Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ™ABBATO 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.58'- ¢. 19.49’ ™E§HNH 16 HMEPøN

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 33.918 Z·¯·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∂χıÂÚÔ˜ Î·È ˆÚ·›Ô˜ Ô ª. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜ AfiÊ·ÛË - ÎfiÏ·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∫fiÏ·ÊÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ó· ÌËÓ ÂΉÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ï·‰ÒÛÂÈ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÎfiÌÌ·Ù·, ηıÒ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ·‰È΋̷ٷ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÚ·Ê›. ■ ÛÂÏ.8

™‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì ÙË «£» ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ∏ «£» ‰È·Ó¤ÌÂÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ŸÌˆ˜ Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Ô˘ ¤ıÂÛ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ «£» Ë ¶∞∂ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘. ∂›Ó·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ʇÏÏ· Ù˘ «£» Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿.

°È· ÙË ¡.¢. ΢ڛˆ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫

¶ÔÓÔΤʷÏÔ˜ Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ô °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘

Δ

ËÓ ·fiÛ˘ÚÛ‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ ¡¢ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ô °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘. √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ‰¤ÎÙ˘ ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÊÂÚfiÙ·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ·fi Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· fiÛˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Â›¯·Ó ÂÌϷΛ Û ÛοӉ·Ï·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË “ÔÈÎÂÈÔıÂÏ‹ ·ÔÛÙÚ·Ù›·” ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ ¡¢, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ª. §È¿Ë Î·È ÙÔ˘ £. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘.ÕÏψÛÙÂ, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È - Û ÌÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ΛÓËÛË - Ó· “ηڷÙÔÌ‹ÛÂÈ”, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ, ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ˘-

ÃÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ

ŸÏ˜ ÔÈ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™À¡ Ó· Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ô ∞. ΔÛ›Ú·˜ Èڛ˜ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ËÁËı› ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Ì·Ú·ıÒÓÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. ΔÔ ÌfiÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘‹ÚÍÂ Û˘Ìʈӛ· Â›Ó·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù¿ÏËÍË. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Î˘Ú›ˆÓ ΔÛ›Ú· Î·È ∞Ï·‚¿ÓÔ˘.√È Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·¤ÚÚÈ„·Ó ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™À¡ Î·È ·ÓÙÈÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó· ËÁËı› ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ¿ÏÈ Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ‡ÏÔÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹.ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· Û˘Ìʈӛ· Ë ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ■ ÛÂÏ.8

™ÙÔ «ª·ÛÔ‡ÙË» Ù· Ì¿ÚÎÂÙ ÙÔ˘ «∞ÛÙ¤Ú·» ¶·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÌÂÁ¿Ï˜ «·Ï˘Û›‰Â˜» ÛÙÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ «·Ï˘Û›‰·» «ª·ÛÔ‡Ù˘» η٤‚ËÎÂ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ «∞ÛÙ¤Ú·». ■ ÛÂÏ.15

Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ìȯı› Û ÛοӉ·Ï·.¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ÂÚ› ÙÔ˘˜ 15 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡.¢. ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Ò˜ ı· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ fï˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ Î·È ÁÈ· ·ÚÔı˘Ì›· ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ó· ÔÏÈÙ¢ıÔ‡Ó.°È· Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· fï˜ ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·Ó¤ˆÛË (Î·È ¤¯ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÌÂٷ͇ ÔÏÏÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ) ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜. π‰È·›ÙÂÚÔ˜ ÔÓÔΤʷÏÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ■ ÛÂÏ.6

™Àƒπ∑∞: §›ÁÔ ÚÈÓ ÙË ‰È¿Û·ÛË

ÃÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÎÈÓ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÏÂʈÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ■ ÛÂÏ.12

™‡ÏÏË„Ë 23¯ÚÔÓÔ˘ ∞Ï‚·ÓÔ‡ Ì 2.500 ‰fiÛÂȘ ËÚˆ›Ó˘

¶Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘˜ Ì ¯Ú˘Û¿ÊÈ... ŒÓ·Ó 23¯ÚÔÓÔ ∞Ï‚·Ófi, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤ÌÂÓ ÓfiÌÈÌ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ ËÚˆ›Ó˘. ∏ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÈ¿˜ §¿ÚÈÛ·˜. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÚÔÛÔÈ‹ıËΠÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ¤ÎÏÂÈÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∞Ï‚·Ófi. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ 214 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 2.500 ‰fiÛÂȘ. ∏ ËÚˆ›ÓË ‹Ù·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Û 16 ÔÛfiÙËÙ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜. Δ· Ó·ÚΈÙÈο ¤ÎÚ˘‚ Û “η‚¿Ù˙·”Û ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ Û›ÙÈ Ù˘ ∞ÁÈ¿˜. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ¯Ú˘Û·ÊÈο, Ì ٷ ÔÔ›· ÙÔÓ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ËÚˆ›ÓË. ■ ÛÂÏ.11

°È· ·ÓıÚÒÈÓÔ Î·ÓÈ‚·ÏÈÛÌfi ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ ÂÓÒ Ô Õ΢ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜.

ª‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ∫∫∂ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¡∂ √‰ËÁËÙ‹ ■ ÛÂÏ.18 √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·Ï·ÏÔ‡Ì ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ■ ÛÂÏ.17 ŒÚÁ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Û ۯÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ.16 ¢ÈÔÚÈÛÌÔ› 347 ηıËÁËÙÒÓ

■ ÛÂÏ.20


ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

«flÚ· ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜»

A¶√æ∂π™ √È Â˘ı‡Ó˜, Ù· ÚfiÛˆ· Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ∫·Ú·ÎÔ‡ÛË

ª

È· ÚÒÙË ÌÈÎÚ‹ ¤Ú¢ӷ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ηٿÚÚ¢Û˘ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È Ù˘ ·›ı·Ó˘ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁ› ۯ‰fiÓ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∂Λ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÎÙÚÔ‹˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∂Ì‚·ı‡ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ‚ϤÂÈ Ô Î·ı›˜ Ò˜ Êı¿Û·Ì ÛÙË ‰Ú·¤Ù¢ÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ∂Ó ·Ú¯‹ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ë ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∂¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈο ηٷ‰Âȯı› fiÙÈ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Û·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ·ÙÂÏ›˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ıÂÛÌÈΤ˜ ˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ ‰·¿Ó˜ ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ‰ÂÓ Ì·˙‡ÔÓÙ·È ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ¤Ó·˜ ·fiÏ˘Ù· ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ Î·È ¿ÙÂÁÎÙÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ “Ó¤·˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘” ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ¿ÚÂÚÁÔ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ ‰ÂÓ ·ÊȤڈÛ ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓÒ Ô °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Î·È Ó· ‹ıÂÏÂ, ›¯Â ÙfiÛ· ¿ÏÏ· Ó· ¯ÂÈÚÈÛı› Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚·ÈÓÂ. ∂›Û˘ ÔÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·fi ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ∞‰¿Ì ƒÂÁÎÔ‡˙· Î·È ÙÔÓ ÔÏ˘Ú¿ÁÌÔÓ· ¶¤ÙÚÔ ¢Ô‡Î· ˆ˜ ÙÔ˘˜ ¿¯ÚˆÌÔ˘˜ Î·È ¿ÔÛÌÔ˘˜ ∞ÓÙÒÓË ª¤˙· Î·È ¡›ÎÔ §¤Áη, Ô˘‰¤Ó ·¤‰ˆÛ·Ó. ∂˘ı›· Â›Û˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÎÙÚÔ‹ ›¯·Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÎÚ›ÛÈ̘ Î·È Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˙ÒÓ˜ Û·Ù¿Ï˘ Î·È ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰··ÓÒÓ. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ÀÁ›·˜ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂΛÓË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ΔÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó Ô ¡È΋ٷ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, Ô˘ Ô˘‰¤Ó ¤Ú·Í ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ˘ÂÚ‰··ÓÒÓ Ù˘ ÀÁ›·˜ Î·È ÂÙÈÌ‹ıË ÁÈ’ ·˘Ùfi Ì ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹ÏıÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Ó· Û¿ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÚÂÎfiÚ ‰··ÓÒÓ. ª·˙› ÙÔ˘˜ Âı‹ÙÂ˘Û·Ó “Á›Á·ÓÙ˜” ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ›, fiˆ˜ ÔÈ £·Ó¿Û˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ªÔÓ·‰ÈÎfi Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ “ÚfiÛÙÂÚ” ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÒÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ôχ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “Ú›ÍÔ˘Ó” Ù· ¯ÙÈṲ̂ӷ Ì ÎfiÔ˘˜ Î·È ı˘Û›Â˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ¶ÚÒÙÔ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È “ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ¶¿ÓÔ˜”, Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ Ô Ì¤Á·˜ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¿ÏÏ· ·ÛÙ¤ÚÈ· Ù˘ “Ó¤·˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘”, fiˆ˜ ÔÈ ÎÎ. ΔÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜, ª·ÁÁ›Ó·˜ Î·È ÔÈ ÂÎÙfi˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î˘Ú›Â˜ ™ÔÊ›· ∫·Ï·ÓÙ˙¿ÎÔ˘ Î·È º¿ÓË ¶¿ÏÏË-¶ÂÙÚ·ÏÈ¿. ∏ Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·Ï Â›Û˘ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÎÙÚÔ‹. ΔËÓ ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ Ô ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÁÈ· Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ˘ÂÚ‰··ÓËÚfi, Ì 100.000 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·’ fiÛÔ˘˜ ·Ú¤Ï·‚Â. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË ‰ÂÓ ‹Ïı ·fi ÌfiÓË Ù˘. ΔËÓ ÚÔοÏÂÛÂ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ¤ÊÂÚ·Ó “Á›Á·ÓÙ˜” ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ·›ı·ÓÔÈ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ›. ∫·ÈÚfi˜ ÏÔÈfiÓ Ó· ÚÔÛˆÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ˙ÒÓ˜. √¯È ÁÈ· Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ, ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¿ıÂÈ Ù· ›‰È· Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ì ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘. (∞fi Δ√ μ∏ª∞)

Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÁÈ· ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜, Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÚÔÛ¯‹ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÂÎÙfi˜ ·fi ‰‡ÛÎÔÏË, ı· Â›Ó·È Î·È ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·. “flÚ· ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (¡√¢∂) ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜.

O ∫∞πƒ√™

ΔËÓ ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·Ó·‚Ú·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. “√È ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶. ª·Ù˙ȿη˜ “··ÈÙÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È fi¯È ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ËÁ¤Ù˘, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ηı·Ú‹ χÛË, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ fiÙÈ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È fi¯È Ù· ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ÔÏÈÙÈο ÔʤÏË, Ô˘ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ¯ÒÚ·, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ª·Ù˙ȿη˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ì ÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ӷ ÔÌÔÏÔÁ› ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ΢ڛˆ˜ ÎÚ›Û˘. “∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ, ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ¿Û¯ÈÛ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ë ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ڷȈı› ÙÂÏÈο Ë Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ̤·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Âȉ›ˆÎÂ Â‰Ò Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Ì‹Ó˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ÌÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ê˘ÛÈο ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿,

[£∂™™∞§π∞]

ÂÓÒ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙Â Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ “΢ÎÏÒÓ·”, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ì ԉ˘ÓËÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·. øÛÙfiÛÔ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™˘ÓÂÒ˜, ‹Ù·Ó ·‰È·ÓfiËÙÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ˘‡ı˘ÓÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ó· Û‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Ì‹Ó˜ ÛÙË ‰›ÓË ÌÈ·˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Û ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ‹Ù·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ˘fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË, ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ·Ó ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙË Ï‡ÛË. “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ˙ËÙ› Óˆ‹ Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÚfiÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. √È Ôϛ٘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÒÚ·, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È ÒÚ· ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. √ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™‡ÛÛˆÌË Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë, Ô˘ ı· ·Ԃ› ÓÈÎËÊfiÚ·” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ª·Ù˙ȿη˜.

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...30Ô C. ™ÙÔ μfiÏÔ 20...30Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...32Ô C. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 19...32Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...32Ô C. ™Ù· ΔڛηϷ 18...32Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...33Ô C. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 19...33Ô C.

√ ηÈÚfi˜ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, ı· Â›Ó·È ·Ú¯Èο ·›ıÚÈÔ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ÙÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ·ÙfiÙËÙ·. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ‰˘ÙÈÎÔ› 5 Ì 6 ÌÔÊfiÚ. ΔË Ó‡¯Ù· ‚·ıÌÈ·›· ı· Á›ÓÔ˘Ó ‚fiÚÂÈˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Î·È ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¿ÓÔ‰Ô. ™Â ˘„ËÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·.


3 ™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∫¿ÙÈ Í¤ÚÂÈ Ô ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜

¡¤Ô ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÚÔÊ›Ï

√ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ οÙÈ Í¤ÚÂÈ Î·È Â¤ÌÂÓ ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜, ‰‹ÏˆÛ ʛÏÔ˜ ÙÔ˘ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˘, Ô˘ ÚÔÙ¿ıËΠÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·fi ÙË ¡√¢∂ ·ÏÏ¿ ·ÚÓ‹ıËÎÂ. ŸÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ fiÛÔÈ ÚÔÙ¿ıËηÓ, ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∏ ÌfiÓË Ô˘ Û˘˙ËÙ¿ Â›Ó·È Ë ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ fï˜, ÁÈ·Ù› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔÈ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ¡¢ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¤¯Ô˘Ó ۷ʤ˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· . ¢∏ª.™.

¢‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·, ÔÈ Î.Î. ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ Î·È ∫fiÏÏÈ·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˆ˜ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ‹Úı·Ó ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤Ó· ‰ÈÎfi Ù˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚÔÊ›Ï. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi; ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ‚·ÚÈ¿˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÙ·Ó Ì ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË ÂϤˆ ‰·ÓÂÈÎÒÓ ·fi ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜ Î·È Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ. ◊ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ‹ ·ÙÒÓÔ˘ÌÂ. º.™.

™ÂÓ¿ÚÈ· ¢ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ™Â Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™Â Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¡·Ù¿Û·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. Ÿˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi, ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ë ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, ÙËÚ› ÛÈÁ‹Ó ȯı‡Ô˜. ¢ËÏÒÓÂÈ, ‚‚·›ˆ˜, fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ·, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô˘‰Â›˜ ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì·˙› Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ¤ÛÙˆ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ΔËÓ ¿ÌÂÛË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ÚÔˆı› ‹‰Ë ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. °È¿Ó. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· η٤ıÂÛ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (¶∂Ãø¢∂) Î. °. ™Ô˘ÊÏÈ¿ Ê¿ÎÂÏÔ Ì ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·, ÂÓÒ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘. ™Ù· Û˘Ó ÙÔ˘ Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘ Î·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó. ¡¿ÎÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‡„Ô˘˜ 500.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙ› Ô ÊÔÚ¤·˜. øÛÙfiÛÔ, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ “ÙÚ¤¯ÂÈ”.

“√ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜” ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó “Á·Ï¿˙ÈÔÈ” ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó Î·È ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (¶∂Ãø¢∂) Î. °. ™Ô˘ÊÏÈ¿, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÎÚ‡‚ÂÙ·È” ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∏ ·Ù¿Î· “Ô ÔÓËÚfi˜ Ô ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜” Ù· ϤÂÈ fiÏ·, Ì ÙÔ˘˜ “Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜” ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ fiÙÈ ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ 5˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛˆÓ, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË... μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

...∫∞£∂¡∞™ ∞¶√ ÙÔ˘˜, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, ÚÔÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ·ÓÙȉڿ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ÕÏÏÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ È¿ÓÔ˘Ó ÁÚ·ÌÌ‹. ÕÏÏÔÈ ÙÚÒÓ ٷ Ó‡¯È· ÙÔ˘˜ ·fi ·ÁˆÓ›·. ÕÏÏÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· Û·Ó Ó· ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙÂ. ÕÏÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ·ÏÈηڛÛȘ ‰ËÏÒÛÂȘ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. ™Δ∏¡ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ ηÙËÁÔÚ›· Â›Ó·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ¢Ô‡Î·˜ Ô˘ ÂÎϤÁÂÙ·È ÛÙÔ ÀfiÏÔÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο- ÎÏ¿‰Ô Ì Ôχ ÛÙÚ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜- Ô ¶ÂÙÚ¿Ó Â›Ó·È ÎÔ˘Ï. μÔËı¿ÂÈ Î·È fiÙÈ Â›Ó·È Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë Œ‚ÂÚÙ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ μ·ÙÔ¤‰ÈÔ, Ô ¢Ô‡Î·˜ ¤ÛÎÈ˙ ¿ÓÙÔÙ ٷ ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· Û¯¤ÛË. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Â›Ó·È ¿ÓÂÙÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ. √È ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÈÙ˜ ‚fiÏÂ˚ - ÛÔÚ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È Ì ̷ÁÈfi ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ- Â›Ó·È ıÚ‡ÏÔ˜ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ∫√¡Δ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÏÔÈfiÓ; ∂Í·ÚٿٷÈ. ¶·Ú¿ÁˆÓ Ù˘ ¡.¢. ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÙÔ˘ 2009 ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÙÔ˘ 2007”. ∂ÓÓÔ› fiÙÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÂÍ›ÛÔ˘ ÈÛ¯˘Úfi˜. ∫·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÈÛ¯˘Úfi˜. ÕÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ÎÔÔ‡Ó ‰ÒÛÂÈ ÌÂÙ¿ ηÌÈ¿ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Î·È Û‡ÚÂÈ Ù· ÂÍ ·Ì¿Í˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹; ∫·Ù¿ Û·Ù·ÓÈ΋ Û‡ÌÙˆÛË, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ›¯Â ¤ÌÌÂÛË ‹ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÌÂÈÍË Û fiϘ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÔ‡Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·fi Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. ∞ÀΔ√ ∂π¡∞π Δ√ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ˘ÚËÓÈο. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ fiÏÂıÚÔ. (Δ∞ ¡∂∞)

Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·›ÚÓÔ˘Ó Î·È ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·˘Ù‹˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ÁοÏÔ. “™ÙȘ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÁÈ· 8% Î·È ‹Ù·Ó 4%. ΔÒÚ· ϤÓ ÁÈ· 6%, ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÔ˘ 3%” , ϤÓ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÙË ‚Ú·‰È¿ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Û ÌË ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ¶∞™√∫, ÙÔ ‚¤‚·ÈÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ¿ÂÈ ¿ÏÈ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· ¤¯ÂÈ ÙȘ Û˘Ó 50 ¤‰Ú˜ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘. ΔÔ Ì¤Á· ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó Ë ¡¢ ı· ¿ÂÈ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹ ÙËÓ ¡ÙfiÚ·.

™·Û¤Ó˜ °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ·Ú·ÈÙËı› Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¤‰ˆÛ ۷Û¤Ó˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹, ÚÔηÏ› ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ Î·È ÛÂÓ¿ÚÈ·, ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ù¿Ú·Í ٷ ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ‡‰·Ù·. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ËÁ·›Ó·Ì ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Ì ‚¤‚·ÈË ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ηıÒ˜ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ›Ù ·fi ηÌÈ¿ ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ·, ›Ù ·fi ηÌÈ¿ ÏËÌ̇ڷ ı· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ¿ÏÈ ¯¿Ô˜. ¢∏ª.™.

™ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ∫·È ̤۷ ÛÙÔÓ ˘ÚÂÙfi Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¤ÛηÛÂ Î·È Ë ‚fiÌ‚· ·fi ÙÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô Î·È Ë ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ∑›ÌÂÓ˜; ª¿ÏÏÔÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ÚÒËÓ ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ Siemens ‰ÂÓ ı· ÂΉÔı› Ô‡Ù ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ - ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2003. °È· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ÔÏÈÙÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÌË Ì¿ıÔ˘Ó ÔÙ¤ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ∞ÏÒ˜ ı· ˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Î¿ÙÈ ¤ÁÈÓÂ, ·ÏÏ¿ Ô˘‰¤Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. º.™.

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiÙÈ Ô ª. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂΉÔı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜ ·ÛΛ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ÚÔÓfiËÛ ӷ Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÏÏ¿ ÓÔÌÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. Δ¤ÏÔ˜ ηÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË fiÏ· ηϿ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Siemens. ∂‡Á ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Ê˘Á‹ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘.

√ ¯ˆÚÈÎfi˜

√ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 7 Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ì ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ¶∞™√∫, ÙfiÛÔ ÙÔÈο fiÛÔ Î·È ÎÂÓÙÚÈο, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÌÂÙ·›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÒËÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· ıÂÙÈ΋ ηٿÏËÍË Î·È ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi ÃÚ‹ÛÙÔ ¢ÂÚ‚¤ÓË. ∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó Î·Ì›· ÚfiÔ‰Ô Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ÚfiÛˆ·, ÁÈ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ı· ÚÔÙ·ı› ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ Û٤ϯԘ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡. ™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Î·È ÚfiÛˆÔ “¤ÎÏËÍË” ·fi ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞˘Ù¿ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜, Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ì ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ¶ÂÙÚԇϷ ¡ÙÂω‹ÌÔ˘, ÙËÓ Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË, ÙÔÓ °È¿ÓÓË μÏ¿¯Ô Î·È ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¢È·Ì·ÓÙ‹. Δ· ˘fiÏÔÈ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ù ·fi ·˘ÙÔÚÔÙ¿ÛÂȘ, ›Ù ·fi ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ê›ÏÔÈ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. Ãı˜ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ η٤ıÂÛ ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î.μ.¡È˙¿Ì˘.

ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ™ÙÔ §∞√™ Î·È Â›ÛËÌ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ª·ÚοÎË,. ªÂ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ì ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ §∞√™. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌfiÏȘ ¿Ú¯ÈÛÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È Ù· ¢ÙÚ¿ÂÏ·. ™Ù¤Ï¯Ԙ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· “ÌÂÙ·ˉ‹ÛÂÈ” ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. √ ¶. ª·Úο΢ ÚÒÙËÛ ÙÔÓ “ÎÔÌ̷ٿگ˔ ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Î‡ÚÈÔ ºÒÙË °ÎÔ‡· Î·È fiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ıÂÙÈο ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ Ó· ÙÔÓ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. √ “ÎÔÌ̷ٿگ˘” ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È ‰ÂÓ Â·Ó‹ÏıÂ.

∑‹ÙËÛ·Ó Û¯¤‰È· ∞ÎÔ‡Ú·ÛÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∞fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. Ãı˜ ÙÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÍÂÓԉԯ›· ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô μfiÏÔ˜. ∂›Û˘ Â›ÛÎÂ„Ë ¤ÁÈÓÂ Î·È Û ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. πηÓÔÔÈË̤ÓË ¤‰ÂÈÍ·Ó ·fi ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ·ÏÏ¿ Ë √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Ù· ‚ڋΠ“ÛÎÔ‡Ú·” fiÙ·Ó ·fi ÙË ¢∂ª∞ Ù¤ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ªÂ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÂÈÙ·ÎÙÈο ηٿıÂÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·ıÏËÙÒÓ, Û˘ÓÔ‰ÒÓ Î·È ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Â›‰·Ó Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Ú·Û·Ó ÁÈ· Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈο ¤ÚÁ·, ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ. ∫∞Δ. Δ∞™

£ÂÙÈÎÔ› £ÂÙÈο ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÊÔ‡ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔÏÌËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ··ÈÙ› ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ӈ‹ Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹.줂·È· ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙÂ›Ù·È ϤÔÓ ·fi ÙË ¡.¢. Î·È ÙÔ ¶∞™√∫, Â›Ó·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È fi¯È Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ·fiÚÈÛÙ· ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ϙ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ó¤Ó·Ó Ì·ÁÈÎfi Ú·‚‰¿ÎÈ. º.™.


∞fi„ÂȘ 4 “∞ÊÔ‡ Ë πÛÙÔÚ›· Û·˜ ·Ó‹ÎÂÈ...” ™Ù›¯Ô˜ ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË ΔÛ·ÎÓ‹ √ Î. ™·‚‚·Ó¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

«∫‡ÚÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¿, ™ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ «∏ £ÂÛÛ·Ï›·» Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ̤ۈ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ μ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ÂÍ·ÔχÂÈ ÌÈ· ·Ó·›ÙÈ· Î·È ·Ó‹ıÈÎË Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘. ∂Âȉ‹ ÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ› ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔ¤‚Ë Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛÔ‚·ÚÔ› ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÊ›ψ Ó· οӈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ «¢È·‰ÚÔ̤˜» Ù˘ 15˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009 ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «√È μÏ¿¯ÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙ˜ Î·È ∞Ú‚·ÓÈÙfi‚Ï·¯ÔÈ), ∂. ∫. ¶. √. §, μfiÏÔ˜ 2009» ̤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏÒ Î·È ÂÁÒ. √ ·ÚÈÔ˜ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¿ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ, ıˆÚ› fiÙÈ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ·ԉ›͈ ÙËÓ ‚Ï¿¯ÈÎË Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ™Â ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ fï˜ ‰Â Ì ··Û¯fiÏËÛÂ Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ηıÒ˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË ›Ûˆ˜ Ì οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÊÏÔÁÂÚ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÌÔ˘ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ‹Ù·Ó ‚Ï·¯fiʈÓÔ˜ ‹ ÂÏÏËÓfiʈÓÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È «∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ μÏ¿¯ˆÓ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ», Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹, ·fi Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ÓÂÒÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ μÏ¿¯ˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ̤۷ ·fi ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈËÁËÙÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ. ™ÙË ÛÂÏ›‰· 31 ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Gustav Weigand ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÏ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∞ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô : ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È., ÙÔ 1889, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Gustav Weigand, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÏ¿¯Ô˘˜ ¤Ú·ÛÂ Î·È ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÏ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. “ΔÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ Ù· ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· ·fi ∞ÚˆÌÔ‡ÓÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÂÍ‹ÓÙ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÁˆÚÁ›·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, ÁÂÓÓ‹ıËΠÂΛ ·fi ·ÚˆÌÔ˘ÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” 38

™ABBATO 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

OÈ ÙÛÈÌÂÓÙfi‰ÚÔÌÔÈ O °.μ. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: ∫‡ÚÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¿ μϤˆ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÙÛÈÌÂÓÙfi‰ÚÔÌˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÛÙÔ ÌË...Â˙Ô‰ÚÔÌË̤ÓÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘, ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ πˆÏÎÔ‡. ™ÙÔ “Â˙Ô‰ÚÔÌË̤ÓÔ” ‚ϤÔ˘Ì ÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. ΔÈ ¤¯ÂÈ ÚԂϤ„ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ Ì·˜ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‰ÚÔÌËÌ¤ÓˆÓ ...‰·ÊÒÓ; ∂› ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Ô‰Ô‡. ΔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË;

∫·È ÛÙËÓ ˘ÔÛËÌ›ˆÛË ÓÔ‡ÌÂÚÔ 38 ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∏ ·ÚÔ‡Û· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹. °È· ÏfiÁÔ˘˜ fï˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ §¤·Ó‰ÚÔ˘ μÚ·ÓÔ‡ÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÌË ‚Ï·¯fiʈÓÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ٷ ÂÍ‹˜: §. μÚ·ÓÔ‡ÛË, ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ ºÂÚ·›Ô˜, ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· ¶¿˘ÚÔ˘˜- §·ÚÔ‡˜ ªÚÈÙ¿ÓÈη, 1992, ÛÂÏ. 45- 48, ¢. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, ŸÓÔÌ· Î·È Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ÂΉ. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ƒ‹Á·, ∞ı‹Ó· 1997 Î·È °. ŒÍ·Ú¯Ô˘, ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜. ∞ӤΉÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·. ¡¤· ÛÙÔȯ›·, ∂ΉfiÛÂȘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ∞ı‹Ó· 1998.” ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÙfiÛÔ ÍÂοı·ÚË ÙÔÔı¤ÙËÛË Ò˜ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÚÔÛˆÈο ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ!!! ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‚¤‚·È· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ ¤ÓıÂÙÔ “¢È·‰ÚÔ̤˜” Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ï›Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ‚¤‚·È· ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ (Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ οÔÈÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜). Ÿˆ˜ fï˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ∂∫¶√§ “√È μÏ¿¯ÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜”. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ·˘Ù‹ Ó· Í¤Ê˘Á ·fi ÙÔ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfi Ì¿ÙÈ ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ‡ ÂÚ¢ÓËÙ‹; ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÂÚÈ‚ÔÏȈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ƒ‹Á· Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ‰È¿‚·Û ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ 22 πÔ˘Ó›Ô˘, ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ì ÌÈ· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘Á¯·›ÚÂÈ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÈÛÙ‹-

ΔÔ ÎÈÓËÙfi... ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Ì·˜, Û‡Ìʈӷ Ì Ӥ· ¤Ú¢ӷ ΔÔ ÎÈÓËÙfi ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Ì·˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·ÁÎfiÛÌÈ· ¤Ú¢ӷ, Ë ÔÔ›· ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘˜ ÙËϤʈÓÔ, ‰ÂÓ Ê‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi ηÈ, ·Ó ›¯·Ó Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó, ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ... ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÙÔ˘˜. ∞ÔηÏÒÓÙ·˜ Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ “ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ” Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, Ë ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤Ú¢ӷ˜ ·ÁÔÚ¿˜ Synovate’s ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ù· ÎÈÓËÙ¿ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ÙfiÛÔ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜,

ÌÔÓ˜ °ÂÒÚÁÈÔ ™·‚‚·Ó¿ÎË Î·È ™Ù¤ÚÁÈÔ ™ÈÔ˘ÌÔ˘Ú¤ÎË. ∞ÎfiÌ· οÓÂÈ Ì›· ¯Ú‹ÛÈÌË ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜, ÛˆÛÙ¿, ÌÈ· ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ì·˜ (∂Î ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜ ·Ú·Ï›„·Ì ӷ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ì ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ù· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ Î˘Ú›ˆÓ μÚ·ÓÔ‡ÛË Î·È ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ Ù· ÔÔ›· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ˘ÔÛËÌ›ˆÛË ÓÔ‡ÌÂÚÔ 38. ) °È· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ı· ·Ú·Î·ÏÔ‡Û· ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ·Ó ‚¤‚·È· Á›ÓÂÙ·È, Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙËÓ ÔÔ›· Û·˜ ·ÔÛÙ¤Ïψ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Weigand, fiˆ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠfi¯È ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ ‹Ù·Ó μÏ¿¯Ô˜ ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ¤ÁÈÓ ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ı›ÛÂÈ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ¤‰Ú·Ó· οÔÈ·˜ Û¯ÔÏ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ٷ ÏfiÁÈ· Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ οÔÈÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂÓ “Îfi‚Ô˘ÌÂ Î·È Ú¿‚Ô˘Ì” ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·˜ ·fi„ÂȘ Î·È ÂÔÈı‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ÛÈ·. (√ ·ÚÈÔ˜ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‚¤‚·È· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ŸÓÔÌ· Î·È Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ,ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘ ÂÚÈËÁËÙ‹ William Leake, Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÙÔ 1809, ͯӿÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Leake “™ÙËÓ fiÏË-ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ- ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ÛÙȘ 250 ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ·ÏÏ¿ Ù· ÙÔ‡ÚÎÈη Û›ÙÈ· Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. Δ· ˘fiÏÔÈ·, ηıÒ˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ, η٤¯ÔÓÙ·È ·fi ŒÏÏËÓ˜ ÙˆÓ ∞ÁÚ¿ÊˆÓ ‹ ·fi μÏ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ¶›Ó‰Ô˜”). ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÚÔÛˆÈο ÔÙ¤ ‰Â ÚÔ¤‚·Ï· ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ¶ÂÚÈ‚ÔÏȈÙÒÓ Ì ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ª›·  È ı · Ó ‹ ¿Ô„Ë ‰È·Ù‡ˆÛ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: “∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ó·Ô‡

ÒÛÙ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÎÈÓËÙfi ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó.Δ· ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 8.000 ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ Ôϛ٘ 11 ¯ˆÚÒÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÔ‡ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ™ÈÁηÔ‡Ú˘, ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂıÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·’ fiÏÔ˘˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Δ·˚‚¿Ó Î·È ¿ÏÈ ÂΛÓÔ˘˜ Ù˘ ™ÈÁηÔ‡Ú˘, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ıˆÚ› ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÙÛ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜. ¶ÂÚ›Ô˘ Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ‡ÓÔ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Ó, ·ÎfiÌË ÎÈ

›Ûˆ˜ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËı› Ù˘¯·›· ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ Û¯¤Û˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ˘˜ μÏ¿¯Ô˘˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ∞Á›·”. ∫·È ·Ú·Î¿Ùˆ : “∂›Ó·È ÈÛÙ‡ˆ Èı·ÓfiÓ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ó·fi˜ Ó· ıÂÌÂÏÈÒıËΠ·fi ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙ˜, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ ‰¤ÛÈÌÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙ˜ Î·È ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ï›ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘.” ™¯ÂÙÈο Ì ٷ ÌÂȈÙÈο Û¯fiÏÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÔ˘ ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È, Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÂÎÙfi˜ ·Ó ıˆÚÂ›Ù·È ÌÂȈÙÈÎfi Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ÏËı˘ÛÌȷ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ ‰¤ÛÈÌÔ Ì ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ı· ›¯·Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ‰¤ÛÈÌÔ Ì οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÕÁÈÔ ‹ ∞Á›·. (°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÕÁÈÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, ÛÙËÓ ¯¿ÚË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ¯Ù›˙Ô˘Ó Ó·fi ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ). ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ fiÙÈ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ı¤Ì· ηٷÈ¿ÓÔÌ·È ÙÔ Î¿Óˆ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Á›ÓÂÙ·È. ŸÙ·Ó Î·È ·Ó ÔÙ¤ Ì ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ÙÔ Î¿Óˆ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÂÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ Â›Ì·È ·ÓÔȯÙfi˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ , ÁÈ· ˘ԉ›ÍÂȘ fï˜ Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ ·˜ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÚÔÙÈÌ‹Ûˆ ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ Î·ı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÌÔ˘. ∞Ó ÔÙ¤ ¯ÚÂÈ·ÛÙÒ ÙËÓ È·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ÙȘ ÙËÚ‹Ûˆ ηٿ ÁÚ¿ÌÌ·. “ŒÎ·ÛÙÔ˜ ÂÊ’ ˆ ÂÙ¿¯ıË”.

8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘: ∏ª∂ƒ∞ ∂•∞§∂πæ∏™ Δ√À ∞¡∞§º∞μ∏Δπ™ª√À ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ ∞Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌfi ÂÓÓÔԇ̠ÙËÓ ·ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛ‡ÓË, ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· Î·È ÙˆÓ ÈÔ ·ÏÒÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚÈı› Û ÔÏÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹ ¿ÁÓÔÈ· ÁÚ·Ê‹˜ ÎÈ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Î·È Û ÌÂÚÈÎfi, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÓÒÛË ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÛÙÔȯÂȈ‰ÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÚ·Ê‹˜ ÎÈ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Â·ÈÚfiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÓÂ˘Ì·ÙÈο Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο ˘„ËÏ¿. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¤¯ÂÈ· ·ÙfiÌˆÓ ‹ Ï·ÒÓ ·fi ÙË ÌÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¿ÓÈÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó

·Ó ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ.Δ· ÎÈÓËÙ¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÁÚ·Ù¿ ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· Ó· ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó, ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ Î·ÓÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ̤ۈ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Û ̛· Û¯¤ÛË.

Δ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÎÏ‹ÛË ÂÂȉ‹ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ‰Â̤ÓÔ ÙÔ Û·ÏÔ Ù˘ Û ÊÚ¿¯ÙË ∏ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÓfi˜ Û·ÏÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ‰Â̤ÓÔ Û ÊÚ¿¯ÙË, ÛÙÔ ¡Ù¿ÚÁÔ˘ÈÓ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, Â¤ÛÙÚÂ„Â Î·È ‚Ú‹ÎÂ

Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌÔ‡. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Û˘ Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË Ï·ÒÓ ‹ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·ÏÏ¿ ÎÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ì¿ıÂÈ· ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È Û˘ÓÂΉԯÈο ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ì¤Û· Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ˘„ËϤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜. ™ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÓ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌfi˜ ΢ڛˆ˜ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Á˘Ó·›Î˜. ’∂ÙÛÈ ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙË ÁÓÒÛË ÎÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ ·ÛÎÂ›Ù·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ô¯ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ó· Ì·˙ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÎÈ Â‡ÎÔÏ· Ó· ÂÙÂÚÔηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÔ‡ÓÙ·È ·fi οı ʇÛ˘ ˘ÛÙÂÚfi‚Ô˘ÏÔ˘˜ ÚÔÛٿ٘. √È ·Ó·ÏÊ¿‚ËÙÔÈ Â›Û˘ Ê˘ÛÈÎfi ÂfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ΢ÚȇÔÓÙ·È ·fi ÚÔηٷϋ„ÂȘ Î·È ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔӛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰¤ÛÌÈÔ˘˜ ÙˆÓ ·ıÒÓ ÙÔ˘˜. ∫¿Ùˆ ·fi Ù¤ÙÔȘ Û˘Óı‹Î˜ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ¿ÛÈÌË Î·È Ô˘Ú·Áfi˜ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ï˘Û›‰·, ÂÓÒ ÂÍ¿ÙÂÙ·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓÈÛfiÙËÙ·. √È ·Ó·ÏÊ¿‚ËÙÔÈ Ôϛ٘ ÂÔ̤ӈ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, ηı›ÛÙ·Ù·È ·‰‡Ó·ÙË Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ‚¤‚·È· ΢ÚȇÔÓÙ·È ·fi Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Î·ÙˆÙÂÚfiÙËÙ·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Î·ÈÚfi˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì fiÏÔÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ì›˙ÔÓ ·˘Ùfi Úfi‚ÏËÌ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ηıÔÏÈ΋ ·È‰Â›· ‰›¯ˆ˜ ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙˆÓ Ì¤Û· ·fi ÂȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÚÔ¯‹˜ ÁÓÒÛ˘ Î·È ÂÌÂÈÚÈÒÓ. ∫¿ı ÔÏ›Ù˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ˙ËÙ¿ Î·È Ó· ÂÈ˙ËÙ¿ ÙË ÁÓÒÛË Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û ÌÈ· ¢ÓÔÌÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙ›·, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙË ÌfiÚʈÛË ˆ˜ ÎÂÎÙË̤ÓÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ó·ÛÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÎÚ¿ÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ [Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ·Ì¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ó·È‰Â›˜, ÂÓÒ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·È‰Â›· Ê·›ÓÂÙ·È ÈηӋ Ó· οÓÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓfiËÙÔ˘˜ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÓÂÎÙÔ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ £Ô˘Î˘‰›‰Ë!!! ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜

Ì›· ÎÏ‹ÛË ÎÔÏÏË̤ÓË ÛÙÔ ÏÔ˘Ú› ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ.√ ƒ¤È ª·Î‚fiÙÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÚÔÛÙ¿ › ÛÙËÓ Northern Territory News fiÙÈ ÂÍÂÏ¿ÁË ·fi ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ÁÈ·Ù› Ô Û·ÏÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÛÎÈ¿ Î·È ‰ÂÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Û ηӤӷÓ:“∏ Á˘Ó·›Î· ¤‰ÂÛ ÙÔ Û·ÏÔ ÛÙÔ ÊÚ¿¯ÙË Î·È ÙÔ˘ ¿ÊËÛ ̛· ÎÔ‡· ÁÂÌ¿ÙË ÓÂÚfi Î·È ÂΛÓË ‹Á ÛÙ· Ì·Á·˙È¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Úı·Ó ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›. ∞Ú¯Èο ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔ˜ ¤ÎÏËÍ‹ ÌÔ˘ ¤ÁÚ·„·Ó Ì›· ÎÏ‹ÛË Î·È ÙËÓ ÎfiÏÏËÛ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ÏÔ˘Ú› ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘”.∏ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜, ‹Ú ÙÔ Û·ÏÔ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛ ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˘˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¡Ù¿ÚÁÔ˘ÈÓ °ÎÚ·ÓÙ º¤ÓÙÔÓ, › fiÙÈ Ô Û·ÏÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÂÈÏ‹ ·Ó ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ Î·È ·ÚÓ‹ıËΠӷ ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÙËÓ Ú¿ÍË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ.


™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™Â ÔÈ· ı¤Ì·Ù· ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‚·Ú‡ÙËÙ· Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ÂÎÏÂÁ›; ª·Ú›· §·ÁÔ˘‰¿ÎË ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“™ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· Ó· ·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó”.

/5

∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ™ÙÔ 8Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ˆ˜ ÛÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË §˘Î›Ԣ ı· ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 95 Ì·ıËÙ¤˜. ŸÌˆ˜ Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ 20 Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ıÏËÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ 95 Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 75. ◊‰Ë ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÒÛÙ ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ 85 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÙÚ›· ·ÓÙ› ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·. ¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÂÈÎÚ·Ù› Î·È Û ¿ÏÏ· §‡ÎÂÈ· Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌË ÌÂȈı› ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜.

•ÂÎfiÏÏËÛ·Ó Î˘‚fiÏÈıÔÈ

∫ÂÚ·Û›· ∫·Ï·Ì›‰· ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∏ ·ÓÂÚÁ›· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ı› Ì ËÌ›ÌÂÙÚ· Î·È ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ¯ˆÚ›˜ ̤ÏÏÔÓ. ¢Ô˘ÏÂÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯È fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ”.

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÏËÌ‹ÙÚÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“™ÙËÓ ·È‰Â›·, ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÛÙËÓ ˘Á›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‚¿ÚÔ˜ Ë Ó¤· ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ. √È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó Ù· ¿ÓÙ· Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ˙‹ÛÔ˘ÌÂ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó”.

ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ΢‚fiÏÈıÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Â› Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ƒÔ˙Ô‡-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∏ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ˙ËÌÈ¿, ÁÈ·Ù› ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Â˙‹ Î·È ÔÏÏ¿ ‰›Î˘ÎÏ·, ÂÔ̤ӈ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. 줂·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÛÙËÓ fiÏË, fiˆ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, fiÔ˘ ·fi ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂı› ÔÈ Î˘‚fiÏÈıÔÈ. º.™.

∞ÏÏ·Á‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Δ· Ì¿ÓÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó, ÁÈ· ÙÔ Ï·fi fï˜ fi¯È. ∏ ̤ڷ Û‹ÌÂÚ· ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ÌÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ÛÂÈÚ¤˜ ı·... ·Ú·ÁΈÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÓ fi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ.

∂ÏÏ›„ÂÈ Û‹Ì·ÓÛ˘ ‰ÂÓ ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È ·Ú¿‚·ÛË

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ŒÓÙÔÓ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÓÒÓ. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ ¤ÚÂ -Î·È ÛˆÛÙ¿- Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› ¯ÒÚÔ˜ ÔÏÈÁfiÏÂÙ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∂ÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÂÛÔ¯¤˜ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ªfiÓÔ Ô˘ ÔÈ ÂÛÔ¯¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ŒÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÙÒÚ· ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË ÛÙËÓ ÛÙ¿ıÌ¢ÛË. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. Œ¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ fï˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚‚·Èˆı› ·Ú¿‚·ÛË Î·È Ó· ‰Ôı› ÎÏ‹ÛË ÛÙ· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›·.

Δ. ∫.

™Ù¿ÛÂȘ ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ πˆÏÎÔ‡ ÌÂٷ͇ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ô‰ËÁÔ› ÌÈÎÚÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÏÈÁfiÏÂÙ˜ ¤ÛÙˆ ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô Ú‡̷ٷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∂›Ó·È ηٷÓÔËÙfi fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÓÒÓ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙ¤Ó„·Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·. ™˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë ÚÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ó· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Â‡ÏÔÁ· ÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. ∫·Ù·ÓÔËÙfi, Â›Û˘, Â›Ó·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ˘fi ·ÓÙ›ÍÔ˜ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ηÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÎÔÚ‡Ó˜, ·ÏÏ¿ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Â›Ì·¯Ô ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ πˆÏÎÔ‡ ¿ÓÂÙ· Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. μ.∫.

ƒ‡·ÓÛË ·fi ·ÂÚÔ·Ófi Î·È ·Ê›Û˜ £·Ó¿Û˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Û˘ÁÁڷʤ·˜

“™ÙËÓ ·È‰Â›· Î·È ÛÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜. ΔÂÏ›ˆÛ·Ó Ù· „¤Ì·Ù· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È fiÔÈÔ˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÙÔ Ï·fi Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘”.

EÈ̤ÏÂÈ·: ∫. Δ∞™™√¶√À§√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ÕÛ¯ËÌË Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘, fiÙ·Ó Û ÔÏÏ¿ ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó·ÚÙË̤ӷ ·ÂÚÔ·Ófi Î·È ¯¿ÚÙÈÓ˜ ·Ê›Û˜ ·fi ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ‹ ı·ÙÚÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. £· Ú¤ÂÈ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ηı·Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË ‹ ·˘Ùfi Ó· ÙÔ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ (ÙfiÛÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜), ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜

·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘˜ ÂοÛÙÔÙ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜. ¶·Ú·ÙËÚ› ηÓ›˜ ·Ê›Û˜ ÁÈ· ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “™˘Ì¤ıÂÚÔÈ ·fi Ù· Δ›Ú·Ó·” Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÚÔ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ·ÂÚÔ·Ófi Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì·˙› Ì ÙȘ ·Ê›Û˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ∫¡∂, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ fiÏË. ∏ ∫¡∂ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔ‚¿-

ÏÂÈ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ηϷ›ÛıËÙ· ͇ÏÈÓ· Ù·ÌÏfi Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Î·È fi¯È Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ Ì ¯·ÚÙԷʛۘ. ∞Ï›ÌÔÓÔ ÙÈ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÓ fi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ. £· Á›ÓÂÈ Ë fiÏË Á·Ï·˙ÔÚ·ÛÈÓÔÎfiÎÎÈÓË. ¢∏ª.™.

5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 1979 ∏ ∫›Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰¤¯ıËΠۋÌÂÚ· ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô 6ÌÂÏ‹ ÔÌ¿‰· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ §·˚΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ∫›Ó·˜, Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Û· Û˘˙‹ÙËÛË Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÎÈÓ¤˙ˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ °È·Ó °ÈÙÛ¤Ó, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Âȉ‹ÛÂˆÓ “¡¤· ∫›Ó·” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ Î. ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ Ì ÔÏÏ‹ ¯·Ú¿ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÛÙËÓ ∫›Ó·, fiÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÁÓˆÛÙfi˜ Û·Ó ËÁ¤Ù˘ Î·È ÙÔÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ‚·ı‡Ù·Ù·. ∂›Û˘ Ô °È·Ó °ÈÙÛ¤Ó ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ Î. ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ Ë ∫›Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ”. ™Ù· 323 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ¤Êı·ÛÂ Ô ¯Ú˘Ûfi˜ “√ ¯Ú˘Ûfi˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·, ÛËÌ›ˆÛ ۋÌÂÚ· Ó¤· ˘„ËÏ‹ ÙÈÌ‹ - ÚÂÎfiÚ, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, fiÔ˘ ¤Êı·Û ٷ 324.625 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙËÓ Ô˘ÁÁÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ ·˘Í‹ıËΠηٿ 1,25 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ˘„ËÏ‹ ÙÈÌ‹ - ÚÂÎfiÚ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·”. ∏ ÎÚ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ï¿‰È “Δ· ÛÔڤϷȷ Î·È ÔÈ ÂÏ·ÈÔ‡¯ÔÈ ÛfiÚÔÈ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛıËΠӷ ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ·fi ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ Ì·ÁÂÈÚÈÎÒÓ ÏÈÒÓ. √È ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ·˘ÙÒÓ, Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ˘fi ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ Î·È Û˘Ó¯‹ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÔÊ·Û›ÛıËÎ·Ó ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÚ·Ù‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ

ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÒÙ˘ ‡Ï˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ Ì·ÁÂÈÚÈÎÒÓ ÏÈÒÓ”. §ÈÁfiÙÂÚÔ ÂÙڤϷÈÔ ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÏÙ›Ô ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË “Èڛ˜ ‰ÂÏÙ›Ô ı· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ÁÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·ÏÏ¿ Û ÔÛfiÙËÙ˜ ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 10% ÂÚ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ηٷӿψÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Â ÂÙڤϷÈÔ Û ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÂÚηχ„Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˙‹ÙËÛË ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÒÓ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÊԉȿÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο Ì ÂÙڤϷÈÔ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ (ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘, ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÌÈÎÚԉȷÓÔÌ›˜ Î.Ï.) ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙÔ˜ Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡”.

∞ÌÂٷΛÓËÙË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÈηÓÔÔÈ› ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÎÂÎÙËÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ∂›Ó·È fï˜ ·ÌÂٷΛÓËÙË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› ϤÔÓ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Û˘˙ËÙ‹Ûˆ˜”.

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... Ô °¿ÏÏÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ªÚÈ¿Ó ÚfiÙÂÈÓ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÛÙË °ÂÓ‡Ë, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ‹Ù·Ó „˘¯Ú‹ ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, ÂÓÒ ‰Èψ̿Ù˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë È‰¤· ‹Ú ÙËÓ “ÚÒÙË ÎÚ˘¿‰· Ù˘”. ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... Ì ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ƒfi˘Û‚ÂÏÙ Î‹Ú˘Í ÙËÓ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ∏¶∞.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰¤Î· ÌfiÏȘ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ, ¤Ó· ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÂÈ‚·ÙÈÎfi “∞ı¤ÓÈ·”, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ˘Ô‚Ú‡¯È· ΤډÈ˙·Ó ÙË ÌÈ· Ó›ÎË ¿Óˆ ÛÙË ¿ÏÏË. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ˙‹ÙËÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ™ËÌ›Ù˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÛÙËÓ 64Ë ¢∂£.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

¶ÔÓÔΤʷÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ΢ڛˆ˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¶∞™√∫

“¶˘ÚÂÙfi˜” ÁÈ· Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ô °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘, Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ “ηÓÈ‚·ÏÈÛÌfi” Î·È “·ÓıÚˆÔÊ·Á›·” ∞£∏¡∞, 4.

ÓÒ fiÏ· Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ΢ڛˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ÔÓÔΤʷÏÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi “·Ú·ÈÙ‹ıËΔ ·fi Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ ¡¢, ηٷÁÁ¤ÏÔÓÙ·˜ “ηÓÓÈ‚·ÏÈÛÌfi” Î·È “·ÓıÚˆÔÊ·Á›·” √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ‰¤ÎÙ˘ ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÊÂÚfiÙ·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ·fi Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· fiÛˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Â›¯·Ó ÂÌϷΛ Û ÛοӉ·Ï· ‹ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÌÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ÂÚ› ÙÔ˘˜ 15 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡.¢. ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ˆ˜ ı· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË (.¯. ¢Ô‡Î·˜, Ô˘ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î·È ∞ÚÈÛÙ. ¶·˘Ï›‰Ë˜.). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ÚfiˆÚ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË, ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È, Û ÌÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ΛÓËÛË, Ó· “ηڷÙÔÌ‹ÛÂÈ” , ¤ÛÙˆ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ, ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ìȯı› Û ÛοӉ·Ï·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ¶∞™√∫, ÎÈ·ıÒ˜ Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·Ó¤ˆÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜. π‰È·›ÙÂÚÔ˜ ÔÓÔΤʷÏÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ∞ÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫. ™ËÌ›ÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ‹ Ó· ÙÂı› ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜.

∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË

‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔ˘ ÂÌÈÛÙÂ˘Ù‹Î·ÙÂ. ” ∫·È ı· ÙÔ ڿ͈ Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘, ·Ú·ÌÂÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓ. £¤Ùˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, ·ÏÏ¿ fi¯È ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. ” ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ‰ÂÓ ı· Â›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ fi¯È ÛÙÔÓ Î·ÓÈ‚·ÏÈÛÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÛÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ΢ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÓıÚˆÔÊ·Á›·˜. ” ∏ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ‰Â Û˘ÓÈÛÙ¿ Ô‡Ù ˘Ô¯ÒÚËÛË, Ô‡Ù ·Ú·‰Ô¯‹ ·‰˘Ó·Ì›·˜. ∏ Û¯¤ÛË ÌÔ˘ ¿ÏψÛÙ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ Ù˘ ∞ ∞ıËÓÒÓ, Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜, ÛÙ¤Ú· Î·È ·‰È·Ù¿Ú·ÎÙË. ” À·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÌÔ˘, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚÈıÒ Ì ‚¿ÛË Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È fi¯È Ì ‚¿ÛË Ù· „‡‰Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÌÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ” ∞˘Ùfi fï˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ fi¯È ÙÒÚ· Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË, Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. ” ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ı·

‰ÈηÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ Î·È ı· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ¤¯ˆ Ì ÙÔ˘˜ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜.”

¢‹ÏˆÛË-·¿ÓÙËÛË °. ™Ô˘ÊÏÈ¿ ∞˘ÛÙËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂Ãø¢∂ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›¯Â ÂÚˆÙËı› ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙËÓ ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ Î·È Â›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ¯ˆÚ›˜ Ù·Ï·ÓÙ‡ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ › fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙ·, Â¿Ó ‰ÂÓ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¿ÏϘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ∏ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ÌËÓ Û˘-

ÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÛÔ˘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜” . ” £¤Ïˆ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ˆ fiÙÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ïfi ·ÁÒÓ·, Ì ›ÛÙË Î·È Ì ‰‡Ó·ÌË, ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÙȘ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì” .

√ ∞. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∞Ú˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ¡¢ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë Ì¿¯Ë ı· Â›Ó·È ÓÈÎËÊfiÚ·. “™Â ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÏÔÈfiÓ, ı· ¿ÌÂ Î·È ÛÙÔȯÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È Ì ›ÛÌ· ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” ›Â. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË §È¿Ë, Ô Î. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ›Â: “Ÿˆ˜ ͤÚÂÙÂ, ¤¯ˆ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› Ô Î. §È¿˘ ˘‹ÚÍÂ Î·È Ê›ÏÔ˜ Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÛÙËÓ μ’ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤ÂÈÙ·, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. μ‚·›ˆ˜, ı· ‹Ù·Ó ηÏfi Î·È Ô Î. §È¿˘ Ó· ‹Ù·Ó Ì·˙› Ì·˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘‹ÚÍ ̛· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ‰ÂÓ Û‚fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Î·È ‰ÂÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜. ∫·È Â›Ì·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô Î. §È¿˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ı· Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡¢” .

™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ô Î. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ ηًÁÁÂÈÏ “ηÓÈ‚·ÏÈÛÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜” Î·È “ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓıÚˆÔÊ·Á›·” , ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂÌ̤ۈ˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È Ê‹Ì˜ ÂÚ› “ηı·ÚÒÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ” , ÂÓÒ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ “‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ô‡Ù ˘-

Ô¯ÒÚËÛË, Ô‡Ù ·Ú·‰Ô¯‹ ·‰˘Ó·Ì›·˜” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜), Ô Î. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Â¤ÌÂÓ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √ÏfiÎÏËÚË Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ °.μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∫‡ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ, ” ™ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ οı ÔÏÈÙÈÎÔ‡, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¡·È ‹ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ÿ¯È. ” ™Â fiÏË ÌÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ Â¤ÏÂÍ· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ÁÈ· Ù· ȉ·ÓÈο, ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÊÈÏÂχıÂÚ˘ ·Ú¿Ù·Í˘. ¡· Â›Ì·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Ù˘. ” ∂ȉÈο Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ÙÔ ÎfiÌÌ· ‰›ÓÂÈ Ì›· ÎÚ›ÛÈÌË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, fiÏÔÈ ÔÈ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ” ∞˘Ùfi ı· ڿ͈ Î·È ÂÁÒ, fiˆ˜ ·fi ·È‰› ¿ÓÙÔÙ ¤Î·Ó· ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÛÙȘ ΢-

ÌÚ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ë ıËÙ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ¤ÏËÁ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ∂Ô̤ӈ˜, ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‹ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ‹ ÙÒÚ·. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ‹Ù·Ó: Δ› Û˘ÌʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ, ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ; √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÒÚ·, fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∫·È ÂÍ‹ÁËÛ Â·ÚÎÒ˜ Î·È Ì ۷ʋÓÂÈ· ÁÈ· ÔÈÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ” ∂ÁÒ Â›¯· ÂÚˆÙËı› ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi. ∫·È ‚‚·›ˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë, ¯ˆÚ›˜ Ù·Ï·ÓÙ‡ÛÂȘ. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÈÂÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, Ú¤ÂÈ Ó· ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ËÚÂÙ› Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˘ËÚÂÙ› Ë Î¿ı ·Ú¿Ù·ÍË: ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÌÈ·˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ. ” ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È Ì ÔÏÈÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ôχ ‡ÎÔÏ· Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÎÂÊı› fiÙÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· ÂÓÙ¿ÌËÓË ÂÚ›Ô˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì Ô͇ÙËÙ·, Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó fiÊÂÏÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË. ” ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ. ΔÔ ÚˆÙ‡ÔÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ›· ÚÈÓ, fiÙÈ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ. ∂›Û˘, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ fiÙÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ Â͛ۈÛË. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙ·, Â¿Ó ‰ÂÓ ÚÔÛı¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ï-

∞£∏¡∞ ,4.

£∂ƒª∏ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·fi Û˘Ó‰Èοٷ Î·È ÛˆÌ·Ù›·, Ù· ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÔ˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ 74Ë ¢∂£. ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ıÂÛÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ˙‹ÙËÛ·Ó ¤ÓÛÙÔÏÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÏÈÌÂÓÈÎÔ› Î·È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜). √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ, fiÔ˘ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÛÎËÓ‹˜ Ì›ÏËÛ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·ˇı˘Ó·Ó, Â›Û˘, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÔÏÈÙÂ˘Ù¤˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ·Ófi Î·È ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜, ÎÈÓ‹ıËηÓ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ̤ۈ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘, fiÔ˘ Â¤‰ˆÛ·Ó „‹ÊÈÛÌ· Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ §Ô˘-

™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÂٷʤÚÂÙ·È ‹‰Ë ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘

∞Ó‚·›ÓÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜ ¯ı˜ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ο ∞ӷӛη. ΔÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (Û‹ÌÂÚ·) Ô Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ı· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· Ù˘ ¢∂£Helexpo. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ fï˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ π. μÂÏÏ›‰Ë˜, ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. √ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÛÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ΋ڢÍ ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ (ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜) Î·È Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ‰›ÏËÌÌ· Ù˘ ¡¢ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ “˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ‹ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·” . “¢ÂÓ ·ÚΛ Ó· ‰ËÏÒÓÂȘ ˘‡ı˘ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ Ú¿ÙÙÂȘ” Û¯Ô-

Ï›·ÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ó· ÂÈ” Î·È fiÙÈ “ÔÈ Ôϛ٘ ˙ËÙ¿Ó ·ÏÏ·Á‹ ËÁÂÛ›·˜” . §›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À

ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÙÔ ¶∞ª∂ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙÚÈ‚·Ó›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ∫·Ì¿Ú· ÔÈ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. √È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÚ›· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ “π.μÂÏÏ›‰Ë˜” , fiÔ˘ ı· ÌÈÏ¿ Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. °È· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘¯fiÓ ÂÂÈÛÔ-

‰›ˆÓ, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Â› Ô‰fi˜ 3.000 ¿Ó‰Ú˜, ÂÓÒ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙȘ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ı· ÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ‰›Ô‰ÔÈ ÛÙÔÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ¿Û˘ÏÔ Û ٷڷ͛˜. ™Â ÈÛ¯‡ ı· ÙÂıÔ‡Ó Â›Û˘ Â˘Ú‡Ù·Ù˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. Δ· Û˘Ó‰Èοٷ ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. “¶·Ú·Ï‹Ù˘ Ù˘ ·ÁˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÚ·˘Á‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ë ·ÚÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ (·‡ÚÈÔ) Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ -Ô Ô-

Ô›Ô˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ( Û‹ÌÂÚ·) ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· √Ï˘Ì›·ı· ÌÂÙ·‚› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ı· ·¢ı‡ÓÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔ “π.μÂÏÏ›‰Ë˜” ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂ η ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¢∂£ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ Â·Ê¤˜ Î·È ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ 74Ë ¢∂£ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 5-13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 915 ÂÎıÂÙÒÓ ·fi 35 ¯ÒÚ˜, Ì 15 Â›ÛË̘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, 13 ÂÎıÂÛȷο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, Ì ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ· ÙËÓ πÓ‰›· Î·È Ì ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›· ¢ÈÂıÓ‹ ™˘Ó¤‰ÚÈ· -ÁÈ· ÙȘ ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ Real Estate.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

¢È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ˙ËÙ› Ë ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶A™OK °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

¶ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ∞£∏¡∞, 4.

ª

 ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¢∂£. ∏ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. “∂Îı¤Û·Ì ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ, ΢ڛˆ˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ·fi ÙȘ Úfi¯ÂÈÚ˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” , ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂Δ∂. √ Î. ∞Ó‰Ú¿‰Ë˜ › Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ‚·ıÈ¿, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÙÒÛË ›Ûˆ˜ 15% ÛÙ· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘, fï˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÙÔ̤·˜ Ô˘ ı· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ Ù·¯‡ÙÂÚ· ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™∂Δ∂ ÙfiÙÂ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ “·ÙÌÔÌ˯·Ó‹” Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ™∂¶∂ √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ™∂¶∂, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ Δ˙ˆÚÙ˙¿Î˘ η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·ÔÙÂÏ› fi¯È ·ÏÒ˜ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË, ·ÏÏ¿ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· η›ÚÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÛÎfiÂÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ô˘ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÔÚ˘Êˆı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÙ·ı› ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. √È Δ¶∂ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÁÓÔ›, fiÙ·Ó Û fiÏÔ ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Î¿ı ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ÙfiÓÈÛÂ.

∞ӷχÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™∂¶∂ ÁÈ· Û‡ÛÙ·ÛË ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ô Î. Δ˙ˆÚÙ˙¿Î˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘ Î·È ‰˘ÛÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·fi ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ô˘Û›· ‚Ô‡ÏËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Δ¶∂, ·Ú¿ ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ Î·È Û˘Ó¯›˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ,

“∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ‹Ù·Ó ıÂÙÈ΋ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ‚‚·›ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋” , ›Â Ô Î. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚˆÙËı›˜ ˆ˜ ‚ϤÂÈ ˆ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶∞™√∫-¡¢, › fiÙÈ “‰ÂÓ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÚfiÏÔ Û ·˘Ùfi” . ∫ÏËı›˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÙÈ ÂÓÓÔ› fiÙ·Ó Ï¤ÂÈ “‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜” , Ô Î. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ›Â: “™‹ÌÂÚ·, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÔÌ‹ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÂÙ·È ‹ ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË Î¿ÔȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ. ¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Î·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ” . °È· ·Ó·Áη›Â˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ∂√Δ Û “ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÛÙ· Â›‰· Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· °·ÏÏ›·˜ Î·È ∞ÁÁÏ›·˜ (Maison de la France Î·È Visit Britain ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·)” , ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂Δ∂ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰Ú¿‰Ë˜.

°. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘: £¤ÏÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜

“°ÓÒÌÔÓ·˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘ÌʤÚÔÓ” ∞£∏¡∞, 4.

°π∞ ÂÌ¿˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-

Τ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “Ú¿ÛÈÓÔÈ”, “ÌÏ” Î·È “ÎfiÎÎÈÓÔÈ” Ôϛ٘, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘

¶∞™√∫ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘. ¶ÚfiÛıÂÛÂ: “£¤ÏÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈο Î·È ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο. °È·Ù› ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÁÓÒÌÔÓ·˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÌfiÓÔ”.

·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. √ ™∂¶∂ οÏÂÛ ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ Δ¶∂ Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÚÔԉ‡ԢÓ. ∏ ÌË ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ Δ¶∂ ı·

Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ Û ‰È·Ú΋ ¤Ó‰ÂÈ· Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙfiÓÈÛ·Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘.

“¶Ú¿ÛÈÓË” ·Ó¿Ù˘ÍË √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ-

ÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÂÏÔ‡˙Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¿ÎÔ˘Û Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿Û·ÌÂ Î·È Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÈÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÛÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “ÙÔ ÈÔ ÛÔ‚·Úfi Â›Ó·È Ó· ÌÂȈı› Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂ Û˘Ó·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÔÏÏÒÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ”. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ “ÂÈÛËÁËı‹Î·Ì ӷ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ¤Ó· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ô˘ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ¯ÒÚ· Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÊıÔÓÔÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› fiÚÔÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜” . * √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ·ÎfiÌ·, Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

™ABBATO 5 ™E¶TEMBPI√À 2009

√ÚÈÛÙÈο, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

Ÿ¯È ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÁÈ· ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ KfiÏ·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ™ÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÂÊÂÙÒÓ ÁÈ· ÂʤÙË ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ª√¡∞Ã√, 4.

Œ

ÎÏÂÈÛ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ë °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ϤÂÈ ëfi¯È’ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ª. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈηÛÙ› Â‰Ò ÁÈ· Ù· fiÛ· ÙÔ˘ ηٷÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÔÈ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ¢ÈηÛÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜. ıˆÚ›, fiÙÈ Ù· ·‰È΋̷ٷ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÚ·Ê›.

∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÎfiÏ·ÊÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ï·‰ÒÛÂÈ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÎfiÌÌ·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ô ÚÒËÓ ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ Siemens ‰ÂÓ ı· ÂΉÔı› Ô‡Ù ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ - ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2003. OÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ, ÔÈ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰È·Ú¿ÍÂÈ Ô Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ú·ÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. “√ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓ˘ Δ¤ÓÙ˜ ÂÓË̤ڈÛ ۋÌÂÚ· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î.¡ÈÎfiÏ·Ô ¢¤Ó‰È· fiÙÈ ÙÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·Ó¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘ ÁÈ· ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Î. ª. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. √ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ ™Ù·ÓÙÂϯ¿ÈÌ, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ·ÔÊ·Óı› Û¯ÂÙÈο Î·È Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¡Ù›ÓÔ˜ ƒfi‚ÏÈ·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “™‹ÌÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛοӉ·ÏÔ ÂÓÙfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ∞ÚÓ‹ıËΠÂ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ

ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ∏ ¡¢ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÌÂıfi‰Â˘ÛÂ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÙËÓ Û˘ÛÎfiÙÈÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Siemens. ªÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Ê¿ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Â˘Û˘ ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘. ” √È Â˘ı‡Ó˜ Â›Ó·È ‚·Ú‡Ù·Ù˜ Û ÔÏÈÙÈÎfi -Î·È fi¯È ÌfiÓÔ- Â›‰Ô. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ··ÈÙ› Ó· Ì¿ıÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ∞·ÈÙ› Â›Û˘, ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛοӉ·Ï· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·fi ÌÈ· Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË. ΔËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫” . ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰‹ÏˆÛË

·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. ¡. ¢¤Ó‰È· ÛÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ¡Ù›ÓÔ˘ ƒfi‚ÏÈ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “¶ÚÔηÏ› ¤ÎÏËÍË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ª. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ·fi ÙËÓ ·ÔÎ·Ï˘ÙfiÌÂÓË ì¯·Ú¿î ÔÈÔ˜ ÊÔ‚¿Ù·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÔÈÔ˜ ÙËÓ Â‰›ˆÍ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÙËÓ ÂȉÈÒÎÂÈ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÚ› ì΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶∞™√∫î, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ô˘ ı· ‰È·„‡ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ù˘ ·ÍȈ-

Ì·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ÙËÓ ‚Ô˘ÏÈÌ›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Â›Ó·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜” .

™ÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÂʤÙË ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ΔËÓ ¶¤ÌÙË 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Û˘ÁÎÏËı› Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ∂ÊÂÙÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â¿Ó Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÂı› Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens Û ÂȉÈÎfi ÂʤÙË ·Ó·ÎÚÈÙ‹, fiˆ˜ ˙‹ÙËÛÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ Δ¤ÓÙ˜. ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ı· Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÌÂÏÔ‡˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÊÂÙ›Ԣ °ÈÒÚÁÔ˜ °È·ÓÓÔ‡Ï˘. ™ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó

52 Úfi‰ÚÔÈ ÂÊÂÙÒÓ Î·È 210 ÂʤÙ˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ¡›ÎÔ ∑·ÁÔÚÈ·Ófi, ı· ÔÚÈÛÙ› Ô ÂʤÙ˘ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔÓ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô 4Ô˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜ ¤¯ÂÈ ÎÏËı› ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Siemens.

™‹ÌÂÚ· ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÂÓfiÙËÙ· ÛÙÔ Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi Û¯‹Ì·

™ÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ͢ڷÊÈÔ‡ Ô ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞, 4.

Ãøƒπ™ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Û˘Ìʈӛ·

∂º∏ª∂ƒπ¢∞

Ã√ƒ∏°√π: , ∞STRA TV, ∂ƒ∞ μ√§√À, ¢∏ª√Δπ∫√ ƒ∞¢π√ºø¡√

ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ËÁËı› ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë Ì·Ú·ıÒÓÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. ΔÔ ÌfiÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘‹ÚÍÂ Û˘Ìʈӛ· Â›Ó·È fiÙÈ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù¿ÏËÍË.. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Î˘Ú›ˆÓ ΔÛ›Ú· Î·È ∞Ï·‚¿ÓÔ˘. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚ‹ ϤÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡, ‰ËÏ·‰‹ Ô Î.ΔÛ›Ú·˜ Î·È Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÚÔÛ‹Ïı ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. √È Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·¤ÚÚÈ„·Ó ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™À¡ Î·È ·ÓÙÈÚfiÙÂÈÓ·Ó,

Ó· ËÁËı› ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ¿ÏÈ Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ‡ÏÔÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î.Î. £ÂˆÓ¿˜ Î·È ƒÈÓ¿ÏÓÙÈ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ìʈӛ·, ÛËÌ›ˆÛ·Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÁfiÓÈÌË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ Î·È ÙfiÓÈÛ·Ó ÙËÓ

·Ó¿ÁÎË Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·), ÂÓÒ Ô Î. °Ï¤˙Ô˜ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ › fiÙÈ fiÛÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙËÓ ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰È·„‡ÛÙËηÓ. ∞Ó˘Ô¯ÒÚËÙË ˘¤Ú ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÁÈ· Ó· ËÁËı› Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë ¶ÔÏÈÙÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Àfi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi Ë Û˘ÓÂ-

‰Ú›·ÛË Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (Û‹ÌÂÚ·) ı· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. ΔȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó, ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (·‡ÚÈÔ) Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™À¡. “Œ¯Ô˘Ì ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ÔÈÔ˜ ı· ËÁËı› ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞” ‰‹ÏˆÛ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔÓ Flash 96 Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ÂοÛÙÔÙ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡” ∫Ú›ÛÈÌË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Û˘Á΢ڛ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¡›ÎÔ˜ ÃÔ˘ÓÙ‹˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ú/Û ™ÙÔ ∫fiÎÎÈÓÔ 105,5. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Î˘ÚÒıËÎÂ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™À¡ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ¡¤ˆÓ ∞ÁÚÔÙÒÓ ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· √Ï˘Ì›·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

Δ¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÌÂÙ¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ¯ı˜ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·

∞£∏¡∞, 4.

Δ∂™™∂ƒ∞ ¿ÙÔÌ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË-

¡¤Ô ÛÔ‚·Úfi ÎÚÔ‡ÛÌ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜

™ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ 48¯ÚÔÓÔ˜ Ì ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ¢ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ “¯·Î›” ·ÛıÂÓÒÓ Û ÂÙ¿ ̤Ú˜ ∞£∏¡∞ ,4.

¡

¤Ô ÛÔ‚·Úfi ÎÚÔ‡ÛÌ· Ù˘ ÁÚ›˘ ∞ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 48¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ۇӉÚÔÌÔ ÔÍ›·˜ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ·˜ Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓÔ˜ Û ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ì¤Û· Û ̛· ‚‰ÔÌ¿‰· Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Ù‡Ô˘ ∞(∏1¡1) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËı› Û Ôϛ٘ ıËÙ›·˜, ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÍËÚ¿˜. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ù· ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi -¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÓÔÛÔ‡ÓÙ˜ ÛÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi Ó·˘ÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ·ÂÚÔÔÚ›·- ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 24. ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÌfiÏȘ ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ÁÈ·

Ó· ÂÎÙÈÓ·¯ı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔ‡ÓÙˆÓ Ì Ӥ· ÁÚ›Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ 51. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÂÈۋ̈˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ‹ ·ÏÒÓ ÎÏËÚˆÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÛ‹ÛÂÈ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ¶·Ú·Û΢‹ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ™ÙÚ·ÙÔ‡.

√ ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ·ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂÏ›˜ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙÚfiÔ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜

·fi ÙÔ˘˜ 51, fï˜ ‰Â›ÁÌ·Ù· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÛÙÔÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏfi ˘ÚÂÙfi Î·È Ù· ÈÔ ÎÔÈÓ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ °∂™, Î·È Ù· 51 ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜.

¶√À: √ Èfi˜ ∏1¡1 ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÏÏ·¯ı› ∞£∏¡∞, 4.

∏ ¡∂∞ ÁÚ›Ë ¤¯ÂÈ ÛÎÔÙÒÛÂÈ

ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2.837 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ô Èfi˜ ∏1¡1 ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÏÏ·¯ı›, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. √ ¶√À ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔÓ Èfi ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ù˘¯fiÓ ÌÂÙ¿ÏÏ·Í‹ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÊÔÓÈÎfiÙÂÚÔ.

∞£∏¡∞ ,4.

√π °√¡∂π™ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ÎÔ˘fiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÊÔÚËÙÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ “ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚›Ô˘” Î·È Ó· Ù· ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÔ˘Ó ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) Ë ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· æËÊÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û “‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘” , Ë °Ú·ÌÌ·Ù›· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ’æËÊȷ΋ Δ¿ÍË’ Î·È ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Û 126.000 Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ °˘-

“√ Èfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÏÏ·¯ı›. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶√À °ÎÚ¤ÁÎÔÚÈ Ã·ÚÙÏ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙË °ÂÓ‡Ë. ¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂȂ‚·Èˆı› ÂÚÁ·ÛÙËÚȷο,

∞fi 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë ‰È¿ıÂÛË ÊÔÚËÙÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘

ÌÓ·Û›Ô˘, ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ æËÊȷ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ηÓÔÓÈο Î·È ¯ˆÚ›˜

η̛· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚÔÓÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘” . ” ∏ ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ ·fiÎÙËÛ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ Á˘ÌÓ¿ÛÈ·, Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ÁÔÓ›˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 ·fi Ù· ηٷÛÙ‹-

Ì·Ù· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜” . ” ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙÈÎÔ› ÊÔÚËÙÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ, ÚÔÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ (16 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ) Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘” . ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ æËÊȷΤ˜ ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ∞∂.

·ÏÏ¿ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶√À, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ˙ËÙ› ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·. √ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô ¶√À ÛÙȘ 28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· 2.185 ÓÂÎÚÔ‡˜.

Û·Ó ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙ· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∂ͷگ›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ËÏÈΛ·˜ 21, 26, 27 Î·È 29 ÂÙÒÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÔÌ¿‰· ÂÚ›Ô˘ 50 ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡Û·Ó Û ÂÈı¤ÛÂȘ Ì ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ, ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ¤ÙÚ˜ ÎÈ ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰ÈÌÔÈÚ›·˜ ÙˆÓ ª∞Δ Î·È ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ √¶∫∂, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·ÏÈ¿ ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË Ã·ÚÈÏ¿Ô˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÛÙË 1:40 ÙË Ó‡¯Ù· Î·È ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙÚÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜ Û ‰‡Ô ˘ËÚÂÛȷο ·˘ÙÔΛÓËÙ·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤Î·Ó·Ó ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ Ó·ÚÔ› ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó Î¿‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ˆ˜ Ô‰ÔÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ Ô‰fi ¢È‰fiÙÔ˘ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤‚·Ï·Ó ʈÙȤ˜. ¢‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, ÂÓÒ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Î·È ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ Ô ¤Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÂ¤ÛÙÚ„ ÛÙ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ÓÔÛËÏ›·. ∂›Û˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∂ͷگ›ˆÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÎÈ ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· 19¯ÚÔÓÔ˜ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ ͤÓ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜, ÁÈ·Ù› ¤Î·Ó ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·.

¶ƒ√™º√ƒ∂™ ·fi 40ú


M·ÁÓËÛ›· 10

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∂ÈϤÔÓ ¿‰ÂÈ· ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ Δ∞•À ∞£∏¡∞, 4.

ª∂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. º¿Ó˘ ¶¿ÏÏË- ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ∂ȉÈ΋ ¶·ÚÔ¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ªËÙÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Δ·Ì›Ԣ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ (Δ∞•À), ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √ˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙÔ Â›‰ÔÌ· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ 6ÌËÓ˘ ÂÈϤÔÓ ¿‰ÂÈ·˜ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “ø˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Á˘Ó·›Î· Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘, ÓÈÒıˆ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ô˘ ηٷʤڷÌ ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ¯ÚfiÓÈÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·ÙÒÓ ∂ÈÛÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È À·ÏÏ‹ÏˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ 6ÌËÓË ÂÈϤÔÓ ¿‰ÂÈ· ÂȉÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜. Œ¯ˆ ÙÔÓ›ÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ˆ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÔÏÈÙÈΤ˜, Ô˘ Û˘ÌÊÈÏÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ì ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜, Ó· ÙȘ ·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ì ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙË Á¤ÓÓËÛË ·È‰ÈÒÓ”.

÷Ϥ‚·˜ ηٿ ª·‚›‰Ë “¡∂√ ·Ú·ÁΈÓÈÛÌfi Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ Î. ª·‚›‰Ë Ô˘ ÚÔÎÏËÙÈο Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ” , ηٷÁÁ¤ÏÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ∫. ÷Ϥ‚·˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ÷Ϥ‚·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “™Â ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÓÔ̷گȷÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÌÂٷ͇ μfiÏÔ˘ ñ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ‰Ú¿ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ÚˆÙ¿Ù·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÁÈ·Ù› ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ̤۷ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÚ›· ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó Ì ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ Î. ª·‚›‰Ë Î·È Ô‡Ù ÌÈ· ÌÂϤÙË ‰ÂÓ ·ÍÈÒıËÎ·Ó Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÊÚÂÓ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Úfi‚Ï„˘ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ‚ϤÔ˘Ì ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜. ¢‡Ô ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ÂÚÁ·Ï›· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Î·È ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›· Î·È Ô‡Ù ÌÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. §fiÁˆ η΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ °.¶.™. ¤¯ÂÈ ·‰È·ÊÔÚ‹ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È ·˘Ùfi ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÒÓ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ì ϷÓı·Ṳ̂ӷ ÛÙÔȯ›· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó·˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜ Ì ÔÁ‰fiÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú¿‰ÔÛË ·‡ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÔ›· Â¤ÎÙ·ÛË Û¯Â‰›Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÙ·ı›. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·Ó¤Ó·˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÔÏÂÔ‰fiÌËÛ˘. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ηӤӷ˜ ª·‚›‰Ë˜ Ó· Ô‰ËÁ› ÙËÓ ¡¤· πˆÓ›· Û ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì·Ú·ÛÌfi ÂÍ’ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ó˘·ÚÍ›·˜ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÌÂÏÂÙÒÓ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙfiÛÔ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ fiÛÔ Î·È ÙȘ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ.”

EΉËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ¤ÎıÂÛË ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋

∞Óٿ̷̈ Á‡ÛÂˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ

Δ

ËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Á¢ıÔ‡Ó Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ “∞ÓÙ·ÌÒÌ·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Á‡ÛˆӔ . ¢ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ. ∏ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·˘Ù‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ∂∫¶√§ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™Â ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÏÔ‡ÛȘ Á‡ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ‹ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜ ÙÔ “∞Óٿ̷̈ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È °Â‡ÛˆӔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, fiˆ˜ £ÂÛÛ·ÏÒÓ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, μÏ¿¯ˆÓ, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓˆÓ, ¶ÔÓÙ›ˆÓ, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜, ∫˘Ú›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Á˘Ó·ÈΛÔÈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÙÔÈο ÙÔ˘˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì¤Ûˆ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘˜. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ Ë̤ڷ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙÔ ·Óٿ̷̈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. √ ¡Ô̿گ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ô˘ ΋ڢÍ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ “∞Óٿ̷̈ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È °Â‡ÛˆӔ , ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ, ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜, Ë Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›· ·ԉ›¯ıËΠˆ˜ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, Ô˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Ù˘, ‰È·ÌfiÚʈÛ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi οı ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ·ÔÛÎÔԇ̠ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘

ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ú¿ÏÏËÏ·. ™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÚÈ‹ÌÂÚ˘ ÁÈÔÚÙ‹˜, Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ì ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ë ÔÔ›· ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ì ٷ ÔÈÔÙÈο ÙÔÈο Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙ·” . ¶ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Ù· Á¢ÙÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ï-

ÏfiÁÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ Î. πˆ¿ÓÓ· ∫ÈÙÔ‡‰Ë ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ·Óٿ̷̈ ·˘Ùfi Ì ÔÏÏ¿ ·Ú·‰ÔÛȷο Ê·ÁËÙ¿ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·, fiˆ˜ ηÙÌ¿‰Â˜, Ô Î·Ô˘ÚÌ¿˜, Ë Û·Ú·Ï›Ó·, Ë ÛÎÂ·ÛÙ‹ ¯ÔÚÙfiÈÙ·. ∞˘Ù‹ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó, ÒÛÙ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ó· Á¢ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜ Î·È Ó· ·Ó·ÓˆıÔ‡Ó Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ Î. √˘Ú·Ó›· ™Ù·Ì·ÙÈ¿‰Ô˘ › ˆ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ì·˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Î·È ı· ÂÎı¤ÛÔ˘Ì ·Ú·‰ÔÛȷο ‰¤ÛÌ·Ù·, fiˆ˜ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Û·ÏÈÁοÚÈ·, ÔÈ ‰›Ϙ, ÙÔ Ì˘‰Ô›Ï·ÊÔ, ÔÈ ·¯ÈÓÔ›. ∏ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ÚÈ-

ÛÌÔ‡ Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ê·ÁËÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Á˘Ó·ÈΛԢ˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ ηıÒ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ Ì ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. √ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ·Óٿ̷̈ ·˘Ùfi ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì ̤ۈ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Ù· ÙÔÈο Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙ·” . √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ¶ÂÚ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ. ¶ÂÚ›ÙÂÚ· ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ı· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙË “ʇÛË, ÙȘ Á‡ÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·” ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜, fiÔ˘ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Á‡ÛÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ Âȉ›ÍÂȘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Â‰ÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ. ™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË £ÂÛÛ·ÏÒÓ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, μÏ¿¯ˆÓ, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓˆÓ, ¶ÔÓÙ›ˆÓ, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜, ∫˘Ú›ˆÓ ·fi Ù· ·È‰Èο ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ.

∞ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‰È·›ÛÙˆÛÂ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡

∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¶·Á·Ó‹˜ ÛÙË §¤Û‚Ô ªÀΔπ§∏¡∏, 4.

∞¶∞ƒ∞¢∂∫Δ∂™ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆ-

Û˘ ÁÈ· 75 Á˘Ó·›Î˜ Ì ‚Ú¤ÊË Î·È ·‰È¿ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÂÁ·Ԣ˜ ‰È·›ÛÙˆÛÂ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜, ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¶·Á·Ó‹˜ Ù˘ §¤Û‚Ô˘. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ÁÈ· Ù· 77 ·Û˘Ófi‰Â˘Ù· ·Ó‹ÏÈη Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂΛ. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶·Á·Ó‹ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Â›¯Â ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ˘˜ 1.000, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È 300 ·Ó‹ÏÈÎÔÈ, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î.

ªfiÛ¯Ô˜, fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ 77 ·Û˘Ófi‰Â˘ÙˆÓ ·ÓËϛΈÓ, Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜, ·Ú’ fiÙÈ Â›¯Â ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Û ΤÓÙÚ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÔÚÈṲ̂ӈÓ. ∂›Û˘, Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ 75 Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÔÏϤ˜ ÌËÙ¤Ú˜ Ì ‚Ú¤ÊË Î·È ·È‰È¿ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÁÎ˘Â˜ Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó Û ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ¯ˆÚ›˜ ÚÔ·˘ÏÈÛÌfi, Ì ·ÓÂ-

·Ú΋ ¤ˆ˜ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ‚Ú¤ÊË, ηΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ·ÓÂ·Ú΋ È·ÙÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÎÒÓ” . ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞Û˘Ófi‰Â˘ÙˆÓ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ∞ÁÈ¿ÛÔ˘ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ “Á›ÓÂÙ·È Ì›· ·ÍÈÔÚÂ‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙˆÓ 95 ÂÊ‹‚ˆÓ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, Û ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ì ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË” . μ‚·›ˆ˜, fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚ› Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜, “ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ·ÎfiÌË ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘, ÒÛÙ ӷ Û¯Â-

‰È·ÛÙ› Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜” . Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ Î·È Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÔÚ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ “Ë ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ∫¤ÓÙÚ· ºÈÏÔÍÂÓ›·˜” .


M·ÁÓËÛ›· 11

™ABBATO 5 ™E¶TEMBPI√À 2009

∞ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∞¶√ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ ñ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ·ÔÛ¿ÛÂȘ (‚’ Ê¿ÛË) ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ·fi ¶À™¢∂ Û ¶À™¢∂ ÁÈ· ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009-10. √È ·ÔÛÒÌÂÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·fiÛ·Û˘. √È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Î·È °Ú·Ê›ˆÓ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Ó· ·Ô‰ÂÛ̇ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÔÛÒÌÂÓÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÂÊfiÛÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó. O ›Ó·Î·˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ À¶∂¶£.

øÚÔÌ›ÛıÈÔÈ ÛÙËÓ ¶¢™ ∞¶√ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÚÁ·ÛıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¶¢™ ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2009-2010 ˆ˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÛÙ· °Ú·Ê›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ (™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ·fi 4/9 ̤¯ÚÈ Î·È 11/9/2009, ·fi 09.00 - 14.00. ∏ ·›ÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ Î·È ÊˆÙÔÙ˘›· ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ η٤¯ÂÈ. ∂›Û˘, ÔÈ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¶¢™ ÙÔ ¢’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2007 ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÓÛËÌ· ÙÔ˘ π∫∞ ·fi Ù· °Ú·Ê›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ (7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 09.00 14.00.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÁÚ·Ù¿ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ∞¶√ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ-

‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ı ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 Î·È ÂÊÂÍ‹˜, ÂÊfiÛÔÓ ÂÈı˘Ì›, ÌÔÚ› Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ, Ô ›‰ÈÔ˜ ‹ ÓfiÌÈÌ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ÂÎÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¢/ÓÛË ‹ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢.∂. ‹ ∂.∂. fiÔ˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·Ú·‚fiÏÔ˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛı› ÛÙ· 50 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ¤ˆ˜ 3 ÁÚ·ÙÒÓ Î·È 80 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË 4 ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ °È· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ÛÙ· ÙËÏ.: 47386-387 °È· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ 1Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ÛÙ· ÙËÏ.: 47389-52984 °È· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ 2Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ÛÙ· ÙËÏ.: 72701-72702 °È· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂.∂. ÛÙ· ÙËÏ.: 72703-72704.

¶ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘˜ Ì ¯Ú˘Û¿ÊÈ...

™‡ÏÏË„Ë 23¯ÚÔÓÔ˘ ∞Ï‚·ÓÔ‡ Ì 2.500 ‰fiÛÂȘ ËÚˆ›Ó˘

Œ

Ó·Ó 23¯ÚÔÓÔ ∞Ï‚·Ófi, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤ÌÂÓ ÓfiÌÈÌ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ ËÚˆ›Ó˘. ∏ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÈ¿˜ §¿ÚÈÛ·˜. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÚÔÛÔÈ‹ıËΠÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ¤ÎÏÂÈÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∞Ï‚·Ófi. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ 214 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 2.500 ‰fiÛÂȘ. ∏ ËÚˆ›ÓË ‹Ù·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Û 16 ÔÛfiÙËÙ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜. Δ· Ó·ÚΈÙÈο ¤ÎÚ˘‚ Û “η‚¿Ù˙·” Û ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ Û›ÙÈ Ù˘ ∞ÁÈ¿˜. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ¯Ú˘Û·ÊÈο, Ì ٷ ÔÔ›· ÙÔÓ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ËÚˆ›ÓË. ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À kekatou@e-thessalia.gr

√È ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ËÚˆ›Ó˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ·fi ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Î·È ÙȘ ÂÓÙÔÈÛı›Û˜ ÔÛfiÙËÙ˜, ˆ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∂Λ Â›Ó·È ÙÔ “ΤÓÙÚÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ” fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜ ‹ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ „ˆÓ›˙Ô˘Ó Ó·ÚΈÙÈο ·fi ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ™ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ¡ÔÌfi ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ¿ÏψÛÙ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË £ÂÛÛ·Ï›·. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ ÂÓfi˜ ÎÈÏÔ‡ Î·È Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ÔÛfiÙËÙ· 215 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ Î·È Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÛÙËÓ ∞ÁÈ¿. √È ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Ù· Ó·ÚΈÙÈο Û “η‚¿Ù˙˜” , Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÂÚËÌÈΤ˜ ΢ڛˆ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓËÙÒÓ ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë ·ÙfiÌˆÓ Ô˘

● ªÂ ¯Ú˘Û¿ÊÈ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘˜ ·ÚÎÂÙÔ› ÂÏ¿Ù˜

ηÙ›¯·Ó ÌÈÎÚÔÔÛfiÙËÙ˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· Ì ÌÈÎÚÔÔÛfiÙËÙ˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ 23¯ÚÔÓÔ ∞Ï‚·Ófi ˆ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ - ¤ÂÈÙ· ·fi ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ- ÔÛfiÙËÙ·˜ ËÚˆ›Ó˘ 53,2 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¯ÚË-

Ì·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 600 ¢ÚÒ. ªÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ËÚˆ›Ó˘ ¤ÁÈÓÂ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ 23¯ÚÔÓÔ˘. ™Â ۈ̷ÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¤ÓÙ ÔÛfiÙËÙ˜ ËÚˆ›Ó˘ Û ӿÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 34,5 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. √ Ó·Úfi˜ ˘¤‰ÂÈÍ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ “η‚¿Ù˙·” , Û ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ Û›ÙÈ ÛÙËÓ ∞ÁÈ¿, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 11 ÔÛfiÙËÙ˜ ËÚˆ›Ó˘, ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ¤ÙÔÈ-

̘ ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 126,7 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· Ó·ÚΈÙÈο ‚Ú¤ıËΠ̛· ˙˘Á·ÚÈ¿ ·ÎÚȂ›·˜, 130 ¢ÚÒ Î·È ¤Ó· Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ¯Ú˘Û·ÊÈο. Ÿˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î. °È·Ó. ΔfiÏÈ·˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ‰È·ÎÈÓËÙÒÓ ¯Ú˘Û·ÊÈο. º·›ÓÂÙ·È, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, ˆ˜ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ËÚˆ›Ó˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¯Ú˘Û·ÊÈο. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë ÚԤϢÛË ÙˆÓ ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙË. ÿÛˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ fiÛˆÓ ·ÁfiÚ·˙·Ó ËÚˆ›ÓË ‹ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÎÏÔ‹˜. ΔÔÓ 23¯ÚÔÓÔ ∞Ï‚·Ófi, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο, ˘¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜. Δ· ÙÈÌ·ÏÊ‹, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ‰›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ï‚·Ófi ·ÓÙ› ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ËÚˆ›Ó˘. Ãı˜ Ô Û˘ÏÏËÊı›˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· §¿ÚÈÛ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÛÎËÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. £’ ·ÔÏÔÁËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·.

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ 10 ¿Óˆ ÙˆÓ 70 ¿Û¯ÂÈ ·fi ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Δ√ 10% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 70 ÂÙÒÓ ¿Û¯ÂÈ ·fi ÙË ÓfiÛÔ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÓfiÛÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 2.868. ¶¿ÓÙˆ˜ ÌfiÓÔ Ì ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓ‹ ÙÔ˘ ¿Û¯ÔÓÙ·, ı· Á›ÓÂÙ·È Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ηٿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÓÔÛ‹ÛÂÈ ·fi ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ. •ÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “•ÂÓ›·” μfiÏÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜ Ì ı¤Ì· “ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÁÚ›˘ ·fi ÙÔ Ó¤Ô Èfi A/H1N1 Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¿ÓÔÈ·” . ∏ ‰ÈËÌÂÚ›‰· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÓfiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Î·È ÙË ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ “ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜” . ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ, Ó¢ÚÔÏfiÁÔ˜-„˘¯›·ÙÚÔ˜ ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∞¶£, Î. ª¿Á‰· ΔÛÔÏ¿ÎË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ı¤Ì· Ù˘ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜ Â›Ó·È Ë Ó¤· ÁÚ›Ë ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¿ÓÔÈ·. •ÂÎÈÓ¿Ì ÙÒÚ· ÓˆÚ›˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ӷ ÌËÓ ·ÓÈÎÔ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÙÚfi-

● ∏ Î. ª¿Á‰· ΔÛÔÏ¿ÎË

Ô˘˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ô‰ËÁ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË. ¶Ò˜ ı· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ¿ÓÔÈ·; ∏ Î. ΔÛÔÏ¿ÎË ÙfiÓÈÛ ˆ˜, ·Ó Ë ¿ÓÔÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È·, ÙfiÙÂ Ô ¿Û¯ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ. ∞Ó fï˜ Ë ¿ÓÔÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ·È‰› ‹ Ô/Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ¿Û¯ÔÓÙ· Ô˘ ı· ¤-

¯Ô˘Ó ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ı· ·Ó·ÙÂı› Ë ÊÚÔÓÙ›‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Û οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ. ∂Ì›˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Î. ΔÛÔÏ¿ÎË ÚfiÛıÂÛ ˆ˜, ·Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ¿ÓÔÈ· ‰ÂÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ, ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ ı· ÓÔÛ‹ÛÔ˘Ó. ∏ ›‰È· ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ˙Ô˘Ó 10.000.000 ¿ÙÔÌ· Ì ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¿Óˆ 70 ÂÙÒÓ Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÓfiÛÔ, ‰ËÏ·‰‹ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 160.000 ¿ÓıÚˆÔÈ. ΔÔ ·Ú‹ÁÔÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ϤÔÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ¿Ú· Ôχ Ê¿Ú̷η ηٿ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. °È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÓfiÛÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ „˘¯ÔÏfiÁÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˘Á›·˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È ÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ˘ÁȤ˜ Î·È ÙÚ›ÙÔÓ Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈı¿ÏÔ-

ÓÙ˜ Ò˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Ó¢ÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ “ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜” Î. ∫ÒÛÙ·˜ °¿ÙÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·ÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ù˘ ÁÚ›˘ ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Î·È ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ¿ÓÔÈ·˜, Â›Ó·È Ôχ ¢·›ÛıËÙÔÈ Î·È ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ˘ÔʤÚÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∂Ì›˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Úԇ̠¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Â·Ê‹˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ¤ÚıÔ˘Ì Û Â·Ê‹. ªÂ ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ·˘Ù‹ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡ÌÂ, Ò˜ ı· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ¿ÙÔÌ· ·fi ÙËÓ ÂȉËÌ›·. ™ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Ë ‰ÈËÌÂÚ›‰· ·˘Ù‹ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ, fiÛÔ ·Ó·Áη›Â˜ Â›Ó·È Ë ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË Ì Ӥ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ΔÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi “Far Barcelona” ÛÙÔ μfiÏÔ ¢ø¢∂∫∞

Ì·ıËÙ¤˜ Ó·˘ÙÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÛοÊÔ˜ “Far Barcelona” ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ƒÂÁοٷ ÙÔ˘ 2010 Î·È Ù˘ ·Ó·Î‹Ú˘Í˘ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ˆ˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ÛοÊÔ˜, ÌÈ· ÙÚÈοٷÚÙË ÁÔϤٷ Ì ÈÛ·ÓÈ΋ ÛËÌ·›·, ¤¯ÂÈ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÏÔ›Ô Ì ÙÔ ϋڈ̿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÛÙË ƒÂÁοٷ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ƒÂÁοٷ 2010 ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô μfiÏÔ˜. ΔÔ ÛοÊÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó·˘ËÁËı› ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÂıÈÌÔÙ˘ÈÎÒÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÈÛÙÈÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ƒÂÁοٷ. ™ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÂÈ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ù˘ ¡·˘ÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ μfiÏÔ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙË ª¿ÏÙ· Î·È ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ˘ Â›Ó·È 30,85 ̤ÙÚ·. ¡·˘ËÁ‹ıËΠÙÔ 1874 Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠÛÙ· Ó·˘ËÁ›· Ù˘ El Far ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ΔÔ ÏÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ¯¿ÚË ÛÙË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘, Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∫·Ù·ÏˆÓ›·˜, ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘, ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ™ÙÔ ÏÔ›Ô ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÏÔ‹ÁËÛË, ÂÓÒ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ Ó·˘ÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √È ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ› ÌÔ›Ú·Û·Ó Ê˘ÏÏ¿‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙÔ 2010. ΔÔ ÛοÊÔ˜ ı· ·ÔχÛÂÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ·‡ÚÈÔ.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∞fiÂÈÚ· ˘ÔÎÏÔ‹˜ Έ‰ÈÎÒÓ ·fi ∞Δª ™Δ∏¡ ·ÏÏ·Á‹ 100 ÂÚ›Ô˘

ηÚÙÒÓ ·Ó¿Ï˄˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ·˘ÙfiÌ·Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ¤ÁÈÓ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÂÂȉ‹ ˘‹ÚÍ·Ó ÂӉ›ÍÂȘ ˘ÔÎÏÔ‹˜ Έ‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ηÚÙÒÓ ·Ó¿Ï˄˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ∞Δª ÛÙÔ μfiÏÔ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î. ΔÛ·Ô‡ÛË ˘‹ÚÍ·Ó ÂӉ›ÍÂȘ ˘ÔÎÏÔ‹˜ Έ‰ÈÎÒÓ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ. √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ Ô˘ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ªÂ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ οÚÙ·˜ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÙÔ˘˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. √ Î. ΔÛ·Ô‡Û˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ οÚÙ·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ϛÁ· ÏÂÙ¿. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ·Î˘ÚÒıËΠ¤Ó·˜ Ôχ ÌÈÎÚfi˜ Û¯ÂÙÈο ·ÚÈıÌfi˜ ηÚÙÒÓ ·Ó¿Ï˄˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ∫˘Ú›ˆ˜ fiÛˆÓ Â›¯·Ó οÓÂÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ∞Δª fiÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÂȯÂÈÚ‹ıËÎÂ Ë ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Îˆ‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô Î. ΔÛ·Ô‡Û˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ Ì ٷ ∞Δª Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÈÛÙ¿ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔıfiÓ˜, ΢ڛˆ˜ fï˜ Ó· ·ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ÏËÎÙÚÔÏfiÁËÛË.

™ABBATO 5 ™E¶TEMBPI√À 2009

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ

ÃÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ·ÁÔÚ¿

Ã

ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÎÈÓ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÏÂʈÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. øÛÙfiÛÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â›Û˘ ÔÛÔÛÙfi ηٷÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÎÈÓ‹ıËΠÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰·, ÂÓÒ Ôχ ÌÈÎÚfi Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÂÚ˘ÛÈÓ¤˜ ıÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ˙ËÙ› Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

™ÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ 103 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ˘Ô‰‹Ì·Ù·, ÂÓ‰‡Ì·Ù· (Á˘Ó·ÈΛ·, ·Ó‰ÚÈο, ·È‰Èο), ›‰Ë ÚÔÈÎfi˜, ·ıÏËÙÈο, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ›‰Ë, ÂÛÒÚÔ˘¯·, ÌÈ˙Ô‡-·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ›‰Ë ÛÈÙÈÔ‡, ÔÙÈο ÙfiÛÔ ÛÙÔ μfiÏÔ fiÛÔ Î·È ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù¤ıËÎÂ, ‹Ù·Ó ·Ó Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚË, ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ‹ ÛÙ· ›‰È· Â›‰· Î·È Û ÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ 38,85% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙ· ›‰È· Â›‰· Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙÔ 19,40% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ‹Á·Ó ηχÙÂÚ· ·fi ¤Ú˘ÛÈ Û ÔÛÔÛÙfi ·fi 5 -20%, ÂÓÒ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÎÈÓ‹ıËΠÙÔ 41,75% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Ì ÙÒÛË Ù˙›ÚÔ˘ 5 ñ 25%. ™Â οÔȘ Ï›Á˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Î·È ÔÛÔÛÙ¿ ÙÒÛ˘ 30 ñ 50%. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∂™μ “ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ Î·È ·Ó‰ÚÈÎÒÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÎÈfiÏ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Êı·Ó·Ó Î·È ÙÔ 50% ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ. ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‹ÁÂ Ô ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ ‚¤‚·È· ÂËÚ¿˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ .

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ™Â ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂™μ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∂›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÁÈ· Ì·˜ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘Ï-

ÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ parking ÙÔ˘ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ZARA ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ∏ ¿ÚÓËÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰Ú›Ԣ ÙÔ˘ ¢.™. Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó , ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜, ··ÍȈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 1200 ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÎÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ··Û¯ÔÏÒÓÙ·˜ ÂÚ›Ô˘ 3000 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ (È-

‰Ú‡ıËΠÙÔ 1897 Î·È Â›Ó·È Ô ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ·) ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Î·Ïfi Ù˘ fiÏ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘ Ù‹ÚËÛÂ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ó¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013, fiÙ·Ó ¤ÎÏÂÈÛ ٷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‹ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ parking ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∞Ó¿ÏÔÁ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ‹ ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ¤¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· fiÔ˘ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÈ-

Û·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ, fiˆ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÓÒÓ, ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î.·. ∞ÔÎÔڇʈ̷ ‚‚·›ˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ Ì Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Ì·˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì·, Ô˘ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ηıÒ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ñ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ñ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜” . ∫·È ηٷϋÁÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂™μ: “∏ ÛÙ¿ÛË Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ZARA ÎÈ Ë ÂÌÌÔÓ‹ Ì·˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ‰ÂÓ ˘·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ‹ Û˘ÓÙ¯Óȷ΋ ÏÔÁÈ΋. ∂›Ó·È ÌÈ· ÛÙ¿ÛË Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ô͇ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ fiÏˆÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË. ∂ÈϤÔÓ, Â›Ó·È Î·È ı¤Ì· ÈÛÔÓÔÌ›·˜ ÌÈ·˜ ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÎÈ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÛÈÛÙ› Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· ·fi fiÏÔ˘˜ ÌÈÎÙÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∂ÈηÏԇ̷ÛÙ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Û·˜ Î·È Û·˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ÚÔÛˆÈο ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÎÈ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û·˜ ÂÎı¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì·˜, Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÈÏÔÁ‹”.

§fiÁˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜

™Â Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ∂¶π™Ã∂™∏ ÂÚÁ·Û›·˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó

·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÂÊËÌÂڛ˜ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Ï·›ÛÈÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó, ηٷÓÔÒÓÙ·˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. °ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ë ÙÔÈ΋ ¤ÓˆÛË ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì fi,ÙÈ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ, ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÁÈ· fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, fiÛÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ë ÔÔ›· ı· ηχÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ¤ÓˆÛË, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜

ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌ›Ô. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ÌËӇ̷ٷ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË. √È Û˘Ó¯›˜ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Û ›‰Ô˜, Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ‚·Ú‡ÙËÙ·, Ô˘ Ô Èı·Ó¿ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú·‚¢Ù› ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·. √È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ˘Á›·˜ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È „‡ÙÈΘ, Ë ‰Â ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË. Δ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Ù¯ӿÛÌ·Ù· fï˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Î·È ·ÎfiÌË Î·È Ë ÁÚ›Ë ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Û·Ó›‰· ÛˆÙËÚ›·˜. √È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÏfiÁÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÔÈ Ú¤Ô˘Û˜, ÂÓÒ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ, fiˆ˜ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ë ÎÏ·‰È΋ ۇ̂·ÛË, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı›. ∏ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 2.000 ÁÈ·ÙÚÒÓ Ì¤-

¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009 ¤¯ÂÈ Í¯·ÛÙ›, fiˆ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ÕÚ·Á ٷ ›‰È· ı· Ì·˜ Ù· ˘ÔÛ¯Âı› ÚÔÂÎÏÔÁÈο. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ›‰È·˜ ÏÔÁÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÊËÌË ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. §¤Áη Ô˘ ‚ϤÂÈ Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Û·Ó Â˘ÚÒ, ÌËÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ·ÎÚ·›·˜ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Ù· ¿ÓÙ· ·ÔÙÈÌÒÓÙ·È Û ¯Ú‹Ì·. ΔÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Ï·ÊfiÓ Ô˘ ÙfiÛÔ Ì·˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›, ¤¯ÂÈ ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙËÓ ÎÏ·‰È΋ ۇ̂·ÛË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ó· ÂÊËÌÂÚ‡ԢÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó. √È ÚfiÛÊ·ÙÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ۯ‰ȷÛÌÔ› ÁÈ· ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ Ì·˙› Ì ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ı· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì›ÁÌ· ÔÚÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÙËÓ ·È-

Û¯Ú‹ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ ÙȘ ÂÓȯڤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ηÙÔ¯˘ÚÒÛ·ÌÂ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î. £ÂfiÊÈÏÔ˜ ªÂÚ›‰Ë˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â›Â: ··ÈÙԇ̠ӷ ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ 2.000 ı¤ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ¡· ·ÔÛ˘Úı› Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ Î. §¤Áη Ô˘ ·ÂÈÏ› Ó· ÙÈÓ¿ÍÂÈ Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ¡· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÊËÌÂڛ˜ Ì ÙȘ Ӥ˜ ÙÈ̤˜ Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Â·Ú΋ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÛÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ÏfiÁˆ ·Ó‰ËÌ›·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ∞ÎfiÌË Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· Â·Ú΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ 2009. ¡· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜, ÂÓÒ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÊËÌÂÚÈÒÓ, fiˆ˜ ηٷÚÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ∫ÏÈÓÈΤ˜, Î·È Ó· ÌËÓ ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ηӤӷÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∞˘ÙÔ„›· Û ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È Î·ÙÔÈ˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜

¢Âο‰Â˜ ÔÈ Ï·ÛÙ¤˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ

 ‰Âο‰Â˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ª¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ›¯·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ 11 Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÂȉÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο ÙfiÛÔ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È Ë ¢∂∏. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ·fi ÙÔ ÊÂÚfiÌÂÓÔ ˆ˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ì˯·ÓÈÎfi ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ 2000 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2007. ∞˘ÙÔ„›· Û ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È Î·ÙÔÈ˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ¤ÓÙ˘Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ì˯·ÓÈÎfi Ó· ÙÔ ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

ÀfiıÂÛË ¤Î‰ÔÛ˘ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ··Û¯ÔÏ› ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›·, ÔÈ Ï·ÛÙÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ¿‰ÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ʤÚÔ˘Ó Ï·ÛÙ¤˜ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ì˯·ÓÈÎfi ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÔηχÊÙËΠ·fi ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤‚·Ï ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȉfiÙËÛ˘. ª·˙› Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, η٤ıÂÛ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›Ô˘ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ

Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ Î·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÛÙÔ ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Û ¿ÏÏÔ ·Î›ÓËÙÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÛÂÈÚ¿ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ÂΉÔı› ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ì˯·ÓÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹, Ë ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Â›Ó·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÁÈ· ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È Î·ÙÔÈ˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ‰Âο‰Â˜. ª¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›¯·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ 11 Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÙ¿ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈϤÔÓ

̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ªÂ ¤ÁÁÚ·Ê¿ Ù˘ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓË̤ڈÛ ۯÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÙfiÛÔ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙË ¢∂∏. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 2000 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2007. ∂ÈϤÔÓ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÔÈ Ï·ÛÙ¤˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ÔÙ¤ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ù˘, ÂÓÒ Ê¤ÚÔ˘Ó Ï·ÛÙ¤˜ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ÔÎÙÒ Û˘ÓÔÏÈο ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘. ∞ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È Ô‡Ù ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, Ì ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ó· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ∫ÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó

¿ÌÂÛ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘ÙÔ„›·˜ Û ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È Î·ÙÔÈ˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. “£· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ‰Âο‰Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ “ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÓÙÔ›ÛÂÈ 11, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ‚‚·›ˆ˜ ÙfiÛÔ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙË ¢∂∏. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÌÔÚԇ̠ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ˙ËÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÙȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¿‰ÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÓÔ˘Ì ÙË ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÌÈ· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· Î·È Â›ÔÓË ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰È·‰Èηۛ·, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ıÂÙËı› Ë ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ì ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÈ Ô-

Ô›ÔÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙ˘Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·fi ÙÔ ÊÂÚfiÌÂÓÔ ˆ˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·Ú¯È-

Ù¤ÎÙÔÓ· Ì˯·ÓÈÎfi Ó· ÙÔ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∞Ó¿‰ÂÈÍË ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¶∞ƒ√À™π∞™Δ∏∫∂ ¯ı˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ·fi ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (∂√Δ) Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔÙ‡ˆÛ˘, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 575.000 ¢ÚÒ, Ì ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. “√ ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ “ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÎÈÓ‹ıËΠÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ¤ÙÛÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ù· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 170 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÚÈ·ÙËÙÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ” .

∏ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÁÈ· ÙÔ ¢È¿Ù·ÁÌ· ¶ËÏ›Ô˘ ™Δ∏¡ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÚÒÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ

Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ (Δ∂¢∫) ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ∞Ú¤ı· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰fiÌËÛ˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∂‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙÔÓ Δ‡Ô ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ fiˆ˜ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ (∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ - ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ªË¯·ÓÈÎÔ›) ÚÔ˜ ÙÔ À.¶∂.Ãø.¢.∂. Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹, Û’ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢·›ÛıËÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋, ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ¡fiÌÔÈ Î·È Ù· ¢È·Ù¿ÁÌ·Ù· Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ˆ˜ Ôϛ٘. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Ì·˜, Î·È ÂÌ›˜, ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ √Δ∞, ı· ›̷ÛÙ ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› ·Ô‰¤ÎÙ˜ Èı·ÓÒÓ ·Ú·fiÓˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, ÂÚˆÙ¿ÛÙÂ, Î. Úfi‰ÚÂ, ÔÈ· ˘‹ÚÍÂ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ” .

¡· ÂÈÛ¢ÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Δ∏¡ Â›Û¢ÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿ÌÂÛ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. º. °ÎÔ‡· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∂ÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛˆ fiÙÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘¤‚·Ï ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ 7432, 8879 ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘, ÙË ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ (ª.¶.∂.) ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·fi ̤ÚÔ˘˜ Û·˜. ∂Âȉ‹ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· Ë ÚfiÏË„Ë Ó¤ˆÓ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ ·fi ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë Ï‹ÍÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÂÂȉ‹ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ·fi ÂÛ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ı¤Ì·, ·Ú·Î·ÏÒ: ·) Ó· ÂÈÛ‡ÛÂÙ ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂͤٷÛ˘ Î·È ¤ÁÎÚÈÛ˘, ‚) Ó· Ì·˜ ·ÔÛÙ›ÏÂÙ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ª.¶.∂. √È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ó· ˘Ô‚ÏËı› Ù¯ÓÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô, ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜” .

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∂ÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÁÓÒÛ˘, ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Î·È ÁÏÒÛÛ·˜ ÏfiÁˆ η΋˜ Û¯¤Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜

¶·È‰È¿ “„˘¯Èο ÔÚÊ·Ó¿”... º

·ÈÓfiÌÂÓ· „˘¯È΋˜ ÔÚÊ¿ÓÈ·˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ÔÏÏ¿ ·È‰È¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÁÓÒÛ˘, ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Î·È ÁÏÒÛÛ·˜. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·Á¿Ë Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô „˘¯›·ÙÚÔ˜ Î·È „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ™È‰¤Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÔÏÏÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “Δ· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó „˘¯ÔÏfiÁÔ, ÁÔÓ›˜ ı¤ÏÔ˘Ó” . ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

§›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ӷ Ì ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‚È‚Ï›·. ∫Ú›ÛÈÌÔ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ë Û¯¤ÛË ÁÔÓ¤· Î·È ·È‰ÈÔ‡. °È· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ· Ì›ÏËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ô „˘¯›·ÙÚÔ˜ Î·È „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ™È‰¤Ú˘ Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Â›Ó·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· “·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ò˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë Û¯¤ÛË ÁÔÓ¤· Î·È ·È‰ÈÔ‡, Ô Î. ™È‰¤Ú˘ › fiÙÈ ÙfiÛÔ ÔÈ ÁÔÓ›˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È Û·Ó ¯·Ì¤ÓÔÈ. Δ· ·È‰È¿ Â›Ó·È Û·Ó ¯·Ì¤Ó·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ Ù· ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó Î·È Ó· Ù· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÙË Ì·ıËÙ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ Ë ÁÂÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿. ∫¿ÔÈÔÈ ÁÔÓ›˜ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi. ∫¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ, fï˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ÎÔ‡ÊȘ ÚÔÛ‰Ô˘ fiˆ˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‡¯·, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Û›ÙÈ·. ŒÙÛÈ fï˜ ı˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›·, fiˆ˜ ÚÒÙÔÓ, ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ „˘¯È΋ ˙ˆ‹ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ οÙÈ ·fi ÙË „˘¯È΋ ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. √ οı ÁÔÓ¤·˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Í›˙ÂÈ ÙÔ ÎfiÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ·Ú·¿Óˆ, Ó· ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ú¿Á-

● Δ· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó „˘¯ÔÏfiÁÔ, ÁÔÓ›˜, fï˜, ı¤ÏÔ˘Ó... Ì·Ù· ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘.

∞Á¿Ë Î·È Î·ÓfiÓ˜ √ Î. ™È‰¤Ú˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ·È‰› ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ‰‡Ô ·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ·Á¿Ë Î·È Î·ÓfiÓ˜. ŸÛÔ Î·È ·Ó Ê·Ó› ·›ÛÙ¢ÙÔ, Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ·Á¿Ë Î·È Î·ÓfiÓ˜. ™ÙËÓ ·Á¿Ë ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó È· ÔÈ ÁÂÓȤ˜ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ì¤Û· Û ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ηٷӷψÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌÔ‡. ∂›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ· Ù· Û›ÙÈ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÙ‹ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Î˘‚¤ÚÓËÙ·. ◊ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› ·fi ÙË ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Ó· Â›Û·È ÁÔÓÈfi˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÔÈ ‰È·ÓÔËÙÈÎÔ›-Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ›

fiÚÔÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› ¤Ó·˜ ÁÔÓÈfi˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÔÓÈÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ „˘¯È΋˜ ÔÚÊ¿ÓÈ·˜. ¢ËÏ·‰‹ Ù· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó Ê˘ÛÈÎÔ‡˜, Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ˘ÏÈÎÔ‡˜ ÁÔÓ›˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ·È¯Ó›‰È·, ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯È΋, ‰È·ÓÔËÙÈ΋ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÙÚÔÊ‹, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› ¤Ó· ·È‰› Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÈÛfiÚÚÔ·. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô „˘¯›·ÙÚÔ˜, Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÁÏÒÛÛ·˜, ÁÓÒÛ˘, ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. °ÂÓÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·Ù¯ӛ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ˙ËÓ. ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË; √ Î. ™È‰¤Ú˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÛًψÛË Ù˘ ÁÔÓÂ˚΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÁÈ·Ù›

● √ „˘¯›·ÙÚÔ˜ Î·È „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ™È‰¤Ú˘

¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÚÔÌÂÚfi ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ›ٷÈ. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ô ÁÔÓ¤·˜ Ó· Ô‰ËÁ› ÙÔ ·È‰› Ì ÛÙ·ıÂÚfi ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È fi¯È Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÙÔ ·È‰› ·Î˘‚¤ÚÓËÙÔ, fiÔ˘ ÌÔÚ›. Δ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, Â›Ó·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ „˘¯È΋˜ ÔÚÊ¿ÓÈ·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ¶fiÚÔ‰·˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Â› ˆ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÈÛÙÔÚ›·˜, ÁÏÒÛÛ·˜, ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ·È‰ÈÒÓ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ŸÙ·Ó ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿, Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â›Û˘ ÛˆÛÙ¿.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ™Δ∏¡ ˘Ô‚ÔÏ‹ ʷΤÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (¶∂Ãø¢∂) Î. °. ™Ô˘ÊÏÈ¿, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. °È¿Ó. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó. ¡¿ÎÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‡„Ô˘˜ 500.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÏÈfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, fiÔ˘ ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› Ô ÊÔÚ¤·˜, Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û ¤ÓÙ ̋Ó˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô ÊÔÚ¤·˜ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚËÁÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹.

ÀÔ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î. °È¿Ó. ¶Ú›ÓÙ˙Ô ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶∂Ãø¢∂ Î. °. ™Ô˘ÊÏÈ¿ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂ Î. ª·ÏÙ¿ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÚfiÛıÂÙ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‡„Ô˘˜ 80.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚ¤·, ÂÈϤÔÓ Ù˘ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˘ ÙˆÓ 300.000 ¢ÚÒ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ¡· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 300.000 ¢ÚÒ ‰ÂÓ ·ÔÚÚÔÊËı› ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚ¤·, ·ÏÏ¿ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞). ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÁÈ· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÊÔÚ¤· ÙÔ ÎÙ›-

ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∫·Ó·ÏÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. √ Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó. ¡¿ÎÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‡„Ô˘˜ 500.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Û ¤ÓÙ ̋Ó˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·, Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ˘‰ÚÔÓÔÌ›·˜. “¢È·›ÛÙˆÛ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. °È¿Ó. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ “fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¤ÚÁ· ÔÚÂÈÓ‹˜ ˘‰ÚÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·ÓÙ¿Ô˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∑‹ÙËÛ· Ó· Á›ÓÂÈ Ó¤· ÂÚÁÔÏ·‚›· ÁÈ· ¤ÚÁ· ÔÚÂÈÓ‹˜ ˘‰ÚÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ À¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ó˘. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ‹-

Ù·Ó ¿ÌÂÛË” . Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ì ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÚÔ¯ˆÚ› Ô ÊÔÚ¤·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ∂›Û˘, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô ÊÔÚ¤·˜ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÚËÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 45.000 ¢ÚÒ Î·È ı· ˘Ô‰ÂȯÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô‡ Î·È Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÊÔÚ¤·˜ ‰ÈÂΉÈΛ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ‡„Ô˘˜ 10 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ̤¯ÚÈ ÙÔ 2016, ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 15

™ABBATO 5 ™E¶TEMBPI√À 2009

™ÙÔ “ª·ÛÔ‡ÙË” Ô “∞ÛÙ¤Ú·˜” ÂÓÒ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È ÙÔ “Aldi”

∫·È ¿ÏÏ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË

ÓÙ›ÓÂÙ·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ó¤ˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ-ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘-¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÌÂÁ¿Ï˜ “·Ï˘Û›‰Â˜” ÛÙÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚÔۂϤÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿. ◊‰Ë Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ˜ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜. ∏ “·Ï˘Û›‰·” “ª·ÛÔ‡Ù˘” Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓ· ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, η٤‚ËÎÂ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ “∞ÛÙ¤Ú·” , ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ù˘ “Aldi” ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™ÙËÓ “Â¤Ï·ÛË” ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ “·Ï˘Û›‰ˆÓ” ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÁÚ·ÌÌ‹ ¿Ì˘Ó·˜ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, Ù· ÔÔ›· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÒÛÂȘ Ù˙›ÚÔ˘. ∏ “·Ï˘Û›‰·” “ª·ÛÔ‡Ù˘” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ “·Ï˘Û›‰·” “∞ÛÙ¤Ú·˜” . Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô ÚÒËÓ ϤÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ “∞ÛÙ¤Ú·” Î. °. °ÂˆÚÁ¿ÎÔ˜, ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “ª·ÛÔ‡Ù˘” ¤Ú·Û·Ó Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∫ÔÚ·‹, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ∫‡ÚÔ˘. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÂÙ·ÈÚ›· ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ “ª¤ÏÈÛÛ·” ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ̤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤Â˜ Ù˘ ·Ôı‹Î˜, ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋ ÒÏËÛË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· “ª·ÛÔ‡Ù˘” , Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›‹Û‹ Ù˘ Ì ٷ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÙÔ 1976 ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (È‰Ú˘Ù‹˜ Ô ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ ª·ÛÔ‡Ù˘) ÚÔ¯ˆÚ› ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜ (ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘), ÂÓÒ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂÈ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ηٷ˜’ÙËÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·È ÛÙËÓ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· “∞ÛÙ¤Ú·˜” Û˘Ó¯›-

● ∏ ·Ï˘Û›‰· “ª·ÛÔ‡Ù˘” η٤‚ËÎÂ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ “∞ÛÙ¤Ú·”

˙ÂÈ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ¯ÔÓ‰ÚÈ΋ ÒÏËÛË Î·È ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· “ª¤ÏÈÛÛ·” . “º‡Á·Ì Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚˆÛÙ¿ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È Ì ٷÎÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤Ê˘Á·Ó Ì ̷‡Ú˜ ÛËÌ·›Â˜ ¤Íˆ ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. °ÂˆÚÁ¿ÎÔ˜. ™Ù· ÙÚ›· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙË “ª·ÛÔ‡Ù˘” , ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 40 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ (‹Ù·Ó ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë “ª·ÛÔ‡Ù˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ô˘ ·˘Ù‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· “ª·ÛÔ‡Ù˘” ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· 152 ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Î·È 16 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· cash and carry ÌÂÙ¿ ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚԂ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· (·ÊÔ› ª›Ûη, ¢‡Ô ÕÏÊ· Î.·Ï.). √È ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ‚Ú›-

ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ, ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·Ôı‹Î˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ì ÙÔÓ ÛÙfiÏÔ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÊԉȿ˙Ô˘Ó Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Û ȉÈfiÎÙËÙ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ •¿Óı˘ ηχÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘.

∫·È ¿ÏÏ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ √ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ ÔÏ˘ÂıÓÈÎfi˜ ÎÔÏÔÛÛfi˜ “∞ldi” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÂÁ›ÚÂÈ ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ Î·È ¡Â·fiψ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∏ Aldi ‰ÂÓ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ·, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó·

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ï˘Û›‰· 400 ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›· Î·È ı· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ 20% Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜. ™Ù· Ï¿Ó· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ Â›Ó·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ·Ó¿ 20.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009 ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ∞ldi Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ 42 ÛËÌ›· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÎÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜, fiÔ˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÂÎÙ·ı› ·fi ÙÔ 2012. ∏ ∞ldi Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ì 128 ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÚÔʛ̈Ó- ÔÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂȉÒÓ private label. ™˘ÓÔÏÈο, ÙÔ 60% ÙˆÓ 1.000 Έ‰ÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∞ldi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈο ›‰Ë, ÂÓÒ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009 ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È Ï‹Ú˘ Áο̷ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ™Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û·ÎԇϘ, fï˜ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ÚÔÌËı¢Ù› Ì ÌÈÎÚ‹ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‡Ù ڿÊÈ·, ·ÊÔ‡ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÚÔ-

ÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÔÏ˘Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ (Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· ¿Óˆ ÛÙȘ ·Ï¤Ù˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜). ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi Ù· Ï›Á· Ù·Ì›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ Aldi. √ ¯ÒÚÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÂÓfi˜ ̤ÛÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ÌÂٷ͇ 1.000 ÙÌ Î·È 1.500 Ù.Ì. (ÙfiÛÔ ı· Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘) Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÚ›Ô˘ 700-1.000 Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÌfiÓÔ Ì›·˜ Ì¿Úη˜ ÁÈ· οı ›‰Ô˜ Î·È ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, fiÙ·Ó ÙÔ Ù˘ÈÎfi ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 25.000 Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. √ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ÛÙÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ (Carrefour-ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞-μ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ discount stores (Dia, Lidl, Plus), ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ “°·Ï·Í›·˜” , Ô‰‹ÁËÛ ÙȘ “·Ï˘Û›‰Â˜” ™ÎÏ·‚ÂÓ›Ù˘ Î·È ª·ÛÔ‡Ù˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ ·ÁÔÚÒÓ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ªÂÙÚfi, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ÔÈ “·Ï˘Û›‰Â˜” ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘·, ·Ú·¯ˆÚÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Û ÙÚ›Ù˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ› “one stop shop” ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ fiÌÈÏÔÈ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, fiˆ˜ ÔÈ Carrefour-ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∞μ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞ÊÔ› μÂÚfiÔ˘ÏÔÈ.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ∞¡Δπª∂Δø¶∏ Ì ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ηÙÔÈ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÈÙÚÔ‹ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù¿Ú·ÍË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜. ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ÙÔ˘˜ “ÂΉÈÒÍÂÈ” ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ‰ÈÂΉÈÎËı› Ï·˚΋ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·ÎfiÌË Î·È Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ï·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ Î. £. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â-

ÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ fi¯ÏËÛ˘ Ô Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰¤¯ÂÙ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÏϤ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ηıÒ˜ ÙÔ 25% ÙˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Â›Ó·È ·›ı·Ú¯Ô Î·È ‰ÂÓ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÚfiÛÙÈÌ·. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì ÙÔ Ó· ÚÔÛÙÂı› ÎÈ ¤Ó·˜ ÙÚ›ÙÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË Ù˘ fi¯ÏËÛ˘” ÙfiÓÈÛÂ. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰fiÌˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ï·˚Τ˜ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Î·È °. ¢‹ÌÔ˘ fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ë

Ï·˚΋ οı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È fiÛÔÈ ˙Ô˘Ó Â› Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·È ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ë Ï·˚΋ οı ¶·Ú·Û΢‹ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÓÒ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÈÏÔÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·Î¿Ï˘ÙÔÈ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‰ËÌfiÛÈ· Ô˘ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. √È ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ·fi ÙȘ 9 ª·ÚÙ›Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÁÚ·ÙÒ˜ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯·Ó ·Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹. °È· ÙËÓ Ï·˚΋ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ë ŒÓˆÛË ªÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ŒÓ‰˘Û˘-Àfi‰ËÛ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, Î·È ÙËÓ ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ ·fi °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ ‹ ÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È Î¿Ùˆ. °È· ÙËÓ

¶·Ú·Û΢‹ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È Î¿Ùˆ, ‹ ÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘.. ø˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÙË ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·È ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, ‹ ÙË ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È Î¿Ùˆ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÚ·‚Ô‡ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È Î¿Ùˆ. “∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï·˚΋ οو ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ª·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó· ¿Ì Û ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ó ÚÔ‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î. ∞. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘. ∂›Û˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ¯ËÌÈΤ˜ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ӷ ˘ÈÔıÂÙËı› ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÈ· ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤-

ÓÔ ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ Ì ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¿ÌÂÛ· Î·È Î·ı·Ú›˙ÂÙ·È Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ï·˚΋˜ ·fi Ì›· ηı·Ú›ÛÙÚÈ· Ô˘ ÙËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜. “ª·˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ fiÙÈ ÏfiÁˆ ηٷÛ΢‹˜ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜” ,›Â Ô Î. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘.

∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë Δ√ ªÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ÛÙȘ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· (ÎÙ›ÚÈÔ ∫·ÙÛ›ÁÚ·) Î·È ÛÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. √ÌÈÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷Ù˙˯ÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂ȉËÌÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ı¤Ì· “∞fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó‰ËÌÈÒÓ ÛÙË Ó¤· ÁÚ›Ë” , Ë Î˘Ú›· ŒÊË ¶ÂÙÂÈÓ¿ÎË, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ı¤Ì· “÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÈÔ‡, ΛӉ˘ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ÏÏ·Í˘ Î·È ÚÔʇϷÍË” Î·È Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓÓ˘, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜, ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ı¤Ì· “™˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË” . ™ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ·¢ı‡ÓÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂™∏∂£™Ù∂∂ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂™∏∂£™Ù∂∂ ∞¯ÈÏϤ·˜ ΔÚ·ÁÔ‡‰·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂™∏∂£™Ù∂∂ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª¯ÏÈ‚¿ÓÔ˜.

√È Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ ∞¶√ ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È, fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ÃÂÈÌÂÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2009-2010 ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ 6650 Ó¤ˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙÚÈÒÓ Û 31 π∂∫ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÚÙÈÛıÔ‡Ó Û 42 Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÛÙÔ π∂∫ ÚÔÙ›ÌËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ 15/9/09 ÒÚ· 08.00 - 14.00 Î·È Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ∞ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ §˘Î›Ԣ ‹ ¶Ù˘¯›Ô˘ Δ∂∂ μ’ ∫‡ÎÏÔ˘ ™Ô˘‰ÒÓ ‹ ∂¶∞.™ ‹ ∂¶∞.§, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 05-10-09. ™ÙÔ π∂∫ μfiÏÔ˘, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: 1. ∫ÔÌً̈˜ - Δ¯ÓÈÎfi˜ ¶ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ∫fiÌ˘, 2. Δ¯ÓÈÎfi˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ Internet. 3. Δ¯ÓÈÎfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. 4. Δ¯ÓÈÎfi˜ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ √¯ËÌ¿ÙˆÓ. 5. Δ¯ÓÈÎfi˜ ∞ÂÚ›ˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ. 6. Δ¯ÓÈÎfi˜ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ì ¶ÔÏ˘Ì¤Û· (Multimedia). 7. ∂ȉÈÎfi˜ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ∞ÈÛıËÙÈ΋˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ π∂∫ μfiÏÔ˘, ¢/ÓÛË: ∞ıËÓÒÓ 64, ÙËÏ.: 2421060744.


M·ÁÓËÛ›· 16 §‡ÛË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·Û˘ ∂∂∂∂∫ ÛÙÔ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎfi; §À™∏ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈ-

Û΢‹ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∂ȉÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (∂∂∂∂∫) μfiÏÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ ∂∂∂∂∫ ÁÈ· ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎfi. ™Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂∂∂∂∫ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ¶··‰ÔÁˆÚÁ¿Î˘ Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠfiÙÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· Ô˘ ÙÒÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ, Û ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. ŒÙÛÈ ı· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ Î·È Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂∂∂∂∫ μfiÏÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··‰ÔÁˆÚÁ¿Î˘, Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÒÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎfi, ηıÒ˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎfi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ‰ÂÓ Â·ÚΛ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ë ÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û Ë̤Ú˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ‰ËÏ·‰‹ οÔÈÔ ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ∂∂∂∂∫ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÁˆÓ›·, ηıÒ˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹‰Ë ·fi ÙÒÚ· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ∂∂∂∂∫ μfiÏÔ˘ ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 40 Ì·ıËÙ¤˜ Û ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ÁˆÔÓ›·˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜-˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ΔÛÈÚÁԇϷ˜ › fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·ÏÏÔ‡ Ù· ‚È‚Ï›·, ÒÛÙ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Δ· ·È‰È¿ Ì ·Ó·ËÚ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ηχÙÂÚË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞fi 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∏/À √¶ø™ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÛÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ ·Í›·˜ 450 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ̷ıËÙ‹ Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi ÊÔÚËÙfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 16 ÂȉÈο ÏÔÁÈÛÌÈο Î·È „ËÊÈÔÔÈË̤ӷ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∞fi ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÎÔ˘fiÓÈ· ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 126.000 Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¿ıËÛ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ∞ÎfiÌË ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·ÎfiÌË 5.000 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ “1550” ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ À¶∂¶£, Ì ÛÙÂϤ¯ˆÛË ·fi ÂÈÌÔÚʈ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÁÈ· ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘.

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

¶ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Û ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·

ŒÚÁ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Û ۯÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ÂÓ‰‡ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 960.00 ¢ÚÒ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘. ∏ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ù¤ıËΠˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. ΔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

O Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÂÚÈԉ›· ÛÙ· Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÈıÂÒÚËÛ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ΔÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ Û˘Ófi‰Â˘·Ó Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη, ηıÒ˜ Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù·. √È fiÚÔÈ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â·ÚÎÔ‡Ó, ÈÛÙ‡ԢÌ fï˜ fiÙÈ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ·, ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ‰ÈÂΉÈÎԇ̠‰È·ÚÎÒ˜ ÂÈϤÔÓ ÎÔÓ‰‡ÏÈ·. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 360.000 ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ 900.000 Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ‚¿ÏÂÈ ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ·fi ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜” ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·Ó·Ï˘ÙÈο Û fiϘ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ›Ù ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ›Ù ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ Û ·Ϥ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ fiˆ˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ›, ÂÈÛ΢¤˜ ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈο, Û ˘‰Ú·˘ÏÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Û fiÚÙ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜, Û ÂÚÈÊÚ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·‡ÏÂÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Û fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Ì ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÂÁÒÓ, Ï·Îȉ›ˆÓ Î·È Ì·ÚÌ¿ÚˆÓ, ÂÈÛ΢¤˜ ˘‰ÚÔÚÚÔÒÓ Î·È ÂÈÛ΢¤˜ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ. Δ¤ÏÔ˜ Ô ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ·‡ÏÂÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ÂÚÓÔ‡Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ì·ıËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ 32Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô (∫·Ú·Á¿Ù˜), 23Ô

∂¶π∫ƒ√Δ∂π ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ 1Ô fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ 2Ô π∂∫ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ô ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Ë ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ΔfiÛÔ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· “ÂȉÈÎfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜” fiÛÔ Î·È Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ· “Û٤ϯԘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ˘·›ıÚÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوӔ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÊÈÏÔÍÂÓ›·, ÂȉÈο Û ¤Ó· ¡ÔÌfi Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÎfiÚÔÓ ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· Â›Ó·È Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˜. ∏ ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ “ÂÓ·ÏÏ·-

¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô (¡Â¿ÔÏË), ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 14Ô Î·È 19Ô ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· (ÃÈÏÈ·‰Ô‡), 5Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘,16Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô (∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·˜),21Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·), 2Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, 26Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô (ÕË °ÈÒÚÁ˘), 1Ô Î·È 25Ô ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· (ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË), 27Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô (∞Ï˘Î¤˜) Î·È 9Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô (¶·ÏÈfi §ÈÌÂӷگ›Ô).

√È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ™Ù· 1Ô Î·È 25Ô ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÎÈ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ, ÂÓÒ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÒÓ Ï·Îȉ›ˆÓ ÛÙÔ Ï·Ù‡ÛηÏÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘. ™Â ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Í‡ÏÈÓˆÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ì Ӥ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ™ÙÔ 2Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Á›ÓÔÓÙ·È ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ› Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™Ù· 3Ô Î·È 20Ô ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÎÈ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ 4Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Ë ÛÙ¤ÁË ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ. ™ÙÔ 5Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Ë ÛÙ¤ÁË ·fi ÙË ¡∞ª Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ. ™Ù· 6Ô Î·È 8Ô ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ ·›ıÔ˘Û·˜ ÚÔο٠ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÂÓÒ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ò˜ ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ. ™Ù· 7 Î·È 22Ô ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· ÔÏÔ-

ÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÎÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ ‚Ú˘ÛÒÓ ÙÔ˘ ·‡ÏÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∂›Û˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ͇ÏÈÓÔ ÎÈfiÛÎÈ. ™Ù· 8Ô Î·È 9Ô ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÎÈ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È Û ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ηӷϛˆÓ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009. ™ÙÔ 10Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ò˜ ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ™ÙÔ 11Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ·‡ÏÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ϷΛ‰È· ÛÙ· Ï·Ù‡ÛηϷ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÛÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ™ÙÔ 12Ô Á›ÓÔÓÙ·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ù· Ï·ÛÙÈο ‰¿‰· Û ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ Ì ϷοÎÈ·. ™ÙÔ 13Ô Á›ÓÔÓÙ·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÂÓÒ Û ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ Ì ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ™Ù· 14Ô Î·È 19Ô ‰ËÌÔÙÈο ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ fiˆ˜ Î·È ÛÙ· 15Ô Î·È 24Ô ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›·. ∂Λ ı· Á›ÓÂÈ ÎÈ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ï·ÛÙÈÎÒÓ ‰·¤‰ˆÓ Û ·›ıÔ˘Û˜ Î·È ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì‹ÎÔ˘˜ 200 ̤ÙÚˆÓ, Ì ϷοÎÈ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Â›Û˘ ÔÈ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÛÙ· 16Ô Î·È 30Ô ‰ËÌÔÙÈο. ™Ù· 18Ô Î·È 29Ô ‰ËÌÔÙÈο ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ò˜ ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÂÓÒ Û ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Ôı› ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ 21Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ¯ÚÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ, ÂÓÒ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÛÙÔ 23Ô. ™ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ 26Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi, ÂÓÒ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ 28Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi. ™Â ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ 31Ô. ™ÙÔ 32Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ·›ıÔ˘Û· ÚÔο٠ÛÙÔ ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ ˆ˜ ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÓÒ Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ‚Ú˘ÛÒÓ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. ™ÙÔ ¶·Á·ÚÈÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È 1Ô §‡ÎÂÈÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ fiˆ˜ Î·È ÛÙ· 2Ô Î·È 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ·, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Í‡ÏÈÓˆÓ ı˘ÚÒÓ ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ, Ì ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜. ™ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, 3Ô §‡ÎÂÈÔ Î·È ÛÙÔ ∂ÛÂÚÈÓfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È Û ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ™Ù· 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È 4Ô §‡ÎÂÈÔ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¡Â¿ÔÏ˘) ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ Î·È Û ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ‰·¤‰Ô˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. ™ÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ 6Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ fiÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ. ™Â ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÛÙ· 7Ô, 9Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ÙÔ 6Ô §‡ÎÂÈÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘. ™ÙÔ 5Ô §‡ÎÂÈÔ Û ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ÛÙ¤Á˘ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ Ù¤Ú˘Á·˜ fiˆ˜ Î·È Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·ÌÈ¿ÓÙÔ˘ ·fi ÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ Ï‚ËÙÔÛÙ·Û›Ô˘. fl˜ ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ 7Ô §‡ÎÂÈÔ.

πηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ π∂∫ μfiÏÔ˘ ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡” . ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ Ӥ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, fiÙÈ Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ· “Û٤ϯԘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ˘·›ıÚÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوӔ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔÊ›Ï Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÈηÓÔًوÓ, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÚÈ˙‹ÙËÙË ÂȉÈÎfiÙËÙ· ηıÒ˜ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¢ڇ. ΔÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· fiÏ· Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

·fi ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË ‚¤‚·È· Ì ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ı¤ÛÈÛË ÂÓfi˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ “ÂȉÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜” Â›Ó·È Û٤ϯԘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ μÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÈηÓÔÔ›ËÛË Î·È ÙȘ ηϤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘”.


M·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

√ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ °. ™Ù¿ÌÔ˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ¿ÓÔÈÁÌ· 170.000 ¢ÚÒ

√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·Ï·ÏÔ‡Ì ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ “Õ

ÓÔÈÁÌ·” ‡„Ô˘˜ 170.000 ¢ÚÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎfi ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Î. °. ™Ù¿ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·Óı› Â¿Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È Ù·ÌÂÈ·Îfi ‹ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û fiÚÈÛÌ· ÔÈ ÔÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ¤Ú¢ӷ. √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î. £·Ó. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ Î. ™Ù¿ÌÔ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ԉ›ÍÂȘ Î·È ¤ÁÁÚ·Ê·, Ù· ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ∞ÓÙ. ¶·¿˜ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

√ Î. ™Ù¿ÌÔ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ ÛÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ϤÔÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÛÙÂϯÒÛÂÈ ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ Ì ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· ·ÔÛ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ, ˆÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‡Ù ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ·. ∂›Û˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ·Ó·Ù¤ıËΠÛÙÔÓ Î. ¶·¿ Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ Â¿Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô. “™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì·˜ Ï›Ô˘Ó ÁÈ· Ó· Ù· ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ, ÂÚ›Ô˘ 170.000 ¢ÚÒ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÔÚΈÙÔ‡˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ Ô˘Ó Ô‡ ‹Á·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ Â›Ó·È Ù·ÌÂÈ·Îfi ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ÁÈ·Ù›

ÌÔÚ› Ó· Ô˘Ó ÔÈ ÔÚΈÙÔ› fiÙÈ Â›Ó·È ÏÔÁÈÛÙÈÎfi. °È· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 170.000 ¢ÚÒ Î·È Ó· ÎÔÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜. √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Î. ¶¿Ô˜ Ì·˜ ¤Î·Ó ÂÍÒ‰ÈÎÔ Î·È ˙ËÙ¿ 45.000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ fiÏ· ı· Ù· ‰Ô‡Ì Ì ÛÙÔȯ›·” , ›Â Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È ÂÚȤÁÚ·„ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi “·Ï·Ïԇ̔ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌfiÏȘ ÂΉÔı› ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ı· ÎÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë Â› Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ 40.000 ¢ÚÒ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ - ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó - Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ∂›Û˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ‡„Ô˘˜ 40.000 ¢ÚÒ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈ-

ÛÊÔÚÒÓ 20.000 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÁÎÚ›ıËΠÁÈ· ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ÙÔ˘ ∞. ™·Ì·ÚÙ˙‹ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ.

ªËÓ‡ÛÂȘ ª‹Ó˘ÛË ÁÈ· ÂÚȇ‚ÚÈÛË ÓÂ-

ÎÚÔ‡ ηٷ٤ıËΠÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î. §ËÌÓÈÔ‡, ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙÔ “‰›ÛÂÎÙÔ ¤ÙÔ˜” , ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÍÂı¿„ÂÈ ÙÔ ÓÂÎÚfi Ù˘, ·Ú¿ ÙȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ԯϋÛÂȘ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÂÎÙ·Ê‹ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ ·fi

ÙÔÓ Ù¿ÊÔ Ï›Ô˘Ó ÔχÙÈÌ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Î·Ù¤ıÂÛÂ Ì‹Ó˘ÛË. “™Â Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË, ›¯·Ì ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÂÁÁڿʈ˜ Î·È ÏÂÎÙÈο. ∂›·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ‰›ÛÂÎÙÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜. ™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· Ì›ÓÂÈ Ë Ù·ÊfiϷη Î·È Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ‹-

Á·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ¯¿ıËÎ·Ó ÔχÙÈÌ· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔ. ΔÒÚ· ÌÔ˘ οÓÔ˘Ó Ì‹Ó˘ÛË ÁÈ· ÂÚȇ‚ÚÈÛË ÓÂÎÚÔ‡” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. §ËÌÓÈfi˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¿ÓÔÈÍÂ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ı¿‚ÔÓÙ·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈÊ·Ó›˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË, ÌfiÓÔ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶·¿˜ Î·È ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‚¿˙Ô˘Ó Ì¤ÛÔÓ ÁÈ· Ó· ı·ÊÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ˙ÒÓË. ∂›Û˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô Î. §ËÌÓÈfi˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ÛÒÌ· fiÙÈ Ë ∂ÊÔÚ›· ¡ÂÔÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙË ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ ÛÙÔ ·ÏÈfi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÊ·Ï‹˜ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ. ∂›Û˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ÛÒÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÙ·ÊÒÓ ÛÙÔ ¶·ÏÈfi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ.


M·ÁÓËÛ›· 18 ¶Úfi‰ÚÔ˜ Δ∂∂ ÚÔ˜ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë: “∫·Ï‡ÙÂÚ· ∫ÏÔ˘˙Ò ·Ú¿ ‚·ÚfiÓÔ˜ ªÈÓ¯¿Ô˘˙ÂÓ” ∞¡∞º√ƒπ∫∞ Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË

ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ ∫·ÓÔ‡, Ô Î. ™. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÒÊÂÏÔ Ó· ·ÓÔ›ÁÂȘ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÓÒÛˆÓ, Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ ∫·ÓÔ‡. ∏ ÎÔÈÓ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ¶∂¢ª∂¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ™∂¢∂ª Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ›¯Â ÛÙfi¯Ô Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ∫·ÓÔ‡, ·fi ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÂÌÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÚÌËÓ›· ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó, Û ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÔÊı·ÏÌÔÊ·Ó¤Ûٷٷ ÙÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‚·‰›˙ÂÈ Û ϿıÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ∫·ÓÔ‡. ∏ ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ·Î¿Ï˘ÙÔ ÔÏÈÙÈο Î·È ·fi ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ‚¤‚·È· ˘Ô„È¿˙ÂÙ·È ñÂÓÒ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜- ÙÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Ù· ÌÂÏÂÙËÙÈο ÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ∏ ‰Â Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚÔÌÂϤÙË ÛÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ∫·ÓÔ‡, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ∏ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ı· ÎÚÈı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fï˜ fiÙÈ fiÙ·Ó ‰ÈηȈıÔ‡ÌÂ, fiˆ˜ ÙfiÛ˜ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ı· „¿ÍÂÈ ¿ÏÈ Ó· ‚ÚÂÈ Â¯ıÚÔ‡˜, Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÂÚÈӇ˜, Ô˘ ÙÔÓ Î˘ÓËÁÔ‡Ó. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ı· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹Ûˆ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘, fiÙÈ ¯›ÏȘ ÊÔÚ¤˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ “∫ÏÔ˘˙Ò” ÙÔ˘ Δ∂∂, ·Ú¿ “‚·ÚfiÓÔ˜ ªÈÓ¯¿Ô˘˙ÂÓ” , Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÔÌfi Û ÌfiÓÈ̘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ó· ÌËÓ ÏËÛÌÔÓ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ó· ÌÔ˘ ÚÔÛ¿„ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ¿Ú·ÁÂ;” ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 8.30’ Ì.Ì. Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û‡ÛÙ·ÛË √Ì¿‰·˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˆ˜ ÙÔÔıÂÛ›·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ UNESCO.

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∂Ê·ÏÙ‹ÚÈÔ ·Ó·Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¡∂ - √‰ËÁËÙ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ

“¶ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ∫∫∂, ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi Ì·˙ÈÎfi ΛÓËÌ·”

“∞

˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· Â›Ó·È Ó· ‚ÁÂÈ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ÙÔ ∫∫∂ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÊÚ·ÁÌfi ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¡.¢. Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫” ÙfiÓÈÛ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ Ì›ÏËÛ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ 35Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, Ô Î. £ÂÔ‰fiÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ∫∫∂.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. £ÂÔ‰fiÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛÂ: “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‰Ò, ÁÈ· ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ∫¡∂- √‰ËÁËÙ‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›· Î·È ÓÔÌ›˙ˆ Ì›· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ›Â: “∂›Ì·ÛÙ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ¿Ú¯Ô˘Û·˜ Ù¿Í˘ ·fi ηχÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó. √ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Á›‰·. ΔÔ ∫∫∂ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ¶∞™√∫ Î·È ¡.¢. Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ∂ÏÏ¿‰·˜. ª›· ‰‡Ó·ÌË ÈÛ¯˘Ú‹ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ ∫∫∂, ı· ¤¯ÂÈ ¿ÏϘ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙÔ Ì·˙ÈÎfi ΛÓËÌ·. £· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ı·

ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¿ÏϘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÏÂÈÔ„Ëʛ˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ‚¿Ú‚·ÚË ÔÏÈÙÈ΋” . ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÙ›ÌËÛË ·fi ÙÔ ∫∫∂ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·” Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ÂÍ‹˜ : “ΔÔ ∫∫∂ ‰ÂÓ ÙÔ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÁÓÒÌË Ì·˜, ›-

Ù ˘¿ÚÍÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, ›Ù ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ, ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì›· ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ‹ ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ï·fi Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, Â›Ó·È Ó· ‚ÁÂÈ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ÙÔ ∫∫∂, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó·

ÙÔ˘˜ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÊÚ·ÁÌfi” . ΔÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™À¡ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ·ÏÏ¿ ¤Î·Ó ÌfiÓÔÓ Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Ìˆ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ªfiÓÔ Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÓ¿ Ô ™Àƒπ∑∞, Â›Ó·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡-

Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Û·Ûı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÚ‡ÂÙ·È Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∞˘Ùfi˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÌÌ·, ÔfiÙ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·”. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ §∞√™ ›Â: “√ §∞√™ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÚ›ÙÔ ÎfiÌÌ·. ¢ÈfiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ̛· ȉÂÔÏÔÁ›· Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋, ÛÎÔÙ·‰ÈÛÙÈ΋. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚfiÛηÈÚÔ˜ Ï·˚ÎÈÛÌfi˜. øÛÙfiÛÔ, Ë Ô˘Û›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ı¤ÙÂÈ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ·, Â›Ó·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘” . ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙËÓ μÔ˘‚‹ ŸÂÚ·, Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì·: “§·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ë ÌfiÓË ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË” , ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ, Û˘Ó·˘Ï›· ·fi ÚÔÎ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÔÌÈÏ›· ·fi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ Ù˘ ∫¡∂, Û˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ªfiÛÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ª›˙˘ ΔfiÓ.

∞Ó·¯ˆÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 2.30 Ì.Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ÁÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¢∂£ ∞¡∞Ãøƒ√À¡

Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 2.30 Ì.Ì. ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ̠ψÊÔÚ›· Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÓÔ̷گȷÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “º¤ÙÔ˜ fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ë °™∂∂ Ì ÙËÓ ∞¢∂¢À. ªÂ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ ηٷ‰Èο˙Ô˘Ì ̛· ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË. ∫˘Ú›·Ú¯· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ‰È·ıÂÛÈÌÔًوÓ, Ë ¿Ù·ÍË Ù˘ ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ·˜ Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ Î·È ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ Î·È Î·Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ÌfiÓÔ ¤ÓÙ·ÍË Ó¤ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ‚·Ú¤·. ™‹ÌÂÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì·˙ÈÎfiÙËÙ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿Ó ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÌfiÓÔ Ì›· ·ÊÔ‡ ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ï¤„Ô˘Ì ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο” . ΔËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ¯ı¤˜ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÈÛÈÙÈÛÌÔ‡, •ÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏϋψÓ, ∏ÏÂÎÙÚÔÙ¯ÓÈÙÒÓ Î·È ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ √ÈÎÔ‰fïÓ. ™ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Û‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÚÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ: ª›· ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ °™∂∂- ∞¢∂¢À, Ì›· ¿ÏÏË ÛÙÔ ™˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ÎÈ ¿ÏÏË ÛÙËÓ ∫·Ì¿Ú· ·fi ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ۈ̷Ù›· ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÏÏÔ‚ÈÔÙ¯ӛ· ∫·Ó¿Î˘. Ãı˜ ÔÈ 32 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‹Á·Ó

ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √∞∂¢, ÁÈ· Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙȘ 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫·Ó¿Î˘ ∞.∂. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÏfiÁˆ ÌË ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 130.000 ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÈ˙ËÙ› ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘, Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ ÂȯÔÚËÁ› ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÂÚ‰ÔÊfi-

Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂›Û˘ Ӥ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ μπ√™ø§. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 12 ̤¯ÚÈ ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 1 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √È ÂÚÁ·˙fi-

∞·ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ¢∏ª√¶ƒ∞™π∞ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ¯ÚË-

Ì·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£∏™∂∞™” ÚÔ΋ڢÍÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂχıÂÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ñ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ñ ∞Ó··‡Ûˆ˜ Î·È ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. °È· ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 640.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ 35% ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “£∏™∂∞™” , ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÍÈÔÔÈËı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Urbameco” . “ÀÏÔÔÈԇ̠·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª·‚›‰Ë˜. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ·ÊÔÚ¿ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÎÙ›ÛÌ· Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ¤ˆ˜ ÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∞ÚÌfi‰È· ÂÈ-

ÙÚÔ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÈÙfiÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ·Ó ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÂÈÙÚÔ‹ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Â·ÚÎÒ˜ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ οÔÈÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. √È È‰ÈÔÎً٘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Ó· ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó ÛÙÔ 24213 53126. ™ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ “Urbameco” Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ¿ÍÂÈ 4 ÂÚÈÔ¯¤˜, ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ •ËÚÔοÌÔ˘, ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ, ¡¤Ô˘ ¢¤ÏÙ· Î·È ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘. ™Â οı ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, fiˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÚÔÛÙ·Û›· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ú·Û›ÓÔ˘ Î.Ï..

ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ μπ√™ø§ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÔÎÙÒ ·ÔχÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Î. Δ¿ÛÔ˜ ™ÙÂÚÁ›Ô˘ “Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÓÙ› Ó· ηı‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Î·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ϤÂÈ fiÙÈ ı· οÓÂÈ Î·È ¿ÏϘ ·ÔχÛÂȘ” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¯ı˜ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. Δ. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ Î·È ∞ÔÛÙ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù¤ıËÎ·Ó Ì›· ÛÂÈÚ¿ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ º‡Ï·Î˜ Î·È ÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù¤ıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ʇϷΘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ó· ‰›‰ÂÙ·È Î¿ı ̋ӷ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ·fiÏ˘ÛË Ê‡Ï·Î· ‹ ηı·Ú›ÛÙÚÈ·˜, Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı› Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. Δ¤ÏÔ˜ ·ÔÊ·Û›ÛıËΠӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ. £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


M·ÁÓËÛ›· 19

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∞fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó. ¡¿ÎÔ

∂Áη›ÓÈ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘

ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó. ¡¿ÎÔ Ë Ó¤·, ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 450.000 ¢ÚÒ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜” Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ¯ÚfiÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ‡„Ô˘˜ 250.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ (¢∂À∞º) ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ ·Ú·‰fiıËÎÂ Î·È Â›ÛËÌ· ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë Ó¤·, ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó. ¡¿ÎÔ, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË Ï·ÎfiÛÙÚˆÙË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËηÓ, ‚¿ÛÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ¤ÚÁÎÔϘ, ·ÁοÎÈ·, ηϷ›ÛıËÙ· ʈÙÈÛÙÈο Î·È Ê‡Ù¢ÛË Ú·Û›ÓÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂȉÈÎÔ‡ ¯ÒÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈÎÚÒÓ Î·Ù·ÚÚ·ÎÙÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ 450.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “£ËÛ¤·˜” , Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. “¶·Ú·‰ÒÛ·Ì Ì ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ “¿ÏÏÔ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÌÈ· fiÌÔÚÊË ·Ó¿Ï·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 5,5 ¯ÚfiÓÈ·, Ì ¤ÚÁ· Î·È fi¯È Ì ÏfiÁÈ·, Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ‰˘Ó·ÌÈο. ªfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜” ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜ 450 ¤ÚÁ·, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 83 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ

ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÂÁÁ‡ËÛË ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∞˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÙË ıÂÙÈ΋ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. °È·Ù› ÔÈ Ôϛ٘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ fiÙÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘‡ı˘Ó·, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÌfiÓÔ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” . ∂ÈϤÔÓ, Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ‡„Ô˘˜ 250.000 ¢ÚÒ ·fi ÙȘ √ÚÈ˙fiÓÙȘ ¢Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ “£ËÛ¤·” ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·-

Û˘ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ˘ÁÚ¿ ·fi‚ÏËÙ· Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 3,6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ë Ó¤· Ï·Ù›· Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ¤Ó·˜ Ó‡ÌÔÓ·˜, ÛÙÔÏ›‰È ÁÈ· ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙ· ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÙÔ ÚÔÏfiÈ, ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ Â-

ÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÔfiÙ ı· οÓÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ÂÁη›ÓÈ·” . “∏ ÚfiÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÔÙ¤” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË “Î·È Ì ٷ ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙÂ, ¢¯·ÚÈÛÙÈfiÌ·ÛÙÂ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ Â›Ó·È Ï›ÁÔ. ∂›Ó·È ˆÚ·›Ô Ó· ÂÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÚÁ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂ÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·È, fï˜, Û ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋” . “∂›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÎfiÛÌËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÂÚÒÓ Î. ∫. ∫·Ó¿Ú˘ “Ì ÙË Ó¤·, ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË Ï·Ù›· ÙÔ˘ μÂ-

ÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËΠÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ºÂÚÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó. ¡¿ÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙ‹ÚÈÍ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ∏ Ó¤·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÁÂÓÈÎÒ˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¡fiÌÔ˘ ÂÚ› Û‡ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ΔÔÈÎÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ

∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ì¤ÙÚˆÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ˙ËÙ¿ Ë ¡∞ª Δ∏¡ ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÂÚ› Û‡ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ΔÔÈÎÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ Û ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ˙ËÙ› Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙˘. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ Î·È ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË. “ΔÔ ıÏÈ‚ÂÚfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ÙÔ˘ 2007 ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ˘ÚηÁȤ˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ʤÚÓÔ˘Ó Í·Ó¿ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ì ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ 3013/2002, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚԂϤÂÈ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ™.Δ.√. (™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘) Û ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜, Ì ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÓfiÌÔ ÚԂϤÂÙ·È Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ‰È¿ÚıÚˆÛ˘, °Ú·Ê›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ó·Áη›·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜.

™ÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜, ηٷʤڷÌ ̤۷ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·, ÌÂÙ¿ ·fi ÛÂÈÚ¿ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û οı √Δ∞ ·’ ‚·ıÌÔ‡ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ì ÂÈıÒ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙˆÓ ™.Δ.√. Î·È ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË °Ú·Ê›ˆÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. ∂ÈÛËÌ·›Óˆ fiÙÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ۇÁÎÏËÛË ÙˆÓ ™.Δ.√. Â›Ó·È ÔÈ ¢. μfiÏÔ˘ - ¡. πˆÓ›·˜ - ¢.™Ô‡Ú˘ - ∫.∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ - ∫. ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ - ∫. ∞Ó¿‚Ú·˜ - ¢. ºÂÚÒÓ - ¢. ™ËÈ¿‰Ô˜ - ¢. ∞ÚÙ¤ÌȉԘ - ¢. ∞ÁÚÈ¿˜. ∏ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â¿Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ™.Δ.√. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÚÔʇϷÍË ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜, fiˆ˜ .¯. Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÚÂÈÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ì ‰¿ÛÔ˜ , Ë ÔÔ›· Û ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÚηÁÈ¿˜, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Û·Ê‹ Î·È ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙÚfiÔ Î·È ‰ÚfiÌÔ ‰È·Ê˘Á‹˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚfiÏ˄˘ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “•ÂÓÔÎÚ¿Ù˘” ˆ˜ ÂÍ‹˜ : ™‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ™.¡.√., ‰È·Ú΋˜ ÂÈÊ˘Ï·Î‹ Û fiÏË ÙËÓ ·ÓÙÈ˘-

ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÚÈÔϛ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ η٤ÁÚ·„ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ô ¡Ô̿گ˘ ·ˇı˘Ó ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙȘ 20-62008 ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¶ÚÔÎfiË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ¡¿ÎÔ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ∂›Û˘, ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÙËÌ· ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È ¢‹ÌˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËΠÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™.¡.√. (104-2009), ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ™.Δ.√. ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¢‹ÌˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÂÚÚ›ÊıË. Δ¤ÏÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÚÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ë ¢·ÛÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù· Ó¤· ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÂÈ· Ô˘ Ë ›‰È· ηٷÛ··ÛÂ. ™Â ηӤӷ ¿ÏÏÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi ‰È·Ù˘ÒıËΠÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÙÔ À-

Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·Ó·Áη›Ô Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì ٷ ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ì·˜, ȉ›ˆ˜ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¢·ÛÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ¢·ÛÈ΋ ÀËÚÂÛ›·: ™Ù· ¤ÚÁ· ÚfiÏ˄˘ ˘ÚηÁÈÒÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î·ı·ÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë ‰È¿ÓÔÈÍË Î·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰·ÛÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ë ‰È¿ÓÔÈÍË Î·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ·ÓÙÈ˘ÚÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ, Ë Î·Ù·Û΢‹ Î·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ˘‰·ÙÔ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ Î·È ÎÚÔ˘ÓÒÓ ˘‰ÚÔÏË„›·˜, Ë Î·Ù·Û΢‹ Î·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ˘ÚÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ, Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÈÔÏÈÒÓ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î.Ï. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÏ˄˘, ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ÈÛÔ̤ÚÂÈ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ fiÚˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÚfiÏ˄˘ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ›‰·Ì ӷ ÂÊ·ÚÌfi-

˙ÂÙ·È ÌÈ· ·Î·Ù·ÓfiËÙË Î·È ·Ú¿ÏÔÁË ÔÏÈÙÈ΋, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ‚¿ÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ··ÍÈÒÓÂÙ·È Ë ÚfiÏË„Ë, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Û ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÈ̤˜. √È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰Â›ÎÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ‰·ÛÔÎÔÌÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ. ¢‹ÌÔÈ - ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜: √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ √Δ∞ ·’ ‚·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ù·

¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÁÈ· ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÚfiÏ˄˘ ˘ÚηÁÈÒÓ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ 31.284.700 ú ·fi ÙË ™∞Δ∞ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ÂΉfiıËΠÛÙȘ 6/5/2009 ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙËÓ 1/5/2009 . ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ˜ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ŒÓ·˜ ÚfiÛÊÔÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÛÒÓ ·˘ÙÒÓ ·ÔÏÔÁÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ‹ Ë ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜”.


M·ÁÓËÛ›· 20

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

¶ÔχÙÈÌË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ™‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙËÓ ∞ÁÔÚ¿ ∂ÚÁ·Û›·˜

ÀËÚÂۛ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ

ÔχÙÈÌË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ̤ۈ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ™‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙËÓ ∞ÁÔÚ¿ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (°ƒ∞™À) ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ 1Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. °‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 600 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ °ƒ∞™À ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂȉÔÔÈ› ÁÈ· οÔÈ· ÂÚÁ·Ûȷ΋ ¢ηÈÚ›·. ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ì·˜ ›·Ó fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ „˘ÎÙÈÎÔ‡” . ¶ÔÈΛÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ °ƒ∞™À, fiˆ˜ Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÔÌ·‰È΋˜ Î·È ·ÙÔÌÈ΋˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Û ̷ıËÙ¤˜ Î·È Û ÁÔÓ›˜, Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜,, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰ÈËÌÂÚ›‰ˆÓ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜, Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚ¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ (√∞∂¢, ¢‹ÌÔ˘˜, ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ∂ÓÒÛÂȘ ™˘ÏÏfiÁˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ, À-

™ÙÔ °ƒ∞™À ÂÎÙfi˜ ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Î·È ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ·fi Ù· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ· (∂¶∞§) Î·È ÙȘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ (∂¶∞™) Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘ Î·È μfiÚÂÈˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™ÙÂϯÒÓÂÙ·È ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜-™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘˜ ¶ÔÏ˘Í¤ÓË ¢·ÓÔ‡ ñ ¶∂17.01, ª·Ú›· ªÔ‡Ú· ñ ¶∂06, ™Ù¤ÚÁÈÔ Δ·¯Ô‡Ï· ñ ¶∂17.03 √È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ °ƒ∞™À

Â›Ó·È ¢Â˘Ù¤Ú· -¶·Ú·Û΢‹: 08:00 ñ 14:00 ∫∞π Δ∞ ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24210 ñ 85667, 6974730060, 6972865043, 6955855415. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. ¢·ÓÔ‡ “Û˘Ó¯‹ Â›Ó·È Ë Â·Ê‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ °ƒ∞™À Ì ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÙÔÓ √∞∂¢ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì οÔÈ· ÂȉÈÎfiÙËÙ·. ªfiÏȘ ÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ °ƒ∞™À fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· οÔÈÔ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ÂÌ›˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÙÔ ÌËÙÚÒÔ Ì ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ˙ËÙ›ٷÈ, Î·È ÙÔ˘˜ ÂȉÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¯ı˜ Ì·˜ ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó ·fi

∞¶√ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009-2010 ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È 347 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ¶∂06 Î·È ¶∂33, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 130 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂06 ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. √È ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ‹ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÚΈÌÔÛ›· Î·È ·Ó¿ÏË„Ë ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Û ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËηÓ, ̤¯ÚÈ Ï‹Íˆ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È. O ›Ó·Î·˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› Î·È ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ À¶∂¶£ ÎÈ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

™Â Û¯ÔÏ›· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

¶∂06 (∞ÁÁÏÈ΋˜) Δ∑√Àμ∂§∏ ª∞ƒπ∞ ∞-∫ÔÚÈÓı›·, Δ∂ƒ∑∞∫√À ™√ºπ∞ ∞-∫ÔÚÈÓı›·, μ∂¡Δπ™Δ∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ μ-μ’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ∫∞Δ™øÃ∏ ª∞ƒπ∞ μ∞’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ∑√Àª∞¢∞∫∏ ∞°°∂§π∫∏ ∞-÷ÓÈ¿, ™Δ∞Àƒ√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ μ-°’ ∂˘‚Ô›·˜, æ∞§Δ∞∫∏ ∂§∂¡∏ μ-∞’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ™π√¡Δ∏ μ∞™π§∂π∞ μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ƒπ∑√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞-∫ÔÚÈÓı›·, ∫∞¶∂§∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞-∫ÔÚÈÓı›·, ¶∞¡∞°πøΔ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ μ∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ∫√Àƒ∫√ÀΔ∑∂§√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ μ-°’ ∂˘‚Ô›·˜, §√Àƒπ¢∞ ∂§∂¡∏ °/™π√ ªÀƒπ¡∞™ §∏ª¡√À, ª¶∞ƒ√Àº∞ ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ¢ƒ∞∫ø¡∞∫∏ πø∞¡¡∞ ∞-§·Û›ıÈ, ∫√§√∫À£∞ ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ∫√À§∂¡Δ∞∫∏ μ∞™π§∂π∞ ∞-÷ÓÈ¿, ∂À∞°°∂§π¢√À ∂À¢√•π∞ μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, °∫√À¡Δ∞ƒ∞ ∞°√ƒπΔ™∞ μ-°’ ∂˘‚Ô›·˜, μƒ∞°πøƒ°√À ∂§∂¡∏ μ-°’ ∂˘‚Ô›·˜, °∂øƒ°∞∫√À¢∞ ∂πƒ∏¡∏ ∞-∫ÔÚÈÓı›·, ∫∞¡¢À§∞ ª∞ƒπ∞ ∞-∞’ Ã›Ô˘, ™¶∞£∏ ª∞ƒπ∞¡£∏ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, √Δ∑π∞∫π¢√À ∫∞§§π√¶∏ ∞-μ’ §¤Û‚Ô˘, ∞§∂•√¶√À§√À ∞™¶∞™π∞ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ∫∞§¶∞∫∏ ∂πƒ∏¡∏ ∞-∂‚ÚÔ˜, μ∞™π§∂π√À ∂§∂¡∏ μ-μ’ ∫¤Ú΢ڷ˜, Δ𪶧∞§∂•∏ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ∫√¡πΔ√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜, £øª√¶√À§√À ¢π√¡À™π∞ μ-μ’ ∏Ï›·˜, ¶∞™Ã√À μ∞™π§π∫∏ μ-°’ ∂˘‚Ô›·˜, ª√™Ãπ¢√À ºøΔ∂π¡∏ ∞-∂‚ÚÔ˜, ™∞ª∞ƒ∞ ∞∫Δπ™ ∞-∫¤Ú΢ڷ, ÃÀΔ∞ ∂À£Àªπ∞ ∞-∫¤Ú΢ڷ, ªÀ§ø¡∞ ∞ƒ°Àƒø μ-°’ ∂˘‚Ô›·˜, ª¶∂§√°π∞¡¡∏ ∂À°∂¡π∞ ∞-ºˆÎ›‰·, Δ™√ª¶∞¡√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ °/™π√ ∞¡Δπ™™∞™, √π∫√¡√ª√À ª∞ƒπ∞ μ-°’ ∂˘‚Ô›·˜, ∫∞ƒ√À∑∞∫∏ ∂§∂¡∏ ∞-∂‚ÚÔ˜, ∫√∑π∞∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞-∫¤Ú΢ڷ, °∞μƒπ∏§π¢√À ∂À∞°°∂§π∞ ∞-μ’ §¤Û‚Ô˘, Ã∞™πøΔ√À √§°∞ ∞-∂‚ÚÔ˜, ™Δƒ∞Δ∏°√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∞-°’ ¶ÂÈÚ·È¿, ºøΔ√À ∫∞§§πƒƒ√∏ ∞-∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ª∂•∏ ª∞ƒπ∞ ∞-μ’ ™¿ÌÔ˘, ∑πøƒ∏ ∂§∂¡∏ μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ª¶∞ƒ∂∫∞ ∞ºƒ√¢πΔ∏ ∞-∑¿Î˘ÓıÔ˜, ∫øΔ™√°§√À Ãπ™Δπ¡∞ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, μ∞∑√À ∑∞Ã∞ƒπΔ™∞-™Δ∂§§∞ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, μ∞ƒ∂§∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ μ-μ’ ∏Ï›·˜, §Àª¶∂ƒ√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏ ∞-∞ÚÁÔÏ›‰·, ª∞ƒ°∞¡∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ μ-∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ¢ƒ∞∫√¶√À§√À Ãπ™Δπ∞¡∞ μ-°’ ∂˘‚Ô›·˜, §π∞§π√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ∑∞º∂πƒ∏ ∞£∏¡∞ μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ª∞ƒ∫∞Δ∏ πø∞¡¡∞ μ-μ’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ™√∫√ƒ∏ ª∞ƒπ¡∞ ∞-∂‚ÚÔ˜, ƒ√¶∞∫∞ ∂À∞°°∂§π∞ μ-°’ ∂˘‚Ô›·˜, μ§∞Ã√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ∏§π∞ƒ∂´∑∏ ¶∏¡∂§√¶∏ ∞-∞’ Ã›Ô˘, ¢∞ªπ∞¡π¢√À ª∞ƒπ∞ μ-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ∫√Àμ∞ƒ∏™ Ã∏™Δ√™ μ-°’ ™¿ÌÔ˘, μ∞™π§∂π∞¢∏™ π∞∫øμ√™ ∞-∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·-

ËÚÂۛ˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜), Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Úfi‚Ï„˘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÁÈ· Ó¤· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ Ù˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ∂¶∞§ ∞fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÛÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË ÙˆÓ ∂¶∞§ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fiÊÔÈÙÔÈ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ™ÙË μ’

¢ÈÔÚÈÛÌÔ› 347 ηıËÁËÙÒÓ Ó›·, ∫√À∫√ÀΔ™∂§√À £∂√¢√™π∞ μ-μ’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, Ã∞™¶∞ƒ∏ ™√ºπ∞-ª∞ƒπ∞ ∞-∞ÚÁÔÏ›‰·, Δ√Àƒ™√À¡π¢√À ºøΔ∂π¡∏ ∞-∞ÚÁÔÏ›‰·, Δ™√Àª∞ƒ∞ ∂§∂¡∏ μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ∑∞°°π¡∞ ª∞ƒπ∞ ∞-∫˘ÎÏ¿‰Â˜, º∞´Δ∞Δ∑π∞¢∏™ ÃÀ™∞¡£√™ ∞-∞ÚÁÔÏ›‰·, ∫√Àƒ°π∞ ∂πƒ∏¡∏ ∞-∞ÚÁÔÏ›‰·, μ√´¢∞∫√À ∂πƒ∏¡∏ μ°’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ∫∞¡∞Δ™√À§∏ ¢π√¡À™π∞ μ∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ∫∞™√Àª∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∞-∞ÚÁÔÏ›‰·, ª¶∞ƒ∫∞ °∂øƒ°π∞ μ-∞’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ª∞ƒ∫√¶√À§√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∞-∑¿Î˘ÓıÔ˜, μ√À§π™ΔπøΔ∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ∫∞Δ™∂¡√À ∞°§∞´∞ μ-μ’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, §∞∑√À ¶√§À•∂¡∏ ∞-∞’ ∞Ú牛·, Δ∏§∞μ∂ƒπ¢√À ¶∞ƒ£∂¡∞ μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ºƒ∞°∫π∞¢√À§∞∫∏ ¢∂™¶√π¡∞ μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ∫π∫π¢√À ª∞ƒπ∞ ∞-∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, º√ÀΔ∞∫∏ ƒ√¢ø ∞-÷ÓÈ¿, μπΔ∞§∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞¢∞¡∞∏ ∞-∫˘ÎÏ¿‰Â˜, °∂øƒ°π∞¢√À ¶∞¡¢øƒ∞ ∞-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, Δ™πø°∫∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ-°’ ™¿ÌÔ˘, Ã∞Δ∑∏ª∞°π√°§√À ¢∏ª∏Δƒ∞ μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ¶√§ÀÃ√¡√¶√À§√À ∂§∂¡∏ μ-∞’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ¶∞¶∞μ∞™π§∂π√À ª∞ƒπ∞ μ-∞’ ∫¤Ú΢ڷ˜, °∂øƒ°√¶√À§√À ¢∏ª∏Δƒ∞ μ-∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, Δ√¢√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ-∞’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ª∞°°√À ∂À¢√∫π∞ μ-∞’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ™Δ∂º∞¡π¢√À √Àƒ∞¡π∞ μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ª∞¡π∞Δ∏ √Àƒ∞¡π∞ μ-∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, Ã∞¡Δ∑∏ ∫∞§§π√¶∏ μ-μ’ ∏Ï›·˜, ¡Δ√À¶∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞ μ-μ’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ª∞¡Δ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, μ∞§∞™∏ ∞¡¡∞ ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ∏Ï›·˜, ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ-∞’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ¢∏ª√À ∂À£Àªπ∞ μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, Ãøƒπ∞¡√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, ∂À∞°°∂§√À¢∏ μ∞π∞ °/™π√ ∞°. ∂À™Δƒ∞Δπ√À, ™Δ∂ƒ°π√À μπ∫Δøƒπ∞ μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ¶√§ÀÃ√¡√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏ μ-μ’ ∏Ï›·˜, Δ™πΔ∞∫∏ ∂§∂¡∏ μ-∞’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ∞º∂¡Δ√À§∏ £∞§∂π∞ μ-μ’ ∫¤Ú΢ڷ˜, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ∂§∂¡∏ μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ™Δ∂ƒ°π√À ¡∞À™π∫∞ μ-μ’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, §∞°¢√À πºπ°∂¡∂π∞ μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ¶∞¡√À ª∞ƒπ∞ μ-∞’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ∫√§π√∫πΔ™√À ∂πƒ∏¡∏ μ-μ’ ∏Ï›·˜, ∫∞æπøΔ∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶ μ-μ’ ∏Ï›·˜, ¶√Àƒ°π∞∑∏ ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, Δ∞™√À§∞ ∂À°∂¡π∞ μ-μ’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ∫∞Δ™π∞μ∞ƒ∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, ª∞Àƒ√¶√À§√À ª∞ƒ£∞ μ-∞’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ∞π™ø¶√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, ∑øΔ√À ∫∞§§π√¶∏ μ-μ’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ∫∞ƒ∞ª∞¡ø§∏ ™Δ∞ª∞Δπ∞ μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ∫√§√∫√Àƒ∏ ∫√¡¢À§π∞ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, μ√À¢√Àƒ∞∫∏ μπ∫Δøƒπ∞ μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ∑∏∫√À ∂§∂¡∏ μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ™∂¡∏ μ∞™π§π∫∏ μ-μ’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ™¶∞Δπ¢√°§√À ¢∏ª∏Δƒ∞ μ-μ’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ª∞ª∞¡√À £∂√Ã∞ƒπΔ™∞ μ-μ’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, °ƒ∏°√ƒπ√À ∫Àƒπ∞∫∏ μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ƒ√À™√¢∏ª√À ∂§∂¡∏ μ-∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ∞Δ∑∞ƒ∞∫∏ ª∞ƒπ∞ μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, ¶∂Δ∞™∞∫∏ ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ∫¤Ú΢ڷ˜, §∞ª¶ƒ√¶√À§√À °∂øƒ°π∞ μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, Δ™∞§πª∏ •∞¡£π¶¶∏ μ-∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ª∞ƒπ¡√À °ƒ∏°√ƒπ∞-∞ƒ°Àƒ√À§∞ μ-∞’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ∫∞§∞∫√À μ∞™π§π∫∏ μ-∞’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, Δ™πƒ§∞∫∏ ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ∏Ï›·˜, Ã∞Δ∑∏°∂øƒ°π√À μ∞™π§π∫∏ μ-∞’ ∫¤Ú΢ڷ˜, °∞§∞¡∏ ∞πªπ§π∞ μ-∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, √π∫√¡√ª√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ª∞¡∞ƒ∞ ™√ºπ∞ μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, ¶∞§π√À √Àƒ∞¡π∞ μμ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, Ãπ™Δ√¶√À§√À ºøΔ∂π¡∏ μ-μ’ ∏Ï›·˜, ∫√Δƒ√§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, Δ√¶∞§∏ ª∞ƒπ∞ μ-∞’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ™ÀƒπΔ∑π¢√À ª∞ƒπ∞ μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜, •∞∫√À™Δ√À ÃÀ™√À§∞ μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ∏§π√¶√À§√À ∂À∞°°∂§π∞ μ-μ’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ∫ÀƒπΔ™√¶√À§√À ¢∏ª∏Δƒ∞ μ-μ’ ∂˘-

Ú˘Ù·Ó›·˜, ¢∞™∫∞§∞∫∏ ª∞ƒπ¡∞-™√ºπ∞ μμ’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ª¶√À§√À∑√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, Δ™πª∂¡Δ∂ƒπ¢√À ª∞ƒπ∞ μ-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ∫∞¶πΔ™∞§∞ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ μ-∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ∫∂∫∂§∏ ™√ºπ∞ μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ¢∂¢∂ μ∞™π§π∫∏ ∞-ªÂÛÛËÓ›·, ∫∞∫∫∞μ∞ ∞¡¡∞ μ-μ’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ∫√À°°√À§∂ƒ∏ §∞ª¶ƒπ¡∏ μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, Ã∞Δ∑∏°∂øƒ°π√À-°∂øƒ°π√À ∂πƒ∏¡∏ μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ¶∂ƒπª∂¡∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, ¶∞§∞™π¢√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ¶∞¶∞§π∞∫√À ∂§∂¡∏ ∞-∞’ ∞Ú牛·, ™∂πª∏ √°§√À °∫π√À§Δ∂¡ μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ™√Àƒ§∞ μ∞™π§π∫∏ μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ™Δ√´§∞ ∂§∂¡∏ μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, °π√μ∞¡∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ª∞¡Δ∑∞ƒ∏ ™ΔÀ§π∞¡∏ ∞-∫˘ÎÏ¿‰Â˜, §∞Δ™∞ƒ∞ ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ∫∞ƒ∞°∂øƒ°√™ £∂√¢øƒ√™ μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π¢√À ™Δ∂º∞¡π∞ ∞-ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫√À∫∞ƒ∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ∞-∞’ Ã›Ô˘, Ã∞ƒ∞§∞ª¶π¢√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, §√§∏ ª∞ƒπ∞ ∞-§·ÎˆÓ›·, ¡Δ∞ª¶∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞ μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ¡ÀÃΔ∏ ÃÀ™∞¡£∏ μ-μ’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ƒ∂¶√ƒΔ∂ƒ ∞π∫∞Δ∂ƒπNH ∞-μ’ ∞Ú牛·, ∫√Àº√°π∞¡¡∏ £∂√¢øƒ∞ μ-μ’ ∏Ï›·˜, ¶∞Δ™∂∞¢√À ∞£∏¡∞ μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ¢∞¡π∏§π¢∏™ Δπª√£∂√™ ∞-∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Δ∂§π√À ÃÀ™√À§∞ ∞-∞’ ™¿ÌÔ˘, ª∞¡π∞∫∏ °∂øƒ°π∞ ∞-∏Ï›·, ∫√ÀΔ™π√À∫∏ ∞¡Δπ°√¡∏ ∞-∏Ï›·, ¶∞¡∞∫√À ∞ª∞§π∞ ∞-§·ÎˆÓ›·, ∞ƒª∂¡√À ∞πªπ§π∞ ∞-∏Ï›·, °∫∞ª∑∂§∞ πø∞¡¡∞ μ-∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, πø™∏ºπ¢√À ∞™∏ªπ¡∞ μ-μ’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ª∞°¢∞§∏¡∏ μ-μ’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ™∫∞¡¢∞§∏ ∞ƒÃ√¡Δ√À§∞ ∞-∑¿Î˘ÓıÔ˜, ª∞¡√À™√°π∞¡¡∞∫∏ ™ΔÀ§π∞¡∏ ∞-∞’ ™¿ÌÔ˘, Δ∑πø§∞ ª∞ƒπ∞ μ-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ¶√ƒ¶√¢∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∞-∞’ ™¿ÌÔ˘, ™∞ƒƒ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞-∏Ï›·, ™Δ∞Àƒπ∞¡√À μ∞™π§π∫∏ μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, ¶∞¶∞∑√°§√À ª∞ƒπ∞ μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, ∫π¡√¶√À§√™ Ã∏™Δ√™ ∞-μ’ ∞Ú牛·, ƒ√ª¶√Δ∏ ™¶Àƒπ¢√À§∞ ∞-μ’ ∞Ú牛·, ∫√Δ™πª¶√À °∞ƒÀº∞§§π∞ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ª¶√ÀΔ™π∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞-∞’ Ã›Ô˘, °∂øƒ°∞∫√¶√À§√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∞-∏Ï›·, ª¶√ÀΔ§∞ ª∞ƒπ∞ μ-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ∫√§√μ√À §∞ª¶ƒπ¡∏ μ-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, Ã∂§∏ Ãπ™Δπ¡∞ ∞-ªÂÛÛËÓ›·, ¡√Àμ∞∫∏ ™ΔÀ§π∞¡∏ ∞-∞’ Ã›Ô˘, ∫∞Δ™∞¡π∫√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞-μ’ ∞Ú牛·, ™∞ƒ°πøΔ∏ μπ∫À ∞-∞’ Ã›Ô˘, ¶§√Àª∞∫∏ ∂§∂¡∏ ∞-ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ¶∞¶∞™Δ∞£√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ∫∞Δø¶√¢∏ ∂§∂¡∏ ∞-ªÂÛÛËÓ›·, ¡Δ∞Δ™∏ ª∞ƒπ∞ μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ∑∏¡¢ƒ√À ÃÀ™∞¡£∏ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ª∞ƒ∫√¶∞∑∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∞-μ’ ∞Ú牛·, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞-§·ÎˆÓ›·, °∫√μ∞ƒ∏ √Àƒ∞¡π∞ ∞-∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¡π∫√§√¶√À§√À ÃÀ™√À§∞ ∞-∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¶ø¶√Δ∞ Ãπ™Δπ¡∞ ∞μ’ ∞Ú牛·, ∑∞ƒƒ∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¢.™. ª∂™√μ√À¡πø¡, °π∞ª√Àƒπ¢√À ª∞ƒπ∞ ∞-§·ÎˆÓ›·, ∫∞§§π∞ƒ∏ ∂§∂¡∏ μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ¶∞Δƒ∞ ¡∞√Àª∞ μ-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, μ∞™π§√¶√À§√À ∂πƒ∏¡∏ μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜, °∫πΔ™∞ ∞¡£∏ μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ƒ√À™™∞ ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ºøΔπ∞¢√À ∂§∂√¡øƒ∞ μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, Δ™∞∫ª∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∞-∑¿Î˘ÓıÔ˜, ¢ƒ∞∫√À ∞°°∂§π∫∏ ∞¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ª¶∞ƒ√À•∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ μ-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ¡Δ∞√À∫∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞ μ-μ’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ª¶∂∑πƒ°π∞¡¡π¢√À ∑ø∏ μ-∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, Δ™π∞ª¶∞ƒ§∏™ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ μ-°’ ™¿ÌÔ˘, Δ™π¡Δ∑∞ ™√ºπ∞ μ-μ’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ∫∂ª√À ∞ºƒ√¢πΔ∏ μ-μ’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ∫πΔ™ø¡∏ ÃÀ™√À§∞ ∞-§·ÎˆÓ›·, ª∞∫ƒ∏ ∂À£∞§π∞ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, Δ∑ø¡√À ª∞§∞-

ª∞Δ∏ μ-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, °∫∞ƒΔ∑ø¡∏™ °∂øƒ°π√™ μ-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, Δ™∞°∫∞ƒ∞∫∏ ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, Δ™√ƒª¶∞Δ∑√°§√À ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ∫∞ƒΔ∂ƒ∏ ª∞ƒπ∞ μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ¶√§Àª∂¡∞∫√À ∞™¶∞™π∞ μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, ¶∞¡Δ∂§√¶√À§√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∞-§·ÎˆÓ›·, Δƒπ°ø¡∏ £∂√¢øƒ∞ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ¶∞¶∞§∂•π√À §∞ª¶ƒπ¡∏ μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, ∞¶√™Δ√§π¢√À Ã∞ƒπ∫§∂π∞ μ-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ∫√ÀΔ™πª∞¡∏ ™Δ∞ª∞Δπ∞ μ-μ’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¢∏ª∏Δƒ∞ μ-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ª¶ƒ∞ª¶ƒ√Àª∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞-÷ÓÈ¿, ∫√À°π√ÀªΔ∑√°§√À ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ª¶√À∑π¡∂∫∏ ∂Àª√ƒºπ∞ ∞-§·ÎˆÓ›·, ∑∂§π¢√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞-÷ÓÈ¿, ¶√ƒΔ√∫∞§§∏ ∫∞§√ª√πƒ∞ μ-μ’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ¢π√À¢∏ ¢∏ª√À§∞ μ-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ¶∞¡√À ª∞ƒ£∞ μ-°’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, μ§øΔ∏ ÃÀ™√μ∞§∞¡Δ√À μ-μ’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ª√À™π√À μ∞™π§π∫∏ μ-∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ¢∞¡∞μ∞™∏ Δ∂ƒæπ£∂∞ μ-μ’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ƒπ∑√À ª∞Δ£π§¢∏ μ-μ’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ∫∞ª¶À§∏ ª∞ƒπ∞ ∞-§·Û›ıÈ, ∞¶√™Δ√§π¢√À ¢∂™¶√π¡∞-Ãπ™Δπ¡∞ μ-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ÃπøΔ∏ μ∞™π§π∫∏ μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, ™∞ƒ∏°π∞¡¡∞∫∏ ¢∂™¶√π¡∞ ∞-∞’ Ã›Ô˘, Δ™∂§∏∫∏ ÃÀ™∞¡£∏ μ-μ’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, Ã∞ƒª¶∞ ™ΔÀ§π∞¡∏ μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ª∂§π™™√Àƒ°√À ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, £∂√Δπ∫√À ∂À∞°°∂§π∞ μ-∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ∫∞ƒ∞π™∫√À ∂§∂¡∏ ∞-∞’ Ã›Ô˘, °∂øƒ°π∞¢√À √§°∞ μ-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, §Àƒø¡∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ª√¡√À º§øƒ∞ μ∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ªπÃ∞∏§ £∞§∂π∞ μ-°’ ™¿ÌÔ˘, Δ∑√§∞ πø∞¡¡∞ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Δ∂ƒæπ¢√À ∫ƒÀ™Δ∞§π∞ μ-°’ ™¿ÌÔ˘, ¡Δ∞μ∞ƒπ¡√À √§°∞ ¢.™. ™πª√¶√À§√À, ƒ√À∫√À¡∞∫∏ ∂§∂¡∏ ∞-ƒ¤ı˘ÌÓÔ, μ§À™™π¢√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞ μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ª¶∞ª¶∞§∏ £∂√¢øƒ∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ-μ’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ∫ø™Δ√À§∞ ª∞ƒπ∞-ªÀƒ™π¡∏ ∞-§·Û›ıÈ, £∂√¢øƒ√¶√À§√À °∂øƒ°π∞ μ-∞’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ¢ƒπΔ™∞ ª∞ƒπ∞ μ-∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√À ªÀƒΔø μ-∞’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ∞ª¶∞Δ∑∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ÃÀ™∞º∏ ∞°∞£∏ μ-∞’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ÃπøΔπ¡∏ √Àƒ∞¡π∞ ∞-∞’ Ã›Ô˘, ∫∞Δ™∞¡π¢∏ £∂√¢øƒ∞ ∞∑¿Î˘ÓıÔ˜, ™√Àƒ∂§√À ∞°√ƒ∞™Δ∏ μ-μ’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ¢∏ª√À πø∞¡¡∞ μ-°’ ™¿ÌÔ˘, Ãπ√¡∞ ™ª∞ƒø ∞-ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫πΔ™∞∫∏ ∂À™Δƒ∞Δπ∞ μ-°’ ™¿ÌÔ˘, ª∞ƒ°ø¡∏ ∞£∞¡∞™π∞ μ-∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ∫√¡¢∏ ∞§π∫∏ μ-∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ª∞ªª∞ ∞∫ƒπμ∏ μ-°’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ∫∞§∞μƒπ∞ ª∞ƒπ∞-ª∞ƒπ∫∞ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, μƒ∂¡Δ∑√À πø∞¡¡∞ μ-μ’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, Ã∏Δ∞ ™Δ∞ª∞Δπ¡∞ μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, Δ∞μ√À§∞ƒ∏ ∂À°∂¡π∞ μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, μ∂™∫√À Ã∞´¢ø ∞-ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ƒ∞¶Δ∏ ¢∞¡∞∏ μ-∞’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, §π∞¡√À Ãπ™Δπ∞¡∞ ∞-∑¿Î˘ÓıÔ˜, ∞¡¢ƒ∂√À §∂À∫√£∂∞-μ∞™π§π∫∏ μ-∞’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, Δ™√¶∂§∞ ™Δ∞Àƒ√À§∞ μ-∞’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, μ∞ªμ∞∫∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, °π∞¡¡√À¢∏ ∂§∂¡∏ μ-°’ ™¿ÌÔ˘, ∫∞ƒ∞μπ∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¢.™. ¡.ºπ°∞§∂π∞™, °∫∞§ª¶∂¡∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∞-∑¿Î˘ÓıÔ˜, ∫Àƒπ∞∫√¶√À§√À ∞™¶∞™π∞ μ-°’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ∑ø´¢√À μ∞™π§π∫∏ ¢.™. π£∞∫∏™, ª∂¡¢ƒπ¡√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∞-ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ª∞ƒ∞¡Δπ¢√À £∂√¢øƒ∞ μ-°’ ™¿ÌÔ˘, ª¶∂ƒΔ∑∂ª∏ ª∞ƒπ∞ μ-μ’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ¢∂ƒª∂¡Δ∑√°§√À ∞™∏ª∂¡π∞ μ-°’ ™¿ÌÔ˘, Δ∞∫√À ∂À∞¡£π∞ μ-°’ ™¿ÌÔ˘, ¡∂ƒ∞¡Δ∑√À§∞∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ-μ’ §·ÛÈı›Ô˘, ∫∞§∞£∞ ∫Àƒπ∞∫∏ μ-μ’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ∑π°∫ƒπ∫∞ μπ∫Δøƒπ∞ μ-∞’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ∞¶√™Δ√§√À μ∞™π§π∫∏ ∞-§·Û›ıÈ, °∫πΔ™∞ √§°∞ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, μƒ√¡Δ√À μ∞™π§π∫∏ ∞-¢ˆ‰ÂοÓË-

Δ¿ÍË ÙˆÓ ∂¶∞§ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ·ÊÙÔ‡Ó ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ. ™ÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ·ÊÙÔ‡Ó ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ. √È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ∂¶∞§-∂¶∞™ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÛÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ·fi °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· Û ∂¶∞§ ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (ÙËÏ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421072704) ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ∂¶∞§-∂¶∞™ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜ Û·, ∫ƒ√ªªÀ¢∞ ∂À£∞§π∞ ∞-ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ª∞ƒ°∞ƒ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫∞§√À¢∏ ª∞ƒπ∞ ∞-ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫∞™Δƒπ¡∞∫∏ ºøΔ∂π¡∏ ∞-ƒ¤ı˘ÌÓÔ, °∫∂∫∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ÃÀ™∞¡£∞∫√¶√À§√À ∞£∞¡∞™π∞ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫∞ƒ∞¢∏ª∞ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¶∞¶∞§∂•√¶√À§√À ∂§π™∞μ∂Δ ∞-ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ª∏Δƒ√°ø°√À ¶√À§Ã∂ƒπ∞ ∞-ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ¶∂Δ™∞ ∂§∂¡∏ ∞ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ¶§∂ÀƒπΔ∏ μ∞™π§π∫∏ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ƒ∏°∞ ª∞ƒπ∞ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫∞¶¡π™∏ ¶∏°∏ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ª∞¡√À™∞∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¢.™. ¶Àƒ°√À ™∞ª√À, §∞ª¶ƒ√£∞¡∞™∏™ μ∞™π§∂π√™ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ™∞ª√£ƒ∞∫∏ π™ª∏¡∏ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫√Àƒ∞ª¶∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¢.™. ¶∞°ø¡¢∞, Δƒπ°ø¡∞∫∏ ∂§∂¡∏ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Àº∞¡Δπ¢√À ∂À°∂¡π∞ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫√ÀΔ∂§π∂ƒ∏ ∂πƒ∏¡∏ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ºπ§π¶¶√¶√À§√À ÃÀ™√À§∞ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ª∏ΔΔ∞ ª∞ƒπ∞ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¢∞§¶∞¡∞°πøΔ∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∂•∞ƒÃ√À ª∞ƒπ¡∞ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫§∂π¢∞ƒ∞ ª∞ƒπ∞¡£∏ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Δ™∞§π∫∏ ∞¡¡∞-°∞ƒÀº∞§§π∞ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ™Δ√°π∞¡¡πΔ™∞∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫∞§Δ™√°π∞¡¡∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∑√§øΔ∞ ∂§∂¡∏ ∞-¢ˆ‰ÂοÓËÛ·. ¶∂33 (ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È £ÂˆÚ›·˜ ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ) ∫√ƒ√ª¶√∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ-∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞ƒ∞°∂øƒ°∞∫∏™ ™Δ∞Àƒ√™ μ-∞’ ¶ÈÂÚ›·˜, ∫√ƒΔ∂∑∏ ∑ø∏ μ-∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª¶∞§∏ ¶∂ƒ™∂º√¡∏ μ-μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞ƒ§∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ™¶Àƒπ¢√À§∞ μ-μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, §∂∫∫∞™ £∂√¢øƒ√™ μ-∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, º∞Δ™π√™ ¡π∫√§∞√™ μ-∞’ ¶ÈÂÚ›·˜.

¢ÈÔÚÈÛÌÔ› ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ∞fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ı¤ÛÂȘ ÌfiÓÈÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ 11 ÔχÙÂÎÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ¶∂11, ¶∂18 Î·È ¶∂34. √È ‰ÈÔÚÈÛı¤ÓÙ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ √ÈΛ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi 07 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È 09 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 OÈ ›Ó·Î˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈÛı¤ÓÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ À¶∂¶£. ∞fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009-2010, ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔÛˆÚÈÓÔ› ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ 403 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂70-¢·ÛοψÓ, 317 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂60-¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ, 57 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂16-ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È 68 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂06-∞ÁÁÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ Û ۯÔÏ›· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. √È ÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi 07 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È 09 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 fiÔ˘ Î·È ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Û ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÚÔÛÏ‹ÊıËηÓ, ̤¯ÚÈ Ï‹Íˆ˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. OÈ ›Ó·Î˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ À¶∂¶£.


μfiÏÂ˚

πÛÙÔÚÈ΋ Ó›ÎË Ì 3-0 ÛÂÙ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Â› Ù˘ πÛ·Ó›·˜

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ÛÂÏ. 28

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

¢˘Ó·Ùfi ÙÂÛÙ ·‡ÚÈÔ Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ ∂∞∫ ÛÂÏ. 24

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 21.30 Δ∏¡ ∂§μ∂Δπ∞ °π∞ Δ∞ ¶ƒ√∫ƒπª∞Δπ∫∞ Δ√À ª√À¡Δπ∞§

∫Ú›ÛÈÌË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋

ª °. μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜:

“ªÔÚԇ̠ӷ Ìԇ̠ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ” ÛÂÏ. 25

›· ·fi ÙȘ ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘, ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· (21.30 ªEGA) Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ΔÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2010 Î·È ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÙÂÏÈο Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. √ ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔ “Ìˉ¤Ó” Î·È Ó· ÂȉÈÒÍÂÈ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂˆÓ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ¤Ó· ÁÎÔÏ, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·Ô‰Âȯı› “¯Ú˘Ûfi”.

“°È· Ì·˜ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙ·ıÌfi˜. Œ¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È Â›Ì·ÛÙ ·fiÏ˘Ù· Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿, Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi Ì·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› Û·Ó Û‡ÓÔÏÔ, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ·Ù‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Î·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ì fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. £¤ÏÔ˘Ì ÔˆÛ‰‹ÔÙ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË Ó›ÎË Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÎÈ ·Ó ʇÁÔ˘Ì ·ÏÒ‚ËÙÔÈ ·fi ÙËÓ μ·ÛÈÏ›·, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ›̷ÛÙ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ì·˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘” , ÙfiÓÈÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ: “∂›Ó·È Ôχ ıÂÙÈÎfi fiÙÈ ÎÚ·Ù¿Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙfiÌ·ÛÙ ·fi ¿ÏÏ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ªËÓ ÛÙ¤ÎÂÛÙ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ¶Ôψӛ·, ÁÈ·Ù› Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙfi˜, ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛËÌ·Û›· Î·È Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠۠·˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË” .

ΔÚÂȘ ·Ô˘Û›Â˜

ª¿ÛÎÂÙ

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ Û˘Ó‰ڛԢ ∂ÓÒÛÂˆÓ ÛÂÏ. 23

™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È, Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ÛÙÂÚËı› ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÚÈÒÓ ‚·ÛÈÎfiÙ·ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘. √È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Î·È ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔıÂÚ·›· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ °È Ô‡Úη˜ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÎÏËı›, ·ÊÔ‡ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÔÌ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ï‹ÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. √ ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ‰ÔΛ̷Û ·ÚÎÂÙ¿ ÚfiÛˆ· ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. √ ™ˆÙ‹Ú˘ ¡›Ó˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË Î·È ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘ ·ÏÏ¿ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙË ‚·ÛÈ΋ 11·‰·. ¶Èı·ÓfiÙÂÚÔÈ ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΔÔÚÔÛ›‰Ë, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë Î·È ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË ı· Â›Ó·È ÔÈ ™˘-

ÚfiÔ˘ÏÔ˜, μ‡ÓÙÚ· (·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ¿ÎÚ· Î·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ¶Ôψӛ·) Î·È ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ηı›ÛÂÈ Ô Ã·ÏÎÈ¿˜ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÚÔÙÈÌËıÔ‡Ó ÙÚÂȘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› Ì ÙÔ˘˜ ∫˘ÚÁÈ¿ÎÔ, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ªfiÚ· ÂÓÒ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ã·ÚÈÛÙ¤·˜ Î·È ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï·ÈÛȈıÔ‡Ó Ì ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë-™·Ì·Ú¿.

ÛÙÛÊÂÏÓÙ: ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ªÂ ÎÔϷ΢ÙÈο ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜, ŸÙÌ·Ú Ã›ÙÛÊÂÏÓÙ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ¤ÊÙÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎ̷ȇÛÔ˘Ó Ù· ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Ê¿Ô˘Ï, ÁÈ·Ù› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ÛÙȘ ÛÙË̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤ÊÙÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, ϤÎÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ. “¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ·fi ÙÔÓ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ. ™ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤·ÈÍ Ì 4-4-2, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ï‹ÚˆÛÂ. ¶ÂÚÈ̤ӈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤Ó· Û¯‹Ì· Ì ÙÚÂȘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜. ∂ÎÙÈÌÒ Ôχ ÙÔÓ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ, ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ηϿ. ÕÏψÛÙ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÓÙ›·ÏÔÈ ·fi ÙÔ 1991. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ Û‚·ÛÌfi. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 2004 Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ¤Ó· ı·‡Ì·. Œ¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÔ˘‰·›· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘” . √ 60¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” “£¤ÏÔ˘Ì Ôχ ·˘Ù‹ ÙË Ó›ÎË. √ ·ÁÒÓ·˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ηı·Úfi Ì˘·Ïfi, Ó· ÙÚ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ¿ıÔ˜ Î·È Î·Ú‰È¿ ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÎÂÓ¿. ∂Ï›˙ˆ

Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Ô ‰ˆ‰¤Î·ÙÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ì·˜. ªËÓ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fï˜ fiÙÈ fiÏ· ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ì ӛÎË. Œ¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÈÎÔ‡˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙË §ÂÙÔÓ›· ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ‰˘ÛÎfiÏ„·Ó Ôχ. Œ¯Ô˘Ì ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È Ì ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ. ªËÓ Í¯ӿÌ ˆ˜ Î·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÏ›‰Â˜ ÚfiÎÚÈÛ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì·˜ ·fi ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ Î¿ı ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È ÙÂÏÈÎfi˜ ÁÈ· Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈıÒÚÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛ˘” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. “£· ‰È·ÙËÚ‹Ûˆ ÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ‰ÂÓ ı· οӈ ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ΔÔ È·ÙÚÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î¿ÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô πÓϤÚ. £· ÎÚÈı› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘ ÁÈ· Ì·˜, ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÚÈÛοÚÔ˘Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘. √ ºÔÓÏ¿ÓÙÂÓ Â›Ó·È Û ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›. ∂›Ì·È Â˘Ù˘¯‹˜ Ô˘ ı· ¤¯ˆ Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÌÔ˘ ÙÔÓ Ã·Î¿Ó °È·Î›Ó”.

∏ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Â›Ó·È Ë 12Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. √ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ‰‡Ô ӛΘ, ¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ¤ÍÈ ‹ÙÙ˜, ÂÓÒ ÙÚÂȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¤ÏËÍ·Ó ÈÛfi·Ï˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜ Î·È ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›·. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¤¯ÂÈ ÂÂÙÂÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· ÙÔÓ ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ “Á·Ï·ÓfiÏ¢Î˘”, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î·ıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ Û 94 ·ÁÒÓ˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÔÚ›ÛıËÎÂ Ô μ¤ÏÁÔ˜ ºÚ·ÓÎ ¡Ù ªϤÎÂÚÂ.


22

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

√ÚÈÛÙÈο ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Ë ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ ™Δ√ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢` ∂ıÓÈ΋˜ (2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜) ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ô ∞fiÏψӷ˜ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ¤ÊÂÛË Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ¶∞∂ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μ`-°` ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 207/2009 ·fiÊ·Û‹ Ù˘, ‰¤¯ÂÙ·È Ù˘Èο Î·È ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙËÓ ¤ÊÂÛË Ù˘ ¶∞∂ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ηٿ Ù˘ ·fi 25/8/2009 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜”. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ, ÏfiÁˆ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰‹ÏˆÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ù·¯ı›Û˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ¶∞∂ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ` ∂ıÓÈ΋˜.

™ÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ∏ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ¤ÁÈÓÂ Ë ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶Ô˘¤ÚÙÔ ƒ›ÎÔ Î·È ÙË μÚ·˙ÈÏ›·, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ 2010 ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‹ÂÈÚÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¤Ú¯ÈÔ ∂ÚÓ¿ÓÙÂı ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ‰‡ÛÎÔÏ·, 80-78, ÙÔ˘ ·‰È¿ÊÔÚÔ˘ ¶Ô˘¤ÚÙÔ ƒ›ÎÔ, ¯¿ÚË Û ‰‡Ô ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¶¿ÌÏÔ ¶ÚȯÈfiÓÈ (11., 12·Û.), 4’’ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË. √ §Ô˘›˜ ™ÎfiÏ· ÛËÌ›ˆÛ 25 fiÓÙÔ˘˜ Î·È Ì¿˙„ 11 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¢ÔÌÈÓÈηӋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Ì 86-73 Î·È ¤ÁÈÓ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ı¤Û˘, ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰ËÏ·‰‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜.

ŒÓ·ÚÍË ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ ∏ ™¯ÔÏ‹ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ μfiÏÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ‰ˆ‰¤Î·ÙÔ Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜-·ıÏËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∂›Û˘, Á›ÓÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 4 ÂÙÒÓ ¤ˆ˜ 14 ηıËÌÂÚÈÓ¿. ∏ ™¯ÔÏ‹ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜-·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·fi ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·È Á‹Â‰Ô 11Ã11 ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ UEFA, ηıÒ˜ Ô Ù¿ËÙ·˜ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ UEFA ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· Champions League. ∂›Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Û¯ÔÏ‹

ÙÂÚÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë Û Á‹Â‰Ô ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÔ‡Ó ÛÙÔ 24210 53434 ‹ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹.

™∂ ¶Àƒ∞™√ ∫∞π ∞.∂. ¢πª∏¡π√À °π∞ Δ∏¡ ∫§∏ƒø™∏ Δ∏™ ¢’ ∂£¡π∫∏™

∞Ó¿ÌÈÎÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ∞

Ó¿ÌÈÎÙ· Â›Ó·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Û ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο ηÏfi, ·Ó Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ì ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜, ÂÓÒ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚΋ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ¡¤· ÙÂÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

∫Ú˘Ê¿ ...¯·ÌfiÁÂÏ· ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ªÂ ÎÚ˘Ê¿ ...¯·ÌfiÁÂÏ· ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ªÔÚ› ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ¤‰Ú· ÙÔ˘ μÂÏÔ˘¯›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰‡Ô ÛÂÚ› Ì·Ù˜ ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘˜ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞ÁÚfiÙË §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ Î·È ∞ÛÙ¤Ú· πÙ¤·˜. ™·ÊÒ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ì›· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÒÓ Û ·˘Ù¿ Ù· ÚÒÙ· Ì·Ù˜.

√È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ §. ª·Î¿Ï˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¡Ù. ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˜

¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ §¿ÎË ª·Î¿ÏË ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙfiÛÔ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, fiÛÔ ÙÔ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¤ÙÔÈÌË fiÙ·Ó ı· Ú¤ÂÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο ÛÙË “£” : “ŸÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· fiÏ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏ·. ¶¿ÓÙ· ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ì›·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·ÔÙÂÏ› ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ fiÛÔ Î·Ï‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ¤ÁÈÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ·Ó ÚfiÏ·‚ ·˘Ù‹ Ó·

ÌÔÓÙ·ÚÈÛÙ› Ì ۈÛÙfi ÙÚfiÔ. ™›ÁÔ˘Ú· Ì·˜ ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰ÂÓ ı· ÙÂıԇ̠·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì οÔÈ· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ŸÌˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ fiÙ·Ó ı· Ú¤ÂÈ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ÎÚ‡‚ˆ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Â›Í·Ì ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙ· ÊÈÏÈο Ì·˜ ·È¯Ó›‰È·. ¢Ô˘Ï‡ԢÌ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÂÍ·Ï›„Ô˘ÌÂ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÛÙȘ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·Ïfi Ì·˜

·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ” . √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ô Î. ª·Î¿Ï˘ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘: “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‰˘Ó·Ùfi fiÌÈÏÔ. ™Â Û¯¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÙÔ˘˜ Δ‡ÚÓ·‚Ô, ¶˘ÚÁÂÙfi, ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È §·Ì›· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÌ›˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·˜ ·Ó·ÏÔÁ› “¯Ù˘ÒÓÙ·˜” fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰‡Ô ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ̤۷ ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· ‰ÒÛÂÈ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙË §·Ì›·. √È ¶Â ÙÚ›‰Ë˜, ΔÛ¿È Î·È ƒÔ˘Î¿˜ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.

™Ù· “‚·ıÈ¿” Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫·Ù’ ¢ı›·Ó ÛÙ· “‚·ıÈ¿” ¤ÂÛÂ Ë ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ¢ÈÌËÓ›Ô˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÔÌ¿‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙËÓ 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔÓ Â›Û˘ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ÛÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ¶.√. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı·

ÎÏËı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi-μÚ¿¯Ô ∫·ÛÙڷΛԢ Î·È ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. “∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ì·˜. £· ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙· ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË ‰ÈfiÙÈ ı· ·›ÍÔ˘Ì Ì ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó Û ÂÌÂÈÚ›·” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¡Ù¤Ó˘ ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜, ·Ó Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÂΛÓÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÌ¿˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Î·Ó¤Ó· Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. ∂Ì›˜ ¿ÓÙˆ˜ ›̷ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ·Ï¤„Ô˘ÌÂ Î·È fi,ÙÈ ‚ÁÂÈ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È·. ª¿ÏÈÛÙ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5.30 Ì.Ì. ÔÈ ¢ÈÌËÓÈÒÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ·ÎfiÌË ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÙÂÛÙ ÌÈ· Î·È ı· ÙÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ¶·Ú›Û˘, ¶··Â˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ¯¿ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ.

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ “ÂÎϤÁÂÈÓ” Î·È “ÂÎϤÁÂÛı·È” ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ¢.™. ™Â οı οÚÙ· Â›Ó·È Ù˘ˆÌ¤ÓÔÈ ÙÚÂȘ ÙÚÈ„‹ÊÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Î·È fiÔÈÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ٷ 3 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÓÔ‡ÌÂÚ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ (Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ 1/6/2010) ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ‰ÒÚÔ ·Í›·˜ 300 ¢ÚÒ, ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ Ù˘ οÚÙ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi Î·È Ù¯ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ “∫·Ú·Ï‹˜” (3Ô ¯ÏÌ Ù˘ ∂.√. μfiÏÔ˘ §·Ú›Û˘ ÙËÏ. 2421060546). ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÙÔÓ Î. μ·Û›ÏË ∫·Ú·Ï‹ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ʤÙÔ˜.

ÚÈÛÙÈο ·›ÎÙ˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Â›Ó·È Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÌÔ˘Ú¤Ï˘ ÌÈ· Î·È ˘¤ÁÚ·„ ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∏ ∞ÎÚfiÔÏË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ΔÔÍfiÙË Û ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ·, ÂÓÒ Ó¤Ô ÙÂÛÙ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¢¿ÊÓË. ΔÔ˘˜ ∫fiÚÎÔ Î·È ΔÛÈÁÎÒÓË ·¤ÎÙËÛÂ Ë ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

À¤ÁÚ·„ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ô ∫·ÌÔ˘Ú¤Ï˘ √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÌÔ˘Ú¤Ï˘ Â›Ó·È Î·È Ì ÙË ...‚ԇϷ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ £ËÛ¤· Ù· ‚ڋΠ۠fiÏ· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÒÓ °ÈÒÚÁÔ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ÓÙ‡ıËΠͷӿ ÛÙ· “΢·ÓfiÏ¢η” ÌÂÙ¿ ·fi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. √ ∫·ÌÔ˘Ú¤Ï˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ÛÙfiÂÚ Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·fi ÙÔÓ ¶·Ï·ÙÈ·Îfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Á ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÂÓÒ ÙÔ 2005 ‹Ú ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔÓ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ‹Á ÛÙÔÓ ∫›ÛÛ·‚Ô ™˘ÎÔ˘Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÂfiÌÂÓË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ΔËÏ˘ÎÚ¿Ù˘ §Â˘Î¿‰·˜. ¶¤Ú˘ÛÈ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ £ËÛ¤·, ÂÓÒ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÚfiÎÂÈ-

Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. √È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÚÂȘ ‹Ù·Ó ÔÈ ¡ÙÂÚ‚›ÛÈ, ºÂÚÂÙ˙¤Ï˘ Î·È ™·ÚÚ‹˜, Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Û ∞Á›· ∂ÏÂÔ‡Û·, ∫··Ó‰Ú›ÙÈ Î·È ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

Δ· ÊÈÏÈο Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ¢‡Ô ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë ∞ÎÚfiÔÏË. ŒÙÛÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ “μԇϷ ΔÛÈ·Ì‹Ù·” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ΔÔÍfiÙË μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 7/9 ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ

Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙË ¢¿ÊÓË. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÂÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª¤· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Î·È ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ù¤ıËÎ·Ó Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÔÈ Î¿ÚÙ˜ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ∞˘Ù¤˜ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 30 ¢ÚÒ (Ë ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Û ÌËÓÈ·›· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 3 ¢ÚÒ) Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ∏ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ οÚÙ·˜ ·ÔÙÂÏ› Î·È ·˘ÙÔÓfiËÙË

¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ¢‹ÌËÙÚ· ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-10 Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰‡Ô ·ÎfiÌË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‹Ú ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· ∫fiÚÎÔ Î·È £ˆÌ¿ ΔÛÈÁÎÒÓË. √ ÚÒÙÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ· Î·È Â›Ó·È 24 ÂÙÒÓ. ªÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›· ÙfiÛÔ ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê, fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÛÙfiÂÚ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ó‹Î ÛÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·›˙ÂÈ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Â›Ó·È 18 ¯ÚÔÓÒÓ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ· ¤·ÈÍ·Ó ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∞›·ÓÙ·

™Ô‡Ú˘ fiÔ˘ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó 2-1 (ÙÔ ÁÎÔÏ Ô ªÔ˘Ûٿη˜) Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ¶ËϤ·. ∂›Û˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 45 ÏÂÙÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢‹ÌËÙÚ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ Ù˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ıÏËÙ‹ Ù˘ £·Ó¿ÛË ™È·Ì¤ÙË ÁÈ· ÙÔÓ Í·ÊÓÈÎfi Î·È ¿‰ÈÎÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∞¶√μ ∏ ∞η‰ËÌ›· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7/9 ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-10. ¢ÂÎÙ¿ Á›ÓÔÓÙ·È ·È‰È¿ ·fi ¤ÓÙ ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ, ÂÓÒ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 21/9 ÏfiÁˆ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·. ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÛÙËÓ ∞¶√μ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÂÓÒ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜, ·fi ÙȘ 6 ¤ˆ˜ ÙȘ 8 Ì.Ì., ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞¶√μ (Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210-53336) ‹ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜. À‡ı˘ÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ Â›Ó·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÂÚ·Ì›‰·˜ (ÙËÏ. 6977229114), ÂÓÒ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ: ªÈ¯¿Ï˘ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ (ÙËÏ. 6938508604), μ·Û›Ï˘ ¡Ù›Ó·˜ (ÙËÏ. 6973248533), μ·Û›Ï˘ ™ÈÁ¿Ï·˜ (6977014249).


™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

•∂∫π¡∏™∂ ã∂™ ™Δ∏¡ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ ª∂ Δ∏¡ ¶∞ƒ√À™π∞ ¢π∞∫∂∫ƒπª∂¡ø¡ ¶∞ƒ∞°√¡Δø¡ Δ√À ∞£§∏ª∞Δ√™

™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ ÓÔÈÍ ¯ı˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ë ·˘Ï·›· ÙÔ˘ 18Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ∂ÓÒÛÂˆÓ Î·È ΔÔÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ë ∂™∫∞£, Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶ÔÚÙ·ÚÈ¿” Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ FIBA Europe Î. °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜.

Õ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ Δ· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·, Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ӷ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ™ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶ÔÚÙ·ÚÈ¿” ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÙÔ 18Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∂ÓÒÛÂˆÓ Î·È ΔÔÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Ù˘ ∂√∫. ΔË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ë ∂™∫∞£, Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, Ë ÔÔ›· ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÌÈ· ¿„ÔÁË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ™ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È 120 Û‡Ó‰ÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂√∫ Î·È ÙȘ 19 ∂ÓÒÛÂȘ Î·È ΔÔÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÌÈÏËÙ‹ Î·È ÙÈÌÒÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ FIBA Europe Î. °ÈÒÚÁÔ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ. ΔËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ΋ڢÍÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂√∫ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛ·ÁÎÚÒÓ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È Ù˘ ∂™∫∞£ Î.Î. ∞Ó‰Ú¤· ªÈ·Ô‡ÏË Î·È ¢ËÌ‹ ÙÚË ¡ÙÔ‡ÁÎÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ‹Ú ˆ˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. μ·Û›Ï˘ ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ˘Ô‰¤¯ıËΠÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. “ΔÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Î·È ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ› ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ΔÔ Ì¿ÛÎÂÙ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î·‡¯ËÌ· ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. √È ıÚ›·Ì‚ÔÈ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Û˘Ó¤ÙÂÈÓ·Ó ÛÙË ‰È¿Ï·ÛË ÌÈ·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ ·Á¿ËÛ Ì ¿ıÔ˜ ÙÔ ¿ıÏËÌ· Î·È Á¤ÌÈÛ ·˘Ï¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÛÈÙÈÒÓ Ì ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ηϿıÈ·. ∫·È ÔÈ ·˘Ï¤˜ ·˘Ù¤˜ ÛÈÁ¿- ÛÈÁ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ∫ÏÂÈÛÙ¿ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ∞ıÏËÙÈο ∫¤ÓÙÚ·, Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ŒÙÛÈ Î·Ù¤ÏËÍ ӷ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ˆ˜ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ·ÁÒÓÈÛÌ·. ∂‰Ò, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ‰ÂÓ Í¯Óԇ̠ÙËÓ ı·˘Ì¿ÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈfi Ì·˜, fiÙ·Ó ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ 2007. √È ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ› ÂΛÓÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÂÁηÈÓ›·Û·Ó, ÙÔ ∫·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2006, ÙÔ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ì·˜” . ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi, Ó· οÓÔ˘Ì ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ ÔÌ·‰ÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ¡· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. ¡· ˘„ÒÓÔ˘Ì ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÁÒ ÙÔ ÂÌ›˜” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ Ô Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ ¤ÏÂÍ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ Î. μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· Ù· fiÛ· ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛË, ÂÓÒ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ˘-

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜) Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ì ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ô˘ Î¿Ï˘„ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ. ΔËÓ ÛÎ˘Ù¿ÏË ‹ÚÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜: “∏ fiÌÔÚÊË ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ηÏÔ‡˜ ÔȈÓÔ‡˜ ·˘Ù‹ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ıÂÙÈ΋ ·‡Ú· Ù˘, ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ∞Ó‰ÚÒÓ ·fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. ∫·È ÙÔ ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ Â˘¯fiÌ·ÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ÛÙÔ˘˜ ¤ÊË‚Ô˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ÕÓ‰Ú˜” › ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ¡Ô̿گ˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Î·È ÙÔ ÁfiÓÈÌÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ı›, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ˘ÁÈ›˜ ‚¿ÛÂȘ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ›ÙÂ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ì ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÎÔÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯ıԇ̠ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013, Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ fiϘ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ·ÁÒÓ˜. ∏ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ‚·ıÌÔ‡, ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷÍÈÒÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ˆ˜ ıÂÛÌfi˜ ÁÓ‹ÛÈ·˜ Ï·˚΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ¤¯ÂÈ ˙ˆÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ·ıÏËÙÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ù˘ ÔÏ˘Ìȷ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘ÌÂ, ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Î·È Ó· ÛÙ·ıԇ̠ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÚˆÙÔfiÚÔÈ, Ì ÔÚ¿Ì·Ù· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ȉ¤Â˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÌÈ· ¢Ú›· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙËÓ ÕÚÙÂÌË/√Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙËÓ Ó·˘·Ú¯›‰· ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· ¤¯ÂÙ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Û·˜ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· Ô˘ ·Á·¿ÙÂ.” . ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Î. £·Ó¿ÛË ¡¿ ÎÔ˘ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ‚‹Ì· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·: “√ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏfiÏ¢ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. Δ·˘Ùfi-

¯ÚÔÓ·, fï˜, ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Â›Ó·È Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘. √ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ·È‰Â›·˜, Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ·ÚˆÁÔ› Û οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ø˜ ¶ÔÏÈÙ›·, ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Ù˘ ∂√∫. ΔÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, ̤۷ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Î·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∏ ÛÔ˘‰·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·, Ô Ì·ÎÚfiÓÔÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÚÔˆı› Ë ∂√∫, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ fiÙÈ Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ë Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË ı· Ì·˜ ¯·Ú›˙ÂÈ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘ ı· Ì·˜ οÓÔ˘Ó ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜. ∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·, Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˙‹ÏÔ Î·È ÙËÓ ›‰È· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡” ‹Ù·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Î. ¡¿ÎÔ˘.

√È ÔÌÈÏËÙ¤˜ ¶ÚÒÙÔ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ‹Ù·Ó Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂√∫ Î. ¶· Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛ·ÁÎÚÒÓ˘. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô: “√È ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ·ÛË̤ÓÈÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ ÂÊ‹‚ˆÓ, ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¡. ∞Ó‰ÚÒÓ ÛÙË ƒfi‰Ô Î·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ¤ÌÙ˘ ı¤Û˘ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ °˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜ (Û‹Ì·ÓÂ Î·È ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ 2010 ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘) ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË ÌÂıÔ‰È΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ›¯Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ FIBA Europe Î. °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË” . √ Î. ΔÛ·ÁÎÚÒÓ˘ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ

ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›·: “∏ ∂√∫ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ ÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÏfiÁÈ·, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ·. ∞˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ø˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ‚·ÛÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Â›Ó·È Ë ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∞’ Î·È μ’ ‚·ıÌÔ‡. Èڛ˜ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηÏÏÈÂÚÁËı› ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÛÙË ¯ÒÚ·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂√∫. ªÂ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ı¤Ì·, ÙË Û¯¤ÛË ‰ËÏ·‰‹ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ηٷÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÏÈÓ‰ÚÔ‡, Î. £ˆÌ¿˜ ™ÔÏÔÔÙÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤ÎÏÂ„Â Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÙÈÌÒÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· “∏ ÔÚ›· ÙÔ˘ ª¿ÛÎÂÙ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË” . ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙ¿ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂ٠̤ۈ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ, Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ̤ۈ ÚÔÔÓËÙÒÓ Î·Ì, ·ÓÂÏÏ‹ÓÈˆÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Î.·. ΔÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Î. £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ, Ù›ÌËÛ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È Ë ∂√∫, ÂÓÒ Ë ∂√∫ Ù›ÌËÛ ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ·. ™ÙÔ ¿ÓÂÏ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Î.Î. ªÈ·Ô‡ÏË Î·È ΔÛ·ÁÎÚÒÓË ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂™∫∞£, Î. ¡›ÎÔ˜ º·ÚÌ¿Î˘, ÂÓÒ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì¿ÛÎÂÙ.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÈË̤ÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 09.00 ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2008-2009 (Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. π. ∫Ô˘ÙÚ·ÊÔ‡Ú˘) 09.15 ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¶·›‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (Δ¯ÓÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶·›‰ˆÓ Î. ∫. ¶ÔÏ›Ù˘) 9.30 ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (Δ¯ÓÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Î·È √ÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ñ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ Î. ∫. ª›ÛÛ·˜) 09.45-10.00 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· ñ ηʤ˜ 10.00-13.00 ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ™˘Ó¤‰ÚˆÓ 13.30 °Â‡Ì·. 18.00 ¢ÔÌ‹ Î·È ÛÙfi¯ÔÈ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ¶ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ (Î. ¶.ΔÛ·ÁÎÚÎÒÓ˘) 18.15 ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ™˘Ó¤‰ÚˆÓ 18.45 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· ñ ηʤ˜ 19.00 ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ™˘Ó¤‰ÚˆÓ 20.00 ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ñÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ (Î. ∫.∫ÔÚÔÌËÏ¿˜, ª¤ÏÔ˜ ∫.∂.¢.∂.√.∫.) 20.15 £¤Ì·: “∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË ¡¤ˆÓ Û ∂˘Úˆ·˚Îfi ∂›‰Ô. ¶·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜” (ª¤ÏÔ˜ ¢.™. ∂√∫ Î. ÕÚ˘ ∑Ò˘) 21.00 ¢Â›ÓÔ ∫˘Úȷ΋ 09.30 √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÓÒÛÂˆÓ (ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ñ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ™˘Ó¤‰ÚˆÓ) 10.30-11.00 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· ñ ηʤ˜ 11.00 ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ¡fiÌÔ˜, ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ηÓÔÓÈÛÌÒÓ ∂√∫ (Î. °. ∫fiÓÈ·Ú˘, ¡ÔÌÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂√∫) 11.15 ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ™˘Ó¤‰ÚˆÓ 12.00 ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·- §‹ÍË ™˘Ó‰ڛԢ 12.30 §‹ÍË - ∞Ô¯ÒÚËÛË

23

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚ Ó·ӛ‰ˆÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜, ηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÓfi„ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‚fiÏÂ˚ ¡Â·Ó›‰ˆÓ Î·È °˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘: ¶·¿ ¶·ÙÚ›ÙÛÈ·, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ª·Ú›Ó·, °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ΔÚÈ‡Ï· °Ï˘ÎÂÚ›·, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞Óı‹, ∞ʤÓÙÔ˘ ¡·˘ÛÈο, Δ·Ù¿ÎÔ˘ ÷ÚԇϷ, ™Ùԇη ∂ϤÓË, ΔÛÔ˘Ú¤· ∂ÈÚ‹ÓË, ∫Ô˘Ì·Ú¤ÏÔ˘ ÕÚÙÂÌȘ, ºÔÚÏ›‰· ¡ÈÎÔϤٷ, ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË μ·Ú‚¿Ú·, ∫·Ï·Ù˙‹ ŸÏÁ·, §ÒÏÔ˘ πÔ˘Ï›·, °ÎÔ˘ÁÎÔ‡‰Ë ™Â̛ӷ, Δ·Ù¿ÎÔ˘ ™ÔÊ›·, ºÒÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·, ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ¶ËÓÂÏfiË, ªfiÛ¯Ô˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ¢ËÌ¿ÎÔ˘ ºˆÙÂÈÓ‹, ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂ϤÓË, §¿˙Ô˘ ∂ϤÓË Î·È ªÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›·. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Ù· 18 ¤ÙË Î·ıÒ˜ ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÔÎÙÒ Ó¤Â˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ‚fiÏÂ˚ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 10/9/09, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂™¶∂∫∂§, ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ·. •ÂΛÓËÛ·Ó Â›Û˘, ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ·fi 8 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÛÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ‚fiÏÂ˚ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010. √È ˘Ô‰Ô̤˜ ‚fiÏÂ˚ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· ÌÂ Û˘Ó¯‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 25 ¯ÚfiÓÈ·. ªÂ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙ· Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂȉÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ηٿ ËÏÈΛ· Î·È Â›‰Ô. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ηٿÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ӷ ÎÏÂÈÛÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ì ÂȉÈΤ˜ ÂÏ·ÊÚȤ˜ Ì¿Ï˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. √È ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ, Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚ ̤۷ ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ Â˘ÁÂÓ‹ ¿ÌÈÏÏ· ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· „˘¯·ÁˆÁÔ‡ÓÙ·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÙfi ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡π∫∏™ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-60320 ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î.Î. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›ÓÔ (ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6973827415) Î·È ªÔ˘ÌÔ‡ÎË ™ÔÊ›· (ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6974669731).


24

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ª∞ƒ∂™∫∞

“£· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙË ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·” £∂Δπ∫√™ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· (›¯Â ·›ÍÂÈ ÙË ÛÂ˙fiÓ 200405) ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ŒÓÙÛÔ ª·Ú¤Ûη. √ ÓÂÔ·ÔÎÙËı›˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “violanews.com” Î·È ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ï›„ÂÈ Ë ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿: “ÙÒÚ· ˙ˆ ÌÈ· Ó¤· ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . “¡· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·; ∂›¯Â ·ÎÔ˘ÛÙ›, ·ÏÏ¿ fiÏ· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÊËÌÒÓ. £· ‹ıÂÏ· Ó· Á˘Ú›Ûˆ ÛÙËÓ ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ú·Û· ÌÈ· Ôχ fiÌÔÚÊË ÛÂ˙fiÓ. ªÔ˘ Ï›ÂÈ Ë πÙ·Ï›·. ªÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙÒÚ· ˙ˆ ÌÈ· Ó¤· ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô πÙ·Ïfi˜ ¿ÛÔ˜.

∞∂∫

μϤÂÈ ™ÌfiÏ·ÚÂÎ Ô ª¿Á‚ÈÙ˜ √ÀΔ∂ ¢ÂÚÁÂÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ·‰È¿ÊÔÚË ı· Â›Ó·È Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜, ηıÒ˜ Ó·È ÌÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ù· “ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·” , ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ı· ‹ıÂÏ Ôχ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ - ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ (20:00), ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ º˘Ï‹˜ - Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ∞fi ·˘Ù¿, ÌfiÓÔ Ô °ÈÔ˘ÛÔ‡Ê Ã¤ÚÛÈ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›, ·ÊÔ‡ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÌfiÏȘ ‹Úı·Ó, ¤Ê˘Á·Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜. √ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ ·˘Ù‹ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, Ô ¡¤ÌÂı ÙˆÓ “ÈÙÛÈÚÈο‰ˆÓ” Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Î·È Ô °È¿¯ÈÙ˜ Ù˘ μÔÛÓ›·˜ ∂Ú˙ÂÁÔ‚›Ó˘. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ŒÏÏËÓ· ‰ÈÂıÓ‹, ÙÔÓ °ÚËÁfiÚË ª¿ÎÔ, Ì ÙËÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ Δ·¯ÙÛ›‰Ë, ¶·˘Ï‹ (∂Ï›‰ˆÓ), ª·ÓˆÏ¿ (¡¤ˆÓ) Î·È ÙÔ˘˜ ÏÂÁˆӿÚÈÔ˘˜ Δ˙ÈÌÔ‡Ú, ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜. ∫·È ÂÓÒ Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ∑fiÓ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÂı› ÁÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Ô ª¿Á‚ÈÙ˜ ·Ó·˙ËÙ› ·ÎfiÌ· ¤Ó·Ó ÂÈıÂÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·ÎfiÌ· ¤ÓÙ Ë̤Ú˜. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ô ¶ÔψÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ∂Ô˘Û¤ÌÈÔ˘˜ ™ÌfiÏ·ÚÂÎ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, Ô “¡ÙÔ‡ÛÎÔ” ı· ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ Ì ÙËÓ μ. πÚÏ·Ó‰›·, ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ªÂ ÙËÓ ÂÏ›‰·, ‚¤‚·È·, fiÙÈ Ô ™ÌfiÏ·ÚÂÎ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ó Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÎÙËı›, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÌÂÛ·. * ª¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ πÛÌ·ÂÏ ªÏ¿ÓÎÔ, ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó·„Ë Ó¤·˜ (‚ÂÏÙȈ̤Ó˘) Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi. * ∏ ∞∂∫ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘ԉ¯Ù› Î·È ÙÔÓ ªÈ¿ÓÎÈ ∞ÚÙÛÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ™·Ó §ÔÚ¤ÓÙ˙Ô. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ì·Î ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘-Ì ÂӉȿÌÂÛÔ ÛÙ·ıÌfi ÙËÓ ª·‰Ú›ÙË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Êȯı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË º˘Ï‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÈÎÚfi, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó Ô ª¿Á‚ÈÙ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔ Ù·Í›‰È, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÌÈÎÚfi ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜.1

ª∂ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√ ∞Àƒπ√ Δ√ Δ∂§∂ÀΔ∞π√ Δ∂™Δ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ¶ƒπ¡ Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ∏

ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Â›Ó·È 7 ¢ÚÒ. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙË ı‡Ú· 6. √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ‰È·ÚΛ·˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, fiˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ‰ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ Û Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿.

·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¿Ú¯ÈÛÂ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ “·˘Ï·›·” Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÎÈ ·˘Ùfi ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜. ∂›ÛËÌ·, ¿ÓÙˆ˜, Ë ŒÓˆÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ∞fi ʤÙÔ˜ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ¶·Ú·Û΢‹ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ı· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÙËÏÂÔÙÈο ·fi ÙÔ conn-x tv.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‚·‰›˙ÂÈ Û ۈÛÙfi ‰ÚfiÌÔ, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· Ì ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi (∫‡ÂÏÏÔ) Î·È ÕÚË (ÊÈÏÈÎfi), ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Û’ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÙÂÛÙ, ÚÈÓ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. (ı· ÌÂÙ·‰Ôı› “˙ˆÓÙ·Ó¿” ·fi ÙË ¡∂Δ) Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Úfi‚· Ù˙ÂÓÂÚ¿Ï ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. √ Î. ΔÛÈÒÏ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ·Ï¿ÍÂÈ Û ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÛÙËÚȯı› Ë ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ “·›˙ÔÓÙ·È” ‰‡Ô-ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. √ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÈηÓÔÔÈË-

■√

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ

̤ÓÔ˜ ·fi ÙË ÔÚ›· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ηıÒ˜ ·fi ·È¯Ó›‰È Û ·È¯Ó›‰È Ë ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚË, ÈÔ “‰Â̤ÓË” Î·È Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹‰Ô. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ ÛËÌ›ˆÛ ÔÎÙÒ Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ. ∏ ÔÌ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ Û fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ϤÔÓ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ô Î¿ı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. √ ÊÂÙÈÓfi˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÎÚ¿Ì· ¤ÌÂÈÚˆÓ Î·È Ó·ÚÒÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ·›ÍÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÂÈıÂÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √È Í¤ÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ôχ ηϿ ÛÙÔȯ›· Î·È Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ Ôχ ηÏfi Îϛ̷ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Î·È ›ÛÙË ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· ηٷʤÚÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ó· οÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ 20 ÂÙÒÓ Î·È Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ô ¶·Ó· -

ÁÈÒÙ˘ °Ï‡ÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ıÏ¿ÛË ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi. √ Ó·Úfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ıÂÚ·›· Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ŸÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. Ãı˜ Ë ÔÌ¿‰· ÚÔÔÓ‹ıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ Ì›· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ı· Â›Ó·È Ô °ÈÒÚ ÁÔ˜ ¢·Ïԇη˜ (™¢¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜) Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¢. ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë (™¢¶ ¶ÈÂÚ›·˜) Î·È §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë (™¢¶ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢).

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ , Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·: * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ:

24210 20720 * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, πˆÏÎÔ‡ 47∞, ÙËÏ: 24210 32110 * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 37, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙËÏ: 24210 53749 ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶Ú¤ÓÙ˙·˜, ¶. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 7, ∞ÁÚÈ¿, ÙËÏ: 24280 92953 * Cafe Malibu, §ÂÌ¿Ó 14, ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÙËÏ: 24210 87975 * Cafe Traffic, ΔÔ¿ÏË-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙËÏ: 24210 23520 * ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ΔfiÚ˘÷Ù˙‹ ∂¶∂, ∫·„¿ÏË 9, ÙËÏ: 24210 81533 ∫·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507. ™‹ÌÂÚ·, ™¿‚‚·ÙÔ, ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÌÔ˘Ù›Î ÙÔ˘ ∂∞∫ RED STORES, ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ı· ‰›‰ÔÓÙ·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÌÔ˘Ù›Î, ·fi ÙȘ 5 Ì.Ì. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 15 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜ 35 Î·È 25 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ı‡Ú· 4. ∏

∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∂∞∫ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 6.15 Ì.Ì., ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. * Ãı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ·Ú¤ıÂÛ ‰ÂÍ›ˆÛË Ì ‰Â›ÓÔ Û ÁÓˆÛÙfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™º∂√μ ∞fi ÙÔÓ ™º∂√μ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‚ÚÔÓÙÂÚfi “¿ÚˆÓ” ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ ™º∂√μ Ì fiÏ· ÙÔ˘ Ù· ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ÕÚË ı· ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÚfiÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ı‡Ú·˜ 1. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜. ŸÏÔÈ Ì·˜ ¯·Ú‹Î·Ì ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·È¯Ó›‰È ÂÈ¤‰Ô˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ÕÚË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞‡ÚÈÔ, Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È-ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, fiÏÔÈ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ı‡Ú·˜ 1 ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜, Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙԇ̠̠ÙÔ˘˜ ˘Ú‹Ó˜ ÒÛÙÂ Î·È ÛÙ· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È· Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ó· Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚË Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ƒ·ÓÙ‚ԇ, ÏÔÈfiÓ, ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ” .

Ã∂¡∫ Δ∂¡ ∫∞Δ∂ £∞ Δ™∂∫∞ƒ∂π ¢π∞º√ƒ∞ ™Ã∏ª∞Δ∞ ™Δ√ ºπ§π∫√ ª∂ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ.

∂˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ‰ÔÎÈ̤˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi

˘ÂÚÁÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÃÂÓÎ ΔÂÓ ∫¿ÙÂ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÛÂοÚÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù·, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ı· ÙÛÂοÚÂÈ ª·Ú›ÓÔ Î·È ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ªÈÂÚÛÌÈÚ - ™·ÚȤÁÎÈ. √ ÃÂÓÎ ΔÂÓ ∫¿Ù ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶·È·Ó›·. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔÓ μfiÏÔ

ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÌÂÚÈο ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ΔÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ™Ù¤ÚÁÔ ª·Ú›ÓÔ. √ Ó·Úfi˜ ·ÎÚ·›Ô˜ Ì·Î ¤·ÈÍ 90 ÏÂÙ¿ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. √ ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ΔÂÓ ∫¿ÙÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·. °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Û¯‹Ì· Ì ۤÓÙÂÚ Ì·Î ÙÔ˘˜ ªȤÚÛÌÈÚ Î·È ™·ÚȤÁÎÈ, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ “Golden Team” ı· ¿ÚÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÂÌÂÈڛ˜. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‰‡Ô Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜: √ Δ¿ÛÔ˜ §·Áfi˜ Î·È Ô

ª·ÚÛ¤ÏÔ ∫¿Û·˜. √ ÚÒÙÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ ÛÙfiÂÚ, ·ÏÏ¿ Ô ƒfiÙÛ· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê È·. ∂Λ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ôχ ηϤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÚÈÛÙÂÚÔfi‰·ÚÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi, Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ›‰È· ¢¯¤ÚÂÈ· ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ fiÛÔ Î·È ÛÙ· Ï¿ÁÈ· Ù˘ ÔÈÛıÔÊ˘Ï·Î‹˜. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚› ·˘ıËÌÂÚfiÓ ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ™ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, Ô °¿ÏÏÔ˜ ·Ó Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠے fiÏÔ ÙÔ Ì·Ù˜, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‚ÚÂÈ ‰›¯Ù˘· ∞˘Ù¿ Ù· ÊÈÏÈο Â›Ó·È ÌÈ·˜ ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ... ÌÚÔ˜ Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜.


™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ FIBA EUROPE °. μ∞™π§∞∫√¶√À§√™ ªπ§∏™∂ ã∂™ ™Δ√ ™À¡∂¢ƒπ√ ∂¡ø™∂ø¡ ™Δ∏¡ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞

“ªÔÚԇ̠ӷ Ìԇ̠ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ” “£ ∞ Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì ηϿ. √ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·Ï‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ fiˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÏÏÔ› Ó· ÙÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ¤ÎÊÚ·ÛË Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. Œ¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÌÔÚÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi ÙÔ ÔÔ›Ô fiÏÔÈ Ì ÚÒÙË ÙË ÓÂÔÏ·›· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÔ “Á‡ÔÓÙ·È” ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ Û˘Ó‰ڛԢ ∂ÓÒÛÂˆÓ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜.

Δ˘ ∂§∂¡∏™ ∞. ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ FIBA Europe ‹Ù·Ó Ô Â›ÛËÌÔ˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˘ Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ·¤ÓÂÈÌ ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË. √ Î. μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi “ı·‡Ì·” Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂ٠̤ۈ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ÂÈÙ˘¯›Â˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ, Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ̤ۈ ÚÔÔÓËÙÈÎÒÓ Î·Ì, ·ÓÂÏÏ‹ÓÈˆÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Î.·.

∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô Î. μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙË “£” : “∞Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ‰ÈÂÍÔ‰Èο Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, fiÔ˘ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÙˆÓ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ı¤ÛÔ˘Ì Ӥ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È Ô˘ ‚·‰›˙ÂÈ. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿„Ô˘Ì ӷ ıˆÚԇ̠ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ˆ˜ Ì˯·Ó¤˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙ· ȉÂÒ‰Ë Ô˘ Ú¤ÂÈ ·˘ÙÔ› Ó· ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó. ∂›Û˘, ÛÙȘ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙË Ó¤· ‰ÈÂıÓ‹ ΛÓËÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· ∞Ï‚¤ÚÙÔ ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi, Ì ı¤Ì· “∂ÈÚ‹ÓË Î·È ·ıÏËÙÈÛÌfi˜” . £· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂίÂÈÚ›·˜ Û ÂÚÈfi-

‰Ô˘˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ Û˘Ó·‰¤ÏʈÛË ÙˆÓ Ï·ÒÓ” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ: “À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ∏ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ı¤ÙÂÈ ¿ÓÙ· ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ ÚÔÛ·ı› ÛÙËÓ ÔÚ›· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ. ∂›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ìԇ̠ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÈÛ¿ÍȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-

ÛÌfi˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜” . ŸÙ·Ó ÚˆÙ‹Û·Ì ÙÔÓ Î. μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ¶··ÏÔ˘Î¿, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹ Î·È μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “ΔȘ ·Ô˘Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ı· ÙȘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙· ÂÚ›ÂÚÁ˜. £· ¤ÏÂÁ· ·Ú¿ÍÂÓ˜. ŸÌˆ˜ ÙÒÚ· ÂÈı˘ÌÒ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚfiÓÙ˜ ·›ÎÙ˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·fiÓÙ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ı· ¤¯Ô˘Ì ηÈÚfi Ó· Ù· ԇ̠‰ÈÂÍÔ‰Èο...” . √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ô Î. μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ

Ì¿ÛÎÂÙ: “Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›·. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¤Ó· ·˘ÍË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ¶ÂÚÈ̤ӈ Ó· ‰ˆ Ù· ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· Ó· ‚Á¿Ïˆ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ∂›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ Ô μfiÏÔ˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∏ fiÏË ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ fiÏˆÓ fiÛˆÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ó· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó” .

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Ì·Ù·›ˆÛË Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÙÔ˘˜ N.A. N›Î˘, ÂÓÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13/9 ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ¶∞√ ƒÔ˘Ê Û ÊÈÏÈÎfi.

ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¡›ÎË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì·Ù·›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜, ·ÊÔ‡ Ë ÚÒÙË ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜, Ë ∑¿Î˘ÓıÔ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔ ¡fiÙÈÔ fiÌÈÏÔ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÙËÓ 1Ë Ë̤ڷ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚÂfi, ·ÏÏ¿ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÚÈÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∂ÔÚ‰·˚Îfi ÙËÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋.

√È Î¿ÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ Îfi ÙÔ̤·, Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ‹ıÂÏ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È ÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Î·È Ó· ‰ÂÈ ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ›¯·Ó ·È¯Ó›‰È ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·. ∂Λ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ÔÚ‰·˚Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ. ∂›Û˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌÂ Î·È ÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÊÔ‡ ·Ó Ë ¡›ÎË Î¤Ú‰È˙ ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ -οÙÈ Ôχ Èı·Ófiı· ‹Á·ÈÓ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ËıÈÎfi ÛÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô‡Ù ÔÈ-

TV ΔÈ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: MEGA 21.30 ∂Ï‚ÂÙ›·-∂ÏÏ¿‰· -∑(¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2010) NOVASPORTS 1 17.30 ∂ÏÏ¿‰·-™ÏÔ‚·Î›· -∑(∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚) 21.45 °ÂÚÌ·Ó›·-¡. ∞ÊÚÈ΋ -∑(ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘) 00.30 ¶·Ï̤ÈÚ·˜-ª·ÚÔ˘¤ÚÈ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÚ·˙ÈÏ›·˜) NOVASPORTS 3 15.00 °·ÏÏ›·-°ÂÚÌ·Ó›· -∑(∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚) 20.00 ΔÔ˘ÚΛ·-¶Ôψӛ· -∑(∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚) EUROSPORT 2 22.00 ª·¯Ú¤ÈÓ-™. ∞Ú·‚›· -∑(¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2010)

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ª¤Î·Ì ÛÙË ª›Ï·Ó

™Δ∏ ¡π∫∏ ∏£∂§∞¡ ¡∞ ¶∞π•√À¡ ∫∞¡√¡π∫∞ Δ∏¡ 1∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ °’ ∂£¡π∫∏™

¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ë Ì·Ù·›ˆÛË Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘, Ô˘ “ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ” ·fi ÙÔÓ μfiÚÂÈÔ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ fiÌÈÏÔ. ∞˘Ùfi ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙË ¡›ÎË, Ë ÔÔ›· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ı· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÛÙȘ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂Ô̤ӈ˜ ÂΛÓË ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ı· οÓÂÈ ÚÂfi, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›‰·Ó Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ¶∞∂. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ·Ú¯‹˜. ¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ-

25

ÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÂÈ ÛÙËÓ ¶∞∂ Ë Ì·Ù·›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” , ÂÓÒ ı· ˘‹Ú¯·Ó Î·È ¤ÛÔ‰· ·fi ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹, fï˜, Ë ÔÌ¿‰· ı· ÛÙÂÚËı› ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi. ŒÙÛÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ ·ÁÒÓ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ (Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞’ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜) ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, ÙËÓ ÚÔÛÂÛ¯‹ TÂÙ¿ÚÙË ÌÂ

•ÂΛÓËÛÂ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010. ∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‰‡Ô ÂȉÒÓ Î¿ÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜. ∏ ÌÏ οÚÙ· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 150 ¢ÚÒ Î·È Ë VIP οÚÙ· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 220 ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ÌÏ ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ Û fiϘ ÙȘ ı‡Ú˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÏËÓ Ù˘ 21 (Â›ÛËÌ·). √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ VIP ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ˆÚÂ¿Ó ¿ÚÎÈÓÁÎ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË £‡Ú· 21, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ı‡Ú˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘. Δ· ÛËÌ›· ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1) Δ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ (¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ) ÙËÏ. 24210 66128 ηÈ, 2) ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ∏§ª∞∫-¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ 30, ÙËÏ. 24210 60002), 3) Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ (Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ) ÙȘ ÒÚ˜ 11.00-13.00 Î·È 19.0021.00, 4) Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ (Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ) ÙȘ ÒÚ˜ 19.00-22.00, 5) Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Blue Club (¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ Ì ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘) ÙȘ ÒÚ˜ 19.00-22.00, 6) ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ ª·ÓÙ˙·Ó¿

(μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 91), 7) ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· „ÈÏÈÎÒÓ Î·È ÂȉÒÓ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ Î. °ÂˆÚÁ·Ï¿ (ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 132), 8) ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “Δ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·” ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ∞ÁÈÒÙË (∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 51), 9) ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘ (ª. ¶··Ú‹Á· 27, ÙËÏ. 2421065754) Î·È 10) ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ Ù˘ ¡›Î˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ 64, ÙËÏ. 2421060166. ∂›Û˘ οÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÙËÓ Î¿ÚÙ· ‰È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ù· ‰‡Ô ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜. ¢ËÏ·‰‹ Ì 150 ‹ Ì 220 ¢ÚÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÚfiÛ‚·ÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ Î·È ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜.

∫¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Blue Club ∞fi ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∫·Ïԇ̠ٷ ̤ÏË Ì·˜ Û °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7/9/2009 Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ (¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ - ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘), Ì ı¤Ì· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË” .

ΔË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ª›Ï·Ó Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ Í·Ó¿ Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¤Î·Ì ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi Δ‡Ô Ô ÕÁÁÏÔ˜ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú Â›Ó·È Û Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙÔ Î·ÌÈÔÓ¿ÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ §Ô˜ ∞ÓÙ˙ÂϘ °Î¿Ï·ÍÈ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÛÂ˙fiÓ. √ ÕÁÁÏÔ˜ ÛÙ·Ú ı¤ÏÂÈ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2010.

∏ ÎÚ›ÛË “¤ÏËÍ” Î·È ÙËÓ §›‚ÂÚÔ˘Ï ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË “¤ÏËÍ” Î·È ÙËÓ §›‚ÂÚÔ˘Ï. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ‰È¿ÛËÌ˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ·ÁÒÓÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘: “√È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ™Ù¿ÓÏÂ˚ ¶·ÚÎ ‰ÂÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Â¿Ó ‰ÂÓ ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜” , ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” . ™‡Ìʈӷ Ì οÔȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 2018.

∂ÁÎÒÌÈ· ªÔÚ¿ÙÈ ÁÈ· ªÔ˘Ú›ÓÈÔ √ ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ πÓÙÂÚ, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÈηӋ Ó· Û·ÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Û ηÌÈÔÓ¿ÙÔ Î·È ∂˘ÚÒË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ πÙ·Ï›·˜, ª¿ÛÈÌÔ ªÔÚ¿ÙÈ, ˘ÔÎÏ›ıËΠÛÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ: “¡·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È. ¢Â›¯ÓÂÈ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ʤÚÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ.”


26

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

™∫√¶π∞

¶ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ¶∞ƒ∞ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙ· ÊÈÏÈο Ë Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ·Ó¤ÁÚ·Ê ÙÔ fiÓÔÌ· “ª·Î‰ÔÓ›·” , οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· Â›ÛËÌ· Ì·Ù˜ ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∏ Ó¤· ʷӤϷ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ϤÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ fiÔ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜. ¶Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÊÔ‡ fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ì›· ̤ڷ ÚÈÓ ÙÔ Â›ÛËÌÔ Ù˙¿ÌÔÏ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ FIBA Europe °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·È¯Ó›‰È ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ FYROM ı· ·›ÍÂÈ Ì ʷӤϷ Ô˘ ı· Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ FIBA. ∞˘Ùfi, ¿ÏψÛÙÂ, ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” .

ƒø™π∞

“∫fiËΔ Ô ∫ÚÈ¿· ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ãøƒπ™ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ËÁ¤ÙË Ù˘ ı· ·Ú·Ù·¯ı› ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ Ë ƒˆÛ›·. √ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÏ·Ù, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· μ›ÎÙÔÚ ∫ÚÈ¿·, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÙÈÌ ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ∫ÚÈ¿· ı· ‹Ù·Ó ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÚÔÔÓ‹ÛˆÓ, ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÒıËÛ ÙÔÓ ªÏ·Ù Ó· ‚·ÛÈÛÙ› ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. °ÓˆÛÙ¤˜ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Â›Ó·È ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÚ¤È ∫ÈÚÈϤÓÎÔ Î·È Δ˙¤È ∞Ú ÃfiÏÓÙÂÓ. ∏ ‰ˆ‰Âο‰· Ù˘ ηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ∞ÓÙfiÓ ¶ÔÓÎÚ·ÛfiÊ, ™ÂÚÁÎ¤È ª›ÎÔÊ, πÁÎfiÚ μÈ¿ÏÙÛÂÊ, ∞ÏÂÍ¤È ∑Ô˙Ô˘Ï›Ó, μÈÙ¿ÏÈ ºÚÈÙ˙fiÓ, ∫¤ÏÈ ª·Î∫¿ÚÙÈ, ™ÂÚÁÎ¤È ªfiÓÈ·, ∞ÓÙÚ¤È μÔÚfiÓÙÛ‚ÈÙ˜, ¡ÈΛٷ ∫Ô˘ÚÌ¿ÓÔÊ, ºÈÔÓÙfiÚ ¡ÙÌÈÙÚ›ÂÊ, ¡ÙÌ›ÙÚÈ ™ÔÎfiÏÔÊ Î·È ΔÈÌÔÊ¤È ªÔ˙ÁÎfiÊ.

∞∂∫

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ΔÔ˘ÓÙ˙È·Ú¿ÎË Δ∏¡ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ΔÔ˘ÓÙ˙È·Ú¿ÎË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∫∞∂ ∞∂∫ ̤ۈ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘. √ 22¯ÚÔÓÔ˜ Û¤ÓÙÂÚ, ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 2.10 Ì. Î·È ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “™ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ 2Ì.10 ÚÒËÓ Û¤ÓÙÂÚ ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ۋÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) Ë ∫∞∂ ∞∂∫. √ ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÔ˘ÓÙ˙È·Ú¿Î˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ºÏÒÚÈÓ·˜ (19992002), ÙÔÓ ª·ÓÙÔ˘Ï›‰Ë (2002-06) Î·È ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi, ÂÓÒ Â›¯Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, fiˆ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ·›‰ˆÓ 2003, ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÂÊ‹‚ˆÓ 2005. ∫·Ù¤ÎÙËÛÂ, ‰Â, ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÙÔÓ ª·ÓÙÔ˘Ï›‰Ë” .

¶ƒ√Δ∞™∏ ∞¶√ Δ√¡ ∏ƒ∞∫§∏ ¢∂ã∏∫∂ ∏ ¡π∫∏ °π∞ Δ√¡ ¢π∂£¡∏ ∫∞§∞£√™º∞πƒπ™Δ∏

“™ÂÈÚ‹Ó˜” ÁÈ· ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË ∏ Ú·ÎÏ‹˜ ηÏ› ...ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË. √ “°ËÚ·Èfi˜” η٤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘. ™˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ú·Û΢¿ ÛÙÔ ∞™∂∞¢ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û ¤Ó·Ó Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˘ ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. √È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙfiÛÔ Ì ÙË ¡›ÎË ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶·›‰ˆÓ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÏÏÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘. ª›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ 17¯ÚÔÓÔ ÁηÚÓÙ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔηχÙÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ “°ËÚ·Èfi” Ó· Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÏËÛ›·Û Â›ÛËÌ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË. 줂·È· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô Ó·Úfi˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·›ÎÙË, ·ÏÏ¿

·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· Ì›ÓÂÈ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. 줂·È· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û οı ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ “ÌÂÙÔ›ÎËÛ˘” , ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ô 17¯ÚÔÓÔ˜ ÁηÚÓÙ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ô‰fi. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. * ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Î·È ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ 521 Δ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ,

Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¢ÚfiÛÔ, ÁÈ· ÙȘ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÎÚ‹, ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂›Û˘ ÙÔ ¢.™ Ù˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙÔ Blue Club “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô˘ ·Ú›¯Â ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ.

ΔÔ ı¤Ì· ¶·Ú·Û΢¿ ŒÓ· ·ÎfiÌË ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË Â›Ó·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú·Û΢¿˜. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ∞™∂∞¢ ˙ËÙÒ-

ÓÙ·˜ Ó· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ‚¿ÛÂÈ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡, Ô˘ ›¯Â ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∏ ˘fiıÂÛË Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ ∞™∂∞¢ ÂÓÒÈÔÓ ¤ÓÙ ‰ÈηÛÙÒÓ Î·È ¤ÁÈÓ ·ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. ∫·ÙfiÈÓ ‰fiıËΠÚÔıÂÛÌ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÂÚ›Ô˘ 20 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿, ÚÈÓ fï˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ∞fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓÈ·Ù¿Î˘ Î·È Ô ¤ÊÔÚÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙÔ ∫ÚÔ‡ÛÔ‚Ô ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ. √È Ó·ÚÔ› “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ fiÔ˘ ¤Î·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÂΛ ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·. Δ· ·È‰È¿ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ºÒÓ˘ ª·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ §Â˘Ù¤Ú˘ ∫Ú·Ù›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi 8 ¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ Ë ¡›ÎË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ ¤ÓÙ ÎÏÂÈÛÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙ· ˆÚ¿ÚÈ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, Â›Û˘, fiÙÈ Ù· ·È‰Èο Î·È ÂÊË‚Èο Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Û ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ˘˜ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ì¿ÛÎÂÙ Â›Ó·È ÔÈ ºÒÓ˘ ª·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ Î·È ∞fi ÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ (Ô‰fi˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜) ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 60320, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ Î. ºÒÓË ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË (ÙËÏ. 6972877291).

°π∞ Δ∏¡ ¶√§ø¡π∞ ∞¡∞Ãøƒ∏™∂ ∏ ∂£¡π∫∏ ¶ƒ√∫∂πª∂¡√À ¡∞ §∞μ∂π ª∂ƒ√™ ™Δ√ ∂Àƒøª¶∞™∫∂Δ

“¶¤Ù·Í” Ì fiÓÂÈÚ· Î·È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ∏

∂ıÓÈ΋ ·Ó·¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶Ôψӛ· “ÁÂÌ¿ÙË fiÓÂÈÚ· Î·È ÂÏ›‰Â˜” fiˆ˜ ›Â Î·È Ô ÂÎ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ù˘ “Â›ÛËÌ˘ ·Á·Ë̤Ó˘” , ¡›ÎÔ˜ ∑‹Û˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ¢¯‹ıËÎ·Ó Ó· ¿Ó fiÏ· ηϿ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ı· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘·ÓÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

√ °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜ ‰‹ÏˆÛ ηٿ ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ fiÙÈ: “ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î¿Ó·Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·˜ ÚÔfiÓËÛË. ¢Ô‡Ï„·Ó fiÏÔÈ ÛÎÏËÚ¿ Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó ‰È„·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË. •¤ÚÔ˘Ì Ôχ ηϿ fiÙÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·fi ÂÌ¿˜ ÔÈ Ô·‰Ô›. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ÔÌ¿‰·” . ∞Ú¯Èο Ô ¡›ÎÔ˜ ∑‹Û˘ ÍÂηı¿ÚÈÛÂ: “¢ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿Ì Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ì·˜ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜. ∫ÔÈÙ¿Ì οı ·È¯Ó›‰È ͯˆÚÈÛÙ¿. ∂›Ì·ÛÙ Ӥ· Î·È ¿ÂÈÚË ÔÌ¿‰· ·ÏÏ¿ Ì ÎÚ˘ÊÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÂÏ›‰Â˜ Î·È fiÓÂÈÚ· fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ οı ÔÌ¿‰·. ÀÔÛ¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· ÚÔÛ·ı‹-

ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” . √ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ™¯ÔÚÙÛ·Ó›Ù˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Ôχ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ¡·È, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ôχ ÚfiˆÚÔ Ó· οÓÔ˘Ì ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ¶·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Ôχ ٷϤÓÙÔ. Δ· ·È‰È¿ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Û ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ fiÛÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ηχ„Ô˘Ì ÙÔ ÎÂÓfi Î·È Ó· οÓÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚԇ̔. √ °È¿ÓÓ˘ ∫·Ï·Ìfi΢, Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Ù˘ “Á·Ï·ÓfiÏ¢Î˘” , fiÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û ËÏÈΛ· ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, ÛËÌ›ˆÛÂ: “∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ˆ˜ ·›ÎÙ˘ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯ˆ Ó· ¿Úˆ ̤ÚÔ˜ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. Œ¯Ô˘Ì ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜, ·ÏÏ¿ ÂÈı˘Ì›· fiÏˆÓ Â›Ó·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ „ËÏ¿” . √ ¡ÈÎ ∫·Ï¿ı˘, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ “Â›ÛËÌ˘ ·Á·Ë̤Ó˘” , Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

ÙÔ˘ Û ̛· ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÛËÌ›ˆÛÂ: “∂›Ì·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô˘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ŸÏÔÈ Ì ¤¯Ô˘Ó ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ôχ. ◊Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ÊÈÏÈο ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠ÙË ¯ËÌ›· Ì·˜. £· ‹Ù·Ó ȉ·ÓÈÎfi Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì Ì ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ı¤ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ”. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô˘Êfi˜, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ “Ì¿¯Â˜” ̤۷ ÛÙË Ú·Î¤Ù· ÛÙ· ÔψÓÈο ·ÚΤ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “∫¿ı ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ Ôχ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. Œ¯Ô˘Ì ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ôχ Î·È ı· Ú¤ÂÈ ·˘Ùfi Ó· ÙÔ ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ Á‹‰Ô. ΔÔ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Â›Ó·È ÚfiˆÚÔ. Œ¯Ô˘Ì Èı·ÓfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÛÙÔ ·ÚΤ È·” . √ ∞ÓÙÒÓ˘ ºÒÙÛ˘, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋, ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›¯·Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÈÔ „ËÏ¿ Á›ÓÂÙ·È. Œ¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿Á¯Ô˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÂΛ, ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÂȘ ·ÎÚÈ‚¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·” . √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙË ı¤ÛË “ÙÚ›·” , ÙfiÓÈÛÂ: “¶¿ÓÙ· Ô

ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ, ·Ú¿ ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ·›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ 2010, ÙËÓ ÔÔ›· ı¤ÏÔ˘ÌÂ. √ fiÌÈÏfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È ‚·Ùfi˜, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ·Ó ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È ÛÔ‚·ÚÔ›. ΔfiÛÔ Ë ¶°¢ª, fiÛÔ Î·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï Â›Ó·È ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈΛӉ˘Ó˜. ∏ ¶°¢ª ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÁÈ·Ù› Û˘Ó‹ıˆ˜ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Ì·˜ ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ. ∫·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ∫ÚÔ·Ù›· Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰·” . √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Ú›ÓÙÂ˙˘, Ô˘ ·fi ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ª¿Ï·Á·, ÛËÌ›ˆÛÂ: “ŸÏ· Ù· Ì·Ù˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ¶ÚÒÙ· Ë ¿Ì˘Ó· Î·È ÌÂÙ¿ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·È ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ 100% ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ” . √ °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ ÚÔ¤ÎÚÈÓ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÓÔÎ ¿Ô˘Ù ·È¯ÓȉÈÔ‡ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ù· „¤Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ΔÒÚ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È·. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· Ì·Ù˜. ∏ ÔÌ¿‰· ̤۷ ·fi ÊÈÏÈο ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· Â›ÛËÌ· Ì·Ù˜ ı· ‚ÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ë ∂ıÓÈ΋ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ

Ó· Êı¿ÛÂÈ „ËÏ¿. ∞Ó ¿Ó fiÏ· ηϿ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË, ÙfiÙ fiÏ· ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯È·ÛÙ› Ì·Ù˜. ∂›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ‚¿ıÚÔ” . √ μ·Û›Ï˘ ™·ÓÔ‡Ï˘ ÙfiÓÈÛ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ fiÙÈ “ͤÚÔ˘Ì fiÛÔ ‰˘Ó·Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ. Δ· ¯È·ÛÙ› Â›Ó·È Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÂΛ ı· ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÍÈ ·ÁÒÓ˜, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ӛΘ Î·È ÙȘ ‹ÙÙ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘” . √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ·›˙ˆ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ˘ÁÈ›˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ı· Â›Ó·È ÙÔ ¯È·ÛÙ› ÛÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜” . √È 12 “ÂÎÏÂÎÙÔ›” ÙÔ˘ °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜, Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ÁÈ· ÙËÓ ¶Ôψӛ·, Â›Ó·È ÔÈ ∫·Ï·Ìfi΢, ªÔ˘ÚÔ‡Û˘, ∑‹Û˘, ™·ÓÔ‡Ï˘, ºÒÙÛ˘, °Ï˘ÓÈ·‰¿Î˘, ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘, ¶Ú›ÓÙÂ˙˘, ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘, ∫·Ï¿ı˘, ∫Ô˘Êfi˜ Î·È ™¯ÔÚÙÛ·Ó›Ù˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ∂ÏÏ¿‰·-™ÎfiÈ· (7/9, 5.30 Ì.Ì, ¡∂Δ) ∂ÏÏ¿‰·-∫ÚÔ·Ù›· (8/9, 8.15 Ì.Ì, NET) ∂ÏÏ¿‰·-πÛÚ·‹Ï (9/9, 8.15 Ì.Ì, ¡∂Δ)


™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

π™ø™ ÙÔÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ 2010 ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë T˘ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, Ì· Î·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ÙË ªÔω·‚›· ÛÙÔ ∫ÈÛÈÓ¿Ô˘, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È “Ì·Ù˜ ÎÏÂȉȿ” ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÚ›· Ù˘. √ ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, ηٿ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ˙‹ÙËÛ ¿ıÔ˜ Î·È ‰È¿ıÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜. ÕÏψÛÙ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Î·È Ù· ‚·ÛÈο “fiÏ·” Ì ٷ ÔÔ›· Ë ∂ıÓÈ΋ η٤ÎÙËÛÂ Î·È ÙÔ Euro Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. ∂›Ó·È ı· ϤÁ·ÌÂ Ë ‚·ÛÈ΋, ·Á·Ë̤ÓË “Û˘ÓÙ·Á‹” ÙÔ˘ ÃÂÚ ŸÙÔ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ΔÔÚÔÛ›‰Ë, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë Î·È ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË. ∞Ó Û’ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ...¢‰ÔΛ̈˜ ÙÂÚÌ·Ù›Û·ÓÙ˜ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¢¤ÏÏ· Î·È ª·ÛÈÓ¿, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ˆ˜ Ë ∂ıÓÈ΋ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â› ÂÔ¯‹˜ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ, ı· ¤¯ÂÈ ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·fiÓÙ˜, Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ “ÂÙÛ›” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ó· Û˘Ì‚·‰›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ó‡̷ Î·È ÙËÓ ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·. ∫·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù·. ∞fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜. Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ, ÙÔ ¤Ù˘¯Â ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, Ù˘ Ù‡¯Ë˜, Ì· Î·È Ù˘ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË. ΔÒÚ·, ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËı› Û ÙÚԯȿ ÚfiÎÚÈÛ˘. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙȘ ¿ÏϘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ·ÁÒÓ˜, ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·. ŸÌˆ˜, ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ŒÙÛÈ, ‹ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÂȘ ·˘ÙfiÓ Î·È ÙȘ È¿ÓÂȘ ·fi Ù· ...Ì·ÏÏÈ¿, ‹ ÙȘ ·Ê‹ÓÂȘ Î·È Û ÚÔÛÂÚÓÔ‡Ó Î·È Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÛ·È Ì ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· Î·È ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË. π‰Ô‡ ÏÔÈfiÓ Ë ƒfi‰Ô˜... papathanasiou@e-thessalia.gr

27

∏ ηχÙÂÚË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ∏ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ÕÚË ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ·›˙Ô˘Ó Ôχ ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙÔ ∂∞∫ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ. ◊‰Ë Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË, ÂÓÒ Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ Î·È Ô ¶∞√ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜. ŒÓ· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ. ∞Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË È¿ÛÔ˘Ó ·fi‰ÔÛË ·Ó¿ÏÔÁË Ì ·˘Ù‹ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ÕÚË, ÙfiÙ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜, ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋...

™Ù· ÚfiÙ˘· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ™∂ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰fiÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·. ΔÚ›· Ì·Ù˜ ı· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÙËÏÂÔÙÈο (¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ, ¢Â˘Ù¤Ú·), ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ¤ÍÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¯ˆÚ›˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. ™ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ, Î. ™‡ÚÔ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË Ì ηψ‰È·Îfi ηӿÏÈ (conn-x tv) ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Î·È Ï¤È ¿Ô˘Ù Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™Ù· ÚfiÙ˘· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ ‚·‰›˙ÂÈ, ϤÔÓ, Î·È Ë μ’ ∂ıÓÈ΋.

¶ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ¶∂¡Δ∂ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¤ÂÛ·Ó “ı‡Ì·Ù·” ¤ÎÏË͢ ÛÙËÓ ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∫¤Ú΢ڷ, ¢fiÍ· ¢Ú., ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫., ¢È·ÁfiÚ·˜ Î·È ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÔÌ¿‰Â˜ °’ ∂ıÓÈ΋˜, ÂÓÒ Î·Ú‰ÈÔ¯Ù‡ËÛ·Ó Î·È ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ Ô ¶ÈÂÚÈÎfi˜ Î·È Ô ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜. ∞Í›˙ÂÈ Â›Û˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË Ó›ÎË (40 ÙÔÓ ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi). ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ϤÔÓ Î·È ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜, Ó· ‰Ô‡Ì ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ı· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ÚfiˆÚ· ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË... ∂.Ã.

¢ÂÓ ı· οÓÂÈ Î·Ïfi Ë Ì·Ù·›ˆÛË ™Δ√ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ë ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙË ¡› ÎË ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘. ∏ ŒÓˆÛË ·Ô‰¤¯ıËΠÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÓËÛȈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰·, Ú¿ÁÌ· ·fiÏ˘Ù· ÏÔÁÈÎfi. øÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Î·Ïfi ÛÙË ¡›ÎË. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ú·Í›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ¤ÚÛÈ fiÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·ÎfiÌË ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·. ŒÙÛÈ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜, Ô ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜, ı· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Â›ÛËÌÔ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ›Ûˆ˜ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” . √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó ÙÔ ÚÂfi ÌÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ “·Ó¿Û˜” , ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÛÙ¿ıËÎ·Ó ¿Ù˘¯ÔÈ...

Δ· ÚfiÏ·‚·Ó fiÏ· ¶√§§∂™ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ̤۷ Û ̛· Ë̤ڷ ›¯Â Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË, ηıÒ˜ ¤ÚÂ ӷ ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û ÙÚÂȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. ΔÔ ¤Ó· ‹Ù·Ó Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ú·Û΢¿ ÛÙÔ ∞™∂∞¢ Î·È ÙÚ›ÙÔ Ë Û˘Óԉ›· Ù˘ ·È‰È΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ô˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ∫ÚÔ‡ÛÔ‚Ô ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. ΔÂÏÈο, ÌÂÙ¿ ·fi ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ë ¡›ÎË ÂÎÚÔÛˆ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÂÓÒ Ì¿ı·Ì fiÙÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ηٿÊÂÚ ӷ Û˘Ó·ÓÙËı› Î·È Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ FIBA Europe Î. °ÈÒÚÁÔ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ. ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÙÔÌ· Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó, fiÏ· ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ÚÔÏ¿‚ÂȘ...

∏ ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó Î·È Ê·ÚÌ·ÎÂÚ‹ Δ√¡ ÌÂÏ¿ Ù˘ ‚Ú‹ÎÂ Ë ΔÛ¤ÏÛÈ Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË

O

§ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ô ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤Ó˘ ·›ÎÙ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·ÏÒÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ “¯Ú˘Û¿ÊÈ” Ù˘ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ 22¯ÚÔÓÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÂÙ‹ÛȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ...ÌfiÏȘ ÂÓÓ¤· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ô Û˘Ì·›ÎÙ˘ ÙÔ˘, ∑Ï¿Ù·Ó πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙ¤ÚÈ· Ù˘ ƒÂ¿Ï, ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Î·È ∫·Î¿. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ÔÏ·‚ÒÓ ÙÔ˘ 22¯ÚÔÓÔ˘ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú ı· ÂÎÙÈÓ·¯ı› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” . ∞Ó ‰ËÏ·‰‹ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿ Û·Ó ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹, fiÔ˘ η٤ÎÙËÛ ٷ ¿ÓÙ·, ÔÈ ÌÈÎÙ¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ª¤ÛÈ ı· “ÂÎÙÔÍ¢ıÔ‡Ó” ÛÙ· 22 ÂÎ. ¢ÚÒ, fiÂÚ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 12,5 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·ı·Ú¿ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ 34.000 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ, ÂÓÒ Ë Ú‹ÙÚ· ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙÔ˘ ·›ÎÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ....·ÔÁÂȈı› ·fi Ù· 150 ÂÎ. ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· 250-300 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∞̇ıËÙ· ÔÛ¿, ¤Ú· ·fi οı ÏÔÁÈ΋, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Î·Ù¿ ÔÏÏÔ‡˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.

ÙÔ˘ °Î·¤Ï ∫·ÎÔ˘Ù¿. ∏ ºπº∞ ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔ˘˜ “ÌÏ” ÂÂȉ‹ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ·fi ÙË §·Ó˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó Ì ··ÁfiÚ¢ÛË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ §ÔÓ‰Ú¤˙ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙË ºπº∞ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ú¿و̷. £˘Ì›˙Ô˘Ì ÙÔ ...ÂÚÈ‚fiËÙÔ ‰Â›ÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÙfiÙ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ, ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Î·È ÙÔÓ ÕÛÏÂ˚ ∫fiÔ˘Ï Ô˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ›¯Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌÂ Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ŸÌÈ ª›ÎÂÏ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ¡ÈÁËÚÈ·ÓÔ‡ ·Ú¯Èο ›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, ·ÏÏ¿ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÂ Ô ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ “ÎϤ‚ÔÓÙ·˜” ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ “Ì¤Ìˉ˜” . ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ΔÛ¤ÏÛÈ Ù· “ÎÔ˘ÎԇψÛ” Ì ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï Î¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙÔÓ °Î·Ï¿˜ Ì ÙÔÓ ∫fiÔ˘Ï Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ï‹ÚˆÛ ¤Ó· ÔÛfi ÛÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ΔËÓ ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ fï˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ‰ÂÓ ÙË ÁϛوÛÂ... μ.∫.

ΔÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ √ 4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÈο 15 Î·È fi¯È 16 ÔÌ¿‰Â˜. ∫·È ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ‰ÈfiÙÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ·fi ÙËÓ ›‰È· ŒÓˆÛË (ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ºˆÎ›‰·˜) ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÎÚÔ˘, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È. √ ÌÂÓ ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔÓ 4Ô fiˆ˜ ¤-

Ú˘ÛÈ, ·ÏÏ¿ Ô ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˜ ∞fiÏÏˆÓ ∂˘·Ï›Ô˘ ‹Á ÛÙÔÓ 5Ô. 줂·È· Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘ı·›ÚÂÙË, ηıÒ˜ ·Ï¿ ·Ô‰¤¯ıËΠÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ Ô ∞fiÏψÓ. ŒÙÛÈ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÁÎÚÔ˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 28 Î·È fi¯È 30 ·ÁÒÓ˜, ÂÓÒ ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È ‰‡Ô ÚÂfi.

ŸÏÔÈ ı· ·›ÍÔ˘Ó Ì fiÏÔ˘˜ ª∂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ™›ÁÔ˘Ú· Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘, ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ôχ Ó· ¿ÚÂÈ Ì›· ÔÌ¿‰· ·fi οو ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ó· “·ÔÁÂȈı›” „˘¯ÔÏÔÁÈο. ŸÌˆ˜ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ fiÏÔÈ ı· ·›ÍÔ˘Ó Ì fiÏÔ˘˜, ÔfiÙ ÂΛÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Î¿ı ̷٘ ͯˆÚÈÛÙ¿ Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·.

¶ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ªπ∞ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ¤‰Ú˜ Á‹‰· Ì ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ οÓÔ˘Ó ·›ÛıËÛË ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ˘ ∞√∫ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Î·È ˆ˜ ...“ÿÈÌÔ˘ÚÈ” , ÂÓÒ ÂΛÓÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô μÚ¿¯Ô˜ ∫·ÛÙڷΛԢ ˆ˜ ...“™·Ó ª·Ì¤˜” . ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤‚Á·Ï·Ó ÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÈ· Î·È Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô Á‹‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÒËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÕÚÛÂÓ·Ï ‹ Ì ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô. °.¶.


28

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ª√À¡Δπ∞§ 2010

∞ÁÒÓ·˜ ¯ˆÚ›˜ ...·‡ÚÈÔ ÁÈ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· Δ√ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ” ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, μÚ·˙ÈÏ›·˜ Î·È ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ‰ÂÛfi˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 15˘ Ë̤ڷ˜ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2010. ∏ “ÛÂÏÂÛ¿Ô” ·ÎfiÌË Î·È ÈÛÔ·Ï›· ı· οÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÁÈ· Ù· ÙÂÏÈο Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜, ÂÓÒ Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÙÔ˘ ¡ÙȤÁÎÔ ª·Ú·ÓÙfiÓ· ı¤ÏÂÈ, ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ, ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ÙÚԯȿ ÚfiÎÚÈÛ˘. ™ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ‰‡Ô “˘ÂÚ‰˘Ó¿ÌˆӔ ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ë μÚ·˙ÈÏ›· ¤¯ÂÈ 35 ӛΘ, Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÌÈ· ÏÈÁfiÙÂÚË, ÂÓÒ 24 ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ÈÛfi·Ï˜. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο, ÛÙË ˙ÒÓË Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2010, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

™¿‚‚·ÙÔ ∫ÔÏÔÌ‚›·-πÛËÌÂÚÈÓfi˜ ¶ÂÚÔ‡-√˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë-μÔÏÈ‚›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹-μÚ·˙ÈÏ›· ÃÈÏ‹-μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. BÚ·˙ÈÏ›· ..................................25-6 .....27 2. ÃÈÏ‹ .........................................23-14 ......26 3. ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë ...........................20-13 ......24 4. AÚÁÂÓÙÈÓ‹ ..............................19-15 ......22 5. πÛËÌÂÚÈÓfi˜ ............................18-20 ......20 6. √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë .........................23-16 ......18 7. ∫ÔÏÔÌ‚›· .................................7-11 ......17 8. μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· ...........................17-24 ......17 9. BoÏÈ‚›· ...................................19-30 ......12 10. ¶ÂÚÔ‡ .....................................7-29 .......7 * √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ÂÓÒ Ë ¤ÌÙË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ·ÁÒÓ˜ Ì·Ú¿˙ Ì ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ ˙ÒÓË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜, μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ∫·Ú·˚‚È΋˜.

Δ™∂§™π

∞ÁˆÓ›· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ª∂Ãπ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ··ÁfiÚ¢Û˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ, Â¿Ó ÙÂÏÈο ÚÔÛʇÁÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ CAS ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ºπº∞ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (3/9), Ë ÔÔ›· οÓÂÈ ÏfiÁˆ ÁÈ· ‰‡Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ (ηÏÔη›ÚÈ 2010, π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011). √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ CAS, ª¿ıÈÔ˘ ƒÈÓÙ ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÚ› Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. “∂¿Ó Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٷÙÂı› ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙˆÓ 21 ËÌÂÚÒÓ, Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂΉ›Î·Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì¤Û· Û ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Ô˘ ı· ÂΉÔı› Ë ·fiÊ·ÛË ı· Â›Ó·È Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ̤۷ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË Î·È ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ºπº∞ Â¿Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô” ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ƒÔÌ¿Ó ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ˆ˜ ı· ÂÊÂÛÈ‚¿ÏÏÂÈ Ù˘ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ºπº∞ Ó· Ù˘ ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ ¿Û· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÏfiÁˆ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ °Î·¤Ï ∫¿ÎÔ˘Ù·. √È “ÌÏ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙËÚȯÙÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ‰Â‰ÈηṲ̂ÓÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÙË ƒfiÌ· Î·È ÙÔÓ ºÈÏ› ªÂͤ˜ ÙÔ 2004. ΔfiÙÂ Ë ·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ‰‡Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ºπº∞ ›¯Â ÌÂȈı› Û ̛· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ CAS.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 2, 4, 16, 29, 31.

To SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Super 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 8 9 1, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 4 7 5 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 8 4 7.

¡π∫∏™∂ 3-0 ™∂Δ Δ∏¡ π™¶∞¡π∞ ™Δ∏¡ ¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞ Δ√À ∂Àƒø¶∞´∫√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ μ√§∂´ ∞¡¢ƒø¡

πÛÙÔÚÈ΋ Ó›ÎË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ π

ÛÙÔÚÈ΋ Ó›ÎË Â› Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘ ÙÔ˘ 2007 πÛ·Ó›·˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ 26Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤Î·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ πÛ·Ó›· 3-0 (25-23, 25-20, 25-21) Û 74’. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ϤÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· Â˘Úˆ·˚΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ Ù˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙ· fi‰È· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ 12·‰·. ªÂ ‚·ÛÈÎfi ·Û·‰fiÚÔ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ¶ÚÔ‡Û·ÏË, ηϋ Ù·ÎÙÈ΋ ÛÙÔ ÌÏÔÎ Î·È ÙÔ ÛÂÚ‚›˜ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿Ì˘Ó· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ›¯Â ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ 1Ô˘ ÛÂÙ ¤Î·Ó·Ó Ï¿ıË Î·È ¤·ÈÍ·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·Ó‹ÌÔÚÔ˘ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÃÔ‡ÏÈÔ μÂÏ¿ÛÎÔ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÙÔ˘ 3Ô˘ ÛÂÙ Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ °ÎÈÁȤÚÌÔ º·Ï¿Ûη (‰È·ÁÒÓÈÔ˜) ¤ÁÈÓ ·ÏÏ·Á‹ Ì ÙÔÓ ª¿ÚηϷ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·˙¿˙Ë ¤È·Û·Ó ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ·fi‰ÔÛË Î·È ÂȉÈο Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¶ÚÔ‡Û·Ï˘ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠ‚·ÛÈÎfi ·Û·‰fiÚÔ. √È ÃÚÈÛÙÔÊȉ¤Ï˘ Î·È ª¿ÂÊ ı‡ÌÈÛ·Ó ÙÔÓ ·ÏÈfi ηÏfi ·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô ¶·ÓٷϤˆÓ ‹Ú 4 ·ÙÔÌÈΤ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ Ì ÙÔÓ ΔfiÚ˜ Î·È ÙÔÓ ªÈÁÎ¤Ï º·Ï¿Ûη (Û Ï·Û¤) Ô˘ ¤ÎÚÈÓ·Ó ÔÏÏ¿

ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. √ ¡›ÎÔ˜ ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘ “˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Û” ›Ûˆ ·fi Ù· ÙÚ›· ̤ÙÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛÂÚ‚›˜. ∞Ï¿Óı·ÛÙÔ˜ Ô ™Ì·Ú·Á‰‹˜, ÂÓÒ Ô ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ “ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈÛ” ÙÔ ÙÂÚ¤Ó ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ·›ı·Ó˜ ¿Ì˘Ó˜. ™ÙÔ 1Ô ÛÂÙ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÚÔËÁ‹ıËΠ2-0 ·ÏÏ¿ ÔÈ πÛ·ÓÔ› Ì ٷ ÛÂÚ‚›˜ ÙÔ˘ °ÎÈÁȤÚÌÔ º·Ï¿Ûη ¤Ú·Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ 8-7. √ ¶ÚÔ‡Û·Ï˘ Ì ÙÔ ÊÏfiÙÈÓÁΠۤڂȘ Ù›Ó·Í ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ Î·È Ì ÛÂÚ› 7-0 ¤Î·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ 14-8. ™Ù·‰È·Î¿ ÔÈ πÛ·ÓÔ› Ì ÙÔÓ °ÎÈÏȤÚÌÔ º·Ï¿Ûη Ì›ˆÛ·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Û 21-19 Î·È 23-21, fï˜, Ì ‰‡Ô ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙË ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ÛÂÙ. ∏ ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ 1Ô˘ ÛÂÙ

Á¤ÌÈÛ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì‹Î ÙÔ ›‰ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÛÙÔ 2Ô ÛÂÙ fiÔ˘ ÚÔËÁ‹ıËΠ6-3. ªÂÙ¿ ·fi Ï¿ıË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ÔÈ πÛ·ÓÔ› ¤Ú·Û·Ó ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÌÚÔÛÙ¿ Ì 9-7. ∞fi ÂΛ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÙÂÏÈ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. ΔÔ 9-9 ¤ÁÈÓ 11-11 ÎÈ ·fi ÂΛ 14-11. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ fiÓÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ıËΠ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂ٠ηıÒ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Ï¿ıË Î·È ¤‚Á·˙·Ó ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ¿Ì˘Ó˜. √ μÂÏ¿ÛÎÔ ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ ӷ οÓÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔÓ ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ ªÈÁÎ¤Ï º·Ï¿Ûη, ÂÓÒ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÌÏÔΠΤډÈÛ ÌÂÁ¿Ï˜ Ì¿¯Â˜, ÂÓÒ Ô ª¿ÂÊ Î·È

Ô ÃÚÈÛÙÔÊȉ¤Ï˘ “˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Û·Ó” ·fi ÙËÓ ›Ûˆ ˙ÒÓË. ¢Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ πÛ·ÓÒÓ Ù· ¤ÓÙ ¯·Ì¤Ó· ÛÂÚ‚›˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ªÂÙ¿ ÙÔ 2-0 ÛÂÙ fiÏÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Ë ÔÔ›· Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ 3Ô ÛÂÙ Î·È ÚÔËÁ‹ıËΠ8-7. ∫·È ¿ÏÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi Ù¿ÈÌ ¿Ô˘Ù Ë ËÚÂÌ›· Î·È Ë Î·Ï‹ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ¤Î·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. √ ¶·ÓٷϤˆÓ ‹Ú ÎÚ›ÛÈ̘ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ ÛÙÔ ÊÈϤ, ÂÓÒ Ô ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘ Ì ÙÔÓ ª¿ÂÊ ·Ó¤‚·Û·Ó ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙÔ ÛÂÚ‚›˜ οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 14-11. √ ¶ÚÔ‡Û·Ï˘ Ì Â›ıÂÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ 19-15 ÎÈ ·fi ÂΛ Î·È ¤-

Ú· ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ·›ÎÙ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË. √È fiÓÙÔÈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔ‹Ïı·Ó: 5 ¿ÛÔÈ, 40 ÂÈı¤ÛÂȘ, 10 ÌÏÔÎ, 20 Ï¿ıË ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Î·È Ù˘ πÛ·Ó›·˜: 4, 35, 9, 16. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: °È·ÓÎÔ‚¿ÛÎȘ (§ÂÙÔÓ›·), §·Ì¿ÛÙ· (ΔÛ¯›·). ∂§§∞™ (∫·˙¿˙˘): ÃÚÈÛÙÔÊȉ¤Ï˘ 13. (10/16), ¶ÚÔ‡Û·Ï˘ 3, ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘ 17, ™Ì·Ú·Á‰‹˜ 6, ¶·ÓٷϤˆÓ 9, ª¿ÂÊ 7 (6/17) / ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (Ï. - 56% ˘.), ∞ÚÌÂÓ¿Î˘, Δ˙Ô‡ÚÈÙ˜. π™¶∞¡π∞ (μÂÏ¿ÛÎÔ): °Î.º·Ï¿Ûη 9 (8/25), ¡fi‰· 6, ª.º·Ï¿Ûη 4, ªfiÏÙÔ 4, °Î·ÚÛ›· ΔfiÚ˜ 7, ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙ 12 (11/20) / §ÔÌ¿ÙÔ (Ï. 67% ˘Ô‰Ô¯‹), §¤Ó·˜ (Ï. 50% ˘.), ™¿Ï·˜, 2, ª¿ÚηϷ 4, ¶·Ï¯·Ú›ÓÈ 1.

™‹ÌÂÚ· Ì ™ÏÔ‚·Î›· ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ó›ÎË Â› Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ™ÏÔ‚·Î›· ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÛÙÔÓ °’ fiÌÈÏÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ™Ì‡ÚÓË. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5.30Ì.Ì. (Novasports1). H ™ÏÔ‚·Î›· Â›Ó·È Ó¤· ÔÌ¿‰· Ì Ôχ „ËÏ¿ ·È‰È¿ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ πÙ·Ïfi ¡Ù·ÓȤÏ ∑·Ó›ÓÈ. “∏ ™ÏÔ‚·Î›· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·. ∂›Ó·È ÈÔ „ËÏ‹ ÔÌ¿‰·, Ì ηχÙÂÚÔ ÌÏÔÎ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÈÔ ·ÚÁ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ·Ó‰ÚÒÓ ¡›ÎÔ˜ ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘.

■ ∂π∫√™π ∂¡∞ ¶∞πáπ¢π∞ ¢π∂•∞°√¡Δ∞π ™∏ª∂ƒ∞ ™Δ∏¡ ∂Àƒø¶∏ °π∞ Δ∞ ¶ƒ√∫ƒπª∞Δπ∫∞ Δ√À ª√À¡Δπ∞§

“∫·›ÁÔÓÙ·È” ÁÈ· Ó›ÎË °·ÏÏ›· Î·È πÙ·Ï›·

ÙËÓ... Îfi„Ë ÙÔ˘ ͢ڷÊÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ... ÌÂÁ¿ÏÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÙÔ 2010. √‡Ù ϛÁÔ, Ô‡Ù Ôχ, 21 ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “ÁËÚ·È¿ ‹ÂÈÚÔ” ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ªÈ· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ÈÛ¯˘Úfi ÛÔÎ Â›Ó·È Ë °·ÏÏ›·, ÊÈÓ·Ï›ÛÙ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ÀÔÏ›ÂÙ·È ¤ÓÙ ‚·ıÌÒÓ Ù˘ ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓ˘, ™ÂÚ‚›·˜, ÛÙÔÓ 7o fiÌÈÏÔ Î·È ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÒÚ· ÙËÓ ·‰È¿ÊÔÚË, ÏËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË, ƒÔ˘Ì·Ó›· ÛÙÔ “™Ù·ÓÙ ÓÙ ºÚ·Ó˜” , ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÌÏ” , ƒ·˚ÌfiÓ ¡ÙÔÌÂÓ¤Î, ¤Î·Ó ¤ÌÌÂÛË ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜. “ªÔÚÒ Ó· ‰Â¯ÙÒ Ù· ÁÈÔ˘-

¯·˝ÛÌ·Ù· ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ·fi‰ÔÛË. ŸÌˆ˜, ‰˘ÛÎÔχÔÌ·È Ó· ηٷÓÔ‹Ûˆ Ù¤ÙÔȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¡ÙÔÌÂÓ¤Î, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÔÁÂÓÒÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘. ∂¿Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË ËÙÙËıÔ‡Ó ·fi ÙË ™ÂÚ‚›· ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È, ÙfiÙ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó Î¿ı ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ·¢ı›·˜ ÛÙ· ÙÂÏÈο Ù˘ ¡. ∞ÊÚÈ΋˜. ªÂÁ¿ÏË “Ì¿¯Ë” ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ, ηıÒ˜ ¢·Ó›·, √˘ÁÁ·Ú›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ™Ô˘Ë‰›· ¤¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿. ™ÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË, Ë ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓË ¢·Ó›· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ. √ ÂÎϤÎÙÔÚ·˜ ÙˆÓ §Ô˘˙ÈÙ·ÓÒÓ ∫Â˚Úfi˙ οÏÂÛ ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ÊÔÚ, §È¤ÓÙÛÔÓ, Ù˘ ™fiÚÙÈÓÁÎ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÎÙËÛ ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙËÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. √È ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô

ÂÍ‹˜: 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ √˘ÁÁ·Ú›·-™Ô˘Ë‰›· ¢·Ó›·-¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ªÔω·‚›·-§Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ πÛÚ·‹Ï-§ÂÙÔÓ›· ∂Ï‚ÂÙ›·-∂ÏÏ¿‰· 3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ¶Ôψӛ·-μ. πÚÏ·Ó‰›· ™ÏÔ‚·Î›·-ΔÛ¯›· 4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó-ºÈÓÏ·Ó‰›· ƒˆÛ›·-§È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ

Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈ˙¤ ‰ÈÂıÓ›˜ (¡Ù¤ÎÔ, ¶¤Â) Î·È Ô ¢·Ófi˜ ÊÔÚ °ÈÔÓ-¡Ù·Ï ΔfiÌ·ÛÔÓ ¤Î·Ó ¤Ó· “η˘ÛÙÈÎfi” Û¯fiÏÈÔ: “º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ Â›¯·Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ¤Ó·Ó ÂÈıÂÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·...” . ™ÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË, Ë ™Ô˘Ë‰›· ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙ› Ì ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·, ·ÏÏ¿ Ô ∑Ï¿Ù·Ó πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜. √ ¿ÛÔ˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·ÈÛı¿ÓıËΠÂÎ Ó¤Ô˘ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙ· Ù·Ï·ÈˆÚË̤ӷ ÁfiÓ·Ù¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙfiÓÈ-

Û fiÙÈ ı· οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ. ∏ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÎfiÛÌÔ˘ πÙ·Ï›· ÙÔ˘ §›È ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ΔÈÊÏ›‰· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ·ÍÈfiÌ·¯Ë °ÂˆÚÁ›· Ì ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ÙÔ˘ ΔÚ··ÙfiÓÈ, Ô˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Â›Ó·È Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ πÛ·Ó›·, Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. TÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜

5Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∞ÚÌÂÓ›·-μÔÛÓ›· πÛ·Ó›·-μ¤ÏÁÈÔ ΔÔ˘ÚΛ·-∂ÛıÔÓ›· 6Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ √˘ÎÚ·Ó›·-∞Ó‰fiÚ· ∫ÚÔ·Ù›·-§Â˘ÎÔÚˆÛ›· 7Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∞˘ÛÙÚ›·-¡‹ÛÔÈ ºÂÚfi °·ÏÏ›·-ƒÔ˘Ì·Ó›· 8Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ μÔ˘ÏÁ·Ú›·-ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ °ÂˆÚÁ›·-πÙ·Ï›· ∫‡ÚÔ˜-πÚÏ·Ó‰›· 9Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ πÛÏ·Ó‰›·-¡ÔÚ‚ËÁ›· ™ÎˆÙ›·-™ÎfiÈ·


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂∫£∂™∂π™, ¶∞ƒ∞™Δ∞™∂π™

— ∂ӉȷʤÚÔ˘Û· Ï·˚΋ Û˘Ó·˘Ï›· ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ Û˘Óı¤ÙË Δ¿ÎË ™Ô‡Î· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ™Ù·ıÌfi ÙÔ˘ √™∂ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ªÂ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÏ›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ʤÙÔ˜ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·. — ΔÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ μ. ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˘, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ∂∫¶√§ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ 7Ô ™˘ÌfiÛÈÔ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÒÓ Î·È ÙËÓ 9Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ∫·Ï√ ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô˜ ÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á“™‡Á¯ÚÔÓÔÈ ∫ÂÚ·Ì›ÛÙ˜ ¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ë ∂Ù·È2009” . ΔÔ ™˘ÌfiÛÈÔ ÙÂÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙȘ 14 ™ÂÙÂÌÎ·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ú›Ô˘ 2009. ∫·ı’ fiÏÔ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒ·˘Ùfi ÙÔ 10‹ÌÂÚÔ ÔÈ ÓÔ˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8 ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì.Ì. ÛÙÔ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘. “∫fiÎÎÈÓÔ˜ club” ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, Ì›· ͯˆÚÈ— ∏ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÛÙ‹ ·ÛÙÚÔ‚Ú·‰È¿. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “Song for “πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÏÙ·ÌÔ‡Ú·˜” three” Ì ÙÔ˘˜ ªÈ¯¿ÏË ™ÎÔÏ·Ú›ÎË (ÙÚ·ÁÔ‡‰È(ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÈı¿Ú·),º¿ÓË ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ (Û·ÍfiʈÓÔ), ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, °Ú·ÌÎ·È ™Ù¿ıË £ÂÔ¯·Ú¿ÎË (Ï‹ÎÙÚ·). Ì¿ÙˆÓ Î·È ¶·È‰Â›·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ. ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·. √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªËÏÂÒÓ ı¤ÙÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÈ ·Ó¿ÏÔÁË ÛÎËÓ‹. — ™ÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932-119479. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

∞ÛÙÚÔ‚Ú·‰È¿

∂∫¢ƒ√ª∂™

— ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Ì ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ AQUAMARINE. ∏ ÎÚÔ˘˙Ȥڷ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. £· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ª‡ÎÔÓÔ˜, ¶¿ÙÌÔ˜, ƒfi‰Ô˜, ∫Ú‹ÙË (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ), ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· (∫Ô˘Û¿ÓÙ·ÛÈ Î·È ŒÊÂÛÛÔ˜). ∞·Ú·›ÙËÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Û ÈÛ¯‡ ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ì ϷÙÈÓÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ (Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÙÔ ÙËÏ. 6932222440. — ΔÔ ¢™ ÙÔ˘ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ “¶·Ó” ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙË ÓÂÔÏ·›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂˆÓ ÛÙË Ê‡ÛË Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË Ì Ô‡ÏÌ·Ó, Ô‰‹ÁËÛË Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË Û ·Ó¤ÌÔÚÊ· Î·È Â‡ÎÔÏ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ - ̤ÏË Ù˘ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶·Ófi˜. √È Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ËÏÈΛ·˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ 35 ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÙËÏÂʈӋÛÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421024290 Î·È 6976904236 Î·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ı¤ÛË. ¶ÚÒÙË ÂÍfiÚÌËÛË: ∫˘Úȷ΋ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009: ∞Ó¿‚Ú· ŸıÚ˘Ô˜. ¶ÔÚ›·: ∞Ó¿‚Ú· - ËÁ¤˜ ∂ÓÈ¤· - ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¿ÚÎÔ. flÚ˜ ÔÚ›·˜: 2. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉÚÔ̤˜: 1. ∞Á. πˆ¿ÓÓË ƒÒÛÔ-¶ÂÚÈ‹ÁËÛË μfiÚÂÈ·˜ ∂‡‚ÔÈ·˜: 23-24/9. 2. ∫·Ï¿‚Ú˘Ù·-¢È·‰ÚÔÌ‹ Ì ԉÔÓÙˆÙfi ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ: 17-19/9. 3. ªÂÙ·ÍÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÈ¿˜-ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Δ. ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜: 31/10. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 38, ÙËÏ. 24210 23935, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: 11.00-13.00, ÏËÓ ¶·Ú·Û΢‹˜-¶·Ú·Û΢‹ 6.30-8.30 Ì.Ì. — √ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ μ˘˙›ÙÛ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› 7‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË ·fi 16-22/9. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙË μ˘˙›ÙÛ· ÛÙȘ 10.30 .Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6938102374. ΔÈÌ‹ ηٿ ¿ÙÔÌÔ 170∂. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. ¶ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi ¶¤ÌÙË 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 21/9 Û ∫·‚¿Ï·-£¿ÛÔ-∫ÔÌÔÙËÓ‹-•¿ÓıË-¢Ú¿Ì·-™¤ÚÚ˜, Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. 2. ΔÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 7/10, ÁÈ· Œ‰ÂÛÛ·-§Ô˘ÙÚ¿ ∞Úȉ·›·˜-μÂÚÁ›Ó·-¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿ Î.Ù.Ï. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10 .Ì. - 12 Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 13/9: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋/Ì¿ÓÈÔ, ¶Ô˘Ú›-∞Ó¿ÏË„Ë-¶·Ú›Û·ÈÓ·-ÃÔÚ¢Ùfi. ø.¶.: 4 μ-¢: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 20/9: §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· ∫·Ú›ÙÛ·-¶·Ó·Á›· ¶ÂÏÂÎËÙ‹-ηٷʇÁÈÔ ∫·Ú·Ì·ÓÒÏË-¡ÂÔ¯ÒÚÈ ø.¶.: 4-μ-¢: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 27/9: ¶‹ÏÈÔÂ˙ÔÔÚÈ΋/Ô‰ËÏ·ÙÈ΋ ÿÓÈ·-∑·ÁÔÚ¿ ªÔÓÔ¿ÙÈ 3,30 ˆÚ. ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙ÔfiÚÔ˘˜, ·ÏÈfi˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ‚Ô˘ÓÔ‡. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18) ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236.

√ ÂÚˆÙÈÎfi˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘

∂∫¶√§ ¡∞ª ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ ¡.∞Á¯È¿ÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ıÂÙÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘: Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ô ÂÚˆÙÈÎfi˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, ÌÈ· Ù˘¯‹, Ô˘, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÂÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘, ¤Ú·Û ۯ‰fiÓ ··Ú·Ù‹ÚËÙË. ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷, Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·Ó·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ 2009 Û ŒÙÔ˜ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ϤÔÓ, ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 8.30ÌÌ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∏ ·Á¿Ë Û fiϘ ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ: Ô ŒÚˆÙ·˜, Ë ∞Á¿Ë Ù˘ ª¿Ó·˜, Ë ∞‰ÂÏÊÈ΋ ∞Á¿Ë, Ë ∞Á¿Ë ºÈÏ›·, Ë ·Á¿Ë ˆ˜ ˘Ú‹Ó·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È fiÏË Ë ˙ˆ‹ Ì·˜. ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ó‹Ì· Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ, ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ¤ÚÁ· Ï˘ÚÈο, Ï·˚ο, Ì·Ï¿ÓÙ˜ Ô˘ ˘Ê·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË: ∞Ó £˘ÌËı›˜, ¡‡¯Ù· ª·ÁÈÎÈ¿, •ËÌÂÚÒÓÂÈ, ŸÌÔÚÊË ¶fiÏË, Œ¯ˆ ÌÈ· ·Á¿Ë, °ˆÓÈ¿ ÁˆÓÈ¿, ªÂÓÂ͉¤ÓÈ·, ª·Ú›Ó·, ΔÔ „ˆÌ› Â›Ó·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, ΔÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ·, μÚ·‰È¿˙ÂÈ, ¶Ò˜ Ó· ͯ¿Ûˆ, ª·ÚÁ·Ú›Ù· Ì·ÁÈÔԇϷ, ∫ÔÈÌ‹ÛÔ˘ ·ÁÁÂÏÔ‡‰È ÌÔ˘, ª·ÚÁ·Ú›Ù· Ì·ÚÁ·ÚÒ, ∞Á¿Ë ÌÔ˘ ·Á¿Ë ÌÔ˘(∞ÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÌÔ˘), ¢ÚfiÌÔÈ ·ÏÈÔ›, ◊ÛÔ˘Ó· ·Ú¿ÔÓÔ, ¢·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ Ì¿ÙÈ·, ΔÔ ÙÚ·›ÓÔ

ʇÁÂÈ ÛÙȘ ÔÎÙÒ, ¡‡¯Ù· ̤۷ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘, ∞’ ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÛÔ˘, ¶·Ú¿ÔÓÔ, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, μ¿Úη ÛÙÔ Á˘·Ïfi, ÿıËη, ∞Ú›ÏË ÌÔ˘, ™ÙÚÒÛ ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÛÔ˘, ¶ÂÚÈÁÈ¿ÏÈ. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË ¤¯ÂÈ Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ªÂ ÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ʈӤ˜ ı· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÂÙÚ‹˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜ ÎÈ ∞Ó¤ÛÙ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¿Óˆ ÛÙ· ÊÙÂÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÈÔ‡ (¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘ÊÔÁ¿˙Ô˜), ÙÔ˘ È¿ÓÔ˘ (ÕÚÙÂÌȘ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ & °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜) Î·È ÙÔ˘ Ì¿ÛÔ˘ (¡¿ÓÛ˘ ÷Ù˙‹). ∫È ÂÂȉ‹ ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È §fiÁÔ˜ Â›Ó·È ¤ÓÓÔȘ ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÌÈ· Û¯¤ÛË ÂÚˆÙÈ΋, Ô ∫¿‚Ô˘Ú·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÂÈÌÂ-

● ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘: √È ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Î·È Ô ·ÊËÁËÙ‹˜

Ï‹ıËÎÂ Î·È ·ÊËÁÂ›Ù·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ª›ÎË, ·Ï‹ıÂȘ, ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È ÏfiÁÈ· ‰Èο ÙÔ˘ ÎÈ ·fi ΛÌÂÓ· ·ÎfiÌË ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ÂΛ-

ÓÔÓ, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘Óı¤ÙË. §¤ÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ Á¤Ê˘Ú˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂÚˆÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ª›ÎË.

ÀÔ‰Ô¯‹ Ù˘ οڷ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘ÌÂÒÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË

¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ë ¶·Ó·Á›· º˘ÙfiÎÔ˘ ª∂ ȉȷ›ÙÂÚË Ï·ÌÚfiÙËÙ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

ÁÈÔÚÙ·ÛÙ› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë Á¤ÓÓËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÔÓÙ· π.¡. Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ º˘ÙfiÎÔ˘. √ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ‰›ÓÂÙ·È Â’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ ¤Ï¢Û˘ Ù˘ ÙÈÌ›·˜ οڷ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘ÌÂÒÓ ÙÔ˘ ªÔÓÔ¯›ÙˆÓÔ˜ Î·È ∞Ó˘Ô‰‹ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ·fi ÙËÓ π. ªÔÓ‹ ºÏ·ÌÔ˘Ú›Ô˘ Ô ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·˘Ù‹˜, °¤ÚÔÓÙ·˜ ™˘ÌÂÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7/9, ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. ı· Á›ÓÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ È. ÏÂÈ„¿ÓÔ˘ Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ·ÙÚfi˜ ¶¤ÙÚÔ˘ ∫·˚̷οÌË Î·È ·ÚÔ˘Û›· ·Ú¯ÒÓ Î·È Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘. £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ÂÛÂÚÈÓfi˜, ·ÚÙÔÎÏ·Û›·, ÂÚÈ-

ÊÔÚ¿ Ù˘ ÙÈÌ›·˜ οڷ˜ ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ π.¡. Î·È ÔÏÔÓ˘ÎÙ›· ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÙÂϤÛÂÈ Ô ·Ù‹Ú ™˘ÌÂÒÓ. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 8/9, ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜, ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, £Â›ÔÓ Î‹Ú˘ÁÌ· Î·È ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ ·fi ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ π. ªËÙÚÔfiÏÂÒ˜ Ì·˜ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÈÛÙÔ› ÛÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô 2: ¢Â˘Ù¤Ú· 7/9: 6 Ì.Ì. 6.30 Ì.Ì., 8.30 Ì.Ì. Î·È 8.45 Ì.Ì. ΔÚ›ÙË 8/9: 8 .Ì., 8.30 .Ì., 10.45 Î·È 11 .Ì., 6 Ì.Ì., 6.30 Ì.Ì., 9.30 Î·È 9.45.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º˘ÙfiÎÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË-ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤· º˘ÙfiÎÔ˘.

¢Y™KO§O

∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·

29

Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤ÙË

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó¿ÎÈ· ∞ӷηÛÈ¿˜

∞˘Ï·›· ÁÈ· “ΔÔ ªÂÏÙÂÌ¿ÎÈ” Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ™Â ÛÙÂÓfi ·ÎÏÔ Ë Îˉ›· ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ §√™ ∞¡Δ∂§∂™ 4. ¢¤Î· ‚‰ÔÌ¿‰Â˜

ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ·fi ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰fiÛË Ê·Ú̿ΈÓ, Îˉ‡ÙËΠٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜) Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ Ù˘ Ô ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ, Û ̛· ȉȈÙÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ Û ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÙ¤Ú˜, ÛÙÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ °ÎϤÓÙÂ˚Ï ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. ¢È¿ÛËÌÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ë ∂Ï›˙·ÌÂı Δ¤ÈÏÔÚ, Ë ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ Δ˙¿ÎÛÔÓ Î·È ÎfiÚË ÙÔ˘ ŒÏ‚Ș ¶Ú›ÛÏÂÈ, §›˙·-ª·Ú› ¶Ú›ÛÏÂÈ, Ô ª·ÎfiÏÈ ∫¿ÏÎÈÓ Î·È Ô ∫ÚȘ Δ¿ÎÂÚ, Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 200 ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠοو ·fi ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÛÙÔ Grand Mausoleum ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ºfiÚÂÛÙ §fiÔ˘Ó ªÂÌfiÚÈ·Ï ¶·ÚÎ. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Δ˙¿ÎÛÔÓ ¤Êı·Û Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÒÚ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ì ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔÔÌ‹ ·fi 31 ÏÈÌÔ˘˙›Ó˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ fi¯ËÌ· Ì ÙÔ Ê¤ÚÂÙÚÔ Ì ÙË ÛÔÚfi ÙÔ˘ Δ˙¿ÎÛÔÓ. √È ·‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ Δ˙¿ÎÛÔÓ, ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ì·‡ÚÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Î·È ÙÔ Ï¢Îfi Á¿ÓÙÈ-Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹-ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ Â›¯Ú˘ÛÔ Ê¤ÚÂÙÚÔ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì·ÎÚÈ¿ fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÙÂÏÂÙ‹. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó Ù·Ê› Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÛÙ¤Ú˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ fiˆ˜ Ô °Ô˘fiÏÙ ¡Ù›ÛÓÂÈ, Ô Ã¿ÌÊÚÂ˚ ªfiÁηÚÙ, Ë Δ˙ÈÓ Ã¿ÚÏÔÔ˘, Ô ŒÚÔÏ ºÏÈÓ, Ë ∫¿ÚÔÏ §fiÌ·ÚÓÙ Î·È Ô ∫Ï·ÚÎ °Î¤ÈÌÏ. √È ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Îˉ›·˜ ÛÙ· 800.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÂÓÒ ÌfiÓÔ Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ÎfiÛÙÈÛ 150.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. √ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ ¤ı·Ó ÛÙȘ 25 πÔ˘Ó›Ô˘.

∞Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ design £∂™™∞§√¡π∫∏ 4. ∞Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤Î-

ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ design ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› Ë ¤ÎıÂÛË-·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ºÚ¤ÓÙ˘ ∫¿Ú·ÌÔÙ Î·È ªÈ¯¿ÏË Î·È ∞ÁÓ‹ ∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙȘ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ Δ¤¯Ó˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. “™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‚ϤÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ fiÚÙ˜ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó, οı ·Ê›Û· ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ design ºÚ. ∫¿Ú·ÌÔÙ Î·È ª. Î·È ∞. ∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË Û˘Óı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ªª™Δ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “¢È·‰ÚÔ̤˜ Design Routes” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË (ÚÔËÁ‹ıËΠ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi Î·È πÛÙÔÚÈÎfi ∞گ›Ô.

Ï›ÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ Ì ÂÈÙ˘¯›· Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈԉ›· ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ÓÔÌÔ‡ Ë ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¡. πˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ÃfiÚÓ “ΔÔ ªÂÏÙÂÌ¿ÎÈ”. ŒÓ· Ù·Í›‰È Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙȘ 11 πÔ˘Ï›Ô˘ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ “£¤·ÙÚÔ ΔÂψÓ›Ԣ” Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

ªÈ· ÂÚÈԉ›· Ô˘ ηıȤڈÛ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ÙfiÛÔ ÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ı·ÙÒÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. √ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ¤Î‰ËÏÔ˜ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ıÂÚÌfi ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· Î·È ÔÏÏ¿ ÌÚ¿‚Ô Î·È Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì ÏfiÁÈ·. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó¿ÎÈ· ∞ӷηÛÈ¿˜ ÛÙȘ 8.00 Ì. Ì. ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›‰·Ó ÙËÓ ˆÚ·›· ·˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ΔËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡. ∫·È Ë ·˘Ï·›· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ı· ¤ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶Ï·Ù›· ™ÔÊ¿‰ˆÓ ÛÙȘ 8.30 Ì. Ì. ΔËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ™ÔÊ¿‰ˆÓ. “ΔÔ ªÂÏÙÂÌ¿ÎÈ” ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ÃÔÚÓ Ô˘ ·ÔÓ¤ÂÈ ÌÈ· ∞ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎË ·‡Ú·, ۯ‰ȿÛÙËΠ·Ú¯Èο ˆ˜ ‰È‹ÁËÌ· Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ΔÔ ∫˘Ì·Ù¿ÎÈ” Î·È ‰ËÌÔÛȇıËΠÙÔ 1927. ΔËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÁÈÓ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi Ù›ÙÏÔ “ŒÚˆ˜ Î·È ¶Â›Ó·” Î·È ·Ó¤‚ËΠÙÂÏÈο ˆ˜ “ªÂÏÙÂÌ¿ÎÈ” ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ, ·fi ÙÔ ı›·ÛÔ Ù˘ ∫˘‚¤Ï˘ .ŒÚÁÔ Î·Ù·ÙÂı¤Ó ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·, (ÌÂÚÈÎÔ› ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ¤ÚÁÔ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi), Ô˘ Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ¤Ó· ÙÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ‹ıË Î·È ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ ¿ÏÏ˘, ¿ÁÓˆÛÙ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-

● √ ı›·ÛÔ˜ Â› ÛÎËÓ‹˜

ÚÔ˘˜ ·fi ÂÌ¿˜ Î·È Ì ‰ËÎÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈο Ù·ÌÔ‡ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÙÔ˘. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ËıÔÁÚ·Ê›· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ï‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ Û Â›Â‰Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ‹ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi. ΔÔ “ªÂÏÙÂÌ¿ÎÈ” fï˜, ‰ÂÓ ÚfiÛÎÂÈÙ·È Û ̛· Î·È ÌfiÓË ı·ÙÚÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ì ·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› ‹ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Έ̈‰›· ËıÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜. ¶ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÃÔÚÓ ‹Ù·Ó Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ¤Ó· ÊÚ¤ÛÎÔ ·Ú·Ì‡ıÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ó· ϤÎÂÙ·È ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰Ú¿Ì·. ª¤Û· ·fi ÙË ÓËÛÈÒÙÈ΋ ËıÔÁÚ·Ê›·, Ì ÁϤÓÙÈ·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¤ÚˆÙ˜ Î·È Î·‚Á¿‰Â˜, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Û‡Ì·Ó, ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·fi ÙfiÔ Î·È ¯ÚfiÓÔ Î·È ·ÔηχÙÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘. ŒÓ· ·ÈÊÓ›‰ÈÔ “ªÂÏÙÂÌ¿ÎÈ” ı· Ê˘Û‹ÍÂÈ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÂÓfi˜ ÓËÛÈÒÙÈÎÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ∏ ‹ÚÂÌË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˘ ·-

ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ, Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Î·È ˙·‚ÔÏÈ¿ÚÈÎÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, Ë ·ÓÈ„È¿ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘. ∏ ·ÂÚ¿ÙË Î›ÓËÛË ÎÈ Ô Ó·ÓÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙËÓ Û˘˙˘ÁÈ΋ ËÈfiÙËÙ·, ÙË ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋ ÚÔ˘Ù›Ó· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ Î·È ÙˆÓ Î·ÏÒÓ ÙÚfiˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ·Ú·Í›·˜ Î·È ÙˆÓ “ÁËÚ·ÙÂÈÒÓ” ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡. ∞ÏÏÈÒ˜ ›¯Â ÛÎÂÊÙ› ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ô Ó·˘ÙÈÎfi˜ fiÙ·Ó ı· ¤·ÈÚÓ ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘. Δ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ fiÏ·, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·Ú¿ÍÂÓ· ÎÈ ·Úfi‚ÏÂÙ· Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹. ¶·Ï‡ÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Ë ıÂÚÌ‹ Î·È ÔÏÔ˙ÒÓÙ·ÓË ÓÈfiÙË ı· ÙÔÓ ÓÈ΋ÛÂÈ Î·È ı· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· Ï·¯Ù·Ú‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ¿ÊÙ·ÛÙÔ Î·È Ó· Ôı‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ¤Ú· ·fi ÙÔ ·¿ÓÂÌÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ô˘ ›¯Â ·Ú¿ÍÂÈ. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÚˆÙ¢Ù› Î·È ¿ÏÈ ÙË ˙ˆ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ̤۷ ·fi ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈΤ˜ ΈÌÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ¯‹Ú·˜, Ù˘ ª·ÓÙ·Ï·›Ó·˜, Ô˘ ÍÂÛËÎÒÓÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÚÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘ ÛÈ-

ÙÈÔ‡ Î·È ·Ó¿‚ÂÈ ÊˆÙȤ˜ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡. Ÿˆ˜ fiÏ· Ù· ·ÂÚ¿ÎÈ· fï˜, Ë ∞Ï›ÎË, ·ÊÔ‡ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô Î·È ·ÊÔ‡ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË ÛÙÔÓ Ó·˘ÙÈÎfi ˆ˜ ·ÎfiÌ· Ûʇ˙ÂÈ ·fi ÓÈ¿Ù· Î·È ˙ˆ‹ Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· fiÏ· ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ı· ʇÁÂÈ. ºÂ‡ÁÂÈ ,·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ÙËÓ ÈÎÚ‹ Á‡ÛË Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ÓÈfiÙ˘ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ·›ÛıËÛË ÌÈ·˜ ¯·Ì¤Ó˘ Â˘Ù˘¯›·˜. ªÈ·˜ Â˘Ù˘¯›·˜ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ·ÁÁ›ÍÂÈ. ∏ χÛË ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi. ΔÔ ÂÚˆÙÈÎfi ¿ıÔ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙÒÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ˘ÔηٷÛÙ·ı›, Ì ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË ÂÈÚˆÓ›·˜ Î·È Û·ÚηÛÌÔ‡, Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔÓ ‰ÂÏ¿˙ÂÈ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘. ÕÏψÛÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‹ıË Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ë Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Î·È ı· ÛÒÛÂÈ ÙÔ Á¿ÌÔ, ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Ù˘. ¢ÂÍÈÔÙ¯ÓÈο, Ô ÃÔÚÓ ÛÎÈ·ÁÚ·Ê› ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙȘ Û·ÚÙ·ÚÈÛÙ¤˜ ÛÎËÓ¤˜ Î·È Ù· ΈÌÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Ì ٷ ÚÔÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì›· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ ÎÔÌÂÓÙ› ÙÔ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙ·˙‹, ÛÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ °ÚËÁfiÚË ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë Î·È ¢Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ŒÊË ™Ù·˘ÚÔıÂÔ‰ÒÚÔ˘. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ: ª·Ú›ÓË ∫·ÁÈ¿, ∞ÓÙÒÓ˘ ª·Ú·Áο΢, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜, ∂ÈÚ‹ÓË ∫ÔٷڤϷ, ¢‹ÌËÙÚ· ∫˘Ú·ÙÛÔ‡‰Ë, ¡fiÙ· ∫ÔÓÙÔ‡.

¢‡Ô Ó¤· ·È‰Èο ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ °. ºÚ·ÓÙ˙ÂÛοÎË ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ “ÕÓÂÛȘ”

¡ÔÛÙ·ÏÁ›· ÁÈ· ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ¯Ù˜ μƒπ™∫√ª∞™Δ∂ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960. ™Â ÌÈ· ·ıËÓ·˚΋ ·˘Ï‹ Ì ÁÈ·ÛÂÌÈ¿, Á·˙›Â˜ Î·È ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡˜, Ô˘ ÙÒÚ· È· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ, ÔÈ ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Î˘ÓËÁÔ‡Ó ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹. ∂ÈÎfiÓ˜ ‰ÔṲ̂Ó˜ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Û˘ÁΛÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·Á›·, ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ºÚ·ÓÙ˙ÂÛοÎË “Δ· ÁÈ·ÛÂÌÈ¿ Î·È Ù’ fiÓÂÈÚÔ”, Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙËÓ ¶·È‰È΋ ™ÎËÓ‹ “∫È‚ˆÙfi˜” ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ÕÓÂÛȘ” ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÏÔ΋Ô˘˜. ¶ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·Û›ÁÓˆÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ÙÚ˘ÊÂÚ¿, ÂÚˆÙÈο, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈο, Ô˘ fiÏÔÈ ·Á·‹Û·ÌÂ, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÈ· ·ÏÈ¿ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÁÈÔÚÙÈÓfi ΢ÚȷοÙÈÎÔ ÙÚ·¤˙È. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Ô ™¿‚‚·˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰È·Û··ÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÚÈÙ¿-

ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙȘ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë ∂ϤÓË μÔ˘Ù˘Ú¿. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ª¿Î˘ ¶·Ù¤Ï˘, ∫˘Úȷ΋ °¿Û·ÚË, ∫ÔÚ›Ó· ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §Â‚¿ÓÙ˘, ª·Ú›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘, ™ÙÂÊ·Ó›· ºÈÏÈ¿‰Ë Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¢¿ÛηÏÔ˜. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 11.15 Î·È ÛÙȘ 15.00. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÚÂÌȤڷ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë ¶·È‰È΋ ™ÎËÓ‹ “∫È‚ˆÙfi˜” ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ÕÓÂÛȘ”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ “¶·È‰› Ì ÙȘ ¯¿ÚÙÈÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜”, Ô˘ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ô °. ºÚ·ÓÙ˙ÂÛο΢. ŒÓ· ·ÁfiÚÈ ‰Ú·ÂÙ‡ÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘. ∞ӷηχÙÂÈ ÙÔ £¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ Î·È Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ·˘Ù‹ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ‹Úˆ·.

∑ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ, ¤ÙÛÈ, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Î·È ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘, ÈÛÙÔڛ˜ ÁÓ‹ÛȘ, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ª¤Û· ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ‹Úˆ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó·˜ Ì·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ‰È¤ÛˆÛ·Ó ÔÈ

ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Î·Ú·ÁÎÈÔ˙Ô·›¯Ù˜. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ™ÙÂÊ·Ó›· ºÈÏÈ¿‰Ë, ª·Ú›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ∫ÔÚ›Ó· ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 15.00. ¢. ª·Ú›ÙÛ·

√È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ∫¢∞¶ ¡Â·fiψ˜ Oπ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ “∫¤ÓÙÚÔ

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ” (¡Â·fiψ˜ 76, ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘) ÙÔ˘ ¢.√.À.∫. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ›ӷÈ: ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ∫ÂÚ·ÌÈ΋, £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È, ¶·Ú·Ì‡ıÈ, ªÔ˘ÛÈ΋ ¶ÚÔ·È‰Â›· Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. √È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ Â›Ó·È: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì.- 2Ì.Ì. Î·È ΔÚ›ÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË 6 - 9 Ì.Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210-64336.

∂ÏÏËÓÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ∞ƒÃπ™∞¡ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ·

ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘. ¢ÂÎÙ¿ ̤ÏË ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÔÚÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ·È‰È¿ ·fi 5 ¯ÚfiÓˆÓ. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¯ÔÚÔ‡ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ - ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §∂μ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÚ·‹ 79 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10.0— 13.00 ÙÔ Úˆ› Î·È 19.0021.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔËϤʈÓÔ ÁÚ·Ê›Ԣ 24210 33938.

ªÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ √𠓶∞™ ∞ Δ∂ªƒ√” ÛÙÔ

Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ “πø¡π∞” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ÛÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ΢ڛˆ˜ ‚¿ÛÂÈ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘, ΤډÈÛ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È Î·Ú‰È¤˜ ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ. √ ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜ (ÎÈı¿Ú· ñ ÙÚ·ÁÔ‡‰È), Ë ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛË (È¿ÓÔ ñ ÙÚ·ÁÔ‡‰È) Î·È Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È) Ì ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¤ÓÙ¯ÓÔ ÚfiÎ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÙˆÓ “¶∞™ ∞ Δ∂ªƒ√” ÍÂÛΤ·Û·Ó ÌÂψ‰›Â˜ ·ÏȤ˜ Î·È ÍÂÛÎfiÓÈÛ·Ó ·Á·Ë̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ Ì·˜. ª·˙› Ì ÙÔÓ ÕÌÏÂÙ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ Î·È ÙÔÓ °¤ÚÔ ¡¤ÁÚÔ Δ˙›Ì, ÙÔ˘˜ ª¿ÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¡¿ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Cyrenia, ÙÔÓ °ÔڛϷ Î·È ÙÔ˘˜ ™˘ÁοÙÔÈÎÔ˘˜ Ù˘ ÙÚÂÏ‹˜ ∞ÓÙÈ·ÚÔ¯‹˜, ı· Û·˜ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙· Û ¤Ó· ÎfiÛÌÔ ·Ó·ÌÓ‹ÛˆÓ, ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ¤ÓÙ¯ÓÔ-ÚfiÎ ‡ÊÔ˜ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙˆÓ “¶∞™ ∞ Δ∂ªƒ√”. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

31

∞ÊȤڈ̷ Î·È cd ÛÙÔ “ÂÓ μfiψ” Ô˘, ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ë 74Ë ¢∂£ £∂™™∞§√¡π∫∏ 4. ™Â ÈfiÙ˜

Ô˘ ı· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÁÂÓÓ·›· ÙÔÓ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰Ú¿ÎÔ, ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÙË Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓË ÚÈÁΛÈÛÛ· ·fi ÙÔÓ ‡ÚÁÔ, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙ·ÌÊÈÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ 74˘ ¢∂£, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ “Kid & Fun” . ™ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ 15 Ù˘ ¢∂£ ¤¯ÂÈ ÛÙËı› ¤Ó· ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi οÛÙÚÔ, Ì ‡Ï˜, ηÁÎÂÏfiÔÚÙ˜, ÛËÌ·›Â˜, Û·ıÈ¿ Î·È ·Û›‰Â˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙȘ 6 ¤ˆ˜ ÙȘ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù· ·È‰È¿, ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ, Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ “Ì·Á›·˜” . √ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ‰Ú¿ÎÔ˜, ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÊÏfiÁ˜ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ·, ·Ó·˙ËÙ¿ ÌÈÎÚ¿ ·ÁfiÚÈ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· ÁÈ· Ó· Ù· Ê˘Ï·Î›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ. °È· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÈÔÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·ıÏËÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ˜, ·È¯Ó›‰È· - οÌȘ, Ì·ÛΤÙ˜ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÂÛٛ˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ ÛÙËı› ÙÔ ¶¿ÚÎÔ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ∞ıÏËÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ·fi ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ªÔ˘ÛÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∫·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ë ¢∂£ ı· ¤¯ÂÈ fi,ÙÈ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ê›ÏÔÈ Ù˘. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Âȉ¤ÍÈÔÈ ·ÎÚÔ‚¿Ù˜ Û ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ, Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ· ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ô‰ÈÒÓ, Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁÔ› Ô˘ ı· ÍÂÙÚÂÏ¿ÓÔ˘Ó Ì ٷ ÎfiÏ· ÙÔ˘˜ Ù· ·È‰È¿, ͢ÏÔfi‰·ÚÔÈ, Ì¿ÁÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Û fiÏÔ˘˜ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘. Δ· ·È‰È¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó Ì ÈӤϷ Î·È ÌÔÁȤ˜, Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÎÔÏ¿˙, ηٷÛ΢¤˜ ·fi ËÏfi Î·È Ï·ÛÙÂÏ›ÓË, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÎÔÓοډ˜, ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÌÔÓ٤Ϸ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ. ™˘ÓÔÏÈο Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÎËÓ¤˜ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È 14 ÚˆÙfiÙ˘· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÌÈÎÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ 15 Ù˘ ¢∂£. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ·È‰È¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÎfiÌÈÎ, ·fi ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÎÙ‡ˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ¤Ó· ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ¿ÚÚˆÛÙ· ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ·. √È ÌÈÎÚÔ›, ËÏÈΛ·˜ ·fi 3 ¤ˆ˜ 6 ÂÙÒÓ, ı· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ٷ “¿ÚÚˆÛÙ·” ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ó· Ù· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ ·È‰È·ÙÚÈ΋ ÂͤٷÛË.

μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÏÏ‹˜, Ô Û˘Óı¤Ù˘ Ù˘ “μÔÏÈÒÙÈÛÛ·˜”

ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÙÔ˘ “ÂÓ μfiψ”, Ô˘ ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ, Ô Û˘Óı¤Ù˘ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ “μÔÏÈÒÙÈÛÛ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘”, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ (§¿Î˘) ª·ÏÏ‹˜ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÂ›Ù·È Û ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË - ÔÙ·Ìfi ÛÙÔÓ ∏Ï›· μÔÏÈÒÙË ∫·ÂÙ·Ó¿ÎË. Àfi ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ “ª’ ¤Ó· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ” Ô ¯ÂÈÌ·ÚÚ҉˘ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÈ· 70ÓÙ·ÂÙ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ 1932 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·.

√ ÁÓˆÛÙfi˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ∏Ï›·˜ μÔÏÈfiÙ˘ ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËΠÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È‹ÁËÛË ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÈÌÂÏËÙ‹, ¤Ó· ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ-Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ª¿ÎË ª·ÏÏ‹ “√ £Â›Ô˜ §¿Î˘” Î·È ÌÈ· Ï·˚΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ “μÔÏÈÒÙÈÛÛ·˜” . √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ÙˆÓ 17 ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ô˘ Û˘Ó¤ıÂÛ ÛÙË Û‡ÓÙÔÌË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÏÏ‹˜, Ù· ÔÔ›· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ cd ñ ‰ÒÚÔ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ “ÂÓ μfiψ”. ∂ÎÙfi˜ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ Ë ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ‡ÏË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ù˘ ∫·›Ù˘ ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˘ ñ ∞Á¿ıÔ˘, Â›ÎÔ˘Ú˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ÛÙÔ ÙÌ. £Â·ÙÚÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ∂ȉ·‡ÚÔ˘, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙÔÈÙÒÓ °È¿ÓÓË ª·ÓÙ›‰Ë “ŸÙ·Ó Ô øÓ¿Û˘ Û˘ÁÁ¤Ó¢ Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ” Î·È °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË “™Â ÌÈ· ·˘Ï‹... Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·” , ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ñ ‡ÌÓÔ ÛÙÔ ìACTORS STUDIOî ÙÔ˘ ∞ÈÌ›ÏÈÔ˘ ™Ô˘‚·Ù˙‹ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ - ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢. ¶∞ƒ∞ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚·ÛÈÎfi˜ ¿-

ÍÔÓ·˜ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·È‰ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ, ‰ÂÓ Ï›ÂÈ Î·È Ë Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ٷϤÓÙÔ. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ÂÓ‹ÏÈη ÁÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÂΛÓË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ô ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ÂÈÌÔÚʈ٤˜ ñ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Û ¿ÚÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘ Ù˘¯›Ô˘, ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ Û ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ӷ ÂÎ-

√È Î·Ô˘Ìfiˉ˜ Ù· ‚¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜

™π¢¡∂´ 3. √ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ËıÔ-

μfiÏÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË °ÂÚ·Ì›ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ¶ÂÛοڷ. ΔÔ ÂÓ μfiψ Ì·˙› Ì ÙÔ cd ÙÈÌ¿Ù·È 5ú Î·È ı· ÙÔ ‚Ú›Ù ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜: μfiÏÔ˜ ¶ÂÚ›ÙÂÚ·: ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ∞ı. (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 1), ºÔ˘ÚÎÈÒÙ˘ °. (π¿ÛÔÓÔ˜ 71), ™·Ì·ÏÙ¿Ó˘ °. (π¿ÛÔÓÔ˜ 137), μfiÓÙ˙Ô˜ ¢. (¢ËÌË-

ÙÚÈ¿‰Ô˜ 247), ¢ËÌËÙÚÒÊ ∂. (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 43) μÈ‚ÏÈÔˆÏ›·: °Ú·Ê‹ (∂ÚÌÔ‡ 157), ¶·È‰Â›· (¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 2), ◊ÏÈÔ˜ (∏›ÚÔ˘ 8), ¶¤Ó· (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126), Subway (¶. ªÂÏ¿ 32), Public (√ÁÏ 28), ÿÚÙ· (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16μ), ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ñ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘) ∞ı‹Ó·, ¶ÚˆÙÔÔÚ›· (°Ú·‚È¿˜ 3-5), ∂ÛÙ›· (™fiψÓÔ˜ 60), ªÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘ (∞ÌÂÚÈ΋˜ 13), ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ (™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35) £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¶ÚˆÙÔÔÚ›· (¡›Î˘ 3), ªÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘ (ΔÛÈÌÈÛ΋ 11).

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘

∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙÔÓ ∫√¢μ ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓ‹ÏÈΘ, ›ӷÈ: ∂ƒ°∞™Δ∏ƒπ∞ ∂π∫∞™Δπ∫ø¡ Δ∂áø¡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ: ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·, μÈÙÚÒ, °Ï˘ÙÈ΋, ¢È·ÎfiÛÌËÛË, ∂χıÂÚÔ ™¯¤‰ÈÔ ñ ÷ڷÎÙÈ΋, ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ∫ÂÚ·ÌÈ΋, ª·ÚÌ·ÚÔÁÏ˘ÙÈ΋, ª·Ù›Î, •˘ÏÔÁÏ˘ÙÈ΋, æËÊȉˆÙfi. ∫∂¡Δƒ√ ¶§∏ƒ√º√ƒ∏™∏™ ¡∂ø¡ “¢π∞À§√™” §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ: ΔÌ‹Ì·Ù· À¶√§√°π™Δfl¡, ∏/À ECDL ∂ÓËÏ›ÎˆÓ ( ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ 7 ‹ ÔÈ 4 ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ECDL), ∏/À ECDL ∂Ê‹‚ˆÓ. ΔÌ‹Ì·Ù· Ã√ƒø¡: ∂˘Úˆ·ÈÎÒÓ & LATIN ÃÔ-

ÚÒÓ. ΔÌ‹Ì·Ù· ºøΔ√°ƒ∞ºπ∞™. ΔÌ‹Ì·Ù· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ: π™¶∞¡π∫∞, ∞ƒ∞μπ∫∞, Δ√Àƒ∫π∫∞, ƒø™π∫∞, ∫π¡∂∑π∫∞, πΔ∞§π∫∞. ΔÌ‹Ì· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. ¢∏ª√Δπ∫∏ ™Ã√§∏ Ã√ƒ√À ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÌ‹Ì· ÃÔÚÔÁ˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ (Dance stretching-√ÚıÔÛˆÌÈ΋ ñ ÙÌ‹Ì·Ù· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ·Ó‰ÚÒÓ). ∞¡øΔ∂ƒ∏ ™Ã√§∏ ¢ƒ∞ª∞Δπ∫∏™ Δ∂á∏™ ÀÔ¯ÚˆÙÈο ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ, Ô‰ËÁ› Û Â·ÁÁÂÏÌ·-

ÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÂÓÒ Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ μ‚·›ˆÛ˘ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù·: ÀÔÎÚÈÙÈ΋ ñ ∞˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜, √ÚıÔʈӛ·, ∫›ÓËÛË, ÃÔÚfi˜, πÛÙÔÚ›· Î·È ¶Ú·ÎÙÈ΋ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›· ñ ∂Ó‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·, ªÔ˘ÛÈ΋, ΔÚ·ÁÔ‡‰È, πÛÙÔÚ›· £Â¿ÙÚÔ˘, ¢Ú·Ì·ÙÔÏÔÁ›·, πÛÙÔÚ›· §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜, •ÈÊ·ÛΛ· (Û Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ‹ ˆ˜ ÌÂÌÔӈ̤ӷ Ì·ı‹Ì·Ù·). §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â›Û˘ ÙÌ‹Ì·Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ñ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ñ ™Â٤̂ÚÈÔ ÂοÛÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.

¶∂ƒπ√Ã∏ 1. ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ (¶§∞Δ∂π∞) 2. ∞£∏¡∞ 3. ∞£∏¡∞ (¢π∫∞™Δ∏ƒπ∞) 4. ∞£∏¡∞ (∫Àæ∂§∏) 5. ∞£∏¡∞ (¶§. ∞ΔΔπ∫∏™) 6. ∞π°∞§∂ø 7. ∞ª¶∂§√∫∏¶√π (∂ƒ. ™Δ∞Àƒ√™) 8. ∞ƒ°Àƒ√¶√À§∏

√¡√ª∞ ∞§∂Àƒ∞™ ¶∂ƒ. ∫√ƒ∞∫π∞¡πΔ∏™ ¡π∫√™ º√À¡Δ√À§∏™ ∫√¡Δ√¶∞¡√À μ∞™π§π∫∏ °§À∫∞™ ¢. £∞¡∞™∏™ ¡π∫√§∞√™ ¢∏ª∏Δƒπ√À ∫√¡Δ√Àƒ∏™

¢π∂À£À¡™∏ ∏ƒøø¡ ¶√§ÀΔ∂á∂π√À 8 ∞∫∞¢∏ªπ∞™ & ™π¡∞ ∂À∂§¶π¢ø¡ 95 ¶§. ∫Àæ∂§∏™ 1 ™∂¶√§πø¡ 5 π∂ƒ∞ √¢√™ 280 & £∏μø¡ ∫∏ºπ™™π∞ 98 & ∂ƒ. ™Δ∞Àƒ√À ∫À¶ƒ√À 70

¶∂ƒπ√Ã∏

ÔÈfi˜ ƒ¿ÛÂÏ ∫ÚfiÔ˘ ÚÔοÏÂÛ ÌÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Û “Ô‰ËÏ·ÙÈ΋ ÌÔÓÔÌ·¯›·” , Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ¤Î·Ó ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡. ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·‰¤¯ıË ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË, ·ÏÏ¿ Ô ƒ. ∫ÚfiÔ˘ ΤډÈÛ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ∏ ∞Ó¤Ù ™·Ú ¤ÁÚ·„ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Sydney’s Daily Telegraph Ì ٛÙÏÔ: “ΔÛÈÁ¿Ú· Î·È ·¯˘ÓÙÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜, ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È Û ÊfiÚÌ· Ô ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ˜” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·Ú ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È ÚÔοÏÂÛ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Û ¤Ó·Ó Ô‰ËÏ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ 19,3 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ™›‰ÓÂ˚. “∞Ó¤‚· ÛÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÛÔ˘. √ ƒ¿ÛÂÏ ı¤ÏÂÈ Ó· ·˜ ÁÈ· Ô‰‹Ï·ÙÔ Ì·˙› ÙÔ˘. ∂›Û·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ¯¿ÛÂȘ;” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜. ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·‰¤¯ıË ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË, ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi Ù˘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Á‡ÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ™Â οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË ¤ÂÛ ·fi ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi Ù˘. “∞˘Ùfi ‹Ù·Ó. ∏ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ӛ΢ ÙÔ˘. ∏ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ӛ΢ ÙÔ˘ Ì Â̤ӷ Í·ψ̤ÓË ÛÙË ÛÎfiÓË” ¤ÁÚ·„ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ë ÔÔ›· › fiÙÈ Ô ÛÙ·Ú ‹Ù·Ó ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜ Î·È ¤Û¢Û ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Â¿Ó Â›Ó·È Î·Ï¿. √ ƒ. ∫ÚfiÔ˘ › ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ô‰ËÏ¿Ù˘ ·fi ÙÔÓ ∞˘ÛÙÚ·Ïfi ÛÎËÓÔı¤ÙË ª·˙ §Ô‡ÚÌ·Ó. “Œ¯ÂÈ Ù· ÚˆÙ›· ÙÔ˘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ˆ ÍÂÓ·Á‹ÛÂÈ. ∂›Û·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ηχÙÂÚË ·fi ÙÔÓ ª·˙ §Ô‡ÚÌ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ” .

¢π∞¡√ª∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞™ “ ™∏ª∂π∞ ¶ø§∏™∏™ ∞£∏¡ø¡

¡∂∞ À√ƒ∫∏ 4. √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙÔ˘

Iron Man, Jon Favreau, ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο Ï·Ùfi ÙÔÓ Robert Downey Jr ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÎfiÌÈÎ Cowboys & Aliens. ΔÔ ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ˘ÔıÂÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì›·˜ ÔÌ¿‰·˜ ηԢÌfiˉˆÓ Î·È Â͈Á‹ÈÓˆÓ ÛÙËÓ ∞ÚÈ˙fiÓ· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∏ Dreamworks, ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Èı·Ófiٷٷ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011.

¶Ô‰ËÏ·ÙÈ΋ ÌÔÓÔÌ·¯›· ƒ¿ÛÂÏ ∫ÚfiÔ˘‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘

√¡√ª∞

9. °∞§∞Δ™π °∞∫π∞™ π. 10. ∫∞§§π£∂∞ ∫√ƒ∞∫π¢∏™ ∏§π∞™ 11. ¡. ∫√™ª√™ §∂À∫∞¢πΔ∏™ £. 12. ¶∞°∫ƒ∞Δπ ºƒ∞°∫√À 13. ™À¡Δ∞°ª∞ ∞º√π Δ√ÀΔ√À§∏ 14. √ª√¡√π∞ ∞£∏¡∞™ & √ª√¡√π∞™ 15. ¶∂πƒ∞πø™ 1 16. ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À 7-73

¢π∂À£À¡™∏ ∞°. °§À∫∂ƒπ∞™ 2 ™∞μπΔ∞¡π¢π√À 6 ™À°°ƒ√À 81 Àª∏ΔΔ√À 74 ∂ƒª√À-™À¡Δ∞°ª∞Δ√™


32

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 4H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.425,23

0,46

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE

4,28 0,53 11,5 15,6 7,6 16,7 1,61 9,7 7,5 0,86 4,36 3,32 7,46 6,44 2,79 2,36 5 0,86 2,5 1,63 1,53 4,32 5,92 4,27 2,68 15,25 21,81 1,22 5,65 7,33 8,09 5,86 4,14 1,51 1,64 6,9 8,23 1,72 1,27 9,1 4,8 5,56 16,8 11 14,36 5,15 4,49 2,02 4,81 5,16 20,8 15 9,64 4,65 10,49 2,02

0,00 12072 -3,64 11644648 -3,20 1236245 -0,45 327973 -1,81 11431 2,45 41813 5,23 312386 0,00 4146 4,46 110598 1,18 1076196 5,83 541290 -1,19 57421 -5,57 623348 0,00 2332 2,20 499876 1,29 2415711 1,22 23282 2,38 199508 0,00 12 5,84 1370 0,66 349205 3,35 86434 1,72 148490 -0,70 24674 22,94 281133 1,33 1157980 -1,76 1634779 -1,61 60045 1,25 365375 1,10 128889 -0,25 144285 1,21 72088 5,61 19840 0,00 8660 14,69 1537508 -0,43 21510 -0,12 14180 -2,83 302613 0,00 47731 1,11 216106 3,00 461678 0,73 239321 1,82 1790201 4,36 1456083 -0,42 5032 0,39 1626 0,45 62140 1,51 43132 -0,21 614713 -1,15 30617 2,26 59406 3,38 945 2,34 551358 0,87 1392377 -0,10 1084102 0,50 32441

4,2 0,52 11,47 15,6 7,6 16,14 1,52 9,7 7,29 0,85 4,15 3,25 7,46 6,23 2,73 2,35 4,94 0,84 2,5 1,62 1,52 4,18 5,78 4,19 2,28 15,15 21,57 1,2 5,55 7,25 7,97 5,58 3,94 1,51 1,42 6,83 8,07 1,7 1,24 8,9 4,48 5,5 16,5 10,62 14 5,06 4,3 1,96 4,8 5,08 20,34 14,32 9,4 4,63 10,19 2

4,28 0,55 11,97 15,95 7,74 16,8 1,63 9,8 7,78 0,88 4,42 3,38 7,91 6,44 2,8 2,4 5,06 0,88 2,5 1,63 1,56 4,32 5,92 4,3 2,83 15,55 22,75 1,3 5,69 7,4 8,2 5,92 4,14 1,54 1,66 6,96 8,34 1,8 1,29 9,2 4,93 5,66 17,11 11,03 14,42 5,17 4,63 2,04 4,95 5,22 21,15 15 9,66 4,82 10,68 2,09

1,4 0,73 1,04 1,81 1,07 1,17 0,36 0,64 0,61 0,81 1,44 5,86 1,38 0,78 1,85 7,61 1,43 1,56 0,45 0,69 1,87 1,35 0,53 3 3,94 1,37 1,75 0,73 2,98 0,62 0,34 1,61 0,85 1,54 1,46 1,45 0,97 3,68 0,52 0,67 3,08 0,66 1,5 1,4

1,4 0,8 1,09 1,85 1,09 1,21 0,36 0,66 0,66 0,86 1,44 5,96 1,44 0,8 1,87 7,73 1,52 1,71 0,46 0,79 1,93 1,42 0,57 3 3,94 1,42 1,8 0,77 3,09 0,65 0,34 1,64 0,9 1,6 1,46 1,49 1,06 3,92 0,56 0,69 3,08 0,66 1,55 1,45

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ RAINBOW AE ¶ƒ√π√¡Δø¡ ¶ƒ√∏°ª∂¡∏™ Δ∂á√§√°π∞™ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SINGULARLOGIC S.A. SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. TRASTOR ∞∂∂¶

1,4 0,76 1,08 1,82 1,08 1,18 0,36 0,65 0,64 0,85 1,44 5,9 1,43 0,78 1,85 7,73 1,48 1,65 0,45 0,78 1,92 1,41 0,55 3 3,94 1,37 1,78 0,77 3,03 0,64 0,34 1,63 0,87 1,57 1,46 1,46 1,06 3,89 0,55 0,69 3,08 0,66 1,54 1,41

0,00 -6,17 0,94 1,11 1,89 0,86 0,00 -1,52 0,00 2,41 0,00 -1,01 2,14 -2,50 -0,54 0,13 1,37 1,85 -2,17 11,43 0,52 3,68 0,00 0,00 0,25 -0,73 1,14 5,48 0,33 1,59 -5,56 1,24 -2,25 0,64 0,00 0,69 9,28 1,57 5,77 2,99 0,00 0,00 2,67 0,71

0 1293 74816 615 600 58814 0 16701 97160 5475 0 2650 1911 5005 4010 44800 4568 14342 40380 441097 4845 75860 2121 0 2 1350 38020 25250 2585 21963 3500 10180 16510 178655 43284 2385 18840 1379 104527 37735 70512 0 15455 3305

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∫∞πøª∞ ∞§∞¶π™ ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √§¶ ∞∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞)

0,6 0,6 0,88 0,7 1,77 0,79 0,49 1,21 1,32 1,09 1,48 1,22 0,62 1,8 0,57 1,04 0,73 0,8 0,94 0,34 1,22 1,97 0,54 0,48 5,28 0,64 1,5 0,95 0,07 1,11 1,22 0,82 0,78 0,95 0,41 0,75 0,93 0,61 0,67 1,16 1 2,7 2,3 1,4 1,49 0,51 0,64 2,9 0,73 1,88 0,42 1,85 0,75 0,67 1,9 10,55 2,89 0,61 0,93 0,81 1,04 0,71 0,68 4,97 1,46 2,46 0,34 5,71 1,12 8 1,57 0,75 4,99 1,88 0,7 0,72 0,82 0,5 4,04 1,54 1,15 1,32 0,78 0,65 0,74 1,7 0,91 0,8 0,81 0,61 0,73 14,66 1,12 3,94 2,19 2,57 0,77 3,58 0,43 0,34 0,59 1,85 1,52 0,32 1,61 0,48

-1,64 15310 3,45 4550 1,15 6500 0,00 611 0,00 100 1,28 751 0,00 9845 1,68 1604 3,94 304 -0,91 7421 -1,33 7882 1,67 2725 5,09 698334 0,00 0 -1,72 10840 5,05 54969 0,00 0 -1,24 4351 5,62 1420 3,03 91068 0,00 54 -0,51 673 -5,26 7207 4,35 5250 0,00 2969 1,59 60343 -3,23 2228 4,40 68 -22,22 19511885 18,09 305528 -6,15 4339 6,49 36052 4,00 3310 -3,06 4970 2,50 26481 19,05 60690 2,20 28595 1,67 13400 1,52 54640 6,42 1416 4,17 46760 3,85 1508 1,32 1090 3,70 6576 2,76 14296 0,00 3333 1,59 16338 -0,34 2100 0,00 0 -0,53 532 2,44 5360 7,56 2 1,35 4750 1,52 6480 1,06 6618 -0,19 150 -1,03 2602 5,17 22149 -1,06 4496 1,25 48227 -3,70 2200 1,43 26661 3,03 83491 5,75 3543 2,82 6528 -1,21 10801 0,00 2500 -1,21 1845 4,67 2000 0,88 646 6,80 14246 1,35 4362 1,63 740 5,03 200 4,48 28300 -4,00 8387 2,50 4838 0,00 0 0,25 5635 0,65 628 2,68 413 0,00 0 0,00 2040 0,00 0 7,25 662 0,00 31 19,74 31776 3,90 2661 3,85 345696 -4,69 1286 -1,35 20 0,07 3865 0,00 863 1,55 350 1,86 100884 5,76 62710 2,67 10882 4,68 1883 -4,44 2562 3,03 7139 0,00 107805 2,78 410 2,01 455 0,00 4003 3,87 5452 9,09 4540

0,58 0,57 0,85 0,65 1,73 0,76 0,49 1,18 1,25 1,06 1,46 1,19 0,58 1,8 0,55 0,99 0,73 0,8 0,87 0,32 1,22 1,92 0,53 0,46 5 0,62 1,45 0,94 0,05 0,99 1,22 0,75 0,73 0,92 0,39 0,62 0,89 0,6 0,64 1,07 0,97 2,48 2,22 1,35 1,44 0,5 0,62 2,9 0,73 1,88 0,4 1,85 0,75 0,66 1,84 10,55 2,84 0,58 0,9 0,78 1,02 0,7 0,67 4,7 1,4 2,42 0,33 5,7 1,12 7,85 1,54 0,71 4,54 1,88 0,69 0,71 0,8 0,5 4,01 1,46 1,11 1,32 0,76 0,65 0,64 1,7 0,77 0,72 0,77 0,59 0,73 14,4 1,02 3,72 2,13 2,28 0,73 3,48 0,41 0,32 0,57 1,83 1,5 0,3 1,55 0,46

0,62 0,6 0,91 0,71 1,77 0,8 0,5 1,21 1,37 1,15 1,5 1,25 0,63 1,8 0,59 1,08 0,73 0,83 0,94 0,34 1,22 1,97 0,57 0,48 5,3 0,65 1,53 0,95 0,09 1,12 1,22 0,84 0,78 0,99 0,42 0,75 0,94 0,63 0,68 1,17 1,05 2,7 2,3 1,41 1,53 0,51 0,64 2,91 0,73 1,96 0,42 1,88 0,76 0,68 1,9 10,55 2,92 0,61 0,95 0,83 1,1 0,72 0,7 4,98 1,53 2,52 0,34 6,09 1,12 8 1,6 0,76 5 1,88 0,72 0,76 0,82 0,5 4,05 1,57 1,16 1,32 0,78 0,65 0,75 1,86 0,91 0,81 0,82 0,61 0,73 14,8 1,15 3,94 2,25 2,62 0,77 3,58 0,44 0,34 0,6 1,85 1,52 0,32 1,62 0,48

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,71 2,81 42,48 0,4 0,62 3,22 1,52 1,35 0,48 0,42

-7,79 8,92 0,12 -4,76 5,09 0,00 -0,65 2,27 0,00 2,44

16415 104249 5088 2110 2 0 1778 33642 84650 450

0,7 2,69 42,3 0,38 0,62 3,22 1,45 1,32 0,46 0,42

0,78 2,83 42,98 0,4 0,62 3,22 1,54 1,38 0,49 0,42

7,7 8,97 0,73 2,06 5,36 0,52 2,73 1,64 0,36 0,37 0,24 20,22 0,9 0,91 30,1 3,81 1,23 0,19 7,8 0,2 1 6,25 0,29 0,31 1,17 15,8 63 5,03 20 3,15 0,23 0,61 1,76 0,29 14,48 10,48 0,47

0,00 0,00 -1,35 0,49 -1,29 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 4,35 -1,37 4,65 0,00 0,00 0,00 -2,38 0,00 -1,14 0,00 0,00 -0,32 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,19 0,00 -1,56 4,55 7,02 18,92 0,00 0,00 0,00 11,91

500 0 39000 2500 5790 0 2900 0 0 4730 99917 903 1720 0 0 180 9257 0 190 13000 0 2122 23910 0 4332 0 883 2017 0 2984 156372 1200 10 0 0 0 28518

7,7 8,97 0,73 1,93 5,31 0,52 2,7 1,64 0,36 0,34 0,23 19,51 0,88 0,91 30,1 3,81 1,22 0,19 7,8 0,19 1 6,15 0,28 0,31 1,17 15,8 63 5 20 3,14 0,22 0,57 1,76 0,29 14,48 10,48 0,43

7,7 8,97 0,73 2,14 5,42 0,52 2,8 1,64 0,36 0,37 0,25 20,9 0,92 0,91 30,1 3,81 1,25 0,19 7,8 0,2 1 6,33 0,29 0,31 1,17 15,8 63 5,46 20 3,17 0,24 0,62 1,76 0,29 14,48 10,48 0,5

0,24 0,06 0,13 1,61 0,19 0,2 2,36 0,72 2,4 0,16 0,13 0,15 0,08 0,25 0,99 0,37 0,8 0,14 0,13 0,45 0,28 0,15 8,26 0,48 0,37 0,46 0,68 0,28 0,78 0,46

20,00 0,00 0,00 0,63 0,00 5,26 1,72 -1,37 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 -3,85 -1,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 4,55

530472 0 4040 2116 0 24453 28554 5130 0 44000 2180 0 135792 60 1120 0 0 3100 3790 510 33602 210 0 0 24406 0 0 6440 0 112885

0,22 0,06 0,13 1,59 0,19 0,19 2,33 0,66 2,4 0,16 0,13 0,15 0,08 0,25 0,92 0,37 0,8 0,13 0,13 0,44 0,28 0,15 8,26 0,48 0,36 0,46 0,68 0,28 0,78 0,45

0,24 0,06 0,13 1,61 0,19 0,2 2,39 0,76 2,4 0,16 0,13 0,15 0,09 0,25 1 0,37 0,8 0,15 0,14 0,49 0,29 0,15 8,26 0,48 0,38 0,46 0,68 0,29 0,78 0,47

1 4,1 2,45 3,55 2,8 2,65 1,29 1,15 2,18 2,66 2,7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00

4010 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

1 4,1 2,45 3,55 2,8 2,65 1,29 1,15 2,18 2,66 2,7

1 4,1 2,45 3,55 2,8 2,65 1,29 1,15 2,18 2,66 2,7

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 1,41 1,7 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 1,41 1,7 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 1,41 1,7 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) πª∞∫√ MEDIA SA.(∫√) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) BETANET ABEE COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞Lª∞ ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏(∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂Δª∞ (∞∂ Δ∂á.ª∂Δ∞•∏™)(∫√) ∂Δª∞ (∞∂ Δ∂á.ª∂Δ∞•∏™)(¶√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 3H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

32.640.632,15 6.124.342,05 5,3297 26.129.013,69 3.028.018,61 8,6291 141.173.363,80 15.242.478,23 9,2618 17.188.121,45 2.374.749,53 7,2379 428.481.998,18 113.818.990,49 3,7646 32.154.935,98 3.494.520,50 9,2015 19.739.625,98 2.704.587,74 7,2986 8.024.107,63 1.470.125,67 5,4581 14.177.958,31 1.794.042,40 7,9028 131.751.822,35 14.523.000,28 9,0719 60.710.547,12 7.312.648,22 8,3021 5.910.200,69 1.409.958,44 4,1918 21.968.112,12 2.031.861,57 10,8118 541.666,90 50.000,00 10,8333 229.808.133,99 14.551.263,15 15,7930 15.081.614,46 863.838,84 17,4588 4.001.090,77 659.551,34 6,0664 10.707.135,27 1.982.360,18 5,4012 4.853.642,15 1.230.306,11 3,9451 8.490.024,23 2.283.920,07 3,7173 18.071.521,47 2.308.811,16 7,8272 39.127.788,43 3.797.801,37 10,3027 10.966.536,69 5.445.140,90 2,0140 3.948.268,18 264.068,43 14,9517

-0,27% -0,18% -0,08% -0,18% -0,30% -0,04% -0,16% -0,11% -0,23% -0,03% -0,29% -0,29% -0,13% -0,13% -0,15% 0,09% -0,17% -0,20% -0,18% -0,09% -0,17% 0,29% -0,10% -0,05%

5,4363 8,7585 9,2618 7,3646 3,7646 9,2015 7,2986 5,5673 8,0213 9,0719 8,3851 4,5271 10,8118 10,8333 15,8720 17,8080 6,1877 5,4012 4,0240 3,7173 7,9055 10,4057 2,0140 15,1760

5,2231 8,5644 9,1923 7,1655 3,7646 9,1325 7,2439 5,3489 7,9028 9,0719 8,2606 4,1918 10,7307 10,8333 15,6746 17,2842 6,0057 5,3742 3,8662 3,6894 7,8272 10,1997 2,0090 14,8022

6,45% 7,23% 10,50% 7,29% 10,90% 4,35% 6,34% 4,45% 6,51% 8,65% 5,77% 7,58% 8,12% 8,33% 8,09% 13,43% 5,48% 8,28% 6,45% 6,23% 6,72% 7,35% 4,04% 4,39%

78.557.427,77 23.015.245,65 2.435.734,27 4.089.660,47 179.913.074,21 36.757.171,73 1.777.496,84 30.763.359,10 38.009.602,30 2.045.164,94 84.145.821,41 7.892.970,71 1.615.262,05 10.720.848,85 20.878.423,31 28.527.031,70 108.966.605,96 162.167.393,01 31.710.402,15 5.268.005,91 29.502.284,71 63.256.566,91 136.732.125,33 58.971.835,82 1.287.671,71 17.522.417,40 139.700,53 5.629.894,01 754.410,97 15.569.648,01 1.345.001,22 1.372.401,70 34.117.612,23 14.379.779,32 4.773.808,93 14.141.128,17 3.393.685,15 3.128.737,83 129.551.227,87 62.136.738,49 15.166.538,72 63.375.633,96 115.916.276,46 59.920.499,98 9.249.821,63 115.438.492,55 43.133.725,00 11.591.173,97 554.675,74 7.418.380,82 25.008.915,40 13.424.443,46 2.776.963,92 4.549.217,98 2.681.674,30

-0,13% -0,06% -0,98% -0,87% 0,03% -0,11% 0,10% 0,03% -0,12% 0,03% 0,05% -0,13% -0,78% -0,06% 0,11% -0,77% 0,12% 0,01% 0,01% 0,08% 0,08% 0,27% 0,01% 0,05% 0,06% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% -0,01% -0,02% -0,08% -0,14% -0,16% -0,21% -0,21% -0,05% 0,02% -0,18% -0,80% 0,01% -0,02% 0,04% 0,03% 0,22% 0,05% -0,05% -0,64% 0,03% 0,03%

16,5423 12,2824 9,5615 5,1286 4,4613 6,8612 6,4339 8,9368 10,2107 10,4303 10,6228 3,9390 4,0050 6,7063 3,2134 4,4303 10,5140 5,5332 8,9930 5,6012 9,7713 11,1975 9,1377 10,5422 11,2671 10,4899 1.189,0600 1.183,6300 1.159,3800 1.189,0500 958,3600 1.015,7600 1.016,8300 1.019,8400 4,4580 3,5287 3,1226 8,1878 3,3553 10,9565 10,7711 10,0207 3,1361 9,7532 26,8632 1,1340 10,7310 3,3329 2,9568 4,7712 2,8658 3,3261 3,7176 212,6379 3,3593

16,0557 11,9212 9,2803 5,0901 4,4278 6,8097 6,3856 8,3410 9,7150 10,0213 10,4145 3,8326 3,8967 6,6560 3,0874 4,4303 10,5140 5,5332 8,9930 5,6012 9,2595 10,6110 8,6591 9,9398 10,7306 10,4899 1.189,0600 1.183,6300 1.159,3800 1.189,0500 958,3600 1.015,7600 1.016,8300 1.019,8400 4,4025 3,4766 3,0765 8,0668 3,2080 10,5269 10,3487 9,8203 3,1126 9,3708 26,5291 1,1144 10,6505 3,2185 2,9420 4,7473 2,8658 3,3096 3,6808 211,5800 3,1963

4,36% 11,18% 3,03% -4,00% 2,75% 3,83% 11,29% 2,16% 8,11% 1,19% 0,45% 18,27% -0,79% 7,48% 3,11% 9,10% 10,09% 12,33% 9,31% 6,56% 4,53% 5,11% 6,33% 6,34% 7,26% 10,11% 11,51% 11,55% 5,62% 5,64% 5,17% 5,20% 6,06% 6,09% 12,96% 11,54% 8,55% 3,67% 5,08% 5,22% 4,61% -4,83% 3,00% -0,94% -4,63% 5,68% 4,99% 8,23% 5,45% 9,19% 6,69% 6,33% -3,39% 1,62% 6,99%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢√§§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA TRUST DOLLAR BOND √ª√§. ∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª. ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢π∂£¡∂™ √ª. ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(2) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(2) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.843.870,34 1.911.311,47 259.838,40 797.428,19 40.327.881,64 5.357.228,49 276.272,49 3.614.453,50 3.834.198,34 200.000,00 8.079.657,48 2.038.855,24 410.374,90 1.598.631,18 6.627.322,83 6.439.128,85 10.363.969,79 29.307.808,40 3.526.104,03 940.507,11 3.170.239,58 5.931.646,68 15.711.567,54 5.873.577,70 120.000,00 1.670.414,72 117,49 4.756,47 650,70 13.094,15 1.403,44 1.351,11 33.552,85 14.100,00 1.076.193,92 4.067.478,34 1.103.084,57 387.853,53 39.576.219,20 5.784.640,31 1.436.243,21 6.324.452,86 36.962.134,63 6.266.509,32 346.051,84 102.809.526,05 4.019.558,42 3.547.445,99 187.595,05 1.554.837,52 8.726.706,32 4.056.248,02 754.447,74 21.501,41 822.209,77

16,2179 12,0416 9,3740 5,1286 4,4613 6,8612 6,4339 8,5112 9,9133 10,2258 10,4145 3,8713 3,9361 6,7063 3,1504 4,4303 10,5140 5,5332 8,9930 5,6012 9,3060 10,6643 8,7026 10,0402 10,7306 10,4899 1.189,0600 1.183,6300 1.159,3800 1.189,0500 958,3600 1.015,7600 1.016,8300 1.019,8400 4,4358 3,4766 3,0765 8,0668 3,2735 10,7417 10,5599 10,0207 3,1361 9,5620 26,7296 1,1228 10,7310 3,2675 2,9568 4,7712 2,8658 3,3096 3,6808 211,5800 3,2615

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

11.947.611,39 6.282.624,53 28.605.741,07 45.547.627,80 18.892.649,85 19.067.463,72 223.715.101,63 211.550.767,54 23.724.694,04 24.094.941,77 75.936.821,50 48.676.219,15 51.277.568,00 37.240.072,30 1.420.979,63 2.181.341,35 19.827.798,93 85.560.586,68 1.626.446,69 12.585.476,74 884.301,83 87.301.207,80 205.433.978,26 34.232.304,57 6.786.994,78 353.569,84 22.972.079,21 1.574.880,58 140.276.978,23 11.494.959,30 10.763.809,85

3.620.183,01 657.254,32 4.453.855,92 2.245.460,75 5.142.865,29 2.125.512,44 16.395.805,45 15.379.346,09 2.656.108,71 1.600.929,09 5.956.041,00 1.174.471,34 3.485.520,59 5.951.365,33 222.518,61 298.548,93 8.521.813,63 14.620.084,89 1.341.791,60 9.319.362,01 129.677,35 42.147.964,97 19.546.274,48 18.272.777,33 279.525,00 286,10 18.567,30 358.237,84 7.127.997,00 4.390.640,49 1.485.534,57

3,3003 9,5589 6,4227 20,2843 3,6736 8,9708 13,6447 13,7555 8,9321 15,0506 12,7495 41,4452 14,7116 6,2574 6,3859 7,3065 2,3267 5,8523 1,2121 1,3505 6,8192 2,0713 10,5101 1,8734 24,2805 1.235,8100 1.237,2300 4,3962 19,6797 2,6181 7,2457

-2,64% -2,67% -2,44% -2,80% -2,50% -2,42% -2,29% -2,43% -2,55% -2,54% -2,53% -2,29% -2,81% -2,48% -2,51% -2,44% -2,75% -2,19% -2,85% -2,82% -2,89% -2,76% -2,41% -2,21% -2,56% -1,43% -1,43% -2,37% -2,21% -2,61% -2,43%

3,4653 10,0368 6,7438 21,2985 3,8022 9,2848 13,7811 13,8931 9,0214 15,2011 12,8132 42,2741 15,0058 6,3825 6,5136 7,4526 2,4081 5,8523 1,2121 1,3910 7,0238 2,0713 10,5101 1,8734 24,2805 1.235,8100 1.237,2300 4,4402 20,2701 2,6966 7,4631

3,2343 9,4633 6,3585 20,0815 3,6369 8,8811 13,5083 13,6179 8,8428 14,9001 12,6475 41,0307 14,5645 6,1948 6,3220 7,2334 2,3267 5,7938 1,2000 1,3100 6,6146 2,0506 10,4050 1,8547 24,2805 1.235,8100 1.237,2300 4,3083 19,4829 2,5919 7,1732

22,42% 40,42% 38,11% 37,42% 32,06% 38,73% 30,88% 31,69% 37,17% 35,02% 40,11% 21,38% 14,98% 26,81% 14,28% 26,60% 38,44% 21,33% 31,81% 17,60% 22,15% 28,11% 30,62% 43,49% 12,34% 32,46% 32,50% 38,75% 27,90% 32,86% 33,34%

ENEP°HTIKO

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

67.928.491,88 6.205.789,68 10,9460 8.759.508,25 2.437.838,79 3,5931 222.562.575,92 8.414.177,45 26,4509 76.088.016,96 12.954.906,63 5,8733 32.725.091,84 65.258.646,24 0,5015 1.978.246,37 3.407.986,55 0,5805 92.572.537,71 10.560.157,40 8,7662 57.802.844,75 6.541.529,71 8,8363 50.608.728,14 5.408.717,52 9,3569 2.926.836,70 1.910.490,92 1,5320 1.405.794,75 120.288,19 11,6869 3.197.512,92 273.566,51 11,6882 15.488.347,37 3.661.657,06 4,2299 2.894.983,83 1.148.049,70 2,5217 21.255.091,62 6.818.950,91 3,1171 12.106.382,20 5.425.319,79 2,2315 65.177.955,03 4.322.744,49 15,0779 15.766.296,96 6.540.478,37 2,4106 92.181.004,28 1.891.998,51 48,7215 5.948.781,57 559.394,37 10,6343 8.334.230,99 1.929.446,64 4,3195 16.435.668,75 17.977.297,88 0,9142 58.481.589,80 5.312.492,44 11,0083 8.343.768,77 9.578.855,98 0,8711 40.590.890,77 3.793.019,81 10,7015 8.737.042,92 2.524.024,85 3,4616 23.965.605,20 10.377.951,60 2,3093 17.325.330,50 6.830.638,57 2,5364 977.500,10 811.966,89 1,2039 641.676,09 216.255,27 2,9672 5.660.939,91 579.483,99 9,7689

-2,19% -2,66% -2,37% -2,55% -2,24% -2,60% -0,05% -0,47% -0,55% -2,53% -0,44% -0,44% -2,62% -2,37% -2,56% -2,84% -2,47% -2,33% -2,65% -2,48% -2,32% -2,63% -2,61% -2,46% -2,47% -2,55% -1,74% -2,06% -2,92% -2,23% -2,13%

10,9460 3,5931 26,7154 5,9320 0,5015 0,5805 8,7662 8,8363 9,3569 1,5320 11,9206 11,9220 4,4414 2,6478 3,1171 2,2315 15,0779 2,4106 49,9395 10,9002 4,4275 0,9325 11,2285 0,8863 10,8888 3,4616 2,4248 2,6632 1,2280 3,0859 10,1597

10,8365 3,5572 26,1864 5,8146 0,4965 0,5747 8,6785 8,8363 9,3569 1,5167 11,4532 11,4544 4,1876 2,4964 3,1015 2,2203 15,0779 2,4106 48,7215 10,6343 4,3195 0,9142 11,0083 0,8537 10,4875 3,4270 2,2862 2,4857 1,1919 2,9375 9,6712

22,01% 32,17% 31,79% 33,32% 17,26% 35,85% 8,91% 11,35% 11,29% 62,63% 18,61% 18,62% 20,42% 26,04% 28,60% 29,45% 32,12% 38,14% 24,52% 24,25% 24,83% 30,56% 34,76% 32,77% 32,65% 30,46% 20,62% 35,98% 25,68% 26,76% 26,53%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

11.888.361,99 1.100.404,15 10,8036 2.165.449,79 398.899,11 5,4286 1.772.329,99 428.339,70 4,1377 12.122.391,84 1.070.451,30 11,3246 2.407.784,07 471.534,38 5,1063 6.810.279,07 1.522.805,74 4,4722 3.223.910,27 1.480.865,47 2,1770 826.634,41 121.526,25 6,8021 19.360.022,06 5.979.103,31 3,2379 33.958.623,16 9.567.940,50 3,5492 627.773,24 601,54 1.043,6100 27.243.419,85 25.683,02 1.060,7600 633.113,11 618,09 1.024,3100 43.559.848,93 42.480,16 1.025,4200 41.524,93 43,99 943,9000 4.516.743,82 4.779,40 945,0400 4.746.632,54 1.186.762,59 3,9996 1.828.954,74 418.766,50 4,3675 3.838.243,32 2.829.436,98 1,3565 1.376.435,15 658.858,37 2,0891 3.826.277,70 1.727.414,69 2,2150 1.294.762,73 590.355,50 2,1932 54.806.480,62 47.294.233,73 1,1588 7.594.856,04 677.408,80 11,2116 14.523.437,56 1.203.643,74 12,0662 37.708.437,06 4.524.709,39 8,3339 9.501.417,38 15.587.957,00 0,6095 9.103.618,98 12.966.256,55 0,7021 3.988.748,98 424.320,93 9,4003 4.038.790,86 428.550,33 9,4243 1.517.821,61 160.069,68 9,4823 176.966.722,82 18.630.048,01 9,4990 51.059.270,31 6.305.139,94 8,0980 37.549.938,25 3.616.002,29 10,3844 29.415.816,03 2.833.877,57 10,3801 3.934.932,81 1.870.956,01 2,1032 2.424.247,26 1.398.247,36 1,7338 7.659.216,55 5.924.953,68 1,2927 13.136.009,91 5.416.874,35 2,4250 9.653.872,73 2.241.545,01 4,3068 10.483.699,10 4.216.225,06 2,4865 29.413.827,17 15.587.409,76 1,8870 1.318.381,24 85.000,00 15,5104 3.937.872,02 15.373,56 256,1500 1.382.198,71 276.885,23 4,9920

-0,03% 1,37% 0,76% 0,24% 1,07% -0,37% -0,27% 0,70% 0,29% -0,21% -0,09% -0,09% -0,42% -0,41% -0,28% -0,28% -0,99% 0,52% -0,18% 0,75% 0,08% -0,06% -0,20% 1,17% -0,19% 1,18% -0,08% 1,01% -0,18% -0,21% -0,05% -0,04% 0,18% 0,08% 0,08% -0,36% -0,22% -0,02% -0,61% 0,41% -0,15% -0,47% 0,06% 0,05% 0,21%

11,3438 5,6186 4,2205 11,4378 5,2084 4,4722 2,1770 7,0062 3,2379 3,5492 1.043,6100 1.060,7600 1.024,3100 1.025,4200 943,9000 945,0400 4,0396 4,4112 1,3972 2,1518 2,2704 2,2590 1,1588 11,2116 12,1869 8,4172 0,6095 0,7021 9,6353 9,6128 9,4823 9,4990 8,0980 10,4882 10,4839 2,2084 1,8205 1,2927 2,4856 4,4145 2,5487 1,9247 15,6655 261,2730 5,1418

10,6956 5,3743 4,0963 11,2114 5,0552 4,4275 2,1552 6,5980 3,2055 3,5137 1.043,6100 1.060,7600 1.024,3100 1.025,4200 943,9000 945,0400 3,9196 4,2802 1,3429 2,0682 2,1929 2,1713 1,1472 11,0995 11,9455 8,2506 0,6034 0,6951 9,2123 9,2358 9,2927 9,3090 8,0170 10,1767 10,1725 2,0611 1,6991 1,2927 2,4250 4,3068 2,4865 1,8870 15,2002 256,1500 4,8922

8,04% 24,95% 4,98% 44,77% 24,49% 0,21% 7,68% 13,50% 12,40% 8,08% 14,22% 14,26% 12,31% 12,34% 15,54% 15,57% 8,19% 26,66% 10,40% 31,79% 19,43% 16,50% 6,16% 35,49% 6,57% 33,51% 7,80% 44,61% 7,08% 7,62% -2,92% -0,70% 10,22% 30,66% 27,08% 6,34% 0,34% 8,38% 9,79% 34,73% 3,20% 3,39% 56,04% 10,71% 10,53%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫

ENEP°HTIKO

∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA £Àƒ∂√™ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

14.865.361,53 2.268.209,42 6,5538 26.742.655,64 2.184.022,56 12,2447 8.610.025,69 1.463.719,70 5,8823 85.425.961,26 7.769.274,86 10,9954 13.598.967,26 1.971.835,72 6,8966 4.337.794,44 1.202.855,05 3,6062 5.050.125,89 755.489,91 6,6846 11.026.255,26 1.993.615,91 5,5308 3.007.396,46 525.732,26 5,7204 115.166.927,63 35.459.932,67 3,2478 517.182.402,66 133.120.803,38 3,8851 290.440.960,54 154.157.073,70 1,8841 5.502.423,38 1.192.636,59 4,6137 13.798.898,91 2.593.301,26 5,3210 30.540.905,77 5.734.927,18 5,3254 6.657.375,86 1.897.616,62 3,5083 10.721.180,91 1.318.278,02 8,1327 302.114,68 80.283,78 3,7631 39.341.054,67 17.175.708,98 2,2905

0,01% 6,5669 6,4227 2,09% 0,00% 12,3671 12,1223 2,66% 0,03% 5,8823 5,8235 3,67% 0,00% 10,9954 10,9954 1,05% 0,02% 6,8966 6,8966 1,97% 0,01% 3,6423 3,5701 1,08% 0,00% 6,6846 6,6846 2,46% -0,01% 5,5308 5,4755 2,05% -0,03% 5,7347 5,6918 4,57% 0,00% 3,2478 3,2478 0,10% 0,01% 3,9045 3,8657 3,83% 0,01% 1,8841 1,8841 2,29% 0,01% 4,6137 4,5906 2,01% 0,00% 5,3210 5,3210 2,01% -0,01% 5,3254 5,3254 1,26% 0,01% 3,5083 3,4908 1,45% 0,01% 8,2954 7,9700 2,70% 0,00% 3,8007 3,5749 1,71% 0,00% 2,2905 2,2905 2,65%

307.778.196,19 43.621.701,45 7,0556 301.734.936,91 25.951.853,96 11,6267 42.697.983,49 3.689.355,00 11,5733 54.216.016,56 49.345.328,45 1,0987 250.291.149,51 238.757.347,59 1,0483 64.595.011,08 8.772.694,10 7,3632

0,00% 7,0556 7,0556 1,61% 0,00% 11,6267 11,6267 0,44% -0,01% 11,5733 11,5733 1,36% 0,00% 1,0987 1,0987 1,59% 0,00% 1,0483 1,0483 3,15% 0,01% 7,3706 7,3264 1,77%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂•. ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•.

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA Δ√Àƒ∫π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

352.240,82 6,6774 182.421,85 13,3411 1.387.403,67 12,4691 5.704.803,89 9,5222

-1,13% -0,45% 0,01% -1,16% -1,06% -1,08% -1,75% -0,89% -1,51% -1,24% -0,64% -0,51% -0,35% -0,47% -1,48% -1,40% -1,30% -1,16% -0,75% -1,54% -0,98% -1,38% -1,32% -1,36% -1,17% -1,85% -1,51% -1,21%

9,8327 11,6594 9,6794 11,0123 10,5943 10,3062 5,0602 3,7063 7,2315 16,0696 5,5630 10,8568 10,5453 3,4186 8,4081 2,3211 17,9277 6,0827 9,0698 3,7743 3,6047 9,1788 9,4146 3,7720 7,8201 2,5212 2,4231 10,2701

9,6379 11,4286 9,4896 10,7147 10,3080 10,0772 5,0602 3,6692 6,8103 15,9089 5,5074 10,7482 10,5453 3,3844 8,0816 2,1492 17,5727 5,7351 8,9138 3,7185 3,5333 8,9970 9,2282 3,7531 7,4405 2,4987 2,4170 10,2701

19,68% 5,94% 0,45% 17,69% 10,45% 21,28% 17,90% 11,04% 11,41% 16,31% 10,67% 8,91% 9,21% 10,10% 20,26% 19,35% 19,17% 7,77% 6,24% 24,05% 18,39% 14,97% 14,30% 16,82% 15,35% 21,15% 13,62% 2,70%

22.220.024,78 6.283.492,87 2.945.954,53 2.593.602,27 1.561.752,10 35.775.278,41 13.289.781,77 3.164.770,63 34.774.291,71 22.159.046,40 36.276.419,82 1.780.073,70 14.539.757,01

1.311.743,59 577.347,31 266.471,99 249.151,73 320.651,11 4.410.824,42 2.138.168,02 265.398,63 5.930.576,65 8.265.045,38 3.707.581,44 593.318,59 5.335.341,95

16,9393 10,8834 11,0554 10,4097 4,8706 8,1108 6,2155 11,9246 5,8636 2,6811 9,7844 3,0002 2,7252

-0,11% -0,03% -0,02% -0,09% -0,08% 0,00% 0,24% 0,52% -0,21% 0,07% -0,13% 0,22% -0,54%

17,7863 11,4276 11,6082 10,9302 4,9680 8,3541 6,2777 12,0438 5,8636 2,7615 9,7844 3,1202 2,7252

16,7699 10,6657 10,8343 10,2015 4,8219 7,8675 6,1533 11,8054 5,8050 2,6007 9,7355 2,9702 2,7252

32,04% 23,41% 26,08% 33,82% 9,85% 6,80% 33,25% 45,77% 6,36% 7,56% 8,90% 16,80% 7,05%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

14.653.075,21

4.619.372,99

3,1721

0,22%

3,3307

3,1404 20,51%

ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡

2.735.807,45

240.351,72

11,3825

0,48%

11,9516

11,2687 13,83%

∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ª∂Δ.∂•.

5.105.500,87

644.567,32

7,9208

-0,30%

8,0000

7,8416 14,48%

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•.

15.232.808,39

2.509.409,33

6,0703

-0,55%

6,1310

6,0096

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•.

47.878.984,83

6.080.832,64

7,8738

0,60%

7,9525

7,7951 15,04%

ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•.

52.007.319,57

4.044.039,40

12,8602

0,31%

12,9888

12,7316 44,41%

ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

5.560.750,29

2.226.097,03

2,4980

0,01%

2,5480

2,4730 15,45%

3.976.255,84

1.275.163,38

3,1182

-0,16%

3,1182

3,0870 13,49%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√

15.835.312,47

2.110.686,57

7,5024

-0,38%

7,5024

7,4274 13,78%

EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

52.382.959,68

22.686.026,40

2,3090

0,30%

2,3090

2,2859 15,99%

EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR

52.481.148,16

78.878.426,12

0,6653

0,33%

0,6653

0,6586 16,33%

EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR

19.132.868,68 30.341.822,50

0,6306

0,41%

0,6306

0,6180 48,20%

INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR

15.336.853,36 24.320.110,22

0,6306

0,41%

0,6369

0,6243 48,20%

2,4601

-0,29%

2,4847

2,4601 13,34%

∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

9,95%

43.789.729,18

17.800.294,05

14.445.406,39

4.710.604,49

3,0666

-0,15%

3,0973

3,0359

2.477.879,35

446.954,70

5,5439

0,32%

5,5993

5,4885 14,49%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALPHA FOF COSMOS STARS °∞π∞ REAL ESTATE ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

6,76%

1.824.630,37

210.443,79

8,6704

0,52%

9,1039

8,5837 16,24%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√

72.105.550,57

8.157.635,50

8,8390

-0,09%

8,8390

8,7506 8,37%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√

30.825.085,66

3.678.356,98

8,3801

-0,18%

8,3801

8,2963 9,74%

∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

6.464.342,44

1.144.328,45

5,6490

-0,25%

5,8185

5,4795 11,19%

EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

64.335.789,29

22.341.988,90

2,8796

0,08%

2,8796

2,8508

6,79%

EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR

67.295.141,90

71.653.532,09

0,9392

0,09%

0,9392

0,9298

6,79%

HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√

11.767.772,74

1.259.813,27

9,3409

-0,55%

9,5277

9,3409 3,97%

MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

39.767.226,20 15.640.753,37

2,4917 5,45%

2,5425

-0,33%

2,6696

5.005.904,39

1.755.938,04

2,8508

-0,08%

2,9933

3.598.278,91

458.897,97

7,8411

0,10%

7,8999

MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO

2,7938

3,36%

7,7823 9,31%

¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√

5.451.873,50

631.662,23

8,6310

0,07%

8,6957

8,5663 8,19%

¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

1.883.156,29

208.004,80

9,0534

0,05%

9,1213

8,9855 6,58%

1.418.650,76

9,4920

0,07%

9,4920

√ª√§√°π∞∫∞ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ √ª. ∂•.

13.465.796,47

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√

9.943.967,42

975.189,80 10,1970

9,4445

2,58%

-0,03% 10,1970 10,0950 3,01%

NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8)

24.529,22

21,30 1.151,8800

- 1.151,8800

1.151,8800

8,74%

NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8)

9.862.739,47

8.584,18 1.148,9400

- 1.148,9400

1.148,9400

2,32%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4262 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,872 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4436 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . .10,2844 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .132,45 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,5157 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,608 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,5581 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,6915

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87898 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,3667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6769 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5706 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,705

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4048 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,1301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6661

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.352.052,65 2.433.712,05 17.299.638,03 54.322.390,48

106.304.031,94 10.919.424,44 9,7353 8.068.848,75 698.963,83 11,5440 34.544.781,46 3.640.287,32 9,4896 14.253.843,50 1.317.005,77 10,8229 3.558.201,75 341.736,64 10,4121 3.038.270,03 298.484,78 10,1790 721.537.595,49 142.590.404,39 5,0602 34.042.177,89 9.185.002,40 3,7063 6.499.928,45 925.801,74 7,0209 83.569.014,38 5.200.456,84 16,0696 28.320.817,92 5.090.879,87 5,5630 13.769.818,54 1.268.307,93 10,8568 15.611.264,71 1.480.401,27 10,5453 9.866.296,44 2.886.055,99 3,4186 29.319.328,95 3.591.645,13 8,1632 5.281.684,55 2.457.461,05 2,1492 57.069.799,06 3.215.171,21 17,7502 9.719.696,85 1.677.837,70 5,7930 55.835.198,41 6.263.888,62 8,9138 19.546.021,87 5.256.474,65 3,7185 18.073.327,29 5.064.043,62 3,5690 1.090.551,49 120.000,00 9,0879 1.402.792,32 150.492,23 9,3214 13.753.234,28 3.646.147,02 3,7720 4.003.436,98 527.305,33 7,5923 1.077.082,41 429.335,30 2,5087 17.097.247,08 7.056.082,52 2,4231 2.263.305,72 220.377,20 10,2701

FUNDS OF FUNDS

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED)

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

-1,22% 7,0113 6,6106 13,71% -1,72% 14,0082 13,2077 24,03% -1,47% 12,9055 12,3444 18,63% -1,41% 9,9983 9,4270 16,00%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4272 .........................................................1,4252 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87261 .......................................................0,87139 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4488 .........................................................7,4384 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2916 .......................................................10,2772 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132,54 .........................................................132,36 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5168 .........................................................1,5146 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,614 ...........................................................8,602 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5592 ...........................................................1,557 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6927 .........................................................1,6903

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ENOIKIAZONTAI ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È κεντρικότατη γκαρσονιέρα στον πεζόδρομο της οδού Αντωνοπούλου με αυτόνομη θέρμανση φ/α. Πληρ. τηλ. 24210 23367, 39066, 6977-468751, 6944-623816. (599) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È τριάρι διαμέρισμα με υπνοδωμάτια ανεξάρτητα σαλόνι, τραπεζαρία, λουτρό, κουζίνα και 2 μπαλκόνια, 28ης Οκτωβρίου 197. Πρόσφατα ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 6977 297397 και 6944 537370. (687) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È 2άρι, 65 τ.μ., 3ος όροφος, ατομική θέρμανση φυσικό αέριο, ηλιακό, κλιματιστικό, μεγάλο μπαλκόνι, αποθήκη. Ζωοδόχου Πηγής 4, τηλ. 6948 607923, 24210 81122 (09.0020.00). (020) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα 2άρι, 60 τ.μ., Άνω Βόλο, Αγία Παρασκευή Σύρου 8 μέσα στο πράσινο. Αυτόνομη θέρμανση, air condition, μπόιλερ, γωνία, πρώτος όροφος, με θέα το Βόλο. Τηλ. 6977 419431 και 24210 41831. (695)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμπερές διαμέρισμα 106 τ.μ., με αυτόνομη θέρμανση στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Αγ. Νικόλαος. Τηλ. 6946 122760. (595)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα ανεξάρτητη 48 τ.μ., πλήρως επιπλωμένη, κοντά στο Πανεπιστήμιο. Έχει ηλιακό θερμοσίφωνα, αιρ κοντίσιον, αυτόνομη θέρμανση με αέριο και χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες 6973 307612. (051) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην πλατεία Αγ. Νικολάου επαγγελματική στέγη 3ου ορόφου, 69 τ.μ., κατάλληλο για ιατρείο και άλλες χρήσεις. Γκλαβάνη 29 - Ερμού. Πληρ. τηλ. 6944-871947 και 24210-23494. (922) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ευρύχωρο τριάρι 7 Πλατανιών 3-Παγασών, διαμπερές, φρεσκοβαμμένο, με τζάκι, αέριο, τέντες, μεγάλα μπαλκόνια και 2 μπάνια. Τηλ. 24210 39898, 6936 686203. (732) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È τριάρι διαμέρισμα 3ου ορόφου, διαμπερές. Μεγάλα μπαλκόνια, νεόδμητη οικοδομή, θέρμανση αερίου ατομική. Κατάλληλο και για φοιτητές. Περιοχές Μεταμόρφωσης. Τηλ. 24280 99340 και 6976 282393. (090) ™ÙË £∂™™∞§√¡π∫∏ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 40 τ.μ., φωτεινή με κεντρική θέρμανση, περιοχή Φλέμινγκ. Πληρ. τηλ. 24250 22532, 24250 23609. (885)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È δωμάτιο σε μονοκατοικία ανεξάρτητο - προσόψεως - χωρίς κοινόχρηστα, μικρό ενοίκιο. Σπ. Σπυρίδη 166, Βόλος. Τηλ. 24210 40720. (099)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

δύο καναπέδες σε τιμή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6947 843335. (106)

τριάρι 3ος όροφος, Γκλαβάνη με Κωνσταντά, γωνιακό, με κλιματισμό. Τηλ. 6944 274700. (107)

∞£∏¡∞ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Καλλιθέα κοντά σε Πάντειο-Χαροκόπειο γκαρσονιέρα 30 τ.μ., εσωτερική, πολύ φωτεινή, υπερυψωμένο ισόγειο. Τηλ. 24280 99577. (033)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γκαρσονιέρα σε καινούργια πολυκατοικία,30 τ.μ., με ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνομη θέρμανση φυσικό αέριο, μπόιλερ, αυλή. Τηλ. 6945 457026 και 24210 72557 (769)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γκαρσονιέρα 22,0 τ.μ., 1ος όροφος, με μπαλκόνι στην όψη, καινούργια έτοιμη για κατοίκηση, κοντά στο Πανεπιστήμιο (Αγ. Ανάργυροι). Τιμή 200Ε/μήνα. Πληροφορίες τηλ. 6972254646. (644)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π διαμερίσματα καινούργια στη Χρυσή Ακτή Παναγίας (Καντήραγας) μπροστά στο κύμα. Πληρ. τηλ. 6975-363673. (770)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È δυάρι 70 τ.μ., 1ου ορ. μονοκατοικίας, με αυτόνομη θέρμανση, μπόιλερ, air condition, όλοι οι χώροι φωτεινοί, αυλή, χωρίς κοινόχρηστα, Σπ. Σπυρίδη 140. Πληροφορίες Θ. Τσάτσου κιν. 6977 981337. (999)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Γκαρσονιέρα δίπλα στο Πανεπιστήμιο (Ιάσονος 118) α’ ορόφου, 21 τ.μ. προς 170 ευρώ μηνιαίως. Τηλ. 6945 411031. (092)

διαμέρισμα τριάρι β’ ορόφου, νεόδμητο, διαμπερές, τζάκι, φ/α, αποθήκη, πάρκιν, στην οδό Κωνσταντά 18. Πληρ. τηλ. 210 6396712 και 6932 245377. (921)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα τριάρι, 3ου ορόφου, διαμπερές, αυτονομία θέρμανσης φ/α, Ρ. Φεραίου 86Αθ. Διάκου. Τιμή 350Ε. Τηλ. 24260 49519, 49611, 49612. (004)

Πωλείται επιχείρηση τσιπουράδικο “ΑΨΕΝΤΙ” Φιλικής Εταιρείας 35, έναντι πάρκου Νεαπόλεως. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6932242685. (514) ™∫π∞£√™-ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 513 τ.μ., τρεις άδειες οικοδομών στο δρόμο αεροδρομίου 500 μ. από λιμάνι. Τηλ. 6947204804. (555)

¶ø§√À¡Δ∞π στο κέντρο του Αλμυρού Μαγνησίας 13 μαγαζιά και 2 διαμερίσματα. Τιμή 1.000.000. Πληρ. τηλ. 24210 45879, 26364, 44274, 20309 και 6972 090916. (108)

ισόγεια γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδομή, 33 τ.μ., με θέρμανση φ/α, με αυτόνομο καυστήρα, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6972 302661. (111)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γκαρσονιέρα στο Βόλο, Κασσαβέτη 9-Αλεξάνδρας, πλησίον Πανεπιστημίου. Πληρ. τηλ. 24210 20346. (098)

¶∏§π√ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 185 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο, 150 μ. από θάλασσα, 235.000 Ε, Ταπεινός ΕΕ, 6973694651. (980)

μ√§√™ ¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 600 τ.μ. επίπεδο με θέα στην Άλλη Μεριά. Τιμή 260 Ε/τ.μ. Πληρ. τηλ. 6977615627. (638)

πωλείται αγροτεμάχιο 7,5 στρεμμάτων στο 5ο χιλιόμετρο Βόλου-Λάρισας δίπλα στο δρόμο 30 μέτρα από Metalaxis BMW, κατάλληλο για βιοτεχνική ή επαγγελματική χρήση, περιοχή Λατομείο, ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6945-488523. (290)

¶ø§√À¡Δ∞π

κλειστή θέση πάρκιν στο υπόγειο του ΤΕΕ (2ας ΝοεμβρίουΞενοφώντος). Τιμή 20.000Ε. Πληρ. τηλ. 6936-856655. (691)

μεζονέτες 85, 90, 100 τ.μ. σε συγκρότημα κατοικιών στην Αγριά Βόλου. Δημήτρης Β. ΛιάπηςΑρχιτέκτων Μηχανικός Ευθυμία Καρακώστα - Λιάπη Τοπογράφος Μηχανικός. Πληρ. 23ης Οκτωβρίου 6, Λάρισα, τηλ. 2410-555147 και 6932616191. (649)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

καινούριο τεσσάρι γωνιακό 104, τ.μ. β’ όροφος, τζάκι, 2 λουτρά, μεγάλα μπαλκόνια με ατομικό χώρο στάθμευσης, μεγάλη αποθήκη στο υπόγειο Μαγνήτων - Ογλ. Τιμή 180.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972254646, 6942058812, 2421035132. (646)

στην οδό Σταθά 3 οροφοδιαμερίσματα με 2 υ/δ, αποθήκη, πάρκινγκ, τζάκι, ανατολικά, ιδιωτική κατασκευή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ. Τηλ. 6977/615627. (376)

¶ø§∂πΔ∞π

RE/MAX ¢√ª∏ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

¶ø§OYNTAI

¶ˆÏÂ›Ù·È λόγω συνταξιοδότησης επιχείρηση υγραερίων, φιαλών υγραερίων όλων των τύπων, συσκευών, επαγγελματικές και οικιακές και ανταλλακτικών. Πληρ. τηλ. 24210 25992 και 6973 051892. (678) ™ÙÔÓ ∞Ë-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ πωλούνται διαμερίσματα 45 τ.μ., 30μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα στο Αιγαίο, θέρμανση και τζάκι. Πληρ. τηλ. 6932 488400 και 6974 660520, site: www.Pelionhouses.com. (926)

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ

¶ø§∂πΔ∞π Διαμέρισμα 2ου ορόφου, 86 τ.μ., σε διπλοκατοικία, στην περιοχή του Αγ. Βασιλείου. (035)

RE/MAX ¢√ª∏

∫∞ƒ∞°∞Δ™ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μονοκατοικία 147 τ.μ.+104 τ.μ., β. χώροι με 5 Υ/Δ, 3 W.C., σε οικ. 190 τ.μ., ανατολικό, αυλή, θέα. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977/615 627 (377)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π Διαμέρισμα 4ου ορόφου, 80 τ.μ., στην περιοχή Αγ. Νικολάου. Τιμή ευκαιρίας! (036)

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 148.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977/615 627 (941)

RE/MAX ¢√ª∏

¶ø§∂πΔ∞π

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γραφείο 2ου ορόφου, 28 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένο, Τοπάλη με Δημητριάδος. Τηλέφωνο 24210 44879 και 6972 148144. (984)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Διώροφο επαγγελματικό κτίριο 250 τ.μ. ανά όροφο σε οικόπεδο 2.781 τ.μ. με δυνατότητα ενοικίασης κάθε ορόφου ξεχωριστά. Σέσκλο Μαγνησίας. Βλέπει στο δρόμο. (039)

ευρύχωρο 2άρι, γωνιακό, 73 τ.μ., 2ου ορόφου, οροφοδιαμέρισμα, Αναλήψεως - Μαυροκορδάτου, σαλόνι - κουζίνα - ενιαίος χώρος, 2 κρεβατοκάμαρες, W.C., αποθήκη, φυσικό αέριο. Τηλέφωνο 6944 624694, 24210 22015. (096)

∞£∏¡∞ περιοχή Αμπελόκηποι. Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωμένη σε νεόδμητη οικοδομή στην περιοχή των Αμπελοκήπων, κοντά στο μετρό Πανόρμου, κατάλληλη για φοιτητές. Πληροφορίες στο τηλ. 24210 41541, Βόλος. (089)

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ

¶ø§∂πΔ∞π Διώροφη οικία 140 τ.μ. σε οικόπεδο 103 τ.μ. σε κεντρική περιοχή της πόλης. (037)

καινούργιο δυάρι 55 τ.μ., με αποθήκη, πάρκιν, τζάκι και ατομικό λέβητα φ/α, Μπασδέκη 59 με Σπυρίδη. Τηλ. 6979 313530. (005)

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞

υπέρλουξ εμβαδού 180 τ.μ. εμβαδό οικοπέδου 140 τ.μ. βρίσκεται σε συγκρότημα κατοικιών στη Νέα Δημητριάδα στο Βόλο τζάκι, aircondition, θέρμανση, αέριο (3) λουτρά, υδρομασάζ, (4) δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, αποθήκη, πάρκινγκ (ασανσέρ προαιρετικό). Τιμή 220.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977615627. (642)

¶ø§∂πΔ∞π εξαιρετική μονοκατοικία με θέα στα Κ. Λεχώνια 225 τ.μ., 4 υ/δ (1 master) 3 μπάνια W.C., κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, τζάκι, ξύλινα πατώματα, πέργκολες άψογης αισθητικής στα μπαλκόνια, μεγάλη αυλή, πάρκιν, σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (893)

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ

¶ø§∂πΔ∞π 2 μονοκατοικίες 70 τ.μ. η κάθε μία σε οικόπεδο 200 τ.μ. σε κεντρική περιοχή της πόλης. (038)

στην παραλία Ποτιστικά Ξυνόβρυσης, σε συγκρότημα 6 studios 78 τ.μ. το καθένα, αμφιθεατρικά κτισμένο στα 200 μ. από την παραλία με φανταστική θέα με 3 πισίνες, 2 υπνοδωμάτια, τζάκι, χώρους αθλοπαιδιών. Τηλ. 6976-694958, 6973-405971, 24210-59050 ώρες γραφείου. (118)

Αεροσυμπιεστής τύπου TME/1000/98 με δύο μοτέρ 10+10ΗΡ, πολυτρύπανο Vitap με 6 κεφαλές. Τηλ. 6974 828535. (865)

¶ø§∂πΔ∞π αγροτεμάχιο (επίπεδο με μικρή κλίση) 11.000 τ.μ. σε 10 λεπτά από Ν. Παγασές με θέα τη θάλασσα. Τιμή 50.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6977615627. (645)

¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα άψογης κατασκευής. Τριάρια Μαγνήτων 110 και Κοραή γωνία. Τεσσάρι Κοραή 89. Διαθέσιμες θέσεις πάρκιν. Τηλ. 6936856653, Τεχνική εταιρία “ΤΑΡΝΑΡΑΣ-FADANI ATE” . 24210 24113. (692)

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

στη Ν. Ιωνία νεόδμητα 2άρια 1ου και 2ου ορ., 45 τ.μ. και 3άρι διαμπερές 4ου ορ. 73 τ.μ. με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (894)

καινούριο τριάρι 76 τ.μ., α’ όροφος διαμπερές, ανατολικό, στην Κ. Καρτάλη 274 με κλειστό ατομικό χώρο στάθμευσης. Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6977615627. (640)

¶ø§√À¡Δ∞π σε ποιοτικής κατασκευής ακίνητο λίγων διαμερισμάτων 2άρι 1ου ορόφου και ευρύχωρο τριάρι 94 τ.μ., 2ου ορ. με ξεχωριστή κουζίνα, μεγάλα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (895)

¶ø§∂πΔ∞π στην καρδιά της πόλης υπερπολυτελέστατο ρετιρέ οροφοδιαμέρισμα 5ου ορ., 185 τ.μ., κουζίνα ιταλική, με εντοιχισμένες συσκευές, μεγάλοι χώροι υποδοχής, με τζάκι, 2 μπάνια, τζακούζι, A/C, ωραιότατα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (896)

¶ø§∂πΔ∞π σε αμφιθεατρικό οικόπεδο του Δ. Ιωλκού, ελάχιστα λεπτά από το κέντρο της πόλης και με θέα τη θάλασσα, υψηλών προδιαγραφών, μονοκατοικία 270 τ.μ., master υ/δ, ενδοδαπέδια θέρμανση, κλειστό πάρκιν 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (897)

¶ø§√À¡Δ∞π RE/MAX ¢√ª∏

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π στο Καραγάτς οικόπεδο 181 τ.μ. με οικία 60 τ.μ. περίπου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (898)

¶ø§∂πΔ∞π στο Βόλο κεντρικό οικόπεδο Αχιλλέως και Παπαδιαμάντη εμβαδόν 1.300 τ.μ. σ.δ. 2,4 κατάλληλο για υπεραγορά και πολυώροφο κτίριο γραφείων ή κατοικιών. Τιμή 1.000 Ε/τ.μ. Πληρ. τηλ. 6977615627. (641)

¶ø§∂πΔ∞π καινούρια μονοκατοικία (μεζονέτα) εμβαδού 110 τ.μ. με κήπο στην Αγία Παρασκευή στο Βόλο με τζάκι, (2) λουτρά, (3) δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, πάρκινγκ. Τιμή 150.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6942432500. (643)

¶ø§∂πΔ∞π ΑΠΟΣΤΑΣΗ 20Μ. ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ Κάτω Λεχώνια οικόπεδο 250 τ.μ. με άδεια οικοδομής, Τιμή 65.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άνω Λεχώνια-Βόλος Τηλ. και Fax: 2428093680 Κιν. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu (942)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Ãøƒπ™ º¶∞ Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 1-2-3 υπνοδωματίων - γκαρσονιέρες - καταστήματα - θέσεις στάθμευσης - αποθήκες. Φιλίππου Ιωάννου 120 με Μαγνήτων, Κρίτσκη με Λ. Βύρωνος, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 41 με 28ης Οκτωβρίου και Ζαγοράς 31 με 28ης Οκτωβρίου. Δεκτές ανταλλαγές των ανωτέρω με ακίνητα οικόπεδα.

∑∏Δ∂πΔ∞π:

Οικόπεδο για αγορά ή αντιπαροχή. (899)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση (cafe-αναψυκτήριο) στο κέντρο της πόλης. Σταθερή πελατεία, άριστες προοπτικές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6982086399, 6939090775. (053)

¶ø§∂πΔ∞π ΠΗΛΙΟ ανατολικό, παραδοσιακή μονοκατοικία 93 τ.μ., κτήμα 4,2 στρεμ., καστανιές, μαγευτική θέα, βουνό-θάλασσα. 6972605626, 6980430843. (056)

¶ø§∂πΔ∞π επαγγελματικός χώρος σε ισόγειο νεόδμητης οικοδομής 16 τ.μ. Γλάδστωνος 17. Πληρ. τηλ. 6936856653, 24210 24113. (689)

¶ˆÏÂ›Ù·È πλησίον Αγ. Νικολάου σε νεόδμητη πολυκατοικία αρίστης κατασκευής, γωνιακό διαμέρισμα 66 τ.μ., 3ου ορόφου, 2 Υ/Δ, καθιστικό, λουτρό, 38 τ.μ. βεράντες. Τηλ. 697777665. (008)

¶ˆÏÂ›Ù·È οικόπεδο 217 τ.μ., με συντελεστή δόμησης 0,8 στην περιοχή Πευκάκια. Τηλ. 24210 76407, κιν. 6970 367129. (983)

-----------------------------------RE/MAX ¢√ª∏ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2-π¿ÛÔÓÔ˜ ΔËÏ. 24210 20008 24210 20025 Fax: 24210 20055 À¶∂À£À¡∏ ™À¡∂ƒ°∞Δπ¢∞

™ÔÊ›· μÏ¿¯Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Διαμέρισμα 30ετίας, γωνιακό, 2ου ορόφου, 71 τ.μ., περιοχή Αγ. Βαρβάρα, Ν. Ιωνία. 2. Διαμέρισμα 9 ετών, γωνιακό, 5ου ορόφου, ρετιρέ, 130 τ.μ., περιοχή Αγ. Αναργύρων Βόλου. 3. Διαμέρισμα 18 ετών, γωνιακό, 1ου ορόφου, 85 τ.μ., περιοχή Καραγάτς Βόλου. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία 64 τ.μ., σε οικόπεδο 98 τ.μ., περιοχή Ν. Δημητριάδα. 2. Μονοκατοικία 151,72 τ.μ. σε οικόπεδο 781,35 τ.μ., περιοχή Καλαμάκι Πηλίου. 3. Μονοκατοικία 195,88 τ.μ. σε οικόπεδο 807 τ.μ., περιοχή Καλαμάκι Πηλίου. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 1.204,8 τ.μ., περιοχή Κορώπη Πηλίου. 2. Οικόπεδο 411,44 τ.μ., περιοχή “Ψυγεία” Αγριάς. 3. Οικόπεδο 201,36 τ.μ., περιοχή “Ψυγεία” Αγριάς. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. Κατάστημα 100 τ.μ. με πατάρι, επί της Αναλήψεως. 2. Γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 20 ετών, με μεγάλο μπαλκόνι, περιοχή Αγ. Νικολάου Βόλου. (590)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ μ√§√™ πωλείται σε άριστη κατάσταση γκαρσονιέρα 39 τ.μ., Ρ. Φεραίου 2 (μπροστά στο πάρκο), ιδιώτης 6977-355010. Τιμή 53.000Ε. (690)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 70 τ.μ. σε οικόπεδο 89 τ.μ. σε άριστη κατάσταση, περιοχή Οξυγόνο, περιέχει 1 κρεβατοκάμαρα, σαλόνι-τραπεζαρία, 1 δωμάτιο παιδικό, κουζίνα και μπάνιο, με δικαίωμα χτισίματος ενός ακόμη ορόφου. Πληρ. τηλ. 6982 410157 και 6974 824600. (007)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π Μεζονέτα 130 τ.μ., 18 ετών, 2ου και 3ου ορόφου, περιοχή Καραγάτς, σε άριστη κατάσταση, με μεγάλο μπαλκόνι και σε λογική τιμή. (498)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π Αγροτεμάχιο στην Άλλη Μεριά, 4 στρέμματα, κατάλληλο για καλλιέργεια. (499)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π 4 μονοκατοικίες στο Καλαμάκι εντός οικισμού σε λογικές τιμές. (500)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π Οικόπεδο στον Άγ. Στέφανο, 604 τ.μ., με θέα πάρκο και Παγασητικό, άρτιο και οικοδομήσιμο. (501)

ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (949)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂. ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 ΔËÏ. 24210-47963-4 ∫π¡ 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º.¶.∞.: ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα υπερπολυτελούς κατασκευής εμβ. 35 έως 106 τ.μ. μπροστά στο κύμα ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ μ√§√À: Βίλες, 142 - 165τ.μ. ανεξάρτητες αυτοτελείς με οικόπεδο 300 - 420 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο. ∑∏Δ∂πΔ∞π κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή (950)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘, ‰˘¿ÚÈ 62 Ù.Ì. 40.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜, ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 48 Ù.Ì. 25.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου - Γυμναστήριο 98 τ.μ. 100.000 Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 130.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 7 ÛÙÚ. 50.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 Αγ. Αικατερίνη 4 στρ. 320.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Νεάπολη 245 τ.μ. 100.000 Λαρίσης περιφ/κός 550 τ.μ. 25.000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Πρόνοια, 45 τ.μ., οικόπ. 70 τ.μ. 40.000 Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ·ÚοÎÈ, ¿ÎÚÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, 205.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 ¡. ¢¤ÏÙ· 150 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Ûȉ/Û΢‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 130.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 ∂¡√π∫π∞™∂π™ Γκαρσονιέρες, διαμερίσματα, μονοκατοικίες (951)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

Για μια σωστότερη προβολή των ακινήτων σας, εντός και εκτός Nομού. Eπικοινωνήστε με το γραφείο μας. Eάν θέλετε και εσείς να έχετε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική προώθηση του ακινήτου σας. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· με θέα στο λιμάνι. Μεζονέτα 240 τ.μ. με εσωτερικό ανελκυστήρα σε οικόπεδο 350 τ.μ. 2. ™Ù·ı¿, 3άρι με Κωνσταντά, 75 τ.μ., με Φ/Α. Διαμπερές, ανακαινισμένο πρόσφατα και ενοικιασμένο. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ μεζονέτα 120 τ.μ. από ιδιώτη. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ διπλοκατοικίας 100 τ.μ. με αυλή μπροστά - πίσω περιοχή Γκρην Παρκ σε οικόπεδο 160 τ.μ. 5.∞§À∫∂™ παραθαλάσσια μεζονέτα 120 τ.μ. και διαμέρισμα 90 τ.μ. βλέπουν πεζόδρομο. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 τ.μ. κοντά στην εκκλησία, θέα απεριόριστη προς το Βόλο. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· αρχοντικό 235 τ.μ. αποτελούμενο από ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο, εκατό μέτρα από την κεντρική πλατεία, απεριόριστη θέα Βόλο - Παγασητικό, άριστη κατάσταση κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 τ.μ. 1ος όροφος σε αυτόνομη οικοδομή ενός ορόφου με κλειστό πάρκινγκ. Αποθήκη 20 τ.μ. και θέα στην παραλία, καινούριο. 9.∞§À∫∂™ κατάστημα στον πεζόδρομο ευκαιρία για επένδυση. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô Κουμουνδούρου με Αχιλλοπούλου 150 τ.μ. βλέπει σε δύο δρόμους (διαμπερές), από τα μοναδικά της περιοχής. Κτίζεται τετραώροφη οικοδομή. 11. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ οικόπεδο 500 τ.μ., με μικρή οικία, 65 τ.μ., κεντρικό. Κατάλληλο για μεζονέτες, θέα στο Βόλο. 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜, οικόπεδο γωνιακό, 220 τ.μ. Βρίσκεται επί της οδού Γ. Τέντζερη και Παν. Σελιανού. 13. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· διαμερίσματα 120 τ.μ. σε στυλ μεζονέτας με αυλή, πάρκινγκ και αποθήκη καινούρια. 14. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ Πηλίου, γκαρσονιέρες, 34 τ.μ. και 16 τ.μ., κοντά στην παραλία. 15. ∞ÏÌ˘Úfi˜ οικόπεδο 620 τ.μ. 16. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 τ.μ., επί της Σταθά, σε 230 τ.μ. οικόπεδο. 17. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ οικία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. 150 μέτρα από την Ακτή Καρνάγιο. 18. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ μεζονέτα παραθαλάσσια 120 τ.μ. καινούρια. 19.∞§À∫∂™ μεζονέτα 116 τ.μ. κοντά στο δημοτικό πάρκο. 20. ¢πª∏¡π μεζονέτα τριών ορόφων με ανελκυστήρα 300 τ.μ., απεριόριστη θέα τον Παγασητικό. Πολλά πλεονεκτήματα. 21. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, παραλιακό αγροτεμάχιο (εφάπτεται της αμμουδιάς) 17.000 τ.μ. Βλέπει σε δύο δρόμους, με 85 τ.μ. οικία κατασκευασμένη το 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ μονοκατοικία πάνω στο κύμα η οποία είναι διαμορφωμένη ως επαγγελματική στέγη. Περιοχή Πατητήρι. 3. Παραθαλάσσιο οικόπεδο 450 τ.μ. στις Αλυκές Βόλου εφάπτεται σε παιζόδρομο. Μοναδική ευκαιρία. ENOIKIA™EI™ 1. 3¿ÚÈ 87 τ.μ., 1ος, Νικοτσάρα-Κων/ντα διαμπερές, ατομικό φ/α. 2. ¢˘¿ÚÈ 57 τ.μ., Ν. Γάτσου με Γαζή. 3. ¢˘¿ÚÈ 55 τ.μ., Ιωλκού-Ιάσονος. 4. Δυάρι 53 τ.μ. καινούργιο Σταθά. 5. Studio 37 τ.μ. Νεαπόλεως. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· αυτόνομο με δική του είσοδο 107 τ.μ. Κωνσταντά με Κ. Μακρή. 7. °Î·ÚÛÔÓȤڷ επιπλωμένη Τ. Οικονομάκη - Ι. Καρτάλη. 8. ¢˘¿ÚÈ με Α/Θ, 55 τ.μ., Θράκης. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (952)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. Αναλήψεως 27 τ.μ. ανακαιν. 28.500 1α Πορταριά 28 τ.μ. καιν. θέα 90.000 2. Σπυρίδη 25 τ.μ. 1ος 5 ετών 36.000 3. Ι. Καρτάλη 28 τ.μ. καιν. 44.000 ¢À∞ƒπ∞ 1. 54ου ΣΥΝΤ. ΕΛΛΑΣ 60 τ.μ. 1ος καιν. 80.000 1α Δαβάκη, θέα, 4ος καιν. τζάκι, αποθ. 63.000 2. Γαλλίας 55 τ.μ., 4ος, τζάκι, 8 ετών και 15 τ.μ. ημιυπ. κλειστό 125.000 3. Βλαχάβα 52 τ.μ. 1ος καιν. 94.000 4. Ν. Ιωνία 39 τ.μ. 2ος, πάρκιν, 56.500 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. Γαλλίας 100 τ.μ., 3ος γων. 8 ετών, τζά-

κι, πάρκιν, αποθ. 200.000 1α. Κοραή 100 τ.μ., 2ος ανακ. 90.000 1β. Ζάχου 92 τ.μ. 4ος διαμπ. τζάκι, πάρκιν, αποθ. 2 ετών, θέα 139.000 2. Ρ. Φεραίου 72 τ.μ. 3ος 75.000 3. Αχιλλοπούλου 1ος 95 τ.μ., 95.000 και 2ος 75 τ.μ. 75.000 σε διώροφο 4. Γ. Καρτάλη 101 τ.μ. 3ος καιν. 165.000 5. Ι. Καρτάλη 70 τ.μ. 1ος κομπλέ 112.000 6. Κρίτσκη 1ος σε διώροφο 75 τ.μ. 70.000 7. Ν. Ιωνία 88 τ.μ. ημιώροφος περιποιημένο, αυτ. θέρμανση, 88.000 8. Ν. Ιωνία 72 τ.μ. 2ος 70.000 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. Αθ. Διάκου 129 τ.μ. 1ος (1991) σε διώροφο και 25% οικόπεδο 153.000 1α. Γαζή 116 τ.μ. 5ος 116.000 2. Ν. Ιωνία 128 τ.μ. ανακαιν. γων. 128.000 3.Κοραή 100 τ.μ. 2ος ανακαιν. 93.000 4. Γ. Καρτάλη 169 τ.μ. 4ος-5ος μεζονέτα, καιν., πάρκιν, τζάκι, αποθ. 290.000 5. Γ. Καρτάλη 101 τ.μ. 4ος κομπλέ 170.000 6. Ν. Ιωνία 100 τ.μ. 5ος κομπλέ 166.000 √π∫√¶∂¢∞ 1.Ιωλκού 740 τ.μ. διαμπ. κάνει για πολλές χρήσεις 580.000 1α. Ι. Καρτάλη 100 τ.μ. γων. (σ.δ. 2,1) 67.000 1β. Αλυκές 2 οικόπεδα 85 τ.μ. καθένα, κτίζουν 105 τ.μ. καθένα, 44.000 καθένα. 1γ. Σάμου 230 τ.μ. (Σ.Δ. 2,4) 85.000 1‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 522 Ù.Ì., 364.000∂. 2. Νικοτσάρα (πάροδος), 202 τ.μ. (σ.δ. 2,4) 150.000 3. Αλυκές: Αγ. Ειρήνη 130 τ.μ. 60.000, 260 τ.μ. 118.000, περ. ντομάτα 170 τ.μ. 80.000, 160 τ.μ. 95.000, 245 τ.μ. 120.000, 180 τ.μ. 88.000, 156 τ.μ. γων. 120.000, 246 τ.μ. 150.000 4. Ιωλκού 1150 τ.μ. γων. (σ.δ. 2,4) 3.400.000 5. Ν. Ιωνία 370 τ.μ. (σ.δ. 2,4) 280.000 6. Μάραθος επί του δρόμου 8 στρεμ. (50 μ. πρόσοψη) 185.000 7. Άφησσος 106 τ.μ. 35.000 8.Ξυνόβρυση οικοπ. 2,4,6,8,15 στρεμ. θέα (3 χιλ. έως 35 χιλ. ανά στρεμ.) 9. Λαύκος (με θέα Παγασητικό, Χόρτο, Μηλίνα) 13 στρ. επίπεδο 320.000 Ε 10. Συκή (Ποτόκι) αγροτ/χια 11.000, 6.000, 7.000, 6.000 με θέα, καταπληκτικές τιμές. 11. Μικρό (Χονδρή άμμος), πρώτο 4.300 τ.μ., παραλία 310.00 12. Προφ. Ηλίας 430 τ.μ. (για επαγ/κή στέγη) 80.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ΠΙΠΙΚΑΚΗ μεζον. 3 επιπεδ. 47 τ.μ. καθένα, αυλή 65 τ.μ. γων. καιν. 205.000 1α. Χρυσοχοΐδη 70 τ.μ. ανακαινισμένο εξ ολοκλήρου σε 120 τ.μ. οικόπ. 120.000 1β. Σωρός μεζονέτα 102 τ.μ. σε οικόπ. 590 τ.μ. άδεια (2000) με θέα 290.000 1γ. Ν. Ιωνία, οικία 50 τ.μ., ισογ.+35 τ.μ. Α’ λυόμενο σε οικόπεδο 70 τ.μ., 59.500. 2. Λ. Βύρων. 70 τ.μ. σε 153 τ.μ. 130.000 3. Ογλ 80 τ.μ. σε οικοπ. 180 τ.μ. 140.000 4. Ν. Ιωνία μεζονέτα 140 τ.μ. (1990) με πάρκιν διπλό και αποθήκη 168.000 5. Μηλιές (συγκρότημα) 82 τ.μ. σε οικοπ. 170 τ.μ. λουξ, θέα, 298.000 6. Κατηχώρι 70 τ.μ./350 τ.μ. θέα 165.000 7. Σταγιάτες, φανταστ. διώροφ. 170 τ.μ. οικοπ. 820 τ.μ. εκπληκτική θέα 465.000 8. Μετόχι διώροφο παλιό 40.000 9. Φιλ. Ιωάννου διώροφο παλιό (70+90) τ.μ. σε οικοπ. 125 τ.μ. 190.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. Ρ. Φεραίου ισογ. 180 τ.μ. + υπογ. 100 τ.μ. + πατ. 80 τ.μ. + πάρκο 350.000 1α. Καλά Νερά “Ξενώνας” δύο δυάρια και δύο γκαρσονιέρες σε οικοπ. 385 τ.μ. συν επιπλέον δόμηση 50 μ., από θάλασσα 390.000 1β. Μαγαζί Ιωλκού 28 τ.μ. 43.000 1γ. Κ. Καρτάλη, 31 τ.μ., 2ος, 45.000. 2. Α. Γαζή ημιισόγειο, ψηλό ανακαιν. 160 τ.μ., 75.000. 3. Ερμού γων. 50 τ.μ., 2.800.000. 4. Ν. Ιωνία μαγαζί (ουζερί) εν λειτουργία (ενοίκιο 700 ευρώ) 195.000 5. Πεδίον Άρεως οικόπ. 600 τ.μ. με 4 ισόγειο σύνολο 420 τ.μ. (σ.δ. 1,2) νοικιασμ. ή όχι 520.000 πώληση και κομμάτι. 6. Μεταμόρφωση 52 τ.μ. γων. Ισογ. 135.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. Οικόπεδο Αλυκές (Μιμίκος) μπροστά στη θάλασσα (35 μ. πρόσοψη) 700 τ.μ. 550.000 Ε. 1α. Ξενοδοχείο υπό κατασκευή, Άλλη Μεριά ολόκληρο ή και το μισό!!! 1β. Αέρας υπάρχουσας διώροφης οικοδομής άδεια (2006) 2ος 105, 3ος 75, 4ος 42 τ.μ. 200.000. 2.Ξενοδοχείο Σκόπελος 21 δωματίων, πισίνα, καφέ μπαρ, σαλόνι, πάρκιν 550.000 3. Ριζόμυλος στο δημόσιο δρόμο μαγαζιά 250 τ.μ. και στον όροφο 115 τ.μ. διαμέρισμα ημιτελές γωνία, πολλαπλών χρήσεων, καταπληκτική τιμή. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. Ν. Δημητριάδα οροφοδ. 140 τ.μ. 1ος διαμπ. 10ετίας με πάρκιν 530 ευρώ. 2. Αλυκές, 2 δυάρια καιν. 400 ευρώ το καθένα πληρωμένη και η ΔΕΗ 4. Αγ. Κων/νος 92 τ.μ., 3ος θέα, 420 Ε. 5. Εθν. Αντιστάσεως γωνιακό μαγαζί 32 τ.μ.+32 τ.μ. υπόγειο καιν. 380 Ε. 6. Θράκης 66 τ.μ., ισογ. Καιν. 340 Ε. 7. Κ. Καρτάλη 35 τ.μ. ημιώροφ. 200 Ε. 8. Ογλ (2) επιπλωμένες ημιυπογ. γκαρσονιέρες α) 200 Ε β) 170 Ε ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ™Δ∂°∞™Δπ∫ø¡ ¢∞¡∂πø¡ (955)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ÙËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ 1) ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ÚfiÛÔ„Ë 4Ì., 500 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ÙÈÌ‹ 160.000∂. 2) ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ‰È‡ı˘ÓÛË: ™Î˘ÏÔ‰‹ÌÔ˘-ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜, 695 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 370.000∂. 3) ¶ÂÚÈÔ¯‹ μ˘˙›ÙÛ·, ÚfiÛÔ„Ë ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜, 418 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 55.000∂. √π∫π∂™ 1) ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˜, ‰È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, 120 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋, ÙÈÌ‹ 85.000∂. 2) ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˜, ‰È‡ı˘ÓÛË ΔÔ¿ÏË-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 93 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË.

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √π∫π∂™ 1) ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˜ ‰È‡ı˘ÓÛË ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 42, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 600∂. 2) ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰È‡ı˘ÓÛË Ù¤ÚÌ· ¢Èfi˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., ı¤ÚÌ·ÓÛË ·˘ÙfiÓÔÌË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4 ÂÙÒÓ, ÙÈÌ‹ 600∂. (956)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ª¶∞Δ∑π∞∫∞ π. μ∞°°∂§∏ ∞°√ƒ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞£. ¢π∞∫√À 36 - μ√§√™ Δ∏§. 24210-39200 ∫π¡. 6976776509

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ - ¢À∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 36.000 ∂ ¶·Ï·È¿ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 48.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 58 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 87.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 92.500 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 53 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 107.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 65.000 ∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 65.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 78 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 70.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 86 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 135.000 ∂ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 87 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. 149.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 105 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 105.000 ∂ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 70.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 90 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 86 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 137.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 113.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì 2Ô˜ fiÚ. 148.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 95 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 125 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 95.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 185.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 176.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 188.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 101 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 154.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 190.000 ∂ ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 115 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 109 Ù.Ì. 245.000 ∂ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 135.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 165 Ù.Ì. 270.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7 ÛÙÚ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 16 ÛÙÚÂÌ. Â›Â‰Ô Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ·fi ∂.√.Δ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 10 ÛÙÚ¤Ì. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡. πˆÓ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 400 Ù.Ì. 120.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.820 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ¡Â¿ÔÏË, 354 Ù.Ì., ÎÙ›ÚÈÔ Û 525 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ Δ∏ ¢π∂∫¶∂ƒ∞πø™∏ Δ√À ™Δ∂°∞™Δπ∫√À ™∞™ ¢∞¡∂π√À (957)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™

™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231, Fax 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì. 28.000 ∂ ∞1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 3. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 26 Ù.Ì. 40.000 ∂∞3 4. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 62 Ù.Ì. 75.000 ∂ μ3 3. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 4. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 6. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 7. ™Ù·‰›Ô˘ 80 Ù.Ì. 150.000 ∂ °13 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 170.000 ∂ °15 10. ∫¤ÓÙÚÔ ∫·ÚÙ¿ÏË 87 Ù.Ì. 125.000 ∂ °17 11. ¶·Ú·Ï›· 78 Ù.Ì. 240.000 ∂ °19 12. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 13. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 110.000 ∂ °22 14. ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¡. πˆÓ›· 90 Ù.Ì. 125.000 ∂ °23 15. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ¿Óˆ ·fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 91 Ù.Ì. 120.000 ∂ °24 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 107 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 250.000 ∂ ¢10 7. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 8. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 147,40 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¢12 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∑5 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 6. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑9 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 9. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 10. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21

11. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 12. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 13. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 14. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 15. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 16. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 17. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 18. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 19. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 20. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 21. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 170.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 609 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∏51 19. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 20. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 22. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1.Αγριά 120 τ.μ. 110.000 Ε Θ23 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £1 3. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 4. ™˘Ú›‰Ë 62 Ù.Ì. Î·È ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. 260.000 ∂ £5 5. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 6. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 7. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (961)

-----------------------------------EUROHOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845

Website: www.eurohome-magnesia.gr e-mail: info@eurohome-magnesia.gr ¶ø§∂πΔ∞π 1. μ√§√™, ¶∂ƒπ√Ã∏ ∫∞™™∞μ∂Δ∏: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75Ù.Ì, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 80.000 ∂. 2. μ√§√™, ∫∞ƒ∞∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 100 Ù.Ì., 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹: 100.000 ∂. 3. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√ - ¶∂ƒπ√Ã∏ ª∂Δ∞ª√ƒ ºø™∂ø™: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110 Ù.Ì., ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ. ºˆÙÂÈÓfiÙ·ÙÔ Î·È ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹: 120.000 ∂. 4. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 68.000 ∂. 5. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹: 245.000 ∂. 6. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ƒÂÙÈÚ¤ 110Ù.Ì., Ì 45Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ™Â Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹: 110.000 ∂. 7. μ√§√™, ¢π¶§∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√-™Δ∂°∏ √ ¡∂πƒø¡: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 175 Ù.Ì.. ΔÈÌ‹: 300.000 ∂. 8. ∞°ƒπ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155Ù.Ì., Ì ÙÚ›· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ, WC. ΔÈÌ‹: 210.000 ∂. 9. ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. μÂÚ¿ÓÙ· 90Ù.Ì. Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È ·fiÛÙ·ÛË 250 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹: 145.000 ∂. 10. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞: ΔÚ›· ÔÈÎfi‰· Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ŸÏ· Ì·˙› ‹ ¯ˆÚÈÛÙ¿. 11. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞: ¢˘Ô ÔÈÎfi‰· Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. μ√§√™, ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. 2. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 84 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 430 ∂. 3. μ√§√™: ∂ÓÔÈΛ·ÛË ÁÚ·Ê›Ԣ 45Ù.Ì. ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜. ΔÈÌ‹: 350. ∂. 4. μ√§√™, ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞: ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ΔÈÌ‹: 450 ∂. 5. μ√§√™, ∞§À∫∂™: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û ‰˘Ô Â›‰·. ΔÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ EuroHome ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ·. °È· ÔÙȉ‹ÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ¤¯Ô˘Ì ÙË Ï‡ÛË. (960)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 37

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, Fax: 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π: ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶π¡¢∞ƒ√À-ª∞∫ƒπ¡πΔ™∏™. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 117 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙, 5ÂÙ›·˜, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 21 Ù.Ì. °∫§∞μ∞¡∏-°∞∑∏. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÙË ¡∂∞¶√§∏. 4. ¢À∞ƒπ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÛÙË ¡∂∞¶√§∏. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯·‚·-ª∞°¡∏Δø¡, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. π™√°∂π√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡∂∞¶√§∏. 2. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂º√ƒπ∞ μ√§√À. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. √π∫√¶∂¢√ 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫∏¶π∞. 3. ¢ƒ∞∫∂π∞ 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 3,5 ÛÙÚÂÌ. ÛÙ· ∞´μ∞§πøΔπ∫∞. 5. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ. Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 6. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ÛÙÔ ¢πª∏¡π 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 7. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 14 ÛÙÚÂÌ. ÛÙË ª∂§π∞ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 83Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∞Δ∏Ãøƒπ. 3. ™ÙÔ ™øƒ√ (∞°. ™Δ∂º∞¡√) ‰‡Ô (2) √π∫√¶∂¢∞. 4. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑∂ƒμ√Ãπ∞) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Ì Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì. £. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ø§∂πΔ∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ Ì „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ¤ÈÏ· Î.Ï. 2. ¶ø§∂πΔ∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ μπμ§π√¶ø§∂π√À ™∂ ∫∂¡Δƒπ∫√ ª∂ƒ√™. ∫. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 30 Ù.Ì. ¢√¡ ¢∞§∂∑π√À 34 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) (ÎÔ˘˙›Ó·, W.C. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·) (963)

-----------------------------------KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, 3.220 Ù.Ì. (550.000 ∂) 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ, Ì ·ÏÈfi 2ÒÚÔÊÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÔÈΛÛÎÔ 100 Ù.Ì. (35.000 ∂) 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ÛÙËÓ °ÎÏ·‚¿ÓË, 30 Ù.Ì. (12.000 ∂) 4. ∫Ù›ÚÈÔ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· πˆÏÎÔ‡ & ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 202 Ù.Ì. (185.000 ∂) 5. √ÈÎfiÂ‰Ô πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì. (205.000 ∂) 6. ƒÂÙÈÚ¤ ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ 100 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (168.000 ∂) 7. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË, 107 Ù.Ì. ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· (95.000 ∂) 9. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000 Ù.Ì., Û fiÚÔÊÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 500 Ù.Ì. ·ÎfiÌË (500.000 ∂) 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô (75.000 ∂) 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 12. ¶¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (249.000 ∂) 13. √ÈÎfiÂ‰Ô ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. (450.000 ∂) 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 106 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169 Ù.Ì. (170.000 ∂) 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. (253.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (170.000 ∂) 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 272 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì. (198.000 ∂) 6. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (160.000 ∂) 7. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. (190.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. (390.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì. (598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 96 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 156 Ù.Ì. (110.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (170.000 ∂) 13. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (295.000 ∂) 14. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì. (297.000 ∂) 15. ª·‚›ÏË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 154 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (260.000 ∂) 16. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, §¤Û‚Ô˘, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (180.000 ∂)

17. μ‡ÚˆÓÔ˜, 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. (180.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì. (215.000 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì., Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ¡. πˆÓ›·, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,4 (140.000 ∂) 3. ∞Ï˘Î¤˜, 360 Ù.Ì., (150.000 ∂) 4. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 450 Ù.Ì., (360.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì. (230.000 ∂) 6. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ, 4.000 Ù.Ì. ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 7. ∞ӷηÛÈ¿ 500 Ù.Ì., (140.000 ∂) 8. ∞Ï˘Î¤˜, 200 Ù.Ì., (84.000 ∂) 9. ¡.πˆÓ›·, 305 Ù.Ì. (109.000 ∂) 10. ¡. πˆÓ›·, §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì. (255.000 ∂) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 716 Ù.Ì. , (105.000 ∂) 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 980 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (179.000 ∂) 14. ™ˆÚfi˜, 600 Ù.Ì. , Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (139.000 ∂) 15. º˘ÙfiÎÔ˘ & ÂÚÈÊ/Îfi˜, 108 Ù.Ì. (45.000 ∂) 16. πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì. (205.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË, ËÌÈ˘fiÁÂÈ· 30 ‰Ù.Ì. (12.000 ∂) 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË & ¶·Á·ÛÒÓ, 28Ù.Ì., Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ & ·Ôı‹ÎË (42.000 ∂) 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 39 Ù.Ì. (78.000 ∂) 4. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 27 Ù.Ì. (59.000) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 68 Ù.Ì., ·’ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· Û ΋Ô, (105.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 58 Ù.Ì. (120.000 ∂) 3. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 50 Ù.Ì., (120.000 ∂) 4. ¶·Ï·È¿, 65 Ù.Ì., (130.000) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 52 Ù.Ì., (116.000) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·, 80 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (83.000 ∂) 2. πˆÏÎÔ‡ & ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ·Ï·Èfi 90 Ù.Ì., (85.000) 3. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 92 Ù.Ì. (142.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (200.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. (130.000 ∂) 6. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË , 100 Ù.Ì. (100.000 ∂) 7. μ‡ÚˆÓÔ˜, 107 Ù.Ì., Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (155.000 ∂) 8. ¡Â¿ÔÏË, 76 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, (150.000 ∂) 9. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, (180.000 ∂) 10. ¡. πˆÓ›·, 79 Ù.Ì., (107.000 ∂) 11. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 73 Ù.Ì., (158.000) 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ∑·ÏfiÁÁÔ˘, 63 Ù.Ì., (87.000 ∂) 13. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 2ÂÙ›·˜, 93 Ù.Ì. (145.000 ∂) 14. ¡¤· πˆÓ›·, 129 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË, (187.000 ∂) 15. ¡¤· πˆÓ›·, 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË, (99.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 100 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (138.000 ∂) 2. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (170.000 ∂) 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 180 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (260.000 ∂) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (190.000 ∂) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 133 Ù.Ì., (297.000) 6. ¡. πˆÓ›·, 102 Ù.Ì., (179.000 ∂) 7. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 140 Ù.Ì. (198.000) μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 40 Ù.Ì., (120.000 ∂) ηٿÛÙËÌ· 3. ™˘Ú›‰Ë, 73 Ù.Ì. ÁÚ·ÊÂ›Ô 4. ∫·ÚÙ¿ÏË & °·˙‹, 111 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô (152.000 ∂) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 325 Ù.Ì., Ì Ï·Ù›· 500 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 2. ∂ÌÔÚÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, 30 Ù.Ì. 3. ∂ÌÔÚÈÎfi ÛÙÔÓ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Restaurant. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙›ÚÔ Î·È Î¤Ú‰Ë. 5. ∫ÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙËÓ ™˘Ú›‰Ë 40 Ù.Ì. 6. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 7. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ¶·Ï·È¿. 8. æËÛÙ·ÚÈ¿ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 9. ¶ÂÚÈÔ›ËÛË Ó˘¯ÈÒÓ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ·Ù›·. 10. Fast Food ÛÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ªπ™£ø™∂π™ √π∫πø¡ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 190 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, (790 ∂) 2. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· (490 ∂) 3. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ·ÏÈfi, ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, (290 ∂) 4. ΔÚÈ¿ÚÈ 117 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, (400 ∂) ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2. °Ú·Ê›· 122 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ & Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. 5 m ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ÃÔÚ¢Ùfi 144 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (360.000 ∂) 2. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ , ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (110.000 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ¶¿ÏÙÛË, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì. (55.000 ∂) 5. ¶ÈӷοÙ˜ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 94 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 182 Ù.Ì. (40.000 ∂) 6. ¶ÈӷοÙ˜ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.298 Ù.Ì. (75 .000 ∂) 7. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂)

8. ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 9. μ˘˙›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.096 Ù.Ì., (89.000 ∂) 10. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (75.000 ∂) 11. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 12. ÃÔÚ¢Ùfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (300.000 ∂) 13. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì., Ì ı¤·, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ & ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂȘ (179.000 ∂) 14. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (165.000 ∂) 15. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.274 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (189.000 ∂) 17. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.289 Ù.Ì. ÛÙË μÚ‡ÛË ∞‰¿Ì·ÈÓ·˜ (490.000 ∂) 18. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 19. ∞˚-°È¿ÓÓ˘, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì. Ì ÚfiÛˆÔ ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi Î·È ÔÈΛ· ÓÂfi‰ÌËÙË 20. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.956 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (149.000 ∂) 21. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (98 .000 ∂) 22. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ , ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì., Ì ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÔÈΛÛÎÔ (35.000 ∂) 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.222 Ù.Ì., Ì ı¤· (130.000 ∂) 24. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10.000 Ù.Ì., Ì ı¤· & ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (390.000 ∂) 25. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 26. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (300.000 ∂) 27. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., (95.000 ∂) 28. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (80.000 ∂) 29. ∞ʤÙ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ( 1.112 & 2.134)Ù.Ì. & 1 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.440 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 30. ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. 302 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 31. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 ∂) 32. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.025 Ù.Ì., (190.000 ∂) 33. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.550 Ù.Ì. (110.000 ∂) 34. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì., ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ (295.000 ∂) 35. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 36. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂÏÈ¿Ó, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.317 Ù.Ì. (49.000 ∂) 37. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ Ï·Ù›· (250.000 ∂) 38. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì. (129.000 ∂) 39. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. (60.000 ∂) 40. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (140.000 ∂) 41. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (349.000 ∂) 42. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· (350. 000 ∂) 43. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (209.000 ∂) 44. √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 45. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (39.000 ∂) 46. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 47. ∫·Ó¿ÏÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. (55.000 ∂) 48. ¶ÙÂÏÂfi˜, 8 ÛÙÚ. Ì ı¤·, (98.000 ∂) 49. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., (139.000 ∂) 50. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., (179.000 ∂) 51. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì., (145.000 ∂) 52. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 53. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì. (270.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3. ∞ʤÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 240 Ù.Ì. 4. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÍÂÓÒÓ·˜, 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì. (295.000 ∂) 5. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 6. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (230.000 ∂) (964)

-----------------------------------TRIDENT REAL ESTATE Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ∫. ¶∞¶∞Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À §øƒ∏ 50, μ√§√™ Δ∏§. 24213-03190 ∫π¡. 6945 851 222 www.tridentrealestate.gr ¶ø§∏™∏ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÂÍÔ¯ÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚ., 70 Ù.Ì., 20 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤· Û ı¿Ï·ÛÛ·, 170.000∂. μ√§√™ ¶∞ƒ∞§π∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ., 110 Ù.Ì., 16 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 350.000∂. ¡∂∞ πø¡π∞ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ., 75 Ù.Ì., Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 1 Ì¿ÓÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, 115.000∂. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ ÂÍÔ¯È΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3 Â›‰·, 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ 220.000∂. °∞Δ∑∂∞ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 170.000∂. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ÂÍÔ¯È΋ ‚›Ï· 175 Ù.Ì., 340 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 2 Â›‰·, Û·ÏfiÓÈ, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 4 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 4 Ì¿ÓÈ·, ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÒÓ·. ∫√ƒø¶∏ ¶∏§π√ ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 500 Ù.Ì. ȉ·ÓÈο ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ 120.000∂. ¶Δ∂§∂√™ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ÏÈ·Îfi 85.000∂. ∂¡√π∫π∞™∏ μ√§√™ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ ·Ú·ÏÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 1.500∂. ∞§À∫∂™ ¡∂∂™ ¶∞°∞™∂™ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. 600∂. (965)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜-3ÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 280 Ù.Ì., Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰‡Ô ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 530 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 2¿ÚÈ 44 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - ™˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο - ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ·Ó·Î·ÈÓ. ‰ÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ì ˘fiÁÂÈÔ 300 Ù.Ì., Î·È ·Ú¿ÛÈÙÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘È Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û 6.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊ. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ì ∫·ÚÙ¿ÏË (ÁÚ·Ê›Ô) 29 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., Î·È 53 Ù.Ì. (966)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ ÙËÏ. 24210-22142 6937775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÏËÛ›ÔÓ ΔÛ·Ï·¿Ù· 30 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 45.000 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 35 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ, 46.000 ∂. ƒÔ˙Ô‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ 45.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 26 Ù.Ì., 47.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ‰˘¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 60 Ù.Ì. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ· 50 Ù.Ì. 6Ô˜ fiÚ. ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· μfiÏÔ - ¶‹ÏÈÔ - ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ 87.000 ∂ °¿ÙÛÔ˘ 40 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 48.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Û¯Â‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 45 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· 63.000 ∂ π. Δ˙¿ÓÔ˘, 2Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi, ÚÔÛfi„ˆ˜, 25ÂÙ›·˜, 70 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ ΔÛ·Ï·¿Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚÔÛfi„ˆ˜ 2Ô˜ ÔÚ. 53 Ù.Ì. 80.000 ∂ ¡Â¿ÔÏË Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 76.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 102.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û ¿ÚÔ‰Ô 67 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· 108.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 74 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ 110.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¶·¿ÁÔ˘ 10ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙÔ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· + ƒ+·Ôı. 96.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ 80 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ı¤· 78.000 ∂.

¡. πˆÓ›·, ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 112.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 100 Ù.Ì. Î·È ı¤· 120.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 86 Ù.Ì., 129.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 83 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¶‹ÏÈÔ 135.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· 4Ô˜ fiÚ. 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¢ηÈÚ›· 135.000 ∂ Ì ‰‡Ô ·Ôı‹Î˜ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 108 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ 5Ô˜ fiÚ. ı¤· 179.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 133 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ fiÚ. 258.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 50+50+50 Ù.Ì. ÚÔÛÂÁ̤ÓË 5 ¯ÒÚˆÓ, 3 wc, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, Ù˙¿ÎÈ Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, ·˘Ï‹, ı¤·, ¢ηÈÚ›· 200.000 ∂. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ı¤· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 60+60+60 Ù.Ì. 220.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú›ÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ·fi ȉÈÒÙË Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ· 225 Ù.Ì. Û 430 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 295.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Û ÙÔÔıÂÛ›· Ì Ú¿ÛÈÓÔ 80 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∫. ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 135.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ - ∫·ÙËÁÈÒÚÁË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 & 80 Ù.Ì. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË 75+75 Û 610 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿, ‚ϤÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ 205.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ· 140 Ù.Ì. 35.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ μÏ·¯¿‚· 105 Ù.Ì. 110.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 425 Ù.Ì. Û.‰. 0,8 420.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ 190 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 16 Ì. Û.‰. 2,1 155.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. Û.‰. 1,8 115.000 ∂ ¢ÈÌ‹ÓÈ 900 Ù.Ì. 68.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì. Ì ı¤· Ì ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 255.000 ∂ ∞Á›· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 4.800 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 265.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 130 Ù.Ì. 55.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 90.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ ÕÓˆ ∂ıÓÈ΋˜ 5.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ 120.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∂æ∞ ¡¤Ô Û¯¤‰ÈÔ 65.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. Û.‰. 0,7 105.000 ∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¢ηÈÚ›· 610 Ù.Ì. 57.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. 35 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Î‡Ì· 460.000 ∂ ªËϛӷ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 750 Ù.Ì. 65.000 ∂ §·‡ÎÔ 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· 30.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 114 Ù.Ì. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi 160.000 ∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û Ӥ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 78 Ù.Ì.+29 Ù.Ì.+65 Ù.Ì. (970)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2. 2 μεζονέτες 98 και 190 τ.μ. καινούριες 1700 Ε το τ.μ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3.Μεζονέτα 127 τ.μ. σε οικόπεδο 300 τ.μ. υπέρ λουξ, 120 μ. από τη θάλασσα, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. BI§E™-OIKIE™ 1.Διώροφη πέτρινη παραδοσιακή οικία 180 τ.μ., με οικόπεδο 500 τ.μ., με απεριόριστη θέα, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 2. Βίλα 143 τ.μ. με οικόπεδο 800 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα στο ÃÔÚ¢Ùfi. 3. Μονοκατοικία διώροφη 250 τ.μ. 1ος όροφος 4 στούντιο ενοίκιο 12.000 Ε την σεζόν 2ος όροφος 125 τ.μ. υπερ λουξ με απεριόριστη θέα, 100 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. Οικία 120 τ.μ. με οικόπεδο 200 τ.μ. επιπλωμένη, 100 μέτρα από την θάλασσα, ∞ÊËÛÛÔ˜. 5. Οικία πέτρινη 120 τ.μ. με οικόπεδο 700 τ.μ. κοντά στην πλατεία, ªËÏȤ˜. 6. Τριώροφη οικία παραδοσιακή 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο του ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. 7. Βίλα 170 τ.μ. με οικόπεδο 2.500 τ.μ. πάνω στο κύμα, ªËϛӷ 8. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 9. Οικία 100 τ.μ., με οικόπεδο 6.500 τ.μ., και αποθήκες 100 τ.μ., γκαράζ, πομόνα, κατοικήσιμη, ∫ÔÚfiË, 230.000 Ε, ευκαιρία. 10. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) 11. Τριώροφη οικία 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο της ¶Ï·Ù›·˜ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ. 12.ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2 πέτρινες οικίες ημιτελείς σε οικόπεδο 800 τ.μ. με θέα 90.000 Ε, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 14. Διώροφη πέτρινη οικία 100 τ.μ. με οικόπεδο 300 τ.μ. ∞Óˆ §Â¯ÒÓÈ· 65.000 Ε. 14. Διώροφη οικία 185 τ.μ. σε οικόπεδο 250 τ.μ. καινούργια, 100μ. από τη θάλασσα, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 15. ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλείται επιχείρηση σούπερ - μάρκετ, πλήρως εξοπλισμένο, με το εμπόρευμα (35.000Ε), ·Ú·Ï›· ∞Ê‹ÛÛÔ˘. OIKO¶E¢A 1.Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. Οικόπεδο 320 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100 μ. από την θάλασσα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. Οικόπεδο 1.500 τ.μ. εντός οικισμού, απεριόριστη θέα, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα ε-

ντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 8. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 9. 2 οικόπεδα 250 τ.μ. έκαστο, ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 30.000 Ε έκαστο. 10. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 11. Οικόπεδο 2 στρ. πάνω στο κύμα μεταξύ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. Οικόπεδο 4.800 τ.μ. εντός οικισμού με απεριόριστη θέα, κατάλληλο για κατασκευαστική εταιρεία στον Αγ. Βλάσιο. 13. Οικόπεδο 4 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα στην Κρυψάνα ∫. °·Ù˙¤·. 14. Οικόπεδο 4 στρ. με άδεια οικοδομής, 800 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜ 15. Οικόπεδο 500 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ∫. °·Ù˙¤·. 16. Οικόπεδο 4 στρ. με απεριόριστη θέα στις ¶ÈӷοÙ˜. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (972)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40-¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ΔËÏ. - Fax 24280-78267 ∫ÈÓ. 697.4647.587

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÔÓÔÎ/Λ· ∞Ï˘Î¤˜ 104 Ù.Ì. Û˘Ó. 60 Ù.Ì. ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Û ÔÈÎfi. 307 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ 4ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ÌfiÓÔ ·fi ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÔÚÔÊԉȷÌ/·Ù· 60 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ΔÚÈÒÚÔÊË ‰ÈÏÔÎ/Λ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·/ÍÂÓÒÓ· Î·È 2¿ÚÈ ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘/√ÁÏ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (ËÌÈÙÂÏ‹˜) 100 Ù.Ì. Û˘Ó 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û˘Ó 2¿ÚÈ, ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 40 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎfi. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. πˆÓ›· (¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÂÍÔ¯È΋ ·ÁÚÔηÙÔÈΛ· Û 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì ÓÂÚfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· (93 Ù.Ì. ÈÛ. + 85 Ù.Ì. ·’ ÔÚ.) Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÔÓÔÎ/Λ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 173 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı·/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂϤ˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 184 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· (οوıÂÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜) ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2.10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∫ϛ̷ º˘ÙfiÎÔ˘ 5,3 ÛÙÚ¤Ì. ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 340, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (4) ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 205, 350, 410, 450, 1.000 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.015 Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁˆÓÈ·Îfi Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 465, 538, 731 Î·È 1.247 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. ÙˆÓ 370 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ˘› 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ˘› 2 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 315, 325, 362, 466, 650 Î·È 725 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑.√.∂. 3Á., 3‰. ¶ÏËÛ›ÔÓ MERCEDES 6,3 ÛÙÚÂÌ. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ∑.√.∂. 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 9,5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, Ì 85 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 14,5 ÛÙÚÂÌ. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚÂÌ. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚÂÌ. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÌÂٷ͇ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ 3.500, 4.000, 4.500 Î·È 4.600 Ù.Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6.880 Î·È 7.880 Ù.Ì. 80 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Ù.Ì. Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜, ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ‰ÈÂıÓ‹. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. + 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚÂÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 100 ̤ÙÚ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 14 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 210, 250 Î·È 500 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, ÁηÚ/Û˜, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î.Ï. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Î·È ˘fi ηٷÛ΢‹Ó. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (973)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 38 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6947302966, FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr √π∫√¶∂¢∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ™.¢. 18. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2.4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â› Ù˘ §. ∞ıËÓÒÓ. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. º˘ÙfiÎÔ 5,3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 630 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 4,7 ÛÙÚ. Î·È 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÛ·Áηڿ‰· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. •˘Ófi‚Ú˘ÛË ¶ÔÙÈÛÙÈο 10 ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 12 ÛÙÚ. Ì ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫∂¡Δƒ√ 2ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. (400 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· + 2ÔÚ. ÙˆÓ 400 Ù.Ì.) √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÔÓ/ÎÈ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì. ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì. ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ∫·ÏÏÈı¤· 90 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓÔ/Λ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∫Ú›ÙÛÎË 90 Ù.Ì. Û 98 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 120 Ù.Ì. Û 169 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂ÈÛÎÔ‹ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Û 138 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. ™.¢. 2.1 ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. Î·È 120 Ù.Ì. Û 4,5 ÛÙÚ. ÔÈÎ. Ì ı¤·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢À∞ƒπ∞ - Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. °ÎÏ·‚¿ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 106 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. πˆÓ›· ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ •ËÚÔοÌÔ˘ 67 Ù.Ì., 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÃÙ·˙Ë·ÚÁ‡ÚË 83 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÔÚ·‹ 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¶. ÕÚˆ˜ 4 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (974)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 3.500Ù.Ì. Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. 2) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5.500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 20.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1500Ù.Ì. Ì ı¤·. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 55,000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1750Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 185Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. ∞°ƒπ∞ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ï‹Úˆ˜ 80Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160Ù.Ì. 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∞§À∫∂™ 1) ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 400Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 420.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1050Ù.Ì. 30Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 330.000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 450Ù.Ì. 30Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 600Ù.Ì. 30Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ΔÈÌ‹ 290,000 ¢ÚÒ. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ΔÈ-

Ì‹ 240,000 ¢ÚÒ. 3) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700Ù.Ì. ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 105,000 ¢ÚÒ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfi‰· 270Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 1150Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000Ù.Ì. Â› Ù˘ ∂.√. 3)√ÈÎfiÂ‰Ô 1.000Ù.Ì.ΔÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. 4) ∂Ï·ÈÔÂÚÈ‚ÔÏÔ 6.500Ù.Ì.ΔÈÌË 65.000 ¢ÚÒ. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì. 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500Ù.Ì. 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180,000 ¢ÚÒ. 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 150,000 ¢ÚÒ. 3) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30Ù.Ì. 20Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 50,000 ¢ÚÒ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∂À∫∞πƒπ∞ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. 2) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.400Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400Ù.Ì. 4) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15.000Ù.Ì. 5) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 250Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ΔÈÌ‹ 65.000 ¢ÚÒ. 6) ª·Ï¿ÎÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 32Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ. 7) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000Ù.Ì. 8) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 25Ù.Ì. πˆÏÎÔ‡ 56 Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. 2) μfiÏÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 26Ù.Ì. ∂ÚÌÔ‡ Ì ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘. (976)

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009 ∑ËÙÂ›Ù·È προσωπικό, σερβιτόροι, σερβιτόρες-μπουφετζήδες από καφέ στο κέντρο του Βόλου. Τηλ. 6948 309084. (987) ∑ËÙÂ›Ù·È ΟΔΗΓΟΣ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ με επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας για εταιρεία τροφίμων. Προϋπηρεσία στο χώρο τροφίμων θα προτιμηθεί. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6949 732586 και 6949 732585. (985) ∑ËÙÂ›Ù·È αγρότης για εργασίες σε αγροκτήματα, στην περιοχή Λεχωνίων, έχοντας δίπλωμα αυτοκινήτου Β’ ερασιτεχνικό. Πληρ. τηλ. 6932 377467. (943) ∑ËÙÂ›Ù·È κοπέλα για κατάστημα Φωτιστικών και Είδη Δώρων έως 30 ετών. Πληροφορίες στο τηλ. 24210 21072. (052)

μ√§√™:

μηχανή TRANSALP HONDA 600cc, μοντέλο ’97, με 58.000km, σε αρίστη κατάσταση, με φουλ έξτρα. Τιμή 2.400Ε. Τηλ. 6946 284232. (050)

∑ËÙÂ›Ù·È από την KOFOS... homestyle βοηθός λογιστού για πλήρη απασχόληση. Τυχόν προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αποστολή βιογραφικού, πληροφορίες fax 24210 63313 και τηλ. 24210 67777, υπόψη κ. Τριανταφύλλου. (767) Η KOFOS... homestyle ΖΗΤΕΙ ˆÏËÙ‹/ÙÚÈ· για το τμήμα επίπλων-κουζίνας. Γνώσεις διακόσμησης ή προϋπηρεσία θα εκτιμηθούν ανάλογα. Αποστολή βιογραφικού, πληροφορίες fax 24210 63313, τηλ. 24210 67777, υπόψη κ. Τριανταφύλλου. (768)

∑∏Δ∂πΔ∞π

HYUNDAI ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ζητείται πωλητής με εμπειρία στον τομέα της πώλησης. Πληροφορίες στις εγκαταστάσεις μας ή στα τηλέφωνα 24210 68223, 24210 90190, υπόψη Κωνσταντίνου Αργυρόπουλου. (982)

Παραδίδονται μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας από έμπειρη καθηγήτρια πτυχιούχο Γερμανικής Φιλολογίας. Τηλ. 6974 992547. (144)

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ROBERTSON

Φιλόλογος με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτική πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου Λυκείου - ΤΕΕ, ιδιαίτερη προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές εξαιρετικές. Τηλ. 24210 68115 κιν. 697 9540582. (087)

∑ËÙÂ›Ù·È ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ/Η καθηγητής/τρια Αγγλικών. Αποστείλατε βιογραφικά 24210 23592. (998)

ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ∑ËÙÂ›Ù·È καθηγήτρια Αγγλικών από Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Πληρ. τηλ. 24210 62686 και 6945771498. (828)

με μεταπτυχιακές σπουδές παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6974 677244. (110)

∞ƒπ™Δ√ÀÃ√™ Ζητούνται άτομα για εργασία σε Internet cafe. Τηλ. 6978 188908. (761)

∑ËÙÔ‡ÓÙ·È

Φιλόλογος - Ιστορικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου Λυκείου. Δωρεάν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Συχνά τεστ. Τιμές λογικές. Τηλ. 6976 726899. (088)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΓΑΛΛΙΚΗΣ γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές όλων των επιπέδων. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6977 076199. (095)

ZHTOYN EP°A™IA

∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ

ζητεί εργασία μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ, καθαρίστρια, καμαριέρα ή κουζίνα. Τηλ. 6970 194263. (101)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλ. 6979 982137 και 6979 627601. (022)

Βρετανικού Πανεπιστημίου με πτυχίο και μάστερ και με πολυετή παραμονή στη Μ. Βρετανία, αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικής γλώσσας, καθώς και επιχειρησιακά αγγλικά. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6988 137787. (843)

ŒÌÂÈÚË

βοηθός κομμώτριας από το Studio Ομορφιάς “Ντέλκου” . Πληροφορίες 24210 23291. (086)

∑ËÙÂ›Ù·È υπάλληλος για Τουριστικό γραφείο στην Άφησσο. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση της Αγγλικής Γλώσσης (επίπεδο Proficiency) και η κατοχή αυτοκινήτου. Άμεση πρόσληψη. Αποστολή βιογραφικών με συνοδευτική επιστολή και φωτογραφία στο info@atropatravel.gr. (029)

Από εισαγωγική επιχείρηση τροφίμων στο Βόλο

˙ËÙÂ›Ù·È Ó¤·

ηλικίας 20-30 ετών, για απασχόληση σε δουλειά γραφείου. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση Η/Υ. Επιθυμητές οι συστάσεις. Πληροφορίες στο τηλ/νο 24210 91421, εργάσιμες ώρες. (018)

MA£HMATA ºÀ™π∫√™ με διδακτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, παρέχονται σημειώσεις - ασκήσεις, υπεύθυνη προετοιμασία για εξετάσεις. Τηλ. 6989 405633. (986) ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραδίδει μαθήματα Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών και Βιολογίας σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλ. επικοινωνίας 6977 280327. (094)

º˘ÛÈÎfi˜ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλέφωνο 6946 998516. (104)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΠΘ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6979 224483. (102)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλ. 24210 70343, 6974 537652. (100)

ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Τελειόφοιτος ΑΠΘ παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα σε παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6944 628712. (105)

°∞§§π∫∞-∞°°§π∫∞ Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών - Αγγλικών από έμπειρη καθηγήτρια. Προετοιμασία πτυχίων και σχολική προετοιμασία. Τιμές λογικές. Τηλ. 24210 274 60 κιν. 6947 512663. (109)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας Βρετανικού Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων. Τιμές λογικές. Τηλ. 6972 892005. (010)

Φιλόλογος με πολυετή φροντιστηριακή πείρα και άρτιες σημειώσεις παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληροφορίες τηλ.: 6973 487499 (852)

°∞§§π∫∞-∞°°§π∫∞ Παραδίδονται μαθήματα από καθηγήτρια πτυχιούχο Πανεπιστημίου ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ και κάτοχος μεταπτυχιακού γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Βρυξελλών (UCL). Τιμές προσιτές για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Πληρ. τηλ. 6937 022781. (759)

εργασίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα μαθήματα Χρηματοοικονομικά, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6988 137787. (842)

Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας απόφοιτη Γαλλικού Πανεπιστημίου και με πολυετή διαμονή στη Γαλλία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων. 24210 35146, 6947 446157. (760)

∫¤ÓÙÚÔ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ

ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Διδάσκονται: Μαθηματικά όλων των βαθμίδων, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Σημειώσεις-Διαγωνίσματα-Μεθοδικότητα-Διαρκής ενημέρωση γονέων. Σαρούκος Θεολόγος τηλ. 6979776388. (681)

ΔÌ‹Ì·Ù· ∂¡∏§π∫ø¡, ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È Û ÌÈÎÚ¿ ÁÎÚÔ˘, fiÏ· Ù· Â›‰· ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. Lower, Proficiency, TOEFL, TOEIC, (∞™∂¶). ΔËÏ. 6937 744012, 2421702110. (989)

κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου, με φροντιστηριακή πείρα και μεταδοτικότητα, παραδίδει μαθήματα Βιολογίας και Βιοχημείας. Υπεύθυνη προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις, σημειώσεις, διαγωνίσματα. Τηλ. 6936 124630. (882)

¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Γερμανικής Γλώσσας παραδίδει μαθήματα Γερμανικών σε μαθητές αρχάριους και προχωρημένους. Τηλ. 24210 87369 και 6937 635795. (034)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· Κλασικής Φιλολογίας με πολυετή φροντιστηριακή εμπειρία και υπευθυνότητα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Παροχή σημειώσεων. Τακτικά επαναληπτικά διαγωνίσματα. Τιμές προσιτές. Τηλ. 24210 33428 κιν. 6976610742. (097)

∂¡∏§π∫ø¡, 25 ¯ÚfiÓÈ· ›ڷ˜.

μπ√§√°√™ ∑ËÙ›ٷÈ

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

°∞§§π∫∞

από το καφέ “ΟΙΩΝΟΣ” κοπέλα ως υπεύθυνη του καταστήματος (μισθός συζητήσιμος) καθώς και κοπέλα για απογευματινή και βραδινή εργασία. Τηλέφωνο 6944 283217, 6932 666644. (098)

∫Àƒπ∞

ª·ı‹Ì·Ù· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ

Ιδιαίτερα μαθήματα σε όλα τα επίπεδα και πτυχία. Νίκος Παππάς Κιν. 6978955101 email:nikos-mpappas@yahoo.gr (684)

∞fiÊÔÈÙÔ˜

∞ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˜

μ√§√™: ZHTOYNTAI

°∂ƒª∞¡π∫∞

Ζητούνται τεχνικοί με γνώσεις υπολογιστή και κάμεραμαν. Τηλ. 6978 188908. (762)

AYTOKINHTA

¶ˆÏ›ٷÈ

ºπ§√§√°√™ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. 6945 602877 24210 80220. (468) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με πολυετή διδακτική εμπειρία διδάσκει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, Κατευθύνσεις, μαθήματα ιδιαίτερα και γκρουπ. Πληρ. τηλ. 24210 60010 και 6972 853903. (093)

ºπ§√§√°√™

¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ Καθηγητής κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, με διδακτική εμπειρία, παραδίδει μαθήματα Α.Ο.Θ. και Α.Ο.Δ.Ε. σε μαθητές Ενιαίου Λυκείου - ΕΠΑΛ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ. Τηλ. επικοινωνίας 6977 046009 και 24210 82328. (103)

απόφοιτη του Α.Π.Θ. με 11ετή φροντιστηριακή πείρα και με ειδίκευση στην θεωρητική κατεύθυνση παραδίδει φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Πληρ. τηλ. 6977765888. (454)

∫·ıËÁËÙ‹˜ ºÀ™π∫√™ πτυχιούχος ΑΠΘ, με φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Ηλεκτρολογίας (επιλογή Τεχνολογικής) σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 693 4558907. (467)

TOEIC Πτυχίο ΑΓΓΛΙΚΗΣ αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ. ΧΩΡΙΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ. Εξετάσεις 10 Οκτωβρίου. Εντατικά μαθήματα 36 ωρών. Οι εγγραφές άρχισαν. Κέντρο Ξένων Γλωσσών για ΕΝΗΛΙΚΕΣ. Τηλ. 6937 744012, 2421702110. (054)

∫∞£∏°∏Δ∏™ Αγγλικών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε σπουδαστές όλων των ηλικιών και επιπέδων. Τέσσερα χρόνια διαμονή στη Μεγάλη Βρετανία. Πληρ. τηλ. 6978955101. (453) (146)


39

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - μεταφορές δανείων Το γραφείο μας - παρά τις κακές συγκυρίες - συνεχίζει με συνέπεια την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων πελατών. Διαμεσολαβούμε για την χορήγηση: Νέων δανείων, μεταφορά παλαιών και μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών με επιτόκιο μόνο 5,90%. Συμβουλή: Δάνεια μόνο από τράπεζες. Πληροφορίες: 6932-528388. (891) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (923) ¢∞¡∂π∞ ∫∞Δ∞¡∞§øΔπ∫∞ έως 30.000, ανεξάρτητα από υπερδανεισμό και Τειρεσία, σε ιδιώτες - δ. υπαλλήλους, συνταξιούχους και επαγγελματίες, εντός 4 ημερών. Συνεργασία με 6 τράπεζες σε όλη την Ελλάδα, εκταμίευση στην πόλη σας. Ζητούνται συνεργάτες. Τηλ. 2310 554514, Fax: 2310 554517, κιν. 6972 886998, web site: www.moneycash@ram.gr. (871)

∞ª∂™∞ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜. √ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi˜ Ì·˜ ı· Û·˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·, ˘‡ı˘Ó· Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ¢›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ΔËÏ.2 10-3313805 6984-183975. (593)

¢∞¡∂π∞ καταναλωτικά έως 30.000 ανεξάρτητα από υπερδανεισμό και Τειρεσία σε ιδιώτες - δ. υπαλλήλους, συνταξιούχους και επαγγελματίες, εντός 4 ημερών. Συνεργασία με 6 τράπεζες σε όλη την Ελλάδα, εκταμίευση στην πόλη σας. Ζητούνται συνεργάτες. Τηλ. 2310554514 fax 2310 554517 κιν. 6972886998 WEB SITE: www.moneycash@ram.gr (116)

Alfa, Eurobank, Marfin, ∂ıÓÈ΋, ∞Δ∂, Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ. ∂¿Ó ‰È·ı¤ÙÂÙ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ οÚÙ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜ χıËÎÂ. ∂ÓÙfi˜ ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ·fi 1.00050.000∂ Û ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ, ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ·Ú¿ Ó· ÙËÏÂʈӋÛÂÙÂ. ∂›Û˘ ‰¿ÓÂÈ· Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ΔÂÈÚÂÛ›·. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔËÏ. 6958 923077.

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (927)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ·fi 1.000 - 100.000 ∂. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. Î. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ÙËÏ. 6989111708, 6988888820. (399)

ΔÒÚ· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÕÌÂÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜. ™·˜ Â͢ËÚÂÙԇ̠ÛÙËÓ fiÏË Û·˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ˘‡ı˘Ó·, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Û·˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ¶ÏËڈ̋ ¤ˆ˜ 36 ‰fiÛÂȘ. ΔËÏ. 6930647698, 2421303786

·Ì¤Ûˆ˜ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ, Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988 338898, 6988 888804.

∞μ∂μ∞π∏ ÕÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi ALPHA, EUROBANK, ∂£¡π∫∏, ∂ª¶√ƒπ∫∏, MARFIN Î·È ¿ÏϘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∞ÎfiÌ· Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÔÚ›Ô˘. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ, ·fiÏ˘ÙË Û˘Ó¤ÂÈ·, Î. ™ÔÊ›·. 6940009014.

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·Ì¤Ûˆ˜ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ, Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ÙËÏ. 6939 590059, 6909 985988.

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 7 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009 1. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 09.00 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ: ΟΛΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ 2. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 09.00 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: ΟΛΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 3. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 09.00 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ, ΜΑΛΑΚΙ 4. ΑΠΟ ΩΡΑ 14.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ: ΔΡΑΚΕΙΑ 5. ΑΠΟ ΩΡΑ 14.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ, ΒΡΟΧΙΑ, ΣΕΡΒΑΝΑΤΕΣ, ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ 6. ΑΠΟ ΩΡΑ 14.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

(758)

(347)

άμεσα παίρνετε μετρητά από τις πιστωτικές κάρτες από 1.000-100.000. Ακόμα και με υπέρβαση ορίου - με ή χωρίς διαθέσιμο υπολοίπου. Γίνονται πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. 6908594121, Λευτέρης. (560)

Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου, έχοντας υπόψη το ΦΕΚ 2511/31-12-2007 άρθρο 6,7,8, 10 της 148096/Γ/07 ΦΕΚ 2511/07 υπουργικής απόφασης ανακοινώνει την εισαγωγή 25 μαθητών/τριων στην ΕΠΑΣ Επαγγελματική Σχολή Β. Νοσηλευτούν του Α.Γ.Ν.Ν. Βόλου για το σχολικό έτος 2009-2010. Οι εγγραφές των μαθητών/τριων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3475 (ΦΕΚ 146//Α/08) θα πραγματοποιηθούν από τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους μέχρι 30 Ιουνίου και από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Στη σχολή μπορούν να γραφούν: Όσοι έχουν τελειώσει την πρώτη ή δεύτερη τάξη Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή οποιουδήποτε άλλου τύπου Λυκείου υπήρχε στο παρελθόν. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή ενιαίου Λυκείου. Οι κάτοχοι πτυχίου Α& Β κύκλου TEE, ΤΕΣ, ΤΈΛ, ΕΠΛ, ΕΠΑΣ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2428092200 (Γραφείο Σχολής) 9-12 το πρωί κάθε εργάσιμη μέρα έως 30/6/09 και κάθε Πέμπτη για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η πρόεδρος του Δ.Σ. του Α.Γ.Ν.Ν. Βόλου ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

(988)

∞μ∞¢π™Δ∞

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

∞μ∞™∞¡π™Δ∞

Û 5 ÏÂÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 50.000∂, 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·ÚÙÒÓ. §‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. £ÂfiÊÈÏÔ˜. ΔËÏ. 6949569567 Î·È 6949569575.

5Ë À.¶.∂. £∂™™∞§π∞™ Î·È ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À ∞Ãπ§§√¶√À§∂π√

(887)

(757)

παίρνετε μετρητά άμεσα από πιστωτικές κάρτες από 1.00050.000 Ε, ακόμα και με υπέρβαση ορίου σε πολλές άτοκες δόσεις. Απόλυτη εμπιστοσύνη συνεργασίας. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8816084, 6958353301, 6958353230. (164)

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη: - Μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ή ΛΕΚΤΟΡΑ με γνωστικό αντικείμενο “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ” Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 691/28-8-2009 τ.Γ’. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Εγναντία 156, Τ.Κ. 540 06 Θεσ/νίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 3.11.2009. Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 07.30 έως 14.30 στα τηλέφωνα 2310 891-210 και 891-211, fax: 2310 891292. Ο Πρύτανης Καθηγητής ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ

(009)

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών. Πλήρης εχεμύθεια. 23ης Οκτωβρίου 7, Λάρισα. Τηλ. 2410-552764. (925)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À Δª∏ª∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. Î. ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ÙËÏ. 6988888825690995988. (400)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΣΤΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” με διακριτικό τίτλο “ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε.” Α.Μ.Α.Ε. 10359/32/Β/86/17 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας υπό την επωνυμία “ΣΤΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” , που έχει έδρα στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου του Δήμου Αισωνίας Ν. Μαγνησίας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30ή Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Επέκταση του σκοπού της εταιρίας Άρθρο 4. 2. Τροποποίηση του Άρθρου 19 “Σύνθεση και Θητεία του Δ.Σ.” 3. Άλλες ανακοινώσεις Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σ’ οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως αυτών, στα Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα πιο πάνω ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Βόλος, 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΚΟΛΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À Δª∏ª∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης ως εξής: Μιας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ με Δ’ εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή θητεία για τις ανάγκες εκτέλεσης του εργαστηριακού έργου που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη γενική επιτήρηση και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων του Πανεπιστημίου μας. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης είναι τα εξής: α. Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή ισότιμου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένων Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. β. Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. γ. Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα ή σε φορέα δημόσιου ενδιαφέροντος, εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και επιβλέψεις δημοσίων έργων στις συγκεκριμένες υπηρεσίες και γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (υπολογιστικών φύλλων, σχεδιαστικών προγραμμάτων και διαδικτύου). Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 675/26-8-2009 τ.Γ’. Οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για την ανωτέρω θέση καταθέτοντας αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Προσωπικού του Πανεπιστημίου (Εγνατία 156, Τ.Κ. 540 06 Θεσ/νίκη) μέχρι τις 20.10.2009. Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2310 891294 και 2310 891224 Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 09.00 και 13.00. Ο Πρύτανης ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ

∂˘¯ÂÙ‹ÚÈÔ Στην αγαπημένη μας Βίλη Αλβέρτου που εισήχθη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης Αλεξανδρούπολης, ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και καλές σπουδές. Οικ. Ιωάννου, Αποστόλου, Βασιλείου Κατσιφού

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ ∫ÈÓËÙfi Û˘ÓÂÚÁ›Ô

άρτια εξοπλισμένο για την εξυπηρέτηση πάσης φύσεως υδραυλικών εργασιών. Τηλ. 24280-93527, κιν. 6970874934, 6970-602815. (452)

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ του Αχιλλέως και της Χρυσάνθης, το γένος Ζιώγα, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο και η ΜΑΡΙΑ ΧΑΜΧΑΛΕ του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, το γένος Γιαούρη, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ---------------------------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ του Βασιλείου και της Δήμητρας, το γένος Δαλαβίκα, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στη Λάρισα και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΓΛΗ του Νικολάου και της Μαγδαλινής, το γένος Περράκη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.


40

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση των 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, υιού, παππού, αδελφού και θείου

∂À™Δƒ∞Δπ√À º§øƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 5 Σεπτεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Παρασκευή Τα παιδιά: Κλεοπάτρα-Άγγελος Τσίχλας, Γεώργιος-Αντωνία Φλώρη Τα εγγόνια: Ευστράτιος, Γεώργιος, Μαρία, Ειρήνη-Παρασκευή Τα αδέλφια Η μητέρα: Αθανασία Αδαμάκη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∏§π∞ Δ™√À∫∞

τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαγδαληνής Κουκουράβας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Κουκουράβα 5 Σεπτεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Ευάγγελος Τσούκας, Αλέξανδρος-Ασπασία Τσούκα Τα αδέλφια Τα εγγόνια: Μαρία, Αγλαΐα, Ηλίας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “ΔΡΟΣΙΑ” Γλυκερίας Λάκκα στην Κουκουράβα.

¶∞¡∞°πøΔ∞™ ∫∂º∞§∞ ∫∞§§π∞ƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Προσκαλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 5 Σεπτεμβρίου 2009 Ο σύζυγος: Ιωάννης Τα παιδιά: Ελένη, Ουρανία, Απόστολος Τα αδέλφια: Όλγα, Μαρία, Πόπη, Γιάννης, Φώτης, Αγγελική, Αριστέα, Νικολός, Ηλίας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο Αγίας Παρασκευής.

τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Άγιος Βλάσης 5 Σεπτεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Ιωάννα Τα παιδιά: Γιώργος, Κωνσταντίνος Τα αδέλφια: Απόστολος-Μαίρη Κοντοβά, Αναστασία-Νικόλαος Λυχναράς Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∫ø¡/¡√À Ã. ƒ√ªº∞π∞

Με τη συμπλήρωση ΣΑΡΑΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ª∞ƒπ∞™ ª¶√ÀΔ√Àƒ°π∞¡¡∏ τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 5 Σεπτεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Σοφία-Χρήστος Δημητρακόπουλος, Φανή-Ηλίας Κορομπίλης Τα αδέλφια: Ελένη χα Γεωργ. Δημητρίου, Βασίλης Καραστέργιος, Ευθυμία-Μόδης Θεοδώρου, Τούλα-Δημήτριος Θεοδώρου, ΒούλαΙωάννης Παχής, Βάγια χα Θ. Καραστέργιου, Αντιγόνη-Κωνσταντίνος Φρατζής Τα εγγόνια: Ηλίας-Όλγα, Παρασκευή Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Ã∏™Δ√À ∞£. Δ™√ªø∫√À

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ε.α. τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Βαρβάρα Τα παιδιά: Θάνος-Λαμπρινή Τσομώκου, Λαυρεντία-Λουτσιάνο Βαλέντε, Κων/νος Τσομώκος Τα αδέλφια: Γεώργιος-Σωτηρία Τσομώκου, Απόστολος-Αικατερίνη Κρατήρα, Μαρία χα Ζήση Κρατήρα Τα εγγόνια: Χρήστος, Παναγιώτης, Ρίτα, Λεονάρντο Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΔƒÀºø¡ °∞´Δ∞¡π¢∏ τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 5 Σεπτεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Κλήμης Γαϊτανίδης, Βασίλης & Άννα Μαυρομιχάλη Τα εγγόνια: Βαρβάρα, Λυδία Η αδελφή: Σωτηρία χα Σ. Καϊάφα Τα ανίψια: Νικόλαος Καϊάφας, Κλεάνθης Καϊάφας Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “ΚΛΗΜΗΣ” (Γαλλίας-Γκλαβάνη).

Ã∏™Δ√À ∞¶. ∞¡Δø¡π√À

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Σέσκλο 5 Σεπτεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Ευαγγελία Ο γιος: Απόστολος Οι γονείς: Απόστολος και Ελένη Αντωνίου, Γεώργιος-Αικατερίνη Κορνάρου Τα αδέλφια: Μιχάλης-Αικατερίνη Αντωνίου, Κερασία-Ιωάννης Χειλόπουλος, Ιωάννης Κορνάρος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

μ§∞™∏ ∫. ∫√¡Δ√μ∞

Με τη συμπλήρωση των δύο ετών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής και θείας

Τελούμε αύριο 6 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Ταξιαρχών Σέσκλου 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, γιου, αδελφού και θείου

τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ριζομύλου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς, φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Ευαγγελία Τα παιδιά: Χρήστος-Γεωργία Ρομφαία, Νικόλαος-Βασιλική Ρομφαία Τα εγγόνια: Κων/νος, Βασιλική, Κων/νος, Ευαγγελία, Ευαγγελία Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα προσφερθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

μ§∞™π√À ¢∏ª. ∫∞æ∞§∞

τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στον Άγιο Βλάσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς, φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Μαρία-Γεώργιος Ζαχαρογιάννης, Δημήτριος-Λιάνα Καψαλά Τα αδέλφια: Ιωάννης-Καλλιόπη Καψαλά, Μηλίτσα χα Κων. Καψαλά Τα εγγόνια: Κώστας-Ελίνα Ζαχαρογιάννη, Βλάσης-Πόπη Ζαχαρογιάννης, Ναυσικά Καψαλά Τα δισέγγονα: Μαρία Κ. Ζαχαρογιάννη Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο Ν. Κοπτσιαλή στην πλατεία του χωριού.

Μετά το πέρασμα 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και θείας

™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τη γνώρισαν και την αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Ηρακλής Τα παιδιά: Κατερίνα-Νέστορας Αναστασίου, Φάνης Παπαναγιώτου Η εγγονή: Ασημένια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Ο ΑΡΗΣ” . Έναντι Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο της λατρευτής μας κόρης, αδελφής, εξαδέλφης και ανιψιάς

μ∞™π§π∫∏™ ∫√À§√ÀªΔ∑∏ τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 5 Σεπτεμβρίου 2009 Οι γονείς: Κωνσταντίνος-Γεωργία Τα αδέλφια: Δημήτριος-Άννα Μαρία Κουλουμτζή, Παναγιώτης Τα εξαδέλφια Οι θείοι Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

°∂øƒ°π√À ∂À∞°°∂§√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν σ’ αυτό. Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Κων/νος Ευαγγελόπουλος-Σωτηρία Καρκαλή, Βασίλειος Βότας-Μαρία Ευαγγελοπούλου Τα εγγόνια: Γεώργιος, Ελένη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση των 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ∫∞∫∞¢π∞ƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 5 Σεπτεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Άννα-Σπύρος Ευθυμίου Τα εγγόνια: Δημήτριος-Κατερίνα, Ευθύμιος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τελούμε αύριο 6 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Συκής Πηλίου ετήσιο μνημόσυνο, για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, θείου και παππού

¶∞ƒπ™∏ ™∫ƒ∂Δ∞

Δασκάλου τέως αντιδημάρχου Δ. Αφετών Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Συκή 5 Σεπτεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Κυπαρισία Σκρέτα Τα παιδιά: Όλγα-Γιώργος Σπηλιόπουλος, Μαρία-Γιάννης Ρίζος Τα αδέλφια Τα ανίψια Τα εγγόνια


41

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

πø∞¡¡∞™ ∫√À∫√Àμπ¡√À

τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ν. Παγασών, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Παγασές 5 Σεπτεμβρίου 2009 Ο σύζυγος: Πέτρος Τα παιδιά: Κωνσταντίνος & Σταυρούλα Κουκουβίνου, Ιωάννης Κουκουβίνος Τα αδέλφια: Βασιλεία & Ιωάννης Καραμανλής, Στέφανος & Λίτσα Κακουλήδου, Γεώργιος & Παναγιώτα Κουκουβίνου Τα εγγόνια: Πέτρος, Αθανάσιος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Γιάνκα Αλυκών.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ºÀ§∞∫Δ√À τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 5 Σεπτεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Καλλιόπη Φυλάκτου Τα παιδιά: Παύλος Φυλάκτος, Ηλιάνα Φυλάκτου Οι γονείς: Βασιλική χα Π. Φυλάκτου, Ζωή χα Η. Καπανιάρη Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος & Γεωργία Φυλάκτου, Ιωάννα & Ιωάννης Μαρίνος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°π∞™ Δƒπ∞¢√™ Δƒπ∫∂ƒπ√À £ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫∏ ¶∞¡∏°Àƒπ™ Φέρομεν εις γνώσιν του ευλαβούς λαού της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού ότι στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου νησίδος Τρικερίου την παράδοξον εύρεσιν της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας μας υπό την ρίζαν αγριελιάς. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος. Παρακαλούμε τον ευλαβή λαόν της Μητροπόλεώς μας όπως συμπροσευχηθή μαζί μας. Δρομολόγια: Από Μηλίνα πλοίο ΑΦΡΙΚΑΝΑ Πληροφορίες τηλ.: 6972897397 Καπετάν Κώστα Από Βόλο πλοίο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πληροφορίες τηλ.: 6974788083 Καπετάν Κώστα Τηλ. Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου: 24210 28888 - 38888

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου και πατέρα

°∂øƒ°π√À π. ¶∞Ãπ√À

Ιατρού τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγ. Μονής Τρικάλων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν για να προσευχηθούν μαζί μας. Τρίκαλα 5 Σεπτεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Νικολέτα Η κόρη: Ασπασία Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

π™ª∏¡∏™ ™√º∞Δ∑∏

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, υιού, αδελφού, ανιψιού και εξαδέλφου

¶∞¡∞°πøΔ∏ ∞ƒÃ√¡Δ∞

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ¶∞¶∞™Δ∂ƒ°π√À

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∂§∂À£∂ƒπ√À ª¶∂´∫√À τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ν. Δημητριάδας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Προσκαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι θέλουν να τιμήσουν την μνήμη του να παραβρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 5 Σεπτεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Αθανάσιος - Αικατερίνη Μπέικου, Κωνσταντίνος - Θεοχαρούλα Μπέικου Τα αδέλφια: Γεώργιος - Παρασκευή Μπέικου, Ελένη Κων. Καΐδη, Βαρβάρα - Βασίλης Γρηγορόπουλος Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

5

∑·¯·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ªÂ‰›ÌÓÔ˘ Î.Ï. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “∂È ·È‰Â›·Ó ˘Ô̤ÓÂÙÂ, ˆ˜ ˘ÈÔ›˜ ˘Ì›Ó ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ô £Âfi˜, ÙȘ Á·Ú ¤ÛÙÈÓ ˘Èfi˜, ÔÓ Ô˘ ·È‰Â‡ÂÈ ·Ù‹Ú;” (∂‚Ú. È‚’ 7). Δοκιμασίαι και θλίψεις, που έρχονται να ταράξουν την γαλήνην της ζωής μας, νομίζουν πολλοί ότι φανερώνουν εγκατάλειψιν από τον Θεόν ή και τιμωρίαν εκ μέρους του. Η ιδέα αυτή, ενώ αυξάνει το βάρος της θλίψεως, εξ άλλου είναι επόμενον να ψυχράνη τους δεσμούς της εμπιστοσύνης και της ελπίδος εις τον Θεόν. Εν τούτοις διά τον άνθρωπον της πίστεως δεν έχουν αι θλίψεις αυτήν την εξήγησιν. Και ας μας διδάξη εις τούτο η ζωή της οικογενείας. Οι καλοί γονείς, που ενδιαφέρονται διά τα παιδιά των, δεν διστάζουν να τα υποβάλλουν εις εκπαίδευσιν, που φαίνεται κουραστική και σκληρά και δυσάρεστος. Και αι δοκιμασίαι λοιπόν, που στέλνει ο Θεός εις τους ευσεβείς, είναι μέτρα παιδαγωγίας. Ίσως θέλει ο Θεός να μας εξυπνήση από κάποιαν αμέλειαν και να μας κάμη περισσότερον ζηλωτάς εις την αρετήν. Θέλει ακόμη να μας μορφώση και να μας τελειοποιήση, διά να μας βραβεύση έπειτα με τα αιώνια βραβεία της πίστεως και της αρετής.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν σε αυτό. Ο σύζυγος: Ιωάννης Τα παιδιά: Δημήτριος - Μαλαμίτσα Τουτουνοπούλου Τα αδέλφια: Αθανάσιος - Μαίρη Ρίζου, Ευανθία - Γεώργιος Φιλοσόγλου, Μελπωμένη - Κων/νος Παλάσκας, Νικόλαος Ρίζος, Αθανασία χα Κυριακίδου Τα εγγόνια: Ιωάννα, Αποστολία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου στον Άγιο Λαυρέντιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άγιος Λαυρέντιος 5 Σεπτεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Ζαχαρούλα Τα παιδιά: Ιωάννης-Ευαγγελία Αρχοντά, Νίκη-Νικόλαος Μαυρόπουλος Τα εγγόνια: Ζαχαρούλα-Ηλίας, Παναγιώτης, Κων/νος, Παναγιώτης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏™ ª∏Δƒ∞∫∏

τελούμε αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν σε αυτό. Τα παιδιά: Μαρία Μητράκη, Ευθύμιος - Πόπη Μητράκη Τα αδέλφια: Ανδρέας Κυραλέος, Φανή - Ιωάννης Γεωργίου, Περιστέρα χα Δ. Μπαμίχα Τα εγγόνια: Θεόδωρος, Παρασκευή, Μαρία-Ειρήνη, Αθανάσιος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Αντωνία - Αιμιλία Οι γονείς: Αιμίλιος - Αθανασία Τα αδέλφια: Γεώργιος - Ανθή, Χρυσοβαλάντης - Ελένη Οι θείοι Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

K¿ı Úˆ› H £E™™A§IA ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 800-11-35000

∞ÓÙÈÂÏ¿ÚÁËÌ· ÛÙÔÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ ·Ù¤Ú· °ÂÒÚÁÈÔ ¶·¯Èfi... √ Ôχ ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘... §¤Ó ˆ˜ Ô £Âfi˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÁÈÚÏ¿ÓÙ· ÊÙÈ·Á̤ÓË ·’ fiÏ· Ù· ηϿ Î·È Ù· ηο, Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û·Ó È‰ÈÔÛ˘ÁÎڷۛ˜, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÎÙԇ̠ηٿ ÙËÓ Á¤ÓÓËÛ‹ Ì·˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â͈ÁÂÓ›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÌÔÈÚ·›ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ıÂ›Ô ‰ÒÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÂÈʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Í·ÊÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ Û¿ÓÈ· ˘ÏÔÔÈ›ٷÈ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ·Ó·¿ÓÙ¯Ô, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÚÔ·ÙÂÈ. ŒÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÌÔ˘ ·Ù¤Ú·, Ô˘ ·ÎfiÌË ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Û·Ó ¤Ó·˜ ÊÚÈÎÙfi˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘. ∏ ·ÒÏÂÈ· ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·, Ô˘ ÌÔ˘ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛ ¿ÂÈÚ˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ËıÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ÛÙÈÁÌ·Ù›ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ˙ˆ‹ ÌÔ˘, ÂÓÒ Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ¤Î‰ËÏË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ·Ù¤Ú·, ͤڈ fiÙÈ ı· Â›Û·È ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÌÔ˘, ˆ˜ ʈÙÂÈÓfi˜ Ê¿ÚÔ˜ Ô˘ ÙÔ Î·Ú¿‚È ı· ÙÔÓ ‚ϤÂÈ Ó· “ÛΛ˙ÂÈ” ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Î·È ı· ÂÚÓ¿ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜, fï˜, Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ. √È ÁÏ˘Î¤˜ ı‡ÌÈÛ˜ ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ì ̷˙›, ÙˆÓ ˆÚÒÓ Ô˘ Û˘Ó‹ıÈ˙˜ Ó· ÌÔ˘ ÌÂÙ·Ï·Ì·‰Â‡ÂȘ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜, ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ·›˙·Ì ̷˙› Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ΤډÈ˙˜, ÂÈÛÌÒÓÔÓÙ¿˜ Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ οÔÈ· ̤ڷ Ó· Á›Óˆ ·ÓÙ¿ÍÈ¿ ÛÔ˘, ı· Ì›ÓÔ˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ·ÓÂÍ›ÙËϘ ÛÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘, ÁÏ˘Î·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÚfiÓ. √ÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ï›ÁÔÈ ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·. √È ÈÔ ÔÏÏÔ› ·Ï¿ ‚ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Ì›· fi¯ıË, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ, ¯·Ú·Á̤ÓÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ‚Ú¿¯Ô Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÓ‹Ì˘, ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó, ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ¿, ·ÂÓ¿ˆ˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ‰›Ï· Ì·˜. ÕÏψÛÙÂ, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Û‚‹ÓÂÈ ÙÔ Êˆ˜, ÙËÓ Ï¿Ì· Û‚‹ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ÍË̤ڈÛÂ, ÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ̤ڷ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·˜ ̤ڷ ÛÙ· ÂÁÎfiÛÌÈ· ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÌÂÙÔ›ÎËÛ‹ Ì·˜. °È’ ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, Ë ·ÒÏÂÈ· ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘, ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·È ÁÔÓ¤· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÂÔ˘‰ÂÓ› Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ˘ÂÚ‚ÔϤ˜, ·ÁÚÈfiÙËÙ˜, ıÚ‹ÓÔ˘˜ Î·È ı·ÙÚÈÓÈÛÌÔ‡˜, Ì· Ì ηÚÙÂÚÈÎfiÙËÙ· ÎÈ ÂÏ›‰· - fiˆ˜ ηÚÙÂÚÈÎfi˜ ÎÈ ÔÙÈÌÈÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ‰ÈfiÙÈ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È È· ˙ˆÓÙ·Ófi˜, ¤¯ÂÈ ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆ‹ ηχÙÂÚË ·fi ÙÔ‡ÙË. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ›ӷÈ, ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÌÈ· ¿ÁÚÈ·, ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ¤Ó·˜ ηÏ·ÛÌfi˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙË Ó‡¯Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ·ÁÓÒÛÙÔ˘, ÂÈʤÚÔÓÙ·˜ Û˘¯Ó¿ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∞Ó·fiÊ¢ÎÙË, ‚¤‚·È·, ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Ë ·ÏÏ·Á‹ Î·È Ë ·ÒÏÂÈ·, ÂÓÒ Ë ‰‡Ó·ÌË „˘¯‹˜ Î·È Ë ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈο “‚¤ÏË” ÛÙËÓ Ê·Ú¤ÙÚ· Ù˘ ˙ˆ‹˜. √ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹˜, ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ˜ ηÈ, ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ¿, “Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi˜” ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ¿ÓÙ· ˘¿ÎÔ˘Ô˜ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi fiÚÎÔ ÙÔ˘ πÔÎÚ¿ÙË, ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ Î·È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÏËÛ›ÔÓ, Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·’ fiÛ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÎÈ ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ Î·Ù·ÎÏ˘Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÚÈ‚ÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ÙÔ ‹ıÔ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô „˘¯‹˜ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ù·Á̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Î·È Û‡˙˘ÁÔ˜, ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ÎÈ Â̤ӷ, ¤ÓȈı ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Û·Ó ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ “·Ú¿‰ÂÈÛÔ” , fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ϤÂÈ, ̘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ı·ÏˆÚ‹, fiÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÓfiÙ·Ó Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ› Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘ ÚfiÛˆ·. ∞ÎfiÌË Î·È ÙfiÙÂ, fï˜, ‹Ù·Ó ·Ó‹Û˘¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û ӷ ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÏÂʈӋ̷ٷ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·Ïfi¯ÂÚ· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ ˆ˜ ¯ÚËÛÙfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. √È ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘, ¿ÂÈÚ˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi ÙÔ˘ ÓÔ˘ ÙÔ˘, ÙÔÓ ¤Î·Ó·Ó Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÎÏÔ Ù‡¯·ÈÓ ӷ ‚ÚÂı›, ÁÂÌ›˙ÔÓÙ¿˜ Ì ÂÚËÊ¿ÓÈ·, Ô˘ Â›Ì·È ÎfiÚË ÙÔ˘. °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÔÙ¤. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, - ˆÛÙfiÛÔ, ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ·Î·Ù¿·˘ÛÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ó· ÂÔ˘ÏˆıÔ‡Ó ÔÈ ÏËÁ¤˜. ∂Ï›˙ˆ, ÏÔÈfiÓ, ÎÈ Â‡¯ÔÌ·È Ó· Ê·ÓÒ ·ÓÙ¿ÍÈ· ÎfiÚË ÛÔ˘ Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹Ûˆ fi,ÙÈ ÔÓÂÈÚ¢fiÛÔ˘Ó Ó· ‚ÈÒÛÂȘ ‰›Ï· Û’ Â̤ӷ Î·È ÙË ÌËÙ¤Ú·. £· ˙ÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙȘ ·ÓÂÍ›ÙËϘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÌÂ Û˘ÓÙÚÔÊÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. ÀfiÛ¯ÔÌ·È Ó· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ·Ù‹Ûˆ ¿Óˆ ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ· Ô˘ ¿ÊËÛ˜ ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ó· οӈ ηıÂÙ› Ô˘ ı· Û ¤Î·Ó ÂÚ‹Ê·ÓÔ ÁÈ· ̤ӷ, ηıÒ˜ ı· Ì ηıÔ‰ËÁ›˜ ·fi „ËÏ¿ ˆ˜ ¤Ó· ˘¤ÚÏ·ÌÚÔ ¿ÛÙÚÔ... ∞Û·Û›· °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶·¯ÈÔ‡


42

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞: £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™: ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™: ∞ƒ°∞§∞™Δ∏™ Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση πυροσβεστικού κλιμακίου Αργαλαστής Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως Πυροσβεστικό κλιμάκιο Αργαλαστής. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση 70-90 τ.μ. τουλάχιστον και: * να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αργαλαστής, σε χώρο μη κυκλοφοριακής συμφόρησης και κοντό σε πυροσβεστικό κρουνό * να έχει έκταση από 70 έως 90 τουλάχιστον τετραγωνικά μέτρα * να διαθέτει στατική επάρκεια και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τον ισχύοντα κτιριοδομικό κανονισμό και πληροί όλους τους όρους της υγιεινής και ασφάλειας * το κλιμάκιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής χώρους: α) χώρο γραφείου, β) χώρο τηλεφωνείου με απαιτούμενες τηλεφωνικές συνδέσεις και υποδοχής πολιτών γ) χώρο κουζίνας-ψυχαγωγίας προσωπικού δ) χώρος ανάπαυσης βάρδιας και επιφυλακής ε) δύο τουαλέτες στ) χώρος αποθήκης ιματισμού και υλικών ζ) στεγασμένο πάρκινγκ για τέσσερα πυρ/κα οχήματα και δεξαμενή πετρελαίου. Ανώτατη τιμή μισθώματος ορίζονται τα 500,00 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τέσσερα χρόνια. Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένου ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 08.00 - 14.00 μ.μ. από τα γραφεία του Δήμου Αργαλαστής. Τηλέφωνο 2423054219. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΑΪΤΑΝΑΣ

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Ίδρυμα “Γηροκομείον Βόλου” προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11-13.00 μεσημ. στα γραφεία του Ιδρύματος στον Άνω Βόλο, για την πώληση του κάτωθι ακινήτου: Ενός διαμερίσματος α’ ορόφου 68 τ.μ. κειμένου επί των οδών Ανθίμου Γαζή 240 και Κουμουνδούρου. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 70.000 ευρώ (εβδομήντα χιλιάδων ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα κάτωθι: 1) Διά να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν το 1/10 της αξίας της τιμής εκκίνησης του εκποιούμενου ακινήτου ή ισόποση εγγυητική επιστολή Τραπέζης. 2) Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% ανώτερη της τιμής εκκίνησης. Κάθε δε επόμενη τουλάχιστον κατά 2% ανώτερη της προηγούμενης. 3) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου των, οι οποίοι καταθέτουν την σχετική πληρεξουσιότητα στην επιτροπή διενέργειας του πλειστηριασμού. 4) Όλα τα έξοδα μεταβίβασης (φόροι, συμβολαιογραφικά, έξοδα δημοσιεύσεως κ.λπ.) βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Ιδρύματος, εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30 - 15.30) και στα τηλέφωνα 2421078910 και 24210-78912. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα Κατασχετήριας Έκθεσης ακινήτου περιουσίας της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βόλου, Μαρίας Ι. Λαγουδάκη, κατοίκου Βόλος, οδός Κουταρέλια αρ. 74 Στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Σεπτεμβρίου του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους, ημέρα Τετάρτη και από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας στο Ειρηνοδικείο Βόλου, παρουσία της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Μαρίας Γκέσκου, κατοίκου Βόλου ή του νομίμου αναπληρωτού της σε κώλυμα αυτής, που έχει οριστεί για να κάνει τον πλειστηριασμό, πλειστηριάζεται το ακίνητο που κατασχέθηκε με την με αριθμό 2101/2009 Κατασχετήρια Έκθεσή μου με επίσπευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΛΑΡΞΥΛ Α.Ε.” που εδρεύει στη Λάρισα (6ο χλμ. ΛάρισαςΘεσ/νίκης) και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά του οφειλέτη κ. Στέφανου Σταμάτη του Ζήση, κατοίκου Δράκειας Ν. Μαγνησίας. Ήτοι: Ένα οικόπεδο που έχει έκταση μέτρων τετραγωνικών (597,43) που μέσα σ’ αυτό το οικόπεδο υπάρχει μία (1) ισόγεια, παλαιά οικία αποτελούμενη από (2) κύρια δωμάτια και βοηθητικούς χώρους, καθώς επίσης και από ένα υπόστεγο, χρησιμοποιούμενο ως ξυλουργείο. Το παραπάνω ακίνητο βρίσκεται μέσα στο χωριό Δράκεια Ν. Μαγνησίας του Δήμου Αγριάς Βόλου Ν. Μαγνησίας του Υποθηκοφυλακείου Νηλείας και στην ενορία Αγ. Αθανασίου και συνορεύει με ιδιοκτησίες, Ανατολικά με Κοινοτική οδό, Βόρεια με ιδιοκτησία αγνώστου, Δυτικά με ιδιοκτησία Νικολάου Καμτζόλη, Βόρεια με ιδιοκτησία Νικολάου Καμτζόλη, Δυτικά με ιδιοκτησία Μπαλντούμη, Νότια με πλευρά ιδιοκτησίας Ν. Κουμούτση και όπως λεπτομερειακά το παραπάνω ακίνητο αναφέρεται και περιγράφεται στο από χρονολογία Μάρτιος 1990 και με τα αλφαβητικά στοιχεία ΑΒΓΔΕΖ και Α, τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Διανέλου Μεταξά, που σ’ αυτό το διάγραμμα υπάρχει δήλωση του παραπάνω μηχανικού βάσει του Ν. 651/1977 που αναφέρει ότι το παραπάνω ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων (26.000) ευρώ. Στο παραπάνω ακίνητο υπάρχουν (2) υποθήκες υπέρ της “ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” . Ο πλειστηριασμός αυτός θα διενεργηθεί με την υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών που κατατίθενται μαζί με την εγγύηση στην επί του πλειστηριασμού υπάλληλο είτε στο γραφείο της την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του πλειστηριασμού, κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00 της ίδιας

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA ημέρας, είτε την ημέρα του πλειστηριασμού στον τόπο διενέργειάς του από τις 16.00 έως και 17.00 και στη συνέχεια μετά την αποσφράγισή των με διαδοχικές προφορικές και η εν γένει διαδικασία του πλειστηριασμού θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 3714/2008 και τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Έγινε στο Βόλο στις τέσσερις (4) του μηνός Σεπτεμβρίου του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθμ. 47/1-7-2009 Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας. Ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου Χρήστος Αν. Γαλογαύρος, κάτοικος Βόλου, Τ. Οικονομάκη 2 Κάνω γνωστό ότι Στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009) ημέρα Τετάρτη, από τη 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Αλμυρού και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Σούρπης κ. Γαρυφαλλιάς Σταυρή, τηλ.: 2422031226 ως υπαλλήλου πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματός του, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή του, με επίσπευση του Μιχαήλ Κασώτη, κατοίκου Πειραιά, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το κατασχεθέν σύμφωνα με την αριθμό 43/2009 έκθεσή μου ακίνητο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και το διακριτικό τίτλο “ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ε.Π.Ε.” , που εδρεύει στην Αμαλιάπολη Ν. Μαγνησίας και εκπροσωπείται νόμιμα Η ακίνητη αυτή περιουσία είναι η εξής: Ένα ελαιοπερίβολο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500 τ.μ.) το οποίο βρίσκεται στη θέση “Σταυρός” , της κτηματικής περιφέρειας της πρώην κοινότητας Αμαλιάπολης και νυν Δήμου Σούρπης Ν. Μαγνησίας του άλλοτε υποθηκοφυλακείου Αχίλλειου και νυν Σούρπης, με σαράντα ελαιόδεντρα το οποίο συνορεύει γύρωθεν με ιδιοκτησία κλήρου Γεωργίου Φράγγου, δυτικά με ιδιοκτησία κλήρου Γεωργίου Μακρυγιάννη, βόρεια με ιδιοκτησία Ν. Καράγγελου και νότια με αγροτικό δρόμο. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού το ποσόν των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €). Το παρόν έγινε στο Βόλο σήμερα στις 5-5-2009. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞Δø¡ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À 22Ë ∂.™.∂. (3Ô °.§.μ.) (3Ô §À∫∂π√ μ√§√À) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

¢∏ª√™ μ√§√À ¢/¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προτείνεται η σύνταξη νέας πράξης εφαρμογής σύμφωνα με την εγκεκριμένη τροποποίηση (ΦΕΚ 375/Δ/7-4-2005) της Πολεοδομικής μελέτης του σχεδίου πόλης στη συνοικία Ν. Παγασών του Δήμου Βόλου και διορθωτική πράξη στην υπ’ αριθ’ 7/94 πράξη εφαρμογής για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ. 196 με αρ. κτηματολογίου 040225. Στην προτεινόμενη νέα Πράξη Εφαρμογής αναγράφεται το εμβαδόν της τελικής ιδιοκτησίας το οποίο μειώνεται σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση και διορθώνονται τα στοιχεία των συνιδιοκτητών και της ιδιοκτησίας με ταυτόχρονη διόρθωση των οφειλών από και προς την ιδιοκτησία. Παρακαλούμε να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου (Τοπάλη 12) για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης διορθωτικής πράξης και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ

Από την 22η ΕΣΕ του Δήμου Βόλου προκηρύσσεται 1 θέση καθαρίστριας με σύμβαση έργου για το σχολικό έτος 2009-2010 ήτοι μέχρι 30/06/2010. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 08/09/09 και από ώρα 08.30 έως 12.30 στο 3ο Γ.Λ. Βόλου. Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2421049900 και 2421046079. ΑΠΟ ΤΗΝ 22η Ε.Σ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Βόλου Ιωάννα Ν. Τοπάλη, κάτοικος Βόλου, οδός Τ. Οικονομάκη αρ 12, σας κάνω γνωστό ότι στις Είκοσι τρεις (23) Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4η απογευματινή μέχρι και την 5η απογευματινή της ίδιας ημέρας, στο Βόλο και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου (οδός Ελ. Βενιζέλου, μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γ. Καρτάλη, έναντι της Πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Μαρίνας Καζακίδη - Χρυσοχού, κατοικοεδρεύουσα στο Βόλο, οδός Ανθ. Γαζή αρ. 165 ή του νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, πλειστηριάζεται αναγκαστικά η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Δημητρίου Ιωάν. Μίσιου, κατοίκου Ξάνθης, οδός Ανατ. Ρωμυλίας αρ. 9, με την επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους αρ. 11, νόμιμα εκπροσωπούμενης, που κατασχέθηκε αναγκαστικά με την με αριθμό 1.322/20-72004 κατασχετήρια έκθεση της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βόλου Αλεξάνδρας Σκούρα και δυνάμει της γενομένης με αριθμό 13.600/24-72008 δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού που δεν διενεργήθηκε της Συμβολαιογράφου Βόλου Μαρίνας Καζακίδου - Χρυσοχού, της οποίας η περιγραφή έχει ως εξής: 1/ Τα έξι εικοστά τέταρτα (6/24) εξ αδιαιρέτου μιας οικοπεδικής εκτάσεως εμβαδού μέτρα τετραγωνικά χίλια πεντακόσια ενενήντα έξι και έξι εκατοστά (1.596,06), που βρίσκεται μέσα στο σχέδιο του οικισμού “Αγίας Παρασκευής” του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου επί της οδού Πάτμου (στο τέρμα της οδού Πάτμου) και συνορεύει γύρω με ιδιοκτησίες, από βορρά προς Ανατολάς με πλευρά Α-Β μέτρων (9,78), με πλευρά Β-Γ μέτρων (17,65) μερικά με πεζόδρομο, μερικά με Δημοτική οδό και μερικά με πεζόδρομο, με πλευρά Γ-Δ μέτρων (7,09) με όμοιον Αριστοτέλη Μίσιου , με πλευρά Δ-Ε μέτρων (9,06) με πλευρά Ε-Ζ μέτρων (22,53), με πλευρά Ζ-Η μέτρων (17,64), με πλευρά Η-Θ μέτρων (2,12) με πλευρά Θ-Ι μέτρων (21,88) , με πλευρά Ι-Κ μέτρων (5,60) με πλευρά Κ-Λ μέτρων (12,76) με ιδιοκτησία Γεωργίου Μίσιου, με πλευρά Λ-Μ μέτρων (8,78) με πλευρά Μ-Ν μέτρων (7,79) με Δημοτική οδό , με πλευρά Ν-Ξ μέτρων (18,25) με πλευρά Ξ-0 μέτρων (15,38) μερικά με πεζόδρομο και μερικά με ιδιοκτησία Παπαγιάννη, με πλευρά Ο-Π μέτρων (5,14), με πλευρά Π-δ μέτρων (1,08), με πλευρά δ-α μέτρων (21,70), με πλευρά α-Ρ μέτρων (4,10), με πλευρά Ρ-Σ μέτρων (3,85), με πλευρά Σ-Τα μέτρων (14,51) με ιδιοκτησία Παπαγιάννη, με πλευρά Τ-Υ μέτρων (7,23), με πλευρά Υ-γ μέτρων (4,05), με πλευρά γ-Φ μέτρων (4,10) με πλευρά Φ-Χ μέτρων (19,11) με πλευρά Χ-Ψ μέτρων (12,74), με πλευρά Ψ-Ω μέτρων (5,28) , με πλευρά Ω-Α μέτρων (10,77) με ιδιοκτησία Γεωργίου Μπάρτζου και όπως λεπτομερειακά το παραπάνω ακίνητο περιγράφεται στο υπό χρονολογία Οκτώβριος 2000 και με αλφαβητικά στοιχεία Α - Β - Γ - Δ -Ε-Ζ-Η-Θ-ΙΚ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-δ-α-Ρ-Σ-Τ-Υ-γ-Φ Χ- Ψ - Ω - Α τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Γιάννη Ταμία που στο διάγραμμα αυτό υπάρχει δήλωση του παραπάνω μηχανικού βάσει του Ν. 651/1977 που σ’ αυτή τη δήλωση αναφέρεται ότι το οικόπεδο που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα αυτό, βρίσκεται στην “Αγία Παρασκευή” του Δήμου Βόλου και περιγράφεται όπως αναφέρθηκε παραπάνω και έχει εμβαδόν (1.596,06) τετραγωνικά μέτρα. Μετά την εφαρμογή της ρυμοτομίας που προβλέπεται από το σχέδιο πόλης ρυμοτομούνται (821,87) τετραγωνικά μέτρα, ενώ το υπόλοιπο οικόπεδο αποκόπτεται σε τέσσερα διακεκριμένα οικοπεδικά τμήματα. Το οικοπεδικά τμήμα Α-Β-β-α-Ρ-Σ-Υ-γ-ΦΧ-Ψ-Ω-Α έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά (634,34) είναι άρτιο αλλά δεν είναι οικοδομήσιμο, θα γίνει οικοδομήσιμο μετά την κύ-

ρωση της πράξης εφαρμογής η οποία δεν έχει ακόμη εκπονηθεί. Τα οικοπεδικά τμήματα Η-Θ-Ι-Κ-δΗ, με εμβαδόν (36,72) τετραγωνικά μέτρα, Γ-Δ-Ε-Γ εμβαδού μέτρα τετραγωνικά (32, 10) και Μ-Ν-Ξ-Μ εμβαδού μέτρα τετραγωνικά (71,03) δεν είναι άρτια ούτε οικοδομήσιμα, βρίσκεται σε περιοχή υπαχθείσα στον Ν. 1337/83 αλλά η διαδικασία επιβολής εισφορών δεν έχει ολοκληρωθεί κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου. Περιήλθε στον οφειλέτη το ποσοστό των 6/24 εξ αδιαιρέτου αυτού δυνάμει της με αριθμό 35.062/152-2001 Πράξη Αποδοχής Κληρονομιάς του Συμ/φου Αγριάς Ηλία Φιλιππίδη και μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Βόλου σε τόμο 437 και αριθμό 478. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίστηκε με την με αριθμό 970/2009 απόφασης του Μον. Πρωτ. Βόλου το ποσό των 60.000 Ευρώ, που είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής αξίας, και 2) Τα τρία όγδοα (3/8) εξ αδιαιρέτου μιας οικοπεδικής έκτασης εμβαδού μέτρα τετραγωνικά διακόσια εβδομήντα τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά (273,75) μέσα στην οποία βρίσκονται: α) μία ισόγεια οικία εμβαδού (81,37) τετραγωνικά μέτρα, αποτελούμενη από τρία (3) κύρια δωμάτια, και βοηθητικούς χώρους, β) από μία ισόγεια παλαιά αποθήκη εμβαδού μέτρα τετραγωνικά (41,30) και γ) από μία ισόγεια αποθήκη προχείρου κατασκευής = παράπηγμα = εμβαδού μέτρα τετραγωνικά (23,35) βρίσκεται μέσα στον οικισμό Αγίας Παρασκευής της πόλης του Βόλου του Δήμου και Υποθ/κείου Βόλου επί της οδού Σίφνου αρ. 8 και 10, που συνορεύει γύρω με ιδιοκτησίες Βορειοδυτικά με ελαφρώς καμπύλη πλευρά Α-Β μέτρων (1,81), με πλευρά Β-Γ μέτρων (7,06) με πλευρά Γ-Δ μέτρων (4,78) με πλευρά Δ-Ε μέτρων (3,46) με πλευρά Ε-Ζ μέτρων (7,42) ήτοι σύνολο πλευρά Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ μέτρων (24,53) με την οδό Σίφνου που φέρει αύξοντες αριθμούς 8 και 10, Βορειοανατολικά με πλευρά Ζ-Η μέτρων (8,05) στρεφόμενης της πλευράς αυτής Βορειοδυτικά με πλευρά (1,58) και πάλι στρεφόμενης Βορειοανατολικά με πλευρά Θ-Ι μέτρων (5,80) με ιδιοκτησία Κωστούλα, Νοτιοανατολικά μερικά με πλευρά Ι-Κ μέτρων (11,57) και μερικά με πλευρά Κ-Λ μέτρων (11) ήτοι σύνολο πλευρά Ι-Κ-Λ μέτρων (22,57) με ιδιοκτησία Ζαπαντούλη και Νοτιοδυτικά με πλευρά Λ-Α μέτρων (12,06) με ιδιοκτησία Τσαμπούρη και όπως λεπτομερειακά το παραπάνω ακίνητο περιγράφεται στο υπό χρονολογία Δεκεμβρίου 1997 και με αλφαβητικά στοιχεία Α-ΒΓ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Α τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Γιάννη Ταμία που σ’ αυτό το διάγραμμα υπάρχει δήλωση του παραπάνω μηχανικού βάσει του Ν.651/1977 που αναφέρει ότι το οικόπεδο που περιγράφεται στο αυτό τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Βόλου μέσα στα όρια του οικισμού, έχει εμβαδόν (273,75) τετραγωνικά μέτρα και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, κατά παρέκκλιση, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πολεοδόμησης και ως εκ τούτου δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου. Περιήλθε στον οφειλέτη το ποσοστό των 3/8 εξ αδιαιρέτου αυτού δυνάμει της με αριθμό 35.062/15-2-2001 Πράξη Αποδοχής Κληρονομιάς του Συμ/φου Αγριάς Ηλία Φιλιππίδη και μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Βόλου σε τόμο 437 και αριθμό 478. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίστηκε με την με αριθμό 970/2009 απόφασης του Μον. Πρωτ. Βόλου το ποσό των 25.800 Ευρώ, που είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής αξίας. Τα παραπάνω ακίνητα βαρύνονται με μία υποθήκη κατά του οφειλέτη, και μία υποθήκη κατά του προκτήτορα. Ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3714/2008. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να έρθουν και να πλειοδοτήσουν, στον αναφερόμενο τόπο και χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της με αριθμ. 734/2009 Γ’ επαν/κής περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας. Βόλος 4-9-2009 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΤΟΠΑΛΗ


43

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

AΠOΣΠAΣMA KATAΣXETHPIAΣ EKΘEΣHΣ AKINHTHΣ ΠEPIOYΣIAΣ H Δικαστική Eπιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την ΕΙΚΟΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ (23ΗΝ) του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στο κατάστημα του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ που βρίσκεται εντός του Δικαστικού Μεγάρου του Πρωτοδικείου Βόλου στη διασταύρωση των οδών Ανθ. Γαζή - Ελ. Βενιζέλου - Γ. Καρτάλη στο Βόλο και παρουσία της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. ΜΑΡΙΑΣ ΓΚΕΣΚΟΥ, κατοικοεδρεύουσας στο Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 120 ή με το νόμιμο αναπληρωτή της σε περίπτωση που αυτή θα κωλύεται, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση της ανώνυμης Τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “EUROBANK ERGASIAS” , που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, η παρακάτω ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδος ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΩΤΣΑΚΟΥ του Ιωάννη και της Αναστασίας συζ. Ανέστη Τσεβρενίδη, κατοίκου Ν. Ιωνίας Βόλου, οδός Λέρου αριθμ. 22, ήτοι εκπλειστηριάζεται: το διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου μιας πολυωρόφου οικοδομής, αποτελούμενης από ισόγειο, δύο (2) πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, με προοπτική ανέγερσης και τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, όταν αυτό επιτραπεί από τις πολεοδομικές διατάξεις, οικοδομημένης επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, που έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τριακόσια ενενήντα πέντε και 64/100 (395,64), βρίσκεται μέσα στο σχέδιο της πόλεως Ν. Ιωνίας Βόλου, του Δήμου Νέας Ιωνίας, του Υποθ/κείου Βόλου, στην οδό Λέρου 22, δίπλα από τη βαμβακουργία, εμφαίνεται με τα στοιχεία Β1-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-ΙΒ1 στο από Φεβρουαρίου 1990 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αθανασίου Κολλάτου που προσαρτάται στο με αριθμό 21286/05-06-1990 συμβόλαιο του συμ/φου Βόλου Ιωάννη Πολυχρονάκη που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθ/κείου Βόλου στον τόμο 322 και στον αριθμό 383 και συνορεύει νότια με οδό σχεδίου πόλεως με πλευρά Β1 - Γ μέτρων οκτώ και 40/100 (8,40), ανατολικά με ιδιοκτησία Βαμβακουργίας με πλευρά Γ-Δ-Ε-Ζ-Η μέτρων τριάντα επτά (37), βόρεια με ιδιοκτησία αγνώστου με πλευρά Η-Θ μέτρων δώδεκα και 95/100 (12,95) και δυτικά με λωρίδα που ανήκε στο ανώτερο περιγραφόμενό οικόπεδο και ήδη παραχωρήθηκε σε κοινή χρήση για την διαπλάτυνση της οδού Λέρου, με πλευρά Θ-ΙΒ1 μέτρων είκοσι τριών και 80/100 (23,80), συν μέτρων δεκατριών (13). Σημειώνεται ότι: 1) Με την με αριθμό 3966/20-02-1990 δήλωση της συμ/φου Βόλου Γραμματής Φείδα - Βούλγαρη που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Βόλου στον τόμο 319 και στον αριθμό 70, ο προκτήτορας του οικοπέδου Βασίλειος Αναγνωστόπουλος παραχώρησε σε κοινή χρήση μία λωρίδα οικοπέδου, κατά μήκος της δυτικής πλευράς του άνω περιγραφομένου οικοπέδου, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εκατόν ενός και 50/100 (101,50), που εμφαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α-Β-Β1-Ι-Θ-Α και συνορεύει δυτικά με την οδό Λέρου με πρόσωπο Α-Β μέτρων τριάντα επτά και 20/100 (37,20) νότια με οδό σχεδίου πόλεως με πλευρά Β-Β1 μέτρων δύο και 80/100 (2,80), ανατολικά με το υπόλοιπό οικόπεδο με πλευρά Β1 Ι-Θ μέτρων δεκατριών (13) , συν μέτρων είκοσι τριών και 80/100 (23,80) και βόρεια με ρυμοτομούμενο τμήμα αγνώστου ιδιοκτήτου με πλευρά Θ-Α μέτρων δύο και 65/100 (2,65) και 2) Απ’ το περιγραφόμενο οικόπεδο, ένα τμήμα εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν είκοσι τριών και 64/100)123,64), που φαίνεται στο σχέδιο με τα στοιχεία Β1 - Γ-Δ-ΙΒ1 και συνορεύει δυτικά με το προπεριγραφόμενο τμήμα (λωρίδα) του οικοπέδου που έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με πλευρά Β1 - Ι μέτρων δεκατριών (13), βόρεια με το υπόλοιπο οικό-

πεδο με πλευρά Ι-Δ μέτρων εννιά και 97/100 (9,97) ανατολικά με ιδιοκτησία Βαμβακουργίας με πλευρά Δ-Γ μέτρων δεκατριών και 39/100 (13,39) και νότια με οδό σχεδίου πόλεως με πλευρά ΓΒ1 μέτρων οκτώ και 40/100 (8,40) θα εισφερθεί μελλοντικά από τους σημερινούς ή και κάθε μελλοντικό ιδιοκτήτη του οικοπέδου για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. Στο παραπάνω περιγραφόμενο οικόπεδο ανεγέρθη οικοδομή σύμφωνα με την με αριθμό 200/1990 άδεια ανέγερσης οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Νέας Ιωνίας Βόλου, τα από Ιουνίου 1990 σχεδιαγράμματα κατόψεων, ισογείου, πρώτου ορόφου, δευτέρου ορόφου, διαγράμματα κάλυψης και τον πίνακα ποσοστών και δαπανών της οικοδομής συνταχθέντα από τον πολιτικό μηχανικό Αθανάσιο Κολλάτο, που προσαρτώνται στην με αριθμό 21445/18-07-1990 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας του συμ/φου Βόλου κ. Ιωάννη Παναγ. Πολυχρονάκη και μελλοντικά η οικοδομή αυτή θ’ αποτελεσθεί από ισόγειο, δύο (2) πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, με προοπτική ανέγερσης και τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, όταν αυτό επιτραπεί από τις πολεοδομικές διατάξεις. Η παραπάνω οικοδομή υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3714/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. και συνιστώνται σ’ αυτή αυτοτελείς, ανεξάρτητα, διηρημένες και διακεκριμένες ιδιοκτησίες. Το με στοιχεία Άλφα ένα (Α1) διαμέρισμα του πρώτου (α) ορόφου εμφαίνεται με τα στοιχεία (Α1) στο σχεδιάγραμμα κάτοψης πρώτου ορόφου και τον πίνακα ποσοστών και δαπανών της οικοδομής, αποτελεί αυτοτελή, ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη ιδιοκτησία και αποτελείται από ένα χώρο υποδοχής (καθημερινό), δύο (2) υπνοδωμάτια, διάδρομο, λουτρό και κουζίνα, με έναν εξώστη προς την οδό Λέρου και έναν άλλο εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου (αυλή), συνορεύει νότια με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου (αυλή) ανατολικά με όριο ξένης ιδιοκτησίας (Βαμβακουργίας) πλατύσκαλο του ορόφου, κεντρικό κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου (αυλή), βόρεια με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου (αυλή), κεντρικό κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο του ορόφου και όριο ξένης ιδιοκτησίας, και δυτικά με ακάλυπτη λωρίδα του οικοπέδου προς την οδό Λέρου, και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 16/100 (78,16), ύψος μέτρα δυο και 80/100 (2,80) , όγκο μέτρα κυβικά διακόσια δεκαοκτώ και 80/100 (218,80) αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά ογδόντα οκτώ και 36/100 (86,36), ολικό όγκο μέτρα κυβικά τριακόσια επτά και 16/100 (307,16), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα στοιχεία της οικοδομής, διακόσια πενήντα χιλιοστά (250/1000) εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχούν σε ιδανικό μερίδιο μέτρων τετραγωνικών στο οικόπεδο εξήντα οκτώ (68), συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων τετρακόσια οκτώ και 0,50 χιλιοστά (408,50/1000) και ψήφους συνιδιοκτησίας διακόσια πενήντα χιλιοστά (250/1000). Το παραπάνω με στοιχεία Άλφα ένα (Α1) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου είναι ημιτελές, στο στάδιο της ολοκληρώσεως των εσωτερικών διαχωρισμάτων σε δωμάτια με πλίνθους, είναι επιχρισμένο εσωτερικά και φέρει ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση χωρίς αντίστοιχη σύνδεση με τα δίκτυα. Επίσης φέρει την θύρα της εισόδου του διαμερίσματος, αλλά στερείται των αντίστοιχων πορτών και παραθύρων στα αντίστοιχα ανοίγματά του. Το παραπάνω περιγραφέν λεπτομερώς με στοιχεία Άλφα ένα (Α1) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου περιήλθε στην οφειλέτιδα με την με αριθμό 21445/18-07-1990πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας Ν. 3741/1929 του συμ/φου Βόλου κ. Ιωάννη Πολυχρονάκη νομίμως μεταγεγραμμένης στον τόμο 324 και στον αριθμό 329 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθ/κείου Βόλου. Εκτιμήθηκε το παραπάνω με στοιχεία Άλφα ένα (α1) διαμέρισμα του πρώτου άνω του ισογείου ορόφου αντί εξήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (61.500,00) ευρώ με τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της εκτιμήσεως ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην αντικειμενική α-

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA ξία του άνω διαμερίσματος, όπως αυτή καθορίζεται με τις διατάξεις 41 και 41α του ν. 1249/1982, όπως αυτές ισχύουν, δηλαδή σε σαράντα μία χιλιάδες (41.000,00) ευρώ. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα εκείνου που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη, από την τελευταία μετά τη 5η απογευματινή ώρα, προσφορά και πάντως όχι πριν παρέλθει τουλάχιστον μισή ώρα από την ολοκλήρωση της αποσφράγισης. Ο υπερθεματιστής οφείλει να καταθέσει το εκπλειστηρίασμα αμέσως μετά την κατακύρωση εκτός εάν ο υπάλληλος του πλειστηριασμού του επιτρέψει να καταβάλει το πέραν της εγγυοδοσίας οφειλόμενο πλειστηρίασμα σε δεκαπέντε το αργότερο ημέρες χωρίς ή και με πρόσθετη εγγυοδοσία. Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το εκπλειστηρίασμα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 965 Κ. Πολ. Δ. Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω σύμφωνα με το με αριθμό 1952/27-03-2009 πιστοποιητικό της κ. Β. Λεκκάκη - Μήτρου, Υποθ/κος Βόλου, προκύπτει ότι καμία εγγραφή Υποθήκης ή Προσημείωση Υποθήκης μέχρι χθες δεν φαίνεται κατά της Μαρίνας Κωτσάκου του Ιωάννη και της Αναστασίας, στο ακίνητο που αναφέρεται και περιγράφεται στην με αριθμό 4560/24-03-2009 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βόλου Στυλιανής Ν. Χατζηβαγιάννη - Λέκου. Τα κηρύκεια και συμβολαιογραφικά δικαιώματα κατά την ημέρα του πλειστηριασμού βαρύνουν τον υπερθεματιστή που είναι υποχρεωμένος να τα καταβάλει αμέσως μετά την κατακύρωση. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4579/15-05-2009 Α’ επαν/κής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Βόλος, 04-09-2009 H Δικαστική Eπιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου AΠOΣΠAΣMA KATAΣXETHPIAΣ EKΘEΣHΣ AKINHTHΣ ΠEPIOYΣIAΣ H Δικαστική Eπιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την ΕΙΚΟΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ (23ΗΝ) του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους, ημέρα Τετάρτη και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας ΣΤΟ ΒΟΛΟ και στο κατάστημα του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ, που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Βόλου στην Πλατεία Ελευθερίας Βόλου και στη διασταύρωση των οδών Γαζή - Ελ. Βενιζέλου - Ι. Καρτάλη, παρουσία της Συμβολαιογράφου Βόλου Κ. ΜΑΡΙΑΣ ΓΚΕΣΚΟΥ, κατοικοεδρεύουσα στο Βόλο, οδός Ρ. Φεραίου αριθ.120 ή του νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση που αυτή θα κωλύεται, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ” που εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα (Λεωφ. Αλεξάνδρας 170 - Αθήνα) και εκπροσωπείται νόμιμα, η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Δημητρίου και της Στεριανής, κατοίκου Σουτραλί Αγριάς, που κατασχέθηκε αναγκαστικά με την με αριθμό 4487/18-07-2008 έκθεσή μου αναγκαστικής κατάσχεσης, ήτοι εκπλειστηριάζεται: την πλήρη αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα νομή και κατοχή πεντακόσια ογδόντα πέντε δισχιλιοστά τριακοσιοστά εβδομήκοντα πρώτα (585/2371) εξ αδιαιρέτου, ενός οικόπεδου που έχει έκταση (εμβαδόν) μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ένα (2.371,00), βρίσκεται στη θέση “ΣΩΡΟΣ” και στη συνοικία “ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ” πριν της κτηματικής περιφέρειας της κοινότητας Νέων Παγασών

και σήμερα της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου, απεικονίζεται με τον αριθμό τεμαχίου διακόσια είκοσι οκτώ (228) στο συνημμένο στο με αριθμό 2540/1979 συμβόλαιο της συμ/φου Βόλου Ευφροσύνης Πετσιάβα τοπογραφικό διάγραμμα της τοπογρ. Μηχανικού Ιωάννας Μπαλώτα - Καλογήρου. Το οικόπεδο αυτό διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 1024/1971, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3741/29 και των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ, καθώς επίσης και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της δυνάμει του με αριθμό 2540/20-11-1979 συμβόλαιο της συμ/φου Βόλου Ευφροσύνης Πετσιάβα συσταθείσης κατ’ έκταση (κάθετης) και οριζόντιας ιδιοκτησίας και συνορεύει βόρεια - ανατολικά κατά ένα μέρος και σε πλευρά μέτρων έξι και 73% (6,73) με το με αριθμό 226 οικόπεδο και κατά ένα μέρος και σε πλευρά μέτρων ένδεκα και 60% (11,60)με το με αριθμό 225 οικόπεδο, ανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά μέτρων συνολικά τριάντα οκτώ και 90% (38,90) με το με αριθμό 225 οικόπεδο, νότια σε καμπύλη πλευρά μέτρων συνολικά εξήντα οκτώ και 24% (68,24) με οδό, δυτικά σε πλευρά μέτρων τριάντα πέντε (35,00)με το με αριθμό 229 οικόπεδο και βόρειο δυτικά κατά ένα μέρος και σε πλευρά μέτρων δεκατεσσάρων και 90% (14,90) με το με αριθμό 230 οικόπεδο και κατά ένα μέρος και σε πλευρά μέτρων σαράντα οκτώ και 17% (48,17) με το με αριθμό 227 οικόπεδο. Τα παραπάνω ποσοστά (585/2371) εξ αδιαιρέτου του με αριθμό 228 οικοπέδου, αντιστοιχούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο με αριθμό 2540/1979 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Βόλου Ευφροσύνης Πετσιάβα στο με αριθμό διακόσια είκοσι οκτώ Δέλτα (228Δ’) διακεκριμένο (διαιρετό)τμήμα, εμβαδού (του τμήματος αυτού) μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585,00) που απεικονίζεται στο ίδιο τοπογραφικό διάγραμμα με τον αριθμό 228Δ’ και συνορεύει βόρεια - δυτικά σε πλευρά μέτρων οκτώ (8,00) με το με αριθμό 230 Α’ οικόπεδο, βόρεια - ανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά μέτρων συνολικά τριάντα και 30% (30,30) με το με αριθμό 228 Γ’ οικόπεδο, νότια - ανατολικά σε καμπύλη πλευρά μέτρων συνολικά είκοσι εννέα και 92% (29,92) με οδό και δυτικά σε πλευρά μέτρων τριάντα πέντε (35,00) με το με αριθμό 229 Α’ οικόπεδο. Το διακεκριμένο αυτό με αριθμό 228 Δ’ τμήμα του με αριθμό 228 οικοπέδου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις περί οριζοντίου ιδιοκτησίας του Ν.Δ. 1024/71 ΚΑΙ Ν. 3741/29 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. σε συνδυασμό με την παραπάνω 2540/20-11-1979 πράξη συστάσεως κατ’ έκταση (κάθετης) και οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμ/φου Βόλου Ευφροσύνης Πετσιάβα νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο 229 και στον αριθμό 182 των βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου δύναται να ανεγείρει ο ιδιοκτήτης κτίσματα. Περιήλθε στον οφειλέτη με το με αριθμό 8145/10-09-2002 πωλητήριο συμβόλαιο ποσοστού (585/2371) εξ αδιαιρέτου Ακινήτου (οικοπέδου) ν.δ. 1024/71 του συμ/φου Βόλου Βασιλείου Αγησιλάου Μακρυγιάννη νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο 451 και στον αριθμό 326 των βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου. Τιμή πρώτης προσφοράς των παραπάνω περιγραφέντων (585/2371) ποσοστών εξ αδιαιρέτου, του με αριθμό 228 οικοπέδου που αντιστοιχούν με τα αναφερόμενα στο με αριθμό 2540/1979 συμβόλαιο της συμ/φου Βόλου Ευφροσύνης Πετσιάβα, στο με αριθμό διακόσια είκοσι οκτώ Δέλτα (228Δ’) διακεκριμένο (διαιρετό) τμήμα εμβαδού (του τμήματος αυτού) μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585,00) ορίζεται η ορισθείσα από το δικαστήριο τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού με την με αριθμό 3447/2008 διορθωτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, δηλαδή ορίζεται το ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (93.333,33) ευρώ, καθότι η ορισθείσα τιμή με την άνω διορθωτική απόφαση είναι μεγα-

λύτερη από την αντικειμενική τιμή του ακινήτου που προσδιορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41 α του ν. 1249/1982, πλην όμως η τιμή της πρώτης προσφοράς με την με αριθμό 1564/03-07-09 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα εκείνου που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη, από την τελευταία μετά τη 5η απογευματινή ώρα, προσφορά και πάντως όχι πριν παρέλθει τουλάχιστον μισή ώρα από την ολοκλήρωση της αποσφράγισης. Ο υπερθεματιστής οφείλει να καταθέσει το εκπλειστηρίασμα αμέσως μετά την κατακύρωση εκτός εάν ο υπάλληλος του πλειστηριασμού του επιτρέψει να καταβάλει το πέραν της εγγυοδοσίας οφειλόμενο πλειστηρίασμα σε δεκαπέντε το αργότερο ημέρες χωρίς ή και με πρόσθετη εγγυοδοσία. Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το εκπλειστηρίασμα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 965 Κ.Πολ.Δ. Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω σύμφωνα με το με αριθμό 6008/21-07-2008 πιστοποιητικό της κ. Β. Λεκκάκη - Μήτρου Υποθ/κος Βόλου προκύπτει: 1) Στον τόμο 505 και αριθμό 113 Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της “ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ” που γράφτηκε στις 15-12-2006, με τις με αριθμούς 357/12-12-2006, 360/1212-2006 και 364/12-12-2006 διαταγές πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, για το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000,00) ευρώ που τράπηκε ολικώς σε τακτική υποθήκη στις 05-02-2007, με τις με αριθμ. 357/2006, 360/12-12-2006 και 364/12-12-2006 τελεσίδικες διαταγές της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, 2) Στον τόμο 507 και αριθμό 161 Προσημείωση Υποθήκης υπέρ του Πέτρου Κλόκα, κατοίκου Βόλου, που γράφτηκε στις 12-022007, με την με αριθμό 572/12-022007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, για το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων (26.000,00) ευρώ και 3) Στον τόμο 514 και αριθμό 125 Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” που γράφτηκε στις 04-07-2007, με την με αριθμ. 179/29-06-2007 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, για το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ, που τράπηκε μερικώς σε τακτική υποθήκη στις 01-07-2008 με την με αριθμό 179/29-06-2007 τελεσίδικη διαταγή πληρωμής της δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, ήτοι για το ποσό των 58.246,43 ευρώ. Τα δικαιώματα του κήρυκα και τα δικαιώματα του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου βαρύνουν τον υπερθεματιστή και καταβάλλονται αμέσως μετά το τέλος του πλειστηριασμού στους δικαιούχους τους. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4604/16-07-2009 Γ’ Επαν/κής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Bόλος, 04-09-2009 H Δικαστική Eπιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου AΠOΣΠAΣMA KATAΣXETHPIAΣ EKΘEΣHΣ AKINHTHΣ ΠEPIOYΣIAΣ H Δικαστική Eπιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την ΕΙΚΟΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ (23ΗΝ) του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας ΣΤΟ ΒΟΛΟ και στο κατάστημα του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Βόλου στην Πλατεία Ελευθερίας Βόλου και στη διασταύρωση των οδών Γαζή - Ελ. Βενιζέλου - Ι. Καρτάλη με υπάλληλο του πλεισ/μού την Συμβολαιογράφο Βόλου κ. ΜΑΡΙΑ ΓΚΕΣΚΟΥ, κα-

τοικοεδρεύουσα στο Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμ. 120 ή με το νόμιμο αναπληρωτή της σε περίπτωση που αυτή θα κωλύεται, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση της εταιρίας “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΒΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” που εδρεύει στο Βόλο (οδός Αργοναυτών αριθμ. 16) και εκπροσωπείται νόμιμα, η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΟΥΛΑ του Χρήστου και της Βασιλικής, κατοίκου Βόλου, οδός Μπόλερ αριθ. 8, ήτοι εκπλειστηριάζεται: μία ισόγεια οικία, που είναι κτισμένη σε τμήμα ενός ενιαίου οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται μέσα στον οικισμό “ΚΑΜΑΡΙ” της κοινότητας Κεραμιδίου Μαγνησίας, έχει έκταση (740,93)τ.μ. του όλου οικοπέδου, είναι κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο, συνορεύει νοτιοδυτικά εν μέρει ιδιοκτησία Αχ. Βαβάλιου, και εν μέρει με ιδιοκτησία Γεωργίου Κοντογιάννη, εν μέρει με Κοινοτική οδό, βορειοδυτικά εν μέρει με κοινοτική οδό, βορειοανατολικά εν μέρει με Κοινοτική οδό και νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Αχ. Βαβάλιου και με Κοινοτική οδό. Το παραπάνω ακίνητο - κάθετη ιδιοκτησία περιγράφεται ως εξής: Η υπάρχουσα ισόγεια οικία, εμβαδού (61,85) τ.μ. και κάθε άλλη οικοδομή ή οικοδομές που θα κτισθούν μελλοντικά σε τμήμα του ενιαίου οικοπέδου, οι οποίες θα έχουν ποσοστό συνιδιοκτησίας σ’ αυτό είκοσι τέσσερα και 0,47 εκατοστά (24,47/100) εξ αδιαιρέτου και δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε τμήμα αυτού, το οποίο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα έξι και 28/100 (176,28) και συνορεύει βορειοανατολικά με κοινοτική οδό, νοτιοανατολικά με κοινοτική οδό, νοτιοδυτικά με κοινοτική οδό και εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο του οικοπέδου και βορειοδυτικά με την με αριθ. 2 κάθετη ιδιοκτησία του οικοπέδου. Το ακίνητο αυτό αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1024/1971, του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. σε συνδυασμό με την με αριθμό 25196/25-072007 πράξη του συμ/φου Βόλου κ. Θανάση Μπαντέκα που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Βόλου, με την οποία ανωτέρω πράξη το άνω περιγραφόμενο ακίνητο υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Δ. 1024/1971 “περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου” . Η υπάρχουσα ισόγεια οικία εμβαδού (61,85 τ.μ.) αποτελείται από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος και στέγη οπλισμένου σκυροδέματος (πλάκα), λόγω του επικλινούς του εδάφους έχει υπερυψωθεί η πρόσοψη και αποτελείται από δύο (2) δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και εξώστη στην πρόσοψή της. Είναι εσωτερικά και εξωτερικά επιχρισμένη και υδροχρωματισμένη, φέρει τις αναλογούσες θύρες και παράθυρα για τον φωτισμό και αερισμό της, έχει ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και σύνδεση με τα αντίστοιχα δίκτυα. Επίσης μνημονεύεται ότι, επειδή το έδαφος του παραπάνω οικοπέδου είναι επικλινές με μεγάλη κλίση, έχει διαμορφωθεί τεχνικά σε δύο επίπεδα και όλο το ακίνητο είναι περιφραγμένο εν μέρει με λιθόκτιστη τοιχοποιία και εν μέρει με σιδηρούς πασσάλους και αγροτική σήτα. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού σαράντα χιλιάδες (40.000,00) Ευρώ. Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω έχει τα εξής Βάρη: 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ.” , για το ποσό των (70.000,00) ευρώ και 2) Υποθήκη υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., για το ποσό των (56.000,00) ευρώ. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4594/16-06-2009 Γ’ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Bόλος, 04-09-2009 H Δικαστική Eπιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου


44 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθμ. 48/1-7-2009 Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας. Ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου Χρήστος Αν. Γαλογαύρος, κάτοικος Βόλου, Τ. Οικονομάκη 2 Κάνω γνωστό ότι Στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009) ημέρα Τετάρτη, από τη 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Βόλου και ενώπιον του συμβολαιογράφου και κατοίκου Βόλου κ. Ιωάννη Κόνσουλα οδός Κ. Καρτάλη, αρ. 184, τηλ.: 2421053563 ως υπαλλήλου πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματός του, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή του, με επίσπευση της Αναστασίας - Μαρίας Λαρίση, κάτοικο Βόλου οδός Ανθίμου Γαζή 92 Α, η οποία διατηρεί ατομική επιχείρηση, με τον διακριτικό τίτλο “ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ” , θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το κατασχεθέν σύμφωνα με την αριθμό 44/2009 έκθεσή μου ακίνητο της Βασιλικής Πρασσά του Ιωάννου, και της Ελένης. Η ακίνητη αυτή περιουσία είναι η εξής: Ένα διαμέρισμα που βρίσκεται στην περιοχή Νέα Δημητριάδα του Δήμου Βόλου επί της οδού Νεφέλης στην οποία φέρει αρίθμηση 22 με στοιχεία Α2 διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου, πάνω από το ισόγειο (πυλωτή) ορόφου, το οποίο αποτελεί αυτοτελή, ανεξάρτητη, διαιρεμένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία και φαίνεται στο από Μαρτίου 2003 σχεδιάγραμμα κατόψεων πρώτου, δευτέρου, τρίτου ορόφου και δώματος και στον από Μαρτίου 2003 πίνακα κατανομής ποσοστών του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Παπαϊωάννου που προσαρτώνται στην υπ’ αριθμ. 6824/21-3-2005 πράξη της Συμβολαιογράφου Βόλου Γαρυφαλλιάς Γιαννούλη Ζέρβα. Το παραπάνω αναφερόμενο διαμέρισμα αποτελείται από καθιστικό - τραπεζαρία με συνεχόμενη κουζίνα, ένα (1) υπνοδωμάτιο, λουτρό, με ένα (1) εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο προς την οδό Νεφέλης, έχει εμβαδόν τετραγωνικά μέρα πενήντα και εβδομήντα εκατοστά (50,70 τ.μ.) ύψος τρία (3) μέτρα, όγκο 152,10 κυβικά μέτρα, σύνολο όγκο 205,21, ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, πράγματα και εγκαταστάσεις της οικοδομής 148/1000 εξ’ αδιαιρέτου, και συνορεύει Ανατολικά με όριο ξένης ιδιοκτησίας, Νοτιοανατολικά με όριο ξένης ιδιοκτησίας, Δυτικά με φρέαρ ανελκυστήρα, πλατύσκαλο του ορόφου και με το στοιχεία Α1 διαμέρισμα του ορόφου και πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, Βόρεια με ακάλυπτο χώρο προς την οδό Νεφέλης. Επίσης πολυκατοικία στην οποία βρίσκεται το ως άνω διαμέρισμα είναι κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως, τετραγωνικών μέτρων διακοσίων είκοσι και εβδομήντα ενός εκατοστών του μέτρου (220,71 τ.μ.), κατά νεότερη δε και ακριβή καταμέτρηση και σύμφωνα με το Μαρτίου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Παπαϊωάννου, που προσαρτάται στην με αριθμό 6824/21-3-2005 πράξη της Συμβολαιογράφου Βόλου Γαρυφαλλιάς Γιαννούλη Ζέρβα, έχει έκταση διακοσίων είκοσι και πενήντα ενός εκατοστών του μέτρου (220,51 τ.μ.), βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης του Βόλου, στο Ο.Τ. 903 και φαίνεται με τα στοιχεία Α1-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14Α1 στο παραπάνω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και συνορεύει Βόρεια σε πλευρά Α9Α10 μέτρων 20,48 με την οδό Νεφέλης, Ανατολικά σε πλευρά Α10-Α11 μέτρων 9,02 με ιδιοκτησία Δημητρίου Ανετόπουλου, Νοτιοανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά Α11-Α12-Α13 μέτρων 1,93 συν μέτρων 6,49 με ιδιοκτησία Φίλιππα Καζιλάρη, Νότια εν μέρει σε πλευρά Α13-Α14 μέτρων 8,45 με ιδιοκτησία Κερ. Αθανασίου και εν μέρει σε πλευρά Α14-Α1 μέτρων 3,85 με ιδιοκτησία Αθ. Αθανασίου, και Δυτικά σε πλευρά Α1-Α9 μέτρων 11,91 με ιδιοκτησία αγνώστου. Τιμή πρώτης προσφοράς για το

™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ξεκίνημα του πλειστηριασμού το ποσόν των σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ (46.667,00 €). Το παρόν έγινε στο Βόλο σήμερα στις 5-5-2009. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθμ. 46/1-7-2009 Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας. Ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου Χρήστος Αν. Γαλογαύρος, κάτοικος Βόλου, Τ. Οικονομάκη 2 Κάνω γνωστό ότι Στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009) ημέρα Τετάρτη, από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Βόλου και ενώπιον του συμβολαιογράφου και κατοίκου Βόλου κ. Ιωάννη Κόνσουλα οδός Κ. Καρτάλη, αρ. 184, τηλ.: 2421053563 ως υπαλλήλου πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματός του, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή του, με επίσπευση του Αβούρη Νικολάου του Αλεξίου, κατοίκου Τσιλιλβί Ζακύνθου, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το κατασχεθέν σύμφωνα με την αριθμό 42/2009 έκθεσή μου ακίνητο του Κατέχου Κωνσταντίνου του Σταύρου, κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Κυκλάδων αρ. 9 Η ακίνητη αυτή περιουσία είναι η εξής: Μια οικία, από ένα συγκρότημα ανεξαρτήτων κατοικιών, που βρίσκεται στο Δήμο Πορταριάς και επί της θέσης “Δύο Ρέματα” ή “Αγία Τριάδα” , με στοιχεία Κ3, οριζόντια ιδιοκτησία, όπως αυτή απεικονίζεται στο προσαρτώμενο στην με αριθμό 596/2005 πράξη της συμβολαιογράφου Μηλεών Ν. Μαγνησίας Αγνής Σαχινίδου - Σταυρίδου από Δεκέμβριο 2004 διάγραμμα κάλυψης του Πολιτικού Μηχανικού Απόστολου Δουμπιώτη, η οποία αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο όροφο. Ο υπόγειος όροφος έχει επιφάνεια 50,00 τ.μ., χιλιοστά επί του οικοπέδου μηδέν (0) και ψήφους επίσης μηδέν (0) και αποτελείται από τέσσερις αποθηκευτικούς χώρους και μία εσωτερική κλίμακα (σκάλα) ανόδου, στον ισόγειο όροφο. Ο ισόγειος όροφος έχει επιφάνεια 50,00 τ.μ. και αποτελείται από μια κουζίνα , W.C. , και ένα ενιαίο χώρο, καθώς και από εσωτερική κλίμακα καθόδου στον υπόγειο όροφο και από τον εξώστη που οδηγεί στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Όλα τα προαναφερόμενα σύμφωνα με τις προσαρτώμενες στην με αριθμό 596/2005 πράξη της συμβολαιογράφου Μηλεών Ν. Μαγνησίας Αγνής Σαχινίδου - Σταυρίδου κατόψεις του Πολιτικού Μηχανικού Απόστολου Δουμπιώτη. Η ως άνω οικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 250/100 εξ αδιαιρέτου και επιπλέον στην ως άνω οικία ανήκει κατά αποκλειστική χρήση τμήμα του οικοπέδου εμβαδού 360,00 τ.μ. καθώς και δύο θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων που χαρακτηρίζονται με τους αριθμούς (7) και (8) στο παραπάνω αναφερόμενο διάγραμμα κάλυψης. Η παραπάνω οικία συνορεύει γύρωθεν με τμήμα του οικοπέδου που απεικονίζεται στο ως άνω αναφερόμενο διάγραμμα κάλυψης με τα αλφαβητικά γράμματα β-χτα-σ-ρ-ο-π-ε-δ-γ-β και συνορεύει, Βόρεια με υπόλοιπο τμήμα οικοπέδου που υπάρχει η υπ’ αριθμ. 4 κατοικία, Ανατολικά με όριο οικοπέδου, Νότια επίσης με όριο οικοπέδου και δυτικά με υπόλοιπο τμήμα οικοπέδου στο οποίο υπάρχουν οι με αριθμό 1 και 2 κατοικίες. Επίσης η θέση στάθμευσης 7 συνορεύει, Βόρεια με την 6, Ανατολικά με κοινόχρηστο διάδρομο, νότια με την αριθμό 8 και δυτικά με υπόλοιπο τμήμα ακινήτου και πέραν αυτού με Εθνικό δρόμο και η 8 συνορεύει Βόρεια με την 7, Ανατολικά με κοινόχρηστο διάδρομο και νότια με υπόλοιπο τμήμα ακινήτου και πέραν αυτού με Εθνικό δρόμο. Αναφέρεται επίσης ότι η παραπάνω οικία είναι κτισμένη σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 2.894,80 τ.μ. σύμφωνα με το από Μάρτιο 1998 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Αθανάσιου Μητσικώστα ή σε οικόπεδο συνολικής έκτασης, κατά νεότερης επιμέτρησης, 2894,10 τ.μ. σύμφωνα με το από Νοέμβριο 2004 τοπογραφικό διά-

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA γραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Απόστολου Δουμπιώτη. Σύμφωνα λοιπόν με το νεότερο τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Απόστολου Δουμπιώτη το παραπάνω οικόπεδο φαίνεται υπό αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-ΙΚ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τα-Υ-Φ-ΧΨ-Ω-α-β-γ-δ-ε-ζ-η-Α, και το τμήμα αυτού που χαρακτηρίζεται ως μη δασικό φέρει τα στοιχεία Α-ΒΓ-Δ-Ε-Ζ-Η-Δ’-Γ’-Β’-Α’-Φ-Χ-Ψ-Ωα-β-γ-δ-ε-ζ-η-Α και συνορεύει, Βόρεια σε πλευρά Θ-Ι μέτρων 2,60 , Ι-Κ μέτρων 2,12 , Κ-Λ μέτρων 1,45 , Λ-Μ μέτρων 1,57 , ΜΝ μέτρων 2,68 , Ν-Ξ μέτρων 1,72 , Ξ-Ο μέτρων 2,68 , Ο-Π μέτρων 3,16 , Π-Ρ μέτρων 3,93 , Ρ-Σ μέτρων 3,97 και Σ-Τ μέτρων 6,68 με αγροτικό μονοπάτι και πέραν αυτού με ρέμα, Βορειοανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά Τ-Υ μέτρων 5,32, Υ-Α’ μέτρων 4,80 , Α’ -Φ μέτρων 6,44 και Φ-Χ μέτρων 18,07, με ιδιοκτησία Ευάγγελου Βασιλείου, Νοτιοανατολικά σε πλευρά Χ-Ψ μέτρων 14,86 , Ψ-Ω μέτρων 11,40 , Ω-α μέτρων 13,35 , α-β μέτρων 2,89 , β-γ μέτρων 2,40 , γ-δ μέτρων 2,73, δ-ε μέτρων 6,60 , ε-ζ μέτρων 3,46, ζ-η μέτρων 4,61 και η-Α μέτρων 9,99 με ιδιοκτησία Ιωάννη Σκλείδη, Δυτικά σε τεθλασμένη πλευρά ΑΒ μέτρων 10,31 και Β-γ μέτρων 15,39 , Γ-Δ μέτρων 12,25 , Δ-Ε μέτρων 7,22 , Ε-Ζ μέτρων 9,67, Ζ-Η μέτρων 11,16, Η-Δ’ μέτρων 5,52 και Δ’-Θ με Εθνική οδό Βόλου Χανίων. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού το ποσόν των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €). Το παρόν έγινε στο Βόλο σήμερα στις 5-5-2009. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο υπογραφόμενος Δημήτριος Σπ. Κοντούρης, δικαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικος Βόλου, οδός Ιωλκού αριθμός 35 σας κάνω γνωστό ότι στις είκοσι τρεις (23) Σεπτεμβρίου 2009 έτους, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4ης απογευματινής έως και ώρας 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας Τετάρτης στον Αλμυρό Μαγνησίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του καταστήματος του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, που έχει ορισθεί με το Ν.3714/2008 (ΦΕΚ 231/7-112008) και ισχύει από τη δημοσίευσή του, ως τόπος διενεργείας των δημοσίων και αναγκαστικών πλειστηριασμών, ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου Συμβολαιογράφου Αλμυρού Αγγελικής Μιντζέλα ή του νομίμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, πλειστηριάζεται αναγκαστικά η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Αθανασίου Μπόσγα του Σπυρίδωνα και της Γραμματής, κατοίκου Αλμυρού Μαγνησίας, οδός Βαλαμοτοπούλου και 17ης Αυγούστου, που κατασχέθηκε με την υπ’ αριθμόν 1.538/4-6-2009 κατασχετήρια έκθεση του Δικαστικού Επιμελητού στο Πρωτοδικείο Βόλου Δημητρίου Κοντούρη, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS (I ΕΦ ΤΖΙ ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΖΙΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “EUROBANK ERGASIAS” , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αριθμός 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, δηλαδή εκπλειστηριάζεται: Η παρακάτω αναφερόμενη και με λεπτομέρεια περιγραφόμενη αυτοτελή, ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη ιδιοκτησία, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.Δ. 1024/1971, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2052/1992 και ισχύει, του Ν.3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, ήτοι: μία διώροφη οικοδομή με υπόγειο, που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως του Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Αλμυρού, στη συνοικία Αγίου Νικολάου και επί της διασταυρώσεως των δημοτικών οδών Βαλαμοτοπούλου και 17ης Αυγούστου και είναι κτισμένη σε οικόπεδο, εκτάσεως κατά πρόσφατη και ακριβή καταμέτρηση και σύμφωνα με το παρακάτω α-

ναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων πενήντα ενός και 47/100 (451,47) και δη στο διακεκριμένο τμήμα του όλου οικοπέδου, το οποίο τμήμα εμφαίνεται στο ίδιο τοπογραφικό διάγραμμα με τον αριθμό (III) μέσα σε κύκλο και περικλείεται στο ίδιο τοπογραφικό διάγραμμα από τις πλευρές με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Γ-Δ- Θ-Η-Γ, εμφαίνεται δε το όλο οικόπεδο με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α, στο από 20-3-2003 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Στέργιου Ματίκα, το οποίο έχει προσαρτηθεί στην υπ’ αριθμόν 11.756/27-5-2003 πράξη συστάσεως κάθετης διαιρεμένης ιδιοκτησίας του Ν.Δ. 1024/1971, κανονισμό και γονικής παροχής αμετάκλητης ιδανικού εξ αδιαιρέτου μεριδίου οικοπέδου του συμβολαιογράφου Αλμυρού Κωνσταντίνου Ιωάννη Γεωργίου και το οποίο οικόπεδο συνορεύεται σύμφωνα με το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με πλευρά Α-Β μήκους μέτρων 12,30 με τη δημοτική οδό 17ης Αυγούστου, ΔΥΤΙΚΑ με πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων (14,00) με ιδιοκτησία Χρήστου Τσουρνάβα, ΒΟΡΕΙΑ με πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων (34,40) με την δημοτική οδό Βαλαμοτοπούλου και ΝΟΤΙΑ με πλευρά Α-Δ μήκους μέτρων (34,30) εν μέρει με ιδιοκτησία Ιωάννη Μπόσγα και εν μέρει με ιδιοκτησία Στέργιου Μπόσγα Η άνω διώροφη οικοδομή με υπόγειο, αποτελείται από υπόγειο, εμβαδού μ.τ. (97,78), που περιλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο, υπερυψωμένο ισόγειο (8 σκαλοπάτια), εμβαδού μ.τ. (77,89), που περιλαμβάνει καθιστικό με ενιαία κουζίνα, W.C. και υπνοδωμάτιο και πρώτο (Α’) υπέρ το ισόγειο όροφο, εμβαδού μ.τ. (59,23) που περιλαμβάνει δύο (2) υπνοδωμάτια, χωλ και λουτρό, οι οποίοι όροφοι επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική τσιμεντένια κλίμακα επενδεδυμένη με μάρμαρο. Η όλη οικοδομή είναι πλήρως αποπερατωμένη, φέρει τα προς φωτισμόν και αερισμόν θύρας και παράθυρα, ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και κεντρική θέρμανση, αποτελεί δε η οικοδομή αυτή μία αυτοτελή, ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη ιδιοκτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1024/1971 “περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου” , όπως αυτό στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το Ν. 2052/1992 και ισχύει, του Ν.3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, η οποία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο προπεριγραφόμενο όλο οικόπεδο τριακόσια τριάντα τρία χιλιοστά και 33/100 του χιλιοστού (333,33/1000) εξ αδιαιρέτου, σ’ αυτή δε τη διηρημένη ιδιοκτησία και δη στον εκάστοτε ιδιοκτήτη, ένοικο ή με οποιοδήποτε τίτλο, νομέα ή κάτοχο αυτής ανήκει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης του διακεκριμένου τούτου τμήματος του όλου οικοπέδου, στο οποίο έχει ανεγερθεί και υφίσταται σήμερα η άνω διώροφη οικοδομή με υπόγειο και το οποίο τμήμα εμφαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραμμα με τον αριθμό (III) σε κύκλο και περικλείεται στο ίδιο διάγραμμα από τις πλευρές με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Γ-Δ-Θ-Η-Γ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα και 49/100 (150,49) και συνορεύεται σύμφωνα με το άνω τοπογραφικό διάγραμμα ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με πλευρά Θ-Η μήκους μέτρων (13,50) με το με αριθμό (II) τμήμα του όλου οικοπέδου, ΔΥΤΙΚΑ με πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων (14,00) με ιδιοκτησία Χρήστου Τσουρνάβα, ΒΟΡΕΙΑ με πλευρά Γ-Η μήκους μέτρων (11,03) με τη δημοτική οδό Βαλαμοτοπούλου και ΝΟΤΙΑ με πλευρά Δ-Θ μήκους μέτρων (10 90) με ιδιοκτησία Στέργιου Μπόσγα. Η άνω αυτοτελής, ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη ιδιοκτησία περιήλθε στον οφειλέτη κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με γονική παροχή από τον Σπυρίδωνα Μπόσγα του Αθανασίου και της Όλγας, η οποία έγινε με το υπ’ αριθμόν 11.756/27-5-2003 συμβόλαιο συστάσεως κάθετης διαιρεμένης ιδιοκτησίας του Ν.Δ.

1024/1971 κανονισμό και γονικής παροχής αμετάκλητης ιδανικού εξ αδιαιρέτου μεριδίου οικοπέδου του συμβολαιογράφου Αλμυρού Κωνσταντίνου Ιωάννη Γεωργίου, νόμιμα μεταγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλμυρού στον τόμο 108 και με αριθμούς 138, 139 και 140 σαν σύσταση διαιρεμένης ιδιοκτησίας, σαν κανονισμός και σαν γονική παροχή. Εξετιμήθη το ως άνω κατασχεθέν ακίνητο, τμήμα οικοπέδου μετά του επ’ αυτού κτίσματος αντί ποσού εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (168.000,00 Ευρώ). Η αξία με αντικειμενικά κριτήρια ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (112.000,00 Ευρώ). Τιμή πρώτης προσφοράς για ν’ αρχίσει ο πλειστηριασμός ορίζονται τα 2/3 της εκτίμησης, δηλαδή το ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (112.000,00 Ευρώ). Στην παραπάνω ακίνητη περιουσία υφίσταται μία (1) προσημείωση υποθήκης υπέρ της EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Καλούνται οι υποψήφιοι αγοραστές να προσέλθουν και πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τον Κ.Πολ.Δ., όπως αυτός ισχύει μετά τη τροποποίησή του με το Νόμο 37T4/2Q08, τους όρους της άνω κατασχετήριας έκθεσης και της σχετικής υπ’ αριθμόν 1 539/15-62009 περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης. Βόλος 4-9-2009 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Σττ. Κοντούρης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθμ. 50/7-7-2009 Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας. Ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου Χρήστος Αν. Γαλογαύρος, κάτοικος Βόλου, Τ. Οικονομάκη 2 Κάνω γνωστό ότι Στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009) ημέρα Τετάρτη, από τη 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Μηλεών και ενώπιον του συμβολαιογράφου και κατοίκου Μηλεών κ. Αγνή Σταυρίδου - Σαχινίδου κάτοικος Μηλεών Ν. Μαγνησίας, τηλ. 2423086003 ως υπαλλήλου πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματός του, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή του, με επίσπευση της Ευαγγελίας Αποστόλου του Δημητρίου, κάτοικο Βόλου, οδός Δ. Γεωργιάδου αρ. 97, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το κατασχεθέν σύμφωνα με την αριθμό 45/2009 έκθεσή μου ακίνητο του Αθανασίου Καραμπόσχου του Δημητρίου και της Ελένης, κάτοικο Βόλου Η ακίνητη αυτή περιουσία είναι η εξής: το 1/2 εξ αδιαιρέτου μίας παλαιάς διώροφης πέτρινης οικίας, η οποία δεν φέρει πλέον σκεπή, με το κάτω και γύρω από αυτή οικόπεδο της εκτάσεως, σύμφωνα με το από Μαρτίου 2009 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού έργων υποδομής Βαγγέλη Καρούσου, που προσαρτάται στην υπ’ αριθμ. 9074/96-2009 πράξη (Δήλωση Αποδοχής Κληρονομιάς) της Συμβολαιογράφου Βόλου, Γαρυφαλλιάς Γιαννούλη Ζέρβα, διακοσίων σαράντα τεσσάρων και 64/100 (244,64) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται μέσα στα όρια του οικισμού Καλαμακίου, του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος, του Δήμου Αφετών Μαγνησίας, της πρώην κοινότητας Καλαμακίου. Το παραπάνω ακίνητο φαίνεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία ΑΒ-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-ΟΠ-Ρ-Σ-Τα-Υ-Α, βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού, είναι κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο, και συνορεύει γύρωθεν Νοτιοδυτικά σε πλευρά Α-Β-Γ-Δ-ΕΖ-Η μέτρων δύο και 97/100 συν δύο και 23/100 συν τριών και 64/100 συν τεσσάρων και 34/100 συν τριών και 14/100 συν δύο και 72/100 (2,97 + 2,23 + 3,64 + 4,34 + 3,14 + 2,72) με ιδιοκτησία Γεωργίου Μεριώτη, Βορειοδυτικά σε πλευρά Η - Θ μέτρων δώδεκα και 43/100 (12,43) με ιδιοκτησία κληρονόμων Καλαφάτη, Βορειοανατολικά - Ανατολικά και Νοτιοανατολικά σε καμπύλη πλευρά Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-ΥΑ μέτρων τεσσάρων και 43/100 συν τριών και 53/100 συν τεσσάρων και 1/100 συν δύο και 37/100 συν ενός μέτρου και 62/100 συν

μέτρων δύο και 84/100 συν ενός μέτρου και 88/100 συν ενός μέτρου και 85/100 συν ενός μέτρου και 29/100 συν μέτρων δύο και 37/100 συν ενός μέτρου και 91/100 συν ενός μέτρου και 45/100 συν ενός μέτρου και 48/100 (4,42 + 3,53 + 4,01 + 2,37 + 1,62 + 2,84 + 1,88 + 1,85 + 1,29 + 2,37 + 1,91 + 1,45 + 4,48) με δημοτική οδό. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (4.334,00 Ε). Το παρόν έγινε στο Βόλο σήμερα στις 5-92009. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ AΠOΣΠAΣMA KATAΣXETHPIAΣ EKΘEΣHΣ AKINHTHΣ ΠEPIOYΣIAΣ H Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δ η λ ο π ο ι ώ ότ ι Την ΕΙΚΟΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ (23ΗΝ) του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στο Κατάστημα του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ που βρίσκεται εντός του Δικαστικού Μεγάρου του Πρωτοδικείου Βόλου στη διασταύρωση των οδών Ανθίμου Γαζή - Ελ. Βενιζέλου - Γ. Καρτάλη στο Βόλο παρουσία της συμβολαιογράφου Βόλου κ. ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΦΕΙΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, κατοικοεδρεύουσα στο Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμ. 119 και Κ. Καρτάλη ή του νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση της Ο.Ε. με την επωνυμία “ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ Ο.Ε.” (Σ. & Α. ΚΑΛΑΪΤΖΗ) και τον δ.τ. “ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ” που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, η ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας ΣΥΡΑΓΩΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ του Αριστομένη, κατοίκου Βόλου, ήτοι εκπλειστηριάζεται: ένα οικόπεδο συνολικής εκτάσεως (246,00 τ.μ.) με την επ’ αυτού ισόγεια οικία, που βρίσκεται εντός του χωρίου Κεραμιδίου, του Ν. Μαγνησίας και συνορεύει Βόρεια με κοινοτική οδό, Βορειοδυτικά με κοινοτική οδό, Νοτιοανατολικά με κοινοτική οδό και Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Κωστούλα και με ιδιοκτησία Ζαχαράκη. Η παραπάνω ισόγεια οικία έχει εμβαδόν (85,70τ.μ.) περίπου και αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χολ και μπάνιο. Εφαπτόμενο της παραπάνω οικίας υπάρχει ακόμη ένα δωμάτιο το οποίο έχει ξεχωριστή είσοδο. Η ανωτέρω οικία είναι πλακοσκεπής, σοβατισμένη εξωτερικά και εσωτερικά και έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση, έχει τ’ ανάλογα για τον φωτισμό και τον αερισμό παράθυρα και τις αναλογούσες πόρτες, το δε δάπεδό της καλύπτεται με κεραμικό πλακάκι. Το οικόπεδο είναι διαμορφωμένο και περιφραγμένο γύρω - γύρω με κάγκελα. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού πενήντα χιλιάδες (50.000,00) Ευρώ. Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω έχει τα εξής Βάρη: 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για το ποσό των (62.500,00) ευρώ, 2) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ για το ποσό των (40.000,00) ευρώ και 3) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. για το ποσό των (20.000,00) ευρώ. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4586/28-05-2009 Δ’ Επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Bόλος, 04-09-2009 H Δικαστική Επιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου


OÈÎÔÓÔÌ›· 45

™ABBATO 5 ™E¶TEMBPI√À 2009

ª¤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ηϤӉ˜ ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘;

ÕÓÔ‰Ô˜ 0,46%

∞Ó·˙ËÙ› ÓÔÌÈ΋ ÊfiÚÌÔ˘Ï· ÁÈ· º¶∞, ·fiÛ˘ÚÛË πÃ Î·È ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ∞£∏¡∞, 4.

ΛӉ˘ÓÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ··Û¯fiÏËÛ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹.

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË ¢∂£. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “›¯·Ì ÌÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ¢∂£. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ‰Ëψ̤ÓË Ë ·fiÊ·ÛË, Ë ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÙÔÏÌËÚ¤˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó fiÊÂÏÔ˜ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ” . √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔÓ “·¤Ú·” Â›Ó·È Ë ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ πÃ, ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ¯Ú¤Ë οو ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ, ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ 4.500 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋, ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÔÈ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ (·˘ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ·, ™¢πΔ) Î·È Ë ÏËڈ̋ ÙÔ˘ º¶∞ Û ‰fiÛÂȘ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·˙ËÙ› ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ (ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ì Ú¿ÍÂȘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘), ÒÛÙ ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ πÃ, Ë ÏËڈ̋ ÙÔ˘ º¶∞ Û ‰fiÛÂȘ Î·È Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ÔÛ¿ ¤ˆ˜ 200.000 ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009. ªÂ ı¤ÛÈÛË Ú¿Í˘ ÓÔÌÔΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΉΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Βόλου Ιωάννα Ν. Τοπάλη, κάτοικος Βόλου, οδός Τ. Οικονομάκη αρ. 12, σας κάνω γνωστό ότι στις Είκοσι τρεις (23) Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4η απογευματινή μέχρι και την 5η απογευματινή της ίδιας ημέρας, στο Βόλο και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου (στην οδό Ελ. Βενιζέλου, μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γ. Καρτάλη, έναντι της πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Σουζάνας Ψαρογιώργου, κατοικοεδρεύουσα στο Βόλο, οδός Ρ. Φεραίου αρ. 119 Κ. Καρτάλη ή του νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, πλειστηριάζεται αναγκαστικά η ακίνητη περιουσία των οφειλετών: 1) Φωτεινής συζ. Γεωργ. Σαράντου, το γένος Ιωάν. Μίσιου, κατοίκου Βόλου, οδός Μεταμορφώσεως αρ. 236 και 2) Δημητρίου Ιωάν. Μίσιου, κατοίκου Μαγικού Ξάνθης, με την επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους αρ. 11, νόμιμα εκπροσωπούμενης, που κατασχέθηκε αναγκαστικά με την με αριθμό 736/26-6-2009 κατασχετήρια έκθεσή μου, της οποίας η περιγραφή έχει ως εξής: 1) Τα δεκαοκτώ εικοστά τέταρτα (18/24) εξ αδιαιρέτου μιας οικοπεδικής εκτάσεως εμβαδού μέτρα τετραγωνικά χίλια πεντακόσια ενενήντα έξι και έξι εκατοστά (1.596,06), που βρίσκεται μέσα στο σχέδιο του οικισμού “Αγίας Παρασκευής” του Δήμου και Υ-

ıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂٷٿÍÂˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ √∞. °È· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ı¤Ì·, Ë Alpha Bank ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ fiÙÈ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ (ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È È‰ÈÒÙ˜), ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜.

∫·ÓÔÓÈο Ë “„ËÊȷ΋ Ù¿ÍË” ∏ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ “æËÊȷ΋ Δ¿ÍË” Î·È ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Û 126.000 Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’°˘ÌÓ·Û›Ô˘, ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ æËÊȷ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ηÓÔÓÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÂ

fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚÔÓÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· æËÊÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ ·fiÎÙËÛ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ Á˘ÌÓ¿ÛÈ·, Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ÁÔÓ›˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙÈÎÔ› ÊÔÚËÙÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜

ποθηκοφυλακείου Βόλου επί της οδού Πάτμου (στο τέρμα της οδού Πάτμου) και συνορεύει γύρω με ιδιοκτησίες, από βορρά προς Ανατολάς με πλευρά Α-Β μέτρων (9,78), με πλευρά Β-Γ μέτρων (17,65) μερικά με πεζόδρομο, μερικά με Δημοτική οδό και μερικά με πεζόδρομο, με πλευρά Γ-Δ μέτρων (7,09) με όμοιον Αριστοτέλη Μίσιου, με πλευρά Δ-Ε μέτρων (9,06) με πλευρά Ε-Ζ μέτρων (22,53), με πλευρά Ζ-Η μέτρων (17,64), με πλευρά Η-Θ μέτρων (2,12) με πλευρά Θ-Ι μέτρων (21,88) , με πλευρά Ι-Κ μέτρων (5,60) με πλευρά Κ-Λ μέτρων (12,76) με ιδιοκτησία Γεωργίου Μίσιου, με πλευρά Λ-Μ μέτρων (8,78) με πλευρά Μ-Ν μέτρων (7,79) με Δημοτική οδό, με πλευρά Ν-Ξ μέτρων (18,25) με πλευρά Ξ-Ο μέτρων (15,38) μερικά με πεζόδρομο και μερικά με ιδιοκτησία Παπαγιάννη, με πλευρά Ο-Π μέτρων (5,14), με πλευρά Π-δ μέτρων (1,08), με πλευρά δα μέτρων (21,70), με πλευρά α-Ρ μέτρων (4,10), με πλευρά Ρ-Σ μέτρων (3,85), με πλευρά Σ-Τα μέτρων (14,51) με ιδιοκτησία Παπαγιάννη, με πλευρά Τ-Υ μέτρων (7,23), με πλευρά Υ-γ μέτρων (4,05), με πλευρά γ-Φ μέτρων (4,10) με πλευρά Φ-Χ μέτρων (19,11) με πλευρά Χ-Ψ μέτρων (12,74), με πλευρά Ψ-Ω μέτρων (5,28) , με πλευρά Ω-Α μέτρων (10,77) με ιδιοκτησία Γεωργίου Μπάρτζου και όπως λεπτομερειακά το παραπάνω ακίνητο περιγράφεται στο υπό χρονολογία Οκτώβριος 2000 και με αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-ΙΚ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-δ-α-Ρ-Σ-Τ-Υ-γΦ-Χ-Ψ-Ω-Α τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Γιάννη Ταμία που στο διάγραμμα αυτό υπάρχεΙ δήλωση του παραπάνω μηχανικού βάσει

ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ, ÚÔÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ (16 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ) Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. √ ÊÔÚËÙfi˜ Ì·ıËÙÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ·ÔÙÂÏ› Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿ÌÂÛ˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ›Ù ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ù ÛÙÔ Û›ÙÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Î·Ì›· Ù¯ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.

¶∞™√∫ ÁÈ· √Ï˘Ìȷ΋ °È· ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂٷٿÍÂˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ √Ï˘-

Ìȷ΋˜, Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ¡›ÎÔ˜ ™ËÊÔ˘Ó¿Î˘, ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÂΛӘ ÙȘ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ, Ô˘ Ë ›‰È· ·Ó¤Ï·‚ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ „‹ÊÈÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ. ∂›Ó·È ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜, ۯ‰fiÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿, ÁÈ· ÙÔ˘˜ 4.500 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ó· ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ ÙÔ˘˜.” “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓË Ó· ÂΉÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÚfiˆÚ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÌÂٿٷ͢, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠‚‚·›ˆ˜ ÛÙË ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙˆÓ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ. ºÚfiÓÙÈÛ Ì οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, fi¯È fï˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.” “ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÔÈ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÂÔÙ‡ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ·‰È·Ê·Ó›˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ª∂Δƒ√, ÛÙÔ Δƒ∞ª, ÛÙ· ∂§Δ∞ Î.¿. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ï›ÁË ÓÙÚÔ‹.”

¢IKA™TIKO ¢HMO™IEYMA του Ν. 651/1977 που σ’ αυτή τη δήλωση αναφέρεται ότι το οικόπεδο που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα αυτό, βρίσκεται στην “Αγία Παρασκευή” του Δήμου Βόλου και περιγράφεται όπως αναφέρθηκε παραπάνω και έχει εμβαδόν (1.596,06) τετραγωνικά μέτρα. Μετά την εφαρμογή της ρυμοτομίας που προβλέπεται από το σχέδιο πόλης ρυμοτομούνται (821,87) τετραγωνικά μέτρα, ενώ το υπόλοιπο οικόπεδο αποκόπτεται σε τέσσερα διακεκριμένα οικοπεδικά τμήματα. Το οικοπεδικό τμήμα Α-Β-β-α-Ρ-Σ-Υ-γ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά (634,34) είναι άρτιο αλλά δεν είναι οικοδομήσιμο, θα γίνει οικοδομήσιμο μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής η οποία δεν έχει ακόμη εκπονηθεί. Τα οικοπεδικά τμήματα Η-Θ-Ι-Κ-δ-Η, με εμβαδόν (36,72) τετραγωνικά μέτρα, Γ-Δ-Ε-Γ εμβαδού μέτρα τετραγωνικά (32,10) και Μ-Ν-Ξ-Μ εμβαδού μέτρα τετραγωνικά (71,03) δεν είναι άρτια ούτε οικοδομήσιμα, βρίσκεται σε περιοχή υπαχθείσα στον Ν. 1337/83 αλλά η διαδικασία επιβολής εισφορών δεν έχει ολοκληρωθεί κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου. Περιήλθε στους οφειλέτες: 1) Φωτεινή συζ. Γεωργ. Σαράντου, το γένος Ιωάν. Μίσιου, κατοίκου Βόλου, κατά ποσοστό μεν ποσοστό 6/24 εξ αδιαιρέτου αυτού δυνάμει της με αριθμό 35.062/15-2-2001 Πράξη Αποδοχής Κληρονομιάς του Συμ/φου Αγριάς Ηλία Φιλιππίδη και μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Βόλου σε τόμο 437 και αριθμό

478 και κατά δε ποσοστό 8/24 εξ αδιαιρέτου αυτού δυνάμει της με αριθμό 3226/1980 πράξης δωρεάς της Συμ/φου Βόλου Ευφροσύνης Πετσιάβα, νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Βόλου στον τόμο 234 και αριθμό 272 και 2) Δημήτριο Ιωάν. Μίσιο, κάτοικο Μαγικού Ξάνθης κατά ποσοστό 4/24 εξ αδιαιρέτου αυτού από κληρονομιά της μητέρας του Βιολέττας χας Ιωαν. Μίσιου, το γένος Νικ. Γρίβα, που απεβίωσε την 13-2-2008 δυνάμει του με αριθμό 241/27-4-2009 πιστοποιητικό της γραμματέας του Πρωτοδικείου Βόλου περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Βόλου στον τόμο 538 και στον αριθμό 281. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των (180.000,00) ευρώ, που είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής αξίας, και 2) Τα πέντε όγδοα (5/8) εξ αδιαιρέτου μιας οικοπεδικής έκτασης εμβαδού μέτρα τετραγωνικά διακόσια εβδομήντα τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά (273,75) μέσα στην οποία βρίσκονται: α) μία ισόγεια οικία εμβαδού(81,37) τετραγωνικά μέτρα, αποτελούμενη από τρία (3) κύρια δωμάτια, και βοηθητικούς χώρους, κεραμοσκεπής εν μέρει και εν μέρει πλακοσκεπής με πλάκα σκυροδέματος, φέρει παράθυρα και πόρτες για τον φωτισμό και αερισμό αυτής καθώς υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση, β) από μία ισόγεια παλαιά αποθήκη πετρόκτιστη εμβαδού μέτρα τετραγωνικά (41,30) και γ) από μία ισόγεια αποθήκη προχείρου κα-

ªÂ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÛÙÔ Ã.∞.∞. ∞£∏¡∞, 4.

¡∂Àƒπ∫∏ Î·È ·ÛÙ·ı‹˜ ‹Ù·Ó Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÙȘ ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰ÚȷΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ó· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ˜. øÛÙfiÛÔ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο Î¤Ú‰Ë Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó √Δ∂ Î·È √¶∞¶ Î·È Ë ·˘ÍË̤ÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ¿ÓÔ‰Ô. ∞‰‡Ó·Ì˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Î·È Alpha Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÒÛË, ÂÓÒ Eurobank, K‡ÚÔ˘, TT Î·È Marfin Popular ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.425,23 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2.414,21 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 11,02 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,46%. ™Â ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË, Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ·ÒÏÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 4,53%, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î¤Ú‰Ë Û ÔÛÔÛÙfi 35,75%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.279,53 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,29%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.703,58 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,12%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 465,11 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,99%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.864,50 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,31%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.351,31 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,28%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Intrakot(+5,83%), ÙÔ˘ √Δ∂(+4,36%), Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ(+3,35%) Î·È Ù˘ ΔÈÙ¿Ó(+2,26%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ 3,20% Î·È 1,76% ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Alpha Bank Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.697,07 -1,33%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.432,16 +2,11%, ∂ÌfiÚÈÔ: 3,771,49 +1,26%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 3.570,11 +1,68%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 4.220,95 +21,90%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.803,35 +1,11%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.906,88 -1,66%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 3.193,17 +0,88%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 3.077,73 +2,20%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 1.559,07 +5,80%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 3.027,83 +4,36%, ΔÚ¿Â˙˜: 3.131,79 0,79%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 5.255,43 -0,24%, ÀÁ›·: 4.935,56 -2,73%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 4.323,69 +1,00%, ÃËÌÈο: 7.751,40 +1,50%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜:4.984,02 +1,55%. ∞fi ÙȘ 254 ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, 154 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 63 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ 37 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ:¢√§+22,94%, Altec+20,00%, ¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋ +19,74%, §È‚¿Ó˘ +19,05% Î·È ¡›Î·˜ +18,92%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Δ¯ÓÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ -7,79%, Alsinco 6,17%, ¢Ô‡ÚÔ˜ -6,15%, Jumbo -5,57% Î·È Paperpack ΔÛԢηڛ‰Ë˜ -5,56%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 194,366 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 11,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.

τασκευής = παράπηγμα = εμβαδού μέτρα τετραγωνικά (23,35) βρίσκεται μέσα στον οικισμό Αγίας Παρασκευής της πόλης του Βόλου του Δήμου και Υποθ/κείου Βόλου επί της οδού Σίφνου αρ. 8 και 10, που συνορεύει γύρω με ιδιοκτησίες Βορειοδυτικά με ελαφρώς καμπύλη πλευρά Α-Β μέτρων (1,81), με πλευρά Β-Γ μέτρων (7,06) με πλευρά Γ-Δ μέτρων (4,78) με πλευρά Δ-Ε μέτρων (3,46) με πλευρά Ε-Ζ μέτρων (7,42) ήτοι σύνολο πλευρά Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ μέτρων (24,53) με την οδό Σίφνου που φέρει αύξοντες αριθμούς 8 και 10, Βορειοανατολικά με πλευρά Ζ-Η μέτρων (8,05) στρεφόμενης της πλευράς αυτής Βορειοδυτικά με πλευρά (1,58) και πάλι στρεφόμενης Βορειοανατολικά με πλευρά Θ-Ι μέτρων (5,80) με ιδιοκτησία Κωστούλα, Νοτιοανατολικά μερικά με πλευρά Ι-Κ μέτρων (11,57) και μερικά με πλευρά Κ-Λ μέτρων (11) ήτοι σύνολο πλευρά Ι-Κ-Λ μέτρων (22,57) με ιδιοκτησία Ζαπαντούλη και Νοτιοδυτικά με πλευρά Λ-Α μέτρων (12,06) με ιδιοκτησία Τσαμπούρη και όπως λεπτομερειακά το παραπάνω ακίνητο περιγράφεται στο υπό χρονολογία Δεκεμβρίου 1997 και με αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-ΕΖ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Α τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Γιάννη Ταμία που σ’ αυτό το διάγραμμα υπάρχει δήλωση του παραπάνω μηχανικού βάσει του Ν.651/1977 που αναφέρει ότι το οικόπεδο που περιγράφεται στο αυτό τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Βόλου μέσα στα όρια του οικισμού, έχει εμβαδόν (273,75) τετραγωνικά μέτρα και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, κατά παρέκκλιση, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πολεοδόμη-

σης και ως εκ τούτου δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου. Περιήλθε στους οφειλέτες: Φωτεινή συζ. Γεωργ. Σαράντου, το γένος Ιωάν. Μίσου, κάτοικο Βόλου κατά ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου δυνάμει της με αριθμό 35.062/15-2-2001 Πράξη Αποδοχής Κληρονομιάς του Συμ/φου Αγριάς Ηλία Φιλιππίδη και μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Βόλου σε τόμο 437 και αριθμό 478 και 21 Δημήτριο Ιωάν. Μίσιο, κάτοικο Μαγικού Ξάνθης κατά ποσοστό 2/8 εξ αδιαιρέτου αυτού από κληρονομιά της μητέρας του Βιολέττας χας Ιωαν. Μίσιου, το γένος Νικ. Γρίβα, που απεβίωσε την 132-2008 δυνάμει του με αριθμό 241/27-4-2009 πιστοποιητικό της γραμματέας του Πρωτοδικείου Βόλου περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Βόλου στον τόμο 538 κατ στον αριθμό 281. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται, το ποσό των (44.000,00) ευρώ, που είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής αξίας. Τα παραπάνω ακίνητα βαρύνονται με μία υποθήκη, και μία υποθήκη κατά του προκτήτορα. Ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3714/2008. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να έρθουν και να πλειοδοτήσουν, στον αναφερόμενο τόπο και χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της με αριθμ. 738/2009 περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας. Βόλος 4-9-2009 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΤΟΠΑΛΗ


46/ °È· οı ÒÚ· ™∞μμ∞Δ√ 5 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∫§π¡π∫∂™ π∫∞

™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∂§¶π™.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 : √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ª·ÛÙÚÔ·Ó·ÁÈÒÙ˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 138, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, ¶·ÓÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. & μ. §·Ú›Û˘ 202, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∫Ô„È·Ï‹˜ ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÛÈfiÙÚ·˜ - ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, £ÂÔ¯¿Ú˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO

TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056

15.30. ∫√∑∞¡∏ ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶¤ÌÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ: ·Ó·¯ÒÚËÛË 12.30 Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 09.10. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 09.00, 16.00, 19.00.

μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 22.44. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 6.50, 7.54, 09.21, 10.51, 13.21, 14.53, 15.23. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.15, 09.28, 12.27, 14.55, 17.10, 20.33, 22.42. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 6.08, 8.08, 12.15, 14.10, 16.33, 17.34, 19.45. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó·: 05.00* Express, 07.00, 09.00 Express, 10.30, 12.00 Express, 13.30**, 15.00 Express, 16.00, 17.00 Express, 18.30, 21.00, 01.00 Express. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ: 06.30* E+xpress, 08.00, 09.30 Express, 11.00, 12.00 Express, 13.30**, 15.00 Express, 16.00, 17.00 Express, 18.30, 20.00 Express, 22.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË: 04.30*, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30.∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ: 07.00*, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ∂ÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ** ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹-∫˘Úȷ΋ ̤ۈ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - μfiÏÔ˘ Express. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜ - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ÂÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - μfiÏÔ˜ ∫˘ÚȷΤ˜ μfiÏÔ˜ ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ÂÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. Δƒπ∫∞§∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ™∞μμ∞Δ√À: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 6.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. TPIKA§A - BO§O™: O§E™ TI™ MEPE™:07.00,11.30,15.00,19.00. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ TڛηϷ-BfiÏÔ˜ 10.00 ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ¶·Ï·Ì¿, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 12.00 TڛηϷ-BfiÏÔ˜ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ N. MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 21.30 BfiÏÔ˜-TڛηϷ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ¶·Ï·Ì¿. §∞ƒπ™∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ™∞μμ∞Δ√À: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. πø∞¡¡π¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 08.30, 13.45, 18.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 10.45, 15.00, 20.00. ¶∞Δƒ∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ™∞μμ∞Δ√À: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ÒÚËÛË 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹:

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 28/8-6/9 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FlyingCat 5 & 6 Î·È Flying Dolphin ∞¶√ 1-6/9 ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ, ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋, ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢Â˘Ù¤Ú·, ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ, ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 8, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋, ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 8, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. °π∞ ∫ƒ∞Δ∏™∂π™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ SPORADES TRAVEL ¢π∂À£À¡™∏: ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§.: 24210 23400, 23415 FAX: 24210-35846 ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜,

ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 31060

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ................................2421070931 - 2421071022 .....................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ......................2421070931 - 2421075319 ....................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ......................2421070950 - 2421075318 .........................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ............2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì............................ 2421070976 - 2421075528 ........................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜............. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. .................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜............ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ..............................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .............2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ......................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ....................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ....................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN......................2421070946 - 2421075301 .........................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ............................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E. .........................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ .............2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ. ...........................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ. ........................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. .................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ..........................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘ ....................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜..................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ .............................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .......................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ .............................................. 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .......................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ...2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ............2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..........................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ ........................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ...................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H .................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO.........................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY.........................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™...............................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY .......................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY....................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY...................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ..........................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏................................................................199 EKAB:...............................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ..............................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜.................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜.................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜..................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜)..................................195 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜...................................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ........................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ..................................................10400

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì›· ÌÔÚÊ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ - ∞ÂÈÏ‹ ηٿ ÙÔ˘... ‚·ÛÈÏÈ¿. 2. ªÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· - ¶·Ú·Ïȷ΋ ΈÌfiÔÏË Ù˘ ∞¯·˝·˜. 3. ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ÌÂ˙¤˜ Ô‡˙Ô˘ (ÁÂÓ.) - ∫·È ‰È·ÊˆÓ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ - μ·ÏηÓÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·. 4. ¶ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ·... Îڤ̷ÛÌ· - ¢È·‰¤¯ıËÎÂ, ÙÔ 1922, ÙÔÓ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙. 5. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ μÚÂÙ¿Ó˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - “™˘Ìʈӛ·” ÙÔ˘ °. ƒ›ÙÛÔ˘. 6. ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÓÔÌfi˜. 7. ∂›‰Ô˜ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ - ∞fi Ù· ‰¤Î·... ‰‡Ô æ˘¯È΋ Ù·Ï·ÈˆÚ›·. 8. ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi Ú‹Ì· - ΔÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∏ ¤ÓÓÔÈ¿ ÙÔ˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ˘˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘˜. 9. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ - £ÂÚ·‡ÔÓÙ·È Â¿Ó ÂÔ˘ÏˆıÔ‡Ó ‹ ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ϤÍË Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜. 10. ¢ˆÚÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ¿ÚıÚÔ˘ - ∂ÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È... ÂÔÚÙ·ÛÙÈο (·ÈÙ.) - ¶ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË. 11. ¡·Ô› ·Ú¯·›·˜ ı¿˜ - √È ·Ú¯·›ÔÈ ª·Î‰fiÓ˜ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó. 12. ∫ÔÈÓ¿ ϤÁÂÙ·È ÌÔ‡ÊÔ˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ºÈÏÔÛÔÊÈÎfi Ú‹Ì·. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶·ÏÈfi ÔÏÈÙÈÎfi Ì·˜ ÎfiÌÌ· - ¡Â·Úfi ¿ÙÔÌÔ. 2. ∞ÛÔ˜ Ù˘ Ô ¶›ÚÏÔ ∞Ú¯Èο Ù· ›¯·Ó ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ Î·È ÔÈ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ›. 3. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Ù· “Ó¿Ì·Ù¿” Ù˘ - °Âӿگ˘ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÙˆÓ π‰Ô˘Ì·›ˆÓ. 4. ™Ù¿‰ÈÔ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ - ∂›Ó·È ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÔÈ ·Î̤˜. 5. ¢›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË - ΔÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡. 6. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰·. 7. ¶ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛıËΠÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “ÃÔÚfi˜ ¿Óˆ ÛÙ· ÛÙ¿¯˘·” . 8. Δ· ¤¯ÂÈ... ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ· - °Ú·Ê‹ ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ Û ̤ÙÚ· - ™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ËÌÂÚÔÌËӛ˜ - ∞Ú¯Èο ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. 9. ΔÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ∂ÏÏËÓ›‰·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™˘Ó¤ıÂÛ ÙÔ ÌÂÏfi‰Ú·Ì· “∞ÓÙÈÁfiÓË” . 10. ∂›ÓÂÈfi ÙÔ˘˜ Ë πÙ¤· (ÁÂÓ.) - ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Î·È Ù· “·ÓÂÎÙ¿” . 11. Δ· ·Ú¯Èο ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ȉڇ̷ÙÔ˜ - Δ·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∞Ï. ¢·ÌÈ·ÓÔ‡. 12. ™Â ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ - ¶ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ Û ÔÏϤ˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ºÂÏ›ÓÈ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. °ƒ∞ªª∞-°∞§∞ 2. ∫∞ƒÀ∞Δπ¢∂™ 3. √ª∞§√π-∞ƒπ∞™ 4. §∞§√ª∂ƒ∞-¡π 5. ¶ƒ√•∂¡∂π∞ 6. ∞Δƒ∂À™-πø¡∞ 7. ∫π∞Δ√-°√¡∞Δ∞ 8. Δ∂-¡∂™-ƒ√™ 9. Δ∂-ππ-§∂π∞ 10. ª∞ƒ-™À∞™-∂Δ 11. øΔ∞-¡Δ√¶π√ 12. ¡π∫∞π∞-º∞π∞™ ∫∞£∂Δ∞: 1. °∫√§-∞∫Δ∏ªø¡ 2. ƒ∞ª∞¡Δπ∂-∞Δπ 3. §∞ƒ∞-ƒ∞-Δƒ∞∫ 4. ªÀ§√¶∂Δƒ∂™ 5. ª∞√-√Àƒ-À¡π 6. ∞Δπª√™-¡π∞Δ∞ 7. ∂•-°∂π™√ 8. ¢∞ƒ∂π√™-¶º 9. °∂ƒ∞¡ø¡-§∂π∞ 10. π™∞-∂¡∞ƒ∂Δ√π 11. ∞¡π∞Δ√π 12. ∞π™π∞-∞™∞º∏™

∫ƒπ√™ ¢ÈÒÍÙ ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ÙȘ ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂Ó˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Û‹ÌÂÚ·, Â›Û˘ ÌËÓ ·ÎÔ‡Ù fi,ÙÈ Û·˜ ÎÔϷ·ÂÈ Â›Ó·È „¤Ì·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-9-18-27-32-16. Δ∞Àƒ√™ Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ‹ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÌË ¯·Ï¿ÛÂÙ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, η˘ Î·È ˙‹ÏÈ· ›ӷÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-19-33-24-5. ¢π¢Àª√π ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜, ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ÙȘ ·fi„ÂȘ Û·˜, Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÙ οÙÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-10-11-23-4-8. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ Û·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ ¿ÏÏÔ˘˜ ‚ÔÏÂ‡Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙÂÓ·¯ˆÚÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-18-4-6-9. §∂ø¡ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ Û·˜ ÁÂÓÓ¿ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ÙËÓ Î·ÚȤڷ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-40-22-12-34-7. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜, Ì ËÚÂÌ›· ı· ‰Ôı› Î·È Ë Ï‡ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-2018-3-4-26. ∑À°√™ ªÂ Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Î·È ÌfiÓÔ ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù ۋÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-29-17-3-22. ™∫√ƒ¶π√™ ΔÒÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ ¤ÚıÂÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·¿ÙÂ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ̷ÎÚÈ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-18-4-35-48. Δ√•√Δ∏™ ªÂ ı¤Ì·Ù· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù ۋÌÂÚ· Î·È ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ·ÚÎÂÙ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-1123-4-8. ∞π°√∫∂ƒø™ ªÈ· ·Ó·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Û·˜ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ı· ¿ÚÂÙ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÙ ÙËÓ, ÚÈÓ ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2510-43-27-9-6. À¢ƒ√Ã√√™ ∫¿ÔȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û·˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ··ÈÙÔ‡Ó Ï‹ÚË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ Û˘Á¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· Ï¿ıË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-19-33-24-38. πãÀ∂™ £· Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÚfiÔÙ· ¤ÍÔ‰· Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-30-17-33-24-9.

EXPRESS SERVICE..........................................................1154 HELLAS SERVICE ...........................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ .................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ..................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·........................................................6948475814 MËϛ˜................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ............................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ ....................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO ................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ .......................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ..........................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ..........................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ....................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP..........................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ..........................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ...........................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™..........................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ .........................................................................2410 237811 ¶I§OTO™ ...........................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ......................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ................................... 24210 61000 A°PIA™ ..............................................................24280 92502 BE§E™TINOY......................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN .................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524

™Î¿ÎÈ ™Î·ÎÈÛÙÈ΋ ŒÓˆÛË BfiÏÔ˘, P‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 193 ÙËÏ.24210 70614

EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

Δ√ ™∫∞∫π ∞¶√ Δ∏¡ ∞ƒÃ∏

“ª›· ÛηÎȤڷ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˘ ™È·¤Ú·” . ∞˘Ùfi ı· ı¤Ï·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛηÎÈÛÙ¤˜ ·Ó ¤Ó· ·̷ ÙÔ˘˜ ͤ‚Ú·˙ Û ¤Ó· ¤ÚËÌÔ ÓËÛ›. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ‚ÂÙÂÚ¿Ó