Page 1

°EPMANIKA

°EPMANIKA

°π√Ã∞¡¡∞ ∂¡Δ§∂ƒ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∂§§√À

TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú ŒÙÔ˜ 113ÔÓ K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.215 ∫˘Úȷ΋ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 AÓ. ËÏ. 06.58'- ‰. 19.49' ™∂§∏¡∏ 27 ∏ª∂ƒø¡ ∑·¯·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙÔ˘, √˘Ú‚·ÓÔ‡ Ì¿ÚÙ.

∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 79 ΔËÏ. 24210 72700

™‹ÌÂÚ· Ì·˙› ÌÂ ÙË «£»

°π√Ã∞¡¡∞ ∂¡Δ§∂ƒ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∂§§√À

64 ™ÂÏ›‰Â˜

∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 79 ΔËÏ. 24210 72700

ª∂°∞§∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞

™∏ª∂ƒ∞

¢øƒ∂∞¡ CD Ì ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ηı’ ËÌ¿˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜

ÌÂ ÙË «£»

·fi ÙËÓ ∂™Δ√À¢π∞¡Δπ¡∞ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 10 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘

£· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·fi ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ªÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ë ÊˆÙÈ¿ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·

ªÂ›ˆÛË ÙÈÌÒÓ ÛÙ· Ê¿Ú̷η ΔÔ Ó¤Ô ‰ÂÏÙ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 7.000 Û΢¿ÛÌ·Ù·

ÛÂÏ. 12

∏ ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· 113 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘, ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÂÍ›ÙËÏÔ ÛËÌ¿‰È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰Âο¯ÚÔÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ “∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó·˜” . ∏ “£” ÙÈÌ¿ Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ÛÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ Ù˘ ªÈÎÚ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËΠÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÂÁÁfiÓÈ· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ. ∏ “£” ¤¯ÂÈ ÙË ¯·Ú¿ Ó· ‰È·Ó›ÌÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ¤Ó· cd Ì ·Ó¤Î‰ÔÙÔ, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ “∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó·” . ∞Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÓ‹ÌË Ó· Ù·Íȉ‡ÂÈ ÂΛ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂψ‰›Â˜ Ù˘ “∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó·˜” ·˜ ÔÚ¢ı› Î·È Ë Î·Ú‰È¿ ÛÙ· ÛÔοÎÈ· Ù˘ ‰È‹ÁËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡, fiˆ˜ ı· Ï·¯Ù·ÚÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ù· ¤˙ËÛ·Ó. ∫∞§∏ ∞∫ƒ√∞™∏ μ·Û›Ï˘ Ã. ¢·Ófi˜

ÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 69% ¤‰ÂÈÍÂ Ô Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 7.000 Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ¢ÂÏÙ›Ô ΔÈÌÒÓ º·Ú̿ΈÓ. √È Ó¤Â˜ ÙÈ̤˜, Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı›

ª

ÛÙËÓ πÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ·˘Í‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 10%. √È Ó¤Â˜ ÙÈ̤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó 4.676 ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· (ÁÂÓfiÛËÌ·) Ê¿Ú̷η Î·È 2.619 ÚˆÙfiÙ˘· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ó¤· Ê¿Ú̷η. ■ ÛÂÏ. 27

ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ’09 ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

√ ¯¿ÚÙ˘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ™‹ÌÂÚ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·

™À¡∂¡Δ∂À•∂π™ ™Δ∏ «£» ∂§∂¡∞ ¶∞¡∞ƒπΔ∏

«£· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì Êfi‚Ô˘˜ Î·È ÛÂÓ¿ÚÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹˜» ■

ÛÂÏ. 6

∞¡Δ. ™∫À§§∞∫√™

«ŒÚ¯ÔÓÙ·È Î·È Ó¤· ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù· ̤ÙÚ·» ■ ÛÂÏ. 8 √È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜

*** Δ· ÎfiÌÌ·Ù· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ *** ÕÚıÚÔ ÙÔ˘ £.Ã. ™∞ª∞ƒ∞ ■

ÛÂÏ. 3

ÛÂÏ. 11, 14, 15

ªË‰ÂÓÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÌfiÚÈÔ

«¶fiÚÙ·» ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ∫§∂π™Δ∂™ fiÚÙ˜ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¢Âο‰Â˜ Â›Ó·È Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο Ô˘ ηٷٛıÂÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÎÙ˘‹ÛÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘. ¶·Ú·‰ÔÛȷο Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ì‹Ó·˜ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û οÔÈ· Âȯ›ÚËÛË. ™ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ™Â٤̂ÚÈÔ fï˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÔÈ Ó¤ÔÈ, ¿ÏÏÔÈ Ì Ù˘¯›· Î·È ¿ÏÏÔÈ Ì ÌÈ· Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË, ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ, ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·. ■ ÛÂÏ. 22, 23

√ ÊÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ì ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ. ■

ÛÂÏ. 45

∞ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ë ¡›ÎË Ì ‹ÙÙ· 3-2 ■ ÛÂÏ. 43

10

¶PO HMEPO ™ºO PøN

¤ˆ˜

70%

∞£∏¡ø¡ 104 (∫√ªμ√™ ª¶√Àƒª¶√À§∏£ƒ∞™) Δ∏§. 24210 85151 ñ 24210 63682

385 BO§O™: KÚ›ÙÛÎË-AÓ·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 2421044400 ñ FAX 2421052333 N. IøNIA: EıÓ. AÁÒÓˆÓ-AÁ›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜, ÙËÏ. 2421085000 ñ FAX 2421063533 Email: agglikalani@gmail.com

μϤ ÛÂÏ. 24&25


2

KYPIAKH 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜ A°°§IKA °A§§IKA °EPMANIKA

°ÂˆÚÁ›· N. ¶Â¯ÏÈ‚¿ÓÔÁÏÔ˘ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ AÁÁÏÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ A.¶.£. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47 - N. IˆÓ›· - BfiÏÔ˜ - ÙËÏ. 24210 80864 A¶OTE§E™MATA E•ETA™EøN ¢EKEMBPIOY 2009-MA ´ OY 2010 ∞°°§π∫∏ °§ø™™∞ ∞°°§π∫∏ ºπ§√§√°π∞ £∂™/∫∏™ 1. ÃÚ·¿ÏÔ˘ ∂ϤÓË ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

21. ª·Ú¤‰Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· ŸÏÁ· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ 22. ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 23. ªÔ˘ÚÓÙ¤Ó˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ 24. ΔÛfiÁη˜ ª¿ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Grade A

MICHIGAN E.C.C.E. 25. ∞Ó‰ÚÂfiÁÏÔ˘ ¢·ÌÈ·Ófi˜ ÙÔ˘ πÔÚ‰¿ÓË 26. ∞ÁÁÂÏ‹˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 27. °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿ ∂ϤÓË ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË 28. °ÈÔ˘Ú¤Ï˘ ∏Ï›·˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 29. °Î·Ù˙Ô‡Ó·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 30. ∫·Ú·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ MICHIGAN PROFICIENCY 31. ∫·Ú·ÓÙÔ‡ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 7. ∞Ó‰Ú¿ÙÔ˘ ª·Ù›Ó· ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË 32. ∫·ÙÛÈη‰¿ÌÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ 8. °·Ù‹ ™ÔÊ›· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË 33. ∫·Ú¤Ù˘ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 9. ∑ÂÎÈÔÏ¿ÚË ŒÁÎÏ· ÙÔ˘ ªÂ̤٠34. ∫·Û·ϤÚ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ∞ÚÁ‡ÚË 10. ∫·ÚηÙÛ¤Ï˘ ÷Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ μ·Û›Ï˘ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 35. ∫ÂÛÌÂÙ˙‹˜ ª·ÓÛÔ‡Ú §Â˘Ù¤Ú˘ ÙÔ˘ °Î·ÛÛ¿Ó 11. ∫ÔÓÙÔ‡ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 36. ∫ÔÙÚÒÙÛÔ˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ÊÈÏ›Ô˘ 12. ¶¤· ¶ÂÏ·Á›· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË 37. ∫ÔÏÒÓÈ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË 13. ™˘ÚÓÈÒÙË ∞ÓÙˆÓ›· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË 38. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›· ÙÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌË 14. ™Î˘ÏÔÁÈ¿ÓÓË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 39. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ¡ÈÎÔϤٷ ÙÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌË 40. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ CAMBRIDGE F.C.E. 15. ∫·Ú·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 41. ΔÛfiÁη˜ ª¿ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 42. ΔÛ¤ÏÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 16. ∫·Ú·ÓÙÔ‡ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Grade B 43. æÈÌfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 17. ∫ÂÛÌÂÙ˙‹˜ - ª·ÓÛÔ‡Ú §Â˘Ù¤Ú˘ ÙÔ˘ °Î·Û¿Ó 18. ∫ÔÙÚÒÙÛÔ˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ Grade A ∫Ú·ÙÈÎfi ¶Ù˘¯›Ô °1 19. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›· ÙÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌË 44. ∑ÈÒÁ· ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 20. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ¡ÈÎÔϤٷ ÙÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌË CAMBRIDGE PROFICIENCY 2. ∞Ó‰Ú¿ÙÔ˘ ª·Ù›Ó· ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË 3. °·Ù‹ ™ÔÊ›· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË 4. ∫ÔÓÙÔ‡ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 5. ¶¤· ¶ÂÏ·Á›· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË 6. ™˘ÚÓÈÒÙË ∞ÓÙˆÓ›· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Grade B

∫Ú·ÙÈÎfi ¶Ù˘¯›Ô μ2 45. °ÈÔ˘Ú¤Ï˘ ∏Ï›·˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 46. °Î·Ù˙Ô‡Ó·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 47. ∫·Ú·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 48. ∫·ÙÛÈη‰¿ÌÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ 49. ∫ÂÛÌÂÙ˙‹˜ ª·ÓÛÔ‡Ú §Â˘Ù¤Ú˘ ÙÔ˘ °Î·ÛÛ¿Ó 50. ∫ÔÙÚÒÙÛÔ˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ 51. ∫Ô˘ÌÓÈÒÙ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ 52. ª·Ú¤‰Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· ŸÏÁ· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹

°∂ƒª∞¡π∫∏ °§ø™™∞ (Zertificat ) 53. ∫·Ú¤Ù˘ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 54. ¡È·‚‹ ™ˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 55. ™˘ÚÓÈÒÙË ∞ÓÙˆÓ›· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË 56. ΔÛ·ÓÙ‹Ï· ª·Ú›· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 57. ΔÛfiÁη˜ ª¿ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘

°∞§§π∫∏ °§ø™™∞ ∫Ú·ÙÈÎfi ¶Ù˘¯›Ô μ1 58. ∫ÂÛÌÂÙ˙‹˜ ª·ÓÛÔ‡Ú §Â˘Ù¤Ú˘ ÙÔ˘ °Î·ÛÛ¿Ó 59. ∫Ô‚¿ÙÛ‚·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚ›˜ Delf B1/B2 60. ª‹ÏÙÔ˜ £ˆÌ¿˜ μ1 61. ∫ÂÛÌÂÙ˙‹˜ ª·ÓÛÔ‡Ú §Â˘Ù¤Ú˘ ÙÔ˘ °Î·ÛÛ¿Ó μ1 62. ¡ÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔ̤ÓË μ2

™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜

∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ηıËÁËÙ¤˜ Ì·˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ §›˙·, ¶ÈÛÛ·Ú›‰Ô˘ ¡›ÎË, ÷ϿÙÛË μ›Î˘, ™Ô˘ÏÙ·ÓÈ¿ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, °Î·Ú·ÁÎÔ‡ÓË ∫·ÛÛÈ·Ó‹, ¡Ùԇη ™ÔÊ›·, °È·ÓÓÔ˘Ï¿ÎË E‡· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜


A¶√æ∂π™

3

KYPIAKH 5 ™E¶TEMBPI√À 2010

ι υπουργοί δεν θέλουν να πιουν το ποτήρι του μνημονίου» ήταν ο τίτλος της “Αυγής” της Παρασκευής και η “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” την ίδια μέρα είχε κεντρικό τίτTÔ˘ £ANA™H λο “Με το στανιό περιφεX. ™AMAPA ρειάρχες”. Οι τίτλοι αυτοί καθρεφτίζουν την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά στη δυσκολία του Γ. Παπανδρέου να επιστρατεύσει υπουργούς και βουλευτές να ριχθούν στη μάχη των περιφερειακών εκλογών. Καθρεφτίζουν, αλλά δεν αποδίδουν πλήρως την πραγματικότητα σ’ ό,τι αφορά στις διαθέσεις των πρωτοκλασάτων στελεχών. Κατά τη γνώμη μας δεν είναι τόσο ο φόβος του μνημονίου, δηλαδή η αποδοκιμασία του εκλογικού σώματος, όσο η απροθυμία να πάρουν μέρος σε μια μάχη, η θετική έκβαση της οποίας θα τους απομακρύνει από την πρωτεύουσα και την “καλή ζωή”. Πώς θα ζήσει - για παράδειγμα - στη Λαμία η κ. Μπατζελή εγκαταλείποντας τα μεγαλεία της Αθήνας; Από τα σαλόνια στα Σάλωνα; Δεν γίνεται; Προτιμά να παραμείνει βουλευτής παρά να τρέχει να επιλύσει τα προβλήματα της Κεντρικής Ελλάδας και να υπηρετήσει ένα θεσμό νέο και απαιτητικό. Για να μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις οι παραπάνω επισημάνσεις δεν αφορούν την κ. Ροδούλα Ζήση και τον Β.Έξαρχο, από τους οποίους μέχρι στιγμής (Παρασκευή πρωί οπότε γράφονται οι γραμμές αυτές) δεν ζητήθηκε να τεθούν επικεφαλής στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επιθυμούν να ηγηθούν, αλλά δεν πρόκειται να αρνηθούν, όπως άλλοι συνάδελφοί τους, στην περίπτωση που το ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η άρνηση πρωτοκλασάτων του ΠΑΣΟΚ

«Ο

◗ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ να πάρουν μέρος στις περιφερειακές εκλογές και μια σειρά άλλων ενεργειών, αποφάσεων και συμπεριφορών, επιβεβαιώνει τη διάχυτη πεποίθηση ότι η απαξίωση κομμάτων και πολιτικών είναι πρωτοφανής για τη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Έχουμε δε την εντύπωση ότι η δυσφορία του εκλογικού σώματος και η απογοήτευσή του θα εκφραστεί διά της αποχής την ημέρα των εκλογών. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός πώς πολλοί που ασχολούνται με την πολιτική, είτε είναι αιρετοί, είτε κομματικά στελέχη, αντιλαμβάνονται την πολιτική. Τους τελευταίους μήνες μας εντυπωσίασαν οι χειρισμοί κομμάτων και προσώπων. Χειρισμοί που έχουν να κάνουν και με τα κριτήρια βάσει των οποίων συμπεριφέρονται ιδιωτικώς και δημοσίως. Κατ’ αρχήν η Νέα Δημοκρατία: Η Ρηγίλλης διεξήγαγε δημοσκόπηση στο Βόλο για να διαπιστώσει την απήχηση των φερομένων ως υποψήφιων δημάρχων, αλλά και εκείνων που η ίδια θα επιθυμούσε να ηγηθούν. Της δημοσκόπησης είχε προηγηθεί δημόσια δήλωση του πρώην δημάρχου Κ. Μήτρου σύμφωνα με την οποία με χρίσμα ή χωρίς χρίσμα θα διεκδικήσει την επάνοδό του στο δημαρχιακό θώκο. Η δημοσκόπηση έφερε πρώτο σε δημοτικότητα τον Θ. Νάκο. Δεύτερη τη Ζέττα Μακρή, τρίτο τον Κ. Μήτρου και τέταρτο τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Γ. Σπηλιόπουλο, ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία να διεκδικήσει το Δήμο. Ώς εδώ καλά και λογικά τα δημοσκοπικά συμπεράσματα. Η δημοσκόπηση της Ρηγίλλης περιελάμβανε και ερωτήματα του τύπου: Αν αναμετρηθούν

Νάκος και Σκοτινιώτης ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο νικητής; Οι πολίτες ρωτήθηκαν και απάντησαν σε όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, καθώς το ερωτηματολόγιο συμπεριέλαβε από πλευράς ΠΑΣΟΚ τους Π. Σκοτινιώτη, Δ. Πιτσιώρη και Α. Βούλγαρη. Πάντα κατά τη δημοσκόπηση ο Νάκος κέρδιζε, η Ζέττα κέρδιζε Πιτσιώρη και Βούλγαρη και πάλευε με τον Σκοτινιώτη, ενώ οι Μήτρου και Σπηλιόπουλος κέρδιζαν σίγουρα τον σημερινό δήμαρχο. Το εντυπωσιακό δεν είναι ότι διεξήχθη η δημοσκόπηση με το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Το τρομερό και ακατανόητο είναι η ίδια η Ρηγίλλης να δημοσιοποιεί τα αποτέλεσματά της. Ενώ γνώριζε ότι ο Θ. Νάκος δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος, το ίδιο και η Ζέττα έκαιγε τα χαρτιά ή για να κυριολεκτούμε δημιουργούσε σύγχυση γύρω από τις πλέον πιθανές να υποστηρίξει υποψηφιότητες. Δηλαδή του Κ. Μήτρου και του Γ. Σπηλιόπουλου. Δεύτερη περίπτωση: Από τις αρχές του χρόνου ο νομάρχης Α. Παπατόλιας παρήγγειλε δημοσκοπήσεις επιχειρώντας να μετρήσει ο ίδιος τη δική του δημοτικότητα και εκείνη των βουλευτών της Λάρισας, τους οποίους οι πληροφορίες έφεραν ως πιθανούς εσωκομματικούς αντιπάλους του. Από τις αρχές του χρόνου έως και προχθές ο νομάρχης και οι στενοί συνεργάτες του μιλούσαν λες και είχαν εγκατασταθεί ήδη στα γραφεία της περιφέρειας. Παράλληλα με τις δημοσκοπήσεις ο νομάρχης όργωσε τη Θεσσαλία. Μέσα σε μια μέρα βρίσκεται από τα Φάρσαλα στην Πύλη Τρικάλων και από τη Μελιβοία της Λάρισας στα περίχωρα της

∞NTI§O°O™

∏ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÔÈ ÊfiÚÔÈ κούστηκε κάπως διαφορετικά η επισήμανση του πρωθυπουργού, κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι η κυβέρΔÔ˘ °IøP°OY νηση δεν θεωρεί τη φορολογία Δ™π°∫§πºÀ™∏ ως χαράτσι, αλλά ως κοινωνική αλληλεγγύη. Το ίδιο είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός και κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Είναι προφανές ότι ο πρωθυπουργός με τη φράση του αυτή ήθελε να επισημάνει ότι στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για να ξεφύγει η χώρα από το οικονομικό αδιέξοδο χρειάζεται να συμμετέχουν όλοι, χρειάζεται μια πανεθνική κινητοποίηση, αφού ο κίνδυνος χρεοκοπίας, αν και κατά ένα μέρος έχει αποφευχθεί, εν τούτοις δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως. Μάλιστα ο ίδιος επανέλαβε την ανάγκη αλλαγών σε σύντομο χρονικό διάστημα τονίζοντας ότι απαιτείται ριζική ανασυγκρότηση σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Ζήτησε δε να επιτευχθεί μέσω της εθνικής προσπάθειας μία εθνική κοινωνική συμφωνία, όπως τον Ιούλιο. Η επισήμανση του πρωθυπουργού αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. Χρειάζεται πράγματι η συστράτευση όλων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και έντεκα μήνες και να τηρηθούν οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα και απορρέουν από την υπογραφή του μνημονίου. Σωστή και η άποψη ότι η φορολογία έχει σχέση με την κοινωνική αλληλεγγύη, αφού οι φόροι που εισπράττει ένα κράτος είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση μέτρων κοινωνικής πολιτικής. Αυτό ισχύει σ’ όλα τα κράτη του κόσμου.

Α

TÔ˘ ¢HMHTPH XATZO¶OY§OY

Ωστόσο, όμως, για να εκληφθεί η φορολογία ως κοινωνική αλληλεγγύη και όχι ως χαράτσι, χρειάζεται να γίνουν πολλά. Και πρώτα απ’ όλα θα πρέπει οι πολίτες να πειστούν ότι υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη, ότι δηλαδή ο καθένας εισφέρει στον κρατικό κορβανά, ανάλογα με τη φορολογική του ικανότητα. Μπορεί να το ισχυριστεί αυτό κάποιος σήμερα στη χώρα μας; Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι κοινωνικές δομές που αφορούν την Υγεία, την Πρόνοια, την Παιδεία λειτουργούν σε ικανοποιητικό βαθμό, τέτοιο ώστε και ο μέσος πολίτης όταν πληρώνει φόρους να μη νιώθει το “κορόιδο της υπόθεσης”; Υπάρχει κανείς που θεωρεί ικανοποιητικές τις

υπηρεσίες που παρέχει η διογκωμένη δημόσια διοίκηση, η οποία κοστίζει πανάκριβα στον Έλληνα φορολογούμενο; Μπορεί κάποιος να διαβεβαιώσει ότι οι τεράστιοι πόροι που κατευθύνθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στον τομέα της ανάπτυξης αξιοποιήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, δημιουργώντας υποδομές ικανές να δώσουν μια καλύτερη προοπτική στον τόπο; Και τα χρήματα που κατευθύνθηκαν για τον εκσυγχρονισμό των ιδιωτικών παραγωγικών μονάδων έπιασαν τόπο; Στα ερωτήματα αυτά, όπως και σε πολλά άλλα που προκύπτουν, είναι βέβαιο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων θα είναι αρνητική. Και

Καρδίτσας. Σάρωσε το θεσσαλικό κάμπο, αλλά σαρώθηκε στην κρίσιμη και καθοριστική δημοσκόπηση. Αυτή που διενήργησε το ΠΑΣΟΚ προ ημερών. Σε αυτήν πρωτεύσαν ο Β. Έξαρχος και η Ροδούλα Ζήση. Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι αν έχει πιθανότητες νίκης το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επιλέξει έναν εκ των δυο βουλευτών. Οι δυο μέρες που μεσολαβούν από την ώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές έως σήμερα, οπότε θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ, είναι πολλές για την Πολιτική. Πολλά μπορούν να αλλάξουν και να δούμε τελικώς υποψήφιο τον Απ. Παπατόλια. Ωστόσο οι μέχρι σήμερα διεργασίες και εξελίξεις δεν δικαιώνουν το νομάρχη που βιάστηκε να προβάλει τον ηγετικό του ρόλο, να υποβαθμίσει την αξία βουλευτών και να “εκβιάσει” το κόμμα του. Τρίτη περίπτωση: Ο δήμαρχος Βόλου. Πάλευε να είναι ο ίδιος ξανά υποψήφιος. Και όταν απογοητεύθηκε πρότεινε Πιτσιώρη. Και λίγες μέρες μετά και αφού συναντήθηκε με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος αφήνοντας ένα παραθυράκι να μην είναι αφού θα αξιολογούσε πρώτα την υποψηφιότητα που θα υποστήριζε το κόμμα του. Το μεγαλοπρεπές πολιτικώς γελοίο δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Διαφορετική η περίπτωση Πιτσιώρη. Ανεξαρτήτως του τι θα κάνει από εδώ και εμπρός και ανεξαρτήτως τι γνώμη έχει ο καθένας για την ύστατη απόπειρα να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή δεν μπορεί να μη δεχθεί ότι η κίνησή του να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του διακρινόταν από πολιτική λογική και τον καλώς εννοούμενο πολιτικό εκβιασμό. Επεδίωξε να μη δώσει χρίσμα το ΠΑΣΟΚ ή να υπαναχωρήσει ο Σκοτινιώτης. Ούτε το ένα έγινε ούτε το άλλο. Ώς εδώ καλά... Τα δύσκολα είναι μπροστά. Για όλους...

θα είναι αρνητική γιατί πολλά από αυτά που δεν έγιναν μέχρι τώρα έχουν φέρει τη χώρα στη δύσκολη θέση που βρίσκεται σήμερα, υποχρεώνοντας τον ελληνικό λαό να ζήσει μια μακρά -όπως όλα δείχνουν - σκληρή περίοδο λιτότητας. Αλήθεια, πώς να πειστεί ο χαμηλοσυνταξιούχος ότι ο - μελετώμενος - διπλασιασμός της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα υποχρεωθεί να αγοράσει από τον επόμενο μήνα, είναι μέτρο κοινωνικής αλληλεγγύης; Όση κοινωνική ευαισθησία και αν διαθέτει, είναι δύσκολο να πειστεί ότι θα πρέπει να καταβάλει δύο συντάξεις για να αγοράσει ένα τόνο πετρελαίου για να ζεσταθεί τις κρύες ημέρες του χειμώνα που έρχεται. Και αυτό το δίμηνο τι θα φάει, πώς θα πληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος, του νερού, του τηλεφώνου; Πώς θα αγοράσει τα φάρμακά του και πώς θα ανταποκριθεί στις άλλες του υποχρεώσεις; Η επιστροφή του επιπλέουν φόρου, με εισοδηματικά κριτήρια, όπως εμμέσως εξαγγέλλεται, ασφαλώς και δεν αποτελεί λύση, αφού η πλειοψηφία των συνταξιούχων δεν διαθέτει κομπόδεμα, ώστε να δανείζει έστω και για λίγο διάστημα το κράτος. Όμως και η καθιέρωση ενιαίου ΦΠΑ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο φορολογικά δίκαιο. Δεν μπορεί να φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή το χαβιάρι και το ψωμί, ούτε το ουίσκι με το τσάι. Δεν έχουν την ίδια φοροδοτική ικανότητα όσοι καταναλώνουν είδη πολυτελείας και απλά μόνο είδη πρώτης ανάγκης. Καλά όλα αυτά, θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλά το κράτος έχει ανάγκη εσόδων για να μπορέσει να λειτουργήσει και το κυριότερο για να ξεφύγει οριστικά από τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Καμία αντίρρηση. Έτσι είναι τα πράγματα. Μόνο, που θα πρέπει να προσδιορίσει άλλους στόχους και να ρίξει αλλού το βάρος του για να επιτύχει το στόχο του. Η έμμεση φορολογία δεν είναι λύση. Λύση θα υπάρξει μόνο αν επιτευχθεί φορολογική δικαιοσύνη και ο καθένας συνεισφέρει ανάλογα με τις δυνατότητές του. Και τότε, είναι σίγουρο, η φορολογία δεν θα εκλαμβάνεται ως χαράτσι, αλλά ως κοινωνική αλληλεγγύη... tsiglifisis@e-thessalia.gr


A¶√æ∂π™

4

KYPIAKH 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

ΔÔ «ªÓËÌfiÓÈÔ» ¢∂¡ Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ·Ó¿Î·Ì„Ë, ·ÏÏ¿ ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË! ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂÌ›˜ ÔÈ Ôϛ٘ ÂÈÌÂϤÛٷٷ ÎÚ·ÙȤ̷ÛÙ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÎÚ›ÛÈ̘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ÌÔÈÚ·›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¶fiÙ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· “ÂıÓÈÎÔ‡˜” ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È fiÙ Ì ¿ÏÏÔıÈ ÙË °Ú¿ÊÂÈ Ô ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ N.£.™øTHPIOY Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤ÙÂÈÓ ¿ÓÙÔÙ ӷ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜. ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¿ÓÙÔÙ Û ηٿÛÙ·ÛË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·˜! ∏ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë Ï‹Ú˘ ÔÏÈÁ·Ú¯ÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ¢ı‡˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ηٷÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ’46’49, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ ’74 Ì ¿ÏÏÔıÈ ÙËÓ ·ÚÈÏÈ·Ó‹ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÚfiÛ¯ËÌ· ÙÔÓ ÂÍÂ˘Úˆ·˚ÛÌfi Ì·˜. ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·: ∞ÓÙ› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÓÔȯ٤˜, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ̤ۈ Ù˘ ·ÎÚ·›·˜ ÎÔÌÌ·Ù·Ú¯È΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ˆ˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ, Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÒÓÈÛË Ù˘ ‚·˘·ÚÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ıÂÛÌÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÔÏfiÙÂÏ· Í¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘, ·ÓÙ› Ù˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Ì·˜! √È ’∂ÏÏËÓ˜ ıˆÚËı‹Î·Ì ·fi ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ˆ˜... “¢ÁÂÓÈÎÔ›” ·ÊÚÈηÓÔ› Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Ìԇ̠̠οı ı˘Û›· Î·È ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡. ŒÚÂ ӷ ¿„Ô˘Ì ӷ ›̷ÛÙ fi,ÙÈ Â›¯·Ì Á›ÓÂÈ Ò˜ Ù· 1835 Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ì È· ·˘Ùfi Ô˘ Â¤‚·ÏÂ Ë Â˘Úˆ·˚΋ Û˘ÓÙ·Á‹! √È ÂÁÁ˘ËÙ¤˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ (‚›·ÈÔ˘ ) ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó Ë ªÔÓ·Ú¯›· - Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¤ÎÙÔÙ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ˘fi ÙË ÛΤË Ù˘ Ì ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ· Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜! √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌfiÓÔÓ ÙÔ 1909 ηÙfiÚıˆÛÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›ÁÔ, Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔ ¤ˆ˜ ÙfiÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÈÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Î·È Â‰·ÊÈ΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ì·˜. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ “ªÓËÌfiÓÈÔ”; ™ËÌ·›ÓÂÈ Ì fiÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ fiÙÈ ·¤Ù˘¯Â ¶∞Δ∞°ø¢ø™ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÎÔÌÌ·ÙÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌÔ‡, ÌÈ·˜ ÔÏÈÁ·Ú¯È΋˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Ҙ ÙÒÚ· ¤Íˆ ·fi οı ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Û “ÎÏÂÈÛÙfi” ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, Î·È ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÚÔÛ¯ËÌ¿ÙÈÛÙÔ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰È·ÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Ì·˙› Ù˘ ÂȯÂÈ-

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ÚËÌ·ÙÈÒÓ! “ªÓËÌfiÓÈÔ” ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·¤Ù˘¯Â ¶∞Δ∞°ø¢ø™ ÙÔ ›ڷ̷ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› - ÌÂÙ¿ ÙÔ 1974 - Ì›· ÔÈÔÓ› ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡, ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌÔ‡! “ªÓËÌfiÓÈÔ” ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË (ÌÂÙ¿ ÙÔ ’74) Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi Ì›· ÔÏÈÁ·Ú¯È΋, ηْ Ô˘Û›·Ó, ÎÔÌÌ·ÙÔÎÚ·Ù›·, ·Ú‹Á·Á ·ÚÔÛ¯ËÌ¿ÙÈÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿! ŸÏ· fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚ· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤Á΢ÚÔÈ Î·È ·ÎÔÌÌ¿ÙÈÛÙÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ “ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ Ù˘ ªÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘” Ô˘ ÂÈÙ·¯‡ÓıËΠ·fi ÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙȘ ·ÎÚ·›· Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Â˘Úˆ‰È·‰Èηۛ˜, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ Ì·˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ euro, Û ̛· ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ‰ËÏ·‰‹ ¤ÓˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ıÂÌÂÏȈ̤ÓË Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¤ÓˆÛË... ªÂ ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ¶∞Δ∞°ø¢∏ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ Ì·˜ Â¤‚·Ï·Ó ÙÔ “ªÓËÌfiÓÈÔ” ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ·¯Ú‹ÛÙ¢ÛË, ̤ۈ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÏÂËÏ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÌÂÛÔ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘‚ÚȉÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÌfiÚʈ̷! ’∏‰Ë ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó· ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ Ú‡̷ Ê˘Á‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Î·È ‰Ë ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÌÈÎÚÔÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó, ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Â͈ıÔ‡ÓÙ·È Û ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ϤÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi! ∏ ¿Ó¢ fiÚˆÓ ‰È¿Ï˘ÛË Î·È ÔÏÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, Ë ·Î‡ÚˆÛË Î·È Ë ·¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ì·˜ ȉȷÈÙÂÚÔًوÓ, Î·È Ë ‚È·ÈfiÙ·ÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ì·˜ ÚÔ˜ ¤Ó· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο Ù¯ÓËÙfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚfiÎÚÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ô˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó Î·È Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÔÈ ›‰È˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÂÈÊ‡Ï·Í·Ó Î·È Û’ ÂÌ¿˜ ÙÔ “ªÓËÌfiÓÈÔ”! ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ “ªÓËÌÔÓ›Ô˘” ¤ÁÈÓ Ì ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈÎfi ÂÎÊÔ‚ÈÛÙÈÎfi Â΂ȷÛÌfi ÙˆÓ Ï·ÙÈÒÓ Ï·˚ÎÒÓ Ì·˙ÒÓ, Ì ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÎÚ·›Ô˘ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÈÔÓ ‰‹ıÂÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, Ë ÔÔ›· fï˜ ÙÚfiÌ·˙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ “ªÓËÌÔÓ›Ô˘”, ÙÚfiÌÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ·ÚÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÚÔÛ¯ËÌ¿ÙÈÛÙ· ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠ̠ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ.... ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ... “ÂÂÚ¯fiÌÂÓË” ¯ÚÂÔÎÔ›· Ô‡ÙÂ Ô ÙÚ·›˜ Û ¿Ù·ÎÙË Ê˘Á‹ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô‡ÙÂ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜, Ô˘ ·ÏÒ˜ “‚ϤÂÈ Ù· ÙÚ¤Ó· Ó· ÂÚÓÔ‡Ó”, Ì·˜ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi... ªÔÚԇ̠ӷ ‚Áԇ̠·fi ÙÔ Û¿‚·ÓÔ ÙÔ˘ “ªÓËÌÔÓ›Ô˘”; ¡·È! Àfi Ì›· ÚÔ¸fiıÂÛË: ŸÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÂÎfiÓËÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ∂£¡π∫√À ™Ã∂¢π√À ÂÈ‚›ˆÛ‹˜ Ì·˜ Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ ÛÙ·‰È·Î¤˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ¶√§πΔπ∫∏™ Ù¿Í˘ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Û ¿ÌÂÛË ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ∞•π√¶√π∏™∏ ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ Ì·˜ Î·È ª√¡√¡ ‰ÈÂıÓÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ì ÔχÙÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÁÓÒÛÂȘ, ÙËÓ ∞¡∞¢π∞ƒ£ƒø™∏ ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡!

Δ· ‰Èfi‰È·, Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ù·... ÎÔÚfiȉ· ¢∂¡ ۋΈ۷ ηÌÈ¿ Ì¿Ú· ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· Ó· ‰È¤Ïıˆ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÛˆ ‰Èfi‰È·, Â›Ì·È ˆÛÙfiÛÔ ıÈ·ÛÒÙ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “ÂχıÂÚÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ”, ηıÒ˜ TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ fiÙ·Ó Î·¢HMO¶OY§OY Ù·‚¿ÏÏÂȘ οı ¯ÚfiÓÔ ÌÂÚÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÁÈ· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÂȘ ‰Èfi‰È·. √ ∞¡Δπ§√°√™ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‰Èfi‰È·, ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚËıÔ‡Ó Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁ· Î·È Ó·

¢∂π°ª∞Δ∞ °ƒ∞º∏™ ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Â›Ó·È Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ı¿ÚTÔ˘ ¢HMHTPH ÚÔ˜, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi PA§§H ٷϤÓÙÔ, ‰·ÈÌfiÓÈÔ, ÛÙÈÏ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ, ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ·, ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‡ÓÔ˘. Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙȘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Â›Ó·È ‹‰Ë ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î·È ·ÛΛ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ‰È·ÙËÚ› Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜, ÂÓÒ ‰ÈÔÈΛ ·fi ÛÙÂÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂȂϤÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· Â›Ó·È ËÁ¤Ù˘ ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ª¤Û· Û fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Ô ·˘ÛÙËÚfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤Ó· ÚfiÏÔ Ì ·˘ÍË̤ÓË Â˘ı‡ÓË. ŒÓ· ÌfiÓÔ ¿ÙÔÌÔ, Ì ٤ÙÔÈ· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛˆÔÔÈ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘; ÕÌÂÛË Ï‡ÛË ı· ‹Ù·Ó Ë ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÊfiÚÙÔ˘ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∂¿Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È ¿ÏϘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, ¤Ú· ·fi ÙÔ Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÙÔ˘. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‹Ù·Ó ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ̤ÓÂÈ Î·È ÂÎÙfi˜ ÚÔÛÎËÓ›Ô˘, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. √È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ Û ˘Ô˘ÚÁfi, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó. ∞Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ¿ÏÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·ÚÚ˘ıÌ›·˜ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÏÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì·. ™ÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÓÔÓÙ·È, fiÔÈ· ·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ¢ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ-

ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ¤ÚÂ ӷ ÏËÚÒÓÂÈ Ô Î¿ı ŒÏÏËÓ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜, ›Ù ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›, ›Ù fi¯È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘˜. ª∞ Û‹ÌÂÚ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È; Δ· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·Ó Î·È ¿Ó ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ; °È·Ù› ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ; ¢π√¢π∞ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ·ÏÏ¿ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ΔÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· Ù¤ÏË Ù· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·¢ı›·˜ ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ. ∂ÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ‹ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. √ ∂65 .¯. ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È, ÂÏÏ›„ÂÈ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘. ™ÙËÓ ¶∞£∂ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û‹Ú·ÁÁ˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Û ·ÚÁ‹ ΛÓËÛË. ™ÙËÓ πfiÓÈ· Ô‰fi Â›Û˘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÌÂ

ÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÕÏψÛÙÂ Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ Ì‹Ó˘Ì· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÒÚ· ÔÈÔÈ ÙÂÏÈο ˘Ô˘ÚÁÔ› ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈÔÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. øÛÙfiÛÔ, ‚·ÛÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È Ô Ú·ÏÈÛÌfi˜, Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ÁÓÒÛË, ·ÏÏ¿ ÎÈ Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·.

*

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ·Ó Â¤ÌÂÓ ӷ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘, Ô ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË “ı˘Û›·” ÙÔ˘ ·‰ÂÚÊÔ‡ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Ì¿¯Ë. ΔȘ ̤Ú˜ Ô˘ ·˘Ù¿ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ·‰ÂÚÊÔ‡˜ æˆÌÈ¿‰Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰‡Ô ¿ÏÏ· ·‰¤ÏÊÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, ÔÈ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ Î·È ∂ÓÙ ª›ÏÈÌ·ÓÙ, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ, Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ. Œ¯Ô˘Ó ͯˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·‰ÂÚÊfi˜, ÓÂfiÙÂÚÔ˜ Î·È ÈÔ ¿Êı·ÚÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ, Ô˘ ›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÏÔ΋ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ê·‚ÔÚ›. √È ·‰ÂÚÊÔ› æˆÌÈ¿‰Ë ‰ÂÓ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¶ÔÈÔ˜ fï˜ › fiÙÈ Û οı ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÁÓ‹ÛÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË; ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô˘ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ¤¯Ô˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘; °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹˜ ̤۷ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. rallis@e-thessalia.gr

‚‹Ì· ÛËÌÂȈÙfiÓ. ¶π£∞¡√¡ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· Ù¤ÏË ‰ÈÔ‰›ˆÓ Î·È ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ó¤Â˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2011. ∫∞π ÂÓÒ Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ô‰Èο ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ›Ù ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÔ›, ›Ù ‚·‰›˙Ô˘Ó Ì ‚‹Ì· ÛËÌÂȈÙfiÓ, ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ¤ÚÁ·, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ· Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎfiÛÙË (∞ÙÙÈ΋ Ô‰fi˜, ªÂÙÚfi Î.¿Ï.). ¢∏§∞¢∏ ·fi ÙË ÌÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ٷ ‰Èfi‰È· Î·È Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ٷ Ô‰Èο ¤ÚÁ·, Ô˘ Ú¤ÂÈ ÂÌ›˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ηıÒ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰›‰ÂÙ·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ¶§∏ƒø¡√Àª∂, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Ô ·ıËÓ·›Ô˜ Ù·¯‡ÙÂÚ· Î·È ÊıËÓfiÙÂÚ·... dimopoulos@e-thessalia.gr


5

KYPIAKH 5 ™E¶TEMBPI√À 2010

™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ ¶¿ÓÙ· ÂÈÙ˘¯›Â˜ A¶OΔ∂§∂™ª∞Δ∞ ¢EKEMBPIOY 2009 & MA´OY 2010 PROFICIENCY of CAMBRIDGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ª∞ƒπ∞ Ã∞Δ∑√¶√À§√À ∞£∞¡∞™π∞ °π∞Δ™√À μ∞§∂¡Δπ¡∞ ¶∞¶∞¡¢ƒ√À§π¢∞∫∏ μ∞ƒμ∞ƒ∞ √π∫√¡√ª√À ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ™πΔ√°§√À ¶∂Δƒ√™ ¶∞§π∞ƒ√ÀΔ∏™ ∞¡∞™Δ∞™π∞ √π∫√¡√ª√À £∞¡√™ ∫Àƒ∞Δ™∞∫∏™ ª∞ƒπ∞ ¶§∞∫π¢∞ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã∞§∞Δ™∏™ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∫√ÀΔ™πª¶∂§∞ ºø¡Δ∞™ £∂√¢øƒ√¶√À§√™

ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§ ÙÔ˘ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ÙÔ˘ πø™∏º ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ ∞ƒπ™Δ∂π¢∏ GRADE B ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ Δ∞•π∞ƒÃ∏ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À

PROFICIENCY of MICHIGAN 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ª∞ƒπ∞ Ã∞Δ∑√¶√À§√À ∫∂§§∏ ºπ§√∫ø™Δ∞ ∞£∞¡∞™π∞ °π∞Δ™√À πø∞¡¡∞ ª∞∫ƒ∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ √π∫√¡√ª√À μ∞ƒμ∞ƒ∞ √π∫√¡√ª√À ¢∂™¶√π¡∞ ¶∞Ã∏ ∂À∞ ¶∞°∫√Àƒ∂§π∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¶∞°ø¡∏™ ¶∂Δƒ√™ ¶∞§π∞ƒ√ÀΔ∏™ μ∞§∂¡Δπ¡∞ ¶∞¶∞¡¢ƒ√À§π¢∞∫∏ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ™πΔ√°§√À ¢∏ª∏Δƒπ√™ Ã∞§∞Δ™∏™ ª∞ƒπ∞ ¶§∞∫π¢∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ °π∞§π¢∏™ ™Δ∂§π√™ ª∞™π∞§∞™ ª∞ƒπ∞ ¶∞§π∞ƒ√ÀΔ∏ °∂øƒ°π√™ ∞¢∞ª∞∫∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∫∞ƒ∞μ∞ƒ∞™ μ∞´√™ ¶∞¡Δ∞∑∏™ Ã∏™Δ√™ ª∞§∂Δ™π∫∞™ ∂À£Àªπ∞ μ∞∫∞§∏ μ∞°°∂§∏™ ¡Δ√À°∫∞™ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∫√ÀΔ™πª¶∂§∞ ºøΔ∞™ £∂√¢øƒ√¶√À§√™ ª∂¡π∞ °∞´Δ∞¡∞ £∞¡√™ ∫Àƒ∞Δ™∞∫∏™ ¶∞À§√™ Δ™π∞ª∏™ ∂À∞°°∂§π∞ ∫∞ƒ∞∫πΔ™π√À £∂√º∞¡∏™ ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™

ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ ∞Ãπ§§∂∞ ÙÔ˘ ∞ƒπ™Δ∂π¢∏ ÙÔ˘ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ÙÔ˘ ∂§∂À£∂ƒπ√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§ ÙÔ˘ πø™∏º ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ÙÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À ÙÔ˘ ∏§π∞ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ ™∂ƒ∞º∂πª ÙÔ˘ ™øΔ∏ƒπ√À ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ Δ∞•π∞ƒÃ∏ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À ÙÔ˘ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ÙÔ˘ ™ΔÀ§π∞¡√À ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À

ADVANCED of MICHIGAN 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

°∂øƒ°π√™ ∞¢∞ª∞∫∏™ Ã∏™Δ√™ ª∞§∂Δ™π∫∞™ ™ΔÀ§π∞¡√™ ª∞™π∞§∞™ μ∞°°∂§∏™ ¡Δ√À°∫∞™ ª∞ƒπ∞ ¶∞§π∞ƒ√ÀΔ∏ μ∞´√™ ¶∞¡Δ∞∑∏™ ª∞ƒπ∞ ¶§∞∫π¢∞ ¡π∫√§∞√™ ™Δ√À∫∞™ ºπ§π¶¶√™ æøÃπ∞™ ∂§∂¡∏ æøÃπ∞ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ª∞∫ƒÀ§∞∫∏™

ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ÙÔ˘ ™∂ƒ∞º∂πª ÙÔ˘ ∏§π∞ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ÙÔ˘ ™ΔÀ§π∞¡√À ÙÔ˘ ∞πªπ§π√À ÙÔ˘ ∞πªπ§π√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

54 55 56 57 58 59

¢∏ª∏Δƒ∏™ ªπÃ∞§∏™ £∞¡√™ ∫∞´Δ∞Δ∑∏™ μ∞™π§∏™ ∫√ÀΔ™∂§π¡∏™ ∞¶√™Δ√§∏™ ∫ƒ∞μμ∞ƒ∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ª∞Àƒ√ª∞Δ∏™ ¡π∫√§∞√™ ™Δ∞ª√™

ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ ¢∏ª√™£∂¡∏ ÙÔ˘ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À

ADVANCED ∫ƒ∞Δπ∫√ 60 ª∞ƒπ∞ ¶§∞∫π¢∞ 61 °π∞¡¡∏™ ™π∞Δƒ∞™

ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ÙÔ˘ ∂À™Δ∞£π√À

LOWER (FC) of CAMBRIDGE 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

∞¡Δø¡∏™ Δƒ∞°√À¢∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ™Δ√À∫∞™ ∞ƒΔ∂ªπ™ ¶∞§∞ªπ¢∏ °ƒ∏°√ƒ∏™ Δ™∞Δ™∞¡∏™ ∂§∂¡∏ ∑∞Ã√À μ∞™π§π∫∏ ƒ∞ªª√À ∞£∞¡∞™π√™ §π∞∫√™ Ã∞ƒ√À§∞ ¶ƒπ∞°°∂§√À ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∫∞ƒ∞´™∫√™ ¡π∫√§∞√™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ∞¶√™Δ√§∏™ °∫∞¡∞Δ™π√™ ª∞ƒπ∞ ΔÀ§π°∞¢∞ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ªπÃ∞§∏™ ∞°°∂§π∫∏ ª¶√ª¶√Δ∏ ∂§∂¡∏ ∫√À§√ÀƒπøΔ∏ ¡π∫√§∂ΔΔ∞ ¡Δ∞™π√À ºøΔ∂π¡∏ Δ∞ª¶∞∫√¶√À§√À ¢∞º¡∏ μ∂¡Δ∑∞ Ã∏™Δ√™ ∫∞ƒ∞∫πΔ™π√™ ™Δ∞Àƒ√™ ∫Àƒ∞Δ™∞∫∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ª¶√ÀÃøƒ∏™ ª∞ƒπ√™ ¶∞§∞π√∫∞ƒπΔ∏™ °∂øƒ°π∞ ™Δ∂ƒ¶∏ ∞¶√™Δ√§∏™ ¶∞¡∞°√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ºøΔπ∞¢√À ¡π∫√§∞√™ ª∞ƒπ∂ΔΔ∞∫∏™ ∂§∂¡∏ ¡Δ∞º§√À °π∞¡¡∏™ Δ™π∫ƒ∞™ Ãπ™Δπ¡∞ ¢∂§∏¡π∫√¶√À§√À ∫∞§§π√¶∏ °∫ƒπ¡∞ºπ¢√À £∞¡∞™∏™ ∫√™∫π¡∞™ ∂À∞°°∂§π∞ ™π∞¡Δπ¢√À ∫∞§§∏ ¢π∞ª∞¡Δ∏ ∞§π∫∏ μ§∞Ã√À

ÙÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À ÙÔ˘ ™ΔÀ§π∞¡√À GRADE B ÙÔ˘ ∏§π∞ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ £∂√¢øƒ√À GRADE B ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À GRADE A ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À ÙÔ˘ ∞¡∞™Δ∞™π√À ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À GRADE B ÙÔ˘ ™øΔ∏ƒπ√À ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ ™Δ∂ƒ°π√À GRADE B ÙÔ˘ ∫ø¡/¡√À GRADE B ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À GRADE B ÙÔ˘ ™ΔÀ§π∞¡√À ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À GRADE B ÙÔ˘ πø∞¡¡√À GRADE B ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À GRADE B ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À GRADE B ÙÔ˘ £∂√¢øƒ√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À ÙÔ˘ ºπ§π¶¶√À ÙÔ˘ ºøΔπ√À ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ ¡∂∫Δ∞ƒπ√À

LOWER (ECCE) of MICHIGAN 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

∞¡¡∞ ª¶√À°∞ ª∞ƒπ∞ ∫∞ƒ∞ª¶∂§π∞ ∫Àƒπ∞∑∏™ ∫√Δƒø¡∏™ ºƒÀ¡∏ ∫√Àª∞Δ™π√À§∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ª∂§∞Ã√π¡√À ¢∏ª∏Δƒ∏™ ªπÃ∞§∏™ μ∞™π§π∫∏ ¶∂Δ√À™∏ ¡π∫√§∞√™ ™Δ√À∫∞™ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ™∞Δ™∞∫√À μ∞°°∂§∏™ ∑∞Ã∂π§∞™

ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ ∑∞Ã∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ™ΔÀ§π∞¡√À ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

∞¶√™Δ√§∏™ °∫∞¡∞Δ™π√™ Ã∏™Δ√™ ∫∞ƒ∞∫πΔ™π√™ ∂À∞°°∂§π∞ ™π∞¡Δπ¢√À °ƒ∏°√ƒ∏™ Δ™∞Δ™∞¡∏™ μ§∞™∏™ Ã∞Δ∑∏°π∞¡¡∏™ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ºøΔ√À ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∫∞ƒ∞´™∫√™ ∞ƒΔ∂ªπ™ ¶∞§∞ªπ¢∏ ∑∏™∏™ ƒ∞¶Δ∏™ ¡π∫√§∞√™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À Ãπ™Δπ¡∞ ¢∂§∏¡π∫√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∫√À§√ÀƒπøΔ∏ μ∞™π§π∫∏ ¡∞√Àª ∑ø∏ ¶∂ƒ¶∂ƒ∏ ™øΔ∏ƒπ∞ μ∞´√¶√À§√À πø∞¡¡∞ ∞§∂•π√À ∫∞§§∏ ¢π∞ª∞¡Δ∏ ∏§π∞™ ∏§π√¶√À§√™ ¡π∫√§∂ΔΔ∞ ¡Δ∞™π√À Ã∞ƒ∞ ¶∂ƒΔ™√μπΔ∏ ª∞ƒπ∞ ΔÀ§π°∞¢∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ª¶√ÀÃøƒ∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ºøΔπ∞¢√À ª∞ƒπ√™ ¶∞§∞π√∫∞ƒπΔ∏™ μ∞™π§π∫∏ ƒ∞ªª√À ∑π¡∞ Δƒ∞Δ™∞ ∞°°∂§π∫∏ ª¶√ª¶√Δ∏ ¢∏ª∏Δƒ∏™ πΔ√À¢∏™ £∞¡∞™∏™ §π∞∫√™ Ã∞ƒ√À§∞ ¶ƒπ∞°°∂§√À ∞¡Δø¡∏™ Δƒ∞°√À¢∞ƒ∞™ ∂§∂¡∏ ¡Δ∞º§√À ∫∞§§π√¶∏ °∫ƒπ¡∞ºπ¢√À ∞¡Δ∑∂§∞ ∫√Δ∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∞¶∞¡∞™Δ∞™π√À ºøΔ∂π¡∏ Δ∞ª¶∞∫√¶√À§√À ƒ∂°°π¡∞ Δ™πΔ√°§√À ¢∞º¡∏ μ∂¡Δ∑∞ ∞§π∫∏ μ§∞Ã√À §À¢π∞ μ§∞´∫√À ™Δ∞Àƒ√™ ∫Àƒ∞Δ™∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ª∞ƒπ∂ΔΔ∞∫∏™ √§°∞ ¶∞¶∞¢√¶√À§√À °π∞¡¡∏™ Δ™π∫ƒ∞™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ∑∞¡π∫√¶√À§√™ ∂§∂¡∏ ∑∞Ã√À

ÙÔ˘ ™øΔ∏ƒπ√À ÙÔ˘ ™ΔÀ§π∞¡√À ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ∞Ãπ§§∂∞ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ ∏§π∞ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ÙÔ˘ ª∂¡∂§∞√À ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ ∏§π∞ ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À ÙÔ˘ £∂√¢øƒ√À ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À ÙÔ˘ §∞∑∞ƒ√À ÙÔ˘ ™Δ∂ƒ°π√À ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À ÙÔ˘ ∞¡∞™Δ∞™π√À ÙÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ ºπ§π¶¶√À ÙÔ˘ EDMOND ÙÔ˘ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ¡∂∫Δ∞ƒπ√À ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ™¶Àƒ√À ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ ÙÔ˘ £∂√¢øƒ√À

LOWER - ∫ƒ∞Δπ∫√ μ2 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ™∞Δ™∞∫√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ ª∂§∞Ã√π¡√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂Δ√À™∏ ∞¡¡∞ ª¶√À°∞ μ∞°°∂§∏™ ∑∞Ã∂π§∞™ £∞¡√™ ¢π∞¡∂§√¶√À§√™ ºƒÀ¡∏ ∫√Àª∞Δ™π√À§∏ ∫Àƒπ∞∑∏™ ∫√Δƒø¡∏™ ∂§∂¡∏ ™¶Àƒ√À ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ ∫∞ΔπƒΔ∑∏ ∂§∂¡∏ °∞´Δ∞¡π¢√À °ƒ∏°√ƒ∏™ Δ™∞Δ™∞¡∏™

ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

KOPAH 221, ENANTI EKK§H™IA™ A°. BA™I§EIOY - TH§. 40.655 - 56.550 - FAX 48.147, e-mail:MICHandWEB@internet.gr


¶√§πΔπ∫∏

6

KÀƒπ∞∫∏ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¶ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ· Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ “£ËÛ¤·” §

›ÁÔ˘˜ ÌfiÏȘ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙÂıÔ‡Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÈ... ÔÏ˘ıÚ‡ÏËÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ‹‰Ë ÙÔ ΔÔ˘ £∞¡∞™∏ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘, ÙÔ ÔÔ›Ô, ‰˘ÛÙ˘¡∞∫√À, ¯Ò˜, ÚÔÌËÓ‡ÂÈ ‰‡ÛÎÔ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ϙ ̤Ú˜ ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔÓ›ÛÂÈ, ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ÔÌÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Û·ÊÒ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·. ∂›Ó·È Ú˯fi˜ ÁÈ· Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·‰‡Ó·ÌÔ˜, ÂȯÂÈÚËÛȷο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÁÈ· Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘ÌÂ, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Û˘Á΢ڛ·, Ô˘ fiÏÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ.

¶¤Ú·, fï˜, ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÚÔÌËÓ‡ÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÚfiÛıÂÙÔ, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÏfiÁÔ: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË fi¯È ·ÏÒ˜ “ηٷ‰Èο˙ÂÈ” ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Û ̛· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ì›ˆÛË fiÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ - ÌfiÓÈÌÔ ϤÔÓ - ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, Ù˘ ÛÙÂÚ› Î·È ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘. ¢ÈfiÙÈ ÌÔÚ› ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÚÈÎÔ‹˜ ‰··ÓÒÓ, fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÊÔÚ¿ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ÎÈÓËı›. ∫·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜” , ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Û¢Û ·Ṳ̂ӈ˜ Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ, ‹Ù·Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ù˙›ÚÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ›¯·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¤‰ÈÓ·Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· ¤ÚÁ· ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. √ “£ËÛ¤·˜” , ÙÔ ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ 2004-2009, ‹Ù·Ó ¤Ó· ¢¤ÏÈÎÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÂÏÈο οı ∂ÏÏËÓ›‰·˜ Î·È Î¿ı ŒÏÏËÓ·. ªÂ Ï‹ÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ¯ÚËÛÈ-

ÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ηı·Ú¿ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁηÏÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ Ì 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢. ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ ÙÔ 2009 ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔÓ “£ËÛ¤· ππ” , Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÌfiʈӷ ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∫È ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ˆ˜ Âȯ›ÚËÌ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ - ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Î¿Ï˘„ ÂÛ¯¿Ùˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó”, Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ - ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ı· ÎÔ˘Ú·˙fiÌ·ÛÙ ӷ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ “£ËÛ¤·” ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Î·ÓÂ Ô “£ËÛ¤·˜” ‹Ù·Ó Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ 10% ÙˆÓ ∫ÂÓÙÚÈÎÒÓ ∞˘ÙÔÙÂÏÒÓ ¶fiÚˆÓ (∫∞¶), ÙÔ 25% Ù˘ ™∞Δ∞, ‰ËÏ·‰‹ Ù· Ù·ÎÙÈο ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· “¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ηϿıÈ” ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰Â, ¤Ì·ı ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ̤ۈ ÙˆÓ Û˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ Ì ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ó‡̷ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È Ó· ÌËÓ Ù· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÏ· ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. °È·Ù›, ÏÔÈfiÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚¿˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ÌfiÓÔ ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· η٤ÁÚ·„ ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·; °È·Ù› ·ÏÒ˜, Û ̛· Â›‰ÂÈÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÌÈÎÚÔ„˘¯›·˜, ÂÈϤÁÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ “£ËÛ¤·” Ô˘ ›ӷÈ... ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ¿ÏÏˆÓ Î·È Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ı· ʤÚÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÛÊÚ·Á›‰· Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ˆ˜ “ÚÔÛÊÔÚ¿” Ù˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ˆ˜ ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂§§∞¢∞” . ªfiÓÔ Ô˘ ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ “£ËÛ¤·” , ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù‹ÚÁËÛÂ, ‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Ô‡Ù ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ô‡Ù ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∞˘Ùfi Ô˘, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ì ÙȘ Ï¿ıÔ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Û ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ·. ΔÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó, fï˜, ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÔÈ Ôϛ٘, Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛË...

ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ı· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ Êfi‚Ô Î·È ÙÔ˘˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ∞˘Ùfi ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Î. ŒÏÂÓ· ¶·Ó·Ú›ÙË, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔ¯ˆÚ¿ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘. ΔÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Î·È Ó¤ˆÓ ÛÎÏËÚfiÙÂÚˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ıˆÚ› ·Ó·Áη›Â˜ ÙȘ ‚·ıȤ˜ ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. £ÂˆÚ› ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È ¿Î·ÈÚÔ Ó· ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Îϛ̷ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÁÈ· ·ÚÔ¯¤˜. ¢È·ÎÚ›ÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·, ÂȉÈο ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ. £ÂˆÚ›, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ Â˘ÓÔ› ÙËÓ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜.

∂§∂¡∞ ¶∞¡∞ƒπΔ∏ “£· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ì·˜ Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

∫ÔÌÈÛÙ‹˜ ¢¯¿ÚÈÛÙˆÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ ¤ÁÈÓ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô Â˘Úˆ·›Ô˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ŸÏÈ ƒÂÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı› Ï‹Úˆ˜ Ô Êfi‚Ô˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÔʇÁÔ˘Ì ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜... √ ŸÏÈ ƒÂÓ Â› ·ÏÒ˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ŒÎ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜, Ô˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜. ™Ù· ›‰È· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ¶¿Ì ηϿ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜. ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔ¯ˆÚ›. ªÂ ‰‡ÛÎÔÏ· ‚‹Ì·Ù·, Ó·È. ∞ÏÏ¿ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∞˘Ùfi ÙÔ ‚ϤÂÈ Ô Î¿ı ηÏfiÈÛÙÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ·Ó·Ï˘Ù‹˜. ΔÔ Ï¤Ó fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ‹ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ Ù·Ì›· -ÔÏÈÙÈο ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. º˘ÛÈο ̤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ: ¡· ÔÏÔÎÏËÚÒ-

ÛÔ˘Ì ÙË ‰ÔÌÈ΋ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘. ¡· οÓÔ˘Ì ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ Û·Ù¿ÏË Î·È Ï·‰·ÚfiÙËÙ· Î·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË, ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ¡· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙȘ ·Ú¯·˚Τ˜ ·Á΢ÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÁÔÚÒÓ, ·fi ÙÔÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Î·ÚÙ¤Ï, ·fi Ù· ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈο Î·È ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¢∂∫√. ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙfiÏÌË Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÛÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜. ¡· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· Í·Ó¿ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ˘ÊÂÛÈ·Îfi ÛÔÎ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ̤ÙÚ· Î·È ÔÈ ı˘Û›Â˜, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË. ∫·È ı· Ù· οÓÔ˘Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ›ÛÌ·. ¡· ›ÛÙ ·Ôχو˜ ‚¤‚·ÈÔÈ. ∏ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚ›· Ì·˜ ÙÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÈÛÙÈο. ∞Ê‹ÛÙÂ, ÏÔÈfiÓ, Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÁÈ· ÙȘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜ οı ›‰Ô˘˜. Δ¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∏ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ı· ÓÈ΋ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ Êfi‚Ô Î·È ÙÔ˘˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ Ï‹„˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÎÏËÚfiÙÂÚˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË

ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘, ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÔÎÏ›ԢÌÂ; ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Ó· ¿„Ô˘Ì ӷ ˙ԇ̠̠ÂÎÊÔ‚ÈÛÙÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜ Î·È Ì ·ÂÈÏËÙÈο Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·. ΔÚÔÔÔÈË̤ÓÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ. ∫·È Ó¤· “ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ·” -ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ ÙË ‰È΋ Û·˜ ¤ÎÊÚ·ÛË- Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ οı ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ™·˜ ›· ‹‰Ë ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÙÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. ªÂ ·˘Ù¿ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡ÌÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ì·˜ Û ·˘Ù¿ ı· ÎÚÈıÔ‡ÌÂ. º˘ÛÈο, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙȘ ‚·ıȤ˜ ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ Û ηÌÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó, Î·È Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ -ÂÂȉ‹ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ fiÙÈ ÂÓÓÔ›ÙÂ. ∏ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÏfiÁˆ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ¢ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ, Ì ٷ ÔÔ›· ı· ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÔÓÙ·Ó fiÛÔÈ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿; ∑ԇ̠Ú·ÁÌ·ÙÈο fiÏÔÈ Ì·˜ ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô. √È ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛËÎÒÛÂÈ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘˜

ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ı˘ÛÈÒÓ Î·È Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ‰˘ÛÊÔÚÔ‡Ó, ̤۷ Û ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ˘˜ Ȥ˙ÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. ŒÚÂ ӷ ÛÙÚÈ̈¯Ùԇ̠Ôχ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÛÎÏËÚ¿, ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ·fi ÙË ¯ÚˆÎÔ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ηٷʤÚÓÔ˘ÌÂ. ŸÙÈ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ‰ÂÓ ¿Ó ¯·Ì¤Ó˜. ŸÙÈ Ë ÂÏ›‰· ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È Î·È ı· ‰ÈηȈı›. ∫·È ÙfiÙÂ, ÙÔ Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ‰›Î·È· Û fiÏÔ˘˜. ªÂ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ˘¤ÊÂÚ·Ó ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ∞ÏÏ¿, fiˆ˜ ηٷϷ‚·›Óˆ, ÂÛ›˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÛÙ Û ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ·. £· Û·˜ ÌÈÏ‹Ûˆ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ·, Â›Ó·È ¿Î·ÈÚÔ Î·È ¿ÙÔÔ Ó· ηÏÏÈÂÚÁԇ̠Îϛ̷ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÁÈ· ·ÚÔ¯¤˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· Îϛ̷ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ë ÔÔ›· ÚÔˆı› ÙË Ê·ÓÙ·Û›·, ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË, ÙËÓ ÙfiÏÌË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜. ºÔ‚fiÛ·ÛÙ ÌÈ· ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË; ∫¿ı ¿ÏÏÔ. ¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ·, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜, Î·È ÂȉÈο Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¿ Ù· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·: ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÂÌÂÈ-

ڛ˜, Ë Î·Ù·Í›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı fiÏË. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· - ÂȉÈο ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ‹‰Ë Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. μϤÂÙ fiÙÈ Ë ¡. ¢ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·, Ì ÂÚÒÙËÌ· ¡·È Ë Ÿ¯È ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ Ì’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, Â›Ó·È Ó· οÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘, ·ÎfiÌ· ÈÔ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋. °È·Ù› ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È Ôϛ٘ ͤÚÔ˘Ó Î·Ï¿ ÔÈÔÈ Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡, ÔÈÔÈ ‰È¤Ú„·Ó ÛÙ· ÛοӉ·Ï· Î·È ÛÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÔÈÔÈ ¤Ê˘Á·Ó ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ¿‰ÂÈ· Ù·Ì›· Î·È ¤Ó· ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÚfiÏË ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ù˘ “∂·Ó›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜” . •¤ÚÔ˘Ó ÔÈÔÈ Ù· ¤‚·Ï·Ó Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ÙË ‚¿ÏÔ˘Ó

Û ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÚԯȿ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ¢È·‚ϤÂÙ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂.∂ ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ; ™‹ÌÂÚ·, Ë Ù¿ÛË Ô˘ ΢Úȷگ› ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙË. Ÿ¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È È· Î·È “ÔÈÓÔÏfiÁÈÔ” ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ı· ÙÔ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÒÚ· ¢ÓÔ˚΋ ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÁÈ· Ó· ÂÁ›ÚÂÈ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Ì ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË -ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË- οÔÈ·˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ú‹ÙÚ·˜. ¶ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì Û ٿÍË ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜, ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔÈ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ªfiÓÔÓ ÙfiÙ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·˜ ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ì η¯˘Ô„›· Î·È Ó· Ì·˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÊÙËÓ‹ ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·.


7

KYPIAKH 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

∫∂¡Δƒ√ •∂¡ø¡ °§ø™™ø¡ www. moraitoufatsi.gr

™ÔÊ›· º·ÙÛ‹ M·Ú›· MˆÚ·˝ÙÔ˘ ●

AÔÏ·‡ÛÙ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì·˙› Ì·˜...

A ¶ O T E § E ™ M A T A E • E T A ™ E ø N CPE (CAMBRIDGE) ∂¶π¶∂¢√ C2 PROFICIENCY ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ ∏ƒø

Δ√À ¡π∫√§∞√À

ECPE (MICHIGAN) ∂¶π¶∂¢√ C2 PROFICIENCY °π∞¡¡∞∫√™π∞¡ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∫∞ƒ∞°∂øƒ°√À ™√ºπ∞ ∫√™∫π¡∞ ª∞ƒπ∞ ¡∞Δ™π√™ °π∞¡¡∞∫∏™ ¶∞¶∞¡Δø¡π√À ∂§∂¡∏ ¶∂Δ™∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ƒ∂ª¶√§∏ ∞ºƒ√¢πΔ∏

Δ√À πø∞¡¡∏ Δ√À °∂øƒ°π√À Δ√À ∫ø¡/¡√À Δ√À ∞£∞¡∞™π√À Δ√À ∞¡Δø¡∏ Δ√À ¶∂ƒπ∫§∏ Δ√À ¢∏ª∏Δƒπ√À

EDEXCEL (LEVEL 5) ∂¶π¶∂¢√ C2 PROFICIENCY ∞¡∞™Δ∞™π√À ™¶Àƒ√™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ ∏ƒø ∫√™∫π¡∞ ª∞ƒπ∞ ¡∞Δ™π√™ °π∞¡¡∏™ ™π∞Δƒ∞™ ∞¶√™Δ√§√™

Δ√À ΔπΔ√À Δ√À ¡π∫√§∞√À Δ√À ∫ø¡/¡√À Δ√À A£∞¡∞™π√À Δ√À πø∞¡¡∏

TIE ∂¶π¶∂¢√ C1 ANA™Δ∞™π√À ™¶Àƒ√™-ª∞ƒπ√™ μ√À¢√Àƒ∏ ∞¡£√À§∞ °∂øƒ°∞¢∞∫∏™ ™Δ∂º∞¡√™ ¶∞À§π¢√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏

ADVANCED Δ√À ΔπΔ√À Δ√À ∂§∂À£∂ƒπ√À Δ√À °∂øƒ°π√À Δ√À ∂À∞°°∂§§√À

FCE (CAMBRIDGE) ∂¶π¶∂¢√ μ2 μ∂¡∂Δ™∞¡√™ μ∞°°∂§∏™-ª∞ƒπ√™ £øª√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫∞ƒ∞´™∫√™ μπ∫Δøƒ∞™ ª∞∫√ÀÃ∞™ μ∞°°∂§∏™ ª∂¡Δ∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª∂¡Δ∏™ ™Δ∞Àƒ√™ ª¶§∞¡∞ °∂øƒ°π∞ ¶ƒπ¡Δ∑π√™ ¡π∫√§∞√™ ™Δ∞Àƒπ¢∏ ∞£∏¡∞ ™Δ√´∫√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ™Δ√´∫√™ ¶∞À§√™ Δ√°∫√À™π¢∏™ ANA™Δ∞™∏™

LOWER

Δ√À ¡π∫√§∞√À Δ√À πø∞¡¡∏ Δ√À μ∞™π§∂π√À Δ√À ∞¡∞™Δ∞™π√À Δ√À μ∞™π§∂π√À Δ√À ∂À∞°°∂§§√À Δ√À ∞¶√™Δ√§√À Δ√À Ã∏™Δ√À Δ√À ¡π∫√§∞√À Δ√À ¡π∫√§∞√À Δ√À ¡π∫√§∞√À Δ√À ∏§π∞

GRADE B

Δ√°∫√À™π¢∏™ μ∞™π§∏™ Δ™√ÀΔ™∞™ ª∞ƒπ√™ ΔÀ§π°∞¢∞™ ™Δ∞£∏™ Ã∞Δ∑∞ƒ∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™

2 0 0 9 - 2 0 1 0

Δ√À ∏§π∞ Δ√À Ã∏™Δ√À Δ√À πø∞¡¡∏ Δ√À °∂øƒ°π√À

μ§∞Ã√™Δ∞ª∞Δ∏™ ª∞ƒπ√™ Δ√À ¡π∫√§∞√À °π∞¡¡∞∫√Àƒ∞ ™Δ∂§§∞ Δ√À ∫ø¡/¡√À ∫√¡Δ√ª∏Δƒ√À ∂À∂§¶π™ Δ√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ With Merit ∫√Δ∂∞¢∏ ∞¡¡∞ Δ√À °ƒ∏°√ƒ∏ ∫√ÀƒΔ∂™∏™ °∞μƒπ∏§ Δ√À ∞£∞¡∞™π√À Δ√À £∂√¢øƒ√À ∂DEXCEL (LEVEL 3) ∂¶π¶∂¢√ μ2 LOWER ∫ø¡™Δ∞¡Δ√À§∞ ∞¶√™Δ√§π∞ ª√™π√À ª∞ƒπ∞ Δ√À μ∞™π§∂π√À With Merit ∞¡Δø¡π√À £√¢øƒ∏™ Δ√À ∞¶√™Δ√§√À With Merit ª¶§∞¡∞ °∂øƒ°π∞ Δ√À ∞¶√™Δ√§√À With distinction μ∞´√¶√À§√™ £∞¡∞™∏™ Δ√À ºøΔ∏ ¡∞™π∫∞ ™Δ∂§§∞ Δ√À ∞£∞¡∞™π√À With distinction °π∞¡¡∞∫√Àƒ∞ ™Δ∂§§∞ Δ√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ¶∞§π√¶√À§√™ ™ø∫ƒ∞Δ∏™ Δ√À ∞¡¢ƒ∂∞ ¢√À§∞¢πƒ∏ ª∞ƒ∫∂§§∞ Δ√À ¡π∫√§∞√À ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À μ∞™§∏™ Δ√À πø∞¡¡∏ ∑√À¡√™ °π∞¡¡∏™ Δ√À∞§∂•∞¡¢ƒ√À ™Δ∞Àƒπ¢∏ ∞£∏¡∞ Δ√À ¡π∫√§∞√À With distinction £øª√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ Δ√À πø¡¡∏ ™Δ√´∫√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ Δ√À ¡π∫√§∞√À ∫∞ƒ∞´™∫√™ μπ∫Δøƒ Δ√À μ∞™π§∂π√À With Merit ™Δ√´∫√™ ¶∞À§√™ Δ√À ¡π∫√§∞√À ∫√¡Δ√ª∏Δƒ√À ∂À∂§¶π™ Δ√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ Δ∞™π√¶√À§√™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Δ√À Xƒ∏™Δ√À ∫√Δ∂∞¢∏ ∞¡¡∞ Δ√À °ƒ∏°√ƒπ√À Δ™πª¶√À∫∞ ∏ƒø Δ√À ∫ø¡/¡√À ∫√Àƒ∏™ Ã∏™Δ√™ Δ√À ¶∞¡∞°πøΔ∏ Δ™√À§√Àº∞™ °∂øƒ°π√™ Δ√À ¢∏ª∏Δƒπ√À With Merit ∫√ÀƒΔ∂™∏™ °∞μƒπ∏§ Δ√À ∞£∞¡∞™π√À Ã∞Ã√¶√À§√À ™Δ∂§§∞ Δ√À πø∞¡¡∏ With Merit ∫√ÀΔ™π§∏ °∂øƒ°π∞ Δ√À Ã∏™Δ√À ∫ø§§∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ Δ√À °∂øƒ°π√À TIE ∂¶π¶∂¢√ B2 LOWER ∫ø¡™Δ∞¡Δ√À§∞ §π¡∞ Δ√À £√¢øƒ∏ ¢√À§∞¢πƒ∏ ª∞ƒ∫∂§§∞ Δ√À ¡π∫√§∞√À μ2 ª∞∫√ÀÃ∞™ μ∞°°∂§∏™ Δ√À ∞¡∞™Δ∞™∏ Δ√À °∂øƒ°π√À μ2 ª∂¡Δ∏™ ™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ∂À∞°°∂§√À With Merit ∫ø§§∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ ª√™π√À ª∞ƒπ∞ Δ√À μ∞™π§∂π√À PRE LOWER ª¶§∞¡∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ Δ√À ∞¶√™Δ√§√À With Merit TIE ∂¶π¶∂¢√ B1 ¡∞™π∫∞ ™Δ∂§§∞ Δ√À ∞£∞¡™π√À With Merit ∫√Àƒ∏™ Ã∏™Δ√™ Δ√À ¶∞¡∞°πøΔ∏ μ1+ ¶∞§π√¶√À§√™ ™ø∫ƒ∞Δ∏™ Δ√À ∞¡¢ƒ∂∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ√À§∞ ÃÀ™∞¡£∏ Δ√À £øª∞ μ1 ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À μ∞™π§∏™ Δ√À πø∞¡¡∏ With Merit ª∞¡√À™√°∂øƒ°∞∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ Δ√À ™Δ∂§π√À μ1+ ¶ƒπ¡Δ∑π√™ ¡π∫√§∞√™ Δ√À Ã∏™Δ√À With Merit Δ∞™π√¶√À§√™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Δ√À Ã∏™Δ√À TO°∫√À™π¢∏™ ∞¡∞™Δ∞™∏™ Δ√À ∏§π∞ Δ™πª¶√À∫∞ ∏ƒø Δ√À ∫ø¡/¡√À Δ™√À§√Àº∞™ °∂øƒ°π√™ Δ√À ¢∏ª∏Δƒπ√À Δ™√ÀΔ™∞™ ª∞ƒπ√™ Δ√À Ã∏™Δ√À With Merit E˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ΔÀ§π°∞¢∞™ ™Δ∞£∏™ Δ√À πø∞¡¡∏ With Merit ÎÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶Ùˆ¯fiÔ˘ÏÔ, η T˙¤ÓË Ã∞Δ∑∞ƒ∞™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Δ√À °∂øƒ°π√À With Merit ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ô˘ - K·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘, η B¿Ûˆ Ã∞Ã√¶√À§√À ™Δ∂§§∞ Δ√À πø∞¡¡∏ With Merit

E°°ƒ∞º∂™ 1-20 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ESB B2 ∂¶π¶∂¢√ μ2 μ∞´√¶√À§√™ £∞¡∞™∏™ μ∂¡∂Δ™∞¡√™ ∞∫∏™

LOWER Δ√À ºøΔ∏ Δ√À ¡π∫√§∞√À

With distinction

™ˆÙËÚÔ˘Ô‡ÏÔ˘, η NÈÎÔϤٷ TÛÂÎÔ‡Ú·, η ™Ù·˘ÚԇϷ £ÒÌÔ˘ Î·È Î· E‡Ë MÏ·Ù˙ÒÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. E˘¯fiÌ·ÛÙ Û fiÏÔ˘˜ ηϋ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ !

X·Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 62 ÙËÏ.: 2421030 565 ● MÈ·Ô‡ÏË 48 - AÁ. AÓ¿ÚÁ˘ÚÔÈ ÙËÏ.: 24210 86 394


¶√§πΔπ∫∏

8

KYPIAKH 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, ϤÔÓ, Ì Ú·ÏÈÛÌfi Î·È ·Ï‹ıÂȘ, ÌfiÓÔ ª∂ Δ∏¡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û‹ÌÂÚ·, ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙÔÓ ÂÈΛÌÂÓÔ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ‹‰Ë Î·È ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ΔÔ˘

™Δπ°ª∞ ÙÔ˘ ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜, Ô‡Ù „‡ÙÈΘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ” .

¢∏ª∏Δƒ∏ ¶∂§∂∫√À¢∞

∞§§ø™Δ∂ Î·È Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË ¢∂£, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ì ÌÈÎÚfi ηϿıÈ ·ÚÔ¯ÒÓ. ¡· Â›Ó·È Î·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÂÌ›˜, ÛÙËÓ ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ, Ì ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜, ÛÔ‚·Úfiٷ٘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘. ¢∂¡ £∞ ÂÍ·ÁÁ›ÏÔ˘Ì ̤ÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶Âٷψً˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÚfiÁ¢ÛË ÁÈ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È fi¯È ·ÚÔ¯ÒÓ ˙ÂÛÙÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ÏËÓ ›Ûˆ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ºÔÚÔÏÔÁÈο ΛÓËÙÚ· ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ (Ó· ÙË ‰Ô‡Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË) ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ∂™À Î·È Ì¤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ı· ¿ÚÂÈ ÛÙȘ “‚·Ï›ÙÛ˜” ÙÔ˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∞¡ °Àƒπ™√Àª∂ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜, ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜, ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ı· ‰Ô‡ÌÂ, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ, οı ¯ÚfiÓÔ, Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›Ô‰Ô, fiϘ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· - Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÂÈÚ¿ ·fi ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ηÓÔÓÈο ı· ¤ÚÂ ӷ ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶√™∞ ·Ï‹ıÂÈ· ¤ÁÈÓ·Ó; £· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜, ˆÊ¤ÏÈÌÔ˜ ¤Ó·˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ϯı› Î·È fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ. ΔÈ ı· ‰È·ÈÛÙˆı›; ŸÙÈ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘ÂÚ‚¿ÏÂÈ, ·ÊÔ‡ ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËηÓ, ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËηÓ, ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÁÚ¿ÌÌ· ÎÂÓfi. ŒÚÁ· ‰ÂÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·Ó ‹ οÔÈ· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ı· ·ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó Â› ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó. √π ∞πΔπ∂™, ÔÏϤ˜. ∏ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·: ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ¤ˆ˜ Ìˉ·ÌÈÓ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. √™√π ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¤ÛÙˆ Î·È ·fi Ì·ÎÚÈ¿ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ٷ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙ· fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·’ ·˘Ù¿ ÎÔÏÏ¿Ó ÛÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ. ∫¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·„ÈÌ·¯ÈÒÓ, ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ... ΤډԘ. ∞Ê‹ÛÙ ÙËÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›·... ∂¶√ª∂¡ø™ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ú·ÏÈÛÌfi˜, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË, Ô˘Û›·, ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È ÙÔ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶ÔÈÔ˜ ·Ï‹ıÂÈ· Ì ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ı· ›ÛÙ¢ ÏfiÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÂÍ·ÁÁÂϛ˜; ¶ÔÈÔ˜ ı· ›ÛÙ¢ ı· Î·È ı·; ∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ Û˘ÓÂÒ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹, ÌÂÙÚË̤ÓË, ηÏÔ˙˘ÁÈṲ̂ÓË, Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Î·È fi¯È ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ı¤Ï·Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ. ∫·È Ì ÛÙfi¯Ô ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ... μ¿Ï·Ì ÙȘ ‚¿ÛÂȘ, ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡ÌÂ Û˘Ó¤ÂȘ, Ú·ÎÙÈ΋, ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∞§§∞ Ô‡ÙÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ ...ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘. √ Ï·fi˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ηٷϷ‚·›ÓÂÈ, ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ÌËӇ̷ٿ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜... ∫√¡Δ√§√°π™ ηχÙÂÚ·, ÙÂÏÈο, ÛÎÏËÚ¿ ÏfiÁÈ·, Ô˘ ı· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ڿ͈Ó, ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ·Ú¿ ˆÚ·›Â˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ô˘ ı· ʤÚÓÔ˘Ó ÊÚÔ‡‰Â˜ ÂÏ›‰Â˜... ∞Ï‹ıÂȘ Î·È ÌfiÓÔ... ∞fi „¤Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ì ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·...

Δ

Ô ªÓËÌfiÓÈÔ Î·Ï‡ÙÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙÈÏ·˚Îfi ̤ÙÚÔ. ™ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Ô Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó· Ó¤Ô Ï‹ÁÌ· ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·. ΔÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ Â›Ó·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ˙ËÙ¿ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û ¢∂∏ Î·È √™∂. ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, ÂÓÒ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÂȉ‹ ηÏÏÈÂÚÁ› ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Îϛ̷ ·Ô¯‹˜ ·fi ÙȘ οÏ˜.

∞¡Δø¡∏™ ™∫À§§∞∫√™ “ŒÚ¯ÔÓÙ·È Î·È Ó¤· ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù· ̤ÙÚ·” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

ΔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÛÙËÓ ¢∂£; ∂›Ó·È Û ı¤ÛË ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘Ú ÁÔ‡ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ıÂÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙËÓ Î·Ù¿ ÛÙ·ÛË Ô˘ fiÏÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ·; ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÌ̤ÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ·Ïfi˜ Ï·fi˜ ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ. ΔÔ Ôχ-Ôχ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û οÔȘ ÌÈÎÚÔ·ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ÈÔ Â˘·›ÛıËÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞˘Ùfi fï˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ. ∏ ÊÙÒ¯ÂÈ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ Ì ·ÛÈÚ›Ó˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹. ¶ÚԂϤÔ˘Ì fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ó¤· ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù· ̤ÙÚ·, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Â¿Ó ·˘Ù¿ ı· Ù· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙËÓ ¢∂£.

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ªÓËÌfiÓÈÔ...

¢ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÌ̤ÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ·Ïfi˜ Ï·fi˜ ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ. ΔÔ Ôχ-Ôχ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û οÔȘ ÌÈÎÚÔ·ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ÈÔ Â˘·›ÛıËÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞˘Ùfi fï˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ. ∏ ÊÙÒ¯ÂÈ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ Ì ·ÛÈÚ›Ó˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·

À¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÈ· ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ªÂ ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÏÏÔ Ó¤Ô Ï‹ÁÌ· ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·. ∂ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜, ÂÓÒ ‰›ÓÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ΔÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ‰›ÓÂÈ ÁÂÓÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ª¤Û· fï˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Î·Ï‡ÙÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ·ÓÙÈÏ·ÈÎfi ̤ÙÚÔ.

ÛË, Ë ›‰È· ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ, fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÂΛ ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ôχ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Î·È Ë ¡¢ Â›Ó·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ·Ó Î·È ÙÔ Î·Ù·„‹ÊÈÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË Ë ¡¢ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, fiÔ˘ ı· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó 180 „‹ÊÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÛÂ Î·È ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ‹ ÙÔ˘.

줂·È· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ Ù· Â·ÈÓÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ÂΠ̤ÚÔ˜ Ù˘ ΔÚfiÈη˜, ÂÂÈ ‰‹ Ì ÙËÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ì·›ÓÂÈ Û ۈÛÙ‹ ÙÚԯȿ...

¢ÂÓ Û˘ÌʈÓ›Ù fiÙÈ Ë ¢∂∏ fiˆ˜ Î·È Ô √™∂ ¤¯Ô˘Ó · Ó¿ÁÎË ÚÈ˙ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηٷ ÛÙÔ‡Ó ‚ÈÒÛÈÌÔÈ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›;

μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÌÈ· ÎÚ›ÛË Ô˘ Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘Ó¤‚·ÏÏ·Ó Î·È ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ¡¢ Î·È ¶∞™√∫, ·ÏÏ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Œ¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ΔÔ ¶∞™√∫ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ó· ÌËÓ ˙ËÌȈıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜. ŒÙÛÈ fï˜ Ù· ‚¿ÚË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ù· ÊÔÚÙÒÓÂÙ·È Ô Ï·fi˜ Î·È ÌfiÓÔ. ∂Ì›˜ fï˜ ϤÌ fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó Û ٛÔÙ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ›. ¡· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÛˆÚ‡ÛÂÈ ¤Ó· ÛˆÚfi Î¤Ú‰Ë fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Û˘ Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ˙ËÙ¿ÂÈ Ë ¡¢ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ·ÊÂȉҘ ‰¿ÓÂÈ·.

∂›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Û οı ‚‹Ì· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· Ô˘Ï¿Ì ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. √ √™∂ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. Œ¯Ô˘Ó ‰›Î·ÈÔ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ˙ËÙ¿Ó ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î·È ¿ÏÏÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏÏ›„ÂȘ Û Ù¯ÓÈÎfi Â›‰Ô. ¶ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ √™∂. ™Â ¤Ó· ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ. ™·ÊÒ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Ù˘ ·ÓÙ›Ï˄˘ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ۈÚˉfiÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜.

∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÙ¢¯ı› Â¿Ó ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂.∂; ¶ÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ı· ÂÁÁ˘fiÙ·Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ; ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ Î·È ¯ÒÚ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, fiˆ˜ Î·È ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜. ∂¿Ó ÌÈ· ¯ÒÚ· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÎÚ›ÛÂȘ ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ˙ˆÓ·ÚÈÔ‡, ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÓËÌfiÓÈ· Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙËÓ ΔÚfiÈη. ∏ ΔÚfiÈη ‰ÂÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓË-

∫·È ÛÙË ¢∂∏ ‰ÂÓ ıˆÚ›Ù fiÙÈ Î¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó’·ÏÏ¿ÍÂÈ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ fiÛ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·; ∏ ¢∂∏ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ÙÔ Ú‡̷. ∞ÎfiÌË Î·È Ì ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·ÈÎÒÓ ‹ Ì ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ Ú‡̷ ı· ˆÏÂ›Ù·È ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô, ÂÂȉ‹ fiϘ ·˘Ù¤˜ ı· ÙȘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È È‰ÈˆÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Â›Ó·È Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó È‰ÈÒÙ˜ ÙȘ ˘-

Ô‰Ô̤˜ Ù˘ ¢∂∏ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÔ‡Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ì ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ fï˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ·fi ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ fiˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹.

√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ·ÔÙ ϤÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ‰›Ô ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘; ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ı· ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏÂÁ› οÔÈÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ϤÌÂ, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi˜ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ‹ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜. √ οı ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ‹ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ‹ ÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. √È ÂÎÏÂÎÙÔ› ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ı· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ı· ‚ÚÔ‡Ó ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ٷ ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜.

¢È·‚ϤÂÙ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ٷ ˘fi ÏÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘; ∂Î ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Û‡ÌÏ¢Û˘. ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘ÙÔ›, Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÔÔıÂÙԇ̷ÛÙ ÂÌ›˜. √È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ı· Â›Ó·È Ì ¿ÙÔÌ· ‹ Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ ñfiÔ˘ ·˘Ù¤˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó-ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÌ›˜ ı¤ÙÔ˘ÌÂ.

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘; ¢›ÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Ù˘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ŸÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔʤÏË ·fi ÙȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓˆÓ ‰‹ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ 85 ÂÚ›Ô˘ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊfiÚˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ¶Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·; ¢ÂÓ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë; √ ÔÏ›Ù˘ ı· Ú¤ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ ÙȘ fiÔȘ ˘ËÚÂۛ˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘.

ΔÈ Î¤Ú‰Ë ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ∫∫∂ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚË ÛË; ∂ȉÈÒÎÔ˘Ì ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Ì·˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fï˜ Ô‡ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ·˘Ù¿. √ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì fï˜ ηٿ fiÛÔ ·˘Ù‹ Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ı· ÂÎÊÚ·Ûı› Î·È ÛÙȘ οÏ˜. ÕÎÔ˘Û· ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙÔÓ Î. ¶¿ÁηÏÔ Ó· ÚԂϤÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ô¯‹. ∂ȉÈÒÎÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Îϛ̷ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÙËÓ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ·¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙȘ οÏ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¿Ó ӷ „ËÊ›ÛÔ˘Ó ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ·Ó Î·È Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ú¢ÛÙ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ „‹ÊÔ˘˜.


¶√§πΔπ∫∏

9

KÀƒπ∞∫∏ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË Ì ηٿÚÁËÛË ı¤ÛˆÓ-ÌÂٷٿÍÂȘ

“∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 4.

Δ

Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ÂÈÙÂÏÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û ̷˙ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÛÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‹ Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.

Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· Û·Ê‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ªÂ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· ηٿ 30%. ∏ Ó¤· ‰ÔÌ‹ Ô˘ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ˘Ô˘ÚÁ›·, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË, “ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ ÙÔ Ó¤Ô ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ̠ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ’∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘’, ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (˘Ô˘ÚÁ›·, ÁÂÓÈΤ˜ Î·È ÂȉÈΤ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜, ¡¶¢¢, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÁÂÓÈΤ˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ) Î·È ı· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· Ó¤· Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” . ªÂ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÛÔ‚·ÚÒÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, fiˆ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ ‰Ô-

ÌÒÓ, Ë ˘¤ÚÌÂÙÚË ‰ÈfiÁΈÛË Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯È΋˜ ˘Ú·Ì›‰·˜, Ë ÔÏ˘‰È¿Û·ÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Î·ıËÎfiÓÙˆÓ, Ô ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Â˘ı‡Ó˘ Î·È Ô Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È: ∞ӷηٷÓÔÌ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. £· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙȘ Ӥ˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· Û˘ÛÙ·ıÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ì·˙ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÌÂٷٿÍÂȘ. ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘Âڂ› ÙÔÓ ÛÎfiÂÏÔ ÙˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂٷٿ͈Ó, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Û ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ηχÙÔÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ, ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ÙË ‰ÂÍÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ηı¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ¡¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸-

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· ¡. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË” Δ· “∂ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ fiÙÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÛÙÔ §‡ÎÂÈfi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2410/624-424 2410/851-540 ÎÈÓ.: 6937393030

ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ʤÙÔ˜, ı· ıÂÛÈÛÙ› Î·È Ë ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ. Δ· ˘Ô˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ·˘ı·›ÚÂÙ·, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Û˘¯Ó¿ ̤ۈ “ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ Îˆ‰ÈÎÒÓ”, ·ÏÏ¿ Ì ‚¿ÛË ÙÚÈÂÙ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· ·Ó·ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ.

¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∞£∏¡∞, 4. ¶∂ƒπ¶√À 17 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÂ-

Ù·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÂÎÏÔÁÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ‰Èη›ˆÌ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ›¯·Ó ÂÚ›Ô˘ 190 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ∞ÎfiÌ· Î·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÈÙ‹ÛÂȘ η٤ıÂÛ·Ó 11.600 ·ÙfiÌ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚ›Ô˘ ÔÈ ÌÈÛÔ› ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ·.


E¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

10

KYPIAKH 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤

ΔË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ-ªÓËÌfiÓÈÔ ˘„ÒÓÂÈ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË

∫·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹

¡¢: ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÚÈÒÓ ÛËÌ›ˆÓ

ƒøª∏, 4. “∏ ∂•√¢√™ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜

·fi ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹, ı· ‹Ù·Ó Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÈÏÔÁ‹” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤, Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Û‡ÓÔ‰Ô ÛÙË Ï›ÌÓË ∫fiÌÔ, Ô Â›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ÃÔ·Î›Ì ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ “Ï‹ÚË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË” ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ‹ÚÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â, fiÙÈ ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂∂ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË “Á›ÓÂÙ·È Ì Â·Ú΋ ÙÚfiÔ” .

¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

£· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÛÙÔ Ï·fi ∞£∏¡∞, 4. Δ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓË-

ÛË ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ “̤ÚÈÛÌ· Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜” -fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂȉ›ÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ÌÂÚËÛ›·” . √ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙˆÓ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÒ‰˘Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ô‰›Î·ÈÔ ÂÈÌÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÁÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÚ·Ù¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ı˘Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

ŒÓÔÏË ÏËÛÙ›· Û Ú·Ù‹ÚÈÔ ÛÙË °È¿ÓÓÔ˘ÏË §∞ƒπ™∞, 4. ™∂ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ

Ô˘ Ï‹ÛÙ„·Ó, Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, Ú·Ù‹ÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙË °È¿ÓÓÔ˘ÏË §¿ÚÈÛ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜. ¢‡Ô ˘‹ÎÔÔÈ ∞Ï‚·Ó›·˜ Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ÔÌÔÂıÓ‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰Ô‡Ï¢ ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ 1.900 ¢ÚÒ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È¤Ê˘Á·Ó Ì ÎÏÂÌ̤ÓÔ πà ÚÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË.

ºÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· Ó¤Ô deal ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜

∞£∏¡∞, 4.

¢

ÈÏËÌÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÔÏÈÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙËÓ „‹ÊÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜. √È Ôϛ٘ “¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. “°È·Ù›, ·Ï›ÌÔÓÔ. ∂¿Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È Ì›· ·fi Ù· ›‰È·, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, Î·È Û ·ÛÊ˘Í›· Î·È Û ÏÔ˘Î¤Ù· Î·È Û ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Û ·ÓÂÚÁ›·, ·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÂΛÓÔÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ‹Á·Ó Î·È Î·Ï¿ ·fi ¿Óˆ” .

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” , Û ÙÚ›· ÛËÌ›· ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘, Ô˘ ı· ÎÏÈ̷Έı› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·: 1¢ÂÓ Ì›ÏËÛ ·ÓÔȯٿ ÁÈ· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÎÈÓÂ›Ù·È ϤÔÓ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ (¶∞™√∫, §∞√™, ¡ÙfiÚ·) Î·È Û’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ Î·Ù·„‹ÊÈÛ·Ó (¡.¢., ∞ÚÈÛÙÂÚ¿). “¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜” 2∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ 3˘ ™Â٤̂ÚË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ¤Î·Ó Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙÔÓ “4Ô ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi” , ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘. “√ ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ‰ÂÓ ÌÂÁ·ÏÔÈ¿ÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ·ÏÔ̷ӛ˜ ÂÚ› “·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘” Î·È Ì ÙÂÙÚÈÌ̤ӷ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ 4Ô ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ô˘ıÂÓ¿” , ›Â Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜. 3¶ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙË Ï·˚΋ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·, Û ÌÈ·

∞£∏¡∞, 4. Δƒ∞¶∂∑π∫√π Á¿ÌÔÈ ‚Ú›-

ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Á‡Úˆ ·fi ÙË ¡.¢. ÙÔ˘˜ “·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˘˜” , fiˆ˜ ›Â, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ.

√È “ÔÓÔΤʷÏÔÈ” ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

√È ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙË ¡.¢. ∞Ó Î·È Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ‰‹ÌÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ, ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜-” ÔÓÔΤʷÏÔÈ” ™ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘, Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ÙË ÌfiÓË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ. °È· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô ‰ÈÂΉÈÎËÙ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó’ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˆ˜ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ™‹ÏÈÔ˜ §È‚·ÓÔ˜. øÛÙfiÛÔ, Â¿Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ˆ˜ ˘-

Ô„‹ÊÈÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙfiÙ Èı·Ófiٷٷ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÔÓÔΤʷÏÔ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡¢ ÚÔηÏ› Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ¶·ÙÚ¤ˆÓ, ηıÒ˜ ÙË “Á·Ï¿˙È·” ÛÙ‹ÚÈÍË ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ: √ ∫ÒÛÙ·˜ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞˚‚·Ï˘.¶ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙ· ÷ÓÈ¿, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ μÈڂȉ¿Î˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ¯Ú›ÛÌ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶·¯·ÙÔ˘Ú›‰Ë.

√Ì·‰È΋ ·fi‰Ú·ÛË ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ∞£∏¡∞, 4. √ª∞¢π∫∏ ·fi‰Ú·ÛË ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi

ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ™Ù· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ˘‹Ú¯·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÙÔÌ·, ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔÛÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÁοÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÙ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ù‡ËÛ·Ó Î·È 13 ·fi ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÔ˘Ó. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÎÚ·-

ÙËÙ‹ÚÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÁÎψ‚›ÛÔ˘Ó ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, ¤Ó· ·ÎfiÌ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜. ∞ÏÏ· ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 4 ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜, 2 πÚ·ÎÈÓÔ‡˜ Î·È 1 ∞ÊÁ·Ófi.∂Ș ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂȉÈÎÒÓ ÊÚÔ˘ÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ˘ËÚÂÛ›·˜, Û¯Ë-

Ì·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi ·Ì¤ÏÂÈ·, ÂÓÒ ‰ÈÂÙ¿¯ıË Î·È ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË. “∂›Ó·È, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ηÈÚfi˜ ÙÔ ’¤ıÈÌÔ’ ·˘Ùfi Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ” , ›Â Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ù˘ ¡¢, ¡›ÎÔ˜ ¢¤Ó‰È·˜, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Î¿ÓÂÓ· ̤ÙÚÔ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· “ÔÈ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ıÂÛÌfi˜ .

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ “μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ”

∞Í›˙ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ∞£∏¡∞, 4. Δπ™ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ï‹ıÂȘ

ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘˜ η٤ıÂÛ·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ √ÌÔÁ¤ÓÂÈ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ 15˘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ, Û˘Ó‰ڛ·Û·Ó ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ¢È·ÚΛ˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ªÔÚʈÙÈÎÒÓ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ. √È ¤ÊË‚ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÙfiÓÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, η٤ıÂÛ·Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· „˘¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, οÙÈ Ô˘ Ô‰ËÁ›, fiˆ˜ ›·Ó, Û ¤ÊË‚Ô˘˜ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ·

ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚ›, fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó, ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∞ÎfiÌË, Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ‰È·Ú΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ ‰‡Ô ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÁ›·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÓÒ ¤ıÂÛ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ› Û˘Óı‹Î˜ ÈÔ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘. “™ÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ·˘ıfiÚÌËÙÔ˘ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Û·˜, ÙˆÓ ·fi„ÂÒÓ Û·˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” , ›Â Ô Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜., Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÌÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹: “¡· ÔÓÂÈÚ‡ÂÛÙÂ. ªÂ ÔÏÏ¿ fiÓÂÈÚ·, Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÍÂÎÈÓ¿Ó fiÏ·...”. ΔȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔÈ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Èԇʷ˜. √ Î. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, Û ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘, ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔ˘˜ ¤ÊË‚Ô˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÂχıÂÚ· Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ¤Ó·Ó ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ¿ÏÏÔÈ. ™ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó, Â›Û˘, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ £·Ó¿Û˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È Ô

ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌfi Î·È ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÃÚ˘Ûfi˜. ™ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ ÚÔ‹‰ÚÂ˘Û·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜: -™ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ μ·˝ÙÛ˘ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÙÔ˜, Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ °È¿ÓÓ˘ μÔ‡ÚÔ˜ Î·È ¡¿ÓÙÈ· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. -™ÙÔ 1Ô ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÕÓÓ· ¡Ù·Ï¿Ú· Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘. -™ÙÔ 2Ô ÙÌ‹Ì· Ù˘ ›‰È·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¶¤ÌË ∑Ô‡ÓË Î·È μ¤Ú· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂Ê‹‚ˆÓ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜.

ÛÎÔÓÙ·È ÂÓ fi„ÂÈ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ∂.∂. Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÈÎÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂.∂. Ì 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÊÔ‡ÓÙˆÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ·ÚÚ·‚ÒÓ˜ Î·È Á¿ÌÔ˘˜. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ Î·È Ë ÙÚ·Â˙È΋ ·ÁÔÚ¿ ‚ÔÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Û˘Ìʈӛ· ‹ Û˘Ìʈӛ˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘. ø˜ “Ì¿ÓÓ· ÂÍ Ô˘Ú·ÓÔ‡” ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ¤Ó· deal ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ì ÙËÓ Alpha Bank Î·È ÙËÓ Eurobank Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫·È ·ÎfiÌ· “·›˙ÂÈ” ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ‹ ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Î·Ï¿ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Ù˘ Alpha Î·È Ù˘ Eurobank ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ÌÂÚËÛ›·” Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ∂›ÛËÌ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È·„‡‰Ô˘Ó. ∫‡ÎÏÔÈ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙÂÓ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Î. ªÈ¯¿Ï˘ ™¿ÏÏ·˜, Ù¿Ú·Í ٷ ÓÂÚ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË ‰ÈÏ‹ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∞Δ∂ Î·È ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ ·ÓÙ› ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ª¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Ù· ÙÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë, ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË, ÒÛÙ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÌÔ¯Ïfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂Ó˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÙÔÓ Î. °È¿ÓÓË ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ Ù˘ Alpha Î·È ÙÔÓ Î. ¡›ÎÔ ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ Ù˘ Eurobank. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ›Ûˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ô Î. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ η٤¯ÂÈ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙¿ ÙÔ˘, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔÓ Î. §¿ÙÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÔ 43% Ù˘ Eurobank Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ı· Â›Ó·È Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‚ϤÂÈ ıÂÙÈο fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ - ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘.


¶√§πΔπ∫∏

11

KÀƒπ∞∫∏ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™‹ÌÂÚ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË

“∫Ï›‰ˆÛ·Ó” Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞ÓÔ›ÁÂÈ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı¤ÓÙ· ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∞£∏¡∞, 4.

˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÙȘ ˙˘ÌÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙȘ 13 ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ∞ı‹Ó·˜, ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ó· ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È.

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘, fiÔ˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ 9Ô˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ’∂ˆ˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ÂͤÏÈÍË ‹Ù·Ó Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ™. •˘Ó›‰Ë. √È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” , ˆÛÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, °È¿ÓÓ˘ ™ÁÔ˘Úfi˜, ∫ÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ Î·È ∂‡Ë ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔÈ ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË æˆÌÈ¿‰Ë ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, fiÔ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ·ÚÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ Ã¿ÚË ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë Î·È ÙÔ °È¿ÓÓË ª·ÁÎÚÈÒÙË. ™ÙËÓ ¶ÂÚÈ-

¢›¯Ù˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜” , “¶ÔÈfiÙËÙ· Î·È ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÁ›·˜” , “μÈÒÛÈÌË ∞Ó¿Ù˘ÍË, ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·” Î·È “∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘”.

√ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜

ʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Í·Ó·˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÃÚ‡Û·˜ ∞Ú¿ÔÁÏÔ˘. ∏ ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿, Ô °È¿ÓÓ˘ ª›¯·˜ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÁÈ· Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ∞ı‹Ó·˜, ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” , ÙfiÛÔ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, fiÛÔ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÙÛÈÊ¿Ú·˜ ·Ó¤ÎÚÔ˘Û·Ó Ú‡ÌÓ·Ó, ·ԉ¯fiÌÂÓÔÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. ∂¿Ó Â·ÏËı¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ª·Ù˙ÂÏ‹ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (Û.Û. ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÙË ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ù˘) Î·È Ô Î. ∫·ÙÛÈÊ¿Ú·˜ ʤÚÂÙ·È ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜

ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶·ÙÚ¤ˆÓ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞Ó ÙÂÏÈο ÔÚÈÛÙ› ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶·ÙÚ¤ˆÓ, ÙÔ ¶∞™√∫ Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔÓ ¢ËÌ. ∫·ÙÛÈÎfiÔ˘ÏÔ. ∂›Û˘, ·fi ÙȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‚¤‚·È˜ ÙÚÂȘ: ΔÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂. ∞ÚÁ‡ÚË ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∏›ÚÔ˘, ÙÔ˘ Ó˘Ó ÓÔÌ¿Ú¯Ë ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘ °È¿ÓÓË ª·¯·ÈÚ›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫·‚¿Ï·˜ ªÈ¯. ΔÈÌÔÛ›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘. ™ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ·›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ Ù˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ô˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ μ. ™¯ÔÈÓ·Ú¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ™Ù. ∞ÚÓ·Ô˘Ù¿ÎË, Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜. °È· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ Ã›Ô˘ ∂Ï›‰·˜ ΔÛÔ˘Ú‹, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Â¿Ó Ë ÕÓÙ˙ÂÏ· °ÎÂÚ¤ÎÔ˘ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· πÔÓ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ. ¢Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û‹ÌÂÚ·, ™¿‚‚·ÙÔ. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛΤÊÙËÎÂ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ¤ÓÙ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, Ì ٛÙÏÔ: “¶·È‰Â›· Î·È ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ” , “∫ÔÈÓˆÓÈÎfi

∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì·, ÔÈ Ôԛ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÎÚ·Ù¿ ¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· Á›ÓÔ˘Ó ·Ϥ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ı· η٤‚Ô˘Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹ ·Ó ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÈο ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì·.

ΔÔ ∫∫∂ “ΔÔ ÔÈÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ı· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙȘ (·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜) ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Úfi‚ÏËÌ·” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ £·Ó¿Û˘ ¶·Ê›Ï˘. “∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ï·fi Â›Ó·È Ó· ÔÚÁ·Óˆı› Ë ÌÂÁ¿ÏË Ï·˚΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÒÛÙ ӷ ÂÌÔ‰ÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ó¤· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Î·È Î·Ù¤ÏËÍÂ: “ΔËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ÂÙ‡¯Ô˘Ì Ì ÙË Ï·˚΋ Û˘Û›ڈÛË Î·È ÙÔ ∫∫∂”.

¶ƒ√™∫§∏™∏ ™·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ºÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6:30 Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô VOLOS PALACE Ì ÛÎÔfi Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ì·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì·˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Ë ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˜ ∫ÂÚ·Û›· ª·ÚÔ‡ÛÔ˘ Ì ı¤Ì·:

∂¡π™ÃÀ™∏ ª∞£∏™π∞∫ø¡ π∫∞¡√Δ∏Δø¡.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

12

KYPIAKH 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

™Ô‚·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ 16¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ™Δ∏¡ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ ªÔÓ¿‰· £ÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÓÔÛËχÂÙ·È Û ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË ¤Ó·˜ 16¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÚÔ¯ı¤˜ Û ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ Û˘Ì‚¿Ó ¤ÁÈÓ ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. √ 16¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡Û ‰›Î˘ÎÏÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÂÙÚ¿Ë Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÔ‚·Ú¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ΔÚÔ¯·›·, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì οÔÈÔ ¿ÏÏÔ fi¯ËÌ·. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ 16¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È.

ÕÌÂÛË Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ¯ı˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·

÷ÌËÏ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Û ÌÈÎÚ‹ ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ï›Á· ‡η Â˘Ù˘¯Ò˜, Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ ʈÙÈ¿˜

∏ ¤ÁηÈÚË Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfiÚÈÛ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ Èڛ˜ ÓÂÚfi ÁÈ· ÌÈ· ̤ڷ Ô §·‡ÎÔ˜ Ãøƒπ™ ÓÂÚfi ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ¤Ó·

24ˆÚÔ Ô §·‡ÎÔ˜ ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ۠·ÁˆÁfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ÂÚıÂÚÌ·Óı› Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›Ô˘. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· ‰È·ÎÔ› Ë ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Ë̤ڷ. ΔÂÏÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

¢È¤ÚÚËÍ·Ó Û›ÙÈ ÛÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë ∞∫√ª∏ Ì›· ‰È¿ÚÚËÍË Û Û›ÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. Ÿˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÂÓfi˜ 40¯ÚÔÓÔ˘ ·fi ÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ Ù˙¿ÎÂÙ Î·È ÙÔ Î˘ÓËÁÂÙÈÎfi fiÏÔ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·ÂÏ·ı› ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¿ÏϘ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ·, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÏÔ‰·fi ÂÎÎÚÂÌ› ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘.

∫¤ÓÙÚÔ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ £∞ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ

∫¤ÓÙÚÔ ™¯ÔÏÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ ¶·È‰ÈÔ‡, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ μfiÏÔ˘ (¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Ì ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡). √È ÂÁÁڷʤ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 18:0020:00. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 2421097385 Î·È 2421025630.

∂ÌÚËÛÌfi˜ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ʈÙÈ¿ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·;

ÌÚËÛÌfi ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∞Ó·ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ §fiÊÔ˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙȘ ¶Ï¿Î˜. §fiÁˆ Ù˘ ¤ÁηÈÚ˘ Â¤Ì‚·Û˘ ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ë ÊˆÙÈ¿ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤وÔ Î·È Ù¤ıËΠ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ̤۷ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Á‡Úˆ ÛÙ· ›ÎÔÛÈ ÏÂÙ¿, η›ÁÔÓÙ·˜ ÌfiÏȘ 2,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¯·ÌËÏ‹˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È ‰¤Î· ‡η, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÂÈÏËı› ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘. √È ‰‡Ô ÂÛٛ˜ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Á‡Úˆ ÛÙ· 20-25 ̤ÙÚ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ï›ÁË ÒÚ· ‰È·ÎfiËÎÂ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. ¢¤Î· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· Î·È Â˙ÔfiÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ۈÛÙfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÂÚÈ·ÎÏˆÛ·Ó ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ì¤Û· Û Ôχ Ï›Á· ÏÂÙ¿ Ó· ÙËÓ ı¤ÛÔ˘Ó ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· Î·Ô‡Ó ÌfiÏȘ 2,5 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¯·ÌËÏ‹˜ ‚Ï¿ÛÙ˘, ÍËÚ¿ ¯fiÚÙ·, ηıÒ˜ Î·È Á‡Úˆ ÛÙ· ‰¤Î· ‡η. ∏ ¤ÁηÈÚË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi˜ ÊfiÚÙÔ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Ê˘ÛÔ‡Û ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠ÌÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¤ÎÙ·ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÂÈÏËı› ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ §fiÊÔ˘. 줂·È· Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË Î·È ÌÂÁ¿ÏË, ÂÓÒ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛÂ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›Â‰Ô Î. ª¤Ë˜ Ô˘ Û˘ÓÙfiÓÈ˙ ÙȘ fiϘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∏ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ‹‰Ë ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ Ô˘ ·›ÏËÛ ÙË °ÔÚ›ÙÛ·, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ “Ó‡ÌÔÓ˜” Ù˘ fiÏ˘. “∏ ʈÙÈ¿ ¤Î·„ ÙË ÏÈÁfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ¤-

∞fi ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÂΉËÏÒıËÎÂ Ë ÊˆÙÈ¿ Î·È ÂΛ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎÂ

ÎÙ·ÛË” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ μfiÏÔ˘ Î. §·ı›Ú˘. Δ· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∞Ó·ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ˘‹ÚÍ ÂÌÚËÛÌfi˜. “√È ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÈ¿ ›ӷÈ

fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÌÚËÛÌfi ·fi ÚfiıÂÛË, ÁÈ·Ù› ˘‹Ú¯·Ó ‰‡Ô ÂÛٛ˜ ʈÙÈ¿˜ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ΔfiÛÔ ÔÈ ‰‡Ô ÂÛٛ˜, fiÛÔ Î·È Ù· ÂÈÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ Û˘ÏϤÁÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ∞Ó·ÎÚÈÙÈÎfi, ηٷ̷ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌÚËÛÌfi˜ ·fi Úfi-

ıÂÛË. ∫¿ÔÈÔ˜ ‹ οÔÈÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ÏÔÊ›ÛÎÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó. ∂Ì›˜ ı· ·˘Í‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ÂÚÈÔϛ˜ ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ §fiÊÔ” ›Â Ô Î. §·ı›Ú˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹, ·Ó Ë ÊˆÙÈ¿ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛ‹˜ Ù˘ Î·È Í¤Ê¢Á ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘, ÙfiÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‹Ù·Ó ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ·. ∞ÏÏ¿ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, ·ÊÔ‡, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ Ì ÙÔ˘˜ Ôχ ·ÛıÂÓ›˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ô˘ ¤Ó·Ó. ∫·Ù¤ÏËÍ ‰Â ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Â·ÁÚ‡ÓËÛË. §fiÁˆ ÙÔ˘ ‰ÚÔÛÂÚÔ‡ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ù· ¯fiÚÙ· ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ˘ÚηÁÈ¿. ∏ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Ì ¤Ó· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi fi¯ËÌ·. “◊Ù·Ó Î¿ÙÈ ÌÈÎÚfi, Â˘Ù˘¯Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ¿ÌÂÛ·. ◊Ù·Ó ÂÙÚ҉˜ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ΢ڛˆ˜ ı¿ÌÓÔÈ Î¿ËÎ·Ó Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Â˘Ù˘¯Ò˜ ‡η. ΔÂÏ›ˆÛ ¿ÌÂÛ· Ë Â¤Ì‚·ÛË Î·È ÙÔ Û‚‹ÛÈÌÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù¤ÏÂȈÛÂ Î·È Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜” , › ÛÙË “£” Ô ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ μ·Û›Ï˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜.

∫·Ï› Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË fiÛÔ˘˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜

∏ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ °∂¡π∫∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ë ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› “Ë Û˘Ó‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ, Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó·

ÚˆÙÔÛٷًÛÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜” . ™ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ: ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ Â˘Ú‡Ù·Ù˘ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ Û˘Û›ڈÛ˘ Û Â›Â‰Ô ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË Ì ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Û ÙÔÈΤ˜ ÏÂÈÔ„Ëʛ˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È: ¡· Á›ÓÂÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ·ÊÂÙËÚ›· ·ÁÒÓˆÓ Î·È ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ

¿ÍÔÓ˜ Î·È ‰›ÎÙ˘· Ì ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, Ë ÚÔÔÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÔÈ ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Î.¿.

∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Ô˘ Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È (.¯. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ∞ıÏËÙÈο ∫¤ÓÙÚ·, ˘Ô‰Ô̤˜ Û ˘ËÚÂۛ˜ ÚfiÓÔÈ·˜). ∏ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË, ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ·-

Ó·‚¿ıÌÈÛË ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. √È ·Ó·Áη›Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· fiÏË ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙËÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·, ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, Û˘Ó¯‹ ‰È·‚ԇϢÛË, ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÈΤ˜ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË fiÔÈˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∏ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ·ÁÓfiËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ì π™√Δπª∏ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” .


KYPIAKH 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

13


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

KYPIAKH 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

™ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÎÙÒ Î·È Ì ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ

ΔÔ ¶∞™√∫ ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘

ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Â›Ó·È ÙÔ ¶∞™√∫, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2009, ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·Ó Ë ·Ó·‰ÚÔÌ‹ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ οÏ˘ ÙÔ˘ 2007, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Î·È ÛÙÔ˘˜ 8 ¢‹ÌÔ˘˜ ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È Ë ¡¢. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ٷ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Û ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ‰ËÌÔÛÎÔÈο Û˘ÌȤ˙ÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 50%, ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤· ÂÎÏÔÁÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ì ÙȘ Ӥ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ 22 ¢‹ÌˆÓ Î·È 4 ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Û ÔÎÙÒ ¢‹ÌÔ˘˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÙ· ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

¶ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙÔ ÓÔÌfi, ηıÒ˜ Û ¤ÍÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ Ó¤Ô˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009, η٤¯ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Û ÌÈ· ·Ó·ÁˆÁ‹ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂ÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Â›Ó·È fï˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Â¿Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2007. ªÂ ÂΛӷ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ë ¡¢ ‹Ù·Ó ÚÒÙË Î·È ÛÙÔ˘˜ 8 ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È Î·ıÒ˜ Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ηٷÚÁÂ›Ù·È Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÒÛÂÈ ¿ÏÏÔ “¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi” , Ë ¡¢ ı· ‹Ù·Ó ΢ڛ·Ú¯Ë ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ̤ۈ

ÙˆÓ 8 ¢‹ÌˆÓ. ∫·Ó¤Ó· fï˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔ‰Èο˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Â›Ó·È ÙfiÛÔ È‰È·›ÙÂÚÔ fiÛÔ Ê¤ÙÔ˜. μ·ÛÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ √Δ∞, ηıÒ˜ ·fi 26 ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ 8 Î·È Ê˘ÛÈο ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÔÈ Î·ÙˆÙ¤Úˆ ¢‹ÌÔÈ: 1. ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·. ∞ÁÚÈ¿˜, ‚. ∞ÈÛˆÓ›·˜, Á. μfiÏÔ˘, ‰. πˆÏÎÔ‡, Â. ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÛÙ. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ˙. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ë. ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È. 2. ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ¤‰Ú· ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·. ∫¿ÚÏ·˜, ‚.

ºÂÚÒÓ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È. 3. ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ¤‰Ú· ÙË ∑·ÁÔÚ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·. ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ‚. ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È. 4. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ¤‰Ú· ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‚. ¶ÙÂÏÂÔ‡, Á. ™Ô‡Ú˘ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Ó¿‚Ú·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È. 5. ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ‚. ∞ÊÂÙÒÓ, Á. ªËÏÂÒÓ, ‰. ™ËÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È. μ. ™ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰ÂÓ Â¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ì›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ™ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ª·ÁÓËÛ›·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο, ηıÒ˜

·fi ÙȘ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ӷ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË, ÂÎÏÔÁÈο ÛÒÌ·Ù·. Δ· ÙÚ›· ÓËÛÈ¿, Ù· ÔÔ›· ·ÔÎfiÙÔÓÙ·È ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÓfiÙËÙ· (¶∂), ‰ËÏ·‰‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÓÔÌfi, ηıÒ˜ Û ¶∂ ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÓÔÌÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÙÈ ÙÔ 2009 ‹Ù·Ó Î·È Ù· ÙÚ›· Ú¿ÛÈÓ· Î·È ÙÔ 2007 Î·È Ù· ÙÚ›· Á·Ï¿˙È·.

√È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Û οı ¢‹ÌÔ ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ 2009, ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜: - ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ (¡¤Ô˜) ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ 2009, Â› 80.289 ÂÁÎ‡ÚˆÓ (fiÛ· ‰ËÏ·‰‹ ·ıÚÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ 9 Û˘ÓÂӈ̤ÓÔ˘˜ √Δ∞), ¤Ï·‚·Ó: ¶∞™√∫ 33.156 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÔÛÔÛÙfi 41,29% Î·È ÙÔ 2007 ¤Ï·‚ 31.007 (38,6% Â› ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÂÁ·ڈÓ), ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· 25.243 (31,44%) Î·È ÙÔ 2007 ¤Ï·‚ 32.841 (40,9%), ∫∫∂ 7848 (9,77%) Î·È ÙÔ 2007 ¤Ï·‚ 8.919 (11,1%), §∞√™ 5.008 (6,23%) Î·È ÙÔ 2007 ¤Ï·‚ 3.390 (4,22%), ™Àƒπ∑∞ 4.543 (5,65%) Î·È ÙÔ 2007 ¤Ï·‚ 4.384 (5,46%), ¶ƒ∞™π¡√π 2.452 (3%) Î·È ÙÔ 2007 ¤Ï·‚·Ó 1.192 (1,48%). - ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (¡¤Ô˜) Δ· ¤Á΢ڷ ‹Ù·Ó ÙÔ 2009 Û˘ÓÔÏÈο 15.253 Î·È ·fi ·˘Ù¿ ¤Ï·‚·Ó: ¶∞™√∫ 5481 (35,9%) fiÙ·Ó ÙÔ 2007 ›¯Â 5.222 (34,2% Â› ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÂÁ·ڈÓ), ¡¢ 7.179 (47%) fiÙ·Ó ÙÔ 2007 ›¯Â 8.545 (56%), ∫∫∂ 1137 (7,4%), §∞√™ 648 (4,2%), ™Àƒπ∑∞ 361 (2,3%) ηÈ

¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 225 (1,47%) - ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Δ· ¤Á΢ڷ ‹Ù·Ó 1.0847 ÙÔ 2009 Î·È Â›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ: ¶∞™√∫ 4.270 (39,3%) fiÙ·Ó ÙÔ 2007 ›¯Â Ï¿‚ÂÈ 4.055 (37,3%), ¡¢ 4950 (45,6%) fiÙ·Ó ÙÔ 2007 ›¯Â 6.066 (56%), ∫∫∂ 518 (4,7%) Î·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ô §∞√™ 518 (4,7%), ™Àƒπ∑∞ 259 (2,3%) Î·È ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 135 (1,2%) - ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ΔÔ 2009 Â› 5.253 ÂÁÎ‡ÚˆÓ ¤Ï·‚·Ó: ¶∞™√∫ 2233 (42,5%) ÂÓÒ ÙÔ 2007 ›¯Â 2.231 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, ¡¢ 2.023 (38,5) fiÙ·Ó Â›¯Â ÙÔ 2007 Û˘ÓÔÏÈο 2.581 (49,1%), ∫∫∂ 327 (6,2%), §∞√™ 219 (4,1%), ™Àƒπ∑∞ 242 (4,6%) Î·È ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 119 (2,2%) - ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ∫È Â‰Ò ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·ıÒ˜ ÙÔ 2009 Â› 8.523 ¤ÁÎ˘ÚˆÓ ¤Ï·‚·Ó ¶∞™√∫ 3.490 (40,9%) fiÙ·Ó ÙÔ 2007 ›¯Â 3.368 (39,5%), ¡¢ 3.354 (39,3%) ÂÓÒ ÙÔ 2007 ¤Ï·‚ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ì 4.399 (51,6%), ∫∫∂ 534 (6,2%), §∞√™ 518 (6%), ™Àƒπ∑∞ 289 (3,3%) Î·È ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 193 (2,2%). ™ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÙÚÂȘ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È. - ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ΔÔ 2009 Û ۇÓÔÏÔ 3364 ¤ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ ¶∞™√∫ ‹Ú 1.317 (39,1%) Î·È ÙÔ 2007 ›¯Â ¿ÚÂÈ 1.280 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Î·È 35,84%, Ë ¡¢ ÙÔ 2009 ‹Ú 1.201 (35,7%) ÂÓÒ ÙÔ 2007 ‹Ù·Ó ÚÒÙË Ì 1.659 (46,4%), §∞√™ 353 (10,4%), ∫∫∂ 196 (5,8%), ™Àƒπ∑∞ 131 (3,8%) Î·È ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 113 (3,3%). - ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¶ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ 2009 ÙÔ ¶∞™√∫ Ì 1.191 (36,1%) Û ۇÓÔÏÔ 3.296 ¤ÁÎ˘ÚˆÓ fiÙ·Ó ÙÔ 2007 ›¯Â ¿ÚÂÈ 1.165 (33%), ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· 1137 (34,5%) ÙÔ 2009 ÂÓÒ ÙÔ 2007 ‹Ù·Ó ÚÒÙË

Ì 1.489 (42,2%), ∫∫∂ 616 (18,6%), §∞√™ 138 (4,1%), ™Àƒπ∑∞ 98 (2,9%) Î·È ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 69 (2%). - ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ∫È Â‰Ò ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ 2009 ‹Ù·Ó ÚÒÙÔ Ì 583 (49,6%) Û 1.174 ¤Á΢ڷ fiÙ·Ó ÙÔ 2007 ›¯Â 522 (41,3%). ∏ ¡¢ ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ 2009 Ì 394 (33,5%) ·ÏÏ¿ ÚÒÙË ÙÔ 2007 Ì 533 (42,2%), ∫∫∂ 81 (6,9%), ™Àƒπ∑∞ 43 (3,6%), §∞√™ 41 (3,4%) Î·È ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 21 (1,7%)

¶ÔÈÔÈ „ËÊ›˙Ô˘Ó ¢Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤¯Ô˘Ó: ·. fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ÛˆÚ¢ÙÈο: - ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ̤¯ÚÈ 31.12.1992. - Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ô˘ ·fi 1.1.2011 ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ¢‹ÌÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘ ¡. 3852/ 2010. ‚. ÔÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ 26 ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÛˆÚ¢ÙÈο: - ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. - ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ̤¯ÚÈ 31.12.1992. - Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó Á. ÔÈ ÔÌÔÁÂÓ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÓfiÌÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô›, Î·È Ô˘ ÛˆÚ¢ÙÈο: - ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ̤¯ÚÈ 31.12.1992,


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

KYPIAKH 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009

∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

- Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó. ‰. ÔÈ ÓƠ̂̈˜ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ˘‹ÎÔÔÈ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ· ·ÏÏ¿ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÓfiÌÈÌ·

ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô›, Î·È Ô˘ ÛˆÚ¢ÙÈο: - ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ̤¯ÚÈ 31.12.1992. - Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜

ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, „ËÊ›˙Ô˘Ó: - ÁÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜: fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Â-

ÎÏÔÁ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ô˘ ·fi 1.1.2011 ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ, ÔÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ 26 ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÔÈ ÔÌÔÁÂÓ›˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÓƠ̂̈˜ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ˘‹ÎÔÔÈ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó, -ÁÈ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ: ÌfiÓÔ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÂÎÏÔÁ›˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ 26 ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÔÈ ÔÌÔÁÂÓ›˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÓƠ̂̈˜ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ˘‹ÎÔÔÈ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó. -ÁÈ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ: ÌfiÓÔ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÂÎÏÔÁ›˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ 26 ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÔÈ ÔÌÔÁÂÓ›˜, ηıÒ˜

Î·È ÔÈ ÓƠ̂̈˜ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ˘‹ÎÔÔÈ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó. -ÁÈ· ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜: ÌfiÓÔ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÂÎÏÔÁ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜

ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ 26 ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÔÈ ÔÌÔÁÂÓ›˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÓƠ̂̈˜ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ˘‹ÎÔÔÈ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó.

∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ÙÔ ÏÔÈfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ π‰. ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁÈÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ô ¡¤Ô˜” ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Î·È ‰È¿ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. ∂Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÚ¢ı‹Î·Ì ̷˙› ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙË ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ™·˜ ›¯·Ì ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ Û fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. ∏ ·Á¿Ë Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ‰Â›¯ÓÔÓÙ·Ó Ì ÙÚfiÔ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi. μϤ·Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÛÙ· ÚfiÛˆ¿ Û·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ì·˜ Î·È ·˘Ùfi ·‡Í·Ó ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ÈÔ Ôχ Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¢›Ó·Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜, ‰›Ó·Ù ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ Û·˜ ÎÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÊÒÙÈ˙·Ó ÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ô˘ ϤÔÓ ‰ÂÓ ı· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ʈӤ˜, Ù· Á¤ÏÈ· Î·È Ù· ÙÚÂ̷͛ٷ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ·Á·‹Û·ÌÂ, ÌÔ¯ı‹Û·Ì ‰›Ï· ÙÔ˘˜, ¯·Ú‹Î·Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘˜, Ù· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Û·Ì ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘˜... ΔÒÚ· ‰ÂÓ ·Ô̤ÓÂÈ È· ·Ú¿, ·ÊÔ‡ Û·˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· - ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â˘ı˘ÓfiÌ·ÛÙ - Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ÁÔÓ¤· ¯ˆÚÈÛÙ¿, Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ¿ÍÈÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌËÓÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ŒÓ·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ Ì·˜ Û˘Ó¤‰ÂÛ fiÏÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Δ· ·È‰È¿ Ì·˜, Ô˘ Ì fiÓÔ Ù· ·Ô¯ˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, ¢¯fiÌ·ÛÙ ӷ Â›Ó·È ÁÂÚ¿ Î·È fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚ÚÂıÔ‡Ó, Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘˜ Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜. ªÂ ÔÏϤ˜ ¢¯¤˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

KÀƒπ∞∫∏ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘

ªÂ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ™

 Ï‹ÚË ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™ÙË ¡¢ ·Ô̤ÓÂÈ Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. ƒÂÔÚÙ¿˙:

™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

™ÙÔ ¶∞™√∫ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Ôχ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· η٤ÏıÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, fiˆ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙË ¡¢ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2006 Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ “·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ” „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi Â›Ó·È ·Ó Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ı· ηÙ‚¿ÛÂÈ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ÂÓÒ ¿ÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ Ô Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ·Ó ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘, Ó· ËÁËı› „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, fiˆ˜ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ‰È·Ê·Ó›. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë ÙȘ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ Ì ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, Ô˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰È-

ÔÈÎËÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜. ∏ ¡¢ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈfi Ù˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·‡ÚÈÔ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ¡¢ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ‰‡Ô „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÂÏÈο ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ¿ıËÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2006. ΔfiÛÔ Ô Î. ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, fiÛÔ Î·È Ô Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ¤Ó·˜ ‹ Ô ¿ÏÏÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘. ∏ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ χÛ˘ ÂͤÏÈ ¿ÓÙˆ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ÔÏÈÙ¢ÙÔ‡ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ Ó· ËÁËı› „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓ· Î·È Ì¤ÙÚËÛ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ÙÔ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù˘ ÌÈ·˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫.

√È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ¢‹ÌÔÈ ™ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ¡¢ ›-

Ó·È ÌÂÚ‰Â̤ӷ. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÌË ‰ÒÛÔ˘Ó ¯Ú›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜, fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÓÂÔ‰Ë-

ÌÔÎÚ·ÙÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ì ·ÛfiÎÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, fiÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜

§Â‚¤ÓÙ˘ (ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘), Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰‹Ì·Ú¯Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ ∞ÊÚÔ‰›ÙË ª·Ó›ÓË Â’ Ô˘‰ÂÓ› ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ¯Ú›ÛÌ· ·fi ÙË ¡¢. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ Î. £. ªÚ›˙˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÓˆÛÙÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Û˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·ÎfiÌË, ηıÒ˜ ·Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ªËÏÂÒÓ ∞. ∞Ú¤ı·˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰·˜ ™Ù. μ·ÎԇϷ˜ Î·È Ô ÎÔÈÓÔٿگ˘ ΔÚÈÎ¤ÚˆÓ Î. ¡. ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó·˜, ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ʤÚÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ, ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î. ªÈÏÙ. °·˚Ù·Ó¿, Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙË ‰ËÌ·Ú¯›·. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î. ∂˘. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ Â’ Ô˘‰ÂÓ› Â›Û˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ¯Ú›ÛÌ· ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, η-


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

KÀƒπ∞∫∏ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¤ÎÙÔ ·ÓÂÏÏ·‰Èο

¢‹ÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ıÒ˜ ÔÏÈÙ‡ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ Ë ¡¢ ¤¯ÂÈ Û·Ê¤˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÂΛ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. √ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ Ê˘ÛÈο Î·È ÂÏ›˙ÂÈ Û „‹ÊÔ˘˜ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·fi ÙË ¡¢ Ô ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ¿ÏÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ·Ú¿Ù·ÍË, ÙÔ˘˜ Î.Î. §ˆÚ›ÙË Î·È ƒ¿Ô. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È, Â›Ó·È ·Ó ÔÈ Î.Î. §ˆÚ›Ù˘ Î·È ƒ¿Ô˜ ı· Êı¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ı· ηÙ‚¿ÛÔ˘Ó „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ. ª¤Ú‰ÂÌ· Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÚÔÓÔÌȷ΋ Â›Û˘ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙË ¡¢, fiÔ˘ ÙÔ ¶∞™√∫ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ, ηıÒ˜ ›¯Â “ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ” ÔÏÈÙÈο ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ Î. ∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘, ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ η٤گÂÙ·È ϤÔÓ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, “ÏÔÍÔÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜” Î·È ÚÔ˜ ÙË ¡¢, Ë ÔÔ›· Â›Û˘ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜. ΔȘ „‹ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó

˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ΛÓËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û °ÏÒÛÛ· Î·È ∫Ï‹Ì·. ∏ ¡¢ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ Î. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ÌÂ

ÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ó· ËÁËı› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Î. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô. ™ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¡¢ ı· ËÁËı› Ô Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. μÏ¿ÈÎÔ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô Î. μ·Ê›Ó˘.

°EPMANIKA

E§∂¡∏ N. TAKTIKOY ·fi ÙÔ 1974

ÂÎÙfi˜ Ù˘ Î. §·˝ÙÛÔ˘, ÙfiÛÔ Ô Î. ¡·Û›Î·˜, fiÛÔ Î·È Ô Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Î. ƒÔÌÊ·›·˜, Û ÌÈ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ô˘ ı· ÎÚÈı› Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ Î·È Ì ÙÔÈÎÈÛÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (ÚÒËÓ ¢‹ÌÔÈ ºÂÚÒÓ Î·È ∫¿ÚÏ·˜). ª¤Ú‰ÂÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓËÛȈÙÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ fiÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ,

ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ¡¢. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î. ¡. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË ¡¢. ™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ. ™¯¤ÛË “¯·Ï·Ú‹” Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·È Ë Î. ∞.

ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘, Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘. ™Ù‹ÚÈÍË ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ¡¢ Ë Î. ™ÈÌȷοÎË Î·È Ô Î. ¶·Û¯¿Ï˘, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ¶Ú‚Â˙¿ÓÔ. ™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Î. ªÈ¯ÂÏ‹ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ™À¡ ηÈ

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ›ڷ Î·È ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Goethe Î·È ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ °ÏˆÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜. ΔÔ˘˜ Û˘Á¯·›ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯fiÌ·ÛÙÂ

∫∞§∏ ¶ƒ√√¢√

∂¡∞ƒ•∏ ª∞£∏ª∞Δø¡ 20 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À KY¶POY 84, ÙËÏ. 24210 43541 BO§O™


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

KYPIAKH 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

∞ÁÚÈ¿: ∞Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡ ÕË πˆ¿ÓÓË ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ª∂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·Ó·‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ ·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ∞Á. πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÂÚÈÔ¯‹˜ æ˘Á›ˆÓ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ΔÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ˘ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Â‰Ò Î·È 7 ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û‡ÏÏÔÁÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Î·È ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ·Ó·‚›ˆÛ˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ΔÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ˘ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ “ª¿ÚÌ· £ˆÌ¿” ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·ÏÈ¿ Ë Ù·‚¤ÚÓ· “ÙÔ˘ ™Ù·ÓÈÔ‡” Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ï·˚Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˘. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ 28˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ì ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ ÛÙËÓ π.ª. ÙÔ˘ ∞Á. πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË “ΔÛÈÊÏ›ÎÈ·” ÙÔ˘ ∞Á. §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠ۠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ê¿‚·, ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ÂÈÌÂÏËı› Á˘Ó·›Î˜ ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ‹Ú ÙÔ Ï·˚Îfi ÁϤÓÙÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ ·ÚÔ˘Û›· Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ æ˘Á›ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ÔÚÔ‡˜ ·fi ÓËÛÈÒÙÈΘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ∫·ÙfiÈÓ Ë Ï·˚΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ μÔÏÈÒÙË ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Î. ™Ù¿ıË ªÈÏ¿ÓÔ˘ ‰È·ÛΤ‰·Û ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ¤Ó· ÔÈΛÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ̤¯ÚÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ΔËÓ ™Ù¿ıË ªÈÏ¿ÓÔ Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÔÈ: §·ÌÚÈÓ‹ ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È), ªÂÓ¿Î˘ ¡Ù›ÓÔ˜ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È - ÎÈı¿Ú·), §¿· ÕÓÓ· (ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ), ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ (ÎÈı¿Ú· - Ì¿ÛÔ) Î·È ™Î·Ì·Ú‰ÒÓ˘ °È¿ÓÓ˘ (‚ÈÔÏ›).

Δ· fiÛÙ· ·È¯Ì‹˜ ·Ô‰ÂηÙÈṲ̂ӷ ·fi ÛÙÂϤ¯Ë, ÂÓÒ Ûʇ˙Ô˘Ó ÂΛӷ Ù˘ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘

ÀËÚÂۛ˜ ¯ˆÚ›˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙË ¡∞ª

ÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎÔ› ÂÔÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ¿‰ÂÈ· ÁÚ·Ê›· ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·ÓÈÛÔÌÂÚ‹˜ ηٷÓÔÌ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Ó¿ ‰È‡ı˘ÓÛË, Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì ÙÔ ‚·Ú‡ ¤ÚÁÔ ‰È·Ê‡Ï·Í˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ·È¯Ì‹˜ Â›Ó·È ·Ô‰ÂηÙÈṲ̂Ó˜ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ˘ËÚÂۛ˜ “‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ” Ûʇ˙Ô˘Ó ·fi “˙ˆ‹” . ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ıˆÚÂ›Ù·È “ÁËÚ·Ṳ̂ÓÔ” . ∞‰˘Ó·Ì›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ·Ó·‰·ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·˘ÙÔ„ÈÒÓ, Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ “·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ” ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙË ¡∞ª. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‹ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜. ∫ÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ÂÈΛÌÂÓ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÌËÓÔ, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È “·̷ Ê˘Á‹˜” ÌÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ. ∏ ¡∞ª ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ÌÈÛfi ·fi ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘. ∞ÓÙ› ÙˆÓ 889 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È, Ù· ÁÚ·Ê›· ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÌfiÏȘ 363 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ 60% ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÎÂÓ¤˜. ∞˘Ùfi ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û 526 ¿ÙÔÌ· ÏÈÁfiÙÂÚ·. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ¿‰ÂÈ·Û·Ó ÂÈϤÔÓ 33 ı¤ÛÂȘ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡∞ª, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·-

ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ fï˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· Ê˘Á‹˜ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ◊‰Ë ÔÏϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ˘ÂÚˆÚȷο ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·Ú·¿Óˆ ·fi Ù· ‰ÈÏ¿ÛÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¡∞ª. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ·ÔÛÒÓÙ·È Û ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· Û ‰˘Ô ˘ËÚÂۛ˜. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ: ¶¤ÓÙ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡, 37 ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∞ÏÔ‡ÛÙ¢Û˘ ¢È·‰ÈηÛÈÒÓ, 12 ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÙ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, 15 ÛÙÔ ∫Δ∂√, ÔÎÙÒ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, 62 ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ¤ÓÙ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÁÁ›ˆÓ μÂÏÙÈÒÛˆÓ, 13 ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÂÙ¿ ÛÙÔ ∫∂¶, 18 ÛÙËÓ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋, 27 ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÔÎÙÒ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¤ÍÈ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, 11 ÛÙËÓ ¶ÚfiÓÔÈ·, ÙÚÂȘ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ, 44 ÛÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ¤ÍÈ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ΔÔÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, 14 ÛÙËÓ ˘Á›·, 29 ÛÙË ¯ˆÚÔÙ·Í›· Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙËÓ ∞ÏÈ›·, ÙÚÂȘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ¤Ó·˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ. √È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙÔ ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ŒÏÂÁ-

¯ÔÈ Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙË ¯ÂÚÛ·›· ¤ˆ˜ ÙË ÓËÛȈÙÈ΋ ˙ÒÓË, ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ‰È·ÚΛ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂȉÂÈÓˆı› ÛÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó - ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡- ˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ˘Á›·˜, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·Ó¿Ù˘Í˘, ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ë ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, Ë ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÂÈÎÚ·Ù› Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜.

“À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·”

√ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÁÈ·

ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÓÈÛÔÌÂÚ‹˜ ηٷÓÔÌ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Ó¿ ‰È‡ı˘ÓÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Û ÔÏϤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂȉÈο Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. “∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì 14 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌfiÏȘ ÔÈ 4 ÂfiÙ˜ ˘Á›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÍÂÓԉԯ›·, ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, Û ÓÂÚ¿. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÌÔÚ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì 13 ¿ÙÔÌ·, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ӷ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÍÂÓԉԯ›·, ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÚÔʛ̈Ó, ÔÙÒÓ, Ó· Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÓÒÓ˘ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·‰‡Ó·-

ÙÔÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·” , ÙÔÓ›˙ÂÈ. √ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÌfiÏȘ 8 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Û οı ¿ÎÚË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ì ÌfiÏȘ 8 ¿ÙÔÌ· Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô˘ Â›Ó·È Â›Û˘ ¤Ó·˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ÙÔ̤·˜, ¤¯Ô˘Ì ÌfiÏȘ 3 ¿ÙÔÌ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ıÂÌ·ÙÔʇϷΘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ·Û˘‰ÔÛ›·˜ Î·È ·ÏËÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ŸÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ȉڇıËÎÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ê¿ÓËΠfiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ıÓËÛÈÁÂÓ‹ ıÂÛÌfi. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÔÚÁ·ÓÒıËΠfiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ. À¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ Î·È ÌÂÙ·‚È‚·˙fiÌÂÓ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ì ÙË Ó¤· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ı· ¿Ó ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÌÂٿٷÍË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¶ÔÈÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ fï˜; ∞˘ÙÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ; Œ¯Ô˘Ì ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ·’ ‚·ıÌÔ‡ Ì ÌÂٿٷÍË ÂÏÏÈ¤ÛÙ·ÙÔ˘ ¤ˆ˜ ·Ó‡·ÚÎÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ËÏÈÎȷο, Ô˘ Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ - ·˜ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ô fiÚÔ˜ - Û ∫∞¶∏” , η٤ÏËÍÂ Ô Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

KYPIAKH 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

∏ÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ªÔ˘Û›· Î·È Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜

Δ

Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ & ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ™¯ÔÏÈÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞’‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ªÔ˘Û›· Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” . ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ (π¿ÛÔÓÔ˜-∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘) ÛÙȘ 8 Î·È 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ·fi ÙȘ 9.00 ¤ˆ˜ 13.00. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2010-11. ∏ ËÌÂÚ›‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ 37Ô˘ Ù‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ∂Ó μfiψ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜, Î·È Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÌÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÌÓËÌ›ˆÓ, ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ, ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ. ª¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ Û¯Â-

Ù›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜, ηıÒ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î›ÌÂÓ· ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Û ªÔ˘Û›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ¿ÚıÚ· (ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÛΤ„ÂȘ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ) Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ: - ∂ÈÛ‹ÁËÛË Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ - ∞ÓÙÒÓ˘ ¢. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ∞’‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜. - ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ˜ - °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘Ù‹˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜: ∂Î·È-

‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘. - ª·Î¤ÏË °Ú·ÌÌ·Ù‹, ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. - πÔ˘Ï›· ¶ÂÓÙ¿˙Ô˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û „ËÊÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞ÈÌÈÏ›· ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ π°’ ∂¶∫∞, ªÈ· Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ π°’ ∂¶∫∞ Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜. - ŒÏÛ· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ: ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ: ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·fi ¿ÏÏË ÛÎÔÈ¿.

- ÷ڿϷÌÔ˜ ª¿Ú‰·˜, ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ˜ ÛÙËÓ ¶·È‰È΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ “∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ” ÙÔ˘ ¢.√.À.∫. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘: “¶¿Ì ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË...” . ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙȘ ¶·È‰ÈΤ˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. - ¶·Ú·Û΢‹ ΔÛÈÌ¿, πÛÙÔÚÈ-

Îfi˜ - ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÛÙÔ “™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡” ÙÔ˘ ∫.√.-¢∏.¶∂.£∂. Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘‡ı˘ÓË ÛÙÔ “∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ” ÙÔ˘ ¢.√.À.∫. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘: “¶·›˙ˆ, Ì·ı·›Óˆ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ” . ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi.

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ ∞¶√ ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘

¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ª·˙ÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ °.°.∞. (ÕıÏËÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜) ÍÂÎÈÓ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô (20102011) Ì ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ °.°. ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô. Δ· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ (ÌÔÚÈÔÔ›ËÛË) Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ √ÚÁ·Ó. ¶Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 2010-2011 Â›Ó·È Ù· οوıÈ: ÃÚfiÓÔ˜ ·fiÎÙËÛ˘ Ù˘¯›Ô˘, ¤ÁÁ·ÌÔ˜, ¿Á·ÌÔ˜, ·ÚÈıÌfi˜ Ù¤ÎÓˆÓ, ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÂȉÈÎfiÙËÙ·, ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·˙ÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞√¢ª (∫∂¶ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿) Î·È ÒÚ˜ 09.30-14.30. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi: ·) ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· (ÏÂÙÔÌÂÚ¤˜ fiÔ˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜), ‚) ‰‹ÏˆÛË ¡. 1599/86 fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ˜-Ë Î·È fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ÙËÛË Î·È ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Â›Ó·È ·ÏËı‹. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË 25/8 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 8/9. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24230 23000, Î. ¶¤ÙÚÔ ª¤ÏÏÔ (9.3014.30).


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

20

KYPIAKH 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

¢È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó

√È ¿ÏÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ¢

ȤÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ 600 ÂÚ›Ô˘ 18¿Úˉ˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. π∂∫, ∫¤ÓÙÚ· ªÂÙ·Ï˘ÎÂȷ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (∫∂ª∂), ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ηٿÚÙÈÛË Î·È ÌfiÚʈÛË, ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

π∂∫

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 500-600 Ó¤ÔÈ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÛÙ· ¤ÓÙ πÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (π∂∫), ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ π∂∫ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ. ∂Λ Ë ÊÔ›ÙËÛË Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÍ¿ÌËÓ·, ·fi ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ì ıˆÚËÙÈο Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷο Ì·ı‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË. °È·Ù› fï˜ ¤Ó·˜ 18¿Ú˘ Ó· ÛÙÚ·Ê› ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ π∂∫; °È·Ù› ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi. Δ· ‰›‰·ÎÙÚ· ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ÂÍ¿ÌËÓÔ Â›Ó·È 367 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ˘ÔÙÚÔʛ˜, ÔfiÙÂ Î·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ

‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ‰›‰·ÎÙÚ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ‰›ψ̷ ÙˆÓ π∂∫ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚÔÛfiÓ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÂÓÒ ÌÔÚÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ̤ۈ ∞™∂¶ Ì 150 ÌfiÚÈ·. ∂›Û˘ fiϘ ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ï‹ÚˆÛ˘ ı¤ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ∞™∂¶, fiÙ·Ó ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ∏/À. ™¯ÂÙÈο Ì ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ηÙÔ¯˘Úˆı› ÁÈ· 66 ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Û¯¤‰È· ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·ÔÊÔ›ÙˆÓ π∂∫ Î·È Δ∂∂ ∞’ Î·È μ’ Î‡ÎÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¿ÏϘ 49 ÂȉÈÎfiÙËÙ˜.

∫¤ÓÙÚ· ªÂÙ·Ï˘ÎÂȷ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞fi ʤÙÔ˜ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ·fi Ù· 30 ∫¤ÓÙÚ· ªÂÙ·Ï˘ÎÂȷ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (∫∂ª∂), ÚÒËÓ ÎÔϤÁÈ·, Ù· ÔÔ›· ·¤ÎÙËÛ·Ó ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ‹Ù·Ó ˆ˜ ÂÓۈ̷ÙÒıËΠÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ë ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ô-

ÊÔ›ÙˆÓ ∫∂ª∂, Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Â˘Úˆ·˚ο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·fi Ù· 30 ∫∂ª∂ Ô˘ ‹Ú·Ó ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ù· ¤ÍÈ Â›Ó·È ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Û ¿ÏÏË fiÏË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜, ¿Ú· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ∫∂ª∂ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ·, Â›Ó·È 24. ∞fi ·˘Ù¿ Ù· 17 Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ¤ÍÈ Ì ·ÌÂÚÈηÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ¤Ó· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. Δ· 30 ∫∂ª∂ Ô˘ ‹Ú·Ó ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1) ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ∫ÔϤÁÈÔ ∞.∂. Mediterranean ∞ı‹Ó·, 2) ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ∫ÔϤÁÈÔ ∞.∂. Mediterranean £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 3) I.S.T. Studies, 4) ∫ÔϤÁÈÔ ¡ÙÂÚ‹Deree College, 5) City College, 6) ∞ÎÙÔ ∞.∂., 7) ∫ÔϤÁÈÔ ∞∫ªπ Metropolitan ∞.∂. ∞ı‹Ó·, 8) ∫Ô-

ϤÁÈÔ ∞∫ªπ Metropolitan ∞.∂. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 9) D.E.I. College, 10) ∫·ÏÏÈfiË πˆÛËÊ›‰Ë, 11) Uindy Athens Indianapolis, 12) ∂ÏÏËÓÔ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ, 13) μ·Î·ÏÔ Art Design, 14) Anatolia, 15) Aas College Applied Arts Studies, 16, Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ, 17) New York College ∞.∂. ∞ı‹Ó·, 18) New York College ∞.∂. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 19) MBS College, 20) ICBS ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ∫ÔϤÁÈÔ §¿ÚÈÛ·˜ ∞.∂., 21) ICBS ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ∫ÔϤÁÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∂¶∂, 22) ICBS ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ∫ÔϤÁÈÔ ∞ı‹Ó·˜ ∂¶∂, 23) European College For tourism studies, 24), City Unity College L.T.D., 25) B.C.A. College ∞.∂., 26) ∫ÔϤÁÈÔ Athens GSM-∞ı‹Ó·, 27) ∫ÔϤÁÈÔ Athens GSM-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 28) ALBA, 29) Aegean Omiros College, 30) ∫ÔϤÁÈÔ ¶ÂÙÚˆÙ‹˜.

∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙÔ ∫∂ª∂ Â›Ó·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ Î·È ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ͤÓÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÌÈÛ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÔ˘‰ÒÓ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ·. Δ· ‰›‰·ÎÙÚ· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ 5.0007.000 ¢ÚÒ. Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÙÚfiÔÈ ÏËڈ̋˜ Â›Ó·È ‰‡Ô: ›Ù ‰›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ‰›‰·ÎÙÚ· ÂÊ¿·Í ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ οı ÛÔ˘‰·ÛÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì οÔÈ· ¤ÎÙˆÛË, ›Ù ‰›ÓÂÙ·È Î¿ÔÈÔ ÔÛfi ˆ˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ‰fiÛÂȘ.

ªÔÚ› Ë ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· ∞∂π Î·È Ù· Δ∂π Ó· ÌË ıˆÚÂ›Ù·È ϤÔÓ ·Ó¿ÎÂÈ· ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ‹ ȉȈÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜. °È·Ù› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ οÔÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ‹ Î·È Î¿ÔÈÔ Ù˘¯›Ô, ›Ûˆ˜ ·fi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÌÈ·˜ ı¤Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ÕÏψÛÙ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹, fiÔ˘ Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ··ÈÙ› ·fi ÙÔ Ó¤Ô Ó· Â›Ó·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ ‹ ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ Û οÔÈÔÓ ÙÔ̤·. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ʤÙÔ˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÂÚ›Ô˘ 2.100 ¿ÙÔÌ· Î·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤Ù˘¯·Ó ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÔÈ 1.500 ÂÚ›Ô˘. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÚÙÈÛÙÔ‡Ó ‹ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó Û ¿ÏÏÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‹ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÊÔÚ¤·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ‚¤‚·È· Î·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ŒÙÛÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ π∂∫ οÔÈÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ 1.500 ¢ÚÒ Î·È ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ηٿÚÙÈÛ˘. ™ÙÔ ∫∂ª∂ Ì ¤Ó· ÔÛfi 15.000-20.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ‰›-

‰·ÎÙÚ· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Ì ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ Ó· Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ. Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÊÔ›ÙËÛË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ı· Î˘Ì·Óı› Á‡Úˆ ÛÙ· 40.000-50.000 ¢ÚÒ. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ÙÔ›Ô Ù˘ ÌÂÙ·Ï˘ÎÂȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰ËÏ·‰‹ π∂∫, ∫∂ª∂, ∂∂™, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È 20.000 18¿Úˉ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·Ó·Áη›· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÂÊfi‰È· Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÚ›Ô‰Ô.

√È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÓÙfi˜ Ì›·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜

ŒÍÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô‡ÓÙ·È Ù· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ȉڇ̷ٷ ∞ı‹Ó·˜, ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ã·ÏΛ‰·˜. * ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÛÙ· ÔÌÔÂȉ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯Ù› ÙÔ Î·ı¤Ó· -Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜- Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÌÔÚ›ˆÓ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜.

∂•π Ӥ˜ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ

ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, οÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù·¯‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈ΋. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ “ÍÂÛηÚÙ¿ÚÈÛÌ·” ı· Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Ì›·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô - Ì ‚¿ÛË Î·È Ù· ÌfiÚÈ· ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ - ÂÓÒ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Û ¯ÚfiÓÔ ÚÂÎfiÚ (2,5 Ì‹Ó˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¤ÙË) ·Ó ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ë ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Â›Ó·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ˘Ô‰Ô¯‹˜, ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÈfiÏ·˜ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ‰È¢ڇÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Δ∂π Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ §ÂηÓÔ¤‰ÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜, ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ȉڇ̷ٷ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ Δ∂π ∞ı‹Ó·˜ ¶ÂÈÚ·È¿ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È ÁÈ· Ó· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊfiÌÂÓÔÈ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·Ó·ÏÔÁÈο Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÙÔ˘ οı ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜- Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ȉڇ̷ٷ. √È Ó¤Â˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈ-

°È· ʤÙÔ˜ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Î·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÏËÊı› ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: * √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Èı·Ófiٷٷ 1-10) Î·È fi¯È ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË Ô˘ ›Û¯˘Â ¤ˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ. * ∏ ·›ÙËÛË ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÊÔÈÙËÙ‹ ‹ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔ¤Ï¢Û˘, Û ÂȉÈο ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, ÂÓÒ Ë ·›ÙËÛË Â¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ˘‡ı˘Ó˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ. ª¤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ, ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ-

ÓÙ·Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ˘Ô‰Ô¯‹˜. * ∂ÓÙfi˜ ÂÊÙ¿ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ÂÓÒ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ì¿ı·ÈÓ·Ó ÁÈ· ÙÔ ·Ó ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ë ·›ÙËÛË ¤ˆ˜ Î·È 40 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜. * √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ¤˜, ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ù· ÚˆÙfiÙ˘· fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹˜. * ø˜ Δ∂π ÙÔ˘ §ÂηÓÔ‰›Ô˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ÓÔ-

¢Èη›ˆÌ· ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜, ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÛÔ˘‰ÒÓ, ¤¯Ô˘Ó Ù· Ù¤ÎÓ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 45 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ‰Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÛÔ˘‰ÒÓ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔ¤Ï¢Û˘ Û fiÏ· Ù· ˘Ô¯ÚˆÙÈο Î·È ÂÈÏÔÁ‹˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ÂÍ·Ì‹ÓˆÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο Û Ô-

ÛÔÛÙfi ÙÔ 14% ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ˘Ô‰Ô¯‹˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ηٷӤÌÂÙ·È Û 4% ÁÈ· ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Î·È Û 10% ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È Δ∂π ÙÔ˘ §ÂηÓÔ‰›Ô˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÒÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 9% ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ˘Ô‰Ô¯‹˜. ΔÔ 4% ·ÊÔÚ¿ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Î·È ÙÔ 5% ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÁÈ· ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ÔÛÔÛÙ¿, ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ù· Ù¤ÎÓ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ›ÛÔ˜, Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë (ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ) Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ›ˆÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Á’ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘, ÚÔÛÌÂÙÚ¿Ù·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÛÙ· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÂÍ¿ÌËÓ·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÔÏ˘ÌÂÏÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ¯ˆÚ›˜ ÔÛÔÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

21

KYPIAKH 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

600 18¿Úˉ˜ Î·È ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·

ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ∞∂π Î·È Δ∂π ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û¯ÔϤ˜ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÊÔ›ÙËÛ˘ Â›Ó·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È 13.500 ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ ÌÂٷ͇ 12.000-15.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜. ™ÙË °·ÏÏ›· ÊÔÈÙÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 2.000 ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙË ÓÔÌÈ΋, ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ÙȘ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ÙËÓ È·ÙÚÈ΋, ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜. ™ÙËÓ πÙ·Ï›· ÊÔÈÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 7.000 ŒÏÏËÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜, Ù˘ º·Ú̷΢ÙÈ΋˜, Ù˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ.

™Ô˘‰¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÊÔÈÙÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 50.000 ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ù¿ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÎfiËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ ‰¤Î· ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ÌÈ· ™¯ÔÏ‹. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‚¤‚·È·

Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ Ì ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 18¿Úˉ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚¤‚·È· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ™ÙË μÚÂÙ·Ó›· ÊÔÈÙÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 12.500 ŒÏÏËÓ˜ Ì ÚÔÙ˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÙȘ ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜,

∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ªÈ· ·ÎfiÌË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ 18¯ÚÔÓÔ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ Ù˘¯›Ô Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ Î·È ÈÛfiÙÈÌÔ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞∂π. ∫·È ÔÈ 18¿Úˉ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË.

øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶ÚÒÙÔÓ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ·fi οı ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ 23 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. √fiÙ ÌfiÓÔ, fiÙ·Ó ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ı· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ οو ÙˆÓ 23 ÂÙÒÓ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ·Îfi-

ÌË Î·È ·Ó ÂÈÛ·¯ı› ¤Ó·˜ 18¿Ú˘ ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011. ÕÚ· ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ›Ù ı· Ì›ÓÂÈ ·ÓÂÓÂÚÁfi˜, ›Ù ı· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ. °È· ʤÙÔ˜ ÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÚÔ΋ڢÍ ÂÚ›Ô˘ 4.200 ı¤ÛÂȘ ÁÈ· 32 ÚÔÙ˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ. ™ËÌÂÈ-

ÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÂͤٷÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û 12 ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

22

KÀƒπ∞∫∏ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™¯Â‰fiÓ ÌˉÂÓÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÙȘ

∫ÏÂÈÛÙ¤˜ ÔÈ fiÚÙ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ∫ ÏÂÈÛÙ¤˜ fiÚÙ˜ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¢Âο‰Â˜ Â›Ó·È Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο Ô˘ ηٷٛıÂÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÎÙ˘‹ÛÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘. ¶·Ú·‰ÔÛȷο Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ì‹Ó·˜ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û οÔÈ· Âȯ›ÚËÛË. ™ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ™Â٤̂ÚÈÔ fï˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÔÈ Ó¤ÔÈ, ¿ÏÏÔÈ Ì Ù˘¯›· Î·È ¿ÏÏÔÈ Ì ÌÈ· Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË, ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. °È·Ù›, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ¤ˆ˜ Ìˉ·ÌÈÓ¤˜. ¶Ò˜ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó fï˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó¤ÔÈ;

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ‡ÚÂÛË ÌÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∏ ™˘ÚȉԇϷ ÷‚·Ï›Ó· ÛÔ‡‰·Û ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. “濯ӈ Ó· ‚Úˆ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÓÒ ‹Úı· Î·È ÛÙÔÓ √∞∂¢ ÁÈ· Ó· ‚Á¿Ïˆ οÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ‚Úˆ ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û οÔÈÔ ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ‹ Î·È Û ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ì¤Ûˆ ∞™∂¶. ¢ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‡ÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ¶Ï¤ÔÓ „¿¯Óˆ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÙfi˜. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ··Û¯ÔÏ‹ıËη Û ÙÔÌ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ÛÔ‡‰·Û·” Ì·˜ ›Â.

™ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ªfiÓÔ Û οÔÈÔ˘˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Á›ÓÔ-

ÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ì ÙȘ 200 ÂÚ›Ô˘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. “√È Ó¤ÔÈ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο, ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ·ÏÏ¿ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ, Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‚·Ú‰ÈÒÓ, ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏϘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··‰Ô‡Ï˘.

Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ϤÔÓ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÌÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË. °È·Ù› Â›Ó·È Ô Ì‹Ó·˜ Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ οÔ˘ ‹ Î·È ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ›Ô Â›Ó·È ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ. ™Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √∞∂¢ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ó¤ÔÈ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó, ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î¿ÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜, ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ·Ó ÙÚ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘.

ÕÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ‹ Ì ÙÔ ÌÈÛıfi Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó. ∂›¯·Ó fï˜ οÙÈ ÁÈ· Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È. º¤ÙÔ˜ fï˜; Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ·. 줂·È· fiÛÔ ‰È·ÚÎÔ‡ÛÂ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ‚Ú‹Î·Ó ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂԯȷÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û ÓËÛ› ‹ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ı¤ÚÂÙÚÔ. ∞ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ı· Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ, ·ÊÔ‡ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ԉ‡ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÙÛ¿˜ ‰Ô‡Ï¢ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ·ÏÔ˘ÌÈÓÔηٷÛ΢¤˜. ¶Ï¤ÔÓ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÁ·Û›·. 濯ӈ Ó· ‚Úˆ ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi οÔÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Î·È Ù·ÌÂ›Ô ·ÓÂÚÁ›·˜. μÚ›ÛÎÔÌ·È Î·È ÂÁÒ Ì·˙› Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔ˘˜

“æ˘¯Úfi” ¯ÂÈÌÒÓ· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ̤ٷÏÏÔ, ÔÈÎÔ Δ√ ηÏÔη›ÚÈ ¤Ú·ÛÂ Î·È ÙÒ-

Ú· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·... ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ‹‰Ë οÔÈ· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ∫Ï¿‰ÔÈ Â‡ÚˆÛÙÔÈ fiˆ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ ‹ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ·” . ∂›Û˘ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ fiÔ˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Á˘Ó·›Î˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤ÔÈ ÛÙËÓ ËÏÈΛ·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ Ô˘ ı· ‰Â¯ı› ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ªfiÓÔ Ô ÂÈÛÈÙÈÛÌfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ηχÙÂÚË ÌÔ›Ú·, οÙÈ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó. √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ “ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ” ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ Î. ºfiÚ˘ ∑ÈÔ‡ÙÔ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜. ◊‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÁÁÂϛ˜ ÛÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û ÂÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·fi οÔÈÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ô ÌÈÛıfi˜ ηٷ-

‚¿ÏÏÂÙ·È Û ‰fiÛÂȘ. À¿Ú¯ÂÈ Ì›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘. ŒÓ·˜ ÌÈÛıfi˜ 800 ¢ÚÒ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Û ¤ÓÙÂ Î·È ¤ÍÈ ‰fiÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ·˘Ùfi˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ì›· ÏÂ˘Ú¿. ∏ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÌÂÚÈ΋. ΔÔ ÔÎÙ¿ˆÚÔ Á›ÓÂÙ·È ÙÂÙÚ¿ˆÚÔ Î·È ÙÚ›ˆÚÔ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ηٷÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë. ∂›Û˘ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È ·ÔχÛÂȘ, ›Ù ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ŸÌˆ˜ ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “ÌÔ˘Ì” ı· Á›ÓÂÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ...” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. μ¿ÈÔ˜ §·ÁÔ‰fiÓÙ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ‹ Î·È ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ 70%, fiÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ 30% 35%. ∫·Ó¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ÂΛӷ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜) ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ” . ª¿ÏÈÛÙ· Ô ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ¤ÚÛÈ Î¿ÔȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ù¯ÓÈÙÒÓ ‰Ô‡Ï¢·Ó ÛÂ

ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›‰·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤ÊÙÂÈ Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÂÓÒ

ʤÙÔ˜ ۯ‰fiÓ fiϘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ™Â ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·Ù˙‹‰Â˜, ηÏÔ˘·Ù˙‹‰Â˜, ÛÔ‚·Ù˙‹‰Â˜, ÛȉÂÚ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ÂÏ·Èԯڈ̷-

ÙÈÛÙ¤˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·fi Ù· 4.500 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 1.000 ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Î·È ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ӛÙ˜ Û˘Ó·ÊÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂¿Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. §·ÁÔ‰fiÓÙ˘, “ÙÔ 2011 ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ ‰ÂÓ ı· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20 Ì 30 ¤ÓÛËÌ·. £ÂˆÚÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· 70 ¤ÓÛËÌ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆڋÛÔ˘Ó ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi Â›‰ÔÌ·, ·ÊÔ‡ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 73 ¤ÓÛËÌ· Û˘ÓÔÏÈο”. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ··Ú·›ÙËÙÔ˜ fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 ÛÙËÓ ·Ú›ıÌËÛË ÂÓۋ̈Ó, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ ·fi ÙËÓ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë Î·È Ó· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ì ÙÔ Â›‰ÔÌ·. ∂ȉÈο ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ Â›‰ÔÌ·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÈÎÔ‰fïÓ, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi 73 ̤¯ÚÈ 163 ¤ÓÛËÌ· Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ¯·Ú·-


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

23

KÀƒπ∞∫∏ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ

ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÔÈ ‰‹ÌÔÈ” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜.

√ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÁÂϛ˜, ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ˙ËÙÔ‡Ó Ó¤Ô ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó. ªfiÓÔ Û οÔȘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ı· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¿ÓÔÈÍË, Á‡Úˆ ÛÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2011, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.

∂ÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿

ªÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÙÛ¿˜, ·ÏÔ˘ÌÈÓ¿˜: “濯ӈ Ó· ‚Úˆ ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi οÔÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Î·È Ù·ÌÂ›Ô ·ÓÂÚÁ›·˜”

™˘ÚȉԇϷ ÷‚·Ï›Ó·, ÓËÈ·ÁˆÁfi˜: “ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ··Û¯ÔÏ‹ıËη Û ÙÔÌ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ÛÔ‡‰·Û·”

‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. ∏ ¤ÁÓÔÈ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ, ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ ÂÌfiÚˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î. ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ „¿¯Ó·Ì ӷ ‚ÚÔ‡ÌÂ

ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ, ·ÊÔ‡ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·Ó ¤ÚÁ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ. º¤ÙÔ˜ fï˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Ú·Í›· ÛÙ· ¤ÚÁ· ÂÏÏ›„ÂÈ ‚¤‚·È· Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. “ªfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈ-

¶ÂÚ›Ô˘ 5.600 ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi Ì›· ÚfiÛÏË„Ë Ó· ¤Î·Ó ηıÂÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ı· ›¯·Ì ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È fï˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û·Ó ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙË Â˘¯‹ ·Ú¿ Û·Ó Ú·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. “∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÌÔ˘ ÎÙ˘Ô‡Ó ÂÚ›Ô˘ 20 ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ·fi Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›·. ¡¤ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù¯ӛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì Ù˘¯›·, ·ÎfiÌË Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÁÈ·ÙÚÔ›. ∞ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ·. √È ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô

‰ÔÌ‹ Î·È ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∂›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ó, fiÙ·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” . ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡˜ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Î·È fiÔ˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·ÚÎÂÙÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. √È Û˘Ó¯›˜ ·ÔχÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ƒÔ‡ÛÛ·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ı· Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜, ÂȉÈο ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘. ŸÙ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÎÏËÚfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì·˜. ∂Ì›˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, ˙ԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÒÓ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·Ó Û οÔÈ· ÎÚ·ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ „‹ÊÈÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ŒÙÛÈ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ¯·ıÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚfiÂ-

‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ∂ÈÛÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ™ÂÚ‚ÈÙfiÚˆÓ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ™Ù·ı·Ú¿ÎÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “ªÂÙ¿ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. √È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó, fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÙȘ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó. ™˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ οو ·fi ÙȘ

Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜: “ΔÔ Î·Ïfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԷӷʤÚıËÎ·Ó ÂÚÈÔÚ›ÛıËÎ·Ó Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÎÏÔ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ı· Â›Ó·È fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î·È ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÔ˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘” . £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

√‡Ù fï˜ ÛÙ· 1.300 ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‚ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÂÚÁ·Û›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·, Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÌÂÚÈ΋˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·Á·ÏÈfi˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. √È ¤ÌÔÚÔÈ ‹ÏÈ˙·Ó Ì‹ˆ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ÔÈ Ù˙›ÚÔÈ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. ™Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Îϛ̷ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·, Î·È Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ¤ÍÔ‰· Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·È ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂Ô̤ӈ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi Â›Ó·È Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Ù˘

Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ ÔÎÙ¿ˆÚÔ ¤ÁÈÓ ÙÂÙÚ¿ˆÚÔ. “¶ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ì ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡ Î·È ‚Ϥ·Ì ÎÔÏÏË̤Ó˜ ÂÙÈΤÙ˜ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ˆÏ‹ÙÚȘ Î·È ˆÏËÙ¤˜. ∞˘Ùfi ÙÒÚ· ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. À¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÚ-

Á·Û›· Î·È ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ Ù›ÔÙ· ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ηÏfi ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ª·Á·ÏÈfi˜. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÎÔ¤Ï˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛÊÔÚ¿.


24

KYPIAKH 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

BfiÏÔ˜: KÚ›ÙÛÎË - AÓ·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ.: 2421044400 - fax: 2421052333 e-mail: agglikalani@gmail.com

AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 - M·˝Ô˘ 2010 ∞. ∞ÁÁÏÈ΋ ºÈÏÔÏÔÁ›· 1. ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ §ÂˆÓ›‰·˜

μ. Cambridge Proficiency 2. ∞ÁÁ¤ÏË ª·Ú›· 3. °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˘ ¢¤ÛÔÈÓ· 4. ¢ËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÷ڷϷÌ›· 5. ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›· 6. ∂˘ÛÙÚ·ÙÈ¿‰Ë˜ ºÒÙÈÔ˜ 7. ∫¿ÌÚ· ŒÏÏË 8. ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿ ÷ڛÎÏÂÈ· 9. ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË.................Grade ∞ 10. ∫·„·Ï¿ ¡ÂÎÙ·Ú›· 11. ª·Ï‹ √˘Ú·Ó›· ............................Grade μ 12. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 13. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ............Grade ∞ 14. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 15. ¶··Ï›ÙÛ·˜ ÷ڛϷԘ 16. ƒÔ‡Ì· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 17. ™·ÚÚ‹ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ 18. ™‰ÚfiÏÈ· ∂ϤÓË 19. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ 20. ™Ù·˘ÚÔ˘Ï¿ÎË ¢ËÌËÙÚ›· .................Grade ∞ 21. ΔÛÈÚ›ÎÔ˘ ∞ÚÂÙ‹

°. Michigan Proficiency 22. ∞ÁÁ¤ÏË ª·Ú›· 23. °·‚ÚÈ‹Ï ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 24. °ÈˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË 25. °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˘ ¢¤ÛÔÈÓ· 26. ¢ËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÷ڷϷÌ›· 27. ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›· 28. ∂˘ÛÙÚ·ÙÈ¿‰Ë˜ ºÒÙÈÔ˜ 29. πÓÙ˙ÂÏ¤Ú ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 30. ∫·˚ÔÔ‡ÏÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ 31. ∫¿ÌÚ· ŒÏÏË 32. ∫·Ú·Î¿Û˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 33. ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿ ÷ڛÎÏÂÈ· 34. ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 35. ∫·„·Ï¿ ¡ÂÎÙ·Ú›· 36. ∫¯·ÁÈ¿ ∂Ï¢ıÂÚ›· 37. ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 38. ∫ÚÈÎÈÁÈ¿ÓÓË ∂ϤÓË 39. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ 40. ª·Ï‹ √˘Ú·Ó›· 41. ª¤ÙÛÈÔ˘ ª·Ú›·-™Ô˘ÏÙ¿Ó· 42. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 43. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ª·Ú›·-∂ϤÓË 44. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¡ÈÎÔϤٷ 45. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹ 46. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 47. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 48. ¶··Ï›ÙÛ·˜ ÷ڛϷԘ 49. ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· 50. ¶·ÛÈ¿ ª·Ú›·-∂ϤÓË 51. ¶·Û¯¿Ï˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ 52. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ÃÚ˘Û¿ÓıË-πˆ¿ÓÓ· 53. ƒÔ‡Ì· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 54. ™·ÚÚ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 55. ™‰ÚfiÏÈ· ∂ϤÓË 56. ™ÔÊÔÏfiÁË ∞ÁÁÂÏÈ΋ 57. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ 58. ™Ù·Ê˘Ï¿˜ ∞ÚÈÛÙÔ̤Ó˘ 59. Δ·ÌÔ˘Ú›‰Ô˘ ÕÓÓ·-ª·Ï‚‹ 60. ΔfiÏÈ· ∂˘ı˘Ì›· 61. ΔÛÈÚ›ÎÔ˘ ∞ÚÂÙ‹ 62. ΔÛÈÚ·ÓÏ‹ ∞ÔÛÙÔÏ›·

¢. EDEXCEL Proficiency 63. ∞ÁÁ¤ÏË ª·Ú›· 64. °ÈˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË 65. °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˘ ¢¤ÛÔÈÓ· 66. ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›· 67. ∂˘ÛÙÚ·ÙÈ¿‰Ë˜ ºÒÙÈÔ˜ 68. ∫·Ú·Î¿Û˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 69. ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿ ÷ڛÎÏÂÈ·...............with merit 70. ∫·„·Ï¿ ¡ÂÎÙ·Ú›· 71. ∫¯·ÁÈ¿ ∂Ï¢ıÂÚ›· 72. ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜.........with merit 73. ∫ÚÈÎÈÁÈ¿ÓÓË ∂ϤÓË 74. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ 75. ª¤ÙÛÈÔ˘ ª·Ú›·-™Ô˘ÏÙ¿Ó· ......with merit 76. ªÈÓÙ˙ËϤڷ ª·ÚÈ¿ÓÓ· 77. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ª·Ú›·-∂ϤÓË 78. ¶··Ï›ÙÛ·˜ ÷ڛϷԘ 79. ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· 80. ¶·ÛÈ¿ ª·Ú›·-∂ϤÓË 81. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ÃÚ˘Û¿ÓıË-πˆ¿ÓÓ· 82. ƒÔ‡Ì· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ................with merit 83. ™·ÚÚ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 84. ™‰ÚfiÏÈ· ∂ϤÓË ...............with distinction 85. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ 86. Δ·ÌÔ˘Ú›‰Ô˘ ÕÓÓ·-ª·Ï‚‹ 87. ΔfiÏÈ· ∂˘ı˘Ì›· 88. ΔÛÈÚ·ÓÏ‹ ∞ÔÛÙÔÏ›· 89. ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

∂. ªichigan Advanced 90. ∞ÁÁ¤ÏË ª·Ú›· 91. °ÈˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË 92. °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˘ ¢¤ÛÔÈÓ· 93. ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›· 94. ∂˘ÛÙÚ·ÙÈ¿‰Ë˜ ºÒÙÈÔ˜ 95. πÓÙ˙ÂÏ¤Ú ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 96. ∫·˚ÔÔ‡ÏÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ 97. ∫·Λ‰Ë ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 98. ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿ ÷ڛÎÏÂÈ· 99. ∫·„·Ï¿ ¡ÂÎÙ·Ú›· 100. ∫¯·ÁÈ¿ ∂Ï¢ıÂÚ›· 101. ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 102. ∫ÚÈÎÈÁÈ¿ÓÓË ∂ϤÓË 103. §ÂÒÓ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 104. ª¤ÙÛÈÔ˘ ª·Ú›·-™Ô˘ÏÙ¿Ó· 105. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 106. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ª·Ú›·-∂ϤÓË 107. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¡ÈÎÔϤٷ 108. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 109. ¶··Ï›ÙÛ·˜ ÷ڛϷԘ 110. ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· 111. ¶·ÛÈ¿ ª·Ú›·-∂ϤÓË 112. ¶·Û¯¿Ï˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ 113. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ÃÚ˘Û¿ÓıË-πˆ¿ÓÓ· 114. ƒÔ‡Ì· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 115. ™·ÚÚ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 116. ™ÔÊÔÏfiÁË ∞ÁÁÂÏÈ΋ 117. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ 118. Δ·ÌÔ˘Ú›‰Ô˘ ÕÓÓ· 119. ΔfiÏÈ· ∂˘ı˘Ì›· 120. ΔÛÈÚ›ÎÔ˘ ∞ÚÂÙ‹ 121. ΔÛÈÚ·ÓÏ‹ ∞ÔÛÙÔÏ›·

™Δ. ∫Ú·ÙÈÎfi °1 122. ∞ÁÁ¤ÏË ª·Ú›· 123. °·‚ÚÈ‹Ï ÃÚ‹ÛÙÔ˜

124. °ÈˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË 125. °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˘ ¢¤ÛÔÈÓ· 126. ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›· 127. ∂˘ÛÙÚ·ÙÈ¿‰Ë˜ ºÒÙÈÔ˜ 128. πˆÛËÊ›‰Ë˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ 129. ∫·˚ÔÔ‡ÏÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ 130. ∫¿ÌÚ· ŒÏÏË 131. ∫·Λ‰Ë ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 132. ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿ ÷ڛÎÏÂÈ· 133. ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 134. ∫·„·Ï¿ ¡ÂÎÙ·Ú›· 135. ∫¯·ÁÈ¿ ∂Ï¢ıÂÚ›· 136. ∫Ô˘‚¿Ù·˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ 137. ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 138. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ 139. ªÔ‡¯Ô˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 140. ª·Ï‹ √˘Ú·Ó›· 141. ª¤ÙÛÈÔ˘ ª·Ú›·-™Ô˘ÏÙ¿Ó· 142. ªÈÙ˙ËϤڷ ª·ÚÈ¿ÓÓ· 143. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 144. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ª·Ú›·-∂ϤÓË 145. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¡ÈÎÔϤٷ 146. √˘˙Ô‡ÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›· 147. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 148. ¶··Ï›ÙÛ·˜ ÷ڛϷԘ 149. ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· 150. ¶·ÛÈ¿ ª·Ú›·-∂ϤÓË 151. ¶·Û¯¿Ï˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ 152. ¶ÈÙÛ¿‚·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 153. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ÃÚ˘Û¿ÓıË-πˆ¿ÓÓ· 154. ƒÔ‡Ì· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 155. ™·ÚÚ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 156. ™‰ÚfiÏÈ· ∂ϤÓË 157. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ 158. Δ·ÌÔ˘Ú›‰Ô˘ ÕÓÓ· 159. ΔfiÏÈ· ∂˘ı˘Ì›· 160. ΔÛÈÚ›ÎÔ˘ ∞ÚÂÙ‹ 161. ΔÛÈÚ·ÓÏ‹ ∞ÔÛÙÔÏ›· 162. ÃÚÈÛÙ·ÓÙÒÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

∑. Cambridge F.C. 163. ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘ ∂ϤÓË........................Grade μ 164. ∞ÎÚÈ‚Ô‡ ∂Ï¢ıÂÚ›· 165. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 166. ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË ÃÚÈÛÙ›Ó· 167. μ·Ï¿ÎÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ 168. μËÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ 169. °È·ÓÓ·ÎÔ‡Ú·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 170. °Î¿Áη˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 171. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 172. ∂Í¿Ú¯Ô˘ ¢‹ÌËÙÚ· .......................Grade μ 173. ∂˘Ù˘¯›‰Ô˘ ∂˘·Óı›· 174. £ÏÈ‚ÂÚÔ‡ ¢‹ÌËÙÚ· ......................Grade μ 175. πÁÁϤÛ˘ πˆ¿ÓÓ˘ 176. πÛηÓÙ¿ÚÔ‚· °ÎÈÔ˘˙¤Ï-∫·Ú›Ó· 177. ∫·ÎÏÈ¿˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ 178. ∫·Ïη‚Ô‡Ú˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ..............Grade μ 179. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË μ·ÛÈÏÈ΋ ..................Grade ∞ 180. ∫·Ú·Î·ÓÙ¤˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ .................Grade μ 181. ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ 182. ∫·ÙÛÈ·ÓÙÒÓ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ 183. ∫ÔÎÎÈÓ›‰Ë ¢·Ó¿Ë 184. ∫ÔÏÈfi˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ......................Grade B 185. ∫ÔÏÔ‚fi˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜.......................Grade μ 186. ∫fiÚÎÔ˘ °È·ÓÓԇϷ 187. ∫ÔÙ›Ó· £ÂÔ‰ÒÚ· 188. ∫ÔÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜ ..............Grade ∞


2 / EK¢H§ø™EI™

¶EPIEXOMENA - Δ¤¯Ó˘ ı·‡Ì·Ù· - EÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ù˙ÈÙ˙ÈÎÈÔ‡

3

- ŒÎıÂÛË Ì ÈÛÙÔÚÈο ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ·ÈÒÓ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ - ªËӇ̷ٷ ·fi ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÊÈÁÔ‡Ú·˜

4

- ªÓ‹Ì˜ ·Ú¯·›·˜ ∞ı‹Ó·˜ Ì ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ó·ڋ˜ ª‡ÚÙȉ·˜ - EÈηÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

5

- ¶ÈÓÂÏȤ˜ ŒÏÏ˘ ™·Ì·Ï›‰Ô˘ Û ڢıÌfi ˙Â˚Ì¤ÎÈÎÔ˘

6

∞ºπ∂ƒøª∞: ¢∂∫∞ Ã√¡π∞ ∂™Δ√À¢π∞¡Δπ¡∞ - ∏ ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ - ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °È¿ÓÓ˘ ∫fiÙÛÈÚ·˜

7

- ∏ ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È Î·ı·Úfi ·ÙÙ·ÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ - ∏¯Ô¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ª. ∞Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ÓfiÙÈˆÓ μ·ÏηӛˆÓ

8-9

- ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ∞Ó‰Ú¿ÙÔ˜ - OÈ ÚÒÙ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Û μfiÏÔ Î·È ∞ı‹Ó·

10

- ΔÔ ¿ıËÌ· ÙÔ˘ „¢ÙÔ-·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ - ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ∫. §È¿Ë

- ∏ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘

11 12

- ªÓ‹ÌË πˆÓ›·˜: 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1922

13

- ∞ÛÚfiÌ·˘Ú· ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·

14

- «ÕÁÁÂÏÔÈ» ÌÂ ¿ıË

15

- «√ ÚˆÙ¿Ú˘» Û ÚÔ‚ÔϤ˜ ·fi ÙÔ «™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜» - ∫ˆÌÈΤ˜ Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú √˘¿ÈÏÓÙ - ¢›·˘ÏÔ˜: ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Ì ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÁψÛÛÒÓ

16

E¶IME§EIA: ¢HMHTPH™ PA§§H™ KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA: °IANNH™ M¶I™¢PA™

¢IA¢POME™ / 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

ªÂ¡Ô˘ Μάθημα μουσικής

H

Eστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας έχει ήδη κατακτήσει μία κορυφαία θέση ανάμεσα στις σύγχρονες πολιτιστικές προσπάθειες, που ξεκινούν από την περιφέρεια της χώρας, της μαθημένης να εισάγει πολιτισμό από την πρωτεύουσα. ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Η ορχήστρα, που η προέλευση ƒ¿ÏÏË της ονομασίας της έχει ως βάση λέξεις ,όπως μάθηση, σπουδή, επιμέλεια διατηρεί την πολιτιστική κληρονομιά, ενώ από την άλλη καταφέρνει να δημιουργεί πρότυπα σε νέα παιδιά. Συνδέεται με το παρελθόν, αλλά κερδίζει ταυτόχρονα το μέλλον της. Με την αυριανή επετειακή συναυλία στη Νέα Ιωνία, όπως και με τη σημερινή προσφορά του CD από τη “Θ”, το μουσικό σχήμα της πόλης, που αναβιώνει ήχους περασμένων αιώνων, γιορτάζει τα δέκα χρόνια του. Παράλληλα όμως υπενθυμίζει ότι κι ο χρόνος του Τύπου μπορεί να κινείται με άλλους ρυθμούς.

Δεν μπορεί να είναι μόνο ακαριαίος, όπως συμβαίνει με άλλα Μέσα, αλλά να ξεδιπλώνεται βραδύτερος, αναστοχαστικός. Γεμάτος μνήμες, που χάνονται μέσα στο συνεχή καταιγισμό ειδήσεων και τη διατήρηση του τόνου στον υπερθετικό βαθμό, αλλά είναι χρήσιμες στην καλύτερη ανίχνευση μιας πορείας. Τα Μέσα συνηθίζουν να παραμερίζουν εκείνο που περνά, αλλά κάποτε αντέχει στο χρόνο.

Οι εφημερίδες οφείλουν να εστιάσουν, να εμβαθύνουν, να υπηρετούν ομάδες και δράσεις που προσφέρουν ποιότητα. Τα τοπικά φύλλα έχουν θέση κοντά σε διοργανώσεις, με επίκεντρο τις τέχνες και το βιβλίο. Προς την κατεύθυνση αυτή ο ζωτικός χώρος βρίσκεται σε ένα περιβάλλον, με το οποίο διατηρούν στενές σχέσεις, όπως πολιτιστικά γεγονότα, από συναυλίες και παραστάσεις μέχρι συνέδρια. Έτσι κι αλλιώς έχουν προνομιακή πρόσβαση, όχι μόνο σε ειδήσεις και σχολιασμούς, αλλά σε έναν κόσμο εκδηλώσεων, ορισμένες από τις οποίες τοποθετούν δελεαστικά τον πήχη ψηλότερα από άλλες. Εκεί υπάρχει χώρος για τις εφημερίδες, που στην έντυπη μορφή τους παραμένουν προϊόντα φιλικά στους αναγνώστες. Προηγουμένως χρειάζεται να ασκήσουν τη δική τους γοητεία στο κοινό για να το προσελκύσουν. Προκειμένου να απολαύσει εκείνο, που στη σημερινή εποχή το διαδίκτυο δεν μπορεί εύκολα να υποκαταστήσει: την ευκαιρία για μια εμπειρία συμμετοχής σε μια αξιόλογη τοπική πολιτιστική πρωτοβουλία. Όπως κάθε “προμηθευτής” πολιτισμού -καλλιτέχνες, συγγραφείς κ.ά. - οι εφημερίδες μπορούν να ανοίγουν νέους δρόμους. Καλωσορίζοντας τους αναγνώστες τους στον κόσμο των εμπειριών που είναι σε θέση να προσφέρουν.

Νέες διαστάσεις στη μουσική εκπαίδευση από το Δημοτικό Ωδείο Έτοιμο να ξεκινήσει το πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του είναι το Δημοτικό Ωδείο Βόλου με νέες ιδέες και ανανεωμένα προγράμματα. Η σχολική χρονιά ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 6 έως 11 Σεπτεμβρίου το Ωδείο θα ανοίξει τις πόρτες του για δωρεάν γνωριμία με όλα τα όργανα. Καθηγητές όλων των οργάνων θα βρίσκονται στη διάθεση των γονέων και των παιδιών, προκειμένου να δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις σπουδές, να δείξουν στα παιδιά τα μουσικά όργανα που διδάσκονται στο Ωδείο και να τα φέρουν σε επαφή με το πλούσιο φάσμα δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το ακριβές πρόγραμμα των παρουσιάσεων έχει ως εξής : Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου ώρα 18.0021.00 Πιάνο, Κιθάρα, Φλάουτο, Βιολί, Αρμόνιο, Μουσική Τεχνολογία Ανώτερα. Θεωρητικά ,Ηλεκτρική Κιθάρα, Βιολοντσέλο. Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου ώρα 18.00-21.00 Πιάνο, Κιθάρα, βιολί, Φλάουτο, Φαγκότο, Αρμόνιο, Ηλεκτρικό Μπάσο, Τρομπέτα, Βιολοντσέλο, Μουσική Τεχνολογία, Ανώτερα Θεωρητικά, Ηλεκτρική .Κιθάρα, Ντράμς . Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου ώρα 18.0021.00 Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Φλάουτο, Ηλεκτρική Κιθάρα, Αρμόνιο, Μουσική Τεχνολογία, Ανώτερα Θεωρητικά. Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου ώρα 18.0021.00 Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Μουσική Τεχνολογία, Ηλεκτρική Κιθάρα, Ανώτερα Θεωρητικά, Κοντραμπάσο, Αρμόνιο. Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου ώρα 18.00-21.00 Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Ηλεκτρική Κιθάρα, ρμόνιο, Μουσική Τεχνολογία, Ανώτερα Θεωρητικά ,Φλάουτο. Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου ώρα 10.00 π.μ-13.00 μ.μ Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Ανώτερα Θεωρητικά, Αρμόνιο,Ηλεκτρική Κιθάρα. Το άνοιγμα στην πόλη και στους νέους θα είναι ένας από τους κεντρικούς άξονες της δράσης του Δημοτικού Ωδείου Βόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό μουσικό ίδρυμα της Μαγνησίας και το δεύτερο στη Θεσσαλία καλύπτει όλους τους τομείς της μουσικής τέχνης και επιστήμης. Στο Ωδείο διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα, καλύπτονται οι θεωρητικές σπουδές και παρέχεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα Μουσικής Προπαίδειας που βοηθάει τα παιδιά να επιλέξουν το όργανο που τους ταιριά-

ζει. Η μουσική εκπαίδευση που παρέχεται αντιμετωπίζει την μουσική στην ολότητα της και δεν περιορίζεται στην κλασσική μουσική. Η Βυζαντινή, το ελληνικό τραγούδι, η ροκ, η τζαζ μουσική, η μουσική τεχνολογία, η κατασκευή μουσικών οργάνων, είναι μερικοί μόνο από τους τομείς που επεκτείνουν το φάσμα των δραστηριοτήτων. Μουσικά σύνολα από την εξαιρετική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, τη Χορωδία μέχρι τις μικρότερες μουσικές ομάδες δίνουν στα παιδιά την δυνατότητα να βιώνουν πρακτικά και εμπειρικά την μουσική έκφραση και επικοινωνία με τον κόσμο . Όπως ανακοινώθηκε από τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό και την Διεύθυνση, η ποιότητα και οι προδιαγραφές των μαθημάτων θα διατηρηθούν στο ακέραιο. Οι περιορισμοί αφορούν διοικητικά, λειτουργικά κόστη, πλήρη αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού καθώς και λύσεις που περιορίζουν το κόστος χωρίς να αγγίζουν την ουσία και την φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Αξίζει να τονιστεί ότι στη δύσκολη αυτή οικονομικά συγκυρία το Ωδείο πέτυχε πέρσι μια εντυπωσιακή αύξηση των σπουδαστών του και στον εκπαιδευτικό τομέα σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Συγκεκριμένα παρείχε: Είκοσι δύο επαγγελματικά πτυχία και διπλώματα και ορισμένα από αυτά μάλιστα σε σπάνια όργανα όπως το κοντραμπάσο και το όμποε, τέσσερις

σπουδαστές του Ωδείου πέρασαν με επιτυχία στις εισαγωγικές για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών σε όλη την χώρα. Σημαντικές διακρίσεις υπήρξαν επίσης σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς μουσικής όπου δύο σπουδαστές του Ωδείου κέρδισαν πρώτα και δεύτερα βραβεία. Σημαντική όμως ήταν η επιτυχία και η ταχύτατη αναγνώριση του συγκροτήματος Blue Jazz Fiction που αποτελείται από 5 σπουδάστριες του Ωδείου. Το συγκρότημα θα συμμετάσχει στις 17 Σεπτεμβρίου στη συναυλία που θα γίνει στους κήπους του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών που αποτελεί και την εναρκτήρια εκδήλωση της χειμερινής περιόδου. Στην συναυλία αυτή θα συμμετέχουν τα δημοφιλή συγκροτήματα Musica Ficta και Rosebleed. Στη χρονιά που έρχεται σύνολα του Ωδείου θα παίξουν στην πόλη επιλεκτικά σε χώρους όπως νοσοκομεία, ιδρύματα, σε άτομα τρίτης ηλικίας, ενώ για πρώτη φορά θα γίνουν συναυλίες σε σπίτια παιδιών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Το Δημοτικό Ωδείο θα συνεχίσει τον πολύ επιτυχημένο κύκλο συναυλιών που έδωσε για τα Δημοτικά Σχολεία και που οργανώθηκε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πάνω από 3000 παιδιά επισκέφθηκαν το Ωδείο και παρακολούθησαν εκδηλώσεις που συνδύαζαν την Μουσική με τις άλλες τέχνες.

Νέα πνοή στις θερινές εκδηλώσεις του Χόρτου Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα σεμιναρίων Μουσικής και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που παρουσίασε το Πολιτιστικό Ίδρυμα Γ. Αγγελίνης - Πία Χατζηνίκου στο Χόρτο για το 2010. Παρόλες τις δυσκολίες της διοργάνωσης η κ. Πία Χατζηνίκου - Αγγελίνη αναφέρει ότι “είχαμε απρόβλεπτες επιτυχίες με το πρόγραμμα των τριών σεμιναρίων που είχαμε φέτος. Το ενδιαφέρον των Νέων ήταν απρόσμενο και ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων και ως προς το ενδιαφέρον όσων παρακολούθησαν αυτό το σεμινάριο. Η 35μελής Φιλαρμονική Ορχήστρα Αμπελοκήπων νέων μουσικών μαζί με τον καθηγητή τους για μια εβδομάδα, στις αρχές Ιουλίου, είχαν την ευκαιρία να βιώσουν δίπλα στον μαέστρο Γ. Χατζηνίκο μια ευρύτερη προσέγγιση της μουσικής, μέσα από πρόβες και μαθήματα, καθώς και να παρουσιάσουν στους κατοίκους του Χόρτου την εργασία τους. Το σεμινάριο του κ. Χατζηνίκου “Έννοια και Καταβολές της Μουσικής Ερμηνείας” είχε 23 συμμετέχοντες από διάφορα μέρη της Ελλάδας και σε πολλούς για πρώτη φορά τους δινόταν η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον αστείρευτο πλούτο των μαθημάτων αυτών. Όσο για το Master class βιολιού και μουσικής δωματίου του κ. Κανέττη με 15 συμμετέχοντες είναι υπόδειγμα επιπέδου, τελειότητας και δεξιοτεχνίας που βρίσκεται όμως στην υπηρεσία της μεγάλης αυτής τέχνης. Από τις εκδηλώσεις προσωπικά υπήρχαν δύο που ο ενθουσιασμός και η ανταπόκριση του κοινού ήταν απερίγραπτη. Η πρώτη ήταν ο Ερωτόκριτος του Β. Κορνάρου παρουσιασμένη από τον πολυτάλαντο Κωνσταντίνο Θεμελή και δύο εξαίρετους μουσικούς από την Κρήτη. Η δεύτερη ήταν στις 28 Αυγούστου με τη συναυλία μουσικής δωματίου από τον κ. Κανέττη, βιολί, Χριστίνα Μπαζίλη, τσέλο και η Μπόρι Κις πιάνο”.


EK£E™EI™ / 3 ¢IA¢POME™ / 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

Τέχνης θαύματα

Π

T˘ ¡·Ù¿Û·˜ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË

έμπτη, 26/8/2010: Εδώ κι ένα μήνα περίπου, μόλις σκοτεινιάσει, στην πλατεία του Άη Λαυρέντη, ανοίγει ή σωστότερα “ζωντανεύει” το παλιό καφενείο του Τριανταφύλλου. Το φως μιας λάμπας πετρελαίου έξω από την πόρτα, δίνει το στίγμα της διαφορετικότητας του χώρου, σαν φάρος που σηματοδοτεί την είσοδο σε άλλη εποχή. Το σκοτεινό εσωτερικό, προκλητικό και μυστηριώδες, εξάπτει την περιέργεια και επιταχύνει την είσοδο. Από τη στιγμή εκείνη όμως και ύστερα, ο χρόνος σταματάει. Οι γαλαζωπές φιγούρες που κατακλύζουν τον χώρο, “πίνοντας τσίπουρο ή λεμονάδα”, “συζητώντας” και “καπνίζοντας”, σε καλούν να τις συντροφεύσεις χωρίς να σου ρίξουν ούτε ένα αδιάκριτο βλέμμα. Οι “κουβέντες” τους, η μουσική, ακόμη και οι οικείοι ήχοι του καφενείου, συνεπικουρούν στο να πάρεις κι εσύ μια καρέκλα και να προστεθείς στην παρέα, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, με τα χαρακτηριστικά του προσώπου και το σώμα σου ολόκληρο να έχουν γίνει ένα με το σκοτάδι. Το παράδοξο είναι ότι όλο αυτό στο οποίο συμμετέχεις σε κερδίζει απόλυτα. Δεν περνά από το μυαλό σου η σκέψη να σηκωθείς από την καρέκλα και να φύγεις, όπως συνήθως γίνεται μετά την ολοκλήρωση μιας επίσκεψης σε έκθεση ζωγραφικής. Θέλεις να μείνεις εκεί, στο παλιό καφενείο, ως θαμώνας πλέον, με τις αισθήσεις σου να απολαμβάνουν το γεγονός και την φαντασία σου να ταξιδεύει. Το λευκό σου ρούχο φωσφορίζει κάτω από τη λάμπα με το υπεριώδες φως, μαζί με τα πλεκτά σεμεδάκια, το τσίπουρο στα ποτήρια και την άσπρη γάτα, ενώ εσύ κοιτάζεις τις ζωγραφισμένες στον τοίχο φιγούρες και δεν τις χορ-

ταίνεις. Ίσως επειδή είναι τόσο αφαιρετικές, περιγράμματα σωμάτων χωρίς ξεκάθαρα χαρακτηριστικά, πρόθυμες να πάρουν όποια μορφή τους δώσεις ή ίσως επειδή μοιάζουν τόσο ζωντανές που σε παρασύρουν σε μια εσωτερική συνδιαλλαγή μαζί τους. Όπως και να ’ναι, πρέπει να ανάψει το φως και να σιωπήσει το cd player για να επανέλθεις στην πραγματικότητα. Να εξαφανιστούν οι μορφές ως γνήσια τέκνα του σκοταδιού, να φανερωθούν οι ξεφτισμένοι τοίχοι του μαγαζιού, η σκονισμένη παλιά κουζίνα με όλο της τον εξοπλισμό, οι νταμιτζάνες στοιβαγμένες στη γωνία. Η δύναμη του βιώματος ωστόσο, δεν σβήνει ούτε τότε. Αντίθετα, η απομυθοποίησή του σε κάνει να επιζητάς να ξαναβρεθείς στη μοναδική ατμόσφαιρα του καφενείου των “πνευμάτων” για να το ξαναδείς με “άλλο μάτι”. Έχεις κατανοήσει γιατί το όλο εγχείρημα της μυστηριακής αυτής αναβίωσης άγγιξε τους κατοίκους του χωριού, αφού ο χώρος από μόνος του ήταν δυναμικό σημείο κοινωνικής επαφής για ογδόντα ολόκληρα χρόνια. Ακόμη κι αν δεν μπορείς σαν κι εκείνους να αναγνωρίσεις σε ποιον ανήκει η καθηλωτική φιγούρα του σκυφτού άντρα με

Eικόνες από τον κύκλο ζωής του τζιτζικιού ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φιλοξενείται αυτές τις ημέρες, στο Μουσείο Ελιάς και λαδιού Πηλίου στην Άνω Γατζέα. Εκτός προγράμματος στις φετινές εκδηλώσεις του Μουσείου περιελήφθη και μια έκθεση φωτογραφίας της Monique Aullen. Η φωτογράφος παρατηρώντας την φύση είδε ότι στο χώμα συχνά υπάρχουν κάποιες τρύπες ξεχασμένες. Ενημερώθηκε ότι εκεί υπάρχουν ξεχασμένα “αυγά” τζιτζικιών. Έψαξε, διάβασε και έμαθε πως γεννούνται τα νέα τζιτζίκια. Ένα πρωινό, τα παρατήρησε και τα φωτογράφισε. Δέκα χαρακτηριστικές φωτογραφίες, εκτίθενται στο κοινό, μέχρι την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου. Σ’ όλο τον κόσμο υπάρχουν πάνω από 2.000 είδη τζιτζικιών σε διάφορα μεγέθη. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε περισσότερο ένα, τον τζίτζικα τον πληβείο. Το μήκος του φτάνει μέχρι 3 εκατοστόμετρα. Το σώμα του είναι πεπλατυσμένο, το κεφάλι του κοντό και πλατύ, έχει πέντε μάτια, δύο μεγάλα, κανονικά και τρία μικρότερα, βοηθητικά. Τα φτερά του είναι φτιαγμένα από λεπτή διαφανή μεμβράνη και τα πόδια του λε-

πτά και μακριά. Τρέφεται με τη λύμφη των βλαστών, τους οποίους τρυπά με μια ειδική προβοσκίδα, που μοιάζει με έμβολο. Το θηλυκό γεννά τα αβγά της μέσα σε τρύπες που κάνει πάνω στους μαλακούς βλαστούς. Αυτό γίνεται κατά τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο.

το μπαστούνι που μπαίνει από την πόρτα ή του μικρού κοριτσιού που τριγυρίζει ανάμεσα στα τραπέζια, αναγνωρίζεις τη δύναμη της τέχνης να δίνει ζωή, να γεννά συναισθήματα και να επικοινωνεί λιτά και ουσιαστικά χωρίς να χρειάζεται περίτεχνους τρόπους προβολής. Το παλιό καφενείο του Τριανταφύλλου κλειδώθηκε με το πέρας των εκδηλώσεων του Μουσικού Χωριού. Η εγκατάσταση της ταλαντούχου και ευρηματικής εικαστικού, Μαρίας Χατζηνικολάου, δεν είναι πια επισκέψιμη. Οι αόρατες ζωγραφιές της όμως στους τοίχους, παραμένουν εκεί, στον χώρο όπου ανήκουν, και δεν σκοπεύουν να τον εγκαταλείψουν όσο το κτίσμα στέκεται όρθιο. Υπομονετικές και ολικαρκείς, το μόνο που επιθυμούν είναι λίγο μαβί φως και συντροφιά.

Από τα αβγά βγαίνουν οι προνύμφες, περίπου στο τέλος του καλοκαιριού, οι οποίες κατεβαίνουν από τα δέντρα, κάνουν τρύπες μέσα στη γη, κοντά στις ρίζες. Τα ελληνικά τζιτζίκια ζουν μέσα στη γη για περίπου 4 χρόνια, (σε άλλες περιοχές και ιδιαίτερα στην Αμερική ζουν στο έδαφος έως και 17 χρόνια) και στο τέλος Μαΐου ή τον Ιούνιο οι νύμφες βγαίνουν έξω από το έδαφος, ανεβαίνουν στα χόρτα, στα δεντράκια κλπ... και αρχίζει η μεταμόρφωσή τους, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 2 περίπου ώρες. Στην συνέχεια το τζιτζίκι περιμένει να ξεραθούν τα φτερά του για 1 ½ περίπου ώρα. Το έντομο τζιτζίκι πλέον ζει σε αυτή τη μορφή χαίροντας τον ήλιο και τη ζέστη από μία εβδομάδα ως και 2 μήνες. Το χρώμα του σε γενικές γραμμές είναι μαύρο. Όμως διακρίνουμε σ’ αυτόν και διάφορες αποχρώσεις κίτρινου και καφέ. Τρομερά μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το τζιτζίκι, για την ειδική ηχητική συσκευή που υπάρχει στην κοιλιακή κοιλότητά του μέσω της οποίας δημιουργείται αυτό το ιδιόμορφο τερέτισμα, που όλοι μας ακούμε τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες. Η συσκευή αποτελείται από δύο κοιλότητες που χωρίζονται από μια λεπτή μεμβράνη τεντωμένη. Κάθε φορά που δονείται η μεμβράνη αυτή, παράγεται ο ήχος. Η ηχητική συσκευή βρίσκεται ανάμεσα στο θώρακα και την κοιλιά του τζιτζικιού. Μόνο τα αρσενικά τζιτζίκια είναι αυτά που τραγουδούν για να καλούν τα θηλυκά. Οι φωτογραφίες, που παρουσιάζονται στο Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου δείχνουν το στάδιο των δύο ωρών, που γίνεται η μεταμόρφωσή του και τραβήχτηκαν από τη γαλλίδα Monique AULLEN στον κήπο του σπιτιού της, στη Νέα Αγχίαλο. ∫. ∞. ªÔÚ¿ÚÔ˜

Δ. Σκιάθου: Δωρεά έργων ζωγραφικής Ειρήνης Αμανατίδου Φιλαρέτου Με τη δωρεά τριών πινάκων ζωγραφικής της αείμνηστης Ρένας Αμανατίδου Φιλαρέτου εμπλουτίστηκε η συλλογή έργων του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Σκιάθου. Τη δωρεά των έργων πραγματοποίησε η εγγονή της, επίσης εικαστικός, Αναστασία Ζωή Σουλιώτου, στο χώρο του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Σκιάθου. Τους πίνακες παρέλαβε ο Δήμαρχος Σκιάθου κ. Νίκος Πλωμαρίτης και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Σκιάθου κ. Αθανάσιος Ζλατούδης. Παρόντες ήταν επίσης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Σκιάθου κ. Στάθης Αρβανίτης και η κ. Αθηνά Παπαγεωργίου διευθύντρια του Μουσείου Παπαδιαμάντη. Η Ρένα Αμανατίδου Φιλαρέτου, συνέδεσε τη ζωή της με το νησί της Σκιάθου, καθώς υπήρξε σύζυγος του Σκιαθίτη καθηγητή Αργύρη Φιλαρέτου. Η ζωγραφική της Ρένας Αμανατίδου Φιλαρέτου μαρτυρεί την προσφυγική και ανατολίτικη καταγωγή και νοοτροπία της που συνδυάζεται με μια έντονη ματιά προς τη δύση. Υπήρξε μια κατά βάση ακαδημαϊκή ζωγράφος με σαφείς επιρροές από δυτικά καλλιτεχνικά κινήματα αλλά με έντονο ενδιαφέρον για τον Αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, το μεγαλόπρεπο και το ιδανικό. Από τον πίνακά της με θέμα τον παραδοσιακό Ποντιακό Χορό, τα πορτρέτα μέχρι τους τύπους του savoir vivre αναγνωστών μπροστά σε θαλασσινό τοπίο, καθίσταται ιδιαίτερα εμφανής η πληθωρική προσωπικότητά της, η οποία αποτυπώθηκε όχι μόνο στα έργα της αλλά και στη μνήμη των μαθητών της στη διάρκεια της πολύχρονης θητείας της στην εκπαίδευση.


4 / EK£E™EI™ ¢IA¢POME™ / 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

“¶ÂÚÈÎÏ‹˜ •·Óı›Ô˘” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘

Έκθεση με ιστορικά τεκμήρια για το χρυσό αιώνα του Περικλή

Έ

TÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

να χρόνο μετά τα εγκαίνια λειτουργίας του νέου και από τα μοναδικά στον κόσμο Μουσείου της Ακρόπολης και έρχεται εφέτος να λειτουργήσει η πρώτη θεματική Έκθεση που εισάγει τον επισκέπτη στην κατανόηση των συνθηκών της πρώτης και άμεσης Αθηναϊκής Δημοκρατίας που διαμορφώθηκε χάρη και στην φωτισμένη δραστηριότητα του αρχηγού της, του Περικλή. Το Μουσείο της Ακρόπολης ξεκίνησε ως ιδέα να κυοφορείται πριν σαράντα χρόνια. Στη συνέχεια η διαδικασία βάλτωσε και τίποτα δεν προχωρούσε. Κι έπρεπε να έρθει η μεγάλη εκείνη Ελληνίδα, η Μελίνα Μερκούρη, να αναζωογονήσει την ιδέα και να σηκώσει το βάρος της πραγματοποίησης του ονείρου, συνδυάζοντας το εγχείρημα και με το αίτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα που “φιλοξενούνται” στο Βρετανικό Μουσείο και αποτελούν ντεκόρ στα επίσημα γεύματα των Ευγενών του Σίτυ. Η Μελίνα διέθετε τσαγανό, τους ταρακούνησε όλους και το Μουσείο προχώρησε, μέχρι που παραδόθηκε στην επισκεψιμότητα του παγκόσμιου κοινού.

Ο Περικλής υπήρξε η φωτεινότερη φυσιογνωμία του 5ου π.Χ. αιώνα για την Αθηναϊκή Δημοκρατία και διαμορφωτής του “Χρυσού Αιώνα” που φέρει το όνομά του. Η θεματική Έκθεση που λειτουργεί στο Μουσείο της Ακρόπολης από τις 20 Ιουνίου 2010 έως τις 31 Ιανουαρίου 2011 (το 2010 που αναγράφεται στον Κατάλογο είναι λανθασμένο) και που με βάση τα υπάρχοντα τεκμήρια - προτομές, όστρακα, μηχανισμούς κληρωτίδων, νομίσματα και κείμενα μεταξύ των οποίων και οι απολογισμοί δαπανών του Φείδα, δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη νάρθει σ’ επαφή με την μακρινή αυτή εποχή, τότε που η Δημοκρατία έγινε πράξη, αλλά και γεννήτρα του νεότερου πολιτικού πολιτισμού. Στην κατανόηση των Εκθεμάτων συμβάλει αποφασιστικά και ο Κατάλογος της Έκθεσης με τα ενημερωτικά κείμενα που σχετίζονται με τον Περικλή, την περίοδο διακυβέρνησής του και τη λειτουργία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Η δυνατότητα εφαρμογής της άμεσης Δημοκρατίας ήταν δεδομένη. 20 χιλιάδες οι Αθηναίοι πολίτες, μπορούσαν να συμμετέχουν στην Εκκλησία

του Δήμου. Το καθεστώς της άμεσης Δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα ήταν πολύ προχωρημένο. Η Δημοκρατία θεωρούσε τον Αθηναίο πολίτη φύσει και θέσει ικανό να αναλάβει οποιοδήποτε αξίωμα. Γι’ αυτό δεν προέβαινε τους εννέα άρχοντες και τους βουλευτές με κλήρωση. Η ανακήρυξη μόνο του στρατηγού που έπρεπε να διαθέτει ιδιαίτερες ικανότητες γινόταν με εκλογή. Όλοι οι άλλοι με κλήρωση. Φυσικά δεν τύχαινε πάντοτε να κληρώνονται οι καλύτεροι, αλλά αυτό ίσχυε. Ο οστρακισμός ήταν μία άλλη διαδικασία ψηφοφορίας η οποία καθιερώθηκε στο τέλος του 6ου π.Χ. αιώνα από τον μεταρρυθμιστή Κλεισθένη, ο οποίος θέσπισε τον Οστρακισμό για να προσφέρει στην νεοσύστατη δημοκρατία ένα μηχανισμό προστασίας από εκτροπές και τη δυνατότητα ειρηνικής επίλυσης των πολιτικών συγκρούσεων. Οι πολίτες χάραζαν το όνομα του μέλλοντος να εξοριστεί πάνω σε όστρακο (τεμάχιο από αγγείο). Τον ενδιαφέροντα κατάλογο της Έκθεσης προλογίζουν ο υπουργός Πολιτισμού Παύλος Γερουλάνος και ο πρωτεργάτης ίδρυσης και συγκρότησης

Έκθεση κεραμικής στο Μαλάκι Η 10η διεθνής έκθεση κεραμικής, το διεθνές σεμινάριο κεραμικής και η έκθεση ζωγραφικής (Αρχαία Ελληνικά Στάδια) του Δημ. Μποντικούλη πραγματοποιούνται από 10 Σεπτεμβρίου στο διεθνές κέντρο κεραμικής οικ. Ανετόπουλου στο Μαλάκι. Συνεχίζεται ο θεσμός των ετησίων διεθνών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για 10η χρονιά. Το 2010 το Διεθνές Κέντρο Κεραμικής, η κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG πρόγραμμα (Ceramics and Crafts) με συμμετοχή 12 εταίρων από 6 χώρες, ελληνική συμμετοχή Δήμος Μηλεών και η οργανωτική επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων Βόλος 2013 σε συνεργασία με τη Νομαρχία Μαγνησίας τους Δήμους Μηλεών - Αρτέμιδος - Βόλου το Επιμελητήριο Μαγνησίας πραγματοποιούν τις ανωτέρω εκδηλώσεις. Η οικογένεια Ανετόπουλου ξεκίνησε πριν 220 χρόνια στην Νάξο την τέχνη της αγγειοπλαστικής. Το 1885 βρίσκουμε τον Βασίλειο στο εργαστήριό του στο Βόλο εκεί που σήμερα είναι το κτίριο του ΙΚΑ. Σήμερα την τέχνη συνεχίζουν ο Βαγγέλης Ανετόπουλος με τα παιδιά του Στέλιο και Αθηνά στο Μαλάκι. Ο ζήλος της οικογένειας για την τέχνη του πηλού και οι προσπάθειες που καταβάλουν για την ανάπτυξή της είναι μεγάλες και για πολλά χρόνια. Αποτέλεσμα η ίδρυση του διεθνούς κέντρου κεραμικής και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιεί. Στόχος η δημιουργία σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού με Ευρωπαϊκή απήχηση. Η πρόταση και το σχέδιο δράσης έχουν υποβληθεί και αναμένονται αποτελέσματα. Τα εγκαίνια της έκθεσης είναι την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ. και η έναρξη των εργασιών του προγράμματος INTERREG και του σεμιναρίου την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου. Τηλ. επικοινωνίας 2428093042.

του Μουσείου, καθηγητής Δημήτρης Πατερμαλής, ο οποίος πραγματοποίησε τα οράματα της Μελίνας, ο οποίος σημειώνει. Χαρακτηριστικά: “Συχνά πυκνά ακούω στην αίθουσα τον Παρθενώνα τους επισκέπτες του Μουσείου να μιλούν για τον Χρυσό αιώνα του Περικλή και να υμνούν την τελειότητα της Τέχνης του Φειδία. Πολλοί απ’ αυτούς μένουν με την εντύπωση ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα γεννήθηκαν μέσα σ’ ένα ιδανικό, σχεδόν παραδεισένιο περιβάλλον. Η ιστορική πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Τα προϊόντα αυτά είναι έργα μιας εποχής με σοβαρές πολιτικές ανατροπές, ισχυρή δοκιμασία της πρώτης εύ-

θραυστης δημοκρατίας και πρωτόγνωρες νέες εφαρμογές στην οικονομία. Αυτά ακριβώς θέλει να δείξει η πρώτη αυτή θεματική Έκθεση του Μουσείου” .

™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªÂÚ‰¤ÎÏË

Μηνύματα από μεταμορφώσεις της γυναικείας φιγούρας TÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À Η γυναίκα είτε ως μορφή, είτε ως σώμα αποτέλεσε εδώ και αιώνες ένα από τα αγαπημένα θέματα των ζωγράφων. Σημείο έμπνευσης και αφετηρία για την δημιουργία των πιο κορυφαίων έργων στο πεδίο των εικαστικών τεχνών. Πηγή έμπνευσης γίνεται και πάλι στο έργο του Κωνσταντίνου Μπερδέκλη, έργα του οποίου παρουσιάζονται από αύριο Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα τέχνης “Art Zone 42” (Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου 42). Στην έκθεση με τον τίτλο “Η ευτυχία της νέας εποχής” ο καλλιτέχνης είναι φανερά επηρεασμένος από τον κόσμο της διαφήμισης και της μόδας. Ασχολείται με την διερεύνηση της γυναικείας φιγούρας, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από την σύγχρονη τυπογραφία. Ο καλλιτέχνης αξιοποιεί μέσα από το προσωπικό του ύφος γραφής, τον ρεαλισμό και την “pop-art”, ασκώντας κριτική και σχολιάζοντας τον τρόπο με το οποίο προβάλλεται σήμερα το γυναικείο είδωλο στην νέα αισθητική κουλτούρα των avant-garde περιοδικών, που κατατάσσονται στο χώρο της σημερινής πρωτοπορίας όσο και των υπόλοιπων έντυπων καταχωρήσεων. Στα ζωγραφικά έργα του καλλιτέχνη, πα-

ρένθετες γυναικείες μορφές και αποσπάσματα από την φευγαλέα πληθώρα εικόνων-μοντέλων εννοιοδοτούν τον χώρο, ανατρέποντας το προφανές και μετασχηματίζοντάς το σε πρόκληση και απορία απέναντι σε στάσεις, ρόλους και συμπεριφορές. Τα έργα του διακρίνονται για τη λεπτή τους ειρωνεία, καθώς ο ζωγράφος εστιάζει υπαινικτικά στην παραγωγή προτύπων της μόδας, τα οποία ζωντανεύουν - και παράλληλα παγιδεύουν - τις επιθυμίες ενός διεθνοποιημένου καταναλωτικού κοινού και τα οποία πολλές φορές, διευρύνοντας το πλαίσιο τους, ατενίζουν το μέλλον. Να πώς σχολιάζει ο Κωνσταντίνος Μπερδέκλης τα πρόσφατα έργα του: “Η έκθεση καταγράφει το “τώρα” μέσα από σελίδες περιοδικών μόδας και ίντερνετ. Καταγράφει μια πραγματικότητα, ανάμεσα σε πολλές άλλες, που έχει να κάνει με την “ιδανική” ομορφιά και τα πρότυπα, με την σεξουαλικότητα, αλλά και την θέση της γυναίκας, όπως παρουσιάζεται μέσα από έναν κόσμο με έντονη κίνηση, αυτόν της διαφήμισης και της φωτογραφίας. Η πληθώρα τέτοιων εικόνων μονοπωλεί τα μέσα και η γυναίκα ως σύμβολο αποκτά διττή σημασία: του θύματος αλλά και του θύτη. Με τον ίδιο τρόπο που εξουσιάζει, εξουσιάζεται, απελευθερώνεται αλλά και εμπορευματοποιείται. Τα

πρότυπα όμως δεν μπορεί παρά να φλερτάρουν με την τελειότητα και να χαρακτηρίζουν αυτό που η κοινωνία ενδόμυχα θέλει να φτάσει και να ακολουθήσει, όπως εξάλλου και σε παλαιότερες εποχές. Η πληθώρα των εικόνων μόδας ανήκουν στην pop κουλτούρα, μιας και μας περιβάλλουν, αλλά πολλές φορές διευρύνοντας το πλαίσιο τους, ατενίζουν το μέλλον και δίνουν νέα προοπτική σε αυτό που μπορεί να θεωρείται κυρίαρχο. Η ζωγραφική μου αποσκοπεί στο να μεταφέρει επιλεκτικά σε ένα έργο επιμέρους στοιχεία, εστιάζοντας και δίνοντας χρόνο για σκέψη. Η φωτορεαλιστική απεικόνιση βοηθά το μήνυμα να φτάσει ακέραιο, αναπαραγόμενο πιστά, ενώ συγχρόνως τα καθαρά περιγράμματα δίνουν μια αίσθηση απολυτότητας για το φαίνεσθαι. θεατής σχηματίζει τις δικές του αλληλουχίες νοημάτων και προσδίδει στις λέξεις την δική του σημασία. Τα πρόσωπα μπορεί να είναι γνώριμα ή όχι, πάντως αναπαρίστανται για να τονίσουν την οικεία επανάληψη και σχέση μας με τον ευρύτερο κόσμο της διαφήμισης, μετασχηματίζονται και μοιραία ακολουθούν την δική τους νοηματική γλώσσα, μέσα από ένα διαφορετικό μέσο και περιβάλλον”.


EK£E™EI™ / 5 ¢IA¢POME™ / 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

∏ ¤ÎıÂÛË ·fi Ù· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô

Μνήμες αρχαίας Αθήνας με ανάπλαση της νεαρής Μύρτιδας

Μ

TÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À

ια σημαντικό από πλευράς αρχαιολογικής όσο και ιστορικής έρευνας έκθεση ανοίγει τις πόρτες της για το κοινό τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρόκειται για την περιοδική έκθεση “Μύρτις: Πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν” . Πρόκειται ασφαλώς για την παρουσίαση ενός σημαντικού διεπιστημονικού επιτεύγματος. Κεντρικό έκθεμα είναι το αναπλασμένο πρόσωπο της ανώνυμης 11χρονης Αθηναίας, που υπήρξε και αυτή, όπως και ο μεγάλος πολιτικός Περικλής, ένα από τα δεκάδες χιλιάδες θύματα του τυφοειδούς πυρετού του 430 π.Χ. που οδήγησε στον αφανισμό του 1/3 των κατοίκων της πόλης κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου. Πραγματοποιείται η έκθεση με την ευγενική προσφορά του οδοντιάτρου • ορθοδοντικού, επίκουρου καθηγητή Μανώλη Παπαγρηγοράκη και, μέσω αυτού, του Πανεπιστημίου Αθηνών, ύστερα από γόνιμη συνεργασία με το Μουσείο. Ήταν το 1995 όταν η αρχαιολόγος Έφη Μπασγιωτοπούλου-Βαλαβάνη κατά την διάρκεια μιας ανασκαφής στο Κεραμεικό με αφορμή τα έργα του Μετρό των Αθηνών, ανακάλυψε στη γωνιά Ιεράς Οδού και Αθηνών ένα τάφο, που ανάγεται στην περίοδο από το 430 έως το 426 π.χ. Μέσα σε αυτό βρέθηκε ένα παιδικό κρανίο που έφερε γυναικεία χαρακτηριστικά και στο οποίο οι αρχαιολόγοι έδωσαν το όνομα Μύρτις, ένα από τα πιο διαδεδομένα γυναικεία ονόματα της εποχής. Το συγκεκριμένο κρανίο είναι το μοναδικό που διατηρεί τη μόνιμη οδοντοφυία ταυτόχρονα με ένα μέρος από τη νεογιλή, γεγονός εξαιρετικά σπάνιο. Το 2005 ο κ. Παπαγρηγοράκης παρουσίασε μια μελέτη σε διεθνές συνέδριο στο Παρίσι στην οποία συνέκρινε το πρόσωπο των αρχαίων ελλήνων με αυτό των συγχρόνων. Όπως έχει δηλώσει ο κ. Παπαγρηγοράκης κάνοντας την σύγκριση ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν δηλώνει ότι “δεν έχουμε αλλάξει σχεδόν καθόλου εδώ και 4000 χρόνια στην περιοχή του προσώπου. Έχει όμως αλλάξει ο προσανατολισμός ανάπτυξης του εγκεφαλικού κρανίου, αφού όσο περνούν τα χρόνια το κρανίο μας έρχεται πιο μπροστά ενώ το πρόσωπό μας μικραίνει” . Λόγω του ότι το κρανίο βρέθηκε σε άριστη σχεδόν κατάσταση η ανάπλασή του θεωρείται ότι έχει ελάχιστες μόνο αποκλίσεις από την πραγματικότητα. Στην ανάπλαση του προσώπου της Μύρτιδας συμμετείχαν το θεραπευτικό ινστιτούτο “Εγκέφαλος” , το ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και ο ειδικός γλύπτης Όσκαρ Νίλσον από τη Σουηδία ο οποίος και δημιούργησε ένα πιστό αντίγραφο του αρχαίου κρανίου. Οι άνθρωποι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου θεωρούν ότι αποτελεί αυτό τον κατ’ εξοχήν

φυσικό χώρο για τη Μύρτιδα. Η φιλοξενία της για το Μουσείο, που εκθέτει πλήθος επιτάφιων γλυπτών και αναγλύφων, συμβολίζει μια σύγχρονη “Δεξίωση”. Μοιάζει να είναι η μεταφυσική συνάντηση της Μύρτιδος με τα κορίτσια και τ’ αγόρια του Μουσείου, την Αριστίλλη, τη Μνησαγόρα, το Δίκαιο ή το Νικοχάρη, που απεικονίζονται στις επιτάφιες στήλες. Μνημεία

και μνήματα του 5ου αι. π.Χ , επώνυμα κι ανώνυμα, ζωντανεύουν και συνομιλούν μαζί μας μέσα από το πρόσωπο της μικρής Μύρτιδος. Υπενθυμίζοντας ακόμη την κοινή ανθρώπινη μοίρα, το θάνατο, αλλά ταυτόχρονα και την ήττα του θανάτου μέσω της μνήμης. Δεν είναι τυχαίο, ότι η Μύρτις ανακηρύχτηκε “Φίλος των στόχων της Χιλιετίας” από τον Ο.Η.Ε.

∏ ¤ÎıÂÛË ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜

Eικαστικός διάλογος καλλιτεχνών Θεσσαλονίκης TÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À Μπορεί να ολοκληρώθηκε το εργαστήριο Pictor: εξερευνώντας το οικείο (περπατάω στην πόλη όταν η πόλη δεν είναι εδώ) που εμπνεύστηκε η Τέτα Μακρή και που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης τον Οκτώβρη του 2008, ωστόσο ο απόηχός του -συναντήσεις, προβληματισμοί, σκέψεις- γέννησε μια άλλη δράση. Κάποιες από τις ιδέες αυτές βρήκανε πρόσφορο έδαφος στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα, όπου και θα φιλοξενηθούν αστικές προτάσεις καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών και πολιτών της Θεσσαλονίκης από τις 3-12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της διοργάνωσης “Πεδίο Δράσης Κόδρα”, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός του δήμου Καλαμαριάς. Από το λιμάνι, μέχρι το ακρωτήρι της Καλαμαριάς, οι προτάσεις του “Pictor” διασχίζουν την πόλη και... “στρατοπεδεύουν” με σκοπό τη συνδρομή της τέχνης για τη βελτίωση του άστυ και της καθημερινότητάς των πολιτών σ’ αυτό. Όλα αυτά, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας συνεργασίας με τα Μουσεία και τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης. Στη συγκεκριμένη έκθεση που παρουσιάζεται στο χώρο των ΚΟΙΤΩΝΩΝ του στρατοπέδου συμμετέχουν μια σειρά από νέους και παλιούς καλλιτέχνες: Η ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., Τέτα Μακρή εξηγεί: “Η ιδέα αυτών των συναντήσεων υπαγορεύτηκε από την ανάγκη της αναζήτησης και του προσδιορισμού της αύρας της πόλης και δεν απέβλεπε στην υποχρεωτική συμφιλίωση, πόσο μάλλον στην πρόκληση οργής, αλλά, σε ένα νεύμα για διάλογο. Μια απόπειρα να ενωθούν οι τελείες, που σχηματίζουν το αντιφατικό, ακαθόριστο αλλά και περιέργως συναρπα-

στικό προφίλ της Θεσσαλονίκης. Μια αναζήτηση της σχέσης του σύγχρονου καλλιτέχνη με τον τόπο όπου ζει, τον τόπο μέσα από το χρόνο, το χρόνο μέσα από τον τό-

πο, που διαφυλάττει και ακυρώνει, που απελπίζει και παρηγορεί, που απομονώνει και επαναπροσεγγίζει. Μια συνάντηση του εικαστικού με το βλέμμα του αρχαιολόγου, του ιστορικού, του αρχιτέκτονα της θεωρίας ή της πράξης, του ποιητή, του λογοτέχνη, του άλλου που περπατά πάνω σε μια διαστρωμάτωση, γοητεύεται ή θυμώνει, βλέποντας τη ζωή να αντιστέκεται, τόσο στο χάος, όσο και στο σχεδιασμό της, φτύνοντας στο πολυπολιτισμικό παρελθόν της, εξαφανίζοντας τα σημεία αναφοράς, σβήνοντας τα τελευταία ίχνη μνήμης μέσα στο θόρυβο και προσβλέποντας αποκλειστικά στο οικονομικό μέλλον της. Μια πόλη που φοβάται τη σιωπή, φοβάται να δει μέσα της, και που προσφέρει σίγουρες συνταγές μελαγχολίας. Και ίσως αυτό το τελευταίο δεν είναι ό,τι χειρότερο, για όσους αναζητούν το διάλογο και την επικοινωνία, μέσα από τη συναρπαστική και συγχρόνως οδυνηρή περιπέτεια, του καλλιτεχνικού διαβήματος”. Οι επιμελήτριες του ΚΣΤΘ Δόμνα Γούναρη και Αρετή Λεοπούλου με την σειρά τους αναφέρουν: “Από το λιμάνι, μέχρι το ακρωτήρι της Καλαμαριάς, οι προτάσεις του Pictor διασχίζουν τη θάλασσα και παρουσιάζονται περιχαρακωμένες σε ένα παλιό στρατόπεδο, αλλά και έτοιμες για κάθε παρέμβαση στην πόλη. Πρωτοτυπία, επινοήσεις αστικές, παρεμβατικές, απλές και καθημερινές. Μέσα στον χρόνο που μεσολάβησε από το ξεκίνημα του Pictor μέχρι σήμερα που έφτασε η στιγμή παρουσίασης και υλοποίησης των προτάσεων όσων παρακολούθησαν και ακολούθησαν το όραμα που εμπνεύστηκε για μία ακόμη φορά η Τέτα Μακρή, ένα πράγμα παραμένει βέβαιο: κάτι φαίνεται να αλλάζει και αυτή δεν είναι παρά μόνον η αρχή. Και χαιρόμαστε που σε όλο αυτό είμαστε συνένοχοι”.

Οι μινωικές τοιχογραφίες του Τζώρτζη Αγγελίνη Μόνιμη έκθεση με θέμα “Αναβίωση Κρητο-Μυκηναϊκών τοιχογραφιών” από τον Τζώρτζη Αγγελίνη παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Η κ. Πία Χατζηνίκου - Αγγελίνη σημειώνει σχετικά: “Ο Τζ. Αγγελίνης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, όπου πέρασε τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια. Σπούδασε ζωγραφική κοντά σε αναγνωρισμένους καθηγητές της Τέχνης. Ανήσυχο πνεύμα και ερευνητικά, σκέφθηκε να μελετήσει τις ρίζες μιας πανάρχαιης πηγής, όπως ήταν η μινωική ζωγραφική, που ήταν εμπνευσμένη και επηρεασμένη από το κλίμα, το φως και τη μεσογειακή ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων. Έτσι, άρχισε μια εντατική έρευνα για τη μινωική ζωγραφική που όπως πίστευε περιέκλειε, όχι μόνο τα βασικά μυστικά της ζωγραφικής, αλλά παρείχε ακόμα και το κλειδί για την κατανόηση του Μινωικού Πολιτισμού. Στις Μινωικές Τοιχογραφίες ήθελε να μελετήσει ιδιαίτερα την εκπληκτική τεχνική των χρωμάτων που χρησιμοποιούσαν οι Μινωίτες καλλιτέχνες και να αποκαλύψει τα μεγάλα μυστικά της. Με πάθος και ολοκληρωτική αφοσίωση επιδόθηκε στη μεγαλεπίβολη αυτή προσπάθεια. Επισκέφθηκε μουσεία, βιβλιοθήκες, συμβουλεύθηκε πλήθος βιβλία, άκουσε γνώμες και παρατηρήσεις ειδικών επιστημόνων και εργάστηκε με κύριο μέσον την ίδια την τέχνη του, τη ζωγραφική. Ζωγραφίζοντας και αναπλάθοντας τη μακρινή εκείνη εποχή σκεφτόταν και αισθανόταν, όπως είχε πει ο ίδιος, σαν Μινωίτης καλλιτέχνης. Αυτή η ειδική εργασία - μελέτη της αναβίωσης της Μινωικής Τοιχογραφίας κράτησε αρκετά χρόνια. Έπρεπε να υπερπηδήσει πολλές δυσκολίες και να αποδείξει ορισμένες απρόσμενες αντιλήψεις κυρίως χρωματικές που δεσπόζουν σ’ αυτή τη σπουδαία ζωγραφική. Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν τα χρώματα καθώς αυτά που έχουν σήμερα οι τοιχογραφίες δεν μας δίνουν το σωστό αισθητικό αποτέλεσμα. Αφού κατασκεύασε τριάντα τοιχογραφίες (νωπογραφίες) με διαφορετικές τεχνικές, συμπέρανε ότι οι Μινωίτες καλλιτέχνες πρώτοι χρησιμοποίησαν το αυγό για τις λεπτομέρειες και όχι ο Πολύγνωπος, όπως αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς. Επίσης χρησιμοποιούσαν διάφορες κόλλες που αφού τις στίλβωναν τις περνούσαν μ’ ένα ειδικό βερνίκι. Τα συμπεράσματα αυτά ήταν αποτέλεσμα των πειραμάτων που έκανε. Έτσι ζωγράφισε μεγάλες επιφάνειες με την τεχνική του φρέσκο χρησιμοποιώντας για τις λεπτομέρειες αυγό, κι αφού τις στίλβωσε και τις πέρασε με βερνίκι τις παράχωσε στο χώμα. Μετά από τρία χρόνια τις έβγαλε και παρατήρησε τότε ότι είχαν πάθει την ίδια φθορά με τα πρωτότυπα. Εκείνο που πολύ τον παίδεψε ήταν η αισθητική των χρωμάτων που λόγω της φθοράς των πρωτοτύπων είχαν υποστεί αλλοιώσεις. Αφιέρωσε πολλά ταξίδια στην Κρήτη και στην Κνωσσό όπου του έκανε εντύπωση το διαφορετικό μπλε χρώμα του ουρανού και της θάλασσας” .


6 / EK£E™EI™ ¢IA¢POME™ / 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

Πινελιές Έλλης Σαμαλίδου σε ρυθμό ζεϊμπέκικου...

Ο

∫›ÌÂÓÔ: ¡π∫√™ Ã∞Δ∑∏§π∞¢∏™,Δ‡ÌÈÓÁÎÂÓ

ι διεργασίες που οδηγούν στην επιλογή του μέσου έκφρασης, διαγράφουν συνήθως μια δαιδαλώδη πορεία, στο τέλος της οποίας έχουν αποκρυσταλλωθεί οι αναγκαίες απόψεις και η αναγκαία αυτοπεποίθηση για την ανάληψη της επίπονης όσο και δελεαστικής ενασχόλησης με αυτή την αδυσώπητη ώθηση για εξωτερίκευση του εσωτερικού κόσμου. Ήχος, κίνηση, ύλη, λόγος: προσφέρονται ως πιθανά πεδία πραγμάτωσης της έκφρασης. Αν και οσμωτικά φαινόμενα είναι και εδώ πιθανά, η μουσική ενός πίνακα ζωγραφικής είναι παρούσα όσο και ο πίνακας ζωγραφικής ενός μουσικού έργου: σαν έκφραση της βούλησης και της ικανότητας του συν-θέτη του εκάστοτε έργου να υποβάλει νοήματα, που διαχέονται από τις παρυφές και τις εξ-άρσεις των αντικειμένων μέσα στον περιβάλλοντα χώρο. Όσο πιο ά-υλη η πρώτη ύλη, τόσο προκλητικότερη η ασάφεια των ορίων. Δεν είναι ανάγκη να επικαλεστούμε τις κατακτήσεις της κβαντομηχανικής, για να αμφισβητήσουμε την ύπαρξη αντικειμένων. Γιατί η πολυσημία της πραγματικότητας κυριαρχεί και στον μακρόκοσμο, που μας περιβάλει: βλέπουμε, ακούμε, οσφριζόμαστε, γευόμαστε όλοι το ίδιο αντικείμενο, αλλά ο καθένας δίνει την δική του εκδοχή. Έτσι δημιουργούνται οι ιστορίες, οι μεταφορές, οι αντιπαραθέσεις, οι υπερβάσεις, οι βεβαιότητες και οι αμφισβητήσεις. Μπορούν να προκύψουν αφηγήσεις που θα διατυπώσουν περιγραφικά το περιεχόμενο νόημα. Εκεί όπου η ρεαλιστική αφήγηση δεν ικανοποιεί, πρέπει να διατυπωθεί ένας άλλος λόγος, που θα νοηματοδοτεί την πραγματικότητα και θα αποκαλύπτει τα επικαλυμμένα νοήματα, όχι πλέον σαν αφήγηση, αλλά σαν κριτικός λόγος. Το “Ζεϊμπέκικο” της Έλλης Σαμαλίδου δίνει την ευκαιρία σε όσους αναζητούν την αθέατη πλευρά της ημέρας, να ανακαλύψουν ένα νέο βλέμμα, να δουν νοήματα μέσα σε σχηματικές και χρωματικές συνθέσεις και να νιώσουν το ρίγος της συγκίνησης, που αναδίδει η ζωγραφική, που χαρακτηρίζει όλα τα μεγάλα έργα τέχνης. Είναι μια σειρά ζωγραφικών έργων με κυτταρικό πυρήνα, αλλά και κυτταρικό περίβλημα, κέντρο και περιφέρεια, αρχή και τέλος έναν χορό - για τους μύστες του χορού ο χορός των χορών - τον Ζεϊμπέκικο. Ο μεταπολεμικός καταιγισμός εικόνων και ήχου, που δέχονται τα οπτικο-ακουστικά μας αισθητήρια όργανα, έχουν διαμορφώσει αυτοματισμούς αντίληψης, που σχετίζονται περισσότερο με την τριβή μας με τα μέσα ενημέρωσης, παρά με την ουσία των πραγμάτων. Έτσι οι πρώτοι συνειρμοί μας παραπέμπουν στον μεταπολεμικό ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, όπου δεσπόζουν οι σκηνές χορευτών σε διασκεδαστικές συνάξεις, σκηνικά ταβέρνας και κέντρων διασκέδασης κοινού διαφόρων ηλικιών. Λίγο βαθύτερα οι πρόσφυγες της τρίτης γενιάς ίσως να θυμηθούν αμυδρά την σχέση αυτού του χορού με τις παραδόσεις των προγόνων τους, κυρίως στα παράλια της ανατολικής μεσογείου. Οι λόγιοι γνώστες μπορεί να αναζητήσουν αναφορές στους αρχαίους ημών προγόνους. Αυτές οι παραθέσεις θα δικαιολογούσαν επαρκώς την χρησιμοποίηση αυτού του χορού σαν αντικειμένου της pop art. Βεβαίως προκύπτει μεταξύ άλλων και το ερώτημα, αν υπάρχει το “ζεϊμπέκικο” σαν παράσταση μιας κινηματικής πράξης, αν μπορεί μια στατική απεικόνιση χαρακτηριστικών στάσιμων να αποδώσει την ειδική κίνηση αυτού του χορού, αν είναι δυνατή η κερμάτωση των κινήσεων του χορού σε θραύσματα, τα οποία τοποθετημένα πάνω στον δυσδιάστατο καμβά να ανασυνθέτουν στα μάτια του θεατή την αίσθηση του χορού. Από την εποχή του φιλμ ξέρουμε ότι η κίνηση “τρέχει” με εικόνες ανά δευτερόλεπτο. Είναι δυνατή η αφήγηση της κίνησης μέσα από φωτογραφικά στιγμιότυπα. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια δεν ενδιαφέρει η “αφηγηματική” ροή του χορού, αλλά η ουσία του ζεϊμπέκικου ως εικαστικού αντικειμένου. Ποια είναι τα φυσικά - εδώ σωματικά και κινητικά - χαρακτηριστικά του χορού; Πως και τι αποδίδει ο χορευτής; Τι ρόλο παίζει ο περιβάλλον χώρος; Τι αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής; Έχοντας υπ όψιν αρκετές πτυχές της φιλολογίας περί ζεϊμπέκικου θεωρούμε ως σημαντικότερο στοιχείο τη διαπίστωση ότι οποιαδήποτε εικαστική αναφορά στο ζεϊμπέκικο πρέπει να εστιάσει κυρίως στη φαινομενολογία του χορού, στην εκτέλεση του χορού ως εικαστικού βιώματος. Εδώ είναι αδιάφορα ακόμα και τα μουσικολογικά χαρακτηριστικά του εννεάσημου αυτού ρυθμού. Θεωρούμε ότι ορισμένοι χαρακτηρισμοί του χορού ήταν πάντα αυθαίρετοι (χορός ανδρικός, μοναχικός, χορός πάθους, εσωστρεφής κ.α.) και μα-

κράν της βιωματικής του πραγματικότητας, καθώς επίσης ότι υπάρχει η αυθυπαρξία του χορού ως οντότητας ανεξάρτητης από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ηλικίας, φυλής και γένους του χορευτή. Δεχόμαστε δηλαδή ότι υπάρχει ένα πρωτογενές χορογραφικό υλικό, που συνθέτει την ουσία του ζεϊμπέκικου: τα “βλαστοκύτταρα” μέσα από τα οποία αναδύεται το ζεϊμπέκικο. Πρέπει βεβαίως και εσπευσμένα να διευκρινίσουμε ότι: αυτή μας η διαπίστωση οφείλει τα μέγιστα στην σύλληψη και ανα-κατασκευή του ζεϊμπέκικου της Έλλης Σαμαλίδου. Η μεταπολεμική πραγματικότητα διαμόρφωσε πολλά και διαφορετικά πλαίσια έκφρασης του μεταπολεμικού έλληνα. Η μαζικοποίηση στα αστικά συγκροτήματα και η εξάπλωση νέων μέσων μουσικής αναπαραγωγής απελευθέρωσαν νέες δυναμικές, οι οποίες αποδέ-

σμευσαν και τον χορό από τον προπολεμικό του μικρογραφικό και αυστηρά επιβλεπόμενο χώρο, όπως οι συνοικιακές ταβέρνες, οι γάμοι και τα πανηγύρια. Η μαζική συμμετοχή στο χορό και η συχνότερη δυνατότητα χρήσης του άλλαξαν και τη λειτουργία του. Οι εκατοντάδες χορευτών, που χορεύουν κάτω από τους ήχους μεγαφώνων στη διαπασών, έχουν ελάχιστα κοινά με τους αργόσυρτους, τελετουργικούς κύκλους του χορευτή στη μικρή ταβέρνα της γειτονιάς. Διανύοντας τις απαρχές του εικοστού πρώτου αιώνα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι κοινωνιολογικές σταθερές και τα κίνητρα για χορό έχουν δραματικά μεταβληθεί μέσα στον αιώνα που πέρασε. Όμως η Έλλη Σαμαλίδου μας υπενθυμίζει ότι μέσα στη μεταβολή μπορούμε να διακρίνουμε και ορισμένες πολιτισμικές και “ανθρώπινες” σταθερές. Ο ζεϊμπέκικος χορός έχει προέλευση, κινησιακά και μουσικά χαρακτηριστικά. Η εννεάσιμη ποικιλομορφία του από τον μικρασιάτικο καρσιλαμά μέχρι τον ρεμπέτικο του Μάρκου Βαμβακάρη διακατέχεται από μια απαράβατη μουσική και χορευτική σταθερά, από την ενότητα μουσικής και χορού, από τον: ΡΥΘΜΟ. Ο ρυθμός υπαγορεύει στον χορό όλη του την δραματουργία. Ο αυτοσχεδιασμός υποχωρεί στην αυστηρότητα του ρυθμού, ο οποίος επιβάλλει στον χορευτή τα δραματουργικά του όρια. Ο άρχων του χορού είναι ο χορός ο ίδιος και ο χορευτής το μέσον πραγμάτωσης του χορού. Το κίνητρο του χορευτή και οι ικανότητες του υποτάσσονται στην ιδιομορφία του χορού. Αυτή φαίνεται να είναι η άποψη της ζωγράφου για το ζεϊμπέκικο. Εκείνο που διαφαίνεται άμεσα στους πίνακές της και εκτυλίσσεται με ευλαβική συνέπεια και σεβασμό μπροστά στα μάτια του παρατηρητή είναι το ζεϊμπέκικο στην υπερβατική του εκδοχή: ένα ζεϊμπέκικο, που όλοι ξέρουν, αλλά που αδυνατούν να συλλάβουν, ένα ζεϊμπέκικο, που αντιστέκεται στον καθημερινό ευτελισμό και διατηρεί τα αγέρωχα συστατικά, που απαιτεί μια αγωνιούσα ψυχή, που αναζητά την έκφρασή της μέσα από τον χορό, ένα ζεϊμπέκικο “μετά τα φυσικά”, το “ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ” . Με λογική (θα μπορούσε να πει κανείς) συνέπεια προσαρμόζει η Έλλη Σαμαλίδου και τα τεχνικά της μέσα στην προσέγγιση αυτής της ιδέας. Οι δυο διαστάσεις του καμβά της δεν συνθέτουν μόνο μια φυσική επιφάνεια. Ορίζουν έναν γεωμετρικό τόπο, ο οποίος λειτουργεί πότε ως επιφάνεια και πότε ως χώρος. Μέσα στον τόπο αυτό είναι “τοποθετημένες” οι φιγούρες, μόνο που με τις χαρακτηριστικές πόζες του ζεϊμπέκικου βρίσκο-

νται σε διαρκεί κίνηση και αποσταθεροποιούν και όλα τα άλλα αντικείμενα που συνοδεύουν την φιγούρα, συμπαρασύροντας μέσα στη δίνη του χορού τον εκστατικό θεατή, που βλέποντας αυτή την πρωτοκυτταρική κίνηση μπορεί να αισθανθεί τον αργόσυρτο στρόβιλο του χορευτή, που φαίνεται να κατακλύζει όλη την επιφάνεια με την κίνηση του χορού του. Τα όρια και τα περιγράμματα των διαφόρων στοιχείων των συνθέσεων σχηματίζονται από ελεύθερες, άφοβες, σίγουρες και σχετικά πλατιές πινελιές. Οι μορφές δεν έχουν αυστηρά περιγράμματα από αδρές γραμμές σκίτσου, αλλά σχηματίζονται από το χρώμα, που έτσι αποκτά και μια ακόμη λειτουργία: την μορφοποιητική. Οι μορφές έχουν κλασσικό, φυσικό περίγραμμα, δεν παραποιούνται, δεν τους προσάπτεται καμιά άλλη ιδιότητα εκτός αυτής του χορευτή. Το σώμα διατηρεί τις νατουραλιστικές του αναλογίες και βρίσκεται σε μια στάση, που είναι χαρακτηριστική στον χορό. Τα μέλη του σώματος, τα χέρια και τα πόδια είναι σαφή και κατέχουν μια συγκεκριμένη διάταξη, που εκφράζει αναμφισβήτητα μια πόζα χαρακτηριστική για το ζεϊμπέκικο. Μέσα από την μορφοπλαστική λειτουργία του χρώματος αυτές οι μορφές αποκτούν μια απρόσωπη παγκοσμιότητα. Τα πρόσωπα δεν έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα συστατικά τους (μάτια, στόμα, έκφραση) εννοούνται ή υπονοούνται με ανεπαίσθητες σκιάσεις. Απλά είναι φορείς γενικευμένων κατηγοριών: άνδρες, γυναίκες, νεαροί. Η ενδυμασία φαίνεται να αποτελείται από καθημερινά περιβλήματα: παντελόνι με τσάκα, μια γραβάτα σαν στοιχείο υπερβατικό της καθημερινότητας, το συνηθισμένο μαύρο γιλέκο, τα χοντρά σκαρπίνια. Τα περιθώρια των ρούχων είναι ρευστά. Έτσι απομακρύνονται κατά πολύ από την νατουραλιστική τους διάσταση και αποκτούν μάλλον συμβολικό χαρακτήρα, προσδίδοντας έτσι στις μεγάλες αυτές επιφάνειες μια ποιητική διάσταση, που αρχίζει να κατακλύζει τον πίνακα. Κάποια έντονη πινελιά ή χρωματισμός ενός θραύσματος ή κάποιου αντικειμένου πάνω στον πίνακα εντείνει τις χρωματικές αντιθέσεις και απελευθερώνει τον απαραίτητο χώρο για την φαντασία, η οποία συναισθάνεται μαζί με την πόζα του χορευτή και την αισθησιακή του αγωνία. Μια αγωνία, που υπογραμμίζεται από την λιτότητα της σύνθεσης σε χρώματα και διακοσμητικά στοιχεία, από την έλλειψη αναγνωρίσιμων στοιχείων ταύτισης για τον παρατηρητή και την εκφραστικότητα της κίνησης των χορευτών. Η Έλλη Σαμαλίδου γεννήθηκε στη Δράμα και έζησε από το 1960 μέχρι το 1991 στη Γερμανία. Από τότε ζει στο Κατωχώρι και αναπτύσσει ενεργό δράση για την βελτίωση της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Τα πρώτα της ζωγραφικά εγχειρήματα ξεκινούν το 1985 με υλικά το μεταξωτό ύφασμα λάδι και ακρυλικά. Προηγήθηκε ένα στάδιο ασχολίας με την κατασκευή μάσκας, που πιθανόν ευνόησε την επικέντρωση της θεματολογίας της γύρο από την ανθρώπινη μορφή, που κατέχει περίοπτη θέση στη ζωγραφική της. Είναι ζωγράφος αυτοδίδακτη, χωρίς ακαδημαϊκή θητεία και εργαστηριακές σπουδές. Μέσα από την προοπτική της αναζήτησης κατόρθωσε να διαμορφώσει τον δικό της τεχνοτροπικό χαρακτήρα, που είναι σε θέση να ικανοποιήσει πλήρως και τις αυστηρότερες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωγραφικής αντίληψης. Τα χρώματά της, σε αρμονικές ισορροπίες, εξυπηρετούν συχνά και μορφοπλαστικές λειτουργίες, απελευθερώνοντας τον αναγκαίο χώρο για την ανάδειξη του αισθησιακού νοήματος των απεικονιζόμενων ιδεών. ΔÔ “∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ” ŒÏÏ˘ ™·Ì·Ï›‰Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·fi 8 ̤¯ÚÈ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. Δ· ÂÁη›ÓÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8 Ì.Ì.


¢EKA XPONIA E™TOY¢IANTINA / 7 ¢IA¢POME™ / 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

H ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂÂÙÂȷ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ·ÊÈÂڈ̤ÓË Û ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜

Η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας γιορτάζει τα δέκα χρόνια της Δέκα χρόνια δημιουργικής πορείας από δύο ελληνικές ορχήστρες γιορτάζουν η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων της Λάρισας. Οι δύο ορχήστρες θα γιορτάσουν τα δεκάχρονα γενέθλιά τους σε μια μεγάλη συναυλία για τη Φλόγα αύριο Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου (9 μ.μ.) στο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ιωνίας. Τα πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ένα αφιέρωμα σε σπουδαίους συνθέτες της ελληνικής μουσικής από Μ. Χατζιδάκι, Μ. Θεοδωράκη, Στ. Ξαρχάκο, Β. Τσιτσάνη κ.α. με τη συμμετοχή του Γεράσιμου Ανδρεάτου, του Γιάννη Κότσιρα και της Ασπασίας Στρατηγού. Οι ήχοι της Εστουδιαντίνας θα συναντήσουν τους ήχους της Συμφωνικής Ορχήστρας της Λάρισας σε ένα μοναδικό ρεπερτόριο τραγουδιών, μέσα σε ένα μουσικό διάλογο μοτίβων μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα γίνει ένα αφιέρωμα σε σπουδαία τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου που είχε ερμηνεύσει ο μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής Στέλιος Καζαντζίδης, αλλά και σε τραγούδια του συνθέτη που έχουν ερμηνεύσει κατά καιρούς σπου-

δαίοι Έλληνες τραγουδιστές. Τις ενορχηστρώσεις έχουν επιμεληθεί ο Χάρης Ανδρεάδης, ο Δήμος Βουγιούκας και ο Χρήστος Κτιστάκης. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εστουδιαντίνας έχει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης και της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας ο Χρήστος Κτιστάκης, ο οποίος και θα διευθύνει τις δύο ορχήστρες. Η συναυλία είναι παραγωγή της ορχήστρας Εστουδιαντίνα και της Συμφωνικής Ορχήστρας της Λάρισας και γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Νέας Ιωνίας, της ΦΛΟΓΑΣ και της Ν.Α.Μ αύριο 6 Σεπτεμβρίου στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας Η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 € και εισιτήρια προπωλούνται στα καταστήματα Public και στα δισκοπωλεία της πόλης. Η ίδια συναυλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Λάρισα στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ, χωρίς τη συμμετοχή του Γιάννη Κότσιρα. Να σημειωθεί ότι η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δήμου Λαρισαίων ιδρύθηκε το 2000 και στελεχώθηκε από επαγγελματίες μουσικούς αλλά και μαθητές Ωδείων της Λάρισας και της ευρύτερης Θεσσαλίας. Σκο-

πός της είναι αφενός η διάδοση της συμφωνικής μουσικής και αφετέρου η προσφορά ποιοτικού επαγγελματικού προσανατολισμού στους νέους σπουδαστές μουσικής. Κατά την διάρκεια των δέκα χρόνων προσφοράς της έχει παρουσιάσει συμφωνικά έργα, εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία, μπαλέτο, ορατόρια, όπε-

ρα, οπερέτα, ελληνική μουσική κ.α. Έχει συνεργαστεί με πλήθος καταξιωμένων σολίστ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το 2004, εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στα πλαίσια των Κυριακάτικων Πρωινών. Από την ίδρυσή της ως σήμερα καλλιτεχνικός διευθυντής της είναι ο Χρήστος Κτιστάκης.

√ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó·˜

Γιάννης Κότσιρας: Μου αρέσουν οι προσπάθειες από την περιφέρεια που μας κατακτούν όλους

Α

νικές γραμμές δεν σημαίνει τίποτα. Δεν την επιδίωξα ποτέ, διότι θεωρώ πως δεν παίζει κανέναν σπουδαίο ρόλο στο να ακουστεί κάποιο από τα τραγούδια μου. Όταν ξεκίνησα και δεν είχα αυτή την αναγνωρισιμότητα, όλα ήταν πιο αθώα, τους ενδιέφερε να εστιάσουν σε αυτό που άκουγαν.

™À¡∂¡Δ∂À•∏: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

ύριο στο ανοικτό θέατρο Νέας Ιωνίας θα τον απολαύσουμε να ερμηνεύει μοναδικά κομμάτια με την Εστουδιαντίνα στα γενέθλια των δέκα χρόνων της. Προηγουμένως ο Γιάννης Κότσιρας μιλά με εκτίμηση για πρωτοβουλίες, όπως της ορχήστρας της Νέας Ιωνίας, “που ξεκινούν από την περιφέρεια και μας κατακτούν όλους”. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι ο Βόλος έχει άμεση σχέση με τον πολιτισμό, καθώς οι μισοί συνεργάτες του προέρχονται από την πόλη, ενώ τονίζει ότι το κοινό της πόλης έχει “αυστηρότητα, που μου αρέσει”... ¶Ò˜ ÚԤ΢„Â, ·˘Ù‹, Ë ÚÒÙË Û·˜, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ù˘ ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó·˜; Η επαφή έγινε μέσω του Βολιώτη συνεργάτη μου Βαγγέλη Μαχαίρα. Όταν μου έγινε η πρόταση να συμμετέχω στα γενέθλια των δέκα χρόνων της ορχήστρας δέχτηκα με μεγάλη χαρά. Μου αρέσουν τέτοιου είδους προσπάθειες που δεν είναι πολυδιαφημισμένες, πρωτοβουλίες με τοπικό χαρακτήρα. Που ξεκινούν από την περιφέρεια και μας κατακτούν όλους.

¶ÔÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘;

¶ÔÈÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ Û·˜ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi;

Και δικά μου τραγούδια, που διαμόρφωσε με το δικό της ήχο η Εστουδιαντίνα, αλλά και ένα αφιέρωμα σε τραγούδια του Μίμη Πλέσσα.

Αρκετές κινήσεις μου με σημάδεψαν στη ζωή μου. Το πρώτο μου στίγμα όμως το έδωσα με το τραγούδι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και του Άρη Δαβαράκη “Αλεξάνδρεια”. Έτσι ξεκίνησα τα πάντα και το θεωρώ μεγάλη επιτυχία στη μανία των τσιφτετελιών του 1996.

Ο Βόλος έχει άμεση σχέση με τον πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μισοί μου συνεργάτες, μουσικοί, είναι από το Βόλο. Σαν κοινό είναι πολύ αυστηρό που αν δεν ακούσει αυτό ακριβώς που θέλει είτε δεν θα σε χειροκροτήσει είτε δεν θα έρθει την επόμενη φορά. Αυτή η “αυστηρότητα” είναι κάτι που μου αρέσει.

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Û·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi reality shows;

¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ó·Î·Ï‡„·Ù ˆ˜ ¤¯ÂÙ ٷϤÓÙÔ ·fi Ôχ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·...

Το ιδιαίτερο που έχει, είναι ότι μπορεί με τον παραδοσιακό της ήχο να υποστηρίξει και πιο σύγχρονα πράγματα. Αυτό δείχνει το πόσο δυνατή είναι η μουσική μας παράδοση και σε ό,τι αφορά τα όργανα, αλλά και το πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να προχωρήσει στο μέλλον.

Œ¯ÂÙ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶Ò˜ ı· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·ÙÂ;

Πώς είναι ψωνάρες και βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Ενώ κάποιες φορές δεν χρειάζεται καν να τραγουδάνε. Αρκεί ένα μοντέρνο τραγούδι, μια μοντέρνα εμφάνιση και η διάθεση συνεχούς προβολής από τα ΜΜΕ. Προσωπικά δεν αντιμετωπίζω έτσι τους συναδέλφους μου.

λησα, τραγούδησα! Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, επαγγελματικά ασχολήθηκα με το τραγούδι το 1990 για οικονομικούς λόγους, διότι κάπως έπρεπε να βγαίνει το μεροκάματο. Μέχρι τότε έκανα πάρα πολλές δουλειές. Κυρίως ασχολούμουν με το σχεδιασμό επίπλων, ενώ ήμουν και ηλεκτρονικός οπτικοακουστικών μέσων.

Η αλήθεια είναι πως από μικρός είχα κλίση στο τραγούδι. Βέβαια, μέχρι που μου έγινε πρόταση, δεν πίστευα ποτέ πως θα βγάζω λεφτά και θα ζω από το τραγούδι. Εξάλλου, για ένα διάστημα έκανα δύο δουλειές, το πρωί σχεδίαζα έπιπλα και το βράδυ τραγουδούσα. Αργότερα ανακάλυψα πως το τραγούδι είναι ένα μικρόβιο, το οποίο εκδηλώνεται σε βαριά ασθένεια!

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó·˜, Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÙÂ;

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜;

¶ÚÔÙÈÌ¿Ù ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ‹ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜; Εννοείται τις συναυλίες διότι σου προσφέρουν ελευθερία. Και μουσικά, αλλά και αισθητικά. Από την άλλη στους κλειστούς χώρους ισχύουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι με “χαλάνε”. Βρίσκω όμως τη διέξοδο με τους συνεργάτες μου ώστε να κάνουμε το δικό μας.

ªÂ ÔÈ· ·ÊÔÚÌ‹ ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ù Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È;

ΔÈ Û·˜ ÂÍÈÙ¿ÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ Û·˜;

Δεν υπήρχε κάποια ουσιαστική αφορμή. Από παιδί, θυμάμαι, πως η μητέρα μου έλεγε πως δεν μί-

Το ρίσκο. Να προτείνω νέα πράγματα με τρόπο που κανείς δεν περιμένει. Εξάλλου, δεν τραγουδάω ένα

μουσικό είδος. Πειραματίζομαι με ποικίλα πράγματα και το θέμα είναι κάποιος να μπορεί να ακούσει πολλά πράγματα και να το προξενήσουν εντύπωση.

∞Ó ‰ÂÓ ‹Û·ÛÙ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜, ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· ı¤Ï·Ù ӷ οÓÂÙÂ; Θα ασχολούμουν σίγουρα με τα κομπιούτερ που είναι και το χόμπι μου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαι με τον προγραμματισμό και την κατασκευή των ηλεκτρονικών υπολογιστών και έτσι ξεφεύγω από την καθημερινότητα. Βέβαια, αν είχα πάρα πολλά λεφτά, θα ήθελα να ασχοληθώ με το περιβάλλον και τα ζώα. Το κάνω και τώρα, αλλά θα το έκανα ακόμη πιο έντονα.

∏ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ Û·˜ Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÓıÚˆÔ; Με έχει κάνει πιο ήρεμο. Είναι σπάνιο οι άνθρωποι να κάνουν δουλειά αυτό που πραγματικά αγαπάνε. Η μουσική, έτσι κι αλλιώς, έχει ιδιότητες που θεραπεύουν τα προβλήματα των ανθρώπων. Ασφαλώς και ο χώρος μας είναι δύσκολος, με πολλά “άσχημα” τα οποία μπαίνουν στην ψυχή και την “ψιλοχαλάνε”.

¶fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È ÁÈ· Û·˜ Ë ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·; Μόνο όσον αφορά στις δημόσιες υπηρεσίες! Σε γε-

Δυστυχώς, αυτό είναι το πρότυπο της σημερινής κοινωνίας. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν που πάνε ή το μέγεθος το προβλήματος που θα δημιουργηθεί μετά και δυστυχώς χάνουν και αυτό που έχουν κερδίσει μέχρι τότε. Είναι λίγα τα παιδιά που μπορούν να αντιμετωπίσουν και να εκτιμήσουν την κατάσταση.

£· ·ÏÏ¿˙·Ù οÙÈ ÛÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· Û·˜; Σαφώς και έχω κάνει λάθη, αλλά είναι αυτά που με βοήθησαν να γίνω καλύτερος. Το βασικό είναι να μην παίρνεις πολύ στα σοβαρά αυτή τη δουλειά. Βέβαια, όταν οι λόγοι που το κάνεις είναι βιοποριστικοί, είναι ακόμη δυσκολότερο. Το αρνητικό της υπόθεσης είναι πως ξεχνάς την προσωπική σου ζωή. Θέλει κόπο και γερό στομάχι για να παραμείνεις άνθρωπος και να διαφυλάξεις την προσωπική σου ζωή. Στο κάτω κάτω αυτή μας μένει.

À‹Ú¯·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ‰Â¯Ù‹Î·Ù ӷ ›Ù ÂÂȉ‹ Û·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ÂÌÔÚÈο; Δεν έχω δεχτεί ποτέ τραγούδια που δεν μου άρεσαν, μόνο όσα πραγματικά τα “πίστευα”. Σαφώς και κάποια ήταν εμπορικά, όμως το καλό τραγούδι, θεωρώ, πως είναι ταυτόχρονα και εμπορικό. Γιατί να τα μοιραστούμε αλλιώς με τον κόσμο;

¶ÔÈ· Ù· Û¯¤‰È¿ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; Ετοιμάζω μία παράσταση για το χειμώνα η οποία θα είναι “ακραιφνώς λαϊκή” με λαϊκή έκφραση και φθηνές τιμές. Βρίσκομαι στη δημιουργία ενός νέου δίσκου, αλλά θα αργήσει καθώς οι δύο τελευταίοι δίσκοι μου “τρέχουν” με μεγάλη επικαιρότητα.


8 / ¢EKA XPONIA E™TOY¢IANTINA ¢IA¢POME™ / 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

MÔ˘ÛÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÙÔ˘ cd Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Û‹ÌÂÚ· Ì ÙË “£”

Ηχοχρώματα της Μικράς Ασίας και των νότιων Βαλκανίων

Τ Η Εστουδιαντίνα ζωντανό και καθαρό κύτταρο του πολιτισμού Tου ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË* Πέρασαν κιόλας δέκα χρόνια. Δέκα χρόνια γεμάτα εμπειρίες, εικόνες, διαφορετικές παραστάσεις, αλλά κυρίως χρόνια πλουσιοπάροχα σε ήχους και τραγούδια. Η δημιουργία μιας ορχήστρας δεν είναι εύκολη υπόθεση και ακόμα πιο δύσκολο και κουραστικό είναι η καθημερινή προσπάθεια και η αγωνία να υπάρχει δραστηριότητα και κυρίως νέα δημιουργία. Λίγο η τύχη, λίγο οι συγκυρίες, αλλά πιο πολύ το συστατικό επιτυχίας αυτού του εγχειρήματος ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ, σπάσαμε τα δεδομένα, ξεπεράσαμε κάθε ρεκόρ και καταφέραμε όλοι μαζί ώστε η Εστουδιαντίνα να είναι ένα ζωντανό και καθαρό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτισμού της. Είναι εκατοντάδες οι εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σε χώρους που κάθε καλλιτέχνης θα αισθανόταν πληρότητα και καταξίωση, αλλά η δύναμη μας και η αξία της διαχρονικότητας του έργου μας νομίζω ότι βρίσκεται στις εκδόσεις μας, στους δίσκους μας (cd’s). Δέκα χρόνια, δέκα δίσκοι, από τον πρώτο που εκδόθηκε το 2003 μέχρι την τελευταία μας έκδοση με την εφημερίδα H ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Ο χώρος δημιουργίας, κατά την δική μου άποψη, αλλά και η αξία και ο λόγος ύπαρξης αυτής της ορχήστρας διαφαίνεται καθαρά μέσα από το ηχητικό αποτέλεσμα της κάθε έκδοσης. Οι ζωντανές εμφανίσεις αφήνουν ωραίες αναμνήσεις, που σιγά σιγά όμως τις “σβήνει” ο χρόνος. Ευτυχώς η τεχνολογία δεν αφήνει να χαθούν ούτε οι αναμνήσεις, ούτε οι ήχοι και έτσι πάντοτε μέσα από τις εκδόσεις μας μπορεί να θυμηθεί, να συγκινηθεί, να νοσταλγήσει ο καθένας μας. Αποχαιρετούμε την δεκαετία που έφυγε με αυτή τη έκδοση δώρο για εσάς που τόσα χρόνια ήσασταν δίπλα μας και για την επόμενη δεκαετία..... ελπίζουμε.! Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω το Βασίλη Δανό, άξιο απόγονο προσφύγων και να του ευχηθώ καλή δύναμη, πάντα πρωτιές και ευτυχισμένες επαγγελματικές και οικογενειακές στιγμές. Σε όλους εσάς που μας ακούτε και μας ακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια, σας προσκαλούμε αύριο στις 6 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ιωνίας να γιορτάσουμε μαζί τα γενέθλια της Εστουδιαντίνας, εκεί όπου γεννήθηκε αυτή η ορχήστρα και τίμησε και τιμά την πολιτιστική μας κληρονομιά με αξιοπρέπεια και ήθος. (* √ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ Â›Ó·È K·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó·˜)

TˆÓ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË - μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÓÙÂÏ¿

ο ρεπερτόριο του συγκεκριμένου CD της Εστουδιαντίνας, με οργανικά κομμάτια από διάφορα μουσικά ιδιώματα της ευρύτερης περιοχής της Μ. Ασίας και της Νότιας Βαλκανικής, αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο τη δυναμική που έχει η ορχήστρα να προσαρμόζεται στα επιμέρους ηχοχρώματα με πρωτότυπο τρόπο και πάντα με μια διάθεση διασκευής και αναδημιουργίας. Η ποικιλότητα όμως αυτή, από την άλλη μεριά, κάνει δύσκολη τη μουσική ανάλυση των κομματιών μέσα σε ένα κοινό πρίσμα μουσικών όρων και κανόνων. Πολλές φορές στάθηκε δύσκολη και η κατάταξη συγκεκριμένων σκοπών στο τάδε ή στο δείνα ιδίωμα, είτε λόγω της μοναδικότητάς τους (π.χ. Μαρς της Νύφης) είτε λόγω των πολυσύνθετων χαρακτηριστικών τους (π.χ. Βλάχικο χασάπικο).

Το κοινό στοιχείο που μπορούμε να αποδεχτούμε στα περισσότερα είναι η λαϊκή τους προέλευση, υπό την έννοια, όχι ότι αποτελούν, στο σύνολό τους δημιουργία της απρόσωπης λαϊκής έμπνευσης, αλλά ότι μετά την αρχική κυοφορία από κάποιους ταλαντούχους μουσικούς (που δεν μας διασώθηκε το όνομά τους) υπόκεινται συνεχώς σε αναπροσαρμογές και διαφοροποιήσεις από τις επερχόμενες γενιές μουσικών. Έχοντας λοιπόν κατά νου την πολυμορφία του ρεπερτορίου καταφύγαμε για τη μουσική του ανάλυση σε στοιχεία που προέρχονται τόσο από τη θεωρία της Δυτικής Μουσικής, όσο και από τη Βυζαντινή και την Αραβοπερσική. Η ταύτιση των μουσικών φαινομένων με την αντίστοιχη θεωρία, όπως επίσης και η συσχέτιση των ήχων της Βυζαντινής Μουσικής με τα Αραβοπερσικά μακάμ, δεν είναι πάντα πλήρης. Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των μουσικών όρων που χρησιμοποιούμε, παραθέτουμε και ένα συνοπτικό γλωσσάρι αποτελούμενο από λήμματα προερχόμενα και από τις τρεις μεγάλες Μουσικές Θεωρίες που επικαλούμαστε, δηλαδή της Δυτικής Βυζαντινής και Αραβοπερσικής.

∂Ì‚·Ù‹ÚÈÔ ™Ì‡ÚÓ˘ Μελωδία που χρησιμοποιούνταν σαν δρομικός σκοπός (* βλ. Γλωσσάρι). Συνήθως λειτουργούσε ως συνοδεία επίσημων κοινωνικών εκδηλώσεων και τελειών. Γι’ αυτό το λόγο ο συγκεκριμένος σκοπός αναφέρεται και σαν Μαρς της Νύφης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Μακεδονία. Ρυθμολογικά βασίζεται σε δίσημο μέτρο με χαρακτηριστικές εναλλαγές θέσης και άρσης που του προσδίδουν στοιχεία εμβατηρίου. Όσον αφορά τη μελωδική του ανάπτυξη κυρίως κινείται πάνω στη Ρε ελάσσονα αρμονική και ο τρόπος πλοκής της μελωδίας του έχει έντονα στοιχεία δυτικής μουσικής.

ª·Ì Ρυθμολογικά ανήκει στην οικογένεια των ζεϊμπέκικων και ακολουθεί το ρυθμικό σχήμα του καμηλιέρικου με δομή 2-2-2-3 και με πολύ αργή ρυθμική αγωγή. Η μελωδική του πλοκή είναι σύνθετη. Ξεκινάει με κίνηση καθοδική από την άνω βάση προς την κάτω, σχηματίζοντας Ραστ οχτάχορδο. Στη δεύτερη φράση αλλάζει το είδος των διαστημάτων και στο οξύ τετράχορδο σχηματίζει τριημιτόνιο δίνοντας άκουσμα χρωματικού ήχου. Στη συνέχεια η μελωδία αναπτύσσεται στο χαμηλό πεντάχορδο, επίσης χρωματικό. Έχουμε δηλαδή μία οκτάβα με δύο χρωματικά τετράχορδο. Δίνει άκουσμα πλαγίου δευτέρου ήχου (μακάμ ζιργκιουλέ χιτζάζ). Ακολούθως έχουμε ξανά αλλαγή του είδους των διαστημάτων και μεταφορά της δεσπόζουσας με επίκεντρο το άνω Σι δίνοντας άκουσμα βαρέως ήχου (Εβίτζ) και κατά την ολοκλήρωσή της η φράση επιστρέφει στην προγενέστερη σύσταση της χρωματικής κλίμακας (μακάμ ζιργκιουλέ χιτζάζ). Εξαιτίας της αρ-

γής ρυθμικής αγωγής έχει πυκνή μελωδική γραμμή και γι’ αυτό το λόγο θεωρείται δεξιοτεχνικό κομμάτι. Πρωτότυπη, δε, είναι η ιδέα σύνθεσης και συνδυασμού των πενταχόρδων, οι εναλλαγές από χρωματικό σε διατονικό γένος (* βλ. Γλωσσάρι), η συχνή εναλλαγή δεσποζόντων φθόγγων που δείχνει τελικά την έντονη επίδραση από τη λόγια μουσική της Πόλης παρόλο που πρόκειται για λαϊκό κομμάτι. Τα παραπάνω στοιχεία είναι αναγνωρίσιμα και σε ένα μεγάλο αριθμό ζεϊμπέκικων χορών της Δυτικής Μ. Ασίας και της Μυτιλήνης, δημιουργώντας έτσι ένα ξεχωριστό και ιδιόμορφο μουσικό ιδίωμα. Η συγκεκριμένη εκτέλεση προέρχεται από ηχογράφηση της Αμερικής που έκανε ο βιολιστής Πόνγκης. Η πιο γνωστή εκτέλεση είναι από το βιολιστή Μανίσαλη (LP Ταταύλα). Το κομμάτι ενέπνευσε τον λαϊκό συνθέτη Γιώργο Μητσάκη ο οποίος το διασκεύασε για μπουζούκι. Η συγκεκριμένη εκτέλεση από την Εστουδιαντίνα διδάχτηκε από τον σολίστα της ορχήστρας Κυριάκο Γκουβέντα.

μÏ¿¯ÈÎÔ ¯·Û¿ÈÎÔ Το κύριο χαρακτηριστικό της δομής αυτού του κομματιού είναι η χρήση πεντάχορδων επηρεασμένα τόσο από την Ανατολική όσο και τη Δυτική μουσική κουλτούρα. Ο σκοπός βασίζεται πάνω στη Ρε μείζονα. Στο πρώτο θέμα αλλοιώνοντας την έκτη βαθμίδα της κλίμακας (Sib) σχηματίζεται στο οξύ τετράχορδο τριημιτόνιο. Χρησιμοποιώντας παράλληλα σαν δεσπόζουσα την τρίτη βαθμίδα (fa#) δίνει αρχικά άκουσμα συγκερασμένου (* βλ. Γλωσσάρι) Χουζάμ. Στο δεύτερο θέμα αναιρώντας την αλλοίωση της έκτης βαθμίδας κινείται πάλι στη Ρε μείζονα. Στο τρίτο θέμα γίνεται μετατροπία στην σχετική ελάσσονα (Σι-) χρησιμοποιώντας ένα τυχαίο σημείο αλλοίωσης οξύνοντας την τέταρτη βαθμίδα Όσον αφορά την ετυμολογία της ονομασίας του σκοπού δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια βάσιμη εικασία ότι προέρχεται από χορούς ή σκοπούς βλάχικους. Πολλές φορές κατά τη μεταφορά των μουσικών μοτίβων από το ένα μέρος στο άλλο υπάρχει διαστρέβλωση της ονομασίας τους, έτσι ώστε η ονομασία ως τελικός τίτλος του σκοπού να μην υποδεικνύει καθόλου στοιχεία της αρχικής προέλευσής του. Π.χ. ο νησιώτικος χορός των Κυκλάδων “Βλάχα Νάξου” δεν έχει στη μορφολογία του κανένα στοιχείο από το βλάχικο μουσικό ιδίωμα. Βάση λοιπόν του χαρακτηρισμού ως Βλάχικο Χασάπικο, η μόνη εικασία που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι ίσως έχει κάποια σχέση με περιοχές της Βλαχίας που είναι η σημερινή Ρουμανία.

ª·ÓÙËÏ¿ÙÔ˜ ÃÔÚfi˜ Πρόκειται για σουίτα χορών-σκοπών που ενορχήστρωσε και διασκεύασε για την Εστουδιαντίνα ο αρχιμουσικός Ανδρέας Τσεκούρας. Και οι δύο μελωδίες προέρχονται από την Ανατολική Ρωμυλία και την Ανατολική Θράκη.

∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ ªÂÛfiÙÔÔ˘ (Απτάλικο 3-2-2-2) Ο συγκεκριμένος ζεϊμπέκικος είναι πολύ διαδεδομένος στη Μυτιλήνη και ειδικά στο Μεσότοπο. Γενικά κινείται πάνω στον ήχο πλάγιο του δευτέρου (μακόμ ζιργιουλέ, Χιτζάζ). Σε κάποιες από τις φράσεις του το οξύ τετράχορδο χρησιμοποιεί διαστήματα του διατονικού και του εναρμονίου γένους (* βλ. Γλωσσάρι). Χαρακτηριστική είναι σε κάποιο σημείο της μελωδίας η μετάθεση της βάσης στο Σολ και σε συνδυασμό με τη χρήση της νότας Σι σαν δεσπόζουσας, έχουμε άκουσμα βαρέως ήχου (Εβίτζ).

∞˙È˙Ȥ˜ Ο σκοπός αυτός συναντάται στο Ανατολικό Αιγαίο και σαν μπάλος 2/4. Ίσως η πρωταρχική μορφή του κομματιού να αποτελεί δάνειο από την Έντεχνη Οθωμανική Παράδοση της Πόλης και είναι άγνωστου συνθέτη. Η επίδραση βέβαια του Αιγαιοπελαγίτικου ιδιώματος είναι κυρίαρχη στις εκτελέσεις που γνωρίζουμε. Γενικά κινείται στον ήχο πλάγιο του δευτέρου. Χρησιμοποιεί στο χαμηλό τετράχορδο χρωματικά διαστήματα, ενώ στο οξύ εναλλάσσει διατονικά και χρωματικά. Σε κάποιο σημείο του κομματιού έχουμε μεταβολή του είδους των διαστημάτων της κλίμακας από χρωματικά σε εναρμόνια (μακάμ μπουσελίκ).

÷ۿÈÎÔ ¶ÔÏ›ÙÈÎÔ (Ù˘ §·Ù¤ÚÓ·˜) Η μελωδική του ιδέα βασίζεται στο συνδυασμό δύο χρωματικών τετραχόρδων (χαμηλό - οξύ). Προσιδιάζει με το άκουσμα του πλαγίου δευτέρου της Βυζαντινής Μουσικής (μακάμ Ζιργκιουλέ Χιτζάζ). Σε κάποιες από τις φράσεις στο οξύ τετράχορδο αναιρείται το τριημιτόνιο και χρησιμοποιεί ΝτοΟ δίνοντας έτσι άκουσμα διατονικό. Το κομμάτι αυτό έχει επικρατήσει να ονομάζεται και χασάπικο της Λατέρνας, γιατί διασώθηκε κυρίως μέσα από τους λατερνατζήδες της Πόλης.

Δ˘ §·Ù¤ÚÓ·˜ (version 2) Η διασκευή σε 7/16, που ακολουθεί, βασίζεται σε μια ιδέα του βιολιστή Κυριάκου Γκουβέντα και δίνει την αίσθηση του χορού “μαντηλάτου” της Θράκης.

ºˆÙȤ˜ Είναι λαϊκός χορός - δρώμενο της Μ. Ασίας, χορεύεται σαν συρτομπάλος και πιθανόν ο τίτλος του να έχει σχέση με το δρώμενο κατά το οποίο οι χορευτές κρατούν αναμμένους δαυλούς ή καντήλια. Η μελωδία του βασίζεται στην κλίμακα Ρε ελάσσονα αρμονική.

∫·ÚÛÈÏ·Ì¿˜ ∫·ÏÏ›ÔÏ˘ Το αρχικό θέμα είναι ελεύθερη διασκευή του Ανδρέα Κατσιγιάννη βασισμένη πάνω στον καρσιλαμά της Καλλίπολης και διασώθηκε χάρη στην καταγραφή που μας άφησε ο αείμνηστος πλέον κλαριντζής Γιώργος Ουρούμης από τη Μακεδονία.


¢EKA XPONIA E™TOY¢IANTINA / 9 ¢IA¢POME™ / 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

Ο σκοπός είναι ενδεικτικός του μουσικού ιδιώματος της Ανατολικής Θράκης από όπου έλκει την καταγωγή της η οικογένεια Ουρούμη. Ρυθμικά είναι ένας (αντικριστός ως χορός) καρσιλαμάς σε 9/8 που συναντάται ευρέως στη NT Ασία. Μελωδικά κινείται πάνω στο λαϊκό δρόμο νιαβέντ.

Η ταυτότητα του CD και της Εστουδιαντίνας

∞Ù¿ÏÈÎÔ˜ Ζεϊμπέκικο της μορφής του Απτάλικου 3-2-2-2. Η μελωδία του αναπτύσσεται κυρίως πάνω στη φυσική διατονική κλίμακα του Πλαγίου τετάρτου ήχου της Βυζαντινής Μουσικής (Μακάμ Ραστ). Χαρακτηριστική είναι η έλξη (*βλ. Γλωσσάρι) στην 7η βαθμίδα (ΝτοΟ) και στην 6η βαθμίδα στη χαμηλή οκτάβα (Σι#). Σε μια από τις φράσεις του χρησιμοποιεί μια ιδιόμορφη διάταξη διαστημάτων στο χαμηλό πεντάχορδο όπου έχουμε όξυνση της 4ης βαθμίδας (Σολ#) δίνοντας έτσι ένα ιδιάζον άκουσμα. Ανήκει στο ιδίωμα των ζεϊμπέκικων της Μ. Ασίας, χαρακτηριστικό του είναι η πλούσια φρασεολογία. Το κομμάτι εμφανίζεται και στο τουρκικό λαϊκό ρεπερτόριο της αντίστοιχης περιοχής.

ÃfiÚ˜ Οι εκτελέσεις (διασκευές από τον κάθε σολίστα) των σκοπών αυτών αποτελούν ένα πεδίο επίδειξης των δεξιοτεχνικών ικανοτήτων της Εστουδιαντίνας, καθώς και ευκαιρία για ένα μουσικό ταξίδι σε ιδιώματα διαφορετικά μεν μεταξύ τους, αλλά με εφάμιλλη δυναμική και συγκινισιακή ικανότητα. Ακούγονται με σειρά, στα μπουζούκια ο Μανώλης Πάππος και ο Παντελής Μπεκιαρόπουλος, στο βιολί ο Χρήστος Δασκαλόπουλος, στο κλαρίνο ο Σταύρος Κουσκουρίδας, στο ακορντεόν ο Δήμος Βουγιούκας και στο σαντούρι ο Ανδρέας Κατσιγιάννης. Ζωντανή ηχογράφηση για τις ανάγκες τηλεοπτικής εκπομπής στο studio A440 με ηχολήπτη το Γιώργο Ζαγόρη.

°ÏˆÛÛ¿ÚÈ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î·È ∞Ú·‚ÔÂÚÛÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜

¢È·ÙÔÓÈÎfi˜: Έχει δύο έννοιες i) Στη θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής υποδεικνύει χρήση εκείνων των διαστημάτων που ονομάζονται διατονικά, δηλαδή Μείζων τόνος (12 κομ.), Ελάσσων (10 κομ.), Ελάχιστος (8 κομ.). Ο όρος “διατονικός” μπορεί επίσης να αναφέρεται σε τετράχορδο-πεντάχορδο ή σε ολόκληρη την κλίμακα. ii) Στη Δυτική Μουσική έχει άλλη σημασία και αναφέρεται σε μελωδική κίνηση (ανόδου ή καθόδου), η οποία χρησιμοποιεί με τη σειρά της βαθμίδες της κλίμακας. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε διάστημα ή κλίμακα. Ο όρος στην ανάλυση των κομματιών χρησιμοποιείται με την πρώτη του σημασία. ¢ÚfiÌÔ˜: Όρος των λαϊκών οργανοπαιχτών που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους διάφορους πιθανούς συνδυασμούς διαστημάτων για το σχηματισμό κλιμάκων στη λαϊκή μουσική. Αντιστοιχεί κατά κάποιο τρόπο με τον όρο Ήχος (Βυζαντινή Μουσική) και Μακάμ (Αραβοπερσική) χωρίς όμως να έχει την απολυτότητα στη σημασία που προσδίδουν τα παραπάνω μουσικά συστήματα στους αντίστοιχους όρους. ŒÏÍË: Μουσικό φαινόμενο κατά το οποίο κάποια νότα της κλίμακας μεταβάλλει τη θέση της ανάλογα με την κίνηση της μελωδικής γραμμής. Δηλαδή, όταν η μελωδία κινείται προς τα ψηλά, η νότα προσεγγίζει την αμέσως υψηλότερη της, ενώ στην κατάβαση υπόκειται σε ύφεση. Το μέγεθος της αλλοίωσης μπορεί να είναι από ένα κόμμα (1/12 του ημιτονίου κατά τη Βυζαντινή Μουσική) μέχρι και ημιτόνιο. Ο όρος “έλξη” προέρχεται από τη Βυζαντινή Μουσική. ∂Ó·ÚÌfiÓÈÔ˜: Έχει δύο έννοιες i) Στη θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής υποδεικνύει χρήση διαστημάτων που ονομάζονται “εναρμόνια” (Μείζων τόνος 12 κ., εναρμόνιο ημιιόνιο 6κ.). Αναφέρεται επίσης σε τετράχορδο, πεντάχορδο ή και σε ολόκληρη κλίμακα, ii) Στη

∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ë ·ÁˆÓ›· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó¤· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. §›ÁÔ Ë Ù‡¯Ë, Ï›ÁÔ ÔÈ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜, ·ÏÏ¿ ÈÔ Ôχ ÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÂÈÙ˘¯›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Δ∞ ª∂§∏ Δ∏™ √ƒÃ∏™Δƒ∞™, Û¿Û·Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ, ÍÂÂÚ¿Û·Ì οı ÚÂÎfiÚ Î·È Î·Ù·Ê¤Ú·Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÒÛÙÂ Ë ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó· Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È Î·ı·Úfi ·ÙÙ·ÚÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘

Δυτική Μουσική ο όρος χρησιμοποιείται για διαστήματα που έχουν το ίδιο άκουσμα, αλλά διαφορετική ονομασία στους φθόγγους π.χ. το C-Eb ηχεί το ίδιο με το C-D#, Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε κλίμακες που ηχούν το ίδιο αλλά έχουν άλλον οπλισμό π.χ. C#+Db+. Στην παρούσα ανάλυση των κομματιών ο όρος χρησιμοποιείται με την πρώτη έννοια. ª·Î¿Ì: Ο όρος χρησιμοποιείται στη λόγια μουσική παράδοση των περισσοτέρων ανατολικών λαών (Τούρκοι, Άραβες, Αζέροι κ.ά.). Η σημασία του είναι πολυσύνθετη και ορίζεται από πολλά ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της ανατολικής μουσικής όπως π.χ. είδος διαστημάτων, διαδοχή διαστημάτων, δεσπόζοντες φθόγγοι, καταλήξεις, μελωδικές κινήσεις. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί ένα είδος συνολικής “συνταγής” για την ανάπτυξη της μελωδίας. Έχει μεγάλη συνάφεια με τον όρο “ήχος” της Βυζαντινής Μουσικής. ¶ÂÓÙ¿¯ÔÚ‰Ô: Είναι η διάταξη πέντε συνεχόμενων φθόγγων της κλίμακας και ο σχηματισμός έτσι τεσσάρων διαστημάτων, οποιουδήποτε είδους. ™˘ÁÎÂÚ·ÛÌÔ›: είναι η υποδιαίρεση της οκτάβας σε 12 τμήματα, όπως επικράτησε στη Δυτική Μουσική και ο σχηματισμός 12 διαστημάτων ίδιου είδους, που ονομάζονται ημιτόνια. Σε αντίθεση το σύστημα της Βυζαντινής Μουσικής που υποδιαιρεί (σε θεωρητικό επίπεδο) την οκτάβα σε 72 τμήματα (κόμματα, μόρια) για το σχηματισμό σε πρακτικό επίπεδο των διατονικών, χρωματικών και εναρμόνιων διαστημάτων (βλ. λέξεις). ΔÂÙÚ¿¯ÔÚ‰Ô: Είναι η διάταξη τεσσάρων συνεχόμενων φθόγγων της κλίμακας και ο σχηματισμός έτσι τριών διαστημάτων οποιουδήποτε είδους. Ãڈ̷ÙÈÎfi˜: Έχει δύο έννοιες i) Στη Βυζαντινή Μουσική υποδεικνύει χρήση διαστημάτων 2ας μεγαλύτερα του τόνου (υπερτονιαία), στο μεσαίο διάστημα του τετραχόρδου, σε συνδυασμό με δύο μικρότερα του τόνου διαστήματα στα άκρα του. Και εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές: τα μαλακά χρωματικά διαστήματα (8κομ., 14 κομ.) και τα σκληρά χρωματικά (4 κομ., 6κομ., 20 κομ.). Ο όρος αναφέρεται επίσης σε τετράχορδο, πεντάχορδο ή και ολόκληρη την κλίμακα. Κατά προσέγγιση το άκουσμα των χρωματικών τετραχόρδων θυμίζει κλίμακες της Ευρωπαϊκής Μουσικής που περιέχουν τριημιτόνιο (ελάσσονες αρμονικές), ii) Στη θεωρία της Δυτικής Μουσικής περιγράφει μελωδική κίνηση (ανόδου ή καθόδου) που χρησιμοποιεί με τη σειρά όλα τα ημιτόνια (φυσικά και μη) που μπορεί να σχηματιστούν ανάμεσα στις βαθμίδες της κλίμακας π.χ. D-D#-E-F-F# κ.ο.κ.

Το παρόν ηχητικό προϊόν αποτελεί μέρος ηχογραφήσεων της Εστουδιαντίνας, που προέκυψε κατά καιρούς από ζωντανές εμφανίσεις, από πρόβες ή από ηχογραφήσεις για τις ανάγκες τηλεοπτικών παραγωγών. Οι ηχογραφήσεις έχουν γίνει με την απλή παλιά “συνταγή” της ζωντανής ηχογράφησης όλων των μουσικών μαζί, κάτι που σήμερα η τεχνολογική πρόοδος το απαγορεύει ρητά, με αποτέλεσμα το τελικό ηχητικό προϊόν να υστερεί σε ταυτότητα και σε ψυχή. Για όσους λοιπόν γνωρίζουν και εκτιμούν, μπορούν εύκολα να νιώσουν την αξία και την ουσία του συγκεκριμένου CD. Καλή ακρόαση. Επιμέλεια παραγωγής: Κατσιγιάννης Ανδρέας Έρευνα-Σχόλια: Κατσιγιάννης ΑνδρέαςΜπαντελάς Βαγγέλης Ενορχηστρώσεις: Εστουδιαντίνα, Τσεκούρας Ανδρέας, Κατσιγιάννης Ανδρέας, Γκουβέντας Κυριάκος, Βουγιούκας Δημοσ. Συντονισμός παραγωγής: Ζίφκος Γιώργος. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία: Νίκος Βαμβακάς - Γιάννης Βογιατζής. Επιπρόσθετες ηχογραφήσεις: studio Α440 Γιώργος Ζαγόρης Καλλιτεχνική διεύθυνση Εστουδιαντίνας: Κατσιγιάννης Ανδρέας, σαντούρι. Σύνολο φυσικής κλίμακας: Γκουβέντας Κυριάκος βιολί, Δασκαλόπουλος Χρήστος βιολί, Κουσκουρίδας Σταύρος κλαρίνο, Μέρμηγκας Νίκος ούτι, λόφτα, Μπάιμπας Νίκος κανονάκι, Κουλεντιανός Θανάσης κανονάκι, Κωνσταντίνου Θωμάς ούτι, λαούτο, Βαγενάς Θέμης βιολοντσέλο, Χαντή Ζαφειρούλα βιολοντσέλο, Μπαντελάς Βαγγέλης σάζι. Τρίχορδα-Τετράχορδα μπουζούκια: Μπεκιαρόπουλος Παντελής, Πουρνάρας Γιάννης. Ρυθμική συνοδεία: Ρέτσιος Φίλιππος πιάνο, Καραμανιώλας Γιάννης κοντραμπάσο, Βαλαρούτσος Απόστολος κιθάρα, Μόσιος Απόστολος κιθάρα, Κυδωνιεύς Θοδωρής κιθάρα, Ζέρβας Χρήστος κιθάρα. Πνευστά: Φωτόπουλος Φάνης τρομπέτα, Γράβος Κωνσταντίνος τρομπέτα, Ζίφκος Γιώργος τρομπέτα, Παλαμιώτης Λεωνίδας τρομπόνι, Ανδρέου Αντώνης τρομπόνι, Μαντούδης Βασίλης τούμπα, Καραφέργια Κωνσταντίνα φλάουτο, Χατζηνικολάου Γιάννης φλάουτο. Δήμος Βουγιούκας ακορντεόν. Κρουστά: Παπάς Ανδρέας, Μερετάκης Κώστας, Χρονόπουλος Νίκος, Καρίπης Βαγγέλης, Παπαγιαννούλης Γιάννης. Μαντολινάτα: Λουλούδης Ανέστης, Παπαθανασίου Νίκος, Χουμπλής Ανέστης, Παπάς Κώστας. Συμμετέχουν επίσης: Μούτσελος Νίκος γκάιντα, Αγροκώστας Βασίλης λύρα, Σινόπουλος Σωκράτης λύρα, Πάππος Μανώλης μπουζούκι, πάντζο.


10 / ¢EKA XPONIA E™TOY¢IANTINA ¢IA¢POME™ / 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

ø˜ Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÊȤڈ̷ Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜

Γεράσιμος Ανδρεάτος: H Eστουδιαντίνα προάγει το μουσικό πολιτισμό O °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ∞Ó‰Ú¿ÙÔ˜ ˆ˜ Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ ™À¡∂¡Δ∂À•∏: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û·˜ Ì ÙËÓ ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó·; Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Με αφορμή τα δέκα χρόνια από την ίδρυσή της και διοργανώνοντας αυτή τη λαϊκή συναυλία με κάλεσαν ως λαϊκό τραγουδιστή. Παρακολουθώ την Εστουδιαντίνα από τότε που ξεκίνησε και δέχτηκα με χαρά να είμαι βασικός ερμηνευτής της συναυλίας. Θα ακουστούν πολλά κλασικά λαϊκά τραγούδια, αλλά και κάποια δικά μας.

™¯‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó· ÙÈ ıˆÚ›Ù ˆ˜ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó; Τον ελληνικό πολιτισμό με πολλά στοιχεία από την παράδοση. Η Εστουδιαντίνα γενικά προάγει πολιτισμό και όλοι τους κάνουν σπουδαία δουλειά. Όπως και τα μουσικά σχολεία. Στόχος των παιδιών πρέπει να είναι να γίνουν καλοί μουσικοί ώστε κάποια στιγμή να συμμετάσχουν σε μία ορχήστρα όπως αυτή. Έτσι θα οδηγηθούμε στην άνθηση του ελληνικού πολιτισμού. Όχι με τα παιδιά που πιστεύουν πως μια μέρα θα ξυπνήσουν και θα πλουτίσουν, όπως εκείνα που συμμετέχουν στα talent shows. Αυτά τα παιχνίδια είναι κακό πρότυπο για τους νέους, τους αποτρέπουν να σπουδάσουν αυτό που αγαπάνε, ενώ τους παραμυθιάζουν με την “μεγάλη” επιτυχία.

∏ ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜. ΔÈ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó· Û ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙÈ ÂΛÓÔÈ ÛÙËÓ ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó·; Η συγκεκριμένη ορχήστρα προσφέρει στον καλλιτέχνη μια παρουσία που θα συνοδεύεται από μία σπουδαία ορχήστρα με απώτερο σκοπό να εμπλουτίσει το ρεπερτόριό του. Από την άλλη ο καλλιτέχνης δίνει στην ορχήστρα την ερμηνεία του αλλά και την ευκαιρία να δει ο κόσμος και να απολαύσει αυτή τη συνεργασία. Η σχέση είναι αμφίδρομη.

¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· Û·˜ ‚‹Ì·Ù· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋; Ασχολούμαι από μικρός με τη μουσική, ήμουν αυτοδίδακτος ενώ έπαιζα και τραγουδούσα. Επαγγελματικά ξεκίνησα το 1985 από ένα μικρό μαγαζί στην Τερψιθέα Γλυφάδας. Ήμασταν μία τετράδα στην οποία συμμετείχε και ο Πάνος Κατσιμίχας πριν να ξεκινήσει την καριέρα του με τον αδερφό του. Μέχρι τότε εργαζόμουν ως πολιτικό προσωπικό στην αμε-

ρικανική βάση, ενώ διατηρούσα και εμπορικό μαγαζί με τον πατέρα μου στην Ομόνοια. Χρονικά άργησα να ασχοληθώ, έκανα άλλες δουλειές, μέχρι που μου δόθηκε η ευκαιρία.

•ÂÎÈÓ‹Û·ÙÂ, fiˆ˜ ›·ÙÂ, ÙÔ 1985. ΔÈ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙfiÙÂ; Πολλά. Έχει χαθεί η αυθεντική ελληνική μουσική παράδοση, ενώ τώρα κυριαρχεί η μουσική με περισσότερο ευτελή στίχο που βασίζεται σε ξένα μουσικά πρότυπα. Αυτή η μουσική δυστυχώς ολοένα κερδίζει έδαφος. Βέβαια, το πρόβλημα διογκώθηκε με την ύπαρξη της ιδιωτικής τηλεόρασης, η οποία δεν προβάλλει την ποιότητα της ελληνικής μουσικής.

¶ÔÈ· ·fi ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Û·˜ ıˆÚ›Ù ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË; Όλες είναι σημαντικές για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία. Όλοι ήταν σπουδαίοι άνθρωποι και είχα πραγματικά ανθρώπινη επαφή μαζί τους. Εγώ σε αυτό δίνω σημασία. Εξαιρετική συνεργασία είχα με τους Βαγγέλη Κορακάκη, Παντελή θαλασσινό, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Χρήστο Νικολόπουλο, Δήμητρα Γαλάνη, Χαρούλα Αλεξίου, Γιώργο Νταλάρα και άλλους.

¶Ò˜ ÔÓÂÈÚ¢fiÛ·ÛÙ·Ó ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û·˜ fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Û·ÙÂ; Κανείς ποτέ δεν ξέρει πως θα έρθουν τα πράγματα. Ήθελα να συναντήσω κάτι όμορφο στην πορεία μου και πιστεύω πως το κατάφερα, αν αναλογιστώ τι έχω κάνει μέχρι σήμερα. Όλα μαζί συνθέτουν μία ονειρεμένη πορεία και είμαι ευτυχισμένος με το πως έχουν έρθει τα πράγματα για μένα.

∞fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Ò˜ ÙËÓ ÔÓÂÈÚ‡ÂÛÙÂ; Ελπίζω να συνεχίσω όπως ξεκίνησα. Να λέω ωραία τραγούδια και να είμαι περήφανος από καρδιάς για τα τραγούδια που ερμηνεύω έχοντας δίπλα μου καλούς συνεργάτες. Θα ήθελα να νιώσω πως η ελληνική μουσική και ο πολιτισμός δεν έχουν χαθεί. Ευτυχώς βλέπω πως κάποιοι νέοι έχουν μεράκι να συνεχίσουν την παράδοση.

£ÂˆÚ›Ù ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ‹ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹; Η αλήθεια είναι πως και ο δημιουργός έχει μία δόση δημιουργίας σε αυτό που κάνει. Οι στίχοι και η μου-

σική είναι ίδια. Το πως εκτελείται ένα κομμάτι είναι στοιχείο δημιουργίας. Ερμηνευτής και μουσικός είμαι. Ως δημιουργός έχω γράψει λίγα τραγούδια αλλά είναι ασέβεια προς όλους εκείνους που έχουν προσφέρει τα μέγιστα να πω πως είμαι δημιουργός.

∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ “ÔÈfiÙËÙ·” ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜; Πάντα θα γράφεται μουσική με ποιότητα. Το θέμα είναι πόσο αυτή υποστηρίζεται από τα κανάλια. Ας μην ξεχνάμε πως η ποιότητα είναι μια έννοια ρευστή, γιατί ο καθένας την αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Προσωπικά, προσπαθώ να βαδίζω σύμφωνα με τα πρότυπα της ποιότητας που έχω θέσει εγώ και να μην τα προδίδω ποτέ.

¶ÚÈÓ ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ÛÌ˘ÚÓ·›È΢ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜

Oι πρώτες συναυλίες σε Βόλο και Αθήνα Το Σάββατο 19 Ιουνίου 1999 η “Θεσσαλία” γράφει σε άρθρο της με τίτλο “Αναβίωση της σμυρναίικης Εστουδιαντίνας”, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: “Η πρώτη επίσημη εμφάνιση της νεώτερης Εστουδιαντίνας, η αναβίωση της σμυρναίικης ορχήστρας που κουβαλούσε όλα τα ηχοχρώματα των αρχών του αιώνα, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Ν. Ιωνίας. Τι σημαίνει όμως η λέξη “Εστουδιαντίνα”. Η λέξη Εστουδιαντίνα προέρχεται από το λατινικό “studium”, που σημαίνει “σπουδή - κόπος - επιμέλεια” και συναντάται στα ισπανικά, ιταλικά και γαλλικά ως stude: σπουδή, μάθηση. Στα Ελληνικά θα μπορούσε να μεταφραστεί ως “μουσικό σπουδαστήριο”. Το 1898 έκανε την εμφάνισή της μια ολιγομελής παρέα μουσικών - ίσως οι καλύτεροι από τις εκατοντάδες - συναδέλφων τους - που ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα είχαν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ελκυστική παράδοση, που έμελλε να γίνει γνωστή με τη μεγάλη μουσική “έκρηξη” των αρχών του 20ου αιώνα ως σμυρναίικο τραγούδι. Πάνω σ’ αυτές τις βάσεις, “στήθηκε” η Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου, με τη φιλοδοξία την αναβίωση της παλιάς - αλλά καταξιωμένης στις

μνήμες, τη συνείδηση και τη μουσική παράδοσή μας - Σμυρναίικη Εστουδιαντίνα, γεγονός που διασφαλίζεται με τη συμμετοχή μερικών από τους πιο καταξιωμένους - στο χώρο της ελληνικής μουσικής - μουσικών, όπως ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, ο Κυριάκος Γκουβέντας και ο Ανδρέας Τσεκούρας, αλλά και νέων μουσικών που καταθέτουν το μεράκι και την αγάπη τους”. Για την πρώτη εμφάνιση της Εστουδιαντίνας στο αθηναϊκό κοινό γράφει ο Πάνος Γεραμάνης την Τρίτη 28 Μαΐου 2002 στην εφημερίδα “Τα Νέα”. “Η ρεμπέτικη “Εστουδιαντίνα” που άνθησε στη Σμύρνη τον 19ο αιώνα... έδωσε απόγονο. Η νέα “Εστουδιαντίνα” της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας θα ακουστεί στο Φεστιβάλ του Βύρωνα. Είναι χρέος επιτακτικό και αναγκαίο για κάθε πνευματικό άνθρωπο να συμμετέχει στην αναβίωση και στη διάδοση του μουσικού πολιτισμού και της μουσικής μας κληρονομιάς”. Λόγια του ερευνητή της ελληνικής μουσικής και μελετητή του ρεμπέτικου Παναγιώτη Κουνάδη, που μιλά στα “ΝΕΑ” για τη συναυλία της “Εστουδιαντίνας” στο Βύρωνα και τονίζει ότι η ορχήστρα αυτή άνθισε μεταξύ 1890-1922 και έγινε η πρώτη γέφυρα Ανατολής και Δύσης. Η “Εστουδιαντίνα” της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, το βράδυ της Τετάρτης 5 Ιουνίου θα δώ-

σει συναυλία στο θέατρο των Βράχων “Μελίνα Μερκούρη” στο Βύρωνα, στο πλαίσιο της “Γιορτής της Σμύρνης”. Θα είναι η πρώτη αθηναϊκή παρουσίαση της ορχήστρας σε πλήρη ανάπτυξη (30 μέλη) με τη συνοδεία της χορωδίας Αιγαίου (25 μέλη) και του χορευτικού συγκροτήματος “Ναϊάδη”. Όλοι οι συντελεστές (70 καλλιτέχνες) επί σκηνής, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με ευρύτατο ρεπερτόριο. Από τα πρώτα αστικά λαϊκά τραγούδια, μέχρι το κλασικό σμυρναίικο, με ήχο αυθεντικό. Εκτός από τις ερμηνείες θα υπάρχουν και τα σολιστικά μέρη.

™Â Ì›· ÂÔ¯‹ Ï¿ÈÊ - ÛÙ¿ÈÏ ÙÈ ÓfiËÌ· ¤¯ÂÈ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ù ÔÏÈÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·; Ο καθένας ζει στην εποχή που εκείνος θέλει να βλέπει. Όσα προσπαθούν να μας πλασάρουν δεν πρέπει να επηρεάσουν την αισθητική μας. Προσωπικά αρνούμαι να προσαρμοστώ στην καθημερινότητα που μου επιβάλλουν. Ακούω, βλέπω, διαβάζω και επιλέγω ότι πραγματικά μου αρέσει. Γίνονται εξαιρετικά βήματα στην τέχνη. Αν είμαι η μειοψηφία, πραγματικά λυπάμαι.

™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ... Ετοιμάζω το νέο μου CD σε μουσική Δημήτρη Παπαδόπουλου και στίχους, κυρίως, Ιωάννας Αντωνοπούλου ενώ παράλληλα βρίσκομαι σε συζητήσεις για εμφανίσεις αλλά το τοπίο δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί.

Κατά τον Παναγιώτη Κουνάδη, η “Εστουδιαντίνα” υπήρξε ένα είδος ορχήστρας με “ιδιαίτερο γεωπολιτιστικό χαρακτήρα”. Γεννήθηκε από τις ανάγκες μιας ακμάζουσας οικονομικά κοινωνίας και προσπαθούσε να συνδυάσει δυναμικά τα εθνικά, πολιτιστικά και δημιουργικά της στοιχεία. Βιολί και ούτι, βιολοντσέλο και λαούτο, σαντούρι και ακορντεόν, μαντολίνο και τζουράς, κλαρίνο και φλάουτο, τραγουδιστής και χορωδία, σε απίθανους συνδυασμούς μεταξύ τους, συνθέτουν ένα ρεπερτόριο, με βυζαντινούς ύμνους μέχρι χορούς σούφι και ζεϊμπέκηδων. Μέσα από τις ιστορικές του αναζητήσει ο Παναγιώτης Λ. Κουνάδης φέρνει στην επιφάνεια νέα στοιχεία για τη γέννηση και τη λειτουργία της “Εστουδιαντίνας”: “Το 1898 στην Κωνσταντινούπολη μια ομάδα εννέα νεαρών και αγαπημένων μουσικών, με επικεφαλής το Βασίλειο Σιδέρη και τον Αριστείδη Περιστέρη, μορφοποίησαν την πρώτη επώνυμη ορχήστρα που μετά την εγκατάστασή τους στη Σμύρνη στις αρχές του 20ού αιώνα πήρε το όνομα Σμυρναίικη Εστουδιαντίνα “Τα Πολιτάκια”. Πέρα από τη μεγάλη επιτυχία αυτής της ορχήστρας, που η φήμη της ξεπέρασε τα όρια του Ελληνισμού, όσον αφορά στη διάδοση και εξάπλωση του σμυρναίικου τραγουδιού, αποτέλεσε ταυτόχρονα, για όλη την πριν από το 1922 περίοδο, το μεγαλύτερο σπουδαστήριο νέων μουσικών, όπου εδίδαξαν ή μαθήτευσαν όλοι, σχεδόν, οι μεγάλοι Μικρασιάτες δημιουργοί και ερμηνευτές, οι οποίοι διαμόρφωσαν το αστικό ελληνικό τραγούδι στα χρόνια του μεσοπολέμου”.


AP£PA / 11 ¢IA¢POME™ / 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

Το πάθημα του ψευτο-αγιογράφου

Τ

ΔÔ˘ ¡π∫√À Δ™∂∫√Àƒ∞*

α χρόνια του εμφυλίου πολέμου 1947-’48, ο εθνικός στρατός έδινε σκληρές μάχες ενάντια των ανταρτών πάνω στο Γράμμο και στο Βίτσι. Οι απώλειες και από τα δυο αντιμαχόμενα στρατόπεδα ήταν ανυπολόγιστες. Μα και κάτω στα καμποχώρια η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη. Ένοπλες παρακρατικές ομάδες καταδίωκαν και ξυλοκοπούσαν άγρια του οπαδούς του “ΕΑΜ” και εκείνοι φοβούμενοι μην τους σκοτώσουν, εγκατέλειπαν τα χωριά τους και ανέβαιναν στα βουνά και εντάσσονταν στο αντάρτικο. Με την προσχώρηση νέων δυνάμεων, το αντάρτικο συμπλήρωνε τις απώλειές του και συνέχιζε τη δράση του και έτσι η κατάσταση μέρα με τη μέρα επιδεινωνόταν.

Όλος ο λαός απογοητεύτηκε και η μόνη ελπίδα που του είχε απομείνει ήταν η βοήθεια του Θεού. Καθημερινά πήγαινε στην εκκλησία και προσεύχονταν και οι νεαρές γυναίκες που είχαν τους άντρες τους στο στρατό, άναβαν μεγάλες λαμπάδες ίσα με το μπόι τους και αφιέρωναν και τα χρυσαφικά στην Παναγία για να βοηθήσει για να μη σκοτωθεί ο άντρας τους. Αυτός ο θρησκευτικός οίστρος, το 1948, επέδρασε και στην ψυχή των κατοίκων του χωριού “Προάστιο” του Ν. Καρδίτσας, που εγώ υπηρετούσα δάσκαλος και διέμενα στο σπίτι του Παπανικόλα Γρίβα. Αυτοί αν και ήταν φτωχοί, αποφάσισαν και έχτισαν με το υστέρημά τους την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και ο ψαρογένης Παπα Νικόλας, έψαχνε να βρει αγιογράφο, για να κάνει την αγιογράφηση της εκκλησίας, αλλά δεν έβρισκε. Κάποια μέρα σαν από μηχανής Θεός, στο καφενείο του χωριού, παρουσιάστηκε ένας ατημέλητος κοκκινογένης καλόγερος και είπε ψέματα στους θαμώνες του καφενείου, ότι ήταν αγιογράφος στο Άγιο Όρος και επειδή αρρώστησε έφυγε και έψαχνε στα χωριά, μήπως βρει καμιά εκκλησία για να κάνει την αγιογράφηση και να βγάλει το μεροκάματο για να ζήσει. Οι κάτοικοι του χωριού όταν άκουσαν ότι είναι αγιογράφος, τον πίστεψαν και πέταξαν από τη χαρά τους διότι ο Παπα-Νικόλας του χωριού τους έψαχνε και δεν μπορούσε να βρει αγιογράφο. Ειδοποίησαν αμέσως τον Παπα-Νικόλα και πήγε στο καφενείο. Αφού γνωρίστηκε με τον υποτιθέμενο αγιογράφο και παζάρεψαν την αγιογράφηση, ο Παπα-Νικόλας του έδωσε και μια μεγάλη προκαταβολή και του είπε ότι πρέπει ν’ αρχίσει αμέσως και να την τελειώσει γρήγορα, διότι πλησίαζε η γιορτή του Αγίου Αθανασίου και το χωριό θα πανηγύριζε. Ο καλόγερος, αφού πήρε την προκαταβολή έτριψε τα χέρια του από χαρά, για την απρόσμενη τύχη του. Το πρωί της επόμενης μέρας πήγε στη Καρδίτσα και αγόρασε (κουβάδες - πινέλα - μπογιές) μα δεν ξέχασε ν’ αγοράσει και ένα μπουκάλι τσίπουρο, που τόσο το αγαπούσε και το είχε ανάγκη. Το πρωί της επόμενης μέρας, αφού έκανε το σταυρό του..., πήρε δίπλα του το μπουγέλο, τις μπογιές, τα πινέλα, καθώς και το μπουκάλι με το τσίπουρο και άρχισε τη δουλειά του με σκεπτικισμό βέβαια... Έβαζε μια πινελιά χρώμα στον τοίχο, έπινε και μια γουλιά τσίπουρο. Από τις πολλές γουλιές τσίπουρο που ρούφηξε, θόλωσαν τα μάτια του και αντί να ακολουθήσει τη βυζαντινή τεχνοτροπία, αυτός ακολούθησε την αφηρημένη τέχνη... Τους παλαιούς αγίους τους ζωγράφισε σκυθρωπούς, ρακένδυτους, με μάτια γουρλωμένα, με φαρδιά ζωνάρια

και ζωσμένους με καμπυλωτά σπαθιά και προξενούσαν φόβο και τρόμο. Τους νεότερούς τους έκανε με μοντέρνα μορφή. Με μακριά μαλλιά και με πολύχρωμη στολή που έμοιαζε με τα καρό πουκάμισα των Ελλήνων παλαιών συνταξιούχων που γύριζαν από την Αμερική άφραγκοι. Τις γυναίκες τις έκανε καλοθρεμμένες, με κόκκινα χείλια, με φαρδιά και ανοιχτά ντεκολτέ και με διαμαντόπετρες στα πέτα τους λες και θα πήγαιναν στα καλλιστεία. Από την αγιογράφηση του απεδείχθη ότι δεν ήταν αγιογράφος, αλλά είχε παρακολουθήσει λίγα μαθήματα στη Σχολή της αγιογραφίας του Αγίου Όρους και είχε μια μικρή εμπειρία. Επειδή όμως ήταν μεθύστακας, τον έδιωξαν, γι’ αυτό και έφτασε και στο χωριό τους και έκανε τον αγιογράφο, για να βγάλει κανένα μεροκάματο για να ζήσει. Ύστερα από μια εβδομάδα, ο Διευθυντής του σχολείου μου, με πήρε και πήγαμε να δούμε την αγιογράφηση. Την ώρα που εμείς μπήκαμε μέσα στην εκκλησία, ο αγιογράφος δεν μας αντιλήφθηκε, διότι ήταν μέσα στο Άγιο Βήμα και τσιπρολογούσε... Όταν σε λίγο μας αντιλήφθηκε, ήρθε και μας καλωσόρισε με τον προσήκοντα σεβασμό. Ω!! καλώς τους δασκάλους. (Βρομοκοπούσε όμως τσιπρίλα και προδώθηκε που ήταν μεθύστακας). - Τι λέτε εσείς οι δάσκαλοι; Σας αρέσουν οι εικόνες; Ο κος Διευθυντής μου, που ήξερε βυζαντινή μουσική, καθώς και από βυζαντινή αγιογράφηση, του είπε κατηγορηματικά: - Καλέ μου αγιογράφε, προβλέπω ότι άμα θα έρθει ο Παπα-Νικόλας και δει τις εικόνες, σίγουρα θα σε διώξει. - Μα γιατί κε δάσκαλε μου δεν τις έφτιαξα καλά; - Όχι-όχι αγαπητέ μου. Αυτές δεν είναι εικόνες. Είναι τσιπροεικόνες. Ο ψευτοαγιογράφος οργίστηκε. Πήγε και κλείστηκε μέσα στο Άγιο Βήμα και όλη τη νύχτα δεν έκλεισε μάτι, φοβούμενος μήπως οι εικόνες δεν αρέσουν και στον Παπα-Νικόλα και τον διώξει και θα χάσει και το υπόλοιπο μίσθωμά του. Το απογευματάκι, εγώ με τον κο Διευθυντή μου, βγήκαμε βόλτα στην πλατεία του χωριού και κατά καλή συγκυρία, συναντήσαμε τον Παπά-Νικόλα. - Καλησπέρα Παπα-Νικόλα. - Καλησπέρα-καλησπέρα τους δασκάλους. Ο κος Διευθυντής μου, δεν έχασε την ευκαιρία. - Δε μου λέτε Παπα-Νικόλα πού τον βρήκατε αυτόν τον προκομμένο και τον βάλατε και έφτιαξε την αγιογράφηση; - Μα γιατί δάσκαλε μου, δεν έκανε καλή δουλειά; - Όχι-όχι Παπα-Νικόλα. Αυτός δεν είναι αγιογράφος. Σας είπε ψέματα.

Η καταγραφή της λαϊκής κληρονομιάς του Πηλίου από τον Κ. Λιάπη ΔÔ˘ μ∞™. ∫∞ƒ∞ª¶∂ƒ√¶√À§√À

Ο Παπα-Νικόλας στεναχωρήθηκε. Όλη τη νύχτα δεν έκλεισε μάτι. Την επόμενη μέρα πρωί-πρωί πήγε στην εκκλησία για να δει τις εικόνες. Με την πρώτη ματιά που τις έριξε διαπίστωσε και αυτός, ότι οι εικόνες ήταν ακαλαίσθητες. - Πώ-πω! Βρε αθεόφοβε τι εικόνες είναι αυτές; - Μα γιατί ΠαπαΝικόλα δεν σας αρέσουν; - Μωρέ αυτές μοιάζουν με τους καλλικατζαραίους, τα παγανά. Μάζεψε γρήγορα τα μπουγέλα και τις μπογιές σου και φύγε γρήγορα και να μην σε ξαναδούν τα μάτια μου. - Παπά-Νικόλα, άμα δεν σου αρέσουν, θα φύγω, αλλά πρέπει να με πληρώσεις και τα υπόλοιπα χρήματα που με χρωστάς, από την αρχική μας συμφωνία που κάναμε. Ο Παπα-Νικόλας οργίστηκε για την αναίδειά του. - Φύγε-φύγε. Δεν σου δίνω ούτε και τσακιστή δεκάρα, ψευτοαγιογράφε. Με γέλασες και μένα και τους συγχωριανούς μου. Φύγε-φύγε πριν έρθουν οι συγχωριανοί μου και σε ξυλοκοπήσουν. Αναγκαστικά, ο ψευτοαγιογράφος φορτώ-

θηκε τα σύνεργά του και έφυγε από το χωριό πριν ξημερώσει. Επειδή όμως πλησίαζε η γιορτή του Αγίου Αθανασίου και το χωριό θα πανηγύριζε, ο Παπα-Νικόλας για να μη σχολιάζουν οι συγχωριανοί του σε βάρος του, πήγε στη Καρδίτσα και βρήκε έναν καλό αγιογράφο, τον πλήρωσε και κάτι παραπάνω από την τσέπη του και ήρθε στο χωριό και ξανάφτιαξε από την αρχή την αγιογράφηση σύμφωνα με τη βυζαντινή τεχνοτροπία. Έτσι ο Παπα-Νικόλας ξέχασε την πίκρα του. Την ημέρα της γιορτής του Αγίου Αθανασίου, όλοι οι κάτοικοι του χωριού εκκλησιάστηκαν και ασπάστηκαν με ευλάβεια τις καινούριες εικόνες και έκαναν και καινούρια τάματα στην εκκλησία. Όταν τελείωσε η λειτουργία πανηγύρισαν, με πρώτο χορευτή τον Παπα-Νικόλα και κάηκε το πελεκούδι! Αυτά για την ιστορία. (* √ Î. ¡›ÎÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ‰¿ÛηÏÔ˜)

Μια ακόμη εργασία του Κώστα Λιάπη που αφορά το Πήλιο (αναδρομές - καημοί - εξομολογήσεις) μας δίνει το στίγμα ενός λάτρη του βουνού που μας μεταφέρει, με την πένα του, σ’ ένα περίπατο στους καημούς και τις εξομολογήσεις των ανθρώπων του Πηλίου, μας ξεναγεί στα καλντερίμια, τα γιοφύρια και τα ξωκλήσια της όμορφης αυτής γωνιάς της Μαγνησίας και αποτυπώνει έθιμα και παραδόσεις που ομορφαίνουν τις ζωές των ανθρώπων και αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες άλλους ανθρώπους ντόπιους και ξένους. Η περιπλάνηση στους παραδοσιακούς οικισμούς, στα κάστρα και τους μεσαιωνικούς πύργους φέρνει στην επιφάνεια τον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής και προσδίδει βαρύτητα και αίγλη σ’ ένα χώρο όπου ξεχειλίζει η ομορφιά του και φέρνει το βάρος μιας ιστορικής διαδρομής που συνεχίζει να διαφυλάττει αμόλυντη από “νεωτεριστικές” αντιλήψεις που αλλοιώνουν το περιβάλλον καίτοι σε περιπτώσεις αυτό δεν επετεύχθη. Και για να ασχοληθεί ο συγγραφέας ακόμη μια φορά με το Πήλιο, συνέχεια των δεκάδων εργασιών του με βιβλία και ανάτυπα, δείχνει “το χρώμα, τον τόνο και το πάθος της ιδιαίτερης σχέσης” που έχει ο συγγραφέας με το Πήλιο, όπως και ο ίδιος γράφει. Με το νέο του βιβλίο ο συγγραφέας δείχνει την αγάπη του και το ενδιαφέρον του για ένα τόπο, που χρειάζεται να τον προστατέψουμε και να δείξουμε το σεβασμό μας και επίσης για ένα τόπο, το Πήλιο, “αψιά σφραγισμένο από τη παράδοση που δεν πρέπει να του παραδώσουμε με βορά στον πανδαμάτορα χρόνο και να μην εγκαταλείψουμε στην τύχη τους όλα εκείνα τα μνημεία του, όπως κυρίως είναι τα παλαιά αρχοντικά, τα γεφύρια, οι βρύσες, οι εκκλησιές και τα μοναστήρια, τα καλντερίμια κ.λπ. που κρατάνε την ανάσα και την παραδοσιακή αισθητική των προγόνων μας”. Και δεν είναι πολυτέλεια να γράφεται και να ξαναγράφεται, με την πένα ενός ώριμου συγγραφέα, η ιστορία ενός τόπου που μας μαγεύει με τα θέλγητρά του, που ακουμπάει τον αισθησιασμό των ανθρώπων που τους περπατούν και που έχει τόσα πολλά να μας δώσει όταν αφουγκραστούμε τα μυστικά του και όταν, σε κάθε βήμα, αποκαλύπτουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου και των ανθρώπων του. Μαζί με τις Εκκλησιές και τα μοναστήρια του Πηλίου και η πονεμένη ιστορία της κοντινής μας εκκλησιάς του “Αγίου Νικολάου” Καναλίων, χρονολογούμενη από τον 12ο αιώνα, η παλαιότερη της Μαγνησίας, που παραμελημένη και ερειπωμένη, περιμένει να ενεργοποιηθεί το ανύπαρκτο μέχρι τώρα κρατικό ενδιαφέρον για να μην καταρρεύσει και να σταθεί στα πόδια της. Γιορτές και πανηγύρια, παραδοσιακά λαμπρόγιορτα, μαγικά και αντιβασκανικά έθιμα, παραδόσεις που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, ο Κλήδονας, η Πρωτοχρονιά, τα Φώτα και η Πρωτομαγιά, με την αφηγητική καλλιέπεια του λόγου μας δίνουν, με συνέχεια και συνέπεια την ομορφιά γεγονότων και καταστάσεων που συμπληρώνουν την παρουσίαση του όμορφου - μαγευτικού βουνού. Κλείνω με τα λόγια του συγγραφέα “Δικό μας, των ανθρώπων που τον κατοικούν, αλλά και κοινό της παγκοσμιοποιημένης πια κοινότητας χρέος, έναν τέτοιο παράδεισο να τον κρατήσουμε όσο γίνεται κι όσο πρέπει λειτουργικά και αισθητικά στο επίπεδο της πατροπαράδοτης λαϊκής του κληρονομιάς”.


12 / I™TOPIA ¢IA¢POME™ / 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

∞fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ¯ÒÚÔ

Η εμποροπανήγυρη του Βελεστίνου

Η

TÔ˘ μ∞™. ∫∞ƒ∞ª¶∂ƒ√¶√À§√À

εμποροπανήγυρη του Βελεστίνου είναι ένας θεσμός που παγιώθηκε από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας με μικρή διακοπή στα χρόνια της Κατοχής και υπάρχει για 130 περίπου χρόνια. Δεν υπάρχουν στοιχεία για λειτουργία του στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όπως υπάρχουν για το βδομαδιάτικο παζάρι από αφηγήσεις περιηγητών. Μέχρι το 1884 η τοπική ζήτηση διαφόρων προϊόντων και οι εμπορικές ανταλλαγές στο Βελεστίνο και την γύρω περιοχή του ικανοποιούνταν από το εβδομαδιαίο παζάρι, που από παλαιότερα είχε καθιερωθεί να γίνεται κάθε Παρασκευή και μόνο στην τελευταία 20ετία γίνεται κάθε Σάββατο. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της η εμποροπανήγυρη Βελεστίνου, λόγω κυρίως της επίκαιρης θέσης της στο Θεσσαλικό κάμπο και σε σταυροδρόμι των χερσαίων δρόμων φαίνεται ότι συγκέντρωνε μεγάλο αριθμό ποικίλων επισκεπτών (εμπόρων, παραγωγών και απλώς πανηγυριωτών - διασκεδαστών).

Η χρονική διάρκεια είναι ανέκαθεν 5θήμερη (8-12 Σεπτεμβρίου). Η οικονομική ανέχεια και η ουσιαστική εξαθλίωση των κολήγων του θεσσαλικού κάμπου, οι οποίοι αποτελούσαν τους κυριότερους αγοραστές, περιόριζαν στο ελάχιστον τις συναλλαγές, ιδιαίτερα στις πωλήσεις εμπορευμάτων, ενώ στα ζώα που ήταν απαραίτητα στον Θεσσαλό αγρότη για την επιβίωσή του, οι συναλλαγές ήταν ζωηρότερες και η ζωοπανήγυρης συχνά ήταν σημαντικότερη από την εμποροπανήγυρη. Ενδεικτικό είναι δημοσίευμα της εφημερίδας “Θεσσαλική” του Βόλου που αναφέρει ότι “στην πανήγυρη του 1901 έγιναν ελάχιστες πράξεις στα εμπορεύματα λόγω της ανέχειας που μάστιζε τους χωρικούς, ενώ ζώα της χρονιάς εκείνη πουλήθηκαν 300 περίπου, αριθμός ικανοποιητικός”. Η αξιοσημείωτη ακμή της εμποροπανήγυρης Βελεστίνου τοποθετείται στα μεσοπολεμικά χρόνια και ιδίως στη δεκαετία 1930-1940 οπότε το Βελεστίνο και η περιοχή του είχαν σημαντική οικονομική, δημογραφική, κοινωνική ανάπτυξη, αφού είχαν φθάσει στην κορυφή της ανάπτυξης (από άποψη ζώων - παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων και ως εκ τούτων εσόδων) οι μεγάλες κτηνοτροφικές ομάδες της περιοχής. Η παρακμή της άρχισε από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια λόγω των ανωμάλων εσωτερικών συνθηκών, της φτώχειας που επέφερε ο πόλεμος, αλλά και της ριζικής αλλαγής των οικονομικών συνθηκών, του εμπορίου, των συγκοινωνιών κ.λπ. στα μεταπολεμικά χρόνια. Τις τελευταίες δεκαετίες, μέχρι σήμερα, αν δεν έχασε πλήρως την εμπορική της σημασία, ελάχιστα θεωρείται ως οικονομική παράμετρος που επηρεάζει την τοπική οικονομία, πλην του τζίρου που γίνεται στον ψυχαγωγικό τομέα, όπου η κίνηση είναι αρκετά καλή. Οι χωρικοί που άλλοτε περίμεναν την πανήγυρη για να κάνουν τις προμήθειές τους, κυρίως σε είδη ένδυσης και υπόδησης, ακόμα και για την προίκα των κοριτσιών τους, σήμερα χάρις στα αυτοκίνητα που συνδέουν τα χωριά με τις γειτονικές πόλεις, αλλά και χάρις στο κάθε Σάββατο βδομαδιάτικο παζάρι του Βελεστίνου έχουν την επιλεκτική ευχέρεια να κάνουν τις προμήθειές τους και να συμπληρώνουν οιαδήποτε ανάγκη σε οποιοδήποτε είδος. Εκεί που διατηρεί τη λάμψη του η εμποροπανήγυρη του Βελεστίνου είναι στον τομέα της ψυχαγωγίας, αλλά και στην προσφορά εδεσμάτων από ψητό και κοκορέτσι μέχρι σουβλάκι και χαλβά. Στα τελευταία μάλιστα χρόνια έχουμε και μουσικές βραδιές, στις παραμονές του παζαριού, με ολονύκτια γλέντια, με μουσική και χορούς Βλάχικους από το Σύλλογο Περιβολιωτών Μαγνησίας και ολονύκτιο επίσης γλέντι , σε μια από τις ημέρες του παζαριού, από τον αθλητικό σύλλογο “Ρ. Φεραίος”. Όπως παλαιότερα οι Βελεστινιώτες και οι άλλοι αγρότες του κάμπου, είχαν την ευχέρεια, μετά την συγκομιδή των σιτηρών, να διασκεδάσουν, ευχέρεια χρονική και οικονομική, έτσι και σήμερα, πολλοί κάτοικοι του Βόλου και των γύρω χωριών, βρίσκουν διέξοδο για διασκέδαση στο Βελεστινιώτικο παζάρι, χάρις και στην συγκοινωνιακή πρόσβαση σ’ αυτό, οδικά και σιδηροδρομικά, ακόμα και για μια απλή βόλτα. Είναι άλλωστε η εποχή που όλα σχεδόν τα πανηγύρια στην περιοχή έχουν τελειώσει και αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Βελεστινιώτικο παζάρι να κατακλύζεται από χιλιάδες επισκέπτες, που αναζητούν σ’ αυτό μια γεύση ψυχικής αλλαγής και μια έστω πολύβουη δόση ψυχαγωγίας, δοκιμάζοντες ψητά, κεμπάπ, λουκάνικα και σουβλάκια. Αν έλειψαν οι πολλές παράγκες των εμπόρων και ο σημαντικός όγκος των παλαιών συναλλαγών (ένα μέρος των οποίων οφείλετο και στην ζωοπανήγυρη που σήμερα έχει εκλείψει) περισσεύει η ψυχαγωγία, η διασκέδαση, το πλήθος των επισκεπτών, η ζωηρή κίνηση ανθρώπων και οχημάτων, ο θόρυβος και γενικά μια έντονη πανηγυριώτικη ατμόσφαιρα πολύ χα-

ρακτηριστική στην περίπτωση του Βελεστίνου. Είναι άλλωστε η μοναδική περίπτωση που το παζάρι γίνεται σε συνέχεια της κεντρικής αγοράς, γι’ αυτό και προσδίδει ένα πιο πλούσιο πανηγυρικό τοπίο, αφού κυρίως τα καταστήματα της αγοράς είναι η ραχοκοκαλιά του παζαριού. Αν και βρισκόμαστε σε μια εποχή παρακμής και φθοράς του πανάρχαιου θεσμού των εμποροπανηγύρεων (με εξαίρεση το παζάρι του Αλμυρού) επισκεπτόμενος κανείς σήμερα το παζάρι του Βελεστίνου στις βραδινές μόνο ώρες, νομίζει ότι βρίσκεται σε μια σύγχρονη και με ζωηρή κίνηση πόλη. Είναι χαρακτηριστικό πως τόση αίγλη και τόσο κόσμο συγκέντρωνε το παζάρι του Βελεστίνου, ώστε οι σιδηρόδρομοι είχαν καθιερώσει έκτακτα δρομολόγια από Βόλο και Λάρισα για το Βελεστίνο και όπως προέκυψε από τις αρχαιολογικές έρευνες, ένα είδος παζαριού γινόταν εδώ και στην αρχαιότητα και μάλιστα επισκέπτονταν την περιοχή πανηγυριστές - προσκυνητές, των ναών των Φερών, από πολύ μακρινές περιοχές (Μ. Ασία, Νότια Ελλάδα κ.ά.). Το Βελεστινιώτικο παζάρι ήταν μεγάλο, από τα μεγαλύτερα της Θεσσαλίας, σε όγκο εκθετών και σε όγκο πωλήσεων. Και σ’ αυτό συνέβαλε η σπουδαία θέση του Βελεστίνου που βρίσκεται σε σταυροδρόμι οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. Εδώ στο Βελεστίνο, έρχονταν παραγωγοί και αγοραστές, αλλά και απλοί πανηγυριώτες από την περιοχή Βελεστίνου, του Βόλου, από τα χωριά του κάμπου, αλλά και από Φάρσαλα, Αλμυρό, Σποράδες, Πήλιο κ.ά. Έμποροι από τις Βόρειες Σποράδες, έρχονταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια, για να αγοράσουν κυρίως σαμαροσκούτια. Και από το ναυτικό Τρίκερι έρχονταν αγοραστές, οι οποίοι επισκέπτονταν και άλλα θεσσαλικά πανηγύρια, προκειμένου να κάνουν προμήθειες σε τρόφιμα, ζώα, προικιά. Ζωέμποροι (τσαμπάσηδες) έρχονταν ακόμα και από μακρινές περιοχές, Ήπειρο, Στερεά και Μακεδονία, κυρίως για αγορά ή πώληση ζώων. Η εμποροπανήγυρη, στα παλαιά χρόνια, όπου ανθούσε, είχε ποικιλία γεωργικών, κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών και άλλων προϊόντων. Διακινούνταν και πολ-

λά προϊόντα υφαντικής και γενικά λαϊκής τέχνης, όπως τα περίφημα υφαντά (σκουτιά, σαμαροσκούτια σε μεγάλα τόπια, φλοκάτες, κιλίμια, ακόμα και μάλλινα εσώρουχα των γυναικών των Βλάχων του Βελεστίνου. Εδώ στο Βελεστίνο, υπήρχαν τότε, τουλάχιστον 250 αργαλειοί που δούλευαν συστηματικά και έπαιρναν ακόμη και μεγάλες παραγγελίες από βιοτεχνίες ή καταστήματα του Βόλου, της Λάρισας και των Τρικάλων. Οι ίδιες Βλάχισσες του Βελεστίνου πουλούσαν, από την οικιακή τους παραγωγή, 200-400 πήχεις σαμαροσκούτι η καθεμιά στην πανήγυρη μέχρι τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Τα έφτιαχναν, όπως και τις φλοκάτες, κιλίμια κ.ά. στους αργαλειούς των σπιτιών τους όλο το χρόνο και ιδίως τον χειμώνα, για να τα έχουν έτοιμα στα Θεσσαλικά παζάρια, όπως και στα βδομαδιάτικα παζάρια του Βελεστίνου. Τα υφαντά και γενικότερα όλα τα είδη υφαντικής και πλεκτικής τέχνης, σε μεγάλη ποικιλία, καθώς και τα μαλλιά προβάτων κατείχαν ξεχωριστό τμήμα στην εμποροπανήγυρη. Μάλιστα στα εκατέρωθεν πεζοδρόμια από Δακοπούλου μέχρι το σχολείο υπήρχαν “στέκια” με τα σκουτιά και τα άλλα μάλλινα είδη. Ξεχωριστό επίσης χώρο, στην εμποροπανήγυρη και μάλιστα σε ένα τμήμα της λαχαναγοράς εκθέταν οι παραγωγοί λαχανικών και φρούτων τα προϊόντα τους. Από τα είδη διατροφής υπήρχαν παλαιότερα, ντόπια τυριά, μυζήθρα, πουλερικά, γλυκά, σπιτικοί τραχανάδες, ακόμη αρνιά, κατσίκια των ντόπιων κτηνοτρόφων. Το ψυχαγωγικό μέρος ήταν και προπολεμικά και μετέπειτα (στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες) το κυρίαρχο στοιχείο στο Βελεστινιώτικο παζάρι, ενώ σε δευτερότερη μοίρα ήταν το εμπορικό στοιχείο. Σε παραπήγματα και πάγκους έβρισκε κανείς πρόχειρο φαγητό (σουβλάκι, κοκορέτσι, ψητά κ.ά.) όπως και πάμπολλά στέκια με τον Φαρσαλινό χαλβά, την παρασκευή και πώληση του οποίου διατηρεί μέχρι σήμερα ο Μπομπότης διατηρούν την παράδοση με την άριστα ποιοτικά παραγωγή. Στον ψυχαγωγικό τομέα ήταν η μοναδική εμπο-

ροπανήγυρη που προσέφερε ψυχαγωγία ποιότητας και διαρκείας μέχρι τις πρωινές ώρες. Όλα τα μαγαζιά στην αγορά Βελεστίνου, καφενεία, ταβέρνες, υπαίθρια αναψυκτήρια κ.ά. είχαν απαραίτητα και δημοτικά όργανα, κλαρίνα και βιολιά, αλλά και τύμπανα και ζουρνάδες, μάλιστα μερικά από τα συγκροτήματα ήταν από την περιοχή των Γρεβενών και άλλα από Ριζόμυλο, Κανάλια, Κερασιά. Μεταπολεμικά και όταν ακόμη, η εμπορική κίνηση είχε ατονήσει, στο ψυχαγωγικό μέρος το Βελεστινιώτικο παζάρι διατηρούσε τη δυναμικότητά του”. Δεν έλειπαν από το Βελεστινιώτικο παζάρι, οι περιοδεύοντες θίασοι (μπουλούκια), λοταρίες, στέκια φωτογράφων για καλλιτεχνικές φωτογραφίες, φακίρηδες και παπατζήδες, ο γύρος του θανάτου, κλόουν και “άγρια θηρία”. Εδώ στο Βελεστινιώτικο παζάρι ο χωρικός του κάμπου, εκτός από την ψυχαγωγία του, προμηθεύονταν και τα προικιά των κοριτσιών του, όπως και κάθε άλλο είδος για το νοικοκυριό του και μάλιστα εδώ έκανε τα ψώνια της χρονιάς για είδη ρουχισμού και υπόδησης. Παλαιότερα, όταν η τσιφλικάδικη πίεση και αντίληψη κυριαρχούσε στις σχέσεις των ανθρώπων, ο κολίγας του κάμπου έπαιρνε εδώ, με την παρουσία του στο Βελεστινιώτικο παζάρι, ανάσα ελεύθερης έκφρασης, ανάσα ζωής και ξέσπαγε με το τραγούδι, τον χορό, το γλέντι, ολονύκτιο τις περισσότερες φορές. Ό,τι είχε να επιδείξει το Βελεστίνο και η γύρω περιοχή σε προϊόντα του πρωτογενή, αλλά και του μεταποιητικού τομέα τα συναντούσε κανείς στο Βελεστινιώτικο παζάρι. Ενώ η διάρκεια της εμποροπανήγυρης ήταν 5θήμερη (8-12 Σεπτεμβρίου), η ζωοπανήγυρη διαρκούσε στις δύο πρώτες ημέρες. Η ζωοπανήγυρη, κατά ομολογία παλαιοτέρων, ήταν η μεγαλύτερη σε όγκο και τζίρο, όλων των άλλων Θεσσαλικών πανηγύρεων, διότι κυρίως οι ντόπιοι Βλάχοι και οι πηλιορείτες έκαναν, τότε αποκλειστική χρήση ζωών, ελλείψει δρόμων και αυτοκινήτων. Μάλιστα οι κιρατζήδες Βλάχοι του Βελεστίνου έκαναν μεταφορές με τα ζώα τους μέχρι ακόμη και την Αλβανία. Η εμποροπανήγυρη του Βελεστίνου, ένας θεσμός που κυριαρχεί για πολλές δεκαετίες στην οικονομοκοινωνική ζωή του Βελεστίνου, συνετέλεσε στην οικονομική φυσιογνωμία της πόλης, είναι ο θεσμός συνδεδεμένος με την τοπική ιστορία, έχει διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο και στη διαμόρφωση των χαρακτήρων των ανθρώπων του κάμπου, με τις σχέσεις, τις συναντήσεις, τις ψυχαγωγικές εξάρσεις, αποτελεί ο θεσμός, στοιχείο του λαϊκού μας πολιτισμού και σήμερα ακόμη, παρά την οικονομική παρακμή της εμποροπανήγυρης, η κοινωνικοψυχαγωγική και πολιτιστική αξία της είναι σημαντική και ο θεσμός έχει εδραιωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων του τόπου, σαν ένας πετυχημένος θεσμός, που παρά την μερική αλλαγή της φυσιογνωμίας του αντέχει στην φθορά του χρόνου, υπό άλλες συνθήκες και άλλη μορφή. Ένας ολόκληρος κόσμος προσέβλεπε στην εμποροπανήγυρη Βελεστίνου και σε μεγάλο βαθμό στήριζε σ’ αυτήν την οικονομική του ύπαρξη. Η εμποροπανήγυρη εξακολουθεί και σήμερα, παρά την εμπορική της παρακμή, να λειτουργεί θετικά για την τοπική κοινωνία, όχι τόσο σαν οικονομικό γεγονός, όσο κυρίως ως χώρος διασκέδασης, ψυχαγωγίας, κοινωνικών επαφών και πολιτιστικών σχέσεων. Μια ανάσα ζωής, μια ανάσα πολιτιστικής έξαρσης, στη σημερινή βαβούρα, της οικονομικής ασφυξίας και της πολιτικής ανυπαρξίας. Έπαιξε και θα παίξει πάντοτε η εμποροπανήγυρη τον πολιτιστικό και κοινωνικό της ρόλο, εφόσον οι τοπικοί άρχοντες θελήσουν να βελτιώσουν τη λειτουργία της. (ª¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ·fi ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¶·Ó. ∫·ÌËÏ¿ÎË “∏ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘” ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË “À¤ÚÂÈ·” Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ºÂÚÒÓ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ - ƒ‹Á·)


I™TOPIA / 13 ¢IA¢POME™ / 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

Μνήμη Ιωνίας: 27 Αυγούστου - τέλη Σεπτεμβρίου 1922

Τ

TÔ˘ ∞£. ∂. ∫∞ƒ∞£∞¡∞™∏

έτοιες ημέρες, τέλη Αυγούστου κάθε έτους, η ιστορική και αγαπητή ΘΕΣΣΑΛΙΑ μου κάμει την τιμή να φιλοξενεί κείμενό μου εις μνήμη της ευλογημένης Ιωνίας, που μαρτύρησε με τους κατοίκους της στην Μικρασιατική Καταστροφή. Πέρασαν 88 ολόκληρα χρόνια και αναζητούμε ευθύνες και πάθη για τον μεγάλο χαλασμό της μικρασιατικής Ρωμιοσύνης. Ακόμη και ξένοι ιστορικοί και δημοσιογράφοι, Άγγλοι κυρίως, ασχολούνται με την περιπέτεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, την πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων. Ερωτήματα και υποθέσεις με σκηνικό τα συμφέροντα των μεγάλων της εποχής (Λόυδ Τζωρτζ, Αριστείδης Μπριάντ, Πρόεδρος Ουίλσον) με αθώο θύμα ένα ολόκληρο λαό μάρτυρα στην μεγαλύτερη ανθρώπινη καταστροφή του 20ου αι. και στην μεγαλύτερη των 3.000 ετών του λαού μας.

Παιδί του προσφυγικού κόσμου σέρνω τις γραμμές αυτές με το δικαίωμα της συνεχούς επαφής με τον κόσμο μας εκείνο τον μαρτυρικό του 1922 που έχει την συνέχειά του σε μας, την απογονή του, της δεύτερης και τρίτης γενιάς. Και όχι μόνον με τον κόσμο μας που έμεινε εκεί για πάντα υπό την γη της Ιωνίας, αλλά και με τα αγαπημένα χώματα που προσκυνούμε ξανά και ξανά με νέους ανθρώπους, τους φοιτητές μας. Γεννήθηκα σε προσφυγική γειτονιά του Βόλου, που άλλαξε πια, οι παλιοί πέταξαν στα ουράνια. Αλλά γεννιέμαι τακτικά στην Σμύρνη και δεν μπερδεύω τα βήματά μου ευρισκόμενος εκεί. Γνωρίζω τις σκιές των ανθρώπων. Νιώθω την ανάσα τους, που είναι και δική μου, μαζί με τις ανάσες των παιδιών που είναι μαζί μου. Ξεύρω τους δρόμους κι ας άλλαξαν. Από την Πούντα ως το μαγεμένο Κορδελιό, την Φώκαια, την Μαινεμένη, τα Βουρλά, τα Αλάτσατα, τον Τσεσμέ, την Ερυθραία. Παράλια του ήλιου και του Αιγαίου. Άλλα χρώματα το πρωί και άλλα στην δύση του ήλιου. Νερά θαλασσινά ήσυχα και γαλήνια που παιχνιδίζουν τα βράδια με το φεγγάρι και τ’ αστέρια. Τότε που καρδιά και ψυχή θέλουν να πετρώσουν το σώμα πάνω στην ώρα του δειλινού. Ο πατέρας που τον συνόδευσα σε ένα μοναδικό ταξίδι μας το 1970 στην αναγεννησιακή Ιταλία είχε δίκαιο, όταν είπε τούτα τα ιταλιάνικα μέρη είναι εύμορφα, μα σαν τα δικά μας, το Κορδελιό, τον Μπουρνόβα, τον Μπουτζά, τις Φώκιες δεν είναι. Άλλαξαν είν’ αλήθεια τα μέρη μας στα 88 χρόνια που πέρασαν από τότε που κλείδωσαν οι Ίωνες τα σπίτια τους και σύρθηκαν εν αιχμαλωσία, είτε ηύραν μαρτυρικό θάνατο. Παρατηρώ ότι πολλά σπίτια μας μένουν όπως τα άφησαν οι δικοί μας • δεν λέγω για την Σμύρνη, αλλά για τις Φώκιες, τα Αλάτσατα, τον Τσεσμέ, τα Βουρλά, τα χωριά της Ερυθραίας. Ο τολμηρός που θα ρίξει το βλέμμα του μες στους σκοτεινούς χώρους τους θα ιδεί με έκπληξη κάποιο παλιό πορτατίφ, μια ξεχαρβαλωμένη από τον χρόνο πολυθρόνα, ακόμη και εικονοστάσι. Όπως είδα τον περασμένο Μάιο με κλεφτή ματιά από την χαραμάδα μιας εξωτερικής πόρτας πεταμένα τα μικροέπιπλα του πατρικού μας στο Σερέκιοϊ, το πολύπαθο και “πλούσιον και αφνειόν” χωρίον της Φώκαιας. Εκεί στα γύρω της Σμύρνης βλέπω τις σκιές των ανθρώπων μας που αναπαύθηκαν είτε σε καιρούς ειρηνικούς, είτε μαρτύρησαν το 1922 και ψελλίζω με τα νέα παιδιά, τους φοιτητές μας, αιώνια η μνήμη αυτών στην κρυφή δέηση του πατρός Νεκταρίου που είναι μαζί μας. Ξεύρω τις παλαιές γειτονιές της Σμύρνης κι ας μην υπάρχουν γενόμενες στάχτη στην μεγάλη και φονική πυρκαγιά που ο νους δεν την χωρεί. Εκεί που σήμερα απλώνεται σε τεράστια έκταση η Διεθνής Έκθεση της Σμύρνης, γνωστή ως Foire, ήταν οι περισσότερες ελληνικές συνοικίες με τις εκκλησίες, τα μαγαζιά, τα σχολεία. Σε μια γωνιά ενός δρόμου κάπου μπρος από την Ευαγγελική Σχολή, το στολίδι των σχολείων της Ιωνίας, οι τσέτες συνέλαβαν τον πατέρα μας και τον οδήγησαν με χιλιάδες άλλους αιχμαλώτους στο φρικτό στρατόπεδο του Ουσάκ, όπου μαρτύρησαν με ανείπωτα βασανιστήρια όσοι Ρωμιοί της Μ. Ασίας υπηρέτησαν στον ελληνικό στρατό. Από τις 8.000 αιχμαλώτων του στρατοπέδου επέζησαν μόνον οι μισοί, ανάμεσά τους και ο 19χρονος, τότε, πατέρας μας. Τελευταία σε μια σπηλιά έξω από το Ουσάκ εντοπίσθηκαν 400 σκελετοί ανήκοντες σε Έλληνες στρατιώτες, πιθανώς Μικρασιάτες. Το γνωρίζει ασφαλώς η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεών μας, αλλά σιωπά. Όπως σιώπησε προ δύο - τριών ετών

σύγχρονη μεγάλη προσωπικότητα όταν επισκέφθηκε μυστικά το παλαιό γήπεδο του Πανιωνίου, που υφίσταται ως σήμερα, κοντά στον σιδ. Σταθμό της Σμύρνης γιατί του είπαν ότι σ’ αυτό μαρτύρησαν πολλοί ιερείς της Σμύρνης κατά την Καταστροφή. Έδειξε τον τόπο της θυσίας τους ένας σταυρός ιερέως που εμφανίσθηκε μες από το χώμα, όταν το ανέσκαψε με την μύτη του παπουτσιού του. Εκεί στο γήπεδο του Πανιωνίου στις 24, 30 Αυγούστου και στο παρακείμενο κοιμητήριο είχαν καταφύγει περί τις 20.000 απελπισμένων Σμυρνιών και άλλων Ιώνων που είχαν συσσωρευθεί στην ιωνική πρωτεύουσα μετά το σπάσιμο του μετώπου. Είχε αρχίσει η ανείπωτη τραγωδία. Ήδη από το μεσημέρι της 27 Αυγούστου είχαν εισέλθει στην Σμύρνη οι πρώτοι άτακτοι Τούρκοι, οι τσέτες του Μπεχλιβάν και το απόγευμα της ίδιας ημέρας είχε μαρτυρήσει ο άγιος Χρυσόστομος Καλαφάτης, μητροπολίτης Σμύρνης. Στην προκυμαία της Σμύρνης είχαν συγκεντρωθεί από τις 27 Αυγούστου 200.000, κατ’ άλλους 300.000 πρόσφυγες. Στις 31 Αυγούστου στις συνοικίες Τεπετζίκι, Αγίου Κωνσταντίνου, Μερσινλί, Αγίου Βουκόλου εσφάγησαν εκατοντάδες Ελλήνων. Στο Τεπετζίκι μόνον εσφάγησαν 450 άνδρες, 300 γυναίκες και 66 βρέφη. Την 31 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, άρχισε ο εμπρησμός της Σμύρνης και μες σε τρεις ημέρες κάηκαν όλες οι ρωμέικες συνοικίες. Οι 300.000 των προσφύγων ήσαν εγκλωβισμένοι στην προκυμαία, το περίφημο Και, βλέποντας την όμορφη πόλη να καίγεται και καλώντας τα συμμαχικά πλοία να τους λυτρώσουν. Ανάλγητοι οι πολιτισμένοι Ευρωπαίοι έβλεπαν το δράμα των προσφύγων, άκουγαν τις οιμωγές τους που για να τις καλύψουν έβαζαν δυνατά να ακούγονται από τα μεγάφωνα των πλοίων τους ιταλικές άριες! Είχαν αυστηρές διαταγές τηρήσεως ουδετερότητας, τόσον που να πετούν στην θάλασσα όσους έφθαναν κολυμπώντας στα πλοία τους. Δεν έλειψαν, ωστόσο, και οι ελάχιστες εξαιρέσεις εκείνων των ανδρών που λύγισαν μπρος στο μεγάλο ανθρώπινο δράμα που ξετυλιγόταν στην προκυμαία. Αναφέρω εγώ, ένα από τα παιδιά αυτών των δύστυχων πλασμάτων της προκυμαίας, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, τα ονόματα των Τσαρλς Χάους και Τσαρλς Ντρέϊτζ, πλοιάρχου του ναυλοχούντος Gardif, που με μιά-δυό μαούνες (φορτηγίδες) περιμάζεψαν εκατοντάδες τραγικών προσφύγων, κυρίως γυναικόπαιδων. Είπαμε ότι οι άνδρες ηλικίας 18-45 ετών οδηγούνταν αιχμάλωτοι στην μικρασιατική ενδοχώρα. Η στρατιά των νεομαρτύρων του Γένους. Ευγνωμοσύνη οφείλουμε οι Ίωνες και σε ένα ταπεινό Αμερικανό μεθοδιστή κληρικό τον Asa Jennings, υποδιευθυντή της ΧΑΝ (YMCA) στο προάστιο Παράδεισος, που ανέλαβε μόνος του να τεθεί επικεφαλής κυριολεκτικώς ελληνικών πλοίων, που ελλιμενίζονταν στην Μυτιλήνη άβουλα και άπραγα, και να σώσει στις 11 Σεπτεμβρίου 1922 13.000 ψυχές και στις 13 άλλες 43.000. Γενναία πράξη ενός μικροσκοπικού ανδρός με απίστευτο θάρρος και ευφυΐα. Άγνωστη σε πολλούς λεπτομέρεια του μεγάλου χαλασμού των ημερών εκείνων. Από τις 300.000 των τυραγνισμένων αυτών ψυχών έφθασαν στην Ελλάδα σε τραγική κατάσταση οι 180.000 ως τις 18 Σεπτεμβρίου ζώντας μέγα και ανείπωτο δράμα στην προκυμαία επί 20 και πλέον ημέρες. Άγνωστο τι απέγινε το υπόλοιπο του αριθμού. Άλλωστε ο στρατιωτικός διοικητής Σμύρνης Νουρεντίν βέης είχε δώσει προθεσμία ως τις 17 Σεπτεμβρίου για να ε-

γκαταλείψουν οι Ρωμηοί την Ιωνία. Τραγικά γεγονότα συνέβαιναν στο Κορδελιό, τον Μπουτζά, τον Κουκλουτζά, το Γκιοζ τεπέ, τον Μπουρνόβα. Πολλά και ανείπωτα έγραψαν αυτόπτες μάρτυρες όπως ο Αμερικανός Πρόξενος στην Σμύρνη Τζωρτζ Χόρτον, ο Giles Milton, ο Αγγλικανός ιερέας Τσαρλς Ντόμπσον, η διευθύντρια της Αμερικανικής Σχολής Μ. Μιλς και άλλοι. Τελευταία κυκλοφορήθηκαν πολλά βιβλία για τα γεγονότα των ημερών εκείνων. Ξεχωρίζω δύο ξένων συγγραφέων. Και τα δύο συγκλονιστικά. Το πρώτο είναι του Giles Milton, Χαμένος Παράδεισος, Σμύρνη 1922 και το άλλο του Bruce Clark, Δύο φορές ξένος. Στο πρώτο, ο Milton καταγράφει τις τελευταίες ημέρες της Ιωνίας από 27 Αυγούστου ως 18 Σεπτεμβρίου 1922. Καταγράφει λιτά και τεκμηριωμένα με βάση ημερολόγια ξένων (Άγγλων) κατοίκων της Σμύρνης που έζησαν την τραγωδία της Σμύρνης. Και δεν είναι και Φιλέλληνας. Στην κοντινή χερσόνησο της Ερυθραίας, εκατό χιλιόμετρα από την Σμύρνη, συνέβησαν εκείνες τις ημέρες όσα ανθρώπινος νους δεν μπορεί να συλλάβει. Στα Βουρλά την 4η Σεπτεμβρίου έγινε η μεγάλη σφαγή. Πόλη πλούσια με 35.000 Ρωμηούς που δεν άκουσαν τον Μαύρο Καβαλάρη Νικόλαο Πλαστήρα να επιβιβαστούν με τον ελληνικό στρατό στα πολεμικά μας που περίμεναν στο λιμάνι του Τσεσμέ. Σώζεται, ακόμη, στα Βουρλά, στην κεντρική πλατεία, ο πλάτανος, όπου κρεμάστηκαν εκατοντάδες Βουρλιωτών. Εκμυστήρευση Τούρκου φίλου από τα Βουρλά, που μικρός είδε με φρίκη την σφαγή. Στον γειτονικό Τσεσμέ τα ίδια και χειρότερα. Και τι δεν έγινε στον ναό του αγίου Χαραλάμπους, όπου είχαν κλεισθεί 8.000 Ρωμηών. Από τα γύρω χωριά της Ερυθραίας αλλόφρονες έτρεχαν προς τις ακτές της εκατοντάδες κατοίκων για να επιβιβασθούν στα παραπλέοντα ελληνικά πολεμικά πλοία. Στο Αϊβαλί ο τουρκικός στρατός εισήλθε στις 6 Σεπτεμβρίου αρχίζοντας τις βιαιοπραγίες με αποκορύφωμα την σφαγή 4.000 ανδρών στην θέση Ταμ Αλή και στην χαράδρα Μουσούλ Δαγ. Από την 1 Σεπτεμβρίου είχαν καταφύγει στο Αϊβαλί εκατοντάδες κάτοικοι των γύρω χωριών που σχεδόν όλοι εσφάγησαν. Τυχεροί ήσαν εκείνοι που επιβιβάσθηκαν σε ελληνικά πλοία, πλην του μητροπολίτη Γρηγορίου, στον οποίο απαγορεύθηκε η επιβίβαση υπομένοντας ένα μαρτύριο 9 ημερών, ώσπου στις 17 Σεπτεμβρίου θανατώθηκε μαζί με άλλους ιερείς. Την ίδια τύχη είχε ο επίσκοπος των γειτονικών Μοσχονησίων Αμβρόσιος Πλειανθίδης που μαζί με τους ιερείς του τάφηκε ζωντανός. Σήμερα στην άκρη της παραλίας των Μοσχονησίων υψώνεται το επισκοπικό μέγαρο σε ερειπιώδη, πλέον κατάσταση, με τα σημάδια της παλαιάς αίγλης του. Στο Αϊβαλί οι μεγάλοι ορθόδοξοι ναοί του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Ιωάννου έγιναν τζαμιά. Τα χιλιοτραγουδισμένα στέκι του Μπαλλή και καφενείο του Κανέλλου, σε άλλα χέρια πλέον, θυμίζουν παλαιές δόξες της πόλης. Το δράμα του Αϊβαλιού και της αιχμαλωσίας κατέγραψε στο έργο του Νο 31328 • Το χρονικό της Αιχμαλωσίας ο Ηλίας Βενέζης. Στην ΒΔ Μικρά Ασία, όπου τα Μουδανιά, η Προύσα, η Κύζικος, η Πάνορμος είχαν καταφύγει χιλιάδες προσφύγων, ιδίως μετά την 19 Αυγούστου 1922, οπότε ο ελληνικός στρατός εκκένωσε το Εσκί Σεχήρ και στις 28 του ίδιου μηνός μετά την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από την Προύσα. Μόνον στα Μουδανιά είχαν συγκεντρωθεί 25.000 πρόσφυγες ενώ σε όλη την έκταση των παραλίων του Μαρμαρά πάνω από 60.000

σύμφωνα με την εφημερίδα Daily News. Πολλοί από αυτούς σώθηκαν χάρη στον συντονισμό των ενεργειών του συνταγματάρχου Ζήρα και της διευθύντριας του Αμερικανικού Παρθεναγωγείου Miss Jilson. Ήσαν, όμως, και οι άτυχοι που εσφάγησαν ή αιχμαλωτίσθηκαν στο λιμάνι των Μουδανιών μαζί με την 11η Ελληνική Μεραρχία, που κυριολεκτικώς παραδόθηκε από τους Γάλλους αξιωματικούς στους Τούρκους. Νοτιότερα στο Μπαλήκ Κεσέρ κατακρεουργήθηκαν στις 4 Σεπτεμβρίου 4.000 Έλληνες, άλλοι τόσοι στο Σίνδιργε, 1.000 στο Ακ Τσάϊ. Σε όλη την ΒΔ Μικρά Ασία φονεύθηκαν 30.000 Έλληνες, όπου πρέπει να προστεθούν 18.900 που φονεύθηκαν πριν την εκκένωση των περιοχών. Συμπερασματικά: ο αριθμός των αιχμαλώτων που οδηγήθηκαν στο εσωτερικό της Μ. Ασίας ανέρχεται στις 150.000 - αυτοί προέρχονταν μόνον από την Σμύρνη και τα περίχωρα. Από αυτούς 3.000 εξοντώθηκαν στην αρχή της πορείας τους στο προάστειο Μπουνάρμπασι και άλλοι 5.000 στο προάστιο Μπουρνόβα. Μεγάλη ήταν η σφαγή έξω από την Μαγνησία - 5.000 οι σφαγέντες. Κατά τον C. A. Macartney αρμόδιο της Διεθνούς Κοινωνίας για τους αιχμαλώτους, από τις 150.000 επέστρεψαν στην Ελλάδα μόνον 15.000. Κατά τον έγκυρο Ν. Πεντζόπουλο στην διάρκεια της πυρκαγιάς της Σμύρνης πέθαναν 12.000 Ελλήνων. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων της Γενοκτονίας ανέρχεται στο 1.000.000, κατ’ άλλους στις 400.000. Ωστόσο, αν υπολογίσουμε ότι ο συνολικός αριθμός των προσφύγων που έφθασαν στην Ελλάδα ήσαν περί τις 1.500.000 ψυχές και ότι ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων της Μ. Ασίας προ του 1922 ανερχόταν στα 2.000.000, τότε χάθηκαν σ’ αυτήν την Γενοκτονία 500.000 Ελλήνων. Έγραψα όλα τούτα, γιατί υπάρχει μόνιμο το δικαίωμα των Μικρασιατών για την αναγνώριση της Γενοκτονίας τους. Χρόνια τώρα είναι κλεισμένο στα συρτάρια του γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Είναι άδικο η Ελληνική Δημοκρατία να μην έχει αναγνωρίσει την μεγαλύτερη γενοκτονία του Ελληνισμού. Οι αδελφοί μας Πόντιοι, με λιγότερα θύματα αυτοί, κατόρθωσαν και πέτυχαν αναγνώριση της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Πιο δραστήριοι αυτοί απ’ ότι οι Ίωνες. Υστερόγραφο 1ο. Πριν από λίγο καιρό μέγα ιδιωτικό κανάλι των Αθηνών πρόβαλε με πρωταγωνιστικό ρόλο τους Τουρκοκρήτες, που ανταλλάξιμοι με την συνθήκη της Λωζάννης, ήλθαν στα Αλάτσατα της Ερυθραίας. Και είδαμε στην εκπομπή αυτή τους ανταλλάξιμους Τουρκοκρήτες στα σπίτια και τις ταβέρνες τους και στο προ ολίγων μηνών τζαμί τους που είναι η εκκλησιά μας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τίποτε για την ιστορία και τα πάθη των Ρωμηών του 1922. Κρίμα! Η απάντηση στην εκπομπή δόθηκε με έντονηδιαμαρτυρίααπόΑλατσατιανήτηνκ.ΜαριάνναΜαστροσταμάτη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Μικρασιατική Ηχώ της Ένωσης Σμυρναίων των Αθηνών. Υστερόγραφο 2ο. Εκλεκτή παραγωγός της ΕΤ 3 σε εκπομπή της για την Σμύρνη προσφάτως συζητούσε με γηραιές Ελληνίδες που έμειναν για δικούς τους λόγους στην Σμύρνη και έλεγαν, γιατί δεν γνώριζαν οι δυστυχείς, ότι πιθανόν την φωτιά στην Σμύρνη έβαλαν οι Έλληνες φεύγοντας! Και η παραγωγός ούτε λέξη.

(* √ Î. ∞ı. ∂. ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘ Â›Ó·È ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢)


14 / EK¢O™EI™ ¢IA¢POME™ / 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

σπρόμαυρα αποτυπώματα της Μαγνησίας του 20ου αιώνα προσφέρουν τα “επιστολικά δελτάρια” του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας. Η έκδοση με μια σειρά φωτογραφιών της συλλογής Γουργιώτη συγκρατεί εικόνες άλλων εποχών, κυρίως με την παρουσίαση των αλησμόνητων καρτ ποστάλ των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Γωνιές της Μαγνησίας, αγνώριστες κάποτε από το πέρασμα του χρόνου, βρίσκουν θέση στις σελίδες της.

Α

- Βόλος: Άποψη της προκυμαίας μπροστά από το πάρκο, όπου περπατούν άνθρωποι. Εικονίζεται και τμήμα της πυκνά δομημένης πόλης. Η περίμετρος του δελταρίου είναι οδοντωτή. Επιγραφή: Από τον ωραίο Βόλο - Το πάρκο με την παραλία, Νικ. Στουρνάρας Χρονολογία αποστολής: 12-1952 Αποστολή: Βόλος (Μονόχρωμο, λευκό-καφέ) - Η οδός Δημητριάδος. Εικονίζονται κτίρια δεξιά και αριστερά. Στο δρόμο άνθρωποι, αυτοκίνητα ελάχιστα, οι σιδηροτροχιές για το τρενάκι του Βόλου. Η περίμετρος του δελταρίου είναι οδοντωτή. Επιγραφή: Βόλος-Οδός Δημητριάδο, Νο 163 VOLO (GRECE) RUE DEMETRIADOS Ημερομηνία αποστολής: 22-1-1953 Αποστολή: Βόλος Προορισμός: Λάρισα (Μονόχρωμο, λευκό-μαύρο) - Το τουριστικό κέντρο “Πήλιο”. Τραπέζια και πολυθρόνες εικονίζονται μπροστά στον πετρόκτιστο τοίχο του κέντρου. Η πόρτα έχει παραδοσιακή διαμόρφωση. Το υπέρθυρο με λιθόγλυπτο διάκοσμο (σταυρός και πεντάλφα). Από την πόρτα φαίνεται στο εσωτερικό του κέντρου αναμμένο φωτιστικό. Επιγραφή: Από τις όμορφες γωνιές του Τουριστικού Κέντρου “Πήλιον” Κ. Στουρνάρας - Βόλος (Μονόχρωμο, λευκό-μαύρο) - Το Ξενοδοχείο “Θεοξένεια” στην Πορταριά. Το κτίριο είναι ισόγειο με δύο τέντες, εκατέρωθεν της κεντρικής εισόδου, πρώτο και δεύτερο όροφο. Μπροστά εικονίζονται ο κήπος με ανθρώπινες φιγούρες και πίσω δεξιά διακρίνονται σπίτια. Πίσω όψη, επιγραφή: ΕΛΛΑΣ - GRECE Επιστολικόν Δελτάριον Παγκόσμιος Ταχυδρομικός Σύνδεσμος Carte Postale Union universelle des Postes Στεφ. Στουρνάρας, εν Βόλω (μαύρα γράμματα) Γραμματόσημο: ΕΛΛΑΣ 10 λεπτά 10 (άνω δεξιά, επικολλημένο γραμματόσημο με μαύρα γράμματα με οδοντωτή, σε πορτοκαλί χρώμα, με κεφαλή Ερμή και το άνω μέρος του κηρυκείου). (Χειρόγραφο κείμενο) Χρονολογία αποστολής: 29-12-1920 Αποστολή: Βόλος Προορισμός: Καρλσρούη-Γερμανία (Μονόχρωμο, υπόλευκο-καφέ) - Άποψη του χωριού Πορταριά. Μπροστά από το χωριό, εικονίζονται δύο Πηλιορείτες στο δρόμο, πίσω σπίτια με στέγες από σχιστολιθικές πλάκες. Επιγραφή: Άποψις Πορταριάς Panorama de Portaria Πίσω όψη, επιγραφή: ΕΛΛΑΣ-GRECE Επιστολικόν δελτάριον Παγκόσμιος Ταχυδρομικός Σύνδεσμος Carte Postale Union universelle des Postes Εκδότης Στεφ. Στουρνάρας, εν Βόλω (Χειρόγραφο κείμενο) Έτος αποστολής: 1909 Αποστολή: Βόλος Προορισμός: Παρίσι-Γαλλία (Έγχρωμο) - Το Ξενοδοχείο “Φιλοξένεια”. Εικονίζονται κτίρια με στέγες από σχιστολιθικές πλάκες και πλούσια βλάστηση. Πίσω όψη, επιγραφή: POST CARD British Made Correspondence, Address (Μονόχρωμο, λευκό-μαύρο) - Το Αρχοντικό Γουργιώτη. Εικονίζεται το πυργόσπιτο με σαχνισιά και ανοικτό χαγιάτι στον πάνω όροφο και δεξιά εικονίζεται ένα παράσπιτο. Πίσω όψη, επιγραφή: Καρτ ποστάλ - Μινιατούρες - Σκίτσα Βόλου - Πηλίου - Β. Σποράδων, Γιάννης Δ. Μπούρας, Τοπάλη 29 Βόλος Greece, τηλ. 28670-33385 Πήλιον: Κουκουράβα-Παλαιό Πυργόσπιτο. Pelion: Koukourava-Old Tower House. Pelion: Koukourava-Vieux Chateau Pelion: Koukourava-Altes Pilion - Herrschaftshaus (mehrstockiges Turmahaus) (Χειρόγραφο κείμενο, επεξηγηματικό του θέματος) - Άποψη της Αγριάς. Εικονίζονται το τρενάκι του Βόλου, άνθρωποι κοντά στην παραλία και ψαρόβαρκες στη θάλασσα.

∞fi Ù· “ÂÈÛÙÔÏÈο ‰ÂÏÙ¿ÚÈ·” ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜

Ασπρόμαυρα αποτυπώματα της Μαγνησίας του 20ού αιώνα

Επιγραφή: Αγριά, D (;) Makrekostas (;) (Εμπίεστο) Πίσω όψη, επιγραφή: Post Card For Correspondence, Address Only (Μονόχρωμο, λευκό-μαύρο) - Άγιος Λαυρέντιος: Άποψη του οικισμού. Εικονίζεται λιθόστρωτος δρόμος και άνθρωποι στα καφενεία. Πίσω διακρίνεται το Ωρολόι και σπίτια με στέγες από πλάκες σχιστολίθου. Η περίμετρος του δελταρίου οδοντωτή. Επιγραφή: Άγιος Λαυρέντιος-Πήλιο ΡΑΦΑΝ.(ΙΔΗΣ)-ΖΗΜΕΡΗΣ Πίσω όψη, επιγραφή: Leonar, 107 (Μονόχρωμο, υπόλευκο-μαύρο) - Ακρογιαλιά της Μηλίνας. Εικονίζονται δύο βαρκάρηδες στις βάρκες τους σε λιμανάκι με βλάστηση. Η περίμετρος του δελταρίου είναι οδοντωτή. Επιγραφή: Ακρογιαλιές Μηλίνας, Ραφ(ανιδης)-Ζημερ(ης) Πίσω όψη:?(Χειρόγραφο κείμενο) Χρονολογία αποστολής: 24-11-1939 Αποστολή: Βόλος Προορισμός: Κάτω Λεχώνια Βόλου (Μονόχρωμο, υπόλευκο-μαύρο) - Σκιάθος: Πανοραμική άποψη του οικισμού από το λιμάνι. Η περίμετρος του δελταρίου είναι οδοντωτή. Επιγραφή: Νήσος Σκιάθος - Ille Skiathos Σίφης Λαδόπουλος (δυσανάγνωστη λέξη) (Μονόχρωμο, λευκό-μαύρο) - Εικόνα της Παναγίας από την Ι. Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Σκόπελο. Πίσω όψη, επιγραφή: Φωτ. ΣΠ. ΜΕΛΕΤΖΗΣ (Μονόχρωμο, λευκό-μαύρο) (Φωτογραφικό αντίτυπο φωτογραφίας) Γ.Μ. 7842 - Το εσωτερικό του καθολικού της Ι. Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εικονίζεται όλο το κεντρικό τμήμα του ναού. Μια γυναικεία μορφή (καλόγρια;) ανάβει κερί. Πίσω όψη, επιγραφή: Σκόπελος - Skopelos Φωτ. - ΣΠ. ΜΕΛΕΤΖΗΣ (Μονόχρωμο, λευκό-μαύρο)

πÛÙÔÚ›· Î·È ÂͤÏÈÍË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Η κ. Λένα Γουργιώτη Διευθύντρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, Αρχαιολόγος αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα της έκδοσης: “Η οργάνωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε διάφορες χώρες, σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις, από τον 19ο αι. απέβλεπε σε μια συνεργασία για την ταχύτερη και ευχερέστερη ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων - δεμάτων μεταξύ των λαών, καθώς αυξανόταν ο όγκος των επιστολών και εγγράφων που έπρεπε να διακινηθούν.

Ως υποκατάστατο της χειρόγραφης επιστολής σε κλειστό φάκελο εμφανίστηκε κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. η “βραχεία επιστολή” , ένα ανοιχτό ταχυδρομικό δελτίο, σπαστό στα δύο, όπου με λίγα λόγια εκφραζόταν το επιθυμητό μήνυμα. Αυτό το απλό δελτάριο εξελίχτηκε σε εικονογραφημένο, γνωστό ως καρτ ποστάλ, που διαδόθηκε και επικράτησε διεθνώς από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. Η ανάπτυξη της φωτογραφίας στα χρόνια αυτά συνετέλεσε καθοριστικά στην επικράτηση του εικονογραφημένου επιστολικού δελταρίου διαστάσεων 13Χ9 εκ. με μικρή απόκλιση, εκτός από εξαιρέσεις δίπτυχων καρτ ποστάλ ή άλλων σχημάτων. Τη μια όψη του δελταρίου κάλυπτε η εικόνα, ενώ η άλλη προοριζόταν για το γραπτό κείμενο του αποστολέα και τη διεύθυνση του παραλήπτη. Συχνά χειρόγραφο κείμενο βρίσκουμε και στην εικονογραφημένη όψη των δελταρίων. Στην Ελλάδα τα ταχυδρομικά δελτάρια κυκλοφόρησαν μαζικά από τις αρχές του 20ου αιώνα. Από τη Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων εκτυπώθηκε από το 1901 ως το 1903 ένας μεγάλος αριθμός μονόχρωμων επιστολικών δελταρίων με χαρακτηριστικά τον έκτυπο ιπτάμενο Ερμή, ως σήμα κατατεθέν στην πίσω όψη και το εκτυπωμένο γραμματόσημο με αντίστοιχη εικόνα. Στην κύρια όψη, με μαύρο, πράσινο ή καφέ χρώμα τυπώθηκαν εικόνες μνημείων και τοπίων από όλη την ελληνική επικράτεια. Όμως από τις αρχές του 20ου αι. παράλληλα με τα κρατικά επιστολικά δελτάρια άρχισαν και οι εκδόσεις Ελλήνων ιδιωτών φωτογράφων, βιβλιοχαρτοπωλών κ.ά., που ασχολήθηκαν με την παραγωγή δελταρίων. Μετά το 1905 με την εξέλιξη της τυπογραφίας, εκτυπώνονταν στην Ευρώπη και έγχρωμα καρτ ποστάλ από τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες με λιθογραφική επεξεργασία. Το εικονογραφημένο επιστολικό δελτάριο καθιερώθηκε ως μέσο μετάδοσης μηνυμάτων. Η παραγωγή και διάχυσή του, με διαρκώς αυξανόμενη τάση, επικράτησε από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και μετά, έως σήμερα.Τα επιστολικά δελτάρια που διακινούνταν εντός της χώρας, αλλά και προς το εξωτερικό ήταν ελληνικής παραγωγής, αλλά και παραγωγές χωρών της Ευρώπης. Ο ιστορικός φωτογραφίας Άλκης Ξανθάκης (1981) γράφει: “Τα περισσότερα καρτ ποστάλ αναπαράγονται τυπογραφικά και ορισμένα πολύχρωμα. Αρκετές φορές όμως για μεγαλύτερη ταχύτητα και παράδοση εκτυπώνονται με τη φωτογραφική μέθοδο”. Πολλοί Έλληνες φωτογράφοι της Αθήνας, αλλά και πόλεων της περιφέρειας ασχολήθηκαν με τη φωτογράφηση θεμάτων για καρτ ποστάλ. Οι περισσότεροι όμως παραμένουν άγνωστοι εφόσον δεν αναγράφεται το όνομά τους στην κάρτα. Προείχε η κοινοποίηση του ονόματος του εκδότη και όχι του φωτογράφου. Συχνά εκδότες άσχετοι με τη φωτογραφία, αγόραζαν από φωτογράφους λήψεις και τις χρησιμοποιούσαν κατά τη δική τους κρίση. Σε μεγάλο ποσοστό των καρτών της καταλογογραφούμενης συλλογής είναι εκτυπωμένο στην πίσω όψη τους - σπάνια στην κύρια όψη - το όνομα του εκδότη που τα κυκλοφόρησε ή της εκδοτικής επιχείρησης και το λογότυπό της. Η παρατήρηση ισχύει τόσο για τα καρτ ποστάλ, που είναι τυπογραφικές παραγωγές μονόχρωμες ή έγχρωμες, όσο και για τα φωτογραφικά αντίτυπα. Κατά τη διαδικασία της φωτογραφικής αναπαραγωγής αντιτύπων οι φωτογράφοι επιτύγχαναν το έγχρωμο με την επιζωγράφιση των χρωμάτων πάνω στη μονόχρωμη εκτυπωμένη φωτογραφία. Όταν ως εκδότης της κάρτας αναφέρεται γνωστός φωτογράφος (π.χ. Στέφανος

Στουρνάρας), εικάζουμε με σιγουριά ότι η λήψη της φωτογραφίας έγινε από τον αναγραφόμενο εκδότηφωτογράφο. Σε ελάχιστα από τα 300 καρτ ποστάλ που καταλογογραφούνται αναφέρεται εκτυπωμένο το ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου φωτογράφου που έκανε τη λήψη. Τα θέματα που επέλεγαν οι φωτογράφοι και οι εκδότες για τα δελτάρια είναι κυρίως τοπία φυσικά και αστικά, χαρακτηριστικές όψεις πόλεων και περιοχών, μνημεία (αρχαιότητες, μοναστήρια). Φωτογραφική ή τυπογραφική απεικόνιση άλλων θεμάτων ιστορικών προσώπων και γεγονότων - απαντώνται σε μικρότερη αναλογία, όπως και άλλα θέματα, π.χ. οι ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές, φορεμένες όμως από αστούς που ποζάρουν σε φωτογραφικά στούντιο. Παράλληλα, με την κυκλοφορία των δελταρίων ελληνικής παραγωγής, την ίδια εποχή εισάγονται στην Ελλάδα και καρτ ποστάλ εκτυπωμένα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τα περισσότερα της συλλογής προέρχονται από την Ιταλία και τη Γαλλία, λίγα από την Αγγλία και την Αυστρία. Τα εισαγμένα στην Ελλάδα καρτ ποστάλ διοχετεύονται από την Αθήνα για κατανάλωση και στις μεγάλες επαρχιακές πόλεις. Τα θέματα της εικονογράφησής τους επικεντρώνονται σε μορφές ανθρώπων. Προέχει το γυναικείο πορτρέτο, η ολόσωμη μορφή γυναίκας, αλλά και το δίδυμο άντρας-γυναίκα. Δεν λείπει η οικογένεια (άντρας γυναίκα -παιδιά), όπως και μεμονωμένα το παιδί ή η μορφή του άντρα. Η φωτογραφική αποτύπωση των μορφών, σε φόντο ουδέτερο ή τοπίο εικονικό, μαρτυρεί πως η λήψη έχει γίνει σε οργανωμένο στούντιο φωτογραφείου. Οι μορφές αποτυπώνονται σε στάσεις πόζας, η έκφραση των προσώπων συχνά είναι επιτηδευμένη ή ρομαντική, έντονα περιπαθής όταν απαιτείται από το θέμα π.χ. ζεύγος ερωτευμένων. Τα ενδύματα των γυναικών είναι πάντα αιθέρια. Άνθη εικονίζονται απαραίτητα σε όλα τα ευρωπαϊκά καρτ ποστάλ. Άλλοτε τα κρατούν στα χέρια τους οι μορφές, τα προσφέρουν και άλλοτε κοσμούν το θέμα ως παραπληρωματικά στοιχεία. Εκτός από τις ανθρώπινες μορφές στα ευρωπαϊκά καρτ ποστάλ της καταλογογραφούμενης συλλογής απαντώνται απεικονίσεις εικαστικών έργων τέχνης επιφανών ζωγράφων. Το πλείστο των ευρωπαϊκών καρτ ποστάλ που παρουσιάζονται είναι εκτυπωμένα με τη φωτογραφική μέθοδο και επιζωγραφισμένα. Κατά την παράλληλη διακίνηση των ταχυδρομικών δελταρίων ελληνικής και ευρωπαϊκής παραγωγής, από και προς την Ελλάδα, παρατηρούμε ότι από την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα μέχρι το 1940 σημειώνεται μια προτίμηση των αποστολέων στα ευρωπαϊκά καρτ ποστάλ. Στο χρονικό αυτό διάστημα αυξάνεται αισθητά και η επικοινωνία των ανθρώπων μέσω των ταχυδρομικών αποστολών. Οι πληροφορίες τεκμηρίωσης των εικονογραφημένων θεμάτων και οι σχετικές με τους δημιουργούς των ταχυδρομικών δελταρίων παρουσιάζουν, ομολογούμε, μια ανισομέρεια. Για την ομάδα Α’ έγινε προσπάθεια να είναι λεπτομερής και πλήρης, ενώ για τις Ομάδες Β’ και Γ’ η τεκμηρίωση έχει γενικότερο χαρακτήρα. Καταλαγογραφούνται στη συλλογή 300 καρτ ποστάλ. Οι γενικές παρατηρήσεις που εκθέσαμε αποτελούν στοιχεία ενός ανεξερεύνητου θέματος και πιστεύουμε ότι θα αποβούν χρήσιμα όσο θα καταλογογραφούνται συλλογές με καρτ ποστάλ και θα ερευνάται η ιστορία και η εξέλιξη της φωτογραφίας, της τυπογραφίας και της επικοινωνίας των ανθρώπων με το γραπτό μήνυμα”.


EK¢O™EI™ / 15 ¢IA¢POME™ / 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

™Â ÁÔÙıÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ §fiÚÂÓ ∫¤ÈÙ

Η σχέση μάθησης και “παπαγαλίας”

“Άγγελοι” με πάθη γγελοι αιθέριοι, γοητευτικοί, όμορφοι, θεϊκοί, γεμάτοι φως. Αλήθεια; Τι θα λέγατε αν σας έλεγε κάποιος ότι δεν είναι όλοι οι άγγελοι όμορφοι. Ότι υπάρχουν και άσχημοι άγγελοι, άγγελοι που μοιάζουν με πανκ φρικιά, ντύνονται στα μαύρα και δεν χαμογελάνε σχεδόν ποτέ; Τι θα λέγατε, όμως, αν σας έλεγαν ότι δεν είναι όλοι οι άγγελοι καλοί; Ότι είναι διχασμένοι, βασανίζονται από τις αδυναμίες τους, ότι η ζωή τους, μπορεί και να είναι εφιαλτική; Η Λόρεν Κέιτ έχει “δει” τους αγγέλους με διαφορετικό μάτι, με το ανθρώπινο.

Ά

T˘ EÏÈÛ¿‚ÂÙ ∂. ™·ÓÙȉ¿ÎË lylle.spantidaki @gmail.com

√È ¿ÁÁÂÏÔÈ, ÏÔÈfiÓ, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, ›ӷÈ. ∫¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ¢¯¿ÚÈÛÙÔÈ, ʈÙÂÈÓÔ›, Ï¢ÎÔ› Î·È ÂÓ¿ÚÂÙÔÈ. √È ¿ÁÁÂÏÔÈ Â›Ó·È Ì·‡ÚÔÈ, Â›Ó·È ‰›Ï· Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ¿È·ÛÙÔ, οÙÈ Ô˘ ÚÔۂϤÔ˘Ì ÁÈ· οÔÈÔ ı·‡Ì·. √È ¿ÁÁÂÏÔÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ¿Ì·˜, Ì ¿ıË, ‰‡Ó·ÌË, ıÏ›„Ë, ÔÚÁ‹. ∂›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ Û·ÁËÓ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ¤ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë.√È ¿ÁÁÂÏÔÈ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÔ›, ÌfiÏȘ Û ̷Á¤„Ô˘Ó.

Η Λουσίντα - Λους- έπειτα από ένα τραγικό δυστύχημα, μεταφέρεται στο αναμορφωτήριο Σουόρντ εντ Κρος, ένα μέρος μουντό, απόμακρο οι τρόφιμοί του έφηβοι στο σύνολό τους, μαυροφορεμένοι. Μαύρο είναι το χρώμα που κυριαρχεί, στο περιβάλλον, στις ενδυμασίες, στην διάθεση, στους ανθρώπους. Η Λους δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. Μια θλιμμένη φιγούρα που πολιορκείται από ένα σωρό πρόσωπα του ιδρύματος, άλλοι για να της κάνουν καλό κι άλλοι με λιγότερο αγνές προθέσεις. Η φιλία της Αριάν, σχεδόν της επιβάλλεται χωρίς την δυνατότητα της επιλογής. Η κοπέλα την παίρνει κάτω από την φτερούγα της, μια φτερούγα τσουρωμαδημένη, με κάθε άλλο παρά ζεστασιά που μπορεί να προσφέρει. Αυτό είναι όμως, το κοντινότερο που μπορεί να έχει σε φίλη. Η Αριάν είναι ιδιόρρυθμη αλλά και κάπως ενορατική, αντιλαμβάνεται ότι ο Καμ αρχίζει να πλησιάζει την Λους. Εκείνη με την σειρά της έχει κεραυνοβοληθεί από τον Ντάνιελ κάτι πάνω του την έλκει αφήνοντάς την ανήμπορη να αντισταθεί. Μόνο όταν είναι ο Καμ μαζί της κάπως ξεχνιέται, κάπως αρχίζει να αισθάνεται ασφάλεια και μια έλξη πέρα για πέρα διαφορετική, σαν να βγαίνει από τον εαυτό της. Όνειρα θ’ αρχίσουν να την στοιχειώνουν, να την κάνουν να βλέπει μόνο τον Ντάνιελ κι εκείνος να την αποφεύγει σχεδόν ενοχλημένος από την απουσία της. Τα όνειρα είναι αυτά που θα της αποκαλύψουν και την αληθινή του φύση. Ότι είναι άγγελος. Όπως και οι περισσότεροι γύρω της. Ο Καμ και ο Ντάνιελ θα μπουν σε διαμάχη για την αγάπη της. Ο ένας ηθελημένα και ο άλλος άθελα. Ο Καμ μπήκε στοχευόμενος και ο Ντάνιελ παρασύρθηκε, γιατί όσο κι αν θέλησε να αφεθεί, δεν τα κατάφερε. Ο Καμ θα είναι αυτός που θα την καλέσει να βρεθούν και ο Ντάνιελ θα επέμβει. Όταν θα χαθεί η φίλη της η Πεν, από μια καθηγήτρια που φανέρωσε το αληθινό της πρόσωπο, η Λους κατάλαβε ότι τελικά, δεν είναι όλα τόσο απλά, μαύρο-άσπρο, μέρα-νύχτα, άγγελοιδαίμονες. Είδε την αληθινή τους φύση. Ότι μπορούν να ταλανίζονται όπως η ίδια. Πέρα από την εξαιρετική πλοκή της Λόρεν Κέιτ, το βιβλίο διακρίνεται από τα όμοιά του, από την απόδοση της γοτθικής ατμόσφαιρας στο έπακρο. Τα μαύρα ρούχα, ο άγγελος-άγαλμα, η θλίψη, το σκοτάδι, το νεκροταφείο, το απομακρυσμένο αναμορφωτήριο. Δεν θα μπορούσε σήμερα να είναι κάτι περισσότερο “γκόθικ” από ένα απομακρυσμένο αναμορφωτήριο... Η Λουσίντα-τόσο αντίθετη από την σημασία του ονόματός της- φαίνεται να μην είναι απλά σχηματικός χαρακτήρας όπως πολλές όμοιες πρωταγωνίστριες και να έχει περισσότερο βάθος απ’ αυτό που φαίνεται. Αυτό δε σημαίνει αυτομάτως ότι η Λους μπορεί να χαρακτηριστεί ολοκληρωμένος χαρακτήρας. Η πλοκή δεν επιτρέπει την αποκάλυψη όλων των πτυχών της ηρωίδας, κάτι που ίσως δεν είναι και εφικτό μιας και η ίδια μαθαίνει ότι το παρελθόν της είναι μακρύ και άγνωστο. Οι δύο αντίζηλοι δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον αφού διατηρούν ένα μυστήριο γύρω από τα γεγονότα που σημάδεψαν το παρελθόν, τη μεταξύ τους σχέση και την σχέση τους με τη Λους. Σίγουρα εξελίσσονται κι αυτοί όπως και η πρωταγωνίστρια κατά την διάρκεια της ανάγνωσης αλλά στο πρώτο βιβλίο της, η Κέιτ, μοιάζει να προσπαθεί να μας δώσει ένα απαλό περίγραμμα. Το θετικό είναι ότι η συγγραφέας, παρόλο που έχει ακολουθήσει τις κλασικές γραμμές της Μέγερ, της Μαρ και της Νόελ, σκιτσάρει με έντονες, μαύρες, χαρακωτές γραμ-

μές το συναίσθημα, το μυστήριο, καλύπτοντας αρκετά καλά το παρελθόν των ηρώων της χωρίς να γίνεται προβλέψιμη. Το πρόβλημα όμως, έγκειται στο ότι αφήνει κενά. Κενά που ο αναγνώστης ελπίζει ότι θα γεμίσει αργότερα. Προς το παρόν, άλλωστε, το μόνο που τον απασχολεί είναι να μάθει την Λους. Τι συνέβη με εκείνο το δυστύχημα; Τι είναι αυτό που κρατά τον Ντάνιελ μακριά της; Πόση θλίψη μπορεί να κρατήσει μέσα του ένα κορίτσι δεκαεφτά χρονών; Όπως στην πλοκή της, έτσι και στην γραφή της η Κέιτ αφήνει τον αναγνώστη με την αίσθηση του ανολοκλήρωτου εξελίσσεται(;) κι αυτή μέσα από την διήγησή της; Προς το παρόν, κάνει την διαφορά της διαλέγοντας αγγέλους. Αλλά αυτό δεν επεδίωξε και η Μαρρ επιλέγοντας τα ξωτικά και τις νεράιδές της; Αυτό δεν έκανε και η Νόελ με τους Αθάνατους; Η ουσία αυτών των ιστοριών δεν είναι το δίλημμα, δεν είναι ο διχασμός της πρωταγωνίστριας, δεν είναι, καν, το φανταστικό στοιχείο που θα κάνει το βιβλίο πέρα από συνηθισμένη ερωτική ιστορία εφήβων. Είναι το μυστήριο που πλέκει σιγά-σιγά ο/η κάθε συγγραφέας, λίγο-λίγο σαν το βελονάκι που στην αρχή μπορεί να μην μοιάζει με τίποτ’ άλλο παρά με μια υπερμεγέθη, τερατόμορφη κλωστή. Αυτό το φαινομενικά απλό πλέξιμο μπορεί να δώσει από σεντόνια μέχρι έργα τέχνης. Το μέλλον του, η πορεία του, το αποτέλεσμα είναι όλα στα χέρια αυτού που κρατά και το εργαλείο και το μέσο. Έτσι δεν μπορείς να κάνεις τίποτ’ άλλο παρά να περιμένεις το αποτέλεσμα. Μαζί μ’ αυτό εξελίσσεται και ο συγγραφέας του, μαθαίνει την πένα του και πού μπορεί να τον πάει. Μαθαίνει τους χαρακτήρες

του και εκπλήσσεται όταν βρίσκει ότι στην πραγματικότητα, έχουν δική τους πνοή. Η Λους, ο Καμ και ο Ντάνιελ, είναι τέτοιοι χαρακτήρες είναι λογοτεχνικές μορφές που μπορούν να ανεξαρτητοποιηθούν και να τραβήξουν τον δρόμο τους, όπως και η Λόρεν Κέητ είναι το είδος του συγγραφέα που έχει την κατάλληλη πένα για να διηγηθεί την ιστορία της. Οι περιπτώσεις είναι δύο, λοιπόν: να ακολουθήσει την πεπατημένη της Μέγερ και να καταταχθεί στη σειρά μαζί της, ή να ανεξαρτητοποιηθεί κι αυτή αφήνοντας τους χαρακτήρες και την πλοκή της ελεύθερη, κι όπου τραβήξει. Η επιτυχία (ή η αποτυχία) θα είναι σαφώς σημαντικότερα για την καριέρα της από την βάπτισή της σε καινούρια “βαμπιρίστρια”. Γιατί η επιτυχία θα την πάει εκεί που μπορεί να πάει, και η αποτυχία στην πραγματικότητα, θα είναι πλασματική. Η Λόρεν Κέητ είναι συγγραφέας, κι όχι απλά της σειράς. Οι άγγελοι, λοιπόν, κάθε άλλο παρά χαρούμενοι, είναι. Κάθε άλλο παρά ευχάριστοι, φωτεινοί, λευκοί και ενάρετοι. Οι άγγελοι είναι μαύροι, είναι δίπλα μας. Δεν είναι κάτι άπιαστο, κάτι που προσβλέπουμε για κάποιο θαύμα. Οι άγγελοι είναι ανάμεσα μας, με πάθη, δύναμη, θλίψη, οργή. Είναι επικίνδυνοι μπορούν να μας σαγηνεύσουν και να πέσουμε στην αγκαλιά τους χωρίς δεύτερη σκέψη. Οι άγγελοι είναι καταστροφικοί, μόλις σε μαγέψουν. Χωρίς δρόμο επιστροφής. Ειδικά, όταν οι άγγελοι ερωτεύονται και τα καταστέφουν όλα, μαζί με τα ίδια τους τα φτερά.

(“ΑΓΓΕΛΟΙ” - ΛΟΡΕΝ ΚΕΪΤ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ)

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ “ª·Ì¿, ÊÙ¿ÓÂÈ È· Ë ··Á·Ï›·!¶Ò˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο (∂ΉfiÛÂȘ ªÂÙ·›¯ÌÈÔ) Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους γονείς με παιδιά στο δημοτικό, στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, που θέλουν να έχουν μια πιο εποπτική εικόνα για το διάβασμα και τη μαθησιακή πορεία των παιδιών τους. Είναι το καταστάλαγμα διδακτικής πείρας τριάντα χρόνων και φωτίζει με τρόπο απτό το πρόβλημα της αναποτελεσματικής μάθησης και εκπαίδευσης. Εύλογα εστιάζει στην αποστήθιση, η οποία δεν παύει μέχρι σήμερα να δυναστεύει - με τη μια ή την άλλη παραλλαγή της - την εκπαίδευση των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, καλύπτονται τα εξής θέματα: - Πόσο και πώς πρέπει να βοηθάτε το παιδί σας στο διάβασμα - Πώς θα αυτονομηθεί το παιδί στη διαχείριση των εργασιών για το σπίτι - Θετικές στάσεις και τεχνικές μάθησης - Γλώσσα - λεξιλόγιο: Πώς θα ενδυναμώσετε το θεμέλιο της νοητικής ανάπτυξης του παιδιού σας - Πώς θα περάσει το παιδί από την αποστήθιση στην κατανόηση του κειμένου - Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ενώ τα Ελληνόπουλα εργάζονται σκληρά, διαβάζοντας περισσότερο ίσως από κάθε άλλον Ευρωπαίο συνομήλικό τους, έχουν από τις χειρότερες επιδόσεις στους σχετικούς διεθνείς διαγωνισμούς; - Γιατί όλος αυτός ο αγώνας για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών μας δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα; Τα παιδιά μας σταθερά προσανατολισμένα στην καλή επίδοση κατά την προφορική ή τη γραπτή εξέταση, εθίζονται να διαβάζουν απομνημονεύοντας παθητικά τον λόγο των σχολικών βιβλίων. Το προϊόν όμως της απομνημόνευσης σβήνει σαν πυροτέχνημα και στη θέση του αιωρείται το θολό νέφος του νοητικού κενού... “Αν θέλουμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας στην οικοδόμηση μιας στέρεης παιδείας, θα πρέπει να τα βοηθήσουμε να κινητοποιούν τη σκέψη τους, να παράγουν λόγο, να απαλλάξουμε δηλαδή τον ταλαιπωρημένο εγκέφαλό τους από τη στείρα παπαγαλία, να τα προσανατολίσουμε στην ενεργητική μάθηση” σημειώνεται για το βιβλίου του Δημήτρη Σφακιανάκη που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Εργάζεται ως φιλόλογος σε Λύκειο της Δράμας και παράλληλα από το 2003 στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Καβάλας. Έχει εκδώσει βιβλία που εστιάζονται στη γλωσσική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Η γλώσσα και οι ιδέες, 1997, Βελτιώνω τον γραπτό μου λόγο, 2001, Η περίληψη στο Λύκειο, 2003, όλα κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ).


16 /EK¢H§ø™EI™ ¢IA¢POME™ / 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

∏ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÌÂı·‡ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋

“Ο πρωτάρης” σε προβολές από το “Σινέ Μεσόγειος” λασσικό και σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο παρουσιάζει το “Σινέ Μεσόγειος” κάθε Τρίτη και Πέμπτη το Σεπτέμβριο στην Εξωραϊστική. Στο πρόγραμμα προβολών ακολουθεί η κλασική ταινία “Ο πρωτάρης” την Τρίτη 7 /9 και την Πέμπτη 9/9. (Η.Π.Α 1967. Σκηνοθεσία: Μάικ Νίκολς. Σενάριο: Κάλντερ Γουίλινγκχαμ, Τσαρλς Γουέμπ. Πρωταγωνιστούν: Ντάστιν ΧόφμανΑν Μπάνκροφτ Κάθριν Ρος) Oscar σκηνοθεσίας, 7 υποψηφιότητες Oscar, 5 Χρυσές Σφαίρες, 5 Βραβεία BAFTA, 1 Grammy (για το τραγούδι), Βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Συγγραφέων για το σενάριο, Βραβείο της Ένωσης Κριτικών Νέας Υόρκης για την σκηνοθεσία. Απόφοιτος αμερικάνικου κολεγίου στη δεκαετία του ë60 ξεκινά κρυφή σχέση με τη σύζυγο συνεργάτη του πατέρα του, τη γοητευτική κυρία Ρόμπινσον, πριν ερωτευτεί την κόρη της και μπλεχτεί σε περίεργο ερωτικό τρίγωνο. Η ταινία του Μάικ Νίκολς υπήρξε σταθμός για τη γενιά του ’60. Με τρόπο μαγικό διατηρεί μέχρι και σήμερα τη γοητεία της. Ο Μπέν (Ντάστιν Χόφμαν σε μια σημαδιακή ερμηνεία) μοιάζει απομονωμένος από τα πάντα γύρω του, καθώς μπλέκεται σε μια ερωτική κατάσταση, από την οποία δεν ξέρει πώς να ξεφύγει. Η Αν Μπάνκροφτ έγραψε ιστορία ως κυρία Ρόμπινσον. Το θαυμάσιο ζωντανεύει το σπινθηροβόλο σενάριο των Κάλντερ Γουίλινγκχαμ, Τσαρλς Γουέμπ. Ο βραβευμένος δίκαια με το Όσκαρ σκηνοθεσίας Μάικ Νίκολς απο-

K

Δίαυλος: Προσέγγιση πολιτισμών με την εκμάθηση γλωσσών Την έναρξη των εγγραφών στα τμήματα ανακοίνωσε ο Καλλιτεχνικός Οργανισμός του Δήμου Βόλου. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά στο Δίαυλο (Τοπάλη 14 με Δημητριάδος) και ώρες 10:30 - 21:00. Το γνωστό στέκι της οδού Τοπάλη ανοίγει και πάλι τις πόρτες του για όλους όσοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στις ποικίλες δράσεις του, που πρωτοποριακά ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια στη πόλη του Βόλου. Η βιβλιοθήκη συντονίζει μαθήματα εκμάθησης των παρακάτω ξένων γλωσσών: Κινέζικα Η Κινέζικη γλώσσα και συγκεκριμένα η διάλεκτος των Μανδαρίνων θεωρείται ως μια από τις δυσκολότερες γλώσσες από άποψη εκμάθησης, πράγμα το οποίο τεκμηριώνεται και επιστημονικά. Είναι δύσκολα τα Κινέζικα, αλλά όχι τόσο ™κινέζικαî όσο φανταζόμαστε. Θέλει επιμονή, θέλει υπομονή, αλλά κυρίως θέλει τον σωστό τρόπο εκμάθησης. Ισπανικά Μιλιέται ως πρώτη γλώσσα από περίπου 400 εκατομμύριο ανθρώπους. Μετά τα Αγγλικά τα Ισπανικά μπορούν να θεωρηθούν σαν η δεύτερη πλέον σημαντική γλώσσα στον κόσμο. Είναι γνωστή και ως Καστιλιανή, από την διάλεκτο την οποία εξελίχθηκε η σημερινή σύγχρονη επίσημη ισπανική γλώσσα. Η Ισπανική είναι η μοναδική που αποτελεί την επίσημη γλώσσα 21 χωρών σε όλο τον κόσμο. Το γεγονός ότι εκφράζει την κουλτούρα διαφορετικών μεταξύ τους χωρών την κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Τούρκικα Η τουρκική γλώσσα έχει δανειστεί από την Ελληνική πολλές λέξεις, κυρίως επιστημονικούς όρους, μέσω ξένων γλωσσών και ιδίως της Γαλλικής. Η επιλογή της γαλλικής γλώσσας δεν είναι τυχαία. Γιατί αφενός ήταν βασική διεθνής γλώσσα την εποχή που πραγματοποιούνταν η τουρκική γλωσσική μεταρρύθμιση μετά την επικράτηση του κεμαλικού καθεστώτος και αφετέρου επειδή η γαλλική εκφορά του λόγου έχει αρκετά κοινά στοιχεία με την τουρκική. Ρώσικα Το μεγάλο Ρωσικό κράτος δεν είναι βέβαια ένα μεσογειακό κράτος άλλα οι δεσμοί της Ελλάδας με την Ρωσία είναι παμπάλαιοι μια που τα δυό κράτη συναντιόνται πολλές φορές στην διάρκεια της ιστορικής τους πορείας έχοντας κοινό θαλασσινό άρρηκτο σύνδεσμο τον Εύξεινο Πόντο που άλλωστε θεωρείται ότι αποτελεί και τη φυσική συνέχεια της Μεσογείου Θάλασσας. Η Ρωσική γλώσσα ανήκει στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών και συγκεκριμένα στον ανατολικοσλαβικό της κλάδο μαζί με την Ουκρανική και τη Λευκορωσική. Είναι η μια από τις έξι επίσημες γλώσσες του Ο.Η.Ε και χρησιμοποιείται από 250 εκατομμύρια άτομα. Διαθέτει μια αξιοζήλευτη λογοτεχνία που μεταφράζεται σε πολλές γλώσσες. Αραβικά Η Αραβική γλώσσα είναι το μεγαλύτερο μέλος του Σημιτικού κλάδου της Αφρο-Ασιατικής γλωσσικής οικογένειας και είναι στενά συγγενής με την Εβραϊκή γλώσσα και την Αραμαϊκή γλώσσα. Μιλιέται σ’ ολόκληρο τον Αραβικό κόσμο και είναι ευρέως γνωστή και αντικείμενο σπουδής στον Ισλαμικό κόσμο. Τα αραβικά είναι λογοτεχνική γλώσσα τουλάχιστον από τον 16ο αιώνα και είναι επίσης η λειτουργική γλώσσα του Ισλάμ. Μερικές γνωστές Αραβικές λέξεις που έχουν περάσει στο Δυτικό κόσμο είναι τα: αλγόριθμος, άλγεβρα, αλχημεία, αλκοόλ, ναδίρ, ζενίθ κλπ. Ιταλικά Τα Ιταλικά είναι μία γλώσσα που αντικατοπτρίζει έναν σπουδαίο πολιτισμό αλλά και που σε πιο πρακτικό επίπεδο συντελεί στην επαγγελματική εξέλιξη των νέων. Επιπλέον, μέσα από τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας ο Έλληνας θα κατανοήσει τη διαφορά του ρωμαϊκού κόσμου και πολιτισμού από το σύγχρονο ιταλικό, θα έχει τη δυνατότητα να μελετήσει τα έργα Ιταλών λογοτεχνών και να απολαύσει τον ιταλικό κινηματογράφο και την ιταλική μουσική. Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται τον Οκτώβριο και έχουν διάρκεια έως και τον Μάιο και το μηνιαίο κόστος τους είναι 40 €. Πληροφορίες στη γραμματεία - Τοπάλη 14. Tηλ. 25363 - fax. 33692 - e-mail: info@diavlos-vol.gr. Ώρες λειτουργίας 10.00 - 22.00 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

γειώνει την ταινία, οδηγώντας την κάμερα με χιούμορ και ευαισθησία σε μια ιστορία που είχε (και έχει ακόμη) να πει πολλά σε πολλούς. Η υπέροχη μουσική των Simon & Garfunkel ακούγεται το ίδιο δροσερή και ευχάριστη μέχρι σήμερα και συμπληρώνει ιδανικά την ταινία. “Σόφι Σολ: Οι Τελευταίες Ημέρες” είναι η επόμενη ταινία του “Σινέ Μεσόγειος” σε δύο προβολές Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 16

Σεπτεμβρίου (9.30 μ.μ.) στην Εξωραϊστική. (Γερμανία (2005) Σκηνοθεσία: Μαρκ Ρόθμουντ Σενάριο: Φρεντ Μπράινεσντορφερ Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Τζεντς, Φάμπιαν Χίνρικς, Γκέραλντ Αλεξάντερ Χελντ, Γιοχάνα Γκάσντορφ, Αντρέ Χέννικε, Φλόριαν Στέττερ, Γιοχάννες Σουμ, Μαξιμίλιαν Μπρίκνερ) Υποψηφιότητα Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας - Βραβείο Κοινού Καλύτερης Ερμηνείας και Σκηνοθεσίας και Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για την Julia Jentsch στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου - Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής, Αργυρή Άρκτος Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Αργυρή Άρκτος Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στην 55η Berlinale - Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Βραβείο Καλύτερου Α’ Γυναικείου Ρόλου, Βραβείο Κοινού στην απονομή γερμανικού κινηματογράφου “LOLA”, 2005. Στις αρχές του 1943, μετά τις πρώτες μεγάλες ήττες των γερμανικών στρατευμάτων στο ανατολικό μέτωπο, στην χώρα αρχίζουν να δημιουργούνται αντιστασιακοί πυρήνες. Οι φοιτητές του Πανεπιστήμιου του Μονάχου ιδρύουν την οργάνωση “Λευκό Ρόδο” και προσπαθούν να ξυπνήσουν τον γερμανικό λαό από την επιρροή της Σβάστικας. Η ταινία παρουσιάζει το χρονικό των τελευταίων έξι ημερών της σύντομης ζωής της Σόφι Σολ, μιας νεαρής φοιτήτριας του “Λευκού Ρόδου”. Οι βασικές πτυχές της υπόθεσης αντλήθηκαν από τα αρχεία της Γκεστάπο, που έμεναν θαμμένα για περισσότερο από σαράντα χρόνια στην Ανατολική Γερμανία.

∏ Ó·ÓÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ μfiÏÔ

Κωμικές και συγκινητικές στιγμές από ιστορία του Όσκαρ Ουάιλντ ια από τις πιο όμορφες και διασκεδαστικές ιστορίες που έγραψε ο Όσκαρ Ουάιλντ παρουσιάζεται την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου (9.30 μ.μ.) στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο Βόλου. Οι “Τρελές περιπέτειες με το φάντασμα του Κάντερβιλ” που παρουσιάζει η “Μαγική Αυλαία” του Βαγγέλη Λιόντη είναι ένα έργο για όλη την οικογένεια που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Τριανόν στην Αθήνα τον περσινό χειμώνα, ένα έργο που εξυμνεί ότι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μας την Aγάπη.... Σύμφωνα με την υπόθεση του έργου τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα όλοι οι άνθρωποι και ιδίως οι άγγλοι πίστευαν πως υπάρχουν φαντάσματα, που τρομοκρατούσαν τους ενοίκους των παλιών σπιτιών. Μια οικογένεια αμερικανών πηγαίνει στην Αγγλία και νοικιάζει το παλιό αρχοντικό των Κάντερβιλ.Οι Κάντερβιλ έχουν εγκαταλείψει τον πύργο, γιατί δεν αντέχουν άλλο την παρουσία του προγόνου τους Σάιμον ντε Κάντερβιλ, που έχει στοιχειώσει τον πύργο. Τους αμερικάνους όμως δεν τους ενδιαφέρει η ιστορία του Σερ Σάιμον γιατί δεν την πιστεύουν και μάλιστα διασκεδάζουν με τον φόβο των άγγλων. Τους νέους ιδιοκτήτες υποδέχεται η οικονόμος, που ξέρει την ιστορία του φαντάσματος και που έχει συνηθίσει να ζει κάτω από την συνεχή παρουσία του. Το βράδυ όμως τα πράγματα αλλάζουν. Όλοι έχουν την “τιμή” να “γνωρίσουν” από κοντά τον μόνιμο κάτοικο του πύργου.Ο καθένας με τον δικό του τρόπο αντιμετωπίζει την κατάσταση...Τι φάρσες θα του στήσουν τα μικρά της οικογένειας...; Γιατί η μεγαλύτερη κόρη Ελεονόρα αποφασίζει να τον βοηθήσει να βρει την γαλήνη του; Συνδυάζοντας περιπέτεια, δράση, συγκίνηση και κωμικές ανατροπές η παράσταση κυριολεκτικά καθηλώνει τον θεατή και τον μαγεύει. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Παπαευσταθίου, Αυγερινός Σουλόπουλος, Χριστίνα Σιμιτζή, Μανόλης Καζαμίας

Μ

Δέσποινα Μακρή, Αβραμίδου Ζωή, Αγάπη Παπαθανασιάδου Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαευσταθίου, Θεατρική Διασκευή: Μυρσίνη Σακά,

Σκηνικά: Αγγελίνα Παγώνη Κοστούμια: ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ ΜΑΓΙΚΗ ΑΥΛΑΙΑ Μουσική επιμέλεια: Βαγγέλης Λιοντής.

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ı¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘

“Toμ Σώγιερ” από παιδικό θέατρο Το έργο “Toμ Σώγιερ” του Μαρκ Τουαίην παρουσιάζεται την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.30 στο Βόλο. Πρόκειται για διασκευή για παιδικό θέατρο που υπογραμμίζει την αγάπη των εφήβων για ελευθερία, για ζωή κοντά στη φύση, μακριά από τις δεσμεύσεις του πολιτισμού και θέτει ζητήματα όπως οι κοινωνικές διακρίσεις, η μη συμβατική συμπεριφορά των νέων. Θεατρική διασκευή: Γ. Δεληγιάννης - Τ. Τσαρτσιταλίδης, σκηνοθεσία: Τ. Τσαρτσιταλίδης, σκηνικά-κοστούμια: Ξ. Χαρίτωνος, μουσική: Γ. Αναγνωστόπουλος, Κινησιολογία: Μ. Φόρτη-Παυλοπούλου. Παίζουν: Γ. Μοσκιού, Β. Λαλαούνη, Α. Βλάσσης, Α. Ψυχράμης, Δ. Ξυλαρδιστός, Α. Ζουριδάκης, Γ. Ξανθάκης, Γ. Δεληγιάννης, Ε. Λουμπαρδιά, Σ. Παΐζης. Παραγωγή: “Επαγγελματική Παιδική Σκηνή” του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Λουτρακίου - Περαχώρας. Τιμή εισιτηρίου: 10€. Προπώληση εισιτηρίων: “Αχίλλειον” 11.00-13.00, 18.00-21.00.Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24210 32818, 24210 34991.


25

KYPIAKH 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

N. IˆÓ›·: EıÓ. AÁÒÓˆÓ - AÁ. ºˆÙÂÈÓ‹˜ ÙËÏ.: 2421085000 - fax: 2421063533 e-mail: agglikalani@gmail.com

PÂÎfiÚ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ NÔÌfi Ì·˜ Ì 385 ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ 189. ∫ˆÛÙ¿Ì˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ 190. §¿˙Ô˘ ŒÏÂÓ· 191. §¤Î·˜ ƒ·Ê·‹Ï 192. §›ÙÛ· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË-ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙˆ..Grade ∞ 193. ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡ ∂˘‰ÔΛ· ....................Grade B 194. ª·ÓÙ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ 195. ª·Ù˙·‚›ÓÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ...............Grade μ 196. ª·¯¿˜ ¶·‡ÏÔ˜ ...........................Grade A 197. ª¤ÏË ¢‹ÌËÙÚ· ...........................Grade B 198. ªÈÙÚÔÏ¿ÚË ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó· 199. ªÔ˘Ú¿ÙÔÁÏÔ˘ ÷ڿϷÌÔ˜..........Grade B 200. ª·Ú¤Î·˜-∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ 201. ª¿Úη˜ ™˘Ú›‰ˆÓ....................Grade B 202. ªÚ¿¯Ô˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· 203. ¡·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ·-μ·Ú‚¿Ú· ..Grade B 204. ¡Â‡ÚÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋ ........................Grade ∞ 205. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 206. ¡ÙfiÎÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· 207. ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ıËÓ¿ ....................Grade A 208. √˘˙Ô‡ÓË μ·ÛÈÏÈ΋ 209. ¶··‰·ÓÈ‹Ï Ã¿È‰ˆ 210. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∂˘‰ÔΛ·-¢‹ÌËÙÚ· 211. ¶·Ú·¤Ú· ÃÚÈÛÙ›Ó·-£ˆÌ·‹ 212. ¶·˘Ï›‰Ë˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ 213. ¶Ú¤Î·˜ ¶·Ú¿Û¯Ô˜ ......................Grade μ 214. ¶ÚÔÊ·ÓÙ‹˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ 215. ™·‚‚›‰Ë˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜...................Grade μ 216. ™·Ú‰¤Ï·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜..................Grade μ 217. ™Ù·‡ÚÔ˘ °ÂˆÚÁ›· 218. ™Ù·‡ÚÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 219. ™ÙÚÔ‡ÁÎË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 220. Δ¿ÎÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· .......................Grade ∞ 221. ΔÂÚ˙¿ÎË-¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ 222. ΔÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË-ª·Ú›·...........Grade μ 223. ΔÛ·ÎÓ¿ÎË ¢‹ÌËÙÚ·-∞Á¿Ë 224. ΔÛ·Ï·‚Ô‡ μ·Ú‚¿Ú· ....................Grade A 225. ÃȈ٤ÏË ∂ϤÓË............................Grade ∞ 226. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 227. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·

∏. Michigan ECCE 228. ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘ ∂ϤÓË 229. ∞ÎÚÈ‚Ô‡ ∂Ï¢ıÂÚ›· 230. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 231. ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË ÃÚÈÛÙ›Ó· 232. ∞ÚÁ‡ÚË ¢‹ÌËÙÚ· 233. ∞Ṳ̷́ÓÙÔ˘ ª·Ú›· 234. μ·Ï¿ÎÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ 235. μËÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ 236. °ÂˆÚÁ·Ï‹ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·-ÕÚÙÂÌȘ 237. °È·ÓÓ·ÎÔ‡Ú·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 238. °Î¿Áη˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 239. °Ú·Ì̤ÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· 240. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 241. ∂Í¿Ú¯Ô˘ ¢‹ÌËÙÚ· 242. ∂˘Ù˘¯›‰Ô˘ ∂˘·Óı›· 243. £¿ÓÔ˘ £ÂÔÊ·Ó›·-ƒ·Ê·¤Ï· 244. £ÏÈ‚ÂÚÔ‡ ¢‹ÌËÙÚ· 245. πÁÁϤÛ˘ πˆ¿ÓÓ˘ 246. πÛηÓÙ¿ÚÔ‚· °ÎÈÔ˘˙¤Ï-∫·Ú›Ó· 247. ∫·ÎÏÈ¿˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ 248. ∫·Ïη‚Ô‡Ú˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 249. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË μ·ÛÈÏÈ΋ 250. ∫·Ú·Î·ÓÙ¤˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ 251. ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ 252. ∫·Ú·ÌfiÛÈÎÔ˘ ª·Ú›· 253. ∫·ÙÛÈ·ÓÙÒÓ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜

254. ∫·ÙÛÔ‡Ú· °ÂˆÚÁ›· 255. ∫·Ê›‰· ∂Ï›‰· 256. ∫ÔÎÎÈÓ›‰Ë ¢·Ó¿Ë 257. ∫ÔÏÈfi˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 258. ∫ÔÏÔ‚fi˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 259. ∫fiÚÎÔ˘ °È·ÓÓԇϷ 260. ∫ÔÙ›Ó· £ÂÔ‰ÒÚ· 261. ∫ÔÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜ 262. ∫Ô˘Ì·Û›Ù˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 263. ∫Ô˘ÙÛ¿ÎË ¶·Ó·ÁÈÒÙ· 264. ∫ÚÈΤÏË ÃÚÈÛÙ›Ó· 265. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂ϤÓË 266. ∫ˆÛÙ¿Ì˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ 267. §¿˙Ô˘ ŒÏÂÓ· 268. §¤Î·˜ ƒ·Ê·‹Ï 269. §›ÙÛ· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË-ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙˆ 270. M·ÏÏÈ·ÚÔ‡ ∂˘‰ÔΛ· 271. ª·ÓÈ·Ù¿ÎË ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 272. ª·ÓÙ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ 273. ª·¯¿˜ ¶·‡ÏÔ˜ 274. ª¤ÏË ¢‹ÌËÙÚ· 275. ªÈÙÚÔÏ¿ÚË ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó· 276. ªÔ˘Ú¿ÙÔÁÏÔ˘ ÷ڿϷÌÔ˜ 277. ª·Ú¤Î·˜-∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ 278. ª¿Úη˜ ™˘Ú›‰ˆÓ 279. ª·Ù·ÎfiÁÈ·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 280. ª˘ÚÈÓÙ˙‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· 281. ¡·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ·-μ·Ú‚¿Ú· 282. ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ıËÓ¿ 283. ¡ÙfiÎÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· 284. √˘˙Ô‡ÓË μ·ÛÈÏÈ΋ 285. ¶·ÁÒÓ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜-ª¿ÚÈÔ˜ 286. ¶··‰·ÓÈ‹Ï Ã¿È‰ˆ 287. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∂˘‰ÔΛ·-¢‹ÌËÙÚ· 288. ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·˜ 289. ¶·Ú·¤Ú· ÃÚÈÛÙ›Ó·-£ˆÌ·‹ 290. ¶·˘Ï›‰Ë˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ 291. ¶Ú¤Î·˜ ¶·Ú¿Û¯Ô˜ 292. ¶ÚÔÊ·ÓÙ‹˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ 293. ™·‚‚›‰Ë˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ 294. ™·Ú‰¤Ï·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 295. ™Ù·‡ÚÔ˘ °ÂˆÚÁ›· 296. ™Ù·‡ÚÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 297. ™ÙÚÔ‡ÁÎË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 298. Δ¿ÎÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· 299. ΔÂÚ˙¿ÎË-¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ 300. ΔÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË-ª·Ú›· 301. ΔÛ·ÎÓ¿ÎË ¢‹ÌËÙÚ·-∞Á¿Ë 302. ΔÛ·Ï·‚Ô‡ μ·Ú‚¿Ú· 303. ΔÛ·ÓÙ‹Ï·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 304. ΔÛÈÓ‹ μ·ÛÈÏ›· 305. ÷ÛÈÒÙ˘ §¿˙·ÚÔ˜ 306. ÃȈ٤ÏË ∂ϤÓË 307. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·-•¤ÓÈ· 308. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 309. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·

£. ∫Ú·ÙÈÎfi μ2 310. ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘ ∂ϤÓË 311. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 312. ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË ÃÚÈÛÙ›Ó· 313. AÚÁ‡ÚË ¢‹ÌËÙÚ· 314. ∞Ṳ̷́ÓÙÔ˘ ª·Ú›· 315. μ·˝ÙÛ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 316. μ·Ï¿ÎÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ 317. μËÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ 318. °ÂˆÚÁ·Ï‹ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·-ÕÚÙÂÌȘ

319. °È·ÓÓ·ÎÔ‡Ú·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 320. °Î¿Áη˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 321. °Ú·Ì̤ÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· 322. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 323. ∂Í¿Ú¯Ô˘ ¢‹ÌËÙÚ· 324. ∂˘Ù˘¯›‰Ô˘ ∂˘·Óı›· 325. £¿ÓÔ˘ £ÂÔÊ·Ó›· 326. £ÏÈ‚ÂÚÔ‡ ¢‹ÌËÙÚ· 327. πÁÁϤÛ˘ πˆ¿ÓÓ˘ 328. πÛηÓÙ¿ÚÔ‚· °ÎÈÔ˘˙¤Ï-∫·Ú›Ó· 329. ∫·ÎÏÈ¿˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ 330. ∫·Ïη‚Ô‡Ú˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 331. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË μ·ÛÈÏÈ΋ 332. ∫·Ú·Î·ÓÙ¤˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ 333. ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ 334. ∫·Ú·ÌfiÛÈÎÔ˘ ª·Ú›· 335. ∫·ÙÛÈ·ÓÙÒÓ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ 336. ∫·ÙÛÔ‡Ú· °ÂˆÚÁ›· 337. ∫·Ê›‰· ∂Ï›‰· 338. ∫ÔÎÎÈÓ›‰Ë ¢·Ó¿Ë 339. ∫ÔÏÈfi˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 340. ∫ÔÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜ 341. ∫Ô˘Ì·Û›Ù˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 342. ∫Ô˘ÙÛ¿ÎË ¶·Ó·ÁÈÒÙ· 343. ∫ÚÈΤÏË ÃÚÈÛÙ›Ó· 344. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂ϤÓË 345. ∫ˆÛÙ¿Ì˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ 346. §›ÙÛ· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË-ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙˆ 347. ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡ ∂˘‰ÔΛ· 348. ª·ÓÈ·Ù¿ÎË ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 349. ª·ÓÙ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ 350. ª·Ù˙·‚›ÓÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 351. ª·¯¿˜ ¶·‡ÏÔ˜ 352. ªÂÏ·¯ÚÔÈÓÔ‡ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 353. ª¤ÏË ¢‹ÌËÙÚ· 354. ªÈÙÚÔÏ¿ÚË ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó· 355. ª¿Ú‰· ∂˘‰ÔÍ›· 356. ª¿Úη˜ ™˘Ú›‰ˆÓ 357. ª·Ù·ÎfiÁÈ·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 358. ªÚ¿¯Ô˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· 359. ª˘ÚÈÓÙ˙‹ ∫ˆÓ/Ó· 360. ¡·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ·-μ·Ú‚¿Ú· 361. ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ıËÓ¿ 362. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 363. √˘˙Ô‡ÓË μ·ÛÈÏÈ΋ 364. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∂˘‰ÔΛ·-¢‹ÌËÙÚ· 365. ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·˜ 366. ¶·Ú·¤Ú· ÃÚÈÛÙ›Ó·-£ˆÌ·‹ 367. ¶·˘Ï›‰Ë˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ 368. ¶Ú¤Î·˜ ¶·Ú¿Û¯Ô˜ 369. ¶ÚÔÊ·ÓÙ‹˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ 370. ™·‚‚›‰Ë˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ 371. ™·Ú‰¤Ï·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 372. ™Ù·‡ÚÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 373. ™ÙÚÔ‡ÁÎË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 374.Δ¿ÎÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· 375. ΔÂÚ˙¿ÎË-¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ 376. ΔÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË-ª·Ú›· 377. ΔÛ·ÎÓ¿ÎË ¢‹ÌËÙÚ·-∞Á¿Ë 378. ΔÛ·Ï·‚Ô‡ μ·Ú‚¿Ú· 379. ΔÛ·ÓÙ‹Ï·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 380. ΔÛÈÓ‹ μ·ÛÈÏ›· 381. ÷ÛÈÒÙ˘ §¿˙·ÚÔ˜ 382. ÃȈ٤ÏË ∂ϤÓË 383. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·-•¤ÓÈ· 384. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 385. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·


T√ B∏ª∞

26

Δ√À

A§ªÀƒ√À KÀƒπ∞∫∏ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ™Δ∏¡ ÚfiÛÏË„Ë Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ º˘-

ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Ì ۇ̂·ÛË ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ª·˙ÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010- 2011. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË, Ë ÔÔ›· ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Ô˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ª·˙ÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÛÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ¿ÏÏˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ Ù›ÙψÓ, ηıÒ˜ Î·È ·fi ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ˜/Ë Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Â›Ó·È ·ÏËı‹. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙËÏ. 24220- 24857.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÁÚÔÙÒÓ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙËÓ ∂∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞πΔ∏™∂π™ ·fi ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·-

ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi ÛÙ·ıÌfi ¤ˆ˜ 100KW ‰¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Ë ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂›Û˘, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∂∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, οı ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ÙȘ 10.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¶∞™∂°∂™, ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ.

∂ÂÙÂȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂¶∂Δ∂π∞∫∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ·-

ÊÔÚÌ‹ ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ˜ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “ŸıÚ˘˜”, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (8 Ì.Ì.), ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë·˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜, Ì ı¤Ì· “∏ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹”.

“√ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û 80 Ë̤Ú˜” ª∂ ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™Ô‡Ú˘ “¡‹Â˜”, Ë ÔÔ›· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ μÂÚÓ “√ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û 80 Ë̤Ú˜” . ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰fiıËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 1 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (¶·ÏÈfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ), ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ı·٤˜, ·fiÏ·˘Û·Ó ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ Ì ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ fiÔ˘ 15 ËıÔÔÈÔ› ·Ú¤Ï·Û·Ó Û 28 ÚfiÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ÂÓÒ Ù· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÂÓÙ˘ˆÛȷο Âʤ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜.

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∞Ú¯·›Ô˘ £Â¿ÙÚÔ˘

∞Ó·ÛηÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙȘ ºıȈٛ‰Â˜ £‹‚˜ £· ·ÓÔȯÙ› “ÎÔ˘Ì·Ú¿˜” Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

ª

 ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Î·È ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔ›ÏÔ˘, ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯·›Ô˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ Ë ·Ó·ÛηÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙȘ ·Ó·ÛηÊÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50.000 ¢ÚÒ Î·È 30.000 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‚ÚÂı› ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ “¢È·˙ÒÌ·ÙÔ˜” ™Ù. ª¤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ “ÎÔ˘Ì·Ú¿”, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Ôϛ٘ ı· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ·Ó·ÛηÊÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ºÔÚ¤·˜ ÀÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ (∞.π.£.™.), Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ μ·ÛÈÏÈ΋ ∞‰Ú‡ÌË - ™ÈÛÌ¿ÓË, ¢Ú. ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜, ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ∞.π.£.™. ÌÔ˘Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫·Ú··Ù¿Î˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

°πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

∏ ·Ó·ÛηÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ Û˘Ó¯›· ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·ÛÙËψÙÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛˆÓ, Ì ÛÎÔfi Ó· ηٷÛÙ› ÂÈÛΤ„ÈÌÔ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ú¯·›Ô˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏϘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·fi ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∞.π.£.™. Ë ·Ó·ÛηÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ÎÔ›ÏÔ, ı· Á›ÓÂÈ Ï‹Ú˘ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜, ÙÔ˘ ¢ڛÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·Úfi‰ˆÓ, ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜. ∂›Û˘, ÚԂϤÂÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Ûηʋ Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ı· Â›Ó·È Ï‹Ú˘. ΔÔ ÌÓËÌÂ›Ô ‰ÂÓ ¯Ú‹˙ÂÈ ¿ÌÂÛ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ - ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó·ÛηÊÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜, ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘-

ΔÔ £¤·ÙÚÔ

ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙȘ ·Ó·ÛηÊÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50.000 ¢ÚÒ Î·È 30.000 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡ ÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘. “∏ ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ. ΔÔ £¤·ÙÚÔ ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ›. ™Â ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ ÚÔ˜

¤ÁÎÚÈÛË Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. £· Ú¤ÂÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘, ηıÒ˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ∏Ï›·˜ ∫·Ú··Ù¿Î˘.

ÕÓÔÈÁÌ· “ÎÔ˘Ì·Ú¿” ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‚ÚÂı› ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ “¢È·˙ÒÌ·ÙÔ˜” Î. ™Ù. ª¤ÓÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙ› Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ “ÎÔ˘Ì·Ú¿” , ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÈ-

ı˘ÌÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·Ó·ÛηÊÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ “¢È¿˙ˆÌ·” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÎÔfi. “√ Î. ª¤ÓÔ˜ Î·È ÙÔ “¢È¿˙ˆÌ·” ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ¯ÔÚËÁÔ› ȉÈÒÙ˜. Δ· ¿ÓÙ· ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ηıÒ˜ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. “ŒÛÙˆ Î·È Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÔÛfi, ηÏԇ̠ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· Û˘Ó‰Ú¿-

ΔÔ ∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ, Ë ·Ó·Ûηʋ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ, ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Ê˘ÛÈÎfi Ú·Ó¤˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ “∫¿ÛÙÚÔ” , ·Ó·ÙÔÏÈο ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 4 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÓfiÙÈ· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∂ÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÚ¢ӋıËΠÙÔ 1992 Î·È 1993 ·fi ÙÔ ¢Ú. ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ μ·ÛÈÏÈ΋ ∞‰Ú‡ÌË - ™ÈÛÌ¿ÓË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ °.∂.∞, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ÂÚÈËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ F. Stahlin Î·È ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ¢. £ÂÔ¯¿ÚË Î·È °. ÃÔ˘ÚÌÔ˘˙È¿‰Ë (1970) ÌÈ·˜ ÂÈه̂ȷ˜ ÛÙ‹Ï˘ Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ “μ∞∫Ãπ√™ ¢π√¡À™π√™” Î·È ÂÓfi˜ ‹ÏÈÓÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ÚÔÛˆ›Ԣ, Ô˘ ıˆڋıËÎ·Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ.

√ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘

Ÿ

Ù·Ó ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ï¿‚·ÌÂ, Ì ÙË ‰È΋ Û·˜ ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹, ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·Ó¿ÌÂÛ· ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ÛÙ· ¿ÏÏ· Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√À, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·Ï¿¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‚·Ì ‹Ù·Ó Î·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ··ÍȈ̤ÓÔ Î·È ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi fiÛ· ¤Ï˘ÓÂ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ ı¤Û·Ì ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ™‹ÌÂÚ·, οÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜, ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË, ÁÈ·Ù› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ı¤Û·Ì ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÙË ‚¿ÛË ÂÎΛÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∫¿ÔÈÔÈ ı· Û‡ÛÔ˘Ó Ó· Ô˘Ó fiÙÈ Û ÂÔ¯¤˜ ‰‡ÛÎÔϘ, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ fiÏÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ·, Â›Ó·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó·

ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· “ÌÔÓ٤Ϸ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” Î·È “‰Ú¿ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘” . £· ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡Ó Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÏÏÔ› Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ٷ Ù¤Ú·Ù· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ì ÙȘ ¿‰ÈΘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ó· Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ‰Ô̤˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÛȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∫È fï˜, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜, ·ÔÙÂÏ› fi¯È ·ÏÒ˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔÔ ÛÙfi¯Ô ·˘Ùfi Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·Úˆ¯Ë̤ӷ ÌÔÓ٤Ϸ ÙÔ˘ ¯ı˜. °È’ ·˘Ùfi ÎÈ ÂÌ›˜, ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó, ÔÚ·Ì·ÙÈÛًηÌÂ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÛ·Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Ô˘ Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ› fiÚÔ˘˜, ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ‰ËÌfiÙË Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ªÂ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi ÂÈÙ‡¯·ÌÂ: - ΔËÓ ÔÌfiʈÓË Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚÈÔıÂÙԇ̠ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜, ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ô̤˜ Î·È ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. - ΔËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ˆ˜ ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ.

- ΔËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙÔ ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. - ΔË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÒÛÙ ·˘ÙÔ› Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú¿ ÂÊfi‰È· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. - ΔËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (Ì °Âˆ‰·ÈÙÈÎfi ™Ù·ıÌfi, „ËÊÈ·Îfi ¯ˆÚÔ‚¿ÙË, ·ÔÛÙ·ÛÈfiÌÂÙÚÔ, ÊÔÚËÙfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi fi¯ËÌ·). - ΔËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∞Ôı‹Î˘. - ΔËÓ ¤Î‰ÔÛË ·‰ÂÈÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. - ΔËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Î·È ‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ¿ÓÙ· Ì ‚¿ÛË ÙË Û˘Ó¯‹ ÂͤÏÈÍË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. - ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (portal), ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚÈ΋, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÛ·ÌÂ, ÂÍ·Ûʷϛ۷Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ϤÔÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ¤ÙÔÈ̘ Î·È ÒÚÈ̘ ÌÂϤÙ˜, ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ

ÂÚÈÔ¯‹. π‰È·›ÙÂÚ· ı¤Ïˆ Ó· ÛÙ·ıÒ ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· (master plan) ·fi ÙËÓ ŸıÚ˘˜ ∞.∂. Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔًوÓ. ∂ÈϤÔÓ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi, ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘ Ó¤Ô˘, Û˘ÓÂӈ̤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi ‰Â›Í·ÌÂ, ¤Ú· ·fi ÙȘ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿, ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÛÈ ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙԇ̠ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÓ›Û¯˘Û˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ™ÙË Ó¤· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ËÏÒÓÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο “·ÚÒÓ” . ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÛ·Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË fiÙÈ Ë fiÏË Ì·˜ ı· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ªÂ fiÚÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ fï˜ Ì fiÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹, Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÚÔÔÙÈ΋. ŸÏÔÈ Ì·˙› ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙÂ!


Oπ∫√¡√ªπ∞

27

KYPIAKH 5 ™E¶TEMBPIOY 2010

∂ÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ™¢√∂ ÁÓˆÛÙfi˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ∞£∏¡∞, 4. ™Δ√ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ™¢√∂ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

ÁÓˆÛÙfi˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ˘fiıÂÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ͤÏ˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ˘Ô„›Â˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· Û ÚÔηıÔÚÈṲ̂ӷ ·È¯Ó›‰È· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” , ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ·fi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÌÂÁ·ÏÔ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·Ó

ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ‚‚·ÈÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛÎfiÌÈ˙Â Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· Î¤Ú‰Ë ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ŸÙ·Ó ÙÔ ™¢√∂ ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ, ·Ú¿ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Î·È Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ›, ÂÌÊ¿ÓÈ˙ Ôχ Ï›Á· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ªÂ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ·ÔηχÊıËΠÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· Ì ÔÓfiÌ·Ù· ηٷıÂÙÒÓ (ÁÓˆÛÙÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ÌÂÁ·ÏÔ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ

ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ), Ô˘ ·fi ÙÔ 2000 Ò˜ Û‹ÌÂÚ· ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¤ˆ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 26 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∞fi ·˘Ù¿, Ù· ÂÚ›Ô˘ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ηٷı¤ÛÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÓˆÛÙÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¶¤ÓÙ ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Û ηٷı¤ÛÂȘ ÙÚ›ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÂÈϤÔÓ 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi Î¤Ú‰Ë Ô˘ ›¯Â Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÙÔ›¯ËÌ·. °È· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù˘¯‹ Ù˘ Û˘ÌÌÂ-

ÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Û ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ (2001-2003) Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Â›¯Â Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·fi Ú·ÎÙÔÚ›· fiÙÈ Î¤Ú‰ÈÛ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÂÙÒÓ ·˘ÙÒÓ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Î¤Ú‰ÈÛ ·fi ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ -ÔÛfi Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Í¤Ï˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û “ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ” ÛÙÔ›¯ËÌ·.

∞Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· 7.295 Û΢¿ÛÌ·Ù·

ªÂÈÒÛÂȘ Ò˜ Î·È 69% ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÂÏÙ›Ô ÙÈÌÒÓ ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η ∞£∏¡∞, 4.

Δ

™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÂÍÂȉÈ·ÙËÎÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÚfiÔ˘ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÚÔ·ÙÂÈ Ï·ÊfiÓ ÌÂÈÒÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È 40% ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ÙÈÌ‹˜ Î·È ·˘Í‹ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È 10%. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË, ̤¯ÚÈ ÙȘ 31/03/2011 ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·-

„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ º·Ú̿ΈÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·Ó¿ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Îϛ̷η: ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ¯ÔÓ‰ÚÈ΋ ÙÈÌ‹ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ fiˆ˜ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ 01/2010 ¢ÂÏÙ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ º·ÚÌ¿ÎˆÓ ¤ˆ˜ 3 ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ì›ˆÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 15% ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ fiˆ˜ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ 01/2010 ¢ÂÏÙ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ º·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ +10%.

- ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ ∂∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÈÌ‹˜ Ó· Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜. - °È· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ˘ÔηٷÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÊıËÓÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ıÂÛ›˙ÂÙ·È Ï·ÊfiÓ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¤ˆ˜ 31/03/2011. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋˜ ¢È¿Ù·Í˘, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÙfiÓÈÛÂ: “ΔÔ Â›·ÌÂ Î·È ÙÔ Î¿Ó·ÌÂ. ΔÔ Ó¤Ô ¢ÂÏÙ›Ô ΔÈÌÒÓ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ı· ʤÚÂÈ Ì›ˆÛË ÙÈÌÒÓ Û ÔÏÏ¿ Ê¿Ú̷η. ∏ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË ı· ÌÂȈı› ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ Î·È Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ¿„ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈӔ .

Ș ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (www.gge.gr) Ë ·Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ 7.295 Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÂÏÙ›Ô Î·È Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ 69%, ÂÓÒ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 10%. √È Ó¤Â˜ ÙÈ̤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó 4.676 ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· (ÁÂÓfiÛËÌ·) Ê¿Ú̷η Î·È 2.619 ÚˆÙfiÙ˘· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ó¤· Ê¿Ú̷η. ™ÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÈÌÒÓ º·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ··ÈÙ›ٷÈ, ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÔÚıˆÙÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÈÌÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙȘ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̤ۈ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ º·Ú̿ΈÓ, ÂÓÒ Ì ÙË Ó¤· ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋ ¢È¿Ù·ÍË 08/2010 Ô˘ ÂΉfiıËΠÙËÓ 1Ë

∞fi 3,01 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 5 ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ì›ˆÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ -20% Î·È ·‡ÍËÛ˘ ÛÙÔ 10%, ·fi 5,01 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 10 ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ì›ˆÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 25% Î·È ·‡ÍËÛ˘ ÛÙÔ 5%, ÂÓÒ ·fi 10,01 ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ 15 ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ì›ˆÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 30% Î·È ·‡ÍËÛ˘ ÛÙÔ 5%, ·fi 15,01¢ÚÒ ¤ˆ˜ 40 ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ì›ˆÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 35% Î·È ·‡ÍËÛ˘ ÛÙÔ 5%, ·fi 40,01 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 50 ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ì›ˆÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 40% Î·È ·‡ÍËÛ˘ ÛÙÔ 5%. ∞fi 50,01 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙ· ·Ú. 336, 337, 338 Î·È 342 ÙÔ˘ ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη (‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ì›ˆÛ˘), ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·‡ÍËÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ +5%. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂΉfiıËÎÂ Ë Ó¤· ∞¢ 08/2010 Ô˘ ÂÍÂȉÈ·ÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÚfiÔ˘ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘: - ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÎÙÂÓÒ˜ Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ º·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È Î·ı›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ Û·Ê‹˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. - ∂ÍÂȉÈ·ÂÙ·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ï‹„˘ ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ËÁÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

™Â 20 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ 70,8% Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ∞£∏¡∞, 4. ∂π∫√™π ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÔÛÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜

ÔÛÔÛÙfi 70,8% Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ Ù· Ê·Ú̷Λ· Î·È ÙȘ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - πÔ˘Ï›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÒÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ Î·Ù¿ 20% ÂÚ›Ô˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Â›‰Ô, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ Î·ÙÂÁÚ¿ÊË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ 4,2% Î·È ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ 382 Û˘ÓÔÏÈο ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ηٿ 5,1% (-24,7% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·È -27,6% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ), fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi

Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ̤·, IMS. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù· ¤ÛÔ‰·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Novartis Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 8,4% (7,9% ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009), SanofiAventis Ì 7,9% (7,8%), Pfizer Ì 7,4% (7,7%), μπ∞¡∂• Ì 6% (6,1%) Î·È AstraZeneca Ì 5,3% (5,4%), ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ·ıÚÔÈÛÙÈο ÌÂÚ›‰ÈÔ 35%, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 896 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È ›‰È˜ ·˘Ù¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë Ù¤Ù·ÚÙË, ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009 ηÙ›¯·Ó ÌÂÚ›‰ÈÔ 34,9%, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 939 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

ªÂÁ¿ÏË ˆÊÂÏË̤ÓË ÙˆÓ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·, Â›Ó·È Ë ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Novartis, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ Î·Ù¿ 0,5% ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi Ù˘ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 215,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·˘ÍË̤Ó˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂÙ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2009 ηٿ 1%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÚÒÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Pfizer (0,3% Û ÌÂÚ›‰ÈÔ Î·È -9% ÛÙ· ¤ÛÔ‰·), Ë ÔÔ›· Ò˜ ÙÔ 2009 ηÙ›¯Â Ù· Û΋ÙÚ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ μπ∞¡∂•, Ì ˆÏ‹ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 153,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿Ó ÚÒÙË ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiϘ ÙȘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, η-

ıÒ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÏËıÒÚ· ‰ÈÂıÓÒÓ Ô›ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ·, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ (-0,1% Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ Ù˘). ∏ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ GlaxoSmithKline, Ë ÔÔ›· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ›¯Â ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ¤ÎÙË Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 4,6% (¤ÛÔ‰·: -9,9%), ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ÛÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ı¤ÛË ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Pharmaserve (3,8%) Î·È ÛÙËÓ fiÁ‰ÔË ·fi ÙËÓ ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Elpen, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ŒÏÏËÓ· ·Ú·ÁˆÁfi ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ê·Ú̿ΈÓ, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi Ù˘ ·fi ÙÔ 3,1% ÛÙÔ 3,3% (¤ÛÔ‰·: +2,4%).

∞£∏¡∞, 4. ƒπ∑π∫∂™ ·ÏÏ·Á¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ

Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂΔÔ μ‹ÈηÏÂ›Ù·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ Ì·” , ÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚԂϤÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÊÔÚÔ-ÂÎÙÒÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ·ԉ›ÍÂȘ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ. ™‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·ԉ›ÍÂȘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ Ò˜ 15.000 ¢ÚÒ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ 12.000 ¢ÚÒ ı· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ 3.000 ¢ÚÒ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· ÚfiÛıÂÙË ¤ÎÙˆÛË 300 ¢ÚÒ (3.000 à 10%). ªÈ· ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 18.000 ¢ÚÒ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Û 20.000 ¢ÚÒ, ·ÓÙ› ÁÈ· 15.000 ¢ÚÒ Û‹ÌÂÚ·. ŒÙÛÈ, ·Ó οÔÈÔ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ 20.000 ¢ÚÒ, ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Î·È ÚfiÛıÂÙË ¤ÎÙˆÛË ÊfiÚÔ˘ 800 ¢ÚÒ (8.000 à 10%).

∞‡ÍËÛË 1,1% ÛÙȘ ÏÈ·ÓÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË μƒÀ•∂§§∂™, 4. ∞¡√¢√ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi Â-

ÌfiÚÈÔ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ÔÙÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Eurostat ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. √ ‰Â›ÎÙ˘ ÏÈ·ÓÈÎÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·˘Í‹ıËΠ0,1% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·È 1,1% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó fiÙÈ Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ı· ‹Ù·Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜ Î·È fiÙÈ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ 0,7%. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Â›¯·Ó ·˘ÍËı› ηٿ 0,2% Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË Î·È 1,2% Û ÂÙ‹ÛÈ·.

ª. √Ì¿Ì·

¡¤· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë √À∞™π°∫Δ√¡, 4. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ÙˆÓ ∏ӈ̤ӈÓ

¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ∏¶∞, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ôχ ÛÎÂÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ “·Î¤ÙÔ” ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÛËΈı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË. √ √Ì¿Ì· ¤Î·Ó ٷ Û¯fiÏÈ· ·˘Ù¿ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì Ôχ ·ÚÁfi Ú˘ıÌfi - ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ.


¢π∂£¡∏

28

KÀƒπ∞∫∏ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∂ÓÓ¤· ÓÂÎÚÔ› ·fi Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Û ·ÁÂÙÒÓ· √À∂§π°∫Δ√¡, 4. ∂¡¡∂∞ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒ-

ıËÎ·Ó fiÙ·Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÛÙÔÓ ·ÁÂÙÒÓ· ºÔÍ Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Â¤‚·ÈÓ·Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ÙË μÚÂÙ·Ó›· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ÙÒÛË Ì ·ÏÂÍ›ÙˆÙÔ. √ Ì‹ÎÔ˘˜ 14 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·ÁÂÙÒÓ·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ UPS Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Û ÂÚÈÔ¯‹ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¡ÂÎÚ¿ ·Ó·Û‡ÚıËÎ·Ó Ù· ‰‡Ô ̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÊÏÂÁfiÙ·Ó ÚÈÓ ·ÎfiÌË Û˘ÓÙÚȂ›. Δ· ·›ÙÈ· Ù˘ Û˘ÓÙÚÈ‚‹˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÁÓˆÛÙ·. ∂›Û˘, ‰‡Ô ̤ÏË ÙÔ˘ ÌÂÍÈηÓÈÎÔ‡ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, fiÙ·Ó ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó· ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ·Ú·ÏÈ·Îfi ı¤ÚÂÙÚÔ ÛÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi, ‰‹ÏˆÛ·Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ. √ °ÎÈÁ¤ÚÌÔ ™·‚·Ï¤Ù· Î·È Ô ÃÔ˘¿Ó √˘¤ÚÙ·, ̤ÏË ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∂ıÓÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘ (PAN) ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ºÂÏ› ∫·ÏÓÙÂÚfiÓ, ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÛÙÔ √˘·ÙÔ‡ÏÎÔ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ √·¯¿Î·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. ™ÎÔÙÒıËÎ·Ó Â›Û˘ ¤Ó·˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ PAN, ÔÈ ‰‡Ô ‚ÔËıÔ› ÙÔ˘ Î·È Ô ÈÏfiÙÔ˜. √È Î·Î¤˜ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, ›Â.

¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤·

¶·Ú·ÈÙ‹ıËΠ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ÚÔۤϷ‚ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ™∂√À§, 4. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ

Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜ °Ô˘ ªÈÔ‡ÓÁÎ-¯Ô˘¿Ó ·Ú·ÈÙ‹ıËΠۋÌÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÓÂÔÙÈÛÌfi Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. “∏ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ” ‰‹ÏˆÛ ËÁ‹ ÚÔÛΛÌÂÓË ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ·. “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÚfiÛÏË„Ë Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘, ÌÂ Û˘Ìʈӛ· Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ԕ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ À¶∂•.

™Â ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÎËÚ‡¯ıËΠÙÔ ∫Ú¿ÈÛÙÛÂÚÙ˜

¢‡Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ÛÂÈÛÌfi ÛÙË ¡. ∑ËÏ·Ó‰›· ∫ƒ∞´™Δ™∂ƒΔ™, 4.

¢

‡Ô ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ -Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ- Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ÛÂÈÛÌÔ‡, ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 7,1 ‚·ıÌÒÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) ÛÙËÓ fiÏË ∫Ú¿ÈÛÙÛÂÚÙ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜. “∂›Ì·ÛÙÂ Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ıÚËÓ‹Û·Ì ı‡Ì·Ù·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Δ˙ÔÓ ∫¿ÚÙÂÚ.

•ËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˘˜, ÎÙ›ÚÈ· ÁÎÚÂÌÈṲ̂ӷ, ·Ú¿ı˘Ú· Û·Ṳ̂ӷ, ·˘ÙÔΛÓËÙ· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ, ÔÏϤ˜ Á¤Ê˘Ú˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÚ‡ÛÂÈ Î·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÚÔ¯‹˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÎÔ› Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ Î·È Ë ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ù˘ fiÏ˘, ªÈÛ¤Ï Ã¿ÈÓÙÂÚ, ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜, ÂÚ›Ô˘ 50 ÂÙÒÓ, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¿, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ÌÈÎÚÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ·fi ¿ÏÏ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. √È ·Ú¯¤˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ÓÂÎÚÔ› Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ·Ó Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÁÈ· ÂÏ·ÊÚ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. “∂›Ì·ÛÙÂ Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ıÚËÓ‹Û·Ì ı‡Ì·Ù·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Δ˙ÔÓ ∫¿ÚÙÂÚ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™ÂÈÛÌÒÓ π·Ó ™›ÌÛÔÓ, ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜ (1,12 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ú). °È· ˙ËÌȤ˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Ì›ÏËÛÂ Î·È Ô ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰fi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Δ˙ÔÓ ∫È Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ fiÏË Î·È ˘-

ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË “‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ∫Ú¿ÈÛÙÛÂÚÙ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÌfiÓÔ ÙÔ˘” . ΔfiÛÔ ÙÔ ∫Ú¿ÈÛÙÛÂÚÙ˜, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË ÙÔ˘ ¡ËÛÈÔ‡ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ Ì 340.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ ÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó Û ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢. ΔÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ¤ÎÏÂÈÛÂ Î·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ‰È·ÎfiËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ˘fi ÙÔÓ Êfi‚Ô ÙˆÓ ÏÂËÏ·ÛÈÒÓ, Î·È ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÈıˆÚËÙ‹˜ ª¿ÈÎ ∫fiÏÌ·Ó ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ›ӷÈ

™∞¡Δπ∞°√, 4. ∂¡∞ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÁÂÒ-

∏ NASA ϤÂÈ ˆ˜ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ”

ÙÚËÛ˘ ¤Êı·Û ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô ÙÔ˘ ™·Ó ÃÔÛ¤ ÛÙË ÃÈÏ‹ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ô ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙˆÓ 33 ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ Â‰Ò Î·È 29 Ë̤Ú˜, ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ Ù˘ NASA Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÈÙfiÔ˘ ϤÓ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ” Û fiÚÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Î·È ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ‰È¿ÛˆÛ˘. √È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi Ì ÙÔ Ó¤Ô Ì˯¿ÓËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· ‰È¢ڇÓÂÈ ·fi 12 Û 30 ÂηÙÔÛÙ¿ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÓÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ·ÏÏ¿ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ·fi ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÁˆÙÚ‡·ÓÔ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 702 ̤ÙÚˆÓ Î·È Ï¿ÙÔ˘˜ 66 ÂηÙÔÛÙÒÓ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÁÔ˘Ó ¤Ó·˜-¤Ó·˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ÔÈ. ΔÔ Ó¤Ô Ì˯¿ÓËÌ· ÁÂÒÙÚËÛ˘ ı· ‰È¢ڇÓÂÈ Â› ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔÓ ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘, ¤Ó· ™¯¤‰ÈÔ μ, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜.

¡¤Â˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Â›ÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô Ì ÙÔ˘˜ 33 ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÃÈÏ‹˜ ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó ¶ÈÓȤڷ ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ “¤Ó· ÙÚ›-

Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÔÏÏ¿ ÎÙ›ÚÈ· Ó· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó. √Ì¿‰Â˜ ‰È·ÛˆÛÙÒÓ Ì ÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó· Û΢ÏÈ¿ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó Ù· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ÎÙ›ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, fiÔ˘ ˙Ô˘Ó 8.000 ¿ÓıÚˆÔÈ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ °ÂˆÊ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ۠‚¿ıÔ˜ 16,1 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ∫Ú¿ÈÛÙÛÂÚÙ˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ›ÎÔÛÈ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 5,3 ‚·ıÌÒÓ. √ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ˜ ÈÛ¯˘Úfi˜ ÛÂÈ-

ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔηϤ۷Ì ™¯¤‰ÈÔ °, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÂÙÚÂÏ·˚ÎÔ‡ ÁˆÙÚ‡·ÓÔ˘.

∞ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›· ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó π™§∞ª∞ª¶∞¡Δ, 4. Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ 57 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔ-

Ó›·˜ Û ÔÚ›· ÛÈÈÙÒÓ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ∫Ô˘¤Ù· ÙÔ˘ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÓÂfiÙÂÚÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. “√ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È 57 ÓÂÎÚÔ›” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ª¿ÏÈÎ ªÔ¯·Ì¿ÓÙ πÎÌ¿Ï Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 197. ∫·ÌÈο˙È ·Ó·ÙÈÓ¿¯ÙËΠ۠ÔÚ›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÛÈÈÙÒÓ. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ Δ·ÏÈÌ¿Ó Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙËÓ ·ÎÈÛÙ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ì¿¯ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ˘˜ Ûț٘. √È Ûț٘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 20% ÙˆÓ 170 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ÙÔ 80% Â›Ó·È ÛÔ˘Ó›Ù˜.

ÛÌfi˜ (ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 7,8 ‚·ıÌÒÓ) ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 16 πÔ˘Ï›Ô˘ 2009 ÛÙËÓ ÂÚËÌÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ºÈfiÚÓÙÏ·ÓÙ Û ‚¿ıÔ˜ 12 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. √ ÛÂÈÛÌfi˜ Ù˘ 3˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1931 ÛÙÔÓ ∫fiÏÔ ÙÔ˘ ÃÔÎ Ì 256 ÓÂÎÚÔ‡˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÊÔÓÈÎfiÙÂÚÔ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÎËÚ‡¯ıËΠۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ∫Ú¿ÈÛÙÛÂÚÙ˜, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÛÂÈÛÌfi ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂÙ¿ ‚·ıÌÒÓ ÛÙËÓ Îϛ̷η ƒ›¯ÙÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔοÏÂÛ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Î·È Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú-

∏ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ‚¿ÛË ÌÂÁ¿ÏË fiÛÔ ¤Ó· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Á‹Â‰Ô Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙȘ 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÊÚ¿ÙÈÔ” . “∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ì ٤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·Ú¯ÈÌ˯·ÓÈÎfi˜ ∞ÓÙÚ¤ ™Ô˘Áηڤ. ªÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂȉÈÎÒÓ Ù˘ NASA, Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ™·Ó ÃÔÛ¤ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË, ¤Î·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÌÈ· ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÏÔ‡ÛÈ· Û ‚ÈÙ·Ì›ÓË D ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ› “Ë ·Ô˘Û›· ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‚ÈÙ·Ì›ÓË” , ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·ÚfiÌÔÈÔ Ì’ ·˘Ùfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ 33 ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ “Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ù˘ NASA ª¿ÈÎÏ ¡Ù¿ÓηÓ.

¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘, ªÔÌ ¶¿ÚÎÂÚ. “∞ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÎËÚ‡ÍÔ˘Ì ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÛÙËÓ fiÏË. £· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ï›ÁÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi Ù· ÎÙ›ÚÈ· ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ “‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· Ú·‰ÈÔʈӛ·. √ ªÔÌÏ ¶¿ÚÎÂÚ Â› ˆ˜ ÙÔ˘ “ÚÔηÏ› ÊÚ›ÎË ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ” , Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ·’ fi,ÙÈ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·Ú¯Èο. ªfiÓÔ ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ, ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ÂÚ›Ô˘ ÂÓ‹ÓÙ· ÂÙÒÓ, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¿, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ó·Ó ÚÒÙÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¿Ì˘Ó·˜. √ ¤Ó·˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÌÈ·˜ ηÌÈÓ¿‰·˜ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ·fi Û·Ṳ̂ÓÔ Ù˙¿ÌÈ.

°È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ “ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿” ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ô ı·Ï·Ì›ÛÎÔ˜ Ô˘ ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ¤Ó·Ó-¤Ó·Ó, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰Ú. ¡Ù¿ÓηÓ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ı·Ï·Ì›ÛÎÔ˜ [...] ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˜ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Ù˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ÊÚÂ·Ù›Ô˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ۈ ÔÙÈ΋˜ ›Ó·˜. £· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıڷΈڇ¯Ô˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ȉȈÙÈ΋˜ ÔÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ÿÈÌ ª¿Ó·ÏÈÎ. ΔËÓ ΔÚ›ÙË, ¯¿ÚË Û ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÔÈ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ÔÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·¢ı›·˜ ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÁÒÓ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÃÈÏ‹ Î·È ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·. ™Â ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÙÔ˘ §· ∂ÛÎÔÓÙ›ÓÙ·, ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÔÚ˘¯Â›Ô˘ ¯·ÏÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÃÈÏ‹, ¤‰ˆÛ ÌÈ· ÂÈÙ·Á‹ 676.000 ¤ÛÔ˜ (1.030 ¢ÚÒ) Û ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ 33 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ.


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

29 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

KYPIAKH 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 21 τ.μ. στην οδό Τσακάλωφ και Καλλέργη 22, αυτόνομη (νερό+ΔΕΗ), λιγοστά κοινόχρηστα, προνομιακή τιμή. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6976-266509, 6973-756726. (147) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π προνομιούχα γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον πεζόδρομο της οδού Αντωνοπούλου με αυτόνομη θέρμανση. Πληρ. τηλ. 2421023367, 6977468751, 6944623816. (299) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 2 γκαρσονιέρες 33 τ.μ. και 30 τ.μ. αντίστοιχα καινούριες με θέρμανση φυσικού αερίου χωρίς κοινόχρηστα/ Πληρ. τηλ. 6972302661. (661) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμπερές τεσσάρι Επτά Πλατανίων 3, 1ος όροφος, 125 τ.μ., 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, αέριο, τζάκι, μεγάλες βεράντες με τέντες. Πληρ. τηλ. 6936686203. (734) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 2ου ορόφου, Αϊδινίου 13 κοντά στη φοιτητική λέσχη, με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου, κλιματισμό, ψυγείο, κουζινάκι, πλυντήριο. Πληρ. τηλ.6978443037, 6937994854, 2421088569. (737) ∞£∏¡∞ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ ενοικιάζεται τριάρι διαμπερές τρίτου ορόφου. Πληρ. τηλ. 6934617044. (297)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 3ου ορόφου ρετιρέ, 2 δωματίων στην οδό Κουμουνδούρου και Μαγνήτων. Πληρ. τηλ. 6945914225. (678)

™Δ∏ £∂™™∞§√¡π∫∏ για φοιτητές

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 3 διαμερίσματα (30 τ.μ., 54 τ.μ., 50 τ.μ.). Πληρ. τηλ. 24210-25302, κιν. 6944 227637. (587)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα ρετιρέ 60 τ.μ. 2 υπνοδωμάτια, σαλονοτραπεζαρία, με μεγάλες βεράντες σε καλή τιμή, Αγ. Φωτεινής 39 Ν. Ιωνία. Πληρ. τηλ. 6979852529, 2421069013. (399)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π το κατάστημα που είναι στην οδό Ιάσονος 35 με Χατζηαργύρη γωνία. Είναι τυροπιτάδικο με τον αναγκαίο εξοπλισμό για να λειτουργήσει. Μπορεί όμως να ενοικιασθεί και για άλλη επαγγελματική χρήση. Πληρ. τηλ. 24210 26109. (386)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π φοιτητικές γκαρσονιέρες δυάρια, αυτόνομη θέρμανση, κοντά στο Πολυτεχνείο (Πολιτιστικό κέντρο Τσαλαπάτα, Παγασών 9Α), Παιδαγωγικό (Σπυρίδη - Γαζή, Κερασίας 3). Πληρ. τηλ. 24210-22511, 6973555470. (319)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 48 τ.μ. επιπλωμένο, με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου και θέα στο Πήλιο. Οδός Θρακών 33, (όπισθεν ΙΚΑ). Τιμή ενοικίου 370 Ε. Πληρ. τηλ. 0031626869612, email:etrizoni@gmail.com. (346) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: 1) Κεντρικό διαμέρισμα 3 δωματίων κλπ.., ρετιρέ, διαμπερές επί της οδού Ιάσονος - Ογλ. 2) Γκαρσονιέρα επιπλωμένη έναντι ναού Αγ. Νικολάου. οδός Αγ. Νικολάου 33. 3) Κατάστημα επί της οδού Γκλαβάνη 80 και για μανάβικο. Πληρ. τηλ. 6937157940. (646) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π στις Πλάκες Μαράθου 2 γκαρσονιέρες και ένα δυάρι σε διώροφη πολυκατοικία, επιπλωμένα κομπλέ, με καταπληκτική θέα και μεγάλο κήπο. Πληρ. τηλ. 6932872045. (681) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 57 τ.μ. 1ου ορόφου διαμπερές, αυτόνομη θέρμανση, ασανσέρ στην Νέα Ιωνία. Πληρ. τηλ. 24210-67855. (675) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 41 τ.μ., παραλία Αλυκών, καλοριφέρ, θέσεις πάρκιν αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 242188153 κιν. 6977 601953. (515)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι Ιωλκού 67, 3ος όροφος. Πληρ. τηλ. 2421042646. (644)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγεια γκαρσονιέρα. Μαυροκορδάτου - Λ. Βύρωνος, σε καινούρια οικοδομή, ελάχιστα κοινόχρηστα, σε πολύ συμφέρουσα τιμή. Μόνο για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6977086356. (516)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα καινούρια, πολυτελούς κατασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αγίου Δημητρίου. Υπεύθυνος κος Ισίδωρος, τηλ. 2310-220156, κιν. 6977225181. (396)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στη Ν. Ιωνία Νικομηδεία-Ευφραιμίδου οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου σε διώροφη οικοδομή, ανεξάρτητο, γωνιακό, δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, αυτονομία με φυσικό αέριο, a/c, τέντες, εξαιρετικά κατάλληλο και για δύο φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6978182741. (662)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. 4¿ÚÈ 113 Ù.Ì., ηٷÛÎ. ë96, ƒÔ˙Ô‡-°·ÏÏ›·˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘Ù. Ê/·, parking, 550∂. 2.√ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 135 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 3 À/¢, 2 W.C., 450 ∂. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 142 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (ΤÓÙÚÔ) 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÏÔÚÈʤÚ, 500∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. 2¿ÚÈ, ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, °·Ú¤ÊË, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 50 Ù.Ì., ·ÓÙ› 300∂. 2. ÕÓˆıÂÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 2¿ÚÈ, 57 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ∞Δ-º.∞., 350∂. 3. 3¿ÚÈ fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, 75 Ù.Ì., ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 2, ·ÓÙ› 350∂. 4. 3¿ÚÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-°·Ì‚¤Ù·, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 85 Ù.Ì., ·ÓÙ› 350∂. 5. 2ÌÈÛ¿ÚÈ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-∂ÚÌÔ‡, 65 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·˘ÙÔÓ., 350∂. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (√Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, º.∞. ·˘.Ù., parking (pilotis) 370∂. 7. 2¿ÚÈ 57 Ù.Ì., ™fiψÓÔ˜-·Ú·Ï›·, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÈψ̤ÓÔ, lux ÎÔÌϤ, 450∂. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (¤Ó·ÓÙÈ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘) 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ÂÈψ̤ÓÔ ÎÔÌϤ, parking 400∂. 9. ∑¿¯Ô˘-μ‡ÚˆÓÔ˜, 3¿ÚÈ, 80 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, º/∞ ·˘Ù., parking, 400∂. 10. ∫¤ÓÙÚÔ (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜) ÈÛfiÁÂÈÔ 78 Ù.Ì., Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 280 ∂. 11. 3¿ÚÈ ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 100Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, º.∞., 300∂. ∫∂¡Δƒπ∫∞ PARKING 1. ™¶Àƒπ¢∏-π∞™√¡√™ ˘fiÁÂÈÔ ÎÏÂÈÛÙfi 80∂. 2. ™¶Àƒπ¢∏-ª∞°¡∏Δø¡ ºÀ§∞™™√ª∂¡√ 50∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2¿ÚÈ·, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, 300∂. 2. μ›Ï· ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ (ª¿Ú·ıÔ˜) 3 À/¢, ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, 400 ∂. 3. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ‚›Ï· ‰ÈÒÚÔÊË, ÂÈψ̤ÓË, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 80 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ∞/C Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 900 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. Όπισθεν Λαρίσης (Νοταρά) επαγ. χώρος, 310 τ.μ., 7μ. ύψος και 310 τ.μ. αυλή, μόνο 550Ε. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì., ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 370∂. 3. ∞ıËÓÒÓ (ÏËÛ›ÔÓ ALEX PACK) ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì., ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ 250 Ù.Ì., ·ÓÙ› 480 ∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘-∂ÚÌÔ‡, 550 ∂. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., °·ÏÏ›·˜ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ·Ù¿ÚÈ, 550 ∂. 6. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÌfiÓÔ 250 ∂. 7. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Ê¿ÙÛ· ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 60 Ù.Ì. 450 ∂. 8. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (§·Ú›Û˘) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 300 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 800 ∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∏ ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (364)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: α) Διαμέρισμα ρετιρέ τριάρι, β) γκαρσονιέρα επιπλωμένη και τα δύο κεντρικά επί της οδού Ερμού γωνία Κουταρέλια. Πληροφορίες Ερμού 109, τηλ. 2421020134, κιν. 6976792897. (395)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γραφείο 28 τ.μ. στο κέντρο του Βόλου. Τοπάλη με Δημητριάδος. Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 24210-28559, 6972148144. (739)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα καινούρια χωρίς κοινόχρηστα και με αυτόνομη θέρμανση, Παλατίου με Αχαρνών 3, Νέες Παγασές. Πληρ. τηλ. 6937018215. (736)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 65 τ.μ. στον 3ο όροφο με αποθήκη και προαιρετικό κλειστό πάρκιν, με αυτόνομη θέρμανση και a/c στην οδό Χείρωνος 10. Πληρ. τηλ. 6973-322190. (225)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-021304 www.tzamtzis.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη

£∂™™∞§√¡π∫∏

διαμέρισμα (αρχές Καλαμαριάς) 95 τ.μ., 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, διαμπερές, 3 βεράντες, φρεσκοβαμμένο, θωρακισμένη, πάρκιν, ησυχία, χαμηλά κοινόχρηστα, τακτικότατη συγκοινωνία, ασφαλής περιοχή, κοντά σε super market. Ιδανικό για φοιτητές. Καλέστε: 694 5775181, 6944428610. (794)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π ή ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην Κάτω Γατζέα σε συγκρότημα ο επάνω όροφος μεζονέτας 74 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, α/θ, μεγάλες βεράντες, μπάμπρεκιου, σε πολύ καλή κατάσταση 145.000 Ε, ενοίκιο 450 Ε μηνιαίως. Πληρ. τηλ. 6977597754. (549)

§√°ø ™À¡Δ/™∏™

¶ø§∂πΔ∞π

γωνιακό πρατήριο ζαχαροπλαστικής - γαλακτοκομικών - αναψυκτικών με όλο τον εξοπλισμό του (ψυγεία κλπ.) σε ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ του Βόλου (περαντζάνα) 60 τ.μ. + 60 τ.μ. πατάρι. Εξασφαλισμένη πελατεία (άνω των 30 ετών λειτουργία). Σίγουρο εισόδημα. ΑΛΦΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΝΤΕΡΕ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 6944-456407 (351)

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∞°°∂§ª. ∞¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏™

Λόγω συνταξιοδότησης

¶ø§∂πΔ∞π

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σε κεντρικότατο σημείο (Τράπεζες) με σύγχρονο εξοπλισμό (δερμάτινος καναπές, δερμ. πολυθρόνα, βιβλιοθήκηαρχειοθήκη, τραπέζι, γραφείο λειτουργικό, τραπ. υποδοχή, Η/Υ με βάση και εγκατάστ. γραμμές ISDN-INTERNET, fax a/c κλπ. Πελατεία γνώριμη. Εξασφαλισμένη θέση πάρκιν. Τιμή χαμηλή. Πληροφορίες μόνο σε προσωπ. συνάντηση στο ΑΛΦΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΝΤΕΡΕ. Ιάσονος 77 (1ος) έναντι Τράπεζας Πειραιώς (απόλυτος εχεμύθεια). Τηλ. 6944-456407. (350)

¶∏§π√ ∫∞§∞-¡∂ƒ∞

ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ∞Ï˘Î¤˜

¶ø§∂πΔ∞π

Εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 180 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο, 150μ. από θάλασσα, 215.000Ε. Ταπεινός ΕΕ, 6973 694651. (131)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ νέα μονοκατοικία 175 τ.μ.+80 τ.μ. ημιυπόγειο σε 400 τ.μ. οικόπ. με 3 υ/δ, 3 wc, αυλή γκαζόν, ανατολική, parking, 280.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 6977-615627 (232)

ψησταριά λόγω συνταξιοδότησης στην παραλία Αγριάς. Πληρ. τηλ. 2428091238, 91768, 6986027335. (443)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα 166 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα προσεγμένης κατασκευής, δρύινα πατώματα στα 3 υ/δ, 2 μπάνια w/c, θέση parking, σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (562)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (586)

¶ø§∂πΔ∞π

∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

πρόσωπο σε πάρκο, περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας, νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (563)

¶ø§∂πΔ∞π με πανοραμική θέα τον Παγασητικό στο Δήμο Ιωλκού, μεζονέτα 270 τ.μ., 3 υ/δ, (1 master), κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, ξενώνας, τζάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση, a/c, διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι με μπάρμπεκιου, γκαράζ 2 θέσεων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (564)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (568)

Δ∂áπ∫∏ ∂•∂§π•∏ √.∂.

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞¡¢ƒ∂∞¢∏™ £.-∞¡¢ƒπ∫√™ °.-æÀ§§√™ π.

¡. °¿ÙÛÔ˘ 3 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-34934 ÎÈÓ. 6942-290395, 6947-260828

¶ø§√À¡Δ∞π στο ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μεζονέτες υψηλών προδιαγραφών, 3 υ/δ, αποθήκη, τζάκι, αυλή, parking, πολύ κοντά στη θάλασσα. (266)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 5ετίας 175 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα σε ήσυχη περιοχή κάτω της Ορμινίου, εξαιρετικής κατασκευής, άνετος χώρος υποδοχής με open plan εντοιχισμένη κουζίνα, 3 υ/δ, γραφείο, γκαρσονιέρα στο δώμα, εσωτερική σκάλα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (565)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα μεγάλης προβολής 299 τ.μ.+πατάρι, με δυνατότητα κατάτμησης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (566)

¶ø§∂πΔ∞π επαγγελματικός χώρος 585 τ.μ. σε οικόπεδο 4.620 τ.μ. εφαπτόμενο δύο δρόμων του περιφερειακού και δεύτερου δρόμου Μελισσατίκων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (567)

πωλείται Αλυκές νέα vila με αίθριο 175 τ.μ. + 80 τ.μ. ημ/γειο σε 400 τ.μ. οικόπεδο, ανατολική με 3 υ/δ, 3 wc, 2 τζάκια, γκαζόν, πάρκινγκ, μέσα στο πράσινο, 275.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7, τηλ. 2421026032 6977615627 (730)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια, ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 126 τμ., με πάρκιν και κήπο. Πληρ. τηλ. 6948 078270. (588)

¶ˆÏ›ٷÈ: Δυάρι 55 τ.μ., Βασσάνη & Δημ. Γεωργιάδου. 53.000Ε, τηλ. 6948 893672, 24210 42084. (769)

∞) ¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 100 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικ. κοντά στην Καραμπατζάκη, 95.000 Ε. μ) ¡¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικόπ., 155.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντοςς 1 Τηλ. 6977-615627 (231)

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (572)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (569)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Β

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

νέα μεζονέτα α) 110 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικ. με 3 υ/δ 155.000 Ε. β) 180 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικ. με 3 υ/δ και 3 wc 225.000 Ε. γ) Παλαιά οικία 100 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικ. 108.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7, τηλ. 2421026032 6977615627 (731)

καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (580)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

30

KYPIAKH 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

PROTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (571)

∫∞ƒ∞°∞Δ™-¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ Στο Καραγάτς πωλείται φανταστικό γωνιακό οικόπεδο 405 τ.μ. (ή το 1/2 με πράξη σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας...) και στη Νέα Δημητριάδα πωλείται οικόπεδο 213 τ.μ. με 12μ. πρόσοψη. Επενδύστε σε ακίνητα... ποτέ κανείς δεν έχασε. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (791)

√π∫√¶∂¢∞ Πωλούνται διάσπαρτα οικόπεδα εντός Αγχιάλου 350, 362, 440, 520, 650 και 725 τ.μ. τα τρία είναι γωνιακά. Επίσης, στο Αλωνάκι Ν. Αγχιάλου 310 και 350 τ.μ. 120 μέτρα από τη θάλασσα και στη Δημητριάδα, γωνιακό οικ. 280 τ.μ. εκτός σχεδίου 60μ. από τη θάλασσα. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (791)

™Δ√À¶π ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Στην πιο ήσυχη και ωραία περιοχή της Αγχιάλου, ανάμεσα σε βίλες, πωλείται αξιόλογο οικόπεδο/περιβόλι, 4.000 τ.μ. με 69μ. πρόσοψη και 58μ. βάθος. Ιδανικό και για 2 κατοικίες ή εξοχικά. Δόμηση 200 τ.μ. συν 200 τ.μ. ημι-ισόγειο. (Πωλείται και το1/2 με πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας). Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (791)

ª∂∑√¡∂Δ∂™ / ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ΒΟΛΟΣ / Ν. Ιωνία / Δημητριάδα και στην ευρύτερη περιοχή, πωλούνται μεζονέτες αυτόνομες ή σε μικρά συγκροτήματα, όπως επίσης και διαμερίσματα καινούργια, παλαιά και υπό κατασκευή σε λογικές τιμές. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (791)

∞Ã... £∞§∞™™∞ ª√À!!! Στο Μάραθο και Κριθαριά πωλούνται (3) δυσεύρετα οικόπεδα φάτσα θάλασσα 430, 670 και 4.460 τ.μ. Η πανοραμική τους θέα θα σας αφήσει άφωνους. Επίσης πωλούνται οικόπεδα των 300, 400, 450 και 1.010 τ.μ. με φανταστική θέα. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (791)

∂§∞π√¶∂ƒπμ√§∞ Πωλείται 54 τ.μ. ποτιστικό, μονοκόμματο ελαιοπερίβολο, με 1.200 περίπου ελαιόδεντρα σε τιμή μεγάλης ευκαιρίας!!! (1.500 μέτρα από τον κόμβο Μικροθηβών). Επίσης πωλείται 8,7 στρέμ. ποτιστικό ελαιοπερίβολο με 60 τ.μ. αποθήκη, εφαπτόμενο στο δρόμο αεροδρομίου. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (791)

∞¡ø μ√§√™ (Προφήτης Ηλίας) Πωλείται επίπεδο οικοπεδάκι 145 τ.μ. με φανταστική, απεριόριστη και αναφαίρετη θέα, όλο το Βόλο και Παγασητικό!!! Δόμηση 120 τ.μ. (απέχει 45μ. από τον κεντρικό δρόμο Πορταριάς). Τιμή 29.000Ε!!! Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (791)

∂À∫∞πƒπ∞!!! Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ πωλείται σε τιμή ευκαιρίας ωραιότατο γωνιακό οικόπεδο 520 τ.μ. με φανταστική και αναφαίρετη θέα. Εντός του οικοπέδου υπάρχει αποθήκη 56 τ.μ., η οποία μπορεί να διαμορφωθεί και ως εξοχική κατοικία. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (791)

¡. ∞°Ãπ∞§√™ Πωλείται αξιόλογο, γωνιακό, ανατολικό οικόπεδο 700 τ.μ. με πρόσοψη σε 20μετρο δρόμο, δόμηση 1.120 τ.μ. και ύψος 11,50μ. (πιλοτή συν τρεις ορόφους), πωλείται και το μισό... και μην ξεχνάτε ότι οι ευκαιρίες δεν περιμένουν... Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (791)

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ στο Καραγάτς, Νέα Δημητριάδα, Αγία Παρασκευή, Προφήτη Ηλία, Άνω Βόλο, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Άγιο Στέφανο, Κριθαριά, Μάραθο, Μαμιδάκη, Αλωνάκι Αγχιάλου, Στούπι, Δημητριάδα Ν. Αγχιάλου και εντός της Νέας Αγχιάλου. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (791)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜, ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 422 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ı¤·. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 45.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160 Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. 100.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·.

ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ - ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (604)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 45 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋ ·’ Î·È ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ·fi 47.000∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì. (ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜) ÈÛfiÁÂÈ·, 20.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ, 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., 55.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, 29.000∂. 5. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 7. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ. 8. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 9. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ., ª. ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›·. 10. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. μÏ·¯¿‚·-∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 35.000∂. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ∞¯ÈÏϤˆ˜, ηÈÓ. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 77 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ΔÔ¿ÏË Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÁˆÓÈ·Îfi. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., °·ÏÏ›·˜. 16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., °. ¢‹ÌÔ˘-∫·ÚÙ¿ÏË. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120-150 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ¡. πˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Û Ï·Ù›·, ηÈÓ. 20. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 70 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í, ·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ. 21. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 22. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÚÂÙÈÚ¤, 5ÂÙ›·˜, 145 Ù.Ì. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 177 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 230 Ù.Ì. 200.000∂. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 70 Ù.Ì. Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÎÂÓÙÚÈÎfi). ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ 10ÂÙ›·˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 56 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., 350∂. 2. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ 2¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., 350∂. 3. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi, 5Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ, 350∂. 4. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 2Ô˘ ÔÚ., 370∂. 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 130 Ù.Ì.+‰ÒÌ·+·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ, ∫·Ú·Á¿Ù˜. 6. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. πˆÓ›·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 430∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 85.000∂. 2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 83.000∂. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 95.000∂. 4. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 90.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., 130.000∂. 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì., Ì ı¤·. 7. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, 130.000∂. 8. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 2.400 Ù.Ì. Ì ı¤· 60.000∂. 9. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 10. ª·‚›ÏË 180 Ù.Ì., 120.000∂. 11. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 175 Ù.Ì., 90.000∂. 12. ª∂Δ∫∞ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì., 65.000∂. 13. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.900 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, Â›‰Ô, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 14. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, ı¤·, 5.800 Ù.Ì. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªËÏȤ˜ 1.200 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 135.000, Ì ı¤·. 2. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 3. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 3.000 Ù.Ì., 70.000∂. 5. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì., Ì ËÌÈÙÂϤ˜ Ô›ÎËÌ·. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.700 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.300 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, 80.000∂. 9. ÕÊËÛÔ˜ 2¿ÚÈ, 37 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ı¤·, 85.000∂. 10. ªËϛӷ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 1.200 Ù.Ì., Ì ı¤·, 50.000∂. 12. ∞ӷηÛÈ¿ 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô.

13. ∫. ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ 70 Ù.Ì. Ì 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 14. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ‹ÛË. (605)

¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 100.000 ∂ 2. Οικόπεδο 900 τ.μ. στις Ν. Παγασαί τιμή 70.000 Ε 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì., ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. 95/000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1640 Ù.Ì., ªËϛӷ. 130.000 ∂ 5. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 238 Ù.Ì., 120.000∂. 6. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 752 Ù.Ì., 45.000 ¢ÚÒ. 7. √ÈÎfi‰· ·fi 300-350 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 65.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì., ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜. 90.000 ∂ 9. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚfiÛˆÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 440 Ù.Ì. 95.000∂. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 130.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 Ù.Ì., ∞Á. μÏ¿Û˘. 270.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ∞ʤÙ˜. 25.000 ∂ 13. Πωλείται οικόπεδο στην Πορταριά, 3.150 τ.μ., κοντά στην κεντρική πλατεία, για επιχείρηση. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Á·ÛÒÓ 2Ô˜ ÔÚ. 75Ù.Ì. 80.000∂ 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 92 Ù.Ì. 3. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 84 Ù.Ì., Ô‰fi˜ °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, 2 Ì¿ÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹-°·ÏÏ›·˜, 112 Ù.Ì., 120.000∂. 5. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ̷Á·˙È¿ Î·È ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞π¡√Àƒ°π∂™ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∫∞¡Δ∏ƒ∞°∞ ∞¶√ 2300 ∂/Ù.Ì. 1. 45 Ù.Ì., 2. 87 Ù.Ì., 3. 79 Ù.Ì., 4. 95 Ù.Ì., 5. 93 Ù.Ì., 6. 10 Ù.Ì. ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜. 95.000 ∂ 2. Διώροφη οικοδομή πέτρινη 164 τ.μ. στον Αγ. Γεώργιο Νηλείας με οικόπεδο 4.069 τ.μ. 3. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 95.000 ∂ 4. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 150.000 ∂ 5. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 110 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.012 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Û ÔÈÎfi‰Ô. 200 Ù.Ì. 7. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 160 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∫¿Ï·ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Û 4.840 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 235 Ù.Ì. Û 2280 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫Δ∂√. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 28.000 ∂ 3. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÙÚÈÒÚÔÊË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, 850 Ù.Ì. 4. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67Ù.Ì.& 65 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ·fi 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 66 ÛÙÚ. ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. 60.000 ∂ 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 Ù.Ì., ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. 40.000 ∂ 4. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (608)

Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 4Ô˜ ÔÚ., 400.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ., 195.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 108 Ù.Ì. 153.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110.000∂ Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 165.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ηÈÚ›· 400 Ù.Ì. 18Ì. ÚfiÛÔ„Ë Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 45.000∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ¢ηÈÚ›· 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 28.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì. 79.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 230 Ù.Ì. 225.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 220 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 70.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 128.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 98.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· 220.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 155.000∂. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ 600 Ù.Ì. 130.000∂. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÙ·È ·fi ‰¿ÛÔ˜ - ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¯Ù›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 115.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ˆÏÂ›Ù·È ‹ ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ 460.000∂. ÿÓÈ· 520 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì. 85.000∂. μÈÔÛÎ‡Ú ¡. πˆÓ›· 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 35.000∂. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 132 Ù.Ì. 62.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 182 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 80.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë ÏËÛ›ÔÓ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,1, 40.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 205 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 300.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 420 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8, 220.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. ™.¢. 1,8 ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 117.000∂. §·‡ÎÔ 700 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 19.000∂. §·‡ÎÔ 1.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ªËϛӷ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 90.000∂. ªËÏ›Ó˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 470 Ù.Ì. 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 95.000∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ Â˘Î·ÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÌfiÓÔ 25.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ¢ÈÌ‹ÓÈ-™·Ì¿Ó·Á· 1.800 Ù.Ì. 35.000∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ· 1.500 Ù.Ì. 45.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. 50.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ì ı¤· 370 Ù.Ì. 35.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 1.000.000∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (606)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68

EYKAIPIE™ 1. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 85.000 ∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 189 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 12Ì. Ê¿ÙÛ· (™.¢. 1,8) ÌfiÓÔ 120.000∂. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ΤÓÙÚÔ, 3 À/¢, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 142 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ηٷÛÎ. ë84, ·ÓÙ› 128.000∂. 4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 160 Ù.Ì. ηÏÔÚÈʤÚ, 4 À/¢, 2 W.C., 2 Ù˙¿ÎÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 215 Ù.Ì. 225.000 ∂. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 6. ƒÔ˙Ô‡ - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ËÌ˘ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηٿÛÙËÌ·, 113 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 12 Ì., 55.000∂. 7. ¡. πˆÓ›·, ΤÓÙÚÔ(™.¢. 2,1), ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 110 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·, 10Ì., ·ÓÙ› 54.000∂. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. 9. ¶Ï·Ù›· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, 3¿ÚÈ, 96 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, 89.000∂. 10. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È fiÈÛıÂÓ §·Ú›Û˘ (¡ÔÙ·Ú¿) Â·Á. ¯ÒÚÔ˜ 310 Ù.Ì., 7Ì. ‡„Ô˜ Î·È 310 Ù.Ì. ·˘Ï‹, ÌfiÓÔ 550∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘, 52 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ı¤· ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘) parking pilotis, 100.000∂. 2. 2¿ÚÈ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 60 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·Ôı‹ÎË ·ÓÙ› 104.000 ∂ Î·È ¿Óˆ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 57 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·ÓÙ› 102.000 ∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘

-----------------------------------ª·ÁÓËÛ›· REAL ESTATE ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ π. Δ™√À∫¡π¢∞ §ÒÚË 4 - 38221 - μfiÏÔ˜ Greece Tel/fax: 2421022009 ∫ÈÓ. 6932301850-6974426162 e-mail: ultratsok@yahoo.gr

ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 192.000∂. 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 8. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 9. ∑¿¯Ô˘ (οو ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) 4¿ÚÈ, 107 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ,180.000∂. 10. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (ΤÓÙÚÔ) 4¿ÚÈ, 114 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, 2 W.C., ¯ˆÚ›˜ ʈٷÁˆÁfi, ÙÔ Ù.Ì. 1.650∂ 11. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 2. 3¿ÚÈ, 94 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, º.∞. 95.000∂. 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 4. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 145.000∂ 5. ¡. πˆÓ›· (ΤÓÙÚÔ) 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞ÀΔ√¡√ªπ∞, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌfiÓÔ 63.000∂. √π∫π∂™ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, A/C, 80 Ù.Ì., Û 128 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 148.000∂. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 140 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 100.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ¡Â¿ÔÏË ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 464 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 20 Ì., ÌfiÓÔ 140.000 ∂ 4. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜, 520 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 135.000∂. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 6. ∞È‚·ÏÈÒÙÈη (∞Ï˘Î¤˜) 329 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 105.000 ∂. 7. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ 8. √ÈÎfi‰Ô, ΤÓÙÚÔ º˘ÙfiÎÔ˘, 1.965 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì., (ÙÔ ÌÈÛfi 135.000∂) 260.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ Δ¯Ó. ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ηÙ/Ì· 78 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 58 Ù.Ì., ·ÓÙ› 250.000∂. 2. °Ú·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ (∂ÊÔڛ˜), 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 30.000∂. 3. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 45 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, 210.000∂. 4. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 495 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 35Ì., ÂÓÔ›ÎÈÔ 3.600∂, ·ÓÙ› 850.000∂. EKTO™ BO§OY 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ÔÈΛ· Ì 720 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 200.000∂. 2. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÔÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 4.610, ·ÓÙ› 1.100.000. 3. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 2 ÛÙÚÂÌ., ·ÓÙ› 200.000∂. 4. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ (ÕÓˆ μfiÏÔ˘) 755 Ù.Ì., ‰ËÌ. ‰ÚfiÌÔ, ı¤·, 150.000∂ Î·È 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ΋Ô 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, 195.000 ∂. Î·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 261 Ù.Ì., Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, ı¤·, 400 Ù.Ì., ΋Ô ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ, 3 À/¢, 3 Ù˙¿ÎÈ·, 5 W.C. 6. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (609)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ·

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 31


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

31

KYPIAKH 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 30

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤· (ÎÙ›˙ÂÈ 125 Ù.Ì.) 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∂ƒ°√™Δ∞™π√ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (610)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995-34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1.¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ μ89

√π ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ Δ√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ ¶ƒ√Δ∂π¡√À¡:

ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 3. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏60 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ( 9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 12. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 13. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 14. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 15. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 3. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 4. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 5. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 6. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 7. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ∞83 8. ∂ÚÌÔ‡ 41ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞79 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 10. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4·ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 5. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 6. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 8. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 9. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›-

·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 17. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 18. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 19. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 20. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 21. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 8. ¶ÚÔ̇ÚÈ (μÚÔÌÔÓ¤ÚÈ) ·) 5.724ÙÌ. ‚) 5.743ÙÌ. £1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ., ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ (Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 13. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 14. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 15. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 16. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∑3 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98

√π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·.

ºøº∏ Ã√¡¢ƒ√À-∫ƒ√ªªÀ¢∞

∫ø¡/¡√™ ∂À∞°°∂§√¶√À§√™

∫ø¡/¡√™ ™π∞¡√™

ªπÃ∞§∏™ °∞ƒΔ∑√§∞∫∏™

°π∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∏§.-FAX 24280 78267 ∫π¡. 697.4647.587 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. (¶¤ÙÚÔ˘/¶·‡ÏÔ˘). ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160 ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi/Ù¤ÓȘ (2) ˘ÂÚ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ·˘ÙfiÓÔ̘, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2¿ÚÈ· ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 91 Ù.Ì. Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!!

ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 2 ˘/‰ Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎ. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ (ÛڈÓÔ˜/¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 120 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, 93 Ù.Ì. Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰·, 184, 368, 402 Î·È 423 Ù.Ì., Ì Û.‰. 0,8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 420 Î·È 512 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. LIDL ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 400, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 450 Ù.Ì. 1010 Î·È 1083 Ù.Ì., ·¤¯Ô˘Ó 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.460 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 670 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 85Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 300, 465, 538 Î·È 731 Ù.. ª·Ìȉ¿ÎÈ ÁˆÓ. ÔÈÎfi. 256 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 3 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· 325, 362, 465, 520, 650 Î·È 700 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁˆÓ. ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰/ÛÈÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Û˘Ó 55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 215∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 600∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 16 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· ÙˆÓ 50,

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™

1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô . ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 2. §Â‡ÎË ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 110 Ù.Ì., ·Ú›ÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ÏÈÎÒÓ, Έ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-74 3. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì. Ì ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· (15-78)

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™

ƒπ∞ ™∫√ÀƒΔ∏

ƒ∂¡∞Δ∂ ª¶∂∫-ª√À™Δ∞∫∞§∏

2. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 5. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 7. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 8. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 11. √°§ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ13 12. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 13. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 14. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 15. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 17. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 18. ΔÛ·Áηڿ‰· Âȯ›ÚËÛË Ù·‚¤ÚÓ· 70ÙÌ. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË •7 15. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 16. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 87ÙÌ. 4Ô˘ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ ‚·Ì̤ÓÔ μ23 17. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ·) 1.680ÙÌ., ‚) 720ÙÌ., Á) 576ÙÌ. ∂4 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (593)

3. √ÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 35ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 100.000ú ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10-63. 5. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 15Ì ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ ÛÙÔÓ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (75.000ú) ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536ÙÌ, Ì ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÔÈΛ· 87ÙÌ, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 30 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-80 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-69 10. √ÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï¿˙, ÙˆÓ 300ÙÌ-400ÙÌ-500ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 11. ΔÚ›· ÔÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 350 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, Έ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘: 15-69 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Ì 58 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Έ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-42

1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 135ÙÌ Ó 2ˆÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 80ÙÌ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û˘Ó 80ÙÌ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 2. ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 90ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135ÙÌ, 3Â›‰· ·fi 80ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 4. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 5. ¢˘fiÚÔʘ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÓ Î·È 125ÙÌ, 100Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-54 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ ÛÙË ¡.πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ 20.000ú ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 7. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 103 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. 9. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 108 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Έ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-81

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞

1. ¶·Ú·Ï›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚ. 92ÙÌ, 2˘/‰. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 2. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢˘¿ÚÈ 53 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·ÚÎÈÓÁÎ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 81,5ÙÌ Î·È 82,5ÙÌ, ÛÔı‹ÎË, parking ¤Î·ÛÙÔ, ÓÂfi‰ÌËÙ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 30 5. μfiÏÔ˜, Ù¤ÚÌ· ∫·ÚÙ¿ÏË, ÁηÚÛÔÓȤڷ 24ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 30 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3˘/‰ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-75 7. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 16 ÂÙÒÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-70 8. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ηÈ

60, 70, 110, 210 Î·È 250 Ù.Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√, ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∑√∂ 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 4,5 Î·È 5 ÛÙÚ¤Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚ¤Ì. ∑√∂ 1·. ¶∂√ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 3 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 6-7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 60Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜ Û ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ·Ï·È¿. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (611)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ƒ√™Δøμ 39 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-56010 ÎÈÓ. 6977 876175 e-mail: info@ktimamag.gr MONOKATOIKIE™ Πορταριά 2ώροφο 100 + 100 τ.μ. οικόπ. 800 τ.μ. θέα 220.000 Άνω Λεχώνια παλιό 2ώροφο, πέτρινο, οικόπ. 295 τ.μ. 80.000 Ε. Άφησσος μεζονέτα 80 τ.μ.+υπόγειο 40 τ.μ. καινούργια, πάρκιν, 180.000 Ε. Νεοχώρι 2ώροφο πέτρινο 200 τ.μ., οικόπ. 250 τ.μ., 100.000 Ε. Πορταριά, κέντρο παλιά οικία 86 τ.μ.+αποθήκη 28 τ.μ., οικόπ. 300 τ.μ. 120.000. Αγριά, 2ώροφο 170 τ.μ., οικόπ. 175 τ.μ. 85.000. Δικαστήρια, οικία 90 τ.μ., οικόπ. 200 τ.μ. Καραγάτς μεζονέτα 100 τ.μ. + 50 τ.μ. υπόγειο καινούργια. Γορίτσα όροφος 135 τ.μ. καινούργιος, θέα Βόλο. OIKO¶E¢A-KTHMATA Αλαμάνας (έναντι Τσαλαπάτα) 2.200 τ.μ. τρίφατσο και 820 τ.μ. γωνιακό Αγριά, 5,7 στρ. με ελιές, θέα Παγασητικό, τετραγωνισμένο, 160.000Ε. Κάτω Γατζέα ελαιόκτημα, 3 στρ., οικοδομήσιμο, με καλύβι, 100.000Ε. Πορταριά, Αγ. Τριάδα 4 στρ., 50.000 Μάραθος 8 στρ. 80.000 Ε και 4 στρ. 50.000 Ε Αγ. Στέφανος (Σωρός) 611 τ.μ. 85.000 Ε Μεταμόρφωση πλησίον Ερμού 300 τ.μ. μεγάλη πρόσοψη. Πορταριά κεντρικό οικόπεδο 3.800 τ.μ. μοναδικό. Άλλη Μεριά οικ. 834 τ.μ., θέα 120.000

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 32

·Ôı‹ÎË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 77ÙÌ, 2Ô˜ 70ÙÌ, 3Ô˜ 78ÙÌ, 4Ô˜ 49ÙÌ, 4Ô˜ 82ÙÌ, 5Ô˜ 106ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15 9. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ΔÈÌ‹ 40.000ú. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 10. 2·ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ Û·ÏfiÓÈ 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ Î·È ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 48 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-62 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78 Ù.Ì. ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-21 14. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 55 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-48 15. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-64

∂ª¶√ƒπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞

1. ¡.πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 2. 6Ô ¯ÏÌ μfiÏÔ˘-∞ı‹Ó·˜, μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 5. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 6. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: °Ú·Ê›· 85 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 7. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55 Ù.Ì. (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01

∂¡√π∫π∞™∂π™

1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‚fiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 3. ¢˘¿ÚÈ 65ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Â› Ù˘ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ ( 250 ú). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 33ÙÌ Â› Ù˘ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· (250ú) ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 5. ŒÓ·ÓÙÈ •∂¡π∞. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ 180 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ •∂¡π∞ μfiÏÔ˘ Â› Ù˘ ΔÛÔÔÙÔ‡ 115 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ.

(577)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

32

KYPIAKH 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 31

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ƒ√™Δøμ 39 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-56010 ÎÈÓ. 6977 876175 e-mail: info@ktimamag.gr

Πλατανίδια οικ. 794 τ.μ. παραθαλάσσιο 100.000 Άφησσος Λαγούδι 4 στρ. 200.000 Αλυκές πλαζ ΕΟΤ 360 τ.μ. 3φατσο Κάτω Λεχώνια οικίπ. 330 τ.μ., 50.000 Ε. Αλυκές κτήμα κεντρικό 9 στρ. Πορταριά θέση “ΜΑΝΑ” 3 στρ., 100.000 Ε. ÿÓÈ· Á‹‰Ô, 8 ÛÙÚ. 90.000 ∂. °PAºEIA - KATA™THMATA Αργοναυτών επαγγελματικό ακίνητο, οικόπεδο 560 τ.μ. Χάνια, κεντρικό εστιατόριο 120 τ.μ., οικόπ. 1.000 τ.μ. Καλά Νερά ξενοδοχείο κεντρικό 28 δωματίων Κ. Λεχώνια ξενώνας 3ώροφος καινούργιος λουξ, οικόπδ. 1.500 τ.μ. μοναδικός. Καλά Νερά ξενώνας 2ώροφος στην παραλία. Σκιάθος, Κουκουναριές, μεγάλο, σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Πήλιο, Χάνια μεγάλη κεντρική πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα Πορταριά κεντρικός ξενώνας εννέα (9) δωματίων, οικόπ. 335 τ.μ. (612)

-----------------------------------Sofia Halkia Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∑∏Δ∏™∏ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: ¶ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ (2¿ÚÈ· & 3¿ÚÈ·) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÔÓÔηÙÔÈ˘: ¶ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ÌÔÓÔηÙÔÈÎÈÒÓ Ì ΋Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. π¢∞¡π∫∞ °π∞ º√πΔ∏Δ∂™ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: μ√§√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52,5 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô Ì A/C & Ê/·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰›Ï· ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 26 Ù.Ì. ÙÚÈÂÙ›·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ΔÈÌ‹ 39.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ 3Ô, 4Ô & 5Ô, 43Ù.Ì. Ì ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ÎÔ˘˙›Ó· ηıÈÛÙÈÎfi, WC, ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 95.000 / 100.000 / 105.000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô, 53 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ÎÔ˘˙›Ó· - ηıÈÛÙÈÎfi, WC, ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 110.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ï›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Ï›· (∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜). μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙÔÓ 2Ô Ì Ê/·. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì Parking ÛÙËÓ “¡Â¿ÔÏË” , Ï›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. Ì 2 /˘‰, 2 ÌÂÁ¿Ï· Ì¿ÓÈ· & ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. §›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈψ̤ÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÁÔ‡ÛÙÔ 104 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· 2 ¿ÙÔÌ·. ΔÈÌ‹ 600∂ μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÚÂÙÈÚ¤ 106 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ ÛÙËÓ π. ∫·ÚÙ¿ÏË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ȉ·ÓÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ٤ÓÙ˜ & parking. ∫¤ÓÙÚÔ ·fiÎÂÓÙÚÔ. √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 153 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, advantage ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ 150 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ 340.000∂ ∞¡∞Àƒ√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 119 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ 54 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÛÙÔÓ 4Ô ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ Ì 2 ˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË Î·È Ì·ÏÎfiÓÈ 59 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì Ê/·, ·Ôı‹ÎË & parking. ΔÈÌ‹ 145.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÚÂÙÈÚ¤ 113 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·›ıÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË. ¶·Ú¿‰ÔÛË Û 8 Ì‹Ó˜. ∂•√Ãπ∫∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: ∞°ƒπ∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂Ó˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. À¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 218.000∂ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞ ¶∏§π√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. £¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50%. ∞º∏™™√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜, ¿ÓÂÙÔ˘˜, ηÏÔۯ‰ȷṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ & ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ΔÈ̤˜ ·fi 103.000∂ ∞º∏™™√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 41Ù.Ì. Ì 1 ˘/‰ & ·˘Ï‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 40 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 83.000∂ ∞º∏™™√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì 2 ˘/‰ & Ì·ÏÎfiÓÈ· Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 61 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 88.000∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È 2¿ÚÈ & 3¿ÚÈ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ ·fi 100.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·˘ÙfiÓÔÌË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 69 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô & ¿ÚÎÈÓÁÎ, 50Ì. ·fi

ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÂÍÔ¯ÈÎfi. ΔÈÌ‹ 140.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. ΋Ô Î·È parking (300Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ΔÈÌ‹ 98.000∂ ª∞§∞∫π: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔÓ 2Ô, 25 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. & 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 110.000∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶ƒ√Δ∞™∏ ∂¶∂¡¢À™∏™: μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Î›ÓËÙÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 395 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ, Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›·. ΔÈÌ‹ 625.000∂ μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 150 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ·˘Ï‹ Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Cafe - Restaurant. ΔÈÌ‹ 4.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË (Â› ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘) Ì ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì 6% ·fi‰ÔÛË. ΔÈÌ‹ 45.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì. Ì 2 w.c. Ì Ôχ ηÏfi ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì 6% ·fi‰ÔÛË. ΔÈÌ‹ 80.000∂ ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â› Ù˘ μ¿Î¯Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 106 Ù.Ì. Ì Ôχ ηϋ Ì›ÛıˆÛË. ÀÔÏ›ÂÙ·È ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ¢fiÌËÛ˘. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 74 Ù.Ì. Ì wc ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. Ì wc & ˘fiÁÂÈÔ 68 Ù.Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· cafe restaurant. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Ú·Ù‹ÚÈÔ ¿ÚÙÔ˘. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Ì Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 33 Ù.Ì., 2 ¯ÒÚÔÈ & WC, ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Ì ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì 6,5% ·fi‰ÔÛË. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 53 Ù.Ì. Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 110 Ù.Ì. Î·È 72 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. √π∫√¶∂¢∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: ª¶√Àº∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 360 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ¯Ù›˙ÂÈ 264 Ù.Ì. ∞¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫ÔÚfi˘ 150 Ì. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 20 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ¢∂∏, ⁄‰Ú¢ÛË, ÙËϤʈÓÔ. ¶ÚfiÛÔ„Ë 120Ì. ÛÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 65.000∂ ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6880 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 130.000∂ ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. ªÂ Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË. ΔÈÌ‹ 280.000∂ ª∂§π™™π∞Δπ∫∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (Ì Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200 Ù.Ì. Î·È ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ª¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. ΔÈÌ‹ 75.000∂. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8. Ï›Á· ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. ΔÈÌ‹ 80.000∂ ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ (‰›Ï· ÛÙËÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË) 340 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1.4, ¯Ù›˙ÂÈ 476 Ù.Ì. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì·. ΔÈÌ‹ 235.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞𠶃√Δ∞™∏ ª∞™: μ√§√™ °Ú·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ™. ™˘Ú›‰Ë ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, È·ÙÚ›Ô, ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÌÂÚ‹˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000 Ù.Ì. (ÂÚ›Ô˘) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ - ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ¤Ó‰˘Û˘ - ˘fi‰ËÛ˘, ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∂Ê¿ÙÂÙ·È Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ & Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ψÊfiÚÔ. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ 2Ô 37 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô. ΔÈÌ‹ 250∂. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË Parking. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 2 WC Î·È ˘fiÁÂÈÔ 160 Ù.Ì. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·ÙÔÈ˘ & ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Â›Û˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (614)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) √ÈΛ· 66ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 334ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô ·fi 1.000ÙÌ ¤ˆ˜ 3.500ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 70ÙÌ ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 243ÙÌ Ì ı¤·, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 105.000 ¢ÚÒ. ∞°ƒπ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 126ÙÌ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ΋Ô. 2) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160,000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 174ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.080ÙÌ ‹ fiÏÔ Ì·˙› ‹ 500ÙÌ ‹ 330ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÔ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538ÙÌ Ì ÔÈΛ· 88ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 43ÙÌ Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 141ÙÌ.ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120,000 ¢ÚÒ.

5) √ÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 169ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 6) √ÈΛ· 56ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 119ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 88ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 7) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 350ÙÌ Ì ÈÛ›Ó· Ì ı¤·. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. 4) √͢ÁfiÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 93ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ . ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. 5) ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì °·ÏÏ›·˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓË. ΔÈÌ‹ 30.000 ¢ÚÒ. 6) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 65ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 50.000 ¢ÚÒ. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2)√ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.720ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 200Ì. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.350ÙÌ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· Ôχ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú·Ï›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ∫ÔÚfiË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 39ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 34ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 390ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60,000 ¢ÚÒ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 27ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 220 ¢ÚÒ. 2) ¢ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 450 ¢ÚÒ. 3) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÒÌ· ÂÈψ̤ÓË Ì ·ÈÚÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ. ΔÈÌ‹ 250 ¢ÚÒ. (613)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 86 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 91 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 85 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 104 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 2 ˘/‰, ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. 10. 104 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 11. 48 Ù.Ì. 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 12. 32,50 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 13. 155 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ·, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 14. 55 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 15. 128 Ù.Ì. 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 16. 102 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 18. 110 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË °·Ù˙¤·. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. 126 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 86 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 3 ˘/‰ Û 124 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 65 Ù.Ì. Û 101 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 202 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Î·È 2 ˘/‰ Ô fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 150 Ù.Ì. ÔÈΛ· Ì 2 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ 15ÂÙ›·˜ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·

Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô ÛÙË °·Ù˙¤·. 12. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì., Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ ÛÙË °·Ù˙¤·. 13. 2ÒÚÔÊË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Î·È ·fi 3 ˘/‰, Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ. 14. 45 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 532 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰· - ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 352 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 2. 365 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 3. 425 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 4. 350 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ªԇʷ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ. 6. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 7. 102 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ - ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ www.iasonmesitiko.gr (615)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÈÓËÙfi: 6979 726 165 E-mail: stspiliopoulos@online-solutions ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫402. - μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 2Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫403. - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ¢È·Ì¤Ú. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113ÙÌ, ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 3 À/¢. 230.000∂. ∫399. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ‰‡Ô 3¿ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. - μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. - μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1800∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. - ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. - ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. - ¡¤· πˆÓ›·, ÙÚ›· 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130.000∂. ∫376. - ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. - ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. - ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. - μfiÏÔ˜, ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 À/¢, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 120.000∂. ∫415. - μfiÏÔ˜, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 65ÙÌ, 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚÔÊ. 110.000∂. ∫419. - ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÂÚÈÔ¯‹ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· μfiÏÔ˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 126.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜, π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 156ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 3 À/¢. 240.000∂. ∫420. - μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. - μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2¿ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. - μfiÏÔ˜, °·˙‹ 90ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫408. - μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. - μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. - ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000∂. ∫394. - ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000∂. ∫395. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫362. - ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ËÌÈ˘. 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 126ÙÌ. ηٷÛÎ. 2005. 210.000∂. ∫392. - μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. - ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ˘ÏˆÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. - ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 180.000∂. ∫198. - ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜-‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ·fi 2.000-2.500∂/Ù.Ì.

μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ - ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙. ∫338. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. - ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. - ¡¤· πˆÓ›·, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Û ÔÈÎÔ., 171ÙÌ. 130.000∂. ∫401. - ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ. 240.000∂. ∫411. - ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. - ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. - μfiÏÔ˜, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓ. ÂÛˆÙÂÚÈο. 77.000∂. ∫418. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35ÙÌ, 50.000∂. ∫359. - μfiÏÔ˜, 2ÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. - ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. - ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200 ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 240.000. - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 85.000 - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 95.000 - ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Ô‰fi˜ ™˘Ú›‰Ë (¡∞∫√S CENTER). K414. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ - μfiÏÔ˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ μπ.¶∂. °ƒ∞º∂π∞ - μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. - μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. - μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ ÔÚ. Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. √π∫√¶∂¢∞ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 180.000∂. ∫304. - ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂ ∫237. - ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 250.000∂. ∫343. - 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. - ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. - ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. - ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. - ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. - ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. - ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. - ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. - ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. - ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. - ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.238ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 45.000∂. ∫398. - μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. - ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. - ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. - ∞Ï˘Î¤˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 185ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. 100.000∂. ∫412. - ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. 60.000∂. ∫413 - ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1550ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 120.000∂. ∫416. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη; £¤ÛË ªÂÙÚfi 6619ÙÌ. 130.000∂. ∫389. - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. - ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 14.000ÙÌ Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391. - ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. - ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. - ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ∞ÁÚÔÙÂÌ., 4070ÙÌ, 120.000∂. ∫400. - ªËϛӷ, ı¤ÛË ∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜ 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 100.000∂. ∫417. ∂¡√π∫π∞™∏ - μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 1 À/¢. 380∂. ∫384. - μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔ-

ÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· ÁÚ·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. ∫324. - μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 320∂. ∫292. - μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 250∂. ∫306. - ¡¤· πˆÓ›·, πÛfiÁÂÈÔ 117ÙÌ Û 2 fiÚÔÊÔÈ ÔÈΛ·, 3 À/∞. 430∂. ∫334. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 600∂. ∫235. - μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊ., 3 À/¢, ¿ÚÎÈÓÁÎ. 450∂. ∫310. ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2¿ÚÈ· - 3¿ÚÈ· - 4¿ÚÈ·, ·fi 1.450 ÙÔ Ù.Ì. (616)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574-6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ 25Ù.Ì., ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, a/c, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ê/·. - ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÁηÚÛÔÓȤڷ 35 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÈψ̤ÓË, ‰È·ı¤ÛÈÌË ·fi 15/9. - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ê/·. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 3¿ÚÈ, 78 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. - √͢ÁfiÓÔ, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ù¤ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 3¿ÚÈ, 94 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÙڤϷÈÔ, ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› Î·È ÂÈψ̤ÓÔ. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÈψ̤ÓÔ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 76Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË Roof Garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 20 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞ÁÚÈ¿, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 70 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÌfiÏȘ 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ªËÏȤ˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ (80-100 Ù.Ì.) Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô (50-100 Ù.Ì.), ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi! - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 984 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì. - ∫¤ÓÙÚÔ, ·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 94 Ù.Ì., ™.¢. 2,7. - ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓȷ΋ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÍÂÓÒÓ· 52Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË (ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi) ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Î·È ÁÈ·› 89 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 571 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ΔÚ›ÎÂÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·ÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌfiÏȘ 100Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. - ª·Ìȉ¿Î˘, ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔο٠ÔÈΛ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 193 Ù.Ì., ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∑·ÁÔÚ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 29 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. - °·ÏÏ›·˜ (Û ¿ÚÎÔ) ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - °·ÏÏ›·˜ (Û ¿ÚÎÔ) ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 77 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ∞Ó¿ÏË„Ë, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÙÚÈ¿ÚÈ 67 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÂÓÙ¿ÚÈ 200 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÚÂÙÈÚ¤, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∂› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡, ÙÚÈ¿ÚÈ 92 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫¤ÓÙÚÔ, ‰˘¿ÚÈ 62 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫¤ÓÙÚÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÙÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞ÁÚÈ¿, ‰˘¿ÚÈ· (55-69 Ù.Ì.) Î·È ÙÚÈ¿ÚÈ· (7290 Ù.Ì.), ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, fiÏ· Ù˙¿ÎÈ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹Î˘. √ÈÎfi‰· - ∫‡ÚÔ˘ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 10 Ì. Û ηϋ ÙÈÌ‹!

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 33


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

33

KYPIAKH 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 32

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574-6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

- ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ Lidl, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Û ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∞ıËÓÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜ - ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ªÈÌ›ÎÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. Ì ı¤·. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 14Ì., ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Û ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. - ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 40.000∂. - ªËÏȤ˜, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ 500Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 793 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (617)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 - ∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ∫ÈÓ. 697 74 11 883 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ - ™ˆÚfi˜, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 557 Ù.Ì. ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÌfiÓÔ 105.000 ∂. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌfiÓÔ 110.000 ∂ ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. - ∞Ë °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ 400 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 300 Ù.Ì. 165.000 ∂, ™.¢. 0,8. - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 170 Ù.Ì., ™.¢. 0,8, 75.000 ∂. - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 210 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 115.000 ∂. - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 165 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ‚ϤÂÈ ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, 125.000 ∂. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ - ¶›Ûˆ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 300 Ù.Ì., 35.000 ∂ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 4 ÂÙÒÓ Ê/·, ·/ı 42.000 ∂, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. Δƒπ∞ƒπ∞ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 78 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ 108.000 ∂ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÙÂÛÛ¿ÚÈ 107 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 163.000 ∂. - ¡. ¢ËÌËÙÚ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 97 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 100.000 ∂. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫·Ú·Á¿Ù˜ ˘ÂÚ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 130 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ ÌfiÓÔ 250.000 ∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË 130 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, parking+·Ôı‹ÎË 190.000 ∂. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 4 ÂÙÒÓ Î¿Ùˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 155.000 ∂. (618)

-----------------------------------∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 77 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ΔËÏ. 24210-29160 Fax: 24210-29131 ∫ÈÓ. 6944-456407 6944-690972 e-mail: kanteref@otenet.gr ¶ø§√À¡Δ∞π (∂¶π§∂°ª∂¡∞) 1·. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÙÚÈ·Ú¿ÎÈ ÁˆÓÈ·Îfi 62 Ù.Ì. (1Ô˜) ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 35 Ù.Ì. 1‚. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÙÚÈ·Ú¿ÎÈ 60 Ù.Ì. (1Ô˜) ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 36 Ù.Ì. 1Á. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÙÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 84 Ù.Ì. (3Ô˜) ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi +·Ôı. 39 Ù.Ì. 1‰. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì. (2Ô˜) ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi + ·Ôı. 39 Ù.Ì. (ÂÚÈÔ¯‹ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘ - √͢ÁfiÓÔ). 2. ¢˘·Ú¿ÎÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2 ¯ÒÚˆÓ (Î·È ÁÈ· Â·Á. ÛÙ¤ÁË) §π¡Δ√ 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. (ÔÈÎ. 160) Ì ·˘Ï‹ (Ù¤ÚÌ· ∞Ó·ÏË„.-√͢ÁfiÓÔ) 4. ¢È·ÌÂÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ 100 Ù.Ì. (5Ô˜) 18ÂÙ›·˜ 2 ˘/‰ ·ÚÎ. + ·Ôı. (∞Ó¿ÏË„Ë) 5. ªÔÓÔÎ. ÌÈÎÚ‹ (Û·Ó ‰˘¿ÚÈ)+ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙ. ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73 Ù.Ì. (4Ô˜) ·Ó·Î·ÈÓÈÛÌ., ·˘ÙÔÓ. Ê/·, a/c (∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜) 7. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓ. 2ÂÙ›·˜ 49 Ù.Ì. (5Ô˜) ÛÔʛٷ Ì ÛοϷ (ΔÛ·Ï·¿Ù·) 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ-ÔÈÎÔ‰. ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡) 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ÏÈ·Îfi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.000 Ù.Ì. (ΔÚ›ÎÂÚÈ) 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· (ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ·È) Û ÔÈÎÔ. 160 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋ (∞Ó¿ÏË„Ë) 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. (2Ô˜) Ì 3 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ΤÓÙÚÔ (⁄‰Ú¢ÛË) 12. °È·› ÙÚÈÒÚÔÊÔ ˘fiÁÂÈÔ, ÈÏÔÙ‹ ÁηÚÛ.

1Ô˜, 2Ô˜+3Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ. (∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘) 13. √ÈÎfiÂ‰Ô ™ˆÚfi˜ 601 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ı¤· (™ˆÚfi˜) 14. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 126 Ù.Ì. ÓÂfi‰Ì. - ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ∞’ ÔÈfiÙËÙÔ˜ (∞ÁÚÈ¿) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3ÂÙ›·˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, 92 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û·ÏfiÓÈ, ηıÈÛÙÈÎfi, ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·ÚΤ Ì ·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ (∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™). 2. ¢˘¿ÚÈ· 54, 56 Ù.Ì. ·ÔÂÚ·Ùˆı›Û˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 1Ô˜, 2Ô˜, 4Ô˜ ÔÚ., Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Áηڿ˙ (7 ¶§∞Δ∞¡π∞). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ (¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ªÔÓÔηÙÔÈ˘, √ÈÎfi‰·, ∂ÍÔ ¯Èο, ∂˘Î·Èڛ˜) ¢π∞£∂Δ√Àª∂ ¶√§§∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °π∞ º√πΔ∏Δ∂™ (352)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 FAX: 24210-21538 KIN. 6942400653-6947302966 WEB SITE www.volosrealestate.gr √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 230, 350, 850, 1.683 ηÈ1.900 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÂÚÈÊ/ÎÔ‡. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫Ï‹Ì·Ù· º˘ÙfiÎÔ˘ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¢Ú¿ÎÂÈ· 6 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚÔ˜ ÿÓÈ· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓ/Λ· Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ ∑¿¯Ô˘ STUDIO 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 53 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 54 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 3¿ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚ., 15ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤· Î·È parking. ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. £ÂÈÚÒÓ 88 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜. ∫‡ÚÔ˘ 28 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (621)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6982389108 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com √π∫√¶∂¢∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, 480 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 2. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· 8.000 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 4 ‚›Ï˜. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 3. ™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ï‡‚È· ÂÏ·ÈÔÂÚ›-

‚ÔÏÔ 12,185 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 1.000.000. 4. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, 350 Ù.Ì., Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 5. μfiÏÔ˜, (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 76.000 ∂. 6. ¡. πˆÓ›·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 271 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 170.000 ∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 150 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. 3. ¶·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 75 Ù.Ì. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ıˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜, ·Ôı‹ÎË, ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 60 Ù.Ì. ·˘Ï‹, Ì Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 210.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ı¤· ̤۷ Û ¢ÎÔ‰¿ÛÔ˜. ΔÈÌ‹ 85.000 ÙÔ ¤Ó·. 2. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘, Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 3. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË, ¡¤· πˆÓ›·, ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ‰˘¿ÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ· Î·È ÙÂÛÛ¿ÚÈ· Ì ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, Û ηϤ˜ ÙÈ̤˜. 4. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200, 90 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. 5. ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ-°¿ÙÛÔ˘, 81 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÙÈÌ‹ 75.000. 6. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, 2 ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 160.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 7 ÂÙÒÓ, 150 Ù.Ì., Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·˘Ï‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. 2. ™¤ÛÎÏÔ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì., Û 625 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50.000. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. 2. Πωλείται επιχείρηση cafe-bar στο κέντρο του Βόλου, πλήρως εξοπλισμένη. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 114 Î·È 124 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û‡ÓÔÏÔ 238 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 192.000 ∂. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200, 90 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. 2. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ª∂Δ∫∞ §¤ÚÔ˘ 22, 60 Ù.Ì., 2 ˘/‰ 20ÂÙ›·˜ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ·˘Ï‹. 3. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì., 2 À/¢, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25ÂÙ›·˜, 330 ¢ÚÒ. 4. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 3 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 57 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ÚÔ˜ 400 ¢ÚÒ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. 2. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 139, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ·. μπ§∂™-∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi, ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. •∂¡√¢√Ã∂π∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÍÂÓÒÓ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.000 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, air condition, T.V. Û οı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ∂π ª∂°∞§√ ∞ƒÃ∂π√ ª∂ ¢π∞£∂™πª∞ ∞∫π¡∏Δ∞. ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ À¶√£∂™∂π™ ¢∞¡∂πø¡ °π∞ ¶ƒøΔ∏ ∫∞Δ√π∫π∞ ◊ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏. (620)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (594)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 ¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Áˆ-

ÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. (622)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30 - 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ.: 24210 76407 Fax: 24210 76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974 618083 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2¿ÚÈ, 51ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊ 85.000∂ ∞Ó¿ÏË„Ë - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 80.000∂ ™›ÚÂÚ ÚÂÙÈÚ¤ 92ÙÌ 155.000∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ fiÚ., 87ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 80 Ù.Ì. 1Ô˘, 2Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 160.000∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ ¡. πˆÓ›· 56ÙÌ., 4Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 300∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1Ô˘ -2Ô˘ +ÛÔʛٷ 154 ÙÌ., 210.000∂ ¡Â¿ÔÏË, 111ÙÌ, 30ÂÙ›·˜, 135.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì/102 ÔÈÎ., 60.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130ÙÌ 165.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ¶·Ú·Ï›· ·fi 230.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ÓÔ›ÎÈÔ ¡∂√∫§∞™π∫√ Û›ÙÈ ÁÈ· Âȯ›ÚËÛË 1.500∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi, 170ÙÌ+170ÙÌ, 1.200∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 240ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πø¡π∞™ 140ÙÌ 230.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÁˆÓÈ·Îfi 150ÙÌ 200.000∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ 50ÙÌ 100.000∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °Ú·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33ÙÌ 45.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ∞Óˆ μfiÏÔ˜ - ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 455ÙÌ ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 170.000∂ ¡. πˆÓ›· 203ÙÌ Ì ™.¢ 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ¢Ú¿ÎÂÈ· 600ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 60.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 514ÙÌ, ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, 150.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 4050, 100Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂ ÿÓÈ·, ı¤ÛË πÛÈÒÌ·Ù·, 14.000ÙÌ, 70.000∂ (623)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (595)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√KM√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038556 ∫π¡. 6978393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘ 160 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË 146 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 196 Ù.Ì. 90.000∂ ∫Ú›ÙÛÎË 146 Ù.Ì., 120.000∂ ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 190 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑¿¯Ô˘ 235 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∫·Ú·Á¿Ù˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 400 Ù.Ì. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 220 Ù.Ì. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì. 105.000 ∂ π∫∞ 180 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¶ÂÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì. 84.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 215 Ù.Ì. 120.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 250 Ù.Ì. 115.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ∞ıËÓÒÓ 1000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200,300,400 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì. √π∫π∂™ ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ. 84.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ. 115.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ∑·¯·Úfi˯ٷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150.000 ∂ æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ªÂÊÛÔ‡Ù ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊË 155.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 4 ‰ˆÌ.

¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡.πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 90.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ÂÛÔÙÈÎfi 22 Ù.Ì. 23.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 31 Ù.Ì. 25.000 ∂ ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì. 38.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ ªÂÊÛÔ‡Ù 49 Ù.Ì. 52.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 57 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 54 Ù.Ì. 60.000 ∂ °·˙‹ 53 Ù.Ì. Ó¤Ô ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 55 Ù.Ì. 53.000 ∂ ΔÛÈÌÔ‡ÎË 52 Ù.Ì. Ó¤Ô 78.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 60 Ù.Ì. Ó¤Ô Δƒπ∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 75 Ù.Ì. 73.000 ∂ °·˙‹ 73 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 96 Ù.Ì. 107.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 77 Ù.Ì. Ó¤Ô •ÂÓ›· 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 98 Ù.Ì. Ó¤Ô √ÁÏ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì. 105.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 115 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 116 Ù.Ì. 118.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 160 Ù.Ì. °·ÏÏ›·˜ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 65 Ù.Ì. 76.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 135 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 75 Ù.Ì. °·˙‹ 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 70 Ù.Ì. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 33 Ù.Ì. 128.000 ∂ ∞Ó·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 110 Ù.Ì. ¶·ÏÈ¿ 170 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 43 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ 57 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™’ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ - •∂¡√¢√ Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - √π∫π∂™ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (598)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 62.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. + 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô + ·¤Ú·˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 108.000 3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 4Ô˜ ÎÔÌϤ 141.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 6. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜, 139.000 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î. 130.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·Ì. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 1‚. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 75.000. 1. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ., 65.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 87 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 45.000, 87 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 103.000, 205 Ù.Ì. 89.000. (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 160 Ù.Ì. 95.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 490 Ù.Ì. 260.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. 107.000 ÁˆÓ. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 120.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓÈ·Îfi 400.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓÈ·Îfi 300.000, 350 Ù.Ì. ÁˆÓ. 200.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. Ê·ÓÙ·ÛÙ. 500.000, 1.440 Ù.Ì. (ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ, ı¤· ˘¤ÚÔ¯Ë 900.000, 528 Ù.Ì. 339.000. 10. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 11. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 12. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 13. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 14. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 190.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ

¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 950.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚ. ·ÏÈfi 100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 40.000 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000. 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ 170 Ù.Ì./820 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 120.000. 15. ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. 5 ÂÙÒÓ 295.000 16. (¶∞§∞π∞) 73 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 145 Ù.Ì., 119.000. 17. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 90 Ù.Ì. (™.¢. 2,1) ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100.000. 18. ™ˆÚfi˜, ı¤· 220 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 1.000 Ù.Ì. 450.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎ. 700 ∂) 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 7. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 400.000. 8. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. 9. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ Ì·Á·˙› 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.100 Ù.Ì. 330.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1· ÷Ù˙/ÚÁ˘ÚË 94 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). 2. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 112 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ó·Î., 395∂. 3. μ·ÛÛ¿ÓË 32 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 255∂. 4. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ 61 Ù.Ì. 4Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 320 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (599)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894 26032, 25216 24210 28944 www.euroktima.com ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ÂÍÔ¯ÈÎfi 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤·, ÙÈÌ‹ 98,000 ∂. 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· 170.000 ∂. 3. ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ 1,5 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 48.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ ∞°. ∫ø¡/¡√™ 1. 128. Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ Ì 200 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, °ÔÚ›ÙÛ· - ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, 3 wc, 2 parking, ·Ôı., 2 Ù˙¿ÎÈ·. 2. 79 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, parking, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ. 3. 72 Ù.Ì. 3Ô˜ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· parko, ı¿Ï·ÛÛ·. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000∂. 3. ’∞ÏÏË ªÂÚÈ¿ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 170 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì., 700 Ù.Ì. 8. ΔÛ·Áηڿ‰· 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ªËÏȤ˜ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ªԇʷ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 3. °·˙‹ 120 Ù.Ì. 165.000 ∂ 4 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ Ó¤·. 5. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤· 320.000∂. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 8. ªËÏȤ˜, Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 9 ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 2. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 430 ∂. (601)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

34

KYPIAKH 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (600)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41

20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (602)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜) °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ¢ÚÒ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì. ÛÙËÓ μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì. ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì. Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘) 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 2 ¿ÚÎÈÓÁÎ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì. ÛÙ· ∫‹È· 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ. Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚÂÌ. ÛÙË ªÂÏ›· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §·Ú›Û˘ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊÔ˜ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì.ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - °·ÏÏ›·˜. π. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60 Ù.Ì. (1Ô˜ ÔÚÔÊ.) ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ Ì Áηڿ˙ √ÁÏ - ÷Ù˙Ë‚·Û›ÏË. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 117 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ ÛÙËÓ ™Ù·ı¿ - °·ÏÏ›·˜. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·. (603)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π αυτοκίνητο Seat Cordoba 1800 κυβικά μοντέλο 2000 σε άριστη κατάσταση. Τιμή 3.500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2421039363 από 15.00-18.30 μ.μ. (677)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π κυρίες για πώληση επώνυμων αρωμάτων και καλλυντικών. Αμοιβή μόνο με ποσοστά. Πληρ. τηλ. 6978-513780. (190) ∑ËÙÂ›Ù·È υπάλληλος, απόφοιτος ΑΕΙ, κάτοχος Proficiency, άριστος χειρισμός Η/Υ (με πιστοποίηση), ικανότητα οδήγησης οχήματος, κάρτα ανεργίας, με εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία. Ιδιαίτερη προτίμηση σε πτυχιούχους ασφαλιστικών ή οικονομικών σπουδών. Επισύναψη φωτογραφίας, mail: insurance-hr@live.com. (790)

º∞ƒª∞∫√¶√π√™ με άδεια άσκησης επαγγέλματος ενδιαφέρεται για συστέγαση. Πληρ. τηλ. 6956010761. (738)

∑∏Δ∂πΔ∞π για άμεση πρόσληψη σε ξενώνα στην Πορταριά άτομο για ρεσεψιόν - καφετέρια απαιτούμενη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Προϋπηρεσία απαραίτητη με δυνατότητα διανυκτέρευσης 2ή3 βραδιών. Πληρ. τηλ. 6932823659. (729)

√π∫√¡√ª√§√°√™, με φροντιστηριακή πείρα αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Γ’ λυκείου σε οικονομία και διοίκηση και παραδίδει μαθήματα μαθηματικών σε μαθητές γυμνασίου. Πληρ. τηλ. 6985899330. (547) Μαθήματα °∞§§π∫ø¡ παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Βέλγιο. Άριστη προετοιμασία για πτυχία DELF και Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, με σίγουρα αποτελέσματα. Τηλ. 6979 697069. (552) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΓΑΛΛΙΚΩΝ με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πληρ. τηλ. 6947110070. (649) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ με σπουδές στην Ισπανία παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων. Πληρ. τηλ. 6985862005. (650) ∞°°§π∫∞ και ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ παραδίδονται σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου από καθηγήτρια φιλολογίας. Πληρ. τηλ. 6944324340. (651) º√πΔ∏Δƒπ∞ παιδαγωγικού με εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε παιδιά δημοτικού και Α’ γυμνασίου και αναλαμβάνει και τη φύλαξη παιδιών. Τιμές πολύ προσιτές! Τηλ. επικοινωνίας 6973833246. (679) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ πτυχιούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 2421082181, κιν. 6938534908. (680)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ZHTOYN EP°A™IA

∫Àƒπ∞ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ αναλαμβάνει μαγειρική και σίδερο. 5 ευρώ την ώρα. Τηλ. 6972 734292. (763)

MA£HMATA ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ, απόφοιτος Α.Π.Θ. με πολυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6986420674. (544) ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Πλήρεις σημειώσεις θεωρίας, μεθοδολογίας, ασκήσεων. Ασκήσεις αυξημένου επιπέδου με σκοπό την εξοικείωση του μαθητή στα θέματα των εξετάσεων, έλεγχος προόδου με διαγωνίσματα, διαρκής ενημέρωση γονέων. Πληρ. τηλ. 6979776388. (546)

º˘ÛÈ΋ - ÃËÌ›· - ª·ıËÌ·ÙÈο. Μαθήματα ιδιαίτερα ή σε ολιγομελή τμήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ 20ετή εμπειρία. Πληρ. τηλ. 24210-71669 και 6934-442391. (578)

∞°°§π∫∞ - °∞§§π∫∞ Καθηγήτρια πτυχιούχος Α.Π.Θ. παραδίδει μαθήματα για όλα τα επίπεδα. Πληρ. τηλ. 6977691404. (446)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α.Π.Θ. παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6973 806604. (803)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με μεταπτυχιακές σπουδές και σχολική εμπειρία αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών στο μάθημα των πανελληνίων “Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον” , καθώς και το μάθημα των Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6938 500870. (506)

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970738422. (733)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με πολυετή διδακτική εμπειρία διδάσκει μαθηματικά και ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές κατευθύνσεις, μαθήματα ιδιαίτερα και γκρουπ. Πληρλ τηλ. 24210-55960, 6972853903. (728) ¶ƒ√∂Δ√πª∞™π∞ ΣΧΕΔΙΟΥ για υποψηφίους αρχιτεκτονικών σχολών ΤΕΙ και ανώτατης σχολής καλών τεχνών. Τμήματα τετραμελή. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΜΑΡΙΑ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, τηλ. 6932246076, Ζωγράφος εικαστικός (ΑΣΚΤ Αθήνας, London Institute). ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π., τηλ. 6972441736. (735) √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ απόφοιτος ΑΠΘ με διδακτική εμπειρία παραδίδει κατ’ οίκον ιδιαίτερα στο μάθημα επιλογής Γ’ Λυκείου “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας” , καθώς και στο μάθημα Κατεύθυνσης “Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων” . Τιμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας 6980 438546. (743) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Γερμανικών, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Γερμανίας, κάτοχος του “GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM” και μεταπτυχιακό στη διδακτική και μεθοδολογία της γερμανικής γλώσσας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πληρ. τηλ. 6934761621 και 6984-774858. (302)

°∂ƒª∞¡π¢∞ καθηγήτρια με διδακτική πείρα παραδίδει μαθήματα για όλα τα επίπεδα. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 775449 και 24210 60028. (793)

με μεταπτυχιακή ειδίκευση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945490763. (732)

Καθηγητής

με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτική εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6974 677244. (503)

∞°°§π∫ø¡ όλων των επιπέδων από καθηγήτρια, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, με πολυετή φροντιστηριακή εμπειρία. Πληρ. τηλ. 6986898772. (645)

π¢π∞πΔ∂ƒ∞ ª∞£∏ª∞Δ∞ ΦΥΣΙΚΟΣ με διδακτική εμπειρία, παραδίδει μαθήματα Φυσικής - Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Παρέχονται επιπλέον σημειώσεις - τεστ! Δουλειά συστηματική και υπεύθυνη - τιμές λογικές! Πληρ. τηλ. 6993673343. (394)

ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√ ª.∂. Ãπ™Δ√™ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™

∫√ƒ∞∏ 163-∞Ãπ§§√¶√À§√À ΔËÏ. 24210 44985 - 70284 ∫ÈÓ. 6977 517210 Με τριακονταετή Φροντιστηριακή πείρα διδάσκονται ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου σε ολιγομελή τμήματα και ιδιαίτερα. (520)

ºÀ™π∫√™ Α.Π.Θ. με φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει μαθήματα φυσικής σε μαθητές Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6934-558907. (444)

με μεταπτυχιακό παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6945602877, 2421080220., (445)

ºπ§√§√°√™ με κλασική ειδίκευση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6942950375, 24210-22514. (542)

ºπ§√§√°√™ καθηγήτρια απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έμπειρη, αναλαμβάνει υπεύθυνα μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Μεθοδική διδασκαλία και σωστή προετοιμασία για το σχολείο και τις εξετάσεις. Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6976 958870. (514)

ΕΜΠ με μεταπτυχιακό παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6977796455. (727)

απόφοιτη Γαλλικής Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Montpellier III (Γαλλίας) παραδίδει μαθήματα για τα όλα τα επίπεδα. Τηλ. 6976441751. (789)

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, με φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων, σε προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 2421048904, 6944761882, e-mail: kariofillik@gmail.com. (660)

°∂ƒª∞¡π∫∞ Καθηγήτρια

ºπ§√§√°√™

με διδακτική εμπειρία και φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές όλων των τάξεων. Τηλ. 6974 321436. (522)

°∞§§π¢∞, ª∞£∏ª∞Δπ∫∞

Παραδίδονται μαθήματα

ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ºπ§√§√°√™

ºπ§√§√°√™

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Αγγλικών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές του Δημοτικού. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6945 082580. (268) ∞°°§π∫ø¡ μαθήματα παραδίδονται για όλα τα επίπεδα και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ανηλίκων μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του ατόμου για κατάρτιση όλων των πτυχίων (τηλ. επικοινωνίας 6940568515, 2421031055). (342) ºπ§√§√°√™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού (8 ευρώ), Γυμνασίου (10 ευρώ). Πληροφορίες τηλ.: 6981 448995. (795)

ºπ§√§√°√™ με πείρα, υπομονή και διάθεση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές! Τηλ. 6977 258348. (510)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ με μεγάλη διδακτική εμπειρία παραδίδει μαθήματα γερμανικών. Εκδίδονται αποδείξεις. Τηλ. επικοινωνίας 2421024474, 6946421739. (545)

°∂ƒª∞¡π∫∞ ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· για τα κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας στη γαλλική γλώσσα από εξετάστρια, απόφοιτη γαλλικού Πανεπιστημίου. Πληρ. τηλ. 6979 546313. (447)

Καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας, πτυχιούχος ΑΠΘ, με πολυετή παραμονή στη Γερμανία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικής γλώσσας όλων των επιπέδων. Τηλ. 6974 992547. (745)

Καθηγήτρια ΒΟΛΟΣ Καθηγήτρια

ºπ§√§√°√™

με 12ετή φροντιστηριακή πείρα και ειδικότητα στην θεωρητική κατεύθυνση και την έκθεση, παραδίδει υπεύθυνα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. 6977 765888. (121)

ºπ§√§√°√™

∞°°§π∫ø¡

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6976-269911. (172)

αριστούχος της Αγγλικής Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων. Τιμές προσιτές. Τηλέφωνο: 6984 776552. (468)


35

KYPIAKH 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (570)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (579)

∞ÛÊ¿ÏÂȘ

Ã∞Δ∑∏∞°°∂§√À

EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ

Από το 1974

Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

Μαζί με την 1η Ασφαλιστική ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ πρόληψη και υγεία με σιγουριά στα μεγαλύτερα Ιδιωτικά Κέντρα Υγείας. Για προσωπική πληροφόρηση κ. Χατζηαγγέλου. Τηλ. 6977988497. (574)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ εντός 5’ λεπτών από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο ακόμα και αν έχετε υπέρβαση ή τετράμηνη καθυστέρηση από 12 έως 48 άτοκες δόσεις με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Γεωργίου, τηλ. 6988888860, 6988888804, ραντεβού στο χώρο σας. (584)

∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ συναυλίες, λαϊκά πανηγύρια κ.λπ., διαθέτουμε φορτηγόψυγείο, κινητή καντίνα και πολυτελής τραπεζοκαθίσματα. Πληρ. τηλ. 6976-862007 και 6984-668025, 24210-88832 κος ΘΕΜΗΣ. (583)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (582)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

(470)

°ÈfiÁη: Παραδίδονται μαθήματα yoga αποκλειστικά γυναικών, από έμπειρη δασκάλα της γιόγκα. π‰È·›ÙÂÚ· (personal training) στο δικό σας χώρο ή και σε group 2-3 ατόμων. Προγράμματα με ασκήσεις γιόγκα για όλο το σώμα, τεχνικές αναπνοής και βαθιάς σωματικής και νοητικής χαλάρωσης. Για υγεία, ομορφιά, ευεξία, ενέργεια, ηρεμία, ισορροπία, αρμονία. Και ειδικά μαθήματα για εγκυμοσύνη και άτομα με κινητικά προβλήματα. Τηλ. 6978 932786. (663)

αυθημερόν παίρνετε το μεγαλύτερο ποσοστό εντός 5’’ λεπτών από 1.000-100.000 Ε μέσω των πιστωτικών σας καρτών με ή χωρίς υπόλοιπο - υπέρβαση η τρίμηνη καθυστέρηση ανεξάρτητα Τειρεσία και υπερδανεισμού από 12 έως 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Εγγυημένη εξυπηρέτηση με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη, καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Παπαδόπουλος τηλ. 69802608006983709760, ερχόμαστε και στο χώρο σας. (585)

§√°√£∂ƒ∞¶∂ÀΔ∏™ ·ıÔÏfiÁÔ˜ ʈӋ˜, αναλαμβάνει παθήσεις λόγου και ομιλίας και φωνής, εγκεφαλικά-τραυλισμό και μαθησιακά σε παιδιά και ενήλικες. Αντωνοπούλου 83, Βόλος (άνωθεν Αγροτικής Τράπεζας). Τηλ. 6973-029347, 6907377693. (264)

5Ë À¶∂ £∂™™∞§π∞™ & ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢√™ °∂¡π∫√ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το “Αχιλλοπούλειο” Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου ανακοινώνει, την εισαγωγή 25 μαθητών/τριών στην ΕΠΑΣ Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (Νοσηλευτική Σχολή) του Α.Γ.Ν.Ν. Βόλου για το σχολικό έτος 2010-11. Οι εγγραφές των μαθητών-τριών θα πραγματοποιηθούν από 14 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2010. Στη Σχολή μπορούν να εγγραφούν: - όσοι έχουν τελειώσει την πρώτη τάξη Γενικού, Επαγγελματικού, Τεχνικού ή άλλου τύπου Λυκείου που υπήρχε στο παρελθόν. - οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού, Ενιαίου ή άλλου τύπου Λυκείου. - οι κάτοχοι πτυχίου Α & Β κύκλου ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ για απόκτηση άλλης ειδικότητας. Η Σχολή στεγάζεται στα Αστέρια Αγριάς, η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ και διαρκεί 2 σχολικά έτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24280-92200 (Γραφείο Σχολής) 9-12 π.μ. καθημερινά και κάθε Πέμπτη τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο. Ο Διοικητής του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΘ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡ ™Ã√§∏ £∂Δπ∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ Δª∏ª∞ ª∞£∏ª∞Δπ∫ø¡

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα Τηλέφωνο: 26510-07190, 07492 Fax: 26510-07005 Πληροφορίες: Α. Αγαπιάδης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) κλάδου ΙΙ, κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 509/20-1-2010 και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 21 Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/16-7-82) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-00). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, 2, 3, 4 και 5 του Π.Δ. 147/09 (ΦΕΚ 189/299-2009). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 134/99 (ΦΕΚ 132/29-699). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/02 (ΦΕΚ 99/1-5-2002). 5. Το αριθμ. πρωτ. Φ131.1/149243/Β2/2-12-2009 έγγραφο του υπ. Παιδείας, που αφορά την “Έγκριση 100 θέσεων Ε.Ε.Δ.Ι.Π.” . 6. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/141/ΟΙΚ 13738/26-5-09 εγκριτική απόφαση με θέμα “Έγκριση πλήρωσης 100 οργανικών θέσεων Ε.Ε.Δ.Ι.Π.). 7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Π.Ι. συνεδρία αριθμ. 941/12-11-09, με την οποία γίνεται κατανομή μιας (1) θέσης Ε.Ε.Δ.Ι.Π. στο Τμήμα Μαθηματικών. 8. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην αριθμ. 1099/20-1-10 συνεδρίασή του με την οποία έγινε η μεταφορά των θέσεων Ε.Ε.Δ.Ι.Π. στις Σχολές ή στα Τμήματα ή στο ΑΕΙ. 9. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην αριθμ. 509/20-1-2010 συνεδρίασή της. Αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσεως Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) κλάδου ΙΙ, κατηγορίας ΠΕ με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ και πενταετή θητεία για την επιτέλεση εργαστηριακού / εφαρμοσμένου διδακτικού έργου, που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων στα εργαστηριακά μαθήματα και στα εργαστήρια του Τμήματος και στα πεδία του Προγραμματισμού Η/Υ Γλώσσες, όπως Fortran, Pascal, Java) και των εκάστοτε διδασκόμενων και χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων (όπως Mathematica, Matlab, SPSS). Τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης αυτής είναι τα ακόλουθα: α) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Τμημάτων Μαθηματικών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής. β) Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία στον Προγραμματισμό (με γλώσσες όπως Fortran, Pascal, Java ή και προγραμμάτων όπως Mathematica, Matlab, SPSS. Επίσης θα εκτιμηθεί θετικά η εργαστηριακή εμπειρία σε θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης και Στατιστικής). Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν την ανωτέρω θέση καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία και τα παρακάτω δικαιολογητικά. 1. Αίτηση προς το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 2. Αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών. (Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα). 3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε τριάντα πέντε (35) αντίτυπα. 4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την αιτούμενη επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία. 5. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα και από την υπηρεσία). Προκειμένου για πολίτες κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). 7. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί). 8. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση γι’ αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από συνοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερόμενων, καθώς και από το τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και: Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (κ. Αγαπιάδης, τηλ. 26510-07190, 07492). Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστωσης στο ΚΑΕ 0251 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του υπουργείου Οικονομικών. Η προκήρυξη αυτή έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 525/18-6-2010, τ.Γ’. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Κωνσταντίνος Ζωγράφος Καθηγητής

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ÀÏÈÎÒÓ Κτίριο Διοίκησης - Πανεπιστημιούπολη 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Γραμματέας: κ. Γεώργιος Πλένιος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) κλάδου ΙΙ, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Γενική Συνέλευση στη συνεδρία της αριθμ. 186/20.01.2010 του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 21 Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/16-7-1982), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, 2, 3, 4 και 5 του Π.Δ. 147/99 (ΦΕΚ 189/299-2009). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 134/99 (ΦΕΚ 132/29-62009). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/02 (ΦΕΚ 99/1-5-2002). 5. Το αριθμ. πρωτ. Φ131.1/149243/Β2/2-12-2009 έγγραφο του υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα “Έγκριση θέσεων Ε.Ε.Δ.Ι.Π.” . 6. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/141/οικ13738/26-5-09 εγκριτική απόφαση με θέμα “Έγκριση πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων Ε.Ε.Δ.Ι.Π. στα ΑΕΙ της χώρας” . 7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Π.Ι. συνεδρία αριθμ. 941/12-11-09, με την οποία γίνεται κατανομή μιας (1) θέσης Ε.Ε.Δ.Ι.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. 8. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην αριθμ. 1099/20-1-10 συνεδρίασής του με την οποία μετέφερε τις θέσεις Ε.Ε.Δ.Ι.Π. στις Σχολές ή στα Τμήματα ή στο ΑΕΙ. 9. Την απόφαση του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Π.Ι. αριθμ.186/20.01.2010 με την οποία αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.), κλάδου ΙΙ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ πενταετούς θητείας για τις ανάγκες εκτέλεσης Εργαστηριακού - Εφαρμοσμένου διδακτικού έργου, που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο των Πολυμερικών Υλικών και της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Απαραίτητα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσεως αυτής είναι: * Κατοχή διπλώματος ή Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σχετικού με το αντικείμενο που αφορά το διδακτικό έργο για το οποίο προορίζεται η θέση, συγκεκριμένα τίτλοι σπουδών Τμημάτων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Χημικών Μηχανικών ή Τμήματος Χημείας. * Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας με τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών και Επιστήμης Υλικών. 2. Αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών. (Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα). 3. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε (35) αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του οικείου εκλεκτορικού σώματος. 4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία. 5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 6. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). 7. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί). 8. Για τους άρρενες υποψήφιους, πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση γι’ αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρμόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις. Επίσης, πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων, καθώς και από το τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία επιτροπή και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 0251 του Φ.19.250 από πιστώσεις του υπουργείου Οικονομικών. Η προκήρυξη αυτή έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 525/18.06.10 τ.Γ’). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης) τηλ. 26510-07217 και 07202, 07109 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ιωάννινα, 11.9.2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ


36

KYPIAKH 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA Απόσπασμα Της υπ’ αριθμόν 2.235/9-10-2009 κατασχετήριας έκθεσής μου ακίνητης περιουσίας. Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου Γεώργιος Στ. Μπαλλούς, κάτοικος Βόλου, Αντωνοπούλου 158, Κάνω γνωστό ότι Στις 22 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως 5 τ’ απόγευμα της ίδιας ημέρας, στη Σκιάθο του Ν. Μαγνησίας και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Σκιάθου, με τη παρουσία του Συμ/φου Σκιάθου Μιχαήλ Μαθηνού, που εδρεύει στη Σκιάθο του Ν. Μαγνησίας, πλειστηριάζεται αναγκαστικά και οριστικά η ακίνητη περιουσία που κατασχέθηκε με την υπ’ αριθμόν 2.235/2009 κατασχετήρια έκθεσή μου, ιδιοκτησίας των οφειλετών: 1) Λάμπρου Χούμα του Μιχαήλ και της Ματούλας. και 2) Αμάντας Τζέιν Γουάιμπροου (Amanda Jane Whybrow) του Άρθουρ (Arthur) και της Τζιλλ (Jill), κατοίκων Σκιάθου του Ν. Μαγνησίας, μ’ επίσπευση της δανείστριας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αρ. 4 κι εκπροσωπείται νόμιμα. Η ακίνητη αυτή περιουσία είναι η εξής: Το με Κ.Α.Ε.Κ. 35071 1519022/0/0 του Κτηματολογικού Γραφείου Σκιάθου ακίνητο, ήτοι ένας ελαιώνας που βρίσκεται στη θέση “ΚΑΛΥΒΙΑ” της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σκιάθου, έξω απ’ το σχέδιο της πόλης και έξω απ’ τη ζώνη, έχει έκταση αυτός, σύμφωνα με τη γενομένη νεότερη και ακριβή καταμέτρησή του και σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως μέτρα τετραγωνικά 4.134,00, σύμφωνα όμως με το Κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου μέτρα τετραγωνικά 4.058 μετά των μέσα σ’ αυτόν ελαιοδένδρων και της υπάρχουσας μέσα σ’ αυτόν διώροφης με υπόγειο οικοδομής και συνορεύει αυτός Νοτιοδυτικά με την ιδιοκτησία Νικολάου Γαρυφάλλου, χωριζόμενο με ξερολιθιά, με την ιδιοκτησία Γεωργίου Γαρυφάλλου και με την ιδιοκτησία Πηνελόπης Παπαδημητρίου, Βορειοδυτικά και Δυτικά με την ιδιοκτησία των Ευσταθίου Γαρυφάλλου και Ιωάννου Γαρυφάλλου, χωριζόμενο με συρματόπλεγμα, Βόρεια με την ιδιοκτησία Μπόζα και Ανατολικά με την ιδιοκτησία Τρευλογιάννη και με την ιδιοκτησία Πασχάλη Πασχάλη. Στο ως άνω ακίνητο έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή - κατοικία (μεζονέτα) με υπόγειο, αποτελούμενο από το υπόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 133,65, που περιλαμβάνει δύο αποθηκευτικούς χώρους και το κλιμακοστάσιο, εν επαφή με το υπόγειο υπάρχει ένα διαμέρισμα ισόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 155,71, που περιλαμβάνει ένα σαλόνι - καθιστικό, μια τραπεζαρία - κουζίνα, δύο δωμάτια, ένα χωλ, ένα λουτρό, μία αποθήκη και το κλιμακοστάσιο για τον πρώτο πάνω απ’ το ισόγειο όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 44,26, ο οποίος περιλαμβάνει ένα δωμάτιο, μία λινοθήκη και ένα λουτρό. Η ανωτέρω κατοικία είναι πλήρως αποπερατωμένη, στη Νοτιοδυτική δε πλευρά της οικοδομής υπάρχει μία πισίνα με υδάτινη επιφάνεια, εμβαδού 32,00 τετραγωνικών μέτρων. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των 360.000 ευρώ. Στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου είναι γραμμένες τέσσερις (4) προσημειώσεις υποθηκών. Σύμφωνα με το αρχείο του Υποθ/κείου Σκιάθου στο ανωτέρω ακίνητο είναι γραμμένη μία προσημείωση υποθήκης. Ο πλειστηριασμός αυτός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το παρόν έγινε στο Βόλο και στο γραφείο μου σήμερα στις 4-9-2010. Ο Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΑΛΛΟΥΣ Απόσπασμα Της υπ’ αριθμόν 2.280/9-4-2010 κατασχετήριας έκθεσής μου ακίνητης περιουσίας. Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου Γεώργιος Στ. Μπαλλούς, κάτοικος Βόλου, Αντωνοπούλου 158, Κάνω γνωστό ότι Στις 22 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως 5 τ’ απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο Βόλο και στο κατάστημα του Ει-

ρηνοδικείου Βόλου, με την παρουσία της Συμ/φου Βόλου Γραμματής Φείδα - Βούλγαρη, που εδρεύει στο Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου, αρ. 119 και-που ορίστηκε επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, ή του νόμιμου αναπληρωτή της, σε περίπτωση κωλύματος αυτής, πλειστηριάζεται αναγκαστικά και οριστικά η ακίνητη περιουσία που κατασχέθηκε με την υπ’ αριθμόν 2.280/9-4-2010 κατασχετήρια έκθεσή μου, ιδιοκτησίας των οφειλετών: 1) Καραμπλή Χρήστου του Θεοφάνη και της Πηνελόπης και 2) Λαζαρίδου Ροδάνθης του Χρύσανθου και της Καλλιόπης, συζ. Χρήστου Καραμπλή, κατοίκων Λάρισας, οδός Αλικαρνασού, αρ. 4, μ’ επίσπευση του δανειστή Δημητρίου Καπνιά του Αθανασίου, κατοίκου Παλαμά Καρδίτσας. Η ακίνητη αυτή περιουσία είναι η εξής: Τα με στοιχεία ΕΙ, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6 και Ε7 τμήματα του πιο κάτω αναφερομένου οικοπέδου, όπως αυτά εμφαίνονται στο σχεδιάγραμμα που απεικονίζεται ο από Νοέμβριος 2007 πίνακας ποσοστών του Πολιτικού Μηχανικού Αθανασίου Γούλα, εκτάσεως του όλου οικοπέδου, κατά μεν τον τίτλο κτήσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων πεντακοσίων δέκα και τριάντα δύο εκατοστών (1.510,32 μ2), κατά δε την πρόσφατη και ακριβή εμβαδομέτρηση μέτρων τετραγωνικών χιλίων πεντακοσίων είκοσι τριών και 28% (1.523,28 μ2), που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Αγίου Λαυρεντίου της κτηματικής περιφέρειας πρώην Κοινότητας και ήδη Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Λαυρεντίου του Δήμου Αρτέμιδος, του Ν. Μαγνησίας, του Υποθηκοφυλακείου Νηλείας, στη θέση “Κρεβάτια” και συνορεύει γύρωθεν: Βορειοανατολικά με ιδιοκτησία Λαυρεντίου Τσακατίρη, Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Νικολάου Μιχάλη, Βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Γ. Λάμπη και Νοτιοδυτικά με Κοινοτικό δρόμο, ήτοι ακριβώς το οικόπεδο που εμφαίνεται με τα αριθμητικά στοιχεία 1-23-4-5-5’-6-7-8-9-9’-10-11-11’-1213-14-14’-15-16-17-18-18’-19-2021-22-23-24-25-1 στο από Νοέμβριος 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Αθανασίου Γούλα, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 6721/31-12-2007 συμβόλαιο της Συμ/φου Λάρισας Σοφίας Γιαννακοπούλου - Μπατή και το οποίο (οικόπεδο) σύμφωνα με τη βεβαίωση του ως άνω μηχανικού βρίσκεται εντός οικισμού Αγίου Λαυρεντίου, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983. Το παραπάνω περιγραφόμενο οικόπεδο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.Δ. 1024/1971 και έχουν συσταθεί αυτοτελείς κατ’ έκταση κάθετες ιδιοκτησίες και έχει χωριστεί το οικόπεδο αυτό σε εννέα (9) μικρότερα τμήματα, με σκοπό οι ιδιοκτήτες εκάστης οικοδομής, ή οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοί τους να είναι αποκλειστικά κύριοι των κτισμάτων που θα ανεγερθούν στα τμήματα αυτού, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις. Η περιγραφή των ως άνω αναγκαστικώς κατασχεμένων και πλειστηριαζομένων με στοιχεία ΕΙ, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6 και Ε7 τμημάτων του πιο πάνω αναφερομένου οικοπέδου, έχει ως εξής: Α) Το με στοιχείο Έψιλον ένα (Ε1) τμήμα του οικοπέδου, το οποίο αποτελεί χωριστή, διακεκριμένη και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία, βρίσκεται στην νότια πλευρά του όλου οικοπέδου και φαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 2627-28-29-30-31-32-33-34-35-3626 στο άνω σχεδιάγραμμα, το οποίο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα έξι και πενήντα ένα εκατοστά (186,51 τ.μ.) και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο δεκατέσσερα εκατοστά και εκατόν εβδομήντα επτά χιλιοστά του εκατοστού (14,177/100) εξ αδιαιρέτου, συνορευόμενο: Βόρεια σε πλευρά 3334 μήκους ενενήντα οκτώ εκατοστών (0,98) με το με στοιχεία Έψιλον οκτώ (Ε8) τμήμα, Βορειοανατολικά σε πλευρά 34-35 μήκους μέτρων 2,12 με το με στοιχεία Έψιλον οκτώ (Ε8) τμήμα και σε πλευρά 35-36 μήκους μέτρων 10,95 με το με στοιχεία Έψιλον έξι (Ε6) τμήμα, Βορειοδυτικά σε πλευρά 32-33 μήκους μέτρων 12,17 με το με στοιχεία Έψιλον οκτώ (Ε8) τμήμα, Νοτιοανατολικά σε πλευρές 26-27 μήκους μέτρων 1,17 και 26-30 μήκους μέτρων

10,77 με το με στοιχεία Έψιλον οκτώ (Ε8) τμήμα και Νοτιοδυτικά σε πλευρές 27-28 μήκους μέτρων 3,74, 28-29 μήκους μέτρων 3,92, 29-30 μήκους “μέτρων 1,49, 30-31 μήκους μέτρων 3,01 και 31-32 μήκους μέτρων 2,58 με το με στοιχεία Έψιλον οκτώ (Ε8) τμήμα. Στην- ως άνω κάθετη ιδιοκτησία (ΕΙ) αναλογεί δόμηση μέτρων τετραγωνικών ενενήντα τριών (93,00 τ.μ.), όπως προκύπτει απ’ τον από Νοέμβριος 2007 πίνακα ποσοστών του Πολιτικού μηχανικού Αθανασίου Γούλα. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των 33.333,33. Β) Το με στοιχεία Έψιλον δύο (Ε2) τμήμα του οικοπέδου, που αποτελεί χωριστή, διακεκριμένη και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία, βρίσκεται στη νοτιοδυτικά πλευρά του όλου οικοπέδου και φαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 5’6-7-8-53-52-54-5’ στο άνω σχεδιάγραμμα και το οποίο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα έξι και ένα εκατοστό (186,01 τ.μ.), με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο δεκατέσσερα εκατοστά και εκατόν σαράντα τέσσερα χιλιοστά του εκατοστού (14,144/100) εξ αδιαιρέτου, συνορευόμενο: Βορειοανατολικά σε πλευρά 52-54 μήκους μέτρων 11,56 με το με στοιχεία Έψιλον οκτώ (Ε8) τμήμα, Βορειοδυτικά σε πλευρές 52-53 μήκους μέτρων 9,18 και 53-8 μήκους μέτρων 7,69 με το με στοιχεία Έψιλον τρία (Ε3) τμήμα, Νοτιοανατολικά σε πλευρά 54-5’ μήκους μέτρων 16,86 με το με στοιχεία Έψιλον οκτώ (Ε8) τμήμα και Νοτιοδυτικά σε πλευρές 5’- 6 μήκους μέτρων 3,45, 6-7 μήκους μέτρων 6,88, 7-8 μήκους μέτρων 5,10 με δημοτική οδό. Στην ως άνω κάθετη ιδιοκτησία (Ε2) αναλογεί δόμηση μέτρων τετραγωνικών ενενήντα δύο και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (92,94 τ.μ.), όπως προκύπτει απ τον ως άνω πίνακα ποσοστών. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των 33.333,33. Γ) Το με στοιχεία Έψιλον τρία (Ε3) τμήμα του οικοπέδου, που αποτελεί χωριστή, διακεκριμένη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία, βρίσκεται στη δυτική πλευρά του όλου οικοπέδου και φαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 8-9-9’51-50-49-52-53-8 στο άνω σχεδιάγραμμα, το οποίο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα έξι και επτά εκατοστά (186,07 τ.μ.), με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο δεκατέσσερα εκατοστά και εξακόσια δεκαέξι χιλιοστά του εκατοστού (14,616/100) εξ αδιαιρέτου, συνορευόμενο: Βόρεια σε πλευρές 5051 μήκους μέτρων 1,73 και 51-9’ μήκους μέτρων 12,60 με υδραύλακα, Ανατολικά σε πλευρά 50-49 μήκους μέτρων 6,11 με το με στοιχεία Έψιλον τέσσερα (Ε4) τμήμα και 49-52 μήκους μέτρων 3,00 με το με στοιχεία Έψιλον οκτώ (Ε8) τμήμα, Δυτικά σε πλευρές 9’-9 μήκους μέτρων 6,32, 9-8 μήκους μέτρων 8,62 με Δημοτική οδό και Νότια σε πλευρές 52-53 μήκους μέτρων 9,18 και 53-8 μήκους μέτρων 7,69 με το με στοιχεία Έψιλον δύο (Ε2) τμήμα. Στην ως άνω κάθετη ιδιοκτησία (Ε3) αναλογεί δόμηση μέτρων τετραγωνικών ενενήντα δύο και ογδόντα εκατοστών (92,80 τ.μ.), όπως προκύπτει απ’ τον πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας του Πολιτικού Μηχανικού Αθανασίου Γούλα. Στο ως άνω τμήμα του οικοπέδου με στοιχεία Ε3 (κάθετη ιδιοκτησία) έχει κτισθεί κατοικία (μεζονέτα) που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο, εμβαδού του ισογείου τ.μ. 48,80, του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου 44,00 τ.μ. και συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 92,80. Η κατοικία αυτή έχει σκεπή από πλάκα Πηλίου, το ισόγειο με τον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική τσιμεντοστρωμένη σκάλα, ενώ το υπόγειο με το ισόγειο επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική τσιμεντένια σκάλα. Στο πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο υπάρχει μικρό μπαλκόνι τσιμεντοστρωμένο. Η τοιχοποιία της κατοικίας είναι επενδυμένη με πέτρα Πηλίου. Η κατοικία αυτή δεν είναι πλήρως αποπερατωμένη (λείπουν κουφώματα, πόρτες, θέρμανση, ηλεκτρισμός κ.λπ.), ενώ το δάπεδο και στους δύο ο-

ρόφους και στο υπόγειο κατά την κατάσχεση ήταν ακόμα τσιμεντοστρωμένο. Για την ανέγερση της πιο πάνω οικοδομής έχει εκδοθεί η με αριθμό 601/5-11-2007 άδεια οικοδομής της Νομαρχίας Μαγνησίας. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του-πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των 66.666,66. Δ) Το με στοιχεία Έψιλον τέσσερα (Ε4) τμήμα του οικοπέδου, που αποτελεί χωριστή, διακεκριμένη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία, βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του όλου οικοπέδου και φαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 11’-1213-14-14’-47-48-49-50-11’ στο άνω σχεδιάγραμμα, το οποίο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα έξι και δεκαπέντε εκατοστά (186,15 τ.μ.), με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο δεκατέσσερα εκατοστά και εξακόσια είκοσι ένα χιλιοστά του εκατοστού (14,621/100) εξ αδιαιρέτου, συνορευόμενο: Βορειοανατολικά σε πλευρά 14-14’ μήκους μέτρων 9,97 με ιδιοκτησία αγνώστου, Βορειοδυτικά σε πλευρές 14-13 μήκους μέτρων 4,84, 13-12 μήκους μέτρων 5,33, 12-11’ μήκους μέτρων 4,12 με υδραύλακα, Νοτιοανατολικά σε πλευρά 14’-47 μήκους μέτρων 17,69 με το με στοιχεία Έψιλον πέντε (Ε5) τμήμα και Νοτιοδυτικά σε πλευρά 11’-50 μήκους μέτρων 1,03 με το με στοιχεία Έψιλον εννέα (Ε9) τμήμα, 50-49 μήκους μέτρων 6,11 με το με στοιχεία Έψιλον τρία (Ε3) τμήμα, 49-48 μήκους μέτρων 3,00 και 48-47 μήκους μέτρων 7,52 με το με στοιχεία Έψιλον οκτώ (Ε8) τμήμα. Στην ως άνω κάθετη ιδιοκτησία (Ε4) αναλογεί δόμηση μέτρων τετραγωνικών ενενήντα δύο και ογδόντα εκατοστών (92,80 τ.μ.), όπως προκύπτει απ’ τον πιο πάνω πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας του Πολιτικού Μηχανικού Αθανασίου Γούλα. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των 33.333,33. Ε) Το με στοιχεία Έψιλον πέντε (Ε5) τμήμα του οικοπέδου, που αποτελεί χωριστή, διακεκριμένη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία, βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του όλου οικοπέδου και φαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 14’-1516-17-45-43-44-46-14’ στο ως άνω σχεδιάγραμμα, το οποίο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα έξι και σαράντα πέντε εκατοστά (186,45 τ.μ.), με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο δεκατέσσερα εκατοστά και εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά του εκατοστού (14,173/100) εξ αδιαιρέτου, συνορευόμενο: Βορειοανατολικά σε πλευρές 14’15 μήκους μέτρων 2,96, 15-16 μήκους μέτρων 5,50, 16-17 μήκους μέτρων 1,99 με ιδιοκτησία αγνώστου, βορειοδυτικά σε πλευρά 14’-47 μήκους μέτρων 17,69 με το με στοιχεία Έψιλον τέσσερα (Ε4) τμήμα, νοτιοανατολικά σε πλευρές 17-46 μήκους μέτρων 11,45, 46-44 μήκους μέτρων 10,75 με το με στοιχεία Έψιλον επτά (Ε7) τμήμα και νοτιοδυτικά σε πλευρές 47-45 μήκους μέτρων 8,83 και 4544 μήκους 0,48 με το με στοιχεία Έψιλον οκτώ (Ε8) τμήμα. Στην ως άνω κάθετη ιδιοκτησία (Ε5) αναλογεί δόμηση μέτρων τετραγωνικών ενενήντα τριών και είκοσι εκατοστών (93,20 τ.μ.), όπως προκύπτει απ’ τον ως άνω πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας του Πολιτικού Μηχανικού Αθανασίου Γούλα. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των 33.333,33. ΣΤ) Το με στοιχεία Έψιλον έξι (Ε6) τμήμα του οικοπέδου που αποτελεί χωριστή, διακεκριμένη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία, βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του όλου οικοπέδου και φαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 35-36-37-38-39-42-42’-4335’ στο άνω σχεδιάγραμμα το οποίο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και ογδόντα επτά εκατοστά (158,87 τ.μ.), με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο δώδεκα εκατοστά και τριακόσια εξήντα τρία χιλιοστά του εκατοστού (12,363/100) εξ’ αδιαιρέτου, συνορευόμενο: Βόρεια σε πλευρά 42-42’ μήκους μέτρων 2,79 με το με στοιχεία Έψιλον επτά (Ε7) τμήμα, βορειοανατολικά σε πλευρά 42-39 μήκους μέτρων 8,10 με το με στοιχεία Έψιλον επτά (Ε7) τμήμα, βορειοδυτικά σε πλευρές 42’- 43 μήκους μέτρων 9,68 με το με στοιχεία Έψιλον επτά (Ε7) τμήμα, 43-

35 μήκους μέτρων 4,19 με το με στοιχεία Έψιλον οκτώ (Ε8) τμήμα, νοτιοανατολικά σε πλευρές 39-38 μήκους μέτρων 4,69, 38-37 μήκους μέτρων 5,04 και 37-36 μήκους μέτρων 6,16 με το με στοιχεία Έψιλον οκτώ (Ε8) τμήμα και νοτιοδυτικά σε πλευρά 35-36 μήκους μέτρων 10,95 με το με στοιχεία Έψιλον ένα (ΕΙ) τμήμα. Στην ως άνω κάθετη ιδιοκτησία (Ε6) αναλογεί δόμηση μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο και τριάντα εκατοστών (42,30) όπως προκύπτει απ’ τον ως άνω πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας του Πολιτικού Μηχανικού Αθανασίου Γούλα. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των 30.000,00. Ζ) Το με στοιχεία Έψιλον επτά (Ε7) τμήμα του οικοπέδου, που αποτελεί χωριστή, διακεκριμένη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του όλου οικοπέδου και φαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 4446-17-18-18’-41-40-39-42-42’-4344 στο άνω σχεδιάγραμμα, το οποίο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια δώδεκα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (212,84 τ.μ.), με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο δεκαπέντε εκατοστά και εννιακόσια έξι χιλιοστά του εκατοστού (15,906/100) εξ αδιαιρέτου, συνορευόμενο: Βορειοανατολικά σε πλευρές 17-18 μήκους μέτρων 12,23, και 18-18’ μήκους μέτρων 2,24 με ιδιοκτησία αγνώστου, βορειοδυτικά σε πλευρές 17-46 μήκους μέτρων 11,45, 46-44 μήκους μέτρων 10,75 με το με στοιχεία Έψιλον πέντε (Ε5) τμήμα, Νοτιοανατολικά σε πλευρές 18’-41 μήκους μέτρων 7,62, 41-40 μήκους μέτρων 4,35 και 40-39 μήκους μέτρων 3,00 με το με στοιχεία Έψιλον οκτώ (Ε8) τμήμα και νοτιοδυτικά σε πλευρά 44-43 μήκους μέτρων 3,00 με το με στοιχεία Έψιλον οκτώ (Ε8) τμήμα και 43-42’ μήκους μέτρων 9,68, 42-42’ μήκους μέτρων 2,79, 42-39 μήκους μέτρων 8,10 με το με στοιχεία Έψιλον έξι (Ε6) τμήμα. Στην ως άνω κάθετη ιδιοκτησία (Ε7) αναλογεί δόμηση μέτρων τετραγωνικών ενενήντα ενός και σαράντα πέντε εκατοστών (91,45 τ.μ.), όπως προκύπτει απ’ τον ως άνω πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας του Πολιτικού Μηχανικού Αθανασίου Γούλα. Στο ως άνω τμήμα του οικοπέδου με στοιχεία Ε7 (κάθετη ιδιοκτησία) έχει κτισθεί κατοικία (μεζονέτα) που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο, εμβαδού του ισογείου τ.μ. 45,53, του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου 45,93 τ.μ. και συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 91,45. Η κατοικία αυτή έχει σκεπή από πλάκα Πηλίου, το ισόγειο με τον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική τσιμεντοστρωμένη σκάλα, στο ισόγειο υπάρχει βεράντα τσιμεντοστρωμένη. Το υπόγειο με το ισόγειο επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική τσιμεντένια σκάλα. Η τοιχοποιία της κατοικίας είναι επενδυμένη με πέτρα Πηλίου. Η κατοικία αυτή δεν είναι πλήρως αποπερατωμένη (λείπουν κουφώματα, πόρτες, θέρμανση, ηλεκτρισμός κ.λ.π.), ενώ το δάπεδο και στους δύο ορόφους και στο υπόγειο κατά την κατάσχεση ήταν ακόμα τσιμεντοστρωμένο. Για την ανέγερση της πιο πάνω οικοδομής έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 601/5-11-2007 άδεια οικοδομής της Νομαρχίας Μαγνησίας. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των 66.666,66. Γίνεται μνεία ότι με την υπ’ αριθμόν 7499/17-6-2008 πράξη καθορισμού μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, σύμφωνα με το Ν. 1221/1981 και το Ν. 960/1979, της Συμ/φου Λάρισας Σοφίας Γιαννακοπούλου Μπατή, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Νηλείας, στον τόμο 364, αρ. 2, προκειμένου να ανεγερθούν σε κάθε μία από τις κάθετες ιδιοκτησίες με στοιχεία Ε3 και Ε7, διώροφη κατοικία με υπόγειο, προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια και για να προσδιορισθεί επακριβώς η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο 1221/1981, θέτουν στη διαρκή εξυπηρέτηση των οικοδομών που θα ανεγερθούν στις δύο άνω κάθετες ιδιοκτησίες, το χώρο του α-

καλύπτου της κάθετης ιδιοκτησίας με τα στοιχεία Έψιλον επτά (Ε7), στην οποία δημιουργείται μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δώδεκα και είκοσι πέντε (12,25 τ.μ.), όπως ακριβώς αυτή εμφαίνεται και απεικονίζεται στο προσαρτώμενο στην ως άνω πράξη από Δεκέμβριος 2007 διάγραμμα κάλυψης του πολιτικού μηχανικού Αθανασίου Γούλα. Γίνεται μνεία ότι με την υπ’ αριθμόν 7500/17-6-2008 πράξη καθορισμού μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου, σύμφωνα με το Ν. 1221/1981 και το Ν. 960/1979 της Συμ/φου Λάρισας Σοφίας Γιαννακοπούλου - Μπατή, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Νηλείας, στον τόμο 364, αρ. 3, προκειμένου να ανεγερθούν στις κάθετες ιδιοκτησίες με στοιχεία Ε1 και Ε2, μία τριώροφη και μία διώροφη κατοικία με υπόγειο, προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια και για να προσδιορισθεί επακριβώς η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο 1221/1981, θέτουν στη διαρκή εξυπηρέτηση των οικοδομών που θα ανεγερθούν στις δύο άνω κάθετες ιδιοκτησίες, το χώρο του ισογείου της οικοδομής που θα ανεγερθεί στη με στοιχεία ΕΙ κάθετη ιδιοκτησία, στην οποία δημιουργείται μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά και σαράντα τεσσάρων εκατοστών (17,44 τ.μ.), όπως ακριβώς αυτή εμφαίνεται και απεικονίζεται στο προσαρτώμενο στην ως άνω πράξη από Δεκέμβριος 2007 διάγραμμα Κάλυψης του πολιτικού μηχανικού Αθανασίου Γούλα. Γίνεται μνεία ότι με την υπ’ αριθμόν 7501/17-6-2008 πράξη καθορισμού μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, σύμφωνα με το Ν. 1221/1981 και το Ν. 960/1979 της Συμ/φου Λάρισας Σοφίας Γιαννακοπούλου - Μπατή, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Νηλείας, στον τόμο 364, αρ. 4, προκειμένου να ανεγερθούν στις κάθετες ιδιοκτησίες με στοιχεία Ε4, Ε5 και Ε6, δύο διώροφες κατοικίες με υπόγειο, και μία ισόγεια κατοικία με υπόγειο, προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια και για να προσδιορισθεί επακριβώς η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο 1221/1981, θέτουν στη διαρκή εξυπηρέτηση των οικοδομών που θα ανεγερθούν στις τρεις άνω κάθετες ιδιοκτησίες, το χώρο του ακαλύπτου της κάθετης ιδιοκτησίας με τα στοιχεία Έψιλον πέντε (Ε5), στην οποία δημιουργείται μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαπέντε (15,00 τ.μ.), όπως ακριβώς αυτή εμφαίνεται και απεικονίζεται στο προσαρτώμενο στην ως άνω πράξη από Δεκέμβριος 2007 διάγραμμα κάλυψης του πολιτικού μηχανικού Αθανασίου Γούλα. Γίνεται μνεία ότι με την υπ’ αριθμόν 6721/31-12-2007 πράξη σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας της Συμ/φου Λάρισας Σοφίας Γιαννακοπούλου Μπατή, σ’ ολόκληρο το ως άνω οικόπεδο έχουν συσταθεί και άλλες δύο κάθετες ιδιοκτησίες με στοιχεία Έψιλον οκτώ (Ε8) και Έψιλον εννέα (Ε9), στις οποίες δεν αναλογεί δόμηση, όπως προκύπτει απ’ τον πιο πάνω πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας του Πολιτικού Μηχανικού Αθανασίου Γούλα και οι οποίες αφίονται στην κοινή χρήση των εκάστοτε κυρίων των άλλων επτά τμημάτων (καθέτων ιδιοκτησιών) του οικοπέδου και δεν επιτρέπεται η ανέγερση κτίσματος εντός των τμημάτων αυτών. Σε όλα τα ανωτέρω ακίνητα είναι γραμμένες δύο προσημειώσεις υποθηκών. Επίσης είναι γραμμένη μία επιπλέον προσημείωση υποθήκης στο 1/2 εξ αδιαιρέτου του με στοιχεία Ε7 ακινήτου. Ο πλειστηριασμός αυτός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Προσκαλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και πλειοδοτήσουν στον αναφερόμενο στην αρχή της παρούσας τόπο και χρόνο. Το παρόν έγινε στο Βόλο και στο γραφείο μου σήμερα στις 4-9-2010. Ο Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΑΛΛΟΥΣ


37

KYPIAKH 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¢∂À∞ªμ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Αύριο Δευτέρα 6/9/2010 από 08.00 έως 14.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στην περιοχή Μελισσατίκων, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ∞

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ του Παντελεήμονος και της Μαρίας, το γένος Κοκονά, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΜΑΡΘΑ - ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ του Κυριάκου και της Ελευθερίας, το γένος Παπαγεωργίου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στην Αγριά Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στην Αγριά Μαγνησίας.

Συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή πρόοδο στην αγαπημένη μας εγγονή ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ. ΧΑΡΙΤΟΥ για την επιτυχία της στο Τμήμα Παιδ/γικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων. Ο παππούς: Γιώργος και η γιαγιά Γιούλα Φραγκογεώργη

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ∞ Θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια τους διακεκριμένους Ιατρούς, Διευθυντές της Κλινικής ΕΛΠΙΣ του Βόλου και πάνω απ’ όλα ευαισθητοποιημένους ανθρώπους κ.κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Χειρούργο Ουρολόγο και ΜΠΟΥΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, Καρδιολόγο, καθώς και το Προσωπικό της Κλινικής για την άμεση αποκατάσταση της υγείας μου. Τέτοιοι λαμπροί επιστήμονες τιμούν το ιατρικό λειτούργημα και ιδιαίτερα την πόλη του Βόλου. Κασσίδης Γεώργιος

Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω θερμά και διά του Τύπου τον Χειρούργο Ουρολόγο κ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΓΑΥΓΙΔΗ, την Ιατρική Ομάδα και το Νοσηλευτικό Προσωπικό της Ουρολογικής Κλινικής του Αχιλλοπουλείου Νοσοκομείου Βόλου για τις ιατρικές υπηρεσίες που μου προσέφεραν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου σ’ αυτό. Λειτουργοί της Υγείας, με την επάρκεια και την ανθρωπιά των ανωτέρω, αποτελούν τιμή και καύχημα για το χώρο αυτό, τον τόσο κρίσιμο για όλους μας. Τζων Α. Κανταρτζής Βόλος

Μετά την επιτυχία της συναυλίας ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ που ήταν και η αποχαιρετιστήριά μου από σκηνής θάθελα να ευχαριστήσω τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό του Δήμου Βόλου, όλους τους Βολιώτες που όλα αυτά τα χρόνια με ενθάρρυναν, την οικογένειά μου, την κ. Γεωργία Χαϊδούλη που με όλους τους ανωτέρω στήριξαν τις προσπάθειές μου για τη διαφύλαξη του ποιοτικού τραγουδιού με τις συναυλίες που επί σκηνές παρήλασαν δεκάδες αξιόλογων Βολιωτών καλλιτεχνών, αλλά και επωνύμων μεγάλων όπως η Δανάη, ο Μουζάκης, ο Πολυμέρης, η Μαρέλη, η Γιοβάνα, η Μόλλη, ο Τραϊφόρος κ.ά. Τους ευχαριστώ όλους. Ο Βολιώτικος Τύπος, τα ραδιόφωνα, η τηλεόραση, πότε με ανακοινώσεις, πότε σαν χορηγοί επικοινωνίας έπαιξαν σημαντικό ρόλο για την επιτυχία τους που είχαν πάντα σαν σκοπό να βοηθηθούν διάφορα ιδρύματα της πόλης όπως στην πρόσφατη συναυλία ο διαπρεπής Βολιώτης κ. Λάμπης Τσιμάς (πρώην Πρόεδρος του Ρόταρυ) επί σειρά ετών ευρισκόμενος στην Αιθιοπία, έσπευσε να βοηθήσει τα ιδρύματα Γηροκομείο και Σύλλογο Αποφυλακισθέντων “Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ” . Τέλος στους συνεχιστές της προσπάθειας αυτής για τη διαφύλαξη των τραγουδιών που υπηρετήθηκαν από έναν ΑΤΤΙΚ, μια Βέμπο, έναν Γούναρη, ένα Σουγιούλ μέχρι τους Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκο κ.ά. δηλώνω ότι θα βοηθήσω - εκτός σκηνής - με οποιοδήποτε τρόπο. Πρέπει να είμαστε πιστοί σ’ αυτό το είδος τραγουδιού που μάγεψε την νιότη μας και μας ακολούθησαν μέχρι την ωριμότητά μας. Και οι Βολιώτες το απέδειξαν με την παρουσία τους. Σας ευχαριστώ όλους Τάσσος Μητρογώγος

Την αγαπημένη μας ανιψιά και ξαδέρφη ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ. ΧΑΡΙΤΟΥ συγχαίρουμε για την επιτυχία της στο Τμήμα Παιδ/γικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων και της ευχόμαστε καλή πρόοδο. Ο θείος και η θεία: Βαγγέλης και Νεκταρία Φραγκογεώργη Η ξαδέρφη: Σπυριδούλα - Συραγώ

Θερμά συγχαρητήρια στην αγαπημένη μας εγγονή ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ για την επιτυχία της στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Φλώρινας. Τη συγχαίρουμε και της ευχόμαστε πάντα επιτυχία. Οι παππούδες: Γιάννης και Ελένη Παρασκευά

Συγχαίρουμε ολόψυχα τα παιδιά των συναδέρφων μας ΓΚΙΟΡΓΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΜΑΣΤΕΛΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΔΡΟΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, ΤΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΙΚΑ ΘΩΜΑ και ΦΛΩΡΟ ΙΩΑΝΝΗ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που πέρασαν με επιτυχία στις Σχολές προτίμησής τους και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!! Οι δάσκαλοι του 2ου Δημ. Σχ. Ν. Ιωνίας

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου Γενικού Λυκείου Βόλου συγχαίρουν τους Μαθητές του Σχολείου για την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις (ποσοστό επιτυχίας 76,07%) και τους εύχονται καλές σπουδές και καλή τύχη στη ζωή τους. Ο Διευθυντής

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ °∂¡¡∏™∂ø™ Δ∏™ £∂√Δ√∫√À ºÀΔ√∫√À ¡. πø¡π∞™ μ√§√À ª∂°∞§∏ £ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫∏ ¶∞¡∏°Àƒπ™ Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 θα γίνει μεγάλη θρησκευτική πανήγυρις στον Ιερό Ναό μας. Οι ακολουθίες θα γίνουν κατά το εξής πρόγραμμα: Την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30 μ.μ. θα γίνει στην είσοδο του οικισμού Φυτόκου πανηγυρική υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Συμεών του Μονοχίτωνος και Ανυποδήτου, την οποία θα συνοδεύσει από την Ιερά Μονή Φλαμουρίου ο Ηγούμενος αυτής Γέροντας Συμεών. Εν συνεχεία στις 7 μ.μ. θα τελεσθεί πανηγυρικός εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος από εκπρόσωπο της Ι. Μητροπόλεώς μας, λιτάνευσις της τιμίας κάρας και των εικόνων του Αγίου και της Παναγίας πέριξ του Ιερού Ναού και θα επακολουθήσει ολονύκτιος αγρυπνία, την οποία θα τελέσει ο πατήρ Συμεών. Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30-10.30 π.μ. θα τελεσθεί Όρθρος, πανηγυρική Θεία Λειτουργία, την οποία θα τελέσει εκπρόσωπος του Μητροπολίτου μας. Θα επακολουθήσει Θείον Κήρυγμα και Αγιασμός. Το εσπέρας και περί ώραν 7ην μ.μ. Μέγας Εσπερινός και Παράκλησις. Την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.00 έως 9.00 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία, αναχώρηση και επιστροφή της τιμίας κάρας εις την Ι. Μονήν Φλαμουρίου. Οι πιστοί θα εξυπηρετούνται με λεωφορεία της αστικής γραμμής Νο 2, ως ακολούθως: Τρίτη 7/9: 6. 00 μ.μ., 6. 30 μ.μ., 8. 30 και 8. 45 μ.μ. Τετάρτη 8/9: 8. 00 π.μ., 8.30 π.μ., 10.45 και 11.00 π.μ. 6.00 μ.μ., 6.30 μ.μ., 9.30 και 9.45 μ.μ. ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ∞ Ευχαριστώ θερμά τους Καθηγητές μου ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΗ Φιλόλογο, ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΛΙΑ Φιλόλογο, ΚΑΜΙΝΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΗ Βιολόγο, καθώς και τους Καθηγητές του 7ου Γ.Λ. Βόλου για την πολύτιμη συμβολή τους στην εισαγωγή μου στη σχολή της προτίμησής μου. Αιμιλία Δ. Μαντζίρη

Οι Καθηγητές

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ∞ Στον αγαπημένο μας εγγονό ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ που επέτυχε στη Σχολή Δασολογίας - Δασοπονίας του Πανεπιστημίου Θράκης, εγκάρδια συγχαίρουμε και ευχόμαστε να είναι πάντα στη ζωή του βοηθός ο Άγιος Θεός. Ο παππούς και η γιαγιά: Απόστολος και Ευτυχία Χατζηγιάννη

Στα αγαπημένα μας ανίψια και εξαδέλφια ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΫΦΑΝΤΗ και ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, που επέτυχαν στις σχολές πρώτης προτίμησής τους, ευχόμαστε να πληθαίνουν οι επιτυχίες και οι χαρές στη ζωή τους. Γιάννης - Ελένη - Βλάσης Αϋφαντής

Στην αγαπημένη μας κόρη και αδελφή ΠΟΠΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ που πέρασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία. Οι γονείς: Χρήστος - Εύη Δασκαλάκη και οι αδελφές: Ειρήνη και Ισιδώρα Δασκαλάκη

Στην αγαπημένη μας εγγονή και ανιψιά ΠΟΠΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ που πέρασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία. Οι παππούδες: Ευάγγελος και Πόπη Ιατροπούλου και ο θείος Σπύρος Ιατρόπουλος

Ευχαριστώ θερμά τα Φροντιστήρια “ΑΓΓΛΙΚΑ ΛΑΝΗ” για την απόκτηση των πτυχίων μου της Αγγλικής γλώσσας Proficiency Cambridge, Proficiency Michigan και Edexel Proficiency. Ιδιαιτέρως, θερμές ευχαριστίες στη θεία μου κα ΑΓΛΑΪΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ - ΛΑΝΗ για την πολύτιμη συμβολή της στην επιτυχία μου. Εύχομαι καλή χρονιά. Ο ανιψιός της: Φώτης Ευστρατιάδης

Ευχαριστούμε θερμά τις Καθηγήτριες ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ και ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΟΣΙΝΟΥ, Φιλολόγους στο Φροντιστήριο “ΕΙΡΜΟΣ” για τη συμβολή τους στην επιτυχία της κόρης μας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗ στη Φιλολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι γονείς της: Χρήστος και Ζωή Η αδελφή της: Φωτεινή


38 - “∫‡ÚÈÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ÌÔ˘ Î·È ™ˆÙ‹Ú ÌÔ˘” (√ ¢·‚›‰) - “√ £Âfi˜ Ô˘ › ̤۷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ó· Ï¿Ì„ÂÈ Êˆ˜, ∞˘Ùfi˜ ¤Ï·Ì„Â Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰fiÍ· ΔÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ πËÛÔ‡” (Ô ¶·‡ÏÔ˜) - °È·Ù› Ô Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ºˆ˜; (¶·˜ Ô Ê·‡Ï· Ú¿ÛÛˆÓ ÌÈÛ› ÙÔ Êˆ˜” (√ ÃÚÈÛÙfi˜) - ΔÂÏÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ·fi ÙÔÓ ÔϤÌÈfi ÙÔ˘, ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ ƒÂÓ¿Ó ™‹ÌÂÚ· Ô ·. ¶·‡ÏÔ˜ Ì·˜ ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ˆ˜ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ Êˆ˜ Î·È Ë ˙ˆ‹ ËÌÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ! ∞˘Ù‹ ÙË ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Â¤ÙÚÂ„Â Ô £Âfi˜ Ó· ÙËÓ ÚÔ·ÈÛı·Óı› Î·È Ó· ÙËÓ ÚÔÁ¢ı› ·ÎfiÌË Î·È Ô ÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‡ ¢Û‚‹˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. √ ¶Ï¿ÙˆÓ ı· ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙËÓ 7Ë ÙÔ˘ ÂÈÛÙÔÏ‹: “∂Í·›ÊÓ˘ Ô›ÔÓ ·fi ˘Úfi˜ ˉ‹Û·ÓÙÔ˜ ÂÍ¿ÙÂÛı·È ʈ˜ ÂÓ ÙË „˘¯‹!” . øÚ·›Ô ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÙÔ Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Ô˘ ¤ÓȈı ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘, Ì·˜ ÙÔ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Ô ¢·‚›‰: “∫‡ÚÈÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ÌÔ˘ Î·È ™ˆÙ‹Ú ÌÔ˘, ·fi Ù›ÓÔ˜ ÊÔ‚Ëı‹ÛÔÌ·È;” (æ∞§ª. ∫™Δ’ 1). ∫·È “χ¯ÓÔ˜ ÙÔȘ ÔÛ› ÌÔ˘ Ô ÓfiÌÔ˜ ™Ô˘ Î·È Êˆ˜ ÙÔȘ ÙÚ›‚ÔȘ ÌÔ˘” (ÙÔ Êˆ˜ Ô˘ ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ˘˜

KYPIAKH 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

√ ÃÚÈÛÙfi˜ ÙÔ ºˆ˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘) (æ∞§ª. ƒπ∏’ 105). ∞˘Ùfi ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È Ô˘Ú¿ÓÈÔ Êˆ˜ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Ì¤Û· Ù˘ Ë Î¿ıÂ Â˘Ï·‚‹˜ „˘¯‹, Ì·˜ ÙÔ Â͢ÌÓ› Û‹ÌÂÚ· Ô ·fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ ϤÁÔÓÙ·˜: “√ £Âfi˜ Ô˘ › ̤۷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ó· Ï¿Ì„ÂÈ Êˆ˜ (ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜), ∞˘Ùfi˜ ¤Ï·Ì„Â Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜ Î·È Ì·˜ ÊÒÙÈÛ ӷ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰fiÍ· ΔÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡. ŸÌˆ˜ ÂÌ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ıËÛ·˘Úfi Ù˘ ʈÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÂÓ‰fiÍÔ˘ ·˘Ù‹˜ ÁÓÒÛˆ˜, ̤۷ ÛÙ· ‡ıÚ·˘ÛÙ· Î·È ¯ˆÌ·Ù¤ÓÈ· ÛÒÌ·Ù¿ Ì·˜, Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ·˘ÙÔ‡, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ £Âfi Î·È fi¯È ·fi ÂÌ¿˜ (ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜). °È’ ·˘Ùfi, ·Ó Î·È Ì·˜ Ȥ˙Ô˘Ó ·fi ·ÓÙÔ‡, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ‰ÂÓ Ì·˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, fï˜, ‰ÂÓ ·ÂÏÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. ª·˜ ηٷ‰ÈÒÎÔ˘Ó, Ô £Âfi˜ fï˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÁηٷÏ›ÂÈ. ª·˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó Î¿Ùˆ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ™˘Ó¯Ҙ ˘ÔʤÚÔ˘Ì (ÂÌ›˜ ÔÈ ·fiÛÙÔÏÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì·˜) ۈ̷ÙÈο,

¢IKA™TIK√ ¢HMO™IEYMA Απόσπασμα Της υπ’ αριθμόν 2.289/7-5-2010 κατασχετήριας έκθεσής μου ακίνητης περιουσίας. Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου Γεώργιος Στ. Μπαλλούς, κάτοικος Βόλου, Αντωνοπούλου 158, Κάνω γνωστό ότι Στις 22 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως 5 τ’ απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο Βόλο και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με την παρουσία της Συμ/φου Βόλου Γραμματής Φείδα Βούλγαρη, που εδρεύει στο Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου, αρ. 119 και που ορίστηκε επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, πλειστηριάζεται αναγκαστικά και οριστικά η ακίνητη περιουσία που κατασχέθηκε με την υπ’ αριθμόν 2.289/7-5-2010 κατασχετήρια έκθεσή μου, ιδιοκτησίας του οφειλέτη Φωτίου Λαδόπουλου του Κων/νου και της Αγγελικής, κατοίκου Βόλου, μ’ επίσπευση του δανειστή Νικολάου Ιασ. Σφάκα, κατοίκου Πορταριάς του Ν. Μαγνησίας. Η ακίνητη αυτή περιουσία είναι η εξής: Το 1/2 εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ύψιλον ένα (Υ.1) καταστήματος του ισογείου μιας πολυώροφης οικοδομής (πολυκατοικίας), που αποτελείται απ’ το υπόγειο, το ισόγειο, πέντε υπέρ του ισογείου ορόφους και το δώμα, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 2.775, αρτίου και οικοδομήσιμου, κειμένου εντός της πόλης του Βόλου, του ομωνύμου Δήμου και Υποθ/κείου Βόλου και επί της διασταυρώσεως των οδών Ξενοφώντος, Παπαδιαμάντη και Βασσάνη, στο υπ’ αριθμόν 202 Ο.Τ., εμφαινόμενο στο συνημμένο στο υπ’ αριθμόν 21293/1980 συμβόλαιο του Συμ/φου Βόλου Κων/νου Ιωαν. Κλαψόπουλου τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ευαγγέλου Αναγνωστοπούλου, υπό τα αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α. και συνορευόμενο εν συνόλω γύρωθεν: Βορείως επί πλευράς Α.Β. μέτρων 63,15 με την οδό Βασσάνη, Ανατολικώς επί πλευράς Α.Ε. μέτρων 48,85 εν μέρει με ιδιοκτησία Διαμαντή Α. Τζουμέρτη και εν μέρει με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Κ. Γκέσκου, Νοτίως επί τεθλασμένης πλευράς Γ.Δ.Ε. μέτρων 71,55 με την οδό Ξενοφώντος και Δυτικώς επί πλευράς Β.Γ. μέτρων 33,25 με την οδό Παπαδιαμάντη. Το ως άνω υπό στοιχεία Ύψιλον ένα (Υ.1) κατάστημα του ισογείου της ως άνω πολυκατοικίας, το οποίο αποτελεί αυτοτελή, ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη ιδιοκτησία, αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο εμβαδού μέτρων τε-

τραγωνικών 49,50 και βοηθητικό χώρο -πατάρι, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 24,00, όγκο κύριας ιδιοκτησίας μέτρα κυβικά 262,35, αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 46,35, συνολικό όγκο μέτρα κυβικά 308,70, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και των εν γένει κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, έργων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας 8,682/1000, ψήφους στις γενικές συνελεύσεις 8,739/1000, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 8,739/1000 και ποσοστό συνιδιοκτησίας του υπογείου χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτου 8,739/1000 και συνορεύει γύρωθεν: Ανατολικά με το με στοιχεία Ταυ ένα (Τ.1) κατάστημα του ισογείου, Βόρεια με το με στοιχεία ’Υψιλον δύο (Υ.2) κατάστημα του ισογείου, Δυτικά εν μέρει με το με στοιχεία Φι ένα (Φ.1) και εν μέρει με το με στοιχεία Φι δύο (Φ.2) κατάστημα του ισογείου και Νότια με την οδό Ξενοφώντος. Το ως άνω με στοιχεία Υ.1 κατάστημα του ισογείου έχει συνενωθεί με τα όμορα καταστήματα του ισογείου της πιο πάνω πολυκατοικίας, αφού καθαιρέθηκαν τα τοιχία που τα διαχώριζαν από τα με στοιχεία Τ.1 και Υ.2 καταστήματα και απομακρύνθηκαν οι υαλοπίνακες της πρόσοψης στην οδό Ξενοφώντος και κατασκευάστηκε τοιχίο, καταργήθηκε δε η είσοδος του καταστήματος, καθώς στο σημείο της εισόδου στην οδό Ξενοφώντος υφίσταται τοίχος και η πρόσβαση στο κατάστημα επιτυγχάνεται μόνο μέσω των συνενωθέντων όμορων καταστημάτων, έχει δε εγκατασταθεί σ’ αυτά η επιχείρηση “ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ” . Επίσης το ως άνω με στοιχεία Υ. 1 κατάστημα ήταν κατά την ημέρα της κατάσχεσης μισθωμένο στην πιο πάνω εταιρία “ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ” . Όλη η ως άνω πολυκατοικία έχει υπαχθεί στο σύστημα και το θεσμό του Ν. 3741/1929 “περί της κατ’ ορόφους οριζοντίου ιδιοκτησίες” και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού αυτού, ορίζεται το ποσό των 35.000 ευρώ. Στο ανωτέρω ακίνητο είναι γραμμένη μία προσημείωση υποθήκης. Ο πλειστηριασμός αυτός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το παρόν έγινε στο Βόλο και στο γραφείο μου σήμερα στις 4-92010. Ο Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΑΛΛΟΥΣ

ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ πËÛÔ‡, ÁÈ· Ó· Ê·ÓÂÚˆı› ÛÙÔ ıÓËÙfi Ì·˜ ÛÒÌ· Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ πËÛÔ‡. ... Œ¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ›‰È· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ £Âfi Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë °Ú·Ê‹: “∂›ÛÙÂ˘Û· ‰Èfi Î·È ÂÏ¿ÏËÛ· Î·È ËÌ›˜ ÈÛÙ‡ÔÌÂÓ ‰Èfi Î·È Ï·ÏÔ‡ÌÂÓ” (ÂÌÈÛÙ‡ıËη ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÛÙÔ £Âfi ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÎËÚ‡ÙÙÔ˘ÌÂ) (μ’ ∫√ƒπ¡£. ¢’ 6-15). ¶fiÛ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ¢ÂÚÁÂÙËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ Û fiÏ· Ù· ¤Ì‚È· fiÓÙ· (˙Ò· Î·È Ê˘Ù¿) Î·È Ô ˘ÏÈÎfi˜ ‹ÏÈÔ˜, Ì ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜, ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È Ê˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘! ∫·È fiÛË ¯·Ú¿ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Ë ¤ÍÔ‰fi˜ Ì·˜ ·fi ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi ¯ÒÚÔ Û ¤Ó· ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ! ΔËÓ ›‰È· ·›ÛıËÛË ¿Ê·Ù˘ ¯·Ú¿˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·Ó›˜ fiÙ·Ó Ì οÔÈ· Â˘Ï¿‚ÂÈ· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ˆÚ·›Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘! “ŸÙ·Ó ηÓ›˜ Í·Ó·Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘ Â›Ó·È Û· Ó· Ì·›ÓÂÈ Û ¤Ó·Ó ΋Ô Ì ÎÚ›Ó·, ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi οÔÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi Û›ÙÈ” ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÔÌÔÏÔÁ› Ô ŸÛÎ·Ú °Ô˘¿ÈÏÓÙ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜,

ÛÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ÏfiÚ‰Ô ÕÏÊÚÂÓÙ ¡Ù¿ÁÎÏ·˜. °È·Ù› fï˜ Ô Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÔʇÁÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ, ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘; √ ÃÚÈÛÙfi˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË, fï˜, Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË: “ΔÔ Êˆ˜ ‹Ïı ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, fï˜ ·Á¿ËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ·Ú¿ ÙÔ Êˆ˜, ÂÂȉ‹ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÔÓËÚ¤˜. ∫¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ú¿ÙÙÂÈ ¤ÚÁ· Ê·‡Ï· ÌÈÛ› ÙÔ Êˆ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜, ÁÈ·Ù› ÊÔ‚¿Ù·È Ì‹ˆ˜ Ê·ÓÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·È ÎÚÈıÔ‡Ó. ŸÔÈÔ˜ fï˜ οÓÂÈ Ú¿ÍÂȘ Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ·˘Ùfi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜, ¤ÙÛÈ ı· Ê·Ó› ˆ˜ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi ˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ £Âfi” (πø∞¡. °’ 19-21). ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ηٿ ÙÔ˘ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô˘ Î·È ·ÁÈfiÙ·ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ Ì·˜ ‰ÒÚËÛÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜, ÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈfi ΔÔ˘, Ì ÙÔ ˘¤ÚÔ¯fi ÙÔ˘ ʈ˜ “ÙÔ ·ÏËıÈÓfi, Ô˘ ʈٛ˙ÂÈ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” (πø∞¡. ∞’ 9). ∫·È Ó· ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÓfi˜ ÔϤÌÈÔ˘ ÙÔ˘ ÃÚÈ-

∞°ƒ√Δπ∫√™ ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√™ ƒπ∑√ªÀ§√À “∏ ¢∏ª∏Δƒ∞” ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ριζομύλου “Η ΔΗΜΗΤΡΑ” αποφάσισε να προβεί στην πώληση ισογείου κτίσματος μετά του οικοπέδου του, ιδιοκτησίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ριζομύλου “Η ΔΗΜΗΤΡΑ” , το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού του Ριζομύλου του Δήμου Κάρλας του Ν. Μαγνησίας. Πρόκειται για ισόγειο κτίσμα παλαιότητας περίπου 50 ετών, όπου σήμερα στεγάζονται οι αποθήκες του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ριζομύλου καθώς και κάποια γραφεία του. Το συνολικό εμβαδόν του κτίσματος είναι 397,10 τ.μ. και χωρίζεται σε τρεις χώρους. Ο πρώτος χώρος έχει εμβαδόν 300,25 τ.μ., είναι ενιαίος χωρίς χωρίσματα και χρησιμοποιείται ως γεωργική αποθήκη, ο δεύτερος έχει καθαρό εμβαδόν 31,85 τ.μ. και ο τρίτος έχει καθαρό εμβαδόν 65 τ.μ. Το κτίσμα είναι κτισμένο σε γωνιακό οικόπεδο εμβαδού 421,96 τ.μ. με σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και με πρόσοψη σε δύο ανώνυμες οδούς, οι οποίες αποτελούν τις δύο πλευρές της κεντρικής πλατείας Ριζομύλου, στο βορειοανατολικό της άκρο. Συνορεύει δε νότια σε πλευρά 25 μ. με δημοτική οδό και ανατολικά σε πλευρά 17 μ. με δημοτική οδό. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ριζομύλου “Η ΔΗΜΗΤΡΑ” με την υπ’ αρ. 9854/10.1.1957 πράξη του τότε Συμβ/φου Φερών Παναγιώτη Δημ. Παπαγεωργίου νομίμως μεταγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών της Κοινότητας Ριζομύλου του τέως Δήμου Αρμενίου του Υποθ/κείου Βελεστίνου σε τόμο Α και με α.α. 217. Το δε κτίσμα ανεγέρθη δυνάμει αδείας η οποία εξεδόθη από την Πολεοδομία Βόλου. Ο αγοραστής από μόνη τη συμμετοχή του στη δημοπρασία τεκμαίρεται πως έχει λάβει γνώση της πραγματικής του νομικής καταστάσεως. Ήδη ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ριζομύλου “Η ΔΗΜΗΤΡΑ” σε εκτέλεση των με αριθμ. 2/5.4.2009 και 2/3.7.2010 αποφάσεων της Γ.Σ. και στο πλαίσιο του ισχύοντος καταστατικού, εκθέτει σε Δημόσια Δημοπρασία, την πώληση του ανωτέρου ακινήτου με ανοικτές προσφορές και με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ενενήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (91.800,00). Η δημοπρασία θα γίνει την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 13.00 μ.μ. έως 14.00 μ.μ. στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ριζομύλου “Η ΔΗΜΗΤΡΑ” στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ριζομύλου του Δήμου Κάρλας, ενώπιον της Επιτροπής, που έχει ορισθεί από την Γενική Συνέλευση. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα. Επί νομικών προσώπων, για την συμμετοχή τους στη δημοπρασία, απαιτείται να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα (επί προσωπικών εταιρειών: καταστατικό και πιστοποιητικό μεταβολών, επί ανωνύμων εταιρειών, καταστατικό, Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης, απόφαση για ορισμό Δ.Σ, ΦΕΚ δημοσίευσης και ΦΕΚ συγκρότησης σε σώμα, απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή στη δημοπρασία και νομιμοποίηση του εκπροσώπου, επί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης: καταστατικό και πιστοποιητικό μεταβολών). Για συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η προσκόμιση και παράδοση είτε εγγυητικής επιστολής αξιόχρεης τράπεζας, ποσού εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (9.180,00). Την 15 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 18.00 μ.μ., ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να προσέλθει ενώπιον της συμβ/φου Βόλου Παναγιώτας Στ. Παπαγεωργίου, προκειμένου να υπογραφούν οι δηλώσεις Φ.Μ.Α. και να συνταχθεί το πωλητήριο συμβόλαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εμφανιστεί ο πλειοδότης, θα συνταχθεί πράξη εμφάνισης - μη εμφάνισης, θα ακυρωθεί το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού και θα καταπέσει η εγγύηση υπέρ του Συνεταιρισμού ως ποινική ρήτρα. Ο Συνεταιρισμός ενδιαφέρεται να καταβληθεί το τίμημα σε μετρητά κατά την υπογραφή του συμβολαίου, αλλιώς η πώληση θα καταρτιστεί με διαλυτική αίρεση. Τον αγοραστή βαρύνουν, τα έξοδα κατάρτισης του συμβολαίου, ήτοι φόροι, τέλη αμοιβής και έξοδα συμβ/φου, αμοιβές δικηγόρων αγοραστή και πωλητή, τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στον Τύπο καθώς και τα κηρύκεια δικαιώματα. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Α.Σ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ “Η ΔΗΜΗΤΡΑ”

ÛÙÔ‡, ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ˘ ƒÂÓ¿Ó, Ô˘ ¤ÁÚ·„ “Ô μ›Ô˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡” (Vie de Jesus). ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ Û 13 ÂÚ›Ô˘ ÂΉfiÛÂȘ. ∏ ÌÈ· Û ÔÏÏ¿, ‰ÂÓ Ù·›ÚÈ·˙ ÛÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÂΉfiÛˆ˜. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Áfi˘ Ô˘ ıÂÚ¿¢ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ·˘ı˘Ô‚ÔÏ‹! Δ· ∂˘·ÁÁ¤ÏÈ·, Ù· ÔÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ (ηْ ·˘ÙfiÓ) ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Î·È fi¯È ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙ¤˜. ∫·È Ô Î·ı¤Ó·˜ οÙÈ ÚfiÛıÂÙ ے ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ¿ÏÏÔ˜! °È’ ·˘Ùfi Ô ƒÂÓ¿Ó ÔÓfiÌ·Û ٷ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈ· “Û˘Ó·Í¿ÚÈ·” ! ¶Ò˜ fï˜ ÙÔ Î¿ı ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô, ÁψÛÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ οı ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÔ‡; ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ÊÔÚ¿! ªÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ·˘Ùfi, ¤Ó· ηÏfi ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi ·Ó¿ÁÓˆÛÌ·, ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ∫·È fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔÓ ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ˜ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ Ù· ∂˘·ÁÁ¤ÏÈ·, Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ··ÓÙÔ‡ÛÂ: “Δ· Û˘Ó·Í¿ÚÈ· Ó· ‰È·‚¿Ûˆ;” . ∞ÏÏ¿ fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔÏÏÔ‡˜ ÔϤÌÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·ÈÒÓ· ÎÈ ·˘Ùfi˜ ͯ¿ÛÙËÎÂ! ∞ÏÏ¿ ÎÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ. Δ· ˆÚ·›· Î·È Â·ÈÓÂÙÈο ÏfiÁÈ· Ô˘ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÁÈ· ÙÔ ÃÚÈÛÙfi ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜! ¡· Î·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ˆÚ·›· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ƒÂÓ¿Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. “√ πËÛÔ‡˜ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ Û οı ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ʤÚÂÈ Î·Ú‰È¿ ·ÓıÚÒÔ˘, Ë ÈÛÙÔÚ›· ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙfiÓ Ì¤ÓÂÈ ·Î·Ù·ÓfiËÙË Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ‰fiÍ· Î·È Ï·ÙÚ›·”

¶ÚfiÛÎÏËÛË 1) όποιος γνωρίζει τον τόπο και τη συγκεκριμένη διεύθυνση διαμονής της Μανόλοβα (Manolova) Ντιάνα (Diana) του Εντσέβ (Encheva), γεννηθείσα στις 20.07.1966 στη Βουλγαρία, πρώην κατοίκου Ν. Αγχιάλου, Βόλος Μαγνησίας, οδός Λιακοπούλου, και ήδη αγνώστου διαμονής, να ανακοινώσει ενυπόγραφα τα στοιχεία αυτά, με αναφορά της συγκεκριμένης διεύθυνσής της, στη γραμματεία του πρωτοδικείου Βόλου (αρ. 135 παρ. 2 ΚΠολΔ). 2) όποιος γνωρίζει τον τόπο και τη συγκεκριμένη διεύθυνση διαμονής του CHAKMAKOV KOLYO του TODOROV, γεννηθείς στις 19.04.1963 στη Βουλγαρία, πρώην κατοίκου Ν. Αγχιάλου, Βόλος Μαγνησίας, οδός Λιακοπούλου, και ήδη αγνώστου διαμονής, να ανακοινώσει ενυπόγραφα τα στοιχεία αυτά, με αναφορά της συγκεκριμένης διεύθυνσής του, στη γραμματεία του πρωτοδικείου Βόλου (αρ. 135 παρ. 2 ΚΠολΔ). Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ (ΑΜ. ΔΣΘ: 5497)

. ΔÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ, Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ Â›Ó·È Ê¿ÚÌ·ÎÔ ·ÎÂÛÒ‰˘ÓÔÓ (ÈÛ¯˘Úfi ·˘Û›ÔÓÔ) ÛÙȘ ËıÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, ¤Ó· ‰ÈËÓÂΤ˜ sursum corda, ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙÔ fiÏÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ Â˘ÙÂÏÒÓ Î·È ¯·ÌÂÚÒÓ ·ıÒÓ Ù˘ „˘¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È fiÓÙˆ˜ ÁÏ˘Î‡Ù·ÙË Î·È ÛˆÙ‹ÚÈ· ·Ú·›ÓÂÛȘ ÛÙÔ ·˘Ù› Ù˘ Ì·Ù·ÈfiÊÚÔÓ˘ ª¿Úı·˜: “ª¿Úı·, ª¿Úı·, ÌÂÚÈÌÓ¿˜ Î·È Ù˘Ú‚¿˙ÂȘ ÂÚ› ÔÏÏ¿, ÂÓfi˜ ‰’ ¤ÛÙÈ ¯Ú›·. ª·Ú›· ‰Â ÙËÓ ·Á·ı‹Ó ÌÂÚ›‰· ÂÍÂϤͷÙÔ, ‹ÙȘ ԢΠ·Ê·ÈÚÂı‹ÛÂÙ·È ·’ ·˘Ù‹˜” (§√À∫. π’ 11). ÿÚȘ ÛÙÔÓ πËÛÔ‡, Ë ¤ÓÙÈÌË Î·È Ì˘ÎÙËÚÈ˙Ô̤ÓË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ë Î·Ù·ÈÂ˙Ô̤ÓË ËıÈ΋, Ë‡Ú·Ó ·Ó¿·˘ÛË Î·È Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Û οÔÈ· ÁˆÓ›· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡. ∏ ¯¿ÚȘ Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Û·Ó ÙË ‰ÚfiÛÔ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∂ÚÌÒÓ, Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶ÚÒÙÔ˜ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ıÂÌÂÏ›ˆÛ Â› Ù˘ Á˘ ıÚËÛΛ· ·ÈÒÓÈ· Î·È ‰›‰·Í ÙËÓ ÂÓ Ó‡̷ÙÈ Î·È ·ÏËı›· Ï·ÙÚ›·, Ï·ÙÚ›· ÏÔÁÈ΋, ıÂÔÚÂ‹ Î·È ¿Ó¢ ·ÙÚ›‰Ô˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ı·˘Ì·˙Ô̤ÓË Î·È ÂÍ·ÛÎÔ˘Ì¤ÓË ·fi οı ÂʈÙÈṲ̂ÓË Î·È Â˘ÁÂÓÈ΋ „˘¯‹ ̤¯ÚÈ Û˘ÓÙÂÏ›·˜ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ...” . (¡· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÔÌÔÏÔÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ƒÂÓ¿Ó Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ∫˘Úȷ΋). ª·˜ ¤ÏÂÁ ÛÙ· Á˘ÌÓ·Ûȷο Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ· Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ·Ù‹Ú ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·˙ËÏ‹˜, ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ Î·Ù˯ËÙÈÎfi ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙfiÙÂ: “¶·È‰È¿, ÙÔÓ ◊ÏÈÔ fiÛÔ Î·È Ó· ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ‹ÛÂȘ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ı· ÙÔÓ Â·ÈÓ¤ÛÂȘ Î·È ı· ÂȘ Ù· ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ!” . ∫È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ, Ô ∫‡ÚÈÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÂÎ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘, ηٷÚÙ›˙ÂÈ ‡ÌÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ΔÔ˘ ı·˘Ì·ÛÙfi! ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ ¢øƒ∂∂™ • Στο Κοινωνικό Φιλανθρωπικό Σωματείο “Φίλες της Αγάπης” Βόλου προσέφεραν οι κάτωθι: Σερπιώτης Χρήστος 50Ε αντί στεφάνου στη μνήμη Αχιλλέα Κεφαλά (901), Η.Α. 100Ε στη μνήμη της αξέχαστης θείας της Σοφίας Σκορδίδου (902), Καραμπέρης Αθανάσιος 50Ε (903), Μαντζίρης Δημήτριος 15Ε (904), Μέμου Λίζα 10Ε (905), στη μνήμη της αγαπημένης μας Αλίκης Λοβέρδου 100Ε οι αδελφές της (906), Ανώνυμος 100Ε στη μνήμη Γεωργίου Παπουτσή (797), Κράλης Ιωάννης 200Ε (813). • Στο Σύλλογο ΦΛΟΓΑ προσέφεραν οι: στη μνήμη της αδελφής της κ.κ. Σ.Κ. στο ετήσιο μνημόσυνό της πρόσφερε 150Ε. Επικοινωνία με ΦΛΟΓΑ - Σύλλογο γονιών παιδιών με καρκίνο, Κονταράτου - Αφήσου 6 - Βόλος, τηλ. 2421024628, κιν.: 6977001396.


39

KYPIAKH 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· 2ας Νοεμβρίου 10, 38333 Βόλος Τηλ. Πρόεδρου Δ.Σ.: 24210-23274 Τηλ. και fax Διεύθυνσης: 24210-23264 e-mail: orfanotrofeio_volou@yahoo.gr

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Στο ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ προσέφεραν: - Ανώνυμος δωρεά για ενίσχυση του ιδρύματος στη μνήμη (68) ...........................................................................50Ε - Ανώνυμος δωρεά για ενίσχυση του ιδρύματος στη μνήμη (69) ...........................................................................50Ε - Αριστούλα Γκιρτζίδη για ενίσχυση του ιδρύματος (72) .........50Ε - Παρ’ ανωνύμου Ε500 (πεντακόσια) δωρεά προς το Ορφανοτροφείο Βόλου στη μνήμη του εκ Μακρινίτσας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΕΤΣΗ - Παρ’ ανωνύμου Ε500 (πεντακόσια) δωρεά προς το Ορφανοτροφείο Βόλου στη μνήμη της εκ Κουκουράβα Μακρινίτσας ΕΛΕΝΗ ΑΡΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΟΥΛΙΟΥ) - Παρ’ ανωνύμου Ε500 (πεντακόσια) δωρέα προς το Ορφανοτροφείο Βόλου στη μνήμη του εκ Μακρινίτσας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΣΟΥΚΑ - Ο κος Δ.Μ. στη μνήμη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Μ. και ΜΑΡΙΑΣ Α. ένα πλήρες γεύμα. - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΟΛΟΥ προσέφεραν στο ίδρυμα φρούτα και λαχανικά. - Η σύζυγος και τα παιδιά στη μνήμη του συζύγου και πατέρα ΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ένα πλήρες γεύμα. - Ο κος Γεωργακόπουλος Άγγελος και ο κος Γκατζήκις Βασίλειος προσέφεραν τρόφιμα. - Ανώνυμοι για ενίσχυση του ιδρύματος προσέφεραν ρούχα, παιχνίδια, τρόφιμα, γλυκά και επίσης ένα ποδήλατο. Η Διοίκηση, το προσωπικό και τα παιδιά του Ιδρύματος τους ευχαριστούν θερμά. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΑΚΑ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” Γηροκομείου 59 - τ.κ. 385 00 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ.: 24210 78910, 78920, FAX: 24210 78917 Email: giro2007@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ: Τοπάλη 66-Αλεξάνδρας ΤΗΛ.: 24210 33020

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Στο Ίδρυμα “Γηροκομείον Βόλου” προσέφεραν: 1) Ανώνυμος εκατό ευρώ (1019).............................................100Ε 2) Ο κ. Θεμιστοκλής Ανετόπουλος εβδομήντα ευρώ στη μνήμη του αδελφού του (1044)..........................................70Ε 3) Η κ. Άρτεμις Ιωάν. Ζαβαλιάγκου προσέφερε χρηματικό ποσό αντί στεφάνων στη μνήμη για τις αγαπημένες της φίλες Ρίτας Κανά και Ρένας Ιωαννίδου (1047) 4) Ο κ. Λάμπης Τσιμάς προσέφερε χρηματικό ποσό για το Γηροκομείο, στη Μουσική εκδήλωση του κ. Τάσσου Μητρογώγου που έγινε στις 30/8/10 στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου (1053) 5) Ο κ. Τάσσος Μητρογώγος προσέφερε χρηματικό ποσό από αριθμό εισιτηρίων που διατέθηκαν κατά την Μουσική εκδήλωση της 30ής Αυγούστου 2010 στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου. 6) Συγγενείς και φίλοι προσέφεραν τριακόσια ευρώ αντί στεφάνου στη μνήμη Καλλιόπης Πρωτοψάλτη (1055) ...300Ε 7) Εις μνήμην Αλεξάνδρου Χαρμάνη η οικογένειά του προσέφερε διακόσια ευρώ (1064)...........................................200Ε 8) Η κ. Βασιλική Πανταζή προσέφερε πίτα στη μνήμη της μητέρας της Αρετής Πανταζή (420) 9) Η κ. Ειρήνη Παπαευσταθίου προσέφερε ρουχισμό στη μνήμη της μητέρας της Χρυσούλας Παπαευσταθίου (422) 10) Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Κουκουσέλης προσέφερε φάρμακα (424) 11) Η κ. Κλαίρη Κουτρουλή προσέφερε πάνες ηλικιωμένων και φάρμακα στη μνήμη της μητέρας της Κυριακής (428) 12) Η οικ. Παναγιώτη Κουρλιούρου προσέφερε 28 κιλά ψωμί στη μνήμη Κων/νου Κουρλιούρου (1023) Οι Ηλικιωμένοι, το Προσωπικό που εργάζεται και το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστούν όλους θερμά. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Ταμίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΒΑΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡-∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™”

ΒΟΛΟΣ - Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ ºπ§∞¡£ƒø¶ø¡ * Ο κύριος Κων/νος και η κυρία Φιλίτσα Διβάνη προσέφεραν το ποσό των 150Ε στη μνήμη του αγαπητού τους Αλέκου Λαζάκη (Νο 320) * Ο κύριος Χουλιαράς Κων/νος προσέφερε το ποσό των 120Ε στη μνήμη των γονέων του Νικολάου και Ελένης Χουλιαρά και των θείων του Θεοδώρου και Ασημένιας Τσιάκα (Νο 318) * Ο κύριος Μπανιώτης Γεώργιος προσέφερε το ποσό των 500Ε για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο 317) * Ανώνυμα κύριος προσέφερε το ποσό των 300Ε για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο 313) * Ανώνυμα κυρία προσέφερε το ποσό των 250Ε για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο 315) * Ανώνυμα κύριος προσέφερε το ποσό των 140Ε για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο 316) * Το Δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών LINGUA PLUS προσέφερε 12 θρανία (Νο 221) Η Διοικούσα Επιτροπή, το προσωπικό και τα παιδιά του ιδρύματος σας ευχαριστούν θερμά. Για τη Διοικούσα Επιτροπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ

MNHMO™YN√ Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∂πƒ∏¡∏™ ¢√ª∞∑π¡∞∫∏ - ∂•∞ƒÃ√À καλούμε σήμερα Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Σωρού τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Ευάγγελος Τα παιδιά Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Μιμίκος” στις Αλυκές.

KH¢EIE™

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™

5

Ζαχαρίου του προφήτου, Μεδίμνου κ.λπ. μαρτύρων “Ει παιδείαν υπομένετε, ως υιοίς υμίν προσφέρεται ο Θεός, τις γαρ έστιν υιός, ον ου παιδεύει πατήρ;” (Εβρ. ιβ’7). Δοκιμασίαι και θλίψεις, που έρχονται να ταράξουν την γαλήνην της ζωής μας, νομίζουν πολλοί ότι φανερώνουν εγκατάλειψιν από τον Θεόν ή και τιμωρίαν εκ μέρους του. Η ιδέα αυτή, ενώ αυξάνει το βάρος της θλίψεως, εξ άλλου είναι επόμενον να ψυχράνη τους δεσμούς της εμπιστοσύνης και της ελπίδος εις τον Θεόν. Εν τούτοις διά τον άνθρωπον της πίστεως δεν έχουν αι θλίψεις αυτήν την εξήγησιν. Και ας μας διδάξη εις τούτο η ζωή της οικογενείας. Οι καλοί γονείς, που ενδιαφέρονται διά τα παιδιά των, δεν διστάζουν να τα υποβάλλουν εις εκπαίδευσιν, που φαίνεται κουραστική και σκληρά και δυσάρεστος. Και αι δοκιμασίαι λοιπόν, που στέλνει ο Θεός εις τους ευσεβείς, είναι μέτρα παιδαγωγίας. Ίσως θέλει ο Θεός να μας εξυπνήση από κάποιαν αμέλειαν και να μας κάμη περισσότερον ζηλωτάς εις την αρετήν. Θέλει ακόμη να μας μορφώση και να μας τελειοποιήση, διά να μας βραβεύση έπειτα με τα αιώνια βραβεία της πίστεως και της αρετής.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

¡π∫√§∞√ ∫√™ª∞ Σμηναγός ε.α. Ετών 64 που πέθανε χθες, κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας στην Αγχίαλο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Ν. Αγχίαλος 5 Σεπτεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Σούλα Τα παιδιά: Ευάγγελος - Ιουλία Κοσμά, Ευτέρπη και ο μνηστήρ Δημήτριος Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

∞¡Δø¡π√ ™∫√ƒƒ∞ Ετών 65 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Νικοτσάρα αρ. 154 στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 5 Σεπτεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Μαρία Η κόρη: Ελένη Τα αδέλφια: Κων/νος-Φωτεινή Χηλίτση, Άλκηστη Νικ. Ριγάκη, Νικόλαος-Χρυσούλα Σκορρά, Χριστόφορος Γάκης, Γεώργιος-Σταυρούλα Κοντογεωργίου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

¶∞À§√ Δ™√¶∞¡√ Ετών 82 κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 1 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου - Ν. Ιωνίας. Η σορός θα βρίσκεται στο σπίτι από τις 8 π.μ., Ιωλκού αρ. 195. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 5 Σεπτεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ευθυμία Τα παιδιά: Σταύρος και Λουκία Τσοπάνου, Δημήτριος και Ουρανία Τσοπάνου, Βαρβάρα και Χαράλαμπος Τσιάμη Τα εγγόνια: Παύλος, Γιώργος, Ευθυμία, Θοδωρής, Παύλος, Άγγελος Τα αδέλφια: Μαρία χήρα Θεοδώρου Συνοδινού, Παρασκευή και Μιχάλης Νταντινάκης, Κώστας και Άννα Τσοπάνου, Πέτρος Δερδήμας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Νέου Κοιμητηρίου.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Όλους εκείνους που μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος μας για τον άδικο χαμό του πολυαγαπημένου μας γιου, αδελφού, εγγονού, ανιψιού και εξαδέλφου

∞§∂™∞¡Δƒ√ - Δ∑√À∑∂¶∂ ¶∞™∫√À∞§∂ Ετών 26 Ιατρός θερμότατα ευχαριστούμε. Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2010 Οι γονείς: Βικέντιος - Αικατερίνη Ο αδελφός: Αντώνιος Η γιαγιά: Ελένη Ζαχαράκη Οι θείοι: Antonio Pasquale, Νίκος - Ιωάννα Ζαχαράκη Τα εξαδέλφια: Federica, Ελένη, Απόστολος Οι λοιποί συγγενείς

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ευχαριστούμε θερμά συγγενείς, φίλους και συναδέλφους εκπαιδευτικούς που παρέστησαν στην Εξόδιο Ακολουθία του πολυαγαπημένου μας πατέρα και παππού

™Δ∂º∞¡√À ª∞Δ∑πƒ∏ και προσευχήθηκαν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του. Επίσης εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στο ευσυνείδητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και σε όλους τους εργαζόμενους της κλινικής Παπαγεωργίου για την ανθρώπινη επικοινωνία και αμέριστη συμπαράστασή τους κάνοντας λιγότερο τον πόνο του πατέρα και παππού μας και δίνοντάς του την απαιτούμενη φροντίδα και αξιοπρέπεια τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Οικογένειες: Γεράσιμου - Κατερίνας Τσιμπλούλη, Κώστα - Ευαγγελίας Ματζίρη

∞¡Δπ ™Δ∂º∞¡ø¡ Σεβόμενοι την επιθυμία του πολυαγαπημένου μας πατέρα και παππού

™Δ∂º∞¡√À ª∞Δ∑πƒ∏ αντί στεφάνων δόθηκαν χρήματα στα Σπίτια Γαλήνης των Ιερών Ναών Ευαγγελιστρίας και Αγίου Σπυρίδωνα Ν. Ιωνίας. Τα παιδιά: Κατερίνα - Γεράσιμος Τσιμπλούλης, Κώστας - Ευαγγελία Ματζίρη Οι εγγονές: Γιούλα Τσιτσάνη, Ασπασία Ματζίρη, Βάσω Ματζίρη, Σοφία Τσιμπλούλη Συγγενείς και φίλοι: Ιωάννα Αχ. Ματζίρη, Ema Μουρκιόζη, Μιχάλης Μουρκιόζης, Γιώργος - Νίτσα Γραμματικόπουλου, Κώστας - Ματούλα Σαντίρογλου, Βασίλης - Μαρίνα Μιχαηλίδη & Volfjan - Marianne Sohaub

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

¶∂Δƒ√ °πøΔ√¶√À§√ Ετών 86 που πέθανε κηδεύσαμε την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ Ιδιαίτερα ευχαριστούμε το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό της Νευρολογικής Κλινικής ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για τη φροντίδα και τη Συμπαράσταση στις τελευταίες στιγμές του συζύγου και πατέρα μας Η σύζυγος: Παρασκευή Τα παιδιά: Αναστάσιος - Μαρία Γιωτοπούλου, Σπύρος Γιωτόπουλος Η εγγονή: Ελένη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


40 ∏ Ú¿ÛÈÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË··Û¯fiÏËÛË ∞£∏¡∞, 4.

ΔËÓ ¤ÌÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ¶Ú¿ÛÈÓË ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ fi¯ËÌ· Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·Áη›· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÒıËÛË Î·È ı· ʤÚÂÈ Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Ù˘, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “μÈÒÛÈÌË ∞Ó¿Ù˘ÍË, ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· & ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈıÂÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ, ·ÏÏ¿ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¿ÚÔ˜, ·ÏÏ¿ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ˘„ËÏ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ¶Ú¿ÛÈÓË ∞Ó¿Ù˘ÍË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË: “∂›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ··ÈÙ› ÌÈ· Ó¤·, Ï·ÙÈ¿ Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ Ú¿ÛÈÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÌÂÁ¤ıË. ” ∞fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ̤¯ÚÈ ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ Î·È ÙȘ Ôχ ÌÈÎÚ¤˜, Ô˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ·, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, fiÛÔ Î·È Û Â›Â‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ, Ë Ú¿ÛÈÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰·ÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘” . ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ À¶∂∫∞, fiˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û Ì›ˆÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ì¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Ì ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ, ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·Ú·ÏÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∞ı‹Ó·-∞ÙÙÈ΋ 2014” . ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ë Î˘Ú›· ªÈÚÌ›ÏË ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ Â͈ÛÙÚÂÊ‹ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ¤Ó· ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ À¶∂∫∞, Ì ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 44,44 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ ÙÔ 2015 Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÙˆÓ 210.000 Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.

KYPIAKH 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

§›ÛÙ· Ì ÛÙÔȯ›· ¤¯ÂÈ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ

™·ÚˆÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ∞£∏¡∞, 4.

ÏfiÎÔ Û ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∂ÏÏËÓ˜ Ì ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ÙfiÛÔ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙˆÓ ÊfiÚˆÓ (ÙfiΈÓ) fiÛÔ Î·È Ù˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. √È ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Ï›ÛÙ˜ Ì ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û·ÚˆÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ Ô˘ ηٷʇÁÔ˘Ó Û ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘˜. ΔËÓ Âȯ›ÚËÛË ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (°°¶™), Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ï›ÛÙ· ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ì ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÎÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÒÙÂÚÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Ôı› Ô ÊfiÚÔ˜ Â› ÙˆÓ ÙfiΈÓ, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û›ÁÔ˘Ú· Û ÎÂÊ¿Ï·È· Ù· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ı› ÙfiÛÔ Ë ÚԤϢÛË fiÛÔ Î·È Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· Û˘ÁÎÚÔÙËıÔ‡Ó ‰‡Ô Ï›ÛÙ˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙ˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÂÎÂ›ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚¿ÛÈ̘ ˘Ô„›Â˜ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ˘„ËÏÔ‡˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ∞fi ÙËÓ ÎÚËÛ¿Ú· Ù˘ °°¶™ ı· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ›

ª

ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ¯·ÌËÏ¿ ˘fiÏÔÈ·. 줂·È·, ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·˘ÙÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ̤ÛÔ ›ÂÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·ÙÂıÂÈ̤ӷ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Âȯ›ÚËÛ Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ Ó· Â·Ó··ÙÚ›ÛÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· fiÛÔÈ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· Â·Ó··ÙÚ›ÛÔ˘Ó ÎÂÊ¿Ï·È· ı· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÊfiÚÔ 5%. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ·˘Ù¿ ‹ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û ٛÙÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ·Î›ÓËÙ·, Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÌÈÛfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ: ·) ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤ۈ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂÁηÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó Û ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ‹ Û ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜. ‚) ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ηٷı¤ÛˆÓ. √Ù·Ó Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ÚÔËÁÂ›Ù·È Ë Ú¢ÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ηٷıÂÙÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ë̉·Ô‡ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜.

‰) √ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ Ë̉·‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ù· ÎÂÊ¿Ï·È·. √ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ Ë̉·‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÚÔıÂÛÌÈ·Îfi˜, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜, Î·È Ó· ·ÓÔ›ÁÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Â) Δ· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È· Ú¤ÂÈ Ó· ˘‹Ú¯·Ó ÛÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹ ηٿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ Ó. 3842/2010, ‰ËÏ·‰‹ ηٿ ÙËÓ 15Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010. ˙) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ù· ÂÈÛ·¯ı¤ÓÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ٛÙÏÔ˘˜ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ‰‡Ô ¤ÙË ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÈÛ‹Á·Á ٷ ÎÂÊ¿Ï·È· ‹ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ·ÌÔÈ‚·›· ÎÂÊ¿Ï·È· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ (ÌÂÙÔ¯Èο, Î.Ï.) ‹ ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ·˘Ù¿ ̤۷ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ›‰Ô˘˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Â¤Ó‰˘ÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ¿ÙÔη ÙÔ ÂÓ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (50%) ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı›. ∞Ó ÂÂÓ‰˘ı› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıË, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚÂÙ¤Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Â‰¿ÊÈÔ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙËÓ ·Í›· Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘.

∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ∂Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÏfiÎÔ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÎÚ˘ÊÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ Ë

°ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (°°¶™), ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ ÙÔ Ù›¯Ô˜ Ô˘ ÔÚıÒÓÔ˘Ó Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Î·È ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ fiÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi - ηٷÁÚ·Ê‹ οı ›‰Ô˘˜ ÂÌÔÚÈ΋˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. “¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ó· ˙ËÙԇ̠ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È Ì·˜ ÔÚıÒÓÂÙ·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ù›¯Ô˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÈÎfiÓ· fi¯È Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Ôı›” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi fiϘ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ· ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Û ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ı· ÙÔÔıÂÙËı› ÂȉÈÎfi ÙÛÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ· Î·È Î¿ıÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ÂȉÈÎfi ÌËÙÚÒÔ ÛÙË °°¶™ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Ôı›. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ οÚÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ı· ·Î‡ÚˆÓ οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.

•∂¡∏ ¢∏ª√™π∂À™∏

ªÈ· ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ “·ÚÙÔÎÏ·Û›· Û ›ÛÙ·” Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ √ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫Ô˘Ï¤Ú·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: “∞¢ı‡ÓÔÌ·È ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ £·Ó¿ÛË ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÍÈfiÙÈÌÔ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ¢ÚfiÛÔ, ¢ËÌÔÙÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Î·È ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈοÓÙˉ˜ ÙÔ˘ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ı¤Ïˆ Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ fiÙÈ ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ÚÔÙÈÌÒ ÙÔ “ʛϠ£·Ó¿ÛË” , ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ͯ¿Ûˆ fiÙÈ ÁÂÓÓËı‹Î·ÌÂ Î·È ÌÂÁ·ÏÒÛ·Ì ÛÙËÓ ›‰È· ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Ì·˙› ÂÚ¿Û·Ì ٷ ÚÒÙ· ·È‰Èο Î·È ÂÊË‚Èο Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ˙‹Û·Ì ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÙȘ ı˘Ì¿Ì·È Ì ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë. ∫·È ÂÂȉ‹ ÙȘ ı˘Ì¿Ì·È Ì ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë, fiÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û· fiÙÈ ÛÎfiÂ˘Â˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı›˜ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó, ·fi Ù· ÚÒÙ· ÛÔ˘ ‚‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ Â›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ÌÈ· ¿ÌÂÙÚË ‰›„· ÁÈ· ÂÍÔ˘Û›· Î·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ‹ÏÈ˙· ˆ˜ ‰Â ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÔÙ¤ Ó· ‚ÚÂıÒ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ·, Ì·˙› ÛÔ˘. °È·Ù› ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Ì˘·Ïfi Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ›¯Â Ì›ÓÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË Ë ÂÈÎfiÓ· ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÊÈÏfiÙÈÌÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ Î·È ÂÊË‚ÈÎÒÓ ÌÔ˘ ¯ÚfiÓˆÓ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fï˜, £·Ó¿ÛË, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ˜ Ó· ÂÌϤÍÂȘ ‰ËÌfiÛÈ· ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÛÔ˘ ·È¯Ó›‰È· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·, ÙfiÙ Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ı· Ì ‚ÚÂȘ ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ Î·È ÂÛ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Î·È fiÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÔÏÈÙÈο-

ÓÙ˘ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ fiÔÈ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ‹ ÙËÓ fiÔÈ· Û˘ÌfiÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ·ÎfiÌË, Ì ٷ ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. °È·Ù› ÌÔÚ›, £·Ó¿ÛË, ÂÛ›˜ ÔÈ “ʈÛÙ‹Ú˜” Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ó· ÓÈÒıÂÙ ÌÈÎÚÔ› £ÂÔ›, ηıÒ˜ ›Ù·Ûı ÚÔ˜ Ù· “‰˘ÛıÂÒÚËÙ·” ‡„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Î·È Ó· ÌË ‰ÈÛÙ¿˙ÂÙ ӷ ÎÚ›ÓÂÙÂ Î·È Ó· ηı˘‚Ú›˙ÂÙ ‰ËÌfiÛÈ· Î·È Ì ‚·Ú›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ·ÎfiÌË Î·È ÈÂÚ›˜, ‚·˘Î·ÏÈ˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ ¤ÙÛÈ Û¿Ù ٷ ÛÙÂÁ·Ó¿, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ÔÈ ÎÔÈÓÔ› ıÓËÙÔ› ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Ó· Û‚fiÌ·ÛÙ οÔÈ· “Ú¿ÁÌ·Ù·” . ªÔÚ› ÂÛ‡ £·Ó¿ÛË Ó· ÌËÓ Â›¯Â˜ ηӤӷ Û˘ÓÂȉËÛÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔ˘˜ ·¿‰Â˜ “·Ï·˙fiÓ˜” , “˘ÔÎÚÈÙ¤˜” , Î·È “˘ÔÙ›ı