ, ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙÔÓ ∂Ùfi, ªÈÏ›ÙÔ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ¡fiÈÂÚ. Ÿˆ˜ fï˜ ›¯Â Û˘Ì‚Â› Î·È Ì ÙË ª¿ÁÂÚÓ, fiÙÈ Î·Ïfi ¤Î·ÓÂ Ë Â›ıÂÛË ÙˆÓ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” ·Î˘ÚˆÓfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ô˘ Û ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì·Ù˜ ¤‰ÂÈÍ ÙË Û¯¤ÛË ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙÔÓ §Ô‡ÛÈÔ. ∏ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ٷ ÌÂÙfiÈÛıÂÓ Û “·È‰È΋ ¯·Ú¿” , ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÛÙÔ 40’ Ì ÙÔÓ ŒÓÙÔ˘ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÌfiÏȘ ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ Ô ªÈÏ›ÙÔ. ∫·È ·ÊÔ‡ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜, Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È Ô ∂Ùfi ¤¯·Û·Ó ‰‡Ô ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó, ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ƒ·Ô‡Ï. √ πÛ·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ Ôχ ηÏfi

º·ÚÊ¿Ó, ¤·ÈÍ ÔÚȷο Ì ÙÔÓ ÔÊÛ¿ÈÓÙ Î·È ·fi ηÓÔÓÈ΋ ı¤ÛË ¤Ù˘¯Â ÙÔ 70fi ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È 72Ô Û˘ÓÔÏÈο ÛÂ Â˘Úˆ·˚ο Ì·Ù˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙË ™¿ÏΠÛÙÔ 53’. Δ¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ƒ·ÓfiÎÈ· ¤‚Á·Ï ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ™¿ÏΠ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÃÔ˘Ú¿‰Ô, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 4-2, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ·›ÎÙ˘ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛËÌ¿‰Â„Â Î·È ÙÔ ‰ÔοÚÈ. ΔÔ ‰Ú¿Ì· ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ Â›¯Â ÂȉÂÈÓˆı› ·fi ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫›‚Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ‹Ù·Ó ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ ˆ˜ ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂˘ÚÒ˘ Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â›¯·Ó ¤ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔ Î·Ó·‚¿ÙÛÔ. ¢Â‡ÙÂÚÔ ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ º·ÚÊ¿Ó ÛÙÔ 74’ Î·È ¤Ó· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ŒÓÙÔ˘ ¤Î·Ó ÙÔ 5-2, ÛÎÔÚ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÚÔηϤÛÂÈ ·›ÛıËÛË Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ê˘ÛÈο ÙÚÈÁÌÔ‡˜ ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ. π¡Δ∂ƒ: ∑Ô‡ÏÈÔ ™¤˙·Ú, ∫›‚Ô˘, ∑·Ó¤ÙÈ, ™Ù¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜ (25’ ∫·Ú¯¿, 61’ ∫fiÚÓÙÔÌ·), ΔÈ¿ÁÎÔ ªfiÙ·, ∂Ùfi, ™Ó¿ÈÓÙÂÚ, ª·˚ÎfiÓ, ƒ·ÓfiÎÈ·, ∫·ÌÈ¿ÛÔ, ªÈÏ›ÙÔ. ™∞§∫∂: ¡fiÈÂÚ, ™·Ú¤È, ä‚ÂÓÙ˜, ƒ·Ô‡Ï (87’ ∫·Ú›ÌÈ), ∂ÓÙÔ‡, ª¿Ô˘ÌÁÈÔ¯·Ó (76’ ™ÌÈÙ˜), ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÃÔ˘Ú¿‰Ô (83’ ¡ÙÚ¿ÍÏÂÚ), º·ÚÊ¿Ó, √˘ÙÛ›ÓÙ·, ª¿ÙÈ.

∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·: ∞ÓÂÚÁ›· ¿Óˆ ÙÔ˘ 16% ∞£∏¡∞, 5.

ªÂ›ˆÛË Î·Ù¿ 3,5% ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞∂¶ ÚԂϤÂÈ ÁÈ· ʤÙÔ˜ Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Î·È Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ -Ë ÔÔ›·, ÚԂϤÂÈ Ë ÙÚ¿Â˙·, ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 16% ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. ∏ ∂ıÓÈ΋ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Â›Û˘ ˆ˜ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ 7,5%, ·fi Ù· Â›‰· ÂÚ› ÙÔ 10,5% (˘fi ·Ó·ıÂÒÚËÛË) ÙÔ˘ 2010. ΔËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi Ù· 80 ‰ÔÏ. ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ∂Δ∂, ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Û ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Û ‡ÊÂÛË 6,6% ÙÔ ‰’ ÙÚ›ÌËÓÔ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ˆ˜ ı· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Ì ÙË ‚·ı‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË. √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ Û ÛÙ·ıÂÚ¿ ıÂÙÈ΋ ÙÚԯȿ. √ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ 2011 ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ 2,7%, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 4,7% ÙÔ 2010, ηıÒ˜ Ë ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ı· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ ÙȘ ÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∏ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË, Ô˘ η٤ÁÚ·„ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ı· ÌÂȈı› ÙÔ 2011 ηٿ 4,6% ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∏ ηٷӿψÛË ı· ÏËÁ› Â›Û˘ ·fi ÙȘ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ηıÒ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∂Δ∂- ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙȘ ϤÔÓ “ÂÙÚÂÏ·˚ο ÂÍ·ÚÙË̤Ó˜” ÛÙËÓ ∂∂. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 16%, ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˙‹ÙËÛË, ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÌË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∏ ∂Δ∂, Ù¤ÏÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ıÂÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ̤وÔ.


34

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 8 ∞¶ƒπ§π√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 13.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - Ε. ΓΚΛΑΒΑΝΗ - ΠΕΡΙΝΘΟΥ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-13.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ - ΡΟΖΟΥ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-10.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΑΓΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ LIDL ΑΓΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 10.30-13.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 13.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕΤΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΑ. ΑΠΟ ΩΡΑ 07.30-13.00 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ: ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΑΛΛΑΣ - ΤΡΟΥΛΟΣ - HOTEL ΑΙΘΡΙΟΝ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΚΟΛΙΟΣ - ΑΧΛΑΔΙΕΣ - ΚΑΤΣΑΡΟΥ - HOTEL ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ - ΦΤΕΛΙΑ - ΑΣΕΛΗΝΟΣ - ΖΟΡΜΠΑΔΕΣ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΚΕΡΑΙΕΣ - ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΞΑΝΕΜΟΣ - ΠΟΥΝΤΑ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ζαχαρίας Χάνος Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

Βόλος 4-4-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1279/33334

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 1279/33334/4-4-2011 ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79 και τα άρθρα 12 και 21 Ν. 3208/2003, χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εμβαδού 3.384,43 τ.μ. στη θέση “Σταυρός” Τοπικής Κοινότητας Ανηλίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ως εξής: 1) Τμήμα (1) της ανωτέρω έκτασης μερικού εμβαδού 2.666,37 τ.μ. ως μη δασική έκταση του άρθρου 3 παράγρ. 6α του Ν. 998/79, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, μη υπαγόμενη στις διατάξεις αυτού. 2) Τμήμα (2) της ανωτέρω έκτασης μερικού εμβαδού 718,06 τ.μ. ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ στις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ διότι: 1) Εμφανίζεται με αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες έτους λήψης 1945 και 1960. 2) Δεν εμφανίζει σήμερα τη μορφή δάσους κατά την έννοια των αρθ. 3 παρ. 1 και 67 παρ. 4 περιπτ. α’ του Ν. 998/79, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 3) Πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 12 του Ν. 3208/2003, εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθ. 21 παρ. 8 του Ν. 3208/2003 και παραπέμπεται υποχρεωτικά προς εκδίκαση στην Α’/θμια Ε.Ε.Δ.Α. Μαγνησίας. Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε μετά από αίτηση του Ευάγγελου Σοφικίτη, κατοίκου Νίκης 72, Τ.Κ. 17455 - ΑΛΙΜΟΣ. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το σχεδιάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

∫À¡∏°∂Δπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τα μέλη του συλλόγου σε πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Απριλίου 2011 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Βόλου με τα εξής θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έγκριση Πεπραγμένων. 2. Έγκριση Απολογισμού 2010 και Προϋπολογισμού 2011. 3. Έκτακτη εισφορά κυνηγετικής περιόδου 2011-2012. 4. Λήψη απόφασης για κατασκευή κτιρίου του συλλόγου στο οικόπεδο Αναύρου. 5. Λοιπά θέματα. Σε περίπτωση μη απαρτίας, καλείται εκ νέου η Γενική Συνέλευση σε δεύτερη τακτική συνεδρίαση στις 13 Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα χωρίς άλλη πρόσκληση, η οποία θα θεωρηθεί σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρευρεθούν σ’ αυτή. Ο Πρόεδρος Γεώργιος Σιώρος

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΑΤΣΑΣ του Δημητρίου και της Μαρίας, το γένος Αβραμίδη, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η ΕΛΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ του Νικολάου και της Ιωάννας, το γένος Διβάνη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ------------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Παρασκευά και της Χριστίνας, το γένος Χρυσανθοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Πολύκαστρο Κιλκίς και η ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΝΝΟΥ του Γεωργίου και της Σωτηρίας, το γένος Κουμπούρα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Βρύναινα Αλμυρού Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στο Πολύκαστρο Κιλκίς.

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (999)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (000)

∞°√ƒ∞∑ø

παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977-233409, 6977-071554. (004)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›·, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (883)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους - Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (005)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™- æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (007)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

μ√§√™-¶·Ï·È¿

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 2ου ορόφου, 80 τ.μ., ανακαινισμένο πλήρως, θέρμανση αυτόνομη με φυσικό αέριο, Σμύρνης 9 (όπισθεν Βερόπουλου) Ν. Ιωνία. Πληρ. τηλ. 24210-61943 και 6942-836746. (880)

ευκαιρία λόγω συνταξιοδότησης παραδοσιακό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Πήλιο με θέα Βόλο - Παγασητικό, 10 δωματίων σε οικόπεδο 1.100 τ.μ., με προοπτική επέκτασης. Μεσίτες δεκτοί. Πληρ. τηλ. 6944294080. (330)

μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ. 3 υ/δ με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 w.c., απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (328)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 112 τ.μ. ημιτελής (ισόγειο-όροφος, προοπτική 2ου ορ.) σε οικόπεδο 160 τ.μ., οδός Λαχανά 48. Τηλ. 210-7221678, 2428078540, 6939-254965. (068)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. με υπόγειο 120 τ.μ. επί της Αναλήψεως στο ύψος της εκκλησίας. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην ίδια διεύθυνση το υπόλοιπο κτίριο για επαγγελματική χρήση (κατάλληλο για ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√). Πληρ. τηλ. 6974-469410. (768)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γωνιακό δυάρι οροφοδιαμέρισμα β’ ορόφου, Μαυροκορδάτου-Αναλήψεως, κουζίνα-σαλόνι (ενιαίος χώρος), 2 υ/δ, W.C., αυτόνομη θέρμανση-φυσικό αέριο. Τηλ. 24210 58364, ώρες καταστημάτων, 6944 624694. (940)

¶ø§OYNTAI Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559) ¶ø§∂πΔ∞π στο Σουτραλί Αγριάς νεόδμητη μεζονέτα 114 τ.μ., σαλονοτραπεζαρία, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c., αποθήκη, τζάκι, αυλή, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή 180.000Ε. Πληρ. τηλ. 6942290395. (917)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶∏§π√ πωλούνται 8 στρ. κοντά στα Χάνια, με 45μ. φάτσα στον κεντρικό δρόμο, με θαυμάσια θέα έως τη θάλασσα. Τιμή 57.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (916)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞. ∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Β

¶ø§√À¡Δ∞π

καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (659)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§.: 6936-850192/24210-34437 1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (013)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (006)

∂À∫∞πƒπ∞

¶Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ∂À∫∞πƒπ∞ Πωλείται στο κέντρο της πόλης κατάστημα γωνιακό, 50 τ.μ., με 40 τ.μ. πατάρι. Ελεύθερο, κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. ΙΔΙΩΤΗΣ. Πληροφορίες τηλ. 6988 974983. (988)

α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο, 148.000 Ε. β) πωλείται μεζονέτα καινούργια 150 τ.μ. με 1 μπάνιο, 2 wc, 3 υ/δ, ενεργειακό τζάκι, αυλή. Τιμή ευκαιρίας 197.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (911)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616

∂À∫∞πƒπ∂™ Â¤Ó‰˘Û˘

¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (259)

Α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ 250 τ.μ. οικοπ. αστικό, κτίζει πάνω από 400 τ.μ., μεγάλη φάτσα. Άριστη επένδυση 107.000 Ε. Β) παραθαλάσσιο οικόπεδο 400 τ.μ. 70 μ. από το κύμα, εντός σχεδίου, θαυμάσιο 87.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (912)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (003)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφ/σμα 144 τ.μ., ρετιρέ με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, διαμπερές, αποθήκη, πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (915)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα διώροφο 120 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής και πλήρως ανακαινισμένο, στο κέντρο της αγοράς του Βόλου. Ιδιώτης, τηλ. 6973-210661, Ε 800.000. (329)

¶ø§∂πΔ∞π στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και πρόσωπο σε πάρκο, νεόδμητη οικοδομή προσεγμένης κατασκευής τριών επιπέδων 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο και την πόλη του Βόλου, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ανεξάρτητη κουζίνα, φυσικό αέριο, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (992)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιούχο γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. εξαιρετικής θέσης, πλησίον αγοράς, μεγάλες προσόψεις με ισόγεια κατοικία 202 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (993)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Χρυσοχοΐδη ισόγεια μονοκατοικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ., χτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (994)

¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (995)

¶ø§∂πΔ∞π στην καρδιά της Αγχιάλου και με ανεμπόδιστη θέα τη θάλασσα πανέμορφη βίλα με χώρο υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο, ανεξάρτητη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, a/c, βοηθητικός χώρος και μοναδικά διαμορφωμένος κήπος σε οικόπεδο 650 τ.μ. με Σ.Δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (996)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc, σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (913)

¶ø§√À¡Δ∞π α) Τριάρι 95 τ.μ., 2 υ/δ, ανατολικό κοντά σε πεζόδρομο, καινούργιο. β) Δυάρι ρετιρέ 67 τ.μ., τζάκι, parking με θέα έως τη θάλασσα και 57 τ.μ. με θέα το Πήλιο. γ) Πωλούνται δυάρια καινούργια από 88.000 Ε. δ) Δυάρι 56 τ.μ. 58.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (914)

SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ·Ôı‹Î˜ Ì 1,5 ∂ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. μ√§√™ ñ ∞Á.¡ÈÎÔÏ¿Ô˘: ƒÂÙÈÚ¤ 116 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô Ì 3 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì º/∞. ∞ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ 160.000∂ ∫∞™™∞μ∂Δ∏: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 33 Ù.Ì. Ì 17 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 2 WC. 70.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì. Ì ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˙·ÎÈÔ‡, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 130.000∂ ™∫π∞£√™ ñ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ & 2 ˘/‰ Ì WC. 84.000∂ μ√§√™ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 10ÂÙ›·˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË & parking. ñ •ÂÓ›· - ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, WC & Ì¿ÓÈÔ. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 3Ô 96 Ù.Ì., 2 Ì¿ÓÈ·, WC. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô 87 Ù.Ì., Ì¿ÓÈo & WC. £¤· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 3Ô 51 Ù.Ì., Ì¿ÓÈo & WC. £¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Î·È 88 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ªÂ parking & ·Ôı‹ÎË. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹. ∞£∏¡∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔÓ 1Ô, 27 Ù.Ì., 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi, ‰›Ï· ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™ˆÙËÚ›·. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. 80.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. & ˘fiÏÔÈÔ ™.¢., Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ∞°. Δƒπ∞¢∞ - ∞¡ø μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ - ·Ôı‹ÎË & parking. ¶ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ η˘ÛÙ‹Ú·. £¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 220.000∂ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ 60 Ù.Ì. Ì ·fi‰ÔÛË 5%, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁ.¡ÈÎfiÏ·Ô. ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 77,50 Ù.Ì. Ì WC Î·È ·Ù¿ÚÈ. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì WC. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Ì WC. 88.000∂ ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·. ñ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 75.000∂ ¡. πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 117 Ù.Ì. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. Ì Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ™∫π∞£√™ - ∫∂¡Δƒ√:

ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. 110.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 73 Ù.Ì. - 230.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 400.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 113 Ù.Ì. 310.000∂. Èڛ˜ º.¶.∞. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ μ√§√™ ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 51 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙË ™.™˘Ú›‰Ë Ì ·Ù¿ÚÈ. ¶Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË. 270.000∂ ñ ™˘Ú›‰Ë - ¢›Ï· ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 47 Ù.Ì. ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË (Â› ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘) Ì ·Ù¿ÚÈ 23 Ù.Ì., ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì 6% ·fi‰ÔÛË. ñ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ. ñ °Ú·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ 53 Ù.Ì. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ñ ∞ΛÓËÙÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 395 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ, Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›·. ¡. πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Ôı‹ÎË 153 Ù.Ì. 22.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 155 Ù.Ì. Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù· Ì ™.¢. 2,1%. 135.000∂ ñ ¡Â¿ÔÏË: √ÈÎfiÂ‰Ô 475 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ §·Ú›Û˘ Ì ™.¢. 1,6 ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi & ™.¢. 1,2 ∫·ÙÔÈΛ·. ™ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·: 135.000∂ ª¶√Àº∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 152 Ù.Ì. 57.000∂ ∞§À∫∂™: √ÈÎfiÂ‰Ô 304 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 & ÚfiÛÔ„Ë Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜. §›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙. 120.000∂ ª∂§π™™π∞Δπ∫∞: 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ∞¡∞∫∞™π∞: √ÈÎfi‰· 1300 Ù.Ì. & 1389 Ù.Ì. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 100.000∂ ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4534 Ù.Ì. 130.000∂ ª∏§π¡∞: √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· Û ·fiÛÙ·ÛË 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, ÂÚÈÔÈË̤ӷ & ÂÚÈÊÚ·Á̤ӷ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ˘fi ηٷÛ΢‹ ·fi 50 ¤ˆ˜ 111 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ & ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μ√§√™ ñ ƒÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ 116 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. ñ ∂Èψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· & Ê/·. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂Èψ̤ÓË Û ËÌÈÒÚÔÊÔ. ñ ∫¤ÓÙÚÔ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, 1 wc, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË Parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 96.000∂ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì. Ì parking. ªÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 156.000∂ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 85,5 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi & ¶‹ÏÈÔ. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË parking. 115.000∂ ¡. πø¡π∞: ñ ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô & 5Ô Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Û·ÏfiÓÈ - ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË & ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. 140.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 59 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ 80.000∂ ∞§À∫∂™: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π ∂•√Ãπ∫∞ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ·fi 42 Ù.Ì., 50 Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi 90.000∂ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4070 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 164 Ù.Ì. ı¤ÛË ª·Ú¿ıË. 110.000∂ ∞º∏™™√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹. 83.000∂ ∞°ƒπ∞: ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞°ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. 85.000∂ ª∏§π∂™: √È˘ 106 & 129 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹. ∫√À∫√Àƒ∞μ∞: √ÈÎfi. 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50% ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞°ƒπ∞: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45 Ù.Ì. 300∂ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ - ™øƒ√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, air - condition Î·È ¯Ú‹ÛË ÈÛ›Ó·˜. 600∂ μ√§√™ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 330∂ ñ ƒÂÙÈÚ¤ 55 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 5Ô Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ & ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ì ȉÈfiÎÙËÙË ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê/·, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¢›Ï· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ñ ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ π.∫·ÚÙ¿ÏË 86 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 2 ˘/‰. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì 2 ˘/‰ & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ñ °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 120 Ù.Ì. Ì WC, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 A/C, ı¤ÚÌ·ÓÛË. ñ ∞ μπ.¶∂. 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. (041)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ.

- ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (042)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫ÈÓËÙfi: 69 7972 6165

E-mail: stspiliopoulos@gmail.com “Site: www.o-s.gr” ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277ÙÌ, ™.¢. 2, 60.000∂ 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70ÙÌ, 80.000∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106ÙÌ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 530,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000∂ 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61ÙÌ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000∂ 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, 350.000∂ 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60ÙÌ, ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450∂ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000∂), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000∂ 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 135, 31ÙÌ, 8.000∂ 8. ∞ÁÚfi˜ ª¿Ú·ıÔ˜ μfiÏÔ˘, 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 12.000∂ 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶··ÊϤÛÛ· 29, 68ÙÌ, ËÌÈÙÂϤ˜, 25.000∂ 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë 70ÙÌ, 80.000∂ 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫··ÎÏ› 49ÙÌ, 35.000∂ 12. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫··ÎÏ› 118ÙÌ, 115.000∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. ¡.πø¡π∞ 115ÙÌ ·fi 1350∂/ÙÌ, ∫ 101 & 108 2. ¡. πø¡π∞ °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 58ÙÌ, ∫ 110 & 115 3. ∞°ƒπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 120ÙÌ, 2 ÔÚfiÊÔÈ. K 118 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110ÙÌ, ·fi 1600/ÙÌ ∫ 234 5. Õ¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100ÙÌ & 72ÙÌ, ∫ 218 6. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267 7. ¡.πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-275-277 8. ¡.πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 282 9. ¡.πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93 & 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286 10. ¡.πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371 11. ¡.πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372 12. ¡.πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374 13. ¡.πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 376 14. μ√§√™ 61-107ÙÌ, ·fi 1700∂/ÙÌ ∫ 388 15. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 ˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415 16. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ∫ 419 17. ∫∞¶∞∫§π, 47 Ù.Ì Î·È 75 Ù.Ì, K 424 18. ∞§À∫∂™, ‰È·Ì/·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 1800-2200∂/ Ù.Ì ∫ 425 19. ∞§À∫∂™ 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449 20. ¡. πø¡π∞ 90 ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450 21. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121ÙÌ, 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 ÙÌ, ∫ 183 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301 5. ¡.πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 394 6. ¡.¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11 7. μ√§√™ 54√À ™À¡Δ∞°ª∞Δ√™ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 51ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ∂À∫∞πƒπ∞ ΔÈÌ‹ 45.000∂ K 493 8. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ÚÂÙÈÚ¤ 125ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking ∫ 497 ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ.126ÙÌ, ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392 2. ∞§À∫∂™, 127ÙÌ, Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164ÙÌ, ÙÚÈÒÚÔÊË, ∫ 297 4. ∞§À∫∂™ 209ÙÌ, Û ÔÈÎ. 270ÙÌ, ∫ 233 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155ÙÌ, Û ÔÈÎ. 250ÙÌ, ı¤·, ∫ 198 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 95ÙÌ, ∫ 298 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, Û˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150ÙÌ, ∫ 313 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203 9. ∞º∏™™√™, 71-145ÙÌ, ˘fi ηٷÛ. ∫ 370 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. ·fi 2000∂/ÙÌ. ∫ 210 11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104ÙÌ, ∫ 67-72 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË, 320ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫ 216 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ. Û ÔÈÎÔ. 170ÙÌ, ∫ 186 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ, ∫ 192 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ, ∫ 386 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135ÙÌ (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ, ∫ 482 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 300ÙÌ, ∫ 320 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ, ∫ 411 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù, Û ÔÈÎfi. 634ÙÌ, ∫ 323 20. ¡.πø¡π∞ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136ÙÌ,Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫ 484

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫ÈÓËÙfi: 69 7972 6165

E-mail: stspiliopoulos@gmail.com “Site: www.o-s.gr” ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡.πø¡π∞, 100ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 171ÙÌ, ∫ 401 2. ∞°ƒπ∞ 174 ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ, ∫111 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 ÙÌ, K 447 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000∂, ∫445 5. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160ÙÌ ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338 6. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418 7. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 53ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 121ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/Ô‡ÏÔ˘ ∫ 62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ & 200ÙÌ ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓ, ∫ 348 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ, ∫ 373 4. μ√§√™ ∫·Ó¿ÚË 65 & 78ÙÌ, ∫ 1 & 130 5. ¡.πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38ÙÌ54ÙÌ, ∫ 131-133 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ, ∫50 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ, ∫54 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 ÙÌ, ∫454 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304 2. ¡.πø¡π∞ 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 , ∫ 343 3. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588ÙÌ, ™.¢. 0,4, ∫ 242 4. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ, 700∂/ÙÌ ∫ 49 5. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639ÙÌ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311 6. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273ÙÌ, ∫ 182 7. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350 8. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ, ∫ 41 9. ∞°ƒπ∞ 350-700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 210∂/ÙÌ ∫ 387 10. ª∏§π¡∞ 1640ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356 11. ª∏§π¡∞ 615ÙÌ, ∫ 381 12. ª∏§π¡∞ 695ÙÌ, ∫ 382 13. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¿, ∫ 146 14. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 146 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫442 15. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790ÙÌ, ∫ 38 16. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194 17. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550ÙÌ, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416 18. ™∫π∞£√™, 4000ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248 19. ™∫π∞£√™, 225ÙÌ, ™.¢. 0,8, ∫ 329 20. ª∏§π∂™ 10.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈˆÚfiÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481 21. ∞§À∫∂™ 224.17 ÙÌ, ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480 22. ¡.πø¡π∞ 359.70ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, 122000∂ K 448 23. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478 24. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§π√™” . 4000ÙÌ, ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181 25. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ 485 26. ∞§À∫∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™.¢. 0,8, ÎÙ›˙ÂÈ 141ÙÌ. ∫ 352 27. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™- ¢ÀΔπ∫√ ¶∏§π√ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240,5ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ 413 28. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ (¢ÈÏ¿ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 4600,28ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ K 220 29. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 3800ÙÌ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫ 485 30. ¡.∞°Ãπ∞§√™ “∞ψӿÎÈ” ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫ 495 31. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 258ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ 498 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580ÙÌ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000ÙÌ. ∫ 252 2. ¢πª∏¡π 3500ÙÌ, ∫ 232 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ, ∫ 341 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350ÙÌ ∫ 295 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963ÙÌ, 15.000∂/ÛÙÚ¤Ì. ∫ 296 6. ∂£¡. √¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ÎfiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ, ∫ 52 7. ª¶√Àº∞, 1515ÙÌ, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ, ∫ 365 8. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ ∫ 145 9. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË ’∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜’ 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417 10. ª∏§π¡∞, 4122ÙÌ, ∫ 369 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695ÙÌ, ∫ 378 12. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986ÙÌ, ∫ 380 13. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333 14. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007ÙÌ ∫ 84 15. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ 4070ÙÌ, ∫ 400 16. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫479 17. ™À∫∏ 1004,71 ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫444 18. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500ÙÌ, ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443 19. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422 ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (043)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (045)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802 °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (047)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538

¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3fiÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (050)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (048)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 75.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∑. ¶ËÁ‹˜, 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 110.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 75 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 70.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 160 Ù.Ì. Ì ÈÏÔÙ‹ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., 255.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi 215 Ù.Ì. Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000 ∂.

¡. πˆÓ›· ÌÈÎÚ‹ ÌÔÓ/Λ· Ì ·˘Ï‹, 25.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË ‰ÈÒÚÔÊÔ 70+70 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ 150.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÁÈ·› 240 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 190.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ™.¢. 0,8 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 125.000 ∂, 210 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô 110.000 ∂, 820 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 330.000 ∂, 1.680 Ù.Ì. ÙڛʷÙÛÔ 650.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì., 80.000 ∂, ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì., 76.000 ∂ ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ 225 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 230.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, 148.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì., 75.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 170 Ù.Ì., 35.000 ∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 450 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 160.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 300 Ù.Ì., 78.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ 330 Ù.Ì., 43.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì., 105.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 900 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 115.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 145.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. Ì ı¤· ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì., 140.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 110.000 ∂. ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 150 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 65.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¢ηÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 23.000 ∂. ªËϛӷ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 750 Ù.Ì., 85.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 410 Ù.Ì., ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, 48.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 48.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 500 Ù.Ì., Ì ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È w.c., Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ı¤· Î·È ÛÙ¤ÚÓ·, 46.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 360 Ù.Ì. Ì ı¤·, 28.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 90 Ù.Ì., ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 155.000 ∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, 1.000.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (051)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (024)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000.

∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (025)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (032)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, °. ¢‹ÌÔ˘, 2Ô˜ ÔÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 30 ̤¯ÚÈ 37 Ù.Ì., ∞Ï˘Î¤˜. 3. ¢˘¿ÚÈ· 45-55 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. 4. ¢˘¿ÚÈ· 40-60 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÎÂÓÙÚÈο. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›·. 6. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ™Ù·ı¿, 60.000∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 3ÂÙ›·˜. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ηÈÓ., §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 5Ô˜ ÔÚ. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì, ηÈÓ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ηÈÓ., 1Ô˜ ÔÚ., ¡Â¿ÔÏË. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ηÈÓ., ÏÔ˘Í, ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜ ÔÚ. (¿ÚÎÈÓ). 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 88 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ¡. πˆÓ›·, ÏÔ˘Í. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., Ï·Ù›·, ηÈÓ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 75.000∂. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÚÂÙÈÚ¤, °·ÏÏ›·˜. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 2Ô˜ ÔÚ. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 12ÂÙ›·˜. 20. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ÔÚ. 21. ªÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 22. ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ‰ÈÒÚÔÊÔ, Û 700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 23. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 90 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. πˆÓ›·, 4Ô˜ ÔÚ., 100 Ù.Ì., ηÈÓ., 4Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 130 Ù.Ì. 3. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 4¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 4. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 7ÂÙ›·˜. 5. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 6. ¢˘¿ÚÈ 66 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 3Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ.

7. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 90 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÈψ̤ÓÔ. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8 Î·È 180 Ù.Ì. ÁˆÓ·ÈÎfi. 3. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì. 7. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 8. √ÁÏ 126 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 10. ¡. πˆÓ›·, °ÂıÛËÌ·Ó‹˜, 190 Ù.Ì. 11. °·Ì‚¤Ù· 160 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 12. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤·. 13. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 125.000∂. 14. ∞ÁÚÈ¿ 280 Ù.Ì., ÛÙÔ˘˜ 12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.035 Ù.Ì. ÎÙ‹Ì· ÁÈ· ÔÏÏ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË. 2. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 3. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.300 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 110.000∂. 4. ª·Ï¿ÎÈ 4.600 Ù.Ì., ÂÏ·ÈÒÓ·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi 65.000∂. 6. ÕÊËÛÔ˜ 37 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ. 7. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ 760 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·. 8. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 80.000∂. 9. ¡Ë˜ ‰ÈÒÚÔÊË ‚›Ï·, 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 10. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 2.000 Ù.Ì., ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ›ÛË, 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·., ÌfiÓÔ 75.000∂. 11. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 12. μ˘˙›ÙÛ·, ·ÏÈfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ÎÙ›ÛÌ· ‰ÈÒÚÔÊÔ 47.000∂. 13. ÃfiÚÙÔ 350 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 5.000∂ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙ·. 14. ª. μÂÏ·Óȉȿ 7 ÛÙÚ., Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ. ΔÈÌ‹ 50.000∂. 15. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.035 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, 28.000∂. - ÃÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi˜, ÙÈÌ‹ 14.000∂ (ÁÈ· ÔÏÏ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË) ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì., 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì., 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi 80 Ù.Ì. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ¡. πˆÓ›· 50 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (034)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. Μελισσάτικα, 150 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο (Κουγιάτικα). Νεάπολη, 80 τ.μ. σε οικόπεδο 220 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 38 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 90 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. Ν. Ιωνία, καινούργια μεζονέτα 138 τ.μ. με υπόγειο 70 τ.μ. σε οικ. 235 τ.μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. Βόλος, Ν. Δημητριάδα καινούργια 120, 125, 127 τ.μ. σε τριώροφη οικοδομή. Ν. Ιωνία 150 τ.μ. 3ου ορόφου γωνιακό, τιμή 100.000 Ε. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Σταγιάτες, 1.230 τ.μ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα στο Βόλο. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. Ν. Ιωνία 400 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8 όπισθεν Γεωπονικής Σχολής. Βόλος, Καραγάτς 400 τ.μ. γωνιακό, Νικοτσάρα. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. Μελισσάτικα, 4.001 τ.μ. φάτσα περιφερειακό. Ν. Αγχίαλο 4.200 τ.μ., περιοχή Στούπι. Μελισσάτικα, 10.000 τ.μ. με ελιές (Κουγιάτικα). ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλο, 124 τ.μ. ισόγειο στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 150 τ.μ. στην Κοραή. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 100 τ.μ. Παγασών. Σκιάθος, ισόγειο κατάστημα 40 τ.μ. στο κέντρο. (035)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§π√À 2011

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 150 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (038)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ√À¡Δ∞π εμφανίσιμες κοπέλες για εργασία σε καφέ-bar στη Λάρισα για μεσημέρι ή βράδυ, για bar & service. Δίνονται μεροκάματο και ποσοστά. Πληρ. τηλ. 6937-560353. (069)

∑∏Δ√À¡Δ∞π: Πωλητές, πωλήτριες (ντίλερ) από εταιρεία προϊόντων Νανοτεχνολογίας PERCENTA για Θεσσαλία και Φθιώτιδα. Τηλ. 2410-233013, 6932 911366, email: siderashlias@yahoo.gr. (960)

Το ξενοδοχείο Stevalia Hotel & Spa

ºπ§√§√°√™

∑∏Δ∂π

καθηγήτρια με εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6979-051180. (986)

προσωπικό για τα τμήματα υποδοχής - ορόφων & σέρβις πρωινών και καφέ. Πληροφορίες - κατάθεση βιογραφικών στα τηλέφωνα: 24280-90199. Αποστολή βιογραφικών με email tsolkeridis@stevalia.gr, υπόψη κου Τσολκερίδη. (859)

∑∏Δ∂πΔ∞π: Για άμεση πρόσληψη από επιχείρηση (Γραφείο Συμβούλων - Λογιστικές, Φοροτεχνικές Υπηρεσίες) που λειτουργεί στο Νομό Μαγνησίας, πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής, ηλικίας 30 - 40 ετών. Προσόντα που απαιτούνται: 1) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 2) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα - προϋπηρεσία. 3) Άριστη γνώση Η/Υ - προγραμμάτων λογιστικών πακέτων SingularLogic, Kεφάλαιο-Μισθοδοσίας. 4) Καλή γνώση Κ.Φ.Σ. 5) Άριστος χειρισμός ξένης γλώσσας. Αποστολή φακέλου στην Τ.Θ. 1159 Κεντρικού Ταχυδρομείου Βόλου έως 15/4/2011. (985)

ZHTOYN EP°A™IA

¢IAºOPA Δƒ∞¶∂∑π∫∂™ διευκολύνσεις. Κερδίζετε μεταφέροντας δάνεια μέχρι 50%: 1) Στεγαστικά ταυτόχρονα με προσωπικά, π. κάρτες και μετρητά. 2) Χωρίς προσημείωση κάρτες μέχρι 25.000 Ε. 3) Νέα δάνεια. Πληροφορίες: 2421020237, 6932-528388. (002)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 24210-42905. (327)

∞°√ƒ∞∑ø

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (997)

3Ô °Àª¡∞™π√ ¡. πø¡π∞™ μ√§√À ™À§§À¶∏Δ∏ƒπ√ Ο Δ/ντής, ο Σύλλογος των Καθηγητών και οι Καθηγητές παρελθόντων ετών του 3ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος πρώην διευθυντή ª¶∞ƒ¢∞ Ã∏™Δ√À. Ο εκλιπών διακρίθηκε για την πολυμάθεια, την οργανωτικότητα, τη γενναιοδωρία του, αρετές για τις οποίες έγινε αγαπητός στην οικογένεια των καθηγητών.

EYXAPI™THPIA - ¶EN£H

∫Àƒπ∞ ΖΗΤΕΙ εργασία, για καθάρισμα οικίας, σίδερο και φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων. Διαθέτει άριστες συστάσεις. Πληρ. τηλ. 6940-114636 κα Άρτα. (011)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ Κεντρικής Ελλάδος. Σχέση συμβίωση - γάμος, εχέμυθα, αποτελεσματικά. 37χρονος στρατιωτικός, ψηλός, σοβαρός, καλλιεργημένος, εξαιρετικά ευπαρουσίαστος. 33χρονος στρατιωτικός, ψηλός, εξαιρετικά ελκυστικός, καλαίσθητος. 41χρονος εκπαιδευτικός, ψηλός, εντυπωσιακός, συγκροτημένος, ακίνητα. 34χρονος, μηχ/γος μηχ/κός, πολύ ευπαρουσίαστος, δυναμικός, εξωστρεφής, άριστο οικονομικό επίπεδο. 42χρονος, επιχειρηματίας, καλλιεργημένος, γοητευτικός, εξαιρετικά ευκατάστατος. Τηλ. 2410549797. (289)

MA£HMATA

°∞§§π∫∞ όλων των επιπέδων (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) προετοιμασία για πανελλήνιες. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, έκθεση για μαθητές Δημοτικού, από καθηγήτρια Γαλλικών, διδακτική πείρα σε δημόσιο και ιδιωτικό χώρο. Πλέον οικονομικές τιμές. Πληρ. τηλ. 24210-26874 και 6984-027314, κα Αναστασία. (987)

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

∞¡¢ƒ∂∞ Δ™∞∫∞

Ετών 79 κηδεύσαμε χθες Τρίτη 5 Απριλίου και ώρα 4.30 μ.μ. από το σπίτι μας Ολιζώνος 6 - Κουντουριώτου στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου. Ευχαριστούμε συγγενείς και φίλους και όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος. Βόλος 6 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Σουλτάνα Τα παιδιά: Νικόλας, Ηλίας - Αγγελική Τα αδέλφια: Θεοφάνης Τσάκας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∞£∞¡∞™π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À

Ετών 83 κηδεύσαμε χθες Τρίτη 5 Απριλίου και ώρα 4 μ.μ. από το σπίτι μας στην Καλλιθέα Αργαλαστής στον Ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων Αργαλαστής. Ευχαριστούμε συγγενείς και φίλους και όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος. Αργαλαστή 6 Απριλίου 2011 Τα παιδιά: Θεόδωρος - Γεωργία, Μιλτιάδης - Ευαγγελία Τα εγγόνια: Αθανάσιος, Αθανάσιος, Μαρία, Κωνσταντίνος, Παναγιώτης Τα αδέλφια: Μαργαρίτης - Δήμητρα Παπαδημητρίου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

°∂øƒ°π√ ∑√Àª¶√

Ετών 89 κηδεύσαμε χθες Τρίτη 5 Απριλίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας Φιλαδελφείας 132 στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. Ευχαριστούμε συγγενείς και φίλους και όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος. Νέα Ιωνία 6 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα παιδιά: Αλέκα - Σπύρος Κοπαλής Τα εγγόνια: Κατερίνα, Ελένη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

∞¶ƒπ§π√™

6

∂˘Ù˘¯›Ô˘ ·Ú¯. ∫ˆÓ/fiψ˜. ΔˆÓ ÂÓ ¶ÂÚÛ›‰È 120 Ì·ÚÙ. “∏Ï›Î·ÌÂÓ Â› £ÂÒ ˙ÒÓÙÈ, Ô˜ ÂÛÙÈ ÛˆÙ‹Ú ¿ÓÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ì¿ÏÈÛÙ· ÈÛÙÒÓ” (∞’ ΔÈÌfiı. ‰’ 10). Όλα βέβαια τα παιδιά είναι αγαπητά εις τους γονείς των. Όσα όμως παρουσιάζουν προτερήματα και διαθέσεις καλάς, αυτά γίνονται αγαπητότερα. Και ο Πατήρ ο ουράνιος αγαπά βεβαίως και προστατεύει όλα τα πλάσματά του. Δεν αρνείται εις κανένα το ενδιαφέρον του και την προστασίαν του. Είναι όμως φυσικόν και δίκαιον να έχη ιδιαιτέραν στοργήν και εξαιρετικωτέραν φροντίδα δι’ εκείνους, που εμπιστεύονται εις Αυτόν και θέλουν να ζουν κατά το θέλημά Του. Αυτούς προσέχει ιδιαιτέρως. Αυτούς παρακολουθεί στοργικώτερον. Αυτούς παιδαγωγεί με πολλήν επιμέλειαν, διά να τους μορφώση παιδιά του. Αυτούς ευεργετεί περισσότερον. Το ότι ελπίζουν εις Αυτόν, το ότι καταφεύγουν εις την παντοδύναμον προστασίαν Του, τρόπον τινά υποχρεώνει τον Θεόν της αγάπης. Εάν δε εις πολλάς περιστάσεις παιδαγωγή και τους ευσεβείς και δοκιμάζη την πίστιν των, ποτέ όμως δεν αργεί να σπεύση εις βοήθειάν των, να ακούση την φωνήν της προσευχής των, να δικαιώση την προς Αυτόν ελπίδα των.

∫‡ÚÔ˜: ¶ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙ËÙÔ‡Û Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ §∂À∫ø™π∞, 5.

∫·ÙËÁÔڛ˜ ηٿ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫ÏËÚ›‰Ë ‰È·Ù‡ˆÛ ÛÙËÓ ·Ô„ÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ÔÙ¿ıËΠÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜. ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ fï˜ “Ó· ‚ÁÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÙÔ ÂÈ Î·È Ó· ·ÔÏÔÁËı›” . ∫·Ó¤Ó·˜ ›Â, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌ·ÁˆÁ›, ·ÔÎÚ‡‚ÔÓÙ·˜ ‰Èο ÙÔ˘ ηÙÔÚıÒÌ·Ù·. ŒÓÙÔÓË ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢∏™À ∞‚¤ÚˆÊ ¡ÂÔʇÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ “ηٿÓÙÈ· Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·” Î·È ÙÔÓ Î·Ï› Ó· ηÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ “ÙÔ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘” ‰ÂÓ ÙÔÓ ·ÊÔÚ¿.

KH¢EIE™ Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, κόρη και ανιψιά

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¢∏ª. ™∞∫∫∏ - ¢π∞¡∂§§√À

Ετών 64 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 6 Απριλίου και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Τσαγκαράδας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10 π.μ. Τσαγκαράδα 6 Απριλίου 2011 Ο σύζυγος: Δημήτριος Ο γιος: Ανδρέας Η μητέρα: Καλλιόπη Γεωρ. Βαστωνοπούλου Οι θείοι: Γεώργιος - Νίτσα Ασημάκη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο “Καλύβι” . Παράκληση εκ της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Ίδρυμα Άσπρες Πεταλούδες.

Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∞Δ™∂§∏

Ετών 79 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 6 Απριλίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Μακρονήσου 5 στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Νέα Ιωνία 6 Απριλίου 2011 Τα παιδιά: Αθανάσιος Πατσέλης, Χρυσούλα Πατσέλη - Στέφανος Παπαθεολόγου, Ματούλα χήρα Πατσέλη Τα εγγόνια: Κυριακή, Δήμητρα, Δήμητρα, Ελένη Τα αδέλφια: Σπύρος - Βασιλική Μπάρδα, Θεόδωρος - Ελευθερία Μπάρδα, Ευάγγελος - Ουρανία Πατσέλη, Ιωάννης - Ιωάννα Πατσέλη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.

Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∞fi ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Aspis Real Estate ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ˆÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 39944 e-mail. volos@aspis-realestate.gr. (260)

∞°§∞´∞ ª∞ƒ°∞ƒπΔ∏

Ετών 81 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 6 Απριλίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Σπυρίδη 28 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 6 Απριλίου 2011 Τα παιδιά: Αμφιόπη Μαργαρίτη, Συραγώ - Στέργιος Σακελάρης, Παναγιώτης - Μαρία Μαργαρίτη Τα εγγόνια: Αθανάσιος - Χαρούλα, Απόστολος - Νίτι, Βασίλης, Αγλαΐα, Ανδρομάχη Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ·

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜).

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 53, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫. ¡ÂÚ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞. ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): §·Ôο·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ, §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓ-

ÓËÛÔ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-14/4/11 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphins XV. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ........................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .....................................................2421070931 - 2421071022 ..........................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ............................................2421070931 - 2421075319 .........................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ....................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ......................... 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .................................. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ......................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ................................. 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. ..................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ..................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .......................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ...........................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ........................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ .........................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ...............................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ............................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ..........................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ................................................ 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ...................................................... 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ............................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. ....................................... 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ............................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ........................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ .........................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ........................................................... 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ ......................................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .....................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ........................ 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ......................................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ............................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ .............................................. 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ............................................ 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .........................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ..................................................................... 24210 38395

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˜ ÈÂÚ·fiÛÙÔÏÔ˜ Î·È ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ (1813-1873). 2. ∂ÎÙ¿ÛÂȘ Î·Ï˘Ì̤Ó˜ Û ¿ÌÌÔ fiÔ˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ - ¢‡Ô... ٤ٷÚÙ· - ¢Â Ï›ÂÈ Ù›ÔÙ ·fi ·˘Ùfi. 3. ¶fiÏË ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó - ∂›ÛËÌÔÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ›. 4. ∞ÎÔ‡Ú·ÛÙ˜, ·Î·Ù¿‚ÏËÙ˜. 5. ∂ÚÒÙËÛË... ÂÚ›ÂÚÁˆÓ - πÛ·ÓÈÎfi ÂÈÊÒÓËÌ· - ∞Ú¯·›· ı¿ (ηı.). 6. ∂‚Ú·˚΋ ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ £ÂÔ‡ - ¶ÚÔÛˆÈÎfi. 7. ∂›‰Ô˜ ·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ˘ - ∂ÈΛÌÂÓÔ˜. 8. ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È ÙÔ ÕÁÈÔ - §·ÙÈÓÈÎfi “ηȔ - √ ·ÚÈıÌfi˜ 6 Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 9. ª·›ÚË...: ¶·ÏÈ¿ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ¿ Ì·˜ - ÀÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi... ‚Ï·‚ÂÚ‹˜ Û˘Ó‹ıÂÈ·˜ (ÏËı.). 10. ªÂÁ¿ÏË Û˘ÓÔÌÔÙ·Í›· ÙÔ˘ ˙ˆÈÎÔ‡ ‚·ÛÈÏ›Ԣ - •¤ÓË ¿ÚÓËÛË - ∞Ú¯·›· ϷΈÓÈ΋ fiÏË. 11. ŒÓ· Û‡ÌʈÓÔ - ¢ÈÏfi... Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi - ∫·›ÚÈ· ı¤ÛË. 12. ∞Ú¯·›Ô ÂÈÊÒÓËÌ· - ∂Ó-Ï¿È: ∫ÈÓ¤˙Ô˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ - Δ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÛÙ·˘ÚÈ΋˜ ÂÈÁÚ·Ê‹˜. 13. ∞˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¿ÍË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∞ıËÓ·›Ô˜ ÚËÙÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ˜ (5Ô˜ ·È. Ì.Ã.) ∫·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ ÛÒÌ· „·ÚÈÔ‡. 2. ∞ÛÈ·ÙÈ΋ ¯ÒÚ· - ∏ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. 3. ™Ô˘ÏÙ·ÓÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· (ηı.) - ªÂÓÂͤ‰Â˜ (ηı.).

4. μÁ¿˙ÂÈ... Ì¿ÙÈ - ∏ ‚ÚÔ¯‹ ÛÙ· ·Ú¯·›·. 5. ¶¿Ó Ì ٷ... ÛΤٷ - ΔÌ‹Ì·Ù· ¢ı›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. 6. ÕʈÓÔ˜... Áfi˘ - ∫·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Û ı¿Ï·ÛÛ· ™˘Ó¯fiÌÂÓ· Û‡Ìʈӷ. 7. ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ Ù˘ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ - Δ· ¯ˆÚ›˙ÂÈ... ÙÔ μ - ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Í˘ÏÒ‰Ë ÎÔÚÌfi. 8. ªÔÚ› Ó· ·ÊÔÚ¿ Û ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜ - ÕÌ˘·ÏÔ˜, ·ÓfiËÙÔ˜. 9. ºfiÚÔ˜ Î·È ·˘Ù¿ - ∞ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ Ù˘ ı¿˜ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ (Ì˘ı.). 10. ™Â ·˘Ù‹Ó ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÂÌÔÚ‡̷ÙÔ˜ - ...: ª·Ú›·: ª¿Úη ÏÈΤÚ. 11. ÀÁÚfi˜, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ˘ÁÚ·Û›· - ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË §ÂÏÔ‡˜. 12. ¢˘Ûˆ‰›· - ÕÁÈ·, ÈÂÚ¿ - ∫·ÓÙfiÓÈ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜. 13. ∂›‰Ô˜ Û¿ÏÙÛ·˜ - °›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο fiÚÁ·Ó·. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. §πμπ¡°∫™Δ√¡ 2. ∞ƒ∂¡∂™-Δ∂-√§√ 3. Ã∞ƒ∞Δ-Δ∂§∂Δ∂™ 4. ∞∫∞Δ∞¶√¡∏Δ∂™ 5. Δπ-√§∂πƒπ™ 6. ∏§π-∞Δ√ªπ∫√ 7. ™∞√À¡∞-∞ª∂™√™ 8. ¶¡∂Àª∞-∂Δ-™Δ 9. §ø-Δ™π°∞ƒ∞∫π∞ 10. ∂¡Δ√ª∞¡√-§∞™ 11. ¶π-™∞-¶√™Δ√ 12. π∞π-Δ™√À-π¡μπ 13. ∞∫∞Δ∞™Δ∞Δ√™. ∫∞£∂Δ∞: 1. §∞Ã∞ƒ∏™-§∂¶π∞ 2. πƒ∞∫-§∞¶ø¡π∞ 3. μ∂ƒ∞Δπ√¡-π∞ 4. π¡∞Δπ-À∂Δ√™ 5. ¡∂Δ∞-∞¡À™ª∞Δ∞ 6. °™-¶√Δ∞ªπ∞-™Δ 7. Δ√§√-∞°-¶√∞ 8. ™Δ∂¡∂ª∞-∞¡√À™ 9. Δ∂§∏-πª∂ƒ√™ 10. ∂Δπ∫∂Δ∞Δπ∞ 11. ¡√Δ∂ƒ√™-∫§√¡Δ 12. §∂™π-√™π∞-μ√ 13. ™√™-™À™Δ∞™∂π™.

∫ƒπ√™ ™‹ÌÂÚ· ηϿ ı· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ÂÚÈÙÙ¤˜ Û·Ù¿Ï˜, οÓÙ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û·˜ Ì ۇÓÂÛË. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ı· Û·˜ ‰ÔıÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-33-23-4-8. Δ∞Àƒ√™ ªÈÏ‹ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰›Ï· Û·˜ Î·È ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ¿ÏϘ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-33-28-2-11. ¢π¢Àª√π ™‹ÌÂÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Û·˜ Î·È Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Δ·ÎÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 31-3-28-4-5-12. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶ÈÔ Î·Ï‹ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÎÂÚ‰›˙ÂÙÂ Û˘Ì¿ıÂȘ ÁÂÓÈο Î·È ÚÔˆı›Ù ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ ÈÔ Â‡ÎÔÏ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-33-28-2-19. §∂ø¡ ºÔÚو̤ÓË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Ì ηϤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, fi¯È fï˜ ‚È·ÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-28-10-3327-3. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¶Ôχ ıÂÙÈ΋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û fi,ÙÈ Î·È ·Ó οÓÂÙÂ, ›Ûˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ‚¿ÏÂÙ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-11-28-9-7. ∑À°√™ ªËÓ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ı· ‚Ú›Ù ‡ÎÔÏ· ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ·ÏÏ·Á¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-3029-11-23-4. ™∫√ƒ¶π√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ¤ÚıÂÙ ÎÔÓÙ¿ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Û·˜ Î·È ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ٷ ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÁÈ· ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-38-2-12. Δ√•√Δ∏™ ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ ‚¿ÏÂÙ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û·˜ ̤ÏÏÔÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-20-11-24-38-24. ∞π°√∫∂ƒø™ ªÂ Ù· ΤÊÈ· Û·˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ·˘ÍË̤ÓË ı· Â›Ó·È Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Û·˜ Î·È ı· ı¤ÏÂÙ ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-1234-9. À¢ƒ√Ã√√™ ∂˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜, Â¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ˙‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 73-20-33-12-34-6. πãÀ∂™ √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙ· ÂÚˆÙÈο Û·˜ ¤Ú·Û·Ó, Û‹ÌÂÚ· ‚Á·›ÓÂÙ ÓÈÎËÙ¤˜ ÛÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Î·È ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 48-30-22-12-34-2.

¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ............................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ...........................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H .......................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ..............................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ..............................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ....................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY.............................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY .........................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ........................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ...............................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ .....................................................................................199 EKAB: ....................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY....................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ ................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ ......................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜........................................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ........................................................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô..............................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ........................................................................10400 EXPRESS SERVICE ...............................................................................1154 HELLAS SERVICE ................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜.......................................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ........................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· .............................................................................6948475814 MËϛ˜ .....................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY .................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ ............................................ 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY ..........................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO .....................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ......................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ...............................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .........................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ..............................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ..............................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ........................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ...............................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ....2410 237811 ¶I§OTO™ .................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .......................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ............................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™......................................................... 24210 61000 A°PIA™....................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY ...........................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN.......................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 2421061114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

∫∞§∏ ∂¶πΔÀÃπ∞

“∏ ¢Á¤ÓÂÈ· ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ù›ÔÙ· Î·È ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·” . ∏ ¯ÂÈÚ·„›· ÛÙÔ ÛοÎÈ Î·ıÈÂÚÒıËΠÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1963 ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ‡˜ ¶ÂÙÚÔÛÈ¿Ó Î·È ™¿ÛÎÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ºπ¡Δ∂, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ó· ÛËΈıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ¯ÂÈÚ·„›·. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÚÙ›‰·˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô ·›¯Ù˘ Ô˘ ÂÁηٷÏ›ÂÈ, ÛËÎÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ·ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ·ÍÈÔÚÂÒ˜ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘. ΔÈ̈ڛ· ÁÈ· ÙÔÓ ·›¯ÙË Ô˘ ı· ··ÍÈÒÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∫·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Ë ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· Ê·Ó› ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ™ËÌ. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ·ÏËÛÌfiÓËÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ™¿ÛÎÈ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È º›ÛÂÚ ÁÈ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛοÎÈ 1972 ƒ¤ÈÎÈ·‚ÈÎ.

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο

“ªÈ· ·ÚÙ›‰· ÛοÎÈ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÔÙ¤, ·Ï¿ ÂÁηٷÏ›ÂÙ·È” Δ›ÁÎÚ·Ó μ·ÚÙ¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ¶ÂÙÚÔÛÈ¿Ó 1929-1984 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ 1963-1969

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞

Δ›ÁÎÚ·Ó ¶ÂÙÚÔÛÈ¿Ó - ™¿ÛÎÈ ªfiÚȘ 26Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· 02.05.1966 πÓ‰È΋ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ 1.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.c4 Bg7 4.Bg2 0ñ0 5.0ñ0 Nc6 6.Nc3 d6 7.d4 a6 8.d5 Na5 9.Nd2 c5 10.Qc2 e5 11.b3 Ng4 12.e4 f5 13.exf5 gxf5 14.Nd1 b5 15.f3 e4 16.Bb2 exf3 17.Bxf3 Bxb2 18.Qxb2 Ne5 19.Be2 f4 20.gxf4 Bh3 21.Ne3 Bxf1 22.Rxf1 Ng6 23.Bg4 Nxf4 24.Rxf4 Rxf4 25.Be6+ Rf7 26.Ne4 Qh4 27.Nxd6 Qg5+ 28.Kh1 Raa7 29.Bxf7+Rxf7 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 3/5

§Y™H 30.Qh8+!! g5/h8[30.Qh8+ Kxh8 31.Nxf7+ Kg7 32.Nxg5+-] 1ñ0.

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ (∫ÏËÚÔÓfiÌÔÈ), ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 192 (ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘), ÙËÏ. 2421047859, Δ˙È·ÌÙ˙‹ - ∫ÔÓÙÔ‡ ™˘ÓÔ‰‹˜, ∂ÚÌÔ‡ - ∫ÔÚ·‹, ÙËÏ. 2421023320, ∞Ú‚·Ó›ÙÔ˘ - ∞‰·Ì¿ÎË ∂ϤÓ˘, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 83, ÙËÏ. 2421035092. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∫fiÎηÏË ÃÚÈÛÙ›Ó·˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 39 (ÌÂٷ͇ °·˙‹ - °·ÏÏ›·˜), ÙËÏ. 2421035598. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÓÈ·‰¿ÎË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 127 - £Ú¿Î˘, ÙËÏ. 2421066810. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§πOY 2011

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 ∞¶ƒπ§πOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

æËÏ¿ Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÙÏÂÚ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.45 21.00 22.00 24.00

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· √È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÛÁÎÏÈÙ·Ô˘Ó ΔÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ Δ˙Ô Δ˙Ô Δ· ‰ÂÏÊÈÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ∞Ì‚Ú·ÎÈÎÔ‡ ∏ ÷ڿ Î·È ÙÔ °ÎÔ˘ÓÙÔ‡Ó πÛÙÔڛ˜ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ √ ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔ ª¤ÙˆÔ” μfiÙ·Ó·, Ì˘ÛÙÈο Î·È ıÂÚ·›˜ Pedal √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ √È ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ™ÙÈÙ˜ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ∑ˆÔÁÚ·Ê›· ∂ÈÎfiÓ· ÛÔ˘ Â›Ì·È º‡ÛË Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ∞ÁÒÓ·˜ fiÏÔ (∞1 ∞Ó‰ÚÒÓ). ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ “ΔÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù·

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È Botrini’s project ™›ÙÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Sex and the city The big game ∂ÈÎfiÓ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 19.45 20.00 21.45 23.45 01.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “æËÏ¿ Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÙÏÂÚ” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÛ¤ÏÛÈ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-™·¯Ù¿Ú ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

17.00 18.00 18.50 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.00 03.45 04.30

06.00 06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 03.15 04.15 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER Mad men ∞ı¤·Ù˜ ÎfiÛÌÔ˜ Auto ALTER Psych ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ America’s next top model ∂ȉ‹ÛÂȘ The F Word Dog whisperer ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS: §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ¶ÚÔÛ˘‰¿ÙˆÛË ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi Hudson ª·ÚÈ¯Ô˘¿Ó·: Àfi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ The Oprah Winfrey show

07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ƒ¿ÏÈ ∞Ó¿‚·Û˘ ΔËÏÂ·È¯Ó›‰È ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

£E™™A§IA TV

16.30 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “Wheels on meals” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “ΔÔ Ù¤Ú·˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÙˆÓ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӈӔ

16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.00 00.50 01.45 02.45 03.45 04.45

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· “√ÎÙÒ ¯ÈÏÈÔÛÙ¿” ∂ȉ‹ÛÂȘ º‡Á·Ì ∞fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Dancing with the stars daily ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶Ï¿Î· οÓÂȘ Steps ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Dirty sexy money ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Americas got talent European poker tour ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ·

08.00 09.00 09.30 09.50 11.00 11.30

12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 16.00 16.30 17.00 17.05 18.30 19.00 20.00 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

√È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ √È ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ η̋Ϸ˜: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ΔÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙÂ Î·È Î¿ÙÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ “¢fiÎÙˆÚ... ∑È‚¤ÁÁÔ˜” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Û ΛӉ˘ÓÔ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.45 00.45 01.45 02.45

17.00 ¶

18.00 22.00 22.10 23.50

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “∏ ÛȉËÚ¿ ΢ڛ·” ∂ȉ‹ÛÂȘ

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Sylvester and Tweety mysteries, √ ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙË ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Ì¿Ûη” The Mentalist Fringe Nip Tuck “ŸÏ· Â›Ó·È ÊˆÙÈṲ̂ӷ”

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00

10.00 16.00 17.00 17.30

18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

√DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 31/3-6/4/11

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 31/3-6/4/11 ∞π£√À™∞ 1: RANGO (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.45, 17.00. √ §√°√™ Δ√À μ∞™π§π∞ (ÈÛÙÔÚÈ΋): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30. √ ∞°¡ø™Δ√™ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.45, 24.00.

Δ∏§. 2421024311

∞π£√À™∞ 1 a) “√ ª∞Àƒ√™ ∫À∫¡√™” ¶ÚÔ‚.: ÛÙȘ 8 b) “THE WAY BACK” ¶ÚÔ‚. ÛÙȘ 10 ∞π£√À™∞ 2: “ÃΔ∂™ Δ√ μƒ∞¢À” √ ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚfiÛˆ·!!! ¶ÚÔ‚.: 7.45 & 9.45 ™π¡∂∞∫: ¶∞ƒ - ™∞μ - ∫Àƒ 1-3/4/11 1) ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞: ¶∞ƒ. 1/4 ÛÙȘ 6,™∞μ. 2/4 ÛÙȘ 6,∫Àƒ. 3/4 ÛÙȘ 11.30 & 6 2) TOY STORY 3: ¶∞ƒ. 1/4 ÛÙȘ 5.30,™∞μ. 2/4 ÛÙȘ 5.30,∫Àƒ. 3/4 ÛÙȘ 12.30 & 5.30 3) ∏ Δπ¡∫∂ƒª¶∂§ ∫∞π ∏ ¡∂ƒ∞´¢√¢π∞™ø™∏: ¶∞ƒ. 1/4 ÛÙȘ 4.30, ™∞μ. 2/4 ÛÙȘ 4.30, ∫Àƒ. 3/4 ÛÙȘ 11 & 4.30

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1962, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒÔ‚‹ÚÔ˘ ª·ÓıÔ‡ÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: £·Ó¿Û˘ μ¤ÁÁÔ˜, μ·Û›Ï˘ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª›Úη ∫·Ï·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘.

¢‡Ô Ôχ ηÏÔ› Ê›ÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂȉÒıËÎ·Ó ‹Ù·Ó Û ¤Ó· ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ∫·ÙÔ¯‹˜ οÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Ù˘¯·›· Û ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹, fiÙ·Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. ∂›¯·Ó, ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, ÈÛÙ¤„ÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ fiÙÈ Â›¯Â Âı¿ÓÂÈ Û Î›ÓÔ ÙÔ ÌÏfiÎÔ. ŒÓ· ͤÛ·ÛÌ· ¯·Ú¿˜ ÙÔ‡˜ ΢ÚȇÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ·Ó·fiÏËÛË ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÔ¯ÒÓ Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙÈÁ̤˜... ∞›ÛÙ¢ÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘-μ¤ÁÁÔ˘ (ÁÈ· ÚÒÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿) Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ fiıÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È‰‡ÌÔ˘, Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜.

¡∂Δ 18.15

√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙË ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Ì¿Ûη ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÔ¯‹˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒ¿ÓÙ·Ï °Ô˘¿Ï·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¡ÙÈ ∫¿ÚÈÔ, Δ˙¤ÚÂÌÈ ÕÈÚÔÓ˜, Δ˙ÔÓ ª¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜.

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

£Â¿Ì·Ù·

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 16.55

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞π£√À™∞ 2: YOGI BEAR 3D (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 15.00, 17.15. ∞¶√§ÀΔ∏ ∂ÀºÀ´∞ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.30, 23.45. ∞π£√À™∞ 3: ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, 20.15, 22.15, 00.15. ∞π£√À™∞ 4: ∞ƒ∏™ ∫∞§∂π ª∞ª∞ 3D (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ∫˘Úȷ΋: 13.30, 15.15, 17.30. ¶∞°∫√™ªπ∞ ∂π™μ√§∏ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 22.00, 00.30.

ŒÙÔ˜ 1638. ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÕÓÓ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ʤÚÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ ‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘, ÙÔ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ 14Ô. ŸÌˆ˜ Ï›ÁÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜, ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë ÕÓÓ· Á¤ÓÓËÛÂ Î·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁfiÚÈ. Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 22 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô ÕıÔ˜, Ô ¶fiÚıÔ˜, Ô ÕÚ·ÌȘ Î·È Ô ¡Ù’ ∞ÚÙ·ÓÈ¿Ó ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó Ì·˙› ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÈÛÙ¿ ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔ˘˜, §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ 13Ô. ΔÒÚ· È· Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Â›Ó·È Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜. ŸÌˆ˜ Ë ·Û‡‰ÔÙË, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Ï·fi ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ›ӷ˜ Î·È Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ·˜. ∞fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ۈ̷ÙÔʇϷΘ ÌfiÓÔ Ô ¡Ù’ ∞ÚÙ·ÓÈ¿Ó ˘ËÚÂÙ› ·ÎfiÌË ÛÙË μ·ÛÈÏÈ΋ ºÚÔ˘Ú¿.

STAR 21.00

ΔÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ ™¤ÈϘ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù¿ÚÈÏ Ã¿Ó·, §›ÏÈ Δ¤ÈÏÔÚ, ƒ›Ù· ªÔÚ¤ÓÔ.

ªÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Á˘Ó·›Î˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÎÔfi... ÙËÓ ˘ÈÔıÂÛ›·! ™ÙÔ ÙÔÈÎfi ÔÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô ·Ó‹ÏÈΘ ÌËÙ¤Ú˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ·Ú¿ÓÔÌ· ̈ڿ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÌÔÙ¤Ï ¤ÍÈ Á˘Ó·›Î˜, Ë ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓË §¤ÛÏÈ, Ë Û·Ú·ÓÙ¿Ú· °Î¤ÈÏ, Ë ÂÎÎÂÓÙÚÈ΋ ™Î›ÂÚ, Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ¡·Ó, Ë ·Ó·ÛÊ·Ï‹˜ Δ˙¤ÓÈÊÂÚ Î·È Ë “ÚÔÛÂÎÙÈ΋” ∞˚Ï›Ó, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·ÁˆÓ›· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ “ÂÚ›ÂÚÁ˜” ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ÔÏ˘fiıËÙˆÓ ÌˆÚÒÓ. ™ÙÔ Â͈ÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÔÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÓÔ‡Ó Ì ÚÔ‡Ì˜, Á¤ÏÈ· Î·È ‰¿ÎÚ˘·, ÌfiÏÈÎË ÙÂΛϷ ÎÈ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ.

∂Δ1 22.00

√ÎÙÒ ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1999, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙fiÂÏ ™Ô˘Ì¿¯ÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡›ÎÔÏ·˜ ∫¤ÈÙ˙, Δ˙Ô·Î›Ó º›ÓÈÍ, ∫¿ıÚÈÓ ∫›ÓÂÚ.

√ ΔÔÌ °Ô˘¤Ï˜ Â›Ó·È ÂȉÈÎfi˜ ÛÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂ Û˘˙˘ÁÈΤ˜ ·ÈÛٛ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ˙ÂÈ ÌÈ· ‹ÚÂÌË ˙ˆ‹ Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÕÓÈ Î·È ÙËÓ ÎÔÚԇϷ ÙÔ˘˜ ™›ÓÙÈ. ∏ ¢ηÈÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· οÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤Ú¯ÂÙ·È fiÙ·Ó Î·ÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ¯‹Ú· Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙËÓ ÚԤϢÛË ÂÓfi˜ ÊÈÏÌ 8 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ù˘. ΔÔ ÊÈÏÌ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· snuff Ù·ÈÓ›·, ηıÒ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ó· ‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È Î·È Ó· ‰ÔÏÔÊÔÓ›ٷÈ. ∞Ó ÙÔ ÊÈÏÌ Â›Ó·È „‡ÙÈÎÔ, Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ· ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ; ∫·È ·Ó fi¯È, ÔÈÔ˜ Á‡ÚÈÛ ÙÔ ÊÈÏÌ¿ÎÈ Î·È ÔÈÔ˜ ÙËÓ ÛÎfiÙˆÛÂ; √ °Ô˘¤Ï˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ó· ΢ÓËÁ¿ÂÈ ·ÓÂϤËÙ· Ù· ·ÏÏfiÎÔÙ· ›¯ÓË Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Î·È ÌÈ·˜ ¿ÁÓˆÛÙ˘ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÛÙÔȯÂÈÒÓÂÈ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘...

MEGA 23.00

ŸÏ· Â›Ó·È ÊˆÙÈṲ̂ӷ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §›Â‚ ™Ú¤ÌÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∂Ï¿È˙· °Ô˘ÓÙ, °ÈÔ˘Ù˙›Ó ÷Ù˙, ™Ù›‚ÂÓ ™·ÌÔ˘ÓÙfi‚ÛÎÈ.

ªÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ·, Ì¿ÚΘ Ô‡ÚˆÓ ‹ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ÙÛ·ÁÈÔ‡. √ Δ˙fiÓ·ı·Ó ¿ÏÈ Û˘ÏϤÁÂÈ...ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÌӋ̘: ºˆÙÔÁڷʛ˜, οÚÙ˜, ·ÎfiÌ· Î·È „‡ÙÈη ‰fiÓÙÈ· ÚÔÁfiÓˆÓ. ŸÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÂÚÔÛÙÂÁÒ˜ ÎÏÂÈṲ̂ӷ Î·È Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ. √ Δ˙fiÓ·ı·Ó ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÌӋ̘ ·fi Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ¤ÛˆÛ ÙÔÓ ·Ô‡ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ¡·˙› ÙÔ 1942. ŒÓ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ì ·ÚfiÛÌÂÓÔ Ù¤ÏÔ˜...

STAR 02.45


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÂÙ¿ÚÙË 6 AÚÈÏ›Ô˘ 2011

∂ÈΛӉ˘ÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ¶‹ÏÈÔ Νέα προβλήματα προέκυψαν χθες για τη μετακίνηση λεωφορείων και φορτηγών στον κεντρικό δρόμο του Πηλίου. Εκεί που πολλοί προβληματίζονταν τι θα συνέβαινε αν προέκυπτε TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË το χειμώνα μια παρατεP¿ÏÏË ταμένη διακοπή της κυκλοφορίας στον καθισμένο δρόμο Ζαγοράς - Χανίων, την ώρα που μέσω Ξουριχτίου περνούσαν οριακά τα ΙΧ. Εύκολα γίνεται αντιληπτό πόσο αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχει ένας αποκλεισμός, με τις τεράστιες ζημιές που θα επέφερε στην τοπική οικονομία, ειδικά σε περίοδο αιχμής για εξαγωγές μήλων. Δύσκολα όμως θα μπορούσε και κάποιος να χωνέψει πώς, ενώ τα πηλιορείτικα προϊόντα κατάφερναν να φτάνουν στην Αίγυπτο, σε σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση, θα αποκλείονταν για μέρες στον τόπο παραγωγής τους; Από τις κατολισθήσεις και τις καθιζήσεις, που κάθε χειμώνα επαναλαμβάνονται, με αποτέλεσμα, όχι μόνο να μην έχει αλλάξει, αλλά διαρκώς να ενισχύεται η εικόνα του “βομβαρδισμένου”, σε διάφορα σημεία, δρόμου. Δεν μιλάμε για την τουριστική διάσταση, αλλά για την κάλυψη βασικών αναγκών του πληθυσμού του Πηλίου. Πώς μπορεί να γίνεται άλλωστε λόγος για μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη, όταν εύκολα διαπιστώνονται διαφορές στην κατάσταση του οδικού κυκλώματος Πηλίου σε σύγκριση με αντίστοιχο κυκλαδίτικου νησιού, ανάλογης δυναμικής στον τουρισμό. Όταν επίσης εύκολα καταλαβαίνει κάποιος τις συνέπειες από την απώλεια επισκεπτών, καθώς τα σχολικά λεωφορεία που επισκέπτονται αυτήν την περίοδο την περιοχή κάνουν μεταβολή, με τα προβλήματα στον ορεινό δρόμο να μαθαίνονται βέβαια και εκτός νομού. Είναι επόμενο το οδικό δίκτυο του Πηλίου να δέχεται πολύ μεγαλύτερες πιέσεις απ’ ό,τι στο παρελθόν. Με περισσότερα αυτοκίνητα, με μεγαλύτερα και βαρύτερα οχήματα να κινούνται κατά μήκος του, αλλά και με καθημερινές, περισσότερες σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες μετακινήσεις των κατοίκων του. Καθώς εκκρεμότητες, όπως η παράκαμψη Ζαγοράς, υπάρχουν εδώ και χρόνια, τα σοβαρά τεχνικά έργα στην ευρύτερη περιοχή γίνονται σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Για λόγους ασφάλειας και όχι απλά για τη βελτίωση της εικόνας του συγκεκριμένου δρόμου. Απαιτούνται, το συντομότερο δυνατό, δραστικές παρεμβάσεις. rallis@e-thessalia.gr

ÃÒÚ· Û ϿıÔ˜ Îϛ̷ ΔÔ˘ °πøƒ°√À §∞∫√¶√À§√À Αν πιστέψουμε την κυβέρνηση, βαδίζουμε κανονικά προς την έξοδο από την κρίση. Λίγο αργά, αλλά πάμε καλά, και όλοι μάς δίνουν συγχαρητήρια. Ετσι ώς το τέλος του έτους η ανάπτυξη θα έχει θετικό πρόσημο. Και από του χρόνου οι αγορές θα αρχίσουν να μας δανείζουν με λογικά επιτόκια. Και τότε: κρίσης τέλος! Αν πιστέψουμε όλους τους άλλους, πάμε κατά διαόλου. Οι γνωστοί οίκοι μάς υποβαθμίζουν αβέρτα, τα διεθνή μεγαλομίντια μάς λένε ότι

Δεν ξέρω γιατί τόσος ντόρος και αντιδράσεις, πάνω στην πρόταση του Δήμου Βόλου για την αξιοποίηση της έκτασης της παλιάς περιφερειακής αγοράς που ρημάζει και τη δημιουργία Δημοτικού Αγροκτήματος. Με δυο λόγια, ενός χώρου όπου θα συνυπάρχουν ένας βοτανικός κήπος για εκπαιδευτικούς λόγους, ένα αστικό αγρόκτημα με διαχειριστές ανέργους, μετανάστες και νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία, η λειτουργία της βιολογικής αγοράς μαζί και των προϊόντων όσων θα εργάζονται στο αστικό αγρόκτημα, δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων για καλύτερες τιμές και άλλες δραστηριότητες. Είναι ίσως η πρώτη - μέχρι στιγμής - ουσιαστική πρόταση της νέας δημοτικής αρχής για την πόλη, πρωτοποριακή ναι, για τα ελληνικά δεδομένα όμως και πάντως εφαρμόσιμη. Ο χώρος ανήκει σε Δήμο Βόλου, Επιμελητήριο και ΕΑΣ Βόλου και η τελευταία, διά του προέδρου της προχθές, έδειξε καταφανώς τη διαφωνία της, αν και τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει μοναδική πρόοδο, σημάδι μιας πιο ανοιχτής αντίληψης για τα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις. Ίσως το γεγονός, ότι τόσο ο Δήμος Βόλου, όσο και η ΕΑΣ Βόλου, διεκδικούν ο καθένας ξεχωριστά την πλήρη κυριότητα του χώρου, ίσως πάλι ότι η ΕΑΣ έχει ήδη διατυπώσει δική της πρόταση παλιότερα για τη διαμόρφωση και λειτουργία μιας αγοράς αγροτικών προϊόντων, που θα έβγαζε από το “παιχνίδι” τους μεσάζοντες, είναι αιτίες των διαφωνιών. Από τις δυο προτάσεις - ας μου επιτραπεί - για την πόλη, κρίνω ως προσφορότερη αυτή του Δήμου Βόλου. “Ανοίγει” περισσότερο στην κοινωνία, δίνοντας διέξοδο, σε δύσκολες περιόδους, σε ανέργους, νέους και μετανάστες, χωρίς να αποκλείει τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες βεβαίως. Δεν ξέρω αν είναι “οραματικού τύπου” πρόταση όπως χαρακτηρίστηκε, αλλά ακόμη κι έτσι, κακό δεν κάνει. Άλλωστε, τα αρκετά τελευταία χρόνια, από αυτό πάσχει η πόλη. Από την έλλειψη οράματος...

“Να τα μαζέψουμε, να μην τα βλέπουν οι ξένοι που κατεβαίνουν από τα κρουαζιερόπλοια”, είναι η πρώτη σκέψη, όταν βλέπεις αυτό το χάλι στο οποίο πέφτουν επάνω με τα μούτρα οι τουρίστες που φτάνουν στην πόλη μας διά θαλάσσης. Δηλαδή εμείς μπορούμε να τα βλέπουμε; Στα σπίτια μας, πατούμε πάνω σε σκουπίδια, σκορπίζουμε τα άπλυτα στο καθιστικό και τρώμε δίπλα από το καλαθάκι της τουαλέτας; Να καθαρίσει ο δρόμος εισόδου των επισκεπτών από τα κρουαζιερόπλοια στην πόλη, αλλά να καθαρίσει για μας, για την πόλη, για την αισθητική μας, για την ανάγκη μας για νοικοκύρεμα. Για μας που ζούμε εδώ και δικαιούμαστε όμορφες εικόνες. Αν γίνει μόνο για τους τουρίστες, είναι βέβαιο ότι αν δεν είναι στην είσοδο, θάναι μέσα στην πόλη τα “άπλυτά” μας απλωμένα και θα τα ξεχωρίσουν άνθρωποι που είναι μαθημένοι αλλιώς. Για μας να το κάνουμε, κι αυτό και άλλα, κι αν το απολαμβάνουν και το αναγνωρίζουν και οι επισκέπτες μας, ακόμη καλύτερα...

ºøΔ√: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

MÂ NÔ˘

∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘, Ì ڢıÌfi Ô˘ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘ÌÂ. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ ‚·Ú˘ÊÔÚو̤ÓÔ ·fi ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È Ú‡·ÓÛË, ηÙÔÈÎÂ›Ù·È È· ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ô˘ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘˜ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜, Ù· Ê·ÁËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ Û˘Ó‡·Ú͢ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì ӷ Ì¿ıÔ˘ÌÂ. ∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÙËÓ „¿¯ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜...

βρισκόμαστε σε χρεοστάσιο, οι τροϊκανοί διαδίδουν ότι χαλαρώσαμε και θα κόψουν το δάνειο. Και θα κρατήσει χρόνια αυτή η κολόνια. Παρένθεση. Βεβαίως όλα αυτά αφορούν τους αριθμούς. Για τους ανθρώπους σε αυτή τη φάση δεν γίνεται συζήτηση. Κλείνει η παρένθεση. Ποια από τις δυο προβλέψεις είναι η σωστή; Απάντηση: όποια και αν είναι, μας βρίσκει σαν τους Αθηναίους του Θουκυδίδη: “Των οικιών ημών εμπιμπραμένων ημείς άδομεν”. Η χώρα βρίσκεται σε λάθος κλίμα. Οι περισσότεροι Έλληνες κοιμούνται ακόμη με λάθος πλευρό. Έχουν την αίσθηση ότι μπόρα είναι, θα περάσει. Σηκώνουν λεφτά από τις

τράπεζες για να... διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο ζωής. Κάποιοι πιστεύουν ότι τα 110 δισ. της τρόικας ήταν επιχορήγηση - κάτι σαν το ΕΣΠΑ. Και άλλοι που θεωρούν, ότι η κρίση δεν θα τους αγγίξει γιατί έχουν τον τρόπο τους - οι άλλοι, ας πρόσεχαν. Έτσι, ενώ η οικονομία κινείται επί ξυρού ακμής, η κοινωνία “είναι αλλού”, και απλώς διαμαρτύρεται κατά ομάδες και κατά περίπτωση. Το κερασάκι σ’ αυτή την τούρτα είναι η επικοινωνιακή γραμμή του κυβερνητικού επιτελείου. Λέξεις όπως “επιτυχία”, “διεθνές κύρος”, “εμπιστοσύνη” χρησιμοποιούνται με στόμφο για εσωτερική κατανάλωση. Όμως, όταν χειρίζεσαι έτσι μια κρίση, το μόνο που

T‡Ô˜ ✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “¶fiÏË ÂÚÂÈ›ˆÓ Ë ∞ı‹Ó·!...”. ✒∂£¡√™: “¡¤Ô ˆÚ¿ÚÈÔ Û 8 ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “3 ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙÔÓ ™fiÚÔ˜”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “μfiÌ‚· ™fiÚÔ˜ ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜”. ✒∂™Δπ∞: “√È Ôϛ٘ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÏ›‰·”. ✒∏ ∞À°∏: “¢È·ÈÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ·’ Î·È ‚’’ ηÙËÁÔÚ›·˜”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “™ÙÚÔ˜-∫·Ó: ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Ë ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜”. ✒¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Ó¤· ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “ÕÁÚȘ ı˘Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi Û fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ì ٷ Ó¤· ̤ÙÚ·”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “∞fiÛ˘ÚÛË” ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ”.

πετυχαίνεις είναι ο εφησυχασμός. Και ο εφησυχασμός, είναι πιο επικίνδυνος από την κρίση. Σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, δεν υπάρχει καν αίσθηση κινδύνου. Το διακύβευμα αυτής της κρίσης είναι το αντίστοιχο ενός πολέμου. Αλλά στους πολέμους, κηρύσσεται πανστρατιά. Πάνε στο μέτωπο οι καλύτεροι. Και επιτάσσεται ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πεδία της μάχης. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, ο βασικός κανόνας στον πόλεμο είναι εκείνος που έλεγε ο στρατηγός Πάτον: “Ο σκοπός δεν είναι να πεθάνεις για την πατρίδα σου, αλλά να κάνεις τους άλλους να πεθάνουν για τη δική τους”. Aπό τα “NEA”

06-4-11  
06-4-11  

h theta ths tetarths

Advertisement