Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898

ΔÂÙ·ÚÙË 5 √ÎÙˆ‚ÚÈÔ˘ 2011 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

ŒÙÔ˜ 114ÔÓ AÓ. ËÏ. 07.24'- ‰. 19.03ã ™ÂÏËÓË 8 ∏ÌÂÚˆÓ AÚÈıÌÔÛ º˘ÏÏÔ˘ 34.537 ÷ÚÈÙÈÓ˘, ∂˘‰ÔÎÈÌÔ˘ & ª·Ì¤Ï¯ı˘, ªÂıÔ‰È·Û 40 ™ÂÏ›‰Â˜

ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 6˘ ‰fiÛ˘

√ƒπ∞∫∏ ηٿÛÙ·ÛË

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: ∞Ó ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ٷ ̤ÙÚ·, ı· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘ÌÂ Ó ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ٷ ̤ÙÚ·, ı· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ì ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: ∞Ó ÂÎÙÈÌËı› fiÙÈ Ë Ï‡ÛË Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘ “‰ÂÓ Â·ÚΛ” ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›, ÙfiÙ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ PSI plus. ∏ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Eurogroup fiÔ˘ ı· ·ÔÊ·ÛÈ˙fiÙ·Ó Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ¤ÎÙ˘ ‰fiÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ·, fiÙÈ Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ Â›Ó·È Ì‹Ó·˜ ‰È·ÚÎÒÓ ȤÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÈ fiÙÈ ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÏËÊıÔ‡Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. fl˜ ÙfiÙÂ, ›Â, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó „ËÊÈÛÙ› Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Î·È ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2012. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Û ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÙfiÙ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜”. ∞fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ̤۷ ›ÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÁÈ· ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰fiÛ˘, ÂÓÒ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· „ËÊÈÛÙ› Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2012.

ªÏ·Î ¿Ô˘Ù ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ªÂÁ¿Ï˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Û‹ÌÂÚ· ■ ÛÂÏ. 10, 15

μÔ˘Ï‹ ÀÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ■ ÛÂÏ. 34 £ÔÏfi ÙÔ›Ô ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ·˘ı·›ÚÂÙ·■ ÛÂÏ. 17 ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¢‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ı› Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋

■ ÛÂÏ. 6, 7

ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ■ ÛÂÏ. 8

π√μ∂: ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜

¶¤ÓÙ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 180 ·ÔχÛÂȘ Û fiϘ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‹ Ì·˙ÈΤ˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ‹ Ì›ˆÛË ··Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ ·Î¤ÙÔ... ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∞∂, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Û ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. ¡ÈÎ. ª¿ÓÂÛ˘. ΔÔ ÛÔ‚·Úfi ·˘Ùfi ı¤Ì· ı· Û˘˙ËÙËı› Û ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ■ ÛÂÏ. 11

∂Í·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË ·-

ڷ̤ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÈÌËÓÈ·›· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π√μ∂), ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ π√μ∂, Ë Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ô‰ËÁËı› Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ˙ÒÓË Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, Ë ÔÔ›·, Â¿Ó Û˘Ì‚Â›, ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ Â›Â‰Ô Â˘ËÌÂÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ■ ÛÂÏ. 32

¶ÚԂϤ„ÂȘ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜

™ÙÔ ∂™¶∞ ¤ÓÙ ¤ÚÁ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

÷ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ Â-

√È Ó¤ÔÈ fiÚÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ

■ ÛÂÏ. 10

*** ΔËÏÂÊÒÓËÌ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ª¤ÚÎÂÏ ÚÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ■ ÛÂÏ. 6

Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·: ¶·Î¤ÙÔ ÛˆÙËÚ›·˜ Ì ÌÂÈÒÛÂȘ...

Àfi ηٿÏË„Ë ‰Ò‰Âη Û¯ÔÏ›· ■ ÛÂÏ. 16

■ ÛÂÏ. 29

√ ƒ¤ÛÏÂÚ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ۯ¤‰ÈÔ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜

÷ÌËÏfiÙÂÚ· Ë ÙÈÌ‹ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ Ú›Ô‰Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi οÌÔ Î·È ÛÙȘ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔÓ Î¿ÌÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÔÈ ÙÈ̤˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 52 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ÚԂϤÔ˘Ó Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ Ù· 60 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi, ¤Ó·ÓÙÈ 65 - 68 ÏÂÙ¿ ¤ÚÛÈ. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ë Û˘ÁÎÔÌȉ‹, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÚ˘Êˆı› ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË. ■ ÛÂÏ. 18

∫·ı›˙ËÛË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ

*** ªÂ ÙÒÛË 6,28%, Ó¤Ô ¯·ÌËÏfi 18ÂÙ›·˜

*** ªÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ Î·È ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ■ ÛÂÏ. 32 ªÂ ÙÚÂȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ

∞‡ÚÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ■ ÛÂÏ. 9 32¯ÚÔÓË ¤ÎÏ‚ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 14 ¡¤Ô˜ ÏÈÌÂӿگ˘ μfiÏÔ˘ Ô ∫. °·ÓˆÙ‹˜ ■ ÛÂÏ. 12


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ ºøΔ∏ ™¶∞¡√À

TETAƒTH 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

A¶√æ∂π™

∞¯ÈÏϤ·˜ ΔÛÈÚÁԇϷ˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜

«ΔÚ¤ÌÂÈ Ë „˘¯‹ Ì·˜, fiÙ·Ó ‰È·Û¯›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi»

ÕÓÔÈÍÂ Ë fiÚÂÍ‹ ÙÔ˘˜... Δ˘ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§π∞™ ¶∂§ø¡∏ ∏ Âʉڛ· Î·È ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó, ηÈÚfi˜ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞˘Ù‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›Ó·È Ë Ó¤· ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ë ÔÔ›· ÙÒÚ· ˙ËÙ¿ “ÁËÓ Î·È ‡‰ˆÚ” Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ ÙÔÓ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÌÈÛıfi Î·È ÙÔ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ ¯¿ÚÈÓ Ù˘... ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. Ÿˆ˜ Ê¿ÓËΠ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ı˘ÂÏÏÒ‰Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÔ˚ηÓÒÓ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ ·›Ì· Ó· Ú¤ÂÈ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∑‹ÙËÛ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· ı¤ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Û ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÒÙ·ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ. √ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹” Î·È ·Ú¤ÂÌ„Â ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· › fiÙÈ “‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ì πÓ‰›·” , ˆÛÙfiÛÔ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ı· ÙË ‚Úԇ̠ۇÓÙÔÌ· ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜... º√ƒ√π, º√ƒ√π Î·È ¿ÏÈ ÊfiÚÔÈ Â›Ó·È Ë... ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2012, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷ٤ıËΠ¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù· ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÂÏ·ÊÚ‡ÓÛˆÓ, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË, fiˆ˜ ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ Û ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘ ·fi ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ √ÏÈ ƒÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜” ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·Ó Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È Â·Ú΋ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ∂¡£√À™π∞™ª∂¡√π Ì ٷ ̤ÙÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ù· „ËÊ›ÛÔ˘Ó. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ “Ì·Û¿˙” Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ì 17 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ·‰È˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› Î·È Ó· Ú›ÍÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ŸÏ· ·˘Ù¿, ‚¤‚·È·, fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Ï‹„Ë ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÙÔ˘˜ ›Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ı· ÂÈÌ›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ‰ÈηȈı› Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ... Δ∏¡ π¢π∞ øƒ∞, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ï‡ÂÈ ·ÎfiÌ· Ì ÙȘ ÁÎÚ›˙˜ ˙ÒÓ˜ Ù˘ Âʉڛ·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ fiÛˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï‹ÚË Û‡ÓÙ·ÍË, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘Êı› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ 30.000 Âʤ‰ÚˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ¿ÓÙˆ˜, ̤ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, Ù· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜, ÔÈ ‰Èψ̿Ù˜ Î·È ÔÈ ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ›, ÂÓÒ ˘fi ÂͤٷÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. ∏ ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ Ì ÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ Ë °™∂∂ Î·È Ë ∞¢∂¢À. ∫·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ·Ú¯‹. À¶∂ƒøƒπ∂™, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Î·È ÚÒÙÔÈ Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Î·È Ë ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. √È ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 17˘ Î·È 18˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë ÔÔ›·, ¿ÓÙˆ˜, ı· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÚˆÙÔÙ˘›·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÔÈ 27 ËÁ¤Ù˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú·, ·ÚfiÙÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ™˘ÓÂÒ˜, ÊÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ... (∞fi “Δ· ¡¤·”)

Ú¤ÌÂÈ Ë „˘¯‹ Ì·˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¿Ì ӷ ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ¤Ó· ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Ì ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ΔÛÈÚÁԇϷ˜, Ô˘ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Ó¤Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÙËÓ Ô‰fi º˘ÙfiÎÔ˘ Â·Ó¤ÊÂÚ Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·.

“Δ

“¶ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜; ∫·Ó›˜; ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ΔÛÈÚÁԇϷ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ÔÈÎÈÛÌfi “¶·ÓfiÚ·Ì·” ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ì ÙËÓ Ô‰fi º˘ÙfiÎÔ˘. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı›. “∏ ηχÙÂÚË Ï‡ÛË ı· ‹Ù·Ó Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ¤Ó·˜ ·ÓÈÛfi‰Ԙ ÎfiÌ‚Ô˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ì ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë οÔÈÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÊÔ‡ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Ë ÏˆÊÔÚÂȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ 2 Î·È ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ º˘ÙfiÎÔ˘, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ›, ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ë °ÂˆÔÓÈ΋. ∞˘Ù‹ Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ψÊÔÚÂȷ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ÛÒÛÂÈ ˙ˆ¤˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜, ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ∂.∂.∂.∫., ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜

ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‹Ì·ÛÙ·Ó ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰È·Ó‡Ô˘Ì ̤¯ÚÈ Î·È 800 ̤ÙÚ· Ì ٷ fi‰È· ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ (¡Ô2)” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ, Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηÚÌ·ÓÈfiÏ·. √È ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÙË Ì›· ̤ڷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰¤Î· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. Δ· Ô¯‹Ì·Ù·, fi¯È ÌfiÓÔ Ù· π.Ã. Î·È Ù· ‰›Î˘ÎÏ·, ·ÏÏ¿ Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ô¯‹Ì·Ù·, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì Ôχ ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÊÔÚÙËÁ¿ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ô˘ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Í·ÊÓÈο, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÔ˘Ó 200 ̤ÙÚ· ÚÈÓ. ΔÚ¤ÌÂÈ Ë „˘¯‹ Ì·˜ fiÙ·Ó ¿Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. “¢È·Ù¿¯ÙËΠÙfiÙ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË. £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯‹˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›Ô. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ‰È·Ú΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ΔÚÔ¯·›·, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ›. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ı· ¤‰ÈÓÂ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·ÌÂÚÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â·Ú΋˜ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌfi˜, ηıÒ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ʈÙÈÛÙÈο ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÎÔÙ¿‰È” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ΔÛÈÚÁԇϷ˜.

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ÓfiÙÈ· ÚԂϤÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜, Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ï›Á˜ ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 4 Î·È ÙÔÈο ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ¿ÓÔ‰Ô Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...25ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 16...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...25ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 14...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 9...26ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 14...26ÔC.

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...26ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 15..26ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

TETAƒTH 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

™Ù›ÁÌ·

∫fiÓÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ

™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∫∂¢∂ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¤ÓÙ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ·fi ¢ڇÙÂÚ˜ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ¤ıÂÛ·Ó Î·È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙ· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∫∂¢∂...

¢È·Ì¿¯Ë ͤÛ·Û ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂȂϤÔÓÙÔ˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ó¤Ô ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô º˘ÙfiÎÔ˘. √ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂ ηÙËÁÔÚ› ÙÔ ¢‹ÌÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÚÔÊ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Î·Ï› ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜. ∫·ÙËÁfiÚËÛ Â›Û˘ ¢‹ÌÔ Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· fiÙÈ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÎÏÔ¤˜ ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ· Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ˘˜ Ì·˙fiÙÔÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. “ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘, Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È fiÚÔ˘˜ Ó· ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·.

∫∞Δ. Δ∞™

£· Á›ÓÔ˘Ì πÓ‰›·; ¶Ò˜ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó 1,6 ‰ÈÛ. fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ Ù· ÌÈÛ¿; Δ· Ù·ÌÂȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â·ÚÎÔ‡Ó ¤ˆ˜ Ù· ̤۷ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ËÁ¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ‚‚·›ˆ˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ Â›Û˘ Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË fiÙÈ Â·ÚÎÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù· Ù·ÌÂȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ı ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ôχو˜ ·ÓÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙˆÓ ȤÛÂˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 27 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ Ï›ÂÈ (ÂÚ›Ô˘ 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ) ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ó· Î·Ï˘Êı› ›Ù Ì ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ›Ù Ì ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ηıËÛ˘¯·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ô˘ ÂÌÂÚÈ›¯Â Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Û 3,9% Î·È ÙÂÏÈο ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ·ÒÏÂȘ 6,28%... ∞.º.

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ª·ıËÙ¤˜ Ù˘ 5˘ Î·È Ù˘ 6˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 37Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. ΔÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘Ófi‰Â˘·Ó Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ η ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘ Î·È Ë ‰·ÛοϷ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÷Ù˙ËÌ›¯Ô˘. √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ÙËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ï˘Û ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· Ù· Ó¤· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫·ÙfiÈÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶.™. Î. ÃÚ‹ÛÙÔ §È¿Ë. £. ∫. μ.

ΔËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ˙‹ÙËÛÂ Ë ÙÚfiÈη. ¢ËÏ·‰‹ fiÛ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜; 500, 600 ¢ÚÒ; °È· ÙËÓ ÙÚfiÈη ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙÒٷ٘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ; ¶Ôχ ÛˆÛÙ¿ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ì πÓ‰›·. 줂·È· ·ÓÂ›ÛËÌ· Ì¿ÏÏÔÓ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ πÓ‰›·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ‹‰Ë Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜.

√È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ªÂ ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ··ÓÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·. ªÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ; °È·Ù›, ·Ó Â›Ó·È Ì ÌÈ· ηٿÏË„Ë Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙfiÙ ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÏÔÈ ·fi ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ...

∫·Ó¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ªÔÓÔ‹ÌÂÚË ‹Ù·Ó ÙÂÏÈο Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ 3Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘. Ãı˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ηÓÔÓÈο. øÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÔÈ· ηٿÏË„Ë ÌÈÏ¿ÌÂ; ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙÔ ˘fi ηٿÏË„Ë ˘ÔÙ›ıÂÙ·È §‡ÎÂÈÔ Î·È ‰ÂÓ ‚ڋηÌ ԇÙ ¤Ó· Ì·ıËÙ‹. ∂›¯·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ∫·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ÂÈÎÚ·Ù› Î·È Û ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ·ÎfiÌË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿. °ÓˆÛÙfi Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ... º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ªÔ˘Î¿Ï·

ªÂ ÙËÓ ·Ú¯·›· ̤ıÔ‰Ô Ù˘ ÂÍ·ÓÙÏ‹Ûˆ˜ ΔÔ Î·Ïfi Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∂‡ÚËη” ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ∞ÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÔÓÔÌ·ÙÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‚·ÎÙËÚ›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·- Î·È ÂÂȉ‹ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜, Ô˘ ÍÂÛÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë fiÔÙÂ Â›Ó·È Ó’ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹, Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜, ‰ÈËÓÂ΋ Î·È ·˘ÙfiÓ, fiˆ˜ ‰ÈËÓÂ΋˜ Â›Ó·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›· Ô˘ “ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜” Î·È “ÂÚÈÛÙ·Ûȷο” ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û’ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜. ΔÔ Î·Îfi fï˜ Ì ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È, ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Î·È fi¯È ÔÈ ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔÈ ‰·ÓÂÈÛı¤ÓÙ˜, Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ “∂‡ÚËη” , ·ÏÏ¿ Ì‹Î·Ó ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi, Û·Ó Î·ÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÙËÓ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÙÔ˘ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÈÔ˘ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡. ∞’ fiÏË ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë ÏÔÈfiÓ ‰È¿ÏÂÍ·Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ÚËÌ·ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô Ù˘ ÂÍ·ÓÙÏ‹Ûˆ˜ Ô˘ ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛÂ Ô ·Ú¯·›Ô˜ ÛÔÊfi˜ ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ë Ï‹Ú˘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜. ∂ÓÓÔÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÌfiÓÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ, ÎÈ ·˘Ùfi ÎÚ¿ÙËÛ·Ó, fi¯È Î·È ÙÔ Ó‡̷. ¶ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ·Ó ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙË “̤ıÔ‰Ô Ù˘ ÂÍ·ÓÙÏ‹Ûˆ˜” ÛÙȘ ‚Ϥ„ÂȘ ÙÔ˘˜ ηÈ, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË fiÛˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·Ó·›ÙÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û·Ó ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, ‚¿ÏıËÎ·Ó Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·Ù¿ ÎfiÚÔÓ. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

ºÙÒ¯ÂÈ· ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÌfiÏȘ ÙȘ 200.000 ¢ÚÒ, ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ºÙÒ¯ÂÈ· ηٷڷ̤ÓË ¯Ù˘¿ Î·È Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ·... ∫∞Δ. Δ∞™

∞Ì‹¯·Ó· ª¿ÏÏÔÓ ·Ì‹¯·Ó· ·ÓÙȉڿ Ë ¡.¢. ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·ÚıÚÔÁÚ·Ê› οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ù·¯ı› ˘¤Ú Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜, ·ÏÏ¿ Ì ÌÈ· ¿ÏÏ· ÌÔÚÊ‹. øÛÙfiÛÔ Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÔχÛÂȘ; ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. ÕÏψÛÙÂ Ô ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È. º.™.

∫∞Δ. Δ∞™

¶·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ·Ú·ÔÏÈÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ Ù˘ “£” Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ Î·È “ÛÙ·‡ÚˆÛ·Ó” ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡›ÎÔ ªfiÛ¯Ô ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË. ΔÔ ·Ú·ÔÏÈÙÈÎfi ·ÊÔÚÔ‡Û ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ˘fiıÂÛË Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ô˘ ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘, ÂÈÛËÁ‹ıËΠÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÛˆÚ›· ·Ú·ÓÔÌÈÒÓ. ΔÚ›· ̤ÏË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ Î.Î. §. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ¡. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ Î·È °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ÁÈ· ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· Ù˘ ÒÚ·˜ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ó· ÌËÓ „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ·fiÊ·ÛË, Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÁÈ· Ù· Û¯fiÏÈ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ “ηٿÏÏËÏ·” ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ï·‚·Ó ·Ú¿ÓÔÌË ·fiÊ·ÛË... ΔÔ ›‰ÈÔ “ηٿÏÏËÏ·” fï˜ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛÂ Î·È Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔ̘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË “Ù·Ì·ÎȤڷ” Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÓÔÈ·˙ ‹Ù·Ó ÙÔ Û¯fiÏÈÔ Î·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ. ∞·ÈÙÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔÓ Î. ªfiÛ¯Ô Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÁÈ· ¤Ó· ·Ú·ÔÏÈÙÈÎfi Ô˘ ÔÈ ÙÚÂȘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ¯˘‰·›Ô Î·È ·Ó‹ıÈÎÔ ÂÂȉ‹ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ÙÔ˘˜ ¤ıÈÁÂ. √ Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Û ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ı¤ÙÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Î. ªfiÛ¯Ô˘ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ΔÂÏÈο ÌÂÁ¿ÏË ··›ÙËÛË ¤¯Ô˘Ó fiÛÔÈ ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È Ì ٷ ÎÔÈÓ¿. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ÓÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÈÛ¯‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ó· ÂÁηÏÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È fiÙ·Ó Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. √ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜ Û fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô.

Õ‰ÂÈ·ÛÌ· ∏ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰È¯¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜, fiÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ı· ÂÍÂÙ·˙fiÙ·Ó ÙÔ ı¤Ì·, ÔÈ Î.Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È Ã·˘ÙÔ‡Ú·˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ˘fiÏË„‹ ÙÔ˘˜... ∞ÈÛı¿ÓıËÎ·Ó fiÙÈ ·Ú·ÔÏÈÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘˜ ¤ıÈÁ·Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ‰Ô˘Ó ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜ ‰¤¯ÙËΠÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ËÚˆÈΤ˜ Î·È ¤ÓıÈ̘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÁÈ· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ‹Ù·Ó Ó· ÂÎÙÔÓˆı› Ë ¤ÎÚ˘ıÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· Û ÔÏÏ¿ Â›‰· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¢‹ÌÔ˘, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· “‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó” ÔÈ ·Ú·ÓƠ̂˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ “ıÈÁfiÌÂÓÔÈ” ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó fiÙÈ Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ Û¯fiÏÈÔ, ‰ÂÓ ‹Ú·Ó η̛· ı¤ÛË, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Â¤ÌÂÓ·Ó fiÙÈ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ı›ÁÔ˘Ó ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È fi¯È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. √ Î. ªfiÛ¯Ô˜ ·ÊÔ‡ ¿ÎÔ˘Û ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠group therapy Ì ÎÔÈÓfi ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ “¿‰ÂÈ·Û” ηÓÔÓÈο. “ΔÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ͯˆÚÈÛÙ¿, ·fi ÙÔ Ò˜ Ú¿ÙÙÂÈ, ·fi ÙÔ Ò˜ ÙÔÔıÂÙ›ٷÈ. £· ÂÚ›ÌÂÓ· ¢·ÈÛıËÛ›· ·fi ÂÛ¿˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ...” ÙÔ˘˜ ›Â, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È 100% ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚·Ó ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ. ∏ ÌfiÓË Ô˘ ›Ûˆ˜ ηٿϷ‚ ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ‹Ù·Ó Ë Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ª·Ú›· ΔÛ¿ÌË. “ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ì·˜ ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ì·˜ ‰È·Û¿ÛÔ˘Ó” , ·ÔÊ¿ÓıËÎÂ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂȈÛ fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ù˘... ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

TETAƒTH 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· √ Î. ∞. ¡¿ÛÈÔ˜, ıÂÔÏfiÁÔ˜, ¤ÌÔÚÔ˜ Î·È ÙÔÈÎfi˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ªÔÚ› fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô ÏfiÁÔ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔ˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, Ì ÙËÓ Â›Û΄Ë, ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙË ÌÂÙ¿ÓÔÈ¿ ÙÔ˘. ∫·Ù·Ú¯‹Ó ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯÓԇ̠fiÙÈ Ô ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜. ∂›Ó·È ·‰ÂÏÊfi˜ Ì·˜ Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔÓ ÂÈÛΤÙÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘, ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È ·Á¿Ë. ™ÙË ı¤ÛË Î¿ÔÈˆÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, ·Ó ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì·˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó οÔÈÔ˜ ·fi ÂÌ¿˜... ™ÙË ÌËÙÚfiÔÏ‹ Ì·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ¤Ó·˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ô “∂™Δ∞Àƒøª∂¡√™” , Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ‰¤Î· ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÓ‹ÓÙ· ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 600 Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜, fiÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘˜. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÂÏÈ¿ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Ô‡Ù Û ÔÈ· ıÚËÛΛ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ô‡Ù ÙÈ ¯ÚÒÌ· ¤¯Ô˘Ó. ΔÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ‚·ÛÈο, fiˆ˜ ͢ÚÈÛÙÈο, ÂÛÒÚÔ˘¯·, ÚÔ‡¯·, ÙËÏÂοÚÙ˜, ÙÚfiÊÈÌ·, Ï›Á· ¯Ú‹Ì·Ù·. °È’ ·˘Ùfi ıˆÚÒ fiÙÈ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ fiÏˆÓ Ì·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ‰È·‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·... ŸÏÔ Î·È Î¿ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Ì·˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· ›Ù ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ Ì·˜. √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜ fï˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ô “∂™Δ∞Àƒøª∂¡√™” ¿ÓÔÈÍ ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÙÚÂȘ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÍÂÓÒÓ˜ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ηٷʇÁÈÔ, ̤¯ÚÈ Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ·. ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ·ÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ·ÛÙ¤ÁÔ˘˜, ηÎÔÔÈË̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ Î.¿. “ÂÓ Ê˘Ï·Î‹ ‹ÌËÓ Î·È ‹ÚıÂÙ ÚÔ˜ ̤” , ›Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ Ì·˜... ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ·ÙÔÌÔÎÂÓÙÚÈÛÌÔ‡, fiÏÔÈ Ì·˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜, ÙÔÓ ÂÁˆÎÂÓÙÚÈÛÌfi Ì·˜, ηÈ

Ó· ÛÙ·ıԇ̠ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Ì·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ì·˜, ›ÙÂ Â›Ó·È Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜, ›Ù ¿ÚÚˆÛÙÔ˜, ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜... ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ó· ÛÙ·ıԇ̠̠·ÚÚËÛ›· ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Ì·˜ Î·È Ó· ΔÔ˘ Ô‡ÌÂ: ¡·È, ∫‡ÚÈÂ, ‹ÛÔ˘Ó Á˘ÌÓfi˜ Î·È Û ¤ÓÙ˘Û·, ¿ÚÚˆÛÙÔ˜, Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Û ÂÈÛΤÊÙËη...” .

¶ÔÈÔ˘˜ Ó· ÈÛÙ¤„ÂȘ; √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ ƒfiÌÂÚÙ ™¿ÏÛÌÂÚÈ Â›Â: “∞Ó ÈÛÙ¤„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÁÈÂÈÓfi, ·Ó ÈÛÙ¤„ÂȘ ÙÔ˘˜ ıÂÔÏfiÁÔ˘˜, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ıÒÔ, Î·È ·Ó ÈÛÙ¤„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜” . ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ϤÌÂ: “∞Ó ÈÛÙ¤„ÂȘ ÙËÓ ∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÙÔ ÛˆÛÙfi, ·Ó ÈÛÙ¤„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜, ηӤӷ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ, ·Ó ÈÛÙ¤„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ηӤӷ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÎÚ·Ù› ÙÔ º¶∞, ·Ó ÈÛÙ¤„ÂȘ ÙÔ˘˜ ·¿‰Â˜, ηӤӷ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÎÏ¿‚Ô˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ·Ó ÈÛÙ¤„ÂȘ ÙÔ˘˜ Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜, Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘!” .

ΔÔ Î¿ÏÈÎÔ ‰¿ÓÂÈÔ ∏ Î. ∂ϤÓË §ˆÚ›ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ Ù· ÏfiÁÈ· “οÏÈÎÔ ‰¿ÓÂÈÔ” ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÛÙ· fiÓÙˆ˜ οÏÈη ‰¿ÓÂÈ·, Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÎÌ·‡ÏÈÛ·Ó Î·È ‰È¤ÊıÂÈÚ·Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ∫·È ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È Û’ ·˘Ù¿, ÁÈ·Ù› Â›Ì·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÓ, fiÙÈ “ԢΠÂ’ ¿ÚÙˆ ÌfiÓˆ ˙‹ÛÂÙ·È ¿ÓıÚˆÔ˜, ·ÏÏ’ Â› ·ÓÙ› Ú‹Ì·ÙÈ ÂÎÔÚ¢Ô̤ӈ ÂÎ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ £ÂÔ‡” . ∏ ·È‰Â›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÎÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ·È‰Â›· ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÔÏÈÁ·Ú΋ Î·È ·˘Ù¿ÚÎË. Èڛ˜ ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÚÔÊ‹ ‰ÂÓ ˙ÂÈ Î·È Î·ı›ÛÙ·Ù·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ÓÂÎÚfi˜. √‡Ù ‚¤‚·È· Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Û ¯Ú‹Ì·Ù·, fiÙ·Ó ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ μ·˘·ÚÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ¤ÏÂÁ “ı· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÔÈˆÓ ·fiÁÔÓÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ, ÙÈ ÌÔÓ¤‰· ¯Ú˘Û‹ ¤Ï·‚·Ó ·˘Ù‹ÓÔÈ ·fi ΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ Î·È ÙÈ Î¿ÏÈÎÔ ‰¿ÓÂÈÔ ‰ÒÛ·Ó Û’ ÂÌ¿˜” ÎÈ fiÙ·Ó ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˘˜, Ô˘ ‹Á·Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ‰‡Ô Ì¿ÙÈ· Î·È Á‡ÚÈÛ·Ó Ì ٤ÛÛÂÚ·, ‹Á·Ó ÌÂ Ê˘ÛÈο Ì¿ÙÈ· ηÈ

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

∞ÚÚ·‚ˆÓÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ∂Ï›˙·ÌÂı ÿÚÏÂ˚ ∏ μÚÂÙ·Ó‹ ËıÔÔÈfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÏÔ ∂Ï›˙·ÌÂı ÿÚÏÂ˚ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ¿ÛÙËΠÙÔÓ ÚÒËÓ ·›ÎÙË ÙÔ˘ ÎÚ›ÎÂÙ, ·˘ÛÙÚ·Ïfi ™¤ÈÓ °Ô˘¤ÈÚÓ, ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ì¤Ûˆ Twitter. ∏ ÿÚÏÂ˚ ··ı·Ó·Ù›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ ¤Ó· ‰·ÎÙ˘Ï›‰È ·ÚÚ·‚ÒÓ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ˘ ÁÎÔÏÊ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙË ™ÎÔÙ›·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô °Ô˘¤ÈÚÓ. ∏ 46¯ÚÔÓË Ã¿ÚÏÂ˚ Î·È Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ °Ô˘¤ÈÚÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ fiÛÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢¯‹ıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ Twitter Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ô °Ô˘¤ÈÚÓ ¤ÁÚ·„ fiÙÈ Ù˘ ¤Î·Ó ÚfiÙ·ÛË Á¿ÌÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó “Ôχ ÚÔÌ·ÓÙÈο” . ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2010 ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi Ù˘ ÿÚÏÂ˚ ·fi ÙÔÓ Â› Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Û‡˙˘Áfi Ù˘, πÓ‰fi ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ∞ÚÔ‡Ó ¡·ÁÈ¿Ú, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‹Ú ‰È·˙‡ÁÈÔ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ∏ ÿÚÏÂ˚ ˘‹ÚÍ ۇÓÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÔ‡ ËıÔÔÈÔ‡ ÃÈÔ‡ °ÎÚ·ÓÙ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÁÈÔ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ú·ÁˆÁfi ™ÙÈ‚ ªÈÓÁÎ. √ °Ô˘¤ÈÚÓ Â›Ó·È ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÚ›· ·È‰È¿.

¢ÈÂıÓ‹˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ... °¤ÙÈ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÂÙ¿ ¯ÒÚ˜ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ‡·Ú͢ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ °¤ÙÈ Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘, ‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ƒÒÛÔÈ ·ÍȈ̷-

Á‡ÚÈÛ·Ó Ì Á˘¿ÏÈÓ·. ¶¤Ú·Û·Ó ÎÔÓÙ¿ ‰È·ÎfiÛÈ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙÂ Î·È Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Ê·›ÓÔÓÙ·È ¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚ·. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î¿ÏÈη ‰¿ÓÂÈ· Î·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù·Ï·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜, Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ‰‡Ô Ì¿ÙÈ· Î·È Á˘Ú›˙Ô˘Ó Ì ٤ÛÛÂÚ·, ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÌÂ Ê˘ÛÈο Ì¿ÙÈ· Î·È Á˘Ú›˙Ô˘Ó Ì ‰È·ıÏ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Ê·ÎÔ‡˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÁÂÓÓ‹ıËΠ̤۷ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÈÛÌÔ‡, ÁÈ·Ù› ÁÂÓÓ‹ıËΠÎÈ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÌÈ· ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÈÛÌfi Î·È ÙȘ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¿·. √ μÔÏÙ·›ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ Ù˘ ·ı½·˜ Î·È ÙÔ˘ ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡ ·ÓÂÊÒÓËÛ “¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ıÂfi˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂʇÚÔ˘Ì ¤Ó·Ó” ÁÈ· ¯¿ÚË ‚¤‚·È· ÙÔ˘ ¯‡‰ËÓ fi¯ÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˆÊÂÏÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ıÚËÛΛ·˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜. ∂‰Ò ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ ÓˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. ŸÏ· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Î·È Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·fiÏ˘ÙË ·Ï‹ıÂÈ·, ‰ËÏ. Ì›· ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈ΋ ·ı½·, Ô˘ Ë ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È “Ë ıÚËÛΛ· Â›Ó·È ÙÔ fiÈÔ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” . ™ÙËÓ ÔÚıÔ‰ÔÍ›· fï˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ԇÙ ¿·, Ô‡Ù ÙȘ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¿·, ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÔ˘Ì ٷ οÏÈη ‰¿ÓÂÈ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, Ù· ‰ÔÏÂÚ¿ ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ‰È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡; ∏ √ÚıÔ‰ÔÍ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Ó·ÏÒÛÈÌÔ, ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÌÈ· Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Î¿ÔÈˆÓ ËıÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ. ∏ √ÚıÔ‰ÔÍ›· Â›Ó·È ‚›ˆÌ·, ÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ¿ÎÙÈÛÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ı¤ˆÛË. √ ÓfiÌÔ˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ı¤ÛË ÛÙËÓ ∞ÁÈÔÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ı¤ÛË ÛÙȘ ·ÔÛÙÂÁӈ̤Ó˜ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ıÂÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ù˘ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∂›Ó·È ÔÈ ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ, ÔÈ ÓÂfiÏÔ˘ÙÔÈ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· οÏÈÎË Ï¿Ì„Ë, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÓÂfiÏÔ˘ÙÔÈ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” .

∫ÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· √ Î. ÃÚ. ™ÂÚÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜ Î·È Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ·˘ÙÔ‡ ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó‡„ˆÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô ∫ÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜ Ì ٷ ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ȉȷÈÙ¤-

ÙÔ‡¯ÔÈ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ™È‚ËÚ›·˜, Δ·ÛÙ·ÁÎfiÏ. ∫Ú˘ÙÔ˙ˆÔÏfiÁÔÈ - ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙË ƒˆÛ›·, ÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙËÓ ∫›Ó· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ fiÏË ∫Â̤ÚÔ‚Ô - ÛÙË ÓfiÙÈ· ™È‚ËÚ›·, 3.200 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ªfiÛ¯·˜ - ·fi ÙȘ 6 Ò˜ ÙȘ 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √È ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ “¯ÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˘” Î·È ı· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Û¿ÓȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ °¤ÙÈ. ∫¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Ì›· οÌÂÚ· η٤ÁÚ·„ ̤۷ Û Û‹Ï·ÈÔ Ô˘ ·¤¯ÂÈ 80 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ Δ·ÛÙ·ÁÎfiÏ Ì›· ÊÈÁÔ‡Ú· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÙÔ °¤ÙÈ. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ∫Â̤ÚÔ‚Ô Âͤ‰ˆÛ·Ó “Û‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ °¤ÙÈ” ηÏÒÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ÂÂȉ‹ ÙÔ °¤ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÚÔÊ‹˜ ηıÒ˜ Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ‰·ÛÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙË ƒˆÛ›·.

“∞ı¿Ó·ÙÔ˜” Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ŒÓ· Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ Ì ٛÙÏÔ “Immortal” (“∞ı¿Ó·ÙÔ˜” ) ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ Î·È ‰È·Û΢¤˜ οÔÈˆÓ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·

Úˆ˜ ‰Â ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙȘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ·ÂÚÁ›Â˜, ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯‹ Ô‡Ù ٤ÏÔ˜ Î·È Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÂÚÁ›· Î·È Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. Δ· ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó Î·È fiÚÈ· ̤¯ÚÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Î·È fiÙ·Ó Ù· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙfiÙ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË Î·È Î·Ù·ÓÙÔ‡Ó ÏËÁ‹ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ·ÓÂÚÁ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÂÏÈο ÙÒ¯Â˘ÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÛ¯‹ÌÔÓ˜ ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤Ú˜ fiÙÈ ¤Ú·ÛÂ Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ Ì ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ‰ÔÏÔÏÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ ¤·ÈÚÓ·Ó Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. ∏ ΔÚfiÈη ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÂʇÚÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤ÚˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÎfiÌÌ·Ù·. ÕÏÏË ÌÈ· Ê¿ÌÚÈη ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤ÚˆÓ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÛÙȘ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ì ‚Ô˘Ï¢ÙÈο Î·È ˘Ô˘ÚÁÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Î·ı‹ÎÔÓÙ· Î·È ¿ÈÓÙ ÌÂÙ¿ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤Ú˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ì ¯ÔÓÙÚ¤˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÚÔÛˆÈÎfi, ‚›Ï˜, ÌÂÙÔ¯¤˜ Ì ٷ ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÔÔ›· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Î·È ÛÙ· ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÊÔ‡ ›̷ÛÙ ˘fi ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· ÙˆÓ ¿ÏËÛÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ Ì·˜ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Ù˘ ∂.∂., ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÙÔÎÔÁÏ‡ÊˆÓ Î·È ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÏfiÁˆ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È Ë Â‰·ÊÈ΋ Ì·˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÁÚ·ÊË Î·ÚÈηÙÔ‡Ú· Ô˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ô‡Ù ·fi ÙËÓ ΔÚfiÈη Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ì·˜. ¶¤Ú·ÛÂ Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ ˘·ÁfiÙ·Ó ÛÙ· ‚·Ú¤· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ¯Ù˘‹ÛÂÈ. ∞˘Ù¿ Ù· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÈ ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤Ú˜ Î·È Ï›ÛÙ· ¿ÏÏ· ÂÍ Ô‡ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰Â ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó È· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙ· ‚·Ú¤·. ∞ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÙÒ¯Â˘-

Epic Records. ΔÔ “Immortal” Â›Ó·È ÙÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù˘ Ó¤·˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ΔÛ›ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ (Cirque du Soleil) Ì ı¤Ì· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ. ∏ “¶·ÁÎfiÛÌÈ· ¶ÂÚÈԉ›· Immortal” οÓÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ΔÔ “Immortal” ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ‰‡Ô ÂΉfiÛÂȘ: ŒÓ· ¿ÏÌÔ˘Ì Ì 15 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÌÈ· ηÛÂÙ›Ó· Ì ‰ÈÏfi CD Î·È 22 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.

Δ›ÙÏÔÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ¡Ù¤ÌÈ Î·È ÕÛÙÔÓ; ŒÓ· ·ÎfiÌ· ˙¢Á¿ÚÈ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘Ó٠ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ‰È¿ÛËÌˆÓ ‰È·˙¢Á̤ӈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÔÏÏÒÓ Ù·ÌÏfiÈÓÙ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ Ì Âȉ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÛfiÔ˘ Ì›˙Ó˜, Ô ÕÛÙÔÓ ∫Ô‡ÙÛÂÚ Î·È Ë ¡Ù¤ÌÈ ªÔ˘Ú ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ‰ÈfiÙÈ Ô Ó·Úfi˜ ËıÔÔÈfi˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ¿ÏÏ˘ Á˘Ó·›Î·˜. ∏ Á˘Ó·›Î· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ì›· 23¯ÚÔÓË, Ë ™¿Ú· §›·Ï, Ë ÔÔ›·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ··ÈÙ› 250.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙfiÌ· Ù˘ ÎÏÂÈÛÙfi. ∏ Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠηٿ ÙËÓ ¤ÎÙË Â¤ÙÂÈÔ ·fi ÙÔÓ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡, fiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ™·Ó ¡ÙȤÁÎÔ ÎÈ ÂΛÓË ¤ÌÂÈÓ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. √‡ÙÂ Ô 33¯ÚÔÓÔ˜ ∫Ô‡ÙÛÂÚ, Ô‡ÙÂ Ë 48¯ÚÔÓË ªÔ˘Ú Û¯ÔÏ›·Û·Ó Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ Ó¤· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Twitter ıˆÚ›ٷÈ, ÁÈ· οÔÈÔ˘˜, ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¡ÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ·‰¤ÛÔÙˆÓ ÛÎ‡ÏˆÓ ÛÙËÓ fiÏË; πˆ¿ÓÓ· ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË

“Ÿ¯È. ∂̤ӷ ÚÔÛˆÈο ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ì ›ڷÍ ·‰¤ÛÔÙÔ ÛÎ˘Ï›. Δ· ·‰¤ÛÔÙ· ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó Û ٛÔÙ·. ŸÌˆ˜ οÔÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÙÚ·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Û·ψӔ .

£Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“줂·È· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó ٷ ˙Ò· ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ· ÛˆÛÙ¿ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

TETAƒTH 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

/5

ΔÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Œ¯ÂÈ ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÛÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ¶∞£∂ Î·È ÂÚÓ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ 304 ¶∂μ. Δ· ÂÍÔÁÎÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ Î·Ì‡Ï˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¤˜ Û ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË ÂÓfi˜-‰‡Ô ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ô˘, ·Ó ÎÈÓÂ›Ù·È Î·Ó›˜ Ì ˘„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÙÂÏÈο ı·... ÂÙ¿ÍÂÈ. ∏ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÈ‚·ÙÒÓ ÙÔ˘˜. º.™.

∫¿ÔÈÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ; ªfiÏȘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ Ӥ˜ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÎÔÚ‡Ó˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Êı·ÚÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ÎÂÓÒÓ. ™Â ‰˘Ô Ë̤Ú˜, ÔÈ Ó¤Â˜ ÎÔÚ‡Ó˜, fiˆ˜ Û ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÎfiËÎ·Ó ¿ÏÈ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο. ∫·ıÒ˜ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ Ë Ó¤· ˙ËÌÈ¿ ·fi ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù· ÎÈ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ‰¤Î· ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÎÔÚ‡Ó˜ ı· Ú¤ÂÈ ‹ Ó· ÙȘ ¯ÚÂÒÛÔ˘Ó Û fiÛÔ˘˜ ÙȘ ÍËÏÒÓÔ˘Ó (fi¯È Ê˘ÛÈο ÛÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ) ‹ Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ÛÙËÓ Ô‰fi, Ó· ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘ÏÈο. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙÔ˘˜ “ηÏÈοÓÙ˙·ÚÔ˘˜” Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ٷ ÚÈfiÓÈ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›.

ŸÏÔÈ Ì·˙› Ù· ...‚¿Ï·Ì ·È ÂÓÒ ÔÈ ÛˆÚÔ› ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·Ó Î·È Í¯›ÏÈ˙·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ÙfiÙ ı˘Ì‹ıËΠοÔÈÔ˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ì·˜ Ó· ÍÂÊÔÚÙˆı› ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ. §Â˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌÈ· ̤ڷ ·ÎfiÌ· Ó· ...ʇÁÔ˘Ó ÔÈ ÏfiÊÔÈ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ô˘ ‚ÚˆÌÔÎfiËÛ·Ó ÙËÓ fiÏË. ∂Λ... Ó· ‚¿ÏÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔ ...¯ÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∞.º.

¢¿ÊÓË §È¿ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË

“¡·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÏÂÈÊı› ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘” .

ªÈ¯¿Ï˘ ∫˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜

ªÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜... ∫·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ¤Ù˘¯Â οÔÈÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÂΛ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Ò˜ ›¯·Ó Êı¿ÛÂÈ Ì ÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·... ª¿ÏÈÛÙ· ÙȘ ÛÙ¿ıÌÂ˘Û·Ó ‰›Ï· ÛÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ... ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ·fi Ô›ÔÓ, fï˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔοÏÂÛ ·ÏÁÂÈÓ‹ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·, Ô˘ ›¯Â ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ì ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ÂÚÈÔ¯‹. ∞fi ÙË ÌÈ· Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙËÓ fiÏË, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ‚Ú¤ıËÎ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË Û ¤Ó·Ó ‰ÈÂıÓ‹ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜; ¢∏ª√.™.

Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“√ ¢‹ÌÔ˜ οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Û·ψÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. Δ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÛÙË ı¤· ÙˆÓ Û·ψӔ .

EÈ̤ÏÂÈ·: £ANA™H™ K. BO°IATZH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ªÔÓÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ ™Â Û˘ÓÔÈ˘ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛÙÂÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ‰ÈÏ‹˜ ηÙ¢ı‡ÓÛˆ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂÈÎfiÓ· ÚÔÛÙÂı› Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ·ÚοÚÔ˘Ó Ù· πà ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜, ÙfiÙ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙÔ ¯¿Ô˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›. §‡ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË, ·fi ÙÔ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÔÓÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ. °.•.

¶ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤Ú‰ÂÌ· Ì ÙȘ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙȘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ì ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ‰fiÛÂȘ ÙÂÏÒÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∏ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÎÏ‹ıËΠӷ ÛÒÛÂÈ ¤Ó·... Á·Ù¿ÎÈ! “∏ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ ÎÏ‹ıËΠ¯ı¤˜ ÙËÏÂʈÓÈο, Á‡Úˆ ÛÙȘ 1.230 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ¤Ó·... Á·Ù¿ÎÈ Ô˘ ›¯Â ·Ó¤‚ÂÈ Û ‰¤Ó‰ÚÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ η٤‚ÂÈ! ΔÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ¤ÁÈÓ ·fi ÊÈÏfi˙ˆË Á˘Ó·›Î· Ô˘ Û¿Ú·˙Â, ηıÒ˜ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ‰È¤ÙÚ¯ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô. ΔÂÏÈο fï˜ ÙÔ Á·Ù¿ÎÈ Î·ÙfiÚıˆÛÂ Î·È Î·Ù¤‚ËΠÌfiÓÔ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛıËΠӷ “ÎÈÓËÙÔÔÈËı›” Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋” . “ºÔ˘ÛΈ̤Ó˜” ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙÈ̤˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· “ΔÈ̤˜ “·Ú·ÊÔ˘ÛΈ̤Ó˜” ÙfiÛÔ Ô˘ Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó Î·Ù¿ÏËÍË Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ·‚È‚¿Ûˆ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ· ›‰È· ÙÈÌ‹Ì·Ù· ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‰È·‚ϤÔ˘Ó ÌÈ· “ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË” ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËı› ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ ̤ۈ Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜” . ¢‡Ô ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ÛÙȘ ÂηÙfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈο “√È ŒÏÏËÓ˜ η٤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈÎÔ‡ ¯·ÈÔ‡. ªfiÓÔ ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ ÛÙȘ ÂηÙfi ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 1980. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ΔÔ˘ÚοϘ (4%) Î·È ÔÈ πÙ·Ï›‰Â˜ (5%). ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ η٤¯Ô˘Ó Ë

Ô¯¤Ù¢Û˘. √È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ, Ë ÔÔ›· ...ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËΠÚfiÛÊ·Ù·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ‰fiÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÓÂÚÔ‡ - ÔÈ ˘fi¯ÚÂÔÈ ‹Ù·Ó ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ Ì ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ËÌÂÚÔÌËÓÈÒÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ‰fiÛÂˆÓ - Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÓÂÚÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ‰fiÛÂȘ Û‡Ó‰ÂÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi Â›ÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Î·È ÂȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÓÂÚÔ‡” , ··ÓÙ¿ Ë ¢∂À∞ªμ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù·. °È· οÔÈ· ·Î›ÓËÙ· Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ (¿ÚÎÈÓ ·Ô‡ÏËÙ· Î.Ï.), ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÓÂÚÔ‡, ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ÂȉÔÔ›ËÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ˘ ·ÚÔ¯‹˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È fiÙ·Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ‰ÂÓ Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Î›ÓËÙ· Î·È ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘‰ÚÔ‰ÔÙËı›.

∫∞Δ. Δ∞™

5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1981

√ÏÏ·Ó‰›·, ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, Ë ¢˘ÙÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë °·ÏÏ›·” . ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ó·ÚÚ˘ı̛ۈ˜ ∫ÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÃÚÂÒÓ “™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ˝, ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ fiÚÈÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ‰¿ÓÂÈ· Û ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” .

ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘ ηٿ 117.610 ÛÙÂÚϛӘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ¤ÍÙÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ fiÙ·Ó Â›Û·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜. ΔÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ·fi ÙÔ ‰Ô˘Î¿ÙÔ Ù˘ ∫ÔÚÓÔ˘¿Ï˘, Ô˘ ÙÔ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ÌfiÏȘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ 21 ¯ÚfiÓÈ·, ÌÈ· Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ‰Ô‡Î· Ù˘ ∫ÔÚÓÔ˘¿Ï˘” .

∞‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ, ÏÈÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ “√ Ú›ÁÎÈ·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙Ô˘Ó Ì ٷ ›‰È· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Íԉ‡ÂÈ Ô ¤Ó·˜, ηıÒ˜ ·‡ÍËÛ ÙÔ

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1582... ª›· Ë̤ڷ Ô˘ Ô˘‰¤ÔÙ ˘‹ÚÍÂ! ∏ 4Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1582 ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÙÔ˘ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘. ∏ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Î·È 1Ë ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚÈ·ÓÔ‡ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ Â›Ó·È Ë 15Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √È Ë̤Ú˜ ·fi ÙȘ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ “‰Â ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÙ¤” , ηıÒ˜ ··Ï›ÊÔÓÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ Ó¤Ô °ÚËÁÔÚÈ·Ófi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. 1864... ∏ fiÏË ∫·ÏÎÔ‡Ù· Ù˘ πÓ‰›·˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ·fi ΢ÎÏÒÓ·. ¶Âı·›ÓÔ˘Ó 60.000 ¿ÓıÚˆÔÈ. 1912 (. ËÌ.)... ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ™˘ÌÌ¿¯ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘, Ô˘ ›¯Â ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ fi-

ÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ¶‡Ï˘ ·fi ÙȘ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. 1930... √ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ∞’ μ·ÏηÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ™Ù›‚Ô˘ ÛÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ™Ù¿‰ÈÔ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÙÔ‡ÚÎÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. √ ÂÈÎÔÓÙÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, Á›ÓÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ ¤ÏÏËÓ·˜ ‚·ÏηÓÈÔӛ΢. 2000... §·˚΋ ÂͤÁÂÚÛË ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜, ™ÏfiÌÔÓÙ·Ó ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·¿ÙË ÛÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. 2009... √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

∞΢ÚÒÓÂÙ·È Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ˘Ô˘ÚÁÈ΋ Û‡ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ E˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

Eurogroup: ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ë 6Ë ‰fiÛË - °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·È ƒÂÓ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Úfi‚ÏËÌ· ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ - “√‡Ù ÂÙ¤ıË, Ô‡Ù ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂı› ˙‹ÙËÌ· ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ E˘Úˆ˙ÒÓË ‹ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘” μƒÀ•∂§§∂™, 4.

™ “∏ ∂∫Δ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ EFSF” μƒÀ•∂§§∂™, 4.

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· (∂∫Δ) ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (∂ΔÙ) ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Û ‰¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ ·˘Ùfi, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ÛÙÔ Â˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÁÈ·Ù› -fiˆ˜ ›Â- ·˘Ùfi ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ۇÁ¯˘ÛË Â˘ı˘ÓÒÓ. ΔfiÓÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÚ›ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Î·È fiÙÈ Ë ∂∫Δ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘. ∞Ó¤ÊÂÚ ‰Â fiÙÈ Ù· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ EFSF Â›Ó·È Ù· ÌfiÓ· fiÏ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∞ÎfiÌË Ù¿¯ıËΠÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ˘¤Ú Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ì ¤Ó· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¤Ó· ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙÔÓ EFSF Ô Î. ΔÚÈÛ¤ ›Â: “¢ÂÓ Â›Ì·È ˘¤Ú Ù˘ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ’‰È¿ÛˆÛ˘’ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ. À¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ı¤Ì· ÔÚÈṲ̂ÓË Û‡Á¯˘ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜”. ∞Ó Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ o EFSF Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 440 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ›, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û ÂͤÏÈÍË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ó· ‰·Ó›˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·Èfi ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË, Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È Ìfi¯Ï¢ÛË. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ EFSF ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi Â¿Ó ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË “‰È¿ÛˆÛ˘” Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ‹ Ù˘ πÛ·Ó›·˜. ◊‰Ë ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂∫Δ ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ¤Ú˘ÛÈ -Ì¿ÏÈÛÙ· Ô °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ™Ù¿ÚÎ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi- ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· ·ÒÏÂÈ· ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ Â˘ÚˆÙÚ¿Â˙·˜. ∏ ∂∫Δ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÌÂÈÍË Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÙËÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÏËıˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ȤÛˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ô Î. ΔÚÈÛ¤ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ ‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ı· Â›Ó·È ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜, ÂÓÒ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 2%. √ ΔÚÈÛ¤ ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙÔ ıÒÎÔ ¤ÂÈÙ· ·fi ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ 31Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙ ı· ÙÔÓ ‰È·‰Â¯ı› Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ.

Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ˘ÓΤÚ, Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfi˚η˜ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ¤ÎÙ˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ΔfiÛÔ Ô ∑∫ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, fiÛÔ Î·È Ô ∂›ÙÚÔÔ˜ √ÏÈ ƒÂÓ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó ˆ˜ Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ·Ú¿ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ô‡Ù ÂÙ¤ıË, Ô‡Ù ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂı› ˙‹ÙËÌ· ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ‹ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› Èı‡ÓÔÓÙ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ˆ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÂÈχıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈ˙ËÙÔ‡ÛÂ Ë ºÈÓÏ·Ó‰›· ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ˘‹ÚÍ ÌÈ· Ú‡ıÌÈÛË ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ºÈÓÏ·Ó‰›· ı· Ï¿‚ÂÈ ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ·, ÏËÓ fï˜ ı· ‰·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘ԉ¤ÛÙÂÚÔÈ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ‰·Ó›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ‰Â Ô ∑∫ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÂÓÒ fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰·Ó›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›·, Ô˘‰ÂÌ›· ¤‰ÂÈÍ ӷ ¤ÏÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ È‰¤· ·˘Ù‹. √ ∑∫ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÂÌÊ·Ó›-

ÛıËΠÂ›Û˘ ۯ‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ë ™ÏÔ‚·Î›·, Ë ÔÔ›· Â›Û˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ‰˘ÛÙÔΛ·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Î·È ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ ∑∫ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·È √ÏÈ ƒÂÓ Î·Ù¤ÛÙËÛ·Ó Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ 2011 ÛÙÔ ·Ô‰ÂÎÙfi ÁÈ· ÙȘ μڢͤÏϘ 8,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ıÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÔ 2012, ÔfiÙÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÈÙ‡¯ÂÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·-

ÛÌ·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ 2013 Î·È ÙÔ 2014 ÔÈ ‰‡Ô ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› Èı‡ÓÔÓÙ˜ ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ·. ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÛËÌ›ˆÓ·Ó ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ù· fiÔÈ· ̤ÙÚ· ··ÈÙËıÔ‡Ó ı· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ̤ÙÚ· ÙÔ˘ 2011 Î·È 2012. √È ∑∫ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·È √ÏÈ ƒÂÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Â›Û˘ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÚˆÁ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂ-

ÓÔ PSI) ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ. ™ÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ›Ûˆ˜ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ (ÙÚ¿Â˙˜, Ù·Ì›· Î.¿.) ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ “ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜” Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó, ‰ËÏ·‰‹ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 21%. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∑∫ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ “Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ” ·fi ÙËÓ 21Ë πÔ˘Ï›Ô˘, fiÔÙ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 21%. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (EFSF) ÔÈ ∑∫ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·È √ ƒÂÓ Ù¿¯ıËÎ·Ó Û·ÊÒ˜ ˘¤Ú Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ ÙÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô √ÏÈ ƒÂÓ ÙfiÓÈÛ ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ Ô EFSF Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ∂˘ÚÒË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÚ›ÛÂȘ: Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÓ Î·È Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È ·fi ÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È Â›Ó·È fiÙÈ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ™·ÚÎÔ˙› - ª¤ÚÎÂÏ. ∞Ó Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÙfiÙ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÌÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

ΔÚÈÛ¤: ∏ ∂˘ÚÒË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘

 Ӥ· ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ Ù˘ ¤ÎÙ˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· η٤ÏËÍ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ùo ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û Â› ÂÙ¿ ÒÚ˜ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ٷ “Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ̤ÙÚ·” Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ η٤ÏËÍ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ Ì ·˘Ù¿ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfi˚η˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÎÔÓËı› Ò˜ ÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔÔ‡ÙÔ˘ ‰Ôı¤ÓÙÔ˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Ë ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı›۷, ÁÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ¤ÎÙ·ÎÙË ˘Ô˘ÚÁÈ΋ Û‡ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘.

∂ÓÒ Û¯¤‰ÈÔ “ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÙÒ¯Â˘Û˘” ÎÔÌ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ

ΔËÏÂÊÒÓËÌ·-Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ª¤ÚÎÂÏ Û ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞£∏¡∞, 4.

Δ∏§∂ºø¡π∫∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·

›¯Â ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙËÓ ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ Ì ÙÔÓ Á¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ™·ÚÎÔ˙› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. ∏ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ¤ÁÈÓ Ì ÊfiÓÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, “ÎÔÌ›˙ÂÈ” Û¯¤‰ÈÔ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Financial Times, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó “Û˘ÓÔÌÈÏ›·” ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛΤÙÂÙ·È Ó· ·Ú·ÈÙËı› Î·È ‰È·„‡ÛÙËΠ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ “ÛÎÔ˘›‰È·”. ΔÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ Frankfurter Allgemeine Zeitung, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·ÓÙÈηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ, ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ “·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘ ¤Ó· “Û¯¤‰ÈÔ

ª¿ÚÛ·Ï” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ “ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ ‰È·‰Èηۛ· ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘, Ì ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎÒÓ Ù˘ ‰ÈηȈ̿وÓ. ΔË ‰È·‰Èηۛ· ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÛÒÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ˘fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·È ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ¯ÚÂÔÎÔ› Î·È ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÒÓ Ù˘. ¶ÚÔÔÙÈο ·˘Ùfi

ÙÔ ÛÒÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍÂÏȯı› Û ¤Ó· ›‰Ô˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ó· ‰È·‰Â¯ı› ÙÔÓ ÌfiÓÈÌÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ESM. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ESM ı· ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì Úfi‚ÏËÌ· ¯Ú¤Ô˘˜, ÌfiÓÔÓ Â¿Ó Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÔÈ ÈÛو٤˜ ÙÔ˘˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÈÛو٤˜ Î·È ÔÊÂÈϤÙ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ·, ÙfiÙÂ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, ı· Ú¤ÂÈ ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Û ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ.

¢ËÏ·‰‹ ÔÈ ÌÂÓ ÔÊÂÈϤÙ˜ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ (ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜), ÔÈ ‰Â ÈÛو٤˜ ˘„ËϤ˜ ·ÒÏÂȘ. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ “Ì›ÓÈ Û¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï” Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ Î. ƒ¤ÛÏÂÚ ‰ÂÓ ÙÚ¤ÊÂÈ ‚‚·›ˆ˜ ·˘Ù·¿Ù˜, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ DW, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÚÒËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì·: ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ˘Ô˘ÚÁ›·, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌÈ-

ÛÙ› Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - ª¤ÚÎÂÏ, ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ·Ó fiÙÈ Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È Ë Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÙÚ¿ÊËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË Î·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™˘˙ËÙ‹ıËηÓ, Â›Û˘, ηٿ ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ Eurogroup, ηıÒ˜ Î·È Ë ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ı¤ÏËÛ ӷ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Ô˘ Ë ›‰È· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ì ÙÔÓ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¯ÒÚ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

«∞Ó ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ٷ ̤ÙÚ·, ı· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ì» ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·Ó ÂÎÙÈÌËı› ˆ˜ Ë Ï‡ÛË Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘ “‰ÂÓ Â·ÚΛ” ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ PSI plus ∞£∏¡∞, 4.

·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Eurogroup fiÔ˘ ı· ·ÔÊ·ÛÈ˙fiÙ·Ó Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ¤ÎÙ˘ ‰fiÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· fiÙÈ Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ Â›Ó·È Ì‹Ó·˜ ‰È·ÚÎÒÓ ȤÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÈ fiÙÈ ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÏËÊıÔ‡Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ÎÈ fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ò˜ ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó „ËÊÈÛÙ› Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Î·È ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2012.

√ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Û ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÙfiÙ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜” . ∞˘Ùfi Ì·ÚÙ˘Ú¿ Î·È Ë ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ fiÔ˘ ¤ıÂÛ Ì ˆÌfi ÙÚfiÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Î·ÙÒÙ·ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ. ∞fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ̤۷ ›ÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰fiÛ˘, ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· „ËÊÈÛÙ› Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2012. ™ÙÔ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ· ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› ·fi Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÙÔ˘ EFSF ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ.

™ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ PSI plus

√È ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ï¤ÁÔÓÙ·˜: 1. √È ÙÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÂÁÁ˘Ë̤Ó˜. 2. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Â˘ÚÒ.

∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Â·ÚÎÔ‡Ó Ù· Ù·ÌÂȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜), ηٿ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 6˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ·ÏÏ¿ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿-

‰· Î·È Ó· ÂÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Û ̛· Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ χÛË. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È ÙÔ 2012, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÏËı‡ÂÈ Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ·, ·ÚΛ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Eurogroup Ù˘ 13˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ › fiÙÈ ‹Ù·Ó Ì›· ·ÓÔÈÎÙ‹ Èı·ÓfiÙËÙ· ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙÚÂȘ ÏfiÁÔ˘˜: ñ ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ·Ù› Â›ÎÂÈÙ·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 17-18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ñ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô Á‡ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ EFSF ·fi Ù· ÂıÓÈο ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ñ ÙÚ›ÙÔÓ, ÁÈ·Ù› ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘

ΔÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ȥ˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ E˘Úˆ˙ÒÓË Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Ì›· Ó¤· ÙÚ·Â˙È΋ ÎÚ›ÛË

™fiÈÌÏÂ: ¶ÚÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȈÙÒÓ ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË ∂ÏÏ¿‰·˜ μ∂ƒ√§π¡√, 4.

√ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ-

ÎÒÓ Wolfgang Schaeuble ÂȂ‚·›ˆÛ ۇÌʈӷ Ì ÙÔ Reuters ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) fiÙÈ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ Eurogroup ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Â¿Ó ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓÂ Ë Û˘Ìʈӛ· (Ù˘ 21˘) πÔ˘Ï›Ô˘, ›Â Ô Schaeuble Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ùo˘ Eurogroup. “ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ϤÔÓ, Î·È Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙԇ̔ ›Â. √È ˘Ô˘ÚÁÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˙˘Á›ÛÔ˘Ó Ù· ˘¤Ú Î·È Ù· ηٿ Ì›·˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ¯Ú¤Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ȥ˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Ì›· Ó¤· ÙÚ·Â˙È΋ ÎÚ›ÛË. ΔÔ ∂urogroup Û˘˙‹ÙËÛ ÂÓÙ·ÙÈο ÙÔ ı¤Ì· ÌÂÙ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Schaeuble, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û˘ÌʈӋıËΠfiÏÔÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û‡ÓÔ‰Ô ·Ó·ÊÔ-

Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó. ∏ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ (PSI), ÂÂȉ‹ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ χÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) Î·È Ë ∞˘ÛÙÚȷ΋ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª·Ú›· º¤ÎÙÂÚ. ¢ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚË Ì¤¯ÚÈ

ÛÙÈÁÌ‹˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹, ‰ËÏ·‰‹ Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔ ¿ÚÙÈÔ Ì Ӥ· 30ÂÙ‹ ¯ÚÂfiÁÚ·Ê·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ı· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Ì 30ÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ· ÌˉÂÓÈÎÔ‡ ÙÔÎÔÌÂÚȉ›Ô˘ (zero coupon), ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞∞∞. ΔÔ ÎÔ˘fiÓÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ 4% ηٿ Ù· ÚÒÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ 4,5% Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ÛÙÔ 5% ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ (IIF). H ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ IFF ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· Â¤ÏÂÁ·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ Î·È ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ fï˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË, ›Â Ë Fekter. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ (ISDA) Ô˘ ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙ› Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ PSI, ‰ÂÓ “˘ÚÔ‰ÔÙ›” ÏËڈ̋ ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (CDS), ηıÒ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋.

∞£∏¡∞, 4.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔӉȷ-

΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (Fed) ªÂÓ ªÂÚÓ¿ÓÎÈ, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÁÈ· ÙȘ Èı·Ó¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ›¯Â ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ∏¶∞, ÌÔÏÔÓfiÙÈ, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Â›Ó·È “ÂÏ¿¯ÈÛÙË” “∏ ¿ÌÂÛË ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË” ›Â Ô ªÂÚÓ¿ÓÎÈ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ÌÈÎÙ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘. “ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ·˜ ÌË Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ (Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜) Ô˘ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ·ÓÈÎfi, ¯ÚÂÔÎÔ›· ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ ‹ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ·˘Ùfi ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ı· ›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ¿ Ì·˜” ›Â. “°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÎÂÊ·Ï·ÈÒ‰Ô˘˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú¿ÍÂÈ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÚfiÛıÂÛÂ.

∏ G20 “Û˘˙ËÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ √ΔΔ∞μ∞, 4.

ΔÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. £· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ PSI ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∞Ó fï˜ ÂÎÙÈÌËı› fiÙÈ Ë Ï‡ÛË Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘ “‰ÂÓ Â·ÚΛ” ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙfiÙ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ plan B ‹ fiˆ˜ Έ‰ÈÎÔÔÈË̤ӷ ÂÎʤÚÂÙ·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “PSI plus” ¢ËÏ·‰‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Û ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 21% Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎËÚ˘¯ı› Û “¯ÚÂÔÎÔ›·” ·fi ÙÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ûηϛ Ù˘ ηٿٷ͢.

™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÂÌ›˜ ı· ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ fiÙÈ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Î·È ·˘ÙÔ› ı· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ.

ÙÚfiÈη˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ 6Ë ‰fiÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ΔÔ Eurogroup ¤Ï·‚ ÙÚÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÛËÌ›ˆÛÂ. ΔÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ, Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· default (ÙÒ¯Â˘Û˘) ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›·, › fiÙÈ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ÂΉÒÛÂÈ ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÂÁÁ‡ËÛË ‡„Ô˘˜ 880 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÛËÌ›ˆÛÂ, ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· η٤ÏËÍ ÙÔ Eurogroup, ηıÒ˜ ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚÔÈ Û ۯ¤ÛË Ì fi,ÙÈ Â›¯Â ·Ú¯Èο ·ÎÔ˘ÛÙ›, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈÌÌ· 8,5% ÂʤÙÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È ·fi ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™Â ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ôϛ٘ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È Ë Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ›Â, ·Ó οÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿, ÙÔ ÎÂÓfi, ·Ó ÚÔ·„ÂÈ, ı· Î·Ï˘Êı› ÙÔ 2012. √È ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 2013 Î·È ÙÔ 2014 ı· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2012, Ô ÔÔ›Ô˜ ηْ Ô˘Û›·Ó ı· Â›Ó·È ÙÚÈÂÙ‹˜, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. ’∂¯Ô˘Ì ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· ‰È·ÚıÚˆÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÏËÌ̤ÓË ·fiÊ·ÛË Û·Ó ÎÔÈÓˆÓ›·, ›Â Î·È ˙‹ÙËÛ “Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ” , ηıÒ˜, “Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â›Ó·È Î·Ù¿ Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψӔ.

¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ªÂÚÓ¿ÓÎÈ Î·Ù¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜

∂¿Ó Â›Ó·È Ë ›‰È· Û˘Ìʈӛ· Ì Ùo deal Ô˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ë IIF, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÓÔ‡ÌÂÚ·, Ë ÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ›‰È·. ∫·ıÒ˜ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹, ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÈÛÙˆÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ùo ¢ÈÂıÓ¤˜ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ (IIF) ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔÛËψ̤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓÒ ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÔÈ ÊˆÓ¤˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› Ë Û˘Ìʈӛ·. “™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÚfiÔ‰Ô ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·fi Ù·ÌÂȷ΋˜ ¿Ԅ˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÓfi˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Reuters Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ πIF ºÚ·ÓÎ μÔÁÎÏ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ 20 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (G20) Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ì¤ÙÚ· ¤ÎÙ·ÎÙ˘

·Ó¿Á΢ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó ·fi Èı·Ó‹ ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Δ˙ÈÌ ºÏ¿¯ÂÚÙÈ. ΔÔ Reuters ÂÎÙ›ÌËÛ ¿ÏÈ, fiÙÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÈ·ڈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ EFSF ·fi Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· Î·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË, ı· ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ηٿ ¿Û· Èı·Ófiٷٷ ̤۷ ÛÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ.

∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ 20 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ù˘ G20, Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ì¤ÙÚ· ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó ·fi Èı·Ó‹ ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Δ˙ÈÌ ºÏ¿ÂÚÙÈ. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ¤ÎÎÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. øÛÙfiÛÔ, ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ¡ÔÙÈÔÎÔÚ¿ÙË ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘, fiÙÈ ÔÈ G20 ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. “Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ·”, ‰È·‚‚·›ˆÛÂ.

∫·„¿Ï˘ ¢. £Âfi‰ˆÚÔ˜ √ÚıÔ‰ÔÓÙÈÎfi˜ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Î·È ÂȉÈ΢ı›˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Manchester (∞ÁÁÏ›·˜) ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 91 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ΔËÏ. 24210-31053, 6988-884083


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ȤÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜

£‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚfiÈη ∞£∏¡∞, 4.

£ ∞£∏¡∞, 4.

°π∞ “ηÎÔÛÙË̤ÓÔ ı¤·ÙÚÔ” ̤ۈ

ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ȤÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ∏ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™∂μ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “√ ™∂μ ¤¯ÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ·ԉ›ÍÂÈ, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÙËÓ ÚÔۋψۋ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ∂°™™∂. Œ¯ÂÈ ÚˆÙÔÛٷًÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËı› Ô 13Ô˜ Î·È Ô 14Ô˜ ÌÈÛıfi˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ¤¯ÂÈ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÙËÓ ¿Ô„Ë, fiÙÈ ÙÔ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi. ∏ ¤ÌÌÂÛË Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ¤Ó· ηÎÔÛÙË̤ÓÔ ı¤·ÙÚÔ, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, ÔÈ ˘·›ÙÈÔÈ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘˜ Û ·˘ÙÔ‡˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÍÔÓÙÒÓÔÓÙ·È ·ÚÁ¿ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙÔÓ ‚ˆÌfi Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜”.

™ÙȘ 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ë ™ÏÔ‚·Î›· ÁÈ· ÙÔ EFSF ∞£∏¡∞, 4.

Δ√ ÛÏÔ‚·ÎÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ı· „ËÊ›-

ÛÂÈ ÛÙȘ 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (EFSF), ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ª¤Ï· ªÔ‡ÁηÚ, ËÁ¤Ù˘ ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Ô˘ÁÁÚÈ΋˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈÔ‡ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÛΛ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, Î·È Â›Ó·È ‰È¯·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi. °È· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Ù˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ π‚¤Ù· ƒ·ÓÙÈÙÛfi‚·, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÂÈÔ„ËÊ›· 79 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ 150, ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÙȘ 22 „‹ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÙ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ SaS, Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈÙ·ÛÛfiÙ·Ó ÛÙÔ EFSF ‹ ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ Ù˘ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ (Smer-SD), Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ 62 ¤‰Ú˜.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂μ∂∂ ¢. ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ηٷÛÙÚÔÊÈ΋” ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Â¿Ó Ô‰ËÁËıԇ̛̠۠· Ù¤ÙÔÈ· ˙Ô‡ÁÎÏ·, fiÔ˘ ÔÈ ÌÈÛıÔ› ı· ¤ÛÔ˘Ó Ù· 400-500 ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ∫›Ó·, πÓ‰›· ‹ μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙfiÙ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰· ÏÔ˘Î¤ÙˆÓ” . ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È “ÁÈ· ¤Ó· Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂȈÌfi” , ηıÒ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÙÚfiÈη Ô‰ËÁ› “Û ڷÁ‰·›· ‡ÊÂÛË” , ÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ηٿÚÚ¢ÛË ÎÂÚ‰ÒÓ Î·È Ù˙›ÚˆÓ Î·È Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ΔÔ Úˆ› ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¶∞ª∂ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰›ÓÂÈ ÁË Î·È ‡‰ˆÚ ÛÙËÓ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ Î·È ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ” Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ··›ÙËÛË 100% ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. “°È· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÔÈ “ÛˆÙ‹Ú˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂÚ›ÛÛÈÔ ıÚ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶‹Ú·Ó ۯ‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ· Î·È ÙÒÚ· ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯Ù‡ËÌ·” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Δ‡Ô˘ °™∂∂- ∂°™∂∂. ∫·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È: “£· ¤ÚÂ ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÛÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ∂°™™∂ fiÙÈ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο, ÓÔÌÈο Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Î·ÙÒÙ·ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÌÈ-

ÛıÒÓ Î·È ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÙ¤ Î·È Ì ٛÔÙ· Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡ ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ “˙Ô‡ÁÎÏ·” Ë ÔÔ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ∞˜ ÌËÓ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ! ∂¿Ó ÂÈ‚ÏËı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÌfiÓÔ ÙÚ·ÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔϤıÚȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ı· ¤¯ÂÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜”.

∫∫∂ °È· “ÛÙË̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È” ÌÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÚfiÈη˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÙÔ ∫∫∂ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÚÔˆıÔ‡Ó ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤Ó· Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ ηÈ

ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÛıÔ› ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¶∞™√∫ - ¡¢ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÓÔ̇ÛÂÈ ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ‰Âο‰Â˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·, “fiÔ˘ ÌÔÚ›, ÙȘ ¤¯ÂÈ Î·Ù··Ù‹ÛÂÈ” , ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ °™∂∂ - ∞¢∂¢À Â›Ó·È Û˘Ó¤Óԯ˜ ÁÈ· Ù· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο ̤ÙÚ·, ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, “·ÓÙ› Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó Î·È ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ Ù·ÍÈÎfi ·ÁÒÓ·”.

™Àƒπ∑∞ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¶.°. ÙÔ˘ ™À¡ Î·È Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¢. ™ÙÚ·ÙÔ‡ÏË,

Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË “Ì ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙËÓ ÂÓ Û˘Ó¯›· ÓÔÌÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ̤ۈ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‹ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ηٿ 20% ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ̤¯ÚÈ 25 ÂÙÒÓ, Ù˘ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ fiÚÂÍË Ó· ˙ËÙ¿ÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ˘ ÌÈÛıÔ‡” . √ Î. ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ì ÙËÓ ··›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ “‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÌfiÓÔ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÔÎÔÁÏ‡ÊˆÓ ÈÛÙˆÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÊÙËÓÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ∫›Ó·˜ ÛÙȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ̤ۈ Ù˘ ÂÎÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È πÓ‰›· Î·È Ô‡Ù ı· Á›ÓÂÈ” , ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ηÓ›˜ È· ‰ÂÓ ÙÔÓ ÈÛÙ‡ÂÈ, ÁÈ·Ù› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙȘ fiÔȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Û ηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È Û ÔÏÈÙÈο μ·ÙÂÚÏfi” .

¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ∞·Ú¿‰ÂÎÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ··›ÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ·Í›ˆÛË ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔÓ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË ˆ˜ Ë Ù˘¯fiÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ‰È·Ï‡ÂÈ Î¿ı ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÈÛÙfi ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ.

™∂μ: ∫·ÎÔÛÙË̤ÓÔ ı¤·ÙÚÔ Ë Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ

‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÔÈ ȤÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (∂°™™∂), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. “™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÓfiÓ˜ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηӤӷ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ μ‹Ì· 99,5 Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· Û·„ÂÈ ÙËÓ ÔÛÊ˘˚΋ ¯ÒÚ· ÂÓ fi„ÂÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ··›ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔ˚ηÓÒÓ” . •Âηı¿ÚÈÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ë °™∂∂ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯ı› ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ. “ÀËÚÂÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÈÔ ‚›·ÈÔ Î·È ¿ÁÚÈÔ ÙÚfiÔ ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˘ÔÙ›ÌËÛ˘. ™˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔÈ È‰ÂÔÏË„ÈÒÓ Î·È ‰ÔÍ·ÛÈÒÓ” ›Â.

ªÂ e mail Ë ··›ÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË Ù˘ ∂°™™∂... ∞£∏¡∞, 4.

“∏ ··›ÙËÛË (Ù˘ ÙÚfiÈη˜)

·ÈÊÓȉ›·Û ÎÈ ÂÌ¿˜. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ‹Úı ¤Ó· mail ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Ì·˜ ÂÓË̤ڈÓ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÂı› ˆ˜ ÙfiÙ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ, ∞ıËÓ¿ ¢Ú¤ÙÙ·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “μ∏ª∞” “¡· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ” ‹Ù·Ó Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ¢Ú¤ÙÙ·, ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ˆ˜ Ù¤ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ Â-

ıÓÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, Ë Î. ¢Ú¤ÙÙ· ÛËÌ›ˆÛÂ: “ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ì·˙› Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȉfiÙËÛ˘, ÁÈ·Ù› Î·È ·˘Ù¿ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÍÂÂÚÓ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ 1,5-1,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¢ËÏ·‰‹, fiÛÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ π∫∞”

ΔÈ Û˘Ó¤‚Ë ΔËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ˙‹ÙËÛ ۇÌʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÙÚfiÈη ηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ

ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜, °ÈÒÚÁÔ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË. ∏ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ¢ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÙȘ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÙÚfiÈη ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜, fiÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î·È ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 20 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ™Ù· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡ÁÎÏÈÛË, ηıÒ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·˘Í‹-

ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ (ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÏËıÒÚ· ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ) Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ ∂°™™∂, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ, ηıÒ˜ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ı· Û˘˙ËÙËı›, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜,

ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 750 ¢ÚÒ ÌÂÈÎÙ¿. Ÿ¯È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ˙ËÙ› Ë ÙÚfiÈη, ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÿÚ˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi μ∏ª∞. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·‚È¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Ó· ¿Ì Û ·Ú·‚›·ÛË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÙÚfiÈη ʤÚÓÂÈ ÚÔ˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÌË ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜” ÙfiÓÈÛÂ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

T∂Δ∞ƒΔ∏ 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

ªÂ ÙÚÂȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ

∂˘ÓÔ˚ο ÂÂÓ‰˘ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ∂Δ∂∞¡ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

ÀÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ «æ‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘» ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∞‡ÚÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ

∞£∏¡∞, 4.

À

ÔÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Û˘ÓÂ¤Ó‰˘Û˘ ›‰ÈˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ “Δ·Ì›Ԣ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” , Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·Ó·‰fi¯Ô˘˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Û ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¤ÓÙ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÙËÓ Alpha Bank, ÙËÓ Eurobank Î·È ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙË Û˘Ìʈӛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ¤ÓÙÂ Δ·Ì›· ¢·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. Δ· ¤ÓÙÂ Δ·Ì›· ı· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó Â˘ÓÔ˚ο ‰¿ÓÂÈ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 900 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ ¤ÓÙ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ (̤¯ÚÈ 10 ¤ÙË), Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢ÓÔ˚Îfi ÁÈ· ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ¤¯ÂÈ Â‡ÚÔ˜ ·fi 3,67% ¤ˆ˜ 4,53% (ϤÔÓ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¡. 128/75), ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. Δ· Δ·Ì›· ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Ú¿ÛÂȘ: ñ “°ÂÓÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙËÓ Alpha Bank ñ “∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¡¤ˆÓ” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 90 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ñ “∂͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 210 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙËÓ Eurobank EFG ñ “£ÂÌ·ÙÈÎfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ∞Ê·Ï¿ÙˆÛË, ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ¶Ú¿ÛÈÓ˜ ÀÔ‰Ô̤˜, ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ñ “∫·ÈÓÔÙfiÌ· ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ∂ÊԉȷÛÙÈ΋ ∞Ï˘Û›‰·, ΔÚfiÊÈÌ·, ¶ÔÙ¿” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ¶Èı·ÓÔ› ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Â›Ó·È fiϘ ÔÈ Ôχ ÌÈÎÚ¤˜, ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ›Ù ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÓÙ·¯ı› Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ (∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ ¡fiÌÔ˜, ¢Ú¿ÛÂȘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ∂™¶∞ ÎÔÎ), ›Ù ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Û ηӤӷ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ. √È ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ™˘Ìʈӛ· ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ™˘ÓÂ¤Ó‰˘Û˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ̤ۈ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ¢·ÓÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, Ì ٷ ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù· ÚÔ-

ÛÊÂÚfiÌÂÓ· ÚÔ˜ Û˘ÓÂ¤Ó‰˘ÛË ÎÂÊ¿Ï·È¿ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ÙÚ¿Â˙· ı· Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· (Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘) ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ, ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ̤ۈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ∂Δ∂∞¡ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∂Δ¶∞) Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ- √ÏÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ ∂ÌÔ-

ÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Boston Consulting Group Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÚÈÒÓ ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ (Unilever, Friesland - Campina Î·È ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›·) ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÛÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÍ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÏÏ·Ó‰È΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ BCG, μ. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ Î˘Úȷگ› Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ë ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÚÁ¤˜, ‰˘ÛΛÓËÙ˜ Î·È ‰··ÓËÚ¤˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û·ÊÒÓ Î·-

ÓfiÓˆÓ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-2010 Ë ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ¿ÌÂÛˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜: ÌfiÏȘ 1%, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂∂ ‹Ù·Ó 2,7%, ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· ‹Ù·Ó 2% Î·È ÛÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ (ΔÔ˘ÚΛ·, ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È μÔ˘ÏÁ·Ú›·) ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó 8,1%. √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ BCG ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ª·Ï·ÈÛ›·, Ë ¡. ∫ÔÚ¤·, Ë ™ÈÁηÔ‡ÚË Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ·, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÂÌfi‰È· Î·È ÚÔÛ¤ÏÎ˘Û·Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∞Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ·Ó ÁÈÓfiÙ·Ó Ì›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ¶Ú·ÛÔÓ‹ÛÈ Ù˘ ƒfi‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÍÂÓԉԯ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î·È ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚˆÓ, η˙›ÓÔ, Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ, Û· Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ı· Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ 4.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ‰ËÏ·‰‹ 0,1% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∂›Û˘, Ë ÌÂϤÙË ÚÔÙ›ÓÂÈ 20 ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ¤Ó· ÊÈÏÈÎfiÙÂÚÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙË ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚË ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÎÏ. √ Î. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Í¤ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË, fiÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ›ӷÈ: √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜, Ë Ó·˘ÙÈÏ›·, Ë ÁˆÚÁ›· Î·È ÔÈ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÓÒ Ô ڤۂ˘ Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ μ. ƒ¿È ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ Economist Intelligence Unit

∏ ∂ÏÏ¿‰· ¯¿ÓÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ∞£∏¡∞, 4.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ¯¿ÓÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙËÓ ·-

ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÂÓÒ Ù· Û΋ÙÚ· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ ∏¶∞ Î·È ¿ÏϘ ËÁ¤Ùȉ˜ ¯ÒÚ˜. ¢‡Ó·ÌË Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ·ÔÎÙÔ‡Ó Â›Û˘ ÔÈ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ Economist Intelligence Unit. ∏ ÌÂϤÙË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÍ·¯ı› Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ 2007, ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Û 66 ¯ÒÚ˜ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜: ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ¤Ú¢ӷ˜ & ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ™ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η, Ë ∂ÏÏ¿‰· η٤‚ËΠ٤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ 36Ë, ηıÒ˜ ÛËÌ›ˆÛ Ùˆ¯‹ ÚfiÔ‰Ô Û ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜: ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÏË-

ÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÙËÓ ¤Ú¢ӷ & ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. øÛÙfiÛÔ, ‰È·Ù‹ÚËÛ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ı¤ÛË ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ∏¶∞, Ë ºÈÓÏ·Ó‰›·, Ë ™ÈÁηÔ‡ÚË, Ë ™Ô˘Ë‰›· Î·È Ë ∞ÁÁÏ›·. ™ÙË ÌÂϤÙË ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ηٿ ·Ú¿‰ÔÛË Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ÎÏ¿‰Ô ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ËÁÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË Î·ıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯Ù›ÛÂÈ ‹‰Ë ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏ˘ÂÙ›˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÔ-

ÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¿Ú· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó Ù· ÔʤÏË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ú¤Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ıÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ó¤Â˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÚfiÙ˘· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ ÔÈ ËÁ¤Ù˜. ∏ ·ÚÓËÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰‡Ô ÂÙÒÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ›ÛıËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ηٿٷÍË. √ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÂÚÈÎfiÙÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙȘ Â-

ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ë ¤Ú¢ӷ & ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ù¤ÓÙ˜ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ∏/À. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ë ÚfiÛ‚·ÛË Û ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È· ¤¯ÂÈ ÂÓ‰˘Ó·Ìˆı› (˘¿Ú¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË Û ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ), Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Û¯ÂÙÈο ÂÁηٷÏÂÈÊı› ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË“ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ & ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ BSA ƒfiÌÂÚÙ ÃfiÏÈÌ·Ó Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÃfiÏÈÌ·Ó, ÔÈ ‰È·ÌÔÚʈ٤˜ ÓÔÌÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi ÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiÔ˘ Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· fi¯È ÌfiÓÔ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™¢√∂. ∂›Û˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Ë ¯ÒÚ· ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ 16Ë ı¤ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ 20¿‰·˜ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ η-

Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¿ÚÙÈ· ηٷÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌÔÚÊˆÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. ” ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ˆ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ¤Ú¢ӷ & ·Ó¿Ù˘ÍË, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. ∞fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·“‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î. ÃfiÏÈÌ·Ó. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÊÂÙÈÓfi ¢Â›ÎÙË Î·È Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2009 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ª·Ï·ÈÛ›·, Ë ÔÔ›· ·Ó¤‚ËΠ11 ı¤ÛÂȘ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ¤Ú¢ӷ˜ & ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ πÓ‰›· Â›Û˘ ·Ó¤‚ËΠ10 ı¤ÛÂȘ, ηıÒ˜ ¤Î·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ÕÏϘ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ™ÈÁηÔ‡ÚË, ÙÔ ªÂÍÈÎfi, Ë ∞˘ÛÙÚ›·, Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë ¶Ôψӛ·, ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÔʤÏË ¯·Ú¿ÛÛÔÓÙ·˜ Ó¤· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜.

∞£∏¡∞, 4.

Δ∏¡ ¶¤ÌÙË (·‡ÚÈÔ) ¤¯ÂÈ ÚÔ-

ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· ηٷÙÂı› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¶. ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ‹Ì· 99,5, ÂÓÒ ÂÍ‹ÁËÛ ÁÈ·Ù› ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ: “°È· Ó· ›̷ÛÙ ‰›Î·ÈÔÈ Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÁÈ· Ó· ÙȘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ۈÛÙ¿, ͷӷϤˆ fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ÎÏ¿‰ÔÈ (‰ÈηÛÙÈÎÔ›, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Î·È ÛÒÌ·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜) ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ ÛÙÔ ∂ÓÈ·›Ô ªÈÛıÔÏfiÁÈÔ, Û fiÏË ÙË ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÔÚı¿ ÓÔÌ›˙ˆ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ‰ÈfiÙÈ ‰È¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂȉÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ó· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰·” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· Ó¤· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÙfiÓÈÛÂ: “ŸÙÈ Ì·˜ Ù·ÂÈÓÒÓÔ˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù· ›‰È·, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Ù·›ӈÛË Î·È ÌfiÓÔÈ Ì·˜, Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÌÂ Î·È Ú¿ÙÙÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚÒ Î·Ó¤Ó·Ó, ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ οÓÔ˘Ì ‰È¿ÊÔÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ª¿˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ì¿˜ ÙÔ Ï¤Ó ¿ÏÏÔÈ. ∏ Ô˘Û›· Â›Ó·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

T∂Δ∞ƒΔ∏ 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

ª·Ú¿˙ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·fi °™∂∂ - ∞¢∂¢À ηٿ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ (40Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 10057. ŒÁÈÓ Δ∑∞∫-¶√Δ. ¶ÔÛfi 646.000,00 ¢ÚÒ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ 49954 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 65870 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1997 4781 14652 19030 20749 25927 32814 37031 40180 45487 52855 57101 61863 72615 77954 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 64 6514 7833 12309 16064 22021 24034 28090 29762 31691 35248 42443 48361 51413 55659 59975 64687 68104 69736 74728 76182 79887 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 825 1536 2718 3199 3870 5432 5903 7065 8696 10047 10807 11558 13060 13831 15443 17015 17736 18408 19452 20044 20068 21540 22632 23323 24715 25246 26698 27509 28981 30549 30980 31902 32573 33735 34286 34837 35739 36410 37952 39193 40951 41732 43104 43935 44736 46198 46949 47680 48412 49923 50101 50842 52024 53396 54127 54908 56410 57852 58733 59364 61052 62724 63055 63876 65438 65999 66251 66722 67443 68855 70283 72044 73196 73947 75249 75330 75611 77013 78405 79156 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 57 ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 7 Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 10000 ¤ˆ˜ 10999, ·fi 49000 ¤ˆ˜ 49999 Î·È ·fi 65000 ¤ˆ˜ 65999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 11 √∫Δøμƒπ√À 2011.

™Â ·ÂÚÁÈ·Îfi ÎÏÔÈfi Û‹ÌÂÚ· Ë ¯ÒÚ·

∞‚›ˆÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ∞Ó. ¡ÙÂÓÙȉ¿Î˘ ∞£∏¡∞, 4. ∞¶∂μπø™∂ Û ËÏÈΛ· 69 ÂÙÒÓ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ¡ÙÂÓÙȉ¿Î˘. ΔË ıÏ›„Ë ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ∞. ¡ÙÂÓÙȉ¿ÎË ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. √ ∞. ¡ÙÂÓÙȉ¿Î˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 5/5/1942 ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÔ‡‰·Û ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, ÂÍÂϤÁË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞’ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (1974) Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ (1981, 1985, 1989, 1990 Î·È 1993) ÂÓÒ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 18/11/1988 ¤ˆ˜ 17/03/1989 Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 17/03/1989 ¤ˆ˜ 02/07/1989. ◊Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¡ÙÂÓÙȉ¿ÎË, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1946-1953 Î·È ·ÓË„Èfi˜ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¡ÙÂÓÙȉ¿ÎË ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1962-1967 ˘‹ÚÍ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Ó‰ڛˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ 1977, ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ΔÔ 1990, ·Ó¤Ï·‚ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ∂ÚÁ·Û›·˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™ÙȘ 15 ª·˝Ô˘ 1996, ÂÍÂϤÁË Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ (∫√) ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1998, η٤ıÂÛ ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÂÓÒ ÙÔ ¶∞™√∫ ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ºˆÙ›Ô˘. ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1998, ˘‹ÚÍ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÂÈÚ·È¿.

∞£∏¡∞, 4.

·Ú·Ï‡ÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎËÚ‡ÍÂÈ Ë °™∂∂ Î·È Ë ∞¢∂¢À, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ °™∂∂ Î·È Ë ∞¢∂¢À ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 11:00 ÙÔ Úˆ› Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜, ÂÓÒ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· (10:30) ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÙÔ ¶∞ª∂ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË: ΔÔ ÌÂÙÚfi ı· ÎÈÓËı› ηÓÔÓÈο ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. Δ· ψÊÔÚ›· Ù˘ ∂£∂§ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Δ· ÙÚfiÏÂ˚ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› Ì 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √ ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·Ì ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √ √™∂ Î·È Ô ¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi˜ ı· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÏfiÁˆ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜. ™Ô‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Î·È ÛÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ∂ÏÂÁÎÙ¤˜ ∂Ó·¤ÚÈ·˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë ∞¢∂¢À. ªÂ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, ÙÔ ∂∫∞μ, Ù· £ÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈ· ÃÚÔÓ›ˆÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÀÁ›·˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÓÒÛÂˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ (√∂¡°∂) Î·È Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· (¶√∂¢∏¡) ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· Î·È ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. ∏ ¶√∂¢∏¡ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 11:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 15:00 Î·È Ì 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙȘ 5

√ÌÈÏ›· ¶··Ú‹Á· Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜

Î·È 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË “Ì ٷ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÂÓ¿, ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰·¿Ó˜” . ∫ÏÂÈÛÙ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· Δ∂π, ηıÒ˜ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙ· Δ¯ÓÔÏÔÁÈο π‰Ú‡Ì·Ù·. ∑ËÙÔ‡Ó, Â›Û˘, ÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÎÎÂÓÒıËÎ·Ó ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ™ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰Èο Î·È ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ,

Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· “ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜, ÙËÓ ÂȉÈ΋ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙË ‰‹ıÂÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘, ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ º¶∞ 23%” . ™ÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ù· “·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘Íȷο ̤ÙÚ·” Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ªÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· À·ÏÏ‹-

ÏˆÓ §ÈÌ·ÓÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (√ªÀ§∂) Î·È Ë ŒÓˆÛË §ÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ ı· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó, Â›Û˘, Ù· ÌÔ˘Û›· Î·È ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ηıÒ˜ ÔÈ Ê‡Ï·Î˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À. ™ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÔÈ ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ› À¿ÏÏËÏÔÈ ∫¤Ú΢ڷ˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ηÙڷ·Ϸ, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó.

ΔËÓ ÂÔ›ıËÛË, fiÙÈ ÔÈ ·ÔχÛÂȘ, Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· Î·È ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÂÚÁ·ÙÔ˘·ÏÏËÏÈÎfi ΛÓËÌ·, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ·ÓÙÈÛÙ·ı›, ·ÏÏ¿ Î·È ı· ‚¿ÏÂÈ ÏÒÚË ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë °° Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™fiÚÙÈÓÁÎ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÛÙȘ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ë Î. ¶··Ú‹Á· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ “Ó· ÛÙÂÓ¿ÍÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·” , ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ̷˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 200.000 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, ·ˇı˘Ó ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· Û˘ÌÔÚ¢ıÔ‡Ó Ì ÙÔ ∫∫∂ , ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiÙÈ “ÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÊÔ‚ËıÔ‡Ó ϤÔÓ” . ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ Î. ¶··Ú‹Á· ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ™À¡ Î·È ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· ÚÔÛˆÈο.

™Ù·Ì·ÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙËÓ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ·ÚÔ¯‹ Ê·Ú̿ΈÓ

«Ÿ¯È» Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÛÂ Ó¤Ô ˆÚ¿ÚÈÔ-·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 4.

Δ√ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ. ∞ÓÙȉڿ Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Î·È ÙÔ Ó¤Ô ˆÚ¿ÚÈÔ. √È ‚·ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1.∏ ·ÚÔ˘Û›· ηÙfi¯Ô˘ ¿‰ÂÈ·˜ ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡, Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋, fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ê·Ú̷ΛԢ. 2.√È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› οÙÔ¯ÔÈ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·Ú̷ΛԢ, ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ¤ÓÙ·Í˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ - ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ‹ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Î·ıÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ, ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ˆÚ¿ÚÈÔ. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ¤ÓÙ·Í˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi º·Ú̷΢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ¤ˆ˜ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÂοÛÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈΤ˜ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÙÔ˜. 3.√È ÙÔÈÎÔ› º·Ú̷΢ÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙȘ ÔÈΛ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ¤ˆ˜ ÙȘ 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂοÛÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ , ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ¤ÁÎÚÈÛ˘ Î·È ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.

4.ΔfiÛÔ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‰‹ÏˆÛË ¤ÓÙ·Í˘, fiÛÔ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Û ÂÊËÌÂڛ˜ ÛÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ΢ÚÒÛÂȘ, fiˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. 5.™Â ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ›ٷÈ, Ì ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Î·ÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈ΋˜ ¤ÁÎÚÈÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. 6.Δ· Ê·Ú̷Λ· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·ÙfiÈÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ ηٿ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ÂÓ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ. 7.™Ù·‰È·ÎÒ˜ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› º·Ú̷΢ÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÈÏÔÙÈο

·fi ÙÔ º·Ú̷΢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ηÚ٤Ϙ-›Ó·Î˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ¢fiÓÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ Ô˘ ·Ó·ÚÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘˜ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ Î·È ·ÚfiÛÎÔÙ· ÙfiÛÔ Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, fiÛÔ Î·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È Ë ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘Û‹ Ù˘.

∞ÓÙȉڿ Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ‰›ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÓfi˜ Ì‹Ó· ÛÙ·

Δ·Ì›· ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· Ê·Ú̷Λ·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ fiÔÈÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ı· ÈÛÙÒÓÂÙ·È. ∏ ·fiÊ·ÛË ¿ÚıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÔχˆÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ¶Ú·ÎÙÈο ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó Û ʷÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂÏÂÛÙ›, ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Δ·Ì›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ·ÎfiÌ· fiÙÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ÚÈ˙Èο Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÂÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ ÙÔ˘ “·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ” ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÔ ÈÔ ·ÓÔÈÎÙfi Â¿ÁÁÂÏÌ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” . √ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÙÙÈ΋˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ Â›Û˘ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ÙËÓ ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” .


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

™ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 180 ·ÔχÛÂȘ, ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜, “„·Ï›‰È” Û ··Û¯fiÏËÛË Î·È ·Ô‰Ô¯¤˜

Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·: ¶·Î¤ÙÔ ÛˆÙËÚ›·˜ Ì ÌÂÈÒÛÂȘ... ∞‡ÚÈÔ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘

¤ÓÙ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 180 ·ÔχÛÂȘ Û fiϘ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‹ Ì·˙ÈΤ˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ‹ Ì›ˆÛË ··Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ ·Î¤ÙÔ ...ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∞∂ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Û ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô ÔÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. ¡ÈÎ. ª¿ÓÂÛ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÌÂÏ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÛÂ Û˘ÁÎÈÓËÛȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ô 62¯ÚÔÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∞∂ Ô˘ ›¯Â ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ¤ÁηÈÚ· ÁÈ· ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Â›ÛÎÂ„Ë Î·È ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ 350 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Î. £ÂÔ‰. °ÎÏ·‚›Ó˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË “£” ˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÌÈ· ΛÓËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·˜. “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ÂÚÈ̤ӷÌ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Î·Ù¢ı›·Ó ·ÔχÛÂȘ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ê¿ÓËÎÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Û ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘” . ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó ·) ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ‚) ·ÔχÛÂȘ 180 ·ÙfiÌˆÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Û˘ÓÔÏÈο, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· fiÔ˘ Î·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, Á) ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·, ‰) ÂÓı‹ÌÂÚË ··Û¯fiÏËÛË Ì 5ˆÚÔ Î·È Â) ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜.

∏ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¯¿Ï˘‚· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ, ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰‡Ô ·fi ÙȘ ¤ÓÙ Ï‹Úˆ˜ ηıÂÙÔÔÈË̤Ó˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯¿Ï˘‚· ÔÏÈÛÌÔ‡ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ηχÙÔ˘Ó 265.000 Ù.Ì., ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁÂ›Ô Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂ Û˘Ó¯›˜ ÂÂÓ‰‡-

ÛÂȘ Û Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ Ï‹ÚË ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Ë ÂÙ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Û ËÌȤÙÔÈÌÔ ÚÔ˚fiÓ (ÌÈÁȤٷ) ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 700.000 ÙfiÓÔ˘˜. √È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (∂Ï·ÛÌ·ÙÔ˘ÚÁÂ›Ô & ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ¶ÏÂÁÌ¿ÙˆÓ μfiÏÔ˘), Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 145.000 Ù.Ì., ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÏ·ÛÌ·ÙÔ˘ÚÁÂ›Ô ÂÈÌ‹ÎˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏÂÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˜ ·Ôı‹Î˜ ʇ-

Ï·Í˘ ¯·Ï‡‚ˆÓ Î·È ÏÂÁÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ÙÔ 1963 Ë ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜. ªÂ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ó¤Ô˘ ÂÏ·ÛÌ·ÙÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÂÓfi˜ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÏÂÁÌ¿ÙˆÓ, Ë ÂÙ‹ÛÈ· ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Û ÙÂÏÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 600.000 ÙfiÓÔ˘˜.

™Ù¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ∞fi ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ∂ƒ°∞Δ√Ω¶∞§§∏§ø¡ ª∂Δ∞§-

§√À ¡. ª∞°¡∏™π∞™ “ª∏Δ™√™ ¶∞¶∞ƒ∏°∞™” ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ 4ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ΋ڢÍ ÙÔ ∂.∫.μ. Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi 11.Ì. ¤ˆ˜ 3Ì.Ì. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ηÙfiÈÓ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ “ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜” . ªÂ ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ÙÚfiÈη, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ¿ÁÚÈ· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο, ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıˆÚ·Î›˙ÂÙ·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·ÏÒ‚ËÙÔ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∞ÏÏ¿ Ù· ̤ÙÚ· ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÚfiÈη˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó· Ûˆı› Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ¯ÚÂÔÎÔÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∏ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ··›ÙËÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ, ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÂÌfiÚˆÓ, ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. ŒÙÛÈ Î·È ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ë ÈÛÙÔÚ›· ı· ÙÔ˘˜ ηÚÊÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙÔÓ ¿ÛÛ·ÏÔ Ù˘ ·Ù›ÌˆÛ˘. ŸÏÔÈ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 11 .Ì., ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

¶¤ÓÙ ̤۷ Û ÂÙ¿ ÏÂÙ¿ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ

•ÂʇÁÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙȘ ÏËÛÙ›˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞£∏¡∞, 4.

¶∂¡Δ∂ ¤ÓÔϘ ÏËÛÙ›˜ ̤۷

Û ÂÙ¿ ÏÂÙ¿ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, ÂÓÒ ·fi ¯Ù˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ› ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ¿ÏϘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÏËÛÙ›˜ Î·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÎÏÔ‹ Û ηٿÛÙËÌ· Ì ·ÛËÌÈο. ™ÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, ÔÈ ÏËÛÙ›˜ ¤ÁÈÓ·Ó Û ÙÚ›· ÂÚ›ÙÂÚ· Î·È ‰‡Ô ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ‰‡Ô ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜. ™ÙÔ ¤Ó· ÂÚ›ÙÂÚÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¯Ù‡ËÛ·Ó Ì ÙË Ï·‚‹ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ ÙÔÓ ÂÚÈÙÂÚ¿ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ÂÏ·ÊÚ¿. ΔÔ Ì·Ú¿˙ ÙˆÓ ÏËÛÙÂÈÒÓ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 4.46 ·fi ÙËÓ Ô‰fi ™·Ï·Ì›ÓÔ˜ 60, Û ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ Ù˘ ∂Δ∂∫∞, fiÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ¤ÓÔÏÔÈ ¿Ú·Í·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Î·È ‰È¤Ê˘Á·Ó Ì ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ·, Èı·ÓfiÓ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÛÙËÓ Ô‰fi ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ¢∂∏, ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ

ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¿Ú·Í·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi. √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ÌÂÙ·‚› Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÙÔ˘ ·Ú·Û¯¤ıËÎ·Ó ÂÈÙfiÔ˘ ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. ™ÙȘ 4.51 Î·È ÛÙȘ 4.53 ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ÏËÛÙ›˜, Û ‰‡Ô ÂÚ›ÙÂÚ· Ô˘ Â›Ó·È ‰›Ï· ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜

Î·È °Î›Î· Î·È Û Ú·Ù‹ÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ù˘ Shell, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË °Ú. §·ÌÚ¿ÎË Î·È ÏˆÊfiÚÔ˘ ™¯ÈÛÙÔ‡.

√È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙˆÓ ÏËÛÙÂÈÒÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ∂ӉȷʤÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÏËÛÙ›˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰‡Ô

Â›Ó·È Û Û›ÙÈ· Î·È Ë ¿ÏÏË Û ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó Û ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ™ÙȘ 3.19 ÙÚÂȘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ ÛÙÔ ¶. º¿ÏËÚÔ, fiÔ˘ ̤ÓÔ˘Ó 83¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘. ΔÔ˘˜ ¤‰ÂÛ·Ó ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, ¿Ú·Í·Ó ÂÚ›Ô˘ 4.000 ¢ÚÒ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤Ê˘Á·Ó. ™ÙȘ 2.31, ÛÙË ¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ‰‡Ô ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ì‹Î·Ó Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÏÔ˘ ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Î·È ÙÔÓ 19¯ÚÔÓÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ͇ÓËÛ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, ¿Ú·Í·Ó ÌÈÎÚfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, ¤Ó·Ó ÊÔÚËÙfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙËϤʈӷ Î·È ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ¤Íˆ ·fi ÙÔ MALL ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, Û ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ, ‰‡Ô ¤ÓÔÏÔÈ ¤‚Á·Ï·Ó ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· 23 ÂÙÒÓ ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó ÌÈÎÚfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, Ù·

ÎÈÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙËϤʈӷ Î·È ÙÔ fi¯ËÌ·, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤Ê˘Á·Ó. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Ó··‡Ûˆ˜, ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÏÔ˘ ¿Ú·Í ¿ÁÓˆÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ·fi ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Î·È ‰È¤Ê˘ÁÂ. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ Úˆ› ‰È·ÈÛÙÒıËΠ‰È¿ÚÚËÍË Û ηٿÛÙËÌ· ·ÛËÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 124 ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. ÕÁÓˆÛÙÔÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ·Ú·‚›·Û·Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· ›ÛÔ‰Ô Î·È ¿Ú·Í·Ó ·ÛËÌÈο Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜.

ÀÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÂ› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·Ù· ∞£∏¡∞, 4.

ª∂ ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ-

΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÂ› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ËÌÔ„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Â¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· ˆ˜ “¿Î·ÈÚÔ Î·È ÂÚÈÙÙfi”, “·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÈÎfi” ‹ “ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÙÚÈΔ. ∏ ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·Ú›· ∫˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ˘Âڷ̇ÓıËΠÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÓÒ Î¿ÏÂÛ ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ÌËÓ ˘Ô‚È‚¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¡ÂÚ¿ÓÙ˙˘ ηٷÏfiÁÈÛ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ¿Î·ÈÚÔ Î·È ÂÚÈÙÙfi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √ ÂȉÈÎfi˜ ·ÁÔÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞ÓÙÒÓ˘ ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ·fi Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·. ÀÔÎÚÈÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô ÂȉÈÎfi˜ ·ÁÔÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¶Ï‡Ú˘ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ·È¯Ó›‰È· ÛÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. “∫·Ó¤Ó· ÙڢΠ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ÌfiÓË Ï‡ÛË Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∞Ì·Ó·Ù›‰Ô˘ - ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘. “¶·ÚÒÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜” ¡›ÎÔ˜ ΔÛԇηÏ˘, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·˘Ù‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓfi˜ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· „ËÊÈṲ̂ÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi ·Ó ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 50% ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜. ¶ÚԂϤÂÙ·È ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÁÈ· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÂıÓÈÎfi ı¤Ì·, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi ·Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÙÔ 40%. ¢ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÂıÓÈÎfi ı¤Ì· ı· ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È Ì ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÁÈ· „ËÊÈṲ̂ÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÊÚÔ˘ÚÒÓ Î·È ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡

™Δ∞ fiÚÈ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ Ê˘Ï·Î‹ ÛÙÔ μfiÏÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÎÂÓÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÊÚÔ‡ÚËÛ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘. ∏ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ Ê˘Ï·ÎÒÓ, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÎÂÓ¿ Û ÔÛÔÛÙfi 60%, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 33 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÈ 72 ¿ÙÔÌ·. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ȉڇıËΠÙÔ 2000 Î·È ¤ÎÙÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û fiϘ ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ·ËÏÏ¿ÁË ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. øÛÙfiÛÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ οı ˘ËÚÂÛ›·˜ Û οıÂ Ê˘Ï·Î‹ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. √È ÊÚÔ˘ÚÔ› ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û 48ˆÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË -¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·- ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜, Ô ÌÈÛıfi˜ ÂÓfi˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡ Ê˘Ï·Î‹˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 800 ¢ÚÒ. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿, ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ·ÚÁ›Â˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ™‹ÌÂÚ·, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi fiϘ ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ÙÔ˘ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡. Δ· ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó Â›Ó·È: §fiÁˆ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 60%. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010 ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ™ÂÚÚÒÓ ·ÔÁ˘ÌÓÒÓÔÓÙ·˜ ·fi ÚÔÛˆÈÎfi ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ (ÏfiÁˆ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ). ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 40%, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙȘ ÛÙÔϤ˜, Ù· ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· ÁÈϤη Î·È ÙÔ˘˜ ·Û˘ÚÌ¿ÙÔ˘˜. “∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ·Ï‹ÚˆÙ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ Î·È ·ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ 2010 ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÎfiÌË ·fi ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 Î·È ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È. ∞Ó¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¤ÍÈ ÚÂfi. ΔÔ ‰È‹ÌÂÚÔ, 4 Î·È 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ·ÁˆÁ¤˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙË ÊÚÔ‡ÚËÛË ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÔÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘. ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛÎÂÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Û˘ÓËÁfiÚˆÓ. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙË Ê˘Ï·Î‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜, Ô Î. ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “¤Ú·Ó ÙÔ˘ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔ˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ì›· Ê˘Ï·Î‹ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ›‰Ú˘Ì·. √È ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ·È‰È¿, ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ·ÏÏÔ‰·Ô› ¤ˆ˜ Î·È 22 ÂÙÒÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ Â›Ó·È 37 ÂÙÒÓ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

TETAPTH 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

∞ÏÏ·Á‹ ÛÎ˘Ù¿Ï˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ Ì‹Ó˜

¡¤Ô˜ ÏÈÌÂӿگ˘ μfiÏÔ˘ Ô ∫ÒÛÙ·˜ °·ÓˆÙ‹˜ √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °·ÓˆÙ‹˜, ¤Ó·˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·fi Ù· “ÛÏ¿¯Ó·” Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο - Â›Ó·È ·fi ¯ı˜ Ô Ó¤Ô˜ ÏÈÌÂӿگ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢È·‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ú˘ÔÓÂÚ›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡ ·ÎÔÏÔ‡ıÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÍÂÓÂ›Ô ÛÙÔ ∫Ô˘Û¿ÓÙ·ÛÈ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. ∏ Ù˘È΋, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ó¿Ì· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋, ÙÂÏÂÙ‹ ·Ú¿‰ÔÛ˘ - ·Ú·Ï·‚‹˜ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. π‰È·›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ Ô Î. ∫Ú˘ÔÓÂÚ›Ù˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÂÓÒ ¤‰ˆÛ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ¢¯¤˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÏÈÌÂÓ¿Ú¯Ë. √ Î. ∫Ú˘ÔÓÂÚ›Ù˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˆ˜ ˘ÔÏÈÌÂӿگ˘ Î·È ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ¿Ú¯Ë ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∫ÏÈ¿ÚË. ∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙÂÏÂÙ‹ - ·Ú¿‰ÔÛ˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ. √ Î. °·ÓˆÙ‹˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ Î. ∫ÏÈ¿ÚË Î·È ÙÔÓ Î. ∫Ú˘ÔÓÂÚ›ÙË ÁÈ· ÙË ıÂÙÈ΋ - fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ - ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· ÂΛÓÔÓ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. “ŸÙ·Ó ‹Úı· ˆ˜ ÎÂÏ¢ÛÙ‹˜ Â‰Ò ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·, Ô‡Ù ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ fiÙÈ ı· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘” ›Â Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÂȉÈο ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô. “∞fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ· ÙËÓ ‰È-

Ô›ÎËÛË ÛÙÔÓ Î. ∫Ú˘ÔÓÂÚ›ÙË, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË. ΔÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ̤۷ ·fi Ù· “ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘” . Œ¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÎÏËÚ¿ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ” . √ Î. ∫ÏÈ¿Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ıÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· °·ÓˆÙ‹ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ı· ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ∑‹ÙËÛÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô Ó· ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ŸÏÔÈ Ì·˜ ›̷ÛÙ ̛· η‰¤Ó· ÂÓfi˜ ÏÔ›Ô˘. ŒÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ. ¡· ›̷ÛÙ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÌÂ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ. ª·ÎÚÈ¿ ·fi ÁÎÚ›ÓȘ, ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· Î·È ÌÈ˙¤ÚÈ·. ¡· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ ·Í›Â˜. ¡· ¤¯Ô˘Ì ıÂÙÈ΋ ÛΤ„Ë. ŸÏÔÈ Ì›· ÁÚÔıÈ¿ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ”. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ ‰ÒÚˆÓ Î·È ÔÈ Â˘¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ÁÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. Δ. ∫.

● √ Ó¤Ô˜ ÏÈÌÂӿگ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °·ÓˆÙ‹˜ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ·Ô¯ˆÚ‹Û·ÓÙ· ÏÈÌÂÓ¿Ú¯Ë Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ú˘ÔÓÂÚ›ÙË, ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∫ÏÈ¿ÚË.

°È· ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ·‰Â›·˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·

£ÂÚÌfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ∫§πª∞ ¤ÓÙ·Û˘ ¯ı˜ ÛÙËÓ

∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ fiÙ·Ó Ù¤ıËΠÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¿ÎÏËÛ˘ ·‰Â›·˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜ ÂÈÛËÁ‹ıËΠ·Ú¯Èο ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ·ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘ Ù˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î.Î. §. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ¡. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ Î·È °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ ··›ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË Î·È Ó· “·ÔÎËÚ‡ÍÂÈ” ·Ú·ÔÏÈÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ Ù˘ “£” . ΔÔ Û¯fiÏÈÔ ÁÚ¿ÊËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ‰Èη›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ¤ÎÚÈÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· - ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÂÈÛËÁËÙ‹ Î. ªfiÛ¯Ô˘ -˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ ·Ó·ÎÏËı› Ë ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Δ· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ‹Ù·Ó ÂΛӷ Ô˘ ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘. ΔÔ ·Ú·ÔÏÈÙÈÎfi ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜ ‰ÈηÈÒıËΠ·ÚfiÙÈ ÙÔÓ ˘ÔÓfiÌÂ˘Û·Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘, ÙÔÓ ‰È·fiÌÂ˘Û·Ó Â›Û˘ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤Û· Û ‰È¿ÊÔÚ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· Î·È Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÂȉ‹ Â¤ÌÂÓ ӷ ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Û ·Ú·ÓƠ̂˜” . £ÈÁfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ·ÈÛ¯Úfi ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·È Ô Î. §. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÙfiÓÈ-

● ∫ϛ̷ ¤ÓÙ·Û˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ¯ı˜, ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ fiÙ·Ó Ù¤ıËΠÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¿ÎÏËÛ˘ ·‰Â›·˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·

Û fiÙÈ ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜ ÁÈ·Ù› ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. √ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË fiÔ˘ Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜ ÂÈÛËÁ‹ıËΠ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÓƠ̂˜, ÂΛÓÔ˜ ›ÛÙËΠ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ¿ıÏÈÔ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Ó· οÓÂÈ ‰‹ÏˆÛË, ÂÓÒ ÂÍ‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜, Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·-

Ù›·˜ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ “·›ÙËÛË ıÂÚ·›·˜” ÁÈ· ÙȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ. “ŸÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù· ıˆÚÒ ÔÓËÚ¤˜ ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÌËÓ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·fi οÔÈÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ̤Á·ÚÔ ‹ Â‰Ò Ì¤Û· (ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹), ‰‹ÏˆÛÂ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ÷˘ÙÔ‡Ú· Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Î·Ù·„‹ÊÈÛ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Î. ªfiÛ¯Ô˘ ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ·Ù› Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È “Ì·ÚÈÔÓ¤ÙÙ˜” . “∂Ì›˜ Ô‡Ù Û ΢ÎÏÒÌ·Ù· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ, Ô‡Ù ˘ÔÓÔ̇ԢÌ ηӤӷÓ. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó οÔÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË” ÙfiÓÈÛÂ. √ Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜

‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ΢ÎÏÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ¤‰ˆÛ “¿ÊÂÛË” ÛÙȘ ·Ú·ÓƠ̂˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. “°È· ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÚ·˘Á·Ï¤Â˜ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍ ÚÔ˘ıÔ‡ÓÈ Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÍÒÛÙË, Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ·” ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ. “Ÿˆ˜ ›‰·ÙÂ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË (ηٷ„‹ÊÈÛ˘ Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË) ‰ÂÓ ¤Î·Ó· ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Û¯fiÏÈÔ, Ô‡Ù ¿ÊËÛ· ˘fiÓÔÈ·, ›Ù ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ›Ù ȉȈÙÈο ÁÈ· ηӤӷ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∫È ·˜ ¤ÏıÂÈ Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ӷ Ì ‰È·„‡ÛÂÈ. ∂ÁÒ ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·ÏÒ˜... ÂÓÓÔÔ‡ÌÂÓË Â˘·ÈÛıËÛ›· Û ·˘Ù¿ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ. ∞ÏÏ¿ ı· ÙËÓ ÂÚÈ̤ӈ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÚÔÛˆÈο ·Ú·ÔÏÈÙÈο ÁÈ· ̤ӷ Ô˘ Ì ı›ÁÔ˘Ó. ¢¤Î· Ì‹Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏÏ¿ Û¯fiÏÈ·. ÷ڷÎÙËÚ›ÛÙËη ˆ˜ ‰ÈÒÎÙ˘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ê·Ó·ÙÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û· Î·Ó¤Ó·Ó ·fi Û¿˜ Î·È ÙÔ Ï¤ˆ Û·Ó ·Ú¿ÔÓÔ, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ∂ÁÒ ÙÈ Ó· ˘Ôı¤Ûˆ; ŸÙÈ Û·˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·fi„ÂȘ; ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ͯˆÚÈÛÙ¿, ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· Ù· ›‰ÈÔ ı¤Ì· Û ·ÏÈfiÙÂÚ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ “ıÂÚÌ¿” ÂÂÈÛfi‰È· ÚÔηÏÔ‡ÛÂ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ̤ÏË Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜.

ŒÛ·ÛÂ Ë ·ÂÚÁ›· ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ

¶∂ƒπ¶√À 300 ÙfiÓÔÈ ÛÎÔ˘›‰È· η-

Ù·Îχ˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·Ú¿ ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ì 24ˆÚË ·ÂÚÁ›·, ˆÛÙfiÛÔ fiÏÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÛËÎÒÓÂÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ηı·ÚfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ·ÂÚÁ›· “¤Û·Û” ¯ı˜ ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜, Ô˘ ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔÈ ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È·. ∏ ·ÔÎÔÌȉ‹ ¤ÁÈÓ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ÁÈ·Ù› Ô ÃÒÚÔ˜ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Δ·Ê‹˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜. ∫ÏÂÈÛÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì 24ˆÚË ·ÂÚÁ›·, ÂÓÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› 300 ÙfiÓÔÈ ÛÎÔ˘›‰È·. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ı· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ó˘¯ıËÌÂÚfiÓ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜.


ª·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

∞fi ÙÔ μÈÔÏÔÁÈÎfi ∫·ı·ÚÈÛÌfi, ‰ÈÂΉÈΛ Ë ¢∂À∞ªμ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1,8 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ

Δ

ËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÌÂıfi‰ˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÚÔˆı› Ë ¢∂À∞ªμ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó‡ÚÂÛ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ∏ ¢∂À∞ªμ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1,8 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ, Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ηٿıÂÛË ·›ÙËÛ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” ÙÔ˘ À.¶.∂.∫.∞. ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “∞ÍÈÔÔ›ËÛË ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÀÁÚÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ §˘Ì¿ÙˆÓ μfiÏÔ˘” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÎÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙÔ˘ ÔχÙÈÌÔ˘ ·Á·ıÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 500 ÂÚ›Ô˘ ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÙËÓ Ë̤ڷ, ÔÛfiÙËÙ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, Ô˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜ Â›Ó·È ÔÍ˘Ì¤Ó·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ì ٷ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ χ̷ٷ ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÚԂϤÂÙ·È Ë ¿Ú‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÕÚˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ μfiÏÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÔÓ¿‰· ·Ôχ̷ÓÛ˘ Î·È ‰È‹ıËÛ˘ Ù˘ ÂÎÚÔ‹˜, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˘ χ̷ÙÔ˜, ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ·Ú·¿Óˆ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ì ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ˘Ô¤ÚÁ·: “∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 900.000,00 ú, ϤÔÓ º¶∞. “ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÕÚˆ˜ μfiÏÔ˘” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 300.000,00 ú, ϤÔÓ º¶∞. “ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂-

● ∏ ¢∂À∞ªμ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1,8 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘

ÓˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ μfiÏÔ˘” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 600.000,00 ú, ϤÔÓ º¶∞.

∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ∏ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ §˘Ì¿ÙˆÓ (∂∂§) ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË

135.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙÔ 2010 ‰¤¯ÙËÎÂ Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Û˘ÓÔÏÈο 12.218.000 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Ì ˘„ËÏ‹ ·fi‰ÔÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ Ú˘·ÓÙÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∂¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ∂∂§ ª. μfiÏÔ˘” , ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿: ·) ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ 25% ‚) ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ηٿ 33% Î·È Á) ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË, ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ‰ËÏ·‰‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2012, Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ı· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ô μÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰¤¯ÂÙ·È Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È 40.000 ΢‚Èο ̤ÙÚ· χ̷ٷ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ 170.000 ηÙÔ›ÎˆÓ (‰ËÏ·‰‹ 8.000 Î.Ì. Î·È 35.000 οÙÔÈÎÔÈ ÂÈϤÔÓ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜). ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊı› Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÓ¿‰· ‰È‹ıËÛ˘ Ù˘ ÂÎÚÔ‹˜ Ì ʛÏÙÚ·, Ì ÔÚ҉˜ ˘ÏÈÎfi 35 ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÔÓ¿‰· ·Ôχ̷ÓÛ˘ Ì ˘ÂÚÈÒ‰Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÚÔ˜ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÓÂÚfi Ó· ÏËÚÔ› ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, Ô˘ ı· ÙÔ ‰Â¯Ù› Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜.

∞fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ¤ÚÁÔ˘ Δ∏¡ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ‰˘Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÂÈÔ‰fiÙËÛ·Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÂÓÔÈΛ·Û˘ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ÚÔηÏ› ÂÈÛ‹ÁËÛË ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ¤ÚÁÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙˆÓ ÌÈÛıÒÛˆÓ, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ: “ΔÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ùfi Έ‰ÈÎÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ ¡. 3669/08, ÚÔ¤‚Ï„ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ó· ÌÈÛıÒÓÔ˘Ó Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜, fï˜ Ì ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∏ ¯Ú‹ÛË ·˘Ù‹ ÂÍ·ÎfiÓÙÈ˙ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ì›ÛıˆÛ˘, ηıÒ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Â›ÛËÌÔ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ ÙÔ˘ JCB Â›Ó·È 717,00 ú, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË” . ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ª. ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ· - °. ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜ Î·È ∂. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ™π∞ ‰È·„‡‰Ô˘Ó fiÙÈ ÌÈÛıÒÓÔ˘Ó ÙÔ JCB 717 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ 154 ¢ÚÒ ‹ 190 ¢ÚÒ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Ì ÙË ¢∂À∞ªμ, ÂÓÒ ‰È·„‡‰Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔڷۛ˜ ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÔÓÙ·È ¤ÎÙˆÛË. “ªÂ ·ÓÔȯ٤˜ ÙÈ̤˜ ηÙ‚‹Î·Ì ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi” , ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË JCB Â›Ó·È “ÚÔ˚fiÓ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜ Î·È Î·Ì›· Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì ÙË Ì›ÛıˆÛË Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ˆ˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” .

∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Â›Û˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È ˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ˆ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

∞‰˘Ó·Ì›· ÏËÚˆÌÒÓ ∞‰˘Ó·Ì›· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ™ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó¤Â˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË, ˆÛÙfiÛÔ ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ Â›Ó·È “˘fiÙÚÔÔÈ” Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· ˘‰ÚfiÌÂÙÚ·. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ Ù· ˘‰ÚfiÌÂÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ·Ú¿ÓÔÌ· ·ÓÔȯٿ 5 ÊÔÚ¤˜ Î·È Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 200 ¢ÚÒ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È. ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ˙ËÙ› ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Ì›ˆÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÓÂÚÔ‡ 186,10 ú ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∂›¯Â ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ·fi ÙÔ 2006 ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‚Ú¤ıËΠ2 ÊÔÚ¤˜ ·Ú¿ÓÔÌ· ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ Î·È 2 ÊÔÚ¤˜ Ì ۈÏËÓ¿ÎÈ. ∂›Û˘ ÔÊ›ÏÂÈ ÌÂϤÙË ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ™Â ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ·Ú¿ÓÔÌ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi ÁÈ·Ù› Ô˘‰¤ÔÙ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙË Ú‡ıÌÈÛË. ∏ ¢∂À∞ªμ ··ÈÙ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Î·È Ô ¢√À∫ Ô˘ ›¯Â ÌÈÛıÒÛÂÈ ·Î›ÓËÙÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ¤Ó·Ó ¿ÛÙÂÁÔ. ŒÁÈÓ ‰È·ÎÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ, Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ¿-

ÓÔÈÍ ·Ú¿ÓÔÌ· ÙÔ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ Î·È Ì‹Î ÚfiÛÙÈÌÔ Ï·ıÚÔ¸‰ÚÔÏË„›·˜ 687 ú. ¢ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ì›ˆÛË Î·È Ô ¢√À∫ ı· ÚԂ› Û ڇıÌÈÛË. ªÂ ηٷÓfiËÛË ı· ‰ÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∏ ªËÙÚfiÔÏË ˙ËÙ› ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ÂÂȉ‹ ·fi ÙÔ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ ·˘Ùfi ÔÙ›˙ÂÙ·È Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚÔ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ó¤· ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ Ó·fi. £· Á›ÓÂÈ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘.

∞fiÊÚ·ÍË ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ∏ ¢∂À∞ªμ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË 450.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·fiÊÚ·ÍË ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηχÙÔÓÙ·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ‚Ï·‚ÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È ÔÌ-

● ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ‰È·„‡‰Ô˘Ó fiÙÈ ÌÈÛıÒÓÔ˘Ó ÙÔ JCB 717 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ 154 ¢ÚÒ ‹ 190 ¢ÚÒ

‚Ú›ˆÓ, Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ‚Ï·‚ÒÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏÂÎÙ‹ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, Ë ¿ÚÛË ÙˆÓ ·ÔÊÚ¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Û¯·ÚÒÓ Î·È ˘ıÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ, ÔÈ ·Ó˘„ÒÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÈÌÒÓ ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘, ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Û˘-

ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ ˘‰ÚÔÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÌÈÎÚÔÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì „˘¯Ú‹ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ Î·Ï˘ÌÌ¿ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ ÏfiÁˆ ÎÏÔÒÓ. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓËı› ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ÂÓÒ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÙÔ˜.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÁÔÓ›˜ ÂÊ‹‚ˆÓ Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ηÈ

¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (∫∂™À¶) ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙË ™¯ÔÏ‹ °ÔÓ¤ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ·ÎÏÔ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÁÔÓ›˜ ·È‰ÈÒÓ ÂÊË‚È΋˜ ËÏÈΛ·˜. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤ˆÓ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ∫∂™À¶, ∫ÔÚ·‹ 81 Î·È °·ÏÏ›·˜ Î·È ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 39086, ·fi 8.30 .Ì. ¤ˆ˜ 2.30 Ì.Ì.

¶·ÁÎfiÛÌÈ·... ∏̤ڷ ÙˆÓ ∑ÒˆÓ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶ÂÚÈ‚·Ï-

ÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: Ãı˜ (ΔÚ›ÙË 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ‹Ù·Ó Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÙˆÓ ∑ÒˆÓ. ΔÈÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ô‰ËÁÔ› ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ Ì ÂÏÈÁÌÔ‡˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·‡ÚÔ ÛÎ˘Ï›, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ·Ï¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË. ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ‚È·ÛÙÈÎÔ›; √‡Ù ¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ı¤ÛÂÈ ¤ÛÙˆ 3 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·Ú·ÌÂÚ›ÛÂÈ; ΔÂÏÈο ·˘Ùfi ÙÔ ¤Î·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÔÔ›· ÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÚÈÌ·˙¤„ÂÈ. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·˜. ¶Ô˘ Â›Û˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÙȘ ̤Ú˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÔÎÔÌȉ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∞ÚΛ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È fiÔ˘ Ó· ›ӷÈ. ªÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë fiÏË Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ·¤Ú·ÓÙÔ˜ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ ¿Ú·Á ӷ ¤ÚıÂÈ Î¿ÔÈ· ÙÚfiÈη ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‚¿ÏÂÈ Û ٿÍË; ÀÔ‰Ô˘ÏÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Ï·Ô› Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó ‰Ô‡ÏÔÈ Î·È ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi.

™ÙÔ μfiÏÔ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË ™Δ∏ ÓÔ̷گȷ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘

™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· ·Ú·‚ÚÂı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË.


M·ÁÓËÛ›· 14 32¯ÚÔÓË ¤ÎÏ‚ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÛÙÔ «A¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ» ∂•π Á˘Ó·ÈΛ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ Ì ¯Ú‹Ì·Ù·, ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Î·È Î¿ÚÙ˜ ·Ó¿Ï˄˘, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜, ›¯Â ÎϤ„ÂÈ Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ Ì›· 32¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î·, Ë ÔÔ›· ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. √È ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÎÏÔ¤˜ ›¯·Ó ÚÔηϤÛÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ·ÛıÂÓÒÓ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÙËÓ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÚÔ˜ ΔÚ›ÙË ÙË Û˘Ó¤Ï·‚·Ó. ∞Ú¯Èο Ë 32¯ÚÔÓË ·ÚÓ‹ıËΠÙȘ ÎÏÔ¤˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ÙȘ ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜, Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·Û΋ıËΠ‰›ˆÍË Î·È ·Ú·¤ÌÊıËΠӷ ‰ÈηÛÙ› ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 15 ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë 32¯ÚÔÓË Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Â˘Î·ÈÚ›· ¤ÎÏ‚ Á˘Ó·ÈΛ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÙfiÛÔ ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ fiÛÔ Î·È ·fi Û˘ÓÔ‰Ô‡˜. ¢ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Û ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓË ˆ˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ¤Ó· Ê›ÏÔ Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, Ë 32¯ÚÔÓË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ›¯Â ÎϤ„ÂÈ ÙÚÂȘ, ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ·fi 50 ¤ˆ˜ 200 ¢ÚÒ, οÚÙ˜ Î·È ÚÔÛˆÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘ ηÙfi¯Ô˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤ÎÏ„ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÙÛ¿ÓÙ˜. ∞fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Â›Û˘ ÚԤ΢„ fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË Â›¯Â ÎϤ„ÂÈ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ì›·˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Âȯ›ÚËÛ ӷ οÓÂÈ ·Ó¿ÏË„Ë Ì ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ οÚÙ· ·Ó·Ï‹„ˆÓ. ¢ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ fï˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÎÏÔ‹ Ì›·˜ ·ÎfiÌË ÙÛ¿ÓÙ·˜, ÔÈ ˘Ô„›Â˜ ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¤ÂÛ·Ó ¿Óˆ Ù˘, ηıÒ˜ Ë Á˘Ó·›Î· ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ Ó· ÂÚÈʤÚÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î¿ÙÈ „¿¯ÓÂÈ. ∂ȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙË Û˘Ó¤Ï·‚·Ó. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ë 32¯ÚÔÓË Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ “ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ” . ∏ ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ Ù˘ 32¯ÚÔÓ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È, ΢ڛˆ˜, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÎÂÙËÚ›Ô˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, Ô‡Ù ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, Ô‡Ù ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ÎϤÊÙ˜, ηıÒ˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰Ú¿ÛË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÓÔ‰Ô› ·ÛıÂÓÒÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ÙÛ¿ÓÙ˜, ÔÚÙÔÊfiÏÈ·, ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ÚÔÏfiÁÈ· Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ Î·È Î¿ÔÈ·˜ ·Í›·˜.

ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

T∂Δ∞ƒΔ∏ 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

™Ù· K¤ÓÙÚ· YÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘

∞ÓÂÓÂÚÁ¿ Ù· ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÎfiÌË ¤Ó· ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, Â›Ó·È ·ÓÂÓÂÚÁfi Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Î·È ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÂÏÏ›„ÂÈ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ∂™À ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂ÈÙ·ÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ·Ú·Û΢·ÛÙÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ·, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜. ª¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ¶Ï¤ÔÓ Û ·˘Ù¿ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÙÂı› Â‰Ò Î·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ¡¤ÏË ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË “ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ‰‡Ô ·Ú·Û΢¿ÛÙÚȘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ì›· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ¶Ï¤ÔÓ Î·È Ë ÂÓ·ÔÌ›ӷ۷ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. ∂›Û˘ Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ŒÙÛÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆӔ . √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ fï˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜, ‰›¯ˆ˜ Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÈʤÚÂÈ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘Á›·˜. ª¤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ‹Ù·Ó Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô‰ËÁÒÓ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ‚¿Ú‰È˜. ¶Ï¤ÔÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ·ÚÔ¯‹˜ È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡” . °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, fiˆ˜ ›Â Ë Î. ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ·ÚÔ-

∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÁÁÂÈÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, Ì ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “™‡Á¯ÚÔÓË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Û˘¯ÓÒÓ ÊÏ‚ÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· οو ¿ÎÚ·” ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011, 18.30 - 22.00, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Portaria Hotel Î·È Spa.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ● ∂ÈÙ·ÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ·Ú·Û΢·ÛÙÒÓ ÛÙ· ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜

¯‹ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À.

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ٷ ÎÏÂÈÛÙ¿ ÂÓÔÔÈË̤ӷ ÓÔÛ‹ÏÈ·, Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÍÈÙËÚ›Ô˘. °È· ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ Ô˘ ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î¿ÙÈ, ˆÛÙfiÛÔ ϤÔÓ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∫›ÓËÛ˘ Ó· ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. ∂›Û˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È „ËÊȷ΋ ‰È¿‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ, ·ÊÔ‡ ̤۷ ·fi ÊfiÚ̘ ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ı·

ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ·ÛıÂÓ‹˜ Ô˘ ÓÔÛËχÂÙ·È, Î·È Û ÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ˘Á›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 400 ÎϛӘ. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›·. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·Ù·ÚÙ›˙ÂÙ·È Î·È ı· ·ÔÛÙ·Ï› ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÛٿوÛË Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÚÔ ‰ÂηÂÓıË̤ÚÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ, fiÙÈ ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¡ÙfiÎÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·fi ÙÔ ˘-

ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∂Ù·ÈÚ›· æ˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ “¢›Ô‰Ô˜” Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Ë̤ڷ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “™·Ú¿ÙÛ˘” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ËÌÂÚ›‰· Ì ٛÙÏÔ “√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· „˘¯È΋ ¿ıËÛË. ∞fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙË ıÂÚ·›·” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË “¢›Ô‰Ô˜” Î·È ÙÔ ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó, Â›Û˘, ÔÈ ÂÍ‹˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 10.30 .Ì. ∫¤ÓÙÚÔ ∏̤ڷ˜ ∫.∏.¶.√.™. “¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ æ˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “∫·Ú٤ϔ , ¢Â˘Ù¤Ú· 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 18.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∏̤ڷ˜ ∫.∏.¶.√.™. “¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·” . ŒÎıÂÛË Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∫.∏.¶.√.™. ÛÙ· Starbucks 8-10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

ŸÏÔÈ ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó

∞¤¯Ô˘Ó ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ °π∞ ·Ê·›Ì·ÍË Ù˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈ΋˜ ‡Ï˘ Î·È ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Î·È ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÌÔ› Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ Ì ٷ fiÛ· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, fiˆ˜ Ë ·Ó¿ıÂÛË ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ‰È·˙˘Á›ˆÓ ‹ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· “¿ÛÙԯ˜ Î·È ‚‚ȷṲ̂Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ “ÚˆÙ¿ÎÔ˘ÛÙ· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘”. “ŸÏÔÈ ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ η٤ıÂÛ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜, Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfi-

ÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. “∏ ·Ô‰ÈηÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË” , fiˆ˜ ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈ΋˜ ‡Ï˘, ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ··ÍÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ʤÚÓÂÈ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜” . “∂› ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ì·˜ Ù·Ï·ÈˆÚ› Ì ÙÔ ‰‹ıÂÓ “¿ÓÔÈÁÌ·” ÙÔ˘ ‰‹ıÂÓ “ÎÏÂÈÛÙÔ‡” Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ Ì·˜” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘ Î·È ÙÂÏÈο fiÏÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ·ÓÙ›ıÂÙ· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·¤¯Ô˘Ó ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›-

˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “fiÏ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·, ÂÚ› Ù·¯Â›·˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ηٷÛÙ› ÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ¿ Ì·˜ ηْ ÂÍÔ¯‹Ó “ÎÏÂÈÛÙfi” Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÏÔÁÈ΋” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ù¤ıËΠ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ë ÔÈÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ì ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ‹ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. §fiÁˆ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÂΉÈηÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ÔÈÓÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (ΔÚÈÌÂÏ‹, ªÔÓÔÌÂÏ‹). √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡

● √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· “¿ÛÙԯ˜ Î·È ‚‚ȷṲ̂Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ

™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ ˆ˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Û˘Óԉ›· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, ÂÓÒ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰ÈηÛÙÈο ¤ÍÔ‰·.

Ãı˜ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ì ı¤Ì· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ï‹ÙÙÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ·. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


ª·ÁÓËÛ›· 15

TETAƒTH 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙȘ ¶Ï·Ù›˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

∞ÂÚÁ›· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·

·Ú·Ï‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ Ë ∞¢∂¢À, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶ÚfiÛÎÏËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ΋ڢÍ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÙÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ (11.00 - 15.00), ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ̷˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ 24ˆÚË ÁÂÓÈ΋ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ ÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∞ÔχÛÂȘ 30.000 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÛÙÂÓfi ¢ËÌfiÛÈÔ ΔÔ̤·, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎfi ıÂÛÌfi Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 1911 Î·È ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÌfiÓÈÌÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·fiÏ˘ÛË, ·Ú¿ ÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔηχÙÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ÂίÒÚËÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Û ȉÈÒÙ˜, Ì ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ì ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÈ·ÎÔ‡˜ Ì·˜ ·ÁÒÓ˜, Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ٷ ¿ÏÏ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙË ‚¿Ú‚·ÚË ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋” .

ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ™À.ƒπ∑.∞. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Î·Ï› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ì·˙Èο, Ó· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó ÔÈ ÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È fiϘ ÙȘ ÂΉԯ¤˜ ÙÔ˘˜. “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ΔÔ̤·, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, Ù· ÊÙˆ¯¿ Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÌÔÚԇ̠̠ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋. ¡· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ٷ ‰ËÌfiÛÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ·Á·ı¿, ÙËÓ ·È‰Â›·, ÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ÙÔ ÓÂÚfi, ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰›¯Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜. ∏ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘, ÙÔ˘ οı ™ˆÌ·Ù›Ԣ. ºÙ¿ÓÂÈ È·! ŸÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ Ï·ÙÂȤ˜ Ì·˙Èο ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÛ·ÛÙ ÛÙ· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Î·È ÙȘ ·ÔχÛÂȘ Ì·˙Èο Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈο ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ٷ Ó¤· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Û·˜” .

∞ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ∏ °Ú·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶.∞.ª∂. ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜

● °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 1911 Î·È ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÌfiÓÈÌÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·fiÏ˘ÛË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜

Î·È ÛÙȘ ¢∂∫√ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙȘ 11:00 ÙÔ Úˆ›. “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Â›Ó·È ı‡Ì·Ù· Ù˘ ›‰È·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Ù۷Λ˙ÂÈ Î¿ı ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÔ̤وË Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ·ÛÙÒÓ, Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ù˘ ¡¢, Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È Ù˘ ∂∂. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ¿ÏϘ ı˘Û›Â˜ ÁÈ· Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ. ΔÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·: ∂Ó¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·, ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. ∏ °Ú·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶.∞.ª∂. ηÏ› Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ì‚È‚·Ṳ̂Ó˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ ÙˆÓ °™∂∂ - ∞¢∂¢À Î·È ÙÔ˘ ∂∫μ - ¡Δ ∞¢∂¢À. ¡· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÌÂÚ›ÛÔ˘Ó! ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù ÙË ı¤ÏËÛË, Ô‡Ù ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó, Ó· ·ÓÙÈ·Ï¤„Ô˘Ó ÙË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ÀÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙȘ ı¤-

ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” .

ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· “ΔÔ ∂∂∫ ηÏ›, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ÓÂÔÏ·›Ô˘˜, Ù· ÊÙˆ¯¿ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·fi ÙË ÎÚ›ÛË Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙˆÓ ÙÚÔ˚ηÓÒÓ. ¢ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ԇÙ 1 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ô˘ ÛÊ›ÁÁÂÈ Û· ıËÏÈ¿ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔ˘˜ ηٷÈÂṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ·fiÎÏËÚÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ‹ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. ∫·Ïԇ̠οı ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ¤Ó· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÁÒÓ· ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ Ù·ÍÈÎÔ‡ fiÏÔ˘ ‰Ú¿Û˘ ̤۷ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Ï·˚Îfi ΛÓËÌ·, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¿ÌÂÛË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÌÈ· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” .

∫·Ï› ÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË Ó· ÛÎÏËÚ‡ÓÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘

¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ÚÔ˜ ÙË °™∂∂ ™˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË °™∂∂ Ó· ÛÎÏËÚ‡ÓÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ “Ì ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆӔ , ·¢ı‡ÓÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ӷʤÚÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ÂÍ‹˜: “¶ÚÈÓ Î·Ï¿ ηϿ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÏ¿ÓÈ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· Î·È ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2012, Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÙÚfiÈη Í·Ó¿ Î·È ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Î·È ÙÔÓ π‰ÈˆÙÈÎfi ΔÔ̤·. √È Ó¤Â˜ ÛÊ·ÁÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ÁÈ· ¢ÙÂÏÈÛÌfi Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈο È· fiÚÈ·, ̤ۈ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·˜ ˆ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ‰ÈÎÏ›‰·˜, ∂ıÓÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (Ì ÙËÓ ··›ÙËÛË, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·˘Ùfi Ó· ʤÚÂÈ Î·È ÙË ÛÊÚ·Á›‰·... Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Ù˘ °™∂∂), Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û ÂÈΛӉ˘Ó· fiÚÈ·. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ “Ù·˘ÙfiÙËÙ·” ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÒÛÈÌÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, ηÏÔ‡-

● ™˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË °™∂∂ ·¢ı‡ÓÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘

ÓÙ·È Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÍÔ˘ıÂÓˆÙÈο, Ì ÌÈÛıÔ‡˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈο „›¯Ô˘Ï·. ∏ “ÎÚ·ÙÔÌ˯·Ó‹” ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ì ÙËÓ ¿ıÏÈ·, fiˆ˜ ·Ô-

‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, “·Ï¤ıÂÈ” ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, Î·È ·˘Ùfi ϤÔÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘,

ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÌË ‰È·ÓÔËı› Ó’ ·ÔÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÚÔ˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ù¤ÙÔÈ· ·Í›ˆÛË. ΔËÓ ›‰È· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ·¢ı‡ÓÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ Î·È ÚÔ˜ ÙË °™∂∂. ∞˜ ÌË ‰È·ÓÔËı› Ë ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› Ù· ‰›Î·È· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ó· ·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÊ·ÁÈ·ÛÌfi ·˘ÙÒÓ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ›. ∂›Ó·È ¿ıÏÈÔ Ó· ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi Ù· ηÈÙ·ÏÈÛÙÈο “‚·Ì›Ú” Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· Ó· ÈÔ˘Ó ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Î·È ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ “∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ∂Ù·›ÚÔ˘˜” . ∞Ï‹ıÂÈ·, ÙÈ ı’ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Û ϛÁÔ Ù· ™˘Ó‰Èοٷ; ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi 1Ô ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ˘˜ ʈӿ˙ÂÈ: “ºÙ¿ÓÂÈ È·. Œˆ˜ ‰Ҕ . ∞fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·, Ô Î·ı¤Ó·˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘. ∫·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ··ı›˜, Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜, Ô˘ ¿ÏÏ· ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó Î·È

ÙÔ˘˜ ÎÔÚfiȉ„·Ó Î·È ÔÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁÔ‡Ó ÛÙË ı·Ó·ÙÈ΋ ηٷ‰›ÎË ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ™˘Ó‰Èοٷ, Ô˘ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ÛÂ... Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚ›ÛˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ÛÊ·Á‹! ΔÔ ∂∫μ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙË °™∂∂ Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ì ÌÔÚʤ˜ ·ÁÒÓ· Ô˘ ı· ÔÓ¤ÛÔ˘Ó fi¯È ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ Î¿ÙÈÛ¯ÓˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ı·Ó¿ÛÈÌÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. Δ· „¤Ì·Ù· ϤÔÓ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ηÈ, Û ϛÁÔ, ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ·Ù¤ÚÌÔÓË Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ηÈ... Í·Ó·ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÚԉȷÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›·, fi¯È Ì¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÃÒÚ·˜, fiˆ˜ Ì·˜ ·Ú·Ì˘ıÈ¿˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ŸÙ·Ó ı·... ÂÙ‡¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰Ô˘Ó!” .

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ √∂μ∂ª ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 19˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ °.™.∂.μ.∂.∂. Î·È Ù˘ ∂.™.∂.∂. Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ Î. ∫ˆÓ. ∫fiÁÈ·˜ ˙‹ÙËÛ ·fi Ù· ۈ̷Ù›·, ÂÓÒÛÂȘ, Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ - ̤ÏË Ù˘, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÂÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂχÛÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›·. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∫fiÁÈ·˜ “Ù· Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ fiÔȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· Û˘Ó¯‹ ·‰È¤ÍÔ‰Ô” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÏfiÁÔ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ, ÌfiÓÔ Ì ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙËÓ Ì·˙ÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ ÛˆÛÙÔ‡˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë √∂μ∂ª Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 19˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜: “¡· ˘¿ÚÍÂÈ Â˘ÓÔ˚΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ Ì 100 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. ¶¿ÁˆÌ· ¯ÚÂÒÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∂μ∂ ÁÈ· 2 ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÏËڈ̋ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ™Ù‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ηٿ 30%. ªÂ›ˆÛË Î·Ù¿ 30% fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙˆÓ ¢∂∫√. ªÂ›ˆÛË º¶∞ Î·È fi¯È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ Û ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ¡· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ 2˘ ¢ηÈÚ›·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Δ∂πƒ∂™π∞ ∞∂. ™¯¤‰ÈÔ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. πÛ¯˘Ú¿ ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ªÌ∂ ÂÁ¯ÒÚȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÌÈÎÚÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¢ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ. √ÚÈÛÙÈ΋ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘, Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘. √ÚÈÛÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘. ∂ÁÁ‡ËÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÙÚÈÂÙ›· (¡. 3714/2008) ÒÛÙ ӷ ·ÔηٷÛÙ·ı› Îϛ̷ ËÚÂÌ›·˜ Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ¢ÂÛÌ¢ÙÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, ÁÈ· ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ¯ˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘. £¤ÛÈÛË ·ÏÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη. ¢È·Ù‹ÚËÛË È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÊÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12 Ì‹Ó˜. ∫·ıÒ˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÂÚÁ›·˜. ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¿ÙÔÎË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∂μ∂ ÁÈ· fiÛÔ ‰È·ÚΛ Ë ÎÚ›ÛË Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ¢Ú·ÛÙÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú·ÛÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ( ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ, Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ)” . £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


ª·ÁÓËÛ›· 16 ∞ÛÊ·Ï‹ ÚfiÛ‚·ÛË ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¶∞ƒ∂ªμ∞™∂π™, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ

ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹˜ Ë ÚfiÛ‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È Û ‰È‹ÌÂÚË Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ. ΔÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™·Ì¿Ó·Á·, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 230 Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ÙË ¡Â¿ÔÏË, ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ™¤ÛÎÏÔ (·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÊÔÈÙÔ‡Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 30 Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ÏˆÊÔÚ›Ô). ΔÔ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Â›Ó·È Ë ÌË ·ÛÊ·Ï‹˜ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ΔÔ ı¤Ì· ··Û¯ÔÏ› ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ∫·È ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÙÂÏÈο χÛÂȘ. √ Ó¤Ô˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ∫·Ô˘Ó¿. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ì›· χÛË ı· ‹Ù·Ó Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ¤Ó· Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ۯ‰ȷÛÙ› Ì›· ‰È¿‚·ÛË ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, ÒÛÙ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÎfiÌË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔÔıÂÙËı› Î·È ¤Ó·˜ ʈÙÂÈÓfi˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘. º.™.

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÛÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ™Δ∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ (COSAC), Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË μ·ÚÛÔ‚›· 2-4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÂÓÙ·ÌÂÏ‹˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙË ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ §·Ú›Û˘ Î. ª¿ÍÈÌÔ Ã·Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ, ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∞ıËÓÒÓ Î. ™‡ÚÔ ∫Ô˘‚¤ÏË, ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∞ıËÓÒÓ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ¶Ï‡ÚË, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î. ¢È·Ì¿ÓÙˆ ª·ÓˆÏ¿ÎÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘, ·ÊÔ‡ Û˘Ó¯¿ÚË ÙËÓ ÔψÓÈ΋ ÚÔ‰ڛ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Û‡ÁÎÏÈÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÌÈ·˜ “ηχÙÂÚ˘ ∂˘ÚÒ˘” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ÂÚÁ·Ï›·, Ù· ÔÔ›· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘ ˆ˜ ÌÈ· χÛË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ı¤Ì· fi¯È Ù¯ÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ıÂÛÌÈÎfi. “√È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ, ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÌÈ·˜ ıÂÛÌÈο ¿ÚÙÈ·˜ Î·È Â·ÚÎÔ‡˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ∑‹ÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ˙‹ÙËÛ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙfiÏÌË ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ¯ˆÚÈ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘.

TETAƒTH 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂȉÒÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ÁÚ·ÊÈ΋˜ ‡Ï˘, ·Ó·ÏÒÛÈ̈Ó

ΔÔ Ù·ÌÂ›Ô Â›Ó·È Ì›ÔÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·

Ã

ˆÚ›˜ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 20 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ›‰Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ÁÚ·ÊÈ΋˜ ‡Ï˘ Î·È Ù· ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ̤ۈ ›ÛÙˆÛ˘, ·ÏÏ¿ ÔÏÏÔ› ¤ÌÔÚÔÈ ϤÔÓ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÌÂÙÚËÙ¿ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÔÙ¤ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™Â Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì 400 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È 60 ηıËÁËÙ¤˜ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ì‹Ó· ¿ÁÁÈÍ ٷ 3.000 ¢ÚÒ. ÁÈÂÈÓ‹˜, Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ‡ÏË, Ù· ›‰Ë Ê·Ú̷ΛԢ, Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÙ˘ÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. √ Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Û οı ۯÔÏÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÛÙ·ı› Ë Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ··ÚÙÈ˙fiÌÂÓË ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. ∏ Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ Î¿ı ۯÔÏ›Ô.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ªÂ ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Ù· Ù·Ì›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· οÓÔ˘Ó ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ÛÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ. Δ· ¤ÍÔ‰· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÏfiÁˆ Î·È ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÊˆÙÔÙ˘ÈÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÏÏ›„ÂÈ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ʈÙÔÙ˘Èο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ô˘ ¤Î·Ó ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙ· ‰‡Ô ʈÙÔÙ˘Èο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ¿ÁÁÈÍ ٷ 600 ¢ÚÒ. ™Â °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÂÍfiÊÏËÙÔ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 1200 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÁˆÓ›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÂÌfiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜ οÔÈ· ·Ó·Áη›· ›‰Ë ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·. ∂ÓÒ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔ-

√È ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹

● ™Ô‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë fiÚˆÓ

ÚÒÓ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó. √ ›‰ÈÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÁËı› Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‰‡Ô ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë Ì›· ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÁÈ· ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¤¯Ô˘Ì ÂÓËÌÂÚˆı› fiÙÈ Î¿ı ۯÔÏÂ›Ô ı· ¿ÚÂÈ 1000 ¢ÚÒ Î·È ‰‡Ô ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ̷ıËÙ‹. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, fï˜, fiÙ ı· ‰Ô-

ı› Ë ÚÒÙË ‰fiÛË, Ô‡Ù fiÛ˜ ı· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο. ∫·Ù¿ fiÛÔ, fï˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ì 1600 ¢ÚÒ, ·Ó ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ 300 Ì·ıËÙ¤˜; ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰··ÓÒÓ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Ì 400 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È 60 ηıËÁËÙ¤˜ ¿ÁÁÈÍ ٷ 3.000 ¢ÚÒ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ¯·ÚÙ› ÁÈ· ÙȘ ʈÙÔÙ˘›Â˜, Ù· ›‰Ë ˘-

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤ÏËÍÂ Î·È ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜ Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. ∂‰Ò Î·È Î·ÈÚfi fï˜ ¤·„ ӷ ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ù˘ fiÏ˘ Âȯ›ÚËÛ ӷ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 60 Ì·ıËÙÒÓ. ∂Âȉ‹, fï˜ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ¿ÁÁÈÍ ٷ 22 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ̷ıËÙ‹, ·ÚÎÂÙÔ› ÁÔÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙÂÓfiÙËÙ·, ·Ôı·ÚÚ‡ÓıËÎ·Ó Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹.

√È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ¢Ò‰Âη Û¯ÔÏ›· ÙÂÏÔ‡Û·Ó ¯ı˜ Û ηٿÏË„Ë ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: °˘ÌÓ¿ÛÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ˘, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 1Ô-3Ô μfiÏÔ˘, 1Ô-3Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ·: 1Ô-2Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ™ÎÈ¿ıÔ˘, 1Ô μfiÏÔ˘.

¶ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ χÛÂȘ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ‹ Û ÌÈ· Û˘Ó¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ: ¢‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ı› Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ò˜ ı· ·Ó·ÏËÚˆı› Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ˆÓ. ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ›Ù ٷ ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ›Ù Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÚȘ χÛÂȘ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› οÔÈ· ¿ÏÏË. ªÂ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ∫ÔÛÌ‹ÙÔÚ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. øÛÙfiÛÔ Ê¤ÙÔ˜ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÙËΠ·fi ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ηٿÏ˄˘ ÛÙËÓ ¶Ú˘Ù·Ó›· Î·È ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜-ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜.

● ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋

∞fi ÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰fiıËΠÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ηٿÏ˄˘, ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÌË ‰È¿ıÂÛ˘ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ

fiÙÈ ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ÂÓÒ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó. √È Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÂÚȤÁÚ·„·Ó ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë fiÚˆÓ, ÙËÓ ·Ô˘Û›· Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÌË Â‡ÚÂÛË ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜

ÁÈ· Ù· ¶·È‰·ÁˆÁÈο ΔÌ‹Ì·Ù·. √ Ú‡Ù·Ó˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, ÙÔ Î¿ı ΔÌ‹Ì· ı· Ï¿‚ÂÈ ·fi Ì›· ›ÛÙˆÛË ÁÈ· οıÂ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·, ÂÓÒ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 50%. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ Ô˘ ÁÈ· ÙÚ›· ΔÌ‹Ì·Ù· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È μÈÔ¯ËÌ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ·ÒÏÂÈ¿˜ Ù˘. √ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Úԇ̠χÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌË ¯·ı› Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ˙ËÌȈıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∞ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. ª›· ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÌÈ· ¿ÏÏ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ηٷ-

Ù¤ıËÎÂ, ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ̤۷ Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙË ÌÂı·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌË ¯·ı› ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÓfiÌÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰È‰·Ûηϛ˜ ‰ÂηÙÚÈÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ. ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ΔÌ‹Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٿÏË„Ë ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È ¯ı˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ™Â ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

¶ÔÏÏ¿ ıÔÏ¿ ÛËÌ›· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó È‰ÈÔÎً٘ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ›

•ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ·˘ı·›ÚÂÙ· £

ÔÏ¿ ÛËÌ›· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ› Î·È È‰ÈÔÎً٘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù·ÎÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ·. ∞Ô‰¤ÎÙ˜ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ›, ηıÒ˜ ϤÔÓ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ·˘ÙÔ‡˜. √È Ì˯·ÓÈÎÔ› οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÎÂÓ¿” ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

√ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ (fi¯È ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË) ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 30 ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ÌÔÚ› ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙÔ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂÈ Î.Ï., ˘Ô‚¿ÏÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÛÙÔ À¶∂∫∞ (ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜) ·fi ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ·ÚfiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÏ¿ ıÔÏ¿ ÛËÌ›·, Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· ‡ÏÔÁ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ, ÙfiÛÔ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ·. °È· ÙËÓ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÂÚ·›ˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·, ¿Ú· Î·È Ë ÏËڈ̋ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û ‰fiÛÂȘ. ™Ù· ·‰fiÌËÙ· ÔÈÎfi‰· Î·È Ù· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·, Â›Û˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ηı·ÚfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÂΉ›‰Ô˘Ó Ì˯·ÓÈÎÔ›, ÁÈ· Ó· ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó. “ƒˆÙÔ‡Ó ÔÏÏÔ›, ·ÏÏ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÎÂÓ¿. À¿Ú¯Ô˘Ó ·Ôڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘. ∞ÎfiÌË ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Ù· 500 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜, Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ∂ÈϤÁÂÈ ÙÔ Ì˯·ÓÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·˘ÙÔ„›· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ, Ì fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂΉ›‰ÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ‰‹ÏˆÛË Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘. ΔÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ Î·Ù·‚¿ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ›Ù ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ, ›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤ۈ webbanking Î·È Ë ÏËڈ̋ ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù·, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¤ÓÙ·Í˘.

∂fiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÂÓfi˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘·¯ı› ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Îˆ‰ÈÎfi, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘, ÙȘ ‰fiÛÂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Î·È Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Î·È Ô ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰fiÛˆÓ. ªÂ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ (ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ, ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î.¿.) ÂΉ›‰ÂÙ·È ‚‚·›ˆÛË Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ ¤ÓÙ˘Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ë ‚‚·›ˆÛË Ó· ÛÊÚ·ÁÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ÒÛÙ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Ó· ÌÔÚ› Î·È Ó· ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙ›. ¶ÚԂϤÂÙ·È Â›Û˘ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, Ì ÌÈ· ·Ï‹ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡, Ô˘ ı· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÌfiÏȘ ÂÈÙÚ·› Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∏ Úfi‚ÏÂ„Ë ·˘Ù‹ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ χÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. “¢Â¯fiÌ·ÛÙ ÙËÏÂʈӋ̷ٷ, ÚˆÙ¿Ó ÔÈ Ôϛ٘ Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·¤ÌÔ˘Ì ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Δ∂∂ ÁÈ· ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. ™Ù¤ÏÏ· ¶·ÚÔ‡ÙË, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤ۈ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ www.tee.gr. “∏ ÊfiÚÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Îˆ‰ÈÎfi, ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë Î. ¶·ÚÔ‡ÙË. √ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· ÂÍ‹˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·: ∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·, Â¿Ó ÙÔ ·˘ı·›ÚÂÙÔ Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ (.¯. ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ·), Ô Ù‡Ô˜ Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘, Ë ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ¯ÙÈÛÙ›, ¿ÏϘ ·˘ı·ÈÚÂۛ˜ (.¯. ÈÛ›Ó·) Î·È ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ,

¶. ª·Úο΢: ∂ÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Δ√ ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÔÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi, ı›ÁÂÈ Û ÂÚÒÙËÛË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™, Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. ∏ ÂÚÒÙËÛË, Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂÁ¿ÏË Û‡Á¯˘ÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÈÎÚ·Ù› Û Â›Â‰Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ √‰fi μfiÏÔ˘. ™¯Â‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› “ÌÓËÌ›Ԕ ηÎÔÙ¯ÓÈÒÓ, ÂÏÏ›„ÂˆÓ Î·È ·ÓÂ·ÚÎÔ‡˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. ∂ÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ˘Ô˘ÚÁÔ›: ¶ÔÈÔ˜ ÙÂÏÈο Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘; ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Ù· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ;”.

ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. °È· Ù· ÚÔ ÙÔ˘ 1983 ·˘ı·›ÚÂÙ· ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÌÈÛfi. ∞fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012, ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ‹ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û ·Î›ÓËÙÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ·˘ı·›ÚÂÙË Î·Ù·Û΢‹ ‹ ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛ‹ ÙÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ·Ùˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰È·Ù‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ‹ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ·Ùˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›-

ÌÔ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘. Ÿˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È, ÂȉÈο ÁÈ· ·˘ı·›ÚÂÙË Î·Ù·Û΢‹ ‹ ¯Ú‹ÛË Î·ı’ ˘¤Ú‚·ÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ·‰Â›·˜, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ̤¯ÚÈ 20 Ù.Ì. Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi 20% Ù˘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ˘ ÂÈÊ·Ó›·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË ‡„Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi 20% ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˘ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÂÚÈ-

● OÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÛÙÔ À¶∂∫∞

‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹, ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÛfiÓ ¯ÈÏ›ˆÓ ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ·Î›ÓËÙ· Û ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯¤˜, Û ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÁÈ· ·Î›ÓËÙ· Ô˘

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Î·È ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘ ¤ˆ˜ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î·È Û ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ.


ª·ÁÓËÛ›· 18 √ £. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜

∂˘ı‡Ó˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ∂ÚÒÙËÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ·fi ÙËÓ Ï·ÙÈÓÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÙÂˆÓ‡ÌˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰È·‚·Ù‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË, Û¯ÂÙÈο Ì “Ù· ÛÔ‚·Ú¿ Ú·ÎÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿Û˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢È·‚·ÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙ· ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· Ì ϷÙÈÓÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· ÂΉ›‰ÔÓÙ·Ó Ì ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ηٿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ∂§√Δ 743, Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ ·Ó¤ÁÚ·Ê·Ó Ù· ·ÏÈ¿ ‰È·‚·Ù‹ÚÈ·. øÛÙfiÛÔ, ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ, fiÙ·Ó ˘¤‚·Ï·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ·›ÙËÛË ÁÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘˜, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó Ì ¤ÎÏËÍË fiÙÈ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ÁÚ·Ê‹, ηٿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ∂§√Δ 743 Î·È fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘˜, ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ, Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ∂§√Δ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ˘ Î·È fi¯È ·Ï‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙË Ï·ÙÈÓÈ΋! ∏ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË (Ì ·ÚÈıÌfi 9/2010) ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›·, ÂÊfiÛÔÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¤ÎÎÏÈÛ˘ ·fi ·˘Ù‹Ó. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, fï˜, Ô ™˘Ó‹ÁÔÚfi˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢È·‚·ÙËÚ›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ˘ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. π‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁȈı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Û¯ÂÚ¤˜, ·Ó fi¯È ·‰‡Ó·ÙÔ, Ó· ÙÚÔÔÔÈËıÔ‡Ó. ∫·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Û‡ÛÔ˘Ó Ó· Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· Â›Ó·È “Ôχ ÂȉÈÎfi” Î·È ·ÊÔÚ¿ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, fiÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ·, Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ™ÎÔ‡ÂÈ, ¿Ú·ÁÂ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÔ› ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜;” .

∫ÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ π∂∫ μfiÏÔ˘ ∞¶√ ÙÔ π∂∫ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ∞ÈÛıËÙÈÎfi˜ ¶Ô‰ÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫·ÏψÈÛÌÔ‡ ¡˘¯ÈÒÓ Î·È ™Ù¤Ï¯Ԙ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ π∂∫ ÛÙ· ÙËÏ. 2421083885 - 63060.

TETAƒTH 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

•ÂÎÈÓ¿ Ë Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi

÷ÌËÏfiÙÂÚ· Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡

Ã

·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ ÛÙÔÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi οÌÔ Î·È ÛÙȘ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔÓ Î¿ÌÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 52 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ¿ÓÙˆ˜ ÚԂϤÔ˘Ó Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ Ù· 60 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi, ¤Ó·ÓÙÈ 65-68 ÏÂÙ¿ ¤ÚÛÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ë Û˘ÁÎÔÌȉ‹, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÚ˘Êˆı› Ù¤ÏË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË. 350 ÎÈÏ¿ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·, ηıÒ˜ ʤÙÔ˜ ÔÈ Î·Ï¤˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∏ ∂.∂. ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ fiÚÈÔ Ù· 3.000.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ 59 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·, ÂÓÒ ¿ÏÏ· 96 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· Â›Ó·È Ë ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜. √È ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ʤÙÔ˜ ·ÔıÂÌ·ÙÔÔ›ËÛË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

∞Ó Î·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ·˘Í‹ıËΠʤÙÔ˜, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÙÔÌ¿Ù·˜ Î·È Ù‡ÙÏÔ˘ Î·È Ê‡Ù„·Ó ‚·Ì‚¿ÎÈ·, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ·Ó¿ÏÔÁ·, ‰ÈfiÙÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÏ‹ÁË Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ. ∏ ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËı›, Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ·fi 15% ̤¯ÚÈ Î·È 70% Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ΔÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ ÂËÚ¤·ÛÂ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÚԂϤÔ˘Ó ˆ˜ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì “Ú¿ÏÈ” ÛÙȘ ÙÈ̤˜, fiˆ˜ ›¯Â Û˘Ì‚Â› ¤ÚÛÈ. “√È ¤ÌÔÚÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· 56 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi. ∫·È ¤ÚÛÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÍÂΛÓËÛ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÁÚÔÙÔÛ˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Î. ¢ËÌ. ™·ı‹˜. “ΔÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ „ËÏ¿ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È Î·Ï‹, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·Ó Î·È ÙËÓ ›ڷÍ ÙÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ™·ı‹˜, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ù¤ÏË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ 80% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜ ı· ηÙ¢ı˘Óı› Î·È Ê¤ÙÔ˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÏψÛÙ fiÏ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ∂›Û˘ ‰ÂÈÏ¿-‰ÂÈÏ¿ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, Ì ÙÔ˘˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜ Â›Û˘ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ™ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi οÌÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 52 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· 58 ÏÂÙ¿, ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·ÁÚÔÙÔÛ˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚È·ÛÙÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ıÔ‡Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ηχÙÂÚË ÙÈÌ‹. ∏ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ¿ÓÙˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·-

∞˘Í‹ıËΠÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜

● ∏ ηٷÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ÛÎÔ˘ÏËÎÈÔ‡ ·‡ÍËÛ ʤÙÔ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡

ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ ÚԂϤÔ˘Ó ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. √ ηÈÚfi˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ‚ÚÔ¯ÂÚfi˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ‹Á ›Ûˆ ÙË ÛÔÚ¿. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË ÛÔÚ¿ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜ ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¿ÂÈ ›Ûˆ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·. ŸÌˆ˜ ÔÈ ˙¤ÛÙ˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚ÚÔ¯ÒÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î¿Ï˘„·Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ Ô„›ÌËÛ˘. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ.

ΔÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ ΔÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ ¤Î·Ó ÙË ˙ËÌÈ¿ ÙÔ˘ ʤÙÔ˜ ÛÙË ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁ‹. ∞Ê¿ÓÈÛ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜

ÙÔ˘ οÌÔ˘ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ - ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡ - ∫ÔÎΛӷ˜. ∂›Û˘ fiÛË ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰È·ÛÒıËÎÂ, ˘Ô‚·ıÌ›ÛÙËÎÂ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡. “∑ËÌÈ¿ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ Û ÔÛÔÛÙ¿ ·fi 15% ̤¯ÚÈ 60% ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ Î·È ÃÏfi˘, ÂÓÒ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∞ÁÚÔÎË›Ô˘ Î·È ªÈÎÚÔ‡ ¶ÂÚÈ‚ÔÏ·Î›Ô˘ Ë ˙ËÌÈ¿ Êı¿ÓÂÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÙÔ 70% ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜. “™ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∞ÂÚÈÓÔ‡, ∫ÔÎΛӷ˜, ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Î·È ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Ë ˙ËÌÈ¿ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 15% ̤¯ÚÈ 60%. øÛÙfiÛÔ Ë ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÓÈ΋ Î·È ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜. ™ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÚ¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ, ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 320 ̤¯ÚÈ

º¤ÙÔ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ, Ë ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ „ÂηÛÌÔ‡˜, Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÛÎÔ˘ÏËÎÈÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 20% ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, Ì ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ˆÛÙfiÛÔ Ê¤ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ μ·Ì‚·ÎÈÔ‡ (ICAC), ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· “‰ÈÔÚıÒÓÂÈ” Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ÙÈÌ‹ ÛÙÔ Û‡ÛÔÚÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 105 ÛÂÓÙ˜ ·Ó¿ Ï›ÌÚ· (ÁÈ· ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ), ‰ËÏ·‰‹ 53 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ÂÎÎÔÎÎÈÛÙ‹ÚÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰‡ÛÎÔÏ· οÓÔ˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·È· ÚÔÒÏËÛ˘, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ. ŒÁÈÓ·Ó Î¿ÔÈ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÚÔÒÏËÛ˘ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜. √È ÙÈ̤˜ Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó ÛÙ· 105 - 110 ÛÂÓÙ˜ ·Ó¿ Ï›ÌÚ·.

∂ÓÙfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÂÓÒ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ·

™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ: √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÏ¢ÚË ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ۠·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ ÂÙ¿ Ì‹Ó˜, ̤۷ ÛÙÔ 2011, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ÂÓÒ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ª·ÚÁ·Ú›ÙË ª·ÚÙ˙È¿ÏË Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∂À∞ Î. °ÈÒÚÁÔ ∫Ô˘ÎfiÙÛÈη ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘

¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. “∂›Ì·ÛÙ Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯·Ì ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆ-

ı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÛÙ›· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È Ù˘ ¿ÓÙÏËÛ˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ∫¿ÚÏ·. ∏ ÛË-

ÌÂÚÈÓ‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÌfiÏȘ ·Ó¤Ï·‚ ηı‹ÎÔÓÙ· ÎÈÓ‹ıËΠ¿ÌÂÛ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÙËÓ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi. “¶·Ú¿ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiÚˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, fiˆ˜ ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ηıÒ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈΛϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” ÙfiÓÈÛÂ Ë ›‰È·. ª¤Û· ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· ‰ËÌÈÔ˘Ú-

ÁÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ·. ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ‰Ô̤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈο Î·È ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ô ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, fiÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi ÙË ¢‹Ì·Ú¯Ô. ∂›Û˘, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ Î. §·˝ÙÛÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫Ô¿Ó· ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ Î·È ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿.


¡›ÎË-¶˘ÚÁÂÙfi˜ §. Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÛÂÏ. 21

T∂Δ∞ƒΔ∏ 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

μ√À§°∞ƒ∏™

Δ∏¡ ∞¶√º∞™∏ Δ∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™ ∂º∂™∂ø¡ Δ∏™ ∂¶√ ∞¡∞ª∂¡√À¡ ™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ.

«¡· ÌË ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ o ∞¯. ª¤Ô˜»

∫·Ù¤ıÂÛ ˘fiÌÓËÌ· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ

Δ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ °ÂÓ‡Ë, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ √À∂º∞ Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶∞∂, Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÈηȈı›, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô Ù˘ ¶∞∂, ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, Ó· Ì›ÓÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. “∂ÓËÌÂÚÒÛ·Ì ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ √À∂º∞ ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¢ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Û ηӤӷ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÛÙÔÓ Î. ªËÙÛÈÎfi ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ Ë ˘fiıÂÛË ¯Ú‹˙ÂÈ ÚÔÛÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ √À∂º∞ Î·È Î·Ï› ÙÔÓ Î. ªËÙÛÈÎfi ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ √À∂º∞ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠ‹‰Ë ÛÙËÓ ∂¶√, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·. ∂ͤÊÚ·ÛÂ, ‰Â, ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ‰ÈηȈı› ·fi Ù· ·ıÏËÙÈο Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο fiÚÁ·Ó· ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘. ∂¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡: “¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â˘fi‰ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ô Î. ª¤Ô˜ Ó· ‰›ÓÂÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È Ó· οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ·ԉ¯Ùԇ̠ˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô ¢™ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ›ӷÈ... Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ ª¤Ô˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÂÏ›‰·. ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ ·Á·ԇ̠ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ¤¯Ô˘Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ó¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜, ·Ó Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ê‹ÓÂÈ ˘Ô„›Â˜, ˆ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·Ó¿ÌÈÍË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ˘Ô‚È‚·ÛÙ› ÛÙ· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È ·Ó ı· ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÙfiÓÈÛÂ: “ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ¢’ ÂıÓÈ΋ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛÔ‚·Úfi Î·È ¤Ú· ·fi ÙȘ fiÔȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. Œ¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· fiÏ· ÛÙËÓ Ê·Ú¤ÙÚ· Ì·˜. ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂¶√ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ϤÓ ˆ˜ ÙÔ Â›Ó·È ı¤Ì· ÔÏÈÙÈÎfi. ∞Ó ‰ÂÓ ›ÛÙ¢· ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈ˙fiÌÔ˘Ó. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ó· ÌËÓ ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜”.

ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ô ˘fiÌÓËÌ· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Ê¤ÛˆÓ Ù˘ ∂¶√ η٤ıÂÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ë ÔÔ›· ÂΉÈοÛÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È. ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÔȯ›·, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ˘Ô‚È‚¿ÛÂÈ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ˆ˜ Ù· ‰ÈηÈÔ‰ÔÙÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂¶√ Â›Ó·È Ù· ÌfiÓ· ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÔÈÓÒÓ, ÙËÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∫·Ù·Ù¤ıËΠÂ›Û˘ Î·È ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ √À∂º∞, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ¶∞∂ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏËÊı› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë √À∂º∞ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· fiÏ· Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ‹‰Ë Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË °ÂÓ‡Ë, Î. ªÈ¯¿Ï˘ ªËÙÛÈÎfi˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ï‹ÚË Ê¿ÎÂÏÔ. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√, ›Ûˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ̤ÙÚÔ ›ÂÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂¶√, ·Ó Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ë ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ÂÈÏËÌ̤ÓË. £· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ó· ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÊÚfiÓÙÈÛ ÛÙȘ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ÂΉÒÛÂÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙ· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ∂¶√ ÊÚfiÓÙÈÛ ‹‰Ë Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ‰ÂÏÙ›· Û ÔÏÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛˆÓ

Ù˘ ∂¶√, ÏfiÁˆ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉÔı› ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË.

÷ÚÌ¿Ó˘: ΔÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi... ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. πηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, fiÔ˘ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ √À∂º∞, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, Î. £·Ó¿Û˘ ÷ÚÌ¿Ó˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤ÛÙÂÈÏ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ∂¶√ ˆ˜ ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· fiÙÈ Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. “ΔÔ Ù·Í›‰È ÛÙË °ÂÓÂ‡Ë ‹Ù·Ó ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi. ∂›¯·ÌÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ √À∂º∞, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤ÚÂ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË Î·ÌÈ¿˜ ·fiÊ·Û˘, ηÓÂÓfi˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. ŸÙ·Ó ÂÓËÌÂÚÒÛ·Ì ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ √À∂º∞ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ηٿϷ‚ ˆ˜ Ô ı¤Ì· Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛÔ‚·Úfi Î·È ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ∂¶√ ÁÈ· ÙÔ ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, fiˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ˘Ô˘ÚÁ›·. ¶‹Ú·Ì ÔÏÏ¿ ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙËÓ √À∂º∞ Î·È ·fi ÙË ºπº∞ Î·È ‚¿ÛÂÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÎÈÓԇ̷ÛÙ ϤÔÓ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÏËÁÒÛÂÈ ¿Ú· Ôχ ÙÔÓ

√Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È Â‡¯ÔÌ·È Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÏËÁÒÛÂÈ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ fï˜ ·Ú¿ ÔÏϤ˜ ÂÏ›‰Â˜ Ó· ÙÔ ‚ÚÂÈ ÂΛ fiÔ˘ ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È. ø˜ ÓÔÌÈÎfi˜, ÈÛÙ‡ˆ, ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ó· ·›ÍÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÓfiÌÈÌÔ. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ΔÔÓ›˙Ô˘Ì ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÂÂȉ‹ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· fiÙÈ Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂¶√ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÈۋ̈˜ ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Ì·˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·Ú¿ Ôχ ˆÚ·›Ô Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙÔ CAS, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙÔȯ›Ô, fiÙÈ ·ıÏËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ηًÚÁËÛ ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ” .

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ CAS ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ∂ʤÛÂˆÓ ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ë ¶∞∂ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ. ◊‰Ë, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌ ۋÌÂÚ· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ë √À∂º∞ Ì ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ¶∞∂ Ó· ηٷı¤ÙÂÈ Ï‹ÚË Ê¿ÎÂÏÔ, ÂÓÒ ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË FIFA, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ CAS. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÊ·ÛË ·fi ÙËÓ ∂¶√ Ô˘ Ó· ˘Ô‚È-

‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, Ì ÙËÓ ¶∞∂ Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ §›Áη˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚËÙ¿ ˆ˜ Ë ÌfiÓË ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ë ∂¶√ Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Û¯ÂÙÈο ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·ÁˆÁ¤˜ ηٿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Ì ‰‡Ô ̤ÙÚ· Î·È ‰‡Ô ÛÙ·ıÌ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ∂∂∞ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛÂ Î·Ó ÚÔıÂÛÌ›· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó ·Ú·Ù˘›Â˜, ÂÓÒ Û ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ‹Ù·Ó ÂÏ·ÛÙÈ΋, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏfi ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙȘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ·ÎfiÌË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ∂∂∞ Ó· ÌËÓ Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹, ·ÚfiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ¶∞∂ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ Â› 45 ÏÂÙ¿ ¤Î·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ‹Ú ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó, ΢ڛˆ˜, ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ÙË Ó¤· ÌÂÙÔ¯È΋ Û‡ÓıÂÛË ÛÙËÓ ¶∞∂.


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

«¶fiÚÙ·» ·fi ÙËÓ ∂∂∞ ÛÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· ∫∞¡∂¡∞¡ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÚ¿Î˘, ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó Ô ™·Ô˘‰¿Ú·‚·˜ Ú›ÁÎÈ·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ·Î¤ÙÔ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ˆ˜ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ÌfiÓÔ Û ÔÏ›ÙË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. “∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È, fi¯È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó. ∂›Ó·È Ôχ ÍÂοı·ÚÔ Î·È ÚËÙfi ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ˆ ·˘Ù¿, Â›Ó·È Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÛÙ· ·Ï‹ıÂÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ˘Ôı¤Ùˆ fiÙÈ ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ Â¿Ó Á›ÓÂÙ·È. ∞Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Î·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ı¤Ì·” , ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô ¶ÂÚ¿Î˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ “NovaSportFM” , ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ: “™·Ó Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ÁÈ· ÌÂÙÔ¯¤˜ οو ·fi 10% ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿‰ÂÈ·, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó Â›Ó·È ÔÌ¿‰· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÕÚË Î·È Ë ∂∂∞ ÌÏfiηÚ ÙËÓ ·ÁÔÚÔˆÏËÛ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ Ó· Â›Ó·È ŒÏÏËÓ·˜ ‹ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ¤Ó·˜ ™·Ô˘‰¿Ú·‚·˜ ‹ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô ™·Ô˘‰¿Ú·‚· Ó· ¿ÚÂÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜” . °È· ÙÔ ·Ó ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÚ›ÙÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ˘ μÏ¿ÛË Δۿη, Ô ¶ÂÚ¿Î˘ ‹Ù·Ó ¿ÏÈ Û·Ê‹˜: “∏ ÂÈÙÚÔ‹ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó ‚ÚÂÈ Î¿ÙÈ ÂÎÙfi˜ ÓfiÌÔ˘ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·” . °È· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ∞∂∫ Î·È ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÙfiÓÈÛÂ: “∂Í’ fiÛÔÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ηÓ›˜ ÁÈ· ∞∂∫ Î·È ¶∞√∫” . ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô ¶ÂÚ¿Î˘, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ› οÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜: “ª¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ∂˘Úˆ·›Ô˜ ÔÏ›Ù˘. ∂ÎÙfi˜ ·Ó Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ· ÙfiÙ ÙÔ Û˘˙ËÙ¿Ì”.

∞‡ÚÈÔ ÙÔ ¢.™. ÁÈ· ÙËÓ Arboris Capital ΔËÓ ¶¤ÌÙË 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô, ı· ÎÏËı› Ó· ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ ı· ÎÈÓËı› ÛÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ Ì ÙËÓ “Arboris Capital”. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °fiÓÙÈη˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÁÈ· ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Ô˘ ¤Ï·‚ ·fi ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÎÔÏÔÛÛÈ·›·˜ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜, °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ, ÌÈ· Î·È ÁÈ· Ó· “ÙÚ¤ÍÂÈ” ÙÔ ı¤Ì· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ı· Ú¤ÂÈ ÛÂ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ 24 ·ÙfïÓ, ÔÈ 14 Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ıÂÙÈο. ∫·È ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, ˘¿Ú¯Ô˘Ó 13 ̤ÏË ÌÈ· Î·È 7 ¤¯Ô˘Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Ò˜ Ó·È ÌÂÓ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °fiÓÙÈη˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÈÔ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ Arboris Capital, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. Ô˘ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙËÓ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ 17˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ¢ı›·. *™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ¤Ó· Ó¤Ô Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÚԤ΢„ ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫ÔÙÛfiÏ˘ ˘¤ÛÙË ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ÙÂÙڷΤʷÏÔ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û ÂÚ›Ô˘ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·.

√ °∫∂∫∞™ £∞ ∏°∏£∂π Δ∏™ ∂¶π£∂™∏™ Δ∏™ ∂£¡π∫∏™ ™Δ√ ¶∞πáπ¢π ª∂ Δ∏¡ ∫ƒ√∞Δπ∞

Œ‰ÂÈÍ ٷ Ï¿Ó· ÙÔ˘ Ô ™¿ÓÙÔ˜ ∂

¤ÛÙÚÂ„Â Î·È ·›ÚÓÂÈ ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ º¿ÓË °Î¤Î·, Ô ÔÔ›Ô˜ - fiˆ˜ Ê¿ÓËΠ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ÚÔ‚¿ÚÂÈ Ê·Ó¤Ï· ‚·ÛÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro 2012. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔfiÓËÛ˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿ ‰È‹ÚÎÂÛ ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· Î·È Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ˙¤ÛÙ·Ì· ¤‰ÂÈÍ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ·fi Ù· Ï¿ÁÈ·. ªÂ ÙË Ì›· ÔÌ¿‰·, Ô˘ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û·Ó ‚·ÛÈ΋, ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Û ‰È¿Ù·ÍË 4-3-3 ÔÈ Δ˙fiÚ‚·˜ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜), ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ (·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î), ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ (‰ÂÍ› Ì·Î), ∞‚Ú. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ (ÛÙfiÂÚ), ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ (·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê), ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ (·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜), Δ˙ÈfiÏ˘ (‰ÂÍÈfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜), ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (‰ÂÍÈfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜), ™·Ì·Ú¿˜ (·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜) Î·È °Î¤Î·˜ (Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ). º·›ÓÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, ˆ˜ Ô °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î ·fi ÙÔÓ ¡›ÎÔ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ, ÂÓÒ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠϛÁÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË Î·È Δ˙ÈfiÏË (·ÚfiÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·›˙ÂÈ ˆ˜ ηı·Úfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜). ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ·fi ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÙËÓ Â›ıÂÛË. ΔËÓ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ·¿ÚÙÈ˙·Ó ÔÈ ÃÈÒÙ˘ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜), μ‡ÓÙÚ· (‰ÂÍ› Ì·Î), ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î), ∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, μfiÎÔÏÔ˜ (Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÙËΠ۠ÚfiÏÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÛÙfiÂÚ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› Ë ÂÓ‰Âο‰·), ª¿ÎÔ˜ (·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê), ¶¤ÙÛÔ˜ (·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜), ºˆÙ¿Î˘ (‰ÂÍÈfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜), ∫ÔÓ¤ (·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜), ÷ÚÈÛÙ¤·˜ (‰ÂÍÈfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜) Î·È ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ (Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ·È¯Ó›‰È. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ‰ÈÏfi ÛÙÔ ÌÈÛfi Á‹‰Ô, fiÔ˘ ‰fiıËΠ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ ηÈ

Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ·Ó·Î¿Ù„ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. ΔÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ÚÔÔÓËÙ‹ Â›Ó·È ˆ˜ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.

∑·Ú·‰Ô‡Î·˜: £¤ÏÔ˘Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ √ °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ NOVA™¶√ƒ FM ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ™¯ÂÙÈο ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ›Â: “™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Ì›· ηٷ͛ˆÛË ÁÈ· Â̤ӷ ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÎÔÈÙ¿ˆ Ó· ÂÙ‡¯ˆ Î·È ·Ú·¿Óˆ Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËη, ·ÏÏ¿ fiÛÔ Ó·

Ó·È Ì¤Û· Û ·˘Ù‹ ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ¤Ú·Û· ·fi fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜. Δ· ¤˙ËÛ· fiÏ·” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ›Â: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ì ¤Ó·Ó ÛÔ˘‰·›Ô ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ Ô·‰Ô› ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó ÙËÓ ∂ıÓÈ΋: “£¤Ïˆ Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ fiÏÔÈ Ì ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÂÓۈ̷وıÒ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞fi Ì›· ÔÌ¿‰· fiˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ Ó· ËÁ·›ÓÂȘ ∂ıÓÈ΋ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ÙfiÚıˆÌ·. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Â›Ó·È ϤÔÓ ·fi ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. “∂›Ì·ÛÙ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Û ۤ‚ÔÓÙ·È Î·È fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Û·Ó ÔÌ¿‰·. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì·˜ › fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È. ª·˜ ¤‰ˆÛ ÁÈ· ‚¿ÛË ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜ Î·È Â›‰·Ì ٷ ηϿ Ù˘ ÛÙÔȯ›·. £¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ·ÎfiÌ· Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È” . Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ·˘Ùfi˜ Î·È ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ù· ÙÂÏÈο ·fi ÙÒÚ· η٤ÏËÍÂ: “∫¿ÓÔ˘Ì ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ·Ù› Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙfi ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌ·. ∞Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙfiÙ ı· ÛÎÂÊÙԇ̠ٷ ÙÂÏÈο” . ∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘... ‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ˆ˜ Ë ∂ıÓÈ΋ ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ Euro 2012 Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰›¯ˆ˜ Ì·Ú¿˙, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ¯ÔÚËÁÔ‡ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Δ˙ÈfiÏ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∏ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È 100% ¤ÙÔÈÌË, ۈ̷ÙÈο Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο ÎÈ ÂÏ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ¤Ó· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·È¯Ó›‰È. ∂›Ó·È Û·Ó ÙÂÏÈÎfi˜. ™Â οı ·ÁÒÓ· Ì·›ÓÔ˘Ì ̤۷ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ª·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Î·È fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌ·. •¤ÚÔ˘Ì fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ı· Ìԇ̠̤۷ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì” . √ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ › Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘: “∞Ó ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ï¿ Ì ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·, ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì·Ù˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÂÏÈÎfi˜ Î·È fiÏÔÈ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ı· ÙÔÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ‚ÚÂıԇ̠ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·¢ı›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ìԇ̠ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Ì·Ú¿˙”

Δ√¡π™∂ ™Δ√ Δ∏§∂√¶Δπ∫√ ª∞°∫∞∑π¡√ Δ∏™ √À∂º∞ √ ∂ƒ¡∂™Δ√ μ∞§μ∂ƒ¢∂

«√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÓÈο» √ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ UEFA ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌ·, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ¿ÓÙ· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË. √ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â Ì›ÏËÛ ÛÙÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ √À∂º∞ Î·È ÂÛÙ›·Û ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Û›ÁÔ˘Ú· ›̷ÛÙ ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔÈ Ô˘ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ‹ÙÙ· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ, Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì ¿ÚÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·È¯ÓȉÈÒÓ ¤·ÈÍ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ∏ ª·ÚÛ¤ÈÁ ÌÔÚ› Ó· ›¯Â ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·. ªÂ ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï ‰ÂÓ ı¤Ï·Ì ӷ ÎÏÂÈÛÙԇ̠›Ûˆ Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ì Ì ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ, fiˆ˜ ·›˙Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ٤ÙÔÈÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î¿Ó·Ì Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∞fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌ· ÁÈ· Ì·˜ - Î·È ÂȉÈο Ù· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÏËÓ Ù˘ ӛ΢.

∞˘Ùfi fï˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ì¿˜ ÈηÓÔÔÈ› Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÓÈοÌÂ Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ¯·Ú¤˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Ò˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙfiÓÈÛÂ: “ª¤Û· ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Û·Ó √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰›ÓÔ˘Ì ¢ηÈÚ›· ‰È·Ê˘Á‹˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¢ÂÓ Í¤Úˆ fiÙ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Á›ÓÂÈ, ÚÔÛˆÈο ı¤Ïˆ Ó· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Ôχ ηχÙÂÚ·”.

ÃÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙÔÓ ªÈÚ·Ï¿˜ ªÂ ÚfiÛÙÈÌÔ 15 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ÙÈ̈ڋıËΠ·fi ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ô ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯Â ηٿ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï ÁÈ· ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √ μ¤ÏÁÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁ‹ıËΠϛÁÔ ¯ı˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ÔÈÓ‹ ÙÔ˘. √ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ʇÁÂÈ ·¢ı›·˜ ÁÈ· Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· fiÙ·Ó Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔÓ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï ÛÙÔ “ŒÌÈÚÂ-

˚Ù˜”, Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ηϤÛÂÈ Û ·ÔÏÔÁ›· ÙÔÓ ªÈÚ·Ï¿˜. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ¶∞∂, °È¿ÓÓË μÚ¤ÓÙ˙Ô, ·ÔÏÔÁ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÚfiÛÙÈÌÔ 15.000 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Â›Ó·È Èı·Ó¿ ÁÈ· ÙÔÓ ºÚ·Ó °¤ÛÙÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ‚·Ú‡ ÚfiÛÙÈÌÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ‰È·ÎÔ‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. √ πÛ·Ófi˜ ·ÔÏÔÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ·ÚıÚÔÛÎfiËÛË ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÙÈÌ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ù›ÔÙ·. √ °¤ÛÙ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 30 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ (›Ûˆ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ) ¤ˆ˜ Î·È ‰È·ÎÔ‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. ƒfiÏÔ-ÎÏÂȉ› ı· ·›ÍÂÈ ‚¤‚·È· Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘, ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â, Î·È ÙÔ ÙÈ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ. √ μÈı¤ÓÙ ªfiӯ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÚÔfiÓËÛË Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . øÛÙfiÛÔ Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó·

‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, fiˆ˜ ı· ‹ıÂÏÂ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ‰ÈÂıÓÒÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È Ô ¤ÙÂÚÔ˜ ÓÂÔ·ÔÎÙËı›˜ °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ∞ÚÈ¤Ï πÌ·Á¿Û· Î·È ÃÔÛ¤ ÃÔϤÌ·˜, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›· ÏfiÁˆ οΈÛ˘ ÛÙÔÓ ¤Ûˆ Ï·Ù‡ Ì˘ ‰ÂÍÈ¿ Î·È Î¿ÎˆÛË-Û‡Û·ÛË ÛÙÔ ‰ÈΤʷÏÔ ÌËÚÈ·›Ô ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. º˘ÛÈÎÔıÂÚ·›· ¤Î·ÓÂ Ô ºÚ·Ó °¤ÛÙÂ, ÂÓÒ ÔÈ °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÈ¿Ù˘ Î·È °È¿ÓÓ˘ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ Ó· ÌÂÈ Û ÊÔ˘Ï Ú˘ıÌÔ‡˜. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜ Î·È Ô ¡Ù·‚›ÓÙ ºÔ˘ÛÙ¤Ú.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

√Δ∂ Sport 1 21.45 ΔÔÚ›ÓÔ-°ÎÚÔÛ¤ÙÔ -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜)

√Δ∂ Sport 2 21.45 μÂÚfiÓ·-™·ÌÓÙfiÚÈ· -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜)

EUROSPORT 18.00 ¶·Ú›-¶ÈÌfiÓÙ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) 20.00 ¶fiÙÛÓÙ·Ì-£ÔÚ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ)

ª∂™π

«¢ÂÓ Ê‡Áˆ ·fi ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·» ¶π™Δ√™ “ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘” Ù˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘, ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ‰ËÏÒÛÂÈ Ô §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú ÙˆÓ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” , ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷وı› ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ 2014 ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÃÈÏ‹ Î·È Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ∫·Ì ¡Ô˘. “¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÛÎÂÊÙ› Ó· ʇÁˆ ·fi ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ∞Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹Ûˆ” , ‹Ù·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹.

º∂ƒ°∫π√À™√¡

“¢ÂÓ Ì ͷÊÓÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ™›ÙÈ” ™Δ∏¡ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Î·È ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Ì ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· Â›Ó·È Ù· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰È·‚fiψӔ , ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÙÔÈο ª¤Û· Ù˘ fiÏ˘, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ™›ÙÈ, ηıÒ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘. “Œ¯ˆ ÂÈ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ÁÈÓfiÙ·Ó. ¢ÂÓ Ì ͷÊÓÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ™›ÙÈ. ∂›Ó·È Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È Û fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. √ ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ, fiˆ˜ Î·È Ô ¡Ù·‚›ÓÙ ™›Ï‚·. ∂Ì›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈÌÔÈ fiÙ·Ó ı· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì” , ›Â Ô “º¤ÚÁÎÈ” . ™¯ÂÙÈο Ì ٷ ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÚfiÛıÂÛÂ: “ŸÏ· Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ ϤÔÓ. ¶Ï¤ÔÓ Ë ™›ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÚÈı› ÈÛ¿ÍÈ¿ Ì·˜ Î·È ·˘Ùfi ı· οÓÂÈ ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì·˜” , η٤ÏËÍÂ Ô ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜.

21

■ ∞¡ ¡π∫∏™∂π ™Δ∏¡ ∞Àƒπ∞¡∏ ¢π∫∞™Δπ∫∏ ª∞Ã∏ £∞ ∂Ã∂π ∂§¶π¢∂™ °π∞ Δ∏ μ’ ∂£¡π∫∏

°È· ÙÔ «ÎfiÏÔ ÁÎÚfiÛÔ» Ë ¡›ÎË º

ÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi §¿ÚÈÛ·˜ ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Ë ¡›ÎË, ÂÓÒ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Volos Palace” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Â›ÛËÌ· ÔÈ Ó¤Â˜ οÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· Ù· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011-12. ŸÌˆ˜ ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÏˆÓ ÛÙË ¡›ÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Ë̤ڷ, fiÔ˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ ÁÈ· ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘. ∞Ó ·˘Ùfi Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi, ÙfiÙ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÔÎÙÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ΔÔ “ÎfiÏÔ ÁÎÚfiÛÔ” ÂȯÂÈÚ› Ë ¡›ÎË Ô˘ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· ‰ÒÛÂÈ Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈηÛÙÈ΋ Ì¿¯Ë. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ “΢·ÓfiÏ¢Î˘” ¶∞∂ ÁÈ· ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘. ∞Ó ÙÔ Î¿ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi, ÙfiÙÂ Ë ¡›ÎË ı· ÂÏ›˙ÂÈ ‚¿ÛÈÌ· ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, ‰ÈfiÙÈ Ë ¡›ÎË ÌˉÂÓ›ÛÙËΠÏfiÁˆ ¯ÚÂÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ› Î·È Î·Ùڷ·ÏËÛ ÛÙËÓ 11Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ì 40 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ¶fiÓÙÈÔÈ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 46 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË. ªÂ ÙȘ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÂÏÈο Ù¤ÛÛÂÚȘ Â›Ó·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ô˘ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂·ÓÔÌ‹, ∫·ÏÏÔÓ‹, ºˆÎÈÎfi Ô˘ ‹Ú·Ó ÙȘ

ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô Â›Ó·È Î·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË Ù˘ ηٿٷ͢ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ‹Ú ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ∂.∂.∞. Î·È ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ∞Ó ·‡ÚÈÔ ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¿ÚÂÈ, ÙfiÙ “·‰ÂÈ¿˙ÂÈ” Ì›· ı¤ÛË ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÌÙË ÔÌ¿‰·, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÔÈ ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·ÙÂÚ›Ó˘. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Â›Ì·¯Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ ›¯Â ·Ó·‚ÏËı› ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÔÚÈÛÙ› Í·Ó¿. ∞Ó Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó, ÙfiÙ ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ı· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ›, ·fi ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ı· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ÙÚÂȘ Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ë ¡›ÎË ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó·

‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Û ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ ̤۷ ÛÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . 줂·È·, ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜, fiÔ˘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜, ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ‰ÈηÛÙ‹˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙË ¡›ÎË ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ.

ºÈÏÈÎfi Ì ¶˘ÚÁÂÙfi Î·È ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ŒÓ· ·ÎfiÌË ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË. ™ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜

ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ı· ·›ÍÔ˘Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ Ì ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ ∂¶™£. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ∞Ϥ͢ ∞ÏÂ͛Ԣ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ Û ÚfiÛˆ· Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, οÙÈ Ô˘ ı· Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙË μ¤ÚÔÈ· ÛÙËÓ “ÎÏÔ‡‚·” . Δ¤ÏÔ˜, Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “£ÂÛÛ·Ï›·” ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “Volos Palace” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¶∞∂ °ÈÒÚÁÔ ¢·Ïԇη Î·È ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “grafeteria” ÔÈ Ó¤Â˜ οÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011-12. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 200 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· Î·È 100 ¢ÚÒ ÛÙË ı‡Ú· 3 Î·È ÛÙË ı‡Ú· Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘.

∑∏Δ∏™∂ ∞¶√ Δ√À™ ¶∞π∫Δ∂™ Δ∏™ ∞∂∫ √ ª∞¡√§√ Ãπª∂¡∂£

«¶¿ıÔ˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi» ø™·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∞∂∫ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, „˘¯‹ Î·È ¿ıÔ˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ √∞∫∞ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. “™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠fiˆ˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. ¢ÂÓ Â›¯·Ì ۈÛÙ¿ ÙÚÂ̷͛ٷ, ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, ‰ÂÓ Â›¯·Ì ۈÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Î·Ï‹ ›ÂÛË ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ¢›Ó·Ì fiÏÔ ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ·Ê‹Ó·Ì ÔÏÏÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌÔ˘˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ‡ÎÔÏ·. ªÔÚ› Ó· ˘ÛÙÂÚԇ̠۠οÔÈ· ÛÙÔȯ›· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜, fï˜ ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ÔÌ¿‰·, ¤¯Ô˘Ì ηϋ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ·›˙Ô˘Ì Ì ¿ıÔ˜” , ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô ∞Ó‰·ÏÔ˘ÛÈ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜: “∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÛÙÔ

Á‹Â‰Ô ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ Ì·˜ Î·È Ó· ÌË ‰ÈÂΉÈÎԇ̠οı Ì¿Ï·. ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·˘Ùfi ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ȤÛÔ˘Ì ·ÓÙÔ‡, Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜, Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ fiÚÔ˘˜. ŸÏÔÈ ı˘Ì¿ÛÙ ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙڤͷÌ ηÈ... ·Ú·‰Ôı‹Î·ÌÂ. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ Ì·˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏË Ì·˜ ÙË „˘¯‹ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ¤¯ÂÙ ¿Á¯Ô˜ Î·È ›ÂÛË ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜, ı· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ηٿÏÏËÏ·” , η٤ÏËÍÂ Ô ÃÈ̤ÓÂı. ∞fi ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ∞∂∫ ·Ô˘Û›·˙Â Ô ΔÚ·˚·Ófi˜ ¢¤ÏÏ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔÓ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ Î·È ª¤-

ÏÂÎ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ê˘ÛÈÔıÂÚ·›·˜ Î·È Ô ∫ÔÓÙÔ¤˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∫ψӷڛ‰Ë ¤Î·Ó·Ó ıÂÚ·›· Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ∫·Ê¤, Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Î. ¶·ÓÙ·˙‹, ÂÓÒ Ô ŒÈÓÙÔ˘Ú °ÎÔ‡ÓÙÁÈÔÓÛÂÓ - Ô˘ ¤¯ÂÈ ÈۯȷÏÁ›· - ¤Î·Ó ıÂÚ·›· Î·È ·Û΋ÛÂȘ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ª¿ÎÔ Î·È °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∞‰·Ì›‰Ë Ì ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ÃÈ̤ÓÂı ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘˙‹ÙËÛË Ì›·˜ ÒÚ·˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë Û¯¤ÛË ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë Î·È ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ∞Ó‰·ÏÔ˘ÛÈ·ÓÔ‡, ÕÏ‚·ÚÔ ΔfiÚ˜. ΔÔ Îϛ̷ ‹Ù·Ó ηÏfi Î·È ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô Úfi-

‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰ÂÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ 47¯ÚÔÓÔ ÚÔÔÓËÙ‹ ÁÈ· Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó fiÏ·. √ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ‹Ù·Ó ÂÌÊ·ÓÒ˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi ˆ˜ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ë ·fiÏ˘Û‹ ÙÔ˘ Î·È ı· ›¯Â ‹‰Ë Ï˘ı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ·Ó ˘‹Ú¯·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ‹ ‰ÂÓ ÓÈÎÔ‡ÛÂ Ë ∞∂∫ ÛÙË ¡¤·

™Ì‡ÚÓË ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ¶¤Ú·Ó Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, Ô ·Ù˙¤ÓÙ˘ ÙÔ˘ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·-·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙȘ ÏËڈ̤˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È 675.000 ¢ÚÒ ·fi ¤Ú˘ÛÈ. £¤ÏËÛÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ¿ÚÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ - ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ì›· Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÁÎÚÈ̤Ó˘ ÔÊÂÈÏ‹˜.


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

ª¶∞™∫∂Δ

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ

«Ã·ÌfiÁÂÏ·» ÁÈ· ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ¢∂¡ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î¿ÙÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘‚ϋıË ¯ı˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞Ó·ÓÙÔÏÔ‡ ∂ʤ˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” (›Ûˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·) Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¯·ÚÔÔ›ËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÈÎ ∫·Ï¿ıË; √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ (Â›Û˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∂ʤ˜) ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· Ôχ ÂÎÙfi˜ ·ÚΤ. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁηÚÓÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û ¯·Ï·ÚÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÚÔʤ˜. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ª¿ÈÎ ª·Ù›ÛÙ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ıÂÚ·›· ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· Ô˘ ˘¤ÛÙË ÛÙÔÓ ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤/√‡ÏÎÂÚ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ °ÎÔ̤ÏÛÎÈ” ÛÙË ªfiÛ¯·.

ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞

ŒÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô πÓȤÛÙ· ∂Δ√πª√™ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‰Ú¿ÛË Â›Ó·È Ô ∞ÓÙÚ¤˜ πÓȤÛÙ·. √ ̤ÛÔ˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ Ì˘˚Îfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ô˘ ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ ̷ÎÚÈ¿ ·fi Ù· Á‹‰· ÁÈ· ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ηıÒ˜ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË ª›Ï·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÙˆÓ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÂÌ¿ÙÔ. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ∞ÊÂÏ¿È, Ô˘ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ (›¯Â ˘ÔÛÙ› Ú‹ÍË Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Î·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¯ı˜), ÓÔÎ ¿Ô˘Ù ÌÂ Ì˘˚ÎÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ∞ϤÍȘ, º¿ÌÚÂÁη˜ Î·È ∞ÌÈÓÙ¿Ï.

™ÙË ÃÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ ™Δ∏ ÃÈÏ‹ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ù·Í›‰Â„Â Ô ¶¿ÌÏÔ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜. √ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ƒÔÌ¤ÚÙÔ °È¿ÓÂ˙, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ˆ˜ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ·›ÎÙ˘ ˘¤ÛÙË ıÏ¿ÛË ‚’ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙÔÓ Ì¤ÛÔ ÁÏÔ˘ÙÈ·›Ô. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô 33¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “ª·˜ ÛÙÂÓ·¯ˆÚ› ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ı¤Ï·Ì ӷ Ì›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ∂ȉÈο Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·È¯Ó›‰È, fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. Δ·Í›‰Â„ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó οÙÈ ÛÔ‚·Úfi, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÂÍÂÙ¿Û·ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜” , ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú¯Èο Ô Î. °È¿ÓÂ˙ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ ˘¤ÛÙË ¤Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÛÙÔÓ Ì¤ÛÔ ÁÏÔ˘ÙÈ·›Ô. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ ¤Íˆ ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ÙÔ ¶ÂÚÔ‡. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÃÈÏ‹˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘, Â¿Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ ··Ú·›ÙËÙÔ”.

T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

•π∑∂π Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙ· fiÛ· ·Ó·ÎÔ› ÓˆÛ ¯ı˜ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›· πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∫·Ù¤Ù·Í ÏÔÈfiÓ ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ 46Ë ı¤ÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ¿Ï Ϙ ¶∞∂ Ù˘ Super League. ÿÚË ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ù· ‰‡Ô ÙÂÏ¢ Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿ ‰· ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 01/10/10 30/09/11. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, ÏÔÈfiÓ, Ë IFFHS, Ô ¶∞√∫ ·fi ÙËÓ 46Ë ı¤ÛË ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠ42Ô˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙËÓ 96Ë ı¤ÛË (∞∂∫) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ (143Ô˜), ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (145Ô˜), ÕÚ˘ (238Ô˜) Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (254Ô˜). °È· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÏÔÈfiÓ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ÔÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ 10 ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ‚Ú¤ıËΠ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÛÙËÓ 143Ë ı¤ÛË. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; °È· Ó· ÙÔÓ ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›·, ÙÔÓ Í·¤ÛÙÂÈ Ï ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘...

¶ÚÒÙË ÙÔ˘ ªfiӯ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Δ∏¡ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÚÔfiÓËÛË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶. ¤Î·Ó ¯ı˜ Ô μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â Î·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ fiÏ· Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ÈηÓfi ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ô ªfiÓ¯Â, ¿ÊËÛ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÕÚÈÛÙÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ‚Ô‹ıËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÚ›· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜. ΔÒÚ·, ·Ó ı· “È¿ÛÂÈ” ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, fiÔ˘ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ›ÂÛË Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜, ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â ÚÔÛ¤ıÂÛ ¤Ó· ·ÎfiÌË ·ÍÈfiÏÔÁÔ “ÂÚÁ·Ï›Ԕ ÛÙËÓ ÈÔ Ï‹ÚË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÙfiÛÔ

¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ô §. ª·Î¿Ï˘ ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ù˘ ∂¶™£ √∫Δø ·È¯Ó›‰È· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤Ï ÏÔ˘ ∂¶™£. ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘ ͯˆÚ› ˙ÂÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. √È ‰‡Ô ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÓÙ›·ÏÔÈ, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËı› Û ‰‡Ô ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. ΔÔ 2005 fiÙ·Ó Â›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô ƒ‹Á·˜ Ì 2-0, ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μÂÏ ÛÙ›ÓÔ˘ ‹Ù·Ó Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘. ∂ ›Û˘, ÙÔ 2010 fiÙ·Ó Â›¯Â ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ (ÁÈ· ÚÒ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘) ÎÂÚ‰›˙Ô ÓÙ·˜ Ì 3-1, ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÏÈ Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘. ™‹ÌÂÚ·, Ô μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ¤¯Ô ÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ·›ÎÙË Î·È ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ. ™Â ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ Ù›ÓÂÈ Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘.

ÙÔÓ ªfiÓ¯Â, fiÛÔ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ., ı· ÙÔ˘˜ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ™∏ª∂ƒ∞ ÛÙȘ 7Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Volos Palace” Ë ¡›ÎË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ ‰Â›¯ÓÂÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ª·Î¿ÚÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ë ¶∞∂ ·¢ı‡ÓÂÈ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÂÈ ÎÔÓÙ¿ Ù˘

ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË.

ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÏËÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ¶π™Δ√¶√π∏Δπ∫√ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ·¤ÎÙËÛ·Ó Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Î·È Ô ∫∞√¢. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ‹Ú Ӥ· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ ·fi ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÙÔ˘ ¤ÏÂÈ·Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ë ∂∂∞ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∞1. ŸÏ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·›ÚÓÔ˘Ó Û˘Ó¯›˜ ·Ú·Ù¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂.∂.∞. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. √ ÌfiÓÔ˜ ÙÂÏÈο Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ú ‹Ù·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Î·È fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÁÈ·Ù›. ∞Ï¿ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·Ê·-

ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÚÔÂÈÏËÌ̤ÓË. 줂·È·, Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔÓ Î. ∞ϤÍË ∫Ô‡ÁÈ·, ÔfiÙ “‰ÈηÈÔ‡Ù·È” Î·È È‰È·›ÙÂÚË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË...

ΔÔ Ì¿¯·ÏÔ Ù˘ ∂¶√ ™Δπ™ 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÌÂÏÒÓ. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, Ù˘Èο, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ Â›ÛËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› οÔÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È. ŸÌˆ˜, ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ˙‹ÙËÛÂ Ë ∂¶√ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙ· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ∂›Û˘, Ë ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÚÔıÂÛÌ›· ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÚÔ‚È‚¿ÛÙËηÓ, Ó· οÓÔ˘Ó ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙȘ 14 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜. 줂·È·, ̤¯ÚÈ ÙȘ 11 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜, ¢fiÍ·, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Î·È §¿ÚÈÛ· ‰ÂÓ ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı’ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ∂›Ì·ÛÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ› ÏÔÈfiÓ ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ì¿¯·ÏÔ Ù˘ ∂¶√; £· ÌÔ˘ ›ÙÂ Î·È Ë ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙËÓ ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √fiÙÂ...

∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›· ∏ ÚÒÙË ÈÛÔ·Ï›· Û ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο Û 24 ·ÁÒÓ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ 3-3 Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ £ËÛ¤· Î·È ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ·. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó Ë ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ¢‹ÌËÙÚ· (‰‡Ô ӛΘ, Ì›· ÈÛÔ·Ï›·), ·ÏÏ¿ Î·È Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ (ÙÚÂȘ ӛΘ) ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÈÛÙÔÚÈ΋ Ó›ÎË ¤Ù˘¯Â Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ Â› Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ Ì ¯·Ù ÙÚÈÎ ÙÔ˘ ∞Ó·Ó›· ¶·ÓÙÂÏ‹. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·, ÛÙ· 40 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÌÈÎÙ‹˜ ∂¶™£ ∞¶√ ÙËÓ ∂.¶.™. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ÁÈ· ÙËÓ ªÈÎÙ‹ ¶·›‰ˆÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘, μfiÁ‰·ÓÔ˜, ª¿ÛÙÔÚ·˜ (£ËÛ¤·˜), ™·Ì·Ù¿˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜), °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, ™Ù·Ù‹Ú·˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ™˘Úȉ¿Î˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ™·Ú·Ê›‰Ë˜, ∑·Ú›Ê˘, ÷Ù˙ËÛÙ·Ì¿Ù˘ (¡›ÎË), ∞‰¿ÌÔ˜, μÔ‡ÎÔ˘ÙÔ˜ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ (∞¶√μ), ΔÈÌϷϤ͢ (¢‹ÌËÙÚ·), ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜ (ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), º¿ÙÛ˘ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ∫Ô‡ÙÛÈÎÔ˜, ¶Ú¤˙·˜, ΔÛÈÌÚ›‰Ë˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), °ÎÏ·‚›Ó˘, Δ·Ú·Ìԇη˜ (™·Ú·ÎËÓfi˜), ∫·ÚÁ·‰Ô‡ÚÔ˜ (π¿ÛˆÓ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜).

√È ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞¶√ ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÔÈÓ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ: 5 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ (∞.∂. 2002), 1 ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∫fiÎη˜ (∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘), ªÔ‡ÚÎÔ˜ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ), ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ (ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜), ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ (∞ÎÚfiÔÏË), ∫fiÎη˜ (∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘), μÏ·¯¿‚·˜ (¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘).

ªÂ ÂÈʇϷÍË ‰ËÏÒÓÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Ë ∫·‚¿Ï·; ∞πΔ∏ª∞ ÛÙËÓ ∂¶√ η٤ıÂÛÂ Ë ∫·‚¿Ï· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· (10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ÚÔËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÂΉ›Î·Û˘ (20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ·›ÙËÛ˘ ·Î‡ÚˆÛ˘ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂∂∞ ÁÈ· ÙËÓ ÌË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÔÈ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋. ŒÙÛÈ Î·È ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ ÎÂÓfi ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ Ó· ÂΉÈηÛÙ› ÚÈÓ ·fi ÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙ›Ô, ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È Ë ∫·‚¿Ï· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì ÂÈʇϷÍË ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

¢ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠʛϷıÏÔ˜ ÛÙË ƒˆÛ›· ã∂™ ÛÙË ƒˆÛ›·, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ë ÔÔ›· ·¤ÎÚ˘Ù ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓË ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÂÂÈÛfi‰È·, fiÙÈ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ (01/10) Ô 18¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÓÙÚ¤È √˘ÚÈfiÈÓ·, Ô·‰fi˜ Ù˘ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜, ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÛÙÔ ¶ÔÓÙfiÏÛÎ (‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·). √ ¿Ù˘¯Ô˜ Ó¤Ô˜ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ ÙÔ˘, ‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ‰‡Ô Ì·¯·ÈÚȤ˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ë Ì›· ‚ڋΠÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ‰È·ÎÔÌ›ÛıËΠ̷̠¯·ÈÚȤ˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô... √ ‚·ÛÈÎfi˜ ‡ÔÙÔ˜ (¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏËÊı› ÙÚÂȘ) Â›Ó·È ·fi ÙÔ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó (fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ μfiÚÂÈÔ ∫·‡Î·ÛÔ) Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ Ê‹Ì˜ ÁÈ· Ó¤· ÂÂÈÛfi‰È·, Ì ÊfiÚÔ˘Ì Ô·‰ÒÓ Ó· ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ Û ·ÓÙ›ÔÈÓ· ηٿ ÙˆÓ “∫·˘Î·Û›ˆÓ” . Δ· ÂÚ˘ÛÈÓ¿ ÂÂÈÛfi‰È· Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÈÒÓ ·ÙfiÌˆÓ (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Ô·‰fi Ù˘ ™·ÚÙ¿Î ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎ·Ó ¤Ó·˜ ∫ÈÚÁÈÛÙ·Ófi˜ Î·È ¤Ó·˜ ¡Ù·ÁÎÂÛÙ·Ófi˜). Ãı˜ ÙÂϤÛÙËÎÂ Ë Îˉ›· ÙÔ˘ √˘ÚÈfiÈÓ·, Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ó· ÚԂϤÔ˘Ó “Ó¤Ô Î‡Ì· ÂıÓÈÎÈÛÙÈ΋˜ ‚›·˜” ...

23

■ √ ∞°ø¡∞™ ƒ∏°∞™-¶Àƒ∞™√™ •∂Ãøƒπ∑∂π ∞¶√ Δ√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ Δ∏™ μ’ º∞™∏™ Δ√À ∫À¶∂§§√À ∂¶™£

«ª¿¯Ë» ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ì·, fiÛÔ Î·È ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ, ÔfiÙ ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È ¤Ó·˜ ‰˘Ó·Ùfi˜ ·ÁÒÓ·˜. ¢‡Ô ·ÎfiÌË ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ ı· “Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó” ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Ë ∞.∂. 2002 Î·È Ë ∞.∂. ºÂÚÒÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ “8” Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂӉȷʤÚÔÓ ˙¢Á¿ÚÈ, ·ÊÔ‡ ÎÔÓÙÚ·Ú›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· ÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂¶™£ Ì ·˘Ù‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi. ∂‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË Â›Ó·È ÙÔ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ Ô˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫ÚÔΛԢ. Δ¤ÏÔ˜, Ì›· ηÙËÁÔÚ›· „ËÏfiÙÂÚ· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ô £ËÛ¤·˜ Î·È Ô ¶ÚˆÙ ۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Ô ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Î·È Ë ∞ÎÚfi ÔÏË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÿÛˆ˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Ó· Â›Ó·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘/∞¯ÈÏϤ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜.

 ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÎÙÒ “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ·ÁÒÓ˜ (Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ·Ï›·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·È ¤Ó·ÏÙÈ) Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Î·È ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ. ¢˘Ó·Ùfi Ì·Ù˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘. ŸÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 4 Ì.Ì.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ Δ· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ı· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ fiÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Î·È Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· “‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÔ˘Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜” ÁÈ· ÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ∂¶™£. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤و˜ Û ‰‡Ô ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ 2005 Î·È ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙË Ú‚¿Ó˜ ÙÔ 2010. ∫ÔÈÓfi˜ ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÈÎÒÓ ‹Ù·Ó Ô §¿Î˘ ª· οÏ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ. º¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ƒ‹Á· Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙÔ ıÂÛÌfi. øÛÙfiÛÔ, ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” fiÙÈ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÌÈ· Î·È ·Ó‹ÎÂÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·: “ªÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜, ·ÏÏ¿ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÏÔÁÈÎfi Ê·‚ÔÚ› ÛÙË ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. º¤ÙÔ˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÙÒÚ· Ì›· Ó¤· ÔÌ¿‰· Ì ۯÂÙÈο ÌÈÎÚfi ̤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈΛ·˜. ª·˜ Ï›ÂÈ Ë ÂÌÂÈÚ›·, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ì ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ôχ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ fiÛÔ ÂÚÓ¿ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈÓfiÌ·ÛÙÂ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÌÈ· Î·È Â›-

Ó·È Óˆ¤˜ ÔÈ ÌӋ̘ ·fi ÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ Ì¿¯Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. £ÂˆÚÒ ˆ˜ fiÔÈÔ˜ ·›ÍÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ıÔ˜ Î·È ‰‡Ó·ÌË, ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË” . √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ¤¯ÚÈÛ ʷ‚ÔÚ› ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, ·ÏÏ¿ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, ·ÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘: “√ ƒ‹Á·˜ Â›Ó·È Ì›· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ Î·È ÂÌ›˜ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Î·È ÙÚ›· ÂÈϤÔÓ Â›ÛËÌ· Ì·Ù˜ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔÓ ‚ÔËı¿. ∂Ì›˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ¿ Ì·˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ì “¯Ù˘Ëı›” ·fi Ì›· ·›ÛÙ¢ÙË Î·ÎÔ‰·ÈÌÔÓ›·. ∏ ÌÈÛ‹ ÌÔ˘ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ì ...·ÙÂÚ›ÙÛ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. £¤ÏÔ˘Ì ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Î·È Ê˘ÛÈο ı· οÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó·

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô ƒ‹Á·˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·Ô˘Û›Â˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰ÂÓ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ Î·È Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ™· ı‹˜. °È· ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Î·È ∞ÔÛÙÔ Ï›‰Ë˜ Ô˘ ÂÁ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, Ô ÌfiÓÈÌ· ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ™ÙÂÊ·Ó‹˜ Î·È Ô ∞ÚÛ¤ÓÔ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË Ú‹ÍË ÚfiÛıÈÔ˘ ¯È·ÛÙÔ‡ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙË ¡›ÎË Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ.

√È ¿ÏÏÔÈ ·ÁÒÓ˜ ∞fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ·È¯Ó›‰È· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ¢‹ÌËÙÚ· Î·È ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜. ∞Ó Î·È ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔÈ ÌÂÙÚÔ‡Ó ‰‡Ô ӛΘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›·. ŸÌˆ˜ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙfiÛÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏË-

■ °π∞ Δ√À™ ∞°ø¡∂™ Δ∏™ °∞§§π∞™ ª∂ ∞§μ∞¡π∞ ∫∞π μ√™¡π∞

™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÎÏ‹ıËÎÂ Ô ™ÈÛ¤ ª¶√ƒ∂π Ô Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ §ÔÚ¿Ó ªÏ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ °·ÏÏ›·˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì ∞Ï‚·Ó›· Î·È μÔÛÓ›· ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro 2012, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÔÏÏÒÓ ·ÈÎÙÒÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ ÊÔÚ Ù˘ §¿ÙÛÈÔ ÛÙÔ˘˜ “ÙÚÈÎÔÏfiÚ” . √ ÚÒËÓ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÎÏ‹ıËΠÂÛ¢Ṳ̂ӷ, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ· ∑ÂÚÂÌ› ª·ÙȤ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ƒÈÌÂÚ›, ªÂÓ˙ÂÌ¿, ª·ÙÔ˘ÈÓÙ›, ™·ÓÈ¿ Î·È ∞ÌÈÓÙ¿Ï ÏfiÁˆ

ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. ∏ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ™ÈÛ¤ Ì ÙÔ ÂıÓfiÛËÌÔ ‹Ù·Ó ÛÙȘ 22 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2010, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Ì ÙË ¡fiÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ™˘ÓÔÏÈο ÌÂÙÚ¿ 40 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 9 ÁÎÔÏ Ì ÙÔ˘˜ “ÙÚÈÎÔÏfiÚ” . √È “ÙÚÈÎÔÏfiÚ” Â›Ó·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÙÂÙ¿ÚÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Ì ÌfiÏȘ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË μÔÛÓ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ Èı·Ófiٷٷ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÙÂÏÈο.

¡· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È Ù˘ §¿ÙÛÈÔ ı¤ÏËÛÂ Ô Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ twitter Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. “∂›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ¯ÒÚ· ÌÔ˘. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ù˘ §¿ÙÛÈÔ, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ followers ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜” , ¤ÁÚ·„Â Ô °¿ÏÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ë. “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , ¡.∞. ¡›Î˘∞ÏÌ˘Úfi˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∞ÁÚ¤‚˘. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-¶‡Ú·ÛÔ˜: ¢·Ïԇη˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ∑‹ÛÈÔ˜. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, °Î¿Áη˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ™¤ÛÎÏÔ˘, ∞ÎÚfiÔÏË-¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ∫·¤ÛÈÔ˜. °·Ù˙¤·˜, ∞.∂. 2002-∞.∂. ºÂÚÒÓ: ƒÔ‡Û˘, °È·ÓÓ‹˜, ™·Îο˜. ∞ÁÚÈ¿˜, £ËÛ¤·˜-ÕÚ˘ ªÂÏ.: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ª·ÚÌ¿ÎÔ˘, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ¢‹ÌËÙÚ·-∂ıÓÈÎfi˜: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.: ª·ÙÛԇη˜, ª¤ÏÔ˘, ∫Ô˘‚¿Ù·. * ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

™√À¶∂ƒ §π°∫

ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ.

■ √ √.À.∫.μ. √§√∫§∏ƒø™∂ Δπ™ ª∂Δ∞°ƒ∞ºπ∫∂™ Δ√À ∫π¡∏™∂π™ ∂¡ √æ∂π Δ∏™ ™Àªª∂Δ√Ã∏™ Δ√À ™Δ∏¡ ∞2 ¶√§√

¶‹Ú ∫ÔÎοϷ Î·È ª·ÓÒÏË Í¤Úˆ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ӈ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È·. ΔËÓ ÒıËÛË ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì οÙÈ ·Ú·¿Óˆ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ı· Ì·˜ ÙË ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ó·ÚfiÙÂÚÔ› Ì·˜ ·›ÎÙ˜, Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË “£” Ô ∑·Ê›Ú˘ ª·ÚÈÓ¿Á˘, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· ¤ÌÙË ÛÂÚ› ÛÂ˙fiÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹.

ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞2 ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ fiÏÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È Ë Î·ıÂÌÈ¿ ÌÂÙÚ¿ Ù· Û˘Ó Î·È Ù· ÏËÓ. √ √.À.∫. μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ·, ·ÏÏ¿ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ, ηıÒ˜ ·¤ÎÙËÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¡›ÎÔ ∫ÔÎοϷ Î·È ™Ù·‡ÚÔ ª·ÓÒÏË, ÂÓÒ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÏ›ÛÙ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡.

ÕÁÓˆÛÙÔ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∏ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ¤‰ˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È ÙÔÓ ÙÚÈÂÙ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ªÔÚÔ‚‹ÏÔ. ¶Ò˜ ÚÔ·ÙÂÈ Ë ·fiÂÈÚ· ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ Î·È ÔÈÔ ÚfiÏÔ ¤·ÈÍÂ Ë Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ª¿ÎÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ·ÏËı‹ Ù· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ª¿ÎË æˆÌÈ¿‰Ë Ì οÔÈÔÓ “¡›ÎÔ” , fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· 500.000 ¢ÚÒ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ªÔÚÔ‚‹ÏÔ ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô ÒÛÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛfi Ô˘ ÚÔÛʤÚıËΠÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi ÙÔÓ ª¿ÎË æˆÌÈ¿‰Ë. ™ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ “‰ÂÓ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ Ë ÈÔ ¿Óˆ ˘fiÛ¯ÂÛË Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÔÛÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ì¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘î Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ·ÏÏÔȈ̤ÓÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ˘¤Ú Ù˘ ¶∞∂ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘, ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô Î·È fiÙÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤Ï·‚ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi” . ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÚÔ‚‹ÏÔ˜ ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·È ÁÈ· “·fiÂÈÚ· ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË” , ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÚԤ΢„·Ó ÛÙÔȯ›· fiÙÈ ÙÂÏÈÎÒ˜ Ù· ÏÂÊÙ¿ ·˘Ù¿ ‰fiıËÎ·Ó Î·È Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Ù· ‹ÚÂ. ÕÍÈÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù˘ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·, ¢ËÌ‹ÙÚË ª¿ÎÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÛÎËı› ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÛÙÔÓ Î. ª¿ÎÔ. ™ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Ë Û˘ÓÔÌÈÏ›· æˆÌÈ¿‰Ë Ì ÙÔ “¡›ÎÔ” , “ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ Â›Û˘ ÂÚȯfiÌÂÓ˜ ÛÙÔ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi fiÚÈÛÌ· (‚Ï. ÛÂÏ›‰Â˜ 47-48) Ù·ÎÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÌÂٷ͇ °. ªÔÚÔ‚‹ÏÔ˘ Î·È ¢. ª¿ÎÔ˘ (̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢.™. Î·È ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘) ÔÈ Ôԛ˜ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 16-2-2011 ¤ˆ˜ Î·È 24-2-2011 Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ì‚Ô‹ıÂÈ·î ÙÔ˘ ∞¯. ª¤Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÂÁηÏÔ˘Ì¤ÓË ¶∞∂ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi Ù˘ ÛÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ηÙÒÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·”.

To EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 11, 12, 15, 24, 25 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 6, 12, 20, 23, 30.

À„ËϤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË Ô √.À.∫.μ. Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÊÚfiÓÙÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ Ì ‰‡Ô ÈηÓÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ηÙËÁÔÚ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÎοϷ˜ ·fi ÙÔÓ ¡.√. ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘ Î·È Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ª·ÓÒÏ˘ ·fi ÙÔ ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ. √ ∫ÔÎοϷ˜ Â›Ó·È 34 ÂÙÒÓ, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰ÂÈÓfiÙËÙ·. ∂› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÊfiÚÂÛ ÙÔ ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·, ÂÓÒ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009 ‹Á ÛÙÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ô‹ıËÛ ӷ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ∞1, ηıÒ˜ Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ 23¯ÚÔÓÔ ª·ÓÒÏË, Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ·˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ¤‰ˆÛÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙ· “ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ·” Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘, ÂÓÒ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ. ™ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ÚÔÛÙ¤ıËΠ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÔÏ›ÛÙ·˜ Ô˘ Ù· ÙÂ-

● √ ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÎοϷ˜ (¡Ô 6) ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔÓ √.À.∫.μ.

ÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¡›ÎÔ £¤Ô Ô˘ fï˜ ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ ›‰ÈÔ˜ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ˆ˜ ·›ÎÙ˘ ÌfiÓÔ ·Ó ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÂÈÙ˘¯›· ıˆÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ √.À.∫.μ. ÙÔ fiÙÈ ÎÚ¿ÙËÛ ۯ‰fiÓ fiÏÔ ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Δ¤Ï˘ ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ª¿ÚÈÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ °Ï‡Î·˜, ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÏ¿Ó·˜, °È¿ÓÓ˘ ∂˘·ÁÁÂÏfi˜ Î·È ™‡ÚÔ˜ ª˘ÎÔÓÈ¿Ù˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ·Ô¯ÒÚËÛÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÍÂηı¿ÚÈÛ ·ÎfiÌË ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È

·˘Ùfi˜ ·ÚÂÏıfiÓ. ŸÌˆ˜ ÛÙÔÓ √.À.∫.μ. ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ “fiÏÔ” ÙÔ˘˜ ʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÂÊ‹‚ˆÓ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi˜ ª¿ÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜, ÔÈ Â›Û˘ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ› ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘, £¿ÓÔ˜ °Ú·Ì̤ÓÔ˜, ÔÈ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛȷӿη˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ªÈ¯¿Ï˘ ¡ÈÎÔϤÚ˘, π¿ÛˆÓ ª¿ÚÎÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘, ∫ÒÛÙ·˜ ¶·· Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∞ÔÛÙfiÏ˘ ¶¤ÙÛ˘ ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ∞ÚÁ‡Ú˘ ª·Ú·ÛÏ‹˜, °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î.·. ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÂÈÚ›· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ Ì›· ηϋ ÔÚ›· ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. “∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÔÏ›ÛÙ˜

∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÈÔ ÌÈÎÚÒÓ Û ËÏÈΛ· ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÍËÚ‹ ÚÔfiÓËÛË, ÂÓÒ ·fi ÙȘ 20/9 ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÒ Ù· ÚÒÙ· ÊÈÏÈο ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¢È·ÈÙËÙÒÓ À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ (™∂¢À). ΔfiÙ ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞2. §fiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜ Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫√∂) Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÎfiËΠÛÙÔ ÌÈÛfi, ÙÔ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ï‹Ú˜ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· 22 ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·‰‡Ó·ÙÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ∞2 Û ÙÚ›· ‹ Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÚÈ‹ÌÂÚ·, οÙÈ Ô˘ Ê˘ÛÈο ı· ÙËÓ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ™ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ 12 ÔÌ¿‰Â˜ ı· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÍÈ Î·È ·ÊÔ‡ ·›ÍÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì fiÏÔ˘˜ Û ¤‰Ú˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô Á‡ÚÔ˘˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÙÚÈ‹ÌÂÚ·. ∂Λ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞1 Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ô˘ ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋.

∞™Δ∂ƒ∞™ Δƒ., √º∏ ∫∞𠣃∞™Àμ√À§√™ ∞¶√§√°√À¡Δ∞π °π∞ Δ∞ «™Δ∏ª∂¡∞» ¶∞πáπ¢π∞

∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ë ∂ʤÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ΔËÓ ¶¤ÌÙË Ë ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂʤÛÂȘ ÁÈ· ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, √º∏ Î·È £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. √ √º∏ Î·È Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÊÂÛË Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·ıˆˆÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÛÙË̤ӈÓ, Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ º¿ÎÔ˜. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÚÒÙÔÈ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ (12:00) Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÚÔ‚‹ÏÔ˜ Ô˘ ¿ÛÎËÛ·Ó ¤ÊÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∂›Û˘ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· ÂΉÔı› Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ó· ÌËÓ ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ÕÚË ÁÈ· ÙËÓ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋.

∞Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ 18/10 ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ ™ÙȘ 18/10 ı· ÂΉÈηÛÙ› ÙÂÏÈο Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Ó ·Ó·›ÚÂÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ‚·ıÌÒÓ ·fi √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï· Î·È Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ÚˆÙfi‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ̤ۈ ηٿÏ˄˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ı¤ÛˆÓ. ∞Ó·‚ÔÏ‹ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ‹Ú·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ, Ì‹ˆ˜ ˘Ô‚È‚·ÛÙ› Ô §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ “ÛÙË̤ӈӔ ·ÁÒÓˆÓ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ ¿ÏÏË ΔÚ›ÙË Î·È fi¯È ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ¤‰ˆÛ 15 Ë̤Ú˜ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂΉÈηÛÙ› Ë ¤ÊÂÛË. £· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÛȉÈ΋ÛÂÈ Ë ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, Ë ÔÔ›· ÂΉÈο˙ÂÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË, fiˆ˜ Î·È Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡. ¢‡Ô ı¤Ì·Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌ· ÁÈ·

Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. §¿ÚÈÛ· Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ·ÊÔ‡ Ì ·Ï‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ı¤ÛË ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ·›ÚÓÔ˘Ó §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜.

ΔȘ 39.000 ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· Ù· “ÛÙË̤ӷ” ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ √À∂º∞ Ó· Ù˘ ÛÙ›ÏÂÈ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì ‡ÔÙ· ‹ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ӷ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ·È¯Ó›‰È·, ÁÈ· Ó· Ù· “‰¤ÛÂÈ” Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ, Ù· ˯ÔÁÚ·ÊË̤ӷ ÙÔ˘ ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÚÈÔ‡ Ù˘ ∂À¶ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó Í·Ó¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·¿ÓÙËÛ ÚfiÛÊ·Ù· Û ¤Ó· ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÛÛ›ÌË fiÙÈ Ù˘ Â›Ó·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒ˜ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Â›ÛËÌË ·ÔÌ·ÁÓËÙÔÊÒÓËÛË ÙˆÓ Ë¯Ô-

ÁÚ·ÊËÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÁÈ· Ù· “ÛÙË̤ӷ” . •¤ÚÂÙ fiÛ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜; ºÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 39 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. •ÂÂÚÓÔ‡Ó, Û ‰È¿ÚÎÂÈ·, ÙȘ 700 ÒÚ˜. ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ 40 Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ·ÔÌ·ÁÓËÙÔʈӋÛÂÈ, ·Ó ·Û¯ÔÏÈfiÙ·Ó Ó˘¯ıËÌÂÚfiÓ Ì ·˘Ù‹ Î·È ÌfiÓÔ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∫·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ∞˘Ù‹ Ë ÎÔÙÔÚ·ÙÈ΋ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Â›Ó·È Â›ÊÔ‚Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓˆÓ. ¢ÈfiÙÈ ·˘ÙÔ› ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‚¿ÛË ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ù· ÔÔ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È “Ù˘

Ͽη˜” Î·È ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·. ∏ ∂À¶ ‚‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ·˘ÙԂԇψ˜ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ·ÁÓËÙÔʈÓËı› Î·È ÂÚÈÏËÊı› ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÓÙÔÛȤ Ô˘ Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ù· Û¯ÂÙÈο ÂȉÈο ‚Ô˘Ï‡̷ٷ. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› fï˜ Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏ· Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ· ÛÙȘ 39 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜; °È·Ù› Ó· ÌËÓ ÌÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÙȘ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ÙȘ ·ÔÌ·ÁÓËÙÔʈӋÛÂÈ; ∏ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, Ë ·Ó¿ÎÚÈÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì‹Ó·˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

“ÕÁÈÔÈ Î·È ‰·›ÌÔÓ˜” °. ∫·ÏÔ‡˙Ô˘

Δ√¡ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ

£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - ΔÂÙ¿ÚÙË 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¡¤Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫Ô˘·ÚÙ¤ÙÔ Î·È Ishay Shaer ΔÔ ¡¤Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫Ô˘·ÚÙ¤ÙÔ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ·. ªÂ ÔÏ˘ÂÙ‹ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÛÙÂÚ¤ˆÌ·, ȉڇıËΠ·fi ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ŒÏÏËÓ· ‚ÈÔÏÔÓ›ÛÙ· °ÈÒÚÁÔ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˜. √ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ È·Ó›ÛÙ·˜ Ishay Shaer Â›Ó·È ÌfiÏȘ 18 ÂÙÒÓ Î·È fï˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì¤Ûˆ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÎÔ˘·Ú٤ٷ ÙÔ˘ L. v. Beethoven Î·È ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÎÔ˘ÈÓÙ¤ÙÔ ÁÈ· È¿ÓÔ ÙÔ˘ J. Brahms. - ∫˘Úȷ΋ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈο΢: ™˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔ Êˆ˜ ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÂÎÏËÎÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∞ÓÙÈ΢ı‹ÚˆÓ, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ ¿ÛÙÚ· Î·È Ù¤ÏÔ˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ηӤӷ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ì ÁÚ·Ó¿˙È· ÚÈÓ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ Ô ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÈ΢ı‹ÚˆÓ Î·È ¤Ú·Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 16 ·ÈÒÓ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› οÔÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∏ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ϤÔÓ ÈÛÙ‹ Î·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∞ÓÙÈ΢ı‹ÚˆÓ, Ë ÔÔ›· ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÛÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ı· ÂÎÙ›ıÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. - ΔÂÙ¿ÚÙË 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¶È¿ÓÔ˘ Ù˘ “Δ∂á∏™” √ ıÂÛÌfi˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË (‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË) ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1991, ¤ÁÈÓ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ·fi ÙÔ 1997 Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ï‹ıÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ. ¡¤ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› -Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÔÏÏ¿ ÚÔÛfiÓÙ·- ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È (1Ô, 2Ô, 3Ô μÚ·‚›Ô) ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙË Û‡ÓıÂÛË ‹ Û οÔÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ: È¿ÓÔ, ‚ÈÔÏ›, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ, ‚ÈfiÏ·, ͇ÏÈÓ· Ó¢ÛÙ¿, ¯¿ÏÎÈÓ· Ó¢ÛÙ¿ Î.¿. - ¶·Ú·Û΢‹ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ªÔ˘ÛÈ΋ & ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Dulce Pontes: ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ Ennio Morricone ∏ ÌÂÁ¿ÏË ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Dulce Pontes ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙȘ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó·˘Ï›· - ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô Û˘Óı¤ÙË Ennio Morricone, Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Focus. √ Ennio Morricone Û·ÁËÓ‡ÙËΠÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ù˘ ÛÔ˘‰·›·˜ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›‰·˜ ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ·˜, ÒÛÙ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙËÓ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË. ΔËÏ.: 2310895800, ÙËÏ. ÂΉÔÙËÚ›ˆÓ: 2310895939.

Δ

Ë ¢Â˘Ù¤Ú· 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ PUBLIC μfiÏÔ˘ (√ÁÏ 28 Î·È π. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 9), ÛÙȘ 8 Ì.Ì., ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∏ÂÈÚˆÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ŒÓˆÛË ∫˘Ú›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ Ó¤Ô ÂÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫·ÏÔ‡˙Ô˘ “ÕÁÈÔÈ Î·È ‰·›ÌÔÓ˜” (ÂΉfiÛÂȘ ª∂Δ∞πêπ√).

√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô Î·È ı· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. ª˘ıÔÏ·Û›· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û˘Ó˘Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘Ê·ÓÙfi Ù˘ ¶fiÏ˘ ·fi ÙÔ 1808 Ò˜ ÙÔ 1831. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ¤ÚˆÙ˜, ‰˘Ó·Ù¤˜ ÊÈϛ˜, ÏÔ‡ÙË, ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ¤˜, Û˘ÌÌÔڛ˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ, ¯·ÛÈÎÏ‹‰Â˜, ‰ÂÚ‚›Ûˉ˜, ÁÂÓ›ÙÛ·ÚÔÈ, ·ÚÓËÛ›ıÚËÛÎÔÈ, ÎÚ˘ÙÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔӛ˜, ÂÚˆÙÈο ÍfiÚÎÈ·, ¯·Ì¤Ó· fiÓÂÈÚ·, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡? ˘ÚηÁȤ˜, ·˙¿ÚÈ·, ‚ÂÁÁ¤Ú˜, ηËÏÂÈ¿ ÙˆÓ 1000 Ù.Ì., Ë ÙÚÔÌÂÚ‹ Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ ª¿ÓÈÔÓ, ÙÔ ÌÔ˘ÓÙÚÔ‡ÌÈ Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘, ÎÔÈÓ¿ Û¯ÔÏ›·, Ë ªÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ ™¯ÔÏ‹, Âڈ̤Ó˜ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÒÓ, ÏÂÛ‚›Â˜, ·ÚÒÌ·Ù·, Ï¿Û˜, ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·, ·ÓÔ‡ÎÏ·, ÚÔÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, º·Ó·ÚÈÒÙ˜, Û˘ÓˆÌÔۛ˜, Ì˘ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÚÔ‰fiÙ˜, ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›·, ÔÈ ÛÊ·Á¤˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË ÙÔ 1821? ƒˆÌÈÔ›, √ıˆÌ·ÓÔ›, ∞Ṳ́ÓÈÔÈ, ºÚ¿ÁÎÔÈ, ∂‚Ú·›ÔÈ. ∫È ·ÎfiÌ· ¶fiÓÙÔ˜, ÛԘ, ¢Ú·Á·ÙÛ¿ÓÈ, ª·ÓÈ¿ÎÈ, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·. ¶fiıÔ˜, Êfi‚Ô˜, fi¯ÏÔ˜, ¿ÁÈÔÈ Î·È ‰·›ÌÔÓ˜. ŒÓ· ÂÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ηıËÏÒÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘, ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ¿ ÙÔ˘, ÙË ¯ÂÈÌ·ÚÚÒ‰Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘, ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ÙÔ ÛÙÔ¯·ÛÌfi, ÙȘ ·ÛÙ›˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÔÏÔ˙ÒÓÙ·ÓË ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ. “ªÂٷ͇ ̇ıÔ˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ˙˘Á·ÚÈ¿ ‰ÂÓ Á¤ÚÓÂÈ Ô‡Ù ÛÙÔ ¤Ó· Ô‡ÙÂ

ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘, ÁÈ·Ù› ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È Ï·ÛÙÔ˘ÚÁfi ÎÈ ·˜ ¤ÏÎÂÈ ÙË Ú›˙· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ: ªÈ·˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ¶fiÏ˘, Ô˘ ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1808 ˆ˜ ÙÔ 1831. [...] ªÈ· ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi Ù· ¿ıË Ù˘, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ‰ËÌfiÛȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÎÈ fi¯È ȉȈÙÈο ‚›ÙÛÈ·” ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ë “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·”... √ °È¿ÓÓ˘ ∫·ÏÔ‡˙Ô˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ªÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÕÚÙ·˜ ÙÔ 1960. ∞fi ÙÔ 1982 ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. Œ¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, Ì˘ıÈ-

ÛÙÔÚ‹Ì·Ù· Î·È Ì›· Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ “ŒÚˆÙ·˜ Ó˘Ó Î·È ·Â›” ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ Ï›ÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi μÚ·‚Â›Ô ¶Ô›ËÛ˘ 2008. ∞fi ÙÔ 1995 ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ 67 ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ¤ÁÈÓ·Ó ÂÈÙ˘¯›Â˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ 18 ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ “ΔÚ˘ÊÂڿηÓıÔ˜” . ΔÔ 2009 ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∞Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∂∫∂μπ ÁÈ· ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ ÙÔ˘ “πÌ·Ú¤Ù: ™ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡” , ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο Î·È Ù· ÈÙ·ÏÈο.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì·

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù¯ÓÒÓ ÛÙ· “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ·” ∂¢ø Î·È ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ηıÈÂÚˆı› Ù·

“¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ·” , Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË, ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ¢›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ‚ÔÏÈÒÙ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Ô˘ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ·ÌÔÈ‚‹. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ ∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ, ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÏÏËÓÈο, ¤ÓÙ¯ÓÔ Ï·˚Îfi, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, fiÂÚ· Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈο Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ Î·È ÛÙÔ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔArt-Place. ∂›Û˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÔÓÔÌ·ÙÔıÂۛ˜ Î·È ÂÁη›ÓÈ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛˆÓ: ¶·Ú·Û΢‹ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 8.00 Ì.Ì. ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ ∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ ∂Áη›ÓÈ· ŒÎıÂÛ˘ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘-¡¿ÓÔ˘ °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜).

¢Â˘Ù¤Ú· 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. £¤·ÙÚÔ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ï·ÊÚ¿ ÂÏÏËÓÈο -πÙ·ÏÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Δ˙¤ÓË Ã·Ù˙ˉ‹ÌÔ˘ ΔÂÙ¿ÚÙË 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. £¤·ÙÚÔ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÔÂÚ¤Ù· - ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ¶¤ÌÙË 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 10 .Ì. πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Á›Ô˘ ∞ÚÙÂÌ›Ô˘ ∂Áη›ÓÈ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ΔÂÙ¿ÚÙË 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 10 .Ì. πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ™¿‚‚·ÙÔ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 10.00 Ì.Ì. ¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ - Art Place ƒÔÎ ªÔ˘ÛÈ΋ - £¿ÓÔ˜ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 62- °·ÏÏ›·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ¢Â˘Ù¤Ú· 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ -flÚ· 8.30Ì.Ì£¤·ÙÚÔ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ŒÓÙ¯ÓÔ §·˚Îfi ŒÚÚÈη ¶·ÙÚÈΛԢ. ΔÚ›ÙË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 8.30.Ì.Ì. £¤·ÙÚÔ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ μÚ·‰È¿ ¯ÔÚÔ‡ -Magic steps §¿ÙÈÓ - Δ¿ÁÎÔ - √ÚÈÂÓÙ¿Ï - §·˚Îfi ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 12 Ì. ∞¯›ÏÏÂÈÔ -¶·È‰ÈÎÔ› ™Ù·ıÌÔ› ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ¡ÈÎfiÏ· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË. ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 10.00 .Ì. πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ∂Áη›ÓÈ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘.

¶¤ÌÙË 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 8.00 Ì.Ì. ¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ - Art Place ∂Áη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 62-°·ÏÏ›·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ∫˘Úȷ΋ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 10.00 .Ì. πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ªÓËÌfiÛ˘ÓÔ ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ¡ÙfiÓÔ˘ - μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË. ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 12 Ì. ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡. πˆÓ›· - ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ› ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË μÈ‚Ï›Ô˘ ¡ÈÎfiÏ· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË. ¢Â˘Ù¤Ú· 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 8.00 Ì.Ì. ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ ∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ ∂Áη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ŒÏÛ·˜ ∂˘‰ˆÚ›‰Ô˘ °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ΔÚ›ÙË 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 10.30 .Ì. ∂ÔÚÙ·ÛÌfi˜ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ - ¶·Ú¿ıÂÛË ¢ÂÍ›ˆÛ˘ ∞›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ¢Â˘Ù¤Ú· 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 10.00 .Ì. πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ∫˘Úȷ΋ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - ÒÚ· 10.00 .Ì. πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ∂Áη›ÓÈ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘.

25

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¶Ô›ËÛ˘ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ √ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ (1Ô

¶·ÁÎfiÛÌÈÔ μÚ·‚Â›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô›ËÛ˘ 2011) ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫˘ÙÔ‡‰Ë˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô›ËÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ·, ÒÚ· 6 ÌÌ (Î·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 6 ÌÌ) ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘, Â›Ó·È Ë ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ Ô›ËÛ˘, Ù· ›‰Ë ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, Ù˘ ¤ÌÌÂÙÚ˘ Ô›ËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ›‰Ë ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘. ∫·ıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘, Û·Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ı· ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ‹Ì·Ù· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Í¤ÓˆÓ ÔÈËÙÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘, ı· ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÔÈ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÌÈ·˜ ÔÈËÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ›¯ÔÈ ÚÔ˜ ÌÂÏÔÔ›ËÛË. ∫fiÛÙÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘: 50 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· (ÁÈ· ¤Ó· ‰›ˆÚÔ Ì¿ıËÌ· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·). ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘, ı· ‰Ôı› Û οıÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ¢ËÏÒÛÂȘ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫˘ÙÔ‡‰Ë˜ ÎÈÓ. 6937 185525. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210 39930, ÒÚ˜: 6 - 9 ÌÌ.

“ΔÔ Ù·ÓÁÎfi ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ”: μÈ‚Ï›Ô °. •·ÓıÔ‡ÏË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË ∏ Ù·ÈÓ›· “ΔÔ Ù·ÓÁÎfi ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ” ı· ‚ÁÂÈ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙËÓ 1Ë ¢ÂΤ̂ÚË. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘ÙÂÏȉ¿Î˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: °È¿ÓÓ˘ ª¤˙Ô˜ (ª·ÓÒÏ˘ §fiÁÁÔ˜), ∞ÓÙ›ÓÔÔ˜ ∞ÏÌ¿Ó˘ (§¿˙·ÚÔ˜ §·˙¿ÚÔ˘), °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÓÎÔÁÏÔ˘ (™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·Ó›‰Ë˜), μ›Î˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ (∑ˆ‹ §fiÁÁÔ˘) Î.¿. ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË •·ÓıÔ‡ÏË ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË, ÁÈ· Ó· Ì·˜ Ì·Á¤„ÂÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙÔ˘ 2011. ¢ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970... ∂›Ó·È ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô μ¿ÙË, ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹. √È ÛΤ„ÂȘ fï˜, ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ¯·ÁÔ‡ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·Ó›‰Ë Â›Ó·È Î¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡. ÕÓıÚˆÔ˜ ÎÏÂÈÛÙfi˜, ¯ˆÚ›˜ ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ·ÁÚ›ÌÈ, ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÂÈı˘Ì›·: ¡· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û ¯ÔÚfi ÙÔÓ ÎÚ˘Êfi ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·, ÙËÓ ∑ˆ‹, Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ª·ÓÒÏË §fiÁÁÔ˘. ¢ÂÓ Í¤ÚÂÈ, fï˜, Ó· ¯ÔÚ‡ÂÈ. £· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ Ê·ÓÙ¿ÚÔ˘, ÙÔ˘ §¿˙·ÚÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘, ÂÓfi˜ Û˘ÓÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘ Ó·ÚÔ‡, ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ô˘ ͯÒÚÈ˙·Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÁÈ· ÙË ÌfiÚʈÛË Î·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘˜, Û‡ÓÙÔÌË ·ÏÏ¿ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋, ı· Â›Ó·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ı· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó Ì ¤Ó· Ù·ÓÁÎfi... ΔÔ Ù·ÓÁÎfi ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ... ™Â ÌÈ· ̤ڷ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ËÚÒˆÓ ÌÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ·. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË •·ÓıÔ‡ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ∂ΉfiÛÂȘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™

— ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ - ¯·Ú¿ÎÙÚÈ·˜, ¡fiÚ·˜ ∞ÓÙ·Ìfi. §¿ÙÚ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·ÌÔÓ¤˜ ÛÙË £¿ÛÔ, ÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Â›Ó·È ϤÔÓ ‰ËÌfiÙ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ˙ÂÈ ∏ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ÿˆÓ˜” Î·È ÌfiÓÈÌ· ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒË ÂÓÔÚ›· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÓÈ·. ™ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ Î·È ÙÔ˘˜ “ÿˆÓ˜” , “πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÈÂÚ¤ˆ˜” ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙË (∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙË ÈÂÚ¤· ··-¡ÈÎfi°ÂÚÌ·Ó›·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È Ï· ∫·Ú···‰¿ÎË), Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ¤ÎıÂÛ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ù˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ ˙Ô˘Ó Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËΔ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ÓÙ ∫›ÚÈÎÔ ÙÔ˘ Ófi˜ Î·È Ë μ¿ÛÛ· ¶·Ú·Û΢¿, ¢Ú. £ÂÔÏÔÁ›·˜ μfiÏÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ 1Ô˘ §˘Î›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘, ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ô ·fi ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ ¶ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ . ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡ÙfiÎÔ˜, Â2011. ÊË̤ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ π.¡. — °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ·ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÂÈÌÂÙ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ™·Ì·Ú¿ ÏËÙ‹˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘. Ì ı¤Ì· “ª‡ıÔÈ Î·È ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· ÌӋ̘” ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈ√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 7 ÎÔ (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜). Ì.Ì., ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ π.¡. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ¤ˆ˜ ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙË ÈÂÚ¤·

Δ∂á∂™

— ∞fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∫.§.∂.ª.) ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Ì ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ ÙÔÓ Î. ª¿ÌË ªÔ‡ÙÛÂÏÔ. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÁÈ· ·Ú¯·Ú›Ô˘˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¯ÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¡. πˆÓ›·˜ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ∂¶§ - ¿ÚÎÔ ¡. πˆÓ›·˜). — ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∂Ú¢ÓÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ¯ÔÚˆ‰›·˜. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2428092095 (Î. ÷ÚÈÙÔ‡‰Ë) Î·È 24280-92412 (Î. ∞‰¿ÌÔ˘). Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ΔÂ√ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ˜: ¶·Ú·Û›·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, ‰ÔÛȷ΋ ¯ÔÚˆ‰›·: fiÙÈ ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË 5 - 10 ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ô6.00 - 7.30 Ì.Ì., Ù· Ú¢ÙÈο ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂ÓËϛΈÓ: ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙÌ‹Ì·Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÙË 19.00 ¤ˆ˜ 21:30 (2 ÙÌ‹Ì·Ù·). ∞Ú¯·Ú›ˆÓ Î·È ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÓËϛΈÓ: ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙÔ 3Ô - 9Ô ¢ËÌ. ™¯ÔÏÂ›Ô 7.30 - 9.00 Î·È 9.00 ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ÃÚ˘Û. ™Ì‡ÚÓ˘ Ì ∞Ó··‡ÛÂ10.30 Ì.Ì., Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˆ˜, ‰›Ï· ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËϛΈÓ. ÃÔ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Úԉȉ¿ÛηÏÔ˜ Δ˙·Ê¤Ù·˜ ∞ÓÙÒÓ˘. ¶·È‰ÈÎfi: ·ÓËÏ›ÎˆÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó 7 ∫¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 11:00 ¤ˆ˜ 12:00. ™ÙÔ 3Ô - 9Ô √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¢ËÌ. ™¯ÔÏÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜ (ÃÚ˘Û. ™Ì‡ÚÓ˘ Ì ∞¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ˜ Ó··‡Ûˆ˜), ‰›Ï· ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›4.30 - 5.30 Î·È 5.30 ΈÓ. ÃÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ˜ ª·ÓÙ˙¿ÚË ª·Ú›·. ¢È6.30 Ì.Ì. ‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› ·fi fiÏË ÙËÓ — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞∂ÏÏ¿‰·, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Ê˘ÛÈο ÛÙÔ˘˜ ¯Ô‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÚÔ‡˜ Ù˘ £Ú¿Î˘. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙËÓ Û›·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ̤ΔÂÙ¿ÚÙË 5/10 & ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8/10/2011. ΔËÏ. ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜: 6974335978, fiÙÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ¯Ô6973306642, 6978660882. ÚÔ‡ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Î·È ÒÚ· 19.00 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ Î·È 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›‰Â˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 168∞, ÙËÏ. 24210 48713) Î·È Û ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙ· ÙËÏ. 24210 58768 Î. ∑ˆ›‰Ë, 6977 858953 Î. ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓËϛΈÓ, ÒÚ· 8 Ì.Ì. Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·È‰ÈÒÓ Î·È ÒÚ· 9.30 - 11.30 .Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ª·ÁÓËÛ›·˜ 56 Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-67790, 61498, 62554. — √ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·Ù·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô ΔÌ‹Ì·Ù· ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· 21.15 ¤ˆ˜ 22.30 Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 17.00 ¤ˆ˜ 18.30. ¶·È‰ÈÎfi Î·È ÂÊË‚ÈÎfi οı ™¿‚‚·ÙÔ 11.00 ¤ˆ˜ 14.00. ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ˘˜ ‚Ï¿¯ÈÎÔ˘˜. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ ªÂÏÔ̤ÓË ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ô˘ ÛÙÔ 6937400504.

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› Ù˘ £Ú¿Î˘

¢π∞º√ƒ∞

— ™ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ¡. πˆÓ›·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi 5 -17 ¯ÚfiÓˆÓ. “™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Û’ ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ˙ˆ‹˜” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: ∞Ù˙Âϛٷ ∫·ÌÔ‡ÚË: 6949 328382, ª¿Á‰· ∫·Û¿Ì·ÏË: 24210 84235 (ÒÚ· 4 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì.). — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÚÁÈı·ÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 9/10, ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “Park” ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. °È· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ·fi ÒÚ· 20.00-21.00 ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7/10. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 45604. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È Ó¤Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 5 ¤ˆ˜ 17 ÂÙÒÓ. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È, Â›Û˘, Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜ ·ÏÈ¿ ̤ÏË Î·ıÒ˜ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ ΔÔÈΤ˜ √Ì¿‰Â˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6978773320, 2421048151, 2421059775 Î·È 6947525174.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÷Ú. ÷ڛÙÔ˘

∏ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ·fiÚˆÓ

Δ

Ë Ó¤· ÙÔ˘ ÌÂϤÙË Ì ٛÙÏÔ “∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ·fiÚˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ¶. ∑Ô‡ÏÈ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿” Âͤ‰ˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ÷ڛÙÔ˜, ˆ˜ “Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜”.

ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢/ÓÛË ∞گ›ˆÓ, ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢Ë.¶Â.£Â ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ë ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ∞›ÁÏË ¢ËÌfiÁÏÔ˘ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘. £· ÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °È¿ÓÓ˘ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi Û¯ÔÏ›Ԣ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ηٿ ÙËÓ ÚÔÔÏÂÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ Û¯ÔÏ‹ ÂÎ·›‰Â˘Â ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ˘Ê·ÓÙÈ΋ Î·È ¿ÏϘ ¯ÂÈÚÔÙ¯ÓÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÛÙÔ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ÙÔ˘ ¢ÂÚÁ¤ÙË Ù˘ ¶ÔÚ-

Ù·ÚÈ¿˜ ¢‹ÌÔ˘ ¶·ÓÙ. ∑Ô‡ÏÈ· (1840 1913). ™ÙË ÌÂϤÙË ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ·fi οı ÏÂ˘Ú¿ Ô ‰ˆÚËÙ‹˜, Ë ‰È·ı‹ÎË ÙÔ˘, Ë ›‰Ú˘ÛË Î·È ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜, ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜, fiÙ·Ó ÚÔÙ¿ıËΠӷ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‰ÂÓ‰ÚÔÎÔÌÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ·ÚÚ¤ÓˆÓ, ¤ˆ˜ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘, ÔfiÙÂ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÏÂÎÙÈ΋˜ ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ∏ ¤Î‰ÔÛË, Ì ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ∏ ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÷ڛÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹-

ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ ‰›‰·Í πÛÙÔÚ›· Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÊÔÚÂÈÒÓ ∫Ï·ÛÈÎÒÓ Î·È μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ

∞Ú¯·›Â˜ fiÏÂȘ Î·È ¯Ú‹ÛÂȘ ÓÂÚÔ‡ £∂ª∞Δπ∫∂™ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ ηÈ

ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 6 ¤ˆ˜ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë 7Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ٛÙÏÔ “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ 2011. ºˆÓ¤˜ ¡ÂÚÔ‡ ª˘ÚÈ¿‰Â˜” . ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ Û ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘. ∏ 7Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ٛÙÏÔ “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ 2011. ºˆÓ¤˜ ¡ÂÚÔ‡ ª˘ÚÈ¿‰Â˜”, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηٿ ÙÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ 6, 7, 8 Î·È 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÌÓËÌ›ˆÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ÌÓËÌ›· ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙȘ ºıÈÒÙȉ˜ £‹‚˜ - ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. ™ÙÔÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÃÒÚÔ ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ - ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰‡Ô ÏÔ˘ÙÚ¿, ¤Ó· ÓfiÙÈ· Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ·Ï·›ÛÙÚ·˜ Î·È ¤Ó· ‰˘ÙÈο Ù˘ ›‰È·˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‹ÏÈÓÔÈ ÛˆÏ‹Ó˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÔÈ ÎÙÈÛÙÔ› ·ÁˆÁÔ› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ™Ù· ·Ú·¿Óˆ ÌÓËÌ›· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. ™ÙË §¿ÚÈÛ· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ÏÔ˘ÙÚ¿, Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ¡¤·˜ ∞ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ §·ÌÚÔ‡ÏË, Î·È Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·ÓˆÏ¿ÎË. ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û ˘fiÁÂÈÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ı· Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË Î·Ù¿ ÙÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔȯً ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 13 √-

ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ÏÔ˘ÙÚ¿ ı· ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û¯ÂÙÈÎfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ∂ÈϤÔÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÌÓËÌ›Ô, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi fiÛÙÂÚ, ÁÈ· ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Î·È ÚfiÛÊ·ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î. °È·ÏÔ‡ÚË ÙËÏ. 2413 508250 (§¿ÚÈÛ·) Î·È Î. ∞. ¡Ù›Ó·, ÙËÏ. 24280 76468 (¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜). ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘, Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, Ù˘ À¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ó˘ ºÂÚÒÓ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Î·È ÛÙÔ À‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô Î·È ÙÔ §Ô˘ÙÚÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ƒˆÌ·˚ÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Ô˘ ·ÔηχÊıËΠÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô˘ ª‡ÏÔ˘ §Ô‡ÏË, ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ¶·Ï·ÈÒÓ. ∂›Û˘, ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

ÁÈ· ·È‰È¿ 9 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ™¤ÛÎÏÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ¶·Ï·ÈÒÓ, Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Â›Ó·È “ªÂ ÓÂÚfi Î·È ¯ÒÌ·...” Î·È “∫¿ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÓÈÔ Û ڈ̷˚ο ÏÔ˘ÙÚ¿” , ÂÓÒ ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ À¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ó˘ ºÂÚÒÓ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ۯÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ٛÙÏÔ “Δ· Ù·Í›‰È· Ù˘ ™Ù·Ï›ÙÛ·˜” , ÁÈ· ·È‰È¿ 5 ¤ˆ˜ 7 Î·È 9 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡, ·fi ÙȘ 6 ¤ˆ˜ ÙȘ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ™ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î. ∞ÈÌÈÏ›· ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ ÛÙËÓ π°’ ∂.¶.∫.∞. μfiÏÔ˘, ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 25349 Î·È 24210 76278.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 4H™ √∫Δøμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

730,33

-6,28

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,09 1,10 13,00 0,77 4,01 2,80 5,15 0,66 3,86 2,39 0,20 0,32 3,20 0,30 1,60 3,18 1,05 5,69 2,19 1,50 1,44 5,49 2,80 3,00 2,79 0,81 6,50 1,08 5,25 5,69 2,75 9,78 8,95 6,30 2,99 0,36 4,67 1,99 1,83 0,61 1,84 9,47 4,84 0,21

0,00 -9,84 -1,52 -9,41 -7,82 -5,72 -2,09 -7,04 -0,77 -4,40 -4,76 -3,03 0,00 -11,76 -2,44 -5,07 -10,26 -5,01 -14,12 -6,25 -5,26 -5,34 -4,44 -5,36 -5,42 -5,81 0,00 -3,57 -5,06 -3,23 -11,29 -2,20 -1,21 -12,74 -5,97 -18,18 1,74 -4,33 -3,68 -15,28 -5,64 -3,86 -5,69 -19,23

185.588 4.372.110 198.270 4.278.073 2.622 19.921 100.838 25.654 134.723 31.300 4.655.585 3.363.450 615 475.806 11.570 111.461 163.937 236.416 6.758.843 24.982 434.403 67.015 136.021 13.154 30.171 283.271 66.564 3.535.340 18.429 203.613 466.160 3.217 9.134 1.554.971 1.111.736 3.392.264 50 2.962 60.959 1.080.159 37.755 60.838 1.960 378.749

0,08 1,05 12,79 0,73 4,00 2,72 5,10 0,66 3,76 2,39 0,20 0,31 3,20 0,30 1,56 3,13 1,03 5,58 2,15 1,46 1,42 5,47 2,70 2,98 2,74 0,81 6,40 1,06 5,17 5,51 2,75 9,72 8,83 5,98 2,98 0,36 4,67 1,95 1,78 0,61 1,84 9,32 4,81 0,21

0,10 1,15 13,00 0,79 4,30 2,89 5,18 0,70 4,00 2,50 0,21 0,33 3,25 0,33 1,64 3,30 1,11 5,85 2,43 1,54 1,54 5,67 2,87 3,12 2,93 0,86 6,65 1,12 5,45 5,71 3,04 9,99 9,15 6,97 3,11 0,43 4,67 2,08 1,87 0,68 1,92 9,50 5,00 0,25

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

2,99 7,42 5,86

-8,28 -6,78 0,00

500 33 0

2,99 7,42 0,00

3,02 7,42 0,00

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√)

0,24 0,48 0,33 0,17 0,95 0,10 0,16 0,28 0,14 0,30 0,35 1,03 0,68 0,31 0,47 8,60 0,16 0,71 0,24 0,41 0,87 0,18 0,31 1,68 6,79 0,98 1,64 1,27 2,11 1,90 0,12 0,18 0,12 0,19 0,18 0,53 0,79 0,77 3,40 0,15 1,35 0,13 0,19 0,59 0,05 1,10 0,49

0,00 0,00 -10,81 -10,53 -7,77 0,00 -11,11 -9,68 -17,65 0,00 -10,00 0,00 -2,86 -6,06 0,00 1,18 -11,11 -4,05 -7,69 -12,77 -7,45 -14,29 0,00 9,80 9,85 0,00 0,00 0,00 -3,21 -12,04 0,00 -5,26 0,00 -17,39 -18,18 0,00 -5,95 -6,10 0,00 -11,76 0,00 0,00 -13,64 -4,92 0,00 0,00 8,89

812 0 52.718 100 5.905 46.742 12.351 500 117.079 0 31.377 404.125 1.100 300 0 29.760 260.924 5.420 278.946 43.392 110 198.265 0 393 3.184 1.987 250 0 5.499 7.491 15.135 4.338 0 36.105 477.134 0 15.040 2.308 54.345 911 0 0 7.814 17.350 22.510 0 20

0,23 0,00 0,32 0,17 0,95 0,09 0,15 0,28 0,14 0,00 0,34 1,00 0,63 0,31 0,00 8,30 0,15 0,68 0,23 0,40 0,86 0,17 0,00 1,41 6,04 0,98 1,64 0,00 2,03 1,90 0,12 0,18 0,00 0,19 0,18 0,00 0,77 0,74 3,40 0,15 0,00 0,00 0,18 0,58 0,04 0,00 0,45

0,25 0,00 0,35 0,17 1,08 0,10 0,17 0,31 0,17 0,00 0,38 1,04 0,69 0,32 0,00 8,70 0,18 0,73 0,26 0,45 0,89 0,20 0,00 1,68 6,80 0,98 1,64 0,00 2,18 2,20 0,13 0,19 0,00 0,22 0,21 0,00 0,81 0,77 3,40 0,15 0,00 0,00 0,20 0,63 0,05 0,00 0,49

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,24 0,28 0,87 0,12 2,00 0,60 0,67 0,83 0,39 0,30 0,35 0,10 0,81 1,19 0,38 0,10 0,00 0,35 0,25 0,27 5,27 1,15 0,59 0,14 0,28 0,32 0,40 0,96 0,41 0,49 0,42 1,09 15,87 1,29 0,26 0,57 1,59 0,37 0,23 0,45 2,56 0,71 0,30 0,89 0,29 0,09 0,55 0,41 0,18 0,47 3,30 1,22 0,65 1,95 1,07 0,89 0,37 0,37 0,26 3,35 0,29 0,83 0,74 0,20 0,41 0,57 0,57 0,39 0,37 0,25 1,30 0,23 0,40 0,18 0,72 0,56 0,09 0,47 0,53 0,21 0,66 0,42 0,39 0,28 1,92 0,38 3,00 0,11 0,56 0,90 0,41 0,53 0,40 1,07 0,78 0,04 1,36 0,41 0,14 0,18 0,61 0,64

-7,69 3,45 -2,25 -7,69 0,00 0,00 0,00 1,22 2,63 0,00 0,00 -9,09 0,00 3,48 -2,56 0,00 0,00 0,00 -3,70 0,00 -2,23 -1,67 -3,28 0,00 -3,45 0,00 0,00 -9,52 -4,44 0,00 -8,70 -19,12 -6,09 -5,15 0,00 -1,72 0,00 -7,69 -4,17 -4,26 0,00 -6,67 7,14 1,14 -6,45 -18,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,91 -1,59 0,00 -1,80 0,00 2,78 0,00 0,00 -3,44 -6,45 -16,16 -5,13 -5,00 -8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 0,00 0,00 0,00 -1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,55 -4,35 0,00 0,00 -6,67 0,00 -2,56 -2,60 -7,69 -3,45 0,00 -4,44 -5,36 0,00 0,00 -11,36 0,00 -5,71 0,00 0,00 -5,26 -19,74 -8,57

7.130 911 2.400 98.867 0 0 0 1.200 3.600 0 0 52.800 0 2 229.551 34.150 0 3.000 9.420 0 310 7.579 135 9.812 515 5.064 0 62.152 12.000 0 8.600 3.441 14.633 47.113 0 9.759 150 27.632 3.885 1.789 0 27.563 504.731 2.471 1.530 52.931 0 0 0 0 0 480 4.300 0 1.951 0 21.402 0 0 947 2.400 9.530 1.270 27.292 1.997 0 0 0 0 0 300 0 0 4.200 3.375 0 19.000 0 0 1.834 128.657 0 0 50.385 0 24.401 1.501 10.600 1.650 0 42.840 630 0 0 205.270 1.000 13.734 0 35.000 2 530 41.839

0,24 0,27 0,86 0,11 0,00 0,00 0,00 0,75 0,35 0,00 0,00 0,10 0,00 1,05 0,36 0,08 0,00 0,35 0,25 0,00 4,87 1,08 0,57 0,14 0,27 0,30 0,00 0,95 0,41 0,00 0,37 1,09 15,51 1,24 0,00 0,55 1,44 0,36 0,23 0,43 0,00 0,70 0,28 0,84 0,25 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,60 0,00 1,01 0,00 0,34 0,00 0,00 3,20 0,29 0,80 0,73 0,18 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 0,17 0,71 0,00 0,08 0,00 0,00 0,20 0,66 0,00 0,00 0,27 0,00 0,36 3,00 0,11 0,55 0,00 0,41 0,53 0,00 0,00 0,75 0,04 1,30 0,00 0,14 0,18 0,61 0,63

0,26 0,30 0,88 0,12 0,00 0,00 0,00 0,83 0,39 0,00 0,00 0,11 0,00 1,19 0,39 0,10 0,00 0,35 0,26 0,00 5,51 1,18 0,61 0,15 0,28 0,34 0,00 1,02 0,43 0,00 0,42 1,10 16,83 1,35 0,00 0,58 1,59 0,39 0,24 0,48 0,00 0,74 0,31 0,91 0,29 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,65 0,00 1,09 0,00 0,37 0,00 0,00 3,41 0,30 0,95 0,74 0,21 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,18 0,73 0,00 0,09 0,00 0,00 0,22 0,69 0,00 0,00 0,29 0,00 0,38 3,00 0,12 0,56 0,00 0,45 0,54 0,00 0,00 0,88 0,04 1,40 0,00 0,14 0,18 0,74 0,68

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√)

0,04

0,00

23.650

0,04

0,05

Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

1,00

0,00

0

0,00

0,00

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√)

7,53

ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√)

0,28

CROWN HELLAS CAN (∫O)

13,5

ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞)

0,55

INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√)

0,13

VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√)

0,37

∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√)

1,81

0,56

48

1,81

1,81

°∂∫∂ (∫∞)

7,03

0,14

10

7,03

7,03

4.790

0,29

0,3

°∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

0,3

∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

1,76

∑∞ª¶∞ (∫∞)

4,49

∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√)

2,65

π§À¢∞ (∫√)

0,31

π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√)

59,01

§∞ªæ∞ (∫√)

17,69

¡π∫∞™ (∫√)

290

2,65

2,65

4.000

0,31

0,31

-0,77

11.026

2,46

2,62

14

∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√)

-4,68

2,58 1

¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

0,42

™∂§ª∞¡ (∫O)

0,19

Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

11,7

Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

6,15

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√)

0,12

0

12045

0,1

0,12

ALTEC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞μ∂∂ (∫√)

0,04

0

1000

0,04

0,04

∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√)

0,04

0

1800

0,04

0,04

μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√)

0,47

0

0

0

0

μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞)

0,09

0

0

0

0

0,1

-9,091

52800

0,1

0,11

μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂

1,35

0

0

0

0

¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√)

0,12

-7,692

2934

0,12

0,12

¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√)

0,87

0

0

0

0

∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂

3,7

0

0

0

0

0,08

0

0

0

0

∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂§ºπ∫√(∫√)

0,28

0

0

0

0

∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂

0,06

0

0

0

0 0,21

∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√)

0,2

-9,091

2500

0,2

HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™

0,75

0

0

0

0

∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√)

0,04

0

10

0,04

0,04

π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A)

0,72

0

0

0

0

∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE

0,28

0

0

0

0

COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂

0,07

0

0

0

0

0,1

0

0

0

0

ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√)

0,12

9,091

46210

0,11

0,12

ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂

0,29

0

0

0

0

ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√)

0,18

0

66990

0,17

0,18

∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√)

ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√)

0,14

0

21600

0,13

0,15

¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√)

0,09

0

4954

0,09

0,09

¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√)

0,13

8,333

710

0,13

0,13

NUTRIART A.B.E.E.

0,09

0

4541

0,09

0,09

OLYMPIC CATERING A.E.(∫√)

0,16

0

0

0

0

¶∞¶∞√ÀΔ™∞¡∏™ ∞μ∂∂

0,28

0

0

0

0

ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√)

0,04

0

500

0,04

0,04

™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O)

0,04

0

34378

0,04

0,04

SATO ∞∂(∫O)

0,09

0

0

0

0

-0,62

150

4,84

4,84

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√)

0,9

VIDAVO (∫√)

3,65

ENVITEC (∫√)

2,23

∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√)

0,97

EPSILON NET (∫√)

0,6

EUROXX (∫√)

3

∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√)

1,09

MEDITERRA (∫√)

1,35

μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√)

1,8 1,88

PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√)

2,52

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√)

1,08

DIVERSA (∫√)

2,86

º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

4,84

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√)

1,07

BETANET (∫√)

0,06

EUROLINE AEEX (∫√)

1,41

INTERINVEST AEEX (K√)

1,12

MICROLAND COMPUTERS (∫√)

0,64

∞§À™π¢∞ (∫√)

2,19

∞§À™π¢∞ (¶√)

1,2

∞Δ∂ƒªø¡ (∫√)

0,12

∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√)

0,08

¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√)

0,1 0,76

∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√)

0,08

∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√)

0,14

∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√)

0,05

∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O)

0,14

∫§ø¡∞Δ∂• (∫√)

0,04

∫§ø¡∞Δ∂• (¶O)

0,08

§∞¡-¡∂Δ (KO)

0,12

ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞)

0,1

ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√)

0,12

¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√)

0,26

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√)

0,39

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√)

0,54

™∞√™ (∫√)

0,78

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 3H™ O∫Δøμƒπ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.940.761,17 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.883.482,00 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 26.002.647,83 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.418.517,93 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 7.257.043,64 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.446.088,45 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.619.229,27

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

2.744.704,99 1.199.416,45 6.166.614,61 754.170,79 4.244.017,02 439.580,42 1.978.732,60

5,8078 6,5728 4,2167 5,8588 1,7099 5,5646 3,3452

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 74.499.662,54 13.371.087,01 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 106.573.637,22 23.610.017,13 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 26.125.946,80 3.612.405,80 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 6.154.414,64 824.147,44 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 21.819.362,43 3.039.523,23 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 21.813.994,37 3.097.869,38 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 8.820.174,89 1.643.700,09 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.400.069,26 3.034.796,87 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 36.728.106,57 7.652.080,76 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 13.413.559,10 1.922.390,30 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 38.390.787,50 3.563.435,44 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.400.012,30 1.533.728,05 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 153.327.750,71 13.098.440,05 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 157.138.975,34 27.275.796,68 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 8.358.428,16 2.713.755,31 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.922.721,33 1.479.635,06 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.736.541,13 5.572.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.519.279,15 743.158,46 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.373.896,02 1.188.425,28 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 26.523.692,38 2.729.029,64 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 9.499.974,15 1.035.181,42 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 8.931.569,37 2.645.616,81 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 20.237.630,24 2.689.401,04 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 18.418.551,53 2.870.974,68 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 20.630.169,43 2.919.596,07 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 33.186.245,68 4.114.560,77 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 46.446.885,73 3.221.644,11

5,5717 4,5139 7,2323 7,4676 7,1785 7,0416 5,3660 6,3925 4,7998 6,9775 10,7735 6,1289 11,7058 5,7611 3,0800 6,0304 3,1827 3,3900 8,7291 9,7191 9,1771 3,3760 7,5250 6,4154 7,0661 8,0656 14,4171

-0,21% 5,5996 5,5299 -19,48% 0,14% 4,5365 4,4800 -1,35% 0,20% 7,2685 7,1781 3,58% -0,15% 7,5049 7,4116 1,08% -0,07% 7,5374 7,0349 -8,42% -0,30% 7,2528 6,9008 -11,65% -1,76% 5,5270 5,2587 -24,46% -0,09% 6,5843 6,2647 -12,22% -0,90% 4,8478 4,7518 -29,91% -0,64% 7,0473 6,9077 -25,34% -0,19% 10,8812 10,6658 -0,54% -0,11% 6,1902 6,0676 -11,22% 0,04% 11,7058 11,7058 2,95% -1,75% 5,8187 5,7035 -35,82% -2,36% 3,1108 3,0492 -43,38% -1,57% 6,0907 5,9701 -39,06% -3,73% 3,1859 3,1763 -50,90% -2,89% 3,4239 3,3561 -40,49% -2,45% 8,8164 8,6418 -27,69% -0,86% 9,8163 9,6219 -13,97% -1,30% 9,2689 9,0853 -28,11% -0,33% 3,4098 3,3422 -8,18% -1,91% 7,6003 7,4498 -27,03% -0,14% 6,4796 6,3512 -11,86% -0,72% 7,1368 6,9954 -13,98% -0,95% 8,1463 7,9849 -16,81% -1,96% 14,5613 14,2729 -23,50%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.gr ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.713.840,66 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.470.534,25 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.135.467,90 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.849.387,73 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.171.396,06 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.922.519,04 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.314.670,80 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.186.252,04 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.165.638,00 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND(*) 5.139.937,09 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.059.435,67 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.238.068,51

1.152.921,15 3.088.021,61 5.056.328,48 558.512,67 1.864.021,50 1.012.864,97 635.479,19 656.079,75 1.841.719,18 1.442.307,83 1.081.879,79 550.091,53

18,8338 7,6005 3,7845 5,1017 2,2378 6,8346 6,7896 6,3807 4,9767 3,5637 5,6008 9,5222

-0,36% -0,92% -0,84% -1,37% -1,02% -0,54% -0,06% -0,51% 1,06% -0,21% 0,00% -0,69%

19,2105 7,7525 3,8602 5,2037 2,2826 6,9542 6,9084 6,4924 5,0638 3,6261 5,6008 9,7126

18,6455 -30,65% 7,5245 -30,94% 3,7467 -16,91% 5,0507 -15,98% 2,2154 -17,58% 6,7663 -17,57% 6,7217 -11,32% 6,3169 -17,75% 4,9269 -13,82% 3,5281 -8,58% 5,5448 2,13% 9,4270 -14,67%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 51.129.240,59 6.859.018,77 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.184.053,53 3.328.499,55 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 28.845.747,72 5.580.296,95 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 25.472.697,13 7.614.243,95

7,4543 3,9610 5,1692 3,3454

-1,91% -1,06% -0,12% 0,01%

7,6779 4,0798 5,2209 3,3454

7,3798 -39,87% 3,9214 -29,38% 5,1434 -17,38% 3,3454 1,51%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.459.438,61 9.645.411,05 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 474.652,65 148.501,04 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 865.456,44 125.993,73 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.920.385,25 1.428.482,57 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.336.387,53 764.552,16 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.668.444,39 473.257,51 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.438.713,68 8.404.032,86 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.436.153,58 6.627.322,83

0,5660 3,1963 6,8690 3,4445 3,0559 3,5254 2,3130 2,9327

-2,04% -0,60% -2,13% -0,10% -1,25% 0,03% -1,06% 0,15%

0,5745 3,2442 6,9720 3,4652 3,1017 3,5289 2,3477 2,9503

0,5603 -40,30% 3,1643 -33,96% 6,8003 -15,93% 3,4169 -19,92% 3,0253 -38,69% 3,5113 -0,55% 2,2899 -15,40% 2,9092 -2,22%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 395.737.960,39 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 236.490.032,03 107.941.823,29

2,7025 2,1909

-0,80% -0,14%

2,7025 2,1909

2,7025 -25,93% 2,1909 -17,07%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

6,5771 2,4171 0,7058 2,3579 4,8979 1,8369 4,9123 7,1643 5,7208 6,9641 3,2958

0,68% -1,50% -1,30% -0,15% -1,00% -1,42% -0,06% 0,03% -0,65% 0,22% -0,60%

6,5771 2,4171 0,7058 2,3579 4,8979 1,8369 4,9123 7,1643 5,7208 6,9641 3,2958

6,5278 -11,32% 2,3929 -40,21% 0,6987 -19,97% 2,3343 -19,99% 4,8489 -10,81% 1,8185 -18,37% 4,8755 -12,22% 7,1643 2,89% 5,6636 -10,40% 6,9119 -0,72% 3,2628 -15,09%

16.574.059,92 2.519.965,01 34.235.452,55 14.163.812,86 1.318.161,19 1.867.605,39 20.070.989,81 8.512.237,34 7.478.895,66 1.526.973,85 3.578.908,90 1.948.305,90 11.176.638,83 2.275.227,61 5.460.999,85 762.254,85 33.335.659,47 5.827.078,91 11.372.077,76 1.632.955,19 4.222.257,09 1.281.095,23

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 45.337.268,90 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 35.904.867,68 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.681.493,04 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.749.483,71 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 69.103.713,73 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 106.530.654,96 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 51.535.327,57 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 12.788.922,99 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 45.138.857,86 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.715.391,56 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 24.567.818,78 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 98.739.449,81 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 46.129.966,67 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.924.004,61 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 71.432.802,68 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 25.644.829,20 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 11.196.922,66 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 11.185.017,59 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 31.386.824,99 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 36.532.820,47 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 30.267.388,73

-0,07% -0,34% -0,68% 0,05% -0,89% -2,35% -1,32%

5,8949 6,8028 4,4275 5,8588 1,7697 5,7594 3,4623

5,7642 -14,20% 6,5071 -26,62% 4,1745 -32,74% 5,8002 1,73% 1,6928 -34,38% 5,5090 -34,13% 3,3117 -41,76%

5.098.499,71 30.351.102,47 369.540,73 5.497.296,99 21.140.049,90 33.598.356,61 4.928.486,41 1.246.077,15 4.993.896,41 2.069.887,84 2.077.653,70 10.260.688,46 5.958.833,78 2.218.745,29 6.961.981,11 10.170.918,77 369.480,74 927.534,08 3.358.770,97 14.563.040,95 10.123.591,80

8,8923 1,1830 12,6684 4,3202 3,2689 3,1707 10,4566 10,2633 9,0388 1,3119 11,8248 9,6231 7,7414 8,5291 10,2604 2,5214 30,3045 12,0589 9,3447 2,5086 2,9898

-0,01% -1,24% -1,60% -1,28% 0,66% -0,03% -0,07% -0,07% -0,02% -1,78% 0,02% -0,53% 0,03% -0,47% -1,46% -0,17% 1,64% -1,20% -1,63% -0,87% -0,32%

9,0701 1,1830 12,6684 4,3202 3,2689 3,2500 10,6657 10,4686 9,0388 1,3119 11,8248 9,6712 7,7491 8,6144 10,3630 2,5466 30,4560 12,1795 9,4381 2,5086 2,9898

8,7145 -4,77% 1,1712 -13,45% 12,5417 -25,39% 4,2770 -43,13% 3,2444 3,34% 3,1073 -2,36% 10,2475 -1,05% 10,0580 -0,24% 8,8580 -2,04% 1,2988 -44,53% 11,8248 0,69% 9,5509 -23,20% 7,7027 0,90% 8,4438 -31,70% 10,1578 -44,08% 2,4962 -40,65% 30,0772 4,89% 11,9383 -13,81% 9,2513 -25,40% 2,4835 -17,74% 2,9599 -8,41%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.375.128,92 11.793.398,62 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.212.220,03 3.432.521,00 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 64,24 77,02 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 9.647.864,92 12.465.152,50 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 12.124.626,24 15.613.123,79 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 11.119.392,56 55.937.976,44 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 698.704,24 3.419.529,98 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 3.206.707,12 298.721,81 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 404.604,96 36.739,43 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 986.761,76 67.367,11 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 20.775.548,24 18.446.725,92 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 32.031.582,13 28.897.798,21 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 773.198,99 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.712.289,79 348.584,76 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 595.418,37 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.079.065,12 492.486,14 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 639.365,74 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.266.367,37 155.144,79 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 502.508,86 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 114.077.114,55 15.231.267,10

0,6254 0,6445 0,8340 0,7740 0,7766 0,1988 0,2043 10,7348 11,0128 14,6475 1,1262 1,1084 1,1083 7,7809 8,1016 8,2826 8,6684 8,1625 8,5771 7,4897

-1,26% -1,27% -2,54% -1,64% -1,63% -1,24% -1,78% 0,48% 0,48% -0,83% 0,05% -0,08% -0,07% -0,47% -0,46% 0,00% 0,00% -0,20% -0,19% -0,19%

0,6254 0,6445 0,8340 0,7740 0,7766 0,1988 0,2043 10,7348 11,0128 14,6475 1,1262 1,1084 1,1083 7,7809 8,1016 8,2826 8,6684 8,1625 8,5771 7,4897

0,6191 -13,64% 0,6445 -12,87% 0,8173 -5,07% 0,7663 -25,02% 0,7766 -24,34% 0,1968 -43,02% 0,2023 -45,88% 10,6275 -25,11% 11,0128 -24,48% 14,5010 -25,50% 1,1262 1,00% 1,1001 -1,40% 1,1083 -1,18% 7,6253 -7,24% 8,1016 -6,86% 8,1169 -1,46% 8,6684 -1,05% 7,9993 -3,94% 8,5771 -3,17% 7,3399 -7,89%

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS

622.137,44 35.074.138,55 752.200,60 64.077.127,95 36.883.042,47 32.606.157,85 35.478.146,86 13.832.445,33 488.590,07 36.399.848,29 1.947,66 7.574,42 25.169.780,33 12.062.602,85 1.937,16 20.386.240,52 28.659.170,17 22.978.426,56 36.012.067,03 1.760.417,65 15.325,20 27.847.138,78 3.561.006,94 448.942,33 503.525,63 195.567,07 1.707.259,22 5.702.567,47 763.037,64 178.269,76 216.827,44 1.078.150,15 633.420,60 783.488,17 298.028,03 136.019,91 1.333.507,44 787.429,35 32.409.401,04 23.761.046,54 23.027.373,78 96.027,75 88,24

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

78.517,39 7,9236 5.430.811,27 6,4584 108.820,13 6,9123 9.287.918,88 6,8990 5.821.155,08 6,3360 4.617.077,46 7,0621 3.795.101,43 9,3484 1.439.139,97 9,6116 50.372,92 9,6995 51.245.586,83 0,7103 2.056,67 0,9470 10.258,38 0,7384 37.333.394,77 0,6742 17.179.456,01 0,7022 2.156,07 0,8985 30.235.921,63 0,6742 2.959.906,98 9,6825 2.400.509,53 9,5723 37.612.663,53 0,9574 1.809.521,88 0,9729 12.011,28 1,2759 25.789.539,96 1,0798 4.632.326,99 0,7687 572.375,25 0,7843 69.399,77 7,2554 26.105,36 7,4915 235.269,51 7,2566 884.842,72 6,4447 116.763,78 6,5349 159.891,66 1,1149 202.847,46 1,0689 441.442,69 2,4423 69.312,69 9,1386 64.273,04 12,1900 32.614,81 9,1378 114.943,34 1,1834 173.725,05 7,6760 101.902,87 7,7273 3.464.869,70 9,3537 2.439.361,12 9,7407 2.429.365,25 9,4788 9.597,22 10,0058 6,62 13,3293

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 76.687.126,66 11.849.426,84 6,4718 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 64.652.756,72 17.810.306,02 3,6301 ¢∏§√™ TOP-30 10.006.762,29 15.963.982,00 0,6268 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.358.699,71 294.878,00 7,9989 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 36.709.076,58 4.740.033,74 7,7445 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 23.654.515,65 5.799.283,46 4,0789 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 10.050.489,65 1.257.640,02 7,9915 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.659.071,06 936.074,00 7,1138 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 13.699.222,19 5.222.754,46 2,6230 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 271.067.405,46 49.347.762,59 5,4930 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 21.355.441,16 7.880.149,10 2,7100 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 691.880,28 134.978,48 5,1259 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.288.473,81 388.550,00 5,8898 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 33.734.513,11 6.734.685,13 5,0091 ¢∏§√™ DELTA SKY - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 23.557.100,41 2.535.969,29 9,2892 ¢∏§√™ DELTA SMART- ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 31.626.165,94 2.742.575,36 11,5316 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 89.315.699,92 12.373.087,25 7,2185 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 33.619.428,02 38.379.656,85 0,8760 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 7.346.337,78 3.034.918,98 2,4206 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.130.810,83 3.277.108,68 9,1943 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 33.185.361,62 2.811.174,14 11,8048 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.025.019,51 963.485,41 10,4050 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 5.666.090,65 1.041.239,10 5,4417 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.033.917,91 686.301,10 10,2490 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 57.427.719,18 6.629.218,16 8,6628 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 24.798.029,41 3.088.230,73 8,0298 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 12.764.523,04 1.746.011,49 7,3107

-0,19% 7,9236 1,01% 6,4584 0,31% 6,9123 0,31% 6,8990 0,26% 6,3360 0,29% 7,0621 -0,02% 9,3484 -0,38% 9,6116 -0,38% 9,6995 -1,02% 0,7103 -2,30% 0,9470 -1,01% 0,7384 -1,83% 0,6742 -1,82% 0,7022 -3,11% 0,8985 -1,83% 0,6809 -1,18% 9,6825 -1,27% 9,5723 -0,54% 0,9574 -0,52% 0,9729 -1,83% 1,2759 -0,05% 1,0798 -1,41% 0,7687 -1,40% 0,7843 0,71% 7,2554 0,72% 7,4915 0,70% 7,4017 -0,67% 6,4447 -0,67% 6,5349 -0,56% 1,1149 -0,57% 1,0689 0,55% 2,4423 -1,42% 9,1386 -2,71% 12,1900 -1,42% 9,2292 -1,16% 1,1834 -2,07% 7,6760 -2,06% 7,7273 -0,05% 9,3537 0,25% 10,0329 -0,09% 9,4788 0,01% 10,0058 -1,30% 13,3293

-0,80% 6,4718 6,4718 -19,35% -2,36% 3,6301 3,5938 -44,22% -2,31% 0,6268 0,6205 -46,11% -2,35% 7,9989 7,9989 -45,94% -1,13% 7,7445 7,6671 -31,23% -0,65% 4,0789 4,0381 -15,78% -0,46% 7,9915 7,9116 -14,79% -0,65% 7,1138 7,1138 -19,21% -1,77% 2,6230 2,5968 -22,89% -0,77% 5,4930 5,4930 -6,47% -1,82% 2,7100 2,6829 -23,33% -3,70% 5,1259 5,0746 -39,72% -0,96% 5,8898 5,8898 -28,41% 1,12% 5,0091 5,0091 -5,07% 0,03% 9,7537 9,2892 -1,46% 0,29% 12,1082 11,5316 6,22% -0,27% 7,5794 7,2185 -10,43% -1,34% 0,8760 0,8672 -37,13% -0,76% 2,4206 2,3964 -17,69% -1,11% 9,1943 9,1483 -12,95% 0,01% 11,8048 11,8048 0,82% -0,20% 10,4050 10,4050 -6,53% -0,17% 5,4417 5,4417 -6,08% 0,07% 10,2490 10,1465 -0,03% -0,35% 8,6628 8,5762 -5,92% -0,60% 8,0298 7,9495 -10,31% -1,19% 7,3107 7,2376 -16,45%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 193.661,78 164,29 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 3.935.298,20 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 2.263.128,44 2.019,69 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 11.650.152,29 10.128,55 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 331.987,30 331,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 30.633.668,66 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 396.055,01 483,79 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 33.611.566,84 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 66.660,69 153,43 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 5.954.805,97 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 35.656,69 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 3.881.629,72 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 843.157,19 934,18 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.293.533,86 1.351,11 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(6) 851.107,42 831,59

1.178,7800 1.174,3100 1.120,5300 1.150,2300 1.001,3900 1.018,6700 818,6500 820,1900 434,4700 435,3000 810,5100 812,1600 902,5700 957,3900 1.023,4700

-0,12% -0,12% 0,11% 0,11% -1,26% -1,26% -1,40% -1,40% -0,54% -0,53% -1,16% -1,16% 0,26% 0,26% -1,28%

1.178,7800 1.174,3100 1.120,5300 1.150,2300 1.001,3900 1.018,6700 818,6500 820,1900 434,4700 435,3000 810,5100 812,1600 902,5700 957,3900 1.023,4700

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.667.298,34 209.444,38 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 3.863.122,99 1.478.631,17 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.925.839,60 1.421.097,38 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 3.855.196,10 2.842.472,28 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.255.112,32 611.852,38 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 3.657.527,23 1.561.390,75 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.344.426,60 549.219,07 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.416.623,14 3.538.231,95 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 1.896.505,54 657.505,18 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.834.014,06 1.870.594,32

7,9606 2,6126 2,7625 1,3563 2,0513 2,3425 2,4479 3,5093 2,8844 0,9804

0,24% -0,08% -1,83% -0,66% -1,66% -1,05% -1,31% 0,01% -0,49% -1,19%

8,0800 2,8216 2,8454 1,3970 2,1128 2,4011 2,5213 3,5619 2,9277 1,0588

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.311.923,36 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 69.915.329,25 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 32.953.357,67 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 11.861.839,08 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 11.351.245,26 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 11.148.167,19 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.128.741,91 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.751.766,81 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ 3.450.942,07

1.001.876,43 5,3020 34.934.065,96 2,0014 1.495.470,28 22,0354 5.278.872,41 2,2470 2.816.770,19 4,0299 4.367.464,91 2,5525 772.937,64 4,0479 1.650.546,48 6,5141 428.200,76 8,0592

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 44.638.613,19 10.240.186,84 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 8.114.780,96 4.454.159,89 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 9.090.010,55 1.677.578,62

4,3592 1,8218 5,4185

7,9236 -7,86% 6,3938 -6,46% 6,8432 -13,05% 6,8300 -13,02% 6,2726 -15,02% 6,9915 -14,38% 9,1614 -7,52% 9,5395 -6,81% 9,6995 -6,65% 0,7032 -18,58% 0,9328 -8,94% 0,7384 -17,96% 0,6607 -28,55% 0,7022 -27,99% 0,8805 -11,42% 0,6675 -28,56% 9,4889 -9,50% 9,3809 -11,15% 0,9478 -11,01% 0,9729 -10,68% 1,2568 -6,44% 1,0798 -0,13% 0,7610 -34,61% 0,7843 -34,22% 7,1103 -18,76% 7,4915 -17,86% 7,1115 -18,76% 6,3964 -28,04% 6,5349 -27,68% 1,1149 -9,53% 1,0582 -10,25% 2,4423 -7,08% 9,0015 -12,84% 12,0072 -13,07% 9,0464 -12,85% 1,1716 -24,26% 7,6760 -22,85% 7,7273 -22,43% 9,3537 -6,46% 9,5459 -2,59% 9,2892 -5,21% 9,8057 0,06% 13,0627 -2,80%

1.178,7800 1.174,3100 1.120,5300 1.150,2300 1.001,3900 1.018,6700 818,6500 820,1900 434,4700 435,3000 810,5100 812,1600 902,5700 957,3900 1.023,4700

-4,54% -4,52% -2,52% -2,49% -18,33% -18,31% -21,30% -21,28% -42,98% -42,96% -15,37% -15,35% -4,57% -4,54% -9,54%

7,9606 1,84% 2,6126 -12,84% 2,7349 -39,27% 1,3427 -14,02% 2,0308 -28,68% 2,3191 -14,92% 2,4234 -12,80% 3,5093 -1,04% 2,8844 -6,76% 0,9804 -31,99%

0,21% 5,3683 5,3020 -18,94% 0,01% 2,0114 2,0014 2,30% -2,04% 22,6414 22,0354 -30,73% -1,69% 2,3088 2,2470 -22,10% -1,56% 4,1407 4,0299 -30,34% -1,12% 2,6227 2,5525 -16,80% 1,37% 4,0985 4,0479 2,73% -0,75% 6,6444 6,5141 -20,27% -0,27% 8,2204 8,0592 -10,21%

-0,78% -0,31% 0,00%

4,4464 1,8491 5,4185

4,3592 -36,34% 1,8218 -24,13% 5,4185 0,57%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 6.816.545,80 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.885.589,71 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡(*) 1.950.303,66 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.740.721,15 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 987.541,83 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.042.396,81

681.630,97 10,0003 1.639.178,30 2,9805 306.788,85 6,3572 3.641.004,91 1,5767 1.068.281,20 0,9244 334.396,05 3,1173

-0,60% 10,2003 -0,67% 3,1295 0,04% 6,3731 -1,50% 1,6555 -1,11% 0,9706 -0,81% 3,2420

9,9003 -17,78% 2,9507 -26,17% 6,3254 0,71% 1,5609 -42,35% 0,9152 -41,21% 3,0861 -13,30%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 5.560.991,63 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 1.800.770,80 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 275.984,88 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 6.314.607,01

1.486.331,89 587.294,28 97.159,36 1.330.259,46

-0,08% -0,04% -0,16% -0,21%

3,7227 -16,28% 3,0509 -5,13% 2,8263 -3,64% 4,7232 -2,23%

3,7414 3,0662 2,8405 4,7469

3,7414 3,1275 2,8405 4,7469

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

2.634.920,42 12.349.447,09 6.661.038,78 777.471,78 2.158.663,55

539.750,21 9.816.674,29 3.312.140,44 283.206,02 755.684,72

4,8817 1,2580 2,0111 2,7453 2,8566

0,02% -1,73% -0,75% -1,07% -0,45%

4,8817 1,2580 2,0111 2,7453 2,8566

4,8573 2,21% 1,2517 -40,73% 2,0010 -28,57% 2,7316 -20,29% 2,8423 -10,54%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.883.180,19 872.476,86 2,1584 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.903.579,35 2.210.009,25 2,2188 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.339.239,40 4.114.384,99 5,1865 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.480.867,50 5.806.490,21 1,1161 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.190.600,48 6.022.122,85 2,5225 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 14.052.225,29 4.247.206,38 3,3086 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.194.789,00 491.462,62 2,4311 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.618.374,78 4.416.647,33 1,2721 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 98.214.585,86 24.268.708,62 4,0470 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.953.622,41 2.780.879,81 2,5005 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 15.989.871,04 6.596.794,71 2,4239 MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.148.080,90 939.927,04 2,2854 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.617.426,10 567.668,24 2,8492 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.116.392,56 513.706,54 4,1198

-0,35% -0,16% -2,11% -0,94% 0,16% 0,16% -0,48% -0,63% 0,04% -0,85% -1,72% -1,30% 0,12% 0,15%

2,2232 2,2854 5,2384 1,1273 2,5982 3,4079 2,5040 1,2848 4,0672 2,5755 2,4966 2,3540 2,9347 4,2434

2,0936 -18,21% 2,1522 -14,82% 5,0828 -44,40% 1,0938 -33,51% 2,4468 -2,87% 3,2093 0,04% 2,3582 -20,64% 1,2467 -17,80% 4,0268 3,33% 2,4255 -18,27% 2,3512 -19,20% 2,2168 -25,20% 2,7637 -5,03% 3,9962 -2,58%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 83.324.091,60 4.996.526,26 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 13.011.818,81 1.002.353,69 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.680.270,60 2.102.279,25 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.692.095,36 1.642.572,09 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 16.086.065,53 1.051.754,21 ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.310.985,03 577.347,31 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.081.561,49 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.686.980,35 160.553,99 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.478.433,42 315.060,36 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.034.478,38 2.410.721,21 ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.456.461,87 211.912,72 ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ 609.223,30 115.889,30 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.645.244,72 647.543,28 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 12.605.324,94 7.225.976,66 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.313.776,70 231.491,48 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.866.152,64 5.705.632,02 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.304.137,86 379.312,47 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 9.653.344,05 3.283.463,68 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 4.655.417,84 368.103,36 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 889.431,68 98.696,71

16,6764 12,9813 7,4587 11,3798 15,2945 10,9310 11,3556 10,5072 4,6925 12,4587 11,5919 5,2569 4,0850 1,7444 5,6753 0,8529 3,4382 2,9400 12,6470 9,0118

0,25% 0,03% -1,60% -1,21% -0,12% 0,06% 0,18% 0,23% -0,42% 0,23% 2,07% -1,44% -0,25% -3,67% -0,06% -1,40% -2,67% -1,10% -0,57% -0,50%

17,0099 13,1111 7,8316 11,9488 16,0592 11,4776 11,9234 11,0326 4,7864 12,7079 11,8237 5,5197 4,2893 1,8316 5,7604 0,8828 3,6101 3,0870 13,2794 9,4624

16,5096 2,56% 12,8515 2,85% 7,3841 -42,42% 11,2660 -16,27% 15,1416 -11,73% 10,7124 -1,92% 11,1285 -0,94% 10,2971 -6,80% 4,6456 -15,97% 12,3341 -0,07% 11,4760 10,63% 5,2043 -36,66% 4,0442 -31,15% 1,7270 -50,02% 5,6753 -11,68% 0,8529 -42,29% 3,4038 -27,03% 2,9106 -19,91% 12,5205 -17,12% 8,9217 -10,90%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.457.584,87 632.442,16 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 3.407.263,93 1.297.427,71 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 9.301.121,05 12.522.207,38 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.777.236,77 3.061.716,80 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.862.493,36 7.355.238,49 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.842.352,77 2.460.653,98 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.709.052,55 1.097.150,90 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 11.249.290,13 7.429.784,39 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.452.144,27 736.311,46

8,6294 2,6262 0,7428 1,5603 0,9330 1,9679 2,4692 1,5141 1,9722

0,03% -0,33% -2,83% -1,52% -0,83% -0,68% -4,40% -1,23% -1,83%

8,8020 2,6787 0,7799 1,6383 0,9797 2,0663 2,5927 1,5898 2,0708

8,4568 3,03% 2,5737 -17,76% 0,7354 -46,66% 1,5291 -23,02% 0,9143 -40,34% 1,9285 -8,07% 2,4198 -34,16% 1,4838 -27,78% 1,9328 -24,22%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 132.112.208,19 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.885.493,51 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.465.053,31 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 571.862,96

3,7921 2,9437 1,4372 1,1147

0,05% 0,05% -1,39% -1,25%

3,7921 2,9437 1,4372 1,1203

3,7731 3,87% 2,9216 -13,97% 1,4228 -40,27% 1,1102 -34,92%

34.838.772,09 2.339.064,00 3.802.453,28 513.013,76

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.428.295,41 417.750,90 3,4190 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.514.113,85 241.683,72 10,4025 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.896.130,24 522.311,81 3,6303 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 139.866,46 126.614,96 1,1047 ¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.976.184,64 3.714.375,94 3,4935 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.054.008,74 8.351.262,24 0,3657 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.285.748,30 4.418.842,85 1,6488 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.175.437,92 1.784.445,68 5,1419 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 1.200.124,65 120.000,00 10,0010 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.889.613,85 2.703.156,43 5,5082 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 465.173,17 120.000,00 3,8764 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 597.563,42 150.492,23 3,9707 ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 487.275,57 34.301,56 14,2056 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.700.346,90 335.976,23 8,0373 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.454.606,86 484.679,75 9,1908 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.752.261,45 171.070,22 10,2429

-1,27% 3,5216 3,3506 -35,28% -0,09% 10,5585 10,2985 -14,29% -1,79% 3,7755 3,5940 -46,13% -1,90% 1,1489 1,0937 -45,02% -2,33% 3,5546 3,4236 -45,21% -0,71% 0,3721 0,3584 -34,45% -0,80% 1,6653 1,6323 -27,73% 0,12% 5,1419 5,1419 -4,43% 0,01% 10,0010 10,0010 0,01% 0,37% 5,5633 5,4531 -28,47% -0,97% 3,9152 3,8376 -38,58% -0,90% 4,0104 3,9310 -38,46% -0,04% 14,4542 13,9215 -21,84% -1,56% 8,1579 7,9770 -18,06% -0,75% 9,3057 9,1219 -11,24% 0,45% 10,3453 10,1661 -0,76%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.035.794,42 12.284,41 247,1300 -0,93% 252,0726 247,1300 -15,68% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 4.261.352,58 20.832,20 204,5600 0,20% 205,5828 204,5600 1,32% T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 780.587,42 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 20.618.461,07 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 12.946.915,04 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.496.343,82

273.437,59 5.715.352,73 1.950.986,67 2.948.893,90

2,8547 3,6076 6,6361 1,1856

-0,63% -0,06% 0,00% -1,78%

2,9974 3,6798 6,6494 1,2449

2,8262 -23,70% 3,5354 -14,96% 6,5034 2,10% 1,1619 -37,39%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 245.940.614,18 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.959.368,82 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.975.049,44 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 800.069,31 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.324.276,26 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.164.211,68 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.283.133,52

97.912.743,44 5.443.872,21 6.609.902,78 1.591.769,94 700.308,57 333.462,52 252.189,43

2,5118 1,4621 1,5091 0,5026 3,3189 3,4913 5,0880

0,06% -0,31% -0,86% -1,82% 0,08% -2,26% -0,80%

2,5118 1,4621 1,5129 0,5051 3,3272 3,5088 5,0880

2,5118 4,36% 1,4584 -20,40% 1,5053 -25,00% 0,5001 -40,37% 3,3106 2,31% 3,4738 -34,49% 5,0880 -32,65%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3181 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8565 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4426 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,1628 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .101,08 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2169 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,836 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3923 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3984

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4194

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3704

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,319 .........................................................1,3172 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8571 .........................................................0,8559 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4478 .........................................................7,4374 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1692 .........................................................9,1564 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,15 .........................................................101,01 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2178 ...........................................................1,216 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8415 .........................................................7,8305 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3933 .........................................................1,3913 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3994 .........................................................1,3974

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

ÀÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ÚÔÂÁÎÚ›ÛÂȘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘

™ÙÔ ∂™¶∞ ¤ÓÙ ¤ÚÁ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

¢

fiıËΠ¯ı˜ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Û ÔÎÙÒ ¤ÚÁ· ÂÓÙ·Á̤ӷ ÛÙÔ ∂.™.¶.∞. £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 3.723.500 ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ˘ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ÚÔÂÁÎÚ›ÛÂȘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ∂ӉȿÌÂÛ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ºÔÚ›˜ ÀÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÌÂÏÂÙÒÓ:

- “ªÂϤÙË ™Ã√√∞¶ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” ¶/À 146.500 ¢ÚÒ, Ì ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ / ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜. - “ªÂϤÙË ™Ã√√∞¶ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” ¶/À 135.027 ¢ÚÒ, Ì ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ / ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜. - “ªÂϤÙË ™Ã√√∞¶ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜” ¶/À 205.379 ¢ÚÒ, Ì ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ / ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜. - “ªÂϤÙË °.¶.™. ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ª·ÁÓËÛ›·˜” ¶/À 290.310 ¢ÚÒ, Ì ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ / ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜. - “∂¤ÎÙ·ÛË ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ˘ ΔÚÈοψӔ ¶/À 2.215.000 ¢ÚÒ, Ì ºÔÚ¤· ÀÏÔÔ›ËÛ˘ ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ΔÚÈοψÓ. - “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· Á-camera ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜” ¶/À 450.000 ¢ÚÒ, Ì ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜. - “™˘ÓÙ‹ÚËÛË, ÚÔÛÙ·Û›·, ÚÔ‚ÔÏ‹ ™˘ÏÏÔÁ‹˜ °ÈÔω¿ÛË” ¶/À 177.800, 1Ô ˘Ô¤ÚÁÔ Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ Ú¿Í˘, Ì ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ ¢‹ÌÔ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. - “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·›ıÔ˘Û·˜ Î·È ÛÎËÓ‹˜ ı¿ÙÚÔ˘”

¶/À 103.374 , 1Ô ˘Ô¤ÚÁÔ Ù˘ Ú¿Í˘ “∞ÔÂÚ¿ÙˆÛË ·›ıÔ˘Û·˜ ı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘” , Ì ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ºÔÚ›˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘˜. “™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó¿Á΢ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂.™.¶.∞. Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ∂.™.¶.∞. Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ºÔÚ›˜ Ó· ÂÓÂÚÁԇ̠¿ÌÂÛ·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ·fi‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜.

¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ∂ȉÈο ™¯ÔÏ›· √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÛÙȘ ÂÓÙ¿ÍÂȘ ¤ÚÁˆÓ ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÂȉÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ ∂.™.¶.∞. £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÂȉÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ÂȉÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi ÙÔ˘˜

● ™ÙȘ ÚÔÂÁÎÚ›ÛÂȘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ∂ӉȿÌÂÛ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÎËÓ‹˜ ı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜

Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ηıfiÛÔÓ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ·fi fiÏÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› ˆ˜ ̤ÁÈÛÙË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¶ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ∂ӉȿÌÂÛ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘, ÂÂÛ‹Ì·Ó ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: “∏ ¶ÚfiÛÎÏËÛË, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 4,7 ÂÎ. ¢ÚÒ, ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙȘ 31 ª·˝Ô˘ 2011 Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ™¯ÔÏÈΤ˜ ªÔÓ¿‰Â˜ ‹ Î·È ΔÌ‹Ì·Ù· ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ·’‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‚’‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (∂ȉÈο ™¯ÔÏ›·). √ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔ ¶·È‰·-

ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ ¶ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∂.™.¶.∞. Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Ì ¶/À 939.212 ¢ÚÒ, ΔÚÈÎη›ˆÓ Ì ¶/À 262.381 ¢ÚÒ Î·È ™ÔÊ¿‰ˆÓ Ì ¶/À 65.032 ¢ÚÒ. ÀÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË ÔÛfi ÛÙËÓ ¶ÚfiÛÎÏËÛË Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 3,5 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∏ ‰È·‰È-

ηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ¤ÚÁˆÓ Â›Ó·È “¿ÌÂÛË” , ‰ËÏ·‰‹ οı ¤ÚÁÔ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ∂.™.¶.∞. ∞fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ∂.™.¶.∞. ÔÈ ¢‹ÌÔÈ §·ÚÈÛ·›ˆÓ, º·ÚۿψÓ, ∑·ÁÔÚ¿˜ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Î·Ï‡ÙÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ŒÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ ∂.™.¶.∞., ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ÚÒÙ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ¿˜ Ì·˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ·fi fiÏÔ˘˜. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÙȘ ˘Ô‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÂÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÓÂÚÁԇ̠‹‰Ë ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ì ·›ÙËÛË ··ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÒÓ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∂ÓÈ·›Ô ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ó· ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÌËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÁÈ· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î¿ı ÊÔÚ¤· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ fiÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜”.

∂¤ÎÙ·ÛË ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ™Î‡ÚÔ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Û ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ

“¶¿ÁˆÌ·” ÙÂÏÒÓ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ∏ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ 2012 ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘, ÂÓÒ Ì›· Ë̤ڷ ÚÔ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ì ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ı¤Ì·Ù·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2012 Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ªÔÛ¯·‰Ò ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο. √ ÏfiÁÔ˜, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ, Â›Ó·È ‰ÈfiÙÈ ÂÚÓ¿Ì ̛· ¿Û¯ËÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÔÈ ÂÔ¯¤˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û Ӥ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Î·È fiÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ 2012.

ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Â›Ó·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ™ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ˘‹ÚÍ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ú‡̷, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô. ŒÙÛÈ ÛÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ‰‡Ô ∂Îı¤ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ∏ ÚÒÙË Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË. ∞’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Â›Ó·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·È Â¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ Ú‡̷ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ ÛÙË ‰Âη‹ÌÂÚË ¤ÎıÂÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏÔ› ∂ÁÁϤ˙ÔÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ë ™ÎÈ¿-

● ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ¢.™. ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ

ıÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÁÈ· Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∫¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, fiÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÌÂÁ¿Ï· Û˘Ó¤‰ÚÈ·. ∂›Û˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·ÊÔ‡ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ Ù· Û˘Ó¤‰ÚÈ· Á›ÓÔÓÙ·È Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·È¯Ì‹˜. Δ¤ÏÔ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÎı¤ÛÂȘ, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ.

∞ÎÙÔÏÔ˚΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ™Î‡ÚÔ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™Î‡ÚÔ˘ ›¯·Ó ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫∂¢∂) ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î.Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜ Î·È μ·Ê›Ó˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ™Î‡ÚÔ Î·È μfiÏÔ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ “∞¯ÈÏϤ·˜” fi¯È ÌfiÓÔÓ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÙÂÏÈ΋ ηٿÏËÍË ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÊÔ‡ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔ-

ÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, fi¯È ÌfiÓÔÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Î‡ÚÔ˘ ÂÈÊ˘Ï¿¯ıËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·fi 15 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ, ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∂›Ó·È ¢ηÈÚ›· ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ó ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙȘ Ì·›Â˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2424022222 ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Δ¤ÏÔ˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “Ë ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” ÏËÚÔÊÔÚ› ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ fiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 5.30-8 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 10-1 ÙÔ Úˆ› Î·È 5.308 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ë ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·. £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

√ÎÙÒ ¤ÚÁ· ÌÂϤÙ˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ √∫Δø ¤ÚÁ· Î·È ÌÂϤÙ˜ ÚÔ-

¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1.813.134,8 ¢ÚÒ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ “ÚÔ¯ˆÚԇ̠̠ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù· ·Ó·Áη›· ¤ÚÁ· Û οı ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓˆÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¤ÓÂÛË Ì¤Û· Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î˘ÎÂÒÓ· ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‡ÊÂÛ˘” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÏÔÔÈԇ̠ÌÂϤÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ¤ÚÁ· ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ̤۷ ·fi ¯ÚËÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi”. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “μÂÏÙ›ˆÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ 1.100.000 ú Ì º¶∞ Ì ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ 53,30% Î·È ÙÂÏÈÎfi ÔÛfi 559.235,54 ú. ™ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ Ù˘ ÌÂϤÙ˘: “ªÂϤÙË ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 150.701,50 ú Ì º¶∞. ™ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÌÂÙ·ÙfiÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “∂›ÁÔÓÙ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·”. ™ÙËÓ Î·Ù·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ: “™ÙËı·›· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂Δ√À™ 2011)” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 40.000 ú. ™ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “μÂÏÙ›ˆÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË fiˆ˜ Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÓÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ 1.100.000 ú Ì º¶∞ Ì ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ 67% Î·È ÙÂÏÈÎfi ÔÛfi 558.549,15 ú. ™ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË - ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁˆÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ¤ÚÁˆÓ √ÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ §È̤ӷ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜, Ì ÂÓÙÔÏ‹ ¤Ó·Ú͢ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 139.793,19 ú Ì º¶∞. ™ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÂӉȿÌÂÛˆÓ ÛÙ·‰›ˆÓ Ù˘ ۇ̂·Û˘ “ªÂϤÙË Ô‰Ô‡ ∫·Ú˘¿-∫Ô˘ÌÔ˘ÚÈ·Ó¿-πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ™ËÏÈ¿˜”: ΔÔÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂϤÙË, ÁˆÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË & ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛˆÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 249.579,89 ú Ì º¶∞ ™ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È Î·Ù·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “™‹Ì·ÓÛË Â·Ú¯È·ÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¶.∂. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 150.000 ú Ì º¶∞.


M·ÁÓËÛ›· 30

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Û˘Û΢ÒÓ ÛÙ· η˝ÎÈ· ÁÈ· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË

∞‰È·ÓfiËÙË Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ

™Â Ú˘ıÌÔ‡˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÁÚÈ - ÁÚÈ

∞¢π∞¡√∏Δ∏ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÙËÓ ·Ú·›ÓÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Î·ÙÒÙÂÚÔÈ ÌÈÛıÔ›. Ÿˆ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∏ ȉÂÔÏË„›· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ ÚÔηÏ›. ¢‹ıÂÓ ¤ÙÛÈ ı· ·˘ÍËı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ô‰ËÁ› Û ‚·ı‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÌË ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ πÓ‰›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ì›· ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ÓÔÈ ·fi ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô Î·ÙÒÙÂÚÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ οı ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. Œ¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈ· ÛÂÓ¿ÚÈ·, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÙÔÚ˘ıÌ›˙ÂÙ·È... ∂›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯· fiÏ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ̤۷ ·fi ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ÂÚÒÙËÛË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÌË ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·) ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· ηıÒ˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙ˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ‚) ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÒÏÂȘ Û ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· Î·È Á) ı›ÁÂÙ·È Ë ˘ÁÈ‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÚˆÙ¿ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Û ÔȘ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ Î·È Ó· ÛÙËÚȯı› Ë ˘ÁÈ‹˜ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

 ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÁÚÈ - ÁÚÈ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Û˘Û΢ÒÓ ÛÙ· η˝ÎÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·fi ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™ÒÌ· Î·È Ù· ÔÔ›· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ‚Ï¿‚˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜.

√È Û˘Û΢¤˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Û η˝ÎÈ· Ù˘ ·Ú¿ÎÙÈ·˜ Î·È Ì¤Û˘ ·ÏÈ›·˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Û ̋ÎÔ˜ Ù· ‰Âη¤ÓÙ ̤ÙÚ·. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ Î·˚ÎÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ Û˘Û΢¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜, fiÙ·Ó Ë Û˘Û΢‹ ¯·ÏÔ‡ÛÂ, ÙfiÙ ‰ÈÓfiÙ·Ó Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ó· ÙËÓ ÂÈÛ΢¿ÛÂÈ Ì¤Û· Û ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜. “ªÂ ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ηÓÔÓÈÛÌfi fï˜ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Â¤Ú¯ÂÙ·È ·ÎfiÌË ¤Ó· Ï‹ÁÌ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ηıÒ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÙÔ Î·˝ÎÈ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯·Ï¿ÛÂÈ Ë Û˘Û΢‹, Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÓÂÚÁfi ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ̤¯ÚÈ Ó· ÂȉÈÔÚıˆı› Ë ‚Ï¿‚Ë. ∫·Ó›˜, fï˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ¿ÚÂÈ Ë ÂÈÛ΢‹, ÂÓÒ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÒÏÂÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ È-

● ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÁÚÈ - ÁÚÈ

‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÁÚÈ - ÁÚÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÓÙÔ‡ÎÔ˜. ∫·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “ª·˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ì ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ï‹ÚˆÛ·Ó Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Î·È ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ, Î·È Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ù¯ÓÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜, fiÙ·Ó ˘-

ÔÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ Ù· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÏÈ›·. ∂Ì›˜

‰ÂÓ ·ÓÙÈÙÈı¤ÌÂı· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ. Ÿ¯È Ì›·, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô Ó· Ì·˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó. ∞ÚΛ fï˜ ÔÈ Û˘Û΢¤˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Ó· ÌË ‚Á¿˙Ô˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·fi ȉÈÔÎً٘ ÁÚÈ-ÁÚÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο. ΔÔ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ·ÛÙԯ›. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÁÚÈ-ÁÚÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ì·˙› ÙÔ˘˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ›. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

√ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ¤¯ÂÈ “ı¿„ÂÈ” ÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ

¢ÈÌ‹ÓÈ: ¶ÔÏÏ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰˘ÛÙÔΛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ¤¯Ô˘Ó “ÌÏÔοÚÂÈ” ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. Δ· ΔÔÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È ·ÓÂÓÂÚÁ¿. ∞˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î. ™. ∫Ô˘ÙÚÈ¿ÓÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÙÚÈ¿ÓÔ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ ·Ôχو˜, Ô‡ÙÂ Î·È Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·. √‡ÙÂ Î·È ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ·fi Ù· ¯ÔÚÙ¿ÚÈ·” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ “ÓÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ „‹ÊÈÛ·Ó Î·È ÙÒÚ· ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÙfiÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÁηٷÏ›ÂÙ·È” . ∫·È ·˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÌfiÏȘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔ μfiÏÔ... Δ· ΔÔÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÒÛÙ ӷ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÙËÎ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ˘ÔıÂÙÈο ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜, ÙÔ‡ÙÔ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ËÏÒÓÂÙ·È ·‰˘Ó·Ì›·. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰˘ÛÙÔΛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ¤¯Ô˘Ó “ÌÏÔοÚÂÈ” ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. Δ· ΔÔÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È ·-

● ÕÔ„Ë Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘

ÓÂÓÂÚÁ¿. Œˆ˜ ÙÒÚ·, Û η̛· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ˆ˜ οÙÈ ÎÈÓ›ٷÈ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÂÎϤ¯ıËηÓ, ·ÊÔ‡ ¿ÏψÛÙ ÚԂϤÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¡fiÌÔ, Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ fï˜ Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ù˘È΋. “¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÂÏÈο ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·È Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ·ÊfiÚËÙ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÙԛΈӔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÈ¿ÓÔ˜. ∞·ÚÈıÌ› Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Î·Ù·ÁÁÂÏÙÈÎfi ÏfiÁÔ: ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·fi ÙÔ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÎÙfi˜ ¢ÈÌË-

Ó›Ô˘. “◊Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÛÔÓ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË 25 ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ΔÒÚ· οÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÂÂȉ‹ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ì ٷ fi‰È· ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ¿ÏÏÔÈ fï˜ ηıfiÏÔ˘ ÂÂȉ‹ Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û ̷ÎÚÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÈ¿ÓÔ˜. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “√ ¤Ó·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÁˆfiÓÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ οÓÂÈ ¯Ú¤Ë ÙËÏÂʈÓËÙ‹. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÈ΋ Î·È Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁˆfiÓÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÛÙˆ Ì›· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹. ΔÔ ÙÛ·¿ÎÈ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi Î·È ‰È¿ÓÔÈÍË ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ

‰ÚfiÌˆÓ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ μfiÏÔ. ™Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· È· ‰ÂÓ ·˜ Ô‡Ù ÌÂ... Ù·ÓΘ” ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞ÎfiÌË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ fiÁÎÔ˘ (ÂÚÓ¿ οı ¶¤ÌÙË) Î·È Ô‰ËÁÂ›Ù·È ·fi... ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ·¯ı› Ï¿Ì· ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÊˆÙÈÛÌfi Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜...ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢Ë̷گ›Ô, ·fi 10 ¤ÌÂÈÓ·Ó ÙÚÂȘ. ΔÔÓ›˙ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ Ë Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÛÙËÓ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· Ì ÛÎÔfi Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Î·È Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙÂ. ¢ËÏÒÓÂÈ fï˜ “·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜” ·fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÂÏÈο, ·˘Ùfi Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Â›Ó·È Ë ‰˘ÛÙÔΛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÈ¿ÓÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ Ù· ΔÔÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·ÓÔÓÈο, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, fï˜ fiÏÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË. “∂›Ì·ÛÙ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Î·È ÙÔ Î·Ù·ÓÔÔ‡ÌÂ. ŸÌˆ˜ Ô ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ÚÔÛʤÚÂÈ. ∫·È ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ...” η٤ÏËÍÂ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙÈÌ¿ ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹

7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÂÏÈο Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ 16Ô˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶fiÏÔ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙȘ 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 7:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ¢. ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ı· Û˘Á¯·Ú› ÙÔ˘˜ 160 ÂÚ›Ô˘ ‚ÔÏÈÒÙ˜ Î·È ‚ÔÏÈÒÙÈÛÛ˜, ·fi 10 ¤ˆ˜ 72 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶fiÏÔ, Î·È ı· ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· fiÔ˘ ›¯·Ó ÔÚÈÛÙ›. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ì ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶fiÏÔ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÏȉÔÊfiÚÔ ‚‹Ì· ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹.

¶ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË 47¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ËÚˆ›Ó˘ ¶ƒ√ºÀ§∞∫π™Δ∏∫∂ ÌÂÙ¿

ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘ Ô 47¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ 197 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ËÚˆ›Ó˘, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 2400 ‰fiÛÂȘ. ∏ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ 24ˆÚÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ μfiÏÔ˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· - Û ‰‡Ô ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ¯·Û›˜. √È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ Î·È ·ÊÔ‡ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ 31¯ÚÔÓÔ˜ ÂÂȉ‹ ηÙ›¯Â 300 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¯·Û›˜ Î·È 14 ¯¿È·. ∂›Û˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ 33¯ÚÔÓÔ˜ ÂÂȉ‹ ηÙ›¯Â 38 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¯·Û›˜. √‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹.


M·ÁÓËÛ›· 31

TETAPTH 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫. ÷Ϥ‚· Ì Úfi‰ÚÔ Δ∂∂ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™À¡∞¡Δ∏™∏ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘ ›¯·Ó ¯ı˜ Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· À¶∂∫∞ Î. ∫ˆÓ. ÷Ϥ‚·˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ÷Ϥ‚·, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÛÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘ (¢‹ÌÔÈ: μfiÏÔ˘, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘), fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ƒ™μ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ¤ÁÎÚÈÛË Ì ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ·. ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘ fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Óı› Â¿Ó Û˘ÌʈÓ› ÙfiÛÔ Ì ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ÂȉȈÎfiÌÂÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. √ Î. ÷Ϥ‚·˜ ÚfiÛıÂÛ Â›Û˘ fiÙÈ ¿ÌÂÛË Î·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ƒ™μ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ô ˘ÔΛÌÂÓÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ì ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ (°¶™) Î·È ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ÃˆÚÈ΋˜ Î·È √ÈÎÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∞ÓÔȯً˜ ¶fiÏ˘ (™Ã√√∞¶). Δ¤ÏÔ˜, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÔÈ Î.Î. ÷Ϥ‚·˜ Î·È ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ À¶∂∫∞.

∫∞£ø™ Ì‹ÎÂ, ϤÔÓ, Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ Î·È Ù· ÂÚ› ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜ ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰›ÓÔ˘Ó (˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ) Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó (ÎÂÊ¿ÏÈ·), ·ÔÙÔÏÌ‹Û·Ì ̛· Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎË ·fi‰Ú·ÛË ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Û· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ·›ı·Ó· ÔÛ¿ Û ‰Èfi‰È· Î·È ‚ÂÓ˙›ÓË Î·È “¯·˙‡ÔÓÙ·˜” Ù· “ÓÂÎÚ¿” ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ· ÛÙ· Δ¤ÌË Î·È ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÌÒÓ·. ΔÔ Î·Ù·Ê¯·ÚÈÛÙËı‹Î·Ì ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ Ì·˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛÂ Ë Ó‡ÊË ÙÔ˘ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡. ∫È fiÛÔ Ô‰ËÁÔ‡Û· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ 2011, ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Û·Ó ÛΛÙÛ· Î·È ÛÙȯ¿ÎÈ· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ 1960, ‰È¿ Ì˘·ÏÔ‡, ηډȿ˜ Î·È ¯ÂÈÚfi˜ ªÔÛÙ. ŸÔ˘ ªÔÛÙ ‹Ù·Ó Ô ª¤ÓÙ˘ ªÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘ (1918-1995), ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÁÈ· ÙȘ ·Û‚›˜ Î·È ·ÓÔÚıfiÁڷʘ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ, ÙÔÓ ¶ÂÈӷϤÔÓÙ· Î·È ÙËÓ ∞ÓÂÚÁ›ÙÛ·, Ù¤ÎÓ· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙÔ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓÔ, ÙËÓ Ì·ÏˆÌ¤ÓË ¯Ï·-

∂Í·ÛıÂÓ¤˜ ¯ÚÒÌÈÔ Û ÁÂÒÙÚËÛË ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ;

¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ÂÓ fi„ÂÈ ¤Ó·Ú͢ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘

ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜ η˘Û›ÌˆÓ ¢ Âη¤ÍÈ Ì¤ÙÚ·-ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ηٷı¤ÙÂÈ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÌfiÚˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ (¶√¶∂∫), ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô.

™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ¶√¶∂∫ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “™ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ÙÔÓ ∂º∫, ÛÙ· 60 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÈÏÈfiÏÈÙÚÔ, ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È fi¯È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¶Ò˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ Ì¤ÙÚÔ fiÙ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÁÚ·Ê›·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·; ¶Ò˜ ı· Á›ÓÂÙ·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ÙË ¯Ú¤ˆÛË; ∞Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÌÈ· Ó¤· fiÚÙ· ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ̤ÙÚ·: - ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÛÚÔÒÓ-ÂÎÚÔÒÓ fiÁÎÔ˘ η˘Û›ÌˆÓ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· ‰È·Î›ÓËÛ˘. - ™˘Ó¯›˜ Î·È ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ·, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·Ù·‰ÔÏ›Â˘Û˘ ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÒÓ, ÁÈ· ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ (¡.3908/2011). ¢È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. - ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (ÏÔ›·, ‚˘ÙÈÔÊfiÚ·, ÙÚ¤Ó·) η˘Û›ÌˆÓ ÚÔ˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹, ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. - ¢È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È ÙËÓ ÒÚ· ÂÍfi‰Ô˘ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜, ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ÙÂψÓ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. - ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ÊfiÚÙˆÛ˘, Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ Û˘Óԉ¢ÙÈÎÒÓ ÂÁÁڿʈÓ. - ∫·Ù¿ÚÁËÛË Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ù˘ ∫∞∂ ∞∂, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯ÂÚÛ·›· Û‡-

̇‰· Î·È ÙÔ Û·Ṳ̂ÓÔ ‰fiÚ˘. ™˘Óı¤ÛÂȘ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰‡Ó·ÌË ·ÔÙ‡ˆÛ˘ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ù˘ (ÙfiÙÂ) ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ∏ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ 2011 ÌÔÈ¿˙ÂÈ, ϤÔÓ, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì’ ÂΛÓË ÙÔ˘ 1960, Ë ÌÈÎÚ‹ ∞ÓÂÚÁ›ÙÛ· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î¿ı ̤ڷ Î·È Ô Í˘fiÏ˘ÙÔ˜ ¶ÂÈӷϤˆÓ „¿¯ÓÂÈ ·Ô‡ÙÛÈ· ̤۷ Î·È Á‡Úˆ ·’ ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ ÛΛÙÛÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ˘fi ÌÔÚÊ‹Ó ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛ‹ÌÔ˘, ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ “ÙÈÌÔÓȤÚË” ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ ‚¿ÏÂÙ ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ, √§∞ Ù· ¿ÏÏ· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ˘¤ÚÔ¯·: * ΔÔ “›ÌÂı· ·Ó› Ì ·Ó›” ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÏÏÔ Û¯fiÏÈÔ. * ΔÔ Û‡ÓıËÌ· “∞˚ Ï¿˚Î ÙÛÈÌÔÏÔÁ¿˚Δ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ ÙfiÙ “I like Aik” , fiÔ˘ ÕÈÎ ‹Ù·Ó Ô ¶ÚfiÂ-

ÓÔÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. - ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡. 3054/2002, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÊfiÚÙˆÛË Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ η˘Û›ÌˆÓ Ì ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi Û‹Ì· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÔÔ›·˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. - ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·fi ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· Ô¯‹Ì·Ù·, ÂχıÂÚˆÓ Î·È TRANZIT η˘Û›ÌˆÓ. - ∂͛ۈÛË ÙÔ˘ ∂º∫ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘, ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ıÂÛÈÛÙ› ·‰È¿‚ÏËÙÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂȉfiÙËÛ˘ Ì ‰›Î·ÈÔ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÙÚfiÔ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì ÂÙ‹ÛÈ· ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ∏ ÂȉfiÙËÛË Ó· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Û ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. - ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ‰È¿ıÂÛ˘, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓˆÓ Î·È ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ˘ÔηٿÛÙ·ÙˆÓ ‚ÂÓ˙ÈÓÒÓ, fiˆ˜ ªÂı·ÓfiÏ˘, μÈÔ·Èı·ÓfiÏ˘, ΔÔ˘ÏÔfiÏ˘, Î.Ï. - μ¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ¡.3054/2002, ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ôı‹Î¢Û˘ η˘Û›ÌˆÓ (∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∂ÌÔÚ›·˜, ¶ˆÏËÙÒÓ £¤ÚÌ·ÓÛ˘, ¶Ú·ÙËÚ›ˆÓ ÀÁÚÒÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ), ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ÙÔ˘˜. - ∞ÔÁÚ·Ê‹ Ì ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ˘‰¿ÊÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ

‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ∞˚˙ÂÓ¯¿Ô˘ÂÚ (ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· “I like Obi” ). * ΔÔ Î·˝ÎÈ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·È¿ÎÈ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ BONN-TIKI (ÏÔÁÔ·›ÁÓÈÔ Ì ÙÔ ÓÔÚ‚ËÁÈÎfi ˆÎ·ÓÔfiÚÔ ÛοÊÔ˜ KonTiki) Î·È ÙÔ Î˘‚ÂÚÓ¿ ŒÏÏËÓ ªÔÓÙÔfiÚÔ˜, ‰ÈfiÙÈ, ‚‚·›ˆ˜, ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ μfiÓÓË, ÙfiÙ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜ (ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ‚¿ÏÙ μÂÚÔÏ›ÓÔ). * ΔÔ “‡ı˘ÌÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ª·ÛÛ¿Ô˘” ϤÂÈ: “¶¿Ì ÛÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ· Ì¿Úη Ì ÂÏ›‰· Ó· ˙ËÙÈ·Ó¤„Ô˘Ì Û ÙfiÔ˘˜ Ì·ÎÚ˘ÓÔ‡˜ Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÔ˘Ì ÚÈÓ ¤ÚıË Î·Ù·ÈÁ›‰· Î·È ·ÌÓËÛÙÂ‡Ô˘Ì·È Î ¿ÏÏÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ™Î›ÛÔÓ ÏÔ›ÔÓ Ù·˜ ı·Ï¿Û·˜ ÂȘ ÙËÓ ªfiÓ Ó· ›Ì ÊÙ¿Û·˜ ™Î›ÛÔÓ Ù· ÓÂÚ¿ ÚÔ¤Ï·È ·Ú·¯ÓÈ¿Û·Ó ·È Ì·Û¤ÏÏ” (∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÌÓ‹ÛÙ¢ÛË °ÂÚÌ·ÓÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÔχÎÚÔÙË ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ¯ÈÙÏÂÚÈÎÔ‡ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ª·Í ª¤ÚÙÂÓ, ÙÔ˘ “¢ËÌ›Ô˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢” , ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â Ìfi-

ÂÁηÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ Î·È Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È Û ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ˆÏËÙÒÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. -ŒÏÂÁ¯Ô˜ Û˘Óԉ¢ÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ (ΔÈÌÔÏfiÁÈ·, ¢ÂÏÙ›· ∞ÔÛÙÔÏ‹˜), ·Ó ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÏËÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ·Ú·Ï‹ÙË Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. -¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂϤÁ¯ˆÓ ηı’ Ô‰fi Û fiÏ· Ù· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ÛÙ· ÛËÌ›· ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ η˘Û›ÌˆÓ, ·fi Ù· ∫∂¢∞∫ Î·È ™¢√∂ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·. -¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ·fi ™¢√∂, Û “‡ÔÙ˜” ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ‰È˘ÏÈÛÙËÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Î·È ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. -¡· ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ë Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· ·Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÎÙ‹Ûˆ˜ Î·È Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰·” .

∂¶π£∂øƒ∏Δ∂™ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ¯ÚˆÌ›Ô˘ ‹ ÂÍ·ÛıÂÓÔ‡˜ ¯ÚˆÌ›Ô˘. ∏ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ¤Î‰ËÏË Î·È ¤ÁÈÓ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ¯ı˜, ·fi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·ıËÓ·˚΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Ô˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÍ·ÛıÂÓ¤˜ ¯ÚÒÌÈÔ, Ô˘ ·ÓȯÓ‡ıËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ™ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· (ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” ) ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ ÂÍ·ÛıÂÓ¤˜ ¯ÚÒÌÈÔ “Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Ù· ¿ÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜” . ∏ “£” ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ 304 ¶∂μ, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ¿ÁÓÔÈ· ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Âȯڈ̛ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ·... ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù· ∫·Ú·‚·Û›ÏË, Ô˘ ÚˆÙ‹ıËΠۯÂÙÈο, ÙÔ ÂÍ·ÛıÂÓ¤˜ ¯ÚÒÌÈÔ ·ÓȯÓ‡ıËΠ۠ÁÂÒÙÚËÛË, Ô˘ ·ÓÔÚ‡¯ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. øÛÙfiÛÔ Ë Î. ∫·Ú·‚·Û›ÏË ÂͤÊÚ·Û ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜, ·Ó Â›Ó·È ÂÍ·ÛıÂÓ¤˜ ¯ÚÒÌÈÔ ‹ ¯ÚÒÌÈÔ. ∂ÊfiÛÔÓ ·Ô‰Âȯı› ÂÍ·ÛıÂÓ¤˜ ¯ÚÒÌÈÔ, ÙfiÙ ıˆÚÂ›Ù·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ, ηıÒ˜ Â›Ó·È Î·ÚÎÈÓÔÁfiÓÔ Î·È ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ‡‰Ú¢ÛË-¿Ú‰Â˘ÛË ·fi ÙË ÁÂÒÙÚËÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ ÂȂ‚·Èˆı› Ë ‡·ÚÍË ÂÍ·ÛıÂÓÔ‡˜ ¯ÚˆÌ›Ô˘, ·˘Ùfi Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¿ÏÏË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù¤ıËÎÂ Î·È ˘fi„Ë Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÔÈÔÈ Î·È Ì¤Ûˆ ÔÈÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ‡·Ú͢ ÂÍ·ÛıÂÓÔ‡˜ ¯ÚˆÌ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Á. Á. ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˙ËÙËı› Î·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¢∏ª√.™.

°ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ ∫∞Δ√¶π¡ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Î·È ÔÚ›ÛÙËΠÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 5/10 Î·È ÒÚ· 19.00, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 3837/2010, ÂÚ› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ.

ÏȘ (¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 1959) ·ÌÓËÛÙ‡ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓÙÔÓfiٷ٘ ȤÛÂȘ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘). * ª·˜... ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙ›¯Ô˜, ·˘Ùfi ÙÔ “·Ú·¯ÓÈ¿Û·Ó ·È Ì·Û¤ÏÏ” (¤È·Û·Ó ·Ú¿¯Ó˜ ÔÈ Ì·Û¤Ï˜), fiÛÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ οÓÂÈ, Ì ‰˘Ô ϤÍÂȘ, Ù˘ ›ӷ˜... ∫·È ̤۷ Û’ fiÏ· ·˘Ù¿ ·Ú‹ÏıÂ Î·È Ë 30‹ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ôχ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙË ÚÔ˜ ·ÌÊÔÙ¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¿˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¢ÚfiÌÔ˘. ¢ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈÔ˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È; æËÊ›ÛÌ·Ù· Î·È ÏÔÈ¤˜ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ Î·È ÌË ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È, fi¯È ÁÈ· ‰ÚfiÌÔ˘˜, ¿ÎÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÍÂÊٛϷ ı¤Ì·... ŸÌˆ˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÓÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡ÌÂ Î·È ı· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì Ò˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ∂›ÌÂı· ·Ó› Ì ·Ó›, ›ÌÂı· Î·È Ì ٷ Ì˘·Ï¿ ÛÙ· οÁÎÂÏ· - Ô £Âfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ù˘ ∞ÓÂÚÁ›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÈӷϤÔÓÙÔ˜ ·˜ ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. °ÂÈ· Û·˜.

∏§∂∫Δƒ√ƒ∞ª∞ ∞∂

™˘Ó¯›˙ÂÈ... Ì ÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ∂Ã√¡Δ∞™ Û·Ó ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ “Δπª∂™ Ã∞ª∏§∂™ ∫∞π ∞¶√ Δπ™ Ã∞ª∏§√Δ∂ƒ∂™ Δ∏™ ∞°√ƒ∞™” , ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ʈÙÈÛÙÈο, ‰È·ÎfiÙ˜, ı˘ÚÔÙËϤʈӷ, ı˘ÚÔÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, ʈÙÈÛÙÈο Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ, ·ÏÔ‡ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ design. √È ÂÒÓ˘Ì˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ CENTURY CONTROL, GEYER, ABB, GEWISS, ALIBERTI, ELVOX, GIRA Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ú›˙˜, ‰È·ÎfiÙ˜ Î·È ı˘ÚÔÙËϤʈӷ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È ÙÔ ∏§∂∫Δƒ√ƒ∞ª∞. ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈ·Îfi ʈÙÈÛÌfi, ÙÔ ∏§∂∫Δƒ√ƒ∞ª∞ ÌÔÚ› Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. ∏ Ï‹Ú˘ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ηχ„Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ··›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ¤ÌÂÈÚÔ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ·˘Ùfi Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û¯¤ÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÈÌ‹˜. ∏§∂∫Δƒ√ƒ∞ª∞ ∞.∂., À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 2 & §·Ú›Û˘, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 91245.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 32 ÀÔ‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ √Δ∂ ·fi ÙÔ Moody’s ∞£∏¡∞, 4.

™ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ √Δ∂ ÛÙÔ Â›Â‰Ô μ2, Ì ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜, ·fi μ1 fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤ˆ˜ ÙÒÚ·, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô Ô›ÎÔ˜ Moody’s. √ Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Moody’s Investors Service ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô μ2 ¤Ó·ÓÙÈ μ1 ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ô›ÎÔ, Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ıÂÒÚËÛË Â› Ù· ¯Â›Úˆ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ Ù˘¯fiÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ªoody’s, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙfiÛÔ Ù· ¤ÛÔ‰· fiÛÔ Î·È ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ √Δ∂.

ªÂ›ˆÛË 4,3% ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÏÈ·ÓÂÌÔÚ›Ô˘ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ∞£∏¡∞, 4.

¡¤· Ì›ˆÛË 4,3% ÛËÌ›ˆÛÂ Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÂʤÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ). ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÛÙ· ¤ÈÏ·- ËÏÂÎÙÚÈο ›‰Ë-ÔÈÎÈ·Îfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ (-12,3%), ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Î·È ÏÈ·ÓÙÈο ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (-10,3%) Î·È ÛÙ· ‚È‚Ï›·- ¯·ÚÙÈο- ÏÔÈ¿ ›‰Ë (-0,8%). ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÛÙ¿ÛÈ̘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÚÔʛ̈Ó, ÂÓÒ ·˘Í‹ıËÎ·Ó (8,8%) ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ Û ʷÚ̷΢ÙÈο- ηÏÏ˘ÓÙÈο. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi ÙËÓ ∂§™Δ∞Δ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: √ ‰Â›ÎÙ˘ fiÁÎÔ˘ (·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÈ̤˜) ÛÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, Ì ٷ η‡ÛÈÌ·, ÛËÌ›ˆÛ Ì›ˆÛË 4,3% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 2011, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2010, ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 9,3% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ 2010 ÚÔ˜ ÙÔ 2009. √ ‰Â›ÎÙ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (Û ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÙÈ̤˜), Ì ٷ η‡ÛÈÌ·, ÛËÌ›ˆÛ Ì›ˆÛË 2,5% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 2011, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2010, ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 3,9% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ 2010 ÚÔ˜ ÙÔ 2009. ∞fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘.

TETAƒTH 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

∞ÒÏÂȘ 6,28% ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË Ì «ÛÊ˘ÚÔÎfiËÌ·» ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ

«μÔ‡ÏÈ·Í» ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ™Â ÂχıÂÚË ÙÒÛË Î·È ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ∞£∏¡∞, 4.

·Ù¿ 1,78 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ “ÍÂÔ‡ÏËÌ·” , ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ì ÙÔ Ã.∞. Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ó¤· ¯·ÌËÏ¿ 18 Î·È ϤÔÓ ÂÙÒÓ, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 1993. √È ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ‰¤¯ıËÎ·Ó “ÛÊ˘ÚÔÎfiËÌ·” Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (-18,18%), ÙÔ˘ Δ.Δ (-15,28%), Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (-14,12%), Ù˘ Alpha Bank (-9,84%) Î·È Ù˘ Eurobank (-9,41%). O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 730,33 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 48,96 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 6,28%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 292,45 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 7,61%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 749,44 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 5,76%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 170,91 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 5,52%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 672,96 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 7,42%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 780,01 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 7,47%. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.357,41 -4,26%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 2.539,82 -4,03%, ∂ÌfiÚÈÔ: 939,30 -0,20%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 1.232,64 4,59%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 1.993,65 -4,68%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.034,23 -2,26%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 1.499,23 9,65%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 1.067,06 -12,34%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 316,10 -7,15%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 823,02 -5,97%, ΔÚ¿Â˙˜: 389,55 -10,77%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 4.817,52 -1,66%, ÀÁ›·: 122,14 -13,77%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 1.657,61 5,09%, ÃËÌÈο: 4.974,50 -

2,51%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 713,82 -4,60%, ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 18 ÌÂÙÔ¯¤˜, 121 ÙˆÙÈο Î·È 32 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Medicon +9,80%, FHL Mermeren +9,69%, ª·˚ÏÏ˘ +9,09% Î·È ∞ÎÚ›Ù·˜ +8,89%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ÷Ù˙Ë˚ˆ¿ÓÓÔ˘ -20,00%, ∂ÏÈÓfi˚Ï -19,85%, ÷˚‰Â̤ÓÔ˜ -19,74% Î·È ÀÁ›· 19,23%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 60,345 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 6.771.771 ÙÂÌ¿¯È·, MIG Ì 4.655.585, Alpha Bank Ì 4.372.110 Î·È Eurobank Ì 4.278.073 ÙÂÌ¿¯È·. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 15,486 ÂηÙ. ¢ÚÒ, √¶∞¶ Ì 10,114, Alpha Bank Ì 4,783 Î·È ∫‡ÚÔ˘ Ì 3,845 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 31,020 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

™Â ÂχıÂÚË ÙÒÛË ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶ÙÒÛË ÛËÌÂÈÒıËΠۋÌÂÚ· ÛÙ· ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·, Ô˘ ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 26 ÌËÓÒÓ.

∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ fiÙÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ∂∂ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙˆÓ ·Ú¯Èο ˘ÔÏÔÁÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÒÏÂȘ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ë ÂÚ¯fiÌÂÓË ‰·ÓÂȷ΋ ‰fiÛË ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™‡Ìʈӷ Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ·˘Ùfi ÂÓ¤ÙÂÈÓ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ fiÙÈ, Ë ∞ı‹Ó· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁËı› Û ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ô FTSE 100 ›¯Â ÙÂÏÈ΋ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·ÒÏÂÈ· Û ÔÛÔÛÙfi 2,58% (131 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÎÏ›ÛÈÌÔ Î¿Ùˆ · ÙȘ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜—4.944).

™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ô CAC 40 ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙÂÏÈο ÛÙȘ 2.850 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· ·ÒÏÂÈ· 2,61% ‹ ۯ‰fiÓ 77 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ô DAX 30 ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË ·ÒÏÂÛ ÙÂÏÈο ۯ‰fiÓ 3% (2,98%), ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 5.216 Ì ·ÒÏÂÈ· ÂÚ›Ô˘ 160 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∂ȉÈο ÛÙÔ ·ÚÈÛÈÓfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Á·ÏÏÔ‚ÂÏÁÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Dexia, Ô˘ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯·Ó ÔÚȷο ۯ‰fiÓ 40% Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘, ¤ÎÏÂÈÛ Ì ·ÒÏÂÈ· Û ÔÛÔÛÙfi 20,4% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi Ù˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ›¯Â ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·Í›·˜ 3,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· ÎÂÊ¿Ï·È¿

Ù˘ ı· Ù‡¯Ô˘Ó ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘, ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÛÙȘ μڢͤÏϘ. °ÂÓÈÎÒ˜, Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î¿Ì„Ë 4% Û‹ÌÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú·. “ΔȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ó¢ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ÔÏÏ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·. ŸÛÔ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ General Investments, o ∫Ï¿Ô˘˜ μ›ÓÂÚ. ∞˘Ù‹ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÂÚ›Ô˘ 330 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. “∂‡ÎÔÏË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÔÏ‡Ó Î·ÈÚfi ÙÒÚ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞fi ÙË ÌÈ·, ÌÔÚ› ηӤӷ˜ Ó· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÎÚ¿ÙË Ì ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, fï˜, Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ÕÚ·, Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÌÈ· Ôχ ÏÂÙ‹ ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ” Δ¤ÏÔ˜, Ô ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 300 ¯¿ÓÂÈ ϤÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ 21% Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘. ŒÎÏÂÈÛÂ, Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÛÙȘ 887 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· ·ÒÏÂÈ· 2,7%.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚÈÌËÓÈ·›· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ

∂Í·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ∞£∏¡∞, 4.

∂Í·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÈÌËÓÈ·›· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π√μ∂), ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂ÓÒ ÙÔ 2010 Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ™˘Ìʈӛ·˜ ˘‹ÚÍÂ, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÂÈÙ˘¯‹˜, Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ηٿ 5% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ 2011 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ π√μ∂, Ë Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ô‰ËÁËı› Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ˙ÒÓË Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, Ë ÔÔ›·, Â¿Ó Û˘Ì‚Â›, ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ Â›Â‰Ô Â˘ËÌÂÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ, ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο, ٿ͈Ó. √È ÛÙfi¯ÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÂÈÙ‡ÍÈÌÔÈ ‰ÈfiÙÈ: ¶ÚÒÙÔÓ, Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙ· ÛÙÔȯ›· ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡, ΢ڛˆ˜ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·Í›·˜ (ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶) Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∞˘Ù‹ Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·Ï‡Ù˘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ “¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ ∞∂¶” fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ì ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÁ¯ˆÚ›ˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ.

¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 3%-4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990. ∂¿Ó ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ˘ÂÚÂ·Ú΋ ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∞∂¶, ·ÚΛ Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ì ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ¿ÓÔÈÁÌ· ·ÁÔÚÒÓ ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ΔÚ›ÙÔÓ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜: Ô‰ÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜, ÏÈÌ¿ÓÈ·, Ì·Ú›Ó˜, ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ηÙÔÈΛ·, ÂÓÂÚÁÂȷο ‰›ÎÙ˘· Î·È ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÔÚ˘ÎÙfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜, ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜. Δ¤Ù·ÚÙÔÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ó·ÔÚÚfiÊËÙ· ÎÔÓ-

‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÁÈ· ˘Ô‰Ô̤˜, Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· “ÌԯϢıÔ‡Ó” Ì ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¶¤ÌÙÔÓ, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ϤÔÓ ÎÏÂÈÛÙ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ √√™∞ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ-·ÓÙÈÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, Û ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ŒÎÙÔÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜, ÈÛÙÔÚÈο, ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ (¢¡Δ), ·ÚΛ ‚‚·›ˆ˜ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚȯÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜: 1.¢ÂηÂÙ¤˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁËı› Ì ·Ï¿ ÏfiÁÈ· ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ fiÚ·Ì· Î·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‰ÂηÂÙ›·˜, ÁÈ·Ù› Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ·, ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÌÈ· ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. 2. ™Ù·‰È·Î‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ οو ·fi ÙÔ 2% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2015 ΢ڛˆ˜ ̤ۈ: (·) ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË Ù˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋˜

‰·¿Ó˘ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÔ›· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ηٿ 2,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÂÚ›Ô˘ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. 3. ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ-·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ¢ڤˆ˜ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ . À’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜. √Ùȉ‹ÔÙÂ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ› ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ËÌÂÚ›·. 4. ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·: ·) ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·Ó·ÔÚÚfiÊËÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ‚) ªfi¯Ï¢ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Ì ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Á) ÀÈÔı¤ÙËÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ “fast track” ÁÈ· fiϘ ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‰) ∞˘Í‹ÛÂȘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ̤ۈ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Î·È fiÔ˘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, ¿ÌÂÛË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Â) ∞ÔÏËڈ̋ ¯ÚÂÒÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. 5. ÕÚÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. §fiÁˆ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÈÓ‹ÙÚˆÓ, Ë Î·Ù¿Ù·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ “Doing Business Report” Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹.


¢ÈÂıÓ‹ 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

ŒÍˆ ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÎÙ›ÚÈ· - ™Â 70 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ›, ‰Âο‰Â˜ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜

¶Ô‡ÙÈÓ

ª·ÎÂÏÂÈfi Û Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙË ™ÔÌ·Ï›· ª√°∫∞¡Δπ™√À, 4.

∂¶π£∂™∏ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Ì ·-

ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛËÌÂÈÒıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ ‡ÏË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈο ÎÙ›ÚÈ· ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ™ÔÌ·Ï›·˜ ªÔÁηÓÙ›ÛÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 70 ¿ÙÔÌ· Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ‰Âο‰Â˜. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ·Ó¤Ï·‚Â Ë Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓË Ì ÙËÓ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ï-™·Ì¿Ì. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ϤÔÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ Â›ıÂÛË Ô˘ “˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ” Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÊfiÙÔ˘ ·¤Û˘Ú ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·fi ÙÔ ªÔÁηÓÙ›ÛÔ˘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Î·È ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· Ì ÙÔÓ ‚·Ú‡ÙÂÚÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ·fi ÙÔ 2007, fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛÂ Ë ¤ÓÔÏË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ΔÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·ÛıÂÓÔ-

ÊfiÚˆÓ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· 65 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È 50 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ÂÓÒ ÙÔ Associated Press ÂÈηÏÂ›Ù·È ‰È·ÛÒÛÙË, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Û 70 ÓÂÎÚÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, Û‡ÓÓÂÊ· ηÓÔ‡ Î¿Ï˘„·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÎÚËÎÙÈο ˘¤ÛÙË ˙ËÌȤ˜, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù˘Ï›¯ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜. ∏ Â›ıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂÓÒ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ˘ÔÙÚÔʛ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÈ΋ ËÁ‹. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ·Ï-™·Ì¿Ì ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ‹Ù·Ó Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÁÚ·Ê›·. ∏ ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ·fi ÙÔÓ

√∏∂ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·Ù·‰›Î·Û ÙËÓ Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘. ª¤ÏË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ¤ÎÚË͢ Û ÎÙ›ÚÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¤ÎÚË͢. ∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ‹‰Ë ÛÔ‚·Ú‹˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜. “∏ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¤ÓÔÏˆÓ ·ÓÙ›·ÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÂȉÂÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ‹‰Ë Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∞ÓÙÚÈ¿Ó ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ˜. ∏ ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ·ÓËÛ˘¯Â› ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ Ì¿¯Â˜ Ô˘ Ì·›ÓÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ· Ù˘ fiÏ˘ ¡ÙfiÌÏÂ˚, ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ‰È¤Ï¢Û˘ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÔÌ·-

ª√™Ã∞, 4.

§π°√ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘

ÏÔ‡˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi ¡Ù·Ì¿·Ì Ù˘ ∫¤Ó˘·˜. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¡ÙfiÌÏÂ˚, Ë ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ fiÛˆÓ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙȘ ÂÛٛ˜

ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ™ÙË ¡Ù·Ì¿·Ì, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ› ηٷ˘ÏÈÛÌÔ› ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ √∏∂ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ¿ÊÈÍË Û¯Â‰fiÓ 1.000 ™ÔÌ·ÏÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿.

ΔÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È

°·ÏÏÈ΋ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÛÙË ™˘Ú›· ¶∞ƒπ™π, 4.

°·ÏÏ›· ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙË ™˘Ú›· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ó¯ı› Ú¿ÍÂȘ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï-ÕÛ·ÓÙ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ‹ÛÂÈ Ì›· ‚›·ÈË ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓˆÓ ™‡ÚˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Î˘ÚÒÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ì›ÓÔ˘Ì ı·٤˜ ÂÓÒ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ·ıÒÔ˘˜ Î·È ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜” . ∫·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ™˘Ú›· ÔÈ ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Î·È ÏÈÔÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ô ϤÔÓ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ô˘ ·˘ÙÔÌfiÏËÛ ·fi ÙÔ Û˘ÚÈ·Îfi ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ. ™Â ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô, Ù¤ÏÔ˜, Ë ƒˆÛ›· ÍÂηı¿ÚÈÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ „‹ÊÈÛÌ· ηٷ‰›Î˘ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›˙ÂÈ Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Û΋ÛÂÈ ‚¤ÙÔ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜.

∏ °·ÏÏ›· ÚÔÂȉÔÔÈ› “¢ÂÓ ı· ‰Â¯fiÌ·ÛÙ·Ó ¤Ó· ͤÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‚›·È˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ‹ Ú¿ÍÂȘ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ì·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ٤ÙÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Ì·˜ ÛÙË ™˘Ú›·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ªÂÚÓ¿Ú μ·ÏÂÚfi. ∏ °·ÏÏ›· ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË “Ì ÙÔÓ ÈÔ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ §¿ÌÈ· ™·ÎÔ‡Ú, Ë ÔÔ›· ÂÎÏ‹ıË Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÛÙÔ ∫ ÓÙ’ √ÚÛ¤, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. √ ªÂÚÓ¿Ú μ·ÏÂÚfi ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ¤Ú¢ӷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ™‡ÚˆÓ Ô˘ ‰È·‰‹ÏˆÓ·Ó ηٿ ÙÔ˘ ª·Û¿Ú ·ÏÕÛ·ÓÙ ÛÙȘ 26 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. “∫·Ó¤Ó· ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙfiÙ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó οÙÔ¯Ô˜ ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘” ÙfiÓÈÛÂ. “¢ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ¤Ú¢ӷ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û‡ÓÙÔÌ·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ “·fi ÙȘ 26 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ™‡ÚˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ” . √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ‰È-

η›ˆÌ· Ó· ‰È·‰ËÏÒÓÂÈ Î·Ó›˜ ÂÈÚËÓÈο , ÂχıÂÚ· Î·È Ì Ï‹ÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ ·fi ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ™‡ÓÙ·ÁÌ·” ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ fiÙÈ “Â›Ó·È Â›Û˘ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë °·ÏÏ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›·” .. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Le Monde, ÔÏÏÔ› ™‡ÚÔÈ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ¤ÂÛ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı‡Ì·Ù· ÔÏÏÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡, ·fi ۈ̷ÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÁÚ·Ù¤˜ ·ÂÈϤ˜, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈ˙·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔÔ‡Û·Ó. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Û ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ˆ˜ ÔÈ ™‡ÚÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ “·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο” ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÚÈ·ÎÒÓ ÚÂÛ‚ÂÈÒÓ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï-ÕÛ·ÓÙ.

∫˘ÚÒÛÂȘ Û‡ÓÙÔÌ· ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ƒÂ-

Ù˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ΔÚ›ÙË fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ΢ÚÒÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ı·٤˜ Û ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË ™˘Ú›·. ™ÎÔÙÒÓÔ˘Ó ·ıÒÔ˘˜ Î·È ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ô‡ÌÂ: ·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›ÛËÌ˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË

¡fiÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋. “£· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ΢ÚÒÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Ã·Ù¿È” ÂÈÛ‹Ì·Ó ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‹ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ·˘Ù‹, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÓfiÙÈ· ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙË ™˘Ú›·, Î·È fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷʇÁÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ™‡ÚÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â·Ú¯›· Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ı· Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¿ÛÎËÛË ·fi ÙȘ 5 ¤ˆ˜ ÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∞˘Ù‹ Ë ¿ÛÎËÛË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ʋ̘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·„‡ÛÂÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÕÁ΢ڷ ÂÈı˘Ì› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì›· Ô˘‰¤ÙÂÚË ˙ÒÓË ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙË ™˘Ú›· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ì¿¯Ô˘˜ Î·È Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘. √ ϤÔÓ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛٷًÛÂÈ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ‰È·„‡‰ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏËÊı› ·fi ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi Ù˘ ™˘Ú›·˜, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∞Ó·ÙÔÏ‹. “∑ԇ̠۠·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∂›Ì·È ¢ÁÓÒÌˆÓ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ Ï·fi Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó ÁÈ· ÂÌ¿˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ƒÈ¿ÓÙ ·Ï ∞Û¿·ÓÙ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Ô˘ ›¯Â ÚԤϢÛË ÙËÓ fiÏË Ã·Ù¿È.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· 120 ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ∫Ô‡Ú‰Ô˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ∞°∫Àƒ∞, 4.

∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û˘Ó¤Ï·‚ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-

ÚÔ˘˜ ·fi 120 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û Âȯ›ÚËÛË Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ∫Ô‡Ú‰Ô˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÊfi‰Ô˘˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Û Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ fiÏ˘ ¡ÙÈÁÈ¿ÚÌ·ÎÈÚ, fiÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 40 ¿ÓıÚˆÔÈ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì›· ËÁÂÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·

¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “∂˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘”

ÙÔ˘ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘ ÎÔ˘Ú‰ÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ. ÕÏÏÔÈ 80 ‡ÔÙÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. Δ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ 20 ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Â·Ú¯›· Ù˘ °Î·˙È·ÓÙ¤, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ú‰ÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ (BDP). ∏ ¤Ú¢ӷ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∫Ô˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó (KCK), ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ PKK ›‰Ú˘Û ÙÔ 2005 Î·È Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›-

˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ˆ˜ “ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜” ÙÔ˘ ƒ∫∫. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ¤¯Ô˘Ó ηÙËÁÔÚËı› ÁÈ· ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ̤ÏË ÙÔ˘ ∫Ô˘Ú‰ÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ (ƒ∫∫) Û ̛· ˘fiıÂÛË Ô˘ ‰È·ÚΛ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ΔÔ˘ÚΛ·. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ PKK ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· ··ÓÙ¿ Ì Ï‹ÁÌ·Ù· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ ‚fiÚÂÈÔ˘ πÚ¿Î.

ÂÈΛÌÂÓ˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ, Ô ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ “∂˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘” Ì ÙȘ ÚÒËÓ ÛÔ‚ÈÂÙÈΤ˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ∂™™¢, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙË ÚˆÛÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Izvestia. “¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÈÛ¯˘Ú‹˜ Î·È ‰ÈÂıÓÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘, Ô˘ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” ÂÍËÁ› ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ. √ ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÍ‹Ú ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÙÂψÓÂȷ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Ì ÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó Î·È ÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›·, Ô˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 2009 Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ۯ‰›Ô˘. “Œ¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÛÙfi¯Ô: Ó· ¿Ì Û ¿ÏÏÔ Â›‰Ô, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÓۈ̿وÛ˘: ÚÔ˜ Ì›· ∂˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË” ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘. “∏ ȉ¤· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‚ÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË Ì ̛· ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔ 2005 ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ∂™™¢ “ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁˆÔÏÈÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹” ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ÂÓÒ ÙÔ 2000, fiÙ·Ó ·Ó‹Ïı ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ›¯Â ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎfi ÂıÓÈÎfi ‡ÌÓÔ. ∏ ȉ¤· Ù˘ ∂˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Â›Ó·È ·˘Ù‹ “Ù˘ ÂÓۈ̿وÛ˘ Ì Ӥ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Í›Â˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜” .

ƒˆÛ›·

ÃËÌÈÎfi ¢ÓÔ˘¯ÈÛÌfi ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ·È‰ÂÚ·ÛÙ›·˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Ë μÔ˘Ï‹ ª√™Ã∞, 4.

√π ƒÒÛÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ „‹ÊÈÛ·Ó ÓfiÌÔ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ¯ËÌÈÎfi ¢ÓÔ˘¯ÈÛÌfi ·È‰ÂÚ·ÛÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰ÈηÛÙ› ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 14 ÂÙÒÓ. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÁÎÚ›ıËΠۯ‰fiÓ ÔÌfiʈӷ Û ÚÒÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË ·fi ÙË ¢Ô‡Ì· ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÁÎÚ›ıËΠ۠ÚÒÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË Û¯Â‰fiÓ ÔÌfiʈӷ ·fi ÙËÓ ∫¿Ùˆ μÔ˘Ï‹ (¢Ô‡Ì·), ηıÒ˜ 322 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ „‹ÊÈÛ·Ó ˘¤Ú Î·È ¤Ó·˜ ηٿ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ·È‰ÂÚ·ÛÙÒÓ, ÚԂϤÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Èı·Ó‹ ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÔ‡ ¢ÓÔ˘¯ÈÛÌÔ‡, ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ ̤¯ÚÈ Î·È ÈÛfi‚È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηı’ ˘ÔÙÚÔ‹Ó ÂÁÎÏË̷ٛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚˆÛÈο Ú·ÎÙÔÚ›· Âȉ‹ÛˆÓ. ™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, “¤Ó· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÌÈ·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ È·ÙÚÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ ‰Ú¿ÛÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ·ÓËÏ›ÎÔ˘ οو ÙˆÓ 14 ÂÙÒÓ ¯ËÌÈÎfi ¢ÓÔ˘¯ÈÛÌfi” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙËÓ ¢Ô‡Ì·, °Î¿ÚÈ ªÈÓ¯. “∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 34

TETAƒTH 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

√È ÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÈ Ï¤Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹

ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚÒÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ∞£∏¡∞, 4.

∞fi ¶∞™√∫, ¡¢, §∞√™

μÔ˘Ï‹: ÀÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ∞£∏¡∞, 4.

ªÂ ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ „‹ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ §∞√™ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ô Ó¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ‰fiÌËÛ˘ ı· Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ¢fiÌËÛ˘ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÛÎÔ‡Ó ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ¶ÚԂϤÔÓÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ΢ÚÒÛÂȘ Î·È ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÏÂÙËÙ‹ Ì˯·ÓÈÎfi, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÎÔÓ‹ıËΠۇÌʈӷ Ì ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂȂϤÔÓÙ· Ì˯·ÓÈÎfi, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛıËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËηÓ. √È ¿‰ÂȘ ‰fiÌËÛ˘ ı· ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. °È· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ‰fiÌËÛ˘ ıÂÛ›˙ÂÙ·È ÚÔıÂÛÌ›· ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ ıÂÛ›˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ‹ ‰ÈfiÚıˆÛ˘ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ‹ Ï·ıÒÓ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ.

∫˘ÚÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛË ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞£∏¡∞, 4.

¶ÚfiÛÙÈÌ· Î·È Î˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È Û ·ÔÔÌ¤˜ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. √È ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ÛÙÔ˘˜ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·fi fiϘ ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ È·ÙÚÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·‚È¿ÛÂȘ Û fiϘ ÙȘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛ˘. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fiÔ˘ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ °.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÈÛÎfiËÛ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ·˘Ùfi ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ·ÔÔÌ¤˜ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·‰È·ÊÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi.

ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ªÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. Δ· ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÂÛÙ¿ ÛÙ· ›‰È·. ∫¿ÔÈ· ÌÈÎÚ¿ “Ì˘ÛÙÈο” , Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔȯ›· ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂, Ë ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜ ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¢È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ∂Ú¢ÓÒÓ (π¢ª∂), ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ “Medi¢È·ÙÚÔÊ‹” ∫È΋ °Ô‡Ù·. “ªÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÚÔʤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ˜ Á‡ÛÂȘ, ÙÚÔʤ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÎÏËÚ¤˜ Î·È ÙÚ·Á·Ó¤˜, Ô˘ ÙÚÒÁÔÓÙ·È Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Î·È ‰ÂÓ ÏÈÒÓÔ˘Ó, ÙÚÔʤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ‹ Â›Ó·È ·ÁˆÌ¤Ó˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÚÔʤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ Û¯‹Ì· ‹ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù› ·Ôı‹Î¢Û˘” , ϤÂÈ Ë Î. °Ô‡Ù·. ™˘ÓÈÛÙ¿ ‰Â ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó’ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ÙÔ Á‡̷ ÙÔ˘˜, Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÔÏ·ÙÛÈfi ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÛÓ·Î ·fi ÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ÛÙË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·.

¶ÔÈ· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¶ÔÈ·, fï˜, Â›Ó·È Ù· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ¤Ó· ·È‰› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô; ∞¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi ‰›ÓÂÈ Ë ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜ ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ π¢ª∂ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ “¢È·ÙÚÔÊ‹” Î·È “Medi¢È·ÙÚÔÊ‹” °ÈÒÙ· ∫·Ú·Î·Û›‰Ô˘. “°È· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÔχÙÈÌÔ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Ó· ÌËÓ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜, ÁÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È ¯·Ï·Úfi ÎÂÓÙÚÈÎfi Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ÕÊıÔÓÔ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· fiÛÚÈ·, ÙÔ˘˜ ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, ÙÔ Ù·¯›ÓÈ, ÙÔ ÛÔ˘Û¿ÌÈ, Ù· ‰ËÌËÙÚȷο Î·È ÙÔ „ˆÌ› ÔÏÈ΋˜ ¿ÏÂÛ˘, ÙÔ Ê˘ÛÙÈÎÔ‚Ô‡Ù˘ÚÔ. ∏ ‚ÈÙ·Ì›ÓË C Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘. ∂Ó‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÈÒÛÂȘ ηڷ‰ÔÎÔ‡Ó. √È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÁ¤˜ Ù˘ Â›Ó·È ÔÈ ÈÂÚȤ˜, ÙÔ ÔÚÙÔοÏÈ, ÙÔ ·ÎÙÈÓ›‰ÈÔ, ÔÈ ÊÚ¿Ô˘Ï˜, ÔÈ ÓÙÔÌ¿Ù˜, ÙÔ ÌÚfiÎÔÏÔ Î.Ï. √ ÂÁΤʷÏÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Â›Û˘, Ó· “Ê¿ÂÈ” ‚Èٷ̛Ә Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ μ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∞˘Ù¤˜ Â›Û˘

‚ÔËıÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Â˘ÂÚ¤ıÈÛÙ·, Ó¢ÚÈο, ·Á¯Ò‰Ë, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛˆÛÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË, ηϋ ÌÓ‹ÌË, ·˘ÍË̤ÓË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. ¶ËÁ¤˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÚ¤·˜, Ù· ‰ËÌËÙÚȷο ÔÏÈ΋˜, ÙÔ Á¿Ï·, ÙÔ „¿ÚÈ, ÙÔ ·˘Áfi, Ù· Ê˘ÏÏÒ‰Ë Ï·¯·ÓÈο, ÔÈ Ì·Ó¿Ó˜, ÔÈ ËÏÈfiÛÔÚÔÈ, Ô ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ ÔÏÙfi˜. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÏÏ¿ ηıfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Û‚¤ÛÙÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÔËı¿ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÁÈÔ‡˜ ÛÎÂÏÂÙÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÔÓÙÈÒÓ Î·È ÔÛÙÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Á¿Ï·, ÙÔ Ù˘Ú›, ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ù· Ú¿ÛÈÓ· Ï·¯·ÓÈο, Ù· ·Ì‡Á‰·Ï·, Ù· ηڇ‰È·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î. ∫·Ú·Î·Û›‰Ô˘.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ˘ÁÈÂÈÓfi ÎÈ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÎÔÏ·ÙÛÈfi “√È Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔÈ, ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÂÓ‹ÏÈΘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. Δ· ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο, Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜- ۈ̷ÙÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋- ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÂÛÙ¿. °È’ ·˘Ùfi ÎÚ›ıËΠ··Ú·›ÙËÙË Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ı· ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏÈο ΢-

ÏÈΛ·, ı· Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈο ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ı· ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ë ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜ ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜, ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ¢È·‚·ÏηÓÈÎÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ π¢ª∂ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ “¢È·ÙÚÔÊ‹” Î·È “Medi¢È·ÙÚÔÊ‹” ª·Ú›· ∫ÔÎΛÓÔ˘. Δ· ÊÚÔ‡Ù·, ÔÈ ÊÚ¤ÛÎÔÈ ¯˘ÌÔ› ÊÚÔ‡ÙˆÓ, ÙÔ Á¿Ï· Î·È ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÎÔÏ·ÙÛÈfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, fï˜ Ë Î. ∫ÔÎΛÓÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È Î¿ÔÈ· ‡ÎÔÏ· Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¿ ÛÓ·Î ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fiˆ˜: ñ ™·ÓÙÔ˘ÈÙÛ¿ÎÈ Ì ̷‡ÚÔ „ˆÌ› Î·È Ê˘ÛÙÈÎÔ‚Ô‡Ù˘ÚÔ (ÛÓ·Î ÏÔ‡ÛÈÔ Û ̷ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È ‚Èٷ̛Ә μ ÁÈ· ‡ÎÔÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘) ÎÈ ¤Ó·Ó ÊÚ¤ÛÎÔ ¯˘Ìfi ¯ˆÚ›˜ ˙¿¯·ÚË (Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ‚ÈÙ·Ì›ÓË C, ÁÈ· ηϋ ·ÔÚÚfiÊËÛË Ûȉ‹ÚÔ˘ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡). ñ ŒÓ· Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ Ì ‰ËÌËÙÚȷο ÔÏÈ΋˜, ·ÔÍËڷ̤ӷ ÊÚÔ‡Ù· Î·È ˆÌ¿ ÎÈ ·Ó¿Ï·Ù· ·Ì‡Á‰·Ï· Î·È Î·Ú‡‰È· (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ηχÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË, ηϋ ÌÓ‹ÌË, Î·È ÛˆÛÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË). ñ ¶·ÛÙ¤ÏÈ Ì ÛÔ˘Û¿ÌÈ Î·È Ì¤ÏÈ ‹ Î·È Ì ÍË-

ÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ ( ÛÓ·Î Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ·fi ÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ, ÏÔ‡ÛÈÔ Û ‚ÈÙ·Ì›ÓË ∂, ·Û‚¤ÛÙÈÔ, Û›‰ËÚÔ Î·È ˆ ÏÈ·Ú¿, ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË) ñ ™Ù·ÊȉÔÎÔ‡ÏÔ˘ÚÔ ÔÏÈ΋˜ (ÌÔÚ› Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ·fi ÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ, ÁÂÌ¿ÙÔ ‚Èٷ̛Ә μ, Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ ¢ÂÚ¤ıÈÛÙÔ˜ Î·È ·Á¯Ò‰Ë˜). ñ ŒÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÈÙÈÎfi ΤÈÎ ÊÚÔ‡ÙˆÓ (.¯. Ì·Ó¿Ó· ‹ ÌËÏfiÈÙ·), ‹ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ (.¯. ΤÈΠηÚfiÙÔ˘) ‹ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ (.¯. ΤÈÎ Ì ÓÈÊ¿‰Â˜ ‚ÚÒÌ˘ Î·È ÛÙ·Ê›‰Â˜- Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÛÓ·Î ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, Ì ÁÏ˘ÎÈ¿ Á‡ÛË Î·È ÔÏϤ˜ ‚Èٷ̛Ә, fiˆ˜ Ë ‚ÈÙ·Ì›ÓË C, ‚Èٷ̛Ә ÙÔ˘ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ μ, Ê˘ÙÈΤ˜ ›Ó˜, οÏÈÔ, Î.¿ ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ηϋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘). ñ ™ÈÙÈο ÌÈÛÎfiÙ· ÔÏÈ΋˜ Ì ÓÈÊ¿‰Â˜ ‚ÚÒÌ˘ Ì ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ (ÎÔ˘‚ÂÚÙÔ‡Ú· Û ÌÂÓ Ì·Ú›, ·Ó·Î·ÙÂ̤ÓË Ì ٷ¯›ÓÈ) ‹ ÛÈÙÈΤ˜ Ì¿Ú˜ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Ì ÓÈÊ¿‰Â˜ ‚ÚÒÌ˘ Î·È ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜(ÛÓ·Î ÏÔ‡ÛÈ· Û ̷ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È ‚ÈÙ·Ì›ÓË μ, Ô˘ ı· Ï·ÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿). ñ ∞Ú·‚È΋ ›Ù· Ì ̷ÚÔ‡ÏÈ, ÓÙÔÌ¿Ù· ηۤÚÈ Î·È Á·ÏÔԇϷ (¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÛÓ·Î, ÏÔ‡ÛÈÔ Û ·Û‚¤ÛÙÈÔ Î·È ‚ÈÙ·Ì›ÓË C, ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÔÓÙÈÒÓ Î·È ÔÛÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ). ñ •ÂÊÏÔ˘‰ÈṲ̂ÓË Ì·Ó¿Ó·, ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË Û ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Î·È ·Û·ÏÈṲ̂ÓË Ì ÙÚÈÌ̤ӷ ‰ËÌËÙÚȷο ÔÏÈ΋˜ (Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÛÓ·Î, ÏÔ‡ÛÈÔ Û οÏÈÔ, Ê˘ÙÈΤ˜ ›Ó˜, ·Û‚¤ÛÙÈÔ, Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È ‚Èٷ̛Ә ÙÔ˘ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ μ, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ۈ̷ÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË). ñ ŒÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÈÙÈ΋ ›ÙÛ· Ì ·Ï‡ÚÈ ÔÏÈ΋˜, Û¿ÏÙÛ· ÓÙÔÌ¿Ù·˜, ηۤÚÈ Î·È Ï·¯·ÓÈο (ÛÓ·Î, ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi, Á¢ÛÙÈÎfi, Ì ÌÂÁ¿ÏË ıÚÂÙÈ΋ ·Í›·. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ·Û‚¤ÛÙÈÔ ÁÈ· ÁÂÚ¿ ÎfiηϷ, ‚ÈÙ·Ì›ÓË μ ÁÈ· ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË, ‚ÈÙ·Ì›ÓË C ÁÈ· ηϋ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡, ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈο, Î.¿.).

¶Ô˘ÏÔ‡Ó ...·¤Ú· Î·È ÍfiÚÎÈ· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ∞£∏¡∞, 4.

™Â ηÈÚÔ‡˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ë ÂÓ›· Ù¤¯Ó·˜ ηÙÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. ŒÙÛÈ, ¿ÏÏÔ˜ Ô˘Ï¿ÂÈ ... ·¤Ú· ÎÔ·ÓÈÛÙfi ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ÍfiÚÎÈ·, Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¯Ú‹Ì·Ù·, ·Á¿Ë ‹ fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ∂‰Ò ÎÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ΔÔ˘ÚΛ· ‚Á‹Î ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÎÔÓÛ¤Ú‚· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ “·¤Ú· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘” , Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 78% ¿˙ˆÙÔ, 21% Ô͢ÁfiÓÔ Î·È 1% ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη! ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, ÙÔ “ÚÔ˚fiÓ” ·˘Ùfi ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÚÔ˜ 5 ϛژ (ÂÚ›Ô˘ 2 ¢ÚÒ) ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ ΔfiηÈ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÂÓÒ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Ë ÙÈÌ‹ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 33 ϛژ (13,5 ¢ÚÒ). ∫È ·Ó ·Ó·ÚˆÙȤÛÙ ÔÈÔ˜ ı· ·ÁfiÚ·˙ ÌÈ· ÎÔÓÛ¤Ú‚· Ì ·¤Ú·, ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÛÏfiÁÎ·Ó ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘. ΔÔ ÂÚÈÂ-

¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÎÔÓÛ¤Ú‚·˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡Ó ÙÔÓ ·¤Ú· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· “οÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘˜” . ∫È ÂÓÒ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÛΤÊÙËÎ·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ·¤Ú·, οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ, Û ∂˘ÚÒË ÎÈ ∞ÌÂÚÈ΋, Ô˘ÏÔ‡Ó ÍfiÚÎÈ· Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ·Á¿˘ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ... ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎˆÓ ÁÏÔ˘ÙÒÓ. ÕÏÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ÍfiÚÎÈ· ÙÔ˘˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‚Ô˘ÓÙÔ‡ Î·È Ù· Ô˘ÏÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜. Û ÙÈ̤˜ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 75 ¤ˆ˜ 250 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó Û ‰ËÌÔÚ·Û›· ̤ۈ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ÈÛÙÔÙfiÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰›ÓÔ˘Ó ÎÈ ÂÁÁ‡ËÛË fiÙÈ Ù· ÍfiÚÎÈ· ÙÔ˘˜ È¿ÓÔ˘Ó. ¶ÔÈÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Ó ÍfiÚÎÈ· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ò˜ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÏ¿Ù˜; ΔËÓ ·¿ÓÙËÛË ‰›ÓÂÈ, ÌÈÏÒÓÙ·˜

ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂, Ô „˘¯›·ÙÚÔ˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ Ù˘ ¢È·Ù·Ú·¯‹˜ ∂ıÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ºÏÒÚÔ˜. “∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ χÛ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Ì·Á›· ˘‹Ú¯Â ·Ó¤Î·ıÂÓ. ΔÒÚ·, ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ·˘Ùfi. ΔÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ ›‰ÈÔ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ “Ì·ÁÈÎfi” . ∞˘Ùfi˜ Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ. ¶·ÏÈ¿, ÔÈ ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· “Ì¿ÁÔ˘˜” Î·È Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì ‹Ù·Ó ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ΔÒÚ·, Ì›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÌÂ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈÎfi ·¤Ú·, ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÛÙÔ “„¿ÚÂÌ·” ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ Ë ÛÂÏ›‰· Â›Ó·È Ï·ÈÛȈ̤ÓË Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È „‡ÙÈΘ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÁÈ· ÙÔÓ “Ì¿ÁÔ” . ™ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Û·È fi,ÙÈ ‰Â›¯ÓÂȘ Î·È ÙÔ Ò˜ ÙÔ Ï·Û¿ÚÂȘ ·˘Ùfi. ∫·Ù¿ 99% ÌÂÙÚ¿ Ë ·ÚÔ˘Û›·. ¶·ÏÈ¿, Ô “Ì¿ÁÔ˜” , Ô˘ ›¯Â ¤Ó· ÁÚ·Ê›Ô, ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ó· ›ıÂÈ. ΔÒÚ·, ·Ó ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· “È·Û¿ÚÈÎË” È-

ÛÙÔÛÂÏ›‰· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ›ıÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ›ıÂÈ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË “Ì¿ÁÔ˜” Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·” , ÂÍËÁ› Ô Î. ºÏÒÚÔ˜. ¶ÔÈÔÈ, fï˜, Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÍfiÚÎÈ· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÂÈ; “ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿ÙÔÌ· ·ÂÏÈṲ̂ӷ, ·ÏÏ¿ fi¯È ηْ ·Ó¿ÁÎË. ªÔÚ›, ‰ËÏ·‰‹ Ó· Â›Ó·È ÎÈ ¿ÙÔÌ· Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÎÈ ¿ÙÔÌ· Ô˘, ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·- .¯. Ó· ı¤ÏÔ˘Ó ¤Ó· ÍfiÚÎÈ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ù˙fiÁÔ. ∞˘Ù¿ Ù· ¿ÙÔÌ· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›·. ŸÛÔ Â›Ó·È Î·Ó›˜ ·È‰›, ÌÔÚ› Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ Ó· ÛÙ‹ÓÂÈ ÈÛÙÔڛ˜. ŸÛÔ fï˜ ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ, ·˘Ùfi ·‡ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÎÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È ÛÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜, Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ „˘¯Èο ÎÈ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ Û ·È‰ÈÎfi Â›‰Ԕ , ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ∂›Ó·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜

ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ‡ÎÔÏÔ ¯Ú‹Ì·; “Àfi Ì›· ¤ÓÓÔÈ·, ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‚¿˙ÂÈ ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Û’ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô. ªÔÚ›- ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·- Ì ̛· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ó· Û ̿ıÂÈ fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∂ΛÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ÔÏÏ¿, ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ Ï›Á·, Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ȉ¤· fiˆ˜, .¯. ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ facebook (ʤÈÛÌÔ˘Î). ŸÌˆ˜, ÔÈ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‹‰Ë ¿Ú· ÔÏϤ˜ Î·È ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÎÔÚÂÛÌfi˜. ΔÒÚ·, ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÙËÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. À¿Ú¯ÂÈ ‚‚·›ˆ˜ Î·È Ô ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. ™ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÎÚ‡‚ÂÈ Î·Ó›˜ ‡ÎÔÏ· Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· “„·Ú¤„ÂÈ” Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ª¤¯ÚÈ Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ‰ÈÂıÓ‹ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤Ú¢Ó˜, ¤¯ÂÈ ¿Ú· Ôχ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ó· ʇÁÂÈ” , ··ÓÙ¿ Ô Î. ºÏÒÚÔ˜.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

TETAƒTH 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 21 τ.μ., στην οδό Τσακάλωφ και Καλλέργη 22, αυτόνομη (νερό+ΔΕΗ), λιγοστά κοινόχρηστα, προνομιακή τιμή. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6976-266509, 6973-756726. (082) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα στο 2ο όροφο επιπλωμένη, ανακαινισμένη πλήρως, στην οδό Περραιβού 39-Γαλλίας. Πληρ. τηλ. 6970-363489. (282) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα δυάρι στον 1ο όροφο, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Παπάγου 30-Ρούμελης, και ημιυπόγειος χώρος 300 τ.μ. Πληρ. τηλ. 24210-44194 και 6970-601082. (283) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα στην Ιατρού Τζάνου 41, πολύ κοντά στο Νοσοκομείο, στον 1ο όροφο, δύο δωματίων, σε άριστη κατάσταση. 350 ευρώ. Τηλεφωνήσατε: 6944 686881. (256)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ÂÚÈÏËÙÈο Ù· ·Î›ÓËÙ¿ Ì·˜... ∂ ÀÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-∂ÚÌÔ‡. ∂ ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÚÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹. ∂ ∂ÓÂÚÁÂȷο ÁÚ·Ê›· Î·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ™˘Ú›‰Ë-°·˙‹. ∂ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì 1 ‹ 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘-∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡). ∂ ∂ÍÔ¯Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 40-150 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ¶‹ÏÈÔ, Ì ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘. (130) ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-¶ˆÏ‹ÛÂȘ:

24210 25 505 - www.entasis.com.gr

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞™

ΧΩΡΟΣ καταστήματος 70 τ.μ. ισόγειο και 70 υπόγειο κατάλληλος και για αποθήκες επί της οδού Ελλησπόντου με έξοδο και από τη Ρεδαιστού. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (133)

Τα τελευταία ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα χωρίς Φ.Π.Α. ΒΟΛΟΣ 4άρι, 111 μ2. Ν. ΙΩΝΙΑ 3άρι, 77 μ2. Ν. ΙΩΝΙΑ Γκαρσονιέρες 36,53 μ2. & 33,80 μ2. Πληροφορίες: ∫ÒÛÙ·˜ μËÛÛ·Ú¿ÎÔ˜ Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Τηλ. 24210-29211 κιν. 6973-225414. (138)

¶ø§OYNTAI

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, 1ος όροφος, πεζόδρομος Τ. Οικονομάκη και Αντωνοπούλου. Τηλέφωνα 6947-302966, 6972-839730, 6932221749. (128)

¶ø§∂πΔ∞π Βόλος κεντρικά. Καινούργιο τεσσάρι διαμ/μα με 3 υ/δ, 2 wc, ρετιρέ, υπέροχη θέα, τζάκι, πάρκιν, άριστη ποιότητα κατασκευής, εξαιρετική τιμή. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-26032 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.gr (278)

∂À∫∞πƒπ∞ Πωλείται δυάρι 48+20=68 τ.μ., ρετιρέ 5ετίας, σχεδόν καινούργιο, με αποθήκη και πάρκιν. Θέα μοναδική. Τιμή ευκαιρίας 78.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-26032 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.gr (277)

¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (122)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο στη θάλασσα διαμπερές 3άρι 85 τ.μ., 2ου ορόφου, σωστής διαρρύθμισης με ανεξάρτητη κουζίνα, άνετο καθιστικό, 2 μεγάλα υ/δ με ξύλινα πατώματα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (115)

¶ø§∂πΔ∞π σπάνια μονοκατοικία - μεζονέτα διετίας στην περιοχή Φυτόκου, 3 επιπέδων και συνολικής επιφάνειας 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ. με ανεμπόδιστη θέα την πόλη και το λιμάνι της τόσο από τις εκτεταμένες περιμετρικές βεράντες, όσο και από το εσωτερικό της οικίας, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 2 μπάνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (116)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™

Δ∏§. 6936-850192, 24210-34437, 6932-523629.

¶ø§∂πΔ∞π

1) ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Ι. Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταώροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (540)

σε άριστο σημείο και ιδιαίτερα χαμηλής όχλησης της περιοχής Οξυγόνου μονοκατοικία 215 τ.μ. σε οικόπεδο 260 τ.μ. με ευρύχωρο καθιστικό, open plan κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 3 υ/δ, 2 μπάνια, βοηθητικοί χώροι, θέση στάθμευσης, μεγάλη αυλή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (117)

επαγγελματικός εξοπλισμός καφέ-εστιατόριο σε λογικές τιμές ΠΑΝΘΕΟΝ Μακρινίτσας. Πληρ. τηλ. 6936803325, 6936-803326. (080)

SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∑∏Δ√À¡Δ∞π ñ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·Î›ÓËÙ· Î·È ÔÈ˘ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË. ñ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÓÔÈΛ·ÛË Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ. ∂À∫∞πƒπ∂™ μ√§√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 57 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ï‹Ú˜ Ì ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈ· Î·È ·Ú¿ı˘Ú·, Ê/·, ·/c. £¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ¢›Ï· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 70.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ·Ù¿ÚÈ & W.C. 5% ·fi‰ÔÛË. 70.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰˘¿ÚÈ 47,5 ÛÙÔÓ 3Ô Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê/·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ı¤·, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ¡. πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, 5ÂÙ›·˜, 51 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ê/· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜. 60.000∂ ™∫π∞£√™ ñ √ÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ & 2 ˘/‰ Ì WC. 110.000∂ °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Ì ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˙·ÎÈÔ‡, 50Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 137.000∂ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - √È˘ ñ ∞°ƒπ∞: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 1 wc, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ. ™Â ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹. 530∂ ñ •∂¡π∞: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·fi 50 ¤ˆ˜ 160 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ¿ÚÎÈÓ. ñ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ & ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ. ñ ™√§ø¡√™: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 57 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/·, a/c, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ¤ÈÏ·. £¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 400∂ ñ ∫√À¡Δ√ÀƒπøΔ√À: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 90 Ù.Ì. Ì wc, ÙÔ˘·Ï¤Ù·, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ & Ê/·. 380∂ ñ π∞™√¡√™: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô Ì 2 ˘/‰. ¶Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì fiϘ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜. 400∂ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ ∞°. ¡π∫√§∞√™: ƒÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 116 Ù.Ì. 3 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì º/∞. ΔÈÌ‹ 450∂ ñ ¡∂∞¶√§∏: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 15 Ù.Ì. Ì ¢.∂.∏., ‡‰Ú¢ÛË. Ê/·, Ì ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. ñ ºπ§π∫∏™ ∂Δ∞πƒ∂π∞™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 97 Ù.Ì. ñ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡: °Ú·ÊÂ›Ô 104 Ù.Ì. Ì 2 wc & 3 ¯ÒÚÔ˘˜ ñ ∞¡∞§∏æ∂ø™: °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì ÎÔ˘˙›Ó· & W.C. 480∂ (158)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 2421025000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘

∫ÈÓËÙfi: 6979726165

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

www.o-s.gr E-mail:stspiliopoulos@gmail.com

Πωλείται 3άρι διαμέρισμα 90 τ.μ., με 2 υ/δ σχεδόν καινούργιο, αποθήκη, πάρκιν, αναμονή για τζάκι, τέντες, άριστη ποιότητα κατασκευής με 400 ευρώ ενοίκιο. Τιμή ευκαιρίας 107.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-26032 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.gr (276)

οικόπεδο 442 τ.μ. με Σ.Δ. 1,6 στην περιοχή Νεάπολης Βόλου με δική του πρόσοψη 15 μέτρων και κτίσμα επαγγελματικής χρήσης, 300 τ.μ. περίπου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (118)

οικόπεδο 379 τ.μ., με ιδανικές διαστάσεις στις Αλυκές. Το οικόπεδο βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την παραλία και είναι ιδανικό για κατοικία ή κατοικίες που θα προσφέρουν μοναδική θέα στη θάλασσα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (114)

¡∂∂™ ∫∞Δ∞Ãøƒ∏™∂π™ 1. ¢ÈÌ‹ÓÈ ı¤ÛË §¿ÌÈ· 5.200ÙÌ 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ π¿ÛÔÓÔ˜ 3. ¡.πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ÕÓÔÈÍË, 3 ÔÈÎfi‰· ·fi 125 ¤ˆ˜ 300Ù.Ì. 4. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ‰˘¿ÚÈ Ì ·Ôı‹ÎË 5. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ μfiÏÔ˘, ÔÈÎ. 3.045ÙÌ 6. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 5.700ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* 8. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·fi 70ÙÌ 9. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500-5.500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 133ÙÌ 11. ª·Ï¿ÎÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 30ÙÌ 12. ¶‹ÏÈÔ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3* 13. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 30ÙÌ 7ÂÙ›·˜. 14. ∞Ï˘Î¤˜, ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ÂÙ. ηÙ. 2009. 15. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎ. 180 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 16. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎ. 2.590 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. ¡. πø¡π∞ 115ÙÌ ·fi 1350∂/Ù.Ì. ∫101 & 108 2. ¡. πø¡π∞ °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 58ÙÌ ∫110 & 115 3. ∞°ƒπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 120ÙÌ 2fiÚÔÊÔÈ ∫118 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110ÙÌ ·fi 1600∂/Ù.Ì. ∫234 5. ∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘ 100ÙÌ & 72ÙÌ ∫218 6. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86ÙÌ 4ÔÚfiÊÔ˘ ∫267 7. ¡. πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫272,275,277 8. ¡. πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫282 9. ¡. πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93 & 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫285 & 286 10. ¡. πø¡π∞ 3¿ÚÈ 79ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ∫371

∂À∫∞πƒπ∞ ∂À∫∞πƒπ∞ Πωλείται μεζονέτα ανατολική με 3 υ/δ, μπάνιο και wc, καινούργια, γωνιακή, ιταλική κουζίνα, θαυμάσια θέα Πήλιο. Τιμή 215.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-26032 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.gr (279)

α) Πωλείται Γατζέα οικόπεδο 1.116 τ.μ. με ελαιόδεντρα 13.000 ευρώ μη άρτιο. β) Πωλείται οικόπεδο 1,5 στρεμ. πάνω στο δρόμο κοντά στη θάλασσα άρτιο και οικοδομήσιμο 77.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-26032 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.gr (280)

∂À∫∞πƒπ∞ Πωλείται καινούργιο δυάρι διαμέρισμα, 42 τ.μ., με ένα υπνοδωμάτιο, κουζίνα, λουτρό, θέση στάθμευσης. Τιμή 65.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-26032 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.gr (275)

11. ¡. πø¡π∞ ÚÂÙÈÚ¤ 79ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫372 12. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫374 13. ¡. πø¡π∞ 3 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˘ & 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫376 14. μ√§√™ 61-107ÙÌ, ·fi 1700∂/ÙÌ ∫388 15. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫415 16. μ√§√™ ∫Ô˘Ú¤ÏÈ· 2 ‰È·Ì. 65ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ∫419 17. ∫∞¶∞∫§π 47ÙÌ & 75ÙÌ ∫424 18. ∞§À∫∂™ ‰È·Ì/Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 1800-2200∂/ÙÌ ∫425 19. ∞§À∫∂™ 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫449 20. ¡. πø¡π∞ 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫450 21. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121ÙÌ, 1Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫455 & 476 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ∫305 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿Á. ∂§∞™, 102ÙÌ ∫183 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ∫149 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫301 5. ¡. πø¡π∞ 83ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫394 6. ¡.¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 82ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ∫11 7. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿Á. ∂ÏÏ¿˜, 2¿ÚÈ 51ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ∂À∫∞πƒπ∞ ÙÈÌ‹ 45000∂ ∫493 8. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ÚÂÙÈÚ¤ 125ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ∫497 ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60ÙÌ, Û ÔÈÎ. 126ÙÌ, ηٷÛÎ.2005 ∫392 2.∞§À∫∂™ 127ÙÌ, Û ÔÈÎ.156ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫358 3. ∞§À∫∂™ ÓÂfi‰ÌËÙË 164ÙÌ, ÙÚÈÒÚÔÊË ∫297 4. ∞§À∫∂™ 209ÙÌ, Û ÔÈÎ. 270ÙÌ ∫297 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155ÙÌ, Û ÔÈÎ. 250ÙÌ, ı¤· ∫198 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 95ÙÌ ∫298 7.¶§∞Δ∞¡π¢π∞ Û˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150ÙÌ ∫313 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ˘fi ηٷÛ΢‹ ∫203 9. ∞º∏™™√™ 71-145ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹ ∫370 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹ ·fi 2000∂/ÙÌ ∫210 11. ∞°. πø∞¡¡∏™ 71-104ÙÌ ∫67 & 72 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË 320ÙÌ, Û ÔÈÎ. 1800ÙÌ ∫216 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ, Û ÔÈÎ. 170ÙÌ ∫186 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ, Û ÔÈÎ. 403ÙÌ ∫192 15. ™∫π∞£√™ “Δƒ√À§√™” ‚›Ï· 160ÙÌ, Û ÔÈÎ. 2.500ÙÌ ∫386 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135ÙÌ (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎ.250ÙÌ ∫482 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞ ÔÈΛ· 96ÙÌ, Û ÔÈÎ.300ÙÌ ∫320 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎ.491ÙÌ ∫411 19. ª∏§π∂™ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ, Û ÔÈÎ.634ÙÌ ∫323 20. ¡. πø¡π∞ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136ÙÌ, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎ. ∫484 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πø¡π∞ 100ÙÌ, Û ÔÈÎ.171ÙÌ ∫401 2. ∞°ƒπ∞ 174ÙÌ, Û ÔÈÎ.405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ ∫111 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√ 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎ.198ÙÌ ∫447 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡ 145ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎ. 1000ÙÌ, fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÂÚÈÓÔ‡, 65000∂ ∫445 5. μ√§√™ ™ÙÚ·Ù. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 60ÙÌ, Û ÔÈÎ. 146ÙÌ ∫442 6. ∞§À∫∂™ ¤·˘ÏË 160ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 70ÙÌ, Û ÔÈÎ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫338 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∫418 8. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 53ÙÌ, Û ÔÈÎ. 121ÙÌ, (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘) ∫62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫414 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ & 200ÙÌ ·Ôı‹ÎË, 17 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ ∫348 3. ¡. πø¡π∞ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ΢‹ 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ ∫373 4. μ√§√™ ∫·Ó¿ÚË 65 & 78ÙÌ ∫1 & 130 5. ¡. πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 3854ÙÌ ∫131-133 6. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 35ÙÌ ∫50 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ ∫54 9. VOLOS PALACE ηٿÛÙËÌ· 28-32ÙÌ ∫454 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70% ∫304 2. ¡. πø¡π∞ 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ™.¢. 0,8 ∫343 3.∞§À∫∂™ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ 700∂/ÙÌ ∫49 4. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ 639ÙÌ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫311 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273ÙÌ ∫182 6. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÁˆÓÈ·Îfi, 350ÙÌ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫350 7. ∞¡∞∫∞™π∞ ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ ∫41 8.∞°ƒπ∞ 350-700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 210∂/ÙÌ ∫387 9. ª∏§π¡∞ 1640ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫356 10. ª∏§π¡∞ 615ÙÌ ∫381 11. ª∏§π¡∞ 695ÙÌ ∫382 12. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ∫146 13. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ ÔÈÎ. 928ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫368 14. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ 790ÙÌ ∫38 15. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫194 16. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1550ÙÌ, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ∫416 17. ™∫π∞£√™ 4000ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫248 18. ™∫π∞£√™ 225ÙÌ, ™.¢. 0,8 ∫329 19. ª∏§π∂™ 10.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481 20. ¡. πø¡π∞ 360ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ LIDL 122.000∂ ∫448 21. §∞ª¶π¡√À 8.204ÙÌ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335ÙÌ ∫478 22.™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§∏√™” 4.000ÙÌ, ۯ‰fiÓ ‰›Ï· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫181 23.¡∏∂™ ÔÈÎ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫485

24. ∞§À∫∂™ ÔÈÎ. 176ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 0,8, ÎÙ›˙ÂÈ 141ÙÌ ∫352 25. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ - ¢ÀΔπ∫√ ¶∏§π√ ÔÈÎ. 240ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫413 26. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÔÈÎ. 4.600ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫220 27. ¡∏∂™ ÔÈÎ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 3.800ÙÌ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫485 28. ¡. ∞°Ãπ∞§√™ “∞ψӿÎÈ” ÔÈÎ. 300ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫495 29. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 258ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 350Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫498 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4.580ÙÌ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1.000ÙÌ ∫252 2. ¢πª∏¡π 3.500ÙÌ ∫232 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5.625ÙÌ ∫341 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ· 11.350ÙÌ ∫295 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8.963ÙÌ, 15.000∂/ÛÙÚÂÌ. ∫296 6. ∂£¡. √¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ÎfiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ ∫52 7. ª¶√Àº∞ 1.515ÙÌ, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ ∫365 8. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7.000ÙÌ ∫145 9. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ÕÁ. ∞Ó‰Ú¤·˜” 4.067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫417 10. ª∏§π¡∞ 4.122ÙÌ ∫369 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695ÙÌ ∫378 12. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™ÈÌÒÙ˜” 6.986ÙÌ ∫380 13. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ∫333 14. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4.007ÙÌ ∫84 15. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ 4.070ÙÌ ∫400 16. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10ÛÙÚÂÌ. Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· ∫479 17. ™À∫∏ 1.004ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫444 18. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4.500ÙÌ, ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË ∫443 19. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰· 3.550ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422 ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞ - μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (159)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (161)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (163)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 58 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 69 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1Ô˘ ÔÚ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 165 ÙڛʷÙÛÔ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ™.¢. 1,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÚÔ˜ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 70 Ù.Ì. Û 540 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - •∂¡ø¡∂™ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Û Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ·Ú·Ï›· 65 ‰ˆÌ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÍÂÓÒÓ·˜ 9 ‰ˆÌ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 140 Ù.Ì. ¤ÙÚÈÓÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÛÔÔÙÔ‡ studio 30 ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ËÏÂÎÙ. Û˘Û΢¤˜ Î·È º/∞ ·˘ÙfiÓÔÌÔ. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ, 54Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ. ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 61 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ™˘Ú›‰Ë 28 Ù.Ì., ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (164)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 26.000 ∂. §ÒÚË, ÚÂÙÈÚ¤ 30 Ù.Ì., 32.000 ∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 4Ô˜ ÔÚ. 30 Ù.Ì., 32.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË, 28 Ù.Ì. ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ 27.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 53 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 40 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ ÁˆÓÈ·Îfi 55.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 60 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 3Ô˜ fiÚ. 58.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 45 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 75 Ù.Ì., 7ÂÙ›·˜ 2Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+∞Ôı. 95.000 ∂. ºÈÏÏÂÏ‹ÓˆÓ, 5ÂÙ›·˜ 90 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 1Ô˜ fiÚ., 145.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. Ì ¿ÚÎÈÓ, 100.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 82 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 65.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ “μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜” , ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ. ƒ+∞Ôı. 190.000 ∂. ™Ù·ı¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ. ƒ+∞Ôı. 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 65 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ÛÙ¿ÛË, ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋, 65.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ 70 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹, 62.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 55 Ù.Ì. Û 117 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 55.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË, 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ÌÂ

ı¤ÚÌ·ÓÛË, 62.000 ∂. ∞ӷηÛÈ¿, ‰ÈÒÚÔÊÔ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 85 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ·˘Ï‹ Î·È Ì·ÏÎfiÓÈ·, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 195.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 20 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 160 Ù.Ì. Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ú›ÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÈÏÔÙ‹, 240.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 120 Ì., 175.000 ∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ, 60 Ù.Ì. ¤ÙÚÈÓÔ 68.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ °·Ì‚¤Ù·, ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 192 Ù.Ì. (9Ã22), ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 2,1 80.000 ∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 4.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ Ì ı¤· 55.000 ∂. Δ¤ÚÌ· ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 300 Ù.Ì. 14,5 ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 0,8 125.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 500 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì. 50.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ 140 Ù.Ì. 28.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, 360 Ù.Ì., ÙڛʷÙÛÔ, 130.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 117 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 55.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ, 1.300 Ù.Ì. 120 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 90.000 ∂. ªËϛӷ, 182 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 400 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 24.000 ∂. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 90.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ 1060 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 1.200.000 ∂. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ 9.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. 300.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ÕÓˆ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ 420 Ù.Ì. Ì ı¤· μfiÏÔ Û ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ 25.000 ∂. ∫¿Ô˘ÚÓ· 2.400 Ù.Ì. ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 28.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 570 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, Ú‡̷-ÓÂÚfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, 16 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Ì ÛÙ¤ÚÓ· 36.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 7.800 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi Î·È ÂÏȤ˜, 30.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·Ú·ÏÈ·Îfi ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 300 Ù.Ì., 33.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ, 6.500 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ 65.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 48.000 ∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.500 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜, ı¤·, 28.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 1.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 35.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 3.000 Ù.Ì. Ì ‰ÚfiÌÔ, ı¤· 25.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 35 Ù.Ì. ÌÔӛ̈˜ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 68.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë, ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì. Ì 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÌÔӛ̈˜ ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 4.000 ∂, ÙÈÌ‹ 1.800.000 ∂. ∂ÚÌÔ‡, 45 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ·Ù¿ÚÈ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· ÙÚ›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÁÚ·Ê›· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 80 Ù.Ì. 120.000 ∂. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ. 35.000 ∂. °Ú·ÊÂ›Ô Û ·Ú·Ïȷ΋ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 30 Ù.Ì. ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 35.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∑¿¯Ô˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ÂÈψ̤ÓÔ, 450 ∂. (165)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 120 Ù.Ì. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 10. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 12. ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿-›Ûˆ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ. ªfiÓÔ 108.000∂. 13. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì., ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ›ÛÔ‰Ô˜ °ÎÏ·‚¿ÓË 2, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. ¢˘¿ÚÈ· ™. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔÓ 2Ô Î·È 3Ô fiÚÔÊÔ. (167)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντου-

TETAƒTH 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

λάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (144)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 135.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì., 70.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì., 135.000 ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì., 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì. Û 80 Ù.Ì., 63.000 ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì., 140.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 45 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì., 40.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 140.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 120.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì., 300.000 ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 135 Ù.Ì., 75.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì., 105.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì, 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì., 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 142 Ù.Ì. 80.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 68.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 55.000 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000 ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 85.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì., 80.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì., 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿Î˘ 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ¶ÈӷοÙ˜ 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 35.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì., 75.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì., 140.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì., 55.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ., 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 190.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 120.000 £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚʉ. 70 Ù.Ì., 65.000 °‹Â‰Ô ¡›Î˘ ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì., 75.000 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 185.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›· ÔÚʉ. 90 Ù.Ì., 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì., 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì., 75.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì., 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000 (145)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π

∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 258 Ù.Ì. ÁˆÓ›· μ∂¡π∑∂§√À¢∏ª∞∫∏ ÛÙË ¡. πø¡π∞. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 3. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 4. √π∫√¶∂¢√ ™Δ√ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 27 Ù.Ì., Ã∞Δ∑∏∞ƒ°Àƒ∏ 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πø¡π∞ (∂§§∏™¶√¡Δ√À). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚ¤Ì. ∞Á. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. √π∫√¶∂¢√ 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫∏¶π∞. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ª∂§π∞ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 83 Ì. 5. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∞Δ∏Ãøƒπ. 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑∂ƒμ√Ãπ∞) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º√™ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 5. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 6. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶∏§π√À. 8. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 60 Ù.Ì., 85 Ù.Ì. Î·È 110 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞°π√ πø∞¡¡∏ ¶∏§π√À. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞§À∫∂™. (149)

™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ∑¿¯Ô˘. 2. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 30 ̤¯ÚÈ 37 Ù.Ì., ∞Ï˘Î¤˜. 3. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 4. ¢˘¿ÚÈ· 45-55 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. 5. ¢˘¿ÚÈ· 40-60 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÎÂÓÙÚÈο. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›·. 7. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ., ™Ù·ı¿, 60.000∂. 8. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 3ÂÙ›·˜. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ηÈÓ., §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 5Ô˜ fiÚ. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì, ηÈÓ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ηÈÓ., 1Ô˜ ÔÚ., ¡Â¿ÔÏË. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ηÈÓ., ÏÔ˘Í, ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜ fiÚ. (¿ÚÎÈÓ). 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ¡. πˆÓ›·, ÏÔ˘Í. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ï·Ù›·, ηÈÓ. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 75.000∂. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ηÈÓ., ÚÂÙÈÚ¤, °·ÏÏ›·˜. 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 2Ô˜ fiÚ. 19. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 20. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 12ÂÙ›·˜. 21. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚ. 22. ªÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 23. ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ‰ÈÒÚÔÊÔ, Û 700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 24. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 90 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ. 25. ∏Ì/ÁÂÈÔ ÛÙË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 50 Ù.Ì., 13.000∂. 26. ¢ÔÓ‰ÔÏ›ÓˆÓ 124 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Î·È 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ΔÂÛÛ¿ÚÈ, 140 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 130 Ù.Ì. 3. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 4¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 4. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi, 130 Ù.Ì. (fiÈÛıÂÓ ¢∂∏), ı¤·. 5. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 6. ¢˘¿ÚÈ 66 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 3Ô˜ fiÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 90 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÈψ̤ÓÔ. 8. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈ΋, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 250∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. (μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘). 6. ™ˆÚfi˜ 600, 620, 590 Ù.Ì. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 8. ¡. πˆÓ›·, 190 Ù.Ì. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 10. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 110.000∂. 11. ∞ÁÚÈ¿ 300 Ù.Ì. Î·È 280 Ù.Ì. 12. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Î·È 200 Ù.Ì. 13. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 30.000∂. 2. ÕÁ. μÏ¿Û˘ 760 Ù.Ì. Ì ı¤·. 3. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 500 Ù.Ì. Î·È 1.000 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 110.000∂. 5. ªԇʷ 350, 400, 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 6. ΔÛ·Áηڿ‰· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·. 7. ¡Ë˜ 8 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 100 Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.000 Ù.Ì. 25Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. 9. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 10. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ. Ì 150Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÌÌÔ˘‰È¿. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì., 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì., 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi 80 Ù.Ì. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ¡. πˆÓ›· 50 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ¡. πˆÓ›· (£ÂÈÚÒÓ) 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 85 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 6. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 65 Ù.Ì. ÔÈΛ·. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ª. μÂÏ·Óȉȿ 1.100 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi˜, 20.000∂. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., 80.000∂. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì., 76.000∂. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 27.000∂. 5. ª. μÂÏ·Óȉȿ 7 ÛÙÚ., 60.000∂. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 10 ÛÙÚ. ÂÏȤ˜-·Ì˘Á‰·ÏȤ˜, 50.000∂. 7. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 60 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 120.000∂. 8. ∫ÚfiÎÈÔ 50 ÛÙÚ. ÔÙÈÛÙÈο, 120.000∂. 9. ∞ÁÚÈ¿ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi) 17 ÛÙÚ., 200.000∂. 10. ªÈÎÚÔı‹‚˜ ·Ì¤ÏÈ 12 ÛÙÚ. ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ. 11. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 10 ÛÙÚ. Ì ÚԉȤ˜, ÓÂÚfi, 47.000∂. 12. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 60 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi, ʈ˜. 13. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 7.800, ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÓÂÚfi, 27.000∂. (151)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ.

∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 38 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 65 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 138 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 235 Ù.Ì. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 93,70 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 88,90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 51,10 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 56,70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 26,70 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 34,10 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 110,75 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 81 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì Áηڿ˙. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. μfiÏÔ˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 63 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¡. πˆÓ›· 400 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 fiÈÛıÂÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤· 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, 116 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 300 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞Ó‹ÏÈÔ, 1.090 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4.001 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ê¿ÙÛ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 4.200 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∞ÁÈfiηÌÔ, 2.900 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 8.796,6 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªԇʷ, ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. (152)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 & 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ. ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔ. 230ÙÌ, ÕÓˆ μfiÏÔ˜ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ , ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125ÙÌ, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎÔ. 605ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfi‰· ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 530ÙÌ, 540 & 490ÙÌ, ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfi‰· 1212ÙÌ, 1408 & 1650ÙÌ, ∫·Ú·Á¿Ù˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 3 & 4,7 ÛÙÚ., ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 52ÙÌ , ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4700ÙÌ, Ì ÎÙ›ÚÈ· 480ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘,

√ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜-μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ,300ÙÌ, 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ.370ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ, ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ., ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3ÛÙÚ. (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı·Ï.) ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚÒË √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (∂ÓÙfi˜ √ÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ & 2770ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ. & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 1ÛÙÚ & 1,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8 ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· √È˘ ,75ÙÌ, 80ÙÌ, 120ÙÌ, 200ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 122ÙÌ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √È˘ 40ÙÌ, 110ÙÌ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 60ÙÌ.& 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5 ÛÙÚ. ¢›ÙÚÔÔ √È˘ 80ÙÌ & 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚ. & 12,5 ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5 ÛÙÚ., 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840 ÛÙÚ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∫Ù‹Ì· 4 ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfi‰· 600ÙÌ & 740ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚ., ı¤·, ÕÁ. ƒËÁ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 Î·È 5,2 ÛÙÚ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 ÛÙÚ. & 13 ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 6 ÛÙÚ, °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6,7 ÛÙÚ. & 7 ÛÙÚ, ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6 ÛÙÚ. ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,8 ÛÙÚ. & 12,5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ., ∫Ï‹Ì· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ (154)

ZHTOYNTAI Καινοτόμος επαγγελματική πρόταση.

∑∏Δ√À¡Δ∞π

άτομα χωρίς προϋπηρεσία για την ανάπτυξη & το συντονισμό ομάδας συνεργατών, την εξυπηρέτηση και υποστήριξη καταναλωτών. Ημιαπασχόληση ή πλήρης απασχόληση, ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα υψηλών αποδοχών, εκτενής εκπαίδευση. Πληρ. τηλ. 6942679719. (216)

∑∏Δ∂πΔ∞π επαγγελματίας μάγειρας Α’ για μεζεδοπωλείο στην ΑΘΗΝΑ. Βασική προϋπόθεση: εμπειρία τουλάχιστον δέκα χρόνια σε μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο ως μάγειρας. Ηλικία 35-45. Αποστείλατε βιογραφικό στο email: olympiaplc@otenet.gr, ή στο Fax 210-6930587. (139)


37

TETAƒTH 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π μηχανολόγος μηχανικός με γνώσεις πωλήσεων, για απασχόληση στη Θεσσαλία. Αποστολή βιογραφικού: c.v.photovoltaic@gmail.com. (100)

ZHTOYN EP°A™IA

§√°π™Δ∏™ Κάτοχος άδειας Γ’ τάξης, με προϋπηρεσία σε πολλές επιχειρήσεις της περιοχής, με μεγάλη εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας και εξειδίκευση σε μισθοδοσίες, ζητεί συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με εταιρεία ή λογιστικό γραφείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6981-093880. (230)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. 34χρονος μηχ/γος μηχ/κός, ψηλός καλλιεργημένος, άριστο προφίλ, ευπαρουσίαστος. 40χρονος, οικονομολόγος-επιχειρηματίας, γοητευτικός, ψηλός άριστο οικονομικό επίπεδο. 33χρονος στρατιωτικός, ψηλός, εξαιρετικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα εμφανίσιμος. 53χρονος βιομήχανος, καλλιεργημένος, άριστο προφίλ, εξαιρετικής εμφάνισης, ιδιαίτερα ευκατάστατος. 34χρονος ηλεκτρολόγος, μηχ/κός, ψηλός, εντυπωσιακός, χαμηλών τόνων, κοινωνικός, εκλεπτυσμένος. 36χρονος στρατιωτικός, δυναμικός, άψογης εμφάνισης, ακίνητα. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. Τηλ. 2410549797.

MA£HMATA ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ διδάσκει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλ. 6986 154685. (234) ºπ§√§√°π∫∞: Αρχαία, Έκθεση, Λατινικά, Κείμενα, παραδίδονται από αριστούχο Απόφοιτη Κλασικής Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τάξεις Γυμνασίου - Λυκείου, τιμές πολύ προσιτές. Πληρ. τηλ. 6975-737227. (140)

Παραδίδονται μαθήματα

ª∞£∏ª∞Δπ∫ø¡ σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6973-849633. (281)

ºπ§√§√°√™ καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές πολύ προσιτές. Πληρ. τηλ. 6973566992. (172)

Ã∏ªπ∫√™ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Μεθοδική διδασκαλία, τιμές προσιτές. Τηλ. 6986 742049. (231)

∫Ï·ÛÈ΋ ºπ§√§√°√™ αριστούχος απόφοιτος Α.Π.Θ. (βαθμός πτυχίου 9,04), αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές από 6 Ε/ώρα. Τηλέφωνο 6976505112. (136)

°∞§§π∫∞ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικής Φιλολογίας, πτυχιούχος Γαλλικού Πανεπιστημίου (Paul Valery III Montpellier) και με πολυετή διαμονή στη Γαλλία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων. Τηλ. 6947446157, 24210-35146. (137)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου. Πλήθος ασκήσεων, συχνά επαναληπτικά τεστ, υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις. Τηλ. επικ.: 6974-663880. (916)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. Χορηγήσεις νέων δανείων (όλων των κατηγοριών). Συγκέντρωση υπαρχόντων με κέρδος 45-50%. Ειδικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους, δημοτικούς και στρατιωτικούς. Γραφεία: Σόλωνος 2, όροφος 2ος, γραφείο Β10, Βόλος. Τηλέφωνα 24210-20237, κιν. 6932-528388. (127)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È παλιά κοσμήματα

¢∂¡ £∞ ¢∂ã∂π

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (119)

Η κα Χαριτίνη Γιάκου - Λέκου, δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική της εορτή.

∞°√ƒ∞∑ø

5

÷ÚÈÙ›Ó˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ª·Ì¤Ï¯ı˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “ªË ¿ÓÙ· ¿ÓıÚˆÔÓ Â›Û·Á ÂȘ ÙÔÓ Ô›ÎÔÓ ÛÔ˘, ÔÏÏ¿ Á·Ú Ù· ¤Ó‰ڷ ÙÔ˘ ‰ÔÏ›Ô˘” (™ÔÊ. ™ÂÈÚ. È·’ 29).

∞°√ƒ∞∑ø

παλαιά κοσμήματα ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977-233409, 6977-071554. (134)

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ

Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους - Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (120)

√∫Δøμƒπ√™

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ Στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών “Η Αλληλεγγύη” η οικογένεια Κυριάκου και Ελένης Βανέζη προσέφερε 50 ευρώ στη μνήμη του Κίμωνα Σταμογιώργου και η οικογένεια Μιχαήλ Διονυσίου προσέφερε 50 ευρώ στη μνήμη Ιωάννη Παντοστόπουλου.

Αύριο ¶¤ÌÙË 6/10/2011 από 09.00 έως 14.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού, στις περιοχές ¢ÈÌËÓ›Ô˘ - ∞Ï˘ÎÒÓ και ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ (™ˆÚfi˜), λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. ∂∫ Δ∏™ ¢∂À∞ªμ

Γνωριμίαι και σχέσεις οικογενειακαί πρέπει να είναι πάντοτε πολύ προσεκτικαί και μετρημέναι. Δεν πρέπει ο Χριστιανός να ανοίγη το σπίτι του εις οποιονδήποτε πρόσωπον, εφ’ όσον δεν το γνωρίζει καλά και δεν έχει πεποίθησιν εις την τιμιότητά του, εις τον χαρακτήρα του, εις την ηθικήν του. Σκάνδαλα μεγάλα και τρομερά, ακόμη και εγκλήματα, σημειώνονται συχνά εις οικογενείας, που άνοιξαν με εμπιστοσύνην τας πύλας των εις ανθρώπους αναξίους εμπιστοσύνης. Η οικογένεια είναι τέμενος ιερόν. Δεν πρέπει λοιπόν να επιτρέπωμεν την είσοδον εις κάθε άνθρωπον, που θα ευρεθή εμπρός μας, έστω και αν έχη τίτλους μεγάλους, έστω και αν λέγεται συνάδελφος ή συνεργάτης ή και συγγενής. Πολλαί παγίδες παραμονεύουν οπίσω από συναναστροφάς και γνωριμίας και σχέσεις, που φαίνονται εντελώς αθώαι και ασφαλείς. Δι’ αυτό ο Χριστιανός οικογενειάρχης πρέπει να αγρυπνή και να λαμβάνη τα μέτρα του, αν θέλη ν’ ασφαλίση την γαλήνην και την τιμήν της οικογενείας του.

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους - Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (125)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (123)

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ενέχυρα χρυσαφικών και χρυσών νομισμάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών παλαιών και καινούργιων σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Κατάλη 195 Β’ με Ρ. Φεραίου. Ωράριο καταστημάτων Βόλου. Τηλ. 24210-42905. (171)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ú ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6971-636641, 6971-636251, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (282)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

η ∂πƒ∏¡∏ - η ƒπ¡∞

Χαρτομαντεία: 25 ευρώ Αστρολογία: 25 ευρώ Καφεμαντεία: 15 ευρώ Κρυσταλλομαντεία: 35 ευρώ Ενόραση-διόραση: 55 ευρώ Οραματισμός: 35 ευρώ Για τα ραντεβού σας: 6989-176612. (169)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 24240-22202 Fax: 24240-23992 Tαχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 30-9-2011 Αριθ. Πρωτ. 1947/07 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ εκδόθηκε η με αριθμό 1947/07/30-92011 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 4.023,16 τ.μ. στη θέση “ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΣΤΡΟ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλοννήσου του Δήμου Αλοννήσου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/03 και την υπ’ αριθμ. 204262/4545/23-11-2010 εγκ. δ/γη Υ.Π.Ε.Κ.Α. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ª∞ƒπ∞ ¡π∫. ™Δƒ∞Δ√À

Ετών 79 κηδεύσαμε χθες Τρίτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 5 Οκτωβρίου 2011 Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Δέσποινα Στράτου Οι εγγονές: Μαρία, Στέλλα Τα αδέλφια: Παναγιώτης - Αικατερίνη Χατήρα, Βασίλειος - Λούλα Στράτου Τα ανίψια

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 8 0 0-11-35000

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 7 √∫Δøμƒπ√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: AΓΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΚΑ ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΣΕΣΚΛΟ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΣΠΑΡΤΙΑ ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 10.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟY: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ - ΜΑΓΝΗΤΩΝ - ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: N. AΓΧΙΑΛΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟ ΠΡΟΣ ΣΕΣΚΛΟ ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00 - 11.30 ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ: ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΩΡΙΟΥ Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

KH¢EIE™ Τον αγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∞¡¢ƒ∂∞ ºøΔ∂π¡√¶√À§√

Ετών 73 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου (Κοιμητηρίου) και ώρα 10.30 π.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Τα παιδιά: Πηνελόπη - Ηλίας Γιαννάκος Τα αδέλφια: Δημήτριος - Κασσάνδρα Φωτεινόπουλου, Αναστασία χα Δ. Φωτεινόπουλου, Νίκη χα Α. Μαρκόπουλου Τα εγγόνια: Aνδρονίκη - Γεώργιος, Άννα-Μαρία, Δέσποινα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Το λατρευτό μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∞£∞¡∞™π√ °ƒ∞ªª∞Δπ∫√ - ¡∂ª¶√

Ετών 86 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 5 Οκτωβρίου 2011 Τα παιδιά: Νικόλαος - Δάφνη, Δημήτριος, Ρούλα - Κώστας Τα εγγόνια: Ιωάννης, Μυρτώ, Βασίλης, Λυδία Τα αδέλφια: Ιωάννης - Έφη, Αθανάσιος - Βασιλική Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ· Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 5 O∫Δøμƒπ√À 2011

TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ ‚·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜).

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 53, °Î·ÁÈ¿ÓÓË πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, Δ˙¤Î·˜ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∫fi·ÓÔ˜ - ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ∞ÁÚÈ¿, μÔÏÈÒÙ˘ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °ÎÔÓÙÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ªfiÏÈ·˜ - ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ΔÛÈÁÁÈÓ¤ ∫·Ó¿ÏÈ·, °·Ï¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂. ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫Ô˘ÙÏԇη ∂˘Ù¤ÚË ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 12.00, 13.55, 19.30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*50, 06.*30, 07.*00 15/30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15,09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.*15, 13.35, 13.55, 14.*15, 14.35, 14.55, 15.*15, 15.35, 16.00, 16.25, 16.50, 17.*15, 17.35, 17.55, 18.*15, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 20.55, 21.*15, 21.35, 21.55, 22.*20, 22.40, 23.00, 23.30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.*35, 07.00, 07.30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15, 09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.20, 13.45, 14.*10, 14.35, 15.00, 15.*25, 15.50, 16.*20, 16.50, 17.*20, 17.45, 18.*10, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 21.00, 21.30, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∫˘Úȷ΋˜: 07.*00, 07.30, 08.10, 08.50, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*20, 06.*00, 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40, 13.00, 13.20, 13.*40, 14.00, 14.20, 14.*40, 15.00, 15.25, 15.*50, 16.15, 16.*40, 17.00, 17.20, 17.*40, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.20, 20.*40/20.*48, 21.00, 21.20, 21.*45, 22.10, 22.30, 23.00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40/50, 13.10, 13.*35, 14.00, 14.25, 14.*50, 15.15, 15.*45, 16.15, 16.*45, 17.10, 17.*35, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.25, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ∫˘Úȷ΋˜: 07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.*45, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· Î·È ·fi Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:30, 12:00, 12.30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11.30, 12:00, 12.30, 13:00, 13.30, 14:00, 14.30, 15:00, 15.40, 16.20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19.00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00 (AӷηÛÈ¿), 11.30 (AӷηÛÈ¿), 13.45 A.M.-AӷηÛÈ¿, 14.36 AӷηÛÈ¿, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 AӷηÛÈ¿ ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19.00, 21.15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30, 12:30, 14.00, 19:00, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 18:45, 20:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 17:30#, 18:45@ °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.0410.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.3720.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/4-30/10 ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ & ·ÚÁ›Â˜. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/7-4/9 ηıËÌÂÚÈÓ¿. §∂Ãø¡π∞-ª∏§π∂™: 10.00. ª∏§π∂™-§∂Ãø¡π∞: 15.00. ¶ƒ√¶ø§∏™∏ ∂π™πΔ∏ƒπø¡-¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °ƒ∞º∂π√ Δƒ∞π¡√™∂: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 186-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 24210-39723, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 7.30-14.30

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À (12/9/11 - 17/6/12) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ:01.30, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ

(∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ¢Â˘Ù¤Ú· 5/9/2011 ̤¯ÚÈ ¢Â˘Ù¤Ú· 31/10/2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ºfiÚÂÌ·... Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ·Î¿Ï˘ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ - ∞Ï›ÓÙ·...: ËıÔÔÈfi˜. 2. °Ú·ÊÈÎfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ - ¶ÚÔηÏ› ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. 3. ª·Ï·Îfi ‡Ê·ÛÌ· - ŸÓÔÌ· ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Ù˘ ™¿ÚÙ˘. 4. ºÈχÔÙÔ - ∞Ú¯·›Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜. 5. Δ˙ÔÚÙ˙ ª¤ÚÓ·ÚÓÙ...: πÚÏ·Ó‰fi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ -¶Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ∫›ÏÈÓÁÎ (ÍÂÓ.). 6. ∞Ú¯·›· ∫ÔÚ›ÓıÈ· ÂÙ·›Ú· (ηı.) - ™¯ÂÙÈÎÔ› Ì ÙȘ ϤÍÂȘ. 7. ¶fiÏË Î·È ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ - ™‡Ìʈӷ ÙÔ˘... Á¿ÌÔ˘ - ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜. 8. §·›Ì·ÚÁË - ™ÒÌ· ∂ÊԉȷÛÌÔ‡ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ (·Ú¯Èο). 9. Δ˙¤È̘...: Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ - μÈÙfiÚÈÔ ¡ÙÂ...: πÙ·Ïfi˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ - ¢‡Ô ¤¯ÂÈ Ë... Ì·Ì¿. 10. ª˘ıÈÎfi˜... Չ˘ - ∞Ú¯‹... Ù¤ÏÔ˘˜ - ™ÚÈ...: ·ÛÈ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. 11. ÕʈÓÔ... Ó¿˙È - ...ÃÔÏ̘: ËıÔÔÈfi˜: ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘... ™. 12. √͇ʈÓÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ - ∞˘Ùfi. 13. √ÛÙfi ÙÔ˘ ‹¯Ë ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ - ™Ù·Ì¿ÙËÌ·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∂›¯ÚÈÛÌ· ÙÔ›¯Ô˘ ·fi ·Û‚ÂÛÙÔÎÔÓ›·Ì· - ∫·Ù·Ï‹Áˆ Û ‰˘Û¿ÚÂÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 2. πÙ·Ïfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ - ...ªÔ‡ÓÙ¯ÂÓ: ÙÔ ÌfiÓÙÂÏ. 3. ∞ÁÒÓ·˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - ¶fiÏË Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ - §›ÁÔ... ÓÂÚfi.

4. ªÂ ÙÔ fiÛÌÈÔ Û¯ÂÙÈÎÔ› - ™˘Ó‰¤ÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. 5. ∞Ì‚ÚfiÛÈÔ˜...: ·ÏÈfi˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ∂fiÌÂÓË, ηÙÔÈÓ‹. 6. ◊Ù·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Ô ∞Û›·˜ - ÕʈÓÔ... Á¤ÏÈÔ - ∂ÏÏËÓÈ΋ πÛÙÈÔÏÔ˚΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· (·Ú¯Èο). 7. ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÎfiˆÓ - ª˘ıÈÎfi˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ™›Û˘ÊÔ˘ - ...ª·Ú›·: Ì¿Úη ÏÈΤÚ. 8. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ∞Ú¯Èο ·ÏÈÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ - ∫ÚfiÙ·ÏÔ ¯ÔÚÂ˘Ù‹. 9. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Á·Ï·Í›· ·˘Ù¿ - ∂ÈÙ·ÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ. 10. ΔÚÔÊ‹ Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔ˘ ˙ÒÔ˘ - ªÈÛfi... ÚÈÌ ªÈ· ·fi ÙȘ ∞ÏÂÔ‡Ù˜. 11. √È ı‡ÂÏϘ - ΔÔ „‡¯Ô˜. 12. ª¿Ô˘Ó·...: ËÊ·›ÛÙÂÈÔ Ù˘ ÷‚¿Ë˜ - ∂͈ÙÂÚÈÎfi ÚÔ‡¯Ô - ¢‡Ô ·fi... Ù›ÔÙ·. 13. ª˘ıÈ΋ ËÚˆ›‰· Ù˘ §¤Û‚Ô˘ - º¿ÚÌ·ÎÔ, ÁÈ·ÙÚÈÎfi (·Ú¯.) - ™˘Áί˘Ì¤ÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™Δƒ∞¶§∂™-μ∞§π 2. √π∞-§À™π°√¡√™ 3. μ∂§√À¢√-∞ƒ∂∞™ 4. ∞¶π™Δ√-∂§∞ª 5. ™√-ª∞™∞ƒ∞-πº 6. §∞´™-§∂•π∫√π 7. ∫√ƒ∫-°ªπª∂ƒ∞ 8. °√À§√∑∞-™∂ª 9. Δ∑√´™-™π∫∞-ª∞ 10. ∞´™-Δ∂-§∞¡∫∞ 11. ¡∑-∫∂´Δπ-Δƒ 12. Δ∂¡√ƒ√π¢∞ÀΔ√ 13. ø§∂¡∏-∞¡∞∫√¶∏. ∫∞£∂Δ∞: 1. ™√μ∞™-∫∞Δ∞¡Δø 2. Δπ∂¶√§√-∑π∑∂§ 3. ƒ∞§π-∞ƒ°√™-¡∂ 4. √™ªπ∫√π-∫√¡ 5. ¶§ÀΔ∞™À™Δ∂ƒ∏ 6. §À¢√™-°§-∂π√ 7. ∂™√-∞§ª√™-Δπ∞ 8. ™π-∂ƒ∂-∑π§π 9. °∞§∞•π∞∫∞-¢∞ 10. μ√ƒ∞-πª-∞¡Δ∞∫ 11. ∞¡∂ªπ∫∂™-∫ƒÀ√ 12. §√∞-º√ƒ∂ª∞Δ¶ 13. π™™∞-π∞ª∞-μ√∏.

∫ƒπ√™ ¢Â›ÍÙ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ, ÌÈÏ‹ÛÙ ̷˙› ÙÔ˘ Î·È ‰Â›ÍÙ ÙÔ˘ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜, ›Ûˆ˜ ÂÎÏ·Á›Ù ¢¯¿ÚÈÛÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-39-2-14. Δ∞Àƒ√™ ∏ Ù‡¯Ë Û·˜ ¢ÓÔ› Û‹ÌÂÚ· Î·È Û·˜ ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Î·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∞Ê‹ÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ Ù‡¯Ë, ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÙ ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-39-33-23-12-8. ¢π¢Àª√π ∏ ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ı· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ·Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı›ÙÂ Î·È fi¯È ̤ÓÔÓÙ·˜ ·‰Ú·Ó›˜, ¤¯ÂÙ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Ó· οÓÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÙ ·‰È¿ÊÔÚÔÈ, ·ÏÏ¿ÍÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰È¿ıÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-30-22-12-3-11. ∫∞ƒ∫π¡√™ ŸÛÔ Î·È Ó· ÌË Û·˜ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ‹ Ó· ÌËÓ ÙÔ ı¤ÏÂÙÂ, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ۋÌÂÚ· Ó· ›ÛÙÂ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌÔÈ, Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ Û·˜ fiÏÔ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· οÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-30-22-12-45-9. §∂ø¡ ∂Âȉ‹ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁË, ÌËÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙ fi,ÙÈ ·ÎÔ‡ÙÂ Î·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· Û·˜ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Û ÌÈÎÚfiÙËÙ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-34-56-78-9-1. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ¢ÓÔ› Ôχ fiÛÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜ ¤¯ÂÙ ÁÂÓÓËı› ÙËÓ 01/09, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ë Ì¤Ú· Â›Ó·È Ô˘‰¤ÙÂÚË. ªËÓ ÎÏ›ÛÂÙ ‹ ÌË Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ οÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û‹ÌÂÚ·, ·Ê‹ÛÙ ÙË Ì¤Ú· ¯·Ï·Ú‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-30-22-12-4-9. ∑À°√™ ◊ÚÂÌË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Î·È ÂÛ›˜ ı· ¤¯ÂÙ fiÚÂÍË ÁÈ· ‚fiÏÙ˜ Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË, Â¿Ó ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ·˘Ùfi fiÏÔ ı· Û·˜ οÓÂÈ Î·Ïfi ÂÈϤÍÙ ·Ú¤· Î·È ÂÚ¿ÛÙ ηϿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-22-12-3-8. ™∫√ƒ¶π√™ ∏ ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ı· Â›Ó·È Û Ôχ ηϿ Â›‰· Û‹ÌÂÚ· Î·È Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ì·˙¤„ÂÙ fiϘ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ Î·È ÂÂȉ‹ Î·È Ë Ì¤Ú· Â›Ó·È Ôχ ¢ÓÔ˚΋ ÚÔˆı‹ÛÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-33-20-44-56-21. Δ√•√Δ∏™ ∞ÔʇÁÂÙ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· οÓÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ηıÒ˜ ı· ¤¯ÂÙ ÚԉȿıÂÛË ÁÈ· η˘Á¿, ·Ê‹ÛÙ ÂȉÈο ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-20-18-11-23-9. ∞π°√∫∂ƒø™ ∫¿ı ›‰Ô˘˜ ·ÚfiÚÌËÛË Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ϷÓı·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ Û fi,ÙÈ Ï¤Ù ‹ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 89-40-37-12-3. À¢ƒ√Ã√√™ °È· Ó· ηٷʤÚÂÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÙ ٷ Û¯¤‰È¿ Û·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·Ú·ÌÂÚ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ Û˘ÌʤÚÔÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-33-24-5-11. πãÀ∂™ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Û·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¤Ó· ¿ÓÂÙÔ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Û·˜ Â›Ó·È ·ÚÂÛÙ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-40-33-12-3-4.

TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 80483, 2421060301 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . . . . . . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 2421061114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 2421020260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072…

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

√ Δ∞§ ∂¶π ™∫∏¡∏™

√ §ÂÙÔÓfi˜ ªÈ¯·‹Ï Δ·Ï ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950 ÚÔηÏÔ‡Û ÙÔ Êfi‚Ô ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ °ÎÚ·ÓÌ·›ÙÚ. ŒÓ· ·ÛÙÂ›Ô fï˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ √‡ÁÁÚÔ˘ GM ¶·Ï ª¤ÓÎÔ (Ô ÔÔ›Ô˜ ¤·È˙ Ì ٷ ÏÂ˘Î¿) ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜ ÙÔ 1959. ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ (ÔÈ ÚÒÙÔÈ ‰‡Ô ·›¯ÙËÎ·Ó ÛÙÔ ªÏÂÓÙ Î·È ÛÙÔ ∑¿ÁÎÚÂÌ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜) Î·È Ô ª¤ÓÎÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ Ô Δ·Ï ÙÔÓ ˘ÓÒÙÈ˙ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ. ŒÙÛÈ Ô ª¤ÓÎÔ ‹Ú Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘ Î·È Ù· ÊfiÚÂÛ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·ÚÙ›‰·. ŸÌˆ˜ Ô Δ·Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Ì¿ıÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ª¤ÓÎÔ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ù· Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ‰·Ó›ÛÙËΠοÙÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Á˘·ÏÈ¿ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÙÚÔÛÈ¿Ó. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó Ô Δ·Ï ¤‚·Ï ·˘Ù¿ Ù· ÁÂÏÔ›· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Á˘·ÏÈ¿, ‰ÂÓ Á¤Ï·Û·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ı·٤˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ fiˆ˜ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ª¤ÓÎÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· fï˜ ·fi ÙÔÓ Δ·Ï, Ô ª¤ÓÎÔ ‰ÂÓ ¤‚Á·Ï ٷ Á˘·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙË 20‹ ΛÓËÛË fiÙ·Ó Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ì¿Ù·ÈË Î·È Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ Δ·Ï Û›ÁÔ˘ÚË.

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο “√ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÈfiÓÈ Û οı ΛÓËÛË” ªÈ¯·‹Ï Δ·Ï 1936- 1992

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ¶·Ï ª¤ÓÎÔ-Δ·Ï ªÈ¯·‹Ï 17.09.1959 μÂÏÈÁÚ¿‰È ™‡ÛÙËÌ· §¤ÓÈÁÎÚ·ÓÙ 1.Nf3 f5 2.g3 Nf6 3.Bg2 g6 4.c4 Bg7 5.Nc3 0-0 6.0-0 d6 7.d4 Nc6 8.d5 Na5 9.Qd3 c5 10.Ng5 a6 11.Rb1 Rb8 12.Bd2 Qe8 13.b3 b5 14.a3 Ng4 15.Nf3 bxc4 16.bxc4 Rb3 17.Rxb3 Nxb3 18.Rb1 Nd4 19.e3 Nxf3+ 20.Bxf3 Ne5 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 3/5 §Y™H 21.Qe2 Nxf3+ 22.Qxf3 e5 23.Qd1 e4 24.Qa4 Qe7 25.Qc6 25...f4= 26.Rb8? 26...Bh3 27.Rxf8+ Qxf8 28.exf4 Qb1 30.Qe8+ Bf8 31.Nf6+ Kg7 32.exf4 Qd3 33.Qd7+ Bxd7 34.Nxd7 Qxc4-+] 28...Qb8 29.Ne2?? 0-1

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ªϤÙÛ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, πˆÏÎÔ‡ 69·-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙËÏ. 24210 52200, ∫‡ÚÎÔ˘-¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, π¿ÛÔÓÔ˜ 93-ΔÔ¿ÏË, ÙËÏ. 24210 24560, ™Ô‡Ì·ÛË ∞ÚÙÂÌÈÛ›·˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 38, ÙËÏ. 24210 32622. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶·ÓÙÔÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÷ڿ˜, ΔÔ¿ÏË 69-28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ. 24210 27807. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·Ï‰ÈÌÙÛ‹ ºˆÙÂÈÓ‹˜, º˘ÙfiÎÔ˘ 12-∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ÙËÏ. 24210 64004.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 5 √∫Δøμƒπ√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Tickets ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

07.30 08.00 08.25 08.50 09.20 10.00 11.00 14.00 14.25 14.45 15.10 16.00

£¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ºÚÔ˘ÙÔ›· ∏ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ √ÈÎÔÏÔÁÈο ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· ª·ı‹Ì·Ù·-·ı‹Ì·Ù· ∫¿ÚÙ· ·ÂÚÁ›·˜ æ·ÚÔ˚ÛÙÔڛ˜ √È ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ∑·Ó Î·È ∫fiÓÙÈ ÂÓ ψ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ “£.μ. Ê·Ï·ÎÚfi˜ Ú¿ÎÙˆÚ-Âȯ›ÚËÛË Á˘ Ì·‰È¿Ì” 17.30 “√È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÌÈ·˜ Ì¤ÈÌÈ Û›ÙÂÚ” 19.10 Δ˙ÈÓ: ŒÓ·˜ ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÌÏ Ï·Ó‹Ù˘ 20.10 “∫2: ∞Ù¤ÏÂȈÙË ÂÚÈ¤ÙÂÈ·” 21.50 §ÂËÏ·ÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· ̷و̤ÓË ¯ÒÚ· 23.15 ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ (∂) 00.10 “Tickets” 02.00 Escape (∂) 03.35 ª·ı‹Ì·Ù·-·ı‹Ì·Ù· (∂) 04.30 Δ˙ÈÓ: ŒÓ·˜ ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÌÏ Ï·Ó‹Ù˘ (∂) 05.30 ÃÚÔÓÈο Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ (∂) * TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 06.15 07.10 07.40 08.30 10.10 11.00 14.00 14.25

™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ÀÁ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ∑Ò· Û ΛӉ˘ÓÔ √È ÎÂÚ·›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ ∞fi‚ÏËÙ·: √ ˘ÚËÓÈÎfi˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ¶ÚÔÛˆÈο (∂) ∫¿ÚÙ· ·ÂÚÁ›·˜ ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· (∂) ∏ ˙ˆ‹ Ì ÙȘ ÛÔ˘ÚÈοÙ˜: ∏ ·Ú¯‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ (∂) 15.40 ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) 17.25 √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ (∂) 18.05 Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ· (∂) 18.55 ¶·ıËÙÈ΋: ∏ 6Ë Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ΔÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ 19.50 ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (∂) 20.50 ∂Í¿ÓÙ·˜ (∂) 21.45 º·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· 22.30 √È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ 23.15 Ÿ„ÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ 24.00 “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÊ·›Ú·” 01.30 “∏ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÎÔÙÒÓÂÈ” 03.00 ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) 04.45 ∏ ˙ˆ‹ Ì ÙȘ ÛÔ˘ÚÈοÙ˜: ∏ ·Ú¯‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 07.00 10.00 11.10 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.30 00.45 01.45 03.00 04.00 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∫·Ó›˜ ‰Â ϤÂÈ Û’ ·Á·Ò ªÔ˘ÎÈ¿ ÎÈ Û˘¯ÒÚÈÔ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ¶·È‰È΋ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· ŒÚˆÙ·˜ Î·È ÙÈ̈ڛ· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÚˆÙ·˜ Î·È ÙÈ̈ڛ· ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› ŒÚ¢ӷ ∂ȉ‹ÛÂȘ Breaking bad °È· Û¤Ó· ∫fiÎÎÈÓÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.15 07.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

¶¿ÙÂÚ ËÌÒÓ ELATTE §›ÙÛ·.com √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Play and win ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Play and win ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ Grey’s anatomy √È ÛÙ¿‚ÏÔÈ Ù˘ ∂ÚȤٷ˜ ∑·˝ÌË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜ Grey’s anatomy Criminal minds ∂ȉ‹ÛÂȘ Reaper §fiÏ· ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ∏ ·Á¿Ë ‹Úı ·fi Ì·ÎÚÈ¿

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF 111111111111111111111111111 ¶H§IO 48 UHF

06.00 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.00 14.00 15.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.15 05.00

¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) √ ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ˜ ƒ¤ÈÌÔÓÙ √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô (∂) ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË Jamie’s food escapes Kitchen nightmares ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ ™›ÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ (∂) ∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Sex and the city The big game ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) Patras aller retour (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.50 17.00 17.30 18.00 18.45 19.45 20.45 21.00 21.45 22.00 Ì·ÙÔ˜ 23.00 00.15 00.30 01.00 02.00 02.45 03.30 04.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· How do I look ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ Accidentally on purpose Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ The “F” word Doctor Who ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ECO News CSI ¡¤· ÀfiÚÎË: ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹™∫∞´ £¤Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™∫∞´ £¤Ì· (™) Mega disasters: East coast tsunami ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Entertainment this week That’s entertainment The Oprah Winfrey show

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ª·˙› ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

06.30 √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÌfiÛ¯Ô˘ 08.15 Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ 09.00 ™˘ÓÙ·Á¤˜ Ì 5 ˘ÏÈο 09.20 “ŒÓ·˜ ‹Úˆ·˜ Ì ·ÓÙÔ‡ÊϘ” 11.00 ∫¿ÚÙ· ·ÂÚÁ›·˜ 14.00 ª›Ù ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ 14.50 °›Ó ¤Ó· Ù· Ï¿ÛÌ·Ù· 15.35 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 16.20 ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ 16.45 ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ 17.10 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· 18.05 ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· 18.50 √ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Ù¿Ó 19.40 “Δ˘ ˙‹ÏÈ·˜ Ù· ηÌÒÌ·Ù·” 21.00 ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο 22.05 ∫·ÎfiÙÚÔÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ 22.50 “¢È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ·” 00.15 ™Ù· fiÚÈ· 01.00 ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ ‚fiÌ‚· 02.30 √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÌfiÛ¯Ô˘ (∂) 04.15 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) 04.55 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.50 08.00 09.40 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “Fearless heynna” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó Ï¢ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “ΔÔ Ù›ÌËÌ·”

05.00 07.00 07.45 09.45 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.00 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÓˆ οو (∂) ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ƒ¿ÏÈ ∞Ó¿‚·Û˘ ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.00 12.30 15.30 16.00 16.45 17.45 18.45 20.00 21.30 22.00 22.15 23.15 02.30 02.45 04.30

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· Gormiti ª·ÎÔ˘ÁÎ¿Ó ºÚ·Ô˘Ï›ÙÛ· Psych ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER Heroes ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË Auto ALTER “ΔÔ ÈÂÚfi ÎÔÓȿΔ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

¢Y™KO§O

EYKO§O

™ÂÍ & „¤Ì·Ù· Yin Yang Yo! Δ· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ· ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ™·Ú›Ù·, Â›Û·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Made in STAR ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live Star ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Human target “The Terminal” Supernatural ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ “ÕÁÁÂÏÔ˜ ÂΉÈÎËÙ‹˜” Medium

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.30 10.15 11.15 13.00 13.45 15.45 17.45 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 00.30 01.30 02.30 04.15

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.45 24.00

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÛ °Î‚¿Ú· πÛÙÔڛ˜ ·˘ÙÈÛÌÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∂ÚÌ¿ÓÔ ŸÏÌÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: μ·Ï¤ÚÈ· ªÚÔ‡ÓÈ-ΔÂÓÙ¤ÛÎÈ, ∫¿ÚÏÔ ¡Ù Ï ¶È¿ÓÂ, ™ÈÏ‚¿Ó· ¡Ù ™¿ÓÙȘ.

√È ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙ· ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·ÓÒÓ Î·È μÂÓÂÙ›·˜ ŸÏÌÈ, ∫È·ÚÔÛÙ¿ÌÈ Î·È §fiÔ˘Ù˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó Ù· ٷϤÓÙ· ÙÔ˘˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ì ÙÚ¤ÓÔ, ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË ÛÙË ƒÒÌË. ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ì·ÙȤ˜. ΔÚÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ù·ÍȉÈÔ‡. √È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ¤ÓÔ ı· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘, ı˘Û›·˜ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·˜... ∂Δ1 00.10

∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÊ·›Ú· ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÂÊ ¡¤Èı·ÓÛÂÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¿ıÈÔ˘ ªÚfiÓÙÂÚÈÎ, ÕÏÂÎ ª¿ÏÓÙÔ˘ÈÓ, ƒ¤È §ÈfiÙ·.

ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÔÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, Ô ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™Ù›‚ÂÓ ™·Ù˙ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ Δ˙Ô ¡Ù‚›Ó, ÙÔ ÌfiÓÔ ·Ú·ÁˆÁfi Ô˘ ÙÂÏÈο ‰¤¯ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔÓ ÔÚ›ÛÂÈ ÛÎËÓÔı¤ÙË. √ ™·Ù˙ ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ·Ú¿ÏÔÁ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¶Úfi‚ÈÓÙÂÓ˜ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ∞ÚÈ˙fiÓ·, fiˆ˜ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. ¡∂Δ 24.00

Δ˘ ˙‹ÏÈ·˜ Ù· ηÌÒÌ·Ù· ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1971, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· √Ú¤ÛÙË §¿ÛÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §¿ÌÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, ª¿Úˆ ∫ÔÓÙÔ‡, §Â˘Ù¤Ú˘ μÔ˘ÚÓ¿˜.

√È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È ÃÚÈÛÙ›Ó· Â›Ó·È ˙¢Á¿ÚÈ. ΔÛ·ÎÒÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ÙÔÓ ·ÏÈfi Ù˘ ¤ÚˆÙ· Ì οÔÈÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ. ŒÓ· ‚Ú¿‰˘, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ Î·È ı· ·ÔÌ˘ıÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ¿ÓÙÚ·, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÈÏÔ‡ÛÂ Û˘Ó¯Ҙ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. Δ˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙËÓ ÏËÁÒÛÂÈ. ∂Δ3 19.40

The Terminal ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚÁÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: ΔÔÌ Ã·ÓΘ, ∫¿ıÚÈÓ ∑¤Ù· Δ˙fiÔ˘Ó˜.

√ μ›ÎÙÔÚ ¡·Úfi‚ÛÎÈ, ÔÏ›Ù˘ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ÌfiÏȘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ∂ÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô˘ ı· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂÈ ÛÙȘ ∏¶∞, Ô μ›ÎÙÔÚ Û‡ÓÙÔÌ· ·ÔÁÔËÙ‡ÂÙ·È, ηıÒ˜ ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ Ú·ÍÈÎfiËÌ· Î·È ˆ˜ ÔÈ ∏¶∞ ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó È· ˆ˜ Â›ÛËÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ È· ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ fï˜, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. STAR 22.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 29/9 - 5/10/2011 ∞π£√À™∞ 1 JOHNNY ENGLISH ∏ ∂¶π™Δƒ√º∏ ¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 19.00, 21.15, 23.30 ™Δƒ√Àªº∞∫π∞ (ª∂Δ/¡√) ¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 17.00 ∞π£√À™∞ 2 √Ãπ ª√¡√ ºπ§√π ¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 19.45, 22.00, 00.15 ™Δƒ√Àªº∞∫π∞ 3D (ª∂Δ/¡√)¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 17.45 AI£√À™∞ 3 ¡π∫√™Δƒ∞Δ√™ - ∂¡∞ •∂Ãøƒπ™Δ√ ∫∞§√∫∞πƒπ ¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 18.15 ∞BDUCTION¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 22.30 MIA MEƒ∞¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 20.15 AI£√À™∞ 4 BARBIE (ª∂Δ/¡√)¶∂ª¶Δ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 17.30 ∫√§√ª¶π∞¡∞ ¶∂ª¶Δ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 19.30, 21.45, 00.00


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

TÂÙ¿ÚÙË 5 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011

∞NTI§O°O™

ªÂ ¤Ó· e-mail §ÔÁÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Îfi ÙÔ̤·, Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ΔÛÈÁÎÏÈʇÛË ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈοوÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ¶ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ πÓ‰›· Î·È Ô‡Ù ı· Á›ÓÔ˘Ì” . ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÔÈ ÙÚÔ˚ηÓÔ› Ì·˜ ıˆÚÔ‡Ó πÓ‰Ô‡˜, Û›ÁÔ˘Ú· fï˜ Ì·˜ ıˆÚÔ‡Ó Ì¤ÏË ÌÈ·˜ Ì·‡Ú˘ Ê˘Ï‹˜ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ï·fi, ·ÏÏ¿ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÚÔÛ‚ÏËÙÈ΋. ∞ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ Î. ∞ıËÓ¿˜ ¢Ú¤ÙÙ·, Ë ÔÔ›· ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ › fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· “Ì e-mail Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË” . ŸÛÔ Î·Î‹ Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù¤ÙÔȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÎÙ¤˜. ∂›Ó·È, ‰Â, ÚÔÛ‚ÏËÙÈΤ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ fiÏÔÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ÎÚ›ÛË. ™Â ÔÈ· ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ; ∫¿ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ·ÍÈÔÚÂ›˜. “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ··›ÙËÛË Ì·˜ ·ÈÊÓȉ›·Û ÎÈ ÂÌ¿˜” ›Â Ë Î. ¢Ú¤ÙÙ·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “̤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÂı› ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ” , ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔËÁËı›. 줂·È·, Ë ›‰È· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ··Ï‡ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› Ó· ÓÔÌÔıÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ” . “°È· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÔÈ “ÛˆÙ‹Ú˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂÚ›ÛÛÈÔ ıÚ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶‹Ú·Ó ۯ‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ· Î·È ÙÒÚ· ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯Ù‡ËÌ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë °™∂∂ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÙ¤ Î·È Ì ٛÔÙ· Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡ ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ “˙Ô‡ÁÎÏ·” , Ë ÔÔ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ∞˜ ÌËÓ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ!” . √‡ÙÂ, ‚‚·›ˆ˜ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È, ·˘Ù‹ ÙËÓ ··Í›ˆÛË. √Ê›ÏÔ˘Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ Û‚·ÛÌfi Û’ ¤Ó· Ï·fi Ô˘ ÙÔ ·Í›˙ÂÈ... tsiglifisis@e-thessalia.gr

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

ªÂÙ¿ ÙÔ “ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÓÙÔˆÏ›Ԕ ‹Úı ÙÔ “ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ê·Ú̷ΛԔ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ê¿Ú̷η Ô˘ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· Î·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘. ∂ÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ô˘ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÔÏÏÔ› ‚ÔÏÈÒÙ˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó fiÙÈ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó. ¶ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. ŒÚ¯ÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÎÂÓ¿, Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ‹‰Ë Û ‰Ô̤˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÒÛÙ ӷ ÌË Ï›„Ô˘Ó Ù· ·Ó·Áη›·, ÁÈ· ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ ‰È·‚›ˆÛË, ·Á·ı¿ ·fi fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó. ∫ÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ô ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜. √ ‚·ıÌfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ̤ÏË ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·fi‰ÔÛË, Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÎÔÈÓ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Í›Â˜, Ô˘ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜: ∞fi ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÈ· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÙÈ΋ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∫·ıÒ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÎÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÂÓfi: ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÂÓÂÚÁfiÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Û οı ›‰Ô˘˜ ËÁÂۛ˜, Û ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ªÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙËÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. ¶·Ú¿ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, Ë Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈΤ˜. TËÓ ÒÚ· Ô˘ οÔÈÔÈ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Î·È Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó Ê¿Ú̷η, ÚÔ‡¯·, ÙÚfiÊÈÌ· ÒÛÙ ӷ ÌË Ï›„Ô˘Ó ·fi ηӤӷÓ, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.

ªÔÚ› Ù· ˙Ò· Ó· ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ‚·ÛÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙË

˙ˆ‹. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ʈӋ. ∏ ˙ˆÔÊÈÏ›· ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Û ‰ËÌÔÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ÂÚÓ¿ Û ȉȈÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, fiˆ˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ÚÔ-

Û¿ıÂȘ, Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ, ΢ڛˆ˜ Û ·‰¤ÛÔÙ·. ∏ ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ’ ·˘Ù¿ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °È· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ·ÓÙ›Ï˄˘, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÁˆÎÂÓÙÚÈ΋˜, ÂȉÈο fiÙ·Ó ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÓfiÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ٷ ηÙÔÈΛ‰È·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó›‰ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. ∏ Û¯¤ÛË ¿ÓÙˆ˜ Ì ٷ ˙Ò· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÂÓ‹. ŸÙ·Ó ÂΛӷ, ÈÔ ·Ï¿ Î·È ·ÓÂÈÙ‹‰Â˘Ù·, Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È fiˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ¯·ÚÈو̤ӷ, ¤Í˘Ó·, Û˘Ì·ıËÙÈο. ŸÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‚Á¿˙Ô˘Ó Ó‡¯È·, ÂÎÙÔÓÒÓÔÓÙ·È ‚›·È· ‹ Ù· ηÎÔÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È, ‰ÂÓ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ηÙËÁÔÚËıÔ‡Ó fiÙÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜.

T‡Ô˜

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

Δ· ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÙ›ÚÈ·, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ‚ÈÙÚ›Ó· Ù˘ fiÏ˘. √ ¯ÚfiÓÔ˜ fï˜ Î˘Ï¿ ·Ì›ÏÈÎÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÔÏÏÔ› ÙÚfiÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ‹ ÙÔ˘. ¶Ôχ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó· ̤ÛÔ ‰È·Ê˘Á‹˜ ·fi ÙËÓ Â¤Ï·Û‹ ÙÔ˘.

√È Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔÈ Ì¿ÁÔÈ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ TÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ∫·Ú·ÎÔ‡ÛË

∏ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙÔ˘˜ E˘Úˆ·›Ô˘˜, Â›Ó·È ·‚¤‚·ÈË. ∏ Û˘Ìʈӛ· Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ‰˘fiÌÈÛÈ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜, ̤ÓÂÈ ÌÂÙ¤ˆÚË, ηıÒ˜ Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙËÓ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Â›Ó·È ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙ· Î·È ÂÎÎÚÂÌ‹. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÔÛ·ÊËÓÈÛı›. ¶·Ú’ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ¿‰È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÏÏÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î˘Ú›ˆ˜ Â˘Úˆ·˚ο ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ·ÔʇÁÂÈ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÁ›ÚÂÈ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Î·È ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ fiÙÈ

ÙÔ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ÎÔ‡ÚÂÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 21% ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜. ∏ ·ÓËÛ˘¯›·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ fiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ Â˘ı¤ˆ˜ fiÙÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· “ÎÔ‡ÚÂÌ·” Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50% ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ŸÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·ÈÚ› ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÓ Î·È Ô‰ËÁ› Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. √È ¤¯ÔÓÙ˜ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ‹ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ¯ÚÂÔÎÔ›·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ¯ÚÂÔÎÔ›·. §ÔȉÔÚÔ‡Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂʇÚÔ˘Ó ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ∂ÎÙÈÌÔ‡Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÏfiÁÔ˘ ÁÓÒÛˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë È‰¤· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 50%, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÚfiÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈο

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “ºÔÚÔ-·ÌfiÎ Ì 19 ̤ÙÚ·!”. ✒∞Àƒπ∞¡∏: “ΔÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ·¤Ù˘¯Â, Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· ¤Ú¯ÂÙ·È”. ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: “¢È·Ï‡Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ·!”. ✒∂£¡√™: “∫·Ù·ÚÁ‹ÛÙÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÌÂÈÒÛÙ ÌÈÛıÔ‡˜”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “™ÙÔÓ ·¤Ú· Ë ‰fiÛË. ÷ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ Û ·Ô‰Ô¯¤˜, ÂÚ›ı·Ï„Ë, ÂÚÁ·Û›·”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “√ ·‚Ô˜ ÂÚÚ›ÊıË ÁÈ· “ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË” ¯ÚÂÔÎÔ›·”. ✒∂™Δπ∞: “ΔÚÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÊfiÚÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›·˜”. ✒∏ ∞À°∏: “§‡ÛË ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË”. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “∞ΛÓËÙ·. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “¶·Ú¿Ù·ÛË ·ÁˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ 6Ë ‰fiÛË”.

ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ˘fiıÂÛË. ∂È̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. √ Û˘ÛÙËÌÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Â›Ó·È Ì¤Á·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ Î·È ÂȉÈÎÒ˜ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›. ∫·Ù¿ ÌÈ· ÂΉԯ‹ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È fiÙÈ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙԯ‡ÛÂȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. √È ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ϤÓ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜ Ì¿ÁÔ˘˜, ÁÈ· Ì˘ˆÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ¤Ú· ·fi ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÎÎÚÂ̤˜ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·Ûı› Ôχ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰Ëı› Ë ‰È¿ÛˆÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ¿ÌÔÏϘ Ù·ÂÈÓÒÛÂȘ Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı˘Û›Â˜. (∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)

05-10-2011  

h theta ths tetarths