Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.05 - ¢. 19.51 ™∂§∏¡∏ 2 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.385 ∫Ï·˘‰›Ô˘, ¢ÈÔ‰ÒÚÔ˘ Ì., £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ÂÓ £ÂÛ/Ó›ÎË

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ΔÚ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ Î·ÈÚfi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô

∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜

«™Â Ï›ÁÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ˙ËÙÈ·Ó‡Ԣӻ... ¶ƒ√™μ§∏Δπ∫∞ Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Î·ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ªÔ˘Ï¤ÓÙ ∞Ú›ÓÙ˜: “™Â Ï›ÁÔ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ì·ÓÙ›ÏÈ, ÁÈ· Ó· ˙ËÙÈ·Ó‡ԢӔ ›Â. ■ ÛÂÏ. 7

¶ÚÔ˜ Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚfiÛıÂÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ‡„Ô˘˜ 4,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÙfiÛÔ Ë ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜. ™¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙËÓ Â›Û¢ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ηÓÔÓÈο ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ 2012. ŒÙÛÈ ÚÒÙÔ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Â›Ó·È ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Èı·Ófiٷٷ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ÚfiÛıÂÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙȘ ¢∂∫√, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÓfiÓ· ÌÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· οı 7 ‹ 10 ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ¤Ó·ÓÙÈ 5 Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ

À

Û‹ÌÂÚ·. √ ηÓfiÓ·˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·Ú¯Èο ÛÙȘ ¢∂∫√ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. °ÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ó· ÂÈÛ‡ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿. ∞fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ¤ÛÔ‰· ‡„Ô˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 300 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È Î·È Ë ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ■ ÛÂÏ. 6, 9

•∂∫π¡√À¡ Û‹ÌÂÚ·, Û‡Ìʈӷ

Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÷ӛˆÓ - ∑·ÁÔÚ¿˜. ■ ÛÂÏ. 17

∞ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ §˘Î›Ԣ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ■ ÛÂÏ. 10

£ÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ªËÙÚfiÔÏË Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙȘ ¡Ë˜ ■ ÛÂÏ. 14

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ■ ÛÂÏ. 7

ŒÚ¯ÂÙ·È Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ

ΔÔ ÚÒÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ¤ÊÂÚ ÕÁÁÏÔ˘˜ ■ ÛÂÏ. 17

ªÂȈ̤ÓÔ˜ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ■ ÛÂÏ. 7

∑ËÙ› Ë ∑. ª·ÎÚ‹ ¡· ÎÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ■ ÛÂÏ. 12

∞ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ŒÓ·ÚÍË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ

√ ™fiÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

∞fi ¤ÓÔÏÔ˘˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜

¡¤· ÏËÛÙ›· Û ·ÚÙÔÔÈÂ›Ô ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ¡∂∞ ÏËÛÙ›· ÛËÌÂÈÒıËÎÂ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Û ·ÚÙÔÔÈÂ›Ô ÛÙÔ ∞-

¯›ÏÏÂÈÔ (ʈÙfi). £‡Ì· ÏËÛÙÒÓ ¤ÂÛ 70¯ÚÔÓË, ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜, Ô˘ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∏ ÏËÛÙ›· ÛËÌÂÈÒıËΠϛÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰‡Ô ¤ÓÔÏÔ˘˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜. ∏ Á˘Ó·›Î· ¤ÓÙÚÔÌË Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙÔ‡˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 120 ¢ÚÒ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. ∏ Ó¤· ·˘Ù‹ ÏËÛÙ›· ¤ÁÈÓ ̤۷ Û ϛÁ· ÏÂÙ¿. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›·, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¢¤Î· ÂÚ›Ô˘ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎÔ˘ÎԇϘ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÈÛÙfiÏÈ Î·È Ì·¯·›ÚÈ, ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ·ÚÙÔÔÈ›Ô, fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë 70¯ÚÔÓË. √È ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ Ì›ÏËÛ·Ó ÂÏÏËÓÈο. ªÂ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙˆÓ fiÏˆÓ Ù˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∏ Á˘Ó·›Î· ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎÂ. ™ÙË ı¤· ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÓfiÏˆÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, ¤ÓÙÚÔÌË ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. ∂ΛÓÔÈ Ù· ‹Ú·Ó Î·È ¤Ê˘Á·Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ■ ÛÂÏ. 11

∞Ô¯ˆÚ› ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ·Ó ‚ÚÂı› ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜

∂ÍÂÙ¿˙ÂÈ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô ª¤Ô˜

ª√¡√ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‚ÚÂı› ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ı· ·Ô-

¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙȘ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ■ ÛÂÏ. 21

¡·ÚΈÙÈο ∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ ∫¡∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

■ ÛÂÏ. 14

√ÈÎÔÏÔÁÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 15 ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi «ÎÂÓfi» ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ■ ÛÂÏ. 12 «ŒÊ˘Á» Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Âٷψً˜ ■ ÛÂÏ. 12


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∂˘ı‡Ì˘ §¤Îη˜, ηıËÁËÙ‹˜ °ÂˆÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ

«¶·ıÔÁÂÓ¤˜ Û ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ ∞Ó. ¶‹ÏÈÔ»

A¶√æ∂π™ ΔÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ì›˙˜ ΔÔ˘ ™Δ∞Àƒ√À £∂√¢øƒ∞∫∏

¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ Ù˘È΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ̠178 Ì·‡Ú· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘, ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ˆ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80. √ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÌÈ·˜ ͤÓ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÂÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ. ΔÔÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤ÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ı· ‰ÂÈ ÙËÓ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È ‰‡Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. √ ¤Ó·˜ Û ÚfiÏÔ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹ ηıfiÙÈ Ù· ·ÁÁÏÈο Ù˘ ΢ڛ·˜ Â›Ó·È ÂÈ¤‰Ô˘ “¯·È ÓÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÓÙÔ˘” . ªÂÙ¿ ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜ Ë Î˘Ú›· ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¿ÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙÔ „ËÙfi. “∂Ì›˜ fiÛ· ı· ¿ÚÔ˘ÌÂ;” . √ ͤÓÔ˜ οÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Î·È ·Ú·Î·Ï› Ó· ÙÔ˘ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÙÈ ÂÓÓÔ› Ë Î˘Ú›·. “∂Ì›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ 15%” . √ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ - Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ¯ıÂÛÈÓfi˜ - ¯·ÌÔÁÂÏ¿ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ›. ∂ÍËÁ› fiÙÈ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› Ì›˙· ¿Óˆ ·fi ÙÔ 0.7%. ΔÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ê·›ÓÂÙ·È ÁÂÏÔ›Ô ÛÙËÓ Î˘Ú›· ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ë ÔÔ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÊÙÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi 15%. ∂ÈÎÚ·Ù› ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯¿Ô˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÈ ÔÛ¿ ÌÈÏ¿ÌÂ Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ú‹ÍË, Ô Í¤ÓÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ¯·ÚÙ› Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ‹Á˘ÚË fiÙÈ Î·È ÙÔ 0.7% ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Ï›ÁÔ ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÔÏϤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· (‰Ú·¯Ì¤˜ ÙfiÙÂ). ΔÔ ¯·ÚÙ› ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ΢ڛ·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ë ÔÔ›· ·ÓÙ› ¿ÏÏ˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤˜ 10% Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ¯·ÚÙ› ÛÙÔÓ Í¤ÓÔ. ∏ ηٿÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·Î·ÚÈ·›·. ª¤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È fiÛÔ Ù· ·˙¿ÚÈ· ‹Ù·Ó ÚÔÊÔÚÈο Ô Í¤ÓÔ˜ ›¯Â Ì›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë Î˘Ú›· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙ËÙÔ‡Û 1.5% Î·È ÙÒÚ· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Û fiÙÈ ·˘Ù‹ ˙ËÙÔ‡Û 15% Î·È Ì ٷ ˙fiÚÈ· ÙÔ Â›¯Â ηÙ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔ 10%! ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÈÂÎfiË Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ó· ÌÔÓÔÏÔÁ› fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ÏÂÊÙ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. §›Á˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ‚¤‚·È·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘, Â·Ó¤Î·Ì„ - Ì ¿ÏÏÔÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹ - Î·È Ë Û˘Ìʈӛ· ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ÎÏ›ÛÙËΠÛÙÔ 7% (‰¤Î· ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ·fi οı ¿ÏÏË Ì›˙· Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÔÙ¤ Ë ÂÙ·ÈÚ›·). ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ “ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜” ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÙÚÂÏÔ› ·˘ÙÔ› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Î¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Á¤ÌÈÛ Ì ˘Ô‚Ú‡¯È· Ô˘ Á¤ÚÓÔ˘Ó, ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÙ¿Ó (·Ó ‰ÂÓ ÌÔ˘Ó ÚfiÛıÂÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·), Ù¿ÓΘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó¤· ˘ÚÔ‚fiÏ·. ∫·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ‚¤‚·È·. √È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ› ÛÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜, ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ù· Ó·˘ËÁ›·, Ù· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÏÂÊÙ¿ ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ŸÛÔÈ ÎϤ„·ÓÂ, ÎϤ„·Ó Ôχ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¤ÚÂ ӷ ÙÚ·Ê› Î·È ¤Ó· ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Î·È ÂΉÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜, ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ Î·È ÚÔÛٿ٘. ∫·È ÙÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È Ù˘ Ìfi‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ “ηı·Ú¿ ¯¤ÚÈ·” , ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘ÌÂ Û˘ÓÔÌÈϛ˜, ¤ÁÁÚ·Ê· ·ÎfiÌË Î·È ¯·ÚÙÈ¿ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÏËÛÙÚÈ΋ ‚Ô˘ÏÈÌÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ™·Ú¿ÓÙ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û ٤ÛÛÂÚȘ ‰fiÛÂȘ ¤Ó·˜ Ú¿ÛÈÓÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, 178 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¤Ó·˜ Á·Ï¿˙ÈÔ˜ (ÁÈ· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 24ÒÚˆÓ). √È Ú¿ÛÈÓÔÈ Ù· ‹Ú·Ó ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ù˘ μȤÓÓ˘ (sic), ÔÈ Á·Ï¿˙ÈÔÈ Ù· ‹Ú·Ó ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ (cool). ∫·Ó›˜ Êfi‚Ô˜, ÌfiÓÔ ıÚ¿ÛÔ˜. ∫·È ›Ûˆ˜ Â‰Ò Ó· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë Î·Ù·Ï‹ÛÙ¢ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¤·„ ӷ Â›Ó·È ÓÙÚÔ‹, ¤ÁÈÓ ۯ‰fiÓ Ì·ÁÎÈ¿.

›· ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ fi͢ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ηıÈ˙‹ÛÂȘ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·Ó‡·ÚÎÙÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏÈÔ‡˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ˆ˜ ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›·. “¶·ıÔÁÂÓ‹˜ Û ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Î·È Î·ıÈ˙‹ÛÂȘ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¢˘Ó·ÌÈ΋˜ ΔÂÎÙÔÓÈ΋˜ Î·È ∂Ê·ÚÌÔṲ̂Ó˘ °ÂˆÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î. ∂˘ı‡Ì˘ §¤Îη˜.

ª

O ∫∞πƒ√™

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÚÔηÏ› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ıÈ˙‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∂˘ı. §¤Îη˜ “ηıÒ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· fiÙÈ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È ·ıÔÁÂÓ‹˜ Û ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ıÈ˙‹ÛÂȘ, Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· Û ÌÈÎÚfi ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË. ∏ ΢ڛ·Ú¯Ë, ÏÔÈfiÓ, ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ıÈ˙‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ·ıfiÁÂÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶Ú¤ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô͇ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÙȘ ¤Ú¢Ӥ˜ Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ıÈ˙‹ÛˆÓ. ™Â fiÏ· ·˘Ù¿ ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë Ì·˜ ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ‹ ÙÔÓ Î·Îfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ‡ÎÔÏ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∂˘ı. §¤Îη˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi, ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÏÏ‹ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÔÚ·Ùfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÙfi˜ Ù˘ ηÙÔÈÎË̤Ó˘ ˙ÒÓ˘. “∏ ¢ڇÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡

[∂§§∞¢∞]

@ w ww.e-thessalia.gr

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ú¯Èο Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...19ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 14...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ú¯Èο Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¯Èο ·›ıÚÈÔ˜. ΔÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ fï˜ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...20ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 12...20ÔC ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...20ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...20ÔC.

∞fi ÙÔ protagon.gr

ÛÙÔ Internet

¶ËÏ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÈÛÙÔÚÈÎfi ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È Î·ıÈ˙‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË. À¿Ú¯ÂÈ Ë ÚԉȿıÂÛË, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Â›Ó·È ·ıÔÁÂÓ¤˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ó· ԇ̠fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÏÂÈÊı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ηıÒ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ˙ÒÓ˜. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË, ‚‚·›ˆ˜, Â›Ó·È Ó· ÂΉËψı› ÎÔÓÙ¿ Û ηÙÔÈ˘ ‹ ̤۷ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·È Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¢˘Ó·ÌÈ΋˜ ΔÂÎÙÔÓÈ΋˜ Î·È ∂Ê·ÚÌÔṲ̂Ó˘ °ÂˆÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÛÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. “¶Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÛËÌ›·, Ù· ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó, ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ô˘ Ó· ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÓÙ· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ‚‚·›ˆ˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÚÔÛÎÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ„›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ıÈ˙‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÙfiÛÔ Ù·ÎÙÈ΋” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∂˘ı. §¤Îη˜.

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ΢ڛˆ˜ Û ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 2 ¤ˆ˜ 20 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 8 ¤ˆ˜ 22 ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 6 ¤ˆ˜ 23 - 24 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ·fi 9 ¤ˆ˜ 19 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÈÛ¯˘ÚÔ› ̤¯ÚÈ Û¯Â‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ. ∞ÛıÂÓ›˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙÔ πfiÓÈÔ.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...19ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 11...19ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

Δ· ‚ÚfiÓÙËÍ ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ, ÔfiÙ fiÏ· ‹Ú·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ η٤ıÂÛÂ Î·È Â›ÛËÌ· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ‰›Ô Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. √ Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ÚÈÓ ÂÚ›Ô˘ 15 Ë̤Ú˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ÀËÚÂÛ›· Î·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô. ∫·È Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ fï˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘Ù˘¯‹˜ ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·. ™ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ·ÏÏÈÒ˜. ªÂ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÔÏϤ˜ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜, ˘ÏÔÔÈÔ‡Ù·Ó ¤ÚÁÔ. ΔÒÚ·, fiÏ· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. Δ· Ù·Ì›· Â›Ó·È ¿‰ÂÈ·, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È Û ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÎÈÓÂ›Ù·È Û Â›Â‰Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· “Ô˘ÏËı›” , ÒÛÙ ӷ ‰È·ÊËÌÈÛÙ› Î·È Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜.

™ÙË... Û‡ÓÙ·ÍË ∞›ÙËÛË ·Ú·›ÙËÛ˘ η٤ıÂÛÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î. ª·Ú›· ªÔ˘Û΋. ∂Èۋ̈˜ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜, ÌÂÙ¿ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙ· Ù·Ì›·, Û ÂͤÏÈÍË. ∏ ‰È΋ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛË ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË. ∫¿ÔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Â›Â‰Ô Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ÒÛÙ ӷ ‚ÔÏ¢ÙÔ‡Ó fiÛÔÈ Ú¤ÂÈ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë ÂfiÌÂÓË... Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË. ∫∞Δ. Δ∞™

∑‹ÙËÌ· ÂÈıÔ‡˜ ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ÚÒËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ “π¿ÛˆÓ” , ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ ›ӷÈ, ¤Ú· ·fi ÚˆÙfiÙ˘Ë, “ȉȷ›ÙÂÚË Î·È ÂÚ›ÂÚÁË” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÚˆÙËı› ·Ó ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ·ÁÚfiÎÙËÌ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ˙·Ú˙·‚·ÙÈÎÒÓ ı· ÂȉȈ¯ı› Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ·‚ÏÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙÚÔÊ‹ ˙ÒˆÓ. ¢ËÏÒÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÂÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ó Î·È Ë ∂∞™, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜, ÙË ‰È΋ Ù˘ ÚfiÙ·ÛË.

∂˘ı‡Ó˜ ΔËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ù¤ˆ˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, Î. ª. °·˚Ù·Ó¿, ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ, ÛÙË ı¤ÛË ƒ·˙‹ §ÂÊÔοÛÙÚÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ ˘‰ÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Î·È Û ‰‡Ô ÛËÌ›·, ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÔÚÌ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ηı˘ÛÙÂÚ› ÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ Î·È ˙ËÙ› ÙËÓ ¿ÌÂÛË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÙÔ Ï‡ÛÂÈ Ë ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ϤÔÓ Â›Ó·È ÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Ú¿ÍÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. μ.∫.

∫∞Δ. Δ∞™

¶Ò˜ ¤ÁÈÓÂ Ô ¤Ú·ÓÔ˜, “ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÓÙÔˆÏ›Ԕ £ÓËÛÈÁÂÓ¤˜ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÔˆÏ›Ԣ, Ô˘ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ·ÓÙÔˆÏ›Ԣ, ı· ÂÈ·ڈÓ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·‰˘Ó¿ÙˆÓ, Ô˘ ÏËı·›ÓÔ˘Ó ϤÔÓ Ì ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÈÛÔ¤‰ˆÛ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ¤ÊÙ·Û ӷ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÚfiÊÈÌ· ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·, fiÙ·Ó ÔÈ ›‰È˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ̤ۈ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ¤¯Ô˘Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡Û˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ˆ˜ ¤Ú·ÓÔ˜ ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ‹ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ΔÈ ¿ÏÏ·Í ÎÈ ¤ÁÈÓ “ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÓÙÔˆÏ›Ԕ ; ∞fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‹Á·ÈÓ·Ó Ù· ÙÚfiÊÈÌ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù· ·È‰È¿, ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙÒÚ·. 줂·È· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ¤Î·Ó·Ó οÔÈÔÈ Û˘ÌÔϛ٘, ηÏÔ› ™·Ì·Ú›Ù˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Û οı ‚‹Ì· ÙÔ˘˜ ·fi οÌÂÚ˜. Èڛ˜ ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·, ÚÔÛˆÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·˘Ù·Ú¤ÛÎÂÈ·. ∫È ¤Ê¢Á·Ó Ì ٷÂÈÓfiÙËÙ·, ·fi Ù· ÊÙˆ¯fiÛÈÙ· Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·Ó Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ù· ¯›ÏÈ· ¢¯·ÚÈÛÙÒ. ∞ÚÎÔ‡Û ¤Ó·. ∫È ¤Ó· ·ÁÓfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ. ∞.º.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ªπÃ∞§∏ Δ™π¡Δ™π¡∏

∏ Ì·ÎÚ¿ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ¢ÂÓ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ·ÏÏ¿ ·Í›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÙÔ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ, Û·Ó ‰ÔÎÈÌ·Û›·: ¡· ‰ÂÈ Ù· ÊÈÏÌ¿ÎÈ· Ô˘ ··ı·Ó·Ù›˙Ô˘Ó Ù· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ·Ó‰Ú·Á·ı‹Ì·Ù· ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ¢∂∫√. ∞Ó ˘ÔÌ›ÓÂÈ ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ, ı· ·Ô˙ËÌȈı›. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ - ¤ÌÙÔ ‚›ÓÙÂÔ, Ô ›ÏÈÁÁÔ˜ ·fi Ù· ÓÙÂÛÈÌ¤Ï Î·È Ù· ÙÛ·ÌÔ˘Î·Ï›‰Èη ÎÏÈÛ¤ ı· ÙÔÓ ‰È·ÎÙÈÓ›ÛÂÈ ÛÙȘ ˆÚ·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ’80. ∞˘Ù‹ Ë “¯Ú˘Û‹” , Ë Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ‰ÂηÂÙ›· ‰ÂÓ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙË ‚ÈÓÙÂÔı‹ÎË ÙÔ˘ genop.gr. ∞˘Ù‹ Ë ÂÔ¯‹ - Ë Ì·Ì‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Ô˘ ·ÔηÏԇ̠ۇÁ¯ÚÔÓÔ ŒÏÏËÓ· - ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÙ·Ï› ÈÛÙÔÚÈο. Δ· ‹ıË Ù˘, ÔÈ Ì‡ıÔÈ Ù˘, ÔÈ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ÛË̷ۛ˜, ·ÎfiÌË ‰È·ÚÎÔ‡Ó. ¢È·ÚΛ Ë ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ô ÔÏ›Ù˘ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù›ÔÙÂ, Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· Â›Ó·È “ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È ‰ÂÓ ÂÎÔÈ›ٷȔ , ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ Â›Ó·È “ÎˉÂÌfiÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ì·˜”. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ’80, fiϘ ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ·ÔÛÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ ·Ó¿‰ÂÏÊÔ˘ Î·È ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡. ∞fi ‰ËÌfiÛȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ, Á›ÓÔÓÙ·È ˘Ôı¤ÛÂȘ “„˘¯ÈΤ˜” ... ∞˘Ù‹ Ë ÌÔÓÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ „˘¯Ô-Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÁηıȉڇıËΠÚÈÓ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· οÓÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ Ù· ›‰È· Û˘Óı‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ∞˘Ù¿ Ù· ›‰È· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ÌËÚ˘Î¿˙Ô˘Ó ÔÈ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Ù· ·ÓȯÓ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ¶·Ú’ fiÙÈ Ù· ‰·ÓÂÈο ÛÙ¤Ú„·Ó, ÙÔ ’80 ‰È·ÚΛ. ¢È·ÚΛ ˆ˜ ¯·ÓÁÎfi‚ÂÚ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ Ù˘ ·Ó¿Á΢. ΔÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ È· Ò˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚ÔχÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯·˚‰Â‡ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÁÎÈÓ›. ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

ΔÔ ∑¿ÂÈÔ... ªÂÙˆÈ΋ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ¡.¢., Ì‹ˆ˜ Î·È ·Ó‚¿ÛÂÈ Ï›ÁÔ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·fi ÙȘ ıˆڛ˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ˆ˜ ·›ÙÈÔ ÁÈ· ÙË ÌË ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ “∑¿ÂÈÔ 2” , ÎÔÈÓÒ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. 줂·È· Î·È ÙÔ “∑¿ÂÈÔ 1” ‹Á ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ·. ΔÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÒÚ·; º.™.

∂ÍÂÏ›ÍÂȘ;

∞Ó¿ÏÔÁ·... ∂ÂÚÒÙËÛË Î·Ù¤ıÂÛÂ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Â¤Ó‰˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ÛÙËÓ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹. ◊‰Ë ˆÛÙfiÛÔ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ› ·ÚÓËÙÈο ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â¤Ó‰˘ÛË. “∂ÁÒ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›Óˆ, ‰ÂÓ ·ÔÚÚ›Ùˆ, ‰Â ÓÔÌÈÌÔÔÈÒ, ·ÏÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· ͤڈ. £¤Ïˆ Ó· ¤¯ˆ ÌÈ· ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›Ûˆ Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∏ ›‰È· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· fiÏ·, ̤۷ ·fi ¤Ó· ıÂÛÌfi fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. ∫·È ÔÈfi˜ ı· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ¿‰ÈÎÔ; ∫∞Δ. Δ∞™

√‡Ù ̛· ‰fiÛË √‡Ù ̛· ‰fiÛË, ·fi ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ 2011, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ Û ¢∂∫√ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” . “¢ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È Ù›ÔÙ·” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘. ºÙ¿Û·Ì ÛÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Î·Ó fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· Ï¿‚Ô˘Ó... º.™.

ŸÏ· Û “¤Ó· ۷Λ” √È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, Ô˘ ·›˙ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ 2011, Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Ìˉ·ÌÈÓ¿ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› ¤Ó·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ΛÓËÛË. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο Ô¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ Ì˯·ÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ΛӉ˘ÓÔ ·ÎfiÌË Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó. ΔÔÈο, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜. ΔÔ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û 24ˆÚË Î›ÓËÛË. Δ· ‰‡Ô ·Ó·ÎÚÈÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ӷ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ›·, ‰‡Ô ·ÎfiÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‰·ÓÂÈο ÁÈ· οÔȘ ¿ÏϘ ·ÔÛÙÔϤ˜ Î·È ÙÔ ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ÂÚÈÔÏÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Û 24ˆÚ˜ ‚¿Ú‰È˜. ΔÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, Â›Û˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÂÚÈÔ¯‹ ¢ı‡Ó˘ fiÏÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÓÙ ÂÚÈÔÏÈο, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· ‰‡Ô Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο. ∫·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜... Δ. ∫.

“¶¿ÁˆÌ·” ¢ÂÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ÁÈ·Ù› Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ¤Ú· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ. º.™.

£· ¤¯Ô˘Ì Ӥ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙȘ ¡Ë˜; ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ Δ∂∂ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ÁÈ· ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘, ÙfiÙÂ Ë ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ·Ó·ıˆÚËı› Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜, ÒÛÙ ӷ ÍÂÌÏÔοÚÂÈ Ë Â¤Ó‰˘ÛË. ∞fi ÙÔ 2003 ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙȘ ¡Ë˜ Î·È ·ÎfiÌË Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

“∂·ÎfiÏÔ˘ı·” ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ √ . °ÂÒÚÁÈÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ·fi ÙË ™Ô‡ÚË, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ÌÔ˘, Ô˘ ÙÔ ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ ‰ÂÓ ÙÔ ¤ÁÚ·„· ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ. ¶¿ÓÙ· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ Ë ™ÂÏ‹ÓË, fiÛÔ Î·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙË °Ë, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÂÈÏ‹. ŒÙÛÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘, Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ Ù˘ ÙˆÓ 356.575 ¯ÏÌ. ‹Ù·Ó ·Ôχو˜ ·ÓÂ·Ú΋˜ ÁÈ· Ó· ‚Ï¿„ÂÈ ÙË °Ë. ∞˜ ÙÔ ‰Ô‡Ì ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ· ÙÔ ÁÈ·Ù›: ∏ ̤ÛË ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ·fi ÙË °Ë, Â›Ó·È 384.400 ¯ÏÌ. (=ª). ∫·È ÔÙ¤ Ì· ÔÙ¤, ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÂÁÁ‡ÙÂÚ· ÙˆÓ 356.371 ¯ÏÌ. (=¶). ∂¿Ó ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì “ª/¶” ı· Ï¿‚Ô˘Ì ˆ˜ ËÏ›ÎÔÓ ÙÔ 1,07865. ∏ ‚·Ú˘ÙÈ΋ ¤ÏÍË ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, fiÛÔ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ·fiÛÙ·ÛË. ™˘ÓÂÒ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÁÁ‡Ù·ÙË ·fiÛÙ·ÛË (356.371 ¯ÏÌ.), Ë ‚·Ú˘ÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ı· ¤¯ÂÈ ·Ó¤ÏıÂÈ ÌfiÏȘ ηٿ +16%. ∞ÏËı‡ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÏÈÚÚÔ˚΋ ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È ÈÔ ‰Ú·ÛÙÈ΋. ∞˘Ù‹ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È (·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜) ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ‡ ·‚Ô˘ Ù˘ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜. ŸÌˆ˜, ÔÙ¤ Ì· ÔÙ¤ Ë ·ÏÈÚÚÔ˚΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ‰ÂÓ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ +26%. ∞Ôχو˜ ¿Î·ÎÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ù· “ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ӷ” ̤ÚË Ù˘ °Ë˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ë È·ˆÓÈ΋ “Ô˘Ï‹” . ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·˘ÙÔ› Ô˘ “ÂÓË̤ڈ۷Ӕ ÁÈ· ÙËÓ ÛÂÏËÓȷ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ 19˘/3Ô˘/2011, ›·Ó „¢‰Ò˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË °Ë˜-™ÂÏ‹Ó˘ ·fi ÙÔ 1993 (ÙfiÙÂ, 356.528 ¯ÏÌ.). §¿ıÔ˜! ™ÙȘ 12/12/2008 Ì·˜ ›¯Â ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙ· 356.566 ¯ÏÌ.. ∫·È ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÛÙȘ 14/11/2016 ı· Ì·˜ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙ· 356.509 ¯ÏÌ. ÌfiÏȘ. Ÿˆ˜ ›Ûˆ˜ ηٷϿ‚·ÌÂ, ÔÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ fi¯È ÌfiÓÔÓ Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜, ·ÏÏ’ ÂÈϤÔÓ ·ÏÏËÏԉȷʤÚÔ˘Ó Î·Ù¿ Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ‰Âο‰Â˜ ¯ÏÌ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ, Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ı¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓÔ˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ °Ë˜. ∂Ϥ¯ıË fiÙÈ ¿ÏÏ·Í ηٿ 10 cm. ∞˜ ÂϤÁÍÔ˘Ì ηٿ fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ‡ÙÔ ÛÔ‚·Úfi: ∏ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ï‹ÚÔ˘˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡ Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ 40.007.889 ̤ÙÚ·. ∂Âȉ‹ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 1.296.000 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÔ›Ú·˜, Ë ‰È·›ÚÂÛË Ì·˜ ‰›‰ÂÈ fiÙÈ Î¿ı ÙfiÍÔ ÙÔ˘ 1’’ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜, ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 30,87 ̤ÙÚ·. ∏ “ÂÎÙÚÔ‹ ÏfiÁˆ ÛÂÈÛÌÔ‡” ÙˆÓ 10 cm, Â›Ó·È Î·Ù¿ 308,7 ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÔ˘ 1’’. °È· ¿ÏÏË ÌÈ·

ÊÔÚ¿ ÔÈ ·Ú·ÏËÚÔÊÔÚËÙ¤˜ ·ÔÛÈÒËÛ·Ó fiÙÈ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ë (ÏÂÁfiÌÂÓË) “Ïfi͈ÛË ÙÔ˘ Á‹ÈÓÔ˘ ¿ÍÔÓÔ˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜” ·ÏÏ¿˙ÂÈ ı¤ÛË. ªÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 47’’/·ÈÒÓ·. ∞ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ·, ÛÙȘ 21/8Ô˘/2011 ı· ¤¯ÂÈ ÙÈÌ‹ 23Ô 26’ 16’’, ÂÓÒ ÛÙȘ 10/10/2013 ı· ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Î·Ù¿ 1’’, ‹ÙÔÈ 23Ô 26’ 15’’. ¢ËÏ. ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÌÔ›Ú·˜ ÂÓÙfi˜ 781 ËÌÂÚÒÓ. ∂¿Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Á‹ÈÓÔ˘ ¿ÍÔÓÔ˜ ηٿ 10 cm, Â¤Ú¯ÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ¿ÓÙ·, ÂÓÙfi˜ ÌfiÏȘ 2,5 ËÌÂÚÒÓ! ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ¤ÙÛÈ, ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ̇ıÔ˜ ηٷÚÚ›ÙÂÙ·È. ΔÔ Î·Îfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·ÊÔ‡ Ï›ÁÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓÔ˜ ‹Ù·Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÈ ÙˆÓ 8,9 Richter. ∂¿Ó fï˜ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ‰Ô‡Ì fi¯È ˘fi 100ÂÙ‹ Îϛ̷η, ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈÎÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÙÒÓ, ‡ÎÔÏ· ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ ·˘Ù¤˜ - ÎÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ - ηٷÛÙÚÔʤ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÈÓ. ∫·È ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È, ‰ÈfiÙÈ Ë °Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÓÂÎÚfi˜ ‚Ú¿¯Ô˜ Ô˘ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ ÌÈ· ˙ÒÛ· ‡ÏË, Ë ÔÔ›· ‰ÈÔÁÎÔ‡Ù·È. ªÂÙ·ÙÔ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓÔ˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÎÈ ¤ÓÙÔÓ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Ï¿„Ô˘Ó ÙÔÓ ¤Ì‚ÈÔ ÎfiÛÌÔ. ∫·È ÚÈÓ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ™ÂÏ‹ÓË ‹Ù·Ó Ôχ-Ôχ ÎÔÓÙ‡ÙÂÚ¿ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÙfiÙ ÚÔοÏÂÛ οÙÈ ÙÔ ·Ê·ÓÈÛÙÈÎfi. ΔÒÚ·, ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È ÂÈÚÚÂ‹˜ Ë °Ë Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜, ı· ·ÚÎÔ‡Û ӷ ϤÁ·Ì fiÙÈ - ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ‡˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Á›Á·ÓÙ˜ Ï·Ó‹Ù˜ (¢›·˜, ∫ÚfiÓÔ˜, √˘Ú·Ófi˜, ¶ÔÛÂȉÒÓ) Î·È ÙÔÓ ◊ÏÈÔ - Ë °Ë ˙˘Á›˙ÂÈ fiÛÔ fiÏÔ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Ì·˙›. ΔÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Ì·˙҉˜ ÛÒÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÈηÓfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ó· ·ÔÛ‚¤ÓÂÈ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙȘ Â›‰Ô͘ ηٷÛÙÚÔʤ˜.

∫ϛ̷η Richter ∞ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÓÔ‡ÌÂÚ·, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ·Ó·ÚˆÙȤٷÈ. ÕÏÏÔÈ ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔÈ Â›·Ó fiÙÈ Ô ÙˆÚÈÓfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ηٿ 1.000 ÊÔÚ¤˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ (™ÂÙ. 1999), Î·È ¿ÏÏÔÈ ˆ˜ ‹Ù·Ó ηٿ... 30.000 ÊÔÚ¤˜ (!!!) ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜. ÕÏÏÔ˜ › fiÙÈ ÛÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ 9 Richter Â›Ó·È 35 ÊÔÚ¤˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÛÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ 8 Richter, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ Â›·Ó 10. ∞’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο; ¶·Ú·‰fi͈˜, fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È (ۯ‰fiÓ) ÛˆÛÙ¿. ∏ Îϛ̷η Richter ÂÈÓÔ‹ıËΠÙÔ 1935 Î·È ÌÂÙÚ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰‡Ô ¤ÓÓÔȘ: ·. ÙËÓ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜, Î·È ‚. Ù˘ ÚÔÎÏËı›۷ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

™Î·ÚʿψÛ ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ √ ∞Ï¤Ó ƒÔÌ¤Ú, ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ “¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ú¿¯ÓË” ‹ “°¿ÏÏÔ˜ spiderman” , ÛηÚʿψÛ ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ Burj Khalifa ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È, ‡„Ô˘˜ 828 ̤ÙÚˆÓ, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ô˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. √ 48¯ÚÔÓÔ˜ ƒÔÌ¤Ú ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÚÚȯËı› ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 160 ÔÚfiÊÔ˘˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÛÎÔÈÓ› Î·È ÂÍ¿ÚÙ˘ÛË, fiˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜. ŸÌˆ˜ fiˆ˜ ›Â, Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Ë ·ÁˆÓ›· ÛÙ· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi. √ ƒÔÌ¤Ú Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ηıÒ˜ ÔÈ ·Ú¯¤˜ Û·Ó›ˆ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙfiÛÔ ÂÈΛӉ˘Ó· ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù·. ∏ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ƒÔÌ¤Ú ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠ۠ÎÙ›ÚÈÔ ‹Ù·Ó Û ËÏÈΛ· 12 ÂÙÒÓ fiÙ·Ó ÎÏÂȉÒıËΠ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÛηÚÊ·ÏÒÛÂÈ ÔÎÙÒ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ·fi ÙÔ

™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ “·” Ë Îϛ̷η Â›Ó·È ÏÔÁ·ÚÈıÌÈ΋ Ì ‚¿ÛË ÙÔ “10” . ∂¿Ó Ô ·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ÚÈÓ 11 ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÈÛ¯‡ 6,0 Richter Î·È Ô ÙˆÚÈÓfi˜ 9,0, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È “3” Î·È 103 Ì·˜ οÓÂÈ 1.000. ∂¿Ó fï˜ Ô ÙˆÚÈÓfi˜ ‹Ù·Ó ÙˆÓ 8,9 Richter ·ÎÚÈ‚Ò˜, ÙfiÙ ‹Ù·Ó ηٿ 794 ÊÔÚ¤˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ‡ ÛÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ‡˘1999. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ‚¤‚·È· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÂÏ¢ıÂÚˆı›۷˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÎ ÙÔ‡ ÛÂÈÛÌÔ‡, Ë ÏÔÁ·ÚÈıÌÈ΋ ‚¿ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ “10” , ·ÏÏ¿ Ë Ú›˙· ÙÔ˘ 1.000, ÎÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È 31,62. ŒÙÛÈ, Â¿Ó ı¤ÛÔ˘Ì 31,623 ·›ÚÓÔ˘Ì 31.623. ∂¿Ó ˘„ÒÛÔ˘Ì fï˜ ÛÙËÓ (8,9-6,0=) 2,9 ‰‡Ó·ÌË, ÙfiÙ ı· Ï¿‚Ô˘Ì 22.387. Œ¯ÂÈ ÊÈÍ·ÚÈÛÙ›, fiÙÈ ÛÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ 8,0 R ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì 6,27 Mt TNT. ∞Ó ÚԂԇ̠۠οÔȘ ¿ÏϘ Ú¿ÍÂȘ, Û˘Ó¿ÁÔ˘Ì fiÙÈ ¤Ó·˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ 8,9 Richter ÂÎχÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· fiÛË 800.000 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Joules. ◊ ·ÏÏÈÒ˜, 180 Mt TNT. ∫¿Ô˘ ÛÙ· “„ÈÏ¿” , ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ fiÙÈ Ë °Ë, fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È, fiˆ˜ ·Ó¤Î·ıÂÓ ÈÛÙ‡·ÌÂ, ·ÏÏ¿ ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È. ∞˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ (ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ) Î·È Ì ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÔ˘ ∫¤Ï‚ÈÓ” . √ °Ô˘›ÏÈ·Ì ∫¤Ï‚ÈÓ (1824-1907) ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙË ıÂÚÌÔ‚·ıÌ›‰· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ËÏÈΛ· Ù˘ °Ë˜, ‚ڋΠfiÙÈ Ë ıÂÚÌÔ‚·ıÌ›‰· ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ 40.000.000 ÂÙÒÓ. ŸÌˆ˜ Ë °Ë Â›Ó·È Î·Ù¿ 115 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ∏ ‰ÈfiÁΈÛË ·Ú¿Û¯ÂÈ ÛÙË °Ë Ì·˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔÙ¤ÚËÌ· Ë ÏÈıfiÛÊ·ÈÚ· Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ϿΘ. ∞˜ ԇ̠6 ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ¿ÏϘ 10 ÌÈÎÚ¤˜. ∞ÊÔ‡ Ë Î¿ÙˆıÂÓ ·ÛıÂÓfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ËÌ›ÚÚ¢ÛÙË, Ê˘ÛÈο ·˘Ù¤˜ Ï¤Ô˘Ó Â¿Óˆ Ù˘. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ 16 Ï·ÎÒÓ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ Ì ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÛÙÚÈ̈¯Ù¿. ∫·Ù¿ ÙȘ ·ÈÒÓȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û‡ÓÔÚ· Â›Ó·È “Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙ·” (fiˆ˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·), ¿ÏÏ· “·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ·” (fiˆ˜ ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi), ÎÈ ¿ÏÏ· “‰È·ÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓ·” (fiˆ˜ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ). ªÈ· ·fi ÙȘ ÚfiÛηÈÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “ÚËÁÌ¿ÙˆÓ” (“faults” ) fiˆ˜ .¯. ÙÔ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊÔ ÙÔ˘ “∞Á›Ô˘-∞Ó‰Ú¤·” ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ 5.000.000 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ ¡¢ ÂÈÚËÓÈÎfi ¯Â›ÏÔ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ó¿Ô‰· ·fi ÙÔ μ∞ ηÏÈÊÔÚÓÈ·Îfi ¯Â›ÏÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ó· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È, Î·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· οÔ˘ 35 ̤ÙÚ· ·Ó¿ ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰·. ∞fi ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤¯Ô˘Ì ÎÈ ÂΛ ÛÂÈÛÌfi. ∞ÏÏ¿ Ë ÂΛ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ ÂÚ›ÏÔÎË, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Ͽη˜ Farallon Ë ÔÔ›· (ÎÈ-

ÓÔ‡ÌÂÓË ·Ó·ÙÔÏÈο) ¤¯ÂÈ È· ‚˘ıÈÛÙ› οوıÂÓ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿.

Δ· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi ·˘Ù¿ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó. ¢ÂÓ ‰È·ÊˆÓÒ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ϤÓ ÔÈ ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔÈ. ¶·Ú·ı¤Ùˆ fï˜ ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ: 1. ΔÔ 479 .Ã. ¤ÁÈÓ ÛÂÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ¶ÔÙ›‰·È·, Î·È Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı¤ÓÙ· ·̷ٷ η٤ÛÙÚ„·Ó ÙÔÓ ÂÚÛÈÎfi ÛÙfiÏÔ. ∞˘Ù¿ ϤÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. 2. ΔÔ 426 .Ã. Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔÓ ÔÚıÌfi ÙÔ˘ ∂˘Ú›Ô˘ (‰ËÏ. Ë ∂‡‚ÔÈ· ¤ÁÈÓ ÓËÛ›). ΔÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ¤Î·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙ· ·Ú¿ÎÙÈ· ÙÔ‡ ª·ÏÈ·ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ Î·È ÛÙȘ øÚÔ‚›Â˜ (ƒÔ‚Ȥ˜) ∂˘‚Ô›·˜. √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ (461401; .Ã.) Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ. 3. ¶ÚÈÓ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞˘Ï›‰· ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙËÓ ΔÚÔ›· ÙÔ 1193 .Ã., ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ ∂Ï›ÎË Ù˘ ∞¯·˝·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó. ∏ ∂Ï›ÎË ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠ·fi ÛÂÈÛÌfi & ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 373 .Ã. 4. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ¤ÁÈÓ ÛÙË ƒfi‰Ô ÙÔ 226 .Ã., Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÚÈÍ οو Î·È ÙÔÓ “∫ÔÏÔÛÛfi Ù‹˜ ƒfi‰Ô˘” . 5. ΔÔ ¤ÙÔ˜ 365 Ì.Ã. (21/7Ô˘) ÛÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ 8,0 Richter ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·Ó‡„ËÏÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ (‡„Ô˘˜ 30 ̤ÙÚˆÓ!) ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ÛÙÚ„ ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·. ∂ÈÛ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÍËÚ¿ οÔ˘ 3 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. 6. ¡¤Ô˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÈÛ¯‡Ô˜ ¿ÏÈ 8,0 Richter ÛÙȘ 8/8Ô˘/1303, Í·Ó·‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ÛÙÚ„ ÙÔ ¿ÏÏÔ ·fi Ù· 7 ı·‡Ì·Ù·, ÙÔÓ “º¿ÚÔ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜” ” .

√ ηʤ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ‹ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ˜ ηʤ˜ ‹Úı ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √ıˆÌ·ÓÔ‡˜. ™ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏÔ› ηÊÂÓ¤‰Â˜, ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ fï˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Û ڷÁÈ¿‰Â˜. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÙÔ 1652, Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ “∂ÏÏËÓÈÎfi ηÊÂÓ›Ԕ . ™Â Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÙÔ Ó¤Ô ·Ê¤„ËÌ· ›¯Â ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ §ÔÓ‰Ú¤˙Ô˘˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ηÊÂÓ›· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó Û ÔÏϤ˜ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ΔÔ “∂ÏÏËÓÈÎfi ηÊÂ-

·ÓÔȯÙfi ·Ú¿ı˘ÚÔ. ŒÎÙÔÙ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÚȯËı› Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 80 ÎÙ›ÚÈ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ‡ÚÁÔ˜ Sears ÛÙÔ ™ÈοÁÔ Î·È Ô Taipei 101 ÛÙËÓ Δ·˚‚¿Ó.

™ÙÔ Êˆ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ Ù˘ ∂Ï›˙·ÌÂı Δ¤ÈÏÔÚ ™Â ÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ Ù˘ ∂Ï›˙·ÌÂı Δ¤ÈÏÔÚ Ô˘ ›‰·Ó ÙÒÚ· ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, Ë 17¯ÚÔÓË ÙfiÙ ∂Ï›˙·ÌÂı ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ù˘ Ì ÙÔÓ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎfi Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ù˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙÔ˘ ·ÚÚ·‚ÒÓ· fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ‰È·Ï‡ıËÎÂ. √È ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ 1949 fiÙ·Ó Ë Δ¤ÈÏÔÚ ‹Ù·Ó ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓË Ì ÙÔÓ °Ô˘›ÏÈ·Ì ¶fiÏÈ Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó 20¿Ú˘ Î·È ÁÈÔ˜ ÂÓfi˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î·È ÚÂÛ‚Â˘Ù‹. ∏ Δ¤ÈÏÔÚ, Ë ÔÔ›· ¤ı·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û ËÏÈΛ· 79 ÂÙÒÓ, ‹Ù·Ó ‹‰Ë ‰È¿ÛËÌË ËıÔÔÈfi˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË. ∏ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ª¿ÈÔ Ô Ô›ÎÔ˜ RR Auction, ·ÔηχÙÂÈ Ò˜ ¤‚ÏÂ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ë

Ó›Ԕ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠҘ ÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Î·È ÊÈÏÔͤÓËÛ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Úfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ηÊÂÓÂ›Ô ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ ÌfiÏȘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎÂ Ë fiÏË. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ôχ ÚÈÓ Ë fiÏË ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ÚÒÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ›‰Ú˘Û ¤Ó·˜ μ·˘·Úfi˜, ÙÔ ÔÓÔÌ·ÛÙfi “¶Ú¿ÛÈÓÔ ¢ÂÓ‰Ú›” ÛÙËÓ πÂÚ¿ Ô‰fi. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘Í‹ Ù˘ Û ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô “∏ ˆÚ·›· ∂ÏÏ¿˜” , ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÚÌÔ‡ Î·È ∞ÈfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ÛËÌÂ›Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È¿ÛËÌˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·, Á‡Úˆ ÛÙÔ 1910, Ù· ÙÚ›· ·‰¤ÏÊÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ §Ô˘Ì›‰Ë, Ô ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, Ô ¡›ÎÔ˜ Î·È Ô π¿ÛˆÓ, ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Û’ ¤Ó· ·fi Ù· ηÊÂÎÔÙ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. Δ· ηÊÂÎÔÙ›· ÙfiÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ ηʤ ¤Ó·Ó ¤ÙÚÈÓÔ Ì‡ÏÔ, ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ Î·‚Ô˘ÚÓÙÈÛÙ‹ÚÈ 10-20 Ôο‰ˆÓ, Î·È ÁÈ· η‡ÛÈÌË ‡ÏË Í‡Ï· ‹ Î¿Ú‚Ô˘Ó·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ηʤ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÈı˘ÌËÙ‹˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ηÙfiÚıˆÌ·, ÁÈ·Ù› Ô Î·Ê¤˜ ¤ÚÂ ӷ η‚Ô˘ÚÓÙÈÛÙ› ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ·, Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ¯ÚÒÌ· Î·È Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ ÛÙÔ „‹ÛÈÌÔ Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ÔχÙÈÌ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘. ª¤Û· Û’ ÂΛÓÔ ÙÔ “ÚˆÙfiÁÔÓÔ” ηÊÂÎÔÙÂ›Ô ·¤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› §Ô˘Ì›‰Ë ÙËÓ ÔχÙÈÌË ›ڷ, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÂÊfi‰Èfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈÓ‹ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ηʤ. ΔÔ 1919 ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙËÓ Ô‰fi ƒÂÙÛ›Ó· 12. ¢Ô‡Ï¢·Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· Î·È Û˘Ó¯Ҙ ÂÚ¢ÓÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó Ù· ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘˜. ™‡ÓÙÔÌ· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ “ŒÙÔÈÌÔ Î·Ê¤ §Ô˘Ì›‰Ë” , Ô˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· η٤ÎÙËÛ ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ¶Ú¿ÁÌ· ηıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ, ·Ó ÛÎÂÊı› ηÓ›˜ fiÙÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ Ì ‰˘ÛÈÛÙ›· Ù· ¤ÙÔÈÌ· ·Ú·Û΢¿ÛÌ·Ù·. ¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Î·È Î·ÊÂÙ˙‹‰Â˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηÌÈ¿ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ “·ÁÓfiÙËÙ¿” ÙÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÂÈÛÙÚ¿Ù¢·Ó ÙËÁ¿ÓÈ·, ηÙÛ·ÚfiϘ Î·È ÙÔ “Á‡ÊÙÈÎÔ Ì˘Ï·Ú¿ÎÈ” ÁÈ· Ó· η‚Ô˘Ú‰›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ Ë Ê·Û·Ú›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ, ηıÒ˜ ÙÔÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÓÂ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ, Ì ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ïfi ηʤ” .

Á˘Ó·›Î· ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· ÛÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ˙ˆ‹ Ù˘ ·ÓÙÚ‡ÙËÎÂ Î·È ¯ÒÚÈÛ ÔÎÙÒ ÊÔÚ¤˜. “ŒÏ·‚· ÙÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ¿ ÛÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È Î·È ÙÔ ‚Ú·¯ÈfiÏÈ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË” , ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Δ¤ÈÏÔÚ ÛÙÔÓ ¶fiÏÈ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1949 fiÙ·Ó ¤ÏËÁÂ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜. “ΔÔ ÊÔÚ¿ˆ ÙÒÚ· ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È - Ï¿ÌÂÈ ÙfiÛÔ ˆÚ·›· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ˘Ôı¤Ùˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ÊÔÚ¿ˆ - ÁÈ· Ï›ÁÔ ¤ÛÙˆ - Ó· ÙÔ ÚÔÛ¤¯ÂȘ ·Á·Ë̤Ó ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ¯·Ú·Á̤ÓË ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂΛ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘” . √ Ô›ÎÔ˜ ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ RR Auction ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi οÔÈÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶fiÏÈ. √ Ô›ÎÔ˜ RR Auction ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 66 ÂÈÛÙÔϤ˜ ·fi ÙËÓ Δ¤ÈÏÔÚ Î·È 20 ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÂÈ ÛÙÔÓ ¶fiÏÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ‹Û˘¯Ë ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ fiÙ·Ó ‰È·Ï‡ıËÎÂ Ô ·ÚÚ·‚ÒÓ·˜ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ªfiÌÈ §›‚ÈÓÁÎÛÙÔÓ, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› fiÛÔ ˙Ô‡ÛÂ Ë Δ¤ÈÏÔÚ Î·È Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÊ˘Ú› ÂÎÙÈÌ¿ÙÔ fiÙÈ ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 25.000 Ò˜ 30.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ·ÏÏ¿ - ηٿ ÙÔÓ §›‚ÈÓÁÎÛÙÔÓ - ÙÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô˘ÏËıÔ‡Ó ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™˘ÌʈÓ›Ù Ì ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÔÏÈÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È... ÁÈ·Ô˘ÚÙÒÌ·Ù·;

∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ∫Ô˘ÙÛÈÎfi˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¢ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ Ì ٷ ÁÈ·Ô˘ÚÙÒÌ·Ù·. º˘ÛÈο Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÔÚÁ‹ Î·È ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë Ï‡ÛË”.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

/5

ªÂÁ·Ï›·... ∂ÈÎfiÓ˜ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ ÌÂÁ·Ï›Ԣ ¤˙ËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ·Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ. ΔÔ˘˜ “˘Ô‰¤¯ÙËηӔ ÙÔ ÛÎÚ· Î·È Ù· ·Ú·‰È·Ṳ̂ӷ ÛÈÙËÚ¿, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ú·Û·Ó ̤۷ ·fi ÎÔÙ¤ÙÛÈ·, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠӷ ÙÔ˘˜ ÙÚ·Ù¿ÚÂÈ ¤Ó· ÊÚ¤ÛÎÔ ·˘Áfi Î·È ÚÈÓ ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÙÔ ÊÔÏÎÏÔÚÈÎfi ı¤·Ì· ÂÓfi˜ Úfi¯ÂÈÚÔ˘ ηٷ˘ÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤ÛÙËÛ·Ó ÛÎËÓ›Ù˜ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ◊Ù·Ó ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Í¤¯·ÛÙË ÂÌÂÈÚ›·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¯¿ıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›·, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÌÂϤÙ˘ - ‰ËÏ·‰‹ ηٿÏÏËÏ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ - Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ë Á’ ÚÔ‚Ï‹Ù· - Ù· ÛÙfiÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈÛÙ¿. ¡· ÙÔ˘˜ ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙÂ... ∫∞Δ. Δ∞™

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“∫·È ÁÈ·Ô˘ÚÙÒÌ·Ù· Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ¡· ηÙ‚ԇÌ fiÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· Ì·˜” .

Õ΢ °Î·ÚÙ˙ÒÓ˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¢ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË, ·ÛÊ·ÏÒ˜, Ù· ÁÈ·Ô˘ÚÙÒÌ·Ù·. §‡ÛË Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Í·Ó·„ËÊ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ıˆÚԇ̠˘‡ı˘ÓÔ˘˜” .

ŒÊ˘Á·Ó Ù· ÎÔψӿÎÈ·... √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ (ϤÌ ÙÒÚ·...) ¿Ú¯ÈÛ ‹‰Ë Ó·... ‰È·Ï‡ÂÙ·È, ϤÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ô˘ ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Ô‰fi ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ¶ÚÈÓ Î·Ó ‰ËÏ·‰‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÎÚÈ‚ÔÏÔ‡ÌÂ, ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ê˘ÏÏÔÚÚÔ›. Ÿˆ˜ ϤÓ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ “£” , Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Ú¿ÛÈÓ· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÎÔψӿÎÈ·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙfiÛÔ˜ ÏfiÁÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ÌÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Û·ÏˆıÔ‡Ó ·’ fi,ÙÈ Ê¿ÓËΠÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÛÙ¤Ú· Î·È Î·Ùڷ΢ÏÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ÔÈ· ¯¿ıËÎ·Ó ‹‰Ë, ¿ÏÏ· ÂÙ¿¯ÙËÎ·Ó Î·ıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· Ó· Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÛÎÔ˘›‰È·. ¡·È, Ì ٷ ÛÎÔ˘›‰È·... Δ· ÎÔψӿÎÈ· ‚‚·›ˆ˜, ʇÁÔ˘Ó Ù· ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔÔıÂÙ‹ıËηÓ, ·ÏÏ¿ ·fi Ù· ··ÓˆÙ¿, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¯Ù˘‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ·ÚοÚÔ˘Ó ‰›Ï· Î·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ·Ú·ÎÌ‹... ∂§.™.

ºıÔÚ¤˜

™Ù¤ÏÏ· ∫fiÏÏÈ· ¿ÓÂÚÁË

“¢ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿. ¡· ÌÈÏ¿ÓÂ, Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó, Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Ì ÔÏÈÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË ·˘Ù¿ Ù· ·ÎÚ·›· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜” .

ºıÔÚ¤˜ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ ·È‰È΋˜ ¯·Ú¿˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÁÔÓ›˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÎÔ‡ÓȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙÂÚˆ̤Ó˜ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ì ı‡Ì· οÔÈÔ ·fi Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ˜. ∂›Û˘, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ ·È‰È΋˜ ¯·Ú¿˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¯Ú‹˙Ô˘Ó Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. √È ÁÔÓ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·-

∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ...‰˘ÛÊ‹ÌËÛË Ó· ·fi Ù· ‰Âο‰Â˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ÛÙ·ÓÙ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ· Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚȯÒÚˆÓ Ù˘. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÍ ·˘ÙÒÓ, Â›Ó·È ¿ıÏÈ·. ∫·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó· fiˆ˜ ›ӷÈ, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜, Ï·Ù›˜, ÚÔ·‡ÏÈ· ÂÎÎÏËÛÈÒÓ Î·È ·ÏÏÔ‡. ∏ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ηÌÈ¿˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ηÌ¿ÓÈ·˜, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ...¯ÔÚËÁÔ› ¤¯Ô˘Ó ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ¯·ı› ÚÔ ÔÏÏÔ‡. ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜, Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ¿¯ÚËÛÙ· Î·È Ú¤ÂÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó. ∂ÎÙfi˜, ÎÈ ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‹ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. ∞ÏÏÈÒ˜...

Œ

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

·ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÊıÔÚÒÓ ÚÈÓ Û˘Ì‚Â› ÙÔ Î·Îfi. μ.∫.

Èڛ˜ ÓÂÚfi Èڛ˜ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ¤ÌÂÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÓËÏ›Ô˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ó· Ù·Ï·ÈˆÚËıÔ‡Ó. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ‚Ï¿‚Ë, ηıÒ˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÌËÓ Í¯ӿÌ ˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Î·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ÈÒÛˆÓ, Î·È ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ. º.™.

Èڛ˜ ÙË ª·ÁÓËÛ›· Èڛ˜ ÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ “∏̤Ú˜ °ÓˆÚÈÌ›·˜” ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ §˘Î›ˆÓ Ì ÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ̤ۈ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙȘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜. Ÿˆ˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ·fi ÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

Δ¯ÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ È‰Ú‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi “Δ¯ÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ È‰Ú‡ÂÙ·È Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ Î·È ‹‰Ë ÙÔ ı¤Ì· ÂÓÂÙ¿¯ıË ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ∫·ÏÙÂÙ˙ÈÒÙË ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ƒ¿Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” . ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ “ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË” “√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¶Ú‚Â˙¿ÓÔ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÂÓÙÔÓÒٷٷ ÁÈ· fiÛ· ·ÓÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÂÚ› “ÛÂÈÛÌÈ΋˜ ‰ÔÓ‹Ûˆ˜ 4,8 ƒ›¯ÙÂÚ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÈÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‰fiÓËÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ηıfiÏÔ˘ ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙÔ ÓËÛ› Î·È fiÏ· fiÛ· ÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” . ™ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ÔÈ ∏¶∞ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ “∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ȤÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Â› ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ ‚¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÔ› Â›ÁÔÓÙ·È Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi. ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÈه͈˜ Û˘Ìʈӛ·˜, ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ë ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ‰È·-

Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ˆÓ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó fiÏ· Ù· §‡ÎÂÈ· ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜ ηٿÏ˄˘. ∂›Û˘, Ë Â›ÛÎÂ„Ë ‰ÂÓ ı· Î¿Ï˘Ù ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ë̤ڷ. ¢ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó; ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙȘ “∏̤Ú˜ °ÓˆÚÈÌ›·˜” . º.™.

“¶ÏËÁ‹” ÔÈ ÎÏÔ¤˜ ŒÎÏ„·Ó ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο η¿ÎÈ· ·fi Ù· ÊÚ¿ÙÈ· ÙˆÓ ·ÔÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜. °È· ÙË ¢∂À∞ªμ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÏÔ¤˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË “ÏËÁ‹” , ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ 100.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ. §‡ÛË fï˜ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ. ∫∞Δ. Δ∞™

5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1981

Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜” . ∏ ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ·ÓËÛ˘¯Â› ÔÏϤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜... “√È Û¯¤ÛÂȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÂÌfiÚˆÓ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÌÔÚÊ‹. ™ÙÔ˘˜ ÙˆÚÈÓÔ‡˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ù· ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ Û οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÏÈÁfiÙÂÚË Û·Ù¿ÏË. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ fï˜ οıÂ Û˘Û΢·Ṳ̂ÓÔ˘ ›‰Ô˘˜, ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂȉÒÓ, Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ·Ó¿Á΢. ∏ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË Ì¿ÏÏÔÓ ¿Ú¯ÈÛÂ. ∂›Ó·È ۯ‰fiÓ ÁÂÁÔÓfi˜. ∫·È Ù· ÚÒÙ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ” .

ÙˆÓ, ÔÈ 4.000 ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÏËÊı› ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÚԂϤÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞˘Ùfi ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ∂√∫, fiÔ˘ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙÂÏÈο Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ˙ˆÓÒÓ, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÂȉÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜” .

∏ ∂√∫ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ “∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 6.100 ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 140 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ∫ÚÔ¿Ù˘ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ª›ÚÎÔ ™¤ÏÁÈ·Ó. ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤ˆÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ ·Ó¿ ÙË ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË. ◊‰Ë Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· ÛÂ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. *... Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ºÔÍ Î·È Ô Δ˙ÔÓ °Ô˘¤ÈÓ ·›ÚÓÔ˘Ó “‰È·˙‡ÁÈÔ” .

¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙȘ ∏¶∞, Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ ÿÚ‚ÈÓÁÎ ∫¿Ô˘ÊÌ·Ó Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ŒıÂÏ Î·È ÙÔÓ Δ˙Ô‡ÏÈÔ˘˜ ƒfi˙ÂÓÌÂÚÁÎ Û ı¿Ó·ÙÔ, Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ, ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ‡˜ ·fiÚÚËÙ· ÛÙÔȯ›·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‚fiÌ‚·˜. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... Ì ¤ÍÈ ‚fî˜ ¯Ù˘¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿” . ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜, ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ·ÈÒÓ˜ ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ ¶ÈÓ·ÙÔ‡ÌÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∞£∏¡∞, 4.

™Δ∏¡ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ì·›ÓÂÈ Ë Ï‹Ú˘ Â-

Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2010 Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ Û “ı·̷ÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË” ʤÙÔ˜. ™‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ó¤ˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È ‰È¢ı˘ÓfiÓÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÔÈ 4.998 ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 1.440 ÚÔ˜ ÌÂٿٷÍË ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ 1.654 ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÌÂٷٿÍÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ÙÔ˘ √™∂, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‹‰Ë ÔÈ 800 Î·È ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰Èfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜. Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2010 ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: - √È ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ √™∂ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì›ˆÛË 25% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, ÂÓÒ Ë Δƒ∞π¡√™∂ Ì›ˆÛ ٷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Ù˘ ¤ÛÔ‰· ηٿ 32,84%. ΔÔ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ ‚ÂÏÙÈÒıËÎ·Ó Â›Û˘ ηٿ 61,12% ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. √È ‰‡Ô ÊÔÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο ·fi ÙËÓ ∂°¢∂∫√. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Â›Û˘ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ï¿Ì‚·Ó·Ó, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙÔ˘˜, Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ¤Êı·Ó·Ó ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 40% ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ Ó¤· ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊıËΠ¤¯ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰ÔÌ‹, ÚԂϤÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ¤Ó· Â›‰ÔÌ· (Â›‰ÔÌ· ı¤Û˘) Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 25% ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ı¤Û˘ Â›Ó·È ¤ˆ˜ 25% ÁÈ· ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ¢È‡ı˘ÓÛ˘, ¤ˆ˜ 20% ÁÈ· ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÀËÚÂÛ›·˜, ¤ˆ˜ 15% ÁÈ· ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ¤ˆ˜ 10% ÁÈ· ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ΔÔ̤· Î·È ¤ˆ˜ 3% ÁÈ· ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ √Ì¿‰·˜. -™ÙÔ ªÂÙÚfi ηٷÁÚ¿ÊËΠÂ›Û˘ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 36,6%, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ¤ÍÔ‰·. -™ÙËÓ ∂£∂§, ηٷÁÚ¿ÊËΠ̛ˆÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٿ 13,98% Î·È ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·Ù¿ 11,83%. ™ÙÔ Δƒ∞ª Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 3,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ˘‹ÚÍÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì›ˆÛË ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ 2010 ηٿ 10%, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÙfiÎÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ·‡ÍËÛË 125%. -™ÙÔÓ ∏™∞¶, Ë Ì›ˆÛË ÛÙ· Û˘ÓÔÏÈο ¤ÍÔ‰· ¤ÊÙ·Û ÙÔ 11,69%, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 19,11%. -™ÙÔÓ ∏§¶∞¶, Ù¤ÏÔ˜, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›ˆÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ 22,82% ηıÒ˜ Î·È Ì›ˆÛË 15,10% ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜.

¡¢: ∂ÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∞£∏¡∞, 4.

∂∫Δ√™ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ٷ

fiÛ· ›Â Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ¡∂Δ, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔÌ¿گ˘ Ù˘ ¡¢ ¡fiÙ˘ ªËÙ·Ú¿Î˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙ·ıÌfi. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ·Û¤‚ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ, Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌfiÏȘ Û‹ÌÂÚ· Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÙË Ï¤ÍË ’·Ó¿Ù˘ÍË’ ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈfi ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ fiÙÈ ÌÈÏ¿Ó ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú¿ÍÂȘ” , ÛËÌ›ˆÛÂ. √ ¡fiÙ˘ ªËÙ·Ú¿Î˘ ÛÙ¿ıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜: “¢ÂÓ ÌÔÚ› Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ˙ԇ̠ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ‡ÊÂÛË, Ó· ÎÈÓԇ̷ÛÙ Ì ڢıÌÔ‡˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô ¡fiÙ˘ ªËÙ·Ú¿Î˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ‰È΋ ÌÔ˘ ÁÓÒÌË Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Ì·˜ ÚÔÂÙԛ̷Û ÁÈ· ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ ÂÚÈ̤ӷÌÂ. ¢ËÏ·‰‹, ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ì ڢıÌÔ‡˜ ‹È·˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ÂÓÒ Í·ÊÓÈο ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ‰Â‰Ô̤ӷ”.

∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜

ΔÚ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ... ŒÚ¯ÔÓÙ·È ·˘Í‹ÛÂȘ Î·È ÛÙ· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ π.Ã. ∞£∏¡∞, 4.

À

Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚfiÛıÂÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ‡„Ô˘˜ 4,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÙfiÛÔ Ë ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010 fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙËÓ Â›Û¢ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ηÓÔÓÈο ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ 2012. ŒÙÛÈ ÚÒÙÔ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ÚfiÛıÂÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙȘ ¢∂∫√ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÓfiÓ· ÌÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· οı 7 ‹ 10 ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ¤Ó·ÓÙÈ 5 Ô˘ ÈÛ¯‡ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·. √ ηÓfiÓ·˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·Ú¯Èο ÛÙȘ ¢∂∫√ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. °ÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·fi fiÙÈ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ó· ÂÈÛ‡ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ¤ÁÈÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ - ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ó· ·ÛΛ ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ϤÁÔÓÙ·˜: “Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ‹‰Ë ¿ÚıËÎ·Ó - ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ - ›¯·Ó Ìˉ·ÌÈÓfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiˆ˜ ͤÚÂÙÂ. Ÿˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ‰ÂÓ È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ. °È·Ù› ‰ÂÓ È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ; °È·Ù› fiÙ·Ó ‰È·Ï‡ÂȘ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi Ô‡ ı· ‚ÚÂȘ Ó· Ì·˙¤„ÂȘ ÊfiÚÔ˘˜. ŒÊÙ·Û·Ó Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ·‡ÍËÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Û ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú·Ï‡ÛÂÈ. ŸÌˆ˜ ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú·Ï‡ÛÂÈ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ ¤ÛÔ‰·, ·Ú¿ÁÂÈ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ÏÔ˘Î¤Ù·” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘ ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ø˜ ¿ÏÏË ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·, ··ÍÈÒÓÂÈ Î·È ÌˉÂÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔÂÍÔÊÏÒÓÙ·˜ ‰‹ıÂÓ ·ÔÙ˘¯›Â˜” ™ÙÔ “ÙÚ·¤˙È” ÙˆÓ ÂÈÙÂÏÒÓ ÙÔ˘ ˘-

Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î¿Ï˘„˘ Ù˘ “Ì·‡Ú˘ ÙÚ‡·˜”, ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Â›Û¢ÛË Ù˘ ÌÂٿٷ͢ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ˘„ËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ - Ô˘ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ 2012 -, ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ 2012, Ô˘ fï˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Î·È Ó¤· ÂÚ·›ˆÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÚÚÈÊı› (;) ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∫∫∂, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÂÓÙڤη˜, Û¯ÔÏ›·Û ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË Ï‹„Ë Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ¡¢ ÎÚ‡‚Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È Ë ÙÒ¯Â˘ÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı›, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó·

‚ÚÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Ï·fi Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È È· Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙ›” √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÙfiÓÈÛÂ: “ªÂ ÚˆÙÔ‡Ó Â¿Ó ÛÒ˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·; ∞·ÓÙÒ, ªÂ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÏ›‰·” ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜ Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ - ÙÔ ¢¡Δ, Ë ∂∂ Î·È Ë ∂∫Δ - Â›Ó·È ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›· ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌÔ Â›Â‰Ô ¯Ú¤Ô˘˜ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜” Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ

̤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ... ÙÚ‡˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È Î·È Ë ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¤ÙÔ˘˜ 2012, Ô˘ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘-¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ 5.000.000 Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ πÃ Î·È ¢Ã. ∞fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ¤ÛÔ‰· ‡„Ô˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 300 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∂ÈϤÔÓ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ̤ÙÚ·: - ∂È‚ÔÏ‹ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ÛÙ· ·Ó·„˘ÎÙÈο, ÛÙÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜, ÛÙ· ÂÌÊȷψ̤ӷ ÓÂÚ¿ Î·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ô˘ ‹Ù·Ó Ó· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ· ¤ÛÔ‰· ÌÂٷ͇ 200 Î·È 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ. - ¡¤Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Û ¢∂∫√ Î·È ÏÔÈÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ·ÛΛ Ë ÙÚfiÈη. - ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. - ªÂٷٿÍÂȘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ¯·ÌËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ 13% ÛÙÔÓ ˘„ËÏfi 23% ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. - ∫·Ù¿ÚÁËÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ·ÓÂÓÂÚÁÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙÒÚ· ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÈÛ‡ÛÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘.

ªÂȈ̤ӷ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÊÔÚ¤ˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

“¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ̤ÙÚ·, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÙÔ˘ 2010” ∞£∏¡∞, 4.

“¢∂¡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ̤ÙÚ·, fi-

ˆ˜ ·˘Ù¿ ÙÔ˘ 2010. Œ¯Ô˘ÌÂ, ‚¤‚·È·, ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. ™ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ı· ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ ·‰È˘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ∞Ó ı· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ·, ‹ Û ÌÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ı· Ù· ‰Ô‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·‰È˘ ı· ·ÚıÔ‡Ó” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ¡∂Δ, ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiıÂÛË ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤·˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó, ‹Ù·Ó Û·Ê‹˜: “√ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ‰›ÌËÓÔ ‹Ù·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ηχÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ¢ËÏ·‰‹, ÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÌÂÈÒÛ·Ì ÂÚ›Ô˘ 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ ¤ÚÂ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. 줂·È·, ›Ûˆ ·fi ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹, ÙËÓ Î·Ï‡„·ÌÂ, fï˜, Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ, ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· Èı·Ó‹ ·fiÎÏÈÛË, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. Œ¯Ô˘Ì ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ οӷÌ ¤Ú˘ÛÈ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ‹ ·˘Í‹ÛÂȘ ÊfiÚˆÓ. £· Â›Ó·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙˆÓ

‰··ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. £· Â›Ó·È ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˜ ÙȘ Ôԛ˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·” . ∞Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ù· ηٷʤÚÓÂÈ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∏ ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó¿Ù˘ÍË - Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ·. ∫·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ ‹‰Ë ·Ú¯›-

˙Ô˘ÌÂ Î·È ‚Á·›ÓÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. ∏ ‡ÊÂÛË Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Ú˯‹, ¤¯Ô˘Ì Ôχ ÂÏȉÔÊfiÚ· ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ì·˜ ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ¿Ú· ÙÔ 2011 ı· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿ ‡ÊÂÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›·. £· ¤¯Ô˘ÌÂ, Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011, ¤Ó· ¤ÏÏÂÈÌÌ· 17 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙ· 3 ‰ÈÛ. (ηÈ)

“¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ 30 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ∞£∏¡∞, 4.

Δ√ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÂÈÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 30

‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ¿Ó·„ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. “∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÎÚ·ÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂∂, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Ì ÂÈϤÔÓ ÔÛfi Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ “·˘Ù‹ Ë ·‡ÍËÛË ‹‰Ë ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ” ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÚԂϤÂÙ·È Û Ó/Û Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ó/Û ÚԂϤÂÙ·È Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ó· ·ÛΛ ‚¤ÙÔ Û Èı·Ó¤˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‹ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜.

·˘Ùfi ÂÓ¤¯ÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰ÈÏfi ÛÙfi¯Ô:·ÊÂÓfi˜ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ¤ÛÔ‰· ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. ∫·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, Â›Ó·È fiÙÈ Û’ fiÏ· ·˘Ù¿ Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÚÈÂÙ›·˜ - ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È fiÏÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ” . √ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·¤ÎÏÂÈÛ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜: “ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û˘¯Ó¿. ™·˜ ı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· - Î·È ¤Ú˘ÛÈ - Â·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Î·È Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Ë ¤ÍÔ‰fi˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. Ÿˆ˜ ‰ÂÓ ›Û¯˘Â ÂΛÓÔ, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈ·˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È ÂÓfi˜ ’ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜’ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ fiÊÂÏÔ˜.∫·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ∂˘ÚÒ˘. ÕÚ· ·ÎfiÌË Î·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË, ¤¯ÂÈ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ÛÙÔÓ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ, ¤¯ÂÈ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ Û˘ÌʤÚÂÈ”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§πOY 2011

√ ÌÂÁ·ÏÔÂÂÓ‰˘Ù‹˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ì ÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô Δ˙ÔÚÙ˙ ™fiÚÔ˜ “∏ ∂˘ÚÒË Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ∞£∏¡∞, 4.

˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Δ˙ÔÚÙ˙ ™fiÚÔ˜ ›¯Â Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÂÓÒ Ì›· Ë̤ڷ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô Î. ™fiÚÔ˜ ›¯Â ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ÎÏÂÈÛÙfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ŒÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÔÏÈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ‰Èψ̷ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ù¤ıËΠ·fi η̛· ÏÂ˘Ú¿ ı¤Ì· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ™fiÚÔ˜ ›¯Â ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ¿ÛË ı˘Û›· Ó· Ûˆı›. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ™fiÚÔ˜, Ë ÛˆÙËÚ›· ·˘Ù‹ ı· ¤ÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÚΛ Ó· ÂȉÂȯı› Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∂›Û˘, Ô Î. ™fiÚÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Î·È ÛÙȘ ∏¶∞ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈÎÚ·Ù› ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, ΔÈÌ °Î¿ÈÙÓÂÚ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ™˘Ófi‰Ô˘˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ΢ڛ· ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Â› fiÙÈ Ë Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο Î·È ÌfiÓÔÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ™˘Ófi‰ˆÓ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿, ÔÈ ·ÔÊ¿-

ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÈ˙‹ÌȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Û ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. “√ Ï·fi˜ ϤÂÈ ‰Â›Í ÌÔ˘ ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÛÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ˆ ÔÈÔ˜ ›۷Ȕ Û¯ÔÏ›·Û ÙÔ ∫∫∂. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ›¯Â ‰Â›ÓÔ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ›¯·Ó ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜

Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÂÈÒıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ™ÙÔ ‰Â›ÓÔ ·Ú·Î¿ıÈÛ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (‰›Ï· ÛÙÔÓ Î. ™fiÚÔ˜), Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ √∞™∂ Î. ¶.∂˘ı˘Ì›Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ Î. ¢. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ™. ª¿ÓÔ˜.

¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. ™ÙË ‰È‹ÌÂÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ›¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ ¡Ô˘ÚÈ¤Ï ƒÔ˘Ì›ÓÈ, ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î. Δ˙Ô‡ÏÈÔ ΔÚÂÌfiÓÙÈ, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ Deutsche Bank Î. Δ˙fi˙ÂÊ ∞ÎÂÚÌ·Ó Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂∫Δ Î. §ÔÚ¤ÓÙ˙Ô ª›ÓÈ ™Ì¿ÁÎÈ. ∂·Ê¤˜ Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ fiˆ˜ Ô Δ˙ÔÚÙ˙ ™fiÚÔ˜ Î·È Ô ¡Ô˘ÚÈ¤Ï ƒÔ˘Ì›ÓÈ Â›¯Â Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô Ô›ÎÔ˜ Ambrosetti ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ΔÛÂÚÓfiÌÈÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ΔÔ ÊfiÚÔ˘Ì ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙÔ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Villa d’ Este, ¤Ó· ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·Îfi ·Ï¿ÙÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫fiÌÔ Î·È ¯·Ú·ÎÙË-

Ú›˙ÂÙ·È Ë “∂‰¤Ì Δ˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ” ÁÈ· ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙË ‰È‹ÌÂÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ›¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÛÙ·Ú-ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ ¡Ô˘ÚÈ¤Ï ƒÔ˘Ì›ÓÈ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ÎȘ “ÚÔÊËÙ‡ÛÂÈ” ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÊfiÚÔ˘Ì, Ô ¤ÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î. Δ˙Ô‡ÏÈÔ ΔÚÂÌfiÓÙÈ, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Deutsche Bank Î. Δ˙fi˙ÂÊ ∞ÎÂÚÌ·Ó Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂∫Δ Î. §ÔÚ¤ÓÙ˙Ô ª›ÓÈ ™Ì¿ÁÎÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÚfiÛÊ·Ù· “‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ” ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛΤ„Ë ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ¯ÒÚ·˜-̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‚ڋΠ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Bloomberg, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Û˘Ó‰ڛԢ ÛÙÔ ΔÛÂÚÓfiÌÈÔ, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜” Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ È‰¤· ·˘Ù‹.

ŒÚ¯ÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ

∞ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ™Â ÂÚ›Ô‰Ô ‡ÊÂÛ˘ Î·È ÌÂȈ̤ÓÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ∞£∏¡∞, 4.

√ƒ∞Δ∂™ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ

ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙȘ ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ·Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË (ÌÂı·‡ÚÈÔ) Ì ÙËÓ ÚÒÙË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÂÈÙÔΛԢ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙËÓ ˘fi ÂͤٷÛË ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË ÛÙ· Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓ· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ, Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô ‡ÊÂÛ˘ Î·È ÌÂȈ̤ÓÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂͤÏÈÍË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰È·ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ euribor, Ì ٷ ÔÔ›· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ΤډԢ˜ (spreads), Ò-

ÛÙ ӷ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÂÈÒÓ Î·È ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ̤ۈ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Ë ΔÙ∂, ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ·, ηıÒ˜ Î·È ·˘Ùfi ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 9 Î·È 14 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ó· Ì‹Ó· ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙÔ 6,90% Î·È 9,72% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ÙÔ Ì¤ÛÔ Î˘-

Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ÛÙ·ıÂÚfi ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·˘Í‹ıËΠηٿ 9 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 6,23% ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· ̤¯ÚÈ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Î·Ù¿ 48 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 5,37% ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· ¿Óˆ ÙÔ˘ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶¿ÓÙˆ˜ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ̤۷ ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ì›·˜ Ë̤ڷ˜ ·fi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘-

¿ÚÈÔ ÛÙÔ 0,44% Î·È 0,34% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÂÈÎfiÓ· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·fi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÌÂ Û˘ÌʈÓË̤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 3,75%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰¿ÓÂÈ·, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ¯ˆÚ›˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ·, ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ̤ۈ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ, Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙȘ ˘ÂÚ·Ó·Ï‹„ÂȘ ·fi ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 5 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 14,64%. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ Ì¤ÛÔ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ÛÙ·ıÂÚfi ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ÌÂÈÒıËΠηٿ 2 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 3,91% Î·È Î·Ù¿ 7 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 3,57% ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙ·ıÂÚfi ¿Óˆ ·fi 1 Î·È ¤ˆ˜ 5 ¤ÙË. Δ¤ÏÔ˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·‡ÍËÛË ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ù· ̤۷ ÂÈÙfiÎÈ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ˘fiÏÔÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ‰·Ó›ˆÓ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ̤۷ ÂÈÙfiÎÈ·

ÛÙ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ˘fiÏÔÈ· ηٷı¤ÛÂˆÓ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 2 ¤ÙË ·fi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 5 Î·È 8 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙÔ 3,55% Î·È 3,69% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ˘fiÏÔÈ· ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ¿Óˆ ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÛÙÔ 3,68%, ÂÓÒ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 4 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 4,66% Î·È 5,71% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜

“√È ŒÏÏËÓ˜ Û ϛÁÔ ı· ˙ËÙÈ·Ó‡ԢӔ ∞£∏¡∞, 4.

∂•∞πƒ∂Δπ∫∞ ··ÍȈÙÈο ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. “™Â Ï›ÁÔ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ì·ÓÙ‹ÏÈ, ÁÈ· Ó· ˙ËÙÈ·Ó‡ԢӔ › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ªÔ˘Ï¤ÓÙ ∞Ú›ÓÙ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Δ‡Ô. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 1 ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Û fiÏ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ˆ˜ Ô˘‰Â›˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ. °È· ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ì ڢıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ 9%. ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¡¢. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘, °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, Ì›ÏËÛ ÁÈ· “ÈÙ·Ì‹ ÚfiÎÏËÛË” ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “∞˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ fiÙÈ Î·Ì›· ‰˘ÛÎÔÏ›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ·ÂÌÔÏ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ì·˜ ‰Èη›ˆÓ” “¶Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ë ÌfiÓÈÌË ÔÏÈÙÈ΋ ηÙ¢ӷÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô‰ËÁ› Û Â·›Û¯˘ÓÙ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ” ÚfiÛıÂÛÂ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ¢È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÔÊÂÈÏÒÓ ÛÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª ∞£∏¡∞, 4.

™∂ ηıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª ηı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÚԂϤÂÙ·È ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ¤ˆ˜ ÙËÓ 31Ë/12/2012 Ù˘ Ï‹„˘ ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ûڷ͢ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÚÈÓfi ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi, Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: - ÀÔ‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. - ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ̤¯ÚÈ ÙËÓ 31Ë/12/2010. - ∞ÓÂÏÏÈ‹˜ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ·fi 01/01/2011 Î·È ÂÊÂÍ‹˜. - ∫·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÛÔ‡, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ 20% Â› ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2010, ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈË̤Ó˘ ÙËÓ 31/12/2010 ÔÊÂÈÏ‹˜. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi Ô‡Ù ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 1,25% Ù˘ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈË̤Ó˘ ÙËÓ 31Ë/12/2010 ÔÊÂÈÏ‹˜ Ô‡Ù ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 40% ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2010, ·ÏÏ¿ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ›ÛÔ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 150 ú.

§È¿˘: ¢ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ Ô “Á·Ï¿˙ÈÔ˜” ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ٷ 178 ÂηÙ. ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 4.

√ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¡¢ Î. ª. §È¿˘ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‰È¤„¢Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ù· ÔÔ›· ÙÔÓ Ù·‡ÙÈ˙·Ó Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ “Á·Ï¿˙ÈÔ” ˘Ô˘ÚÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ηٷı¤ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 178 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÙÔ˘. √ Î. §È¿˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ıÏÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÂÚ·ÙÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÌËÓ‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ªª∂. ΔfiÓÈÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜.

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

“∏ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·”

™ÙÚÔ˜ ∫·Ó: ÿÛˆ˜ ÔÈ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË “√ÚÁÒÓÂÈ” Ë ÙÚfiÈη ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ΔfiÌÛÂÓ - ¡ÙÂÚÔ‡˙ ∞£∏¡∞, 4.

·Ù·ÁÁÂÏÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ” ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘” Ë ÔÔ›· ”¤ÛÙÂÈÏ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·“ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ. ™ËÌ›ˆÛ ‰Â fiÙÈ Ë ·ÈÙ›· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ›Ûˆ˜ ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÓÈÛfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÏÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÊÙˆ¯ÒÓ.

√ Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, ÁÈ· ¤Ó·Ó Ó¤Ô ÎfiÛÌÔ, Ë Ï¿ÛÙÈÁÁ· ı· ÎÏ›ÓÂÈ- ¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ - ÏÈÁfiÙÂÚÔ ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ” ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ Ôχ, ·ÏÏ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·“” Œ¯ÂÈ Ì›· ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË: ¤Ó· ¯¿ÛÌ·, ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÎÈ Â˘Ú‡, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜“ÛËÌ›ˆÛÂ. ” ∂ÓÒ Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓÈÛÔًوÓ, Ë ÈÛÙˆÙÈ΋ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ì¤Á· ÁÂÁÔÓfi˜ ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿ÏˆÛ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜“˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ” ∏ ·ÓÈÛfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ì›· ·fi ÙȘ ÛȈËϤ˜ ·Èٛ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ªÂÛÔÚfiıÂÛÌ· Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ú¤ÂÈ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ̛· ‰›Î·ÈË Î·È ÈÔ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙڈ̿وӓη٤ÏËÍÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ¤Êı·Û·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ((∂∂ - ∂∫Δ - ¢¡Δ) Î·È ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ Úˆ› ı·

“ÔÚÁÒÛÔ˘Ó” ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· “ÍÂÛÎÔÓ›ÛÔ˘Ó” Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÙÔ˘ 2011 ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜ 2012-2014. °È· ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·Û ı· ÂϤÁÍÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙˆÓ ¢∂∫√ Î·È ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ÛÂ

ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙ· ·›ÙÈ· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ 9,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ (fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ·Ú¯Èο ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ) ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ 10% ÙÔ˘ ∞∂¶. Δ· ÙÂÏÈο ÛÙÔȯ›· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Eurostat ÛÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011, ÙÔ ÔÏÈÁÔÌÂϤ˜ Ù¯ÓÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ı· ÛÙ·ı› ÛÙËÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÚÔ-

ÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ª·ÚÙ›Ô˘. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚ˘ÛÈÓÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÚfiÈη Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ϤÔÓ Ì¤ÙÚ· “¿ÌÂÛ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜” Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÈϤÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ‡„Ô˘˜ 4 ‰ÈÛ. ú. ∏ ȉ¤· Ù˘ Â›Û¢Û˘ ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ∂ÓÈ·›Ô˘ ªÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ (ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÂʤÙÔ˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012) ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Û Ù¯ÓÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÙÚÈÂÙ›·˜ (20122014) ÛÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· 22 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. μ·ÛÈÎfi ̤ÏËÌ· ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·È Ë ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∂Í¿ÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ™ÂÚ‚¿˜ ¡ÙÂÚÔ‡˙ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î. ¶fiÔ˘Ï ΔfiÌÛÂÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó ·¢ı›·˜ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¿Ù˘ˆÓ Û˘Ófi‰ˆÓ Ecofin Î·È Eurogroup ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Â›Ó·È Èı·Ófi fiÙÈ ÔÈ Î.Î. ΔfiÌÛÂÓ Î·È ¡ÙÂÚÔ‡˙ Ó· ¤ÏıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.

∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔÓ ‰ÂÛ̇ÂÈ ıÂÙÈο fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜

√ º. ∫Ô˘‚¤Ï˘ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ “£· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ·fi ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ·” ∞£∏¡∞, 4.

√ º. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÂÍÂϤÁË ÚfiÂ-

‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ¿ÏÏË ˘-

Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. °È· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ „‹ÊÈÛ·Ó 670 Û‡Ó‰ÚÔÈ, Ì ÙÔÓ º. ∫Ô˘‚¤ÏË Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 652 „‹ÊÔ˘˜,

ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó Î·È 18 ÏÂ˘Î¿. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘, Û ۇÓÙÔÌË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ Û˘ÁΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔÓ ‰ÂÛ̇ÂÈ ıÂÙÈο. ∫¿ÏÂÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ “Ì·˙› Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ˆÚ·›Ô Ù·Í›‰È Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∞fi ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘”. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÂÓÔ‡˜ Î·È ÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤¯ÂÈ ÙËÓ

˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó. √ ™‡ÚÔ˜ §˘ÎÔ‡‰Ë˜ η٤Ϸ‚ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Û „‹ÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÙÂÏÈο, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 110 ̤ÏË Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ™ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ °ÚËÁfiÚ˘ æ·ÚÈ·Ófi˜, °È¿ÓÓ˘ ∫·ÎÔ˘Ï›‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙ËÛˆÎÚ¿Ù˘ °È¿ÓÓ˘ ¶·ÓÔ‡Û˘, ª·Ú›· ƒÂÔ‡ÛË Î·È ∞ÓÓ· ºÈÏ›ÓË.

“∞ÎÚfi·ÛË ·fi„ˆӔ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ °È· “·ÎÚfi·ÛË ·fi„ˆӔ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜”

ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ¡∂Δ, Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi Ù· ·‰È¤ÍÔ‰·, ÛÙ· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·, Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Î·È ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ÙfiÔ˘, ÙfiÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È¿ÏÔÁÔ˜, Â›Ó·È ·ÎÚfi·ÛË ·fi„ˆÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ∫‡ÚÎÔ˘, Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ” ÂΛÓÔ Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ô˘ ‚‚·›ˆ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘ Î·È ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ó·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ‰È·¯¤ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔηÏ› Ó· ÂÁ›ÚÂÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈο ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο, ‹ ·ÎfiÌË ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ú· ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TPITH 5 A¶PI§I√À 2011

∑ËÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜

™ÙÔȯ›· ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ÌÂٷٿÍÂȘ ∏ ηٿÚÙÈÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ∞£∏¡∞, 4.

ÙÔȯ›· Ì ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ˙ËÙ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ¡ÙfiÏÈÔ˘. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ¤Ó· ÚÔ˜ ¤ÓÙÂ, “Ú¤ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÂÁη›Úˆ˜ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (ÌfiÓÈÌÔÈ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘) ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘” .

¢È¿ÛˆÛË Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ô˘ ›¯Â ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› Û ÁÂÒÙÚËÛË ∞£∏¡∞, 4.

™ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÓÙÔ›ÛıËÎÂ, Ù˘¯·›·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶Ô˘Ï›ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÚÈÓı›·˜, Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ª·ÚÁ·Ú›Ù·, Ô˘ ·Ó·˙ËÙ›ÙÔ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘. ∏ ª·ÚÁ·Ú›Ù· £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Â›¯Â ¤ÛÂÈ Û ÁÂÒÙÚËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶Ô˘Ï›ÙÛ· ÙÔ˘ μ¤ÏÔ˘ ∫ÔÚÈÓı›·˜ Î·È Â›¯Â ÛÊËÓÒÛÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ 10 ̤ÙÚˆÓ. √È ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫È¿ÙÔ˘, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ·ÂÁÎÏÒ‚ÈÛ·Ó ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁÔ‡, Ú›¯ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ ÈÌ¿ÓÙ·, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰¤ıËΠÌfiÓË Ù˘ Î·È ·Ó·Û‡ÚıËÎÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔÌÈÛı› Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È, ¤¯ÂÈ Û¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ù˘ ¯¤ÚÈ.

™‡ÏÏË„Ë Á˘Ó·›Î·˜ Ë ÔÔ›· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Û ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì Ï·ÛÙ¿ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ∞£∏¡∞, 4.

™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ˜) ı· ηٷ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔȯ›· ÌÂٷٿÍÂˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· (‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ¡¶¢¢, √Δ∞) fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· (¢∂∫√, ¡¶π¢ Î.Ï.). √È ÌÂٷٿÍÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÚÔ˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ó¤Â˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔȘ ı· ηٷ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ‰È·„‡‰Ô˘Ó Ì ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛËÌÂÚÈÓ¿ (¯ıÂÛÈÓ¿) Ì “‰‹ıÂÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψӔ ., ηıÒ˜ ·˘Ù¿, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁ›·, “‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” .

Δ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Î·È ÁÈ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, fiÙÈ ÂÚÈÎfiÙÔÓÙ·È ÔÚÈÛÙÈο Ù· ‰ÒÚ· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ηٿ 30% ‹ 40% Û ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· “˘„ËÏfiÌÈÛıˆÓ”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰Â ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÒÓ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ó ˘Ô‚ÏËı› Ù¤ÙÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈۋ̈˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÂΉԯÒÓ” Î·È ˆ˜ “ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÌfiÓÔÓ fiÛ· ÔÈ ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì·”. ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ “ÙÚfiÈη” .. μ·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÔÈ ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÔ›, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È “Ë

™ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ Ë ‡ÏË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ

∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ‰›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘ ∞£∏¡∞, 4.

∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ó¤· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ì ÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙÔ ‰›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ™ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ϤÔÓ Ë ‡ÏË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ΔÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ Ù›ıÂÙ·È Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, ÒÛÙ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 11 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜, ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ (www.yme.gr). ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ·˘Ù‹, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔÛ‰Ôο Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ Ù· ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È. ΔÔ Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 4 ‚·ÛÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ∏ ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ Ô‰ËÁÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÚԂϤÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÊÔÚ¤· ÂÔÙ›·˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ.∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ οı ۯÔÏ‹˜, Ë Î·ıȤڈÛË ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Û ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Î·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚˆÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Û ·Ú·‚¿Ù˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Û ·Ï·ÈÔ‡˜ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÒÓ Î·È Ë Δ¤Ù·ÚÙË ÂÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ·ÏÔÔ›ËÛË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰È-

ηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˘fiÛ¯ÂÙ·È fiÙÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÌfiÓÔ Ì›· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÓÒ Ë ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘ ı· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË.¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·fi Û‹ÌÂÚ· ·Ó·ÚÙ¿Ù·È Â›Û˘ ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, Ë ‡ÏË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ Ó· Ù· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Ù· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·: 1. £ÂˆÚËÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ 2. £ÂˆÚËÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ 3. £ÂˆÚËÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ 4. £ÂˆÚËÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È 5. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ô‰‹ÁËÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ - ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜.

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ÓÈ·›·˜ ∞Ú¯‹˜ ¶ÏËڈ̋˜ ÌÈÛıÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ Î·È ÙËÓ ÈÛfiÙÈÌË Î·È ‰›Î·ÈË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ”. √ Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ “ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ı· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ Î·È ·‰È˘, ηıÒ˜ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÎÂÙÈÎfi ı· Â›Ó·È “›ÛË ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ›‰È· ÂÚÁ·Û›·”. ∂›Û˘, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 2,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2013 Î·È ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ¤Ó· ÚÔ˜ ¤ÓÙ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ÂÓÒ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ ı· ÚÔÛÌÂÙÚÒÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ.

™Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¤ÂÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÈ· 44¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ÛÙË §·Ì›·, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜, ‰ÈÔ¯¤Ù¢ Ï·ÛÙ¿ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ §·Ì›·˜. ∂ÓÙÔ›ÛÙËΠ·Ú¯Èο ·fi ηٷÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙËÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÔ˘Ó Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÙËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¢π∞™. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ¿Óˆ Ù˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 1050 ú Ì Ï·ÛÙ¿ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 50, ÙˆÓ 20 Î·È ÙˆÓ 10 ú. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ë ÔÔ›· ÂÈÛÎÂÙfiÙ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ¤Î·Ó ÌÈÎÚÔ·ÁÔÚ¤˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ì Ï·ÛÙ¿ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÏËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ·ÏÏ¿ Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿, ›¯·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ·ÎfiÌË Î·È Û ¯ˆÚÈ¿ Á‡Úˆ ·fi ÙË §·Ì›·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏËÊı› Î·È ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ï·ÛÙ¿ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù·.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 4.

∂£¡π∫√ §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 216,

∫Ï‹ÚˆÛË: 6, ∏̤ڷ: 4Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 04-04-2011) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 4Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 1 Î·È 30. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 30629 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 1085 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 1107 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 30651 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ú. ∞fi 2.000 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 1072 1818 30362 30616 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 1001 1046 1050 1170 1680 1704 30224 30248 30545 30590 30594 30714 ∞fi 500 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 1019 1022 1047 1052 1077 1093 1113 1115 1125 1166 1202 1207 1210 1228 1229 1234 1238 1239 1246 1252 1256 1275 1288 1304 1305 1312 1335 1340 1349 1355 1359 1390 1401 1404 1417 1437 1487 1489 1516 1525 1573 1576 1586 1606 1624 1639 1646 1648 1673 1676 1685 1719 1727 1763 1778 1780 1831 1841 1855 1864 1870 1872 1911 1919 1920 1952 1980 1984 1988 1996 30031 30033 30060 30069 30117 30120 30130 30150 30168 30183 30190 30192 30217 30220 30229 30263 30271 30307 30322 30324 30375 30385 30399 30408 30414 30416 30455 30463 30464 30496 30524 30528 30532 30540 30563 30566 30591 30596 30621 30637 30657 30659 30669 30710 30746 30751 30754 30772 30773 30778 30782 30783 30790 30796 30800 30819 30832 30848 30849 30856 30879 30884 30893 30899 30903 30934 30945 30948 30961 30981 ΔÀÃ∂ƒ∂™ Ãπ§π∞¢∂™ ™∏ª∂ƒ∞ √π: 1 ∫∞π 30. Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 1001 ¤ˆ˜ 1999 Î·È ·fi 30000 ¤ˆ˜ 30999 ηıÒ˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 185000 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

ΔÚ·ÁÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ ∞£∏¡∞, 4.

Δƒ∞°π∫√™ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÓ ÒÚ· ÂÚ-

Á·Û›·˜ ÁÈ· 32¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÎÂÚ·˘ÓÔ‚ÔÏ‹ıËΠ·fi ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ fiÙ·Ó ‡„ˆÛ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi È¿ÙÔ ÒÛÙ ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ó· οÓÂÈ ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛË Î·È ·˘Ùfi Û˘Ó¿ÓÙËÛ ηÏÒ‰ÈÔ ˘„ËÏ‹˜ Ù¿Û˘. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÏÂÈÔ‡˜ ÛÙ· ªÂÏ›ÛÛÈ·. ΔÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ›¯Â Û‡ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· 50 ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ¤ÁÈÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂʤÙË ·Ó·ÎÚÈÙ‹, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª·ÏÙ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜”. √È Ó·ÚÔ› ¤ÁÚ·„·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ¤Ù·Í·Ó ʤÈÁ ‚ÔÏ¿Ó ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ÙÔ˘˜ ηÙ‰›ˆÍ·Ó Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜.

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¶ÚԂϤÂÙ·È Û ڇıÌÈÛË Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜

∞ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ §˘Î›Ԣ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ °È· Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ∞£∏¡∞, 4.

√™√π Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘

ÙÔ˘ ∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ §˘Î›Ԣ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, Û ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈÎfi Â›‰Ô. ∞˘Ùfi ÚԂϤÂÈ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ ÙˆÓ ∏ÌÂÚ‹ÛÈˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ, Ì ÈÛ¯‡ ·fi ÙÔ

Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010-2011 Î·È ÌÂÙ¿. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¿ÍË ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ·Ó¤Ú¯Â-

Ù·È ÂÚ›Ô˘ Û 80.000 ÂÙËÛ›ˆ˜. ŒÓ· ÔÛÔÛÙfi ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, ·ÏÏ¿

ÂÈϤÁÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. “™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÔÏÏÒÓ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ·fiÏ˘Û˘ Ù˘ ‚·ıÌ›‰·˜ ·˘Ù‹˜ Î·È Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. “™ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ ı· ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·Ùfi-

ÙËÙ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒ˜ ÂÍÂÙ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ηÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜, Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ı¤ÛË Û ۯÔϤ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ Ô˘ ı· ·ÔÎÙËı› ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, Û ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈÎfi Â›‰Ô, ı· Â›Ó·È ÈÛfiÙÈÌÔ Ì ٷ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈ· Ô˘ ·ÔÎÙÒÓÙ·È Ì ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi”.

∂Ή‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÈÎ. ª›ÛÙË ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

“¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Î·È ·Ó·ıˆÚÒÓÙ·˜” √ ÙfiÔ˜, ÙfiÓÈÛÂ, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜

“√

ÙfiÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜, Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ, Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ Ì¤Á· Úfi‚Ï‹Ì· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔÈ ÔÏÏÔ›, Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· Îϛ̷ ÙÔ ÔÔ›Ô ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜”. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ª›ÛÙ˘, Û٤ϯԘ Ù˘ ∞Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ™ËÌ›ÙË, ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Î·È ·Ó·ıˆÚÒÓÙ·˜”, ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “¶fiÏȘ”, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ”.

™ÙȘ 690 ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ˆ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈÎfi ·ÁÒÓ·, ̤¯ÚÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚ› fiÙÈ Í¤Ê˘Á ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÓı¤Ú̈˜ ˘ËÚ¤ÙËÛÂ, ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi. ∂›Ó·È ¤Ó· ‚Ȉ̷ÙÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÁÚ·Ì̤ÓÔ Ì ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË, Ë ÔÔ›· Û˘Ó·Ú¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ·ÎfiÌË Î·È ÂΛÓÔÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·Û¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ªÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ: “¶Ò˜ ¤ÁÈÓ· ·ÚÈÛÙÂÚfi˜. ∫ÔϤÁÈÔ, Ù· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù·. μfiÏÂ˚, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·Á¿Ë. ∫Ô‡‚· Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÚÒÙ˜ Â·Ê¤˜, ÚÒÙÔÈ Ê›ÏÔÈ. ºÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ·-

ÁÒÓ·. ¶·Ú·ÓÔÌ›·˜ ¢ÙÚ¿ÂÏ·. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô: ∏ÚˆÈÛÌfi˜, ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. √ ÷ڛϷԘ, Ô °ÚËÁfiÚ˘ Î·È ÔÈ ·ÓÂ·ÚΛ˜ ˘fiÏÔÈÔÈ. ∫fiÌÌ·, ‰ÈÎËÁÔÚ›·, ÚÔ˘Ù›Ó·, ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ÛÙÚ·Ùfi˜. √ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ΔÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‚ÚfiÌÈÎÔ ë89. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ Ô˘ÙÔ›·˜. ¡›ÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜: ∞fi ÙËÓ ÂÏ›‰· ÛÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. √È ÈfiÙ˜ ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡” . π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÈÛÙÔڛ˜ ‰È·ÓıÈṲ̂Ó˜ Ì Ó·ÓÈ΋ ÙڤϷ Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ê‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ηٿÊÂÚÓ ӷ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ¤Íˆ ·fi Ù· ÛηÏÈ¿ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜, fiÔ˘ ÊÔÈÙÔ‡ÛÂ, ÚˆÙÔÛÙ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ·ÓÙÈ¯Ô˘ÓÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. “ΔÔ ‚ȂϛԔ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ª›ÛÙ˘ “Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋

ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ̛· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÚÔÛˆÈ΋ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÔ˘. Ÿˆ˜ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ϤÂÈ “¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Î·È ·Ó·ıˆÚÒÓÙ·˜” Û fi,ÙÈ Ì ·ÊÔÚ¿, ¤ÙÛÈ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î·È Ô ÙfiÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜, Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ, Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ Ì¤Á· Úfi‚Ï‹Ì· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔÈ ÔÏÏÔ›, Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· Îϛ̷ ÙÔ ÔÔ›Ô ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜, Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ¿Ú· ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ, Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· Î·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ ı· ‰Ô‡Ì ¿ÛÚË Ì¤Ú·. ¶ÚÔÛˆÈο

¤¯ˆ ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ›¯· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÔ¯‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Ú‡ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞Ó ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔ˘ ϤÁ·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ·ÓÙ› Ó· ÏÈÌÓ¿˙ÂÈ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ı· ıˆÚÔ‡Û· fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ‰ÂÍÈ¿ ¿Ô„Ë. ™‹ÌÂÚ· Â›Ì·È ·Ôχو˜ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ¿Ô„Ë” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ª›ÛÙ˘. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì›ÏËÛ·Ó Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ηıÒ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ªÈ¯. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, ÂÓÒ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘ÓÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∫·Ù¤ıÂÛ·Ó ÁÔÓ›˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “¶˘Ú‹Ó˜” ∞£∏¡∞, 4.

°√¡∂π™ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Â-

ÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ‰›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜). ™ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÕÚË Ã·Ù˙ÈÌȯÂÏ¿ÎË

Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ›‰Ë. √ Î. ÷Ù˙ËÌȯÂÏ¿Î˘, Ô˘ Â›Ó·È ¯ËÌÈÎfi˜, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó Ì¤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ηٿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ÃËÓÔÊÒÙË Î·È Ù˘ Î. §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·ÛıÂÓ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡-

Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹. √ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ › Â›Û˘ fiÙÈ ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ·Ô‰fiıËÎ·Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘.

∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ °. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ›‰Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ “Â˘Ú‹Ì·Ù·” ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ÁÈÔ Ù˘. ™ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó·ÁÓÒÛÙËÎ·Ó ¤ÁÁÚ·Ê· ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤Ó˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË.


M·ÁÓËÛ›· 11

TPITH 5 A¶PI§I√À 2011

¶ÚÔ¯ı¤˜ ‚Ú¿‰˘ ·fi ¤ÓÔÏÔ˘˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜

§ËÛÙ›· Û ·ÚÙÔÔÈÂ›Ô ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ∞›ÏËÛ·Ó ËÏÈÎȈ̤ÓË, ‹Ú·Ó 120 ¢ÚÒ Î·È ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó

¡

¤· ÏËÛÙ›· ÛËÌÂÈÒıËÎÂ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Û ·ÚÙÔÔÈÂ›Ô ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ (ʈÙfi). £‡Ì· ÏËÛÙÒÓ ¤ÂÛ 70¯ÚÔÓË, ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜, Ô˘ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∏ ÏËÛÙ›· ÛËÌÂÈÒıËΠϛÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰‡Ô ¤ÓÔÏÔ˘˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜. ∏ Á˘Ó·›Î· ¤ÓÙÚÔÌË Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙÔ‡˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 120 ¢ÚÒ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÙÚ¿ËÛ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹, ÂÓÒ Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ. ∫·È ·˘Ù‹ Ë ˘fiıÂÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙË.∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ 70¯ÚÔÓ˘ ÛÙÔ ·ÚÙÔÔÈÂ›Ô Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÙ¿ ÌËÓÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Û Û›ÙÈ· (΢ڛˆ˜ ÂÍÔ¯Èο) ·’ fiÔ˘ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó Û˘Û΢¤˜, ¤ÈÏ· Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Í›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ Â›Ó·È ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈÎfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜, ÏÈÁÔÛÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηʤ Ì·Ú, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∏ Ó¤· ·˘Ù‹ ÏËÛÙ›· ¤ÁÈÓ ̤۷ Û ϛÁ· ÏÂÙ¿ Î·È Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›·. ∞Ó Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û·Ó Ó· ‰È·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙË ÏËÛÙ›·. ¢¤Î· ÂÚ›Ô˘ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎÔ˘ÎԇϘ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÈÛÙfiÏÈ Î·È Ì·¯·›ÚÈ, ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ·ÚÙÔÔÈ›Ô. ∂ΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë 70¯ÚÔÓË, ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜. √È ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ Ì›ÏËÛ·Ó ÂÏÏËÓÈο. ªÂ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙˆÓ fiÏˆÓ Ù˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∏ Á˘Ó·›Î· ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎÂ. ™ÙË ı¤· ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÓfiÏˆÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, ¤ÓÙÚÔÌË ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. ∂ΛÓÔÈ Ù· ‹Ú·Ó Î·È ¤Ê˘Á·Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ë 70¯ÚÔÓË ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ηٷϿ‚ÂÈ ÚÔ˜ ÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË ¤Ê˘Á·Ó, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÔÈÔ Ì¤ÛÔÓ ‰È·Ê˘Á‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó. ∞Ú¯Èο ÙÔ˘˜ ›‰Â Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ Â›Ó·È Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜, „ËÏÔ‡ ·Ó·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (1,80 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ), ηÓÔÓÈ΋˜ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‰È¿Ï·Û˘. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔ Ì·Á·˙› Î·È fiÙ·Ó ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˆ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó

∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ÌfiÓË Ù˘ Ë ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó. ΔËÓ ÒÚ· Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ΛÓËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ›. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ™‹Ì·ÓÛ˘ ¤Ï·‚ ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ΔÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË. Œˆ˜ Î·È ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â οÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË. ªÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ¶ÙÂÏÂÔ‡ (fiÔ˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó

‰‡Ô ÌfiÓÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›) Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·ÛÙ˘ÓÔ̇ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ¤ÎÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÂÓ Â·ÚΛ. ∏ fiÔÈ· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ‰È¤Ï¢ÛË ÂÚÈÔÏÈÎÔ‡ Î·È fi¯È Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ¢ڇÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÏËÛÙÒÓ Î·È ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı‡Ì· ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ ÏËÛÙÒÓ ¤ÂÛ ˙¢Á¿ÚÈ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘ ·Ú·ı¤ÚÈ˙ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ›¯·Ó ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ·fi ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó. ΔÔ˘˜ ¤‰ÂÛ·Ó, ÙÔ˘˜ Ê›ÌˆÛ·Ó Î·È ·ÊÔ‡ ‹Ú·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ‰Â̤ÓÔ˘˜.

ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÏËÛÙ›·˜ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ 20 ÂÚ›Ô˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∫·Ì›· ·fi ÙȘ ÏËÛÙ›˜ ·˘Ù¤˜ Ì ı‡Ì·Ù· ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· ‰ÂÓ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎÂ. ÕÏϘ ÙfiÛ˜ ‰Â ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ÏËÛÙ›˜ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ΔÔ 2010 ÔÈ ÏËÛÙ›˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 50% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009 ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∞fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÚÔ¤‚Ï„·Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÏËÛÙÂÈÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ·ÏÌ·ÙÒ‰Ô˘˜ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, Â›Ó·È ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓÔÈ - ηٿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi - ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ‚È·ÈfiÙËÙ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·.

™YNTOME™ TO¶IKE™ EI¢H™EI™ ¶ÚˆÙÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó. μÔÏÈÒÙË ÛÙË ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ¶ÚÒÙÔ˜ Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ÂÍÂϤÁË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙ˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ó¤·˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ¤Ï·‚ 37 „‹ÊÔ˘˜. ªÂ ÙÔÓ Î. μÔÏÈÒÙË ÈÛÔ„‹ÊËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÷ÏΛ‰·˜ Î. §¿ÌÚÔ˜ °Î¿Ó˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ: °ÂˆÚÁ. ∫˘Ì·Ú›‰Ë˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ƒÔ‰fi˘ Ì 36 „‹ÊÔ˘˜, ∫ˆÓ. ∑¤Ú‚·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ £Ë‚ÒÓ Ì 34 „‹ÊÔ˘˜, ¢ËÌ. ∫ˆÛÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ Ù˘ ΔÚÈfiψ˜ Ì 34 „‹ÊÔ˘˜, ¢ËÌ. ∫·ÙÛ·Úfi˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ì 32, μ·Û›Ï˘ §·ÌÚÈÓfi˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Ì 31 „‹ÊÔ˘˜, ¢ËÌ. ΔÛ›Úη˜ Ù˘ ÕÚÙ·˜ Ì 31, ¶·Ó·Á. ™˘ÁÁÔ‡Ú˘ Ù˘ §·Ì›·˜ Ì 30 Î·È ¡ÈÎ. ¶·Á›‰·˜ Ù˘ ™‡ÚÔ˘ Ì 28 „‹ÊÔ˘˜. Ex officio ÛÙË ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∞ıËÓÒÓ, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜.

¢È·ÎÔ¤˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·È ‰È·ÎÔ¤˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‰È¤Ï¢Û˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ¤ÚÁˆÓ. √È ‰È·ÎÔ¤˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ Ô‰fi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 86 Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·È ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi ÙȘ 10.30 ˆ˜ 11.30 ÙÔ Úˆ›. ™ÙËÓ Ô‰fi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 124 Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ÙȘ 11.30 ¤ˆ˜ ÙȘ 12.30 ÙÔ Úˆ›. ™ÙËÓ Ô‰fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 196 Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·fi ÙȘ 9.30 ¤ˆ˜ ÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ›. ™ÙËÓ Ô‰fi

∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ £·˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ™Ù·Ê˘Ï¿ ·fi ÙȘ 13.30 ¤ˆ˜ ÙȘ 15.00. ™ÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ·fi ÙȘ 7 ¤ˆ˜ ÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ›. ™ÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 71 Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·˙‹ Î·È °·ÏÏ›·˜ ·fi ÙȘ 8 ¤ˆ˜ ÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›. ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Î·È 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 14.30.

∞ıÒˆÛË ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∫·Ú¿‚· ∞ıÒÔ ¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ÙÌËÌ·Ù¿Ú¯Ë, ÙÔ 2006, ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΛÓËÛ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. √‰˘ÛÛ¤· ∫·Ú¿‚· ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ „¢‰Ô‡˜ ‚‚·›ˆÛ˘ ηْ ÂÍ·-

ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, Ô ÙfiÙ ÙÌË̷ٿگ˘ - Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙȘ ˘Âڈڛ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΛÓËÛ˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ - ÊÂÚfiÙ·Ó Ó· ÂÓ¤ÎÚÈÓ 66 ‰È·Ù·Á¤˜ ÔÚ›·˜-‰ÂÏÙ›· ΛÓËÛ˘ Î·È ÂÓÙÔϤ˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·, ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ˘ÂÚˆÚȷ΋ ··Û¯fiÏËÛË Û ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. Δ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û˘ÓÔÏÈο Û 100 ÒÚ˜ ˘ÂÚˆÚȷ΋˜ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2006. √ ÙÌË̷ٿگ˘ ‚Ú¤ıËΠηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, fiÙ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰›Î˘ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÛÔ Î·È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Ï·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ˘Âڈڛ˜ Û ԉËÁÔ‡˜ Ù˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·Á-

ÁÂÏ›·. ™ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ Â›¯Â ηı›ÛÂÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ÙÌËÌ·Ù¿Ú¯Ë Î›ÓËÛ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷ‰ÈοÛÙËΠÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË. ∞fi ÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Û ÂΛÓË ÙË ‰›ÎË ÚԤ΢„·Ó ÎÂÓ¿ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‚‚·›ˆÛ˘ ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, Â¤ÌÂÓ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó Û·Ê›˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÔÈ ˘Âڈڛ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ›, Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‹ Ï·ÛÌ·ÙÈΤ˜, ÂÓÒ ÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ¤‰ÈÓ·Ó ·Û·Ê›˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “¤ÙÛÈ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È...”. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηÙÂ›ÁÔ˘Û·˜ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘, Ë ˘fiıÂÛË Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, Ì ÙËÓ ·ıÒˆÛË ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘.

ŒÎÏ„·Ó 4 ÙfiÓÔ˘˜ Ï·Ì·Ú›Ó˜ Ï¢ÎÔÛȉ‹ÚÔ˘ ·fi ‚ÈÔÙ¯ӛ· √ÏfiÎÏËÚË Âȯ›ÚËÛË ÊfiÚÙˆÛ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ Ï¢ÎÔÛȉ‹ÚÔ˘ ·fi ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ ¤Î·Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ›. ŒÙÛÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÎϤ„Ô˘Ó Ï·Ì·Ú›Ó˜ Ï¢ÎÔÛȉ‹ÚÔ˘ ·Í›·˜ 19.000 ¢ÚÒ. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Ë ÎÏÔ‹ ÊÔÚÙËÁÔ‡, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô - fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ - ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ÎÏÔÈÌ·›·, ·fi ‰ÈÏ·Ó‹ Âȯ›ÚËÛË. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤‰Ú·Û·Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ÃÚÔÓÈο Ë ÎÏÔ‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ŒÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÁ›· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ηٷÁÁÂÏ›· ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙË ‚ÈÔÙ¯ӛ·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 4Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜. ŒÎÔ„·Ó ÙËÓ ÂÚ›ÊÚ·ÍË Î·È ·fi ÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ‹Ú·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙfiÓÔ˘˜ Ï·Ì·Ú›Ó˜ Ï¢ÎÔÛȉ‹ÚÔ˘. °È· ÙËÓ ÎÏÔ‹ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÊÔÚÙËÁÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË. √È ‰Ú¿ÛÙ˜, ·ÊÔ‡ ÁÎÚ¤ÌÈÛ·Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚ›Êڷ͢, ¤‚·Ï·Ó ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Î·È ÊfiÚÙˆÛ·Ó ÙȘ Ï·Ì·Ú›Ó˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÔÈ Ï·Ì·Ú›Ó˜ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙȘ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û οÔÈ· ηٷÛ΢‹. ∏ ÎÏÔ‹ ·˘Ù‹ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ‹‰Ë Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ ÛȉËÚÈÎÒÓ Î·È ¯·ÏÎÔ‡ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ú·Á‰·›· ·‡ÍËÛË ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ. ø˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ıˆÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ƒÔÌ¿, ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ‰Ú¿ÛË. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÎÏÔÈÌ·›ˆÓ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ ƒÔÌ¿ ÛÙÔ˘˜ ™ÔÊ¿‰Â˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È Ôχ Û˘¯Ó¤˜ ÔÈ ÎÏÔ¤˜ ÛȉËÚÈÎÒÓ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ˙ÒÓ˜, ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔ‰Ô̤˜. ŸÔ˘ Ë ÚfiÛ‚·ÛË Â›Ó·È ıˆÚËÙÈο ‡ÎÔÏË ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ›¯ÓÔ˜ ·fi Û›‰ÂÚÔ ‹ ¯·ÏÎfi. Δ· ÎÏÔÈÌ·›· ›Ù ٷ ÌÂÙ·Ô˘ÏÔ‡Ó Â›Ù ٷ Ô˘ÏÔ‡Ó ˆ˜ ÛÎÚ·. ∂ÈϤÁÔ˘Ó fï˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û ηٷÛ΢¤˜. ∞fi ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‹Ù·Ó Ë ÎÏÔ‹ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÛȉËÚÈÎÒÓ ·fi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙËÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì ÌÈÎÚ¿ ÊÔÚÙËÁ¿. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 12 «ŒÊ˘Á» Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Âٷψً˜ ¶·Ú¤· Ì ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Ô˘ ÙfiÛÔ Â›¯Â ·Á·‹ÛÂÈ, ¤ÌÂÏÏ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ∞¯¤ÚÔÓÙ·, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Âٷψً˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù˘ ·Ï·È¿˜ ÁÂÓÈ¿˜, °È¿ÓÓ˘ ∞‰·Ì·ÓÙ›‰Ë˜. √ °. ∞‰·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÚÔ¯ı¤˜ Û ËÏÈΛ· 79 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Îˉ‡ÙËΠ¯ı˜ ·ÚÔ˘Û›· ‰Âο‰ˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Û·ÛÌfi ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ‚ÈÔ·Ï·ÈÛÙ‹. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Âٷψً˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯Â Â˘Ù˘¯‹ÛÂÈ Ó· ‰ÂÈ Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ∂ϤÓË ÙÚ›· ·È‰È¿, ÂÙ¿ ÂÁÁfiÓÈ· Î·È ‰‡Ô ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·. ŒÓ· ¿ÏÔÁÔ, ÙÔ ˙ÒÔ Ô˘ ›¯Â Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Û˘Ú ¤Ó· fiÌÔÚÊ· ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Î¿ÚÔ, ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔÓ °. ∞‰·Ì·ÓÙ›‰Ë ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, fiÔ˘ ÙÂϤÛÙËÎÂ Ë ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›·. ∂› ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÂٷψًÚÈfi ÙÔ˘ ÛÙ· ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞‰·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ ›¯Â ÂÙ·ÏÒÛÂÈ ¿ÏÔÁ· ·’ fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ.

¡¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™Â Îϛ̷ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Û ™ÒÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÂÍÂϤÁË Ô Î. ¢ËÌ. ∫·ÏϤ˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Ë Î· ∫ÂÚ·Ì›‰·ΔÛÈÏÈÔ‡ ∞Ϥη, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô Î. ¢ËÌ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ô Î. μ·Û. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ù·Ì›·˜ Ô Î. ÃÚ. μ·Ï·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ì¤ÏË ÔÈ Î.Î. £ˆÌ·˝‰Ë˜ ¶ÂÙÚ., æ·Ú¿ÎÔ˜ ¶ÂÙÚ., ª·Î·Ó›Î·˜ °È·Ó., ª·Î›Ú˘ ∂˘¿Á. Î·È ∞ÊÚÔ‰›ÙË ª¿ÓÔ˘.

™˘Ó¤Ï¢ÛË ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ∂∫μ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2010, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2011, ¤ÎıÂÛË ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜.

™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ÔÁÚ¿ÊˆÓ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘ Δ˘ÔÁÚ¿ÊˆÓ μfiÏÔ˘” ηÏ› Û °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂∫ μfiÏÔ˘ Ì ı¤Ì·Ù·: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ÂÎÏÔÁ‹ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÂÎÚÔÛÒËÛË ÛÙË °™∂∂.

∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÛÙÔ «πª∞™» √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ πª∞™ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÒÚ˜ 09.00 ¤ˆ˜ 13.00 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘.

TPITH 5 A¶PI§I√À 2011

∑ËÙ› Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢.™. μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹

N· ÎÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹

Δ

ËÓ ÎÏ‹ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÚÒÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î.Î. ∞ϤÎÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª‹ÙÚÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ·Ó Úfi‰ÚÔÈ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÂÙÚ·Âٛ˜, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÍËÁËÛÂȘ, ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˙ËÙ›, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÈ, Ó· ÎÏËıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ 1 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·fi Ù· Ù·Ì›· ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ.™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ··Û¯ÔÏ› fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ Ù·ÌÂÈ·ÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙ· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ÂÓËÌÂÚˆı› ÙfiÛÔ ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ› ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, fiÛÔ Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ fiÙÈ Ë Â˘ı‡ÓË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Ú. ‰ËÌÔÙÈÎfi Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. £¤ÛË Ì·˜, fï˜, Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔÓ Ú. ‰ËÌÔÙÈÎfi Ù·Ì›·, ·Ï-

Ï¿ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-

ÓˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ªÂ ÁÓÒÌÔÓ·, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·ÊÒÙÈÛ˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ¢ı˘ÓÒÓ ıˆÚԇ̠ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ fiÏˆÓ fiÛÔÈ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ·ÈÚÂÙÔ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÌÏÔ΋ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÔ˘Ì ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌÂ, fï˜, fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ·ÚÓËıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛ‹ Û·˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜”.

¢ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘, ¯Ù›˙ÔÓÙ·È ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔÈ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ

¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ·Ó·Ú¯›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μfiÏÔ˘ √ÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ·Ó·Ú¯›· Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi “ÎÂÓfi” ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌË, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÍ¢ÚÂıÔ‡Ó 500.000 ¢ÚÒ Î·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘. ΔÔ “ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ” Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÙÈ˙·Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜, ¤¯ÂÈ ¿„ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ó· ¯Ù›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Î¿ı ÛÈı·Ì‹ Á˘. ΔÔ “ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ”ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘.Ãı˜ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ fiÙ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡. ªfiÛ¯Ô fiÙÈ Ë ÌÂϤÙË ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘, fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È “‰È¯ÔÙÔÌË̤ÓË”. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ¤·„ ӷ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÙÈ˙·Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Î. ¶ÔÏ˘ÌÂÓ›‰Ë˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ fiÙÈ ÔÙ¤ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.“™Ù· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ›¯·Ù ¤Ó· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ϤÔÓ”, ›Â Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛ Ì ÌÈ· ϤÍË ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤·„ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈÛ¯‡. “ª¿¯·ÏÔ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ÌÈ· Ù¿ÍË ÛÙËÓ ·Ù·Í›· Ú¤ÂÈ fiÏ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË. ¢ËÏ·‰‹, ı· Ú¤ÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÙËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û ÔÏÂÔ‰fiÌËÛË Î·È Û Ú¿ÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 7 Ì 8 ¯ÚfiÓÈ· Î·È 500.000 ¢ÚÒ. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ï˘Êı› οı ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ “ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ” ˆ˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ó· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¿ Û ÁË Î·È ¯Ú‹Ì·.“ΔÔ ·ÏÈfi Û¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÙÂÏ›ˆÛ”, ›Â Ô Î. ¶ÔÏ˘ÌÂÓ›‰Ë˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ›Û¯˘Û ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤‚Á·˙·Ó ¿‰ÂȘ ÁÈ· Ó· ÔÈ-

¢ÂÓ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ™˘ÓÔÏÈο ÂÓÓ¤· ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰›ÓÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ¯Ú¤Ë Î·È ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √È ÊÔÚ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ú¯È΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘, Ë ÔÔ›· ÚԂϤÂÈ ÔÈÓ¤˜ fiˆ˜ ¿ÁˆÌ· ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜. √È ÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ÊÔÚ›˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ªÂÏÂÙÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ, ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˆÛÙfiÛÔ Âͤ‰ˆÛÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÂÎ ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ˘fi ηٿÚÁËÛË ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‹ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˆ˜ ˘fi¯Ú˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ∂§™∞Δ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÍÂÎÈÓ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó Û ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. √ Î. ¶ÔÏ˘ÌÂÓ›‰Ë˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ fiÛÔÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Ó· “·Ú·‚È¿ÛÔ˘Ó” ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ¯ÒÚÔ, Ë ÀËÚÂÛ›· ·Ú¤ÂÌ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÂΛÓÔ ·ÔÊ¿ÛÈ˙Â. ¶ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÌËÓ ·Ú·¤ÌÂÙ·È Î·Ì›· ˘fiıÂÛË ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ¿‰ÂȘ Û fiÛÔ˘˜ ÙËÓ ˙ËÙÔ‡Ó. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÌË ‰È¯ÔÙÔÌÂ›Ù·È Ë Û˘ÓÔÈΛ· Û ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∑‹ÙËÛ·Ó Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ÚÔ 1970 ÂÔ¯‹, ηıÒ˜ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ÌÂϤÙË. ∏ ÌÂϤÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·›ÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›. “ª¤ÓÔ˘Ì Û ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ì ›‰È· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË fiˆ˜ fiÏÔ˜ Ô μfiÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ”, ÂÈÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È fiÙ·Ó ÚˆÙ‹Û·Ó ·Ó “ı· ¿„ÂÈ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë “ÁÚ·Ì-

ΔÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ ∂ƒ∞ 2 ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË, 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì., ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂ƒ∞ 2 (¢Â‡ÙÂÚÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·) Ë Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ÓË Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Û˘Ó·˘Ï›·, Ë ÔÔ›· ηÙÂÓıÔ˘Û›·Û ÙÔ ÔÏ˘ÏËı¤˜ ÎÔÈÓfi Ô˘ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ›¯Â ˆ˜ ı¤Ì· Ù˘ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· “¢Âη¤ÓÙ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ™˘ÓıÂÙÒÓ”, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·˘Ù¿ ·Á·‹ıËÎ·Ó Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ̤۷ ·fi ÌÈ· ʈӋ, ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¡Ù·Ï¿Ú·. ŸÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‚Ú·-

Ì‹” Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘ÓÔÈΛ·”, Ë ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋.“Ÿ¯È. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÚÈÓ ÙÔ 1923 Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â›”, ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¶ÔÏ˘ÌÂÓ›‰Ë. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ¡fiÌÔ, fiÙ·Ó ÌÔÚ› Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È Ô Î. ¶ÔÏ˘ÌÂÓ›‰Ë˜ Â¤ÌÂÈÓÂ, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· fiÙÈ Ë ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÔÏÏ¿, fiÙ·Ó Î·È fiÔÙÂ Û˘ÓÙ·¯ı›. “∏ ‰È·‰Èηۛ· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó” ÙfiÓÈÛÂ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ªfiÛ¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ô˘ ˘¤ÁÚ·Ê·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÈ ÓÔ̿گ˜ Â›Ó·È fiϘ ·Ú¿ÓÔ̘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ› Ô‡Ù ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. “¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ” ‰‹ÏˆÛÂ. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

‰È¿˜ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Û ÚÒÙË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·fi ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¡Ù·Ï¿Ú· Î·È Ô ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ Ù›ÌËÛ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÂΛÓË ÙË ‚Ú·‰È¿.∂Λ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ƒ∞ 2, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ·Ú·ÁˆÁfi ™È‰ÂÚ‹ ¶Ú›ÓÙÂ˙Ë, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛ ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› ÔÏfiÎÏËÚË ·fi„ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·‰ÈÔʈӛ·, Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.Δ¤ÏÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó·˘Ï›·˜ Ô˘ Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔ‹ıËΠÁÈ· ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÎÔÌ‹˜ “™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜”, Ù˘ ¡∂Δ, ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÂÓ Â˘ı¤Ùˆ ¯ÚfiÓˆ.

™˘ÁηÏÂ›Ù·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 2Ì.Ì. ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ù· ÂÍ‹˜: ∂ÂÚÒÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” Ì ı¤Ì·: “∏ÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ˜ - ∫·Ï·Ì¿Î·”.∂ÈÛ‹ÁËÛË Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ “∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ÌÈÛıÒÛÂˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ”. ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∂ÈÛ‹ÁËÛË Â› Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ (ª.¶.∂.) ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¢È¢ı¤ÙËÛË Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ “∫ƒÀæ∞¡∞” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜”, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ (ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ), ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯˘ÌÒÓ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ, Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “COCA COLA ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∂ªºπ∞§ø™∏™ ∞.∂.”, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘. ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ŒÁÎÚÈÛË ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜.


M·ÁÓËÛ›· 13

TPITH 5 A¶PI§I√À 2011

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Û¯¤‰ÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ∂ÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ÛÙË μ’ μπ¶∂

ÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ô˘ ı· η›ÂÈ ‚ÈÔÌ¿˙· ÛÙË μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹, ÏfiÁˆ ·Ô˘Û›·˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÙ·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÂͤÊÚ·Û·Ó ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘.

™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ‹ Ù˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ˆÛÙfiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙ› ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙȘ Êı›ÓÔ˘Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÂȉÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ. ™ÙÔ “ÎÂÓfi” ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο ÔʤÏË Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 50 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ô Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ¿ÌÂÛ· Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ô˘ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÌÂϤÙ˘ ¤¯·Û ÙÔ “ÙÚ¤ÓÔ” ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ. “Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ù· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜·ıÏËÙÈÛÌfi˜-ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ∞fi Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÙ·ÙÈ΋ ÌÂϤÙË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘, ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÏ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. √ Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ÎÔÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Ô˘ ı· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙÔÓ ¶·Á·-

ÛËÙÈÎfi, ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı›, ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ÊÔÚ¤·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ì 90.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÌÂÙÚËÙ¤˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Û ¤ÓÙ ÛËÌ›·. ∂ÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ÂÊfiÛÔÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ·, Â›Ó·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË, ÂÓÒ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛÙË Ï›ÌÓË, ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ Ô μfiÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·.

ÕÌÂÛË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ∏ χÛË ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹, ÙfiÓÈÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ıÔ‡Ó Ù· ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. “¢›ÓÂÙ·È Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ”, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Â›ÎÂÈÙ·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ó· Û˘˙ËÙËı› Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ٷ ÔÏ˘Ìȷο ·Î›ÓËÙ·. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯ı˜ fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÒÛÙ ӷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ‰ËÌfiÛȘ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È fiÙ·Ó Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ “·ÁÒÛÂÈ” Î·È fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Ó ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, ÒÛÙ ӷ Ï˘ıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ·Ó·Ù˘Íȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. “°È· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È “‚·ÚȤ˜” ˘Ôı¤ÛÂȘ, ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ”, ›Â Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎfi. ∫∞Δ. Δ∞™

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ 4Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡. πˆÓ›·˜ ∂Ή‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “™ÂÚÊ¿Úˆ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙË ÁÓÒÛË” ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ 4Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰È··È‰·ÁˆÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ™Î·¤Ù˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ Î·È ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˘ ∞Óı‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ì ٷ ·È‰È¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ πÛÙfi ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜, ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, Ù· online ·ÈÁÓ›‰È·, ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.saferinternet.gr Î·È ÙÔÓ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi 8001180015 Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰Â¯ÙÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ “¯Ú˘Ûfi ‰ÂοÏÔÁÔ” ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ fiˆ˜, Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈfi Ì·˜, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙË ÌÈ· ÒÚ· ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ì ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜, ·Ó ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰Â¯Ùԇ̠ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓfi¯ÏËÛË ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ·.

Afi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ ¶∞™¶ ∞∂π “∏ ¶.∞.™.¶. ∞∂π μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù˘ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÛÙËÓ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ÀÁ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì·: “¶ÚÒÙ˜ μÔ‹ıÂȘ”.∏ ÂΉ‹ÏˆÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· 3 ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ °·Ì‚¤Ù· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ‰È·ÛÒÛÙ˘ Î. μ. ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜.“ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÏÔÈfiÓ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÌÂٷ͇ 6 Î·È 8 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·˜ ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ì·˜ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ‹ Û οÔÈÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi Ì·˜”.


M·ÁÓËÛ›· 14 £ÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ªËÙÚfiÔÏË Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙȘ ¡Ë˜ £∂Δπ∫∏ Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Ô˘ ÂÎfiÓËÛ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ (Δ∂∂) ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙȘ ¡Ë˜, fiÔ˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Â¤Ó‰˘Û˘ ·fi ÂÙ·ÈÚ›·. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙËÓ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔ Δ∂∂ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ Ì˯·ÓÈÎfi. √ ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ú·ÏËÊı› ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË, ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ı· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ªËÙÚfiÔÏË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙÔ Δ∂∂ ‰fiıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈ· Ó¤·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤Î·ÓÂ. ∏ ªËÙÚfiÔÏË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙȘ ¡Ë˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÌÏÔ΋ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘, Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ∫∂¢ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙ ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË fiÙÈ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Ù˘ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Â›¯Â ȉÈÔÎÙËÛ›·, ‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈ˙ fï˜ Û ÔÈÔ ·Î›ÓËÙÔ. ªÂ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ·fi ÙÔ Δ∂∂ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› ÙfiÛÔ Ë È‰ÈÔÎÙËÛ›· ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ Δ∂∂ ·ÔÊ·Óı› ̤ۈ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ fiÙÈ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ÂÎÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ÙfiÙÂ Ë ªËÙÚfiÔÏË ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ Ù˘ ∫∂¢ ·fi οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ˘¿ÏÏËÏÔ. ŒÙÛÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÌÈ· ·Ó·ıˆÚË̤ÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË ı· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÍÂÌÏÔοÚÂÈ Ë Â¤Ó‰˘ÛË. ∏ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙȘ ¡Ë˜ ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·fi ÙÔ 2003. ŒÎÙÔÙ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ, ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ·ÓÙȉڿÛˆÓ. ∏ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ¤ÎÙ·Û˘ 1.300 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÁˆÚÁÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË 1.700 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ‰·ÛÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË, Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙȘ ¡Ë˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙȘ ¡Ë˜ ı· ·fiÊÂÚ ·ÚÎÂÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ ı· ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÓÂ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§πOY 2011

™˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ

™Â ÈÛ¯‡ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡ ∞ÓÂÛÙ¿ÏË Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂∫∞μ

ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ ÁÈ· ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·Ú̷ΛԢ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ·fi ¯ı˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ·ÊÔ‡ Ù¤ıËΠ۠ÈÛ¯‡ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ∂›Û˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂∫∞μ ·Ó¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÁÈ· ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÙËÓ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ¯ı˜, ηıÒ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ. ¡¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ¯ı˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ηıÒ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·Ú̷ΛԢ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Ó¤· ‰È¿Ù·ÍË, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ·Ó¿ ¯›ÏÈÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È fi¯È ·Ó¿ 1.500 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Û οı ¢‹ÌÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ¯ı˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ê·Ú̷ΛԢ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂›Û˘ ·ÏÏ·Á¤˜ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË ·fiÁÂ˘Ì·, ηıÒ˜ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ›. 줂·È· ·ÎfiÌË ÙÔ Ó¤Ô ˆÚ¿ÚÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú-

™Δƒ√º∏ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Û ÈÔ ÊıËÓ¤˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ Ô˘Û›Â˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÒÓ ·’ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔıÂÚ·¢Ù› Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ¯ı˜ Û ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ “ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԕ . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∫¡∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ›¯Â Ù›ÙÏÔ “¶¿ÏË ÂÓ¿ÓÙÈ· Û fiÏ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο, ˙ˆ‹ ÔÏfiÎÏËÚË, fi¯È Ì ‰fiÛÂȘ” . √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∫¡∂ Î. ∫ÒÛÙ·˜ μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ì¿ÓÈ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ∫¡∂ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜, fiÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Û ۯÔÏ›· Ù˘ fiÏ˘. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÙȘ ÈÔ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘ Î·È ·ÊÔÚ¿ ¿ÌÂÛ· ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈο ·›ÙÈ·. °È· ÂÌ¿˜ Ù· Ó·ÚΈÙÈο ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi. ∂›Û˘ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·

ÍÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˆÚ·Ú›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉÔı› ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ó· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ·fi ÙÔÓ √¶∞¢, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏÏ· Δ·Ì›·. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë ÌË ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿-

ÎˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ fiÙÈ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. 줂·È· fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜.

∂∫∞μ ™ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù‹˜ ¤Ó·Ú͢ ÁÈ· ¯ı˜ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ

Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÙÈ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ˘Âڈڛ˜ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÛÙÔÏ‹˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ¯ı˜ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ÁÈ· ÙȘ ˘Âڈڛ˜ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010-ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011), Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÛÙÔÏ‹˜. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È 1.500 ¢ÚÒ. ΔÂÏÈο ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ̤۷ ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó Ó‡̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ı· ‰Ô‡Ï¢·Ó Ù· ÌÈÛ¿ ÏËÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙË ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙËÓ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉ‹ÏˆÛË ·fi ÙËÓ ∫¡∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

∏ ÎÚ›ÛË ÛÚÒ¯ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Û ÊıËÓ¤˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ Ô˘Û›Â˜ ∫·È 14¯ÚÔÓÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÛÙËÓ ·Á›‰· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ

● Afi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ KNE M·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi Úfi‚ÏËÌ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û›Ï˘ ¡Ù·ÎÔ‡Ì˘ ·Ó¤Ù˘Í ÙÔ ı¤Ì· “ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÛÈÔÁfiÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ” . ∞Ú¯Èο ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ı› ϤÔÓ Î·È Û ÂÊ‹‚Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ 14 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÚÈÓ ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο ÛÙËÓ ∂˘-

Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙÔ 2010, ·Ó Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜, ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜, Ù· ‰›ÎÙ˘· ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È Ù· Ó·ÚΈÙÈο Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ. °ÂÓÈ΋ ‰È·›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î¿ÓÓ·‚Ë ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ Ó·ÚΈÙÈÎfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ‰Â‡ÙÂÚË ÙËÓ ÎÔη˝ÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ۯ‰fiÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∂˘Úˆ·›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î¿ÓÓ·‚Ë Û ÂÚ›Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ÂÓÒ 23 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹, Â›Ó·È fiÙÈ ‚·ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ Î·È ¿Ú· ÊıËÓfiÙÂÚˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ 24 Ӥ˜ „˘¯fiÙÚÔ˜ Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, Ô˘ Â›Ó·È fiϘ ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·’ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘ÓıÂÙÈο ·Ú¿ÁˆÁ· Ù˘ “ηıȉfiÓ˘” , Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÂÓfi˜ “Û˘ÁÁÂÓ‹˜” Ù˘ ÌÂı‰ÚfiÓ˘, Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏϘ ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ.

∏ ˘ÔÙÚÔ‹

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË fï˜ ¤¯ÂÈ Â›ÙˆÛË Î·È

ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ¯ÚËÛÙÒÓ Ô˘ ·ÔıÂÚ·‡ÙËηÓ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ¤ÂÛ·Ó ¿ÏÈ ÛÙËÓ ·Á›‰· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. √ Î. ¡Ù·ÎÔ‡Ì˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ηٿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔÓ “ÏËı˘ÛÌfi” ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹ÙÚÔ˘ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹ Û ıÂÚ·›· ÏfiÁˆ ·Ô˘Û›·˜ ıÂÙÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË. ∏ ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi: ∞Ó¤ÚÁÔ˘˜ Û ÔÛÔÛÙfi 61,3%, ·ÛÙ¤ÁÔ˘˜ (7,5%), ˘ÔÛÈÙÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ì ·˘ÙÔÎÙÔÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÂÈ‚·ÚË̤ÓË „˘¯È΋ ˘Á›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ÙÔ 35,6% ¤ˆ˜ 64% ¿Û¯ÂÈ ·fi Ë·Ù›Ùȉ· C. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ 84% Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÙ˜ ËÚˆ›Ó˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

√ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÂÏÏ›„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ∞Ó. ¶‹ÏÈÔ √ μ√À§∂ÀΔ∏™ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ۋÌÂÚ· ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¡¿ÎÔ˘, ¤ÓÙÔÓ· Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο È·ÙÚ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜, Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÂÓ‹, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ È·ÙÚÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi, ·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë Ù˘ Ó¢ڷÏÁÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ı¤Û˘. ∂ÈϤÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ Î·È ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∫ÈÛÛÔ‡, ÙÔ˘ ∞ÓËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ∏ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÁÈ·ÙÚfi˜, Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ∫ÈÛÛÔ‡, ·Ô¯ÒÚËÛ ÏfiÁˆ Ï‹Í˘ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘, ÂÓÒ Ë ı¤ÛË Ù˘ ‰ÂÓ ı· Î·Ï˘Êı› ·Ì¤Ûˆ˜, ÂÊfiÛÔÓ Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ Ù˘ ¯Ú‹˙ÂÈ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜. ∞Í›˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÛËÌÂȈı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, fiÛÔ Î·È Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο È·ÙÚ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ÂÊÙ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ, ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· Ë ¿ÚÙÈ· ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ·ÊÂÓfi˜ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ë ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· È·ÙÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· fiÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È Ë ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ·Ϥ˜ È·ÙÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÒÛÙ ¿ÌÂÛ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ÎÂÓ¿ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∫ÈÛÛÔ‡.

ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ƒÔÌ¿ Δ√ π·ÙÚÔÎÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ “πˆÓ›·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ÛÙȘ 18.30 ÛÙÔ £fiÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘) Ì ı¤Ì· “¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ƒÔÌ¿: ∑ԇ̷̠˙›... ·˜ ÁÓˆÚÈÛÙԇ̔ Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ Î·È ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 11 .Ì. Ì ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÚÒÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ÚÂ Î·È ÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË ÛËÌ·›·” ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ º‡Û˘

μÚ·‚Â›Ô ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ·ÔÙ‡ˆÌ· ·¤Û·Û ÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘

μ

Ú·‚Â›Ô “ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙ˘ÒÌ·ÙÔ˜” ·¤Û·Û ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ η٤ÁÚ·„·Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Ì ÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 15.972,08 ¯ÈÏÈÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂›Û˘ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ‚Ú·‚¢Ù› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ º‡Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì Ï‹ıÔ˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô √ÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¢‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ ·¤Û·Û ÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ·. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚¢Û˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· ‰¤Î· ηχÙÂÚ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ·, ÂÓÒ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ™ÂÚÚÒÓ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ̤ÙÚËÛ·Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÈο ÛÙÔȯ›·, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËΠÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó 7336,71 KWh (ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ˜) / ¯ÚfiÓÔ. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ¤ÎÏ˘ÛË 5972,08 Kg CO 2/¯ÚfiÓÔ (¯ÈÏÈÔ-

● OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ BfiÏÔ˘

ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη). √È Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ (ÏfiÁˆ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘) ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 15972,08 Kg CO2 /¯ÚfiÓÔ. ∂›Û˘ ÙÔ 1o °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›ÎÙ˘Ô √ÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿Û˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Δ· ·È‰È¿ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·-

Û›· ÙÔ˘. ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹Ù·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∂›Û˘ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô “√ÈÎÔÏÔÁÈο ™¯ÔÏ›·” , ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ º‡Û˘ (∂∂¶º) Î·È Â›Ó·È ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ë ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·˘ÚÈ·ÓÒÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ì ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ıÂÙÈ΋˜ ÛÙ¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ∂∂¶º ÌÂÙ¿ ·fi ·˘ÛÙËÚ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ Ù· Û¯ÔÏ›·, Ù· ÔÔ›· ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Ì ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ÛËÌ·›·. ª›· ÂȉÈ΋ ΔÈÌËÙÈ΋ ¢È¿ÎÚÈÛË ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, Ù· ÔÔ›· ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. °È· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ı· ‚Ú·‚¢Ù› ·fi ÙËÓ ∂∂¶º. ∫·È ʤÙÔ˜ ÛÙË μ’ Δ¿ÍË ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·˘ÙÔ·ÔηÏÂ›Ù·È greenteen Ì ۇÓıËÌ· “ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ” . √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞Ï¿ÎÈ· ∑ˆ‹, ∞ÏÂ͛Ԣ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, μ·ÛÈÏÂÈ¿ μ·ÛÈÏÈ΋, μ·ÛÈÏÂÈ¿˜ °ÈÒÚÁÔ˜, °·Ï·Ó¿Î˘ ªÈ¯¿Ï˘, °·ÓˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘ ™Ù¿ı˘, °È·ÓÓ·ÎÔ‡Ú·˜ ∞ÓÙÒÓ˘, °È·ÓÓ›ÎÔ˘ ¢¤ÛÔÈÓ·, °ÎÈÓÙÛ›‰Ë˜ μ·ÁÁ¤Ï˘, ∂Í¿Ú¯Ô˘ ¢‹ÌËÙÚ·, ∑·ÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∑ÈÒÁ·˜ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜, ∫·Ì¤ÚË

•¤ÓÈ·, ∫·ÛÛÈÔ‡ ∂‡·, ∫·ÙÛÈÌ¤ÚË ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ∫ÂϷˉÒÓË ∫ˆÓ/Ó·, ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˘ ™Ù¤ÏÏ·, §‡‰· μÂÚÔÓ›ÎË, §‡‰·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ª·ÏÏÈ·Úfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ªËÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ªÔ˘Ûٷηϋ˜ ª¿ÚÙÈÓ, ¡Ù›Î·˜ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜, ¡ÙfiÓÙ˘ μ¿ÁÁÔ˜, ™Î·Ú·Ì·Áο˜ μ·Û›Ï˘, ∞ÎÚÈ‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ™Â̛ӷ, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ °ˆÁÒ, ¢ÂÛfiÙË ∂ϤÓË, ∑·ÙÛ¿È ∞Ô˘ÚfiÚ·, ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ¡¿ÛÈ·, ªÔ˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ÔÛÙfiÏ˘, ª·ÙÚ¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¡·Ù¿Û·, ¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ›ÙË ª·Ú›·, ¶·ÓÙ·˙‹ º·›‰Ú·, ¶·ÓÙ·˙‹˜ ™›ÌÔ˜, ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ™ÂÚ·Ê›Ì, ¶·¿˜ £·Ó¿Û˘, ¶ÏÈ·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘, ¶ÔÏ›Ù˘ ¶¤ÙÚÔ˜, ¶Ô‡ÏÈÔ˘ ∫¿ÏÏÈ, ¶Ô˘ÚÓ¿Ú·˜ ∞ÓÙÒÓ˘, ƒ›Î· ∞ϤͷӉÚÔ˜, ™·ÚÚ‹ ŒÏÂÓ·, ™ÙÔÊÔÚÈ¿‰Ë ∞Óı‹, ÷ڛÛË ∫ˆÓ/Ó·. ∂›Û˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Î. ¢‹ÌËÙÚ·˜ §È¿Ë ÔÈ ÂÍ‹˜ ηıËÁËÙ¤˜: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶¿ÙÚ·˜ (‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋), ¶fiË ∫ˆÛÙԇϷ (˘‡ı˘ÓË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜), ƒ¿ÓÈ· ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ).

™ÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È Û ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·‡ÏÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘

ª·ıËÙ¤˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ·›ıÔ˘Û˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ ª∂ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Â-

Ô¯ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¤ÍÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÒÚ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ·Ó ·ÈÛıËÙÈο Î·È ÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÚÙÂÚÈÒÓ Î·È ÙË Ê‡Ù¢ÛË Ôχ¯ÚˆÌˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ. ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·‡ÏÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∫·ÚÙ¿ÏÂÈÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ì Ôχ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È Ê·ÓÙ·Û›· ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÓÒ ¿ÓÙÏËÛ·Ó ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Î·È ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ·ÚÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ÌÈ· fiÏË, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ʇÙÂ˘Û·Ó ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ™Ù· ‰È·-

● M·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘

Ï›ÌÌ·Ù· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ‰›Ï· ÛÙ· ·ÚÙ¤ÚÈ· ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ οÔȘ ÓËÛ›‰Â˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ̤۷ ÛÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ·˘ÏÒÓ. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î. ¶·Ú·Û΢‹ §ÔÓÙÚ›‰Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ٛÙÏÔ “∏ ·˘Ï‹ ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ” ÍÂΛÓËÛ ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ·‡ÏÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú¿ÛÈÓÔ. ¶¤Ú˘ÛÈ ¤ÁÈÓ ÙÔ ·ÚÙ¤ÚÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ë ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· Ó· Ê˘Ù‡ÛÔ˘ÌÂ, ÂÓÒ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Ë ·˘Ï‹. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ì ÙȘ ÁÏ¿ÛÙÚ˜, ÂÓÒ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ

● ŒÓ· ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ

ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÙ¤ÚÈ Ì ¯ÒÌ·. º¤ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ʇÙÂ˘Û·Ó Âԯȷο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηı·Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÚÙ¤ÚÈ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Î·ı·Úfi ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ °’ Δ¿Í˘ ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫˘˙ÈÚ›‰Ë ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙȘ Ê˘Ù‡ÛÂȘ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ›¯Â ·ÎÔ˘ÛÙ› fiÙÈ ÙÔ fiÏÔ ÛÎËÓÈÎfi ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ ‚·ÚÂÙfi. Δ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ¤ÏÎÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ¿ÏψÛÙ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. √È Ì·ıËÙ¤˜ οıÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÚÙ¤ÚÈ Î·È ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ∂›Û˘ ¿ÏÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘

Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·È Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ Î. ∂ÏÈӛ΢ ∫·ÌfiÛÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∂¤ÏÂÍ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ·Ó··Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËΠ‹Ù·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È fiÛÔ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ÂıÈṲ̂ÓÔÈ. ∂›Û˘ Û ÌÈ· ¿ÏÏË ·›ıÔ˘Û· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ. ™Ùfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fiÙÈ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ, ·ÊÔ‡ ÂΛ ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ¤Ó· ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·Á·‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔÓ ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ °’ Δ¿Í˘ πÊÈÁ¤ÓÂÈ· μÂÚÁÔ‡ÏÈ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â

ÛÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Â͈ڷ˚ÛÌfi ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ, ÙfiÓÈÛÂ: “∑ˆÁڷʛ۷Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ì ٷ ʇÏÏ· Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ‰›Ï· ÛÙË Ï›ÌÓË. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù·, fiˆ˜ ΛÙÚÈÓÔ, Á·Ï¿˙ÈÔ, ηʤ, ¿ÛÚÔ. £¤Ï·Ó ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÈÔ fiÌÔÚÊ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÎÚ·Ù› Ë ÌÔÓÔÙÔÓ›·. ∞ÏÏ¿Í·Ì ÙËÓ fi„Ë Ù˘ Î·È ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ Ó· ̤ÓÔ˘Ì ̤۷ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ∂∫∞™ ™∂ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ¶. ª·Úο΢ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™‡Á¯˘ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜ ∂∫∞™ ·fi 15.000 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ΔÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ¤ÛÔ‰· ¿Óˆ ·fi 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ·fi ¿Û˘ ʇÛˆ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi ÌÂÙÔ¯¤˜, ‰ÂÓ ı· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ∂∫∞™. ªÂ ‚¿ÛË Ù· Ó¤· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 7.715 ¢ÚÒ ı· ¿ÚÔ˘Ó ∂∫∞™ 230 ¢ÚÒ. Δ· ˘fiÏÔÈ· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 57,50 ¤ˆ˜ 172,50 ¢ÚÒ. ™˘ÓÂÒ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË Î·È ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ 15.000 ·fi ÙÔ˘˜ 380.000 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ı· “ÎÔÔ‡Ó” Â›Û˘ ÏfiÁˆ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‹ ÂÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi Û›ÙÈ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ.¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔÓ “·¤Ú·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂∫∞™ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û‡ÓÙ·Í˘ ·fi 1-12015 ÎÈ ¤ÂÈÙ·, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙÔ Ï¿‚Ô˘Ó. ∂ÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ÀÔ˘ÚÁÔ›:μ¿ÛÂÈ ÔÈˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ∂∫∞™ ·fi 15.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘; ∂¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ Î·È ·Ó Ó·È, ÔȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ·ÔÚÚ›ÊıËηÓ; À¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∂∫∞™ fiˆ˜ ›Û¯˘Â; ΔÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ·fi 1-1-2015 Î·È Ò˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›· Ù· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫∞™;”.


M·ÁÓËÛ›· 16 √ÚΈÌÔۛ˜ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Δ∂§∂Δ∏

·ÔÓÔÌ‹˜ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 9.30 .Ì. ı· Á›ÓÂÈ: - √ÚΈÌÔÛ›· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ì ٛÙÏÔ “™‡Á¯ÚÔÓ˜ ª¤ıÔ‰ÔÈ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ï˘Û˘ ÛÙË μÈÔÌ˯·Ó›·” ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. - √ÚΈÌÔÛ›· ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À, ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. - √ÚΈÌÔÛ›· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ì ٛÙÏÔ “∂ÈÛÙ‹ÌË Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›· ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ” ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À, ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ™ÙȘ 11 .Ì. ı· Á›ÓÂÈ Ë ÔÚΈÌÔÛ›· ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. - √ÚΈÌÔÛ›· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ì ٛÙÏÔ “∂˘Úˆ·˚Τ˜ ™Ô˘‰¤˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË” ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. - √ÚΈÌÔÛ›· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ì ٛÙÏÔ “¶ÔÂÏÔ‰ÔÌ›· - ÈÚÔÙ·Í›·” ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. - √ÚΈÌÔÛ›· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ì ٛÙÏÔ “ÈÚÈ΋ ∞Ó¿Ï˘ÛË Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. - √ÚΈÌÔÛ›· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ì ٛÙÏÔ “ÈÚÈΤ˜ ¢˘Ó·ÌÈΤ˜ Î·È ÃˆÚÔÙ·Í›· Ù˘ À·›ıÚÔ˘” ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ∫·È ÛÙȘ 12.30 ı· Á›ÓÂÈ Ë ÔÚΈÌÔÛ›· ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. - √ÚΈÌÔÛ›· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ì ٛÙÏÔ “∂Ê·ÚÌÔṲ̂ÓË ªË¯·ÓÈ΋ Î·È ¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ” ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. - √ÚΈÌÔÛ›· ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ.

“•ÂΛÓËÌ·”

Ÿ¯È ÛÙË ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ∏ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ‰ÈÂıÓÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “•ÂΛÓËÌ·” ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ η‡Û˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË μ’ μπ¶∂. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “∞·ÈÙԇ̠·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·‡Û˘ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ó· ÊÙÈ·¯Ù› ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ¡· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ‹ ÛÂ Û˘Ó·ÈÙÂÚÈÛÌfi ‰‹ÌˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Î·È Ó· ÙÂÏ› οو ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. °È· Ó· ÌËÓ ÍÂÔ˘ÏËı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Û οÔÈÔÓ “Ú¿ÛÈÓÔ” ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Î·È ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ÂÌ›˜, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘”.

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∏ ÚÒÙË Âȯ›ÚËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ¯ı˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ¿Óˆ ·fi ÙÚÂȘ ÒÚ˜

∞Û¿ÊÂȘ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ªÈ·˜ ™Ù¿Û˘

·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·Ù˘Ì·Ó›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ªÈ·˜ ™Ù¿Û˘ (Àª™) Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ›‰Ú˘Û˘ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙË Ì›· ÒÚ·. øÛÙfiÛÔ ¯ı˜, ηٿ ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Ë ÚÒÙË Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ È‰Ú˘ı› Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ¿Óˆ ·fi ÙÚÂȘ ÒÚ˜...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∫¿ı ·Ú¯‹ Î·È ‰‡ÛÎÔÏË, ˆÛÙfiÛÔ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ªÈ·˜ ™Ù¿Û˘, ·Ú·‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Àª™. ∏ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÚÂȘ ÒÚ˜, ·fi ÙȘ 11 ÂÚ›Ô˘ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.10 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆıËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ Ù˘, ¤Ó· ηʤ Ì·Ú ÛÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ·fiÂÈÚ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙËÓ Àª™ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·˘ıËÌÂÚfiÓ ‹ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË, fiˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¡fiÌÔ. ªÔÚ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙË ÌÈ· Ë ÌË ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÚÔ‹ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜. ª¤Û· ·fi ¤Ó· ¢ڇ ‰›ÎÙ˘Ô ÛËÌ›ˆÓ Â·Ê‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 59 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, 3.200 Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË 52 ÂÈÏÂÁ̤ӷ ∫¤ÓÙÚ· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ,

∂¡∏ª∂ƒø™∏ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›·

ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ™Ù. ∂ÏÏ¿‰· ˙ËÙ› ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ & £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ªÈ¯. ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜, ÔÈ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÒıËÛË ÛÙÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. °È’ ·˘Ùfi, ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Û·˜ Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÛÙÔÏ‹, Ù˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ·) π‰ÈˆÙÈΤ˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ (·Ó¿ ÓÔÌfi), Ô˘ Â›Ó·È Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹ ÎÂÓÙÚÈο ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ¶·Ú·Î·ÏÒ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó, ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ· Έχ̷ٷ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ‚) π‰ÈˆÙÈΤ˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ (·Ó¿ ÓÔÌfi) ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤Ó˜ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

● TÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜

ı· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÓÔÌÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋... ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ªÔÓ·‰È΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â›Ó·È ÔÈ È‰Ú˘Ù¤˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ, Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ¯ı˜ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Àª™, ·ÏÏ¿ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰ÂÓ ·Ôʇ¯ıËÎÂ, ·Ú’ fiÙÈ Ë ÚÒÙË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ›¯Â ¤ÙÔÈÌ· fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂȯÂÈÚË-

̷ٛ˜ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· √ÌfiÚÚ˘ı̘ Î·È ∂ÙÂÚfiÚÚ˘ı̘ ∂Ù·Èڛ˜ (√.∂. Î·È ∂.¶.∂.), ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙ· ∫∂¶. ™Â ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ∞ÓÒÓ˘Ì˜ ∂Ù·ÈÚ›˜ Î·È ∂Ù·ÈÚ›˜ ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ∂˘ı‡Ó˘, ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ı· ÚÔˆıÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ. °È· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Àª™ ¤ÁÈÓ ËÌÂÚ›‰· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·Û¿ÊÂȘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ. ™ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ‹Ù·Ó Î·È Ë

ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ (°∂ª∏), ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ‚¿Û˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ÂÌÔÚÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ªÂ ÙÔ °∂ª∏, fiϘ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÌËÙÚÒÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û fiÏÔ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. “™ÙË ™Ô˘Ë‰›· ̤ۈ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂ٠ηٷı¤ÙÂȘ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ Î·È ·›ÚÓÂȘ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂȘ Û ηӤӷ ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª·Ó. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔÂ˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 50 ¢ÚÒ Ë ¤Ó·ÚÍË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ë Î·Ù·¯ÒÚÈÛË. ∂›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ ÊıËÓfiÙÂÚË Î·Ù¿ Ôχ ·fi Ù· ¤ÍÔ‰· Ô˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ‰È·‰Èηۛ·. ™‡ÓÙÔÌ· ÛÙËÓ Àª™ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ë ÀËÚÂÛ›· ı· ÂÂÎÙ·ı› Û fiÏ· Ù· ∫∂¶, ÂÓÒ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ˘ËÚÂÛ›· ÌÈ·˜ ÛÙ¿Û˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ ›‰Ú˘ÛË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÈ·˜

∂¶∂, Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Û ¤Ó· ÌfiÓÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÓÙ› ÁÈ· ÔÎÙÒ, Ì ̛· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ‰È·‰Èηۛ· ·ÓÙ› ÁÈ· 11 Î·È Û ̛· ̤ڷ ·ÓÙ› ÁÈ· 38... ∞Ó Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÊÔ‡ .¯. ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ·Ï‹˜ ÔÌfiÚÚ˘ıÌ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ù· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi 9 Û 1, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Û ηӤӷ ·fi ·˘Ù¿ ·¢ı›·˜ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ì›·˜ ÛÙ¿Û˘, ·˘Í¿ÓÂÈ Ô fiÁÎÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ, Ô‡Ù ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ˘Ô‰ÔÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹˜. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÏÏ·Ï¿ ÛËÌ›· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. Ÿˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÏÂÁ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¯ı˜ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, “ı¤ÏÔ˘Ì ٤ÙÔÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ·fi ÙÔÓ √™∂...”. ∞ÎfiÌË Ì ÙËÓ Àª™ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È Ë Î·ÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÂÓÒ fiÏ· Ù· Ù¤ÏË ·ÔÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

∑ËÙ› ÙÔ ¶∞™√∫ ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘

∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ȉȈÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·

● H Î. ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë

¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ, fiˆ˜: 1. ∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. 2. ∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (ÚÒËÓ ∂ÌÔÚ›Ô˘) 3. ∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. 4. ∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙȘ ¢·ÛÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ Á) π‰ÈˆÙÈΤ˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ (·Ó¿ ÓÔÌfi), ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ¿‰ÂȘ ·fi ÙË ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, Û ı¤Ì·Ù· ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ¶Ú¿ÛÈÓ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ‰) ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙˆÓ ¶Â-

ÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Â˘ı‡Ó˘ Û·˜ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. Î·È Â) ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ·˘ÙÒÓ (¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ηÓfiÓ˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜), ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ.

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· JESSICA ΔÔ Δ·ÌÂ›Ô Ã·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ JESSICA ∂ÏÏ¿‰·˜, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÛÙË §¿ÚÈÛ·,

ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· “JESSICA” (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - ∫ÔÈÓ‹ Â˘Úˆ·˚΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ‚ÈÒÛÈ̘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜). ∏ ËÌÂÚ›‰· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∏›ÚÔ˘ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË, ÛÙÔ Divani Palace (ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ 9:00 .Ì.). ΔÔ Ì¤ÛÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜ JESSICA, Â›Ó·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (∂Δ∂) Î·È ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ‚ÈÒÛÈÌˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ˘fi ÌÔÚÊ‹ ÂÈÛÙÚÂÙ¤ˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, Û ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ‰ÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡,

ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÷ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ Î·È ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰˘ÓËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ forum ÚÔÒıËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi fiÏ· Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 09.00 - 09.30 ∂ÁÁڷʤ˜. 09.30 - 09.45 ∫·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· & ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹. 09.45 - 10.45 JESSICA: ¡¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ‚ÈÒÛÈÌˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. 1. ™Ùfi¯ÔÈ, ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 2. μ·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. 3. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. 10.45 - 11.00 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· - ηʤ˜. 11.00 - 12.00 ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ JESSICA ÛÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ. 1. ∂ӉȿÌÂÛË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ £ÂÛÛ·Ï›·˜. 2. ∂ӉȿÌÂÛË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∏›ÚÔ˘. 3. ∂ӉȿÌÂÛË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·˜. 12.00 - 13.00 ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, Û˘˙‹ÙËÛË.


M·ÁÓËÛ›· 17

TPITH 5 A¶PI§I√À 2011

ÂÎÈÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÷ӛˆÓ - ∑·ÁÔÚ¿˜, fiÔ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·ÙÔÏ›ÛıËÛË Î·È Î·ı›˙ËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘. ™‹ÌÂÚ·, Â›Û˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο, Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ó¤· ηı›˙ËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË ı¤ÛË ∫·ÎÔÛοÏÈ ∑·ÁÔÚ¿˜. ∑ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÛÙË ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ‰È·ÎÔ› Ë ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ™ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÷ӛˆÓ - ∑·ÁÔÚ¿˜, fiÔ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·ÙÔÏ›ÛıËÛË Î·È Î·ı›˙ËÛË, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ãı˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó¤· ηÙÔÏ›ÛıËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ, Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·Ú¯Èο ·fi ÙÔ ¤Ó· Ú‡̷. øÛÙfiÛÔ, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ¤ÁηÈÚË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Ù· ‚Ú¿¯È· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο, Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, fï˜, Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹. ™‹ÌÂÚ·, Â›Û˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ó¤· ηı›˙ËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ∫·ÎÔÛοÏÈ, Ì ٷ Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ·ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ϤÔÓ ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. “™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜” ÂÈ-

™ÙÔ 4Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÷ӛˆÓ - ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ

ŒÓ·ÚÍË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ¡¤· ηı›˙ËÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ı¤ÛË ∫·ÎÔÛοÏÈ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ∑ËÌȤ˜ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “Û‹ÌÂÚ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÷ӛˆÓ - ∑·ÁÔÚ¿˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ¿ÌÂÛ· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÷ӛˆÓ - ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÛËÌ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ ¯ı˜ ÛËÌÂÈÒıËΠӤ· ηÙÔÏ›ÛıËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ∫·ÎÔÛοÏÈ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ηı›˙ËÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë ˙ËÌÈ¿ ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ø˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˙ËÙԇ̠·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¿ÌÂÛ· Ó·

ÕÁÁÏÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›Ô˘ Ô˘ η٤Ï¢Û ¯ı˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·˘Ï·›· ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·Ê›ÍˆÓ. √È 770 ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ “Black watch” ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Â›Ù ٷ ªÂÙ¤ˆÚ·, ›Ù ӷ ÂÚÈËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË Î·È Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù¿ Ù˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„·Ó Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ Ù˘ ·ÁÔÚ¿. ™ÙËÓ ÚÒÙË ¿ÊÈÍË ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̠‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ӷ μfiÏÔ˘ (√§μ), ÂÓÒ ÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· Ó· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô Ó¤Ô˜ ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Î·È Ó· ÂÏÏÈÌÂÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈ‚·ÙÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù· Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·. ∫·Ù¿ 30% ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, Ô˘ ı· ·ÊȯıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ê¤ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi Ù· Ó·˘ÙÈο Ú·ÎÙÔÚ›·. ΔÔ ÚÒÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Ô˘ η٤Ï¢Û ¯ı˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¤ÊÂÚ 770 ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ÕÁÁÏÔ˘˜, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ΔÔ ÏÔ›Ô Î·Ù¤Ï¢Û ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙË ª‡ÎÔÓÔ Î·È ·¤Ï¢Û ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· ÙË ™Ì‡ÚÓË. ∫ÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 53 ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ.øÛÙfiÛÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÛÎÚ·. √ Ó¤Ô˜ ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Ôı› ÚÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙËı›. ŒÙÛÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ·Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· 2 ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ μfiÏÔ, Â›Ó·È ÙÔ ÛÎÚ· Î·È Ù· ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ... ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· 2 ̤¯ÚÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋. “ª›ÓÈ Ì·˜” ‹ Ù·Í› ı· ¤Ï˘Ó·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘, Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÈӷΛ‰ˆÓ Û‹Ì·ÓÛ˘. ÕÏψÛÙ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. °È· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ·fi ÙË Ì›· Ë ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, Ô˘ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ Î·È Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù¿ Ù˘ (˘Ú·Ì›‰Â˜ Î.¿Ï.) ∂›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË πÛÚ·‹Ï-ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙÔ ÁˆÔÏÈÙÈÎfi Á›ÁÓÂ-

ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÛÂÈÚ¿ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ì ÙÔȯ›· ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ·ÔÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∂›Û˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ °ÂˆÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ªÂÙ·ÏÏ¢ÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π°ª∂) ÁÈ· ·˘ÙÔ„›· ÛÙ· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜.™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ηı›˙ËÛ˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã·Ó›ˆÓ - ∑·ÁÔÚ¿˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹˜ ÙÔ˘. “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∫. ∫fiÓÛÔ˘Ï·˜ “ηıÒ˜ ·Ó¿

¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚ› Ó· ÎÔ› Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙ· ‰‡Ô. Δ· 45 ÙfiÓˆÓ ÊÔÚÙËÁ¿ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì ‰È΋ Ì·˜ ¢ı‡ÓË, ηıÒ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηı›˙ËÛ˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ó· Â›Ó·È Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫fiÓÛÔ˘Ï·˜.

™ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ∑ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ ˘‰ÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ÛÙË ı¤ÛË ƒ·˙‹ §ÂÊÔοÛÙÚÔ˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. ™Â ‰‡Ô ÛËÌ›· ÔÈ ·ÁˆÁÔ› ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ ÂÈ-

Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ‰È·ÎÔ› Ë ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. “√È ·ÁˆÁÔ› ‚Á‹Î·Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Ù¤ˆ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È Ó˘Ó ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ª. °·˚Ù·Ó¿˜ “Î·È ·Ó Ë ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó ÁÈ· οÌÔÛÔ ·ÎfiÌË Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ı· ‹Ù·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ƒ·˙‹ §ÂÊÔοÛÙÚÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÔÈ ·ÁˆÁÔ› ‡‰Ú¢Û˘ ı· ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ˙ËÌȤ˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ Ì ÙËÓ ÕÊËÛÛÔ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. °·˚Ù·Ó¿˜.

¶ÚÔ˜ ·‡ÍËÛË ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ

ΔÔ ÚÒÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ¤ÊÂÚ ÕÁÁÏÔ˘˜

ΔÔ ÚÒÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Ô˘ η٤Ï¢Û ¯ı˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

Ûı·È, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ·. ∂›Û˘ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ· ηٿ 20%. ™ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯ı˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ Î. π. ¶Ú›ÁÎÔ˜. √ Î. ¶Ú›ÁÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÁÂÈÙÓ›·ÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ì ÙÔ ¿ÚÎÈÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη ·ÛÊ·Ï›·˜ ISPS. “Δ· ÌÈÎÚ¿ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· “‰¤ÛÔ˘Ó”ÛÙËÓ ÂÈ‚·ÙÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù·. Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·; ÕÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È ·Ó Â·ÚΛ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶Ú›ÁÎÔ˜.™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢∂∫√ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ √§μ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ¤ÍÈ Ù¯ÓÈÙÒÓ (Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜, ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜) Ì ÂÙ‹ÛȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ.

√È ÙÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ∑‹ÙËÌ· ËÌÂÚÒÓ ‹ Î·È ˆÚÒÓ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙȘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÁÚ·Ì̤˜ μfiÏÔ˘-μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ ‹‰Ë ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·˘Í‹ÛÂȘ Û ¿ÏϘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘. √È ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë HELLENIC SEAWAYS, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ·ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ Î·È ÙÔÓ º¶∞.Ãı˜ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› Ó¤ÔÈ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔÈ. √È ·˘Í‹ÛÂȘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ 10%. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ¡‹ÛˆÓ Î·È ∞ÏÈ›·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÁÂ-

ÁÔÓfi˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ οÔÈˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ, ·ÚΛ ÔÈ ·ÎÙÔÏfiÔÈ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ó Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢Ù› οÔȘ ·fi ÙȘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ.√È ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÁÈ· Ù¤ÏË ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ Ô Â›Ó·˘ÏÔ˜ Î·È Ù· Ù¤ÏË ˘¤Ú ¡∞Δ/∫∞∂√.√ Â›Ó·˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 3% Â› ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ Ó·‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ˘¤Ú ÂÓfi˜ Ù·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ¿ÁÔÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝·. ∂›Û˘, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ˘¤Ú ¡∞Δ/∫∞∂√ Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È 6,5% Î·È ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ∞ÔÌ·¯ÈÎfi Δ·Ì›Ô, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È Ô¯‹Ì·Ù· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó·˘·Á›Ô˘. ΔÔ ¡∞Δ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ı ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ (¡∞Δ/∫∞∂√, √§¶, ∂›Ó·˘ÏÔ˜, §ÈÌÂÓÈο Ù¤ÏË) ¤¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙÔ Î·ı¤Ó· º¶∞ 13%. ∂›Û˘, ÔÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ (¡∞Δ/∫∞∂√, √§¶, ∂›Ó·˘ÏÔ˜, §ÈÌÂÓÈο Ù¤ÏË) ¤¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙ¿ Î·È ·˘Ù¿ ÙÔ Î·ı¤Ó· º¶∞ 23%. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜, Ô º¶∞ ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Â›Ó·È 8%, ÛÙË °·ÏÏ›· 5,5%, ÛÙËÓ πÙ·Ï›· 10% Î·È ÙË ™Ô˘Ë‰›· 6%. °È· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Ô º¶∞ Â›Ó·È 8%, ÛÙËÓ πÙ·Ï›· 10% Î·È ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· 6%. °È· ¤Ó· ·ÎfiÌË ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ·ÎÙÔÏfiÔÈ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ premiums ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· “∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ ∞∂” Î·È fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È, Â›Ó·È ÌÔÓÔÒÏÈÔ. ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™


M·ÁÓËÛ›· 18 ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜: ÕÌÂÛË ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Î·È Î·ıÈ˙‹ÛÂȘ Δ∏¡ ¿ÌÂÛË ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ Â-

Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ηıÈ˙‹ÛÂȘ, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ˙‹ÙËÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÷ӛˆÓ - ∑·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÈÛΤÊÙËÎÂ Î·È ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈ΋. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ηıÈ˙‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÂȉÂÈÓˆı› ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÷ӛˆÓ - ∑·ÁÔÚ¿˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ηı›˙ËÛË Û ÂÙ¿ ÛËÌ›·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Â›Ó·È ÛÙ·ÁfiÓ· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿. ∂ΉËÏÒıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ϤÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ı¤ÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ∂›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÒ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙË ı¤ÛË Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Ûˆ ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔÓ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ” Â›Ó·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·.

¡. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜: “π‰È·›ÙÂÚË Î·È ÂÚ›ÂÚÁË” Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ‰ËÌÔÙÈÎfi ·ÁÚfiÎÙËÌ· “π¢π∞πΔ∂ƒ∏ Î·È ÂÚ›ÂÚÁË” ¯·Ú·-

ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ÚÒËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ “π¿ÛˆÓ”. “√Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ “Â›Ó·È Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ fiÏ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ˙·Ú˙·‚·ÙÈο. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ ‰ÈÂΉÈΛ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÚˆÙÔÙ˘›·. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚË Î·È ÂÚ›ÂÚÁË. ª¤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘, Â¿Ó .¯. ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ·‚ÏÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙÚÔÊ‹ ˙ÒˆÓ. ∂ӉȷʤÚÔ˘Û· Ë ÚfiÙ·ÛË Î·È Â‰Ò Â›Ì·ÛÙ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿ÛÔ˘ÌÂ. ¶¿ÓÙˆ˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÛÙÔ‡ÌÂ, ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ¤¯Ô˘Ì ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ” ηٷϋÁÂÈ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘.

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

°È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ̤·

∫˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

 ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ - ΢ڛˆ˜ ÌÔÓÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ - Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞fi ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∏Ï›·˜ ΔÛ·Ì›Ú·˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÔ¯·›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ Û˘Ó¯ԇ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÚı‹ ηıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È Ó¤Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ Û ÈÛ¯‡, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ªÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ∞¯ÈÏϤˆ˜-μ·Û. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ∞¯ÈÏϤˆ˜ ÚÔ˜ μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘. ¢È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ· Ë Ô‰fi˜ ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘ (›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ fiÏË ·fi ∫ÚfiÎÈÔ) Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ΔÚ. ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÏÏËÏË ÙËÓ Ô‰fi ∞¯ÈÏϤˆ˜ fiˆ˜ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÌÂϤÙË. ∞˘Ùfi ÚÔÙ¿ıËΠ‰ÈfiÙÈ ·Ó ÌÔÓÔ‰ÚÔÌËı› Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì·, ÙfiÙ ÔÈ Ô‰Ô› Ô˘ ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÊfiÚÙÔ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ÚÔ˜ ∫ÚfiÎÈÔ ı· ‹Ù·Ó Â·ÚΛ˜. √È Ô‰Ô› fï˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÁˆÌÂÙÚÈο ÛÙÔȯ›· (ÌÈÎÚfi Ï¿ÙÔ˜) ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÌÂÚ›˜ (.¯. π¿ÛÔÓÔ˜). ŒÙÛÈ ÚÔÙ¿ıËÎÂ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÀÂÚ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÂȉÈο ÙȘ ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È: ·) ∏ Ù‹ÚËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ (.¯. ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› 6:00-8:00 Î·È ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 10:0012:00), ÒÛÙ ӷ ÌË ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂχıÂÚÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡. ‚) ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÎÔÚ˘ÓÒÓ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ Ô‰Ô‡ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È ΔÚ. ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÌË Ì¤ÓÂÈ ·ÚÎÂÙfi Ï¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Âη٤ڈıÂÓ Ù˘ Ô‰Ô‡. ∂›Û˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÌÂÙ·ÏÏÈο ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÊÚ·-

ı¤ÙËÛË ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÎÔÓÙ¿ Û ÔÈΛÛÎÔ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ¤ÚÁ· ·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÔÌ‚Ú›ˆÓ, Ô‡ÙÂ Î·È ÊÚ¿ÙÈ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÓÂÚ¿ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó Ó· ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÔÈΛÛÎÔ Ì ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ¶ÙÂÏÂÔ‡. ªÂ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ‰È·ÓÔ›¯ÙËΠÚÔÛˆÚÈÓ¿ ˘‰Ú·‡Ï·Î·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯¤Ù¢ÛË ÙˆÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ Î·È ·Ôʇ¯ıËΠοÔÈ· ˙ËÌÈ¿ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜.

∞Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ‰ÈÔ›ÎËÛË ÔÈ º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ∫Ô˘Ú›

● ™Â ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ¯ı˜ ÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ

ÍË ÙÔ˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó Â¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi. - ªÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË Ù˘ μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞’ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ∫ÔÚ·‹ ¤ˆ˜ º›ÏˆÓÔ˜, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ∫ÔÚ·‹ ÚÔ˜ º›ÏˆÓÔ˜. - ∏ Ô‰fi˜ ª˘ÚÌˉfiÓˆÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¤ˆ˜ ∞¯ÈÏϤˆ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ ÀÂÚ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘Ù‹˜. £· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÎÔÚ‡Ó˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ Ô‰Ô‡ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - ªÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¤ˆ˜ ∞¯ÈÏϤ-

ˆ˜ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÚÔ˜ ∞¯ÈÏϤˆ˜. °È· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¤Ú·Ó Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹Ù·Ó Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∏Ï›· ΔÛ·Ì›Ú· Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·Û. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË.

∞ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠÚfi‚ÏËÌ· Ì fiÌ‚ÚÈ· ÛÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ¶ÙÂÏÂÔ‡

ΔËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë ÔÔ›· ı· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÚÔÛ¯Ҙ Û ™ÒÌ·, ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Ù· ÂÚ›Ô˘ 70 ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ∫Ô˘Ú›” Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·Ù·, ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÔÈ Î.Î. ∞Ï. μ·ÏԢ͋˜, ∞Ó·ÛÙ. °Ú·„›‰Ë˜, ªËÓ¿˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ™. ¶Ï·Ù‹˜ Î·È ÃÚ. ΔÛ¤Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ë ·Ú·Ï·‚‹ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ‰‡Ô ͢ÏfiÛÈÙˆÓ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú›, ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ.

¶Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·ÔÚÚÔ‹ Î·È ‰È¢-

∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

EÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Δ∏¡ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔηÏ› Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ı· ÛËÌÂȈı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Èı·Ófiٷٷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È fi¯È ÚÈÓ. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ·Ô‰›‰ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÏËڈ̋˜ Î·È ∂ϤÁ¯Ô˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ∂ÁÁ˘‹ÛÂˆÓ (√¶∂∫∂¶∂), Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ó· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÂÌ·ÈÁÌfi”.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, Ë ÂÍÈÛˆÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ı· ηٷ‚·ÏÏfiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. øÛÙfiÛÔ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ϤÔÓ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÏËڈ̋˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÂı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √¶∂∫∂¶∂ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ 2010 ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË,

ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ √¶∂∫∂¶∂ ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÏËڈ̋ Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÁÈ· ÙÔ ª¿ÈÔ ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. °È· ÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈÙ¢¯ı›, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌfiÏȘ ÙÔ 45% ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô Î·Ù¤ıÂÛ ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· “ÂÌ·ÈÁÌfi” οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Û ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. “∏ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ∫ÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ (¶∂∫) Î. °È¿Ó. °ÎÚ›ÓÈ·˜ “ηıÒ˜ ·fi ÙȘ 9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ô ˘-

Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ÏËÚˆıԇ̠ÚÈÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ¶Ï¤ÔÓ, ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿, Ì·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÏËڈ̋ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ·Ï‹ıÂÈ·. ∏ ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È 100% ¤ÙÔÈÌË Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ Ôχ ηϿ. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·, ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, ›Ù ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· Ù· ‰È·ı¤ÛÂÈ ·ÏÏÔ‡” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∂∫. √È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ϤÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙȘ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È Ȥ˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÒÛÙ ӷ ÙËÚËı› ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó·. ∏ Ë̤ڷ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË

ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó. ¡· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Â›Û˘ ÁÈ· ÙȘ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ Î·È ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÔÈ ‹‰Ë ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ ÂÎÙÔ͇ÙËÎ·Ó ÛÙÔ 0,29 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ¤Ó·ÓÙÈ 0,08-0,09 ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∂›Û˘, ¯·ÌËϤ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. √È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ 1,30 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÂÈÔ Á¿Ï·, 0,90 ÁÈ· ÙÔ Î·ÙÛÈΛÛÈÔ Î·È 0,60 ÁÈ· ÙÔ ·ÁÂÏ·‰ÈÓfi, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ¯·ÌËÏfi ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ·Ú·ÎÚ¿ÙËÌ·, Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› Û ·ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚfiÊÔ˘˜ Î·È ·ÁÂÏ·‰ÔÙÚfiÊÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


∞Ã. ª¶∂√™

“ºÂ‡Áˆ ÌfiÓÔ ·Ó ‚ÚÂı› ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜” ÛÂÏ. 21

TƒπΔ∏ 5 A¶ƒπ§π√À 2011

™√À¶∂ƒ §π°∫

ª¿¯Ë ÁÈ· Ï¤È ÔÊ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹ ¢∂∫∞Δ∂™™∂ƒπ™ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó›ÎËÛ·Ó Î·È ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ì 3-1 Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 70 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË. ΔÚ·ÁÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¤Î·ÓÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 1-0 ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. ¡›ÎË Ì ÙË... „˘¯‹ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫, Ô˘ ΤډÈÛ 1-0 ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó›ÎËÛ 3-0 ÙËÓ •¿ÓıË Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ۠ÙÚԯȿ ∂˘ÚÒ˘. ŒÊÙ·Û ÛÙÔ˘˜ 44 ‚·ıÌÔ‡˜ (fiÛÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ô ¶∞√∫) Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ +5 ·fi ÙÔÓ ÕÚË, Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÎÔÓÙÚ¿ÚÔÓÙ·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ ÕÚ˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÌfiÓÔ Ó›Î˜ Ì ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ “˙ˆÓÙ·Ó¤˜” ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ “ÛÊ‹Ó·” ÛÙÔ... ·Ú·¤ÓÙ ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ¤Ú·Û·Ó ÓÈÎËÊfiÚ· Ì 2-1 ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·.. √ ¶∞√∫ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ‰‡ÛÎÔÏ· 1-0 Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ϤÔÓ ı· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÛÙËÓ Football League. √ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ¤‰ÂÈÍ „˘¯‹ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, fiÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ 2-1 ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ Î·È ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Ó· “‚ϤÂÈ” ‰›¯Ù˘· Û ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì·Ù˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ “¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ” ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ Ã›ÌÏÈÓÁÎÂÚ ¤‰ˆÛ ÙË Ó›ÎË 1-0 ÛÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Â› ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Û‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 28˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶.-∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . .3-1 (58’ ºÔ˘ÛÙ¤Ú, 65’ Δ˙ÈÌÔ‡Ú, 67’ ªÈÚ·Ï¿˜ 63’ ¡ÈÎÔ˘Ï¿Â) OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-Skoda •¿ÓıË . . . . . . . .3-0 (34’ ™·Óηڤ, 66’ ™ÔÏ¿Î˘, 83’ ΔÔÌ¿˜) ∞∂∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 (33’ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ) ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ.-ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . 1-2 (35’ √ÚfiıÎÔ - 44’ ∫fiÎÂ, 64’ §·˙·Ú›‰Ë˜) ¶∞√∫-§¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 (68’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜) ∫¤Ú΢ڷ-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . .1-2 (62’ÂÓ. ∂ÛÙ¿ÈÓ - 30’ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, 79’ ™Èfi‚·˜) ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . 1-0 (41’ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜) ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . 1-0 (31’ ÛÌÏÈÓÁÎÂÚ) ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 28 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. . . . . . . .58-15 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . .44-23 3. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . .43-35 4. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . .30-29 5. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . 36-24 6. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . .25-27 7. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . .28-26 8. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . .28-37 9. Skoda •¿ÓıË . . . . . . . .27-32 10. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . .24-32 11. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . .22-28 12. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı. . . . . . . 27-33 13. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . .29-38 14. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. . . . . . . .18-27 15. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . .27-38 16. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . .22-44

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 10/4, 19.00) ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶∞√∫ ∫·‚¿Ï·-•¿ÓıË ∫¤Ú΢ڷ-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ §¿ÚÈÛ·-∞∂∫ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜

. . . .70 . . . .57 . . . .46 . . . .44 . . . .44 . . . .39 . . . .38 . . . .36 . . . .35 . . . .34 . . . .33 . . . .30 . . . .30 . . . .28 . . . .25 . . . .23

Δ∏ ™∏ª∞™π∞ Δ√À ¡Δ∂ƒª¶π Δ∏™ ¡π∫∏™ ª∂ Δ√¡ ºø∫π∫√ ∂¶π™∏ª∞π¡∂π √ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∂Δƒ∞™

“√ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜” ÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙË ¡›ÎË. ™ÙȘ 16.00 ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Í·Ó·ÌÔ‡Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÌÈ·˜ ı¤Û˘ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League 2. “∂›Ó·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜” ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£” Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÙÚ¿˜.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∞ÁÒÓ· ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ‰›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ Ë ¡›ÎË. ∞¤Ó·ÓÙ› Ù˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË “Ì¿¯Ë” ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ͤÚÔ˘Ó Î·Ï¿ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶ÂÙÚ¿: “°È· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Â›Ó·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ë ¡›ÎË ˘Ô‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ∞Ó Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi, ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Ìԇ̠ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. Œ¯Ô˘Ì Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ì ηÙËÁÔÚ›·” . √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ∏ Ó›ÎË Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ fi¯È ÌfiÓÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο, ·ÏÏ¿ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο. ∂›Ì·ÛÙ ¿ÏÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Î·È ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ΔÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∫È ÂΛ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·›ÍÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ ÛÙÔ “Û›ÙÈ” Ì·˜ Î·È ›Ûˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞Ó ËÁ·›Ó·Ì ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ·›ÚÓ·Ì ¤ÛÙˆ ÌÂÚÈΤ˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜, ÙÒÚ· ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó ÚÒÙÔÈ. ∞ÎfiÌË fï˜ Î·È ÙÒÚ· Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯·ı›” . √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘: “√È Ê›Ï·ıÏÔÈ ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ¡›ÎË ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Ì ÙÔ ·-

Ú·¿Óˆ, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ô·‰Ô› Â›Ó·È ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì ¿ıÔ˜. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ̤ӷ Ó· ˆ οÙÈ. √È ›‰ÈÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜. ∏ “ÎÏÔ‡‚·” Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÓÈÒÛÂÈ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙËÓ ›ÂÛË fiÙÈ ·›˙ÂÈ Û “η˘Ù‹” ¤‰Ú·” . ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. √ °È¿ÓÓ˘ ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È‹ÌÂÚÔ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÂÓԯϋÛÂȘ Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ “Ì¿¯Ë” . ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û‹ÌÂÚ· Ì ÌÈ· ÚÔfiÓËÛË, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË ÚÈÓ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È Ó· ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. Δ¤ÏÔ˜, Û‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ·Ó ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë £‡Ú· Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, ηıÒ˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È Ê›Ï·ıÏÔÈ ·fi ÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ·.

∫¿ÏÂÛÌ· ·fi Blue Club Î·È Blue Angels ∫¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∞‰¤ÚÊÈ·, fiÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ Á˘Ú›Û·Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙËÓ ˘ÂÚÔÙÈ΋ “Ìfi‰·” , Ô˘ Ï·Û¿ÚÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Ô‡Ù ÙÔ ˘ÔÙ˘҉˜ Ï·˚Îfi ¤ÚÂÈÛÌ·, fiÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ Ì›ӷÌ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿ ·˘Ù¿ Ù· ¤ÙÚÈÓ· ¯ÚfiÓÈ·, fiÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÓÔÈÒıÂÈ Û‚·ÛÌfi Î·È ‰¤Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜, fiÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ “·Ó·Áο۷Ì” ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ì·˜ Ó· ˘ÔÎÏÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜, fiÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂË-

Ú·ÛًηÌ ·fi ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ Ì ›ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·˜ Û‡ÏÏÔÁÔ. ∫·Ïԇ̷ÛÙ ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ì ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Û ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ· ÙÂÏÈÎfi ÛÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ¢Â›¯ÓÔ˘Ì ÂÚ›ÙÚ·Ó· ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙȘ οÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌfiÓÔ. ŸÏË Ë ª·ÁÓËÛ›· ‰›Ï· ÛÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ŸÏÔ˜ Ô μfiÏÔ˜ ÌÈ· ·Á¿Ë, ÌÈ· ÔÌ¿‰·. ªfiÓÔ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ 1924” . ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛ·Ó Î·È ÔÈ Blue Angels, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· οوıÈ: “ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ, ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤˙ËÛ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì¤Û· Û ¤Ó· ηٿÌÂÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ë ÔÌ·‰¿Ú· Ì·˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ “ηٿÈ” ÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ· Î·È ‚¿˙ÂÈ ÏÒÚË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. √ ÎfiÛÌÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ fiÛÔ fiÏÂÌÔ Î·È Ó· ‰Â¯Ù› Ë ¡Èοڷ Ì·˜, ÂÌ›˜ ı· ›̷ÛÙ ÂΛ Ó· ÙËÓ ÚÔÛٷهÛÔ˘ÌÂ. £¤ÏÔ˘Ì Â›Û˘ Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ì ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ· Ô˘ Ì ¢ı‡ÓË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ fi,ÙÈ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ÙÔ Ì·Ù˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ ÎÔÚÈÙÛ¿Ú˜ Ì·˜ ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚ Ì·˜ ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰›Î·È· ·Í›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ì ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘˜ Â› Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜. ∂Âȉ‹ ¿ÓÔ‰Ô ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ¤Ó·Ó ÙÂÏÈÎfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, ·˘ÙfiÓ Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÛÙËÓ “ÎÏÔ‡‚·” , ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ Ì·Ù˜. √ Û‡Ó‰ÂÛÌfi˜ Ì·˜ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 18:00 Î·È ÌÂÙ¿. ŸÏÔÈ “ÎÏÔ‡‚·” ...

¡›ÎË Î·È ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚ ∏ Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ‚fiÏÂ˚ Ù˘ ¡›Î˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ3-1 ÛÂÙ Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. Δ· ÛÂÙ: 2025, 25-11, 25-23, 25-17. ŒÙÛÈ ÔÈ “΢·ÓfiϢΘ” ‹Ú·Ó Ú‚¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÈÎË ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ¤‰ˆÛ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ¡. πˆÓ›·˜.


20

TƒπΔ∏ 5 A¶ƒπ§π√À 2011

¢’ ∂£¡π∫∏

™Δπ™ ¢À√ Δ∂§∂ÀΔ∞π∂™ ∞°ø¡π™Δπ∫∂™ £∞ •∂∫∞£∞ƒπ™∂π ∞¡ ∞°ø¡π™Δ∂π √ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ™Δ∞ ¶§∂´ √º

™Ô˘‰·›Â˜ ӛΘ ÁÈ· ªÂÙ¤ˆÚ· Î·È ªÔ˘˙¿ÎÈ

∞ӷ̤ÓÂÙ·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÊÈÓ¿Ï ¢

∂§∞Ãπ™Δ∞ ‹Ù·Ó Ù· ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ 27Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ªfiÓÔ Ë £‡ÂÏÏ· ¶ÂÙÚˆÙÔ‡ ηٿÊÂÚ ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÁÎÔÏ (‰‡Ô), ÂÓÒ ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ Ìˉ¤Ó. ™˘ÓÔÏÈο ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÙ¿ ÁÎÔÏ Û ¤ÍÈ Ì·Ù˜. ∏ £‡ÂÏÏ· Ó›ÎËÛ Ì 2-0 ÙËÓ ∞.∂. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜/ª·ÎÚ·ÎÒÌ˘, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Û·. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ¤Ù˘¯Â Ô ∞fiÏÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜, ·ÊÔ‡ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ·‰È¿ÊÔÚÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì 10. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ºÈÏÈÔ‡ÔÏ˘ ¤ÊÙ·Û ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠοو ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ·-ÛÔÎ ·fi ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ Ì 1-0 ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Ô‰˘ÓËÚ‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ‹ÙÙ· ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ, Â›Û˘ Ì 1-0 ·fi ÙÔÓ ‹‰Ë ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓÔ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi. ¶Ï¤ÔÓ Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ¤¯ÂÈ “·Ó¿„ÂÈ” ÁÈ· Ù· ηϿ ·ÊÔ‡ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ ¤¯ÂÈ 29 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· 28 ÛÙËÓ 7Ë Î·È 8Ë ı¤ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË ÛˆÙËÚ›·. √È ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, ∞fiÏÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È £‡ÂÏÏ· ¶ÂÙÚˆÙÔ‡ ¤¯Ô˘Ó 27, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ÂÏ›‰Â˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ë ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· Ì 25. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÎÚÈı› Ì ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ Ó· Â›Ó·È Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ¶¿ÓÙˆ˜ ÚÔı¯¤˜ ¤ÊÂÚ 1-1 ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·‹ÙÙËÙÔ˜ ÁÈ· 13Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ Ì·Ù˜. Δ¤ÏÔ˜, ¶˘ÚÁÂÙfi˜ Î·È ∂Ï·ÛÛfiÓ· ¤ÊÂÚ·Ó 0-0 ÛÙÔ ϤÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ ·È¯Ó›‰È. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶˘ÚÁÂÙfi˜-∂Ï·ÛÛfiÓ· 0-0 ∫·Ú‰›ÙÛ·-∞fiÏÏˆÓ §. 0-1 ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-ªÔ˘˙¿ÎÈ 0-1 ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜-ªÂÙ¤ˆÚ· 1-0 √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú.-¶‡Ú·ÛÔ˜ 1-1 £‡ÂÏÏ· ¶.-™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· 2-0 §·Ì›·-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. 0-3 ·.·.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú. 51-19 2. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ 29-10 3. ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. 25-11 4. ¶‡Ú·ÛÔ˜ 26-15 5. ∂Ï·ÛÛfiÓ· 27-18 6. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 27-20 7. ªÔ˘˙¿ÎÈ 22-22 8. ªÂÙ¤ˆÚ· 13-16 9. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 22-33 10. ∞fiÏÏˆÓ §. 21-23 11. £‡ÂÏÏ· ¶. 21-34 12. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· 15-22 13. ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ 25-37 14. §·Ì›· -

55 43 41 36 35 35 29 28 27 27 27 25 21 -

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 10/4, 17.00) ∞fiÏÏˆÓ §.-∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ ªÂÙ¤ˆÚ·-£‡ÂÏÏ· ¶ÂÙÚˆÙÔ‡ ªÔ˘˙¿ÎÈ-∂Ï·ÛÛfiÓ· ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-¶˘ÚÁÂÙfi˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú.∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ¶‡Ú·ÛÔ˜-§·Ì›· 3-0 ·.·

ηڤ (85’ æ˘¯ÔÁÈfi˜), ΔÔÌ¿˜, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ƒfiη˜, √˘Ì›ÓÙ˜, ªÚ¤Ûη (74’ ∞ÎfiÛÙ·), ™ÔÏ¿Î˘, ª·ÚÙ›Ó (86’ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙). •∞¡£∏: °ÎÛÌÔ‡ÚÓÈÓÁÎ, ª¤ÚÙÔ˜, Δ˙¿ÁÎÈ (83’ ΔÛÔ˘Ì¿Ó˘), μ¿ÏÏ·˜, ™Ù·ı¿Î˘, ∞ÓÙÂʤÌÈ, ªfi·ÙÂÓÁÎ (57’ ª¿ÓÙ·ÏÔ˜), ∫ÈÓÙ¿Ó·, ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ, μ·ÛÈϷο΢ (72’ ™Ô˘¿Ó˘), ∫·˙¿Î˘.

‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ÂÓÙ¿‰· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, Ì ÕÚË ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” Î·È Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ.

∞Ô‰ÂηÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÕÚË

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÓÂÙË Ó›ÎË Â› Ù˘ •¿Óı˘ Ì 3-0 (11Ë ÊÂÙÈÓ‹ Î·È ¤ÌÙË ÛÙÔ μfiÏÔ) ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ì 44 ‚·ıÌÔ‡˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÓÙ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ¤ÎÙÔ Ù˘ ηٿٷ͢ ÕÚË. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÛÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË ‹ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‹ÙÙ·˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. °È·Ù› Â¿Ó Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ʇÁÂÈ ÓÈ΋ÙÚÈ· ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ •¿ÓıË, ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ô‡ÙÂ Ô ‚·ıÌfi˜ Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∫È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÈÛÔ‚·ıÌ›· ÌÂٷ͇ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÕÚË, ÔÈ “ΛÙÚÈÓÔÈ” ¢ÓÔÔ‡ÓÙ·È. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÊÈÓ¿Ï ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ì ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ¢ηÈڛ˜ Ó· “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÌÈ· ı¤-

ÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ٷ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÌÈ· Î·È ÔÏÏÔ› ‚·ÛÈÎÔ› ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË, ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ •¿ÓıË, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ·fiÏ˘Ù· ‰›Î·È· ‹Ú·Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ∫˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·›ÎÙ˘ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‹Ù·Ó Ô Ã·‚Ȥ √˘-

Ì›ÓÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÊÂÚ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ·ÎÚÈÙÒÓ. £· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÛÙ·ıÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ì ÙÔÓ ™Ù¿ıË ƒfiη. √ ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘ ¤Ù˘¯Â ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ù¤ÚÌ·, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ·Ì˘ÓÙÈÎÔ›, ΔÔÌ¿˜ Î·È ™·Óηڤ ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ› ηÏÔ› ÛÙ· ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ·, ÂÓÒ ÛÙ¤ÊıËÎ·Ó Î·È ÛÎfiÚÂÚ. √ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, Û ‰‡Ô-ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Â¤Ì‚ÂÈ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ

Ìˉ¤Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 34’ Ô Ã·Ï›Ê· ™·Óηڤ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ √˘Ì›ÓÙ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 67’ Ô ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ¤ÌÙÔ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓfi Ù¤ÚÌ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿Û· ÙÔ˘ √˘Ì›ÓÙ˜. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔ 83’ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‹Ïı ÙÔ 3-0 ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÷‚Ȥ ΔÔÌ¿˜. √§Àª¶π∞∫√™ μ.: °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ™¤ÏÂ˙È, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ™·Ó-

√ ¶Àƒ∞™√™ ∞¶∂™¶∞™∂ π™√¶∞§π∞ 1-1 ∞¶√ Δ√¡ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√ √π∫√¡√ª√

√Ì¿‰· ·fi... ·ÙÛ¿ÏÈ √‰˘ÓËÚ‹ ‹ÙÙ· ÁÈ· ƒ‹Á· ·fi ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ ÚıÈÔ˜” ÛÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú· ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ·fi ÙÔÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ √ÈÎÔÓfiÌÔ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ˘¤ÛÙË Ô‰˘ÓËÚ‹ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ Ì 1-0.

“Ÿ

√ÈÎÔÓfiÌÔ˜¶‡Ú·ÛÔ˜ 1-1 ∞‹ÙÙËÙÔ˜ ÁÈ· 13Ô ·È¯Ó›‰È ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ηٿÊÂÚÂ Î·È ‹Ú ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ, ÛÙËÓ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿ÓË. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì 36 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ Û ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ̤۷ ÛÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·‰ÈΛ ÙÔ˘˜ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ÌÈ· Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ Ù˘ ∂¶™ ¶ÈÂÚ›·˜ “¤ÎÏÂÈÛ ٷ Ì¿ÙÈ·” Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ fiÙ·Ó Ô ¶·Ï·Ì›‰·˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙË Ì¿Ï· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ. √ ¢È·Ì¿ÓÙ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ

ÛÙÔ 13’ ÁÈ· ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, ÂÓÒ Ô √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙÔ 41’ Ì ÙÔÓ μÔ‡ÏÁ·ÚË. √ √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ›¯Â ÙËÓ Â‰·ÊÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ¿ÚÈÛÙ· ÛÙË̤ÓÔ˜ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘˜, ΢ÓËÁÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÁÎÔÏ ÛÙȘ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ. ◊Ù·Ó ÛÙÔ 13’ fiÙ·Ó Ô ¢È·Ì¿ÓÙ˘ Ì ÛÔ˘Ù ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 0-1. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ 41’. √ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ì ÛÔ˘Ù ·fi ÙÔ ËÌÈ·ÎÏÈÔ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-1. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¯¿ıËÎ·Ó Â˘Î·Èڛ˜ Âη٤ڈıÂÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÙÔ ÛÎÔÚ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. √π∫√¡√ª√™: ¶Ô˘Ï¿Î˘, ƒ·¯ˆ‚›Ù˘, ¶Ô‡Ù·˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¶·Ï·Ì›‰·˜ (79’ ∫ÔÏÔ‚fi˜), ¢ÈÁÎfi˙˘ (69’ ∑·¯·Ú¿Î˘), ª·Ï‹˜, ºÏ›ÁÎÔ˜ (85’ ºÙ›Î·˜), μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¡ÈÎÔ‡Ï˘, ªÂÓ›ÎÔ˘. ¶Àƒ∞™√™: ™Ùԇη˜, Δ·Ó¿ÁÈ·˜ (59’ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜), ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ (46’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜), ª·Û‰¿Ó˘, ªÔ‡ÙÏ·˜, ∑·Ú›Ê˘, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ¢È·Ì¿ÓÙ˘ (46’ °Î¿Áη˜), ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜.

ƒ‹Á·˜-ªÔ˘˙¿ÎÈ 0-1 √‰˘ÓËÚ‹ ‹ÙÙ· Ì 1-0 ·fi ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÁÓÒÚÈÛÂ Ô ƒ‹Á·˜ Î·È ϤÔÓ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú›ÛÎÔ-

ÓÙ·È Û ‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ΔÔ ¿ÙÔÓÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÁÎÔÏ, ÌfiÏȘ ÛÙÔ 8’ ·fi ÙÔÓ ∫›ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó, ¤ÛÙˆ, ÛÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘. √ ƒ‹Á·˜ ‹Ù·Ó Ó¢ÚÈÎfi˜, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ “ÊÔÚÙÒıËηӔ Ì ¿Á¯Ô˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ª¿ÙÙ·. ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: ™Ê˘Ú‹˜, ∑·¯·Ú¿Î˘, ™·ı‹˜, μÔ˘Ú·˙¤Ú˘ (46’ ªfiÛÈÔ˜), °ÚÔ‡Ó·˜, °Ô‡ÙÛÈÔ˜, ∫·ÚÏÈ¿Ì·˜ (70’ ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘), ÷Ù˙‹˜, ªÏfiÙÛÈη˜, ª¿Ù˘ (70’ §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜), ª›Î·˜. ∞.∂. ª√À∑∞∫π√À: ª¿ÙÙ·˜, ∑·Ú·Ìԇη˜, ∫·ÓÈÔ‡Ú·˜ (72’ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜-85’ ª¿ÏÏ·˜), ∫·Ú·Ì‹ÙÛÔ˜, ∫¯·ÁÈ¿˜, ∫›ÛÛ·˜, ª·ÓÙ‹˜, ƒfiÌÔ˜, ™›ÌÔ˜, ™ÈÒÌÔ˜, ÀÊ·ÓÙ‹˜ (61’ ¶··Â˘·ÁÁ¤ÏÔ˘).

¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ΢ÚȷοÙÈ΢ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” . √‡Ù ϛÁÔ, Ô‡Ù Ôχ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÙ¿ ‚·ÛÈο ÛÙÂϤ¯Ë. £· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ fiÏË Ë ‚·ÛÈ΋ ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ηıÒ˜ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ™·Óηڤ, ¡ÙÔÏÂ˙¿È, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ Î·È ™¤ÏÂ˙È. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÔÈ ¡ÙÔÏÂ˙¿È Î·È ™¤ÏÂ˙È, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÂÏ›ˆÛÂ, ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ∂›Û˘, ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÕÏ‚·ÚÂ˙ Î·È ªfiÓ¯Â, ÂÓÒ ı· Ï›„ÂÈ Î·È Ô ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Í¤ÓÔ ÛÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ıÂÚ·›·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ ÕÚ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÛÔ˘‰·›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ì 2-1 Â› ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ì ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ ‰È·Ù‹ÚËÛ “˙ˆÓÙ·Ófi” ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ 5˘ ı¤Û˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· Ï¤È ÔÊ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ “Vatos Locos” ∞¶√ ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ “Vatos Locos” Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ Û·È˙fiÓ, ÛÙÔ Ã·ÚÈÏ¿Ô˘ Ì ÙÔÓ ÕÚË. ¢ÂÓ ı· ÛÙ·ıԇ̠ԇÙ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, Ô‡Ù ÛÙÔÓ ÕÚË, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË. √ Î. ΔÛÈÒÏ˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ Î·Ù·Í›ˆÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ì·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ Â¤ÏÂÍ ÙÔ 2009, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ fiϘ ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ. √ Î. ΔÛÈÒÏ˘ ÏËÓ ·fi fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ·fiÏ·˘ÛÂ Î·È ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÏÔÈfiÓ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿, Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Ù· ‰È¤ÁÚ·„ ̤۷ Û ÌfiÓÔ Ï›Á˜ ÒÚ˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚÔÔÓËÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÕÚË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› ηٿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û·È˙fiÓ. £· Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ, fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Í›ˆÛË ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È. ∂Ì›˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ì·˜ ÙÔÓ ÛÙËڛͷÌ ÙÔ 2009, fiÙ·Ó ı¤ÏËÛ ӷ ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ Ù· ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ·ÓÂÈÙ˘¯‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ∂Ì›˜ ÙÔÓ ÛÙËڛͷÌÂ, fiÙ·Ó Ì·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ÚÔÔÓ‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∂Û›˜ Î. ΔÛÈÒÏË ÙÈ Î¿Ó·ÙÂ;” .


TƒπΔ∏ 5 A¶ƒπ§π√À 2011

21

Δ√¡π™∂ ™∂ ™À¡∂¡Δ∂À•∏ ΔÀ¶√À √ ∞Ã. ª¶∂√™, √ √¶√π√™ ∂Ã∂π ™Δ∞ Ã∂ƒπ∞ Δ√À ¢À√ ¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπø¡

“£· ʇÁˆ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÌfiÓÔ ·Ó ‚ÚÂı› ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜” ¤¯ÚÈ ÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο. ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙȘ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÒÏËÛË Ù˘ ¶∞∂, ÙfiÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∂›Û˘, ÙfiÓÈÛ Ì ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ˆ˜ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, fiˆ˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

“£· ÎÚÈıÒ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘”

™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘ Ô Î. ª¤Ô˜ ÙfiÓÈÛÂ: “ªÂÙ¿ ·fi 20 ̤Ú˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Î·È ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÛÙÈÁÌÒÓ, ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‚›ˆÛ· ÙfiÛÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÈÒıËÎ·Ó Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi Â̤ӷ Î·È ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ‰ÒÛˆ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. Œ¯ˆ ‰Â¯ı› ÙfiÓÔ˘˜ Ï¿Û˘ ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. °Ú¿ÊÔ˘Ó fiÙÈ Ô˘Ï¿ˆ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ¿ˆ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ¢ÂÓ ¤ÎÚ˘„· fiÙÈ ·Á·¿ˆ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ◊ÌÔ˘Ó ·ıÏËÙ‹˜, ʛϷıÏÔ˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¢ÂÓ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ fï˜ ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Á·¿ˆ Î·È Â›Ó·È ‰¤ÛÌ¢ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢Â ı· ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ٷ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹Ûˆ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ·Ù› ¿ˆ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË. Œ¯ˆ ·Ê‹ÛÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÌÔ˘ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÔ˘ Î·È ‚ϤÂÙ ˆ˜ Ì ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ∏ ÛÊÚ·Á›‰· ÌÔ˘ ı· Ì›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. °Ú¿ÊÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î. ª¿ÎÔ Î·È ÙÔÓ Î. ∫·¸ÌÂÓ¿ÎË, fiÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ η̛· ÚÔÛˆÈ΋ Â·Ê‹. ∂›Ó·È Îڛ̷ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜, Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù¤ÙÔÈ· „¤Ì·Ù·” . ™¯ÂÙÈο Ì ٷ fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “∞fi ¤Ó·Ó ‹ ‰‡Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, fiˆ˜ ¤Ì·ı· ÌfiÏȘ ¯ı˜, οÔÈÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ‹ ÂÒÓ˘Ì· ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· ηۤٷ. ∞Ó ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ·˘Ùfi, ηÎÒ˜ ÙÔ ¤Ú·Í·Ó. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ·ÓıÚÒÈÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ŸÙ·Ó ‚ϤÂȘ ¤Ó·Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ì ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË „˘¯ÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· ÙÔ˘ ÙËÓ ¤¯ÂȘ ÛÙË̤ÓË ÁÈ· Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂȘ ÌÈ· ¿Ù˘¯Ë ÛÙÈÁÌ‹, ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ‚Á‹Î ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡” . ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›·: “∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÏÂ˘Ú¿, Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηӿÏÈ· ηÎÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ¢ÂÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰·. Δ˙·Ì·Ù˙‹‰Â˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ μfiÏÔ ¿ÏÏ·Í· ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ◊Úı· Û ڋÍË Ì ηӷϿگ˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ. ∂ÁÒ Ù¿Ú·Í· Ù· ÓÂÚ¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘. ¢ÂÓ Í·Ó·Ì·›ÓÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ ·fi Û‹ÌÂÚ· ·˘Ù¿ Ù· ηӿÏÈ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ¢ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ fiÏË” .

ŸÛÔ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “¶·Ú·‰¤¯ÔÌ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÚ›‰· ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘. ∂ÁÒ ·˘Ùfi˜ ›̷È, ¤ÙÛÈ ‰ÈÔÈÎÒ. ∂ÁÒ ı· ÎÚÈıÒ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ·Ù› Ì ÙÔ μfiÏÔ ·Û¯ÔÏԇ̷È. ΔÈ Ó· ÌÔ˘ Ô˘Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È ÔÈ §·ÚÈÛ·›ÔÈ;” . °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· ªª∂ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “°È· Ó· ‰Â›Ù ÙÔ Â›Â‰Ô Î¿ÔȈÓ, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ó›ÎËÛ ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÎÈ ÂÁÒ ¯¿ÚËη Û·Ó ŒÏÏËÓ·˜. √ Î. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ › fiÙÈ ¯¿ÚËΠÔ˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ηӤӷ Û¯fiÏÈÔ. ΔÔ˘˜ ›ڷͷÓ, fï˜, ·˘Ù¿ Ô˘ ›· ÂÁÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “£· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ›¯·Ó οÓÂÈ ÙÔ 2008, ϤÁÔÓÙ·˜, ÙfiÙÂ, ˆ˜ ÓÙÚ¤ÔÌ·È Ô˘ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ì Á¤ÓÓËÛ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÌÔ˘ ϤÂÈ ÙfiÔ˜ ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜, μfiÏÔ˜. ∞Ó Â›¯· ¤ÚıÂÈ ·fi ¿ÏÏË fiÏË Î·È ¤Î·Ó· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ı· ‰Â¯fiÌÔ˘Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜. ∂ÁÒ Â›Ì·È μÔÏÈÒÙ˘ Î·È ¤¯ˆ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˆ fiÙÈ ı¤Ïˆ. ™›ÙÈ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ô μfiÏÔ˜” . ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “™ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ 14.000 ʛϷıÏÔÈ. ªÂ ÌÈ· fi¯È ÂÌÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÓÙˆ˜, ‹Ú ‰›Î·È· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‹Úı Û ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È. À‹Ú¯Â ÙÂÚ¿ÛÙÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘. ◊Ù·Ó ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÈÂÛÙÈ΋ Ì ٷ ηڷÁÎÈÔ˙ÈÏ›ÎÈ· ÙÔ˘ ∫Ô‡ÁÈ· Î·È ÙÔ˘ ¶·Ù¤Ú· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ù˘¯¤˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËη Ì οÔÈ· ¿ÙÔÌ·. £· ‹Ù·Ó ¿‰ÈÎÔ ÁÈ· 70 ¿ÙÔÌ·, 14.000 ÎfiÛÌÔ˘ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ›· ÙfiÙÂ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ 70 Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÎÙfi˜ ÛÙfi¯ˆÓ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Î·È Ó· ·ÎÔ‡Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹. ∞Ó ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ‹ ·Ó ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ¤Î·Ó· Ï¿ıÔ˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó. Ÿ¯È fï˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ Î·È ¤ÙÔÈÌË Ó·

ÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔÚ›·. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÛÙ¿ıËΠ‰›Ï· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹” .

“À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ” °È· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “£· ‹Ù·Ó ¿‰ÈÎÔ Ó· Û˘Ó¯›˙ˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ, ·Ó ‰Â ‚ÚÂı› ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ı· Ô˘Ï‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ ¤Ó· ¢ÚÒ Î·È ı· ÛËΈıÒ Ó· ʇÁˆ. ¢ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÔ˘ Î·È ı· ‹Ù·Ó ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ Î·È fiÛÔ˘˜ Ì ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙ¤„ÂÈ. Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ ¯ÙÈÛÙ› Ì ÎfiÔ Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ‰Â ı· ÙÔ ‰È·Ï‡Ûˆ. √ÚΛÛÙËη fï˜ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ‰ËÌfiÛÈ· fiÙÈ Ô˘Ï¿ˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÎÈ ·˘Ùfi ‰Â ÙÔ ·›ÚÓˆ ›Ûˆ. ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓˆ fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ‰‡Ô ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ∏ Ì›· ÚfiÙ·ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹. Œ¯ˆ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ‰Â ı· ʇÁˆ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Û ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ô˘ ‰Â ı· ·ÔÙÂÏ› ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·”. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “√È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÂÌ¿˜ ÁÈ· Ó· Ù· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó. ø˜ ÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ıÂÙÈ΋ ‹ ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. ∞Ó Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘Ì οÔ˘, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘. Œ¯ˆ ‰ÂÛÌ¢ı› Ó· ÌË Û·˜ ˆ ÙÔ fiÓÔÌ·. ™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, ÂΉ‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∏ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÈÛÙÔÚ›· Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ ÂÚ›ÙˆÛË. ∞Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› ¤ÛÙˆ ¤Ó· Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. £· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ËÁÔ‡Ì·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ‹‰Ë ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ¢ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘” . ∂›Û˘, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “£¤Ïˆ Ó· ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÎfiÌ· Î·È ·ÏÔ› ʛϷıÏÔÈ, Ô˘ ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ‰˘Ô ·˘Í‹ÛÂȘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó. ΔÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∞Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙ›, ÌÔÚÔ‡Ó, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó, Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜. ∞Ó ‰Â ı¤ÏÔ˘Ó ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË, ı· Â›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Ô˘ η٤‚·ÏÏ·Ó. °È·Ù› ÂÁÒ Û¤‚ÔÌ·È ÙÔ˘˜

√ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ (ʈÙfi ¶·Ó. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜) ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ì ›ÛÙ„·Ó” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ª¤Ô˜ ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ: °È· Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÒÏËÛ˘ Ù˘ Ô Ì¿‰·˜: “™ÙË ˙ˆ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¯‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ. °Ú¿ÊÙËÎ·Ó fï˜ ÔÏϤ˜ ·Ë‰›Â˜. ŸÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÒÏËÛ˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ô˘ ÚԤ΢„ Ì ÙÔÓ ∫Ô‡ÁÈ· Î·È ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú·. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Î·Ú·ÁÎÈÔ˙ÈÏ›ÎÈ·. ¡· ͤÚÂÙ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰Â ı· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ˜. £¤Ïˆ Ó· ˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fiÙÈ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÚÔÛˆÔÏ¿ÙÚ˘. ¡· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·” . °È· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: “ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È È‰ÈfiÚÚ˘ıÌÔ ¿ıÏËÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Û˘ÁÎÈÓ› ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÎfiÛÌÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÂÁÒ Â›Ì·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È Ì ÙËÓ ·¯·ÚÈÛÙ›·. £· ÌÔ˘ ›Ù ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ‚¿ÏÂȘ Ì fiÏË ÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜; Ÿ¯È, ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â›. Œ˙ËÛ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ̤¯ÚÈ Ó· Âı¿Óˆ ı· Ù· ı˘Ì¿Ì·È. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ· ÌÈ· ÔÌ¿‰·, ›‰· ·È‰È¿ Î·È ÁÔÓ›˜ Ó· ÌÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÂÈÛÙÔϤ˜, ‰Â ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ¿ ÌÔ˘. ¶ËÁ·›ÓÂȘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ‚ϤÂȘ ÙË ÓÂÔÏ·›· Ó· ¯·›ÚÂÙ·È, Ó· Â›Ó·È ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ Ë ÔÌ¿‰·. ΔÔ˘˜ ¤ÏÂÈ ·˘Ùfi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ŒÁÈÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÎÔ˘Ú¿ÛÙËη Ó· ‚Úˆ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Ì ÈÛÙ¤„Ô˘Ó. ∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ‚¿ÛÂȘ Î·È Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¿ÓıÚˆÔ ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘. √È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ¤¯ˆ, ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ˆ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ı· Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÛÙÔ Ó¤Ô ÂÂÓ‰˘Ù‹, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ¶Úfi‚ÏËÌ· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ·Ó Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰Â ÛÙËÚ›-

ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·” . °È· ÙÔ ÙÈ ı· οÓÂÈ ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘: “™·˜ ›· ÙÈ ı· οÓÔ˘ÌÂ. £˘ÌËı›ÙÂ, fiÙÈ ·fi ÙÔ 2008 Ô˘ ·Ó¤Ï·‚· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤¯ˆ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏ· fiÛ· ¤¯ˆ ‰ÂÛÌ¢Ù›. §¤ˆ ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤Ô˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜, ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ë 4Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· Â›Ó·È ·ÔÙ˘¯›·” . °È· ÙÔ ÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·ÂÙ¿ÓÔ: “ŸÙ·Ó οÔÈÔÈ ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Ô ª¤Ô˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ Ì ÙÔÓ Î. ΔÛÈÒÏË, ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ Ì ÙÔÓ ∫·ÂÙ¿ÓÔ Î·È Ì οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. √ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ „·Ú¿˜. ¢Ô‡Ï„ ‚¤‚·È· Î·È ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. ŸÙ·Ó ‰›ÓÂȘ fï˜ Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÔ˘, Ú¿ÁÌ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Â̤ӷ, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿˜. ∂Ì›˜ Û˘ÌʈӋ۷Ì ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Î. ΔÛÈÒÏË ÂÌÊ¿ÓÈÛ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∂ÁÒ Í¤Úˆ fiÙÈ ı· ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÕÚË. ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· Ó· ¤¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘”. °È· ÙÔ ·Ó Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ ÛÙ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο: “¢Â ÙÔ Û˘˙ËÙ¿Ì ·˘Ùfi. ∞˘ÙÔ› ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο. ∞Ó Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÌ›˜ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ı· ¿ÚÔ˘Ì οÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ◊‰Ë Ô Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÔÎÙÒ Ù·Í›‰È· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 70%. °È· ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤ -

¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·fi ÂӉȷÊ ÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜: “™‹ÌÂÚ· (ÛËÌ. ¯ı˜) ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ¤¯ˆ Ì›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË Â›· fiÙÈ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹ ÁÈ·Ù› Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ‹Úı Ì ‰‡Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È Ì ÔÚΈÙfi ÂÏÂÁÎÙ‹. ¢Â ı¤Ïˆ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ·‰È΋ۈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË. À¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜, ̤¯ÚÈ ÙȘ 20 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÂÁÒ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi. ΔÈ Ó· οӈ; ¡· ʇÁˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘; ΔÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ı· ·Ê‹Ûˆ;” . °È· ÙÔ ·Ó ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢.™ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô˘ÏËı› Ë ÔÌ¿‰·: “¢Â ı· ·Ú·Ì›ӈ. ªfiÓÔ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÂÎÙfi˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹, ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û˘Ìʈӛ· Ì·˜” . °È· ÙÔ ·Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÂÂȉ‹ ‰¤¯ÂÙ·È ȤÛÂȘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÂÓÈο ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ: “ΔÔ Ó· ¿ˆ ˆ˜ ¤ÌÌÈÛıÔ˜ οÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Îfi, ·ÏÏ¿ ‰Â ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ˆ ηÓ. Œ¯ˆ Ï›„ÂÈ ÙfiÛÔ ·fi ÙË Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ Î·È ·fi Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÊÈÂÚÒÛˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∞Ï¿ fiÙ·Ó Â›Ì·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‰›Óˆ Ù· ¿ÓÙ·. ŒÙÛÈ ‹Úı·Ó ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “Δ· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ‚¿Ï·Ì ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ·Ó Ù· ‚¿˙·Ì ÛÙÔ ∂∞∫ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ì ¤Ó· ·Ï·Ù¿ÎÈ 11.000 ı¤ÛˆÓ. ∞ÏÏ¿ ÂΛ ‰ÂÓ Â›¯Â “ÎÔÓfiÌ·” , ÁÈ·Ù› ı· ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ Î·È ‰Â ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ˘ÂÚÙÈÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ˘ÁȤ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·Ó¿ÁÎË. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·È ÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ fiÏ˘” .


22

TƒπΔ∏ 5 A¶ƒπ§π√À 2011

AÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ...ÌÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤ÔÈ Î·È ...ÎÔ˘ÌÔ‡Ú˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜

A¶O TO 1 Eø™ TO 10

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

ŒÎ·Ó ¿ÏÌ· Ù›ÙÏÔ˘

ºÔ˘Ï ÁÈ· ∂˘ÚÒË ∞¡∂μ∞∑∂π ÛÙÚÔʤ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ªÂ ÙËÓ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ Ó›ÎË Â› Ù˘ •¿Óı˘, ·¤‰ÂÈÍ ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ˆ˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ ÔÚ›·, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ù˘¯·›· ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›. ŸÏË Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. 줂·È·, Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÕÚË Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Â›Ó·È ...fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿. ªÂ ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ (™·Óηڤ, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ªfiÓ¯Â, ¡ÙÔÏÂ˙¿È, ™¤ÏÂ˙È, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ›Ûˆ˜ Î·È Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙), ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ˘¤Ú‚·ÛË.

Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ∂™Δø Î·È ‰‡ÛÎÔÏ·, Ô °.™.∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰È‡ڢÓ ÙÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ÂÈ‚Ï‹ıËÎ Ù˘ ∞.∂. 2002 Ë ÔÔ›· ·ԉ›¯ÙËΠÔχ “ÛÎÏËÚ‹” ·ÓÙ›·ÏÔ˜. Δ¤ÏÔ˜ ηÏfi, fiÏ· ηϿ fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·Á Á¤ÏË ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË Ô˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ ∞’ ∂¶™£, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ 18 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ. ªÂ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔÓ Í¤ÊÚÂÓÔ Î·Ï·ÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘.

¶∞π∑√¡Δ∞™ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ Ë ¡›ÎË, fi¯È ÌfiÓÔ Î¤Ú‰ÈÛ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ·, ·ÏÏ¿ Î¿Ï˘„Â Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó “‰È·‚·Ṳ̂ÓÔÈ” Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù·. ¶Ï¤ÔÓ, ‹Ú·Ó “ÎÂÊ¿ÏÈ” ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó Ú¿ÍË Ù’ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ; °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËΠ۠٤ÙÔÈÔ ÊÔ‚ÂÚfi ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘. ∞Ó ¤ÏÂÈ·Ó Î·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È· (ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ 30 ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ·) ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, fiÏ· ı· ‹Ù·Ó ȉ·ÓÈο.

ŒÈ·Û “13¿ÚÈ” Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ∞§§√ ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ‚·ıÌfi ÚÔÛ¤ıÂÛ ÛÙÔ “Û·ÎÔ‡ÏÈ” ÙÔ˘ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜, ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· 13Ô Ì·Ù˜ ·‹ÙÙËÙÔÈ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰· ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ηډÈÔÎÙ‡È· ¤ÁÈÓ·Ó ϤÔÓ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÔÎ Ô˘ ˘¤ÛÙË ·fi ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ Ì¤Û· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. √È μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌϤÍÂÈ Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó’ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ù· ...¯ÂÈÚfiÙÂÚ·.

“¶Ú¤ÂÈ Ó· ÓÙÚÂfiÌ·ÛÙ”

¶ÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘

“¶ƒ∂¶∂π Ó· ÓÙÚÂfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ì·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰È¿ıÂÛË Ó· ‚Úˆ ÎÈfiÏ·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ·ÓËÛ˘¯‹ÛÂÈ fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜” › ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÔÎ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Ô ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚·. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ú¤·È ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒıËΠ۠ٷÂÈÓˆÙÈ΋ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ‹‰Ë ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓÔ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÎÚ›ÛË. √ ™ÈÛ¤ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” . ¶ÚÔ¯ı¤˜ ¤ÏÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔÓ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÔfiÙ ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ˙‹Ï„·Ó Î·È ¤Î·Ó·Ó ...ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜.

∫∞Δ∞™∫∂À∞™∂ ˘¤ÚÔ¯Ô Á‹Â‰Ô Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¶ËÏ·‰¿Î˘, ·ÏÏ¿ ·¤Ù˘¯Â ÔÈÎÙÚ¿ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Î·Ï‹ ÔÌ¿‰·. ∏ §¿ÚÈÛ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫, ۯ‰fiÓ ÂÎÌˉ¤ÓÈÛ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È Î·Î¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, fiÛÔ Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “‚˘ÛÛÈÓ›” . ªfiÓÔ ·Ó Û˘Ì‚Â› ÙÔ ·›ı·ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ‰È·‰Ô¯Èο ∞∂∫ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ Î·È ∫¤Ú΢ڷ˜ ‰ÂÓ ¿ÚÂÈ Ô‡Ù ‚·ıÌfi, ÙfiÙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó. πÛÙÔڛ˜...

™ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Ô √À∫μ ™Δπ™ ηχÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ fiÏÔ ÂÊ‹‚ˆÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ô √.À.∫.μ. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ª·ÚÈÓ¿ÁË Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¡ÙfiÓ· ‹Ú ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÓÔ‰Ô. √È Ó·ÚÔ› μÔÏÈÒÙ˜, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ¿ÊËÛ·Ó Î·Ï¤˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, ÂÓÒ ÌÔ›Ú·Û·Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ˆ˜ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ fiÏÔ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÛÙËÚȯÙ› Î·È Û ‰Èο ÙÔ˘ ·È‰È¿.

濯ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍÈϤˆÛË “∞¶√ΔÀÃ∞ª∂, ÙÈ Ó· ϤÌ ÙÒÚ·. √ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ. ¶·›ÚÓˆ fiϘ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ¿Óˆ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ· Ó· ¤¯ˆ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ¤ÙÔÈÌÔ˘˜” ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜. ¢ÂÓ ¤„·Í ÁÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜, Ô‡Ù ÎÔ›Ù·Í ӷ ÂÈÚÚ›„ÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô “¡ÙÔ‡ÓÙ·” ∂›¯Â ÙËÓ Â˘ıÈÍ›· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ·fi ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fiÏË ‰È΋ ÙÔ˘. ŒÚ·Í fï˜, ˆ˜ “ÛÔÊfi˜” Ì ...Û‡ÓÂÛË, ·ÊÔ‡ Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·ÓÔÈÎÙ‹. ∫·È Ô “£Ú‡ÏÔ˜” „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÈϤˆÛË.

∏ “ٷڛʷ” Ù˘ ÓÙÚÔ‹˜ ∂∫∞Δ√ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Â›Ó·È “Ô·‰Ô›” ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ∞∂∫ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ...Δ∞•π.. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiÛÔ ÂÚÓ¿ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ë ∞∂∫ ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ··ÍÈÒÓÂÙ·È. ∞·ÍÈÒÓÂÙ·È ·fi ÌÈ· ·Ó‡·ÚÎÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·fi ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ÒÚ· Ó· ʇÁÔ˘Ó, ·fi ·ÓÂÁΤʷÏÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜, ·fi Ù· ¯Ú¤Ë Ô˘ ÙËÓ Ó›ÁÔ˘Ó. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë “ٷڛʷ” Ù˘ ÓÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË..

∫·Ù·‰›Î·Û·Ó ÙËÓ ∞∂∫ ÔÈ ·ÓÂÁΤʷÏÔÈ μ§∂¶∂π ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ηٿ̷ٷ Ë ÔÌ¿‰· ¯¿ÓÙÌÔÏ Ù˘ ∞∂∫ ÌÂÙ¿ Ù· ··Ú¿‰ÂÎÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ·ÓÂÁΤʷÏÔÈ Ô˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Û ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¶·ÚÙÈ˙¿Ó Ì ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú˜ Î·È ÂÙÒÓÙ·˜ ÛȉËÚÔÏÔÛÙÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÏÂÓÙ˙ ∫·. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞∂∫ °È¿ÓÓ˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘ ˘¤‚·Ï Ì ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÌËÓ ·ÓÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÏÏÔ ÙËÓ ·ÏËÙ›·. ∏ ŒÓˆÛË, Û’ ¤Ó· ¿ıÏËÌ· ‹Á·ÈÓ ηϿ Î·È Û’ ·˘Ùfi ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÔÈ “οÊÚÔÈ” Ó· ÙË Ú›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ó·‚¿ÙÛÔ. ∫È ÂÂȉ‹ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈ΋, Ë “ηÌ¿Ó·” Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ∞∂∫ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ ·Û¯‹ÌȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂȈÌfi.


TƒπΔ∏ 5 A¶ƒπ§π√À 2011

T.V. ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: MEGA 21.45 ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-ΔfiÙÂÓ·Ì -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 00.15 ÿÓÙÂÚ-™¿ÏΠ-ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 00.15 ÿÓÙÂÚ-™¿ÏΠ-∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ)

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (27Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 98-22 71 2. ∂ıÓÈÎfi˜ 64-17 68 3. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 61-36 57 4. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 37-25 52 5. £ËÛ¤·˜ 77-36 51 6. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ 52-35 47 7. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 46-31 45 8. ∞›·˜ ™. 53-41 43 9. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 43-44 35 10. ∞.∂. 2002 42-47 34 11. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 43-43 33 12. ∞ÎÚfiÔÏË 36-42 33 13. ÃÏfiË 37-45 33 14. ™·Ú·ÎËÓfi˜ 32-48 33 15. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 36-59 27 16. §Â¯ÒÓÈ· 31-56 24 17. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ 19-97 5 18. π¿ÛˆÓ ∞.ª. * √ π¿ÛˆÓ ∞.ª. ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

μ’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (27Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞. °·˙‹˜ 82-28 63 2. ¢‹ÌËÙÚ· 68-36 62 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. 82-32 61 4. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 39-28 56 5. ¡.∞. ¡›Î˘ 63-34 55 6. ÕÚ˘ ªÂÏ. 65-29 52 7. ¢¿ÊÓË 51-35 47 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 53-37 41 9. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 51-50 41 10. ™ÎfiÂÏÔ˜ 56-48 38 11. ¶ËϤ·˜ 41-39 38 12. ¢È·ÁfiÚ·˜ 40-45 38 13. ∞›·˜ ΔÚ. 48-56 33 14. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. 30-60 21 15. ∞¶√μ 26-58 18 16. ∞ÂÙfi˜ 36-80 16 17. √ÚÌ›ÓÈÔ 25-79 10 18. ¢fiÍ· * ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ √ÚÌ›ÓÈÔ¢¿ÊÓË (6/4). ** ∏ ¢fiÍ· ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∂¶√

¶ÔÈÓ‹ ÌÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ªÂ Ì›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ ñ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ˘fiÙÚÔÔ˜ ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ- ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔÓ ¶∞√∫ Ë ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ∫˘¤ÏÏÔ˘ √¶∞¶ Ì ÙËÓ ∞∂∫. √ “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 250.000 ¢ÚÒ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜, ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ. ΔËÓ ÔÈÓ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ Ô ¶∞√∫ ı· ÙËÓ ÂÎÙ›ÛÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ Ë ¶∞∂ ¶∞√∫ ‹Ù·Ó ˘fiÙÚÔË ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È·, ηıÒ˜ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› Ë ÔÈÓ‹ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ı·٤˜ ‰‡Ô ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ŒÙÛÈ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ.

√ °.™. ∞§ªÀƒ√À •∂¶∂ƒ∞™∂ ∫∞π Δ√ ∂ª¶√¢π√ Δ∏™ ∞.∂. 2002 ª∂ 2-1 °π∞ Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

∞’ °À¡∞π∫ø¡

∫·Ï¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ¶

◊ÙÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004”

·Ù¿ÂÈ ...Áο˙È ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú·Û “·ÏÒ‚ËÙÔ˜” ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ 2002 (2-1). ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ∂ıÓÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤Ù·Í Ì 3-1 ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi. ºÔ˘ÓÙÒÓÂÈ Ë “Ì¿¯Ë” ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ μ’ ∂¶™£ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ ·fi ÙÔÓ ÕÚË ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Ì 2-1. ΔÔ˘ μ∞™π§∏ ∫ƒπ™π§∞

∞οıÂÎÙÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. °È· ÙËÓ 27Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË ¤Ú·Û ·fi ÙË °·Ù˙¤· ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ‰‡ÛÎÔÏ· 21 ÙËÓ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002. ŒÙÛÈ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ +3 ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ Ã·Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ (3-1 ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi). ∏ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 3-0 ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô˘/∞¯ÈÏϤ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ∂¶™£, ÂÓÒ Û·ÚˆÙÈÎÔ› ‹Ù·Ó Ô ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È Ë ∞ÎÚfiÔÏË, Ô˘ Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ (4-1) ÙË ÃÏfiË Î·È ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ô £ËÛ¤·˜ (3-1 ÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ) Î·È Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (2-0 Ù· §Â¯ÒÓÈ·), ÂÓÒ Ô ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ2-0 Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 27˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ ∞’ ΔÔÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . . . . 3-0 (43’, 67’ ∑¿Áη˜, 50’ ÂÓ. ªfiÚ·˜) ∞›·˜ ™.-∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 (52’, 65’ ∫ˆÛÙԇϷ˜) ™ÎÈ¿ıÔ˜-£ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 (4’ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¤ÏÈ·˜ - 28’ ∫fiÚÌ·˜, 54’ §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜, 72’ º·ÛԇϷ˜) ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-ÃÏfiË . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 (8’, 70’ Δ۷ӿη˜, 60’, 75’ ªÔ˘˙·Ï‹˜-72’ ∫Ô˘‚¿Ù·˜) ∞ÎÚfiÔÏË-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . 4-1 (12’ ∞Ó. ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, 27’ ™Ô˘ÏÈÒÙ˘, 38’ ÂÓ. ¶Ô‡ÏÈÔ˜, 83’ ∫. ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·˜-44’ ºÔ‡Î˘) §Â¯ÒÓÈ·-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . 0-2 (10’, 35’ ÂÓ. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘) ∂ıÓÈÎfi˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 (15’ ∑·ÙÛ¿È, 35’ ™ÎÔ‡Ú·˜, 60’ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜ - 48’ ª. °ÈÔ‡ÚÁ·˜) ∞∂ 2002-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . . . . . . . . . . .1-2 (14’ Δ˙Ô‚¿Ú·˜-30’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, 70’ ¤Ó. ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜) π¿ÛˆÓ ∞ª-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . . . . .0-3 ·.·.

¡¤Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙË μ’ ∂¶™£ ¶Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂¶™£. “À·›ÙÈÔ˜” ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô ÕÚ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ Û ‹ÙÙ· Ì 2-1 ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹ Û’ ¤Ó· Ì·Ù˜ Ì ÔÏÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›

·Ù ÙÚÈΔ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ Ã·Ù˙¤Ï·˜ Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ Î·È ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ μ. ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÓ‰Âο‰· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ (ÕÚ˘ ªÂÏ.), ¶··ÓÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ (∞›·˜ ™Ô‡Ú˘), ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ (∂ıÓÈÎfi˜), ∞Ï‚·ÓfiÔ˘ÏÔ (¢¿ÊÓË), ™Ô˘ÏÈÒÙË (∞ÎÚfiÔÏË), ªÈÚÙÛ¿È (°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ∫fiÚÌ· (£ËÛ¤·), Δ۷ӿη (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.) Î·È ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜)

“Ã

Ó· ÎÚ·Ù¿ Ù· “ËÓ›·” ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ·, ·ÏÏ¿ ÓÈÒıÂÈ È· “η˘Ù‹” ÙËÓ ·Ó¿Û· Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜, Ë ÔÔ›· ¤Ú·ÛÂ Û·Ó ...Û›ÊÔ˘Ó·˜ ·fi ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ (3-1 ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·) Î·È Ì›ˆÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¤Ó· ‚·ıÌfi. ∞fi ÎÔÓÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘, Ô˘ ·¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó fiÓÙÔ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÌÂÙ¿ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi 7-2 Ì “ı‡Ì·” ÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈ¿‰· ¤¯·ÛÂ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÓÒÚÈÛ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· Ì 3-0 ·fi ÙË ¢¿ÊÓË. ∂ÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ӛΘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ô ∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ (5-1 ÙËÓ ∞¶√μ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜) Î·È ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ (4-0 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞.£.), ÂÓÒ Ô ∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶ËϤ· (3-0). ∂›Û˘, ·›˙ÔÓÙ·˜ Û ‚·Ú‡ ÙÂÚ¤Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ΤډÈÛ 2-1 ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ì ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 13 ÏÂÙ¿. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 27˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙË μ’ ΔÔÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÕÚ˘ ªÂÏ.-ÕÓı. °·˙‹˜ . . . . . . . . . . . . . . 2-1 (9’ ÷ÚÙÔʇϷη˜, 40’ ·˘Ù. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ - 72’ ¶·ÓÙÂÏ‹˜) ∞›·˜ ΔÚ.-¶ËϤ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0 (50’, 61’ ¶¿Ô˜, 79’ ¶fiÙÛη)

¢¿ÊÓË-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0 (28’, 35’ ∑·Áη‚ȤÚÔ˜, 88’ ÂÓ. ∞Ï‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˜) ∞ÛÙ¤Ú·˜-¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 (29’ ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜-7’, 55’, 83’ ÷Ù˙¤Ï·˜) ∞¶√μ-∞ÂÙfi˜ 1-5 (73’ ¢. °ÎÈÔ‡Ú΢ - 30’ ªˆÚ·˝Ù˘, 60’ ™Ù‡ÏÏ·˜, 65’ ΔÛÈÓ›‰Ë˜, 70’, 80’ ÂÓ. ª·ÚÔ‡Áη˜) ¢È·ÁfiÚ·˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . . . . . . . . . .2-1 (77’ ™·Ó›‰·˜, 81’ ™Ù. μÏ¿¯Ô˜ - 10’ ™ˆÙËÚ›Ô˘) ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . 7-2 (8’ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, 15’ ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘, 24’, 36’ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, 60’, 65’, 75’ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ - 46’ ¶. ÃÚ˘ÛÔÊfi˜, 84’ ÃÈÛ¿È) √ÚÌ›ÓÈÔ-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. . . . . . . . . . . . . . 4-0 (30’, 38’, 65’ ∫¿Ô, 78’ °È¿Ù·˜) ¡.∞. ¡›Î˘-¢fiÍ· 3-0 ·.·.

∂Í ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ·˜ ·‡ÚÈÔ ÛÙË μ’ ∂¶™£ ∂Í ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· ÙË μ’ ∂¶™£ Ì ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ¢¿ÊÓË ÛÙȘ 16.30 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¶ÔÚÙÈ·ÚÈ¿˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ∫·ÙÛ·Úfi˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫Ô˘ÚÛÔ‚›ÙË Î·È ª·Ï¿Ê·.

AÚ¯›˙Ô˘Ó Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ¢

∏ ÔχÂÈÚË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È Ë ...ÚˆÙ¿Ú· ΔfiÙÂÓ·Ì Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ¤·ıÏÔ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·‡-

ΔÔ Î·Îfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ ¤‰ÂÈÍ ¯ı˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ª›ÎÚ·˜ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” , ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 3-1 ·fi ÙÔÓ ÕÚË. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÓˆıÚfi ÍÂΛÓËÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 32’ ¤¯·Ó·Ó 2-0 ·fi ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÁÎÔÏ Ù˘ ª‹ÙÎÔ˘. ™ÙÔ 87’ Ë ΔÛÈÏÈʛη ¤‰ˆÛ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÛÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÕÚË ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Ë °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹. ∞ƒ∏™: ∫·Ó‰È¿ÓÔ˘, ªÔ˘ÓÙfi‚·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∫Ú·Û·Á¿ÙË (89’ £Ú‹ÛÎÔ˘), ∫ÔÏÏ›Á·, ª‹ÙÎÔ˘, §·ÁÔ˘ÌÙÛ‹, ª·ÓÙ·Ù˙‹, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ (72’ ΔÛÈÏÈʛη), ∫Ô˘Ì·Ó›ÙÛ· (80’ ¡ÈÛÙÔÔ‡ÏÔ˘), ∫ËÔ˘ÚÔ‡. μ√§√™ 2004: ∫·Óȿη, °Ô˘ÁÔ‡ÛË (75’ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘), ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·, ΔÚ·˝ÎÔ‚ÈÙ˜, ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ª·ÏÈÛÈÒÚ·, °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ª·Ï·ÌÔ‡ÙË, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë (65’ ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·), ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, ™‡ÚÌÔ˘ (25’ ΔÛ·ÎÈÚ›‰Ô˘).

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

ƒ∂∞§-Δ√Δ∂¡∞ª ∫∞π I¡Δ∂ƒ-™∞§∫∂ ∞¶√æ∂ °π∞ Δ√ Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

‡Ô ˙¢Á¿ÚÈ· Ì ÍÂοı·Ú· -ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙË ıˆڛ·Ê·‚ÔÚ› ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ·fi„ ÙËÓ ·˘Ï·›· ÙˆÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∏ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì (21.45 MEGA) ÛÙÔ “™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” , ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· (21.45 Novasports 1) Ë ÿÓÙÂÚ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË ™¿ÏΠÛÙÔ “Δ˙Ô˘˙¤ ªÂ¿ÙÛ·” .

23

ÍËÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ‚·ıÌÔ‡˜, ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Â›Ó·È ...ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. √ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Î·È ÙÔÓ ª·ÚÛ¤ÏÔ, fi¯È fï˜ Î·È ÙÔÓ ªÂÓ˙ÂÌ¿ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Ô ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ∞ÓÙÂÌ·ÁÈfiÚ. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ΔfiÙÂÓ·Ì Ô Ã¿ÚÈ ƒ¤ÓÙÓ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∫ÈÓÁÎ, ∫·ÌÔ‡Ï, ÿÙÔÓ Î·È °Ô‡ÓÙÁÎÂ˚Ù, ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ °Î·Ï¿˜. ¡ÔÎ ¿Ô˘Ù Ù¤ıËÎÂ Î·È Ô ™Ù›‚ÂÓ ¶›ÂÓ·Ú, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ô °Î¿ÚÂı

ª¤ÈÏ ∞ÊÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ÛÎfiÂÏÔ Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘, Ë ÿÓÙÂÚ ı¤ÏÂÈ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË. √È “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÙË ™¿ÏÎÂ Î·È Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ §Ô‡ÛÈÔ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô π‚¿Ó ∫fiÚÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ‰›Ï· ÛÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤· ƒ·ÓfiÎÈ·. √È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ª¿ÚÈÔ °Î·‚Ú¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Î·È ¶¤ÂÚ ∫ÏÔ‡ÁÎÂ, ηıÒ˜ Î·È Ô ÕÓÙÔÓÈ ∞Ó¿Ó Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ™¿ÏÎÂ, ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙfiÊ ª¤ÙÛÂÏÓÙÂÚ, Ô˘ ˘¤ÛÙË Î¿Ù·ÁÌ· ÛÙË Ì‡ÙË ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÁÒÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘.

Õ‚·ÓÙ˜ Ã.-∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰. 0-3 ∫·ÏÏÈı¤·-√‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï˘Ê. ‰ÈÂÎfiË ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı.-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 0-1 ¶∞√∫-∞Ì·˙fiÓ˜ ∫·Ï. 8-0 ÕÚ˘-μfiÏÔ˜ 2004 3-1 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋-∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. 0-1 ƒÂfi: ∞›ÁÈÓ·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ¶∞√∫ 85-7 57 2. μfiÏÔ˜ 2004 48-16 43 3. ∫·ÏÏÈı¤· 42-23 36 4. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 42-30 33 5. √‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï˘Ê. 40-20 31 6. ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰. 49-38 28 7. ÕÚ˘ 27-40 27 8. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı. 27-39 22 9. ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. 26-51 22 10. ∞›ÁÈÓ· 33-35 21 11. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ 23-38 21 12. ∞Ì·˙fiÓ˜ ∫·Ï. 9-67 9 13. ∞‚¿ÓÙ˜ ÷ÏÎ. 8-56 4 ™∏ª.: ¢ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ∫·ÏÏÈı¤·˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜.

¶√§√ ∂º∏μø¡

™Ù· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ Ô √.À.∫.μ. ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √.À.∫.μ.. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ıÏËÙ¤˜ ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1995 Î·È ÓÂfiÙÂÚÔÈ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ª·ÚÈÓ¿ÁË Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¡ÙfiÓ· η٤Ϸ‚ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ Á‡ÚÔ˘ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. ¶ÚÒÙÔ˜ ηÙÂÙ¿ÁË Ë μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, Ô˘ Â›Û˘ ı· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· ÛÙ· ÙÂÏÈο. √ √.À.∫.μ. ÛËÌ›ˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ӛΘ (13-5 ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi, 10-5 ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, 11-6 ÙË Ã›Ô Î·È 18-4 ÙÔÓ πˆÓÈÎfi ¡Èη›·˜, ÂÓÒ ¤¯·Û ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË Ì 8-3 ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÔÏ›ÛÙ˜: μ·Û›Ï˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ª·ÓÒÏ˘ ¶¿ÎÔ˜ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ ª·Ú·ÛÏ‹˜, ∞ÔÛÙfiÏ˘ ¶¤ÙÛ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜, (·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘, £¿ÓÔ˜ ΔÛ·Ì¿˙˘, ∫ÒÛÙ·˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÈÒÙ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛȷӿη˜ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ›), ª¿ÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜, ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘Êfi˜, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ›). ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ Ô ¤ÊÔÚÔ˜ Î. £·Ó¿Û˘ ∫·ÏÈÙ˙·›Ô˜.


24

TƒπΔ∏ 5 A¶ƒπ§π√À 2011

FOOTBALL LEAGUE

Δ· ΔڛηϷ ‹Ú·Ó ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ, 2-0 ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·

¶ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ã

Δ∞ ΔڛηϷ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·Ó ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ηıÒ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ 1-0, Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª›ÓÁη ÛÙÔ 20’. √È £ÂÛÛ·ÏÔ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ∏ÂÈÚÒÙ˜ ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ˘˜ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 8 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯Ù› ÁÎÔÏ, ·Ó¤‚ËÎ·Ó Í·Ó¿ ÛÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË Ù˘ Football League Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηϋ ÊfiÚÌ· ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘. ™Ô˘‰·›· Ó›ÎË ¤Ù˘¯Â ¯ı˜ Î·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi Ì ÛÎÔÚ 2-0 Î·È ¤Î·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ Ï¤È ¿Ô˘Ù. √È ∫·ÈÛ·ÚÈ·ÓÈÒÙ˜, ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶ÂÙÚ¿ÎË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ¤Î·Ó·Ó ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 16’ Ì ÙÔÓ μ¿ÛÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 2-0 ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô ™Î¿ÚÔ˜ ÛÙÔ 73’. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 29˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-¢fiÍ· ¢Ú. . . . . 0-2 (24’, 35’ ÃψÚfi˜) ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∫·ÏÏÈı¤· .0-0 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-√º∏ . . . . . . 1-0 (41’ ™Ô˘ÏÙ·Ó›‰Ë˜) πˆÓÈÎfi˜-∞Ó·Á. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 1-0 (77’ ¢ÂÏ‹Ì·Û˘) ¢È·ÁfiÚ·˜-μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . .1-0 (41’ ™·Ï·Ì·ÛÙÚ¿Î˘) ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . 0-0 ¶ÈÂÚÈÎfi˜-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . .2-2 (28’ ¢‹ÌÔ˘, 40’ ¶¤ÓÙ·-13’ ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘, 17’ ¡·ÔÏÂfiÓÈ) ΔڛηϷ-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . .1-0 (20’ ª›ÓÁη˜) ∂ıÓÈÎfi˜-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . 0-2 (16’ μ¿ÛÈ, 73’ ™Î¿ÚÔ˜)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 29 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 48-11 2. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 35-16 3. √º∏ 33-17 4. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 40-29 5. ΔڛηϷ 34-21 6. ¢È·ÁfiÚ·˜ 32-28 7. ¢fiÍ· ¢Ú. 39-26 8. μ¤ÚÔÈ· 30-33 9. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 27-33 10. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ 32-37 11. πˆÓÈÎfi˜ 22-31 12. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË 23-41 13. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜30-31 14. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 22-31 15. ∂ıÓÈÎfi˜ 27-41 16. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 28-36 17. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.18-39 18. ∫·ÏÏÈı¤· 24-43

65 62 56 52 50 49 44 37 37 34 33 32 32 32 31 31 24 18

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› EXTRA 5: 8, 10, 11, 22, 29

∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ¡π∫∏™∂ 81-77 Δ∏ ª∞∫∞ª¶∏ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞Δ∞™∏

ÙÔ˘

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 6 1 9 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 7 0 2 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 6 9 5.

¿ÚË ÛÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Ù˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ª·Î·Ì‹. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· Ó· Î¿Ì„Ô˘Ó ÙË ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ Ì 81-77, ÂÓÒ Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÈÛfi·ÏË 65-65.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ‹Ù·Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ fiÙÈ Ë ª·Î·Ì‹ ı· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ù‹, ÌÈ· Î·È ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¡›ÎË ‹Ù·Ó ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋. ∏ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ÛÙË ¡. πˆÓ›· Ì¿ÏÏÔÓ ›Û̈Û ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Ô˘ Ì‹Î·Ó ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ·ÚΤ Î·È ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 21-17 ÛÙÔ 10’. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ‚ÂÏÙÈÒıËÎ·Ó Î·È ‹Ú·Ó Ù· “ËÓ›·” ÙÔ˘ Ì·Ù˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 32-34 ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È 45-51 ÛÙÔ 30’. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ·. ™ÙÔ 37’ ÙÔ Ù·ÌÏfi ¤ÁÚ·Ê 53-63 ÎÈ fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ˆ˜ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ı· ΤډÈÛ ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ. ™ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, fï˜, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÚÈÓ ÙËÓ ÎfiÚÓ· Ù˘ Ï‹Í˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ԉ›¯ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È. ∏ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¯·Ï¿ÚˆÛ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ª·Î·Ì‹ Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 10-2 Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Û 6565 ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ ¤ÍÙÚ· ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ Ì ...ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ 74-70. ™’ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fï˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ ¤‰ÂÈÍ·Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ÙÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ (77-81 ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ) ¯¿ÚË ÛÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ‚ÔÏÒÓ. ¢È·ÈÙËÙ¤˜:∫. Δ·ÚÂÓ›‰Ë˜ - ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘.

Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 21-17, 32-34 ËÌ›¯ÚÔÓÔ, 4551, 65-65 (Î.·.), 77-81 ·Ú. ª∞∫∞ª¶∏ (ƒÔ‰¿˜): °È·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ÂÏËÙ˙¿Î˘, ∫·ÙÂÌÏÈ¿‰Ë˜ 16 (3), ∫ÔÓÙfi˜ 4, ∞ÚÔ‡¯ 15 (1), ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ 3 (1), ™È¿η˜ 12, √ÍÔ‡˙˘ 19, °Î·ÈÙ·Ù˙‹˜ 8 (1). ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (ª˘ÚÈÙ˙‹˜): ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 12 (4), ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 19 (3) , ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 3 (1) , ¡Ù›Î·˜ 8 (1), ªfiÁ‰·ÓÔ˜ 9, ΔÔÔ‡˙˘ 19, ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜ 8 , ∫·Ú·Ú‹Á·˜ 3 (1)

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. . . . . . . 71-36 ∞ÚÁÔ˜ √Ú.-∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂·Ó. . . . 83-61 ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú.μÚ.-∞ÂÙfi˜ . . . .73-56 ª·Î·Ì‹-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . 77-81 ·Ú. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú‚.-ºÔ›ÓÈη˜ . . . . . . . . .80-86 ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. . . . 72-82

¡›ÎË-∞ÌÂÏÒÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . 68-61

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (21Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 2. ∞ÌÂÏÒÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 4. ºÔ›ÓÈη˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 5. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 6. ÕÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 7. ª·Î·Ì‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 8. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫. μÚ. . . . . . . . . . . . .32 9. ∞ÂÙfi˜ ∫. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 10. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 11. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂·Ó. . . . . . . . . . . . . . .28 12. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 13. ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 14. ∞ϤͷӉÚÔ˜∞Í. . . . . . . . . . . . . . . . . .21

°π∞ Δ∞ √™∞ ™À¡∂μ∏™∞¡ ™Δ√ ¡Δ∂ƒª¶π ª∂ Δ√¡ ∞ª¶∂§ø¡∞

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” ∞

Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, fiÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÂÓÒ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË §·ÚÈÛ·›ˆÓ Ô·‰ÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ·.

∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” ı¤ÏÂÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÚˆÙfiÁÓˆÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙË ÙÂÏÈ΋ Ó›ÎË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Â› Ù˘ ¿ÏÏ˘ ‰ÈÂΉÈ΋ÙÚÈ·˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ·. ∏ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·ÊÔ‡ ÂÌ„‡¯ˆÛ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ (·›ÎÙ˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË), ÁÈ· ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. £· ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏË„‹ Ì·˜ Ó· ÌËÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ·, Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú·-

ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ‰˘ÛÎÔÏ›·, ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Ì ÙÚfiÔ ÎfiÛÌÈÔ Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ʛϷıÏ˘ ȉÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ÛÙËÏÈÙ‡ԢÌÂ Î·È Î·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì Ì ÙÔÓ ÈÔ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈ·ÓÙ·¤ÓÙ “Ô·‰ÒÓ” Ô˘ Ô‡ÙÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ· ÁÓÒÚÈ˙·Ó, ·ÊÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÙÚ›· ‹ Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· ‹Ù·Ó Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ·, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ¤ÊÂÚ·Ó ÎÚ˘Ì̤ӷ ηÛÎfiÏ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈο ¿ÏÏ˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ §·Ú›Û˘. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ “Â›‰ÔÍÔÈ” ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó·˘ÏÒÛÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô (¿Ú·Á Ì ¯ÔÚËÁ›· ÔÈÔ˘;), ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷӷÏÒÛÂÈ Ï›ÙÚ· ·ÏÎÔfiÏ, Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹-›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ (fiˆ˜ ηÙ‚ϋıË ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÁÒÓ· ÛÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ·) ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ªÂ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ· Î·È ·ÊÔ‡ ÂΛÓÔ˜ η٤‚·Ï ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· (¿Ú·Á ÁÈ·Ù› οÔÈÔ˜

ÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÚÈ·ÓÙ·¤ÓÙ ÌÂı˘ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÚÔ˜ ÂΛӈÓ) ÙÔ˘˜ ÂÂÙÚ¿Ë Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ·ÚÔ˘Û›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. ∞̤ۈ˜ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘˜ Ù· ˘‚ÚÈÛÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù·, ÔÈ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ Ú›„ÂȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ· Ô˘ ̤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÎÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. ΔÔ ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ·fiÏ˘Ù·. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÙÚÈ·ÓÙ·¤ÓÙ “ÂÚ›ÂÚÁˆÓ ·ÙfïӔ Ô˘ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó 15¿Úˉ˜, 18¿Úˉ˜ Î·È 35¿Úˉ˜ ·fi ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ· (ÂÎÙfi˜ Î·È Â¿Ó Ì ԉËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ì ˘„ËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ·ÏÎÔfiÏ) Â¤ÙÚ„ ÙÔ Ù˙¿ÌÔÏ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË Î·È ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ô ·ÁÒÓ·˜ Û Ô̷Ϥ˜ Î·È ·ÛÊ·Ï›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. £· ı¤Ï·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Â-

‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÌËӇ̷ٷ Î·È ·È¯Ì¤˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ Ê›ÏÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ¡ÔÌfi, ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ÂÚ›ÂÚÁÔ Îϛ̷ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ·. °ÓˆÛÙÔÔÈԇ̠Â›Û˘ ÙËÓ “ÂÎÙ›ÌËÛË” ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ˆ˜ “fi,ÙÈ Î·È Ó· οÓÂÙ (‰ËÏ·‰‹ Ë ¡›ÎË) ÂÌ›˜ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ì οı ÙÚfiÔ” . ªÂ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, Ë Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ô‡Ù ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ˘Ô„›· ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÙÙË̤ÓË ÔÌ¿‰· Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜, ÔÈ ·›ÎÙ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó Ì Ï‹ÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÚÔ˜ Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ·fi ÙËÏÂÔÚ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ·. ∂Âȉ‹ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó Î·È ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘, ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ì ¿ÓÙ· Ì·˙› Ì·˜, ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiˆ˜ Î·È ‰›Ï· Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜” .

ª¶∞™∫∂Δ

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 16/5 Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘; ™Δπ™ 16 ª·˝Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Èı·Ófiٷٷ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi 600 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È 300 ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ “·ÈÒÓÈÔ˘˜” , ·ÏÏ¿ Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ë ∂√∫. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó ·fi 600 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È 300 Û˘ÓÔÏÈο ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ‰È·ÚΛ·˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∂√∫ Î·È ı· Á›ÓÂÙ·È Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ηٿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡. ªÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ˆÛÙfiÛÔ, ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Ë ∂√∫ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙ· 1.000. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¤Ú· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÓÙ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Ô·‰ÒÓ. ∏ °°∞ ¤¯ÂÈ Ù·¯ı› ˘¤Ú Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˘ ¿Ԅ˘ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ·Ú¯‹˜ (∂√∫) Î·È ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ë ·fiÊ·ÛË ›Ûˆ˜ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ Ó¤· Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠfiÙÈ -ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·- Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ” ı· ÌÂÙ·ÙÂı› ÁÈ· ÙȘ 16/5 (¢Â˘Ù¤Ú·), ηıÒ˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È‹ÌÂÚÔ (14-15 ª·˝Ô˘) Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂√∫, °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙË FIBA EUROPE. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·fi ÙËÓ ∂√∫ ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ΔÛ·ÁÎÚÒÓ˘ Î·È μÈÙ˙ËÏ·›Ô˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ (™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ΔfiÌÈÙ˜ Î·È ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜) Î·È ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” (¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °ÂˆÚÁ·ÓÙ‹˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ù˘ ¢∂∞μ, Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜.

∏ ∞1 ∂™∫∞£ Δ∞ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∞Ó¿ÏË„Ë-∂∞§ 57-67 ∞ÛÙ¤Ú·˜-°.™. μfiÏÔ˘ 61-56 ∞ÏÌ˘Úfi˜-¡›Î·È· 97-70 ∂ıÓÈÎfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫. 73-56 ∫·Ú‰›ÙÛ·-ÿηÚÔÈ ΔÚ. 73-75 ΔÈÙ¿Ó˜-∫ÂÚ·˘Ófi˜ §. 64-51

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (20Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 2. °.™. μfiÏÔ˘ 3. ΔÈÙ¿Ó˜ 4. ÿηÚÔÈ 5. ∞Ó¿ÏË„Ë 6. ¡›Î·È· 7. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 8. ∫·Ú‰›ÙÛ· 9. ∂ıÓÈÎfi˜ §. 10. ∂∞§ 11. √Ï˘ÌÈ·ÎÔ˜ ∫·Ú‰. 12. ∫ÂÚ·˘Ófi˜

40 35 34 33 30 30 29 28 28 27 26 20


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘

ªÓËÌÔÓ‡ÂÙ ™ÔψÌfi Î·È ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

ÚÔÛ¯ÙÈο Ù· ΛÌÂÓ·, Û‚¿ÛÙËΠÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÎÈ ·Ó¤‰ÂÈÍ ٷ ı·ÙÚÈο ÙÔ˘˜ ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ·ÈÛı·ÓÙÈ΋ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤ÛÙËÛÂ. √ÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÔÏ˘ÚfiÛˆÔ˜ ı›·ÛÔ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ÂÎÊÚ·˙fiÙ·Ó Û·Ó ¤Ó· ηÏÔÎÔ˘Ú‰ÈṲ̂ÓÔ Û‡ÓÔÏÔ. ªÂ ÙË ÊˆÓËÙÈ΋ ¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ˘Ô‚ÏËÙÈ΋ ΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤‰È‰·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙË Ï˘ÙÚˆÙÈ΋ Ô˘ ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó Ù· ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ӷ ΛÌÂÓ·. ∏ ÊÚ·ÛÙÈ΋ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË: “ŸÔ˘ Î·È Ó· Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ Î·Îfi ·‰ÂÏÊÔ›, fiÔ˘ Î·È Ó· ıÔÏÒÛÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Û·˜, ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ™ÔψÌfi Î·È ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË”

ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

“ªÔÓ¿ÎÚÈ‚Ë” Û ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

ÁÎ˘Ô˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ “·fiÚ·ÙÔ” ·Ù¤Ú· Ù˘. ∫·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤Êı·Ó ·˘Ùfi, Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û›ÙÈ Ù˘ ·ÛΛ ÏÂÎÙÈ΋ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‚›·, ηıÒ˜ ÙË ˙ËχÂÈ Ô˘ Ù˘ ¤Ê·Á ÙÔÓ ¿ÓÙÚ·! ∫·È Í·ÊÓÈο, fiÙ·Ó Ë 16¯ÚÔÓË ÌÔÓ¿ÎÚÈ‚Ë - ÙÈ Â‡ÛÙÔ¯Ë ÌÂÙ¿-

ÊÚ·ÛË Ù˘ Ϥ͢ ƒrecious - ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Û ÂȉÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ, ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜, ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜. ªÔÚ› Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÍÔÌÔÏÔÁËı› fiÏ· fiÛ· ÙËÓ Ó›ÁÔ˘Ó Û ÌÈ· Ì·‡ÚË Î·-

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ıËÁ‹ÙÚÈ· Ì ηٷÓfiËÛË. ∫·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛΤÙÔ˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘. ∏ ÌÔÓ¿ÎÚÈ‚Ë Î¿ÓÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ˙ËÏÂ˘Ù‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È‰› Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ‰˘Ó·Ù¿ Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÌfiÓË Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘. μ·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ƒush” Ù˘ Sapphire (Ù¤ˆ˜ ‰·ÛοϷ˜ ÛÙÔ Ã¿ÚÏÂÌ), Ë “ªÔÓ¿ÎÚÈ‚Ë” ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ∂ΉfiÛÂȘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË - Â›Ó·È ÌÈ· ÙÚÔÌ·ÎÙÈο Î·È ÚÔÎÏËÙÈο ·Ó‹Û˘¯Ë Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·. ΔÔÏÌ¿ÂÈ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ËÚˆ›‰· ¤Ó· ÙfiÛÔ “¿ıÏÈÔ” Î·È “·fi‚ÏËÙÔ” ÎÔÚ›ÙÛÈ. ∞ÏÏ¿ Ô 49¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ §È ¡Ù¿ÓÈÂϘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ Î·È Ï·ÙÚ¢ÙÈÎfi ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙˆÓ ·fiÎÏËÚˆÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ªÔÓ¿ÎÚÈ‚Ë” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §È ¡Ù¿ÓÈÂϘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. (™ÎËÓÔıÂÛ›·: §È ¡Ù¿ÓÈÂϘ. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ¡Ù¿ÌÈÂÓ ¶ÔÏ, ·fi Ì˘ı. Sapphire. ∏ıÔÔÈÔ›: °Î·ÌÔ‡ÚÈ “°Î¿ÌÈ” ™ÈÓÙ›ÌÂ, ªÔ’¡ÈÎ, ¶fiÏ· ¶¿ÙÔÓ, ª·Ú¿È· ∫¿ÚÂ˚, §¤ÓÈ ∫Ú¿‚ÈÙ˜). ΔÔ Û·Ú·¯ÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÌÈ·˜ ·ÂÏÈṲ̂Ó˘, ¯ˆÚ›˜ ̤ÏÏÔÓ, Ó·ڋ˜ ∞ÊÚÔ·ÌÂÚÈηӛ‰·˜, ‰ÔṲ̂ÓÔ Ì ‰‡Ó·ÌË Î·È ÌÂ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ·fi ÙËÓ °Î·ÌÔ‡ÚÈ ™ÈÓÙ›ÌÂ. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÌfiÓÔ ÔÈ ˆÚ·›ÔÈ “Ô˘Ï¿Ó” Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂȘ ·fi Ù· ηÏÔ‡È· ÁÈ·Ù› ı· Û ʿÂÈ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, Ë “ªÔÓ¿ÎÚÈ‚Ë” (ƒrecious), Â›Ó·È ÛΤÙË ÚfiÎÏËÛË. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë “ÌÔÓ¿ÎÚÈ‚Ë”; ªÈ· 16¯ÚÔÓË Ì·‡ÚË Î·È ¯ÔÓÙÚ‹ ÎÔ¤Ï· Ô˘ Â›Ó·È ¤-

∏ ·ÚıÚˆÙ‹ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û ÂÓÈ·›· ı·ÙÚÈ΋ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË, ˘‹ÚÍ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÓÙÚ‡ÊËÛ˘ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È ÛÎËÓÔı¤ÙË ™‡ÚÔ˘ ª·‚›‰Ë, ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÛÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Ì ٷ Ï˘ÙÚˆÙÈο ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÌfi Ù˘ „˘¯‹˜. ΔÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Î·È Â›Î·ÈÚÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ, ‰È·Ï·Ï› Î·È ‰È·ÛÒ˙ÂÈ ÙË ÌÓ‹ÌË ·fi ÙË ÊıÔÚ¿. ∫È ‹ÚıÂ Î·È ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, “ΔÔ ÌÔÈÚÔÏfiÈ Ù˘ ºÒÎÈ·˜”, Ë ·ÎÚÔÙÂχÙÈ· ÊÚ¿ÛË “™· Ó¿¯·Ó ÔÙ¤ ÙÂÏÂȈÌfi Ù· ¿ıÈ· ÎÈ ÔÈ Î·ËÌÔ› ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” Ó· ÂÈÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÓıÚÒÈÓË ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È Î·È ÙË ‰È΋ Ì·˜. √ ™‡ÚÔ˜ ª·‚›‰Ë˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛÂ

¢Y™KO§O

ı·ÙÚÈÎÔÔ›ËÛË Â˙ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·È ÔÈËÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·ÙÂϤÛÊÔÚ˘ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó fï˜ Ô ı·ÙÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ˘fi‚·ıÚÔ, ÙfiÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Î·È Î·Ù·ÍÈÒÓÂÙ·È. ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ê‡Á·Ì ·fi ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Â›ÛËÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÊÂÙÈÓ‹˜ ı·ÙÚÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙÔ‡ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ª·‚›‰Ë ηÙfiÚıˆÛ ӷ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ™ÔψÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ·Ó ·ÈÛı·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ˘„ËÏÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ. ™ÔψÌÔ‡ “ΔÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘” Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË “Èڛ˜ ÛÙÂÊ¿ÓÈ”, “ªÈ· „˘¯‹” Î·È “∞Ì·ÚÙ›·˜ Ê¿ÓÙ·ÛÌ·”. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÚԤ΢„ ̤۷ ·fi ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ıÂÌ·ÙÈ΋ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ·˘Ù¿ ΛÌÂÓ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘, ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜ Î·È Ù˘ οı·ÚÛ˘.

‚Ú›ÛÎÂÈ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ‰Èη›ˆÛ‹ Ù˘. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ë ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË ÛÙÔ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ· ΔÔ˘ÏÔ‡Ë Ì ٷ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È ÙÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ Ô˘ ÙÔ ·Ó·‰Â›ÎÓ˘·Ó Î·È Ù· ʈÙÈÛÙÈο ÂÊʤ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· Δ·Ù¿ÎÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ··Ú¿ÌÈÏÏË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘ μÔÏÈÒÙË ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Î·È Û˘Óı¤ÙË ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ÔÈ ‹¯ÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·‰Â›ÎÓ˘·Ó ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. √È ËıÔÔÈÔ› Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÂÎÏÂÎÙfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂, ÂÓˆÙÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ˘ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜, ÙfiÛÔÓ ÛÙÔ “ŸÚ·Ì· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘”, fiÛÔÓ Î·È ÛÙ· ··‰È·Ì·ÓÙÈο ΛÌÂÓ· Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙȘ ˘Ô‚ÏËÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ “ªÈ· „˘¯‹”. √ ¤Ó·˜ ηχÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. £·Ó¿Û˘ ∑¤Ú‚·˜, ª·Ú›ÓË ∫·ÁÈ¿, ∏ϤÎÙÚ· ∫·ÚÙ¿ÓÔ˘, ¡Èfi‚Ë ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ™‡ÚÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™˘ÚÙ·ÚÈÒÙ˘, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ΔÛ·Ì·ÓÙ¿Ó˘, ª·Ú›· ÷˚ÓÙÔ‡ÙË ÎÈ Ô ÌÈÎÚfi˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∑·¯·ÚÔ‡‰Ë˜, Ì·˙› Ì ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ʈӋ Ù˘ ∞ÓÙˆÓ›·˜ §¿· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞ÓÒÙÂÚ˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ∞ÊÚÔ‰›ÙË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ª¿ÚÈÔ˜ - ¢ÈÔÓ‡Û˘ ºÏÒÚÔ˜.

ΔƒπΔ∏ 5 A¶ƒπ§π√À 2011

25

EΉËÏÒÛÂȘ √ªπ§π∂™ - ¢π∞º√ƒ∞ — ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙË ¡fiÛÔ Alzheimer ·fi ̤ÏË Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¡fiÛÔ˘ Alzheimer (ª.∞.¡.∞.) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË-¶ÔÏÈÙÈ∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ — ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ÔπˆÏÎÔ‡, ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·ÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16 ∞-μ, ÙËÏ. 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ 24210 33250) ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÎıÂÛË ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Î·È ˙ˆÁÚ·Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÊÈ΋˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∑‹Ó·˜ ¢È·πˆÏÎÔ‡ (∞ӷηÛÈ¿). ÎÔÌ‹ Î·È ∫ÂÚ·Û›·˜ ¡Ù¿— ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙÛÈÔ˘, Ì ٛÙÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈ̤ÏÔ “∂ÈηÛÙÈÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Îfi˜ ¢È¿ÏÔ7.15 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘ÁÔ˜”. ¢È¿ÚÛ· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·ÚÎÂÈ· ¤Îı¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Û˘ ¤ˆ˜ 23 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ∞ÚÈÏ›Ô˘. ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜.

— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ πª∞™ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÒÚ˜ 09.00 ¤ˆ˜ 13.00, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. — ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” (∫ÔÚ·‹ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), Ì›· ȉȷ›ÙÂÚË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ∞Á›·˜ Î·È ªÂÁ¿Ï˘ ΔÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙ‹˜ Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË . ∞ÛÙ¤ÚÈÔ Ã·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ì ı¤Ì·: “ºˆ˜ ÛÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ fiÓÔ˘” . — ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ™Ù¤Á˘ “√ ∞. ¶·‡ÏÔ˜” (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÌËÓÈ·›· ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ıÂÔÏfiÁÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘, Ú. ηıËÁËÙÔ‡ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı’ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. — °ÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ 10 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ 2001 Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¢È·‚¿˙ˆ” , Ô ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ı¤Ì· “Δ·Í›‰È ÛÙÔÓ ∞¤Ú·” / “Journeys by Air” . fl˜ ÙȘ 28 πÔ˘Ó›Ô˘, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ - ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‹ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ - ÁÏÒÛÛ· - ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¢È·‚¿˙ˆ” (÷ÚÈÏ¿Ô˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë 38, 106 80, ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: taxidistonaera@gmail.com). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ.: 210 3537227 Î·È 210 3839020, 210 3388008. — ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. ı· „·Ï› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ∞οıÈÛÙÔ˘ ⁄ÌÓÔ˘ ÛÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 10/4: ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 21-25/4: ¶¿Û¯· ÛÙË ™¿ÚÙË°‡ıÂÈÔ-ªÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 8Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÛÙË ªÔÓ‹ ∞Á›ˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ (∞οıÈÛÙÔ˜ ⁄ÌÓÔ˜), 22-25Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¶¿Û¯· ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ Î·È Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, 1Ë ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ªÔÓ‹ √Û›Ô˘ §Ô˘Î¿-∞Ú¿¯ˆ‚·, 8Ë ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ÙÔ ∂Ï·ÙÔ¯ÒÚÈ ¶ÈÂÚ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915 ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È 24210 46044 ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ΔÈÎÈÓÙ˙‹. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹ (∫‡ÚÔ˘ 5). — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·Ôı·˘Ì¿ÛÔ˘Ì ٷ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ÂÎı¤Ì·Ù·-‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 38897 Î·È 6938318195. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: - ∫˘Úȷ΋ 10/4/11: Δ¤ÌË §¿ÚÈÛ·˜ - Â˙ÔÔÚÈ΋. ¢È¿Û¯ÈÛË ΔÂÌÒÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ √χÌÔ˘. ø.¶.: 6,30 - μ.¢.: 2/5. - ∫˘Úȷ΋ 17/4/11: ªÂÙ¤ˆÚ· ∫·Ï·Ì¿Î·˜ - Â˙ÔÔÚÈ΋: ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ - ∞Ó··˘Û¿˜ - μ·ÚÏ·¿Ì - ªÂÁ. ªÂÙ¤ˆÚÔ - ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ. ø.¶.: 5 - μ.¢.: 1/5. - ¶¤Ì.¶·Ú.-™¿‚.-∫˘Ú. 28-29-30/4-1/5/11: ÕÓ‰ÚÔ˜ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ - Â˙ÔÔÚÈ΋ / ÂÚÈËÁËÙÈ΋ 4‹ÌÂÚË ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ Î·Ù¿Ê˘ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ Ì ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË ÃÒÚ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.0012.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00-8.00. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ 6976904236. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 10/4 ÛÙ· μ·Ú‰Ô‡ÛÈ· fiÚË (∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿ÎÔ˜-°Ú·‚È¿). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 58768 Î·È 24210 48713. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁ. πˆÛ‹Ê” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™fiÊÈ·, Ì ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ fiÂÚ·˜ “Turandot” ÙÔ˘ Puccini, ÛÙȘ 13-15 ª·˝Ô˘. °È· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ fiÂÚ·˜ ̤¯ÚÈ 8/4, ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 20ú ÛÙË º›Ï· ∑Ë̤ÚË 24210 30121 ‹ 6944 410944. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ¯È ¯Ô Δ√ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ

Warehouse ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ∞Ôı‹ÎË (μ·ÛÛ¿ÓË 7, fiÈÛıÂÓ ∂ÊÔÚ›·˜, ÙËÏ. 6948 688706) ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÌÔ˘ÛÈο Û¯‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¯È ¯Ô ÛÎËÓ‹˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 8 ¢ÚÒ, ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 20.00. ΔÈ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ë Drink Team ÙˆÓ ∞¶∂Ã∂π™ Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Î·È ÙÔÓ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ... Δ∫ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ hip hop ÛÎËÓ‹, ÙÔÓ 50100, Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ‰‡Ô ·fi Ù· ηχÙÂÚ· hip hop Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘˜ ™.√.∫. Î·È ÙÔ˘˜ ∫∞¶∞ Δ∞º; ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ¤Ó· mini festival Ô˘ fiÛÔÈ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ Warehouse ı· ¤¯Ô˘Ó Ó· ÙÔ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÚfi. Rivone, Fenar, Still Î·È §fiÁÔ˜ ∞ÂÈÏ‹ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÏÈ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤· ·fi ÙÔ ∂ƒ “Voodoo” ÚÔηÏÒÓÙ·˜ “ÛÂÈÛÌfi ÔÏÏÒÓ ƒ›¯ÙÂÚ” Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·˘ÙÔ› Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰›ÛÎÔ ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜. √ §fiÁÔ˜ ∞ÂÈÏ‹ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·Ú¤· Ì ÙÔÓ Freestyle ÙˆÓ Arsonists, Ì ٛÙÏÔ “I am Hip Hop” , ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ label, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ “ÕÏÏ· §fiÁÈ· Ó· ªÈÛÈfiÌ·ÛÙ” . √ Still ¿ÏÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ∂ƒ “ÕÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜” , ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÔÏϤ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, Ô˘ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ ◊Úˆ·˜, DJ Amok, Cisco Kid, Bouklas Î·È Eyecam.

“ª·Ï·ÓÙ¤Ú” Û ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Δ¯ÓÒÓ Δπ™ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ Ӥ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ‰›ÓÂÈ ÙÔ “£¤·ÙÚÔ Δ¯ÓÒÓ” - §¿ÚÈÛ·˜ Ì ÙËÓ Í¤ÊÚÂÓË ÎˆÌˆ‰›· “ª·Ï·ÓÙ¤Ú” ÙÔ˘ ∫·ÌÔϤÙÙÈ. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Û fiÏÔ˘˜, Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÌÈ· ¿ÎÚˆ˜ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ Έ̈‰›·, Ô˘ ·›˙ÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÙÒÚ·, ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ “£Â¿ÙÚÔ˘ Δ¯ÓÒÓ”. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Ï˘ÙÈο Â›Ó·È Î¿ı ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì 8 ¢ÚÒ, ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Â›Û˘ Ì 8 ¢ÚÒ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì 10 ¢ÚÒ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi Î·È 8 ¢ÚÒ ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 7.30 Â›Û˘ Ì 10 ¢ÚÒ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi Î·È 8 ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi.

“∞Ó·‰ÔÌÒÓÙ·˜ ÙË ÌÔÚÊ‹” Û ¤ÚÁ· ∫. ∫ÔÌÓËÓÔ‡ “∞¡∞¢√ªø¡Δ∞™ ÙË ªÔÚÊ‹” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫ÔÌÓËÓÔ‡, Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ηٷÛ΢¤˜ Î·È ÙÔ˘ °È¿ÓÓË Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª·ÎÚ‹, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ∏ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Decorama Arte Design & Art Gallery ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 19.30 Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ 8 ª·˝Ô˘.

ΔƒπΔ∏ 5 A¶ƒπ§π√À 2011

“∞fi„ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ʛÏÔ˘˜” Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË

™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ™. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘

“∏

ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú. Δ· ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Â›Ó·È Ë ‚ÂÓ˙›ÓË, ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ ÁÈ· Ó· ÛÙËı› ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·” › ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “∞fi„ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ʛÏÔ˘˜” Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. ™ÔÊ›· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “ÿÚÙ·”.

Δ˘ ÕÓÓ·˜ ∞ÚÁ‡ÚË

∏ ·Ê‹ÁËÛË ÍÂÎÈÓ¿ Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ 1981, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ Ì ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ‰ÔÛ›ÏÔÁÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ¤ÂÈÙ· Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, fiÔ˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ οÓÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ‚‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚÔÊÂ‡Ô˘Ó Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. √È ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ‚·ıÈ¿ ·ÓıÚÒÈÓÔÈ, Á›ÓÔÓÙ·È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È, ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó. “∂›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚÈÒÓ ÁÂÓÂÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ıÂÚÌ¿ ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. √È ÈÛÙÔڛ˜, ÔÈ ÌÈÎÚÔ˚ÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›·” Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜

Ù˘. “√È ıˆڛ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›·. À¿Ú¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙȘ ıˆڛ˜ ÙÔ˘˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÎÚ·Ù¿Ó ٷ ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜. ÕÏÏÔÈ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ¿Ï-

ÏÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ”. “¶ÔÈÔ˜ Ì·˜ ‚‚·›ˆÛ ·Ú·Î·ÏÒ ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ· ÔÙ¤ ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ;” ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈο Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Û·Ó Ì¤ÛÔ ‰fiÌËÛ˘ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ÙÔ ÂÌ‚·Ù‹ÚÈÔ “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÔÙ¤ ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ”. “ªÈ· ¯ÒÚ· Âı·›ÓÂÈ, fiÙ·Ó

ÙËÓ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘, fiÙ·Ó ·Ú·ÈÙÔ‡ÓÙ·È. √È ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔ˘ÎÔ‡ÏÈ, ¤Ó· ¿„˘¯Ô Î¤Ï˘ÊÔ˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. √È ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ë Î. ™ÔÊ›· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ η˘ÙËÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÚÈÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÁÂÓÂÒÓ. “™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÔÙÈ΋ Ë ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È Û·Ó ÙÔ ÚÔ·ÙÔÚÈÎfi ·Ì¿ÚÙËÌ·. ¶ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÎÏËÚÔ‰ÔÙËı›, ·ÏÏ¿ Ë Î¿ı ÁÂÓÈ¿ ¤¯ÂÈ Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘. ªÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÂÍ‹˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÙËÓ ¿ÏÏË, ÁÈ·Ù› Ë ÈÛÙÔÚ›· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÂÈ. ∂›Ó·È fiˆ˜ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰È‰¿ÍÂȘ οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ˙‹ÛÂÈ, Ó· ÙÔ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·fi Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¿ıÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó” .

ΔÔ ·ÊȤڈ̷ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ μfiÏÔ

¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ÙË Ì·ÙÈ¿ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·Ù˘Íȷο Î·È ÓÔËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ™Δ∂ƒ∂√ΔÀ¶∞, ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË, Êfi‚Ô˜.

∞ÏÏ¿ Î·È ·Ô‰Ô¯‹, ¤ÓÙ·ÍË, ·Á¿Ë. ¢‡Ô ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ì ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ Î·È ÓÔËÙÈΤ˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ∂ʤÙÔ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Special Olympics Athens 2011, ÙÔ “13Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ∂ÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ∞ÈÒÓ·”, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È 6 - 7 - 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÊȤڈ̷, Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ŒÏÂÓ·˜ ÃÚËÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ì ٛÙÏÔ “ŒÙÛÈ Â›Ì·È - ∞Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ”. √È Ù·Èӛ˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ (ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú) ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ·Ó·Ù˘Íȷο Î·È ÓÔËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜ Ì¿ÙÈ·. √È Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· Û˘Ó‹ıË - “ÎÏÈÓÈ΋˜” ʇÛ˘ - ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ·Ó¿ÏÔÁË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ú›¯ÓÔ˘Ó Êˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÓÙÈÓÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞fi ÙË ÌÈ·, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È, ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ¿ÏË ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË Î·È Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, fiÙÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi Û˘ÁÁÂÓÈο Î·È ÊÈÏÈο ÚfiÛˆ·, Ù· ٷϤÓÙ·, Ë ‰‡Ó·ÌË „˘¯‹˜ Î·È ÔÈ ÂÈı˘Ì›Â˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ˘ÂÚÓÈÎÔ‡Ó ÙfiÛÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiÛÔ Î·È ÙȘ ÚÔηٷϋ„ÂȘ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ‚ÔÏÒÓ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ù·Èӛ˜: ŒÙÛÈ ∂›Ì·È (How I Am) πÙ·Ï›· (2007). ™ÎËÓÔıÂÛ›·: Ingrid Demetz, Caroline Leitner ™ÂÓ¿ÚÈÔ: Ingrid Demetz. “∂›Ì·È Û·Ó ¤Ó·˜ ÂÚËÌ›Ù˘ Û’ ¤Ó· ÓËÛ›” . ŒÙÛÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¶¿ÙÚÈÎ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÈÛÙÈÎÔ‡,

ÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ê·ÓÂÚÒÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔχÏÔÎˆÓ ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜. √ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ °Î¿Ú‚·ÏÓÙ ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÓ¢ÛÙ› ·’ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ƒÔ‡ÓÙÔÏÊ ™Ù¿ÈÓÂÚ. ∂Λ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û’ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘.

Ô˘ ˙ÂÈ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘. ¢È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙË ÛÔÊ›· ÂÓfi˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹ Î·È Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÂÓfi˜ ÂÊ‹‚Ô˘, Ô ¶¿ÙÚÈÎ Á›ÓÂÙ·È Ô‰ËÁfi˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Î·È Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ, ¤ÛÙˆ Î·È Ê¢Á·Ï¤·, Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ∏ Ù·ÈÓ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ ¶¿ÙÚÈÎ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÂÚÓ¿ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙȘ ̇¯È˜ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘, ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ÙË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·’ ÙËÓ ÔÌ›¯ÏË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ·ÔηχÙÂÙ·È Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙË, ÊÈÏÔÛÔÊË̤ÓË „˘¯‹. μϤÔ˘Ì ¤ÙÛÈ ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜: ¡· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì - ¯ˆÚ›˜ Ô›ÎÙÔ, ·ÏÏ¿ ÌÂ Û˘ÌfiÓÔÈ· - ̤۷ ÛÙË ˙ˆ‹ οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. √È ∞ÚÙÔÔÈÔ› (Bred Makers) ™ÎÔÙ›· (2007). ™’ ¤Ó· ÊÔ‡ÚÓÔ ÛÙÔ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ̷ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ „ˆÌÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û ̷Á·˙È¿ Î·È Î·ÊÂÙ¤ÚȘ Ù˘ fiÏ˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ηÈ

√È N¢ÚÔÙ˘ÈÎÔ› (Neurotypicals) ∏.¶.∞. (2010). ™ÎËÓÔıÂÛ›·-ªÔÓÙ¿˙- ¢È‡ı˘ÓÛË ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜: Adam Larsen. ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÚfiÛÌÂÓ· ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔÓ ·˘ÙÈÛÌfi. ∂ÍÂÚÂ˘Ó¿ ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÚˆÓ “Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ›” Î·È “·˘ÙÈÛÙÈÎÔ›” , ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙˆÓ ‰Â‡ÙÂÚˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰›ÓÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ª¤Û· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ·ÓÔȯٿ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚfiÙ˘· “ηÓÔÓÈÎfiÙËÙ·˜” , ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· “¿ÓıÚˆÔ˜” . μ¿ÛÂÈ ÔÈÔ˘ ÎÚÈÙËÚ›Ô˘, ¿Ú·ÁÂ, ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÈηÓfi˜ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ·Ó¿ËÚÔ˜; ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ˙ˆ¤˜ ÙÚÈÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌÔ ËÏÈÎÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ·˘ÙÈÛÌfi. ∂ÓÙ¤ÏÂÈ, Ë Ù·ÈÓ›· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· Â›Û·È ¿ÓıÚˆÔ˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Ù·Èӛ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘: 20:00 ∏ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶·Ù Δ›ÏÌ·Ó (The Tillman Story), 21:45 Greek Crisis Explained, 21:50 Welcome to Europe, 22:00 ∫·Ó·Ú›ÓÈ ÌÔ˘ °Ï˘Îfi (My Sweet Canary). ¶·Ú·Û΢‹ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘: 20:00 ŒÓ·˜ Δ˘¯ÂÚfi˜ ∂ϤʷÓÙ·˜ (One Lucky Elephant), 21:30 ŒÓ· ªÔ˘ÛÂ›Ô °ÂÓÓÈ¤Ù·È (A Museum Is Born), 22:00 ∏ ∏¯Ò ÙÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘ (Echo Of Time), 23:30 Made In Birmingham.

ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔ ÙÚ›Ô Joao Lobo ∞Àƒπ√ ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ

22.30 ÙÔ ÙÚ›Ô ÙÔ˘ Joao Lobo ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÛÂȘ, Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ÙȘ ÚÔÎ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∂›Û˘, Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ŸÚÓÂÙ ∫fiÏÂÌ·Ó Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˯ԯÚÒÌ·Ù·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ. ªÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÛÙ˘ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. Joao Lobo drums, ¶¤ÙÚÔ˜ ¢·ÌÈ·Ó›‰Ë˜ ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢·ÌÈ·Ó›‰Ë˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú·, ËÏÂÎÙÚfiÓÈη.

“∞Ó¿ÏÂÎÙ·” £¿ÓÔ˘ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜

£ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜ “¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ™Ù¤ÁË” ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ °. ∫Ô‡ÙÚ·˜ Î·È Ô ÂΉfiÙ˘ - ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ - ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “∫ÚÈÙÈ΋ §fiÁÔ˘ Î·È Δ¤¯Ó˘ - £¤ÛÂˆÓ Î·È ∞fi„ˆӔ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ π. μ·Ï·‚¿Ó˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ ∫. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “∞Ó¿ÏÂÎÙ·, ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ, ÌÂϤÙ˜, ¿ÚıÚ·” , Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ 7Ë Ì.Ì. ÒÚ· Ù˘ 14˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ºÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “¶·ÚÓ·ÛÛfi˜” (Ï·Ù›· ∫·Ú‡ÙÛË, ∞ı‹Ó·). °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™›ÛÎÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ ÃËÌ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ºÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “¶·ÚÓ·ÛÛfi˜” - πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÙÂÓ¿˜, È·ÙÚfi˜ ηډÈÔÏfiÁÔ˜ - Û˘ÁÁڷʤ·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °∂ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ë μÏ·˙›· º·˚‰¿, ÔÈ‹ÙÚÈ· ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘, ÂÓÒ ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ı’ ··ÁÁ›ÏÂÈ Ë ÔÈ‹ÙÚÈ· - ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· μ·˝ÙÛË - μ·ÎÚÔ‡.

ª˘ÛÙÈο Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ·fi ÙËÓ πˆ¿ÓÓ· ΔÛÔÏÔÌ›ÙË ¶ƒ√∫∂πΔ∞π ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ-

ο ηϷ›ÛıËÙÔ Î·È Ï‹ÚË Ô‰ËÁfi Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÁÓˆÛÙ‹ ™ÂÊ πˆ¿ÓÓ· ΔÛÔÏÔÌ›ÙË ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÙÚÈ·ÓÙ¿¯ÚÔÓ˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ηÚȤڷ˜ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ 132 ·ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ™˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÁÔ‡ÛÙÔ (ÌÂÚÈΤ˜ Â›Ó·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ˜) ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ηχÙÔ˘Ó ÌÈ· ¢Ú›· Áο̷ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ: ∞fi ÔÚÂÎÙÈο, ÎÚ¤·Ù· Î·È „¿ÚÈ· ̤¯ÚÈ „ˆÌÈ¿, ÁÏ˘Î¿ Î·È ÚÔÊ‹Ì·Ù·. ∏ οıÂ Û˘ÓÙ·Á‹ Â›Ó·È ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ï‹ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ Ù˘, ÂÓÒ Ù· ˘ÏÈο Ù˘ Â›Ó·È ÂÈÏÂÁ̤ӷ Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ó· Ù· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ Î·È Ó· ÌËÓ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚¿. ¢›Ï· Û οıÂ Û˘ÓÙ·Á‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ¯Ú‹ÛÈ̘ ȉ¤Â˜ Î·È tips. “™Ùfi¯Ô˜ ÌÔ˘”, ϤÂÈ Ë πˆ¿ÓÓ· ΔÛÔÏÔÌ›ÙË, “Â›Ó·È Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÌÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÔ˘ Î·È Ó· ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜: “ΔfiÛÔ ·Ï‹ ›ӷÈ; ªÔÚÒ Ó· ÙË ÊÙȿ͈ ÎÈ ÂÁÒ!””. ŒÓ· Ôχ ‡¯ÚËÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜), ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. (∂ΉfiÛÂȘ Gema).


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§I√À 2011

K§EI™IMO TH™ 4H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.492,44

-2,24

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,22 4,35 19,25 4,1 6,49 0,43 5,93 11,12 1,09 5,2 3,72 0,76 0,85 4,65 0,67 1,98 4,04 2,7 1,37 11,5 6 1,29 2,95 7,3 6,1 4,8 5,26 1,33 2,47 12,48 2,44 9,48 9,02 5,29 15,56 14,88 15 7,6 1,31 4,59 3,13 2,84 3,13 3,24 17,3 9,5 0,55

-8,33 -2,68 1,32 -5,75 1,09 -6,52 -1,17 -2,03 -0,91 -2,8 2,48 -2,56 -2,3 -2,92 -4,29 0,51 -3,35 -5,92 -4,86 -3,77 -2,6 -3,01 -7,81 -0,95 -1,61 -2,44 -2,95 -5 -0,8 -3,63 -1,21 -0,52 -0,77 -2,58 -2,08 -6,18 -3,85 -1,43 -5,76 -0,86 -4,86 -2,74 -6,57 -4,99 -1,14 1,71 -1,79

1.042.354 1.683.799 146.872 1.097.633 7.634 320.720 44.408 3.059 119.622 112.064 2.207 1.511.705 3.857.264 1.300 470.764 32.217 133.378 245.247 62.555 832.389 3.782.150 8.455 444.818 34.066 127.486 6.819 19.209 10.411 424.461 61.296 1.462.861 14.882 123.447 355.895 6.617 3.755 1.060.079 1.944.885 2.789.381 110 8.114 51.104 530.644 61.135 37.318 150 141.806

0,21 4,27 18,81 4,1 6,34 0,4 5,7 11,02 1,02 5,15 3,59 0,75 0,84 4,57 0,66 1,95 3,97 2,6 1,34 11,38 5,98 1,28 2,94 7,18 6,06 4,7 5,15 1,33 2,44 12,04 2,41 9,3 8,95 5,19 15,42 14,72 14,87 7,35 1,31 4,58 3,12 2,75 3,12 3,17 17 9,5 0,53

0,24 4,51 19,25 4,38 6,9 0,46 5,93 11,2 1,11 5,33 3,72 0,78 0,86 4,79 0,71 1,98 4,17 2,84 1,47 12,07 6,2 1,32 3,28 7,4 6,2 4,85 5,5 1,35 2,6 12,8 2,49 9,65 9,09 5,47 15,56 15,89 15,68 7,78 1,39 4,59 3,24 2,91 3,35 3,44 17,5 9,5 0,56

1 2

7,82 15,51

7,82 15,51

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

7,82 15,51

-2,45

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

0,36 0,5 0,97 0,42 1,8 0,26 0,97 0,56 0,4 0,5 0,74 1,25 1,07 0,54 8,6 1,12 0,41 0,91 1,24 0,4 0,82 1,95 6,15 1 2,96 1,33 2,51 2,51 0,38 0,49 0,66 0,4 1,3 0,58 2,43 0,42 1,34 0,56 0,72 0,3 1,88 0,7 0,52 0,64 0,45 1,1 0,57

-2,7 -1,96 -2,02 -6,67 -1,1 -3,96 1,82 2,56 -1,96 -1,33

15.444 486 30.103 8.000 670 101.556 76.945 30 60.904 34.000 148.594

0,34 0,46 0,94 0,36 1,77 0,25 0,82 0,56 0,38 0,48 0,71

0,36 0,5 0,99 0,42 1,8 0,26 1,01 0,56 0,41 0,51 0,74

-16,41 -10 -0,23 -0,88 -4,65 -5,21 -4,62 -4,76 5,13

15.018 5.600 2.721 1.114 327.689 35.973 14.963 77.611 100

1,03 0,5 8,53 1,09 0,4 0,87 1,24 0,39 0,79

1,28 0,59 8,6 1,13 0,44 0,98 1,28 0,43 0,82

-5,38 -2,91 -0,67

1.098 500 2.475

5,85 1 2,96

6,49 1 2,98

-1,18 -5 2,08 -7,04

8.945 49 34.200 9.272 881.290

2,47 2,51 0,37 0,47 0,63

2,52 2,51 0,4 0,49 0,72

19.590 22.735 950 3.806 30 12.236 42.560 190

1,27 0,57 2,27 0,41 1,34 0,55 0,7 0,28

1,33 0,6 2,43 0,43 1,34 0,58 0,74 0,3

498 2.760 3.636 1.907 2.400

0,56 0,52 0,63 0,45 1,1

0,74 0,56 0,66 0,5 1,1

-2,99 -7,94 -3,19 -6,67 3,08 -6,67

-10,34 -1,54 -18,18

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,34 0,64 0,73 1,29 1,03 0,3 0,65 5,88 0,78 1,64 0,48 1,06 0,9 0,35 0,43 0,4 0,57 1,01 0,86 0,52 0,62 1,35 35,45 1,1 0,6 1,51 0,42 0,55 0,52 3,23 0,55 0,74 0,4 0,3 0,68 0,67 4,6 1,76 0,72 1,91 1 0,83 0,42 0,31 4,03 0,52 2,15 0,88 0,36 0,46 0,44 0,6 0,53 0,4 0,69 1,72 0,61 0,32 0,25 0,58 0,46 0,78 0,32 0,63 0,45 0,68 0,38 2,52 0,5 0,52 3,19 0,86 1,25 0,52 0,66 0,37 0,9 0,62 1,5 0,38 1,86 0,7 0,71 1,19

-2,86

100

-4,44 3.414 -18,9 1.363.495 7,14 1.346

0,34

0,34

1,22 1,02 0,3

1,36 1,27 0,3

0,17 -3,7 -0,61 -2,04 -0,93 -10 -10,26 -4,44 -4,76 -5 -2,88 -4,44 -5,45 -8,82

295 147.514 700 4.968 4.779 50 11.500 10.190 27.890 41.765 33.326 7.845 900 3.950

5,29 0,78 1,64 0,45 0,98 0,9 0,35 0,41 0,4 0,57 0,96 0,83 0,52 0,62

5,88 0,8 1,66 0,48 1,06 0,9 0,39 0,45 0,42 0,62 1,03 0,89 0,54 0,68

-2,69 -4,35

2,33 9,09 -0,52

4.391 5.887 2.042 350 1.081 19.180 5.174 5.914 37.768 14.750 7.545 72.600 14 833 450 319 2.500 2.030

35,34 1,08 0,58 1,44 0,39 0,53 0,5 3,21 0,54 0,7 0,32 0,26 0,68 0,63 4,6 1,7 0,69 1,84

36,21 1,15 0,6 1,51 0,42 0,55 0,54 3,25 0,58 0,75 0,42 0,3 0,68 0,67 4,6 1,76 0,72 1,94

-1,19 -8,7 -11,43 -4,73

28.894 4.000 3.800 17.525

0,81 0,42 0,29 3,9

0,85 0,42 0,33 4,14

-10,42

11.077

2

2,4

-2,7 -2,13

7.675 3.016 3.415

0,35 0,44 0,43

0,39 0,5 0,47

1,92

5

0,53

0,53

-4,44 -3,17 -8,57 -10,71 -1,69

-7,35

4.659 6.370 66.251 6.752 452 1.197 80 740 138.297

1,72 0,58 0,3 0,23 0,54 0,42 0,78 0,31 0,61

1,76 0,62 0,34 0,28 0,59 0,46 0,8 0,32 0,66

-4,23 -7,32

16.846 2.096

0,66 0,37

0,75 0,45

-2,27

120 31.780 422 1.360

0,48 0,51 3,19 0,86

0,5 0,56 3,19 0,88

-8,77

34.815

0,51

0,55

-9,76 -6,25

12.099 124.952

0,37 0,89

0,45 0,96

-3,85

3.019

1,44

1,5

-2,11 -6,67 2,90 3,48

357 28.122 1.850 40

1,8 0,68 0,63 1,19

1,88 0,74 0,73 1,19

-0,13

180 963 101.556 370

7,6 0,57 0,25 0,17

7,6 0,58 0,26 0,17

4.000

0,19

0,19

-5,26

11.050

0,18

0,18

-9,09 7,69 -9,09 -5,56 14,29 17,74

33.054 1 13.800 17.142 3.352 39.795 1.418 128.916

0,18 0,14 0,1 0,17 0,07 0,68 0,26 0,2

0,22 0,14 0,11 0,18 0,08 0,74 0,27 0,21

0,67 -2,33 -3,51 -3,7 -1,22 -1,79 -3,9 2,56 3,45 -9,33

-7,14

-7,14

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CPI (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

2,68 0,7 2,41 0,46 1,1 0,17 0,13 7,86 0,2 0,3 1,38 6,49 4,6 0,35 0,23 14 73,75 2 18,89 0,3 0,1 0,1 0,5 1 0,21 0,2 0,11 0,34 0,17 0,26 11,7 6,5 0,18 0,29 0,08

-5,56

-4,76

25 1.700 1.636

0,7 2,37 0,46

0,7 2,48 0,46

-5,56

6.000 78.700

0,17 0,12

0,17 0,13

-9,09

1.224

0,2

0,2

-4,83 -3,28 -0,22 2,94 3,7

2.770 90 19.397 2.000 9.867 910

1,34 6,4 4,58 0,35 0,23 14

1,44 6,55 4,69 0,35 0,23 14

-9,5 -0,58

600 400

2 18,4

2,01 19

40.515 1.776

0,1 0,1

0,1 0,1

5,26

3.000

0,2

0,2

-5,56 8,33

345.071 1

0,16 0,26

0,17 0,26

36.650

0,08

0,08

33.572

0,06

0,06

-14,29

1.187 1.500 3.764

0,53 0,07 0,18

0,63 0,07 0,19

1,82

1.584 13.084

0,06 0,55

0,07 0,56

-5,56

6.000

0,17

0,17

100

0,09

0,09

101 20.141 46 7.460 884 160

0,15 0,16 0,17 0,24 0,24 0,82

0,16 0,16 0,17 0,26 0,24 0,82

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√)

0,06 0,07 1,5 0,59 0,07 0,18 0,08 0,07 0,56 0,11 0,17 0,07 0,04 3,7 0,76 0,08 0,32 0,09 0,24 0,89 0,19 0,04 0,08 0,15 0,16 0,17 0,26 0,24 0,82

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,99 3,65 2,47 1,3 0,61 3,3 1,09 1,8 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 7

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ 7,6 0,57 0,26 0,17 13,5 0,57 0,19 0,56 0,18 0,41 0,2 0,14 0,1 0,17 0,08 0,73 0,27 0,2

-2,78 -4,37 -9,8

ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 3,16 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

1,72

-5,88 -5,56 4 -20 -3,53


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

TƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

K§EI™IMO TH™ 1H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.678.854,14 5.143.432,34 4,2149 18.886.467,66 2.760.634,01 6,8414 98.389.156,06 14.028.632,32 7,0135 11.811.923,74 2.041.779,68 5,7851 288.385.168,33 107.941.823,29 2,6717 20.886.550,27 2.761.094,66 7,5646 13.392.852,93 2.377.407,45 5,6334 6.270.167,67 1.431.243,09 4,3809 8.070.096,06 1.237.727,39 6,5201 102.063.147,63 12.444.635,99 8,2014 38.534.783,98 6.165.865,37 6,2497 4.518.330,24 1.499.585,53 3,0131 11.035.677,17 1.218.773,54 9,0547 1.169.274,87 127.806,18 9,1488 145.830.664,09 11.550.600,68 12,6254 8.668.949,95 696.448,64 12,4474 7.776.131,09 1.704.165,67 4,5630 4.955.038,69 1.526.854,17 3,2453 8.146.304,20 2.358.037,53 3,4547 7.172.008,63 1.128.990,16 6,3526 23.625.107,35 2.987.866,00 7,9070 9.993.930,71 5.446.020,21 1,8351 3.169.538,49 260.707,45 12,1575

-0,43% 4,2992 4,1306 -0,64% -0,35% 6,9440 6,7901 1,07% -0,24% 7,0486 6,9609 1,36% -0,19% 5,8863 5,7272 0,18% -0,36% 2,6717 2,6717 1,12% 0,58% 7,5646 7,5079 1,99% 0,76% 5,6334 5,5911 0,67% 0,51% 4,4072 4,3459 1,86% -0,50% 6,6179 6,5201 1,47% 0,04% 8,2014 8,2014 2,20% -0,51% 6,3122 6,2185 -0,11% -0,34% 3,2541 3,0131 0,52% -0,33% 9,0547 8,9868 1,11% -0,33% 9,1488 9,1488 1,25% -0,29% 12,6885 12,5307 0,77% -0,08% 12,6963 12,3229 2,34% 0,28% 4,5630 4,5402 2,11% -0,35% 3,3102 3,1804 1,63% -0,27% 3,4547 3,4288 0,97% -0,21% 6,4320 6,3526 -2,87% -0,30% 7,9861 7,8279 2,68% 0,06% 1,8351 1,8305 -0,10% -0,44% 12,3399 12,0359 0,17%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

81.220.307,31 29.343.292,76 2.435.537,15 126.409.048,27 28.147.218,52 6.513.544,82 25.214.014,95 26.570.350,06 11.378.944,12 23.402.714,66 6.706.044,41 11.398.070,00 19.682.744,12 35.233.495,83 305.004.174,07 6.183.885,51 26.243.231,78 35.024.297,97 107.869.075,49 45.546.190,54 13.059.504,68 454.228,62 6.367.910,43 1.026.844,45 12.052.422,47 972.552,01 1.351.491,06 12.440.134,35 2.279.831,29 1.922.405,62 111.812.350,51 53.332.873,99 12.829.423,80 48.254.229,55 72.506.927,40 50.244.488,18 10.784.633,71 44.070.358,10 799.447,40 20.021.324,19 5.721.652,93 2.874.096,35 279.535,94 8.071.888,84 26.302.750,35 21.226.960,32 2.951.451,02 3.784.731,58 2.711.718,19

5.073.600,01 2.377.524,37 246.287,23 27.736.072,68 4.082.394,09 880.993,89 3.174.374,10 3.277.634,68 1.690.711,61 3.324.515,22 1.704.181,25 1.639.517,58 6.627.322,83 6.858.966,18 50.336.079,74 1.049.118,51 2.712.496,20 3.183.903,18 13.148.767,16 4.509.159,25 1.136.592,86 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.527,57 730.050,59 249.602,32 34.961.288,07 5.126.749,13 1.268.128,92 5.312.697,26 23.356.009,29 5.482.106,85 395.863,84 38.416.751,60 697.653,95 1.889.258,23 535.644,92 882.659,76 92.987,25 1.633.350,29 10.012.493,63 6.442.849,25 791.390,58 19.196,90 833.715,95

16,0084 12,3420 9,8890 4,5576 6,8948 7,3934 7,9430 8,1066 6,7303 7,0394 3,9351 6,9521 2,9699 5,1369 6,0594 5,8944 9,6749 11,0004 8,2037 10,1008 11,4900 1.234,4300 1.229,6700 1.159,4900 1.189,9500 943,1900 1.000,2800 3,5376 3,1228 7,7019 3,1982 10,4029 10,1168 9,0828 3,1044 9,1652 27,2433 1,1472 1,1459 10,5975 10,6818 3,2562 3,0062 4,9419 2,6270 3,2947 3,7294 197,1500 3,2526

0,06% 0,04% 0,58% -0,02% -0,04% 0,10% -0,61% 0,30% -0,51% -0,19% 0,05% 0,03% -0,09% 0,51% 0,16% 0,00% 0,20% 0,01% 0,29% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,06% 0,11% -0,08% -0,03% -0,17% -0,17% 0,15% -0,12% 0,34% 0,51% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,27% 0,15% -0,06% -0,07% 0,03% 0,48% -0,07% -0,04%

16,3286 12,5888 10,0868 4,5804 6,9293 7,4304 8,3402 8,3498 6,9322 7,2506 4,0040 6,9521 2,9877 5,1369 6,0594 5,8944 10,1586 11,5504 8,6139 10,6058 11,4900 1.234,4300 1.229,6700 1.159,4900 1.189,9500 943,1900 1.000,2800 3,5907 3,1696 7,8174 3,2782 10,6110 10,3191 9,0828 3,1044 9,3485 27,3795 1,1472 1,1459 10,5975 10,6818 3,3213 3,0062 4,9419 2,7058 3,3935 3,7760 198,1358 3,3502

15,8483 12,2186 9,7901 4,5234 6,8431 7,3379 7,7841 7,9445 6,5957 6,8986 3,8957 6,9000 2,9461 5,1369 6,0594 5,8944 9,6749 11,0004 8,2037 10,1008 11,4900 1.234,4300 1.229,6700 1.159,4900 1.189,9500 943,1900 1.000,2800 3,5376 3,1228 7,7019 3,1342 10,1948 9,9145 8,9011 3,0811 8,9819 27,0390 1,1386 1,1459 10,5180 10,6818 3,2399 2,9912 4,9172 2,5482 3,1959 3,7294 197,1500 3,1875

-1,55% -1,01% -5,62% -0,40% -1,26% 0,08% 1,33% 1,72% -5,25% -3,34% 0,39% -0,89% -0,98% -2,65% 3,18% 1,74% 2,63% 1,33% 1,80% 0,65% 3,21% -0,03% -0,02% 0,87% 0,88% -0,28% -0,27% -0,24% 0,94% -1,47% -1,52% -1,56% -1,66% -1,56% -1,87% -1,85% -5,71% 2,06% 2,18% 2,75% 2,80% 0,75% 1,98% 1,78% 1,15% -0,38% -5,35% -2,35% 0,27%

2,0247 6,6694 3,7535 14,6512 2,7589 6,0498 9,8014 5,8695 10,8868 7,0643 29,2860 12,0822 4,9430 1,6710 4,3279 0,9824 1,0506 5,1946 1,5200 7,0375 1,2549 15,9029 813,5600 814,9600 13,2016 5,0582 8,0212 2,5872 19,3810 4,4319 0,3688 0,4121 1,2674 1,2879 2,9726 1,7761 2,2784 1,6332 9,5890 1,8166 34,4893

-0,41% 0,18% -0,77% -0,22% -0,24% -0,25% -0,32% -0,56% -0,38% -0,75% -0,30% -0,18% -0,11% -0,21% -0,40% -0,45% -0,56% 0,05% -0,47% -0,53% -0,81% -0,54% -1,34% -1,34% -0,43% -0,37% -0,42% -0,37% -0,34% -0,05% -0,38% -0,36% -0,13% -0,13% -0,59% -0,94% -0,41% -0,21% -0,55% -0,03% -0,34%

2,1259 7,0029 3,9412 15,3838 2,8555 6,2615 9,8994 5,9282 10,9957 7,0996 29,8717 12,3238 5,0419 1,7295 4,3279 0,9824 1,0664 5,2725 1,5200 7,0375 1,2549 15,9029 813,5600 814,9600 13,5976 5,2099 8,0212 2,5872 19,5748 4,4762 0,3688 0,4121 1,2674 1,2879 3,1212 1,8649 2,2784 1,6332 9,6849 1,8348 35,4378

1,9842 6,6027 3,7160 14,5047 2,7313 5,9893 9,7034 5,8108 10,7779 7,0078 28,9931 11,9614 4,8936 1,6710 4,2846 0,9726 1,0401 5,1427 1,5048 6,9671 1,2424 15,9029 813,5600 814,9600 13,0696 5,0076 7,9410 2,5613 19,1872 4,3876 0,3651 0,4080 1,2547 1,2879 2,9429 1,7583 2,2670 1,6250 9,3972 1,7803 34,4893

6,92% 12,42% 7,54% 13,11% 5,88% 5,32% 9,19% 7,91% 10,01% 5,80% 7,84% 9,79% 8,53% 13,07% 7,07% 11,40% 10,82% 7,34% 9,09% 8,14% 7,89% 7,48% 6,77% 6,78% 6,50% 11,21% 5,59% 9,40% 5,62% 4,32% 5,70% 9,17% 7,81% 8,02% 8,69% 12,96% 7,35% 7,44% 2,80% 8,23% 8,42%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

6.119.025,95 3.574.264,92 24.821.517,59 30.973.995,03 12.147.842,13 12.165.316,18 276.440.650,30 16.058.792,59 16.492.308,58 40.279.129,76 34.587.400,21 39.011.454,22 25.661.399,35 10.927.907,65 62.642.108,50 1.866.058,26 10.101.031,50 785.615,00 59.541.174,78 127.934.292,23 20.563.380,23 4.445.249,65 147.503,00 11.148.560,30 93.002.923,91 7.221.203,48 45.525.065,31 5.607.671,06 141.668.462,98 47.427.453,87 21.375.065,07 1.576.336,35 5.069.497,87 512.245,67 11.028.222,93 1.809.730,80 15.578.491,24 7.975.730,66 40.630.392,30 11.190.080,01 54.985.060,40

3.022.254,62 535.920,91 6.612.950,86 2.114.088,30 4.403.087,39 2.010.864,29 28.204.066,34 2.735.973,26 1.514.890,42 5.701.800,00 1.181.022,12 3.228.840,38 5.191.448,98 6.539.562,77 14.473.868,52 1.899.528,26 9.614.687,57 151.237,82 39.171.654,90 18.178.965,16 16.387.009,96 279.525,00 181,31 13.679,93 7.044.807,99 1.427.633,58 5.675.563,02 2.167.441,42 7.309.655,61 10.701.486,13 57.955.788,21 3.825.391,46 3.999.902,42 397.726,85 3.709.992,04 1.018.934,90 6.837.605,03 4.883.468,25 4.237.179,48 6.159.745,32 1.594.263,52

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

10.814.769,73 16.936.041,56 35.961.841,31 4.915.520,24 5.266.927,20 8.617.062,58 26.441.824,93 3.820.812,67 6.586.543,99 2.513.520,52 19.735.393,46 12.996.834,17 12.642.092,56 7.552.205,35 1.436.520,58 1.674.310,38 367.511,52 170.180,94 4.124.457,89 570.951,39

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 0,6386 7,3160 0,6112 6,9205 2,6204 1,5185 1,6740 0,8580 2,1595 7,2238

-0,41% -0,55% -0,18% -0,34% -0,41% -0,41% -0,06% -0,24% -0,56% -0,56%

0,6514 7,4623 0,6219 7,0416 2,6204 1,5944 1,7577 0,8752 2,2459 7,5128

0,6386 7,3160 0,5990 6,7821 2,5942 1,5033 1,6405 0,8494 2,1379 7,1516

6,31% 6,84% 9,55% 8,54% 8,91% 9,05% 7,04% 1,80% 7,48% 7,19%

17.123.498,70 1.270.770,64 13,4749 1.895.502,03 402.850,55 4,7052 4.297.115,36 488.480,77 8,7969 5.549.979,68 1.010.337,36 5,4932 11.624.957,40 906.343,22 12,8262 32.359.514,30 2.856.607,86 11,3280 15.079.452,97 1.116.740,88 13,5031 3.785.944,33 602.202,67 6,2868 5.228.262,12 1.971.224,10 2,6523 8.165.719,31 1.533.034,40 5,3265 4.568.416,11 1.943.071,29 2,3511 1.032.675,42 125.939,10 8,1998 19.352.005,09 5.530.276,88 3,4993 29.255.738,33 7.911.123,91 3,6981 1.264.056,68 137.233,79 9,2110 3.055.679,19 388.550,00 7,8643 452.530,51 375,13 1.206,3200 37.386.494,14 30.472,20 1.226,9000 669.977,68 623,11 1.075,2200 44.138.723,43 40.980,16 1.077,0800 43.452,86 43,99 987,7200 4.729.454,96 4.779,40 989,5500 4.613.312,98 2.862.547,46 1,6116 2.411.998,71 866.788,29 2,7827 4.343.114,36 1.592.794,33 2,7267 1.560.711,09 571.035,02 2,7331 44.827.919,34 32.088.367,23 1,3970 8.629.593,51 476.917,39 18,0945 15.223.691,89 1.067.120,27 14,2661 50.960.033,45 3.821.566,97 13,3349 9.352.289,41 12.580.242,86 0,7434 3.592.644,41 4.717.558,00 0,7615 15.837.473,47 14.260.815,33 1,1106 16.619.050,91 15.000.514,41 1,1079 5.407.940,06 400.861,14 13,4908 1.271.904,85 92.359,30 13,7713 988.306,51 50.508,16 19,5673 17.401,99 12.138,18 1,4337 121.689,18 88.066,53 1,3818 408.251,72 252.869,72 1,6145 6.789.940,37 3.203.236,19 2,1197 6.441.022,30 3.000.224,33 2,1468 4.606.384,47 1.226.587,26 3,7554 1.308.176,90 427.900,33 3,0572 9.583.510,34 6.270.745,24 1,5283 19.069.023,11 6.653.229,79 2,8661 20.591.938,05 3.673.470,34 5,6056 16.548.473,67 5.396.206,29 3,0667 29.327.796,31 13.077.148,02 2,2427 665.427,86 38.169,74 17,4334 3.467.520,91 12.088,93 286,8300 1.829.487,93 342.702,15 5,3384

0,84% 2,26% 1,99% 1,16% 1,02% 1,03% 1,10% 1,04% 0,65% 0,67% 1,29% 0,86% 1,37% 1,68% 0,32% 2,31% -0,92% -0,92% -0,88% -0,88% -1,16% -1,16% 1,44% 1,74% 0,91% 0,87% 1,13% 2,22% 1,12% 2,23% 1,18% 1,18% 2,09% 2,08% 2,74% 2,75% 2,27% 0,50% 0,50% 0,96% 1,49% 0,75% 1,45% 1,86% 1,31% 1,89% 1,06% 1,45% 1,05% 2,19% -0,81% 0,26%

14,1486 4,9405 9,1048 5,5481 12,9545 11,4413 13,6381 6,4125 2,7053 5,3265 2,3511 8,3228 3,4993 3,6981 9,2110 7,8643 1.206,3200 1.226,9000 1.075,2200 1.077,0800 987,7200 989,5500 1,6599 2,8662 2,7949 2,8151 1,3970 18,0945 14,4088 13,4682 0,7434 0,7615 1,1106 1,1079 13,4908 13,7713 19,5673 1,4337 1,3818 1,6145 2,2257 2,2541 3,9432 3,1489 1,5436 2,9449 5,7598 3,1510 2,2876 17,7385 292,5666 5,4986

13,3402 4,6581 8,7089 5,4383 12,6979 11,2147 13,3681 6,2239 2,6258 5,2732 2,3276 8,1178 3,4643 3,6611 9,1189 7,8643 1.206,3200 1.226,9000 1.075,2200 1.077,0800 987,7200 989,5500 1,5955 2,7549 2,6994 2,7058 1,3830 17,9136 14,1234 13,2016 0,7360 0,7615 1,0995 1,1079 13,3559 13,7713 19,3716 1,4337 1,3818 1,6145 2,0773 2,1039 3,6803 2,9655 1,4977 2,8661 5,6056 3,0667 2,2427 17,0847 286,8300 5,2316

-0,85% -0,13% 4,14% -3,56% 6,25% 0,27% 5,78% 3,54% -2,32% -3,00% 4,48% 0,36% 2,87% 4,62% 8,31% -4,41% -1,62% -1,61% 3,37% 3,37% 3,13% 3,14% 2,16% -3,24% -0,97% -2,64% 2,20% 6,57% 1,97% 6,45% 2,65% 2,95% 7,59% 7,94% -5,88% -5,56% -0,47% 16,33% 16,02% 3,33% 4,57% 0,29% 0,14% -0,21% -1,25% -0,63% -3,10% -0,04% -0,53% -4,08% -2,13% 0,17%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.068.051,79 18.144.147,58 6.362.734,03 206.762.288,63 6.681.285,59 1.763.040,37 4.455.379,14 46.812.849,82 2.713.085,46 43.859.871,98 83.739.454,26 182.092.917,42 3.804.339,19 10.389.609,06 13.642.181,10 229.688.884,72 6.695.666,16 278.654.196,95

1.986.858,92 6,5772 1.422.139,39 12,7583 1.094.820,29 5,8117 17.986.200,59 11,4956 948.216,61 7,0462 489.046,15 3,6051 806.263,27 5,5260 6.026.590,73 7,7677 438.103,46 6,1928 13.218.705,73 3,3180 21.150.768,85 3,9592 92.269.487,47 1,9735 790.942,35 4,8099 1.925.280,55 5,3964 2.495.465,71 5,4668 62.232.433,76 3,6908 786.733,51 8,5107 114.220.449,30 2,4396

-0,12% 6,5904 6,4457 1,19% 0,17% 12,8859 12,6307 1,09% 0,06% 5,8117 5,7536 0,91% 0,01% 11,4956 11,4956 1,11% 0,02% 7,0462 7,0462 1,20% 0,01% 3,6087 3,5907 1,70% 0,01% 5,5260 5,4707 0,76% 0,02% 7,7755 7,7289 1,24% 0,10% 6,2083 6,1618 0,64% 0,01% 3,3180 3,3180 0,68% 0,01% 3,9790 3,9394 1,09% 0,01% 1,9735 1,9735 0,87% 0,01% 4,8099 4,7859 0,71% 0,01% 5,3964 5,3964 0,16% -0,04% 5,4668 5,4668 1,61% 0,01% 3,6908 3,6723 1,09% 0,03% 8,6809 8,3405 1,61% 0,01% 2,4396 2,4396 1,36%

43.870.571,82 27.894.894,34 24.849.430,36 17.096.618,86 1.149.969,64

3.739.834,76 11,7306 2.363.066,46 11,8045 22.187.934,79 1,1200 15.612.960,88 1,0950 441.442,69 2,6050

0,00% 11,7306 11,7306 0,19% 0,00% 11,8045 11,8045 0,52% 0,01% 1,1200 1,1200 0,45% 0,02% 1,0950 1,0950 1,28% -0,73% 2,6050 2,6050 -0,89%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

1.164.808,81 300.437,40 3,8770 1.215.030,89 137.613,72 8,8293 11.375.705,92 1.253.240,36 9,0770 39.132.435,25 6.102.247,65 6,4128 59.733.277,97 8.327.128,43 7,1733 21.132.361,52 2.165.104,70 9,7604 9.482.118,30 1.057.579,87 8,9659 4.542.993,14 565.243,70 8,0372 5.472.186,73 656.086,42 8,3406 560.867.551,03 146.435.751,63 3,8301 28.089.233,84 9.106.526,41 3,0845 4.068.691,30 786.227,44 5,1750 57.007.206,23 4.871.935,32 11,7011 27.721.359,26 5.567.532,21 4,9791 12.043.112,95 1.257.640,02 9,5760 9.265.830,25 1.024.805,89 9,0415 9.020.643,57 2.975.929,69 3,0312 20.819.007,29 3.579.243,88 5,8166 2.962.776,50 1.970.752,86 1,5034 31.077.473,47 2.410.443,60 12,8928 6.700.816,34 1.571.139,40 4,2649 20.600.416,65 2.486.257,44 8,2857 11.693.731,53 4.694.615,94 2,4909 11.456.547,50 4.691.710,57 2,4419 787.382,81 120.000,00 6,5615

-0,19% 4,0709 3,8382 3,63% -0,72% 9,2708 8,7410 6,39% -0,28% 9,3947 8,9863 1,33% -0,25% 6,7334 6,3487 2,29% -0,47% 7,2450 7,1016 4,74% 0,93% 9,8580 9,6628 4,44% -0,21% 9,1228 8,8762 8,14% -0,24% 8,1779 7,9568 4,97% -0,27% 8,4449 8,2572 7,52% -0,25% 3,8301 3,8301 4,98% -0,14% 3,0845 3,0537 4,67% -0,50% 5,2526 5,1233 3,83% -0,61% 11,7011 11,5841 3,91% -0,18% 4,9791 4,9293 2,80% -0,15% 9,5760 9,4802 2,10% -0,19% 9,0415 9,0415 2,68% -0,03% 3,0312 3,0009 3,08% -0,35% 5,9911 5,7584 3,70% -0,50% 1,6237 1,5034 4,29% -0,26% 13,0217 12,7639 3,24% -0,12% 4,4781 4,2223 5,65% 0,64% 8,4514 8,2857 1,41% -0,46% 2,5283 2,4909 3,74% -0,40% 2,4663 2,4175 7,03% -0,69% 6,6271 6,4959 3,96%

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

1.004.190,98 10.527.660,88 2.989.967,90 2.549.171,12 815.762,51 13.884.273,44 1.963.677,79

150.492,23 3.549.131,87 1.069.958,59 455.632,05 451.026,80 6.678.662,27 252.189,43

6,6727 2,9663 2,7945 5,5948 1,8087 2,0789 7,7865

-0,76% -0,30% -0,14% -0,53% -0,57% -0,16% -0,22%

6,7394 2,9663 2,8783 5,7626 1,8178 2,0789 7,7865

6,6060 2,9515 2,7107 5,4829 1,8015 2,0737 7,7865

3,42% 5,36% 5,90% 5,91% 5,60% 3,32% 3,07%

18.319.455,13 6.503.216,76 4.162.102,90 2.581.880,12 1.823.728,72 12.685.723,60 48.508.690,71 37.093.616,44 23.384.566,77 37.632.632,02 1.802.931,37 9.183.693,14 1.524.149,26 710.332,19

1.061.091,38 577.347,31 359.432,59 227.314,80 324.778,46 1.664.541,70 4.460.075,92 5.845.571,71 8.402.995,17 3.421.228,40 478.948,13 3.438.588,87 149.517,50 69.577,59

17,2647 11,2640 11,5796 11,3582 5,6153 7,6212 10,8762 6,3456 2,7829 10,9997 3,7644 2,6708 10,1938 10,2092

0,24% 0,11% 0,10% 0,07% 0,59% -0,12% 0,31% 0,55% 0,97% 0,64% 0,03% 0,20% 0,36% 0,36%

18,1279 11,8272 12,1586 11,9261 5,7276 7,6974 10,9850 6,3456 2,8246 10,9997 3,9150 2,7509 10,1938 10,2092

17,0921 11,0387 11,3480 11,1310 5,5591 7,5450 10,7674 6,2821 2,7551 10,9447 3,7268 2,5907 10,1938 10,2092

-0,36% 1,07% 1,01% 0,74% 0,56% 10,40% 0,41% -0,62% 1,78% 4,14% 4,70% 2,53% 2,46% 2,49%

18.015.440,84 4.922.823,84 3,6596 4.624.402,30 294.351,54 15,7105 27.066.764,85 2.736.656,26 9,8905 31.190.479,23 3.806.379,14 8,1943 52.455.705,73 5.350.104,99 9,8046 22.379.597,82 3.021.236,89 7,4074 63.777.726,13 3.625.596,80 17,5910 6.340.440,70 577.651,86 10,9762 4.826.878,35 1.283.999,03 3,7593 15.969.167,26 1.846.990,84 8,6460 48.838.978,87 16.203.128,81 3,0142 48.908.101,68 56.777.606,00 0,8614 54.933,45 61.643,52 0,8911 36.789.320,70 40.766.918,51 0,9024 17.091.319,52 18.278.894,03 0,9350 30.522.600,88 33.820.143,55 0,9025 919.016,76 88.767,96 10,3530 1.041.730,11 100.000,00 10,4173 800.379,48 54.620,37 14,6535 245.881,85 23.751,40 10,3523 1.057.945,78 317.280,05 3,3344 47.007.139,27 15.717.330,69 2,9908 3.633.891,00 1.242.770,16 2,9240 2.306.753,82 868.980,42 2,6546 3.396.882,81 352.755,70 9,6296

0,48% 1,01% 1,49% 1,08% 0,75% 1,42% 1,24% 0,65% 0,30% 0,50% 0,97% 0,96% 0,96% 1,39% 1,39% 1,39% 1,23% 1,23% 0,76% 1,23% 0,77% 0,79% 1,41% 1,36% 0,91%

3,8426 16,4960 9,9894 8,2762 9,9026 7,4815 17,7669 11,1957 3,7593 8,6460 3,0142 0,8614 0,8911 0,9024 0,9350 0,9115 10,3530 10,4173 14,6535 10,4558 3,3344 3,1403 3,0702 2,7873 9,7740

3,6230 15,5534 9,7916 8,1124 9,7066 7,3333 17,4151 10,8664 3,7217 8,5595 2,9841 0,8528 0,8911 0,8844 0,9350 0,8935 10,1977 10,4173 14,4337 10,2488 3,3177 2,8413 2,7778 2,6015 9,5574

-0,31% 2,96% -4,10% -0,24% 1,13% 1,77% -6,65% -1,64% -3,15% -1,19% -1,16% -1,26% -0,99% -4,37% -4,12% -4,37% -1,26% -1,06% 4,50% -1,26% -3,18% -2,25% -4,30% 2,00% -1,83%

13.004.152,99 1.380.248,71 62.668.563,25 29.160.884,36 39.777.469,10 45.769.636,08 2.012.329,71 5.028.496,99 3.741.506,33 19.841.027,28 5.247.709,70

3.613.061,87 3,5992 138.149,12 9,9910 6.782.011,99 9,2404 3.261.701,49 8,9404 12.336.263,88 3,2244 42.797.688,76 1,0694 1.856.441,98 1,0840 571.918,24 8,7923 1.191.485,53 3,1402 9.162.862,54 2,1654 512.895,51 10,2315

0,56% 3,6352 3,5632 0,45% 10,4906 9,8911 0,19% 9,2404 9,1480 0,33% 8,9404 8,8510 0,46% 3,2244 3,1922 0,63% 1,0694 1,0587 0,64% 1,0840 1,0840 0,85% 8,9681 8,7923 0,41% 3,1402 3,1245 0,16% 2,2737 2,1221 0,65% 10,3594 10,1548

-2,11% -1,22% 0,36% -0,14% -1,22% -0,60% -0,48% -2,04% -1,65% 3,29% -1,19%

7.551.977,46 1.200.000,00 1.691.640,00 1.796.441,73

738.901,94 10,2205 400.000,00 3,0000 400.000,00 4,2291 175.629,54 10,2286

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

-0,04% 10,2205 10,1183 -0,31% 0,00% 3,0900 2,9100 0,00% 0,00% 4,3560 4,1022 0,00% 0,11% 10,3309 10,1519 -0,90%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

6.307,83 1.071.526,54 48.889.558,11 889.152,89 75.697.127,11 44.588.318,48 39.549.726,21 610.938,37 241.885,91 2.288.192,76 2.948.143,23 638.181,85 3.661.209,51 645.089,96 1.165.617,70 511.609,99 128.703.323,54 675.175,22 38.092.460,06 28.140.769,74 21.907.620,27

5,64 960,57 4.664.448,88 112.104,54 9.564.232,63 5.984.250,34 4.805.620,55 67.926,07 26.239,55 254.369,51 352.530,79 73.493,64 436.899,42 73.757,96 139.513,63 58.587,46 15.859.592,06 78.658,55 5.691.043,41 2.613.355,68 2.023.515,07

1.119,0000 1.115,5100 10,4813 7,9315 7,9146 7,4509 8,2299 8,9942 9,2184 8,9955 8,3628 8,6835 8,3800 8,7460 8,3549 8,7324 8,1152 8,5836 6,6934 10,7681 10,8265

-1,40% -1,40% 0,19% -0,08% -0,09% -0,07% -0,19% -0,30% -0,30% -0,31% -0,03% -0,03% -0,15% -0,15% 0,14% 0,15% 0,34% 0,34% -0,13% 0,08% 0,11%

1.119,0000 1.119,0000 -1,40% 1.115,5100 1.115,5100 -1,40% 10,4813 10,2717 3,69% 7,9315 7,8522 -0,22% 7,9146 7,8355 -0,21% 7,4509 7,4509 -0,07% 8,2299 8,2299 -0,22% 8,9942 8,8143 0,71% 9,2184 9,2184 1,08% 8,9955 8,8156 0,71% 8,3628 8,1955 -0,30% 8,6835 8,6835 -0,17% 8,3800 8,2124 -0,30% 8,7460 8,7460 -0,16% 8,3549 8,1878 -1,67% 8,7324 8,7324 -1,42% 8,1152 7,9529 -0,19% 8,5836 8,5836 -0,18% 6,6934 6,6265 -3,05% 10,7681 10,5527 0,65% 10,8265 10,6100 0,50%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . .1,424 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,88095 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4567 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,988 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .119,56 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . .1,313 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,8205 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3719 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3722

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0599 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8831 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3829 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3832

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8532 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3513 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3516

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,425 ...........................................................1,423 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88157 .......................................................0,88033 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4619 .........................................................7,4515 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9943 .........................................................8,9817 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119,64 .........................................................119,48 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3139 .........................................................1,3121 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,826 ...........................................................7,815 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3729 .........................................................1,3709 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3732 .........................................................1,3712

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜

ÀfiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë Δ∏¡ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ‰È·‰Èη-

ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ˙‹ÙËÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, “Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ·Ú¢ڤıËΠÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë Î·È ÙÔ˘ Â¤‰ˆÛ ˘fiÌÓËÌ· Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ˙‹ÙËÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, ÌfiÓÈÌÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ¿Ú‰Â˘Û˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Â¤‰ˆÛÂ, ˙ËÙ› ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û·˜ ı¤ÙÔ˘Ì ٷ ÂÍ‹˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ Â›Ï˘ÛË: ÕÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÙË Ú·Á‰·›· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, fiˆ˜ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, Ù· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η, Ù· ÏÈ¿ÛÌ·Ù·, ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜, ÙÔ º¶∞, ÙȘ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜. Δ·¯‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∂ÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ ηÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÈÙÈÒÓ. ÕÌÂÛË ¤Ó·ÚÍË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ùfi Ù˘ ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛ˘. ªÂÁ¿ÏÔ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ¡· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â˘Ú›· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÎÔÈÓfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÔÏÈÙ›·˜. ¡· ·ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ΔËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÙÔ˘ ∂§°∞. ¡· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÂÓÒ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ¡· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· Ù˘ ¿Ú‰Â˘Û˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È Ù˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÓÂÚÔ‡ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ÚÔ˜ ÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ”.

¢ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÎÔÚ‡Ó˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ

¢

ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÌfiÓÔ ·Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ. ∏ ŒÓˆÛË Î·Ù·ı¤ÙÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÔÚ˘ÓÒÓ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛËÌ›· Î·È ˙ËÙ› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ. ∏ ŒÓˆÛË ˙ËÙ› Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. “√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ‹ ÙËÓ ›ÂÛË ÌÈÎÚÒÓ ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈ·˜ ‚ÈÒÛÈÌ˘ fiÏ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Ì ı¤Ì· “·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙË fiÏË” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È Î·Ù·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜: ™ÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ‰È¤Ï¢Û˘ Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ËÌÈÙÂÏ‹˜. √È ÎÔÚ‡Ó˜ ·Ú¿ Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó, ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙËı› Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÔÚ˘ÓÒÓ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (·fi ∫‡Ì·Ù· ¤ˆ˜ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘) Ô˘ ·Ú¿ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·. ∏ Ô‰fi˜ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ÒÛÙ ӷ ·ÔÛ˘ÌÊÔÚËı› Ë Ô‰fi˜ π¿ÛÔÓÔ˜. √È ÎÔÚ‡Ó˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌfiÓÔ Â¿Ó - ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ (.¯.

∫ÔÚ·‹, √ÁÏ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô, °·Ì‚¤Ù·, μ·ÛÛ¿ÓË ÁÈ· οıÔ‰Ô, °·˙‹, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿), Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÚÈԛΈÓ, - ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, - ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË. ∏ ηıȤڈÛË ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¤Û¯·ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, fiÙ·Ó ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÌÈ·˜ fiÏ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ï˘ı› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ë ·Ó·ÛٿوÛË Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ Ô ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜, ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Â›Ó·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ Ù˘¯fiÓ ÔʤÏË. ∂ÈϤÔÓ ı· ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ë ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ, Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ı¤ÛÂȘ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÓfiÌÈÌ· ‹ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙ·ıÌ¢-

̤ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. √È Ôϛ٘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ˘ËÚÂÛ›·, ÙÚ¿Â˙· ‹ ÂÌÔÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›ÁÔ. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÔÏÈÁfiÏÂÙ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∏ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È. ∞ÛÙÈΤ˜ ™˘ÁÎÔÈӈӛ˜: ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ù· ·ÛÙÈο ψÊÔÚ›· Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ̤ÛÔ ÌÂٷΛÓËÛ˘. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ì›ˆÛË ÙÈÌÒÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÌËÓÈ·›Â˜ οÚÙ˜ ·ÂÚÈÔÚ›ÛÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ, ‡ÎÓˆÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÒÚ˜ ‰È¤Ï¢Û˘, Â¤ÎÙ·ÛË ËÏÂ-

ÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÎÔÈÓ‹ ÂÎÛÙÚ·Ù›· (¢‹ÌÔ˜, ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§, ∂¡. ∫∞. μ√§√À) ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ-Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ: ∞Ú¯Èο Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜, ÂȉÈο ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ·ÊÔ‡ Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ‹ Û‹Ì·ÓÛË, ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ŒÚÁÔ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ¿ÓÂÙË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ Î·È Â˙ÒÓ, Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·ı¤ÙˆÓ (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘) Î·È 2 ÔÚÈ˙ÔÓÙ›ˆÓ ·ÍfiÓˆÓ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ) ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Â˙ÒÓ Î·È Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ (·˘ÙÔΛÓËÙ· ı· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ). ∏ ÌÂٷΛÓËÛË Â˙ÒÓ Î·È ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· √‰‡ÛÛÂÈ· ηıÒ˜ ¿ÁÎÔÈ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù·, ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜, ÈӷΛ‰Â˜ Î.Ï. ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “ÂχıÂÚ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·” , ·ÊÔ‡ ÚÔËÁËı› ÂÓË̤ڈÛË, ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË fiÛˆÓ ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó. ∫∞Δ. Δ∞™

πηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·

∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÁÈ· ÙÔ “ηϿıÈ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜” ∞¶√ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„Ë-

Ê›·˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ ˘‹ÚÍÂ Ë ÚÒÙË Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌÈ΋ ȉ¤· ÙÔ˘ “ηϷıÈÔ‡ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜” , ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯÙ› Ë ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙ› Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜ Û ÓÙfiȘ Î·È Í¤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ Ì·˜ ÙÔ “ηϿıÈ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜” ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·ÛÊ·Ï‹˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰ÈÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· (·Ú·ÁˆÁÒÓ, ÌÂÙ·ÔÈËÙÒÓ, ÂÌfiÚˆÓ, ÂÚ¢ÓËÙÒÓ, ÁˆfiÓˆÓ, ηٷӷψÙÒÓ), ηıÒ˜ Î·È fi¯ËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ηٷӷψÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ∞˘Ù‹ Ë ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÚˆÙÔfiÚ· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠÏ‹Úˆ˜ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ¯·Ú¿ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË. ∞ÎfiÌË Î·È fiÛÔÈ Ì·˜ ¯Ï‡·˙·Ó fiÙ·Ó ÙËÓ Î·Ù·ı¤Û·ÌÂ, Û‹ÌÂÚ· Û‡‰Ô˘Ó Ó· ÙËÓ È‰ÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· ˘ÂÚıÂÌ·Ù›ÛÔ˘Ó... ¢ÂÓ ·ÚΛ ˆÛÙfiÛÔ Ë Û˘ÁΛÓËÛ‹ Ì·˜, ÂÂȉ‹ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ˘ÈÔıÂÙ› ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∂Ì›˜ ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Â¿Ó fiÏ· fiÛ· Ô-

Ú·Ì·ÙÈÛًηÌÂ Î·È ÚÔÙ›ӷÌ ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ï·fi, Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, “·˜ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ηϿıÈ Î·È ·˜ Ì›ÓÂÈ Â۷› ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜!” . ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ Ì·˜ ·fi ÙÔ À¶∞∞Δ Î·È ÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ ÌÈ·˜ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Ì·˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÒÛÙ “ÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” Ó· ËÁËı› Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ∫∞¶. ∏ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ì fiϘ Ù˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È·ÙÚÔÊÈ΋˜ ™‡Ìڷ͢, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ΔÔÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··ÏÏ·Áԇ̠ÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ·ÙÚˆÓ›· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜. √È ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÚÂȘ: 1. ∫·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ. 2. ¶ÚÔÙÈÌ¿Ì ٷ ıÂÛÛ·ÏÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜. 3. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ıÂÛÛ·ÏÈο ¯¤ÚÈ· Î·È Ì˘·Ï¿ Û οı ‰Ú¿ÛË Ì·˜.

ΔÔ Î·Ï¿ıÈ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÌÈ· ·ÊËÚË̤ÓË È‰¤· ‹ ¤Ó· Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎfi ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ. ∂›Ó·È Î·È ÌÈ· ·Ù‹, ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ΢ڛ·Ú¯· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈϤÍÂÈ Ë ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ΔÔ “ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ηϿıÈ” ÂÚȤ¯ÂÈ Ì‹Ï·, ·ÁÂÏ¿‰Â˜ Î·È Ù· ·Ú¿ÁˆÁ¿ ÙÔ˘˜ (Á¿Ï·, ÎÚ¤·˜ Î.Ï.), ·ÈÁÔÚfi‚·Ù· Î·È Ù· ·Ú¿ÁˆÁ¿ ÙÔ˘˜ (ʤٷ, Î.Ï.), ÛÙ¿ÚÈ ÛÎÏËÚfi, ʷΤ˜, ·Ì‡Á‰·Ï·, ÂÏȤ˜-Ï¿‰È, ÛٷʇÏÈ· ÔÈÓÔÔÈ‹ÛÈÌ·-ÛٷʇÏÈ· ÂÈÙÚ·¤˙È·, ·¯Ï¿‰È·, ÚÔ‰¿ÎÈÓ·, ÓÙÔÌ¿Ù˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜-ÓÙÔÌ¿Ù˜ ÂÈÙÚ·¤˙Ș, Ï·¯·ÓÈο ˘·›ıÚÈ· Î·È ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, ·ÎÙÈÓ›‰È·, οÛÙ·Ó·, ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·, ˙ˆÔÙÚÔʤ˜ (ηϷÌfiÎÈ, ÙÚÈʇÏÏÈ, ‚›ÎÔ˜), „¿ÚÈ·, ÎÚ·Û›-ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ∞˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ï¿ıÈ Â›Ó·È ÛÙڈ̤ÓÔ Û ‚·Ì‚·ÎÂÚ‹ ÂÙÛ¤Ù·, ·ÊÔ‡ ηӤӷ˜ £ÂÛÛ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ ‰Â ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û Ï·ÛÙÈÎfi ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙÈÏÔ ‹ ‚·Ì‚·ÎÂÚfi ·fi ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ. £· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Û ˘Ê·ÓÙÈΤ˜ ›Ó˜ ·fi ÁÓ‹ÛÈÔ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ‚·Ì‚¿ÎÈ, ÌË ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓÔ Î·È ˘ÁÈÂÈÓfi. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È, ÛÙË Ó¤· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È·ÙÚÔÊÈ΋ Ì·˜ ™‡ÌÚ·ÍË, Ë £ÂÛÛ·Ï›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ˙ÒÓË ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·”.

π∫∞: ƒ·ÓÙ‚ԇ Ì ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ Ù¤ÏÔ˜... ª·˝Ô˘ Δ∂§∏ ª·˝Ô˘ Ì ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›-

Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÔÚıÔ‰ÈÎfi, ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ ‹ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∞Ó Î·È ÔÈ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ϤÔÓ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÚÔοÏÂÛ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ π∫∞. ∏ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÎÚ›ÓÂÈ ·Ú·ÏËÁÈÎfi ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ·Ú¤ÂÌ„Â ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi. ∏ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú·ÏËÁÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÌfiÓÔÓ... ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓ‹ ηًÁÁÂÈÏ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·È ¯ı˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤ÓÛÙ·ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓÈÛÙ¿ÌÂÓË Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Î·Ù¿ÎÔÈÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ë ›‰È· ÛÙËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ›¯Â ¤ÛÂÈ ı‡Ì· ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ 1985, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ›¯Â ÂȉÂÈÓˆı› Î·È ϤÔÓ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ “Ô Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÌfiÓÔÓ Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ” Î·È ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠ“ÁÈ·Ù› Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ‰È¤Ù·Í ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ”.

ΔÚÈÌÂÚ‹˜ ÁÈ· μπ√™ø§ Δƒπª∂ƒ∏™ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÛÙË μπ√™ø§ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓËÏÂÎÙÚÔÙ¯ÓÈÙÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÈ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂÒÓ ÙÔ˘˜.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Leader ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ¶∞ƒ√À™π∞™∏ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿Ì-

Ì·ÙÔ˜ Leader ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È ·‡ÚÈÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô.


30

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∞˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì·˙› Ì ÙË «

»


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

TPITH 5 A¶PI§I√À 2011

∫¿Ùˆ ·fi ÙȘ 1.500 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤ÂÛÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ

¡¤· ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 4.

¿Ùˆ ·fi ÙȘ 1.500 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯·Û 2,24% ˘fi ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ Ï‹„˘ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2010 ¤ÎÏÂÈÛ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 10% ÙÔ˘ ∞∂¶, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·‡ÍËÛË 0,25% (Û 1,25%) ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Ù˘ ∂∫Δ ÙËÓ ¶¤ÌÙË.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·. ∞ÒÏÂȘ 8,0% ÌÂÙÚ¿ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ηٿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¤ÍÈ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Ù· ÂÙ‹ÛÈ· Î¤Ú‰Ë Ù˘ ÛÙÔ 5,5%. ™‹ÌÂÚ· ˘Ô¯ÒÚËÛ οو ·fi Ù· Â›‰· ÙˆÓ 1.500 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 18˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.492,44 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 34,16 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 2,24%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 682,58 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,59%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.504,82 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,66%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 257,98 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 4,25%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.537,91 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,63%.√ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.800,79 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,58%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„ ÌfiÓÔ Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Coca Cola 3E (+1,32%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ (-7,81%), ÙÔ˘ Δ.Δ. (6,57%), Ù˘ Eurobank (-5,75%),Ù˘ ¶ÂÈ-

Ú·ÈÒ˜ (-5,76%) Î·È Ù˘ Atebank (-4,29%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.557,12 -3,27%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.594,56 -2,59%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.803,84 -3,65%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈ-

ο: 2.349,82 -3,04%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 790,81 -2,32%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.776,94 -0,89%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.039,79 -2,57%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.550,61 2,99%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.582,14 -3,62%,

Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 585,16 -3,87%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.091,95 -1,43%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.195,18 -3,21%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.882,00 +1,11%, ÀÁ›·: 521,08 -4,36%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.242,62 -3,75%, ÃËÌÈο: 7.594,78 -3,97%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.047,53 2,20%. 31 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 144 ÙˆÙÈο Î·È 27 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜:Vivere +17,74%, Unibios +14,29%, ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˜ +9,09% Î·È ΔÂÁfiÔ˘ÏÔ˜ +8,33%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: μˆ‚fi˜ -18,90%, ∞ÏÊ· °ÎÚ›ÛÈÓ -18,18%, Euromedica -16,41% Î·È ∞∂°∂∫(ÎÔ) -14,29%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 107,106 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Marfin Popular Bank Ì 3.857.264 ÙÂÌ¿¯È·, ∂ıÓÈ΋ Ì 3.782.150, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 2.789.381 Î·È √Δ∂ Ì 1.944.885 ÙÂÌ¿¯È·. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 22,828 ÂηÙ. ¢ÚÒ, √¶∞¶ Ì 16,057, √Δ∂ Ì 14,667 Î·È ¢∂∏ Ì 9,611 ÂηÙ. ¢ÚÒ.∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 58,922 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘˜

√‰ËÁ›Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ‰›ÓÂÈ Ì ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜.ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· Ï¿ıË Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÂÊÈÛÙ¿Ù·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· Ï¿ıË ·˘Ù¿ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎηı¿ÚÈÛ˘.Δ· Ï¿ıË ·˘Ù¿ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È - Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ - ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›·: 1. ™ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ηٷ¯ÒÚËÛ˘ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË Ì ‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌË Û˘ÌʈÓ› Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ηٷ¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· TAXIS, Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ıËÎÂ. 2. ™ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰‹ÏˆÛ˘, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ·Ô‚ÈÒÛ·ÓÙ· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Ëψ̤ÓË Û¯¤ÛË ÛÙÔ

ªËÙÚÒÔ ÌÂٷ͇ ·Ô‚ÈÒÛ·ÓÙÔ˜ Î·È ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘. 3. ™ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ ÁÈ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ·fiÎÙËÛ˘ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·Êı› ·fi 1.1.2003 Î·È ÌÂÙ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ 069-070 ÙÔ˘ ›Ó·Î· ‰··ÓÒÓ. 4. ™ÙË ÛˆÛÙ‹ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙÔ˜ Î·È ·Ú·ÎÚ·ÙËı¤ÓÙÔ˜ ÊfiÚÔ˘ ÌÈÛıˆÙÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. 5. ™ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Îˆ‰ÈÎÒÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚˆı› ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ·Î›ÓËÙ·. 6. ™ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÚ·ÙËı¤ÓÙ˜ ÊfiÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ 601-602, 603-604 Î·È 605-606 Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÏ¢ı¤ÚÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ 20% ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ. 7. ™ÙË ÌË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ù˘ ·ÚÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚˆı› Ù· ÏÔÈ¿ ÛÙÔȯ›· (ÔÛÔÛÙfi Û˘ÓȉÈÔÎÙËÛ›·˜, Ì‹Ó˜).

8. ™ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ Û˘˙‡ÁˆÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰Â ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ∞ºª Ù˘ ÚÒËÓ Û˘˙‡ÁÔ˘. 9. ™Ù· Û˘ÌÏËڈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚËı› ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û¯¤ÛË ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ. 10. ™ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ 911 - 912 ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ ∂ȉÈÎfi ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô. 11. ™ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Î·ı·ÚÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi ·ÙÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ‹ ÂÏ¢ı¤ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚˆı› Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰·. 12. ŸÙ·Ó Ô ˘fi¯ÚÂÔ˜ Â›Ó·È Á˘Ó·›Î· Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚˆı› Έ‰ÈÎÔ› - ÔÛ¿ ÛÙË ÛÙ‹ÏË Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ “∫·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ Î·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ı· ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜.

¢‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ó¤· ÌÔÓ¿‰· ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘

™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜: ∞ÚˆÁfi˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ΔË Ó¤· ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ “∏ ¢‹ÌËÙÚ·” ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÂÁηÈÓ›·Û ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Î. °. ∫›ÙÛÈÔ˜ ¤Î·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ 93 ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηٿ Ù· ÚfiÙ˘· ISO Î·È HACCP. ∂›Û˘ fiÙÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÌÂÏÒÓ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ∑‹ÙËÛ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÚfiÙ˜.ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ Á˘ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÂÙ·È, ÂÓÒ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· ¯Ú˘Û‹ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ¢ηÈÚ›· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË.∞Ó¤ÊÂÚ ٷ ıÂÙÈÎfiٷٷ Ó¤· ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ΔÛ›Ô˘ÚÔ˘ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙ· ÂÎÏÂÎÙ¿ ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡

∞fi Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘

ÙË “¢∏ª∏Δƒ∞”, ÙÔ “ºπ§Àƒ∞”, ÙÔ “∞°Ãπ∞§√™” Î·È ÙÔ “¶Àƒ∞™™√™”. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ·ÂÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÚÔÙÈÌ¿ Ù· ÎÚ·ÛÈ¿ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·ÎfiÌË ·fi Ù· ÊÔÈÙËÙÈο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·.£ÂˆÚ› ÙÔÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ÚfiÙ˘Ô Î·È ı· ÛÙ·ı› ·ÚˆÁfi˜

™˘Ó‹Ïı Û ÛÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙˆÓ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Δ·ÍȉȈÙÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ (∏∞ΔΔ∞) ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÂÏÒÓ˘, Ferry Center, ¶¿ÙÚ·. ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ: ¡›ÎÔ˜ ¶··ı·Ó¿Û˘, TUI Hellas, ∞ı‹Ó·, ¢¤ÛÔÈÓ· ∞Ì·Ú·ÓÙ›‰Ô˘, Artion Conferences, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, °È¿ÓÓ˘ ¶··‰¿Î˘, Sunnydays on Crete, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ª¿ÚÈÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, Four Ways Travel, μfiÏÔ˜. Δ·Ì›·˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Óوӷο΢, Alpine Travel, ÷ÓÈ¿. °ÂÓ. ŒÊÔÚÔ˜: μ·Û›Ï˘ ∫ÔÓÙfi˜, Corfu Holidays, ∫¤Ú΢ڷ. ª¤ÏË: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °ÎÈfiη˜, Carlson Wagonlit Travel, ∞ı‹Ó· - ª·Ú›· £ÂÔÊ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, Danae Travel, ∞ı‹Ó· - ª¿Î˘ πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜, Venus Travel, ∞ı‹Ó· - ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, Leon Tours, ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË - ¡›ÎÔ˜ ∫ÂÏ·˚‰›Ù˘, Passepartout Tours, ∞ı‹Ó· °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÔ‡ÙÛÔ˜, Zita Travel Consultants, ∞ı‹Ó· μ·ÛÈÏÈ΋ ™Î¿ÁÈ·, Dayrise Holidays, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ΔÛÈÏ›‰Ë˜, Nel Travel, ¶ÂÈÚ·È¿˜.

√ º√¢™∞ ÁÈ· ÌÔÓ¿‰· ‚ÈÔÌ¿˙·˜

Δ· 12 Ï¿ıË ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ∞£∏¡∞, 4.

μÔÏÈÒÙ˘ Ô Ó¤Ô˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∏∞ΔΔ∞

Û οı ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·˜ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. “£· Â›Ì·È Ï¿È Û·˜ Û οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·-

Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ë fiÚÙ· ÌÔ˘ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÓÔÈÎÙ‹”, η٤ÏËÍÂ Ô Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜.√ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔÈ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Û·Ó ·˘ÙfiÓ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁˆÚÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜.√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË Î·È ‰›ÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ “ÂÙÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó” ÙËÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ȉ¤·, ÂÓÒ ı˘Ì‹ıËΠfiÙÈ Â› Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ¡Ô̿گ˘ ÂÁηÈÓ›·Û ÙËÓ ÚÒÙË ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ΔÛ›Ô˘ÚÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÚÈ‹ÁËÛË-ÍÂÓ¿ÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡.∏ ‚Ú·‰È¿ ¤ÎÏÂÈÛ Û ÙÔÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ fiÔ˘ Ì ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË ÔÈ ÂÎÏÂÎÙÔ› ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ Á‡ÙËÎ·Ó ÙÔÈΤ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Î·È ·fiÏ·˘Û·Ó ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È Ù· ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡.

°È· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ENGAL Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÌÔÓ¿‰· η‡Û˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ÛÙË μ’ μπ¶∂, ÙËÓ ÌÂϤÙË Ô˘ η٤ıÂÛÂ. ∏ ÌÂϤÙË ÂÈÛÙÚ¿ÊËΠÁÈ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ô ÙfiÔ˜ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓË̤ڈÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. §. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ η٤ıÂÛÂ, ‰ÈfiÙÈ fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËΠ‰ÂÓ ·ÔÛ·ÊËÓÈ˙fiÙ·Ó Û ·˘Ù‹ Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙË ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛˆÓ, ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· η›ÁÂÙ·È Î·È Ë ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º√¢™∞, ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ·˘ÙÔ‡ ηı’ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ ¢‹ÌÔ, ·ÊÔ‡ Ë ÌÔÓ¿‰· ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÛÙÂÓ¿ ηıÒ˜ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ À¶∂∫∞ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ó· ÁÈÁ·ÓÙÒÓÂÙ·È. √ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÔÈÔ ˘ÏÈÎfi ı· ÚÔηÏÂ›Ù·È Ë ‚ÈÔÌ¿˙·, ÂÓÒ fiˆ˜ › ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÔ‚·Úfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰È·Û˘ÓÔÚȷο, ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÌÂٷΛÓËÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. “√fiÙÂ, Â›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ Ò˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. øÛÙfiÛÔ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ì ÌÔÚÊ‹ ‚ÈÔÌ¿˙·˜.


¢ÈÂıÓ‹ 32

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∞·ÈÙÂ›Ù·È ·˘ÍË̤ÓË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ

∏ ÙÚ‡· ÙÔ˘ fi˙ÔÓÙÔ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ... ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 4.

§fiÁˆ ÙˆÓ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ¯·ÌËÏÒÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ, ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÙÔ˘ fi˙ÔÓÙÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞ÚÎÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ·Ú·Èˆı› ηٿ 40% ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. Ÿˆ˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑ÂÚÂÊfi˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ÿ˙ÔÓÙÔ˜, Û ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ë ·Ú·›ˆÛË ı· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· Â›‰· Ù˘ ˘ÂÚÈÒ‰Ô˘˜ ·ÎÙÈÓÔ‚Ô-

Ï›·˜. “Δ· ·˘ÍË̤ӷ Â›‰· Ù˘ ˘ÂÚÈÒ‰Ô˘˜ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ô˘ ÌÂÙÚÒÓÙ·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ı· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ÙË ƒˆÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ï¿Ûη. ∏ ·Ú·›ˆÛË ÙÔ˘ ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ fi˙ÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ì›· - ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ ·¤ÚȘ Ì¿˙˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·

ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË ÚÔ˜ Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·¤Ú· Ì Ôχ Ï›ÁÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi fi˙ÔÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∑ÂÚÂÊfi˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÛÙÔ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ë ·Ú·›ˆÛË-ÚÂÎfiÚ ÛÙÔ fi˙ÔÓ Ù˘ ∞ÚÎÙÈ΋˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘.

“∏ ·ÎÚ·›· ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ „‡Í˘ Ù˘ ηÙÒÙÂÚ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ fi˙ÔÓÙÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÓˆÌ·Ï›·, Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙ· ˘„ËÏ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÓˆÌ·Ï›·˜ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ Èı·ÓfiÓ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓÔ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ.

∞fi ÙÔÓ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÓÔÈ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Δ√∫π√, 4.

¶ÂÚ›Ô˘ 11.500 ÙfiÓÔ˘˜ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ú›¯ÓÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ë ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Tepco, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi ÓÂÚfi Ô˘ ÂÎχÂÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Ù· Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È 100 ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÓÂÚfi ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi. §›ÁÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Tepco Ì ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. “Œ¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÚÔηϤÛÂÈ ÔÏÏ¿ ‰ÂÈÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ԇ̠fiÛÔ Ï˘ԇ̷ÛÙ ÁÈ’·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô Î·Îfi” ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi ÓÂÚfi Ô˘ ÂÎχÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù· Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚ·. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘ Ì ڷ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÓÂÚÔ‡ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °Ô‡ÎÈÔ ∂ÓÙ¿ÓÔ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙË ÚˆÁÌ‹ ÂÚ›Ô˘ 20 ÂÎ. Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Î·Ïˆ‰›ˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ¡Ô2, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÏ˘ÌÂÚ‹ ¯ËÌÈο. Ãı˜, ·¤‚ËÛ·Ó ¿Î·Ú˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÙË ÚˆÁÌ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Kyodo, Ù· ÔÏ˘ÌÂÚ‹ ¯ËÌÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ÓÂÚfi. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, Ë Tokyo

Electric Power Co. (Tepco), ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ú›¯ÓÂÈ ¯ÚˆÛÙÈ΋ Ô˘Û›· ÛÙÔ ÓÂÚfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ Èı·Ó¤˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ È‰¤· Ó· ·ÓÂÁÂÚı› ¤Ó·˜ “ÊÚ¿¯Ù˘” ‡„Ô˘˜ 45 ̤ÙÚˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ¤ÎÏ˘ÛË Î·È Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ È·ˆÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì‹Ó˜ ÚÔÙÔ‡ ÙÂı› ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î¿ı ‰È·ÚÚÔ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ΔËÓ ›‰È·

ÛÙÈÁÌ‹, ‰Â‰Ô̤ӷ Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‚Ú¤ıËΠڷ‰ÈÂÓÂÚÁfi ÈÒ‰ÈÔ Û Â›‰· ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÙˆÓ ÂÈÙÚÂÔÌ¤ÓˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÛÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi 40 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12.087 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ÂÓÒ 15.552 ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ۋÌÂÚ· Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÂÈÚfiÛıÂÙË ‚Ô‹ıÂÈ· 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ π·ˆÓ›· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘.

°È· ηٿ·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ

¢Èψ̷ÙÈÎfi˜ ˘ÚÂÙfi˜ Î·È ÛÊ·Á¤˜ ∞£∏¡∞, 4.

™ÎÏËÚ¤˜ Ì¿¯Â˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·˚ÎÔ‡ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ªÚ¤Áη, ÂÓÒ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÈÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ §›‚˘Ô Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ÛÊ˘ÚÔÎÔÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ fiÏË ªÈÛÚ¿Ù·. ∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë 400 ∞ÊÚÈηÓÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È ÂͤÊÚ·Û·Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √∏∂. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ∞ÌÓÙÂÏ·Ù› √ÌÂ˚ÓÙÈ Î·È Û˘˙ËÙ¿ ÁÈ· ηٿ·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›˜ Ù˘ ªÈÛÚ¿Ù· ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ÙË ÛÊ·Á‹ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ” , ϤÂÈ Ô √Ì¿Ú ªÔ˘Ì¿ÎÂÚ, ¤Ó·˜ 40¯ÚÔÓÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ô˘ ÛÙÔ ¤Ó· ÙÔ˘ fi‰È ¤¯ÂÈ ÙÚ·‡Ì· ·fi ÛÊ·›Ú·. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÒÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Â›Ó·È Ï‹ÚË” . √ ªÔ˘Ì¿ÎÂÚ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ

Δ˘ÓËÛ›· ·fi Á·ÏÏÈ΋ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∏ ªÈÛÚ¿Ù·, fiˆ˜ Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ÂÍÂÁ¤ÚıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÛÙ· ̤۷ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Î·È ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÔÏÈÔÚΛ· ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∂›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÁ¿ÏË fiÏË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ §È‚‡Ë. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¿Óˆ ·fi 400 ∞ÊÚÈηÓÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙË §È‚‡Ë Ì ‰˘Ô ÛοÊË, ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È, ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √∏∂. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓfi ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Â› fiÙÈ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ fiÏ˘ Í‚ڿÛÙËÎ·Ó 10 ÙÒÌ·Ù·. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¤·, ÙË ™ÔÌ·Ï›· Î·È ÙËÓ ∞ÈıÈÔ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ÕÁ΢ڷ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·Ó·˙ËÙ› ÙÚfiÔ˘˜ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘, ÒÛÙ ӷ Â¤ÏıÂÈ Î·Ù¿·˘ÛË ÙÔ˘

˘Úfi˜ ÛÙË §È‚‡Ë. ™ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ¤Û¢ÛÂ Ô Ï›‚˘Ô˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ∞ÌÓÙÂÏ·Ù› √Ì¤ÈÓÙÈ, Ô˘ ÂÎÙÂÏ› Î·È ¯Ú¤Ë ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¯ı˜. “∏ ΔÔ˘ÚΛ· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚ› ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ë ‰ÔÎÈÌ·Û›· Î·È ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ Ô‰ÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÔÏÈÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ §È‚‡Ë˜” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ÙÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∞¯ÌÂÙ ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ˘‹ÚÍ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û·Ê‹˜: “£· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓ‹ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ù¿·˘Û˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. √ ›‰ÈÔ˜ › fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ¤¯Ô˘Ó οÔȘ ȉ¤Â˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. øÛÙfiÛÔ Ô ÙÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Â› fiÙÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ›ӷÈ

Â›Û˘ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ §È‚‡Ë˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ “̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜” . °È· ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi ̤وÔ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ∞ÏÁÂÚ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÏÁÂÚÈÓfi ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô, Ë ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ fiÏ·, fiˆ˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ‰¿ÊÔ˘˜-·¤ÚÔ˜ Î·È Ó· Ù· ÌÂٷʤÚÂÈ Û ¤Ó· ÎÚËÛʇÁÂÙfi Ù˘ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ª¿ÏÈ.

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÂۂ›· ΔËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Ù˘ §È‚‡Ë˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ΔËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÂΛ ¶ÚÂۂ›· Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜, Ô˘ ·ÛΛ ÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΛΟΥΣ του Στέργιου και της Κωνσταντίας, το γένος Κασούρη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΜΠΟΥΡΑ του Τριαντάφυλλου και της Μαρίας, το γένος Βισβίκη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ----------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ του Κωνσταντίνου και της Ηρακλείας, το γένος Μπογιάκη, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου και η ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΡΗ της Ιωάννας, το γένος Σαρρή, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου πρόκειται να παντρευτούν στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου. ----------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΡΕΝΤΗΣ του Χρήστου και της Ιωάννας, το γένος Αυγερινού, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΕΛΕΝΗ ΤΖΩΓΙΟΥ του Ανδρέα και της Στυλιανής, το γένος Φωτίου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ----------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΑΩΤΗΣ του Δημητρίου και της Σοφίας, το γένος Γιαμούρογλου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΓΛΑΪΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ του Λάμπρου και της Άννας, το γένος Ραμαντάνη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ----------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΑΓΓΕΛΗΣ του Αργυρίου και της Τριανταφυλλιάς, το γένος Μητράκου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Δράκεια Βόλου και η ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ του Χρήστου και της Αικατερίνης, το γένος Κόντη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

Βόλος 14-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 920/24925

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (δημοσιοποίηση παλαιού εγγράφου - βεβαίωσης) Ο Δασάρχης Βόλου μετά το από 11-3-2011 αίτημα του Γεώργιου Θώμου κάτοικου Τρικάλων, με ταυτάριθμο έγγραφό του, δημοσιοποιεί την υπ’ αριθμ. 2268/12-5-1988 βεβαίωση της Υπηρεσίας μας, για έκταση εμβαδού 3,308 στρεμ. στη θέση “Αγ. Παντελεήμων” Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, σύμφωνα με την οποία η παραπάνω έκταση δεν είναι δασική, αλλά δενδροκομική και δεν υπάγεται στις απαγορευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την αλλαγή χρήσης αυτής. Η βεβαίωση αυτή, που επέχει θέση πράξης χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 2ου ορόφου, 80 τ.μ., ανακαινισμένο πλήρως, θέρμανση αυτόνομη με φυσικό αέριο, Σμύρνης 9 (όπισθεν Βερόπουλου) Ν. Ιωνία. Πληρ. τηλ. 24210-61943 και 6942-836746. (880)

ευκαιρία λόγω συνταξιοδότησης παραδοσιακό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Πήλιο με θέα Βόλο - Παγασητικό, 10 δωματίων σε οικόπεδο 1.100 τ.μ., με προοπτική επέκτασης. Μεσίτες δεκτοί. Πληρ. τηλ. 6944294080. (330)

μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ. 3 υ/δ με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 w.c., απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (328)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. με υπόγειο 120 τ.μ. επί της Αναλήψεως στο ύψος της εκκλησίας. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην ίδια διεύθυνση το υπόλοιπο κτίριο για επαγγελματική χρήση (κατάλληλο για ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√). Πληρ. τηλ. 6974-469410. (768)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γωνιακό δυάρι οροφοδιαμέρισμα β’ ορόφου, Μαυροκορδάτου-Αναλήψεως, κουζίνα-σαλόνι (ενιαίος χώρος), 2 υ/δ, W.C., αυτόνομη θέρμανση-φυσικό αέριο. Τηλ. 24210 58364, ώρες καταστημάτων, 6944 624694. (940)

¶ø§OYNTAI Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559)

¶ˆÏÂ›Ù·È στις Αλυκές διαμέρισμα 101 τ.μ., πάρκιν, αποθήκη, θέα θάλασσα και με πολλά εξτρά, σε τιμή ευκαιρίας. π¢πøΔ∏™ 6936 747540 (936)

¶ˆÏÂ›Ù·È στην Αγριά ωραιότατο οικόπεδο 750 τ.μ., μπροστά σε πάρκο, σε πολύ καλή τιμή. π√¡π∫∏ ∞.∂. 24210 31321 6973 852785 (937)

∞. ∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Β

¶ø§√À¡Δ∞π

καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (659)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§.: 6936-850192/24210-34437 1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (013)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (006)

∂À∫∞πƒπ∞

¶Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ∂À∫∞πƒπ∞ Πωλείται στο κέντρο της πόλης κατάστημα γωνιακό, 50 τ.μ., με 40 τ.μ. πατάρι. Ελεύθερο, κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. ΙΔΙΩΤΗΣ. Πληροφορίες τηλ. 6988 974983. (988)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο, 148.000 Ε. β) πωλείται μεζονέτα καινούργια 150 τ.μ. με 1 μπάνιο, 2 wc, 3 υ/δ, ενεργειακό τζάκι, αυλή. Τιμή ευκαιρίας 197.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (911)

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616 ¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (259)

¶ø§∂πΔ∞π ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ καινούργιο ετοιμοπαράδοτο τριάρι 95,40 τ.μ., ανατολικό, διαμπερές, με θέση στάθμευσης και αποθήκη πολυτελούς κατασκευής (μονώσεις, τζάκι, τηλεθέαση, λεβητάκι αυτόνομο φ. αερίου, ξύλινα δάπεδα υπνοδωματίου παρκέ, διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας θωρακισμένη, πόρτες εσωτερικές βέγκε, υαλοπίνακες εξώστη τρίπλεξ ασφαλείας). Σε πολυκατοικία μόνο 6 διαμερισμάτων στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Μεταμορφώσεως, οδός Κρίτσκη 43. Τιμή προσιτή χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ επί των συμβολαίων. Τηλ. 24210-45622, 6977-233210. (008)

∂À∫∞πƒπ∂™ Â¤Ó‰˘Û˘ Α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ 250 τ.μ. οικοπ. αστικό, κτίζει πάνω από 400 τ.μ., μεγάλη φάτσα. Άριστη επένδυση 107.000 Ε. Β) παραθαλάσσιο οικόπεδο 400 τ.μ. 70 μ. από το κύμα, εντός σχεδίου, θαυμάσιο 87.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (912)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφ/σμα 144 τ.μ., ρετιρέ με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, διαμπερές, αποθήκη, πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (915)

κατάστημα διώροφο 120 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής και πλήρως ανακαινισμένο, στο κέντρο της αγοράς του Βόλου. Ιδιώτης, τηλ. 6973-210661, Ε 800.000. (329) ¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™

¶ø§∂πΔ∞π στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και πρόσωπο σε πάρκο, νεόδμητη οικοδομή προσεγμένης κατασκευής τριών επιπέδων 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο και την πόλη του Βόλου, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ανεξάρτητη κουζίνα, φυσικό αέριο, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (992)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιούχο γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. εξαιρετικής θέσης, πλησίον αγοράς, μεγάλες προσόψεις με ισόγεια κατοικία 202 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (993)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Χρυσοχοΐδη ισόγεια μονοκατοικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ., χτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (994)

¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (995)

¶ø§∂πΔ∞π στην καρδιά της Αγχιάλου και με ανεμπόδιστη θέα τη θάλασσα πανέμορφη βίλα με χώρο υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο, ανεξάρτητη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, a/c, βοηθητικός χώρος και μοναδικά διαμορφωμένος κήπος σε οικόπεδο 650 τ.μ. με Σ.Δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (996)

∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 912 ÙÌ, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÎÙ›˙ÂÈ 235ÙÌ, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 65.000∂(μ√201621) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ Î·È ¯ÔÏ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√200331) ∞§À∫∂™ (™øƒ√™).√ÈÎfiÂ‰Ô 630ÙÌ, ÛÙÔ 2Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ™.¢ 0, 4, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 68.000∂ (μ√202131) ∞§À∫∂™ ∫À∞¡∏ ∞∫Δ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 306ÙÌ, ™.¢ 0, 8, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ΔÈÌ‹ 85.000∂ (μ√202275) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ïȷ΋˜. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√200234)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘/‰, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, A/C. ΔÈÌ‹ 125.000∂(μ√172861) ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ Û ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÁˆÓÈ·Îfi 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì º/∞, ·˘ÙfiÓÔÌÔ, 2 ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 58.000∂ (μ√200975) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, 1˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√200059) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1˘/‰, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√200072) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ.ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√199986) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ .ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 84ÙÌ, 2˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000∂ (μ√200844) ∞°ƒπ∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97 ÙÌ, ÙÚÈÏÔηÙÔÈΛ· ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2˘/‰, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ΋Ô, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2008, ÙÈÌ‹ 120.000∂ (BO176876) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 180ÙÌ, 3˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, 2 Áηڿ˙, ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·Û·ÓÛ¤Ú, ΋Ô, ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÔÓ·‰È΋. ΔÈÌ‹ 250.000∂ (μ√200537) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 89ÙÌ, 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180.000∂ (μ√200538) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ËÌÈÙÂÏ‹˜, 120ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ Ì ™.¢ 0, 8, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (μ√200839) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 48ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (μ√200942) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ, 2˘/‰, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 115.000∂ (μ√200944) ∞§À∫∂™. ∞ΛÓËÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 9 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ΔÈÌ‹ 410.000∂ (μ√200696) ∞§À∫∂™.ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 176ÙÌ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙-·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 210.000(μ√201954) ∞§À∫∂™.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 49ÙÌ ‰ÈÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000(μ√202234) ∞¡∞§∏æ∏. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 75ÙÌ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 65.000∂(μ√183396) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52ÙÌ, 1 ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ¿ÛÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 90.000∂ (μ√92573) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 160ÙÌ Ì ΋Ô, 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (μ√188563) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ , ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO170209) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 81ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√201033) ∫∞§§π£∂∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì 3˘/‰, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (μ√200827) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 74 ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, 2˘/‰, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ·˘ÙfiÓÔÌË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ™.¢ 0, 8.ΔÈÌ‹ 165.000∂ (μ√200606)

∫∂¡Δƒ√.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000(μ√201515) ∫∂¡Δƒ√.ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 111ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 325.000(μ√201524) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi 120ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√201377) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 61ÙÌ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1985, 1˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 67.000∂ (μ√199783) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ ÛÙËÓ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, ηÏÔÚÈÊ¤Ú Ê/· ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ó· ηÙÔÈÎËı›. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√199790) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120ÙÌ, 3˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ȉÈfiÎÙËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ΋Ô˜ Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘. ΔÈÌ‹ 185.000∂ (μ√199996) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005 , 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (BO183711) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104, 5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000 (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3 ˘/‰, Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, Ì¿ÓÈÔ Ì ÓÙÔ˘˙Ȥڷ Î·È ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√202328) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 74ÙÌ Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷, ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√200986) ¡∂∞ πø¡π∞ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80ÙÌ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 128.000∂ (μ√200697) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90ÙÌ, 1 ˘/‰ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ΔÈÌ‹ 75.000(μ√202066) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ 145ÙÌ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ‚Ô˘Ófi, ¿ÚÎÈÓ 2 ı¤ÛˆÓ, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ˘fiÁÂÈÔ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ΔÈÌ‹ 270.000∂ (μ√200616) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. μ›Ï· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÙÚÈÒÚÔÊË, ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛÙË, 220ÙÌ Û ¤ÎÙ·ÛË 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, 2 ηıÈÛÙÈο, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Î‹Ô Ì ÊÔ›ÓÈΘ Ì ‰˘Ô ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÔÈ˘ ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô - ÍÂÓÒÓ·, ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· Ù˙¿ÌÈ·, ·ÓÔÍ›‰ˆÙ· οÁÎÂÏ·, ÙÔȯÔÁڷʛ˜, Ï‹Ú˜ ÂÈψ̤ÓÔ, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›·.(μ√201162) √•À°√¡√. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 107ÙÌ Ì 2 ˘/‰, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ÎÚ˘Êfi ʈÙÈÛÌfi, Á˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜, ¤ÙÚ·, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√200037) Ãπ§π∞¢√À. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 160ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ηıÈÛÙÈÎfi, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì bar Î·È ·˘Ï‹, Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ΔÈÌ‹ 190.000∂ (BO196035) ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ ¶∞¡∞°π∞™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË, ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, 5˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ηıÈÛÙÈÎfi, ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î‹Ô. ΔÈÌ‹ 600.000(μ√202321)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 48ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 40ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 190.000(μ√201379) ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜52ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√201530 ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô 33ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ÌÂÚÈ΋˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 37.000∂ (μ√199981) ¡∂∞¶√§∏(¶§∏™π√¡ §∞ƒπ™∏™).∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 250ÙÌ, ‡„Ô˜ 5Ì, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 250.000(μ√201834)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞§ªÀƒ√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 220ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 317ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, Ì ΋Ô Î·È ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (BO197001) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ, ·Ôı‹ÎË, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· , ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ΋Ô. ΔÈÌ‹ 100.000∂(μ√167746)

ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞. ∫·ÙÔÈΛ· 90ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ, 2˘/‰, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√201693)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 636ÙÌ Ì ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√199552) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 270Δª ™¢ 0, 8 ¿ÚÈÛÙÔ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√200019) ∞§À∫∂™ .√ÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ™.¢ 0, 8, 100̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 68.000 (μ√202089) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4639ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¯Ù›˙ÂÈ 200ÙÌ.ΔÈÌ‹ 160.000(μ√201617) ∞º∂Δ∂™. OÈÎfiÂ‰Ô 1880ÙÌ , ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 120.000∂ (BO197534) ∞º∏™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4700ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ( BO174010) ¢πª∏¡π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ‰˘Ô ·ÏȤ˜ ÔÈ˘ ÂÓÙfi˜, Â›‰Ô, Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ı¤·, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 110.000(μ√202322) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ ÚÔÓÔÌÔÈ·Îfi, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ™.¢ 0, 8.ΔÈÌ‹ 490.000(μ√201158) ∫π™™√™ .√ÈÎfiÂ‰Ô Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (μ√200569) §∞À∫√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË. ΔÈÌ‹ 40.000∂. (μ√198131) §∞À∫√™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ §¿˘ÎÔ˘ ªËϛӷ˜ Ì Ôχ ηϋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (μ√199753) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ‰¤ÓÙÚ·, ÁÂÒÙÚËÛË, ¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÔÈΛ· 100ÙÌ ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (μ√199554) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 430ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ™.¢ 1, 0.ΔÈÌ‹ 195.000∂ (μ√201034) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√201872) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 695 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂ (μ√199759) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.067 ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ªËϛӷ˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√199761) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÎÏÈÓ¤˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√191899) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1012, 29ÙÌ ¿ÚÙÈÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ΔÈÌ‹ 50.000(μ√201895) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ (ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜).√ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 298ÙÌ ™.¢ 0, 8 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ ·ÎÙ‹˜. ΔÈÌ‹ 60.000(μ√201161) ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 9, 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√202223) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 300, 09ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0, 8 Î·È Î¿Ï˘„˘ 0, 6, ÚfiÛÔ„Ë 18, 13Ì. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO195330) ¶√ƒΔ∞ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 3165ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Â›‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ÒÏËÛË. ΔÈÌ‹ 750.000(μ√201554) ƒπ∑√ªÀ§√™ ª∞°¡∏™π∞™ .√ÈÎfiÂ‰Ô 6.529ÙÌ, Â› Ù˘ ·Ï·È¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˘, ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√202213) ™Δ∞°π∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 480ÙÌ Ì ™.¢.0, 8, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â¤ÎÙ·Û˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 50.000(μ√199991) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0, 8 Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Ì ı¤·, Â›‰Ô, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÂÓ ÈÛ¯‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√193969) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√195774) Ã√ƒΔ√. √ÈÎfiÂ‰Ô 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì Ôχ ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√199756) (012)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ¶ø§∂πΔ∞π στο Σουτραλί Αγριάς νεόδμητη μεζονέτα 114 τ.μ., σαλονοτραπεζαρία, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c., αποθήκη, τζάκι, αυλή, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή 180.000Ε. Πληρ. τηλ. 6942290395. (917) ¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία επί της οδού Μαβίλη 130 - Χαλεπά (γωνία), 274 τ.μ. Πληρ. τηλ. 6977-625201. (920)

¶ˆÏÂ›Ù·È στα Πλατανίδια μεζονέτα 218 τ.μ., lux, εξαιρετικής κατασκευής και πολλά εξτρά, σε οικόπεδο 350 τ.μ., σε τιμή ευκαιρίας. π¢πøΔ∏™ 6936 747540 (935)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶∏§π√ πωλούνται 8 στρ. κοντά στα Χάνια, με 45μ. φάτσα στον κεντρικό δρόμο, με θαυμάσια θέα έως τη θάλασσα. Τιμή 57.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (916)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π

οροφοδιαμέρισμα 5ετίας περίπου 80 τ.μ., στον 4ο όροφο, διαμπερές, με 2 υ/δ, τζάκι, θωρακισμένη πόρτα, πάρκιν και αποθήκη στο υπόγειο, Βλαχάβα 69 στον Άγ. Κωνσταντίνο. (009)

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 οικόπεδα στα Καλά Νερά 650 τ.μ., 650 τ.μ., 450 τ.μ. έκαστο, σε πολύ καλό σημείο και πολύ καλή τιμή. π√¡π∫∏ ∞.∂. 24210 31321 6973 852785 (938)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc, σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (913)

¶ø§√À¡Δ∞π α) Τριάρι 95 τ.μ., 2 υ/δ, ανατολικό κοντά σε πεζόδρομο, καινούργιο. β) Δυάρι ρετιρέ 67 τ.μ., τζάκι, parking με θέα έως τη θάλασσα και 57 τ.μ. με θέα το Πήλιο. γ) Πωλούνται δυάρια καινούργια από 88.000 Ε. δ) Δυάρι 56 τ.μ. 58.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (914)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50

Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (042)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§./FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, 400 ∂. - ™Ù·ı¿ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ, 82 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 430 ∂. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Ì §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 2¿ÚÈ 64 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, 350 ∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2¿ÚÈ, 54 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 320 ∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ 31 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 250 ∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2¿ÚÈ, 54 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 300 ∂. - ¡¤· πˆÓ›· (Mon Ami), 3¿ÚÈ, 76 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 350 ∂. - º·Ó¿ÚÈ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 300 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ʈÙÂÈÓfi, 600 ∂. - ™˘Ú›‰Ë Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 700 ∂. - ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÁÚ·Ê›· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (58 Ù.Ì. - 57 Ù.Ì. - 31 Ù.Ì.), ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ӷ. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· πˆÓ›· (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÔÈΛ· Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 136 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, 75.000 ∂. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì., 140.000 ∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120,74 Ù.Ì., 165.000 ∂. - √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô 122 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Ô›ÎËÌ·, 150.000 ∂. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, 88.000 ∂. - ™Ù·ı¿ ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, 3 a/c, 185.000 ∂. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 180.000 ∂. - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 91 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 200.000 ∂ ̤۷ ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 77 Ù.Ì., 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 175.000 ∂ ̤۷ ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 70 Ù.Ì., 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÓÔȯÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 115.000 ∂. - ¡¤· πˆÓ›·, 4¿ÚÈ, 104 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ÈÏÔÙ‹˜, 170.000 ∂. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ‰˘¿ÚÈ 51 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ·/ı Ê/·, 75.000 ∂. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·/ı Ê/· Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 50.000 ∂. - ∞Á¯›·ÏÔ˜, 4¿ÚÈ, 104 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 150.000 ∂. - ∞Á¯›·ÏÔ˜, 3¿ÚÈ, 87 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 135.000 ∂. √ÈÎfi‰· - ¡Â¿ÔÏË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 518 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 15,54 Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, 200.000 ∂. - ¡¤· πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì., ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ›. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 273 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,23 Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ™.¢. 1,8, 180.000 ∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 105 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 9 Ì. Î·È ™.¢. 2,1, 80.000 ∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 143,50 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,16 Ì. Î·È ™.¢. 2,1, 140.000 ∂. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 1, 70.000 ∂. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - μfiÏÔ˜, ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ - ÎÚÂÂÚ›, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÏ·Ù›· Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô, 50.000 ∂. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ - ∞¶√Δ∂§∂ ™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (044)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì. (049)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (045)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538

¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜.

28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3fiÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (050)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 75.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∑. ¶ËÁ‹˜, 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 110.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 75 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 70.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 160 Ù.Ì. Ì ÈÏÔÙ‹ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., 255.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi 215 Ù.Ì. Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÈÎÚ‹ ÌÔÓ/Λ· Ì ·˘Ï‹, 25.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË ‰ÈÒÚÔÊÔ 70+70 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ 150.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÁÈ·› 240 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 190.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ™.¢. 0,8 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 125.000 ∂, 210 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô 110.000 ∂, 820 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 330.000 ∂, 1.680 Ù.Ì. ÙڛʷÙÛÔ 650.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì., 80.000 ∂, ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì., 76.000 ∂ ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ 225 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 230.000 ∂.

∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, 148.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì., 75.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 170 Ù.Ì., 35.000 ∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 450 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 160.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 300 Ù.Ì., 78.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ 330 Ù.Ì., 43.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì., 105.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 900 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 115.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 145.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. Ì ı¤· ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì., 140.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 110.000 ∂. ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 150 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 65.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¢ηÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 23.000 ∂. ªËϛӷ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 750 Ù.Ì., 85.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 410 Ù.Ì., ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, 48.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 48.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 500 Ù.Ì., Ì ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È w.c., Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ı¤· Î·È ÛÙ¤ÚÓ·, 46.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 360 Ù.Ì. Ì ı¤·, 28.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 90 Ù.Ì., ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 155.000 ∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, 1.000.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (051)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 16. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 18. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 19. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 20. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 21. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 22. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 23. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 24. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈΛ· 50ÙÌ. Û 2.800ÙÌ.·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ∞4 25. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 8. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 9. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 14. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 15. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 16. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 17. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 18. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12

19. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞ 5 20. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 33. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 34. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238ÙÌ.ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 35. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.682ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 36. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 350ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢11 37. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 38. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 39. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 2. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 4. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 6. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 7. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 8. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 11. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 12. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 13. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 14. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 15. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 16. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 17. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 18. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 19. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (022)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (023)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (024)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (025)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Áˆ-

ÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (026)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 75.000∂. ™ÔψÌÔ‡ 128 Ù.Ì., 55.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 154 Ù.Ì., 80.000∂. ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ 130 Ù.Ì., 45.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 185 Ù.Ì., 90.000∂. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 146 Ù.Ì., 120.000∂. √ÁÏ 145 Ù.Ì., 130.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 180 Ù.Ì., 105.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 295 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∫·ÚÙ¿ÏË 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200 Ù.Ì.-300 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 210 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 235 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 225 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ë-°ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞ӷηÛÈ¿ 250 Ù.Ì. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 250 Ù.Ì., 75.000∂. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 4 ÛÙÚ., 180.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 200 Ù.Ì., 300 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200 Ù.Ì. - 300 Ù.Ì. √π∫π∂™ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 3 ‰ˆÌ., 60.000∂. ∫·ÚÙ¿ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. √͢ÁfiÓÔ ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·›. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 145.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÈÒÚÔÊË. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 37 Ù.Ì., 23.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 27 Ù.Ì., 28.000∂. √ÁÏ 32 Ù.Ì., 29.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 40 Ù.Ì., 36.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 32 Ù.Ì., 37.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 29 Ù.Ì., 32.000∂. ⁄‰Ú¢ÛË 35 Ù.Ì. Î·È 43 Ù.Ì. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 50 Ù.Ì., 53.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 55 Ù.Ì., 55.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 57 Ù.Ì., 58.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 66 Ù.Ì., 68.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 57 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì., Ó¤Ô, 82.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 48 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 80 Ù.Ì., 60.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 80 Ù.Ì., 80.000∂. •ÂÓ›· 93 Ù.Ì., 145.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì. Ó¤Ô. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì., 110.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 92 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¶·Ú·Ï›· 100 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÕÓ·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 103 Ù.Ì., 112.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., 210.000∂. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô, 165.000∂. •ÂÓ›· 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. °ƒ∞º∂π∞ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 63 Ù.Ì., 76.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., 65.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 75 Ù.Ì., 140.000∂. ™˘Ú›‰Ë 97 Ù.Ì., 105.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 35 Ù.Ì., 85.000∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35 Ù.Ì., 100.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 51 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 77 Ù.Ì., 200.000∂. §·ÌÚ¿ÎË 65 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 75 Ù.Ì., 150.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ 110 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 65 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢/Δ∞ & ª∞°∞∑π∞ (027)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 29.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 2. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 58.000. 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ.

Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 68.000. 2. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000. 4. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 5. ¡. ∞Á¯›·Ï. 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ.+50% ÔÈÎÔ‰. Î’ ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌËÛ. 107.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 185.000. 2. ∞ı. ¢È·Î. 129 Ù.Ì. (1991), 1Ô˜ 150.000 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·. 6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000. 10. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì 185.000 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. 119.000 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 190.000 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 16 ÛÙÚ¤Ì. 200.000 √π∫√¶∂¢∞ 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ. 218 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 135.000 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì.+(¿‰ÂÈ· 2010 220 Ù.Ì.) 85.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000. 4. ¡. πˆÓ›· 45 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ÁˆÓ. (ÂÓÔÈÎ. 270) 79.000. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 9. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000. 10. ∞ÓÙˆÓÔ. 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘Ù. 150.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂. 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì.+(20 Ù.Ì.) 650 ∂ 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1Ô˜ 50 Ù.Ì. 330 ∂, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1Ô˜ 77 Ù.Ì. 400 ∂, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ 77 Ù.Ì., 4Ô˜ 450 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (028)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10

10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (029)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (032)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 115 Ù.Ì. (·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙). μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ - ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000 ∂.

∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·-∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (033)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎÔfiÂ‰Ô 517 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ 21 ̤ÙÚ·, ı¤·, 75.000 ∂ 2. ∞ӷηÛÈ¿, 464 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô, Â›‰Ô, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌfiÓÔ 64.000∂. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 10,20, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (¢È¿ÎÔ˘), 20 ̤ÙÚ· Ï¿ÙÔ˘˜, ™.¢. 2,1, ·ÓÙ› 85.000∂. 4. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 83.000 ∂. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 6. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, „ËÏÔÙ¿‚·ÓË ¡. πˆÓ›·, 150 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-∫ˆÓ/ÓÙ¿, 2¿ÚÈ, 59 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ÌfiÓÔ 55.000∂. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 82.000∂. 2. ∞ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 83 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, Δ∑∞∫π, PARKING, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 140.000∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 185.000∂. 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 8. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (ΤÓÙÚÔ) 4¿ÚÈ, 114 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, 2 W.C., ¯ˆÚ›˜ ʈٷÁˆÁfi, ÙÔ Ù.Ì. 1.650∂ 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 2¿ÚÈ, 47 Ù.Ì., ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓ›·, ∞Δ√ª. º/∞ ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 230∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ, ·ÓÙ› 40.000∂. 2. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 3. 3¿ÚÈ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 100.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 125.000. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., Ì›ÛıˆÌ· 340∂ ·ÓÙ› 85.000∂. 6. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 7. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 8. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 230.000 ∂. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 85.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 4. ∞È‚·ÏÈÒÙÈη (∞Ï˘Î¤˜) 329 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 105.000 ∂. 5. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·Ê›· ∂ÚÌÔ‡-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 170.000∂. 2. ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ™˘Ú›‰Ë-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 42 Ù.Ì., ·ÓÙ› 90.000∂. 3. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 45 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, 210.000∂. EKTO™ BO§OY 1. º˘ÙfiÎÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.900 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 260.000∂, ÙÔ ÌÈÛfi 135.000 ∂. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 3. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ,

40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. 5. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (036)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ 6937435222

Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/ÔÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.120 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ¢˘¿ÚÈ 78ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 93ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ 2Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 45ÙÌ, ÔÈÎÔ 150ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ¶∏§π√ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚÒË √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 1,5ÛÙÚ., ÔÈÎÈÛÌfi˜ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., μÚ˘Û›ÙÛ· ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 31,5ÛÙÚ., ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2039ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 1055ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ, ¶‡ÚÁÔ˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË 75ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ 6937435222

Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ. °ÏÒÛÛ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200ÙÌ, ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 80ÙÌ,ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 70ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 252ÙÌ, ÔÈÎ. 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∫Ù‹Ì· 4,8ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 4ÛÙÚ., °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.200ÙÌ, ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ. ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,4 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,8ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,7ÛÙÚ., ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ-

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28Ù.Ì ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 26Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Â› Ù˘ ™˘Ú›‰Ë. 30.000 ∂ ∫ˆ‰.01 3. ¢˘¿ÚÈ 52 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì Ôχ ηϋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË. 49.000 ∂ ∫ˆ‰.01 4. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ. 59.000 ∂ ∫ˆ‰.01 5. ¢˘¿ÚÈ 51Ù.Ì 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 48.000 ∂ ∫ˆ‰.01 6. ¢˘¿ÚÈ 66 Ù.Ì 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 17 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 75.000 ∂ ∫ˆ‰.01 7. ¢˘¿ÚÈ 64Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, 5ÂÙ›·˜. ∫ˆ‰.15 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 90Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 10ÂÙ›·˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰.01 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 78Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.01 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 86Ù.Ì 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÌÂ

Δ·‚¤ÚÓ·-∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ (037)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 150 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇

parking Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.01 11. ΔÚÈ¿ÚÈ ÓÂfi‰ÌËÙÔ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27 12. ΔÚÈ¿ÚÈ ÓÂfi‰ÌËÙÔ 83Ù.Ì 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿ÏË„Ë. ∫ˆ‰.27 13. ΔÚÈ¿ÚÈ· ·) 80Ù.Ì Î·È ‚) 83Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 84ÙÌ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 233 Ì ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰. 31 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 75Ù.Ì 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. 60.000 ∂. ∫ˆ‰.15 16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 110,00 Ù.Ì. Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μÏ·¯¿‚· (8) - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË (ÃÚ‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) (ΔÈÌ‹ οو ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·!!! ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË). ¡¤Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∫ˆ‰. 31 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (038)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· -μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email -mesitika@pelio.eu

∞°ƒπ∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1080ÙÌ ‹ fiÏÔ Ì·˙› ‹ 500ÙÌ ‹ 330ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÔ. 3) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. 4) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·.ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 642ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 6) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 7) √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. 8) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ∞ƒ°Àƒ∂´∫∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 807ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 302ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 4) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 5) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ , ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 6) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 7) ¡¤· πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 228ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. 8) ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ

125 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (86) ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È Î·ÏԉȷÙËÚË̤ÓÔ. ∫ˆ‰. 31 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 126,4 Ù.Ì Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·ÏÏ›·˜ Ì ∫·Ó¿ÚË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3ÂÙ›·˜, ȉȈÙÈ΋ ηٷÛ΢‹, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·.∫ˆ‰.31 19. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 134Ù.Ì. Ì 3˘/‰, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. ∫ˆ‰.01 20. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.27 21. ΔÚÈ¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û 115Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. ∫ˆ‰.01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û 152Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∫ˆ‰.01

64ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 183ÙÌ Ì ı¤·. 9) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ Ì ı¤·, ÙÔ˘ 200, ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ 140,000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 128ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 239ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. ª∏§π∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 634,29ÙÌ ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË 168,41ÙÌ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ó··Ï·›ˆÛË Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.200ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1000ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ ÌfiÓÔ 30Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ Ì ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û‡ÓÔÏÔ 160ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002 Ì ı¤· 50Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 270.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈÎfiÂ‰Ô 310ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. 5) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15,000ÙÌ. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 89ÙÌ Ì¤Û· Û ˆÚ·›Ô ΋Ô. ∂À∫∞πƒπ∞ 1) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3,358ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 2) μfiÏÔ˜ ¢ηÈÚ›· ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰‹˜ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÛÙ·ıÂÚfi ÂÙ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ï‹Úˆ˜ ·fiÛ‚ÂÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Û ¿ÌÂÛÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· . ™Ù·ıÂÚfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË (ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ). 3) ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1557ÙÌ Ì ı¤·, ‰ÚfiÌÔ, ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 4) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ Û ‹Û˘¯Ô Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ∂. 5) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 40.000 ∂. (040)

ZHTOYNTAI Από εταιρεία με έδρα την Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου ∑∏Δ∂πΔ∞π υπάλληλος για το λογιστήριο με γνώσεις Εμπ/κης Διαχ/σης. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Πληρ. τηλ. 24210-95626 ή 6978332838, fax 24210-95627 και email: info@tampakiotis.gr. (578)

3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ∫ˆ‰.27 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85 Ù.Ì (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÈÔ ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰. 31 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150Ù.Ì. Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·Ì‚¤Ù· 109 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.31 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 63,82 Ù.Ì (ÃÚ‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Â› Ù˘ ∫. ¶·Ï·Ì¿ (50) Û √ÈÎfiÂ‰Ô 100,59 Ù.Ì. ÌÂ Û .‰. 2,4 (ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜!) ∫ˆ‰. 31 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 155Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∫ˆ‰.15

ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 4 ÂÙÒÓ ·˘ÙfiÓÔÌË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 150Ù.Ì. Ì 65Ù.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. ∫ˆ‰.01 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 150Ù.Ì. + 80Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ȉÈÒÙË Û ¿Ú· Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË

Το καφέ Sugar ∑∏Δ∂π άτομα για service. Πληροφορίες στο κατάστημα πρωινές ώρες. Ιωλκού 1 με Αργοναυτών. (563)

∑∏Δ∂πΔ∞π μάγειρας σε ουζερί - μεζεδοπωλείο στη Σκόπελο να εργαστεί από 15/4 έως 15/10. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Πληρ. τηλ. 24240-22366. (882)

Το ξενοδοχείο Stevalia Hotel & Spa

∑∏Δ∂π προσωπικό για τα τμήματα υποδοχής - ορόφων & σέρβις πρωινών και καφέ. Πληροφορίες - κατάθεση βιογραφικών στα τηλέφωνα: 24280-90199. Αποστολή βιογραφικών με email tsolkeridis@stevalia.gr, υπόψη κου Τσολκερίδη. (859)

Μόνο για καθηγητές/τριες ∑∏Δ∂πΔ∞π συνέταιρος, όπως αγοράσει το μισό, πολύ επιτυχημένου φροντιστηρίου, στο κέντρο του Βόλου, λόγω αποχώρησης συνεταίρου. Τηλ. επικ. 6948 272998. (565)

∑∏Δ∂πΔ∞π: Για άμεση πρόσληψη από επιχείρηση (Γραφείο Συμβούλων - Λογιστικές, Φοροτεχνικές Υπηρεσίες) που λειτουργεί στο Νομό Μαγνησίας, πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής, ηλικίας 30 - 40 ετών. Προσόντα που απαιτούνται: 1) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 2) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα - προϋπηρεσία. 3) Άριστη γνώση Η/Υ - προγραμμάτων λογιστικών πακέτων SingularLogic, Kεφάλαιο-Μισθοδοσίας. 4) Καλή γνώση Κ.Φ.Σ. 5) Άριστος χειρισμός ξένης γλώσσας. Αποστολή φακέλου στην Τ.Θ. 1159 Κεντρικού Ταχυδρομείου Βόλου έως 15/4/2011. (985)

∞fi ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Aspis Real Estate ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ˆÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 39944 e-mail. volos@aspis-realestate.gr. (260)

Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ· Î·È ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ∫ˆ‰.01 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2008 ηٷÛ΢‹˜ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰.27 4. ¢ÈÒÚÔÊË √ÈΛ· 116 Ù.Ì. (58Ù.Ì Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205,41 Ù.Ì. Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ∫ˆ‰. 31 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 96ÙÌ (48ÙÌ Î¿ı fiÚÔÊÔ˜) Î·È ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 76ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 403,40ÙÌ. ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘ Ì 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ, ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 80ÙÌ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∫ˆ‰.31 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 108Ù.Ì. Û 3 Â›‰· ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ “¶ËϤ·˜” (Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ÙÔ˘ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˘ Î·È Ù˘ º·Î›ÛÙÚ·˜). ∫ˆ‰. 31

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1.. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 46Ù.Ì ·Ù¿ÚÈ Â› Ù˘ ŒÚÌÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆ‰.01

2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 33Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰›Ï· ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ∫ˆ‰.27 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 52,5Ù.Ì. ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ πˆÏÎÔ‡ 373 (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜) ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆ‰. 31

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. °Ú·ÊÂ›Ô 86Ù.Ì 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫ˆ‰.27

∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. °Ú·ÊÂ›Ô 86Ù.Ì 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫ˆ‰.27

√π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.583Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰.27 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 145Ù.Ì Î·È 133Ù.Ì ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ì ™.¢. 1,8. ™˘ÓÔÏÈο ¯Ù›˙ÔÓÙ·È 450Ù.Ì ∫ˆ‰.27 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 360Ù.Ì ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∫ˆ‰.27 4. √ÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.27 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 500Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫¿Ú·Á·Ù˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.01 6. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 130,12 Δ.ª. ª∂ ™.¢. 1,4 (™ÙË ¡¤· πˆÓ›·). ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∫ˆ‰. 31 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 218,96 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ÙڛʷÙÛÔ Û ÏfiÊÔ (∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘), Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. ∫ˆ‰. 31 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 281Ù.Ì Ì 13Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓÙfi˜. ∫ˆ‰. 15

(001)


37

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ZHTOYNTAI Από βιομηχανία που εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου ΖΗΤΕΙΤΑΙ

∂ÚÁÔ‰ËÁfi˜

με εμπειρία στην κατασκευή προκατασκευασμένων οικίσκων FLAT PACK. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 24210 95403. (961)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

∂¡ø™∏ ™À¡Δ∞∫Δø¡

EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ

£∂™™∞§π∞™, ™Δ. ∂§§∞¢∞™, ∂Àμ√π∞™

Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ ZHTOYN EP°A™IA

∫Àƒπ∞

ΖΗΤΕΙ εργασία, για καθάρισμα οικίας, σίδερο και φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων. Διαθέτει άριστες συστάσεις. Πληρ. τηλ. 6940-114636 κα Άρτα. (011)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ Κεντρικής Ελλάδος. Σχέση συμβίωση - γάμος, εχέμυθα, αποτελεσματικά. 37χρονος στρατιωτικός, ψηλός, σοβαρός, καλλιεργημένος, εξαιρετικά ευπαρουσίαστος. 33χρονος στρατιωτικός, ψηλός, εξαιρετικά ελκυστικός, καλαίσθητος. 41χρονος εκπαιδευτικός, ψηλός, εντυπωσιακός, συγκροτημένος, ακίνητα. 34χρονος, μηχ/γος μηχ/κός, πολύ ευπαρουσίαστος, δυναμικός, εξωστρεφής, άριστο οικονομικό επίπεδο. 42χρονος, επιχειρηματίας, καλλιεργημένος, γοητευτικός, εξαιρετικά ευκατάστατος. Τηλ. 2410549797. (289)

MA£HMATA

λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (327)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (288)

ºπ§√§√°√™

καθηγήτρια με εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6979-051180. (986)

°∞§§π∫∞

όλων των επιπέδων (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) προετοιμασία για πανελλήνιες. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, έκθεση για μαθητές Δημοτικού, από καθηγήτρια Γαλλικών, διδακτική πείρα σε δημόσιο και ιδιωτικό χώρο. Πλέον οικονομικές τιμές. Πληρ. τηλ. 24210-26874 και 6984-027314, κα Αναστασία. (987)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (999) Δƒ∞¶∂∑π∫∂™ διευκολύνσεις. Κερδίζετε μεταφέροντας δάνεια μέχρι 50%: 1) Στεγαστικά ταυτόχρονα με προσωπικά, π. κάρτες και μετρητά. 2) Χωρίς προσημείωση κάρτες μέχρι 25.000 Ε. 3) Νέα δάνεια. Πληροφορίες: 2421020237, 6932-528388. (002)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (000)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›·, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (883)

∞°√ƒ∞∑ø

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (997)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜.

∏ª∂ƒ∏™πø¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢ø¡

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΣΥ

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (007)

“ªË Ù·Ú·ÛÛ¤Ûıˆ ˘ÌÒÓ Ë Î·Ú‰›·, ÈÛÙ‡ÂÙ ÂȘ ÙÔÓ £ÂfiÓ, Î·È ÂȘ Â̤ ÈÛÙ‡ÂÙ” (πˆ¿Ó. ȉ’ 1).

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας και Εύβοιας, συμμετέχει στις κινητοποιήσεις που προκήρυξε η ΠΟΕΣΥ για τις ημέρες 7-10 Απριλίου 2011, με καθημερινές τρίωρες στάσεις εργασίας σε όλα τα ΜΜΕ ως εξής: Πέμπτη 7 Απριλίου 2011: 12 μ. - 3 μ.μ. Παρασκευή 8 Απριλίου 2011: 9 π.μ. - 12 μ. Σάββατο 9 Απριλίου 2011: 3 μ.μ. - 6 μ.μ. Κυριακή 10 Απριλίου 2011: 3 μ.μ. - 6 μ.μ. Καλεί τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις στάσεις εργασίας. Διεκδικούμε την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που παραμένει σε εκκρεμότητα παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας προς τις εργοδοτικές οργανώσεις. Αντιδρούμε στις απολύσεις και στις αλλαγές των εργασιακών συμβάσεων και δικαιωμάτων που αρχίζουν και εμφανίζονται σε επιχειρήσεις ΜΜΕ στη Θεσσαλία. Ζητούμε να ρυθμιστούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των δημοσιογράφων που εργάζονται σε όλα τα Μέσα.

Διάφοροι περιστάσεις και γεγονότα της καθημερινής ζωής παρουσιάζονται συχνά, διά να αφαιρέσουν από τον άνθρωπον την ειρήνην της ψυχής. Μία αποτυχία και διάψευσις των ελπίδων, που δεν την επεριμέναμεν, μία ανάγκη, που δεν κατωρθώσαμεν να την οικονομήσωμεν, μία ύβρις ή και συκοφαντία, που εξαπέλυσαν εναντίον μας, μία ασθένεια ή μία ασυμφωνία οικογενειακή, και τόσαι άλλαι αιτίαι και αφορμαί, έρχονται να δώσουν εις την ζωήν μας δυσάρεστον τροπήν. Και ο άνθρωπος θλίβεται και στενοχωρείται. Αλλά, ακόμη, ταράσσεται και φοβείται, μολονότι ίσως ο κίνδυνος δεν είναι πραγματικός. Και η ζωή γεμίζει από πικρίαν, από ανησυχίαν, από αγωνίαν. Υπάρχει άραγε φάρμακον διά την περίπτωσιν αυτήν; Ναι, είναι η πίστις εις τον Θεόν, η πίστις εις τον Σωτήρα Χριστόν. Ο Κύριος μας προτρέπει να μη ταραττώμεθα, αλλά να έχωμεν θάρρος. Μας προτρέπει να εμπιστευώμεθα την θλίψιν μας εις Αυτόν. Και αυτός είναι ικανός να μας δώση παρηγορίαν και θάρρος, βοήθειαν και σωτηρίαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

∫À¡∏°∂Δπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∂ª¶Δ∏ 7 ∞¶ƒπ§π√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-14.00 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΟΤΣΗ - ΜΗΛΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ - ΣΤΕΝΗ ΒΑΛΑ - ΓΕΡΑΚΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00-12.00 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ: ΤΡΟΥΛΟΣ - HOTEL ΑΙΘΡΙΟ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΚΟΛΙΟΣ - ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ - HOTEL ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ - ΦΤΕΛΙΑ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-11.00 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ: ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΑΛΛΑΣ - ΤΡΟΥΛΟΣ - ΑΣΕΛΗΝΟΣ - ΖΟΡΜΠΑΔΕΣ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΚΕΡΑΙΕΣ - ΦΤΕΛΙΑ - ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΞΑΝΕΜΟΣ - ΠΟΥΝΤΑ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-11.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ - ΕΡΜΟΥ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (004)

5

∫Ï·˘‰›Ô˘, ¢ÈÔ‰ÒÚÔ˘, £ÂÔ‰ÒÚ·˜ Î.Ï. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ

(287)

∞°√ƒ∞∑ø

∞¶ƒπ§π√™

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου προτίθεται να διαθέσει τα έσοδα του ετήσιου χορού του, όπως ήταν προγραμματισμένο, σε πολύτεκνες οικονομικά ασθενείς οικογένειες μελών του συλλόγου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του συλλόγου (Ξενοφώντος 17), τα οποία είναι τα εξής: 1) Αντίγραφο οικογενειακής κατάστασης. 2) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο

KH¢EIE™ Τον αγαπημένο μας αδελφό και θείο

ª¶∞ƒ¢∞ Ã∏™Δ√

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ - ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ετών 73 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 5 Απριλίου και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Λαζάρου Κοιμητηρίου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στο Ναό στις 10.30. Βόλος 5 Απριλίου 2011 Τα αδέλφια: Βασιλική Μπάρδα, Ελευθερία Μπάρδα, Δημήτριος Μπάρδας, Σταματία χήρα Κωνσταντίνου Μπάρδα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

μ∞™π§π∫∏ ∞°°. ∫∞™π√Àƒ∞

Ετών 84 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 5 Απριλίου και ώρα 11 π.μ., από το σπίτι μας στην Ανάβρα Αλμυρού, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ανάβρας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Τα παιδιά: Θεόδωρος - Παγώνα Κασιούρα, Ευαγγελία χήρα Γ. Παπαϊωάννου, Απόστολος Κασιούρας, Αργυρώ - Δημήτρης Τζούνης Τα εγγόνια: Δημήτριος - Ευαγγελία Παπαϊωάννου, Βασίλειος - Αργυρώ Παπαϊωάννου, Βασίλειος Κασιούρας, Βαλάντης Κασιούρας, Κων/νος Τζούνης, Άννα Παπαϊωάννου, Μαρία Τζούνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∞£∞¡∞™π√ ¡π∫. ª¶ƒ√∑√

Ετών 94 κηδεύσαμε χθες Δευτέρα 4 Απριλίου και ώρα 5 μ.μ. από το σπίτι μας στην Ερέτρια Φαρσάλων, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας θερμά ευχαριστούμε. Ερέτρια Φαρσάλων 5 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Αναστασία Τα παιδιά: Βιργινία Σπ. Δουδέση, Ιωάννης - Δήμητρα Μπρόζου, Νίκη - Βασίλειος Σταυραντώνης, Ευμορφία - Χρήστος Μελανός, Νικόλαος - Βασιλική Μπρόζου, Βασιλική - Ευάγγελος Αργυρίου Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια: Στυλιανή Μπρόζου Τα ανίψια

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

°∂øƒ°π√ ∑√Àª¶√

Ετών 89 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 5 Απριλίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας Φιλαδελφείας 132 στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Νέα Ιωνία 5 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα παιδιά: Αλέκα - Σπύρος Κοπαλής Τα εγγόνια: Κατερίνα, Ελένη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Τη λατρευτή μας μητέρα και γιαγιά

∂§∂¡∏ °∂øƒ°. ª¶∞ƒª¶∞Δ™∞§√À

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (005)

Ετών 93 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 5 Απριλίου και ώρα 12η μεσ/νή, στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου - Ν. Κοιμητηρίου Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 5 Απριλίου 2011 Η κόρη: Αγγέλα Τα εγγόνια: Ρήγας, Ένη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Ν. Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ √Ï˘Ì›·˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 49, ÙËÏ. 2421055380, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 215 - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙËÏ. 2421048888, ¢È‰¿ÁÁÂÏÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 25 (¤Ó·ÓÙÈ ∑¿Ú·), ÙËÏ. 2421023325. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ·, πˆÏÎÔ‡ 133 (ÛÙ¿ÛË ºfiÚÔ˜), ÙËÏ. 2421071375. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÷ڷϷÌ›‰Ë ªÈ¯. - ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙ., ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 60 - ÙËÏ. 2421060651. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ªÔÛ¯¿ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi ∞Ï. ª¤ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (·ÓÒÓ˘ÌË ¿ÚÔ‰Ô˜). ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÚ›ÙË 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0024.00): ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 295, ∫fi·ÓÔ˜ ¶ & ∂. ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª¿Ú·˜ ∞ıËÓÒÓ 2, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ∫√∑∞¡∏ §·Ú›Û˘ 234, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ∂ƒª∏™ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ - ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ΔÛÈfiÙÚ·˜ - ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, ∫fi·ÓÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜,

7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§πOY 2011 μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .......................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .....................................2421070931 - 2421071022 ..........................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...........................2421070931 - 2421075319 ........................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ........ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ................. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ....................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ......................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..........................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .......................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.........................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ..............................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ............................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .........................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ............................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ...................................... 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ............................. 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú........................ 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜............................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .......................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ...............................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ........................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .......................................... 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜......................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ....................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ......... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ........................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘............... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘.............................. 24210 47387

¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. .......................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .........................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ .................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ...........24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ..........................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ......................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .............................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .............................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY............................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ........................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY .......................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ...............................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ....................................................................199 EKAB:....................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ...................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜......................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .......................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜........................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .............................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .......................................................10400 EXPRESS SERVICE...............................................................1154 HELLAS SERVICE ................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ......................................................................6944121288 X¿ÓÈ· .......................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.............................................................6948475814 MËϛ˜.....................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™............................ 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY..........................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO.....................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ......................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ...............................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ...............................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .........................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .............................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .............................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™...............................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ..............................................................................2410 237811 ¶I§OTO™ ................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .......24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...........................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ........................................ 24210 61000 A°PIA™ ...................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...........................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ......................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. Œ¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ηÙÂÚÁ·Û›· ·˘Ù¿. 2. ... ªÔ˜: ∏ıÔÔÈfi˜ - ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi Á˘·Ï› - √ ·ÚÈıÌfi˜ 250. 3. ™Ê¿ÏÌ· - º·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ (ÏËı.). 4. §ÈˆÌ¤ÓË... ÛfiÏ· - ∞Ú¯‹... Ï‹Í˘ - ºˆÙÂÈÓfi ÌÂÙ¤ˆÚÔ ÛÙȘ ÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. 5. “ª·ÓÙ¿Ì...” : ªÔ˘ÛÂ›Ô ÔÌÔÈˆÌ¿ÙˆÓ - ∞Ú¯Èο ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ¶fiÏË Ù˘ πÓ‰›·˜. 6. ∏ ÔÈÓÔÔÛ›· - ∂ÁΈÌÈ¿˙ˆ. 7. ∞Ú¯Èο ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ - πÛÙÔÚÈ΋ fiÏË Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛÙË §ÔÌ‚·Ú‰›· - √ÌËÚÈÎfi˜... Չ˘. 8. ¶·ÏÈ¿ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ·Ú¯Èο - ∞Ú¯·›Ô ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ - ∞Ú¯·›Ô˜ ·ÙÙÈÎfi˜ ‰‹ÌÔ˜. 9. ∫·Ì›Á...: °¿ÏÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ - ¶·ÏÈfi˜ Û˘ÏϤÎÙ˘ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘. 10. º·ÁˆÌ¤ÓË... ÂÏÈ¿ - ªÂ ÙÔ ÊÈ... ‚È¿˙ÂÙ·È - °˘Ó·ÈΛ· ·Ô‡ÙÛÈ·. 11. ¶fiÏË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÷ÏÎȉÈ΋˜ - ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ¯¿ÏÎÈÓÔ Ù·„›. 12. ¶·Ú·ÎÈÓ›... Á¿È‰·ÚÔ - ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ·Ú¯Èο - ∂›Ó·È Î·È Ë Ê¿Ï·ÈÓ·. 13. º˘Ùfi Î·È ÔÙfi ÙÔ˘ ˙ˆÚÔ·ÛÙÚÈÛÌÔ‡ - ΔÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ - ΔÚ·Â˙Èο ·Ú¯Èο. ∫∞£∂Δ∞ 1. §¿ÙÚÂȘ (ÌÙÊ.) - £¤ÚÈÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜. 2. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· (ÏËı.) - ªÈÎÚfi ÎÔÊÙÂÚfi Ì·¯·›ÚÈ. 3. ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ... ¯·˚‰Â̤ÓÔ˜ - £Ú˘ÏÈÎfi˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜ - º¿ÛË ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘. 4. ¢Â Ï›ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ - ÷ÚÙÔ·ÈÎÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜. 5. ŒÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙËÓ... ¶fiË - ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ °¿ÏÏÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜. 6. ™·ÙÈ·Ù˙›Ù...: πÓ‰fi˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ - ∂›‰Ô˜ Ù˘ ÓÙ›ÛÎÔ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ - §Ô˘ÙÚfiÔÏË ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. 7. ¶fiÏË Ù˘ ™ÎÔÙ›·˜ - ™·Ú·¯ÙÈΤ˜ ʈӤ˜. 8. ¢›„ËÊÔ ÊˆÓ‹ÂÓ - ... ˙ËÓ: ∏ ÂÓ¿ÚÂÙË ˙ˆ‹ - √Ì·Ïfi˜, Â›‰Ԙ. 9. ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÁÂÓÂÙÈÛÙ‹˜ - °ÂÚÌ·Ófi˜ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÛÙ‹˜ - ÕʈÓÔ˜... Õ΢. 10. ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ‚È‚Ï›· - ∞Ï¢ÚÔÔ›ËÛË, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Û ÛÎfiÓË. 11. ¶·ÓÈ¿ ηڷ‚ÈÒÓ - ¡ËÛÙÈο, ·Ù¿ÈÛÙ·. 12. ¡ÔÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ (·Ú¯Èο) - ª˘ıÈÎfi˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ

ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-14/4/11 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphins XV.

- °ÂÚÌ·Ófi˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜. 13. ªÂ۷ȈÓÈÎfi ·ÂÏÏÔ - flıËÛË, ÛÚÒÍÈÌÔ - Δ˙ÈÌÚ›Ï...: ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∂¶∂•∂ƒ°∞™ª∂¡∞ 2. ƒ√¡-À∞§π¡∏-™¡ 3. ∞™Δ√Ãπ∞-∂¡π∫∞ 4. ™√-§∏-™∂§∞™ 5. Δπ™√-π∫À-πΔ∞ 6. ¶π√Δ√-¶∞π¡ø 7. ™™π-¶∞μπ∞-∞´™ 8. ΔΔΔ-§∏™™∞-√∏ 9. ¶π™∞ƒ√-π√§∞™ 10. ∂§-¶π-°√μ∂™ 11. π∂ƒπ™™√™-™π¡π 12. ¡Δ∂-∂¶√∫∏Δ√™ 13. ∞√ª∞-∞π∞™-∞Δ∂. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∂ƒ∞™Δ∂™-¶∂π¡∞ 2. ¶√™√π-™Δπ§∂Δ√ 3. ∂¡Δ-™¶πΔ™-ƒ∂ª 4. √§√πΔ∞¶π 5. ∂ÀÃ∏-√¶-ƒπ™∂ 6. ƒ∞´-πΔ∞§√-™¶∞ 7. °§∞™∫√μ∏-°√√π 8. ∞π-∂À-π™π√™ 9. ™¡∂§-¶∞™√μ-∫™ 10. ª∏¡∞π∞-∞§∂™∏ 11. π™Δπ∞-∞™πΔ∞ 12. ¡™∫-∞¡π√™¡√Δ 13. ∞¡∞¶-ø™∏-™π™∂.

∫ƒπ√™ √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÙ ۋÌÂÚ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÛÔ ˘ÔÏÔÁ›˙·ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-3-12-39-33-2. Δ∞Àƒ√™ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ۋÌÂÚ· Ó· Ì›ÓÂÙ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ηٷʤÚÂÙ ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ¿ÚÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6210-33-28-3-12. ¢π¢Àª√π ∞fi Û‹ÌÂÚ· ·Ú¯›ÛÙ ӷ ۯ‰ȿ˙ÂÙ ٷ ÂfiÌÂÓ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È· Î·È Ó· Ù· ‚¿˙ÂÙ ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 39-20-11-23-28-21. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∞Ó·ÁηÛÙÈÎfi ÊÚ¤ÓÔ Û ¤Ó· Û·˜ Û¯¤‰ÈÔ ‚¿˙ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Î·È ·˘Ùfi Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤ÓÙÔÓÔ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 73-20-11-23-4-24. §∂ø¡ ∂Ìfi‰È· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ fiÏÔ Û·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 21-40-39-22-12-3. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¶ÔÏÏ¿ ¤ÍÔ‰· Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÂÚÈÔÚ›ÛÙ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û·˜, ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ Û·Ù¿Ï˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 83-20-13-29-4-3.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ªÂ ÙË ‰È·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Û·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ı· ÂÙ‡¯ÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÎÚ·Ù‹ÛÙ fï˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÙ· ÚÔÛˆÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-30-29-33-24-28. ™∫√ƒ¶π√™ ∂˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ı· Ì›ÓÂÙ ۋÌÂÚ· ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ‚¿ÏÂÈ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-20-11-23-4-9. Δ√•√Δ∏™ ¶ÔÏϤ˜ Í·ÊÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Î·È ı· ÂÎÏ·Á›Ù ¢¯¿ÚÈÛÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 27-30-11-234-26. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ηϋ Û·˜ ‰È¿ıÂÛË ı· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Î·È ·˘Ùfi ı· Ê·Ó› ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-44-34-5-2. À¢ƒ√Ã√√™ ∏ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û·˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÂÛ¿˜, ÂÛ›˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ ÙÈ ı· οÓÂÙ ·Ó ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ‹ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ‰Ò. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 62-30-17-3-12-39. πãÀ∂™ ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÙÔ ÂÚ¿ÛÂÙ Ì ٷ ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ· Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó Ï›„ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 72-10-33-24-5-6.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

ΔƒπΔ∏ 5 ∞¶ƒπ§πOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ºÙˆ¯·‰¿ÎÈ· Î·È ÏÂÊÙ¿‰Â˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 ÈÛÙÔÚ›· 12.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.10 20.00 21.00 22.00

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· √È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÛÁÎÏÈÙ·Ô˘Ó ΔÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ Δ˙Ô Δ˙Ô Δ· ‰ÂÏÊÈÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ∞Ì‚Ú·ÎÈÎÔ‡ ∏ ÷ڿ Î·È ÙÔ °ÎÔ˘ÓÙÔ‡Ó πÛÙÔڛ˜ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ √ ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘

“◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÚfiȉ·” μfiÙ·Ó·, Ì˘ÛÙÈο Î·È ıÂÚ·›˜ Pedal √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ √È ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ™ÙÈÙ˜ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ∑ˆÔÁÚ·Ê›· ¶Úfi‚· Á¿ÌÔ˘ On the road ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ∞ÛıÂÓ›˜ Î·È Ô‰ÔÈfiÚÔÈ ÕÌ˘Ó·˜ ˙ÒÓ˘ “∏ ‰È·Ú΋˜ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ ¶¤ÙÚ·˜ °ÎfiÈÓÁΔ 24.00 ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Sex and the city The big game ∂ÈÎfiÓ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 18.45 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 03.15 04.15 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER Mad men ∞ı¤·Ù˜ ÎfiÛÌÔ˜ Auto ALTER Psych ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

£E™™A§IA TV

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· (∂) “ºÙˆ¯·‰¿ÎÈ· Î·È ÏÂÊÙ¿‰Â˜” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

16.30 17.10 18.00 18.45 19.20 21.00 21.25 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· “Fearless heyna” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “°Î·ÁÎÛÙÂÚ›Ó˜ ÙÔ˘ ‚¿ÏÙÔ˘”

19.00 20.00 21.00 21.45 23.50 02.30 03.30

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou Food and the city ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ΔfiÙÂÓ·Ì ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· ∞fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 16.55 17.00 18.00 18.50 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.00 03.45 04.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ America’s next top model ∂ȉ‹ÛÂȘ The F word Dog whisperer ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÌ·ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ “π·ˆÓ›·: 9 ƒ›¯ÙÂÚ” ™˘˙‹ÙËÛË: π·ˆÓ›·: 9 ƒ›¯ÙÂÚ CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ The Oprah Winfrey show

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· (∂) ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ οو (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) Outdoor & Sports (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 17.10 17.10 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Dancing with the stars daily ∂ȉ‹ÛÂȘ Èڛ˜ fiÚÈ· ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Dirty sexy money ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Americas got talent Steps ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ·

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

08.00 09.00 09.30 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.05 18.30 19.00 19.30 20.30 21.45 22.00 23.00 00.30 02.00 02.30 03.30

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30

06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00

04.30 05.00

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

04.30

√È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ™Ê·ÈÚÈ΋ ¿Ô„Ë-ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔÈ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ∞ӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ΔÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ √ ËÏ›ıÈÔ˜ £ÂṲ́˜ fiÏÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ŒÍˆ ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Î·Ï‹ ηډȿ” ¶¤ÓÙ ηÈ... Cinemania (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 5Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔËÏÂfiÚ·Û˘ “∫Ô›Ù·, Ó· οÙÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ” ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

10.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.10 00.10

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™Â ı¤ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ˙ÂÈ Î·Ó›˜∏ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.30 00.30 01.30 02.30

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Sylvester and Tweety mysteries, √ ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫fiÎÎÈÓË ÁˆÓ›·” The Medalist Fringe Nip/Tuck “ªÔÓ·¯ÈΤ˜ ηډȤ˜”

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30

17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

√DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 31/3-6/4/11

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 31/3-6/4/11 ∞π£√À™∞ 1: RANGO (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.45, 17.00. √ §√°√™ Δ√À μ∞™π§π∞ (ÈÛÙÔÚÈ΋): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30. √ ∞°¡ø™Δ√™ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.45, 24.00.

∞π£√À™∞ 1 a) “√ ª∞Àƒ√™ ∫À∫¡√™” ¶ÚÔ‚.: ÛÙȘ 8 b) “THE WAY BACK” ¶ÚÔ‚. ÛÙȘ 10 ∞π£√À™∞ 2: “ÃΔ∂™ Δ√ μƒ∞¢À” √ ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚfiÛˆ·!!! ¶ÚÔ‚.: 7.45 & 9.45 ™π¡∂∞∫: ¶∞ƒ - ™∞μ - ∫Àƒ 1-3/4/11 1) ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞: ¶∞ƒ. 1/4 ÛÙȘ 6,™∞μ. 2/4 ÛÙȘ 6,∫Àƒ. 3/4 ÛÙȘ 11.30 & 6 2) TOY STORY 3: ¶∞ƒ. 1/4 ÛÙȘ 5.30,™∞μ. 2/4 ÛÙȘ 5.30,∫Àƒ. 3/4 ÛÙȘ 12.30 & 5.30 3) ∏ Δπ¡∫∂ƒª¶∂§ ∫∞π ∏ ¡∂ƒ∞´¢√¢π∞™ø™∏: ¶∞ƒ. 1/4 ÛÙȘ 4.30, ™∞μ. 2/4 ÛÙȘ 4.30, ∫Àƒ. 3/4 ÛÙȘ 11 & 4.30

¡∂Δ 18.45

∫fiÎÎÈÓË ÁˆÓ›· £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1997, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ Õ‚ÓÂÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÈÚ, ª¿È §ÈÓÁÎ, ªÚ¿ÓÙÏÂ˚ °Ô˘›ÙÊÔÚÓÙ.

√ Δ˙·Î ªÔ˘Ú, Û٤ϯԘ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÙËÓ ÒÏËÛË ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜. ∂Λ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ˘·›ÙÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ú·Û ÌÈ· ÂÚˆÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ∏ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ·Ó·¿ÓÙ¯· ÎÈ ÂÈΛӉ˘Ó· ÂÌfi‰È·, Ù· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ.

STAR 21.00

∏ ‰È·Ú΋˜ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ ¶¤ÙÚ· °ÎfiÈÓÁÎ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ıËÓ¿-ƒ·¯‹Ï ΔÛ·ÁÁ¿ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: §›˙È ∫¿ÚÈ ª·ÚÙ›ÓÂ˙, ª·Ú›· ΔÛ·ÓÙÛ¿ÓÔÁÏÔ˘, °Î¿ÚÈ ¶Ú¿È˜.

∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ËÚˆ›‰·, ÌÈ· Ó·ڋ ∂ÏÏËÓÔÌÂÍÈηӋ, ÂÚÈÏ·ÓÈ¤Ù·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ˘ÊËÏ›Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·ÏÏfiÎÔÙË ·ÔÛ΢‹: ªÈ· ÎÔ˘ÓÈÛÙ‹ ηڤÎÏ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ Û· ۷Λ‰ÈÔ ‚·Ï›ÙÛ· ÛÙËÓ Ï¿ÙË. Δ·ÈÓ›· ‰ÚfiÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÏ¿ÛÙÈΠΈ̈‰›·, ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙËÓ “·ı¤·ÙË” ˙ˆ‹ ÔÏÏÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ·ÏÏËÏԉȷϤÎÔÓÙ·È ˆ˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜, Û ‰È·Ú΋ ÌÂٷΛÓËÛË. ∏ ËÚˆ›‰· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ›ٷÈ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ηڤÎÏ·˜: N. ÀfiÚÎË, ªÂÍÈÎfi, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∞ı‹Ó·, Δ·ÁÁ¤ÚË, ªfiÛ¯·, ∞‚¿Ó·, ™·˚ÁÎfiÓ, ΔfiÎÈÔ.

∂Δ1 22.00

ŒÍˆ ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Î·Ï‹ ηډȿ

£Â¿Ì·Ù· Δ∏§. 2421024311

ŒÓ·˜ ÂÈÚ·ÈÒÙ˘ Ó·˘ÙÈÎfi˜ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÙËÓ ÎfiÚË ÂÓfi˜ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÚ¢Ù›, ‰È·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÚ·‚ÒÓ· ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤Ó·˜ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙfi˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙËÓ ›‰È· ÎÔ¤Ï·, ÌfiÓÔ Ô˘ ÂΛÓË ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ì ¤Ó·Ó ÊÙˆ¯fi ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘. ŸÙ·Ó ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÚ¢Ù›, ÔÈ Â›‰ÔÍÔÈ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎȤ˜ ÙÔ˘˜.

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

12.00 15.00

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1961, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· √Ú¤ÛÙË §¿ÛÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ª›Ì˘ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ª¿ٷ ∞ÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ϤÓË Ã·ÏÎÔ‡ÛË.

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞π£√À™∞ 2: YOGI BEAR 3D (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 15.00, 17.15. ∞¶√§ÀΔ∏ ∂ÀºÀ´∞ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.30, 23.45. ∞π£√À™∞ 3: ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, 20.15, 22.15, 00.15. ∞π£√À™∞ 4: ∞ƒ∏™ ∫∞§∂π ª∞ª∞ 3D (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ∫˘Úȷ΋: 13.30, 15.15, 17.30. ¶∞°∫√™ªπ∞ ∂π™μ√§∏ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 22.00, 00.30.

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1964, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶¿ÓÔ˘ °Ï˘ÎÔÊÚ‡‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: £·Ó¿Û˘ μ¤ÁÁÔ˜, ™›‚· ª¿ÚÈÔÓ, §·˘Ú¤ÓÙ˘ ¢È·Ó¤ÏÏÔ˜.

√ £·Ó¿Û˘ ∫Ô‡ÙÚ·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ¡¤· Δ·Ï¤ÓÙ·, ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë. √ ·Ó¤Í˘ÓÔ˜ ÎÔÌÊÂÚ·ÓÛȤ, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÍÂÊÔÚÙˆı›, ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ ٷϤÓÙˆÓ, Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜, Ô ∫ÒÛÙ·˜ §˘Ú›‰Ë˜, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ËıÔÔÈfi˜. √ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ›ıÂÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ∏ ‚›Ï· Ì ٷ Ù˙¿ÓÂÚ·, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë Ó· ÙÔÓ ›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘.

∂Δ3 23.00

£ÂÌ·ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿: “π·ˆÓ›· 9 ƒ›¯ÙÂÚ” ™Â ¤Ó· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙȘ 00.15 Ì›· ÂÎÔÌ‹Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ “π·ˆÓ›·: 9 ƒ›¯ÙÂÚ” Ô˘ ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô ÕÚ˘ ¶ÔÚÙÔÛ¿ÏÙÂ.

ŒÓ· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÙÔ›¯Ô˜ ‡„Ô˘˜ 10 ̤ÙÚˆÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯Ù‡ËÌ· Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ë π·ˆÓ›·, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∂ÁΤϷ‰Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 9 ‚·ıÌÒÓ Ù˘ ∫ϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ, ·ÊÔ‡ Ù· ·̷ٷ ·fi ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÂÓÙ¿È ÛÙË μfiÚÂÈ· π·ˆÓ›·, ¤ÏËÍ ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ Ó· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ Î·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙ˜. ¢Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙË ¤ÎÚËÍË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ۠ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ∏ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÂÎχıËΠ̛۠· ÒÚ· ·fi ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ·Ô‰ÂÎÙfi fiÚÈÔ.

™∫∞´ 23.00


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÚ›ÙË 5 AÚÈÏ›Ô˘ 2011

ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· θα σας μεταφέρω, για τη

∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Ï‡ÛÂȘ Με την πρόσφατη παρουσίαση του νέου Λυκείου, οι παλιότεροι θυμήθηκαν το “πρακτικό” και το “κλασικό” άλλων εποχών. Υπάρχουν όμως και ορισμένα δεδομένα στην οικονομία, τα οποία TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË παρέπεμπαν την ίδια P¿ÏÏË ώρα στο χώρο της παιδείας, στο πιο αγαπημένο πεδίο μεταρρυθμίσεων κάθε κυβέρνησης της χώρας τα τελευταία τριάντα χρόνια. Με την Ελλάδα να βρίσκεται άλλωστε σε συνεχείς εξετάσεις. Με τους επιτηρητές και τους βαθμολογητές να προκύπτουν όλο και συχνότερα. Από τους ξένους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι καταφθάνουν πάλι αυτές τις μέρες, μέχρι τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, που με την αυστηρή παντογνωσία τους βαθμολογούν διαρκώς και την ελληνική οικονομία. Η λύση της εξίσωσης δεν αναμένεται πάντως να είναι εύκολη υπόθεση για την κυβέρνηση, καθώς απαιτούνται δύσκολες πράξεις. Προς το παρόν, ακολουθείται μια “μέθοδος των τριών” για να συντηρηθούν προβληματικές χώρες της ευρωζώνης, όταν δίπλα στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία αναμένεται να προστεθεί κι η Πορτογαλία σε ένα οικονομικό περιβάλλον, το οποίο διαμορφώνεται γύρω από τους μηχανισμούς στήριξης. Προηγουμένως - και με τα ψεύτικα στατιστικά στοιχεία, που συστηματικά δίνονταν από την ελληνική πλευρά - διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσαμε να δίνουμε εξετάσεις χωρίς επιτηρητή. Οι αγορές βαθμολόγησαν κάποια από τα γραπτά κάτω από τη βάση. Η ευρωζώνη χρειάστηκε να βάλει επιτηρητή, καλώντας τώρα και τον εξεταστή να προσέχει πώς βαθμολογεί. Με στενότερη πια την παρακολούθηση του νοικοκυρέματος των δημοσιονομικών ώστε να μην υπονομευτεί η αξιοπιστία του συνόλου στο μέλλον. Προς το παρόν “κακοί μαθητές” ή “κακομαθημένα παιδιά” δεν αποβάλλονται. Παρότι κάποιοι εμφανίζονται ως μετεξεταστέοι στα οικονομικά, υπάρχει ακόμη χρόνος ώστε να μη μείνουν στην ίδια τάξη. Η παραβίαση των κανόνων συνεπάγεται ωστόσο αυξημένες υποχρεώσεις και βέβαια ανάληψη ευθυνών. Εάν οι βαθμολογητές στην πορεία δεν αξιολογήσουν θετικά την προσπάθεια αυτή, άλλοι μαθητές ενδέχεται να στηρίξουν τις φιλότιμες προσπάθειες, αν αυτές συνεχίζονται. Όμως, καθώς δύσκολα βγαίνουν τα νούμερα με το χρέος, θα απαιτηθούν στο μεταξύ να υπάρξουν όσο γίνεται πιο καθαρές λύσεις. rallis@e-thessalia.gr

¡· ‚Áˆ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙË Ê˘Ï·Î‹; ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ¶∞¡√À™∏

ŒÓ· ÎÏ¿Ì· Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÁÈ·Ù› ÎÏ·›ÂÈ. Ολυμπία Καράγιωργα, Χειμώνας στη Λέρο

Για να διαμορφώσεις προϋποθέσεις αποτελεσματικής σωφρονιστικής πολιτικής, χρειάζεσαι σύγχρονη νομοθεσία, τεχνολογική/κτη- ριακή υποδομή, εξειδικευμένο προσωπικό και ανοιχτόκαρδες αντιλήψεις για το ποιόν και τη μοίρα των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων. Και κυρίως ανθρώπινο ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει “εντός των τειχών”. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι είναι πολλοί. Βελτίωση, επανακοινωνικοποίηση, αποκατάσταση, επανένταξη αλλά, ως γνωστόν, το

διαφορά ανάμεσα σε λογικές και επαγωγικές σκέψεις: “Σε ένα χωριό, αγρότης, χρωστάει ένα σημαντικό ποσό, σε ένα γέρο, κακομούτσουνο και άπληστο τοκογλύφο. Έρχεται η ώρα να το πληρώσει, τα χρήματα δεν τάχει και ο κατεργάρης γέρος που καλοβλέπει την όμορφη και νεαρή κόρη του αγρότη του κάνει μια αντιπρόταση: “Δώσε μου την κόρη σου για γυναίκα μου και ξεχρεώνεσαι την άλλη στιγμή”, του είπε... Ο αγρότης και η κόρη σαν τα κρύα νερά, ούτε να ακούσουν δεν ήθελαν αυτήν την προοπτική. “Ας το ρίξουμε στην τύχη, λοιπόν”, πάει

να ξεφύγει ο γεροκατεργάρης τοκογλύφος και κάνει άλλη πρόταση. “Θα βάλω μέσα σε ένα σακούλι, δυο βότσαλα, ένα μαύρο κι ένα άσπρο. Η κόρη σου χωρίς να κοιτάξει θα τραβήξει μέσα από το σακούλι ένα από τα δυο βότσαλα. Αν είναι το μαύρο, θα με παντρευτεί και θα σβηστεί το χρέος σου. Αν είναι το άσπρο, δεν θα με παντρευτεί και πάλι το χρέος σου θα σβηστεί. Αν αρνηθεί να το κάνει, τότε θα πας στη φυλακή για όσα μου χρωστάς”, είπε ο ασυνείδητος. Κι ενώ τα λέει, σκύβει και παίρνει δυο βότσαλα από κάτω και τα ρίχνει στο σακούλι, αλλά όπως προλαβαίνει να δει η ανοιχτομάτα κόρη, είναι και τα δυο μαύρα! Η κόρη το βλέπει, δεν μιλάει και πάρτε υπόψη ότι η κουβέντα γίνεται μπροστά στο σπίτι του αγρότη, που ο δρόμος είναι γεμάτος ασπρόμαυρο βότσαλο. Λοιπόν, τι θα έκανες εσύ, που διαβάζεις την ιστορία; Τα δεδομένα λένε, ότι η κόρη έχει τρεις δυνατότητες: Η μια, να αρνηθεί αφού πήρε είδηση την απατεωνιά και να πάει ο πατέρας της φυλακή. Η δεύτερη, να τραβήξει και τα δυο και να φανούν ότι και τα δυο είναι

μαύρα, αλλά και πάλι το πρόβλημα με τον πατέρα παραμένει. Και η τρίτη, να θυσιαστεί τραβώντας το μαύρο και να σωθεί ο πατέρας της. Το δίλημμα δεν λύνεται με δίκαιο τρόπο, με παραδοσιακό τρόπο σκέψης προειδοποιεί ο αφηγητής και μας μπερδεύει. Και ιδού η λύση: Η κόρη τραβά βότσαλο από το σακούλι, και δήθεν αδέξια της πέφτει και μπερδεύεται με τα άλλα βότσαλα που είναι στη γη, πριν προλάβει να δει κανείς τι τράβηξε. Ζητά συγνώμη για την αδεξιότητα και λέει: Θα τραβήξω και το άλλο που έμεινε, οπότε θα ξέρουμε ποια είναι η πρώτη μου επιλογή, δε νομίζετε; Ο απατεώνας γέρος, δεν τολμά να φέρει αντίρρηση όταν η κόρη τραβά το δεύτερο που είναι βεβαίως μαύρο, χαρίζει τα χρέη, αλλά και την ελευθερία της κοπελιάς...”. Ηθικό δίδαγμα: Λύσεις υπάρχουν στα περισσότερα προβλήματα, αρκεί να ξέρουμε τον τρόπο να το δούμε από όλες τις οπτικές του γωνίες... Θετικές σκέψεις, ναι και σοφές αποφάσεις. Συμφωνώ και ευχαριστώ τον Κώστα Ακρίβο, που με έκανε κοινωνό της ιστορίας.

ºøΔ√: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

MÂ NÔ˘

√ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ı¤· ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· fi‰È·, ͉Èψ̤ÓË ÙË Ã¿ÚÙ·, ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ŒÏÏËÓ· ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊÔ. ™ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Ï·Ù›· ÎÈ ¤Ó·˜ ‚ÔÏÈÒÙ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· fi‰È· ͉Èψ̤ÓË ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È Ù·... ÂÊ‹ÌÂÚ¿ Ù˘. ∫¿ı ÂÔ¯‹, Ì ٷ ‰Èο Ù˘. ∫·Ï‡ÙÂÚ· ‹ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, Ë ÈÛÙÔÚ›· ı· ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ.

άτομο δεν αλλάζει, αν δεν αλλάζει ταυτόχρονα και το περιβάλλον του. Το “περιβάλλον” του κάθε κρατούμενου είμαστε και εμείς (ο καθένας ξεχωριστά και η κοινωνία ως σύνολο). Εμείς, που συχνά φοβισμένοι και ανασφαλείς- θέτουμε τα δικαιώματα των έγκλειστων υπό επανέλεγχο. Ο κρατούμενος, όχι μόνο δεν πρέπει να στερείται τα δικαιώματά του, αλλά πρέπει να του αναγνωρισθεί το κοινωνικό δικαίωμα στην επανένταξη ως κρίσιμο στοιχείο της λειτουργικής (επαν)ενσωμάτωσής του στο πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι. Η μεταγενέστερη συμμετοχή στην κοινωνική/δημόσια ζωή προϋποθέτει ενεργητική λειτουργία του δικαιώματος στην επανένταξη μέσα στη φυλακή. Θυμίζω ότι “αποκαθιστούμε” τον άνθρωπο και τις σχέσεις του και όχι την ίδια τη φυλακή ή την τιμωρία. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε ορισμένα αυ-

τονόητα: 1) Η κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων ως προσωπική διαδρομή δεν ταυτίζεται με την αποφυλάκιση. 2) Η κοινωνική επανένταξη ως θεσμική διαδικασία δεν είναι φιλανθρωπία, αλλά υποχρέωση του κοινωνικού κράτους και αυθεντική έκφραση της αλληλεγγύης της κοινωνίας των πολιτών. 3) Η κοινωνική επανένταξη ως μετασωφρονιστική μέριμνα προϋποθέτει λειτουργία δημοσίων δομών (εντός και εκτός της φυλακής). 4) Η κοινωνική επανένταξη ως δεύτερη ευκαιρία στην εποχή της διακινδύνευσης και των αποκλεισμών δεν μπορεί να πετύχει εάν δεν πιστεύουμε ότι όλοι (χωρίς διακρίσεις και στερεότυπα) έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν κοντά μας. 5) Η κοινωνική επανένταξη ως αντεγκληματική προοπτική συνιστά την προσφορό-

T‡Ô˜ ✒ ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∫¿ÏÂÛÌ· Û ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿”. ✒ ∂£¡√™: “ªÂ ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË 5 ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “¢ˆÚÂ¿Ó ¤ÓÛËÌ· ÁÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ 55-64 ÂÙÒÓ”. ✒ ∂™Δπ∞: “√ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ª¿ÓÔ˜ ··ÓÙ¿ ÛÙÔÓ Economist”. ✒ ∏ª∂ƒ∏™π∞: “™Â ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙÔ ÌÈÛfi Ã.∞. ÕÏϘ 26 ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Û ÂȉÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜”. ✒ ∏ μƒ∞¢À¡∏: “ªÂ›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Ì¤Ûˆ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆӔ. ✒ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È 16 ‰ÈÛ. ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜”. ✒ £∂™™∞§√¡π∫∏: “∫Ú›ÛÈÌË ‰›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ¶. æˆÌÈ¿‰Ë”. ✒ Δ∞ ¡∂∞: “ªÂ ÌfiÚÈ· ÔÈ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ”.

τερη πολιτική πρόληψης, καθώς σπάει το φαύλο κύκλο ή τον κρίσιμο κρίκο της αέναης υποτροπής και καταστολής. Πρέπει, συνεπώς, το δικαίωμα στην επανένταξη να ενταχθεί στα δικαιώματα του ανθρώπου - στο πλαίσιο της δυνατότητας αυτοκαθορισμού και αυτοδιάθεσης του δυνάμει ελεύθερου ανθρώπου. Αυτή ας είναι η πρώτη κοινή παραδοχή στο δύσκολο διάλογο που (ελπίζω ότι) θα ακολουθήσει μετά την κατάθεση του νέου σχεδίου Σωφρονιστικού Κώδικα. ΥΓ.: Μέσα σε συνθήκες οικονομικο-κοινωνικής κρίσης, η εξαιρετική δουλειά της Διακομματικής Επιτροπής για τις συνθήκες κράτησης (πρόεδρος Δ. Λιντζέρης), η ανοικτή αντίληψη του υπουργού Δικαιοσύνης, η αγωνιστικότητα ης Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα αρκούν για να πείσουν ότι οι κρατούμενοι είναι συνάνθρωποί μας; Από την “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”

05-4-11  

h theta ths tritis