Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ ¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.31 - ¢. 20.30’ ™∂§∏¡∏ 25 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.189 ¶ÚÔÂfiÚÙÈ· ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ∂˘ÛÈÁÓ›Ô˘ Ì¿ÚÙ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

¶ÚÒÙ˜ ηٷۯ¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

™ÙÔ «ÛÊ˘Ú›» ·Î›ÓËÙ· ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙË ¢∂∏ ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ê¤ÚÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢∂∏, ·Ó¤ÊÂÚ ·ÓÒÙ·ÙË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ËÁ‹. ™‹ÌÂÚ· Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ £. ¶¿ÁηÏÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ˘„ËÏÔ› ÙfiÓÔÈ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ù˘ °∂¡√¶. ■ ÛÂÏ.9

ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¶ÚfiÛÙÈÌ· 4,6 ÂÎ. ú Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-ŒÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ·‰‹ÏˆÙ˜ ÈÛ›Ó˜

 ÔÎÙÒ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ Î·È ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 30 πÔ˘Ï›Ô˘, fiˆ˜ ›¯·Ó ÎÏËı› ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™˘ÓÔÏÈο ·fi ÙÔ˘˜ 990 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜, ›¯·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë ÛÙÔ ¢ËÌfi-

ÛÈÔ Î·È ·Î›ÓËÙ· Û ª‡ÎÔÓÔ Î·È ™·ÓÙÔÚ›ÓË ÔÈ 300 ÂÍfiÊÏËÛ·Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ 159 ¤Î·Ó·Ó Ú‡ıÌÈÛË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 1.044.735 ¢ÚÒ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ οÓÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηÓ. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘.™ÙÔ ÌÂٷ͇,

ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘, ΤÓÙÚˆÓ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 1.600 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ÊfiÚÔÈ Î·È ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 4.624.070 ¢ÚÒ. ■ ÛÂÏ.6

™ÙÔÓ «∂ıÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÚÁ·Û›·˜» √∞∂¢, √∂∂ Î·È √∂∫

¡¤Â˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ «¶·ÁÒÓÔ˘Ó» ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ ª·Ú¿˙ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ª·Ú¿˙ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙ· Ù·Ì›· ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù·, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û ËÁ¿‰È ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ. ■ ÛÂÏ.6

¢‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÁÈ· ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜ ■ ÛÂÏ.13

ΔË Û‡ÛÙ·ÛË ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ √∞∂¢ Ì ÙÔÓ √∂∫, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ë ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰ڛ·Û ˘fi ÙÔÓ Î. £. ¶¿ÁηÏÔ, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Î·È Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ÙÔ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË, ÂÓÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó·‰ÈÔÚ-

Á¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ: √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (√∞∂¢), √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ (√∂∂), √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ (√∂∫), ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂Ú¢ÓËÙÈ΋-¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ∞∂, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ∞∂ Û ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ ∂ıÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÚÁ·Û›·˜ (∂√∂). ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ √∂∫ ÁÈ· ÙÔ 2010. ■ ÛÂÏ.7

∞ÔÓÈÎÙÈ΋ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· ÂÈÎÔ˘ÚÔ‡Û·

«∞ÛÊ˘Í›·» ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË Î·È ÙË ˙¤ÛÙË ™Â ¤Ó·Ó ÎÏÔÈfi ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ ˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È‹ÌÂÚÔ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜, ÂÓÒ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ∞Ó Î·È ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 35 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›· ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ (Êı¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ 60%) ÚÔηÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÊÔÚ›·, ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÊ›‰ÚˆÛË. Ãı˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ë̤ڷ Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ fiÚÈÔ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ (̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ 62, fiÙ·Ó ÙÔ fiÚÈÔ Â›Ó·È 50), ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ ¤Êı·Û ÛÙȘ 10.55’ ÙÔ Úˆ› Ù· 455 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·. ∫·È ÚÔ¯ı¤˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ ‹Ù·Ó ˘„ËÏfi˜ (50 Ì fiÚÈÔ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Ù· 50), ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ ¤Êı·Û ٷ 341 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ■ ÛÂÏ.17

Δ· ÍÂÚfi¯ÔÚÙ· ...¤ÎÚ˘„·Ó ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ¶Ó›ÁËΠÛÙ· ÍÂÚfi¯ÔÚÙ· Ë ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Î·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂχıÂÚË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÁ› Ó¿ÚıÂÈ Î·ıÒ˜ ԉ‡ԢÌ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ■ ÛÂÏ. 14

∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ∂¶∞§-∂¶∞™ ■ ÛÂÏ.10 «æ‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘» Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ■ ÛÂÏ.16

BÚ·‚‡ÙËΠÙÔ ¶‹ÏÈÔ ˆ˜ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ■ ÛÂÏ.13

¶¤ÓÙÂ Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ.12

∂∂: ∂›‰ÔÌ· ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ Û ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ˜ ■ ÛÂÏ.6

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘

¡›ÎËÛ 2-0 ÙËÓ μÂÚfiÓ· ■ ÛÂÏ.21 ∂ÎÙfi˜ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ô ¶∞√∫ ■ ÛÂÏ.33


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

kekatou@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

199: ¶·Ú·Î·ÏÒ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘, ϤÁÂÙÂ...

A¶√æ∂π™

∏ ÊÙÒ¯ÂÈ· Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ë ˘Á›· ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ΔÔ˘ £·Ó¿ÛË ¢Ú›ÙÛ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Ô ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˜ ηډÈÔÏfiÁÔ˜ Osler ‰È·Ù‡ˆÓ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÙÔ ¤ÌÊÚ·ÁÌ· ÙÔ˘ Ì˘Ôηډ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ Û˘¯ÓfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ Î·È ·˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë Â›¯Â ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ›Ûˆ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70. ŸÌˆ˜ Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Osler ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ϤÔÓ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ı·›ÓÔ˘Ó Ôχ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ¤ÌÊÚ·ÁÌ· fiÛÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο Ù¿ÍÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· Ê·›ÓÂÙ·È ÍÂοı·Ú· fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Î·È Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· (fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÓfiÛÔ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·Ûı¤ÓÂȘ) ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ „·Ï›‰·˜. √È μÚÂÙ·ÓÔ› ÂȉËÌÈÔÏfiÁÔÈ Richard Wilkinson Î·È Kate Pickett ÌÂÏÂÙÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Á˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÓÈÛfiÙËÙ· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Â›ÙˆÛË ÙˆÓ ÏÔÈÌÒ͈Ó, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ Î·È Ù˘ ηٿıÏȄ˘, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŒÙÛÈ Û ÎÚ¿ÙË fiˆ˜ .¯. ÔÈ ∏¶∞, Ë ª. μÚÂÙ·Ó›· Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ‰Â›ÎÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ (ÂΛ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 20% ÙˆÓ ÏÔ˘ÛÈÔÙ¤ÚˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛfi‰ËÌ· ηٿ 9 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 20% ÙˆÓ ÊÙˆ¯fiÙÂÚˆÓ ÛÙڈ̿وÓ) fiÏÔÈ ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ˘Á›·˜ Â›Ó·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÈ Û ۯ¤ÛË Ì ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ .¯. Ë π·ˆÓ›·, Ë ºÈÓÏ·Ó‰›·, Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›· Î·È Ë ™Ô˘Ë‰›·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰Â›ÎÙË ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο Ôχ ηχÙÂÚË ˘Á›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Wilkinson, ¤Ó· ̈Úfi Ô˘ ı· ÁÂÓÓËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (Ì ‰Â‰Ô̤ӷ ‚¤‚·È· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË) ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ˙‹ÛÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ̈Úfi Ô˘ ı· ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ ∏¶∞, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ∏¶∞ Â›Ó·È ·fi Ù· ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ· ¤ıÓË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ÛÙËÓ ˘Á›·. ∞˜ ÌË ıˆÚ›ٷÈ, ÏÔÈfiÓ, ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ¯ÒÚ· ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ˘ÁÈ›˜ Ôϛ٘ ÚÈÓ Î·Ó›˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ fiÛÔ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘˜ Ì ٛÙÏÔ The Spirit Level: Why greater equality makes societies stronger (2009) (ÌÙÊÚ. ΔÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∂›‰Ô: °È·Ù› Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈÛfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÎÔÈӈӛ˜) ÔÈ ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ÂȉËÌÈÔÏfiÁÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ¤ÓÙÔÓÔ ¯ÚfiÓÈÔ ¿Á¯Ô˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Úԉȷı¤ÙÂÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÂÓÈ΋ ÓÔÛËÚfiÙËÙ·. ∂›Ó·È Â›Û˘ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ¯ÒÚ˜ (fiˆ˜ .¯. ÔÈ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈΤ˜) ÔÈ Ôԛ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ¿Ó¢ fiÚˆÓ, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ·ÙÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁ›·, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂıÓÈ΋˜ ˘Á›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο ÌÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ˘ÁÈÒÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂›Ó·È Â›Û˘ ‰È·ÈÛو̤ÓÔ fiÙÈ fiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ „·Ï›‰· ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‰·¿Ó˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÌfiÚʈÛË Î·È ·È‰Â›·. ŸÛÔ, ÏÔÈfiÓ, Á›ÓÂÙ·È ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÂıÓÈ΋˜ ˘Á›·˜ ÙfiÛÔ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Ë ˘Á›· ÙˆÓ ÊÙˆ¯fiÙÂÚˆÓ ·Ú¯Èο ·ÏÏ¿ ÛÙ·‰È·Î¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Wilkinson, ›¯Â ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ù·ÍÈÓÔÌËı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ¯ˆÚÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ˘Á›·˜ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ϤÔÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ „·Ï›‰·˜, Ô˘ ‹‰Ë Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ù·¯‡Ù·Ù· ÛÙË ÌÂÙ¿ ¢¡Δ ÂÔ¯‹, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÁ›·˜ ı· ÂȉÂÈÓÒÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ÿÛˆ˜ ÌÔÓ·‰È΋ Ì·˜ ÂÏ›‰· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi˜ ‹ÏÈÔ˜, Ë ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÛΤ„Ë, Ë Â·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ÿ‰ˆÌÂÓ.

∞fi ÙËÓ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏

› 10 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ. Œ¯ÂÈ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜. ¢ÂÓ ¿ÛÎËÛ fï˜ ÔÙ¤ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·˘Ùfi. ¶‹Ú ÙÔ Ù˘¯›Ô Ù˘ Î·È ·fi Ù· 22 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˘ËÚÂÙ› ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. ∏ ÕÓÓ· °ÂˆÚÁ›Ô˘ Â›Ó·È Ë “ʈӋ ÙÔ˘ 199”, Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ Â¤Ì‚·Û˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ. “∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·˘Ù‹ Ì ΤډÈÛ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹. ªÂ οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıˆ ˙ˆÓÙ·Ó‹. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ̤ӷ” ϤÂÈ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ ÛÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

O ∫∞πƒ√™

“¶¿ÓÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿˜ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÛÔ˘ Û οı ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ¡· ÚÔÛ·ı›˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ fiÛ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È. ∞˘Ùfi ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËı›. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÂÈϤÁÂÙ·È Î·È ÙÔ Ï¿ÓÔ ‰Ú¿Û˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÕÓÓ· °ÂˆÚÁ›Ô˘. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ Ù˘: “¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈıÂÙÈÎÔ› ‹ ı˘ÌˆÌ¤ÓÔÈ, fiÙ·Ó ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó. ΔfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿Ì ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Ì·˜. °È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ¤ÚıÂȘ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. ™›ÁÔ˘Ú· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È Û˘Áί˘Ì¤Ó˜ ‹ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Î·È ÙÔ Ï¿ÓÔ ‰Ú¿Û˘”. ™ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹, ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∞Ó ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÚ‹ÁÔÚ·. “√ ÙËÏÂʈÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛˆÛÙ‹ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ÎÚ›ÛË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ÕÓÓ· °ÂˆÚÁ›Ô˘. π‰È·›ÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë ÂÌÂÈ-

[∂§§∞¢∞]

Ú›· Ù˘ ÛÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ÌÂÁ¿Ï· ÁÂÁÔÓfiÙ·, fiˆ˜ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ÚÈÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·.. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ÛÔ‚·Ú¿ fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈο, Ù· ·Ú¿ÏÔÁ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ··ÓÙÒÓÙ·˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ “199”. ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ı˘ÌËı› ÌÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿: ∫˘Ú›· ÙËÏÂÊÒÓËÛÂ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÌÂÙ¿‚·ÛË ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÌÂٷʤÚÂÈ Û›ÙÈ Ù˘... ∞ÎfiÌË, Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·fi ÎÔ¿‰È· ˙ÒˆÓ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‰È¤Ï¢ÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘... ™˘¯Ó¿ fï˜ Â›Ó·È Ù· Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿ Î·È ÔÈ ÊˆÓ¤˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ Ô ÙËÏÂʈÓËÙ‹˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÌfiÏȘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÎÚ‹ÛË. ∫·È Â› ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜ ̤ÓÂÈ Ì ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· “‚Á¿ÏÂÈ ¿ÎÚË”...∂ÎÙfi˜ ·fi ¯Ú¤Ë ÙËÏÂʈӋÙÚÈ·˜ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Û ¿ÏÏ· fiÛÙ·, ΢ڛˆ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο, Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∏ Î. ÕÓÓ· °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘. ∂›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ μfiÏÔ˘. ∫·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ·ÛΛ Î·È ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ Ù˘, ·˘Ùfi Ù˘ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ù˘ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ì›· ηϋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› Ù˘ Î·È Ù˘ ˙ËÙÔ‡Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ı¤Ì·Ù·. “¢ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ù˘ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ηٿϷ‚· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Á·¿˜ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂȘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂȘ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ë Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ú¯Èο ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, fiÔ˘ Èı·Ófi Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÚfiÛηÈÚ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 20...32ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 24...32ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ú¯Èο ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, fiÔ˘ Èı·Ófi Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÚfiÛηÈÚ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 18...33ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 21...33ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ú¯Èο ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, fiÔ˘ Èı·Ófi Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÚfiÛηÈÚ·. °Ú‹ÁÔÚ· fï˜ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 18...33ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 21...33ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £Ú¿ÎË, ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿ Î·È ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Ì ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ‹ ηٷÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ı· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÙÔÈο ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ÓfiÙÈ· ÂÏ¿ÁË ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ·.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ú¯Èο ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, fiÔ˘ Èı·Ófi Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÚfiÛηÈÚ·. °Ú‹ÁÔÚ· fï˜ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...33ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 20...33ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜

ªÂ ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÔÌ„fi ÙÚfiÔ ·¤Ê˘Á ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∞ ∞Ì¿Ú ∞ÓÙ¿ÓÙÈ, ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ηٿ fiÛÔ ÓÈÒıÔ˘Ó ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∞Ó Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ (.¯. ƒÈ¤Î·), “ΛÙÚÈÓ˜” Î·È “ÎfiÎÎÈÓ˜” οÚÙ˜, Ô Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË.

∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¢∂ª∞ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈṲ̂ÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ¤Ó· Â›Ó·È ÙÔ “·ÁοıÈ” ÛÙËÓ fiÏË ˘fiıÂÛË. ªÈÏ¿Ì ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ 150ÂΠ¢ÚÒ, Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ηı˘ÛÙÂÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∞ ∞Ì¿Ú ∞ÓÙ¿ÓÙÈ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„·Ó ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, ˆÛÙfiÛÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ˆ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‚ÚÂı› χÛË, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ¶¿ÁηÏÔ˘ Î·È §Ô‚¤Ú‰Ô˘. ªfiÓÔ Ô˘ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ı· ÙÔ ·Ó¿„ÂÈ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ...

°.•.

°.•.

¢‹ÏˆÛË

∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È Û˘Ì‚ÔÏÈο Ù· ¤ÚÁ· ÂÎÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘. ™‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜. “√ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÈϤÁÂÈ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· ÎÈ fi¯È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙË ÚÔۋψۋ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÈÛÔÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ù˘ ÈÛfiÚÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘. ™˘Ì‚ÔÏÈο ¿ÓÙ·, ÙÔÓ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Â˘¯¤˜ ÁÈ· ηϋ ÂÈÙ˘¯›·... ∫∞Δ. Δ∞™

÷̤ÓË ÂÏ›‰· ªÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓ›· ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜, ηıÒ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ô‡Ù ÂÓfi˜ ‰·Ó›Ԣ -·ÓÂÏÏ·‰Èο- ̤¯ÚÈ ÙȘ 31/12/2010. ΔÔ‡ÙÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È “¿ÁˆÌ·” Û ¿ÏϘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Á‡Úˆ ·fi Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ √∂∫. ÕÏψÛÙ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ‰˘ÛÙÔΛ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ Â›¯Â ÛÙÚ·Ê› ÚÔ˜ ÙÔÓ √∂∫. ΔÒÚ· ¯¿ÓÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹ Ë ÂÏ›‰·. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √∂∫ Â›Ó·È ÛÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÙ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ. ∫·È ·˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¯¿ıËÎÂ. °È· ÔÈÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÂÏÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ϤÔÓ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·... ŸÏ· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, οÙÈ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·ÏÏ¿ fi¯È ·fi Ù· Â›ÛËÌ· ÔÏÈÙÈο ¯Â›ÏË, ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·‡ÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÏËÚˆÌÒÓ. ¢ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Û fiÔÈÔÓ ÌÈÏ¿ÂÈ ÂÏÏËÓÈο (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ...) Δ. ∫.

ÕÏÏË ÂÈÎfiÓ· ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∞ Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ÌÔÚ› Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ¤Ó·Ó Ê˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ fiˆ˜ Ë Ï›ÌÓË. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ fiÙÈ ÛÎÔ‡ԢÓ, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÌfiÓÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÎÔÈÓÔ› ıÓËÙÔ› ·Ï¿ ˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·È, Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó “ÁÔ‡ÚÓ·” Û ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË ¤ÓÙ ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË Ï›ÌÓË, Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

TÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ ª·Ó‰Ú·‚¤ÏË

™ÈÁ¿ Ù· ·›Ì·Ù·... ΔÔ Î·Îfi ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °∂¡√¶-¢∂∏ Î. ¡›ÎÔ˜ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÛ Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ª·Î·Ï¿ÎÔ˘. ΔÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ·Ó‰ÚÒıËΠ̠ٷ ›‰È· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∂ÙÛÈ ÌÂÚ‰¤„·Ì ÙÔÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌfi Ì ٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, ÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Ù· ·›Ì·Ù· Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ΔÔ Û‡ÓÙÔÌÔ Ì‹Ó˘Ì· (SMS) Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Î. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ fiϘ ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ °∂¡√¶ fiÙÈ ÛÙ· 32 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó, ·fi ÙfiÙ Ô˘ Û˘ÁÎÈÓ‹ıËΠ̠ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ª·Î·Ï¿ÎÔ˘, ¿ÏÏ·Í·Ó ÔÏÏ¿. ΔfiÙÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÏÂÊÙ¿ ˘‹Ú¯·Ó. ™‹ÌÂÚ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰›¯ˆ˜ ¯Ú‹Ì·Ù·, Ô‡ÙÂ Ô ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ó·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜. º˘ÛÈο ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‰›ÎÈÔ Ó· ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ˘˜ ·ÂÚÈÙ˙‹‰Â˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ΢ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È ·fi Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì Ô‡Ú· Î·È Î¿ÓÔ˘Ó “Ì›˙Ó˜” Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∞ÏÏ¿ ¿ÏÈ Ò˜ Ó· ÔÚ›ÛÂȘ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, Û ÌÈ· ÌÔÓÔˆÏȷ΋ ·ÁÔÚ¿; ∏ ÙÈÌ‹ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô‰ËÁfi˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜. ∂Âȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ¢∂∏ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ÌÔÓÔˆÏȷ΋, Ô˘‰Â›˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ˘ÔÏfiÁÈ˙ ÙÈ ÎfiÛÙÈ˙Â Ë ·Ú·ÁˆÁ‹. (∞fi ÙËÓ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹)

∂›Â Î·È Î¿ÙÈ ·ÎfiÌË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∞ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÂÚÒÙËÌ·. ¢‹ÏˆÛ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˆ˜ “Ë ¢∂ª∞ ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÛÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. °È·Ù› ·Ó ‹Ù·Ó, ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ı· ¤‚ÚÈÛηÓ;

¢˘ÛÊÔÚ›· ªÂ ‰˘ÛÎÔÏ›· ¤ÎÚ˘‚ ÙËÓ ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘, ¯ı˜, Ô ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ηıÒ˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Û ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù˘ ¢∂ª∞, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. 줂·È·, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·Ó ¯ÚÔÓÈο ηٿ ÌÈÛ‹ ÒÚ·, ˆÛÙfiÛÔ, Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠ·ÚÓËÙÈο ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¡∞ª. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ˆ˜ ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÈÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi...

™˘Ì‚ÔÏÈÎfi ¡· ‰Â›Ù ·ÁηÏȤ˜ Î·È ÊÈÏÈ¿ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∞Ì¿Ú ∞ÓÙ¿ÓÙÈ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ¢∂ª∞, Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ¶ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ¤‰ˆÛ Û fiÏÔ˘˜ ·fi ÌÈ· Û·ÎԇϷ, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ›¯Â ‚·˙¿ÎÈ· Ì ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡, ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi °˘Ó·ÈΛԢ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÙÔ ‰ÒÚÔ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. °.•.

™Ù·ÛÈÌfiÙËÙ· ™ÙÔÓ “·¤Ú·” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ∂ -65 Î·È ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘. ∏ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· ∂ -65 ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·, ÚÔηÏ› ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √È 30 Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÚÁ·Û›·, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î·È ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘; ◊‰Ë Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ʤÚÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÂÏÂȈÌfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. ÕÏÏÔ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ôϛ٘ “ηÚÎÈÓÔ‚·Ù›”. ∞ÓËÛ˘¯›· fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ. μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ η٤ıÂÛ·Ó ÂÚÒÙËÛË ÛÙË ‚Ô˘Ï‹ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÓË̤ڈÛË, ηıÒ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶ÔÏÏ¿ fï˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·ÚÎÂÙ¿ ·ÎfiÌË ¤ÚÁ· ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ¡ÔÌÔ‡˜. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·. ∏ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ›Ûˆ˜ ·Ô‰ÂȯÙ› ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË. ª·Î¿ÚÈ, ·Ó Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ.... Δ. ∫.

™ÙÔ μfiÏÔ Ô £. ΔÛÔ‡Ú·˜ ™Â ÁÓˆÛÙfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘, Âı¿ıË ¯ı˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. £·Ó¿Û˘ ΔÛÔ‡Ú·˜, Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ Î. ¡›ÎÔ ¶··Û̇ÚË, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚ˜ ‰È·ÎÔ¤˜.√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ¶∞™√∫ Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. √ Î. ΔÛÔ‡Ú·˜, ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ¯ı˜ ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË, Ô‡Ù ÙÔ ÙÔ›Ô Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ. ∞¤ÎÙËÛ fï˜ ÌÈ· Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ·.∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Î. ΔÛÔ‡Ú· ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÏϘ Â·Ê¤˜, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·ÌÂ.

∞ӷ̤ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ΔËÓ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ GPO ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. ∂ÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ·‡ÚÈÔ, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·, Ù· ÛÙÔȯ›· ı· ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó.∏ GPO, ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÚÒÙÔ ÙÔ 2006 Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·ÚfiÙÈ fiÙÈ Ô Î. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó ˆ˜ Ô Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ·Ù› Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ٷ ıÂÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÛÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û‡ÁÎÚÈÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ı¤ÏÂÈ Ó· “Ï¢ڛÛÂÈ” ÙÔÓ Î. ¶ÈÙÛÈÒÚË Î·È Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ËÁËı› „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘, Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Á΢ÚË. ◊‰Ë Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ÁÓˆÛÙ¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ÚfiÛˆ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚfiÏÔ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ Î·È Î·Ì·ÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Ó¤· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ıÂÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÛˆ· ‰ÂÓ ı· ·Ôηχ„Ô˘Ì ÁÈ·Ù› ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¯Ù˘¿ÂÈ “ÎfiÎÎÈÓÔ” Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

“¶·ÚÂÚÌËÓ‡ÙËΔ ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Î. ºÒÙË Ã·Ù˙ËÌ˯¿ÏË ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È ÈÛ¯˘Úfi. ∞˘Ùfi Ì·˜ ¤‰ˆÛ ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Ì·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÙȘ Ï¿‚ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ó· ·Ú·ÁΈӛÛÂÈ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˆ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. √ Î. ÷Ù˙ËÌȯ¿Ï˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ fiÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·ÊÔÚ¿ “ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·”, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÙËΠˆ˜ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÂÎÙÈÌ‹ıËΠfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·¤‰ˆÛ fiÛ· ÁÚ¿ÊËÎ·Ó Û ÔÏÏ¿ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Û ·ÚÂÍ‹ÁËÛË, ·ÚfiÙÈ ÚˆÙ‹ıËÎÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘.∂˘ı‡ÓË Ê¤ÚÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û ÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Û ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ ۈÛÙ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÚÂÚÌËÓ›·. ∫∞Δ. Δ∞™.


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

H ÎÚ›ÛË ı· ÍÂÂÚ·ÛÙ› √ Î. ¡ÈÎ. ∫ÈÔϽ‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¡ÈÎ. ∫ÈÔϽ‰Ë˜ ∞∂μ∂ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·Ú¯‹ Ù˘, ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Ë Â›Ù¢ÍË Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Û fiϘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÓԯϋÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·˘ÙfiÎÏËÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ËıÈ΋˜, Ó· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ·. ∏ ˙ËÌÈ¿ Ë ÔÔ›· ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·”.

ΔÔ Î·ÏÓÙÂÚ›ÌÈ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“ªÂ ¤ÎÏËÍË ‰È·‚¿Û·Ì ۋÌÂÚ· ÛÙÔÓ ΔÔÈÎfi Δ‡Ô ÁÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ηÏÓÙÂÚÈÌÈÔ‡ Î·È Ì¿˙ˆÌ· ڤ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÔÚı‹ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÚÔ¿ÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: ∏ ¢/ÓÛË ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡∞ª ÌÂÙ¿ ·fi ·˘ÙÔ„›·, ÙËÓ ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ 15/7/10 Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ μ·˝ÙÛË, ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ: 1. Œ¯ÂÈ ÙÛÈÌÂÓÙÔÛÙÚˆı› ÙÌ‹Ì· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ηÏÓÙÂÚÈÌÈÔ‡, Ì‹ÎÔ˘˜ 100 Ì. ÂÚ›Ô˘. 2. Œ¯ÂÈ Âȯˆı› ÙÌ‹Ì· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ηÏÓÙÂÚÈÌÈÔ‡ Î·È Ú¤Ì·ÙÔ˜ Î·È 3. ∞ӷʤÚÂÙ·È Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¡ÂˆÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ηÏÓÙÂÚÈÌÈÔ‡ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ∫ÈÛÛÔ‡. ™ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰Â Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ¿ÌÂÛ· ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ηÏÓÙÂÚÈÌÈÔ‡. √ ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ ÚÈÓ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·˘ÙÔ„›· ›¯Â ÎÏËı› Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ Ù· ηٷÁÁÂÏÏfiÌÂÓ· Î·È Â›¯Â ÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰È·‰Èηۛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·ÓıÔ‡Ó Û˘Ó·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∏ ¡∞ª Ì ÙËÓ ·fi 27/4/2010, ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔ„›·˜ ·ÂÊ¿ÓıË fiÙÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú¤Ì·. ∂›Û˘, ·fi ¤Ú¢ӷ, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ·fi Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 12 ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. ΔÔ

fiÏÔ ı¤Ì· ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÂÈÚ· ȉÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·fi ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ· Î·È ˆ˜ Â›Ó·È Â˘ÓfiËÙÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 68/23-6-10 ·fiÊ·ÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÈηÈÒıËΠ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Â›Ì·¯Ô˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¸‹Ú¯Â ÚÔ ·ÌÓËÌÔÓÂ‡ÙˆÓ ÂÙÒÓ. ŸÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘fi‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÚ› Û‡ÓÙ·Í˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘, ·˘Ùfi ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· Á›ÓÂÈ fiÙ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· οÓÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ. ªÂÙ¿ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·‚›·ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: 1. ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÚfiÌÔ˜ Î·È Ú¤Ì·. 2. fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È ·˘Ù¤˜ ηı’ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÂÎı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔ„›·˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ì›· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¡∞ª Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ› fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú¤Ì·, Ë ¿ÏÏË ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¡∞ª Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ› fiÙÈ ÂȯÒıËΠڤ̷ Î.Ù.Ï.”.

Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫˘Ú. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· 3 ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ì ٛÙÏÔ “∂Ï›‰· ÛÙÔ˘˜ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜” Ù˘ Δ.∫. ∂ÁÒ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Â›Ì·È Ô ¡.¶. ·ÏÏ¿ Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Áڿʈ ˘‡ı˘Ó· Î·È ÂˆÓ‡Ìˆ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ì·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙËÚÒ ÙȘ ∞Ú¯¤˜ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∂·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ fi¯È ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ÙÔ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Ë ËıÈ΋ ÌÔ˘ Î·È Ô ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÒ. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘/Ù˘ “‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘” Δ.∫ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È Î·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜. °Ú¿ÊÂÈ ÏÔÈfiÓ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, “√ ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡˜. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ¿ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ...”. ª· Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜ Â›Ó·È £∂Δπ∫√™. ÕÚ· ‹ ·Ú·ÏËÚÔÊÔÚ›Ù ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ‹ ‰ÂÓ Â›ÛÙ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË ·Ó Î·È ÔÊ›ÏÂÙ ӷ ›ÛÙÂ. ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Û·˜ fiÙÈ “Ù· ¯Ú¤Ë ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ”, ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¢‹ÌÔ Ì ¤ÛÔ‰· 17 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfi Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Ì·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÏfiÁÔ Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ηٿÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡-

ÓÙÔ˜ (Ì›ˆÛË Û 0,5%) Î·È Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫∞¶ ηٿ 40% Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ Û 2 ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·ˆÏ¤ÛÂÈ ¤ÛÔ‰· Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 4,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ıÏÔ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 3 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™ËÌÂȈ٤ˆÓ fiÙÈ ÚÈÓ ÙË Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ Ô˘ ˘ÔÛًηÌ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó οو ·fi 1,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÙ·È “¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ Ì·‡ÚË ÙÚ‡· ÙˆÓ 4,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·fi ÙËÓ ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙÔ Ù·Ì›Ԕ . √È 340.000 ¢ÚÒ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Ù·Ì›· (Ë ˘fiıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·fi ÙË ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹) ¤ÁÈÓ·Ó ˆ ÙÔ˘ ı·‡Ì·ÙÔ˜ 4,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î˘Ú›· Δ.∫. ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î˘Ú›· Δ.∫. ∂ÁÒ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ˆ Ó· οӈ ΢ڛ· Δ.∫ Â›Ó·È Ó· Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ ÙȘ ∞ƒÃ∂™ ¢∂√¡Δ√§√°π∞™ Δ√À ¢∏ª√™π√°ƒ∞ºπ∫√À ∂¶∞°°∂§ª∞Δ√™. ŸÔ˘ ÕÚıÚÔ 1: ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ó· ÏËÚÔÊÔÚ› Î·È Ó· ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È ÂχıÂÚ· Â›Ó·È ·Ó·Ê·›ÚÂÙÔ. ∏ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi Î·È fi¯È ÂÌfiÚÂ˘Ì· ‹ ̤ÛÔ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜. √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·È ÔÊ›ÏÂÈ: ·. ¡· ıˆÚ› ÚÒÙÈÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË fiÏ˘ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ∂Û›˜ fï˜ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ·Ú·ÏËÚÔÊÔÚ›ÙÂ. ‚. ¡· ıˆÚ› ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ú¿ÍË ÌÂȈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÙË ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛË, ÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë, ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË ‹ ÙËÓ Ï·ÛÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∂Û›˜ fï˜ ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÓÂÙ·È Î·È ·ÏÏÔÈÒÓÂÙ ٷ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›·. ‰. ¡· ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È ÙËÓ Â›‰ËÛË ·ÓÂËÚ¤·ÛÙ· ·fi ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜, Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ‹ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∂Û›˜ fï˜ ‰Â›¯ÓÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÌ¿ıÂÈ·. Â. ¡· ÂÚÂ˘Ó¿ ÚÔηٷ‚ÔÏÈο, Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ Î·È Ì Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ, ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ‹ Ù˘ ›‰ËÛ˘ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ. ¢ÂÓ ÂÚÂ˘Ó‹Û·ÙÂ; ÛÙ. ¡· Â·ÓÔÚıÒÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚‹, Ì ·Ó¿ÏÔÁË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÔÓÈÛÌfi, ·Ó·ÎÚȂ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È „¢‰Â›˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ˘fiÏË„Ë ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ‹ Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë, ¯ˆÚ›˜, ·Ó·ÁηÛÙÈο, ·ÓÙ·¿ÓÙËÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÙÔÓ ¤ıÂÙ Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ıÈÁÔ̤ÓÔ˘. £· Â·ÓÔÚıÒÛÙÂ; ø˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂÁÒ Î·È ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙË ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Âӈ̤ÓÔÈ ÔÈ ™ÎÈ·ı›Ù˜ ÚÔԉ‡ԢÌÂ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠Ôχ ÌËÓ ·Ú·ÏËÚÔÊÔÚ›Ù ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÂÎÙfi˜ ™ÎÈ¿-

ΔÈ ·¤ÁÈÓÂ Ë ∞Ï›ÎË;

¶·ÚËÁÔÚÈ¿ ÁÈ· ÙË ™¿ÓÙÚ·

Œ¯ÂÙ ÔÙ¤ ·Ó·ÚˆÙËı› ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚Â› Ì ÙËÓ ∞Ï›ÎË ÛÙË ÃÒÚ· ÙˆÓ £·˘Ì¿ÙˆÓ; ΔÈ ·¤ÁÈÓ ÙÔ ¯·ÚÈو̤ÓÔ Í·Óıfi ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ô˘ Á¤ÓÓËÛÂ Ë Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ §Ô‡È˜ ∫¿ÚÔÏ; ΔÒÚ· ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Ô˘ ı· οÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ. ΔÔ “Wonderland: A New Alice. A New Musical” ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÌÈ· ÈÔ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿: ∏ ∞Ï›ÎË Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÓ‹ÏÈÎË, ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi Á¿ÌÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Î·È ÚÔÛ·ı› ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ŸÙ·Ó ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ›¯Â Î·È ÂΛÓË ¯·ı› fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ˆÚ·›·. ∏ ȉ¤· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‹ ÙˆÓ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔ ªÚÔÓÙÁÔ˘¤È. ΔÔ “Wicked” Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ Ù˘ ¡ÙfiÚÔıÈ ·fi ÙÔÓ “ª¿ÁÔ ÙÔ˘ √˙” ›¯Â Û¿ÛÂÈ Ù·Ì›·.

ªÔÚ› ·˘Ù‹ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ· ÙË ™¿ÓÙÚ· ªÔ‡ÏÔÎ ·fi ·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Î·È ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈfi Ù˘ Ì ÙÔÓ Δ˙¤Û Δ˙¤È̘, ·ÏÏ¿ Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ٷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ Ù˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÔÓÔ... ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Forbes.com, Ë ™¿ÓÙÚ· ªÔ‡ÏÔÎ Â›Ó·È Ë ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓË ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ËıÔÔÈfi˜ ‹Ú 56 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Ù·Èӛ˜ Ù˘ “∏ ¶ÚfiÙ·ÛË” Î·È “ªÈ· ™¯¤ÛË ™ÙÔÚÁ‹˜” . ™ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ Ù˘ Î·È ÔÛÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó Û˘Ì·Ú·ÁˆÁfi˜. ™ÙÔ ¡Ô 2 ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë ƒÈ˙ °Ô˘›‰ÂÚÔ˘Ó Î·È Ë ∫¿ÌÂÚÔÓ ¡Ù›·˙ Ì 32 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ë ÚÒÙË ÁÈ· ÙȘ ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙȘ Ù·Èӛ˜ “How Do You Know” Î·È “Water for Elephants”, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ “Knight and Day” Î·È ÙÔ “Shrek”. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë Δ˙¤ÓÈÊÂÚ ÕÓÈÛÙÔÓ Î·È Ë ™¿Ú· Δ˙¤ÛÈη ¶¿Ú-

ıÔ˘ Î·È ÌËÓ Ì·˜ ·Ó·Áο˙ÂÙ ӷ Û·Ù·Ïԇ̠ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ··ÓÙԇ̠۠ÏÈ‚ÂÏÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù·. ∞¿ÓÙËÛË Û˘ÓÙ¿ÎÙË: ø˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ·Ú·ÏËÚÔÊÔÚ› Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. √ ›‰ÈÔ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÌÂډ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, Ù· ¤ÛÔ‰·, Ù· ¯Ú¤Ë Î·È ÙȘ ˙ËÌȤ˜. ΔÔ˘ ··ÓÙ¿Ì Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜: √ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2008 ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ˙ËÌȤ˜ 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ¯ˆÚ›˜ Û ·˘ÙfiÓ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi. °È· Ù· ¤ÙË 2006 Î·È 2007 ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ 4,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Î·ıÒ˜ Ë ˘fiıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË (Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ηÙËÁÔڛ˜ Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜). ¶ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÚÔÊÔÚÈο ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙËÓ Ù·Ìȷ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiÙÈ ·fi Ù· 4,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Ù· 700.000 ¢ÚÒ. ∫·Ó›˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›‰Â ¤ÁÁÚ·Ê·. ∂›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ¯Ú¤Ë Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ (ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜) ‡„Ô˘˜ 3,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∂‰Ò ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ÚԂ› Û ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ÂȘ ¯Â›Ú·˜ ÙÚ›ÙˆÓ. ∫·È ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ› ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ê·Ó› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È fi¯È Ù· ¤ÛÔ‰· ñfiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ú·¿Óˆ- ‹Ù·Ó 17 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. Δ· ¤ÛÔ‰· ‹Ù·Ó ÂÙ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ô ¢‹ÌÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2008 Î·È fi¯È ÙÔ˘ 2009, ˆ˜ fiÊÂÈÏ ÂÎ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘. ŒÙÛÈ Ë Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ 2009 ¤¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· Î·È ϤÔÓ ¤ÙÔ˜. ∫·ÓÔÓÈο ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘ 2009. ë ∏ Ì‹ˆ˜ ¿ÚÁËÛ Â›Ùˉ˜ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘; ∂Âȉ‹ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ (‹ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤ÁÚ·„ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹) ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·ÏfiÓ Â›Ó·È ÚÒÙ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚԂϤÂÈ ·ÛÙÈ΋ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙȘ ÈÂÛÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ. ∫·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ Ì·˜ ‰ËÌÔÛȇԢÌÂ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÌÈÏ¿ÌÂ. ΔÒÚ· ·Ó οÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÌ·. ΔÔ Ó‡̷ ... Â͢Ó¿‰·˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ‰È·Ê·Ó› ηÏfiÓ Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È fi¯È ¯¿ÚÈÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

ÎÂÚ Ì 27 Î·È 25 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ∞Ù˙Âϛӷ Δ˙ÔÏ› Î·È Ë Δ˙¤ÓÈÊÂÚ ÕÓÈÛÙÔÓ ‹Ù·Ó ÚÒÙ˜.

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô «§˘Îfiʈ˜» ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ √È ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ “§˘ÎfiʈÙÔ˜” Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ô˘ ÂÍÈÛÙÔÚ› ÌÈ· ÂÚˆÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó· ‚·Ì›Ú Î·È ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Î·È ÙȘ ·›Û٢٘ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù·ÈÓ›· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Summit Entertainment ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ÙÔ The Twilight Saga:Breaking Dawn, ̤ÚÔ˜ 2Ô ı· ÚÔ‚ÏËı› ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Ù·Èӛ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ™Ù¤Ê·ÓÈ ª¤ÁÈÂÚ, ÙÔ Breaking Dawn (÷ڷ˘Á‹). ™ÎËÓÔı¤Ù˘ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Â›Ó·È Ô ª›ÏÈ ∫fiÓÙÔÓ Î·È Ê˘ÛÈο ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÂȉÈο Ô ƒfiÌÂÚÙ ¶¿ÙÈÛÔÓ, ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡;

∂ÈÚ‹ÓË ªÂÓ¿ÁÈ· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“¡·È. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¿ˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. √ ηÈÚfi˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ ·ÊÔ‡ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Â›Ó·È È‰·ÓÈΤ˜”.

™ÙÂÊ·Ó›· ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“º˘ÛÈο. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ¿ˆ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı¤·ÙÚ· Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ”.

§¿ÌÚÔ˜ ∞‰Ú·ÎÙ¿˜ Ì·ıËÙ‹˜

“¡·È. ΔÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÁÓˆÛÙ¤˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ. ∂ÈϤÔÓ, ¤¯ˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÍfi‰Ô˘˜”.

°ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÓÙ‹˜ ȉ. ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“¢ÂÓ Û˘ÓËı›˙ˆ Ó· ËÁ·›Óˆ Û ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô‡Ù ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô‡Ù ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È ÂÁÒ fiˆ˜ Î·È Ôχ˜ ·ÎfiÌ· ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿Óˆ. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ·”.

EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

∫Ô‹ ÙÚÈÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ÎÔ‹ ÙÚÈÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘. ◊Ù·Ó ÙÚÂȘ ·Î·Î›Â˜, Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ¤‰ÈÓ·Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ ›ÛÎÈÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜. ŸÌˆ˜ οÔÈÔÈ Â›¯·Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÌÔÚÊË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶‹Á·Ó, ¤ÎÔ„·Ó Ù· ‰¤ÓÙÚ· Î·È ¿ÊËÛ·Ó ¿Ó·˘‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·ÎfiÌË ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ΛÓËÙÚ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ. √‡Ù ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ. ∞Ï¿ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ fiÙÈ Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙÔÓ ›ÛÎÈÔ Î·È ÙËÓ ‰ÚÔÛÈ¿ Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó Ù· ‰¤ÓÙÚ· ·˘Ù¿. ƒˆÙÔ‡Ó: “∂›¯·Ó ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô ÁÈ· Ó· Îfi„Ô˘Ó Ù· ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÔÈÔ˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ÎÔ‹˜ Î·È ‚·ÛÈο ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜...; ¶ÔÈÔÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ·Î·Î›Â˜...”. £. ∫. μ.

“ª¿¯·ÏÔ” ¶¤Ú·Û·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ͤ¯·Û ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ “ÌÔÓÒÓ-˙˘ÁÒÓ” . ¶ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ Ì ∫ÔÚ·‹ ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰‹ÏˆÛ ·Ó·ÚÌfi‰È· Î·È ·Ú¤ÂÌ„Â ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· ÛÙËÓ ÙÚÔ¯·›·, Ô˘ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ Ù˘ › ÙÔ ›‰ÈÔ “Ô›ËÌ·” Î·È ·Ú¤ÂÌ„Â ÙÔÓ ÔÏ›ÙË ÛÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. “∂›Ì·ÛÙ ÙfiÛÔ Ì¿¯·ÏÔ” ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ “£” . ¡·È, ›̷ÛÙÂ. ∫·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË. ∫∞Δ. Δ∞™

™ÎÔ˘ȉÔÌ¿ÓÈ ¢ÂÓ ı· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙËÓ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ÌÂٷ͇ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘ Î·È ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙Â Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ï›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ¤Ó‰˘Û˘- ˘fi‰ËÛ˘. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÊÙ¿Û·Ì ·ÊÔ‡ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÙfiÛÔ Ë °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ fiÛÔ Î·È ÔÈ Á‡Úˆ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÔÈ ·˘Ï¤˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù· ·fi ¯·ÚÙfiÓÈ· Î·È Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ. ¢Â›ÁÌ·, fiÙÈ ·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜

Õ‰ÂÈÔÈ ...ο‰ÔÈ, ÁÂÌ¿Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ·fi ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Ì 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √È Ú¿ÛÈÓÔÈ Î¿‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ÚÔÎÏËÙÈο ¿‰ÂÈÔÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ·˘Ùfi˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ¶·ÚfiÌÔȘ ÂÈÎfiÓ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏ›„ÂÈ ÔÙ¤ ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ Ôϛ٘. Δ· Ì¿˙· Î·È Ù· ÔÁÎÒ‰Ë ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÂÙ¿ÁÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ‰ÂÓ ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÎÈ ·˜ ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ·Ú·Î›ÌÂÓÔÈ Î¿‰ÔÈ. ŒÙÛÈ Â›Ó·È ÙÔ ...Û‡ÛÙËÌ·.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ÁÈ· Û˘ÌÌfiÚʈÛË Î·È ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘‰fiψ˜ ¿ÏÏ·ÍÂ. ∞Ó, ϤÌ ·Ó, ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ‰ÚfiÌÔ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ‚ÚÒÌÈη ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ı· ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÛÂ Î·È ı· ¤ÛÙËÓ·Ó Ì ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜; ∂ÎÙfi˜ ·Ó ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË Ë ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÛÙ¿ÛË ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜, ·fi ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ÂÚÓ¿ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ·fi ÙȘ Ï·˚Τ˜. °.•.

∫·Ì›· ·Ú¤Ì‚·ÛË ∞ÂÚÈÔ›ËÙ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

™˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘ - §·ÙÙ¿ÎÂÈ·˜ “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ƒ¿ÏÏ˘ ‰¤¯ıËΠۋÌÂÚ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ °. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈ΋ Ì ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ı¤Ì·Ù· Î·È ÂȉÈÎÒÙÂÚ· Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi Î·È Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÔÚıÌÂȷ΋˜ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ÌÂٷ͇ μfiÏÔ˘ Î·È §·ÙÙ¿ÎÂÈ·˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜. °È· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ μfiÏÔ˘ - §·ÙÙ¿ÎÂÈ·˜, Ô √™∂ ˘¤ÁÚ·„ ۋÌÂÚ· Û˘Ìʈӛ· Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·”.

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

£ÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈÔӛΘ “£ÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÈÊ˘Ï¿¯ıËΠÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ √Ï˘ÌÈÔӛΘ ªËÁÈ¿ÎË, ÷Ù˙ËȈ·ÓÓ›‰Ë, °·‚Ú›ÏË Î·È ƒ··Ó¿ÎË. √ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ԉÈÎÒ˜ ‰ÂÓ ÚfiÊı·Û ӷ ·Ú¢ÚÂı› ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹”. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ı· “΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ” ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ “ΔÔ ÚÒÙÔ ›ڷ̷ “ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜” ¿Ú¯ÈÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜. °È· ÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ÔÏϤ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È˜ ·Ó Ì›· ηϋ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ¤Ú¢ӷ ηٿ Ù˘ ÂÌ‰ÒÛˆ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÚÔηϤÛÂÈ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÙˆÓ Âȉ‹ÛˆÓ. ΔÂÏÂ˘Ù·›· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫ÔÏfiÌÔ˘˜ ¡ÙÈÛfiÓÙ˜” ÙÔ˘ √¯¿ÈÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÚÈÂ-

ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È Û οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ›· “·Á›‰Â˜”, ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi Ù· ·È‰È¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ∏ ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË, ÂÓÒ ÂÚÈÙÙfi Â›Ó·È Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· ·Ú¤Ì‚·ÛË ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÛÙȘ ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ¿Úη ‹ ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ∫·ÏfiÓ Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ (ÁÈ·Ù› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ) Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ¯·ÚÒÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. Δ. ∫.

5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1980

¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÂΉfiÛÂÒ˜ Ù˘ Û 3.000 ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ¯¿ÚË Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ˜...”. ΔÔ ·ÏÈfi Á›ÓÂÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ “Δ· ÎÈ‚ÒÙÈ· ·fi ¯·ÚÙfiÓÈ Ô˘ “ÈÛÔÚÚÔ›” ÛÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ë Ó¤· ÎÔ¤ÏÏ·, Â›Ó·È ÎÈ‚ÒÙÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ·fi ·ÏÈfi ¯·ÚÙ›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚËÙfi “ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÚÒÙ˘ ‡Ï˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ”, ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ ¢˘ÙÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›· 3,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙfiÓÓÔÈ ÂÚ›Ô˘ ·ÏÈfi ¯·ÚÙ› ÂÙËÛ›ˆ˜, ·Ú¿ÁÂÙ·È ‰Â ·fi ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Ó¤Ô ¯·ÚÙ›. √ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ› ¤ÙÛÈ ÌfiÓÔÓ Û ¤Ó·Ó ÙfiÓÓÔ 100 Ì¿Úη ÂÚ›Ô˘ ·fi Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ËÏ. ·fi 1 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Ì¿Úη ÙÔ ¯ÚfiÓÔ”.

ÛÈÙËÚ¿. ∞fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ ı· “ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ”, ÊÚÔÓÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÙÔ˘ ÃÈÏÈ·ÓÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ. √È ÂȉÈÎÔ› ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ·Ó fiÙÈ Ë ÃÈÏ‹ ı· ÂÍ·Á¿ÁÂÈ Ì·˙ÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ˘ÌÂÓÔÙ¤ÚˆÓ (ÂÓÙfiÌˆÓ Ì ‰‡Ô ˙‡ÁË ÙÂÚ‡ÁˆÓ) Ô˘ ÙÚÂÏ·›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ‰ÂÓÙÚfi„ÂÈÚ˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·”.

∏ ÃÈÏ‹ ÂÍ¿ÁÂÈ... ¤ÓÙÔÌ· ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· “ÃÈÏÈ·Ó¿ ¤ÓÙÔÌ· ı· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· ÁÈ· Ó· ÂÍÔÓÙÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÂÓÙÚfi„ÂÈÚ˜ Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù·

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙȘ ∏¶∞, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘ ¡ÈÏ ŸÏÓÙÂÓ ÕÚÌÛÙÚÔÓÁÎ, Ô ÚÒÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¿ÙËÛ ÛÙË ™ÂÏ‹ÓË ÛÙȘ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ 1969. ¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ªÔ˘ÚΛӷ º¿ÛÔ, ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ˆ˜ ÕÓˆ μfiÏÙ·, ΋ڢÍ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ·fi ÙË °·ÏÏ›·. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Â-

ÌÚËÛÌÔ‡ ·¤‰È‰·Ó ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ͤÛ·Û Û ٤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÛٛ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÓÙ¤ÏË. ∏ ʈÙÈ¿ ‹Ú ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ, Ì ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ó· ηٷÛÙÚ·Ê› Ì›· ÂÚÈÔ¯‹ 1.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ó· Î·Ô‡Ó ‰‡Ô ·˘ı·›ÚÂÙ· Û›ÙÈ· Î·È Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜ ·ÏÏ¿ ¤ÓÙÂ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

∂∂: ∂›‰ÔÌ· ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ Û ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ˜

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›·, Ì ·Ú¯‹ ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜

∞£∏¡∞, 4.

∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘: ¶¿ÚÙÈ Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙ· Δ·Ì›·-μÚ¤ıËÎ·Ó Ï·ıÚ·›· Ê¿Ú̷η Û ËÁ¿‰È

√π ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÚ-

Á·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ó¤· ÓÔÌÔıÂÛ›· Ù˘ ∂∂ Ô˘ Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Û ÈÛ¯‡. A˘Ùfi ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ı¤ÛË Û ÈÛ¯‡ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ √‰ËÁ›·˜ 2010/41/∂∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜/ÙȘ Û˘Ì‚ÔËıÔ‡ÓÙ˜/Ô‡Û˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë √‰ËÁ›· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔËıÔ‡ÓÙˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ ÙÔ˘˜, ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌËÙÚfiÙËÙ·˜. ΔÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ›ٷÈ, Â›Û˘, Â›‰ÔÌ· ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ Î·È ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 14 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ·Ó ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. ™Â Â›Â‰Ô ∂∂ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Â›‰ÔÌ· ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ Û ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √È Ó¤ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó Â›Û˘ ÛÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·. ∂› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi, ηıÒ˜ ÌfiÓÔÓ ÙÔ 30% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë ·ÚÔ¯‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜/ÛÙȘ Û˘Ì‚ÔËıÔ‡ÓÙ˜/Û˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ (ÂÊfiÛÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·) ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ √‰ËÁ›· ÙÔ˘ 1986. £· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Î¿Ï˘„˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (fiˆ˜ Ë Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË) Û ›ÛË ‚¿ÛË Ì ÙÔ˘˜ Ù˘Èο ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ·Ó ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹. “ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, Ë ∂˘ÚÒË Î¿ÓÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ›ÛˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙȘ/ÙÔ˘˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, μ›‚È·Ó ƒ¤ÓÙÈÁÎ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ë ·ÚÌfi‰È· Â›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Èı·Á¤ÓÂÈ·˜. “∏ Ó¤· Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÁÁ˘¿Ù·È, ÛÙËÓ Ú¿ÍË, Ï‹ÚË ÈÛfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ·ÔÏ·‡Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ηχÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂∂. ∫·ÏÒ Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ Ô‰ËÁ›·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó Ù· ÔʤÏË Ù˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹”, η٤ÏËÍÂ Ë Â›ÙÚÔÔ˜.

ª·Ú¿˙ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ∞£∏¡∞, 4.

ª

·Ú¿˙ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙ· Ù·Ì›· ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù·, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ï·ÛÙÒÓ Û˘Óٿ͈Ó, ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û ËÁ¿‰È ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ.

ΔËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÂÈıˆÚËÙ¤˜, ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÌÂÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ÂÌ‰ˆı› Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. “∂›Ó·È ÌÈ· ÚÒÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫Ú‹Ù˘ Î·È ı· ÙËÓ ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì Û fiϘ ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ Ì·˜ ηًÁÁÂÈÏÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á· ÁÈ· ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ·fi Ù· μ·ÏοÓÈ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤ۈ „¢‰ÔÛ˘ÌʈÓÈÒÓ Ì Δ∂π, ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ù· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Ù· ÂÍ·Ï›„Ô˘Ì” , ÙfiÓÈÛÂ.

“ΔÈı·Û‡۷Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÛÙ· Ù·Ì›·” ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ “ÙÈı¿Û¢ÛË” -fiˆ˜ ›·Ó- ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘˜. ΔfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ “Ë Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ

∞£∏¡∞, 4.

ª∞ƒ∞£ø¡π∞ ‹Ù·Ó Ë ÙÚ›ÙË Û˘-

Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Ô˘ ÎÏÂȉÒÓÂÈ Ì “ηÏfi ‚·ıÌfi” ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ™ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÂÛfi‰ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÔfiÙ ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢Ù› Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ‡„Ô˘˜ 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ϤÔÓ Ë ÙÚfiÈη, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ʷÓÂÚfi ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ú·ıÒÓÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË Û ‰‡Ô Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Δ‡Ô˘, ÙÔ Úˆ› ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (1.00 Ì.Ì.) ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË, ˆÛÙfiÛÔ Ë ΔÚfiÈη ‚¿˙ÂÈ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÈıÂÒÚËÛË -ÛÙ· ̤۷ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘- Ë ÔÔ›·, Ì·˙› Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2011, ı· Â›Ó·È Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ‰fiÛ˘, ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ™ÙËÓ ÙÚfiÈη ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ¤-

“ªÂ ‚¿ÛË ÙË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÚ›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ·fi ÙÔ 80%. ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ··ÈÙËı› ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ı· Â›Ó·È ·fi 350 - 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘.

“¶¿ÚÙÈ Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘”

ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ·˘ÛÙËÚfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ◊‰Ë οӷÌ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‚‹Ì·. ∞Ô̤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. øÛÙfiÛÔ, ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ. √ °.∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¯ÚfiÓÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó Ù· ·Ú¯Èο ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ΔÚfiÈη˜ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ “Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÙÚÔ)” , ·ÏÏ¿, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ, “‰ÂÓ Â›Ó·È ·-

Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 20%, 30% ‹ 50% Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÌÂÛ·”. “√È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Î·Ù¿ 7% Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û 30 ¯ÚfiÓÈ·” , ÛËÌ›ˆÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ fiÚˆÓ 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÀÁ›·. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ÛÙÔ π∫∞ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 25,8%, ÛÙÔÓ √°∞ ÙÔ 25,15% Î·È ÛÙÔÓ √∞∂∂ ÙÔ 13,97%. ∂›Û˘, ηٿ 850 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ÙËÓ Â˘ÓÔ˚΋ Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÂÚ›Ô˘ 120 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∂ÈÛÊÔÚ¿ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ Î·È ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Î·Ù¿ 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘, Ì Ӥ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó.

ªÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ï·ÛÙÒÓ Û˘Óٿ͈Ó, ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù·, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Û ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ.“™Â ¤Ó· ·ÏÈfi ËÁ¿‰È ‚¿ıÔ˘˜ 100 ̤ÙÚˆÓ, ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ì·˜ ‚Ú‹Î·Ó ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛfiÙËÙ· ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, Ì ·ÏÏÔȈ̤ÓÔ ÙÔ bar code. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÂÍ·¿ÙËÛ·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô (Û.Û. ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ ÔÈÔ), ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η, Ù· ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ηÓ›˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜” .

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ¤‰ˆÛ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ù‡Ô˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜.

ΔÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ À¶√π∫- ∫·ÏÔ› ‚·ıÌÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔÈ

™ÙËÓ ÔÚ›· ‰··ÓÒÓ Î·È ÂÛfi‰ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Ë ÙÚfiÈη ∂Ó¤ÚÁÂÈ·, ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ¤ÛÔ‰· Î·È ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· 55,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Â›¯·Ó ÌÂÈ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· 23,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ÙËÓ “ÙÚ‡·” ÛÙ· ¤ÛÔ‰· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÛÙÔ 1,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Â›·Ó fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ‰··ÓÒÓ, Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓˆÓ ¤ÛÔ‰·. ™ÙÔ fiÚÈÛÌ· ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ (·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÂÓ›Û¯˘ÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, Î.Ï.). ∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ (√Δ∞, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·), Ù·

ÔÔ›· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÂÍ¿ˆÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ì·-

ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË, fiˆ˜ ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘. √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ¤ıÂÛ·Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎÒÓ ¢∂∫√ Î·È ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÂÓÒ ÂÙ¤ıË -fi¯È Â› Ì·ÎÚfiÓÎ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢∂∏, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤-

ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ë ÙÚfiÈη ı· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›‰Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ë ‚·ÛÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ·ÏÏ¿ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ 2008. ∏ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ‡„Ô˘˜ 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› ÛÙȘ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ‰fiÛ˘, Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∏ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ‰fiÛ˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2011 Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

∞ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹-™‡ÛÙ·ÛË ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜

¡¤Â˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ∞£∏¡∞, 4.

Δ

Ë Û‡ÛÙ·ÛË ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ √∞∂¢ Ì ÙÔÓ √∂∫, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ë ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰ڛ·Û ˘fi ÙÔÓ Î. £. ¶¿ÁηÏÔ, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Î·È Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ÙÔ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ 15 ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ¤Ú·Ó ÙˆÓ 50 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÏËÊı› ·ÔÊ¿ÛÂȘ.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ë ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: 1) ΔË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË, ÂÓÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ: √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (√∞∂¢), √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ (√∂∂), √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ (√∂∫), ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂Ú¢ÓËÙÈ΋¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ∞∂, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ∞∂ Û ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ ∂ıÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÚÁ·Û›·˜ (∂√∂). 2) ΔË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘

(∂™¢¢) Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (∂™Δ∞) Û ̛· ÂÓÈ·›· Û¯ÔÏ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (∂™¢¢∞). 3) ΔËÓ ˘·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ∞∂ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·. ™˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ∞∂ Ì ÙȘ æËÊȷΤ˜ ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ∞∂ Î·È ÙËÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∞∂ (∏.¢π.∫.∞. ∞.∂.). 4) ΔË Û‡ÛÙ·ÛË ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “À¶√¢√ª∂™ ª∂Δ∞º√ƒ∂™ ∫∞π ¢π∫ΔÀ∞ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∫ƒ∏-

∞£∏¡∞, 4.

¢È·ÎÔ‹ ·Ú·Ï·‚‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ - ™ÙÔÓ ·¤Ú· 10.000 ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ‰·Ó›ˆÓ

Δ√ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÓ¤ÎÚÈ-

Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ √∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ ·Ô‰Ô¯‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi Ó¤Ô˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÛÙ¤Á˘ ‹ ÂȉfiÙËÛ˘ ÂÓÔÈΛԢ) ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010. ΔËÓ ·fiÊ·ÛË §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜. ∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ¤¯ÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· 29 πÔ˘Ï›Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ∏Ï.∞ı·Ó·Û›Ô˘, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ÌÂÚËÛ›·”, › fiÙÈ “Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10.000 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ì ‹‰Ë ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰¿ÓÂÈ·” Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› οÔÈ· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË 130.000 ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÂÓÔÈΛԢ. “√ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÂÓÔÈΛԢ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ Ï›Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·”, ÛËÌ›ˆÛÂ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: √ √∂∫ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ ·Ú·Ï·‚‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ‰·Ó›ˆÓ ·fi Ù· ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 9 πÔ˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÁÈ· ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ:

Δ∏™ ∞∂” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ ÌÂ

fiÛ· ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, °. ¡ÙfiÏÈÔ˜, ÙÔÓ ™Â-

٤̂ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ √Δ∞ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹, ÂÓÒ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÔÏ˘ı› ηӤӷ˜ ÌfiÓÈÌÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. ™ÙË ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó: √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î. ¶·Ìԇ΢, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Î. §‡ÙÚ·˜, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¡ÙfiÏÈÔ˜, Ô ÁÁ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, Ô ÁÁ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. °ÂˆÚÁ·Ú¿Î˘, Ë ÁÁ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ΢ڛ· ªÂÚÁÂϤ, Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ-

΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. °ÎÚ›ÓÙ˙·Ï˘, Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿Î˘, Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ æËÊÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. ™ÈÌÈÙfi˜, Ô ÁÁ ™˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Î. §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ∞∂ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∫·ÚÔ‡ÓÔ˜ Î·È Ô Î. ªÔ‡Ú·˜ ·fi ÙËÓ √Ì¿‰· ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡.

“¶·ÁÒÓÔ˘Ó” ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 Ù· ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √∂∫ 1) ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 31 ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √∂∫. 2) ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȉfiÙËÛ˘ ÂÈÙÔΛˆÓ ·fi ÙÔÓ √∂∫. 3) ¢¿ÓÂÈ· ÁÈ· ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ‹ ÂÈÛ΢‹ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ηÙÔÈΛ·˜. 4) ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31 ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √∂∫. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‚¤‚·È·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·: 1) ∞fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ ‹ ÂÈÛ΢‹˜ ηÙÔÈΛ·˜, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÚÔÛËÌ›ˆÛ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 9 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010. 2) ∞fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȉfiÙËÛ˘ ÂÈÙÔΛԢ, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› Ù¯ÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 9 πÔ˘Ï›Ô˘. 3) ∞fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 9 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ™ÒÌ· √ÚΈÙÒÓ ∂ÎÙÈÌË-

ÙÒÓ. 4) ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31 ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √∂∫ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 πÔ˘Ï›Ô˘: ·) ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÂÏÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· Û‡ÓÙ·ÍË Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ·ÁÔÚ¿˜,

‚) ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ·ÁÔÚ·ˆÏËÙ‹ÚÈ· ۇ̂·ÛË, Á) ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÏËÚÔ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Î·È Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ԉ¯ı› ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Â-

ÎÙÈÌËı› ·fi ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÎfi ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‹ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ·fi ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ √∂∫ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Î·È Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ԉ¯ı› ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÌËı› ·fi ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÎfi ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ‰) ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·˘ÙÔ„›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ηÙÔÈΛ·˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜. ¢¿ÓÂÈ· ·ÁÔÚ¿˜ ‹ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷ‚ÏËı› ‰fiÛÂȘ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó. “∫·Ó¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¤‰ˆÛ ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· ÂȉfiÙËÛË ÂÓÔÈΛˆÓ, ÁÈ· ‰¿ÓÂÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ ηÙÔÈΛ·˜ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘. ¢ÂÓ

ı· ¿ÚÔ˘Ì ›Ûˆ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô‡Ù ı· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ŸÛ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ı· ÙȘ ʤÚÔ˘Ì Û ¤Ú·˜” , ›Â. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, Ë ·fiÊ·ÛË ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË, ÔÊ›ÏÂÙ·È, fï˜, ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ¿ÊËÛ ÙÔÓ √∂∫ Ì ·ÔıÂÌ·ÙÈο 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‡„Ô˘˜ 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

∏ ¡. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Õ‰ÈÎË Î·È ÔÏÈÙÈο Ï·Óı·Ṳ̂ÓË, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· ·Ó·ÛÙ·Ï› ÙÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ √∂∫ ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2010, Ô À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· EÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡¢ πˆ¿ÓÓ˘ μÚÔ‡ÙÛ˘. ªÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. μÚÔ‡ÙÛ˘ ,Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú›¯ÓÂÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÒÚ·, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË μƒÀ•∂§§∂™, 4.

Δ√ 61,2% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ËÏÈ-

Λ·˜ ÌÂٷ͇ 15 Î·È 64 ÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁfi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¤Ó·ÓÙÈ 64,6% Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂∂. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 73,5% Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi fiÚÔ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ 70,7%, ·ÏÏ¿ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛÔÛÙfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 48,9% ‰ËÏ·‰‹ οو ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì¤ÛÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi fiÚÔ Ô˘ Â›Ó·È 58,6%. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ËÏÈ˘ ÌÂٷ͇ 55 Î·È 64 ÂÙÒÓ, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÙÔ 42,2% ¤Ó·ÓÙÈ 46% ÛÙËÓ ∂∂. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ·È‰È΋ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ 5,8% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ 18,8% ÛÙËÓ ∂∂, ÂÓÒ Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ 12,1% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¤Ó·ÓÙÈ 13,5% ÛÙËÓ ∂∂.

“™Ù· Â›‰· ÙÔ˘ 1960” ∂¤Ú¯ÂÙ·È ÎÚ·¯ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ 2011 ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂ ™¿‚‚·˜ ƒÔÌfiÏ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Flash 96. ∂ÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ 1.000.000, ÂÓÒ Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2015 Ì ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ! ªfiÓË Ï‡ÛË Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ƒÔÌfiÏ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ‰ÈfiÁΈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û·Ó ‚fiÌ‚· Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÚ·Á›. ∞Ó¿ÏÔÁË ˙ÔÊÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ˘‹Ú¯Â Î·È ÙÔ 1960 ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ƒÔÌfiÏ˘ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙfiÙ ·Ì‚χÓıËΠ̠ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË.

™ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ∂ÊÂÙÒÓ ∞ıËÓÒÓ Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙȘ ˘ÔÎÏÔ¤˜ ∞£∏¡∞, 4.

™Δ∏¡ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ∂ÊÂÙÒÓ ∞ıËÓÒÓ ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎÂ Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙȘ ˘ÔÎÏÔ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “Ô ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î. ºÒÙÈÔ˜ ª·ÎÚ‹˜ ‰È‚›‚·Û ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ “ÀÔÎÏÔÒÓ” , Ô˘ ›¯Â ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÛÙÔÓ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙ· ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ∂ÊÂÙÒÓ ∞ıËÓÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚÈı› ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Û‡ÚÛˆ˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ·ÁÓÒÛÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Î·È Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÒ˜ Ù˘” .

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

∂ÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÛÙÔȯ›ˆÓ

ÕÚ¯ÈÛ·Ó Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ-ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¶ÚfiÛÙÈÌ· 4,6 ÂηÙ. ú ·fi ÙÔ ™¢√∂ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-ŒÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ·‰‹ÏˆÙ˜ ÈÛ›Ó˜ ∞£∏¡∞, 4.

ÙȘ ÚÒÙ˜ ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ηٷۯ¤ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ-ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏÔÁ›Ô˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û ª‡ÎÔÓÔ Î·È ™·ÓÙÔÚ›ÓË Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ‰Ôı› ÁÈ· Ó· ÙȘ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó.

√È ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÏÈο 990 ¿ÙÔÌ·, οÙÔ¯ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 288 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ª‡ÎÔÓÔ Î·È ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È Û¯Â‰fiÓ 568 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ‡„Ô˘˜ 6.747.556 ¢ÚÒ. ™ÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰fiıËΠÚÔıÂÛÌ›· ̤¯ÚÈ ÙȘ 20 πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘‹ÚÍ·Ó 300 ÂÍÔÊÏ‹ÛÂȘ Ì ηٷ‚ÔÏ‹ 620.425 ¢ÚÒ, ¤ÁÈÓ·Ó 159 Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË Î·Ù·‚ÔÏ‹ 424.310 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ¤ÊÙ·Û ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.044.735 ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2230 πÔ˘Ï›Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó 12 ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ηٷۯ¤ÛÂȘ: ÔÎÙÒ ·fi ·˘Ù¤˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËηÓ, ÙÚÂȘ ÔÊÂÈϤÙ˜ ˘¤‚·Ï·Ó ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛË, ‰‡Ô Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ ÙˆÓ Î·Ù·Û¯¤ÛˆÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÂȉÔÔÈ› fiÙÈ “ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÂÓÒ ˘fi Û˘Ó¯‹ ¤ÏÂÁ¯Ô ı· Â›Ó·È Î·È Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ú˘ı̛ۈÓ, ÒÛÙ ӷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·Ù¿Û¯ÂÛË Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÂÌÚfiıÂÛÌ˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË” .

¶ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 4,6 ÂÎ. ¢ÚÒ

∞£∏¡∞, 4.

∞ȯ̤˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ √Δ∞

™Δ√πÃ∂π∞ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó

fiÙÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔÈ ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ·, ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ (∫∂¢∫∂). ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ÔÌ·‰ÔÔÈÔ‡Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ¢∂∫√ Û ̛· ÂÓÈ·›· “Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” , Ë ∫∂¢∫∂ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 1,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ˆ˜ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ √Δ∞ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Î·ÓÔÓÈο Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: - ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ, ÌÂÙ¿ ÙË ª¿ÏÙ·, ‰·ÓÂÈ·Îfi ‚¿ÚÔ˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ∞∂¶. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙˆÓ √Δ∞ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Â¿Ó Û˘ÁÎÚÈı› Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. - √È ‰·ÓÂȷΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ 1.034 ÛËÌÂÚÈÓÒÓ √Δ∞ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 15% ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ì›·˜ Î·È ÌfiÓÔ ¢∂∫√, ÙÔ˘ √™∂.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ “Û·Ê¿ÚÈ” ÙˆÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ ÙÔ˘ ™¢√∂. ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·‚¿ÛˆÓ, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ˆ˜ 31 πÔ˘Ï›Ô˘, Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘, ΤÓÙÚˆÓ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 1.600 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ÛÙË ƒfi‰Ô, ÛÙËÓ ∫ˆ, ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÛ·ÚˆÓÈÎÔ‡. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 65.000 ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ÊfiÚÔÈ Î·È ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 4.624.070 ¢ÚÒ. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ·Ú·‚·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·fiÎÚ˘„˘ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜.

∞‰‹ÏˆÙ˜ ÈÛ›Ó˜ ªÂ Ù· ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ô˘ ηٷÛ··˙·Ó ÈÛ›-

Ó˜, Î·È ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘, “·ÔηχÊıËηӔ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ô˘... ͤ¯·Û·Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÈÛ›Ó˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, 7 ÛÙȘ 10 ÈÛ›Ó˜ Â›Ó·È ·‰‹ÏˆÙ˜. ªÂ ÙÔ “Ì¿ÙÈ” ÙÔ˘ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘, ÙÔ ™¢√∂, ÂÓÙfiÈÛ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·‰‹ÏˆÙ˜ ÈÛ›Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ οÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ Ì ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ fï˜, ¤ÎÚ˘‚ ·Á›‰Â˜ ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ȉÈÔÎً٘ ›¯·Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ÈÛ›Ó˜ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÚ·Ù¤˜ ·fi ÙÔ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ. ΔÒÚ· ϤÔÓ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È Ë ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Î·È Ì ٷ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈ· 34 ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÈÛ›Ó˜. ΔÔ “Ì¿ÙÈ” ÙÔ˘ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘

Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ 2 ȉÈÔÎً٘ ›¯Â... ͯ¿ÛÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘. ªfiÓÔ ÛÙËÓ ∂οÏË, ÙË ¢ÚÔÛÈ¿ Î·È ÙÔÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ ¤¯Ô˘Ó ‰Ëψı› ÌfiÏȘ 324 ÈÛ›Ó˜ fiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂οÏË Ô ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ ÂÓÙfiÈÛ 500 ÈÛ›Ó˜. √È È‰ÈÔÎً٘ ÛÈÙÈÒÓ Ì ·‰‹ÏˆÙ˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‹ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÈÛ›Ó˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÚÔÔÔÈËÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·, Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜. ∂›Û˘, Û ÂÓÙ˘ˆÛȷο Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô‰ËÁ› Ë Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘ ∫Ôψӷ-

ΛԢ Î·È Ù˘ ª˘ÎfiÓÔ˘ Ô˘ ··ÍÈÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ EÊÔÚ›· -Î·È ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ì ηٷۯ¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ- ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÛηӉ·Ïˆ‰ÒÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ “¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙË °°¶™, ‰Âο‰Â˜ ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡, ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ Î·È Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·fi ÂÓÔ›ÎÈ· ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î¿ı ̋ӷ, ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù· ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Î·Ó ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∂9 Î·È ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·, ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙ·Ï› ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ∂Δ∞∫. øÛÙfiÛÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ ∞ºª ÙÔ˘ ÂÎÌÈÛıˆÙ‹ Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó fiÙÈ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· η٤¯Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î·È ∂Δ∞∫ fiÊÂÈÏ·Ó, Î·È Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Èٛ˜ ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÓ·Ó! ªÂ ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û off shore, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ·ÁÓfiËÛ·Ó ÙÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂȉÈÎfi ÊfiÚÔ 3%-15% Â› Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÙËÛ›ˆ˜.

∫∂¢∫∂: ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔÈ ÔÈ ‰‹ÌÔÈ Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ∫∂¢∫∂, ¤Ó· Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ, Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù·, ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÊÈÏÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ √Δ∞ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È, Ë ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË ‹ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÓfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο ·ÓÂÍfiÊÏËÙË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‹ ·‰˘Ó·Ì›· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘. ΔÔ ‰Â ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÓÂÍfiÊÏËÙˆÓ, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ √Δ∞ ›-

Ó·È Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 15% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ √Δ∞, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi, ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ (·ÓÂÍfiÊÏËÙˆÓ Î·È ÌË) ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ 1.034 √Δ∞ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÙÈÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ∞ıËÓÒÓ. “ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ô‡Ù ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, fiˆ˜ ÔÚÈ-

Ṳ̂Ó˜ ¢∂∫√” , ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ √Δ∞ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· 1,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, Û 8 ÂÙ‹ÛȘ ‰fiÛÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. “∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ·Ó ›¯·Ó Î·Ï˘Êı› ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ √Δ∞, ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹-

Ì·Ù· ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ”, ηٷϋÁÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. Δ¤ÏÔ˜, Ë ∫∂¢∫∂ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ‰·ÓÂÈ·Îfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ √Δ∞ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰‹ÌÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛ˘. √È ‰‹ÌÔÈ fï˜ ·˘ÙÔ› ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÔÛÔÛÙfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 3% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË.

£· Û˘Ó¯›ÛÂÈ “ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜” Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞£∏¡∞, 4.

ª∂Δ∞ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ‡

πÙ·ÏÔ‡ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ΔÔÌ¿˙Ô ¶¿ÓÙÔ· ™ÎÈfi· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Û ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Û ¿ÏϘ “ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜” ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û ı¤ÛÂȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Û˘Ì-

‚Ô‡ÏÔ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ™ÎÈfi·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” , Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¤Ì‚·Û˘ Û ÙÔÌ›˜ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ˙ËÙ› Ë ÙÚfiÈη. ∫·Ù¿ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜, Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ˘·ÁÔÚ‡ÙËΠ·fi ÙËÓ ·Ó¿-

ÁÎË Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó· ¤ÌÂÈÚÔ ÚfiÛˆÔ, Ô˘ ̤ۈ ÙˆÓ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ı· ηıÔ‰ËÁ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ηÎÔÙÔȤ˜ Î·È ı· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ó·¿ÓÙËÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÔÏÏÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ΔÔÌ¿˙Ô ¶¿ÓÙÔ· ™ÎÈfi· ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶EM¶TH 5 AY°OY™T√À 2010

¶. Δ·ÙÔ‡Ï˘

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ˘„ËÏÔ› ÙfiÓÔÈ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ

∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙË ¢∂∏

∞£∏¡∞, 4.

ªÈÚÌ›ÏË: ¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÒÏËÛ˘ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ∞£∏¡∞, 4.

΢‚¤ÚÓËÛË Ê¤ÚÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢∂∏, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ, Û‹ÌÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ˘fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ £. ¶¿ÁηÏÔ, ·ÓÒÙ·ÙË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ËÁ‹. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ¿ÏψÛÙÂ, Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ·‡ÚÈÔ ÂȉÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ˘„ËÏÔ› ÙfiÓÔÈ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ °∂¡√¶ ¢∂∏ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ··›ÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη Ó· Ô˘ÏËı› ÙÔ 40% ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÏÈÁÓ›ÙË Ù˘ ¢∂∏.

™ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ËÁÂÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ °∂¡√¶ Ô˘ ·›ÏËÛ·Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· “Û‚‹ÛÂÈ” Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· “Ì·ÙÒÛÔ˘Ó” ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÙÚfiÈη ·¿ÓÙËÛ·Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô Ï·fi˜ ÂͤÏÂÍ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ˆ˜ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÁÔÚÒÓ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ 2007. “√È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ -·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ- ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Â›Ó·È ÙÂÏÂȈ̤Ó˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıԇ̠¤Ó· Ì›ÁÌ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì Â›‰ÂÈÍË ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌÔ‡. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ô˘ οÓÔ˘Ì ‰ÂÓ Â›Ó·È ı¤Ì· ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó”. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÏÂÁÂ Ë ›‰È· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ËÁ‹, Ë ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÂΛÓÔ˘ Ù˘ °∂¡√¶-¢∂∏ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ∫·È οÓÔÓÙ·˜ ۷ʤÛÙÂÚ˜ ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ › fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ¿Ì ÙÔ “·Ó”, ·ÏÏ¿ ÙÔ “ˆ˜”. ∏ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ, Â›Ó·È ¤Ó· “Ì›ÁÌ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜”, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË Ù˘ ηχÙÂÚ˘ χÛ˘. ∏ ›‰È· ËÁ‹ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÙËÓ fiÏË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ·ıÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘. ŒÓÙÔÓ· ÂÈÎÚÈÙÈ΋ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ù˘ °∂¡√¶ ¢∂∏ ‹Ù·Ó Î·È Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ Î. ºˆÙÂÈÓ‹ ¶ÈÈÏ‹, Ë ÔÔ›· η˘ÙËÚ›·Û ÙȘ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘. “¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î¿ı Úfi‰ÚÔ˜, Ù˘ οı °∂¡√¶ ¢∂∏ ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ¶ÈÈÏ‹- Ô˘ Â΂ȿ˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÎÏÂÁ̤ÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Â΂ȿ˙ÂÈ Î·È ·ÂÈÏ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. √ Î. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÂȉ‹ ˆ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ÔÙ¤ Ú¤ÂÈ Ó· Û‚·ÛÙ› ÙÔÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô Ô˘ ı· ηٷÛÙÚ·Ê›, ÙÔÓ ÂÛÙÈ¿ÙÔÚ· Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È, ÙËÓ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ Ô˘ ·ÂÏ›˙ÂÙ·È, ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ô˘ ÂÁÎψ‚›˙ÂÙ·È, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Í‡ÓËÛ·Ó È·. Δ·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ 1981, ÙÔ 2010 ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Ó”. ∏ ¡¢ Î·È Ô §∞√™ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó fï˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¢∂∏.ΔÔ ∫∫∂ Î·È Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÂÓÒ Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ μÔ˘Ï‹ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘.

∏ Δ. ªÈÚÌ›ÏË “¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÒÏËÛ˘ ÏÈÁÓÈÙÈÎÒÓ ‹ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Ù˘ ¢∂∏” , ‰‹ÏˆÛ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ η Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÚfiÛıÂÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” . √È ‰ËÏÒÛÂȘ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë “ÛÂÓ·ÚÈÔÏÔÁ›·” ÂÚ› ÒÏËÛ˘ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¢∂∏. ΔËÓ ›‰È· ¿Ô„Ë ÂͤÊÚ·Û ¿ÏψÛÙÂ Ë Î· ªÈÚÌ›ÏË ¯ı˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù· ÂÓÂÚÁÂȷο. ∞fi ÙÔ À¶∂∫∞ ‰È¢ÎÚÈÓÈ˙fiÙ·Ó Â›Û˘ fiÙÈ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î. £. ¶¿ÁηÏÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢∂∏ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı› ÚÈÓ ·Ó·Î‡„Ô˘Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÒÏËÛË ÌÔ-

Ó¿‰ˆÓ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “¶ÚˆÈÓfi Mega” ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ¢∂∏ ˘fi ÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ı· ‚ÚÂı› Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη. “À¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Û¯‹Ì·Ù·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ -˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË- ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¢∂∏ Î·È Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜”. ∂ÚˆÙËı›۷ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â¿Ó Ë ¢∂∏ ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘, Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ: “∏ ¢∂∏ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ¶ˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ı· ÌÔ˘Ó Î·È È‰ÈÒÙ˜ ̤۷ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘·, Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ, Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘˙ËÙȤٷȔ. √ ¡›ÎÔ˜ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °∂¡√¶ ¢∂∏, Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¡›ÎÔ˜ ∫·ÙÛ·Úfi˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó “ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ” ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙËÓ ÙÚfiÈη fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· “Ì·ÙÒÛÔ˘Ó” Î·È ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· “ı· Û‚‹ÛÂÈ”. √ Î. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Mega, ÂÍ‹ÁËÛ ÁÈ·Ù› ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û‹ÎˆÛ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη. “•¤ÚÔ˘Ì Ôχ ηϿ ÙȘ ·ÚÔÈ̛˜ ÙÔ˘ ı˘ÌfiÛÔÊÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Î·È ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù·. ∫·È ·˘Ù‹ Ô˘ ϤÂÈ “οÏÈÔ Á·˚‰Ô˘Úfi‰ÂÓ ·Ú¿ Á·˚‰Ô˘ÚÔÁ‡Ú¢” Î·È ·˘Ù‹ Ô˘ ϤÂÈ “ʇϷÁ ٷ ÚÔ‡¯· ÛÔ˘ Ó· ¤¯ÂȘ Ù· ÌÈÛ¿” Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ϤÂÈ “ÙˆÓ ÊÚÔÓ›ÌˆÓ Ù· ·È‰È¿ ÚÈÓ ÂÈÓ¿ÛÔ˘Ó Ì·ÁÂÈÚ‡ԢӔ . ΔÈ ı· ‹Ù·Ó ÛˆÛÙfi, ˆ˜ ÛÙ¿ÛË Ù˘ °∂¡√¶ ¢∂∏, Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙȉڿ ϤÁÔÓÙ·˜ “ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÂÓ¿ÚÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿;”. “•ÂÔ˘ÏÈ¤Ù·È Ô ÂıÓÈÎfi˜ Ì·˜ ÏÔ‡ÙÔ˜. ªÂ ·ÂÚÁ›Â˜ ‰È·ÚΛ·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· Ó· ÚÔ·Û›ÛÔ˘Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘-

ÓÙ¯ÓÈ·Îfi˜. Œ¯Ô˘Ì ËıÈÎfi ¯Ú¤Ô˜”, ‰‹ÏˆÛÂ, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ °∂¡√¶-¢∂∏, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛ·Úfi˜. √ Î. ∫·ÙÛ·Úfi˜, ÂÈÙ¤ıËΠÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Â›ÛËÌË Î·È ˘‡ı˘ÓË ı¤ÛË Î·È Ó· ÌËÓ ˘Ô·„ÂÈ ÛÙȘ ‰‹ıÂÓ ȤÛÂȘ Î·È ÔÚ¤ÍÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆӔ.

°™∂∂: ¢ÂÓ Ô˘Ï¿Ì ∏ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÛÙfi¯Â˘Â ÛÙËÓ ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ Ù˘ ∫wh (ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ·˜) Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘, Ô˘ ı· ÂÓ›Û¯˘Â Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ∏ ÛÙÚ¤‚ψÛË Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÂÈʤÚÂÈ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ∫wh Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÔÏÈÁÔÒÏÈÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÁÁ Ù˘ °™∂∂ μ. ªÔ˘˙ԇϷ˜. “∏ ÏÔÁÈ΋ Ù˘ “·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘” ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ô‡Ù ·ÎfiÌ· ·˘Ùfi ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÁÈ· ¤Ó· ˘ÁÈ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ 800 Kwh, ÙÔÓ ÌÂÚÔη̷ÙÈ¿ÚË, ÙÔÓ ¿ÓÂÚÁÔ Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ. “∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹”, ÂÎÙÈÌ¿, “ı· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙÔÓ ˘ÏÒÓ· Ù˘ ÂÓÂÚÁ›·˜ (¢∂∏ ∞∂) ı· Ï‹ÍÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ı· ÌÂÙ·Î˘Ï›ÛÂÈ ÙÔ fiÏÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ∫wh, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙËÓ ÏËÚÒÛÂÈ Ô ¿ÓÂÚÁÔ˜, Ô ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˜ Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. £· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ÔÏÈÁÔÒÏÈÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂∂”. “∏ ·¿ÓÙËÛË Ì·˜”, ηٷϋÁÂÈ”, ηıÒ˜ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÙÈ “¢∂¡ £∞ ¶∞ƒ√Àª∂”, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ı› Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ì·˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Ô˘ ›ӷÈ, ÙÔ ÓÂÚfi, Ô ‹ÏÈÔ˜, Ô ·¤Ú·˜ Î·È Ô ÏÈÁÓ›Ù˘. ¢ÂÓ Ô˘Ï¿Ì ٷ ÂıÓÈο Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Û ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜ Î·È ·ÂÚÈÙ˙›‰Â˜, ‰ÂÓ Ì·˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜”.

∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 (3Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-34477

∞¡¢ƒπ∫∞ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Â›¯Â Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ٷ ÎfiÌÌ·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ÎÔÈÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √ ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô˘ ˆÚÈ·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï

Î·È Ù· ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷο ∂‰¿ÊË, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Û μÂÏÈÁÚ¿‰È Î·È ¶Ú›ÛÙÈÓ·. ΔÔÓ ÂÓË̤ڈÛÂ, Â›Û˘, ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, Ù· ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈο Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ Î·È fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ¿ÎÔ˘Û ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ §∞√™, ÙȘ Ôԛ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ¯Ú‹ÛÈ̘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›¯Â ÌÈ· ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÿÁ˘ ÁÈ· ÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô.ΔÔ˘ ÂÈÛÙ‹Û·Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹, ‰‹-

∂ÚˆÙËı›˜ ·fi ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙÔ˘ ™Î¿È ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, › fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ‚ÔÏȉÔÛÎfiËÛË. “∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ì ÔÏÈÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¿Óˆ Û ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· Î·È ÙÔ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “ª¤Óˆ Û ·˘Ùfi Ô˘ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ › fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚË ˘ËÚÂÛ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔʤÏË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. Δ·ÙÔ‡Ï˘. √ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ϤÁÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. “ΔÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ¡.¢ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2004 ‹Ù·Ó Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÚÒÙÔ ıÂ̤ÏÈÔ Ï›ıÔ ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜, οÙÈ Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ Î·È ¯·›ÚÔÌ·È ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÎÈÓ‹ıËΠÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. Δ·ÙÔ‡Ï˘. ∂›Û˘ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÔÌÂÈÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

∞¶√£∏∫∏ ∂Δ√πªø¡ ∂¡¢Àª∞Δø¡

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË-¢ÚÔ‡ÙÛ· ∞£∏¡∞, 4.

«£ÂÌÈÙ‹ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ¶∞™√∫»

ψÛÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÁÈ· ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ·, ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ÂȉÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÌ›˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.“¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Û ¤Ó· ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ·Û΋ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÙÔ ·‡ÚÈÔ” ›Â Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘.∞Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ fiÙÈ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ù˘ ¶°¢ª Î·È Â› fiÙÈ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎfiÙÂÙ·È.

∫√™Δ√Àªπ ∞¶√ 90 ¶∞¡Δ∂§√¡π ∞¶√ 20 ¶√À∫∞ªπ™√ ∞¶√ 15 ª¶§√À∑∞ ∞¶√ 10

°À¡∞π∫∂π∞

™∞∫∞∫π º√À™Δ∞ ¶∞¡Δ∂§√¡π ª¶§√À∑∞

∞¶√ 30 ∞¶√ 20 ∞¶√ 20 ∞¶√ 10

øƒ∂™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™: ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.-™·‚. (10:30-14:00) ΔÚ›ÙË-¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹ (10:30-13:30, 18:00-21:00)

(∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ π™ÃÀ∂π ∂ø™ 15/8/2010)


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ¢ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ Î·È ¤ıÂÛ ٤ÚÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¡∂∫ƒ√™ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤Ó·˜ 40¯ÚÔÓÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘. ΔÔÓ ¿Ù˘¯Ô ¿Ó‰Ú· ‚Ú‹ÎÂ Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂȉÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ 40¯ÚÔÓÔ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÓÂÚÁÔ˜, ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤ıÂÛ ٤ÚÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·˜ ÔÛfiÙËÙ· Ê·Ú̿ΈÓ. √È ›‰ÈÔ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ô 40¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¿ÊËÛ ÛËÌ›ˆÌ· Ô˘ ÂÍËÁÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ ÒıËÛ·Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú¿ÍË.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 4.

∂£¡π∫√ §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 214, ∫Ï‹ÚˆÛË: 6, ∏̤ڷ: 10Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 04-08-2010) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 10Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 89 Î·È 114. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 89764 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 40.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 114390 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 89786 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 114412 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 89497 89751 114123 114377 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 89359 89383 89680 89725 89729 89849 114009 114306 114351 114355 114475 114985 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 89014 89019 89028 89034 89038 89069 89080 89083 89096 89116 89166 89168 89195 89204 89252 89255 89265 89285 89303 89318 89325 89327 89352 89355 89364 89398 89406 89442 89457 89459 89510 89520 89534 89543 89549 89551 89590 89598 89599 89631 89659 89663 89667 89675 89698 89701 89726 89731 89756 89772 89792 89794 89804 89845 89881 89886 89889 89907 89908 89913 89917 89918 89925 89931 89935 89954 89967 89983 89984 89991 114024 114032 114068 114083 114085 114136 114146 114160 114169 114175 114177 114216 114224 114225 114257 114285 114289 114293 114301 114324 114327 114352 114357 114382 114398 114418 114420 114430 114471 114507 114512 114515 114533 114534 114539 114543 114544 114551 114557 114561 114580 114593 114609 114610 114617 114640 114645 114654 114660 114664 114695 114706 114709 114722 114742 114792 114794 114821 114830 114878 114881 114891 114911 114929 114944 114951 114953 114978 114981 114990 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 89000 ¤ˆ˜ 89999 Î·È ·fi 114000 ¤ˆ˜ 114999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∂¶∞§ Î·È ∂¶∞™

∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ∞£∏¡∞, 4.

Δ

¤ÚÌ· ÔÚÈÛÙÈο Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ (∂¶∞§) Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ (∂¶∞™), fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ∏ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “∏ Δ¯ÓÈ΋ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰ÔÌ‹, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŒÓ· ·fi Ù· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ùfi ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وӔ .

Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ·˘Ù¤˜, ‰›ÓÂÙ·È Ë Ï‡ÛË Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠηıÒ˜ Ë ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ· (∂¶∞§) Î·È ÙȘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ (∂¶∞™) Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ηٿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2006 - 2007 ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ Ù· Δ¯ÓÈο ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· (Δ∂∂ ∞’ Î·È μ’ Î‡ÎÏÔ˘). ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009 ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·ÔÊÔ›ÙˆÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Û Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (∂.∂.∫.∂.¢.) ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (√.∂.∂.∫.). øÛÙfiÛÔ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ë ∂.∂.∫.∂.¢. ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009. ∏ Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ∂.∂.∫.∂.¢. Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ Ì ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ∂¶∞§-∂¶∞™ ÚÔ˜ Ù· Δ∂∂ ∞’ & μ’ Î‡ÎÏÔ˘, ηıÒ˜ ıÂÒÚËÛ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ı¤Ì· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ÍÂΛÓËÛ Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÙÚfiÔ

Î·È ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ. ™ÙȘ 25/6/2010 ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ η٤ÏËÍ ÔÌfiʈӷ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Î·È ÎÏ›ÓÂÈ ϤÔÓ Ë ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ ∂¶∞§ Î·È ÙˆÓ ∂¶∞™. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË. “¢ÂÓ ıˆÚԇ̔ , ›Â Ë Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, “fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ë Ì›· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ó· ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¿ÏÏË ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· ıÂÙÈο ‚‹Ì·Ù·, Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ٷ ·ÚÓËÙÈο Î·È ‚¤‚·È· Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË Ì¤Û· ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·È Ì ÙÔ §‡ÎÂÈÔ Î·È Ì ÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Δ∂π” . ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (π∂∫). Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, “¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ

·fi ÙË Ó¤· ¢ÈÔ›ÎËÛË ‹‰Ë Ì›· ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË” . ∞fi Ù· 114 ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È π∂∫, ÚfiÛıÂÛÂ, ¤ÁÈÓ ¤Ó·˜ Ï‹Ú˘ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ì fiÏÔ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ŒÙÛÈ, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi ʤÙÔ˜ 92 πÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Ì 200 ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. “¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· π∂∫ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜, ·fi 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, Ì ۈÛÙfi Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÚfiÔ ÂÍÂÙ¿ÛˆӔ , ÙfiÓÈÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ì ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˆ fiÙÈ fiÙ·Ó ·Ó·Ï¿‚·ÌÂ, Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ.

∏ Ó¤· ¢ÈÔ›ÎËÛË ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È Ù· π∂∫ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¶¤ÚÛÈ Â›¯·Ì 1.580 ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ· π∂∫ ·fi ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. º¤ÙÔ˜ ı· ¤¯Ô˘Ì 600, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó· ·ÈÌÔÚÚ·Á› ÁÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. √ÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Ì ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ 12.500 Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶¤ÚÛÈ Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ›¯ÈÛ 600.000 ¢ÚÒ, ʤÙÔ˜ ÛÙÔ›¯ÈÛ 100.000 ¢ÚÒ. ∏ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∂‡Ë ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “ΔÔ Î¿ı ∂¶∞§ Î·È ÙÔ Î¿ı ∂¶∞™ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÛÙÂÓ¿ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰Ô‡Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο Ò˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ, ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ, ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ∂¶∞§ Î·È ∂¶∞™ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÒÛÙ fiÙ·Ó ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·˘Ù‹ Ë Ê¿ÛË Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ı· ¿Ì ے ¤Ó· ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·Í›ˆÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙË ¯ÒÚ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fï˜, ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Û‹ÌÂÚ· Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˆ˜ ‚‹Ì· ηÚȤڷ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· οı ·È‰›, ÁÈ· οı ̷ıËÙ‹, ÁÈ· οı ̷ı‹ÙÚÈ· Ô˘ ÙËÓ ÂÈϤÁÂÈ, ›Ù ̤۷ ·fi ÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÛÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ٷ Δ∂π Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ηÈÓÔÙÔÌ›·, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰ÚfiÌÔÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË, ÙËÓ ·Ú¯È΋ ηٿÚÙÈÛË Ì ٷ π∂∫ ‹ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ Î·È ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Î·Ù¿ÚÙÈÛË” .

∞¢ı›·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·-ŒÚÔÁÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi

∫‡ÚÔ˜: ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi §∂À∫ø™π∞, 4.

¶∞ƒ∞ª∂¡√À¡

ÛÔ‚·Úfiٷ٘ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÏÏËÓÔ΢Úȷ΋˜ Î·È Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔ΢Úȷ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÛÙÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi, Â› ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·¢ı›·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜. √ Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ › ˆ˜ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ÂχıÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË ¿Óˆ Û ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ Î. ŒÚÔÁÏÔ˘. ™ÙÔ ‰È·ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ô, ÚfiÛıÂÛÂ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Û¯ËÌ·. “∞ÛÊ·ÏÒ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfiٷ٘ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Î·È ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì·, Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· οӷÌÂ Î·È ÂχıÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË ¿Óˆ Û ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·, Ë ÔÔ›· ÈÛÙ‡ˆ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂχıÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ŒÚÔÁÏÔ˘. ™ÙÔ ‰È·ÚÔÛˆÈÎfi Â›Â‰Ô Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Û¯ËÌ·” ›Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜.

√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÚԂϤÔ˘Ó Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÔ‡ Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ Â‰·ÊÈÎÒÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ Î·È Ù˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÂԛΈÓ, ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÚÈÊÚ·Á̤Ó˘ fiÏ˘ Ù˘ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË Î·È Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ fiÏ˘ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È¿Û΄˘ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Ù˘¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, ÂÊ’ fiÛÔÓ Ù· ‰‡Ô ̤ÚË ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ·ÎÙ›Ó· Û˘Ìʈӛ·˜ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ı¤Ì·Ù·. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ Ë ÂȉÈ΋ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ °° ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, §›˙· ª¿Ù¯ӷ˚Ì, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î‡ÏËÛ Û ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi Îϛ̷ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ËÁÂÙÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ π·ÎÒ‚Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÚ¤Ù √˙ÂÚÛ¿È, ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Í·Ó¿ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Â› ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÔ‡. ¢‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Í·Ó¿ ÛÙȘ 10 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Î·È Ìfi-

ÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÛËÌ¿‰È” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÔ΢ÚÈ·Îfi Δ‡Ô, Ô ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ °° ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¡Ù¿Ô˘ÓÂÚ ‰‹ÏˆÛ ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο ªª∂ fiÙÈ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, “·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Û˘Ìʈӛ· ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜” . ∫È ·˘Ùfi ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ·ÈÛÈfi‰Ô͘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ Á‡-

Ì· ÌÂٷ͇ ÃÚÈÛÙfiÊÈ· - ŒÚÔÁÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·.

∞Ó·Ûηʤ˜ ÁÈ· ÂÓÙÔÈÛÌfi ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÙÔ Úˆ› ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ §Â˘ÎÔı¤Ô˘ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·, ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ™ÙÔ‚fiÏÔ˘ Î·È ŒÁΈÌ˘, ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Ûηʋ˜ ·fi ÙË ¢ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ (¢∂∞) ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ‰ÈÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ Ù·Ú·¯¤˜

ÙÔ˘ 1963-64. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÔ΢Úȷ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÛÙË ¢ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ∏Ï›·˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ¢∂∞ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ·Ó·Ûηʤ˜ ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ Î·È ÛÙ· ηÙ¯fiÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ∂ÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ - ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‹ ÂÛfiÓÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÙÔ 1974. °È· ÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ §Â˘ÎÔı¤Ô˘, Ô ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, •ÂÓÔÊÒÓ ∫·ÏÏ‹˜, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ fiÙÈ ÛÙË ¢∂∞ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ∂ÏÏËÓÔ΢Ú›Ô˘˜ Î·È ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›Ô˘˜ fiÙÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›Ô, ÎÔÓÙ¿ Û ȉȈÙÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋, ˘‹Ú¯Â ÙÔ 1974 ËÁ¿‰È, ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú›¯ıËÎ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔÈ. ∂›Û˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÚÔ ‰ÈÂÙ›·˜ ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜ ›¯·Ó ‚ÚÂı› Ù· Ï›„·Ó· ¤ÓÙ ¿ÏÏˆÓ ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∏ ÙÔ˘ÚÎÔ΢Úȷ΋ ÏÂ˘Ú¿ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙË ¢∂∞ 502 ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›Ô˘˜ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ 1963-64 Î·È 1974. √È ÌÈÛÔ› Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 63-64.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

ªÂٷ͇ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ Î·È ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ, ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ

∂ÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Ô‰Ô‡ °. ¢‹ÌÔ˘ ™

Ô‚·Úfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·ÂÈÏ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ - ˘fi‰ËÛ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ÌÂٷ͇ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Î·È ∑¿¯Ô˘, fiÙ·Ó ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜. ∞ÊÔÚÌ‹ ÛÙ¿ıËΠÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Âȯ›ÚËÛË Â› Ù˘ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ. √È ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ÏÔÁÔÌ¿¯ËÛ·Ó ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ‚·Ú›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È ·ÂÈϤ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ηڷÌ›Ó˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÏËı› Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ó‡̷ٷ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ô˘ ÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙfiÛÔ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, “fiÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÙ·Ó ÂÚ›ÔÈÎÔ˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Âȯ›ÚËÛË ÛÙË °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠÛÙÔÓ ·ı›ÁÁ·ÓÔ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ‹ Ô˘ ›¯Â ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, ηıÒ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ¤ÎÏÂÈÓ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô, ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Î·È Ó· ÂͤÏıÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘” . ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ‚·Ú›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÂÈÏÒÓ ÁÈ· ηڷÌ›Ó˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Á‡Úˆ ÛÙȘ 3Ì.Ì. Ó· ÎÏËı› Î·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ó‡̷ٷ. Δ· “·›Ì·Ù·” ¿Ó·„·Ó Î·È ¿ÏÈ fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÛˆÚ¢Ù›. ™ÙÔ ÛËÌ›Ô, ¤Û¢Û ·Ì¤Ûˆ˜ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜.

Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, “Ë ÂÈÎfiÓ· Ì ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ fiÁÎÔ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ - ˘fi‰ËÛ˘, Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹, ·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı›. √È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ Î·È ÌfiÓË Ï‡ÛË ÁÈ· Ó· ÌÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÙ·È Û ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜” . °È· ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘- ˘fi‰ËÛ˘ Â› Ù˘ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Î·È Ô ‰È¢-

ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜. “™Â fiÏ· Ù· ÔÏÈÙÈṲ̂ӷ ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·ı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ηı·Úfi. ∂‰Ò, ·Ú¿ ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı›, ÙÔ 90% ÙˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ - ˘fi‰ËÛ˘ fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ fi-

ÁÎÔ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi ¯·ÚÙfiÎÔ˘Ù· Î·È Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› Ó· Ù· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Û ۷ÎԇϘ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜” . √ ›‰ÈÔ˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. “∏ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ Î·È ϤÔÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ ÎfiηÏÔ. ŸÙ·Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙfiÙÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ηٷÎÚ·˘Á‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ı· ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” , ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‰··Ó¿Ù·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 250.000 ¢ÚÒ ˆ˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË, ˆÛÙfiÛÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 200.000 ¢ÚÒ, ÏfiÁˆ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÂÈϤÔÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

∞fi ÙÔ ¢. ∞ÈÛˆÓ›·˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ μπ.¶∂.

√π ʈÙȤ˜ ÛÙȘ „ËÛÙȤÚ˜ ›¯·Ó ·Ó¿„ÂÈ Î·È Ë ÙÛ›ÎÓ· ·fi Ù· ÏÔ˘Î¿ÓÈη Î·È ÙÔ ÎÚ¤·˜ ›¯·Ó ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Á‡Úˆ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ™ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Ê·ÚÛ·ÏÈÓÔ‡ ¯·Ï‚¿, ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ›¯·Ó Ó· ¯Ù˘Ô‡Ó Ù· Ì·¯·›ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÙÛ›ÁÎÈÓÔ˘˜ Ù·‚Ï¿‰Â˜ Î·È ÚÔÛηÏÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶·˙·ÚÈÔ‡, Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘˜. ∞Ú·‚È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚÔÛηÏÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÛÙËÓ ·Ú¿Áη Ô˘ ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·Ó Ó·ÚÁÈϤ‰Â˜ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÌȯÏÈÌ›‰È· ÁÈ· ‰ÒÚ·. ΔÔ ·˙¿ÚÈ, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ 5Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛËÌÂ›Ô “∫¿Î·‚Ô˜” . ¢ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ Ô ‰‹ÌÔ˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ë ¤ÎÙ·ÛË fiÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú¿ÁΘ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ·˙·ÚÈÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ù·ÎÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ̠ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ™fiψÓÔ˜). √ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª¿ÚÎÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô˘Ï¿ ÛÈ-ÓÙÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·Ú¿Áη ۯ‰fiÓ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡.

ÕÓÔÈÍ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÙÔ ·˙¿ÚÈ ÕÓÔÈÍ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÙÔ ·˙¿ÚÈ, ÂÓÒ ¿Ó·„·Ó Î·È Ù· Ôχ¯ÚˆÌ· ÊÒÙ· ÂÚÈÌÂÙÚÈο, ηıÒ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ¯ı˜ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ Ÿˆ˜ ϤÂÈ, ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ı· ¿Ó Ôχ ηϿ” , ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ÂÍËÁ› “Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ı· Â›Ó·È Ôχ˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘” . ∏ Î. ∂ϤÓË °Ô‡Ï· ı· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Û ̛· ·Ú¿Áη Ô˘ ı· Ô˘Ï¿ ¯·Ï‚¿. ª·˜ ϤÂÈ fiÙÈ “Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ·Ú¿‰ÔÛË ¿ÓÙ· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ¯·Ï‚¿” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ “∂˘ÂÏÈÛÙÒ fiÙÈ ı· ¿Ì ηϿ, ÁÈ·Ù› Ë ·ÓÂÚÁ›· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ¤ÙÛÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹, ı· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜. √ ¯·Ï‚¿˜ ¿ÓÙ· ¿ÂÈ Î·Ï¿” . ŸÌˆ˜ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ¤ÏÏËÓ˜. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ·Ú¿ÁΘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜, fiˆ˜ ÎÈÓ¤˙Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙÔ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜. ∂ÌÔÚ‡ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ‡¯·, ÚÔÏfiÁÈ·, ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ, Ù·Ó¿ÏȘ, ÛÊ˘ÚÈ¿. Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· οÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤Î·Ó·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ú¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. ∫¿ÔÈÔÈ Ï·ÁÔÎÔÈÌfiÙ·Ó, ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ

ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ˆÚÒÓ, fiÙ·Ó ¤ÛÙËÓ·Ó ÙËÓ ·Ú¿Áη ÙÔ˘˜. √ Î. ∫¿ÛÂÓ “ıˆÚ› fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Ú¿Áη” . º˘ÛÈο, ·fi ÙÔ ·˙¿ÚÈ ‰ÂÓ Ï›ÂÈ ÙÔ §Ô‡Ó· - ¶·ÚÎ, Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚¿Úη, Ù· Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ· ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ “‚·Ú‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi” Ô˘ Â›Ó·È Ô °‡-

ÚÔ˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘. √ Î. £ˆÌ¿˜ μÂÚÔ‡Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “À¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ °‡ÚÔ ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ë50, ÙȘ Ì˯·Ó¤˜, Ù· ÎfiÏ· Ô˘ ‚ϤÂÈ” . ¢ÂηÂÓÓÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ô Î. £ˆÌ¿˜ μÂÚÔ‡Ù˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË ÌË-

¯·Ó‹ ÙÔ˘ Î·È “ÎÂÚ‰›˙ÂÈ” Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜. ΔÔÓ›˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ: “¶¿ÓÙ· ÊÔ‚¿Ì·È. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÂÂȉ‹ Ô Êfi‚Ô˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Êfi‚Ô˜, fiˆ˜ Ô ı·ً˜ ‚ϤÂÈ Ì ‰¤Ô˜ ·˘Ùfi Ô˘ οӈ, ¤ÙÛÈ Î·È ÂÁÒ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ. ∂ΛÓË ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, ÊÔ‚¿Ì·È Ï›ÁÔ, ÊÔ‚¿Ì·È Ôχ. ΔÔ Î¿Óˆ ·Ú’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ŸÌˆ˜ Ë ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ °‡ÚÔ ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÔ¯‹” . ™ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡, ÔÈ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ì ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜, ÔÚÙÔηϛ Î·È Ï·¯·Ó› Ï·ÛÙÈΤ˜ ηڤÎϘ. ∂›Û˘ ÙÔ „ËÙfi ηϷÌfiÎÈ. ¶¿Óˆ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· ÙÔ ¤„ËÓÂ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™Ê‹Î·˜ Ô˘ ‰È·Ï·ÏÔ‡Û fiÙÈ “Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ηϷÌfiÎÈ· Â›Ó·È ·fi ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ Î·È Â›Ó·È Ù· ηχÙÂÚ·...!” . ∂ÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ı· ¿Ó ηϿ, ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∏ ÂÏ·Ù›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¯·Ï¿ÂÈ ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ...

¶ÚfiÙ·ÛË ∞ıËÓ·›Ô˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∞™ ·fi ÙËÓ

∞ı‹Ó· ʤÚÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁÈÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ô ¡¤Ô˜” Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ, ÂÓÒ ÔÈ ÙÂÏÈο ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 10ËÌÂÚÔ˘, ÔfiÙÂ Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÚÂȘ Û˘ÓÔÏÈο ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ıËÓ·›Ô˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ʤÚÂÙ·È Ó· “ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È” ·fi ÙËÓ ªËÙÚfiÔÏË. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ·ıËÓ·›Ô˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ªËÙÚfiÔÏË Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¤¯ÂÈ 94 ÂÁÁڷʤ˜ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Ȥ˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. Δ· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÓÙËı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, Ì ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Î. πÁÓ¿ÙÈÔ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È Ï‡ÎÂÈÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ (ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ‹‰Ë Ë ªËÙÚfiÔÏË) ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÚfiÙ·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ¿ÓÙˆ˜ Ë ªËÙÚfiÔÏË ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fiÊ·ÛË, ηıÒ˜ -fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜- ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ηıÒ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi˜.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∂·Ó‹Ïı ÙÔ “Flycat 5” ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ∞ƒÃπ™∂ ηÓÔÓÈο Î·È ¿ÏÈ ¯ı˜ Ù· ‰ÚÔ-

ÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÙÔ “Flycat 5”, Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̤۷ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ì ÙÔ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi ÏÔ›Ô “™ÎÈ¿ıÔ˜ ∂ÍÚ¤˜”. ΔÔ “ηٷ̷ڿӔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ ÏÔ›Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ÚfiÛÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Ù¤ıËΠÂÎÙfi˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ··ÁÔÚ‡ÙËÎÂ Ô ·fiÏÔ˘˜ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÏÈÌÂÓÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ΔÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ÚÔ¤‚Ë Û ·˘ÙÔ„›· Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ “ηٷ̷ڿӔ ÎÚ›ıËΠ·ÍÈfiÏÔÔ Î·È ÂΉfiıËΠÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi. ∏ ÏÈÌÂÓÈ΋ ·Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‹Ú ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ·fiÏÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ·fi ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛοÊÔ˜ Ù¤ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ∞fi ÙȘ ÙÚÂȘ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÎÙÂÏ› Î·È ¿ÏÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÏÈÌÂÓÈ΋ ·Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ÁÈ· Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ϿıÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡. ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ “Û˘Ó‹ıË ÂÚÈÛÙ·ÙÈο” , ˆÛÙfiÛÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ ÛηÊÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓË ÚÔÛÔ¯‹. ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·. ∞Í›˙ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ·, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÏÔ›· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ·Ú·Ù˘›Â˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘¯ÓÔ› Â›Ó·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È Ù· ÛˆÛÙÈο ̤۷ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ fiÔ˘ Â›Û˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ú·‚¿ÛÂȘ.

™ÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ¯·Û›˜ ÔÚÓfi ˘ÏÈÎfi ™Δ√¡ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ·Ú·¤ÌÊıËΠӷ ·-

ÔÏÔÁËı› Ô 54¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÈfiÓË ∞ÚÁÔÏ›‰Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÛÂÌÓÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÓËϛΈÓ, Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÙËϤʈÓÔ. ∏ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ›, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÂÈ‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔ ÏÔ›Ô ÁÈ· ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ÁÈ·Ù› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Û·ÏÔ˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÈÌÂÏÒ˜ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ οو ·fi ÙÔ ›Ûˆ οıÈÛÌ· ÙÔ˘ π.Ã.∂. Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘, ‰‡Ô ÔÛfiÙËÙ˜ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ ÈÓ‰È΋˜ οÓÓ·‚˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 85,6 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ·ÎfiÌË Ì›· ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ›‰È·˜ Ô˘Û›·˜, ‚¿ÚÔ˘˜ 1,5 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ, ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙË Û˘Û΢‹ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÙÔ˘ 54¯ÚÔÓÔ˘, ¿ÛÂÌÓÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·ÓËϛΈÓ. ∏ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, fiÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ¿ÏÏÔ ÔÚÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‹ Ó·ÚΈÙÈο. Ãı˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·, Ë ÔÔ›· ¿ÛÎËÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ Ë ÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜ ‹Ù·Ó ¿Óˆ ·fi 50 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Î·È Ô ¡fiÌÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ú¿ÍË Î·ÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋. ΔÔÓ ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· Ó’ ·ÔÏÔÁËı›. ∂›Û˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ÂÚ› ÔÚÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÓËϛΈÓ.

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ÂÓÒ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÚÈÂÙ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·

∫∂∫∞¡∂ª: ¶¤ÓÙÂ Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Δ Ú›· Ó¤· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∫∂∫∞¡∂ª, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë Û ÂͤÏÈÍË. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶··ÙfiÏÈ·, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª Î. ¶·ÓÙ. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. Δ¿ÎË ¶·¿.

ΔÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÈÓÂ›Ù·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ‰·ÛÒÓ, ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ (Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÊÔÚÂÛÈ¿), ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ·˘ÙfiÓÔÌ˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ›ӷÈ, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, fiÙÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Î·È ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª, Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ñ fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ¡Ô̿گ˘ Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È Ë ÔÔ›· ı· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛı› Ì ÙÔ ÛÙÂϯȷÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÈÛ¯˘Úfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË Ó¤· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘ÏÔÔÈ› Ë ∫∂∫∞¡∂ª ›ӷÈ: 1. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “MODEL FOREST” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ MED. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ 1/3/2009, Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 150.000ú. ΔÔ “¶ÚfiÙ˘Ô ¢¿ÛÔ˜” ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ Â› ‰ÂηÂٛ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ (ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔÈ, ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÓÙfiÈÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜, ˘ÏÔÙfiÌÔÈ ÎÏ.) Û ı¤Ì·Ù· ˘ÏÔÙÔÌ›·˜, ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÂÈÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ KEK∞¡∂ª ÂȯÂÈÚ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÙ‡Ô˘ ¢¿ÛÔ˘˜ ÛÙȘ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÛÎÔfi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ·fi ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¶ÚÔÙ‡ˆÓ ¢·ÛÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ë ∫∂∫∞¡∂ª ¤¯ÂÈ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÛÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ¢›ÎÙ˘Ô ¶ÚÔÙ‡ˆÓ ¢·ÛÒÓ (Mediterranean Model Forest Network) ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 20 ¯ÒÚ˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο 50 ‰·ÛÈο ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÙȘ Û˘ÌÌÂ-

ÙÔ¯¤˜ Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. 2. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “PAYS. MED. URBAN” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ MED. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ 1/04/2009, Â›Ó·È Â›Û˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 90.000ú Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: - ™ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ - ™ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡, Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010, ÙÚ›· ·ÎfiÌË Ó¤· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·: 1. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Sy-CULTour” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ SOUTH EAST EUROPE. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ 1/12/2010 Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 180.000 ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È

ÁÈ· Ì›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È Δ¯ÓÒÓ Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ Ì ¤‰Ú· ÙË §ÈÔ˘ÌÏÈ¿Ó·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤Ú·Û ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (14Ô ·fi Ù· 600) Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. Δ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¡fiÙÈÔ-·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË (South ñ East Europe) Ì ÂÙ·ÈÚÈÎfi Û¯‹Ì· 11 ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi μÔ˘ÏÁ·Ú›·, √˘ÁÁ·Ú›·, ∂ÏÏ¿‰·, πÙ·Ï›·, ™ÏÔ‚ÂÓ›· Î·È ™ÂÚ‚›·. ΔÔ Sy-CULTour ·ÊÔÚ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÂÚÈÔ¯‹˜ (Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜, ÔÈ‹Ì·Ù·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¯ÔÚÔ› ÎÏ). ∂ÈϤÔÓ, ÂÚȤ¯ÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ËÁ‹ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ (ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜). 2. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “SED” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜

SOUTH EAST EUROPE. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ, Â›Û˘, ÙËÓ 1/12/2010, Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 180.000ú. ΔÔ ¤ÚÁÔ “Solidarity Economy Districts (SED)”, ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ۯ‰ȷÛıÔ‡Ó Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜, ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÛÙȘ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏ› ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ, Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. 3. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “MODELAND” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ MED. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 6/09/2010, ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, 296.000ú. ΔÔ ÙÔ›Ô, Î·È ÂȉÈο ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi, ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi, ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰›Ô Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ fiÚÔ Ô˘ ¢ÓÔ› ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∏ ÚÔÛÙ·Û›·, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ Ë ∫∂∫∞¡∂ª ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, Û ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª, Ô˘ Û˘Ó·ÚÙÒÓÙ·È Ì ÙȘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ıÂÛÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∫·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ˘ÏÔÔ›ËÛÂ Ë ∫∂∫∞¡∂ª: ¢‡Ô Ô‰ËÁÔ‡˜, Ô 1Ô˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (ÙÚ›ÁψÛÛÔ˜) Î·È Ô 2Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û‡ÛÙ·Û˘ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÙȘ ¤ÓÙ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ¶·Ó·ÁÒÔ˘ÏÔ˜, ¡Ù·ÎÔ‡Ì˘, ΔÛ·ÎÓ¿Î˘ Î·È §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª.

∂ÓÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Î·È Ô‰ËÁfi˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μfiÏÔ˘

™ÊÔ‰Ú‹ ÌÂÙˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË πà ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ¢À√ ‚·ÚÈ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ¤-

Ó·˜ ÂÏ·ÊÚ¿ Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÊÔ‰Ú‹˜ ÌÂÙˆÈ΋˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘-∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚÈÒÓ. ∞ÈÙ›· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ‹Ù·Ó Ë Ì¤ıË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. ∞‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ô‰ËÁÔ‡˜ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ú‡̷ Î·È ·Ó Ô‰ËÁÔ› Î·È ÂÈ‚¿Ù˜ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ˙ÒÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ԉËÁfi 35¯ÚÔÓÔ ÚÔ˘Ì¿ÓÔ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠÌÂÙˆÈο Ì ÙÔ fi¯ËÌ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û 50¯ÚÔÓÔ˜ ¤ÏÏËÓ·˜ ˘‹ÎÔÔ˜. ∞fi ÙËÓ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ Ô ÚÔ˘Ì¿ÓÔ˜ Î·È Ô 37¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜, Â›Û˘ ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ∂Ï·ÊÚ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. √È ‰‡Ô ÚÔ˘Ì¿ÓÔÈ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ·Ú¯Èο ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ô‰ËÁÔ‡˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ˘fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜. ΔÔ ·ÏÎÔÙ¤Û٠η٤‰ÂÈÍ ÛÙÔÓ ÚÔ˘Ì¿ÓÔ Ô‰ËÁfi ñÛ ‰‡Ô ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ- 0,52 Î·È 0,58 Î·È ÛÙÔÓ ¤ÏÏËÓ· 0,61 Î·È 0,58 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ∫·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ô‰ËÁÔ‡˜ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó Ù· ‰ÈÏÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ¿‰ÂȘ Ô‰‹ÁËÛ˘. ΔÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË.

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛÔ‚·Úfi ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô -Ò˜ ÙÒÚ·- ÛÙÔ ÓËÛ›, fiÔ˘ Ë Î›ÓËÛË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓË. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÚÔÛÔ¯‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· Ô˘

˘¿Ú¯ÂÈ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ¤Ó· ·ÎfiÌË ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ì ÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘. ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ Í¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·ÙÚ¿ËÎÂ Î·È ‹Ú ʈÙÈ¿. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘, Â˘Ù˘¯Ò˜, ʤÚÂÙ·È Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËΠÂÏ·ÊÚ¿. ªÂٷʤÚıËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶EM¶TH 5 AY°OY™T√À 2010

™¿ÌÔ˜

¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤ÔÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÁÈ· ˘ÚηÁÈ¿ ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤ÔÈ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi Ï›ÁË ÒÚ· ÔÈ ÙÚÂȘ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ˘·›ÙÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙȘ 28 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ∫ÔÎοÚÈ Ù˘ ™¿ÌÔ˘. √È ÙÚÂȘ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Â›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ‰˘Ô 48ÒÚ˜ ÚÔıÂƯ̂˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó. ∫Ú›ıËÎ·Ó ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤ÔÈ, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔÈ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ˘·›ÙÈÔÈ Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÎÔ¤Ú·ÙÔ Ù˘ ™¿ÌÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ˘fi ÌÂÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ¤¯ÂÈ ÙÂı› Ë ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ͤÛ·Û ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙË ı¤ÛË ¶¤Ù·, ÛÙËÓ ∫ÂÚ·Ù¤·. ™ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ηٿۂÂÛ˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 21 ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ì ÂÙ¿ Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ¤Ó· ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ.

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

™‡ÏÏË„Ë 37¯ÚÔÓÔ˘ Ô˘ ·ÛÂÏÁÔ‡Û Û ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ “æ¿Ú¢” Ù· ·Ó‹ÏÈη ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ›ÙÂ Û˘¯Ó¿˙ÔÓÙ·˜ Û Ó·ÓÈο ÛÙ¤ÎÈ· ÎÈ ·ÊÔ‡ ΤډÈ˙ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ‰ˆÚ¿ÎÈ·, ÈηÓÔÔÈÔ‡Û ÙȘ ·ÚÚˆÛÙË̤Ó˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ÙÔ˘ ÔÚ¤ÍÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 37¯ÚÔÓÔ, οÙÔÈÎÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜, ÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ Â› ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·ÛÂÏÁÔ‡Û Û ̷ıËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 13 ¤ˆ˜ 17 ÂÙÒÓ. Δ· ·Ó‹ÏÈη ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘- Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰Âη¤ÓÙÂ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· ›¯ÓË ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· 39¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜ -ÌËÙ¤Ú·˜ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ·ıfiÓÙˆÓ- Ë ÔÔ›· ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ô 14¯ÚÔÓÔ˜ -Û‹ÌÂÚ·- ÁÈÔ˜ Ù˘ ›¯Â ¤ÛÂÈ ı‡Ì· ‚È·ÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ 37¯ÚÔÓÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ, Ë 39¯ÚÔÓË ÂÓÙfiÈÛ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Î·È ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ Ì ÙÔÓ 37¯ÚÔÓÔ. √È ¤Ú¢Ó˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜, fiÔ˘ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ Âȯ›ÚËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ·Ó‹ÏÈÎÔ. ™Â ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘‹Ú¯·Ó ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÓËϛΈÓ.

∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·ÓÙ›ÍÔ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô

√ÈÎÔ‰fiÌÔÈ ÛÙÔÓ Î·‡ÛˆÓ· Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ·ÓÂÚÁ›·˜ ø

˜ Û¿ÓÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÛÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ô˘ ÌÂÙÚ¿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·Ô‡ÏËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ™·Ó›˙Ô˘Ó ϤÔÓ Î·È Ù· ÁÂÌ¿Ù· Ì Ù¯ӛÙ˜ Î·È ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜ ÁÈ·È¿, Ì ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ó· ÌÂÙÚ¿ ÛÙÚ·ÙȤ˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ.Δ· ÌÂÚÔο̷ٷ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Î·È ÔÈ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÚÔ˜ Ù· οو.√È Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È Ù˘¯ÂÚÔ› Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· ¤¯Ô˘Ó ÂȉÂÈÓˆı›. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ η‡ÛˆÓ·, Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ¯ı˜ “Ù˘¯ÂÚÔ‡˜” ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ‚·ÚÈ¿ ÂÚÁ·Û›· ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı› ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ.Δ· Û˘ÓÂÚÁ›· ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¿ÙÔÌ·, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ÎÂÓ¿. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

ΔË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È “ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ÔÈ”. ∞fi 11 ¤ˆ˜ 13 ¿ÙÔÌ· ¤ÚÂ ӷ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ¤Ó· Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È fï˜ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÌfiÏȘ ¤ÓÙÂ. “Δ· ÌÂÚÔο̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Â›Ó·È ·Ó¿Ú·ÛÙ·. √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰fi ÙÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 60 ¯ÚfiÓÈ·. ŸÛÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠¤ÓÛËÌÔ, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó Û‡Ì‚·ÛË. ∫·Ó›˜ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÈ· Ë̤ڷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. √È ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÙ·È, ı¤ÏÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ. ∞fi ¤ÓÙÂη ¿ÙÔÌ· Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ì›ӷÌ ¤ÓÙÂ Î·È fiÛ· ÛÙÔȯ›· ‰›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÒÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Â›Ó·È „¤Ì·Ù·. ∏ ÙÒÛË ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 50%. μϤÔ˘Ì fï˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ·fi Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ë Ì›· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È Ï¤Ì ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì οو ·fi ÛÎÏËÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ·”, Ì·˜ ›Â Ô Î. ™ˆÙ‹Ú˘ ∞ÚÁ‡Ú˘. ΔÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ ÌÂÙÚ¿ 4.500 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË Î·È Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ·Ó ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 1000.¶ÂÚ›Ô˘ 3.500 ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ëψı› ÛÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ËÙ¿ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 9.000. ∂›Û˘ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÌÂÚÔο̷ÙÔ, fiÙ·Ó Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. Δ· ÌÂÚÔο̷ٷ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· 40 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙ· 70 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¢.™.Δ∂¢∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 7.30 ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ Δ∂¢∫, ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Δ∂¢∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÚÔÔÌfi ÙÔ˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ªËÏȤ˜. Δ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ∂Δ∂¢∫, Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∂Δ∂¢∫, ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ‰›ÙÔÌˆÓ Ù˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÚfiÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ ̤ÚÔ˘˜, ˘ÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔ ¢∏∫π.

°È·ˆÓ¤˙Èη ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ·È‰È¿ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ “μϤÔ˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ·ÔÚԇ̠ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· Ó· ·Ó·ıÂÚÌ·Óı› Ë ·ÁÔÚ¿. ¢Âο‰Â˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘.“™ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‡¯· ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì ٤ÛÛÂÚ· Ï›ÙÚ· ÓÂÚfi Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ì ÙÔÓ Î·‡ÛˆÓ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂȘ ‰ÂÓ ¿ˆ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ, fiÛÔ ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ·Ó Â›Ó·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜. ™Ù·ıÂÚ¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ˘‹Ú¯·Ó Î·È Ì¤¯ÚÈ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ΔÒÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ó· ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ì 40 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∑fiÁÁÎÔ˘ ¡ÙÂÚ›Ì. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ÓÛËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ.

∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ·ÚÂÏıfiÓ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙË Ï¤ÍË. “∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ™˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ȉȈÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÈÎÔ‰fïÓ. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ¿Ù·ÍË Ù˘ “Ì·‡Ú˘” ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. √È ·ÏÏÔ‰·Ô› ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, fï˜ Û “Ì·‡Ú·” ÌÂÚÔο̷ٷ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Î·È ŒÏÏËÓ˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ϤÔÓ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË Î·È Ë ˙‹ÙËÛË Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÌÂÁ¿ÏË. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÎÈ ·˜ Â›Ó·È Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Óı› Ë Ì·‡ÚË ÂÚÁ·Û›·.

∂ÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÏËÚfiÙËÙ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi 85% ÁÈ· ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Î·Ù¤Ï·‚ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô „ËÊ›ÛÙËΠˆ˜ “¢ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚË ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹” ÛÙ· μÚ·‚›· ∫ÔÈÓÔ‡ 2009 Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Conde Nast Traveller. °È· ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Conde Nast Traveller, ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ·Á·Ë̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Δ·ÍȉȈÙÈ΋˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ηٿ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ 2009. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ, ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ, ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Î·È ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˆ˜ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹˜ Î·È ÂÈ‚Ú¿‚¢Û˘. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Conde Nast Traveller, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÈÛÙ¿ ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ª. μÚÂÙ·Ó›·, ı¤ÛÈÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Ú·‚›· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ΔÔ ¶‹ÏÈÔ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÓÈÎËÙ‹˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· “∂ÏÏ¿‰· ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› - ¶ÂÚÈÔ¯¤˜” ÌÂÙ¿ ·fi ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ LIBERIS. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· οı ÌÈ· ·fi ÙȘ 49 ηÙËÁÔڛ˜ ‰È‹ÚÎÂÛ ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Á·-

ªËÏȤ˜

μÚ·‚‡ÙËΠˆ˜ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ë̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ÍÂÓԉԯ›·, spa, ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ù·ÍȉȈÙÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Û fiÏË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ. “∏ ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙÔ Conde Nast Traveller Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· Ì·˜, ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ÎÚÈÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ì·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ∂‡Ë Δ˙·‚¤ÏÏ· - ∞‰·Ì¿ÎË. ΔÔ Conde Nast Traveller Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÚ˘Ê·›Ô Ù·ÍȉȈÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·Ú›ıÌËÙ· ‚Ú·‚›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ¤ÍÈ National Magazine Awards, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜.

∞Ó¿Î·Ì„Ë ÌÂÙ¿ ÙȘ Ì·˙ÈΤ˜ ·Î˘ÚÒÛÂȘ ∏ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ “ÁÔÓ¿ÙÈÛ” ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, Ì ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ̷˙ÈΤ˜ ·Î˘ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂ-

ÒÓ ÙÔ˘. ∞fi ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ù· ¿‰ÂÈ· ηٷχ̷ٷ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙÔ 90% Û ¶‹ÏÈÔ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ. ∫·È ÔÈ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ 15·‡ÁÔ˘ÛÙÔ ı· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ÏËÚfiÙËÙ˜, ÂÓÒ ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›Ó·È Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ. “∂¿Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÁ¿ÏË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¿ÂÈÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ë ª·ÁÓËÛ›· ı· ¤ÎÏÂÈÓ Ì ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ÙÔ 2010. ¶·Ú¿ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Ë „˘¯Ú·ÈÌ›·”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙ˘ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷. ∞fi ·‡ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ηٷχ̷ٷ Î·È ÌfiÓÔÓ ÂΛӷ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛˆÛÙ‹ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋. “ŸÔÈÔ˜ ·ÛΛ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ηٷӷψً ‰Ô˘Ï‡ÂÈ. ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋, ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ, Â›Ó·È ·Ïfi” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “ ΔÔ ·È‰› Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È - ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙȘ ªËÏȤ˜, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ΔÔÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ·fiÁÂ˘Ì·, 7 - 8.30 Ì.Ì., ÂÈηÛÙÈÎfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· ·È‰È¿. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙȘ ›‰È˜ ÒÚ˜ ÙÔ Ù·Í›‰È ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ π·ˆÓ›· Î·È Ù· ·È‰È¿ ı· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈΘ Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∫·ÌÔ‡ÎÈ Î·È ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÁÈ·ˆÓ¤˙Èη ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÁÈ·ˆÓ¤˙È΢ ¯·ÚÙÔÎÔÙÈ΋˜ √ÚÈÁοÌÈ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂˘‰fiÍÂÈÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ΔÔÈÎfi ªÔ˘Û›Ô. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ì ʷÓÙ·Û›·, ΤÊÈ, ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ȉ¤Â˜!


M·ÁÓËÛ›· 14

¶∂ª¶Δ∏ 5 AY°OY™TOY 2010

∂Ûٛ˜ ʈÙÈ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÏËÌ̇ڷ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Í·ÊÓÈ΋˜ Î·È ¤ÓÙÔÓ˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘

“¶Ó›ÁËΔ ·fi Ù· ÍÂÚfi¯ÔÚÙ· Ô ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·˜

Ó›ÁËΠÛÙ· ÍÂÚfi¯ÔÚÙ· Ë ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Î·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂχıÂÚË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÁ› Ó¿ÚıÂÈ Î·ıÒ˜ ԉ‡ԢÌ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Δ· ¯fiÚÙ· Ô˘ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Êı¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·Úfi¯ıÈˆÓ ‰ÚfïÓ, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ˙¤ÛÙ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÛٛ˜ ʈÙÈ¿˜, ÂÓÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË Í·ÊÓÈ΋˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ ı· Â›Ó·È ÛÔ‚·Â¿ ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ·ÏÏ¿ Î·È Ë fiÏË. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

μÚÂı‹Î·Ì ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Î·È ÂÚ·Ù‹Û·Ì fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·fi ÙËÓ Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∫ÔÈÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∞ıËÓÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÂΛÓÔ Ô˘ ΢Úȷگ› Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ¯fiÚÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ Ù· Ú·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Úfi¯ıÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ·fi ÙËÓ Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÏÔÍ‹ Á¤Ê˘Ú· Ù· ¯fiÚÙ· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ ÎÔ›Ù˘. ŸÌˆ˜ ·fi ÙËÓ ÏÔÍ‹ Á¤Ê˘Ú· Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù˘ ͇ÏÈÓË Á¤Ê˘Ú· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¤Ï¢ÛË Â˙ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ

∞ƒÃπ∑∂π Û‹ÌÂÚ· ÙÔ 3Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞Ô‰‹ÌˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙȘ ¤ÍÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ “∫ÔÈÓfi ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÒ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2007-2010. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞Ô‰‹ÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Δ·Ì‚¿Î˘ Û ۯÂÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ:: “™‹ÌÂÚ· Ô˘ Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÎÚ›ÛË Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ fiÏˆÓ Ì·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™ËÌÂÈÒÓˆ Ì ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ñ fiˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ· ̤۷ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ñ fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ∞Ô‰‹ÌÔ˘: ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ŒÓÙ·ÍË ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÁÓËÙÒÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Ì·˜, ∂ıÓÈο £¤Ì·Ù·, ¶·È‰Â›· Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ¶·ÏÈÓÓfiÛÙËÛË, ¢ÈÂıÓ›˜ ∂ÌÔÚÈΤ˜ °¤Ê˘Ú˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÂÓfi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ∞η‰ËÌ·˚Τ˜ ™˘Ó¤ÚÁÂȘ, ·ÏÏ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ô ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ fiÏˆÓ Ì·˜ Ì ÙË ªËÙ¤Ú·-¶·ÙÚ›‰·” . √ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ 3Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ∞fi‰ËÌˆÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÔ›ıËÛË Ù˘ ¡.∞.ª. Â›Ó·È fiÙÈ Ô ·fi‰ËÌÔ˜

Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Ù· ¯fiÚÙ· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘. º˘ÛÈο, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ Û·Ṳ̂ÓÔ ÎÈÁÎÏ›‰ˆÌ· ÛÙËÓ ÏÔÍ‹ Á¤Ê˘Ú·. ªÂÙ¿ ·fi ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiÙ·Ó ÛÙÔ ÎÈÁÎÏ›‰ˆÌ· Â¤ÂÛ ÊÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÂÈÛ΢‹ Î·È ¤ÙÛÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi Û·Ṳ̂ÓÔ. √ οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ˙È‚ÈÓ›ÎÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “̤۷ ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¯fiÚÙ· Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Ù· Îfi„ÂÈ” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ÕÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ Ù· ¤ÎÔ‚·Ó, ÙÒÚ· ‚Á‹Î·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÊˆÙÈ¿. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ¯¿ÏÈ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÎÂÊÙ›Ù fiÙÈ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ¤ÂÛÂ

ΔÈ ··ÓÙÔ‡Ó

¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ù· οÁÎÂÏ· Â›Ó·È ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӷ Î·È Î·-

Ó›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÂȉÈÔÚıÒÛÂÈ” .

√ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ ·ÊÔ‡ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ fiÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¯fiÚÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË, fï˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ·. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∂›Û˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ÓÔ̷گȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ Á¤Ê˘Ú· ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜ ¢ı‡ÓË Î·È ı· ηı·ÚÈÛÙ› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ºıÈÓÔÒÚÔ˘” . √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÁÈ· ÙËÓ Î·-

ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È Ô,Ùȉ‹ÔÙ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ‹ ÙȘ fi¯ı˜ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ, ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ô ÔÈΛԘ ‰‹ÌÔ˜” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÓÔÌ·Ú¯›Â˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Î·È Ë Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ë ‰È¢ı¤ÙËÛË Î·È Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ·fi ÙȘ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ Ô˘ ¯·ÌËÏÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÔ›Ù˜. ◊‰Ë Ë ‰È΋ Ì·˜ ˘ËÚÂÛ›· ¤Î·Ó ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÎÔ›Ù˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ ∞Ó·‡ÚÔ˘ - ∫·Ú˘Û›‰ˆÓ· Î·È •ËÚÈ¿ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ·. ŸÌˆ˜, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ •ËÚÈ¿ ·fi ÙËÓ §·¯·Ó·ÁÔÚ¿ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÔ˘ÌÔ˘Ï‹ıÚ·˜. ∞˘Ùfi ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÒÛÙ ӷ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô” .

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ªËÙÚfiÔÏ˘ Î·È ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘

•ÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ∞fi‰ËÌˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ÂıÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. √È Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ “ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó” Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, Î·È ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÏÔÈfiÓ, ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌfiÓÈÌÔ˘ ‰È·‡ÏÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÎÔÈÓÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·fi‰ËÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ‚·ıÌfi Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÒÛÙÂ, ·ÊÂÓfi˜, Ó· ÚÔˆıËı› Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ηÈ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ó· Á›ÓÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ηÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·fi‰ËÌÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜.”

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

¶¤ÌÙË: ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ™˘Ó‰ڛ· ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∑Ô˘·ÓÈÒÙ˘ 19:00: ΔÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔ‡ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË: ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 19.20: ∂Î·›‰Â˘ÛË ∂ÏÏËÓÔ·›‰ˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡: £¤ÛÂȘ ·fi ÙË

ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °Îfi‚·Ú˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 19:40: ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ 20.00:: √ÌÔÁ¤ÓÂÈ·: ªÔ¯Ïfi˜ ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜-Δ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §Â‚¤ÓÙ˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. 20.15: ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÙËÓ √ÌÔÁ¤ÓÂÈ·: ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡.∞.ª. Ì ÙȘ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ (¡¤· ÀfiÚÎË) & ™Ô˘Ë‰›·˜ (™ÙÔίfiÏÌË-™fiÏÓ·). 20:30: ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·

·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ “π∞ªμ√™” ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 9:30: ŒÓ·ÚÍË- ∂ÁÁÚ·Ê‹ ÌÂÏÒÓ ∞’ ™˘Ó‰ڛ·: ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· Î. ∫·ÙÛÈÚ¤ÏÔ˘ ª·Ú›·. £∂ª∞Δπ∫∏: ∏ ∂π∫√¡∞ Δ∏™ ∂§§∞¢∞™ ™Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√ ™Δ∏ ¢π∞ƒ∫∂π∞ Δ∏™ ∫ƒπ™∏™ ∫∞π ¶ø™ ª¶√ƒ√Àª∂ ¡∞ μ√∏£∏™√Àª∂ ¡’ ∞§§∞•∂π 10:00: μ·Û›Ï˘ ∫·ÂÙ·ÓÁÈ¿ÓÓ˘, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ Î·È ∂ÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. 10:20: ¡›ÎÔ˜ ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ile de France ÁÈ· ÙȘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. 10:40: ª·Ú›· ∫·ÙÛÈÚ¤ÏÔ˘, ¢ËÌÔ-

ÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. 11:00: ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶··ÚÛ¤ÓÔ˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË °ÂÓ‡Ë. μ’ ™˘Ó‰ڛ·: ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Î. ∞ÏÂ͛Ԣ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. £∂ª∞Δπ∫∏: ∞¶√¢∏ª√π ∫∞π ∂£¡π∫∞ £∂ª∞Δ∞ 11:20: √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ì·˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Δ·Ì‚¿Î˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∞∂. 11:40: ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂıÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÎÈ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. ¡›ÎÔ˜ §·Ú˘ÁÁ¿Î˘, ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. °’ ™˘Ó‰ڛ·: ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· Î. ª·ÚÁ·ÚÒÓË ª·›ÚË. £∂ª∞Δπ∫∏: √π ª∞°¡∏Δ∂™ Δ∏™ ¢π∞™¶√ƒ∞™ 12:00: ΔÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ™ÂÚ¿ÈÔÓ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ Î·È ÔÈ ËÏÈÔÚ›Ù˜ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜. ∂ϤÓË ∫ÔÓÙ·Í‹, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ¢Ú. §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜. 12:15: ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ (‰ËÌÔÙÈ΋ ñ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ñ ¤ÓÙ¯ÓË) ˆ˜ ̤ÛÔ ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ·fi‰ËÌÔ ÂÏÏËÓÈÛÌfi∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™˘ÓfiÏÔ˘ π∞ªμ√™ ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘

ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ™¤‚Ë ª·˙¤Ú·-ª¿Ì·ÏË, ¢Ú ªÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁ›·˜. 12.30: √ÌÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜. μ·ÛÈÏÈ΋ Δ¤·, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. ¢’ ™˘Ó‰ڛ·: ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Î. ¢‹ÌÔ˘ ¶·Û¯¿Ï˘. £∂ª∞Δπ∫∏: ¶∞π¢∂π∞ ∫∞π ¶√§πΔπ™ª√™ 12:40: ¶·È‰Â›·-¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜-√ÌÔÁ¤ÓÂÈ·. ¡›ÎÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ Queens College Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. 13:00: ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· ˆ˜ “Á¤Ê˘Ú·” Â·Ê‹˜ ·Ô‰‹ÌˆÓ Ì ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ¶·Û¯¿Ï˘ ¢‹ÌÔ˘, À‡ı˘ÓÔ˜ ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Solna™ÙÔίfiÏÌ˘, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. 13:20: “£¤Ïˆ Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜...” : ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ (ÌÈ·˜ Á·ÏÏfiʈÓ˘ ‚ÂÏÁÈ΋˜ fiÏ˘) Û ·ÓٛʷÛË. ª·›ÚË ª·ÚÁ·ÚÒÓË, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˜-˘Ô„‹ÊÈ· ¢Ú. ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜. 13:40: ∂ÎÏÔÁ‹ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ.


¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

15


M·ÁÓËÛ›· 16

¶∂ª¶Δ∏ 5 AY°OY™TOY 2010

∫·ı¿ÚÈÛ·Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ ÛÙÔÓ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙË

∞fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·Ú¿ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· Ù· ÈÚÈ¿

∫∞§¡Δ∂ƒπªπ ÛÙÔÓ ∞Á. §·˘Ú¤-

‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘” ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013 Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·, ¤‰ˆÛÂ, ¯ı˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ∞Ì¿Ú ∞ÓÙ¿ÓÙÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·Ú¿ ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó, ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ ı· ·Ó·ÎÙËı›” . √ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢∂ª∞ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙÔ ı¤Ì· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ 150 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “·ÔÙÂÏÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂ª∞ °. ∫ÔϤÙÛÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “ÔÈ ∞ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013” , οÓÔÓÙ·˜ ÂÎÙÂÓ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈṲ̂ÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Î·È ¤ÚÁ·. ΔÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∫ˆËÏ·Û›·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ηÓÔÓÈο ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ÂÓÒ ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ÁÎÔÏÊ ı· ··ÏÂÈÊı› ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·.

√ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÁÈ· ÙÔ ¶¿ÚÎÔ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Δ√ £∂ª∞Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘

∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ı¤ÙÂÈ Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Δ. ªÈÚÌ›ÏË, Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·Ó Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤¯ÂÈ Û οÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÍÂÂÚ·Ûı› ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÓÒ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈ› Â·ÚÎÒ˜ ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ ¿ÚΈÓ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ, Û˘¯Ó¿, ÙÔ ¶¿ÚÎÔ ˆ˜ “‚·Ú›‰È” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÓÙ› ˆ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÂÚÁ·Ï›Ԕ . √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ˙‹ÙËÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, οÙÈ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘.

“æ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢∂ª∞ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ 150 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ. √ Î. ∞Ì¿Ú ∞ÓÙ¿ÓÙÈ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹. “∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ··Ú¤ÁÎÏÈÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013. ∏ ¢∂ª∞ ‰¤¯ÙËΠӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÎfi Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ª·˜ ·ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ. §¿‚·Ì ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ·, ·ÏÏ¿ ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ı¤Ì· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·. Œ¯Ô˘Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË fiÙÈ fiÏ· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. Δ· ªÂÛÔÁÂȷο ÈÚÈ¿ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ۇÓÙÔÌ· Ó· ‰È·Ï¢ηÓı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ. ∂ÚˆÙËı›˜ Ô Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ Î·Ù¿ fiÛÔ Ë ¢∂ª∞ ÓÈÒıÂÈ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ∞ÁÒÓ˜ Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ· ÌÂÙ¿ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜, ·¤Ê˘Á ÂÈÌÂÏÒ˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ¢∂ª∞ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô˘

● √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ (¢∂ª∞), Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ì¤ÏË ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ¯ı˜, ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ˘‹ÚÍ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ŸÏÔÈ Ì·˙› ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ÕÏψÛÙ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÛÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÂÈı˘Ìԇ̠ٷ ıÂÙÈο ÌËӇ̷ٷ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÎÈ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂ª∞ °. ∫ÔϤÙÛÔ˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “·ÔÙÂÏÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∂›Ì·ÛÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· Ù· ªÂÛÔÁÂȷο ÈÚÈ¿. ∂Ì›˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì η̛· ¿ÏÏË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË. Œ¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ √∂ª∞ Î·È Ù˘ ¢∂ª∞ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ¢∂ª∞, Ô Î. ∫ÔϤÙÛÔ˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “√È 17ÔÈ

ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ “μfiÏÔ˜ 2013” ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013 ‚¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÌÂʈÓË̤ÓÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚÈ‹ÌÂÚ˘ Â›Û΄˘ Ù˘ ¢∂ª∞ Î·È Î·ÙfiÈÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÙËÓ √∂ª∞. √È Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ú·ÁˆÁÈÎfi Îϛ̷ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢∂ª∞ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∞ §›ÓÔ º·ÚÔ‡Ù˙È·, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·Ó ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ‡¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. “∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ú¿‚È Î·È fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ. Œ¯Ô˘Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÔ˘Ì ٷ Û¯¤‰È¿ Ì·˜” , › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ.

ŒÚÁ·- ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·

√ Î. ∫ÔϤÙÛÔ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ë √∂ª∞ ÚfiÙÂÈÓ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÙÚÔ-

ÔÔÈ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÏfiÁˆ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˘ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÙȘ Ôԛ˜ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢∂ª∞ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Û˘ÌʈӋıËΠӷ ÌËÓ Á›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛٷ̤ӈӔ . √È ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó (test events). ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÔÈ Î.Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ Î·È ∫ÔϤÙÛÔ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ·Ó ˆ˜ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ΈËÏ·Û›·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙËÓ Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∞ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ηıÒ˜ Ë Ï›ÌÓË

·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óԉ¢ÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È ÎÙ›ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∫ÔϤÙÛÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙfiÙ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ·ÎÚȂ›˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘” . ∞fi ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ √∂ª∞ º·Ó‹ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ÁÎÔÏÊ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ··ÏÂÈÊı› ·fi ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013 ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·. ∂›Û˘, Ë ¢∂ª∞ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ™ÎÈ, Δ·Â΂ÔÓÙfi Î·È ª¿ÓÙÌÈÓÙÔÓ ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∏ √∂ª∞ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¢∂ª∞ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ.

¡¤Â˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ

Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, ÛÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢∂ª∞, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ μfiÏÔ Ë ÂÂÙÂȷ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ¢∂ª∞, Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ·Ó·‰fi¯Ô˘ fiÏ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2017 Î·È ÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ù· 60 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¢∂ª∞.

ÓÙÈÔ, ηı·Ú›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¢›ÎÙ˘Ô-ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ SOS, Ì ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008, ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ª∂™√°∂π√™ SOS, Â¤ÛÙÚ„ ͷӿ ÛÙÔÓ “ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜” ʤÙÔ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›¯Â ˆ˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ηÏÓÙÂÚÈÌÈÔ‡ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰È‹ÚÎËÛ ‰¤Î· Ë̤Ú˜ (21-30 πÔ˘Ï›Ô˘) Î·È Û ·˘Ùfi ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÂÓÓ¤· ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “√ÏÈṲ̂ÓÔÈ” Ì ı¤ÏËÛË Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ, ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi (ÊÙ˘¿ÚÈ·, ÙÛ¿˜, Î.Ù.Ï.), ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ ηÏÓÙÂÚÈÌÈÔ‡ (Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÛË ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 3 ¯ÏÌ. ÂÚ›Ô˘), οÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Â‡ÎÔÏ· ÚÔÛÂÏ¿ÛÈÌË ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÌÔÚÊË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÏÓÙÂÚ›ÌÈ ‹ ·Ï¿ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‚fiÏÙ· ̤۷ ÛÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∏ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Â˙ÔÔÚÈÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ófi ÚÔ˜ Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο ¯ˆÚÈ¿ ÕË °ÈÒÚÁË Î·È ¢Ú¿ÎÂÈ·, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÈÎ-ÓÈÎ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÷Ù˙›ÓË Î·È ÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· §·ÁÔ‡‰È, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ì ÙÔÓ ÓÙfiÈÔ ÏËı˘ÛÌfi, Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” .

“æ‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘” ÁÈ· ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜

™Â ηÏfi Îϛ̷ Î·È Ì ÓfiÙ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘

™˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ - ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢∂ª∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ ∏ ¶√ƒ∂π∞ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ (¢∂ª∞) ∞Ì¿Ú ∞ÓÙ¿ÓÙÈ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ Û ȉȷ›ÙÂÚ· ηÏfi Îϛ̷ Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙ· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ∞ÓÙ¿ÓÙÈ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ. √È ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ÙÔ Î·Ïfi Îϛ̷ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ ϤÔÓ ÍÂÎÈÓ¿ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. ™ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÌÂ-

ٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∫·ÏˆÛÔÚ›˙ˆ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∞, ·Á·Ë̤ÓÔ Ê›ÏÔ Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. √ Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÔχÙÈÌÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿-

Ù˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ §¿ÚÈÛ· ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ™ÙËÓ ÔÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞ÏÏ¿

ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÌÔÚ¤Û·ÌÂ, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ÛÎÏËÚ¿, ÌÂıÔ‰Èο Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ó· χÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ÿ۷Ì ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì›· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÎΛÓËÛË, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ fiÓÂÈÚfi Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ì·˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ 2013. °È· ·˘Ùfi ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÂÈÚfi Ì·˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∞ ∞Ì¿Ú ∞ÓÙ¿ÓÙÈ ‰‹ÏˆÛÂ: “£· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ fiÙÈ Ë Â›Û΄‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ

ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ô˘Û›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Î·È ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ™˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ۋÌÂÚ· Ì ÙÔÓ Ê›ÏÔ Ì·˜ ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ó‡̷ ÊÈÏ›·˜ Ô˘ Ì·˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ. ¶¿ÓÙ· Ì·˜ ÂͤÏËÙÙÂ Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÚÔ·ÛÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ∂›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Ë Ó¤· ÔÌ¿‰· Ù˘ √∂ª∞ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì Ôχ ηÏÔ‡˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË ‰‡ÛÎÔÏ· ‚‹Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ›̷ÛÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ηÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

™ÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ Î·È ·˘ÍË̤Ó˘ ‰˘ÛÊÔÚ›·˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜

∫∂£∂∞

ªÂ ÙË ˙¤ÛÙË, ·ÚÔ‡Û· Î·È Ë ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË

Œ

Ó· Ì›ÁÌ· ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘ Î·È ·˘ÍË̤Ó˘ ˘ÁÚ·Û›·˜ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘˜ ‚ÔÏÈÒÙ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. √È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËϤ˜, ‰ÂÓ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ó Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ η‡ÛˆÓ·, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›· Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ¿ÓÔÈ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›, ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÊÔÚ›·. Δ· Â›‰· ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ‹Ù·Ó ¯ı˜ ·˘ÍË̤ӷ Î·È ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÂÈÙÚÂÙ¤˜ ÙÈ̤˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ë̤ڷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™Ù·ıÌfi ª¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ·˘ÍË̤ӷ ‹Ù·Ó Ù· Â›‰· ˘ÁÚ·Û›·˜ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Thom.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™Â ¤Ó·Ó ÎÏÔÈfi ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ ˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È‹ÌÂÚÔ ÔÈ ‚ÔÏÈÒÙ˜, ÂÓÒ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ∞Ó Î·È ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 35 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›· ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ (Êı¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ 60%) ÚÔηÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÊÔÚ›·, ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÊ›‰ÚˆÛË. Ãı˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ë̤ڷ Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ fiÚÈÔ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ (̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ 62, fiÙ·Ó ÙÔ fiÚÈÔ Â›Ó·È 50), ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ ¤Êı·Û ÛÙȘ 10.55’ ÙÔ Úˆ› Ù· 455 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·. ∫·È ÚÔ¯ı¤˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ ‹Ù·Ó ˘„ËÏfi˜ (50 Ì fiÚÈÔ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Ù· 50), ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ ¤Êı·Û ٷ 341 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. Δ· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È·, ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ˆ˜ ƒª 10 ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÂÙËı› Â˘Ú‡Ù·Ù· Î·È ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÛÙ· ˙Ò· ¿ÛıÌ·, ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ·, ηډȷÁÁÂȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÚfiˆÚÔ ı¿Ó·ÙÔ. Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ۈ̷ٛ‰È· ÁÂÓÈο ÊÈÏÙÚ¿ÚÔÓÙ·È ÛÙË Ì‡ÙË Î·È ÙÔ Ï¿Ú˘ÁÁ· Î·È ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ۈ̷ٛ‰È· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·fi ÂÚ›Ô˘ 10 ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ·, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ PM 10, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‚ÚfiÁ¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. ∏ ¿ÓÔÈ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó·ÙÔ-

ÏÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›·, ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· η‡ÛˆÓ·˜ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ƒˆÛ›·, ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È μfiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË. Ÿˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. £. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜, Û‹ÌÂÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·›ıÚÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙȘ ÚÔÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ¤ˆ˜ 4 ÌÔÊfiÚ, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË. ∞›ıÚÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙË

ª·ÁÓËÛ›· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 10 Î·È 11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ¿ÏÈ “ÎfiÎÎÈÓÔ” , Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ 37-38 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÁÈ· Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¿ Â›‰· ·fi ÙÔÓ 15·‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ÌÂÙ¿.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÚÔÈΤ˜ Ó‡¯Ù˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË-ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2021-2050: -£· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 10 ¤ˆ˜ 15 ÔÈ Ë̤Ú˜ Ô˘ ı· ÂÈÎÚ·Ù› η‡ÛˆÓ·˜ ÂÙËÛ›ˆ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ı· ÍÂÂÚÓ¿ ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ 37 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. -£· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 30 ÂÙËÛ›ˆ˜ ÔÈ Ó‡¯Ù˜ Ô˘ ÙÔ Îϛ̷ ı· Â›Ó·È ÙÚÔÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹ ˘„ËϤ˜ ÂÏ¿-

¯ÈÛÙ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 20 ‚·ıÌÒÓ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È ·˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›·. ∏ ‰˘ÛÊÔÚ›· ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË Thom, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ ÛÒÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂÊ›‰ÚˆÛ˘, Ì ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ¤ÙÛÈ ‰È·ÙËÚ› ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Â›‰·. Δ· ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ˘ÁÚ·Û›·˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ó ‹ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·. √ ‰Â›ÎÙ˘ Thom ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ˘ÁÚ·Û›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰˘ÛÊÔÚ›·˜ Î·È Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ·˘ÙfiÓ ¿Óˆ ·fi 32 Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ

¢ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË

“ªÂ ÙÔ fiÏÔ ·Ú¿ fi‰·” ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ¢∂∏ μfiÏÔ˘ ª∂ “ÙÔ fiÏÔ ·Ú¿ fi‰·” Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ȉȈÙÒÓ ÛÙËÓ ¢∂∏. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÂÊfiÛÔÓ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È, ÙfiÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ‰È·ÚΛ·˜, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ›Ûˆ. “∂›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙÔ Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› ÙÔ 40% Û ȉÈÒÙ˜”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. £·Ó. ™È·Ê¿˜, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Ù˘ °∂¡√¶ ¢∂∏ ÛÙÔ μfiÏÔ. “À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙË ¢∂∏ Î·È ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ √Δ∂. ∂›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ú¿ÁÌ· Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜, ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È. ∫·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È Û fiÏ·. Œ¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÙÈ fiÔ˘ ȉÈÒÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹. ŸÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹ıËÎÂ, „¿ÍÙ ӷ ‰Â›Ù fiÛÔ ¤Êı·Û·Ó Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ‚˘ı›ÛÙËÎ·Ó ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÔÏÈÙ›˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔ-

ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ™È·Ê¿˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ¢∂∏ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ “·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ, Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Ú‡̷ Î·È Ó· ÙÔ Ô˘Ï¿ÂÈ. μ›·È˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ Ù˘ °∂¡√¶, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi”. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. ™È·Ê¿˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› fiÙÈ Ë ¢∂∏ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “∏ Âȯ›ÚËÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ∏ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ¢∂∏, Ú¤ÂÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ, Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ¢∂∏ ‰ÂÓ Â›Ó·È

ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈ΋. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÙÔ̤˜, οÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ¡· Á›ÓÂÈ ¤Ó· Ï¿ÓÔ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ‰ÂηÂÙ›·˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ¯·ÌËϤ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∞ÓÙ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ¿Ì ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË, ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì Ô‡;” √È 160 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ¢∂∏ μfiÏÔ˘, Ù¯ÓÈÎÔ› Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ›, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÈ ı· Ú¿ÍÔ˘Ó. “™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·È Û ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜. ¡· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË; ∏ °∂¡√¶ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ¢∂∏” . √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ë ΔÚfiÈη ˙ËÙ› ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ηٿ 30%-40% Î·È ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ 50%-60%. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

ΛӉ˘ÓÔ˜ ıÂÚÌÔÏËÍ›·˜, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ¯ı˜ Ì ‰Â›ÎÙË ‰˘ÛÊÔÚ›·˜ 42,8). ∞fi 30-32 Ë ‰˘ÛÊÔÚ›· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË Û fiÏÔ˘˜. ∞fi 28 ̤¯ÚÈ 29 Ë ‰˘ÛÊÔÚ›· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·fi 25 ̤¯ÚÈ 27 Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ·fi 21 ̤¯ÚÈ 24 Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È Ì¤¯ÚÈ 21 ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘ÛÊÔÚ›·. ∫¿ı fiÏË Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÎÙ›˙ÂÙ·È ¤Ó· Û›ÙÈ ‹ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ , Ô Î·ÈÚfi˜ Ù˘ fiÏ˘ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜. Δ· ÔÏ˘ÒÚÔÊ· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·, ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ì·˙ÒÓ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ. °ÂÓÈο ÔÈ fiÏÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÏÒÚȘ ·Ôı‹Î˜ ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È·Ù› ÙÔ ÌÂÙfiÓ ·Ṳ́, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ Î·È ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ , ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ªÈ· fiÏË ·ÔÚÚÔÊ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È ÙȘ ÌË ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ıÂÚÌÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Ó‡ÎÙ· Á›ÓÂÙ·È „‡ÍË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. °È’ ·˘Ùfi ÚÈÓ 40-50 ¯ÚfiÓÈ· Ù· ηٷʤÚÓ·Ì ¯ˆÚ›˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο Ù· ηÏÔη›ÚÈ·, ·ÊÔ‡ ÛÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÚfiÛÈ˙ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÈÔ ˙ÂÛÙ¤˜ Ë̤Ú˜.

∫˘ÎÏÒÌ·Ù· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·Ú-

ÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ (∫∂£∂∞) Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ıÂÚ·¢ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, fiÙÈ “΢ÎÏÒÌ·Ù· ÂÈÙ‹‰ÂÈˆÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Î·Ù¿ Û‡ÛÙËÌ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ÂÍ··ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù·, ‰‹ıÂÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ £ÂÚ·¢ÙÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ. Δ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÓÔ‹ÛÂÈ ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔÈ Â›Ó·È: 1. ∏ ÒÏËÛË ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÚÔÂχۈ˜ Ì ı¤Ì· Ù· Ó·ÚΈÙÈο, “¤ÚÁ· Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘”, ÂÈÎfiÓ˜, ÎÂÚÈ¿, ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Û Û›ÙÈ·, Û ÂÎÎÏËۛ˜, Û ˘ËÚÂۛ˜, Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÙ·Èڛ˜. 2. ∏ ‰‹ıÂÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ ‹ οÔÈ·˜ £ÂÚ·¢ÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ì ·ÚÔ¯‹ ·ԉ›ÍÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË Ô˘ ʤÚÔ˘Ó Ï·ÛÙ¤˜ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ Î·È „‡ÙÈÎÔ ·ÚÈıÌfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘. 3. ∏ Â·ÈÙ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ‹ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Û οÔÈ· £ÂÚ·¢ÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ÌÂÙ¿‚·ÛË Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹ Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó, Î.¿. ΔÔ ∫∂£∂∞ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÂÊÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Î·È ·¿Ù˘ ·fi Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ·˘Ù¿. ∂ÓËÌÂÚÒÓÂÈ Â›Û˘, fiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Î·Ù·Ê‡ÁÂÈ Û ٤ÙÔȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ıÂÚ·¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ˆÚ¿Ӕ.


M·ÁÓËÛ›· 18 ΔÚÂȘ Ӥ˜ ·ÔχÛÂȘ ÛÙË μÈÔÛÒÏ ™∂ ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ·ÔχÛÂȘ ÂÚ-

Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ μÈÔÛÒÏ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. √È ÙÚÂȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ·ÔχıËηÓ, ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ΋ڢÍ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 10 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ Úˆ›, ÂÓÒ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙȘ ÙÚÂȘ ·ÔχÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙË μÈÔÛÒÏ 18 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ (∂∫μ) ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ArcelorMittal Construction Hellas A.E. (ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ∞.μ.∂.∂.), ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÁÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ·fi 23 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ̤¯ÚÈ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. £. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ·ÌÂٷΛÓËÙË ÛÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÛÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÁÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ∞ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡·Ù¿Û·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ∫√¡Δπ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “ΔËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ‰›ÌËÓË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ˙‹ÙËÛ·Ó, ÚÔ¯Ù¤˜ ΔÚ›ÙË, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ArcelorMittal Construction Hellas A.E. (ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ∞.μ.∂.∂.), ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∞ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë, Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÛÙËÓ ∞ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ 130 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÂͤÏÈÍË Ì ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜, ¯ˆÚ›˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÚÔÊ·Ó‹ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·, Ì ‚¿ÛË Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ÂÈÛʷϤ˜, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ‰›ÌËÓË ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·Ó·Û¯ÂÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ “Â·Ó¤ÓÙ·ÍË” Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¡∞ª ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÛÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ ‰˘Û¯ÂÚ›˜ Û˘Óı‹Î˜, ÔÏϤ˜ ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” .

¶∂ª¶Δ∏ 5 AY°OY™TOY 2010

™Ù· °Ú·Ê›· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘. ¶·È‰Â›·˜

•ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌfi

ÂΛÓËÛ ¯ı˜ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 10 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÁÈ· ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

∏ ηٿıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ƒÔ˙Ô‡, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫. ∑¿¯Ô˘ Ì ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ. ∏ ÚÔۤϢÛË ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fi ¯ı˜ ÚÒÙË Ë̤ڷ ηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ. ™ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ı· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 60% Ô˘ ı· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞™∂¶ Î·È ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 40% ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÓÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ “ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ 1976, ·ÊÔ‡ Ù· ÎÂÓ¿ ηχÙÔÓÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·fi ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ” . ŒÙÛÈ, ·˘ÙÔ› Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÈϤÁÔ˘Ó ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ “¤Ó· ÏÂfiÓ·ÛÌ· 40 ηıËÁËÙÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÚÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ‹‰Ë ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶À™¢∂” . ª¤¯ÚÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ÌfiÏȘ Ï¿Ì‚·Ó ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘, ı· ‰ÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ™Â٤̂ÚÈÔ ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ı· ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ÌfiÓÈÌÔ˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÙ·ÂÙ›· Ù· ·È‰·ÁˆÁÈο ΔÌ‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ∞fi ʤÙÔ˜ fï˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È Û ¤Ó· ‚·ıÌfi. √ ÚÒÙÔ˜ ‚·-

ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È 70% Î·È ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì¤¯ÚÈ 50% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ˆ˜ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ı· ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi Ó¤Ô˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ Employ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 8.387 ÌfiÓÈÌÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20ÂÙ›· 35.822 ¿ÙÔÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÂÙ¿ Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰·ÛοψÓ: 1) ∞‡ÍËÛË ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, 2) Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ ÛÙ· °Ú·Ê›· Î·È ÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∂Î·›‰Â˘Û˘, 3) Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, 4) ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·Ó¿ ΔÌ‹Ì·, 5) ÎÏ›ÛÈÌÔ ÌÈÎÚÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, 6) Ì›ˆÛË Ì·ıËÙÒÓ ÏfiÁˆ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, 7) Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı¤ÓÙˆÓ Î·ıÒ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20ÂÙ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÂÚ›Ô˘ 36.000 ‰¿ÛηÏÔÈ. ™Â ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ›. º¤ÙÔ˜ 4.728 ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, fiÙ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô‡Ù ¤Ó·˜ ·‰ÈfiÚÈÛÙÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜. ™ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ‹Ù·Ó ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2005-2006 5.895 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 4.541 ›¯·Ó ÌfiÚÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ‹ ∞™∂¶ Î·È ÔÈ 1.354 ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ ÌfiÚÈ·. ¶¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ 7.216 ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 5.685 ›¯·Ó ÌfiÚÈ· ·fi ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ‹ ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞™∂¶ Î·È ÔÈ 1.531 ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÌfiÚÈ·.

™ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË

∞fi ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î-

● ∞fi ¯ı˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌfi ·fi ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·›‰Â˘Û˘ ÂΉfiıËΠ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: 1. ™ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010-2011, ˆ˜ ÂÍ‹˜: -ªÂ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· 24 ÌËÓÒÓ Î·È Ì›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÈÙ˘¯›· Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞™∂¶ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜ -™ÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ¶›Ó·Î· ¢ÈÔÚÈÛÌÒÓ (¿ÚıÚÔ 6, ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¡. 3255/2004) ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ 40% ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ. ªÂ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· 30 ÌËÓÒÓ 2. ™ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ‰ÈÔÚÈÛÙ¤ˆÓ ÙÔ˘ ∞™∂¶ 2008 ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ 60% ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ 3. ΔÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂16.01 ·fi Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ›Ó·Î· ‰ÈÔÚÈÛÙ¤ˆÓ ÙÔ˘ ∞™∂¶ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010 (·ÚÈıÌ. 1¶/2008 ¶ÚÔ΋ڢÍË ∞™∂¶) , ÁÈ· ÌfiÓÈÌÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi Û ÎÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ηٿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 20102011, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 ÙÔ˘ Ó. 3848/2010 (º∂∫ 71/19.5.2010 Ù. ∞’). ∞¶∞πΔ√Àª∂¡∞ ¢π∫∞π√§√°∏Δπ∫∞ √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ ∞›ÙËÛ˘-¢‹ÏˆÛ˘:

1. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ. 2. À‡ı˘ÓË ¢‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ó.1599/1986 Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ. 3.. ºˆÙÔÙ˘›· ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‹ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘. 4. √ÔÈÔ‰‹ÔÙ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ÚÔÛˆÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ (∞.º.ª..). 5. ·) ºˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Ù‡Ô˘ ∞’ Ì ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ó. 1599/1986 ÁÈ· ÙË ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ (Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ¿Ïψ˜ ı· ·Ó·˙ËÙËı› ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ·) ‹ ‚) À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¡.1599/1986 fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‹ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÓfiÌÈÌ· ··ÏÏ·Á› Î·È ı· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Ù‡Ô˘ ∞’ ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘.™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. 6. μ‚·›ˆÛË ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜-Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÚÔ·ÙÂÈ Ë ˘ËÎÔfiÙËÙ· ‹ Èı·Á¤ÓÂÈ· Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÎÙ‹Û˘ ·˘Ù‹˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË Í¤ÓÔ˘ ˘ËÎfiÔ˘. 7.. Δ›ÙÏÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘,, ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿Ù·Í˘ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ›Ó·Î· ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·” .

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÔÛ¿ Ô˘ ηٷӤÌÔÓÙ·È

¶ÏËڈ̋ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ √§√∫§∏ƒø¡∂Δ∞π ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë-

̤Ú˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 5.382.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¡fiÌÔ. ŒÙÛÈ Û˘ÓÔÏÈο Î·È Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· Ï›ÁˆÓ ÌËÓÒÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂı› ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 18.082.000 ¢ÚÒ ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÂÌËı› ÂÈϤÔÓ 5.000.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Ì ٷ ÔÔ›· ı· ·ÔÏËÚˆıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ 2009 Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÏËڈ̤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ 2010. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Î·È Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó: Δ™π°∫∞™ ∞.∂. 21.000, ∞§π∞°∞™ ∞∂ ¶∂Δƒ∂§∞π√∂π¢ø¡ & ∞™º∞§Δπ∫ø¡ ¶ƒ√´√¡Δø¡ 15.500, Δ™∞ƒ∫∞ £ & ™π∞ √∂ 115.500, ¢∏ª∏Δƒπ√™ ºøΔπ∞¢∏™ ∞∂ 129.500, ∞¡∞μƒ∞ ∞∂ 165.000, ª∞ƒ∫∂§§∞ μ∞§∞Ã∏ & ™π∞ ∂∂ 37.250, º∂ƒΔ∂∫§π¢∏™ - ª¶√ƒ°∫√¡π√ √∂ 37.250, £∂ΔΔ∞§√™ ∞μ∂Δ∂ 112.000, ª∞ƒ∞μ∞™ ∞∂ 180.000, ¶∞Δ√À∫∞™ ¶√§. - ¡ΔπªΔ™∞

∂§. √∂ 218.500, ∞¡∞°¡ø™Δ√À °. & ∫∞§√°π∞¡¡∏ ∞ª. √∂ 19.760, ª∞Àƒ√ª∞Δ∏™ Ã∏™Δ√™ & ™π∞ √∂ 180.000, °∫√À¢∞§∞™ °∂øƒ°π√™ 22.000, ∞°ƒ√∫Δ∏ª∞Δ∞ Δƒπ∫∞§ø¡ ∂¶∂ 60.000, ¡π∫√§∞√™ & ∏§π∞™ ∞¶√™Δ√§π¢∏™ √∂ 37.000, ∞º√π Δ∞Ã∞ √∂ 63.000, °. μ∞™Δ∞ƒ¢∏™ ∞∂ 170.000, °. °∂ƒ√¢∏ª√À -¶. °∞Δ√™ √∂ 55.000, ∞ª¡√™ ∞∂ 40.000, ¶. ∫Àƒ∫∞™ -¢. ª∂§∂Δπ√À √∂ 160.000, ∞°ƒ√™À™Δ∏ª∞Δ∞ ∞∂

190.000, ™Δ∂ƒ°π√À ∏§. & ™π∞ √∂ 120.000, ∫∞ƒº√μ∂§√¡√¶√ππ∞ £∞ƒƒ√™ ∞∂ 65.533, ™Δƒ∞¡Δ∑√¶√ππ∞ - ∞º√π §∞∑∞ƒ√À √∂ 138.000, ¢∏ª∏Δƒ∞ ∫∞π ∞¡∞™Δ∞™π∞ Δ™∞Δ™∞§π¢∏ √∂ 60.000, πø∞¡¡∏™ ¶√§À¢√¶√À§√™ 28.050, §∂ª√¡∏ ºøΔ∂π¡∏ & ™π∞ ∂∂ 43.000, ∫πƒªπ§∏™ ∫ø¡/¡√™ & ™π∞ √∂ 33.500, ∫. ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ &™π∞ √∂ 42.250, ª∏§π√™ ¡. ∞º√π ∞¶. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À √∂ 66.000, ∫√¡Δ√ƒπ∑√™ πø∞¡-

¡∏™ 126.000, ª∞∫§√Ã§π¡ ¡Δ∂πμπ¡Δ & ™π∞ ∂∂ 62.000, ¡π∫√§∞√™ ¶§∞∫π∞™ &™π∞ √∂ 192.000, μ√¡Δ∑√™ πø∞¡¡∏™ 18.990, ∫∞§√°π∞¡¡∏™ - ∫√ÀΔ™π∫√™ ∞μ∂∂ 49.000, £. ∫√π£∞™ - §π∞∫√¶√À§√À ∂ÀΔÀÃπ∞ √∂ 281.250, Àπ√π Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞∂ 169.750, Δ∑πøƒΔ∑πøΔ∏ °∂øƒ°π∞ ∫∞π ª∞ƒπ∞ √∂ 45.000, Δ™π¡∞¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∫∞π ™π∞ √∂ 160.000, μ∞μπΔ™∞™ ∫∞π ™π∞ O∂ 110.000, WOOD PLUS ª√¡√¶ƒ√™ø¶∏ ∂¶∂ 173.000, ÃÀΔ∏ƒπ∞ £∂™™∞§π∞™ ∞∂μ∂ 177.500, ∂À∞°°∂§∏ ¶√§À∑√À ª√¡√¶ƒ√™ø¶∏ ∂¶∂ 134.000, ∞∫Δ√À™ - μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ¶§∞™Δπ∫ø¡ ∞μ∂∂ 120.000, °ƒ∞Δ™∞¡∏™ √∂ 25.200, ™∫√¶√™ ∞∂ 36.000, ª∞¡πΔ∞ƒπ∞ Δƒπ∫∞§ø¡ 72.000, ∂§§∏¡π∫√π ÃÀª√π ∞μ∂∂ 86.800, ∫√ƒ¶√À™ √∂ 31.000, Δ√°π∞™ ∂∂ 34.000, μ∞§Δ™πøΔ∏ √∂ 49.500, Δ™√¶∂§∞ ∫∞π ™π∞ ∂∂ 43.000, ÃøΔ√À ∂¶∂ 88.000, ∫∞ƒ∞´™∫√™ - ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏™ 110.000, Δ∑πøƒ∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ & ™π∞ ∂∂ 50.000, °π∞∫øμ∞∫∏™ & ™π∞ ∂∂ 50.000, ∑∏™πª∞Δ√™ & ™π∞ √∂ 70.000, ∫√ÀΔ™πø¡∏™ ¶√§À∫∞ƒ¶√™ 47.250, STAFILCO 118.000.

™Â ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ Ë °.°. Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “ ªÂ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, Û˘ÓÔÏÈο ‰È·ı¤Û·Ì ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 18.082.000 ¢ÚÒ, ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 5 ÂÚ›Ô˘ ÌËÓÒÓ. ∞ÔÏËÚÒÓÔ˘Ì ¤ÙÛÈ ÙȘ ·Ï·È¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ˘ÏÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜. ∞ÔÙÂÏ› Û›ÁÔ˘Ú· ·Ó¿Û· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ, ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ Û·Ó ¯ÒÚ·. ΔÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¿ÏÏ· 5 ÂÎ. ¢ÚÒ, Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ì·˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ 2010. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó¤Â˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·” .


™À°Ãƒ√¡π™ª∂¡∏ ∫√§Àªμ∏™∏

¡¤Â˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·‰ÂÏʤ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ÛÂÏ. 21

¶∂ª¶Δ∏ 5 AÀ°√À™Δ√À 2010

£ÂÙÈο Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÂÏ. 20,21

√ √§Àª¶π∞∫√™ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 21.00 Δ∏¡ ª∞∫∞ª¶π °π∞ Δ√ °π√Àƒ√¶∞ §π°∫

°È· ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï

ª ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÔÎÈ̤˜ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙË ¡›ÎË ÛÂÏ. 22

ŸÏË Ë Î›ÓËÛË Û ¢’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÂÏ. 24

 ÛÙfi¯Ô ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÚÔÎÚÈı› ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 21.00 ÛÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚ Ì ÙËÓ ª·Î¿ÌÈ. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” Ì 2-1.

√ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , Œ‚·ÏÓÙ §›ÓÂÓ, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·›ÍÂÈ ÂÈıÂÙÈο Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·, Ë ÔÔ›· Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. “™Â Ù¤ÙÔÈ· Â˘Úˆ·˚ο ·È¯Ó›‰È· ‰ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·, ÁÈ·Ù› ÎÚ‡‚Ô˘Ó ·Á›‰Â˜ ·Ó Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ¤ÙÛÈ. £· ·›ÍÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. °È· ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô §›ÓÂÓ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜ ΔÔÚÔÛ›‰Ë, πÌ·Á¿Û· Î·È ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. “£· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ ÚÈÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∞˘ÙÔ›, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÍÈ ‹ ÂÙ¿ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·. ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ∞‚Ú·¿Ì Î·È ÕÚÈÂÏ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤‚ÂÈ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ›Ûˆ” . √È ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜, ª¤ÁÂÚÈ, ¶¿ÚÓÙÔ, °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ƒ. ªÚ¿‚Ô ÃÔϤÌ·˜, ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ªÔ‰¤ÛÙÔ, ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, πÌ·Á¿Û·, ŸÛηÚ, °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ú¤Ûη, ∑·˚Ú›, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, ƒfiÌÂÓÙ·Ï, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ¡ÙÈfiÁÎÔ, ¡Ù¿ÚÌÈÛÈÚ. √ §›ÓÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ƒ·Ô‡Ï ªÚ¿‚Ô ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜, ηıÒ˜ ‰ÔΛ̷Û ÙÔÓ πÛ·Ófi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ª¤ÏÌÂÚÁÎ. £¤ÛË ÛÙËÓ 11¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÏÈ Î·È Ô ŸÛηÚ. √ §›ÓÂÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ

Ì ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÓ ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ÙÔ˘˜ °Î·Ï›ÙÛÈÔ Î·È ÃÔϤÌ·˜ ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. ΔÔÓ ƒ·Ô‡Ï ªÚ¿‚Ô Î·È ª¤ÏÌÂÚÁÎ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·Ì·˘ÓÙÈÎÔ‡˜. ΔÔÓ ª·Ú¤Ûη Ì ÙÔÓ ªÔ‰¤ÛÙÔ ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê. ∂‰Ò ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‚·ÛÈÎfi˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ô ŸÛÎ·Ú Ì ÙÔ˘˜ ∑·˚Ú› Î·È ƒfiÌÂÓÙ·Ï ÛÙ· ¿ÎÚ· Î·È Èı·Ófiٷٷ ÙÔÓ ¡ÙÈfiÁÎÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ›ÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Europa League Î·È fi¯È ·˘ÙÔ› Ù˘ ª·Î¿ÌÈ ΔÂÏ ∞‚›‚ Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Õ‚È ¡›ÌÓÈ ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. “√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ·ÏÏ¿ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. “∫¿ı ̷٘ Â›Ó·È ÙÂÛÙ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· Ì·˜. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ù¿ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ê¿ÛË (Û.Û. ªfiÁÎÚÂÓ). ∏ ›ÂÛË ÙÒÚ· Â›Ó·È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ. ∞Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ∂Ì›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ԇو˜ ‹ ¿Ïψ˜. ∂›Ì·ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÎÚÈıÔ‡ÌÂ Î·È ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔÈ Î·È Û˘Ì·Á›˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜. ∞Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ô‚ÏËı› ·›ÎÙ˘ Ì·˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚÔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” .

ÕÚ˘-°È·ÁÎÂÏfiÓÈ· ªÂ ÙÔ ¤Ó· fi‰È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË

ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÕÚ˘, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ì 2-1 Ô˘ ›¯Â ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ °È·ÁÎÂÏfiÓÈ· ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· ÌfiÓÔ ·Ó “·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ” ı· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ˘ ¶ÔψÓÔ‡˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 20.45. ∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ Ô ÕÚ˘ ı· ÚÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ ÛÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÕÚË ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È: “∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ›Ûˆ Ì·˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ì·˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡ÌÂ. ∏ ÔÌ¿‰· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ì ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ù¿ÍË ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ·Ù› ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ηÏfi ·ÓÙ›·ÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÛËÌÂ›Ô Ê˘ÛÈο Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ı· ÂÌÈÛÙ¢Ùԇ̠ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÒÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ªÂ fiÚÂÍË ı· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ì·˜. ¢Ô˘Ï¤„·Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜, ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë ˘ÛÙÂÚÔ‡Û·ÌÂ. ™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÔ˘. ŒÙÛÈ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÛÙËÚ›˙ÂÛ·È ¿Óˆ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ·Ó·Ú¯›·. ∂ÛÙÈ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÌÂÏÂÙ¿Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ fï˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜. ∂Λ ÏÔÈfiÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÒÛÙ ӷ Í·ÊÓÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Î·È Ó· Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙË ÚÔË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡” .

ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÕÚË, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔȯ›· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‚·ÛÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ó· ÙȘ ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ Î·È Ó· ÙȘ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ. ∞Ó Î·Ù·Ê¤ÚÂȘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ¤Ó· Û˘Ì·Á¤˜ Û‡ÓÔÏÔ Î·È ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ÚÔÛı¤ÙÂȘ ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·Ú¯›·. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ·Ó·Ú¯›·. Ÿˆ˜ ÂÌ›˜ ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ¤ÙÛÈ Î·È ·˘ÙÔ› Ì·˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó. ª·˜ ͤÚÔ˘Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Ï¤ˆ fiÙÈ ·Ó ·ÏÏ¿ÍÂȘ οÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ı· ¤¯ÂȘ Î·È ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ŸÌˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÔ˘. ™›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ‚ÔËı¿ÓÂ, ˆÛÙfiÛÔ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· fiÙ·Ó Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË. ¢Ô˘Ï¤„·Ì ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È fiÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜” . ∞Ó ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· Í·ÊÓÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¶ÔψÓÔ‡˜, ·¿ÓÙËÛÂ: “∞˜ ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ¤ÎÏËÍË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˘˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ï›ÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋. ∞ÏÏ¿ fiÙ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ ıÂÙÈο ÁÈ· Û¤Ó· ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÚԂ›˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∂›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Ì ÈηÓÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·ÙÔÌÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ” . √ ∫Ô‡ÂÚ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘: “∏ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηÏfi Â›‰Ô. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËΠÁÚ‹ÁÔÚ·. ∂›Ì·ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Î·È Ó· ‚ÚÂıԇ̠ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË”.


20

¶∂ª¶Δ∏ 5 AÀ°√À™Δ√À 2010

£∂Δπ∫∞ Δ∞ ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞ ∞¶√ Δ∏¡ ¶ƒ√∂Δ√πª∞™π∞ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ™Δ∏¡ πΔ∞§π∞

∞ÔÎÙ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙÔ Prato allo Stelvio, ηıÒ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· πÙ·Ï›· Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÌfiÓÔ Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì ÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi Ë ÔÌ¿‰· ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ Û μfiÏÔ Î·È ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤ÂÛ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋.

∂ÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ·ÔÙÂÏ› Ô ™·Óηڤ ∞¶√ ÙÔ ÚÒÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ Ô Ã·ÏÈÊ¿ ¶¿· ™·Óηڤ ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ٷ ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜. æËÏfi˜, ‰˘Ó·Ùfi˜, ·ÔÙÂÏ› ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· Ù· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ. ∂·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ 100%, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÎÏËÚ¿ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ. ™Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÊÈÏÈο, ÛÙ· ÔÔ›· ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¿ÊËÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ΔÔÌ¿˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔÈ Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ ÛÙfiÂÚ. √ ™ÂÓÂÁ·Ï¤˙Ô˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ì·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·: “∞Ó Î·È ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÌÔÚÒ Ó· ˆ ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ̤ڷ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ¿ÓÂÙ· ÛÙÔ Ó¤Ô ÌÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÌ¿‰· Î·È ·Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Œ¯ˆ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ‰›Óˆ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÌÔ˘ ·˘Ùfi ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÌÔ˘ Î·È ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·”. √ ™ÂÓÂÁ·Ï¤˙Ô˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÊÈÏÈο Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·: “√È Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ Ì ·ÁοÏÈ·Û·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Ì ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÒ ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ƒ›Îη Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ì ‚ÔËı¿ ÛÙÔ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙÈ ˙ËÙ¿ ·fi ̤ӷ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ̤۷ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™Ù· ÊÈÏÈο Ì·Ù˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ì·˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ ÛÙÔȯ›·, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË Ô˘ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ¢ÂÓ ÙË ÁÓˆÚ›˙ˆ ·ÎfiÌË Î·Ï¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, fï˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÒ Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹Ó ÔÏÏÔ› ηÏÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì fiÚÂÍË Î·È ‰È¿ıÂÛË Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi „ËÏ¿”.

ΔÔ˘ ∂À£Àª∏ ¢. Ã√ÀΔ∞ ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ̤ۈ ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÔÓÙ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ¤‰ˆÛ ¤ÓÙ ÊÈÏÈο (Ì·˙› Ì ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Ì ÙËÓ μÂÚfiÓ·), ÂÓÒ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Î·È ÙËÓ ªÔÓ·Îfi ÛÙÔ “Louis II” . ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۈÛÙfi ‰ÚfiÌÔ, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ, ¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·’ fiÏÔ˘˜. √È ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Îϛ̷, Ì ٷ Ó¤· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. À¿Ú¯ÂÈ ›ÛÙË ˆ˜ ̤۷ ·fi ÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓfi ÛÙfi¯Ô Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·ıȤڈÛË ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÎÏËÚ‹. √ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ›‰Â ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ıÂÙÈο Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ‚Á¿ÏÂÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜.

ŒÙÔÈÌÔÈ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, Ô Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Î·È ¿ÌÂÛÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, ∫ÔÛÌ¿˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜, ·Ó¤Ï·‚ ‰Ú¿ÛË ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎfi Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ôχ ηÏfi. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÛÙfi¯Â˘Â ÛÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ Û ˘„ËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

ΔÚ›· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ fiÛˆÓ Â›‰·Ì ÛÙ· ÊÈÏÈο ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÚ›· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi 4-4-2 (·Ú·ÏÏ·Á‹ Ì ÚfiÌ‚Ô), ÙÔ 4-14-1 ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÂÚÔÏ›· ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÙÔ 4-2-3-1, ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ·Ó ‰Ô˘Ï¢Ù› ηϿ Î·È ·ÊÔÌÔȈı› ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ √-

Ï˘ÌÈ·Îfi ¿ÎÚˆ˜ ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ì ÙÔ˘˜ ̤ÛÔ˘˜ Ó· ·ÙÔ‡Ó ÂÚÈÔ¯‹. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ʤÙÔ˜ Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ı· ÛÙËÚȯı› ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È ı· ‰›ÓÂÈ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙȘ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ.

Î·È Ô ƒfiη˜ ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜.. ∂ÍÂÏ›ÍÈÌÔ˜ Â›Ó·È Ô °ÎfiÙÔ‚Ô˜ Ì ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ó· ÌËÓ “η›ÁÂÙ·È” , ϤÔÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÓfi˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔfi‰·ÚÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡.

∞ÛÊ˘ÎÙÈÎfi Ú¤ÛÈÓÁÎ

ŒÓÙÔÓÔ˜ Ô Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜

ΔÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi Ú¤ÛÈÓÁÎ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, ·ÏÏ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜. ™Â fiÏ· Ù· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Â› ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ªÔÓ·Îfi, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ú¤Û·Ú·Ó Û˘Ó¯Ҙ, ›¯·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ì¿Ï·˜ Î·È ÛˆÛÙ‹ ·ÏÏËÏÔÎ¿Ï˘„Ë. ™ÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏ· Ë ¿Ì˘Ó· ÁÎÔÏ. √È ÁÚ·Ì̤˜ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓÔ› ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ.

¶ÔÏÏÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰· Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÌfiÓÔ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ı¤ÛË.

∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ΔÚÂȘ ŒÏÏËÓ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· ™Î¿ÚÔ, ™Ù¿ıË ƒfiη Î·È μ·ÁÁ¤ÏË °ÎfiÙÔ‚Ô. √È ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ “¯Ù˘Ô‡Ó” ÙËÓ fiÚÙ· ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰·, Ô ™Î¿ÚÔ˜ ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê

Œ¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Û ¤Ó·Ó ÎÔÚÌfi ∞fi ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ÎÔÚÌfi˜, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÛÙËÚȯı› Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ·Ï¿ÍÂÈ ÛÙÔ 60%-70% ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ÂÓ‰Âο‰· Î·È ÔÈ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÚfiÛˆ· ı· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÔÌ¿‰· Û οı ·È¯Ó›‰È.

ÀÛÙÂÚÔ‡Ó ÛÙ· ÛÙË̤ӷ ŒÓ· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¢-

Ù› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, ̤ۈ ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛˆÓ, Â›Ó·È ÔÈ ÛÙË̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ. ∫·È ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÁÎÔÏ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÚfiÔ, ̤ۈ ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ Ê¿ÛÂˆÓ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÁÎÔÏ. ∂›Û˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘, Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· Έ‰ÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÚԂϤ„ÈÌË ÔÌ¿‰·.

∏ ·fiÎÙËÛË ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÂÈıÂÙÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· Â›Ó·È Î˘ÓËÁfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Â˘ÂÏÈÍ›·. √ ª·ÚÙ›Ó Â›Ó·È ‚·Ú‡˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ™ÔÏ¿Î˘, ∫·Ì¿Óٷ˘ ‰ÂÓ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ◊‰Ë Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙÔ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Ê¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ı· Ú¤ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó. ™Ù· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÁÎÔÏ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ¢ηÈڛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·È ÔÏϤ˜, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜.

™ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎÂ Ô ∂√™ μfiÏÔ˘ ∞¶√ ÙÔÓ ∂√™ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÛÎÈ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ 12 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Û ·ÁÂÙÒÓ· ÛÙÔ Ã›ÓÙÂÚÓÙÔ˘Í Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜. ∏ ÚÔfiÓËÛË ‹Ù·Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ 3-4 ÒÚ˜ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ ÕÏÂȘ Î·È Û ‚·ıÌÔ‡˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ̤¯ÚÈ - 5 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ŸÏË Ë ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi -team- Á‡ÚÈÛ ¤ÙÔÈÌÔ Î·È ˘ÁȤ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ÚÔÓÈ¿, Ì ÔÏϤ˜ ÂÌÂÈڛ˜. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ¶··ÎÚ›‚Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ∫ÔÎÔÏÈÔ‡ ºÚfiÛˆ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ™Ô˘Ï‰¿ÙÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘,ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ ÕÁ˘, ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ™ÙÚÔÌÔ‡ÏË ª·Ú›·, ™ÙÚÔ-

ÌÔ‡Ï˘ ∫ÒÛÙ·˜, ∂˘·ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·, °ÏËÁfiÚË ∫·ÙÂÚ›Ó·, Δ˙›Ì·˜ μ·˚Ô˜, ∫·Ú·Ì‹ÙÚÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ∫·Ú·Ì‹ÙÚÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·. √È ŒÏÏËÓ˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ì ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ·, η٤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Î·È ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ı¤ÛË Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ˘„ËϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ηıÈÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ‰Â‰Ô̤ӷ, ÙÔ˘ ·ÏÈÎÔ‡ ÛΛ. ™Â Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÚÔfiÓËÛ‹ ÙÔ˘˜, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ, ·Ú¿ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ô˘ ›¯Â Ë ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÂΛӘ Ô˘ ¤Ó· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ,

ÒÛÙ ӷ ıˆÚËı› fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›‰Ô. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ı· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó Û ·ÁÂÙÒÓ˜ Î·È ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∫ÔÎΛÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›· Î·È ΔÛ·ÎÓ¿Î˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ÛÙȘ °·ÏÏÈΤ˜ ÕÏÂȘ. √È ‰‡Ô ·ıÏËÙ¤˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓÔ‡Ó, ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ı· ¤ÏıÔ˘Ó. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫ÔÎΛÓË, ·Ú¿ ÙÔ Ó·Úfi Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ù˘, ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ Ò˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ı¤ÛË Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ë ·ÎfiÌË ÈÔ ¿Óˆ. ªÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ”.


¶∂ª¶Δ∏ 5 AÀ°√À™Δ√À 2010

¡π∫∏™∂ ª∂ 2-0 Δ∏ μ∂ƒ√¡∞ ™Δ√ Δ∂§∂ÀΔ∞π√ ºπ§π∫√ ∂¶π πΔ∞§π∫√À ∂¢∞º√À™

∂ÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi.

 ӛÎË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô “¡Ù Ϸ ∫Ô˘¿ÚÙ˙È·” ÙÔ˘ ƒÔ‚ÂÚ¤ÙÔ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó›ÎËÛ·Ó Ì 2-0 ÙËÓ μÂÚfiÓ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡.

ª

∫·Ïfi˜ Î·È ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¤ÌÂÈÓ ·fiÏ˘Ù· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È Â›‰Â Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ó· Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ۇÛÙËÌ· 4-4-2 Û ÚfiÌ‚Ô, Ì ÙÔÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ™¤ÏÂ˙È Î·È ƒfiη˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·ÎÚ·›ÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ, ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ™·Óηڤ Î·È ΔÔÌ¿˜, Ì ÙÔÓ ÕÏ‚·ÚÂ˙ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê Î·È ÙÔÓ ∫·ÂÙ¿ÓÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘. √È √˘Ì›ÓÙ˜ ¤·ÈÍ ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, Ô ªfiӯ ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹, ÂÓÒ ÔÈ ™ÔÏ¿Î˘ Î·È ª·ÚÙ›Ó ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÔ› ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ŒÁÈÓ ¤Ó· Ôχ ηÏfi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ÚÒÙÔ 45ÏÂÙÔ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ›ӷÈ

ηχÙÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ μÂÚfiÓ· Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ. À‹Ú¯Â Ôχ ηϋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜, Ì ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜, ÂÓÒ ÙÔ Ú¤ÛÈÓÁÎ Û ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË. √ ™·Óηڤ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, Ô ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ‹Ù·Ó ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÂÓÒ Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙ ¤ÙÚÂÍ ¿Ú· Ôχ. ∫Ô˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ªfiÓ¯Â Î·È √˘Ì›ÓÙ˜, ÂÓÒ Î·Ï¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ›¯·Ó ÔÈ ª·ÚÙ›Ó Î·È ™ÔÏ¿Î˘. ªfiÏȘ ÛÙÔ 3’ Ô ª·ÚÙ›Ó ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, fï˜ ÌÂډ‡ÙËÎÂ Î·È ¤¯·Û ÙÔ ÎÔÓÙÚfiÏ. √È πÙ·ÏÔ› ·¿ÓÙËÛ·Ó

ÛÙÔ 10’ Ì ÙÔÓ §Â ¡fiÎÈ Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ·fi ηϋ ı¤ÛË Î·È Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ʇÁÂÈ ¤Íˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔ˘ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜. ¢˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ 19’ ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ 25’ ηÚʈً ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˘ ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ƒ¿Ê·ÂÏ Û ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·fiÎÚÔ˘ÛË (¤‰ÈˆÍ Û ÎfiÚÓÂÚ). ™ÙÔ 32’ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ™·Ì·Ù›ÓÈ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ¤Ó·ÏÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ 32’ fiÙ·Ó Ô ΔÛÂηڤÏÈ ÙÚ¿‚ËÍ ·fi ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Î·È ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔÓ ™ÔÏ¿ÎË Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fï˜ ÛÙÔ 40’ Ô πÙ·Ïfi˜ Ú¤ÊÂÚÈ ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ Ó¤Ô Ï¿ıÔ˜, “ÛÊ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜” ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ªÂÚÂÙfiÓÈ ¿Óˆ ÛÙÔÓ √˘Ì›ÓÙ˜. √ ªfiӯ ÙÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ‡ÛÙÔ¯·, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 1-0 ÁÈ·

™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÔÎÙÒ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ (·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌfiÓÔ ÔÈ ™·Óηڤ, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ Î·È ªfiÓ¯Â), Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·›˙ÂÈ 4-1-4-1. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ›¯·Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ. ∞ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÛÙÔ 49’ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¶ÏÈ¿Áη ¤‰ÈˆÍ Û ÎfiÚÓÂÚ Ô ƒ¿Ê·ÂÏ, ÂÓÒ ÛÙÔ 58’ Ô ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ¤È·Û ¿ÙÛ·ÏÔ ÛÔ˘Ù ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙË Ì¿Ï· ¿Ô˘Ù, ÛÙÔ 61’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Î·Ó ÙÔ 2-0. ™ÎfiÚÂÚ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘ Ì ηÚʈً ÎÂÊ·ÏÈ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ Ë μÂÚfiÓ· ¤¯·Û ÙÚÂȘ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ. ™ÙÔ 83’ Ô ƒfiη ·¤ÎÚÔ˘Û ۈًÚÈ· ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ Δ˙Ô˘ÏÂÚfiÛ·, ÂÓÒ ÛÙÔ 85’ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫¿Ó˙· ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 87’ Î·È ¿ÏÈ Ô ƒfiη ÂÓ‹ÚÁËÛ ۈًÚÈ· ·ÔÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫¿Ó˙·. μ∂ƒ√¡∞: ƒ¿Ê·ÂÏ, ∞Ì¿ÙÂ, ΔÛÂηڤÏÈ, ∫¿ÓÙ˙È, ∫·Ì¿ÓÈ· (57’ °Î·Ú˙fiÓ), ª·ÓÙÛ›ÓÈ (51’ ƒÔ‡ÛÔ), ∂Ûfi˙ÈÙÔ (64’ ¶·ÁΤڷ), ªÂÚÂÙfiÓÈ (64’ ª·ÚÙ›Ó· ƒ›ÓÈ), ™Î¿ÁÎÏÈ· (54’ ¶Ô˘ÁÎÏȤÛÂ) §Â ¡fiÎÈ, ™¤Ï‚· (54’ ΔÔÚÂÁÎÚfiÛ·). √§Àª¶π∞∫√™ μ.: °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ™¤ÏÂ˙È (46’ æ˘¯ÔÁÈfi˜), ƒfiη˜ (46’ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜), ™·Óηڤ (82’ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜), ΔÔÌ¿˜ (46’ ™Î¿ÚÔ˜), ÕÏ‚·ÚÂ˙ (46’ ∫¿ÛÙÚÔ), ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ (70’ °ÎfiÙÔ‚Ô˜), √˘Ì›ÓÙ˜ (46’ ƒ›Îη), ªfiӯ (80’ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜), ™ÔÏ¿Î˘ (¶ÏÈ¿Áη˜), ª·ÚÙ›Ó (46’ ∫·Ì¿Óٷ˘).

EÓ... ÔÏ›ÁÔȘ √π ∞¢∂§º∂™ ∞§∂•∞¡¢ƒ∏ ™∞ƒø™∞¡ ∫∞π ¶∞§π Δπ™ ¶ƒøΔπ∂™ ™∂ ¢π∂£¡∏ ∞°ø¡∞ ™Δ∏ ™À°Ãƒ√¡π™ª∂¡∏

¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi Ù· ÁÂÓÓÔÊ¿ÛÎÈ· ÙÔ˘˜ ¶ƒ√Δ∂π¡∞ª∂ Û ¯ıÂÛÈÓfi Ì·˜ Û¯fiÏÈÔ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÂÈϤÎÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÂÓfi „ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2012. ∂·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÏÔÈfiÓ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌT˘ E§ENH™ A. Ê·Ó›ÛÂȘ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·¶A¶A£ANA™IOY ıÏËÙÚÈÒÓ ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÛÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË. °È· ÌÂÓ Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ˆÓ ∫Ô˘Ù›‰Ë Î·È °È·Ï›‰Ë Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÙÒÚ· ÛÙÔ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·ÊÂÚı› Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÚÂÔÚÙ¿˙ Ì·˜. ŸÌˆ˜, ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· οÓÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙȘ ÙÚ›‰˘Ì˜ ·‰ÂÏʤ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ Ô˘ ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Û¿ÚˆÛ·Ó ÚˆÙȤ˜ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ·ÂÏÏÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙ· ÷ÓÈ¿. ∞Ó Î·È ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ∞’ (¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ÙÔ 1997, ÂÓÒ fiϘ ÔÈ Û˘Ó·ıÏ‹ÙÚȤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ 1995), ÔÈ μ·ÛÈÏÈ΋, ÕÓÓ· ª·Ú›· Î·È ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹, η٤ÎÙËÛ·Ó ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Û ÔÌ·‰ÈÎfi Î·È ÎfiÌÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È ·ÚÁ˘Ú¿ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· OPEN. ∏ ÔÌÔÛÔӉȷ΋ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ª·Ú›· £Ë‚·›Ô˘ ÙȘ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎÂ Î·È ÙË ‰Èη›ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ‚·ıÌfi. ∫ÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈο Î·È Ë ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ª·Ú›ÙÛË ∫·ÙÂÚ›Ó· Ô˘ ÙȘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÛÔ Î·Ó›˜ Û fiÏË ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. ∞ÚˆÁÔ› ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ı› Ë ¡∞ª Î·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ fiÔ˘ Î·È ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È. ∫È fï˜, ÔÈ ÙÚÂȘ 13¯ÚÔÓ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ϤÔÓ Û ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ fiÌÈÏÔ. ∞ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ μfiÏÔ (Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙ˜ Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘). Ÿˆ˜ Ô μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ·ÎfiÌË μÔ-

21

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: CONN-X TV1 21.00 ª·Î¿ÌÈ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Z- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) ∂Δ1 22.00 ∂˘Úˆ·˚Îfi ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘ -ª- (ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi 5 ¯ÏÌ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È 10 ¯ÏÌ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·ÓÔȯً˜ ı·Ï¿ÛÛ˘)

“ÃfiÚ¢” Ô ª¤ÛÈ ÛÙË ™ÂÔ‡Ï

™˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ô §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˘˜ ÁÈ· Ôχ Ì¿Ï· Î·È ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó “fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿” ÛÙË Ó›ÎË 5-2 Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙË ™ÂÔ‡Ï Â› ÔÌ¿‰·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ˘ ·fi ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô ÁÎÔÏ, ·Ó Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÌfiÏȘ 17 ÏÂÙ¿, ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ 21. ∏ ÔÌ¿‰· Â›ÏÂÎÙˆÓ ÚÔËÁ‹ıËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ÙËÓ ÚÒÙË Ì ÙÔÓ ΔÛfiÈ ÛÙÔ 1’ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ·ÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ¶›ÓÙÔ (1-0) Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì ÙÔÓ °ÎԢΠÛÙÔ 35’ (2-1). ŸÌˆ˜, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ¤ÊÙ·Û·Ó Û ̛· ¿ÓÂÙË, ÙÂÏÈο, ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÛÙÔ ’’World Cup Stadium’’ Ù˘ ™ÂÔ‡Ï. √ πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜ ¤Î·Ó ÙÔ 1-1 ÛÙÔ 6’, Ô ª¤ÛÈ Ì‹Î ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙÔ 43’ Î·È ÛÙÔ 45’, ÂÓÒ ÔÈ ª¿Ù· (82’) Î·È ™ÔÚÈ¿ÓÔ (84’) “¤ÁÚ·„·Ó” ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ.

¢‡Ô ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘ ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÍÂΛÓËÛ √È ·‰ÂÏʤ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ Ì ÙËÓ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ú›ÙÛË

ÏÈÒÙ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÔÈ ·‰ÂÏʤ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ Â¤ÏÂÍ·Ó ¤Ó·Ó ·ıËÓ·˚Îfi Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶fiÙ ÏÔÈfiÓ Ô μfiÏÔ˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· “·ÈÌÔÚÚ·Á›” Û Â›Â‰Ô ·ıÏËÙÒÓ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ; Δ· ‚ÔÏÈÒÙÈη ۈ̷Ù›·, fiÛÔ Î·È Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· Ó¤· ·˘Ù¿ ·È‰È¿ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó „ËÏ¿. √È ·‰ÂÏʤ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹, ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Û ÎÔχ̂ËÛË Î·È ÎˆË-

Ï·Û›·, ÙÔ˘ ¡√μ∞ (΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ηٷ‰‡ÛÂȘ), ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘, ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ˙ËÙÔ‡Ó Ô‡Ù ˘¤ÚÔÁη ÔÛ¿, Ô‡ÙÂ Û˘Ì‚fiÏ·È· ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ. ∞·ÈÙÔ‡Ó fï˜ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ∏ fiÏË ÙÔ˘˜, Ô ÙfiÔ˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Î·È ˙Ô˘Ó Ó· ÂӉȷÊÂÚı› Â› ÙÔȘ Ô˘Û›·˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÈÂÙ›·˜ (ÂÓfi„ÂÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ) Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο Î·È ÂȉÂÚÌÈο, ·Ï¿ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ... papathanasiou@e-thessalia.gr

Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· Û˘ÏϤÁÂÈ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘ Ù˘ μÔ˘‰·¤ÛÙ˘ Î·È ·˘Ù¤˜ ‹Úı·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ 5 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·ÓÔȯً˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∏ ∫¤ÏÏ˘ ∞Ú·Ô‡˙Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·È ÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¯ÚfiÓÔ 1.02.37.3 Î·È Ë ª·ÚÈ¿ÓÓ· §˘ÌÂÚÙ¿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ì 1.02.41.3. “ÃÚ˘Û‹” ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë ƒˆÛ›‰· ∂ηÙÂÚ›Ó· ™ÂÏÈÛ¤ÚÛÙÔ‚·, Ì ¯ÚfiÓÔ 1.02.34.7.


22

¶∂ª¶Δ∏ 5 AÀ°√À™Δ√À 2010

∞∂∫

¡∂∞ƒ√π ¶∞π∫Δ∂™ ∂¢ø™∞¡ Δ√ “¶∞ƒø¡” ∫∞π ™Δ∏ ã∂™π¡∏ ¶ƒ√¶√¡∏™∏, ∂¡ø ™∏ª∂ƒ∞ ∞¡∞ª∂¡∂Δ∞π ∂¡∞™ μƒ∞∑π§π∞¡√™

πηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ

¢ÔÎÈÌÒÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ¡›ÎË

™Δ√ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙ· ™¿Ù· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜ Î·È ÕÚÓ·Ú °ÎÚ¤Ù·ÚÛÔÓ. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, “ÙۤηڷӔ ÙÔÓ Ó¤Ô ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·, Ô˘ Ì‹Î ÛÙÔ ÚÒÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÂÈıÂÒÚËÛ·Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ·Ó¤‚ËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ·Ú·‰Ôı› ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË. √È Î.Î. ∞‰·Ì›‰Ë˜ Î·È °ÎÚ¤Ù·ÚÛÔÓ Û·ÊÒ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi Ù· ™¿Ù·, ·ÊÔ‡ ›‰·Ó ˆ˜ Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔ Ó¤Ô “Û›ÙÈ” Ù˘ ∞∂∫ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ı· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ÂΛ. ™‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë, Ë ÔÔ›· ı· ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ Ù· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞∂∫. ΔÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ‹Ù·Ó ηÓÔÓÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ¯ı˜, ·ÏÏ¿ ÌÂٷ٤ıËÎÂ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÚÒÓ Î·È Ô μ·Û›Ï˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ (·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘). √È ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ Ô˘ “η›Ó” , Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ªÂÚÓ˜ (˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÍÈ Í¤ÓÔÈ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô §Ô‡Î·Ù˜), Ë Ï‡ÛË Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ƒfiÙ˙ÂÚ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ∞Ú·Ô‡¯Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ·fiÎÙËÛË ‰ÂÍÈÔ‡ Ì·Î, Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ¿·ÓÙ˜ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∞∂∫ ÛÙ· ¤ÍÈ ÊÈÏÈο Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ï¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È ÛÙ· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È·. * √ ¡Ù›ÓÔ˜ ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ (·ıÏËÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜) Î·È Ë ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∞Úο‰Ë (˘‡ı˘ÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ) ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚË” ¶∞∂ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¡ÈfiÓ) ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ Europa League.

∫√Àª√ƒΔ∑π

“√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶∞√ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ̤ӷ” √ ª¶∂ƒ¡∞ƒ °È¿Ô ∫Ô˘ÌÔÚÙ˙› Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ °Î¿Ó·˜, ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙË ¡fiÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋ (11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) Î·È ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. “ªÔÚÒ Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ fiÛÔ Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Â̤ӷ Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ. √ Û‡ÏÏÔÁfi˜ ÌÔ˘ Ì ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ʇÁˆ ·Ó ÙÔÓ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ 25¯ÚÔÓÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “ghanasoccernet.com” . ª¤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó fiÓÙˆ˜ ÔÈ “·ÈÒÓÈÔÈ” ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫Ô˘ÌÔÚÙ˙› ‹ Ô °Î·Ó¤˙Ô˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ˘˜ “Í·Ó·ı˘Ì›ÛÂÈ” ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘.

ÔÎÈÌÒÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ “ŸÏÁ· μ·Û‰¤ÎË” ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Ó·ÚÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ô. ŒÓ·˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Ì ÈÙ·ÏÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¡›Î˘.

¢

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı› ÛÙË ¡›ÎË Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜, ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Δ¿ÎË §Ô˘Î·Ó›‰Ë Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ “ŸÏÁ· μ·Û‰¤ÎË” ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Ó·ÚÔ› ·›ÎÙ˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ¡›Î˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌ‹ ÙÚË ª¿ÓÙ˙È·ÚË, Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÍ› Ì·Î Î·È ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ‹˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙÔÓ 20¯ÚÔÓÔ ‰ÂÍÈfi ̤ÛÔ μ·ÁÁ¤ÏË ∫Ô˘ÙÛÈ·Ú‹, Ô˘ ·Ó‹Î Û ÔÌ¿‰· ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ·ÎfiÌË ÙÔ˘˜ ™·ÏÙ·›‰·, ¢ËÌ‹ÙÚË ºÂϤ ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È 20 ÂÙÒÓ, ÂÈÙÂÏÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜. ∂›Û˘ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ë̤ڷ Î·È ÔÈ £¿ÓÔ˜ ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (18 ÂÙÒÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔÓ ∞Á. πÂÚfiıÂÔ ∞ıËÓÒÓ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜), ∞ÏÌ¤ÚÙÔ ΔÔÎϷΛ‰Ë˜ (∂ÏÏËÓÔÎÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ ÛÙfiÂÚ 21 ÂÙÒÓ), ∫ÒÛÙ·˜ μÏ·¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ˜ (·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê 21 ÂÙÒÓ), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô‡Ï˘ (Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ¤·ÈÍ ÛÙÔÓ

√È Ã. ª¿ÚÈÔ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È Δ. §Ô˘Î·Ó›‰Ë˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË

∞ÂÙfi ∞ÓˆÁ›ˆÓ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡,) ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ μ·ÚÔ‡¯·˜ (20¯ÚÔÓÔ˜ Ì·Î-¯·Ê, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ∫fiÚÈÓıÔ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ). ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ¶¿ÓÔ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÛÔ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ·ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰ÔÎÈ̤˜ ·ÈÎÙÒÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· Î·È Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·Ú¯›˙ÂÈ Â›ÛËÌ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÓÒ Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ

ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· °Ú‚ÂÓ¿ ·fi ÙȘ 16 ¤ˆ˜ ÙȘ 23 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ™ÙÔÓ μfiÏÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÂÈ ¤Ó·˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Ì ÈÙ·ÏÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ·›ÎÙ˘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ô 19¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·ÙÛ›Î˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙË ¡›ÎË Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈ Â·Ê¤˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ì ÙÔÓ μ·ÁÁ¤-

ÏË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ·, ÂÓÒ Ù· Ù˘Èο ·Ô̤ÓÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÕÁÁÂÏÔ ¢ÈÁÎfi˙Ë Î·È £ÂÔ‰fiÛË £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘. ∂›Û˘ Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ª·ÎÚ‹, ΔÛ¿ÁÁ·ÚË Î·È ΔÚÔ˝ÚË. * ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÍÂÓÒÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘.

Δ√ Δª∏ª∞ ª¶∞™∫∂Δ ™Δ√Ã∂À∂π ™Δ∏¡ ∞¡√¢√ ™Δ∏¡ μ’ ∂£¡π∫∏

æËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë ‚¿˙ÂÈ Ë ¡›ÎË ∞ fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›-

ÓˆÛË: “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·. ∏ ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ·Ù› ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ı· ¤ÚÂ ӷ ÌÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ (ÁÚ·Ê›·, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·, ÙËϤʈӷ - Ê·Í Î.Ù.Ï.) Ù· ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ÙÒÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˆÚ¿ÚÈ·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÙËÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Ó· ·›˙ÂÈ ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó. ∂·ÓȉڇıËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘ Ë ÔÔ›· Ï·ÈÛÈÒıËΠ̠ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ¤‰ˆÛ·Ó fiÏ· Ù· ¯¤ÁÁ˘· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ·ÂÚ›Û·ÛÙ· (ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÚÔÔÓËÙ‹ ÂıÓÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ·ıÏËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î.Ù.Ï.) ∏ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ η٤-

ÏËÍ ӷ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Ï·Û¿ÚÈÛÌ· ÁÈ· ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Â›ÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ÚÔÔÓËÙÒÓ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ 2010-11 Ì ÛÙfi¯Ô ϤÔÓ ÙÔ ¿ÏÌ· ÁÈ· ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔڛ˜, ÚÔۤϷ‚ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ıËÙ›· ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ (‰‡Ô ·Ófi‰Ô˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∞1) £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi ÚÔÔÓËÙ‹ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë °ÈÒÚÁÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Ó›Û¯˘Û ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì Ôχ ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓË ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (Û¤ÓÙÂÚ), £˘ÌÓÈÔ‡ ∞‰¿Ì (¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ), Î·È ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ), Ì ıËÙ›· fiÏˆÓ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ∂›Û˘, Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï (Ï¤È Ì¤ÈÎÂÚ) ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙÔÓ °∞™ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜. ªÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ı· ¤ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ (Ì›ÓÈ, Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ Î.Ù.Ï.) ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚÔÛÂÏ‹ÊıË

Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì ¿ÚÈÛÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Δ∂º∞∞ ∫·Ì·Î¿˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·. ∫Ú¿ÙËÛ Â›Û˘, fiÏÔ ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˘‹ÚÍ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· (∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘, ª·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘, ∫·ÙÛÈοÚ˘). ∂Âȉ‹ fï˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÚˆÁÔ› Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” ¢¯·ÚÈÛÙ›: ΔËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ª·‚›‰Ë ¶·‡ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û fiÏ· Ù· Â›‰· (ÔÈÎÔÓÔÌÈο - ·Ú·¯ÒÚËÛË ‰ˆÚÂ¿Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î.Ù.Ï.) ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÎÙÈÌ¿ ÙËÓ ·ÁÓ‹ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘‹ÚÍ ̛· ¿ÚÈÛÙË Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ΔȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ (Δ·ÍÈ·Ú¯›· Î·È Δ¿ÁÌ· ¶/¡) ÁÈ· ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜. ΔËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË “πˆÓ›·” Î·È ÙÔÓ ∞√¡∞ª ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ˘-

·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. °È· ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ ∞√¡∞ª Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫·Ó·‚fi ∞fiÛÙÔÏÔ Î·È ªÂÙ·ÊÙÛ‹ ∞ϤͷӉÚÔ. ΔȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔ˘˜ ¢È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ∫ÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜. ∫·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ ÔÈÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜” . * √ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ scooter APRILIA SCARABEO 100cc ·fi ÙËÓ Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Â›Ó·È Ô 4633. ΔÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ Î¤Ú‰ÈÛÂ Ô ∫Ú·Ù›‰Ë˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÙËÓ ‰ÒÚÈÛ ¿ÏÈ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ.


¶∂ª¶Δ∏ 5 AÀ°√À™Δ√À 2010

23

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∂πΔ∞π ™Δ∞ Ã∞¡π∞ ª∂ ...º√¡Δ√ Δ√¡ °Àƒ√ Δø¡ ∞ §¶∂ø¡ ™Δ√ MONT BLANC

¡˘¯ÙÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÙÚÂ̷͛ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ª·ı‹Ì·Ù· ÎÔχÌÈ Î·È Î·ÁÈ¿Î ÁÈ· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿

√È ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ƒ¿ÈÔ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ·, ÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ϛÁ˜ ̤Ú˜

π∞ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô 1Ô˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÙÚÂ̷͛ÙÔ˜ Û ·fiÛÙ·ÛË 16,1 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ì ٛÙÏÔ “√ÚÂÈÓ‹ ...˘ÓÔ‚·Û›· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ” .

°

Δ˘ ∂§∂¡∏™ ∞. ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À “∏ıÈÎfi˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜” Ù˘ ηÈÓÔÙfiÌÔ˘ ·˘Ù‹˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô ...Û˘Ó‹ı˘ ‡ÔÙÔ˜ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˘ ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ∞ÁÚÈfiϢΘ ÛÙ· ÿÓÈ·, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Û ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ, ™¯ÈÙ˙Ô˘Ú¿‚ÏÈ ÌÂ

ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ¿ÏÈ ÛÙȘ ∞ÁÚÈfiϢΘ, fiÔ˘ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹. √ ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ÛÙȘ 14 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤Ó·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·ÁÒÓ·. ∂ÈϤͷÌ ӷ ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ì Û ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÔÓ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. √ 1Ô˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÔÚÂÈ-

ÓÔ‡ ÙÚÂ̷͛ÙÔ˜ Û ·fiÛÙ·ÛË 16,1 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·ÔÙÂÏ› ı· ϤÁ·Ì ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÙÂÛÙ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ ÛÙÔ fiÚÔ˜ Mont Blanc Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∂Λ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· ΔÛ·ÓÙfi, °ÈÒÚÁÔ ƒ¿ÈÔ Î·È ∫ÒÛÙ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ı· ÎÏËıԇ̠ӷ ÙÚ¤ÍÔ˘Ì 166 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÁÈ· 46 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÒÚ˜. ◊‰Ë, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 14˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ì 60 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·ıÏËÙÒÓ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì· Î·È ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ÙË ™Ô˘Ë‰›·. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ı· ·›ÍÔ˘Ó Â›Û˘ Î·È ÔÈ 60 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙÚ·Ù¢Ù› ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠̠ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ

√ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛ·ÓÙfi˜ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Ì·˜ ηı‹ÎÔÓÙ·, ·ÊÔ‡ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿Ì ηϿ Î·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ıÂÛÌfi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ¯ÔÚËÁfi Ì·˜, ÁÓˆÛÙfi ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜” η٤ÏËÍÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘ √È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010 Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ·¢ı›·˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· www.kutp.gr. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Â›Ó·È 30ú Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÔ¯¤˜ fiˆ˜ Ù¯ÓÈ΋ ÌÏÔ‡˙·, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· (·ÏÌ˘Ú¿, ÁÏ˘Î¿,

gel, ÈÛÔÙÔÓÈÎfi). ÃÈÏÈÔÌÂÙÚÈΤ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· 5¯ÏÌ, ÛÙ· 10¯ÏÌ Î·È ÛÙ· 15¯ÏÌ ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ·Ù‡¯ËÌ·. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ 1Ô Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÔÚÂÈÓfi ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ 16,1 ¯ÏÌ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “√ÚÂÈÓ‹ ˘ÓÔ‚·Û›· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ” ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ οÙÔÈÎÔÈ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‹ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi fiÚÈÔ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÁÈ· οı ·ıÏËÙ‹ Â›Ó·È ÔÈ ¤ÓÙ ÒÚ˜. ŒÁ΢ÚÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ı· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· ÈÔ ¿Óˆ ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ·. ¢ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Â›Ó·È Ô ÕıÏÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.dromeas.gr

∂ÁÎÒÌÈ· ÁÈ· ¶∞√ ·fi ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ Δ‡Ô Ó·˚Îfi. ∂ÈΛӉ˘ÓË ÙÚÈϤٷ ÔÈ °ÎÔ‚Ô‡-¡›Ó˘-§¤ÙÔ (ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·). ∂ΛÓÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó Ë Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ™ÈÛ¤, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Û ÊfiÚÌ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜” . France Football: ∞ӷʤÚÂÙ·È, ΢ڛˆ˜, ÛÙÔÓ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô ÁÎÔÏ Î·È ¤ÁÚ·„Â: “√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘ ÿÓÙÂÚ Ì 3-2” . usatoday.com: “√ ™ÈÛ¤ ÛËÌ›ˆÛ ‰‡Ô ÁÎÔÏ Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·ÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ” . ∂›Û˘, ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó §¤ÙÔ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “‰‡ÛÎÔÏÔ” ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â.

 ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Δ‡Ô˜ ÛÙË Ó›ÎË (3-2) ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Â› Ù˘ ÿÓÙÂÚ ÛÙÔ ΔÔÚfiÓÙÔ. Δ· Á·ÏÏÈο ªª∂ ·ÔıÂÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô ÁÎÔÏ, Î·È ÔÈ πÙ·ÏÔ› ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ͢ÏÔÊfiÚÙˆÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı.

ª

Δ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ· ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ™ÈÛ¤ (12’, 22`) Î·È §¤ÙÔ (42`), ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂˘ÚÒ˘ Ô˘ ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· “·ÛÙ¤ÚÈ·” ÙÔ˘˜, ÛÎfiÚ·Ú·Ó ÔÈ ∂Ùfi (32`) Î·È ∫Ô˘Ù›ÓÈÔ (86`). ∫ÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Ú·Ù¿¯ıËΠ̠ÙÔ “·Á·Ë̤ÓÔ” 4-3-2-1 ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ·, ‹Ù·Ó ÔÈ ™ÈÛ¤, §¤ÙÔ, ¡›Ó˘ Î·È ™ÈÌ¿Ô, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ (¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜): Δ˙fiÚ‚·˜, ™·ÚȤÁÎÈ, ∫·ÓÙ¤, μ‡ÓÙÚ· (61’ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜),

™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (61’ ªÈ·ÚÛÌÈÚ), ™ÈÌ¿Ô (90’ ª·˘Ú›·˜), ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ (61’ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘), °ÎÔ‚Ô‡ (61’ ª·Ú›ÓÔ˜), §¤ÙÔ (80’ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜), ¡›Ó˘ (80’ ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜), ™ÈÛ¤ (80’ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜). π¡Δ∂ƒ (ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı): √ÚÏ·ÓÙfiÓÈ, ∫fiÚÓÙÔÌ· (46’ ªÈ·ÌÈ¿ÓÈ), ∑·Ó¤ÙÈ (23’ ¡·Ù·Ï›ÓÔ, 73’ §Ô‡ÛÈÔ), ∂Ùfi (46’ ª·ÓÛ›ÓÈ), ª·Ú›Áη (73’ ª·˚ÎfiÓ), ∫·ÌÈ¿ÛÔ (73’ ™¿ÌÔ˘ÂÏ) , ŸÌÈ (73’ ªÈ-

Ï›ÙÔ), ª·ÙÂÚ¿ÙÛÈ (73’ ªÔ˘ÓÙ¿ÚÈ), ∫›‚Ô˘ (46’ ∞Ï›ÌÂÙ˜), ¶¿ÓÙÂÊ (46’ ƒ›‚·˜), √Ì›Ó·. √ ͤÓÔ˜ Δ‡Ô˜ Tuttosport: ™Ù¤ÎÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÿÓÙÂÚ. ¶ÂÚȤÁÚ·„ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÎÔÏ Î·È ¤‚·Ï ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ªÂÓ›ÙÂı, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù›ÙÏÔ “∫·Ï‹ ÂÌÂÈÚ›·” . Gazzetta dello sport: “•˘ÏÔ‰·ÚÌfi˜ Ù˘ ÿÓÙÂÚ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıË-

™˘Ó·ÈÓÔ‡Ó ¶∞∂ Î·È ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô ™Â ÔÌ·Ïfi ‰ÚfiÌÔ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ μÔÙ·ÓÈÎfi, ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ô˘ (Ê¿ÓËΠӷ) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙËÓ

ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∞ÊÔ‡ ¤Ï·‚·Ó ÙȘ ÁÚ·Ù¤˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ª¿ÌË μˆ‚Ô‡ Î·È ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Ë ¶∞∂ Î·È Ô ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ó¤· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰ÈÏ‹˜ ·Ó¿Ï·Û˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· “·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜” ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ “∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë˜” ™Â ÁÚ·Ù‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “Ú¿ÛÈÓ˘” ¶∞∂, ¡›ÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∏ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ÂÍ·Ú¯‹˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ˙ËÙ‹Ì·Ù·: 1. ∏ ÓÔÌÈο ¿ÚÙÈ· Ú‡ıÌÈÛË ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™Ù∂ Î·È ÙˆÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ Ù˘ Î. ˘Ô˘ÚÁÔ‡. 2. ∏ Ù¯ÓÈο ·ÍÈfiÈÛÙË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ú˘ı̛ۈÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ·Û˘Ó¤ÂÈ·˜ Î·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘. Δ· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙÂÏÈο, Î·È ·fi ÙȘ ¿ÏϘ Ï¢ڤ˜, ‚Á¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·fi ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜” .

∏ ¢∏∫∂¢ ∞ÁÚÈ¿˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ıÂÚÈÓfi ·ıÏËÙÈÎfi ηÌ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ-‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘. ŒÙÛÈ, ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·ıËÁËÙÒÓ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ¡›ÎÔ ª·ÁÁ›ÙÛË Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÎÔχÌÈ Î·È ı·Ï¿ÛÛÈÔ Î·ÁÈ¿Î ÁÈ· ·È‰È¿ 6-12 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2428350035.

∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηÁÈ¿Î ·fi ∞√¢μ Î·È ¡√μ∞ ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë 3Ë Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞£§∏Δπ∫√ ∫∞§√∫∞πƒπ 2010” ÛÙÔ ∫∞¡√∂-∫∞°π∞∫, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¡√μ∞. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 40 ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ ÛÙȘ 29 πÔ˘Ï›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ DVD, Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË Û ÂÚÁfiÌÂÙÚÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ·È‰È¿ ΈËÏ¿ÙËÛ·Ó Ì ٷ ÛοÊË Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi. ◊Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ηϋ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó Î·ÙÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÌÔÓÔı¤ÛÈ·, ‰Èı¤ÛÈ· Î·È ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈ· ÛοÊË ÙÔ˘ ∫∞°π∞∫. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∫∞°π∞∫ ›¯Â ¿ÚÂÈ fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ٷ¯‡ÏÔ· ÛοÊË Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜. Δ· ·È‰È¿ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi Î. ™Ì¿Ú‰Ô ∞ÚÈÛÙ›‰Ë, ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·Ì¤ÓÔ, Î. ™Ù·‡ÚÔ πˆ·ÓÓ›‰Ë, Î. ¶·ÓÙÂÏ‹ ºÈÙÛÈ¿ÏÔ Î·È ÙÔÓ Î. ™Ù¿ÌÔ ª·ÎÚ‹, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó Û˘Ó¯Ҙ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó Û’ fiÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î·È ¤ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫∞¡√∂-∫∞°π∞∫ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÏÈÒÚ·˜, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ٷ ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛοÏÂÛ ӷ Í·Ó·‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·˘Ùfi ¿ıÏËÌ·. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂÚÔ‚·Û›Ï˘ Î·È ÙÔ ¢.™., Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ηıËÁËÙ¤˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔÓ °È·ÙÚfi, ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿.


24

¶∂ª¶Δ∏ 5 AÀ°√À™Δ√À 2010

ª¶∞™∫∂Δ

ºÈÏÈ΋ Ó›ÎË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∏ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ 76-41, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· (28/8-12/9). ∏ ∫‡ÚÔ˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ7-6 ÛÙÔ 4’10’’, ·ÏÏ¿ ·fi ÂΛ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Á ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ŒÓ· ÛÂÚ› 10-0 Ì ÙÔÓ ™ÔÊÔÎÏ‹ ™¯ÔÚÙÛ·Ó›ÙË Î‡ÚÈÔ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹ ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ 7-16. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 9-22 (11’), ÛÙÔ 15-30 (18’), ÛÙÔ 19-35 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), ÚÈÓ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ 20 fiÓÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ·ÚΤ (22-42, 22’). √ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ Û fiÓÙÔ˘˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi. ªÂ ¤ÍÈ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÓÙÔ˘˜, ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ 26-51, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ. ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ԇÙ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ +32 (32-64, 35’15’’), Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ ¤‚·ÏÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ ÁÈ· ÙÔ 34-67 (36’20’’), Ô ¶Ú›ÓÙÂ˙˘ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÁÈ· ÙÔ 34-70 (37’15’’), Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ë ·˘Ï·›· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 41-76. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 9-20, 19-35, 26-51, 41-76 ∂§§∞™ (∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜): μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜, ∑‹Û˘, ™·ÓÔ‡Ï˘ 9 (2), ∫·Ï¿ı˘ 9 (1), ºÒÙÛ˘ 3 (1), ¶Ú›ÓÙÂ˙˘ 7, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜ 16, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 2, ™¯ÔÚÙÛ·Ó›Ù˘ 14, ¶·¿˜ 4, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 5, ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ 7 (1) ∫À¶ƒ√™ (™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜): °È·ÓÓ¿˜, ƒ·˙‹˜ 2, ¶ÈÏ·‚¿˜ 4, ΔÚÈÛfiÎη˜ 8, §È¿ÙÛÔ˜ 2, ™È˙fiÔ˘ÏÔ˜ 2, ¶·Ï¿Ï·˜ 8, ∫ÔÚˆÓ›‰Ë˜ 4, ∫Ô‡Ó·˜ 6, °Î·ÚÛ›· 2, ∫·ÛΛÚ˘ 3, £ÂÔ¯·Ú›‰Ë˜, ∫Ô˘ÙÛÔÏԇη˜ 2.

ΔÔ §√ΔΔ√ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 1, 5, 12, 25, 41, 44. Bonus: 28.

To EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5: 3, 5, 11, 32, 34.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Super 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 1 6 1, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 7 9 9 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 8 8 2.

™Δ√ ¶ƒøΔ√ ºπ§π∫√ Δ√À ∂Ã∞™∂ 2-0 ∞¶√ Δ∏¡ ∞.∂. ™¶∂ƒÃ∂π∞¢∞™-ª∞∫ƒ∞∫øª∏™

¢ÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” ‰ÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛÂ. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙËÓ ∞.∂. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜-ª·ÎÚ·ÎÒÌ˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ËÙÙ‹ıËÎ·Ó Ì 2-0. “¢ÂÓ ›۷Ì ˆ˜ ÔÌ¿‰·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ “ÕÛÊ·ÈÚÔ˜” ·ԉ›¯ıËÎÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯·Û·Ó 2-0 ·fi ÙËÓ ∞.∂. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜-ª·ÎÚ·ÎÒÌ˘, ÔÌ¿‰· Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ª·ÎÚ·ÎÒÌ˘ Î·È Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. º˘ÛÈο ·ÎfiÌË Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ηıÒ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ŸÌˆ˜ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘, Ô˘ Û˘ÓÔÏÈ-

ο ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ 24 ·›ÎÙ˜, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÂÓÙfiÈÛ οÔȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ· ÙˆÓ Ê¿ÛˆÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο ÛÙË “£”: “™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÚÒÙÔ ÊÈÏÈÎfi ‰ÂÓ ›۷Ì ˆ˜ ÔÌ¿‰·. √È ·ÓÙ›·ÏÔÈ ‹Ù·Ó ÈÔ ÊÚ¤ÛÎÔÈ. øÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌË Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ٷ ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ó·

›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ”. Δ· ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ æ˘¯ÔÁÈfi˜ ÛÙÔ 77’ Î·È ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ì·˜ ÛÙÔ 89’, ÂÓÒ Â›¯·Ó Î·È ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ ∑¿Ú·. ¶Àƒ∞™√™ (∞’ ª¤ÚÔ˜): ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, ∫fiÎη˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, °Î¿Áη˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ¡. ª·Û‰¿Ó˘, ¶. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ¡Ô‡ÛÈ·˜, ªÏfiÙÛÈη˜. ¶Àƒ∞™√™ (μ’ ª¤ÚÔ˜): ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, £. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, ™ÎÔ˘ÊÔÁÈ¿ÓÓ˘, ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ªÔ‡ÙÏ·˜, ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, º·ÛÔ˘Ú¿Î˘, ¢. ª·Û‰¿Ó˘ (74’ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘), ÃÚ. ∫›ÙÛÈÔ˜ (72’ Δ·Ê›Ï˘), °ÎÈÎÈÏ·Û‚›ÏÈ (70’ ºÔ‡Î˘). ™¶∂ƒÃ∂π∞¢∞/ª∞∫ƒ∞∫øª∏: ªÚfiÓ˘, ¡ÙÂÏ·Ï‹˜, ™ˆÙËÚ›Ô˘, ™·˝Ó˘, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ª¤Û·˜, ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˜, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ¡ÙÂÌ›Ú˘, ∫·Ï‡‚·˜, ∫·ÏϤÚÁ˘ (35’ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜). ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ¤·ÈÍ·Ó Î·È ÔÈ: ∑·ÚÔ‰‹ÌÔ˜, ∑¿Ú·˜, º·ÚÌ¿Î˘, ∫ÔÓ‰‡Ï˘, ∂›ÛÎÔÔ˜, ¡¿ÙÛ˘, ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ì·˜, æ˘¯ÔÁÈfi˜, §ÈÙ¿Î˘, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ÊÈÏÈÎfi ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÁÚfiÙË.

™ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Ô Ã. ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ ™ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÔÎÈ̤˜ Ó·ÚÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˘ ÂÚÓÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·›ÎÙ˜ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ÓÙ˘ıÔ‡Ó ÛÙ· “΢·ÓfiÏ¢η”, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ‰ÂÓ ‚È¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ...Ï·‚Ú¿ÎÈ·. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙËı› 15 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Î˘Ú›ˆ˜ Ì ·›ÎÙ˜ Ô˘ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Í·Ó·ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‚¿ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ. √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÁÎÔÏ΋ÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ù˘ ¡›Î˘, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¤Â˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ Î·È ∞. °·˙‹˜. √ ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÂÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∞ıËÓÒÓ. ∞fi ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÊÈÏÈο ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ™ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï‡ÛË ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ì¿ÏÏÔÓ ı· η٤‚ÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ ÛÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË.

¡

ΔÔÓ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ ‹ÚÂ Ô ∞›·˜ ™.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ŒÓ·Ó ÈηÓfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÂÓ¤Ù·Í ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ Ô ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ μ·Û›ÏË ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ, Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê Î·È ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞˚‰ÈÓ›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÎÏ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· ÚÒÙ· ÊÈÏÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙȘ 13/8 Ì ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙȘ 18/8 Ì ¢‹ÌËÙÚ·, ÛÙȘ 21/8 Ì ¶ÚˆÙÂۛϷÔ, ÙËÓ 1/9 Ì ÙÔ˘˜ øÚÂÔ‡˜ ∂˘‚Ô›·˜ Î·È ÛÙȘ 7/9 Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ∂›Û˘ ÛÙȘ 29/8 Ô ∞›·˜ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘” Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¢‹ÌËÙÚ· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ (ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· 45 ÏÂÙÒÓ).

∂ÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ô ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.

¢˘Ó·Ùfi ÙÂÛÙ ÁÈ· ∂ıÓÈÎfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ

∏ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ŒÙÛÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ∫ÒÛÙ· ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘ ·fi ÙË ¢¿ÊÓË Î·È ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ μ¿ÙÛ· ·fi ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·¤ÎÙËÛ·Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ∏Ï›· ª·Ùı·›Ô˘, Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ¶ËϤ·, Î·È ÙÔÓ 19¯ÚÔÓÔ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ¡ÙԇϷ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó‹Î ÛÙË ¢¿ÊÓË. 줂·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÒÏÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi, ηıÒ˜ ÔÈ ªÂÚÙ˙¤Ì˘, ™Ô‡‰Ë˜ Î·È ª·ÎfiÏ·˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙÔ˘˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ¯·Ï·ÚÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ οÔÈˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ‰ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Δ¿Î˘ ΔÛfiÁη˜ ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ˜: “¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÙÚÂÏ¿ fiÓÂÈÚ· ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ, ηıÒ˜ ͤÚÔ˘Ì Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ. √ ‚·ÛÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂¶™£ Î·È fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ‰ÈfiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· Ì·˜ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û Ó·ڿ ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹”.

ªÂ ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™·Ì¿Ó·Á· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ô˘ ·Ó Î·È ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ¤¯ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ. ∞˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÔ˘ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ, fiÔ˘ ·¤ÎÙËÛ 12 ·›ÎÙ˜ ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„ ÛÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” ‹Ù·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ §¿·˜, Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Í¤¯·Û ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∫¿Óˆ ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ· ÛÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ηÚȤڷ ÌÔ˘ Ì ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ·›ÍÔ˘Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ ÔÙ¤ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û· ÛÙÔÓ ƒ‹Á· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· fiϘ ÙȘ fiÌÔÚʘ ÛÙÈÁ̤˜. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· Ô˘ ›‰Â Ì ηٷÓfiËÛË ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÌÔ˘ Ó· Ì ·Ê‹ÛÂÈ ÂχıÂÚÔ, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È Û˘Ì·›ÎÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËη ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ¿ÓÙ· ı· ¤¯ˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘. ∂›Û˘ ‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔÓ ƒ‹Á·, ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∞ıËÓÒÓ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı·

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ÿÓÈ·, fiÔ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë ·ıËÓ·˚΋ ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ·Ô˘Û›Â˜, ·ÊÔ‡ Ô §¿·˜ ‹Ú ¿‰ÂÈ· ·fi ¯ı˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ Á·Ì‹ÏÈÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ Î·È ∞¯Ì¿ÙÈ ¤¯Ô˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ™›ÁÔ˘Ú· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô‡ÙÛÈη˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÍ¿ÁÂÈ Î¿ÔÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÌÈ· Î·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Â›Ó·È Û ÚÒÈÌÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÊÈÏÈο ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “‰¤ÛÂÈ” Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÎÏÂÈÛÙ› ·ÁÒÓ˜ Ì ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙȘ 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙȘ 22/8, ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÛÙȘ 28/8 Î·È ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÁÈ· ÙȘ 11 Î·È ÙȘ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

Δ· ÊÈÏÈο Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∞fi ÙËÓ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÊÈÏÈο ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙȘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÛÙȘ 13/8 Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, ÛÙȘ 18/8 Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, ÛÙȘ 22/8 Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô, ÛÙȘ 25/8 Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi, ÛÙȘ 27/8 Ì ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ™¤ÛÎÏÔ˘ Î·È ÛÙȘ 2/9 Ì ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹.

∂›‰·Ó ...ʈ˜ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· “ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ” Ê¿ÓËΠÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̛· ÔÌ¿‰· ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· η٤‚ÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜. ™ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤ÁÈÓÂ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ã¿ÚË ™ÂÛÎÏÈÒÙË Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È ÛÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË “£” Ô Î. ™ÂÛÎÏÈÒÙ˘ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ·

ÙÔ fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï‡ÛË ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: “∞Ó Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â οÔÈ· ΛÓËÛË ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙfiÙ ı· ‹ÌÔ˘Ó ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·Ú·‰ÒÛˆ Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜. ΔÔ ÌfiÓÔ fï˜ Ô˘ Ì ·ÔÁÔ‹Ù¢Û ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ Â›¯·Ó ÚÔÛÎÏËı› ÂÁÁڿʈ˜, ÙfiÛÔ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó ÌfiÓÔ ‰‡Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ÔÈ Î.Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ Î·È ∫Ô˘Ú·‚¤Ï·˜, ηıÒ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î. §Ô˘ÏÔ‡‰·˜. ¶ÂÚ›ÌÂÓ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘...” .

ΔÚÈÏfi ¯Ù‡ËÌ· ·fi ∞. °·˙‹ ΔÚÈÏfi ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹, Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ÙÔÓ 25¯ÚÔÓÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi °ÈÒÚÁÔ ∞Ú¯ÔÓÙ¿ÎË ·fi ÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ÙÔÓ 22¯ÚÔÓÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯·Ê ∞ϤͷӉÚÔ §Â‚¤ÓÙË ·fi ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Î·È ÙÔÓ 17¯ÚÔÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·ÙÛÈ·Ó¿ÎË ·fi ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ °·Ù˙¤·˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰›ÙÂÚÌ·. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹‰Ô.

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ ∞Ó¿ÏÔÁ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Î·È ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ. øÛÙfiÛÔ, ηٿÊÂÚ ӷ ÂÎϤÍÂÈ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ϤÔÓ Î¿ÓÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂¶™£. ◊‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ Ë ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÔÏÏÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚfiÛÙÂÚ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ı· ÔÚ¢Ù› Ì Ó·ڿ ·È‰È¿.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

— ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 10 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∫ÔÚfi˘, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “∏ ∫∞¢∏” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ì ٛÙÏÔ “ªÂÙ¿ ÙËÓ ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ” . ∏ ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ º·ÓÈ¿ (ʈӋ), Ô ªÈ¯¿Ï˘ °Î·Ù˙ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ (Ï‹ÎÙÚ·) Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô˘ÙÛÈÎfi˜ (ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ) ÂÙÔ›Ì·Û·Ó Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÙÚ›ˆÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì fiÏ· Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ “ºÈÏÈ›‰ÂÈ· 2010” , Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªËÏÂÒÓ “°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿˜” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 24230 23272. — ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ë ¢ËÌfiÛÈ· πÛÙÔÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∑·ÁÔÚ¿˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 19:30 ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “∞›ÔÏÔ˜” ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡, ·ÊȤڈ̷ ÛÙ· ∑·ÁÔÚÈ·Ó¿ ηڿ‚È·, Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ª·ÓÒÏË °Î·ÁοÎË. — ªÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 7.30 .Ì. - 9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ °ÏˆÛÛˆÙÒÓ (Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ °ÏÒÛÛ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ı·ÙÚÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·fi ÙË °ÏÒÛÛ·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ °ÏÒÛÛ·˜ ÛÙȘ 9 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ΔËÓ 5Ë Î·È 6ËÓ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. ¶¤ÌÙË 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: 8 Ì.Ì. ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ Î·È £Â›Ô˘ ∫ËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜, 9.30 Ì.Ì. ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓÔ˜ ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ Ì·˜ §·Ú›Û˘ Î·È Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, 7 - 10 .Ì. ŸÚıÚÔ˜ Î·È ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ Î·È £Â›Ô˘ ∫ËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜. £· ¯ÔÚÔÛٷًÛÂÈ Ô ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ μÚÂÛı¤Ó˘ Î.Î. £ÂfiÎÏËÙÔ˜. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· „¿ÏÂÈ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ¯ÔÚfi˜ „·ÏÙÒÓ ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔ„¿ÏÙÔ˘ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË.

∂∫£∂™∂π™ — ™ÙÔ Î·Ê¤ “∞Ϥη” ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ¤ÎıÂÛË Ì ÂÈηÛÙÈÎfi ·ÛË̤ÓÈÔ, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ÎfiÛÌËÌ·, Ì ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜, ·fi ÁÓˆÛÙ‹ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ª·ÚÔ‡Ûη √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È Ë ÕÛ· ª·ÓÙ·ÏÈ·ÓÔ‡ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ê¤ “∞Ϥη” ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÎı¤Ûˆ˜ ·fi 19:00-23:00. — ŒÎıÂÛË ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ART CAFE ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi μ·ÙÛ·Ú¤· - ª·˘Ú¿ÎË ¤ˆ˜ Î·È 22 - 8. — ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÏfiÁˆ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. — ∏ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË - ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÃÚ˘ÛԇϷ˜ ∑ÒÁÈ·, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ (∞Óı. °·˙‹ Î·È μÏ·¯¿‚·), ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘, ÊÔÚ¤· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ÛÙÔ 2421039644.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 8/8/10: ∞¡∞Δ√§π∫√ ¶∏§π√ - οÓÈÔÓÈÁÎ. ¢È¿Û¯ÈÛË Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ Ì ڷ¤Ï (ηٿ‚·ÛË Ì ÛÎÔÈÓÈ¿). º·Ú¿ÁÁÈ º·Î›ÛÙÚ·˜. ø.¶.: 4, μ.¢. º·Ú·ÁÁÈÔ‡: 2/5 & ™¿‚. - ∫˘Ú. 14-15/8/10: Ã∞¡π∞ ¶∏§π√À. ¢È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÔÚ›˜ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ¶·ÓËÁ‡ÚÈ ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶¤ÌÙË - ¶·Ú·Û΢‹ 18-19-20/8/10: √§Àª¶√™ - ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋. ¶ÚÈfiÓÈ· - ∑ÔÏÒÙ·˜ - ™ÎÔÏÈfi - ∑ˆÓ¿ÚÈ· - ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ - ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ - ¶ÂÙÚfiÛÙÚÔ˘ÁÁ· - °ÎÔÚÙÛÈ¿. ¶·ÓfiÚ·Ì· ÎÔÚ˘ÊÒÓ √χÌÔ˘ Ì ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙ· ηٷʇÁÈ·. ™‡ÓÔÏÔ ˆÚÒÓ Â˙ÔÔÚ›·˜: 16 ÒÚ˜ ~ μ.¢.: 3/5. ΔÂÙ¿ÚÙË 24/8/10 - ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜: ¶ÔÈËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ. ∞·ÁÁÂÏ›· ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤Ì· ÙË Ê‡ÛË ·fi fiÔÈÔ Ì¤ÏÔ˜ ‹ Ê›ÏÔ ÙÔ ÂÈı˘Ì›. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210-24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 06.00-08.00. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ 6976904236. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 1-8/9 ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙË Ã›Ô, Ì Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ™Ì‡ÚÓË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 23935 Î·È ÒÚ˜ ¢Â˘Ù¤Ú· - ™¿‚‚·ÙÔ: 111 Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 6.30-8.30 Ì.Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫··‰ÔÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ·Óٿ̷̈ ‹ “Á·‚Ô‡ÛÙÈÌ·” ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÛÙȘ 20-22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 24210 26144, 31707. — ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÛÙȘ 17, 18 Î·È 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ı· Á›ÓÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ “™›ÙÈ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” , ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÍÂÓ¿ÁËÛË Î·È ı· ‰Ôı› ηʤ˜ ·fi ÙÔÓ ÈÂÚ¤·, ÂÓÒ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÙ˙È Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ·ÍÈÔı¤·Ù·. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, Ù˘ 17˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 6932-222440. √È ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË-˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ŸÛÔÈ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ̤¯ÚÈ ÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ë ÙÈÌ‹ Â›Ó·È 70 ¢ÚÒ. ŸÛÔÈ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÙ¿ ÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÙÈÌ‹ Â›Ó·È 90 ¢ÚÒ Î·È fiÛÔÈ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÙ¿ ÙȘ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ÙÈÌ‹ Â›Ó·È 110 ¢ÚÒ. °È· Ù· ÌË Ì¤ÏË, Ë ÙÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È 110 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿- ™ÎÈ¿ıÔ, fiˆ˜ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹.

∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙÔ §·‡ÎÔ

À

fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ §·˘ÎȈÙÒÓ “∏ ¢Ú¿ÛË” ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ô “∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ §·‡ÎÔ˘”, Ì›· ¤ÎıÂÛË Ô˘ Â›Ó·È Ô Î·Úfi˜ Ì›·˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ §·˘ÎȈÙÒÓ Î·È ÌË, Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ¶·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙÔÓ §·‡ÎÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ·Á¿ËÛ·Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÙÔ Â¤ÏÂÍ·Ó ÁÈ· ÙË ÌfiÓÈÌË Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘˜.

√È ª¿Á‰· ∫·Ú·ÛÙ¿ıË, ¡Ù›ÙÌ·Ú ¡Ù·ÌÂÚ¿Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÏԂȉԇÚ˘, ºÚ›ÓÙ· §·ÚÓÙÈÓÔ˘¿-ºÔÚÏ›‰·, ŒÛÌ ™›ÌÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÈ·Ófi˜, ∫¿ÚË ƒ¤ÌÔ˘˜, ¡Ù·˚¿Ó· ∫·ÙÛȷʛη, ∫ÔÚÓ‹ÏÈ· ™¤ÊÂÚ-∫·ÏԂȉԇÚË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ú›ÛÙȘ, §›ÙÛ· ªÔ˘Ûٿη, ∫ÏÂÔÓ›ÎË ™·Ï·ÌÔ‡Ú·-ª·ÚÎÔ¯¿ÓË, ª·Ùı·›Ô˜ ™›ÌÔ˜, ∂˘ÁÂÓ›· °È·ÓÓÔ‡ÙÛÔ˘, ™ÔÊ›· §·‚ÔÚ¤Ï, °È¿ÓÓ˘ ∫·ÙÛÈÓ¿Ú˘ Î·È ¡Ù›ÓÔ˜ ™¯ËÌ·Ù·ÚÈÒÙ˘ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ÎÔÏ¿˙, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Û Á˘·Ï›, ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. §fiÁˆ Ù˘ ÏËıÒÚ·˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ë ¤ÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ¤ÓÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·›ıÔ˘Û˜. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. Δ· ÂÁη›ÓÈ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ §·˘ÎÈÒÙˆÓ “∏ ¢Ú¿ÛË” Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ¯ÒÚÔ˘˜ 19.00 Ì 22.00. ™Â fiϘ ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ı· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ 8 Ì 22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘.

μÚ·‰È¿ ·Ê‹ÁËÛ˘ Ì ÙÔ ™Ù. ¶ÂÏ·ÛÁfi Δ· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ‚Ú¿‰È· ÌÈÎÚÔ› ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ì·˙‡ÔÓÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi Ù· ¿ÛÙÚ·, ÛÙËÓ ‚Ú·‰ÈÓ‹ ‰ÚÔÛÈ¿ Î·È Ù· ÙÚÈ˙fiÓÈ· Î·È Ï¤Á·Ó ÈÛÙÔڛ˜. £˘ÌfiÛ·ÛÙÂ; πÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÛÙÔȯÂȈ̤ӷ Û›ÙÈ·, ÁÈ· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÍˆÙÈο. ∞Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÂÚ·Ṳ̂ӷ ηÏÔη›ÚÈ·, ̇ıÔ˘˜

ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È Ù· ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜. ¶Ô˘ Î·È Ô˘ ÊÒÓ·˙ ÎÈ Ë ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· ‹ ¤ÊÂÚÓ ηӤӷ˜ Á›ÙÔÓ·˜ ÙÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Î·È ÙËÓ Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·˘ıfiÚÌËÙ˜ Î·È Ù·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÔÈ “ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ” ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‹ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚ˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÁÓËÛÈfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜. √ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ì ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (9 Ì.Ì.) ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó “ºˆÓ¤˜ ∞ÛÒÌ·Ù˜, ʈӤ˜ ·fiÎÔÛ̘” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ÛÙÔÓ §·‡ÎÔ. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ˘˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓ¿ÎÈ Ù˘ ¢ÔÌӛ΢ ª·˘Ú›‰Ô˘.

“∏ fiÏË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘” Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂͈ڷ˝ÛÙÈ΋ Δ√ ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ ·ÓÙÈÔÏÂÌÈÎfi ‰Ú¿Ì· “∏ fiÏË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘” ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· (9.30 Ì.Ì.) ÁÈ· ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋. (∫›Ó·, ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ 2009. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: §Ô˘ ΔÛÔ˘¿Ó ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: §ÈÔ˘ °È¤, º·Ó °Ô˘¤È, ÃÈÓÙ¤Ô ¡·Î·˚˙Ô‡ÌÈ). μÚ·‚Â›Ô ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ Δ·ÈÓ›·˜ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ™·Ó ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó. ¢ÂΤ̂Ú˘ 1937. √ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi˜ ™ÙÚ·Ùfi˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙË ¡·ÓÙ˙›ÓÁÎ, ÙfiÙ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∫›Ó·˜. °È· ¤Ó· Ì‹Ó· Ë fiÏË ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ∏ ÊÚ›ÎË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ “√ ‚È·ÛÌfi˜ Ù˘ ¡·ÓÙ˙›ÓÁΔ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ¤Ó· ·fi Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘: ∏ ∫›Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ 3000.000 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ (ÙÔÓ ÌÈÛfi ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ fiÏ˘). ÕÌ·¯ÔÈ ı¿ÊÙËÎ·Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ› Û ̷˙ÈÎÔ‡˜ Ù¿ÊÔ˘˜, ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ÂÍ¢ÙÂÏ›ÛÙËηÓ, Á˘Ó·›Î˜ ‚È¿ÛÙËηÓ, ‚Ú¤ÊË ÛÊ·ÁÈ¿ÛÙËηÓ. ∏ fiÏË ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠÁÈ· ¿ÓÙ·, ÙÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ¿ Ù˘ fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ¿ÁÓˆÛÙÔ. ∞ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙÈÔÏÂÌÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ÛÙÔȯ›· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·-

∫ÈÓ¤˙ÈÎË ·ÓÙÈÔÏÂÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÛÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”

ÓÙ¤Ú. √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÛÙÈ‚·Úfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ, ÌÈ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·ÁÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÙÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢ ÂÓ Î·ÈÚÒ ÔϤÌÔ˘, ¤Ó· ·Ì¿ÏÁ·Ì· ˆÌfiÙËÙ·˜ Î·È Êڛ΢, ÌÈ· ·ÂÏÈṲ̂ÓË ÎÚ·˘Á‹ ηٷÁÁÂÏ›·˜. ∏ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÛÎËÓ‹ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ. √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ·Ô‰ÔÌ› Î·È ·Ó·Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙË Ì·ÎÚ·›ˆÓË

·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¿˙ Î·È Ù· Â˘Ê˘‹ mis en scene Ù¯ӿÛÌ·Ù· ÙˆÓ π·ÒÓˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘. ∞Ó·ıˆÚ› ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈο ÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi ‰Ú¿Ì· Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ¤Ó· Ì˘ÛÙËÚÈ·Îfi, ۯ‰fiÓ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞ÎÚ·ÈÊÓ‹˜ Ú·ÏÈÛÌfi˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Û·Ú¿ÁÌ·Ù· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÂÏÂÁÂÈ·ÎÔ› ÙfiÓÔÈ ÌÈ·˜ ÔÈËÙÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÌÔÓÈο Û ÌÈ· ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·. ºÔÚÌ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi ÎÔÓÙÚ¿Û٠ϢÎÔ‡ Î·È Ì·‡ÚÔ˘, ÔÁÎÔÌÂÙÚÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ο‰ÚÔ˘, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ηı·Ú¤˜ Î·È ÏÂÙ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ: ∑ˆ‹ Î·È ı¿Ó·ÙÔ˜. ∫·Ù·ÎÙËÙ¤˜ Î·È Î·Ù·ÎÙË̤ÓÔÈ. ∞ÁÒÓ·˜ Î·È ·Ú·›ÙËÛË. ∂˘Ù˘¯›· Î·È ÂÍ·ıÏ›ˆÛË. √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ‰ÔÌ› Î·È Î·Ù·Ó¤ÌÂÈ ÈÛÔÌÂÚÒ˜ ÔÌÔÎÂÓÙÚÈο Û‡Ì·ÓÙ·, Ì ¿ÌÂÛ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Î·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÚÂÈˆÌ¤ÓË Î·È ·ÔÓÂÎڈ̤ÓË fiÏË, Ì ÙËÓ ÎÏ·ÁÁ‹ ÙˆÓ fiÏˆÓ Î·È ÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ Ô‚›‰ˆÓ, Ô˘ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Î˘Úȷگ› Â› ÙˆÓ ËÚÒˆÓ, ̤¯ÚÈ Ô˘ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·ÂÌÔÏÔ‡Ó Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ ÚfiÙÂÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ∏ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ÙˆÓ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂÒÓ Ù˘. ∞¢ı‡ÓÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ‚Ú·‰È¿ Ó· ÙË Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó: - ¶·Ú·Û΢‹ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. - ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. - ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

¢Y™KO§O

ª√À™π∫∏ - √ªπ§π∂™

25

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¤ÎıÂÛË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

“π¯ÓËÏ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË” ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·

ŒÏÏËÓ˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ› ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙË £ÂÔÏÔÁÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ÿÏ΢ ∏ Ì·ÓÙÔÏÈÓ¿Ù· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ ∏ Ì·ÓÙÔÏÈÓ¿Ù· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ÛÙ· “£∂√ºπ§π∞ 2010” ÛÙȘ 23 πÔ˘Ï›Ô˘, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ËÁ¿‰È ¶ÙÂÏÂÔ‡. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ Ì·ÓÙÔÏÈÓ¿Ù·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔÓ ÏÈÌÂÓÔ‚Ú·¯›ÔÓ· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¿ÚÏ·˜ ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË “∫¿ÚÏ·” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¿ÚÏ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∏ ·˘Ï·›· ·ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ÈÂÚ‹ ·Ó‹Á˘ÚË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. £· Á›ÓÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ÂÛÂÚÈÓfi˜ Î·È ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÈÂÚ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ “¶ÚfiÙ·ÛË °¿ÌÔ˘ - ∞ÚÎÔ‡‰·” Ì ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. TËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ı· ‰Ôı› ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ “ºıÈÓÔˆÚÈÓ‹ πÛÙÔÚ›·” Ì ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¡. πˆÓ›·˜.

∏ ™¿ÓÙÚ· ªÔ‡ÏÔÎ, ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓË ËıÔÔÈfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜

¡

· Û¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ £ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Ù˘ ÿÏ΢, ¤ÛÙˆ ÁÈ· ÌfiÓÔ ¤Ó· Ì‹Ó·, ηٿÊÂÚ·Ó 101 ŒÏÏËÓ˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ›. ŒÂÈÙ· ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· ÛȈ‹˜, Ë ™¯ÔÏ‹ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “π¯ÓËÏ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË”.

∏ ¤ÎıÂÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ò˜ ÙȘ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ™ÈÛμ·ÓfiÁÏÂÈÔ ª¤Á·ÚÔ Î·È ÙËÓ πÂÚ¿ £ÂÔÏÔÁÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ÿÏ΢, ÂÓÒ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ “Δ¯ÓfiÔÏÈ” . “∏ ȉ¤· μ ÂÓıÔ˘Û›·ÛÂ. ∂›Ó·È μÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Î·È Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ ÎfiÛμÔ˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÛËμ·ÓÙÈÎfi ‰Â Â›Ó·È Ô˘ Í·Ó·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È Ë ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ÿÏ΢. ∂›Ó·È μÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· Û˘Ó‰Âı› Ô ∂ÏÏËÓÈÛμfi˜ μ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘. ∏ Δ¤¯ÓË Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÔÈ ‰‡Ô Ï·Ô›. ªfiÓÔ fiÙ·Ó ı· ¯Ù›ÛÔ˘Ó μÈ· ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹, Ó¢μ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ˘ÏÈ΋ Û¯¤ÛË. ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Â¯ıÚÈ΋ ÛÙ¿ÛË, ÛËμ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ó¢μ·ÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛμÔ˜” ‰‹ÏˆÛ ÛÙ· ¡¤·, Ô ∞ϤÎÔ˜ º·ÛÈ·Ófi˜, ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÿÚȘ ∫ÚËÙÈÎÔ‡, Ù· ¤ÚÁ·, Ô˘ ‰ËμÈÔ˘ÚÁ‹ıË-

Î·Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ȯÓËÏ·ÙÔ‡Ó Î·È ·Ó·ÁÈÁÓÒÛÎÔ˘Ó ÛÙÈÁμÈfiÙ˘· Ì˘ıÔÏÔÁÈο, ÈÛÙÔÚÈο Î·È Î·ıËμÂÚÈÓ¿, ÂÓı˘μ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ

·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÌӋ̘, ‚›Ô˘˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ Î·È ·Á›ˆÓ, ¯ÔÚÔ‡˜ ‰ÂÚ‚›ÛˉˆÓ, ÚÔμ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ ÂÚÈËÁËÙÒÓ, ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÛËμÂȈμ·Ù¿ÚÈ· Î·È ¯¿ÚÙ˜, ÓÂÒÙÂÚ· ÂÓı˘μ‹μ·Ù· Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÎÂÈμ‹ÏÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ £ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ 50ÏÂÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “π¯ÓËÏ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¶fiÏË” . ΔËÓ ¤ÎıÂÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· White Fox ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· μ ÙËÓ πÂÚ¿ £ÂÔÏÔÁÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ÿÏ΢, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÍÂÓÂ›Ô ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙËÓ “Δ¯ÓfiÔÏÈ” ÙÔ˘ ¢‹μÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ™ÙËÓ “Δ¯ÓfiÔÏÈ” , ‰Â, Ë ¤ÎıÂÛË ı· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› μ ÂÎı¤μ·Ù· ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞dalar ÛÙ· ¶ÚÈÁÎÈfiÓÓËÛ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÁˆμÔÚÊÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÿÏ΢.

√È “∂ÈΛӉ˘Ó˜ Û¯¤ÛÂȘ” ÙÔ˘ §·ÎÏfi

∂ÚˆÙÈΤ˜ ‰ÔÏÔÏÔ˘ ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ∏ ª·ÚÙ¤ÈÁ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂ-

ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ٷ ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ˘Ê‹ ÂÚˆÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ∫¿ÔÈ· ̤ڷ, ›ıÂÈ ÙÔÓ ÚÒËÓ ÂÚ·ÛÙ‹ Ù˘ μ·ÏÌfiÓ Ó· ·ÔÏ·Ó‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ¤Ï·, ÙËÓ ÔÔ›· ÂΛÓÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· ÙËÓ ·‰›ÛÙ·ÎÙË ª·ÚÙ¤ÈÁ, ·ÊÔ‡ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ‰¤ÏÂ·Ú Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ Ì·˙› Ù˘, ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Ó·Úfi ¿ÓÙÚ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË ΔÔ˘Ú‚›Ï. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ fiÏÔ ÙË ÁÔËÙ›· Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, Ô Î˘ÓÈÎfi˜ Á˘Ó·ÈÎÔηٷÎÙËÙ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ΔÔ˘Ú‚›Ï Û·Ó ¤Ó·˜ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹˜ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, Âȉ›‰ÂÙ·È Û ¤Ó· ÚÂÛÈÙ¿Ï ˘ÔÎÚÈÛ›·˜ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ, ¤ÙÛÈ, ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘. ∂ÚˆÙ‡ÂÙ·È, fï˜, Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ı‹Ú·Ì¿ ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô Û ¤Ó· ˙ÔÊÂÚfi Ù¤ÏÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ¶È¤Ú ™ÔÓÙÂÚÏfi

¡Ù §·ÎÏfi “∂ÈΛӉ˘Ó˜ Û¯¤ÛÂȘ” (1782), Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÈÛ¯˘Ú‹ Â›‰Ú·ÛË ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ∂‰Ò ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ·¤ÚÈÙÙÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ‚·ıÈ¿ ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ‰˘Ô ‰ÔÏÔÏfiÎÔÈ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚ›Á˘ÚÔ. μ·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ §·ÎÏfi, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∂ÈΛӉ˘Ó˜ Û¯¤ÛÂȘ” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ ÛÙË

¢Â‡ÙÂÚË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “ÕÏÌ·” (∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∞ÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘ 15ñ17) ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Û ‰È·Û΢‹ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÈÌÔ‡ÏË. Δ· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ۯ‰›·ÛÂ Ë πˆ¿ÓÓ· ΔÈÌÔı¿‰Ô˘, ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ô ƒÔÌ¿Ó ™·ÓÙfiÊÛÎÈ, ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô ª¿Ì˘ ∞ÚÒÓ˘. ΔËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¢Â‡ÙÂÚ˘ ™ÎËÓ‹˜ ¤¯ÂÈ Ô Δ¿ÛÔ˜ πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ηÈ

ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1930. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› £¿ÏÂÈ· ª·Ù›Î·, Δ¿ÛÔ˜ πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜, ¡ÈÎÔϤٷ ∫ÔÙÛ·˚Ï›‰Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÌfiÏ˘, ™Ù·˘Ú›Ó· æÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÓÙˆÓ¿ÎÔ˜, ª·ÚÔ˘ÛÒ °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ∞Á¿Ë ¶··ı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘. °¿ÏÏÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÂfiÙÂÚÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, Ô §·ÎÏfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÚÈÓ ·fi ÙË °·ÏÏÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÔÈ‹Ì·Ù·, ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ (1785), ηıÒ˜ Î·È ‰ÔΛÌÈ· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. ™ÙÚ¿ÊËΠÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÚÔÛ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË, Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ, fï˜, ÙÔ 1793 Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˘. ∂·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ÙÔ 1803, ‰ÂÓ ¤Êı·Û ÛÙȘ ·ÓÒٷ٘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÈÂÚ·Ú¯›·˜, fiˆ˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡ÛÂ. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

™Àªºø¡∞ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·

Forbes.com, Ë ™¿ÓÙÚ· ªÔ‡ÏÔÎ Â›Ó·È Ë ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓË ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ËıÔÔÈfi˜ ‹Ú 56 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Ù·Èӛ˜ Ù˘ ∏ ¶ÚfiÙ·ÛË Î·È ªÈ· ™¯¤ÛË ™ÙÔÚÁ‹˜. ™ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ Ù˘ Î·È ÔÛÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó Û˘Ì·Ú·ÁˆÁfi˜. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë ƒÈ˙ °Ô˘›‰ÂÚÔ˘Ó Î·È Ë ∫¿ÌÂÚÔÓ ¡Ù›·˙ Ì 32 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ë ÚÒÙË ÁÈ· ÙȘ ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙȘ Ù·Èӛ˜ How Do You Know Î·È Water for Elephants, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ Knight and Day Î·È ÙÔ Shrek.

™˘Ó·˘Ï›· ·fi ·‡ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ¢Â˘Ù¤Ú·

ºÂÛÙÈ‚¿Ï §ÈÌÓÒÓ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· Î·È ™ÌÔÎfi‚Ô˘ ª∂ ˯ËÚ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÓÙ·-

ÁÚ¿ÌÌÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï §ÈÌÓÒÓ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· Î·È ™ÌÔÎfi‚Ô˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂, º∂ƒƒ√μπ∞§ Î·È √¶∞¶ ∞∂. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ μÔÙ·ÓÈÎfi ∫‹Ô ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ∫·ÚÂÏ¿, ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ¶Ï·ÎÈ¿ Î·È Ù˘ ™›Û˘ ¶··ÁÈ·ÓÓÔ‡ÏË, Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÂÚˆÙÈο, ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÚÔÌ·ÓÙÈο, ·ÛÙ›·, ·È¯ÓȉȿÚÈη ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÂÌ¿Ù· ¿ıÔ˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ∫ÙË̤Ó˘ ÛÙË §›ÌÓË ™ÌÔÎfi‚Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη Î·È ÙÔ˘ ª‡ÚˆÓ·

™ÙÚ·Ù‹. º¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ª‡ÚˆÓ· ™ÙÚ·Ù‹ Î·È ÙÔÓ Mc Yinka. √ ª‡ÚˆÓ·˜ ™ÙÚ·Ù‹˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘. √ Mc Yinka ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη, ¤Ó·˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ Ì ¤ÓÙÔÓË ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ μÔÙ·ÓÈÎfi ∫‹Ô ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË Î·È Ù˘ Δ¿ÓÈ·˜ ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Â›Ó·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ô ηÏÏÈÙ¤¯ÓȉˆÓ: “™˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ· fiÙ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô „¿¯Ó·Ì ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ì·˜. ŒÎÙÔÙ ¤Ú·Û Ôχ˜ ηÈÚfi˜, fï˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÎϤ‚·ÌÂ

Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ì·˜, ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Ì˘ÛÙÈο Î·È fiÓÂÈÚ·. ∫·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Î·È Êfi‚Ô˘˜... ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ∫ÙË̤Ó˘ ÛÙË §›ÌÓË ™ÌÔÎfi‚Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ƒÔÎ ™˘Ó·˘Ï›· Ì ÙËÓ “∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ™˘ÌÌÔÚ›·” . ŒÓ· ÁÎÚÔ˘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·È ˙ÂÈ ÚÔÎ. ΔÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ô μ·Û›Ï˘ ¶·Ù¤˜, Ô˘ ·›˙ÂÈ ÎÈı¿Ú·, Û˘Óı¤ÙÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, Ô ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∫·ÙÛ·Ó¿˜ ÛÙ· ÓÙڷ̘ Î·È Ù· ʈÓËÙÈο Î·È Ë §›· ∫Ô‡Ù˜ ÛÙ· Ï‹ÎÙÚ·, ÙÔ Ì¿ÛÔ Î·È Ù· ʈÓËÙÈο. °Ú¿ÊÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙ›¯Ô˘˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‹¯Ô Û·Ó ·ÔÙ‡ˆÌ· Ù˘ ÚÔÎ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

∂ÁÁÚ·Ê‹ ÌÂÏÒÓ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ √™√π ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·-

ÊÔ‡Ó ˆ˜ ̤ÏË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÂÁÁÚ·Ê‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ù·¯˘‰ÚÔÌÔ‡Ó ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ‹ ÙÔ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó Û ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘. ∂›Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ (www.astronomos.gr). ∏ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· 20∂ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ù¢¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “√˘Ú·Ófi˜” . ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1990 ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· Ï¿ÙÚ¢ ÙÔÓ ¤Ó·ÛÙÚÔ Ô˘Ú·Ófi. ¢ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi 7ÌÂϤ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎϤÁÂÙ·È Î¿ı 2 ¯ÚfiÓÈ· ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi ÙË ‰È¿‰ÔÛË Î·È ÂÎÏ·˝Î¢ÛË ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ∞Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ô˘Ú·Ó›ˆÓ ۈ̿وÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ™ÂÏ‹ÓË, Ô ◊ÏÈÔ˜, ÔÈ Ï·Ó‹Ù˜, ÔÈ ÎÔÌ‹Ù˜, ÔÈ ·ÛÙ¤Ú˜, Ù· ÓÂÊÂÏÒÌ·Ù·, ÔÈ Á·Ï·Í›Â˜ Î.Ï.

“∏ °˘Ó·›Î· ˆ˜ ªÔ‡Û·” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ Δ∏¡ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “∏ °˘-

Ó·›Î· ˆ˜ ªÔ‡Û·, 19001950” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ ·fi ÙȘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ˆ˜ ÙȘ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ Á˘Ó·ÈΛ· ÌÔÚÊ‹ ¤¯ÂÈ ÂÌÓ‡ÛÂÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Î·È ÂıÓÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤ÚÁ· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡, Ù· ÔÔ›· ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó Ù· ΢ڛ·Ú¯· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Ú‡̷ٷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ Á˘Ó·›Î· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌËÙ¤Ú·, Âڈ̤ÓË, Ê›ÏË ‹ ˆ˜ Ë “ÂÍ’ ·ÔÚÚ‹ÙˆÓ”. ∂›Ó·È ‰È·‰Ô¯Èο ÂÚÈÔÈËÙÈ΋, ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋, Â›ÌÔÓË ‹ Û˘ÓˆÌÔÙÈ΋. £· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÂÚ› Ù· 90 ¤ÚÁ· (˘‰·ÙÔÁڷʛ˜, ¯·Ú·ÎÙÈο Î·È Û¯¤‰È·) Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÓÙËÎÔÓÙ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ, Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ Î·È ªÔ˘Û›Ԣ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ™Ô‡Ù˙Ô˘, Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Alpha Bank ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È Ã. §ÂÔÓÙÈ¿‰Ë.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 4∏™ ∞À°√À™Δ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.777,55

0,431

1.777,551.777,55

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

2,56 2,29 6,15 18,65 6,27 17,81 0,91 8,08 9,5 0,47 3,4 1,73 5,88 4,2 1,23 1,88 1,3 4,14 1,23 4,63 4,89 4,2 1,23 13,87 12,1 1,5 3,53 6,45 5,45 5,67 4,47 2,72 0,92 0,84 4,64 9,58 0,68 0,55 8,89 3,44 5,18 15,2 12,11 6,5 13,57 4,93 3,16 4,42 3,85 17,4 11,5 6,5 4,34 5,42 1,28 1,04

1,587 0 0,655 -0,214 0,481 -0,224 4,598 0 0 -2,083 -0,585 1,17 -1,176 0 -2,381 0,535 4,839 -0,241 0,82 -3,34 -0,61 -1,176 5,128 6,04 0,415 -3,226 -2,216 0,781 -1,802 -1,22 0,224 1,115 1,099 -1,176 -2,521 -0,931 -1,449 0 -1,222 28,839 1,768 0,264 1,765 -0,612 2,184 0,203 1,282 -2,212 0 1,104 4,641 -0,915 0,93 -0,184 0,787 5,051

6687 298173 1526051 166554 5467 27109 245577 23623 62012 694177 117001 26408 108866 65053 1227571 852071 314610 3367 440078 55622 114979 496 23486 555963 1888577 4078 288433 110323 166255 23304 7150 25746 31702 192828 302 52882 84960 14956 20674 1103787 243720 2994 432377 643881 1900 800 58974 550948 22039 96628 480 697829 557596 473508 64588 53224

2,5 2,27 6,03 18,4 6,24 17,65 0,86 8 9,32 0,46 3,31 1,69 5,86 4,18 1,22 1,86 1,21 4,09 1,21 4,57 4,8 4,2 1,15 13,16 11,87 1,5 3,48 6,34 5,44 5,67 4,45 2,6 0,88 0,83 4,64 9,5 0,67 0,53 8,81 3,15 5,02 14,9 11,7 6,4 13,32 4,69 3,01 4,4 3,76 17,04 10,62 6,33 4,28 5,31 1,25 0,95

2,59 2,31 6,26 18,82 6,32 17,85 0,91 8,09 9,5 0,48 3,44 1,77 6,03 4,28 1,26 1,89 1,3 4,18 1,25 4,75 4,94 4,3 1,27 13,87 12,18 1,54 3,62 6,45 5,55 5,8 4,57 2,87 0,93 0,86 4,77 9,75 0,69 0,55 9 3,47 5,2 15,25 12,2 6,59 13,6 4,93 3,22 4,52 3,87 17,8 11,5 6,59 4,37 5,48 1,28 1,05

-1,02% 0,22%

61 50

8,7 18,18

8,7 18,18

0 2,857 -1,143 1,639 3,03 -5 -2,128 1,25 0 8,444 2,083 0 0,233 0 0 0 0 0 0 -3,697 0 -0,427 1,786 5,556 2,817 -3,077 5,319 -1,22 0 -1,538 1,818 0 6,452 2,5 -8,511 -1,538 2,899 0

1646 1520 1700 1180 84075 5410 41909 6761 0 100 5590 1879 2810 3500 3431 4322 116326 0 0 857 0 28745 8906 1831 15360 10155 46400 4490 25 8930 25385 107673 4001 317756 6652 1150 2000 0

1,1 0,64 1,72 0,6 0,65 0,57 0,46 0,76 0 2,44 0,95 0,69 8,41 1,19 1,12 1,95 0,85 0 0 5,15 0 2,3 0,54 2,54 0,7 0,61 0,94 0,79 3,17 0,63 0,53 0,52 0,88 0,78 0,43 0,61 0,69 0

1,12 0,72 1,73 0,62 0,69 0,6 0,48 0,83 0 2,44 0,98 0,75 8,6 1,19 1,22 1,96 0,91 0 0 5,48 0 2,35 0,57 2,7 0,73 0,65 1 0,82 3,24 0,65 0,57 0,54 1 0,83 0,44 0,65 0,71 0

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

8,7 18,18

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPRIDER STORES ∞.∂. T BANK ∞¡ø¡Àª∏ Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√)

1,12 0,72 1,73 0,62 0,68 0,57 0,46 0,81 1,25 2,44 0,98 0,75 8,6 1,19 1,17 1,95 0,88 0,45 2,66 5,47 0,83 2,33 0,57 2,66 0,73 0,63 0,99 0,81 3,24 0,64 0,56 0,54 0,99 0,82 0,43 0,64 0,71 1,9

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,71 0,58 0,82 0,83 0,71 1,3 1,07 0,95 0,86 1,35 0,49 0,9 5,9 0,67 1,64 0,79 1,16 1,13 0,55 0,7 0,52 0,43 0,82 0,49 0,97 0,95 1,2 1,93 0,84 1,48 0,36 0,52 2,48 1,2 0,4 0,6 0,57 0,6 2,91 0,9 1,39 0,64 0,48 0,44 0,52 0,63 0,77 0,7 4,92 1,29 1,27 5,12 0,92 4,71 1,05 0,57 2,5 1,67 0,31 0,7 0,47 3,99 1,26 0,7 0,89 0,52 0,6 0,52 0,91 0,47 0,7 0,75 0,47 0,81 3,03 0,82 1,27 0,61 3,88 0,41 1,6 0,74 0,4 1,22 0,4 3,23 1,43 36,34 1,49 0,45

9,231 0 -3,529 0 0 -9,722 0 0 1,176 0 2,083 9,756 1,549 0 0,613 0 3,571 -9,6 3,774 0 1,961 -4,444 0 0 -5,825 6,742 4,348 0 0 0,68 0 0 0 0 8,108 0 0 1,695 0 3,448 4,511 -1,538 2,128 4,762 4 0 2,667 -2,778 -1,6 0 0 0,787 -1,075 4,667 0 0 0 -6,704 0 6,061 2,174 0 0,8 -7,895 0 1,961 5,263 0 0 -2,083 4,478 0 2,174 1,25 0 -2,381 -2,308 0 0 2,5 0 5,714 -2,439 0,826 2,564 0,938 -1,379 2,193 -0,667 -4,255

40 4000 15410 0 0 160 1100 0 3580 0 2530 5 60 42010 1355 0 9137 500 13200 0 1020 4200 0 13896 21500 23120 890 500 12888 9245 1500 6801 100 0 39000 250 4180 10110 92100 562910 710 18671 28930 28195 10 0 10 6680 30 0 22650 1756 30780 170 12239 600 112 3100 636 160 157 745 450 1080 0 240 19500 0 0 5440 17050 135827 800 244 248 32433 4710 12234 0 3220 106 800 3404 46282 997268 551 78082 6557 797 1400

0,61 0,57 0,79 0 0 1,3 1,06 0 0,81 0 0,46 0,9 5,9 0,66 1,59 0 1,13 1,13 0,52 0 0,52 0,43 0 0,48 0,93 0,85 1,11 1,93 0,82 1,46 0,36 0,5 2,48 0 0,35 0,6 0,53 0,56 2,88 0,86 1,33 0,61 0,47 0,41 0,52 0 0,77 0,7 4,91 0 1,23 5,1 0,88 4,06 1 0,57 2,5 1,62 0,3 0,64 0,46 3,99 1,26 0,69 0 0,51 0,57 0 0 0,44 0,65 0,73 0,42 0,8 3 0,81 1,22 0,6 0 0,4 1,57 0,68 0,33 1,17 0,37 3,2 1,4 35 1,39 0,43

0,71 0,58 0,83 0 0 1,3 1,07 0 0,92 0 0,49 0,9 5,9 0,67 1,68 0 1,17 1,13 0,55 0 0,52 0,46 0 0,5 1,04 0,97 1,2 1,93 0,85 1,51 0,36 0,56 2,48 0 0,41 0,6 0,58 0,62 2,91 0,92 1,39 0,65 0,48 0,45 0,52 0 0,77 0,72 5 0 1,28 5,49 0,93 4,71 1,05 0,57 2,5 1,68 0,31 0,7 0,47 4 1,26 0,76 0 0,52 0,6 0 0 0,48 0,73 0,76 0,47 0,81 3,05 0,84 1,28 0,63 0 0,42 1,62 0,74 0,41 1,23 0,44 3,49 1,46 36,55 1,52 0,45

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SATO ∞∂(∫O) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

0,25 0,13 0,25 0,19 0,15 18,58 0,57 0,5 0,34 2,5 1,51 2,56 0,59 7,51 0,34 0,33 7,68 4,7 0,16 0,4 14 0,21 65 4,4 0,3 19,6 3,25 0,14 0,96 0,21 0,18 0,21 0,36 16,98 7,26 0,24 0,33 0,61 0,21

0 0 0 5,556 7,143 0,487 3,636 -3,846 -2,857 0 0 -3,396 0 -2,972 3,03 6,452 0 -1,053 6,667 0 0 5 0 0 0 2,995 -1,216 0 0 0 -5,263 -12,5 0 0 0 0 10 0 0

0 0 10444 1615 27610 336 3160 1000 325727 0 1000 302 2000 70 230 253 0 264 13600 0 0 57315 0 0 0 100 2248 92365 390 0 1128 50 0 0 0 0 150 0 50630

0 0 0,25 0,17 0,14 18,01 0,57 0,5 0,33 0 1,51 2,55 0,59 7,51 0,33 0,33 0 4,7 0,15 0 0 0,21 0 0 0 19,6 3,2 0,14 0,96 0 0,18 0,21 0 0 0 0 0,33 0 0,2

0 0 0,26 0,21 0,15 19,99 0,6 0,5 0,35 0 1,51 2,56 0,59 7,51 0,35 0,33 0 4,7 0,16 0 0 0,22 0 0 0 19,6 3,25 0,14 0,96 0 0,18 0,21 0 0 0 0 0,33 0 0,21

0,14 0,12 1,48 0,85 1,47 0,47 0,28 0,28 0,65 0,15 0,07 0,17 3,7 0,16 0,63 0,14 0,18 0,72 0,08 0,1 0,23 0,28 0,25 0,08 8,26 0,48 0,26 0,16 1,13 0,12

0 0 0,68 -3,409 0 2,174 3,704 0 0 0 0 0 0 6,667 8,621 -6,667 0 0 0 0 0 -3,448 0 14,286 0 0 -3,704 -5,882 0 -7,692

16000 0 18649 3500 0 8115 13225 17791 0 0 0 0 0 34230 45 6500 0 0 0 0 0 70065 0 53085 0 4150 1500 4010 50 192

0,14 0 1,48 0,8 0 0,45 0,28 0,27 0 0 0 0 0 0,16 0,61 0,12 0 0 0 0 0 0,27 0 0,07 0 0,47 0,25 0,16 1,13 0,12

0,14 0 1,49 0,88 0 0,48 0,29 0,28 0 0 0 0 0 0,16 0,63 0,14 0 0 0 0 0 0,29 0 0,08 0 0,48 0,28 0,16 1,13 0,12

0,99 2,86 1,9 0,88 4,03 2,52 3,96 2,47 1,4 1,15 2,16 2,34 2,4 2,4

0 0 0 1,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. DIVERSA ∂ª¶. μπ√Δ. ∂π™∞°. Δ∂á. ¶∞ƒ√Ã∏™ À¶. ∞∂ ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∞.∂.∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ Δ∏§.Δ∂á√§√°π∞™ μπ√π∞Δƒπ∫∏ ∫∞π ƒ√ª¶√Δπ∫∏ Δ∂á√§√°π∞ ∞∂∂ ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ NUTRIART A.B.E.E. OLYMPIC CATERING A.E.(∫√)

7,6 1,24 0,34 7,8 0,48 0,6 2,95 0,46 0,37 1,21 0,27 0,86

0 -1,587 9,677 0 9,091 9,091 1,375 0 0 1,681 3,846 3,614

0 56 500 0 139 50 7839 1280 0 140 6019 328

0 1,21 0,34 0 0,48 0,6 2,88 0,46 0 1,2 0,26 0,84

0 1,25 0,34 0 0,48 0,6 2,98 0,46 0 1,26 0,28 0,86

ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ INTRAKAT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,06 0,62 0,36 0,64 2,19 1,2 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,1 2,2 0,39 0,54 0,12 0,12 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 3H™ ∞À°√À™Δ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.562.895,28 5.046.544,08 4,4710 19.340.028,81 2.759.859,71 7,0076 110.447.047,15 14.846.131,28 7,4394 13.024.918,86 2.192.030,91 5,9419 308.056.585,03 107.941.823,29 2,8539 23.174.772,94 3.050.639,60 7,5967 14.817.628,12 2.510.437,58 5,9024 6.400.847,77 1.438.256,68 4,4504 9.854.528,38 1.477.418,33 6,6701 106.863.432,81 13.145.907,14 8,1290 41.927.441,45 6.316.088,38 6,6382 5.205.572,99 1.610.863,99 3,2315 13.879.913,24 1.524.205,70 9,1063 4.838.797,62 527.806,18 9,1678 167.008.768,67 12.896.022,92 12,9504 9.094.767,68 701.780,68 12,9596 3.524.323,23 659.551,34 5,3435 8.869.724,91 1.908.759,57 4,6469 6.993.487,87 2.104.683,14 3,3228 8.330.134,14 2.406.078,10 3,4621 11.119.480,52 1.626.489,66 6,8365 28.098.990,46 3.498.508,63 8,0317 9.855.057,29 5.440.360,42 1,8115 3.432.092,21 272.819,83 12,5801

0,02% 4,5604 4,3816 -11,21% 0,24% 7,1127 6,9550 -15,71% 0,51% 7,4766 7,3836 -17,70% 0,19% 6,0459 5,8825 -14,77% 0,51% 2,8539 2,8539 -19,67% 0,11% 7,5967 7,5397 -15,82% 0,30% 5,9024 5,8581 -17,61% 0,06% 4,4771 4,4148 -17,06% 0,10% 6,7702 6,6701 -12,53% 0,15% 8,1290 8,1290 -8,38% 0,24% 6,7046 6,6050 -16,37% 0,46% 3,4900 3,2315 -18,65% 0,34% 9,1063 9,0380 -12,48% 0,34% 9,1678 9,1678 -12,19% 0,35% 13,0152 12,8533 -14,70% 0,42% 13,2188 12,8300 -22,72% 0,06% 5,4504 5,2901 -9,38% 0,02% 4,6469 4,6004 -11,41% 0,41% 3,3893 3,2563 -13,38% 0,01% 3,4621 3,4361 -6,42% 0,19% 6,9220 6,8365 -10,64% 0,03% 8,1120 7,9514 -18,98% 0,20% 1,8115 1,8070 -6,13% 0,15% 12,7688 12,4543 -13,99%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

83.453.560,00 27.575.083,48 3.345.404,64 146.251.360,60 31.926.353,76 7.912.695,19 26.184.615,21 30.184.386,88 15.704.066,44 7.148.667,57 28.686.526,94 11.866.650,58 20.074.360,42 36.343.995,65 307.417.307,95 5.690.574,32 27.152.572,06 53.113.764,96 117.045.905,92 51.078.342,24 13.984.598,34 126.446,43 6.378.057,59 662.791,02 12.680.439,22 987.559,17 1.336.453,90 3.428.045,94 12.711.142,71 3.696.428,29 2.977.359,05 118.536.989,17 57.800.656,11 13.315.275,72 53.671.532,27 99.056.377,31 55.551.942,34 13.459.291,22 50.711.688,31 58.414.391,39 29.018.439,66 3.597.778,58 387.073,95 8.962.976,12 43.533.729,55 21.469.515,80 3.206.189,46 4.432.080,37 3.914.601,36

4.975.672,18 2.178.608,48 314.174,95 31.662.337,03 4.452.162,91 1.078.141,15 3.290.292,45 3.440.467,91 1.740.750,42 1.866.257,18 3.776.152,52 1.697.252,59 6.627.322,83 6.875.454,49 51.912.257,40 960.849,40 2.900.917,65 4.924.803,04 14.176.253,59 5.099.948,59 1.253.949,26 102,23 5.178,53 581,77 10.848,55 1.058,55 1.351,11 756.118,06 3.568.663,49 1.200.210,96 365.144,47 36.601.888,09 5.422.636,89 1.278.660,49 5.678.428,94 30.945.855,56 5.827.388,30 458.974,65 5.512.813,11 53.163.094,71 2.823.729,24 1.102.368,82 130.637,55 1.848.422,00 16.458.190,71 6.328.924,84 791.310,49 21.666,33 1.190.249,76

16,7723 12,6572 10,6482 4,6191 7,1710 7,3392 7,9581 8,7733 9,0214 3,8305 7,5968 6,9917 3,0290 5,2860 5,9219 5,9224 9,3600 10,7850 8,2565 10,0155 11,1524 1.236,8300 1.231,6300 1.139,2700 1.168,8600 932,9300 989,1500 4,5337 3,5619 3,0798 8,1539 3,2385 10,6591 10,4135 9,4518 3,2010 9,5329 29,3247 9,1989 1,0988 10,2766 3,2637 2,9630 4,8490 2,6451 3,3923 4,0517 204,5600 3,2889

0,35% 0,34% -0,64% 0,36% 0,33% -0,06% 0,29% 0,11% 1,89% 0,15% 0,38% 0,01% 0,57% -0,82% 0,32% 0,60% 0,38% 0,01% 0,57% 0,03% 0,46% 0,30% 0,30% 0,02% 0,03% 0,20% 0,20% 0,42% 0,30% 0,34% 0,32% 0,02% 0,01% -0,01% -0,03% 0,18% 0,34% -0,91% 0,01% 0,17% 0,20% -0,21% 0,12% 0,18% -0,03% 0,50% -0,94% 0,06% 0,22%

17,1077 12,9103 10,8612 4,6422 7,2069 7,3759 8,3560 9,0365 9,2920 3,8975 7,8247 6,9917 3,0472 5,2860 5,9219 5,9224 9,8280 11,3243 8,6693 10,5163 11,1524 1.236,8300 1.231,6300 1.139,2700 1.168,8600 932,9300 989,1500 4,5564 3,6153 3,1260 8,2762 3,3195 10,8723 10,6218 9,4518 3,2010 9,7236 29,4713 9,1989 1,0988 10,2766 3,3290 2,9630 4,8490 2,6716 3,4941 4,1023 205,5828 3,3876

16,6046 12,5306 10,5417 4,5845 7,1172 7,2842 7,7989 8,5978 8,8410 3,7922 7,4449 6,9393 3,0048 5,2860 5,9219 5,9224 9,3600 10,7850 8,2565 9,9654 11,1524 1.236,8300 1.231,6300 1.139,2700 1.168,8600 932,9300 989,1500 4,4997 3,5619 3,0798 8,1539 3,1737 10,4459 10,2052 9,2628 3,1770 9,3422 29,1048 9,0149 1,0906 10,1995 3,2311 2,9334 4,8005 2,6186 3,2905 4,0517 204,5600 3,2231

3,08% 3,65% 15,75% 2,54% 3,80% 10,00% -6,55% -7,35% -7,35% -2,65% -7,09% 2,64% -4,03% 14,01% 3,72% 3,30% -0,82% 2,05% -4,63% -0,48% 3,53% 1,75% 1,78% -1,69% -1,67% -4,79% -4,77% 1,64% 1,67% -1,52% 0,93% -0,71% 0,02% -0,53% -2,07% 2,85% -1,21% 10,66% -5,92% -2,11% -4,27% -1,02% -0,10% 0,62% -8,05% 2,06% 10,29% -2,16% 0,12%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

7.528.655,73 4.448.260,11 23.748.613,44 34.547.153,96 14.040.456,71 14.678.967,45 163.859.574,75 158.881.170,18 18.518.440,98 19.137.675,26 53.647.502,93 40.571.219,31 42.118.112,77 29.950.481,12 1.172.396,17 15.026.046,19 70.776.882,12 2.022.291,30 11.036.110,35 845.960,88 67.892.970,49 148.205.866,77 24.735.434,78 5.113.055,68 167.627,50 12.666.559,99 1.288.391,60 104.954.433,12 9.534.703,31 8.085.127,50 52.369.001,81

3.111.993,59 565.681,84 5.237.246,32 2.121.456,61 4.636.771,04 2.085.035,69 15.150.714,98 14.644.983,22 2.751.810,38 1.611.916,86 6.151.800,00 1.204.716,48 3.301.092,37 5.871.271,52 217.376,74 8.111.469,32 14.616.874,02 1.952.391,65 9.607.571,33 143.115,38 40.378.800,12 18.735.102,95 17.180.374,36 279.525,00 181,31 13.679,93 369.577,27 6.877.157,67 4.399.920,88 1.441.163,60 5.810.206,22

2,4192 7,8635 4,5346 16,2846 3,0281 7,0402 10,8153 10,8488 6,7295 11,8726 8,7206 33,6770 12,7588 5,1012 5,3934 1,8524 4,8421 1,0358 1,1487 5,9110 1,6814 7,9106 1,4397 18,2919 924,5600 925,9200 3,4861 15,2613 2,1670 5,6101 9,0133

0,52% 0,55% 0,76% 0,53% 0,21% 0,10% 0,97% 0,90% 1,32% 0,69% 0,82% 0,86% 1,24% 0,80% 0,96% 0,70% 0,62% 0,21% 0,59% 0,54% 0,52% 0,59% 0,52% 1,28% 3,48% 3,48% 0,48% 0,90% 0,18% 1,06% 0,81%

2,5402 8,2567 4,7613 17,0988 3,1341 7,2866 10,9235 10,9573 6,7968 11,9913 8,7642 34,3505 13,0140 5,2032 5,5013 1,9172 4,8421 1,0358 1,1659 5,9997 1,6814 7,9106 1,4397 18,2919 924,5600 925,9200 3,5210 15,7191 2,2320 5,7784 9,0133

2,3708 -17,83% 7,7849 -15,42% 4,4893 -20,56% 16,1218 -15,31% 2,9978 -11,43% 6,9698 -14,93% 10,7071 -15,32% 10,7403 -15,37% 6,6622 -17,44% 11,7539 -14,80% 8,6508 -20,37% 33,3402 -16,52% 12,6312 -10,63% 5,0502 -14,57% 5,3395 -15,62% 1,8524 -15,24% 4,7937 -13,97% 1,0254 -11,12% 1,1372 -12,59% 5,8519 -12,71% 1,6646 -14,74% 7,8315 -17,94% 1,4253 -15,50% 18,2919 -17,62% 924,5600 -17,07% 925,9200 -17,05% 3,4164 -16,37% 15,1087 -15,84% 2,1453 -15,16% 5,5540 -15,96% 8,9232 -13,05%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 6.778.390,94 2.329.925,11 2,9093 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 171.504.510,11 7.805.976,96 21,9709 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 58.382.895,15 11.614.496,04 5,0267 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR 25.762.037,50 62.322.244,01 0,4134 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.694.619,62 3.644.884,22 0,4649 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 79.239.071,52 10.030.078,67 7,9001 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR 47.079.806,06 6.244.733,94 7,5391 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR 42.259.795,04 5.055.787,61 8,3587 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR 5.152.073,94 3.784.729,66 1,3613 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 560.101,27 58.301,18 9,6070 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 2.504.405,04 260.646,51 9,6084 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.142.272,98 3.332.622,33 3,3434 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 2.054.880,90 1.070.894,08 1,9188 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 17.863.926,40 7.122.572,73 2,5081 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. 9.327.361,99 5.102.198,46 1,8281 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 52.897.593,68 4.619.116,67 11,4519 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.440.015,08 6.436.811,82 1,9326 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 64.058.025,28 1.727.837,87 37,0741 HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.637.321,23 459.132,31 7,9222 HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. 5.552.552,56 1.631.203,98 3,4040 ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 12.398.799,24 17.331.995,12 0,7154 ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 42.395.060,04 5.057.586,98 8,3825 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 6.319.884,18 9.011.917,84 0,7013 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 32.896.504,72 4.044.827,97 8,1330 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.375.054,72 2.570.661,79 2,8689 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 23.978.123,18 13.728.635,98 1,7466 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.454.657,22 8.082.661,26 1,9121 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 1.021.238,10 1.028.000,68 0,9934 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 418.431,82 175.806,80 2,3801 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.911.523,82 622.770,13 7,8866

16.291.733,40 1.297.733,06 12,5540 3.094.953,05 421.118,28 7,3494 7.014.683,07 1.359.281,17 5,1606 10.692.188,68 1.046.740,77 10,2147 16.438.925,09 1.263.859,76 13,0069 3.696.035,04 637.636,83 5,7965 7.884.000,88 1.542.212,76 5,1121 4.104.333,71 1.809.876,77 2,2677 1.092.404,46 141.476,80 7,7214 19.303.203,41 5.757.332,39 3,3528 29.590.874,88 8.301.364,75 3,5646 1.236.766,59 136.854,18 9,0371 617.685,10 540,29 1.143,2500 35.823.926,15 30.816,93 1.162,4800 739.304,32 701,30 1.054,1900 43.264.772,55 40.980,16 1.055,7500 41.735,98 43,99 948,7000 4.541.386,65 4.779,40 950,2000 3.870.437,01 1.088.063,65 3,5572 2.046.476,74 425.357,32 4,8112 4.309.794,02 2.849.006,75 1,5127 1.862.517,32 714.652,44 2,6062 3.812.582,61 1.485.518,74 2,5665 1.673.965,03 644.812,66 2,5960 50.299.115,26 38.300.226,14 1,3133 8.119.286,48 537.579,87 15,1034 15.194.971,33 1.128.258,17 13,4676 45.010.393,54 4.037.718,27 11,1475 9.500.448,37 13.681.255,11 0,6944 12.796.906,50 13.938.723,72 0,9181 2.935.832,49 341.861,86 8,5878 3.494.343,48 402.982,19 8,6712 1.248.227,17 142.910,10 8,7344 141.189.549,09 16.825.688,97 8,3913 43.660.713,09 5.975.965,47 7,3061 179.642,70 17.671,94 10,1654 1.336.103,24 431.175,54 3,0987 22.221.812,65 2.110.541,14 10,5290 6.446.143,41 3.091.767,60 2,0849 5.282.741,60 2.644.016,24 1,9980 2.779.557,17 758.127,29 3,6663 1.867.868,69 615.855,66 3,0330 9.151.998,88 6.295.943,28 1,4536 17.864.191,81 6.683.108,74 2,6730 18.585.912,94 3.613.144,11 5,1440 12.475.057,44 4.383.138,90 2,8461 30.451.573,98 14.432.383,51 2,1099 681.092,75 37.431,19 18,1959 3.532.916,53 12.629,37 279,7400 1.812.613,90 342.512,51 5,2921

-0,72% -1,75% -1,46% -0,56% -1,02% 0,02% -1,14% 0,02% -0,82% -0,44% -0,05% -0,38% 1,51% 1,51% 2,68% 2,68% 2,57% 2,57% -0,68% -0,06% -0,15% -1,58% -1,14% -1,70% -0,88% -1,55% -0,87% -1,57% -0,88% -1,47% -0,07% -0,03% 0,05% 0,07% 0,11% -0,14% 0,28% -0,09% -0,01% -1,13% -1,51% -0,41% -0,87% -0,99% -1,69% -0,43% -0,81% -1,38% 2,27% -0,83%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

13,1817 7,6066 5,2122 10,3168 13,1370 5,9124 5,1121 2,2677 7,8372 3,3528 3,5646 9,0371 1.143,2500 1.162,4800 1.054,1900 1.055,7500 948,7000 950,2000 3,5928 4,8593 1,5581 2,6844 2,6307 2,6739 1,3133 15,1034 13,6023 11,2590 0,6944 0,9181 8,5878 8,6712 8,7344 8,3913 7,3061 10,1654 3,0987 10,5290 2,1891 2,0979 3,8496 3,1240 1,4681 2,7465 5,2855 2,9244 2,1521 18,5143 285,3348 5,4509

12,4285 4,10% 7,2759 12,45% 5,1090 15,14% 10,1126 -0,03% 12,8768 5,13% 5,7385 4,86% 5,0610 6,27% 2,2450 -3,14% 7,6442 5,17% 3,3193 -2,48% 3,5290 -6,09% 8,9467 -9,63% 1.143,2500 2,55% 1.162,4800 2,58% 1.054,1900 -3,92% 1.055,7500 -3,89% 948,7000 -4,02% 950,2000 -3,99% 3,4861 -11,59% 4,7150 -0,46% 1,4976 2,65% 2,5801 10,74% 2,5408 7,81% 2,5700 8,43% 1,3002 4,30% 14,9524 12,68% 13,3329 3,07% 11,0360 12,17% 0,6875 4,55% 0,9089 11,54% 8,4160 -5,31% 8,4978 -4,69% 8,5597 -2,17% 8,2235 -5,05% 7,2330 -4,71% 10,1654 1,65% 3,0677 0,55% 10,3184 -0,40% 2,0432 -6,35% 1,9580 7,14% 3,5930 -2,21% 2,9420 1,10% 1,4245 1,99% 2,6730 5,43% 5,1440 5,52% 2,8461 2,56% 2,1099 2,16% 17,8320 17,00% 279,7400 0,39% 5,1863 -2,94%

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.137.174,12 24.182.890,52 6.593.154,30 215.016.798,03 9.575.026,41 1.895.372,90 6.156.439,83 51.025.728,07 4.295.912,60 65.985.238,96 86.490.931,83 173.917.115,45 3.975.217,18 11.859.073,57 22.890.715,56 142.000.778,42 8.078.874,80 169.669.599,76

2.005.754,47 6,5497 1.943.969,03 12,4400 1.155.599,60 5,7054 19.224.788,45 11,1844 1.390.373,43 6,8867 534.569,73 3,5456 1.134.196,54 5,4280 6.784.732,95 7,5207 710.058,16 6,0501 20.132.748,09 3,2775 22.510.366,99 3,8423 90.159.051,46 1,9290 842.980,85 4,7157 2.206.152,09 5,3755 4.289.203,22 5,3368 39.600.556,37 3,5858 982.071,11 8,2264 71.981.310,39 2,3571

0,01% 6,5628 6,4187 0,63% 0,03% 12,5644 12,3156 0,95% 0,03% 5,7054 5,6483 -2,42% 0,01% 11,1844 11,1844 1,33% 0,01% 6,8867 6,8867 -0,26% 0,01% 3,5491 3,5314 -1,94% 0,01% 5,4280 5,3737 -1,72% 0,05% 7,5282 7,4831 1,82% 0,00% 6,0652 6,0198 4,42% 0,01% 3,2775 3,2775 0,27% -0,06% 3,8615 3,8231 -1,30% 0,01% 1,9290 1,9290 1,72% 0,01% 4,7157 4,6685 1,62% 0,00% 5,3755 5,3755 0,69% 0,05% 5,3368 5,3368 0,03% 0,01% 3,5858 3,5679 1,07% 0,18% 8,3909 8,0619 0,87% 0,01% 2,3571 2,3571 2,18%

59.556.876,38 32.020.590,14 22.867.403,61 14.624.888,84 1.138.049,84

5.107.699,57 11,6602 2.751.615,76 11,6370 20.703.449,63 1,1045 13.868.761,34 1,0545 441.442,69 2,5780

0,00% 11,6602 11,6602 0,22% 0,06% 11,6370 11,6370 0,53% 0,07% 1,1045 1,1045 0,55% 0,03% 1,0545 1,0545 0,28% -0,17% 2,5780 2,5780 4,71%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

1.548.834,93 1.751.109,93 1.393.503,53 13.124.664,88

350.169,46 4,4231 173.012,19 10,1213 141.101,59 9,8759 1.316.831,12 9,9669

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 42.835.996,62 5.974.934,80 7,1693 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 74.096.397,38 9.601.948,00 7,7168 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 24.517.586,14 2.412.004,00 10,1648 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 11.522.854,25 1.228.302,06 9,3811 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ 4.192.125,78 485.957,36 8,6265 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.797.994,05 656.329,82 8,8340 ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 600.708.128,26 146.435.751,63 4,1022 ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ 28.952.284,13 9.115.037,85 3,1763 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.819.350,34 823.116,77 5,8550 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 64.830.112,03 5.025.124,00 12,9012 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 27.593.691,78 5.439.404,47 5,0729 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.468.345,14 1.262.688,27 9,8744 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ 10.599.600,87 1.149.972,73 9,2173 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 9.001.769,36 2.943.357,34 3,0583 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ 22.200.513,95 3.472.215,93 6,3938 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 3.529.489,58 2.142.941,49 1,6470 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 38.255.249,52 2.731.938,46 14,0030 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.255.317,85 1.560.694,03 4,6488 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 30.977.044,04 3.751.835,71 8,2565 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 13.366.368,62 4.909.612,80 2,7225 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.847.244,14 4.832.960,68 2,6583 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 866.620,44 120.000,00 7,2218 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 1.108.906,73 150.492,23 7,3685 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.290.158,96 3.935.916,90 3,1226 MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.208.097,93 1.128.624,65 2,8425 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.993.185,32 499.104,74 5,9971 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 897.294,71 451.142,13 1,9889 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 15.044.794,34 6.833.905,69 2,2015 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ. 2.085.919,89 252.189,43 8,2712

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

0,53% 2,9093 2,8802 -13,13% 0,84% 22,1906 21,7512 -12,88% 0,64% 5,0770 4,9764 -13,22% 0,83% 0,4134 0,4093 -13,08% 0,52% 0,4649 0,4603 -13,39% 0,12% 7,9001 7,8211 -6,45% 0,18% 7,5391 7,5391 -9,62% 0,10% 8,3587 8,3587 -7,45% 0,81% 1,3613 1,3477 -7,51% 0,28% 9,6070 9,4149 -12,43% 0,28% 9,6084 9,4162 -12,43% 0,41% 3,5106 3,3100 -16,62% 0,51% 2,0147 1,8996 -16,82% 0,89% 2,5081 2,4830 -14,42% 0,19% 1,8281 1,8098 -15,37% 0,32% 11,5664 11,2229 -17,27% 0,02% 1,9519 1,8939 -14,65% 0,69% 38,0936 37,0741 -20,89% 0,51% 8,1401 7,9222 -19,09% 0,09% 3,4976 3,4040 -20,10% 0,41% 0,7297 0,7154 -17,56% 1,02% 8,5502 8,3825 -17,83% 0,26% 0,7136 0,6873 -15,32% 0,50% 8,2753 7,9703 -16,69% 0,65% 2,8689 2,8402 -11,83% 0,69% 1,8339 1,7291 -16,18% 0,30% 2,0077 1,8739 -20,23% 0,92% 1,0133 0,9835 -10,43% 0,63% 2,4753 2,3563 -16,50% 0,66% 8,2021 7,8077 -15,79%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

ENEP°HTIKO

0,54% 4,6443 4,3789 -29,71% 0,57% 10,6274 10,0201 -18,46% 0,16% 10,0734 9,7771 1,05% 0,15% 10,3157 9,8672 -13,51%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

20.239.022,27 6.553.547,30 4.209.283,84 2.766.794,00 1.770.156,08 14.410.319,91 57.622.367,41 37.351.453,64 22.936.113,04 37.322.263,86 1.992.317,65 12.219.525,87

1.151.883,76 577.347,31 359.432,59 249.151,73 321.425,21 2.063.231,50 5.513.402,21 5.965.837,01 8.417.072,84 3.617.908,04 559.067,34 4.587.136,56

17,5704 11,3511 11,7109 11,1049 5,5072 6,9843 10,4513 6,2609 2,7250 10,3160 3,5636 2,6639

0,12% 7,5278 7,0976 -16,97% 0,80% 7,7940 7,6396 -15,59% 0,43% 10,2664 10,0632 -11,37% 0,64% 9,5453 9,2873 -12,19% 0,19% 8,7775 8,5402 -13,74% 0,65% 8,9444 8,7457 -12,35% 0,52% 4,1022 4,1022 -14,11% 0,52% 3,1763 3,1445 -12,77% 0,40% 5,9428 5,7965 -13,78% 0,74% 12,9012 12,7722 -15,34% 0,52% 5,0729 5,0222 -6,35% 0,32% 9,8744 9,7757 -6,00% 0,17% 9,2173 9,2173 -10,12% 0,76% 3,0583 3,0277 -7,75% 0,82% 6,5856 6,3299 -15,74% 0,88% 1,7788 1,6470 -17,04% 0,34% 14,1430 13,8630 -15,44% 0,15% 4,8812 4,6023 -15,01% -0,17% 8,4216 8,2565 -7,80% 0,92% 2,7633 2,7225 -20,43% 0,54% 2,6849 2,6317 -19,65% 0,53% 7,2940 7,1496 -15,54% 0,51% 7,4422 7,2948 -15,71% 0,43% 3,1226 3,0914 -13,44% 0,35% 2,9278 2,7572 -5,25% 0,52% 6,1770 5,8772 -18,04% 0,84% 1,9988 1,9809 -14,96% 0,25% 2,2015 2,1960 -7,04% 0,23% 8,2712 8,2712 -13,62%

0,10% 0,03% 0,10% 0,09% -0,19% 0,07% -0,17% -0,32% -0,03% 0,45% -0,38% -0,14%

18,4489 11,9187 12,2964 11,6601 5,6173 7,0541 10,5558 6,2609 2,7659 10,3160 3,7061 2,6905

17,3947 11,1241 11,4767 10,8828 5,4521 6,9145 10,3468 6,1983 2,6978 10,2644 3,5280 2,6373

-1,24% -0,23% 1,21% 1,95% 1,27% 8,51% 0,45% 2,00% -3,29% 2,61% 10,01% -3,14%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

17.529.284,85 5.071.931,74 3.169.873,21 248.046,57 29.044.712,63 3.053.996,66 28.793.803,27 3.916.855,05 51.848.828,57 5.725.481,60 15.001.960,07 2.387.849,46 76.734.048,20 4.564.670,35 6.005.585,38 2.223.135,55 4.879.053,76 480.024,00 4.580.333,79 1.283.200,64 16.186.222,18 1.991.646,26 50.763.804,48 18.605.290,45 50.953.662,52 65.426.347,13 32.265.263,96 38.071.933,63 27.169.395,24 32.056.562,52 111.749,28 11.300,69 1.336.103,24 431.175,54 45.016.954,73 15.918.459,93 3.628.997,43 404.108,86

3,4561 12,7793 9,5104 7,3513 9,0558 6,2826 16,8104 2,7014 10,1642 3,5695 8,1271 2,7285 0,7788 0,8475 0,8475 9,8887 3,0987 2,8280 8,9802

-0,01% 0,26% -0,06% -0,94% 0,04% -0,39% -0,45% 1,20% 0,10% -0,02% 0,23% -0,80% -0,90% -0,94% -0,95% 0,10% 0,28% -0,25% -0,26%

3,6289 13,4183 9,6055 7,4248 9,1464 6,3454 16,9785 2,7554 10,3675 3,5695 8,1271 2,7285 0,7788 0,8475 0,8560 9,8887 3,0987 2,9694 9,1149

3,4215 12,6515 9,4153 7,2778 8,9652 6,2198 16,6423 2,6744 10,0626 3,5338 8,0458 2,7012 0,7710 0,8306 0,8390 9,7404 3,0677 2,6866 8,9128

1,54% 0,11% 9,27% 8,57% 5,29% 2,39% 13,43% 0,10% 1,64% 5,00% 1,20% 7,15% 6,44% 9,61% 9,60% -1,11% 0,55% 6,10% -0,70%

17.626.343,49 5.076.292,35 1.705.009,84 174.512,53 71.548.906,29 7.863.683,44 29.733.090,83 3.416.104,34 5.221.979,80 895.809,38 47.873.601,09 15.324.803,79 51.903.275,25 51.094.499,66 7.043.941,37 798.895,74 4.088.120,05 1.337.100,13 26.150.049,20 11.445.857,56 3.168.792,80 1.202.457,25 5.225.348,72 533.687,63

3,4723 9,7701 9,0987 8,7038 5,8293 3,1239 1,0158 8,8171 3,0575 2,2847 2,6353 9,7910

-0,47% 3,5070 -0,13% 10,2586 0,18% 9,0987 0,19% 8,7038 1,01% 6,0042 -0,19% 3,1239 -0,21% 1,0158 -0,28% 8,9934 0,23% 3,0575 0,13% 2,3989 -0,03% 2,7671 -0,29% 9,9134

3,4376 9,6724 9,0077 8,6168 5,6544 3,0927 1,0056 8,8171 3,0269 2,2390 2,5826 9,7176

8,67% 6,15% 0,13% -0,13% -1,17% 4,18% 3,54% -5,33% 1,13% -7,19% -5,45% 6,75%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.496.595,19 7.108,55 1.518.750,20 1.928.825,72

820.910,68 5,64 1.210,57 189.676,96

10,3502 1.261,0500 1.254,5800 10,1690

0,15% -0,32%

10,3502 1.261,0500 1.254,5800 10,2707

10,2467 0,68% 1.261,0500 9,33% 1.254,5800 9,03% 10,0927 2,02%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3206 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8284 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4513 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,3843 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .112,92 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . .1,373 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,887 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3508 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4464

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4594 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,458

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81597 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3395 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7687 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4247

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3232 .........................................................1,3074 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83006 .......................................................0,82012 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4662 .........................................................7,3768 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4031 .........................................................9,2905 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,15 .........................................................111,79 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3757 .........................................................1,3593 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9028 .........................................................7,8081 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3535 .........................................................1,3373 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4493 .........................................................1,4319

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 29

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

¢‡Ô ÔÈ ·fi„ÂȘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜

ΔÔ ∫fiÛÔ‚Ô ‰È¯¿˙ÂÈ ÙÔÓ √∏∂ ¡. À√ƒ∫∏, 4.

¢

ȯ·Ṳ̂ӷ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ (™∞) ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô. ∏ Ì›· ¿Ô„Ë ıˆÚ› ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÿÁ˘ (ICJ), Ë ¿ÏÏË ¿Ô„Ë ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 1244 ÙÔ˘ ™∞ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â·Ó¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂٷ͇ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ Î·È ¶Ú›ÛÙÈÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÌÈ·˜ ·ÌÔÈ‚·›· ·Ô‰ÂÎÙ‹˜ χÛ˘.

√ ÌfiÓÈÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔ ™∞ ÙÔ˘ √∏∂ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ Î·È ı· ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙË ÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ·Ó·ÎËÚ˘¯ı›۷˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ‰Â ˆ˜ Ë ªfiÛ¯· ˙ËÙ› ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ fiÛˆÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· 1244. ∏ ƒˆÛ›· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô, ÙfiÓÈÛÂ Ô ƒÒÛÔ˜ ‰Èψ̿Ù˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÙÂÏ› ËÁ‹ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ. “∏ ‚fiÚÂÈ· ªÈÙÚfi‚ÈÙÛ· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·fi‰ÂÈÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÎÙÔÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÿÁ˘, Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Î·È ‹Ú ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Â¿Ó ÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô ·ÔÙÂÏ› ÎÚ¿ÙÔ˜ ÎÈ Â¿Ó Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Û ÂͤÏÈÍË Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ‹ Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ Î·È fiÙÈ Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ICJ ·ÔÙÂÏ› ηْ Ô˘Û›·Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘. ø˜ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ì ÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ë ÌfiÓÈÌË ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÿÁ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘. ΔÔ ∫fiÛÔ‚Ô, ›Â Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Î·È ÔÏ˘ÂıÓÔÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ë ·ÓÂÍ·Ú-

ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ μ·ÏηӛˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Î. °¤ÚÂÌÈÙ˜, ÛÙÔ ‚‹Ì· ·Ó¤‚ËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ -ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ- fiÙÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÿÁ˘, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fi,ÙÈ Â›¯Â ÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô Î. °¤ÚÂÌÈÙ˜, ıˆÚ› ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ ÌÔÓ·‰È΋ Î·È ÂȉÈ΋. “¶·ÚÔÙÚ‡Óˆ ÙË ™ÂÚ‚›· Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ‰Èψ̷ÙÈο ÂÌfi‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙԇ̠·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÈÓfi Â˘Úˆ·˚Îfi ̤ÏÏÔÓ Î·È Ë ™ÂÚ‚›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û‚·ÛÙ› ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÂÏ‹ÊıË ¤ÂÈÙ· ·fi ‰ÈÎfi Ù˘ ·›ÙËÌ·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ÃÈÛ¤ÓÈ.

∏ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ UNMIK ÙËÛ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÿÁ˘ ı· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô. √ ÌfiÓÈÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ UNMIK, §·Ì¤ÚÙÔ ∑·ÓȤÚ, Ô˘, fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÂÈÚËÓÈ΋, ÂÓÒ Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô Ó· Ï¿‚ÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ Î·È ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô. ∏ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ICJ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· Ê¿ÛË ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ Î·È ¶Ú›ÛÙÈÓ·˜, ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ڤۂ˘. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ μÔÛÓ›·˜ › fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ UNMIK Î·È Ù˘ EULEX ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ fiÛˆÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· 1244 ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ μÔÛÓ›·- ∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ͤÛ·ÛÌ· Ù˘ ‚›·˜ ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô Î·È ˙ËÙ› ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤Ú¢ӷ˜, ÒÛÙ ӷ Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ˘ÚÒÓ ÌÂٷ͇ °¤ÚÂÌÈÙ˜- ÃÈÛ¤ÓÈ ™Â ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘, μԢΠ°¤ÚÂÌÈÙ˜ Î·È ™ÎÂÓÙ¤Ú ÃÈÛ¤ÓÈ, ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ Ì ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙ˜ ÛÙȘ ¿ÁȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÛÂÚ‚È΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ › fiÙÈ ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ì “ÂÚÁ·Ï›Ԕ ÙËÓ ·fiÛ¯ÈÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂËÚ¿˙ÂÈ Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ·. “√ÚÈṲ̂ÓÔÈ Â›·Ó fiÙÈ ÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ (Ù˘ ÿÁ˘) ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. ΔÈÌԇ̠ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fï˜ fiÙÈ Â›Ó·È Î·È Û‡ÓÓÔÌË Ì’ ·˘Ùfi” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. °¤ÚÂÌÈÙ˜. ∏ ™ÂÚ‚›·, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÚÔÛËψ̤ÓË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ̤ÏÏÔÓ fiψÓ

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô, §·Ì¤ÚÙÔ ∑·ÓȤÚ, οÏÂÛ ÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È Î·È ÙËÓ ¶Ú›ÛÙÈÓ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘. “ŒÓ·˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È Î·È ÙËÓ ¶Ú›ÛÙÈÓ· ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∑·ÓȤÚ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ‰È΋ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô, ·Ó Î·È ÔÚ·Ù‹, Â›Ó·È ·ÚÁ‹ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ÂÓÙÔÏ‹ ÙfiÛÔ Ù˘ UNMIK fiÛÔ Î·È Ù˘ EULEX ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ›‰È·, ·Ú¿ ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÿÁ˘. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘, Ô Î. ∑·ÓÈ¤Ú ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Â›Û˘, ÛÙ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë UNMIK ı· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, ÙËÓ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜.

∞Ó·¯ÒÚËÛ ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜

∏ 14¯ÚÔÓË √ÏÏ·Ó‰‹ ÈÛÙÈÔÏfiÔ˜ §fiÚ· ¡Ù¤ÎÂÚ ·Ó·-

¯ÒÚËÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¡ÙÂÓ ŸÛ Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ fiÓÂÈÚfi Ù˘, Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÈÛÙÈÔÏfiÔ˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌfiÓË Ù˘ ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi Ù˘. ∏ §fiÚ· Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ¡ÙÈÎ ¡Ù¤ÎÂÚ, Ô˘ ÙË Û˘Óԉ‡ÂÈ ÛÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi Ù˘ Guppy, ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙȘ 09:00 ÙÔÈ΋ ÒÚ· (10:00 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜) ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ ÚÔ˜ ÙË ª·‡ÚË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÂÚ›Ô˘ 100 ı·ÙÒÓ Î·È ÂÚ›Ô˘ 50 ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. “¢Â ÊÔ‚¿Ì·È” ‰‹ÏˆÛÂ Ë §fiÚ· ¡Ù¤ÎÂÚ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ·fiÏÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÂÈۋ̈˜ Ô ÂÚ›ÏÔ˘˜ Ù˘ Á˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Û ٤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· fiÔ˘ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ı· ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÌfiÓË. ΔÔ Ù·Í›‰È ˆ˜ ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ‰˘Ô ÌÂ

ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË Ë §fiÚ· ΤډÈÛ ÌÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë, fiÙ·Ó ÔÏÏ·Ó‰ÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·Ô‰¤¯ıËΠÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ ÁÈ· ¿ÚÛË Ù˘ ‰Èη-

Δ∂Ã∂ƒ∞¡∏, 4.

™À°ÃÀ™∏ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙÈÊ·ÙÈ-

Τ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ πÚ·ÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. √È ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔÔÌ‹, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ ª. ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ, ˆÛÙfiÛÔ, Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÈÚ·ÓÈο ªª∂ Î·È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó, fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ·Ï¿ ÁÈ· “˘ÚÔÙ¤¯ÓËÌ· Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁË” . πÛÙÔÛÂÏ›‰· ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â›‰ËÛË Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Î·È Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Al Arabiya ÌÂÙ¤‰ˆÛ fiÙÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¤Ù·Í ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔ˜ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔÔÌ‹, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ÂÓÒ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Î·È ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÂȂ‚·›ˆÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters fiÙÈ fiÓÙˆ˜ Ô πÚ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ô˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÚÒÙË ÙËÓ Â›‰ËÛË ÙËÓ ·¤Û˘ÚÂ, ÂÓÒ Î·È ¿ÏÏ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ‰È¤„Â˘Û·Ó ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ˘ÚÔÙ¤¯ÓËÌ· Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁË Î·È ÚÔοÏÂÛ ۇÁ¯˘ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Press TV, Ô˘ ÂÈηϤÛÙËΠ“ηϿ ÏËÚÔÊÔÚË̤ÓË” ÈÚ·ÓÈ΋ ËÁ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ηÙÔÓÔÌ·ÛÙ›, “‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· Ù¤ÙÔÈ· Â›ıÂÛË” . ™‡Ìʈӷ Ì ‰‹ÏˆÛË ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ Ù˘ ÈÚ·ÓÈ΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓ, Ë Û‡Á¯˘ÛË ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ˘ÚÔÙ¤¯ÓËÌ· Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Û ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ÷ÌÂÓÙ¿Ó. √ πÚ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÌÂÙ¤‚Ë Î·ÓÔÓÈο ÛÙËÓ fiÏË Ã·ÌÂÓÙ¿Ó, fiÔ˘ Ì›ÏËÛÂ.

∫ÈÓ¤˙Ô˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙÚ›· ·È‰È¿ Î·È ¤Ó·Ó ‰¿ÛηÏÔ Û ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ¶∂∫π¡√, 4.

14¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚ› ÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ∞ª™Δ∂ƒ¡Δ∞ª, 4.

∞fiÂÈÚ· ηٿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ πÚ¿Ó;

ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ô˘ Ù‹˜ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı›. ¢ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ 2009 ›¯Â ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· Ù˘ 13¯ÚÔÓ˘ ÙfiÙ ¡Ù¤ÎÂÚ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘, ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ·fi Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘ ÁÈ· ÂÚ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ΔÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ª›ÓÙÂÏÌÔ˘ÚÁÎ ·ÂÊ¿ÓıË fiÙÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ §fiÚ· ‹Ù·Ó ÈηӋ Ó· Ù‹˜ ÂÁÁ˘Ëı› ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ Ù·Í›‰È Î·È fiÙÈ Ë ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘. ∏ §fiÚ· ¡Ù¤ÎÂÚ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÂÚ›ÏÔ˘ ÚÈÓ ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ 17Ë Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ Ù˘ ÛÙȘ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012 ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÈÛÙÈÔÏfiÔ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÌfiÓË Ù˘ ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ ÚÂÎfiÚ ·˘Ùfi η٤¯ÂÈ Ë Δ˙¤ÛÈη °Ô˘fiÙÛÔÓ ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, Ë ÔÔ›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÛÙȘ 15 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2009 ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi Ù· 17· Ù˘ ÁÂÓ¤ıÏÈ·.

¡∂√ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Â›ıÂÛ˘ ÔÏÈ-

Ṳ̂ÓÔ˘ Ì ̷¯·›ÚÈ ¿Ó‰Ú· ÛËÌÂÈÒıËΠ۠ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÛÙËÓ ∫›Ó·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó ÙÚ›· ·È‰È¿ Î·È ¤Ó·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜. √ ‰Ú¿ÛÙ˘, ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÛÙËÓ fiÏË ∑›ÌÔ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ™·ÓÙfiÓÁÎ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 20 ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. ¢‡Ô, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·fi Ù· ·È‰È¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∞fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ª¿ÈÔ, 17 ¿ÙÔÌ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 15 ·È‰È¿, ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û ÂÈı¤ÛÂȘ Û ۯÔÏ›·. ¢‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·Ù·‰ÈοÛÙËÎ·Ó Û ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÂÎÙÂϤÛÙËηÓ, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ.


¢ÈÂıÓ‹ 30

¶∂ª¶Δ∏ 5 AY°OY™TOY 2010

ŒÎÚ˘ıÌË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· §È‚¿ÓÔ˘-πÛÚ·‹Ï

ªÂ ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÛÙË ÛηӉ¿ÏË ª μ∏ƒÀΔ√™, 4

∫Ú¤·˜ ·fi ÎψÓÔÔÈË̤ÓË ·ÁÂÏ¿‰· §√¡¢π¡√, 4.

∂ƒ∂À¡∞ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ¿Ó

ÎÚ¤·˜ ·fi ¤Ó· Ó·Úfi Ù·‡ÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÁÂÓÓËı› ·fi ÎψÓÔÔÈË̤ÓË ·ÁÂÏ¿‰·, ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·¯ı› ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÙÚÔÊÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Ë ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ (FSA), ÌÂÙ¿ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ fiÙÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ù·‡ÚÔ˜ ÛÊ¿¯ÙËΠ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÙÔ˘ ˆÏ‹ıËÎÂ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë FSA Û Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ “¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ‰‡Ô Ù·‡ÚÔ˘˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ·fi ¤Ì‚Ú˘·, ηÚÔ‡˜ ÌÈ·˜ ÎψÓÔÔÈË̤Ó˘ ·ÁÂÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ∏¶∞” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ù·‡ÚÔÈ ÂÛÊ¿ÁËÛ·Ó Î·È ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÂÓfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ “ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙËÓ ÙÚÔÊÈ΋ ·Ï˘Û›‰· Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ó·Ïˆı›” . ∏ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ηٷÁÁÂϛ˜ fiÙÈ Á¿Ï· ·fi ÁfiÓÔ˘˜ ÎψÓÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ Â›Û˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ıËΠÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› η̛· ·›ÙËÛË ÁÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÎÏÒÓÔ˘˜ ‹ ÁfiÓÔ˘˜ ÎÏÒÓˆÓ, ›‰Ë Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È “ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÚfiÊÈÌ·” Î·È ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ¿‰ÂÈ· ÚÈÓ ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. øÛÙfiÛÔ, ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ì ‚¿ÛË Ù· ηχÙÂÚ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘ÁÈÒÓ ÎÏÒÓˆÓ ‹ ÁfiÓˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È” .

√È ÛÎÓ›˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜... „ËÏÔ‡˜ §√¡¢π¡√, 4.

°π∞ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÌÈ· Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙfiÙ˘Ô ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÛÙËÓ “ÚÔÙ›ÌËÛË” Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ÛÎÓ›˜ Î·È Ù· ÂÓÔ¯ÏËÙÈο Ì˘Á¿ÎÈ·. μÚÂÙ·ÓÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ „ËÏÔ› ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÔÈ ·¯Ô˘Ï¤˜ Á˘Ó·›Î˜ ¤ÏÎÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÛÎÓ›˜ Î·È ‰¤¯ÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÛÈÌ‹Ì·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ BBC, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ÛΈÙÛ¤˙ÈÎÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÓÙ›Ó Î·È ÙÔ˘ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ƒfiı·ÌÛÙÂÓÙ ÛÙÔ ÃÂÚÊÔÚÓÙÛ¿ÈÚ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÔÈ ÛÎÓ›˜ ÙÛÈÌ¿Ó ÙÔ˘˜ ÈÔ „ËÏÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ Ù· ¤ÓÙÔÌ· ·˘Ù¿ ÂÙ¿Ó Û ‡„Ô˜ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ̤ÙÚˆÓ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÔÈ „ËÏfiÙÂÚÔÈ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ¿Ó‰Ú˜) Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ... ¿Ù˘¯ÔÈ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Δ˙¤ÓÈ ªfiÚÓÙÈÔ˘, ÔÈ „ËÏÔ› ‰¤¯ÔÓÙ·È Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÛÈÌ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÓÙÔ‡˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ÈÔ ·¯Ô˘Ï¤˜ Á˘Ó·›Î˜ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, ˘ÁÚ·Û›·˜, ÙËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, Ô˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó Ù· Ì˘Á¿ÎÈ·. √È Á˘Ó·›Î˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÎÏ‡Ô˘Ó, ̤ۈ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·Ùfi˜ Î·È Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ ÙÔ˘˜, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô˘Û›Â˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·‰‡Ó·Ù˜ Î·È ÈÔ ÌÈÎÚÔη̤̈Ó˜ Á˘Ó·›Î˜.

›· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙÔ ıÂÚÌfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙË ÏÈ‚·ÓÔ-ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÌÂıfiÚÈÔ, πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂΛ. ∂Èۋ̈˜, ÔÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. √ √∏∂ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ οÏÂÛ ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË, ·ÏÏ¿ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛËÌÂÈÒıËΠ۠ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ¤‰·ÊÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜, ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Â¤ÛÙÚ„ ۋÌÂÚ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÎÔ‹˜ ‰¤Ó‰ÚˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÎÙË ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ÏÈ‚·ÓÔ-ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÌÂıfiÚÈÔ, ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. §È‚·ÓÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› Û ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ √∏∂ ÂÚÈÔÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÏÈ‚·ÓÈÎfi ¯ˆÚÈfi ∞ÓÙ·˚Û¤¯. “™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂ. ∂¿Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ Î·È ı· ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì” ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ∂¯Ô‡ÓÙ ª·Ú¿Î, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÏÈ̿ΈÛË. “∂Ï›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÏÈ̿ΈÛË, fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ‹ÚÂÌÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ÂÍÔÌ·Ï˘Óı›. ™ËÌÂÈÒıËΠ̛· Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ÚfiÎÏËÛË Î·È ·ÓÙȉڿ۷Ì ÌÂ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ, ‰›Î·ÈÔ Î·È ¿ÌÂÛÔ ÙÚfiÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁԇ̠¤ÙÛÈ ÒÛÙ ¤Ó· ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ó· ÌËÓ ÂÍÂÏȯı› Û Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÎÚ›ÛË” ÚfiÛıÂÛÂ. ∂›Û˘, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È Ë °·ÏÏ›· “ÚÔÌ‹ıÂ˘Û·Ó ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· fiÏ· ÛÙÔÓ §›‚·ÓÔ, Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯” . √È ‰ËÏÒÛÂȘ ª·Ú¿Î ¤ÁÈÓ·Ó Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. “ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈı¤ÛˆÓ, ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ Ë ÏÈ‚·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË” ÙfiÓÈÛ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘. “∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ ˘‡ı˘ÓË: Ë Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ì·˜ Û˘Ó¤‚Ë fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ‹Ù·Ó ÔÈ §È‚·Ó¤˙ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ˘Ú¿” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

™Â ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ

∏ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ∏ӈ̤ӈÓ

∂ıÓÒÓ ÛÙÔÓ ÓfiÙÈÔ §›‚·ÓÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÔÈ πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ “Á·Ï¿˙È·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜” fiÙ·Ó Í¤Û·Û·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ -ÔÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ “ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ 30 ËÌÂÚÒÓ” ÙÔ 2006- ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÙÚÂȘ §È‚·Ó¤˙ÔÈ (‰‡Ô ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜) Î·È ¤Ó·˜ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 ¿ÙÔÌ· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÂÍ·ÔÏ‡Ô˘Ó Âη٤ڈıÂÓ ‚ÔϤ˜ ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ÂίÂÈÚ›·˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û „‹ÊÈÛÌ· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. √ √∏∂ ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÙfiÛÔ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï fiÛÔ Î·È ÛÙÔ §›‚·ÓÔ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó “̤ÁÈÛÙË ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË” , ÂÓÒ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Â˘ı‡ÓÂÙ·È Ë μËÚ˘Ùfi˜. ΔËÓ ΔÚ›ÙË, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ ÙÔ̤· ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ °Î¿ÓÙÈ Õ˚˙ÂÓÎÔÙ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÔÈ πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ¤ÂÛ·Ó Û ÂÓ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÏÈ‚·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÏÈ‚·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, fiÙÈ §È-

‚·Ó¤˙ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ¤ÚÈÍ·Ó ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο ˘Ú¿ fiÙ·Ó ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó fiÙÈ ÔÈ πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· Û‡ÓÔÚ·. ΔfiÙ ÔÈ πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ·¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙ· ˘Ú¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ™Â Ì›· ¿ÏÏË ÂͤÏÈÍË, ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ù· ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηٷÛÎÔ›·˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô, ¤Ó· ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ¤Ó·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Î·È ÙÔ πÚ¿Ó Î·Ù·‰›Î·Û ¤ÓÙÔÓ·, fiˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó, ÙËÓ “ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛȈÓÈÛÙÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÛÙȘ ÓfiÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ÌÈ·˜ ¯Ô‡ÊÙ·˜ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ÏÈ‚·Ó¤˙ÈÎÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡” , fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. “∏ ¤Í·ÏÏË Â›ıÂÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÚÔηÏ› ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÌÈ· Ó¤· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ηٿ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ÈÚ·ÓÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi fiÏÂÌÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È Ù˘ ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯ ÙÔ 2006.

ΔÔ πÛÚ·‹Ï ›Ûˆ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ƒ·Ê›Î ·Ï ÷ڛÚÈ;

∂˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘, ƒ·Ê›Î ·Ï÷ڛÚÈ, Â¤ÚÚÈ„Â Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯, ™·ÁȤÓÙ Ã·Û¿Ó ¡·ÛÚ¿Ï·, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ıÂÚÌfi ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙË ÌÂıfiÚÈÔ Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ Û ٤ÛÛÂÚȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜. “¡·È, ηÙËÁÔÚԇ̠ÙÔÓ ÛȈÓÈÛÙ‹ ¯ıÚfi fiÙÈ ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ ÙÔÓ Ì¿ÚÙ˘Ú· ƒ·Ê›Î ·Ï-÷ڛÚÈ, ÙËÓ 14Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2005” , ÙfiÓÈÛ Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯. √ ¡·ÛÚ¿Ï· ˘ÔÛ¯¤ıËΠ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Â›ıÂÛ˘ ı· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯. “ΔÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ¯¤ÚÈ Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÙÔÓ ÏÈ‚·Ó¤˙ÈÎÔ ÛÙÚ·Ùfi ı· ÎÔ›” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÛÙËÓ ›‰È· ÔÌÈÏ›·. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ fiÏÂÌÔ˜, ·Ó Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ·Ó‹Û˘¯Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÂΉÔı› ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È fiÙÈ ‰‡Ô ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ÛÈÈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. √ Ó˘Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ™·¿ÓÙ ·Ï-÷ڛÚÈ (ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊÔÓËı¤ÓÙ·) ¤¯ÂÈ Î·ÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÙË ™˘Ú›· fiÙÈ ÂÌϤÎÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·.

∫·ÙÂÛÙÚ¿ÊË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡

√È ˘ÚηÁȤ˜ ¤ÊÂÚ·Ó ·ÔχÛÂȘ ÛÙË ƒˆÛ›· ª√™Ã∞, 4

∞¡øΔ∂ƒ√À™ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜

·¤Ï˘ÛÂ Ô ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÏËÍ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ˘ÚηÁȤ˜ Û ڈÛÈ΋ ‚¿ÛË. ™ÙÔ˘˜ 48 ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ ÓÂÎÚÔ›. ¶˘ÚηÁÈ¿ Û ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Î·Ù¤ÛÙÚ„ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 13 ˘fiÛÙÂÁ· ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ô˘ ÛÙ¤Á·˙·Ó ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Û ̛· Ó·˘ÙÈ΋ ‚¿ÛË ¤Íˆ ·fi ÙË ªfiÛ¯·. ∏ ›‰ËÛË ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ÌfiÏȘ ¯ı˜, ΔÚ›ÙË. “¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Û‚‹ÛÔ˘ÌÂ

ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi, ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ Ô‡Ù ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡Ù.ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Û ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ. √ ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ μÈÛfiÙÛÎÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â οÓÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ·ÚÎÂÙÒÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¡·˘ÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ‚¿Û˘. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ·¤Ï˘Û ÙÔ Ó·‡·Ú¯Ô μÈÛfiÙÛÎÈ, ·ÚfiÏÔ Ô˘, fi-

ˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ, ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Ù˘ ‚¿Û˘ ∫ÔÏfiÌÓ· -Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 100 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ªfiÛ¯·˜- ·Ô˘Û›·˙·Ó fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ Ë ˘ÚηÁÈ¿. √ ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ¤ÎÙ·ÎÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ƒˆÛ›·˜. √È ∞Ú¯¤˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ™·ÚfiÊ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 500 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ªfiÛ¯·˜. øÛÙfiÛÔ, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ˘ÚËÓÈÎÒÓ Rosatom ‰È·‚‚·›ˆÛÂ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ Û˘Ì-

‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÛÊ·Ï›·˜, fiÙÈ fiÏ· Ù· Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¿ Î·È ÂÎÚËÎÙÈο ˘ÏÈο ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Î·Ó¤Ó·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ë ÊˆÙÈ¿ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. √È ÓÂÎÚÔ› ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 48 Î·È ÂÙ¿ Â·Ú¯›Â˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙË ªfiÛ¯· Â›Ó·È ·ÔÓÈÎÙÈ΋, Ì ÙÔ˘˜ ηÓÔ‡˜ ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ·Ô‚¿ıÚ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2010 ı· Û¿ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÚÂÎfiÚ ˙¤ÛÙ˘ ÛÙË ªfiÛ¯· Â‰Ò Î·È 130

¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ηٷÁÚ¿ÊËÎÂ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙËÓ ÚˆÛÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·: 38,2 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·˘Ùfi ÚÂÎfiÚ ÌÔÚ› Ó· ηٷÚÚÈÊı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ¢Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ‰È·ÛÒÛÙ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Ì¿¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÎÙ¿ÚÈ· ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ Î·È ÌË ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ƒˆÛ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Û·Ú¿ÓÙ· ·ÓıÚÒˆÓ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ΔÙ∂ ÁÈ· ÙË ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

∞·Ú·›ÙËÙË Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ∞£∏¡∞, 4.

·Ú·›ÙËÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙËÓ ÎÚ›ÛË Û ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Û ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ‚¿ÛË ı· ÂÍ·ÚÙËı› ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·fi ·Á›ˆÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË. “∞˘Ùfi ··ÈÙ› ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌ˘, Û˘Ó¯ԇ˜ Î·È ÂÈÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ÂÍ·Ï›„Ô˘Ó Ù· ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜, Î·È ı· ı¤ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ ‰ÂηÂÙÈÒÓ” Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ë ΔÙ∂. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Û‡Ó·„˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (ΔÙ∂) ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙË ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·.™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ΔÙ∂, Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÒÛÙ ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚÂ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Îϛ̷η˜ Î·È Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ù·¯‡ÙÂÚ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ΔÙ∂, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ì ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜: - ‰È·Ù‹ÚËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÚÈıˆÚ›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ¿Óˆ ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· fiÚÈ· Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÔÙÈÎÔ› ηÓfiÓ˜, - Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Â·ÚÎÒÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, - ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È - ¢¤ÏÈÎÙË Î·È Û˘ÓÂÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ∏ ΔÙ∂ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÔÈ ȤÛÂȘ ÛÙË ¯ÚË-

Ì·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ı· ·Ì‚χÓÔÓÙ·È, Ì ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ë ÔÔ›· ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

B·ÛÈο ÌÂÁ¤ıË √È ÎÚ·‰·ÛÌÔ› ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ΔÙ∂. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ̤·, Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ 2009 ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2008 (ηٿ 93,7% fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È 59,4% fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜). ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ η٤ÁÚ·„·Ó ˙Ë̛˜, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ Î¤Ú‰Ë ÌÂȈ̤ӷ ÛÙÔ ÌÈÛfi ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÔ˘ 2008. √È ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ 1/3 ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ, Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÚÓËÙÈ΋ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·. ∫·Ù¿ ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÌÂÈÒıËΠÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈ·ÎÔ‡ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘. √ ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÛÂ

ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ‰·Ó›ˆÓ ·Ó‹Ïı ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Û 8,2% (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2009: 7,7%, ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2008: 5,0%). ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·˘Í‹ıËΠ۠fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‰·Ó›ˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ηٷӷψÙÈο. ΔÔ 2009 Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ȤÛÂˆÓ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÛÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ¿ÓÙÏËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ∂˘ÚˆÛ‡ÛÙËÌ·. ∂›Û˘, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÂÂͤÙÂÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ¡. 3723/2008, ÂÓÒ Ì ÙÔÓ ¡. 3845/2010, ÂÓ›Û¯˘Û ηٿ ÂÈϤÔÓ 15 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ 2009 ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ΔÙ∂, Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÂʷϷȷ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·˘Ù‹ ÚÔ‹Ïı ΢ڛˆ˜ ·fi ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ÔÚÈṲ̂Ó˜

ÙÚ¿Â˙˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË (ÌË ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓ· Î¤Ú‰Ë Î·È ÌË ‰È·ÓÔÌ‹ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙÔ 2009), ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ̤·, Ô ¢Â›ÎÙ˘ ∫ÂʷϷȷ΋˜ ∂¿ÚÎÂÈ·˜ (ÙÚ¿Â˙˜: 13,2%, ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ: 11,8%) Î·È Ô ¢Â›ÎÙ˘ μ·ÛÈÎÒÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ (ÙÚ¿Â˙˜: 12,0%, ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ: 10,6%) ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û Â›Â‰Ô ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÂÓfi˜ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ Ù˘ ∂∂. ™Ù· Â›‰· ÙÔ˘ 2009 ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÎÂʷϷȷ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2010. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010 ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ë Â˘Úˆ·˚΋ ¿ÛÎËÛË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ ·ÎÚ·›ˆÓ ηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ¤ÍÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ, Û ۇÓÔÏÔ 91 Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∏ ¿ÛÎËÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ÙË ‰ÈÂÙ›· 2010-2011 Î·È ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ·. ∞fi ·˘Ù¿, ÙÔ ÌÂÓ “‚·ÛÈÎfi” Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ì ÙȘ

˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ “¿ÎÚˆ˜ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜” ˘Ôı¤ÙÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÌÈ· ÂÈÚfiÛıÂÙË ·ÔÌ›ˆÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·È ÔÈ ¤ÍÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ fiÚÈÔ 6% ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË μ·ÛÈÎÒÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ (Tier 1 ratio) Ô˘, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¿ÛÎËÛ˘, ÔÚ›ÛÙËΠˆ˜ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∂͢·ÎÔ‡ÂÙ·È fiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ fiÚÈÔ ·˘Ùfi Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏËÊı› ˆ˜ ÂÔÙÈÎfi ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÚ›˙ÂÙ·È Û 4%. ™ÙÔ ¿ÎÚˆ˜ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË μ·ÛÈÎÒÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ, Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 3 Î·È 7 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÙÔ ˘„ËÏfi ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘ Â¤ÙÚ„ ÛÙȘ ¤ÓÙ ·fi ÙȘ ¤ÍÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ 10,1%, Alpha Bank: 8,22%, Eurobank EFG: 8,17%, ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·: 7,4%, ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: 6%). ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¢Â›ÎÙ˘ μ·ÛÈÎÒÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠Â›Â‰Ô 4,36%, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 243 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·˘Ùfi Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘, ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó· ηı·Úfi ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 3,3 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÙÂı¤Ó fiÚÈÔ 6% ÁÈ· ÙÔÓ ¢Â›ÎÙË μ·ÛÈÎÒÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ.

ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ-ºÔ˘ÛΈ̤ÓÔ˜ Ô “ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜” ÙÔ˘ ∂Δ∞∫

¶ÚÔÛ‰Ôο ¤ÛÔ‰· 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi Ù· ·Î›ÓËÙ· ∞£∏¡∞, 4.

Δ∏¡ ÂÔ›ıËÛË ˆ˜ Ù· ¤ÛÔ‰·

·fi ÙËÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ı· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Î·Î‹ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1,44 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ·ÓÒٷٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‹‰Ë ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ 434.694 ¯ÚˆÛÙÈÎÒÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ Δ¤ÏÔ˘˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ (∂Δ∞∫) 2009 ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Ï‹Ù˜ Î·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜. √ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∂Δ∞∫ ÁÈ· ÙÔ 2009 Â›Ó·È ÊÔ˘ÛΈ̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ·-

ÊÔ‡ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ· ÔÛ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ›Û¯˘·Ó ÙÔ 2008. ΔÔ ∂Δ∞∫ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 0,1% ÛÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ· fiÚÈ·, ÂÓÒ Ë ·Í›· ÙˆÓ ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ (˘ÔÁ›Ԣ, ·Ôı‹Î˘, ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Î.Ï.) Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ‰ÂÓ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ηÙÔÈ˘. ª·˙› Ì ÙÔ ∂Δ∞∫ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ȉÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ŒÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÙÔÌÈ΋ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Ë ·Í›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 400.000 ¢ÚÒ. ∏ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 0,1% Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó

̤¯ÚÈ 0,9% Â› Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó Î·È Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ºfiÚÔ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜. √ ÊfiÚÔ˜ ı· ÂÈ-

‚ÏËı› Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 100.000 ȉÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ·Í›· ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¿Óˆ ·fi 400.000 ¢ÚÒ . √ Ó¤Ô˜ ÊfiÚÔ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ·ÙÔÌÈÎfi ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ 400.000 ¢ÚÒ Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ô˘ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È ·fi 0,1%

¤ˆ˜ Î·È 1% Â› Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ï‹Ú˘ ‹ „ÈÏ‹ ΢ÚÈfiÙËÙ·, ÂÈηÚ›· ‹ Ô›ÎËÛË Â› ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÒÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 20102012 ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 2% ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¿Óˆ ·fi 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ. °È· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ º∞¶ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘’ fi„ÈÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010. ™˘ÓÔÏÈο ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¿Óˆ ·fi 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ.

™˘Ó¯›ÛÙËΠÙÔ ·ÓÔ‰ÈÎfi ÛÂÚ› ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ∞£∏¡∞, 4.

ª∂ Ó¤· ¿ÓÔ‰Ô ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹

Ë̤ڷ, ·Ó Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¤ÎÙ·Û˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.777,55 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 7,62 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,43%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο η٤ÁÚ·„ ηÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1,772,44 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ÙÒÛË ¤ˆ˜ Î·È 0,97% Î·È ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.782,23 ÌÔÓ¿‰Â˜ fiÙ·Ó Î·Ù¤ÁÚ·ÊÂ Î¤Ú‰Ë ¤ˆ˜ Î·È 0,69%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 877,38 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,38%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.029,51 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,24%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 346,18 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,29%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.987,35 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,36%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.324,87 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,37%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¢∂∏(+6,04%), Ù˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜(+1,77%) Î·È ÙÔ˘ √¶∞¶ (+1,76%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ MIG(-2,38%), Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ (2,22%) Î·È ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ (-2,21%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.839,80 +2,76%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.686,33 -1,43%, ∂ÌfiÚÈÔ: 2.078,32 -0,33%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.677,08 +0,12%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 1.883,18 +2,81%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.553,50 +0,10%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.409,01 -0,44%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.679,02 +1,35%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.205,86 +1,47%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 937,09 +1,18%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.789,17 -0,61%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.970,63 +0,22%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.705,40 -0,22%, ÀÁ›·: 2.649,33 +0,07%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.837,41 +4,67%, ÃËÌÈο: 6.650,13 -0,61%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.685,50 -2,21% 102 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 67 ÙˆÙÈο Î·È 47 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ :μˆ‚fi˜ +28,84%, ¡∂§ +14,29%, Fintexport +10,00% Î·È °ÈÔ˘ÚÔÌÚfiÎÂÚ˜ +9,76%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: PC Systems12,50%, ∞ÙÙÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ 9,72%, ¢Ô‡ÚÔ˜ -9,60% Î·È Yalco 8,51%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 86,790 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 1.888.577 ÙÂÌ¿¯È·, Alpha Bank Ì 1.526.051, MIG Ì 1.227.571 Î·È μˆ‚fi˜ Ì 1.103.787 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 22,741 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Alpha Bank Ì 9,377, ¢∂∏ Ì 7,501 Î·È √¶∞¶ Ì 5,187 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 68,228 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 32 ™Â 16 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· 164 ÂÎ. Ï›ÙÚˆÓ ‚ÈÔÓÙ›˙ÂÏ ∞£∏¡∞, 4.

™∂ 16 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È, ‡-

ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· 164 ÂηÙ. Ï›ÙÚˆÓ ‚ÈÔÓÙ›˙ÂÏ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰ˆ‰ÂοÌËÓÔ (πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010 Ì πÔ‡ÓÈÔ 2011) ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ˘ÂÁÚ¿ÊË Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ °. ª·ÓÈ¿ÙË Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ª. ∫·¯ÚÈÌ¿ÎË. ΔÔ ‚ÈÔÓÙ‹˙ÂÏ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ (ËÏ›·ÓıÔ˜, ÂÏ·ÈÔÎÚ¿Ì‚Ë, ÛfiÁÈ· ÎÏ.), ·fi ‚·Ì‚·Î¤Ï·ÈÔ / ‚·Ì‚·ÎfiÛÔÚÔ ‹ ·fi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ӷ Ê˘ÙÈο ¤Ï·È·, ˙ˆÈο Ï›Ë Î·È ÙËÁ·Ó¤Ï·È·, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ηٷÓÔÌ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ À¶∂∫∞, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ‹ÌÈÛ˘ Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ‚ÈÔÓÙ›˙ÂÏ ı· ·Ú·Û΢·ÛÙ› ·fi ÚÒÙË ‡ÏË ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·. ΔÔ ‚ÈÔÓÙ›˙ÂÏ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙ· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· (∂§¶∂ Î·È ªfiÙÔÚ ŸÈÏ), fiÔ˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÓÙ›˙ÂÏ Î·È ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÔÈ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‚ÈÔÓÙ›˙ÂÏ ˘ÂÚÎ¿Ï˘Ù·Ó ÙË ˙‹ÙËÛË Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ¤ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰fiıËΠÛÙȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔÔÈË̤Ó˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ηٷÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Î·È ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ 2009. ™˘ÓÔÏÈο, ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ 1 ÂηÙ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ì ÂÓÂÚÁÂȷο Ê˘Ù¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √È 16 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Â›Ó·È ÔÈ ∂∫∫√∫∫π™Δ∏ƒπ∞ - ∫§ø™Δ∏ƒπ∞ μ√ƒ∂π√À ∂§§∞¢√™ ∞.∂., ¶∂Δ™∞™ ∞.∂. - μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∂™øƒ√ÀÃø¡, μπ√¡Δ∏∑∂§ ∂.¶.∂., ∫∞Δ√´§ ∞.∂.μ.∂., STAFF COLOUR - ENERGY A.B.E.E., AGROINVEST SA, ª√Δ√ƒ √´§ (∂§§∞™) ¢πΩ§π™Δ∏ƒπ∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞.∂., ¶∞À§√™ ¡. ¶∂ΔΔ∞™ ∞.μ.∂.∂., ºÀΔ√∂¡∂ƒ°∂π∞ ∞.∂., ∂§π¡ μπ√∫∞À™πª∞ ∞.∂., BIODIESEL ∞.∂., GF ENERGY ∞.μ.∂.∂., Mil Oil Hellas A.E., ª∞¡√™ A.E., ∂§μπ - ∂§§∏¡π∫∞ μπ√¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞.μ.∂.∂. Î·È OIL.B S.R.L.

¶∂ª¶Δ∏ 5 AY°OY™TOY 2010

π√μ∂: √Úȷ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·Ù¤ÁÚ·„ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Îϛ̷

™Ù·ıÂÚ¿ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜... ∞£∏¡∞, 4.

È ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Â›Ó·È ·ÁȈ̤ӷ ÔÈ ϤÔÓ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜, ÂÓÒ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú·. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Ì ÂÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ë ¤Ú¢ӷ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ ÙÔ˘ π√μ∂ (ÿ‰Ú˘Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ) ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ fiÙÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, ÛÙȘ -66 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÔÚȷο ˘„ËÏfiÙÂÚ· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏ‹˜ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ.

ì∂›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ Ë ·ÁȈ̤ÓË ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ΢Úȷگ› ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÎfiÌ· ÔÈ fiÔȘ ıÂÙÈΤ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÈÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛËî, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ π√μ∂ ÙÔ ÔÔ›Ô, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ·ÔÙÂÏ› ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ ™∂μ, ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ. √È ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜, ÏÔÈfiÓ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¤ÙÛÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÈÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ Ôϛ٘, ÁÈ· ¤ÎÙÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Ì‹Ó·, ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜ (ÛÙȘ -62 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘) Î·È ÙÔ˘˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ (20 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·). ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÔÈ Ì¤ÛÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ› fiÚÔÈ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì›· Î·È 3 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û ∂∂ Î·È ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ -14 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ˙ÒÓ˜, Ì ıÂÙÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˘˜ Ôϛ٘, Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ¢·Ó›·, ∞˘ÛÙÚ›·, ºÈÓÏ·Ó‰›· Î·È ™Ô˘Ë‰›·.

ªÈÎÚ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ √ ¢Â›ÎÙ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∫ϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯‹ Ì‹Ó· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 66,3 ÌÔÓ¿‰Â˜, ·fi 63,8 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π√μ∂). ™ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌÈÎÚ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙË μÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÔ §È·ÓÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ Î·È ÙȘ ∫·Ù·Û΢¤˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Îϛ̷ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ™ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹, Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ π√μ∂, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÒ˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› Î·È ÙÔ Îϛ̷ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ·, ÌÂ

ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÈÛ¯˘Ú‹. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË μÈÔÌ˯·Ó›·, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂÏ·ÊÚ¿ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ Â›Â‰Ô Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜ Î·È Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Ó· ·ÔÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È. ™ÙȘ ÀËÚÂۛ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˘Ô¯ÒÚËÛË ÛÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ Â›Â‰Ô ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË ÔÚ›· Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘. ™ÙÔ §È·ÓÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ó¤· ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË, ÏfiÁˆ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ Ôχ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ˆÏ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰¿ ÙÔ˘˜. Δ· ·Ôı¤Ì·Ù· ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù¿ÛË Ú¢ÛÙÔÔ›ËÛ˘, ÂÓÒ ÔÚȷ΋ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘. ™ÙȘ ∫·Ù·Û΢¤˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Âȉ›ӈÛË ÛÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÈfiÙÂÚË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘ ÙÔ̤·.

™ÙËÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ·Ì‚χÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôχ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË, ÂÓÒ ÂΛӘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ›‰È· Â›‰·. ∏ ‹‰Ë Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ÚfiıÂÛË ÁÈ· ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰ˆ‰ÂοÌËÓÔ ˘Ô¯ˆÚ› ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· Ôχ ‰˘ÛÌÂÓ‹ Â›‰· ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 15 Ì‹Ó˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ÙÔ 24% ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ Ï›ÁÔ ‹ Ôχ ÙËÓ ·ÔÙ·Ì›Â˘Û‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 53% (·fi 56%) ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ “ÌfiÏȘ Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ú·” . ΔÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¯Úˆı› ‰È¢ڇÓÂÙ·È ÛÙÔ 14% (·fi 8%), ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÊÂÙÈÓfi ÔÛÔÛÙfi, ÂÓÒ 8% (·fi 11%) ·ÓÙÏ› ·fi ÙȘ ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ÙÔ˘. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ηٷӷψÙÒÓ Ù›ıÂÓÙ·È ÙÚ›· ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÂÙÚÈÔ‡ÓÙ·È Û ÙÚÈÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, Ù· ÔÔ›· ÂÍÂȉÈÎÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÁÈ· Ì›˙ÔÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‰È·ÚÎÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ (·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ηÙÔÈΛ·) Î·È ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ˆ˜

Úfi‰ÚÔÌÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: ‘ √Úȷ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË ·ÁÔÚ¿˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ 12 ÌËÓÒÓ, Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ó· Êı¿ÓÂÈ ÙȘ -85 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ˘Ô¯ÒÚËÛË 21 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ̤ÙÚËÛ˘. ∏ Â›‰ÔÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔÈ (ÛÙȘ -75 Î·È -79 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û ∂∂ Î·È ∂˘Úˆ˙ÒÓË). ΔÔ 94% ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ Í·Ó¿ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚԂ› Û ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 12ÌËÓÔ. - ∏ ÚfiıÂÛË ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ηٷÛ΢‹ ηÙÔÈΛ·˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ 12 ÌËÓÒÓ ˘Ô¯ˆÚ› ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÈÛÙÔÚÈο Â›‰¿ Ù˘, ÛÙȘ -93 ÌÔÓ¿‰Â˜ (·fi -90 ÛÙË Ì¤ÙÚËÛË ∞ÚÈÏ›Ô˘), Û Â›‰ÔÛË ÂÏ·ÊÚÒ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È (ÛÙȘ -90 Î·È -92 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û ∂∂ Î·È ∂˘Úˆ˙ÒÓË). ªfiÓÔ ÙÔ 4% ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ fiÙÈ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ‹ ۯ‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÚԂ› Û ·ÁÔÚ¿ / ηٷÛ΢‹ ηÙÔÈΛ·˜. - μÂÏÙ›ˆÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË / ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ 12 ÌËÓÒÓ, Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ -71 ÌÔÓ¿‰Â˜ (·fi -76), ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙÔ˘ (-70 ÌÔÓ¿‰Â˜). √È ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ˘„ËÏfiÙÂÚ·, ÛÙȘ -58 Î·È 62 ÌÔÓ¿‰Â˜ Û ∂∂ Î·È ∂˘Úˆ˙ÒÓË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ô˘ ıˆÚ› ·ÚÎÂÙ¿ ‹ Ôχ Èı·Ófi Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÛÙÔ 13% (·fi 10%). ∞ÓÂÚÁ›·: √È ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ 12 Ì‹Ó˜, ·Ó Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È ÂÏ·ÊÚ¿, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏfi ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË ÛÙȘ +86 ÌÔÓ¿‰Â˜ (·fi +88). ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 12ÌËÓÔ ı· ·˘ÍËı›, Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 92% (·fi 95%). ™ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ‹È· ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÛÙȘ +31 Î·È +27 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

∞·ÁfiÚ¢ÛË ‰È¿ıÂÛ˘ ¤ÍÈ ÙÈÌÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹

∫·Ù¿ÚÁËÛË 2.000 ı¤ÛÂˆÓ ·fi Siemens

∂∂ΔΔ: ¶ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ̤ÙÚ· ηٿ ÙÔ˘ √Δ∂

ºƒ∞¡∫º√ÀƒΔ∏, 4.

∞£∏¡∞, 4.

√ °∂ƒª∞¡π∫√™ fiÌÈÏÔ˜ Siemens

Δ∏¡ ÂÈ‚ÔÏ‹ ¶ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ª¤-

·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË 2.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ SIS, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˜. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi ›¯Â ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, fiÙ·Ó Ë Siemens ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ 4.200 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 35.000 Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ∏ Siemens Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ٷ Û˘Ó‰Èοٷ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚÈı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.

ÙÚˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ √Δ∂, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ, ∂∂ΔΔ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ HOL A.E., FORTHNET A.E. Î·È WIND A.E., ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ∂∂ΔΔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹, Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÂÚ› ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹ Î·È Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙÔÓ √Δ∂ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ·Áˆ-

ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÓÈÛÌfi Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ë ∂∂ΔΔ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÛÙÔÓ √Δ∂ ÙËÓ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ‰È¿ıÂÛË, ÚÔÒıËÛË Î·È ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ: - OTE TALK 24/7 + 60F2M (√§∏ ª∂ƒ∞+60 ∫π¡∏Δ∞), DP24+60F2M (INTERNET+√ªπ§π∞-DP24), DP2=30F2M (INTERNET+√ªπ§π∞-DP2), - ™Ù·ıÂÚ¿+ÎÈÓËÙ¿ 300 (‹ √Δ∂ 250+50F2M), - CONN-X INTERNET + √ªπ§π∞ MIXED 300 ‹ CONN-X 24mbps+250+50F2M, - ™Ù·ıÂÚ¿ + ÎÈÓËÙ¿ 200 (‹ √Δ∂ 180+20F2M) ›Ù Ì ÙËÓ ˆ˜ ¿Óˆ ÔÓÔÌ·Û›· ›Ù Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ

¿ÏÏË ÂÌÔÚÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›·. ∏ ∂∂ΔΔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· √Δ∂ ∞.∂. ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ 100.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı Ë̤ڷ ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÚÔ˜ Ù· ¶ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ª¤ÙÚ· Î·È ÙÔÓ Î·Ï› Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Â› ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ª¤ÙÚˆÓ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÂÓÙfi˜ 15 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ∞fiÊ·Û˘.

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ √ª∂-√Δ∂

ŒÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ··Ú¿‰ÂÎÙË, fiˆ˜ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ-

‹ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ, ∂∂ΔΔ, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Δ∂, ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √Δ∂, Ë √ª∂-√Δ∂, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÌfiÓÔ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë √ª∂-√Δ∂ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË “‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ” ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù· “·Á·ı¿” ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Ë ∂∂ΔΔ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ÛÙÔÓ √Δ∂ ÁÈ·Ù› ÙfiÏÌËÛ ӷ Ú›ÍÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ·Î¤Ù· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜.

¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, 12 ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ , “ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜” Î·È “ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙÔ˘˜” Ó· ·ÔÌ˘˙Ô‡Ó ÙÔÓ √Δ∂ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ‹‰Ë Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÁËı› Î·È Ó· ηٷÎÂÚÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∏ √ª∂-√Δ∂, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·Ï› ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ¿ÚÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ··Ú¿‰ÂÎÙË ·˘Ù‹ Ù·ÎÙÈ΋, ÙËÓ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Δ∂ Ó· ÎÈÓËı› Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂∂ΔΔ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙË ·¿ÓÙËÛË Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘.


33

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

Ó· ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi ‰ÂοÏÂÙÔ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ô˘ Ô ¶∞√∫ ‰¤¯ıËΠÙÚ›· ÁÎÔÏ ÛÙ¤ÚËÛ ·fi ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 3-3 ·‰ÈΛ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ô˘ ¤¯·Û·Ó Î·È ¤Ó·ÏÙÈ Ì ÙÔÓ π‚ÈÙ˜ ÛÙÔ 77’.™ÙÔ Europa League Î·È fi¯È ÛÙ· ÏÂÈ ÔÊ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·ÚÒÓ Ô ¶∞√∫, Ô˘ “·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ” ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÌÂÙ¿ ÙÔ 3-3 Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ ÚÒÙÔ 15ÏÂÙÔ Ô ¶∞√∫ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ. ªÂÙ¿ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ™ÔÚÏ¤Ó ÛÙÔ 16’, Ô μÈÂ˚Ú›ÓÈ· ÂÙ¿¯ÙËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÔοÚÈ Î·È Ì Á˘ÚÈÛÙ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·fi ¿ÊËÛ “¿Á·ÏÌ·” ÙÔÓ ™ÙÂΤÏÂÓÌÔ˘ÚÁÎ, Î·È ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ.ªÂÙ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û·, ˆÛÙfiÛÔ Ë ›ÂÛË ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ‹Ù·Ó ÈÔ Î·Ï‹ ÛÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì ̷ÎÚÈÓ¿ ÛÔ˘Ù. ™ÙÔ 18’ Ô ™Ô˘¿Ú˜ Î·È ÛÙÔ 21’ Ô §›ÓÙÁÎÚÂÓ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÙ‡ÙÔ˘Ó Î¿ÙÈ Î·Ïfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Î·È Ô ∫Ú¤ÛÈÙ˜ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ¿ÓÙ· Ó· Â›Ó·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È Ë ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi Â›‰Ô, ·ÊÔ‡ ·fi ÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ›Â˙Â Î·È ¤‰ÂȯÓ ӷ ÌËÓ Î¿ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ Ï¿ıÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¶∞√∫ Û ·È¯Ó›‰È Ù·ÎÙÈ΋˜ ¤‰ÂȯÓ ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÈÔ ›Ûˆ Î·È Ì ̷ÎÚÈÓ¤˜ Ì·ÏȤ˜ ÙˆÓ °Î·ÚÛ›· ‹ π‚ÈÙ˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ô ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ ÁÈ· Ó· ·ÂÈÏ›ÛÂÈ.™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Î·È ÂÓÒ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ¤Ó·Ó Ú˘ıÌfi, Ô ∞ÁÈ·Í Â›¯Â ÌÈ· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ 42’, fiÙ·Ó Ô ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿ÓÈ ¤Ú·Û ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÛÔ‡Ù·Ú ·fi Ï¿ÁÈ· Î·È ‰ÂÍÈ¿ ·ÏÏ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ·ÚÎÂÙ¿ „ËÏ¿ ¿Ô˘Ù, ÚÔ˜ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË fiψÓ, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜.

Œ

∞Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ˜ 3-3 Ì ÙÔÓ ÕÁÈ·Í Î·È ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ

«∞˘ÙÔÎÙfiÓËÛ» Ô ¶∞√∫ ∂ÊÈ·ÏÙÈÎfi ‰ÂοÏÂÙÔ ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿ÎË Ó· “̤ÓÔ˘Ó” ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. √ ÏfiÁÔ˜, Ù· ÙÚ›· ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÕÁÈ·Í Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÎÙÒ ÏÂÙÒÓ.™ÙÔ 48’ ÌÂÙ¿ ·fi Á¤ÌÈÛÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, Ô ΔÛÈÚ›ÏÔ ‰ÂÓ ¤‰ÈˆÍÂ, Ô ªÔ˘Û·˚ÓÙ› ‰ÂÓ Ì¿ÚηÚ ÙÔÓ ·ÓÙÈ·Ïfi ÙÔ˘ ™Ô˘¿Ú˜ Ô˘ ÎÔÓÙÚfiÏ·ÚÂ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÔ‡Ù·Ú ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ 1-1. ¢ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· Έ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÕÁÈ·Í, ‹Úı ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ 50’. ªÂÙ¿ ·fi Ï¿ÁÈÔ ¿Ô˘Ù Î·È ÂÓÒ Ë ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ¶∞√∫ ›¯Â Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ, Ô ™Ô˘¿Ú˜ ‚Á‹Î ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ΔÛÈÚ›ÏÔ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ¤Î·Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔ˜ ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Û¤ÓÙÚ· ÛÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹, Î·È Ô ¡Ù °ÈÔÓÁÎ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ Î·È ™Ó¿Ô˘ÙÛÂÚ Ì ·Ï‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ¤Ù˘¯Â ÙÔ 2-1, Ô˘ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÙËΠ¤Í·ÏÏ· ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ √ÏÏ·Ó‰ÒÓ. ¢ÂÓ ¤ÊÙ·ÓÂ Ë ·‰Ú¿ÓÂÈ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ‹ÚıÂ Î·È ÌÈ· Ï¿ıÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ∫Ú¤ÛÈÙ˜, ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· (55’) Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ §›ÓÙÁÎÚÂÓ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ 1-3 ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÁÈ·Í, ÛÎÔÚ Ô˘ Û·ÊÒ˜ ¤Î·Ó ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· ·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÁÎÔÏ ÙˆÓ √ÏÏ·Ó‰ÒÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË Î·È ÌÂ Ô˘Û›·. ™ÙÔ 56’ Ô μÈÙfiÏÔ Ú·ÁÌ·ÙÔ-

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ του Νικολάου και της Θεοδοσίας, το γένος Γκόγκου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΓΚΟΥΒΕΛΑ του Χρήστου και της Σταματίας, το γένος Καραγεωργοπούλου, που γεννήθηκε στον Αλμυρό Μαγνησίας και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στον Πτελεό (Δημαρχείο) Μαγνησίας. Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤOMMI KOSKINEN του Asko και της Ritva, το γένος Rantanen, που γεννήθηκε στη Φιλανδία και κατοικεί στις ΗΠΑ και η ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ του Αχιλλέα και της Ευανθίας, το γένος Καραψιάδη, που γεννήθηκε στις ΗΠΑ και κατοικεί στις ΗΠΑ πρόκειται να παντρευτούν στην Πορταριά Πηλίου. Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΧΕΡΟΣ του Αθανασίου και της Θέμιδος, το γένος Παπαδημητρίου, που γεννήθηκε στην Αμαλιάδα Ηλείας και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ ΚΟΝΤΟ (ELISABETA KONDO) του Μιλτιάδη και της Νατάσας, το γένος Κανάνη, που γεννήθηκε στην Μεμαϊλίαι Τεπελένι Αλβανίας και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ του Βασιλείου και της Μαρίας, το γένος Βασιλειάδη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΛΑΤΖΗ του Ευσταθίου και της Αικατερίνης, το γένος Καραζούπη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στον Πλάτανο Αλμυρού πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

¢HMO™ BO§OY ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡

Ô›ËÛ ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô ™ÔÚÏ¤Ó ¤ÁÈÓ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÔοÚÈ Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘, ÂÎÌÂÙ·ÏχıËÎÂ Ô ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ Ô˘ Ì Ï·Û¤ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ Û 32 Î·È ‰›ÓÂÈ Ó¤Â˜ ÂÏ›‰Â˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ΢ÏÔ‡Û Ì ÚÔÊ·Ó‹ ÚfiıÂÛË ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Ó· Û·Ù·ÏÔ‡Ó fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÈÔÏ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÙÔ˘˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ Ì·Ù˜, ›¯·Ó ‰ÔοÚÈ. ™ÙÔ 71’ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ·ÎfiÌ· ·‰Ú¿ÓÂÈ· Ù˘ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ô ™Ô˘¿Ú˜ ÛÔ‡Ù·Ú ·fi Ï¿ÁÈ· Î·È ‚ڋΠÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ οıÂÙÔ˘ ‰ÔηÚÈÔ‡. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ó· ÌÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÚfiÎÚÈÛ˘ ¯¿ıËΠÛÙÔ 77’. √ ∞Ó›Ù· ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔÓ ªÔ˘Û·˚ÓÙ› Ô˘ ÎÂÚ‰›Û ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È Ô ÿ‚ÈÙ˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ ÓÈ΋ıËΠ·fi ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ™ÙÂΤÏÂÓÌÔ˘ÚÁÎ. ΔÂÏÈο, Ô π‚ÈÙ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·Û›ÛÙ ÙÔ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙÔ 90’ Û 3-3 ·ÏÏ¿ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ›¯Â Ì›ÓÂÈ ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÌÈ· ·ÎfiÌ· Â›ıÂÛË.

£‡Ì·Ù· ÏËÛÙ›·˜ ʛϷıÏÔÈ ÙÔ˘ ÕÁÈ·Í º›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ ÕÁÈ·Í Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢/¡™∏ ™À§§√°π∫ø¡ √ƒ°∞¡ø¡ Δª∏ª∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À™Àªμ√À§π√À Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 380 01 Τηλέφωνο: 24213-52574 FAX: 24210-70976 www.magnesia.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνουμε ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει διαβιβαστεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για εκμετάλλευση λατομικού χώρου εξόρυξης σχιστολιθικών πλακών του Παναγιώτη Ξυράφη, σε έκταση 12.318,64 τ.μ. στη θέση “Αρπάκια” του Δ.Δ. Αφετών του Δήμου Αφετών. Σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 2) του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1610-86) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 (παρ. 2) του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002), την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 11014/703/Φ.104/14-3-2002 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-2003) και το άρθρο 4 της ΚΥΑ 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003), καλούμε τους ενδιαφερόμενους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους να λάβουν γνώση του φακέλου της Μ.Π.Ε. και, εφόσον το επιθυμούν, να διατυπώσουν εγγράφως προς το νομαρχιακό συμβούλιο τη γνώμη τους και τις προτάσεις τους επί του περιεχομένου του, που πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες. Γνωστοποιούμε επίσης τα παρακάτω: 1. ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Παναγιώτης Ξυράφης 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έναρξης προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων των πολιτών και των φορέων τους: 5 Αυγούστου 2010. 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λήξης προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων: 3 Σεπτεμβρίου 2010. 4. Αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού (Σωκράτους 111, 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ. 2413-503617 και fax 2413-503615). 5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι η Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (Λαρίσης 215, τηλ. 24213-55129). Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στην τοπική εφημερίδα “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” και αντίγραφό της αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ισόγειο Διοικητηρίου). Η Γενική Γραμματέας Γεωργία Βαλατσού

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου ανακοινώνεται ότι ζητούνται προσφορές για την προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου και τοποθέτησή τους στον α’ όροφο του σχολικού συγκροτήματος 3ου Λυκείου Βόλου για τις ανάγκες των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.075,62Ε συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στο πλαίσιο των έργων: “Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών Κτιρίων έτους 2010” που εκτελείται με αυτεπιστασία από το Δήμο. Πληροφορίες και έντυπα των προσφορών δίνονται από το τμήμα Συντηρήσεων του Δήμου Βόλου, οδός Σέκερη - έναντι ΚΤΕΛ, τηλ. 2421025614 - 2421025463 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας την 11η του μηνός Αυγούστου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.10 π.μ. Τα έξοδα της παρούσης βαρύνουν τον Ανάδοχο, βάσει του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Στο ΦΕΚ 563/1-7-2010 (τ.Γ’) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18854/1-6-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: Δª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™ (ΔËÏ. °Ú·ÌÌ·Ù. 26510-07475 Î·È 07927) - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στον Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ), με γνωστικό αντικείμενο “Θεωρία Λογοτεχνίας και Ανάλυση κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας” . Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2010. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέφωνα 26510-07475 και 07927 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων - 451 10). Ιωάννινα, 21-7-2010 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ‹Ù·Ó Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÏËÛÙ›·˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ù¤ÛÛÂÚȘ √ÏÏ·Ó‰Ô› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÕÁÈ·Í, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ‚fiÏÙ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‰¤¯ıËÎ·Ó ·ÚfiÎÏËÙ· Â›ıÂÛË ·fi ¤ÓÙ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÁÓ·Ù›· Î·È μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. √È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜ ¿Ú·Í·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂΉÚÔÌ›˜ ¤Ó· ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 450 ¢ÚÒ ÎÈ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, οÔÈÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ‰È·ÎÚÈÙÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫. √È √ÏÏ·Ó‰Ô› ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ¶·Ú¿ ÙȘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ¤ˆ˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÊÈÎÙfi Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: μÂÏ¿ÛÎÔ ∫·ÚÌ¿ÁÈÔ (πÛ·Ó›·). ¶∞√∫: ∫Ú¤ÛÈÙ˜, ªÔ˘Û·›ÓÙÈ, ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ (84’ ºÈÏÔ̤ÓÔ), ΔÛÈÚ›ÏÔ, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, °Î·ÚÛ›·, μÈÙfiÏÔ (64’ ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜), ÿ‚ÈÙ˜, μÈÂ˚Ú›ÓÈ·, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, ™ÔÚϤÓ. ∞°π∞•: ™ÙÂΤÏÂÓÌÔ˘ÚÁÎ, μ·Ó ÓÙÂÚ μÈÏ, ∞Ó›Ù·, ∞ÏÓÙÂÚ‚¿ÈÚÂÏÓÙ, μÂÚÙÔÁÎÂÓ, §ÈÓÙÁÎÚÂÓ, ¡Ù ∑¤Ô˘, ¡Ù °ÈÔÓÁÎ, ™Ô˘¿Ú˜ (91’ √ÏÂÁÎȤÓ), ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿ÓÈ (78’ ∂ÚÈÎÛÂÓ), ∂Ì¿ÓÔ˘ÂÏÛÔÓ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢/¡™∏ ™À§§√°π∫ø¡ √ƒ°∞¡ø¡ Δª∏ª∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ™Àªμ√À§π√À www.magnesia.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με τις αρ. 711/23-702010, 1374/23-7-2010, 1625/22-7-2010, 1610/227-2010, 2942/12-5-2010 (ορθή επανάληψη 22-7-2010), 1587/22-72010, 1569/22-7-2010 και 1241/30-6-2010 (ορθή επανάληψη) αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας ανανεώθηκαν αντίστοιχα οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των παρακάτω δραστηριοτήτων: 1. Συνεργείο επισκευής αμαξωμάτων αυτοκινήτων της “Π. Νταβλέρης - Κ. Παπαδόπουλος Ο.Ε.” , επί της οδού Κοδριγκτώνος 12Α στη Νεάπολη Βόλου. 2. Συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων της “Κ. Χατζηγούλας Ε.Π.Ε.” , επί της οδού Τορούζια 9 - Αθηνών στο Πεδίο Άρεως Βόλου. 3. Συνεργείο ελαστικών οχημάτων (βουλκανιζατέρ) του Κων/νου Μαυραντζά, επί της οδού Ύδρας 1 στη Νεάπολη Βόλου. 4. Πρατήριο υγρών καυσίμων με πλυντήριο αυτοκινήτων της “Άννα Μόσδρομου & ΣΙΑ Ε.Ε.” , στον Άγιο Τρύφωνα Αλμυρού. 5. Πρατήριο υγρών καυσίμων με πλυντήριο - λιπαντήριο αυτοκινήτων του Σωτήρη Ζήγρα, επί της οδού Ιωλκού 170 στο Βόλο. 6. Συνεργείο επισκευής αμαξωμάτων αυτοκινήτων του Χρήστου Μπαλκίζα, επί της οδού Ύδρας 9 στο Πεδίο Άρεως Βόλου. 7. Αποθήκη πετρελαίου κίνησης της “Π. Σαμαράς Α.Ε.” , εντός λατομικού χώρου, στη θέση “Γρασίδια” του Δ.Δ. Πλατάνου Δήμου Αλμυρού. 8. Συνεργείο επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών οχημάτων, καθώς και αλλαγής συσσωρευτών, ιδιοκτησίας του Αργύρη Πανταζίδη, επί της οδού Οικονόμου 41 στους Αγίους Αναργύρους Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας (Λαρίσης 215, Τ.Κ. 383 34, Τηλ. 24213-55135 και fax 24210-92625). Η Γενική Γραμματέας Γεωργία Βαλατσού

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Π. Πινακάς Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της ALPHA BANK, κατοίκου Αθηνών εκδόθηκε η με αριθμ. 3953/114630/26.7.2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 3.688,52 τ.μ. στη θέση “Κουτρίτσια” Δημοτικού Διαμερίσματος Κοινότητος Μακρινίτσας με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτός ισχύει. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Κοινοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Μακρινίτσας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μεζονέτα επιπλωμένη 40 τ.μ. καινούργια, πολυτελούς κατασκευής, ατομικό φ/α, Δεληγιώργη 155. Πληρ. τηλ. 24210-51102, 6977231857. (804) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ 3 δωματίων και λοιπών χώρων επί της οδού Ιάσονος 137-Ογλ. Πληρ. τηλ. 6937-157940. (784) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα (studio) 32 τ.μ. ρετιρέ, 4ος όροφος, βεράντα, πλήρως επιπλωμένη στο κέντρο της πόλης (Δικαστήριο) Χατζηαργύρη 6264, κλιματισμός και αυτόνομη θέρμανση. Πληρ. τηλ. 24210-88069, κιν. 6972-293402. (930)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στη Ν. Δημητριάδα καινούργιο διαμέρισμα 100 τ.μ., 3 υ/δ, υπέροχη θέα, αυτόνομη θέρμανση, air condition, με αποθήκη, πλησίον σχολείων και κολυμβητηρίου. Για πληροφορίες τηλ.: 6977 641460 και 6977 672730. (521)

ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2421025000 - 6973-566965 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π - Γκαρσονιέρες από 28 τ.μ. έως 32 τ.μ. τιμή από 180 Ε έως 235 Ε. - Δυάρια από 35 τ.μ. έως 60 τ.μ., τιμή από 320 Ε έως 400 Ε. - Τριάρια από 80 τ.μ. έως 107 τ.μ., τιμή από 450 Ε έως 500 Ε. - Τεσσάρια απ’117 τ.μ. έως 140 τ.μ., τιμή από 430 Ε έως 650 Ε. (805)

™Δ∏ £∂™™∞§√¡π∫∏ για φοιτητές

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 3 διαμερίσματα

(30 τ.μ., 54 τ.μ., 50 τ.μ.). Πληρ. τηλ. 24210-25302, κιν. 6944 227637. (694)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∞

1670/¶ø§∂πΔ∞π

Πωλείται στις Αλυκές, 30 μ. από το κύμα, κοντά στην πλαζ, ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα 121 τ.μ.+ 67 τ.μ. ημιυπόγειο, 3 υπνοδωμάτια, 2 wc, ξενώνας, τζάκι, αξιοποιήσιμη ταράτσα με πέργκολα και BBQ, πολυτελείας. Πληρ. τηλ. 6974-334218. (911)

Στον Άγιο Στέφανο (Σωρό) ή αν θέλετε ονομάστε την περιοχή “Βουλιαγμένη του Βόλου” πωλείται πανέμορφο γωνιακό οικόπεδο 609 τ.μ. με μια καταπληκτική θέα στην πόλη του Βόλου, στο Πήλιο, στη θάλασσα και στην απεραντοσύνη των ματιών μας. Μη διστάζετε. Σε αυτή την περιοχή κάνει κανείς την πιο καλή επένδυση. Αποφασίστε και δε θα μετανιώσετε ποτέ. Μη το χάσετε. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 ή 6974-707033. (913)

™ÙÔÓ ∞∏ °π∞¡¡∏ ¶∏§π√À πωλούνται διαμερίσματα 6570-75 τ.μ διαμπερές, ετοιμοπαράδοτα, με πάρκιν, ακάλυπτο χώρο, με πανοραμική θέα κοντά στη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6934-609197 και 2426032695. (439)

Παραλία ¶ÔÙÈÛÙÈÎÒÓ Ξυνόβρυσης Αργαλαστής

¶ø§√À¡Δ∞π εξοχικές κατοικίες 200 μ. από το κύμα από 78-95 τ.μ. σε συγκρότημα με πισίνες, πάρκιν, καταπληκτική θέα στην παραλία, με ιδιόκτητη αυλή. Πληρ. τηλ. 24210-59050, 6976694958 από 08.00-21.00. (782)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ª. Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√™ ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ π∞™√¡√™ 77 μ√§√™ Δ∏§. 24210-37466 ∫π¡. 6974334218

¶ø§√À¡Δ∞π ∞§À∫∂™: Παραθαλάσσιες μεζονέτες και διαμερίσματα στην Αγ. Ειρήνη πολυτελούς κατασκευής, με ημυπόγειο, parking, τζάκι, θέα κ.λπ. (818)

§√°ø ™À¡Δ/™∏™

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

γκαρσονιέρα 30 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση, 1ου ορόφου, κεντρικότατη επί της οδού Αγ. Νικολάου 37. Πληρ. τηλ. 2421058388, κιν. 6978-707589. (910)

Γωνιακό πρατήριο ζαχαροπλαστικής - γαλακτοκομικών - αναψυκτικών με όλο τον εξοπλισμό του (ψυγεία κ.λπ.) σε ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ του Βόλου (περαντζάνα) 60τ.μ.+60τ.μ. πατάρι. Εξασφαλισμένη πελατεία (άνω των 30 ετών λειτουργία). Σίγουρο ΕΙΣΟΔΗΜΑ. ΑΛΦΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΝΤΕΡΕ Ιάσονος 77 ( έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 6944/456407 (953)

¶ø§OYNTAI Στον ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (814)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ΔËÏ./Fax °Ú·Ê›Ԣ: 24210 54087 697 74 11 883 Πωλούνται οικόπεδα, παλιές μονοκατοικίες, διαμερίσματα, πολυτελούς κατασκευής, χωράφια, βιοτεχνικοί χώροι στο Βόλο και γενικότερα στο Νομό Μαγνησίας. (809)

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (798)

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

∞§À∫∂™ Δƒπ∞ƒπ Πωλείται στις Αλυκές, 30 μ. από το κύμα, κοντά στην πλαζ, ετοιμοπαράδοτο διαμέρισμα, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα, wc, τζάκι, αποθήκη, πολυτελείας, τιμή 115.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6974-334218. (912)

μ√§√™ - ∞°ƒπ∞

1673/¶ø§∂πΔ∞π Παλαιό ωραιότατο διαμέρισμα 53 τ.μ. α’ ορόφου υπέρ της πιλοτής. Μαγνήτων κοντά στην Κουντουριώτου. Τιμή λογική. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 ή 6974-707033. (914)

1626/¶ø§∂πΔ∞π Στην Άλλη Μεριά ισόγειος οικοδομή 80 τ.μ. πλέον πέτρινη αποθήκη 70 τ.μ σε οικόπεδο 556,40 τ.μ. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 ή 6974-707033. (916)

1669/¶ø§∂πΔ∞π Διαμέρισμα στην πολυκατοικία Οξυγόνου (μάρκετ Βερόπουλου), 3ου ορόφου 76 τ.μ, δύο υ/δ, κ.λπ. περιποιημένο. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 ή 6974-707033. (917)

1667/¶ø§∂πΔ∞π Διαμέρισμα β’ ορόφ. πολυτελές περιοχή Οξυγόνου 100 τ.μ. με τζάκι, 3 υ/δ, πολλά εξτρά, υδρομασάζ, αποθήκη στο υπόγειο κ.λπ. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 ή 6974-707033. (918)

1674/¶ø§∂πΔ∞π Ποτιστικό αγροτεμάχιο στον Άγιο Γεώργιο Μπαξέδων 1.850 τ.μ. με αποθήκες και μικρό οικίσκο, ΔΕΗ και ΔΕΥΑΜΒ. Τιμή 150.000 Ε. Μην το χάσετε. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 ή 6974-707033. (915)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια, ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 126 τμ., με πάρκιν και κήπο. Πληρ. τηλ. 6948 078270. (816)

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λόγω συνταξιοδοτήσεως

¶ø§∂πΔ∞π Επιχείρηση παροχής Υπηρεσιών σε κεντρικότατο σημείο (Τράπεζες) με σύγχρονο εξοπλισμό (δερμάτινος καναπές, δερμ. πολυθρόνα, βιβλιοθήκηαρχειοθήκη, τραπέζι, γραφείο λειτουργικό, τραπ. υποδοχής, Η/Υ με βάση και εγκατάστ. γραμμές ISDN-INTERNET, Fax, a/c κ.λπ. Πελατεία γνώριμη. Εξασφαλισμένη θέση πάρκιν. Τιμή χαμηλή. Πληροφορίες μόνο σε προσωπ. συνάντηση στο ΑΛΦΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΝΤΕΡΕ. Ιάσονος 77 (1ος) έναντι τράπεζας Πειραιώς (απόλυτος εχεμύθεια). Τηλ. 6944456407. (954)

¶ø§√À¡Δ∞π Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ μfiÏÔ˜ 1) 4άρι 108 τ.μ. καινούργιο με θέα, 4ος με κλειστό parking, ανατολικό, 157.000 Ε μετρητοίς. 2) 3άρι καινούργιο 90 τ.μ. αποθήκη, parking, 2ος, 115.000 Ε. απολύτως μετρητοίς. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 Τηλ. 24210-26032 6977-615627 (948)

∞°. ∫ø¡/¡√™ ¶ø§√À¡Δ∞π 1) Διαμ/σμα 128 τ.μ.+17, ανατολικό 3 υ/δ, 2 τζάκια, 2 parking υπόγεια, 4ος, 5ος, 200 τ.μ., βεράντες, θαυμάσια θέα Πήλιο, Γορίτσα, θάλασσα. 2) Διαμ/μα 79 τ.μ., ρετιρέ, 2 υ/δ, τζάκι, parking, θέα θάλασσα. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 6977-615627 (949)

∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (556)

ευκαιρία ΠΩΛΕΙΤΑΙ βίλα 175 τ.μ. με 80 τ.μ. ημ/γειο με 3 υ/δ, 2 wc, αίθριο, μεγάλες βεράντες, θαυμάσια θέα, μέσα στο πράσινο κοντά στη θάλασσα, κήπος, γκαζόν, τιμή 280.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 6977-615627 (950)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 ¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (852)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 43 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 2) μfiÏÔ˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3) μfiÏÔ˜ 57 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜, 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·. 4) μfiÏÔ˜ 60 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 5) μfiÏÔ˜ 77 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ 6) μfiÏÔ˜ 87 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 7) μfiÏÔ˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ 8) ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 9) ¡. πˆÓ›· 87 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10) ¡. πˆÓ›· 110 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 11) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋. √π∫π∂™ 1) μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 163 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜). 2) ∞ӷηÛÈ¿ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 116 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. 3) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.006 Ù.Ì. 4) ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 110 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 5) ∫. °·Ù˙¤· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 74 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ. 6) •˘Ófi‚Ú˘ÛË 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80 Ù.Ì. Î·È 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì ÈÛ›Ó·, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È Á‹‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ 1) ª¿Ú·ıÔ˜ 319 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ª¿Ú·ıÔ˜ 392 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ˆÏÂ›Ù·È Î·È ·Ó¿ ¤Ó· ÛÙÚ¤ÌÌ·). 4) º¿ÚÛ·Ï· 1057 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘). 5) μfiÏÔ˜ (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜) 478 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 6) μfiÏÔ˜ 104 Ù.Ì. (Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·) ÎÂÓÙÚÈÎfi. 7) ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) 4.159 Ù.Ì. Ì ‰¤Ó‰Ú·, ÁÂÒÙÚËÛË Î·È Ú‡̷. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜ 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 2) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 3) ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 97 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ. 4) ¡. πˆÓ›· ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ¿ÓıË - Ê˘Ù¿ Î·È Â›‰Ë ‰ÒÚˆÓ. (821)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής.

∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ (∫∂¡Δƒ√)

(824)

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·ÙÔ˜ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì 520 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 980 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚ¿Â˙· ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ super market. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 600 Ù.Ì. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6945-535246 (947) (929)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (825)

∏§π∞™ ¶. ∫√KM√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038556 ∫π¡. 6978393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘ 160 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË 146 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 196 Ù.Ì. 90.000∂ ∫Ú›ÙÛÎË 146 Ù.Ì., 120.000∂ ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 190 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑¿¯Ô˘ 235 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∫·Ú·Á¿Ù˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 400 Ù.Ì. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 220 Ù.Ì. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì. 105.000 ∂ π∫∞ 180 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¶ÂÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì. 84.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 215 Ù.Ì. 120.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 250 Ù.Ì. 115.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ∞ıËÓÒÓ 1000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200,300,400 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì. √π∫π∂™ ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ. 84.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ. 115.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ∑·¯·Úfi˯ٷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150.000 ∂ æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ªÂÊÛÔ‡Ù ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊË 155.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 4 ‰ˆÌ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡.πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 90.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ÂÛÔÙÈÎfi 22 Ù.Ì. 23.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 31 Ù.Ì. 25.000 ∂ ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì. 38.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ ªÂÊÛÔ‡Ù 49 Ù.Ì. 52.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 57 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 54 Ù.Ì. 60.000 ∂ °·˙‹ 53 Ù.Ì. Ó¤Ô ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 55 Ù.Ì. 53.000 ∂ ΔÛÈÌÔ‡ÎË 52 Ù.Ì. Ó¤Ô 78.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 60 Ù.Ì. Ó¤Ô Δƒπ∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 75 Ù.Ì. 73.000 ∂ °·˙‹ 73 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 96 Ù.Ì. 107.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 77 Ù.Ì. Ó¤Ô •ÂÓ›· 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 98 Ù.Ì. Ó¤Ô √ÁÏ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì. 105.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 115 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 116 Ù.Ì. 118.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 160 Ù.Ì. °·ÏÏ›·˜ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 65 Ù.Ì. 76.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 135 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 75 Ù.Ì. °·˙‹ 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 70 Ù.Ì. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 33 Ù.Ì. 128.000 ∂ ∞Ó·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 110 Ù.Ì. ¶·ÏÈ¿ 170 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 43 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ 57 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™’ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ - •∂¡√¢√ Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - √π∫π∂™ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (828)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 62.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. + 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô + ·¤Ú·˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 108.000 3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 4Ô˜ ÎÔÌϤ 141.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 6. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜, 139.000 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î. 130.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·Ì. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 1‚. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 75.000. 1. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ., 65.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 87 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 45.000, 87 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 103.000, 205 Ù.Ì. 89.000. (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 160 Ù.Ì. 95.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 490 Ù.Ì. 260.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. 107.000 ÁˆÓ. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 120.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓÈ·Îfi 400.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓÈ·Îfi 300.000, 350 Ù.Ì. ÁˆÓ. 200.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. Ê·ÓÙ·ÛÙ. 500.000, 1.440 Ù.Ì. (ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ, ı¤· ˘¤ÚÔ¯Ë 900.000, 528 Ù.Ì. 339.000. 10. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 11. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 12. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 13. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 14. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 190.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 950.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚ. ·ÏÈfi 100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 40.000 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈ-

√π ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ Δ√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ ¶ƒ√Δ∂π¡√À¡: ƒπ∞ ™∫√ÀƒΔ∏ ºøº∏ Ã√¡¢ƒ√À-∫ƒ√ªªÀ¢∞ ƒ∂¡∞Δ∂ ª¶∂∫-ª√À™Δ∞∫∞§∏ ∫ø¡/¡√™ ∂À∞°°∂§√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ™π∞¡√™ ªπÃ∞§∏™ °∞ƒΔ∑√§∞∫∏™ °π∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™

Îfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000. 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ 170 Ù.Ì./820 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 120.000. 15. ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. 5 ÂÙÒÓ 295.000 16. (¶∞§∞π∞) 73 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 145 Ù.Ì., 119.000. 17. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 90 Ù.Ì. (™.¢. 2,1) ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100.000. 18. ™ˆÚfi˜, ı¤· 220 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 1.000 Ù.Ì. 450.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎ. 700 ∂) 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 7. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 400.000. 8. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. 9. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ Ì·Á·˙› 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.100 Ù.Ì. 330.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1· ÷Ù˙/ÚÁ˘ÚË 94 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). 2. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 112 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ó·Î., 395∂. 3. μ·ÛÛ¿ÓË 32 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 255∂. 4. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ 61 Ù.Ì. 4Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 320 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (829)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894 26032, 25216 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ÂÍÔ¯ÈÎfi 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤·, ÙÈÌ‹ 98,000 ∂. 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· 170.000 ∂. 3. ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ 1,5 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ

48.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ ∞°. ∫ø¡/¡√™ 1. 128. Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ Ì 200 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, °ÔÚ›ÙÛ· - ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, 3 wc, 2 parking, ·Ôı., 2 Ù˙¿ÎÈ·. 2. 79 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, parking, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ. 3. 72 Ù.Ì. 3Ô˜ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· parko, ı¿Ï·ÛÛ·. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000∂. 3. ’∞ÏÏË ªÂÚÈ¿ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 170 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì., 700 Ù.Ì. 8. ΔÛ·Áηڿ‰· 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ªËÏȤ˜ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ªԇʷ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 3. °·˙‹ 120 Ù.Ì. 165.000 ∂ 4 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ Ó¤·. 5. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤· 320.000∂. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 8. ªËÏȤ˜, Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 9 ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 2. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 430 ∂. (831)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 200ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, 2 Ù˙¿ÎÈ·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ Ì bar Î·È 2 ÂÈÛfi‰Ô˘˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-63 ¶·Ú·Ï›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚ. 92ÙÌ, 2˘/‰. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 81,5ÙÌ Î·È 82,5ÙÌ, ·Ôı‹ÎË, parking ¤Î·ÛÙÔ, ÓÂfi‰ÌËÙ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 30 μfiÏÔ˜, Ù¤ÚÌ· ∫·ÚÙ¿ÏË, ÁηÚÛÔÓȤڷ 24ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3˘/‰ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-75 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 16 ÂÙÒÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-70 ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ·Ôı‹ÎË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 77ÙÌ, 2Ô˜ 70ÙÌ, 3Ô˜ 78ÙÌ, 4Ô˜ 49ÙÌ, 4Ô˜ 82ÙÌ, 5Ô˜ 106ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 ¢˘¿ÚÈ 56,5ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ¤ÚÌ· ∫·ÚÙ¿ÏË, ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 16. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 ¢˘¿ÚÈ 53 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·ÚÎÈÓÁÎ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ΔÈÌ‹ 40.000∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 2·ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ.

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ·

∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ Û·ÏfiÓÈ2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ Î·È ·ÚÎÈÓÁÎ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27

√π∫√¶∂¢∞

√ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:18 √ÈÎfiÂ‰Ô 7.200ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿÙÌËÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23 √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· 3.800ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÒÏËÛ˘ Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-42 √ÈÎfiÂ‰Ô 8.343ÙÌ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜! ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-28 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 100.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-63. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 15Ì

75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (832)

¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 √ÈÎfiÂ‰Ô ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536ÙÌ, Ì ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÔÈΛ· 87ÙÌ, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 √ÈÎfiÂ‰Ô 1500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-69 √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ ÛÙÔÓ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (75.000∂) ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 √ÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙, ÙˆÓ 300ÙÌ-400ÙÌ500ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 90ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135ÙÌ, 3Â›‰· ·fi 80ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 ¢˘fiÚÔʘ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÓ Î·È 125ÙÌ, 100Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-54 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ 20.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27

∂ª¶√ƒπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì 2 η-

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. π. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60 Ù.Ì. (1Ô˜ fiÚÔÊ.) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ Ì Áηڿ˙ √ÁÏ-÷Ù˙Ë‚·Û›ÏË. (833)

Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-∞ı‹Ó·˜, μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 ¢˘¿ÚÈ 55ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô . ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ Û fiÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-51

∂¡√π∫π∞™∂π™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‚fiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:04 ¢˘¿ÚÈ 65ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Â› Ù˘ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ ( 250 ∂). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 33ÙÌ Â› Ù˘ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· (250∂) ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 (811)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 4Ô˜ ÔÚ., 400.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ., 195.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 108 Ù.Ì. 153.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110.000∂ Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 165.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ηÈÚ›· 400 Ù.Ì. 18Ì. ÚfiÛÔ„Ë Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 45.000∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ¢ηÈÚ›· 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 28.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì. 79.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 230 Ù.Ì. 225.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 220 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 70.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 128.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 98.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· 220.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 155.000∂. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ 600 Ù.Ì. 130.000∂. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÙ·È ·fi ‰¿ÛÔ˜ - ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¯Ù›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 115.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ˆÏÂ›Ù·È ‹ ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ 460.000∂. ÿÓÈ· 520 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì. 85.000∂. μÈÔÛÎ‡Ú ¡. πˆÓ›· 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 35.000∂. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 132 Ù.Ì. 62.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 182 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 80.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë ÏËÛ›ÔÓ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,1, 40.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 205 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 300.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 420 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8, 220.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. ™.¢. 1,8 ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 117.000∂. §·‡ÎÔ 700 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 19.000∂. §·‡ÎÔ 1.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ªËϛӷ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 90.000∂. ªËÏ›Ó˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 470 Ù.Ì. 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 95.000∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ Â˘Î·ÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÌfiÓÔ 25.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ¢ÈÌ‹ÓÈ-™·Ì¿Ó·Á· 1.800 Ù.Ì. 35.000∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ· 1.500 Ù.Ì. 45.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. 50.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ì ı¤· 370 Ù.Ì. 35.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 1.000.000∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (836)

EYKAIPIE™ 1. Ν. Δημητριάδα οικόπεδο 189 τ.μ. κεντρικό, 12μ. φάτσα (Σ.Δ. 1,8) μόνο 120.000Ε. 2. Μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφου, κέντρο, 3 Υ/Δ, Ν. Δημητριάδα, 142 τ.μ., καλοριφέρ, τζάκι, κατασκ. ë84, αντί 128.000Ε. 3. Μεζονέτα Αγριά καινούργια, 160 τ.μ. καλοριφέρ, 4 Υ/Δ, 2 W.C., 2 τζάκια, οικόπεδο 215 τ.μ. 225.000 Ε. 4. Κατάστημα 39 τ.μ., πατάρι 20 τ.μ., Μικρασιατών, αυτονομία, W.C. Μόνο 35.000Ε. 5. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 55.000Ε. 6. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,1), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 54.000Ε. 7. Σωρός, οικόπεδο 600 τ.μ., θέα Βόλο, φάτσα 16 μ. αντί 100.000 Ε. 8. Μάραθος, οικόπεδο 353 τ.μ. 20 φάτσα, 60.000Ε. 9. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. 10. Ενοικιάζεται όπισθεν Λαρίσης (Νοταρά) επαγ. χώρος 310 τ.μ., 7μ. ύψος και 310 τ.μ. αυλή, μόνο 550Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2άρι πρόσοψης, 52 τ.μ., όροφος 2ος, θέα Άναυρος (Ρ. Φεραίου) parking pilotis, 104.000Ε. 2. 2άρι πλησίον Δικαστηρίων 60 τ.μ., όροφος 1ος, αποθήκη αντί 104.000 Ε και άνω Πολυμέρη 57 τ.μ., όροφος 1ος, αντί 102.000 Ε. 3. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 4. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και θέα θάλασσα, 80.000. 5. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 6. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 165.000Ε. 7. Πλησίον Ογλ-Κωνσταντά 140 τ.μ., όροφος 6ος, θέα, κατασκ. ’90, λουξ, αυτονομία, τζάκι, αποθήκη, κλειστό parking, 2 W.C., 270.000Ε. 8. 3άρια με PARKING και αποθήκη. α) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. β) Μεταμόρφωση 81 τ.μ., όροφος 2ος, parking, αποθήκη 130.000Ε. 9. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., όροφος 3ος γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 10. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρι, 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, το τ.μ. 1.650Ε 11. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.950 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3άρι, 101 τ.μ., όροφος 2ος, Φιλελλήνων-Δημ/δος, 115.000Ε. 2. 3άρι, 94 τ.μ., Μεταμορφώσεως Αλεξάνδρας, ανατολικ., 1ου ορόφου, Φ.Α. 95.000Ε. 3. Μεταμόρφωση, 3άρι, 101 τ.μ., γωνιακό, 2ου ορόφου, ΑΤ. Φ.Α., 115.000Ε. 4. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 135 τ.μ., ανατολικό, Φ.Α., 145.000Ε 5. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Γωνιακή Αλυκές, πλησίον θαλάσσης 81 τ.μ., οικόπεδο 160 τ.μ. αντί 90.000 Ε. 3. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 100.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές, γωνιακό, άσφαλτος, 520 τ.μ., μόνο 135.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. αντί 105.000Ε 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 105.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε 8. Οικόπεδο, κέντρο Φυτόκου, 1.965 τ.μ., διαμπερές, ανεμπόδιστη θέα, κτίζει 400 τ.μ., (το μισό 135.000Ε) 260.000Ε. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Τεχν. Επιμελητηρίου, 2ας Νοεμβρίου, κατ/μα 78 τ.μ., υπόγειο 58 τ.μ., αντί 250.000Ε. 2. Γραφείο 33 τ.μ., Ξενοφώντος (Εφορίες), 3ου ορόφου, μόνο 30.000Ε. 3. Πλ. Ελευθερίας, πλησίον Καρτάλη, 45 τ.μ., με υπόγειο και πατάρι, 210.000Ε. 4. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 850.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Πλατανίδια, οικόπεδο φάτσα θάλασσα, 4.610, αντί 1.100.000. 2. Κάτω Λεχώνια οικόπεδο (Κάτω Σχολείου) 2 στρεμ., αντί 200.000Ε. 3. Πλατανίδια οικόπεδο οικόπεδο 1.190 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 120.000Ε. 4. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 5. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 6. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (839)

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (840)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 90 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 90 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 120 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 120 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 104 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 2 ˘/‰, ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. 10. 104 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 11. 137,80 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰, ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 120 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹, ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 155 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ·, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 14. 55 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 15. 102 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 16. 80 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˜ Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 116 Ù.Ì. ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì 2 ˘/‰, Ì·ÏÎfiÓÈ ›Ûˆ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 18. 114 Ù.Ì., ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Ì 2 ˘/‰, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, 25ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 19. 118 Ù.Ì. 3Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. 95 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ·˘Ï‹ ›Ûˆ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 65 Ù.Ì. Û 101 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜.

5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 3 ˘/ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 202 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ·fi 104 Ù.Ì. Î·È 2 ˘/‰ Ô fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. ¢ÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi 208 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 265 Ù.Ì. ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ ÛÙË °·Ù˙¤·. 12. 2ÒÚÔÊË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Î·È ·fi 3 ˘/‰, Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ. 13. 45 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 532 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 14. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰· - ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 1 352 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 2. 425 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 3. 1.800 Ù.Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ. 4. 350 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ªԇʷ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 567 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ. 6. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 7. 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ - ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· - ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ www.iasonmesitiko.gr (845)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165

¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫402. 1·. μfiÏÔ˜, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 65 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊ. 110.000 ∂ ∫419 2. μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ 2Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫403. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ¢È·Ì¤Ú. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113ÙÌ, ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 3 À/¢. 230.000∂. ∫399. 4. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜, ¢‡Ô 3·ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. 5. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. 6. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 9. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1800∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. 10 μfiÏÔ˜, ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85 Ù.Ì., 2 À/¢, 1Ô˜ fiÚÊ. 120.000 ∂. ∫415. 11. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 12. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3·ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3·ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. 14. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. 15. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. 16. ¡¤· πˆÓ›·, ΔÚ›· 3·ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130000∂. ∫376. 17. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 18. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 19. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285-286. 20. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 50ÙÌ. 65.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜ π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 156 Ù.Ì, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 3 ˘/‰ 240.000 ∂. ∫420 3. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. 4. μfiÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2·ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. 5. μfiÏÔ˜, °·˙‹ 90ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫408. 6. μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3·ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. 7. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 9. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 10. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. 11. ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000∂. ∫394. 12. ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000∂. ∫395. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫362. 14. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ËÌÈ˘. 60ÙÌ,Û ÔÈÎÔ. 126ÙÌ. ηٷÛÎ. 2005. 260.000∂. ∫392. 2. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á·Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 3. μfiÏÔ˜: £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. ËÌÈ˘. 72 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 2000, 210.000 ∂. ∫396. 4. ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ˘ÏˆÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÔÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 7. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 8. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. 9. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203.

10. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï·˙. ∫338. 2. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 4. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322. 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 1·. μfiÏÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 61 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ. ÂÛˆÙÂÚÈο, 77.000 ∂. ∫418 2. ¡¤· πˆÓ›·, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Û ÔÈÎÔ., 171ÙÌ. 130.000∂. ∫401. 3. ¡¤· πˆÓ›·: ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 81ÙÌ. 45.000∂. ∫397. 4. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. 5. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, 2fiÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ. 240.000∂. ∫411. 6. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. 7. ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35ÙÌ, 50.000∂. ∫359. 2. μfiÏÔ˜, 2 fiÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/Îfi ÎÙ‹ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. μfiÏÔ˜: ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. 3. μfiÏÔ˜: ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. 4. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ηٿÛÙËÌ· Ô‰fi˜ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER). ∫414. 5. ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. 6. ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 8. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 9. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 10. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∂ÌÔÚÈÎfi 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 3. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰‹˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 4. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰‹˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 5. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100ÙÌ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317. 6. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3ˆÓ ÔÚfiÊˆÓ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫337. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ 1. μfiÏÔ˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ μπ.¶∂. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ ÔÚ. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. ¶∞ƒ∫π¡°∫ 1. μfiÏÔ˜, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 13.000∂. ∫ 335. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 13.000∂. ∫336. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ ŸÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 412 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 180.000 ∂. ∫304. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 3. ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8. 250.000∂. ∫343. 4. ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. 6. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 7. ∞Ï˘Î¤˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 100.000 ∂ ∫412. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË \ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. 10. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. 11. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. 12. ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. 13. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. 60.000 ∂. ∫413. 14. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. 15. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 16. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. 17. ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. 18. ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. 19. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. 20. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. 21. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. 22. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 23. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. 24. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.238ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 45.000∂. ∫398. 25. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. 26. ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. 27. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1550 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 120.000 ∂. ∫416. 28. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 29. ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. 2. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη; £¤ÛË ªÂÙÚfi 6619ÙÌ. 130.000∂. ∫389. 3. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 4. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢.

1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 11. ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 14.000ÙÌ Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391. 12. ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. 13. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 14. ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. 15. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. 16. ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. 17. ªËϛӷ, ı¤ÛË ∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜ 4.067 Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 100.000 ∂. ∫417. 18. ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. 19. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ∞ÁÚÔÙÂÌ., 4070ÙÌ, 120.000∂. ∫400. ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, ·fi 1.450 ∂ ÙÔ Ù.Ì. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ¢À∞ƒπ∞ (846)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 - ∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ∫ÈÓ. 697 74 11 883

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ - ∞ÁÚÈ¿: ·) 300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô 80.000 ∂. ‚) 250 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 65.000 ∂. - ∞Ï˘Î¤˜: ·) ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 220 Ù.Ì., 130.000 ∂. ‚) 6.345 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 150.000 ∂. - ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÚÒÙÔ, ı¿Ï·ÛÛ· 4.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· Ì·Á·˙› Î·È Û›ÙÈ 140.000 ∂. - ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 500 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 75.000 ∂. - ∫·Ú·Á¿Ù˜: ·) 300 Ù.Ì., 165.000 ∂. ‚) 460 Ù.Ì., 250.000 ∂. - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·: ·) ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ 234 Ù.Ì., 125.000 ∂. ‚) 210 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô 117.000 ∂. Á) 148 Ù.Ì. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‚ϤÂÈ Û ¿ÚÎÔ, 80.000 ∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ Bioskyr: ·) 137 Ù.Ì., 40.000 ∂ ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ‚) 103 Ù.Ì., 30.000 ∂ ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. - °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 305 Ù.Ì. Ì ʿÙÛ· Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÚfiÌÔ 105.000 ∂. - ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 143 Ù.Ì., 175.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 28 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 42.000 ∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ ÚÔÛfi„ˆ˜ 27 Ù.Ì. Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË ÌÂÁ¿ÏË 40.000 ∂. - ¡. ¢ËÌ. ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÛfi„ˆ˜ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 75.000 ∂. - ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 50 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, 95.000 ∂. - ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, parking, ·Ôı‹ÎË, 175.000 ∂. - ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 65 Ù.Ì. 2Ô˘+3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ù˙¿ÎÈ, parking, ·Ôı‹ÎË 135.000 ∂. - ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 103 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, parking, ·Ôı‹ÎË 215.000 ∂. - ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì μÏ·¯¿‚·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3Ô˘ +4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 110 Ù.Ì. 220.000 ∂ ˘fi ηٷÛ΢‹. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - °ˆÓȷ΋ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 125.000, ¯Ú‹˙ÂÈ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ™.¢. 0,8. - ¡. ¢ËÌËÙÚ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ ÎÙ›ÛÌ· 75 Ù.Ì. ™.¢. 1,8, 120.000 ∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ∫·Ú·Á¿Ù˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì.+ËÌÈ˘fiÁÂÔ ‰˘¿ÚÈ Ì ·˘Ï‹, Â¤Ó‰˘ÛË ¤ÙÚ·˜ ̤۷ Î·È ¤Íˆ Ì Á˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜, ÔÏÏ¿ extra, Ù˙¿ÎÈ, 260.000 ∂. (848)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (849)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 FAX: 24210-21538 KIN. 6942400653-6947302966 WEB SITE www.volosrealestate.gr

√π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 230, 350, 850, 1.683 Î·È 1.900 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÂÚÈÊ/ÎÔ‡ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 37


37

¶∂ª¶Δ∏ 5 ∞À°√À™Δ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 36 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 FAX: 24210-21538 KIN. 6942400653-6947302966 WEB SITE www.volosrealestate.gr ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∑¿¯Ô˘ studio 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. Â¤Ó‰˘ÛË. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ 90 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (851)

-----------------------------------∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE

20. 165 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÃÈÏÈ·‰Ô‡. 21. 160 Ù.Ì. ∞§À∫∂™. 22. 626 Ù.Ì. ™øƒ√™. 23. 850 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ ∞°ƒπ∞. 24. 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ∫˘Úȷ΋, Δƒπ∫∂ƒπ 70 Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 25. 4.000 Ù.Ì. ÃfiÚÙÔ. 26. 6.000 Ù.Ì. ¶∞√À Î·È Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ∂¡Δ√™ Î’ ∂∫Δ√™ μfiÏÔ˘. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 27. 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 160 ÂÈÛ΢¿ÛÈÌË (Ù¤ÚÌ· ∞¡∞§∏æ∂ø™-∞¢ª∏Δ√À). 28. 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÂÈÎ. (∞¡∞§∏æ∏). 29. 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË ¡∂∞¶√§∏. 30. 92 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 148 Ù.Ì. ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË (°. ¢∏ª√À). 31. 90 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 150 ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηÙÔÈΛٷÈ. 32. 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 250 Ù.Ì. Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÙ˘Ï (¢πª∏¡π√À). 33. ª√¡√∫. Ì ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· Î·È ‰›Ï· ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ¢À∞ƒπ ¿Óˆ-οو (π. ∫·ÚÙ¿ÏË). 34. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÛÙ· ÙÔ‡‚Ï· (˘fiÁÂÈÔ, ÈÏÔÙ‹, 1Ô˜, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ª∂∑√¡∂Δ∞, ¶ÂÚÚ·È‚.-∞¯ÈÏÏÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ - ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™∏ ™À¡ø¡Àª∏ Δ√À ΔπΔ§√À ª∞™. Δ∏§. 6944-456407 (952)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π μοδίστρα πεπειραμένη όχι γαζώτρια για ράψιμο κουρτινών στο χώρο της. Πληρ. τηλ. 24210-23367, 6977-468751, 6944-623816. (781)

∑∏Δ√À¡Δ∞π νέοι και νέες να εργαστούν στην εμποροπανήγυρη Διμηνίου, Δήμου Αισωνίας ως ταμίες από 4 έως 12/8/10. Πληρ. τηλ. 6977-622588. (706)

ZHTOYN EP°A™IA

™À¡√¢√™ VIP, BODYGUARD. Προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Τηλ. 6971-723079. Email: stefanosarticista@hotmail.com (946)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (800)

∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ συναυλίες, λαϊκά πανηγύρια κ.λπ., διαθέτουμε φορτηγόψυγείο, κινητή καντίνα και πολυτελής τραπεζοκαθίσματα. Πληρ. τηλ. 6976-862007 και 6984-668025, 24210-88832 κος ΘΕΜΗΣ. (819)

π¿ÛÔÓÔ˜ 77 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜)

ΒΟΛΟΣ

·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

e-mail: Kanteref@otenet.gr ∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶ø§√À¡Δ∞π ¢À∞ƒπ∞ 1. 45 Ù.Ì. (1Ô˜) Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi (§π¡Δ√). 2. 44 Ù.Ì. (5Ô˜) ¿Óˆ 30ÂÙ›·˜, ·ÂÚÈÔÚ. ı¤· (∞°. ¡π∫√§.). 3. 55 Ù.Ì. (1Ô˜) Û 2ÒÚÔÊ. ÓÂfi‰Ì.+¿ÚÎÈÓ (∞°. ∞¡∞ƒ°.). 4. 60 Ù.Ì. (1Ô˜) ÓÂfi‰Ì. ÁˆÓ.+·Ôı.+¿ÚÎÈÓ (√•À°√¡√). 5. 49 Ù.Ì. (5Ô˜) 6ÂÙ›·˜ ÛÔʛٷ+studio+¿ÚÎÈÓ (Δ™∞§∞¶.). 6. 62 Ù.Ì. (1Ô˜) ÓÂfi‰Ì.+·Ôı.+¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi (ª√ÀƒΔ∑√À∫√À). Δƒπ∞ƒπ∞ 7. 77 Ù.Ì. (2Ô˜) 3ÂÙ›·˜ ÔÊÔÊÔ‰.+Ù˙¿ÎÈ+·Ôı., ‰È·ÌÂÚ. (∞¡∞§∏æ∏). 8. 80 Ù.Ì. (2Ô˜) ·Ó·Î·ÈÓ. Ï‹Úˆ˜, ·ÙÔÌ. Ϥ‚ËÙ., ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô (¡. πø¡π∞). 9. 83 Ù.Ì. (2Ô˜) ÁˆÓ. ηÈÓÔ‡ÚÁ.+·Ôı.+ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ (√•À°√¡√). 10. 73 Ù.Ì. (4Ô˜) ·Ó·Î·ÈÓÈÛÌ., ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ı¤· ÌÂÚ. ı¿Ï·ÛÛ· (∞°. ∫ø¡.). 11. 83 Ù.Ì. (3Ô˜) ÁˆÓ. ÓÂfi‰Ì.+·Ôı.+ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ (ª√ÀƒΔ∑√À∫.). 12. 80 Ù.Ì. (1Ô˜) ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ·Ôı.+¿ÚÎÈÓ, ÔÚÙ.·ÛÊ. (π∫∞). Δ∂™™∞ƒπ∞ 13. 90 Ù.Ì. (2Ô˜) Ì 3 ˘/‰ ‰È·Ì. ÂÓÔÈÎÈ·Û. ÎÂÓÙÚÈÎfi (À¢ƒ∂À™∏). 14. 100 Ù.Ì. (5Ô˜) ˆÚ·ÈfiÙ. 18ÂÙ›·˜ ‰È·Ì. ·˘ÙÔÓ.+·Ôı.+¿ÚÎÈÓ (∞¡∞§∏æ∏). 15. 123 Ù.Ì. (2Ô˜) ·Ô. 2002, ·˘ÙÔÓÔÌ. ËÏÈ·Îfi˜, a/c+·Ôı‹ÎË (∞¡Δπ™Δ.). √π∫√¶∂¢∞ 16. 180 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 17. 305 Ù.Ì. Î·È 645 Ù.Ì. °∂ø¶√¡. 18. 160 Ù.Ì. ∞¡∞§∏æ∏ Ì ÎÙ›ÛÌ· 120 Ù.Ì. 19. 145 Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· μÀƒø¡√™.

Αν έχετε πιστωτικές κάρτες Alpha-Eurobank-Εθνικής-Εμπορικής-Ταχυδρομείο-Γενική-Citibank, ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τρίμηνη καθυστέρηση παίρνετε μετρητά το 73% άμεσα και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση, απόλυτη εχεμύθεια. Καθημερνά και Σαββατοκύριακα 09.00-22.00, κος Αγγελάκης τηλ. 241 500 0048, 2117707393, 6945040 777, κα Ελπίδα 241 5001000, 2421500032, 6974533556. Ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας σε όλη την κεντρική Ελλάδα. (741)

Αυθημερόν παίρνετε το μεγαλύτερο ποσοστό εντός 5’’ λεπτών από 1.000-100.000 Ε μέσω των πιστωτικών σα καρτών με ή χωρίς υπόλοιπο - υπέρβαση ή τρίμηνη καθυστέρηση από 12 έως 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις εγγυημένη εξυπηρέτηση με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Παπαδόπουλος τηλ. 6980260800, 6983709760, ερχόμαστε στο χώρο σας. (909)

Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ - Ρυθμίσεις Οφειλών. Δάνεια και σε συνταξιούχους μόνο του ΙΚΑ, (ηλικίας μέχρι 70 ετών). Χωρίς χρονοτριβή. Προσωπικά, επαγγελματικά, στεγαστικά και για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συγκέντρωση δανείων και πιστωτικών καρτών. Συνεργάτες με εμπειρία δεκαετιών στα τραπεζικά βρίσκουν λύσεις και εξυπηρετούν με εχεμύθεια. Επισκέψεις καθημερνά κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 24210-20237 ή 6932528388. Προσοχή: Συμβουλή μας: Δάνεια μόνο μέσω τραπεζών. (953)

Με την από 28η Ιουλίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΕΠΕ” αποφασίστηκε η έξοδος της εταίρου κας Μαγδαληνής χήρας Φιλίππου Καβούρη, η οποία θα αναλάβει εταιρική μερίδα συνολικού ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, με συνέπεια τη μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό αυτό. Παρακαλούνται οι τυχόν δανειστές κ.λπ. να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου εντός διμήνου από της τελευταίας δημοσίευσης. √ ¢π∞Ã∂πƒπ™Δ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ºπ§π¶¶√À ∫∞μ√Àƒ∏™

¡Δ∂Δ∂∫Δπμ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Υ.Π. Αναγνωρισμένη Υπηρεσία Πληροφοριών, www.spyro.gr Υπηρεσίες: Έρευνας και επίλυσης προσωπικών υποθέσεων, Εποπτείας ανηλίκων και V.I.P. προσώπων, Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων. Συνδρομή δικαστικών ερευνών, Συμβουλευτικές παροχές, μελέτες ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Βόλος: 24210-27106 & 6974372702, Λάρισα: 2410-663111. (885)

∞¡∞∫√π¡ø™∏ Δ∏™ “¢∏ª∏Δƒπ√™ ∫∞μ√Àƒ∏™ ∂¶∂”

K¿ı Úˆ› H £E™™A§IA ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 8 0 0-11-35000

¢IAºOPA

∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜

ΔËÏ. 24210-29160 Fax: 24210-29131 ∫ÈÓ. 6944-456407 6944-690972

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

∞ª∂™∏ χÛË ÁÈ· ÌÂÙÚËÙ¿

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª/∫∏ ∞ÀΔ/™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™

ΤΜΗΜΑ Β’

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Με την με αρ. πρωτ. 803/Φ.14-2212/2-8-2010 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Ν.Α. Μαγνησίας χορηγήθηκε στην Ο.Ε. “Αφοί Παναγιώτη Κωστάκη” που εδρεύει στη θέση “Άνω Σπαρτιά” Σέσκλου του Δήμου Αισωνίας του Νομού Μαγνησίας, άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (ανανέωση) διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή για παράβαση Νόμου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας σε αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από της δημοσιεύσεώς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/55 και του άρθρου 18 του Ν. 2218/94. Βόλος, 2-8-2010 Ο Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Η. Τσαμπίρας

¶EN£H - EYXAPI™THPIA

λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (817)

∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞-∫·ÚÙÔÌ·ÓÙ›·

∂πƒ∏¡∏-ƒπ¡∞: Καφεμαντεία 15 ευρώ, Καρτομαντεία 25 ευρώ, διορατική μαντεία 55 ευρώ. Για τα ραντεβού σας επικοινωνήστε στο 6989-176612. (261)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ Παίρνετε το 73% εντός 5 λεπτών από όλες τις πιστωτικές κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο, ακόμα κι αν έχετε υπέρβαση ή τετράμηνη καθυστέρηση από 12 έως 48 άτοκες δόσεις, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Γεωργίου τηλ. 6988888850 6988888804. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ. (884)

Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά, προγιαγιά και θεία

∞¡∞™Δ∞™π∞ ∫√À∫√À§∞

Ετών 83 κηδεύσαμε την Τετάρτη 4 Αυγούστου και ώρα 6.30 μ.μ. από το σπίτι μας οδός Μ. Ασίας 77 και στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου. Ευχαριστούμε θερμά συγγενείς, φίλους και όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Τα παιδιά: Ερασμία - Κωνσταντίνος, Μάρθα, Ζωή - Κωνσταντίνος Τα εγγόνια: Γιάννης, Κωνσταντίνα - Γιώργος, Γιάννης Τα αδέλφια: Απόστολος - Κρίστα, Ελευθέριος - Ανεζήνα Το δισέγγονο: Φοίβος

Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά και θεία

∞À°√À™Δ√™

5

∂˘ÛÈÁÓ›Ô˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜, º·‚›Ô˘ ¿· ƒÒÌ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “Μη μεριμνήσητε λέγοντες, τι φάγωμεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλώμεθα. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν” (Ματθ. στ’ 31, 33). Η ανήσυχος μέριμνα, η αγωνιώδης σκέψις διά την καθημερινήν συντήρησιν, διά την τροφήν και το ένδυμα, απορροφά τον περισσότερον καιρόν και την δραστηριότητα του ανθρώπου. Εις τι δε οφείλεται ο υπερβολικός φόβος μήπως δεν θα έχωμεν την συντήρησίν μας; Εις το ότι στηριζόμεθα μόνον και μόνον εις τας ιδικάς μας δυνάμεις, που είναι πάντοτε μικραί διά ν’ αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Λησμονούμεν ότι έχομεν εις τους ουρανούς πατέρα πανάγαθον, τον Θεόν, που δεν αδιαφορεί ποτέ και δεν μας αφήνει μόνους εις την αδυναμίαν μας. Δι’ αυτόν τον λόγον ένα είναι το καθήκον του Χριστιανού, περισσότερον από όλα τα άλλα πρέπει να είναι πιστός υπήκοος της πνευματικής του Θεού βασιλείας, να είναι δίκαιος ενώπιόν του. Και τότε ο Θεός θα ευλογή τα έργα των χειρών του και θα του προσθέτη όλα τα αγαθά, όσα χρειάζονται διά την συντήρησίν του.

KH¢EIE™ Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά και θεία

∂À∞°°∂§π∞ °∞§∞¡∏

ΕΤΏΝ 89 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 5 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10 π.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 5 Αυγούστου 2010 Τα παιδιά: Αλίκη Γαλάνη, Παρασκευή Χριστοπούλου Τα εγγόνια: Κλεοπάτρα και Στέφανος, Χρήστος, Ευαγγελία, Γιώργος, Μαρία και Πολυχρόνης Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Ν. Κοιμητηρίου.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∞¶√™Δ√§√ °∂øƒ°. ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À

Ετών 81 Κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 5 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ανακασιάς. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό ώρα 10.30 π.μ. Ανακασιά 5 Αυγούστου 2010 Η σύζυγος: Χριστίνα Τα παιδιά: Γεώργιος - Χαρούλα Παπαγεωργίου, Αθανασία - Ανδρέας Λιάκος Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Καστέλι.

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή και γιαγιά

∞ª∞§π∞ ∫√À∫√À™∞

Ετών 90 που πέθανε κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 5 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κ. Λεχωνίων. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 8.30 π.μ. Κάτω Λεχώνια 5 Αυγούστου 2010 Τα παιδιά Τα εγγόνια Η αδελφή Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Κουτσουνούρη” . Παράκληση εκ της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Γηροκομείο Βόλου.

Τη λατρευτή μας σύζυγο, αδελφή και θεία

ª∞ƒπ∫∞ ª∞§∞£√À¡∏ - ∫√ºº∞

κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 5 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Βόλου. Η σορός θα βρίσκεται στο σπίτι από τις 8 π.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 5 Αυγούστου 2010 Ο σύζυγος: Θεόδωρος Κόφφας Τα αδέλφια: Γεώργιος και Ευαγγελία Κόφφα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Νέου Κοιμητηρίου.

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞§∂•π√À

Ετών 92 που πέθανε κηδεύσαμε χθες Τετάρτη 4 Αυγούστου και ώρα 5.30 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Πυργιαλή αρ. 54 στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 5 Αυγούστου 2010 Τα παιδιά: Ξενοφών και Αμαλία Αλεξίου, Ελένη χήρα Γεωργίου Αλεξίου Τα εγγόνια: Δημήτρης, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος και Αντωνία, Αικατερίνη και Νικόλαος Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά και θεία

μπ√§∂Δ∞ μ∞´¡∞

Ετών 93 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 5 Αυγούστου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας Παπανούτσου 4 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου (Ιωλκού). Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 5 Αυγούστου 2010 Τα παιδιά: Ιωάννα - Ιωάννης Πρασινάκης Τα εγγόνια: Ελένη - Απόστολος Αδραχτά Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.


38/ °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 5 AY°OY™TOY 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ΔÛÈÎÚÈο ¶·Ú·Û΢‹˜, °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ 170 - μÏ·¯¿‚·, ÙËÏ. 2421070127, ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˘ £ˆÌ¿, °ÎÏ·‚¿ÓË 47 - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË (∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜), ÙËÏ. 2421037924, °È·ÓÓ·ÎÔ‡ ∏Ï. ¶ÔÏ˘Í¤ÓË, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 123 - °·ÏÏ›·˜, ÙËÏ. 2421032942. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÷Ù˙‹ º·Ó‹˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 81 - ∫ÔÚ·‹, ÙËÏ. 2421025458. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ºÔÚÔ‡ÏË ª·Ú›·˜, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 116 - ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ, ÙËÏ. 2421064343. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓÁÎ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜). ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ÛÙËÓ Ô‰fi ƒ. ºÂÚÚ·›Ô˘ ·fi √ÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ °. ¢‹ÌÔ˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶¤ÌÙË 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ÊÔ› πˆÏÎÔ‡ 363, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124, ∑·Ì¤ÙÔÁÏÔ˘ §·ÌÚ¿ÎË 34, º·ÙÛ‹˜ ∂. ∞Ï˘Î¤˜, °¿ÙÔ˜ §·Ú›Û˘ 202, ∂ÚÌ‹˜ §·Ú›Û˘ 170, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∞ÔÛÙ. ∞ÁÚÈ¿, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

£∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∞™Δπ∫√À ∫Δ∂§ °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:45 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45 ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45/16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45/16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:40, 22:20 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 7:50, 8:30, 9:00, 9:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:20 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 10:00, 14:00, 17:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:00, 14:00 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00/16:45, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜:8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿):7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 17:30, 18:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00,

ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS EVIA ∞fi 30/6-29/8/10 ∞fi μ√§√ ÁÈ· ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ - ∞Á. ∫˘Úȷ΋ - ¶Â˘Î› ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ - ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ - ∫Àƒπ∞∫∏: 08.15. ΔƒπΔ∏ - ¶∂ª¶Δ∏ - ™∞μμ∞Δ√: 08.15 Î·È 17.00. ∞fi ÙÔ ¶Â˘Î› ÁÈ· μfiÏÔ: ¢Â˘Ù¤Ú·, ¶¤ÌÙË, ™¿‚‚·ÙÔ 05.30 .Ì. Î·È 6.30 Ì.Ì. Î·È ΔÚ›ÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋ 2 Ì.Ì. ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· μfiÏÔ: ¢Â˘Ù¤Ú·, ¶¤ÌÙË, ™¿‚‚·ÙÔ 6.20 .Ì. Î·È 7.20 Ì.Ì. Î·È ΔÚ›ÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋ 2.50 Ì.Ì. ∞fi ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ ÁÈ· μfiÏÔ: 06.50 .Ì. Î·È 7.50 Ì.Ì. Î·È ΔÚ›ÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋ 3.20 Ì.Ì. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .....................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...................................2421070931 - 2421071022 ........................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .........................2421070931 - 2421075319 .......................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ..............2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ...... 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ............... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ..................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .............. 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. ...............................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ...............2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ....................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ........................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .....................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.......................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ............................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ..............................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ..........................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .......................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ............................. 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .................................... 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ........................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú...................... 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ............................ 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .....................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .............................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ......................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ........................................ 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜....................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ..................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ....... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ...................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ............ 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘............................ 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. ........................ 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .......................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ....................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ...........................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ...........................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ .................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY..........................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ......................................2421076968

TM. TOYP. A™TYN. BO§OY .....................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ............................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏...................................................................199 EKAB: ..................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜....................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜....................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ........................................................................ 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜......................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ...........................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .....................................................10400 EXPRESS SERVICE.............................................................1154 HELLAS SERVICE ..............................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ....................................................................6944121288 X¿ÓÈ·......................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·...........................................................6948475814 MËϛ˜...................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY...............................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.......................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO ..................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ....................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ.............................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ .............................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .......................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ...........................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ...........................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)...............................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ............................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ...............................................................2410 237811 ¶I§OTO™ ..............................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ....24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ..........................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ...................................... 24210 61000 A°PIA™ .................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.........................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ....................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∫¿ÌÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. 2. ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ÕÁÁÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ - ∂›Ó·È Î·È ÔÈ ¯ÂÏÒÓ˜. 3. ¢˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ - ¢È·ÎÚÈÙÈÎfi ÚfiıÂÌ· ÍÂÓÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. 4. ™Î·ÎÈÛÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ - ¶·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë - μÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ∞ÓÙÚ¤ ªÔÚÔ˘¿. 5. ∏ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. 6. ΔÔ Â›ıÂÙÔ Ù˘ “∫fiÚ˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ” ÙÔ˘ ÏfiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓ· - ¶ÔχÙÈÌ· fiÚÁ·Ó¿ Ì·˜ (ηı.). 7. ∏ÚˆÈÎfi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ - ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ¿ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ∞Á›· °Ú·Ê‹ - ∫fiÚË Ù˘ ◊Ú·˜. 8. ªÂÙ·ÏÏÈÎfi ·ÂÏÏÔ - ªÂÈÔÓÂÎÙ› ۈ̷ÙÈο. 9. ∞fi Ù· ÙÚ›·... ‰‡Ô - ΔÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· - πÂڈ̤ÓÔ˜ ͤÓ˘ ıÚËÛΛ·˜. 10. ¶ÔÙ·Ìfi˜... ¢ÁÂÓ‹˜ (Ì ¿ÚıÚÔ) - ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ - ¢›ÊıÔÁÁÔ˜. 11. ƒ·‰ÈÔʈÓÈο ·Ú¯Èο - •ÂÓÈ΋ ¿ÚÓËÛË - ÕÚıÚÔ. 12. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÔÛfiÙËÙ· - ™’ ·˘ÙfiÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÔÈ ∞η‰ËÌ·˚ÎÔ› ÙÔ Ì¤Á·Úfi ÙÔ˘˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∂ȉÈÎfi ÙÔ È·ÙÚÈÎfi. 2. ŸÙ·Ó ÁÂÚ¿ÛÂÈ... Ì·˘Ú›˙ÂÈ - ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Û‚‹ÓÂÈ. 3. ∂·Ú¯›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ™ÂÚÚÒÓ - ¶·Ú¿ÁˆÁÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Âȉ‡ÏÏÈÔ. 4. ™˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÔÈ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ - ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ - ™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈfi Ù˘ ‰›‰·ÍÂ Ô Ã¤ÁÎÂÏ (ÁÂÓ.). 5. ¶ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ÁÂÓ.). 6. ΔÚÔÊfi˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ Î·È ı›· ÙÔ˘ - ªÂ ·ÈÛ¯ÚfiÙËÙ· Û¯ÂÙÈο. 7. ∞ÚfiÛˆÔ Ú‹Ì· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ¶ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ ‹ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏÔÈ. 8. ¶ÂÈÚ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ... ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì - ∞fi ÙËÓ ¿ÎÚË ÌÈ·... ¿ÎÚË - π‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Ô ∂Ï‚ÂÙfi˜ ¡Ù˘Ó¿Ó (·Ú¯Èο).

∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ∞fi 18/6/2010 - 5/9/2010 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ Î·È ™∞μμ∞Δ√ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· Î·È 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏ Î·È ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· Î·È 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È 18.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ

9. ¶ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ª·˙› Ì ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙfi ÙÔ˘... ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ - ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈÚ¿˙ÂÈ. 10. ™˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙȘ ·ÚÂÙ¤˜. 11. Œ¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ΛÓËÙÚ· (Ì ¿ÚıÚÔ). 12. ™˘¯Ó¿ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ... ·ÏÈοÚÈ Ù˘ - μÈ‚ÏÈÎfi˜ ÚÔÊ‹Ù˘. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫√π¡√¶√π∏™∏™ 2. √ƒ∫√™-π™Δ 3. §∞Δƒ∞-∫∞Δ∞ƒ∞ 4. À¡π∞-∫√§∞™∏™ 5. ∫∞¡√-∏ªπ 6. μƒ√Ã∂ƒ√™-ª∞§ 7. ∏ø™-ƒ∞ª-ª∞Δ∞ 8. Δ™-§πμπΔπ¡∞ 9. ∂πΔ-ƒ∂π 10. ™∫øƒ√-™√¢√ª∞ 11. √ƒ¢∂™-Δ√™√π 12. Δ™∞π-øƒ∞™-ƒ∞ ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫√§Àªμ∏Δ∂™ 2. √ƒ∞¡-ƒø™π∫√™ 3. π∫Δπ¡√™-Δøƒ∞ 4. ¡√ƒ∞-§∞ƒ¢π 5. √™∞∫∂ƒπ-√∂ 6. ∫∞ƒ∞μπ-™ø 7. √π∫√¡√ªπ∂™ 8. π™∞§√™-Δƒ√π∞ 9. ∏ΔΔ∞-ªπ™-¢√™ 10. ∞™∏ª∞¡Δ√™ 11. ƒ∏ª∞Δ∞-ª√ƒ 12. ™∫∞™π§∞-∫∞Δ∞

∫ƒπ√™ ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÙ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Û·˜ ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂÙ ηϿ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÏÏ¿ Ô ÙÚfiÔ˜ ÛΤ„˘, ÂΛ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-20-11-23-48. Δ∞Àƒ√™ ∞·ÈÙÂ›Ù·È ·fiÏ˘ÙË ÛȈ‹ Û‹ÌÂÚ·, Ë ÛȈ‹ Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 28-39-11-23-4-7. ¢π¢Àª√π μÁ¿ÏÙ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ ÌÈ· ·ÏÈ¿ Û¯¤ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘, fiÙÈ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î·Ï¿ Â›Ó·È Ó· Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈÎfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÓ¿ÂÈ Ôχ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-18-33-24-2. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∫ÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÛÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Û·˜ ı· ›ÛÙ ۋÌÂÚ·, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÙ fiÙÈ ÌfiÓÔ Ì ËÚÂÌ›· ı· ηٷʤÚÂÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ χÛÂȘ Û fiÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›. T˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-38-6-4. §∂ø¡ ∫·Ï‹ ̤ڷ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, Ë Â·Ê‹ Û·˜ Ì ÊÈÏÈο ¿ÙÔÌ· ı· Û·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ „ËÏ¿ ÙË ‰È¿ıÂÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÊfiÚÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-20-11-23-4-7. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∂›Ù ÙÔ ı¤ÏÂÙÂ, ›Ù fi¯È ÁÈ· fiÏ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÙ ÂÛ›˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Û‹ÌÂÚ·, ·Ï¿ ‚¿ÏÙ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Á¯ˆı›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-11-23-9-5.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ªfiÓÔ ÂΉÚÔ̤˜ Î·È ‰È·ÎÔ¤˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ۋÌÂÚ·, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ̤ڷ ÁÈ· ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ, ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ٛÔÙ· ¿ÏÏÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-30-22-12-34-9. ™∫√ƒ¶π√™ ™‹ÌÂÚ· ı· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ οÔȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û·˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Î·È ı· ¿ÚÂÙ ̛· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Û· ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-33-24-1-9-22. Δ√•√Δ∏™ ™‹ÌÂÚ· ı· οÓÂÙ οÔÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Û·˜ Î·È ı· ¿ÚÂÙ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-33-21-23-6. ∞π°√∫∂ƒø™ ªËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›Ù ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙÂ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· Û·˜ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È ı· Â›Ó·È ‰›Ï· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-30-2-12-3-9. À¢ƒ√Ã√√™ ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂȉÈο Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ÙÔ̤·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 65-30-27-11-23-5. πãÀ∂™ ªÂ Ù· ÂÚˆÙÈο Û·˜ Î·È ÌfiÓÔ ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù ۋÌÂÚ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ ¤ÚˆÙ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜, ÔÏÏ¿ ÊÏÂÚÙ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-33-23-4-12-28.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 5 AY°OY™TOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

™Î¿ÛÂ Î·È ÎÔχÌ· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00

∫Ô˘ÓÂÏÔ‡ÔÏË √È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Δ›ÁÚ˘ Î·È °Ô˘›ÓÈ √È ÌÈÎÚÔ› ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ™ÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ·fi ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ §ÂÈ„Ô›, ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ηډȿ˜ “Δ·ÂÈÓfi˜ Î·È Î·Ù·ÊÚÔÓÂ̤ÓÔ˜” ∫ϤˆÓ Î·È ¡¤ÏÏË √‰fi˜ ÊÙÂÚÒÓ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ŒÓ· Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∞›ı·ÓË ∫ÈÌ ∑·Î Î·È ∫fiÓÙÈ ÂÓ ψ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤È‚ÂÚÏÈ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ◊Û˘¯Â˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ √ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ Ï·Ó‹Ù˘ ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÀÁÚÔ‡ ™Ù›‚Ô˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·‚ÔÏÈο Ì˘·Ï¿ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

14.00 14.15 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.00 08.00 ˆÎ·ÓÔ‡ 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 17.55 18.15 18.30 19.00 19.50 20.45 21.00 21.05 21.45 22.00 23.00 24.00 01.00 01.30 02.30 03.20 03.30 04.30 05.30

∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ Balkan express ∞ӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ∞ÏËıÈÓfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ Ù˘ÚÈÒÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈο ŒÎÙË ·›ÛıËÛË √ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ ΔÔ ÌÔÈÚ·›Ô Ù·Í›‰È Ù˘ ¯Ú˘Û‹˜ ÂÙ·ÏÔ‡‰·˜ ΔÔ „¿ÚÂÌ· §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ∫Ï‹ÚˆÛË Δ∑√∫∂ƒ-¶ƒ√Δ√ §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ (™) ∫·ÈÚfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· Cinemania ∫‡ÎÏÔÈ Û˘ÁÎÔÌȉÒÓ: √˘Ú¿ÓÈ· ÛËÌ¿‰È· ‹ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ηÙÂÚÁ·ÚȤ˜; ∞Ú·ÎÙÈο ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ fiÏ˘

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 01.00 01.30 03.30 04.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÂÔÚÙ¿˙ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

17.30 19.00 20.00 21.00 22.00 24.00

∂χıÂÚÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ªÈÎÚ¿ ‚‹Ì·Ù· Û ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÌÔ ª·‡ÚÔ˜ ¯Ú˘Ûfi˜ ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ “πˆ¿ÓÓ˘ Ô ‚›·ÈÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 20.00 21.00 22.00 23.45

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ “ÃÚÈÛÙ›Ó·” √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¯ÔÚfi˜” ∏ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÂÓÙÈ: 24 ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÛÈο ÔÚÙÚ¤Ù·

24.00 00.45

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

08.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.45 15.16 16.10 17.00 17.10 18.00 18.50 19.45 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 04.15 05.15

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Δ· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ· ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Δ· ÛÔ‡ÂÚ ·È‰È¿ ™Ô‡ÂÚ Ëڈ˜ Tutenstein: ∏ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ‡ÌÈ· ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ °Ô‡ÓÙÈ Ô ÙÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· Gossip girl ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜... ÛÙÔ ΔÛ·Î ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ Numb3rs ∂ȉ‹ÛÂȘ “™Î¿ÛÂ Î·È ÎÔχÌ·” √Ì¿‰· NCIS ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· Jericho “√ ·›ÎÙ˘” ¢ÈÒÎÙ˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ μÂÚfiÓÈη ª·Ú˜

06.00 07.00 10.00 10.45 12.40 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 17.50 18.50 20.00 21.00 22.00 23.15 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

¶H§IO 48 UHF

√‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 7 £· Û ÛÙÔ ÏÔ›Ô ª·ÚÁ·Ú›Ù· ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ (∂) ªÈ· ·Á¿Ë ÌÈ· ˙ˆ‹ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ˜ ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ... ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ™ÊËÓ¿ÎÈ· Baywatch ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ •¤ÓË ÛÂÈÚ¿ (™) Kitchen nightmares ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ ™›ÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ (∂) CSI: §·˜ μ¤Áη˜ À¤ÚÔ¯· Ï¿ÛÌ·Ù· ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË ÃˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ √È ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ÕÏϷͤ ÙÔ ∂ÈÎfiÓ˜ ¢‡Ô Î·È Î¿ÙÈ ¿ÓÙÚ˜

06.00 07.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ ELATTE º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ §›ÙÛ·.com ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ Kyle XY ∂ȉ‹ÛÂȘ Desperate housewives ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÏȘ Î·È Ì›· Ó‡¯Ù˜ Bones OLA 10-Summer edition ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ÛÙ¿‚ÏÔÈ Ù˘ ∂ÚȤٷ˜ ∑·˝ÌË πˆ¿ÓÓ· Ù˘ ηډȿ˜ ∑¢Á¿ÚÈ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ∞‰ÂÏʤ˜ „˘¯¤˜

111111111111111111111111111

05.30 06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.05 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 03.00 04.00 05.00

06.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.15 14.15 15.15 16.00 17.30 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.15 05.00 05.50

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¶ÚˆÈÓfi MEGA ∫¿Ô˘ Û ͤڈ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª+ª ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ ª·‡Ú· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÷ڿ ·ÁÓÔÂ›Ù·È √È Ì¿ÁÈÛÛ˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ∞fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ªÂÏ¿‰Â˜ ÁÈ· ‰˘Ô ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∫·Ú¤ Ù˘ ÓÙ¿Ì·˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ º‡Û˘ ¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ on line ªÂ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÿÚÈ √ Ê›ÏÔ˜ Ì·˜, Ô ΔÛ¿ÚÏÈ The Oprah Winfrey show ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ ¶Ò˜ Ó· Í·Ó·‚Ú›Ù ÙÔ ÛÙÈÏ Û·˜ ™·ÛÔ‡ÎÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ Sea rescue Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Evolve CSI, ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Gangland ª¤ÚÏÈÓ ªÔÓÚfiÂ√È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘Ó‰ڛ˜ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ Playboy Lion man

£E™™A§IA TV

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

07.45 08.45 10.00 11.00 13.15

Lifestyle That’s life ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙË μ¤Ê· (∂) ∫ÔÈÙ¿ˆ ÌÚÔÛÙ¿ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER 30 Rock Friday night lights Heroes Psych Eureka Auto ALTER “∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ª›ÎÈ ™ÙÂÚÓ” “La bambina dalle mani sporche” μ’ Ì¤ÚÔ˜. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

15.15 17.00 17.30 18.45 21.00 21.30 21.45 22.15 23.15 00.15 01.15 02.15 02.30 04.30 05.30

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 18.45 19.30 21.00 21.30 23.00 23.50 01.00 02.35

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ¶Ô‡ ı· ¿ÂÈ Ë ‚·Ï›ÙÛ· “∞ÓÙÒÓÈÔ˜ Î·È ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ ·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ °ÂÁÔÓfiÙ· Drive time (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “The secret agent” ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

£Â¿Ì·Ù· £∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ º¤ÙÔ˜ Ì ‰‡Ô ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë,

“Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

www.exoraistiki.gr Δ∏§. 24210 76160 ∏ Δ∞π¡π∞ £∞ ¶ƒ√μ§∏£∂π ΔƒπΔ∏ 3/8 & ¶∂ª¶Δ∏ 5/8 ÙÔ cine MÂÛfiÁÂÈÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ: ΔËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ™·Ó ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó

H ¶O§H TH™ ZøH™ KAI TOY £ANATOY ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹ ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: Ye Liu, Yuanyuan Gao, Hideo Nakalzumi, Wei Fan, John Paisley ∫∞Δ∞§§∏§√¡ ∞fi 17Ô ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏

ŒÓ·ÚÍË: 21.30

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡:5-11/8/10 ∞π£√À™∞ 1

√π ª∂°∞§√π: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.30 À¶√æ∏ºπ√™ ª∞°√™ (NICOLAS CAGE): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË 23.30 TOY STORY 3 (ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30 ∞π£√À™∞ 2

™∏∫øΔ√™ °π∞ Δ∏ ™À¡∞À§π∞: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.0000.15 ∂∫§∂πæ∏: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù›‚ÂÓ ªÚÈÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Âı °ÎÚÈÓ, ª¿ıÈÔ˘ §›Ï·ÚÓÙ, ¡Ù·Í ™¤·ÚÓÙ.

ΔÚÂȘ ·È‰ÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ, Ô ΔÔÌ, Ô Δ˙¤ÚÈ Î·È Ô ¡Ù·Ó, Í·Ó·‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·˙› ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÈÙ›· Â›Ó·È Ô Í·ÊÓÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘˜. √È ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÚÁÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ˆ˜ Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÏÂÁ̤ÓÔ˜ Û ÌÈ· ˘fiıÂÛË 200.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÁÈ· Ó· ηÚˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÔχÙÈÌË Ï›·. ™‡ÓÙÔÌ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ¯·ÛÈÛÔÊ˘ÙÂÈÒÓ, “Ê¢Á¿ÙÔ˘˜” ¯›Ș Î·È ÌÈ·... ηÏÔοÁ·ıË ·ÚÎÔ‡‰·!

STAR 21.00

√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¯ÔÚfi˜ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1996, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÚÔ˘˜ ª¤ÚÂÛÊÔÚÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™¿ÚÔÓ ™ÙfiÔ˘Ó, ƒÔÌ ªfiÚÔÔ˘, ƒ¿ÓÙÈ ∫Ô˘¤ÈÓÙ.

∏ ™›ÓÙÈ §›ÁÎÂÙ ÛÙ· 16 Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ ¿ÁÚÈ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÒÚ·, ÌÂÙ¿ ·fi 12 ¯ÚfiÓÈ· οıÂÈÚ͢, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘. ∞˘Ùfi fï˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË Â›Ó·È Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹ Ù˘ ƒÈΠäȘ, ¤Ó·Ó ȉ·ÏÈÛÙ‹ ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈο ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜ Ù˘ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· ÙÚÂÏ‹ Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÔÈÓ‹ Ù˘ ·Ó Î·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ¤Ó·Ó ·ÚÓËÙÈÎfi ΢‚ÂÚÓ‹ÙË Ô˘, ÁÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË.

¡∂Δ 22.00

ª¤ÚÈÏÈÓ ªÔÓÚfiÂ√È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘Ó‰ڛ˜ μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú.

°È· ÙÚÈ¿ÓÙ· Ì‹Ó˜, ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1960 Ò˜ ÙȘ 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 1962, ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ÈÔ ·›ı·ÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ: ∏ ı¿ ÙÔ˘ ÛÂÍ Î·È Ô ÊÚÔ¸‰ÈÎfi˜ „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹˜. ∂ΛÓË ÙÔ˘ ›¯Â ·Ó·ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙ· fi‰È· Ù˘, Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, Ó· ·Á·‹ÛÂÈ. ∂ΛÓÔ˜ ·Ó¤ıÂÛ ˆ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ì ·Á¿Ë, Ó· Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. £¤ÏËÛ ӷ ÙËÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈÓfiÙ·Ó, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ˘‹ÚÍÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÙËÓ Â›‰Â ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÙË ‚ڋΠÓÂÎÚ‹, ηÙËÁÔÚ‹ıËΠˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi Ù˘. ª·‡Ú˜ ϤÍÂȘ Î·È Ï¢Τ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. ª¤Û· ÛÙÔ ÁÏ˘Îfi ʈ˜ ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ ÙÔ˘ „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹ Ù˘, Ralph Greenson, Â·Ó·ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ· Ù˘ ª¤ÚÈÏÈÓ.

™∫∞´ 01.00

∫‡ÎÏÔÈ Û˘ÁÎÔÌȉÒÓ: √˘Ú¿ÓÈ· ÛËÌ¿‰È· ‹ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ηÙÂÚÁ·ÚȤ˜; ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ¶ÚÈÛÙ.

Δ· Û¯¤‰È· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡ ÎÚÈı·ÚÈÔ‡ Î·È Î·Ï·ÌÔÎÈÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÈÁÌÈ·›·. ªÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿ Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Ê¿ÚÛ˜. ÕÏÏ· ¿ÏÈ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂÍ‹ÁËÙ·, Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘. ∞˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÂÚ›ÂÚÁ˜ Ï¿Ì„ÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi Ù· ÏÈ‚¿‰È· fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· Û¯‹Ì·Ù·. ªÈ· ¿ÏÏË ¿Ô„Ë Ô˘ ı· ÂÚ¢ÓËı› Â›Û˘, ϤÂÈ fiÙÈ Ù· Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· Ó¤·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜.

∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ª›ÎÈ ™ÙÂÚÓ

∂Δ3 01.00

ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÈÎÏ ¶Ú¿ÈÁÔ˘Â˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙fi˙ÂÊ ªÔÏfiÓÈ·, ΔÔÌ ªfiÛÏÂ˚, ∫¿ÈÏÈ ¡ÙÂÏÚ¤.

√ ª›ÎÈ ™ÙÂÚÓ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ̤۷ ·fi ‰˘Ô ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ø˜ ¤ÊË‚Ô˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ Ì¤È˙ÌÔÏ. ŸÌˆ˜, Ô fiÏÂÌÔ˜ ÛÙËÓ ∫ÔÚ¤· ÙÔ˘ ¿ÊËÛ ¤Ó· ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤ÛÙÚ„ ÙË ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ì¤È˙ÌÔÏ. §›ÁÔ ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ó‡¯Ù· Ì·˙› Î·È ı· ¯·ıÔ‡Ó. ŒÓ· ÁÚ¿ÌÌ· ·fi ÙË §È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ÙÔ˘˜ ʤÚÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÎÔÓÙ¿. ŸÌˆ˜, Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ¤Ó· ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ë §È Âı·›ÓÂÈ Î·È Ô ª›ÎÈ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ Ù˘ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ Ù˘.

ALTER 02.30


40/

¶∂ª¶Δ∏ 5 AÀ°√À™Δ√À 2010

&¤ÓıÂÓ

¤ÓıÂÓ

ºøTO™KIA™EI™ ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ∫˘ÎÏ¿‰Â˜. ΔÔ Ï¢Îfi Î·È ÙÔ ÌÏ Û fiϘ ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡. ∞fi ÙÔ ‚·ı‡ Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘, ˆ˜ ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Ù˘ ∞ÌÔÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∫Ô˘ÊÔÓËÛÈÔ‡. ∞fi Ù· ÛÎÔ‡Ú· Ù˘ ∞Ó¿Ê˘, ˆ˜ Ù· ·‚·ı‹ Ù˘ ™‡ÚÔ˘, ÔÈ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ ˙Ô˘Ó ÎÈ ·Ó·Ó¤Ô˘Ó ¯¿ÚË ÛÙÔ Ï¢Îfi Î·È ÙÔ ÌÏÂ. ∫È ·˘Ùfi Ì·˜ ÎÂÚÓÔ‡Ó Ù· ηÏÔη›ÚÈ·.

™ÎÔÙ¿‰È ΔÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ™ÔÊÈ·ÓÔ‡ › Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Ë ¯ÒÚ· ·Ó·ÛÙ·ÙÒıËΠ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘: ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ôϛ٘ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËηÓ, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ¤¯·Û·Ó ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘˜ ‹ ÙȘ ·Î‡ÚˆÛ·Ó, Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ‰¤¯ıËΠ¤Ó· ·ÎfiÌË Ï‹ÁÌ·. ΔÂÏÈÎÒ˜ ÔÈ ·ÂÚÁÔ› ·Ó¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¯¿ÛÂÈ Î·È Ù· (fiÔÈ·) ‰›ÎÈ· ÙÔ˘˜... ¶ÚÔ¯ı¤˜ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ °∂¡√¶-¢∂∏ Ó· (Ì·˜) ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∞¤ÛÙÂÈÏ SªS Û “Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜” ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶·™Ô∫, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌË Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ¢∂∏ Û ȉÈÒÙ˜. ¶¿ÛÔ... øÛÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ (fi¯È Ù˘ ¢∂∏, ·ÏÏ¿ 22.500 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ·˘Ù‹Ó) ÚÔÂȉÔÔÈ› Ì “ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÌÏ·Î¿Ô˘Ù ‰È·ÚΛ·˜”, ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ΔÚfiÈη˜. “√ ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜” ϤÂÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÂÌ¿˜, Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ·. £· Ì·ÙÒÛÔ˘Ì”! ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Ì·ÙÒÛÔ˘Ó (΢ÚÈÔÏÂÎÙÈÎÒ˜) ÔÏÏÔ› Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ·Ú¯ÈÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¢∂∏ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘. ŒÓ· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÌÏ·Î¿Ô˘Ù, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜, ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ¯¿Ô˜. ŒÍ˘ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô Î. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ·Ú·ÓÔ˚Îfi Ó· ÂÈηÏÂ›Ù·È “fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ηٷӷψً”. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ¤¯ÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙȘ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË ¢∂∏, Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓÔ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ (ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ) Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙÔ˘... °È·Ù› ÏÔÈfiÓ ÙÔ Ï¤ÂÈ; ∫·È ÁÈ·Ù› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ; ª· ÂÂȉ‹ ÛΤÊÙÂÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÙÈο. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ ·Ú¯ÈÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹‰ˆÓ. ∫·È ÂΛÓÔÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Û˘ÌʤÚÔÓ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·Ó, ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÙÛ¤˜ ÛΤÊÙÔÓÙ·Ó (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ) fiÛÔ Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜... ¢ÂÓ ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒ ·˘Ùfi, ·Ï›ÌÔÓÔ. ∞ÏÒ˜, ÛΤÊÙÔÌ·È Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ÎÔÚÔ˚‰Â˘fiÌ·ÛÙ ÌÂٷ͇ Ì·˜ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ϤÌ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ∏ ÔÔ›·, Û fi,ÙÈ Ì ·ÊÔÚ¿ (ÂÓ Á¤ÓÂÈ) ˆ˜ ηٷӷψً, ›ӷÈ: “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Ì ÛΤÊÙÂÛÙ ¿ÏÏÔ! ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Ì·ÙÒÓÂÙ ÁÈ· ̤ӷ. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Í›˙ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÛÎÂÊÙ›ÙÂ Î·È Ï›ÁÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ÛÎÂÊÙÒ ÂÁÒ ÁÈ· ÂÛ¿˜. ∫·È ı· Û‚‹Ûˆ Ù· ÊÒÙ· ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘!”. ∫·ÏËÓ‡¯Ù·... ∞fi Δ√ μ∏ª∞

∂§.™.

482010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô ΔÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÒÏËÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¢∂∏, Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, Ë ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰·, ηıÒ˜ Î·È Ë Î›ÓËÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·fi ÙȘ ÂÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ¯ÚˆÛÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·fi ÔÊÂÈϤÙ˜, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

π‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË

¶·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ∏ÚÂÌ›· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ™Ù¿ÌÔ˘ ÁÈ· ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛË ÛÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË Î·È ÙÔÓ “fiÏÂÌÔ” ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∫·È ÂÓÒ ÙÒÚ· fiÏÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ô˘ ı· ‚ÁÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ‚¿ÛË Ù· ηٷÁÁÂÏÏfiÌÂÓ·, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË ·ÚÔ˘Û›·˙ ÌÈ· ¿ÏÏË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ. §¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÂÚÙ›È· ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Î·È Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÙÚ˘ÒÛÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ¶∞™√∫”. §¤ÙÂ;

“ÃÚ›ÛÌ·” ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó ÙÔ˘ Í¤Ê˘ÁÂ, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠·Ú¿ Ó· ÙÔ ÌÂٷʤÚÔ˘ÌÂ. ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜, ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. “μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ “¯Ú›ÛÌ·” ı· ‰Ôı› ÛÙÔÓ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË”, ›Â Î·È ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û Ì ÓfiËÌ·...

÷ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 40% ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¢∂∏, ÌÂÙ¿ ÙȘ “ÔÏÂÌÈΤ˜” ·ÓÙȉڿÛÂȘ” ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë. μϤÂÙÂ, ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ·¤Ê˘Á·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ “ËÏÂÎÙÚÔÛfiΔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿Ù·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ...

™ÂÓ¿ÚÈ· ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ı¤Ì· Ë ÙÚfiÈη ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ÌËÓ ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Í›ˆÛË ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¢∂∏ Û ȉÈÒÙ˜. μ‚·›ˆ˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·È ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙËÓ “‰È·ÏÏ·ÎÙÈ΋” ÛÙ¿ÛË Ù˘, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¢∂∏.

“æ·Ï›‰È” ∫·È ÂÓÒ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·¤Ê˘Á ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ “‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷” ÁÈ· ÙËÓ ¢∂∏, ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË, ηıÒ˜ Ë ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ- ÌÂȈ̤Ó˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ηٿ 50% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ- ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÛÙËÓ ··›ÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÒÏËÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¢∂∏. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ¤Î·Ó ۷ʤ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiÙÈ Ë ÒÏËÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¢∂∏ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Ï¿ÓˆÓ Î·È ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ı· ›¯Â Ë ÒÏËÛË. ∞˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜”. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ·˙¿ÚÂÌ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ ÛÎfiÂÏÔ ÒÏËÛ˘ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¢∂∏, Ó· ηÙÂ˘Ó¿ÛÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔÛÔ‚‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù Ô˘ ÂÈÛÂ›Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË ÔÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ›. ¶ÚÔÙÈÌÒ Ó· Ì Ô˘Ó ·Ó‡ı˘ÓÔ ·Ú¿ ÚÔ‰fiÙË, ÂÈ̤ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °∂¡√¶-¢∂∏”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂™Δπ∞ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “fiÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù¤ÏÂÈ·. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤Êı·Û ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ Ùˆ¯Â‡Ûˆ˜, Ë

Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ΔÔ “„·Ï›‰È” ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ı· ʤÚÂÈ Î·È ıÂÚÌfi ºıÈÓfiˆÚÔ Ì ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·...

™˘ÛÙ¿ÛÂȘ ∫·È ̤۷ Û fiÏ· ·˘Ù¿, ηÙfiÈÓ “ÛÎÏËÚÒÓ” Û˘ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ‹Ú·Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ·fi ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 9‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √È ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÈÂÛÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ¢∂∫√ Î·È Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ.

™Èˆ¿ ™ÙË ¡.¢. ÙÒÚ·, Ô ∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÛȈ‹ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ Û ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ˆ˜ “ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ fiÙ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ” . ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ı· Ú¿ÍÂÈ, Ì Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔÓ ıÂÛÌÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹. μϤÂÙÂ, Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ˘˜ “ÛÎÔ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ.... °.•.

ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ̷ڷÛÌfi, ·ÏÏ¿ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍË Ù›ÔÙÂ. ΔÔ Î‡ÚÈÔ Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È Â›Ó·È “ÌË ı›ÁÂÙ ٷ ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·”. ∫¿ı Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛË Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ. ŒÛÙˆ Î·È ·Ó ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô”. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ∞ ¡∂∞ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È ¿ÏÏˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÂÓۈ̿وÛË ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ √‰ËÁ›·˜ (ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ √‰ËÁ›· ªÔÏÎÂÓÛÙ¿ÈÓ) ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË 7 Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÚËÙ¿ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÁËı› Ï‹Úˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ì ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. ∂Ófi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ‹‰Ë ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘”.

Ï‚·Ófi˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜» Â›Ó·È ÌÈ· ÁÓˆÛÙ‹ ÂÚ›Ô˘ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÂÚÈÊÚÔÓËÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Ô˘ ·T˘ E§ENH™ ÏÈ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡™TAMOY§H ÓÙ·Ó Î·Ù¿ ÎfiÚÔÓ. ¢È¿‚·˙· ÚÔ¯ı¤˜, fiÙÈ ·˘Ùfi ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ï‚·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·-·›ÛÙ¢ÙË ÁÈ· Ù· ÙfiÙ ‰Â‰Ô̤ӷ- ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¶ÚÔÛˆÈο ÙÔ ı˘Ì¿Ì·È Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ’90 Ó· ϤÁÂÙ·È , ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ È· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ∫·È ÙÔ˘ÚÈÛÌfi οÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ ÕÁÈÔ˘˜ ™·Ú¿ÓÙ·, ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ ˆ˜ Á‡ÚÈÛ ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ‚ÔÏÈÒÙ˘ ÁÓˆÛÙfi˜. “¢˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·, ·ÔÎÏÂÈfiÙ·Ó Ó· οÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ì·˜ ¤ÊÙ·Ó·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ™ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ™·Ú¿ÓÙ·, Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Ì ʷÁËÙfi, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ÔÈ ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˜ ÎfiÛÙÈÛ·Ó, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·’ fiÛ· ı· ‰›Ó·Ì ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Û οÔÈÔ ÓËÛ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”, ÌÔ˘ ›Â. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ™·Ú¿ÓÙ·, Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ΈÌfiÔÏ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍ Û ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›¯Â ‚¤‚·È· η̛· Û¯¤ÛË Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ›¯· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ’90, fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËη ÂΛ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÎÈ ÂÓÒ È· Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ›¯·Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ Û ÂÈÛΤÙ˜ ÌÂÙ¿ ·fi οÔȘ ‰ÂηÂٛ˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘. ∂ÁÒ ı˘ÌfiÌÔ˘Ó ÌÈ· ·Ú·Ï›· Ì ÊÔ›ÓÈΘ, ÌÂÚÈο ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ηÊÂÓ›Ԣ Î·È ¤ÓÙ ηڤÎϘ, Ô‡Ù ÌÈ· ‚¿Úη ‰Â̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ÓÙfiÎÔ˘˜ - Ô ÃfiÙ˙· ÊÔ‚fiÙ·Ó ÙȘ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ...- Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. ™ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ›‰· ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘„ˆÌ¤Ó˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ›‰È· ηٷÏËÎÙÈ΋ ·Ú·Ï›· Î·È ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ôχ ÙÛÈ̤ÓÙÔ ‰›Ï· ÙÔ˘˜, Ó· “ÛËÎÒÓÂÙ·È” ÎÈ ·˘Ùfi ·ÂÈÏËÙÈο ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ı· ¯ÙÈÛÙ› ΢ڛˆ˜ Ì ͤӷ ÎÂÊ¿Ï·È·. ∏ ∞Ï‚·Ó›· ‚ϤÂÙÂ, ‰›Ô ‰fi͢ Ï·ÌÚfi ÁÈ· ÂÂÓ‰˘Ù¤˜-·Ó¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ› ¤ÏÏËÓ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÈÙ·ÏÔ›- ·Úı¤Ó· ʇÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÊÙËÓ¿ ÌÂÚÔο̷ٷ. “¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ÌÔ˘ Ϙ. ∂Ì›˜ ÂÚ¿Û·Ì ηϿ, Ì·˜ ÂÚÈÔÈ‹ıËηÓ, ‰ÂÓ Ì·˜ “͇ÚÈÛ·Ó” ÛÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È ‹Ù·Ó ÙfiÛÔÈ ÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ÔÌÈÏÔ‡ÓÙ˜ ÂÏÏËÓÈο, Ô˘ ‹Ù·Ó Û· Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó Û ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·Ï›·”, ›Â Ô ¤ÏÏËÓ·˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ¶Èı·ÓÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ï‚·ÓÔ› Ó· ¯·›ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÎÌ¿˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÙfiÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ “ÔÚÁÒÓÂÙ·È” ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·, ‚È¿˙ÂÙ·È Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È Â›Ó·È ‹‰Ë ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜, ¯¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘...·ÎÌ¿‰·˜. stamouli@e-thessalia.gr

«∞

∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∏ ¢∂∏ η›ÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜... ÀÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙Ô˘Ó, ηٿ 105% (!), ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡”. Δ√ μ∏ª∞: “ªÂÙ·Áڷʤ˜ °ÈÒÚÁÔ˘ ÁÈ· Ù·¯Â›· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∫·È ÌÓËÌfiÓÈÔ ¡Ô 2 ÁÈ· ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÊfiÚˆÓ Î·È ¢∂∏” . ∏ μƒ∞¢À¡∏: “∂ÊÈ¿ÏÙ˘ ÛÙÔ 1 ÂηÙ. ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ. ¢˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜”. ∂£¡√™: “¢ÈÔÚÈÛÌÔ› Ì ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. £ÂÚÌfi˜ ™Â٤̂Ú˘ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· Ì ÂÏÏ›„ÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ”. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “ΔÂÏÈÎfi˜ Á‡ÚÔ˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙË ¢∂∏. ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· “ÎÏ›ÛÂÈ” ÙÔ Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ”. √ §√°√™: “∏ÏÂÎÙÚÔ™√∫” ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¢∂∏. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ·Ó·˙ËÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË”.

05-08-10  

∞ÔÓÈÎÙÈ΋ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· ÂÈÎÔ˘ÚÔ‡Û· ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ∂¶∞§-∂¶∞™ ■ ÛÂÏ.10 «æ‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you