Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 112√¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.57'- ¢. 19.50’ ¶∞¡™∂§∏¡√™

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 33.917 ªˆ˘Û¤ˆ˜ Ú., μ·‚‡Ï· ÈÂÚ., ∂ÚÌÈfiÓ˘ Î·È πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Ì. 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

«μfiÌ‚·» §È¿Ë Î·Ù¿ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹

∞¡∞μƒ∞™ª√™

ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ∂ÎÙfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ fiÛÔÈ ·Ó·Ì›¯ıËÎ·Ó Û ÛοӉ·Ï· ËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ô ªÈ¯¿Ï˘ §È¿˘, Í¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÎÏËÚ¿ ÏfiÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· Á·Ï¿˙È· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·: “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û˘Ìڿ͈ Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ·ÙfiËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ì·›ÓÂÈ Û ÂÚÈ¤ÙÂÈ·. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi. ªÂ ÙÈ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, fiÙ·Ó ¯ı˜ ÂÌÊ·ÓÈÛًηÌ ӷ ÔÌÔÏÔÁԇ̠fiÙÈ ·ÔÙ‡¯·Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ÌÂ;” . ∂ÓÒ ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ ηϿ ÎÚ·Ù›, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηÙËÁfiÚËÛ ¢ı¤ˆ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÚfiˆÚ· ÛÙȘ οÏ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ “Ì·¯·›ÚÈ·” ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·ÊÔ‡ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ·Ó¿ÌÂÈÍË Û ÛοӉ·Ï·. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘ Î·È Û ¿ÏϘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. ■ ÛÂÏ. 6

Δ ¶ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫

«◊ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›· ÂıÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù·Û˘» √ÌÈÏ›· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 35 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ■ ÛÂÏ. 7 ¶ÔÈÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 12

∞Ó·ÛٿوÛË Û ™À¡/™Àƒπ∑∞

¢‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË

¶··Ú‹Á·:

Δ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿

∫·Ïԇ̠۠·ÓÛÙÚ·ÙÈ¿ ‰Ú¿Û˘

ª¤Û· ÛÙÔ 2010 ı· Ê·ÓÔ‡Ó ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ

■ ÛÂÏ. 13

°È· ÏËڈ̋ º¶∞ Ì ‰fiÛÂȘ, ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÚÔÛÏ‹„ÂȘ

™ÙÔÓ «·¤Ú·» ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ √ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÛÙ·ÙÔ˜. ∏ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ Úfi-

∫§πª∞ ·Ó·ÛٿوÛ˘ ÂÈÎÚ·Ù›

ÛÙÔ ™À¡/™Àƒπ∑∞ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÙ· fiÚÁ·Ó·. ■ ÛÂÏ. 8

ˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¤Û‚ËÛ ÙȘ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙfiÓˆÛË, fiˆ˜ ϤÓÂ, Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ªÂ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔÓ “·¤Ú·”. ªÂ ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¤ÌÔÚÔÈ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜, ηıÒ˜ ¤¯·Û·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º¶∞ Ì ‰fiÛÂȘ. ◊Ù·Ó, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó, Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· Ú›ÍÔ˘Ó Ú¢ÛÙfi ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌËÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Ì ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ¤ˆ˜ 200.000 ¢ÚÒ. √È ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ fï˜ ı· οÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ Ó· Í·Ó·¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ ÔÈ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ› Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÓÂÔÙ¤Ú·˜. ŸÓÂÈÚ· ıÂÚÈÓ‹˜ Ó˘ÎÙfi˜ ¤-

§∞√™

¶ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÛÂÏ. 8 ■

ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √°∞ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ηٿ 6% ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ı· ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Õ‰ÂȘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 70 ¯ÚfiÓˆÓ Î·ıÒ˜ Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Î·Ù¿ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. ™Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 900 Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›·. √È ·Ú·Ï›ÁÔ ·ÚÔ¯¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÙÒÚ· ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È fiˆ˜ ϤÓ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÏ›˙Ô˘Ó Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ Ó· ÌËÓ Í¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηÙËÊfiÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ fiÏÔÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ.

∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ï·ÛÙ¤˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ

■ ÛÂÏ. 12

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ∂¡∞™ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË

ÂÈÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ 60.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ‹ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ. ∞˘Ùfi Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰fiÛ˘ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ¢ËÌfiÛȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ (¢.√.À.) ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ˘fi¯ÚÂˆÓ ‰È·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ï›ÛÙ˜, ·ÊÔ‡ ÍÂηı·Ú›ÛÙËΠfiÙÈ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Â›Ù ÂÊ¿·Í Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ˆ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ›Ù ‹Ù·Ó ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·ÁÚfiÙ˜. ■ ÛÂÏ. 19

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ·‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÁÈ· ¶ÚfiÛıÂÙË ¢È‰·ÎÙÈ΋ ™Ù‹ÚÈÍË ■ ÛÂÏ. 18

™∂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ë ¡¢

Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔÈ, ÙÔ ∫∫∂ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ ÙÔ Î›ÓËÌ· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ■ ÛÂÏ. 8


ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

“ΔÔ ¶∞™√∫ ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ”

°Ú¿ÊÂÈ Ë ∂πƒ∏¡∏ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À

∏ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë Â˘Ù˘¯¤ÛÙÂÚË ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ - Î·È Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ· ÚÂÌȤڷ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ¡.¢. ¢ÈfiÙÈ ÙÔ... ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ Ï¿ÎÙÈÛÌ· ¤ÌÂÏÏ ӷ ÙÔ ‰ÒÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi˜ ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ §È¿˘, ·Ú·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹-ÎfiÏ·ÊÔ.

◆◆◆ √ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ μ’ ∞ıËÓÒÓ - ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÏÏÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ‹Ù·Ó “ÎÔÌ̤ÓÔ˜” ·fi ÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ù˘ ¡.¢. - ‚¿ÏÏÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ ηٿ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ¿ÂÈ ÛÙȘ οÏ˜, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È Ù›ıÂÙ·È Ì·ÎÚ¿Ó ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ È‰Ú˘ÙÔ‡ Ù˘ ¡.¢. - ı›Ԣ, Â¿Ó ÂÓı˘Ì›ÛıÂ, Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô.

◆◆◆ ŸÌˆ˜, Ô ÌÂÓ Î. §È¿˘ ÚfiÏ·‚ ӷ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Î·Ú¿‚È ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ - οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ·’ fi,ÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘, ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÁÔ˘Û· Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. μ·ÙÔ‰ÈÓÔ› Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙÈÓ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎı¤ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË, ϤÓÂ, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ∫·È ‰Â ÌÈÏԇ̠ÁÈ· ¤Ó· Î·È ‰‡Ô ÚfiÛˆ· - ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· 12 ‹ 15 ÚfiÛˆ· ϤÁÂÙ·È, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë¯ËÚfiٷٷ ÔÓfiÌ·Ù·. ŸÏ· ·˘Ù¿, ‚¤‚·È·, Ô˘‰fiψ˜ ¤¯Ô˘Ó ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰·, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ‰¤ÎÙ˘ Ù˘ ÔÚÁ‹˜ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiˆÚË ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ - fiˆ˜ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Ó.

◆◆◆ √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¿ÏÈ, ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Îϛ̷ Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ, ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ Â›Ó·È Î·È Ë ÚÒÙË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Â¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ “ÂıÓÈÎfi” ÛÙÈÏ, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÂÈÌÂÏÒ˜ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô. 줂·È·, ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, οÙÈ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÎÈ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· “¯·Ì‹ÏˆÌ·” .

◆◆◆ ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÎÈ Ë ·ıÚfi· ÚÔۤϢÛË... ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ - fiÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹, ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi χıËΠ·fi ÙÔ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÌÔÓ¿¯· ¤ˆ˜ ·‡ÚÈÔ Î·È ÌfiÓÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο.

◆◆◆ ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™À¡ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÙÒÚ·, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï˘ı› ÙÔ Â›‰ÈÎÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÈÔ˜ ı· ËÁËı› ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ - Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ‹ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ - ·ÏÏ¿ ηٿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ë Ï¿ÛÙÈÁÁ· ı· Á›ÚÂÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™À¡, Ì ÙȘ ÔÈΛϘ “Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜” Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ¤‰Ú˜.

ËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ηٷʇÁÂÈ Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï‹„˘ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ΔÔ ¶∞™√∫ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›· Î·È ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. “ΔÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ºÒÙ˘.

Δ

O ∫∞πƒ√™

™ÙËÓ ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ Î·Ù¤Ê˘ÁÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÍÂοı·ÚË Ó›ÎË ÛÙÔ ¶∞™√∫. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ·Ó ÙÔ ∫›ÓËÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ. “ΔÔ ¶∞™√∫” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. °. ºÒÙ˘ “ˆ˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÌÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ. ΔËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙËÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ӥ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ΔÔ Ó¤Ô, ÏÔÈfiÓ, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· ηٷÙÂı› ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¶Ú¤ÂÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Î·È Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ηٷı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¢ÂÓ Ù¿˙ÂÈ “Ï·ÁÔ‡˜ Ì ÂÙÚ·¯‹ÏÈ·” , fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó Ô Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ 2004, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ 2006” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ºÒÙ˘. ∏ ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· ˆ˜ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ï‡ÛË. “∫·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›·, ·fi ÙÔ 2004 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ηٿÛÙ·ÛË. ™˘ÓÂÒ˜,

[£∂™™∞§π∞]

ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈο ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ʇÁÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ·˘Ù‹ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÚfiˆÚ˜. ¢ÂÓ ¯ˆÚ› Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÓÙ›ÚÚËÛË fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ٤ÏÌ·. Δ· ¿ÓÙ· ηٷÚÚ¤Ô˘Ó, Ë √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ÙÔÌ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ∫˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ›, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ·fi fiÛ· ‰ÂÛ̇ÙËΠÚÔÂÎÏÔÁÈο ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ, ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Û ٤ÏÌ· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·˘Ù‹ Ë ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ªÔÓ·‰È΋ χÛË ‹Ù·Ó Ë ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜, fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ. ∞Ó·fiÊ¢ÎÙ·, ÏÔÈfiÓ, Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÏÂ˘Ú¿ ›̷ÛÙ ·Ôχو˜ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ Ë ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ï‡ÛË” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· Â›Ó·È “ÂÚ›·ÙÔ˜” ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫. “∏ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› “ÂÚ›·ÙÔ” ÁÈ· ÙÔ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÌÌ·. ŸÏ· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì·˜ Ó›ÎË Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙÈο” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ºÒÙ˘.

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

√ ηÈÚfi˜ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹, ı· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ΔÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ Î·È Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÁÈ· ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ÛÙ·

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...30ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 20...30ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...32ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 19...32ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...32ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 18...32ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...33ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 19...33ÔC.

‰˘ÙÈο 2 Ì 4 Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô.


3 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ƒÔÏfiÈ

“∫Ú˘Êfi ¯·ÚÙ›”

“√ÚÁ·ÛÌfi˜” ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¶∞™√∫. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡, ÌÂٷ͇ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜, ÂÓÒ ¤ÙÔÈÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÚÈÔ‰ÂÈÒÓ. ÕÌÂÛ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ë ¡Ô̷گȷ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ “Úfi‚·” ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ, fiÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔÏfiÈ. ∫∞Δ. Δ∞™

∏ ÂÏ›‰· Âı·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÏÔÁÈ΋ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ “Á·Ï¿˙ÈÔÈ” ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ›‰ÈÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ϤÍË Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‹‰Ë ¯·Ì¤ÓË ÁÈ· ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. °›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· “ÎÚ˘Êfi ¯·ÚÙ›” ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. √È ÂÎÏ‹ÍÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ê˘ÛÈο Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ·Ó ÙÂÏÈο ÌÔÚ› Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ “ÎÚ˘Êfi ¯·ÚÙ›” ¤Ó·Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÔÌÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘. μ.∫.

¶ÚfiÙ·ÛË

ªÔÓ·¯È΋ ÔÚ›· ªÂ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË fi¯È ÙfiÛÔ Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘, fiÛÔ Ì ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‹ıÂÏ·Ó Î·È ¿ÏÏÔ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ¶Ò˜ ı· οÓÂÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· Ë ¡.¢., fiÙ·Ó ÙÔ 40% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡.¢. Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÎfiËÛË. ¶ÔÈ· Ì·˙È΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜; ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÌÂÛ·›· Î·È ¯·ÌËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë Ì ÔÈ· ‰È¿ıÂÛË Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó;

∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ™˘ÌʈÓ› ‹ ‰È·ÊˆÓ› ηÓ›˜ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ì›·: ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Û ¿Û¯ËÌË ı¤ÛË. ΔÔ ÔÌÔÏfiÁËÛ ¿ÏψÛÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∂Ô̤ӈ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔÏÌËÚ¤˜. ªÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ì 151 ‹ 152 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÌfiÓÔ Ù¤ÙÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ. ªÂ ηı·Ú¿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÔÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ı· ΢‚ÂÚÓ¿ ÌÂÙ¿ ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÁÂÓÓ·›Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ·Ú¤ÓıÂÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ‹ ÌË ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÛÂÓ¿ÚÈ· Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÂÈÙÂÏ›·...

¶·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜; √ ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. §È¿˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÚÈ˙Èο ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ¤ıÂÛ ·˘ÙfiÓ ÂÎÙfi˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi. √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ η٤ıÂÛ ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ¿Ô„Ë. ΔÈ ÂÚ›ÌÂÓ fï˜, Ì‹ˆ˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ë ¡.¢. ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷ ̤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ; ◊ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û ÙÔ̤˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ;

∞¤Ù˘¯·, ·ÏÏ¿ Í·Ó·„ËÊ›ÛÙ Ì ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” ›¯·Ó ¯ı˜ ¤Ó· ‡ÛÙÔ¯Ô ÚˆÙÔÛ¤ÏȉÔ. ŒÏÂÁ·Ó Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ “∞¤Ù˘¯· ·ÏÏ¿...Í·Ó·„ËÊ›ÛÙ ÌÂ!” . ∫·È ÙÂÏÈο ¤ÙÛÈ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ∏ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ Û ÂÎÏÔÁ¤˜. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ ÌÔÚ› ¤Ó·˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˜ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Û˘ÌÌ·˙¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 5,5 ¯ÚfiÓÈ·; º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

Δ˘ μԇϷ˜ ∫¯·ÁÈ¿

∂›¯Â ‰›ÎÈÔ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ fiÙ·Ó ¤ÏÂÁ ¯ı˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ì›· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ŸÌˆ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÈηϤÛÙËΠÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ “Óˆ‹ ÂÓÙÔÏ‹” , ηٷʇÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÍÂοı·ÚË ı¤ÛË Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì›· Ó¤· ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ¤Êı·Û ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÌfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜. ΔÔ ¶∞™√∫ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Â›¯Â ÚÔ·Ó·ÁÁ›- ÏÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ· Â¿Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁËı› ÛÙȘ οÏ˜. √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â οı ¢ηÈÚ›· Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ÁÏÈÙÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ì›·˜ ¯ˆÚÈÛÙ‹˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙȘ οÏ˜. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ·Ê‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ó· Û‡ÚÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Û ̛· ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›·. Ãı˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÙÔ ¶∞™√∫. ¢ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ̿ÏÏÔÓ fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ Âȯ›ÚËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi Ì›· ·‚›·ÛÙË ÔÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ·... (Δ∞ ¡∂∞)

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ù˘ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ΔËÓ ΔÚ›ÙË ı· ˘¿ÚÍÂÈ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÂÚÈԉ›˜. √ ¢. ƒ¤·˜ ‹ Ô °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ Ë ª·ÁÓËÛ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

°È· ‰Â˜ ηÈÚfi Ô˘ ‰È¿ÏÂÍ ΔÒÚ· Ô˘ Ë √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·¤ÎÙËÛ ÁÚ·Ê›·, ÙÒÚ· Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ÙÒÚ· ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ÿÛˆ˜ fï˜ Ë ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ó· ÌËÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ô‡Ù ӷ Ù· ¯·Ú› ... ∂¿Ó Ù˘¯fiÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Î·È Ù· ¯¿ÛÂÈ, ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÛÎÂÊÙ› fiÛÔ Ï¿ıÔ˜ ¤Î·Ó Ô˘ Ù· ¿ÊËÛ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù·.

∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘. ∂Èۋ̈˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ fiÙÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Î·È Ú¤ÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ¢ı‡ÓË. ∫∞Δ. Δ∞™

ŒÓÙ·ÛË ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ªÔÚ› Ó· “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” Ù· ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. Δ· ‚ÔÏÈÒÙÈη ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ “∞ÛÙ¤Ú·˜” ¤Ú·Û·Ó ϤÔÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ “ª·ÛÔ‡ÙË” Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜. √ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È. ¢∏ª.™.

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ÛÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ Ù˘ ÁÈ· Ù· 35 ¯ÚfiÓÈ· Ë ¡.¢. Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË! ªÂ ÙÈÌ‹ ¡ÂfiÎÔÔ˜ ∫·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ √ ¯ˆÚÈÎfi˜

∞ȯ̤˜ ™ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (Δ∂∂) Î. ™ˆÎ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÂÍ·¤Ï˘Û ¯ı˜ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ∞ÊÔÚÌ‹ Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ∫·ÓÔ‡, Ì ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “Ô Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ·›˙ÂÈ Ì ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Ì·˜” . ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. °È· ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ› ηÓÔÓÈÎfiٷٷ, Ì ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Δ∂∂ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¤ÓÙÔÓË.

∂‡ÛËÌ·... ◊Ù·Ó ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, fiÙ·Ó Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Û·Ó “ηٷÛÙÚÔʤ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘” ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙË. ∞ÊÔÚÌ‹ ÙfiÙ ‹Ù·Ó Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã·Ó›ˆÓ - ∫ÈÛÛÔ‡. Ãı˜, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¢Ú›·˜ Û‡Û΄˘ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ·Ô‰ÒÛÂÈ Ù· ‡ÛËÌ· ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘, ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ô˘ ηٿÚÙÈÛÂ Î·È ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ÙÔÈÎfi Ù˘ Û¯¤‰ÈÔ. ∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÚ·Ù›. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÚ›ÙˆÛË Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤Ú·Í ÂÁη›Úˆ˜ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ·, Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ Ù˘ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. μ.∫.

ŒÛÙÂÈÏ·Ó ÔÓfiÌ·Ù· ¢ÂÓ ¤ÂÛ ˆ˜ ÎÂÚ·˘Ófi˜ ÂÓ ·ÈıÚ›· Ë ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ ÙȘ 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ ÔÓfiÌ·Ù· ·fi ÙË ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜. ∫·È ·fi ÙË ¡√¢∂ ·ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ¤ÍÈ Ó¤· ÔÓfiÌ·Ù·, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÔÏÈÙ¢ÙÒÓ ÙÔ˘ 2007. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ô ¤ÌÙÔ˜ ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹. ™‹ÌÂÚ· ‹ ·‡ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡, ÂÓÒ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ¢∏ª.™.


∞fi„ÂȘ 4 √ Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÛÙË μ. ∂‡‚ÔÈ· √ Î. μ›ÎÙˆÚ π. ™·‚‚·˝‰Ë˜, πÛÙÈ·›· ∂˘‚Ô›·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, ‹ÌÔ˘Ó ÓÈÔ˜ Î·È Á¤Ú·Û·, ϤÂÈ ÌÈ· Ï·˚΋ ·ÚÔÈÌ›·. ŒÙÛÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Ô Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÷ÏΛ‰·˜-∞ȉ˄ԇ-πÛÙÈ·›·˜ ̤ۈ ∫·Ó‰ËÏ›Ô˘ ‹ ·Ú·χڈ˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∂.™.À. Û ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÌÈÎÚfi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∞˜ ¿ÚÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜. 1ÔÓ- °È· ÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÷ÏΛ‰·∞ȉ˄ԇ-πÛÙÈ·›· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰Âο‰Â˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˆ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ·fi fiϘ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ fiÙÈ £∞ Î·È £∞ Î·È ¤¯Ô˘Ì Ì›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ £∞, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ÓÔ‹ ÛÙÔ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ·fi Ù· ÌÔÊfiÚ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ªÂı·‡ÚÈÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¿ÏÈ ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ¿ÏÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ¿ÏÈ £∞. °ÓˆÚ›˙ˆ Ôχ ηϿ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÚÁÒÓÂÙ·È fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÏÈÌ¿ÓÈ·, ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Î.Ï. ∂‰Ò ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂‡‚ÔÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÏÏ·‰ÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜; ¢ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ∞Ó Ó·È, ÙfiÙ ÁÈ·Ù› ÙËÓ ¤¯ÂÙ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·Á·ı¿; ∞Ó fi¯È, Ó· Ì·˜ ÙÔ ›ÙÂ. 2ÔÓ- °È· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∂.™.À. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ Ô˘Ó fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

(∫˘ÓËÁÂÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘) πÛÙÈ·›·˜ Î·È fiÛ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ, ̤¯ÚÈ Î·È ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ›¯·Ó οÓÂÈ, ›¯·Ó ˘ÔÛ¯Âı› fiÙÈ ı· ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ πÛÙÈ·›·˜ ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘ 2008, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔȘ, Ô˘ Ϙ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ. ŒÙÛÈ ÂÚÓÔ‡Ó Ì¤Ú˜, Ì‹Ó˜ Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô ÎÔÛÌ¿Î˘ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙË Î. °ÚÂÌÂÓ¿ ·fi ÙÔ˘˜ øÚÂÔ‡˜, ÂÂȉ‹ ÎfiÏÏËÛ οÙÈ ÛÙÔ Ê¿Ú˘ÁÁ¿ Ù˘, ‹Á ·ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Ù· ¯·Ì¤ÓË, fiÙÂ; ™ÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ· fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ. ¡ÙÚÔ‹ Î·È ¿ÏÈ ÓÙÚÔ‹. Δ¤ÚÌ· Ù· £∞ Î·È Ù· ÌÏ·-ÌÏ·. √ Ï·fi˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂‡‚ÔÈ·˜ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Â¿Ó ‰ÂÓ ‰ÂÈ ÙȘ ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜ Ó· ÔÚÁÒÓÔ˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÁÈ· ÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· Î·È Ù· ÛηÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ó· Ûο‚Ô˘Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ Ù›ÔÙ·. Œ¯ÂÈ ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ ·fi ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ” .

∏ ‚¿Ó·˘ÛË ·Ú·Á‹ ÙˆÓ ÁÏ˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ™ÙÂÊ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ÁÚ·„ ÛÙËÓ “∂™Δπ∞” Ù˘ 8

Δ·Í›‰È Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÒÙË ∫˘Ú›· ªÔÚ› Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ “Â͈Á‹ÈÓÔ˜” , ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÓ¤˜ Â·Ê¤˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜. “∂ÓÒ ÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó, Ë „˘¯‹ ÌÔ˘ ·ÔÁÂÈÒıËΠ̠¤Ó· UFO ÙÚÈÁˆÓÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË” , ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ë ªÈÁÈÔ‡ÎÈ Ã·ÙÔÁÈ¿Ì· Û ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Ô˘ ÂΉfiıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿. “◊Ù·Ó ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ηٷÚ¿ÛÈÓÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Ë ›‰È· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ∏ 66¯ÚÔÓË ªÈÁÈÔ‡ÎÈ ÂÚȤÁÚ·„ ÙËÓ “Â͈Á‹ÈÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘” , Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÚÈÓ Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ì ٛÙÏÔ “Very Strange Things I’ve Encountered” . ŸÙ·Ó ͇ÓËÛ › ÛÙÔÓ ÙfiÙ ۇ˙˘Áfi Ù˘ ˆ˜ ÌfiÏȘ ›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË Î·È ÂΛÓÔ˜ Ù˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ‹Ù·Ó fiÓÂÈÚÔ. “√ ÙˆÚÈÓfi˜ ÌÔ˘ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ™›ÁÔ˘Ú· ı· ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ ˆ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ı·˘Ì¿ÛÈÔ” , ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Î. ÷ÙÔÁÈ¿Ì· Ô˘ ‹Ù·Ó ËıÔÔÈfi˜. √ 62¯ÚÔÓÔ˜ °ÈÔ‡ÎÈÔ Ã·ÙÔÁÈ¿Ì· ‹Ú ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ Â͈Á‹ÈÓÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚ›ÂÚÁÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ ÙÔ˘.

¡ÙfiÓ·Ù˜ ÛÙËÓ Îˉ›· ¢ÈηÛÙ‹˜ ÛÙÔ §Ô˜ ∞ÓÙ˙ÂϘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ Îˉ›·˜ ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘. √ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Ô˘ ¤ı·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ·fi ˘-

∞ÚÈÏ›Ô˘ 2009 ¤Ó· Û¯ÂÙÈÎfi ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊËÌ· Ì ٛÙÏÔ “ÛÙÏÂÚ Î·È ŒÏÁÈÓ” : “√ ̷ηڛÙ˘ Ô ∞‰fiÏÊÔ˜ ÛÙÏÂÚ ‹Ù·Ó Î·È Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ Δ¤¯Ó˘! ∂›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ó· “Û˘ÏϤÁÂÈ” Ì ÙÔ ·˙ËÌ›ˆÙÔ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙÔ 1932, fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ ÙÔ˘˜ ‰ÈˆÁÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ ΢ڛˆ˜ ∂‚Ú·›ˆÓ Î·È Î·Ù¤Û¯Â ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜. √ fiÏÂÌÔ˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ¡·˙› Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ›Ó·Î˜, ·Á¿ÏÌ·Ù·, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ÔχÙÈÌ· ‚È‚Ï›· Î·È ÁÂÓÈο οı ›‰Ô˘˜ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ·fi ȉȈÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È ªÔ˘Û›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ó· Ù· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÏÂÌ̤ӷ ¤ÚÁ· Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙ· ªÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ·fi ÂΛӷ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó Û ȉȈÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ¤Ú·Û·Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ¯¤ÚÈ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ªÔ˘Û›·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Î·È Ù· ‚ÚÂÙ·ÓÈο. ΔÒÚ· ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÙÈÌ¿ÂÈ ¤Ó· ªÔ˘ÛÂ›Ô Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁ· Ô˘ ›¯·Ó ÎϤ„ÂÈ ÔÈ ¡·˙› ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‚·Û¿ÓÈÛ·Ó ÊÚÈÎÙ¿ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó. ∂Âȉ‹, ‰Â, ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¢·ÈÛıËۛ˜ Û ı¤Ì·Ù· ·Ú¯ÒÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÓfiÌÔ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ªÔ˘Û›· Î·È Ô˘ ›¯·Ó ÎÏ·› ·fi ÙË °ÎÂÛÙ¿Ô Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜. √ ÂÓ ÏfiÁˆ ÓfiÌÔ˜, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· „ËÊÈÛı› ÙÔ ª¿ÈÔ, ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó, Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ªÔ˘Û›·, Ù· ÔÔ›· ı· ÙÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ¤Ó· Ù›ÌËÌ· Ô˘

ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰fiÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ propofol, ı· Ù·Ê› ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Forest Lawn Memorial Park, ÛÙÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ °ÎÏÂÓÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ª·˘ÛˆÏÂ›Ô -¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ÁÏ˘Ù¿, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ‚ÈÙÚfi- Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙ·Ú fiˆ˜ Ë Δ˙ÈÓ Ã¿ÚÏÔÔ˘, Ë ∫·ÚfiÏ §ÔÌ¿ÚÓÙ Î·È Ô ∫Ï·ÚÎ °Î¤ÈÌÏ, ™ÙËÓ Îˉ›· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ Ô ı· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Ë ¡Ù·˚¿Ó· ƒÔ˜, Ë ªÚԢΠ™ÈÏÓÙ˜, Ô §¿ÚÈ ∫ÈÓÁÎ Î·È ¿ÏϘ ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜. Δ· ¤ÍÔ‰· Ù˘ Îˉ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ı· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó Î·È Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÓÙfiÓ·Ù˜ ÙÔ˘ Δ˙¿ÎÛÔÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÂȉÈο ·fi ÙÔ ∫ÔÓ¤ÎÙÈηÙ. √ ‰ÈηÛÙ‹˜ ª›ÙÛÂÏ ª¤ÎÏÔÊ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ Ù· ¤ÍÔ‰· ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ Î·È Û ·˘Ùfi Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Δ˙ÔÓ ª¿Óη Î·È Δ˙ÔÓ ª·ÎϤÈÓ. “Δ· ¤ÍÔ‰· Â›Ó·È Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ ‹Ù·Ó Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜. πÛˆ˜ Ó· Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÁÈ· ¤Ó·Ó Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ¿ÓıÚˆÔ, ·ÏÏ¿ Ô ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜” , ‰‹ÏˆÛ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜.

ºÙËÓ¿ ÙË ÁϛوÛ ∏ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ì ŸÛÎ·Ú ËıÔÔÈfi˜ ∫¤ÈÙ ªÏ¿ÓÛÂÙ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ™›‰ÓÂ˚, ·Ó Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÓÂ›ÛËÌ˘ ÚÂÌȤڷ˜. ∏ ªÏ¿ÓÛÂÙ ‰¤¯ÙËÎÂ...ηٷΤʷϷ ¤Ó·Ó ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

ı· Û˘ÌʈÓËı› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ Ù›ıÂÙ·È ·ÎfiÌ· ¤Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ. √È μÚÂÙ·ÓÔ› Ôϛ٘, ÏÔÈfiÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ó‹ıÈÎÔ Ó· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ªÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ù· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ÎÏ·› Ì ‚›·ÈÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó fï˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÙfiÛË ·¤¯ıÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ÎÏÔ¤˜ Ô˘ ‰È¤Ú·Í·Ó ÔÈ ¡·˙›, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÒ ÁÈ·Ù› Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ›‰È· ·¤¯ıÂÈ· ÙË ‚¿Ó·˘ÛË ·Ú·Á‹ ÙˆÓ ÁÏ˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜, Ô˘ ηٷÎÚÂÔ‡ÚÁËÛÂ Û·Ó ¯·Û¿˘ Ô ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ ÏfiÚ‰Ô˜ ŒÏÁÈÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ô‡ÏËÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ÎÏÔÈÌ·›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ªÔ˘Û›Ô. √È ¡·˙› ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ ÔÈÎÂÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Î·È ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÔχÙÈÌˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷÙÚÂÁ̤ÓÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ·. ¢ÂÓ ¤Î·Ó fï˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ô ÏfiÚ‰Ô˜ ŒÏÁÈÓ. √È ¡·˙› ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ ¿Ú·Í·Ó ÎÈÓËÙ¿ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ù¤¯Ó˘. ¢ÂÓ ¤Î·Ó fï˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ô ÏfiÚ‰Ô˜ ŒÏÁÈÓ. √È ¡·˙› ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡ Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÌÓËÌÂ›Ô Â›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ·ÈÒÓˆÓ, ÎÔÌÌ·ÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛÔ„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ù· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿˜ ÙÔ˘˜. ¶ÔÈÔ˜ ‰È¤Ú·Í ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÁÎÏËÌ·, Ô Ã›ÙÏÂÚ ‹ Ô

Ó· ‰È·ÎÔ› Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “§ÂˆÊÔÚÂ›Ô Ô ¶fiıÔ˜” Î·È ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ı·٤˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Sydney Theatre Company. ∏ ‰È¿ÛËÌË ËıÔÔÈfi˜ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ ÙËÓ ªÏ·Ó˜ ¡Ù˘ÌÔ˘¿ Î·È ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· Û˘Ó¤‚Ë Û ÌÈ· ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ Δ˙fiÂÏ ŒÓÙÁÎÂÚÙÔÓ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÔÓ ™Ù·Ó ∫Ô‚¿ÏÛÎÈ, ÚfiÏÔ Ô˘ ¤Î·Ó ·ı¿Ó·ÙÔ Ô ª¿ÚÏÔÓ ªÚ¿ÓÙÔ ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ϤÔÓ Ù·ÈÓ›·. ∏ ªÏ¿ÓÛÂÙ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ¯·Ú¿ Î·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ı· ·Ó¤‚ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÛÙË ÛÎËÓ‹.

¢È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ¤ÎÏ„·Ó... ˙¿¯·ÚË! ¶ÚÔ ÂÎϋ͈˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÓÙfiÓ·Ù ÛÙÔ Huntsville Ù˘ ∞Ï·Ì¿Ì· fiÙ·Ó ‚Ú‹Î·Ó “¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ” ÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘˜. Õ¯ÓË ˙¿¯·ÚË Â›¯Â ‰È·ÛÎÔÚÈÛÙ› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙȘ ÛοϘ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ›¯Â ›¯ÓË ‰È¿ÚÚË͢ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ôı‹ÎË ¤ÏÏÂÈ·Ó ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ÙfiÓÔÈ ˙¿¯·Ú˘! ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È Û˘¯Ófi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ “ÁÎÔ˘Ṳ́” ÏËÛÙÒÓ Ô˘ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ. ΔËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰È¤Ê˘Á·Ó Ì Ï›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ·Ï¢ÚÈÔ‡, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì ̷ÁÈ¿ Î·È ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ÛÙË... Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ˙¿¯·Ú˘ Ô˘ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Âȯ›ÚËÛË ‰È¿ÚÚË͢.

√È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ! OÈ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ÊÔÚ¿Ó ÎfiÎÎÈÓ·,

ŒÏÁÈÓ; ΔÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÊÂÚı› ˆ˜ ÎÏÂÙ·Ô‰fi¯Ô˜, ·ÊÔ‡ ‰¤¯ÙËΠӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›·, ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÙÔ˘, ›¯·Ó ÎÏ·› ·fi ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÈÌ¿ ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Ï·fi Ù˘ Ë ‰È·ÈÒÓÈÛË ÌÈ·˜ ڿ͈˜ ··ÁˆÁ‹˜, Ô˘ ı· ¤ÚÂ ·fi ηÈÚfi Ó· ›¯·Ó ηٷ‰ÈοÛÂÈ Î·È Ó· ›¯·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË” .

∂Í·ÓÙÏË̤ÓÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

Ÿˆ˜ Ô ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓÔ˜ ‰ÚÔ̤·˜ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÎfiÔ fiÙÈ ·‰˘Ó·Ù› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ¤ÙÛÈ Î·È Ô Î. ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¿Í·ÊÓ· ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ηÙfiÚıˆÛÂ Î·È ·¤Û·Û ·fi ÙÔ Ï·fi ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ. ªÔ‡‰È·Û·Ó Ù· ˘„ËÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ Î·È ¤ÚÈÍ·Ó ÙÔ ÊÙ·›ÍÈÌÔ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ¶fiψÛË, Ô͇ÙËÙ· , ÌˉÂÓÈÛÌfi˜, ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ Î·È Ô‰˘ÓËÚfi ¶∞™√∫ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓÙ· ÁÓˆÛÙ¤˜ ηٿÚ˜ Ô˘ ˆÚ‡ÔÓÙ·È ÛÙ· ªª∂. ÿÛˆ˜ fï˜ ÙË Ó‡¯Ù· Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ Ë μÔ˘Ï‹ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ Ó· Á˘·Ï›˙Ô˘Ó Ù· ›Ûˆ ¤‰Ú·Ó· Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ô˘Û›· ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ı· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·. ™ÚÒÍÙ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙÔ ÙfiÔ ·fi ÙË Ï¿ÛË!

ÓÈοÓÂ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ¯ÚÒÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Ó¤· ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, Ë ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È ‰ÈÏ‹. √È ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙ· ÎfiÎÎÈÓ·, ÓÈÒıÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎÔ› Î·È Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ. ∏ ÌÂϤÙË ¤ÁÈÓ ·fi ÔÌ¿‰· ·ıÏËÙÈÎÒÓ „˘¯ÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ª›ÓÛÙÂÚ, ˘fi ÙÔÓ ¡fiÚÌÂÚ٠ÿÁÎÂÌ·Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ·Ó Û ¤Ó· ·ÁÒÓ· Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ‹ Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, Ô ·Ú¿ÁˆÓ ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ fiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, ÙfiÛÔ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙ· ÚÔ‡¯· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Â›Ù ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· Ù¿Â΂Ô-ÓÙÔ ˘¤Ú ÙÔ˘ “ÎfiÎÎÈÓÔ˘” ·ıÏËÙ‹, ›Ù ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∂ÈϤÔÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, Û ¤Ó· ‚·ıÌfi, Ë ˘¤Ú ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” ‰È·ÊÔÚ¿ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙË Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌË̤ÓË, ÁÈ· ÂÍÂÏÈÎÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ·. ªÈ· Èı·Ó‹ ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È fiÙÈ, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔ˘˜ Èı‹ÎÔ˘˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙË Ê‡ÛË ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· Ù· ÒÚÈÌ· ÊÚÔ‡Ù·! ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ÁÂÓÂÙÈο ÚԉȷÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙÔ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∞ÈÊÓȉȷÛًηÙ Ì ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹ ÙȘ ÂÚÈ̤ӷÙÂ; ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙ËÔÏ›Ù˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“μ·ÛÈο ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ·. ŒÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ·fi Ôχ ÎfiÛÌÔ” .

∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ªÈ¯·ÏÔ‡Ï˘

ÕÛ¯ËÌË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ “ÀÔʤÚÔ˘ÌÂ...” . ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÊÚ¿ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÏfiÁˆ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. Ÿˆ˜ ϤÓ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ fiÏ˘ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, πˆÏÎÔ‡ - Â›Ó·È ·ÂÚ›ÁÚ·ÙË” . ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ›˜ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ŒÓ· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ‹ ‰ÚfiÌÔ, ·ÏÏ¿ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Î·È Û¯Â‰fiÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™˘¯Ó¿- ˘ÎÓ¿ ΢ÎÏÔÊÔÚÒÓÙ·˜ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ ÓÈÒıÂÈ. Ÿˆ˜ ϤÓ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÏfiÁˆ Î·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË “Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· Ô͇ÓÂÙ·È” . £. ∫. μ.

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“ΔÔ ÂÚ›ÌÂÓ·. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Ù›ÔÙ·. ŸÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· ‹Á·ÈÓ·Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. ªÂ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÈÏfiÙÔ. ŒÙÛÈ ÂÚ›ÌÂÓ· fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· fiˆ˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È” .

∂‡Ë ¶ÂÙÚ¿ÎË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“¢ÂÓ ·ÈÊÓȉȿÛÙËη Ì ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ŸÏÔÈ ÙÔ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ¤ÙÛÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ◊Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ Î¿ÙÈ ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Î·È ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·ÈÊÓȉȷÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘” .

™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ªÔÁÈ·Ù˙‹˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“∂ÁÒ ıÂÒÚËÛ· fiÙÈ Î¿Ô˘ ÚÔ˜ Ù· ÂΛ ı· ¿ÂÈ ÙÔ Ú¿ÁÌ·. º·ÈÓfiÙ·Ó fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ̿ÏÏÔÓ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ŒÙÛÈ ÚÔ˜ Ù· ÂΛ ÙÔ ‹ÁÂ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi˜” .

EÈ̤ÏÂÈ·: £ANA™H™ K. BO°IATZH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

ÕÌÂÛÔ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜

™ÙÂÓfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ› π.Ã. Ô˘ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ‹ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÚÔ˜ μfiÏÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÛÙÂÓfi˜ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ Ôχ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÛÙÚÔʤ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊÔÚÙËÁÒÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È Â‡ÏÔÁË Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. º.™.

∂ÓË̤ڈÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· §›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ‹‰Ë ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÁÚ›˘. √È Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ ˆ˜ ÔÏÏ¿ ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹, ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ÂÁÁÂÓ›˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ŒÙÛÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› ηı·Ú›ÛÙÚȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ Ì·ıËÙ‹ Ô˘ ı· ÓÔÛ‹ÛÂÈ. ∞˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ı¤Ì·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ıÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·. º.™.

·Ù·‰ÚÔÌÈΤ˜ ·Ó·‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂∞∫. ∫¿ÔÈÔÈ ÛηÚÊ¿ÏˆÛ·Ó Ò˜ ÂΛ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó (‰ˆÚÂ¿Ó Ê˘ÛÈο) ÙË ...ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ÕÚË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ¿ÙÔÌ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ì¿ÛÎÂÙ. ∞Ó Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ÙfiÙ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÁÒÓ· ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÈÌËÙ¤˜ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› οÔÈÔ ·È‰› ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎÔ› Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, ˆÛÙfiÛÔ Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÁÈ· οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ¶Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È Ôϛ٘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ·fi οı ·ÚÌfi‰ÈÔ ÊÔÚ¤· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ΤÓÙÚ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÍÂοı·ÚË. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ·Ó ÙÂÏÈο ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û οı ¢‹ÌÔ Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi ¤Ó· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î¤ÓÙÚÔ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÍÂοı·ÚË ·¿ÓÙËÛË. √ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÁˆÓÈ¿ Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ÙÂÏÈο ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ. μ.∫.

£fiÚ˘‚ÔÈ ÌÂÛËÌÂÚÈ·ÓÔ› ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÕÓˆ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÚÔ¯ı¤˜ fiÏÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Û ÒÚ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜, Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ô˘ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ·Ï˘ÛÔÊfiÚÔ˘ ‚·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÛٿوÛ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›-

ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÙËÚÂ›Ù·È Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™¯ÂÙÈο ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Î·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. ∂›Û˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÏÂʈÓÔ‰fiÙËÛË, ηıÒ˜, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó, ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È·ÎfiËÎ·Ó ÔÈ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. ¢∏ª.™.

4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 1979 ¡· È‰Ú˘ı› Δ¯ÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi “√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È Ï˘Î›ˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ˙ËÙ› Ó· È‰Ú˘ı› Ù¯ÓÈÎfi χÎÂÈÔ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. °È· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓËÁÔÚ› Î·È Ë ŒÓˆÛË °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ∫ˆÓ. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ Î·È Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶. ΔÛ·ÎÌ·Ï‹” . ™ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡ 25.000 ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ “ª¤Û· Û ÌÈ· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÎÂÊÈÔ‡ Î·È ÁÏÂÓÙÈÔ‡ Î·È Ì ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÎÔÛÌÔÏËÌ̇ڷ ¤ÏËÍ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ë ÂÊÂÙÂÈÓ‹ °ÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÂÓÓ¤· Ë̤Ú˜ ·fi ÙȘ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˘ ·fi fiÏË ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ¿ÚÎÔ, fiÔ˘ ÂÊÈÏÔÍÂÓ›ÙÔ Ë °ÈÔÚÙ‹ Î·È ¤Ú·Û·Ó ÂΛ ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÒÚ˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÓÙfiÈÔ ÎÚ·Û›, Û fiϘ ÙȘ ÔÈÎÈϛ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·Ó Î¿ı ‚Ú¿‰˘, Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÒÓ ÊÔÏÎÏÔÚÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÓˆÛÙÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ” . ΔÚÂȘ Ô‰ËÁÔ› “ÌÔÓÒÓ” ηÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ΔÚÂȘ Ô‰ËÁÔ› ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì “ÌÔÓfi” ·ÚÈıÌfi ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ηÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο

fiÚÁ·Ó· Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·Ú¿ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË, ηٿ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ” . ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ∫∂∫∞Δ∂ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË “™ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1979 ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∫∂∫∞Δ∂ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ √∞∂¢ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·ÓÂȉÈÎÂ‡ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· √∞∂¢ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô‰fi˜ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 19, ÙËÏ. 23.826 Î·È ÛÙÔ ∫∂∫∞Δ∂ μfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ ∞ıËÓÒÓ 64, ÙËÏ. 64.688” .

∞fi ÙÔ 1974 ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËϤʈӷ “™ÙÔÓ √Δ∂ μfiÏÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, 6.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË Ó¤ˆÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ Û Û›ÙÈ·, ÂÓÒ ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙ˜ ·ÎfiÌË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1974” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, „ËÊ›ÛÙËΠÓfiÌÔ˜ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙȘ ηٷӷÁηÛÙÈΤ˜ ηٷۯ¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 86 ÂÙÒÓ Ô μ¤ÏÁÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∑ÔÚ˙ ™ÈÌÂÓfiÓ, Ô˘ ¤ÁÚ·„ 84 ‚È‚Ï›· Ì ‹Úˆ· ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ ÂÈıˆÚËÙ‹ ªÂÁÎÚ¤. ¶ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙ·ÙÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ۯ‰fiÓ 200 Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· Î·È ·Ì¤ÙÚËÙ· ÌÈÎÚ¿ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ΔÈÌfiÚ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ-

„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ 78,5% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÂÙ¿¯ıË ˘¤Ú, ÙÔ 21,5% ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ¢Ú›·˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ˘fi ÙÔ ÈÓ‰ÔÓËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Î·È ÙÔ 1,8% ‹Ù·Ó ¿Î˘Ú· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ ÷Ì›ÌÈÂ Û˘Ó¤ÛÙËÛ „˘¯Ú·ÈÌ›·, Ô Â›ÛÎÔÔ˜ ∫¿ÚÏÔ˜ ª¤ÏÔ Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˘¤Ú Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓÒ Ë Δ˙·Î¿ÚÙ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·Îfi ËÁ¤ÙË ™·Ó¿Ó· °ÎÔ˘ÛÌ¿Ô Î·È ı· ÛÙ›ÏÂÈ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚›·˜. √È ∏¶∞ Î·È Ë °·ÏÏ›· ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

“∫ÂÚ·˘ÓÔ›” ªÈ¯. §È¿Ë Î·Ù¿ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È “˘Ú¿” ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ °. ™Ô˘ÊÏÈ¿ Î·È ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË

“∫·˙¿ÓÈ Ô˘ ‚Ú¿˙ÂÈ” Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ’∂ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ÚfiˆÚ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË ∞£∏¡∞, 3.

ˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, ÛÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Û ‰È¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∫. ¶·Ô‡ÏÈ·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ˙‹ÙËÛÂ Î·È Ù˘Èο ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ™ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÂÈÎÚ·Ù› ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¢È¯·Ṳ̂ÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ‚¿ÛË Ù˘ ¡¢, ÂÓÒ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Û˘Óı‹Î˜ ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘. ΔÔ Îϛ̷ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‚·Ú‡ ·fi ÙÔ˘˜ “ÎÂÚ·˘ÓÔ‡˜” §È¿Ë Î·Ù¿ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È Ù· “˘Ú¿” ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ °. ™Ô˘ÊÏÈ¿ Î·È ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË.

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηÙËÁfiÚËÛ ¢ı¤ˆ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÓÒ “Ì·¯·›ÚÈ·” ‚Á‹Î·Ó ÛÙË Î·È ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ·Ó¿ÌÈÍË Û ÛοӉ·Ï·. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘ Î·È Û ¿ÏϘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô Î. ¶. ¢Ô‡Î·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÁÈ· ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ Î¿ÏË ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÔ›· “¯ÚÂÒÓÂÙ·È” Ì ÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È, ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ¡¢. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ӛ΢ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ...fiÓÂÈÚÔ Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Ì›· “·ÍÈÔÚÂ‹ ‹ÙÙ·” Ô˘ ı· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·Ï˘ÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È. ΔÔ ËıÈÎfi Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Â›Ó·È ÛÙÔ Ó·‰›Ú, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Î·È Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ó Ù· ÔʤÏË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Â›Ó·È ÂÍÔÚÁÈṲ̂ӷ Î·È ·Úfiı˘Ì· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ¯·Ì¤ÓË, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, Ì¿¯Ë. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ̤ÌÊÔÓÙ·È ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó È· ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÌÓ‡ÛÂÈ ÁÈ· Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ˘-

‡ı˘ÓÔ Ô˘ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÛˆÛË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ Úˆ› ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÛÙ· ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ¤ÏÂÁ·Ó ÁÈ·Ù› Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ˘‹Ú¯·Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ô˘ ‹ÏÈ˙·Ó fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” . ø˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ È· ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ‚·ÙÔ‰ÈÓÔ‡˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ·Ó Ì ÙËÓ ÂÌÏÔ΋

ÙÔ˘˜ Û ÛοӉ·Ï·. £· ÙÔ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·, ϤÓÂ, Û·Ó ¤ÌÚ·ÎÙË ÌÂٷ̤ÏÂÈ· Î·È Û·Ó ‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·Ó Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ·Ú·Ï·ÓËı› ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿. √ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ Î¿ÏË Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó· fiÙ·Ó Â›ÛıË fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÛÙÚ·Ê›. °ÓÒÛÙ˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂Ãø¢∂ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ Î·È Ì˘ÛÙÈÎÔۇ̂˘Ïfi˜ ÙÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ §Ô‡Ï˘. √È ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·Ó Â›ÌÔÓ· ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı¤ÏËÛ ӷ ·ÔʇÁÂÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ÂȉÂÈÓˆı› ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi. ŒÓ·˜ ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ ‹ÏÂÁ¯Â È· ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‹Ù·Ó fiÌËÚÔ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ fiˆ˜ Ô Î. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¶·˘Ï›‰Ë˜ ë∂ÙÛÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‹Ù·Ó ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi fiÌËÚÔ˜ ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Î·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ÁÈ·Ù› ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·Ù¿Ú¯Ë Ù˘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ fiÙ·Ó Ë ·fi‰ÔÛË Â˘ı˘ÓÒÓ Î·È Ô ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¤ÌÔÈ·˙ ··Ú·›ÙËÙË Î›ÓËÛË ÂÎÙfiÓˆÛ˘ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔÓ Î. ¶ÚÔÎfiË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘.

“μfiÌ‚·” §È¿Ë °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË

ÔÏÈÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û٤ϯԘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÂÁηٷÏ›ÂÈ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ÎfiÌÌ·. √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜, Í¿‰ÂÚÊÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ªÈ¯¿Ï˘ §È¿˘ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ԇÙÂ Î·Ó Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™Â ÁÚ·Ù‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÈ¯¿Ï˘ §È¿˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰È·ÊˆÓ› ÚÈ˙Èο Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √ Î. §È¿˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘Ó¤ÂÈ·˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜. “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi. ªÂ ÙÈ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, fiÙ·Ó ¯ı˜ ÂÌÊ·ÓÈÛًηÌ ӷ ÔÌÔÏÔÁԇ̠fiÙÈ ·ÔÙ‡¯·Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ÌÂ; ªÂ ÙÈ ËıÈÎfi ·Ó¿ÛÙËÌ· ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë, fiÙ·Ó

‰ÂÓ ÙÈÌ‹Û·Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜, ÂÍ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Ù˘ 4ÂÙ›·˜;” , ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ÚÔ ÌËÓfi˜, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, ÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÚÔÛˆÈο Î·È ÂΛÓÔ˜ ÙfiÙ ›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ. “ΔÒÚ· fï˜ οÔÈÔÈ Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Î·È ÚÔÊ·Ó›˜ ȉÈÔÙÂÏ›˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÂÈÛ·Ó...” , Û˘Ó¤¯ÈÛ ÂÓÒ Â›Û˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¿¯ÈÌÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ÈÛÙfi˜ ÛÙȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·Ú·Î·Ù·ı‹Î˜ ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘. “∂›Ì·È ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÓÔ‡˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡¢ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ıÏ›„Ë Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. ∫·È Â›Ì·È ‚·ı‡Ù·Ù· Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ó‰ËÌË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÛÙȘ ·fi„ÂȘ ÌÔ˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È...”, η٤ÏËÍÂ Ô Î. §È¿˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. §È¿˘ ¤Û¢Û ӷ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÚÈÓ Î·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·. √ ªÈ¯¿Ï˘ §È¿˘, ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÓÒ ÛÙ· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ‚‹Ì·Ù· ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ó‡¯Ù· Ù˘ 23˘ ÚÔ˜ ÙËÓ 24Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 1974, fiÙ·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ªÈ¯¿Ï˘ §È¿˘ ÂÍÂϤÁË ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ 1985 Î·È ¤ÎÙÔÙ Â·ÓÂÎϤÁÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ∞fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2004 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ªÂÙ¿ ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2007 ÙÔ˘ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·Ù‹ÚËÛ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ

∫·È ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰È·‰Ô¯‹˜... ∞£∏¡∞, 3.

∫∞¡√¡Δ∞™ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ˘ÔÏÔ-

Á›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ Ì›· “ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‹ÙÙ·” Î·È fiÙÈ ı· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ‚¤‚·ÈË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ·Ó ÛÂÚÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Â›Ó·È ‹‰Ë ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÁÚ·Ê›· fiÔ˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÂÓ¿ÚÈ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ Ù˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ªÂÈÌ·Ú¿ÎË ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ‰ÂÏÙ›· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÂÚÌËÓ‡ıËΠ·fi fiÏÔ˘˜ ˆ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜. √È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ fï˜ Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÂÏÊ›ÓÔ˘˜ fiˆ˜ ÔÈ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔ˘ Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȉÈÒÎÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ì›˙ÔÓ· ÚfiÏÔ ÛÙȘ ¢ڇÙÂÚ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.

·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ 7˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009.

“¶Ú¿ÍË Â˘ı‡Ó˘” ϤÂÈ Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ΔË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È Ú¿ÍË Â˘ı‡Ó˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÁÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹. ™Â Ó¤Ô Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÓ ¶¤ÌÙË, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ Ó· Û¤ÚÓÂÙ·È Ì¤Û· ¤Ó· ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi Îϛ̷ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ·ÊÔ‡ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. √ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Â‡ÎÔÏÔ Î·È ÙÔÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Î·È ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Â‡ÎÔÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ˆÚ·›Ô˜, ·ÏÏ¿ ÂȉÂÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÂÓÒ Ô ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ··ÓÙ¿ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. “√È Ôϛ٘ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ı· ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ηıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” η٤ÏËÍÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÛÙÔÓ Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ›¯·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ οÌÂÚ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ › ÛÙÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·: “£¤Ïˆ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ¤Ï·‚· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ Î·È Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” . √ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “∂›Ó·È ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ‰È΋ Û·˜, ÂÛ›˜ ÂÎÙÈÌ‹Û·ÙÂ Î·È ÂÏ›˙ˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ó· ηٷÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” .

™ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ΔÔ Úˆ› Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÚÔ‹‰Ú¢ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ϤÔÓ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Ú·ÎÙÈο fiÙÈ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÂÎÏÔÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¡¢, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Î. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ Î·È ¶Ôχ‰ˆÚ·˜. O Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∫¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

æ‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È „‹ÊÔ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ ˙‹ÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

“¡¤· ÔÚ›· ÂıÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù·Û˘” √ÌÈÏ›· Û ·ÓÔȯً Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ £ËÛÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ 35Ë Â¤ÙÂÈÔ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 3.

“∑

ËÙÒ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ˙ËÙÒ „‹ÊÔ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ̛· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È Ó¤· ·Ú¯‹” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ·ÓÔȯً Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ £ËÛÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ 35Ë Â¤ÙÂÈÔ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì›ÏËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÁÈ· Ó¤· ÔÚ›· ÂıÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù·Û˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÌÚfi˜.

·Ê‡ÓÈÛ˘ (ˆ˜) ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ì ÌÈ· ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜ (ηıÒ˜) Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÛÙȘ 4 ÙÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË ı· ·Ó·Ù›ÏÂÈ Í·Ó¿ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ù˘ ÂÏ›‰·˜” . ∫·ÙËÁfiÚËÛ ‰Â ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË ¡¢ ˆ˜ ‰ÂÓ Ù›ÌËÛ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· Û ÎÚ›ÛË, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÚ›Û˘, Ê˘ÁÔÌ·¯Â› Î·È ·ԉ›¯ıËΠηÙÒÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ. “º˘ÁÔÌ·¯Ô‡Ó, ηٷÚÚ¤ÔÓÙ·˜ οو ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·‰ÈÂÍfi‰ˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜” , ›Â. “™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ·Ï¿ ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù·,

·ÏÏ¿ ‰‡Ô ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÎfiÛÌÔÈ Î·È ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › fiÙÈ Ë ÌÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‚ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ‚·ı‡ÙÂÚË Ù˘ ÎÚ›ÛË ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ ÂÓÒ ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÎÚÔÛˆ› ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜ ‰Èη›Ô˘. “ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚·ÚÈ¿˜ ¢ı‡Ó˘ ¤ÊÙÂÈ Û ’ΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ËıÈ΋˜ Î·È ıÂÛÌÈ΋˜ ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “·˘ÙÔ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ

“£· ÛËÎÒÛÔ˘Ì ٷ Ì·Ó›ÎÈ· Î·È ı· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙԇ̠̠οı ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ›Ûˆ. ªfiÓÔ˜ ÎÚÈÙ‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. ™Â ·˘ÙfiÓ ÏÔÁÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂ Î·È Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ΔÔ ¶∞™√∫, ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù·Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·Ó·‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, “Û¯¤‰ÈÔ ÂıÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù·Û˘” fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙË ¢∂£. ¢ÂÛ̇ÙËΠ‰Â ÁÈ· ÌÈ· ËÁÂÛ›· ·ÍÈÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Û ηӤӷÓ, Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ‰˘Ó·Ù‹˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ “fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” . “H ›ÛÙË Ì·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, Á¤ÓÓËÛ ÙÔ ∫›ÓËÌ¿ Ì·˜ ÙÔ 1974, Î·È ‹Úı·Ó ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÒÛÙ ۋÌÂÚ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·˘Ù‹ ̤ڷ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ͷӿ ÂÁÂÚÙ‹ÚÈÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ô˘ ‰È„¿Ó ӷ Í·Ó·‰Ô‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· Ó· ÚÔԉ‡ÂÈ Î·È Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›, Ô˘ ÎÔÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó¤¯ÔÓÙ·È Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ó· ȉÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Ï›ÁÔ˘˜, ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Î·È Ë̤ÙÂÚÔ˘˜” . “™Â ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ ·¢ı‡ÓÔÌ·È Û‹ÌÂÚ·, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì·

“ Ÿ¯È ÛÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ fiψÛË”

◊È· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÈ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 3.

“∂πª∞™Δ∂ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜

Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ¢ı› Ô ÔÏ›Ù˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ∫›ÓËÌ· ‰ÂÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ¡¢ ÛÂ Ù˘¯fiÓ Âȯ›ÚËÛË “Ù¯ÓËÙ‹˜ fiψÛ˘ Î·È Ï·ÛÔÏÔÁ›·˜” .∞ÎfiÌË ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË “Ó· ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ fiψÛË, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ › fiÙÈ Ë ¡¢ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ÙËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ “ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ¤ÚÁÔ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” . “∂Ì›˜ ı· ÛÙ·ıԇ̠̠ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜” ÚfiÛıÂÛÂ. √ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Î·È Ì ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ı· ·¢ı˘Óıԇ̠ÛÙÔÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ” . °È· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Î·Ù¿ÎÙËÛ˘ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ › fiÙÈ ÙÔ ∫›ÓËÌ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ·fi Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ ¡¢ ÙÔ˘˜ “μ·ÙÔ‰ÈÓÔ‡˜” , › fiÙÈ “Ì¿ÏÏÔÓ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Â›Ó·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜, ηıÒ˜ ·Ó ÙÔ˘˜ ëÎfi„ÂÈ’ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÂÓÔ¯‹” .™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ debate, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ: “∂›Ì·ÛÙ ·ÓÔȯÙÔ› Û οı ›‰Ô˘˜ ·-

ӷ̤ÙÚËÛË Î·È Û debate, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ -ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÛÌ¢ı›- fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› fiˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿” .√ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ debate.∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ‰ÂÓ ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ ÂÁ›ÚÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔ΋ڢ͢ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ Úfi‚·Ï ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Â›Ó·È “Ë ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” .“∏ ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ· ÈÛ¯‡ÂÈ ·Ôχو˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ú¿ Ó· ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË.∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, °ÚËÁfiÚË æ·ÚÈ·ÓÔ‡ fiÙÈ “·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÛÌ¢Ù› Û ‰‡Ô-ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÌʈÓԇ̠ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈο, ı· ¤‰ÈÓ· „‹ÊÔ ·ÓÔ¯‹˜” ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÂȯÂÈÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÎÔÈÓÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ‰Ô‡Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ” .√ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ › fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ı¤ÛË fiÙÈ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ʈӤ˜ (·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞) ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ, ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ.

°È· ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ §È¿Ë “Œ¯ˆ ÂÎÏ·Á› ·fi ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Ë ÔÔ›· ÌÈÏ¿ ·fi ÌfiÓË Ù˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÎÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË §È¿Ë.

Û¤‚ÔÓÙ·È Ô‡Ù ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Ì·˜ Î·È Ì·˜ ϤÓ fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó ÙÔ 2004” . “™‹ÌÂÚ· ÙÚ·‚¿Ì ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ù˘ ··Í›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ì·˜, ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ‹¯Ë, Ù˘ ·ÓÔ¯‹˜ Û ʷÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “˘-

¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÁÈ·Ù› ·fi ÂΛ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó fiÏ·” . “∏ ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· Ó¤·, ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “(Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·) ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È Ì·›Óˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË Ì¿¯Ë, ‰ÂÛÌ¢fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ËÁÂÛ›· Ô˘ ı· ÍÂ-

ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ › fiÙÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ¢∂£ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ó¿Ù·Û˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “fiˆ˜ ÙÔ 1981 Î·È ÙÔ 1993 ‰ÂÓ Ì·˜ ÊÔ‚›˙ÂÈ Ë ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘”. “¶¿Ì ̷˙› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÛÙȘ 4 ÙÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË, ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘” η٤ÏËÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

¶ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜

∞Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔ ™À¡/™Àƒπ∑∞ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ

“∫·Ì·Ó¿ÎÈ” Û ¡¢ ·fi Ó¤Ô ÁοÏÔ

∞ÔÊ¿ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ∞Ï. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜

∞£∏¡∞, 3.

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜

¢πÃ∞™ª∂¡∏ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ·Ó·ÊÔÚÈο

Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ GPO ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ MEGA ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢ͋ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜;”, ıÂÙÈο/Ì¿ÏÏÔÓ ıÂÙÈο ··ÓÙ¿ ÙÔ 60,2% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÚÓËÙÈο/Ì¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈο ÙÔ 37,2%. ” ¢ÂÓ Í¤Úˆ/‰ÂÓ ··ÓÙÒ“‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ 0,8%. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÚÒÙËÛË, ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ ¡¢ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 61% Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û ÔÛÔÛÙfi 39%, ÂÓÒ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 70% Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û ÔÛÔÛÙfi 30%. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó ›ÛıËÎ·Ó ·fi Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÔÈ Ôϛ٘ ··ÓÙÔ‡Ó ” Ó·È“Î·È ” Ì¿ÏÏÔÓ Ó·È“Û ÔÛÔÛÙfi 30,2%, ” fi¯È“Î·È ” Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È“Û ÔÛÔÛÙfi 62,6%, ÂÓÒ ” ‰ÂÓ Í¤Úˆ/‰ÂÓ ··ÓÙÒ“‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ 7,2%. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÚÒÙËÛË, ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ ¡¢ ‰›ÓÔ˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 55,7% Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û ÔÛÔÛÙfi 37,2%, ÂÓÒ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰›ÓÔ˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 10,6% Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û ÔÛÔÛÙfi 82%. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÌÈ· Óˆ‹ Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÔÛÔÛÙfi 20,4% ··ÓÙ¿ ” Û›ÁÔ˘Ú· Ó· ÙÔ˘ ‰Ôı›“Î·È ” Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ÙÔ˘ ‰Ôı›“ÔÛÔÛÙfi 67,7% ··ÓÙ¿ ” Û›ÁÔ˘Ú· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ ‰Ôı›“Î·È ” Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ ‰Ôı›“” ¢ÂÓ Í¤Úˆ/‰ÂÓ ··ÓÙÒ“‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ 1,9%. ªÂٷ͇ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡¢ ıÂÙÈο ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ 60% Î·È ·ÚÓËÙÈο ÙÔ 36,7%, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ıÂÙÈο ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ 7,3% Î·È ·ÚÓËÙÈο ÙÔ 91,8%. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ” Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙÂ Û˘ÓÔÏÈο Ù· fiÛ· ›Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi;”, 39,5% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ··ÓÙ¿ ıÂÙÈο/Ì¿ÏÏÔÓ ıÂÙÈο Î·È ÙÔ 44,6% ·ÚÓËÙÈο/Ì¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈο ÙÔ 37,2%. “¢ÂÓ Í¤Úˆ/‰ÂÓ ··ÓÙÒ” ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ 15,9%. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÚÒÙËÛË, ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ ¡¢ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 12,5% Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û ÔÛÔÛÙfi 76,2%, ÂÓÒ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 76,9% Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û ÔÛÔÛÙfi 7,4%. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó ¤ÚÂÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘’ fi„ÈÓ ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÔÛÔÛÙfi 41,6% ··ÓÙ¿ “Û›ÁÔ˘Ú· ¤ÚÂ” Î·È “Ì¿ÏÏÔÓ ¤ÚÂ” ÂÓÒ ÔÛÔÛÙfi 53,7% ··ÓÙ¿ “Û›ÁÔ˘Ú·” Î·È “Ì¿ÏÏÔÓ ¤ÚÂ ӷ ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË” “¢ÂÓ Í¤Úˆ/‰ÂÓ ··ÓÙÒ” ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ 4,7%. ªÂٷ͇ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡¢ ıÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ 38,8% Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÙÔ 58%, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ıÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ 42,2% Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÙÔ 51,2%. ∫ÏËı¤ÓÙ˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Â¿Ó Ë ÚÔ΋ڢÍË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ “·ÔÙÂÏ› ÔÌÔÏÔÁ›· ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹” ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ··ÓÙÔ‡Ó “Ó·È” Î·È “Ì¿ÏÏÔÓ Ó·È” Û ÔÛÔÛÙfi 55,2%, “fi¯È” Î·È “Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È” Û ÔÛÔÛÙfi 44,3%, ÂÓÒ “‰ÂÓ Í¤Úˆ/‰ÂÓ ··ÓÙÒ” ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ 0,5%. ªÂٷ͇ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡¢ ıÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ 20% Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÙÔ 79,5%, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ıÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ 91,9% Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÙÔ 8,1%. ∂ÚˆÙËı¤ÓÙ˜ Â¿Ó Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ “Â΂›·Û ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ··ÓÙÔ‡Ó “Û˘ÌʈÓÒ” Î·È “Ì¿ÏÏÔÓ Û˘ÌʈÓÒ” Û ÔÛÔÛÙfi 48,3%, “‰È·ÊˆÓÒ” Î·È “Ì¿ÏÏÔÓ ‰È·ÊˆÓÒ” Û ÔÛÔÛÙfi 46,4%, ÂÓÒ “‰ÂÓ Í¤Úˆ/‰ÂÓ ··ÓÙÒ” ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ 5,3%. ªÂٷ͇ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡¢ Û˘Ìʈӛ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ 74,1% Î·È ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ 23,1%, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û˘Ìʈӛ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ 21,8% Î·È ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ 71,6%. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ 61,8% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ˆ˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ó· ÚÔ·„ÂÈ ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ 35,2% fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ 2,8% ··ÓÙ¿ “‰ÂÓ Í¤Úˆ/‰ÂÓ ··ÓÙÒ” ™ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ·˘ÙÔ› Ù˘ ¡¢ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË Û ÔÛÔÛÙfi 62,7% Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û ÔÛÔÛÙfi 34,4%, ·˘ÙÔ› ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË Û ÔÛÔÛÙfi 76,6% Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û ÔÛÔÛÙfi 22,8% Î·È ·˘ÙÔ› ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË Û ÔÛÔÛÙfi 36,7% Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û ÔÛÔÛÙfi 63,3%. ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ GPO ÁÈ· ÙÔ MEGA ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜), Û ‰Â›ÁÌ· 800 ·ÙfïÓ, Û ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ Îϛ̷η, Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘.

∞£∏¡∞, 3.

ϛ̷ ·Ó·‚Ú·ÛÌÔ‡ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ ™À¡/™Àƒπ∑∞, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÙ· fiÚÁ·Ó·. ΔËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë ¶ÔÏÈÙÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ™À¡ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (Û‹ÌÂÚ·) ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, fiÔ˘ Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô. ¶¿ÓÙˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∞¢∂¢À, Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë” . Ÿˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Mega, ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘, Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ › ˆ˜ Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰È·Ï‡ıËΠ-ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜- Î·È ¿Ú· Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ˙‹ÙËÛ ˘ÔÌÔÓ‹. ∂ÈϤÔÓ, Â› Ù¿ËÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂı› ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈÔ˜ ı· ËÁËı› ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙȘ οÏ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÛÙË ¢∂£. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Û ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Mega, ›¯Â ÂÈ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÙÂÈ ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ËÁËı› ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› ÙÔ Â¿Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ËÁËı› ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, fiˆ˜ ›Û¯˘Â ¤ˆ˜ ÙÒÚ·, ÙÔ ı¤Ì· ı· Û˘˙ËÙËı›. ∫ÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™À¡ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ∞Ï. ∞Ï·‚¿ÓÔ Ó· ·ԉ¯ı› fiÙÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ËÁËı› ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Â›Ó·È Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÙfiÓÔÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ.

∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ∞¢∂¢À μÔϤ˜ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∞¢∂¢À, ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜). √ Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ¡¢ ˙Ë-

Ù¿ÂÈ Óˆ‹ ÂÓÙÔÏ‹, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î·Ù„˘Á̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Î·È Ì ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ۷ʤ˜ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ Ù· Ô‡ ¿ÂÈ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ì ÙËÓ ·ÔÚÈÛÙ›·, Ì ÙȘ ηϤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. √ ÔÏ›Ù˘ ··ÈÙ› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÏfiÁÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶∞™√∫” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô ∞Ï. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔÔÓ›˙ˆ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ı· Â›Ó·È Î·È Ù· ÙÂÏÈο Î·È ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ·ÚÔ˘Û›·: - ∏ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. - ™Ù‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Ô˘ ηٷÚÚ¤Ô˘Ó, Ô˘ ˙Ô˘Ó Ì ‰·ÓÂÈο, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á¤˜ Î·È Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ˆ˜ Â·Á-

ÁÂÏÌ·ÙÈο Ù·Ì›· Î·È fi¯È ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋. - ™Ù·ıÂÚ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ‹ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘˜ È·, Ó· ˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô Ú·ÙÛÈÛÌfi˜ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÏÈÔ›. - ∏ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Ô ˘fiÏÔÈÔ˜ Û ȉÈÒÙ˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË. ¡· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ù¤ÏÌ·. ¡· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÎÙÂٷ̤ÓË, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÔ˘ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÎÔÚÌfi˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ™.¶··-

Û‡ÚÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ˘fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, “ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÎÏËÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·, ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË, ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ . ΔfiÓÈÛÂ, fiÙÈ “ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ∞Ú· ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ” . √ Î. ¶··Û‡ÚÔ˜ ˙‹ÙËÛ “Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ì ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÙÚfiÔ, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ·Á·ıÒÓ” .

™¯fiÏÈÔ ΔÛ›Ú· “Δ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÂÍÒıËÛ·Ó ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Û ÚfiˆÚ˜ οÏ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·˙ËÙËı› Óˆ‹ ÂÓÙÔÏ‹ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ ‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ó¤· ÈÔ ÂÒ‰˘Ó· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÀÌËÙÙÔ‡. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Û‡ÓıËÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È “Û˘ÓÙÚ›„·Ù ÙÔ ™Àƒπ∑∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì·˜ ‚ÁÔ‡Ó Ù· ÎÔ˘ÎÈ¿” Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ÂÚ¿ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ÏÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô”.

™Â Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË, ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ÙÔ ∫∫∂ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ, οÏÂÛÂ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ∞£∏¡∞, 3.

™∂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ë ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ Ú¤ÂÈ Ó·

‚ÁÔ˘Ó ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔÈ, ÙÔ ∫∫∂ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ ÙÔ Î›ÓËÌ· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. “∫·Ïԇ̠۠·ÓÛÙÚ·ÙÈ¿ ‰Ú¿Û˘, fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ¡ÂÔÏ·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ô·‰Ô‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ∫∫∂ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ú‡̷ Ù˘ ·Ô¯‹˜, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ·Û΋ÛÔ˘Ó ›ÂÛË” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á· Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ˘˜ ηÏԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë Î·È ÂÓÂÚÁËÙÈο Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË, Ë

Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿, ·fi ÙË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∫∫∂. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜, ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÍÂÎÈÓ¿Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ Î·È ‰ÚfiÌÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘” . ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¡¢ ÙÔ 2004 ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ηӤӷ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎfi Î·È ·ÓÙÈÏ·˚Îfi ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ¿ÙËÛ Û ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜, ·ÓÙÈÏ·˚ÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÓfiÌÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ “˘fiÛ¯ÂÙ·È Ï·ÁÔ‡˜ Ì ÂÙÚ·¯‹ÏÈ· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ıÈÎÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¡¢” .

¶ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË

¢. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜ - °. °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿˜ ÛÙÔ §∞√™ ∞£∏¡∞, 3.

™Δ√ Ï¢Úfi ÙÔ˘ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Ù¿-

¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¢ËÌ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜ Î·È °. °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿˜, ÌÂÙ¿ Î·È ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §∞√™, ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó. √ ¢. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “ªÂ fiÏË ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË, ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÔÌ·È Û’ ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi Û ̤ӷ ¯ÒÚÔ, Û’ ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Û¤‚ÂÙ·È, ·Á·¿ÂÈ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ¿ÓÙÔÙ ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ·-

Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ÙȘ ∞ıËÓ·›Â˜ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚ· ˘ËÚÂÙÒ Î·È ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ÔÙ¤ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ·¿ÓÙËÛÂ: “ªÂ ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÚ›· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· 40 ÂÙÒÓ. ™˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ ÙÒÚ· Î·È ÔÏÈÙÈο. Œ¯Ô˘Ì ÎÔÈÓ¤˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È È‰¤Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. √ ¢. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· ÂΛÓË Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ Ô §∞√™. ª·˙› Ì ÙÔ ¢. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú· Â›Ó·È Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË Ô-

Ì¿‰· - ÛËÌ·ÓÙÈ΋ - ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË, ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ §∞√™. ¡· ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ Î·È ¿ÏϘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ÈÛ¿ÍȘ Î·È ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ fiˆ˜ ÙÔ˘ ¢. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·. ¢ËÌ‹ÙÚË Î·Ïfi ‚fiÏÈ!...”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô °. °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “£· ‹ıÂÏ· Ó· ‰ËÏÒÛˆ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ §∞√™ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. £· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ì·˜, ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ ·fi Ù· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ 1996, Ô˘ Û˘Ó˘ËÚÂÙ‹Û·Ì ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÛËÌÂÚÈÓfi Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §∞√™, Î·È ı·

ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ˘˜ Ôϛ٘”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “ªÂ ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. °. °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿, ‹Ì·ÛÙ·Ó Ì·˙› ÛÙËÓ √.∫.∂. ¢ËÌÔÛ›·˜ Δ¿Í˘, ‹ÌÔ˘Ó Úfi‰ÚÔ˜, ‹Ù·Ó ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›. °ÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ Âȉ›ÎÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. ∂›Ó·È Ôχ ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂΛ. ÷›ÚÔÌ·È Ô˘ Û˘ÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È Ì·˙› Ì·˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ù›ÌÈÔ Î·È Î·Ïfi ·ÁÒÓ· Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Û·Ó ÙÔÓ Î. °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿ ÙȘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

¶ÚÂÌȤڷ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ 74˘ ¢∂£

∞™£∂¡∏™ ª∂ ∫∞ƒ¢π√¶∞£∂π∞

“ºÚÔ‡ÚÈÔ” Ë Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·

¶ÚÒÙÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

¢È·‰‹ÏˆÛË Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ - ∞‡ÚÈÔ ÔÈ ÔÚ›˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈοوÓ

∞£∏¡∞ ,3.

£∂™™∞§√¡π∫∏, 3.

ÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (Û‹ÌÂÚ·) Ô... ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, Ô˘ ı· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘.ΔËÓ ÂÔ̤ÓË Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ˘fi ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ “π. μÂÏÏ›‰Ë˜” .

Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “ΔÔ μ‹Ì·” ÂÚ›Ô˘ 2.500 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÚÎÂÙÔ› ı· ·ÔÛ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ¿ÏϘ fiÏÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÂÓÒ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ÔÚ›˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ı· ÂÈÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ 74˘ ¢∂£. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (·‡ÚÈÔ) ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÔÚ›˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙË ¢∂£. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙȘ 18:30 Ë °™∂∂, Ë ∞¢∂¢À, Ë ¶√∂-√Δ∞, Ë ∂¢√£ Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÂÓÒ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰›ÓÔ˘Ó “Ú·ÓÙ‚ԇ” ÙÔ ¶∞ª∂ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙÚÈ‚·Ó›Ô˘, ۈ̷Ù›· Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙËÓ ∫·Ì¿Ú·. ª¿ÏÈÛÙ·, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë °™∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ” . ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ı· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ Ë ΔÚÔ¯·›· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ù˘

ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ψÊfiÚÔ˘˜ Î·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Δ· “ÌÏfiη” Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ë ÏˆÊfiÚÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (·fi ∫·˘Ù·Ó˙fiÁÏÔ˘ ˆ˜ Ã∞¡£), Ë 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (·fi ª. ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˘ ˆ˜ ∂ÁÓ·Ù›·), Ë μ. √ÏÁ·˜ (·fi ª. ªfiÙÛ·ÚË ˆ˜ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡-

ÏÔ˘), Ë μ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ (·fi ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ª. ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˘), Ë ÏˆÊ. ¡›Î˘ (·fi 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ˆ˜ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ), Ë ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ (·fi ∫·ÙÛÈÌ›‰Ë ˆ˜ 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) Î·È Ë ∂ÁÓ·Ù›· (·fi §·Áη‰¿ ˆ˜ 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘). ∞ÎfiÌË, Ë ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ··ÁÔÚ¢Ù› ·fi ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ˆ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜: ψÊ. ™ÙÚ·ÙÔ‡ (·fi ∫·˘Ù·Ó˙fiÁÏÔ˘ ̤¯ÚÈ Ã∞¡£),

¡. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ (·fi §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ ˆ˜ Ã∞¡£), 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (·fi ª. ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˘ ̤¯ÚÈ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘), ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ˆ˜ 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘), ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ (·fi ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ), ΔÛÈÌÈÛ΋ (·fi Ã∞¡£ ˆ˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘), ∂ÁÓ·Ù›· (·fi ™˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì¤¯ÚÈ 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘), °Ú. §·ÌÚ¿ÎË (·fi ∂ÁÓ·Ù›· ˆ˜ 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘), ∞ÚÌÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ (·fi ªÂÏÂÓ›ÎÔ˘ ̤¯ÚÈ ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇-

Ó˘), ¡. ∑¤Ú‚· (·fi μ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ˆ˜ ψÊ. ™ÙÚ·ÙÔ‡), °Î›˙Ë (ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ °. °ÂˆÚÁ›Ô˘), ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ (·fi Ï·Ù›· ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ˆ˜ ∞Á. ΔÚÈ¿‰Ô˜), ∞Á. ΔÚÈ¿‰Ô˜ (·fi ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ μ. °ÂˆÚÁ›Ô˘), ª. ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˘ (·fi Ï. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ˆ˜ Ã∞¡£). *™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÔÚ›· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡. “∂Í›ÌÈÛÈ Ì‹Ó˜ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ë∂ӈ̤ÓË ∫ψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·’, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Â‰Ò Î·È 14 Ì‹Ó˜ ÙËÓ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ, ÂÓÒ 46 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ¡√μ∞∫¡πΔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Í·ÊÓÈο ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ∫ψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·˜, πÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÏÂÎÙÈ΋˜ μ. ∂ÏÏ¿‰·˜, ¡Ù›Ó· Δ·¯Ù·Ï›‰Ô˘. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂∫£, ¢¤ÛÔÈÓ· ÷ڷϷÌ›‰Ô˘, ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙÔ› ·fi ÙÔÓ Á.Á. ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, §Ô˘Î¿ ∞ӷӛη, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ˘fiÌÓËÌ· Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.

∞¶∂μπø™∂ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ ¿Ó‰Ú·˜ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ 25 ÂÙÒÓ, Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÂÚÙÚÔÊÈ΋˜ Ì˘ÔηډÈÔ¿ıÂÈ·˜ Î·È ÂÌÊ˘ÙÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÈÓȉÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤·Û¯Â ·fi ‚·Ú‡Ù·ÙË Ó¢ÌÔÓ›· ·fi ÁÚ›Ë ∞∏1¡1, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ Û ‚·Ú‡Ù·ÙË ÔÍ›· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. √ ·ÛıÂÓ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔΤ˜ Î·È ÔÏ˘ÔÚÁ·ÓÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Î·È Î·Ù¤ÏËÍÂ. “∞‚›ˆÛ ÛÙËÓ ÌÔÓ¿‰· ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ¿Ó‰Ú·˜, ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÂÚÙÚÔÊÈ΋˜ Ì˘ÔηډÈÔ¿ıÂÈ·˜...¿Û¯ˆÓ ·fi ‚·Ú‡Ù·ÙË Ó¢ÌÔÓ›· ·fi ÁÚ›Ë AH1N1” , ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. √ Èfi˜ ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ‚·Ú‡Ù·ÙË ÔÍ›· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, ÚfiÛıÂÛÂ. ¶ÂÚ›Ô˘ 2.000 ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÈÔ‡ Â›Ó·È ÂȂ‚·ÈˆÌ¤Ó· ÛÙË ¯ÒÚ·, ˆÛÙfiÛÔ, ÂȉÈÎÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ηıÒ˜ Ï›ÁÔÈ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÂÙÈο ÙÂÛÙ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ı· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıˆÚ·ÎÈÛÙ› ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë.

¢Âο‰Â˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο £∂™™∞§√¡π∫∏ , 3.

™Δ∏ Û‡ÏÏË„Ë 137 ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ·

ªÂ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Ó· ·ÔÙÂÏ› ÎÚ›ÛÈÌÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·

™˘Ó·›ÓÂÛË ¡¢ Î·È ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ˙ËÙ› Ô ™∂§¶∂ ”∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÛÙ›ڷ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ” ∞£∏¡∞, 3.

™À¡∞π¡∂™∏ ¡¢-¶∞™√∫ ÁÈ·

ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010, ˙ËÙ› Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ §È·ÓÈÎÒÓ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √ ™∂§¶∂ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ “Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›·, Ë ÔÔ›· ·ÓÂ›Î·ÈÚ· ¿ÓÔÈÍ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¶ÚÔ‰ÚÈ΋˜ ÂÎÏÔÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ȉ›ˆ˜ ÙÒÚ· Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤Û· ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” . ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÁÁÂÏı›۷ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›· ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, ÔfiÙ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›·˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘

˘¿ÚÍÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, Ô ™∂§¶∂ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›· Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010. “∏ ÚfiÙ·ÛË Ì·˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË Û fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È fiÛÔ ÔÙ¤ Â-

›Î·ÈÚË. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ·„ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙË ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ù˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

∂›Û˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “··ÈÙÂ›Ù·È fï˜ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ΢ڛ·Ú¯· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ë ·ÓÂÚÁ›·, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘-Û·Ù¿Ï˘, Ë Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÙÔ ÂÓÈ·›Ô Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫μ™ Î.Ï., ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂχıÂÚË ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û χÛÂȘ ¿ÌÂÛ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” . “∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË” , Û˘Ó¯›˙ÂÈ, “Ë ‰ÈÂÙ‹˜ ¤ÁÎÚÈÛË ·Ú¿Ù·Û˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2012 ·fi ÙËÓ ∂∂ ··ÈÙ› ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜” . ” ∏ ·ÍÈÔÈÛÙ›· fï˜ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈ-

Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÛÙ›ڷ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛˆӔ ηٷϋÁÂÈ Ô ™∂§¶∂.

·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ۋÌÂÚ· Ë °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 4,35 ÎÈÏ¿ ËÚˆ›ÓË, 195 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÎÔη˝ÓË, 26,3 ÎÈÏ¿ ¯·Û›˜, 130 ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· ¯·Û›˜, 1.025 Ó·ÚΈÙÈο ‰ÈÛΛ· Î·È 1,3 Ï›ÙÚ· ÌÂı·‰fiÓË, Û ˘ÁÚ‹ ÌÔÚÊ‹. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‚Ú¤ıËηÓ, Â›Û˘, Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô fiÏ·, ηıÒ˜ Î·È ÂÓÓ¤· Ô¯‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 26.472 ¢ÚÒ, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÂÌÔÚ›· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ.

¶ƒ√™º√ƒ∂™ ·fi 40ú


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ÀfiıÂÛË Siemens

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·˜

ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡

™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ οÏ˜... ∞£∏¡∞, 3.

Δ ∞£∏¡∞, 3.

ª∂Ãπ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÎÏ‹ıËÎÂ Ô 4Ô˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Siemens. OÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ °. ª·Ù˙Ô˘Ú¿ÓË, Û˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ Siemens °. ™Î·Ú¤ÏË, ÛÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ π. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘.

∫·Ì›· ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÏfi ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ∞£∏¡∞, 3.

™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ·

ÙÔ ‰ÈÏfi ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·È Ó¤Ô˘ ¯Ù˘‹Ì·ÙÔ˜ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı‡Ó˘ ̤ۈ ÚÔ΋ڢ͢. √È ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙȘ ∞Ú¯¤˜ Ó· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Èı·ÓÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ∞ÁÒÓ·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜ - ºÚ¿ÍÈ· ªË‰ÂÓÈÛÙÒÓ”. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “ΔÔ μ‹Ì·”, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÂÎÈÔ‡ÚÈÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 04:55 ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠοÔÈÔÓ Ó· ÛÙ·ı̇ÂÈ ¤Ó· ‚·Ó ÛÙËÓ Ô‰fi ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ∞ıËÓÒÓ. ∂Âȉ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË Ì·ÚÙ˘Ú›· ηÙÔ›ÎÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›‰Â ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· Ì ÎÚ¿ÓÔ˜ Ó· ·Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚·Ó, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ fiÔ˘ ÙÔÓ ·Ó¤ÌÂÓÂ Û˘ÓÂÚÁfi˜ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û ÎÚ¿ÓÔ˜ Î·È Ó· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË.

ËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ΋ڢÍÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Èԇʷ˜ ·fi ¤‰Ú·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·˚΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑Ò˘, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ¢.™Èԇʷ “ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ·Ú·‰›‰ÂÈ Î·È ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘” .

∏ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∞ÓÓ· ªÂÓ¿ÎË ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” . “Δ· ÎfiÌÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ‰˘Û¯ÂÚ‹ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·È Ê¿ÓËÎ·Ó Î·È ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∞Ó Â›¯·Ì ·Ù˘¯Â›˜ ÛÙÈÁ̤˜, Â›Ó·È ‰ÈfiÙÈ ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜, ‹Ì·ÛÙ·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÊÂÚıԇ̠ηٿ ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙÚfiÔ Î·È Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ ÙÔ Ó‡̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ” ›Â. √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ∞.∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Ô ÚfiÏÔ˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “™ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÌfiÓÔ. ¢ÂÓ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ó· ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÛοϘ ÙˆÓ Î˘Ú›·Ú¯ˆÓ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘. ¢ÂÓ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÊÂÚfiÌÂı· ÛÙ· ηӿÏÈ· fi¯È ÁÈ· Ó· ÂÎʤÚÔ˘Ì Ô-

ÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂Ó˜ ·Ù¿Î˜, ‹ ÁÈ· Ó· ÚÔηÏԇ̠¢ı˘Ì›· ÛÙÔ ÊÈÏÔı¿ÌÔÓ ÎÔÈÓfi ÙˆÓ ¢ÂÏÙ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÎÙÒ” . √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ÂͤÊÚ·Û ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Â˘¯·ÚÈÛٛ˜ “ÁÈ· ÙÔÓ ¿„ÔÁÔ ÙÚfiÔ ÌÂ

ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È¢ı‡Ó·Ù ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Û·˜ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ Î·È Â˘Úˆ·˚΋ ÛÎËÓ‹ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜

ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÚÔηÙfi¯ˆÓ” . ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ › fiÙÈ ÙÈÌ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·ÏÏÂ Ô ¢. ™Èԇʷ˜ Î·È ÙÔ ÚÔ‰Ú›Ô, ÒÛÙÂ Ë μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. “μ‚·›ˆ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰ÚfiÌÔ˜ ·ÎfiÌË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ó˘ı›, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ, ÂÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· ˆ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı›, Ë Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· Î·È ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘” ÚfiÛıÂÛÂ. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞¯. ∫·ÓÙ·ÚÙ˙‹˜ Û˘Ó¯¿ÚË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ì ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ·fi„ÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Î¿ı ÎfiÌÌ·, Ë Î¿ı ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Ù· ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. √ μ. ∞ÔÛÙÔÏ¿ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ §∞√™ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. ™Èԇʷ “ÁÈ· ÙÔ Û‚·ÛÌfi, ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ ‰Â›Í·Ù ÛÙÔ ıÂÛÌfi, ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û·˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·”.

ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜

“¶·Ú¿Ù·ÛË” ·fi ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ∞£∏¡∞, 3.

Δ√¡ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ·ÊÔ‡ Ï¿‚ÂÈ Ù· Â›-

ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ı· ÂÈÛËÁËı› Ë ∫√ªπ™π√¡ ÛÙÔ ∂∫√ºπ¡ Ó· ‰Ôı› ‹ fi¯È ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 3%. ∞ÊÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÙfiÙÂ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÏ·ÛÙÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ΔË ‰È·‚‚·›ˆÛË ·˘Ù‹ ¤Ï·‚ ¯ı˜ Ô ˘Ô˘Ú-

Áfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ·fi ËÁ¤˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÚÈÓ ·ÎfiÌ· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÏfiÁÔ. ΔȘ ÂÒ‰˘Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ μ‹Ì·, ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË Û˘˙‹ÙËÛË ÚfiˆÚË Î·È ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Â› ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ·Ú¿Ù·ÛË Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·Ó·Ì›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘-

Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô Ì‹Ó˜. ª¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2010. ΔËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Û‹ÌÂÚ· ÂӉ›ÍÂȘ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛıÔ‡Ó ·ÈÛÈfi‰Ô͘, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔ-

Ì›·˜ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ∂›ÙÚÔÔ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ‰ÈÂÙ‹˜ ·Ú¿Ù·ÛË ¤ˆ˜ ÙÔ 2012, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· οو ÙÔ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶, fiˆ˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙȘ μڢͤÏϘ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û¯ÔÏ›·Û fiÙÈ “ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ‰Â‰Ô̤ÓË ·Ú¿Ù·ÛË. ŸÏÔÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÙÈ Î¿ÓÂȘ Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË, ÙÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›˜”.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ı˜ ÌÂٷ͇ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË-∫˘ÚÈ·ÓÔ‡

“ÃÚfiÓÔ˜ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı› Ë ΔÔ˘ÚΛ· ˘¿Ú¯ÂÈ” ∞£∏¡∞, 3.

ª∂ ÙËÓ “ÛÙÂÓ‹ Î·È Û˘Ó¯‹” Û˘-

ÓÂÚÁ·Û›· ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∫‡ÚÔ˘, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, ÙfiÓÈÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ Ô‰fiÊÚ·ÁÌ· ÙÔ˘ §ÈÌÓ‹ÙË Î·Ù·‰›Î·ÛÂ Ë ∞ı‹Ó·. “™ÙËÚ›˙Ô˘Ì Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÌÈ·˜ ∫˘Úȷ΋˜ χÛ˘ ¯ˆÚ›˜ ÂȉȷÈÙËۛ˜, ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÚ›ÙˆÓ, Ù¯ÓËÙ¿ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÔÚfiÛËÌ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™∞ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ·ÍÈÒÓ Ù˘ ∂∂” , Â·Ó¤Ï·‚Â Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ˙‹ÙËÌ· ˙ˆÙÈ΋˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·Ù·‰›Î·Û ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ Ô‰fiÊÚ·ÁÌ· ÙÔ˘ §ÈÌÓ‹ÙË, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Î·-

ÙÔ¯ÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ì·Ù·›ˆÛ·Ó ÙÔ ÚÔÛ·ÓËÌ· ÈÛÙÒÓ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙË ªfiÚÊÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ Ô‰ÔÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi “·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi” Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë Ó¤· Ê¿ÛË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆӔ . ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÚÔ˜ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, › fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›Ô˘˜ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó ÂÔÈÎÔ-

‰ÔÌËÙÈο ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÌʈÓË̤ÓË Ï‡ÛË ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‰È¯ÔÙfiÌËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË. “ªÈ· Âӈ̤ÓË ∫‡ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂∂ Ù˘ ÔÔ›·˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ı· Â›Ó·È Â˘Úˆ·›ÔÈ Ôϛ٘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘” ÚfiÛıÂÛÂ. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒ-

ÛÂÒÓ Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÓÙ·Íȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·. “¢›ÓÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÛÙËÓ ∂∂ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÏÔ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∫‡ÚÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ “·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” , ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. “ÃÚfiÓÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı› Ë ΔÔ˘ÚΛ· ·ÚΛ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ¤ÁηÈÚ· fiÙÈ ÂÎÙÒÛÂȘ Î·È ÂȉÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó, fiÙÈ ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¤ÙÛÈ Ë ∂˘ÚÒË” ›Â. √ Î. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Ô˘ ‹ÏÈ˙Â Ë ∫‡ÚÔ˜ ÛÙ· Èfi ‰‡ÛÎÔÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·.

∫¿ÏÂÛÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· “Ó· Â›Ó·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›Ô˘˜ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÂχıÂÚ· Î·È ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛˆÛÙ¿ ÌËӇ̷ٷ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂȉȈÎfiÌÂÓË Ï‡ÛË” , ÁÈ·Ù› ¤Ú· ·fi ÙË Û˘ÌʈÓË̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· “Ë ΔÔ˘ÚΛ· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Â›Ó·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜” . °È· ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ∞Á΢ڷ˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂∂ › fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ı¤ÙÂÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È fiÚÔ˘˜, “ÂȉÂÌ‹ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ” . ∏ ¡Ù. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ ÔÌfiÏÔÁfi Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ °° ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂ΛÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∫‡ÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¡∞Δ√-∂∂ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Â›Ó·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· Î·È fi¯È Ë ∫‡ÚÔ˜” .


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∞ӷ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ·Ó·ıÂÒÚËÛË ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÂÓ fi„ÂÈ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

™Â ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜

∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ √ ÀºÀ¶√Àƒ°√™ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È-

 ·Ó·ÌÔÓ‹ Ô‰ËÁÈÒÓ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √È ÌÂÙ·‰ËÌÔÙ‡ÛÂȘ Ê˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ó ÂÂȉ‹ ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÂÎÏÔÁ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÔÏ›Ù˘ ‰Èη›ˆÌ· Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, Ô˘ ¤Î·Ó ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢ÛË, ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÈÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙÚ¤¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Î·È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi Ô˘ Ù›ıÂÙ·È ·fi ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÔÏÔÁ›ˆÓ, Â›Ó·È ·Ó ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ıÂÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ë 15Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ·Ó·ıˆڋÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ ‰›ÌËÓÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ó·ıÂÒÚËÛË Â›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. “ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ıÂÒÚËÛË Â›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÙËÓ ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÛÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÔÏÔÁ›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. μ·ÛÈÏÈ΋ ∞Á¿ÏÔ˘. “ŸÔÈÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‰ËÌÔÙ‡ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ÂΛ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢ÛË” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÔÏÔÁ›Ô˘ μfiÏÔ˘. “ŸÛÔÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ô˘ ı· ÏËÊı› ˘fi„Ë. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜. £· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ô˘ ı· ÔÚÈÛı›, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÏËÊı› ˘fi„Ë Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. ∞Á¿ÏÔ˘. ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ÔfiÙ Ϸ̂¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ÚÒÙË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ¢Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Ô˘: * Œ¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ (‰ËÏ·‰‹ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1991). * ∂›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Û ÂÎÏÔÁÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ‰‹ÌÔ˘ ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚËı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÈÓ. ¶ÔÈÔÈ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡: * ŸÛÔÈ ‰È·ÙÂÏÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη Û Ï‹ÚË ÛÙÂÚËÙÈ΋ ‰ÈηÛÙÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË. * ŸÛÔÈ ÙÔ ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó ÏfiÁˆ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˘ ÔÈÓÈ΋˜ ηٷ‰›Î˘, Û οÔÈÔ ·fi Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÈÓÈÎfi Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÔÈÓÈÎfi ÎÒ‰Èη, ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·ÚΛ ·˘Ù‹ Ë ÛÙ¤ÚËÛË. √È ÂÎÏÔÁ›˜ ı· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ‹ ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÛÙ· ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ. √È ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜ ÂÎÏÔÁ›˜ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Û ·ÌÈÁ¤˜ ‹ ÌÂÈÎÙfi ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡

Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó. ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ô˘ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó, Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ‰Âη¤ÓÙ (15) Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ÁÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓٷ‰ÚÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÔÈ „‹ÊÔÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ Ô Î¿ı „ËÊÔÊfiÚÔ˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ‰‡Ô.

√È ÚÔıÂƯ̂˜ ªÂ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Û‹ÌÂÚ· 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” Î·È ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ì ·Ú¯‹ ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ›¯·Ó ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ 2007 (¶.¢. 96/2007): - ª¤¯ÚÈ Î·È ÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜, Î.Ï. ÛÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ

ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ‹ ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ. - ¶¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ, Î.Ï. ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. - ™Â ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ¤ÓÛÙ·Û˘ ηٿ Ù˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ, Î.Ï. - ∂ÓÓ¤· Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙË ‰‹ÏˆÛË ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÌ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. -∂ÓÓ¤· Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ‰‹ÏˆÛ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. -∂ÓÓ¤· Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. -ª¤¯ÚÈ Î·È ÂÓÓ¤· Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜

ÂÚÈfi‰Ô˘. Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·Ú·›ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ˘·ÏϋψÓ, ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î.Ï. ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÒÏ˘Ì· ÂÎÏÔÁÈÌfiÙËÙ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 56 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. -¢¤Î· Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ë ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ. -¢ÂηÙÚ›˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ. -¢¤Î·ÙË Ù¤Ù·ÚÙË Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ë ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ·fi ÙÔ ∞’ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. -¢Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ÃÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ °ÂÓÈÎÔ‡˜ °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î.Ï. ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÛÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ. -¢Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi, ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔ̿گ˜, Ì ۯÂÙÈ΋ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ „ËÊÔÊÔÚ›·˜. -¢Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÈÓ¿ÎˆÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËÎ·Ó Û’ fiÏË ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·. -¢Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹ ÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ. -√ÎÙÒ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ÓÔÌ¿Ú¯Ë, Â› ·ԉ›ÍÂÈ, Â·Ú΋ ·ÚÈıÌfi „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. -√ÎÙÒ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „Ë-

ÊÔÊÔÚ›· Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÚÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Û ÂÚ›ÙˆÛË ı·Ó¿ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. -ŒÍÈ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, Â› ·ԉ›ÍÂÈ, Â·Ú΋ ·ÚÈıÌfi „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÁÈ· Ù· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ, fiÌÔÈ· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. -¶¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÚÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Û ÂÚ›ÙˆÛË ı·Ó¿ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. -¶¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Ì ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. -¶¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈÛı¤ÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Ì ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ. -¶¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Ì ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ÙˆÓ ·Ó·ÎËÚ˘¯ı¤ÓÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ. -ΔÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. -¢‡Ô Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ÂÊfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‹ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. -ª¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÓÔÌ¿Ú¯Ë, Ë ·ÏÏ·Á‹ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ÂÊfiÛÔÓ Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ·Ú¯Èο ÔÚ›ÛÙËÎÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·ÓÒÙÂÚ˘ ‚›·˜. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î. ™‡ÚÔ˜ Δ·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ˘ÂÁÚ¿ÊË ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Î·È ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ȉڇÂÙ·È ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÛÙÔ π·ÙÚÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ÔÔ›· ηχÙÂÈ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜, ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ Î·È ÎÏÈÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜. ∏ ÎÏÈÓÈ΋ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Î·È ‰È·ÎÚÈÙ¿ ·fi ÙËÓ √ÁÎÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ∫ÏÈÓÈ΋ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÂÍÂȉÈ΢ÔÌ¤ÓˆÓ È·ÙÚÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙȘ οوıÈ ªÔÓ¿‰Â˜: 1. ªÔÓ¿‰· ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ∞Ó·ÈÌ›·˜ 2. ªÔÓ¿‰· ∂͈ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ÙˆÓ ÓÂÔÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÈÌÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Î·È ÏÂÌÊÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. √ Î. Δ·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “∏ ∫ÏÈÓÈ΋ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ÚÔÙ˘¯È·Îfi Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Â›Â‰Ô Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ fiÙ·Ó Î·È fiÔÙ ˙ËÙ›ٷÈ, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ·Û¯ÔÏ›ٷÈ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ Âȉ›Î¢ÛË È·ÙÚÒÓ, ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ˘Á›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÂÈÌfiÚʈÛË ·˘ÙÒÓ. ∏ ∫ÏÈÓÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÂÏ› ÎÏÈÓÈο, ÂÈÚ·Ì·ÙÈο Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ, Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ¿ÏÏ· ·Î·‰ËÌ·˚ο Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈο ȉڇ̷ٷ, Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È Û˘Ó¤‰ÚÈ· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÏÔÈÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ŸÏÔÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ” .


M·ÁÓËÛ›· 12

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

¢∏ª√™ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞™

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ

∑ËÙÔ‡Ó Î·Ù·ÓfiËÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ‰ËÌÔÙÒÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁˆÓ

¶ÔÈÔÈ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶∞™√∫

Δ∏¡ ηٷÓfiËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·-

ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ˙ËÙ› Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜. ∏ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “Œ¯Ô˘Ì ÂÍ ·Ú¯‹˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ μfiÏÔ˘- ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜∑·ÁÔÚ¿˜, ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ Ì ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ¤ˆ˜ ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ı· ʤÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›· Û ԉËÁÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÔ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ·. Œ¯Ô˘Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ÙȘ “Ô˘Ú¤˜” , ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ, ÁÈ· ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Û˘Ó¯¤˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ Î·È ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È - Ó· ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì - ÁÈ· ¤ÚÁÔ ÓÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μ. ¢. ¶ËÏ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∞ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘Á›· 150.000 ·ÓıÚÒˆÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ù· χ̷ٷ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ηÈÚfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·È¯Ì‹˜, ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙ· ڤ̷ٷ, ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÁ¤˜, Î·È ÙȘ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ·ÎÙ¤˜. ªÔχÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ˘ ¶.™. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ıÂÚÌ¿ ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜, Ô˘ ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Ó· ÌË ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √È Î¿ÔȘ ÒÚ˜ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÌÂÛËÌÂÚÈ¿ÙÈÎÔ˘ ‡ÓÔ˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÌÂÙÚÔ‡Ó Û ̤Ú˜ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ∞˜ ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ ÂÁˆÈÛÙ¤˜, ·˜ ‰Ô‡Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ηÏfi. ∂›Ó·È ¿‰ÈÎÔ Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜” .

∂ÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡-

ÏÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ η٤ıÂÛ·Ó Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ™. ∫ÔÎΛÓ˘ Î·È Ô ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. °. ªÔ˘Ï¿˜. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ˜. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ηı·Ú›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡, Î·È Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚԂϤ„ÂÈ ÁÈ· ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ›ÛÙˆÛË. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ·Ù› Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Í·ÚÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡ Ù˘ ÁÚ›˘ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ˘Á›·˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜” .

∂Á·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó

ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¶∞™√∫. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ı· ηٷı¤ÛÂÈ “ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË” ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÓÓ¤· ÔÓfiÌ·Ù·, ÂÓÒ ı· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· ·˘ÙÔÚÔÙ·ıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Î·È ¶ÂÙÚԇϷ ¡ÙÂω‹ÌÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔÓ ÚÒËÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î.Î. °. ¢È·Ì·ÓÙ‹ Î·È °. μÏ¿¯Ô, ÙË ÓÔ̷گȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË Î·È ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ¢ÂÚ‚¤ÓË. ΔËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Î·È Ô ÓÔÌÈÎfi˜ Î. μ. ¡È˙¿Ì˘, Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÙÔ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÛÊÔÚ‹ÛÂÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·È ÙÔ˘ Î. Ã. ¢ÂÚ‚¤ÓË, Ë ÙÔÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ÂÈϤÍÂÈ ÚfiÛˆÔ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ. Ãı˜ ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÛÙ¿ÏË ·fi ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. °. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÂÁ·ÎÏÈÔ˜, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÓÈÎËÊfiÚ· Ì¿¯Ë “Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡” . √ Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ “Â›Ó·È Î·È ÂΛÓÔÈ, Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ ηÈ

ÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi fiÚ·Ì· Î·È Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∞˘ÙÔÓfiËÙË ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÈÛ¯˘ÚÒÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ó›Î˘ Û οı ÓÔÌfi ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜. ™ÙÔ ¶∞™√∫ ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜, Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜” .

∏ ‰È·‰Èηۛ· Δ· ª¤ÏË Î·È ÔÈ º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÔÏ›Ù˘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ™Â٤̂ÚË, ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ó¿‰ÂÈ͢ ÀÔ„ËÊ›ˆÓ Ì ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ÔÈΛ·˜ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, Ù· ª¤ÏË Î·È ÔÈ

º›ÏÔÈ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜, ÙÚ›ÙˆÓ Ì ۯÂÙÈ΋ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ‹‰Ë Û¯ÂÙÈΤ˜ ÊfiÚ̘. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 ™Â٤̂ÚË, Û ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ó¿‰ÂÈ͢ ÀÔ„ËÊ›ˆÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 ™Â٤̂ÚË ÛÙȘ ‰Ò‰Âη ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ù˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó Î·È Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·ÏÊ·‚ËÙÈο, Ì ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·, ¯ˆÚ›˜ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ηٿٷÍË ‹ ÛÂÈÚ¿. ™ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ™Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ó· ÂÌÓ¤Ô˘Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂȘ

Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÊÔÚ›˜, ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÒÓ, ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÒÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Û ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È Ì·˙ÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Ë Â¿ÚÎÂÈ·, Ë ÂȉÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È Ë ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÌÈ·˜ ı¤Û˘ ¢ı‡Ó˘ Î·È Ë ÂÎÊÚ·Ṳ̂ÓË Ï·˚΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. °È· fiϘ ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ı· ÂÓËÌÂÚˆı› ı· Â›Ó·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜. ∞˘Ù‹ ı· ÂÓËÌÂÚˆı› Î·È ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Â¿Ó ÛÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù˘¯fiÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ∫¿ı ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ‰‹ÏˆÛË “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ηٿ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔÓ ∫Ò‰Èη ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜.

∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ï·ÛÙ¤˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ À¶√£∂™∏ ¤Î‰ÔÛ˘ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ··Û¯ÔÏ› ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›·, ÔÈ Ï·ÛÙÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ¿‰ÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ʤÚÔ˘Ó Ï·ÛÙ¤˜ ˘ÔÁڷʤ˜ Î·È ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ì˯·ÓÈÎfi ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ. ªÂ Û¯ÂÙÈ΋ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙ˘Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÈÎfi, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ó· ÙÔ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÚÔ˜ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÔηχÊÙËΠ·fi ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤‚·Ï ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȉfiÙËÛ˘. ª·˙› Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο η٤ıÂÛ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›Ô˘ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ Î·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÛÙÔ ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Û ¿ÏÏÔ ·Î›ÓËÙÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Â-

Ú¢ÓÒÓ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÛÂÈÚ¿ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ÂΉÔı› ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ì˯·ÓÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹, Ë ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Â›Ó·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÔÈ Ï·ÛÙ¤˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ÔÙ¤ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜

Ù˘. ∂›Û˘, ʤÚÔ˘Ó Ï·ÛÙ¤˜ ˘ÔÁڷʤ˜ Î·È ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘. ∞ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È Ô‡Ù ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, Ì ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ó· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙ˘Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·fi ÙÔ ÊÂÚfiÌÂÓÔ ˆ˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ì˯·ÓÈÎfi Ó· ÙÔ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂÙ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ·Ó¤Î˘„ ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, Ì Ï·ÛÙÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ıˆڋÛÂˆÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘, Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ¤ÓÙ˘Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ì˯·ÓÈÎfi Ô˘ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¿‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜” .


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

¢‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘

Δ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ ª

¤Û· ÛÙÔ 2010 ı· Ê·ÓÔ‡Ó ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √È ›‰ÈÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¤ÛÔ‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ∫Ú¿ÙÔ˜. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ‰Â ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË-ηÈÓÔÙÔÌ›·, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙËÓ Î·Î‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔÏÌËÚÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÒÛÙÂ Ë ¯ÒÚ· Ó· ÂͤÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÂÛÙ›·Û ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™Â ÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·; ¶ÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ·; ¢‡Ô ‚·ÛÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ··ÓÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “£” Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫fiÏÏÈ·˜. √ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÙÔ ˘„ËÏfi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜, Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, ÙÔ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30-40 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ. √ ›‰ÈÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î¿ı ÊÔÚ¿. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÌfiÓÔ, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. °È·Ù› Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ‰··ÓÒÓ, ÂͤÏÈÍË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. 줂·È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ˘„ËϤ˜ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰· ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‰È·‚ÈÔ‡Ó ÔÏ˘ÙÂÏÒ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ Ù· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, fiÛÔ ı· ¤ÚÂÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi, ¯ıÚÈÎfi Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. ∞˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. √ Î. ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÁ› ·ÎfiÌË ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ª¤-

● ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫fiÏÏÈ·˜

● °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ ¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 7-8%. ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ı· ÂͤگÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË. ΔÔ 2010 ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÚ·ÁÈÎfi, ·ÏÏ¿ ı· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ·˘Ùfi ı· Ê·Ó› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ΢ڛˆ˜. ∞ÎfiÌË ı· ÎÈÓËıԇ̠۠ÌˉÂÓÈο, ›Ûˆ˜ Î·È Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ, Â›‰· ·Ó¿Ù˘Í˘. ¢ËÏ·‰‹ οÔȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÎÚ›ÛË ı· Ì·˜ ÎÙ˘‹ÛÂÈ Ì ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·ÊÔ‡ ÙÔ 2010 ı· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 2009 ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÚˆÙËı›˜ Û ÔÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘, Ô Î. ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ ›Â: “¶Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi. ŒÙÛÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ Ì·˜ Ì ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Î·ÈÓÔÙfi̘ ȉ¤Â˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ ‰›Ù˘¯Ô ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¢ËÏ·‰‹ Ó· Í·Ó·ÛÎÂÊÙԇ̠ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ì·˜ ‰È·‰Èηۛ·. ¡· ·Ú¿ÁÔ˘Ì ÔÈÔÙÈο Î·È fi¯È Ì·˙Èο ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· Ó· ·ÓÔȯÙԇ̠۠Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ì Ï·ÛÙÈο ÔÙ‹ÚÈ· Î·È Î·Ú¤ÎϘ. °È· ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ô Î. ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

‰ÒÛÔ˘Ó ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ηıÂÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·, fiˆ˜ ÙÚÔʛ̈Ó, ÔÙÒÓ, ͇ÏÔ˘.

¡· ‚Úԇ̠·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÛÙ›ÁÌ· ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∫fiÏÏÈ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ‹ ‰‡Ô, fiˆ˜ ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ȉȷ›ÙÂÚ· ηϋ ı¤ÛË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (¯Ú¤Ô˜, ¤ÏÏÂÈÌÌ·) Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ‹ıÂÏÂ Ô Î¿ı ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ªÂ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ÙfiÓˆÓ·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ó· ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ¯Ú‹Ì· Ó· Î˘Ï‹ÛÂÈ. º·›ÓÂÙ·È Ô ÎfiÌÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈ Î·È ϤÔÓ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙȘ fiÔȘ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ŸÏÔÈ, ¿ÏÏÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÓ¤ÛÔ˘ÌÂ. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ı·ÚڷϤ· ̤ÙÚ· Ô˘ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈ· ÚÔηÏÔ‡Ó fiÓÔ, ·ÏÏ¿ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ʤÚÓÔ˘Ó Ï‡ÛË. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ηÎfi ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜. √ Î. ∫fiÏÏÈ·˜ ÚfiÛıÂÛ › ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜. ¶Ò˜ fï˜ ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi; ∫·È ÂΛ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∏ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÙÚfiÔÈ. 줂·È· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÓÈ-

¯Ú¿. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙË “‚·ÚÈ¿” ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ô˘ Â›Ó·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔ Ó¤Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Ë ÎÚ›ÛË ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ, Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÛÙ›ÁÌ·

Î·È Û ÔÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı›. √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô ¤Ó·˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∞ÎfiÌË ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ̤ۈ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‚’ ¢ηÈÚ›·˜ Δ√ ™¯ÔÏÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘-

ηÈÚ›·˜ μfiÏÔ˘ (™¢∂ μfiÏÔ˘) Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÁÈ· 6Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ΔÔ ™¢∂ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Á˘ÌÓ·Ûȷ΋˜ ·È‰Â›·˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÓ‹ÏÈΘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÊÔ›ÙËÛË Û ·˘Ùfi. ∏ ÊÔ›ÙËÛË ‰È·ÚΛ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ ÈÛfiÙÈÌÔ Ì ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. Δ· ™¢∂ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË (∂∫Δ) Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. °È· ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ Î·È ∑¿¯Ô˘, ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ: 4 ÌÌ-8 ÌÌ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421048762, 6972234936 ÏËÚ. ∞fi ÙË ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¢fiÏÁ˘Ú· ª·Ú›·.


ª·ÁÓËÛ›· 14 ∞À•∏™∏ 15% ÂÚ›Ô˘ ηٷ-

ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ πÔ˘Ó›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ 264.304 ÂÈ‚¿Ù˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ¤Ó·ÓÙÈ 239.445 ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÛÈÓfi ‰È¿ÛÙËÌ·. √ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î›ÓËÛË, ηıÒ˜ Ù·Í›‰Â„·Ó 114.963 ÂÈ‚¿Ù˜ ¤Ó·ÓÙÈ 111.088 ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2008. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ΛÓËÛË ‹Ù·Ó ÂÌÊ·ÓÒ˜ ·˘ÍË̤ÓË Î·È Ù· ÏÔ›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ˘„ËϤ˜ ÏËÚfiÙËÙ˜. ∂ȉÈο Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Ë ÏËÚfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ÛÙÔ 100%. ∫·È Ù· ÙÚ›· ÓËÛÈ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, Ì ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ∞˘ÍË̤ÓË Î·Ù¿ 20% ÂÚ›Ô˘ Ë ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “ª¿Ì· ª›·” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ì ٷ ÏÔ›· 44.058 ÂÈ‚¿Ù˜ (¤Ó·ÓÙÈ 43.168 ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2008), ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 95.283 (¤Ó·ÓÙÈ 85.221 ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ) Î·È 114.963 ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ (¤Ó·ÓÙÈ 111.088 ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2008). ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 3967 πÃ, 1211 ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È 765 ‰›Î˘ÎÏ·, ÂÓÒ ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi 3707 πÃ, 1299 ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È 765 ‰›Î˘ÎÏ·. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 14.022 πÃ, 1439 ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È 1732 ‰›Î˘ÎÏ·. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 11.774 πÃ, 1299 ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È 1413 ‰›Î˘ÎÏ·. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009 ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 18.224 πÃ, 1006 ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È 3110 ‰›Î˘ÎÏ·. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2008 ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 14.572 πÃ, 927 ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È 2899 ‰›Î˘ÎÏ·. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ÂÎÙÂϤÛıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008. ∞fi ÚÔ¯ı¤˜ ΔÚ›ÙË, 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ŒÙÛÈ ÙÔ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi-ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ÂÎÙÂÏ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ‰‡Ô Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∞fi ¤Ó· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÂÎÙÂÏ› Î·È ÙÔ Ù·¯‡ÏÔÔ “∫·Ù·Ì·Ú¿Ó” Î·È ÙÔ ÈÙ¿ÌÂÓÔ ‰ÂÏÊ›ÓÈ. ∞fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ “¶·Ó·Á›· £·Ï·ÛÛÈÓ‹” Ô˘ Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Ì ÙË §‹ÌÓÔ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ›¯Â ‰È·Ê·Ó› Ë ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ·fi ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÏÔ›·. √È Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÛÙ· ·˘ÍË̤ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. §fiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ÚÔÌ‹ıÂȘ. º·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ›¯Â ·Ú·ÙËÚËı› Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ì ÙȘ “Ô˘Ú¤˜” ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

™‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ¡∞ª, ÊÔÚ¤ˆÓ ÀÁ›·˜ Î·È ¿ÏψÓ

™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ª·Ú›· ∫·Ú¿: ΔÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ı· ‰¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ˆ˜ ‚·ÚÈ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο

Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â˘Ú›·˜ Û‡Û΄˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÀÁ›·˜ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ™ÙËÓ “ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·” , ηıÒ˜ Î·È “ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘Ó¯ԇ˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡” ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘” ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ª·Ú›· ∫·Ú¿ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “›̷ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘” , ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÙÔ “∞¯ÈÏÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ı· ‰¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ˆ˜ ‚·ÚÈ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ù· ÛËÌ›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ˙ËÙÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 10 ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÁÁڿʈ˜ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÔÌ‹, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡, ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. °È· ÙȘ ™¯ÔϤ˜ Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, Ë ‰È·ÓÔÌ‹ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ˘¢ı‡ÓˆÓ Â·Ê‹˜ ÁÈ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi. ∞fi ÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ˙ËÙ› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÔ‡Ó ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÙÔ π∫∞ Î·È ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È Ê‡Ï·Í˘ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 2.000 ‰fiÛÂȘ, Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·

∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ π∫∞ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔ‰‡Ó·Ì· Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈfiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ‰Ô̤˜, Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Ó· ˙ËÙ› ÂÓË̤ڈÛË ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈÛÌfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ π∫∞ ÛÙÔ˘˜ 83.000 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi. Δ· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊË-

Û˘, ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡ÛÙ·Û˘ È·ÙÚ›ˆÓ ÁÚ›˘. √È ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ì ·˘ÛÙËÚfiÙ·ÙË Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. Δ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ì ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜.

“∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ¡Ô̿گ˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ “ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û˘Ó¯Ҙ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Û fiϘ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· ËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ Â·Ê‹ Î·È ·ÏÏËÏÔÂÓË̤ڈÛË Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜. ŒÙÛÈ, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Î·È Ë ÔÚı‹ ·Ó¿ÁÎË Û˘Ó¯ԇ˜ ·-

Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. Àfi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÈηÈÚÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ΔÔÈÎfi ¡Ô̷گȷÎfi ™¯¤‰ÈÔ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ٷ Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ , Ô˘ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ª·Ú›· ∫·Ú¿ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “›̷ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Î·È ı· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ı· ‰¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ˆ˜ ‚·ÚÈ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ∏ Ó¤· ÁÚ›Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· fiˆ˜ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÎÔÈÓ‹ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ù· ‚·ÚÈ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÓÔÛËÏ›·˜. ∂›Û˘, ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ϤÔÓ fiÏ· Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ù· ‚·ÚÈ¿ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÓÔÛËÏ›·. Œ¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ΤÓÙÚˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ, ˆÛÙfiÛÔ, Ì ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ Ï¿‚·Ì ٷ ΤÓÙÚ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÌfiÏ˘ÓÙÔ ·fi ÙÔÓ Èfi” . Δ¤ÏÔ˜, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿Ó. ∞ı·Ó·ÛÔ‡Ï˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Â›Ó·È Â‡ÏÔÁÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· οÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Â›Ó·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ∏ ÂÓË̤ڈÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Âȉ‹ÌÔÓ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿” .

264.000 ÂÈ‚¿Ù˜ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

™¯ÔÏ›·: ∞ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙ· ̤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ÁÚ›˘ ÂÏÏ›„ÂÈ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ∫·Ïfi˜ ·ÂÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ Î·È χÛÈÌÔ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û οı ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÁÚ›˘. øÛÙfiÛÔ Ë ÌË ÚfiÛÏË„Ë Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙË ÁÚ›Ë Â›Ó·È Ù· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÁÚ›˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ Ù˘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ ·fi ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›· μÏ·¯¿ÎË. Δ· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÚÒ-

ÙÔÓ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÈÎfi˜, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ÙÚ›ÙÔÓ fiÙÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ º·Ú̿ΈÓ, ÔfiÙ ӷ ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ fiÙÈ Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ı· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ πˆÏÎÔ‡ Î·È Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∑›ÎÔ˜ › ˆ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ÛÎÒÓ, ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛËÙÈÎÔ‡ ˘ÁÚÔ‡, ÙˆÓ Á·ÓÙÈÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ Î¿ı ۯÔÏÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ÂÓÒ ÛÙÔ Î¿ı ۯÔÏÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ

·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÈÎfi˜, ÂÓÒ Î¿ı Ë̤ڷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. °È· ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÒÚ·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ∂√º. ™Ù· Û¯ÔÏ›· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ‹‰Ë ÂÁ·ÎÏÈÔÈ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë Î·È ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó. √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ Î. μÏ·¯¿ÎË ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 8Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡ÙÔ‡ÚÔ˜ ›Â: “∞ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· fï˜ Ô˘ ÏfiÁˆ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó. ŒÙÛÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯ÔÏ›· Ô˘

‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ, ÁÈ·Ù› ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ √™∫. ∫·È ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ∂›Û˘ ÚԂϤÂÙ·È ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, fiÔ˘ ı· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ô Ì·ıËÙ‹˜, fiÙ·Ó ÓÔÛ‹ÛÂÈ. ™Ù· Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ·ÊÔ‡ Ï›Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ·›ıÔ˘Û˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÂÏÈο ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ ÈÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È ÌËÓ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·ÓÈÎfi˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ›Â Ë Î. μÏ·¯¿ÎË, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛ‹ Ù˘. √ ηÏfi˜ ·ÂÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ, Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ì ·ÓÙÈÛËÙÈÎfi ˘ÁÚfi

‹ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· 70% ÙˆÓ ıÚ·Ó›ˆÓ, ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û οı ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Î·È Ë ‡·ÚÍË Á·ÓÙÈÒÓ Î·È ԉȿ˜ ÌÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ·fi ÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ̤ÙÚ·. ∞ÎfiÌË Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÏÔ› ÂÓ·ÁηÏÈÛÌÔ› Î·È ÙÔ ÊÙ¿ÚÓÈÛÌ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÁÎÒÓ· Î·È fi¯È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ªÔ‡Ú˘ Û˘Ó¤ÛÙËÛ fi¯È ·ÓÈÎfi Î·È Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ∞fi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯·ÌÂ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ ¶ÚfiÏ˄˘ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ, οÙÈ Ô˘ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÂÂÙ‡¯ıË. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

™Â ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

¢ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ù˘ 86¯ÚÔÓ˘;

™À§§√°√™ π¢π√∫Δ∏Δø¡ ∫∂¡Δƒø¡ •∂¡ø¡ °§ø™™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ∞Óı. °·˙‹ 161 - Δ.∫. 382 21 - Δ∏§. - FAX: 24210 38001 - μfiÏÔ˜ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ‡¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ °ÔÓ›˜ Î·È ª·ıËÙ¤˜ ηϋ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ: ∏ ¤Ó·ÚÍË Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· Ù· ∫¤ÓÙÚ· •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ™·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ∫¤ÓÙÚ· •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ, Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:

∫∞Δ∞™Δ∞™∏ ª∂§ø¡ ∫·Ù¤ıÂÛÂ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÛÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Ë ÙÛÈÁÁ¿Ó· Ô˘ ÊÚfiÓÙÈ˙ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÙËÓ 86¯ÚÔÓË ª·Ú›· ™Ù·Ì¿ÙË -Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚ‹, ÊÈ̤̈ÓË Î·È ‰Â̤ÓË ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘- Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó “Ì¿ÚÙ˘Ú·˜-ÎÏÂȉ›” . ∏ ηٿıÂÛ‹ Ù˘ fï˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ÂÓ ‰È·ÊÒÙÈÛ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ Á˘Ó·›Î·˜. ∏ ÙÛÈÁÁ¿Ó·, Ì›· 27¯ÚÔÓË ÌËÙ¤Ú· ÙÚÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, ʤÚÂÙ·È Ó· ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÚÈÓ ‚ÚÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ∫·È ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì·˙› Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙfiÛÔ Ë 27¯ÚÔÓË, fiÛÔ Î·È Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ∏ 27¯ÚÔÓË, fiˆ˜ ›Â, ηı¿ÚÈ˙ ÙÔ Û›ÙÈ, Ï‹ÚˆÓ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ‚ÔËıÔ‡Û ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. √ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ¤Î·Ó ‰È¿ÊÔÚ· “ÌÂÚÂ̤ÙÈ·” , ·ÏÏ¿ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ Ë 86¯ÚÔÓË ‚ÚÂı› ÓÂÎÚ‹, ÙÔÓ Â͇‚ÚÈÛÂ Î·È ÂΛÓÔ˜ -fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi- ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ ¿ÂÈ Í·Ó¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ù˘ ›¯Â ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ ‚ÚÂı› ÓÂÎÚ‹ Î·È ¤ÎÙÔÙ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› Í·Ó¿. √È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ Ó·ڋ˜ ÙÛÈÁÁ¿Ó·˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ηٷı¤ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÁÂÈÙfiÓˆÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ 86¯ÚÔÓË Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ηÏÔ‡Û Û›ÙÈ Ù˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó· ÎÔÈÓfi

ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ “ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ Ì·ÈÓfi‚Á·ÈÓ·Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›·, ·fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÍȯӛ·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. Œ¯Ô˘Ó Ô‰ËÁËı› ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙÔ˘˜ Ôԛ˜ Ë Á˘Ó·›Î· ‚ڋΠÙo ı¿Ó·ÙÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙÔȯ›Ô. ∏ ÏËÛÙ›· Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙËÓ ª·Ú›· ™Ù·Ì¿ÙË. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ Ù˘ -Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹- ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÏfiÁˆ ÙÒÛ˘. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ıˆÚ› fiÙÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·È˙ ÙÔ fiÙÈ Ë ËÏÈÎȈ̤ÓË ‰È¤‰È‰Â ˆ˜ ›¯Â ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È fiÔÈÔ˜ ÙËÓ ‚ÔËıÔ‡Û ı· ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡ÛÂ. ∞fi ÙËÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ¿ÓÙˆ˜ ¤Ú¢ӷ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Â›Ó·È fiÙÈ Ë 86¯ÚÔÓË Ï¿Ì‚·Ó ÌËÓÈ·›· Û‡ÓÙ·ÍË 700 ¢ÚÒ, Ô˘ Ífi‰Â˘Â ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ™Ù· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ηٷı¤ÛÂÒÓ Ù˘ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ó· Â›Ó·È ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙË Ê‹ÌË Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó fiÙÈ ˙Ô‡Û ÔÏÔÌfiÓ·¯Ë Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ. “ºˆ˜” ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ‰·ÎÙ˘ÏÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Â›Ó·È ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ÓÔÈ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∂χıÂÚË Ì fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ËÚˆ›Ó˘ ∂χıÂÚË Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ¯ÒÚ· ·Ê¤ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘ Ë 28¯ÚÔÓË, Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ËÚˆ›Ó˘. ∏ Á˘Ó·›Î· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ›, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ˆ˜ ‡ÔÙË ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ™ÙË ı¤· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ¤ÎÚ˘„ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Ù˘ ÌÈÎÚÔÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘. ™Â ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘, ‚Ú¤ıËÎÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ 5,8 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ Î·È Ì›· ˙˘Á·ÚÈ¿ ·ÎÚȂ›·˜. ∏ 28¯ÚÔÓË ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ÚËÙ‹ ‰ÈοÛÈÌÔ ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Ó·ڿ ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Î·È Î·Ù›¯·Ó ÌÈÎÚÔÔÛfiÙËÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ.

√¡√ª∞Δ∂¶ø¡Àª√ 1. ∞ÁÚÔÎÒÛÙ· ª·Ú›· 2. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›· 3. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∞ÚÁ˘ÚԇϷ 4. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ŒÏÂÓ· 5. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 6. ∞ÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘-Hutton Sara 7. ∞Ú¤ı· ∂ϤÓË 8. μ·ÁÂÓ¿˜ ∫ÒÛÙ·˜ 9. μ·ÏˆÙ‹ ÷ڿ 10. μÔÁÈ·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ £ÂfiÎÏËÙÔ˜ 11. μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ 12. °·‚·Ï¿-ΔÛ·ÎÓ¿ÎË ª·Ú›· 13. °È·‚¿Ú·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 14. °ÎÚ›ÓÈ· ŒÊË 15. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜-∑Ô‡ÁÎÏÔ˜-∑·ÊÂÈÚ›‰Ë˜ 16. ¢È·Ó¤ÏÏÔ˘ ŒÊË 17. ¢È·ÓÂÏÏ‹˜ °È¿ÓÓ˘ 18. ∂˘ÛÙÚ·ÙÈ¿‰Ô˘-§¿ÓË §›· 19. ∑·Úο‰· ∞ıËÓ¿ 20. ∏ÏÈ¿‰Ô˘-ÃÚfiÓË ¡›Ó· 21. ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘-∑‹ÛË ∞Ó·ÛÙ·Û›· 22. £ÂÔÏfiÁÔ˘-ª·ÙÛ¿ÙÛÔ˘ ∞›ÁÏË 23. ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ· ª·Ú›· 24. ∫ÒÛÙ·-°Î›Î· ÃÚ‡Û· 25. ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ›Ô˘ ∞ÔÛÙÔÏ. 26. ∫·ÙÚ·¿ÓË-∑·¿ÓÙË ∂˘Ù˘¯›· 27. ∫ÔÙÚÒÓË ™ÔÊ›· 28. ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˘ ∑·ÊÂÈÚԇϷ 29. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˘ °ÈÔ¯¿ÓÓ· 30. ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋ 31. ∫ˆÙÛ¿ÎË ªÂϛӷ 32. §¿ÓË ¶ÂÚÛÂÊfiÓË 33. §ÈfiÏÈÔ˘-æ·ÚÈ·ÓÔ‡ ÕÚÙÂÌȘ 34. §Ô˘ÏÔ‡‰· ∂˘·ÁÁÂÏ›· 35. §Ô˘ÊÔÔ‡ÏÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋ 36. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË-¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂Ï. 37. ª·ÚÁ·Ú›ÙË ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· 38. ª·ÚÁ·Ú›ÙË ∂ϤÓË 39. ª¿ÚÎÔ˘ πˆ¿ÓÓ· 40. ª·ÚοÎË ¶·Ú·Û΢‹ 41. ª·Ù˙·ÊϤÚË ÕÓÓ·-πˆ¿ÓÓ· 42. ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘-™Ê˘¿ÎË ∂ϤÓË 43. ªËÏ›ÓË μ›ÎË 44. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ™‡ÚÔ˜ 45. ª›¯Ô˘-∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ¢¤ÛÔÈÓ· 46. ªfiÁÏË ª·Ú›Ó· 47. ªÔ˘Ù·Ê›‰Ô˘ ∞ÓÙÈÁfiÓË 48. ªÔ˘Ù·Ê›‰Ô˘ ª·Ú›· 49. ª·ÚÔ‡Ù· §¿Ô˘Ú· 50. ªÔÌfiÙË ª·Ú›· 51. ªÔ˘‰Ú·Ì‹-∫·ÙÛÈ·ÎÈÒÚË ∞. 52. ªÔÎÔ˘‚¿Ï·-∂˘·ÁÁÂÏÈÓÔ‡ ∫·ÙÂÚ›Ó· 53. ªÔ‡Ú‰Ô˘ μ·ÛÈÏÈ΋ 54. ª·Û·Ú¿ ∫·›ÙË 55. ¶··‰‹ ª·Ú›· 56. ¶··Î˘Ú›ÙÛË ∞Ï΢fiÓË 57. ¶·Ô‡ÏÈ· ÃÚÈÛÙ›Ó· 58. ª¯ÏÈ‚¿ÓÔÁÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›· 59. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ô˘-÷ϿÙÛË ∑ˆ‹ 60. ¶··ÁÈÒÙË ¢¤ÛÔÈÓ· 61. ¶·ÏÈÔ‡ ∞ÚÂÙ‹-ŸÏÁ· 62. ¶ÏÈ·ÎÔÛÙ¿ıË ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· 63. ƒ›˙Ô˘-º·ÏÙÛfiÓ ª·Ú›· 64. ƒÔ‡ÛÛÔ˘ Œ‚ÂÏ˘Ó 65. ™·Îο ª·Ú›˙· 66. ™‚¿ÚÓ· ∂˘·Óı›· 67. ™ÈÌȷοÎË ¶fiË 68. ™Ô˘ÏÈÒÙÔ˘ ∂˘ÁÂÓ›· 69. ™·ÓÔ‡ ª·Ú›· 70. ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘-ΔÛÈ¿ÓÙÔ˘ μÈÚÁÈÓ›· 71. ™·ÚÛÒÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ 72. ™Ù‡ÏÏ· ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· 73. Δ·ÎÙÈÎÔ‡ ∂ϤÓË 74. Δ¿ÛÈÔ˘-§·˙¿ÚÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· 75. Δ¿ÛÈÔ˘ ª·Ú›· 76. ΔfiÌÚ· •·Óı›Ë 77. ΔÛ·Ú¿˙˘ μ·Û›Ï˘ 78. ΔÛÔ˘Î·Ï¿-ªÂÙÛ¿ÓË ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· 79. º·ÙÛ‹ ™ÔÊ›·-ªˆÚ·˝ÙÔ˘ ª·Ú›· 80. ºˆÎÈ·ÓÔ‡ ª·Ú›· 81. ºÒÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Í¤ÓË 82. ÃÔ‡ÛÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ 83. ÷Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ∂˘·Óı›· 84. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ 85. ÃÚ˘ÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›· 86. À‰ÚÈÒÙÔ˘ ª·Ú›·

¢π∂À£À¡™∏ ∫Ú‹Ó˘ 2 ™ÎfiÂÏÔ˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 45 ªÂÓÂÏ¿Ô˘ 6 ¶ÙÂÏÂfi˜ ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘-∞Ó··‡Ûˆ˜ √ÁÏ 60 ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜ 127-¶ÂÚ›ÓıÔ˘ √ÁÏ 146-∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ & ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 107 √ÁÏ 47 ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ 90 μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 57 ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 54 ∞Ó··‡Ûˆ˜ 7 ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 91 ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜-∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ ¶ÂÙÌÂÙ˙¿ 6 ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡ 7 ∫‡ÚÔ˘ 50 ™ÎfiÂÏÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ 48 ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë ¶ËÏ›Ô˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ 7 ºÈÏχڷ˜ 2 ∫·Ó¿ÏÈ· μfiÏÔ˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 79 º·ÙÌÂÏ‹ ∏Ï›·˜ 6 ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 18 ∫Ú›ÙÛÎË 79-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ª. ªÂÚÎÔ‡ÚË 8 ƒÔ‡ÌÂÏ˘ 14 ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ μ·ÛÛ¿ÓË 89 ¶Ï·Ù›· ∞ӷηÛÈ¿˜ ∞ıËÓÒÓ 8 ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 150-√ÁÏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 51∞ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1 ¶. ªÂÏ¿-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ∫ÔÚ·‹ 221 ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 62-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 145 £Ú¿Î˘ 24 ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô‡ÏË 82 ∞Ì‚ÚÔÛ›·˜ 11-∞fiÏÏˆÓ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¢ËÌ. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡ 10 ∫¿Ï‚Ô˘ 4 ∫·ÏÏÈı¤· ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 63 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 67 ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 126-∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜

∑·ÁÔÚ¿ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47 ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 136 ¡. πˆÓ›· ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 31 πˆÏÎÔ‡ 233 μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 97 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 148 ∑·ÁÔÚ¿ £Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ 2 μfiÏÔ˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 82 ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 145 ¡. πˆÓ›· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 177 °·ÏÏ›·˜ 26 πˆÏÎÔ‡ 156 ™¤ÛÎÏÔ ∫‡ÚÔ˘ 84 ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿ ∞Á. ∫˘Úȷ΋ §ÂÌÂÛÔ‡ 30 •ÂÓÔÊ¿ÓÔ˘˜ 14 ∞Ï˘Î¤˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 62 ∫‡ÚÔ˘ 71 √ÚÌÈÓ›Ô˘ 41 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ª·‚›ÏË 104 °. ¢‹ÌÔ˘ 166 ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë (¶‹ÏÈÔ) ƒÔ˙Ô‡ 134 ™ÎfiÂÏÔ˜

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ °È·‚¿Ú·˜

¶∂ƒπ√Ã∏ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÈ¿ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ª·ÁÓËÛ›· ¡.πˆÓ›· μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ-¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜ μfiÏÔ˜ ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˜ ¡. πˆÓ›· ¡. πˆÓ›· ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ¡. πˆÓ›· ¶‹ÏÈÔ μfiÏÔ˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ ¡. πˆÓ›· ¡. πˆÓ›· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜ μfiÏÔ˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· μfiÏÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ ¶‹ÏÈÔ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜ μfiÏÔ˜ ¶‹ÏÈÔ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ ª·ÁÓËÛ›· μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿ (¶‹ÏÈÔ) ¡. ¶·Á·Û¤˜ μfiÏÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ μfiÏÔ˜ ¶‹ÏÈÔ μfiÏÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜

Δ·¯.∫Ò‰.

ΔËÏ.∫.

37500 37003

24250 24240 24280 24210 24220 24210 24210 24210 24210 24250 24210 24210 24280 24220 24210 24210 24210 24210 24210 24210 24210 24240 24270

38334 38446 38221 38445 38221 37400 38221 38221 37400 37100 38221 38446 38221 38445 38445 38445 38221 37003 37002 38445 37001 38500 38222 38500 38333 37100 38221 38333 38446 38445 37500 38333 38500 37100 38221 37100 38221 37006 38333 38221 38221 38445 38445 37500 37005 38333 38333 38221 37001

38221 37001 38221 37002 38221 38221 38500 38221 24280 37001 38500 37003 38221 24210 38333

∏ °. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∫·›ÙË ªÔ˘‰Ú·Ì‹-∫·ÙÛÈ·ÎÈÒÚË

24260 24210 24210 24210 24210 24220 24210 24210 24210 24210 24250 24210 24210 24220 24210 24220 24210 24210 24230 24210 24210 24210 24210 24210 24210 24250 24210 24210 24240 24210 24210 24210 24260 24210 24210 24210 24210 24220 24210 24260 24210 24210 24270 24210 24210 24210 24210 24210 24210 92844 24260 24210 24210 24240 24210 44904 24210 24210 24260 24210 24240

ΔËÏ.ºÚÔÓÙ. 22972 23248 92907 31030 29420 21441 58252 86096 42004 76139 6938172261 27451 76703 23311 34816 66809 59552 85000 80065 88954 43507 23572 23828 6996337178 31882 40027 55491 83241 72700 26127 37564 44400 27728 61530 41004 70623 43106 25242 58477 26291 55175 23887 55822 40655 36254 50637 81033 60179 49191 23831 55346 42581 65474 70821 70530 41530 23524 80864 63399 26363 44254 29550 71695 23451 26212 34566 23986 615001 51387 34300 49393 95493 43541 93617 23537 31501

ΔËÏ.√ÈΛ·˜ 23163 91654 24210-85132 6978640760 60852 24250-22452 32382 20761 24210-82181 23415 40291 6932906644 6974383434 64764 58361 22421 21186 6996337178 6946362644

21154 57598 60098 82356 41238 25783 31730 25142 27579

33184 23157 24230-55551 82868 58059 30488 62606 44254 38412 23523

81971 71562 26622 24220-23940 81977 6947890596

23819 30565 2421304594

88968 22322 70013 57187

49606 41894 31598 42182 22382

22826


M·ÁÓËÛ›· 16 ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·‰ÂÈÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘ √π ÌÂϤÙ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÚfiÙ·ÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ∞. μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ı· ÂΉ›‰ÂÈ ¿‰ÂÈ· Ë ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ô Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ıÂÛÌÔı¤ÙËÛ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ÙˆÓ 300 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∫·È ÙËÓ ··›ÙËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÌÂϤÙ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. “∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ¿ÚıËΠ۠ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ô˘ ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ ÙfiÙ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙfiÙ ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ μfiÏÔ˘, ›¯Â ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÙË ÁÂÓÈ΋ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ÌÂϤÙË Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 1999 Î·È Â›¯Â ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙ· Ó¤· ÎÙ›ÚÈ·. ™ÙËÓ 84·/1995 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 19951998 Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ù¤ÙÔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ¿ÚıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÚÈÓ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ∏ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ÕÏψÛÙ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂίˆÚ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÛËÁËÙÈÎfi˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È Ó· Û˘˙ËÙËı› Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ 84·/1995 Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› Ì ̛· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ fiÔ˘ ı· ÚԂϤÂÙ·È “ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂϤÙ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ó· Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·˘Ù‹˜ Ó· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÁÈ· Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∏ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ù¤ÙÔÈˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ó· ÂΉ›‰ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

™Ô‚·Ú¤˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó Ì¤ÏË Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¢∂ª∞

∞ÚÓËÙÈ΋ Ë Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ

ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ “·Ú·Ï‡ÂÈ” οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ∞fi ¯ı˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Ó Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ë ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

∏ ‰˘ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

√È ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢∂ª∞ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ¤Ó· “·ÁοıÈ” ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ˘‡ı˘ÓÔÈ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ Î·È Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Û›ÙÈÛ˘, ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ™Ô‚·Ú¤˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ·. ∞fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ Î. ∂. ¡ÂfiÊ˘ÙÔ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÚ›· ̤ÏË Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¢∂ª∞ ÂÈıˆÚ› ·fi ¯ı˜ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ, fiÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ Î. ∂. ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∂ª∞ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚȘ fiÏÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. √ Î.¡ÂfiÊ˘ÙÔ˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠ¯ı˜ fiÙÈ Ë ¢∂ª∞ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¤¯ÂÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ··ÈÙ› Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÛÙÂϯȷÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙÔ̤ˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ›. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô “Ìˉ¤Ó” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â›Û˘ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÔÚËÁÈÒÓ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Â¿Ó ÛÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈ̘ ‹ ¿ÏϘ ηٷÛ΢¤˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó ÌÂÙ¿

√ Î. ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ˆ˜ ÔÈ ÂÓԯϋÛÂȘ ·fi ÙË ‰˘ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Â›Ó·È Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ¢. ™Èԇʷ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ·ÚΤÛÙËΠӷ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ì ÙË ¢∂ª∞ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ· Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ Ï¿‚ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÁÒÓˆÓ Û ΔڛηϷ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. “√ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. §È¿˘ ›¯Â ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó μfiÏÔ-§¿ÚÈÛ· Î·È ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο Û˘˙ËÙÔ‡Û ÁÈ· fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·”, ÛËÌ›ˆÛÂ. ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ª·˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚˆÙ¿Ó Ò˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ı¤Ì·Ù· ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛˆÓ. √È Û˘ÛΤ„ÂȘ ı· Â›Ó·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ΔÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛ·Ì ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡, Ô˘ ÔÈ ÎϛӘ ·fi 6.400 ¤ÁÈÓ·Ó 5.500. √È ›‰ÈÔÈ ¤ıÂÛ·Ó ı¤Ì· fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Û οı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÙËÓ ¶ÂÛοڷ ˘‹Ú¯·Ó ·Ú·¿Óˆ. £· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÔ˘Ì ٷ Û¯¤‰È·, ı· ÙÔ˘˜ ¿ÌÂ Î·È ÛÙË μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, fiÔ˘ ı· ¯ÙÈÛÙ› ÙÔ ¯ˆÚÈfi” , ›Â Ô Î. ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ fiÙÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ë ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ô‡ÙÂ

ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ¤ÓÙÔÓ· ÙË ¢∂ª∞ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ¢∂ª∞ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ 2011 ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ 60 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. √ Î. ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂÈ¿‰· ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∞.∂., Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ı· ‰È¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ.

“£· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂÈ¿‰·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‰Â ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ. ™‡ÓÙÔÌ· ı· ÁÎÚÂÌÈÛÙ› Ë μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ıÏËÙÈο ¤ÚÁ·, Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ͤڈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â·Ê¤˜ Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. °È· ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ. ∂›Ì·ÛÙ ÂÓÙfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ η̛· ·ÓËÛ˘¯›· ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·È ÂÊËÛ˘¯·Ṳ̂ÓÔ˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˜.

¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÙȘ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∞ ∫. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ Î·È ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 26-27 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. “∂ÓËÌÂÚÒÛ·Ì ÙË ¢∂ª∞ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó Î·È ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì” ›Â Î·È ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÙÔ̤·˜ ¯ÔÚËÁÈÒÓ Î·ıÒ˜ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÚԂϤÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Û ÔÛÔÛÙfi 70% ·fi ÙȘ ¯ÔÚËÁ›Â˜. “Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î¿ÔȘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ì Èı·ÓÔ‡˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·˜ Û ¤Ó· ¯ÔÚËÁfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂȘ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÔÚËÁ›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· οÓÂÈ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÌ‹Ì·”, η٤ÏËÍÂ.

ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡. πˆÓ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ À¶∂Ãø¢∂

∞Á·Ó¿ÎÙËÛË ÁÈ· Ó¤· ‚Ï¿‚Ë ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ· º˘ÙfiÎÔ˘ Δ∏¡ ÔÚÁ‹ Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË

Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¤‚Ë ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô º˘ÙfiÎÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Ó¤· ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ˘˜ ʈÙÂÈÓÔ‡˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ô Î. ª·‚›‰Ë˜ ·¤Û·ÛÂ, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¯›˜ ȤÛÂȘ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢1 ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂ Î. §·ÁÔ¿ÙË fiÙÈ Ë ‚Ï¿‚Ë ı· ·ÔηٷÛÙ·ı› ¿ÌÂÛ·. ™˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô º˘ÙfiÎÔ˘ fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ·

ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. “™‹ÌÂÚ· ‚ÚÂı‹Î·ÌÂ Î·È ¿ÏÈ Â‰Ò, fiˆ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ º˘ÙfiÎÔ˘ Î·È ªÂÏÈÛ۷ٛΈӔ , ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ η٤‚·Ï Â›ÌÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û Â›Â‰Ô ¿ÛÎËÛ˘ ȤÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ‚Ï¿‚Ë ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. √ Î. ª·‚›‰Ë˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‰Èη›ˆ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ·Ú¿ÔÓ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, fï˜ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ì’ ¤Ó·Ó Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ·Ó¢ı˘Ófi-

ÙËÙ·˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ. “™Ù¤ÏÓÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Û οı ·ÚÌfi‰ÈÔ ÎÈ ˘‡ı˘ÓÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ˙ËÌÈ¿ ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ. ¢ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË Ó‡¯Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â·Ú΋˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ô‰ËÁÔ› ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ù·¯‡ÙËÙ·” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÊıÔÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ʈÙÂÈÓÔ‡˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘Ú-

Á›· ÙÔ˘, Â›Ó·È Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜. ∞˘Ùfi ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÂÙÒÓ ÌÂÙ¿

ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ë ÔÔ›· ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙfiÓÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÎÔÈÓ‹˜ ‰Ú¿Û˘ Ì ¿ÏÏ· ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷο ۈ̷Ù›·

∞ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ̤ÏÏÔÓ ÔÈ 32 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ “∫·Ó¿Î˘”

ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÏÏÔ‚ÈÔÙ¯ӛ· ∫·Ó¿Î˘, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1926, Ì ÙÔ˘˜ 32 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

Ãı˜ ÔÈ 32 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∫·Ó¿Î˘ Ô˘ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤ˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ì·˙› Ì ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” Î·È ÙËÓ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ¤‰ˆÛ·Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ‹Ù·Ó “Ë ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÎÔÈÓ‹˜ ‰Ú¿Û˘ Ì ٷ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷο ۈ̷Ù›· Ù˘ μπ√™ø§, Ù˘ ∫√¡Δπ, Ù˘ ™Δ∞§∫√ Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì ·ÔχÛÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ·Û˘‰ÔÛ›· Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·” fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ƒÔ‡ÛÛ·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ: “ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ÂÎÙÈÌ‹Û·Ì ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂ Û˘¯Ó¤˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ªÂ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ›ÂÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜, ηٷʤڷÌ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Û ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÚÔ‹, ·Ú¿ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ Ù˘ „·Ï›‰·˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û 3,5 Ì‹Ó˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘, Ë ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ˘ÔÁÚ¿„·Ì ‰ÈÌÂÚ‹ Û˘Ìʈӛ·, Ë ÔÔ›· ¤‚·˙ ¤Ó· ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÏËÚˆÌÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË ı· Ì›ˆÓ ÙËÓ „·-

Ï›‰· ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Â¤ÙÚÂ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ó· ¤¯ÂÈ ÔÌ·Ï‹ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÚÔ‹, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ı· ·Ú¤‰È‰Â ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÈÓfiÙ·Ó Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„‹ Ù˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ı¤ÙËÛ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Î·È ‰ÂÓ Ù‹ÚËÛ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÏËÚˆÌÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌË ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÏÏË ˘ÔÌÔÓ‹ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ηْ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·” . ∂›Û˘ Ë ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ·ı¤ÙËÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Û˘Ìʈӛ·˜, ÂÌ›˜ Û·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙËÓ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∞‰˘Ó·Ùԇ̠ϤÔÓ Ó· ‚ÔËıԇ̛̠· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·ıÂÙ› ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ì·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚȘ ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÎÔÓÙÈÓÒÓ Ì·˜ ·ÓıÚÒˆÓ” . √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ¯¿ÚË ÛÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi, Ì ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ fï˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜” . √ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î. μ. §ÈÓ¿Ú‰Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ˙Ô˘Ó Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ë Â›Û¯ÂÛË Â›Ó·È Ë ‡ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜” .

ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ °·‚ÚÈ‹Ï Â› fiÙÈ “·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ 32 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Â›Ó·È fiÌËÚÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó”. Δ¤ÏÔ˜ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Â› 25 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË Î. ¡›ÎÔ˜ ΔÛԇη˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, οӷÌ ˘ÔÌÔÓ‹ ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜, fï˜ ϤÔÓ ˙ԇ̠·fi ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ Ì¿Ó·˜ Ì·˜” .

∏ ÂÙ·ÈÚ›· ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô Î. ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ∞‰¿Ì, Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ì·˜ ¤ÏËÍÂ. ∞fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008 ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÒÛË. ¶¤Ú˘ÛÈ Î·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È Â›¯·ÌÂ

οÔÈ· ·‡ÍËÛË ÛÙÔÓ Ù˙›ÚÔ. º¤ÙÔ˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ Î·È ·˘Ùfi ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÙÒÛË. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÔχÛÂȘ, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ì Ì›ÓÂÈ ÔÈ ÌÈÛÔ›. ∂Ì›˜ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Ì›ӷÌ Ì ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ·, ·ÏÏ¿ ̤ۈ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰È·ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. Œ¯Ô˘Ì ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÔÙ¯ÓÈ΋ ÌÂϤÙË ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ‹‰Ë Û˘˙ËÙ¿Ì Ì ‰‡Ô

ΔÚ¿Â˙˜. Ÿˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ∂Ì›˜ ˘ÔÁÚ¿„·Ì ̛· Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙËÓ ÔÔ›· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÌfiÚÂÛ· Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ· ηٿ 70%, ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ ·fi ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ fiÏ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∫¿ÔÈÔÈ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÈ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜.

ª¿ÏÈÛÙ· ÚÈÓ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ η٤ıÂÛ· Î·È Ì›· ÚfiÙ·ÛË, ˙‹ÙËÛ· Ì›· ·Ú¿Ù·ÛË Ì›·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ËÌÈÙÂÏ›˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÒÛÙ ӷ ÙȘ ·Ú·‰ÒÛˆ Î·È Ó· ¿Úˆ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÏËÚÒÛˆ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰¤¯ÔÌ·È Î·È Î¿ÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ οÔȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÂÚÁ·Û›Â˜. £· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·” .

¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

ÕÌÂÛ· ÙÚÈÌÂÚ‹ ÁÈ· μπ√™ø§ ˙ËÙ¿ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂¶π™¶∂À™∏ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›Ë-

Û˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Î‡„ÂÈ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ μπ√™ø§ ˙‹ÙËÛ ¯ı˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. Δ¿ÛÔ˜ ™ÙÂÚÁ›Ô˘ “ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È ‚·Ú‡ ̤۷ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÌÂÙ¿ ÙȘ Ӥ˜ ·ÔχÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÛ¢ÛÙ› Ë ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘, ÒÛÙÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ Û¯ÂÙÈο

Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘” . √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Á΢ڛ·, Â›Ó·È Ó· ‚Úԇ̠χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ” Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ χÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ŸÌˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ‰È¿ıÂÛË Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿ıÂÛË” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ, Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜

·fi ÙȘ 12 ̤¯ÚÈ ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫›ÙÛÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÛÙË μπ√™ø§, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô‰ËÁ› ÙË ÌÔÓ¿‰· ÛÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂ΛÓÔ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fi-

ÏËÛ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜” . ∂›Û˘ Ô Î. ∫›ÙÛÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› ·ÎfiÌË Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ” Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “∞fi 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ˙ËÙ‹Û·Ì ˆ˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ‹Ú·Ì η̛· ·¿ÓÙËÛË. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ˙ËÙ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˘. ∂¿Ó ÙÔ ∂∫μ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, ÙÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ¿Ú·Á ÌÔÚ› Ó·

™ÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘

∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¡∂-√‰ËÁËÙ‹ ∏ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, “ηÏ› ÙÔ Ï·fi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ¿ÚÂÈ Ì·˙Èο ̤ÚÔ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 4 ™Â٤̂ÚË, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ 35Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¡∂-√‰ËÁËÙ‹. £· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô £ÂÔ‰fiÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶.°. Ù˘ ∫.∂. ÙÔ˘ ∫∫∂.

∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Û¿ÏÈÛÌ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË Î·È Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ù· ¿ÏÏ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÌÈ¿ ·Ó·ÌÔÓ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ·ÓÙȉڷÛÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ¡.¢. Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ηÌÈ¿ ·˘Ù·¿ÙË ÛÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi ÙÔ˘ §∞√™ Î·È ÙË ‰ÈÁψÛÛ›· ÙÔ˘ ™À¡-™Àƒπ∑∞. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÔÚ› Ó·

·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·fiÎÚÔ˘Û˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ - ∂.∂., Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ Ù·ÍÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ʤÚÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∞ÓÙÈÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÔ‡ ªÂÙÒÔ˘, Ù˘ ÌfiÓ˘ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·¿ÓÙËÛ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·” .

ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜;” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ∂∫μ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË °™∂∂ Î·È ÙËÓ ∞¢∂¢À. °È· ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÙÔ ∂∫μ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÏˆÊÔÚ›·, Ù· ÔÔ›· ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ΔËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÈÛÈÙÈÛÌÔ‡, •ÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏϋψÓ, ∏ÏÂÎÙÚÔÙ¯ÓÈÙÒÓ

Î·È ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ √ÈÎÔ‰fïÓ. ™‹ÌÂÚ· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ê˘Ï¿ÎˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙÔ˘˜, ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. £.∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


M·ÁÓËÛ›· 18 ¶ÚˆÙÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ÚÔÌÔÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∞£∏¡∞ 3.

π∞Δƒπ∫∏ ÚˆÙÈ¿ ηًÁ·ÁÂ Ë ∂ÏÏ¿‰·

ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÚÔÌÔÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜, Ì ÙËÓ ÚÒÙË ı˘ÚÂÔÂȉÂÎÙÔÌ‹ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Da Vinci Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “ÀÁ›·” , Û ÌÈ· 25¯ÚÔÓË ·ÛıÂÓ‹. ∏ Ù¯ÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∞’ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ηıËÁËÙ‹ ¢ËÌ‹ÙÚË §ÈÓfi, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫ÔÚ¿ÙË Î·ıËÁËÙ‹ W.Y.Chung, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙË ÚÔÌÔÙÈ΋ ı˘ÚÂÔÂȉÂÎÙÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫ÔÚ¤· ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ôχ ÌÈÎÚ‹˜ ÙÔÌ‹˜ fi¯È ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ì·Û¯¿Ï˘ Î·È ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÚÔԉ¢ÙÈο, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· “ÙÔ‡ÓÂÏ” ̤¯ÚÈ ÙÔÓ Ï·ÈÌfi Î·È ÙÔÓ ı˘ÚÂÔÂȉ‹. ∂Ê·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ı˘ÚÂÔÂȉԇ˜ Ì ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Û fi˙Ô˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ‡ÔÙÔÈ ÁÈ· ηÎÔ‹ıÂÈ·. ™Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë, Ë Û¯Â‰fiÓ ÌˉÂÓÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÏÔÎÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §ÈÓfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Â¤Ì‚·ÛË ·ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ıÂÚ·›· ÙÔ˘ ı˘ÚÂÔÂȉԇ˜ ·‰¤Ó·.

YÔı¤ÛÂȘ ‚È·ÛÌÔ‡ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó Û ¡›Î·È· Î·È ¶ÂÈÚ·È¿ ∞£∏¡∞ 3.

¢À√ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‚È·ÛÌÔ‡˜ Î·È ·Û¤ÏÁÂÈ· Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙË ¡›Î·È· Î·È ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ™ÙË Ì›· ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ı‡Ì·Ù· Â›Ó·È ·Ó‹ÏÈΘ. ∏ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë 60¯ÚÔÓÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÛÙË §·¯·Ó·ÁÔÚ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË ¡›Î·È·, Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÔ ·ÛÂÏÁÔ‡Û Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ 15¯ÚÔÓ˘ ÎfiÚ˘ Ù˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿. ∞fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÚԤ΢„ fiÙÈ Â‰Ò Î·È 8 Ì‹Ó˜ ·ÛÂÏÁÔ‡Û Û ‚¿ÚÔ˜ Î·È ¿ÏÏ˘ 15¯ÚÔÓ˘, Ê›Ï˘ Ù˘ ÚÔÁÔÓ‹˜ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· οÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Û¤ÏÁËÛÂ Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ Ì›·˜ ·ÎfiÌË 14¯ÚÔÓ˘ Ê›Ï˘ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÙËϤʈÓÔ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 60¯ÚÔÓÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ‰‡Ô ÂÙÒÓ ÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË.

Œ‚ÚÈÛΠٷ ı‡Ì·Ù· ̤ۈ ·ÁÁÂÏÈÒÓ ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ 50¯ÚÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÛÙÔ ¡¤Ô º¿ÏËÚÔ, ‚›·Û 34¯ÚÔÓË ∂ÏÏËÓ›‰·. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Ô 50¯ÚÔÓÔ˜ ¤‚ÚÈÛΠ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡˜ ·fi ÙȘ ·ÁÁÂϛ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ÙȘ Ôԛ˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· ÙȘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡. º¿ÏËÚÔ, fiÔ˘ ÙȘ ‚›·˙Â, ÙÔ˘˜ ¤·ÈÚÓ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÙȘ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙȘ ¿ÊËÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‚È·ÛÌfi Ù˘ 35¯ÚÔÓ˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô Û˘ÏÏËÊı›˜ ÛÙȘ 18/7/09 ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ‚È¿ÛÂÈ Î·È 22¯ÚÔÓË, ˘‹ÎÔÔ °ÂˆÚÁ›·˜. ∞fi ÙȘ ‰‡Ô ·ıÔ‡Û˜ ·Ê·›ÚÂÛ Ì ÙË ‚›· Û˘ÓÔÏÈο 400 ¢ÚÒ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·Ó Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÔÈ ÂÚÛÈÓ¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜

∂Ï›‰Â˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ·‰ÈfiÚÈÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙËÓ ¶ÚfiÛıÂÙË ¢È‰·ÎÙÈ΋ ™Ù‹ÚÈÍË

fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó, ÂÊfiÛÔÓ ÂÈÏÂÁÔ‡Ó, ÛÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ¢È‰·ÎÙÈ΋˜ ™Ù‹ÚÈ͢ (¶¢™) ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ‰›‰·Í·Ó ¤Ú˘ÛÈ, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ªÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∞fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ fiÙÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚfiÛıÂÙË ¢È‰·ÎÙÈ΋ ™Ù‹ÚÈÍË (¶¢™) ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2009-2010, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 4-9-2009 ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 11-9-2009 ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Â›Ó·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶¢™ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2009-2010, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ¤ÁηÈÚ· ÔÈ Ì·ıËÛȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ì ÙËÓ ¶¢™ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ‰È‰·ÎÙÈο ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Û οÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¶¢™ Û οÔÈÔ Ì¿ıËÌ·, Â›Ó·È Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì·ıËÙÒÓ, Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ ÂÙ¿. 줂·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È ÙÂÏÈο ΔÌ‹Ì·Ù· Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·fi ·‰ÈfiÚÈÛÙÔ˘˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ÁÈ· Ì›· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÓȯÚfi ÔÛfi ÙˆÓ 78 ¢ÚÒ. º¤ÙÔ˜ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¤ÁÈÓ ÈÔ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜, fiÙ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È

ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ fiÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. °È·Ù› ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¶¢™ Á‡Úˆ ÛÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ-¢ÂΤ̂ÚÈÔ, fiÙ·Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·¢ı˘Óı› ‹‰Ë ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ΔÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙËÓ ¶¢™ ¤¯ÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› Î·È ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ¶¢™ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜. √È ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ı· ÌÔ˘Ó Û ¤Ó· ›Ó·Î·, ·’ fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜. ∏ Ô˘Û›· fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ ʤÙÔ˜ ÔÈ ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ·

‰È‰·Ûηϛ· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ¶¢™ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·‰ÈfiÚÈÛÙÔ Î·ıËÁËÙ‹, ÔÈΛÏÏÂÈ, ·ÊÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· 500 ¢ÚÒ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· 800 ¢ÚÒ.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÁÔÓ›˜, Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ıÂÛÌfi˜. √È ÁÔÓ›˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ 1988, ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù˘ ·Ó¿ÏÔ-

Á˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ̠ËÌ›ÌÂÙÚ· Î·È Ì ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·‰È¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È” . ΔÔ ÚÒÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ÌË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ¿ÁÈˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÂÓÈ΋˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Ì ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ∞™∂¶. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, “Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ‰È·‰Èηۛ·, ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ηْ ¤ÙÔ˜ ηıËÁËÙÔ‡ ÛÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô‰ËÁ›, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Î·È ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi Ù· ÌÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ø‰Â›·, fiÔ˘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ηıËÁËÙÔ‡ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈΤ˜ Î·È ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜.

ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÔ˘ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· ªÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›· ∂›Û˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‚È‚Ï›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Î¿ı ηıËÁËÙ‹˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô ‹ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ Ó· Ù· ηٷÚÁ›. √È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ͯÓÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ™Â٤̂ÚÈÔ. √È ÁÔÓ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘¯›Ô˘ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. √ ıÂÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔÓ È‰Ú˘ÙÈÎfi ÓfiÌÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌfiÓÔ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Í·Ó·Á›ÓÂÈ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ù·ÎÙÈο οı ¯ÚfiÓÔ. ∞ÎfiÌË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û οı ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ì›· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ·fi fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. Δ¤ÏÔ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË, fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Û›ÙÈÛË, ÎÙÈÚÈ·Îfi, ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘˙ËÙËı› Û fiϘ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È Î·ÚÎÈÓÔ‚·ÙÔ‡Ó.

¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈ ·ÔÛ¿ÛÂȘ - ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ¡ÔÌfi

¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó 50 ÎÂÓ¿ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· √π ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·ÔÛ¿ÛÂȘ

20 ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ·ÎfiÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 50. ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ˘ÂÚ·ÚÈı̛˜ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, Ù˘ ÁˆÔÓ›·˜, Ù˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÔÈ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi ÓÔÌfi Û ÓÔÌfi. ™ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó 20 ‰¿ÛηÏÔÈ, fiÙ·Ó fï˜ Ù· ÎÂÓ¿ Â›Ó·È 70. ∂Ô̤ӈ˜ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó 20 Î·È ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·Î¿Ï˘Ù· 50 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÎÂÓ¿. √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∑›ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ϤÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ‰·ÛοψÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ‰·ÛοÏÔ˘˜ ·ÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÔ›,

ηıÒ˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ·ÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó ª·ÁÓËÛ›· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜, ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ª·Ú›· ¶∂70, °ÎÔ˘ÛÁÎÔ˘Ú¤Ù· ™Ù¤ÏÏ· ¶∂70, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¶∂70, £ˆÌ¿ÎÔ˘ ∂˘ı˘Ì›· ¶∂70, π·ÙÚ›‰Ô˘ ª·Ú›· ¶∂70, ∫·ÌfiÛÔ˘ ™ÔÊ›· ¶∂70, ∫·Ê›‰· ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶∂70, ∫Ï›ÙÛË ¶·Ú·Û΢‹ ¶∂70, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘ ¶·Ó·-

ÁÈÒÙ· ¶∂70, ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶∂70, ª·ÚÁ·Ú›ÙË ∑ˆ‹ ¶∂70, ªfiÛ¯Ô˘ ¢¤ÛÔÈÓ· ¶∂70, ¶··ÔÈÎÔÓfiÌÔ˘ ª·Ú›· ¶∂70, ¶ÈÙÛÈÒÚË ªËÏ›ÙÛ· ¶∂70, ™ˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘Ù¤ÚË ¶∂70, ΔÂÚ˙Ô‡‰Ë ª·Ú›· ¶∂70, º›ÙÛÈÔ˘ ∑ˆ‹ ¶∂70, ÷Ù˙‹ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ¶∂70, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ∫·ÏÏÈfiË ¶∂70, ¶ÚÈÔ‚fiÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›· ¶∂70, ¶·Ù¤ÚË °ÂˆÚÁ›· ¶∂70, ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ∂˘Ù˘¯›· ¶∂70, ∑Ô˘ÚÏ·‰¿ÓË £ÂÔ‰ÒÚ· ¶∂60, ¶‹ÙÙ· ∂˘·ÁÁÂÏ›·

¶∂60, ™¤ÚÚË ΔÛ·Ì‹Ù· ª·Ú›· ¶∂60, ΔÛ·Ï›ÎË ∂ÈÚ‹ÓË ¶∂60, ∫·Ú·Ó›Î· ∂Ï¢ıÂÚ›· ¶∂60, ∑ÂÚ‚fi·ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ· ¶∂16, ∫Ô‡ÎÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹ ¶∂16, ¶·˘Ï¿ÙÔ˘ ª·Ú›· - ∂˘Ù¤ÚË ¶∂16, ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ∞Û·Û›· ¶∂11, ∫·Ú·ÁˆÚÁÔ‡ ¡ÂÎÙ·Ú›· ¶∂11, ∫¯·ÁÈ¿ ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ¶∂11, §È·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ £ˆÌ·‹ ¶∂11, §È¿ÓÔ˘ ª·Ú›· ¶∂11, ¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘ ∞ı·Ó·Û›· ¶∂11, ¶ÏËÛÈÒÙ˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ¶∂11, ∞ÔÛÙÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶∂06, ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶∂06, ∂˘ı˘Ì›Ô˘ °ÂˆÚÁ›· ¶∂06, ∫·Ì̤ÓÔ˘ ª·Ú›· ¶∂06, ∫·ÓÔ‡Ù· ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶∂06, ª·Ï¤ÙÛÈη °ÂˆÚÁ›· ¶∂06. ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÎÂÓ¿ ηıËÁËÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¿, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ¡›ÎÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ¤ÓÙÂη ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ô˘ ı· ηχ„Ô˘Ó ÎÂÓ¿ ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ÂÓÒ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó Î·È ¤ÓÙÂη ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ̤ۈ ÙˆÓ ·ÔÛ¿ÛˆÓ.

Ãı˜ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙·Óȉ¿Î˘ ›¯Â ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ∂¶∞§ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ͤÚÔ˘ÌÂ, fiÛ· ΔÌ‹Ì·Ù· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó. °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ηıËÁËÙÒÓ, ÂÓÒ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï›ÁÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁˆfiÓÔ˘˜. ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›, ÔÈ ·ÔÛ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ·Ú¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÂÎÏÔÁÒÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∂ÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ·fi ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿

Œ

Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ 60.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ‹ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙·, Ó· ÏËÚÒÛÂÈ. ∞˘Ùfi Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰fiÛ˘ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ¢ËÌfiÛȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ (¢.√.À.) ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ˘fi¯ÚÂÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¿, η٤ıÂÛ·Ó ÚÔÛÊ˘Á¤˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÙÔ 2007...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∞Ó fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·, ÙfiÙ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÌÈÎÚfi ηϿıÈ ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ̤ÙÚÔ. ªÂ ‚¿ÛË Úfi¯ÂÈÚÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ 20% ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚ¿, ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È Â›Ù ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛ·Ó ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ‰fiÛÂȘ, ›Ù ˘¤‚·Ï·Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ, ›Ù ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ‰ÈηÛÙÈÎÒ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ˘fi¯ÚÂˆÓ ‰È·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ï›ÛÙ˜, ·ÊÔ‡ ÍÂηı·Ú›ÛÙËΠfiÙÈ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Â›Ù ÂÊ¿·Í Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ˆ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ›Ù ‹Ù·Ó ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·ÁÚfiÙ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ ÛÙËÓ ∞’ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 960 ÂÚ›Ô˘ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜, Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 15%. ¶ÂÚ›Ô˘ 150 ˘fi¯ÚÂÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Î·È ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÓÛÙ¿ÛˆÓ. ™ÙË μ’ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 337 ˘fi¯ÚÂˆÓ Ï‹ÚˆÛ·Ó (ÙËÓ ∞’ ‰fiÛË Û ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ∂ÊÔÚ›· Î·È ÙË μ’ ‰fiÛË ÌfiÓÔÓ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·) Û˘ÓÔÏÈο 229, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› 56 Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÁÚ·Ê› ·fi ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ 52, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‹Û·Ó ˘fi¯ÚÂÔÈ (ÂÊ¿·Í, ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î.¿Ï.).

∂›Û˘ ÛÙËÓ ›‰È· ∂ÊÔÚ›· ¤Ó·˜ ¤Î·Ó ÚÔÛÊ˘Á‹ Î·È 12 ˘¤‚·Ï·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÚËÙ‹˜ ÂÈʇϷ͢. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÁÈ· ÔÛ¿ ‚‚·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ¤ˆ˜ 600 ¢ÚÒ, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ. øÛÙfiÛÔ ·Ó ÙÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È Ë ÚÔÛÊ˘Á‹, ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 600 ¢ÚÒ, fiˆ˜ Ù· ÔÛ¿ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜, ÙfiÙ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË Î·È Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ·Ô‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·.

√È ·ÁÚfiÙ˜

∂ȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÔÈ ·ÁÚfi-

Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Û ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ù· 60.000 ¢ÚÒ, ÏfiÁˆ ÂȉÔÙ‹ÛˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ‰Ôı› ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 Ì ٷÌÂȷ΋ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË, ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007, ÂÓÒ ÂΛÓË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ‰fiıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 2007, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 60.000 ¢ÚÒ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ›¯·Ó ‰‡Ô ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ... √È ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÁÚfiÙ˜ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË ¢.√.À. ¡. πˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿ÁÔÓÙ·È ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 190 ˘fi¯ÚÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿, ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó 100

ÂÚ›Ô˘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ, 15 ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÊ¿·Í Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ·ÁÚÔÙÒÓ. ∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ηٿ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ‚‚·Èˆı› 419.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ·¯ı› ÌfiÏȘ 116.000... √ “ÎÂÊ·ÏÈÎfi˜” ÊfiÚÔ˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 1000 ̤¯ÚÈ 25.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. √È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ 60.000 ¢ÚÒ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Û ÙÚÂȘ ‰ÈÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ. ∏ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙÔÓ ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÏËÚÒ-

ÓÔ˘Ó. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó·˜ ÌÈÛıˆÙfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛfi‰ËÌ· 60.000 ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ¤Ó· ·È‰›, ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ 5.000 ¢ÚÒ, Û˘Ó 1.000 ¢ÚÒ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿, Û‡ÓÔÏÔ 6.000 ¢ÚÒ. ∏ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÔÎÙÒ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Â›Ó·È 1000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· 60.001 ̤¯ÚÈ 80.000 ¢ÚÒ, Â›Ó·È 2.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÙÔÌÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· 80.001 ̤¯ÚÈ 100.000 ¢ÚÒ, 3.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi 100.001 ̤¯ÚÈ 150.000 ¢ÚÒ, 5.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi 150.001 ̤¯ÚÈ 300.000 ¢ÚÒ, 10.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi 300.001 ̤¯ÚÈ 500.000 ¢ÚÒ, 15.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi 500.001 ̤¯ÚÈ 700.000 ¢ÚÒ, 20.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· ·ÙÔÌÈÎfi ·fi 700.001 ̤¯ÚÈ 900.000 ¢ÚÒ Î·È 25.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi 900.001 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ. øÛÙfiÛÔ Î·È ÛÙ· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ï¿ıË ·fi ÙÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ™‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿, fiˆ˜ ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ Î·È Ù· ÂÊ¿·Í. ™ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÊ¿·Í Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÌÈÛıˆÙfi˜ ‹ Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fiÏ˘Û˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ·ÔÏ˘ı›˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘’ fi„ÈÓ ÔÈ ÙfiÎÔÈ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, Ù· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È ¿ÏÏ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜.

ΔËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜

Œˆ˜ Î·È 100% Ë ·ÒÏÂÈ· ÛÔ‰ÂÈ¿˜ Ì‹ÏˆÓ ∏ ∞ª∂™∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ-

ÛÙÔ‡ ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ Ì‹ÏˆÓ ·fi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ Î·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂÔÌ¤ÓˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â˘Ú›·˜ Û‡Û΄˘, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∑·ÁÔÚ¿˜, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Ë ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ Ì‹ÏˆÓ ·fi ÙË ÌÈÎÚÔηÚ›· ·ÁÁ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 100% ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ˆ˜ ÙÚ›Ù˘ ˙ÒÓ˘. Ÿˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ, ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞) ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÁÎÏ‹ıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∞ÊÚÔ‰›-

ÙË ª·Ó›ÓË - ΔÛ·Ú¿˙Ë, Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ˘ ∂§°∞ Î. ∫. ¶··ÎÒÛÙ·˜, Ô ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. ¢ËÌ. ™·Ófi˜, Ô ÁˆfiÓÔ˜ ‰Ú πˆ¿Ó. ƒÔ‡ÌÔ˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠۯÂÙÈο, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Í·ÚÛË Ê¤ÙÔ˜ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ì‹ÏÔ˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ∞ÈÙ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÁˆfiÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÁÚfiÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, Ë ·˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›· Î·È ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·fi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Û ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿, Ù· ÔÔ›· ÛÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ˙ÒÓ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 80%. øÛÙfiÛÔ, ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚ-

Á‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘, ÛÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ˆ˜ ÙÚ›ÙË ˙ÒÓË, Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ 100%. ¶ÚˆÙ·Ú¯È΋ Âȉ›ˆÍË Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ¿ÌÂÛ· ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂§°∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÁˆfiÓÔÈ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘-

ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ Ì‹ÏˆÓ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ¢Ú›·˜ Û‡Û΄˘ ·fi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜, Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯË

Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜, Ë ÔÔ›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 20 ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó·. √È ÁˆfiÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ̋ψÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ÔÚ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ˘fiÌÓËÌ· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ·ÒÏÂÈ·˜ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞. “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÔÍ˘Ì¤ÓÔ Ê¤ÙÔ˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∞ÊÚÔ‰›ÙË ª·Ó›ÓË - ΔÛ·Ú¿˙Ë “ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÔ‚·Ú‹ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ı· ÌÂȈı› ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ë ·ÒÏÂÈ· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 100%. ∑ËÙԇ̠·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ∂§°∞ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÚÈÓ ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹” . μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∫·ÓÔÓÈο Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ™Δπ™ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË, ı· Á›ÓÂÈ Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ - Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›·- ÔÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·. √È ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. £· ‰È·ÎÔÔ‡Ó fï˜ ÔÈ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙȘ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ¤ˆ˜ Î·È ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √È ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â·Ï‹ı¢ÛË Î·È ÂÈ·ڈÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ. Œˆ˜ ÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó - fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› - Ì ٷ ıÂÚÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·. ∞fi ÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 28 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √È ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÚÔ˜ ÂΉ›Î·ÛË ÛÙ· ÔÈÓÈο Î·È ·ÛÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο.

ªÂٷΛÓËÛË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∞¶√ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÙÔ

™¿‚‚·ÙÔ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ô˘ Ì›ÛıˆÛÂ Ë ŒÓˆÛË ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË Î·Ï› ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¤ÓÛÙÔÏË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı› ÁÈ· ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ÙÔÈ΋ ŒÓˆÛË ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ “·fi ÙË Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ÔÏÏ¿” ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿Ï˘Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜.


ª·ÁÓËÛ›· 20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

¡ÔÌ·Ú¯›·:

∞fi Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

°Ú·ÊÈÎfi˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂

∞Óٿ̷̈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Á‡ÛˆÓ

“∞

Óٿ̷̈ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È °Â‡ÛˆӔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ∂∫¶√§ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ì ıÂÌ·ÙÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙ· ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (Δ∂∂) Î. ™ˆÎ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ∫·ÓÔ‡, ÂÍ·ÔχÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ ηÓÔÓÈÎfiٷٷ”. “°Ú·ÊÈÎfi˜ Î·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ ϤÔÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ “Ì ÙËÓ ·ÓÂΉȋÁËÙË ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÂÌfi‰È· ÛÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÙÈÚ›Ô˘ ∫·ÓÔ‡. ΔÔ Ó¤Ô ‰‹ıÂÓ ·ÔÛÙÔ̈ÙÈÎfi ‡ÚËÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ “∫ÏÔ˘˙Ò” ÙÔ˘ Δ∂∂ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ϤÔÓ ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÙË Ì·Ó›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ó· ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÓÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ·ÚÂÚÌËÓ‡ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ·˘ı·›ÚÂÙÔ Î·È Î·ÎfiÈÛÙÔ ÙÚfiÔ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Ì·˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ì·˜. ΔÔ˘ ͷӷϤÌ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÌ‰ÒÛÂÈ Î·È Ó· ¿„ÂÈ Ó· ÂÎı¤ÙÂÈ ÙÔ ÊÔÚ¤· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ›: ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ‰È˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, Î. ∫ˆÛÙ‹˜, Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ∫Ù›ÚÈÔ ∫·ÓÔ‡. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ì ·fiÏ˘Ù· Û·Ê‹ ÙÚfiÔ fiÙÈ ÌÔÓ·‰È΋ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Â¿Ó ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ÂÁÎÚÈÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂ ÂÚ› Ù˘ ÌÂÏÂÙÔηٷÛ΢‹˜ Â›Ó·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡∞ª, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· Ó¤· ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ. £˘Ì›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Î·ÎfiÈÛÙÔ Î·È ·Ú·ÂÈÛÙÈÎÒ˜ ÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ· Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ fiÙÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÊ·Óı› ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ fiÙÈ Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Â’ Ô˘‰ÂÓ› ˙‹ÙËÌ· Ó¤·˜ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ ηÓÔÓÈÎfiٷٷ. ΔÂÏ›· Î·È ·‡Ï·” .

“∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ¡Ô̿گ˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ “·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ¤˜ Ù˘ ·Ó¿ÁΘ. ∂ÂÓ‰‡Ô˘Ì ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‚¤ÏÙÈÛÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜, ÛÙË ‰ÈÎÙ‡ˆÛË Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜. ™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÚÈ‹ÌÂÚ˘ ÁÈÔÚÙ‹˜, Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ë ÔÔ›· ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ì ٷ ÔÈÔÙÈο ÙÔÈο Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙ·. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ “∞Óٿ̷̈ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È °Â‡ÛˆӔ , ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ, ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜, Ë Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›· ·ԉ›¯ıËΠˆ˜ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, Ô˘ ̤۷

·fi ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÔ‡ÛÈ· Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘, ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜” . “∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÛÙ›·Û˘ ηÈ

¢È·ÛΤ‰·Û˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î. ∞. ∞ı·Ó·Ûfi˜ “ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÂÓfi˜ ıÂÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Á‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ó· ηıÈÂÚˆı› ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ë ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¡ÔÌfi˜ Ô˘ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÏfiÁˆ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÛÙ›·Û˘, fi-

ˆ˜ .¯. Ù· ·Û›ÁÓˆÛÙ· Ô˘˙ÂÚ›. ™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∞˘Ùfi Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ›¯·Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘, Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ·Ú¯‹ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·” . √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ¶ÂÚ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ. ¶ÂÚ›ÙÂÚ· ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ı· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙË “ʇÛË, ÙȘ Á‡ÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·” ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜, fiÔ˘ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Á‡ÛÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ Âȉ›ÍÂȘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Â‰ÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ. ™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË £ÂÛÛ·ÏÒÓ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, μÏ¿¯ˆÓ, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓˆÓ, ¶ÔÓÙ›ˆÓ, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜, ∫˘Ú›ˆÓ ·fi Ù· ·È‰Èο ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ.

ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¢ËÌ. ∫·ÓÙfiÏ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡

Δ¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ “ÔÌËÚ›·” ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· ˙ËÙ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ΔËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙË ı¤ÛË ™·ÚÙÈ¿˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜, ÂȉÈÒÎÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÈÛˆÓ›·˜. √È ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÔÎ¿Ï˘„˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Á˘ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¿Ï·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÈÛˆÓ›·˜. ΔËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ‹ fi¯È ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙË ı¤ÛË ™·ÚÙÈ¿˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÈÛˆÓ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÔÎ¿Ï˘„˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È

∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ. £¤ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Á˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ó ÙÂÏÈο ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ‹ fi¯È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ Ù˘ π°’

∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ·Ôηχ„Ô˘Ó ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ™·ÚÙÈ¿, ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó˜. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·Ô‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó, Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Á˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ‹ Â¤ÎÙ·ÛË Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ˘fi ÙËÓ ·˘-

ÛÙËÚ‹ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ. “∏ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰È¢ıÂÙËı›” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∫·ÓÙfiÏ·˜ “ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¿ÏÏÔ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙË Ó¤· ϤÔÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ì ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Û‡Û΄˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÎ·Ï˘ÊÙÔ‡Ó ·Ú¯·›· ÛÙÔ ™·ÚÙÈ¿ ›̷ÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜ Û‡ÌʈÓÔÈ Ó· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ·Ô‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Á˘ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÛÙÔ ™·ÚÙÈ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú¯·›·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ∫·ÓÙfiÏ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¿Ï·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ∞‡-

ÁÔ˘ÛÙÔ Ë ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË, ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁÔ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 370.000 ¢ÚÒ, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ∏ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÌÂϤÙË ÂÎÔÓ‹ıËΠÙÔ 2006 Î·È ÚԂϤÂÈ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, ÚԂϤÂÙ·È Ë ¯¿Ú·ÍË Ô‰È΋˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·¢ı›·˜ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·Ï·›ÛıËÙˆÓ ÊˆÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë Ê‡Ù¢ÛË ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫·ÓÙfiÏ·˜ “Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ∏ ÌÂϤÙË Â›Ó·È ·fi ÙÔ 2006 ¤ÙÔÈÌË, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ηٷı¤Û·Ì ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ fiÏ· Ù· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÙÂÏÈο Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·” ηٷϋÁÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ: ªfiÓÔ ÁÈ· Ó›ÎË Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÛÂÏ. 24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ªÂ ÚÂfi ÍÂÎÈÓ¿ Ë ¡›ÎË ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÂÏ. 25

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ™Δ√ ºπ§π∫√ ª∂ Δ√¡ ∞ ƒ∏ ∂¢∂π•∂ ∂Δ√πª√™ °π∞ Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞

√Ì¿‰· ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ› ʛϷıÏÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÛÙÔÓ ÕÚË, Ó· ‰Ô˘Ó ÂÙ¿ ÁÎÔÏ Î·È ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙË Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· Ôχ ηϋ Î·È ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿‰·. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· “‰Â̤ÓÔ” Û‡ÓÔÏÔ, Ì ۈÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙȘ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

Ÿ

ª¿ÛÎÂÙ

¡›Î˪ÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÂÏ. 26

√ μfiÏÔ˜ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ °. ÷گ·Ú‹ ÛÂÏ. 23

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∞ӷχÔÓÙ·˜ Ù· ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙËÓ Î·Ï‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ Ô˘ ›¯Â Ë ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙÔ 15’, ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙfiÛÔ ·fi Ù· ¿ÎÚ·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ÛÙË ıÂÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙ· ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÕÚ˘ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ËÌȯÚfiÓˆÓ, ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÏÒÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ôχ ÓˆÚ›˜ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, fï˜ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·›ÎÙ˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈfiÙËÙ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘˜ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÚÔʤ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ 15ÏÂÙÔ, Ì ÙÔ˘˜ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ Î·È √˘Ì›ÓÙ˜ Ó· ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÙÔÓ ÕÏ‚·ÚÂ˙ Ó· ‰›ÓÂÈ Ì¿¯Â˜ ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê Î·È ÙÔÓ ªfiӯ ӷ ÚÔÛ·ı› Î·È Ó· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ê¿ÛÂȘ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫·Ì¿ÓÙ·Ë Î·È Ã·ÓÈÒÙË ‹Ù·Ó ÎÈÓËÙÈÎÔ›, Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Ì›ÓÂÈ ÍÂÌ·ÚοÚÈÛÙÔ˜ Î·È Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙË Ê¿ÛË ÛÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ Âȯ›ÚËÛÂ Ô Ã·ÓÈÒÙ˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤·ÈÍ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÂÈıÂÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ÔÌ¿‰· Î·È ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ. 줂·È·, Û’ ·˘Ùfi ‚Ô‹ıËÛÂ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô ÕÚ˘. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰ÂÓ ÎÏ›ÛÙËÎÂ, ¤·ÈÍ ·ÓÔȯٿ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÎÂÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ™ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ηıÒ˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ¿-

Ì˘Ó˜ (ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜) Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÙȘ “ÍÂÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó” . ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÔÌ¿‰· ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. ∞Ì˘ÓÙÈο ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙ¿ıËΠÔχ ηϿ, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÕÚË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ∫ÔÏ›ÙÛÈ. 줂·È·, ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ §ÈfiÏÈÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ∫¿ÌÔÚ· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, ηıÒ˜ Ù¤ÙÔÈ· Ï¿ıË ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÌÔÚ› Ó· ¿ÏÏ·Í ÛÙ·‰È·Î¿ fiÏË ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ, Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù·. ™˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ηϋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, fï˜ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ·Ôʇ¯ıËÎ·Ó Î¿ÔÈ· Ï¿ıË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, Ù· ÔÔ›· ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ‰‡Ô ÁÎÔÏ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛÙ·ıԇ̠۠‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔÓ ¡ÙÔÌ·ÁÎfiÈ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È ÛÙÔÓ ∫‡‰ˆÓ· ∫·ÚÏfiÔ˘ÏÔ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ›¯·Ó Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙÔ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙË Ó›ÎË. √ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ ›¯Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ¤Ù˘¯Â ¤Ó· ÁÎÔÏ Î·È ÁÂÓÈο ¤‰ÂÈÍ ÛÙÔȯ›· Ôχ ηÏÔ‡ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ 20¯ÚÔÓÔ ∫·ÚÏfiÔ˘ÏÔ, ¤Ú·Û ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ 60’ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 73’ ›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ¤Ó·ÏÙÈ. Œ‰ÂÈÍ ηϿ ÛÙÔȯ›·, ˆ˜ ‰ÂÍÈfi˜ ̤ÛÔ˜ Î·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰·. £· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÛÙ·ıÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÏÈ¿Áη, Ô ÔÔ›Ô˜ fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi ‹Úı ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ÁÎÔÏ. ªÂ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ·ÓÙ›·Ï˜ ¿Ì˘Ó˜ Î·È ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰›¯Ù˘·.

ºÈÏÈÎfi Ì ¶∞√ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·È ÙÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÂÛÙ, ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ ∂∞∫. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Úfi‚· Ù˙ÂÓÂÚ¿Ï ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ.

∏ ¶∞∂ ηٷ‰Èο˙ÂÈ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ÕÚË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÕÚË ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Î·È ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ÊÈÏÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ™‡ÛÛˆÌÔ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ ηٷ‰Èο˙ÂÈ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÚÈÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·fi ÌÈÎÚ‹ ÌÂÚ›‰· ·ÓÂÁÎ¤Ê·ÏˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, Âη٤ڈıÂÓ. ∫·Ù·‰Èο˙ÂÈ Â›Û˘ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ı·ً. Δ¤ÏÔ˜, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ fiˆ˜ Ë ı‡Ú· 8 Ó· ÌËÓ ÙÂı› Í·Ó¿ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ fï˜ ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ˘˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ÂÎÙÔÓˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÂÈÛfi‰È·. ∞˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ fiÏÔÈ Ì·˙› Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ô‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Î·Îfi ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÔÌ¿‰·”. * √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÍ›ˆÛË Ì ‰Â›ÓÔ Û ÁÓˆÛÙfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢. ™. Ù˘ ¶∞∂.


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

™‹ÌÂÚ· Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶™£ ™∏ª∂ƒ∞ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ∂¶™£. ΔÈÌÒÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Â›Ó·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂¶√, ÚÒËÓ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î. ∫‡ÚÔ˜ μ·ÛÛ¿Ú·˜ Ô˘ ·Ô‰¤¯ıËΠÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘. Δ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞’ Î·È μ’ ÙÔÈ΋˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 1920 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 12-13/9. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô Ù· ۈ̷Ù›· Ù˘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Û οı ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ οو ÙˆÓ 21 ÂÙÒÓ, ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1988 Î·È ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜, ̤¯ÚÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙÔ 36Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ 1973) Î·È ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ‰˘Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 36 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· οı ÔÌ¿‰·˜ Î·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÂÙ¿ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ∞¶√ ÙÔÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÓfiÚÁ·Ó˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. °›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿ ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “∫¿Ú·Á·Ù˜” ·fi 18.00 ¤ˆ˜ 20.00 Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6948732184 Î·È 6976868781.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ “Volos Fan Club £‡Ú· 13” Δ√ “Volos Fan Club £‡Ú· 13” ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡˜ ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 84, √͢ÁfiÓÔ, ÙËÏ. 2421058869.

∏ °.™. Ù˘ ∞¶√μ ∞¶√ ÙËÓ ∞¶√μ ÁÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È fiÙÈ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì.. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ÂÓÒ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·.

∫§∏ƒø£∏∫∞¡ ™Δ∏¡ 1∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ√À 4√À √ªπ§√À Δ∏™ ¢’ ∂£¡π∫∏™ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞™

¢ÈÌ‹ÓÈ-∂Ï·ÛÛfiÓ· Î·È μÂÏÔ‡¯È-¶‡Ú·ÛÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô ¡¿Ô˘Û·˜ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ë ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ¶.√. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ÂÓÒ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ ÁÈ· Ó· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙ› Ì ÙÔ μÂÏÔ‡¯È. ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂٷ͇ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Î·È ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋.

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ʤÙÔ˜ 15 ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∏ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋, ÂÓÒ ÔÈ ¤ÓÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÙÔÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·:

1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 16Ë ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∂Ï·ÛÛfiÓ· ∞fiÏÏˆÓ §·Ú.-§·Ì›· ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™.-¶˘ÚÁÂÙfi˜ μÂÏÔ‡¯È-¶‡Ú·ÛÔ˜ ªÔ˘˙¿ÎÈ-∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ªÂÙ¤ˆÚ·-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. ƒÂfi: Δ‡ÚÓ·‚Ô˜

2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 17Ë Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. §·Ì›·-μÂÏÔ‡¯È ¶˘ÚÁÂÙfi˜-ªÔ˘˙¿ÎÈ ¶‡Ú·ÛÔ˜ -∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜-ªÂÙ¤ˆÚ· ƒÂfi: ∞fiÏÏˆÓ §·Ú.

3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 18Ë ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∞fiÏÏˆÓ §·Ú.-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™.-∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ªÔ˘˙¿ÎÈ-∂Ï·ÛÛfiÓ· ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-§·Ì›· ªÂÙ¤ˆÚ·-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ¶‡Ú·ÛÔ˜ -∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ƒÂfi: μÂÏÔ‡¯È

4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 19Ë ∞fiÏÏˆÓ §·Ú.-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-μÂÏÔ‡¯È

∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-ªÔ˘˙¿ÎÈ ∂Ï·ÛÛfiÓ·-ªÂÙ¤ˆÚ· §·Ì›·-∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ ƒÂfi: ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.

ªÔ˘˙¿ÎÈ-ªÂÙ¤ˆÚ· μÂÏÔ‡¯È-∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™.-¶‡Ú·ÛÔ˜ ∞fiÏÏˆÓ §·Ú.-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-§·Ì›· Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∂Ï·ÛÛfiÓ· ƒÂfi: ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ

5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 20Ë ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. μÂÏÔ‡¯È-∞fiÏÏˆÓ §·Ú. ªÔ˘˙¿ÎÈ-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ªÂÙ¤ˆÚ·-∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ¶‡Ú·ÛÔ˜ -∂Ï·ÛÛfiÓ· §·Ì›·-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ƒÂfi: ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜

6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 21Ë μÂÏÔ‡¯È-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™.-ªÔ˘˙¿ÎÈ ∞fiÏÏˆÓ §·Ú.-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-ªÂÙ¤ˆÚ· Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-¶‡Ú·ÛÔ˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·-§·Ì›· ƒÂfi: ¶˘ÚÁÂÙfi˜

7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 22Ë ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-ªÔ˘˙¿ÎÈ ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-μÂÏÔ‡¯È ªÂÙ¤ˆÚ·-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜-∞fiÏÏˆÓ §·Ú. ¶‡Ú·ÛÔ˜ -∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ §·Ì›·-∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ƒÂfi: ∂Ï·ÛÛfiÓ·

8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 23Ë ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜

9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 24Ë ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-ªÂÙ¤ˆÚ· ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. ¶‡Ú·ÛÔ˜ -ªÔ˘˙¿ÎÈ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-μÂÏÔ‡¯È §·Ì›·-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞fiÏÏˆÓ §·Ú. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ƒÂfi: ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘

ÔÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ Ë ¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ μ›Î˘ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘. ¶·ÚÒÓ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È Î·È Ô ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§√∫, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢/™ Ù˘ 27/8/2009 ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ™ÒÌ· ÂÍÂÙ·ÛÙÒÓ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚·ıÌÒÓ DAN ˆ˜ Ù·ÎÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÌÂ

¶˘ÚÁÂÙfi˜-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¶‡Ú·ÛÔ˜ -§·Ì›· ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜-∂Ï·ÛÛfiÓ· ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ªÔ˘˙¿ÎÈ-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ μÂÏÔ‡¯È-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™.-∞fiÏÏˆÓ §·Ú. ƒÂfi: ªÂÙ¤ˆÚ·

13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 28Ë ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-§·Ì›· ∂Ï·ÛÛfiÓ·-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-ªÂÙ¤ˆÚ· ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. ∞fiÏÏˆÓ §·Ú.-ªÔ˘˙¿ÎÈ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™.-μÂÏÔ‡¯È ƒÂfi: ¶‡Ú·ÛÔ˜

10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 25Ë ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ªÂÙ¤ˆÚ·-¶‡Ú·ÛÔ˜ ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ªÔ˘˙¿ÎÈ-§·Ì›· μÂÏÔ‡¯È-∂Ï·ÛÛfiÓ· ∞fiÏÏˆÓ §·Ú.-∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ƒÂfi: ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™.

14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 29Ë

11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 26Ë

15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 30Ë

∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ §·Ì›·-ªÂÙ¤ˆÚ· ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-μÂÏÔ‡¯È Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞fiÏÏˆÓ §·Ú. ƒÂfi: ªÔ˘˙¿ÎÈ

∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-∂Ï·ÛÛfiÓ· Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-§·Ì›· ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ∞fiÏÏˆÓ §·Ú.-¶‡Ú·ÛÔ˜ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™.-∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ μÂÏÔ‡¯È-ªÂÙ¤ˆÚ· ªÔ˘˙¿ÎÈ-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. ƒÂfi: ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜

™ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ηڿÙ ™ Ù· Ï·›ÛÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰Ô˜ ηڿÙ ∂Ê‹‚ˆÓ¡¤ˆÓ- ¡Â·Ó›‰ˆÓ, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ μÔÚ›Ԣ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ μ·ÏηÓÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·) Î·È ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ (ª·ÚfiÎÔ). °È· ÙËÓ Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô Ô μfiÏÔ˜ Î·È ¿ÏÈ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √Ì¿‰· ∂Ê‹‚ˆÓ- ¡¤ˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· ÚÔÔÓËı› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÙȘ ÒÚ˜ 11:00-13:00 Î·È 16:00-18:00. ΔȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∫·Ó¤ÏÏ˘ πˆ¿ÓÓ˘ ÂÓÒ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∞›ıÔ˘Û·˜ ¶ÚÔ-

12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 27Ë

Ù· ˘fiÏÔÈ· ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫∞ƒ∞Δ∂. ™ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ∞ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ KYOKUSHINKAI KARATE, ̤ÏË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰Ô˜ ÙˆÓ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÛÌ›‰Ë Î·È ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ πˆ¿ÓÓË.

∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ¶‡Ú·ÛÔ˜ -Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ªÂÙ¤ˆÚ·-∞fiÏÏˆÓ §·Ú. ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. ªÔ˘˙¿ÎÈ-μÂÏÔ‡¯È ƒÂfi: §·Ì›·

ª¤Î·Ì: √ ∫·¤ÏÔ Î¿ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ª∂¡√™ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ º¿ÌÈÔ ∫·¤ÏÔ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¤Î·Ì, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô πÙ·Ïfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ٷ ËÓ›· ÙˆÓ “ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ”. “√ ∫·¤ÏÔ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ¢ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·›ÎÙ˜, Î·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ì·˙› fiÏË Ë ÔÌ¿‰·. ∂›Ì·ÛÙ Ôχ ÛÔ‚·ÚÔ› Î·È Ôχ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ. ŸÏÔ ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηϿ, ÁÈ·Ù› ‰Â ÊÙ¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ٷ ·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ÔÌ·‰Èο. ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ›̷ÛÙ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÂÓfi˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ӛ΢ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·ÈÛı·Óı› Ô Î·ı¤Ó·˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì·˜, ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜, ÂÓÒ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÚÂıԇ̠ÛÙË ¡fiÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋. ∞Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·›˙Ô˘Ì ¤ÙÛÈ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ· ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Ê˘ÛÈο Î·È ÌÈ· ‰fiÛË Ù‡¯Ë˜, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ŸÏ· Â›Ó·È ı¤Ì· ÛˆÛÙÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó”.


¶Aƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

°π∞ Δ√¡ ∞£§√ Δ√À ¡∞ ¢π∞™Ãπ™∂π ∫√§Àª¶ø¡Δ∞™ Δ√ ™Δ∂¡√ Δ√À °πμƒ∞§Δ∞ƒ ª∂ Δ∏ ™∏ª∞π∞ Δø¡ ª∂™√°∂π∞∫ø¡ ∞°ø¡ø¡

ª¿ÛÎÂÙ

√ μfiÏÔ˜ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ °. ÷گ·Ú‹ √

∞Ú¯›˙ÂÈ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ∂ÓÒÛˆÓ

μfiÏÔ˜ ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Î·È Â›ÛËÌ· ¯ı˜ ¤Ó·Ó ¿ÍÈÔ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™Â ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙÈÌ‹ıËÎÂ Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÷گ·Ú‹˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ‰È¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ °È‚Ú·ÏÙ¿Ú, Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÚÂÎfiÚ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÌÈ· Î·È ÙÔ “η٤‚·Û” ηٿ 22 ÏÂÙ¿. ªÂ Â›‰ÔÛË 2 ÒÚ˜ Î·È 16 ÏÂÙ¿ ¤ÁÈÓÂ Ô Ù·¯‡ÙÂÚÔ˜ ·ıÏËÙ‹˜ Ô˘ ÎÔχÌËÛ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¿ÎÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙË ÛËÌ·›· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

™Â Ì›· fiÌÔÚÊË ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ù›ÌËÛ·Ó ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Ã·Ú¯·Ú‹, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Ù›ÌËÛ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ¤Û·Û ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ ÎÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ °È‚Ú·ÏÙ¿Ú. ª·˙› ÙÔ˘ ›¯Â Î·È ÙË ÛËÌ·›· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013 ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜ ¤ÙÛÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ë §¿ÚÈÛ·. ¶ÚÒÙÔ˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡Ï Á·Ú˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· ÙÔ˘ 24¯ÚÔÓÔ˘ ·ıÏËÙ‹: “√ °ÈÒÚÁÔ˜ ÷گ·Ú‹˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ıÏËÙ‹˜ Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ηٿÊÂÚ ÙÔ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. ∫ÔχÌËÛ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ °È‚Ú·ÏÙ¿Ú ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ¤ˆ˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜

√ °. ÷گ·Ú‹˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÙË ÛËÌ·›· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÛÙȘ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘ (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜) Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ηχÙÔÓÙ·˜ Ì›· ·fiÛÙ·ÛË 17 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, οو ·fi Û˘Óı‹Î˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔϤ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ıÏÔ, ÂÓÒ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ı· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡. ¶ÚÈÓ ·fi 23 Ë̤Ú˜ Û ·˘Ù‹Ó Â‰Ò ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ÔÈ Â˘¯¤˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ¶Ï¤ÔÓ Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ Ù· ηٿÊÂÚ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·ÙÛ¿ÏÈÓË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘. ∂¤ÛÙÚ„ ÓÈÎËÙ‹˜ Î·È ·˘Ù‹ Ë Ó›ÎË ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂Ó fi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013 Ô μfiÏÔ˜ ÚÔ‚Ï‹ıËΠ̠ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. ¢›Î·È· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ϤÔÓ ˆ˜ Ë fiÏË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ™ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Ã·Ú¯·Ú‹ ·Í›˙Ô˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ΔÔ˘ ‡¯ÔÌ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Ï·ÌÚ¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ì ٷ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘” . ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ Î˘Ì¿ÓıËÎÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î.

μ·Û›Ï˘ ∫·Ó·‚fi˜, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ·: “£¤Ïˆ Î·È ÂÁÒ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·, ηıÒ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Ã·Ú¯·Ú‹ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ Â›Ù¢ÁÌ·. ∞¤‰ÂÈÍ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ıÏËÙ‹˜ Â›Ó·È Î·È fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ú¤„Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡. ∫·È ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ›¯Â Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜. ª›· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿Ï· ·̷ٷ Î·È ÈÛ¯˘Ú¿ Ú‡̷ٷ. ¢ÂÓ Û·˜ ÎÚ‡‚ˆ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Û˘ÁÎÈÓ‹ıËη fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ Î·Ù¿ 22 ÔÏfiÎÏËÚ· ÏÂÙ¿, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ‰È·Ó‡ÛÂÈ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ı· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÷گ·Ú‹ ÌÈ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›-

ÌËÛË ÁÈ· fiÏË ÙË ÓÂÔÏ·›·” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÷گ·Ú‹ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘: “∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰ÈfiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›¯· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó Û‹ÌÂÚ· ‰Ò. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶··ÙfiÏÈ·, ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª Î. ∫·Ó·‚fi, ÙÔ˘ ∞√¢μ Î. ÷Ϥ‚·, ÙÔ˘ ∂∞∫ Î. ∫·„ÈÒÙË Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª Î. ªÂÙ·ÊÙÛ‹. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÁÈ· ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÌÔ˘ £fi‰ˆÚÔ ∫Ô˘ÙÔ˘Ì¿ÓË, Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ Ì ...·Ó¤¯ÂÙ·È Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· Î·È Â›Ì·È ·ÚÎÂÙ¿ “‰‡ÛÎÔÏÔ˜” ˆ˜ ·ıÏËÙ‹˜. ¶¿ÓÙˆ˜, fiÙ·Ó fiÏÔÈ Ì ›¯·Ó ÍÂÁÚ¿„ÂÈ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ‹Ù·Ó ›Ûˆ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ Ì ›ÛÙÂ„Â Î·È ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË. ∞Ó

Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ‰È·Ó‡Ûˆ ‹Ù·Ó 16 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ÙÂÏÈο ¤Î·Ó· 17. Δ· ÈÛ¯˘Ú¿ Ú‡̷ٷ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·̷ٷ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ª·ÚfiÎÔ Ì ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ÏÔÍÔ‰ÚÔÌ‹Ûˆ. ¢ÂÓ Û·˜ ÎÚ‡‚ˆ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÊÔ‚‹ıËη Î·È ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο fiÏ· ‹Á·Ó ηْ ¢¯‹Ó. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ· ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ fiÏË ÌÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. Œ¯ÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÌÔ˘ ÙË ÛËÌ·›· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ıˆÚÒ fiÙÈ ¤ÁÈÓ· ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘” . √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙ· ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÙÔ˘ Û¯¤‰È·: “∂Èı˘Ì›· ÌÔ˘ ϤÔÓ Â›Ó·È Ó· οӈ Î·È ÙÔÓ ‰È¿ÏÔ˘ Ù˘ ª¿Á¯Ë˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ï¿‚ˆ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙˆÓ 10.000 ̤ÙÚˆÓ ·ÓÔȯً˜ ı·Ï¿ÛÛ˘. £· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· Ù· ηٷʤڈ” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Ó· ·ÔÓ¤ÌÂÈ ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Ã·Ú¯·Ú‹ ÙÔ ¤Ì‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘, ÙËÓ “∞ÚÁÒ” , ÂÓÒ ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ϷΤٷ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ ·¤ÓÂÈÌÂ Î·È Ô Î. ∫·Ó·‚fi˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙË ÛËÌ·›· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î. ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˜, Ë ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û· ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î. º·Ó‹ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢∂ª∞ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÚ‚¤Ó˘, ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ∞√¢μ Î·È ∂∞∫ Î.Î. Δ¿Î˘ ÷Ϥ‚·˜ Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·„ÈÒÙ˘, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª Î. ∞ϤÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜ Î·È Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ›‰Ë˜.

√ ™À¡∂ƒ°∞Δ∏™ Δ√À ∫∞∑§∞√À™∫∞™ £∂øƒ∂π ¶ø™ ∏ ∂£¡π∫∏ ª¶∞™∫∂Δ ª¶√ƒ∂π ¡∞ ºΔ∞™∂π æ∏§∞

™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜: ∂›Ì·ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ‹ÌÂÚ·, Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó·¯ˆÚ› ÁÈ· ÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È Ì›· Ë̤ڷ ÚÈÓ Ô ¿ÌÂÛÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜, °È¿ÓÓ˘ ™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ™∂¶∫ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Î·È Ù· Ï¿ıË Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ.

∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˘: “ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÌÈ· ··Ú·›ÙËÙË ÛÂÈÚ¿ ÊÈÏÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Â›Ì·ÛÙÂ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ¶Ôψӛ·. ∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Â›Ì·ÛÙ ÁÈ·Ù› Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ

ÔÈfiÙËÙ· ·ÈÎÙÒÓ, ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì·¯ËÙÈÎfi Ó‡̷ ÎÈ Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ¿ÓÙ· ‰ÈÂΉÈΛ fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û οı ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ. ∂›Ì·ÛÙ fï˜ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÔÌ¿‰·, Ì ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÔÓËÙ‹. ∏ ÔÌ¿‰· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì·˙› ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ˆ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ 12¿‰·, ·ÏÏ¿ fiÛÔ˘˜ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ‰ÈfiÙÈ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÈÛ¿ÍÈ· ̤ÏË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜- ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì·˜. À¿Ú¯ÂÈ ›ÛÙË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì fiÔÈ· Ï¿ıË ¤ÁÈÓ·Ó. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Î·È ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ·, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·: ÚÒÙÔÓ Ó· ‚ÂÏÙȈÓfiÌ·-

ÛÙ ·ÎfiÌË ÎÈ ·fi ·È¯Ó›‰È Û ·È¯Ó›‰È ÎÈ ÂÔ̤ӈ˜ fiÙ·Ó ¤ÚıÔ˘Ó Ù· ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌ· ·È¯Ó›‰È· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ ÌËÓ Ì·˜ ÎÔÛÙ›ÛÔ˘Ó Ù· ÓÂÎÚ¿ Ì·˜ ‰È·ÛÙ‹-

Ì·Ù·” ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ô °È¿ÓÓ˘ ™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “ΔÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ÙÚÂȘ Ôχ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. Δ· ™ÎfiÈ·, Ë ∫ÚÔ·Ù›· Î·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜. ΔÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û fiÏ· Ù· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ. ∫¿ı ̷٘ ¤¯ÂÈ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜. ∫¿ı ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ıÂÙÈο Î·È ·ÚÓËÙÈο. ∂Ì›˜ οı ̤ڷ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ı· ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ٷ Ï¿Ó· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ٷ ‰Èο Ì·˜ ·ÙÔ‡ ·fi ÙË ÌÈ· ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ, ›Ù ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ›Ù ÁÈ· ¤Ó· ÔÌ·‰ÈÎfi ÛÙÔȯ›Ԕ . √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ô ¿ÌÂÛÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ:

“ªÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· ÁÈ· Ó· ·Ï¤„ÂÈ. Œ¯Ô˘Ì fiÏÔÈ ÙËÓ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ. À¿Ú¯ÂÈ Û˘Û›ڈÛË Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ÎÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂı› ÂΛ Ó· Â›Ó·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ·” .

ªÔ˘ÚÔ‡Û˘: “™Ùfi¯Ô˜ Ë ÙÂÙÚ¿‰·” æËÏ¿ ¤ıÂÛ ÙÔÓ ‹¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Û’ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ, Ô °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÚÔ‡Û˘. √ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Û¤ÓÙÂÚ, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· (bourousis.gr) ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ù· ËÌÈÙÂÏÈο, ÂÓÒ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ˆ˜ ÙfiÛÔ ÂΛÓÔ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi.

23

ªÂ ÙÈÌÒÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ FIBA Europe Î. °ÈÒÚÁÔ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶ÔÚÙ·ÚÈ¿” ÙÔ 18Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∂ÓÒÛÂˆÓ Î·È ΔÔÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Ù˘ ∂√∫ ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È Ë Ï‹ÍË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 12.30 Ì.Ì. ΔË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ë ∂™∫∞£, Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ª¿ÛÎÂÙ, ·ÊÔ‡ Û’ ·˘Ùfi ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Á›ÓÂÙ·È ‰Â Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ª¿ÛÎÂÙ. ™ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó 120 ™‡Ó‰ÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂√∫ Î·È ÙȘ 19 ∂ÓÒÛÂȘ Î·È ΔÔÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 19.00 ŒÓ·ÚÍË ™˘Ó‰ڛԢ (°ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂√∫ Î.¶. ΔÛ·ÁÎÚÒÓ˘) ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∂√∫ (Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ªÈ·Ô‡Ï˘) ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∂™∫∞£ (Î. ¢. ¡ÙÔ‡ÁÎÔ˜) 19.15 ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓˆÓ (¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. μ. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜, ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ∞. ¡¿ÎÔ˜) 19.30 ¢ÔÌ‹ ñ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ñ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ (°.°. ∂√∫ Î. ¶. ΔÛ·ÁÎÚÒÓ˘) 20.00 ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË (¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÏÈÓ‰ÚÔ‡ Î. £ˆÌ¿˜ ™ÔÏÔÔÙÈ¿˜) 20.15 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· 20.30 √ÌÈÏËÙ‹˜ : °. μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ FIBA EUROPE “∏ ÔÚ›· ÙÔ˘ ª¿ÛÎÂÙ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË” ® 21.30 ¢ÂÍ›ˆÛË ™¿‚‚·ÙÔ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 09.00 ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2008-2009 (Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. π. ∫Ô˘ÙÚ·ÊÔ‡Ú˘) 09.15 ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¶·›‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (Δ¯ÓÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶·›‰ˆÓ Î. ∫. ¶ÔÏ›Ù˘) 9.30 ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (Δ¯ÓÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Î·È √ÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ñ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ Î. ∫. ª›ÛÛ·˜) 09.45-10.00 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· ñ ηʤ˜ 10.00-13.00 ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ™˘Ó¤‰ÚˆÓ 13.30 °Â‡Ì·. 18.00 ¢ÔÌ‹ Î·È ÛÙfi¯ÔÈ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ¶ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ (Î. ¶.ΔÛ·ÁÎÚÎÒÓ˘) 18.15 ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ™˘Ó¤‰ÚˆÓ 18.45 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· ñ ηʤ˜ 19.00 ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ™˘Ó¤‰ÚˆÓ 20.00 ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ñÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ (Î. ∫.∫ÔÚÔÌËÏ¿˜, ª¤ÏÔ˜ ∫.∂.¢.∂.√.∫.) 20.15 £¤Ì·: “∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË ¡¤ˆÓ Û ∂˘Úˆ·˚Îfi ∂›‰Ô. ¶·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜” (ª¤ÏÔ˜ ¢.™. ∂√∫ Î. ÕÚ˘ ∑Ò˘) 21.00 ¢Â›ÓÔ ∫˘Úȷ΋ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 09.30 √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÓÒÛÂˆÓ (ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ñ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ™˘Ó¤‰ÚˆÓ) 10.30-11.00 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· ñ ηʤ˜ 11.00 ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ¡fiÌÔ˜, ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ηÓÔÓÈÛÌÒÓ ∂√∫ (Î. °. ∫fiÓÈ·Ú˘, ¡ÔÌÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂√∫) 11.15 ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ™˘Ó¤‰ÚˆÓ 12.00 ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·- §‹ÍË ™˘Ó‰ڛԢ 12.30 §‹ÍË - ∞Ô¯ÒÚËÛË ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· ·Ú¢ÚÂı› Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ∞ı·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË..


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

™√À¶∂ƒ §π°∫∞

Δ√¡π™∂ √ √Δ√ ƒ∂Ã∞°∫∂§ ∂¡ √æ∂π Δ∏™ ∞Àƒπ∞¡∏™ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏™ Δ∏™ ∂£¡π∫∏™ ª∂ Δ∏¡ ∂§μ∂Δπ∞

¢ÂÓ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È Ë 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÏfiÁˆ ÂÎÏÔÁÒÓ

“™Ùfi¯Ô˜ Ë Ó›ÎË Û οı ·È¯Ó›‰È”

∏ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ ÌÂÙ·ı¤ÛÂÈ ÙËÓ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 3-4/10. √È ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ (3/10) Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· (5/10), ηıÒ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ì·˜ ÛÙ· ∫‡ÂÏÏ· ∂˘ÚÒ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÎÈ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. √ ¡›ÎÔ˜ £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 3 Î·È 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

¶∞√∫

¢‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ Ô ªÈÛ¤Ú· ∂∫Δ√™ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· Ì›ÓÂÈ Ô Δ˙Ô ªÈÛ¤Ú·. √ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ̷۠ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ô›‰ËÌ· ÛÙÔ ‰ÈΤʷÏÔ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË. √ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ›‰Â ¿ÓÙˆ˜ Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜ ™¤ÚÙ˙ÈÔ ∫ÔÓÛÂ˚Û¿Ô Î·È ¶¿ÌÏÔ °Î·ÚÛ›· Ó· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Û ÊÔ˘Ï Ú˘ıÌÔ‡˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ô ª›ÚÎÔ ™·‚›ÓÈ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ¶¿ÌÏÔ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ Î·È ª›ÚÔÛÏ·‚ ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ. ∞fi ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÷ÏÎÈ¿˜, ºˆÙ¿Î˘, ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘, ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È Ô ÓÂÔ·ÔÎÙËı›˜ ªÔ˘Ó, ηıÒ˜ Î·È Ô ΔÛÈÚ›ÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ›‰·Ó ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘, ÒÛÙÂ Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ó· Â›Ó·È “¯·Ï›” ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙȘ 19 ‹ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

™Â ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μ’-°’ Ô ∞¯. ª¤Ô˜ T√ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‹Ú ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÊ¿ÛÂȘ: ΔË Û‡ÛÙ·ÛË ÂÈÙÚÔ‹˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ™‡ÚÔ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Úfi‰ÚÔ, ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô Î·È ¡›ÎÔ ¶ËÚÔ‡ÓÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ∂¶√ Î·È ÙÔÓ ¶™∞¶ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ. ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Î. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË Ì ηψ‰È·Îfi ηӿÏÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙËÏÂÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ·, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ¶·Ú·Û΢‹, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙË ÙËÏÂÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Î·È Ï¤È ¿Ô˘Ù.

“‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ԇ̠·ÎfiÌ· ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ÌÂÙ¿” . ∏ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ¶Ôψӛ· ‹Ù·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÎÔÚ›˙ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›·: “◊Ù·Ó ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi Ì·Ù˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·ÏÔ› Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÂÚÔ Î¿Ó·Ì ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·ÔÛ˘ÓÙÔÓÈÛًηÌ” , ÂÓÒ ·¿ÓÙËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô: “Ÿ¯È. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÎfiÌ·. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÂÈ Î·Ó›˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜” .

∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, fiÔ˘ ·‡ÚÈÔ (21:30, MEGA) ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ŸÙÌ·Ú Ã›Ù˙ÊÂÏÓÙ, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ ·¢ı›·˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ, Ô ÔÔ›Ô˜ “ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿˙ÂÈ” ÁÈ· ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, Ì ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙȘ... ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Ó›ÎË, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Ë ÈÛÔ·Ï›· Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù‹ ¢ÓÔ˚΋. “¶ÂÚÈ̤ӈ Â›Ó·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó, Ó· ÔÚÁÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ›ÂÛË. ∂Ì›˜ ¿Ì Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË. ¶ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙË μ·ÛÈÏ›·, ·›˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Ô˘ Â›Ó·È Ô ÈÔ ÛÔ‚·Úfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË. ∂›Ì·ÛÙ ˘fi ›ÂÛË, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿Ì ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Î·È Ô Î·Ïfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏÂıÂÈ ˘fi ›ÂÛË”, ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ. ∫·È ÚfiÛıÂÛ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: “ΔÚÂȘ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ̷˙› Ì·˜. √È ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ, ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó Ôχ ηϿ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ìԇ̠̠¿ıÔ˜ Î·È ‰È¿ıÂÛË, Ó· ÌË ‰Â›ÍÔ˘Ì ·Á¯ˆÌ¤ÓÔÈ, Ó· Ìԇ̠̠ıÂÙÈ΋ ÛΤ„Ë. ™ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙÂ Û˘Ó¯Ҙ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ̤ڷ, Ó‡¯Ù·, ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·”. ŸÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ Ô‡ ı· ÎÚÈı› Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ˘˜ ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜, ·¿ÓÙËÛÂ: “∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ԇ̠ÙÒÚ·, ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈ̤ӈ Â›Ó·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó, Ó· ÔÚÁÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ͢ڷÊÈÔ‡, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ù‡¯Ë. £¤Ïˆ Ó· ÌÏÔοÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôχ ηÏÔ‡˜

Δ· ϤÈ˙ÂÚ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÔÈ ∂Ï‚ÂÙÔ›

·›ÎÙ˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜. ŸÏË Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ‚ϤÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó” . Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ıÓÈ΋ “‚ÔχÂÙ·È” Î·È Ì ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·, ÂÎÙfi˜ Ê˘ÛÈο ·fi ÙË Ó›ÎË, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ¿ÓÙ· Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘ÌÂ, fiˆ˜ οı ÔÌ¿‰·. ∞ÏÏ¿ ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ, ÙfiÙ ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÌË ¯¿ÛÂȘ. ∂Ì›˜ ¿Ì Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË”. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. √ ̤ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¯ı˜ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ ¶·È·Ó›· Î·È fiÙ·Ó Âȯ›ÚËÛ ӷ ÙÚ¤ÍÂÈ Û ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ Ú˘ıÌfi ¤ÓȈÛ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ fi‰È ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙË ıÂÚ·›· ÙÔ˘ Î·È ·Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ, ı· ÌÂÙ·‚› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ∫ÈÛÈÓ¿Ô˘, fiÔ˘ Ë “Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË” ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ªÔω·‚›·. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Ô ¡›Ó˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ã·ÏÎÈ¿˜ Î·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·,

·fi ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô μ‡ÓÙÚ·, Ô ∫˘ÚÁÈ¿ÎÔ˜, Ô ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙË ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È Ô °Î¤Î·˜ ‹ Ô Ã·ÚÈÛÙ¤·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· Ï¿ÁÈ· ÙÔÓ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë Î·È ÙÔÓ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È ÔÈ: Δ˙fiÚ‚·˜, ™ËÊ¿Î˘, ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ªfiÚ·˜, Δ˙ÈfiÏ˘, ª¿ÎÔ˜, ºˆÙ¿Î˘, ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜, ÷ÚÈÛÙ¤·˜, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ™·Ì·Ú¿˜.

¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜: £· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË √ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù·Í›‰Â„ ̷˙› Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ¤ÊÙ·Û ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· Ó·... ˘ԉ¯ı› ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È ÙÔÓ ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ “ÙÂÏÈÎfi” ÙÔ˘ “™ÂÓÙ °È¿ÎÔÌ” : “•ÂÎÈÓ¿Ì ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ Ù·Í›‰È. ∂›Ì·ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ. ∏ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË” , ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “‹Á· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È Â›‰· fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Î·È Ì 4 ‚·ıÌÔ‡˜ Û ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜ (Û.Û. ∂Ï‚ÂÙ›·, ªÔω·‚›·) ı· ›̷ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ” . √ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ÚˆÙ‹ıËΠ·Ó Ë ∂ıÓÈ΋ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ì ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ·fi ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ªÔω·‚›· Î·È Â› fiÙÈ

■ Δ√¡π™∂ √ ¶√§ø¡√™ ∂¶π£∂Δπ∫√™ ∂ª¶π ™ª√§∞ƒ∂∫

“£¤Ïˆ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Û·Ó ÙËÓ ∞∂∫” √

¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ı ÏfiÁÔ Ó· Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ù˘ ∞∂∫, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ¤ÏÂÁ “fi¯È” ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ÊÙ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÛÎfiÚÂÚ Ô˘ ı· Ï·ÈÛ›ˆÓ ÙÔÓ ÿÛÌ·ÂÏ ªÏ¿ÓÎÔ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. °È ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ë “ŒÓˆÛË” ¯ÙÂÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÌÂÏÂÙ¿ ÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÛË. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë ∞∂∫ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È “‚·ÚÈ¿” ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ Ô πÙ·Ïfi˜ ÊÔÚ, ¡›ÎÔÏ· μ¤ÓÙÔÏ·, Ô ¶ÔψÓfi˜, ŒÌÈ ™ÌfiÏ·ÎÂÚ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Û·Ó ÙÔÓ º·ÌÚȘ ¶·ÓÎÚ·Ù¤ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ “ÛÙÂÚÈÒÛÂÈ” ÛÙÔ “™·ÌÈÔÓ¿” Î·È ÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ŒÌÈ ™ÌfiÏ·ÎÂÚ ‰È¤„¢Û ٷ “ÛÂÓ¿ÚÈ·” Ô˘ ÙÔÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ’¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË (“ÁÓˆÚ›˙ˆ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì οÔÈÔÓ”) ˆÛÙfiÛÔ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ’’ÛÙ›ÏÂÈ’’ ÙÔ Ì‹-

Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ì ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Û·ÊÒ˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Û·Ó ÙËÓ ∞∂∫”. √ ™ÌfiÏ·ÎÂÚ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ Ì ÙËÓ

μfiÚÂÈ· πÚÏ·Ó‰›· ·ÏÏ¿ Î·È Û’ ·˘Ùfi Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ì ÙËÓ ™ÏÔ‚ÂÓ›·. “ªÂÙ¿ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ı· ¿Úˆ ÙȘ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÌÔ˘”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÔχÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜. ™ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô ¡›ÎÔ˜ £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ (̤ۈ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ¶∞∂) fiÙÈ ı·...·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞∂∫ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Û·Ê¤Ûٷ٘ Î·È ÍÂοı·Ú˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ô˘...ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛȷ΋ ÛÎËÓ‹ ηÈ...ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó (Ì ÙËÓ ›‰È· ¢ÎÔÏ›·) ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ‰›¯ˆ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÛΤÏÔ˜ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ‰Ô‡ÏÂ„Â Î·È ¿ÏÈ ÂÓÙ·ÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 8Ì.Ì ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ º˘Ï‹˜.

™Â ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ʛϷıÏÔÈ Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ “™ÂÓÙ °È¿ÎÔÌ ¶·ÚΔ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. √ ÏfiÁÔ˜; √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ì‹ˆ˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÈ˙ÂÚ Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÛËÌ·‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ¢ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Blick” ı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË ÛÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ οÔÈÔ˜ ÛËÌ¿‰Â˘Û Ì ϤÈ˙ÂÚ ÙÔÓ ÕÏÂÍ ºÚ¿È ÚÈÓ ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ∂Ï‚ÂÙÔ›. “ªÂ ÂÓfi¯ÏËÛ Ôχ. ◊Ù·Ó Û·Ó Ó· ¤¯ˆ Ì›· ÓÙÈÛÎÔ-Ì¿Ï· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘” , ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÙfiÙÂ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜. ŒÓ· ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ¤ÁÈÓ ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı‡Ì· Ù˘... Â›ıÂÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ¡ÙÔ‡ÓÙÔ˘ ∞Ô˘¿Ù, ÚÈÓ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜ ¢ÛÙÔ¯‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‹ÚıÂ Ë Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì 2-1. √È ∂Ï‚ÂÙÔ› Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜. “∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ϤÈ˙ÂÚ ÛÙÔ Á‹‰Ô. £· Á›ÓÔ˘Ó ·˘ÛÙËÚÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô·‰Ô‡˜. £· Á›ÓÂÈ ÛˆÌ·ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÙÛ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÔ˘Ó, fiÏ· ı· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Î·È ·Ó ÎÚÈı› ·Ó·Áη›Ô ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ηٷۯ¤ÛÂȘ”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜.

√ ∂ıÓÈÎfi˜ μ. ·¤ÎÙËÛ ÙÔÓ ∞. ∫Ô˘ÙÛÈÚ›Ì· ¡∂∞ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ¯ı˜ ˘¤ÁÚ·„ ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” Ô ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô˘ÙÛÈÚ›Ì·˜. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ›¯Â Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÙÔÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜. √ ∫Ô˘ÙÛÈÚ›Ì·˜ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·fi ÙË ¢¿ÊÓË μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔÎÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ıËÙ›· ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· º·ÚÛ¿ÏˆÓ Î·È ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¡·˘·ÎÙÈ·ÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú·. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈη ‰È·ı¤ÙÂÈ ϤÔÓ ÏËÚfiÙËÙ· Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÛÙ· ÊÈÏÈο ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ı· ·›ÍÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂¶™£.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ3 20.00 ™¶∂ ™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘-¶∞√∫ ∑- (¶ÚÔÎÚ. ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ¯¿ÓÙÌÔÏ) NOVASPORTS 1 15.00 ∂ÏÏ¿‰·-πÛ·Ó›· -∑- (∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚) 21.00 ¢ÈÂıÓ¤˜ Ì›ÙÈÓÁÎ ÛÙ›‚Ô˘ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ -∑NOVASPORTS 3 15.00 πÙ·Ï›·-μÔ˘ÏÁ·Ú›· -∑(∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚) 17.30 ¶Ôψӛ·-°ÂÚÌ·Ó›· -∑(∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚) NOVASPORTS 4 19.00 ªÈÏÈÎfiÛÎÈ-°È‚·ÛΛϷ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ºÈÓÏ·Ó‰›·˜) EUROSPORT 20.00 ™Ô˘Ë‰›·-¡ÔÚ‚ËÁ›· -∑(∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ)

πÛ·Ó›·

√È “ÂÎÏÂÎÙÔ›” ÙÔ˘ ™Î·ÚÈfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ∫∞Δ∂§∏•∂ ÛÙË ‰ˆ‰Âο‰· Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, Ô Ó¤Ô˜ √ÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜, ™¤ÚÙ˙ÈÔ ™Î·ÚÈfiÏÔ. √ πÙ·Ïfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ¶·Ô‡ °Î·ÛfiÏ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÚfiÛÌÂÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÛÙfi¯Ô Ó· “ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó” ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÚËÛÂ Ë ƒˆÛ›· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ (2007) ̤۷ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË. √È ‰Ò‰Âη “ÂÎÏÂÎÙÔ›” ÙÔ˘ ™¤ÚÙ˙ÈÔ ™Î·ÚÈfiÏÔ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ÃÔ˘¿Ó ∫¿ÚÏÔ˜ ¡·‚¿ÚÔ, ƒÔ‡ÓÙÈ ºÂÚÓ¿ÓÙÂı, ∫¿ÚÏÔ˜ ∫·Ì¤ı·˜, ƒ›ÎÈ ƒÔ‡ÌÈÔ, ƒ·Ô‡Ï §fiÂı, ™¤¯ÈÔ °ÈÔ˘Á, μ›ÎÙÔÚ ∫Ï¿‚ÂÚ, ÕÏÂÍ ªÔ˘ÌÚÔ‡, Ãfiگ °Î·ÚÌ·¯fiÛ·, ºÂÏ› ƒ¤ÁȘ, ª·ÚÎ °Î·ÛfiÏ Î·È ¶¿Ô˘ °Î·ÛfiÏ.

™ÂÚ‚›·

ŒÚÙÛÂÁÎ Î·È ∫¤ÙÛÌ·Ó “¤ÎԄ” Ô ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ¢À√ ·›ÎÙ˜ Ì ıËÙ›· Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ “¤ÎԄ” ·fi ÙË ‰ˆ‰Âο‰· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™ÂÚ‚›·˜ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜. ™ÙËÓ ¶Ôψӛ·, fiÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· (7/9) ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ‰ÂÓ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ô ∑fiÚ·Ó ŒÚÙÛÂÁÎ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ (·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎfi˜) Î·È Ô ÚÒËÓ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È Ó˘Ó Ù˘ ¶·ÚÙÈ˙¿Ó, ¡ÙÔ‡Û·Ó ∫¤ÙÛÌ·Ó. √È ‰Ò‰Âη “ÂÎÏÂÎÙÔ›” ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ: ™Ù¤Ê·Ó ª¿ÚÎÔ‚ÈÙ˜, ª›ÏÔÙ˜ ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜, ªÈϤÓÎÔ Δ¤ÈÙ˜, ¡ÂÌ¿ÓÈ· ªȤÏÈÙÛ·, ÿ‚·Ó ¶¿Ô˘ÓÈÙ˜, ªfiÁÈ·Ó ¶fiÔ‚ÈÙ˜, √‡ÚÔ˜ ΔÚ›ÎÔ‚ÈÙ˜, ª›Ï·Ó ª¿ÙÛ‚·Ó, ¡fi‚ÈÙÛ· μÂÏ›ÙÛÎÔ‚ÈÙ˜, ∫fiÛÙ· ¶¤ÚÔ‚ÈÙ˜, ¡¤Ó·ÓÙ ∫ÚÛÙÈÙ˜ Î·È ª›ÚÔÛÏ·‚ ƒ·ÓÙÔ‡ÏÈÙÛ·. ∏ ™ÂÚ‚›· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ °’ fiÌÈÏÔ (μ·ÚÛÔ‚›·) Ì·˙› Ì ÙȘ πÛ·Ó›·, ™ÏÔ‚ÂÓ›· Î·È μÚÂÙ·Ó›·.

25

√π “∫À∞¡√§∂À∫√π” £∞ ∂Ã√À¡ ƒ∂¶√ ¢π√Δπ ∏ ∑∞∫À¡£√™ ª∂Δ∞º∂ƒ£∏∫∂ ™Δ√ ¡√Δπ√ √ªπ§√

¢ÂÓ ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ë ¡›ÎË Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ∑¿Î˘ÓıÔ˜ Ô˘ ›¯Â ÎÏËÚˆı› ˆ˜ ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ÌÂٷʤÚıËΠ·fi ÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ ÛÙÔÓ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √ ·ÁÒÓ·˜ ¡›ÎË-∑¿Î˘ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÔÙ¤, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÓËÛȈÙÒÓ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ƒfi‰Ô˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ºˆÛÙ‹Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, Ô ÓfiÙÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ ¤ÌÂÈÓ Ì 16 ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿ ›¯Â 18. ∏ ∂∂¶ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÎÈ ·ÊÔ‡ ˘‹Ú¯Â ·›ÙËÌ· Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ú¿ÍË. ŒÙÛÈ Ë ÓËÛÈÒÙÈÎË ¶∞∂ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Î·È ϤÔÓ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÔÈ fiÌÈÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·fi 17 ÔÌ¿‰Â˜. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ë ∑¿Î˘ÓıÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ºˆÛÙ‹Ú· (¤ÁÈÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi), ÂÓÒ fiÔÈ· ÔÌ¿‰· ¤·È˙ Ì ÙË ƒfi‰Ô ı· ¤¯ÂÈ ÚÂfi. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿, Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ‚¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ ı· ¤¯ÂÈ ÚÂfi Î·È ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë ¡›ÎË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ›¯Â ÎÏËÚˆı› Ó· ˘ԉ¯ı› ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÙË 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, fiÙ·Ó ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰· Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∂ÔÚ‰·˚Îfi, ÂÓÒ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ¤‰Ú·˜ ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ 3˘ Ë̤ڷ˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ™ÂÚÚÒÓ.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë ¡›ÎË ÌÈ· Î·È Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. øÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ.

√È ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË •ÂΛÓËÛÂ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010. ∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‰‡Ô ÂȉÒÓ Î¿ÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜. ∏ ÌÏ οÚÙ· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 150 ¢ÚÒ Î·È Ë VIP οÚÙ· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 220 ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ÌÏ ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ Û fiϘ ÙȘ ı‡Ú˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÏËÓ Ù˘ 21 (Â›ÛËÌ·). √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ VIP ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ˆÚÂ¿Ó ¿ÚÎÈÓÁÎ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË £‡Ú· 21, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ı‡Ú˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘. Δ· ÛËÌ›· ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1) Δ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ (¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ) ÙËÏ. 24210 66128 ηÈ, 2) ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ∏§ª∞∫-¢Ë-

Ì‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ 30, ÙËÏ. 24210 60002), 3) Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ (Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ) ÙȘ ÒÚ˜ 11.00-13.00 Î·È 19.00-21.00, 4) Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ (Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ) ÙȘ ÒÚ˜ 19.00-22.00, 5) Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Blue Club (¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ Ì ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘) ÙȘ ÒÚ˜ 19.00-22.00, 6) ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ ª·ÓÙ˙·Ó¿ (μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 91), 7) ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· „ÈÏÈÎÒÓ Î·È ÂȉÒÓ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ Î. °ÂˆÚÁ·Ï¿ (ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 132), 8) ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “Δ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·” ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ∞ÁÈÒÙË (∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 51), 9) ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘ (ª. ¶··Ú‹Á· 27, ÙËÏ. 2421065754) Î·È 10) ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ Ù˘ ¡›Î˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ 64, ÙËÏ. 2421060166. ∂›Û˘ οÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÙËÓ Î¿ÚÙ· ‰È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ù· ‰‡Ô ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜. ¢ËÏ·‰‹ Ì 150 ‹ Ì 220 ¢ÚÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÚfiÛ‚·ÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ Î·È ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜.

■ À¶√™Δ∏ƒπ∑∂π √ ª∂™√™ Δ√À ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√À ∫ø™Δ∞™ ∫∞Δ™√Àƒ∞¡∏™

“ª·ÎÚ‡˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ” Δ ÔÓ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â¤ÏÂÍ ӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ “¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ΔÚÈʇÏÏÈ”. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡”, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÌÔ˘ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ· Û·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ Ó· ËÁ·›ÓÂȘ ÛÙ· ÙÂÏÈο ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›·”.

™ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: °È· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ›Â: “∂ÁÒ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Á˘Ú›Ûˆ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ۈ̷Ù›Ô. ¶ÔÏÏÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÊÔÚ¿Ó ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘. √È ÛÙfi¯ÔÈ ÌÔ˘ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ™Â ¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì 4-5 ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÁ¿Ï˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ ·Ú¿ Ó· ÛÙԯ‡ÂȘ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ∫·È ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ. ∫·È Ê˘ÛÈο Û ÌÈ· ÔÚ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ” . °È· ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Û¯ÔÏ›·-

ÛÂ: “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ÙË ÛÂ˙fiÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ΔÔ Europa League Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ô-

Ì¿‰Â˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ. Œ¯Ô˘Ì ¯Ú¤Ô˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi” . °È· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “¡·È, Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ‰¤ÛÈÌÔ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ‰¤ÓÔ-

ÓÙ·È Ì οÔÈ· ÚfiÛˆ·, ͤÚÔ˘Ó Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛʤڈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞˘Ùfi ÛÎÔ‡ˆ Ó· οӈ Î·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ÛÙ·ıÔ‡Ó ‰›Ï· Ì·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ¤‰Ú·˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ “η˘Ù‹” fiÛÔ ¿ÏϘ. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È fi¯È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Á‹‰Ô. ∞ÎfiÌË Î·È ·fi ·fiÛÙ·ÛË ¿ÓÙˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó” . ŸÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠ·Ó ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi DNA ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ¤ÍÙÚ· ΛÓËÙÚÔ, ·¿ÓÙËÛÂ: “™›ÁÔ˘Ú·. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ·Ó ÙÔ ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÚÔÛÂÎÙÈο, ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÊfiÓÙ· ÒÛÙ ӷ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∫·È Ó· ·›ÚÓÂÈ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Î·Ï¿ ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ. ∂›Ó·È - ›̷ÛÙ - ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· Ú¿ÁÌ·Ù·” . °È· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ·ÚÓËÙÈο Û¯fiÏÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi EURO, › fiÙÈ “ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ· Û·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ Ó· ËÁ·›ÓÂȘ ÛÙ· ÙÂÏÈο ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÍÂÊÙÈÏÈÛًηÌÂ. ¶·Ï¤„·Ì ٷ Ì·Ù˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ¡ÈÒı·Ì ÍÂ˙Ô˘ÌÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Û ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜. ∞ÏÏ¿ Ï›ÂÈ Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· οÓÔ˘Ì ›‰È· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÁÒ Ô˘ ¤¯ˆ ·›ÍÂÈ 45 Ì·Ù˜ ÛÙË ÛÂ˙fiÓ Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·È‰› Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ 20 ·ÁÒÓ˜”.


26

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ∏ ∫§∏ƒø™∏ Δ√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ª¶∞™∫∂Δ Δ∏™ °’ ∂£¡π∫∏™

¡›ÎË-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Î·È Ë ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ΔÔ Ù˙¿ÌÔÏ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ¡›ÎË-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. √ ÊÂÙÈÓfi˜ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 16 ª·˝Ô˘ 2010. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 20092010 ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

§·ÛÛ¿Ó˘-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË -∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. 5Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-15/11/09 ºÔ›ÓÈη˜ §.-ÕÚÁÔ˜ √Ú. Œ‰ÂÛÛ·-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ ¡›ÎË ñ°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· μÂÏ‚ÂÓÙfi-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-§·ÛÛ¿Ó˘ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-Ã∞¡£

1Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-18/10/09 ºÔ›ÓÈη˜ §.-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ Œ‰ÂÛÛ·-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. ¡›ÎË -ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË μÂÏ‚ÂÓÙfi-Ã∞¡£ ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-ÕÚÁÔ˜ √Ú. §·ÛÛ¿Ó˘-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·

6Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-22/11/09 ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-ºÔ›ÓÈη˜ §. °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-Œ‰ÂÛÛ· º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-¡›ÎË §·ÛÛ¿Ó˘-μÂÏ‚ÂÓÙfi ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ ÕÚÁÔ˜ √Ú.-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. Ã∞¡£-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 7Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-29/11/09 ºÔ›ÓÈη˜ §.-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· Œ‰ÂÛÛ·-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ¡›ÎË ñ§·ÛÛ¿Ó˘ μÂÏ‚ÂÓÙfi-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-Ã∞¡£ ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË -ÕÚÁÔ˜ √Ú.

2Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-25/10/09 ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-ºÔ›ÓÈη˜ §. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË -Œ‰ÂÛÛ· Ã∞¡£-¡›ÎË ÕÚÁÔ˜ √Ú.-μÂÏ‚ÂÓÙfi ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-§·ÛÛ¿Ó˘ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.

8Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-06/12/09 º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-ºÔ›ÓÈη˜ §. §·ÛÛ¿Ó˘-Œ‰ÂÛÛ· ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-¡›ÎË μÂÏ‚ÂÓÙfi-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi-Ã∞¡£

3Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-01/11/09 ºÔ›ÓÈη˜ §.-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Œ‰ÂÛÛ·-Ã∞¡£ ¡›ÎË -ÕÚÁÔ˜ √Ú. μÂÏ‚ÂÓÙfi-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· §·ÛÛ¿Ó˘-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.

9Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-13/12/09 ºÔ›ÓÈη˜ §.-§·ÛÛ¿Ó˘ Œ‰ÂÛÛ·-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. ¡›ÎË -μÂÏ‚ÂÓÙfi ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-ÕÚÁÔ˜ √Ú. ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË -°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· Ã∞¡£-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜

4Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-08/11/09 Ã∞¡£-ºÔ›ÓÈη˜ §. ÕÚÁÔ˜ √Ú.-Œ‰ÂÛÛ· ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-¡›ÎË °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·˜-μÂÏ‚ÂÓÙfi º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.

10Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-20/12/09 ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-ºÔ›ÓÈη˜ §. μÂÏ‚ÂÓÙfi-Œ‰ÂÛÛ· ¡›ÎË -∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ §·ÛÛ¿Ó˘-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË

¡›ÎË -Ã∞¡£ μÂÏ‚ÂÓÙfi-ÕÚÁÔ˜ √Ú. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ §·ÛÛ¿Ó˘-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜

¡›ÎË -¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-μÂÏ‚ÂÓÙfi ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË -∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ Ã∞¡£-ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi

16Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-21/02/10 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË -ºÔ›ÓÈη˜ §. Ã∞¡£-Œ‰ÂÛÛ· ÕÚÁÔ˜ √Ú.-¡›ÎË ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-μÂÏ‚ÂÓÙfi °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-§·ÛÛ¿Ó˘ ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜

22Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-11/04/10 §·ÛÛ¿Ó˘-ºÔ›ÓÈη˜ §. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-Œ‰ÂÛÛ· μÂÏ‚ÂÓÙfi-¡›ÎË ÕÚÁÔ˜ √Ú.-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-Ã∞¡£

17Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-28/02/10 ºÔ›ÓÈη˜ §.-Ã∞¡£ Œ‰ÂÛÛ·-ÕÚÁÔ˜ √Ú. ¡›ÎË -∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ μÂÏ‚ÂÓÙfi-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-§·ÛÛ¿Ó˘ ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 18Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-07/03/10 ÕÚÁÔ˜ √Ú.-ºÔ›ÓÈη˜ §. ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-Œ‰ÂÛÛ· °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-¡›ÎË º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-μÂÏ‚ÂÓÙfi §·ÛÛ¿Ó˘-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË -∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ Ã∞¡£-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-Ã∞¡£ ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-ÕÚÁÔ˜ √Ú. 11Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-10/01/10 ºÔ›ÓÈη˜ §.-μÂÏ‚ÂÓÙfi Œ‰ÂÛÛ·-¡›ÎË ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË -§·ÛÛ¿Ó˘ Ã∞¡£-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ÕÚÁÔ˜ √Ú.-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· 12Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-17/01/10 ¡›ÎË -ºÔ›ÓÈη˜ §. Œ‰ÂÛÛ·-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ μÂÏ‚ÂÓÙfi-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË §·ÛÛ¿Ó˘-Ã∞¡£ º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-ÕÚÁÔ˜ √Ú. °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜

13Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-24/01/10 ºÔ›ÓÈη˜ §.-Œ‰ÂÛÛ· ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-¡›ÎË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ñμÂÏ‚ÂÓÙfi Ã∞¡£-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi-§·ÛÛ¿Ó˘ ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.

19Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-14/03/10 ºÔ›ÓÈη˜ §.-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ Œ‰ÂÛÛ·-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· ¡›ÎË -º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. μÂÏ‚ÂÓÙfi-§·ÛÛ¿Ó˘ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË -Ã∞¡£

14Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-31/01/10 ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-ºÔ›ÓÈη˜ §. ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-Œ‰ÂÛÛ· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË -¡›ÎË Ã∞¡£-μÂÏ‚ÂÓÙfi ÕÚÁÔ˜ √Ú.-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-§·ÛÛ¿Ó˘ °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.

20Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-21/03/10 °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-ºÔ›ÓÈη˜ §. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-Œ‰ÂÛÛ· §·ÛÛ¿Ó˘-¡›ÎË ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-μÂÏ‚ÂÓÙfi Ã∞¡£-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. ÕÚÁÔ˜ √Ú.-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË

15Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-07/02/10 ºÔ›ÓÈη˜ §.-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. Œ‰ÂÛÛ·-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË

21Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-28/03/10 ºÔ›ÓÈη˜ §.-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. Œ‰ÂÛÛ·-§·ÛÛ¿Ó˘

23Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-18/04/10 ºÔ›ÓÈη˜ §.-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. Œ‰ÂÛÛ·-μÂÏ‚ÂÓÙfi ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-¡›ÎË ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-§·ÛÛ¿Ó˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË -º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. Ã∞¡£-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· ÕÚÁÔ˜ √Ú.-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ 24Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-25/04/10 μÂÏ‚ÂÓÙfi-ºÔ›ÓÈη˜ §. ¡›ÎË -Œ‰ÂÛÛ· ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. §·ÛÛ¿Ó˘-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-Ã∞¡£ °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-ÕÚÁÔ˜ √Ú. 25Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-09/05/10 ºÔ›ÓÈη˜ §.-¡›ÎË ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-Œ‰ÂÛÛ· ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-μÂÏ‚ÂÓÙfi ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË -¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. Ã∞¡£-§·ÛÛ¿Ó˘ ÕÚÁÔ˜ √Ú.-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· 26Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-16/05/10 Œ‰ÂÛÛ·-ºÔ›ÓÈη˜ §. °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ ¡›ÎË -∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. μÂÏ‚ÂÓÙfi-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-Ã∞¡£ §·ÛÛ¿Ó˘-ÕÚÁÔ˜ √Ú. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜

E°π¡∂ ã∂™ ∏ ∫§∏ƒø™∏ Δ√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ª¶∞™∫∂Δ Δ∏™ ∞2 ∂£¡π∫∏™ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞™ Δø¡ °À¡∞π∫ø¡

ªÂ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ™

ÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∞2 ÂıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ì ÙË ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ∞Ó¿ÏË„Ë Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ¡¤Ô˘ ƒ˘Û›Ô˘ ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∏ ·˘Ï·›· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ÛÙȘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2009-2010 ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-18/10/09 ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶˘Ï·›·-∏Ú·ÎÏ‹˜ ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-¶∞√∫ ™¤ÚÚ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-∫ÔÌÔÙËÓ‹ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË - ∞Ó¿ÏË„Ë 2Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-25/10/09 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-¶˘Ï·›· ¶∞√∫-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. ∫ÔÌÔÙËÓ‹-™¤ÚÚ˜ ∞Ó¿ÏË„Ë -∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË 3Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-01/11/09 ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ¶˘Ï·›·-¶∞√∫ ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-∫ÔÌÔÙËÓ‹

™¤ÚÚ˜- ∞Ó¿ÏË„Ë ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜

4Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-08/11/09 ¶∞√∫-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-¶˘Ï·›· ∫ÔÌÔÙËÓ‹-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ∞Ó¿ÏË„Ë -∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË-™¤ÚÚ˜ ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ 5Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-15/11/09 ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. ¶˘Ï·›·-∫ÔÌÔÙËÓ‹ ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.- ∞Ó¿ÏË„Ë ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ™¤ÚÚ˜-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶∞√∫ 6Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-22/11/09 ∫ÔÌÔÙËÓ‹-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞Ó¿ÏË„Ë -¶˘Ï·›· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË -ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. ™¤ÚÚ˜-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ¶∞√∫-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. 7Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-29/11/09 ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-∞Ó¿ÏË„Ë ¶˘Ï·›·- ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-™¤ÚÚ˜ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-¶∞√∫ ∏Ú·ÎÏ‹˜-∫ÔÌÔÙËÓ‹ º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. 8Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-06/12/09 ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË -¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜

∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-¶˘Ï·›· ™¤ÚÚ˜-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Ó¿ÏË„Ë -∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫ÔÌÔÙËÓ‹-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-¶∞√∫

9Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-13/12/09 ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ¶˘Ï·›·-™¤ÚÚ˜ ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.- ∞Ó¿ÏË„Ë ¶∞√∫-∫ÔÌÔÙËÓ‹ 10Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-20/12/09 ™¤ÚÚ˜-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-¶˘Ï·›· ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË -º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ∞Ó¿ÏË„Ë -¶∞√∫ ∫ÔÌÔÙËÓ‹-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. 11Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-10/01/10 ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. ¶˘Ï·›·- ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-∫ÔÌÔÙËÓ‹ ∏Ú·ÎÏ‹˜-™¤ÚÚ˜ º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ¶∞√∫-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.- ∞Ó¿ÏË„Ë 12Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-17/01/10 ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ¶˘Ï·›·- ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ™¤ÚÚ˜-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-¶∞√∫ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË -∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. ∞Ó¿ÏË„Ë -∫ÔÌÔÙËÓ‹

13Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-20/01/10 ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-¶˘Ï·›· ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜- ∞Ó¿ÏË„Ë ∏Ú·ÎÏ‹˜-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. ¶∞√∫-™¤ÚÚ˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ∫ÔÌÔÙËÓ‹-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË

14Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-24/01/10 ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶˘Ï·›· º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ¶∞√∫-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-™¤ÚÚ˜ ∫ÔÌÔÙËÓ‹-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ∞Ó¿ÏË„Ë -∞Ó·Á¤ÓÓËÛË 15Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-31/01/10 ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ¶˘Ï·›·- º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-¶∞√∫ ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. ™¤ÚÚ˜-∫ÔÌÔÙËÓ‹ ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘- ∞Ó¿ÏË„Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË -ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ 16Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-21/02/10 º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ¶∞√∫-¶˘Ï·›· ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ∫ÔÌÔÙËÓ‹-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. ∞Ó¿ÏË„Ë -™¤ÚÚ˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹˜-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ 17Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-28/02/10 ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-¶∞√∫ ¶˘Ï·›·- ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-∫ÔÌÔÙËÓ‹ ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.- ∞Ó¿ÏË„Ë

™¤ÚÚ˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹˜-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.

18Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-03/03/10 ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ∫ÔÌÔÙËÓ‹-¶˘Ï·›· ∞Ó¿ÏË„Ë -ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-™¤ÚÚ˜ º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶∞√∫-∏Ú·ÎÏ‹˜ 19Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-07/03/10 ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-∫ÔÌÔÙËÓ‹ ¶˘Ï·›·- ∞Ó¿ÏË„Ë ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-™¤ÚÚ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-¶∞√∫ 20Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-14/03/10 ∞Ó¿ÏË„Ë -¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË -¶˘Ï·›· ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ™¤ÚÚ˜-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. ¶∞√∫-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÔÌÔÙËÓ‹-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. 21Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-21/03/10 ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ¶˘Ï·›·- ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-™¤ÚÚ˜ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. ∏Ú·ÎÏ‹˜- ∞Ó¿ÏË„Ë º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-∫ÔÌÔÙËÓ‹ ¶∞√∫-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. 22Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-28/03/10 ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜

™¤ÚÚ˜-¶˘Ï·›· ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË -∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Ó¿ÏË„Ë -º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ∫ÔÌÔÙËÓ‹-¶∞√∫

23Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-11/04/10 ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-™¤ÚÚ˜ ¶˘Ï·›·- ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ¶∞√∫- ∞Ó¿ÏË„Ë ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-∫ÔÌÔÙËÓ‹ 24Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-14/04/10 ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-¶˘Ï·›· ∫ÔÌÔÙËÓ‹-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ™¤ÚÚ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË-¶∞√∫ ∞Ó¿ÏË„Ë -∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. 25Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-18/04/10 ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-¶˘Ï·›· ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-™¤ÚÚ˜ ¶∞√∫-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫ÔÌÔÙËÓ‹- ∞Ó¿ÏË„Ë 26Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋-25/04/10 ¶˘Ï·›·- ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞Ó¿ÏË„Ë -ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ™¤ÚÚ˜-¶∞√∫ ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË-∫ÔÌÔÙËÓ‹


¶Aƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

Δ∏¡ ‰ˆ‰Âο‰· Ô˘ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÛÙÔ ∂˘ ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ Ô °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜. ∏ Ó¤· ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ, ¤¯ÔT˘ E§ENH™ A. ÓÙ·˜ ۷ʤÛٷٷ Ôχ ¶A¶A£ANA™IOY ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤ÊÙÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ¡›ÎÔ ∑‹ÛË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ™·ÓÔ‡ÏË Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ. ∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙËÓ ¶°¢ª, ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· Î·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÌÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ıˆÚËÙÈο ‚·Ù‹, fï˜ Â› ÙÔȘ Ô˘Û›·˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÌÂÈÚ›·, ¤Ó· ηÏfi ÍÂΛÓËÌ· ı· ·›ÍÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜. √ °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Δ۷ω¿ÚË Î·È ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË „ËÏfi, ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· °Ï˘ÓÈ·‰¿ÎË. ŒÙÛÈ Ë ÔÌ¿‰· Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ı¤ÛË “3” , ηıÒ˜ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ∫·Ï·Ìfi΢ Î·È ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘. ŸÏ˜ ÔÈ ·ÓÙ›·Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· ȤÛÔ˘Ó Ì ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ (›Ù ے fiÏÔ, ›Ù ÛÙÔ ÌÈÛfi Á‹‰Ô) Ôχ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ¿Û· ÛÙÔ˘˜ „ËÏÔ‡˜ ̤۷ ÛÙËÓ Ú·Î¤Ù·, fiÔ˘ Ë ∂ıÓÈ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ (ÛÙË ı¤ÛË “4” ÔÈ ºÒÙÛ˘, ¶Ú›ÓÙÂ˙˘, ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ Î·È ÛÙË ı¤ÛË “5” ÔÈ ªÔ˘ÚÔ‡Û˘, ™¯ÔÚÙÛÈ·Ó›Ù˘, ∫Ô˘Êfi˜ Î·È °Ï˘ÓÈ·‰¿Î˘). ∏ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÌfiÏÈÎÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, ÛÙÂÚÂ›Ù·È fï˜ Ù˘ ·Ó¿ÏÔÁ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜. Œ¯ÂÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ ÙÈı·Û‡ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿, ÌÔÚ› Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Î·È “ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁΔ . ∏ ∂ıÓÈ΋ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ ËÁ¤ÙË Ù˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ı· ÙËÓ ÂÌÓ‡ÛÂÈ, ı· ÙËÓ ËÚÂÌ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÙËÓ Î·ıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. √È ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ¶··ÏÔ˘Î¿ Î·È ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ΢ڛˆ˜ (Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹, μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˘) Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÂÌÊ·Ó›˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· Ê·‚ÔÚ› Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì ÚÒÙË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÙËÓ πÛ·Ó›·, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÏËıÒÚ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ “1” , “2” Î·È “3” . √È ™·ÓÔ‡Ï˘ Î·È ∑‹Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó, ÂÓÒ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi ı· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Ô Ó·Úfi˜ Ì· Ôχ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ∫·Ï¿ı˘ Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ˆ˜ ı· Ù· ¿ÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ¿Ì˘Ó˜. ∏ ∂ıÓÈ΋ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË. ∏ ÔÚ›· Ù˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì· Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˘„ËϤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÂÈ, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙË ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, ·ÊÔ‡ Ù· Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ (∫·Ï¿ı˘, ∫·Ï·Ìfi΢, ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘, ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘, ∫Ô˘Êfi˜) Û ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÏÔÈfiÓ... papathanasiou@e-thessalia.gr

27

ºÚfiÓÙÈÛ ӷ ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ· ∏ “ÓÂÎÚ‹” ˙ÒÓË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ ¤Ù·ÏÔ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Ô˘ ‚ϤÂÈ ÚÔ˜ ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·ԉ›¯ıËΠÌÈÎÚ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ∞Ó Û’ ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ·Ôʇ¯ıËÎ·Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È· (Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÔ‚·ÚÔ› ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›), ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› Û ·È¯Ó›‰È· Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·. Ÿˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∂∞∫ ÛÙȘ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ¿ÌÂÛ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· Î·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙË ı‡Ú· 8, ÛÙËÓ ÔÔ›· οıÔÓÙ·È ÔÈ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ. ∏ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ ·ÛÙÂȇÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Û Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÈ̈ڛ·˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È Ë ˙ËÌÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÂÚ¿ÛÙÈ·...

£ÂÙÈÎfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÁÈ· ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ ∏ ÚÒÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï· ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÙÔÌ·ÁÎfiÈ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠ÁÎÔÏ Î·È Ì Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. √ ∫ÚÔ¿Ù˘ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜. ∏ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ÕÚË ÙÔÓ ·ÈÛı¿ÓıËÎÂ Î·È Ì ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ÛÙÈÁÌ‹ “¤‰ÂÛ” Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰· Î·È ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔÓ ÕÚË ‰‹ÏˆÓ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡...

∂˘¯¤˜ Û ÙÚÂȘ ·ÏÈÔ‡˜ ÁÓÒÚÈÌÔ˘˜ π¢π∞πΔ∂ƒ∞ ¢‰È¿ıÂÙÔ˜ Î·È ÎÂÊ¿ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ¢¯Ëı› ηϋ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Û ÙÚÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÁÓÒÚÈ˙ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ΔÔÓ ¡Ù¿ÚÈÔ ºÂÚ Ó¿ÓÙ˜, ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ∞Ú·‚›‰Ë, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ¶› ÙÔ˘ °Î·ÚÛ›·. √ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. √ °Î·ÚÛ›·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‹Ù·Ó Î·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ 15 ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙÔÓ “°ËÚ·Èfi” , Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ.

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‹ÙÙËÙÔ˜ ∞∏ΔΔ∏Δ√™ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ (ÊÈÏÈο Î·È ∫‡ÂÏÏÔ). ª¿ÏÈÛÙ·, ̤¯ÚÈ ÚÔ¯ı¤˜ Ë ÂÛÙ›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ›¯Â ·Ú·‚È·ÛÙ› ÌfiÏȘ Ì›· ÊÔÚ¿ (·fi ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË), Ì ÙÔÓ ÕÚË Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ù· ·Ì˘ÓÙÈο Ï¿ıË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÚ›· ÁÎÔÏ. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi; √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ıÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ∂∞∫. ∂.Ã.

ªfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¶π™Δ∂À√Àª∂ fiÙÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi. ΔÈ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ; ª· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ Í¤ÚÔ˘Ó Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ‹ Û ÔÈÔ fiÌÈÏÔ.

E

∫¶§∏∫Δπ∫√™ ‹Ù·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Ì ÙÔÓ ÕÚË. ∂ÓıÔ˘Û›·Û ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ¤Ù˘¯Â Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ˘„ËϤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ø˜ Â‰Ò fiÏ· ˘¤ÚÔ¯·.ŸÌˆ˜, ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÈÁÌ¿ÙÈÛ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÓÂÁΤʷÏÔÈ Ô·‰Ô› Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ì ÙÔÓ ÂÙÚÔfiÏÂÌÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙȘ “ÈηÓfiÙËÙ¤˜” ÙÔ˘˜ ÚÈÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ ÕÚ˘, ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈχÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ “η˚Ó¿ÚÈ·” . ŸÌˆ˜ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (Ë ¶∞∂ ηٷ‰›Î·Û ٷ ÂÂÈÛfi‰È· Ì ۯÂÙÈ΋ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË) ÔÊ›ÏÂÈ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 20-30 ·ÓÂÁΤʷÏÔ˘˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ Î·Ïfi ¿ÂÈ Ó· ¯ÙÈÛÙ›. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Î·È ÂÍÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi ÙˆÓ “¿ÚÚˆÛÙˆÓ” Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÂÈÛfi‰È·, Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ. ªfiÓÔ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ ÌÔÚ› Ó· Ï˘ı› ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˘ÁÈ›˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ŸÛÔÈ ¿Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· ÎfiÌÏÂÍ Î·È ÙȘ ¿ÚÚˆÛÙ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ηχÙÂÚ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∂.∞.¶.

™ÙË ¡›ÎË Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ·Ó ı· ¤·È˙·Ó ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ì ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÓËÛÈÒÙ˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ƒfi‰Ô˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, ÌfiÏȘ ¯ı˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û ÔÌ›ÏÔ˘˜ Î·È Ë ÎÏ‹ÚˆÛË, ÂÓÒ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÓÔ 17 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿.

£· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ „˘¯ÔÏÔÁÈο ª∂Δ∞ ·fi οÔÈ· ·ÓÂÈÙ˘¯‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙ· ÊÈÏÈο, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ΤډÈÛ Ì 6-3 ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi οÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ™›ÁÔ˘Ú· Ù· ÙÂÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ¿Ì ӛΘ, ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ‹ÙÙ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Ù˘¯fiÓ Ï¿ıË Î·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î¿ı ÔÌ¿‰·˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Ó›ÎË Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο, ‰ÈfiÙÈ Î¿Ô˘ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÂÈ ·fi οو. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Î·ÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, ÌÔÚ› Ó· ηٷʤÚÂÈ Î·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· ηϋ ÔÚ›·.

∂˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ∞¶√§ÀΔ∞ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ô ¡Ù¤Ó˘ ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙË §·Ì›·. ªÔÚ› Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ó· ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ·, ·ÏÏ¿ ¤·ÈÍ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ...ÛÙڛ̈Í ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, fiÙÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÒÚÈ˙·Ó ÈÛ¿ÚÈı̘ ηÙËÁÔڛ˜, ÂÓÒ ·Ó ̤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ¤ÏÂÁ ηӤӷ˜ fiÙÈ ÔÈ ¢ÈÌËÓÈÒÙ˜ ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó Û ÛËÌÂ›Ô Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙË §·Ì›·, Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÙÔÓ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÚÂÏfi.

™ÙÔ „¿ÍÈÌÔ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ∞ÀΔ∏ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â·ÓÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÂχıÂÚˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ÔÏÏÔ› ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ „¿ÍÈÌÔ Ì‹ˆ˜ Î·È ‚ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ “Ï·‚Ú¿ÎÈ” . ¢‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ Î·ÏÔ› ·›ÎÙ˜ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÓˆÚ›˜ Û ÔÌ¿‰Â˜. øÛÙfiÛÔ, ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Ó· ·ÔÎÙÒÓÙ·È ·›ÎÙ˜ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ·. √fiÙ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‰Èο˙Ô˘Ì ٛÔÙÂ... °.¶.


28

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

°È· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ô ª¤ÛÈ ¶√§À ÎÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” ¤ˆ˜ ÙÔ 2014 Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ 2016, Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ·fi Ù· 8.7 ÛÙ· 10.5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÈÔ Î·Ï¿ ·ÌÔÈ‚fiÌÂÓÔ ¿ÛÔ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ.

ª∞´∫√¡

“∏ ÿÓÙÂÚ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜” ∂¡£√À™π∞™ª∂¡√™ ·fi ÙË Ó¤· ÔÌ¿‰· Ù˘ ÿÓÙÂÚ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̠‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ª·ÈÎfiÓ. ΔÈ Î·È ·Ó ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô ∑Ï¿Ù·Ó πÌÚ·˚ÌÔ‚ÈÙ˜, ÔÈ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜, Ì ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô Û‡ÏÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. “Œ¯Ô˘Ì ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ fiÏÔÈ Î·Ù·ÓÔ‹Û·Ì ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË ª›Ï·Ó. 줂·È·, Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙԇ̠·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÈ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ª·˚ÎfiÓ.

∫∞∫∞

“ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ Ì ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹” Δ√ ÚËÙfi ˆ˜ Ë ·Í›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ οÓÂÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÌÈ· Ó›ÎË, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ∫·Î¿. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ Ì ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ¤ÏÂÍ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘. “∂›Ì·ÛÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ª¤ÛÈ, Ô ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ Î·È Ô Δ¤‚Â˙. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ›ÂÛË ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹, ÔfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Û ·˘Ùfi. ∂›Ó·È Î·È ·˘ÙÔ› ÌÈ· Ï‹Ú˘ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ı· ÙÔ ˆ Í·Ó¿, ¤ÙÛÈ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 1, 4, 10, 14, 27. Δ˙fiÎÂÚ: 3.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 2 0 0 8 1 1 1.

To EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 1, 6, 16, 19, 22.

ΔÔ SUPER 3 √ Ù˘¯ÂÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 7 2 9, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 9 9 4 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 3 2 4.

√𠓪¶§∂” £∞ ª¶√ƒ√À¡ ¡∞ ∞¶√∫Δ∏™√À¡ ¶∞π∫Δ∂™ ª∂Δ∞ Δ√¡ π∞¡√À∞ƒπ√ Δ√À 2011

“ªÏfiÎÔ” ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Ù˘ ºπº∞ ÛÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ ∫¿ÚÏÔ ∞ÓÙÛÂÏfiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ Ôχ, Ì· ¿Ú· Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ “ÌÏ” . °È· Ó· ·ÎÚÈ‚ÔÏÔÁÔ‡ÌÂ Ô πÙ·Ïfi˜ ÎfiÔ˘Ù˜ ı· ¤¯ÂÈ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ηıÒ˜ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ı· οÓÂÈ Ë ΔÛ¤ÏÛÈ Ó· Í·Ó·¿ÚÂÈ ·›ÎÙË.

∏ ºπº∞ ÙÈÌÒÚËÛ Ì ··ÁfiÚ¢ÛË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰‡Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜. “∏ ΔÛ¤ÏÛÈ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ÂÁÁÚ¿„ÂÈ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ Ó¤Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ‹ ‰ÈÂıÓÒ˜, ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰‡Ô ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ·fiÊ·Û˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∏ ÙÈ̈ڛ· ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ 2007, fiÙ·Ó Ë §·Ó˜ η٤ıÂÛ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ °Î·¤Ï ∫·ÎÔ˘Ù¿ ÛÙÔ˘˜ “ÌÏ” ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ∏ ºπº∞ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ô °¿ÏÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ “¤Û·Û” ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ Ì ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÛÙË

§·Ó˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 780.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ÔÈÓ‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· Á‹‰·. ∏ ΔÛ¤ÏÛÈ ÎÚ›ıËÎÂ Û˘Ó˘‡ı˘ÓË Î·È Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÛÙË §·Ó˜ ÙÔ ÔÛfi

ÙˆÓ 130.000 ¢ÚÒ ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, ÂÓÒ Ù˘ ··ÁÔÚ‡ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2010. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ Ó¤· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011.

“ºÂ‡Áˆ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÙËÓ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜”

Δ

10 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹Ûˆ” . √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ °·ÏÏ›·˜ fiÙ·Ó ÔÈ “ÙÚÈÎÔÏfiÚ” ηٿÎÙËÛ·Ó ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÙÔ˘

ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ 1998 ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Euro 2000, ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊËΠÛÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÙÔ 2000 ·fi ÙË ªÔÓ·Îfi. ªÂ ÙÔ˘˜ “ÌÈ·ÓÎÔÓ¤ÚÈ” ηٿÎÙËÛ ÙÔ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ ‰‡Ô Û˘Ó¯›˜ ¯ÚÔÓȤ˜, ÙÔ 2002 Î·È ÙÔ 2003, ÂÓÒ

Ì ٷ ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ‚Ô‹ıËÛ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ· ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi Ù˘ Î·È ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ‰‡Ô Ù›ÙψÓ, ÙÔ 2006, ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Ô˘ ›¯Â Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÛοӉ·ÏÔ Ô˘ Ù·Ï¿ÓÈÛ ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∏ ª›Ï·Ó ÎÈÓ‹ıËΠÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘, ·ÏÏ¿ Ô ΔÚÂ˙ÂÁΤ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ÙÂÏÈο Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Û ̛· ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ. º¤ÙÔ˜ ÛÙ· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÓÈÎËÊfiÚ· Ì·Ù˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ΔÛ›ÚÔ ºÂÚ¿Ú· ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ·ÏÏ¿ Ô °¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘. “ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤·ÈÍ· ·ÚÎÂÙ¿, ·ÏÏ¿ ı· ¤ÚıÂÈ Î·È Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ÒÚ·. ∏ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Â›Ó·È ¤Ó· ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ̤ӷ Ó· ÚÔÔÓԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÒÛÙ ӷ Ù· ηٷʤڈ. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙËıÒ. ·˘Ù‹ ÙË ÛÂ˙fiÓ. ¢ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ·‰ÈÎË̤ÓÔ˜” .

ªÂÚÌ¿ÙÔÊ: Δ· ηχÙÂÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ı· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¡Ù›ÌÈÙ·Ú ªÂÚÌ¿ÙÔÊ, ¤‰ˆÛÂ Ô μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜. ∂ȉÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÁÈ· ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ÙÔ “‚¿ÚÔ˜” Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi˜ fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÈıÂÙÈÎÔ› ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰È·‚fiψӔ ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÎÔÏ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. “º¤ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ̤ӷ. ∞Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·’ ÙÔ fiÙÈ ¤Î·Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ͤڈ ϤÔÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ

Δ

π™Δ√ƒπ∞ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Ô ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ, ηıÒ˜ Ì ٷ 11 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·’ fiÙÈ Ô ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ Serie A. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÔÈ πÙ·ÏÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓË 11¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ Ô Î¿ı ۇÏÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜. ∏ ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹ 11¿‰·: ªÔ˘ÊfiÓ (°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ 5,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ª·˚ÎfiÓ (ÿÓÙÂÚ 4,5), ¡¤ÛÙ· (ª›Ï·Ó 4), §Ô‡ÛÈÔ (πÓÙÂÚ 4,5), ∫›‚Ô˘ (ÿÓÙÂÚ 3,5), μÈÂ˚Ú¿ (ÿÓÙÂÚ 5,5), ¶›ÚÏÔ (ª›Ï·Ó-5), ™Ó¿ÈÓÙÂÚ (ÿÓÙÂÚ 4), ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ (ª›Ï·Ó 7,5), ∂Ùfi (ÿÓÙÂÚ 10,5), ΔfiÙÈ (ƒfiÌ· 5,5). Δ· ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Û ÌÈÛıÔ‡˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜: πÓÙÂÚ 150, ª›Ï·Ó 125,5, °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ 115, ƒfiÌ· 69,7, ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· 40, Δ˙¤ÓÔ· 38, ¡¿ÔÏÈ 37, §¿ÙÛÈÔ 32,9, ¶·Ï¤ÚÌÔ 30, ¶¿ÚÌ· 26, ™·ÌÓÙfiÚÈ· 24, ª¿ÚÈ 20, ªÔÏfiÓÈ· 20, ∫¿ÏÈ·ÚÈ 19, √˘ÓÙÈÓ¤˙ 18, ™È¤Ó· 17,5, ∫·Ù¿ÓÈ· 17,5, §È‚fiÚÓÔ 14,3, ∫Ȥ‚Ô 13, ∞Ù·Ï¿ÓÙ· 13.

º∞¡ ¡π™Δ∂§ƒ√´

¢∏§ø¡∂π √ Δƒ∂∑∂°∫∂ À™Δ∂ƒ∞ ∞¶√ ¢∂∫∞ Ã√¡π∞ ¶∞ƒ√À™π∞™ ™Δ∏ “ª∂°∞§∏ ∫Àƒπ∞”

ÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010 Ô ¡Ù·‚›ÓÙ ΔÚÂ˙ÂÁΤ ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ 10 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ΔÔÚ›ÓÔ, ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ٷ “ÌÈ·ÓÎÔÓ¤ÚÈ” Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ °¿ÏÏÔ˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ, Ù›ÌËÛ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ “ªÂÁ¿Ï˘ ∫˘Ú›·˜” , ‰ÂÓ ‹Ú ÙÔÓ Â‡ÎÔÏÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Ê˘Á‹˜, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ fiÙ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ˘Ô‚È‚¿ÛÙËΠÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔ “calciopoli” , ÂÓÒ ·Ú¿ ÙÔÓ ·Ú·ÁΈÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ 11¿‰·, ·Ú¤ÌÂÈÓ “ÈÛÙfi˜” . ¶Ï¤ÔÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÂÓÓÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ 10Ô, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. “∞ÔÊ¿ÛÈÛ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛˆ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜” , ›Â Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ ¤¯ˆ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ Á˘Ú›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·ÎfiÌË ·Ó ı· Ì›ӈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙË °·ÏÏ›· ‹ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ªÂÙ¿ ·fi

¶ÚÒÙÔ˜ Û ·Ô‰Ô¯¤˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ

Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ ÌÔ˘, ¤ÙÛÈ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∂ÈϤÔÓ, Ô ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ Í¤ÚÂÈ Î·È ÂΛÓÔ˜ ϤÔÓ 100% ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· Ó· ·Ô‰›‰ˆ Ù· ̤ÁÈÛÙ·. ∂˘ÂÏÈÛÙÒ Ê¤ÙÔ˜ Ó· ÂÙ‡¯ˆ ·ÚÎÂÙ¿ Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰·” . ΔË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ªÂÚÌ¿ÙÔÊ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘, ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì πÙ·Ï›· Î·È ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘.

“∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÓÂfiÙÂÚÔ˜” ™∂ ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi fi,ÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÚÔÙÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÔ‚·Ú¿ Î·È Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È Ô ƒÔ˘ÓÙ º·Ó ¡›ÛÙÂÏÚÔ˚, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Marca” . √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Í¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘... ÛÎÔÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ı· ‰›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ “·ÚÒÓ” , fiÔÙ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ “ÌÂڤӯ˜” . “∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È Û·Ó Ó· Â›Ì·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÓÂÒÙÂÚÔ˜. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ Ì ÂÁ¯Â›ÚÈÛ ÌÔ˘ › fiÙÈ ı· ÌÔÚÒ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È Û ÎÔÚ˘Ê·›Ô Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙÚÂȘ ÛÂ˙fiÓ” , ›Â Ô 33¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “£· ‹Ù·Ó Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· ¿ˆ Û ÌÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Ì›ӈ ‰Ò. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ͯ¿ÛÂÈ Ó· ÛÎÔÚ¿Úˆ Î·È Â›Ì·È ¿ÓÙ· ÂΛ fiÙ·Ó Ì ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ë ÔÌ¿‰·” .

∞§√¡™√

“ŒÚÂ ӷ Â›Ì·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘” ¢À™∫√§∏ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ΔÛ¿ÌÈ ∞ÏfiÓÛÔ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï. √ πÛ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÚfiÏÔ ÛÙÔ Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê› ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ¤·ÈÍÂ Ë Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. “ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, fiÙ·Ó Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ì Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó Ó¤ÔÈ ·›ÎÙ˜, ‹Ù·Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Â̤ӷ. ΔÔ ‰¤¯ÙËη Û·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Î·È ÛΤÊÙËη fiÙÈ ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ı· ÌÔ˘ ¤Î·Ó ηÏfi” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙˆÓ “ÌÂڤӯ˜” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “À‹ÚÍ·Ó ÔÏϤ˜ ʋ̘ ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ï¿ ÌÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË. ¶¿ÓÙ· ÚÔÛ·ıÔ‡Û· Ó· οӈ fi,ÙÈ ÌÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ. ŸÙ·Ó ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ÁÈÔ˜ ÌÔ˘ ¤ÚÂ ӷ ¿Úˆ ÌÈ· ·fiÊ·ÛË. ŒÚÂ ӷ Â›Ì·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹” .


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂∫£∂™∂π™, ¶∞ƒ∞™Δ∞™∂π™

— ΔÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ μ. ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˘, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ∂∫¶√§ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ 7Ô ™˘ÌfiÛÈÔ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÒÓ Î·È ÙËÓ 9Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ “™‡Á¯ÚÔÓÔÈ ∫ÂÚ·Ì›ÛÙ˜ 2009” . ΔÔ ™˘ÌfiÛÈÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙȘ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ∫·ı’ fiÏÔ ∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ·˘Ùfi ÙÔ 10‹ÌÂÚÔ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÏ·˚΋ Û˘Ó·˘ÓÙ·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ï›· ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈ— ∏ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÏÔ‡˜ Û˘Óı¤ÙË ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Δ¿ÎË ™Ô‡Î· ı· “πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÏÙ·ÌÔ‡Ú·˜” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈË(ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ı› ·‡ÚÈÔ ™¿‚∂ÏÏËÓÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, °Ú·Ì‚·ÙÔ 5 ™ÂÙÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¶·È‰Â›·˜ ÛÙÔ ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ™Ù·ıÌfi ÙÔ˘ √™∂ ∂͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ªÂ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÏ¿‰·) ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ. ™ÂÌÈÛË ÎÏ›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÓ¿ÚÈÔ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ·fi ÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ʤÙÔ˜ Ô ·‡ÚÈÔ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·. Ó·. √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡Ï-

ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Δ¿ÎË ™Ô‡Î·

ÏÔÁÔ˜ ªËÏÂÒÓ ı¤ÙÂÈ ‰ˆÚ¿Ó, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÈ ·Ó¿ÏÔÁË ÛÎËÓ‹. — ™ÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932-119479. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ Î·È Ô ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÔÚfi˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ï·˚Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “ƒÂÌ¤ÙÈÎÔ-§·˚Îfi ¶¿ÏÎÔ” , Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 9.30 Ì.Ì. ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· “◊Úı ÎÈ ¤‰ÂÛ” ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË ªËÏÂÒÓ. ªÈ· ‚Ú·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ Î·Ïfi, Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ì ʷÁËÙfi, ΤÊÈ Î·È ¯ÔÚfi. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 24230 22033.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Ì ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ AQUAMARINE. ∏ ÎÚÔ˘˙Ȥڷ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. £· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ª‡ÎÔÓÔ˜, ¶¿ÙÌÔ˜, ƒfi‰Ô˜, ∫Ú‹ÙË (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ), ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· (∫Ô˘Û¿ÓÙ·ÛË Î·È ŒÊÂÛÛÔ˜). ∞·Ú·›ÙËÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Û ÈÛ¯‡ ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ì ϷÙÈÓÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ (Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÙÔ ÙËÏ. 6932222440. — ΔÔ ¢™ ÙÔ˘ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ “¶·Ó” ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙË ÓÂÔÏ·›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂˆÓ ÛÙË Ê‡ÛË Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË Ì Ô‡ÏÌ·Ó, Ô‰‹ÁËÛË Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË Û ·Ó¤ÌÔÚÊ· Î·È Â‡ÎÔÏ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ - ̤ÏË Ù˘ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶·Ófi˜. √È Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ËÏÈΛ·˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ 35 ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÙËÏÂʈӋÛÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421024290 Î·È 6976904236 Î·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ı¤ÛË. ¶ÚÒÙË ÂÍfiÚÌËÛË: ∫˘Úȷ΋ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009: ∞Ó¿‚Ú· ŸıÚ˘Ô˜. ¶ÔÚ›·: ∞Ó¿‚Ú· - ËÁ¤˜ ∂ÓÈ¤· - ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¿ÚÎÔ. flÚ˜ ÔÚ›·˜: 2. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉÚÔ̤˜: 1. ∞Á. πˆ¿ÓÓË ƒÒÛÔ-¶ÂÚÈ‹ÁËÛË μfiÚÂÈ·˜ ∂‡‚ÔÈ·˜: 23-24/9. 2. ∫·Ï¿‚Ú˘Ù·-¢È·‰ÚÔÌ‹ Ì ԉÔÓÙˆÙfi ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ: 17-19/9. 3. ªÂÙ·ÍÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÈ¿˜-ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Δ. ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜: 31/10. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 38, ÙËÏ. 24210 23935, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: 11.00-13.00, ÏËÓ ¶·Ú·Û΢‹˜-¶·Ú·Û΢‹ 6.30-8.30 Ì.Ì. — √ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ μ˘˙›ÙÛ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› 7‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË ·fi 16-22/9. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙË μ˘˙›ÙÛ· ÛÙȘ 10.30 .Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6938102374. ΔÈÌ‹ ηٿ ¿ÙÔÌÔ 170∂. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™¿‚.-∫˘Ú. 5-6/9: ∫·˚Ì·ÎÙÛ·Ï¿Ó-§Ô˘ÙÚ¿ ¶fi˙·Ú-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋. ∞) §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ-ÕÓˆ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ-∫·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˘§Ô˘ÙÚ¿ÎÈ. ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. μ. ¢È¿Û¯ÈÛË ƒ¿ÌÓÔÌÔÚ. ø.¶.: 8-μ.¢.: 3/5. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Û ÛÎËÓ¤˜, È·Ì·ÙÈο ÏÔ˘ÙÚ¿. ∫˘Úȷ΋ 13/9 ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔÂ˙ÔÔÚÈ΋/Ì¿ÓÈÔ. ¶Ô˘Ú›-∞Ó¿ÏË„Ë-¶·Ú›Û·ÈÓ·-ÃÔÚ¢Ùfi. ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18) ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. ¶ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi ¶¤ÌÙË 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 21/9 Û ∫·‚¿Ï·-£¿ÛÔ-∫ÔÌÔÙËÓ‹-•¿ÓıË-¢Ú¿Ì·-™¤ÚÚ˜, Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. 2. ΔÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 7/10, ÁÈ· Œ‰ÂÛÛ·-§Ô˘ÙÚ¿ ∞Úȉ·›·˜-μÂÚÁ›Ó·-¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿ Î.Ù.Ï. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10 .Ì. - 12 Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘.

Δ

ËÓ ÚÒÙË Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÙfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫.√.¢.μ., ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ΔËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì ٤¯ÓË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ÂÚ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ Û ÙÌ‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ™ÙÂÎÈÔ‡ ¶·È‰ÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ¡ÂfiÙËÙ·˜ - ÙˆÓ “™ÙÂÎÈÒÓ” fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· ϤÁÔÓÙ·È Ù· ÎÂÓÙÚÈο Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∫¤ÓÙÚ· ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡.

™Ù· “™Ù¤ÎÈ·” Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÎÂÚ·ÌÈ΋ Î.Ï.), Ì ÙË Ú˘ıÌÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÙÔ ¶·Ú·Ì‡ıÈ, ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È, ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚÔ·È‰Â›·, Ù· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î.¿. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È „˘¯È΋˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË, ̤۷ ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ٷϤÓÙ· Î·È ı¤ÙÔÓÙ·È ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ηÚȤڷ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ∂›Û˘, ¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô “¢ı‡ÓÔÓÙ·È” Ù· ∫¤ÓÙÚ· ¡ÂfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·˘ÚÈ·ÓÒÓ Û˘ÓÂȉËÙÒÓ ı·ÙÒÓ Î·È ·ÎÚÔ·ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ. Δ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ·Á·ı¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È ÔÈÔÙÈο fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ì›· fiÏË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Δ· ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÙfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÂΛÓÔ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ı·ÙÚÈΤ˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ. ΔËÓ ÔχÙÈÌË ·˘Ù‹ ¢ηÈÚ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÙÌ‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ Ù¤¯ÓË - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜ ñ ηıÒ˜ Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ∫¤ÓÙÚ· ¡ÂfiÙËÙ·˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· “ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó” Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡ÂfiÙËÙ·˜, ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·È‰› ı· ÂÈϤÍÂÈ. °È· ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2009 - 2010 ÛÙÔ ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡ Î·È ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∫.√.¢.μ. ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È:

™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ∫ÂÚ·ÌÈ΋, £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È, ªÔ˘ÛÈ΋ ¶ÚÔ·È‰Â›·, ¶·Ú·Ì‡ıÈ, ™Î¿ÎÈ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. Δ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 5 ¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¶·È‰È΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ∂ÁÁڷʤ˜: ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¶ÂÚ·È‚Ô‡, ÙËÏ. 24210 31456. ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋ (ªÔ˘ÛÈ΋ ¶ÚÔ·È‰Â›·, √Ú¯ËÛÙÚÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ, ∞ÚÌfiÓÈÔ, ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ, ∫Èı¿Ú·, ÃÔÚˆ‰›·, ∂ÏÏËÓÈÎfi ΔÚ·ÁÔ‡‰È, ª·ÓÙÔÏ›ÓÔ), £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È, ∫Ô˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ, ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ∫ÂÚ·ÌÈ΋, ƒ˘ıÌÈ΋ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ÃÔÚfi˜, ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÃÔÚfi˜, §¿ÙÈÓ ÃÔÚÔ›, °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ∂ÓËϛΈÓ, ∂ÎÌ¿ıËÛË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ∫fiÛÌËÌ·,

ªÔ˘ÛÈ΋ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·, ºÏÔÁ¤Ú·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ∂ÁÁڷʤ˜: ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ªfiÙÛ·ÚË Ì ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 2, ÙËÏ. 24210-69142 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ªÔ˘ÛÈ΋ (∞ÚÌfiÓÈÔ, ∞ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ∫Èı¿Ú·, ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ, ªÔ˘ÛÈ΋ ¶ÚÔ·È‰Â›·, ∫ÂÚ·ÌÈ΋, ∂ÏÏËÓÈÎfi ΔÚ·ÁÔ‡‰È, ÃÔÚˆ‰›·, ª·ÓÙÔÏ›ÓÔ), £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È - ¶·Ú·Ì‡ıÈ, ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË, ∂ÎÌ¿ıËÛË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ & INTERNET, ƒ˘ıÌÈ΋ °˘ÌÓ·-

ÛÙÈ΋, ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÃÔÚfi˜, §¿ÙÈÓ ÃÔÚfi˜, ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ÃÔÚfi˜, °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ °˘Ó·ÈÎÒÓ, ΔÌ‹Ì· ªÔ˘ÛÈ΋˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ∫fiÛÌËÌ·, ™Î¿ÎÈ, ºÏÔÁ¤Ú·. ¡¤Ô ΔÌ‹Ì·: ∫·Ù·Û΢¤˜ Ì ∞ӷ΢ÎÏÒÛÈÌ·

ÀÏÈο ñ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ∂ÁÁڷʤ˜: ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ¶Ï·Ù›· ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë - ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 24210 ñ 45151 ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔ˘ÛÈ΋ (∞ÚÌfiÓÈÔ, ∫Èı¿Ú·, ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ, ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ∫Èı¿Ú·, ª¿ÛÔ, ¡Ùڷ̘, ªÔ˘ÛÈ΋ ¶ÚÔ·È‰Â›·, ∂ÏÏËÓÈÎfi ΔÚ·ÁÔ‡‰È, ÃÔÚˆ‰›·, ªÔ˘ÛÈο ™‡ÓÔÏ·, ª·ÓÙÔÏ›ÓÔ), ΔÌ‹Ì·Ù· ªÔ˘ÛÈ΋˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÂÓ‹-

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ÏÈΘ, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ¶·Ú·Ì‡ıÈ, £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È, ∂ÈηÛÙÈ΋ ¶ÚÔ·È‰Â›·, ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ∫ÂÚ·ÌÈ΋, ƒ˘ıÌÈ΋ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÃÔÚÔ›, ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ÃÔÚfi˜, ÃÔÚfi˜ Oriental, °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ °˘Ó·ÈÎÒÓ, ∫fiÛÌËÌ·, ™Î¿ÎÈ, ºÏÔÁ¤Ú·, °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ¡¤Ô ΔÌ‹Ì·: ∫·Ù·Û΢¤˜ Ì ∞ӷ΢ÎÏÒÛÈÌ· ÀÏÈο ñ-ÙÌ‹Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ∂ÁÁڷʤ˜: ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë - ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÙËÏ. 24210-46854. ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔ˘ÛÈ΋ (ªÔ˘ÛÈ΋ ¶ÚÔ·È‰Â›·, ∞ÚÌfiÓÈÔ, ∞ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ∫Èı¿Ú·, ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ, ºÏÔÁ¤Ú·, ªÔ˘ÛÈο ™‡ÓÔÏ·, ÃÔÚˆ‰›·, ª·ÓÙÔÏ›ÓÔ Î·È ∂ÏÏËÓÈÎfi ΔÚ·ÁÔ‡‰È), ΔÌ‹Ì· ªÔ˘ÛÈ΋˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ, ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ∫ÂÚ·ÌÈ΋, £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È, ∫Ô˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ, ¶·Ú·Ì‡ıÈ, £¤·ÙÚÔ ÁÈ· ·È‰È¿, ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÃÔÚÔ›, §¿ÙÈÓ ÃÔÚÔ›, ƒ˘ıÌÈ΋ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, INTERNET, ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ, °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ °˘Ó·ÈÎÒÓ (·ÂÚÔ‚È΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, pilates, ÁÈfiÁη, ¯ÔÚfi˜), ∫fiÛÌËÌ·, ªÔ˘ÛÈ΋ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·, ºÏÔÁ¤Ú·, ™Î¿ÎÈ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ∂ÁÁڷʤ˜: ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡ 15, ÙËÏ. 24210 ñ 54424. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ¡∂Δ¶ Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ∂∫¶√§ Î·È ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ٛÙÏÔ “∞Óٿ̷̈ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È °Â‡ÛˆӔ ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∂ÏÏ¿‰Ô˜), ÛÙȘ 4, 5 Î·È 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ “∞Óٿ̷̈ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È °Â‡ÛˆӔ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

“∞ӷηχÙÔ˘Ì ٷϤÓÙ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜”

¢Y™KO§O

∞Óٿ̷̈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Á‡ÛˆÓ

29

“∫ÔÈÙ›‰Â˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” Ù· ∫¤ÓÙÚ· ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ª·Ù·›ˆÛË Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘ ∞¶√ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √Ú-

Á·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 (ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘), Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·, Ì·Ù·ÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.

∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ¡Â¿ÔÏ˘ ™∏ª∂ƒ∞ ¶·Ú·Û΢‹ 4 ™Â-

ÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÙÔ £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™·Óȉ¿ ı· ‰ÒÛÂÈ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ¡Â¿ÔÏ˘. √ÚÁ¿ÓˆÛË ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

ΔÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì

∂¡∞ Ù›¯Ô˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∂-

Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ÷ÏÎÔ‡ Ô˘ ·ÔηχÊıËΠÂÓ Ì¤ÚÂÈ Û ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ fiÏ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ∂ÊÔÚ›· ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ΔÔ Ù›¯Ô˜, ‡„Ô˘˜ ۯ‰fiÓ ÔÎÙÒ Ì¤ÙÚˆÓ, ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ· .à ·fi ÙÔ˘˜ ∫·Ó··Ó›Ù˜, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË μ›‚ÏÔ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙË °Ë Ù˘ ∂·ÁÁÂÏ›·˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÙ¿ ·ÈÒÓ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈ¿ ¢·˘›‰. ∏ ηٷÛ΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ˆ˜ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ¤Ó· ÊÚÔ‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜ ÏfiÊÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ËÁ‹ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ fiÏ˘, ÂÎÙÈÌ¿ Ô ƒfiÓÈ ƒ¿È¯, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ÿÈÊ· Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ó·Ûηʋ˜. ΔÔ Ù›¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·Û΢‹ ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∏ÚÒ‰Ë, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÌÓËÌÂȷΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ Ô˘ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi 2.000 ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ‹Úı ÛÙÔ ºˆ˜ ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ¶fiÏË ÙÔ˘ ¢·˘›‰, ÌÈ· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Íˆ ·fi Ù· Ù›¯Ë Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ¶fiÏ˘ Î·È ÛÙË Ì¤ÛË ÌÈ·˜ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ΔȘ ·Ó·Ûηʤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ë ∂Ï¿ÓÙ, ÌÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÂԛΈÓ, Ë ÔÔ›· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ‰ڷÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ΢ÚÈ·Ú¯›· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ƒÂÌ¤ÙÈη ÛÙÔ ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ¶Â·Ú‹ıÔ˘ ÛÙË Ó‹ÛÔ ™ÎfiÂÏÔ

¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ - ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ & ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘, Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙÔ ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ¶Â·Ú‹ıÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÛÙȘ 8 Ì.Ì. (Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi). ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: ∫ÔÛ‡Ê˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, §ÂÌÔÓ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, •ËÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ¶·¯‹˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜, ™‡ÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜.

¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÃÒÚÔ ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈ›Ԣ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ¶Â·Ú‹ıÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ & ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î. ∞ÚÁ˘ÚԇϷ ¢Ô˘ÏÁ¤ÚË - πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘ Î·È ·fi ÙÔÓ ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ Ù˘ ȉ›·˜ ∂ÊÔÚ›·˜ Î. π¿Îˆ‚Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘. √È ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ 7.00 Ì.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 8.00 Ì.Ì. √ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈ›Ԣ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ı¤ÛË “§ÂÈ‚¿‰È-∞ÌÂÏÈ΋” ·Ó·‰Â›¯ıËΠÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ °’ ∫¶™/¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηٿ Ù· ¤ÙË 20072008 Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Û fiÏ· Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ÂÓfi˜ ·fi Ù· ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÈÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡. ΔÔ ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ¶Â·Ú‹ıÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ fiÏ˘ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Û ·Ú·Ïȷ΋ ı¤ÛË, Î·È ¤¯ÂÈ

● ΔÔ ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ¶Â·Ú‹ıÔ˘

Ù·˘ÙÈÛı› Ì ‚¿ÛË ÂÈÁÚ·ÊÈο ÙÂÎÌ‹ÚÈ·, fiˆ˜ ·Ó·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÁڷʤ˜ ÛÙÔÓ ∞ÛÎÏËÈfi Î·È ÛÊÚ·Á›ÛÌ·Ù· Û ÎÂÚ¿ÌÔ˘˜ ÛÙ¤Á˘ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡. ∂ÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960, ÔfiÙ ηÈ

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÛηÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ A. §È¿ÁÎÔ˘Ú·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎÔÛÈÂÓÙ·ÂÙ›· ÙÔ ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘Ó¯ԇ˜ ̤ÚÈÌÓ·˜ Î·È ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ

Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, Ì ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ó·ÛηÊÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÂΛӘ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2002 Î·È 2007-2008. √È ·Ó·Ûηʤ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡, Ë ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÂÓÒ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰È·ÚΛ Û fiÏË ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÂÔ¯‹. ∏ ·ÚÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ Ê¿ÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÛÙÔ¿ Ì ÂÈÌÂÏË̤ÓË ÙÔȯԉÔÌ›· Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .X. Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú¤ıËΠÔÚıÔÁÒÓÈÔ˜ ÎÙÈÛÙfi˜ ‚ˆÌfi˜-ÂÛ¯¿Ú· ÚÔÛÊÔÚÒÓ. ∞fi ÙÔ ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ÎÈÓËÙ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·Á¿ÏÌ·Ù· ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ, ·Ó¿ÁÏ˘Ê·, ‚¿ÛÂȘ ·Ó·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ‹ÏÈÓ· ÂȉÒÏÈ·, ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊË ·ÙÙÈ΋ ÎÂÚ·ÌÈ΋, ÔÏÏ¿ ·ÚÁ˘Ú¿ Î·È ¯¿ÏÎÈÓ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂӉ›ÍÂȘ Ù˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡.

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ “¶ÂÚÚ·È‚›·˜” ªπ∞ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ’09, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢.™ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ “¶ÂÚÚ·È‚›·” Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤‰Ú· ÙË §¿ÚÈÛ· (™‡ÏÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ̤ÏË Î·Ù¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· ∂Ï·ÛÛfiÓ·). ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¢.™ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘, Ì fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ô˘ ·˘Ù¿ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ›¯Â ˆ˜ ÛÎÔfi: 1. ΔËÓ ·Ó·ÛÎfiËÛË Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Ô˘ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô “¶∂ƒƒ∞πμπ∞”, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ʤÙÔ˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¢È‹ÌÂÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Â. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∞Ôı‹ÎË °’ Î·È ¢’) ÛÙȘ 9 Î·È 10 ª·˝Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û‡ÌÚ·ÍË Ì ÙÔ ∂·Ú¯Â›Ô, ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ 1√À ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ˘ ∞Ô‰‹ÌˆÓ ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· (10,11 Î·È 12 πÔ˘Ï ’09). 2. ΔÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô “¶∂ƒƒ∞πμπ∞” Î·È ÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜-ª¤ÏË ÙÔ˘ ÛÙË

§¿ÚÈÛ· ηٿ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2010. ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢™ Î. ∫ˆÓ. ™ÎÚÈ¿· Î·È Ù· ̤ÏË ∂Ï. ∫fiÓÈ·ÚË, ¡ÈÎ. °¿ÙÛ·, ∫. ∫ÂÏÂÔ‡ÚË, £. ∞ÛÙÂÚ›Ô˘ Î·È ÃÚ. ¶·ÁÁ¤· , Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: Î. §. °ÎÔӤϷ˜ (™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫Ú·ÓȈÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜), Î. ª. §·Ô‡ÛË (™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ú˘ˆÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜), Î. ¶·ÏÈÔÙ˙‹Î·˜ ∂Ï¢ı. (™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ∫Ú˘Ô‚Ú˘ÛȈÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜), Î. ∫·Ó¿ÎË ∞ÈηÙ. ( ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ ¶ÚÔ˚ÛÙ-∫Ï·Û-μ˘˙·ÓÙ. ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ “¶‡ıÈÔ˜ ∞fiÏψӷ˜”), ÂÓÒ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶˘ıȈÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞fi‰ËÌˆÓ ™Î·ÌÓȈÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜. ∞fi ÙËÓ ÛÔ˘‰·›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË ·˘Ù‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ٷ ª¤ÏË ÙÔ˘, Â·Ó·‚‚·ÈÒıËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·

‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ Â. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ʇÛ˘, Ô Ì˘ıÈÎfi˜ ŸÏ˘ÌÔ˜. ¶¿Óˆ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ “¶∂ƒƒ∞πμπ∞” Î·È ‹‰Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ-ªÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË, ¤‰ÂÈÍÂ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿, ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ

Ó‡̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶∂ƒƒ∞πμπ∞, ¿ÓÔÈÍ·Ó Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÂÓ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Ó·ÌÈ΋ fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËΠ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ, Ô˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ-ªÂÏÒÓ ÙÔ˘. ™ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙË fiÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

√È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÒÓ ∞¶√ ÙË ΔÚ›ÙË 1 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ ¿ÚÙȘ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ·fi ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ÂÈÌÔÚʈ٤˜ Ô˘ Ì ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÛÙË Ó¤· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô

Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¢·ÈÛıËۛ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Âȉ›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Î·È ·¤ÎÙËÛ·Ó ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ ÂÓÒ fiÛÔÈ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Û ۯÔϤ˜ ηÏÒÓ Ù¯ÓÒÓ , ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ , Ï·ÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ, Δ∂π ÁÚ·Ê›ÛÙÈ΢ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ¤¯Ô˘Ó Âȉ›ÍÂÈ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜ £· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó·ÓÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÌ‹-

Ì·Ù· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙ· ÂÍ‹˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·: ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·, μÈÙÚÒ, °Ï˘ÙÈ΋, ¢È·ÎfiÛÌËÛË, ∂χıÂÚ˜ ∫·Ù·Û΢¤˜, ∂χıÂÚÔ Û¯¤‰ÈÔ ñ ÷ڷÎÙÈ΋, ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ∫ÂÚ·ÌÈ΋, ª·ÚÌ·ÚÔÁÏ˘ÙÈ΋, ª·Ù›Î, •˘ÏÔÁÏ˘ÙÈ΋, æËÊȉˆÙfi. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó 1/10/2009. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 10:00-13:00 & 18:00 -21:00. ¢È‡ı˘ÓÛË: μ. ∫·ÙÚ¿ÎË & ∫Ô˘ÚÔ˘ÓÈÒÙË ( Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘). ΔËÏ. 24210-48846.

ªÂ ÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ Δ˙. ΔÔÚÓ·ÙfiÚ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μÂÓÂÙ›·˜ μ∂¡∂Δπ∞ 3. ∏ ÂÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Δ˙Ô˘˙¤ ΔÔÚÓ·ÙfiÚ Baaria ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ 66Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜. ∏ Ù·ÈÓ›· Baaria Â›Ó·È ¤Ó· ÂÈÎfi ‰Ú¿Ì· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Ê·ÛÈÛÌfi, ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ Î·È ÙÔÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÔÙ¤ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. “ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ Ô ∞ÓÁÎ §È, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ Brokeback Mountain, Ô ÔÔ›Ô˜ ËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ηٿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, Ô ∞ÓÁÎ §È, Ô ÔÔ›Ô˜ ΤډÈÛ ÙÔ ÃÚ˘Ûfi §ÈÔÓÙ¿ÚÈ ÙÔ 2005 ÁÈ· ÙÔ Brokeback Mountain, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó¿ÌÂÈÎÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ٷÈӛ˜. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÈÌԇ̠‰ÂfiÓÙˆ˜ ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Û ¤Ó·Ó ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ∫¿ı ٷÈÓ›· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ·Í›·” ‰‹ÏˆÛÂ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ “‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ›” Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎÔ›. √ ∞ÓÁÎ §È ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∞Λڷ ∫Ô˘ÚÔÛ¿‚· √È ∂Ù¿ ™·ÌÔ˘Ú¿È, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ∞ÛË̤ÓÈÔ §ÈÔÓÙ¿ÚÈ ÛÙË μÂÓÂÙ›· ÙÔ 1954 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÂÙ¤ÏÂÛ ¤ÌÓ¢ÛË ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÛÈ·ÙÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿. “∞ÏÏ¿ ¤¯ˆ ‰ÂÈ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ÛΤÊÙËη fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó Î·È Ù·Èӛ˜ Ô˘ ΤډÈÛ·Ó, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ” ‰‹ÏˆÛÂ. ΔÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ‰È·ÚΛ ʤÙÔ˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù·: Ô ª·Ù ¡Ù¤ÈÌÔÓ Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· The Informant!, Ô ª¿ÈÎÏ ªÔ˘Ú Ì ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Capitalism: A Love Story (∫·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜: ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘) ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ §›ÓÙÔ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔÏ·˜ ∫¤ÈÙ˙, Δ˙ÔÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÈ, ŸÏÈ‚ÂÚ ™ÙfiÔ˘Ó, ™·ÚÏ›˙ £ÂÚfiÓ, ∂‡· ª¤ÓÙ˜, ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÈÚ, ™ÈÏ‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÓÂ, Î.¿. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ô˘ ΢Úȷگ› ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Δ˙ÔÚÙ˙ ƒÔ̤ÚÔ, ÂȉÈÎfi˜ ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÚfiÌÔ˘, Ì ÙÔ Survival of the Dead (∏ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ). √ Δ˙ÔÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÈ, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Û›ÙÈ Î·È Û‡ÓÙÚÔÊÔ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· The Men Who Stare at Goats, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ πÚ¿Î. ∂›Û˘, ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ∫fiÚÌ·Î ª·Î¿ÚıÈ The Road Ì ÙÔ˘˜ μ›ÁÎÔ ªfiÚÙÂÓÛÂÓ Î·È ™·ÚÏ›˙ £ÂÚfiÓ. √ ¡›ÎÔÏ·˜ ∫¤ÈÙ˙ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans, ¤Ó· ÚÈ̤ÈÎ ÙÔ˘ 1992.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

31

™ÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

Ã∞ƒπ™ ∞§∂•π√À: “™ÙÔ˘˜ ¯Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ηډȿ˜”

¢˘Ô ÌÔÓ·ÍȤ˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È

Λ Ô˘ ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘, ÂΛ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ì ÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÂΛ Ë Ã¿ÚȘ ∞ÏÂ͛Ԣ ı¤ÏÂÈ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ªfiÓË Ù˘ ÛÙËÓ ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì·Á¢Ù› Ë ›‰È· ÚÒÙ· Ì ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÙÔÓ Ï˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ì·Á¤„ÂÈ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ Ì ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜ Ù˘. √È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ ı· Â›Ó·È fiˆ˜ ¿ÓÙ· ¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ‰ÒÚ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ʈӋ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ù˘.

√È ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ - ıËÛ·˘Úfi Ô˘ fiÏÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ì ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¤Î‰ÔÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ Ó¤· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ¤Ó· ÚÂÛÈÙ¿Ï ÂÚÌËÓ›·˜ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÌÔÓ·‰È΋ ʈӋ ηÈ

·ÚÔ˘Û›· Ù˘. ™ÙÔ μfiÏÔ Ë Ã¿ÚȘ ∞ÏÂ͛Ԣ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ¤¯ÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¶··‰Ô‡Î·˜. μÈÔÏ›, £¿ÓÔ˜ °ÎÈÔ˘ÏÂÙ˙‹˜, ªÔ˘˙Ô‡-

ÎÈ, ÎÈı¿Ú·, Ù˙Ô˘Ú¿, Ï·Ô‡ÙÔ, ¡›ÎÔ˜ ∫·ÙÛ›Î˘, ∫Èı¿Ú˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, Δ‡Ì·Ó·,

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÎÔÙÛ›Ó·˜, ª¿ÛÛÔ, ∂ÈÚËÓ·›Ô˜ ∫Ô˘ÏÏÔ‡Ú·˜, ◊¯Ô˜: ¶·‡ÏÔ˜ ™·Ô˘ÓÙ˙‹˜, ∞ÓÙÒÓ˘

¶·Ú·Ì‡ı˘, ºÒÙ·: Alain Lonchamp, ∞Ϥ͢ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘.

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

™˘Ó·˘Ï›· μ·Û›ÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔÓ Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ Î·È ÙÔÓ ϤÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ÙÔÓ μ·Û›ÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √ μ·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÔχÙÈÌÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË Î·È ÔχÙÈÌË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷٿÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÈ 35 ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ fiÏˆÓ Ì·˜. √ μ·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÚÈԉ‡ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ

™ÙȘ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë Beyonce ÛÙÔ √.∞.∫.∞. ∞£∏¡∞ 3. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë Beyonce ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙȘ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ. ∏ ÓÙ›‚· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ pop Î·È R&B ÛÎËÓ‹˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÈÓfi, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÚÈԉ›·˜ Ù˘ “I Am... Tour” . ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Ù˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈÎfi show. √È ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ Beyonce Ó· ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙËÓ ·Ú¤Ó·, ·ÊÔ‡ ÛÙ· ÛÙ¿‰ÈÔ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ show ÙÚÂȘ ·Û·Ú¤Ï˜. ΔËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ pop star Ì ÙȘ ‰È¿ÛË̘ ηÌ‡Ï˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ΛÓËÛË, Ô˘ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Billboard ·Ó¤‰ÂÈÍ ˆ˜ °˘Ó·›Î· Ù˘ ÃÚÔÓÈ¿˜, ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ ¤Ó· ÂÈÙÂÏÂ›Ô 80 ·ÙfïÓ, Ì·ÎÈÁȤÚ, ÛÙ˘Ï›ÛÙ˜, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, Ù¯ÓÈÎÔ›, ʈÙÈÛÙ¤˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ë Ì¿ÓÙ· Ù˘ Suga Mamma. ™ÙÔ √∞∫∞ ı· ÛÙËıÔ‡Ó ÙÚ›· η̷ڛÓÈ· ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÙË Beyonce, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ¤Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÓÙ˘ı›, ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ó· ‚·ÊÙ› Î·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ó· ‰Â¯Ù› ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‚Ú·ÛÙ¿ Ï·¯·ÓÈο, Û·Ï¿Ù˜, light ‰¤ÛÌ·Ù· Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÓÂÚfi. ∞ÎfiÌ· ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ô ŒÏÏËÓ·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, Ô˘ ı· οÓÂÈ support. ∞Ú¯Èο ›¯Â ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ μ·Ó‰‹ ñ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÂȉ‹ ÙË Beyonce ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Eleven Concerts ÙÔ˘ ¡Ù¤ÌË ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë - ·ÏÏ¿ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ.

ηÏÔη›ÚÈ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ “ÂÎÚËÎÙÈ΋” ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ٷ ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ 35¯ÚÔÓ˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜: ª. §Ô˝˙Ô, £. ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ, ∞. ∞Ïη›Ô, ∫. ΔÚÈÔÏ›ÙË, ™. ªÂÛË̤ÚË Î.¿. ΔÔ ¿ıÔ˜ Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘, ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ù· ÁÏ˘Î¿ Ù·Í›‰È· ·’ ÙȘ ÓÔÛÙ·ÏÁÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Ô˘ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ ÛÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜ Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘. ª·˙› ÙÔ˘ Ë ™ÔÊ›· ™ÙÚ·Ù‹ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ °·Ï›Ù˘ ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ‰ÈÛÎÔˆÏ›· Classic, ∑˘Áfi˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 20ú.

ŒÓ· ÈÛÙÔÚÈÎfi πÛÙÈÔÊfiÚÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂıÈÌÔÙ˘È-

ÎÒÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ πÛÙÈÔÊfiÚˆÓ (Tall Shipps), Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Regatta “πÛÙÔÚÈΤ˜ £¿Ï·ÛÛ˜” , Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÊÙ¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· (¶·Ú·Û΢‹ 4.9.209) ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÈÛ·ÓÈÎfi ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ “FAR BARCELONA”. ΔÔ ÛοÊÔ˜ ·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó “¶ÏˆÙ‹ ∞›ıÔ˘Û· ¢È‰·Ûηϛ·˜” ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ ÂÈ‚·›ÓÔ˘Ó 15 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ù˘ ¡·˘ÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÁÈ· ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ΔÔ “FAR BARCELONA” , Â›Ó·È ÌÈ· ÁÔϤٷ ÓÔÚ‚ËÁÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘

ÛοÊÔ˘˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 30,85 Ì. ¡·˘ËÁ‹ıËΠÙÔ 1874 Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠÛÙ· Ó·˘ËÁ›· Ù˘ ∫ÔÈÓÔÚ·Í›·˜ EL FAR, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔ-

ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ÿÚË ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘, Ù˘

¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∫·Ù·ÏˆÓ›·˜, ÙÔ˘ ∂·Ú¯È·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘, ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∂Δ¶∞) Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ (∂∫Δ), ÙÔ ÛοÊÔ˜ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ “¶ÏˆÙ‹ ∞›ıÔ˘Û· ¢È‰·Ûηϛ·˜” ηٿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 15.000 ÒÚ˜ Ó·˘‹ÁËÛ˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÏÔ›ˆÓ. ΔÒÚ·, ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÏÔ›Ô ÛÙËÓ ™¯ÔÏ‹ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ¡·˘ÛÈÏÔ˝·˜, ÚÔÛʤÚÂÈ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÏÔ‹ÁËÛË. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙË ÊËÌÈṲ̂ÓË Ó·˘ÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ £¿Ï·ÛÛ·˜.

¢À√ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ Û ¤Ó· ·Ú·ÏÈ·Îfi ıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ªÔÓ·¯ÈÎfi˜ Î·È ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ¿ÓÙÚ·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÁÈ·ÙÚfi Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔÓ ÌÔÓ·¯ÔÁÈfi Ù˘. ◊‰Ë ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ¤ÏÍË. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ‰ÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÛÙȘ ı·ÙÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ¢‡Û˘, Ô ∞ÏÂÍ¤È ∞ÚÌÔ‡˙ˆÊ (19061986) Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “ºıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·” ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Ô ∂ÚÚ›ÎÔ˜ ªÂÏȤ˜. ∏ ÔÌÒÓ˘ÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· πˆ¿ÓÓ·˜ ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ÕÏÌ·” . ∏ ÚÂÌȤڷ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (ƒÔÓÙÈfiÓ) Î·È Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ú·ÁÎÔ‡ (§›ÓÙÈ·). ∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ı·ÙÚÈ΋ Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ ‰˘Ô ËıÔÔÈÒÓ, Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î·Ï¿ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙȘ ‰˘Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÚÂÛÈÙ¿Ï ËıÔÔÈ›·˜ Ì ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÿ„ÂÓ “Δ˙ÔÓ °·‚ÚÈ‹Ï ªfiÚÎÌ·Ó” . μÚ‹Î·Ó ÙȘ ÏÂÙ¤˜, ÔχÙÈ̘ ˘ÔÎÚÈÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶¿ÙÛ·, ÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·‚ԢΛ‰Ë, ÂÓÒ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ë ∂˘·Óı›· ƒÂÌÔ‡ÙÛÈη. “¶Ôχ ·ÓıÚÒÈÓÔ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfi, ÁÂÌ¿ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ηϤ˜ ÂÚÌËÓ›˜” , ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜. “ª·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ·fi ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÛÙȘ ΈÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜” . √ ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ì È¿ÛÂÈ ¿ÙÔ ÔÏÈÙÈο Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο. ¢ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi. ∞ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ˙Ô˘Ó ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ Î·‚Ô‡ÎÈ ÙÔ˘˜. ∂‰Ò Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ‰˘Ô ÌÔÓ·ÍȤ˜” . ∂Ì‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, Ô ƒÔÓÙÈfiÓ Î·È Ë §›ÓÙÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÌËÓ¢Ù› ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ·fi ÙÔÓ ª¿ÓÔ ∫·ÙÚ¿ÎË Î·È ÙËÓ ŒÏÏË §·Ì¤ÙË, ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÓÙÈÁfiÓË μ·Ï¿ÎÔ˘. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·


32

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 3H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.414,21

-2,57

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE

4,28 0,55 11,88 12,74 15,67 7,74 16,3 1,53 9,7 7,18 0,85 4,12 3,36 7,9 6,44 2,73 2,33 23,94 4,94 0,84 2,5 1,54 1,52 4,18 5,82 4,3 2,18 15,05 22,2 1,24 5,58 7,25 8,11 5,79 3,92 1,51 1,43 6,93 8,24 1,77 1,27 9 4,66 5,52 16,5 10,54 14,42 5,13 4,47 1,99 4,82 5,22 20,34 14,51 9,42 4,61 10,5 2,01

1,422 -1,786 2,414 -2,599 -1,447 -2,396 -1,807 -4,375 -5,55 0,279 -4,494 -3,513 -2,041 -1,373 -0,77 -3,873 -2,51 -4,24 1,23 -2,326 0 0 -4,403 -4,128 -4,276 0,703 16,578 -6,522 -3,436 -3,125 -2,957 -3,59 -1,338 -10,923 -2,244 -3,822 -0,694 0,435 -3,738 -4,324 -5,926 -2,597 -5,668 -4,991 -2,655 0 -3,803 -1,536 -4,894 -4,327 -5,305 -5,091 -4,864 -6,266 -2,282 -4,555 -1,777 -5,634

48667 9354423 3453982 79165 508921 9413 40218 269135 63160 184607 2735630 462880 58341 222788 33076 1046043 7704604 559 53600 298675 0 0 1612401 99323 374400 60666 211039 1446955 5040799 33346 215618 217211 831927 339614 41559 73770 880201 19280 66477 408828 109908 377257 490978 468994 1139837 1237016 8050 2451 134122 127798 2870975 252080 159508 3618 1512583 2773570 3273387 104401

4,04 0,53 10,88 12,47 15,3 7,72 16,07 1,52 9,37 7,1 0,82 4,06 3,26 7,7 6,21 2,7 2,29 23,92 4,8 0,82 2,5 1,54 1,46 4,16 5,65 4 1,9 15 21,61 1,21 5,52 7,17 7,63 5,37 3,9 1,46 1,37 6,51 8,1 1,71 1,24 8,8 4,56 5,43 16,5 10,33 14,06 5,02 4,39 1,93 4,68 5,08 20,31 14,51 9,11 4,57 9,9 2

4,28 0,56 11,88 12,8 15,97 7,88 16,62 1,6 10,25 7,3 0,89 4,25 3,36 7,9 6,5 2,81 2,38 24,32 5 0,86 2,5 1,54 1,58 4,38 5,98 4,3 2,18 16 22,5 1,3 5,75 7,46 8,2 6,36 4,01 1,55 1,49 6,93 8,35 1,83 1,32 9,4 4,99 5,77 17,3 10,54 14,9 5,21 4,6 2,1 5 5,5 21,58 15 9,65 4,8 10,64 2,08

-3,448 0 -3,604 -0,552 -4,505 -6,4 2,857 -4,348 -4,478 -3,488 0 0 -1,408 0 -1,064 0 -4,575 -2,994 -6,122 -1,408 -4,02 -3,546 -9,836 0 0 -1,429 -1,676 -1,351 -0,984 -1,563 0 -3,593 -3,261 -4,294 0 -2,685 -3 -3,769 -5,455 -1,471 0 -2,941

5418 0 80976 79017 5090 535561 6300 14902 184094 9880 0 600 10050 12800 250 6005 25882 29518 1540 148993 13210 203516 3688 0 0 3300 31370 35022 1130 97679 0 17849 950 510530 35021 2777 6005 4434 123039 29435 108953 1250

1,4 0,81 1,04 1,8 1,06 1,13 0,32 0,64 0,62 0,82 1,44 5,96 1,34 0,77 1,82 7,61 1,38 1,59 0,46 0,68 1,82 1,33 0,55 3 3,93 1,35 1,73 0,71 2,99 0,6 0,36 1,6 0,86 1,51 1,46 1,4 0,96 3,61 0,51 0,64 3,08 0,62

1,4 0,81 1,11 1,82 1,13 1,23 0,36 0,68 0,66 0,85 1,44 5,96 1,41 0,8 1,86 7,72 1,56 1,66 0,47 0,73 1,93 1,43 0,57 3 3,93 1,38 1,79 0,73 3,05 0,65 0,36 1,65 0,9 1,64 1,46 1,45 1 3,9 0,54 0,67 3,08 0,66

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ RAINBOW AE ¶ƒ√π√¡Δø¡ ¶ƒ√∏°ª∂¡∏™ Δ∂á√§√°π∞™ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SINGULARLOGIC S.A. SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√)

1,4 0,81 1,07 1,8 1,06 1,17 0,36 0,66 0,64 0,83 1,44 5,96 1,4 0,8 1,86 7,72 1,46 1,62 0,46 0,7 1,91 1,36 0,55 3 3,93 1,38 1,76 0,73 3,02 0,63 0,36 1,61 0,89 1,56 1,46 1,45 0,97 3,83 0,52 0,67 3,08 0,66

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SPRIDER STORES ∞.∂. TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √§¶ ∞∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√)

1,5 1,4 0,61 0,58 0,87 0,7 1,77 0,78 0,49 1,19 1,27 1,1 1,5 1,2 0,59 1,8 0,58 0,99 0,73 0,81 0,89 0,33 1,22 1,98 0,57 0,46 5,28 0,63 1,55 0,91 0,94 1,3 0,77 0,75 0,98 0,4 0,63 0,91 0,6 0,66 1,09 0,96 2,6 2,27 1,35 1,45 0,51 0,63 2,91 0,73 1,89 0,41 1,72 0,74 0,66 1,88 10,57 2,92 0,58 0,94 0,8 1,08 0,7 0,66 4,7 1,42 2,49 0,34 5,78 1,07 7,93 1,47 0,74 4,91 1,79 0,67 0,75 0,8 0,5 4,03 1,53 1,12 1,32 0,78 0,65 0,69 1,7 0,76 0,77 0,78 0,64 0,74 14,65 1,12 3,88 2,15 2,43 0,75 3,42 0,45 0,33 0,59 1,8 1,49 0,32 1,55

-0,662 -2,778 0 1,754 -5,435 0 -4,324 0 -5,769 -3,252 -3,053 -2,655 -5,66 -6,25 -4,839 9,756 -7,937 -6,604 0 0 -5,319 -2,941 -2,4 0 1,786 -4,167 -2,222 -4,545 -1,899 0 17,5 0,775 -3,75 -6,25 -2 -4,762 -3,077 -8,081 -7,692 -4,348 -7,627 -6,796 -5,797 -2,991 -1,46 -5,844 -3,774 -1,563 -1,689 0 -4,061 0 0 -2,632 -5,714 0,535 0 -0,341 -6,452 0 -4,762 -6,087 -5,405 -5,714 -1,879 -4,698 -3,488 -8,108 -0,345 -0,926 -1,856 -6,369 4,225 0 -7,732 6,349 -8,537 -1,235 0 -0,494 4,795 -1,754 -6,383 -8,235 0 0 -2,857 -5 -1,282 -4,878 0 0 -4,311 -0,885 -3,483 -5,702 -0,816 -3,846 -2,286 0 -5,714 -6,349 -5,263 2,759 0 -7,738

64605 17855 44320 2820 11162 0 1330 131 78471 34053 2460 500 9478 1751 417937 83 9463 47693 0 8054 4366 240890 1607 0 1191 32360 3519 271377 3211 0 242725 59048 520625 1600 61 17802 9160 8260 5990 57510 10450 74819 531 6756 14130 14600 2500 20341 2100 0 8259 8769 20 25725 17198 4300 250 1451 30239 1004 39331 21837 55543 61439 2221 3804 38060 3200 5171 654 1874 8074 5300 100 3129 32830 11729 9803 0 8235 1003 3365 2300 8340 3161 0 3395 5240 2545 401851 0 0 3814 2205 955 90738 14323 44449 80504 620 54400 131350 3289 1285 100 3420

1,49 1,4 0,58 0,56 0,87 0,7 1,77 0,75 0,47 1,18 1,2 1,1 1,46 1,16 0,56 1,6 0,57 0,97 0,73 0,79 0,89 0,32 1,16 1,98 0,54 0,46 5,02 0,62 1,48 0,91 0,79 1,2 0,75 0,74 0,98 0,4 0,62 0,91 0,6 0,65 1,07 0,92 2,52 2,22 1,31 1,43 0,51 0,61 2,9 0,73 1,85 0,4 1,72 0,73 0,65 1,87 10,5 2,89 0,58 0,94 0,78 1,05 0,69 0,65 4,51 1,37 2,42 0,34 5,7 1 7,8 1,46 0,72 4,85 1,78 0,61 0,74 0,77 0,5 4,02 1,4 1,08 1,32 0,77 0,62 0,69 1,66 0,75 0,71 0,76 0,64 0,74 14,6 1,02 3,68 2,06 2,4 0,73 3,25 0,41 0,32 0,58 1,72 1,43 0,32 1,52

1,51 1,44 0,61 0,6 0,91 0,7 1,78 0,81 0,51 1,23 1,3 1,1 1,53 1,22 0,61 1,8 0,63 1,02 0,73 0,81 0,93 0,35 1,22 1,98 0,57 0,49 5,32 0,65 1,56 0,91 0,96 1,3 0,82 0,77 0,98 0,4 0,66 0,97 0,6 0,69 1,27 1,02 2,6 2,3 1,39 1,53 0,51 0,64 2,96 0,73 1,95 0,43 1,72 0,79 0,69 1,88 10,8 2,94 0,64 0,94 0,83 1,1 0,72 0,7 4,79 1,46 2,52 0,36 5,8 1,07 8 1,59 0,76 4,91 1,94 0,68 0,8 0,81 0,5 4,04 1,55 1,15 1,38 0,82 0,67 0,69 1,79 0,8 0,77 0,81 0,64 0,74 15,3 1,16 3,95 2,25 2,45 0,77 3,55 0,45 0,34 0,61 1,9 1,56 0,32 1,64

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,44 0,77 2,58 42,43 0,42 0,59 3,22 1,53 1,32 0,48 0,41

10 -1,282 -4,797 -2,973 0 -7,813 0 -9,467 -3,65 -4 -4,651

300 500 59711 13457 5528 1000 0 9659 91262 276020 12244

0,41 0,71 2,56 42,3 0,4 0,59 3,22 1,53 1,25 0,45 0,39

0,44 0,77 2,68 43,98 0,42 0,59 3,22 1,66 1,39 0,49 0,43

7,7 8,97 0,74 2,05 5,43 0,52 2,71 1,64 0,36 0,37 0,23 20,5 0,86 0,91 30,1 3,81 1,26 0,19 7,89 0,2 1 6,27 0,28 0,31 1,17 15,8 63 5,25 20 3,2 0,22 0,57 1,48 0,29 14,48 10,48 0,42

0 0 0 0 -7,496 0 -9,365 0 0 2,778 -4,167 -1,914 -4,444 0 -8,232 -2,308 -6,667 0 -1,375 0 0 -1,878 -3,448 -8,824 0 0 0 -4,022 0 0,629 -4,348 -6,557 -1,987 3,571 0 0 -2,326

2150 0 0 0 28179 0 2390 340 0 3310 49210 783 7762 0 253 10262 22244 0 170 19225 0 4510 26866 58 536 100 514 190 250 8958 52707 14300 790 200 0 0 9623

7,7 8,97 0,74 2,05 5,31 0,52 2,7 1,64 0,36 0,36 0,23 18,82 0,86 0,91 30,03 3,78 1,22 0,19 7,82 0,2 1 6,14 0,27 0,31 1,17 15,8 62,1 5,24 20 3,03 0,21 0,56 1,48 0,29 14,48 10,48 0,42

7,7 8,97 0,74 2,05 5,5 0,52 2,71 1,64 0,36 0,37 0,24 20,91 0,87 0,91 33 3,84 1,3 0,19 7,92 0,21 1 6,32 0,29 0,31 1,17 15,8 63 5,25 20 3,24 0,23 0,59 1,49 0,29 14,48 10,48 0,43

0,06 0,78 0,2 0,13 1,6 0,19 0,19 2,32 0,73 2,4 0,16 0,12 0,15 0,08 0,26 1 0,37 0,8 0,13 0,13 0,45 0,28 0,14 0,48 0,37 0,46 0,68 0,27 0,44

0 0 0 -7,143 -7,514 5,556 -9,524 -8,3 -2,667 0 0 0 0 -11,111 0 0 -9,756 -2,439 -7,143 -7,143 -8,163 -3,448 7,692 -5,882 -9,756 0 0 -3,571 -2,222

0 0 490931 4200 5476 1 8349 85275 4886 0 34845 0 0 138562 0 0 100 10 13000 5500 2500 27708 18700 300 21535 0 0 11341 70005

0,06 0,78 0,19 0,13 1,57 0,19 0,19 2,28 0,68 2,4 0,16 0,12 0,15 0,08 0,26 1 0,37 0,8 0,13 0,13 0,45 0,28 0,13 0,48 0,37 0,46 0,68 0,27 0,43

0,06 0,78 0,22 0,15 1,7 0,19 0,19 2,44 0,79 2,4 0,17 0,12 0,15 0,09 0,26 1 0,37 0,8 0,13 0,13 0,47 0,29 0,14 0,48 0,4 0,46 0,68 0,28 0,45

1 4,1 2,45 3,55 2,8 2,65 1,29 1,15 2,16 2,66 2,7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 4,1 2,45 3,55 2,8 2,65 1,29 1,15 2,16 2,66 2,7

1 4,1 2,45 3,55 2,8 2,65 1,29 1,15 2,16 2,66 2,7

1,07 0,62 0,67 0,12 0,12 0,48 0,64 2,19 1,2 0,1 1,41 1,7 0,12 0,88

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,62 0,67 0,12 0,12 0,48 0,64 2,19 1,2 0,1 1,41 1,7 0,12 0,88

1,07 0,62 0,67 0,12 0,12 0,48 0,64 2,19 1,2 0,1 1,41 1,7 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) πª∞∫√ MEDIA SA.(∫√) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ BETANET ABEE ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞Lª∞ ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏(∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂Δª∞ (∞∂ Δ∂á.ª∂Δ∞•∏™)(∫√) ∂Δª∞ (∞∂ Δ∂á.ª∂Δ∞•∏™)(¶√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 2A™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

32.737.565,88 6.126.161,99 5,3439 26.180.933,79 3.028.486,41 8,6449 141.280.585,53 15.241.650,89 9,2694 17.290.984,53 2.384.715,68 7,2508 429.772.728,89 113.818.990,49 3,7759 32.168.765,81 3.494.520,50 9,2055 19.771.728,68 2.704.587,74 7,3104 8.032.783,60 1.470.125,67 5,4640 14.210.073,24 1.794.042,40 7,9207 131.832.652,99 14.527.758,50 9,0745 60.926.294,30 7.317.366,58 8,3263 5.927.320,30 1.409.958,44 4,2039 21.844.050,82 2.017.669,00 10,8264 542.390,43 50.000,00 10,8478 230.189.528,61 14.552.862,08 15,8175 15.068.471,81 863.838,84 17,4436 4.008.012,29 659.551,34 6,0769 10.778.483,87 1.991.608,03 5,4120 4.872.417,03 1.232.892,26 3,9520 8.497.282,85 2.283.893,19 3,7205 18.109.560,48 2.309.716,16 7,8406 38.932.649,69 3.789.928,08 10,2727 10.978.001,88 5.445.140,90 2,0161 4.001.982,53 267.533,41 14,9588

-0,23% -0,24% -0,06% -0,24% -0,40% -0,09% -0,21% -0,18% -0,23% 0,53% -0,28% -0,43% -0,21% -0,21% -0,24% 0,92% -0,18% -0,15% -0,18% -0,10% -0,24% -0,42% -0,18% -0,08%

5,4508 8,7746 9,2694 7,3777 3,7759 9,2055 7,3104 5,5733 8,0395 9,0745 8,4096 4,5402 10,8264 10,8478 15,8966 17,7925 6,1984 5,4120 4,0310 3,7205 7,9190 10,3754 2,0161 15,1832

5,2370 8,5801 9,1999 7,1783 3,7759 9,1365 7,2556 5,3547 7,9207 9,0745 8,2847 4,2039 10,7452 10,8478 15,6989 17,2692 6,0161 5,3849 3,8730 3,6926 7,8406 10,1700 2,0110 14,8092

6,73% 7,43% 10,59% 7,48% 11,23% 4,40% 6,51% 4,56% 6,75% 8,68% 6,08% 7,89% 8,26% 8,48% 8,26% 13,34% 5,66% 8,50% 6,64% 6,32% 6,90% 7,04% 4,15% 4,44%

78.659.479,90 23.017.401,13 2.459.797,25 4.125.720,43 179.858.415,64 36.793.390,20 1.776.119,43 30.752.898,87 38.054.561,13 2.044.538,95 87.076.605,27 7.904.749,51 1.627.580,31 10.727.737,15 20.854.791,07 28.755.831,37 108.834.877,14 162.166.535,49 31.777.790,27 5.263.553,53 29.478.645,11 63.086.658,36 136.716.253,96 58.946.426,64 1.286.867,95 17.600.333,38 139.671,49 5.628.718,35 754.425,09 15.569.921,33 1.344.764,80 1.372.158,70 34.117.612,23 14.379.779,32 4.774.395,34 14.143.867,73 3.396.363,09 3.124.319,27 129.778.919,18 62.270.039,28 15.198.074,88 63.435.798,09 115.915.224,10 60.034.138,52 9.324.129,72 115.540.770,91 43.182.394,06 11.588.827,19 554.517,24 7.402.175,15 24.672.157,02 13.431.985,42 2.809.379,06 4.547.701,31 2.680.900,14

-0,01% 0,02% 0,93% 0,84% 0,02% -0,02% 0,08% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% -0,02% 0,84% 0,18% -0,05% 0,71% 0,47% 0,48% 0,82% -0,30% -0,09% 0,62% -0,60% -0,03% 0,03% 0,14% -0,17% -0,17% 0,06% 0,06% 0,25% 0,25% 0,00% -0,11% -0,12% -0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,02% -0,06% -0,11% 0,68% -0,06% -0,17% 0,43% -0,01% -0,07% -0,01% -0,05% 0,71% 0,00% 0,02%

16,5630 12,2894 9,6559 5,1738 4,4599 6,8686 6,4274 8,9337 10,2228 10,4272 10,6178 3,9441 4,0365 6,7106 3,2097 4,4646 10,5013 5,5329 8,9919 5,5965 9,7635 11,1674 9,1365 10,5373 11,2601 10,4879 1.188,8100 1.183,3800 1.159,4000 1.189,0700 958,1900 1.015,5800 1.016,8300 1.019,8400 4,4586 3,5295 3,1252 8,1995 3,3609 10,9792 10,7934 10,0262 3,1356 9,7710 27,0790 1,1339 10,7333 3,3315 2,9559 4,7607 2,8643 3,3280 3,7414 212,5676 3,3584

16,0758 11,9279 9,3719 5,1350 4,4265 6,8171 6,3792 8,3381 9,7265 10,0182 10,4096 3,8375 3,9274 6,6603 3,0839 4,4646 10,5013 5,5329 8,9919 5,5965 9,2521 10,5824 8,6579 9,9351 10,7239 10,4879 1.188,8100 1.183,3800 1.159,4000 1.189,0700 958,1900 1.015,5800 1.016,8300 1.019,8400 4,4031 3,4773 3,0790 8,0783 3,2133 10,5486 10,3702 9,8257 3,1121 9,3878 26,7422 1,1143 10,6528 3,2172 2,9411 4,7369 2,8643 3,3114 3,7044 211,5100 3,1954

4,49% 11,24% 4,04% -3,16% 2,72% 3,95% 11,17% 2,12% 8,24% 1,16% 0,41% 18,43% -0,01% 7,55% 2,99% 9,95% 9,96% 12,33% 9,30% 6,47% 4,45% 4,83% 6,32% 6,29% 7,20% 10,09% 11,49% 11,52% 5,62% 5,65% 5,15% 5,18% 6,06% 6,09% 12,98% 11,57% 8,64% 3,81% 5,25% 5,44% 4,83% -4,78% 2,98% -0,76% -3,87% 5,67% 5,01% 8,19% 5,42% 8,95% 6,64% 6,39% -2,77% 1,58% 6,97%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢√§§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA TRUST DOLLAR BOND √ª√§. ∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª. ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢π∂£¡∂™ √ª. ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(1) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(1) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.844.112,29 1.910.408,96 259.838,40 797.428,19 40.327.693,92 5.356.784,10 276.337,18 3.614.453,50 3.834.198,34 200.000,00 8.365.061,95 2.039.270,58 410.269,03 1.598.631,18 6.627.322,83 6.440.915,78 10.363.969,79 29.309.674,35 3.534.040,96 940.507,11 3.170.239,58 5.931.646,68 15.712.067,20 5.873.774,22 120.000,00 1.678.162,60 117,49 4.756,47 650,70 13.094,15 1.403,44 1.351,11 33.552,85 14.100,00 1.076.193,92 4.067.478,34 1.103.084,57 386.752,91 39.580.513,76 5.785.106,63 1.436.243,21 6.327.018,20 36.967.706,02 6.267.009,11 346.051,84 102.917.329,31 4.023.221,55 3.548.114,73 187.595,05 1.554.837,52 8.613.683,42 4.056.276,41 758.383,82 21.501,41 822.209,77

16,2382 12,0484 9,4666 5,1738 4,4599 6,8686 6,4274 8,5083 9,9250 10,2227 10,4096 3,8763 3,9671 6,7106 3,1468 4,4646 10,5013 5,5329 8,9919 5,5965 9,2986 10,6356 8,7014 10,0355 10,7239 10,4879 1.188,8100 1.183,3800 1.159,4000 1.189,0700 958,1900 1.015,5800 1.016,8300 1.019,8400 4,4364 3,4773 3,0790 8,0783 3,2789 10,7639 10,5818 10,0262 3,1356 9,5794 26,9443 1,1227 10,7333 3,2662 2,9559 4,7607 2,8643 3,3114 3,7044 211,5100 3,2606

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

12.265.140,09 6.461.951,99 29.388.462,67 46.898.083,56 19.378.063,81 19.541.964,50 228.864.670,56 216.812.087,25 24.332.548,52 24.704.482,09 77.903.613,48 49.786.842,16 52.913.566,18 38.341.197,25 1.454.825,59 2.235.874,80 20.388.893,35 87.517.073,19 1.674.110,19 12.951.044,56 910.586,91 89.765.016,29 210.513.394,57 34.989.206,57 6.965.200,97 358.703,37 23.305.561,63 1.613.173,85 143.470.727,65 11.806.949,63 11.040.695,26

3.618.148,54 657.980,72 4.463.857,75 2.247.288,31 5.143.242,20 2.125.700,41 16.389.641,91 15.378.093,31 2.654.658,83 1.599.800,47 5.956.041,00 1.173.796,55 3.495.614,48 5.975.186,78 222.090,40 298.544,92 8.521.813,63 14.626.359,83 1.341.791,60 9.319.362,01 129.677,35 42.141.063,89 19.547.291,83 18.263.567,54 279.525,00 286,10 18.567,30 358.237,84 7.128.825,94 4.391.767,67 1.486.733,66

3,3899 9,8209 6,5836 20,8687 3,7677 9,1932 13,9640 14,0988 9,1660 15,4422 13,0798 42,4152 15,1371 6,4167 6,5506 7,4892 2,3926 5,9835 1,2477 1,3897 7,0219 2,1301 10,7694 1,9158 24,9180 1.253,7500 1.255,1900 4,5031 20,1254 2,6884 7,4261

-1,31% -0,83% -1,17% -1,27% -1,25% -1,58% -1,15% -1,08% -1,25% -1,50% -1,20% -1,21% -1,72% -1,74% -1,91% -0,96% -1,21% -1,05% -0,98% -0,97% -0,93% -1,26% -1,65% -1,71% -1,25% 1,57% 1,57% -1,07% -1,39% -1,26% -1,51%

3,5594 10,3119 6,9128 21,9121 3,8996 9,5150 14,1036 14,2398 9,2577 15,5966 13,1452 43,2635 15,4398 6,5450 6,6816 7,6390 2,4763 5,9835 1,2477 1,4314 7,2326 2,1301 10,7694 1,9158 24,9180 1.253,7500 1.255,1900 4,5481 20,7292 2,7691 7,6489

3,3221 9,7227 6,5178 20,6600 3,7300 9,1013 13,8244 13,9578 9,0743 15,2878 12,9752 41,9910 14,9857 6,3525 6,4851 7,4143 2,3926 5,9237 1,2352 1,3480 6,8112 2,1088 10,6617 1,8966 24,9180 1.253,7500 1.255,1900 4,4130 19,9241 2,6615 7,3518

25,75% 44,27% 41,57% 41,38% 35,45% 42,17% 33,94% 34,97% 40,76% 38,54% 43,74% 24,22% 18,31% 30,04% 17,22% 29,76% 42,36% 24,05% 35,68% 21,01% 25,78% 31,75% 33,84% 46,74% 15,29% 34,39% 34,42% 42,13% 30,79% 36,43% 36,66%

ENEP°HTIKO

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

69.480.207,21 6.208.614,04 11,1909 9.003.888,71 2.439.333,16 3,6911 227.987.770,23 8.414.916,02 27,0933 78.091.309,71 12.957.119,77 6,0269 33.400.084,30 65.101.088,83 0,5130 2.031.300,77 3.407.986,55 0,5960 92.623.151,09 10.560.277,40 8,7709 58.076.484,24 6.541.529,71 8,8781 50.927.575,73 5.412.761,71 9,4088 2.978.136,96 1.894.860,97 1,5717 1.411.952,85 120.288,19 11,7381 3.211.519,67 273.566,51 11,7394 15.919.795,66 3.664.844,39 4,3439 2.965.210,70 1.148.049,70 2,5828 21.789.718,70 6.811.413,48 3,1990 12.442.566,75 5.417.341,14 2,2968 66.818.389,25 4.322.199,14 15,4593 16.062.376,80 6.507.763,10 2,4682 94.689.213,05 1.891.912,91 50,0495 6.100.113,64 559.394,37 10,9049 8.532.656,90 1.929.446,64 4,4223 16.875.950,70 17.973.501,65 0,9389 60.039.264,76 5.311.759,64 11,3031 8.555.041,05 9.578.855,98 0,8931 41.597.937,12 3.791.088,91 10,9726 8.965.767,57 2.523.982,62 3,5522 24.390.950,76 10.378.850,58 2,3501 17.697.868,94 6.833.557,33 2,5898 1.007.105,08 812.125,89 1,2401 656.331,81 216.255,27 3,0350 5.795.519,63 580.598,03 9,9820

-1,53% -1,52% -1,43% -1,07% -1,67% -1,47% -0,11% -0,20% -0,19% -1,74% 0,28% 0,28% -1,35% -1,49% -1,47% -1,21% -1,26% -1,31% -1,24% -1,67% -0,82% -0,96% -1,25% -1,04% -1,50% -1,44% -0,83% -0,68% -1,74% -1,40% -1,46%

11,1909 3,6911 27,3642 6,0872 0,5130 0,5960 8,7709 8,8781 9,4088 1,5717 11,9729 11,9742 4,5611 2,7119 3,1990 2,2968 15,4593 2,4682 51,3007 11,1775 4,5329 0,9577 11,5292 0,9087 11,1646 3,5522 2,4676 2,7193 1,2649 3,1564 10,3813

11,0790 3,6542 26,8224 5,9666 0,5079 0,5900 8,6832 8,8781 9,4088 1,5560 11,5033 11,5046 4,3005 2,5570 3,1830 2,2853 15,4593 2,4682 50,0495 10,9049 4,4223 0,9389 11,3031 0,8752 10,7531 3,5167 2,3266 2,5380 1,2277 3,0047 9,8822

24,74% 35,77% 34,99% 36,81% 19,94% 39,48% 8,97% 11,87% 11,91% 66,85% 19,13% 19,14% 23,66% 29,09% 31,98% 33,24% 35,47% 41,44% 27,92% 27,42% 27,80% 34,09% 38,36% 36,12% 36,01% 33,88% 22,75% 38,84% 29,46% 29,66% 29,29%

11.891.622,37 1.100.404,15 10,8066 2.147.174,38 400.961,49 5,3551 1.756.342,33 427.697,35 4,1065 12.093.787,39 1.070.434,63 11,2980 2.381.425,71 471.376,64 5,0521 6.835.293,91 1.522.805,74 4,4886 3.232.627,37 1.480.865,47 2,1829 820.867,07 121.526,25 6,7546 19.298.515,79 5.977.554,60 3,2285 34.028.115,77 9.567.940,50 3,5565 628.343,14 601,54 1.044,5600 27.268.147,53 25.683,02 1.061,7200 635.752,26 618,09 1.028,5800 43.741.439,34 42.480,16 1.029,6900 41.640,94 43,99 946,5400 4.529.360,83 4.779,40 947,6800 4.794.120,26 1.186.762,59 4,0397 1.819.424,12 418.766,50 4,3447 3.845.174,04 2.829.436,98 1,3590 1.366.229,41 658.858,37 2,0736 3.823.172,10 1.727.414,69 2,2132 1.295.541,28 590.355,50 2,1945 54.976.757,66 47.350.338,00 1,1611 7.506.773,00 677.399,78 11,0817 14.551.359,92 1.203.713,92 12,0887 37.271.480,39 4.524.837,04 8,2371 9.506.823,24 15.583.858,64 0,6100 9.010.188,48 12.963.007,36 0,6951 3.995.749,39 424.320,93 9,4168 4.047.140,31 428.550,33 9,4438 1.518.551,42 160.069,68 9,4868 177.062.404,06 18.631.854,66 9,5032 50.972.734,30 6.306.018,34 8,0832 37.472.882,00 3.611.337,29 10,3765 29.393.649,47 2.833.877,57 10,3722 3.948.800,65 1.870.889,68 2,1107 2.445.295,76 1.407.277,38 1,7376 7.660.521,73 5.925.031,51 1,2929 13.219.174,10 5.418.210,36 2,4398 9.614.204,41 2.241.545,01 4,2891 10.499.687,09 4.216.225,06 2,4903 29.555.754,79 15.588.835,89 1,8960 1.317.626,25 85.000,00 15,5015 3.936.022,15 15.373,56 256,0300 1.379.323,88 276.885,23 4,9816

0,22% -2,57% -0,51% -2,42% -2,70% 0,29% 0,00% -0,76% -0,51% -0,40% -1,34% -1,34% -1,84% -1,84% -1,05% -1,05% 0,00% -0,73% -0,44% 0,23% 0,00% 0,68% -0,02% -2,07% -0,08% -2,05% -0,07% -2,28% 0,08% 0,08% 0,05% 0,05% -0,38% -0,08% -0,15% -0,20% 0,44% 0,33% 1,01% 0,07% 0,12% 0,29% -1,87% -1,45% 0,33%

11,3469 5,5425 4,1886 11,4110 5,1531 4,4886 2,1829 6,9572 3,2285 3,5565 1.044,5600 1.061,7200 1.028,5800 1.029,6900 946,5400 947,6800 4,0801 4,3881 1,3998 2,1358 2,2685 2,2603 1,1611 11,0817 12,2096 8,3195 0,6100 0,6951 9,6522 9,6327 9,4868 9,5032 8,0832 10,4803 10,4759 2,2162 1,8245 1,2929 2,5008 4,3963 2,5526 1,9339 15,6565 261,1506 5,1310

10,6985 5,3015 4,0654 11,1850 5,0016 4,4437 2,1611 6,5520 3,1962 3,5209 1.044,5600 1.061,7200 1.028,5800 1.029,6900 946,5400 947,6800 3,9589 4,2578 1,3454 2,0529 2,1911 2,1726 1,1495 10,9709 11,9678 8,1547 0,6039 0,6881 9,2285 9,2549 9,2971 9,3131 8,0024 10,1690 10,1648 2,0685 1,7028 1,2929 2,4398 4,2891 2,4903 1,8960 15,1915 256,0300 4,8820

8,07% 23,26% 4,18% 44,43% 23,16% 0,58% 7,97% 12,71% 12,07% 8,30% 14,33% 14,36% 12,77% 12,81% 15,86% 15,89% 9,28% 26,00% 10,60% 30,81% 19,33% 16,57% 6,37% 33,92% 6,77% 31,96% 7,89% 43,17% 7,27% 7,84% -2,87% -0,66% 10,02% 30,57% 26,98% 6,72% 0,56% 8,40% 10,46% 34,18% 3,36% 3,88% 55,95% 10,66% 10,30%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫

ENEP°HTIKO

AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

14.876.445,20 2.270.086,03 6,5533 26.703.936,45 2.180.960,73 12,2441 8.585.537,89 1.460.062,16 5,8803 85.515.388,28 7.777.602,90 10,9951 13.598.191,22 1.972.125,78 6,8952 4.337.355,36 1.202.855,05 3,6059 5.049.938,05 755.489,91 6,6843 10.701.026,04 1.934.640,71 5,5313 3.008.209,21 525.732,26 5,7219 115.233.162,86 35.481.355,60 3,2477 516.043.699,89 132.839.316,80 3,8847 289.512.364,22 153.671.872,42 1,8840 5.405.905,05 1.171.782,05 4,6134 13.801.437,68 2.593.887,15 5,3208 30.517.307,17 5.729.898,10 5,3260 6.607.052,54 1.883.363,89 3,5081 10.726.900,87 1.319.049,95 8,1323 302.110,32 80.283,78 3,7630 38.874.631,47 16.973.140,51 2,2904

0,01% 6,5664 6,4222 2,09% 0,00% 12,3665 12,1217 2,66% -0,04% 5,8803 5,8215 3,63% 0,00% 10,9951 10,9951 1,04% 0,01% 6,8952 6,8952 1,95% 0,00% 3,6420 3,5698 1,08% 0,00% 6,6843 6,6843 2,46% -0,02% 5,5313 5,4760 2,06% 0,02% 5,7362 5,6933 4,60% 0,00% 3,2477 3,2477 0,09% 0,01% 3,9041 3,8653 3,82% 0,01% 1,8840 1,8840 2,29% 0,01% 4,6134 4,5903 2,01% 0,00% 5,3208 5,3208 2,01% 0,01% 5,3260 5,3260 1,27% 0,01% 3,5081 3,4906 1,44% 0,00% 8,2949 7,9697 2,70% 0,00% 3,8006 3,5749 1,71% 0,01% 2,2904 2,2904 2,64%

308.084.875,75 43.666.418,82 7,0554 302.298.848,80 26.000.479,23 11,6267 42.710.288,08 3.690.232,00 11,5739 54.902.823,68 49.972.689,07 1,0987 248.007.054,29 236.585.439,12 1,0483 64.618.075,94 8.776.415,19 7,3627

0,00% 7,0554 7,0554 1,61% 0,00% 11,6267 11,6267 0,44% 0,01% 11,5739 11,5739 1,36% 0,01% 1,0987 1,0987 1,59% 0,01% 1,0483 1,0483 3,15% 0,00% 7,3701 7,3259 1,76%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂•. ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•.

352.240,82 6,7602 183.240,83 13,5749 1.387.694,26 12,6548 5.704.803,89 9,6584

9,9448 11,7121 9,6785 11,1415 10,7075 10,4190 5,1502 3,7395 7,3423 16,2719 5,5986 10,9122 10,5827 3,4349 8,5347 2,3542 18,1636 6,1539 9,1387 3,8334 3,6405 9,3074 9,5409 3,8239 7,9123 2,5689 2,4603 10,3960

9,7478 11,4801 9,4887 10,8404 10,4181 10,1875 5,1502 3,7021 6,9145 16,1092 5,5426 10,8031 10,5827 3,4006 8,2032 2,1798 17,8040 5,8023 8,9815 3,7767 3,5685 9,1230 9,3519 3,8048 7,5282 2,5459 2,4541 10,3960

21,05% 6,42% 0,44% 19,07% 11,63% 22,61% 20,00% 12,04% 13,11% 17,78% 11,38% 9,46% 9,60% 10,62% 22,07% 21,05% 20,73% 9,03% 7,04% 25,99% 19,57% 16,58% 15,83% 18,42% 16,71% 23,44% 15,36% 3,96%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA Δ√Àƒ∫π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

22.268.803,38 6.285.587,50 2.946.558,75 2.595.832,64 1.562.942,84 35.785.485,17 13.273.604,33 3.170.480,43 34.846.848,97 22.142.920,94 36.322.854,32 1.776.181,96 14.586.593,10

1.313.183,22 577.347,31 266.471,99 249.151,73 320.651,11 4.411.959,43 2.140.702,73 267.263,81 5.930.576,65 8.265.045,38 3.707.581,44 593.318,59 5.323.618,13

16,9579 10,8870 11,0577 10,4187 4,8743 8,1110 6,2006 11,8627 5,8758 2,6791 9,7969 2,9936 2,7400

-0,37% -0,28% -0,30% -0,35% -0,17% -0,02% -1,77% -1,16% 0,16% -0,15% 0,00% 0,03% -0,13%

17,8058 11,4314 11,6106 10,9396 4,9718 8,3543 6,2626 11,9813 5,8758 2,7595 9,7969 3,1133 2,7400

16,7883 10,6693 10,8365 10,2103 4,8256 7,8677 6,1386 11,7441 5,8170 2,5987 9,7479 2,9637 2,7400

32,18% 23,45% 26,11% 33,93% 9,94% 6,81% 32,93% 45,02% 6,59% 7,48% 9,04% 16,54% 7,63%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

14.620.319,90

4.619.372,99

3,1650

-1,48%

3,3233

3,1334 20,24%

2.722.826,10

240.351,72

11,3285

-0,78%

11,8949

11,2152

5.120.952,31

644.567,32

7,9448

-0,93%

8,0242

7,8654 14,83%

ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ª∂Δ.∂•.

13,29%

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•.

15.336.159,59

2.512.419,56

6,1041

-0,97%

6,1651

6,0431 10,56%

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•.

47.595.668,98

6.081.186,97

7,8267

-1,61%

7,9050

7,7484 14,35%

ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•.

51.896.865,98

4.047.975,16

12,8205

-0,27%

12,9487

12,6923 43,97%

ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

5.561.240,61

2.226.476,54

2,4978

-1,89%

2,5478

2,4728 15,44%

3.982.773,69

1.275.163,38

3,1233

-0,65%

3,1233

3,0921 13,67%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√

15.893.873,32

2.110.468,16

7,5310

-0,90%

7,5310

7,4557 14,21%

EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

52.225.207,61

22.685.939,52

2,3021

-0,74%

2,3021

2,2791 15,64%

EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR

52.322.546,75

78.902.093,60

0,6631

-0,61%

0,6631

0,6565 15,95%

EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR

19.065.668,97 30.360.709,09

0,6280

-0,55%

0,6280

0,6154 47,59%

INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR

15.280.626,10 24.331.491,42

0,6280

-0,57%

0,6343

0,6217 47,59%

∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

43.924.098,85

17.803.309,10

2,4672

-1,08%

2,4919

2,4672 13,66%

∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•.

14.425.551,20

4.696.895,21

3,0713

-0,42%

3,1020

3,0406

ALPHA FOF COSMOS STARS °∞π∞ REAL ESTATE ªπ∫Δ√ ∂•.

2.470.043,07

446.954,70

5,5264

-1,23%

5,5817

5,4711 14,13%

ªπ∫Δ∞

ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

6,92%

1.815.247,90

210.443,79

8,6258

-0,78%

9,0571

8,5395 15,64%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√

72.172.837,82

8.158.108,65

8,8468

-0,08%

8,8468

8,7583 8,46%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√

30.882.810,22

3.678.818,04

8,3948

-0,33%

8,3948

8,3109 9,94%

6.480.486,44

1.144.328,45

5,6631

-0,61%

5,8330

5,4932 11,47%

EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

64.312.029,47

22.351.414,27

2,8773

-0,27%

2,8773

2,8485

6,70%

EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR

67.249.898,56

71.661.729,24

0,9384

-0,36%

0,9384

0,9290

6,70%

HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√

11.832.266,38

1.259.813,27

9,3921

-0,20%

9,5799

9,3921 4,54%

MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

39.833.638,55 15.615.684,80

2,4999 5,80%

∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

2,5509

-0,07%

2,6784

4.844.345,04

1.698.006,99

2,8530

0,01%

2,9957

3.594.620,39

458.897,97

7,8332

-0,27%

7,8919

MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO

2,7959

3,45%

7,7745 9,20%

¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√

5.448.031,10

631.662,23

8,6249

-0,14%

8,6896

8,5602 8,11%

¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

1.882.203,77

208.004,80

9,0488

-0,06%

9,1167

8,9809 6,53%

1.418.650,76

9,4849

-0,21%

9,4849

√ª√§√°π∞∫∞ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ √ª. ∂•.

13.455.754,54

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√

9.953.748,32

975.824,69 10,2003

9,4375

2,51%

0,00% 10,2003 10,0983 3,05%

NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8)

24.529,22

21,30 1.151,8800

- 1.151,8800

1.151,8800

8,74%

NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8)

9.862.739,47

8.584,18 1.148,9400

- 1.148,9400

1.148,9400

2,32%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4335 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8747 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4438 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . .10,3138 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .132,47 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,5143 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,62 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,5742 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,7037

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5034 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,3963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,7173

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,1591 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6781

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.381.210,94 2.487.480,53 17.561.010,27 55.099.252,88

-0,58% -0,15% -0,18% -1,26% -0,75% -1,09% -0,89% -0,45% -0,77% -0,52% -0,15% -0,39% -0,59% -0,34% -0,81% -1,05% -1,27% -0,32% -0,36% -0,92% -1,09% -0,76% -0,76% -0,73% -0,74% -1,00% -0,67% -0,80%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED)

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 107.343.030,18 10.901.881,18 9,8463 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 8.095.587,38 698.131,58 11,5961 ALPHA £Àƒ∂√™ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™. 34.546.784,06 3.640.852,07 9,4887 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 14.416.882,47 1.316.623,87 10,9499 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ 3.596.152,48 341.730,94 10,5233 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.071.535,12 298.484,78 10,2904 ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 734.372.236,78 142.590.404,39 5,1502 ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ 34.347.746,61 9.185.002,40 3,7395 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.599.443,73 925.801,74 7,1284 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 84.635.380,30 5.201.332,61 16,2719 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 28.513.221,92 5.092.931,90 5,5986 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 13.840.075,94 1.268.307,93 10,9122 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ 14.088.778,06 1.331.307,18 10,5827 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 9.913.193,51 2.886.055,99 3,4349 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ 29.760.618,05 3.591.645,13 8,2861 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 5.356.659,38 2.457.461,05 2,1798 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 57.888.999,18 3.218.958,45 17,9838 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.833.631,59 1.677.837,70 5,8609 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 56.128.915,48 6.249.414,39 8,9815 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 19.854.237,13 5.257.000,46 3,7767 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 18.245.218,02 5.061.760,92 3,6045 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 1.105.820,78 120.000,00 9,2152 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 1.421.609,85 150.492,23 9,4464 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 13.942.466,68 3.646.096,40 3,8239 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.036.646,94 525.482,84 7,6818 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.097.436,25 429.335,30 2,5561 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 17.360.021,98 7.056.082,52 2,4603 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ. 2.291.046,58 220.377,20 10,3960

¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

-0,74% 7,0982 6,6926 15,12% -0,82% 14,2536 13,4392 26,20% -0,87% 13,0977 12,5283 20,39% -1,16% 10,1413 9,5618 17,66%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4345 .........................................................1,4325 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87531 .......................................................0,87409 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,449 .........................................................7,4386 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,321 .......................................................10,3066 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132,56 .........................................................132,38 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5154 .........................................................1,5132 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,626 ...........................................................8,614 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5753 .........................................................1,5731 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,7049 .........................................................1,7025

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ

∫·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ πÓÙÂÚfiÏ Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó Δ∂Ã∂ƒ∞¡∏, 3.

Δ

Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi 18 ·fi ÙÔ˘˜ 21 ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô πÚ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÔÈ πÚ·ÓÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂΛÓÔÓ ÙÔ˘ ∞¯Ì·ÓÙ μ·¯ÈÓÙ› ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ πÓÙÂÚfiÏ. æ‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ‰fiıËΠ۠ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ª. ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi ıÒÎÔ ÛÙËÓ πÛÏ·ÌÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó Â›¯Â ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. “ªÈ· ÔÌfiʈÓË „‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· Ù· 21 ̤ÏË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ¯·ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ËÁ¤ÙË (∞ÁÈ·ÙÔÏ¿¯ ∞Ï› ÷ÌÂÓÂ˚) Î·È ı· Â›Ó·È ¤Ó· ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηٷ›ÂÛ˘” , ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Ô ª. ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ. ¶ÔÏÏ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜, Û˘ÌÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔÈ Î·È ÌË, ıˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ Ù· “ÊÚ¤Ûη ÚfiÛˆ·” Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÁÈ· Ù· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ· Ù˘ ÈÚ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô ª. ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·fiÂÈÚ· Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· ÙËÓ ÛÙÂϯÒÛÂÈ Ì ÈÛÙÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈϤÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ -Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·-, ‹Ù·Ó Î·È Ô ∞¯Ì·ÓÙ μ·¯ÈÓÙ› ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÕÌ˘Ó·˜. ŒÏ·‚ 276 „‹ÊÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi οı ¿ÏÏÔ ˘Ô˘ÚÁfi. √ ∞¯. μ·¯ÈÓÙ› ηٷ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ πÓÙÂÚfiÏ ÁÈ· Èı·Ó‹ ÂÌÏÔ΋ Û Â›ıÂÛË Ì ÛÙfi¯Ô ‚ڷ˚΋ Û˘Ó·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÙÔ 1994, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó 85 ¿ÓıÚˆÔÈ. √ Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› “¯·ÛÙÔ‡ÎÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞Ï› §·ÚÈÙ˙·Ó›, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÊÒÓ·Í·Ó ÂÓ ¯ÔÚÒ “£¿-

Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. √ ÈÚ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÛÙ· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ∂ÛÊ·ÓÙÈ¿Ú ƒ·¯›Ì ª·Û·˚¤. “£· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È. ∂›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¿Óˆ Û ‰ÈÂıÓ‹ ı¤Ì·Ù·” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 72 ÓÂÎÚÔ› Ó·ÙÔ˜ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï” . æ‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ‰fiıËΠÌfiÓÔ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ª. ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ, ÙË ª·Ú˙Ȥ μ·¯›ÓÙ ¡Ù·ÛÙ˙ÂÚÓÙ›, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi ıÒÎÔ ÛÙËÓ πÛÏ·ÌÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∏ μÔ˘Ï‹ ·¤ÚÚÈ„Â ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ, ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ ÁÈ· Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ¶·È‰Â›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. √ ª. ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Press TV. ΔÔ ÈÚ·ÓÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÌÂÙ¤‰ˆÛ fiÙÈ Ô πÚ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜, ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó¤Ô˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ηٷ„‹ÊÈÛÂ Ë 290ÌÂÏ‹˜ μÔ˘Ï‹.

ΔÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∏ Δ¯ÂÚ¿ÓË Â›Ó·È “˘¤ÚÌ·¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘” ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ԉ¯Ù› Ô˘‰ÂÌ›· “·ÂÈÏ‹ ‹ ›ÂÛË” ÁÈ· ÌÈ· “ÔÚÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· “Â·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Ô ÈÚ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, Ã·Û¿Ó °Î·ÛÁη‚›. “ΔÔ πÚ¿Ó Â›Ó·È ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ȤÛÂȘ Î·È ·ÂÈϤ˜ .ªÈ· ηıÔÚÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ‹” ÙfiÓÈÛÂ Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ πÚ¿Ó. √ °Î·ÛÁη‚› ·¤ÚÚÈ„Â Â›Û˘ ÙȘ ·ÂÈϤ˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘. “Œ¯Ô˘Ì ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ÔÈ Î˘ÚÒÛÂȘ Ô˘‰ÂÌ›· Â-

›‰Ú·ÛË ¤¯Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì” ÛÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi Ì·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙfiÓÈÛÂ Ô ÈÚ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ πÚ¿Ó “Û¤‚ÂÙ·È ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ” . Δ· ¤ÓÙ ÌfiÓÈÌ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂, Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î¿ÏÂÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ ¯ı˜ ÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË Ó· ·ԉ¯Ù› ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ¤ÓÙ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜, Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ∂∂, ÛÙÔ μÈÛÌ¿ÓÙÂÓ, ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ πÚ¿Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ “·¢ı›·˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ·ÌÔÈ‚·›Ô˘ Û‚·ÛÌÔ‡” . “ΔÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ πÚ¿Ó ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¢ÈÂıÓ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È fi¯È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜” ·¿ÓÙËÛÂ Ô πÚ·Ófi˜ ˘-

™‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙÔ πÚ¿Ó ªÈÚ¯ÔÛÂ˝Ó ªÔ˘Û·‚› ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÛÙȘ Ù·Ú·¯¤˜ Ô˘ ͤÛ·Û·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËΠÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ·fi ÔÙ¤, ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 72 ¿ÓıÚˆÔÈ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ “ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÒÓ” ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. √ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞ÏÈÚÂ˙¿ ÃÔÛ½ÓÈ ª¯ÂÛÙ› Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ ÙÚÂȘ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ÙËÓ 11Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. √È ·Ú¯¤˜ -Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È ÙËÓ ¢‡ÛË ÁÈ· ÙȘ Ù·Ú·¯¤˜- ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 26 ÎÈ fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÔÏÏ¿ ̤ÏË Ù˘ ÔÏÈÙÔÊ˘Ï·Î‹˜ ª·Û›Ù˙. “√ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 72 [ÓÂÎÚÔ‡˜]” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ª¯ÂÛÙ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¢È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ Mosharekat.

ŒÓ· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂıÓÔÙÈΤ˜ Ù·Ú·¯¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ÛËÌÂȈı› ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ

¡¤· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ∫ÈÓ¤˙ˆÓ Ã·Ó ÛÙËÓ √˘ÚÔ‡ÌÙÛÈ ¶∂∫π¡√, 3.

™∂ Ó¤· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÚÔ¤‚ËÛ·Ó

∫ÈÓ¤˙ÔÈ Ã·Ó ÛÙËÓ fiÏË √˘ÚÔ‡ÌÙÛÈ Ù˘ ∫›Ó·˜, fiÔ˘ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Â›¯·Ó ÛËÌÂȈı› ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ √˘ÈÁÔ‡ÚˆÓ Î·È Ã·Ó. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ã·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ √˘ÚÔ‡ÌÙÛÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ™ÈÓÙ˙È¿ÓÁÎ Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ∫›Ó·˜. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜, ›Ûˆ˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, Ã·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Î·È ÊÒÓ·Í·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ fiÏË. √È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Ã·Ó ˙‹ÙËÛ·Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ∞Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ fiÏË. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û˘Ó¤Ï·‚ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‡ÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÈı¤ÛÂˆÓ Ì ۇÚÈÁÁ˜ Û ·ÁÓÒ-

ÛÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› 476 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÂÈı¤ÛÂˆÓ Ì ۇÚÈÁÁ˜ ·fi ÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Xinjiang, 433 ·fi Ù· ı‡Ì·Ù· ‹Ù·Ó ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Ã·Ó, 12 √˘ÈÁÔ‡ÚÔÈ Î·È 19 ·Ó‹Î·Ó ÛÙË ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÃÔ‡È. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¿Ú¯ÈÛ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰È·‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ Ã·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ √˘ÈÁÔ‡ÚˆÓ.

“√È Ã·Ó ¤Î·Ó·Ó ‰È·‰‹ÏˆÛË Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ ÂÈÚËÓÈ΋” , ‰‹ÏˆÛ ¤Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Â¤‚·Ï ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó. √ ›‰ÈÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÂٷ̤ÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÂȂ‚·›ˆÛ ˆ˜ ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Â¤ÛÙÚ„·Ó Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ™ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û √˘ÈÁÔ‡ÚÔ˘˜ Î·È Ã·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ¤¯·-

Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 197 ¿ÓıÚˆÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÎÈÓÂ˙ÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜. Δ· ÂÂÈÛfi‰È· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙȘ 5 πÔ˘Ï›Ô˘ ·fi Ì›· ÂÈÚËÓÈ΋ ηıÈÛÙÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· √˘ÈÁÔ‡ÚˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Û ¯¿Ô˜ Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 8,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· √˘ÈÁÔ‡ÚÔÈ, ÙÔ˘ÚÎfiʈÓÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ, ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ™ÈÓÙ˙È¿ÓÁÎ. ™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÌfiÏ˘‚‰Ô ∏ ÎÈÓÂ˙È΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ Û˘Ó¤Ï·‚ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÁÔÓ›˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∫›Ó·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó ÂÂȉ‹ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ‰ËÏËÙËÚÈ·ÛÙ› ·fi ÌfiÏ˘‚‰Ô, ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ ·ÔηχÊıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. “¶ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ÁÔÓ›˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó Û οÔÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜” , ÛËÌ›ˆÛ Û ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ¤Ó·˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ °Ô˘ÁοÓÁÎ, Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÃÔ˘Ó¿Ó. “√‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· fiÔ˘ Î·È ·Ó·ÎÚ›ıËηӔ , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜

·ÚÓ‹ıËΠӷ ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ °Ô˘ÁοÓÁΠ›¯·Ó ÎÏ›ÛÂÈ ¤Ó· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ¿ÚÎÔ Î·È Â›¯·Ó Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ˘fiÓÔÈ· fiÙÈ Â›¯·Ó “ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹” . ΔfiÙ ›¯·Ó ·ÓȯÓ¢ı› ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÌÔχ‚‰Ô˘ ÛÙÔ ·›Ì· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 1.350 ·È‰ÈÒÓ ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 14 ÂÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ˙Ô‡Û·Ó Û ·Ú¿ÁΘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ¿ÚÎÔ. √È ·Ú¯¤˜ Ù˘ °Ô˘ÁοÓÁΠηÙËÁfiÚËÛ·Ó Ì¤ÏË Ù˘ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó˘, ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ º·ÏÔ˘ÓÁÎfiÓÁÎ fiÙÈ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ˘ÔÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù·Ú·¯¤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘. “ªÂÚÈο ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ º·ÏÔ˘ÓÁÎfiÓÁÎ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ì ٷ „¤Ì·Ù· Î·È ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ‰È¤‰È‰·Ó” , ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ó· Â›Ó·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÛÔ˘˜ ˘ÔÎÈÓÔ‡Ó Ù·Ú·¯¤˜.

ªÂÙÚ¿ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ë πÓ‰ÔÓËÛ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ÛÂÈÛÌfi ÛÙËÓ π¿‚· Δ∑∞∫∞ƒΔ∞, 3.

Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ 57 ¿ÓıÚˆÔÈ

ÛÎÔÙÒıËηÓ, 140 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÓÂÎÚÔ› ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 7,3 ‚·ıÌÒÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ, Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ π¿‚·˜ ÛÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›·. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Â›·Ó fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 18.000 ηÙÔÈ˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÂÓÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5.000 ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ¿ÛÙÂÁÔÈ. ΔËÏÂÔÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÛÂÈÛÌÔ·ı›˜ Ó· Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó ¤Íˆ ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÚ·ÊÔ‡Ó ÚÈÓ ÍËÌÂÚÒÛÂÈ Î·È ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙË ÓËÛÙ›·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ, Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 57 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ 140 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 422. ¢¤Î· ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ›Ûˆ˜ ·˘ÍËı› ·ÏÌ·Ùˆ‰Ò˜, ηıÒ˜ ·Ôηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ı‡Ì·Ù·. ¢È·ÛÒÛÙ˜ Í·Ó¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ı¿ÊÙËÎ·Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ΔÛÈ·ÓÙ˙Ô‡Ú. ∏ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÛÂÈÛÌÈο ·̷ٷ ‹ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ ›¯Â ÂΉÔı› ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ‹ÚıË ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∏ ‰fiÓËÛË ¤ÁÈÓ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Δ˙·Î¿ÚÙ·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÓÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û „ËÏ¿ ÎÙ›ÚÈ·. √ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ Δ˙·Î¿ÚÙ· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó· ÓÂÎÚfi Î·È 27 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. √ ÛÂÈÛÌfi˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 10:55 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È Â›¯Â Â›ÎÂÓÙÚÔ ÂÚÈÔ¯‹ 142 ¯ÏÌ. ÓfiÙÈ· Ù˘ ª·ÓÙÔ‡ÓÁÎ. YËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó Û‹ÌÂÚ· Û˘ÓÂÚÁ›· ·ÚˆÁ‹˜ ÛÙȘ ÏËÁ›Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂ÚÁ¿Ù˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Î·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÚÁ·Ï›· ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi 42 ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂÙ¿ÊËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, ÙËÓ ‰fiÓËÛË, ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· 13 Û›ÙÈ· Ó· ÛÎÂ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ¯ÒÌ·Ù· Î·È ‚Ú¿¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™È·ÓÙ˙Ô‡Ú Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ π¿‚·˜. Δ· ÛˆÛÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›· ÂÓÙfiÈÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÒÌ·Ù·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰‡Ô Ô˘ ·Ó‹Î·Ó Û ·È‰È¿. μ·Ú¤· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓˆÓ. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2006 ›¯Â ÛËÌÂȈı› ÛÂÈÛÌfi˜ ÙËÓ ¢˘ÙÈ΋ π¿‚· Î·È Â›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi 600 ¿ÙÔÌ·.


36

¢ÈÂıÓ‹ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ·ÂÈÏËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ηٿ ÙÔ˘ ™·ÚÎÔ˙›

√ °° ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ·È Ë ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË

¶∞ƒπ™π, 3.

°∂¡∂À∏, 3.

∂¡¡∂∞ ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó

ÛÙË ÓfiÙÈ· °·ÏÏ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÂÈÏËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Î·È Û ÔÏÏÔ‡˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÔÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ªÔÓÂÏȤ. ∞fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2008, ÂÚ›Ô˘ 15 ·ÂÈÏËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜, ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ˜ ·fi ÛÊ·›Ú˜, ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÔÓÂÏȤ ÛÙÔ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Î·È Û ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ‹ Û ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜, ηıÒ˜ Î·È Û ªª∂ fiˆ˜ ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô France Televisions Î·È ÙÔ TF1. ΔȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ “Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ Ì·¯ËÙ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· 34” . “ÀÔ˘ÚÁÔ›, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜... ‰ÂÓ Â›ÛÙ ·Ú¿ ÓÂÎÚÔ› Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹” , ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙȘ ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ÂÈÛÙÔϤ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi RTL, ¤Ó·˜ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ.

°¿ÏÏÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÛÙÔ ∂Ï ™·Ï‚·‰fiÚ ™∞¡ ™∞§μ∞¢√ƒ, 3.

√ °¿ÏÏÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ¶Ô‚¤ÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Á˘Ú›ÛÂÈ ¤Ó· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ ÛÙÔ ∂Ï ™·Ï‚·‰fiÚ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ™·Ó ™·Ï‚·‰fiÚ. √ 52¯ÚÔÓÔ˜ ∫Ú. ¶Ô‚¤ÓÙ· ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi˜ ÛÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÙÔ˘, ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ™·Ó ™·Ï‚·‰fiÚ. ∂›¯Â ˘ÚÔ‚ÔÏËı› ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ΔÔ 2008 Ô ¶Ô‚¤ÓÙ· ÛÎËÓÔı¤ÙËÛ ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “La Vida Loca” Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ Mara 18. ΔÔ ÊÈÏÌ Â›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ∂Ï ™·Ï‚·‰fiÚ. “™˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔ˜” ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ï ™·Ï‚·‰fiÚ ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ºÔ‡Ó˜, ÂÓÒ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ª·ÓÔ˘¤Ï ªÂÏÁÎ¿Ú Î·Ù·‰›Î·Û ÙËÓ “·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈ΋” Ú¿ÍË Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ı· ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫Ú. ¶Ô‚¤ÓÙ·.

√ ªÚ¿Ô˘Ó ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘ §√¡¢π¡√, 3.

√ μƒ∂Δ∞¡√™ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ì¤ÙÚÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ӤԢ˜ Û ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi §ÔÓ‰›ÓÔ, ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó, fiˆ˜ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÙÔ BBC. “¢ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ò ÁÈ· ÙÔ ÌÈÛıfi ÌÔ˘. ∂¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÒÛÙ ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ, ı· ‹ÌÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ. ¢ÂÓ Î¿Óˆ ·˘Ùfi ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ªÚ¿Ô˘Ó.

√∏∂: ∏ °Ë “‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ”

°° ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó ∫È-ÌÔ˘Ó ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ·È Ë ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë °Ë “‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ” . “Œ¯Ô˘Ì ÙÔ fi‰È ÛÙÔ Áο˙È Î·È ‚˘ıÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ª·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ 3˘ ¢È¿Û΄˘ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ ∫ϛ̷ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙË °ÂÓ‡Ë. √ °° ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ ∞ÚÎÙÈ΋ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ Â›Û˘ fiÙÈ “ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ı· Ê·ÓÔ‡Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·” , Û‡Ìʈӷ Ì ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. “ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·ÙËÁÔڛ˜ fiÙÈ ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÓÈÎfi. ŸÌˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ı· ¤ÚÂ ӷ ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÓÈÎfi Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ϤÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÂÛÌ¢Ùԇ̠̠Ú¿ÍÂȘ ˘¤Ú ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ·Ó ·˘Ù¤˜ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

“∫¿ÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜. √È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÌÈ· Ì·˙È΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹” , ÚÔ¤‚Ï„Â. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ª·Ó °ÎÈªÔ˘Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÔÚ˘Ê‹˜ ·Ú¯ËÁÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ë μÚ·˙ÈÏ›· Î·È Ë πÓ‰ÔÓËÛ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ χÛÂȘ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ô„›ÏˆÛ˘ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2005 ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ô„›ÏˆÛ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 17% Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ (875.000 ÙÌ.), ̤ÁÂıÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ fiˆ˜ ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ª·Ó. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ “ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·” Ù˘ ·Ô„›ÏˆÛ˘, Ë ÔÔ›· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 20% ÙˆÓ ÂÎÏ˘fiÌÂÓˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÚfiÛıÂÛÂ. “¶ÚÔ¤ÙÚ„· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, Ó· ·-

∫∞ª¶√À§, 3.

ª∂ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ

Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÏıÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¿ÚÙÈ Ì ·ÏÎÔfiÏ, fiÚÓ˜ Î·È ¿ÛÂÌÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ∞ÊÁ·ÓÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ΔËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ¤Î·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÓÒ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ ÿ·Ó ∫¤ÏÈ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ë Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ʇϷ͢. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÚÂۂ›· Ù˘ ∫·ÌÔ‡Ï, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ Î·È ‡„Ô˘˜ 189 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ, Ë ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Project on Government Oversight ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔ› ʇϷΘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ArmorGroup ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÓ·Ó ¿ÚÙ˘ ÛÙÔÓ ÛÙÚ·ÙÒÓ· ÙÔ˘˜, fiÔ˘ ¤‚Á·˙·Ó Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘˜, ¤ÈÓ·Ó ‚fiÙη Î·È Î·ÎÔÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó ∞ÊÁ·ÓÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÊÚÔ˘ÚÒÓ ·fi ·ÓÒÙÂÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›·. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› Û ‚›ÓÙÂÔ. √È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 450 ʇϷΘ Ù˘ ArmorGroup ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û “Ù˘Ú·ÓÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” , fiÔ˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ·ÚÂ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜. ™ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· “η΋

΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Û ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯·Ó. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜, “Ô Úfi‰ÚÔ˜ √Ì¿Ì· Î·È Ô Î. ÷ÙÔÁÈ¿Ì· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ Î·È Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË” .

¡ÂÎÚÔ‡˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ ·fi ÏËÌ̇Ú˜ ÛÙË ¢. ∞ÊÚÈ΋ Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ı¤Ì·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ÚÔÛηÏÒÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë μÚ·˙ÈÏ›·, Ë πÓ‰ÔÓËÛ›· Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ ∫ÔÓÁÎfi, Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÛÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ-

ÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∏ Û‡ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈı› Ë ÂÎÔÌ‹ ·ÂÚ›ˆÓ, Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ Ó¤Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ π·ˆÓ›·˜, °ÈÔ˘Î›Ô Ã·ÙÔÁÈ¿Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ-

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ¿ÓıÚˆÔÈ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È 150.000 ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÛÙÂÁÔÈ ÛÙËÓ ªÔ˘ÚΛӷ º¿ÛÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ÏËÌ̇Ú˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ÛÊÔ‰Ú¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ Û¿ÚˆÛ·Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÊÚÈ΋˜. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ¡›ÁËÚ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰˘Ô ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È 20.000 ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÛÙÂÁÔÈ, ÂÓÒ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÏËÌ̇Ú˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Î·È ÛÙË ™ÂÓÂÁ¿ÏË. “∫·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 110.000

·ÓıÚÒÔ˘˜, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ·Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› Ô˘ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó Û ηÙÔÈ˘ ÁÂÈÙfiÓˆÓ ÙÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∑ÔÓÁÎfi ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ªÔ˘ÚΛӷ º¿ÛÔ, √˘·ÁηÓÙÔ‡ÁÎÔ˘, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÏËÌ̇Ú˜ ‰È¤Ï˘Û·Ó Á¤Ê˘Ú˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎfi„ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ™Ù¤Ï¯Ԙ ÙÔ˘ μÂÏÁÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠÂ›Û˘ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ™ÙÔ ¡›ÁËÚ·, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÛÙÂÁÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÁηÓÙ¤˙, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Âگ›ÏÈÛË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∫ÔÚ¿. ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ËÁ‹ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰˘Ô ÛÔÚÔ› Î·È ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∫¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ∞ÁηÓÙ¤˙ › fiÙÈ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÛÙËÓ ¢˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·fi ÏËÌ̇Ú˜ ΔÔ 2007, ¿Óˆ ·fi 300 ¿ÓıÚˆÔÈ Â›¯·Ó ‚ÚÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È 800.000 ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ.

∂Í·ÈÙ›·˜ “·Ó‹ıÈ΢ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜” ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ê‡Ï·Í˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜

“Àfi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË” ÔÈ ÊÚÔ˘ÚÔ› Ù˘ ÚÂۂ›·˜ ∏¶∞ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó

·fi‰ÔÛË” ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘, ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2007. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ó¤Â˜ ·Ôηχ„ÂȘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÚÂۂ›·˜, ÂÓÒ Ë ‚›· ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ∏ Pogo ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Û fiÙÈ, Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ‚›· ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÏÒÛÛ·˜, ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi, η„fiÓÈ· Î·È ·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷӿψÛË ·ÏÎÔfiÏ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÊÚÔ˘ÚÒÓ. √È ÊÚÔ˘ÚÔ› Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÚ›Ô˘ 1.000 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ‰Èψ̷ÙÒÓ Ù˘ ÚÂۂ›·˜.

√È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ê‡Ï·Î˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ‹ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÏÌËÚ¿ ÂÛÒÚÔ˘¯· Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ, Ó· Ô˘ÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó “˙ˆÒ‰Ë” Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ ÿ·Ó ∫¤ÏÈ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÁÈ· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿, Ú¿ÁÌ· Ô˘ fiÊÂÈÏ ӷ οÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ‰Èψ̿Ù˜ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ ‰ÂÓ ‰È¤ÙÚÂÍ·Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ¤Ú¢ӷ ¿Óˆ ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· “‰È·Ï˘ı›” “ΔÔ ÈÔ ·¯ı¤˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‹-

Ù·Ó ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ·Ë‰È·ÛÙÈΤ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫¤ÏÈ. ∏ ÚÂۂ›· ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ··ÁfiÚ¢Û ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ ÛÙÔÓ ÛÙÚ·ÙÒÓ· fiÔ˘ ˙Ô˘Ó ÔÈ Ê‡Ï·Î¤˜ Ù˘. “∞̤ۈ˜ ÌfiÏȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›· ÚÔ¤‚Ë ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÚÂۂ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ηÙËÁÔÚÈÒÓ ÁÈ· ·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û ‚¿ÚÔ˜ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ê‡Ï·Í˘, Ô˘ ÚÔۤϷ‚·Ó ÔÈ ∏¶∞ ÛÙÔ πÚ¿Î Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó.

™ÎÔÙÒıËΠμÚÂÙ·Ófi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘

ŒÓ·˜ μÚÂÙ·Ófi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÛÎÔÙÒıËΠ۠‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜. √ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û Û Â›ÏÂÎÙÔ ÛÒÌ·, ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¯ı˜, ΔÂÙ¿ÚÙË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª·Ì·Ù˙› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ Â·Ú¯›·˜ ÃÂÏÌ¿ÓÙ, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ÙÔ ˘Ô˘Ú-

ÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. “ŸÏÔÈ Ì·˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰Ú¿Û˘ Ï˘ԇ̷ÛÙ ‚·ıÈ¿ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÓ·›Ô˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË Ô˘ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÂÓÒ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ¤Ó·˜ ηχÙÂÚÔ˜ ÙfiÔ˜” ›Â Ô ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ¡ÈÎ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙÛÔÓ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ÃÂÏÌ¿ÓÙ. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·˘Í¿ÓÂÈ Û 211 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2001 ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘fi ÙȘ ∏¶∞ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 22 ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È 19 ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. √È ·ÒÏÂȘ ÛÙȘ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘, fiÙ·Ó ·ÊÁ·ÓÈΤ˜ Î·È ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ Â›ÏÂÎÙ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó ÌÂÁ¿ÏË Âȯ›ÚËÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó Ù˘ ÃÂÏÌ¿ÓÙ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Â·Ú¯›· ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 20‹˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ™¯Â‰fiÓ 9.000 μÚÂÙ·ÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÌÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ˘fi ÙȘ ∏¶∞ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi Ô˘ ÚÔηÏ› fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Û‡ÓÙÔÌË ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó.


OÈÎÔÓÔÌ›· 37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

√‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∂Δ∞∫

Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ√

ƒÂ˘ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ·ÒÏÂȘ ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË 2,57%

∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ· fiÚÈ· ÛÙÔ ∂ÓÈ·›Ô Δ¤ÏÔ˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ

∞£∏¡∞, 3.

¶ΔøΔπ∫√ ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙÔ

∞£∏¡∞, 3.

¢

È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ∂Δ∞∫ ÙÔ˘ 2009 ÌÂÙ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó Ì ÙÔ ∂Δ∞∫ ÙÔ˘ 2008, ΢ڛˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ηÙÔÈΛ·. °È· ÙÔÓ ¿Á·ÌÔ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È 100.000 ¢ÚÒ ·fi ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È 200.000 ·fi ÙÔÓ ¤ÁÁ·ÌÔ. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 30.000 ¢ÚÒ fiÙ·Ó ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÚ›· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· Ù¤ÎÓ· Î·È ¿Óˆ. ™‡Ìʈӷ Ì ԉËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ë ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔÓ ÊfiÚÔ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÔ Á‹‰fi Ù˘. ¢ÂÓ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Â›Û˘ Û ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ηÙÔÈΛ·˜ (·Ôı‹Î˜, ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î.Ï.), ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·Î›ÓËÙ· Î·È Ù· ÔÈÎfi‰·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·:

ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘. ∞Ó Ë ‰‹ÏˆÛË ˘Ô‚ÏËı› ÂÎÚfiıÂÛÌ·, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛıÂÙÔ˜ ÊfiÚÔ˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 1% Â› ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË, ÁÈ· οı ̋ӷ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘. Δ· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 100% ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ‰‹ÏˆÛ˘ Î·È ÔÛÔÛÙfi 200% ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ‹ ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰‹ÏˆÛ˘.

º˘ÛÈο ¶ÚfiÛˆ· ∞fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 Î·È ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ Δ¤ÏÔ˘˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·fi ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ÔÛfi ̤¯ÚÈ ÂηÙfi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ (100.000 ú) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Á·ÌÔ˘˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÔÛfi ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È Î·È ÁÈ· ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˘˜ ‹ ¯‹ÚÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ‰ÂÓ ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ù¤ÎÓ·. °È· ÙÔ˘˜ ¤ÁÁ·ÌÔ˘˜, ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ÔÛfi ̤¯ÚÈ ‰È·ÎfiÛȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ (200.000,00 ú), ÂÈÌÂÚÈ˙fiÌÂÓÔ ·Ó·ÏÔÁÈο ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ‰‹ÏˆÛË ∂.Δ.∞∫. ΔÔ ›‰ÈÔ ÔÛfi ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È Î·È ÁÈ· ¯‹ÚÔ˘˜ ‹ ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˘˜ ‹ ¿Á·ÌÔ˘˜ Ô˘ ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ù¤ÎÓ·, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË ‰‹-

¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ψÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ (200.000,00 ú) ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ (30.000,00 ú), fiÙ·Ó ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÚ›· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ·, ηٿ ÙÔÓ ∫.º.∂., Ù¤ÎÓ· Î·È ¿Óˆ. ∏ ··ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÌÚ·ÁÌ¿ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ (Ï‹Ú˘ ‹ „ÈÏ‹ ΢ÚÈfiÙËÙ· ‹ ÂÈηÚ›·), ·Ó ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Â›Ó·È ËÌÈÙÂϤ˜ ‹ ¤¯ÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi (.¯. ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô) Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÓȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Â› Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜.

∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ··ÏÏ·Á‹ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÔ Á‹‰fi Ù˘. ¢ÂÓ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Â›Û˘ Û ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ηÙÔÈΛ·˜ (.¯. ·Ôı‹Î˜, ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î.Ï.). ∞Ó ‰ÂÓ ˘Ô‚ÏËı› ηıfiÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛË, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛıÂÙÔ˜ ÊfiÚÔ˜, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 2,5% Â› ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘, ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ·¤Ê¢ÁÂ Ô ˘fi¯ÚÂÔ˜ ÏfiÁˆ ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· οı ̋ӷ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘, ÂÓÒ ·Ó ˘Ô‚ÏËı› ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ‰‹ÏˆÛË, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘fi¯ÚÂÔ ÚfiÛıÂÙÔ˜ ÊfiÚÔ˜, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 2% Â› ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ·¤Ê¢ÁÂ, ÁÈ· οı ̋ӷ η-

ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÊÔÚÔÏÔÁ›·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· (1) ¢ÚÒ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ËÌÈÙÂÏ‹ ÎÙ›ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ÁˆÚÁÈο Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο ÎÙ‹ÚÈ·. ∞fi ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ÙÔ˘ 1ú/ÙÌ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÁˆÚÁÈο Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο ÎÙ›ÛÌ·Ù·. °ÂˆÚÁÈο ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÎÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ÔÔ›· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ˙ˆÔÙÚÔʤ˜, ÛfiÚÔÈ, ÁˆÚÁÈο ÂÚÁ·Ï›· Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó ˙Ò·, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·Ϥ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÎÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÁÂÓÈο ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˙ÒˆÓ. ¢ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ηÙËÁÔڛ˜ ÎÙ‹ÚÈ· Ì·˙È΋˜ ‰È·-

ÏÔÁ‹˜, Û˘Û΢·Û›·˜ ‹ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‹ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ù· ÛÊ·Á›·, Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ηٷÛ΢‹˜ ‹ ÂÈÛ΢‹˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ „‡¯ÔÓÙ·È Ù· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ˚fiÓÙ·. ∏ ·Í›· ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ·Í›·˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï·Ó ·Ú¯ÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ∂Δ∞∫ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¤Ï¢ÛË ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·˘ÙÔÙÂϤ˜ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (5.000) ¢ÚÒ. ø˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·ÊÂÙËÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÂΛӢ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÏËÍÂ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12 ÙÔ˘ Ó.3634/2008, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ηْ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ˆ˜ ηٿ ÓfiÌÔ ÚÔıÂÛÌ›· ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘. ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009.

™Â ÙÚԯȿ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009

™˘ÚÚ›ÎÓˆÛË 0,3% ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ∞£∏¡∞, 3.

ª∂πø™∏ 0,3% ÛËÌ›ˆÛ Û ÂÙ‹-

ÛÈ· ‚¿ÛË ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ÙÔ ∞∂¶, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ∂™À∂. Δ· ·Ú¯Èο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂™À∂ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ì›ˆÛË 0,2%. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 1993 Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ŒÓ·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, ÙÔ ∞∂¶ ·˘Í‹ıËΠηٿ 0,2%. ™Â ÙÚÈÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, ÙÔ ∞∂¶ ›¯Â ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ 1,2% ÛÙÔ ·’ÙÚ›ÌËÓÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, ÙÔ ∞∂¶ ›¯Â ·˘ÍËı› ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÙÚ›ÌËÓÔ (+0,3%). ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008, Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‹Ù·Ó 2,4%. ™ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, ÔÈ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·Á›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 16,5% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi (32,8%), ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (30,5%) Î·È ÛÙȘ ηÙÔÈ˘ ηٿ 23,3%. ™ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ηٷÛ΢¤˜ ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË 8,9% Î·È ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÏÔÈ¿ ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ηٿ 5,9%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂™À∂, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷӷψÙÈ΋ ‰·¿ÓË ·ÚÔ˘-

Û›·Û Ì›ˆÛË 0,9%. ∏ ÌÂÓ ‰ËÌfiÛÈ· ηٷӿψÛË ·˘Í‹ıËΠηٿ 3,6%, ÂÓÒ Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 2%. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂™À∂: - √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 10,9%. ∏ Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ·fi ÙË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 16,1% ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ-·Á·ıÒÓ Î·È ·Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ-˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù¿ 7,5%. - √È ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 21,8%. ∏ Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚ-

ÊÒıËΠ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ 21,1% Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ-·Á·ıÒÓ Î·È Î·Ù¿ 24,7% Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ-˘ËÚÂÛÈÒÓ.

ªÂ›ˆÛË 18,4% ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ªÂ›ˆÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 18,4% ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂™À∂ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Í·ÁˆÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ªÂÏÂÙÒÓ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂™À∂ ÁÈ· ÙȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜

Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηٿ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 22,6% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2008 Î·È ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ηٿ 28,8%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-πÔ˘Ó›Ô˘ 2009, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2008,Ë ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ‹Ù·Ó 18,4% (·fi 8.624 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û 7.033 ÂηÙ. ¢ÚÒ) Î·È ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ 31,3% (·fi 31.493 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û 21.642 ÂηÙ. ¢ÚÒ). ∏ Ì›ˆÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó Ë ·Í›· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘-

Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ÛÙÔ ˘ÔÙÈÌË̤ÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Â˘ÚÒ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÓfiÌÈÛÌ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 29% ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Î·È 40,2% ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÌÂÈÒıËΠÌÂÓ Î·Ù¿ 8.260 ÂηÙ. ¢ÚÒ (·fi 22.869 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008, Û 14.609 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ‹ ÔÛÔÛÙfi Ì›ˆÛ˘ -36%), Ë Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ fï˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ì ÛËÌ·ÓÙÈο Ù·¯‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜.

¢π∞¡√ª∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞™ “ ™∏ª∂π∞ ¶ø§∏™∏™ ∞£∏¡ø¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ 1. ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ (¶§∞Δ∂π∞) 2. ∞£∏¡∞ 3. ∞£∏¡∞ (¢π∫∞™Δ∏ƒπ∞) 4. ∞£∏¡∞ (∫Àæ∂§∏) 5. ∞£∏¡∞ (¶§. ∞ΔΔπ∫∏™) 6. ∞π°∞§∂ø 7. ∞ª¶∂§√∫∏¶√π (∂ƒ. ™Δ∞Àƒ√™) 8. ∞ƒ°Àƒ√¶√À§∏

√¡√ª∞ ∞§∂Àƒ∞™ ¶∂ƒ. ∫√ƒ∞∫π∞¡πΔ∏™ ¡π∫√™ º√À¡Δ√À§∏™ ∫√¡Δ√¶∞¡√À μ∞™π§π∫∏ °§À∫∞™ ¢. £∞¡∞™∏™ ¡π∫√§∞√™ ¢∏ª∏Δƒπ√À ∫√¡Δ√Àƒ∏™

¢π∂À£À¡™∏ ∏ƒøø¡ ¶√§ÀΔ∂á∂π√À 8 ∞∫∞¢∏ªπ∞™ & ™π¡∞ ∂À∂§¶π¢ø¡ 95 ¶§. ∫Àæ∂§∏™ 1 ™∂¶√§πø¡ 5 π∂ƒ∞ √¢√™ 280 & £∏μø¡ ∫∏ºπ™™π∞ 98 & ∂ƒ. ™Δ∞Àƒ√À ∫À¶ƒ√À 70

¶∂ƒπ√Ã∏

√¡√ª∞

9. °∞§∞Δ™π °∞∫π∞™ π. 10. ∫∞§§π£∂∞ ∫√ƒ∞∫π¢∏™ ∏§π∞™ 11. ¡. ∫√™ª√™ §∂À∫∞¢πΔ∏™ £. 12. ¶∞°∫ƒ∞Δπ ºƒ∞°∫√À 13. ™À¡Δ∞°ª∞ ∞º√π Δ√ÀΔ√À§∏ 14. √ª√¡√π∞ ∞£∏¡∞™ & √ª√¡√π∞™ 15. ¶∂πƒ∞πø™ 1 16. ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À 7-73

¢π∂À£À¡™∏ ∞°. °§À∫∂ƒπ∞™ 2 ™∞μπΔ∞¡π¢π√À 6 ™À°°ƒ√À 81 Àª∏ΔΔ√À 74 ∂ƒª√À-™À¡Δ∞°ª∞Δ√™

ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ì›· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. Δ· ÈÛ¯˘Ú¿ ͤӷ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ· Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ Â¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· blue chips. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.414,21 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2.477,98 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 63,77 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 2,57%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ηÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 2.364,25 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó Î·Ù¤ÁÚ·Ê ·ÒÏÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 4,56%, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.275,82 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,53%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.700,47 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,54%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 456,03 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 3,34%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.855,51 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,55%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.342,08 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 2,53%. √Ϙ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ì ·ÒÏÂȘ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Alpha Bank Ë ÔÔ›· ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 2,41%. ΔȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¢∂∏(6,52%), ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘(-5,30%), Ù˘ Atebank(-4,40%) Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (-3,44%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.720,00 5,66%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.361,08 -3,33%, ∂ÌfiÚÈÔ: 3.724,49 -1,29%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 3.511,09 4,15%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 3.462,68 +15,09%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.772,69 -3,28%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.972,91 -2,38%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 3.165,45 -4,28%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 3.011,47 -2,62%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 1.473,61 -2,02%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.901,21 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, ΔÚ¿Â˙˜: 3.156,69 2,35%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 5.268,15 -1,64%, ÀÁ›·: 5.073,96 -2,18% ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 4.280,97 -6,47%, ÃËÌÈο: 7.636,89 -3,57%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 4.908,12 3,34%. ∞fi ÙȘ 252 ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, 24 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 199 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ 29 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ¢ÔÌÈ΋ ∫Ú‹Ù˘ +17,50%, ¢√§ +16,58%, Δ˙ÈÚ·ÎÈ¿Ó(Î) +10,00%, ∞ÙÙÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ +9,76% Î·È ª·Í›Ì ¶ÂÚÙÛÈÓ›‰Ë˜ +7,69%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ӈ̤ÓË ∫ψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›· -11,11%, ∂À∞£ -10,92%, Logismos -9,84%, πÔÙÔ‡Ú(Î) -9,76% Î·È ¶ÂÙ˙ÂÙ¿ÎȘ (Î) -9,76%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 374,887 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 37,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 38 ∂Ó›Û¯˘ÛË Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ™. ÷Ù˙ËÁ¿Î˘ ∞£∏¡∞, 3.

™¯Â‰fiÓ ÙÚÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfiÓ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 40 ¯ÚfiÓˆÓ, Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Èηۛ·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ™ˆÙ. ÷Ù˙ËÁ¿Î˘, ˘¤ÁÚ·„ ·fiÊ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÔÛfiÓ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ·fi 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û 275 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ÷Ù˙ËÁ¿Î˘, Ì ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰È·ÚıÚˆÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 8.000-10.000 Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ 2009. ªÂ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfiÓ Î·Ù·ÓÂÌ‹ıËΠÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ, ·Ó·ÏÔÁÈο Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ›¯Â ÂΉËψı› ·fi ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ηٷӤÌÂÙ·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 22.850.000 ∂.

∂ÈΛӉ˘ÓÔ “„¿ÚÂÌ·” ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ∞£∏¡∞, 3.

ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ - Saferinternet.gr, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ηıÒ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÔ˘˜ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô Ì‹Ó˘Ì·-·¿ÙË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ÙÔ ‰Â ΛÌÂÓÔ Â›Ó·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ··ÙËÏfi Ì‹Ó˘Ì· ·ÚÎÂÙ¿ ·ÏËıÔÊ·Ó¤˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ·Ú·Ï‹Ù˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È fiÙÈ (‰‹ıÂÓ) ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î¿ÔÈÔ ÔÛfi ˆ˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ¿ÌÂÛ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÊfiÚÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ‰›‰ÂÙ·È. ∂Λ, ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ·Ú·Ï‹ÙË (ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·ÙÔÈΛ·˜, ∞ºª Î.·), ÛÙÔȯ›· ÚfiÛ‚·Û˘ Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi (fiÓÔÌ· ¯Ú‹ÛÙË-userid Î·È Û˘ÓıËÌ·ÙÈÎfi-password), ηıÒ˜ Î·È fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÙÔ˘ οÚÙ·˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ï¿‚ÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÛÙ· ÔÔ›· Û·˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÛÙÔȯ›· Û·˜ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÙ οÔÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, Ú¤ÂÈ: -¡· ¤¯ÂÙ Â›ÁÓˆÛË fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÛÔ‚·Úfi˜ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‹ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. -ªËÓ ··Óٿ٠ÔÙ¤ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÌËӇ̷ٷ. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙÂ, Â›Ó·È Ó· Ù· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙÂ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ‹ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÛÙÔϤ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. -ªËÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ÊfiÚ̘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ‰È·‚¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Î›ÌÂÓÔ (fiÚÔÈ ¯Ú‹Û˘/ÔÏÈÙÈ΋ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘), ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ηٷ¯ˆÚ›ÛÂÙÂ. ∞Ó ¤¯ÂÙ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· οÔÈÔ˘ e-mail, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·/ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ‹ÛÂÙ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ Ï¿‚·ÙÂ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∞˘ÍË̤ÓÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‚ϤÂÈ Ë Standard & Poor’s

ªÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ∞£∏¡∞, 3.

ª

ÈÎÚ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ‰·ÓÂȷ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, Ì ٷ ÔÛÔÛÙ¿ Ó· ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÂΛӷ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ Alpha Bank, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó‹Ïı ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÛÙÔ 54,1% ÙÔ˘ ∞∂¶, ¤Ó·ÓÙÈ 53,9% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈο ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË (74,1%). ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 48,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009, ¤Ó·ÓÙÈ 48,3% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È 47,7% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008. ™ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 61,9% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ì ÛÙÔȯ›· πÔ˘Ï›Ô˘ 2009, ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘ Ô ‚·ıÌfi˜ ¯Ú¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 32,3% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ì ÛÙÔȯ›· πÔ˘Ï›Ô˘ 2009 Û ۯ¤ÛË Ì 31,5% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008. ™ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó 45,6% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009 Û ۯ¤ÛË Ì 45,3% ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘ Ô ‚·ıÌfi˜ ¯Ú¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ‹Ù·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009 Û 16,1% Û ۯ¤ÛË Ì 16,2% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008. ™ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó 16,3% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È 16,6% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008.

∞˘ÍË̤ÓÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ΔÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ, Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ Ù˘ Standard & Poor’s §Ô˘›Ù˙È ªfiÙÈ, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË “∞ÔÙ›ÌËÛË ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ¯ˆÚÒÓ: ∂ÏÏ¿‰·” , Ô˘ ‰fiıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. “∞Ó Î·È ÔÈ Â˘ÓÔ˚Τ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ù·

ÚfiÛÊ·Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤ˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‚·ıÌfi ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ªfiÙÈ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, “Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¿ÏϘ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó, ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·Ó·Ù˘¯ı› Ú·Á‰·›·, ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡-

ÛÂȘ Û Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘” . ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ S&P ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “·Ú¿ ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜, ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË Û ÌÂÁ¿Ï˜ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜. ∏ ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ, ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Â›Ó·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÌfi‰È· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” .

“¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ÈÛÙˆÙÈÎÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi fi,ÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ηıÒ˜ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Û ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰·ÓÂÈÛÙÈÎÒÓ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ” , ÁÚ¿ÊÂÈ Ô Î. §. ªfiÙÈ. ∏ S&P ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚfiÙ˘· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È Î¿Ï˘„˘ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚Îfi fiÚÔ. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÏËÚˆÌÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌË ·fi fi,ÙÈ Û ¿ÏϘ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙˆÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙËÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡. “∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¡∞ ∂˘ÚÒ˘, ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· (fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·È·, ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ) ¤¯ÂÈ, Û˘Ó Ùˆ ¯ÚfiÓˆ, ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο. Δ· Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 20% ÙˆÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ: “μϤÔ˘Ì ·˘ÍË̤ÓÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ·ÁÔÚ¤˜ Ì ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, Û˘ÓÂ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜-ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ù˘ ·fiÙÔÌ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛ˘ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó” .

™Ù·‰È·Î‹ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ‚ϤÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·

∞ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÛÙÔ 1% ÙÔ Â˘ÚˆÂÈÙfiÎÈÔ ºƒ∞¡∫º√ÀƒΔ∏, 3.

™ÙÔ 1%, Û ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏfi Â›‰Ô, ‰È·Ù‹ÚËÛ ۋÌÂÚ· Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ú¿ÍÂȘ ·ÚÈ·˜ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂∫Δ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÛÙÔ 1,75% ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÔÚȷ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÛÙÔ 0,25% ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ ηٷı¤ÛˆÓ. Δ· ÂÈÙfiÎÈ· ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ ·fi ÙȘ 13 ª·˝Ô˘. ™ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Â˘ÚˆÙÚ¿Â˙·˜, ∑·Ó∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤, › fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì›· “Ôχ ÛÙ·‰È·Î‹” ·Ó¿Î·Ì„Ë ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË, Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È “¿ÓÈÛË” ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘. ∏ Â˘ÚˆÙÚ¿Â˙· ·Ó·ıÂÒÚËÛ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ 2009 Î·È ÙÔ 2010, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜, fï˜, ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ·, ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ Ë ∂∫Δ ÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ (οو ·fi 2%). “À¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ·ÏÏÔ‡” ›Â Ô Î. ΔÚÈÛ¤. “∞˘Ùfi Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· fiÙÈ Ë ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì›· ÂÚ›Ô-

‰Ô˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ôχ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·Ó¿Î·Ì„˘” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. °È· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 2009, Ë ∂∫Δ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ 3,8% Ì 4,4% ¤Ó·ÓÙÈ 4,1%5,1% Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Û ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ. °È· ÙÔ 2010, ‚ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ ∞∂¶ ı· ÎÈÓËı› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ -0,5% Î·È ÙÔ˘ +0,9%, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ‚ϤÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË 0,2%. √ Î. ΔÚÈÛ¤ › ·ÎfiÌ· ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ fiÙÈ Ë ∂∫Δ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÈϤÔÓ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ·ÚÁfiÙÂÚ· ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó·, Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 1%. ∞˘Ù‹ ‹ ‰‹ÏˆÛË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë Â˘ÚˆÙÚ¿Â˙· ‰ÂÓ ÛΤÙÂÙ·È Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ Ù· “ÌË Û˘Ì‚·ÙÈο“ ̤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √È ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ÙÚ·Â˙›Ù˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó fiÙÈ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ fiÙ·Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·È Ù· ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ· ÎÚ·ÙÈο ·Î¤Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ÎÚ·ÙÈο ¯Ú¤Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÔÍ¢ı› ÛÙ· ‡„Ë. ∂›Û˘, ËÁ‹ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ (ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ -9,5%- ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ), Ë ÔÔ›· ı· Ï‹ÍÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙË ‰È·ÙËÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ Reuters, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Ù˘ ∂∫Δ ı· Ì›ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÛÙÔ 1% ¤ˆ˜ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (∂∫Δ) ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ÂÎÙ›ÌËÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ô-

Ê¿ÛÂȘ Ù˘ G20 ‹Ù·Ó “·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜” “Ú¤ÂÈ fï˜ ·ÎfiÌË Ó· Á›ÓÂÈ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿” ∏ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛË ı· Â›Ó·È Ó· ԇ̠“ÙÒÚ· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·, Ô˘ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó, Ô˘ ÔÏÏÔ› ‰Â›ÎÙ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙ· ηÓÔÓÈο ÙÔ˘˜ Â›‰·, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜”. “£· Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ Ï¿ıÔ˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. √È ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Û‡ÓÔ‰Ô ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· ̤۷ Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÚÔÏËÊı› ÌÈ· Ó¤· ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 24 Î·È 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶›ÙÛÌÔ˘ÚÁÎ ÙˆÓ ∏¶∞.

∏ ‡ÊÂÛË Ô‰Â‡ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ∏ ‡ÊÂÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ÌfiÏȘ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô √√™∞ ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Reuters, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, °ÈfiÚÁÎÂÓ ∂Ï̤ÛÎÔÊ, › fiÙÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ›Ûˆ˜ ı· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ·’ fi,ÙÈ ıˆÚ›ÙÔ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. “™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ ˘-

‹Ú¯·Ó ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ̛· ·Ó¿Î·Ì„Ë Ë ÔÔ›· ›Ûˆ˜ ¤ÚıÂÈ Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË, ÂÂȉ‹ ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙȈı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú·Á‰·›· Û ۯ¤ÛË Ì fiÙÈ ˘Ôı¤Ù·Ì ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. °È· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, Ô √√™∞ ÚԂϤÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 2009, ÔÈ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ “√Ì¿‰·˜ ÙˆÓ ∂Ù¿” ı· Û˘ÚÚÈÎÓˆıÔ‡Ó Î·Ù¿ 3,7% (Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Úfi‚ÏÂ„Ë ‹Ù·Ó 4,1%). °È· ÙÔ 2010, Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË 0,7%. ™Â ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, ÙÔ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ ∞∂¶ ı· ·˘ÍËı› ηٿ 1,2% Î·È 1,4% ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÙÚ›ÌËÓÔ. ∏ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 3,7% Â›Ó·È Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙÔÓ μ’¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. √ √√™∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙ· ÂÙ·ÈÚÈο ΤډË, ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ı· ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. °È· ÙȘ ∏¶∞ ÚԂϤÂÙ·È Â¤ÎÙ·ÛË 1,6% ÛÙÔ Á’ÙÚ›ÌËÓÔ, ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË 0,3% (2% ÛÙÔ ‰’ÙÚ›ÌËÓÔ) Î·È ÁÈ· ÙËÓ π·ˆÓ›· 1,1%. ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ πÙ·Ï›·˜, fiÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË. ™ÙËÓ π·ˆÓ›· ÚԂϤÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÂÙÈÓfi ÙÚ›ÌËÓÔ, ¤ÂÈÙ· ·fi ·‡ÍËÛË ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ.


39

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∂£¡π∫√ £∞§∞™™π√ ¶∞ƒ∫√ ∞§√¡¡∏™√À μ√ƒ∂πø¡ ™¶√ƒ∞¢ø¡ (∂.£.¶.∞.μ.™.) NATIONAL MARINE PARK OF ALONNISOS NORTHERN SPORADES (N.M.P.A.N.S.) Web: www.alonissos-park.gr Email: info@alonissos-park.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΕΧΩΔΕ Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¶Ï‹ÚˆÛ˘ Ì›·˜ (1) ı¤Û˘ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï·ÛÛ›Ô˘ ¶¿ÚÎÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005. 2. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει. 3. Τη Σ.Α.Ε. 075/3 και το με κωδικό αριθμό 2005ΣΕ07530025 εγγεγραμμένο σε αυτή έργο με τίτλο “Οργάνωση της Προστασίας και της Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων” και πιο συγκεκριμένα του Υποέργου 1 “Αρχική Λειτουργία (START UP) του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων” . 4. Τη με αρ. πρωτ. 182139/28.04.2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την ένταξη του Έργου “Οργάνωση της Προστασίας και της Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων” με τον κωδικό στο ΟΠΣ 89533, ΣΑΕ 075/3. 5. Τη με αρ. πρωτ. 163293/7-4-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του Έργου “Οργάνωση της Προστασίας και της Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων” και συγκεκριμένα του Υποέργου 1 “Αρχική Λειτουργία (START UP) του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων” . 6. Τον Κανονισμό λειτουργίας με αριθμ. Απόφασης 38503, ΦΕΚ 1382/610-2005 του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. 7. Tην Κ.Υ.Α. 49524/2362/2008 του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 8. Tη με αρ. πρωτ. 165379/8-07-09 απόφαση έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.ΠΕΡ για την πρόσληψη κυβερνήτη σκαφών στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. 9. Τη με αρ. 16/11-06-09 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος φύλαξης στο πλαίσιο του έργου “Οργάνωση της Προστασίας και της Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων” και συγκεκριμένα του Υποέργου 1 “Αρχική Λειτουργία (START UP) του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων” . ∞¡∞∫√π¡ø¡∂π ΔËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÓfi˜ (1) ·ÙfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂÔ¯ÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ʇϷ͢ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï·ÛÛ›Ô˘ ¶¿ÚÎÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ı· ÚÔÛÏËÊı› ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “√ÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï·ÛÛ›Ô˘ ¶¿ÚÎÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ” , Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ª¤ÙÚÔ 8.1 ÙÔ˘ ∂.¶.¶∂ƒ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ۇ̂·Û˘ ¤ˆ˜ 31/12/2009. ∏ ı¤ÛË Ì ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂȉÈο Î·È Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. ∂ȉÈÎfiÙËÙ·: Κυβερνήτης Σκαφών ΔΕ, ∞ÚÈı.: 1, ∂ȉÈο Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ·: 1) Άδεια κυβερνήτη σκαφών Α’ ή Β’ ή Γ’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού. 2) Οποιοδήποτε τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 3) Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην αντίστοιχη ειδικότητα. ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: Από την πρόσληψη έως 31/12/09. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). μ. ∫ƒπΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√™§∏æ∏™ ∫ƒπΔ∏ƒπ√ ∂¡Δ√¶√π√Δ∏Δ∞™ Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (α’, β’, γ’ κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ’ αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.κ.. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (ανεργία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λπ.). ¶ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿: ·) √π ¢∏ª√Δ∂™ της νήσου Αλοννήσου (α’ βαθμός εντοπιότητας). ‚) √π ¢∏ª√Δ∂™ των άλλων Δήμων και Κοινοτήτων του νομού Μαγνησίας (β’ βαθμός εντοπιότητας). Á) √π ª√¡πª√π ∫∞Δ√π∫√π fiÏˆÓ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ Ù˘ ÃÒÚ·˜ (¯ˆÚ›˜ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·). Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες, το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και για την υποβολή τους θα απευθύνονται στη διεύθυνση ™¯ÔÏ‹ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ Δ∫ 38446, ¡¤· πˆÓ›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î. πˆÛËÊ›‰Ë˜ ™‡ÚÔ˜ ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ‰¤Î· (10) ËÌÂÚÒÓ, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της, στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Αλοννήσου στο Πατητήρι Αλοννήσου, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. Χρήστος Νεοφύτου Καθηγητής

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∞π°∞π√À ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δ.Ε.Π.: “Συγκριτική Γλωσσολογία με έμφαση στις Γλώσσες της ΝΑ Μεσογείου” στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Πληρ.: Δ. Κολοκυθά, Σ. Χαλκιά τηλ.: 22410 99316-314, fax: 22410 99309, email:grammateiaTMS@rhodes.aegean.gr. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθ. 670/25.08.2009 τ. Γ’. Για περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: http://www.rhodes.aegean.gr/tms/prokirikseis/02-09-2009.htm. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγητής Ανδρέας Ι. Τρούμπης

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Βόλου γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη σε πολιτιστικά θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Απαιτούμενα Προσόντα 1. Τα γενικά προσόντα των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07. 2. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου, συναφούς με την προς πλήρωση θέση ειδικότητας. 3. Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής. 4. Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε ανάλογο αντικείμενο. 5. Γνώσεις επιπλέον ξένων γλωσσών, θα ληφθεί υπόψη. Απαραίτητα δικαιολογητικά 1. Αίτηση. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Τίτλος σπουδών. 4. Πτυχία ξένων γλωσσών. 5. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου δε θα ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. 6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σχετικές αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Δήμο Βόλου (Γραφείο Προσωπικού) μέχρι 11/9/2009 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που θα συνοδεύονται από τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, στο τηλέφωνο 2421350124. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À Δª∏ª∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης ως εξής: Μιας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ με Δ’ εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή θητεία για τις ανάγκες εκτέλεσης του εργαστηριακού έργου που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη γενική επιτήρηση και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων του Πανεπιστημίου μας. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης είναι τα εξής: α. Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή ισότιμου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένων Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. β. Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. γ. Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα ή σε φορέα δημόσιου ενδιαφέροντος, εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και επιβλέψεις δημοσίων έργων στις συγκεκριμένες υπηρεσίες και γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (υπολογιστικών φύλλων, σχεδιαστικών προγραμμάτων και διαδικτύου). Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 675/26-8-2009 τ.Γ’. Οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για την ανωτέρω θέση καταθέτοντας αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Προσωπικού του Πανεπιστημίου (Εγνατία 156, Τ.Κ. 540 06 Θεσ/νίκη) μέχρι τις 20.10.2009. Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2310 891294 και 2310 891224 Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 09.00 και 13.00. Ο Πρύτανης ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢/¡™∏ ™À§§√°π∫ø¡ √ƒ°∞¡ø¡ Δª∏ª∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ™Àªμ√À§π√À www.magnesia.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αρ. 162313/6-8-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της βιομηχανίας παραγωγής χαρτοπολτού από ανακύκλωση παλιόχαρτου και παραγωγής χαρτιού, χαρτονιού και χαρτοκιβωτίων της εταιρείας “ΒΙΣ Α.Ε.” στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας (Λαρίσης 215 τηλ.: 24210-92629 και fax 24210-92625). Με Ε.Ν. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημήτριος Σουρτζής

∂¡ø™∏ ∞¶√™Δƒ∞Δø¡ ∞•πøª∞Δπ∫ø¡ ™Δƒ∞Δ√À ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Η Ένωση Αποστράτων Αξ/κών Στρατού (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου), Παράρτημα Νομού Μαγνησίας, που εδρεύει στο Βόλο (Τ.Κ. 38222), οδός Αργοναυτών αριθ. 29, τηλ.: 24210-28902 Απευθύνει Ανοικτή Πρόσκληση σε φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να αναλάβουν την εκμετάλλευση του κυλικείου του Παραρτήματος να καταθέσουν προσφορά σε κλειστό φάκελο στα Γραφεία του Παραρτήματος το αργότερο μέχρι την 12οο ώρα της 29-9-2009. Προσφορές που θα υποβληθούν με FAX ή θα κατατεθούν μετά την ως άνω ώρα και ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στο Βόλο ή σε απόσταση 15 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των ενδιαφερομένων στη λειτουργία Κυλικείου ή αναλόγου καταστήματος. Προσφορές που θα υποβληθούν με οποιαδήποτε επιφύλαξη ή μη αποδοχής όρου από τους όρους της σύμβασης θα απορριφθούν. Το κυλικείο είναι εξοπλισμένο με τα βασικά είδη λειτουργίας. Το έντυπο υποβολής προσφοράς και οι όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τα Γραφεία του Παραρτήματος κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρα 10.00 - 12.00. Βόλος 3 Σεπτεμβρίου 2009 Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Αθανάσιος Κ. Γκουζής Υποστράτηγος ε.α.

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΥΔΗΣ του Σπυρίδωνος και της Γιαννούλας, το γένος Λουλούδη, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Ριζόμυλο Μαγνησίας και η ΘΕΟΔΟΥΛΑ ΓΚΑΒΑΝΟΥΔΗ του Σιδέρη και της Χρυσούλας, το γένος Χονδροδίνη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Ριζόμυλο Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στον Δήμο Κάρλας Μαγνησίας. -------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ του Αχιλλέως και της Χρυσάνθης, το γένος Ζιώγα, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο και η ΜΑΡΙΑ ΧΑΜΧΑΛΕ του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, το γένος Γιαούρη, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. -------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, το γένος Τσιπίση, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα και κατοικεί στο Βόλο και η ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΥΛΑ του Χαραλάμπους και της Δήμητρας, το γένος Πλαστάρα, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Νεοχώρι Πηλίου. -------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΥΝΕΑΣ του Σπυρίδωνος και της Σωτηρίας, το γένος Κολάρη, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Βόλο και η ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΓΙΑ του Ηλία και της Βαρβάρας, το γένος Σταμάτη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στην Αγριά Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στην Αγριά Μαγνησίας.

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ¢π∞∫√¶∏ ¡∂ƒ√À Σήμερα ¶·Ú·Û΢‹ 04/09/2009 από 09.00 έως 11.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στην περιοχή των ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ º˘ÙÔ·ıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ¿ÓˆıÂÓ Ô‰Ô‡ º˘ÙfiÎÔ˘. Η διακοπή θα γίνει λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της εν λόγω περιοχής.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 40 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È κεντρικότατη γκαρσονιέρα στον πεζόδρομο της οδού Αντωνοπούλου με αυτόνομη θέρμανση φ/α. Πληρ. τηλ. 24210 23367, 39066, 6977-468751, 6944-623816. (599) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È τριάρι διαμέρισμα με υπνοδωμάτια ανεξάρτητα σαλόνι, τραπεζαρία, λουτρό, κουζίνα και 2 μπαλκόνια, 28ης Οκτωβρίου 197. Πρόσφατα ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 6977 297397 και 6944 537370. (687) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È 2άρι, 65 τ.μ., 3ος όροφος, ατομική θέρμανση φυσικό αέριο, ηλιακό, κλιματιστικό, μεγάλο μπαλκόνι, αποθήκη. Ζωοδόχου Πηγής 4, τηλ. 6948 607923, 24210 81122 (09.0020.00). (020) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα 2άρι, 60 τ.μ., Άνω Βόλο, Αγία Παρασκευή Σύρου 8 μέσα στο πράσινο. Αυτόνομη θέρμανση, air condition, μπόιλερ, γωνία, πρώτος όροφος, με θέα το Βόλο. Τηλ. 6977 419431 και 24210 41831. (695)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα ανεξάρτητη 48 τ.μ., πλήρως επιπλωμένη, κοντά στο Πανεπιστήμιο. Έχει ηλιακό θερμοσίφωνα, αιρ κοντίσιον, αυτόνομη θέρμανση με αέριο και χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες 6973 307612. (051) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μονοκατοικία 4 δωματίων, κλιματιζόμενη, επιπλωμένη, κατάλληλη και για φοιτητές, Γιαννοπούλου 22, Βόλος. Τηλ. 24210 47771, 6974 431958. (032) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα 106 τ.μ. (τριάρι) 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνιτραπεζαρία, κουζίνα, φυσικό αέριο, με μετρητή (για θέρμανση και ζεστό νερό), διαμπερές, φρεσκοβαμμένο (6ος όροφος) (και για 2 άτομα). Τηλ. 24210 35725 κιν. 6975 747433. (031)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γραφείο 2ου ορόφου, 28 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένο, Τοπάλη με Δημητριάδος. Τηλέφωνο 24210 44879 και 6972 148144. (984)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμπερές διαμέρισμα 106 τ.μ., με αυτόνομη θέρμανση στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Αγ. Νικόλαος. Τηλ. 6946 122760. (595)

∞£∏¡∞ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Καλλιθέα κοντά σε Πάντειο-Χαροκόπειο γκαρσονιέρα 30 τ.μ., εσωτερική, πολύ φωτεινή, υπερυψωμένο ισόγειο. Τηλ. 24280 99577. (033)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γκαρσονιέρα σε καινούργια πολυκατοικία,30 τ.μ., με ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνομη θέρμανση φυσικό αέριο, μπόιλερ, αυλή. Τηλ. 6945 457026 και 24210 72557 (769)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È τριάρι 3ος όροφος, Γκλαβάνη με Κωνσταντά γωνιακό, με κλιματισμό. Τηλ. 6944 274700. (875)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π διαμερίσματα καινούργια στη Χρυσή Ακτή Παναγίας (Καντήραγας) μπροστά στο κύμα. Πληρ. τηλ. 6975-363673. (770)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Διώροφο επαγγελματικό κτίριο 250 τ.μ. ανά όροφο σε οικόπεδο 2.781 τ.μ. με δυνατότητα ενοικίασης κάθε ορόφου ξεχωριστά. Σέσκλο Μαγνησίας. Βλέπει στο δρόμο. (039)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γκαρσονιέρα 22,0 τ.μ., 1ος όροφος, με μπαλκόνι στην όψη, καινούργια έτοιμη για κατοίκηση, κοντά στο Πανεπιστήμιο (Αγ. Ανάργυροι). Τιμή 200Ε/μήνα. Πληροφορίες τηλ. 6972254646. (644)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα τριάρι β’ ορόφου, νεόδμητο, διαμπερές, τζάκι, φ/α, αποθήκη, πάρκιν, στην οδό Κωνσταντά 18. Πληρ. τηλ. 210 6396712 και 6932 245377. (921)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./Fax: 24210 39341 κιν.: 6976-272574 ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Διαμέρισμα (95 τ.μ.) 2ος όροφος, καινούργιο με 2 υ/δ, χωριστή κουζίνα, σαλόνι με τζάκι, W.C., μπάνιο, μεγάλη βεράντα με θέα θάλασσα και μεγάλο κλειστό πάρκιν στον Άγ. Κωνσταντίνο. (915)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα τριάρι, 3ου ορόφου, διαμπερές, αυτονομία θέρμανσης φ/α, Ρ. Φεραίου 86Αθ. Διάκου. Τιμή 350Ε. Τηλ. 24260 49519, 49611, 49612. (004)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Στούντιο-γκαρσονιέρα 35 τ.μ. στον 1ο όροφο, στον πεζόδρομο Αντωνοπούλου-Ερμού, στο κέντρο της πόλης, πλήρως ανακαινισμένο, με κλιματισμό. Τηλ. 6972 771690, 6937 122088. (000)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È δυάρι 70 τ.μ., 1ου ορ. μονοκατοικίας, με αυτόνομη θέρμανση, μπόιλερ, air condition, όλοι οι χώροι φωτεινοί, αυλή, χωρίς κοινόχρηστα, Σπ. Σπυρίδη 140. Πληροφορίες Θ. Τσάτσου κιν. 6977 981337. (999)

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./Fax: 24210 39341 κιν.: 6976-272574 ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Διαμέρισμα (116 τ.μ.) 1ος όροφος, βαμμένο, σε άριστη κατάσταση, με 2 μεγάλα υ/δ, χωριστή κουζίνα, μεγάλο σαλόνι, μπάνιο, στην περιοχή Νοσοκομείου, μόλις ένα δρόμο πάνω από την παραλία του Αναύρου. (916)

¶ø§OYNTAI Πωλείται επιχείρηση τσιπουράδικο “ΑΨΕΝΤΙ” Φιλικής Εταιρείας 35, έναντι πάρκου Νεαπόλεως. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6932242685. (514) ™∫π∞£√™-ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 513 τ.μ., τρεις άδειες οικοδομών στο δρόμο αεροδρομίου 500 μ. από λιμάνι. Τηλ. 6947204804. (555) ¶ˆÏÂ›Ù·È λόγω συνταξιοδότησης επιχείρηση υγραερίων, φιαλών υγραερίων όλων των τύπων, συσκευών, επαγγελματικές και οικιακές και ανταλλακτικών. Πληρ. τηλ. 24210 25992 και 6973 051892. (678)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞

υπέρλουξ εμβαδού 180 τ.μ. εμβαδό οικοπέδου 140 τ.μ. βρίσκεται σε συγκρότημα κατοικιών στη Νέα Δημητριάδα στο Βόλο τζάκι, aircondition, θέρμανση, αέριο (3) λουτρά, υδρομασάζ, (4) δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, αποθήκη, πάρκινγκ (ασανσέρ προαιρετικό). Τιμή 220.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977615627. (642)

¶ø§∂πΔ∞π εξαιρετική μονοκατοικία με θέα στα Κ. Λεχώνια 225 τ.μ., 4 υ/δ (1 master) 3 μπάνια W.C., κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, τζάκι, ξύλινα πατώματα, πέργκολες άψογης αισθητικής στα μπαλκόνια, μεγάλη αυλή, πάρκιν, σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (893)

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

Αεροσυμπιεστής τύπου TME/1000/98 με δύο μοτέρ 10+10ΗΡ, πολυτρύπανο Vitap με 6 κεφαλές. Τηλ. 6974 828535. (865)

καινούριο τεσσάρι γωνιακό 104, τ.μ. β’ όροφος, τζάκι, 2 λουτρά, μεγάλα μπαλκόνια με ατομικό χώρο στάθμευσης, μεγάλη αποθήκη στο υπόγειο Μαγνήτων - Ογλ. Τιμή 180.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972254646, 6942058812, 2421035132. (646)

¶ø§∂πΔ∞π αγροτεμάχιο (επίπεδο με μικρή κλίση) 11.000 τ.μ. σε 10 λεπτά από Ν. Παγασές με θέα τη θάλασσα. Τιμή 50.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6977615627. (645)

¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα άψογης κατασκευής. Τριάρια Μαγνήτων 110 και Κοραή γωνία. Τεσσάρι Κοραή 89. Διαθέσιμες θέσεις πάρκιν. Τηλ. 6936856653, Τεχνική εταιρία “ΤΑΡΝΑΡΑΣ-FADANI ATE” . 24210 24113. (692)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 600 τ.μ. επίπεδο με θέα στην Άλλη Μεριά. Τιμή 260 Ε/τ.μ. Πληρ. τηλ. 6977615627. (638)

¶ø§∂πΔ∞π κλειστή θέση πάρκιν στο υπόγειο του ΤΕΕ (2ας ΝοεμβρίουΞενοφώντος). Τιμή 20.000Ε. Πληρ. τηλ. 6936-856655. (691)

¶ø§√À¡Δ∞π ¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

στη Ν. Ιωνία νεόδμητα 2άρια 1ου και 2ου ορ., 45 τ.μ. και 3άρι διαμπερές 4ου ορ. 73 τ.μ. με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (894)

καινούριο τριάρι 76 τ.μ., α’ όροφος διαμπερές, ανατολικό, στην Κ. Καρτάλη 274 με κλειστό ατομικό χώρο στάθμευσης. Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6977615627. (640)

¶ø§√À¡Δ∞π σε ποιοτικής κατασκευής ακίνητο λίγων διαμερισμάτων 2άρι 1ου ορόφου και ευρύχωρο τριάρι 94 τ.μ., 2ου ορ. με ξεχωριστή κουζίνα, μεγάλα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (895)

¶ø§∂πΔ∞π στην καρδιά της πόλης υπερπολυτελέστατο ρετιρέ οροφοδιαμέρισμα 5ου ορ., 185 τ.μ., κουζίνα ιταλική, με εντοιχισμένες συσκευές, μεγάλοι χώροι υποδοχής, με τζάκι, 2 μπάνια, τζακούζι, A/C, ωραιότατα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (896)

¶ø§∂πΔ∞π σε αμφιθεατρικό οικόπεδο του Δ. Ιωλκού, ελάχιστα λεπτά από το κέντρο της πόλης και με θέα τη θάλασσα, υψηλών προδιαγραφών, μονοκατοικία 270 τ.μ., master υ/δ, ενδοδαπέδια θέρμανση, κλειστό πάρκιν 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (897)

¶ø§∂πΔ∞π στο Καραγάτς οικόπεδο 181 τ.μ. με οικία 60 τ.μ. περίπου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (898)

μεζονέτες 85, 90, 100 τ.μ. σε συγκρότημα κατοικιών στην Αγριά Βόλου. Δημήτρης Β. ΛιάπηςΑρχιτέκτων Μηχανικός Ευθυμία Καρακώστα - Λιάπη Τοπογράφος Μηχανικός. Πληρ. 23ης Οκτωβρίου 6, Λάρισα, τηλ. 2410-555147 και 6932616191. (649)

¶ø§∂πΔ∞π στο Βόλο κεντρικό οικόπεδο Αχιλλέως και Παπαδιαμάντη εμβαδόν 1.300 τ.μ. σ.δ. 2,4 κατάλληλο για υπεραγορά και πολυώροφο κτίριο γραφείων ή κατοικιών. Τιμή 1.000 Ε/τ.μ. Πληρ. τηλ. 6977615627. (641)

μ√§√™ πωλείται αγροτεμάχιο 7,5 στρεμμάτων στο 5ο χιλιόμετρο Βόλου-Λάρισας δίπλα στο δρόμο 30 μέτρα από Metalaxis BMW, κατάλληλο για βιοτεχνική ή επαγγελματική χρήση, περιοχή Λατομείο, ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6945-488523. (290)

¶ø§∂πΔ∞π καινούρια μονοκατοικία (μεζονέτα) εμβαδού 110 τ.μ. με κήπο στην Αγία Παρασκευή στο Βόλο με τζάκι, (2) λουτρά, (3) δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, πάρκινγκ. Τιμή 150.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6942432500. (643)

¶ø§√À¡Δ∞π στην οδό Σταθά 3 οροφοδιαμερίσματα με 2 υ/δ, αποθήκη, πάρκινγκ, τζάκι, ανατολικά, ιδιωτική κατασκευή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ. Τηλ. 6977/615627. (376)

¶ø§∂πΔ∞π ΑΠΟΣΤΑΣΗ 20Μ. ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ Κάτω Λεχώνια οικόπεδο 250 τ.μ. με άδεια οικοδομής, Τιμή 65.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άνω Λεχώνια-Βόλος Τηλ. και Fax: 2428093680 Κιν. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu (942)

∫∞ƒ∞°∞Δ™ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μονοκατοικία 147 τ.μ.+104 τ.μ., β. χώροι με 5 Υ/Δ, 3 W.C., σε οικ. 190 τ.μ., ανατολικό, αυλή, θέα. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977/615 627 (377)

¶ø§∂πΔ∞π Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Ãøƒπ™ º¶∞ Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 1-2-3 υπνοδωματίων - γκαρσονιέρες - καταστήματα - θέσεις στάθμευσης - αποθήκες. Φιλίππου Ιωάννου 120 με Μαγνήτων, Κρίτσκη με Λ. Βύρωνος, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 41 με 28ης Οκτωβρίου και Ζαγοράς 31 με 28ης Οκτωβρίου. Δεκτές ανταλλαγές των ανωτέρω με ακίνητα οικόπεδα.

∑∏Δ∂πΔ∞π:

Οικόπεδο για αγορά ή αντιπαροχή. (899)

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 148.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977/615 627 (941)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (924)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΦΩΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ ¶ø§∂πΔ∞π Μεζονέτα ημιτελής (στα τούβλα) στην Ανακασιά, 90 τ.μ. και ημιυπόγειο 30 τ.μ. (040)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΦΩΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ ¶ø§∂πΔ∞π Αγροτεμάχιο στα Πλατανίδια 6.500 τ.μ. με γεώτρηση, 500 μέτρα από την παραλία, άρτιο και οικοδομήσιμο. (041)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΦΩΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ ¶ø§∂πΔ∞π Αγροτεμάχιο 25 στρέμματα στον Άγ. Λαυρέντιο, άρτιο και οικοδομήσιμο. (042)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΦΩΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ ¶ø§∂πΔ∞π Αγροτεμάχιο 5 στρεμμάτων στο Σουτραλί Αγριάς, άρτιο και οικοδομήσιμο. (043)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΦΩΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ ¶ø§∂πΔ∞π Αγροτεμάχιο 12 στρέμματα στα Χάνια Πηλίου, άρτιο και οικοδομήσιμο. (044)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΦΩΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ ¶ø§∂πΔ∞π Στα Καλά Νερά, οικοδομή αποτελούμενη από 3 ανεξάρτητα διαμερίσματα: Ημιυπόγειο 65 τ.μ., 1ος ορ. 68 τ.μ., 2ος ορ. 68 τ.μ., πλήρως επιπλωμένα, με τζάκι, Α/Θ, σε οικόπεδο 450 τ.μ., 100 μέτρα από τη θάλασσα. (045)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΦΩΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ ¶ø§∂πΔ∞π Διαμέρισμα στο κέντρο του Βόλου, 78 τ.μ., 1ου ορ., διαμπερές. (046)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΦΩΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ ¶ø§∂πΔ∞π Οικόπεδο 216,50 τ.μ. επί της Λαρίσης, με κτίσμα 50 τ.μ.+50 τ.μ. υπόγειο. (047)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΦΩΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ ¶ø§∂πΔ∞π Στη Νεάπολη, εφαπτόμενο στον παρόχθιο δρόμο του Κραυσίδωνα, οικόπεδο 5 στρεμμάτων με κτίσμα. (049)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 41

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΦΩΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ ¶ø§∂πΔ∞π Οικόπεδο στην Κριθαριά 205 τ.μ., πολύ κοντά στην ακτή με θέα. (048)

¶ˆÏÂ›Ù·È πλησίον Αγ. Νικολάου σε νεόδμητη πολυκατοικία αρίστης κατασκευής, γωνιακό διαμέρισμα 66 τ.μ., 3ου ορόφου, 2 Υ/Δ, καθιστικό, λουτρό, 38 τ.μ. βεράντες. Τηλ. 697777665. (008)

μ√§√™ πωλείται σε άριστη κατάσταση γκαρσονιέρα 39 τ.μ., Ρ. Φεραίου 2 (μπροστά στο πάρκο), ιδιώτης 6977-355010. Τιμή 53.000Ε. (690)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 70 τ.μ. σε οικόπεδο 89 τ.μ. σε άριστη κατάσταση, περιοχή Οξυγόνο, περιέχει 1 κρεβατοκάμαρα, σαλόνι-τραπεζαρία, 1 δωμάτιο παιδικό, κουζίνα και μπάνιο, με δικαίωμα χτισίματος ενός ακόμη ορόφου. Πληρ. τηλ. 6982 410157 και 6974 824600. (007)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π Μεζονέτα 130 τ.μ., 18 ετών, 2ου και 3ου ορόφου, περιοχή Καραγάτς, σε άριστη κατάσταση, με μεγάλο μπαλκόνι και σε λογική τιμή. (498)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π Αγροτεμάχιο στην Άλλη Μεριά, 4 στρέμματα, κατάλληλο για καλλιέργεια. (499)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π 4 μονοκατοικίες στο Καλαμάκι εντός οικισμού σε λογικές τιμές. (500)

RE/MAX ¢√ª∏

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ΔËÏ. 6979-726165 - 24210 25000

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Διαμέρισμα 118 τ.μ., 2ος όροφος, Βλαχάβα. Διαμέρισμα 112 τ.μ., 2ος όροφος, Βλαχάβα. Διαμέρισμα 102 τ.μ., 4ος όροφος, οδός 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ. 2 δυάρια 60 & 55 τ.μ. οδός Ι. Καρτάλη. Παλιά μονοκ., 102 τ.μ. σε οικόπεδο 170 τ.μ. με δυνατότητα δόμησης Σ.Δ 2,7, οδός Αλεξάνδρας. Διαμερίσματα 82 & 131 τ.μ., 4ος όροφος, με τζάκι, στον Άναυρο. Οικία 60 τ.μ. σε οικόπ. 75 τ.μ., οδ. Μιαούλη στο Καπακλί. Διαμέρισμα 32 τ.μ., 1ος όροφος, στο Καπακλί. (928)

∞Ï˘Î¤˜. Πωλείται πάρκιν συντήρησης σκαφών με δυνατότητα ενοικίασης. (938)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Αλυκές, Βόλος, πωλείται οικόπεδο 470 τ.μ. μπροστά στη θάλασσα, μετά από την Πλαζ Αλυκών. (929)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Ευκαιρία. Πωλείται oικόπεδο 1050 τ.μ. εντός οικισμού Πορταριάς, κάτω της αντικειμενικής αξίας. (930)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΒΟΛΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Αγροτεμάχιο 17 στρεμ. επί της οδού Εθν. Οδ. Βόλου - Βελεστίνου με άδεια κόμβου. (931)

∂À∫∞πƒπ∞ ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Διαμέρισμα 84τ.μ., 4ος όροφος, Κ. Καρτάλη, κατάληλο και για Επαγγελματική Στέγη. (932)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ Γραφείο 20 τ.μ. οδ. Τρικούπη, 900Ε το τ.μ. Γραφείο 22 τ.μ. οδ. Χατζηαργύρη 886Ε το τ.μ. Γραφείο 54 τ.μ. οδ. Ιάσονος, 925Ε το τ.μ. (933)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Τιμή ευκαιρίας. Βίλα στο Μούρεσι Πηλίου, με άδεια Ξενώνα. (934)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Αλυκές ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2άρι lux, έτος κατασκευής 2008, μπροστά στη θάλασσα στο κέντρο του πεζόδρομου. (935)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (900)

¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, Πωλείται παλιό αρχοντικό 90 τ.μ. σε οικόπεδο 170 τ.μ., με θέα στο Βόλο και Παγασητικό. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, δύο οικίες 98 & 74 τ.μ. έκαστη σε οικόπεδο 403 τ.μ. με θέα το Βόλο και Παγασητικό. (939)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π Οικόπεδο στον Άγ. Στέφανο, 604 τ.μ., με θέα πάρκο και Παγασητικό, άρτιο και οικοδομήσιμο. (501)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ΔËÏ. 6979-726165 - 24210 25000

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Αλυκές, Βόλος. Πώληση 2 διαμερίσματα μπροστά στη θάλασσα 69,5 τ.μ. & 79 τ.μ., οδός Βάκχου. (936)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Βόλος, Πωλείται Επικερδής Επιχείρηση στην Παραλία του Βόλου λόγω συνταξιοδότησης. (937)

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ˆÏÂ›Ù·È μεζονέτα 82 τ.μ.+44 τ.μ. υπόγειο σε συγκρότημα κατοικιών στα Καλά Νερά, 20 μ. από την παραλία, διαμπερές, μεγάλες βεράντες με απέραντη θέα, τζάκι, w/c, μπάνιο, 2 υ/δ, στο υπόγειο ξενώνας, κεντρική θέρμανση, πάρκιν. Κατάλληλη και για μόνιμη κατοικία. (901)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π μεζονέτα τριών επιπέδων (155 τ.μ.) σε οικόπεδο 300 τ.μ. πηλιορείτικου ύφους με διαμορφωμένη αυλή, άνετη πρόσβαση, δύο θέσεις στάθμευσης και απεριόριστη θέα τον Παγασητικό στην Άφησο κοντά στην παραλία Αμποβός. (902)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ∂À∫∞πƒπ∞!!! Διαμέρισμα (100 τ.μ.) 2ος όροφος, διαμπερές, ανακαινισμένο με 2 υ/δ, ανεξάρτητη κουζίνα, μεγάλο σαλόνι, κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη στην Κοραή, πλησίον Ερμού. (903)

¶ˆÏÂ›Ù·È οικόπεδο 217 τ.μ., με συντελεστή δόμησης 0,8 στην περιοχή Πευκάκια. Τηλ. 24210 76407, κιν. 6970 367129. (983)

¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση (cafe-αναψυκτήριο) στο κέντρο της πόλης. Σταθερή πελατεία, άριστες προοπτικές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6982086399, 6939090775. (053)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./Fax: 24210 39341 κιν. 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο (440 τ.μ.) στην Αγριά, σε καλό σημείο με Σ.Δ. 1,1 και μεγάλο ύψος 8.5μ. (907)

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα (92 τ.μ.) 1ος όροφος, πρόσοψη στην Ερμού, κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. (904)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./φαξ: 2421039341 κιν. 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο (4020 τ.μ.) στα τελευταία σπίτια στα Μελισσάτικα, περιφραγμένο, με απεριόριστη θέα. (905)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./φαξ: 2421039341 κιν. 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞ποικόπεδο (2.000 τ.μ.) στις Αφέτες, εφαπτόμενο στο δρόμο για την παραλία “Αμποβός” , με νερό, ρεύμα και απεριόριστη θέα τον Παγασητικό. (906)

ΠΗΛΙΟ ανατολικό, παραδοσιακή μονοκατοικία 93 τ.μ., κτήμα 4,2 στρεμ., καστανιές, μαγευτική θέα, βουνό-θάλασσα. 6972605626, 6980430843. (056)

¶ø§∂πΔ∞π επαγγελματικός χώρος σε ισόγειο νεόδμητης οικοδομής 16 τ.μ. Γλάδστωνος 17. Πληρ. τηλ. 6936856653, 24210 24113. (689)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ

¶ø§∂πΔ∞π Διαμέρισμα 2ου ορόφου, 86 τ.μ., σε διπλοκατοικία, στην περιοχή του Αγ. Βασιλείου. (035)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ

¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο (180 τ.μ.) στην Αγριά μετά το ξενοδοχείο “Valis”. Αποτελείται από κατάστημα (50 τ.μ.) μισθωμένο και αποθήκη 130 τ.μ. (908)

¶ø§∂πΔ∞πΙ Διαμέρισμα 4ου ορόφου, 80 τ.μ., στην περιοχή Αγ. Νικολάου. Τιμή ευκαιρίας! (036)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

RE/MAX ¢√ª∏

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα (108 τ.μ.) 1ου ορόφου, γωνιακό με θέα θάλασσα στην Ιάσονος, κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Τιμή 140.000 Ε. (910)

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ

¶ø§∂πΔ∞π Διώροφη οικία 140 τ.μ. σε οικόπεδο 103 τ.μ. σε κεντρική περιοχή της πόλης. (037)

RE/MAX ¢√ª∏ ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα (55 τ.μ.) γωνιακό, μισθωμένο στην Ερμού πλησίον Σέφελ με δυνατότητα αγοράς και του πρώτου ορόφου (200 τ.μ.) (911)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574

¶ø§∂πΔ∞π

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα (70 τ.μ.) 2ος όροφος καινούριο με πάρκινγκ και αποθήκη στην Ν. Ιωνία περιοχή Αστ. Τμήματος. (912)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./φαξ: 2421039341 κιν. 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π γνωστή επιχείρηση παιδικών ενδυμάτων στο κέντρου του Βόλου με σταθερή πελατεία και προσιτό ενοίκιο. (913)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./φαξ: 2421039341 κιν. 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση γυναικείων ρούχων και αξεσουάρ στο κέντρο του Βόλου με εξασφαλισμένη πελατεία. Τιμή δελεαστική. (914)

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ

¶ø§∂πΔ∞π 2 μονοκατοικίες 70 τ.μ. η κάθε μία σε οικόπεδο 200 τ.μ. σε κεντρική περιοχή της πόλης. (038)

EUROHOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845 Website: www.eurohome-magnesia.gr e-mail: info@eurohome-magnesia.gr ¶ø§∂πΔ∞π 1. μ√§√™, ¶∂ƒπ√Ã∏ ∫∞™™∞μ∂Δ∏: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75Ù.Ì, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 80.000 ∂. 2. μ√§√™, ∫∞ƒ∞∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 100 Ù.Ì., 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹: 100.000 ∂. 3. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√ - ¶∂ƒπ√Ã∏ ª∂Δ∞ª√ƒ ºø™∂ø™: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110 Ù.Ì., ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ. ºˆÙÂÈÓfiÙ·ÙÔ Î·È ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹: 120.000 ∂. 4. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 68.000 ∂. 5. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹: 245.000 ∂. 6. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ƒÂÙÈÚ¤ 110Ù.Ì., Ì 45Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ™Â Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹: 110.000 ∂. 7. μ√§√™, ¢π¶§∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√-™Δ∂°∏ √¡∂πƒø¡: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 175 Ù.Ì.. ΔÈÌ‹: 300.000 ∂. 8. ∞°ƒπ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155Ù.Ì., Ì ÙÚ›· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ, WC. ΔÈÌ‹: 210.000 ∂. 9. ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. μÂÚ¿ÓÙ· 90Ù.Ì. Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È ·fiÛÙ·ÛË 250 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹: 145.000 ∂. 10. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞: ΔÚ›· ÔÈÎfi‰· Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ŸÏ· Ì·˙› ‹ ¯ˆÚÈÛÙ¿. 11. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞: ¢˘Ô ÔÈÎfi‰· Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. μ√§√™, ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. 2. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 84 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 430 ∂. 3. μ√§√™: ∂ÓÔÈΛ·ÛË ÁÚ·Ê›Ԣ 45Ù.Ì. ÛÙÔ

ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜. ΔÈÌ‹: 350. ∂. 4. μ√§√™, ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞: ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ΔÈÌ‹: 450 ∂. 5. μ√§√™, ∞§À∫∂™: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û ‰˘Ô Â›‰·. ΔÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ EuroHome ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ·. °È· ÔÙȉ‹ÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ¤¯Ô˘Ì ÙË Ï‡ÛË. (960)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™

™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231, Fax 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì. 28.000 ∂ ∞1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 3. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 26 Ù.Ì. 40.000 ∂∞3 4. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 62 Ù.Ì. 75.000 ∂ μ3 3. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 4. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 6. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 7. ™Ù·‰›Ô˘ 80 Ù.Ì. 150.000 ∂ °13 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 170.000 ∂ °15 10. ∫¤ÓÙÚÔ ∫·ÚÙ¿ÏË 87 Ù.Ì. 125.000 ∂ °17 11. ¶·Ú·Ï›· 78 Ù.Ì. 240.000 ∂ °19 12. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 13. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 110.000 ∂ °22 14. ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¡. πˆÓ›· 90 Ù.Ì. 125.000 ∂ °23 15. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ¿Óˆ ·fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 91 Ù.Ì. 120.000 ∂ °24 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 107 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 250.000 ∂ ¢10 7. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 8. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 147,40 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¢12 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∑5 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 6. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑9 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 9. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 10. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 11. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 12. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 13. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 14. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 15. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 16. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 17. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 18. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 19. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 20. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 21. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 170.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 609 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∏51 19. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 20. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 22. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 42


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 41

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™

™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231, Fax 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1.Αγριά 120 τ.μ. 110.000 Ε Θ23 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £1 3. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 4. ™˘Ú›‰Ë 62 Ù.Ì. Î·È ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. 260.000 ∂ £5 5. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 6. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 7. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (961)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, Fax: 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π: ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶π¡¢∞ƒ√À-ª∞∫ƒπ¡πΔ™∏™. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 117 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙, 5ÂÙ›·˜, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 21 Ù.Ì. °∫§∞μ∞¡∏-°∞∑∏. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÙË ¡∂∞¶√§∏. 4. ¢À∞ƒπ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÛÙË ¡∂∞¶√§∏. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯·‚·-ª∞°¡∏Δø¡, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. π™√°∂π√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡∂∞¶√§∏. 2. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂º√ƒπ∞ μ√§√À. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. √π∫√¶∂¢√ 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫∏¶π∞. 3. ¢ƒ∞∫∂π∞ 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 3,5 ÛÙÚÂÌ. ÛÙ· ∞´μ∞§πøΔπ∫∞. 5. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ. Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 6. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ÛÙÔ ¢πª∏¡π 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 7. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 14 ÛÙÚÂÌ. ÛÙË ª∂§π∞ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 83Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∞Δ∏Ãøƒπ. 3. ™ÙÔ ™øƒ√ (∞°. ™Δ∂º∞¡√) ‰‡Ô (2) √π∫√¶∂¢∞. 4. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑∂ƒμ√Ãπ∞) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Ì Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì. £. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ø§∂πΔ∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ Ì „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ¤ÈÏ· Î.Ï. 2. ¶ø§∂πΔ∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ μπμ§π√¶ø§∂π√À ™∂ ∫∂¡Δƒπ∫√ ª∂ƒ√™. ∫. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 30 Ù.Ì. ¢√¡ ¢∞§∂∑π√À 34 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) (ÎÔ˘˙›Ó·, W.C. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·) (963)

-----------------------------------KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com

∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, 3.220 Ù.Ì. (550.000 ∂) 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ, Ì ·ÏÈfi 2ÒÚÔÊÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÔÈΛÛÎÔ 100 Ù.Ì. (35.000 ∂) 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ÛÙËÓ °ÎÏ·‚¿ÓË, 30 Ù.Ì. (12.000 ∂) 4. ∫Ù›ÚÈÔ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· πˆÏÎÔ‡ & ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 202 Ù.Ì. (185.000 ∂) 5. √ÈÎfiÂ‰Ô πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì. (205.000 ∂) 6. ƒÂÙÈÚ¤ ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ 100 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (168.000 ∂) 7. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË, 107 Ù.Ì. ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· (95.000 ∂) 9. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000 Ù.Ì., Û fiÚÔÊÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 500 Ù.Ì. ·ÎfiÌË (500.000 ∂) 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô (75.000 ∂) 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 12. ¶¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 150

Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (249.000 ∂) 13. √ÈÎfiÂ‰Ô ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. (450.000 ∂) 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 106 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169 Ù.Ì. (170.000 ∂) 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. (253.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (170.000 ∂) 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 272 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì. (198.000 ∂) 6. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (160.000 ∂) 7. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. (190.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. (390.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì. (598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 96 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 156 Ù.Ì. (110.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (170.000 ∂) 13. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (295.000 ∂) 14. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì. (297.000 ∂) 15. ª·‚›ÏË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 154 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (260.000 ∂) 16. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, §¤Û‚Ô˘, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (180.000 ∂) 17. μ‡ÚˆÓÔ˜, 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. (180.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì. (215.000 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì., Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ¡. πˆÓ›·, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,4 (140.000 ∂) 3. ∞Ï˘Î¤˜, 360 Ù.Ì., (150.000 ∂) 4. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 450 Ù.Ì., (360.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì. (230.000 ∂) 6. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ, 4.000 Ù.Ì. ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 7. ∞ӷηÛÈ¿ 500 Ù.Ì., (140.000 ∂) 8. ∞Ï˘Î¤˜, 200 Ù.Ì., (84.000 ∂) 9. ¡.πˆÓ›·, 305 Ù.Ì. (109.000 ∂) 10. ¡. πˆÓ›·, §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì. (255.000 ∂) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 716 Ù.Ì. , (105.000 ∂) 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 980 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (179.000 ∂) 14. ™ˆÚfi˜, 600 Ù.Ì. , Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (139.000 ∂) 15. º˘ÙfiÎÔ˘ & ÂÚÈÊ/Îfi˜, 108 Ù.Ì. (45.000 ∂) 16. πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì. (205.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË, ËÌÈ˘fiÁÂÈ· 30 Ù.Ì. (12.000 ∂) 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË & ¶·Á·ÛÒÓ, 28Ù.Ì., Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ & ·Ôı‹ÎË (42.000 ∂) 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 39 Ù.Ì. (78.000 ∂) 4. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 27 Ù.Ì. (59.000) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 68 Ù.Ì., ·’ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· Û ΋Ô, (105.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 58 Ù.Ì. (120.000 ∂) 3. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 50 Ù.Ì., (120.000 ∂) 4. ¶·Ï·È¿, 65 Ù.Ì., (130.000) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 52 Ù.Ì., (116.000) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·, 80 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (83.000 ∂) 2. πˆÏÎÔ‡ & ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ·Ï·Èfi 90 Ù.Ì., (85.000) 3. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 92 Ù.Ì. (142.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (200.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. (130.000 ∂) 6. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË , 100 Ù.Ì. (100.000 ∂) 7. μ‡ÚˆÓÔ˜, 107 Ù.Ì., Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (155.000 ∂) 8. ¡Â¿ÔÏË, 76 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, (150.000 ∂) 9. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, (180.000 ∂) 10. ¡. πˆÓ›·, 79 Ù.Ì., (107.000 ∂) 11. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 73 Ù.Ì., (158.000) 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ∑·ÏfiÁÁÔ˘, 63 Ù.Ì., (87.000 ∂) 13. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 2ÂÙ›·˜, 93 Ù.Ì. (145.000 ∂) 14. ¡¤· πˆÓ›·, 129 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË, (187.000 ∂) 15. ¡¤· πˆÓ›·, 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË, (99.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 100 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (138.000 ∂) 2. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (170.000 ∂) 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 180 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (260.000 ∂) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (190.000 ∂) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 133 Ù.Ì., (297.000) 6. ¡. πˆÓ›·, 102 Ù.Ì., (179.000 ∂) 7. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 140 Ù.Ì. (198.000) μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 40 Ù.Ì., (120.000 ∂) ηٿÛÙËÌ· 3. ™˘Ú›‰Ë, 73 Ù.Ì. ÁÚ·ÊÂ›Ô 4. ∫·ÚÙ¿ÏË & °·˙‹, 111 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô (152.000 ∂) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 325 Ù.Ì., Ì Ï·Ù›· 500 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 2. ∂ÌÔÚÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, 30 Ù.Ì. 3. ∂ÌÔÚÈÎfi ÛÙÔÓ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Restaurant. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙›ÚÔ Î·È Î¤Ú‰Ë. 5. ∫ÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙËÓ ™˘Ú›‰Ë 40 Ù.Ì. 6. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 7. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ¶·Ï·È¿.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

8. æËÛÙ·ÚÈ¿ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 9. ¶ÂÚÈÔ›ËÛË Ó˘¯ÈÒÓ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ·Ù›·. 10. Fast Food ÛÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ªπ™£ø™∂π™ √π∫πø¡ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 190 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, (790 ∂) 2. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· (490 ∂) 3. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ·ÏÈfi, ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, (290 ∂) 4. ΔÚÈ¿ÚÈ 117 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, (400 ∂) ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2. °Ú·Ê›· 122 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ & Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. 5 m ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ÃÔÚ¢Ùfi 144 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (360.000 ∂) 2. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ , ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (110.000 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ¶¿ÏÙÛË, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì. (55.000 ∂) 5. ¶ÈӷοÙ˜ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 94 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 182 Ù.Ì. (40.000 ∂) 6. ¶ÈӷοÙ˜ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.298 Ù.Ì. (75 .000 ∂) 7. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 8. ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 9. μ˘˙›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.096 Ù.Ì., (89.000 ∂) 10. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (75.000 ∂) 11. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 12. ÃÔÚ¢Ùfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (300.000 ∂) 13. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì., Ì ı¤·, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ & ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂȘ (179.000 ∂) 14. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (165.000 ∂) 15. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.274 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (189.000 ∂) 17. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.289 Ù.Ì. ÛÙË μÚ‡ÛË ∞‰¿Ì·ÈÓ·˜ (490.000 ∂) 18. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 19. ∞˚-°È¿ÓÓ˘, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì. Ì ÚfiÛˆÔ ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi Î·È ÔÈΛ· ÓÂfi‰ÌËÙË 20. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.956 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (149.000 ∂) 21. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (98 .000 ∂) 22. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ , ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì., Ì ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÔÈΛÛÎÔ (35.000 ∂) 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.222 Ù.Ì., Ì ı¤· (130.000 ∂) 24. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10.000 Ù.Ì., Ì ı¤· & ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (390.000 ∂) 25. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 26. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (300.000 ∂) 27. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., (95.000 ∂) 28. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (80.000 ∂) 29. ∞ʤÙ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ( 1.112 & 2.134)Ù.Ì. & 1 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.440 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 30. ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. 302 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 31. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 ∂) 32. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.025 Ù.Ì., (190.000 ∂) 33. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.550 Ù.Ì. (110.000 ∂) 34. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì., ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ (295.000 ∂) 35. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 36. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂÏÈ¿Ó, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.317 Ù.Ì. (49.000 ∂) 37. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ Ï·Ù›· (250.000 ∂) 38. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì. (129.000 ∂) 39. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. (60.000 ∂) 40. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (140.000 ∂) 41. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (349.000 ∂) 42. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· (350. 000 ∂) 43. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (209.000 ∂) 44. √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 45. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (39.000 ∂) 46. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 47. ∫·Ó¿ÏÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. (55.000 ∂) 48. ¶ÙÂÏÂfi˜, 8 ÛÙÚ. Ì ı¤·, (98.000 ∂) 49. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., (139.000 ∂) 50. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., (179.000 ∂) 51. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì., (145.000 ∂) 52. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 53. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì. (270.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3. ∞ʤÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 240 Ù.Ì. 4. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÍÂÓÒÓ·˜, 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì. (295.000 ∂) 5. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 6. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (230.000 ∂) (964)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜-3ÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 280 Ù.Ì.,

Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰‡Ô ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 530 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 2¿ÚÈ 44 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - ™˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο - ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ·Ó·Î·ÈÓ. ‰ÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ì ˘fiÁÂÈÔ 300 Ù.Ì., Î·È ·Ú¿ÛÈÙÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘È Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û 6.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊ. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ì ∫·ÚÙ¿ÏË (ÁÚ·Ê›Ô) 29 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., Î·È 53 Ù.Ì. (966)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. Άνω Λεχώνια, μεζονέτα καινούργια 400 τ.μ., μετά υπογείου 110 τ.μ., σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα τη θάλασσα. Άλλη Μεριά οικία διώροφη 230 τ.μ. με 40 τ.μ. βοηθητικό χώρο σε οικόπεδο 352 τ.μ. με θέα Αστέρια Αγριάς, διώροφη οικία 230 τ.μ. με πιλοτή σε οικόπεδο 850 τ.μ. με θέα θάλασσα. Ν. ΙΩΝΙΑ: Μεζονέτα 135 τ.μ. μετά υπογείου 80 τ.μ. ανατολική υπό κατασκευή έναντι πάρκου σε οικόπεδο 227,5 τ.μ. Βόλο, μεζονέτα καινούρια 198 τ.μ. με ισόγεια γκαρσονιέρα, γκαράζ Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία, 106 τ.μ., σε οικόπεδο 150 τ.μ. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΒΟΛΟΣ (Καραγάτς) μεζονέτα 176 τ.μ., μετά υπογείου, 124 τ.μ. σε οικόπεδο 230 τ.μ., υπερλούξ. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 72 τ.μ. σε οικόπεδο 251 τ.μ., με θέα. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ΒΟΛΟΣ κεντρικό 79 τ.μ. 4ου ορόφου κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. ΒΟΛΟΣ (Χιλιαδού) 86 τ.μ. καινούρια με πάρκινγκ και αποθήκη 1ος, 2ος όροφος. Ν. Ιωνία 108,19 τ.μ. 4ου ορόφου καινούριο √π∫√¶∂¢∞ Βόλος (Καραγάτς) 695 τ.μ., 400 τ.μ., 207 τ.μ. ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 1.040 τ.μ. οικοδομήσιμο με

θέα στο Βόλο, κατάλληλο για οικία, ξενοδοχείο, γκαράζ. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μάραθος, οικόπεδο 1.200 τ.μ. με άδεια οικοδομής με απεριόριστη θέα στη θάλασσα. Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος κεντρικά ισόγεια καταστήματα με πατάρι και υπόγειο 150 τ.μ., 120 τ.μ. Ν. Ιωνία ισόγεια καινούρια καταστήματα 40,50,35 τ.μ. σε κεντρικό δρόμο. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ΒΟΛΟΣ γραφεία 61, 81 τ.μ. 1ου ορόφου καινούρια κοντά στα δικαστήρια. ΒΟΛΟΣ (Λαρίσης) κτίριο 400 τ.μ. μετά οικοπέδου 5.000 τ.μ. φάτσα στη Λαρίσης. Φυτόκο, ακίνητο 128,50 τ.μ., με δύο ισόγειες θέσεις στάθμευσης με θέα το Βόλο, κατάλληλο για ταβέρνα, καφετέρια κ.λπ. (967)

-----------------------------------RE/MAX ¢√ª∏ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2-π¿ÛÔÓÔ˜ ΔËÏ. 24210 20008 24210 20025 Fax: 24210 20055 À¶∂À£À¡∏ ™À¡∂ƒ°∞Δπ¢∞

™ÔÊ›· μÏ¿¯Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Διαμέρισμα 30ετίας, γωνιακό, 2ου ορόφου, 71 τ.μ., περιοχή Αγ. Βαρβάρα, Ν. Ιωνία. 2. Διαμέρισμα 9 ετών, γωνιακό, 5ου ορόφου, ρετιρέ, 130 τ.μ., περιοχή Αγ. Αναργύρων Βόλου. 3. Διαμέρισμα 18 ετών, γωνιακό, 1ου ορόφου, 85 τ.μ., περιοχή Καραγάτς Βόλου. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία 64 τ.μ., σε οικόπεδο 98 τ.μ., περιοχή Ν. Δημητριάδα. 2. Μονοκατοικία 151,72 τ.μ. σε οικόπεδο 781,35 τ.μ., περιοχή Καλαμάκι Πηλίου. 3. Μονοκατοικία 195,88 τ.μ. σε οικόπεδο 807 τ.μ., περιοχή Καλαμάκι Πηλίου. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 1.204,8 τ.μ., περιοχή Κορώπη Πηλίου. 2. Οικόπεδο 411,44 τ.μ., περιοχή “Ψυγεία” Αγριάς. 3. Οικόπεδο 201,36 τ.μ., περιοχή “Ψυγεία” Αγριάς. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. Κατάστημα 100 τ.μ. με πατάρι, επί της Αναλήψεως. 2. Γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 20 ετών, με μεγάλο μπαλκόνι, περιοχή Αγ. Νικολάου Βόλου. (590)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2. 2 μεζονέτες 98 και 190 τ.μ. καινούριες 1700 Ε το τ.μ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3.Μεζονέτα 127 τ.μ. σε οικόπεδο 300 τ.μ. υπέρ λουξ, 120 μ. από τη θάλασσα, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. BI§E™-OIKIE™ 1.Διώροφη πέτρινη παραδοσιακή οικία 180 τ.μ., με οικόπεδο 500 τ.μ., με απεριόριστη θέα, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 2. Βίλα 143 τ.μ. με οικόπεδο 800 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα στο ÃÔÚ¢Ùfi. 3. Μονοκατοικία διώροφη 250 τ.μ. 1ος όροφος 4 στούντιο ενοίκιο 12.000 Ε την σεζόν 2ος όροφος 125 τ.μ. υπερ λουξ με απεριόριστη θέα, 100 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. Οικία 120 τ.μ. με οικόπεδο 200 τ.μ. επιπλωμένη, 100 μέτρα από την θάλασσα, ∞ÊËÛÛÔ˜. 5. Οικία πέτρινη 120 τ.μ. με οικόπεδο 700 τ.μ. κοντά στην πλατεία, ªËÏȤ˜. 6. Τριώροφη οικία παραδοσιακή 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο του ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. 7. Βίλα 170 τ.μ. με οικόπεδο 2.500 τ.μ. πάνω στο κύμα, ªËϛӷ 8. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 9. Οικία 100 τ.μ., με οικόπεδο 6.500 τ.μ., και αποθήκες 100 τ.μ., γκαράζ, πομόνα, κατοικήσιμη, ∫ÔÚfiË, 230.000 Ε, ευκαιρία. 10. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) 11. Τριώροφη οικία 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο της ¶Ï·Ù›·˜ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ. 12.ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2 πέτρινες οικίες ημιτελείς σε οικόπεδο 800 τ.μ. με θέα 90.000 Ε, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 14. Διώροφη πέτρινη οικία 100 τ.μ. με οικόπεδο 300 τ.μ. ∞Óˆ §Â¯ÒÓÈ· 65.000 Ε. 14. Διώροφη οικία 185 τ.μ. σε οικόπεδο 250 τ.μ. καινούργια, 100μ. από τη θάλασσα, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 15. ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλείται επιχείρηση σούπερ - μάρκετ, πλήρως εξοπλισμένο, με το εμπόρευμα (35.000Ε), ·Ú·Ï›· ∞Ê‹ÛÛÔ˘. OIKO¶E¢A 1.Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. Οικόπεδο 320 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100 μ. από την θάλασσα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. Οικόπεδο 1.500 τ.μ. εντός οικισμού, απεριόριστη θέα, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα εντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 8. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 9. 2 οικόπεδα 250 τ.μ. έκαστο, ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 30.000 Ε έκαστο.

10. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 11. Οικόπεδο 2 στρ. πάνω στο κύμα μεταξύ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. Οικόπεδο 4.800 τ.μ. εντός οικισμού με απεριόριστη θέα, κατάλληλο για κατασκευαστική εταιρεία στον Αγ. Βλάσιο. 13. Οικόπεδο 4 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα στην Κρυψάνα ∫. °·Ù˙¤·. 14. Οικόπεδο 4 στρ. με άδεια οικοδομής, 800 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜ 15. Οικόπεδο 500 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ∫. °·Ù˙¤·. 16. Οικόπεδο 4 στρ. με απεριόριστη θέα στις ¶ÈӷοÙ˜. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (972)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6947302966, FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ™.¢. 18. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2.4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â› Ù˘ §. ∞ıËÓÒÓ. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. º˘ÙfiÎÔ 5,3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 630 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 4,7 ÛÙÚ. Î·È 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÛ·Áηڿ‰· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. •˘Ófi‚Ú˘ÛË ¶ÔÙÈÛÙÈο 10 ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 12 ÛÙÚ. Ì ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫∂¡Δƒ√ 2ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. (400 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· + 2ÔÚ. ÙˆÓ 400 Ù.Ì.) √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÔÓ/ÎÈ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì. ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì. ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ∫·ÏÏÈı¤· 90 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓÔ/Λ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∫Ú›ÙÛÎË 90 Ù.Ì. Û 98 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 120 Ù.Ì. Û 169 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂ÈÛÎÔ‹ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Û 138 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. ™.¢. 2.1 ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. Î·È 120 Ù.Ì. Û 4,5 ÛÙÚ. ÔÈÎ. Ì ı¤·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢À∞ƒπ∞ - Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. °ÎÏ·‚¿ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 106 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. πˆÓ›· ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ •ËÚÔοÌÔ˘ 67 Ù.Ì., 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÃÙ·˙Ë·ÚÁ‡ÚË 83 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÔÚ·‹ 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¶. ÕÚˆ˜ 4 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (974)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 3.500Ù.Ì. Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. 2) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5.500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 20.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1500Ù.Ì. Ì ı¤·. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 55,000 ¢ÚÒ.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 43


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 42

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1750Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 185Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. ∞°ƒπ∞ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ï‹Úˆ˜ 80Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160Ù.Ì. 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∞§À∫∂™ 1) ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 400Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 420.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1050Ù.Ì. 30Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 330.000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 450Ù.Ì. 30Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 600Ù.Ì. 30Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ΔÈÌ‹ 290,000 ¢ÚÒ. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ΔÈÌ‹ 240,000 ¢ÚÒ. 3) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700Ù.Ì. ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 105,000 ¢ÚÒ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfi‰· 270Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 1150Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000Ù.Ì. Â› Ù˘ ∂.√. 3)√ÈÎfiÂ‰Ô 1.000Ù.Ì.ΔÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. 4) ∂Ï·ÈÔÂÚÈ‚ÔÏÔ 6.500Ù.Ì.ΔÈÌË 65.000 ¢ÚÒ. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì. 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500Ù.Ì. 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180,000 ¢ÚÒ. 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 150,000 ¢ÚÒ. 3) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30Ù.Ì. 20Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 50,000 ¢ÚÒ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∂À∫∞πƒπ∞ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. 2) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.400Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400Ù.Ì. 4) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15.000Ù.Ì. 5) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 250Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ΔÈÌ‹ 65.000 ¢ÚÒ. 6) ª·Ï¿ÎÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 32Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ. 7) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000Ù.Ì. 8) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 25Ù.Ì. πˆÏÎÔ‡ 56 Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. 2) μfiÏÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 26Ù.Ì. ∂ÚÌÔ‡ Ì ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘. (976)

-----------------------------------Δ¯ÓÈÎÔª∂™πΔπ∫∏ π§π∞¢∞ Ã√À™Δ√À§∞∫∏ Î·È ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 126 - 1Ô˜ fiÚ. ΔËÏ. 24210 36576 ∞°ƒπ∞ 24280 92117 ∫π¡. 6944218888

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Ρ. Φεραίου 100 τ.μ., 3ος Τρικούπη 50 τ.μ., 1ος Ρ. Φεραίου 59 τ.μ., 3ος Άγ. Κων/νος 55 τ.μ., 1ος Άγ. Κων/νος 100 τ.μ., 5ος Αγ. Κων/νος 117 τ.μ. παραθαλάσσιο Φιλ. Ιωάννου 90 τ.μ. γκαράζ, αποθήκη Αχιλλοπούλου 76 τ.μ. γκαράζ κλειστό και αποθήκη Σταθά 82 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, γκαράζ και αποθήκη Οξυγόνο 84 τ.μ. γκαράζ και αποθήκη Οξυγόνο όροφος 1.000 τ.μ. και αέρα δύο ορόφων Γαζή μικρή γκαρσονιέρα Ν. Δημητριάδα 100 τ.μ. μεγάλη βεράντα Ν. Δημητριάδα 72 τ.μ. τριάρι Ν. Δημητριάδα 80 τ.μ. γκαράζ και αποθήκη Αγ. Νικόλαος 66 τ.μ., 3ος ορ., Οξυγόνο, 58 τ.μ., 5ος ορ. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Αγ. Γεώργιος Ιωλκού 90 τ.μ. με αποθήκη 40 τ.μ. σε 335 τ.μ. οικόπεδο Αγ. Παρασκευή 130 τ.μ. σε 530 τ.μ. και οικόπεδο Αγ. Παρασκευή μεζονέτα 110 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικόπεδο Ανάληψη, τριώροφη διπλοκατοικία επί pilotis Αλεξάνδρας 102 τ.μ. με υπόγειο, οικόπεδο 170 τ.μ. Ν. Δημητριάδα μεζονέτα 135 τ.μ. με υπόγειο 72 τ.μ. Ν. Ιωνία μεζονέτα 135 τ.μ. με υπόγειο 86 τ.μ. και οικόπεδο 230 τ.μ. Κατηχώρι κάτω 70 τ.μ. λουξ, οικόπεδο 900 τ.μ. Τρικούπη, διώροφο, γωνία σε 140 τ.μ. οικόπεδο Κωνσταντά γωνιακό 90 τ.μ. οικόπεδο 130 τ.μ. Μπασδέκη 90 τ.μ. οικόπεδο 170 τ.μ. διαμπερές Σταγιάτες διώροφο (μεζονέτα) 170 τ.μ. οικόπεδο 818 τ.μ., φανταστική θέα Αγριά διώροφο 130 τ.μ. ο κάθε όροφος σε οικόπ. 380 τ.μ. πωλείται και χωριστά ο κάθε όροφος Αγριά, μεζονέτα 200 τ.μ. με υπόγειο σε οικόπεδο 485 τ.μ. Μακρινίτσα παλιό αρχοντικό αναπαλαιωμένο Αγριά, ισόγ. 100 τ.μ. παλιό σε 280 τ.μ. οικόπ.

Αγριά, παλιό 60 τ.μ. οικόπ. 150 τ.μ. Αγριά μεζονέτα 90 τ.μ. + γκαράζ + αυλή Αγριά, μεζονέτα 115 τ.μ. + γκαράζ + αυλή Αγριά, μεζονέτα γωνία 145 τ.μ. + υπόγ. 69 τ.μ. σε οικόπεδο 197 τ.μ. Αγριά, μεζονέτα 132 τ.μ. + υπόγ. 65 τ.μ. σε οικόπ. 145 τ.μ. Άνω Λεχώνια τριώροφο σε 330 τ.μ. οικόπ. Δράκεια μονοκατοικίες παλιές Αφέτες (Νιάου) τριώροφο σε 1.100 τ.μ. οικόπ. Κάτω Λεχώνια ισόγ. 80 τ.μ. σε 2 στρ. οικόπ. φάτσα θάλασσα √π∫√¶∂¢∞ Καραγάτς 206 τ.μ., 135.000Ε. Αγριά 430 τ.μ. γωνία θέα Αγριά 630 τ.μ. κέντρο γωνία Αγριά, οικόπεδα 230 τ.μ., 280 τ.μ. + 400 τ.μ. κ.λπ. Αγριά, κέντρο 1.000 τ.μ. με κτίσμα 1.000 τ.μ. Άνω Λεχώνια 940 τ.μ. εντός οικισμού Άνω Λεχώνια, 2.200 τ.μ. Αγία Παρασκευή οικόπ. 182 τ.μ. Λαρίσης 1860 τ.μ., 6 στρ., 12 στρ. Βόλος 1.300 τ.μ. γωνία Καραγάτς οικόπεδο 690 τ.μ., 350 τ.μ. 400 τ.μ. Βόλος 600 τ.μ. γωνία Χάνια 1.000 τ.μ. εντός οικισμού Σωρός οικόπεδα Σέσκλο 15 στρ. Ξυνόβρυση ποτιστικά οικόπεδα Μαλάκι 1.300 τ.μ. πολύ κοντά στη θάλασσα Κάτω Λεχώνια - Χατζηβαγγέλη 880 τ.μ. Αλμυρός, περιοχή LIDL, 40 στρεμ., με δικό του νερό. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Ρ. Φεραίου 180 τ.μ. + υπόγ. 100 τ.μ. + πατάρι Παλαιά 110 τ.μ. 290 τ.μ. Αλμυρός κέντρο καταστήματα Αλμυρός επενδυτικό ακίνητο με 13 καταστήματα και δύο διαμερίσματα + 500 τ.μ. δόμηση ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π Νικοτσάρα 110 τ.μ. Κ. Καρτάλη 180 τ.μ. φροντιστήριο, ιατρείο κ.λπ. Κ. Καρτάλη 90 τ.μ., ισόγειο για επαγγελματική στέγη. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ™Δ∂°∞™Δπ∫ø¡ ¢∞¡∂πø¡ (979)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂À∫∞πƒπ∂™: 1. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ‚›Ï· 148ÙÌ. Û 500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ÌÔÓ·‰È΋ ¢ ηÈÚ›·) μ 1 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË -  ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ‚›Ï· 148ÙÌ. Û 500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ 1 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 218ÙÌ. Û 300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ËÌÈÙÂϤ˜ π 35 3. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª 20 4. º˘ÙfiÎÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 400ÙÌ. Û 2.200ÙÌ. ÔÈÎ. ÔÏÏ¿ extra, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Δ 33 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000 ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢ 33 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º 10 7. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90 ÙÌ.Û 1200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏ 60 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ. Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfi Â‰Ô ∏ 20 10. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ. ÔÈÎ. º 50 11. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 135ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ Û 250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º 50 12. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ° 31 13. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 85ÙÌ. Û 402ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂ 51 14. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂ 60 15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫ 88 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ 80ÙÌ., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑15 2. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £ 21 3. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 3 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∏ 22 4. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 70ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¶3 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 86ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ μ 2 6. ™˘Ú›‰Ë 3¿ÚÈ 75ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË) ∏ 50 7. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ 51 8. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 150ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ø 95 9. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 86ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢ 60 10. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 31ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢ 62 11. μÏ·¯¿‚· 110ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑ 98 √π∫√¶∂¢∞: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ 18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £ 20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ 8 4. ¶ÙÂÏÂfi˜ (¶ËÁ¿‰È) ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ Δ 23 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫ 20 6. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ • 33 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ 10 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 611ÙÌ. Ì ÔÈΛ· 80ÙÌ. • 15 9. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ. ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢ 10 10. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ ƒ 13 11. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏ 33 12. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏ 40 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. à 10 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã 22 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· à 22 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º 55 17. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞ 56 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 2.900ÙÌ. ∏ 12 2. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ-

‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂ 33 3. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂ 1 4. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏ 45 5. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡ 8 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿Ï ÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑ 11 √§√∫§∏ƒ∞ ∫Δπƒπ∞: 1. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 330ÙÌ. ÚÔÔ ÙÈ΋ 392ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ. ∞ 38 2. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂ 2 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ.,ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ. ¤Î· ÛÙÔ˜ (Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂ 20 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ 6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô § 31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑ 5 4. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 68ÙÌ. Û 120ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì Âȯ›ÚËÛË ƒ 2 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª 14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. · Ù¿ÚÈ ∂ 44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ∏ 2 8. ∞ıËÓÒÓ 170ÙÌ. ÎÙ›ÛÌ· + 70ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û 1.340ÙÌ. ÔÈÎ. Δ 4 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. ° 10 10. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ) 150ÙÌ. +150ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfi ÊÔ˘ ∞ 8 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £ 26 12. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂ 75 ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ 20 μπ√Δ∂áπ∫√π Ãøƒ√π: 1. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £ 24 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ 21 3. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈ ÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫ 5 ∂ƒ°√™Δ∞™π∞: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø 10 ∂¡√π∫π∞™∂π™: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ 1 2. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ. (ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶ 15 3. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. ∑ 2 4. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 38ÙÌ. Ì 38ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¶ 1 5. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª 18 6. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 50ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ 45 7. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. • 3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂ 40 9. ™˘Ú›‰Ë 3¿ÚÈ 75ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË) ∏ 50 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 105ÙÌ. Î·È 87ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ‹ ∫ 20 11. ¡Â¿ÔÏË 170ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ - ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢ 70 12. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞ 10 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂ 40 14. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ 6 15. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·) 113.63ÙÌ. Î·È ‚) 65ÙÌ. ∂ 40 16. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 250ÙÌ. + 200ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ∞ 99 17. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 150ÙÌ,. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ∞ 8 18. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ 98 19. ™ˆÚfi˜ Ô Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 130ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ μ 87 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ 87ÙÌ. ÂÈψ̤ÓÔ μ 89 21. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂ 75 22. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑ 50 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (948)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂. ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 ΔËÏ. 24210-47963-4 ∫π¡ 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º.¶.∞.: ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα υπερπολυτελούς κατασκευής εμβ. 35 έως 106 τ.μ. μπροστά στο κύμα ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ μ√§√À: Βίλες, 142 - 165τ.μ. ανεξάρτητες αυτοτελείς με οικόπεδο 300 - 420 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο. ∑∏Δ∂πΔ∞π κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή (950)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘, ‰˘¿ÚÈ 62 Ù.Ì. 40.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜, ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 48 Ù.Ì. 25.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου - Γυμναστήριο 98 τ.μ. 100.000 Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 130.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 7 ÛÙÚ. 50.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000

ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 Αγ. Αικατερίνη 4 στρ. 320.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Νεάπολη 245 τ.μ. 100.000 Λαρίσης περιφ/κός 550 τ.μ. 25.000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Πρόνοια, 45 τ.μ., οικόπ. 70 τ.μ. 40.000 Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ·ÚοÎÈ, ¿ÎÚÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, 205.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 ¡. ¢¤ÏÙ· 150 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Ûȉ/Û΢‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 130.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 ∂¡√π∫π∞™∂π™ Γκαρσονιέρες, διαμερίσματα, μονοκατοικίες (951)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. Αναλήψεως 27 τ.μ. ανακαιν. 28.500 1α Πορταριά 28 τ.μ. καιν. θέα 90.000 2. Σπυρίδη 25 τ.μ. 1ος 5 ετών 36.000 3. Ι. Καρτάλη 28 τ.μ. καιν. 44.000 ¢À∞ƒπ∞ 1. 54ου ΣΥΝΤ. ΕΛΛΑΣ 60 τ.μ. 1ος καιν. 80.000 1α Δαβάκη, θέα, 4ος καιν. τζάκι, αποθ. 63.000 2. Γαλλίας 55 τ.μ., 4ος, τζάκι, 8 ετών και 15 τ.μ. ημιυπ. κλειστό 125.000 3. Βλαχάβα 52 τ.μ. 1ος καιν. 94.000 4. Ν. Ιωνία 39 τ.μ. 2ος, πάρκιν, 56.500 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. Γαλλίας 100 τ.μ., 3ος γων. 8 ετών, τζάκι, πάρκιν, αποθ. 200.000 1α. Κοραή 100 τ.μ., 2ος ανακ. 90.000 1β. Ζάχου 92 τ.μ. 4ος διαμπ. τζάκι, πάρκιν, αποθ. 2 ετών, θέα 139.000 2. Ρ. Φεραίου 72 τ.μ. 3ος 75.000 3. Αχιλλοπούλου 1ος 95 τ.μ., 95.000 και 2ος 75 τ.μ. 75.000 σε διώροφο 4. Γ. Καρτάλη 101 τ.μ. 3ος καιν. 165.000 5. Ι. Καρτάλη 70 τ.μ. 1ος κομπλέ 112.000 6. Κρίτσκη 1ος σε διώροφο 75 τ.μ. 70.000 7. Ν. Ιωνία 88 τ.μ. ημιώροφος περιποιημένο, αυτ. θέρμανση, 88.000 8. Ν. Ιωνία 72 τ.μ. 2ος 70.000 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. Αθ. Διάκου 129 τ.μ. 1ος (1991) σε διώροφο και 25% οικόπεδο 153.000 1α. Γαζή 116 τ.μ. 5ος 116.000 2. Ν. Ιωνία 128 τ.μ. ανακαιν. γων. 128.000 3.Κοραή 100 τ.μ. 2ος ανακαιν. 93.000 4. Γ. Καρτάλη 169 τ.μ. 4ος-5ος μεζονέτα, καιν., πάρκιν, τζάκι, αποθ. 290.000 5. Γ. Καρτάλη 101 τ.μ. 4ος κομπλέ 170.000 6. Ν. Ιωνία 100 τ.μ. 5ος κομπλέ 166.000 √π∫√¶∂¢∞ 1.Ιωλκού 740 τ.μ. διαμπ. κάνει για πολλές χρήσεις 580.000 1α. Ι. Καρτάλη 100 τ.μ. γων. (σ.δ. 2,1) 67.000 1β. Αλυκές 2 οικόπεδα 85 τ.μ. καθένα, κτίζουν 105 τ.μ. καθένα, 44.000 καθένα. 1γ. Σάμου 230 τ.μ. (Σ.Δ. 2,4) 85.000 1‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 522 Ù.Ì., 364.000∂. 2. Νικοτσάρα (πάροδος), 202 τ.μ. (σ.δ. 2,4) 150.000 3. Αλυκές: Αγ. Ειρήνη 130 τ.μ. 60.000, 260 τ.μ. 118.000, περ. ντομάτα 170 τ.μ. 80.000, 160 τ.μ. 95.000, 245 τ.μ. 120.000, 180 τ.μ. 88.000, 156 τ.μ. γων. 120.000, 246 τ.μ. 150.000 4. Ιωλκού 1150 τ.μ. γων. (σ.δ. 2,4) 3.400.000 5. Ν. Ιωνία 370 τ.μ. (σ.δ. 2,4) 280.000 6. Μάραθος επί του δρόμου 8 στρεμ. (50 μ. πρόσοψη) 185.000 7. Άφησσος 106 τ.μ. 35.000 8.Ξυνόβρυση οικοπ. 2,4,6,8,15 στρεμ. θέα (3 χιλ. έως 35 χιλ. ανά στρεμ.) 9. Λαύκος (με θέα Παγασητικό, Χόρτο, Μηλίνα) 13 στρ. επίπεδο 320.000 Ε 10. Συκή (Ποτόκι) αγροτ/χια 11.000, 6.000, 7.000, 6.000 με θέα, καταπληκτικές τιμές. 11. Μικρό (Χονδρή άμμος), πρώτο 4.300 τ.μ., παραλία 310.00 12. Προφ. Ηλίας 430 τ.μ. (για επαγ/κή στέγη) 80.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ΠΙΠΙΚΑΚΗ μεζον. 3 επιπεδ. 47 τ.μ. καθένα, αυλή 65 τ.μ. γων. καιν. 205.000 1α. Χρυσοχοΐδη 70 τ.μ. ανακαινισμένο εξ ολοκλήρου σε 120 τ.μ. οικόπ. 120.000 1β. Σωρός μεζονέτα 102 τ.μ. σε οικόπ. 590 τ.μ. άδεια (2000) με θέα 290.000 1γ. Ν. Ιωνία, οικία 50 τ.μ., ισογ.+35 τ.μ. Α’ λυόμενο σε οικόπεδο 70 τ.μ., 59.500. 2. Λ. Βύρων. 70 τ.μ. σε 153 τ.μ. 130.000 3. Ογλ 80 τ.μ. σε οικοπ. 180 τ.μ. 140.000 4. Ν. Ιωνία μεζονέτα 140 τ.μ. (1990) με πάρκιν διπλό και αποθήκη 168.000 5. Μηλιές (συγκρότημα) 82 τ.μ. σε οικοπ. 170 τ.μ. λουξ, θέα, 298.000 6. Κατηχώρι 70 τ.μ./350 τ.μ. θέα 165.000 7. Σταγιάτες, φανταστ. διώροφ. 170 τ.μ. οικοπ. 820 τ.μ. εκπληκτική θέα 465.000 8. Μετόχι διώροφο παλιό 40.000 9. Φιλ. Ιωάννου διώροφο παλιό (70+90) τ.μ. σε οικοπ. 125 τ.μ. 190.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. Ρ. Φεραίου ισογ. 180 τ.μ. + υπογ. 100 τ.μ. + πατ. 80 τ.μ. + πάρκο 350.000 1α. Καλά Νερά “Ξενώνας” δύο δυάρια και δύο γκαρσονιέρες σε οικοπ. 385 τ.μ. συν επιπλέον δόμηση 50 μ., από θάλασσα 390.000 1β. Μαγαζί Ιωλκού 28 τ.μ. 43.000 1γ. Κ. Καρτάλη, 31 τ.μ., 2ος, 45.000. 2. Α. Γαζή ημιισόγειο, ψηλό ανακαιν. 160 τ.μ., 75.000. 3. Ερμού γων. 50 τ.μ., 2.800.000. 4. Ν. Ιωνία μαγαζί (ουζερί) εν λειτουργία

(ενοίκιο 700 ευρώ) 195.000 5. Πεδίον Άρεως οικόπ. 600 τ.μ. με 4 ισόγειο σύνολο 420 τ.μ. (σ.δ. 1,2) νοικιασμ. ή όχι 520.000 πώληση και κομμάτι. 6. Μεταμόρφωση 52 τ.μ. γων. Ισογ. 135.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. Οικόπεδο Αλυκές (Μιμίκος) μπροστά στη θάλασσα (35 μ. πρόσοψη) 700 τ.μ. 550.000 Ε. 1α. Ξενοδοχείο υπό κατασκευή, Άλλη Μεριά ολόκληρο ή και το μισό!!! 1β. Αέρας υπάρχουσας διώροφης οικοδομής άδεια (2006) 2ος 105, 3ος 75, 4ος 42 τ.μ. 200.000. 2.Ξενοδοχείο Σκόπελος 21 δωματίων, πισίνα, καφέ μπαρ, σαλόνι, πάρκιν 550.000 3. Ριζόμυλος στο δημόσιο δρόμο μαγαζιά 250 τ.μ. και στον όροφο 115 τ.μ. διαμέρισμα ημιτελές γωνία, πολλαπλών χρήσεων, καταπληκτική τιμή. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. Ν. Δημητριάδα οροφοδ. 140 τ.μ. 1ος διαμπ. 10ετίας με πάρκιν 530 ευρώ. 2. Αλυκές, 2 δυάρια καιν. 400 ευρώ το καθένα πληρωμένη και η ΔΕΗ 4. Αγ. Κων/νος 92 τ.μ., 3ος θέα, 420 Ε. 5. Εθν. Αντιστάσεως γωνιακό μαγαζί 32 τ.μ.+32 τ.μ. υπόγειο καιν. 380 Ε. 6. Θράκης 66 τ.μ., ισογ. Καιν. 340 Ε. 7. Κ. Καρτάλη 35 τ.μ. ημιώροφ. 200 Ε. 8. Ογλ (2) επιπλωμένες ημιυπογ. γκαρσονιέρες α) 200 Ε β) 170 Ε ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ™Δ∂°∞™Δπ∫ø¡ ¢∞¡∂πø¡ (955)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ÙËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ 1) ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ÚfiÛÔ„Ë 4Ì., 500 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ÙÈÌ‹ 160.000∂. 2) ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ‰È‡ı˘ÓÛË: ™Î˘ÏÔ‰‹ÌÔ˘-ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜, 695 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 370.000∂. 3) ¶ÂÚÈÔ¯‹ μ˘˙›ÙÛ·, ÚfiÛÔ„Ë ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜, 418 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 55.000∂. √π∫π∂™ 1) ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˜, ‰È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, 120 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋, ÙÈÌ‹ 85.000∂. 2) ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˜, ‰È‡ı˘ÓÛË ΔÔ¿ÏË-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 93 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √π∫π∂™ 1) ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˜ ‰È‡ı˘ÓÛË ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 42, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 600∂. 2) ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰È‡ı˘ÓÛË Ù¤ÚÌ· ¢Èfi˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., ı¤ÚÌ·ÓÛË ·˘ÙfiÓÔÌË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4 ÂÙÒÓ, ÙÈÌ‹ 600∂. (956)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ª¶∞Δ∑π∞∫∞ π. μ∞°°∂§∏ ∞°√ƒ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞£. ¢π∞∫√À 36 μ√§√™ Δ∏§. 24210-39200 ∫π¡. 6976776509

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ - ¢À∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 36.000 ∂ ¶·Ï·È¿ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 48.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 58 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 87.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 92.500 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 53 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 107.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 65.000 ∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 65.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 78 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 70.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 86 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 135.000 ∂ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 87 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. 149.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 105 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 105.000 ∂ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 70.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 90 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 86 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 137.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 113.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì 2Ô˜ fiÚ. 148.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 95 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 125 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 95.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 185.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 176.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 188.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 101 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 154.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 190.000 ∂ ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 115 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 109 Ù.Ì. 245.000 ∂ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 135.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 165 Ù.Ì. 270.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7 ÛÙÚ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 16 ÛÙÚÂÌ. Â›Â‰Ô Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ·fi ∂.√.Δ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 10 ÛÙÚ¤Ì. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡. πˆÓ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 400 Ù.Ì. 120.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.820 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ¡Â¿ÔÏË, 354 Ù.Ì., ÎÙ›ÚÈÔ Û 525 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ Δ∏ ¢π∂∫¶∂ƒ∞πø™∏ Δ√À ™Δ∂°∞™Δπ∫√À ™∞™ ¢∞¡∂π√À (957)

AYTOKINHTA

¶ˆÏÂ›Ù·È μηχανή TRANSALP HONDA 600cc, μοντέλο ’97, με 58.000km, σε αρίστη κατάσταση, με φουλ έξτρα. Τιμή 2.400Ε. Τηλ. 6946 284232. (050)

ZHTOYNTAI ∑ËÙÂ›Ù·È αγρότης για εργασίες σε αγροκτήματα, στην περιοχή Λεχωνίων, έχοντας δίπλωμα αυτοκινήτου Β’ ερασιτεχνικό. Πληρ. τηλ. 6932 377467. (943) ∑ËÙÂ›Ù·È νέος ηλικίας από 20 έως 30 ετών για πρωινή εργασία. Τηλ. 24210 74877, 74601, από 10.00-14.00. (055) ∑ËÙÂ›Ù·È κοπέλα για κατάστημα Φωτιστικών και Είδη Δώρων έως 30 ετών. Πληροφορίες στο τηλ. 24210 21072. (052)

∑ËÙÂ›Ù·È πωλήτρια με γνώσεις διακόσμησης για το νέο κατάστημα επίπλων στο Βόλο “ΕΝΘΕΣΙΣ” . Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικό στο fax 2410 671052 και email: info@enthesis.gr. Τηλέφωνο 6945 398257, κ. Λάπας. (765)

∑∏Δ∂πΔ∞π

HYUNDAI ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ζητείται πωλητής με εμπειρία στον τομέα της πώλησης. Πληροφορίες στις εγκαταστάσεις μας ή στα τηλέφωνα 24210 68223, 24210 90190, υπόψη Κωνσταντίνου Αργυρόπουλου. (982)

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ROBERTSON

∑ËÙÂ›Ù·È ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ/Η καθηγητής/τρια Αγγλικών. Αποστείλατε βιογραφικά 24210 23592. (998)

μ√§√™: Ζητούνται τεχνικοί με γνώσεις υπολογιστή και κάμεραμαν. Τηλ. 6978 188908. (762)

∑ËÙÂ›Ù·È υπάλληλος για Τουριστικό γραφείο στην Άφησσο. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση της Αγγλικής Γλώσσης (επίπεδο Proficiency) και η κατοχή αυτοκινήτου. Άμεση πρόσληψη. Αποστολή βιογραφικών με συνοδευτική επιστολή και φωτογραφία στο info@atropatravel.gr. (029)

Από εισαγωγική επιχείρηση τροφίμων στο Βόλο

˙ËÙÂ›Ù·È Ó¤·

ηλικίας 20-30 ετών, για απασχόληση σε δουλειά γραφείου. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση Η/Υ. Επιθυμητές οι συστάσεις. Πληροφορίες στο τηλ/νο 24210 91421, εργάσιμες ώρες. (018)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 44 ZHTOYNTAI ∑ËÙÂ›Ù·È από την KOFOS... homestyle βοηθός λογιστού για πλήρη απασχόληση. Τυχόν προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αποστολή βιογραφικού, πληροφορίες fax 24210 63313 και τηλ. 24210 67777, υπόψη κ. Τριανταφύλλου. (767) Η KOFOS... homestyle ΖΗΤΕΙ ˆÏËÙ‹/ÙÚÈ· για το τμήμα επίπλων-κουζίνας. Γνώσεις διακόσμησης ή προϋπηρεσία θα εκτιμηθούν ανάλογα. Αποστολή βιογραφικού, πληροφορίες fax 24210 63313, τηλ. 24210 67777, υπόψη κ. Τριανταφύλλου. (768) ∑ËÙÂ›Ù·È προσωπικό, σερβιτόροι, σερβιτόρες-μπουφετζήδες από καφέ στο κέντρο του Βόλου. Τηλ. 6948 309084. (987) ∑ËÙÂ›Ù·È ΟΔΗΓΟΣ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ με επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας για εταιρεία τροφίμων. Προϋπηρεσία στο χώρο τροφίμων θα προτιμηθεί. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6949 732586 και 6949 732585. (985)

∑ËÙÂ›Ù·È καθηγήτρια Αγγλικών από Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Πληρ. τηλ. 24210 62686 και 6945771498. (828)

ª·ı‹Ì·Ù· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ

Ιδιαίτερα μαθήματα σε όλα τα επίπεδα και πτυχία. Νίκος Παππάς Κιν. 6978955101 email:nikos-mpappas@yahoo.gr (684)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλ. 6979 982137 και 6979 627601. (023)

∞fiÊÔÈÙÔ˜

Βρετανικού Πανεπιστημίου με πτυχίο και μάστερ και με πολυετή παραμονή στη Μ. Βρετανία, αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικής γλώσσας, καθώς και επιχειρησιακά αγγλικά. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6988 137787. (843)

ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√ ª.∂.

ª∞£∏ª∞Δπ∫∞

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 24210 44985 - 70284

μ√§√™: Ζητούνται άτομα για εργασία σε Internet cafe. Τηλ. 6978 188908. (761)

MA£HMATA ºÀ™π∫√™ με διδακτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, παρέχονται σημειώσεις - ασκήσεις, υπεύθυνη προετοιμασία για εξετάσεις. Τηλ. 6989 405633. (986)

ŒÌÂÈÚË καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας Βρετανικού Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων. Τιμές λογικές. Τηλ. 6972 892005. (010)

ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Διδάσκονται: Μαθηματικά όλων των βαθμίδων, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Σημειώσεις-Διαγωνίσματα-Μεθοδικότητα-Διαρκής ενημέρωση γονέων. Σαρούκος Θεολόγος τηλ. 6979776388. (681)

∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ

εργασίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα μαθήματα Χρηματοοικονομικά, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6988 137787. (842)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης με πιστοποιημένη γνώση και στην Ειδική Αγωγή και εμπειρία στη διδασκαλία, αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973 578064, 24210 59273. (890)

Με μεγάλη φροντιστηριακή πείρα διδάσκονται ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε μαθητές Γυμνασίου- Λυκείου σε ολιγομελή τμήματα και ιδιαίτερα. (825)

°∞§§π∫∞-∞°°§π∫∞ Παραδίδονται μαθήματα από καθηγήτρια πτυχιούχο Πανεπιστημίου ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ και κάτοχος μεταπτυχιακού γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Βρυξελλών (UCL). Τιμές προσιτές για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Πληρ. τηλ. 6937 022781. (759)

°∞§§π∫∞ Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας απόφοιτη Γαλλικού Πανεπιστημίου και με πολυετή διαμονή στη Γαλλία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων. 24210 35146, 6947 446157. (760)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

¢IAºOPA

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

¢∞¡∂π∞ - μεταφορές δανείων Το γραφείο μας - παρά τις κακές συγκυρίες - συνεχίζει με συνέπεια την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων πελατών. Διαμεσολαβούμε για την χορήγηση: Νέων δανείων, μεταφορά παλαιών και μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών με επιτόκιο μόνο 5,90%. Συμβουλή: Δάνεια μόνο από τράπεζες. Πληροφορίες: 6932-528388. (891) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (923) ¢∞¡∂π∞ ∫∞Δ∞¡∞§øΔπ∫∞ έως 30.000, ανεξάρτητα από υπερδανεισμό και Τειρεσία, σε ιδιώτες - δ. υπαλλήλους, συνταξιούχους και επαγγελματίες, εντός 4 ημερών. Συνεργασία με 6 τράπεζες σε όλη την Ελλάδα, εκταμίευση στην πόλη σας. Ζητούνται συνεργάτες. Τηλ. 2310 554514, Fax: 2310 554517, κιν. 6972 886998, web site: www.moneycash@ram.gr. (871)

∞ª∂™∞

·Ì¤Ûˆ˜ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ, Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988 338898, 6988 888804. (757)

∞μ∂μ∞π∏ ÕÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi ALPHA, EUROBANK, ∂£¡π∫∏, ∂ª¶√ƒπ∫∏, MARFIN Î·È ¿ÏϘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∞ÎfiÌ· Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÔÚ›Ô˘. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ, ·fiÏ˘ÙË Û˘Ó¤ÂÈ·, Î. ™ÔÊ›·. 6940009014. (988)

∫ÈÓËÙfi Û˘ÓÂÚÁ›Ô

¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜. √ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi˜ Ì·˜ ı· Û·˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·, ˘‡ı˘Ó· Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ¢›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ΔËÏ.2 10-3313805 6984-183975.

άρτια εξοπλισμένο για την εξυπηρέτηση πάσης φύσεως υδραυλικών εργασιών. Τηλ. 24280-93527, κιν. 6970874934, 6970-602815. (452)

(593)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών. Πλήρης εχεμύθεια. 23ης Οκτωβρίου 7, Λάρισα. Τηλ. 2410-552764. (925)

·Ì¤Ûˆ˜ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ, Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ÙËÏ. 6939 590059, 6909 985988. (758)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

∂¡∏§π∫ø¡, 25 ¯ÚfiÓÈ· ›ڷ˜.

∞μ∞™∞¡π™Δ∞

ΔÌ‹Ì·Ù· ∂¡∏§π∫ø¡, ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È Û ÌÈÎÚ¿ ÁÎÚÔ˘, fiÏ· Ù· Â›‰· ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. Lower, Proficiency, TOEFL, TOEIC, (∞™∂¶). ΔËÏ. 6937 744012, 2421702110.

παίρνετε μετρητά άμεσα από πιστωτικές κάρτες από 1.00050.000 Ε, ακόμα και με υπέρβαση ορίου σε πολλές άτοκες δόσεις. Απόλυτη εμπιστοσύνη συνεργασίας. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8816084, 6958353301, 6958353230. (164)

(989)

(400)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ·fi 1.000 - 100.000 ∂. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. Î. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ÙËÏ. 6989111708, 6988888820.

¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Γερμανικής Γλώσσας παραδίδει μαθήματα Γερμανικών σε μαθητές αρχάριους και προχωρημένους. Τηλ. 24210 87369 και 6937 635795. (034)

μπ√§√°√™

TOEIC

κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου, με φροντιστηριακή πείρα και μεταδοτικότητα, παραδίδει μαθήματα Βιολογίας και Βιοχημείας. Υπεύθυνη προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις, σημειώσεις, διαγωνίσματα. Τηλ. 6936 124630. (882)

Πτυχίο ΑΓΓΛΙΚΗΣ αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ. ΧΩΡΙΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ. Εξετάσεις 10 Οκτωβρίου. Εντατικά μαθήματα 36 ωρών. Οι εγγραφές άρχισαν. Κέντρο Ξένων Γλωσσών για ΕΝΗΛΙΚΕΣ. Τηλ. 6937 744012, 2421702110. (054)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου, ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ εκδόθηκε η με αριθμό 313/26-5-2009 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79, για έκταση εμβαδού 4.301,00 τ.μ. στη θέση “ΜΑΧΟΥΣ ΑΡΜΕΝΟΠΕΤΡΑ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Νέου Κλήματος του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Γαβριηλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δασαρχείου Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση των ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ εκδόθηκε η με αριθμό 319/10-8-2009 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79, για έκταση εμβαδού 6.273,00 τ.μ. στη θέση “ΚΑΛΥΒΕΣ - ΕΛΗΟΣ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Νέου Κλήματος του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Με εντολή Γ.Γ.Π.Θ. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δασαρχείου Σκοπέλου Κων/νος Γαβριηλίδης Δασολόγος με βαθμό Β’

ANAKOINΩΣH

(399)

°ÂÚÌ·Ó›‰· διπλωματούχος παραδίδει μαθήματα Γερμανικής γλώσσας για παιδιά και ενηλίκους. Τηλ. 6946-971054. (030)

Πληροφορίες: Γαβριηλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. Î. ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ÙËÏ. 6988888825690995988.

(927)

∫¤ÓÙÚÔ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

ÕÌÂÛ· ¯Ú‹Ì·Ù·

∞μ∞¢π™Δ∞

·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜. ™·˜ Â͢ËÚÂÙԇ̠ÛÙËÓ fiÏË Û·˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ˘‡ı˘Ó·, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Û·˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ¶ÏËڈ̋ ¤ˆ˜ 36 ‰fiÛÂȘ. ΔËÏ. 6930-647698.

άμεσα παίρνετε μετρητά από τις πιστωτικές κάρτες από 1.000-100.000. Ακόμα και με υπέρβαση ορίου - με ή χωρίς διαθέσιμο υπολοίπου. Γίνονται πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. 6908594121, Λευτέρης. (560)

(887)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Û 5 ÏÂÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 50.000∂, 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·ÚÙÒÓ. §‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. £ÂfiÊÈÏÔ˜. ΔËÏ. 6949569567 Î·È 6949569575. (347)

Alfa, Eurobank, Marfin, ∂ıÓÈ΋, ∞Δ∂, Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ. ∂¿Ó ‰È·ı¤ÙÂÙ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ οÚÙ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜ χıËÎÂ. ∂ÓÙfi˜ ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ·fi 1.00050.000∂ Û ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ, ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ·Ú¿ Ó· ÙËÏÂʈӋÛÂÙÂ. ∂›Û˘ ‰¿ÓÂÈ· Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ΔÂÈÚÂÛ›·. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔËÏ. 6958 923077. (009)

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

∫Àƒπ∞∫∏ 6 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009 1. ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ “ΝΕΟ ΔΕΛΤΑ” 2. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ: Δ.Δ. ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ - ΔΡΥΜΩΝΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ ΚΙΛΕΡΙΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΛΑΚΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΩΝ 3. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ: Δ.Δ. ΓΑΒΡΙΑΝΗΣ 4. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 09.00 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏


45

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

πø∞¡¡∞™ ∫√À∫√Àμπ¡√À

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ν. Παγασών, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Παγασές 4 Σεπτεμβρίου 2009 Ο σύζυγος: Πέτρος Τα παιδιά: Κωνσταντίνος & Σταυρούλα Κουκουβίνου, Ιωάννης Κουκουβίνος Τα αδέλφια: Βασιλεία & Ιωάννης Καραμανλής, Στέφανος & Λίτσα Κακουλήδου, Γεώργιος & Παναγιώτα Κουκουβίνου Τα εγγόνια: Πέτρος, Αθανάσιος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Γιάνκα Αλυκών.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ºÀ§∞∫Δ√À τελούμε μεθαύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 4 Σεπτεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Καλλιόπη Φυλάκτου Τα παιδιά: Παύλος Φυλάκτος, Ηλιάνα Φυλάκτου Οι γονείς: Βασιλική χα Π. Φυλάκτου, Ζωή χα Η. Καπανιάρη Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος & Γεωργία Φυλάκτου, Ιωάννα & Ιωάννης Μαρίνος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

π™ª∏¡∏™ ™√º∞Δ∑∏

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν σε αυτό. Ο σύζυγος: Ιωάννης Τα παιδιά: Δημήτριος - Μαλαμίτσα Τουτουνοπούλου Τα αδέλφια: Αθανάσιος - Μαίρη Ρίζου, Ευανθία - Γεώργιος Φιλοσόγλου, Μελπωμένη - Κων/νος Παλάσκας, Νικόλαος Ρίζος, Αθανασία χα Κυριακίδου Τα εγγόνια: Ιωάννα, Αποστολία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ª∞ƒπ∞™ μ√Àƒ√À∫√À τελούμε αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 4 Σεπτεμβρίου 2009 Ο σύζυγος: Ιωάννης Τα παιδιά: Γιώργος - Γιούλα Ιωακειμίδου, Χάρμοντ Τα εγγόνια: Άγγελος, Μαρία, Μωϋσής, Ιζαμπέλα - Παναγιώτης, Τζένη Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

°∂øƒ°π√À ∫√Δƒø¡∏ τελούμε αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 4 Σεπτεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Ελένη Η κόρη: Κωνσταντίνα Ο εγγονός: Γεώργιος Τα αδέλφια: Σπυρίδων - Αικατερίνη Κοτρώνη, Δημήτριος - Ασπασία Κοτρώνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής, εξαδέλφης και θείας

ª∞ƒπ∞™ - πºπ°∂¡∂π∞™ ™¶Àƒπ¢√À

τελούμε αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία και ώρα 9η τη πρωινή εις τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς, φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν για να προσευχηθούν μαζί μας. Θεσσαλονίκη 4 Σεπτεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Οδυσσέας Σπυρίδης, Αλεξάνδρα & Χρήστος Μπαρμπάτσιαλος Τα εγγόνια: Παναγιώτης & Μηλτιάδης Σπυρίδης, Χρυσούλα & Μαρία Μπαρμπάτσιαλου Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, υιού, αδελφού, ανιψιού και εξαδέλφου

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™

4

ªˆ¸Û¤ˆ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, μ·‚‡Ï· ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “°›ÓÂÛı ÌÈÌËÙ·› ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ˆ˜ Ù¤ÎÓ· ·Á·ËÙ¿, Î·È ÂÚÈ·Ù›Ù ÂÓ ·Á¿Ë, ηıÒ˜ Î·È Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ËÁ¿ËÛÂÓ ËÌ¿˜ Î·È ·Ú¤‰ˆÎÂÓ Â·˘ÙfiÓ ˘¤Ú ËÌÒÓ” (∂ÊÂÛ. Â’ 1, 2). Το παιδί απομιμείται εις πολλά τους γονείς του. Χωρίς και αυτό να το εννοή, αντιγράφει συνηθείας και τρόπους και ιδιώματα των γονέων του. Αλλ’ αν αυτό είναι φυσικόν και δίκαιον είναι να μιμούμεθα όσον το δυνατόν το παράδειγμα της αγιότητος του Θεού, του ουρανίου Πατρός μας. Θα είναι διά τον άνθρωπον μεγάλη τιμή, εάν κατορθώση να γίνεται μιμητής, εάν αποστρέφεται το κακόν και αγαπά την αρετήν με όλην την ψυχήν του, εάν είναι άνθρωπος της αληθείας και της δικαιοσύνης, της αγνότητος και της ηθικής. Εφ’ όσον ο Θεός είναι η άπειρος αγάπη - δείγμα δε της αγάπης του είναι η θυσία του Υιού του διά την σωτηρίαν του κόσμου - πρέπει και ο Χριστιανός να φέρεται με αγάπην προς τον πλησίον. Με την αγάπην περισσότερον γινόμεθα μιμηταί του Θεού και αποδεικνύομεν, ότι είμεθα παιδιά του γνήσια και αγαπητά.

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ¶∞¶∞™Δ∂ƒ°π√À

τελούμε αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Αντωνία - Αιμιλία Οι γονείς: Αιμίλιος - Αθανασία Τα αδέλφια: Γεώργιος - Ανθή, Χρυσοβαλάντης - Ελένη Οι θείοι Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

MNHMO™YN√ Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας αδελφής και θείας

∂§§∏™ ∫√ÀΔ™√À

τελούμε αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 4 Σεπτεμβρίου 2009 Οι συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου και πατέρα

°∂øƒ°π√À π. ¶∞Ãπ√À

Ιατρού τελούμε μεθαύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγ. Μονής Τρικάλων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν για να προσευχηθούν μαζί μας. Τρίκαλα 4 Σεπτεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Νικολέτα Η κόρη: Ασπασία Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ μ√ÀΔ™π¡√

Ετών 71 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.00 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Χιονοδρόμου Παππά αρ. 11, εις τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 4 Σεπτεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Ανδρέας & Όλγα Βούτσινου, Βάσω & Θόδωρας Λαζάρου, Νίκη & Μανώλης Πρωτούλης Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

∞¶√™Δ√§√À º. ∞¡∞°¡ø™Δ√À

τελούμε αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 4 Σεπτεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Ιωάννα Τα παιδιά: Ελένη - Χρήστος Αντωνόπουλος Τα αδέλφια: Σοφία - Βασίλειος Κωστόπουλος, Παρασκευή Απ. Ιωαννίδου, Αναστασία - Ιωάννης Τρικκαλίδης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∏§π∞ ƒ∂¡Δ∑√À§∞

τελούμε αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μικροθηβών μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Μικροθήβες 4 Σεπτεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Ευαγγελία Τα παιδιά: Γεώργιος - Δήμητρα Ρεντζούλα, Χαρούλα Ρεντζούλα Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον Μπαρκονίκο.

KH¢EIE™ Τη λατρευτή μας

∞£∞¡∞™π∞ ªÀΔπ∫∞

Ετών 82 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος. Παρακαλούμε τους συγγενείς, φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.00. Ιωάννης Σιούρας - Αθανασία Χατζάκου-Σιούρα, Δημήτρης Σιούρας Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂ÀΔÀÃπ∞ ¡π∫. ∞ƒμ∞¡πΔ√¶√À§√À

Ετών 87 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 5.30 μ.μ. από το σπίτι μας, που είναι στην οδό Ιωλκού 123, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 4 Σεπτεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Σμαρώ και Κώστας Κουρίτας, Ευτέρπη και Κωνσταντίνος Πέτρου, Κυριάκος και Μαρία Αρβανιτοπούλου Τα αδέλφια: Ειρήνη χα Ι. Βασδεκά, Δημήτριος και Γεωργία Αρβανιτοπούλου Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Ν. Κοιμητηρίου.

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο της λατρευτής μας θείας

∞¡¡∞™ ¡√¡∏

τελούμε αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και μετά τη Θεία Λειτουργία, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα ανίψια: Ερμιόνη - Ηλίας Χιώτης, Κωνσταντίνος Χιώτης, Νικόλαος Χιώτης Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Μώλος” έναντι Ιερού Ναού.

K¿ı Úˆ› H £E™™A§IA ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 800-11-35000


46/ °È· οı ÒÚ· ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ÃÔϤ‚· πˆ¿ÓÓË, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 186 ‚’ - ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜), ÙËÏ.: 2421044496. ª·ÓÈ¿ÙË - ¶··ÚÚ‹Á· ∂ϤÓ˘, °·ÏÏ›·˜ 39 ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙËÏ.: 2421038167, ¶ÈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100 - ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË, ÙËÏ.: 2421033380. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: °Îfi‚· - ªÔ˘˙ÈÓ¤ÎË ∞ı·Ó·Û›·˜, ΔÔ¿ÏË 70 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙËÏ.: 2421024043. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÓÈ·‰¿ÎË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 127 - £Ú¿Î˘, ÙËÏ.: 2421066810. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË - ∫·Ó¿ÚË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ °. ¢‹ÌÔ˘. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ÛÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶·Ú·Û΢‹ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿‚˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, §È·‰¤Ï˘ ªfiÙÛ·ÚË 31, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¡.‰ËÌËÙÚÈ¿‰· 45, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È·‰Ô‡ §.∞ıËÓÒÓ 56, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞.§Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ºÈÏ›‰Ë˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏÒÙ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ·‰Ô‡ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0000.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔ˘ÙÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏ·Èfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ∫ÔÓÙ›ÓÔ˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ™ÙÈ‚·¯Ù‹˜ ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30):ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫ÔÎfiÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰›ˆÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ‡ÛÈÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞¤ÚÈÓÔ, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μÈÔÌ/ÎË, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ §·Ú›Û˘ μÈÔÌ/ÎË, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ §·Ú›Û˘ μÈÔÌ/ÎË, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ ¯ÏÌ §·Ú›Û˘ μÈÔÌ/ÎË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 22.44. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 6.50, 7.54, 09.21, 10.51, 13.21, 14.53, 15.23. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.15, 09.28, 12.27, 14.55, 17.10, 20.33, 22.42. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 6.08, 8.08, 12.15, 14.10, 16.33, 17.34, 19.45. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó·: 05.00* Express, 07.00, 09.00 Express, 10.30, 12.00 Express, 13.30**, 15.00 Express, 16.00, 17.00 Express, 18.30, 21.00, 01.00 Express. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ: 06.30* E+xpress, 08.00, 09.30 Express, 11.00, 12.00 Express, 13.30**, 15.00 Express, 16.00, 17.00 Express, 18.30, 20.00 Express, 22.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË: 04.30*, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30.∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ: 07.00*, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ∂ÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ** ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹-∫˘Úȷ΋ ̤ۈ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - μfiÏÔ˘ Express. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜ - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ÂÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - μfiÏÔ˜ ∫˘ÚȷΤ˜ - μfiÏÔ˜ ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ÂÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. Δƒπ∫∞§∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ™∞μμ∞Δ√À: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 6.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. TPIKA§A - BO§O™: O§E™ TI™ MEPE™:07.00,11.30,15.00,19.00. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ TڛηϷ-BfiÏÔ˜ 10.00 ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ¶·Ï·Ì¿, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 12.00 TڛηϷ-BfiÏÔ˜ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ N. MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 21.30 BfiÏÔ˜-TڛηϷ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ¶·Ï·Ì¿. §∞ƒπ™∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ™∞μμ∞Δ√À: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00,

19.30, 21.30. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. πø∞¡¡π¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 08.30, 13.45, 18.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 10.45, 15.00, 20.00. ¶∞Δƒ∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ™∞μμ∞Δ√À: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ÒÚËÛË 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ∫√∑∞¡∏ ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶¤ÌÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ: ·Ó·¯ÒÚËÛË 12.30 Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 09.10. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 09.00, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 28/8-6/9 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FlyingCat 5 & 6 Î·È Flying Dolphin ∞¶√ 1-6/9 ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ, ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋, ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢Â˘Ù¤Ú·, ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ, ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 8, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋, ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 8, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. °π∞ ∫ƒ∞Δ∏™∂π™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ SPORADES TRAVEL ¢π∂À£À¡™∏: ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§.: 24210 23400, 23415 FAX: 24210-35846 ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 25666 - 31059 - 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .......2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ....................2421070931 - 2421071022 .........................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...........2421070931 - 2421075319 ........................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ..........2421070950 - 2421075318 ..............................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. 2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................ 2421070976 - 2421075528 .............................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ . 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ........................ 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ......2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..........2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ........2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ........................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN..........2421070946 - 2421075301 ..............................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E. .............2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ .2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ. ...............2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ....................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ..............2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. .....2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ..............2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘ ........................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ......................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ .................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ...........................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ .................................. 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ...........................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............2421070964 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ 2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..............2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ.............2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ.......... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H .....................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO.............................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY.............................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™...................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ...........................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY........................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY.......................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ..............2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏....................................................199 EKAB:...................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ .....................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜.....................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ......................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜) ......................195 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ .......................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ............................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ......................................10400

EXPRESS SERVICE..............................................1154 HELLAS SERVICE ...............................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ .....................................................6944121288 X¿ÓÈ·.......................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ............................................6948475814 MËϛ˜....................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ ........... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO ....2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..........................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ..............................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ..............................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ........................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP..............2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ..............2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)...........2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ..............8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ................................................2410 237811 ¶I§OTO™ ...............................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...........................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™........................ 24210 61000 A°PIA™ ..................................................24280 92502 BE§E™TINOY..........................................24250 22725 ANø §EXøNIøN .....................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 2421052702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 2421025360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. £Â·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™fiÌÂÚÛÂÙ ªˆÌ (¯ˆÚ›˜ ¿ÚıÚÔ) - ∂ÎÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ·‰¤Ó˜. 2. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. 3. º˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· - ÈÚÈfi Ù˘ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ (ÁÂÓ.). 4. √ Û˘Óı¤Ù˘ Ù˘ “πÛ·ÓÈ΋˜ ™˘Ìʈӛ·˜” - ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÙÔ Êˆ˜ - ¢¤Î·ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘. 5. ™ÙÂϯÒÓÔÓÙ·È ·fi ‰Èψ̿Ù˜. 6. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÏÔÔ˜ Î·È Ù˘ πÔ‰¿ÌÂÈ·˜ - ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿ÛÛÔÓ˜ ÚÔÊ‹Ù˜ Ù˘ ¶. ¢È·ı‹Î˘ (·ÈÙ.) 7. ¶fiÏË Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ - μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· οو ¿ÎÚ· Ì·˜. 8. °·ÏÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ - §›ÌÓË Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ - ÕÁÁÏÔ˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ·ÚÎÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. 9. Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 8 ·’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - √ÙÈο... ‰ÔοÚÈ· - ∏ ¤ÓÓÔÈ¿ Ù˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ. 10. ΔÔÓ Ó›ÎËÛÂ Ô ∞fiÏψӷ˜ Û ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÁÒÓ· - ∞fi Ù· ¤ÓÙÂ... ‰‡Ô. 11. ∂ÎÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (ηı.) - ∂›Ó·È, ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ, ‰ÈÎfi Ì·˜. 12. Œ‰Ú· ‰‡Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÒÓ ™˘Ófi‰ˆÓ - √˘Û›·... ÔχÙÈÌË (ÁÂÓ.). ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶ÚÔηÏ› ÂΉËÏÒÛÂȘ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ - ŒÓ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. 2. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎÔ‡˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ - ∫¿ÙÈ ¯ˆÚ›˜... οÙÈ. 3. ¶ÚÔηÏ› ¯·ÛÌÔ˘ÚËÙfi (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ™‡Ì‚ÔÏfi ÙÔ˘ ›¯Â ÙÔÓ ‹ÏÈÔ - ™˘ÓËıÈṲ̂ÓË ·ÈÙ›· ·ÔÙ˘¯›·˜. 4. ∫˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜. 5. ∞Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Î·È Ë... ÛΤ„Ë ÙÔ˘ - ∏ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚË fiÏË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ∞‚Ú·¿Ì (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ™È‰ÂÚ¤ÓÈÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. 6. ¶·Ú·‚¿Ù˘ ËıÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ - ŒÚ¯ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ. 7. ¶ÚfiıÂÛË ÚÈÓ ·fi ʈӋÂÓ - ∞˘Ùfi ÚÂͤ¯ÂÈ. 8. ŸÓÔÌ· ·Ú¯·›ˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ËÁÂÌfiÓˆÓ - ¢‡Ô Û‡Ìʈӷ... Ù·¯‡ÙËÙ·˜. 9. ¶Ô˘ÏÈ¿ ‹... Ì˯·Ó‹Ì·Ù· (ÁÂÓ.) - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 9 Á’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. 10. ∞Ú·‚È΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ πËÛÔ‡ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ÀÔ‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. 11. ¢˘Û¿ÚÂÛÙË Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. 12. ∂›ÚÚËÌ· Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· - ∞-

∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 25666 - 31059 - 31060

Ê‹ÓÂÈ... ÎÂÓ¿. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫∞Δ∞™Δƒ∞Δ∏°ø 2. ∞¡∞ª∞™∏ª∞Δ√™ 3. Δ∂ƒ∞™-∞¡∞¡∞ 4. ∞ª∞¡∞Δπ-∞ƒ∞ª 5. Ã∏¡-¶∞™-°∞ 6. Δ∞ª√Àƒ-¶Ã 7. ∏¢√¡∏-∫π∞Δ√À 8. ™π-Δ√Àƒ-§¢ 9. Δ∞ ª∞¡Δ∞§∞∫π∞ 10. π∫-ª¶-Δ∞™∞∫π 11. ∫√ƒ∞-™∏ª-¡∂√ 12. ∞™√-ªπ™∞-Δ™π ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫∞Δ∞Ã∏™Δπ∫∞ 2. ∞¡∂ª∏-¢π∞∫√™ 3. Δ∞ƒ∞¡Δ√-ƒ√ 4. ∞ª∞¡-∞¡Δ∞ª∞ 5. ¶∞™∞™-¶¡√∏ 6. Δ™-Δ∞ª-ÀΔ-™π 7. ƒ∏-π™√∫ƒ∞Δ∏™ 8. ∞ª∞-Àπ-§∞ª∞ 9. Δ∞¡∞°ƒ∞π∞™ 10. ∏ Δ∞ƒ∞-∫∞¡Δ 11. °√¡∞-¶√§π∫∂™ 12. ª∞™ø-ÃÀ¢∞π√π

∫ƒπ√™ ¢ÒÛÙ ٤ÏÔ˜ Û ·ÓÒÊÂϘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, Î·È ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 320-11-34-2-13. Δ∞Àƒ√™ ¡· ›ÛÙ ÈÔ Û·Ê›˜ ÛÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÙ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜, ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-17-4-35-9. ¢π¢Àª√π ªËÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ۋÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÓÙ¤ÍÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-4-33-23-19-8. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ Û‹ÌÂÚ·, Ë Ë̤ڷ ÚԂϤÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÂȉÈο ÙÔ Úˆ› ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·‚ÔϤ˜ Î·È ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ÓÙ·ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-3022-12-3-6. §∂ø¡ ∏ ÚˆÈÓ‹ ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›· ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ¤Ó·Ó ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi ÛÙË Ì¤Ú· ÁÂÓÈο. ªËÓ Î¿ÓÂÙ ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-9-18-23-1233. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·Ó·‚ÔϤ˜ ı· Û·˜ ·ÔÛ˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÚfiÛηÈÚ·. Ÿ¯È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Û¯Â‰›ˆÓ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-6-12-13-29-9.

∑À°√™ ¶·ÚfiÌÔÈ· ̤ڷ Ì ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¤ˆ˜ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ªÂÙ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-17-4-33-2 ™∫√ƒ¶π√™ ∞Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË È‰È·›ÙÂÚ· ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· ¤¯ÂÙÂ. ¢È·ÛΉ¿ÛÙ ÙÔ ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-17-3-22-12. Δ√•√Δ∏™ ∂›Ó·È ıÂÙÈ΋ Ë̤ڷ ÁÈ· Ó· χÛÂÙ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Û·˜ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ÂÚˆÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-20-16-33-24-8. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÁÓˆÚÈ̛˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-183-22-12. À¢ƒ√Ã√√™ √È ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Û·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·Ô‰Ô¯‹ Î·È ·‹¯ËÛË Û‹ÌÂÚ·. •Âηı·Ú›ÛÙ ٷ ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜ ÙÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-45-36-8-5. πãÀ∂™ ªË ¯·Ï¿Ù ÙË Ì¤Ú· Û·˜ Ì ·ÚÓËÙÈΤ˜ Î·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÛΤ„ÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-17-3-24-38.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

ΔÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ Δ˙fiÙ˙Ô ª›Î˘ ª¿Ô˘˜-¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ √È ÌÈÎÚÔ› ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË √ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ ÛÙÔ È¿ÙÔ Û·˜ ΔÔ ‚ϤÌÌ· ªÈ· ·›ı·ÓË ÁÈ·ÁÈ¿ √ ı›Ԙ Ì·˜ Ô ª›Ì˘ ª·ÓÒÏ˘ Ô ÓÙÂÏÌÂÓÙ¤Ú˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ §›ÏÔ Î·È ™ÙÈÙ˜ ∞Ï·ÓÙ›Ó ΔÛÈÎÈÙ›Ù·˜ (∂) ªÈÎÚ¤˜ Ô‰‡ÛÛÂȘ ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÌÔ˘ ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙÔ £È‚¤Ù √È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ¢È·‚ÔÏÈο Ì˘·Ï¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ “2046”

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

05.45 10.00 12.00 13.00 14.15 15.00 16.00

17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.45 24.00 00.45

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë. 24.00 01.45

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ¡ËÛÙÈÎfi ·ÚÎÔ‡‰È (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔÓÔÌ·¯›Â˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ ÙÂÚ¿ÙˆÓ: ΔÔ ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ √ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤ÙÚ¯ Ôχ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “¢È·ÎÔ¤˜ Ì ÙÔÓ Ì·Ì¿ ÌÔ˘” ∏ ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏË ∞Ï¿Ûη ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù· ¿ÎÚ· (∂) ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË μ›Î˘ ºÏ¤ÛÛ·. ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù¤Ú·Ù·: √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Ï˘Î¿ÓıÚˆÔ˜

05.30 06.30 10.00 11.00 11.50 12.20 13.10 14.00 15.00 15.30 16.10 17.00 17.10 17.20 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.00

∞fi ÓˆÚ›˜ ¶ÚˆÈÓfi MEGA ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ ΔËÏÂÌfiÚ· ∫·Ú¤ Ù˘ ÓÙ¿Ì·˜ ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ΋ڢÁÌ· ªÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi ∂ȉ‹ÛÂȘ 3 ÿÚÈÙ˜ √È ··Ú¿‰ÂÎÙÔÈ ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ Singles 2 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· LAPD ∂ȉ‹ÛÂȘ U2 live in Boston 2009 ™Ù· ¿‰˘Ù· Ù˘ „˘¯‹˜ Fantasy island ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂§§∏¡π∫∏ ™∂πƒ∞

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

05.00 06.00 07.00 11.00 11.15 13.15 13.30 14.00 15.00 16.00 16.30 17.10 18.45 20.00 20.55 21.00 22.00 23.00 00.05 02.00 02.15 04.15

∞Ô‰Ú¿ÛÂȘ OÈ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÛ›ÚÎÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ “∫·ÏË̤ڷ” °Ô‡ÓÙÈ Ô ÙÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜ ∏ ª¿ÚÌÈ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÛÙÔ ‰È·Ì·ÓÙ¤ÓÈÔ Î¿ÛÙÚÔ ªÈÎÚfi ÌÔ˘ fiÓÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÙËÏÂÙ·ÈÓ›· (∂) ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙË μ¤Ê· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÈÙ¿ˆ ÌÚÔÛÙ¿ (∂) ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ƒ¿ÓÈ· £Ú·ÛÎÈ¿. ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Auto Alter ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ (∂) ∂ÏÏËÓÈ΋ ÙËÏÂÙ·ÈÓ›· (∂) CSI: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ “™Ù· Ó‡¯È· ÙÔ˘ Ù›ÁÚË” Auto Alter “Δ· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ÎfiÏ·Û˘” “ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ÁÂÚ¿ÎÈ”

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

¶H§IO 48 UHF

13.00 13.15 14.00 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 02.00 03.00 03.15

∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ ÃÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛȈ‹ ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ... ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ¶ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÊËÓ¿ÎÈ· ÃÙ˘Ôοډȷ ÛÙÔ ª¤‚ÂÚÏÈ ÃÈϘ Baywatch ∂ȉ‹ÛÂȘ Baywatch (™) kitchen nightmares ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ “ª·ÁÈο Ê›ÏÙÚ·” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (∂)

12.30 13.00 13.45 14.45 16.45 17.45 18.40 18.45 19.45 21.00 22.00 00.45 04.00

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· (∞Δ√ª, ™¿ÈÓÙÂÚÌ·Ó, °ÈÔ˘ °ÎÈ - √, ¶fiÎÂÌÔÓ, Δ˙Ô‡ÓÈÂÚ §È, ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÚ›ÙÛÈ, Yin Yang Yo!, √ §¿˙ÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË, √È ÛÔ‡ÂÚ ‹ÚˆÂ˜, Tutenstein: ∏ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ‡ÌÈ·, ªÂÓ 10, √ ª·ÁΘ ª¿ÓÈ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘, Sylvester and Tweety) The road runner show ∂ȉ‹ÛÂȘ Fort Boyard V (∂) √È Ì¿ÁÈÛÛ˜ μÂÚfiÓÈη ª·Ú˜ ™ÂÈÚ¿ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘. ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™ÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ ∂ȉ‹ÛÂȘ √Ì¿‰· N.C.I.S. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÛÂÈÚ¿. “√ ˘Ú‹Ó·˜” “ªÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÛÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ ηÏÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ηÎÔ‡” “Levity”

07.30 08.00 09.00 10.30 11.30 12.30 13.00 14.20 14.25 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 17.55 18.05 18.15 18.30 19.30 20.30 21.40 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 04.00 05.00

∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ ·È‰È¿ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È πÔ˘ÏȤٷ ∞Ú·ÎÙÈο ∞fi‰Ú·ÛË Δ·Í›‰È ÛÙË Á‡ÛË Eȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¢È¿ÛˆÛË ˙ÒˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ªË¯·Ó‡ÔÌ·È ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê·Ï·ÈÓÒÓ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ ÎÔÚÔ˚‰¿ÎÈ Ù˘ ‰ÂÛÔÈÓ›‰·˜” √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 24 ÒÚ˜ Stealth, ΢ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ·fiÚ·ÙÔ 8Ô ΔÛ›ÚÎÔ ª¿ÛÈÌÔ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) ∑‹ÙËÌ· ˘Á›·˜ (∂)

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.00 10.00 10.30 12.00 13.00 14.00 14.30

16.00 17.00 17.15 18.02 19.00 19.50 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· (∂) ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Pelezinho” ªÔ˘ÛÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) “ªË ÌÔ˘ ÂȘ” æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔÓ ∞ÏÂÍ. ¶ÂÙÚ›‰Ë. ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∂ÎÔÌ‹ ÔÈΛÏ˘ ‡Ï˘ Ì ÙÔ˘˜ ™. ™·ÓÔ‡ Î·È °È¿Ó. ∫ÔÏÏ¿ÙÔ. ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ∂ÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Ì ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘. °ÂÁÔÓfiÙ· “√ ÌÂÁ·ÏÔηگ·Ú›·˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔÓ °È¿Ó. ∫ÔÏÏ¿ÙÔ °ÂÁÔÓfiÙ· “√È ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ‰Ô˘” ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂)

17.20 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 03.40 04.40 05.15 05.30

ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· 7 Ì 11 Ì·˙› ∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘ º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ §fiÏ· (∂) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) £· ‚ÚÂȘ ÙÔÓ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ (∂) ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ-∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ The simple life Project runway ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Eȉ‹ÛÂȘ America’s got talent Extreme makeoverHome edition The unit ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. Las Vegas IAAF Golden League 2009 ª·‡ÚÔ˜ ˆÎ·Ófi˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun °È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÎÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ

07.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.15 17.45 18.45 20.00 20.30

BBC@™∫∞´ The Oprah Winfrey Show °˘Ú›ÛÌ·Ù· (∂) ∫¿Ó Ì ı¿ Èڛ˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶Ò˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ· How do i look ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ √ Ê›ÏÔ˜ Ì·˜, Ô ΔÛ¿ÚÏÈ ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ °˘Ú›ÛÌ·Ù· πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÎfiÌ· ÈÔ... ·›ı·Ó· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Top gear CSI, ¡. ÀfiÚÎË CSI, ª·˚¿ÌÈ ΔÚfiÌÔ˜ ÛÙË ªfiÛ¯· ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Moto GP Highlights: ∏¶∞ ∏ ʇÛË Á‡Úˆ Ì·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.15

07.00 08.00 09.00 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 22.30 01.00 02.00

¶·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √∫ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ My space

¶·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ∏ ª¿ÚÌÈ Î·È Ë ΔÂÚ¤˙· ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÁÈ· ÙËÓ §È¿Ó· Î·È Ë ∞Ϥͷ, ‰‡Ô Ôχ ηϤ˜ ʛϘ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ·. √È ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Í·ÊÓÈο fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ¤Ó· Ì·ÁÂ̤ÓÔ Î·ıÚ¤ÊÙË fiÔ˘ ̤۷ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ! °È· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏË, Ë §È¿Ó· Î·È Ë ∞Ϥͷ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Î·Ï¿ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈÔ ∫¿ÛÙÚÔ, Û ÌÈ· ÂÈΛӉ˘ÓË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙË ÊÈÏ›· ÙÔ˘˜. ªÂ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÍÈÔÏ¿ÙÚÂ˘ÙˆÓ ÎÔ˘Ù·‚ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙÂÏÈο fiÙÈ Ô ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ıËÛ·˘Úfi˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Â›Ó·È Ë ·ÏËıÈÓ‹ ÊÈÏ›·!

ALTER 11.15

ª·ÁÈο Ê›ÏÙÚ· Δ·ÈÓ›· Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÎÚ›ÊÈÓ ¡ÙÈÔ‡Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ™¿ÓÙÚ· ªÔ‡ÏÔÎ, ¡ÈÎfiÏ ∫›ÓÙÌ·Ó, ™ÙfiηÚÓÙ ΔÛ¿ÓÈÓÁÎ.

∏ ™¿ÏÈ Î·È Ë Δ˙›ÏÈ·Ó ŸÔ˘ÂÓ˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ¿ÓÙ· ˆ˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜. Δ· ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ı›Ԣ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜, Û ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ÌfiÓÔ Ë Ù˘Èο ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó. √È ı›ÔÈ ÙȘ Ù¿È˙·Ó ΤÈÎ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ÁÈ· ÚˆÈÓfi Î·È ÙȘ Ì¿ı·ÈÓ·Ó Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì·ÁÈο Ê›ÏÙÚ·. ∞˘Ù‹ fï˜ Ë Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘˜ ›¯Â Î·È ¤Ó· Ù›ÌËÌ· οÔÈÔÈ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó Î·È Î·Ù¿Ú·: ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ÙȘ ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È Â›Ó·È Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔÈ Û ÚfiˆÚÔ ı¿Ó·ÙÔ. ŒÙÛÈ Ë ‰‡Ô ·‰ÂÚʤ˜ Ì Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿Ú· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.

ALPHA 21.00

¢È·ÎÔ¤˜ Ì ÙÔÓ Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ Έ̈‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1994, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÙÈ‚ ª¿ÈÓÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∑ÂÚ¿Ú ¡ÙÂ·ÚÙȤ, ∫¿ıÚÈÓ Ã¤ÈÁÎÏ, ¡Ù¿ÏÙÔÓ Δ˙¤È̘.

√ ∞ÓÙÚ¤, ¤Ó·˜ ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈοӷ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˜, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÌÂÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ 14¯ÚÔÓË ÎÔÚԇϷ ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì·˙› Ù˘ ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙȘ ª·¯¿Ì˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ Î¿ˆ˜ ÙÔ ÎÂÓfi Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘. ∏ ¤ÊË‚Ë ¡ÈÎfiÏ ‰¤¯ÂÙ·È Ì ‚·ÚÈ¿ ηډȿ Ó· ¿ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ , ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú¤Â˜ Ù˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÁÈ· ¤Ó· “ı¤ÚÂÙÚÔ ËÏÈÎȈ̤ӈӔ , fiˆ˜ ‰ËÎÙÈο ϤÂÈ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘. ∂Λ ı· ÁÓˆÚÈÛÙ› Ì ¤Ó·Ó Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎfi Ù˘ ηÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ˆ˜ ÂÚ·ÛÙ‹ Ù˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ΈÌÈÎÔÙÚ·ÁÈΤ˜ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ.

¡∂Δ 22.00 ¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

111111111111111111111111111

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

06.10 07.00 11.00 12.00 13.00 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15

111111111111111111111111111

06.00

06.00 08.00 09.00 10.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

∏ ª¿ÚÌÈ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÛÙÔ ‰È·Ì·ÓÙ¤ÓÈÔ Î¿ÛÙÚÔ

08.00 08.45 09.15 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ªÂ ·Ú¤· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Class 2B ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi °ÂÁÔÓfiÙ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ Ë̤ڷ˜ °ÂÁÔÓfiÙ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· °ÂÁÔÓfiÙ· Audiotex-dating ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

√ ˘Ú‹Ó·˜ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ ÕÌÈÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ·ÚÔÓ ŒÎ¯·ÚÙ, ÛϷÚÈ ™Ô˘fiÓÎ, ¡ÙÂÏÚfiÈ §›ÓÙÔ.

√ ‰Ú Δ˙ÔÓ ∫¤È˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Ì ÙÚfiÌÔ ˆ˜ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô Ù˘ °Ë˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ηٷÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ Ì¿ÁÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ÎÈÓ›ٷÈ! °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ÈÛÔÚÚÔ›· Â›Ó·È Ë Â·ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· Ù˘ °Ë˜, Ô ∫¤È˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·Ï·˙ÔÓÈÎfi ∫fiÓÚ·ÓÙ ∑›ÌÛÎÈ, ÙÔÓ Á¿ÏÏÔ ™ÂÚ˙ §Â‚¤ÛÎ, ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔÓ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚ¢ÓËÙ‹ - ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ªÚ¿˙ÏÂÙÔÓ, ÙÔÓ ƒ·Ù, ‰È¿ÓÔÈ· ÛÙÔ˘˜ ∏/À Î·È ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ÿ‚ÂÚÛÔÓ Î·È ƒÂÌ¤Î· ΔÛ¿ÈÏÓÙ˜.

STAR 22.00

£Â¿Ì·Ù· ODEON §π¡Δ√ Δ∏§. 24210 24311 ™∏ª∂ƒ∞ 1) “∏ ∂¶√Ã∏ Δø¡ ¶∞°∂Δø¡ø¡ ¡Ô3” ∏ ∞À°∏ Δø¡ ¢∂π¡√™∞Àƒø¡ ∫π¡√Àª. ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ∞°§. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: 6.30 2) “ªπ™ø Δ∏¡ ∏ª∂ƒ∞ Δ√À ∞°. μ∞§∂¡Δπ¡√À” ¡π∫ μ∞ƒ¡Δ∞§√™ Δ∑√¡ ∫√ƒª¶∂Δ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 8.30 & 10.30 3) “Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √ ∏ªπ∞πª√™ ¶ƒπ°∫πæ” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7 & 10 Dolby digital

£∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë,

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

∂•øƒ∞´™Δπ∫∏ www.exoraistiki.gr Δ∏§.: 6930-789889 ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË 2/9 ¤ˆ˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 7/9 ŒÓ· ∂ÚˆÙÈÎfi £Ú›ÏÂÚ, ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi, ηÏÔηÈÚÈÓfi ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009

Δ√ ∫√ƒπΔ™π ∞¶√ Δ√ ª√¡∞∫√

¶·›˙Ô˘Ó: Fabrice Luchini, Roschdy Zem, Louise Bourgoin, Stephane Audran, Gilles Cohen ∫∞Δ∞§§∏§√¡ ·fi 17ÔÓ ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏ ŒÓ·ÚÍË 21.30

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡:3-9/9/09 ∞π£√À™∞ 1

°∫ƒ∂´ª∂ƒ: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 21.45, 23.45 ∞π£√À™∞ 2

Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 22.00 ∞π£√À™∞ 3

∏ °À¡∞π∫∞ Δ√À Δ∞•π¢∂ÀΔ∏: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.30, 00.00 ∞π£√À™∞ 4

∏ ∂¶√Ã∏ Δø¡ ¶∞°∂Δø¡ø¡ (ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30 Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30, 23.30


48/

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

— °·ÌÒÙÔ, fiÔÙ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, οÓÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜...

Δ√ 2007, Ù¤ÙÔȘ ̤Ú˜, Ô ÚÒËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ Í¤Ï˘Ì· ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∑ÔÚÌ¿˜, ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ‰È·‚› ÙË ı‡TÔ˘ Kø™TA Ú· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÎT™AM¶AZH ı¤ÛÂÈ ÛÙÔȯ›·, ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Î·È ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙȘ ‰ˆÚÔÏË„›Â˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. √ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ¿ÚÔÓ ¿ÚÔÓ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË μÔ˘Ï‹. ªÂÙ¿ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ (Ì ‰È·ÊÔÚ¿ Ï›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ), ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, Ô Î. ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜, Á›ÓÂÙ·È Ì›· ·fi ÙȘ ·ÊÔṲ́˜, Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ¿ÏÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ∑·ÁÔÚÈ·Ófi, ÙÔ˘ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ÔÁÎÒ‰Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ ∑›ÌÂÓ˜ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿ÌÂÛÔ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¡¢ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004 - 07. √ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÎÏ›ÓÂÈ Â›Û˘ ¿ÚÔÓ ¿ÚÔÓ ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜. √ ·‚Ô˜ ÂÚÚ›ÊıË ÏÔÈfiÓ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Ú›ÍÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ˙·ÚÈ¿, ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙËÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿ ΢ڛˆ˜ Î·È ËÁ·›ÓÂÈ Û ¤Ó·Ó ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡. ∂Í ·Ó¿Á΢. √ Ó˘Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈϤÁÂÈ ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ› οÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Â›Ó·È ...Û·Ó ¤ÙÔÈÌ· ·fi ηÈÚfi ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Â›Ó·È Ù· ªª∂: √ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÈϤÁÂÈ Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ 8ÌÌ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó¿, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‹Ú·Ó sms ·fi ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ (ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘) ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞›ÛÙÂ˘Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. Δ∂§π∫∞, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì sms..! °È·Ù›; ¢ÈfiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ‰ÂÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙfi. Δ· ÌËӇ̷ٷ ÛÙ· ÎÈÓËÙ¿ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ‹Á·ÈÓ·Ó Û‡ÓÓÂÊÔ Î·È ÙËÓ ÒÚ· ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ ¤·È˙·Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ...¯·ÊȤ. Ÿ,ÙÈ Ì¿ı·ÈÓ·Ó ·fi ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘ Ù· ‰ÈÔ¯¤Ù¢·Ó ·˘ÙÔÛÙÈÁÌ› ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ. √ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›¯Â ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ¿ÂÈ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ٷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ. ¢ÂÓ Â›¯Â fï˜ ηӤӷ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¿ÂÈ! Δ˘¯fiÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜, ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ¤Ó· ›‰Ô˜ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ ÔÌ‹ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘... ∂¤ÏÂÍ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ûˆı› Ì ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ Î·È Ó· Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË.

392009

∏ ΋ڢÍË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, Ë ¤ÎÚËÍË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

ʈÙÔ EUROKINISSI

™ÙÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ...∑ÔÚÌ¿

∫›ÌÂÓÔ: ∫. Δ™.

‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯Â “ÎÏÂȉÒÛÂÈ”.

¶Úfi¯ÂÈÚ·

°·Ï¿˙ÈÔ˜ Ù‡Ô˜ √ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ˘Ô‰¤¯ÙËΠÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÙËÓ ÂÂÍ‹ÁËÛË ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË. ∏ ÂÍ·›ÚÂÛË ‹Ù·Ó Ô ∞‰¤ÛÌ¢ÙÔ˜ Δ‡Ô˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„ “ÂȂ‚·ÈÒıËΠÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ, ÔÚÁ‹ ÛÙËÓ ∫.√. Î·È ÛÙË ‚¿ÛË” . ∏ μÚ·‰˘Ó‹ ¤Î·Ó ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ŸÏÔÈ Ì·˙› ÛÙË Ì¿¯Ë” Î·È Ë ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ Ô˘ ηÏÔ‡Û ̛· ̤ڷ ÚÈÓ “Û ¤Ó· Ó¤Ô fi¯È” (ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ), ¤Î·Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ “Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜” . ∞¡Δπ£∂Δ∞, Ë ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÛÙ¿ıËΠ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¡¢ Î·È ¶∞™√∫. ¢‡Ô ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰·, ÈÛÔ¸„›˜ Î·È ÈÛÔÌÂÁ¤ıÂȘ, ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Î·È ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ‡˜ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ·ÓÙÔ‡.

¶ÈÂṲ̂ÓÔ˜ ¢∂¡ ͤڈ... ·ÏÏ¿ ÌÔ˘ Ê¿ÓËΠϛÁÔ ÈÂṲ̂ÓÔ˜ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ◊Ù·Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ÛÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¿ÂÈ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· Ë Î¿ÏË Î·È ÓƠ̂۷Ì fiÙÈ ¿Óˆ ÛÙË Û‡Á¯˘Û‹ ÙÔ˘ ͤ¯·Û ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ! ∞Ï¿

∂Ãø Úfi¯ÂÈÚÔ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ‚¿˙ˆ ÛÙÔ ™ÙÔ›¯ËÌ·: ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘, Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË, ¶ÂÙÚԇϷ ¡ÙÂω‹ÌÔ˘, μ·Û. ¡È˙¿Ì˘, °È·Ó. μÏ¿¯Ô˜ Î·È „¿¯Óˆ ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ. °È¿ÓÓ˘ ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ Ì¿ÏÏÔÓ. ¢ÂÎÙ‹ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›·. (§¤Ù ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÎÏËÍË;) ¢∂¡ ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎÂ Ë ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Ì ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔËÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, fiˆ˜ ϤÂÈ. ªÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ “ÛÙÚÒÓÂÈ” ÙÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÍÔÚÌ‹ÛˆÓ. ª·˜ ¤ÏÂÁ ¯Ù˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙȘ ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Î·È ı· ‹Ù·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ú·ÙÛÈÛÙÈÎfi Ó· ÂÈˆı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Â›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.

¶˘ÚÂÙfi˜ ™∂ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·fi ¯Ù˜ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÂÓÒ ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÙÔ˘ ›¯Â ·Ó¿„ÂÈ. “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔ¤Ù·Í ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” Â·Ó¤Ï·‚Â Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏ Û ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô ¿ÚıÚÔ Ù˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ “Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜. ™ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ˘‹ÚÍ·Ì ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ. ΔÔ ÁÚ¿„·Ì ¯ı˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ Ô˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌË ÛÙÚ·Ù¢ıԇ̠ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘. £· ‚ÚÂıԇ̠ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, Ï¿È ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘. °È· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ™Ù· ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì·›ÓÔ˘Ì ¿ÓÙ· ÌÚÔÛÙ¿. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ Á·Ï¿˙È·˜ ·Ú¿Ù·Í˘. √ÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” . ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ√ μ∏ª∞ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙‹ÙËÛ ¯ı˜ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ

“fiÏË Ë ·Ú¿Ù·ÍË, fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› Ù˘ Â›Ó·È Ì›· ÁÚÔıÈ¿ Âӈ̤ÓÔÈ” .

™Â ·Ó·ÌÔÓ‹ “Δπ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜;” ÚˆÙÔ‡Û·Ì ¯Ù˜ Á·Ï¿˙ÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙÔ μfiÏÔ. “∂Ì›˜ ‹Ú·Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜” ·¿ÓÙËÛÂ, “ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ”. ∂¡¡√∂πΔ∞π fiÙÈ Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ¿Ó ›Ûˆ. ∫¿ÔÈ· ¤ÚÁ·, οÔȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, οÔÈ· Ï¿Ó·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ı· ÔÚÁÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· ÂȉÈο Ù· sms ÛÙ· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛˆÓ. ◊‰Ë Ô ∫. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ¤¯ÂÈ ÊÔÚو̤ÓÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi! ∂¡¡√∂πΔ∞π Â›Û˘ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÎÔÙˆÌfi˜ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ¶∞™√∫. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÔÈ ...˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· 2 ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ›ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. √ √ºπ™ Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ªÂ Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘, η¤ÏÔ Î·È „·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ Ï¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó Î·Ì¿ÎÈ ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜! K. T™. ofis@e-thessalia.gr

ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” . ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ μƒ∞¢À¡∏ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ô Î‡‚Ô˜ ÂÚÚ›ÊıË. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ì ı¿ÚÚÔ˜, ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, ·ÚÚËÛ›· Î·È Â˘ı‡ÓË, ¤ıÂÛ ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ıÂÛÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, ÒÛÙ Ì ӈ‹ Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÚԂ› ÛÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ ÂΛӘ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙȘ ¯ÚfiÓȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ù˘” . ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ì ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ̤۷ Û ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ÙË Ê˘Á‹ ̤ۈ ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ˘fi ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ·˘Á‹ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡¢ Ô˘ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘˜” .

∫È ÂÛ‡ ÂÍ¿‰ÂÏÊÂ; ∏ ÚÒÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ›‰ËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ∏ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· “Mind Research Network” ¤Î·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂϤÙ˜ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ·ÈTÔ˘ ANTøNH ‰ÈÒÓ Ù· ÔÔ›· ÁÈ· 3 Ì‹Ó˜ E. ºøKI¢H ¤·È˙·Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Tetris. √È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›¯·Ó ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ tetris. ÿÛˆ˜ ·˘Ùfi Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·È Ì ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È·, ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÂÈˆı› fiÙÈ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÏÔÁÈ΋. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Â›‰ËÛË, ¿Û¯ÂÙË Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ‹ fiÛÔ˘˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì tetris ‹ playstation, ‹Úı ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ª. §È¿Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó Û ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ “Ï‹ÁˆÛ·Ó” ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ›Ûˆ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÁÈ· Ó· ı˘Ì›ÛÂÈ Û οÔÈÔ˘˜ fiÙÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ıÒÎÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. §È¿˘ ı¤ÙÂÈ ËıÈÎfi ı¤Ì· ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜: “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û˘Ìڿ͈ Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÊˆÓÒ ÚÈ˙Èο. ∂›Ó·È ı¤Ì· ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘Ó¤ÂÈ·˜. ∫·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜. ∞ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘, ηٿ ÙËÓ ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ·ÙfiËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ì·›ÓÂÈ Û ÂÚÈ¤ÙÂÈ·. ∏ ¡.¢. Û ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÎÚ›ÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi. ªÂ ÙÈ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, fiÙ·Ó ¯ı˜ ÂÌÊ·ÓÈÛًηÌ ӷ ÔÌÔÏÔÁԇ̠fiÙÈ ·ÔÙ‡¯·Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ÌÂ; ªÂ ÙÈ ËıÈÎfi ·Ó¿ÛÙËÌ· ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÈÌ‹Û·Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜, ÂÍ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Ù˘ 4ÂÙ›·˜; °È· ÏfiÁÔ˘˜ ÏÔÈfiÓ ËıÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ٿ͈˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙ·Ó ¤ÁηÈÚ·, ÚÔ ÌËÓfi˜, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ›¯· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ·. ∞ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÚÔÛˆÈο. ΔfiÙ ›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ. ΔÒÚ· fï˜ οÔÈÔÈ Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Î·È ÚÔÊ·Ó›˜ ȉÈÔÙÂÏ›˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÂÈÛ·Ó. ¶·Ú·Ì¤Óˆ Ì¿¯ÈÌÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ ÌÔ˘. ∫·È ÈÛÙfi˜ ÛÙȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·Ú·Î·Ù·ı‹Î˜ ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘! ∂›Ì·È ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÓÔ‡˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡.¢. Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ıÏ›„Ë Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. ∫·È Â›Ì·È ‚·ı‡Ù·Ù· Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ó‰ËÌË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, ÛÙȘ ·fi„ÂȘ ÌÔ˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È” . ΔË Û˘Ì¿ıÂÈ¿ Ì·˜.

∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∂ÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘! ∂Ȃ‚·ÈÒıËΠÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ”. ∂£¡√™: “∂ıÂÏÔ˘Û›· ÁÈ·... ÚfiˆÚË ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. ∞Ó‹ÌÔÚÔ˜ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ˘¤Î˘„ ÛÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·fi‰Ú·ÛË”. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “∫¿Ï˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∞Û·Ê›˜ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ·fi ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ¶··Ó‰Ú¤Ô˘”. Δ∞ ¡∂∞: “∞¤Ù˘¯· ·ÏÏ¿...Í·Ó·„ËÊ›ÛÙ ÌÂ! ¢È¿ÁÁÂÏÌ· - ·Úˆ‰›· ·fi ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹”. Δ√ ¶√¡Δπ∫π: “ºÂ‡ÁÂÈ ÎÈ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ·. ªÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ METRON ANALYSIS ‰Â›¯ÓÂÈ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ¡¢”. ∂•¶ƒ∂™: “∏ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜”.

04-09-09  
04-09-09  

Το φύλλο της "Θεσσαλίας" στις 04-09-09

Advertisement