Page 1

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ™‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì ÙË «£»

ÛÙË ŒÙÔ˜ 113ÔÓ ∫˘Úȷ΋ 4 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 AÓ. ËÏ. 06.08'- ‰. 20.51'

™∂§∏¡∏ Δ∂§∂ÀΔ. Δ∂Δ.

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.163

TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú

∞Ó‰Ú¤Ô˘ ∫Ú‹Ù˘, ¢ÔÓ¿ÙÔ˘ §È‚‡Ë˜ Î·È πÏ·Ú›ˆÓÔ˜

56 ™ÂÏ›‰Â˜

ŒÚ¢ӷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¢ËÌÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

μ·ÏοÓÈ·: ¶ÈÔ ÁËÚ·Ṳ̂ÓË Ë ∂ÏÏ¿‰· ∞Ï‚·Ó›· Î·È ¶°¢ª ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÈÔ Ó·ÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ■ ÛÂÏ. 17

800-11-35000 ™À¡∂¡Δ∂À•∂π™ ™Δ∏ «£» ∫ø™Δ∞™ ™∫∞¡¢∞§π¢∏™

«ΔÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â›ÔÚÎÔ˘˜» ■

°È· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘

¶Ô‡ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ∂ƒ∂À¡∞ ∫∂∫∞¡∂ª

÷ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

Î·È Ô‡ ÙÔ „¤Ì· √È ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘  ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚ› Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙȘ ‰fiÛÂȘ ·fi Ù· 110 ‰ÈÛ. ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡: ø˜ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ - ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, “ÙÔ Ï¤ÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ì” - ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ - “ı· ÙÔ Î¿Ó·Ì ‰È·ÊÔÚÂ-

ª

ÙÈο, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ” Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο. ∫·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ - ¿ÏϘ Â›Ó·È ÛÎÏËÚfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË Ë “ÙÚfiÈη”, ¿ÏϘ ηχÙÂÚ˜ Î·È ¿ÏϘ... ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ ÏÔÁÈ΋. ■ ÛÂÏ. 3

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤Ú¢ӷ Ù˘ ICAP ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔ ¡ÔÌfi

ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜: ∏ «·ÙÌÔÌ˯·Ó‹» Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ã∞ƒΔ√°ƒ∞º∏™∏ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ÂȯÂÈÚ› ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ··ÈÙ› Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÁÔÚ¿. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 335 ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ■ ÛÂÏ. 19

ΔÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ∂¶∞§

√ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ “·ÙÌÔÌ˯·Ó‹” ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤Ú¢ӷ Ù˘ ICAP group ηٿÛÙËÌ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ 2010, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ - ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 12,6% ÙÔ˘ ÙÚÈÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·, ÔÛÔÛÙfi ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÙfiÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ¡ÔÌÔ‡˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙË ¯ÒÚ·. ΔÔ 2008 ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ 425 ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ 72,5% ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ 68,4% ÙˆÓ ÎÏÈÓÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. øÛÙfiÛÔ, Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ∞∂¶ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ¡ÔÌfi˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶. ■ ÛÂÏ. 15

∫¿ı ¤Ú˘ÛÈ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ø™ ÎÔÌÌÒÙÚȘ, ÓÔÛËχÙÚȘ, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ, ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ›, Ì˯·ÓÈÎÔ› ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ‚ÚÂÊÔÓËÈÔÎfiÌÔÈ, ·ÈÛıËÙÈÎÔ› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ÌfiÏȘ ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ÙˆÓ ∂¶∞§. ■ ÛÂÏ. 18

ªÂȈ̤ÓË Î›ÓËÛË Û ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ÛÙ¤ÎÈ· ª∂πøª∂¡∏ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ΛÓËÛË Û ÛÙ¤ÎÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÈÙ›· Ë ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Û ı¤Ì·Ù· „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÏfiÁˆ, ΢ڛˆ˜, Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ∞fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¤Ó·˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÒÓ ÂÍfi-

‰ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û ΤÓÙÚ· ÂÛÙ›·Û˘ Ë Ì›ˆÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂΛ. “∫¿ı ¤Ú˘ÛÈ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·” ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Ù¿ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ̤¯ÚÈ Ù· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη. ■ ÛÂÏ. 14

∂¡¢π∞º∂ƒ√À™∞ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·ÍÈfiÏÔÁ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ȉÈfiÎÙËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-ÂÓÙ¿ÚÈ-ÙÂÛÛ¿ÚÈ-ÙÚÈ¿ÚÈ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ‹ ˘fi ηٷÛ΢‹. ∂ÊfiÛÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÌÈÛfi ÔÛfi Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘˜, ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜, Ì ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ÌÈÛÔ‡ ÂÓÙfi˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ¯ˆÚ›˜ ÙfiÎÔ˘˜ ‹ ¿ÏϘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ (‰·ÓÂȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ·ÛÊ¿ÏÂȘ Î.Ï.). ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ¡. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ-∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ °·ÏÏ›·˜ 58, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 39508, 24210 38617 - ÎÈÓ.: 6944 442529

ÛÂÏ. 5

∂Àƒπ¶π¢∏™ ™ΔÀ§π∞¡π¢∏™

«ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·» ■

ÛÂÏ. 6

∫∞Δ∂ƒπ¡∞ ª∞Δ™∞

«™Â ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ „˘¯Èο ·Û¯fiÓÙˆÓ» ■

ÛÂÏ. 7

∂ηÙfiÌ‚Ë ·fi ¤ÎÚËÍË ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ∫ÔÓÁÎfi ■ ÛÂÏ. 23 ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ·ÏÈÒÓ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ó¤ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘ ■ ÛÂÏ. 13 ∞ÈÛıËÙ‹ Ì›ˆÛË Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÛÈÙËÚÒÓ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ■

ÛÂÏ. 16

ΔڛηϷ: ªÂÁ¿ÏË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ·fi ¯·Ï¿˙È ■ ÛÂÏ. 12 ™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ÏËÛÙ›˜ ÚÒËÓ √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË, ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ■

ÛÂÏ. 12


A¶√æ∂π™

2

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

¢EI°MATA °PAºH™ ∞fi ÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ›¯Â ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËTÔ˘ ¢HMHTPH ÛË Ù˘ ȉÂÔÏÔƒ∞§§∏ ÁÈÎÔÔÏÈÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÎÏÔÁÈ΋ ‹ÙÙ· Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ ¡¢ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó ¢ڇ ¤ÚÂÈÛÌ· ÛÙË Ó¤· ËÁÂÛ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÁηÈÓ›·Û·Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÚ›·, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ··›ÙËÛË Î·Ù¿Ï˄˘ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÏfiÁˆ “ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘” . ŸÌˆ˜ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ‹ÙÙ· ‰ÂÓ ·Ô‰fiıËΠÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, fiÛÔ ÛÙËÓ ·ÔÙ˘-

¯Ë̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÛÙ· ÛοӉ·Ï· Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÓ·Ó Îϛ̷ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ ‰ÂÓ ‰fiıËΠȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Û ÎÂÓÙÚÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Û˘ÓÙËÚËÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô Ì ÙË ¯¿Ú·ÍË Ó¤ˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ: °È· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ◊Úı ÌÔÈÚ·›· Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Û ÚËÙÔÚÈο Û¯‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ “Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” , ÛÙË ¯Ú‹ÛË fiÚˆÓ, fiˆ˜ “ÌÂÛ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜” , Ô˘ Âȉ¤¯ÔÓÙ·È ÔÏÏÒÓ Î·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÌËÓÂÈÒÓ, ‡ÂÙˆÓ ÛÙËÓ

ΔÔ disconto.gr ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ „ËÊȷ΋ ÙÔ˘ fiÚÙ·! ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ “„ËÊȷ΋ fiÚÙ· ÙÔ˘” ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· disconto.gr ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Â›ψÛ˘ Î·È ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, Û ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∫∞∑√™ ∂.¶.∂., ·fi ÙÔ Ó¤Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‚¿ÛË Û fiÏ· Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Â›ÏˆÓ Î·È Â›ψÛ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¤Ó· Û›ÙÈ fiˆ˜ ÎÚ‚¿ÙÈ·, Û˘ÚÙ·ÚȤÚ˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·¤˙È· ÙÚ·Â˙·Ú›·˜, ηڤÎϘ ÙÚ·Â˙·Ú›·˜, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ‚ÈÙÚ›Ó˜, ηӷ¤‰Â˜, ÙÚ·¤˙È· Û·ÏÔÓÈÔ‡, ¤ÈÏ· ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· ı· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙÔ disconto.gr ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÈϤÔÓ ˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ Á¿ÌÔ˘, ÙÔ˘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˘ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ χÛÂȘ Â›ψÛ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ οı ÂÏ¿ÙË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÂÌÔÚ¢ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙË ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙÔ Ó· ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ οÚÙ·˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È È‰›ˆ˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿, ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Î·Ï¿ıÈ ·ÁÔÚÒÓ Ì ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚ· ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ §›ÛÙ· ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛı‹Î˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙË §›ÛÙ· ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘ ηϷıÈÔ‡ ·ÁÔÚÒÓ. ∂›Ó·È ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ∏ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ¯Ú¤ˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Î·ÙfiÈÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜. ∏ ·ÂÈÎfiÓÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ οı ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, Á›ÓÂÙ·È Ì ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÛÙÔ internet. ™˘ÓÂÒ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘/ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË. ªÔÚ› ÙÔ disconto.gr Ó· Â›Ó·È Ì›· Ó¤· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Ë ›‰È· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ¿Óˆ ·fi 48 Û˘Ó·Ù¿ ¤ÙË ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ÔÚ›·˜ Î·È ‰˘Ó·Ù‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ¶Ï¤ÔÓ, Ì ÙË ÓÔÌÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ∂˘ı‡Ó˘, Ë Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ·, 2 ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ¤Ó·Ó ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ stock & Ì›· ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÔıË΢ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi Ù˘ ¯ÒÚÔ. √ ∫¿˙Ô˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ & ¡fiÌÈÌÔ˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 5 ¯ÚfiÓÈ· ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο: “ΔÔ disconto.gr ·ÔÙÂÏ› Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ηıÒ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· Â›ÏˆÓ ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜, ‰È·ÌÂÏ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Û ۷Ê›˜ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. √È 500 ÂÚ›Ô˘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜” .

Î¿Ï˘„Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∞ԉ›¯ÙËΠˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ÈÛÔ‰ˆıÔ‡Ó ·fi ÎÚ›ÛÈÌ· Ï¿ıË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √ Ó¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÈ̤ÓÂÈ Û ÈÔ ÍÂοı·Ú˜ Ì¿¯Â˜ ȉÂÒÓ. ª¿¯Â˜ fï˜ Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÈ·˜ fiÛÔ ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÚfiÙ·Û˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ì ۷ʋ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, Ô˘ οı ӤԘ ·Ú¯ËÁfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ ¤¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·Óˆı›. øÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¡¢ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈÎfi˜ Ù˘ ÏfiÁÔ˜. ªÂ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔϘ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÌfi, ·fi ÙË ÌÈ· ÙˆÓ ‰È·„¢ÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÚÔË-

ÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ıËÙ›· „ËÊÔÊfiÚˆÓ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙˆÓ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ì ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∏ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË Ù˘ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û fiÚÔ˘˜, fiˆ˜ “ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜” . μ·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·›˙ÂÈ Î·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Û ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ù·˘ÙÈÛÙÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜.

*

∫·ıÒ˜ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Ë ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ◊‰Ë ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙfi Ù˘ ÛÙ›ÁÌ·, Û ¤Ó·

Ï·›ÛÈÔ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ‹˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎÙÈÌËı› ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ˆ˜ ÌÈ· ÌÂÌÔӈ̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÔ‚·Úfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ›‰Ú˘Û˘ Ó¤Ô˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Â›Ó·È ·Ó Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Û ¢ÂÍÈ¿ Î·È ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ‡ıÚ·˘ÛÙ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¡¢ Î·È ™Àƒπ∑∞, ·fi fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‹ ÛÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· ηıÈÂڈ̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜. ¶›Ûˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· „¿¯ÓÔÓÙ·È.

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A]

ªÂ ÙËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂÒÓ Ù˘ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‹ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË „‹ÊˆÓ ·fi ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙˆÓ ‰˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ; ∏ ·ÚÔ˘Û›· ‚ÈÒÛÈÌˆÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ Â›Ù ÚÔ˜ Ù· ¢ÂÍÈ¿ ›Ù ÚÔ˜ Ù· ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÙËÓ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ¤Ó· ÈÔ Ú¢ÛÙfi ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. ª¤Û· Û ·˘Ùfi Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‚ÚÂÈ ¯ÒÚÔ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ˆ˜ “ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·” . Ÿˆ˜ ÎÈ Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÂÈÓÔÔ‡ÓÙ·È ·Í›Â˜ Î·È ÔÚ¿Ì·Ù·, Ì ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÈÔ ·ÓÔȯÙfi ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, ÈÔ ÚÔÛÈÙfi, ÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi. ∫¿ı ӤԘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰ÈÂΉÈΛ ˙ˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÂΛ fiÔ˘ ÛÙȘ ÛÊ˘ÁÌÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· “¿ÏÏ·” ÎfiÌÌ·Ù· ‹ ·fi ··ÓÙ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ “‰ÂÓ Í¤Úˆ, ‰ÂÓ ··ÓÙÒ” ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÌÈ· ı¤ÛË Ó· ‰ÈÂΉÈÎÂ›Ù·È Û ¤Ó· ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ªÈ· ‰‡ÛÎÔÏË fï˜ ÂÔ¯‹, fiˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ∏ ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÈÂÛÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. XˆÚ›˜ ˘‡ı˘ÓÔ, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˜ Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ χÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó. rallis@e-thessalia.gr

O ∫∞πƒ√™

[£E™™A§IA]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

°È· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ÚԂϤÔÓÙ·È ·˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 4 ÌÔÊfiÚ ÙÔÈο, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15 ¤ˆ˜ 32 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...30ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 20...30ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...31ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 19...31ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...32ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 18...32ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...32ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 19...32ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


A¶√æ∂π™

3

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

À¶∞ƒÃ∂π ∂§¶π¢∞...

∞Ï‹ıÂȘ Î·È „¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ªÂ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚÔÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Δ˘ ı· ÌÔÚ› Ó· Ï·Ì∂πƒ∏¡∏™ ‚¿ÓÂÈ ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙȘ ‰fiÛÂȘ ·fi Ù· 110 ‰È˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡: ø˜ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ - ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, “ÙÔ Ï¤ÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ì” - ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ - “ı· ÙÔ Î¿Ó·Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ·ÏÏ¿ ‰Â Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ” Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο. ∫·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ - ¿ÏϘ Â›Ó·È ÛÎÏËÚfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË Ë “ÙÚfiÈη”, ¿ÏϘ ηχÙÂÚ˜ Î·È ¿ÏϘ...‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ ÏÔÁÈ΋. ™ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÚԂϤÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚÈÒÓ Î·È ÌfiÓÔÓ Δ·Ì›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Û ¤ÓÙÂ Δ·Ì›·. ∂›Û˘, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔˆı› Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·ÌÈ¿ ·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÚÔ ÙÔ˘ 1983, ÂÓÒ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÚËÙ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. ∏ ÂÍ‹ÁËÛË Ô˘ ‰›‰Ô˘Ó ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ Â›Ó·È fiÙÈ Â¿Ó ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ı· η٤ÈÙ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, οÙÈ Ô˘ ı· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Û ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÛÙȘ ¿Á·Ì˜ ı˘Á·Ù¤Ú˜ Ô˘ ÙË Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· - οÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∂‰Ò Ë ·ÓÂ›ÛËÌË ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ·Û‹Ì·ÓÙÔ, ÔfiÙ “ÁÈ·Ù› Ó· ÌË Ê·Óԇ̠‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› Û ¤Ó· Ì¿ÏÏÔÓ Â‡ÎÔÏÔ ÛËÌ›Ô;” . ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙÔ ·›ÙËÌ· Î·È ÔÏÏÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiˆÚË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿ Â›Ó·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁÎÚÈı›, ηıÒ˜ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚËÙ¿ ˆ˜ Ë Û‡ÓÙ·ÍË ı· ‰›‰ÂÙ·È ÛÙ· 65 ¤ÙË Û ¿ÓÙÚ˜

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¡√.¢.∂. ¡¢ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜

Î·È Á˘Ó·›Î˜ - Î·È ÚfiˆÚ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰›‰ÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ·fi Ù· 60 ¤ÙË Î·È ÌÂÙ¿, ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ (fiÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ì ·Ó‹ÏÈη) Î·È Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ 6% ηْ ¤ÙÔ˜. ªÂÁ¿ÏË Û˘˙‹ÙËÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘, Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ô˘ ÛÙË Ì¤ÛË: ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ¶¿Û¯·, ·‰Â›·˜ Î·È ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Û fiϘ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ì Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÚԂϤÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡. ¶Ú·ÎÙÈο, ‰ËÏ·‰‹, ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÂÈ ˆ˜ Â¿Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ñ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· - Ù· ‰ÒÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó. ∂¿Ó, fï˜, Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Â¤¯ÂÈ ı¤ÛË ¿ÁÈ·˜ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ŒÙÛÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈ΋ ÙˆÓ 360 ¢ÚÒ. ¶Ú¤ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó „ËÊÈÛı› ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È, ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÁˆÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘Óٿ͈Ó. ∞ÔÎÏ›ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÚԂϤÂÈ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ Î·ÙÒÙ·ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ

Î·È ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ. ∂› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂıÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ù˘, fï˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ¿ÁˆÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ - ÒÛÙ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ¶Ú¿ÍË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ¶ÚԂϤÂÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÎÙÈο ı· Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Û οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÙÔÈο Û‡Ìʈӷ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ·ÌÔÈ‚¤˜ οو ·fi ÙȘ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·. ∂›Û˘, ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÚԂϤÂÈ ÚËÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Ó¤ˆÓ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ Ì ·ÌÔÈ‚‹ οو ·fi ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ - Î·È ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi ı· ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi οÔÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÂȉfiÙËÛË, Ù‡Ô˘ √∞∂¢, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÔ ϤÔÓ ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÔÛfi Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÏ˘Û˘. ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚËÙ¿ ˆ˜ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı› - ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÛÔ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·ÓÙ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi, ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ·fi 100% Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ 90% ‹ ¤ÛÙˆ ÛÙÔ 80%, Â¤ÏÂÍ ӷ ÙÔ ·Ê‹ÛÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘. ∂¿Ó ‰ËÏ·‰‹ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ, ·ÓÙ› ÁÈ· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ fiÚÈ˙ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ô ÓfiÌÔ˜, Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ 50% Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. √‡Ù ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Ô‡ÙÂ Ë ÙÚfiÈη, ¤ıÂÛ·Ó ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ - Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ··›ÙËÛ·Ó Ó· Êı¿ÛÂÈ Ë Ì›ˆÛË ÛÙÔ 50%.

™·Ù¿ÏË Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿ Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ TÔ˘

¶∞™Ã√À ª∞¡¢ƒ∞μ∂§∏

ΔÂÏÈο ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ™Â ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜. √ˆ˜ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ÙȘ ˘Âڈڛ˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ‚Ú¤ıËΠ̠ÂÓÓÈ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ! ◊ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í 116.000 Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ‰ÂÓ Ù· ·Ú¤‰ˆÛ ÔÙ¤ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· Î·È ·ÏÒ˜ ÙÔÓ Ì¿ÏˆÛ·Ó ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ÌËÓ ÙÔ Í·Ó·Î¿ÓÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂΛӢ Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Ô˘ ÌÂÙ›¯Â Û 31 ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜! ◊ ¤ÛÙˆ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ 1.200 Ï·ÛÙ¤˜ ¿‰ÂȘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ 1.000-2.400 ¢ÚÒ. ™›ÁÔ˘Ú· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔÓ ÂÚ›Á˘ÚÔ (ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Î.Ï.) ·˘ÙÒÓ Ô˘

“¶‹Ú· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Û·˜!”

·ÔÎ¿Ï˘„ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ƒ·ÎÈÙ˙‹˜, ‰ÈfiÙÈ ·Ú·ÓƠ̂˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÂÎÙ¤˜ Ì ÙÔ ·˙ËÌ›ˆÙÔ. ∂Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ η΋˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ -ηٿ

ª·ÓÙ¤ÏË- “¯ÔÚËÁ›Â˜” ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞˘Ù¤˜ ·ÏÒ˜ οÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË. ∂›Ó·È ÔÈ Î·Ú·ÌÈÓ¿Ù˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ÂÈıˆÚËÙ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, Î·È ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÚԂ‚ÏË̤Ó˜ ÂÂȉ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó

ÎÔÈÓfi ÙfiÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ï·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ˘Âڈڛ˜ fiÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÔÈ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ) Î.Ï. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯Ù˘ËÙ‹, ÂÂȉ‹ Ù· ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÓÔ‡ÌÂÚ· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¿, ·ÏÏ¿ ·ıÚÔÈ˙fiÌÂÓ· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÏÈÁÁÈÒ‰Ë. ªÂ Ù¤ÙÔȘ Ú·ÎÙÈΤ˜, ‰È¿ÊÔÚ˜ ¢∂∫√ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ˙ËÌÈÒÓ. ¢ÈfiÙÈ, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈṲ̂ӷ. √Ù·Ó Ë ∂£∂§, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ú¿ ÙËÓ ·‰Ú‹ ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ› ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Á›ÓÂÙ·È Î·Î‹ ‹ ¤ÛÙˆ ÏËÌÌÂÏ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ∫¿ÙÈ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Û ÂÔ¯¤˜ Û·Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ·ÓÂ›ÙÚÂÙË. (∞fi ÙËÓ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹)

◊Ù·Ó Ë ¤ÎÊÚ·ÛË, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ï‹Í˘ ÙÔ˘ 8Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜, ¤ÙÛÈ, ÙÔÓ “‰ÚfiÌÔ” ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜ - ·ÊÂÓfi˜ Î·È ÙË Û·Ê‹ ηı·Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi §·fi.

μ‹Ì·, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·, ÛÙ·ıÂÚfi ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ¯ˆÚ›˜ ÙÚÈÁÌÔ‡˜, ·Ó¿Ï·ÊÚÔ, ··ÏÏ·Á̤ÓÔ ·’ Ù· ‚·Ú›‰È· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ·ÏËıÈÓfi, ‰›Î·ÈÔ, ÂÏȉÔÊfiÚÔ Î·È ÓÈÎËÊfiÚÔ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ‰È·ÛÎÂÏ›ÛÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ ·Ï·ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙË ÊÈÏÂχıÂÚË È‰¤· Ô˘ “ÂÈÙ˘¯Ò˜” ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù·ÂÈÓÒıËΠÔÈÎÙÚ¿ Î·È ¤¯·Û ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘! ∞˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û·Ó fiÏ· Ù’ ¿ÏÏ·. ∞Ô˘Û›·˙Â Ô Í‡ÏÈÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜, Ë ˘ÔÎÚÈÛ›·, ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ù˘ “ÔÏÈÙÈοÓÙÈ΢” Ù¯ÓÈ΋˜, Ô˘ ÂÈÛΛ·˙Â Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· Ì·˜ Î·È ·Ó·‰Â›ÎӢ ·Ï¿ ÌfiÓÔ ÚÔÛˆÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ¤¯ÙÈ˙ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˜ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡, Î·È “‰˘Ó·ÛÙ›˜” ÏÂËÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ˘ ÙfiÔ˘! ∞ÎÔ‡ÛÙËηÓ, ·fi„ÂȘ, ·ÁˆÓ›Â˜, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ›, ·ÓıÚÒˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÔÊÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË, fi¯È ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, fiÛÔ ÈÎÚ‹ Î·È ·Ó ›ӷÈ, fiÛÔ ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÔηٿÛÙ·Û‹ Ù˘, fiÛ˜ ı˘Û›Â˜ Î·È ·Ó ··ÈÙ› Ë “·Ó¿‚·Û‹” Ù˘ ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ Ô˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ! ¢fiıËΠӤ· Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÊÚ¤ÛÎÔ ÚfiÛˆÔ, ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ∞ÍÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ∞Í›ˆÓ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËΠÂΛÓÔ ÙÔ ÛÈÓıËÚÔ‚fiÏÔ Ì‹Ó˘Ì·, Ô˘ ‚ÚÔÓÙÔÊÒÓ·˙ Û fiÏÔ˘˜, ∂πª∞™Δ∂ ∂¢ø •∞¡∞! ∂¡øª∂¡√π, ¢À¡∞Δ√π, ∂Δ√πª√π ¡∞ ¶ƒ√Ãøƒ∏™√Àª∂ ª¶ƒ√™Δ∞, ¡∞ ∞°∫∞§π∞™√Àª∂ Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ∫∞π Δ√À™ ∂§§∏¡∂™, ¡’ ∞¶∞§§∞ÃΔ√Àª∂ ∞¶’ Δ∏ ªπ∑∂ƒπ∞, ∞¶’ Δ√ æ∂ª∞, ∞¶’ Δ∏¡ ∫∞Δ∞™Δƒ√ºπ∫∏ ¶√§πΔπ∫∏ Δ√À ™À™Δ∏ª∞Δ√™, ¶√À ª∞™ ø£∂π ™Δ√ Δ∂§ª∞... ∞¶’ Δ√ Δ∞•πª√ ¶√À ¢∂¡ ∂Ã∂π ∞¡Δπ∫ƒπ™ª∞, ∞¶’ Δ∏ §√°π∫∏ Δ√À ÃΔπ∑ø ¶∞§∞Δπ∞ ∫∞π ∞™ ∂π¡∞π ™Δ∏¡ ∞ªª√ ∞¶’ Δ∏¡ ∞¡∞¡¢ƒ∏ ¶√§πΔπ∫∏ ¶√À ª∞™ ∫∞¡∂π À¶√∫√ª√À™ ™Δ√ ™¶πΔπ ª∞™, ∞¶’ Δ∏¡ ∞ƒƒø™Δ∏ ºπ§√¢√•π∞ ¶√À ª∞™ ™Δ∂§¡∂π ™Δ∏¡ ∂¡Δ∞Δπ∫∏ Ãøƒπ™ £∂ƒ∞¶∂π∞. √¯È! ∞˘Ùfi ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û·Ó fiÏ· Ù’ ¿ÏÏ·... ™Â‚¿ÛÙËÎÂ, ÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ÙÔÓ √¶∞¢√, ÙÔ Û٤ϯfi˜ Ì·˜ “ηٷ‰¤¯ÙËΔ. ª·˜ ¿ÎÔ˘ÛÂ. Ì·˜ ¤‰ˆÛ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, fiÚ·Ì·, ‡„ˆÛ ·Ó¿ÛÙËÌ·, ¤‰ˆÛ “ÛÙ›ÁÌ·”, ÂÏ›‰·, ÓfiËÌ·, ÚÔÔÙÈ΋. Œ‰ˆÛÂ, ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û Τڷȷ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ÓÔÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË, ÙÔÓ ÊÙˆ¯fi, ÙÔ ‚ÈÔ·Ï·ÈÛÙ‹. ¢ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÁÈ’·˘Ùfi Ï·˚ÎÈÛÌfi, ‰ÂÓ Ù·›ӈÛÂ Î·È ‰ÂÓ ·‰›ÎËÛ ηӤӷÓ. ªÔÚ› Ó· ›¯Â ·Ù¤ÏÂȘ, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó Î¿ÔÈÔÈ, Ì· ÔÈÔ˜, Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈÔ˜, fiÙ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÏËıÈÓfi˜; Δ¤ÏÂÈÔÈ, ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÔÓ¿¯· fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ “Ê·›ÓÂÛı·È” Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÔ “›ӷȔ. Δ¤ÏÂÈÔÈ, Â›Ó·È ÔÈ “ÊÙÈ·ÛȉˆÌ¤ÓÔÈ” ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ÔÈ ‰‹ıÂÓ Â·Ó·Ûٿ٘, ÔÈ ¤ÓÙ¯ӷ ηÌÔ˘ÊÏ·ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÔÏÈÙÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù’ fiÓÔÌ·, Ì· Ô˘‰¤ÔÙ ÙËÓ ¯¿ÚË. Δ¤ÏÂÈÔÈ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ À¶√™Ã∂™π√§√°√π ¶√À ™∏ª∂ƒ∞ ª∞™ ∫Àμ∂ƒ¡√À¡ √¢∏°ø¡Δ∞™ Δ∏ Ãøƒ∞ ∫∞Δ∂À£∂π∞¡ ™Δ√ ™Δ√ª∞ Δ√À §À∫√À! ¡∞π! Δ√ÀΔ√ Δ√ ™À¡∂¢ƒπ√, ∏Δ∞¡ ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫√ °π∞Δπ ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫√™ ∂π¡∞π √ ∏°∂Δ∏™, ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫∏ ∏ ¶√§πΔπ∫∏, ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫√™ √ ™Δ√Ã√™, ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫√ Δ√ Δ∞•π¢π, ∫∞π¡√Àƒπ√™ ª∞ √Ãπ ∞ºΔ∞™Δ√™ √ ¶ƒ√√ƒπ™ª√™! √ ¶Úfi‰ÚÔ˜, ‹Ú ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. ΔÔ ¤‰ˆÛ Û ̷˜! ∞¶√ª∂¡∂π Δøƒ∞ ∏ £∂§∏™∏ ∫∞π √ ∞°ø¡∞™ ∫∞π Δ√Δ∂, Δ√ ª∏¡Àª∞ £∞ °π¡∂π ∞¶√º£∂°ª∞ ∫∞π Δƒ√¶√™ ∑ø∏™!


A¶√æ∂π™

4

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

∫ÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ «ªÓËÌÔÓ›Ô˘» “√ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ “ÛÙ‹ÚÈÍ‹˜” Ì·˜ Ô‰ËÁ› fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ de facto ·ÒÏÂÈ· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ÛÙÔȯÂȈ‰ÒÓ Ì¤ÛˆÓ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ °Ú¿ÊÂÈ Ô Î˘ÚÈ·Ú¯›·˜ ÁÂÓÈο, ‰ËÏ·‰‹ N.£.™øTHPIOY Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡. ∞˘Ùfi ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿ÙÔ. ∏ ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË Ô˘ ˘ÔÁÚ¿„·Ì ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ÎÔ˘ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ fiÙÈ “Ô‡ÙÂ Ô ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ô‡Ù ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Û˘Ï›· ÏfiÁˆ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ‹ ÁÈ· ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Û¯ÂÙÈο Ì οı ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ‰È·‰Èηۛ· Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙË Û‡Ì‚·ÛË” . √È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ , ‰ËÏ·‰‹, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ηٿۯÂÛ˘ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” . ∞fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞¶£ ∫. ÃÚ˘ÛÔÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “∂›Î·ÈÚ·” Ù‡¯Ô˜ 37 ¶ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ¿Ԅ˘ Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁˆÓ, Ô ∫·ıËÁËÙ‹˜ °. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1981 - 88 ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ô „ËÊÈÛı›˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Â›Ó·È Î·ı’ ÔÏÔÎÏËÚ›·Ó ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ηıÒ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ۇ̂·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ë ÔÔ›· fiÊÂÈÏ - ηٿ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· - Ó· ˘ÂÚ„ËÊÈÛÙ› ·fi 180 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È fi¯È ·fi 151” (‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔÛ¤Ú·Û·Ó, ·ÏÒ˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ·...). ∞fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ı¤ÛˆÓ, Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó Ô·‰Ô‡˜, Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰È·‚fiËÙÔ˘ “ªÓËÌÔÓ›Ô˘” Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· ÙÂÚ·Ùˆ‰ÒÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ηÙ‰·Ê›˙Ô˘Ó Î¿ı ¤ÓÓÔÈ· Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔȯÂȈ‰ÒÓ ‰È·Ù¿ ÍÂˆÓ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··ÈÙ‹ıËÎ·Ó ·ÁÒÓ˜ Î·È ı˘Û›Â˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ - ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜! º˘ÛÈο ‰Â ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÔÈ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ “·Ú·›ÙËÛ˘” , Ù˘ “·ÂÏÈÛ›·˜” , ÙÔ˘ “·‰ÈÂÍfi‰Ô˘” Ô˘ ÂÓÙ¤¯Óˆ˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ·ÚÔ˘ÛÈ· ÛÙ¤˜ Î·È ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓÔÈ “Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜” ! ™ÎÔfi˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ˘Ú‹Ó˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ “ªÓËÌÔÓ›Ô˘” Ô˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Â› ÛËÌ· ¯Â›ÏË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ϤÔÓ Â›ÛËÌË ¤Î ÊÚ·ÛË ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·˜ ·fi ÙÔ 1825, ¤ÙÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜

Ù˘ Â·›Û¯˘ÓÙ˘ Ú¿Í˘ ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙË ª. μÚÂÙ·Ó›·... ¢‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, Ô Ã·Ú›Ï·Ô˜ ΔÚÈÎÔ‡˘ Î·È Ô ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÚÔÙ›ÌË Û·Ó ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ê˘Á‹ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ “Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË” Ì “ªÓËÌfiÓÈÔ” ηٷÈÛ¯‡Ó˘, ‰ËÏ·‰‹ ¢∂¡ ∞¡Δπ∫∞Δ∂™Δ∏™∞¡ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Ì ∫ƒ∞Δπ∫√À™ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜... ΔÒÚ· ÌÂÚÈÎÔ› Ù‡ÙÔ˘Ó Ù· ÛÙ‹ıË ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÌÂÙ·ÓÔÔ‡Û˜ ª·Á‰·ÏËÓ¤˜ ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ Ë ıÂÙÈ΋ „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ “ªÓËÌfiÓÈÔ” ‹Ù·Ó ¤Ó· ηÚÊ› ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛËψı› Ë ¶·ÙÚ›‰· Ì·˜... ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÎÔÚ˘Ê·›· Ú¿ÍË ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ηٿ ÙÔ˘ ‰È·‚fiËÙÔ˘ “ªÓËÌÔÓ›Ô˘” ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÈ ∞ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙË ÌÓËÌÂÈÒ‰Ë ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ ÙÔ “ªÓËÌfiÓÈÔ” , fiÛÔ Ë ·ÓËÁ˘ÚÈο ‰È·ÎËÚ˘Á̤ÓË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢, ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ô˘ ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ∞¡√πÃΔ∞, ¯ˆÚ›˜ ¶∂ƒπ™Δƒ√º∂™, ·ÓÙÈÙ¿¯ıËΠÛÙÔ “ªÓËÌfiÓÈÔ” ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞§§√ ¢ƒ√ª√, ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ∞ƒ¡∏™∏™ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· ˘Ô·„ÂÈ ÛÙ· ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ ÙÔ˘ ·¯ıÔ‡˜ “ªÓËÌÔÓ›Ô˘” ... μ‚·›ˆ˜ Ë 7Ë πÔ˘ Ï›Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë Ë̤ڷ ÎÚ›Û˘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÈÒÓ ™·Ì·Ú¿, ÂÊfiÛÔÓ ÙËÓ Ë̤ڷ ·˘Ù‹ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ ÛÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚ¤˜ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ “ªÓËÌÔÓ›Ô˘” . ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ™·Ì·Ú¿ - Î·È Ë fi„ÈÌË ÛȈËÚ‹ ÌÂٷ̤ÏÂÈ· ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË - Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÎÔÚ˘Ê·›· Ú¿ÍË ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ·ÛÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙËÓ ·‰È¤ÍÔ‰Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ - ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·fiÏ˘ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô - ÂÂȉ‹ ϤÔÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó· √Ãπ ÛÙÔ “ªÓËÌfiÓÈÔ” Î·È ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÓÙ‡ıÂÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜! ∏ ¤ÁηÈÚË ·Ê‡ÓÈÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÔÚÌÔ‡ Ô˘ ∞¡Δπ¢ƒ∞ ϤÔÓ ∞¡√πÃΔ∞ ÛÙ· ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈο ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÌÂıÔ‰Èο Ù· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈο Ï¿ıË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘, ÁÈ· Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·ÛÊ˘Í›·, ·ÔÙÂÏ› ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜! ∏ Û˘ÓÂȉËÙ‹ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ∞¡Δπ¢ƒ∞™∏ ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌˆÓ ∞™Δπ∫ø¡ ¶√§πΔπ∫ø¡ ¢À¡∞ª∂ø¡ ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·Ù’ Ô˘Û›· Ó¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÂͤÏÈÍ‹ Ì·˜! √ ·ÛÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙËÚ› ϤÔÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÈÛÔ¤‰ˆÛË Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ ÙÔ “ªÓËÌfiÓÈÔ” , Î·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ÙÔ˘ „¢‰ÔÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ··ÏÏ·Á› Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Û¤ÚÓÔÓÙ·˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¶∞™√∫ Û ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÌfiÓÔÓ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ¿ÏÏÔÙ ÊÚ›ÎË ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ (‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ¿ÛÎËÛË Û‹ÌÂÚ· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ì·Ú·›ÓÂÈ ÙÔ ˙‹ÏÔ ÔÏÏÒÓ Î·È Î¿ÌÙÂÈ ÙË Û˘ÓÂȉËÛȷ΋ ÙÔ˘˜ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË...).

£∂ª∞Δ∞ ∫∞π ∞¶√æ∂π™

¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›· ‹ ÎÂÓfi‰Ô͘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ì›· ·Ù¤ÚÌÔÓË Ì›ÌËÛË ÌÔÚÊÒÓ ˙ˆ‹˜, ·fi ÌÈ· ·ÙÂϤÛÊÔÚË TÔ˘ °IANNH Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›· Â›‰ÂÈ͢ - ηٿ MOY°O°IANNH ηÓfiÓ· ·Ó‡·ÚÎÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ - Î·È ·fi ÌÈ· Ù¿ÛË ‚È·ÛÙÈ΋˜ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜” ·Ófi‰Ô˘, Ô˘ ÙÂÏÈο ηıÈÛÙ¿ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·ÓfiËÙÔ Î·È Û¯È˙ÔÊÚÂÓÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘ Ù˘ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜” ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘, ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ì ÙÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ¶ÂÚȉȷ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂȘ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ Ù· ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›·˜. Δ· ÛËÌ¿‰È· Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ Â˘Ù˘¯›· ‰ÂÓ ÂÚÈÎÏ›ԢÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ ‚˘ı›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Û ‚·ıÈ¿ ıÏ›„Ë Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·, ·ÊÔ‡ Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜, ·fi ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜, ·‰‹ÚÈÙ˜ ·Ó¿ÁΘ, ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÔ‡ÓÙ·È. ΔÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ˘Ô‚È‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∫·È ¿ÓÙ· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÌÈ·˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤Ó˘ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ÂÓfi˜ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Ô˘ Ó· Ù· ηıÔ‰ËÁ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο, ÂÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˘ ÈηÓÔ‡ Ó· ÙÔÓ ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˘ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Ô˘ Ó· ··ÓÙ¿ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ¶ÔÈÔ˜ ›̷È; ΔÈ ı¤Ïˆ; ¶Ô‡ ÂÈı˘ÌÒ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÚÒ Ó· ÊÙ¿Ûˆ; ∫È ·ÎfiÌ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÔÈÔ Â›Â‰Ô ˙ˆ‹˜ Â›Ì·È ÈηÓfi˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ, ÒÛÙ ·˘Ùfi Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÌÔ˘ ˘fi‚·ıÚÔ. ¢‡ÛÎÔÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ·ÓÂÚÌ¿ÙÈÛÙ˜ Ì¿˙˜ Ô˘ ¿ÁÔÓÙ·È Î·È Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi Ù· ·̷ٷ ÙÔ˘ ÌÈÌËÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ï·˙ÔÓ›·˜. ŸÔÈÔ˜ Ù·Í›‰Â˘Û ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ë Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ıËÎÂ Î·È Ï›ÁÔ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ·fi Ù· Ì·Á·˙È¿, ı· ‰È·›ÛÙˆÛ ÙËÓ ‡·ÚÍË Î¿ÔÈˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÈÙÈÒÓ, ÏÈÁÔÛÙ¿ Û ·ÚÈıÌfi, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û Ôχ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. √È ˘fiÏÔÈÔÈ, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔÈ ÌÈÎÚÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Û Û›ÙÈ· ηÓÔÓÈο, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ΢ڛˆ˜, Èηӿ Ó·

™ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Á›Ó·Ì ¢·Ó›·... I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¶ƒøΔ∞£§∏Δƒπ∞ Ù˘ ¤ÌÌÂÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÌÂÙ¿ ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÔ˘ º¶∞. √ TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÙÂÏ¢HMO¶OY§OY ÛÙ‹˜ º¶∞ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ 23%, Ì ÙË ™Ô˘Ë‰›· Î·È ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Ó· Ì·˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÌfiÓÔÓ Ì 25%. ø™Δ√™√ Ë ™Ô˘Ë‰›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÚfiÓÔÈ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘, Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ·Ú·Û¿ÁÁ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÓÔÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ·ÓÒÙ·ÙË Îϛ̷η Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 45% ʤÙÔ˜, ·fi 40% ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÒ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 42,4% Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÙˆÓ 27 ÛÙÔ 37,5%.

√ ª∂™√™ fiÚÔ˜ º¶∞ - ‚·ÛÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ - ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÛÙÔ 20,2%, ¤Ó·ÓÙÈ 23% ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞fi ¤Ú˘ÛÈ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 5%... √π ÌfiÓ˜ ˆÊÂÏË̤Ó˜ ·fi ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ ÂÓÒ ÙÔ 2000 ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ‹Ù·Ó 40%, ʤÙÔ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û 24%. ∏ ∂ªª∂™∏ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ˙ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜: ¢ÈfiÙÈ Â›Ó·È Ô ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ηıÒ˜ Ô ÂÏÂÁÎÙÈÎfi˜ ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ¿Û¯ÂÈ Î·È ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. Δπ™ ÚÔ¿ÏϘ Û ¤Ó· ¯Ú˘ÛÔ¯ÔÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÛ΢‹ ÂÓfi˜ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔ˘ ›Â Ô ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ˜, fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È 60 ¢ÚÒ

ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ Â›Ï·ÛÙ˘ ¢ËÌÂÚ›·˜, Ù˘ ʷȉڿ˜ ÔÚÙÔηϤ·˜, ÙˆÓ ·ÙÛ›‰ˆÓ Î·È ÌÈ˙·‰fiÚˆÓ, ÙˆÓ ÙÔÎÔÁÏ‡ÊˆÓ Î·È ÙˆÓ Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ·Á˘ÚÙÒÓ, Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ̤Á·Ú· ¤¯Ô˘Ó ηٷÎχÛÂÈ ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŸÔ˘ ÎÈ ·Ó Ú›ÍÂȘ ÙË Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘, Ù· ·Ï¿ÙÈ· ÙˆÓ ÓÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ ÚÔηÏÔ‡Ó. ªÂÁ·ı‹ÚÈ· ÔÏfiÎÏËÚ·, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û οı ÏÔÁ‹˜ ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ Âȉ›ˆÍË Â›Ó·È Ô Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë Ì›ÌËÛË. √ÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi Ù¤ÙÔÈ· ÌÂÁ·ı‹ÚÈ·, ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ÈÚfi ·Î·ÙÔ›ÎËÙ·, Ô˘ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË - ¿·Í ‰È¿ ·ÓÙfi˜ - ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ì·˜ ÚÔÎÔ‹” . ∞fi ÂΛ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈı·Ó¿ÙÈ· ÙÂÏÂÙ‹. Δ· ÌÂÁ¿Ï· Î·È ·Ó¿ÎÚÈ‚· Û›ÙÈ· ÚÔ··ÈÙÔ‡Ó ¤Ó· ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ Â›Â‰Ô ˙ˆ‹˜, ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ÌÈ· ‰È·Ú΋ ÊÈÏÈ΋ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ fiÔ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ÚÈÔ‡ Î·È ·¯Ï·‰ÈÔ‡ Ó· Â·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È Î·È ÁϤÓÙÈ·. ∞˘Ù¿ Ù· ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· Ù· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Â˘Ù¤ÏÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÈÛ¯Ú‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ Ì·ÁÂÈÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È Ù· ¢ÙÂÏ‹ ÛfiÔ˘. ∫·È ·Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ے ·˘Ù¿ Î·È ÙËÓ Ë‰ÔÓÔ‚Ï„È΋ ·fiÏ·˘ÛË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÛÙÔÓ ·˘Ó·ÓÈÛÙÈÎfi ¢‰·ÈÌÔÓÈÛÌfi Ì·˜, ÙfiÙ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·¯ÚËÛÙ›· ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ÌÂÁ¿ÚˆÓ Ô˘ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÚfiÛηÈÚË Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›· Ì·˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó. ∫·È ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfiÙÂÚÔ, ̤۷ ÛÙ· ‰¤Î· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È Ù· Ì¿ÓÈ· Î·È ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÈÛ›Ó˜ Î·È Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ·Û·ÓÛ¤Ú, ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÌfiÓÔÓ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ Û›ÙÈ Â›Ó·È ¿¯ÚËÛÙÔ. ∫È ·˘Ù‹ Ë ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Â›Ó·È ·ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛÙË. ∞˜ Â›Ó·È Î·Ï¿ Ù· Ì·Á¤ÚÈη Î·È Ù· ÓÙÂÏ›‚ÂÚÈ. ∫·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÚÂÍËÁËıÒ. ∏ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ, Â›Ó·È ıÂÌÈÙ‹ Î·È ·Ó·Áη›·. ∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. ∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ̤¯ÚÈ ÙȘ Ì·Ù·Èfi‰Ô͘ ÂÍ·ÏÏÔÛ‡Ó˜ Â›‰ÂÈ͢, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿. ∞fi ÙËÓ ·Ú¿Áη ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ηÙÔÈ΋ÛÂȘ Û ·Ó¿ÎÙÔÚÔ. ∞ÏÒ˜ ı· Á›ÓÂȘ ÁÂÏÔ›Ô˜. ∞˘Ù¿ ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ Î·È ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ì·˜.

¯ˆÚ›˜ º¶∞... ∑‹ÙËÛ· Î·È Ï‹ÚˆÛ· Ì º¶∞ 70 ¢ÚÒ... ∫√ƒ√´¢√ ‹ÌÔ˘Ó, ı· Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ. £· Ï‹ÚˆÓ˜ 60 ¢ÚÒ Î·È ı· ›¯Â˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ù· ‰¤Î· ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. ¡·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ·ԉȉfiÙ·Ó ÊfiÚÔ˜. ∂ÁÒ ı· ÛÒÛˆ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·; Ÿ¯È, ·ÏÏ¿ ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ; ∞¡ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÚÔ‡¯· Î·È ·Ô‡ÙÛÈ· ¯ˆÚ›˜ ·fi‰ÂÈÍË, ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË; ∞Ó ˙ËÙÔ‡Û·Ì ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙÂ; £∞ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ÌfiÓÈÌ· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÓ·Ì ÙË ‚ÂÓ˙›ÓË 1,5 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ΔÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ı· ›¯Â fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó Ë ¢·Ó›· ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘, fiˆ˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ¤ÏÂÁÂ Î·È Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. dimopoulos@e-thessalia.gr


™À¡∂¡Δ∂À•∏

5

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

Ã

Ú¤Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÛÂÈÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ˘ÁÈ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·ÙÚȈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â›ÔÚÎÔ˘˜” . ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰Â ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ì ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û ‹ÚÂÌ· ÓÂÚ¿. ¢ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ı· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË. ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹. £ÂˆÚ› fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÔÙÂÏ› ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Î·È fiÙÈ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘.

∫ø™Δ∞™ ™∫∞¡¢∞§π¢∏™ “ΔÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â›ÔÚÎÔ˘˜” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™ ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓÒ ‰È¿¯˘ÙË Â›Ó·È Ë ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠ÛÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÙË ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚ›·, ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË. Δ· ̤ÙÚ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi Â› ̤ÚÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‹ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ¤ÚÂ ӷ ·ÚıÔ‡Ó. °È·Ù›, fï˜, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó; ∞Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÛÙÚ·ÙÈ¿, ·Ó Û˘ÛÂÈÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ˘ÁÈ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘, ·Ó ¯Ù˘ËıÔ‡Ó ÛÙË Ú›˙· ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Ò˜ ‰Ò, ÌÔÚԇ̠ӷ ÔÚıÔÔ‰‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ ¯Ú¤Ô˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹. Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο ÔÈ ÛˆÛÙÔ› ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› Î·È ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂΛӘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË; Ÿˆ˜ Û˘¯Ó¿ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Â›Ó·È Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¤Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ˘fiÛÙڈ̷ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÁÏÈÙÒÛ·Ì ÙË Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚË ¯ÚÂÔÎÔ›·. √È ¯ÂÈÚÈÛÌÔ›, fi,ÙÈ ÂÓÙ‡ˆÛË ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜, ·ÓÙÈ-

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¤Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ˘fiÛÙڈ̷ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÁÏÈÙÒÛ·Ì ÙË Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚË ¯ÚÂÔÎÔ›·. √È ¯ÂÈÚÈÛÌÔ›, fi,ÙÈ ÂÓÙ‡ˆÛË ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ‹Ù·Ó ÛˆÛÙÔ› ÁÈ·Ù› Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ. ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‹ ηٿÚÚ¢ÛË ÛÙȘ 19 ª·˝Ô˘ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. ∂Λ ηÓ›˜ Ì·˜, ηÓ›˜ ·ÙÚÈÒÙ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹

ÎÂÈÌÂÓÈο ‹Ù·Ó ÛˆÛÙÔ› ÁÈ·Ù› Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ. ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‹ ηٿÚÚ¢ÛË ÛÙȘ 19 ª·˝Ô˘ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. ∂Λ ηÓ›˜ Ì·˜, ηÓ›˜ ·ÙÚÈÒÙ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. ∫·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚÔÔÙÈ΋; À¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ʈ˜; ∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ. ΔÒÚ· Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ̷˙› Ì ÙÔ Ï·fi ̤۷ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ „ËÊ›˙Ô˘Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚʈı› ÌÈ· ¿ÏÏË Û¯¤ÛË ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ·ÁÔÚ¿˜, Ó· ‰È·Ù˘ˆı› ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi fiÚ·Ì·, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÂıÓÈο ‰È·ı¤ÛÈÌ· Û ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È fiÚÔ˘˜. ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Û ÈÛÙÔÚÈ-

΋ ¢ηÈÚ›· Ó¤·˜ ·Ó¿Î·Ì„˘. ∞Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ - fiˆ˜ fiÏÔÈ ‰È·È ÛÙÒÓÔ˘Ì - ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙÔ Â ÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫. μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiÛÔ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ÛË ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È · ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰›Ô. ºÔ‚fiÛ·ÛÙ ÂΉ‹ÏˆÛË “·ÓÙ·ÚÛÈÒÓ” ÛÙÔ ÂÁ Á‡˜ ̤ÏÏÔÓ; ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î¿ı ٤ÙÔÈ·˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÎÚ›ÛË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÎÈÓ‹Ì·Ù· Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì·˜ ÙÔ ÎfiÌÌ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ÙÚ·‡Ì·Ù· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜. ∞fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹, fï˜, Ò˜ ÙËÓ ·ÓÙ·ÚÛ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·fiÛÙ·ÛË. ∞ÓÙ·ÚÛ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ‹ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÂÍfi‰Ô˘ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ·Ï¿ ·ÚÓÂ›Ù·È Î·È ÌˉÂÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ΔÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â›ÔÚÎÔ˘˜. ªÂ ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Î·È ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ Ì·˜ fiÏÔÈ Ì·˙› ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û ‹ÚÂÌ· ÓÂÚ¿. ∏ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ › Ó·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÍËψı› ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ fi ˆ˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ Î¿; ∏ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ·˘Ù‹Ó Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ˘ÊÈÛٷ̤ӈÓ

‰ÔÌÒÓ. ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ Ù˘ ›Ûˆ˜ ÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ‚¿ıÂÌ·. ∞Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ∏ ∂˘ÚÒË ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ Î·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ fiÙÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. øÛÙfiÛÔ ÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ› Ï·Ô› ··ÈÙÔ‡Ó ¿ÏÏË ‰È¤ÍÔ‰Ô. √È ËÁÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ. Δ· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌ· Î·È ‚¤‚·È· Â‰Ò ÚˆÙÔÛÙ·Ù› ‹‰Ë Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ª‹ˆ˜ ÙÂÏÈο Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ı· ‹Ù·Ó Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ; Œ¯Ô˘Ì ӈ‹ ÙË Ï·˚΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ı· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË -Ô˘ ·Ú¿ Ù· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· - ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÌÈ· Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ·Ú¤Ï·‚ ÌÂÛ·›ˆÓ· ·ÓÙÔ‡. ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ı¤ÙÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Ì·˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. ∞Ó ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ ÂÎÏÔÁ¤˜; °È·Ù› ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‰È·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ¡· ÛËÎÒÛÔ˘Ì ٷ Ì·Ó›ÎÈ· Ó· ÛÙÚˆıԇ̠ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÁÈ· ÂÎÏÔÁÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·ÎÚ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·ÎfiÌË. ™ÙËÓ ˘fiıÂÛË μ·ÙÔ‰›Ô˘ Ë ¡¢ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÚÔηٷÛ΢·ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÓfi¯ˆÓ Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÔηıÔ ÚÈṲ̂ÓÔ. ∏ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈ ÙÚÔ‹ ı· ·ԉ›ÍÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ; ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ. ∏ ¡¢ ÚÒÙË ·Ó·˙‹ÙËÛ ¢ı‡Ó˜ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ·fi Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ¿ Ù˘ ÛÙÂϤ¯Ë Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ÙËÓ Èı·Ó‹ ·Ó¿ÌÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μ·ÙÔ¤‰È. °È·Ù› ÙËÓ ÍÂÓ›˙ÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ·; ∞fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ·˜ οÓÂÈ ÙË

∏ ∂˘ÚÒË ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ Î·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ fiÙÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. øÛÙfiÛÔ ÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ› Ï·Ô› ··ÈÙÔ‡Ó ¿ÏÏË ‰È¤ÍÔ‰Ô. √È ËÁÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ. Δ· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌ· Î·È ‚¤‚·È· Â‰Ò ÚˆÙÔÛÙ·Ù› ‹‰Ë Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙË. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÚÔ‰Èο˙ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔȈÓ› ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ¶ÔȤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÚÔ ÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ; °È· Ó· ʇÁÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ ‰È·Û˘ÚÌfi ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜. ¡· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ¡· ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ Ë ÚÂÙÛÈÓÈ¿ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˜. ¡· ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋, ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· οı ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ - ÂÍfi‰ˆÓ Û ‚È‚Ï›· ÙÚ›Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ, fiˆ˜ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î¿ı ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ıˆÚ·Î›˙ÂÙ·È ÙÔ

Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∞ÓÙ·ÔÎÚ› ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ó¿ ÁΘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈ ÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·; ∫·Ì›· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. £· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÈÎÚÔÚÂ¤˜ ÁÈ· ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙË ıÂÛÌÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚ› ‹‰Ë ÁÈ· ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· Ó· ˘ÔÙ·¯ı› ÛÙ· Â› ̤ÚÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. ∞fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ··ÈÙ› Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ‚‹Ì·Ù· ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. √È ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ı· ÛËÎÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù· ÚÒÙ· ÎÚ›ÛÈÌ· ¯ÚfiÓÈ·.

H ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ∞¡∞º√ƒ∞ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ηÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ˘ÔÌÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î. ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‡ÏÔÁ· Ë ‰È·ÌÔÚʈı›۷ ηٿÛÙ·ÛË ÚÔ-

ηÏ›. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ™Ù·ıÌfi ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ, Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÚԂϤÂÙ·È Ë ‡·ÚÍË ¤ÓÙÂη ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ. ΔË ‰Â‰Ô̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÚÈıÌ› ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∂‡ÏÔÁ·, ÏÔÈfiÓ, Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘ οı ¢‹-

ÌÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ú·‚·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™Ù·ıÌfi ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ΔÔÓ

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÙÔ ÛÙÂϯȷÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È, ΢ڛˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÀËÚÂÛ›· Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó. ΔÔ‡ÙÔ fï˜ Ô‰ËÁ› ÛÙË ‰È·Ú΋ ÂÍ·Ûı¤ÓÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, Ë ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È Ë ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ηχÙÂÈ ··ÈÙ›, ÂȉÈο ηٿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ·˘ÍË̤ÓË

Â·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË, ÂÔ̤ӈ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ë ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· Î·È Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ηıÒ˜ ηٿ ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ›¯Â ÏËÁ› ·fi ȉȷ›ÙÂÚ· ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜. ∏ ·‡ÍËÛË fï˜ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ fï˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·˘ÍË̤ÓË

Â·ÁÚ‡ÓËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ˘ÎÓÒÓ ‰·ÛÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÈÛÙ¿ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁfi Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ÚԂ› Û fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ, ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

6

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

Δ

Ô ¶∞™√∫ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Û ÎÚ›ÛË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Ô Î. ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢, ÂÓÒ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË μ·ÙÔ¤‰È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Û ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÔÈÙ¿ ›Ûˆ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¡¢ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÚÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ºÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· Ó¤Ô Ì›ÁÌ· ÛÙÂϯȷÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ¢È·ÊˆÓ› Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ıˆÚ› ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÍÂοı·ÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, fiÔ˘ ÂΛ Ë ¡¢ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘.

∂Àƒπ¶π¢∏™ ™ΔÀ§π∞¡π¢∏™ “ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™ ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ì ÙËÓ Ô Ô›· ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Ù· ¤ÓÙ ·fi Ù· ¤ÍÈ ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Û ÚÔ·Ó·ÎÚÈ ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ‰Ë ÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ˘ fiıÂÛ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘; ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ·fi ̤ÛÔ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Û ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ˘ËÚ¤ÙËÛ˘ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÌËÚ›· Ù˘ ¡¢. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈο, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ ËıÈ΋ ··Í›ˆÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ÙÔ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· Î·È Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ŸÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÚˆÙ‹Û·Ì ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ó¤· ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó, ÚÒ-

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ·fi ̤ÛÔ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Û ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ˘ËÚ¤ÙËÛ˘ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÌËÚ›· Ù˘ ¡¢. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈο, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ ËıÈ΋ ··Í›ˆÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ÙÔ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· Î·È Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿

ÙÔÓ “ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ” Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ “ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” . ªÂ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ԇÙ ÙÔ ¤Ó· Ô‡Ù ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÛÔ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ‚¿ıÔ˜ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜, ÚÔ·ÙÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒˆÓ (TORCASSOΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ˘fiıÂÛË •˘Ó›‰Ë, ¢ı‡Ó˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

™ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÔÚÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ºÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· Ó¤Ô Ì›ÁÌ· ÛÙÂϯȷÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ì ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Î·ıÔÚ›ÛÙËΠ̛· Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‰È‡ڢÓÛ˘, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹

Î.Ï.).

∂ÏÏ¿‰· “ÃÒÚ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∫˘ÚÈ·Ú¯›·˜” . ΔÔ ¶∞™√∫ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È fi¯È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ηٿıÏÈ„Ë. ∂›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡¢ Û ‰È·ÁÚ·Ê‹ fiÛˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¤‚Ï·„·Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù· ÍË Î·È ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜; Ÿ,ÙÈ Â›¯·Ì ӷ ԇ̠ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ Â›·ÌÂ. ΔÒÚ· ÎÔÈÙ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿.

√‰ËÁԇ̷ÛÙ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Î·È ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈ ÙÚÔ‹˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô ‰Ô ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙË ¡¢; ◊ Â›Ó·È ÌÈ· ÂͤÏÈÍË Ô˘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹;

Δ· fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡¢ ÂÎÙÈ Ì¿Ù fiÙÈ ·ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂΛÓË ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÒÛÙ ۇÓÙÔÌ· Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ ‹ÛÂȘ Ë ¡¢;

∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÎÔÈÙ¿ÂÈ ›Ûˆ ÁÈ·Ù› ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿. ∞Ó·˙ËÙ¿ ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜, ͯÓÒÓÙ·˜ ÛÎfiÈÌ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ηٿ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ‘80 Î·È ÙÔ˘ ‘90. ¶·Ú¤Ï·‚·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ·fi ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙÔ 30% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ 100%. ¢¤Î· Ì‹Ó˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Û ÎÚ›ÛË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ

™ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÔÚÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ºÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· Ó¤Ô Ì›ÁÌ· ÛÙÂϯȷÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ì ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Î·ıÔÚ›ÛÙËΠ̛· Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‰È‡ڢÓÛ˘, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ªÂÙ¿ ·fi ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, ÎÙ›˙ÂÈ Ó¤Â˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó Ï¿ıË, Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÎÂÓ¿ Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÎÔÈÙ¿ÂÈ ›Ûˆ ÁÈ·Ù› ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿. ∞Ó·˙ËÙ¿ ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜, ͯÓÒÓÙ·˜ ÛÎfiÈÌ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ηٿ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ‘80 Î·È ÙÔ˘ ‘90. ¶·Ú¤Ï·‚·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ·fi ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙÔ 30% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ 100%. ¢¤Î· Ì‹Ó˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Û ÎÚ›ÛË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “ÃÒÚ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∫˘ÚÈ·Ú¯›·˜”

∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ı· Û˘Ó¤‚· Ï ÛÙË ÚÈ˙È΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡;

Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘˜ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó Î·È ı· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

Ÿ¯È. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÍÂοı·ÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. Œ¯ÂÈ ‚¤‚·È· ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÚfiÛˆ· ÂΛӷ Ô˘ Ì ÙÔ ‹ıÔ˜, ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ·

√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÌÈ· · fiÂÈÚ· ·ÍÈfiÈÛÙ˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ù˘ ¡¢; ∫¿ı ̿¯Ë ¤¯ÂÈ Ù· ‰Èο Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÙË ‰È΋ Ù˘ ·Í›·. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘.

∞fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË

™ÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË ΔÛ›Ú· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏, 3. “Δ∞ ı‡Ì·Ù· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ η-

ÏÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÎÚ›Û˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ (ÚÔ¯ı¤˜) ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ 6Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Ì ı¤Ì· “¶ÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË;” . “∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›ÙÔ ÂÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ‰ËÏ·‰‹ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, Ë ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ë ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÈıÂÙÈο, ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™À¡ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “fiÛ· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂÈ ÙÔ ÎÂ-

Ê¿Ï·ÈÔ ÛÙȘ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· Ù· ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂÈ ÙÒÚ·” . ∞ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·-

ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÚÔΛÌÂÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú· ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘, ÁÈ· ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋

‰È¤ÍÔ‰Ô˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‹Ù·Ó: “∏ ‰È΋ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ó·È. ΔÔ ÚÒÙÔ, Ô˘ ˙ËÙ¿ÌÂ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ Ì 1% ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, Ô˘ ‰·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰¿ÓÂÈÛ·Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì 5% Î·È ·Ú·¿Óˆ. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô, η›ÙÔÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·ÓÂÓÂÚÁfi, ÙÒÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛ˘ ÙÔ˘. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ˘ÏÒÓ· Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˘ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi˜ ̤ÙÔ¯Ô˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· 12 ‰ÈÛ. Î·È ÙÒÚ· ÂÎÙ·ÌÈ-

Â‡Ô˘Ó ¿ÏÏ· 17, ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÎÔÈÓ¤˜ Î·È fi¯È ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ - οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ˘¤ÚÔÁÎˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÙË Ï‹„Ë ıÂÛÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ı· ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷο ·È¯Ó›‰È·, ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, οÙÈ Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ Ë ¿Ïψ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â›, ·ÊÔ‡ fï˜ ¤¯ÂÈ

ÚÔˆıËı› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ë ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” . √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÂÈϤÔÓ ˆ˜ “Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË” Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, fï˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi fiÏ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Û ˘fiÏÔÈ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜” . √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ∫˘Úȷ΋.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

7

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ı’ ·˘Í‹ÛÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ Â›ÙˆÛË ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Û Ï·ÙÈ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª¿ÙÛ·, „˘¯›·ÙÚÔ˜ Î·È ∂ÈÛÙËÌÔÓÈο À‡ı˘ÓË Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∞ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ “18 ÕÓˆ” , ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ηٿ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ¢È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ΛӉ˘ÓÔ Ó· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. £ÂˆÚ› ·ÎfiÌË ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔ˘˜ Ó· ÏËÁÔ‡Ó „˘¯Èο ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰›Ô ÙÔ˘˜ ÈÔ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. ¢È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2009 ·˘Í‹ıËÎÂ Ë ÚÔۤϢÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¿Û¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ıÔÏÔÁ›·, Ô˘ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ.

∫∞Δ∂ƒπ¡∞ ª∞Δ™∞ “™Â ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ „˘¯Èο ·Û¯fiÓÙˆÓ” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

∏ Ú·Á‰·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ηٿ fiÛÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂȉڿÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË „˘¯ÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Û ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡; ∏ Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ Â›ÙˆÛË Ù˘ „˘¯ÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ (ȉȷ›ÙÂÚ· Ù˘ ·Á¯Ò‰Ô˘˜ Î·È Î·Ù·ıÏÈÙÈ΋˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜), Û Ï·ÙÈ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∞fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ¿ÓÙ· Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ „˘¯Èο ·Û¯fiÓÙˆÓ, fiÛÔ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Û „˘¯È·ÙÚ›·. ∂ÈϤÔÓ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚfiÓÔÈ·˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. Δ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ÙÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô‰ËÁÔ‡Ó; ∂›Ó·È οÔȘ ÎÔÈÓˆ ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÚÚÂ›˜ ÛÙÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· „˘¯È΋ ÓfiÛÔ; ¶ÔÈ· ËÏÈΛ· Â›Ó·È ÈÔ Â˘¿ÏˆÙË ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi; ™Ù·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜. ∞fi ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· fï˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ, ÔÈ ÊÙˆ¯Ô›, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÔÎÏÂÈ-

™Ù·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜. ∞fi ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· fï˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ, ÔÈ ÊÙˆ¯Ô›, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔÈ. £›ÁÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÈÔ Ó¤ÔÈ Î·È ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ

Ṳ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔÈ. £›ÁÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÈÔ Ó¤ÔÈ Î·È ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ. Œ¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ◊ Ù ÏÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· Ì ÙËÓ Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔ ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ; ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ “18 ÕÓˆ” Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2009 ·˘Í‹ıËΠ۠ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ Ë ÚÔۤϢÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο (EMCDDA) Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ fiÙÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜, ÙÔ˘˜ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ „˘¯·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔÍÈÎÔÌ·ÓÒÓ, Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÏËı˘ÛÌfi Û fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ªÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ‚·ıÈ¿˜ ÎÚ›Û˘ ı· Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙÂÚ˜. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ Á·ÏÔ˘¯Ëı› Ì ϷÓı·Ṳ̂ӷ ÚfiÙ˘· ÁÈ· ÔÏ Ï¤˜ ‰ÂηÂٛ˜. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÓÔ ÔÙÚÔ›·˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Û ¤Ó· ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ∞fi ÙÈ “¿Û¯ÂÈ” ÈÛÙ‡ÂÙÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·; ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· “¿Û¯ÂÈ” ·fi ÙËÓ ›‰È· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ıÔÏÔÁ›· Ô˘ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Û‹ÌÂÚ·: ŒÓ· ηٷӷψÙÈÎfi Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, Ì ¤ÓÙÔÓÔ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌfi, ·ÌÔÚ·ÏÈÛÌfi, ΢ÓÈÛÌfi, ·ÔͤӈÛË Î·È

ÌÔÓ·ÍÈ¿, Ì ÌˉÂÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÓÔÈ· Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ÌÂ

¤Ó· ‰È¿¯˘ÙÔ Û fiÏÔ˘˜ - Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ - ·›ÛıËÌ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ‰˘ÛÊÔÚ›·˜ ÌÂ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÔÚÁ‹ Ô˘ fiÙ·Ó ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ‚›·ÈˆÓ ÂÎڋ͈Ó. ™Â ÙÈ ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙÈ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘; ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ‰Ú¿Û˘ ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÌÔÚʤ˜ ıÂÛÌÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ›Û¯˘·Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ÎfiÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏϘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ;

ª¤Û· Û’·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘ ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ Î·È ·ÂÈÏ› Ó· Ì·˜ ı¿„ÂÈ fiÏÔ˘˜ οو ·fi Ù· ÂÚ›È¿ ÙÔ˘, Ó·ÚÎÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ - ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·. ∏ ÂÏ›‰· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜,

ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È Ù·›ӈÛË ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi ¿ÓıÚˆÔ ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·, ÈÛfiÙËÙ·, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ˆı› ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ê˘Á‹˜ ·fi ÌÈ· ·‚›ˆÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙÚÒÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘.


¶√§πΔπ∫∏

8

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ∫∫∂ Î·È §∞√™ ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ∞£∏¡∞, 3. ™Ã√§π∞ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈ-

ÛÙÈÎfi ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ô‰ËÁ› Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· Î·È ÂȉÈο ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È¿‰· Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ∫∫∂. “∏ Û‡ÓÙ·ÍË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηٷÚÁÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 40¯ÚÔÓ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¢¤ÏÈÎÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙË ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ·fiÏ˘Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙÒÚ· Î·È ÚÔÔÙÈο ̤۷ ·fi ÙÔ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ - ÊÙˆ¯ÔÎÔÌÂ›Ô ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψӔ , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÎÚ˘‚·Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙÔ˘˜ ηıËÛ‡¯·˙·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·Ï·ÓÔ‡Û·Ó fiˆ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ” , ηٷϋÁÂÈ ÙÔ ∫∫∂. “∞Ó ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔÓ ÓfiÌÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ï‹ÚË Û‡ÓÙ·ÍË ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 100 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜” , Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ §∞√™.

∂Óۈ̿وÛË 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔ˘˜ 12 ˙ËÙ¿ Ô °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ∞£∏¡∞, 3. Δπ™ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ

̤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂, °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ Mega. ¶ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹Ó ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈÏÔÎÒÓ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηÙÔ¯˘ÚˆıÔ‡Ó. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡ÓÙÔÌ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ô ·ÍÈÔÚÂ‹˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘.

√È ÓÂÔÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011

™ÙÔ π∫∞ ı· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, ‰ÈηÛÙÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ ηÈ... ÈÂÚ›˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó/Û ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ∞£∏¡∞, 3.

ÙÔ π∫∞ ı· ˘¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ 1È·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011, fiÏÔÈ ÔÈ ÓÂÔÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¤ÓÛÙÔψÓ, ÙˆÓ ÈÂÚ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹. To Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ - Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ -ı· ÚԂϤÂÈ 35 ¯ÚfiÓÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Û˘Ó 5 Ï·ÛÌ·ÙÈο ÂÓÒ ÔÈ ÈÏfiÙÔÈ ÙˆÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ıÂÌÂÏÈÒÛÔ˘Ó ‰È·Î·›ˆÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ı· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 25 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÓÙ› ÁÈ· 18 Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·Î·ÚÈ·›· ̤۷ Û 3 ¯ÚfiÓÈ· ·fi 2011 ¤ˆ˜ ÙÔ 2013 ·fi ¤ÓÙ ¤ˆ˜ 15 ¯ÚfiÓÈ· Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÒÛÙ ӷ Â͢„ˆıÔ‡Ó ÌÂ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ . ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ÙÔ fiÚÈÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 65Ô ¤ÙÔ˜ ËÏÈΛ·˜, ÂÓÒ Ô Ó¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ô‰ËÁ› Û Ì›ˆÛË ¤ˆ˜ 30% . Afi 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 1400 ¢ÚÒ Ë ÂȉÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ (Ó¤Ô˜ §∞º∫∞) ·Ô 3% ˆ˜ 10% ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. ™ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· , ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·ÛÈ·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ . ë∂ÙÛÈ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ‰‡Ô ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ·fi Ù· 60 ÛÙ· 60 ÂÓÒ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ Ì ηıÂÛÙÒ˜ ‚·Ú¤ˆÓ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ¤ˆ˜ ÙÔ 2015 ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ·fi Ù· 55 ÛÙ· 60. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: ªÂ ¤ˆ˜ ‰¤Î· ÂÈϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È fiÛÔÈ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙȘ ∂ÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ù· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜. ªÂ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ù¤ıËΠ¯ı˜ ’(ÚÔ¯ı¤˜) ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÙÔ fiÚÈÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÓÛÙÔÏÔ˘˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Û˘Ó ¤ÓÙ Ï·ÛÌ·ÙÈο, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜. ø˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ı· ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜. ªÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ 48¿ÚˉˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙȘ ∂ÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜. ∏ Ú‡ıÌÈÛË Û˘ÌʈӋıËΠ¯ı˜ (ÚÔ¯ı¤˜) ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ì˘Ó·˜ Î. ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î. ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. ™ÙÔ˘˜ ¤ÓÛÙÔÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ı· ÚÔÛÌÂÙÚÒÓÙ·È Î·È ¤ÓÙ ¯Úfi-

∞™º∞§π™Δπ∫Ÿ

∞Ú¯›˙ÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ Ë Û˘˙‹ÙËÛË, ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ∞£∏¡∞ ,3. Δ∏¡ ΔÚ›ÙË (ÌÂı·‡ÚÈÔ) ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Â›

ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÂÓÒ Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ÓÈ· Ï·ÛÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∏ ›‰È· ËÁ‹ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ı· ·ÊÔÚ¿ fiÛÔ˘˜ ‚ÁÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ·fi ÙÔ 2011 Î·È ÌÂÙ¿. °È· ÙÔ˘˜ ÈÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi Ù· 18 ÛÙ· 25 ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó 15 Ï·ÛÌ·ÙÈο ˘ËÚÂÛ›·˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙÔ 93, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÈÙ¿ÌÂÓÔÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰ÈÏ¿ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ·.

√ÏfiÎÏËÚË Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÓÛÙÔÏÔ˘˜ ÕÚıÚÔ... [1] 1.™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÌÂÏȈı› ‹ ıÂÌÂÏÈÒÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ Î·È Ù˘¯fiÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·fiÏ˄˘ Î·È Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. 2.°È· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó,

Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ̤¯ÚÈ ÙË ı¤ÛË Û ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011, Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÂÓ¿ÌÈÛÈ (1) ÂÈϤÔÓ ¤ÙÔ˜. °È· fiÛÔ˘˜ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012 Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÚ›· (3) ÂÈϤÔÓ ¤ÙË. °È· fiÛÔ˘˜ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013 Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÂÛÛÂÚ¿ÌÈÛÈ (4) ÂÈϤÔÓ ¤ÙË Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2014 Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ¤ÍÈ (6) ÂÈϤÔÓ ¤ÙË. 3.ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ·fiÏ˄˘ Î·È Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 1 Î·È 2, Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ̤¯ÚÈ ÙË ı¤ÛË Û ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ fiÛˆÓ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û‡ÓÙ·Í˘ ̤¯ÚÈ 31-12-2014, ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ™˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ (¶¢ 169/2007) Î·È ÙÔ˘ ¿Ú-

ºˆ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘; ∞£∏¡∞, 3. ∂À√πø¡∂™ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ı·

Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Û‡Ó·„Ë Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (∂°™™∂) Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ¿Ù˘˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ °™∂∂ Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. Δ· ÂÚÁ·ÙÈο Û˘Ó‰Èοٷ (°™∂∂- ∞¢∂¢À) ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û Ӥ· ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë Ó¤· (Î·È ÎÚ›ÛÈÌË) Û˘Ó¿ÓÙËÛË °™∂∂ - ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ™‡Ì‚·ÛË, Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ (™∂μ) Ó· “¢ı‡ÓÂÙ·È” ÁÈ· ÙË ÌË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·-

ıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3029/2002. °È· fiÛÔ˘˜ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û‡ÓÙ·Í˘ ·fi 1-1-2015 Î·È ÌÂÙ¿, Ô ÙÚfiÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘. 4.∂Í·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ú·ÁڿʈÓ, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ·˘Ù‹ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂÍËÎÔÛÙfi (60Ô) ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ ‹ Û·Ú¿ÓÙ· (40) ¤ÙË Û˘ÓÙ¿ÍÈÌ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·ıÚÔÈÛÙÈο: ·. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ™˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ (¶¢ 169/2007), fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ‚. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ‹ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ Ì¤¯ÚÈ ¤ÓÙ (5) ¤ÙË, fiˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 40 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ™˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ (¶¢ 169/2007), fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. Á. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ˆ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. 5.∂Í·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 1 Î·È 2, Ë Û‡ÓÙ·ÍË fiÛˆÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ˘ËÚÂÛ›· Ì ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‹ ·˘ÙÂ·ÁÁ¤ÏÙˆ˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ηٷÛÙ·ÙÈ΋˜ ÔÈÓ‹˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ·fiÏ˄˘ Û‡ÓÙ·Í˘, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ (35) ¤ÙË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‹ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÍËÎÔÛÙÔ‡ (60Ô˘) ¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜. 6.ΔÔ Â‰¿ÊÈÔ ·’ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 41 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ™˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ (¶¢ 169/2007) ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: “√ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ ‹ ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ù˘ ·Ú. 1 Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰È·Ù¤ÏÂÛ·Ó Û ηٿÛÙ·ÛË ÙËÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Â›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ (25) ¤ÙË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜.” ΔÔ Â‰¿ÊÈÔ ‚’ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 9

‚Ô˘Ï‡ÛˆÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ 13Ô Î·È 14Ô ÌÈÛıfi (ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·) Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÂÓۈ̿وۋ ÙÔ˘˜ ÛÙË ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛˆıÔ‡Ó ·fi ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ··›ÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ‰ÒÚ· ı· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÈÛfiÔÛ· ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ 12 ÌÈÛıÔ‡˜. ∞˘Í‹ÛÂȘ: ™ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÂÈÎÚ·Ù› ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÔÚȷΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ 1,5% Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ ÌÈÛıÒÓfiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ- Ì Ú¿ÍË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∫Ú›ÛÈÌË ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë ™‡Ì‚·ÛË Â›Ó·È Î·È Ë Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· (√ªª∂¢).

ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 41 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ™˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ (¶¢ 169/2007) ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: “√ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Â‰¿ÊÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ·˘ÙÔ› Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ (25) ÂÙÒÓ.” ÕÚıÚÔ... [2] 1.√ ¯ÚfiÓÔ˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙˆÓ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ª·ÎÚ¿˜ £ËÙ›·˜ (∂ª£) ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 1848/1989 Ô˘ ‰È·Ó‡ıËΠÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ √Ï›ÙË ¶ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÀÔ¯Ú¤ˆÛ˘ (√¶À) ‹ ÙÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙ‹ ¶ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÀÔ¯Ú¤ˆÛ˘ (∂¶À), ηıÒ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙˆÓ ·Ó·Î·Ù·Ù·ÁÌ¤ÓˆÓ ∂ʤ‰ÚˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ª·ÎÚ¿˜ ¢È¿ÚÎÂÈ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ó¤ˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™ÙÚ¿ÙÂ˘Ì· Ì ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 1680/1987, Ô˘ ¯ÒÚÈÛ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÛÙÔ π∫∞/∂Δ∞ª Î·È ∂Δ∂∞ª, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ, Ì Ú¿ÍË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ™˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. √È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ·ÚÈ· Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË (ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ÛÙ· π∫∞/∂Δ∞ª Î·È ∂Δ∂∞ª ÁÈ· ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÂÓÙfi˜ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË Û’ ·˘Ù¿ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘. 2.√È ¤Ê‰ÚÔÈ ÂÍ Âʤ‰ÚˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 53 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 833/1937 ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó ‰Èη›ˆÌ· Û‡ÓÙ·Í˘ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ‰Èη›ˆÌ· Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ›, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ηٿٷ͋˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Â›¯·Ó ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·, Û ¿ÏÏ· Δ·Ì›· ÏËÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. 3.Δ· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2084/1992 ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿Ù·Í‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Î·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο Û ¿ÏÏÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Û˘Ó·ÊÔ‡˜ Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ó¤·˜ ȉÈfiÙËÙ·˜, ¯ˆÚ›˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi, Ì ‰‹ÏˆÛË Î·È Î·Ù·‚ÔÏ‹ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. Δ˘¯fiÓ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ˘¤Ú ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Û˘Ì„ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ fiÛˆÓ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ·˘ÙÔ‡˜. 4.√È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂͤÏıÂÈ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‚ÈÒÛÂÈ, Ù· ‰Â ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Ì‹Ó·.


¶√§πΔπ∫∏

9

KÀƒπ∞∫∏ 4 I√À§π√À 2010

∞ӷʤÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

“¶Ú¿ÛÈÓÔ” ·fi ¢¡Δ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈÔ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·

¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ηӤӷ ˙‹ÙËÌ· Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ

∞£∏¡∞, 3. Δ√ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi

ªÂ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË Î·È ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ∞£∏¡∞, 3.

Δ

fiÛÔ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ηӤӷ ˙‹ÙËÌ· Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ.“ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ˙ËÙ¿ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ë ›‰È· Ë EE, ÙfiÛÔ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ηӤӷ ˙‹ÙËÌ· Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

¢ËÌÔÛȇ̷ٷ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ù¤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô Â˘Úˆ·›Ô˜ Â›ÙÚÔÔ˜ √ÏÈ ƒÂÓ Î·È Ë ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË Ï‹„Ë ÚfiÛıÂÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÂÓÒ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È Ë ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿„ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì ∂∂- ∂∫Δ- ¢¡Δ. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1,0% Ì 1,5% (ÂÚ›Ô˘ 3,5 ‰ÈÛ.). ∫·Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ËÁ‹, ÛÙ· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Û η‡ÛÈÌ· Î·È ÙÛÈÁ¿Ú·, ηٿÚÁËÛË ˘ÂÚˆÚÈÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηٿÚÁËÛË ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·‰Â›·˜ Î·È ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Ì›ˆÛË ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·ÓÂÚÁ›·˜. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ· Ô √ÏÈ ƒ¤Ó ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ™Ù·ÚÎ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ™ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· Ï‹„Ë ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Î˘ÚȷοÙÈη ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‹‰Ë ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤-

ÙÔ˘˜ ÂÈÙ‡¯ıËΠ̛ˆÛË 40% ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜.

√È ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ ∫·È ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ı· Â›Ó·È ÂÁÁ˘Ë̤Ó˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ΔËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜. ∂Î ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜ ‹Ù·Ó Ë ‰È¿-

Ù·ÍË Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ‹Ù·Ó οو ·fi 900 ú ı· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·Ó ·˘ÍË̤ÓÔ Â›‰ÔÌ· 1.000 ú ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘. ∞ÁˆÓÈ҉˘ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·... ∞ÏÏ¿ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÎfiÂÏÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË ÓÔÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁÈÒÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Î·È ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÔÌڤϷ.

∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ μ‚·›ˆ˜ ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ‰ÂÓ

ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Â›‰· (·fi 20% ¤ˆ˜ Î·È ¿Óˆ ·fi 40% Ù˘ ·ÚÈ·˜ Û‡ÓÙ·Í˘), ηıÒ˜ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ÂÎÔÓËıÔ‡Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÔÈ ÚfiÛıÂÙ˜ (ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜) Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Î¿Ùˆ ÙÔ˘ 20%. ∞Ê’ ÂÓfi˜ ÁÈ·Ù› Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Δ·Ì›· ¤¯Ô˘Ó Â·ÚΛ˜ fiÚÔ˘˜ (Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜) ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û‡ÓÙ·ÍË

Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌË Û˘Ì¤ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ì·˙› (Ì ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË). ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·È ÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›‰Ô, ÂÓÒ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ËÏÈÎÈ·ÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ¿ÏÏË ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¤ˆ˜ 2.500 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ‰ÂÓ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÙˆÓ 800 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (400 ¢ÚÒ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ·fi 250 ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ) Ô˘ ÚԂϤÊıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘. ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Â›‰ÔÌ· ı· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ٤ÙÔÈÔ ‡„Ô˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ (̤۷ Â›‰·) Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 2.500 ¢ÚÒ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ·ÔÛ‡ÚıËΠ¿ÏÏË ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ì·˙› Ì ٷ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȉfiÌ·Ù· (̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜) Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 900 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ı· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·˘ÍË̤ÓÔ Â›‰ÔÌ· 1.000 ¢ÚÒ (500+250+250) ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ηٷÚÁËı›Û˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘ (Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜).

∞¤ÚÚÈ„Â Ù· ÂÚ› ¢ÓÔ˚΋˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

™ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Ô ºÈÏ. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ∞£∏¡∞, 3. ∫∞¡∂¡∞ ı¤Ì· ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ˘·Ï-

Ï‹ÏˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È, ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ Ù· ÂÚ› ¢ÓÔ˚΋˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √ Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ·ÚÂÓ¤‚Ë Û ÚˆÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ ¡∂Δ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ΔÔ μ‹Ì·” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· 28,5 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜. “∞fi ÙȘ ÂÒ‰˘Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜.

™Â ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÔ¤‚Ë Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ: “∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, Ô˘ ηٷ٤ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Â›Ó·È Û·Ê‹˜: ” ’°È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·fi 1-1-2011 ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó οı ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ. ø˜ ÌÈÛıfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÈΛ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜.”

Δ·ÌÂ›Ô ·Ô‰¤ÛÌ¢Û ¿ÏÏË Ì›· ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ‡„Ô˘˜ 913,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ (1,1 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ·). ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ “¿ÌÂÛË” ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÌÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ‚¿ÛÂÈ ÌÈ·˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 24 ÌËÓÒÓ, ·Ó¤ÊÂÚ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ‰fiÛ˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Û ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, ÙËÓ 25Ë πÔ˘Ó›Ô˘, Ô˘ η٤ÚÚÈ„Â, ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋, ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 15% ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÂÓÙfi˜ 2010 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ıˆڋıËΠÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂Ì›Ï ªÔÎ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙË ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ º¶∞ Û ·Á·ı¿ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ 24% (·fi 19%), ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÎÚ›ÛÈÌË. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ Ì ÙÔ Δ·Ì›Ô, Ô˘ Û˘Ó‹ÊıË ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009, ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ ÂÚ›Ô˘ 13,6 ‰È˜ ¢ÚÒ (17,1 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ·). ∏ Ó¤· ‰fiÛË ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· Û˘ÓÔÏÈο ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÛÙ· ÂÚ›Ô˘ 10,7 ‰È˜ ¢ÚÒ (13,5 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ·). ∏ ƒÔ˘Ì·Ó›· ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 6,8%, ·fi 7,2%. “∂Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ˘Ô‚¿ıÚÔ˘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ì›ˆÛ˘ ÔÈ ÚÔ˘Ì·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¤Î·Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ Â›Ù¢Í˘ ÌÈ·˜ ‡ٷÎÙ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ÎÚ›ÛË” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Δ˙ÔÓ §›ÛÎÈ. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏ˘ÂÙ‹ ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ¯ÒÚ· ÂÈÛ‹Ïı Û ‡ÊÂÛË ÙÔ 2009, Î·È ÙÔ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ÌÂÈÒıËΠηٿ 7,2%.


¶√§πΔπ∫∏

10

KYPIAKH 4 π√À§π√À 2010

™Â ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·ÚÁ›· ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ∞£∏¡∞, 3. ™∂ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·ÚÁ›· Ù¤ıËΠ32¯ÚÔÓÔ˜

ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫ˆ, ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠÔÛfiÙËÙ· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È·Ù¿¯ıËÎÂ Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. “∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÂÌÏÔ΋˜ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ›¯Â ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 649,6 ÁÚ·Ì. ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘, 7,3 ÁÚ·Ì. ÎÔη˝Ó˘ Î·È Ì›· ˙˘Á·ÚÈ¿ ·ÎÚȂ›·˜. ∂›Û˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ¤Ó·˜ 35¯ÚÔÓÔ˜, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Â›¯Â ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ÔÛfiÙËÙ· ÎÔη˝Ó˘.

∂ÚÒÙËÛË ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ¶∞™√∫ ÚÔ˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÁÈ· °·‡‰Ô

∞£∏¡∞, 3. Δ∞ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È

ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ·ÎÚÈÙÈ΋˜ Ó‹ÛÔ˘ °·‡‰Ô˘ Ì ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηÓfiÓˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∂∂, Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Û ÈÛ¯‡, ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √‰ËÁ›·˜, ı¤ÙÔ˘Ó Ì ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÷ӛˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘Ù. ¢·ÌÈ·Ó¿Î˘, ª. ™ÎÔ˘Ï¿Î˘ Î·È ™. μ·Ï˘Ú¿Î˘. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ã·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “™Â ·ÎÙÔÏÔ˚΋ ·ÔÌfiÓˆÛË ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› Ë ·ÎÚÈÙÈ΋ Ó‹ÛÔ˜ °·‡‰Ô˜ - ÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ - ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηÓfiÓˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ Û ÈÛ¯‡, ˆ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √‰ËÁ›·˜ 9818, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜. ∫·È ·˘Ùfi, ‰ÈfiÙÈ Ë Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ °·‡‰Ô˘ Ì ÙËÓ Ó‹ÛÔ ∫Ú‹ÙË, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÛοÊË Ù˘ ∞¡∂¡¢À∫, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î·È ™Ê·Î›ˆÓ (¶·Ï·Èfi¯ˆÚ·, ™Ô‡ÁÈ·, ∞Á.ƒÔ˘Ì¤ÏË, ÃÒÚ· ™Ê·Î›ˆÓ) ‰ÂÓ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ηıfiÛÔÓ Ù· ‰‡Ô ÏÔ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “™·Ì·ÚÈ¿” Î·È “¢·ÛηÏÔÁÈ¿ÓÓ˘” Ô˘ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙË °·‡‰Ô, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È - Ì ٷ Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ - Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÂÈ‚¿Ù˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ÏÔ›· ÂÎÛ˘Á¯ÚfiÓÈÛ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi - fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏËÙfi - Ô‰ËÁ› Û ·ÔÌfiÓˆÛË ÙÔ ·ÎÚÈÙÈÎfi ÓËÛ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙË °·‡‰Ô, ÂÈʤÚÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï‹ÁÌ· - ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ - Î·È ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡”.

∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·

ÃÏÈ·Ú‹ Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ∞£∏¡∞, 3.

ªÈÎÚ‹ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 8.000, Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ μ‹Ì·, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Δ∂∂ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ›¯·Ó ÂΉÔı› Û˘ÓÔÏÈο 8.000 ÂÓÙÔϤ˜ ÏËڈ̋˜ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ·Ó¤ıÂÛ·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÛÙ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ÁÚ·Ê›·. μ·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Ì ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ô˘ ÚÔı˘ÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. ™ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÌfiÏȘ 370 Ôϛ٘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· “Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó” ·Ú·Ófï˜ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯Ò-

ÚÔ˘˜. ªÔ˘‰È·Ṳ̂ÓË ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË

ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ¶·ÏÏ‹Ó˘, fiÔ˘

¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› 279 Ê¿ÎÂÏÔÈ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ¶Ô-

ÏÂÔ‰ÔÌ›· ∞ÈÁ¿Ïˆ, fiÔ˘ ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 250. ™ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› 313 Ê¿ÎÂÏÔÈ, “·ÚÈıÌfi˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÈÎÚfi˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜” ϤÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. ¡. ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ¤ÙÚÂÍ·Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÏËÚÒÛÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ›¯Â ‹‰Ë ÙÛÈÌ‹ÛÂÈ Ë ‰·Áοӷ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜. Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÈ ÙÂÏÈο ı· Ú¿ÍÔ˘Ó.

∂ÎÙÚÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÏfiÁˆ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ΔÚ·Á¿Ó·˜

¶ÔχˆÚË Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô‰ËÁÒÓ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ∞£∏¡∞, 3. ¶√§Àøƒ∏ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ Ô‰Ë-

ÁÒÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∂√ ∞ıËÓÒÓ-§·Ì›·˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ΔÚ·Á¿Ó·˜, ÏfiÁˆ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ‡ÊÏÂÎÙÔ ˘ÁÚfi. To ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ ·Ó·ÙÚ¿ËÎÂ Î·È ÂΉËÏÒıËΠ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙËÓ Î·Ì›-

Ó· ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ‰ÈÂÎÔÌ›ÛıË Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. πÛ¯˘Ú¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ¿ÏÏÔ ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ fi¯ËÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂ-

Ù¿ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ƒÂ‡Ì· ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·: ∂ÎÙÚÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ªÚ¿ÏÔ˘ (201¯/ı) Î·È ·fi ÂΛ ̤ۈ ∞ÌÊ›ÎÏÂÈ·˜-ΔÈıÔÚ¤·˜-§ÂÈ‚·‰È¿˜ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ

ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘ (110¯/ı). ƒÂ‡Ì· ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ∂ÎÙÚÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘ (110¯/ı) Î·È ·fi ÂΛ ̤ۈ §ÂÈ‚·‰È¿˜-ΔÈıÔÚ¤·˜∞ÌÊ›ÎÏÂÈ·˜ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ªÚ¿ÏÔ˘ (201¯/ı).

∫˘ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÓÂÚÔÔÓÙ‹

∞ÙÙÈ΋: ¶ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ‰ÚfiÌÔÈ ·fi ÙËÓ ÌfiÚ· ∞£∏¡∞, 3. ∫À∫§√º√ƒπ∞∫∞

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔοÏÂÛÂ Ë Í·ÊÓÈ΋ ÓÂÚÔÔÓÙ‹ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ∞ÚÎÂÙÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Â›¯·Ó ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ, ÂÓÒ ‰Âο‰Â˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ӷ ˘fiÁÂÈ· ‰Â¯fiÙ·Ó Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. ™Ù· ΔڛηϷ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 3.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· η٤ÛÙÚ„ ÈÛ¯˘Ú‹ ¯·Ï·˙fiÙˆÛË Û ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰‹ÌˆÓ. √È Î·ÏÏȤÚÁÂȘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó

ÏËÁ›, Â›Ó·È Ì ÂfiÓÈ·, ‚·Ì‚¿ÎÈ· Î·È Î·Ó¿. ΔȘ ÏËÁ›Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÈÛΤÊıËΠÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ΔÚÈοψÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚԂ› Û ÌÈ· ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ. ¶·ÚfiÌÔÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Î·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) fiÔ˘ ηٿ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο.

∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙ· ›‰È· Â›‰·: ·fi 17 ¤ˆ˜ 32 - 33 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 19 ¤ˆ˜ 33 - 34 ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 19 ¤ˆ˜ 31 ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 21 ¤ˆ˜ 29 - 30 ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÂÓÒ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 32 - 33 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó 3-5 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 6-7 ÌÔÊfiÚ.


¶√§πΔπ∫∏

11

KYPIAKH 4 IOY§I√À 2010

∂ÓÙÔÏ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ¢∂∫√

“ÃÂÈÚfiÊÚÂÓÔ” ÁÈ· Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ∞£∏¡∞, 3.

·Ê‹ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ¢∂∫√ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó “·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·” ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÙˆÓ ¢∂∫√ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ηıÒ˜ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ Ë “ÙÚfiÈη” - ¢¡Δ, ∂.∂. Î·È ∂∫Δ - ÔÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙȘ ¢∂∫√ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ·ÊÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, οÙÈ Ô˘ οÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙË ϤÔÓ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. ™ÙÔÓ “·¤Ú·” ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÙÈÓ·¯ı› ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ∂£∂§ (ÌϠψÊÔÚ›·), ηıÒ˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë ÛÙÚfiÊÈÁÁ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ·fi ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÌË ¤ÁηÈÚË ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∂£∂§ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ù· 11 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ 7.000 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi Ù· ¿‰ÂÈ· Ù·Ì›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ¢∂∫√ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. Ã. ΔÛÈfiη ‰fiıËΠ۷ʋ˜ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ηٷÚÙÈÛÙÔ‡Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÚԂϤÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘˜.

¶›ÂÛË ÛÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˙ËÙ› ¿ÌÂÛ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ·fi ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ fiÙÈ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÒÛÙÂ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ·-

Ì·ÙÔ‡Ó Â‰Ò, ηıÒ˜ Î·È Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Á›ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ Ì ¤Ó·ÓÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi fiÙ·Ó ‰fiıËΠ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡ÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 8 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÂÊԉȿÛÂÈ Ù· Ô¯‹Ì·Ù·.

∞‰‡Ó·ÙÔ˜ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜

ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ‰›ÓÂÙ·È ¤ÁηÈÚ·. ∞Ó Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ÏËÍ ̤۷ Û ‰‡Ô Ë̤Ú˜ Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ Ó· οÓÂÈ Ù· “ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ·” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·Ú·Í›· ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ. ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘, fiˆ˜ ÙÔ˘ √™∂, Ô˘ ı· ‰›ÓÔ˘Ó “·Ó¿Û·” ÛÙȘ ϤÔÓ ¯Úˆ̤Ó˜ ¢∂∫√ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ “ÂÛÎÂÌ̤ӷ” Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ó¤·˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ

ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ Ù˘ ∂£∂§ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· χıËΠÚÔÛˆÚÈÓ¿, ÌÈ· Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ë ÔÔ›· οı ̋ӷ ¤¯ÂÈ ÌÈ· “Ì·‡ÚË” ÙÚ‡· Ô˘ ηχÙÂÈ Ì ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ù· ÔÔ›· ¯ÔÚËÁ› ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȉfiÙËÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ÓË 15% Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰··ÓËı› ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÁÚ›ÊÔ ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ χÙ˜ ·ÔÙÂÏ› Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ. Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂£∂§, ÔÈ ˙Ë̛˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ 2009 ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 327,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ‰ÂÓ ÛÙ·-

∏ Ù·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ô‰‹ÁËÛÂ Î·È Û “¿ÁˆÌ·” Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙÔÓ √∞™∞, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ª¿ÚÙÈÔ. Δ· ‰¿ÓÂÈ· ·˘Ù¿, fiÙ·Ó ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ η˘Û›ÌˆÓ. ΔÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ Ë “·Ó¿Û·” ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ·fi ÙË “ÛÙÚÔÊ‹” ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· “ÈÛÔÛÎÂÏ›˙ÂÙ·È” ·fi ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∏™∞¶, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô √∞™∞, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ›¯Â ÙÔ 2009, Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ‡„Ô˘˜ 830 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·-

Û ٷ 220 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

ªÂÙÚfi: ∞fi Ù· Î¤Ú‰Ë ÛÙȘ ˙Ë̛˜ ª¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙÔ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ªÂÙÚfi (∞ÙÙÈÎfi ª¤ÙÚÔ ∂Ù·ÈÚ›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜) η٤ÁÚ·„ ÙÔ 2009 ˙Ë̛˜ ‡„Ô˘˜ 19 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ˙ËÌÈÒÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ∂£∂§ (ÌϠψÊÔÚ›·) Ì 327 ÂηÙ. Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ (∏™∞¶) Ì 105 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ÕÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó Î·È ÔÈ ˙Ë̛˜ ÙÔ˘ ∏§¶∞¶ (ÙÚfiÏÂ˚) Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· 70 ÂηÙ., ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ΔÚ·Ì ∞.∂., Ô˘ “›‰Â” ÙȘ ˙Ë̛˜ Ù˘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û 37 ÂηÙ. ∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ‹‰Ë ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ √∞™∞ Û ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ (Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Î·Ù¿ 10% ̤۷ ÛÙÔ 2010) Î·È ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙÔÓ ÊÔÚ¤· ·˘Ùfi ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ∏™∞¶, ÙËÓ ∂£∂§ Î·È ÙÔÓ ∏§¶∞¶, ÙÔ ªÂÙÚfi, ÙÔ ÙÚ·Ì, Ô ÚÔ·ÛÙÈÎfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ∫Δ∂§, Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ∂ÈϤÔÓ, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÂÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÌËıÂÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂٷٿÍÂȘ ˘·ÏϋψÓ, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi Ì ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Î·È ÙÔ ÙÚ·Ì, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ∂£∂§ (ψÊÔÚ›·) Ì ٷ ÙÚfiÏÂ˚.

¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: H ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ ∞£∏¡∞, 3. Δ∏¡ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ

ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ı· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¶∞™∫∂ √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ. √ Î . ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‹‰Ë ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂÈÙ‡¯ıËΠ̛ˆÛË 40% ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÓÒ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›·, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ô ÛÙfi¯Ô˜, ›Â Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙfiÓÈÛ ¿ÓÙˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-

ο ˆ˜ ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ôχ ‚·ÛÈο ‚‹Ì·Ù·, Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ. °È· οı Ӥ· ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë Û˘Ìʈӛ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÛ̇ۈÓ, ÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì Ì ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ › fiÙÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· fiÛˆÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ¤ÚÂ ӷ ›¯Â Á›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· fiÙÈ ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘-

ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÎÏ. ŒÓ· Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ¤Ó· ‚ÈÒÛÈÌÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Â›Ó·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯Ҙ ÙȘ ·Ó·‚¿ÏÏ·ÌÂ, Û˘Ì‚È‚·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÙȘ ‚¿˙·Ì “οو ·fi ÙÔ ¯·Ï›” . ΔÒÚ· fï˜ ı· ÙȘ οÓÔ˘Ì ·Ó·ÁηÛÙÈο ÈÔ ‚›·È·, ›Ûˆ˜ ÈÔ ¿‰Èη, ›Â Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ ¡¢ fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó

ÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ¤ÛÔ‰·. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ¶∞™∫∂ › fiÙÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÔÏÔÁËı›. ¶·Ú·Ï¿‚·Ì Ôχ ¤ÓÙÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ·˜ ·fiÏ˘Ù· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ¤Ó· ˘„ËÏfiÙ·ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ¯Ú¤Ô˜ 300 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙËÓ ϤÔÓ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·Ì›ˆÙ· ÙË ‰Ú¿ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜

Î·È Ù˘ ηٷ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÓfïÓ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÔ˘Ì ›Ûˆ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘fiıÂÛË Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘, ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÈ Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Ì˯·Ó‹ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ı· Ê·ÓÔ‡Ó Ù· ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ó·ÏËÊı›. ΔfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ̤۷ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘.

∫Ú·ÙÔ‡Û·Ó 46¯ÚÔÓÔ Û ˘fiÁÂÈÔ ∞£∏¡∞, 3. ™Δ√¡ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂ-

ÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ŒÏÏËÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË Û ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÏËÛÙ›· ÂÓfi˜ 46¯ÚÔÓÔ˘. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂΂ȷÛÙÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶ÔÏ›¯Ó˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· 46¯ÚÔÓÔ˘, ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË Î·Ù¿ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›·, ÏËÛÙ›· ηٿ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÂÈÏ‹.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ª·ÚοÎË Ì ÙÔÓ ∞Û¤Ú ª·Ù·ı›· ª∂ ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË ∫·ıËÁËÙ‹

¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ St. John’s ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ √ÌÔÁÂÓÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” , AÛ¤Ú ª·Ù·ı›·, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, Û Ôχ ηÏfi Î·È ÂÁοډÈÔ Îϛ̷, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ΔÚ›ÙË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ‹. √È ‰˘Ô ÙÔ˘˜, ›¯·Ó ÁÓˆÚÈÛÙ› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô Î. ª·Úο΢ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ™Â ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ª·Ù·ı›· ÛÙÔÓ Î. ª·ÚοÎË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ Ôχ ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ˘‹ÚÍ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∂‚Ú·˚ÎÔ‡ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ “ˆ˜ ÈÂÚfi ηı‹ÎÔÓ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ Ù˘ ‚ڷ˚΋˜ ›ÛÙ˘, Ô˘ ›¯·Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· ÎÚÂÌ·ÙfiÚÈ· ÙÔ˘ ÕÔ˘Û‚ÈÙ˜” . √ Î. ª·Ù·ı›·, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ô §·˚Îfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û ¤Ó· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ˙ËÙ› ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Î. ª·ÚοÎË, ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÂÈÚ¿ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. “™Î¤ÊÙÔÌ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ηÏÔ‡Ì·È Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Û ÙfiÛÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÁÂÊ˘ÚÒÓ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË, ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Î·È ÙË ÊÈÏ›·, Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· fiÏË ÌÔ˘. ∂Ï›˙ˆ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠ͷӿ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ ÚÔˆı›Ù ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó” , ηٷϋÁÂÈ.


E¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

12

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÛÙȘ μڢͤÏϘ ™Δπ™ μڢͤÏϘ Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (COSAC Chairpersons Meeting), Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ. ∫·Ù¿ ÙË ¢È¿Û΄Ë, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ μÂÏÁÈ΋˜ ¶ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ μÂÏÁÈ΋˜ ¶ÚÔ‰ڛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÂıÓÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, fiˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ “∂˘ÚÒË 2020” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ¢È¿Û΄˘, Ë Î· ∑‹ÛË ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi„ÂȘ Ì ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·fi fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¿Óˆ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ™‡ÏÏÔÁÔ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ª∂ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ú¯È-

ÙÂÎÙfiÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ÂÈÛÎfiËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ÂȉÈÎfiÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› οı ‰˘Ó·Ù‹ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û ÂÈΛÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ı· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ NATURA. Δ¤ÏÔ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ê˘Ï·¯ı› Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó Ì›· ÂÈÚfiÛıÂÙË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜.

ªÂ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ô˘ ‰È¤Ú·ÙÙ ÏËÛÙ›˜

™‡ÏÏË„Ë ÚÒËÓ √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË, ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ŒÛÙÂÏÓ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Û ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞£∏¡∞, 3.

ÙË Û‡ÏÏË„Ë 42¯ÚÔÓÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È 38¯ÚÔÓÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ £‹Ú·˜, Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ô˘ ‰È¤Ú·ÙÙ ÏËÛÙ›˜ Î·È ÎÏÔ¤˜. √ ˘Ô˘Ú·Áfi˜ ˘ËÚÂÙ› ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ‹˜ ·fi ÙË °ÂˆÚÁ›· Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ™›‰ÓÂ˚ ·¤Û·Û ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ ˘ÁÌ·¯›·. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜, ‰ÈÔÚ›ÛıËΠÛÙÔ ¶™ ÙÔ 2003. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ ·Ú¯ËÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¶™, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘, Ù¤ıËΠ۠‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· (ÔÌÔÁÂÓ›˜ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË), Ù· ÔÔ›· ηٷ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È, ʤÚÂÙ·È Ó· ›¯·Ó Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰È¤Ú·ÙÙ·Ó ÏËÛÙ›˜ Î·È ÎÏÔ¤˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÔÌ¿‰·˜ οı ÊÔÚ¿. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËΠÏËÛÙ›· Û ¯ÚËÌ·Ù·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ¶ÂÚ›ÛÛ· £‹Ú·˜, Ô˘ ›¯Â ‰È·Ú·¯ı› ÙËÓ 21-082009, Ì Ï›· 47.000 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏË Û ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙ· ºËÚ¿ £‹Ú·˜, Ô˘ ›¯Â ‰È·Ú·¯ı› ÙËÓ 25-08-2009, Ì Ï›· 48.000 ¢ÚÒ. Δ· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘˜, ›¯·Ó ‰È·Ú¿ÍÂÈ Ì ·ÂÈÏ‹ fiÏˆÓ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÏËÛÙ›˜ Î·È ‰È¤Ê˘Á·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ‰‡Ô ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜. ™Ù· ÙÚ›· Ô¯‹Ì·Ù·, Ô˘ ›¯·Ó ÎÏ·› ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ï·ÛÙ¤˜ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ™Â ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙ· Û›ÙÈ· ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‚Ú¤ıËÎÂ

ÏˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ¤ÓÙÂ, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È, ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ·ÚfiÌÔȘ ·Ú¿ÓÔ̘ Ú¿ÍÂȘ.

∂ȯ›ÚËÛË-“ÛÎÔ‡·” ∂ȯ›ÚËÛË-“ÛÎÔ‡·” Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ë °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÙÙÈ΋˜, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·Ú·‚·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ.

∫·Ú‰›ÙÛ·: ™‡ÏÏË„Ë 43¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο ∫∞ƒ¢πΔ™∞, 3. ™À¡∂§∏º£∏

ÛÙËÓ ∞ÁÈÔËÁ‹ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¤Ó·˜ 43¯ÚÔÓÔ˜, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù›¯Â ÔÛfiÙËÙ· ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘ ‚¿ÚÔ˘˜ 194,8 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ‰È·ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓË Û ‰Âη¤ÓÙ ӿÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›Â˜. ™ÙÔÓ ·‡-

ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÂÎÚÈ˙ÒıËÎ·Ó ¤ÍÈ ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· οÓÓ·‚˘, ‡„Ô˘˜ ·fi ‰ÂηÂÓÓ¤· ¤ˆ˜ ÂÓ‹ÓÙ· ÙÚ›· ÂηÙÔÛÙ¿. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ·Ï›·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.

÷Ͽ˙È Î·Ù¤ÛÙÚ„ ηÏÏȤÚÁÂȘ 3.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Δƒπ∫∞§∞, 3. π™ÃÀƒ∏ ¯·Ï·˙fiÙˆÛË Û ‰ËÌÔÙÈο ‰È·-

ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·Ù¤ÛÙÚ„ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ì ÂfiÓÈ·, ‚·Ì-

°È· ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· Î·È Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, “ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ú˘Ù¿Ó¢ÛÂ Ë ÏÔÁÈ΋, ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜. ÷›ÚÔÌ·È Ô˘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ - 6 ÔÏfiÎÏËÚ· ¤ÙË ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ - ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ¤ÛÙˆ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ∂∞∫. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÒÛÙ ӷ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ·ÙÙ·ÚÔ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” .

Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Û΢ÒÓ Î·È Î·ÚÙÒÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ηıÒ˜ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ηٿıÂÛ˘ Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Û ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∂ÈϤÔÓ, ηٷۯ¤ıËΠÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙÔ˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË fiÙÈ Â›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Û ¿ÏϘ ÎÏÔ¤˜ Î·È ÏËÛÙ›˜ ΢ڛˆ˜ Û ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ¿Ï-

™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘, Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ï·Ù›˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó 65 ¿ÙÔÌ· Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 1.522 ›‰Ë, Ù· ÔÔ›· ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∂›Û˘, ·Ú·Û¯¤ıËÎÂ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∂ȉÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ (À¶∂∂) ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¤˜ ÂÛٛ˜ ‹ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ì›ÛıˆÛ˘ ‹ Ù· ÂÓÙfi˜ ·˘ÙÒÓ Â˘ÚÈÛÎfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó ‰Âη¤ÍÈ ¿ÙÔÌ·. μÚ¤ıËÎ·Ó ‰Âη¤ÓÙ ÎÔ‡Ù˜ Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÂηÙfiÓ ÔÁ‰fiÓÙ· ˙‡ÁË ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Û˘Óԉ¢ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·, Ù· ÔÔ›· ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Î·È ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· ʇϷÍË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ™Â ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó 230 ¿ÙÔÌ·, 37 Ô¯‹Ì·Ù· Î·È 23 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó 7 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 54 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÂÚ› ÂΉȉÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, ÂÚ› ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, Î·È ¤Ó·˜ ÁÈ· ÏËÛÙ›·. ™˘ÓÔÏÈο ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ÌÈÎÚÔÔÛfiÙËÙ˜ ËÚˆ›Ó˘, ÎÔη˝Ó˘, οÓÓ·‚˘, Ê·Ú̷΢ÙÈο ‰ÈÛΛ·, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ. √È ÂȉÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÙÙÈ΋˜.

∞£∏¡∞, 3. ¢π∫√°ƒ∞ºπ∞

ÁÈ· Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ·¿ÙË Û¯ËÌ·Ù›ÛıËÎÂ, ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘, Û ‚¿ÚÔ˜ 44¯ÚÔÓÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜. √ ·ÓÙÈÛÌ‹Ó·Ú¯Ô˜, Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Û ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ÛÎfi¢ ӷ ÂΉÒÛÂÈ Ï·ÛÙ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ó¤Ô ∞ºª, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙÚ·Â˙Èο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ÍÂÏ‹ÚˆÓ ÔÙ¤, ηıÒ˜ Ô ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı· ‹Ù·Ó ·Ó‡·ÚÎÙÔ ÚfiÛˆÔ. √ ¿Ó‰Ú·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙˆÓ ªÔÈÚÒÓ, ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ˜ Ì ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο, ÁÈ· Ó· ‚Á¿-

‚¿ÎÈ· Î·È Î·Ó¿. ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÂÈÛΤÊıËΠÙȘ ÏËÁ›Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚԂ› Û ÌÈ· ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ.

◊ıÂÏ ӷ ¿ÚÂÈ ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ, ı· ÍÂÏ‹ÚˆÓ ÔÙ¤

∞ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ·¿ÙË ÏÂÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, ÚÔÛÎfiÌÈÛ ÎÈ ¤Ó· ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Á¤ÓÓËÛ˘ -Ì ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ¿Û¯ÂÙÔ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘- ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÂÚfiÙ·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙˆÓ ªÔÈÚÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙË ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Ì ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ·fi

ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË, fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ›¯·Ó ÂΉÒÛÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ·‰›¯ıË fiÙÈ Â›¯Â ÂΉÔı› ·fi ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ 44¯ÚÔÓÔ, Ô˘ ÔÌÔÏfiÁËÛ ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘, Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ¤Ó·Ó 36¯ÚÔÓÔ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›·

·ÊÂÓfi˜ ·Ú¤ÂÌ„·Ó ÙÔÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi ÛÙÔ ∞Δ ªÔÈÚÒÓ -·Ó Î·È ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ Ï·ÛÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜- Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‚‚·›ˆÛ·Ó, ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, Ù· „¢‰‹ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 44¯ÚÔÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ, Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ·¿ÙË.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

13

KYPIAKH 4 IOY§I√À 2010

ªÂ ÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙȘ ÂȉÈÔÚıÒÛÂȘ ÚÔ‡¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ·ÏÈÒÓ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ó¤ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ, Â¿Ó fi¯È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È Û‹ÌÂÚ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›‰·Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ó· “·Óı›˙Ô˘Ó” ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂ȉÈÔÚıˆÙ¤˜ ÚÔ‡¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙ· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰‡Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ ‰È·ÙËÚ› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Ì·Á·˙› ÂȉÈfiÚıˆÛ˘ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” , ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ›‰Â ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ Î·È ÙÔ ÙÔ›Ô Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ. “ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi. ŸÙ·Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‹Á·ÈÓ ηϿ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ›¯Â ¯Ú‹Ì·Ù· ÔÈ ÂȉÈÔÚıÒÛÂȘ, ·ÚfiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ·ÚÈıÌfi fiÛ˜ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜. ΔfiÙÂ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÓȈı ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ʤÚÂÈ ÁÈ· ÂȉÈfiÚıˆÛË ¤Ó· ÚÔ‡¯Ô Ô˘ Èı·ÓÒ˜ Ó· ›¯Â ηٷÛÙÚ·Ê› Û οÔÈÔ ÛËÌ›Ô, ·ÊÔ‡ ›¯Â ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ ÂÈϤÍÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‹ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ” . √È ¿ÓıÚˆÔÈ „ÒÓÈ˙·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û¿ÓÈÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÓÙÔ˘Ï¿· ÙÔ˘˜ ÌÈ· Áο̷ ·fi ÚÔ‡¯· ÚˆÈÓ¿, ‚Ú·‰ÈÓ¿, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ Î.¿. ™‹ÌÂÚ·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¿ÏÏ·Í ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· ÙÔ˘ Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi Ô˘ Û˘Ó‹ıÈ˙Â. ∂¿Ó ÏÔÈfiÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· ÊÂÚÌÔ˘¿Ú, Ì ¤Ó· ÛΛÛÈÌÔ, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙËÓ ·˘ÍÔÌ›ˆÛË ‚¿ÚÔ˘˜ (ÛÙ¤ÓÂÌ·, Ê¿Ú‰ÂÌ·), Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ï‹Úˆ˜ οı ÚÔ‡¯Ô Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ı· ÙÔ ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÁÈ· ÂȉÈfiÚıˆÛË. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËı›. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‰Ô˘Ï‡·Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· Ì·˜ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÁÈ· ÂȉÈfiÚıˆÛË ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ÂÏ¿ÙÈÛÛ˜ ›¯·Ó ÂÈϤÍÂÈ Î·È Ù· ÔÔ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÎfiÓÙÂÌ·, ÛÙ¤ÓÂÌ· ÎÏ. ™‹ÌÂÚ·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÛÙÔ Ì·Á·˙› ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÚÔ‡¯· Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÓÙÔ˘Ï¿· ÙÔ˘˜” . ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÁÂÓÈο Î·È ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, Â›Ó·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ “√ ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÌÔ˘ ʤÚÂÈ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ¤Ó· ÊfiÚÂÌ· ‹ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ” . ΔÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯Ú‹Ì·, ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Î·È Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È fiÏ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÂȉÈÔÚıˆÙ‹ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ. π‰È·›ÙÂÚ· ηϿ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¡›ÎÔ ¢fi‚·. ø˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÙÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘. ∞ÊÔ‡ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ

“οÓÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â˘Î·ÈÚ›·” . ªËÓ ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÏÈfi ÙÔ˘ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Û ‰Ú¿ÛÂȘ ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤ÙÛÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û·Ô˘ÓÈÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. “∞˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ó·

√ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘

˘ÏÔÔÈ› ‰Ú¿ÛÂȘ ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘

√ Î. ¡›ÎÔ˜ ¢fi‚·˜

ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ∏ ÎÚ›ÛË, ¤Ú·

·fi ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ʤÚÓÂÈ Î·È Â˘Î·Èڛ˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÛÔ ‚Ï·‚ÂÚ¿ Â›Ó·È Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ê› ÛÙ· ÔÈÎÔÏÔÁÈο. ∂ȉÈο, fiÙ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙfiÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi. Œ¯ÔÓÙ·˜ ηٿ ÓÔ˘ ÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ûˆ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÚÈÛοڈ. ΔÂÏÂ˘Ù·›·, ÍÂΛÓËÛ· Ó· ÂÍ¿Áˆ ÚÔ˚fiÓÙ·

ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·. ∂Λ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù· ‰¤¯ÙËΠ̠ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È Ì ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ú·ÁÁÂϛ˜. ªÈ· ηı·Ú¿ ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂÍÂÏ›¯ÙËΠ۠Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ì ÔÏϤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿. ¢È·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î¿Ì„Ë ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ûˆ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÔÙÈΤ˜” .


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

°ÓˆÚÈÌ›· Ì ٷ ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ Δ√ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 5 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 9 πÔ˘Ï›Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÈ· ÚÒÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ٷ fiÚÁ·Ó·, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘. ∫·ıËÁËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ̤Ú˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜, Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ Ù· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ø‰Â›Ô Î·È Ó· Ù· ʤÚÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Ê¿ÛÌ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ¤Ú· ·fi Ù· ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓ· fiÚÁ·Ó·, Ù· ÌÔ˘ÛÈο Û‡ÓÔÏ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Ë ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¡¤ˆÓ, Ë ÃÔÚˆ‰›·, Ù· Û‡ÓÔÏ· ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘, Ù· Û‡ÓÔÏ· Jazz rock ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, Ë ªÔ˘ÛÈ΋ Δ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÓfiËÌ· ÛÙȘ Ù˘ÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ¢Â˘Ù¤Ú· 5 πÔ˘Ï›Ô˘ ÒÚ· 18.00-21.00 ¶È¿ÓÔ, ∫Èı¿Ú·, ºÏ¿Ô˘ÙÔ, μÈÔÏ›, ∞ÚÌfiÓÈÔ, º·ÁÎfiÙÔ. - ΔÚ›ÙË 6 πÔ˘Ï›Ô˘ ÒÚ· 18.00-21.00 ¶È¿ÓÔ, ∫Èı¿Ú·, μÈÔÏ›, ª. ¶ÚÔ·È‰Â›·, ∫ÚÔ˘ÛÙ¿, ¡Ùڿ̘, ∫ÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ, ŸÌÔÂ, ∞ÚÌfiÓÈÔ. - ΔÂÙ¿ÚÙË 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ÒÚ· 18.00-21.00 ¶È¿ÓÔ, ∫Èı¿Ú·, μÈÔÏ›, ºÏ¿Ô˘ÙÔ, ¡Ùڿ̘, ∏Ï. ∫Èı¿Ú·, ª. ¶ÚÔ·È‰Â›·, ∞ÚÌfiÓÈÔ, ∫ÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ, ∫ÚÔ˘ÛÙ¿, ª. Δ¯ÓÔÏÔÁ›·. - ¶¤ÌÙË 8 πÔ˘Ï›Ô˘ ÒÚ· 18.00-21.00 ¶È¿ÓÔ, ∫Èı¿Ú·, μÈÔÏ›, ª. Δ¯ÓÔÏÔÁ›·, ∏Ï. ∫Èı¿Ú·. - ¶·Ú·Û΢‹ 9 πÔ˘Ï›Ô˘ ÒÚ· 18.00-21.00 ¶È¿ÓÔ, ∫Èı¿Ú·, μÈÔÏ›, ∏Ï. ∫Èı¿Ú·, μÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ.

∏ ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ÛÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Δ√ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÈÌËÙÈο ÛÙÔ 16Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ÃÔÚˆ‰È·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï, Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ √ÚÂÛÙÈÎÔ‡. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Û˘Ó·˘Ï›· ‰fiıËΠÛÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ·fi ÎfiÛÌÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ √ÚÂÛÙÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁηÈÓ›·Û ÙÔ Úˆ› Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜. ΔÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ٷ ÂÍ‹˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·: “™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ηډȿ˜” ÙÔ˘ ∞. ∫·ÚοϷ, “ΔÔ ·ÏÈfi ÚÔÏfiÈ” ÙÔ˘ ª. §Ô˝˙Ô˘, “™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË” , “ªË ÌÔ˘ ı˘ÌÒÓÂȘ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘” , “∫¿Ô˘ Ó˘¯ÙÒÓÂÈ” ÙÔ˘ ™. ∫Ô˘ÁÈÔ˘ÌÙ˙‹, “ΔÔ ÙÚ¤ÓÔ Ê‡ÁÂÈ ÛÙȘ ÔÎÙÒ” ÙÔ˘ ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, “ªÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹” ÙÔ˘ ¢. ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘, “μÚ¤¯ÂÈ ÛÙË ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓÈ¿” ÙÔ˘ ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, “∞˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÔÚÔ›” ÙÔ˘ ¢. ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘. ∏ ÃÔÚˆ‰›· ÂÚÌ‹Ó¢Û fiÏ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ·ÈÛı·ÓÙÈÎfiÙËÙ· οو ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ °È¿ÓÓË ∫·ÚοϷ Î·È Ì ÂÈÙ˘¯‹ Û˘Óԉ›· ÛÙÔ È¿ÓÔ Ù˘ ∫ÂÚ·Û›·˜ ™È¿Ú·. π‰È·›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ √ÚÂÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ °È¿ÓÓË ∫·ÚοϷ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘Û¯È‰¤˜ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÓÙ¯Ó˘ ¯ÔÚˆ‰È·Î‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ∫·ÚοϷ˜ ¤Ú· ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤‰ÂÈÍ Û ÎÔÚ˘Ê·›Ô ¯ÔÚˆ‰È·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ¤¯ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi Î·È Û˘ÓıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ.

∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÂÍËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜

ªÂȈ̤ÓË Î›ÓËÛË Û ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ÛÙ¤ÎÈ·

Œ

Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Â›Ó·È Ë ÏÂÁfiÌÂÓË Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∞ÈÙ›· Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Ë Î·Î‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¯·ÌËÏ‹ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘. º˘ÛÈο ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ˘‹ÚÍ ̛· Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ó˘ÎÙÂÚÈÓÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Û ‰‡Ô ‹ ÙÔ Ôχ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ·Ó ÙÔÓ Ôχ ÎfiÛÌÔ, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ΔÒÚ·, ·˘Ù‹ Ë Ì›ˆÛË ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ “·˘Ù‹ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ı· ·Ê‹ÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙ¿ Ù· ÛËÌ¿‰È· Ù˘...” . ƒÂÔÚÙ¿˙:

£∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™ √ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∫·È ·ÏÈfiÙÂÚ·, ˘‹Ú¯·Ó ÂÚ›Ô‰ÔÈ Ô˘ ÏfiÁˆ οÔÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ì›· ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó οÙÈ Ô˘ ¤Ê¢ÁÂ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Ì·Ú, ÛÙËÓ ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ŸÌˆ˜ ÙÒÚ· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÁÂÓÈÎfi. ∏ ÙÒÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÙËÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Á‡Úˆ ÛÙÔ 35%. ºÔ‚¿Ì·È fï˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÙÒÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛı› Î·È ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ∏ ÙÒÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ ·Ó·ÏÔÁÈο fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û οÔȘ ÌfiÓÔ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë “ηϋ” ¶¤ÌÙË Î·È Ë “ÈÔ Î·Ï‹ ¶·Ú·Û΢‹” , fiˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ·. ΔÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ¯·ı› ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· Î·È ÙËÓ ‰È·ÛΤ‰·ÛË” . √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ô˘˙ÂÚ› Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ °ÎÔ˘ÓÙÂÏ¿Î˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ. ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚ϤÔ˘-

Ì ̛· Ù¤ÙÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÙÒÛË. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Î·È Ì¤¯ÚÈ 60%. √ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ôχ Ì·˙Â̤ÓÔ˜, ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏ ÙÒÛË ·˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. ŸÌˆ˜ Î·È Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη Ë ÙÒÛË Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. π‰È·›ÙÂÚ· Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ 50%. ∂›Û˘ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È Ù· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη. ŒÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ¿ÏϘ fiÏÂȘ

Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È. ∞fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·fi Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ÂÏ¿Ù˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ‰ÈÏ·ÛÈ·Ûı›. ∞˘Ùfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÓÂ Î·È ¤‰ÈÓ ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Î·È ÂÂȉ‹ ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ·ÛÙ›, ÛËÌ·ÓÙÈο” . √ ηÏÔηÈÚÈÓfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¿ÓÙ· Ì›· ¢¯¿ÚÈÛÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô Ì¤Û· ÛÙË˙¤ÛÙË. ŸÌˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ...·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ˘ ηٿÊÂÚ·Ó ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ï‹ÁÌ·. 85 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔ-

ÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È 25 ˘fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰È‡ı˘ÓÛË Ë “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÚ›ÛË. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô Î. £·Ó¿Û˘ ¶ÔÏ›Ù˘ ˘fi ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ıÂÚÈÓfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ʤÙÔ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈο” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ : “∏ ÙÒÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ 60-65%. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Ô˘ ‹Ù·Ó Ì›· Ôχ ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Îfi‚ÔÓÙ·È 115-120 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔ‚ÔϤ˜, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ Îfi‚ÔÓÙ·Ó ·fi 380-420 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ ˘Ô¯ÒÚËÛË. ¡·È, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ, fï˜ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î·È Ë Î·Î‹ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ϤÔÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ΔÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Â›Ó·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 πÔ˘Ï›Ô˘ ÔfiÙ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ÔfiÙ ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ÎfiÛÌÔ˜ ı· ¤ÚıÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë „˘¯·ÁˆÁ›· Î·È Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË Â›Ó·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ÂÈÏÔ-

ÁÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ·” . ŒÓ·˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ “ηٷÁÚ¿ÊÂÈ” ÙȘ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Ì›·˜ fiÏ˘, Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ÙˆÓ Ù·ÍÈÙ˙‹‰ˆÓ. ◊‰Ë ·fi Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ù·Í› ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤È·Ó·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· “Ù˘ ÎÔ‡ÚÛ·˜” ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÙÒÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· Î·È fiÙÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” . Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› Î. ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ “Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È Ôχ ÂṲ̂ÓË” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ : “∂ÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙÒÛË ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ 60%. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÈϤÁÂÈ Ó· ̤ÓÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿‰ÂÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. º·›ÓÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ÙÒÛË Î·È ·fi ÙȘ Ï›Á˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ Ë ÙÒÛË ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Î¿ÔȘ Ë̤Ú˜ ·ÏÏ¿ ›ÙÂ Â›Ó·È ∫˘Úȷ΋, ›Ù ¢Â˘Ù¤Ú·, ›ÙÂ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ›Ù ÎÏÂÈÛÙ‹ Ë ·ÁÔÚ¿. ∞ÎfiÌË Î·È Ì¤Ú˜ Ô˘ ˘‹Ú¯Â Ì›· οÔÈ· ΛÓËÛË ‰ËÏ·‰‹ ¶¤ÌÙË ‹ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ·˘Ù‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È. §›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ fiÙ·Ó Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÎÈÓËıÔ‡ÌÂ Î·È ÂÌ›˜” .

¡¤Ô˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ·ÔηχÙÂÈ ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

√‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ¢À√ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ¤ÊÙÈ·Í·Ó ¤Ó·Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ì ¯ÚËÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË. √ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ M·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙ¿Ú¯Ë Î. °È¿ÓÓË ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË Î·È ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË μ›ÁÎÏ·. ∂› ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ¿ÙËÛ·Ó ¤ÎÙ·ÛË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·Ó¤ÙÚÂÍ·Ó Û ·Ï·È¿ ‚È‚Ï›· ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÛÙ›·Û˘, Ô ¯¿ÚÙ˘ Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜ ηıÔ‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰Âο‰Â˜ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∏ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 65.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. √È Î.Î. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ Î·È μ›ÁÎÏ·˜ ÂÚ-

∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ CAMBRIDGE online;

www.hutton.gr

¿ÙËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿. “∂› ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ·Ù‹Û·Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Ì¿ıÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ¿„Ô˘Ì Û ¤Ó· ¯¿ÚÙË” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó. √ Î. μ›ÁÎÏ·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ì¤ÙÚËÛË ¤ÁÈÓ Ì GPS. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ‰Âο‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÁÓÒÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “Δ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· ÁÓˆÚ›Û·Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ηٿ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ. ™˘ÏϤͷÌ ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ‰·ÛÔʇϷΘ, ·ÁÚÔʇϷΘ, ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·Ï‡‚È· Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÈı·Ì‹ ÚÔ˜ ÛÈı·Ì‹ ÙËÓ ÁË Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Î.Î. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ Î·È μ›ÁÎÏ·˜. ∫¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›·, Ô˘ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÁÓÒÛË, ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ê‡ÛË Î·È Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ‰È‹ÚÎËÛ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. Œ‚Á·ÈÓ·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜

ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ó, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ¤ÓÙ ¤ˆ˜ ¤ÍÈ ÒÚ˜ ÙËÓ Î¿ı ÊÔÚ¿. ΔȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, fiˆ˜ ϤÓÂ, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹, ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ πˆÏÎÔ‡, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∫¿ÚÏ·˜. ¢˘ÛÎÔϛ˜ fï˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÛÙÔ Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÙÔˆÓ‡ÌÈ·. “∏ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ̤¯ÚÈ ÙÔ 1910, ›¯Â ‰ÈÏ¿ÛÈ· ۯ‰fiÓ ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹. ŸÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¯·Ú›-

ÛÙËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Û fiÌÔÚÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘. √ ¯¿ÚÙ˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ·fi ηٿÛÙËÌ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ¤Ó·ÓÙÈ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ Î. ¶ËÓÂÏfiË ª·ÙÛԇη, ÂÓÒ ÙËÓ ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ›¯Â Ô Î. ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú›ÙÛ·ÏÔ˜. ∂ÎÙ˘ÒıËΠ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “∞Ó¿‚·ÛË” . ™ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ

ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ‚Ú‡Û˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· Î·È ÙÔ˘ ∫·Ì·Ó·ÚÈÔ‡ Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ™ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÁÂÊ˘ÚÈÒÓ, ÙˆÓ ÛËÏ·›ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÓÙfiÈÔÈ Î·È Í¤ÓÔÈ. √ ¯¿ÚÙ˘ Â›Ó·È Û Îϛ̷η 1 ÚÔ˜ 25.000. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È (ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÙËÏÂʈÓÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›) ÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÍÂÓÒÓ˜, Ù· ÍÂÓԉԯ›· Î·È Ù· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·-Ù·‚¤ÚÓ˜-„ËÛÙ·ÚȤ˜, ηʤ-Ì·Ú, ÂÎÎÏËۛ˜, Ù· ·Ú¯ÔÓÙÈο. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ·Í›· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈ·ÙËÙ‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÏÈıfiÛÙÚˆÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ, ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, ¤ÙÚÈÓˆÓ ÁÂÊ˘ÚÈÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¯¿ÚÙ˘ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÛÙ· 800 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ Ù˘ ˆ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ı· Û˘ÓÂÓˆı› Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2005-2009 Ë Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ¡ÔÌfi 25,7% Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ICAP

O ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, “·ÙÌÔÌ˯·Ó‹” Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ “·ÙÌÔÌ˯·Ó‹” ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô ÓÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ∞∂¶ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤Ú¢ӷ Ù˘ ICAP group ηٿÛÙËÌ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¢’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ¤Êı·Û ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ 10%, ¤Ó·ÓÙÈ 10,3% ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Û˘ Ô ÓÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤Ú¢ӷ Ù˘ ICAP group ηٿÛÙËÌ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ 2010, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ - ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 12,6% ÙÔ˘ ÙÚÈÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·, ÔÛÔÛÙfi ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÙfiÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜ fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ¯ÒÚ·. ΔÔ 2008 ÛÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ 425 ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì 20.098 ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÎϛӘ, ÌÂÁ¤ıË Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ 72,5% ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ 68,4% ÙˆÓ ÎÏÈÓÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-2008 Ë Ì¤ÛË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÛÙÔÓ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹Ù·Ó 5,6% ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ·Ó‹Ïı·Ó ÙÔ 2008 Û 1.205.603, ηχÙÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi 62,5% ÙˆÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ΔÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙˆÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Â›Û˘ ÛÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· ·Ó‹Ïı Û 36,4%.

∏ ·ÓÂÚÁ›· Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Ë Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Ù¿ÛË Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000-2003 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó Û Â›‰· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2004 ÔÈ ‰‡Ô ‰Â›ÎÙ˜ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· ÁÈ· ÙÔ 4Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó 10% ¤Ó·ÓÙÈ 10,3% ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ 2007 ηχÙÂÈ ÙÔ 65,8% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÈÛıËÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 76,5%. ∏ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¤¯ÂÈ ÈÔ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Ô ÔÔ›Ô˜ ηχÙÂÈ ÙÔ 24,8% Ù˘ ·· ¤Ó·ÓÙÈ 19,6% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 9,4% ÛÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, ÔÛÔÛÙfi ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (3,8%). √ ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ηχÙÂÈ ÙÔ 22,9% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ô ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ 18,7% Î·È Ô ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ 58,4%, ÂÓÒ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 12,4%, 20,9% Î·È 68,5% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙËÓ ÙÔÌ·΋ ‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·Ó¿ ÓÔÌfi Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2007 ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó¿ ÓÔÌfi. √ ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· (13,5% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡) Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ª·ÁÓËÛ›·

(4,0%). ™ÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ 2007 ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó 70.000 ¿ÙÔÌ· ηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔ 22,9% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÂÚ›Ô‰Ô 2002-2006 ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Ù¿ÛË Û fiÏË ÙËÓ ¯ÒÚ·, ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË Ë ÔÔ›· Î˘Ì¿ÓıËΠ·fi -0,4% (ª·ÁÓËÛ›·, §¿ÚÈÛ·) ˆ˜ -1,9% (∫·Ú‰›ÙÛ·). √ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ·fi fiÙÈ ÛÙËÓ ¯ÒÚ·. øÛÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ, Ô˘ ηχÙÂÈ Ô ÙÔ̤·˜ ÛÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ™ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ηχÙÂÈ ÙÔ 36,1%, ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÙfiÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ¯ÒÚ·˜. ∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· ·Ó¿ ÓÔÌfi. ™ÙÔÓ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÌÂÙ·Ô›ËÛË Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ 82,7% Ù˘ ·· ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· ÂÓÒ ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ ÌfiÓÔ ÙÔ 17,3%. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÛ˘Â ¤ÙÔ˘˜ 2003 ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯Ô˘Ó ¤‰Ú· 5.443 ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi (42,3%) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ ÂÓÒ ÙÔ 30,1% ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó‹Ïı Û 6.275, ÙÔ 34,1% ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙÔÓ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜. √ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 60,0% ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Û¯Â‰fiÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (ÂÎÙfi˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÔ˘ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ˘ÛÙÂÚ› ÔÚÈ·-

ο Û 59,9%). ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘ ÙÚÈÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· ¤ÙÔ˘˜ 2007, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 35,2% ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰·.

√È Î·ÙÔÈ˘ ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2005-2009 Ë Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ηÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÙˆÙÈ΋ Ù¿ÛË (̤ÛÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ -24,7%). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜, Ì›ˆÛË ÛÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û fiÏÔ˘˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙËÓ Ì›ˆÛË ÛÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· (-25,7%).

√È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (∞∂ Î·È ∂¶∂) ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ÌÂÚ›‰ÈÔ 55,0% Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ), Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ (27,0%) Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (37,2%). ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÔÓ ÓÔÌfi Â›Ó·È ÂÁηٷÛÙË̤ÓÔ ÙÔ 43,5% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÙÔ 54,4% ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ 52,8% ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ. ΔÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û Â›Â‰Ô ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‰È¢ڇÓıËΠ·fi ú3,20 ‰È˜ ÙÔ 2007 Û ú3,43 ‰È˜ ÙÔ 2008. ∏ ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ÚÔ‹Ïı ηٿ 17,0% ·fi ÙËÓ ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙÔ˜ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Î·È Î·Ù¿ 83,0% ·fi ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ·Á›ˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙȘ ËÁ¤˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ 44,9% Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÚÔ‹Ïı ·fi Ù· ›‰È·

ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È ÙÔ 55,1% ·fi ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. ∏ ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2005-2008 ‰ÂÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈο. √È ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ 2008 ηχÙÔ˘Ó ÙÔ 73,7% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. √È ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ 2008 ·Ó‹Ïı·Ó Û ú2,54 ‰È˜, ·˘Í‹ıËÎ·Ó ‰Â ηٿ 1,91% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2007. Δ· ÌÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë ‚ÂÏÙÈÒıËÎ·Ó ÔÚȷο ηٿ 0,88%, ÂÓÒ Ù· ÚÔ ÊfiÚÔ˘ Î¤Ú‰Ë ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ηٿ 30% ÂÚ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2007. √È ‰Â›ÎÙ˜ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ 2008 ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· ›‰È· ÂÚ›Ô˘ Â›‰· Ì ÙÔ 2007 Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÏ·ÊÚ¿ Âȉ›ӈÛË. ΔÔ Î·ı·Úfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜ (%) ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ 2008 Û 2,24 ¤Ó·ÓÙÈ 3,29 ÙÔ 2007 ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË. √È ÌÂÛÔÌ·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ 2008, ÂÓÒ Ë ÁÂÓÈ΋ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ·ıÂÚ‹.

ΔÔ ∞∂¶ ΔÔ ∞∂¶ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ 2007 ·Ó‹Ïı Û ú10.957 ÂÎ. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ∞∂¶ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2002-2007 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠5,1%. √ ̤ÛÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∞∂¶ ‹Ù·Ó 6,4%, ¤Ó·ÓÙÈ 7,7% Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ÓÔÌfi˜ §¿ÚÈÛ·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∞∂¶ Ì ̤ÛÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2002-2007 41,2%. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ô ÓÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì 32,0% Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô ÓÔÌfi˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ì 14,5% Î·È Ô ÓÔÌfi˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì 12,2%. √ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘-

͢ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2002-2007 ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ (7,4%), ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÓÔÌfi˜ §¿ÚÈÛ·˜ (5,9%), ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÓÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ηٷÁÚ¿ÊËΠÌÂÙ·‚ÔÏ‹ 4,4%. ΔÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ Ì¤ÛÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2002-2007 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 76,0% Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ Ô Ì¤ÛÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ‹Ù·Ó 6,5% ¤Ó·ÓÙÈ 7,3% Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ÓÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 115,7% Î·È Ô ÓÔÌfi˜ §¿ÚÈÛ·˜ Ì 106,9% ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ̤ÛÔ fiÚÔ, ÂÓÒ ÔÈ ÓÔÌÔ› ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

H “¡¤· πˆÓ›· ·ÓıÚÒÈÓË fiÏË” ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” H ¢∏ª√Δπ∫∏ ·Ú¿Ù·ÍË “¡¤· πˆÓ›· ·ÓıÚÒÈÓË fiÏË” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” : “ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ÁÈÓ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ “¡∂∞ πø¡π∞ ∞¡£ƒø¶π¡∏ ¶√§∏” ÛÙ· Ó¤· Ù˘ ÁÚ·Ê›·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - £Ú¿Î˘, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ∏ ÁÂÓÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ¿ÏÏÔıÈ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Δ.∞. Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÈÏ‹ Ù˘ ̤ıÔ‰Ô Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÂÛ¢Ṳ̂ÓË „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚ‡„ÂÈ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ÚÔı¤ÛÂȘ. √ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Â›Ó·È ÎÔÌ̤ÓÔ˜ Î·È Ú·Ì̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÙÚfiÈη (¢.¡.Δ. - ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· - ∂.∂.) Ì ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Â›Ó·È Ô ¢Ô‡ÚÂÈÔ˜ ›Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·È‰Â›·˜, Ù˘ ˘Á›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË, Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î¿ı ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯ˆÚÈο, ÈÛÙÔÚÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ∏ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË ÔÌÔÁÂÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÚˆÙËıÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰È·Ù¿ÛÛÔ˘Ì ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. ªÚÔÛÙ¿ fï˜ ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ·ÚfiÓÙ˜. ¶Ôϛ٘, ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ, ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ ÊÔÚ›˜, ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ÙË ¡. πˆÓ›·, ÙËÓ ∞ÈÛˆÓ›·, ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, ÙËÓ πˆÏÎfi, ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi Ú‡̷ ÛÙȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂Ì›˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ·ÚfiÓÙ˜ Î·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ì Û ‰È·‰Èηۛ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘” .


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÏˆÓÈÛÌfi˜, Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋

∞ÈÛıËÙ‹ Ì›ˆÛË Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÛÈÙËÚÒÓ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ª·ÁÓËÛ›·˜

ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È Ë ÛÔ‰ÂÈ¿ ÛÈÙËÚÒÓ, Ë ÔÔ›· Û˘ÁÎÔÌ›ÛÙËΠʤÙÔ˜ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ οÌÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞ÈÙ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÈÙËÚÒÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ‰ÂÓ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÂÈÒÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ Ó· ‰Â¯Ù› ÈÛ¯˘Úfi ÙÔ Ï‹ÁÌ· ·fi ÙËÓ ÍËÚ·Û›·. ¶Ï¤ÔÓ, Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ Ó· ·Ô˙ËÌȈı› ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞). ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ, Ë ÔÔ›· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙÔ 0,13 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ·ÓÂÏÏ·‰Èο, Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) μfiÏÔ˘ Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ̤ÏË Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,11 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

√ÏÔÎÏËÚÒıËΠÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ÌfiÏȘ Ë̤Ú˜ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ οÌÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ·ÏˆÓÈÛÌÔ‡, Ì ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ Ó· Â·ÏËı‡ÔÓÙ·È. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ ÛÈÙËÚÒÓ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÂÈÒÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ. ΔÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÈÙËÚÒÓ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó Ë ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¿ÓÔÈÍË, fiÙ·Ó ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÓÂÚfi. øÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÈÙËÚÒÓ ÂÔ¯‹ ‰ÂÓ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ Ó· ‰Â¯Ù› ÈÛ¯˘Úfi ÙÔ Ï‹ÁÌ· ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi Î·È Ó· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤ÓË Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙfiÛÔ ÛÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˜ ˆ˜ ÍÂÚÈΤ˜, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÔÙÈÛÙÈΤ˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜ ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ˆÏÂÈÒÓ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙ‹ Ë

¤ÁÎÚÈÛË Î·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞) Ì ·›ÙÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙËÓ ÍËÚ·Û›·. “∏ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ·ÏˆÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÛÈÙËÚÒÓ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ οÌÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î. ∏Ï. πˆ¿ÓÓÔ˘ “ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ÌfiÏȘ Ë̤Ú˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· Ì·˜ Î·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ Ì·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ. ∏ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÍÂÚÈΤ˜, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÔÙÈÛÙÈΤ˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ·ÈÛıËÙ‹, Û˘ÁÎÚÈÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. √ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û ·fiÁÓˆÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜. ∞ÈÙ›· ·ÔÙÂÏ› Ë ÍËÚ·Û›·, ηıÒ˜ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ‰ÂÓ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ Ì·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·fi ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ∂§°∞ οÙÈ ıÂÙÈÎfi ı· ÚÔ·„ÂÈ, Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÛÈÙË-

ÚÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ʤÙÔ˜ Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ 0,13 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ¿ÓÙ· Û Â›Â‰Ô ¯ÒÚ·˜. ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Û ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. “™‡ÛÛˆÌÔ˜ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ “‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÁÓˆÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Î·È Ù˘ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ, Ë ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙÔ 0,13 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›‰Ô, ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ¿ÓÙ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜, ηıÒ˜ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 0,13 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÚÔÔ-

ÔÈËı›, ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ¿ÓÙ·. √È ¤ÌÔÚÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÌÂٷΛÓËÙÔÈ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ Ì·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) μfiÏÔ˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ó¤· ÛÔ‰ÂÈ¿ ÛÈÙËÚÒÓ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ̤ÏË Ù˘ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 0,11 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ™ÙËÓ ÔÚ›· ı· Á›ÓÂÈ ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Ì·˜ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ηχÙÂÚˆÓ ÙÈÌÒÓ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∏Ï. πˆ¿ÓÓÔ˘.

∂ÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰· √È ¯·ÌËϤ˜ ·ÛÙ·ı›˜ ÙÈ̤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Ú›ÛÎÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Û Â›Â‰Ô ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·ÁÚÔÙÔÛ˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È Î·ÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›-

ÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Û¯ÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ΔÔ ı¤Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ‰ËÌËÙÚȷο Î·È ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠˆ˜ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÛÈÙËÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÓÈ·›·˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·Ó¿ ÁˆÚÁÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. ∏ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Û ·˘ÍË̤ÓË ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. ◊‰Ë, ʤÙÔ˜, ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÂÎÙ¿ÚÈ· ‰ÂÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ·ÚÔÙÚ·›Â˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ. ™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·ÁÚÔÙÔÛ˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·ÁÚÔÙÔÛ˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, “Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÈÙËÚÒÓ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË, ÂȉÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ˙‹ÙËÛ˘ ÙÚÔʛ̈Ó. √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË fiÙÈ ı· ‰Ô˘Ó ΤډԘ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚËı› Ë ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ∞˘Ùfi ı· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ·fi ÙÔÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ˙ˆÔÙÚÔʤ˜ Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-

ÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ∏ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ïԇ̠ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ÌË Ì·˜ ı¤ÛÂÈ Û ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ªÂ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 60% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ Ó· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Û ˙ˆÔÙÚÔʤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ù˘¯fiÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ı· ¤¯Ô˘Ó ¿Û¯ËÌÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÈÙËÚÒÓ. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ì·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·” . Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·ÁÚÔÙÔÛ˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¤‰ˆÛ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Î·È ÙȘ Ӥ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÈÙËÚÒÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙˆÓ 27 ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÌÔÚ›·˜ 2010/2011, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹, Ì ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1,3%, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ Ù˘ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2009/2010. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 7,4% ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÚÈı·ÚÈÔ‡, ÂÓÒ Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È Ì›· ÂÏ·ÊÚ¿ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 3,3% ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì·Ï·ÎÔ‡ Û›ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010/2011.

™Ù‹ÚÈÍË ∂∫μ Û ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ “∫ÈÔϽ‰Ë” ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ∫ÈÔϽ‰Ë˜ ›¯Â ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó “Â¿Ó Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Û ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘”.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 8˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ™ÙÔ μfiÏÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ·fi ÙÔ ∂∫μ- ∞¢∂¢À Î·È ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ˚ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙË-

Ì›Ô˘ ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, “ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘ “∫ÈÔϽ‰Ë” , ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹Û·Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ‚Ï·ÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Â¿Ó Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Û ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ˙ËÙ¿ “ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ 90 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË” . ∞‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ fiÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ ı· Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆӔ . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û Ӥ· 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔ-

Ô›ËÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 8 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. √È ‰‡Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Û ̷˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ∂∫μ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ “Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ÌÂÈ Ë “ÛÊÚ·Á›‰·” Ù˘ ÈÔ ˆÌ‹˜, Ù˘ ÈÔ ‚¿Ó·˘Û˘ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ Ô˘ ÂÍ·ÔχıËΠÔÙ¤ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, ˘ÔÙ·Á‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη. ∏ ηٿıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ-

ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ “ÛÊ‹Ó·” ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ì ÚÔÊ·Ó‹ ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ú·Î·ÌÊıÔ‡Ó Ù· ¶ÚÔ‰ÚÈο ¢È·Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÂÍfiÊı·Ï̘ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Ô˘ ηٷÚÁÔ‡Ó ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë Î·È ÚËÙ¿ ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤Ó· Ì·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, fiˆ˜ Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ηıÒ˜ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋˜ ‰ÈÎÏ›‰·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙËÓ ¶¤ÌÙË 8 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ™ÙËÓ ‰È·Î‹Ú˘Í‹ ÙÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜ : “√ fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÂÓ·ÓÙ›· ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ù· ¿ÏÏ·

Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, Ì ‰‡Ó·ÌË ÎÚÔ‡Û˘ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·Ì›ˆÙÔ˜ Î·È ·ÓÂϤËÙÔ˜ Î·È ı· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È fiÛÔ ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÌÈÛıÔ›, Ù· ÌÂÚÔο̷ٷ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο, Ë °™∂∂, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÙˆÓ ‰È·ÏfiÁˆÓ Ì ÙÔ ™∂μ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ı· ¯¿ÛÂÈ Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ·˘Í‹ÛÂȘ „›¯Ô˘Ï· Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡. °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·.. Œ¯Ô˘Ì ‰‡Ó·ÌË, ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ, ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ӷ ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡ÌÂ, Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ ÛÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Ù·ÍÈÎfi ·ÁÒÓ·” . £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

™Â ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ¶°¢ª ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ó·ÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi

∏ ∂ÏÏ¿‰· ÈÔ “ÁÂÚ·Ṳ̂ÓË” ¯ÒÚ· ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ

ª

ÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ· ‰˘Ô ÂÚ›Ô˘ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÁÂÓÓÔ‡Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·, ÂÓÒ ·˘Í‹ıËÎÂ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ ÙÂÎÓÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·ÁÁ›˙ÂÈ ϤÔÓ Ù· 28-30 ¤ÙË. ∂›Û˘ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Á·ÌËÏÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙ· ‚·ÏηÓÈο ÎÚ¿ÙË ÌÂÈÒıËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ›Û¯˘·Ó ÛÙ· ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈο ÎÚ¿ÙË. ∏ ∞Ï‚·Ó›·, Ë μÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË Î·È Ë ¶°¢ª ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË ıÂÙÈο Ê˘ÛÈο ÈÛÔ˙‡ÁÈ·, fiÙ·Ó Û ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÈÔ “ÁÂÚ·Ṳ̂ÓË” ¯ÒÚ· ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·. ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ¤Ú¢ӷ Ì ٛÙÏÔ “∏ ‰ËÌÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ” ÂÎÔÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¢ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ӷχÛÂˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰È‰¿ÎÙÔÚ· Î. ¶·‡ÏÔ ª·ÏÙ¿. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÁÈ· 40 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ 1950 ¤ˆ˜ ÙÔ 1990 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜, Ù˘ μÔÛÓ›·˜ ∂Ú˙ÂÁÔ‚›Ó˘ Î·È Ù˘ ¶°¢ª ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ªÂÙ¿ fï˜ ÙÔ 1990 Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚfiÓÔÈ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÔÈ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ™Â ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌˉÂÓÈο ‹ ·ÎfiÌË Î·È ·ÚÓËÙÈο Ê˘ÛÈο ÈÛÔ˙‡ÁÈ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ¤¯ÂÈ ÈÛ¯˘Úfiٷٷ ıÂÙÈο ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο ÈÛÔ˙‡ÁÈ· ÌÂÙ·ÙÚÂfiÌÂÓË ÔÚÈÛÙÈο ·fi ¯ÒÚ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Û ¯ÒÚ· ÂÈÛÚÔ‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ΔË ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ·fi ÙÔ 1990 Î·È ÌÂÙ¿ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈÎfi ‹ ·ÚÓËÙÈÎfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÂÎÚÔ‹. ΔËÓ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î·È ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1990. ª¤Û· Û 19 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÌÂÈÒıËÎÂ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ηٿ 12,8% Î·È ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ηٿ 7,4%. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ¶°¢ª Î·È Ë ∞Ï‚·Ó›· Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ıÂÙÈο Ê˘ÛÈο ÈÛÔ˙‡ÁÈ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ›Ù ӷ ‰È·ÙËÚËı› ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 1980, fiˆ˜ Ë ¶°¢ª, ›Ù ӷ ÌÂȈı› ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, fiˆ˜ Ë ∞Ï‚·Ó›·, fiÔ˘ ·ÚfiÏË ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ·ÒÏÂÈ· 600.000 ÂÚ›Ô˘ ·ÙfiÌˆÓ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990, Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ÌÂÈÒıËΠ·Ú¯Èο ·fi 3,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ 1989 Û 3,1 ÙÔ 2001, ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘

1989 ÙÔ 2007. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· Î·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ̤۷ Û οı ‚·ÏηÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ·‡ÍËÛ˘ Û οı ÂıÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ¶°¢ª Ô ·Ï‚·ÓfiʈÓÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÛÏ·‚fiʈÓÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ 2010 ÔÈ ·Ï‚·ÓfiʈÓÔÈ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 40% Ù˘ ¶°¢ª ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·˘ÙԉȿıÂÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. ∏ ∞Ï‚·Ó›· Î·È Ë ¶°¢ª ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ Ó·ÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ô Ó·ÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ (‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ËÏÈΛ·˜ 0 ¤ˆ˜ 19 ÂÙÒÓ) ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÙËÓ ¶°¢ª ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘„ËÏfi˜, Á‡Úˆ ÛÙÔ 26%, Î·È Â›Ó·È ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ (¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ 65 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ), ÙÔ ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Û˘ÚÚÈÎӈ̤ÓÔ Á‡Úˆ ÛÙÔ 11,5%. ™ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ÙË ™ÂÚ‚›·ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Ó·ÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏfi, Á‡Úˆ ÛÙÔ 22,5%, Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 14%. Δ¤ÏÔ˜ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ë ∫ÚÔ·Ù›· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Â›Ó·È 19,6%, 19,8% Î·È 21,7% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, fiÙ·Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È 18,6%, 17,3% Î·È 17,1% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ó¤ˆÓ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ËÏÈÎȈ̤ӈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Á‡Úˆ ÛÙÔ 2030-2035 Ë ∞Ï‚·Ó›·, Ë ¶°¢ª, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ

∫ÔÛÛ˘ÊÔ¤‰ÈÔ ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· ·fiÙÔÌË ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋ Á‹Ú·ÓÛË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÙȘ ‰·¿Ó˜ ˘Á›·˜ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ “ÁËÚ·Ṳ̂Ó˜” ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ë ∫ÚÔ·Ù›·. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960 ÔÈ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËÏÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ‚ÚÂÊÈ΋˜ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È Û¯ÂÙÈο ¯·ÌËÏfi ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜ ÛÙË Á¤ÓÓËÛË ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û fiϘ ÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980 ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ 1990 Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‚ÚÂÊÈ΋˜ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ (ı¿Ó·ÙÔÈ Â› 1.000 ‚ÚÂÊÒÓ) ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û Â›‰· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙÔ˘ 10%, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ê˘ÛÈο ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ ∞Ï‚·Ó›·, ¶°¢ª, ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ë ‚ÚÂÊÈ΋ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ˘„ËÏ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·È΋˜ ŒÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚË Î·È ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ. ªfiÓÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990 ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ·˘Ùfi ̤ÛË ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓË ˙ˆ‹ ÛÙË Á¤ÓÓËÛË 74,6 ¤ÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Î·È 79,3 ¤ÙË ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. √È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘

1990 Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË Ù˘ ·ÓÔ‰È΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ̤Û˘ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÛÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Ë Ì¤ÛË ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓË ˙ˆ‹ ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ 2002 Ù· 68,9 ¤ÙË, ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Î·È ÙÔ 1976. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο Ë ·ԉȿÚıÚˆÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘Á›·˜, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ó¤ˆÓ ·ÈÙÈÒÓ ı·Ó¿ÙÔ˘, fiˆ˜ Ë ‚›·, Ô ·ÏÎÔÔÏÈÛÌfi˜, ‰ÂÓ ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÙË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ¢È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 50 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ Á·ÌËÏÈfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª·ÏÙ¿˜, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1990 Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÛÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ‹Ù·Ó ÈÛ¯˘Úfi˜ Î·È Ë Ì¤ÛË ËÏÈΛ· ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á¿ÌÔ Û¯ÂÙÈο ÚÒÈÌË, ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Á¿ÌÔ-ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∂›Û˘ ÛÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ‰˘ÙÈο ÎÔÈÓˆÓÈο ÚfiÙ˘·. ∂¤Ú¯ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ë ÙÒÛË Ù˘ Á·ÌËÏÈfiÙËÙ·˜ Ì ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, fiÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ›·, 1960-1990, ¤¯Ô˘Ì 950 Á¿ÌÔ˘˜ ·Ó¿ 1.000 Á˘Ó·›Î˜, ÂÓÒ Ë Ì¤ÛË ËÏÈΛ· Á¿ÌÔ˘ Â›Ó·È 21,5 ¤ÙË. ªÂÙ¿ ÙÔ 1990 fï˜ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·˘ÙÔ› ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È ¤¯Ô˘Ì 533 Á¿ÌÔ˘˜ ·Ó¿ 1.000 Á˘Ó·›Î˜, ÂÓÒ Ë Ì¤ÛË ËÏÈΛ· ı· ·˘-

ÍËı› ÛÙ· 25,6 ¤ÙË. ªÈ· ¿ÏÏË È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ Á·ÌËÏÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ‚·ÏηÓÈÎfi ¯ÒÚÔ Â›Ó·È Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·ÎfiÌË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ¤ÁÁ·ÌˆÓ Û˘Ì‚ÈÒÛˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Â› 100 Á¿ÌˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ 20 ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Û ‰È·˙‡ÁÈÔ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ∫ÚÔ·Ù›·, ∂ÏÏ¿‰· Î·È ƒÔ˘Ì·Ó›·, 15 ÛÙË ™ÂÚ‚›·-ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ,10 ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ÛÙË μÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË, fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ‰˘ÙÈ΋˜ Î·È ‚fiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘ Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ·ÚÈıÌfi˜ ı· Â›Ó·È 40 ‰È·˙‡ÁÈ·. ΔÔ ÁÂÓÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ϤÔÓ Ó· οÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·È‰È¿ Î·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÏÈΛ· ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™Â fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È Ù˘ μÔÛÓ›·˜-∂Ú˙ÂÁÔ‚›Ó˘, ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηٷÁڷʛۘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÂÍ·ÏÂÈÊı› ηıÒ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ οÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ 1,5 ·È‰È¿. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1960, ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ∞Ï‚·Ó›·, Ë ¶°¢ª Î·È Ë μÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙfiÙ ÙË ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿‚·ÛË, η٤ÁÚ·Ê·Ó ÙÈ̤˜ ηٿ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙ ·È‰È¿ ·Ó¿ Á˘Ó·›Î·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· ›¯·Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ Â¤ÙÚÂ·Ó ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Û Â›‰· Ô˘ ¿ÊËÓ·Ó Ó· Ê·Ó› fiÙÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÙ·Ó Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÁÂÓÂÒÓ. ªÂÙ¿ ÙÔ 1990 fï˜ ÔÈ ÙˆÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜, ÏfiÁˆ ·Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ÂÈÙ·¯‡ÓıËηÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· Û‡ÁÎÏÈÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi, ηıÒ˜ ·ÊÂÓfi˜ Û η̛· ·fi ÙȘ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ·È‰È¿, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë Ì¤ÛË ËÏÈΛ· ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ù›ÓÔÓÙ·˜ Ù· 30 ¤ÙË.

H N›ÎË ‹Ù·Ó ‰È΋ Ì·˜... ¡∞π, fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Û·Ó ÙË ¡›ÎË ™·Ì·Ú¿, Â›Ó·È Û· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂȘ ÌÈ· Ó›ÎË ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Î·È ¤¯ÂȘ Ó· ÙÔ Ï˜: •¤ÚÂȘ; ΔË ÁÓÒÚÈ˙· ÙË ¡›ÎË! ÕÏψÛÙÂ, Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ¿¯·ÚÔ ÎÈ ·ÚfiÛˆÔ fiÛ· ÓÔÌ›˙ÂȘ ÚfiÛˆ· ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈο ı· Ù‡¯ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ; ÕÛ Ô˘, ÁÈ· οÔÈ· “ÂÒÓ˘Ì·” Ô˘ “ÁÓÒÚÈÛ˜” , ÌÂÙ¿ÓȈÛ˜ ÈÎÚ¿... ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔÓ √‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ‹Ù·Ó Î·È √‰ËÁfi˜ ∑ˆ‹˜, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÏ›‰·˜, Ù˘ ¯·Ú¿˜, Ù˘ ӛ΢. ∏ ÁÓˆÚÈÌ›· Ù˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÍÂΛÓËÌ· Û ÎfiÛÌÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜, Ò˜ ÙfiÙ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙ·ÌÒÓ·ÌÂ Û˘¯ÓfiÙÂÚ·. ªÔ˘ ÂÌÈÛÙ¢fiÙ·Ó ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ù˘ ÁÈ· Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· fiÓÂÈÚ¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ “ÂÍ‹ÓÙ· ·ÏËıÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘” Ô˘ ›¯Â ÛÎÔfi Ó· ÙȘ ·˘Í‹ÛÂÈ! “¡›ÎË ÌÔ˘, Ù˘ Ϥˆ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ÁÈ·Ù› ‰Â ÁÚ¿ÊÂȘ Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌ· ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·;” . ∫È ÂÓÓÔÔ‡Û· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹ ·‰ÂÏÊÔ‡ Ù˘, Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ·Ú·ÎÚ·ÙÈÎÔ› οÔÙ ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ, ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÙÚ·ÁÈ΋ Ô˘ ÌÔ˘ ‰ÈËÁ‹ıËÎÂ Î·È Ù˘ ›¯· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÙË ÁÚ¿„ÂÈ. ∏ ¡›ÎË ÁÈ· Ï›ÁÔ Û˘ÓÓ¤ÊÈ·ÛÂ, ÙÔ ÛÎÂÙfiÙ·ÓÂ, ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·Ó ÙÂÏÈο. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌfiÓÔ Ù˘ ¯·Ú¿˜, Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ÂÏ›‰·˜... ¶ÚÈÓ Ï›ÁÔÓ Î·ÈÚfi ÁÈÔÚÙ¿Û·Ì ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Ù· Ï‹ÚË ·ÓÔ›ÍÂˆÓ ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ Ù˘, ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÎÈ Ô‰ËÁÈΤ˜ Ì·Ï¿ÓÙ˜. ™ÙÈÁ̤˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜, ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜, ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Û ÁÂÌ›˙Ô˘Ó. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÙË Ï˘‹ıËη ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ê›ÏË ÌÔ˘ Ô˘ ¤Ê˘ÁÂ, ÙË ˙‹Ï„· ÌÔÚÒ Ó· ˆ. ΔË ˙‹Ï„· ÁÈ·Ù› Ë ¡›ÎË ™·Ì·Ú¿ ¯¿ÚËΠÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ¶fiÛÔÈ ·fi Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ¯·ÚÔ‡Ó; ™Ù· ÚÔÛÎÔÈο Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ· Ì¿ı·Ì ӷ ˙ԇ̠·›˙ÔÓÙ·˜. ∏ ¡›ÎË Ì·˜ ¤Ì·ı οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ë¯·ÌÂ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ: ªÔÚ›˜ fi¯È ÌÔÓ¿¯· ·›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ˙ÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ·›˙ÔÓÙ·˜ Ó· Âı·›ÓÂȘ... °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÙ›‰Ë˜

∂ƒÀ£ƒ√™ ™Δ∞Àƒ√™

∂Î·›‰Â˘ÛË ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ √ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜

¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ̤۷ ÛÙÔ Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤ÚÁÔ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ˘ ·Í›·˜ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô. ∞·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·: ÕÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ 18-55 ÂÙÒÓ. ∞ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ §˘Î›Ԣ ‹ ÂÍ·Ù·Í›Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ 8 .Ì. - 2 Ì.Ì., ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 56001 Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂.∂.™., Ô‰fi˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 255-°·Ì‚¤Ù· (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜).


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

√È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞™¶∞πΔ∂

KÔÌÌÒÙÚȘ, ÓÔÛËχÙÚȘ, ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ›, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ·fi Ù· ∂¶∞§ “ºπ§√Δ∏™”

∞ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ Δ·Ó˙·Ó›· °π∞ 2Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi˜ - ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “ºπ§√Δ∏™” Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ Δ·Ó˙·Ó›· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚ÔËı›·˜. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 9 - 18 πÔ˘Ó›Ô˘, ‰‡Ô ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (ΔÛÈ·ÙÛÈ¿Ó˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ·fi ∞ÏÌ˘Úfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ∂ÈÚ‹ÓË ·fi §¿ÚÈÛ·) ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙËÓ ∞ÊÚÈηÓÈ΋ ¯ÒÚ·, ÂΛ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Δ·Ó˙·Ó›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Δ·Ó˙·Ó›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘, ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó ÙÚfiÊÈÌ· (Ú‡˙È - Ê·ÛfiÏÈ· -Ï¿‰È - ÌÈÛÎfiÙ·) Û 15 ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ IRINGA (Kindamali - ipoasi - kipera Î.¿.). ∂›Û˘ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· (¶·¿ ª.) ‰È¤ıÂÛ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 3Ô˘ ËÁ·‰ÈÔ‡ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ Î·È ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ‰fiıËΠÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹˜, fiÔ˘ ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 250 ·È‰È¿. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘: “∂›Ì·ÛÙ ¤Ó· ۈ̷ÙÂ›Ô ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÁÈ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ª·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó Ë ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Û ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ªÈ· ÌÂÚ›‰· Ê·ÁËÙfi, ¤Ó· Ê¿ÚÌ·ÎÔ, ¤Ó· ÚÔ‡¯Ô ‹ Î·È ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ÂÏ›‰· Î·È ˙ˆ‹ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË. ªÂ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ì·˜ ÙË §¿ÚÈÛ·, ∏Ê·›ÛÙÔ˘ 41, Î·È ·Ú¿ÚÙËÌ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒÓÔ˘Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Ì·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ì ӷ ÛÙ·ıԇ̠‰›Ï· Û’ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰›Ï· ÛÙ· ·È‰È¿, Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ı‡Ì·Ù· Ù˘ Ì¿ÛÙÈÁ·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÛÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. Δ∏§. - F∞Ã: 2410-2380 84, 6972933730.

™ÎÈ¿ıÔ˜

ªÔ˘ÛÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈÎÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓfiÚÁ·ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 4 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 21.00 ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÙ˙È Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ‰‡Ô ºÈÏ·ÚÌÔÓÈÎÒÓ √Ú¯ËÛÙÚÒÓ, ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶√¢™. ΔÔ ˆÚÈ·›Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈ ‰‡Ô ºÈÏ·ÚÌÔÓÈΤ˜ √Ú¯‹ÛÙÚ˜ Î·È ı· ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÙÔ˘˜: Ô ™Ù¿ı˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶√¢™ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™∫¢∞Àº√ Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ¢‹ÌÔ˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜. ΔËÓ 15¯ÚÔÓË ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Û¯‹Ì·Ù· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ı· ÂÈÛÊÚ·Á›ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ∞‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘ Î·È ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ı· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô: ¡· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, Ó· Û˘Ó¿ÙÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜, Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙË Û‡ÛÊÈÍË Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘˜, Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ¿Û‚ÂÛÙË ÙË ÊÏfiÁ· ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÂÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓfiÚÁ·ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋.

ø

˜ ÎÔÌÌÒÙÚȘ, ÓÔÛËχÙÚȘ, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ, ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ›, Ì˯·ÓÈÎÔ› ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ‚ÚÂÊÔÓËÈÔÎfiÌÔÈ, ·ÈÛıËÙÈÎÔ›, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ÌfiÏȘ ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ (∂¶∞§) Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ™¯ÔÏ‹ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (∞™¶∞πΔ∂) μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ ÙÔ 80% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ ÙˆÓ ∂¶∞§, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÂÂȉ‹ ›¯Â ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ∞ÎfiÌË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ∂¶∞§, fiÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÌÂÛ·›· Î·È ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ¤Ú¢ӷ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∞™¶∞πΔ∂ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 500 ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Î·È ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜: ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∞™¶∞πΔ∂ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·ıËÁËÙ‹ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ Î. ∫ÒÛÙ· μ·˚Ó¿, ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ 2Ô˘ π∂∫ μfiÏÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ›ÙÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÙÔ §¤ÎÙÔÚ· ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. ∞. μ¤Ú‰Ë Î·È ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î. ∞ϤͷӉÚÔ ∫··ÓÈ¿ÚË. °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ¤Ó·˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË; ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ. ª¤Û· ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·ÊÔ‡ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ΛÓËÙÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹. ŒÓ· ÔÛÔÛÙfi Á‡Úˆ ÛÙÔ 40% ÂÈϤÁÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÁÈ·Ù› ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ∂›Û˘ ¤Ó· 40% ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ fiÙÈ Â¤ÏÂÍ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋

ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. ∂Ô̤ӈ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË fi¯È Ù˘¯·›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÎÔfi Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ΔÈ Â›‰Ô˘˜ fï˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó; √È Ì·ıËÙ¤˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 28 ›·Ó “ÎÔÌÌÒÙÚÈ·” , 27 “ÓÔÛËχÙÚÈ·” , 16 “˘‰Ú·˘ÏÈÎfi˜” , 16 “‚ÚÂÊÔÓËÈÔÎfiÌÔ˜” , ‰Âη¤ÓÙ “ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜” , ‰Âη¤ÓÙ “Ì˯·ÓÈÎfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ” , ‰¤Î· “·ÈÛıËÙÈÎfi˜” , ÔÎÙÒ “ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜” , ¤ÍÈ “ÁˆfiÓÔ˜” , ¤ÓÙ “„˘ÎÙÈÎfi˜” , ¤ÓÙ “ÏÔÁÈÛÙ‹˜” , Ù¤ÛÛÂÚȘ “Ì¿ÁÂÈÚ·˜” , Ù¤ÛÛÂÚȘ “ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸¿ÏÏËÏÔ˜” , ‰‡Ô “ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜” , ‰‡Ô “ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜” . √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ·-

ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜. ∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ÒÛÙÂ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË; √È Ì·ıËÙ¤˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÁÈ·Ù› ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈı˘Ì›· Â›Ó·È Ë ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. °È· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Ì¿ıËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∑ËÙÂ›Ù·È ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ· ‹ ÙÔ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜: ÚÒÙÔÓ, Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ οı ÊÔÚ¿ Ù˘ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ì ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Î·Ù¿Ù·ÍË Ù˘ ‡Ï˘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Ì ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù·. √ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ fiÙÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Â›Ó·È ¿¯ÚËÛÙ·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ‹ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÙÔ˘ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. √ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ fï˜ ÙÚfiÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ .¯. Ì ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, ı· ¤‰ÂȯÓ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ì ٷ ª·ıËÌ·ÙÈο Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ô ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ó· οÓÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, Ú¿ÍÂȘ, ÁˆÌÂÙÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∂›Û˘ ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ™ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ù· ·ÁfiÚÈ·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·fi ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÓÒ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÁÔ-

Ó¤ˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‹ §˘Î›Ԣ. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ÁÔÓ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÛÔ˘‰¤˜ Û ·ÓÒÙÂÚ˜ Û¯ÔϤ˜, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‹Ù·Ó ÂÚÁ¿Ù˜, ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÎÈ ·ÎfiÌË ÈÔ Ï›ÁÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 50% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ηϋ, ÂÓÒ ¤Ó· ·ÎfiÌË 30% ˆ˜ ̤ÙÚÈ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ; 45 ·¿ÓÙËÛ·Ó “ÌÔ˘ÛÈ΋” , 42 “Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” , 40 “Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ” , 30 “·ıÏËÙÈÛÌfi˜” , 33 “¯ÔÚfi˜” , 26 “∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜” , 19 “΢ӋÁÈ” , 21 ‰Ô˘ÏÂÈ¿” Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â›·Ó Ù· Ì˯·Ó¿ÎÈ·, Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·, Ô Î·ÏψÈÛÌfi˜. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “ηٿ fiÛÔ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ” , ·ÔÙÂÏ› ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· 35% ·¿ÓÙËÛ “Ï›ÁÔ” ‹ “ηıfiÏÔ˘” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, ¤Ó· 70% ÂÚ›Ô˘ ·¿ÓÙËÛ ıÂÙÈο ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ì·ıËÙÔÎÂÓÙÚÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ Ì·ıËÙ‹, ¤¯ÂÈ ˘ÏÔÔÈËı› ηٿ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.

°È· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ËÌÂÚ›‰·

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ª∂ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ë ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ. ∏ ËÌÂÚ›‰· ›¯Â ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ™ÙËÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÏÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ “‹Ù·Ó Ì›· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË, fiÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ȉ›·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, fï˜ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙÔ› ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·Ùfi-

ÙËÙ·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 200 ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ÂÎÙ¿ÛÂȘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘˜ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ-

¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÓ¤ÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ¤ÓÙÔÓÔ, ηıÒ˜ Ë Â¤Ó‰˘ÛË ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÔȯ›·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 200 ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÚΈÓ. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ “›ӷÈ

¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ Â˘ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È 100 ÎÈÏÔ‚¿Ù. ∂Âȉ‹, ÏÔÈfiÓ, Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Â›Ó·È ÛÊȯً, Ë ∂∞™ μfiÏÔ˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ËÌÂÚ›‰·˜. ø˜ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈԇ̷ÛÙ ¿ÌÂÛ·, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯·Ì ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∫·ÏÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÛÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

ŒÚ¢ӷ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ÁÈ· ÙË ˙‹ÙËÛË Û ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

£ÂÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Û ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË

Ã

·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ÂȯÂÈÚ› ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ··ÈÙ› Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÁÔÚ¿. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 335 ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ˙‹ÙËÛ˘ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÙˆÓ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘, Ù˘ ¢ÔÌ‹˜ ∫∂∫ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ∞.∂., Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·, ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ó¤Â˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ Û·Ó›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À ∏ ¤Ú¢ӷ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª Î. ¶. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ηıÒ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ·fi 5 ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË Î·È ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ·˘Ùfi ‰Â›ÁÌ· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È Ë ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ·È¯Ì‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙˆÓ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ô˘ ÂÓÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘.

√È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÔÈ ÙÚÂȘ ÎÏ¿‰ÔÈ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Â›Ó·È Ô ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ë ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ÔÈ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Δ¿ÛÂˆÓ / ¶ÚÔÔÙÈÎÒÓ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: -ΔÔ 13% ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÚԂϤÂÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, ÂÓÒ ¤Ó· ¿ÏÏÔ 11% ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ì›ˆÛË, ÙÔ 66% ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÛËÌÂȈı› η̛· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ÙÔ 11% ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ÙÔ 2010 Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ +2%, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÔÚȷο ıÂÙÈÎfi. -¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Û ¤ÓÙ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂη ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚԂϤÔ˘Ó ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ 2010, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÏ¿‰ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ÛÙȘ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰‡Ô ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÔÈ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈΤ˜. - √È ÈÔ ıÂÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘, fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ +14%. - ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·È Ì Ôχ ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÏ¿‰Ô Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ +13%. - ™ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘, Ô ‚·ıÌfi˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÔÈΛÏÏÂÈ ·fi ÎÏ¿‰Ô Û ÎÏ¿‰Ô. ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛËÌÂȈı› ÛÙȘ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÏ¿‰Ô Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ +6%. - ™˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ΔÔ̤·, fiÔ˘ ÔÈ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ +5% Î·È +4% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. - ªÂ›ˆÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠ۠ÙÚÂȘ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜. √È ÈÔ ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÕÏÏˆÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ›, æ˘ÎÙÈÎÔ›, À‰Ú·˘ÏÈÎÔ›, ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ™˘ÓÂÚÁ›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ), fiÔ˘ ÔÈ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ -23%. - √È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌËϤ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘, fiÔ˘ ÔÈ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ -9% Î·È -8% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. - ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÚԂϤÔ˘Ó Î¿Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ∞’ ∂Í¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Ì ÙȘ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ 4%. - Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÔÈ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈΤ˜.

¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∏ ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠‰Â›ÁÌ· 23 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜. ∞fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¤ÍÈ ÛÙȘ ‰¤Î· ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 10 ¿ÙÔÌ·, ÙÔ 22% ›¯Â ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ·fi 11 25 ¿ÙÔÌ·, ÙÔ 13% ‰È¤ıÂÙ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 50 ¿ÙÔÌ· Î·È Ù¤ÏÔ˜ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 4% ··Û¯ÔÏÔ‡Û ·fi 26 Ò˜ 50 ¿ÙÔÌ· ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ó¤ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “™Â ÔȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÚԂϤÂÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Û·˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·” , ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÁÈ· ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÚÔ-ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó Ó¤· ÛÙÂϤ¯Ë Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ - ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ™ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÚÒÙ˜ Û ˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: - ªË¯·ÓÈÎÒÓ - ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÚԂϤÔ˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ó¤ˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 26% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Ì ÔÛÔÛÙfi 17%, √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi Â-

ÌÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡. ™ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÚÔ-ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∏ ηÙËÁÔÚ›· ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ï›ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÔÈ ∂ÚÁ·ÙÔÙ¯ӛÙ˜, ÔÈ ∞ÓÂȉ›Î¢ÙÔÈ ∂ÚÁ¿Ù˜, ÔÈ À·ÏÔÎfiÙ˜ - À·ÏÔı¤Ù˜, ÔÈ ΔÔÚÓ·‰fiÚÔÈ, ÔÈ ∂Ê·ÚÌÔÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ CNC. Ù·ÈÚÂÈÒÓ 13%, ™ÙÂϯÒÓ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ - Brand Manager, Ì 13%, ÂÓÒ ÔÛÔÛÙ¿ ÌÂٷ͇ 10% Î·È 4% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚԂϤÔ˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ó¤ˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: Δ¯ÓÔÏfiÁˆÓ ΔÚÔʛ̈Ó, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÃËÌÈÎÒÓ, ¯ËÌÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ªË¯·ÓÈÎÒÓ - ªÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁÒÓ, ™ÙÂϯÒÓ ∂ÊԉȷÛÙÈ΋˜ ∞Ï˘Û›‰·˜, ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡. °È· ÛÙÂϤ¯Ë Ì ÚÔ-ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: ∂ÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÙÒÓ Ì ÔÛÔÛÙfi ۯ‰fiÓ 35% ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ó¤ˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Û ·˘Ù¤˜, ∏ÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎÔÏÏËÙÒÓ Ì ÔÛÔÛÙfi 22%, Δ¯ӛÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 17%, ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ Á˘·ÏÈÔ‡ Ì ÔÛÔÛÙfi 13%, √‰ËÁÔ› Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÔÛÔÛÙ¿ ·fi 9% ¤ˆ˜ 4% ∂Ê·ÚÌÔÛÙ¤˜, ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ CNC, ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÎÏ·ÚÎ. ∏ ηٿÚÙÈÛË Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÏÏÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Û Ӥ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ¿ÙÔÌ· ·fi ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘˜. ΔÔ 70% ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÓÒ ÙÔ 61% ÚÔÛˆÈÎfi ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Ì ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÔÏfiÁÔ˘ ΔÚÔʛ̈Ó, ÙÔ˘ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡, ÙˆÓ ™ÙÂϯÒÓ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÃËÌÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ - §ÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔ˘, °ÂˆfiÓÔ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔ-ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÔÈ ∂ÚÁ·ÙÔÙ¯ӛÙ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ÔÈ √‰ËÁÔ›, ÔÈ ∏ÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎÔÏÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ¶ˆÏËÙ¤˜ Â›Ó·È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ÂÓÒ ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÃÂÈÚÈÛÙÒÓ ÎÏ·ÚÎ Î·È ÙˆÓ ∞ÔıËοÚȈÓ.

∂ȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ Û·Ó›˙Ô˘Ó ∏ ¤Ú¢ӷ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ Û·Ó›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜. √È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÔÈ Ôԛ˜ Û·Ó›˙Ô˘Ó ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·Ù¿ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÃËÌÈÎÔ‡ - ÃË-

√ ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ∏ ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠‰Â›ÁÌ· 36 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∞fi ·˘Ù¤˜ 34 ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 10 ¿ÙÔÌ· Î·È ÌfiÏȘ ‰‡Ô ›¯·Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·fi 11 - 25 ¿ÙÔÌ·. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “™Â ÔȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÚԂϤÂÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Û·˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·” , ÙÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ¤ÌÂÈÚÔ˘˜/Ú˜ ηıËÁËÙ¤˜ / ÙÚȘ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÙÔ 16% ·¿ÓÙËÛ ̷ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ 11% ηıËÁËÙ¤˜ / ÙÚȘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¿ÏϘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, fiˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ (8,33%), ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 8,33%, ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ 5,56%, ¯ËÌÈÎfi˜ 5,56%, ηıËÁËÙ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ 2,78%, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ 2,78%, ηıËÁËÙ‹˜-ÙÚÈ· Á·ÏÏÈÎÒÓ 2,78%. To ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ∫·ıËÁËÙ¤˜ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË, ÙË 2Ë ı¤ÛË Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ μÈÔÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ /Ù˘ ∫·ıËÁËÙ‹/ÙÚÈ·˜ ∫ÈÓ¤˙È΢ ÁÏÒÛÛ·˜. Δ¤ÏÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5% ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·.

√È ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ AÓ¿ÁÎË ÁÈ· ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ∏ ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠‰Â›ÁÌ· 35 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ. ŸÏ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 10 ¿ÙÔÌ·. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “™Â ÔȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÚԂϤÂÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Û·˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·” , ÙÔ 40% ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÏÔÁÈÛÙ¤˜ μ Ù¿Í˘, ÙÔ 29% ÁÈ· ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ∞ Ù¿Í˘, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‚ÔËıÔ‡˜ ÏÔÁÈÛÙÒÓ Ì ÔÛÔÛÙfi 23%. ∂›Û˘ ÛÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ, ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ §ÔÁÈÛÙ‹ ° Ù¿Í˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ, Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚԂϤÔ˘Ó ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ó¤Â˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ ∞ Î·È μ Ù¿Í˘, ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ÏÔÁÈÛÙ‹, ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ, ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ-

ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜.

∏ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· √È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÈÙÈÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ™ÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì ÔÛÔÛÙfi 48%, ÔÈ ªÔ˘ÊÂÙ˙‹‰Â˜ Î·È ÔÈ Δ¯ÓÈÎÔ› ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÔÛÔÛÙ¿ 22%, ∏ ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Û ‰Â›ÁÌ· 80 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ∂ÛÙ›·Û˘ & ¢È·ÛΤ‰·Û˘. ∞fi ·˘Ù¤˜ 65 ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 10 ¿ÙÔÌ· Î·È 15 ›¯·Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·fi 11 - 25 ¿ÙÔÌ·. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “™Â ÔȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÚԂϤÂÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Û·˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·;” , ÙÔ 75% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ™ÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˘˜ Ô˘ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi, 4 ÛÙȘ 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Ó¤· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó· ÛÙÂϤ¯Ë ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ §·ÓÙ˙¤Úˉ˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 29% Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ªÔ˘ÊÂÙ˙‹‰Â˜ (26%) Î·È ÔÈ ªÂÙÚ (20%). √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ Î·È §ÂˆÊÔÚ›ˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ˘·ÏϋψÓ. ¶·Ú¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 21% ·˘ÙÒÓ ıˆÚ› fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ™ÙÂϤ¯Ë ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÁÈ· ΔËÏÂʈÓËÙ¤˜ / ÙÚȘ. ∂›Û˘ ÛÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ªÂÛ·›Ô˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “∂ȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ˙ËÙ¿ÙÂ Î·È Û·Ó›˙Ô˘Ó ‹ Ï›Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Û·˜” ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì ÔÛÔÛÙfi 36% Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ / Ù˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¶ÒÏËÛ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ¶·Î¤ÙˆÓ. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢ Î·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô/Ë ∂ȉÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (14%) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ.

ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ¤ÏÏÂÈ„Ë Î˘Ú›ˆ˜ ¶ˆÏËÙÒÓ Û ÔÛÔÛÙfi 28% Î·È À¢ı‡ÓˆÓ ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi 16%. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÔıËοÚÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™ÙÂϤ¯Ô˘˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÔÛÔÛÙfi 7% Î·È 5% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ À¢ı‡ÓÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ù˘ ∫ÔÙÔÚ¿ÙÚÈ·˜, ÙÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¶ˆÏËÙ‹ Î·È ÙÔ˘ À¢ı‡ÓÔ˘ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó Ó¤Â˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È, ÔÈ ™ÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ, ÔÈ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ∂ÛÙ›·Û˘, ÔÈ Δ¯ÓÈÎÔ› ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È ÔÈ ™ÂÊ Â›Ó·È ÚÒÙÔÈ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ÙÔ 67% ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÎ·È‰Â˘ıÔ‡Ó ÔÈ ¶ˆÏËÙ¤˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È, ÙÔ 15% ÔÈ ∞ÔıËοÚÈÔÈ Î·È ÔÈ À‡ı˘ÓÔÈ ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ 10% ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ À¢ı‡ÓÔ˘˜ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ.


¶∂ƒπ∏°∏™∏

20

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

£ÂÚÈÓfi ÏÈÔÛÙ¿ÛÈ ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜

°¿ÌÔ˜ ÛÙË ™¯ÔÈÓÔ‡Û· ¤Ó· ÙÛÔ‡ÚÌÔ ·fi ‰·‡Ù·, ͯ‡ÓÔÓÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ηÏ› Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÎÈ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏ¿ÎÂÚÔ ÙÔÓ Ï·˚Ófi ÙÔ›¯Ô Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ¿˜. √È ÛÎȤ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û·Ó Â›Ó·È Ï·ÌÂÚfi˜ Ô ·Û‚¤ÛÙ˘. √ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÔ‡ÛÎÂÌ· ÛÙÔ ÏÈÓfi ÙÔ˘ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. √È ‚Ï¿Ìˉ˜ ÈÛÙ›ÏÈ ·fi Ù· ÌÚ¿ÙÛ· Ò˜ ÙȘ ÂˆÌ›‰Â˜. ∫È Ô „¿ÏÙ˘, ·ÔÎÔÌ̤ÓÔ˜ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ Ù¤Ú˘Á·, Ó· „ÂÏÏ›˙ÂÈ ÙÚÔ¿ÚÈ· Ô˘ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ·ÎÔ‡ÂÈ...

∫›ÌÂÓÔ-ºˆÙÔÁڷʛ˜:

∫Àƒπ∞∫√™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À

¢

˘Ô ·È‰È¿ ·’ ÙÔÓ ¶ÂÚ·›·, ÁÂÓÓË̤ӷ ÛÙË ™¯ÔÈÓÔ‡Û·, Î¿Ó·Ó Ú¿ÍË Ù’ fiÓÂÈÚÔ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜. ¡· ·ÓÙÚÂÊÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÓËÛ›. ªÂ ÌÔÌ¿Ú‰Â˜, ÛÙڷηÛÙÚԇΘ, Ì ‚ÈÔÏÈ¿ Î·È Ì ϷÁÔ‡Ù·. ∫·È Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ›, ·˘Ùfi¯ıÔÓ˜ Î·È ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙ˜. ∫È fiÛÔÈ Í¤ÓÔÈ, ÙÔ˘˜ ÙÚÒÂÈ Ë ÂÚȤÚÁÂÈ·, ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ÎÈ ·˘ÙÔ›, ÛÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ì· Î·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È... √ Á¿ÌÔ˜ ÛÙËÓ ¶·Ó·ÁÈ¿ ÙËÓ ∞ηı‹. ∫·È ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ μÚ¿¯Ô, ÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ÂıÂÚÔ‡. ªÈÛfi ÙÛÈÁ¿ÚÔ ‰ÚfiÌÔ˜.

*

* ¶·Ú·ÌÔÓ‹ Ù’ ∞˚ÏÈfi˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ΢ÎÏ·‰ÔÓ‹ÛÈ. Δ· ÌÂÏÙ¤ÌÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÌ˘Ù›ÛÂÈ, Áχη Ô Î·ÈÚfi˜ ÎÈ Ë ·‡Ú· Ë ı·Ï·ÛÛÈÓ‹ ‚¿ÏÛ·ÌÔ Î·È ·ÁÈÔÓ¤ÚÈ. ∫¿Ùˆ ÛÙÔ ΔÛÈÁÎÚ¿‰Ô Ë ÌÂϤÓÈ· Ë ·ÌÌÔ˘‰È¿, ÙÔ ‚·ı‡ Á·Ï¿˙ÈÔ Ô˘ ÛÌ›ÁÂÈ Ì ÙÔ ˙·ÊÂÈÚ¤ÓÈÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ÔÛÂȉˆÓ›·˜, Ù’ ·ÚÌ˘Ú›ÎÈ·, ÙÔ ÛÔ˘ÚˆÙfi ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ Î·È ¤Ú· Ë Ì˘ÛÙÈ΋ ÎÈ ·ÚfiÛ‚·ÙË ‚›ÏÏ· ÙˆÓ “·Ú¯·›ˆÓ” , ·ÏÏ¿ ÎÈ Ë ˘Ô‚Ú‡¯È· ÓËÛ›‰· Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÙÔ˘ ΔÛÈÁÎÚ¿‰Ô˘ - ·ÁÏ·˝˙Ô˘Ó ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi η̂¿ Î·È Î·ÏÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· ÛÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· Ù’ ·ÛΤÚÈ ÙˆÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ. §ÈÎÓ›˙ÔÓÙ·È ··Ï¿ Ù· ‰ÈοÚÈÓ· Î·È ÔÈ ÊÂÏԇΘ. ∏ “ƒÔ‰fiÎÏÂÈ· ÎÈ Ë “AÏÈÛ¿¯ÓË” ÁÔ˘ÚÁÔ˘Ú›˙Ô˘Ó Û’ ¤Ó·Ó ¤ÙÚÈÓÔ ·Î¿ÚÈÓÔ ˘ı̤ӷ. ∫¿ÔȘ Û˘ÏÊ›‰Â˜ ·’ ÙËÓ Ì·ÚÌ·ÚÈ¿, fiÏÔ ÌÂϤÓÈ· Û¿Úη Î·È ÎÔÚÌ› ÁÏ˘Ùfi, Á˘ÚÔʤÚÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·¤Úˉ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. * ∂›¯·Ó ¿ÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ Ù· fiÚ-

ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ Ó‡Ê˘ Ì ٷ ÙÔ‡ÏÈ·

ªÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ ÁÈ· ·Ó·ÌÓËÛÙÈΤ˜

Á·Ó· ÛÙÔ ÛÈÙÈÎfi Ù˘ Ó‡Ê˘. ¡· ÙË ÛÙÔÏ›ÛÔ˘Ó Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·È Ó· ÙËÓ ÓÙ‡ÛÔ˘Ó Ì ÓfiÙ˜ Î·È ÙÂÙÚ¿ÛÙȯ·. ∫È ÂΛ Ó· ȉ›˜ Ô Ì¿ÏÔ˜. ∏ ÛÔ‡ÛÙ·, ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ... ⁄ÛÙÂÚ· ‹Á·Ó ÛÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡. ∫·È Í·Ó··›Í·Ó Ù· ‚ÈÔÏÈ¿. ∫·È ¯fiÚ„ ›Û·Ì ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ù’ ·ÁfiÚÈ Ô‡ÓÙ˘Ó·Ó Á·ÌÚfi... ΔÔÓ ‹Ú·Ó Û·Ó ÛÙÔÏ›ÛÙËΠÎÈ ·fi ÙË ªÂÛ·ÚÈ¿ ÙÔÓ Ê¤Ú·Ó Ò˜ ÙË Ó‡ÊË. ∫È ÂΛ Û¿Û·Ó ÙÔ Úfi‰È. ∫È fiÏÔÈ Ì·˙› ÎÈÓ‹Û·ÓÂ, Ì ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÌ‹, Ó·ÚıÔ‡Ó ˆ˜ ÙËÓ ∞ηı‹. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‚Á‹Î·Ó Ô‡ÏÔÈ ÔÈ ÓËÛÈÒÙ˜, ÍÂÚ·ÎÈ·ÓÔ› „·Ú¿‰Â˜, ÓÈ¿ÓÈ·Ú· Î·È Á·‚ÚÈ¿‰Â˜, ·¯Ô˘Ï¤˜ ÓËÛÔÙÔԇϘ ηÈ

Û·ÓfiÙÚȯÔÈ ˙¢Á¿‰Â˜, Ì· Î·È Í¤ÓÔÈ ·ÚÎÂÙÔ› Ô˘ ¯·˙‡·Ó Ì’ ·ÓÔȯٿ Û·ÁfiÓÈ· Î·È ÛÙfiÌ·Ù· ͯÂÈψ̤ӷ ÙËÓ ÔÌ‹ Î·È ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Î·È ÙÔ˘˜ Ú·›Ó·Ó ̒ ¢¯¤˜ Î·È ·ÓıÔ¤Ù·Ï·. ∏ ÔÌ‹ ¤Ú·Û ٷ ÌÂÛÔÚÔ‡ÁÈ·, ÙË ‰ËÌÔÛÈ¿, ÙȘ ÏfiÙ˙˜ ÎÈ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∞ηı‹. ∏ ÂÎÎÏËÛÈ¿ ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ªÂ ÙÚÂȘ Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜ ÙÚÔ‡ÏÔ˘˜, ‰˘Ô ηÌ·Ó·ÚÈ¿ ÎÈ ¤Ó· ÙÚ›ÎÏÈÙÔ Ó·fi. √ÏfiÁ˘Ú· ÏÂ˘Î¿ ·Ú¯ÔÓÙfiÛÈÙ·, ·Û‚ÂÛو̤ӷ, ηı·Ú¿, ÁÈ· ÙË Á·Ì‹ÏÈ· ÙÂÏÂÙ‹. * √ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ

ÛÙ’ ·ÓÒÊÏÈ. æ·Ú¿˜ ‹ ·ÁÚfiÙ˘ Ì¿ÏÏÔÓ „·Ú¿˜, ‰È¯Ù˘¿Ú˘ - Ì „ˆÌˆÌ¤Ó· ‰¿¯Ù˘Ï· Î·È ÊϤ‚˜ ·fi ÁÚ·Ó›ÙË, ͤÓÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ, ÓÙÚÔ·Ïfi˜, ÚÔ‰ÔÎfiÎÎÈÓÔ˜, ·Ê‡ÛÈÎÔ˜ Î·È ·ÙÂÏ‹˜, ÛÙË ÓÔÌÔÙ¤ÏÂÈ· Ù˘ ÎÔ˘Ì·ÚÈ¿˜, ÛÙ¤ÎÂÈ ÎÔÏÒÓ· ·‰Ú·Ó‹˜, Ì ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӷ ¯¤ÚÈ·, fiÌÔÈ· Ì ÛÌÈÏÂ̤ӷ ıˆÚ¿ÎÈ·, Ô‡ÙÂ Î·Ó ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ. √ Á·ÌÚfi˜ ·ÂÈΛÓËÙÔ˜ - ÙÔÓ ·›‰Â„Â Ë ÚÔ˘ÊÈ¿Ó· Ë ÍÂÓÈÙÈ¿ Ï·ÌÂÚfi˜, ÏÔÁ¿˜, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÌÔÈ¿˙ÂÈ ‰Â̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Ï·Ì¤ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ÙÔ˘. ∏ Ó‡ÊË ÁÏ˘ÎÈ¿, ÓÔÛÙÈÌԇϷ, ·‰‡Ó·ÙË, ÛÙ’ ·fiÛÎÈ· ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡. √È ÁÔÓÈÔ›, ÔÈ ıÂÈÔ›, Ù· Í·‰¤ÚÊÈ·,

Δ· fiÚÁ·Ó· ÙÔ ¯·‚¿ ÙÔ˘˜...

ŒÍˆ ·’ ÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ ÙÔ ‚ÈÔÏ› ·Ó·ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙȘ Îfiډ˜ ÙÔ˘, ÛÂÁÔÓÙ¿ÚÂÈ ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ÙÔ Ï·ÁÔ‡ÙÔ. ¢›Ï· ÙÔ˘˜ ˘·›ıÚÈÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¿‰Â˜, ηӷÎÂ‡Ô˘Ó Ù· fiÚÁ·Ó·. ŸÏÔÈ Ì˜ ÛÙ· ÌÔÛ¯Ô̇ÚÈÛÙ· Ô˘Î¿ÌÈÛ· Î·È ÙȘ ¢ˆ‰È¤˜ ÙÔ˘ ı¤ÚÔ˘. ∂Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ʤÚÓÂÈ ‰¤Î· ·Î¤Ù· ÙÛÈÁ¿Ú·, Ù’ ·Ôı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ·¯È¿ ¯Ô‡ÊÙ· ÙÔ˘ Ï·Ô˘ÙȤÚË. ∫Ô˘Ì¿ÓÙÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË, Ì·ÎÚÈ¿ Ó‡¯Ù· Ô‡Ú¯ÂÙ·È - Î·È Ò˜ Ó· ʇÁÂÈ ·Ífi‰Â˘ÙË... √ ‹ÏÈÔ˜ ¤ÊÙÂÈ Ï¿ÁÈ· Î·È ÓÔÙ›˙ÂÈ Ì ÙȘ ÏfiÁ¯Â˜ ÙȘ ÌÂϤÓȘ Ù’ ·Û‚ÂÛو̤ӷ ÙÔ›¯ÂÈ·, Ù· ı˘ÚfiÊ˘ÏÏ·, ÙÔ ÏÔ˘Ï·Î› ÔÚÙ¤ÏÈ. ŸÏ· ‚¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÌÈ¿˜ ÛÙ·Ú¤ÓÈ·, ÛÔÎÔÏ·ÙÈ¿ ÎÈ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÂÈÏÈÓÔ‡, ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È Ù˘ ·Á¿˘. √È Í·‰¤Úʘ ÎÈ ÔÈ ÌÈÎÚ·Ó˄Ȥ˜ Ì ÂÚ›Ù¯ӷ ˙ˆÓ¿ÚÈ·, Ì·ÎÚ˘ÊÔ‡ÛÙ·Ó· Î·È Ì ʷډȿ Û·Ï‚¿ÚÈ·, ÂÚÓÔ‡ÓÂ Û·Ó ·Èı¤Ú˜ ·ÔÏ˘Ì·ÓÙÈÎÔ› Î·È ·Ú·ÊÔ˘ÛΈ̤ÓÔÈ, ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·Î¿Ï˘ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ¿˜. ∂Λ fiÔ˘ ÊÂÁÁÔ‚ÔÏ¿ÂÈ ÙÔ ·ÚıÂÓ› ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÎÈ ÔÈ Úfi‰ÈÓ˜ ‰·Ó٤Ϙ Î˘Ì·Ù›˙Ô˘Ó Û·Ó ·ÈÒÚ˜, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ·Û‚¤ÛÙË Î·È ÛÙËÓ Ò¯Ú·. ΔÔ ‚ϤÂȘ, ÙÔ ‰È·‚¿˙ÂȘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ÛÙȘ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜, ÛÙ·

ÌÈÛfiÁÂÏ·. √ÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈ· ÁÔ‚¿ÎÈ·, ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ìfi‰· - ÁÈ· ÓËÛÈ¿ Î·È ÙÂÏÂÙ¤˜- ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ·˘Ù¿ ÙË ¯¿ÚË ÙÔ˘˜. ΔÔ ·Ú·Ó˘Ê¿ÎÈ ÙÛÈÚ›˙ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ÙÔ‡ÏÈ·. ™‡ÓÓÂÊÔ ¤ÊÙÂÈ ÙÔ Ú‡˙È ÛÙȘ Ï¿Ù˜. ÛÙ· ÌÔ‡ÛÙ·, ÛÙÔ˘˜ Ï·ÈÌÔ‡˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ÓÈfiÓ˘ÌʈÓ. ∫È Ô ·¿˜ Ó· ˆÚ‡ÂÙ·È ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ ÛÂÙfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ... ∫·È Ó· ˙ËÙ¿ÂÈ Ô ‰fiÏÈÔ˜ Ó’ ·ÎÔ˘ÛÙ› Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡. ª¿Ù·È·! ΔÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÏÔÁ¿ÚÈ ÂÈÛÎÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ıÂ˚Îfi ÌÓËÌfiÓÈÔ... ∫È ÔÈ ÊˆÓ¤˜, Ù· ÛÔ‡ÛÔ˘Ú·, Ù· Á¤ÏÈ· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¿ÚıËη, ÛÙÔÓ ÚfiÓ·Ô, ÛÙȘ Îfi¯Â˜, ÙÚ˘ÒÓÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·’ Ù· ÛÙ·Û›‰È·... ¢Ú·ÛÎÂÏ¿ÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ·Î¿ıÂÎÙÔ. * Δ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·¿ ÛÙ·˘ÚÒÓÔ˘Ó ٷ Û٤ʷӷ. ∫·È Ù· ηı·ÁÈ¿˙Ô˘Ó. ŒÍˆ ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÛÙ·ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚fiÌ‚Ô. ΔÔ Êˆ˜ ¤ÊÙÂÈ Ì·Ï·Î¿, ηıÒ˜ ÙÔ ‚ÈÔÏ› ·Û¯›˙ÂÈ Ó· Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ› Ì ÙÔ Ï·ÁÔ‡ÙÔ. ÕÏÏÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Êˆ˜ ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ. ∂ÛÂÚÈÓfi, ‰È¿˘ÚÔ ÎÈ Ô˘Ú·ÓÔÔÈË̤ÓÔ. ªÈ· ڈ̷›·, Ì ÎÔÌ„fi ·Ì¿ÓÈÎÔ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ ·‚¤ÚÙ·, ÙË Ó‡ÊË, ÙÔ Á·ÌÚfi, ÙÔ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ, ÙȘ ÏfiÙ˙˜, Ù· fiÚÁ·Ó·. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·›ÚÓÂÈ Ô ·¤Ú·˜ Ô Ì·Á¿Û·˜ ÙÔ Ï·˚Ófi ÙÔ Û¿ÏÈ ÎÈ ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó Ï›Á· ‚·¯, ÙˆÓ ˙¢Á¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛËÎÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ fiıÔ˜ ›Û·Ì ÙË ÛοϷ Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡. √ ›‰ÚÔ˜ ¿ÂÈ ÂÚ›·ÙÔ, ÛÙ· ÛÙ‹ıÈ· Î·È ÙȘ ·Ì·Û¯¿Ï˜ ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ. ∞‡ÚÈÔ Â›Ó·È Ù’ ∞˚-§Èfi˜... ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ٷ ÎfiÙÛÈ· Î·È ‚·ÛÙ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ÍÂÓ‡¯ÙÈ Î·È ‚ÁÔ˘Ó ·ÏÒ‚ËÙÔÈ ·fi ÙÔ ÌÂıÔÎfiÈ, ı· ·Ó’ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ¿, Ô‡¯ÂÈ ·ÓËÁ‡ÚÈ ·ÍË̤ڈÙÔ.


2/

¢π∞¢ƒ√ª∂™ - ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ™·‚›Ó· °È·ÓÓ¿ÙÔ˘ - ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË

3

-«√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ¿ÎÔ˘» Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË -«π›˜» ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ¶. ÷˚οÏË Î·È °. ∞Ṳ́ÓË

4

- «ΔÚˆ¿‰Â˜» ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë Ì ÙË §˘‰›· ∫ÔÓÈfiÚ‰Ô˘ - «¶ÏÔ‡ÙÔ˜» ·fi Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ £Â¿ÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ - ™·ÙÈÚÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË ·fi ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ

5

- ª·ÙÈ¿ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ë Û¯¤ÛË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ - £Â·ÙÚÈÎfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ì ԉËÁfi ÙËÓ «∂˘Ù˘¯›·»

6

∞ºπ∂ƒøª∞: ª¡∏ª∂™ ∞¶√ Δƒπ∫∂ƒπ - ∞Ú¯ÔÓÙÔ¯ÒÚÈ ¯ˆÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ Ì ʈ˜, Èڛ˜ ‡‰Ú¢ÛË, ·ÏÏ¿ Ì ÙȘ ËÁ¤˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

ªÂ¡Ô˘ Κουρδίζοντας χορδές στις γειτονιές Μετά την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, που απλώθηκε τον Ιούνιο από την παραλία του Βόλου μέχρι τα Παλιά, ο Ιούλιος έρχεται να σκορπίσει ελληνικούς και ξένους ήχους σε ένα πρόγραμμα συναυλιών από τις πιο κοντινές μέχρι πιο τις απομαΤου Δημήτρη κρυσμένες γειτονιές του Βόλου. Ράλλη Τον περασμένο μήνα χιλιάδες νέοι, με τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις της Γιορτής Μουσικής έδωσαν πνοή, με την κινητικότητά τους, σε δημόσιους χώρους της πόλης. Το κίνητρο δεν ήταν μόνο τα μουσικά σχήματα, άγνωστα σε ένα ευρύτερο κοινό, αλλά η συνεύρεση για λίγες ώρες. Εικοσάρηδες και τριαντάρηδες στην πλειοψηφία τους ήταν όσοι συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μια γενιά, που το εργασιακό της μέλλον εμφανίζεται πιο δυσοίωνο από άλλοτε, αναζητούσε διέξοδο, μαζί με μία αίσθηση συλλογικότητας που αναπτυσσόταν κατά τη συνάθροιση. Μετά το χειμωνιάτικο στρίμωγμα και λίγο πριν το καλοκαιρινό άδειασμα της πόλης οι γειτονιές εμφανίζονται πάλι πιο ανοιχτές, πιο φιλικές στο σμίξιμο των ανθρώπων. Η μουσική επιχειρεί να στήσει τις δικές της γέφυρες, να οικοδομήσει νέες συλλογικότητες. Μια άλλη νότα επιχειρείται να δοθεί σε μια καθημερινότητα δύσκολη, με μετρημένες επιλογές. Οι συνοικίες αποκαλύπτουν τις διαφορετικές όψεις

ʈÙfi: £∞¡∞™∏™ μ∞ƒ∞∫§πøΔ∏™

τους, την ποικιλία του χώρου που μας περιβάλλει, την άνεση που μπορεί να χαρίσει. Κάποτε ένας βραδινός περίπατος σε αυτές μοιάζει με περιήγηση σε έναν ολόκληρο κόσμο. Από μια καλοκαιρινή έξοδο μπορεί να μαζευτούν πληροφορίες για την γνωστή - άγνωστη περιοχή, λέξεις και εικόνες που ένα δελτίο ειδήσεων δύσκολα μπορεί να προσφέρει. Αν και άλλαξαν, οι γειτονιές δεν έπαψαν ποτέ να υπάρχουν. Όπως δεν έλειψε η επικοινωνία των γει-

τόνων, παρότι μεγάλωσαν τις αποστάσεις τους. Ούτε σταμάτησαν οι αλληλοεξυπηρετήσεις, παρόλο που οι γνωριμίες τους περιορίστηκαν στις απαραίτητες και η επαφή έγινε στην καλύτερη περίπτωση για τα στοιχειώδη. Ήταν αναμενόμενο ωστόσο να τρυπώσει στις γωνιές της κι η αδιαφορία, η αποξένωση, ακόμη κι η επιθετικότητα. Οι εκδηλώσεις σε συνοικίες της πόλης είναι νέοι τρόποι συνάντησης, εξοικείωσης με τον άλλο. Δίνουν κάποιες ευκαιρίες επαναπροσέγγισης, εκεί όπου η προσωπική επαφή το καλοκαίρι κερδίζει έδαφος. Οι μουσικές στις γειτονιές είναι απλά αφορμές να κουρδίσουμε μερικές ευαίσθητες χορδές.

7

- ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ı·Ï·ÛÛÈÓ‹˜ ηÛÙÚÔÔÏÈÙ›·˜ ˆ˜ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ fiÏ˘

8-9

- √È ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ΔÚ›ÎÂÚÈ

10

- H ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÚ·Ê‹ Â˘Úˆ·›ˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·

11

- ∞ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ªÔ˘Û›Ԣ §Ô‡‚ÚÔ˘ ·fi ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË

12

- ∏ ª¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· ÛÙ· fiÚÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ıÚ‡ÏÔ˘ - «AÓ‡ÚÂÙÔÈ Ó‹ÛÔÈ» Ì ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ

13

- «ΔÔ ÓfiËÌ·» Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· - «Ã›ÏȘ Î·È Ì›· Ó‡¯Ù˜» ·fi ¿Ú·‚· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

14

- ¡¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ƒ‹Á· - ™·ÓÙÔÚ›ÓË: ∏ Ì·Á›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·fi „ËÏ¿

15

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜

16

E¶IME§EIA: ¢HMHTPH™ PA§§H™ KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA: °IANNH™ M¶I™¢PA™

ΔÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÛÙË ¡. πˆÓ›· ·fi ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÛË ∫Ú·Ù›‰Ë

Η γλυπτική έκφραση της γενοκτονίας Ποντίων Tου ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ Τώρα που οι παράτες τελείωσαν και οι λόγοι και τα λογύδρια ξεπνόησαν και οι πάντες αποσύρθηκαν, νομίζω πως πρέπει να πλησιάσουμε και να μελετήσουμε το Μνημείο που στήθηκε στο Άλσος Βαλαχή της Ν. Ιωνίας, για να θυμίζει τη φρικτή γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους στην προσπάθεια εθνοκάθαρσης που επιχείρησαν στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Η μνημειακή γλυπτική διαφέρει από την αισθητική αντίληψη μιας απεικόνισης. Και διαφέρει, γιατί ο προορισμός της αποσκοπεί στην αναβίωση, τη συντήρηση και την επισήμανση ενός ιστορικού γεγονότος, κατά τρόπο που ο θεατής του μνημειακού έργου να μετέχει στην αναβίωση του γεγονότος. Το Μνημείο, που πριν λίγο καιρό αποκαλύφθηκε στη Ν. Ιωνία, με τη φροντίδα της Ένωσης Ποντίων, αλλά και του Δήμου, αυτόν ακριβώς τον σκοπό εξυπηρετεί. Το Μνημείο στο σύνολό του και η γλυπτική του παράσταση στο ύψος λίγο πιο πάνω από τον άνθρωπο, είναι δημιούργημα ενός ευαίσθητου καλλιτέχνη που εδώ και είκοσι χρόνια δραστηριοποιείται και δημιουργεί στο Βόλο, που πλέον θεωρείται πατρίδα του. Πρόκειται για τον αρχιτέκτονα λίγο απέχει από τη λήψη του πτυχίου του - και δεξιοτέχνη και εμπνευσμένη Γλύπτη Αναστάση Κρατίδη, που το έως τώρα καλλιτεχνικό του έργο έχει επανειλημμένα διακριθεί και βραβευτεί. Κι ανάμεσά τους η περίφημη προτομή της Μελίνας Μερκούρη, του Δρομέα της κρεμαστής γέφυρας Ρίου-Αντιρίου, του αγάλματος του Χαρίλαου Τρικούπη, τα αποκαλυπτήρια του οποίου θα γίνουν στις 6 Ιουλίου στο Αντίρριο, δίπλα στη Γέφυρα που ο ίδιος οραματίστηκε, της προτομής του Χριστόδουλου, αλλά και μιας πληθώρας άλλων γλυπτών συνθέσεων που κοσμούν τον ελληνικό χώρο. Ο Αναστάσης Κρατίδης είναι Πόντιος στην καταγωγή, δεύτερης και τρίτης γενιάς. Έζησε στη Γεωργία, όπου κατέφυγαν διωγμένοι οι προπάτορες και σπούδασε στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Οι σπουδές του υπήρξαν στέρεες που του έδωσαν τη δυνατότητα να τις αξιοποιήσει στο μεγαλόπνοο έργο του, που το χαρακτηρίζει η ευαισθησία, η εικαστική αναζήτηση και η εφαρμογή αισθητικής διατύπωσης. Το Μνημείο της Γενοκτονίας των Ποντίων αποτελείται από ένα τριπρόσωπο μπρούτζινο σύμπλεγμα που αναπαριστά το διωγμό των Ποντίων από τις προαιώνιες πατρογονικές εστίες. Γιατί πέραν της σφαγής, οι Τούρκοι εφάρμοσαν και τη μέθοδο του διωγμού των Ποντίων μέσα στην έρημο, όπου οι περισσότεροι πέθαιναν από την πείνα και την κακουχία.Τα δύο αγκαλιασμένα πρόσωπα με την αγωνία εκφρασμένη στα πρόσωπά τους προσπαθούν, διωγμένοι στην έρημο, να πάρουν μαζί τους και τον εξουθενωμένο γέροντα με την ελπίδα διάσωσής του.Η απεικόνιση των τραγικών στιγμών του διωγμού βρήκε στη σμίλη του Κρατίδη τη μνημειακή τους και συνάμα εκφραστική αποτύπωσή της. Σπουδαίο έργο ενός οραματιστή καλλιτέχνη.

Μουσική περιπλάνηση στις συνοικίες του Βόλου Συναυλίες προγραμματίζονται για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου στις γειτονιές του Βόλου. Συγκεκριμένα, για τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. - 4/7 Πλατεία Νεάπολης, ώρα 21.00 “Ηθοποιός σημαίνει φως” Ένα αφιέρωμα σε γνωστά αλλά και άγνωστα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι Συμμετέχουν: Έρρικα Πατρικίου και Βασίλης Κουτσελίνης (τραγούδι), Μερόπη Βλαχογιάννη (ακορντεόν), Μαρία Ζίφκου (πιάνο), Γιάννης Πολίτης (μαντολίνο - μπουζούκι) - 18/7 Πλατεία Μεταμόρφωσης, ώρα 21.00 “Εδώ Λιλιπούπολη” Μια συναυλία - παράσταση με τα τραγούδια της θρυλικής ραδιοφωνικής εκπομπής ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ, που γαλούχησαν τρεις διαφορετικές γενιές και ξεσηκώνουν σε κάθε άκουσμα τους μικρούς και μεγάλους. Συνθέσεις των: Νίκου Κυπουργού, Δημήτρη Μαραγκόπουλου, Λένας Πλάτωνος και Νίκου Χριστοδούλου που ερμηνεύουν ο Βασίλης Αγροκώστας και η Έρρικα Πατρικίου. Συμμετέχουν ο Νώντας Αδάμος (ακορντεόν) και η Αρετή Προσήλια (πιάνο). - 18/7 Πλατεία Χιλιαδούς, ώρα 21.00 Συναυλία με το συγκρότημα ελληνικής μουσικής του Παύλου Πλάκα - 23/7 Πλατεία Νέας Δημητριάδας Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου στην παράσταση “Στη γειτονιά σας με αγάπη, νύχτα καλοκαιριού γλυκιά”, με επιλογή από την ξένη δισκογραφία (disko and other) και αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα στο Β’ μέρος. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Γιώργος Καρυδάκης. Σολίστ: Γιάννης Πολίτης και Βασίλης Σαμαράς. Τραγούδι: Θωμάς Σκοτίδας, Γιάννης Μπαλιάκος, Χριστίνα Ιωαννίδη. - 25/7 Νέα Δημητριάδα (υπαίθριο θέατρο οδού Θερμοπυλών), ώρα 21.00 Συναυλία με το συγκρότημα ελληνικής μουσικής του Παύλου Πλάκα - 28/7 Αλυκές, ώρα 21.00 Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου στην παράσταση “Στη γειτονιά σας με αγάπη, νύχτα καλοκαιριού γλυκιά”, με επιλογή από την ξένη δισκογραφία (disko and other) και αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα στο Β’ μέρος. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Γιώργος Καρυδάκης. Σολίστ: Γιάννης Πολίτης και Βασίλης Σαμαράς. Τραγούδι: Θωμάς Σκοτίδας, Γιάννης Μπαλιάκος, Χριστίνα Ιωαννίδη. - 30/7 Πλατεία Χιλιαδούς, ώρα 21.00 Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου στην παράσταση “Στη γειτονιά σας με αγάπη, νύχτα καλοκαιριού γλυκιά”, με επιλογή από την ξένη δισκογραφία (disko and other) και αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα στο Β’ μέρος. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Γιώργος Καρυδάκης. Σολίστ: Γιάννης Πολίτης και Βασίλης Σαμαράς. Τραγούδι: Θωμάς Σκοτίδας, Γιάννης Μπαλιάκος, Χριστίνα Ιωαννίδη.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

MOY™IKH / 3

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

∏ ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· Ì ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Ù·Âڷ̤ÓÙÔ ÌÈÏ¿ ÁÈ· Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ

Σαβίνα Γιαννάτου: Δεν ξεχωρίζω τραγούδια, αλλά φωνές που σημάδεψαν τη διαδρομή μου

Η

Συνέντευξη: ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ

κρυστάλλινη μελωδική φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου έχει χαρίσει στην ελληνική δισκογραφία μερικές από τις πιο εξαίρετες και βαθιά εντυπωμένες στη μνήμη όλων ερμηνείες. Εύθραυστη και αέρινη φωνή, έγινε γνωστή μέσα από τον κύκλο τραγουδιών της θρυλικής “Λιλιπούπολης” στα τέλη της δεκαετίας του ’70, έδωσε ένα ξεχωριστό ύφος στο “Σαμποτάζ” της Λένας Πλάτωνος, σημάδεψε την αισθητική μιας εποχής στα μελοποιημένα ποιήματα του Καρυωτάκη. Η δισκογραφία της περιλαμβάνει πάνω από 20 δίσκους και το ταλέντο της καταγράφηκε σε δουλειές, που ξεκινούν από τα μπαρόκ και τους θρησκευτικούς ανά τον κόσμο ύμνους, για να καταλήξουν σε σύγχρονα και παραδοσιακά τραγούδια. Συνεργάστηκε με το συγκρότημα “Πριμαβέρα εν Σαλόνικο” τραγουδώντας παραδοσιακά τραγούδια της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, τραγούδια της Μεσογείου, ενώ με τη δουλειά της “Παναγιές του Κόσμου” (ύμνοι αφιερωμένοι στην Παναγία από όλο τον κόσμο) βρέθηκε στο Νο 11 του “World Music Europe Chart”. Œ¯ÂÙ ‰ÒÛÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜, ·Ó·ÁÂÓÓËÛȷ΋˜ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ. ∏ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ·Ó·‚›ˆÛ˘ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ Û·˜ ÒıËÛ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜; Δεν είναι η ανάγκη της αναβίωσης. Η αρχή είχε γίνει με αφορμή μια ιδέα που είχε ο Νίκος Κυπουργός και κατέληξε στη δημιουργία του δίσκου “Νανουρίσματα”. Ο δίσκος αυτός μάλιστα αφιερώθηκε στην κόρη του. Ήμουν περισσότερο μια ερμηνεύτρια, παρά τα είχα επιλέξει εγώ από πρόθεση να πω κάτι διαφορετικό. Αν και στην πορεία πολλά από αυτά τα τραγούδια μου άρεσαν. Τα τραγούδια που διαλέγουμε και η όλη μας δουλειά με το συγκρότημα “Πριμαβέρα εν Σαλόνικο” δεν είναι σταθερή. Αλλάζουμε πολλά τραγούδια ενδιάμεσα, μας ενδιαφέρει να κάνουμε ένα παιχνίδι με τις γλώσσες και τους ήχους. Ναι μεν προκαλούν το ενδιαφέρον όλοι αυτοί οι ήχοι, αλλά δεν με παρακινεί το κίνητρο που έχει ένας εθνικομουσικολόγος. Ούτε έχω κάνει μελέτες γύρω από την μουσική ιστορία των διάφορων λαών από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. ™Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û·˜ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ·ÏÒ˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÙÂ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›ÙÂ Î·È ˘ÂÚ‚·›ÓÂÙ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹... Δεν έχω την αίσθηση ότι είναι έτσι τα πράγματα. Πάντως, κάτι τέτοιο σχετικό με αυτή τη διαπίστωση που αναφέρατε ίσως έχω νιώσει στην ηχογράφηση των ισπανοεβραϊκών τραγουδιών. Με βοήθησε ότι σε μικρή ηλικία είχα ασχοληθεί με το αναγεννησιακό τραγούδι, και τα σεφαραδίτικα τραγούδια της Ισπανίας είναι ούτως ή άλλως μέρος της αναγεννησιακής παράδοσης. Ακολουθώ το δικό μου δρόμο, αυτό που ταιριάζει με τη μουσική μου παιδεία, όπως και τον τρόπο με τον οποίο έχω διαπαιδαγωγηθεί. Δεν θα μπορούσα π.χ να τραγουδήσω ρεμπέτικα. Όσο και να μου αρέσουν κάποια από αυτά δεν θα έχουν το ύφος της αυθεντικής ερμηνείας. Και να μην αρέσει έτσι σε πολύ κόσμο, ώστε να λένε πολλοί ότι δεν θα έπρεπε να προχωρήσω σε αυτή την εκτέλεση. Υπάρχουν άλλωστε και επανεκτελέσεις που γίνονται από διάφορους τραγουδιστές για καθαρά εμπορικούς λόγους ή για το ότι έχουν πέραση κάποια τραγούδια. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ Û·˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ù· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÙ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·; Στο διεθνές ρεπερτόριο υπάρχουν τραγούδια που έχουν σχέση με τα ακούσματα στην παιδική ηλικία και τα οποία με έχουν διαμορφώσει. Από ελληνικά δεν νομίζω ότι είναι κάποια ιδιαίτερα που θα ήθελα να πω. Έχω πει τραγούδια του Χατζιδάκι και θα το ξαναέκανα ασφαλώς στο μέλλον. Δεν ξεχωρίζω τραγούδια, αλλά φωνές που σημάδεψαν την όλη διαδρομή μου. Αυτές ήταν κατά την γνώμη μου πιο σημαντικές. Με επηρέασαν ο Τζον Ντόουλαντ, ο Χένρυ Πέρσελ, ο Λεόναρντ Κοέν από τους σύγχρονους του 20ου αιώνα ή η αυτοσχεδιαστική τζαζ κ.α.

ΔÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ‹ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÈ·ÛÙ› ·fi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÎfiÙÚÔÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡; Δεν υφίσταται πλέον αυτό που ονομάζαμε έντεχνο τραγούδι στο παρελθόν. Ναι μεν υπάρχουν κάποιοι που γράφουν ένα είδος μπαλάντας, αλλά είναι πλέον πολύ λίγοι και με περιορισμένη απήχηση. Επικρατεί σήμερα ένα είδος που κινείται ανάμεσα στο παραδοσιακό λαϊκό και τη σύγχρονη μουσική έκφραση. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· Ú‡̷ٷ Ù˘ Ìfi‰·˜ Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜; Πάντα το τραγούδι είχε να κάνει και με τη μόδα. Δεν συνέβαινε άλλωστε το ίδιο και σε παλαιότερες εποχές; Δεν νομίζω ότι σήμερα διαφοροποιείται ριζικά με τα όσα ίσχυαν σε παλαιότερες γενιές. ¢ÂÓ ÁÂÓÓÔ‡Ó ϤÔÓ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ Û˘Óı¤Ù˜ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ô

÷Ù˙ˉ¿ÎȘ Î·È Ô £Âˆ‰ÔÚ¿Î˘; Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι απουσιάζουν τα ταλέντα και οι καλοί μουσικοί. Είναι θέμα καθαρά εποχής. Το πώς αυτά τα ταλέντα διοχετεύονται και αξιοποιούνται. Μπορεί να είναι δίπλα μας αξιόλογα πρόσωπα, αλλά να μην φτάνει όπως πρέπει σε μας η δουλειά τους. Να χάνεται π.χ. η αξία τους στην παραγωγή διαφημίσεων και να μην περισσεύει στο να επενδυθεί σε άλλο τομέα. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È·; ΔÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô; Δεν σας κρύβω ότι συζητάμε με το γκρουπ μου, τους “Πριμαβέρα εν Σαλόνικο” το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός δίσκου ακόμη. Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει σε κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει φυσικά και η προοπτική της συνεργασία με Μαρία Φαραντούρη και την Έλλη Πασπαλά, που μπορεί να πάρει την μορφή ηχογράφησης ενός δίσκου.

Μουσική βραδιά Μ. Χατζιδάκι στη Νεάπολη “Ηθοποιός σημαίνει φως” είναι ο τίτλος της συναυλίας της Έρρικας Πατρικίου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Νεαπόλεως (ΚΔΑΠ). Πρόκειται για την πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων στις γειτονιές της πόλης με τη φροντίδα του Καλλιτεχνικού Οργανισμού, που θα πραγματοποιηθούν όλο το καλοκαίρι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μεσογειακής πόλης του Δήμου Βόλου. Το ξεκίνημα, λοιπόν, γίνεται με ένα αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη Μάνο Χατζιδάκι διαφορετικό από τα άλλα. Τραγούδια από τις “μπαλάντες της οδού Αθηνάς”, τον “Μεγάλο Ερωτικό”, τη γνωστή σε όλους μας “Ρωμαϊκή αγορά”, αλλά και την αδικημένη “Εποχή της Μελισσάνθης” και θεατρικά τραγούδια από την “Οδό ονείρων” και από άλλες δουλειές του συνθέτη θα ζωντανέψουν στη συνοικία της Νεάπολης την Κυριακή το βράδυ. Ο νοσταλγικός ήχος του ακορντεόν, το αγαπημένο μαντολίνο και το μελωδικό πιάνο μαζί με τις φωνές της Έρρικας Πατρικίου και του Βασίλη Κουτσουβέλη θα μας ταξιδέψουν στον μαγικό και ιδιαίτερο κόσμο του Μάνου Χατζιδάκι. Ανάμεσα στα γνωστά τραγούδια του συνθέτη θα ακουστούν και τα πιο αδικημένα που χάθηκαν λόγω ιστορικών και άλλων συγκυριών και δεν προβλήθηκαν όσο θα τους άξιζε. Θα ακουστούν επίσης υψηλών απαιτήσεων θεατρικά τραγούδια όπως και το ομώνυμο της παράστασης “Ηθοποιός σημαίνει φως”. Η Έρρικα Πατρικίου διδάσκει Ελληνικό τραγούδι και θεωρητικά στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου, στα Κέντρα Νεότητας του Δήμου Βόλου και στο Ωδείο Βόλου “Ρυθμός”. Είναι κάτοχος των πτυχίων Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας, Ελληνικού τραγουδιού, Ελαφρού τραγουδιού και του Διπλώματος Μονωδίας. Έχει κάνει πολλά αφιερώματα σε μεγάλους συνθέτες, στιχουργούς και ποιητές καθώς και συναυλίες στο Βόλο και σε όλη την Ελλάδα. Έχει πάρει μέρος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ολυμπιάδας του 2004 και σε συναυλία που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Ηθοποιών Όπερας και Μελοδράματος στη φιλολογική λέσχη “Παρνασσός”. Είναι μέλος της Πολυφωνικής Χορωδίας του Δήμου Βόλου από το 1993 κι είχε για 2 χρόνια τη διεύθυνση της χορωδίας των ΚΑΠΗ.Ο Βασίλης Κουτσουβέλης παίζει κλασική και ακουστική κιθάρα κι έχει συμμετάσχει σε πολλές μουσικές εκδηλώσεις. Κατά τα φοιτητικά του χρόνια ασχολήθηκε με το τραγούδι ως μέλος διάφορων rock συγκροτημάτων.Συμμετείχε σε συναυλίες σε μουσικές σκηνές καθώς και σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και τη Κύπρο. Είναι μέλος του τοπικού rock-blues σχήματος CROSSROADS. Από το 2006 είναι μέλος της Πολυφωνικής χορωδίας Δήμου Βόλου και σπουδάζει έντεχνο τραγούδι με την Έρρικα Πατρικίου.Η Μερόπη Βλαχογιάννη διδάσκει ακορντεόν και πιάνο. Είναι κάτοχος των πτυχίων ακορντεόν και πιάνου καθώς και αρμονίας και αντίστιξης. Είναι μέλος του Παραδοσιακού σχήματος “Θάμυρις” με μαέστρο το Νεκτάριο Δεμελή. Έχει διδάξει ως αναπληρώτρια καθηγήτρια ακορντεόν στο Μουσικό σχολείο Βόλου κι έχει συνεργαστεί με το παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το Σεπτέμβριο του 2009 είναι μέλος της μπάντας του γνωστού τραγουδοποιού Δημήτρη Ζερβουδάκη. Η Μαρία Ζίφκου είναι Μηχανικός Χωρoταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου Βόλου και έχει αποσπάσει ομαδικές και ατομικές διακρίσεις (2 βραβείο ατομικού ψαλμού 2003-2004) στους μουσικούς μαθητικούς αγώνες. Είναι κάτοχος του Διπλώματος Βυζαντινής μουσικής και του Πτυχίου Πιάνου. Είναι μέλος της Πολυφωνικής Χορωδίας Δήμου Βόλου. Ο Γιάννης Πολίτης διδάσκει Μπουζούκι και Μαντολίνο στα Κέντρα Νεότητας του Δήμου Βόλου. Έχει κάνει πολλές συναυλίες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και συνεργάστηκε με τον συνθέτη Μάριο Τόκα σε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

4 / £EATPO

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú ª›ÏÂÚ ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ı¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘

“Ο θάνατος του εμποράκου” με το Θύμιο Καρακατσάνη “Ο θάνατος του εμποράκου” του Άρθουρ Μίλερ με το Θύμιο Καρακατσάνη παρουσιάζεται την Παρασκευή 16 Ιουλίου στις 9.30 μ.μ. σε παράσταση στο Βόλο. O Γιάννης Ιορδανίδης, στην νέα του συνεργασία με τον Θύμιο Καρακατσάνη, σκηνοθετεί τον γνωστό ηθοποιό στο ρόλο του Γουίλλυ Λόμαν, ενός ανθρώπου που πίστεψε πως εκείνος μόνον δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει τα κριτήρια που έθεσαν για όλη την ανθρωπότητα κάποιοι “ευυπόληπτοι” κύριοι που παροικούν σήμερα την κορυφή της πολιτικής και του επιχειρηματικού κόσμου. Εξήντα χρόνια μετά τη συγγραφή του, το έργο παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ, αφού το ποσοστό της φτώχειας σε παγκόσμια κλίμακα ακολουθεί

“Ο Μπακαλόγατος” με τον Π. Φιλιππίδη στο θερινό θέατρο “Ο Μπακαλόγατος” , η παράσταση - φαινόμενο των τελευταίων ετών, μετά από τρεις θεατρικές σεζόν στην Αθήνα, στο θέατρο Μουσούρη και δύο επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Ράδιο Σίτι, αποφάσισε να πραγματοποιήσει περιοδεία σε πόλεις της Ελλάδας. Στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου σε συνεργασία με τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό Δήμου Βόλου θα δοθεί η σημερινή παράσταση (9.15 μ.μ.). Τιμές εισιτηρίων: 24€ και 18€. “Ο Μπακαλόγατος ή Της κακομοίρας” , η παράσταση, που βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό των Χρήστου και Γιώργου Γιαννακόπουλου, παρουσιάστηκε για τρεις συνεχόμενες χρονιές με πάνω από 300.000 θεατές συνολικά, με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον Πέτρο Φιλιππίδη, φέτος το καλοκαίρι θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα. Με σεβασμό στο παρελθόν και τον Πέτρο Φιλιππίδη στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του. Στο έργο πρωταγωνιστούν οι: Πέτρος Φιλιππίδης, Τάσος Κωστής, Χριστίνα Τσάφου, Γιώργος Λέφας, Γιάννης Δεγαΐτης, Γιώργος Γαλίτης, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Ελένη Αποστολοπούλου, Δέσποινα Γιαννοπούλου, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Ειρήνη Τσιάρη. Τα σκηνικά έχει κάνει ο Γιώργος Γαβαλάς, τα κοστούμια ο Γιάννης Μετζικώφ, τους φωτισμούς η Ελευθερία Ντικώ και τη μουσική επιμέλεια ο Ιάκωβος Δρόσος. Το έργο γυρίστηκε για τον κινηματογράφο το 1963, με τεράστια επιτυχία και με ατάκες που εκτοξεύονταν σε ρυθμό πολυβόλου από τον Ζήκο-Κώστα Χατζηχρήστο, στον καλύτερο ίσως ρόλο της καριέρας του. Ο Ζήκος, ο Μπακαλόγατος, αφελής, αλλά ετοιμόλογος, δουλεύει στο μαγαζί του κυρ-Παντελή και είναι ερωτευμένος με τη Φιφίκα, που για να παίξει μαζί του, προσποιείται ότι ανταποκρίνεται. Το αφεντικό του, αν και προχωρημένης ηλικίας, είναι τσιμπημένο με την κατά πολύ νεότερή του Λίτσα και μάλιστα βάζει προξενήτρα να την ζητήσει από τον πατέρα της. Ο Ζήκος τον κοροϊδεύει για την επιλογή του, αλλά αυτός δεν πτοείται. Σε συνεννόηση με τον πατέρα της Λίτσας και ερήμην της ιδίας, προχωρεί στους αρραβώνες. Τα πράγματα όμως δεν εξελίσσονται όπως σχεδιάζουν υπάλληλος και αφεντικό, καθώς εμφανίζονται και άλλοι υποψήφιοι γαμπροί...

σήμερα ανοδική πορεία και αποτελεί πλέον εν δυνάμει απειλή για όλο τον κόσμο. Πηγή έμπνευσης του έργου στάθηκε για τον Μίλλερ,

ο πατέρας του που ήταν εμποράκος. Πουλούσε γυναικεία ρούχα στη Νέα Υόρκη. Στη μεγάλη οικονομική ύφεση στην Αμερική το 1929,

καταστράφηκε. Από εκείνη την ημέρα έπαψε να κοιτάει το γιο του στα μάτια. Και έτσι, ντροπιασμένος, πέθανε. Ο Γουίλλυ Λόμαν, ο εμποράκος, ζει την τελευταία ημέρα της ζωής του. Χωρίς δουλειά, χωρίς όνειρα, και με τον τρόμο ότι στα μάτια των άλλων του θα είναι ένας αποτυχημένος. Μέσα από τη ζωή του Λόμαν, ο Μίλλερ εξετάζει το μύθο του Αμερικανικού ονείρου, που σήμερα έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο - τις ελπίδες και τους φόβους της μέσης κοινωνικής τάξης. Ο Θάνατος του Εμποράκου πρωτοανέβηκε στο Μπρόντγουαιη το 1949 και χάρισε στον Μίλλερ το βραβείο Πούλιτζερ καλύτερου έργου την ίδια χρονιά. Ο Εμποράκος όχι μόνο πρόσφερε στον τριαντατριάχρονο τότε Μίλλερ παγκόσμια αναγνώριση, αλλά αποτέλεσε επίσης και τον ακρογωνιαίο λίθο του σύγχρονου Αμερικανικού θεάτρου. Ας σημειωθεί πως ο Θύμιος Καρακατσάνης έρχεται αντιμέτωπος για δεύτερη φορά με το ρόλο του Γουίλλυ Λόμαν, αφού τον είχε ερμηνεύσει και πάλι, το 1985. Παίζουν: Γουίλυ Λόμαν - Θύμιος Καρακατσάνης, Λίντα - Ελευθερία Ρήγου, Μπιφ - Μιχάλης Μαρκάτης, Χάπι Φίλιππος Φιλόγλου, Μπέρναρντ - Γιώργος Ρούφας. Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ

ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ÂÚÈԉ›·˜

“Ιππείς” στο Βόλο με Παύλο Χαϊκάλη και Γιώργο Αρμένη Η Θεατρική Διαδρομή σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου παρουσιάζουν στα πλαίσια του ελληνικού φεστιβάλ την κατεξοχήν πολιτική και επίκαιρη κωμωδία του Αριστοφάνη, “ΙΠΠΕΙΣ”, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Ιουλίου, σε μετάφραση Κ. Χ. Μύρη, σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαΐδη και με τους Παύλο Χαϊκάλη και Γιώργο Αρμένη στους δύο κύριους ρόλους. Στη συνέχεια, η παράσταση θα παρουσιαστεί σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ της Ελλάδας, ενώ στο Βόλο έχει προγραμματιστεί παράσταση για την Κυριακή 18 Ιουλίου.Το έργο διδάχτηκε το 424 π. Χ. και εκτός από το πρώτο βραβείο που κέρδισε, ήταν και το πρώτο έργο που έφερε την υπογραφή του Αριστοφάνη. Στόχος του ήταν η διακωμώδηση των “κακών” πολιτικών και αποτελεί την πιο ωμή πολιτική κωμωδία του.

Έργο αλληγορικό με συμβολισμούς, σύγχρονο όσο ποτέ, θεμελιώνει την άποψη πως όταν σε μια πολιτεία κυριαρχήσει η απάτη, η εξαγορά, η φαυλότητα, η αναξιοκρατία, το ψέμα, η παραπλάνηση μόνο με τα ίδια μέσα μπορεί να πολεμηθεί. Ο Αριστοφάνης δηλώνει το μίσος του για τον δημαγωγό Κλέωνα, Παφλαγόνα στο έργο, που μετά τον Περικλή κατείχε την εξουσία στην πόλη της Αθήνας τα πρώτα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου. Για να χτυπήσει τον φαύλο Κλέωνα, ο ποιητής εφευρίσκει έναν φαυλότερο, ο οποίος και κατατροπώνει τον δημαγωγό. Το έργο καθαρά πολιτικό καυτηριάζει την κακοδιαχείριση και τις ατασθαλίες της εξουσίας, που οδηγούν τη χώρα στην παρακμή, την εξαθλίωση και το μαρασμό και προειδοποιεί τους πολίτες κάθε εποχής για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στα θεμέλια της Δημοκρατίας. Συντελεστές: Μετάφραση: Κ.Χ. Μύρης. Σκηνοθεσία: Β. Νικολαΐδης. Σκηνικά- κοστούμια: Γ. Μετζικώφ. Μουσική: Α. Τσολάκη. Χορογραφία: Χ. Παπαδόπουλος

Παίζουν: Παύλος Χαϊκάλης, Γιώργος Αρμένης, Γιάννης Κοτσαρίνης, Σαμψών Φύτρος. Σύμφωνα με την υπόθεση της κωμωδίας ο Δήμος ο Πνυκίτης (ο λαός της Αθήνας) έχει δυο υπηρέτες: τον Δημοσθένη και τον Νικία (τους γνωστούς πολιτικούς και στρατηγούς), που προσπαθούν να προσφέρουν με τις υπηρεσίες τους, ό,

τι καλύτερο στο Δήμο - Λαό. Έχει προσλάβει όμως κι έναν άλλο υπηρέτη, τον Παφλαγόνα, που γίνεται ευνοούμενός του και τρομοκρατεί τους άλλους υπηρέτες, με τρόπο βάναυσο και χυδαίο. Ο Γέρο - Δήμος δυστυχώς υποκύπτει στις κολακείες και τις δημαγωγίες αυτού του φαύλου Παφλαγόνα (που δεν είναι άλλος από

τον τότε παντοδύναμο πολιτικό και στρατηγό Κλέωνα). Οι δύο άλλοι υπηρέτες κατορθώνουν και πληροφορούνται με υποκλοπές, πως οι χρησμοί προφητεύουν ότι ο Παφλαγόνας θα εκτοπιστεί μόνο από έναν ταπεινό αλλαντοπώλη. Οι υπηρέτες εύχονται να εμφανιστεί αυτός ο αλλαντοπώλης - που όντως εμφανίζεται - και τον πείθουν, ότι με σύμμαχους τους Ιππείς, μπορεί να αντιπαραταχθεί στον δυναμικό και ισχυρό Παφλαγόνα και να τον νικήσει. Με μια σειρά αντιπαραθέσεων, όπου οι δύο αντίπαλοι ανταλλάσσουν χυδαίες ύβρεις και ανταγωνίζονται σε φαυλότητα, καταλήγουν μπροστά στον Γέρο - Δήμο να αναπτύσσουν τα “πολιτικά” τους σχέδια και το πρόγραμμά τους. Ο αγράμματος αλλαντοπώλης αναδεικνύεται έξοχος δημαγωγός και ξεπερνάει σε κολακείες τον Παφλαγόνα - Κλέωνα. Εκείνος ηττημένος εγκαταλείπει τον οίκο του Δήμου. Ο νέος υπηρέτης του Λαού με μαγικά φίλτρα ξανανιώνει τον Δήμο και το έργο τελειώνει με χαρές και πανηγύρια ώσπου να φανεί ο νέος Σωτήρας του Λαού.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

£EATPO / 5

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

¶ÚÂÌȤڷ ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ı¤·ÙÚÔ ÚÈÓ ÙËÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÂÚÈԉ›·

“Πλούτος” από συμπαραγωγή Θεάτρου Τέχνης - ΔΗΠΕΘΕ Βόλου αρπό της πρώτης επίσημης συνεργασίας μεταξύ των Θεάτρου Τέχνης “Κάρολος Κουν” και ΔηΠεΘε Βόλου, αποτελεί η παράσταση “Πλούτος” του Αριστοφάνη που παρουσιάζεται το καλοκαίρι του 2010 σε Κύπρο, Ελλάδα και το διήμερο 13 και 14 Αυγούστου 2010 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Η πρεμιέρα του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Ιουλίου.

Κ

Τη σκηνοθεσία της παράστασης ανέλαβε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Τέχνης κ. Διαγόρας Χρονόπουλος, ένας από τους πλέον καταξιωμένους σύγχρονους Έλληνες σκηνοθέτες, ο οποίος έχει να προβάλλει επιτυχίες

Μετά την επιτυχημένη παρουσίασή τους φέτος το χειμώνα στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, οι “Τρωάδες” του Ευριπίδη, σε μετάφραση Παντελή Μπουκάλα, σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και με τη Λυδία Κονιόρδου στο ρόλο της Εκάβης, θα περιοδεύσουν το καλοκαίρι 2010 σε ανοιχτά θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Tην Πέμπτη 8 Ιουλίου στις 9.30 μ.μ. έχει προγραμματιστεί παράσταση στο θερινό θέατρο Βόλου. Μια από τις πιο δημοφιλείς σωζόμενες τραγωδίες επιλέγεται και παρουσιάζεται με οδηγό τη σκληρή διαχρονικότητά της. Τα δεινά του πολέμου και η συμφορά της προσφυγιάς δεν έχουν εγκαταλείψει την ανθρωπότητα από τον καιρό του τρωικού πολέμου μέχρι σήμερα και, δυστυχώς, δεν γνωρίζουν γεωγραφικά σύνορα. Κάθε εξουσία που ασκείται με αλαζονεία είχε, έχει και θα έχει ολέθριες συνέπειες για τους λαούς. Ο Ευριπίδης, στα 415 π.Χ., επιλέγει να μιλήσει για όλα αυτά μέσα από τη ματιά των αιχμάλωτων γυναικών της Τροίας, που ετοιμάζονται, σκλάβες πια, να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να ακολουθήσουν τους νικητές Έλληνες σε μια νέα, άγνωστη πατρίδα. Η οξύτητα της καταγγελίας παράλληλα με τη συγκινητική ποιητική ευαισθησία, α-

όχι μόνο ως σκηνοθέτης αλλά και ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (θεωρείται ως ένας από τους πιο επιτυχημένους διευθυντές του ΚΘΒΕ) και ο οποίος διαπρέπει εδώ και αρκετά χρόνια ως δι-

ευθυντής του Θεάτρου Τέχνης. Σημαντικότατοι και οι συνεργάτες • συντελεστές της παράστασης. Τη μετάφραση υπογράφει ο Γιάννης Βαρβέρης, τα Σκηνικά και τα Κοστούμια ο Πάρης Μέξης, τη Μουσική ο Χρήστος Λεοντής, τη Χορογραφία η Σοφία Σπυράτου και τους φωτισμούς ο Λευτέρης Παυλόπουλος. Με τις υπογραφές αυτών των συντελεστών, η παράσταση αποκτά μία άλλη δυναμική που την εντάσσει στις πλέον πολυσυζητημένες φετινές θεατρικές πα-

ΔËÓ ¶¤ÌÙË ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘

“Τρωάδες” του Ευριπίδη με τη Λυδία Κονιόρδου

ναδεικνύουν το έργο σε ένα από τα αριστουργήματα όχι μόνο του αρχαίου δράματος, μα και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Συντελεστές της παράστασης:

Μετάφραση: Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Μουσική: Τάκης Φαραζής. Επιμέλεια κίνησης: Αγγελική Στελλάτου. Σκηνικό - Κοστούμια: Άγγελος Μέντης. Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης. Παίζουν οι ηθοποιοί: Λυδία Κονιόρδου (Εκάβη), Γιάννης Τσορτέκης (Ταλθύβιος), Μαρία Καλλιμάνη (Ανδρομάχη) Μαρία Κίτσου (Κασσάνδρα), Μιχάλης Οικονόμου (Μενέλαος, Ποσειδώνας), Ιωάννα Κανελλοπούλου (Αθηνά), Αμαλία Τσεκούρα (Ελένη), Δήμητρα Λαρεντζάκη, Αιμιλία Βάλβη, Ειρήνη Τζανετουλάκου, Ελίτα Κουνάδη.

“√È ·Á·ËÙÈÎÔ› Ù˘ μÔÛÎÔԇϷ˜” ÛÙÔ μfiÏÔ

Σατιρική επιθεώρηση από το Θεσσαλικό Θέατρο Το “Θεσσαλικό Θέατρο” - Δη.Πε.Θε.Λάρισας, συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια γόνιμης δραστηριότητας (1975 - 2010 ). Είναι μια επέτειος που τιμά την πόλη της Λάρισας και κείνους που πρωτοστάτησαν σε δύσκολους καιρούς στην ίδρυση του πρώτου επαγγελματικού θεάτρου στην περιφέρεια, με τη γνωστή πολυσήμαντη ιστορία του. Εκτός των άλλων εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν για να γιορταστούν τα 35 Χρόνια, το “Θεσσαλικό Θέατρο”, θα ανεβάσει το Καλοκαίρι - 2010 τη σατιρική επιθεώρηση “Οι αγαπητικοί της Βοσκοπούλας”. Την Παρασκευή 9 Ιουλίου στις 9.30 μ.μ. θα παρουσιαστεί στο θερινό θέατρο Βόλου. ...Η Βοσκοπούλα, ή Βούλα, μπορεί να είναι η Βουλή και οι 300 αγαπητικοί, οι ανάλογοι βουλευτές που ερωτοτροπούν μαζί της ως που να την κατακτήσουν και μετά ...μην τους είδατε. Μπορεί να είναι και η εγκαταλελειμμένη από τον άνδρα της γυναίκα που την ποθούν 300 Τσελιγκάδες, αλλά εκείνη, που περιμένει τον εξαφανισμένο της Τσέλιγκα, τους υπόσχεται πως θα τους δοθεί, μόνο αν τελειώσει στον αργαλειό της, το υφαντό της που ως άλλη Πηνελόπη το υφαίνει τη μέρα και το ξηλώνει το βράδυ. Θα συμβούν κι άλλα ευτράπελα που θα μπερδεύουν τους αρχαίους ήρωες με τους σύγχρονους... “Η επιθεώρηση μας, θα στηριχτεί στους παλιούς και στέρεους κώδικες, όπως μας τους παρέδωσαν οι βετεράνοι που την δοξάσανε. Γι’ αυτό και το

ραγωγές. Για τους βασικούς ρόλους του έργου, ο κ. Χρονόπουλος επέλεξε μερικούς από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς τους, την Κάτια Γέρου, τη Μάνια Παπαδημητρίου, τον Δημήτρη Λιγνάδη, τον Αλέξανδρο Μυλωνά και τον Κωστή Καπελώνη. Η θητεία του καθενός στο ποιοτικό θέατρο είναι γνωστή και οι πρωταγωνιστές θα αποτελέσουν πόλο έλξης για το θεατρόφιλο κοινό, όχι μόνο στην Επίδαυρο, αλλά και στα μεγάλα φεστιβάλ της χώρας όπου θα περιοδεύσει η παράσταση. Μαζί τους οι Κώστας Βελέντζας, Θοδωρής Αντωνιάδης, Αλέξανδρος Πέρρος, Αναστασία Γεωργοπούλου και 14 ακόμη ηθοποιοί - μέλη του Χορού. Εισιτήρια προπωλούνται από το Ταμείο του “Αχίλλειον”, καθημερινά 11- 1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα. Τις ημέρες των παραστάσεων, εισιτήρια πωλούνται από τις 6.00μ.μ. έως τις 9.00μ.μ. από το Ταμείο του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου. Σύμφωνα με την κοινωνική πολιτική του ΔηΠεΘε Βόλου, η τιμή των εισιτηρίων ορίστηκε στα 15 ευρώ, ενώ 10 ευρώ κοστίζουν τα φοιτητικά και μαθητικά εισιτήρια.

δεύτερο μέρος θα καλυφθεί με το “σκετσονούμερο” όπως το έλεγαν, “Οι αγαπητικοί της βοσκοπούλας” που είναι και ο τίτλος της επιθεώρησης” θα σημειώσουν οι συντελεστές της παράστασης. Τα κείμενα έγραψαν: Λάκης Λαζόπουλος, Μιχάλης Ρέππας - Θανάσης Παπαθανασίου, Αννα Χατζησοφία, Κώστας Τσιάνος κ.α. Σκηνοθεσία: Κώστας Τσιάνος Μουσική: Διονύ-

σης Τσακνής Χορογραφίες: Φωκάς Ευαγγελινός Σκηνικά •κοστούμια: Άγγελος Μεντής Παίζουν οι ηθοποιοί: (Mε αλφαβητική σειρά) Φανή Γέμτου, Χάρης Γρηγορόπουλος, Τζένη Διαγούτη, Μάνος Ιωάννου, Ελένη Καρακάση, Φωτεινή Ντεμίρη, Ελένη Ουζουνίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Γρηγόρης Σταμούλης, Γιάννης Στόλλας, Αλίκη Τσάκου, Γιώργος Ψυχογιός. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410 - 621209.

Ανατρεπτικό θέαμα Sankara O έλληνας μάγος Sankara τα τελευταία χρόνια ύψωσε την έννοια του magic show σε νέα επίπεδα. Αντιπροσωπευτικό δείγμα του ταλέντου θα προσφέρει στο κοινό του Βόλου τη Δευτέρα 12 Ιουλίου (9.30 μ.μ.) στο θερινό θέατρο Βόλου To χειμώνα του 2008 ο πρώτος Έλληνας Μάγος εμφανίστηκε με δική του παράσταση στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, ενώ το καλοκαίρι του 2008 πραγματοποίησε περιοδεία με τη δική του παράσταση με τίτλο the magic of sankara- dreams?n illusions. Ο Σανκάρα, μετά την επιτυχημένη καλοκαιρινή του περιοδεία με την παράστασή του με τίτλο ’Dreams n illusions’,συνεχίζει τις παραστάσεις του σε όλη την Ελλάδα. Όταν η δεξιοτεχνία ενός Έλληνα μάγου μας μεταφέρει σε έναν κόσμο ονείρων και ψευδαισθήσεων, ανατρέποντας τους νόμους της λογικής, τότε η τέχνη της ψυχαγωγικής μαγείας υψώνεται σε νέα επίπεδα μίας και ο Σανκάρα είναι αυτός που στο βραδινό σόου του Μega “Πολύ την Κυριακή” είναι αυτός που μεταξύ άλλων: - Eξαφάνισε ένα αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν μέσα σε μια ανθρώπινη αλυσίδα 40 ατόμων. - Κόπηκε στην μέση από μια ατσάλινη λεπίδα. - Θάφτηκε ζωντανός κάτω από 7 τόνους χώμα και κατάφερε να αποδράσει. Mε σεβασμό στις απαιτήσεις των θεατών και με αγάπη στο καλό θέαμα, πρόκειται για μια παραγωγή υψηλού επιπέδου που συνδυάζει μουσική, χορό, μαγεία, θέαμα, δράση και μυστήριο. Και βέβαια ο θεατής παίρνει μέρος σε ένα διαδραστικό παιχνίδι όπου τα πιο απίστευτα μαγικά συμβαίνουν με την δική του συμμετοχή... Ο μοναδικός δεξιοτέχνης της ψυχαγωγικής μαγείας σας προσκαλεί σε ένα θέαμα που θα σας αφήσει άφωνους.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

6 / TEXNE™

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

“ª·‡ÚÔ §È‚¿‰È” ÛÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”

Ματιά σε αδιέξοδη σχέση την εποχή της τουρκοκρατίας ια το “Σινέ Μεσόγειος” μεθαύριο Τρίτη και την Πέμπτη 8 Ιουλίου (9.30 μ.μ.) στην Εξωραϊστική προβάλλεται η ελληνική ταινία “Μαύρο Λιβάδι”. (Ελλάδα 2008. Σκηνοθεσία - Σενάριο: Βαρδής Μαρινάκης Πρωταγωνιστούν: Σοφία Γεωργοβασίλη, Χρήστος Πασσαλής, Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Μαρία Πανουργιά, Δέσποινα Κούρτη, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη). H ταινία, που γυρίστηκε με ιδιαίτερη έμπνευση και τεχνική σε εντυπωσιακά αρχαία κάστρα και μυστηριακές ονειρικές τοποθεσίες, αντηχεί Τέρενς Μάλικ και Νιλ Τζόρνταν. Οι εικόνες από τα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου, το Ναύπλιο και το φρούριο στο Παλαμίδι (που μεταμορφώθηκε για τις ανάγκες της ταινίας σε γυναικείο μοναστήρι του 1650) και την καστροπολιτεία του Μυστρά κόβουν την ανάσα με την ομορφιά τους.

Γ

Πρόκειται για μια δουλειά με διεθνή ποιότητα και υψηλή αισθητική, που ανεβάζει τον πήχη της ελληνικής παραγωγής. Βασικοί πρωταγωνιστές, δυο νέοι στα κινηματογραφικά δρώμενα ηθοποιοί που ξεχωρίζουν με τις μεστές ερμηνείες τους. Σοφία Γεωργοβασίλη και Χρήστος Πασσαλής σημαδεύουν αμέσως την οθόνη και τη μνήμη. Πλαισιώνονται από καταξιωμένους συναδέλφους τους (Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Μαρία Πανουργιά, Δέσποινα Κούρτη, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Ράνια Οικονομίδου), καθώς και από τον Τούρκο πρωταγωνιστή Hakan Boyav. Ο 39χρονος σκηνοθέτης Βαρδής Μαρινάκης, που κέρδισε το ενδιαφέρον και το θαυμασμό μας με τις μικρού μήκους ταινίες του, ξεκίνησε την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία με προθέσεις φιλόδοξες και στίγμα προσωπικό. Το “Μαύρο Λιβάδι” είναι μια ταινία που ξεκινάει μέσα στον ασφυκτικό χώρο ενός μοναστηριού και τελικά ανοίγεται στη φύση και υποτάσσεται στους κανόνες της: την απλότητα, τη νομοτέλεια, την ορμή, την επιμονή, τη γέννηση και την καταστροφή. Είναι η ιστορία της αδιέξοδης σχέσης δυο ηρώων, που επιλέγουν με την ψυχή, με το ένστικτο και όχι με τη λογι-

κή ή τη νόρμα - και η ιστορία των καταστροφικών συνεπειών, που μπορεί να φέρει μια τέτοια σχέση, όχι μόνο στην εποχή της τουρκοκρατίας, αλλά και σε κάθε εποχή. Η ιστορία εκτυλίσσεται την εποχή της τουρκοκρατίας, αλλά τα θέματα που αγγίζει είναι ταυτόχρονα αρχέγονα και σημερινά. Η εικόνα “αναπνέει” μέσα από την οθόνη, τα πλάνα της συνάμα λιτά και μαγικά και η ανυπομονησία μας κορυφώνεται! Το “Μαύρο Λιβάδι” είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ελληνική ταινία που γυρίζεται με τη νέα ψηφιακή τεχνολογία της Red One Camera και επιτυγχάνει ένα εξαιρετικής ποιότητας αποτέλεσμα, που ανταποκρίνεται στα στάνταρντ της διεθνούς παραγωγής.

Οι προβολές του Ιουλίου Στο πρόγραμμα προβολών του Ιουλίου περιλαμβάνεται επίσης οι ταινίες: - “Η μονάκριβη” (Precious) Τρίτη 13/7 & Πέμπτη 15/7 ( ΗΠΑ 2009. Σκηνοθεσία: Λι Ντάνιελς. Σενάριο: Τζέοφρι Φλέτσερ.

Νέες προτάσεις από την τοπική μουσική σκηνή Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής ολοκληρώθηκε με επιτυχία για τέταρτη συνεχόμενη χρόνια, μετατρέποντας την πόλη του Βόλου σε μια μουσική σκηνή. Συνολικά 250 καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλεία του στο ευρύ κοινό σε διάφορα σημεία της πόλης, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα στους πραγματικά δύσκολους καιρούς που ζούμε, με δωρεάν είσοδο για όλους. Ανάμεσα στα καλεσμένα σχήματα από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό δεν θα μπορούσε να λείπει η τοπική μουσική σκηνή, που όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έδωσε ενεργό παρόν. Ανάμεσα στη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Βόλου, αλλά και τα μουσικά σύνολα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περίπου 25 τοπικά σχήματα πλαισίωσαν τις φετινές εκδηλώσεις της γιορτής της μουσικής στο Βόλο. Νεανικά σχήματα, όπως οι Νibitu Orbits, Mea culpa, Cloud Nine, Shoutabouts, Pulp Βutter, Funk’t up και οι Blue Jazz Fiction έδειξαν ότι η σκηνή του Βόλου έχει πολλά να προσφέρει στο μέλλον. Δίπλα τους καταξιωμένα τοπικά σχήματα, όπως είναι οι Pig in Poke, Crossroads, Domino, Who Cares, Lizardia, Βουβή Όπερα Μαζί με τους νεοσύστατους Inner sleeves απέδειξαν ότι η τοπική σκηνή είναι ενεργή και ποιοτική. Αξίζει να αναφερθούμε στην πειραματική σκηνή που ήρθε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας του Minimize και την τοπική ομάδα κρουστών Prcaddiction. Μοναδική απώλεια η εμφάνιση των Jacks, που δεν μπόρεσαν να εμφανιστούν. Η Dj μουσική σκηνή με σύγχρονες προτάσεις έδειξε ότι ο κόσμος του Βόλου έχει διάθεση για πειραματισμούς και χορευτική μουσική. Ι Agaist I, Jackie O, Pascal B & Staratos, Nico Moss Theocharopoulos, Night for Heroes, Panos G ήταν οι τοπικοί djs που “ταρακούνησαν την περιοχή των παλαιών στις φετινές εκδηλώσεις.

Πρωταγωνιστούν: Γκαμπούρεί “Γκάμπι” Σιντίμπε, Μονίκ, Πόλα Πάτον). Η Precious μεγαλώνει σε ένα προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον. Όταν στα 16 της χρόνια μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει ένας καινούργιος κόσμος ανοίγεται μπροστά της. Η ταινία έλαβε Χρυσή Σφαίρα β Γυναικείου Ρόλου, βραβείο καλύτερης ταινίας, Βραβείο κοινού και βραβείο γυναικείας στο Sundance Film Festival, βραβείο κοινού στο San Sebastian International Film Festival, βραβείο People’s Choice Award στο Toronto International Festival. Βραβείο καλύτερης ταινιάς της χρονιάς, σκηνοθεσίας, σεναρίου και Β’ γυναικείας ερμηνείας από την Ένωση Αφρροαμερικανικών Κριτικών, βραβείο Β’ Γυναικείας Ερμηνείας από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, βραβείο β’ γυναικείας στη Mariah Carey στο 14ο Annual Hollywood International Film Festival. - “Φεύγω” (Partir) Τρίτη 20/7 & Πέμπτη 22/7

Ένα “ιδιαίτερο” αστικό λεωφορείο, εκτέλεσε το δικό του “θεατρικό” δρομολόγιο την Κυριακή 27 Ιουνίου ξεκινώντας από τις εγκαταστάσεις Τσαλαπάτα και κάνοντας τέσσερις θεατρικές στάσεις, αναζητώντας μέσα απ’ αυτή τη διαδρομή την “Ευτυχία”. Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση του Φεστιβάλ Μεσογειακής Πόλης, που διοργανώνει η αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Βόλου, η οποία ήταν προϊόν εργασίας μιας ντόπιας ομάδας ερασιτεχνών δημιουργών και ηθοποιών, της Πρωτοβουλίας Καλλιτεχνών Βόλου, συνεργασίας πολλών φορέων της πόλης και αξιοποίησης συμβατικών και εναλλακτικών χώρων εκδηλώσεων. Σκοπός του Δήμου μέσα από το δρώμενο ήταν να προβάλλει τις ενεργές καλλιτεχνικές δυνάμεις της πόλης, αλλά και ιδιαίτερα σημεία αναφοράς της ιστορίας της. Παράλληλα, παρέχοντας ο Δήμος την ευκαιρία προβολής της δραστηριότητας ερασιτεχνών καλλιτεχνών, επιτρέπει την ανάδειξη και αξιοποίηση του ντόπιου καλλιτεχνικού δυναμικού. Και όπως απέδειξε το Θεατρικό Δρομολόγιο που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Κυριακή, τέτοιες προσπάθειες αξίζουν προσοχής και υποστήριξης. Οι επιβάτες του λεωφορείου, όπως και οι θεατές που βρίσκονταν στις στάσεις βίωσαν μέσα από την μεθοδολογία των θεατρικού παιχνιδιού και των σύγχρονων αντιλήψεων του θεάτρου της επινόησης, ένα μαγικό ταξίδι, με ενδιάμεσους σταθμούς θεατρικά happenings, απρόοπτα επεισόδια από την καθημερινότητα αλλά και υπερρεαλιστικά συμβάντα της πόλης. Αν και οι θέσεις επιβατών μέσα στο λεωφορείο ήταν περιορισμένες, οι ηθοποιοί και το όλο σκηνικό από το ίδιο το λεωφορείο έως τις κατασκευές σε κάθε σταθμό προξένησαν το ενδιαφέρον πολλών πολιτών και περαστικών. Όσοι ακολούθησαν ολόκληρο το δρομολόγιο το χάρηκαν με την ψυχή τους. Οι ηθοποιοί πήραν αφορμές και αυτοσχεδίασαν πάνω στα έργα: Το Φάντασμα της Όπερας (Γκαστόν Λερούξ), Μικρός Πρίγκιπας (Αντουάν ντε Σαν Εξυπερύ), Άμλετ (Σαίξπηρ), Γαλάζιο πουλί (Μόρις Μέτερλινγκ), αλλά και πάνω σε εικόνες της καθημερινότητας, που επεξεργάστηκαν οι ίδιοι.

(Γαλλία 2009. Σκηνοθεσία. Σενάριο: Κατρίν Κορσινί. Πρωταγωνιστούν: Κριστίν Σκοτ Τόμας, Σέρζι Λόπεσ, Ιβάν Ατάλ). Η Σουζάν, παντρεμένη με ένα χειρουργό και μητέρα δύο παιδιών, ζει έναν παθιασμένο έρωτα με έναν Καταλανό εργάτη. Όταν το εξομολογείται στον άντρα της, εκείνος αντιδρά βίαια και η Σουζάν αποφασίζει να τον εγκαταλείψει... - “Το Λουλούδι της Ερήμου” (Desert Flower) Τρίτη 27/7 & Πέμπτη 29/7 ( Μ. Βρετανία, Γερμανία, Αυστρία (2009). Σκηνοθεσία. Σενάριο: Σέρι Χόρμαν. Πρωταγωνιστούν: Λία Κεμπέντε, Σάλι Χόκινς, Κρεγκ Πάρκινστον). Βασισμένο στο ομώνυμο μπεστ-σέλερ της Γουόρις Ντίρι. Η 12χρονοη Γουόρις γαι να παντρευτεί έναν 70χρονο, το σκάει από το χωριό στη Σομαλία για το Λονδίνο. Εκεί δουλεύει έγκλειστη στην πρεσβεία. Όταν ξεσπά εμφύλιος στην πατρίδα της, αναγκάζεται να περιπλανηθεί στους δρόμους του Λονδίνου χωρίς καν να μιλάει αγγλικά.

ΔÔ ‰ÚÒÌÂÓÔ ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¶fiÏ˘

Θεατρικό δρομολόγιο με οδηγό την “Ευτυχία” Το δρομολόγιο ξεκίνησε από την κεντρική είσοδο του Πλινθοκεραμοποιείου Τσαλαπάτα στις 11.00 π.μ. το πρωινό και στις 6.00 μ.μ. το απογευματινό, ενώ σε κάθε στάση το δρώμενο είχε διάρκεια διαρκεί 15 με 20 λεπτά. Αναλυτικά το Θεατρο-Δρομολόγιο του “ιδιαίτερου” λεωφορείου ήταν: Εκκίνηση από Τσαλαπάτα. 1ος σταθμός ΟΣΕ: Η ιστορία μιας... Ευτυχίας 2ος σταθμός πλατεία Ρήγα Φεραίου: Ψάχνοντας το φάντασμα της Ευτυχίας 3ος σταθμός σινεμά Εξωραϊστική: Η Δυστυχία... της Ευτυχίας 4ος σταθμός Πάρκο Αναύρου: Τρόποι για να γίνετε ευτυχισμένοι Πέρασμα από το κολυμβητήριο: Κολυμβητής Πέρασμα από τη γέφυρα Ν. Δημητριάδας: Το γαλάζιο πουλί Επιστροφή στου Τσαλαπάτα: Η μικρή μας πόλη

Η εμψύχωση - σκηνοθεσία ήταν είναι του παιδαγωγού, σκηνοθέτη και συγγραφέα Λάκη Κουρετζή, τα σκηνικά του ζωγράφου Κώστα Κομνηνού, ενώ συνταξιδιώτες - ηθοποιοί ήταν οι: Ευτυχιάδου Αλεξάνδρα, Καρανίκου Κερασία, Κολέτσιου Γιούλα, Κομνηνός Κωνσταντίνος, Κόφφα Μελίνα, Μαυροειδή Βάντα, Παπαχατζής Νεκτάριος, Σταροπούλου Όλγα, Τσιάνη Γλύκα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την Πρωτοβουλία Καλλιτεχνών Βόλου με την πολύτιμη βοήθεια του Λάκη Κουρετζή και της Δέσποινας Μαραγκουδάκη και σε συνεργασία με τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό Δήμου Βόλου - ΔΗΠΕΘΕ και το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου. Την προσπάθεια στήριξαν το αστικό ΚΤΕΛ Βόλου, ο κινηματογράφος Εξωραϊστική, το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ.Τσαλαπάτα, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου.


AÊȤڈ̷

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

7

MNHME™ A¶O TPIKEPI

∞Ôͯ·Ṳ̂Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ÙÚÈÎÂÚȈÙÒÓ Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜

Αρχοντοχώρι χωρίς ηλεκτρικό, αλλά με φως Χωρίς ύδρευση, αλλά με τις πηγές της παράδοσης ία παγερή νύχτα, μετά από ένα εξαντλητικό ταξίδι στην αφρικανική έρημο, αποκοιμήθηκα στη σκηνή μου με τις θύμισες να με τριγυρίζουν από τη παιδική μου ζωή στο Τρίκερι, με τη νοσταλγία των τόσο πολύτιμων για μένα αναμνήσεων, που διαφυλάττω με φροντίδα στα βάθη της καρδιάς μου, από τη ζωή του χωριού μου και την πηλιορείτικη παράδοση, που μικρός τη γεύτηκα αχόρταγα. Μεγάλωσα σ’ ένα χωριό χωρίς ηλεκτρικό, αλλά με φως, χωρίς ύδρευση, αλλά με τις πηγές της παράδοσης, χωρίς τηλέφωνα και τηλεοράσεις, αλλά με την επικοινωνία, την επαφή και την αλληλεγγύη μεταξύ των συνανθρώπων μου.

Μ

●Δ· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ™Ù. ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó·˜, ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘, ÎÔÙÔÏfiÁÔ˜. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘.

Ω! και πώς έγινε αυτό το θαύμα, να μου χαριστεί αυτό το ουράνιο δώρο, να ξαναδώ, μέσα από ένα απρόσμενο όνειρο, με τα μάτια της ψυχής, για πρώτη φορά, τόσες επιθυμητές αλλοτινές εικόνες και να φανερωθούν τα αγαπημένα πρόσωπα των συγγενών, που χάθηκαν, οι ανεμότρατες που ναυάγησαν, τα σφουγγαράδικα που κόπηκαν, οι γάμοι που ανήκουν πια σε εκπομπές φολκλορικού περιεχομένου. Ήταν τότε που ονειρεύτηκα ότι βρέθηκα μικρός στο Τρίκερι, αλλά όχι το νέο και μοντέρνο, αλλά στο παλαιό, εκείνου του καιρού, το Τρίκερι των παιδικών μου χρόνων. Εγέρθηκαν από τον αιώνιο ύπνο τους όλα τα αγαπημένα μου πρόσωπα, οι γονείς και οι παππούδες μου και έζησα σκηνές και είδα εικόνες από εκείνη την αληθινή και σπάνια ζωή που τώρα έχει φύγει για παντοτινά.

Το νυχτέρεμα Είδα τη κάμαρη τη χειμωνιάτικη, με το τζάκι μισοσβησμένο, με τη γιαγιά μου να μας λέει τα παραμύθια κι εμείς, με την αδελφούλα μου, να κρεμόμαστε απ’ τα χείλη της, τη κυρά-ζβελτονιά, το μαρμαρωμένο βασιλιά, το σιμιγδαλένιο, τον καλό γιατρό “για πάσα πόνο”, ενώ η μάνα μου, πότε στριφογύριζε τη ρόκα της και πότε έπλεκε τα τσουράπια μας κατ’ από το φως της λάμπας, που τρεμόσβηνε, με το λαμπογιάλι να ταλαιπωρείται από τον αγέρα, που φυσομανούσε τα χειμωνιάτικα βράδια απ’ έξω, που έγερνε τις αμυγδαλιές και τα κυπαρίσσια και που ακούγονταν μόνο που και που μια κραυγή μες το σκοτάδι, ένα χλιμίντρισμα αλόγου, ένα αστροπελέκι.... κι εμείς καψαλίζαμε κάστανα, κι ανακατώναμε τη χόβολη με τη μασιά και συνδαυλίζαμε τη φωτιά και τη γλυκιά και ήρεμη οικογενειακή ζωή, ενώ το καντήλι έτριζε επάνω στη σκάλα... Και τότε ακούστηκε ο χτύπος στην κλειδαμπαρωμένη πόρτα, η μάνα μου που επιφυλακτικά ρώτησε “ποιος είναι;” “εγώ, μωρέ, ο Σταύρος! άνοιξε έχει παγωνιά!” και ανοίξαμε το σίδερο και μπήκε μέσα ο πατέρας, με χιονισμένη τραγιάσκα, με τα καπετανίστικα ρούχα του να στάζουν αλμύρα και θάλασσα και μ’ ένα κομμάτι δίχτυ με ψάρια απ’ την ανεμότρατα, μπακαλιάρους, μπαρμπούνια και ζωντανές καραβίδες. Είδα τον μπαμπά μου ξαπλωμένο να βάζει το παλιό ράδιο ν’ ακούσει τα “χρονικά της ημέρας”, ενώ η μητέρα μου χαμήλωνε το φως της λάμπας. Ο ύπνος των δικαίων και η πλήρης ξεκούραση στο στρώμα και στη ζεστή γωνιά της ρωμαίικιας παράδοσης.

Το τρικεργιώτικο “καΐκι” Είδα να βρίσκομαι παιδί δεκάχρονο στη αυλή του πατρικού μου σπιτιού με τις θαλασσόπετρες και να κόβω ένα τενεκέ με το σκεπάρνι, να τον διπλώνω και να τον μετατρέπω σε καΐκι, να το χρωματίζω, να χύνω καλάι σε καλούπι ξύλινο, που έκανα με τον σουγιά, που είχα πάντα κρεμασμένο από το θηλύκι του κοντού μου παντελονιού, για να φτιάξω την άγκυρα, να στερεώνω το κατάρτι και να τρέχω με τα άλλα τα παιδιά στη λούτσα να το σεργιανίσω σαν αληθινό πλεούμενο.. και να περιμένω το καλοκαίρι, που θα πάμε στην Αγία Κυριακή για την ανεμότρατα, να το πάω στην ακρογιαλιά, να το ταξιδέψω, να το βγάλω έξω στο καρνάγιο, με υποστυλώματα ξυλαράκια και

βάζα και να το φουντάρω μετά κανονικά με άγκυρα και σκοινιά ανάμεσα σε δύο βραχάκια...

Το “παγκύρ” και οι “παγκυριώτες” Και ξάφνου νάμαι να κατηφορίζω το καλντερίμι για το λιμάνι σε μια εποχή που δεν υπήρχε το αυτοκίνητο στο χωριό, ούτε η άσφαλτος, είμαι πιασμένος από το σταθερό και έμπιστο χέρι της μητέρας μου, πούναι ντυμένη τα τρικεργιώτικα για τη χάρη της Παναγιάς, ενώ στο άλλο της χέρι βαστά το καλάθι, με τους κεφτέδες και να κοκκινίζει το καλντρερίμι από τις Τρικεργιώτισσες έως επάνω, να μας ανεβάζει με τη βάρκα ο πατέρας μου στον “Αργοναύτη” και μαζί με άλλους συγγενείς να πλέουμε σε πανηγυρική ατμόσφαιρα για το νησί μαζί με όλα τα άλλα τρικεργιώτικα καΐκια και να προσορμιζόμαστε στο λιμάνι του νησιού, για να πάμε επάνω στο μοναστήρι να προσκυνήσουμε την προστάτιδα και πολιούχο των Τρικκέρων. Κι εκεί, στο μόλο του νησιού θα καθίσω να δω τα πλεούμενα που έρχονται το ένα πάνω στ’ άλλο, οι συγκοινωνίες, οι ανεμότρατες, τα τρεχαντήρια, τα τουριστικά, με προσκυνητές από όλα τα μέρη, ακόμη και οι Σκιαθίτισσες με τις παραδοσιακές τους στολές...

Οι αναμνήσεις Ώ, οι παιδικές αναμνήσεις, που φέρνουν ξανά, σαν ευλογίες, θύμισες και αναπολήσεις του χαμένου παράδεισου της πηλιορείτικης παράδοσης, και τη νοσταλγία του εξόριστου Αδάμ, σε μένα και σε όλους του Τρικεργιώτες που ζούμε αυτοεξόριστοι στα πέρατα του κόσμου, χωρίς τις φιγούρες του Καραγκιόζη που κολλούσαμε με το ζυμάρι σε χαρτόνι, χωρίς τις φωτιές που πηδούσαμε του αι-Γιάννη, χωρίς τα κάλαντα που λέγαμε τις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, χωρίς τον αετό, που σηκώναμε στη Βίγλα, χωρίς τους μύλους που γυρίζαμε με τα σφερδούκλια, χωρίς τις ανεμότρατες με τις οποίες πηγαίναμε για τη “σαβούρα” , χωρίς την καθαρά Δευτέρα που τρώγαμε τους αχινούς και τις πίνες, χωρίς τον Σινάνη, που τον ακούγα-

με στις γιορτές να παίζει το λαούτο του...

...και ο αποχαιρετισμός Ω! χωριό μου περήφανο και ζηλεμένο, με τα μπουχαριά σου να καπνίζουν στο χιονισμένο τοπία και τα αγριολούλουδά σου να κατακλύζουν την άνοιξη όλες τις πλαγιές, ζεις ατόφιο και παρθενικό στην αχλή μιας αλλοτινής εποχής, στην καρδιά όλων ημών των Τρικεριωτών της ξενιτιάς, στα άγια των αγίων της μνήμης της παντοτινής και στον παράδεισο των παιδικών μας χρόνων. Δεν διαλαλεί πια ο μπαρμπαΜιχάλης τα φρούτα του Δεληκωνσταντή και το μιλιόρι του Νίκου του Βαγγελάκη, ούτε το δρομολόγιο της “Ευαγγελίστριας” . Άδειασαν οι γειτονιές σου και δεν ανοίγουν πια τα παραθύρια σου, που ήταν στολισμένα με βασιλικούς και γεράνια. Βουβάθηκαν τα καλντερίμια σου και δεν ακούγονται πια οι παιδικές μας φωνές, Κάψανε τα καΐκια σου κι η Αγία Κυριακή δε σφύζει από τα σφουγγαράδικα και τις ανεμότρατες, τον “Άγιο Νικόλαο”, τον “Αίαντα”, το “Σώζων” τον “Ποσειδώνα” το “Ελένη” τον “Κων/νο Ζ.”... Χορτάριασαν οι αυλές σου, ξεράθηκαν τα κλήματα και δεν υπάρχει πια το αγιόκλημα, οι ορτανσίες, οι βασιλικοί, οι αγριοτριανταφυλλιές. Ερειπώθηκαν τα πυργόσπιτά σου κι ούτε οι καλιακούδες δεν τα καταδέχονται πια, ενώ τα ξύλα από τα σαχνίσια τους προεξέχουν σαν τα κλαδιά ενός γιγάντιου δένδρου, που αποξεράθηκε... Όμως μες την καρδιά μας πάντα θα ζεις, όπου και να ζούμε κι όπου και να πεθαίνουμε, εμείς οι Τρικεργιώτες της διασποράς και θα ζεις όμορφο, ζωντανό, αρχοντοχώρι, με τους καπεταναίους και τους βουτηχτάδες, τα παραμύθια και τις νεράιδες, με τα μαξούλια και τα πανηγύρια σου, με τα ψαροκάικα και τα απλωμένα δίκτυα τους, κι εμείς, οι τελευταίοι Τρικεργιώτες, θα παραμένουμε εσαεί έκθαμβοι απ’ αυτή την όμορφη ζωή που χάθηκε, σ’ αυτήν που ήμασταν κάποτε πρωταγωνιστές και τυχεροί μέτοχοι, οι ίδιοι πάλι, ως θεατές όμως πλέον, θα παρακολουθούμε από το Κολοσσαίο του θεάτρου της ζωής στις τελευταίες πράξεις της τραγωδίας και λίγο πριν πέσει η αυλαία, βουβοί αλλά πάντως ευγνώμονες, να σβήνουν τα τελευταία φώτα μιας αλλοτινής υπέροχης ζωής, που δεν θα ξανάλθει ποτέ πια...

™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÈ ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤Ó˜ ϿΘ, ÔÈ ª¿Ë‰Â˜ Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 60. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Û›ÙÈ Â›Ó·È ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ Î·È ‰ÂÍÈ¿ Á¿ÌÔ˜ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 50. K¿Ùˆ, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¿Ô„Ë ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ 1958 Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ë ·˘Ï‹ Ì ÙÔ ÎÔÚ¿ÏÏÈ. ΔÚ›ÎÂÚÈ, 1953.


8

AÊȤڈ̷

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

MNHME™ A¶O TPIKEPI ΔÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ÛÙËÓ ·¯Ï‹ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜

Η διαδρομή της θαλασσινής καστροπολιτείας ως υπόδειγμα ανεξάρτητης πόλης ν, ως γνωστόν, τα χωριά του Πηλίου δημιουργήθηκαν από εκείνους που, μην αντέχοντας την τουρκική παρουσία στα πεδινά, κατέφυγαν στον ορεινό όγκο του βουνού των Κενταύρων, όπου έπνεε ένας αέρας ελευθερίας και αυτονομίας, συνήθως κάμνοντας τις πρώτες κατοικίες τους έξω και γύρω από ένα προϋπάρχον μοναστήρι, όπως αυτό συνέβη, επί παραδείγματι, και με την περίπτωση της Μακρυνίτσας, για τους Τρικεργιώτες δεν ημπορούμε να ισχυρισθούμε το ίδιο. Το Τρίκερι είναι το μόνο χωριό του Πηλίου, που δημιουργήθηκε από μετοικεσία και μάλιστα από μετοικεσία από μία νήσο, τη νήσο της Παναγίας ή, όπως αλλιώς λέγεται σήμερα, το “Παλαιό Τρίκερι”.

Α

πολιτείας και της αληθούς δημοκρατίας. Η πολιτική, διοικητική και δικαστική αυτοτέλεια στηριζόταν στο θεσμό των δημογερόντων και τη “δωδεκάδα”, με κοινωνική αυτοδιοίκηση, ασύδοτη και ελεύθερη από πάσης εξουσίας, πόσω μάλλον που οι Τρικεργιώτες ήταν εφοδιασμένοι και με ειδικά προνόμια από την Υψηλή Πύλη, υπάγονταν κατ’ ευθείαν στην Καπουδάν Πασά, ενώ εκκλησιαστικώς είχε αναβαθμισθεί η πόλη τους σε Εξαρχία του Οικουμενικού Θρόνου, γι αυτό και η αυθεντική φήμη του εκάστοτε Μητροπολίτου Δημητριάδος είναι “....Υπερτίμου και Εξάρχου Πελασγών και Τρικκέρων”, ασχέτως αν οι Μητροπολίτες των τελευταίων δεκαετιών, ανέχτηκαν την αλλοίωσή της υπό των ιεροψαλτών της Μητροπόλεως, παραγνωρίζοντες την ιστορική της αξία, καθόσον η ανάδειξη των Τρικκέρων σε Εξαρχία δόθηκε λόγω της σημαντικής παρουσίας των παλαιών Τρικεργιωτών στην περιοχή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι είχαν το σπάνιο δικαίωμα να εμπορεύονται στην Μαύρη Θάλασσα και ιστιοφόρα τους διέπλεαν τα μαυροθαλασσίτικα πελάγη, υπήρχε δυνατή κοινότητα στην Πόλη και πολλοί Τρικεργιώτες ιερείς υπηρετούσαν τον Οικουμενικό Θρόνο.

Το πρώτο Τρίκερι ήταν στο νησί και μάλιστα ο κεντρικός οικισμός ήταν πάνω στο λοφίσκο του αιΓιάννη του Θεολόγου, επάνω ακριβώς από τη λιμάνι του νησιού. Βέβαια η νήσος αυτή ήταν γνωστή και εκατοικείτο από τα παλαιά χρόνια, με την ονομασία Κικύνηθος και η ζωή και η παρουσία του νησιού ανάγεται ακόμη και σε μυθικές εποχές. Διότι “αυτού (εις το νησίον) επρωτοάραξεν, καθώς γράφει ο Φιλιππίδης ( Μ. Γεωγραφία σελ. 85), ο Ιάσων το καράβι του, οπού αυτό επρωτογίνηκε, μετά την Κιβωτό, εις τη Δημητριάδα. Και έπλευσεν , ως ο χρησμός, διά να πάγει εις Χερσώνα της Ταυρικής. Έως να φτάσει εις Κίκινδον νήσον εμισοβούλιαξεν από τα νερά, επειδή και άσφαλτον δεν είχε και τραβήξαν έξω αυτό. Οι Τρικεργιώται σοφισθέντες εκαλαφάτισαν αυτό και ασφάλτωσαν, και έτζι από εδώ έπλευσεν και επήγεν εις την Ταυρικήν Χερσόνησον (Κριμαία). Εις αυτό το νησίον οι εγκάτοικοι πρώτοι ελάτρευσαν τον Ποσειδώνα και εις τα νομίσματα αυτών είχαν τετυπωμένον το πρόσωπον αυτού. Αυτή η νήσος το πρώτον εχαλάσθη, όταν ήλθεν ο Βρένος, ο αρχιστράτηγος της Γαλλίας και εκατεδάφισεν όλην την Θετταλομαγνησίαν. Μετά ταύτα πάλιν εχαλάσθη υπό των ιδίων των χριστιανών, επειδή και δεν είχον άνεσιν καθόλου από τους πειρατάς της Ευρίπου”.

Η νήσος, το λίκνο των Τρικεργιωτών Ήταν μεγάλη και σημαντική πολιτεία, κατά πως λέει και ο Στράβωνας, αλλά στη χριστιανική περίοδο και ενώ βρισκόταν σε μεγάλη ακμή, καταστράφηκε ολοσχερώς από τους μεγάλους σεισμούς του 6 μ.Χ. και εξ αιτίας, πράγματι, της πειρατείας και των πολεμικών συγκρούσεων σ’ αυτήν την περιοχή, με το μόνιμο πρόβλημα των δηώσεων και των πειρατειών, στα μέσα του 17ου αι. και σε μια δραματική σύναξη των κατοίκων πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση να μετοικήσουν στον απέναντι ορεινό όγκο, είναι δε χαρακτηριστική η σκηνή που διέσωσε η παράδοση, κατά την οποίαν η καταφυγή των κατοίκων έγινε καθώς αφήκαν πίσω τους τα πάντα και παίρνοντας τις εικόνες διεπεράστησαν στην απέναντι ακτή και ανηφόρισαν στο όρος, όπου και, αφού εδοκίμασαν πρώτα τη θέση “Κτίσματα”, αλλά χωρίς επιτυχία, η τελική επιλογή του χώρου μετεγκατάστασης έγινε, όταν έσβησαν τα τρία κεριά, που είχαν αναμμένα κατά τη διάρκεια της πορείας των κατοίκων, στο βαλτότοπο της Αγίας Τριάδας.

Το “κάστρο” του Τρίκερι Η φιλοξενία λοιπόν στο όρος του Πηλίου, διότι ουσιαστικά οι Τρικεργιώτες δεν ήταν βέροι Πηλιορείτες, αλλά κακλαμάνοι θαλασσινοί από τα Παλαιά Τρίκερι, έγινε με την απειλή των συνεχών δηώσεων και αρπαγών εκ μέρους των πειρατών. Αφού πρώτα έκτισαν την Αγία Τριάδα προς τιμήν και ανάμνηση της τρίκλιτης βασιλικής του καθεδρικού ναού της Αγ. Τριάδας της παλαιάς και λίαν σημαντικής πολιτείας της νησίδος Τρικκέρων, ανήγειραν τα σπίτια τους σε παράλληλες ζώνες ομοκέντρων κύκλων γύρω από την εκκλησία και ενωμένα μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να συναποτελούν ένα κάστρο, γι αυτό και δεν υπάρχουν στο Τρίκερι υπολείμματα κανονικού τείχους. Το κάστρο των

Το Τρίκερι και η Επανάσταση του ’21 Τρικκέρων είχε τρεις πύλες, που άνοιγαν με την ανατολή και έκλειναν με τη δύση του ηλίου, μία βόρεια προς το μέρος, όπου βρίσκεται το σημερινό παζάρι, μία προς τα δυτικά, επάνω ακριβώς από το επίνειο της Αγίας Κυριακής και μία ανατολικά, από τη πλευρά του Αγ. Αθανασίου, της οποίας πύλης διασώζονται οι δοκοί και τμήμα του υπέρθυρου εντοιχισμένα σε ένα σπίτι, που

ανήκε στο εξωτερικό μέρος του τείχους.

Η θαυμαστή καστροπολιτεία Μέσα στην καστροπολιτεία αναβίωνε η αρχαία “πόλις” - κράτος και η κατά παράδοξο τρόπο εφαρμογή μετά τόσους αιώνες της ευνομούμενης

Ένας άλλος λόγος της ιδιαίτερης φροντίδας του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν και η σημαντική προσφορά των Τρικεργιωτών στην υπόθεση του Ιερού Αγώνος, καθόσον αυτή ήταν τουλάχιστον ισάξια της προσφοράς της Ύδρας, των Σπετσών και των Ψαρών, ασχέτως με το ότι, επειδή το Τρίκερι δεν απελευθερώθηκε ταυτοχρόνως με τα άλλα νησιά, αλλά παρέμεινε υποδουλωμένο μέχρι την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, δεν κατέστη ευρέως γνωστή. Η συμμετοχή των Τρικεργιωτών στην επανάσταση του 21 είναι λίαν σημαντική. Ο Άνθιμος Γαζής ήρθε στο Τρίκερι και στο αρχοντικό του Κουμπουρέλλου έγινε η μυστική σύσκεψη με τους προκρίτους των Τρικκέρων, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να μυηθούν οι Τρικεργιώτες στη Φιλική Εταιρία και στον κοινό Αγώνα για την απελευθέρωση του Έθνους. Ο θρυλικός Τρικεριώτης καπετάν Κωνσταντίνος Κουτμάνης πολεμώντας τα τουρκικά πλοία στο Αιγαίο σε μία ναυμαχία θα συληφθεί και αφού υποστεί φρικτά μαρτύρια θα χτιστεί ζωντανός στην Κων/πολη. Για την δυναμική του παρουσία στους αγώνες του έθνους είναι γνωστό και το χαρακτηριστικό δίστιχο, που διέσωσε η ντόπια παράδοση: Στη Σκιάθο και στο Τρίκερι ποτέ κατής δεν κρένει Γιατ’ είν’ η χώρα του Σταθά και του Κουτμάν’ λημέρι. Στη επανάσταση του Πηλίου, που ήρθε να καταστείλει η στρατιά του Δράμαλη, η κατάσταση ήταν τραγική, αφού το ένα μετά το άλλο τα χωριά του Πηλίου υποτάχτηκαν. Οι Μηλιές, το στρατηγείο της επανάστασης, καταλήφθηκε, ο Γαζής διέφυγε στη Σκιάθο, ο δε Δράμαλης έφτασε μέχρι τη Μηλίνα. Οι περισσότεροι επαναστάτες φοβισμένοι υπέκυψαν και οι κοτζαμπάσηδες προσκύνησαν φέρνοντας στον Δράμαλη πλούσια δώρα. Όσοι επαναστάτες απέμειναν προωθήθηκαν προς το Τρίκερι μαζί με πολλά γυναικόπαιδα και τότε ήταν, που σε μια νύχτα οι Τρικεργιώτες έκαμαν το τειχόκαστρο στο Διακόπι και αντιστάθη-


¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

AÊȤڈ̷

9

MNHME™ A¶O TPIKEPI

καν ηρωικά, εξαναγκάζοντας τους Τούρκους σε υποχώρηση, με αποτέλεσμα η επανάσταση να παραμείνει ζωντανή στο Πήλιο. Έκτοτε το Τρίκερι έγινε το θέατρο σημαντικών για τον Αγώνα μαχών, όπως το 1827 με τις μάχες, που έδωσε ο Καρατάσος με τον Δουμπιώτη στη περιοχή του Αλατά. Αλλά και τα πλοία τους οι Τρικεργιώτες τα διέθεσαν στον Αγώνα και προμήθειες και άλλες εξυπηρετήσεις, για τα οποία υπάρχουν έγγραφα καθώς και ευχαριστήρια γράμματα εκ μέρους των αρχηγών της επανάστασης.

Η “τρικεριωσύνη” ως μοναδικό φαινόμενο Είναι όντως παράξενο και τελείως παράδοξο ότι στο λεξιλόγιο του γλωσσικού ιδιώματος των Τρικκέρων υπάρχει και η λέξη “τρικεριωσύνη”, στις δε καταγραφές λαογραφικού υλικού, που κάναμε, υπάρχουν καταγεγραμμένες οι χαρακτηριστικές επ’ αυτού εκφράσεις, όπως “χάθηκε η τρικεριωσύνη” ή “ξετρικεριωτέψαμε!” Η κατά τη γνώμη μας εξήγηση της λέξης έχει ως εξής: Λόγω του ποικολόμορφου μωσαϊκού καταγωγής των Τρικεργιωτών, των δυσχερεστάτων συνθηκών επιβίωσης, εν μέσω πειρατειών και δηώσεων, αλλά και των ιδιαίτερων κοινωνικών παραμέτρων, που εξ αυτών αναπτύχτηκαν, αναδείχτηκε εκεί μία μορφή και ένας τύπος ανθρώπου, που με μία ανθοδέσμη αρετών που τον περιέβαλε κατάφερε τα Τρίκκερα να είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο, που η αρετή να επωνυμείται από το όνομα της πολιτείας τους! Αυτό το ιδιαίτερο φιλότιμο, που κοσμεί τον γνήσιο Τρικεργιώτη προέρχεται από τη συνάντηση τόσων διαφορετικών ανθρώπων, που βρέθηκαν λόγω εκτάκτων περιστάσεων στο Τρίκερι, αποζητούντες στο κάστρο του τη σωτηρία και την ασφάλεια, καταδιωγμένοι, εκδιωχθέντες, εκπατρισθέντες, σαν τους κακλαμάνους από την Μάνη, που τους έκαψαν οι Τούρκοι το χωριό τους, τους Σαρακατσάνηδες, τους Βλάχους, τους Ηπειρώτες, τους νησιώτες κ.ά. Όλοι αυτοί, τελικά, απετέλεσαν μία μοναδική μαγιά ανθρώπων με σπάνιες αρετές και ιδιαίτερα χαρίσματα και ανέπτυξαν μία πρότυπο κοινωνία και έφτασαν στο ζενίθ τελείωσης μίας κοινωνικής ζωής, πράγμα, που επετεύχθη βέβαια, με την ίδια επιτυχία και σε άλλες καστροπολιτείες. Μία εικόνα και μία ιδέα του ιδιαίτερου και σπάνιου χαρακτήρα του τρικεργιώτη τύπου ανθρώπου αποκαλύπτει ο Φιλιππίδης σημειώνοντας (ένθ’ ανωτ. σ. 90) “Οι Τρικεργιώτες είναι φιλάνθρωποι εις τον ξένον άνθρωπον, τον περιποιούνται καλύτερον από έναν συγγενή τους, έχουν δε και μεγάλην διαφοράν από τα χωρία της Θετταλομαγνησίας, διότι έχουν ένα φιλανθρωπότατον κίνημα εις όσους κυνηγούνται από άλλους τόπους διά χαλασμόν. Πηγαίνοντας ο κυνηγούμενος εκεί τον περιποιούνται, τον τιμούν και ως ί-

διόν τους αδελφόν και πατέρα τον κοιτάζουν, οπού τη αληθεία απορεί τινάς βλέποντας να ?χουν μίαν τοιαύτην φιλανθρωπίαν. Προκρίνουν καλύτερον τον θάνατόν τους, παρά να δώσουν άνθρωπον που πηγαίνει εκεί από παράπονον. Και διά να μη πολυλογώ κάμνουν πράγμα θεάρεστον και ίδιον της εικόνος του Θεού” . Κάποιοι με τις πράξεις τους έκαμαν το χωριό τους επώνυμο της αρετής, εδώ όμως οι Τρικεργιώτες έκαμαν την αρετή επώνυμη του χωριού τους και αυτό και είναι όντως θαυμαστό και υποδειλοί μία πανέμορφη κοινωνία, που έτρεφε και ανέστηνε κατά συστηματικό τρόπο, σε βάθος αιώνων, αυτόν τον εξαίρετο και μοναδικό τύπο ανθρώπου. Αξίζει, επιπροσθέτως, να σημειωθεί ότι στο Τρίκερι εφαρμόστηκε και ο πρώτος θεσμός κοινωνικής ασφάλισης, αφού καθώς προκύπτει από τη μελέτη των εγγράφων, αν ένας βουτηχτής πέθαινε ή πάθαινε τη νόσο των δυτών, εφόρου ζωής το καΐκι έβγαζε μερτικό για την οικογένεια του αποθανόντος και μάλιστα χωρίς την προϋπόθεση των απαραιτήτων σήμερα εισφορών... Η δωρεάν κοινωνική ασφάλιση ήταν ένα γεγονός πρωτότυπο και φανταστικό, που φανερώνει και τις υψηλές προδιαγραφές εκείνης της, όντως, αγγελικής πολιτείας.

Το Τρίκερι ως σύμβολο της ρωμηοσύνης Η τρικεριώτικη ζωή των περασμένων αιώνων ήταν μία ζωή πανέμορφη, μια κοινωνία γεμάτη από παραδόσεις, με τις λύσεις και τις επιλογές της ρωμηοσύνης, η οποία δεν χάθηκε ολοσχερώς με την πτώση της Πόλης, αλλά μεταλαμπαδεύτηκε στις μεταβυζαντινές κωμοπόλεις και τα χωριά της κατακτημένης ρωμανίας, με τα πλούσια έθιμα, που είχαν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα, τις τάξεις, τη μεγάλη οικονομική άνθηση και την κοσμοπολίτικη στόφα των Τρικεργιωτών. Ο τρικεριώτικος γάμος με τα “προζύμια” και τα “πλεξούδια”, το χτένισμα της νύφης, ενώ τα βιολιά έξω απ’ το παράθυρο κάτω από το κλήμα της πλακόστρωτης αυλής με τα πολύχρωμα λουλούδια της έπαιζαν το “άστα τα μαλλάκια σου ανακατωμένα, άστα ν’ ανεμίζουμε στον τρελλό βοριά ..” η πατινάδα του γάμου, οι “αδροπτοί” , ο χορός στο παζάρι, αλλά και ο εορταστικός κύκλος Χριστουγέννων με τα κάλαντα των παιδιών και τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς, ως και του Πάσχα, με τα έθιμα της Μ. Εβδομάδας, της ανάστασης και με το χορό με τις τρικεριώτισσες στη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής είναι από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα των Τρικκέρων. Μέχρι το πόλεμο το Τρίκερι διακρατούσε όλες αυτές τις παραδόσεις και τα έθιμα, μετά όμως χάλασε το ρωμαίικο σε όλη την έκταση της Ελλάδας, μα και πά-

λι τη δεκαετία του ë50 στο χωριό είχαν παραμείνει ακόμη αρκετοί θύλακες χάριτος και γνησιότητας μεταξύ των κατοίκων κι έτσι προλάβαμε και εμείς, οι κατοπινοί, να γευτούμε λίγο από το νέκταρ τη αυθεντικής παράδοσης αυτής της γνήσιας μεταβυζαντινής πολιτείας.

Ένα σκάλισμα στη χόβολη... Το νερό με τη στάμνα απ’ τη Περδίκη, το νυχτέρι με το λυχνάρι, η εκτροφή μεταξοσκώληκα για τα τρικεριώτικα πουκάμισα, η λιτανεία με τον παπαΝικόλα στα πηγάδια τα θεοφάνια κι η επακολουθούσα επίσκεψη του αγαθού λευίτη με την αγιαστούρα του να φωτίσει τα σπίτια με το μπακρατσάκι και το βασιλικό, των παιδικών μας αθώων φωνών το “Κύριε ελέησον” στην λιτανεία της Παναγίας της Ελεούσας, όταν ανέβαινε κάθε χρόνο από τις Κόττες, ο αγιασμός στη πλώρη του καϊκιού με τον παπά και το βασιλικό, η πλούσια τρικεριώτικη αυλή με τις γαρδένιες τις αγριοτριανταφυλιές και το κλήμα, οι Λαζαρίνες με το καλαθάκι, που τραγουδούσαν το: “Ήρθ’ ι Λάζαρους ήρθαν τα Βάια Ήρθ’ η Κυριακή που τρων τα ψάρια..” οι αρραβώνες με το φανάρι τη νύχτα, οι χαρούμενες οικογενειακές γιορτές, η έξοδος με τα καΐκια την καθαρά Δευτέρα για τα θαλασσινά, η λαμπρή πρωτομαγιά με τα λουλούδια, τους μάηδες και το χορό των κοριτσιών με τις ποδιές και τ’ αγριολούλουδα στο χέρι θα μείνουν ανεξίτηλα ζωγραφισμένα στις καρδιές των όπου γης Τρικεργιωτών. Σε ένα κόσμο, που οδηγείται στην καταστροφή των εθίμων και της ζωηφόρου παράδοσης, το Τρίκερι θυσιάζεται και αυτό στο βωμό της παγκοσμιοποίησης και υφίσταται και αυτό το κόστος της μοντέρνας εκθεμελίωσης όλων των παραδοσιακών μορφών του καθημερινού μας βίου, και έτσι δεν θα δεις ποτέ ξανά στα στενοσόκκακα των Τρικκέρων να κάνουν το “ρίζωμα” στις “σκέπες” για τα κόκκινα πουκάμισα, ούτε να γυρίζει η κλωστή στην ανέμη στις χορταριασμένες πια αυλές, μήτε θ’ ακούσεις το χαρακτηριστικό ήχο του αργαλειού στα δροσερά κατώια, έχει πάψει προ καιρού να διαλαλεί ο Γιάννης ο Τσιργής με το πανέρι τις μπέρκες και τους αχινούς, κι ο σασαΓιώργος δεν επισκέπτεται πλέον τις γειτονιές με τα δεματάκια με το αλισφάκι, μα ούτε και τη νύφη πια δεν τη χτενίζουν υπό τους γλυκείς ήχους του ρωμαίικου κλαρίνου, βαθειά όμως στις καρδιές μας ακούγονται ακόμη αυτές οι μουσικές, το κλαρίνο της γαμήλιας πατινάδας, τα χασκόγελα των γυναικών και τα ξεφωνητά των αγυιόπαιδων, γιατί το Τρίκερι θα πάψει να υπάρχει μόνον όταν χαθεί και ο τελευταίος απόηχος από τη παλιά, σαν το παλιό καλό κρασί, μουσική αυτών των αναμνήσεων, στη καρδιά των Τρικεργιωτών, που ζουν ακόμη μέσα και μακριά από την πατρίδα τους...

™ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂÏ›‰· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô Î˘Ú-ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ú·ÛÛ¿˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ™Ù¿ıË-°È¿ÓÓË. ΔÚ›ÎÂÚÈ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20 ·È. Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ù· Ù¤ÎÓ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¶·Ú›ÛË æ·ÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ ›¯Â ηڂԢӷÔı‹ÎË ÛÙÔ ¶¤Ú·Ó. ™ÙË Ì¤ÛË Ô §ÂÌÔÓ‹˜ Fisher (æ·Ú¿˜) Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ∫ˆÓ/ÔÏË Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. ¶¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ∞Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ “Ì¿ÚÌ·ÚÔ”. ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 1955 Î·È ‰ÂÍÈ¿ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ΔÚÈÎÂÚÁȈÙÒÓ Ù˘ ¢È·ÛÔÚ¿˜, Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È.


AÊȤڈ̷

10

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

MNHME™ A¶O TPIKEPI Οι πιθανές εκδοχές του ονόματος Για την ετυμολόγηση του ονόματος κυκλοφορούν ως πιθανές εκδοχές α) από τα τρία ακρωτήρια του νησιού (Κορακιάς, Παρδαλός, Αλέξη) β) από τα τρία ακρωτήρια του ορεινού χωριού Αιάντειο, Τραχήλι, Δέρπανο και γ) από τα πλοιάρια με τρία κουπιά τα τριτζέρια, ενώ δημοφιλής είναι και η ετυμολογία από τα τρία κεριά, που στηρίζεται στην παράδοση κατά την οποία, όταν οι Τρικεριώτες καταδιωκόμενοι από τους πειρατές ξεκίνησαν για την ανεύρεση ασφαλούς τόπου με επικεφαλής τον ιερέα, στη θέση που έσβησαν τα τρία κεριά έκτισαν το σημερινό χωριό. Αυτή η τελευταία ετυμολογία έσωσε και την ονομασία, όταν παλαιότερα έγινε μαζική αλλαγή της ονομασίας εκατοντάδων χωρίων και πόλεων για τη δήθεν κάθαρση των ελληνικής από τα ξενόγλωσσα. Η ονομασία αυτή όμως ελέγχεται ως παρετυμολόγηση, καθώς με τις νεώτερες έρευνες φαίνεται ότι η λέξη “Τρίκερι” προέρχεται από το κουτσοσλαβικό “τρίτσερ”, (“πέρασμα”), αν και, κατά την άποψή μας, δεν πρόκειται για το “πέρασμα” προς τον Παγασητικό, όπως κακώς τεκμαίρεται, αλλά για το δίαυλο μεταξύ της νησίδος και της απέναντι ακτής. Η ύπαρξη στον ελλαδικό χώρο άλλων δύο νησίδων, κοντά σε ακτή και αυτών, με το όνομα “Τρίκερι” επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές και μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι και η ονομασία των Τρικκέρων ανήκε αρχικά στη Νήσο Τρίκερι, πράγμα, που το υποστηρίζει και η υπ. αριθ. α) πιθανή εκδοχή που αναφέραμε, αυτή η ίδια η τωρινή ονομασία της νησίδος “(Παλαιό) Τρίκερι” και, τέλος, ο ιστορικός Φιλιππίδης στην Μερική Γεωγραφία του (Έκδ. Σπεράντζα, σ.87), που το διασαφηνίζει σημειώνοντας χαρακτηριστικά: “...όταν μόνοι τους οι Τρικεργιώται την εχάλασαν, εξ αιτίας των κακών και μετοίκησαν, με το ίδιον όνομα, εις την άκρην γην της Μαγνησίας, επάνω εις το βουνόν του Διός”.

∞fi Ù· ÙÔˆÓ˘ÌÈο ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ΔÚÈÎÎ¤ÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ Ù· Â›ıÂÙ· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ

Οι ετυμολογικές περιπέτειες του ονόματος του χωριού Τρίκερι α ετυμολογικά του Τρίκερι είναι ενδιαφέροντα, καθώς υπάρχει σύγχυση ως προς την προέλευση του ονόματος του χωριού, αλλά και δεν έχουν γίνει ετυμολογικές έρευνες σχετικά με τις ονομασίες διαφόρων περιοχών της κοινότητας, όπως επίσης με τα επίθετα και τις δυσερμήνευτες ετυμολογικά λέξεις από το γλωσσάριο της τρικεριώτικης ντοπολαλιάς.

Τ

¶¿Óˆ:ΔÔ μ·ı‡ Ì ÙÔ Î·ÚÓ¿ÁÈÔ. √ÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ, ÁÈ·Ù› ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ‚·ıÈ¿ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÌÔÚÔ‡Ó ¿ÓÂÙ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÂÏ·ÛÂȘ Î·È ÔÈ Î·ıÂÏ·ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ (·Ú¯Â›Ô °.ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó·).

Τοπωνυμικά Τρικκέρων Εστιάζοντας στις ονομασίες των περιοχών που δεν έχουν εκ πρώτης όψεως φανερή ετυμολογία, θα αναφέρουμε, εντελώς δειγματοληπτικά, το “Διακόπι”, που σημαίνει “το διακεκομμένο”, εκεί που το όρος Τισείον διακόπτεται από μία χαμηλή και μικρή σε απόσταση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής θάλασσας γραμμή, Καναπίτσα, (λυγαριά), από το χαρακτηριστικό δένδρο, που υπήρχε στην μεγάλη ακρογιαλιά της, το “Μιροβίγλι”, εκεί που πήγαιναν οι καπετάνισσες να βιγλίσουν τα “νερά” (τη θάλασσα), μη τυχόν και φανεί το ιστιοφόρο του καπετάνιου, οπότε και έπαιρναν αμέσως το μονοπάτι, που ξεκινά από εκεί για να τους οδηγήσει κατευθείαν στο λιμάνι της Αγίας Κυριακής. Παραπλήσια είναι και η ονομασία “Βίγλα” εκ του “βιγλίζω”, που και αυτή έχει εξαίρετη θέα και προς τις δύο πλευρές του στομίου του Παγασητικού. Ο “Κουκουρούτζος”, μία περιοχή για βοσκή των αιγών, φέρει την ονομασία του από τη κουτσοβλάχικη λ. “κουκουρούτζος” (το ξηρό και άγονο έδαφος), μάλιστα στο γρεβενιώτικο ιδίωμα υπάρχει η αντίστοιχος λέξη “κουκουρότσους” (“τίποτα, μηδέν”), επομένως με τη λέξη αυτή εννοείται μία περιοχή, που δεν αξίζει (“τίποτα”), άχρηστη, μη καλλιεργήσιμη και αυτό ακριβώς είναι και ο Κουκουρούτζος, ένας βραχότοπος. Ο “Αλογόπορος”, το λιμανάκι απέναντι στο Νησί, παρά την προσπάθεια αλλαγής της ονομασίας σε “αλογόπυρο” και “αλογόπυργο” με παρετυμολογίες, που όμως δεν επεκράτησαν, έχει την ονομασία του από τον πόρο (το πέρασμα) των αλόγων, αν και για την αποφυγή της χασμωδίας των 4 συνεχών όμικρον, οι παλιοί Τρικεριώτες μετατρέποντας το ένα εξ αυτών σε γιώτα καθιέρωσαν τη μορφή “Αλογόπιρος”, η οποία και υπάρχει σταθερά σε όλα τα τρικεριώτικα έγγραφα, είτε πρόκειται για προικοσύμ-

φωνα είτε για αγοραπωλησίες, ούτως ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτή είναι η ορθή γραφή, με το γράμμα γιώτα και όχι με τα γράμματα όμικρον και ύψιλον. Η κατά τις τελευταίες δεκαετίες καθιέρωση της ονομασίας με όμικρον οφείλεται στην παράνομη επεισαγωγή της προσπάθειας ετυμολόγησης μες την ίδια την ονομασία(!), πράγμα άκρως απαράδεκτο. Τα “Σκίδια” είναι μία περιοχή μετά το Φανάρι και στην οποία καταλήγουν οι τελευταίες κορυφογραμμές του ορεινού όγκου της χερσονήσου των Τρικκέρων. Είναι φανερό από τους πλέοντας ότι τα δύο βουνά σχίζονται εκεί ακριβώς πάνω από την ακρογιαλιά των Σκιδιών και επομένως η ονομασία είναι απλώς μία γεωγραφική παρατήρηση. Ο “Θεριάκοντας” δε είναι η ακρογιαλιά με τα μεγάλα (θεριά) ακόνια, μοναδική στο είδος της σε όλη την έκταση των Τρικκέρων, από την οποία και οι Τρικεριώτες από πολύ παλιά προμηθεύονταν και εξακολουθούν και μέχρι σήμερα να προμηθεύονται το έρμα, τη “σαβούρα” των πλοίων τους.

Η ετυμολογία των τρικεριώτικων επιθέτων Τα επώνυμα καθιερώθηκαν ως γνωστό με τη δημιουργία από το νεοσύστατο κράτος ταυτοτήτων, στις οποίες επισημοποιήθηκαν οι υπάρχουσες ονομασίες των πολιτών, οι οποίες είτε προέρχονταν από παρωνύμια, που τόνιζαν ψυχικά ή σωματικά χαρα-

κτηριστικά, είτε δήλωναν τόπο καταγωγής, γένος, προέλευση ή επάγγελμα. Τοιουτοτρόπως έχουμε και στο Τρίκερι επίθετα, που δηλώνουν το μέρος προέλευσης, όπως Σαρακατσάνος από το “καρά” (μαύρος, από την μαύρη ενδυμασία, κατά μία εκδοχή) και “κατσάν” (φυγάς), ο ζων νομαδική ζωή, Κουτσογιάννης, από το τουρκικό “κιουτσούκ” που υπονοεί τη καταγωγή από τη μικρή Βλαχία της Ρουμανίας, Χανιώτης (από τα Χανιά της Κρήτης), Ντάτσιος, από τη Μεγάλη Βλαχία (Δακία), Κρυονερίτης (από το Κρυονέρι), Σκοπελίτης (από τη Σκόπελο), Λιθαδιώτης (από τη Λιθάδα του κόλπου της Ευρίπου), ή δηλωτικά του επαγγέλματος, όπως τα Γανωτής (κατά κανόνα από την Ήπειρο), Βογιατζής (μπογιατζής), Παπουτσής (τσαγκάρης), Βουτσάς, από το βουτσί, Πατρίκος, από το πατρίκιος, που υποδηλοί και ευγενή καταγωγή, Νιζάμης, από το τουρκ. “νιζάμ” , ο αστυνόμος, Κατσαρός (βαρελάς), ή φανερώνει σωματικά η ψυχικά γνωρίσματα, όπως τα Σαρρής, Σαρηγιάννης, από τη τουρκική λέξη “σαρί” (ξανθός), Κατσαμπάς (κολοβός), Ψαρράς, από το ψαρός, διότι το όνομα του γενάρχη των Ψαράδων στο Τρίκερι ήταν Δημήτριος Ψαρός και ο γιος του Παρίσης το άλλαξε στην Κων/πολη σε Ψαρόπουλος, ο δε εγγονός του Λεμονής στην Αμερική το απλοποίησε σε fisher, παρετυμολογώντας το από το ψαράς, Τσιργής, από τη “τσέργα” (κάπα), Πατσάς, σιμός, πλακουτσός, Κλιάρης, κοιλιάρης, Φουρτούνας, οξύθυμος, Φαλκής, φουσκωμένος, της ιδίας σημασίας και το καππαδ. φαλκώνω (φουσκώνω), από το αραβικό fulk (πληθ. falouk) εξ

ου και η αραβ. φελούκα, αντιδάνειο εκ της ελληνικής “εφόλκιον”, Σούπας, ορμητικός, ατίθασος, από το τουρκ. Sipa (πουλάρι)>περσ. sipah (ιππικό, στρατός), ο στρατιώτης και κατ’ επέκταση ο ταραξίας, Τσιβόπουλος, από το τουρκ. civi (καρφί)/μεσν. τσίβος (λινάρι), ταβός και τσιβός, αυτός που τα μαλλιά του είναι αχτένιστα και πετούν όρθια, Μαργωμένος, εκ του μαργώνω (παγώνω), Κατράνης, αυτός που έχει στίγματα στο πρόσωπο, από το “κατράνι”, αρρώστια των φυτών, που εκδηλώνεται με σκούρες κηλίδες πάνω στα φύλλα, από το τουρκο>αραβικό katran, ρετσίνη, υγρή κηλίδα, εξ ου και το “κατράμι”, η πίσσα. Τέλος, υπάρχει στο Τρίκερι και το επίθετο Λεμονής, που χρησιμοποιείται και ως βαπτιστικό όνομα, που όμως αυτό δεν προέρχεται από το όνομα του αγ. Παντελεήμονα, όπως οι πάντες υποθέτουν, αλλά από το καλογερικό και εκείνην την εποχή και παπαδικό “Ελεήμων”, από τον άγ. Ιωάννη τον Ελεήμονα, Πατριάρχη Αλεξανδρείας. Οι πρώτοι που πήραν το όνομα ήσαν κατ’ ανάγκη ιερείς, σαν τον παπαΛε(ι)μονή Βώκο και εν συνεχεία εκκοσμικεύτηκε το όνομά τους με την εθιμική ονοματοδοσία προς τιμή του παππού και πατέρα. Ο συνεορτασμός, πάντως, ανήμερα του αγ. Παντελεήμονος δεν έγινε από σύγχυση και παρερμηνεία του ονόματος τόσο, όσο από διάκριση των σοφών προγόνων μας, καθώς επέλεξαν τον συνεορτασμό για κοινωνικούς λόγους μία ημέρα, που ήταν και εξακολουθεί να είναι ημέρα γιορτής και για το Τρίκερι του γνωστού και όντως δημοφιλούς αγίου Παντελεήμονος.

AÚÈÛÙÂÚ¿: £ÂÚÈ¿ÎÔÓÙ·˜. ∏ ‚¿Úη Ù˘ Ì˯·ÓfiÙÚ·Ù·˜ ÁÂÌ¿ÙË Ì “Û·‚Ô‡Ú·” ·fi “ıÂÚÈ¿ ·ÎfiÓÈ·”, ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (™ÂÙ. 1954, ·Ú¯Â›Ô °.ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó·). ¢ÂÍÈ¿: √ ‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÙÌ¿ÓË ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ∞Ó Î·È ·ÚÂÙ˘ÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ good man (ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜), ÙÔ Â›ıÂÙÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ È‰ÈˆÌ·ÙÈÎfi “ÎÔ˘ÙÔ˘Ì¿ÓÔ˜” (·Ú¯Â›Ô °.ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó·).


¢π∞¢ƒ√ª∂™

MOY™IKH / 11

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

Δ¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÓfiÙȘ ̤¯ÚÈ ÙȘ ‚fiÚÂȘ ¯ÒÚ˜ Î·È ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜

H μουσική γραφή ευρωπαίων συνθετών του 20ού αιώνα

Η

Tης ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΡΙΣΑΚΗ

Ιταλία είναι μια χώρα που τη μουσική της τη χαρακτηρίζει ένας πλούτος ξεχωριστός. Οι συνθέτες της κατόρθωσαν την απογερμανοποίηση του σειραϊσμού και προσπάθησαν να του δώσουν μια έκφραση παγκόσμια. Ο πρώτος από αυτούς ο Λουίτζι Νταλαπίκολα (19041975) οδηγήθηκε μόνος του σ’ αυτήν την πειθαρχία γραφής, όπου αυτή η σχολή δεν ήταν της μόδας. Ο Νταλαπίκολα είναι ένας μεγάλος Ουμανιστής (ανθρωπιστής) και μεγάλος λυρικός. Το έργο του είναι σημαδεμένο από τα δράματα της εποχής του, από τη φασιστική καταπίεση, από τα θέματα της φυλακής, την πάλη του ανθρώπου ενάντια σε κάτι δυνατότερο από αυτόν, της αδελφοσύνης. Ένα είναι σίγουρο, ότι με τα έργα του “Χορικά σε κείμενα Μιχαήλ Άγγελου για σολίστ”, χορωδία και ορχήστρα, “Τα τραγούδια της φυλακής” για χορωδία και ορχήστρα 1955, τα “Πέντε τραγούδια” για βαρύτονο και 8 όργανα πάνω σε μεταφράσεις αρχαίων ελλήνων λυρικών και οι όπερές του “Νυχτερινή πτήση” πάνω στο έργο του Σαίντ Εξεπερύ (1937-38) και ο “Αιχμάλωτος Οδυσσέας”, αναγνωρίστηκε σαν ένας από τους κλασικούς της εποχής μας.

Πλάι στις επιφανέστερες φυσιογνωμίες του Λουΐτζι Νόνο και Λουτσιάνο Μπέριο πρέπει να τοποθετήσουμε τον Μπρούνο Μαντέργια (192073) που έπαιξε ρόλο κεφαλαιώδους σημασίας σαν ιδρυτής του ηλεκτρονικού στούντιο του Μιλάνου, σαν αρχιμουσικός που αποκάλυψε τη μουσική του καιρού του, και σαν συνθέτης έργων που απάλυναν αισθητά τη σειραϊκή ακαμψία, μπολιάζοντάς την με ένα χιούμορ και μια φαντασία πολύ μπαρόκ και που είναι αδιάκοπες αναβάσεις προς περισσότερη ποίηση και φως. Ευαίσθητοι σε όλα τα πολιτικά και αισθητικά ρεύματα, οι νέοι μουσικοί συναποτελούν μια σχολή γεμάτη ζωντάνια, πλούσια σε ταλέντο που υποφέρει όμως από μια έλλειψη ισορροπίας. Στην Ιαπωνία πολλοί συνθέτες υιοθέτησαν τους τρόπους γραφής της δυτικής μουσικής επιχειρώντας όμως μερικές φορές μια σύνδεση με την παραδοσιακή μουσική της χώρας τους, όπως ο Τοσιρό Μαγιαζούμι, ο Καζούο Φουκουσίμα, ο Μακότο Σινοχάρα και ο Τόρου Τακεμίτσου. Ο Ισάνγκ Γιουν (γ. 1917) πέτυχε να εναρμονίσει τέλεια τις δύο παραδόσεις, την ανατολική και τη δυτική στα έργα του “Λόγιανκ” για 9 όργανα, “Ρεακ” (1966) για ορχήστρα καθώς και στις όπερές του “Το όνειρο του Λιου Τουνγκ” όπου η κλασική ειλικρίνεια του ταοϊστικού ποιητικού κειμένου, παντρεύεται με μια σειραϊκή μουσική βαθιά λυρική. (Ταοϊσμός = κινέζικη θρησκευτική φιλοσοφία που στηρίζεται στα γραπτά κείμενα που αποδίδονται στο Λάο Τσε (6ος π.Χ. αι.) και χαρακτηρίζεται από την επιδίωξη της αρμονίας με τη φύση και το ταο = οδός ορθός τρόπος ζωής). Η χώρα που έχει μεγάλη παράδοση και θαυμαστά οργανωμένη σε ό,τι αφορά τους μουσικούς θεσμούς και οι συνθέτες είναι πολυάριθμοι και τους υπολογίζουν είναι η Ολλανδία. Οι συνθέτες που δεν φοβήθηκαν να επιτεθούν στον “αμερικανικό ιμπεριαλισμό” , είναι ο Λούις Αντριέσσεν (γ. 1939), ο Ραίνμπερτ ντε Λαίβ και ο Πέτερ Σατ (γ. 1935) που πειραματίζονται με πάθος σε όλους τους τομείς της σύγχρονης έρευνας και ιδιαίτερα του μουσικού θεάτρου. Ο Πέτερ Σατ δημιούργησε σκάνδαλο με την όπερα - πρόκληση “Λαβύρινθος” (1960-65) όπου με ένα καθολικό θέαμα που ξετυλίγονταν σε μια πολλαπλότητα επιπέδων, επιχείρησε να τινάξει στον αέρα την παραδοσιακή δράση. Την Ολλανδία ακολουθεί η Πολωνία. Από την εποχή του Σοπέν και σε μικρότερο βαθμό η πολωνική μουσική δεν προκάλεσε το ενδιαφέρον. Η έκπληξη που προκάλεσε η νέα πολωνική σχολή μετά τον τελευταίο πόλεμο, στάθηκε ακόμα μεγαλύτερη για το λόγο ότι εκδηλώθηκε μέσα στους κόλπους του σοσιαλιστικού συνα-

σπισμού - ιδιαίτερα συντηρητικού στα ζητήματα της μουσικής - προσφέροντας μάλιστα από το 1956 τη δυνατότητα στη δυτική πρωτοπορία να διεισδύσει στα Ανατολικά κράτη, χάρη στο φθινοπωρινό Φεστιβάλ Μουσικής στη Βαρσοβία. Μετά από χρόνια νεοκλασικισμού, οι νέοι συνθέτες ανακαλύπτουν με πάθος το σειραϊκό και ηλεκτρονικό σύμπαν. Ο Παντερέφσκυ - Πολωνός πιανίστας, συνθέτης και πολιτικός άνδρας (1860 Ν. Υπ. 1941) κατάκτησε γρήγορα μια διεθνή φήμη χάρη στη δεξιοτεχνία της γραφής του και στον αναμφισβήτητο πλούτο της δραματικής του υποβολής που μερικές φορές τον κάνουν να ξεπέφτει στην ευκολία και στη θεαματικότητα. Όμως τα έργα του η “Ανάκλαση” για έγχορδα και κρουστά (1960), “Στα θύματα της Χιροσίμα, Θρήνος” (για 52 έγχορδα 1960), τα “Πάθη κατά Λουκάν” για αφηγητή, σολίστ και ορχήστρα το “Dies Irae - Η μέρα της κρίσεως” για σολίστ, χορωδία και ορχήστρα, άγγιξαν ένα κοινό πολυάριθμο. Η Ιωάννα Μπρούζντοβιτς (γ. 1943) που ζει στο Παρίσι αναπτύσσει μια φιλόδοξη δραστηριότητα σε όλους τους τομείς: όπερα, ηλεκτροακουστική, καθαρή μουσική. Η Ρουμανία λιγότερο γνωστή, η ρουμανική σχολή δεν είναι λιγότερο ανοιχτή στις δυτικές επιδράσεις. Οι συνθέτες είναι πολυάριθμοι και κρατικοί οργανισμοί τους προστατεύουν, τους εκδίδουν τα έργα και τα ηχογραφούν - ένα στοιχείο της κατάκτησης του σοσιαλισμού. Ο πρώτος που χρησιμοποίησε το δωδεκαφθογγισμό του Σαίνμπεργ ήταν ο Ντόροθι Ποποβίτσι (γ. 1932). Ηγετική φυσιογνωμία είναι ο Ανατόλ Βιέρου (γ. 1926). Στα πρώτα του έργα εκφράζεται ένας βίαιος λυρισμός μέσα από ένα ιδίωμα που έχει διατηρήσει τις λαϊκές παραδόσεις. Το πέρασμα σε μια γραφή πολύ μοντέρνα γίνεται χωρίς συγκρούσεις και καταλήγει σε έργα μιας ομορφιάς πολύ πλούσιας και λεπτής. Αυτό το διακρίνουμε στα έργα του “Η ώρα του ήλιου”, “Μουσική μουσείου” για τσέμπαλο και 12 έγχορδα (1968). Η Σκανδιναβική μουσική παρόλο που φαίνεται να ακολουθεί τα πιο προχωρημένα ρεύματα της σύγχρονης μουσικής, δεν έχει εισδύσει καθόλου στη Γαλλία ιδίως στη Σουηδία με τον Καρλ Μπίργκερ Μπλόμυταλ που σύνθεσε τη διαστημική όπερα “Ανιαρα” (1959). Στη Νορβηγία είναι ο Άρνε Νόρντχαιμ και στη Δανία έχουμε τον Περ Ναίργκωρντ. Στη Φινλανδία οι σημερινοί μουσικοί, όσο κι αν επηρεάστηκαν από τις ευρωπαϊκές μόδες, δεν υιοθέτησαν μια γραφή ανώνυμη, διατήρησαν την αίσθηση του φωτός, του χώρου και ενός ελεύθερου λυρισμού.

AÚÈÛÙÂÚ¿: ∫Ú˙˘ÛÙfiÊ ¶·ÓÙÂÚ¤ÊÛ΢ ¢ÂÍÈ¿: §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ª¤ÚÈÔ (Á. 1925) K¿Ùˆ: §Ô˘˝Ù˙È ¡fiÓÔ (Á. 1924)

Στην Ελβετία, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για μια ελβετική μουσική σχολή, αφού οι κυριότεροι συνθέτες συνδέονται μάλλον με τα κινήματα των γειτονικών χωρών, όπου συχνά παρουσιάζουν τα έργα τους. Οι εταιρείες όμως σύγχρονης μουσικής αναπτύσσουν μια δική τους δραστηριότητα και το δωδεκάφθογγο σύστημα του Σαίνμπεργκ έγινε πολύ νωρίς γνωστό και το ακολούθησαν ο Φρανκ Μαρτέν που μετά απομακρύνθηκε από αυτό, ο Ρολφ Λίμπερμαν διευθυντής των λυρικών θεάτρων του Αμβούργου και του Παρισιού που έγραφε όπερες με θαυμάσια δομή “Λεωνάρα 39-45” (το 1952), “Πηνελόπη” (1954), το “Σχολείο των γυναικών” (1955) πάνω στο έργο του Μολιέρου. Η Τσεχοσλοβακία για να “εκσυγχρονιστεί” δεν είχε τις ίδιες ιδεολογικές ευκολίες με την Πολωνία ή τη Ρουμανία παρόλο που η κρατική οργάνωση της μουσικής επέτρεψε την ανάπτυξη μιας σχολής εξαιρετικά πολυάριθμης. Σ’ ένα λεξικό που δημοσιεύτηκε το 1966 αναφέρονται 271 συνθέτες γεννημένοι μετά το 1900 σε μια χώρα που σύμφωνα με την έκφραση του Μπέρνεϋ - Άγγλος οργανίστας, συνθέτης και κυρίως μουσικογράφος, διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης - ήταν ανέκαθεν το Ωδείο της Ευρώπης. Οι πιο δυνατοί όμως συνθέτες της γενιάς αυτής που σημαδεύτηκε από τον πόλεμο και από το πέρασμα στο σοσιαλισμό, είναι ο Βλαντιμίρ Ζόμμερ (γ. 1921) με την κάπως βίαια δραματική γραφή. Στην Ε.Σ.Σ.Δ. η ιδεολογική πίεση δεν χαλάρωσε διόλου, ενώ η δυσκαμψία των ιεραρχιών ευνοούσε την κυριαρχία των μουσικών με πόσο, εννοούν τον Αράμ Χατσατουριάν και τον αξιαγάπητο Ντιμίτρι Κομπαλέφσκυ, τους μόνους που η μουσική τους ακούγεται έξω από τη Σοβιετική Ένωση, ενώ μετά το θάνατό του ο Σοστάκοβιτς απέκτησε μια διάσταση εξωχρονική παραπλήσια με εκείνη του Τσαϊκόφσκυ. Μετά το 1960 περίπου, η μετασειραϊκή μουσική έκανε ανεπίσημα την είσοδο στην Ε.Σ.Σ.Δ. και υπηρετείται από μουσικούς όπως ο Έντισον Ντενίσωφ και ο Αντρέι Βολκόνσκυ (1933) γόνος μιας οικογένειας

πριγκιπικής, κλοβενίστας, διευθυντής χορωδίας που από το 1974 κατέφυγε στη Δύση. Μόνος του ανακάλυψε τους θησαυρούς της Κεντρικής Ασίας που επηρέασαν το έργο του, ένα έργο καμία φορά λίγο δύσκαμπτο και αδέξιο που όμως απελευθερώνεται για να φτάσει σε μεγάλο εκφραστικό πάθος. Γιουγκοσλαβία. Παρά την ύπαρξη μιας λειτουργικής μουσικής βυζαντινής προέλευσης, και μιας αξιόλογης ρομαντικής μουσικής, η μουσική των γιουγκοσλαβικών χωρών ήταν ελάχιστα γνωστή στο εξωτερικό για πολύ καιρό. Η δημιουργία το 1961 της Μπιενάλε του Ζάγκρεμπ σημάδεψε το ενδιαφέρον της Γιουγκοσλαβίας για τη νέα τέχνη, όπου έχει να επιδείξει τρεις αξιόλογους συνθέτες. Τον Ιβάν Μάλετς εγκατεστημένου στο Παρίσι κι έναν από τους μουσικούς του Ομίλου Μουσικών Ερευνών, το Μίλκο Κέλεμεν (1524) ρωμαλέα ιδιοσυγκρασία που υιοθέτησε τις ριζοσπαστικές μορφές γραφής και το Βίνκο Γκλόμποκαρ (1934) δεξιοτέχνη του τρομπονιού και εκπληκτικό αυτοσχεδιαστή που στα τεράστια έργα του προσπαθεί να μεταφέρει μια οργανική ευρηματική αποχαλινωμένη, γλωσσολογικούς προβληματισμούς και μια χειρονομία έξαλλα ελεύθερη δημιουργώντας έτσι ένα μουσικό σύμπαν χαρακτηριστικό της λύσσας για ζωή των σημερινών μουσικών. Εδώ τελειώνει η αναδρομή στην ιστορία της μουσικής εξέλιξής της,. Όπως σε όλες τις άλλες αξίες του πολιτισμού έτσι και στη μουσική ανατρέπονται τα καθιερωμένα και νέοι δρόμοι εκφράσεως ανοίγονται. Οι πρόοδοι στην επιστήμη και στην τεχνολογία είχαν μεγάλη επίδραση στη μουσική και εξακολουθούν να έχουν. Από την κλασική τελειότητα του μουσικού κάλους, φτάσαμε στην ηλεκτρονική μουσική και στους κρωγμούς των σύγχρονων συνθέσεων. Τη ρομαντικότητα στη μουσική αντικατέστησε η αντιρομαντικότητα. Ο 20ος αιώνας εποχή τραγικών αντιθέσεων, έθεσε τη σφραγίδα του στη σύγχρονη μουσική. Μεσοβασιλεία των πολιτισμών χαρακτηρίζεται η εποχή μας, μεσοβασιλεία της μουσικής θα πρέπει να χαρακτηριστεί η σύγχρονη μουσική. Ένας μουσικός πολιτισμός φεύγει, ένας καινούργιος διαμορφώνεται. Τόσο στη μουσική, όσο και σε άλλους τομείς, είδαν την άφιξη ενός υπολογιστή, αλλά αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής δεν χρησιμεύει παρά να διευκολύνει τους υπολογισμούς. Ασφαλώς θα μάθουμε να τον χρησιμοποιούμε σαν ένα εργαλείο, θα είναι η προέκταση της δραστηριότητας του ίδιου του εγκεφάλου μας και έτσι θα εξανθρωπιστεί. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η περιπέτεια εξακολουθεί να είναι συναρπαστική, ακόμη και στον Μουσικό Πολιτισμό του 21ου αιώνα που διανύουμε.


12/ EK£E™EI™

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

Αριστουργήματα Μουσείου Λούβρου από έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη

Π

Tου ΝΙΚΟΛΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ*

ραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη έκθεση αριστουργημάτων του Μουσείου Λούβρου των Παρισίων με τίτλο “Le gout a la Grecque - Όταν η Ελλάδα έγινε μόδα” .Στη Γαλλία, δύο αιώνες μετά την έκρηξη της Αναγέννησης και έναν αιώνα μετά την ακμή του κλασικισμού επί Λουδοβίκου XIV με τα παράδοξα του Μπαρόκ, αφήνοντας ιδιαίτερα τη σφραγίδα του στην αρχιτεκτονική. Στα μέσα του 18ου αιώνα, η Γαλλία στρέφεται και πάλι στην Ελλάδα, αναζητώντας πρότυπα με την αναμόρφωση της καλαισθησίας. Η διακοσμητική πλημμυρίδα εμφανίζει κούραση και κορεσμό και εύχονται επιστροφή στην αυστηρότητα και την υγιή ρώμη του ελληνικού ύφους.

Σκιάθος: Έργα ζωγραφικής Φ. Αναγνωστοπούλου Μάντζαρη, Αλ. Βακιρτζή, Γκάμπριελ Γκράμα Ο Πολυχώρος “Ελλήνων Αρχιπέλαγος” στη Σκιάθο παρουσιάζει την ομαδική έκθεση ζωγραφικής των Φαίη Αναγνωστοπούλου - Μάντζαρη, Αλέξανδρου Βακιρτζή και Γκάμπριελ Γκράμα έως την Πέμπτη 15 Ιουλίου. Αντιπροσωπευτικές των έργων που παρουσιάζονται είναι οι δηλώσεις των καλλιτεχνών. Φαίη Αναγνωστοπούλου - Μάντζαρη: “Την τελευταία περίοδο, δίνω μεγάλη έμφαση στην υφή, τα επίπεδα, και τις διαφάνειες. Δουλεύω κυρίως με ακρυλικά, αναμειγνύοντας τα κάποιες φορές με χαρτί (εφημερίδα) ή λαδοπαστέλ. Έχουν πολλά διαφορετικά βοηθήματα, όπως ζελέ σε διάφορες πυκνότητες, κόλλες, πάστες με διαφορετικές ιδιότητες ως υδατοδυάλυτα, ο πειραματισμός με νερό μπορεί να αποφέρει πολλά ευχάριστα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο θέμα όταν αρχίζει κάθε πίνακας, αλλά συγκεκριμένη διάθεση και αίσθηση που θέλω να επιτευχθεί. Προσπαθώ να παίξω με ένα μόνο χρώμα την φορά, και να δημιουργήσω το δυνατών περισσότερους τόνους και βάθη”. Αλέξανδρος Βακιρτζής: “Ο Αλεξ. Βακιρτζης στα έργα του προτείνει ευθαρσώς και ευθέως το Διάλογο με τον θεατή του. Κουβεντιάζει μαζί του, ζωγραφίζει για να μιλήσει και να επικοινωνήσει, και όχι απλώς και μόνο για να δείξει τη δουλεία του. Ζωγραφίζοντας κατ ’αρχήν “αφηγείται”. Μόνο αφηγείται όμως; Η προτείνοντας τον εικαστικό του Λόγο προσβλέπει στη δημιουργική επαφή ώστε κάτι καινούργιο να μείνει στο τέλος της και μέσα σ’ αυτόν και μέσα στο δέκτη του;” Απόσπασμα από πρόλογο του Δημήτρη Ιατρόπουλου. Gabriel Valentin Grama : O Gabriel Valentin Grama είναι απόφοιτος της Victor Brauner, Fine Arts School και του University of Fine Arts,Iasi, Romania ειδικότητα στη γλυπτική, με άριστα. Είναι μέλος στο Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Από το 1994 έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές και έχει μέχρι σήμερα κάνει τρεις ατομικές εκθέσεις. Τα τελευταία 10 χρόνια ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. (Μητροπολίτου Ανανίου 6 (κοντά στο Μουσείο Παπαδιαμάντη). Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 10.30 - 14.30 & 18.00 - 23.30 Επιμέλεια έκθεσης και συντονισμός: Τάσος Μπισκίνης 24270 22585 & 6932.184050).

Η αντίδραση αυτή εναρμονιζόταν και εξέφραζε τη φιλοσοφία και την αισθητική του Διαφωτισμού. Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί μόνο μια μόδα, η οποία σίγουρα θα επηρεάσει όλες τις εξωτερικές πτυχές της κοινωνικής ζωής, την ενδυματολογική τέχνη και το γυναικείο στολισμό. Είναι ένα ουσιαστικό κίνημα που αναφέρεται στη ζωγραφική, στη διακόσμηση, στην αρχιτεκτονική, ακόμη στη φιλοσοφία και γενικότερα στη σκέψη. Η διάδοση και η επιβολή του νέου γούστου α λα ελληνικά, αποτελεί ένα συναρπαστικό φαινόμενο κοινωνιολογικό. Πρωταγωνιστές του δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες, οι διανοούμενοι, αλλά και το παλάτι, ο κύκλος του Λουδοβίκου XIV, οι επίσημες ερωμένες του βασιλιά (Madame Pompadouz, Madame du Barey), κοσμικές κυρίες, πολιτικά πρόσωπα, οι τεχνίτες, οι έμποροι, οι μοδίστρες, υιοθετούν τη νέα καλαισθησία, γίνονται κήρυκες στην ευρεία διάδοση του gout a la grecque. Η νέα μόδα σημαίνει επιστροφή στην καθαρότητα των μορφών, την ευγένεια των απλών γραμμών και μεθόδων. Στην επικράτηση του νέου κινήματος σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι ανασκαφές στη νότια Ιταλία που έφεραν στο φως αρχιτεκτονικά μνημεία, έργα τέχνης και τον διάκοσμο της καθημερινής που είχε διατηρηθεί άθικτος κάτω από τη λάβα του Βεζούβιου. Λόγιοι, συλλέκτες, ταξιδιώτες, ζωγράφοι, διπλωμάτες, όλοι αυτοί συνέβαλλαν στη διάδοση της νέας μόδας α λα ελληνικά, ξεκινώντας από το Παρίσι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα αρχαιολογικά ταξίδια που γίνονται μόδα αυτή την εποχή, οι εικονογραφημένες εντυπώσεις με σχέδια και χαρακτικά και οι αρχαιολογικές συλλογές προσφέρουν ένα ρεπερτόριο θεμάτων και μοτίβων στους διψασμένους για ανανέωση καλλιτέχνες, τεχνίτες, διακοσμητές. Οι πρωταγωνιστές του νέου κινήματος υπήρξαν βαθείς γνώστες της αρχαιότητες και ήσαν σημαντικοί συλλέκτες, όπως le Coute de Gaylus, le Duc de Choiceul, le Duc d’ Aumont κ.ά. οι συλλογές των οποίων συνιστούν τον κύριο πυρήνα των αρχαιολογικών θησαυρών του Λούβρου και άλλων γαλλικών Μουσείων. Δεν είναι αμιγής ελληνική η νέα μόδα, αφού υπάρχει και η Ρώμη που εκλαμβάνεται ως κλασική, αλλά στη συνείδηση των Γάλλων η Ελλάδα είναι το σημείο αναφοράς. Η αυστηρή γραμμή, ο δωρικός, ο ιωνικός και ο κορινθιακός ρυθμός, δίδουν στοιχεία στην αρχιτεκτονική και στον διάκοσμο με μαιάνδρους, δάφνινα στεφάνια κ.ά., ενώ η ελληνική μυθολογία, ο Διόνυσος, εμπνέουν ζωγράφους, γλύπτες, διακοσμητές. Παρόλο που πρόκειται για ένα κεφάλαιο της πνευματικής μας ιστορίας, οι Έλληνες δεν είμαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη γέννηση του νεοκλασσικισμού στη Γαλλία στα μέσα του 18ου αιώνα. Λόγω ειδικών ιστορικών συγκυριών, μας είναι γνωστές περισσότερο οι μεταγενέστερες εκφάνσεις του, όπως ο ιταλικός και κυρίως ο γερμανικός του Μονάχου, από όπου προέρχεται και ο νεοκλασικισμός του νέου ελληνικού κράτους. Για το λόγο αυτό η έκθεση που παρουσιάζει υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα, έχει ιδιαίτερη διδακτική σημασία για τους Έλληνες, τους ειδικούς και το ευρύτερο κοινό.Η έκθεση παρουσιάζει μέσα από 150 σπάνια αριστουργήματα που κατά το μεγαλύτερο μέρος τους προέρχονται από το Μουσείο του Λούβρου, αλλά και από άλλα Μουσεία της Γαλλίας και άλλων χωρών τη στροφή στο νεοκλασικισμό.Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν ζωγραφική, γλυπτική, έπιπλα, ταπισερί και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, όπως βάζα, κηροπήγια, ρολόγια κ.λπ., που προέρχονται από βασιλικές συλλογές. Ο χρονικός ορίζοντας της έκθεσης καλύπτει την τελευταία περίοδο της βασιλείας του Λουδοβίκου XV (τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα) κατά την οποία συντελείται η μετάβαση από την τεχνοτροπία του Ροκοκό στο αυστηρό ύφος του νεοκλασικισμού που εμπνέεται από την ελληνική αρχαιότητα. Η Εθνική Πινακοθήκη ντύθηκε στα χρώματα της εποχής (γαλάζιο, πράσινο, κοραλλί), για να υποδεχθεί τους θησαυρούς που θα μας μεταφέρουν πίσω δυόμισι αιώνες, στα σαλόνια των Βερσαλιών και των ανακτόρων της Παρισινής αριστοκρατίας. Η αργυροχοΐα. Το νέο αυτό ύφος χαρακτηρίζεται από την αυστηρότητα των γραμμών και την αρχιτεκτονική δομή του σχήματος. Το διακοσμητικό ρε-

περτόριό της (μετώπες με κομμάτια, γκρέκες, ραβδώσεις), συνδυάζεται με φυτικά μοτίβα, σπείρες δάφνης, φύλλα άκανθου κ.λπ.Η επίπλωση. Το νέο διακοσμητικό ρεπερτόριο εμπνέεται από την αρχιτεκτονική της αρχαιότητας. Τα διακοσμητικά μοτίβα κάνουν την εμφάνισή τους τόσο πάνω στο ξύλο της επικάλυψης, όσο και στους χρυσωμένους μπρούντζους που εμπλουτίζουν τα έπιπλα. Ο χρυσωμένος μπρούντζος. Εκτός από τα έπιπλα είχε έντονη παρουσία και στα βάζα από σκληρή πέτρα ή πορφυρίτη, καθώς και στις πορσελάνες, επίσης στους πυροστάτες, καντηλέρια, κηροπήγια, πολυελαίους, ρολόγια κ.ά. Η πορσελάνη των Σεβρών, υιοθέτησε το νέο ύφος εμπνευσμένο από την ελληνική αρχαιότητα, πολυάριθμα σχέδια για βάζα με γιρλάντες, μπορντούρες και σε σερβίτσια. Σπουδαίο της Αικατερίνης Β’ της Ρωσίας με βαθύ γαλάζιο φόντο και τα αρχικά της γράμματα με το οικόσημο. Οι ταμπακέρες γνώρισαν μεγάλη άνθηση στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, η δεξιοτεχνία των αργυροχόων - χρυσοχόων, η παρουσία μιας εξαιρετικά εύπορης πελατείας από τη Γαλλία και το εξωτερικό, ώθησαν τους εμπόρους να εκμεταλλευθούν την κατάσταση και να φέρουν στο προσκήνιο στα μέσα του 18ου αιώνα τις ταμπακέρες a la grecque. Για τα διακοσμητικά στοιχεία και μοτίβα, εμπνευσμένα από την αρχαιότητα, σκηνές βακχικές, γιρλάντες χρυσές, παραστάσεις, χρησιμοποιούσαν ποικίλα υλικά και τεχνικές.

Τα βάζα της Άπω Ανατολής. Παρατηρείται προτίμηση σ’ αυτά στη Γαλλία από τις αρχές του 17ου αιώνα. Η μανία αυτή συνεχίζεται και όταν αρχίζει να κυριαρχεί στις τέχνες το νεοκλασικό ύφος. Την τακτική αυτή ακολουθούσαν και κατά το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα, όπως φαίνεται από τους υπέροχους διάκοσμους της a la grecque αισθητικής των κινέζικων και γιαπωνέζικων βάζων της έκθεσης. Εκτός των προαναφερθέντων συλλεκτών σπουδαίο ρόλο στη διάδοση της νέας μόδας έπαιξαν ο Ange Laurent de la Live de Jully, λόγω εξαιρετικού του ταλέντου στη χαρακτική, των καλλιτεχνικών του γνώσεων και των σπουδαίων συλλογών του. Η Contesse Madame du Barry, τελευταία ερωμένη του Λουδοβίκου XV, πήρε πολύ σοβαρά το ρόλο της στυλοβάτιδας των τεχνών, όπως sτο περίπτερο της Μουσικής στη Louveciennes που εκφράζει τις αισθητικές προτιμήσεις της a la grecque, ασχολήθηκε επίσης με την ζωγραφική, γλυπτική και μουσική. Η Marquise Madame de Pompadour, επίσημη ερωμένη του Λουδοβίκου XV με το μικρό της αδελφό Abel Poisson marquis de Maziguy, οργάνωσε εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ιταλία, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής σημαντικά έργα, που σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα τέχνης εξέφρασαν την καλαισθησία “a la grecque”. * Ο Νικόλας Δεληγεώργης είναι Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός, τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Padova Ιταλίας


¢π∞¢ƒ√ª∂™

EK£E™EI™ / 13

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

∏ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ Ó¤Ô ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

Η Μάχη του Μαραθώνα στα όρια ιστορίας και θρύλου

Σ

Tου ΣΩΤΗΡΗ ΛΕΤΣΙΟΥ

υμπληρώνονται φέτος 2.500 χρόνια από ένα γεγονός-ορόσημο όχι μόνο για την ελληνική, αλλά και για την παγκόσμια ιστορία: Την μάχη του Μαραθώνα το 490 π.χ ανάμεσα στους Αθηναίους και Πλαταιείς από την μια και τον φοβερό στρατό των Περσών από την άλλη. Το γεγονός αυτό έρχεται να τιμήσει τo Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, διοργανώνοντας έκθεση με τίτλο “Η Μάχη του Μαραθώνα: Ιστορία και Θρύλος” .

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου και φιλοξενείται στο νέο εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος της Βουλής, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αμαλίας 14. Η μάχη του Μαραθώνα ήταν μια από τις κρισιμότερες μάχες του αρχαίου κόσμου και η έκβασή της προσδιόρισε καθοριστικά την ιστορία της Ελλάδος αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Αποτέλεσε σημείο αναφοράς κατά την αρχαιότητα, αλλά και πρότυπο στον αγώνα της Ανεξαρτησίας από τους Τούρκους. Ο

χώρος της μάχης παραμένει στη συλλογική μνήμη των αρχαίων Ελλήνων, εμπνέει τους ανθρώπους των Τεχνών ανά τους αιώνες έως τις ημέρες μας. Αρκεί να θυμηθούμε τα λόγια του ποιητή Τζωρτζ Γκόρντον Μπάυρον:“Έγινε ο μαραθώνας λέξη μαγική” . Για την ευρωπαϊκή διανόηση, το κύριο αιτούμενο συνιστά η έκφραση της πνευματικότητας του τόπου.

Ο Μαραθώνας αντιμετωπίζεται ως φορέας της μνήμης, δηλωτικός του μεγαλείου της μάχης και των πρωταγωνιστών της. Το έδαφος για τη διανοητική αυτή προσέγγιση του τόπου είχε προετοιμάσει ο Διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση, επαναφέροντας στο ιδεολογικό προσκήνιο την αρχαία ελληνική δημοκρατία. Οι Θερμοπύλες, η Σαλαμίνα, οι Πλαταιές, εξίσου

ŒÎıÂÛË ·fi ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ Δ¤¯Ó˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

“Aνεύρετοι νήσοι” με δεξιότητες καλλιτεχνών Tου ΣΩΤΗΡΗ ΛΕΤΣΙΟΥ Την αναπόφευκτα προσωπική, ποιητική και συναισθηματική εικόνα του καλλιτέχνη και ταυτόχρονα τις δεσμεύσεις του φιλοδοξεί να παρουσιάσει η έκθεση “Ανεύρετοι νήσοι”, που φιλοξενείται έως τις 28 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη (στο ΚΜΣΤ, στη Μονή Λαζαριστών και στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Β1, Λιμάνι) και από 17 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι 17 Απριλίου 2011 στο Musee d’Art Moderne, στο Σεντ Ετιέν της Γαλλίας. Η έκθεση “Ανεύρετοι νήσοι” θέτει στο επίκεντρό της την προσωπικότητα του καλλιτέχνη, μία προσωπικότητα πλούσια και συνάμα αντιφατική, που μπορεί να είναι επιβλαβής όσο και αυτοκαταστροφική, ακόμη και βάναυση για τον ίδιο και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα φόρο τιμής στους δημιουργούς. Οι οποίοι μέσω της επίμονης, συνεπούς και απεριόριστης δημιουργικότητάς τους και μέσω της ρηξικέλευθης και της υπερβάλλουσας νοητικής τους ελευθερίας κατορθώνουν να διαμορφώσουν νέες κοινωνικο-πολιτισμικές καταστάσεις και νοοτροπίες. Να δημιουργήσουν κατ’ επέκταση νέα εδάφη τα οποία, όπως τα νησιά των αχανών και διαρκώς εν κινήσει ωκεανών, προξενούν ταυτόχρονα συναισθήματα ασυλίας, εγκλεισμού, οικείου, ανοίκειου, απελευθέρωσης και διάλυσης. “Νήσοι” καλούνται οι ιδιαίτερες δημιουργικές περιοχές, προσωπικές και μοναδικές, εντός των οποίων οι καλλιτέχνες αντικειμενοποιούν και επικοινωνούν μέσω της προσωπικής τους γλώσσας και του συστήματος συμβόλων, το υποκειμενικό, ιδεολογικό, φιλοσοφικό, αισθητικό και ιστορικό τους όραμα για τον κόσμο. Μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη ζωή και το έργο ενός καλλιτέχνη μέσω αυτής της μεταφορικής αναζήτησης “των νησιών τους”, “των τόπων τους”, στη σφαίρα δηλαδή που κατοικεί η δεξιότητά τους και συνδέεται με κάποια αντίστοιχη τεχνική. Στόχος αυτής της έκθεσης είναι να επικαλεστεί και να παρακολουθήσει τη συνεχή και προαιώνια μετανάστευση του καλλιτέχνη σε αναζήτη-

ση των “νήσων” του και να αποκαλύψει τις συγκινητικές και δραματικές πτυχές των ατέρμονων ανακαλύψεων, της αναρχικής ελευθερίας, και των αντισυμβατικών επινοήσεων, που συνυπάρχουν συχνά με ένα αίσθημα ακαθόριστης δυσαρέσκειας, μια αυτοκαταστροφική μιζέρια, με βάναυσα μαρτύρια και με τη μόνιμα δύσκολα αίσθηση της θλιβερής ατέλειας. Η πρόεδρος του ΔΣ του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Κατερίνα Κοσκινά, σημειώνει, μεταξύ άλλων, για την έκθεση: “Ο καλλιτέχνης είναι σίγουρα - περισσότερο από οιονδήποτε άλλο - ένας πολίτης του κόσμου, ένας εσαεί ταξιδιώτης και κατά συνέπεια άπατρις. Άπατρις όμως, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αφού είναι προορισμένος να ζει και να δημιουργεί πορευόμενος συνεχώς, σε αναζήτηση της δικής του ουτοπίας, της “νήσου” που κανείς δεν μπορεί να του εγγυηθεί ότι θα βρει ή έστω θα προσεγγίσει, η οποία όμως αποτελεί και τη μοναδική του πατρίδα, το μοναδικό του προορι-

σμό και ταυτόχρονα γυρισμό. Της νήσου, που δεν είναι άλλη από το έργο του. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτήν την έκθεση είναι μερικοί από τους συνειδητούς ταξιδιώτες αυτής της περιπέτειας και ασφαλώς δεν αποτελούν παρά έναν ενδεικτικό μικρό αριθμό σε σχέση με όσους πέρασαν, περνούν και θα περάσουν από τις Ιθάκες και τα Κύθηρα της συνήθως φουρτουνιασμένης και σπάνια γαλήνιας απεραντοσύνης. Τα έργα αυτής της έκθεσης έχουν επιλεγεί με γνώμονα το ότι φέρουν σημάδια αυτής της σκληρής αναζήτησης. Η έκθεση είναι ένας μικρός φόρος τιμής στο αέναο ταξίδι της τέχνης και την ου-τοπία που μας προσφέρει. Το ατέρμονο ταξίδι των καλλιτεχνών είναι ίσως πιο πραγματικό και πιο απαραίτητο ακόμη και από αυτό των θαλασσοπόρων, γιατί είναι το μόνο που μαρτυρά την ύπαρξη αυτού του απροσπέλαστου πρότυπου τόπου, ο οποίος αποτελεί την ιδανική εκδοχή του δικού μας - την ενδόμυχα ιδανική και κοινή πατρίδα όλων μας”.

και ο Μαραθώνας, κατοχυρώθηκαν ως τόποι θεμελίωσης κατ’ επέκταση της δημοκρατικής ελευθερίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι επαναστατημένοι Γάλλοι προτρέπονται να μιμηθούν την ανδρεία των Μαραθωνομάχων. Για παράδειγμα, η λαϊκή κοινότητα του Σαιν-Μαξιμίν στο Βαρ της Γαλλίας αξιώνει τη μετονομασία του χωριού σε Μαραθώνα, αλλά και στις 5 Σεπτεμβρίου 1791 οι εθελοντές-εθνοφύλακες της Ντιζόν, πριν αναχωρήσουν για αποστολή ακούν ένθερμοι μία εξιστόρηση της μάχης του Μαραθώνα. Στην έκβαση της μάχης υπέρ των Ελλήνων καθοριστική σημασία είχαν δυο παράγοντες: Αφενός η στρατηγική ιδιοφυΐα του Μιλτιάδη, που εφάρμοσε μια εξαιρετική τακτική πολέμου και αμέσως μετά και μέσα στη νύχτα - οδήγησε τον στρατό του πίσω στην Αθήνα, πριν φτάσουν εκεί οι Πέρσες, οι οποίοι όταν είδαν μπροστά τους Αθηναίους αποφάσισαν να αποσυρθούν. Αφετέρου οι οπλίτες, που εφάρμοσαν το σχέδιο μάχης με πειθαρχία, με την συνείδηση ότι αποτελούν ελεύθεροι πολίτες μιας δημοκρατικής πολιτείας, που πολεμούσαν όχι για κάποιον ηγέτη αλλά μάχονταν “υπέρ βωμών και εστιών” . Η εμπειρία της μάχης επιτάχυνε τις διεργασίες για τη διεύρυνση των δημοκρατικών θεσμών στην Αθήνα και για την αντίστοιχη υποχώρηση της τυραννίδας σε πολλές ελληνικές πόλεις. Κυρίως όμως ενίσχυσε τη διάθεση όλων των Ελλήνων να συνεργασθούν για να αντιμετωπίσουν τον κοινό κίνδυνο από την Ανατολή. Μέσα από ψηφιακές αναπαραγωγές, αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων, οπτικοακουστικό υλικό και διαδραστικές εφαρμογές, η έκθεση παρουσιάζει τους δύο αντίπαλους κόσμους -τον κόσμο των ελληνικών πόλεων και της περσικής αυτοκρατορίας- στις παραμονές της μάχης, τη μάχη, αλλά και τη σημασία της τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τη νεότερη εποχή.

Ερασιτεχνικό Θεατρικό Εργαστήρι: Έκθεση οπτικοακουστικού υλικού Φωτογραφίες-αφίσες προγράμματα και video από το 1993 έως σήμερα παρουσιάζονται από το Ερασιτεχνικό Θεατρικό Εργαστήρι του Κ.Ο-ΔΗ.ΠΕ ΘΕ. Βόλου στο κτίριο των εικαστικών εργαστηρίων και εφαρμοσμένων τεχνών Δ. Βόλου. Το Ερασιτεχνικό Θεατρικό Εργαστήρι λειτουργεί με την μορφή που έχει ως σήμερα 17 χρόνια από το 1993 στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Στόχος του Κ.Ο-ΔΗ.ΠΕΘΕ Βόλου είναι μέσα από τη λειτουργία του Ερασιτεχνικού Θεατρικού Εργαστηρίου, να ενισχύσει τη Θεατρική Παιδεία, να δώσει τη δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για το Θέατρο αλλά και να ενεργοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής και να τονώσει την πολιτιστική ανάπτυξη της καλλιτεχνικής ζωής, στην πόλη μας. Στο Θεατρικό Εργαστήρι διδάσκονται υποκριτική, αυτοσχεδιασμός, μουσική, κίνηση, και απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Από το 1993 έως σήμερα έχουν “περάσει” από το εργαστήριο εκατοντάδες μαθητές. Εκτός από τα μαθήματα που γίνονται από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο, κάθε χρόνο ανεβάζουμε και μία τουλάχιστον παράσταση. Το Θεατρικό Εργαστήρι έχει παρουσιάσει τα έργα:1993 - “Κοινός Λόγος” της Έλλης Παπαδημητρίου, 1994 - “Βεγγέρα” του Ηλία Καπετανάκη, 1995 - “ΜάναΜητέρα-Μαμά” του Γιώργου Διαλεγμένου, 1996 - “Ματωμένος Γάμος” του Φ.Γκ.Λόρκα, 1997- “Πειρασμός” Του Γρηγορίου Ξενόπουλου, 1998 - “Ο Ήλιος ο ηλιάτορας” του Οδυσσέα Ελύτη, 1998 - “Υββόνη, η πριγκίπισσα της Βουργουνδίας” του Βίτολντ Γκομπρόβιτς, 1999 - “Αστέρα στον πρωινό ουρανό” του Αλ. Γκάλιν, 1999 - “Τρωάδες” του Ευριπίδη, 2000 -“Φον Δημητράκης” του Δημήτρη Ψαθά, 2001 - “Φιντανάκι” του Παντελή Χορν, 2002 - “Ο αστρώος ποιητής” Άγγελος Σικελιανός (Αφιέρωμα), 2002 - “Μελτεμάκι” του Παντελή Χορν, 2003 Κ. Π. Καβάφης “... εν Φαντασία και Λόγω...”, 2003 - “Μελτεμάκι” του Παντελή Χορν, 2004 - “Μεταμορφώσεις της Πηνελόπης” Πολυθέαμα βασισμένο στο μύθο της Πηνελόπης μέσα από κείμενα Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών, 2005 - “Απόλαυσις στη γειτονιά” του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, 2007 - “Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας” του Φρειδερίκου Ντύρρενματ, 2008 - “Η μικρή μας πόλη” του Θόρτον Ουάιλντερ, 2009 - “Η παραπαίουσα κόρη” της Μάρως Αισώπου, 2010 - “Λυσιστράτη” του Αριστοφάνη. Όλες οι παραστάσεις παρουσιάστηκαν στο Βόλο και περιόδευσαν εντός και εκτός του Νομού Μαγνησίας. Ένα μέρος από αυτό το υλικό αυτών των παραστάσεων παρουσιάζεται στην έκθεση που θα γίνει στο κτίριο των εικαστικών εργαστηρίων& εφαρμοσμένων τεχνών.


14/ EK¢O™EI™

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ŒÏÂÓ·˜ ª·ÚÔ‡ÙÛÔ˘

“Χίλιες και μία νύχτες” από Άραβα στο φεστιβάλ αφήγησης Πηλίου Την Παρασκευή 9 Ιουλίου στις 21.00 μ.μ. στην Τσαγκαράδα στα πλαίσια του διεθνούς φεστιβάλ αφήγησης και τεχνών του λόγου “Κάτω από τα δέντρα” θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις αυθεντικές “Χίλιες και μια νύχτες” από το στόμα του μεγαλύτερου Άραβα παραμυθά της Ευρώπης, τον Λιβανέζο Τζιχάντ Νταρβις που ζει, αφηγείται και γράφει στην Γαλλία. Η παράσταση θα είναι στα γαλλικά με παράλληλη μετάφραση - αφήγηση από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ Δρ. Στέλιο Πελασγό. Ο Λιβανέζος παραμυθάς έχει καταφέρει να περάσει τα μεγάλα έργα του αραβικού πολιτισμού, όπως οι χίλιες και μια νύχτες σε ζωντανές παραστάσεις αφήγησης, με μαγευτικό και υποβλητικό προφορικό λόγο χωρίς γραφικότητες. Ο κόσμος των χιλίων και μιας νυχτών που έχει γοητεύσει την φαντασία των ευρωπαίων εδώ και αιώνες μας είναι ουσιαστικά άγνωστος ή παραποιημένος από στερεότυπα ή πρόχειρες κινηματογραφικές αποδόσεις. Είναι ο κόσμος του Μεσαίωνα στην Νότιο και Ανατολική Μεσόγειο και την Περσία, η χρυσή εποχή του αραβικού πολιτισμού των γραμμάτων και των τεχνών. Ο Τζ. Νταρβις είναι μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τον αραβικό πολιτισμό της Μεσογείου με την τεράστια εμπειρία του αλλά και τα τραύματα από τους εμφύλιους αλληλοσπαραγμούς μιας πολυθρησκευτικής κοινωνίας και τις βάρβαρες εισβολές του Ισραήλ. Η παιδεία του στηρίζεται στην παραδοσιακή σοφία και την τέχνη του παραμυθά που κληρονόμησε από την αφηγήτρια μητέρα του αλλά και την πανεπιστημιακή του ενασχόληση με την λογοτεχνία και την δημοσιογραφία. Είναι ένας από τους παλαιότερους αφηγητές/ ιδρυτές του καλλιτεχνικού και επιστημονικού κινήματος της αναβίωσης της προφορικής αφήγησης και στον γαλλόφωνο κόσμο το έργο του είναι αντικείμενο θαυμασμού και σεβασμού. Η γενναιοδωρία του και ο ενθουσιασμός του για δουλειά και δημιουργία τον ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο όπου ιδρύει ή ενισχύει φεστιβάλ και κέντρα ερεύνης του προφορικού πολιτισμού (έτσι έρχεται να ενισχύσει και το δικό μας νεογέννητο φεστιβάλ). Οι παραστάσεις του Τζιχάντ Νταρβις μας βοηθούν να κατανοήσουμε τους γείτονες μας και τον πολιτισμό τους, γείτονες που πριν από τον πόλεμο ήταν πολύ πιο κοντινοί από τους Ευρωπαίους. Την επόμενη μέρα Σάββατο 10 Ιουλίου ο προφορικός λογοτέχνης και αφηγητής θα μας πει ιστορίες ζωής από τον τόπο του που μοιάζουν παραμύθια στην παράσταση “Σχεδόν παραμύθια: Λίβανος, ιστορίες ζωής μέσα στον πόλεμο” Το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 θα διδάξει την τέχνη του και θα μιλήσει για τον πολιτισμό της περιοχής του σε διήμερο βιωματικό εργαστήρι περιορισμένων θέσεων. Δηλώσεις συμμετοχής στο εργαστήρι : 6929155 και πληροφορίες για το πρόγραμμα του φεστιβάλ: www.storytelling.gr

“Το νόημα” σε μια δύσκολη πραγματικότητα α μπορούσε να ξεκινάει και με το τραγουδάκι “Λύκε, λύκε, είσαι δω;”, αντ’ αυτού όμως έχει για πυξίδα ένα άλλο παραμύθι. Εξίσου γνωστό και οικείο. Η Έλενα Μαρούτσου δεν είναι πια Έλενα. Είναι Αλίκη. Γιατί πλέον, η Αλίκη που πήγε στην Χώρα των Θαυμάτων δεν είναι μία, δεν είναι μόνο αυτή του Κάρολ. Αυτή έκανε απλά την αρχή, μας έδειξε τον δρόμο και από τότε αυτός ο δρόμος δεν αποφεύγεται εύκολα. Δίνη που τραβά τους πάντες μέσα και μετά είτε τους φτύνει γιατί την νίκησαν (και είναι κάτι που Η Χώρα των Θαυμάτων δεν το ανέχεται), είτε τους καταπίνει μια και καλή.

Θ

Tης Eλισάβετ Ε. Σπαντιδάκη lylle.spantidaki @gmail.com (“ΔÔ ÓfiËÌ·” ŒÏÂÓ· ª·ÚÔ‡ÙÛÔ˘ ÂΉfiÛÂȘ ∫∂¢ƒ√™)

Η πρωταγωνίστρια θα κάνει όλο το ταξίδι από την αρχή. Θα γνωρίσει τους ίδιους ήρωες με την Αλίκη. Μα πώς γίνεται αυτό, θα αναρωτηθείτε; Γίνεται. Αν κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά γύρω μας θα δούμε ότι η Χώρα των Θαυμάτων είναι εδώ. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν πουθενά αλλού. Η πρωταγωνίστρια επίσης έχει και μια ευκολία στο να κάνει εμετούς. Μια ευκολία που κάποιες φορές την σώζει και κάποιες άλλες μοιάζει να της παίρνει την ζωή από τα χέρια. Η παρουσία της σε μια φωτογραφία αγνώστου, ένα κοριτσάκι που θα την αγαπήσει άνευ όρων, η διαπίστωση ότι είναι έγκυος... Όλα θα οδηγήσουν την Έλενα σε περιπέτειες που δεν περίμενε ποτέ. Το βιβλίο όμως δεν τιτλοφορείται ως “Οι περιπέτειες στην Χώρα των Θαυμάτων”, δεν τιτλοφορείται “Κι εγώ σαν την Αλίκη” ή “Μέσα στον Καθρέφτη”. Το βιβλίο τιτλοφορείται απλά “Νόημα”. Και μέσα από όλη την φαινομενική παρουσία ή την παρανοϊκή πραγματικότητα, μεσουρανεί, όντως το ΝΟΗΜΑ. Έτσι, το γράφει άλλωστε και η ίδια κάποια στιγμή κατά την αφήγηση. Δεν είναι η ωρίμανση. Δεν είναι η γνωριμία με τον εαυτό σου. Δεν είναι το παραμύθι του Κάρολ. Η Έλενα Μαρούτσου το χρησιμοποιεί απλά σαν όργανο σαν το μελάνι μέσα στην πένα της. Σύγχρονη κοινωνία είναι αυτή που περιγράφεται με σύγχρονα προβλήματα και επίκαιρες καταστάσεις. Η πρωταγωνίστρια, 39 ετών, θα μείνει έγκυος. Ένα παιδί που θα διαπιστώσει ότι κουβαλάει μέσα του άλλο ένα. Ένα παιδί που μετά βίας μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του, τώρα θα ακούσει τους χτύπους της καρδιάς του δικού του. Γυναίκες που ψάχνουν να βρουν νόημα στην καθημερινότητα, χάνοντάς το στην πραγματικότητα. Κάνοντας τις σχέσεις ακόμα πιο δύσκολες, πιο περίπλοκες, πιο ανιαρές, πιο βαριές, πιο εξαντλητικές. Γιατί; Για να καταφέρουν οι μετέχοντες να φτάσουν το άπιαστο που υπάρχει μόνο μέσα στο μυαλό τους. Κι έτσι πια θεωρείται φυσικό μια γυναίκα να κυοφορήσει στα 39, θεωρείται φυσικό μια σχέση να διαλυθεί γιατί ακόμα δεν έχουν κερδίσει όλα όσα θέλουν πρώτα από τον εαυτό τους και έπειτα από τους άλλους. Φυσικό είναι λοιπόν, το σώμα να μην αντέξει ούτε και το μυαλό. Φυσικό είναι να χάσει το παιδί και το νόημα. Η Αλίκη τι κέρδισε όταν γύρισε από την Χώρα των Θαυμάτων; Το κλειδί είναι εκεί. Το Νόημα είναι εκεί. Κέρδισε; Έχασε; Έμαθε; Ωρίμασε; Ξεχασμένοι στην καθημερινότητα και την παράνοιά της, στην σύγχρονη, καθημερινή Χώρα των Θαυμάτων που ζούμε, το θέμα δεν είναι να μείνουμε αλώβητοι. Γιατί απλά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή. Το θέμα είναι αντιμετωπίσουμε τη ζωή και την τρέλα της με την δική μας. Να μην προσπαθήσουμε να βγάλουμε νόημα. Το νόημα είναι προσωπικό. Το νόημα βρίσκεται και χάνεται. Το νόημα ξανακερδίζεται. Η Έλενα Μαρούτσου ξεπερνά τα όρια του Κάρολ. Ξεφεύγει από τον μύθο και χειρίζεται τα μοτίβα του που επιλέγει εκείνη σαν όργανα για να στήσει τον δικό της. Δεν είναι παράδοξο που ο μύθος της Αλίκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού - είναι τέτοια η θεματολογία και η δυναμική της που

στα χέρια μιας λογοτέχνισσας όπως η Έλενα Μαρούτσου, μπορεί να πάρει άλλη ζωή, δική του. Μπορεί να μην βγάζει “νόημα” στην αρχή. Μπορεί για κάποιον αναγνώστη να μην είναι το νόημα εκεί που το τοποθέτησε η Μαρούτσου, αλλά σίγουρα, το βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Δεν περιορίζεται στην Έλενα, στις περιπέτειές της και στο δικό της νόημα. Όπως και η Αλίκη. Το συναίσθημα κινεί την αφήγηση και τι είναι αληθινό για εκείνη. Μοτίβο ξεχασμένο κι αυτό και καταχωνιασμένο πίσω από τις επιταγές, της ζήτησης, της βιομηχανίας της αγοράς. Όπως το γυναικείο σώμα. Όπως η κακομεταχείριση του πρώτα από την ιδιοκτήτρια-την κάθε ιδιοκτήτρια- και από τις παράλογες απαιτήσεις της ζωής. Αλλά πότε δεν ήταν παράλογες; Πότε η καθημερινή ζωή ήταν κάτι απλό, απτό και εύκολο; Μήπως τελικά η Αλίκη δεν προσπαθεί να μάθει στα παιδιά να ωριμάζουν αλλά στους ενήλικες να βλέπουν την βαθύτερη αλήθεια γύρω τους; Ότι τίποτα δεν είναι λογικό. Το τρελό τσάι-πάρτι είναι τρελό μόνο για τους υπόλοιπους και όχι για τον διοργανωτή. Γι’ αυτόν έχει Νόημα. Ένα βιβλίο που δεν σου επιβάλλει να διαισθανθείς τι είναι ουσιώδες και τι όχι για τους άλλους για να πορευτείς μαζί τους. Δεν γαλουχεί ούτε μαθητεύει τους αναγνώστες του. Είναι ένα βιβλίο που απλά σου λέει ότι το Νόημα σου είναι καθαρά δικό σου. Και αν το χάσεις, είναι δική σου μόνο η ευθύνη. Όπως δική σου είναι και να το ξαναβρείς. Σίγουρα η Αλίκη και η Έλενα δεν γύρισαν από την Χώρα των Θαυμάτων άθικτες. Σίγουρα, για μένα, δεν γύρισαν. Δεν χρειάστηκε. Το θέμα ήταν η ενορατική τους αποκάλυψη ότι όλοι βρισκόμαστε σε αυτήν. Πληγωνόμαστε και κερδίζουμε μάχες εν αγνοία μας. Λένε από παιδί και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Είναι έτσι; Μήπως το παιδί μέσα μας φωνάζει για τους κινδύνους της Χώρας των Θαυμάτων και ο ενήλικας που ισχυριζόμαστε ότι είμαστε αρνείται να δεχτεί ότι βρισκόμαστε σ’ αυτή. Προσπαθεί να βγάλει Νόημα από κάτι που πριν από πολλά ή από λίγα χρόνια, ήξερε απλά ότι δεν έχει; Είναι αυτό το παιδί μέσα μας που κάνει την διαφορά. Άλλοι το χάνουν και άλλοι το κρατάνε. Η Έλενα δεν το έχασε. Η Έλενα έχασε την Αλίκη μόνο. Η Χώρα των Θαυμάτων έμεινε στην θέση της. Δεν είναι τόσο απλή η διαχωριστική γραμμή του τρελού και του σώφρονα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον εαυτό μας. Είναι η αλήθεια μέσα μας που καθορίζει τα όρια. Είναι τα βιώματα και η φέρουσα πραγματικότητα που βάζει τις ταμπέλες. Τι λέει όμως η φωνή που ακούγεται μέσα στο κεφάλι μας; Η Έλενα Μαρούτσου προσφέρει με το “Νόημα” μια οπτική γωνία της πραγματικότητας που οι περισσότεροι διαλέγουμε να αγνοούμε. Και σίγουρα, αν κάτι είναι καθοριστικό στο βιβλίο είναι ότι στην ουσία το νόημα βρίσκεται στα παιδιά. Και τα παιδιά είναι ζωή. Όχι μόνο έξω, αλλά και μέσα μας. Χάνεται, λοιπόν, άραγε το νόημα; Μοιρολογείται; Ή ανακυκλώνεται μέσα στον ίδιο τον εαυτό; Όλα εξαρτώνται από ποια πλευρά είδαμε την Αλίκη. Μέσα από τον καθρέφτη, με ένα είδωλο, όμως, κατά δικό μας.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

EK¢O™EI™ / 15

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ °. ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˘ “ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ £ÂÙÙ·Ïfi˜”

Νέα διάσταση στην έρευνα για το έργο του Ρήγα

Π

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ

ολλοί, λαμβάνοντες το καινούργιο βιβλίο του διδάκτορα Εκπαιδευτικής Ιστορίας και Λυκειάρχη Γιώργου Κοντομήτρου, θα αναρωτηθούν: Αλήθεια τι χρειαζόταν μια ακόμη βιογραφία του πρωτομάρτυρα της Λευτεριάς; Η απάντηση θα δοθεί από το ίδιο το κείμενο της μελέτης που υπερακοντίζει κάθε ως τώρα συγγραφή και επιχειρεί με συνοπτικό, έγκυρο και τεκμηριωμένο λόγο να σκιαγραφήσει τη ζωή, το έργο και τα οράματα του πρωτοπόρου Διαφωτιστή της αναγεννώμενης εθνικής ιδέας.

Με τη διερεύνηση της δραστηριότητας του Ρήγα, μέσα από σπάνιες πηγές και ντοκουμέντα, έχουν ασχοληθεί μέχρι σήμερα σπουδαίοι ιστορικοί ερευνητές, που με το έργο τους οριοθέτησαν το πρωτοπόρο εθνεγερτικό έργο του Θεσσαλού οραματιστή. Ανάμεσά τους οι Κ. Αμάντος, Γ. Λάιος, Σπ. Λάμπρος, Λέναδρος Βρανούσης, Απόστολος Δασκαλάκης, ο καθηγητής και ερευνητής των Αρχείων της Βιέννης Πολυχρόνης Ενεπεκίδης και μια πληθώρα άλλων μελετητών που ο καθένας τους από το δικό του ερευνητικό μετερίζι, πρόσφερε υλικό και συμπεράσματα που ανέδειξαν τη φυσιογνωμία του Ρήγα. Σπουδαιότατη από την άποψη αυτή είναι και η συνεισφορά της Επιστημονικής Εταιρείας Φερών - Βελεστίνος - Ρήγας, που με την ακάματη δραστηριότητα του Δρ. Δημήτρη Καραμπερόπουλου προέβη στην αναστήλωση του συγγραφικού και εθνεγερτικού έρ-

γου του Ρήγα, εκδίδοντας τα Άπαντά του, πλούσια σχολιασμένα και με αποκαταστημένες τις κατά καιρούς αναλήθειες - δυστυχώς επώνυμων - και τη Χάρτα του Ρήγα. Ο Γιώργος Κοντομήτρος είναι γέννημα θρέμμα του Βελεστίνου. Έζησε περιτυλιγμένος από τη θρυλική ζωή του Ρήγα και τους απόηχους του έργου και της δράσης του. Η συγγραφή της μελέτης του αυτής για το Ρήγα, αποσκοπούσε στην παρουσίασή της στα εγκαίνια του ανακατασκευασμένου πύργου Νεμπόισα στο Βελιγράδι, όπου μαρτύρησε ο Ρήγας και οι σύντροφοί του. Δυστυχώς, τα εγκαίνια δεν έγιναν κι έτσι το βιβλίο, που με τη συνδρομή του Δήμου Φερών εκδόθηκε, παραμένει για το φιλαναγνωστικό κοινό, το οποίο μπορεί να αντλήσει σίγουρες, ηλεγμένες και τεκμηριωμένες πληροφορίες για τον Ρήγα. Κι αυτό γιατί ο

συγγραφέας του δεν είναι ο ευκαιριακός χρονικογράφος, αλλά ο επιστήμονας που εγκύπτει με σεβασμό στις πηγές και εκφράζει τον καταξιωμένο του λόγο.Ο τίτλος του βιβλίου είναι: “Ρήγας Βελεστινλής θετταλός - ο ηδύμολπος της Ελευθερίας ψάλτης” (Βελεστίνο 2010, έκδοση Δήμου Φερών, σ.σ. 94). Το εντυπωσιακό εξώφυλλο σχεδιασμένο από τον ίδιο και τη Μαρία Τεχνοπούλου, αποτελεί σύνθεση με τη μορφή του Ρήγα, απεικόνιση του πύργου Νεμπόισα πάνω στο Δούναβη και γκραβούρα της εποχής που απεικονίζει το Βερολίνο. Ο συγγραφέας Γιώργος Κοντομήτρος με την επιστημονική ευαισθησία που τον διακρίνει, παρακολουθεί τον Ρήγα από τα παιδικά του χρόνια, την μαθητεία του στο “Ελληνομουσείο της Ζαγοράς”, τον μισεμό

™Â ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi χΈ̷

Σαντορίνη: Η μαγεία του νησιού από ψηλά Tου ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ Όποιος δεν έχει επισκεφθεί την Σαντορίνη, έχει χάσει μια ενδιαφέρουσα πτυχή της κοσμογονικής δημιουργίας. Η Σαντορίνη, η Στρόγγυλη κατά την αρχαιότητα, η Σάντα Ίρηνα της φραγκοκρατίας, εντυπωσιάζει, μαγεύει και μαζί προκαλεί δέος η θέασή της στον επισκέπτη. Εκεί αντικρίζεις μια όψη της δημιουργίας. Η φωτιά και η λάβα το κυρίαρχο στοιχείο της ύπαρξής της, η τέφρα που καλύπτει τα πάντα μέχρι τον προϊστορικό οικισμό στο Ακρωτήρι και μαζί και το μαύρο εντυπωσιακό βότσαλο που περιβάλλει την παλαιά και τη νέα Καμένη, τα δύο ηφαιστειογενή νησάκια. Το νησί πριν την έκρηξη ήταν στρόγγυλο. Όταν τα έγκατα της γης επαναστάτησαν και θέλησαν ν’ απελευθερωθούν, προκάλεσαν μεγάλη αναταραχή. Το μισό νησί βυθίστηκε στα βάθη της Καλντέρας και στη μέση ξεπήδησε το μεγάλο ηφαίστειο, που από τότε δεν έπαψε να ενεργοποιείται μέχρι τις μέρες μας. Τα νερά που περικλείουν το ηφαίστειο είναι απύθμενα. Οι άγκυρες των καραβιών δεν βρίσκουν πάτο. Το μαύρο αλλά και ποικιλόχρωμα χρώμα της Καλντέρας που ανάλογα με την ώρα μεταμορφώνεται χρωματικά, χάσκει κάτω από τις απότομες πλαγιές των Φηρών, της καθέδρας του νησιού. Στο νησί επιμένουν αιώνες τώρα να κατοικούν ατρόμητοι οι άνθρωποι, παρέα με τους βρυχηθμούς της γης και τις εκρήξεις του ηφαιστείου. Τα σπίτια τόνα δίπλα στο άλλο, χωμένα μέσα στην τέφρα, για δροσιά, αντικρίζουν το πέλαγος και τα ειδυλλιακά ηλιοβασιλέματα της Οίας. Όλες αυτές οι αναμνήσεις αναβίωσαν μέσα μου και μου ξαναθύμισαν τις επισκέψεις μου στο κοσμογονικό νησί που το γέννησε η φωτιά και το παλιρροιακό κύμα που κατέστρεψε τον Μινωικό πολιτισμό. Αιτία, ένα εντυπωσιακό και μαζί άρτιας αισθητικής Λεύκωμα των εκδόσεων ΜΙΛΗΤΟΣ, που το επιμελήθηκε ο δικηγόρος, δημοσιογράφος και εκδότης των “Θηραϊκών Νέων” Εμμανουήλ Α. Λιγνός, γνωστός από παλιά και από την πρώτη του έκδοση για τη Σαντορίνη το 1971. Δράστης και δημιουργός των φωτογραφιών, ένας ικανός και ευαίσθητος φωτογράφος. Ο Γιάννης Γιανέλλος. Τίτλος του Λευκώματος: “ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - Άνωθεν” (Εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ, Επιμέλεια, ανθολόγηση κειμένων και σχόλια φωτογραφιών Εμμ. Λιγνού, Αθήνα 2010, σ.σ. 238). Το σαγηνευτικό τοπίο της Σαντορίνης έχει καταστεί αντικείμενο πολλών φωτογραφίσεων από εκατομμύρια επισκέπτες απ’ όλη τη γη, φωτογραφίες που κοσμούν βιβλία, συνοδεύουν κείμενα, συγκροτούν Λευκώματα και αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά αλλά και την αισθητική εικόνα του νησιού. Η πρωτοτυ-

πία αυτού του Λευκώματος που προλογίζεται από τον Νίκο Χαϊδεμένο, υπεύθυνο των εκδόσεων ΜΙΛΗΤΟΣ, έγκειται στο γεγονός λήψης των φωτογραφιών από τον ουρανό, εξ ου και ο υπότιτλος “Άνωθεν”. Ώρες ολόκληρες και σε διαφορετικές ώρες το ελικόπτερο υπερίπτατο του νησιού για να αιχμαλωτίσει ο φωτογράφος την κατάλληλη ατμόσφαιρα και την αρμόζουσα φωτιστική συνθήκη. Το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο. Δύσκολη η φωτογραφική προσέγγιση του θέματος και γι’ αυτό και προκλητική. Μια πρόκληση που ενεργοποιούσε όλες τις δυνατότητες του φωτογράφου. Κι αυτό γιατί η φαιά επικάλυψη του νησιού, τα χρώματα των γκρεμών και των βράχων της Καλντέρας, τα πετρώματα ποικιλόχρωμα καθώς είναι και το βαθυγάλαζο της θάλασσας που παραλλάζει ώρα με την ώρα, καθιστούν την φωτογραφική αποθανάτιση δύσκολη υπόθεση. Οι συναρπαστικές φωτογραφίες “Άνωθεν”, του Γιάννη Γιαννέλου, χωρίς επιφύλαξη, δικαίωσαν την προκλητική αυτή προσπάθεια και ανέδειξαν μια άλλη πτυχή της αισθητικής θέασης της Σαντορίνης. Από το νησί αυτό της φωτιά εμπνεύσθηκαν διάφοροι στοχαστές, ποιητές, πεζογράφοι, ζωγράφοι, καλλιτέχνες, γενικά ακόμη και μουσικοί. Ένας τέτοιος ο συγκλονισμός που προκαλεί το τοπίο, που ένας ευαίσθητος θεατής, δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος και να μην εμπνευσθεί.Έτσι ο επιμελητής του Λευκώματος Εμμ. Λιγνός, συγκέντρωσε και καταχώρησε στις σελίδες του Λευκώματος αποσπάσματα από κείμενα διαπρεπών συγγραφέων που εμπνεύσθηκαν από τη θέαση του νησιού. Έτσι καταχωρούνται ποιήματα των Γιώργου Σεφέρη και Οδυσσέα Ελύτη και πεζά κείμενα των Νικ. Χατζηκυριάκου - Γκίκα, Αντώνιου Κονταράτου, Αλεξάνδρας Λειβαδίτου, Βασίλη Αλεξάκη, Μυρσίνης Σαντοριναίου, Σάββα Κονταράτου, Αθηνάς Ταρσούλη, Γιολάντας Πατεράκη, Ντιάνας Αντωνακάκου, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου και πολλών άλλων.

Χαρακτηριστική είναι η “Ωδή στη Σαντορίνη” του Οδυσσέα Ελύτη. “μÁ‹Î˜ ·fi Ù· ÛˆıÈο Ù˘ ‚ÚÔÓÙ‹˜ ∞Ó·ÙÚȯȿ˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÛ’ Ù· ÌÂÙ·ÓÔȈ̤ӷ Û‡ÓÓÂÊ· ¶¤ÙÚ· ÈÎÚ‹, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË, ·Á¤Úˆ¯Ë ∑‹ÙËÛ˜ ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ÙÔÓ ‹ÏÈÔ °È· Ó’ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÙ ̷˙› ÙË ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓË ·›ÁÏË ¡’ ·ÓÔȯÙ›Ù Ì ÌÈ· ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔ Ë¯Ò ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜”.

του στην Κωνσταντινούπολη, την εγκατάστασή του στις παραδουνάβιες ηγεμονίες ως περιζήτητος γραμματικός των ηγεμόνων και την κατάληξή του στη Βιέννη, όπου και δραστηριοποιήθηκε, με την ωριμότητα που τον διέκρινε, στη συγγραφή, μετάφραση και έκδοση βιβλίων Διαφωτιστικού περιεχομένου και εθνεγερτικού στόχου. Η Βιέννη υπήρξε η κοιτίδα του Νεοελληνικού Διαφωτιστικού Κινήματος, όπου κάτω από τη μύτη των μυστικών υπηρεσιών της, οι Έλληνες διανοούμενοι προετοίμαζαν την πνευματική πρώτα αφύπνιση του Γένους για να επακολουθήσει ο πολεμικός ξεσηκωμός. Τα θρυλικά στοιχεία γύρω από το όνομα του Ρήγα έχουν διερευνηθεί ιστορικά. Το όνομά του με το οποίο υπέγραφε και ο ίδιος ήταν “Ρήγας Βελεστινλής θετταλός” . Το “Φεραίος” είναι προσωνύμιο, που το καθιέρωσε, από αγιάτρευτο λογιοτατισμό ο Βεντότης και έκτοτε επικράτησε άκριτα από τους λογιώτατους του ελληνικού κράτους. Ο συγγραφέας αναφέρεται ακόμη με ενάργεια στο συγγραφικό και εθνεγερτικό έργο του Ρήγα, στις προκηρύξεις και στο θούριο, στο Βαλκανικό ενωτικό κάλεσμα και στην ανάγκη του ξεσηκωμού του Γένους.Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει. Η σύλληψη, με προδοσία αυτού και των συντρόφων του, ανέκοψε την επαναστατική του ορμή. Παρόλα αυτά, τα μηνύματά του κι ο μαρτυρικός του θάνατος έφτασαν στην Ελλάδα. Κι αυτό υπήρξε το κέρδος.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

16 / ™YNENTEY•H

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

√ ·ÊËÁËÙ‹˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·

Στέλιος Πελασγός: Το διεθνές φεστιβάλ αφήγησης είναι γιορτή του ζωντανού Λόγου

Τ

Συνέντευξη: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΛΛΗΣ

ο διεθνές φεστιβάλ αφήγησης και τεχνών του λόγου, που αρχίζει την Παρασκευή 9 Ιουλίου στην Τσαγκαράδα θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 18 Ιουλίου. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ “Κάτω από τα δέντρα ...” Δρ. Στέλιος Πελασγός μιλά για μια γιορτή ζωντανού Λόγου. Φιλοδοξεί να “μας ξαναθυμίσει την γεύση του”, που ξεχάστηκε “ανάμεσα στην βουβαμάρα της τηλεθέασης και τη φλυαρία του πολιτικού ή του τηλεπαρουσιαστή”.

Έχουμε ακούσει για φεστιβάλ μουσικής, θεάτρου, χορού, αλλά όχι αφήγησης και τεχνών του λόγου; Πράγματι στην Ελλάδα ένα παρόμοιο διεθνές φεστιβάλ είναι πρωτόγνωρο παρόλο που έχουμε μια τεράστια παράδοση προφορικού πολιτισμού. Στον τόπο μας υπάρχει το αντίστοιχο φεστιβάλ που δημιούργησα στην Κοζάνη και η Γιορτή Παραμυθιών στην Κέα, που όπως λέει και ο τίτλος της ασχολείται κυρίως με τα παραμύθια. Είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στον προφορικό λόγο και στην τέχνη του, δηλαδή στην προφορική λογοτεχνία και αφήγηση. Είναι η πανάρχαια τέχνη του αοιδού, του ραψωδού και του παραμυθά που αναγεννήθηκε στον δυτικό κόσμο την δεκαετία του ’70 και στην Ελλάδα την δεκαετία του ’90. Σήμερα στην Γαλλία, η οποία είναι η μαμή που ξεγέννησε αυτό το καλλιτεχνικό κίνημα υπάρχουν εκατοντάδες φεστιβάλ αφήγησης διεθνή ή εθνικά, με διαφορετικά θέματα, σε όλη την χώρα και όλες τις εποχές του χρόνου. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε την παρουσία των νέο - αφηγητών (neo- conteurs) σε όλα τα φεστιβάλ βιβλίου. Σε ένα τέτοιο φεστιβάλ θα μπορούσαμε να ακούσουμε και να παρακολουθήσουμε αφηγητές να διηγούνται παραδοσιακούς μύθους ή παραμύθια, βάρδους να διηγούνται και να τραγουδούν θρύλους και αφηγηματικά τραγούδια, ραψωδούς να ψέλνουν έπη από όλο τον κόσμο, σύγχρονους παραμυθάδες να διηγούνται νέες προφορικές δημιουργίες, ιστορίες ζωής ή αστικούς θρύλους, ποιητές να λεν τα ποιήματα τους, διαγωνισμούς ψεμάτων ή παρομοιώσεων κ.α. Ακόμα σε τέτοια φεστιβάλ προσκαλούνται συγγραφείς που διηγούνται ή διαβάζουν με μαστοριά τα βιβλία τους (σπάνιο αλλά όχι ανύπαρκτο ταλέντο), καραγκιοζοπαίχτες (η τέχνη τους στηρίζεται στην προφορική δημιουργία και τον αυτοσχεδιασμό), κωμικοί του stand -up comedy, τραγουδοποιοί που συνθέτουν μακροσκελή αφηγηματικά τραγούδια αλλά και “Επικοί τραγουδιστές” που θα μπορούσαν να τραγουδήσουν τον Ερωτόκριτο ή μπαλάντες του βασιλιά Αρθούρου. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È “∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ· ...”. ∏ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Û ·ÚÌÔÓ›· ÙË Ê‡ÛË; Δεν νομίζω να υπάρχει πιο ιδανικός τίτλος για το βρέφος αυτό. Θα διαρκέσει από την Παρασκευή 9 Ιουλίου έως την Κυριακή 18 Ιουλίου. Συνδυάζει την ουσία του τόπου, τα υπέροχα δέντρα του Πηλίου, με τη μεγάλη αγάπη μου για τα δέντρα τα σιωπηλά ευγενικά πλάσματα που προστατεύουν και τρέφουν την ζωή πάνω στην επιφάνεια της γης. Είναι ένα στρατευμένο φεστιβάλ, αισθητικά και υπαρξιακά. Αισθητικά υπερασπίζεται τα δέντρα, γιατί οι περισσότερες εκδηλώσεις γίνονται και θα γίνονται περισσότερο στο μέλλον, ανάμεσα στα δέντρα, στη δροσιά και το άρωμα τους. Υπαρξιακά γιατί υπερασπίζεται την αναγκαιότητα και την ομορφιά της ύπαρξης τους και δεν λέω πολιτικά ή κοινωνικά, γιατί είναι μια στράτευση πιο ουσιαστική και βαθιά -πολιτικά και κοινωνικά συστήματα έρχονται και παρέρχονται μα τα δέντρα στέκουν και προστατεύουν τα ομαδικά αυτά παιχνίδια μας με γαλήνη. “Κάτω από τα δέντρα ...” γιατί εκεί ανθίζει και ο λόγος του ανθρώπου, λόγος σκιόφυτος. Σε όλους τους πολιτισμούς κάτω από τα δέντρα αφηγούνται οι άνθρωποι. Κάτω από τα πλατάνια και τις μουριές στα καφενεία της Ελλάδας και της Μεσογείου, κάτω από τις φλαμουριές στην κεντρική Ευρώπη. Θυμηθείτε τον Χριστό ανάμεσα στις ελιές, στο όρος των Ελαιών. Το δέντρο της ζωής με τον απαγορευμένο καρπό στην ιουδαιοχριστιανική παράδοση, ένας θρύλος μάλιστα έλεγε πως ο σταυρός έγινε από το ξύλο του δέντρου εκείνο του παραδείσου. Το δέντρο που στηρίζει τον ουρανό στις σαμανικές παραδόσεις τις Ασίας κ.α. °È·Ù› Û ηÈÚÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Î·È fi¯È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·; Τώρα είναι που πάνω από όλα χρειαζόμαστε ένα φεστιβάλ αφήγησης. Αξίζουν συγχαρητήρια στο Δήμο Μουρεσίου που κατανοεί πως τα προβλήματα του τό-

που αντιμετωπίζονται δυναμικά και όχι με θρήνους και κατηγόριες. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος και θα σου πω μόνο τέσσερις λόγους που χρειάζεται το “Κάτω από τα δέντρα ...” σήμερα, τους σημαντικότερους για μένα. 1. Η οικονομική κρίση όπως και κάθε κρίση αντιμετωπίζεται δυναμικά. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Δήμου ζουν από τον τουρισμό. Ο τουρίστας της ξαπλώστρας μπορεί να πάει κι αλλού (πάντα θα είναι φτηνότερο το μαζικό, αυτό που στηρίζεται στην μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, ευτελή υλικά κ.λπ). Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε νέους συνειδητούς επισκέπτες της περιοχής. Α. Ένα φεστιβάλ αφήγησης δημιουργεί ένα κίνητρο για να επιλεγεί η Τσαγκαράδα για διακοπές ιδιαίτερα σε μια εποχή εκτός τουριστικής αιχμής. Β. Συγκεντρώνει σιγά- σιγά ένα ειδικό κοινό, όσους αγαπούν τον λόγο ή τον χρησιμοποιούν στην επαγγελματική τους καθημερινότητα (λογαριάστε πόσοι είναι!). Γ. Τέλος προσδίδει στον τόπο μια πνευματική και καλλιτεχνική αίγλη και γοητεία ακόμα και για αυτούς που θα τον επισκεφτούν άλλη εποχή. Κι ας μην ξεχνάμε ότι η προφορική λογοτεχνία και αφήγηση είναι μια λαϊκή και λιτή τέχνη. Δεν χρειάζεται σκηνικά, φώτα, κουστούμια, τεχνική υποστήριξη κ.α. Συνεπώς είναι ένα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός που κοστίζει ελάχιστα, ο προϋπολογισμός του είναι το ένα εικοστό, πεντηκοστό ή εκατοστό ενός φεστιβάλ ροκ, χορού ή θεάτρου, μια παραγωγής κινηματογραφικής ταινίας, όπερας ή μιούζικαλ. 2. Η κρίση έγινε οικονομική. Προϋπήρχε με άλλες μορφές και θα πρέπει να δώσουμε λύσεις και στις προϋποθέσεις της κρίσης. Είχαμε κάψει τα δάση μας και η οικουμένη έβλεπε για μέρες την Ελλάδα να καίγεται. Εμείς δεν θρηνούμε τα καμένα αλλά υμνούμε τα ζωντανά. Φυτεύουμε δέντρα μέσα στην καρδιά γιατί ξεραίνεται πρώτα η ψυχή και αφήνει τα δέντρα να καούν. Έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε και να ξαναφυτέψουμε δάση. Πριν είχαμε διαλύσει τις κοινωνικές σχέσεις, την γειτονιά, την οικογένεια, την παρέα (για τσίπουρα όχι για μοίρασμα μίζας). Η προφορική αφήγηση είναι η τέχνη που προϋποθέτει και ξαναδημιουργεί την κοινότητα μια τέχνη του μοιράσματος, προσιτή σε όλους, μια τέχνη που φτιάχνει σχόλια ανάμεσα στους θεατές, ανασύρει αναμνήσεις μέσα στην οικογένεια, κάνει τον άγνωστο διπλανό και ακροατή. Φτιάχνει την αφηγηματική κοινότητα. Γι’ αυτό και μέσα στο φεστιβάλ έχουμε τρεις βραδιές κοινοτικού μοιράσματος την βραδιά Ποίησης Σλαμ, το Σάββατο 10 Ιουλίου και την βραδιά ελεύθερων αφηγήσεων τη Παρασκευή αλλά και την ανάγνωση παλαιών καταγραφών πηλιορείτικων ιστοριών στην λήξη του την Κυριακή 18 Ιουλίου. Είχαμε διαλύσει την παιδεία και την είχαμε αναθέσει στην τηλεόραση (είμαστε πρωταθλητές στην τηλεθέαση σε όλη την Ευρώπη). Η προφορική αφήγηση σε όλους τους χρόνους προσέφερε παιδεία και καλλιέργεια σε κάθε ηλικία, είτε αφηγούνταν ο παραμυθάς, είτε ο συγγενής, είτε ο δάσκαλος είτε ο ιερέας. Είχαμε καταστρέψει τον πολιτισμό μας, είχαμε διαφθείρει την τέχνη και την είχαμε κάνει θέαμα. Ο πολιτισμός δεν ανθεί σε αρένες. Είτε βλέπει ποδόσφαιρο είτε θηριομαχίες ο θεατής είναι μάζα. Είτε έχει μπροστά του την αισθητική του σκυλάδικου είτε της έναρξης των ολυμπιακών αγώνων (αμάν κι ήρθε ο λογαριασμός!!!) εξακολουθεί να βρίσκεται σε αρένα. Εμείς απευθυνόμαστε σε πρόσωπα όχι σε πλήθη, προσφέρουμε μια βαθιά χαρά που μένει καιρό να την αναπολείς, δεν αφιονίζει στιγμιαία. 3. Πάνω από όλα ήταν μια κρίση ταυτότητας, ο Έλληνας δεν ξέρει ποιος είναι, μισεί τον πατέρα του, περιφρονεί τον παππού του και αγνοεί τους προγόνους τους κάνοντας τους στερεότυπα μεγαλείου (ενίοτε μέσα από χολυγουντιανά μονοδιάστατα γυαλιά). Σε μια παράσταση αφήγησης χαιρόμαστε με τις ιστορίες και τις μουσικές αλλά επειδή όλες στηρίζονται στην παράδοση και έχουν σύγχρονο λόγο βοηθούν να θυμηθούμε ή να αναζητήσουμε ποιοι είμαστε. Ακούμε ξέ-

νους αφηγητές και μουσικούς να μιλούν για τον τόπο και τον τρόπο τους και μαθαίνουμε για τον γείτονα μας, συνειδητοποιούμε διαφορές και ομοιότητες. 4. Τέλος το διεθνές φεστιβάλ αφήγησης και τεχνών του λόγου γιορτάζει τον Λόγο. Ο καθένας ανάλογα με την τέχνη του και τον χαρακτήρα του θα βρει άλλα αίτια για την κρίση και θα προτείνει άλλες λύσεις. Εσύ ρωτάς τον Πελασγό, έναν μάστορα του προφορικού λόγου άρα το δικό μου φάρμακο θα προτείνω. Θα σου πω ότι η γιορτή αυτή είναι μια γιορτή του λόγου και θα μας ξαναθυμίσει την γεύση του. Κακομάθαμε ανάμεσα στην βουβαμάρα της τηλεθέασης και την φλυαρία του πολιτικού ή του τηλεπαρουσιαστή. Ο λόγος είναι τέχνη και είναι ζωντανός. Ξεχάσαμε να ακούμε. Ξεχάσαμε να μιλούμε. Ξεχάσαμε να διηγούμαστε. Με ομορφιά, με σεβασμό, με ακρίβεια, με σαφήνεια, με ευθύνη, με γούστο. Η χαρά που θα πάρουμε από τον όμορφο λόγο και την μουσική που ενίοτε θα τον συνοδεύει ίσως να μας θυμίσει την αξία του. Τέχνη είναι ο λόγος και μαθαίνεται, τέχνη είναι κι ο διάλογος. Οι άνθρωποι που διαλέγονται βρίσκουν λύσεις και ξεπερνούν τις κρίσεις. Οι άνθρωποι που φωνασκούν, βρίζουν ή βουβαίνονται άπραγοι βυθίζονται. Οι άνθρωποι που σχηματίζουν τον λόγο τους με κόπο και προσπάθεια, ακούν με προσοχή και με ευχαρίστηση. Αποφεύγουν τον φλύαρο και τον ψεύτη. Αναζητούν τον έλλογο, μιλούν και ακούν, σχηματίζουν κοινότητα και η κοινότητα βρίσκει λύσεις. Γι’ αυτό σήμερα χρειάζεται πιο πολύ από ποτέ ένα Φεστιβάλ Ζωντανού Λόγου.

√È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜ Ì ÎfiÔ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·ÎÔ‡Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹ Î·È Ì ¢¯·Ú›ÛÙËÛË. ∞ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ Êχ·ÚÔ Î·È ÙÔÓ „‡ÙË. ∞Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¤ÏÏÔÁÔ, ÌÈÏÔ‡Ó Î·È ·ÎÔ‡Ó, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÈ Ï‡ÛÂȘ

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¿ÏϘ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ... Το φεστιβάλ έχει το βράδυ τις παραστάσεις και τις προβολές όμως τα πρωινά έχει και το “θερινό σχολείο ζωντανού λόγου”, μικρά ανεξάρτητα βιωματικά εργαστήρια/ σεμινάρια. Επίσης έχει και εκθέσεις κεραμικής και φωτογραφίας. Με πενιχρά οικονομικά μέσα ετοιμάσαμε ένα πλούσιο πιάτο όπως παλιά. °È· fiÛÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ·Ê‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÚÔÛ·ı‹Û·Ù ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ȉȷ›ÙÂÚË ÊÈÏÔÍÂÓ›·; Όλες οι τιμές καταλυμάτων φέτος είναι μειωμένες αλλά εμείς έχουμε εξασφαλίσει και ειδικές εκπτώσεις σε ορισμένους ξενώνες για όσους έρθουν να μας παρακολουθήσουν. Ο κατάλογος των ξενώνων υπάρχει στην ιστοσελίδα μου www.storytelling.gr μαζί με το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ. Επίσης έχουμε και δωρεάν κατασκηνωτικό (στην σκιά των δέντρων) στον Άγιο Δημήτριο -θα πρέπει να υπάρχει όμως κάποιο ιδιωτικό μέσο μετακίνησης ως τους χώρους του φεστιβάλ. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο στην θάλασσα, την βόλτα στο βουνό και την αισθητική απόλαυση που θα προσφέρουν αφηγητές και μουσικοί.

(¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï: 2426048855 ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·- ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‹/ Î·È ÛÙȘ ÂχıÂÚ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ, ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÔÈËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿: 6945155340).


¶∂ƒπ∏°∏™∏

21

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

∏ ÃÒÚ· Ù˘ ™¯ÔÈÓÔ‡Û·˜, ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ ¶¿Óˆ ∫Ô˘ÊÔÓ‹ÛÈ

∞ÊÔ‡ ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÁϤÓÙÈ ÙÔ‡ÙÔ, ÙÔ Á·ÌËÏÈ¿ÙÈÎÔ * ∫È ‡ÛÙÂÚ· ÙÔ ¢È¢¯ÒÓ, ÔÈ ·Û·ÛÌÔ›, ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ, ÔÈ ¯·ÈÚÂÙÔ‡Ú˜ “ª¿ÌË ÌÔ˘, fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ˆ Ó· Û ‰ˆ;” . “§›Ó· ηψÛfiÚÈÛ˜” , Ù· ÊÈÏÈ¿, Ù· ÍÂÚÔÙ‹Á·Ó· Î·È Ù· ·ÛÙ¤ÏÈ· Ì ʇÏÏÔ ·fi ÏÂÌfiÓÈ, “¡· Ì·˜ ˙‹ÛÔ˘Ó” , Ù· ÎÔ˘Ê¤Ù·, ‡ÛÙÂÚ· ˘ÔÁڷʤ˜, ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∂ÓÔÚ›·˜, ÙÔ “͋ψ̷” ÙÔ˘ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˘, “fiÛ˜ „·ÚȤ˜ ¿ÂÈ, Ú ÎÔ˘Ì¿ÚÂ, ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ú·Ê¤ÙÈ;” ÚˆÙ¿ÂÈ Ô ›ÛÎÈÔ˜ Ô˘ Ù¿¯· ¤Ú·Û ·fi ‰ˆ Î·È ¯¿ıËÎÂ, “‰Â ‚·ÚȤ۷È, ÁÈ ·˘Ùfi ˙Ô‡ÌÂ...” ÛÙÔ¯¿˙ÂÙ·È Î·È Û˘Ó¿Ì· ·ÔÚ› Ô ı˘ÌfiÛÔÊÔ˜ „·Ú¿˜, ÔÈÔ˜ ÙÔÓ ¤‚·Ï ÙÔ ÊÔ˘Î·Ú¿ Ì ٷ ϤÈ· ̤۷ ÛÙÔ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ... ™ÙÔ Î·ÙfiÈ ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ì ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÛÙÚËÓÈ¿-

˙ÂÈ ÙÔ ‚ÈÔÏ›, ·ÁÎÔÌ·¯¿ÂÈ ÙÔ Ï·ÁÔ‡ÙÔ, ¤ÊÙÔ˘Ó Ì·Ù·ÚȤ˜, ÎÚÔÙ›‰Â˜, “Ó· Ì·˜ ˙‹ÛÔ˘Ó” ϤÂÈ ÎÈ ¤Ó· ÌfiÌÈÚ·˜ Î·È ÛοÂÈ Ì˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ë ÊÏfiÁ· ·’ ÙÔ Ê˘Ù›ÏÈ. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÎÏ‹ÚÔ˜ - ÎÈ Ô Ï·fi˜ - ÁÈ· Ó· ¢ÏÔÁËı› Ë Ó˘ÊÈ΋ ·ÛÙ¿‰· Ù˘ ÚÒÙ˘ ‚Ú·‰È¿˜, ÙÔ ‚ÈÔÏ› ÌÔÈ¿˙ÂÈ ‚Ú·¯ÓÈ·Ṳ̂ÓÔ ÎÈ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô˘ÙȤÚË ‰Â ‚Á·›ÓÂÈ, Ó›ÁÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ¯·¯·ÓËÙ¿, ÙȘ ÚÔÛʈӋÛÂȘ Î·È Ù· Ô‰ÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ¢È·Û¯›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÙÚ¿Ù· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ·fi ‰ˆ ÎÈ ·fi ÎÂÈ ·Ú·Ù·Á̤ÓÔÈ ÔÈ ÁËÁÂÓ›˜ ÎÈ ÔÈ ÓËÛÔԇϘ, Ù’ ·ÓÔȯٿ Ì·Î¿ÏÈη, Ù· ÙÚ¯·ÓÙ‹ÚÈ· Ô˘ ηÏÔ‡Ó Û Ӣ¯Ù¤ÚÈ·, Ù· ηÊÂÓ›· Ì ÙȘ „¿ıÈÓ˜ ηڤÎϘ Î·È Ù· ‰È¿ÎÈ· Ù· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο, Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Í¿ÚÙÈ·, ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙÔ‡˜ ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔ˘˜, Ì· Î·È Ù· Travel, Ù· Ô˘˙ÂÚ› ÎÈ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÏÏÔ‰·¤˜ ÛÂÈÚ‹Ó˜, ÕÁÁÏÔÈ, °¿ÏÏÔÈ,

∂Í·›ÛÈ· ÓÂÚ¿ Û ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÎÔÏ›ÛÎÔ˘˜

¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ, ¯¿ÛÎÔ˘Ó, Â¢ÊËÌÔ‡Ó, ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó. ºÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi, ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ‰›·ÙÔ Î˘ÎÏ·‰fiÛÈÙÔ, ·¤Íˆ ·’ Ù· ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù· ·ÓÂÌÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ‡ÏÈ· Î·È ‰·Ó٤Ϙ, ̤۷ Â›Ó·È ÛÙڈ̤ÓÔ Úfi¯ÂÈÚÔ ÙÚ·¤˙È, Ì ڷÎfiÌÂÏÔ Î·È ÚÔ‰fiÓÂÚÔ. ∂˘ÏÔÁ¿ÂÈ ÙËÓ ·ÛÙ¿‰· Ô ·¿˜, ÛÙÔ ·Ú·ÁÒÓÈ Â›Ó·È ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ¤Ó· ÎÏ·‰›, Í·ÏÒÓÂÈ Óˆ¯ÂÏÈο Ë Ó‡ÊË Î·È ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡. Δ· ˘fiÏÔÈ· ı· Ù· Ô˘Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚Ú·‰ÈÓfi ÁϤÓÙÈ, ÙÔ ÌÂıÔÎfiÈ Î·È ÙÔÓ Î·Ïfi ÃÔÚfi... * ∫È ‡ÛÙÂÚ· ·›ÚÓÔ˘Ì’ fiÏÔÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ μÚ¿¯Ô, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ÂıÂÚÔ‡, ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ Ì ٷ fi‰È·, ¤Íˆ ·fi ÙË ÃÒÚ·.

∏ ΢ڷ-¶ÔıËÙ‹, Ë ÛÔ˘‰·›· ·˘Ù‹ Î˘Ú¿ Ù˘ ™¯ÔÈÓÔ‡Û·˜, ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ù· “ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ·” Ù˘ Û‡Ó·Í˘ - Ù· Û›ÚÙ· ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡ - ÙË Ê¿‚·, ÙÔ ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi, ÙË Á›‰·, ÙËÓ Î··ÚÔÛ·Ï¿Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÓÙÔÌ·ÙÔÎÂÊÙ¤‰Â˜, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ù˘ ÎÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰È¿ÛËÌÔÈ Û’ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ‰‡ÛË. ∫È Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ÛÔ˘ÚÒÓÂÈ ÙȘ ÌÔÙ›ÏȘ ÙÔ Ì·Ï·Ì·Ù¤ÓÈÔ ÌÔ‡ÛÙÔ, ÙÔ ÌÚÔ‡ÛÎÔ, ÙËÓ ÙÛÈÎÔ˘‰È¿, ÙȘ ÊȿϘ Î·È Ù· ηۿÎÈ· Ì ÙȘ Ì‡Ú˜. √ ÂıÂÚfi˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔÈ‚È¿ÛÂÈ ¿ÂÈÚ˜ ηڤÎϘ ÛÙÔ ¤Ì·, ÛÙÔ ¤‚Á·, ÛÙËÓ ›ÛÙ· Î·È ÛÙ· Á‡Úˆ ÏÈ‚¿‰È· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ªÂ ÌÈ· ‰È¿Ù·ÍË ÛÔÊ‹ ÎÈ ·¤ÚÈÙÙË, ‰›¯ˆ˜ Ó· Ì›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·Ú·ÔÓÔ‡ÌÂÓÔ˜. ∫¿Ùˆ ·fi Ï‹ıÔ˜ ÊÔÈÓÈÎfiÊ˘ÏÏ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ·fi ÙÛ·ÌÔ‡Ó˜, ‚ÈÔÏÈ¿, Áο˚ÓÙ˜ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Î·È ÎÚÔ˘ÛÙ¿. √ ·¤Ú·˜ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ·fi Ù· ÌÂÛfiÁÂÈ· ÙËÓ ·‡Ú· ÙË ı·˘Ì·ÙÔ-

ÔÈfi Î·È ÙËÓ ¤ÛÌÈÍ Ì ÙËÓ Â˘ˆ‰È¿ ÙËÓ ÙÚÈÛ̷οÚÈÛÙË ·fi Ù· ʇÎÈ· Ù· ÂÏ·ÁÈÓ¿. ΔËÓ ¿ÚÌÔÛ Ì ÙÔ ÈÔÙfi ÎÈ ¤ÊÎÈ·Í ˙¿ÏË ·Ú·ÎÚ·ÙÈ΋, Ó· ÌÂı¿ÂÈ Î·È Ó’ ·Ó·Ú¯Â‡ÂÈ... * ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÔÌ¿‰Â˜- ÔÌ¿‰Â˜ ÛÎfiÚÈÔÈ ÓÔÌ·Ù·›ÔÈ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÁÂÏÒÓÙ·˜. ª‹ÙÂ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ Ì‹Ù ْ ·ÊÂÓÙÈο Ù˘ Á˘ ÙÔ˘˜ ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó. √ ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÈ Ë ·fiÏ·˘ÛË ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ÙÔ‡ÙÔ ‰ˆ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ÙÔ ÌÈÎÚ¿ÎÈ, ÙÔ ÙÈÔÙ¤ÓÈÔ, ·fi„Â, ¿ÓÙ·, ÛÙ˘ÏˆÌ¤Ó· ÛÙȘ ÌÈÎÚÔ¯·Ú¤˜, ÙȘ ÌÈÎÚÔχ˜ Î·È ÛÙ· ıÂÚÈ¿ Ù· ÁϤÓÙÈ·. ∫¿ıÔÓÙ·È Ì ٿÍË ÂΛ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› Ù’ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Î·È Ú›¯ÓÔ˘Ó ÎϤÊÙÈΘ Ì·ÙȤ˜ ÛÙ· fiÚÁ·Ó·. ™’ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¿Ó ·fi„ ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ Ô˘Ú·Ófi, ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˜ ÛÙË ÁË ÙÔ˘ ·›ÚÔ˘... °ÈÔÌÒÓÂÈ Ë Û¿Ï·, Ù· ÂÚ›‚ÔÏ· ÎÈ ÔÈ ·ÏÔ¯ˆÚȤ˜ Ù˘ ·Ï¿Ó·˜ ·fi ÎfiÛÌÔ. ŒÚ¯ÂÙ·È ÚÒÙ· Ë Ú·Î‹. ¡· ¢¯ËıÔ‡Ó ÛÙ· Û˘ÌÂı¤ÚÈ· Ù· “ηÏÔÛÙ¤ÚȈÙÔÈ” , Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔ˘ÊÈ¿ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ó· ηÙ‚¿ÛÔ˘Ó ÁÂÓÓ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÔ‡ÛÙÔ˘. ∫Ô˘Ú‰›˙ÔÓÙ·È ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ ÔÈ ¯·Ï·Ú¤˜ ¯ÔÚ‰¤˜ ÎÈ ËÏÂÎÙÚ›˙ÂÙ·È Ô Î˘ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ˜ ·Á¤Ú·˜. ŒÓ· ÛÎ˘Ï› „¢ÙÔ·Ï˘¯Ù¿ÂÈ, ·ÏÏÔ·Ṳ́ÓÔ ·fi Ù· ÛÔ‡ÛÔ˘Ú· Î·È ÛÔ˘ÛÔ˘Ì›˙Ô˘Ó ‰˘Ô ÙÚ›· ηÙÔÈΛ‰È· ˙ˆÓÙ·Ó¿. ø˜ Î·È ÙÔ‡Ù· ÓÈÒıÔ˘Ó ˆ˜ οÙÈ Á›ÓÂÙ·È ·fi„Â, οÙÈ ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ, Ô˘ ÊÈÍ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙË ıÂÚÌÔÙ˘Ï›ÁÂÈ. *

O ‡Ê·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ΔÛÈÁÎÚ¿‰Ô˘

ΔÛÈÁÎÚ¿‰Ô, ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ ·Ú·Ï›·

ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÎÈ ÔÈ ÓÈfiÓ˘ÌÊÔÈ, οو ·fi ÌÈ· ‚ÚÔ¯‹, ÊÏ·˜ Î·È ¯·¯·ÓËÙÒÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·Ú·Ï¿˚ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ ÙÔÓ „·Ú¿, ÙÔÓ ÏÂÈ·Ṳ̂ÓÔ. ∏ Ó‡ÊË ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ÚÔ‡¯·, Ì‹ÙÂ Ô Á·ÌÚfi˜, ÌfiÓÔ Ô ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÍÂÏ¿ÛηÚ ÙË ÁÚ·‚¿Ù·, ÙËÓ ¤Ù·Í ¤Ú· ·’ Ù· ÂÚ‚fiÏÈ·, Ó· ÙË Ê¿Ó ٷ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ· Î·È Ù· Ê›‰È·. ∫È ¿ÓÂÙÔ˜ È·, ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ˜, Û·ÚÙ·Ú¿ÂÈ ·fi ¯·Ú¿, Ô˘ ı· ¯ÔÚ¤„ÂÈ ÚÒÙÔ˜ Î·È ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·Ó¤ÍÔ‰· Ù· “¿ÍÈÔ˜” ... ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Á›ÓÂÙ·È Ì Ï‹ıÔ˜

Ì·Ù·ÚȤ˜, ÛÎÔ˘Í›Ì·Ù· Î·È ÚÔÛʈӋÛÂȘ. ¶·ÙÈ¤Ù·È ÙÔ Ó˘ÊÈÎfi, - ¯·Ï¿ÏÈ ÙÔ˘ - ·Ú··Ù¿ÂÈ Ë Ó‡ÊË - ¯·Ï¿ÏÈ - ÎÈ Ô Á·ÌÚfi˜ Ó›ÁÂÙ·È ÛÙ· ÊÈÏÈ¿ Î·È ÙȘ ıˆ›˜. ∞Ï·ÏÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÈÙÛÈڛη - ÔÈÔ˜ Ó· Ù· Û˘ÌÌ·˙¤„ÂÈ - ÂÙ¿Ó ڇ˙È·, Ê˘Ï·Á̤ӷ ·’ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ, ÛÊ˘Ú¿Ó Ì ηڷÌÔ‡˙˜ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜, ÙÛ·Ï··Ù¿Ó ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Î·È ÌfiÏȘ. ∞Ú¯›˙ÂÈ Ô ¯ÔÚfi˜. ∞˘Ùfi˜ Ô ÚÔ·ÈÒÓÈÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜, ÙÔ˘ ˘Ì¤Ó·ÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Ù˘ „·ÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·, Ô ¯ÔÚfi˜ Ô Î˘ÎÏÈÎfi˜, Ô˘ ÛÔ˘ÚÒÓÂÈ Î¿ı ٤ٷÚÙÔ ‚‹Ì· ÛÙË Ì‹ÙÚ· ÙÔ˘ ·ÏˆÓÈÔ‡, ÛÙÔ ÓÔËÙfi ˘Ú‹Ó· ·fi ÙÔ ¯ÔÚÔÛÙ¿ÛÈ, Ì’ ¤Ó· ۋΈ̷ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙˆÓ ÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ‰Â›ÁÌ· ›ÛÙ˘ Î·È Ï·ÙÚ›·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔηı‹ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·Á¤Ú·, Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜, ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ÙˆÓ Î·ı¤Î·ÛÙˆÓ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÙˆÓ ‚˘ıÒÓ. * ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Â›Ó·È ÊÂÁÁ¿ÚÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÏÂÈ„fi Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔ ·fi ÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÙˆÓ Á˘ÌÓÒÓ ÏfiʈÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó¿Ó·È ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜. ∂‰Ò ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ¤ÓÓÔÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘. ∂Í ÔÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ - fiˆ˜ ·ÏÏÔ‡ Ó¿ÚıÂÈ Ì ٷ ÌÂÚÔÌ‹ÓÈ·. ºˆÙ›˙ÂÈ ·fi ¿ÓÙ· ÙȘ Ó‡¯Ù˜, ÙȘ ‰ÚÔÛ›˙ÂÈ ‹ ÙȘ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ, ÙȘ οÓÂÈ ·ÛËÌfiıˆÚ˜ Î·È ˙˘ÌˆÌ¤Ó˜ Ì Ϸ¯Ù¿Ú· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ∫È ‡ÛÙÂÚ· - ·Ó¿ıÂÌ¿ ÙÔ - ¿ÂÈ Î·È Î¿ıÂÙ·È ÛÙË Ú¿¯Ë Ù˘ ∫¤ÚÔ˘, ÛÙÔ ıÒÎÔ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜. ∫È Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ô˘ ı’ ·Ú¯ÈÓ‹ÛÂÈ Ô Ì¿ÏÔ˜ ÂÙÔ‡ÙË, Ì ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÔÏfiÁÈÔÌÔ ‹ ‰·¯Ù˘Ïȉ¿ÙÔ Î·È ı’ ·ÎÔ˘ÛÙ› Ô ÏfiÁÔ˜ Ô ÂÚˆÙÈÎfi˜ ̘ ·fi Ù· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ÔÍ·ÚÈÔ‡, ηıÒ˜ ı· ÁÚ·Ù˙Ô˘Ó¿ÂÈ Ì Áχη ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÈÔ‡ ÎÈ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÒÙË ÔÈËÙ‹ ı· ϤÎÂÈ ‰›ÛÙȯ·, ÙÂÙÚ¿ÛÙȯ· Î·È ‡ÌÓÔ˘˜ Ù˘ ¿‰ÔÏ˘ ·Á¿˘. ∞˘Ù‹˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÔ˘ÚÌ¤ÙÈ ÂÚ‹Ê·ÓË Î·È ı·ÚڷϤ· ÁÈ· Ó· ÁÈÁ·ÓÙˆı› ÒÛ·Ì ٷ Ô˘Ú¿ÓÈ·. æËÏ‹, ·Èı¤ÚÈ·, ÔχÙÈÌË ÏÔËÁfi˜ Î·È Ô‰ËÁ‹ÙÚ·, Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘... 19-7-2009


T√ B∏ª∞

22

Δ√À

A§ªÀƒ√À KYPIAKH 4 IOY§I√À 2010

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·Ú·Ï›·˜ To 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÒÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ: “∫∞£∞ƒπ™Δ∂ Δ∏ ª∂™√°∂π√ 2010” Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô “MEDITERRANEAN SOS” . √Ì¿‰· 30 ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ηı¿ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË (¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), Ë ÔÔ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‹Ù·Ó ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÓÈÁ̤ÓË ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·, ·ÊÔ‡ ÂÚÈÛ˘Ó¤ÏÏÂÍ·Ó 30 ÌÂÁ¿Ï˜ Û·ÎԇϘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ 300 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ ·ÎÙ‹˜. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÚÈÓ ÙÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ ٷ ·È‰È¿ Î·È fiÏÔÈ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ì·˜, ηıÒ˜ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ fiÁÎˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ (Û·ÎԇϘ, Ï·ÛÙÈο ·ÂÏÏ· Î.Ï.) ‹Ù·Ó ·fi ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ·ÎÙ‹˜. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È °ÏÒÛÛ· ∂ϤÓË Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Î·È Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË £ˆÌ¿ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙË ÊÈÏfiÙÈÌË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜.

¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ °Ú¿ÊÂÈ Ô °IøP°O™ •YNO™

ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÃÔÚˆ‰ÈÒÓ ∫∞¶∏ ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 1Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÃÔÚˆ‰ÈÒÓ ∫∞¶∏ (¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜) Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ÙˆÓ ∫∞¶∏ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÓˆÛ·Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο fiÌÔÚÊ· Î·È ÌÂψ‰Èο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜. ∂›Û˘ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∂˘¿Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ μfiÏÔ˘ Î. ¶·ÓÙ. ¶ÂÏÂοÓÔ˜, Ô ¢/ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î. °. ™ÈÔ‡Ù·˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. £. ΔÂÏ΋˜ , Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞Ï. ∫·Ú·Ì¿Û˘, Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ¢ËÌ. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. π. ∫·Ú·ÙÛÒ΢ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ·fiÏ·˘Û ·ÏËÛÌfiÓËÙ· ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ΔÔ 1Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÃÔÚˆ‰ÈÒÓ ∫∞¶∏ (¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜) ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÌÈ· Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ÎÔÈÓ‹ ÛÎËÓ‹ ∫∞¶∏ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ Û οı ËÏÈΛ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿Û‚ÂÛÙ˜. °È· ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ οı ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Ô˘ Ì ¿ÚÈÛÙÔ ÙÚfiÔ Û˘ÓÙfiÓÈÛ·Ó Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛ·Ó

ÙȘ ¯ÔÚˆ‰›Â˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ›¯Â Ë Î. ∫·ÏËÁ¤ÚË, ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ë Î. °. ª·ÓÒÏË Î·È ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ë Î. ª·Ú. ™·Ì·ÚÙ˙‹. ∂›Û˘, Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó Ì ÙÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ æ¿ı·˜ Î·È Ì ÙÔ È¿ÓÔ Ë Î. ŒÊË ΔÂÏ΋.

∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·

ªÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ªÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÙÔ˘ ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (¢∏.∫.∂.¡.∞.) ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ̠ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √È ÙÚfiÊÈÌÔÈ ·fiÏ·˘Û·Ó ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ ¤ÓÙ¯ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î.Î.ΔÈÌϷϤÍË ÃÚÈÛÙ›Ó·, ¶Ô˙ÈÔÔ‡ÏÔ˘ Δ˙¤ÓË Î·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ¢∏.∫.∂.¡.∞. Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. μ¤ÚÁ·˜ ÷ڿϷÌÔ˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. ÃÔϤ‚·˜ ∏Ï›·˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Î. ∂ÚÚÈÓ¿ÎË ™Ì·ÚÒ.

∂ΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ ΔÂÙÚ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 28 πÔ˘Ó›Ô˘ - 1 πÔ˘Ï›Ô˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÂÚȯÒÚˆÓ. ∏ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηْ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È 230 ¢ÚÒ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ì ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ψÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì ¤ÌÂÈÚÔ Ô‰ËÁfi, 3 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Ì ÚˆÈÓfi Û ÂÓٷοı·Ú· ÍÂÓԉԯ›· 3* Î·È 4*, Á‡̷ٷ - ‰Â›Ó· Û ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. °. ¶Ú‚Â˙È¿ÓÔ - ÙËÏ. 6946564475, ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌËÙÚ· ƒ¿ÙË (6974308471), °È¿ÓÓ· ÃÚfiÓË (6948885633) Î·È ÛÙÔ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô - ÙËÏ. 2422029710 Î·È 6948063379.

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÂÓfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ “‡ÌÓÔ˘” Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∫∞¶∏ Ì·˜” Û ÛÙ›¯Ô˘˜ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰Ô‡ Î. μ·ÛÈÏÈ΋˜ ∑‹ÛË Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Î. ª·ÚÈ¿ÓÓ·˜ ™·Ì·ÚÙ˙‹.

ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∞›Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·. ∏ ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ‹Ù·Ó ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 πÔ˘Ó›Ô˘ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Ò˜ ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ΔÚ¿Â˙· ∞›Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Â͢ËÚÂÙËı› ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ›¯·Ó ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ·fi ·›Ì·. ∂Ó fi„ÂÈ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, fiÔ˘ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Û ·›Ì· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›· Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Ó· Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙ·ıÂÚ¿ οı 4 - 5 Ì‹Ó˜ ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Ô ÛÙ·ıÂÚfi˜ Î·È ÌfiÓÈÌÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÈηÓfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· “∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·” Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ·fi ¿Ô„Ë ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ·›Ì·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ·›Ì·ÙÔ˜ Ó· Ì·˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÌÂÙ¿ ·ÚÎÂÙÔ› ͯÓÔ‡Ó Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÒÛÙ ӷ ›̷ÛÙ Û Â›Â‰Ô Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ Ó· ηχ„Ô˘Ì fiϘ ÙȘ Ӥ˜ ·Ó¿ÁΘ.

∞Óٿ̷̈ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 πÔ˘Ó›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ˘·›ıÚÈ· ۷ڷηÙÛ¿ÓÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË - ·Óٿ̷̈ ÛÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ °ÎÔÙ˙·Ù˙È¿ ¡ÂÔ¯ˆÚ·Î›Ô˘. ∏ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Î·Ù·ÁfiÌÂÓˆÓ ·fi ÙÔ ¡ÂÔ¯ˆÚ¿ÎÈ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ê›ÏˆÓ. ¶·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ë ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ˘‹ÚÍ ·ıÚfi·. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ·ÓËÊfiÚÈÛ·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ˘ԉ¯ı› ÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ͈ÎÏ‹ÛÈ Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó¿„Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÚ› ÙÔ˘˜. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ô Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Á¤ÌÈÛ Ì ÎfiÛÌÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÏˆÛfiÚÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¶Ú‚Â˙È¿ÓÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Ú ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Î·Ù·ÁfiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¡ÂÔ¯ˆÚ¿ÎÈ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∑ÁÔ˘Ï¤Ù·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÊÚÂÛοÚÔÓÙ·˜ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚˆÓ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ٷ ÎÔ¿‰È· ÙÔ˘˜. ΔÔ ÁϤÓÙÈ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚfi ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ·Ú·‰ÔÛȷο ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ÙË Ì¿ÏÏÈÓË Û·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÈÎË ÊÔÚÂÛÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Óԉ›· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. √ ¯ÔÚfi˜ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ÙÔ ÙÌ‹Ì· Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ ∫ÒÛÙ· ¡¿Î·, °È¿ÓÓË ΔÛ¿ÙÛÔ, ¡›ÎÔ °È·ÓÓ·Îfi Î·È ÛÙÔ ÎÏ·Ú›ÓÔ ÙÔ Ó¤Ô ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ £ˆÌ¿ μÔ‡˙·, Ô˘ ÂÓıÔ˘Û›·Û ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜. ΔÔ ÁϤÓÙÈ ¿Ó·„ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¢ڤıËÛ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∏Ï›·˜ ¢·Ï·ÎÔ‡Ú·˜, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ª·ÌÔ‡Ú·˜ Î·È Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ ºıÈÒÙȉ·˜ Î. ™‡ÚÔ˜ ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘.

∂ÁηٿÏÂÈ„Ë ·Ú·Ï›·˜ °È· “ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÛÙȘ ¡Ë˜” ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™Ô‡Ú˘, Ë ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂȉÚÔÌ‹ „‡ÏψÓ, Û ÌÈÎÚfi ·È‰› ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜, Ô˘ ¤Î·Ó Ì¿ÓÈÔ ÛÙȘ ¡Ë˜ Î·È ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÏÔ˘ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ‚ÚˆÌÈ¿ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ ™Ô‡Ú˘, ‹Á·Ì Ì ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì·˜ Ì˯·Ó‹ Ó· ·Ôı·Ó·Ù›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË... √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÙÚ·‚‹Í·Ì ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë, ÛÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ·˘Ù‹ ·Ú·Ï›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÏfiÁˆ Ù˘ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘, Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ÏÔ˘fiÌÂÓÔÈ ·’ fiÏË ÙË ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ª·ÁÓËÛ›· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, οӷÌ ÌÂÚÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜... ¶ÚÒÙÔÓ Î·Ù·Ï‹Í·Ì ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰È·›ÛÙˆÛË, fiÙÈ ı·Ï¿ÛÛÈÔÈ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔÈ „‡ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ͤڷÛ ÙÔ Î‡Ì·, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi Ù· ·ÈÁÔÚfi‚·Ù· Î·È Ù· Û΢ÏÈ¿ Ù· ÔÔ›· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì ÙÔ˘˜ ÏÔ˘fiÌÂÓÔ˘˜. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ̤۷ ·fi Ì›· ·ÏÏËÏÔ˘¯›· Î·È ¤Ó· Û˘ÓÂÈÚÌfi ÛΤ„ˆÓ, Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÁÈ·Ù› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ·Ú·Ï›· Î·È Î·Ù·Ï‹Í·Ì ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ... ∏ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙȘ ¡Ë˜ Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ ‰ËÏ·‰‹, ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘... ÕÚ· Ú¤ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÒÓ... º¤ÙÔ˜ Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ·fi ʤÙÔ˜ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ ™Ô‡Ú˘ ·Ê‹ÓÂÈ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔ˘fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ ¡Ë˜, Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔÓ ·fi Ì˯·Ó‹˜ ıÂfi “ÂÂÓ‰˘Ù‹” , Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ›¯Â ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔ¿‰È ·ÈÁÔÚÔ‚¿ÙˆÓ (ÂÍ Ô˘ Î·È ÔÈ „‡ÏÏÔÈ...), ÛÙ·‚ÏÈṲ̂ÓÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÛÙȘ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤Ó˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ (ÚÒËÓ Î·Ù·ÛÎËÓÒÛÂȘ ™ÙÚ·ÙÔ‡) Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘” .


¢π∂£¡∏

23

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

∞ӤϷ‚ ηı‹ÎÔÓÙ· Ë Ó¤· Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÈÚÁÈ˙›·˜ M¶I™KEK, 3. ∫∞£∏∫√¡Δ∞ ÚÔ¤‰ÚÔ˘

Ù˘ ∫ÈÚÁÈ˙›·˜ ·ÛΛ Î·È Â›ÛËÌ· ϤÔÓ Ë ƒfi˙· √ÙÔ˘ÓÌ¿ÁÈ‚· ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ Û·ÚˆÙÈÎfi “Ó·È” ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·, Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÒËÓ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ∞Û›·˜ Û ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ¶ÚÒËÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ∫ÈÚÁÈ˙›·˜ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, Ë √ÙÔ˘ÓÌ¿ÁÈ‚· ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ Ôϛ٘. Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Î·È ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Î›ÁÂÊ. ΔÔ Ó¤Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ 90,55% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·.

∂ÓfiÙËÙ· ˙‹ÙËÛÂ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¶ÂÙÚ¤Ô˘˜ ηٿ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó ∫∞ª¶√À§, 3. ∂¡√Δ∏Δ∞ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ

ηٿ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛÂ Ô Ó¤Ô˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ¶ÂÙÚ¤Ô˘˜, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘. √ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¶ÂÙÚ¤Ô˘˜ ¤Êı·Û ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï, Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ∫·ÚÏ ∂˚ÎÂÓÌ¤ÚÈ ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›· Ù˘ ·ÊÁ·ÓÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, 1.700 ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ 4˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ °ÂÚÔ˘Û›· ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ¶ÂÙÚ¤Ô˘˜ ˆ˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ Isaf, Û ̛· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› Û ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Â›Â‰Ô ÔÈ ·ÒÏÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. √ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¶ÂÙÚ¤Ô˘˜ ‰‹ÏˆÛ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ı· ÎÏÈ̷ΈıÔ‡Ó ÚÈÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘.

M ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 200 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ‰Âο‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜

∂ηÙfiÌ‚Ë ·fi ¤ÎÚËÍË ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ∫ÔÓÁÎfi ™∞¡°∫∂, 3.

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 200 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ 100 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË §·˚΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ ∫ÔÓÁÎfi ¤ÂÈÙ· ·fi ¤ÎÚËÍË ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ‚ÂÓ˙›ÓË Î·È ÚÔοÏÂÛ ˘ÚηÁÈ¿ Û ¯ˆÚÈfi, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÙÔÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜.

“ŒÓ· ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ Δ·Ó˙·Ó›· ·ÓÂÙÚ¿Ë ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ™¿ÓÁÎÂ. ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ·ÓÈÎfi˜, ¯‡ıËÎÂ Ë ‚ÂÓ˙›ÓË Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÎÚ‹ÍÂȘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÍ·ψı› Ë ˘ÚηÁÈ¿ Û fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô μ·ÓÛ¤Ó ∫·Ì·ÓÁο, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ÙÔ˘ ¡fiÙÈÔ˘-∫È‚Ô‡, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔ ªÔ˘ÚÔ˘ÓÙ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓ. “™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÛÈÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓÔ›. ªÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ·” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ËÁ‹. Δ· Û›ÙÈ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ·˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ¯ÒÌ·, Ï¿ÛË Î·È Î·Ï¿ÌÈ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜. ΔÔ ·Ù‡¯ËÌ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÎÈÓÔ‡Ù·Ó ÙÔ ‚˘ÙÈÔ-

ÊfiÚÔ. ∂›Û˘ fiˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈο Ú·ÎÙÔÚ›·, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓ· ÙÔÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÎϤ„Ô˘Ó ‚ÂÓ˙›ÓË. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛ-

ÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î‡ÂÏÏÔ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È Î·È ¤ÓÙ ¿ÓÙÚ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

ªÂ ¤ÍÈ ÓÂÎÚÔ‡˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ·È‰È¿

ºÔÓÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ ∫∞´ƒ√, 3. Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ ¤ÍÈ ¿ÓıÚˆÔÈ

ÛÎÔÙÒıËηÓ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, fiÙ·Ó ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· η٤ÚÚ¢Û ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ™Ô‡ÌÚ· ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô MENA. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Â›Ó·È ‰‡Ô ·È‰È¿. “™ˆÛÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÈ˙ÒÓÙ˜ ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ η٤ÚÚ¢Û” , ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰È·ÛÒ-

ÛÙ˜ ¤‚Á·Ï·Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÂÙ¿ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ÂÓÒ ¤ÍÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, ÂÚÁ¿Ù˜ ·Ó·Î·›ÓÈ˙·Ó ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¢‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. √È Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂȘ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¤˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη Î·È Ù˘ ·ÓÂ·ÚÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.

¶Âı·›ÓÔ˘Ó ·fi ˘ÂÚÎfiˆÛË ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Δ√∫π√, 3. ∏ π∞¶ø¡π∫∏ ‰È‡ı˘ÓÛË

ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ¤Ó·˜ ÎÈÓ¤˙Ô˜ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓÔ˜ (ÛÙ·˙ȤÚ) Û ̛· È·ˆÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ¤ı·Ó ÙÔ 2008 ÂÍ·ÈÙ›·˜ ˘ÂÚÎfiˆÛ˘, ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Í¤ÓˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. ∞˘Ùfi Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜, ËÏÈΛ·˜ 31 ÂÙÒÓ, ¤ı·Ó ·fi ηډȷ΋ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2008, ·ÊÔ‡ ›¯Â ÂÚÁ·ÛÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100 ÒÚ˜ ˘ÂÚˆÚ›· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· Û ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Fuji Denka Kogyo. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ∫ÈÓ¤˙Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi Ì›· ÔÌ¿‰· ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È Í¤ÓÔ˘˜ ÛÙ·˙ȤÚ, 190.000 ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ, πÓ‰ÔÓ‹ÛÈÔÈ Î·È ºÈÏÈÈÓÓ¤˙ÔÈ, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÔÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ È·ˆÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. √ Â›ÛËÌÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ 34 ÛÙ·˙È¤Ú ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008 ¤ˆ˜ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2009, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ 16 ·fi ηډȷÁÁÂȷο ÂÂÈÛfi‰È· Î·È 5 ·fi ÂÚÁ·ÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚ› ÙȘ È·ˆÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ fiÙÈ Î·Ù·¯ÚÒÓÙ·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÊıËÓ‹ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ∂Í‹ÁËÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜ Ô˘ ¤ı·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÏËÚˆÓfiÙ·Ó 400 ÁÂÓ (3,5 ¢ÚÒ) ÁÈ· οı ÒÚ· ˘ÂÚˆÚ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÌÈÛıfi ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ.

¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜

¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘: §˘ԇ̷ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ˙ˆÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ÌÂ Û˘ÁÁÓÒÌË Δ∂§ ∞μπμ, 3. √ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

ªÂÓÈ·Ì›Ó ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ‰ÂÓ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ηٿ ÂÓfi˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ °¿˙·, Â›ıÂÛË Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ ÂÓÓ¤· ·ÓıÚÒˆÓ. “ΔÔ πÛÚ·‹Ï ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÂ ӷ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ ÏÈÓÙÛ¿ÚÈÛÌ· ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘, ηٿ

ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢͋˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ηӿÏÈ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. “§˘ԇ̷ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ˙ˆÒÓ” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÈÌ·ÙËÚ‹˜ Â›ıÂÛ˘, Ô Î. ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “¢ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ” . ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘

Â›ıÂÛ˘ ηٿ ÙÔ˘ ÛÙÔÏ›ÛÎÔ˘, Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·˘Ù‹ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ‰ÈfiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ͤÓÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜” . “∞˘Ù‹ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Â˘Ú›˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È Û˘ÌʈӋ۷Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÙËÌ·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ٛÔÙ· Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ì” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ï‹ÍË Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÔÈÎÈÛÌÒÓ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË

Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› Ì›· ·fiÊ·ÛË Î·È ‰Â ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. “∏ ·fiÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·¢ı›·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘. øÛÙfiÛÔ, Ô ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ¤Ó·˜ ·fi

ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ¤Ó·Ó ÙÔ‡ÚÎÔ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Â·Ê‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ìʈӛ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÌ¿˜ Î·È ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Âȉ›ӈÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·fi ÙËÓ 31Ë ª·˝Ô˘” - fiÙ·Ó ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÂÓÓÈ¿ ÙÔ‡ÚÎÔ˘˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ÛËÌ›ˆÛÂ.


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

24

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 2 ημιυπόγειες γκαρσονιέρες 30 τ.μ. έκαστη, και μία μεζονέτα 40 τ.μ. επιπλωμένες, πολυτελούς κατασκευής, ατομικό φυσικό αέριο. Πληρ. τηλ. 24210-51102, 6977231857. (951) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κεντρικό διαμέρισμα τριών δωματίων επί της οδού Ιάσονος 137 με Ογλ, ρετιρέ 5ος όροφος. Πληρ. τηλ. 6972233227. (838) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορόφου, 36 τ.μ., διαμπερές, καινούργια, με ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, χωρίς κοινόχρηστα, επιπλωμένη ή μη. Τηλ. 6977 350530. (920) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π επαγγελματική στέγη 70 τ.μ., 3ου ορόφου επί της οδού Γκλαβάνη με Ερμού, κατάλληλο για Ιατρείο. Πληρ. τηλ. 6944-871947, 24210-23494. (102)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τυροπιτάδικο με τον εξοπλισμό του επί της οδού Ιάσονος 35 με Χατζηαργύρη γωνία. Επίσης ενοικιάζεται στην ίδια οικοδομή ο άνω όροφος 125 τ.μ. με είσοδο από την οδό Χατζηαργύρη 2. Είναι κατάλληλο και για φροντιστήριο. Πληρ. στο τηλέφωνο 24210-26109. (057)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 900 τ.μ. στη Ν. Ιωνία, πρώην χρήση για γυμναστήριο. Πληρ. τηλ. 6932 191909. (913)

∞°. √¡√Àºƒπ√™ Ιωλκού ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. σε διώροφη μονοκατοικία, καινούρια, 2 υ/δ, μπάνιο, αποθήκη, κήπος, αυτονομία, επιπλωμένο 400 ευρώ. Τηλ. 2421076407, 6974618083. (894)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα Ανθίμου Γαζή με Νικοτσάρα σε προσιτή τιμή. Πληρ. τηλ. 6944-572215. (101)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π προνομιούχο γωνιακό ισόγειο κατάστημα και πρώτος όροφος με εσωτερική σκάλα εμβαδού 145 τ.μ. το ισόγειο και 170 τ.μ. ο πρώτος όροφος στην διασταύρωση των οδών Ιάσονος και Κ. Καρτάλη, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη. Δυνατότητα έναρξης μισθώσεως από 15/8/2010 και μετά. Πληρ. τηλ. 6936587649. (016)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-021304 www.tzamtzis.com ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. ¶·Ú·Ï›· (Ê¿ÙÛ·) ™˘Ú›‰Ë 1, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 135 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÏÔ˘Í, Ê.·., 700∂. 2. 4¿ÚÈ 113 Ù.Ì., ηٷÛÎ. ë96, ƒÔ˙Ô‡-°·ÏÏ›·˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘Ù. Ê/·, parking, 550∂. 3.√ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 135 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 3 À/¢, 2 W.C., 450 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ 1. 3¿ÚÈ, 87 Ù.Ì., ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-™˘Ú›‰Ë, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, parking, ·Ôı‹ÎË, 500∂. 2. ¡. πˆÓ›· (∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜), 1Ô˜ fiÚÔÊ. ÁˆÓ›·, parking pilotis, ·Ôı‹ÎË, 300∂. 3. 4¿ÚÈ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ-∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 105 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, LUX, Ù˙¿ÎÈ, 650 ∂. 4. ¡. πˆÓ›· (ª. ∞Û›·˜) 98 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, Ê/· ·ÙÔÌ. ¿ÚÎÈÓ, 500 ∂. 5. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘ 45 Ù.Ì., §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 330∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, °·Ú¤ÊË (ªÂÊÛÔ‡Ù) 28 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÌfiÓÔ 180 ∂. 2. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ΔÔ¿ÏË 2 (·Ú·Ï›·) 48 Ù.Ì., ∞Δ√ª. º.∞. 350 ∂ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. 2ÌÈÛ¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ™fiψÓÔ˜ (·Ú·Ï›·) 330∂. 4. ¶¿ÚÎÔ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 1, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÏÔ˘Í, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 550∂. 5. 3¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 87 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 350∂. 6. μ·ÛÛ¿ÓË-2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·) 4¿ÚÈ Ì ı¤·

ÁˆÓ›·, 115 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, parking 500 E ‚) 4¿ÚÈ 85 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 370 ∂. 7. ¢˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., πˆÏÎÔ‡ (π¿ÛÔÓÔ˜) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, 280 ∂. 8. 2¿ÚÈ ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∫. ª·ÎÚ‹ 60 Ù.Ì., Ì AC, ·ÓÙ› 230 ∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∞ÁÚÈ¿ ΤÓÙÚÔ (‰›Ï· ı¿Ï·ÛÛ·), 80 Ù.Ì., ÔÈΛ·, ηÏÔÚÈʤÚ, parking, ÌfiÓÔ 350∂. 2. μ›Ï· ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ (ª¿Ú·ıÔ˜) 3 À/¢, ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, 400 ∂. 3. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ‚›Ï· ‰ÈÒÚÔÊË, ÂÈψ̤ÓË, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 80 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ∞/C Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 900 ∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 2¿ÚÈ ‰›Ï· ı¿Ï·ÛÛ· 50 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ÌfiÓÔ 200∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. Όπισθεν Λαρίσης (Νοταρά) επαγ. χώρος, 310 τ.μ., 7μ. ύψος και 310 τ.μ. αυλή, μόνο 550Ε. 2. ∞ıËÓÒÓ (ÏËÛ›ÔÓ ALEX PACK) ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì., ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ 250 Ù.Ì., ·ÓÙ› 480 ∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘-∂ÚÌÔ‡, 550 ∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., °·ÏÏ›·˜ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ·Ù¿ÚÈ, 550 ∂. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÌfiÓÔ 250 ∂. 6. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Ê¿ÙÛ· ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 60 Ù.Ì. 450 ∂. 7. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (§·Ú›Û˘) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 300 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 800 ∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∏ ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (128)

¶ø§OYNTAI Στον ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (952) ¶ˆÏÂ›Ù·È οικόπεδο 540 τ.μ. στις Αλυκές Βόλου-Εκάλης και Αγίνορος 140.000 ευρώ. Τηλ. 6936 867708. (148)

¶ø§∂πΔ∞π μεγάλη γκαρσονιέρα 39 τ.μ., 3ου ορόφου σε άριστη κατάσταση στη Ρήγα Φεραίου 2 (απέναντι από πάρκο Αδαμόπουλου και συγκρότημα Μουρτζούκου), αποθήκη στο υπόγειο. Τηλ. 6936-856655. (107)

¶ø§∂πΔ∞π σε μόλις αποπερατωθείσα οικοδομή, τριάρι 80,5 τ.μ. με αποθήκη στο υπόγειο και ανοικτή θέση στάθμευσης Μαγνήτων και Κοραή γωνία. Τηλ. 6936-856653. (105)

¶ø§∂πΔ∞π διαμπερές τριάρι 75,4 τ.μ. 3ου ορόφου σε άριστη κατάσταση, πλήρως ανακαινισμένο (δάπεδο, μάρμαρο, ξύλο) στη Ρήγα Φεραίου 2 (απέναντι από πάρκο Αδαμόπουλου και Μουρτζούκου), αποθήκη στο υπόγειο. Τηλ. 6936-856655. (106)

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (933)

¶∏§π√ ∫∞§∞-¡∂ƒ∞

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

∂À∫∞πƒπ∞

Εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 180 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο, 150μ. από θάλασσα, 215.000Ε. Ταπεινός ΕΕ, 6973 694651. (131)

ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα 166 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα προσεγμένης κατασκευής, δρύινα πατώματα στα 3 υ/δ, 2 μπάνια w/c, θέση parking, σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (923)

καινούρια ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 126 τ.μ. με πάρκινγκ και κήπο. Πληρ. τηλ. 6948078270. (947)

πωλείται λόγω μετάθεσης κλειστή θέση στάθμευσης στον Αγ. Νικόλαο Κονταράτου με Ογλ, είσοδο από Κονταράτου, σε οργανωμένο και αυτόματο χώρο στάθμευσης, (διαγωνίως απέναντι από το Public), 11.500 E. Πληρ. τηλ. 6944-509385. (004)

§∞À∫√™ ¶ËÏ›Ô˘ Πωλείται στην κεντρική πλατεία διώροφο σπίτι 90 τ.μ. με αποθήκη 40 τ.μ., πρόσφατα ανακαινισθέν με όλο τον εξοπλισμό του. Τηλ. 6974-905467. (048)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (929)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ SAVVANAKIS C.A.

¡π∫√§∞√™ ™∞μμ∞¡∞∫∏™ ¶ÔÏ. ªË¯·ÓÈÎfi˜ Δ∏§: 24210-34437, 6932-523629

¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ¢π∞Ã√¡π∫∏ ∞•π∞ 1) Μοναδική ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής 80 τ.μ. μπαλκόνια, πλήρης αυτονομία θέρμανσης, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη στο υπόγειο 13,20 τ.μ., Ιατρού Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Ιατρού Τζάνου 12. 3) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 160 τ.μ. και 210 τ.μ. με κήπο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Πλειάδων & Εστίας. 4) Πωλείται ή ενοικιάζεται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, διαμπερές ισόγειο διαμέρισμα 67 τ.μ. με 2 υ/δ, μπάνιο, Σ/Κ, με αποθήκη υπογείου, θέση στάθμευσης πιλοτής, εγκατάσταση συναγερμού, air-condition, γυψοσανίδες, σποτ, αυτόνομη θέρμανση φ/α, τέρμα Κωνσταντά κοντά στο ποτάμι του Αναύρου. 5) Ενοικιάζεται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, διαμπερές ισόγειο διαμέρισμα 55 τ.μ. με 1 υ/δ, wc, Σ/Κ, με ξύλινο δάπεδο, αυτόνομη θέρμανση φ/α, ηλεκτρικά ρολά και μεγάλα μπαλκόνια περιμετρικά, Ανθ. Γαζή 292-294 κοντά στο ποτάμι του Αναύρου. Τιμές προσιτές, δάνεια δεκτά. (104)

ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÏËÛ›ÔÓ •∂¡π∞ μfiÏÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ¯ˆÚ›˜ º¶∞, ÏËڈ̤Ó˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, ı˘ÚÔÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, ¿ÚÎÈÓÁÎ. Πληροφορίες: Αποκλειστικά στο

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (940)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή (Κήπια) του Δήμου Βόλου οικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ., χτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (924)

¶ø§∂πΔ∞π στο κέντρο της πόλης άνω όροφος διπλοκατοικίας 92 τ.μ. με το 1/2 εξ αδιαιρέτου οικόπεδο 239 τ.μ. και Σ.Δ. 2,4. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (925)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 170 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1 σε ήσυχη περιοχή της Ν. Ιωνίας πλησίον Βυζαντίου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (926)

¶ø§∂πΔ∞π κτίριο προβολής αποτελούμενο από ισόγεια καταστήματα 374 τ.μ. και γραφεία 1ου και 2ου ορόφου 180 τ.μ. έκαστος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (927)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 175 τ.μ. σε οικόπεδο 161 τ.μ. σε ήσυχο σημείο της Χιλιαδούς και κάτω από την Γ. Δήμου, μεγάλος ενιαίος χώρος με τζάκι, δεύτερη κουζίνα, 4 υ/δ όλα με μπαλκόνια, 2 μπάνια, w/c, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (928)

RE/MAX ¢√ª∏

¶ø§√À¡Δ∞π Î·È ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ΔËÏ.: 24210 20008

¶ø§∂πΔ∞π Νεόδμητη μεζονέτα 130 τ.μ. και χώρο στάθμευσης στην Ευαγγελίστρια σε παρκάκι. Τιμή 170.000 Ε. Μεσίτης, Σταύρος Κατσούρας, 24210-67725. (673)

∞°. ∫ø¡/¡√™ ΠΩΛΕΙΤΑΙ α) μεζονέτα 4ου, 5ου ορ. 122+23 τ.μ., 3 wc. ανατολική 200 τ.μ., βεράντες, 3 υ/δ, θέα Πήλιο Γορίτσα, θάλασσα, 2 parking. β) διαμ/μα ρετιρέ 79 τ.μ., 2 υ/δ, parking, τζάκι, θέα θάλασσα. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ Τηλ. 6977-615627 (595)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ-Πήλιο μονοκατοικία, ισόγειο με δώμα 90 τ.μ., εντός οικοπέδου 400 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο και τον Παγασητικό. Τιμή 300.000 Ε. Μεσίτης, Σταύρος Κατσούρας, 24210-67725. (672)

α) διαμ/μα 108 τ.μ., 4ου, 3 υ/δ, 2 wc, ανατολικό, βεράντες, κλειστό parking, 158.000 Ε. β) τριάρι 79 τ.μ., 2 υ/δ, 3ος ορ., 107.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ Τηλ. 6977-615627 (596)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1. Γατζέα 500 τ.μ. οικόπ. πάνω στο κύμα εντός σχεδίου. 2) Μικρό εξοχικό 70 τ.μ. σε 180 οικόπ. πάνω στο κύμα. Τιμή ευκαιρίας, 98.000 ευρώ. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 Τηλ. 6977615627 (900)

¶ø§√À¡Δ∞π α) καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ., 3 υ/δ, 2 wc σε 150 τ.μ. οικόπεδο μπροστά σε πάρκο, 158.000 Ε. β) καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ., 4 υ/δ, 3 wc σε οικόπεδο 140 τ.μ., τζάκι. Τιμή 228.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ Τηλ. 6977-615627 (597)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (930)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (932)

¶ø§∂πΔ∞π

ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με εξασφαλισμένο ΕΙΣΟΔΗΜΑ είδη ζαχαροπλαστικής -γαλακτοκομικών αναψυκτικών κ.λπ. σε κεντρικότατο σημείο του Βόλου (περατζάδα) με τον εξοπλισμό, σε χώρο 60 τ.μ.+60 τ.μ., πατάρι, ΓΩΝΙΑΚΟ κατάστημα (λειτουργεί πάνω από 30 χρόνια). ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 6944/456407 (129)

¶ø§∂πΔ∞π

ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παροχής υπηρεσιών (γραφείο) με όλο τον εξοπλισμό της, δερμάτινη πολυθρόνα, δερμάτινος καναπές, βιβλιοθήκη, συρταριέρα, τραπεζ.υποδοχής, Η/Υ, γραφείο, A/C, FAX κ.λπ., σε ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ σημείο του ΒΟΛΟΥ. Χαμηλό ενοίκιο, πελατεία γνώριμη για το γραφείο. Υπολογίσιμο ΕΙΣΟΔΗΜΑ. ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 6944/456407 (130)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Στο Βόλο, περιοχή Καραγάτς, οικόπεδο 120 τ.μ., με Σ.Δ. 1,8 και με πρόσοψη στο δρόμο 10μ. Τιμή ευκαιρίας! (132)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008

ΔËÏ. & Fax: 2421022824 ñ ∫ÈÓ. 6973585390, 6977421854 Mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr www.maponline.gr (013)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Στο Βόλο, περιοχή Μεταμορφώσεως, γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορ., 4άρι, 100 τ.μ. με α/θ αερίου και μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή ευκαιρίας! (133)

(943)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

25

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

¢∏ª∏Δƒ∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ √.∂. ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∏ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ™Δ√¡ ∞°π√ πø∞¡¡∏ ¶∏§π√À ™ÙÔÓ ÕË °È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘, ̤۷ Û ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Û ·fiÛÙ·ÛË 80Ì. ·fi ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ÕË °È¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘ ¶·¿ ¡ÂÚfi, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∏ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞” Î·È Ô “¢ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ÂÓÓ¤· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ÂÌ‚·‰fiÓ ·fi 71 ¤ˆ˜ 104 Ù.Ì., Ì ·ÍÈÔÔÈË̤ӷ, ʈÙÂÈÓ¿, ηÙÔÈ΋ÛÈÌ· ËÌÈ˘fiÁÂÈ·, Ì ı¤· ÂÌ‚·‰Ô‡ ·fi 35,5 ¤ˆ˜ 60 Ù.Ì., Û ·˘ÙfiÓÔÌ· ÔÈÎfi‰· ÂÌ‚·‰Ô‡ ·fi 137 ¤ˆ˜ 238 Ù.Ì. ∫¿ı ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰È·ı¤ÙÂÈ 4 ¤ˆ˜ 6 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È 3 ÏÔ˘ÙÚ¿, ÙË ‰È΋ Ù˘ ÈÛ›Ó·, ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· 1 ‹ 2 ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ·˘Ï‹. ∂›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ Ì ıˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ ÂÍÒÔÚÙ˜, ͇ÏÈÓ· Â͈ÙÂÚÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ͇ÏÈÓ˜ ÂÌÊ·Ó›˜ ÛÙ¤Á˜, ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, ÈÙ·ÏÈο ¤ÈÏ· ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÓÙÔ˘Ï¿˜ ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ country, ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ fiÚÙ˜, ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi. Δπª∂™ 150.000ú, 180.000ú, 240.000ú & 300.000ú ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ - ƒ∞¡Δ∂μ√À:

6932.578.449 - 6932.578.476 - 24210.50665 ¢Â›Ù ÙȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.dimiourgikiarch.gr. (134)

¢∏ª∏Δƒ∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ √.∂. ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∏ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

ª∂∑√¡∂Δ∞ ™Δ∏¡ ∞°ƒπ∞ μ√§√À ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ “Valis Resort Hotel” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, Û ¤Ó· ÔÈÎfi‰Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 50Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∏ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞” Î·È Ô “¢ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÁˆÓȷΤ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌfiÓÔ Ì›· Â›Ó·È È· ‰È·ı¤ÛÈÌË. ΔÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ Â›Ó·È 143 Ù.Ì. (Û˘Ó ·ÍÈÔÔÈË̤ÓÔ ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì.), Û ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÌ‚·‰Ô‡ 158 Ù.Ì. ¢È·ı¤ÙÂÈ 4 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 3 ÏÔ˘ÙÚ¿, play room, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì ·¤ÚÈÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∂›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ıˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ ÂÍÒÔÚÙ˜, ͇ÏÈÓ· ıÂÚÌÔ˯ÔÌÔÓˆÙÈο Â͈ÙÂÚÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, ÈÙ·ÏÈο ¤ÈÏ· ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÓÙÔ˘Ï¿˜ ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ fiÚÙ˜, ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi.

Δπª∏ 250.000ú ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ - ƒ∞¡Δ∂μ√À:

6932.578.449 - 6932.578.476 - 24210.50665 ¢Â›Ù ÙȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.dimiourgikiarch.gr. (135)

¢∏ª∏Δƒ∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ √.∂. ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∏ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ™Δ√ ∫∞ƒ∞°∞Δ™ μ√§√À ™ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ù˘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ÁˆÓ›· ÙˆÓ Ô‰ÒÓ π. ƒ›ÙÛÔ˘ & ª. ∫¿Ï¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∏ Δ∂áπ∫∏ ∂Ï·˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· “¢ Δ∞πƒ∂π∞” Î·È Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ¤ÓÙ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ÂÌ‚·‰fiÓ ·fi 139 ¤ˆ˜ 185 Ù.Ì., Ì ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤Ó· ·ÍÈÔÔÈË̤ӷ, ʈÙÂÈÓ¿, ηÙÔÈ΋ÛÈÌ· ËÌÈ˘fiÁÂÈ·, ÂÌ‚·‰Ô‡ ·fi 73 ¤ˆ˜ 104 Ù.Ì., Û ·˘ÙfiÓÔÌ· ÔÈÎfi ‰· ÂÌ‚·‰Ô‡ 123 ¤ˆ˜ 197 Ù.Ì. ∫¿ı ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰È·ı¤ÙÂÈ 4 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È 4 ÏÔ˘ÙÚ¿, ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì ·¤ÚÈÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘Ï‹ Î·È roof garden Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∂›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ Ì ıˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ ÂÍÒÔÚÙ˜, ıÂÚÌÔ˯ÔÌÔÓˆÙÈο Â͈ÙÂÚÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ALOUMIL, ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, ÈÙ·ÏÈο ¤ÈÏ· ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÓÙÔ˘Ï¿˜ ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ fiÚÙ˜, ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi.

Δπª∂™ 250.000ú, 290.000ú & 400.000ú ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ - ƒ∞¡Δ∂μ√À:

6932.578.449 - 6932.578.476 - 24210.50665 ¢Â›Ù ÙȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.dimiourgikiarch.gr. (136)

“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∏§.-FAX 24280 78267 ∫π¡. 697.4647.587 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. (¶¤ÙÚÔ˘/¶·‡ÏÔ˘). ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160 ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi/Ù¤ÓȘ (2) ˘ÂÚ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ·˘ÙfiÓÔ̘, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2¿ÚÈ· ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 91 Ù.Ì. Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 2 ˘/‰ Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎ. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ (ÛڈÓÔ˜/¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 120 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, 93 Ù.Ì. Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰·, 184, 368, 402 Î·È 423 Ù.Ì., Ì Û.‰. 0,8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 420 Î·È 512 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. LIDL ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 400, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 450 Ù.Ì. 1010 Î·È 1083 Ù.Ì., ·¤¯Ô˘Ó 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.460 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 670 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 85Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 300, 465, 538 Î·È 731 Ù.. ª·Ìȉ¿ÎÈ ÁˆÓ. ÔÈÎfi. 256 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 3 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· 325, 362, 465, 520, 650 Î·È 700 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁˆÓ. ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰/ÛÈÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Û˘Ó 55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 215∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 600∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 16 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 110, 210 Î·È 250 Ù.Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√, ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∑√∂ 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 4,5 Î·È 5 ÛÙÚ¤Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚ¤Ì. ∑√∂ 1·. ¶∂√ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 3 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 6-7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 60Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜ Û ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ·Ï·È¿. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (982)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ƒ√™Δøμ 39 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-56010 ÎÈÓ. 6977 876175 e-mail: info@ktimamag.gr

MONOKATOIKIE™ Πορταριά 2ώροφο 100 + 100 τ.μ. οικόπ. 800 τ.μ. θέα 220.000 Άνω Λεχώνια παλιό 2ώροφο, πέτρινο, οικόπ. 295 τ.μ. 80.000 Ε. Άφησσος μεζονέτα 80 τ.μ.+υπόγειο 40

τ.μ. καινούργια, πάρκιν, 180.000 Ε. Νεοχώρι 2ώροφο πέτρινο 200 τ.μ., οικόπ. 250 τ.μ., 100.000 Ε. OIKO¶E¢A-KTHMATA Αλαμάνας (έναντι Τσαλαπάτα) 2.200 τ.μ. τρίφατσο και 820 τ.μ. γωνιακό Αγριά, 5,7 στρ. με ελιές, θέα Παγασητικό, τετραγωνισμένο, 160.000Ε. Κάτω Γατζέα ελαιόκτημα, 3 στρ., οικοδομήσιμο, με καλύβι, 100.000Ε. Πορταριά Αγ. Ιωάννης 3 στρ. 100.000 Πορταριά, Αγ. Τριάδα 4 στρ., 50.000 Μάραθος 8 στρ. 80.000 Ε και 4 στρ. 50.000 Ε Αγ. Στέφανος (Σωρός) 611 τ.μ. 85.000 Ε Μεταμόρφωση πλησίον Ερμού 300 τ.μ. μεγάλη πρόσοψη. Πορταριά κεντρικό οικόπεδο 3.800 τ.μ. μοναδικό. Άλλη Μεριά οικ. 834 τ.μ., θέα 120.000 Πλατανίδια οικ. 794 τ.μ. παραθαλάσσιο 100.000 Άφησσος Λαγούδι 4 στρ. 200.000 Ν. Ιωνία οδός Ευβοίας 180 τ.μ. με σ.δ. 2,1 Αλυκές πλαζ ΕΟΤ 360 τ.μ. 3φατσο °PAºEIA - KATA™THMATA Κάτω Γατζέα κεντρική επιχείρηση ειδών κήπου Δράκεια 2όροφος ξενώνας καινούριος Αργοναυτών επαγγελματικό ακίνητο, οικόπεδο 560 τ.μ. Χάνια, κεντρικό εστιατόριο 120 τ.μ., οικόπ. 1.000 τ.μ. Καλά Νερά ξενοδοχείο κεντρικό 28 δωματίων Κ. Λεχώνια ξενώνας 3ώροφος καινούργιος λουξ, οικόπδ. 1.500 τ.μ. μοναδικός. Καλά Νερά ξενώνας 2ώροφος στην παραλία. Σκιάθος, Κουκουναριές, μεγάλο, σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Πήλιο, Χάνια μεγάλη κεντρική πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα Πορταριά κεντρικός ξενώνας εννέα (9) δωματίων, οικόπ. 335 τ.μ. (983)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) √ÈΛ· 66ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 334ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 60.000 ¢ÚÒ. ∞°ƒπ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 126ÙÌ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ΋Ô. 2) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538ÙÌ Ì ÔÈΛ· 88ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42,90ÙÌ Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 141ÙÌ. ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 169ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 6) √ÈΛ· 56ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 119ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 88ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 7) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 350ÙÌ Ì ÈÛ›Ó· Ì ı¤·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤·. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. 4) √͢ÁfiÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 93ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. ¢ƒ∞∫∂π∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË 200ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 655ÙÌ Ì ı¤·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 65ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈΛ· 78ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.60ÙÌ.ΔÈÌ‹ 65.000 ¢ÚÒ. ∫π™™√™ 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÙÚ›· Â›‰· 238ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 3267ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ªÔ‡ÚÂÛÈ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 300.000 ¢ÚÒ. ¶∞§π√∫∞™Δƒ√ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 638ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ 700Ì ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50,000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 65.000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2650ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1.800ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· Ôχ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) μfiÏÔ˜ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 5) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· √ÈΛ· 50ÙÌ Ì ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 200ÙÌ. 6) ∫ÔÚÒË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 39ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 200ÙÌ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ∞ÁÚÈ¿ Î·È ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. (984)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 90 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 90 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 120 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 120 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 104 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 2 ˘/‰, ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. 10. 104 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 11. 137,80 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰, ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 120 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹, ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 155 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ·, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 14. 55 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 15. 102 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 16. 80 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˜ Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 116 Ù.Ì. ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì 2 ˘/‰, Ì·ÏÎfiÓÈ ›Ûˆ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 18. 114 Ù.Ì., ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Ì 2 ˘/‰, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, 25ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 19. 118 Ù.Ì. 3Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. 95 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ·˘Ï‹ ›Ûˆ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 65 Ù.Ì. Û 101 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 3 ˘/ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 202 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ·fi 104 Ù.Ì. Î·È 2 ˘/‰ Ô fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. ¢ÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi 208 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 265 Ù.Ì. ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ ÛÙË °·Ù˙¤·. 12. 2ÒÚÔÊË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Î·È ·fi 3 ˘/‰, Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ. 13. 45 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 532 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 14. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰· - ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 1 352 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 2. 425 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 3. 1.800 Ù.Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ. 4. 350 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ªԇʷ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 567 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ. 6. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 7. 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ - ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ www.iasonmesitiko.gr (986)

(934)

ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165 ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫402. 1·. μfiÏÔ˜, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 65 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊ. 110.000 ∂ ∫419 2. μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ 2Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫403. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ¢È·Ì¤Ú. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113ÙÌ, ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 3 À/¢. 230.000∂. ∫399. 4. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜, ¢‡Ô 3·ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. 5. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. 6. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 9. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1800∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. 10 μfiÏÔ˜, ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85 Ù.Ì., 2 À/¢, 1Ô˜ fiÚÊ. 120.000 ∂. ∫415. 11. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 12. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3·ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3·ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. 14. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. 15. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. 16. ¡¤· πˆÓ›·, ΔÚ›· 3·ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130000∂. ∫376. 17. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 18. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 19. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 20. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 50ÙÌ. 65.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜ π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 156 Ù.Ì, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 3 ˘/‰ 240.000 ∂. ∫420 3. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. 4. μfiÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2·ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. 5. μfiÏÔ˜, °·˙‹ 90ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫408. 6. μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3·ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. 7. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 9. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 10. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. 11. ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000∂. ∫394. 12. ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000∂. ∫395. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫362. 14. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ËÌÈ˘. 60ÙÌ,Û ÔÈÎÔ. 126ÙÌ. ηٷÛÎ. 2005. 260.000∂. ∫392. 2. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á·Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 3. μfiÏÔ˜: £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. ËÌÈ˘. 72 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 2000, 210.000 ∂. ∫396. 4. ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ˘ÏˆÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÔÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 7. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 8. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. 9. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 10. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï·˙. ∫338. 2. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 4. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322. 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 26


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

26

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 25

ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165

1·. μfiÏÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 61 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ. ÂÛˆÙÂÚÈο, 77.000 ∂. ∫418 2. ¡¤· πˆÓ›·, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Û ÔÈÎÔ., 171ÙÌ. 130.000∂. ∫401. 3. ¡¤· πˆÓ›·: ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 81ÙÌ. 45.000∂. ∫397. 4. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. 5. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, 2fiÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ. 240.000∂. ∫411. 6. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. 7. ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35ÙÌ, 50.000∂. ∫359. 2. μfiÏÔ˜, 2 fiÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/Îfi ÎÙ‹ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. μfiÏÔ˜: ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. 3. μfiÏÔ˜: ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. 4. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ηٿÛÙËÌ· Ô‰fi˜ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER). ∫414. 5. ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. 6. ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 8. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 9. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 10. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∂ÌÔÚÈÎfi 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 3. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰‹˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 4. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰‹˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 5. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100ÙÌ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317. 6. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3ˆÓ ÔÚfiÊˆÓ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫337. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ 1. μfiÏÔ˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ μπ.¶∂. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ ÔÚ. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. ¶∞ƒ∫π¡°∫ 1. μfiÏÔ˜, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 13.000∂. ∫ 335. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 13.000∂. ∫336. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ ŸÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 412 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 180.000 ∂. ∫304. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 3. ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8. 250.000∂. ∫343. 4. ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. 6. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 7. ∞Ï˘Î¤˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 100.000 ∂ ∫412. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË \ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. 10. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. 11. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. 12. ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. 13. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. 60.000 ∂. ∫413. 14. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. 15. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 16. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. 17. ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. 18. ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. 19. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. 20. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. 21. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. 22. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 23. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. 24. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.238ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 45.000∂. ∫398. 25. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. 26. ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. 27. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1550 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 120.000 ∂. ∫416. 28. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 29. ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. 2. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη; £¤ÛË ªÂÙÚfi 6619ÙÌ. 130.000∂. ∫389. 3. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 4. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232.

8. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 11. ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 14.000ÙÌ Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391. 12. ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. 13. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 14. ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. 15. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. 16. ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. 17. ªËϛӷ, ı¤ÛË ∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜ 4.067 Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 100.000 ∂. ∫417. 18. ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. 19. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ∞ÁÚÔÙÂÌ., 4070ÙÌ, 120.000∂. ∫400. ∂¡√π∫π∞™∏ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÈÚ‚ԇ 35ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 1 À/¢. 380∂. ∫384. 2. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· °Ú·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. ∫324. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 320∂. ∫292. 4. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 250∂. ∫306. 5. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊ., 3 À/¢, ¿ÚÎÈÓ. 450 ∂. ∫310. 6. ¡¤· πˆÓ›·, πÛfiÁÂÈÔ 117ÙÌ Û 2 fiÚÔÊÔÈ ÔÈΛ·, 3 À/∞. 430∂. ∫334. 7. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 600∂. ∫235. ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, ·fi 1.450 ∂ ÙÔ Ù.Ì. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ¢À∞ƒπ∞ (987)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (988)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ¡¤· πˆÓ›· (Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎfiÌ‚Ô) Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (65 Ù.Ì. Ô Î·ı¤Ó·˜), ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). ¶ø§√À¡Δ∞π ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË Roof Garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. - ∫·Ú·Á¿Ù˜ - ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. (ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ) Î·È fiϘ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 20 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 70 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÌfiÏȘ 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ªËÏȤ˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ (80-100 Ù.Ì.) Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô (50-100 Ù.Ì.), ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi! - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 984 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì. - ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· 118 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì., ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ÌfiÏȘ 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘. - ∫¤ÓÙÚÔ, ·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 94 Ù.Ì., ™.¢. 2,7. - ΔÚ›ÎÂÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·ÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌfiÏȘ 100Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. - ª·Ìȉ¿Î˘, ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔο٠ÔÈΛ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 193 Ù.Ì., ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ÕÊËÛÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ∑·ÁÔÚ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 29 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 571 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 40 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 23 Ù.Ì. Î·È ÁÈ·› 89 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¶¤Ï·ÁÔ˜!!! ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54

Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. - °·ÏÏ›·˜ (Û ¿ÚÎÔ) ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 50103 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹Î˜. - ∞Ó¿ÏË„Ë, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 24 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Î·Ï‡ÙÔ˘ ÌfiÓÔ 20000∂. - ∫¤ÓÙÚÔ, ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫¤ÓÙÚÔ, ‰˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. - ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞ÁÚÈ¿, ‰˘¿ÚÈ· (55-69 Ù.Ì.) Î·È ÙÚÈ¿ÚÈ· (7290 Ù.Ì.), ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, fiÏ· Ù˙¿ÎÈ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹Î˘. √ÈÎfi‰· - ∫‡ÚÔ˘ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 10 Ì. Û ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ Lidl, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Û ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÔÈÎfiÂ‰Ô 505 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 22 Ì. ÌfiÏȘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜ - ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ªÈÌ›ÎÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. Ì ı¤·. - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 14Ì., ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Û ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 40.000∂. - ªËÏȤ˜, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ 500Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 792 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¶¤Ï·ÁÔ˜!!! ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ - ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (989)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6982389108 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

√π∫√¶∂¢∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 2. ΔÛ·Áηڿ‰·, ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 5.170 Ù.Ì., Â›‰Ô, ÙÈÌ‹ 500.000 ∂. 3. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “∫·Ï‡‚È·”, ÙÈÌ‹ 1.100.000 ∂. 4. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, 350 Ù.Ì., Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 5. μfiÏÔ˜, (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 76.000 ∂. 6. ¡. πˆÓ›·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 271 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 170.000 ∂. 7. ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÛÙÔ §·‡ÎÔ, ı¤ÛË ÃÔÓÙÚ‹ ÕÌÌÔ˜ 11.000 Ù.Ì. 165.000 ∂ (·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·‰ÈÔ‡ 750 Ï›ÙÚ·). ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¡ÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, Ì ΋Ô, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙, Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Û ηϋ ÙÈÌ‹. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, Ù.Ì. ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 11.712, Ì ΋Ô, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ, ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, Û ηϋ ÙÈÌ‹. 3. ¶·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 75 Ù.Ì. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ıˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜, ·Ôı‹ÎË, ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ı¤· ̤۷ Û ¢ÎÔ‰¿ÛÔ˜. ΔÈÌ‹ 85.000 ÙÔ ¤Ó·. 2. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 3. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-°·ÏÏ›·˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 60 Ù.Ì., 50.000. 4. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200, 90 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. 5. ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ-°¿ÙÛÔ˘, 81 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÙÈÌ‹ 75.000. 6. ΔÚÈ¿ÚÈ 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 77,25 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ÁˆÓÈ·Îfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 7. ΔÚÈ¿ÚÈ 2Ô˘, 3Ô˘, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 76,20 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 3Ô˘, 4Ô˘, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 80, 82, 77 Ù.Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 9. 4¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â¿ÔÏË, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 10. 4¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 110 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 11. ¢˘¿ÚÈ 3Ô˘, 4Ô˘, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 42,85 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 78 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ.

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. 2. Πωλείται επιχείρηση cafe-bar στο κέντρο του Βόλου, πλήρως εξοπλισμένη. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 114 Î·È 124 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û‡ÓÔÏÔ 238 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 192.000 ∂. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200, 90 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. 2. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ª∂Δ∫∞ §¤ÚÔ˘ 22, 60 Ù.Ì., 2 ˘/‰ 20ÂÙ›·˜ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ·˘Ï‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. 2. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 139, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ·. μπ§∂™-∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi, ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. •∂¡√¢√Ã∂π∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ∂π ª∂°∞§√ ∞ƒÃ∂π√ ª∂ ¢π∞£∂™πª∞ ∞∫π¡∏Δ∞. ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ À¶√£∂™∂π™ ¢∞¡∂πø¡ °π∞ ¶ƒøΔ∏ ∫∞Δ√π∫π∞ ◊ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏. (992)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì. 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 131 Ù.Ì. 179.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 81 Ù.Ì. 110.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫ÔÚ·‹ 79 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì. 180.000 ∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™·Ú¿ÙÛË 40 Ù.Ì. 50.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì. 90.000 ∂ OIKO¶E¢A ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 779 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 215.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 1.200 Ù.Ì. 600.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 150.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 800 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫‹È· 674 Ù.Ì. 380.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì. 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª¿Ú·ıÔ˜ 332 Ù.Ì. 60.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 420.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 10 ÛÙÚ. •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 138.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 680 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂

∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 333 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. 145.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì. 250.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 164 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 103 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË) 86 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.100 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·Ï›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. ∂ÚÌÔ‡ 230 Ù.Ì. Δ¤ÚÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 88 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 86 Ù.Ì. ºÂÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 51 Ù.Ì. (993)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30 - 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ.: 24210 76407 Fax: 24210 76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974 618083

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ·˘Ï‹ 80.000∂ ™›ÚÂÚ ÚÂÙÈÚ¤ 92 Ù.Ì. 155.000∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ‹ ÈÛfiÁÂÈÔ Û 2ÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 80Ù.Ì 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ 87Ù.Ì Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ 127 Ù.Ì. 3Ô˘ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· 550∂ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 80 Ù.Ì. 1Ô˘, 2Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 160.000∂ ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1Ô˘ -2Ô˘ +ÛÔʛٷ 154 Ù.Ì. 210.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì/102 ÔÈÎ.60.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130Ù.Ì 175.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ¶·Ú·Ï›· ·fi 230.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ȯ›ÚËÛË Á˘Ó·ÈΛ· ∂¡¢Àª∞Δ∞ ÛÙËÓ ∂ƒª√À 140.000∂ ∂ȯ›ÚËÛË ª∂§∞¡π∞ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 50.000∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ ¡∂√∫§∞™π∫√ Û›ÙÈ ÁÈ· Âȯ›ÚËÛË 1.500∂ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πø¡π∞™ 140Ù.Ì 230.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ˘fiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜150Ù.Ì 200.000∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˘ 50Ù.Ì 100.000∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °Ú·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33Ù.Ì 45.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 455Ù.Ì ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 170.000∂ ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ - 1150ÙÌ 50.000∂ ¡. πˆÓ›· 203Ù.Ì Ì ™.¢ 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ª√¡∞¢π∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ™∂ √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ (961)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, FAX: 24210-21538 KIN. 6942400653-6947302966 WEB SITE www.volosrealestate.gr

√π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì.

¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ. 33 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∫‡ÚÔ˘ 3Ô˘ ÔÚ. 51 Ù.Ì. 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∑¿¯Ô˘ studio 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. Â¤Ó‰˘ÛË. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 2Ô˘ ÔÚ. 81 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞/ À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (994)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ μ89 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 3. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏60 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫88 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 11. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ (9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 12. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 13. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 14. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 15. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 16. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 3. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 4. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 5. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 7. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ∞83 8. ∂ÚÌÔ‡ 41ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞79 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 10. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4·ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 5. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 6. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 8. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 9. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 27


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

27

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 26

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 17. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 18. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 19. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 5. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 8. ¶ÚÔ̇ÚÈ (‚ÚÔÌÔÓ¤ÚÈ) ·) 5.724ÙÌ. ‚) 5.743ÙÌ. £1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ., ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ.¤Î·ÛÙÔ˜ (Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 13. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90

√π ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ Δ√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ ¶ƒ√Δ∂π¡√À¡: ƒπ∞ ™∫√ÀƒΔ∏ ºøº∏ Ã√¡¢ƒ√À-∫ƒ√ªªÀ¢∞ ƒ∂¡∞Δ∂ ª¶∂∫-ª√À™Δ∞∫∞§∏ ∫ø¡/¡√™ ∂À∞°°∂§√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ™π∞¡√™

μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 5. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 6. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. 6 8. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 9. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 11. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 12. √ÁÏ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ13 13. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 14. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 15. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 16. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 17. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 18. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 19. ΔÛ·Áηڿ‰· Âȯ›ÚËÛË Ù·‚¤ÚÓ· 70ÙÌ. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË •7 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (964)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038 - 556, 24210 - 47316 ∫π¡. 6978393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì. ª·Û‰¤ÎË 165 Ù.Ì. 95.000 ∂ √ÁÏ 190 Ù.Ì. 120.000 ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∑¿¯Ô˘ 200 Ù.Ì. 90.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ 210 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 300-400 Ù.Ì.

§Â‡Î· 280 Ù.Ì. 144.000 ∂ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 400 Ù.Ì. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 215 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 200-400 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË 250-480 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 2.200 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-400 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì., ™ˆÚfi 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ §Â‡Î· 2 ‰ˆÌ. 65.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ •ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙÚÈÒÚÔÊË, ηڷÁÈ·›. °·ÏÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 92.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 37 Ù.Ì. Jambo 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¶¿ÚÎÔ 28 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ¡ÔÌ·Ú¯›· 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 55 Ù.Ì. 57.000 ∂ ™Ù·ı¿ 50 Ù.Ì. Ó¤Ô. ºÂÚ·›Ô˘ 60 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 67 Ù.Ì. 70.000 ∂ °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000 ∂ ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 94 Ù.Ì. 103.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 100 Ù.Ì. 105.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. 180.000 ∂ ¡ÔÌ·Ú¯›· 135 Ù.Ì. 145.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 135 Ù.Ì. 140.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·Ì‚¤Ù· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂

√π∫√¶∂¢∞ 1. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 580ÙÌ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 125.000 ∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-63 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi 611ÙÌ. ΔÈÌ‹ 400 ∂ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Lidl-¶·ÏÈ¿ 325ÙÌ Î·Ï‹ ÚfiÛÔ„Ë Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:5-151 4. ª¿Ú·ıÔ˜. √ÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 12-74,12-75,12-76 5. ª√¡∞¢π∫√: ª¿Ú·ıÔ˜ 4 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:12 6. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-40 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞. °·Ù˙¤· Ì ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-34 8. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë 1200ÙÌ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤· Î·È Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-26 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Ì ı¤· ÛÙÔÓ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ, 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-6 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140Ù.Ì. ‰fiÌËÛË, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15

ªπÃ∞§∏™ °∞ƒΔ∑√§∞∫∏™

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™

°π∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™

1. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 1ÛÙÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 110ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:5-157 2. ª¿Ú·ıÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì., Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01

¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 33 Ù.Ì. 42.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 95.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 56 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 50 Ù.Ì. ∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 260 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ ∞ΛÓËÙÔ 16 studios ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (969)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (965)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 62.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. + 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô + ·¤Ú·˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 108.000

3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 4Ô˜ ÎÔÌϤ 141.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 6. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜, 139.000 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î. 130.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·Ì. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 1‚. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 75.000. 1Á. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ., 65.000. 1. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 100 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,1) 56.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 87 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 45.000, 87 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 103.000, 205 Ù.Ì. 89.000. (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 160 Ù.Ì. 95.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 490 Ù.Ì. 260.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. 107.000 ÁˆÓ. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 120.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓÈ·Îfi 400.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓÈ·Îfi 300.000, 350 Ù.Ì. ÁˆÓ. 200.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. Ê·ÓÙ·ÛÙ. 500.000, 1.440 Ù.Ì. (ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ, ı¤· ˘¤ÚÔ¯Ë 900.000, 528 Ù.Ì. 339.000. 10. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 11. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 12. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 13. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 14. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 190.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 950.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚ. ·ÏÈfi 100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 40.000 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000.

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™

1. ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ȉÈÒÙË , 150ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:18-29 2. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 124ÙÌ, 3 ˘/‰, 2w/c, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ·˘Ï‹. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10-84 3. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ 10 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 85ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ. ΔÈÌ‹ 100.000∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:5-168 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 77ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-71

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °·˙‹, ΤÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ., 116ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-83

13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ 170 Ù.Ì./820 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 120.000. 15. ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. 5 ÂÙÒÓ 295.000 16. (¶∞§∞π∞) 73 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 145 Ù.Ì., 119.000. 17. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 90 Ù.Ì. (™.¢. 2,1) ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100.000. 18. ™ˆÚfi˜, ı¤· 220 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 1.000 Ù.Ì. 450.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎ. 700 ∂) 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 7. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 400.000. 8. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. 9. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ Ì·Á·˙› 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.100 Ù.Ì. 330.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1· ÷Ù˙/ÚÁ˘ÚË 94 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). 2. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 112 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ó·Î., 395∂. 3. μ·ÛÛ¿ÓË 32 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 255∂. 4. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ 61 Ù.Ì. 4Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 320 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (970)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (966)

2. ¶·Ú·Ï›· ‰È·Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 92ÙÌ, 2 ˘/‰. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 8ÂÙ›·˜ 123ÙÌ, ÏÔ˘Í, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ Î·È ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·. 2Ô˜ ÔÚ. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:5-135 4. °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚ. 88ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Ú˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 5-163 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 107ÙÌ. ∫ˆ‰.· ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 12-60 6. ∂ÎÏËÎÙÈ΋ ÙÈÌ‹ Î·È ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ˘ÏÈÎÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80ÙÌ, 2 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ-ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 8. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 40.000∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 9. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 4·ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 114ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-75 10. 2·ÚÈ 46ÙÌ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË 3ÂÙÒÓ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15

∂ª¶√ƒπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ¢˘¿ÚÈ 55ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 2. 30ÙÌ ¯ÒÚÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ 1Ô˜ ÔÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:5-170

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ 70ÙÌ Î·È 70ÙÌ ·Ù¿ÚÈ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 (945)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

28

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (971)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894 26032, 25216 24210 28944 www.euroktima.com ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ÂÍÔ¯ÈÎfi 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤·, ÙÈÌ‹ 98,000 ∂. 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· 170.000 ∂. 3. ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ 1,5 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 48.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ ∞°. ∫ø¡/¡√™ 1. 128. Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ Ì 200 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, °ÔÚ›ÙÛ· - ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, 3 wc, 2 parking, ·Ôı., 2 Ù˙¿ÎÈ·. 2. 79 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, parking, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ. 3. 72 Ù.Ì. 3Ô˜ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· parko, ı¿Ï·ÛÛ·. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000∂. 3. ’∞ÏÏË ªÂÚÈ¿ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 170 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì., 700 Ù.Ì. 8. ΔÛ·Áηڿ‰· 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ªËÏȤ˜ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ªԇʷ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 3. °·˙‹ 120 Ù.Ì. 165.000 ∂ 4 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ Ó¤·. 5. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤· 320.000∂. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰,

˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 8. ªËÏȤ˜, Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 9 ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 2. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 430 ∂. (972)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25

°ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (973)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. (974)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜, ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 422 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ı¤·. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 45.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160 Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. 100.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·.

∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ - ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (975)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ √ÁÏ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 28,5 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∫ÔÚ·‹, 42 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, ÈÏÔÙ‹ 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 38 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 45 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 55.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· ¤Ó·ÓÙÈ Î·ıÔÏÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ 60 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ 10ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 67.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ôχ ηÏfi Ì ı¤· 75.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 64 Ù.Ì. 5Ô ÔÚ. 113.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 53 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. 6ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-™˘Ú›‰Ë, 70 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 68.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô ÔÚfiÊÔ˘ 85 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ-ı¿Ï·ÛÛ· 127.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 79 Ù.Ì. 106.000 ∂, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ¡. πˆÓ›· 4Ô˜ ÔÚ. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, 137.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∑¿¯Ô˘, 10ÂÙ›·˜ 3Ô˜ ÔÚ. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ê˘Û. ·¤ÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ˜, 162.000 ∂. °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì. 6Ô˜ ÔÚ. 253.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. 106 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ. Ì P+·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ. 28 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ì w.c. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 48.000 ∂. ƒ, ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡, 68 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ê/·, 87.000 ∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 61 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì P. 115.000 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ √˘˙ÂÚ› Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi 10.000 ∂. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, 160 Ù.Ì. Ì 60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 220.000 ∂. ªËÏ›ÓË, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 180 Ù.Ì. 100.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 148.000 ∂. §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜, 150 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ™.¢. 2,1 160.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™.¢. 0,8, 220.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 360 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8, 105.000 ∂. μπ√™∫Àƒ, 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 32.000 ∂. ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ-ÕÓˆ μfiÏÔ 360 Ù.Ì. 110.000 ∂. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·-°ÔÚ›ÙÛ· 150 Ù.Ì. Ì ı¤· 88.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 120 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÂÌÚfi˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 115.000 ∂. ÕÁÈÔ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 1,8, 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 160 Ù.Ì. 83.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 45.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240 Ù.Ì. 250.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, ÏËÛ›ÔÓ Lidl, 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7, 100.000 ∂. ™ˆÚfi˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, 600 Ù.Ì., 130.000 ∂. §·Ú›Û˘ 4.100 Ù.Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ∑√∂ °3, 220.000 ∂ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜-º·Ó¿ÚÈ· º˘ÙfiÎÔ˘, 830 Ù.Ì., 330.000 ∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 200.000 ∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 150.000 ∂, ÂÌÚfi˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ÿÓÈ·, 11.000 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, 8.000 Ù.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ı¤·, 180.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 150 Ù.Ì., 53.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 180 Ù.Ì. 72.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Δ√À√Δ∞ 4.500 Ù.Ì. ∑√∂ °3, 160.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 330 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 280 Ù.Ì., 25.000 ∂ Ì ı¤·.. ª·Ï¿ÎÈ, 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 460.000 ∂ ‹ ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹.

¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, 4.000 Ù.Ì. 26.000 Ì ı¤·. §·‡ÎÔ, 1.000 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 55.000 ∂ Ì ı¤·. §·‡ÎÔ, 800 Ù.Ì. 17.000 ∂ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂÙfi¯È, 500 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 22.000 ∂. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 460 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 100.000 ∂. ªËϛӷ, 120 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÊıËÓ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, 5 ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ™ÎÈ¿ıÔ˜, 120 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, 2.000 Ù.Ì. 180.000 ∂. (977)

-----------------------------------ª·ÁÓËÛ›· REAL ESTATE ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ π. Δ™√À∫¡π¢∞ §ÒÚË 4 - 38221 - μfiÏÔ˜ Greece Tel/fax: 2421022009 ∫ÈÓ. 6932301850-6974426162 e-mail: ultratsok@yahoo.gr ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 100.000 ∂ 2. Οικόπεδο 900 τ.μ. στις Ν. Παγασαί τιμή 100.000 Ε 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì., ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. 95/000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1640 Ù.Ì., ªËϛӷ. 130.000 ∂ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 487 Ù.Ì., ∫ÈÛÛfi˜ (∞Ó. ¶‹ÏÈÔ). 38.000 ∂ 6. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 752 Ù.Ì., 45.000 ¢ÚÒ. 7. √ÈÎfi‰· ·fi 300-350 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 65.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì., ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜. 90.000 ∂ 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 174 Ù.Ì., ¢Ú¿ÎÂÈ·. 25.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 130.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 Ù.Ì., ∞Á. μÏ¿Û˘. 270.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ∞ʤÙ˜. 25.000 ∂ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 418 Ù.Ì., μ˘˙›ÙÛ·. 60.000 ∂ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 130.000 ∂ 15. Πωλείται οικόπεδο στην Πορταριά, 3.150 τ.μ., κοντά στην κεντρική πλατεία, για επιχείρηση. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Á·ÛÒÓ 2Ô˜ ÔÚ. 75Ù.Ì. 80.000∂ 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 92 Ù.Ì. 3. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 84 Ù.Ì., Ô‰fi˜ °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, 2 Ì¿ÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ̷Á·˙È¿ Î·È ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫∞π¡√Àƒ°π∂™ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∫∞¡Δ∏ƒ∞°∞ ∞¶√ 2300 ∂/Ù.Ì. 1. 45 Ù.Ì., 2. 87 Ù.Ì., 3. 79 Ù.Ì., 4. 95 Ù.Ì., 5. 93 Ù.Ì., 6. 10 Ù.Ì. ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜. 95.000 ∂ 2. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·, 160Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., °Ï·Ê˘Ú·›. 70.000 ∂ 3. Διώροφη οικοδομή πέτρινη 164 τ.μ. στον Αγ. Γεώργιο Νηλείας με οικόπεδο 4.069 τ.μ. 4. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 95.000 ∂ 5. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 150.000 ∂ 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Û ÔÈÎfi‰Ô. 200 Ù.Ì. 7. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 160 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∫¿Ï·ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Û 4.840 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 235 Ù.Ì. Û 2280 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫Δ∂√. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 28.000 ∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ∞. °·˙‹. 70.000 ∂ 4. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67Ù.Ì.& 65 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ·fi 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 66 ÛÙÚ. ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. 60.000 ∂ 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 Ù.Ì., ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. 40.000 ∂ 4. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (979)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 45 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋ ·’ Î·È ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ·fi 47.000∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì. (ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜) ÈÛfiÁÂÈ·, 20.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ, 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., 55.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, 29.000∂. 5. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 7. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ. 8. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 9. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ., ª. ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›·. 10. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. μÏ·¯¿‚·-∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 35.000∂. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ∞¯ÈÏϤˆ˜, ηÈÓ. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 77 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ΔÔ¿ÏË Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÁˆÓÈ·Îfi. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., °·ÏÏ›·˜.

16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., °. ¢‹ÌÔ˘-∫·ÚÙ¿ÏË. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120-150 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ¡. πˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Û Ï·Ù›·, ηÈÓ. 20. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 70 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í, ·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ. 21. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 22. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÚÂÙÈÚ¤, 5ÂÙ›·˜, 145 Ù.Ì. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 177 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 230 Ù.Ì. 200.000∂. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 70 Ù.Ì. Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÎÂÓÙÚÈÎfi). ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ 10ÂÙ›·˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 56 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., 350∂. 2. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ 2¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., 350∂. 3. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi, 5Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ, 350∂. 4. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 2Ô˘ ÔÚ., 370∂. 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 130 Ù.Ì.+‰ÒÌ·+·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ, ∫·Ú·Á¿Ù˜. 6. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. πˆÓ›·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 430∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 85.000∂. 2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 83.000∂. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 95.000∂. 4. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 90.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., 130.000∂. 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì., Ì ı¤·. 7. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, 130.000∂. 8. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 2.400 Ù.Ì. Ì ı¤· 60.000∂. 9. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 10. ª·‚›ÏË 180 Ù.Ì., 120.000∂. 11. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 175 Ù.Ì., 90.000∂. 12. ª∂Δ∫∞ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì., 65.000∂. 13. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.900 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, Â›‰Ô, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 14. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, ı¤·, 5.800 Ù.Ì. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªËÏȤ˜ 1.200 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 135.000, Ì ı¤·. 2. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 3. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 3.000 Ù.Ì., 70.000∂. 5. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì., Ì ËÌÈÙÂϤ˜ Ô›ÎËÌ·. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.700 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.300 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, 80.000∂. 9. ÕÊËÛÔ˜ 2¿ÚÈ, 37 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ı¤·, 85.000∂. 10. ªËϛӷ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 1.200 Ù.Ì., Ì ı¤·, 50.000∂. 12. ∞ӷηÛÈ¿ 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. 13. ∫. ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ 70 Ù.Ì. Ì 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 14. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ‹ÛË. (976)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. Ν. Δημητριάδα οικόπεδο 189 τ.μ. κεντρικό, 12μ. φάτσα (Σ.Δ. 1,8) αντί 132.000Ε. 2. Μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφου, κέντρο, 3 Υ/Δ, Ν. Δημητριάδα, 142 τ.μ., καλοριφέρ, τζάκι, κατασκ. ë84, αντί 128.000Ε. 3. Μεζονέτα Αγριά καινούργια, 160 τ.μ. καλοριφέρ, 4 Υ/Δ, 2 W.C., 2 τζάκια, οικόπεδο 215 τ.μ. 225.000 Ε. 4. Κατάστημα 39 τ.μ., πατάρι 20 τ.μ., Μικρασιατών, αυτονομία, W.C. Μόνο 35.000Ε. 5. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 55.000Ε. 6. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,1), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 54.000Ε. 7. Σωρός, οικόπεδο 600 τ.μ., θέα Βόλο, φάτσα 16 μ. αντί 100.000 Ε. 8. Μάραθος, οικόπεδο 353 τ.μ. 20 φάτσα, 60.000Ε. 9. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. 10. Ενοικιάζεται όπισθεν Λαρίσης (Νοταρά) επαγ. χώρος 310 τ.μ., 7μ. ύψος και 310 τ.μ. αυλή, μόνο 550Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2άρι πρόσοψης, 52 τ.μ., όροφος 2ος, θέα Άναυρος (Ρ. Φεραίου) parking pilotis, 104.000Ε. 2. 2άρι πλησίον Δικαστηρίων 60 τ.μ., όροφος 1ος, αποθήκη αντί 104.000 Ε και άνω Πολυμέρη 57 τ.μ., όροφος 1ος, αντί 102.000 Ε. 3. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 4. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και θέα θάλασσα, 80.000. 5. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 6. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 165.000Ε. 7. Πλησίον Ογλ-Κωνσταντά 140 τ.μ., όροφος 6ος, θέα, κατασκ. ’90, λουξ, αυτονομία, τζάκι, αποθήκη, κλειστό parking, 2 W.C., 270.000Ε. 8. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 81 τ.μ., όροφος 2ος, parking, αποθήκη 130.000Ε.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 29


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

29

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 28

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

9. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 10. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρι, 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, το τ.μ. 1.650Ε 11. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.950 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3άρι, 101 τ.μ., όροφος 2ος, Φιλελλήνων-Δημ/δος, 115.000Ε. 2. 3άρι, 94 τ.μ., Μεταμορφώσεως Αλεξάνδρας, ανατολικ., 1ου ορόφου, Φ.Α. 95.000Ε. 3. Μεταμόρφωση, 3άρι, 101 τ.μ., γωνιακό, 2ου ορόφου, ΑΤ. Φ.Α., 115.000Ε. 4. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 135 τ.μ., ανατολικό, Φ.Α., 145.000Ε 5. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Γωνιακή Αλυκές, πλησίον θαλάσσης 81 τ.μ., οικόπεδο 160 τ.μ. αντί 90.000 Ε. 3. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 100.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές, γωνιακό, άσφαλτος, 520 τ.μ., μόνο 135.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. αντί 150.000Ε 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 105.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε 8. Οικόπεδο, κέντρο Φυτόκου, 1.965 τ.μ., διαμπερές, ανεμπόδιστη θέα, κτίζει 400 τ.μ., 260.000Ε. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Τεχν. Επιμελητηρίου, 2ας Νοεμβρίου, κατ/μα 78 τ.μ., υπόγειο 58 τ.μ., αντί 250.000Ε. 2. Πλ. Ελευθερίας, πλησίον Καρτάλη, 45 τ.μ., με υπόγειο και πατάρι, 210.000Ε. 3. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 850.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Πλατανίδια, οικόπεδο φάτσα θάλασσα, 4.610, αντί 1.100.000. 2. Κάτω Λεχώνια οικόπεδο (Κάτω Σχολείου) 2 στρεμ., αντί 200.000Ε. 3. Πλατανίδια οικόπεδο οικόπεδο 1.190 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 120.000Ε. 4. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 5. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 6. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (980)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿-

Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (981)

-----------------------------------∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 77 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

ΔËÏ. 24210-29160 Fax: 24210-29131 ∫ÈÓ. 6944-456407, 6944-690972 e-mail: Kanteref@otenet.gr

∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¢À∞ƒπ∞ 1) ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ 45 Ù.Ì. (1Ô˜), ‰‡Ô ¯ÒÚˆÓ, ÎÔ˘˙., ÏÔ˘ÙÚfi, ¯ˆÏ, ·Ù¿ÚÈ. (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË §π¡Δ√). 2) ƒ∂Δπƒ∂ (5Ô˜) ·ÂÚÈfiÚ. ı¤· 44 Ù.Ì. (∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜) 30 ÂÙÒÓ. 3) øƒ∞π√Δ∞Δ√ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 55 Ù.Ì. (1Ô˜) ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ (∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ). 4) ∞¡∂Δ√ 6ÂÙ›·˜ 63 Ù.Ì. (2Ô˜) ∂ÊÙ¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. Δƒπ∞ƒπ∞ 1) ¡∂√¢ª∏Δ√, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. (1Ô˜) η‡ÛÙ. ÎÔ˘˙. ÂÓÈ·›Ô, 2 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ. ‚ÂÚ¿ÓÙ. ¿ÚÎÈÓ. (ª). 2) ∫∞π¡√Àƒ°π√ ¿ÚÈÛÙÔ 84 Ù.Ì. (3Ô˜) ÁˆÓÈ·Îfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 40 Ù.Ì., ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙. ¯ˆÚÈÛÙ¿. 3) ¡∂√¢ª∏Δ√ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì Ù˙¿ÎÈ + ¿ÚÎÈÓ, 2 ÔÚ., ÎÏÂÈÛÙfi + ·Ôı‹ÎË ÌÂÁ¿ÏË 83 Ù.Ì. (2Ô˜) ηıÈÛÙ., ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘. 4) ¶√§ÀΔ∂§∂π∞™ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. (1Ô˜), ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηıÈÛÙ. ¯ˆÏ, ÎÔ˘˙., 2 ˘/‰ ÌÂÁ. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ (√͢ÁfiÓÔ). 5) ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ Ï‹Úˆ˜ 73 Ù.Ì. (4Ô˜) Ì ·ÙÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, 25ÂÙ›·˜, ηıÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘˙. ÂÓÈ·›Ô, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË (∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜). 6) ¶√§À øƒ∞π√ 76 Ù.Ì. (3Ô˜) Ì ı¤· Â˙fi‰ÚÔÌÔ 18ÂÙ›·˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó· ¯ˆÚÈÛÙ‹, ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ¿ÚÎÔ ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘. 7) ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ 80 Ù.Ì. (2Ô˜) Ì ·ÙÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÈ·›Ô, ÏÔ˘ÙÚfi 2 ˘/‰, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜ 24ÂÙ›·˜ (¿ÚÈÛÙÔ) ¡¤· πˆÓ›· ¢Ë̷گ›Ô. 8) ¢π∞ª¶∂ƒ∂™ 77 Ù.Ì. (2Ô˜) 30ÂÙ›·˜, ηıÈÛÙÈÎfi ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙. - ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Û ηϋ ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 9. 80 Ù.Ì. (1Ô˜) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, §√À•, ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÔÌ„fiÙ·ÙÔ, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹ (ÂÚÈÔ¯‹ π∫∞). ª∂°∞§∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√ 100 Ù.Ì. (5Ô˜) 18ÂÙ›·˜ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı. ˘fiÁ. ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙÈÎfi ¿ÛÔ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÓÙÔ›¯ÈÛË ËÏÂÎÙÚÈο 2 ÌÂÁ¿Ï· ˘/‰, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ∞Ó¿ÏË„Ë. 2) ¢π∞ª¶∂ƒ∂™ 90 Ù.Ì. (2Ô˜) ÎÂÓÙÚÈÎfi 26ÂÙ›·˜ Ì 3 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ù¿ÚÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙›Ó·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. ⁄‰Ú¢ÛË. 3) À¶∂ƒ§√À• ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 100 Ù.Ì. (4Ô˜) Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, °ÔÚ›ÙÛ·. ¶¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ÏÔ˘ÙÚfi Î·È WC Ì 3 ˘/‰, ÌÂÁ¿Ï. ‚ÂÚ¿ÓÙ. ÕÓ·˘ÚÔ˜. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1) ª∂∑√¡∂Δ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁˆÓȷ΋ ηٷÏËÎÙÈ΋ 125 Ù.Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Áηڿ˙, ÍÂÓÒÓ·˜ 1 ˘/‰ 25, 1Ô˜ Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙÈÎfi + Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· ¯ˆÚÈÛÙ‹, WC, 2Ô˜ 3 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ (¡¤· πˆÓ›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·). 2) ¶∞§π∞ ÂÈÛ΢¿ÛÈÌË 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ¤ÙÚÈÓË Î·Ù·Û΢‹, ˘fiÁÂÈÔ, fiÚÔÊÔ˜, Ì 5 ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ·˘Ï‹ ™¢ 2,4, ÎÙ›˙ÂÈ 384 Ù.Ì. ∞Ó¿ÏË„Ë. 3) ∫√ªæ∏ 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ›ÛÔ‰Ô˜ ÛηÏÔ¿ÙÈ·, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ¯ˆÏ, 3 ¯ÒÚÔÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, ÚÔ¯ÒÏ, ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÁ¿ÏË + ‚ÔËı. ÎÔ˘˙. - ·Ôı‹ÎË ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹˜, Ì ‰È΋ Ù˘ ·ÙÔÌ. ı¤ÚÌ·ÓÛË Û ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ (Ù¤ÚÌ· ∞Ó·Ï‹„ˆ˜). 4) °ø¡π∞∫∏ 120 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ¯ˆÏ, Û·ÏfiÓÈ - ÎÔ˘˙. 3 ˘/‰ ÏÔ˘ÙÚfi, W.C. Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË (¡Â¿ÔÏË). 5) øƒ∞π√Δ∞Δ∏ 92 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 148 Ù.Ì. ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË, ¯ˆÏ, ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÈ·›Ô, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÔËı. ÎÔ˘˙›Ó· ·Ôı‹ÎË ›Ûˆ Î·È Â›ÛÔ‰Ô˜ Ì ·˘Ï‹, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÙÛ·. °. ¢‹ÌÔ˘ 6) ∫∞π¡√Àƒ°π∞ ·fi ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ï‹Úˆ˜ 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ›ÛÔ‰Ô˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ¯ˆÏ, Û·ÏfiÓÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜ Ì ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÎÈfiÛÎÈ. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 7) ∫∞π¡√Àƒ°π∞ ·fi ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ÏÔ˘ÙÚfi Î·È ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË Ù·Ú¿ÙÛ· 24 Ù.Ì. Ì Â͈Ù. ÛοϷ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÙÔÌÈ΋ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿ÏË„Ë. 8) ∫∂¡Δƒπ∫∏ ¤ÙÚÈÓË (·Ó·Î·Ù·Û΢‹) ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ 170 Ù.Ì. (ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì.) Û·ÏfiÓÈ Î·ıÈÛÙ. Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿ÏË ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙›Ó· - ·Ôı‹ÎË, 3 ˘/‰ ÌÂÁ¿Ï·, Ì¿ÓÈÔ, WC, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È Î·ıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Ì ˘/‰, Áηڷ˙fiÔÚÙ· Î.Ï. ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋, ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ∫·ıÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·. 9) °π∞¶π ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ∞¯ÈÏÏÔ. - ¶ÂÚ. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1) ∞§À∫∂™ (Î·È ÁÈ· ÌfiÓÈÌË Î·ÙÔÈΛ·), ÙÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. (1Ô˜) ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, WC, 2 ˘/‰ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚ. ÛοϷ, ·˘Ï‹, ΋Ô (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∂ÈÚ‹Ó˘). √π∫√¶∂¢∞ 180 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 305 Ù.Ì. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 330 Ù.Ì. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ΔÚ›ÎÂÚÈ (‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·), 645 Ù.Ì. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 626 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜, 6 ÛÙÚ¤Ì.

ÃfiÚÙÔ, ¶∞√À Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Û ηϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ı· ‚Ú›Ù ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ· (‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÈÎfi‰·, ÂÍÔ¯Èο ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î.Ï.). ∂Ï¿Ù ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ¢øƒ∂∞¡. (127)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π Mitsubishi Colt 1300 cc, 95 hp, ατρακάριστο, 85.000 km. Χρονολογία: 2005, Χρώμα: Ανθρακί Μεταλλικό, ABS, καθίσματα bucket, βενζίνη, ράδιο CD, ηλ. παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα, κλιματισμός, A/C, μπροστινοί αερόσακοι, πλαϊνοί αερόσακοι, υδραυλικό τιμόνι. Τηλ. 24280 76616 και 6977 751436. Τιμή: 6.500Ε. (841) ¶ø§∂πΔ∞π Ford Focus 5θέσιο, μοντέλο 2006, 1.600 κυβικά sport, 115 ίππους, σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6944-145664 ώρες πρωινές 8-3. (949)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με 12ετή φροντιστηριακή πείρα και ειδικότητα στην θεωρητική κατεύθυνση και την έκθεση, παραδίδει υπεύθυνα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6977-765888. (914)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π κοπέλα για καφετέρια. Πληρ. τηλ. 24210 22068. (912) ∑∏Δ∂πΔ∞π συνταξιούχος για πρωινή απασχόληση σε ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Πληρ. τηλ. 24210-36238. (049)

‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ από ιεροψάλτη καθηγητή βυζαντινής μουσικής. (ιδιαίτερη προτίμηση σε μαθητές που θέλουν να στελεχώσουν αναλόγια). Τιμές προσιτές, διδασκαλία και σε χωριά εκτός πόλεως. Πληρ. τηλ. 6970-384446. (099)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (931) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (921)

Νέα Ξενοδοχειακή Μονάδα

ΒΟΛΟΣ

∑∏Δ∂π

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

προσωπικό για τα τμήματα υποδοχής - ορόφων - εστιατορίου - μπαρ- κουζίνας - και spa. Πληροφορίες - κατάθεση βιογραφικών στα τηλέφωνα 24280-90199, 24280-99391. Αποστολή βιογραφικών με email tsolkeridis@stevalia.gr. Υπόψη κου Τσολκερίδη. (815)

λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (941)

Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞

∑∏Δ∂πΔ∞π

εργάτης με εμπειρία σε μηχανήματα γεμιστικά - ετικετέζας (ελαιολάδου ή απορρυπαντικών). Πληρ. τηλ. 6972-922266, κο Κώστα. (097)

∑∏Δ∂πΔ∞π νέα ηλικίας μέχρι 30 ετών, απόφοιτη Λυκείου ή ΙΕΚ, έχουσα άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση της γερμανικής γλώσσας και χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, για εργασία σε βιομηχανία. Πληροφορίες: Δευτέρα έως Πέμπτη, από 3.00 έως 5.00 το απόγευμα, τηλ. 2421085932. (911)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Σχέση - συμβίωση - γάμος, εχέμυθα και αποτελεσματικά. 50χρονη πτυχιούχος, φινετσάτη, ευκατάστατη, ανεξάρτητη, 51χρονη δημοσίου, ελκυστικότατη, πολύ ευκατάστατη. 48χρονη νηπιαγωγός, σοβαρή, κατασταλαγμένη, γοητευτική. 53χρονη εισοδηματίας, ευγενική, καλλιεργημένη, εντυπωσιακή. 49χρονη δημοσίου, μελαχρινή, πολύ εμφανίσιμη. Πληρ. τηλ. 2410549797. (153)

MA£HMATA ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια. Πληρ. τηλ. 24210-68113 και 6948-462082. (047) ¢∞™∫∞§√™ με εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου για Σαββατοκύριακο. Πληρ. τηλ. 6945-069188. (098)

º˘ÛÈ΋ - ÃËÌ›· - ª·ıËÌ·ÙÈο. Μαθήματα ιδιαίτερα ή σε ολιγομελή τμήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ και θερινή προετοιμασία. 20ετή εμπειρία. Πληρ. τηλ. 2421071669 και 6934-442391. (946)

EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

∞ÛÊ¿ÏÂȘ

Ã∞Δ∑∏∞°°∂§√À Από το 1974

Μαζί με την 1η Ασφαλιστική ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ πρόληψη και υγεία με σιγουριά στα μεγαλύτερα Ιδιωτικά Κέντρα Υγείας. Για προσωπική πληροφόρηση κ. Χατζηαγγέλου. Τηλ. 6977988497. (939)

Παραδίδονται ΜΑΘΗΜΑΤΑ

¶ø§∂πΔ∞π Scoda octavia 1.6 μοντ. 2007 έκδοση TOUR με 41.000 χλμ., τιμή 9.500 Ε. Πληρ. τηλ. 6970384446. (096)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

καταναλωτικά, στεγαστικά, πιστωτικές κάρτες, αναχρηματοδοτήσεις υπαρχόντων δανείων με καλύτερους όρους, ρυθμίσεις καθυστερημένων και καταγγελμένων δανείων, προγράμματα ΕΣΠΑ, ΤΕΜΠΜΕ, αναλαμβάνει ομάδα πρώην τραπεζικών στελεχών υπεύθυνα και αποτελεσματικά. Χρηματοοικονομικό & Ασφαλιστικό Γραφείο “ΜΕΝΤΩΡ” , Αργοναυτών 32, 4ος όροφος, Βόλος. Τηλ. 24210-33808, fax: 24210-33908, κιν. 6941627303. (095)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

Από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο ακόμα και αν έχετε υπέρβαση από 12 έως 48 άτοκες δόσεις παίρνετε το 73%. Εξυπηρέτηση αυθημερόν καθημερινά και Σαββατοκύριακα. κος Γεωργίου τηλ. 69888888506988888804, ραντεβού στο χώρο σας. (950)

∞ª∂™∏ χÛË ÁÈ· ÌÂÙÚËÙ¿

Αν έχετε πιστωτικές κάρτες Alpha-Eurobank-Εθνικής-Εμπορικής-Ταχυδρομείο-Γενική-Citibank, ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τρίμηνη καθυστέρηση, παίρνετε μετρητά το 71% άμεσα και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση - απόλυτη εχεμύθεια, ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας σε όλη την κεντρική Ελλάδα καθημερινά και Σαββατοκύριακα 09.00-22.00 κα Ελπίδα Τηλ. 2415001000, 2421500032, κινητό 6974533556, κος Αγγελάκης τηλ. 2415000048, 2117707393, κινητό 6945-040777. (593)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ Παίρνετε το 73% εντός 5’ λεπτών ανεξαρτήτως ποσού μέσω των πιστωτικών σας καρτών Alpha, Eurobank, ATE, MARFIN, Κύπρου, Εθνική, Citi Bank, Γενική με ή χωρίς υπόλοιπο, υπέρβαση η τρίμηνη καθυστέρηση απο 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις εγγυημένη εξυπηρέτηση με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη. Καθημερινά και Σαββατοκύριακα, κ. Παπαδόπουλος τηλ. 6980260800-6983709760, ραντεβού και στο χώρο σας. (948)

¡Δ∂Δ∂∫Δπμ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Υ.Π. Αναγνωρισμένη Υπηρεσία Πληροφοριών, www.spyro.gr Υπηρεσίες: Έρευνας και επίλυσης προσωπικών υποθέσεων, Εποπτείας ανηλίκων και V.I.P. προσώπων, Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων, Συνδρομή δικαστικών ερευνών, Συμβουλευτικές παροχές, μελέτες ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Βόλος: 24210-27106 & 6974372702, Λάρισα: 2410-663111. (919)

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Το Ίδρυμα “Γηροκομείον Βόλου” προκηρύσσει φανερό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα γίνει στις 5 Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 - 13.00 μεσημ. στα γραφεία του Ιδρύματος στον Άνω Βόλο, για την πώληση των κάτωθι ακινήτων: Συνεχόμενων οικοπέδων που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 2.025, περιοχή “Καραγάτς” του Δήμου Βόλου. - Γωνιακό οικόπεδο 402,07 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 140.000 Ε. - Οικόπεδο 368,5 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 120.000 Ε. - Οικόπεδο 402,23 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 130.000 Ε. - Οικόπεδο 402,10 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 130.000 Ε. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για το σύνολο των οικοπέδων 1.574,9 τ.μ. η τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 500.000 Ε. - Διαμέρισμα 2ου ορόφου, 90 τ.μ. επί της οδού Δεληγιώργη 20 με θέση πάρκιν, με τιμή εκκίνησης 140.000 Ε. - Διαμέρισμα 1ου ορόφου, 82 τ.μ. επί της οδού Αναλήψεως 61 και Βασσάνη, με τιμή εκκίνησης 70.000 Ε. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα κάτωθι: 1) Διά να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν το 1/10 της αξίας της τιμής εκκίνησης του εκποιούμενου ακινήτου. 2) Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% ανώτερη της τιμής εκκίνησης. Κάθε δε επόμενη τουλάχιστον κατά 2% ανώτερη της προηγούμενης. 3) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου των, οι οποίοι καταθέτουν την σχετική πληρεξουσιότητα στην επιτροπή διενέργειας του πλειστηριασμού. 4) Όλα τα έξοδα μεταβίβασης (φόροι, συμβολαιογραφικά, έξοδα δημοσιεύσεως κ.λπ.) βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Ιδρύματος, εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30 - 15.30) και στα τηλέφωνα 2421078910 και 24210-78912. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ Στην αγαπημένη μου ανιψιά ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΤΙΓΚΑ που πήρε το δίπλωμα “Σύνθεσης Μουσικής” και το πτυχίο “Αγγλικής Φιλολογίας” και στον αγαπημένο μου ανιψιό ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΙΓΚΑ που πήρε το Μεταπτυχιακό με Ειδίκευση στο Κοντραμπάσο από το Conservatorium van Amsterdam, εύχομαι πάντα επιτυχίες. Η θεία - νονά Χαριτίνη Γιάκου - Λέκου


30 KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010 Απόσπασμα της υπ’ αριθμόν 262/27 Μαΐου 2010 κατασχετήριας Έκθεσής μου Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου Αθανάσιος Στ. Μπαλλούς, Κάνω γνωστό ότι Στις 21 Ιουλίου 2010 έτους, ημέρα Τετάρτη και από ώρα τις 4 έως τις 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, και στο Ειρηνοδικείο Βόλου που βρίσκεται στον Βόλο, του Νομού Μαγνησίας, με την παρουσία του Συμβολαιογράφου Βόλου, κατοίκου Βόλου (οδός Ανθ. Γαζή αρ. 159) του Νομού Μαγνησίας κ. Βασιλείου Μακρυγιάννη, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, ή του νόμιμου αναπληρωτή του σε περίπτωση κωλύματος αυτού, πλειστηριάζεται αναγκαστικά και οριστικά η ακίνητη περιουσία που κατασχέθηκε με την υπ’ αριθμόν 262/27 Μαΐου 2010 κατασχετήρια έκθεσή μου, ιδιοκτησία της οφειλέτιδας Παρασκευής Αποστολίδου, του Πέτρου κατοίκου Νέας Ιωνίας (οδός Μαιάνδρου αρ. 21), του Ν. Μαγνησίας, με επίσπευση Αντωνίου Μάνου του Ιωάννη, κατοίκου Βόλου του Ν. Μαγνησίας. Δηλαδή πλειστηριάζεται αναγκαστικά Μια αυτοτελή ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, ήτοι το με στοιχεία Έψιλον ένα (Ε1) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε) πάνω από το ισόγειο (πιλοτή), ορόφου, μιας πολυώροφης οικοδομής (πολυκατοικίας), που αποτελείται από ισόγειο (πιλοτή), πέντε πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα είναι κτισμένη στο βορειοδυτικό τμήμα ενός ενιαίου οικοπέδου, αρτίου και οικοδομήσιμου, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων εβδομήντα τριών και 23/100 ( 1.273,23) , το οποίο βρίσκεται μέσα στο σχέδιο της πόλεως Νέας Ιωνίας του Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, του Υποθηκοφυλακείου Βόλου, στη διασταύρωση των οδών Κυρίλλου και Θράκης, εμφαίνεται με τα στοιχεία Α- Β... -Ι-Κ-Σ-Λ-Μ-... Π-ΡΑ στο από Απριλίου 1989 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού Μηχανικού Αρτ. Κιουπέλογλου που προσαρτάται στην με αριθμό 8263/1990 πράξη του Συμβολαιογράφου Βόλου Θανάση Μπαντέκα, συνορεύει γύρω Βόρεια εν μέρει με ιδιοκτησία Δεσπ. Μπάντζιου με πλευρά Ο-Π-Ρ μέτρων εννέα και 20/100 (9,20), συν μέτρων πέντε και 43/100 (5,43) εν μέρει με την οδό Κυρίλλου πλάτους μέτρων δώδεκα (12) με πρόσωπο ΑΒ μέτρων δεκαοκτώ και 40/100 (18,40) και εν μέρει με ιδιοκτησία κληρονόμων Νικ. Λαμπροπούλου με πλευρά Γ-Δ μέτρων δέκα και 7/100 (10,07), δυτικά εν μέρει με ιδιοκτησία κληρονόμων Νικ. Λαμπροπούλου με πλευρά Β-Γ μέτρων δεκαέξι και 10/100 (16,10), εν μέρει με ιδιοκτησία Σακελλαρίου με πλευρά Δ-ΕΖ μέτρων δύο και 35/100 (2,35), συν μέτρων έξι και 98/100 (6,98) και εν μέρει με ιδιοκτησία Στέλ. Λαμπροπούλου με πλευρά Η-Θ-Ι μέτρων οκτώ και 43/100 (8,43) συν μέτρων τριών και 32/100 (3,32), νότια εν μέρει με ιδιοκτησία Στελ. Λαμπροπούλου με πλευρά Ζ-Η μέτρων ενός και 64/100 (1,64), εν μέρει με ιδιοκτησία Αθαν. Μέλη με πλευρά Ι-Κ μέτρων τριών και 6/100 (3,06) και εν μέρει με ιδιοκτησία Αντ. Ρικελιώτη και εν μέρει με κληρονόμων Κων. Θεοφίλου με ελαφρά τεθλασμένη πλευρά Κ-Σ-Λ-Μ-Ν-Ξ μέτρων τεσσάρων και 60/100 (4,60) συν μέτρων τριών και 55/100 (3,55), συν μέτρων δεκατριών και 38/100 (13,38) συν μέτρων έντεκα και 21/100 (11,21), συν μέτρων οκτώ και 5/100 (8,05) και ανατολικά εν μέρει με την οδό Θράκης πλάτους μέτρων οκτώ (8) με πρόσωπο Ξ-Ο μέτρων είκοσι δύο και 70/100 (22,70) και εν μέρει με ιδιοκτησία Δεσπ. Πάντζιου με πλευρά Ρ-Α μέτρων δεκατριών και 80/100 (13,80). Η παραπάνω πολυώροφη οικοδομή (πολυκατοικία) είναι κτισμένη στο βορειοδυτικό, με αριθμό ένα (1) διακεκριμένο τμήμα του άνω ενιαίου οικοπέδου, το οποίο τμήμα εμφαίνεται με τα στοιχεία Α-ΒΓ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ω-ΡΑ στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια πενήντα τέσσερα (554), συνορεύει γύρω, βόρεια εν μέρει με την οδό Κυρίλλου πλάτους μέτρων δώδεκα (12) με πρόσωπο Α-Β μέτρων δεκαοκτώ και 40/100 (18,40) και εν μέρει με ιδιοκτησία κληρ. Νικ. Λαμπροπούλου με πλευρά Γ-Δ μέτρων δέκα και 7/100 (10,07), δυτικά εν μέρει με ιδιοκτησία κληρ. Λαμπροπούλου με πλευρά Β-Γ μέτρων δεκαέξι και 10/100

¢ π ∫ ∞ ™ Δ π ∫ ∞ (16,10), εν μέρει με ιδιοκτησία Σακελλαρίου με πλευρά Δ-Ε-Ζ μέτρων δύο και 35/100, συν μέτρων έξι και 98/100 (6,98) και εν μέρει με ιδιοκτησία Στελ. Λαμπροπούλου με πλευρά Η-Θ-Ι μέτρων οκτώ και 43/100 (8,43), συν μέτρων τριών και 32/100 (3,32) νότια εν μέρει με ιδιοκτησία Στελ. Λαμπροπούλου με πλευρά Ζ-Η μέτρων ενός και 64/100 (1,64), εν μέρει με ιδιοκτησία Αθαν. Μέλη με πλευρά Ι-Κ μέτρων τριών και 6/100 (3,06), εν μέρει με ιδιοκτησία Αντων. Ρικελιώτη με πλευρά Κ-Σ μέτρων τεσσάρων και 60/100 (4,60) και εν μέρει με την με αριθμό δύο (2) κάθετη ιδιοκτησία του ενιαίου οικοπέδου με πλευρές Τ-Υ μέτρων έντεκα και 30/100 (11,30) Φ-Χ μέτρων έξι (6) και ΩΡ μέτρων τριών και 15/100 (3,15) και ανατολικά εν μέρει με την με αριθμό δύο (2) κάθετη ιδιοκτησία του ενιαίου οικοπέδου με πλευρές Σ-Τα μέτρων δεκατεσσάρων και 90/100 (14,90), Υ-Φ μέτρων τεσσάρων και 60/100 (4,60) και ΧΩ μέτρων τεσσάρων και 30/100 (4,30) και εν μέρει με ιδιοκτησία Δεσπ. Πάντζιου με πλευρά Ρ-Α μέτρων δεκατριών και 80 /100 (13,80 ). Η υπάρχουσα πολυώροφη οικοδομή, που είναι κτισμένη στο παραπάνω με αριθμό ένα (1) διακεκριμένο τμήμα του ενιαίου οικοπέδου, ως αυτοτελής, ανεξάρτητη, διηρημένη, κάθετη ιδιοκτησία, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο ενιαίο οικόπεδο και στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα στοιχεία του όλου ακινήτου τετρακόσια τριάντα πέντε και 0,11 χιλιοστά 435,11/1000) εξ αδιαιρέτου και δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης στο βορειοδυτικό τμήμα αυτού. Περιγραφή Κατοικίας Το με στοιχεία Έψιλον ένα (Ε1) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε) πάνω από το ισόγειο ορόφου της ως άνω πολυκατοικίας, εμφαίνεται στο σχεδιάγραμμα κάτοψης του τυπικού ορόφου και στον πίνακα κατανομής ποσοστών της αρχιτέκτονος μηχανικού Αρτ. Κουπελόγλου τα οποία (σχεδιάγραμμα και πίνακας) προσαρτώνται στο με αριθμό 8313/10-7-1989 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Θανάση Μπαντέκα, αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, διάδρομο και λουτρό με δύο εξώστες, έναν στον ακάλυπτο χώρο (αυλή) του οικοπέδου προς την οδό Κυρίλλου και έναν προς την άλλη με αριθμό δύο (2 ) κάθετη ιδιοκτησία του ενιαίου οικοπέδου, συνορεύει γύρω, βόρεια με ακάλυπτο χώρο (αυλή) του Οικοπέδου και πλατύσκαλο του ορόφου, δυτικά με το με στοιχεία Ε2 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, πλατύσκαλο του ορόφου, κεντρικό κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστο ημιϋπαίθριο χώρο του οικοπέδου, νότια με τον πίσω ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και την με αριθμό δύο (2) κάθετη ιδιοκτησία του άνω ενιαίου οικοπέδου και ανατολικά με ιδιοκτησία Δεσπ. Πάντζιου και την με αριθμό δύο (2) κάθετη ιδιοκτησία του ενιαίου οικοπέδου και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και 30/100 (81,30) αναλογικά εμβαδού κοινοχρήστων μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και 62/100 (16,62), συνολικό εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 92/100 (97,92), ύψος μέτρα τρία και 20/100 (3,20), όγκο μέτρα κυβικά διακόσια εξήντα και 16/100 (260,16 ), αναλογικά όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά τριακόσια δώδεκα και 76/100 (312,76) ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στους άλλους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας τριάντα και 0,21 χιλιοστά (30,21/1000) εξ αδιαιρέτου ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες α) συντηρήσεως κτιρίου και κοινοχρήστων εβδομήντα ένα και 0,55 χιλιοστά (71,55/1000) και β) συντηρήσεως ανελκυστήρος ενενήντα πέντε και 0,68 χιλιοστά (95,68/1000) και ψήφους συνιδιοκτησίας εβδομήντα μία και 0,55 σε σύνολο χιλίων (71,55/1000). Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού η τιμή της αντικειμενικής αξίας δηλαδή Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (75.121,20 Ευρώ). Ο ανωτέρω πλειστηριασμός ενεργείται δημόσια ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Ο Πλειστηριασμός γίνεται με την υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και στην συνέχεια διαδοχικών προφορικών

¢ ∏ ª √ ™ π ∂ À ª ∞ Δ ∞

προσφορών και γίνεται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, εργάσιμη ημέρα Τετάρτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το παρόν έγινε στο Βόλο και στο γραφείο μου σήμερα στις 2/07/2010. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Αθανάσιος Στ. Μπαλλούς ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Αντώνης Κ. Κανταρτζής, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 126, τηλ. 24210-36663. Κάνω γνωστό ότι στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουλίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, από ώρα 4.00 απογευματινή μέχρι και την 5.00 απογευματινή της ίδιας ημέρας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Πιπίνας Καλομέρα, κατοίκου Βόλου, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 100, ως υπάλληλου του πλειστηριασμού ή ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την με αριθμό 61/19-6-2009 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Στέφανου Σταμάτη του Ζήση και της Βαρβάρας, κατοίκου Αγριάς Ν. Μαγνησίας, με επίσπευση του Δημητρίου Μακρυκώστα του Νικολάου, κατοίκου Αγριάς Ν. Μαγνησίας. Η ακίνητη περιουσία του άνω οφειλέτη που θα εκτεθεί σε πλειστηριασμό είναι: 1) Μία οριζόντια ιδιοκτησία - ισόγεια οικοδομή, η οποία βρίσκεται στην Κτηματική Περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Δράκειας, του Δήμου Αγριάς, του Υποθηκοφυλακείου Νηλείας, στην ειδικότερη θέση “Νιάματα” και επί της επαρχιακής οδού Βόλου - Δράκειας και είναι κτισμένη σε αγροτεμάχιο εκτάσεως, κατά μεν τους τίτλους κτίσεώς του, τ.μ 7.239,00 κατά πρόσφατη δε και ακριβή καταμέτρηση και σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο με αριθμό 23.833/11-52006 Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Σουζάνας Γ. Ψαρογιώργου τοπογραφικό διάγραμμα τ.μ. 7.252,45, και το οποίο αγροτεμάχιο συνορεύεται σύμφωνα με τους τίτλους κτίσεώς του, Βόρεια με την επαρχιακή οδό Βόλου - Δράκειας, Νότια με ιδιοκτησία πρώην Κων/νου Ζάμπαλου και ήδη Αντωνίου Χατζάκου και Γεωργίου Κότογλου, Ανατολικά με ιδιοκτησία Στυλιανού Νασιάκου και Δυτικά με κοίτη ρέματος και πέραν αυτής με εκκλησιαστικό τμήμα της τέως Κοινότητας Δράκειας Μαγνησίας, σύμφωνα δε με το τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Νικολάου Κορέντη Βόρεια Βορειοανατολικά με την επαρχιακή οδό Αγριάς - Δράκειας, Ανατολικά με ιδιοκτησία Στυλιανού Νασιάκου, Νότια με ιδιοκτησία Κότογλου και Δυτικά με ιδιοκτησία Ιερού Ναού Δράκειας. Η άνω οριζόντια ιδιοκτησία - ισόγεια οικοδομή χρησιμοποιούνταν κατά τους τίτλους κτήσεως ως κέντρο διασκέδασης-κοσμική ταβέρνα με την επωνυμία “WHY ΝΟΤ” και ήδη σήμερα χρησιμοποιείται από τον καθού ως χώρος ξυλουργικών εργασιών, και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν τ.μ 401,80 και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο αγροτεμάχιο και σε όλους γενικά τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, μέρη, πράγματα και εγκαταστάσεις της όλης οικοδομής εξακόσια εξήντα εννέα χιλιοστά και 67/100 του χιλιοστού (669,67/1000) εξ αδιαιρέτου και συνορεύεται Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την επαρχιακή οδό Βόλου - Δράκειας, Νότια με την παρακάτω περιγραφόμενη οριζόντια ιδιοκτησία και με ακάλυπτο χώρο του αγροτεμαχίου, ανατολικά και δυτικά με ακάλυπτο χώρο του αγροτεμαχίου, αποτελεί δε η ισόγεια αυτή οικοδομή μία αυτοτελή, ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων

τριάντα τριών ευρώ (149.333,00) Ευρώ. 2) Έτερη οριζόντια ιδιοκτησία - ισόγεια οικοδομή, η οποία είναι κτισμένη σε επαφή με την άνω αναφερόμενη και με λεπτομέρεια περιγραφόμενη οριζόντια ιδιοκτησία - ισόγεια οικοδομή η οποία βρίσκεται στην Κτηματική Περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Δράκειας, του Δήμου Αγριάς, του Υποθηκοφυλακείου Νηλείας, στην ειδικότερη θέση “Νιάματα” και επί της επαρχιακής οδού Βόλου - Δράκειας και είναι κτισμένη σε αγροτεμάχιο εκτάσεως, κατά μεν τους τίτλους κτίσεως του, τ.μ. 7.239,00 κατά πρόσφατη δε και ακριβή καταμέτρηση και σύμφωνα με το προσαρτώμενο με αριθμό 23.833/11-5-2006 Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Σουζάνας Γ. Ψαρογιώργου τοπογραφικό διάγραμμα τ.μ. 7.252,45, και το οποίο αγροτεμάχιο συνορεύεται σύμφωνα με τους τίτλους κτίσεώς του, βόρεια με την επαρχιακή οδό Βόλου - Δράκειας, Νότια με ιδιοκτησία πρώην Κων/νου Ζάμπαλου και ήδη Αντωνίου Χατζάκου και Γεωργίου Κότογλου, Ανατολικά με ιδιοκτησία Στυλιανού Νασιάκου και Δυτικά με κοίτη ρέματος και πέραν αυτής με εκκλησιαστικό τμήμα της τέως Κοινότητας Δράκειας Μαγνησίας, σύμφωνα δε με το τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Νικολάου Κορέντη Βόρεια -Βορειοανατολικά με την επαρχιακή οδό Αγριάς - Δράκειας, Ανατολικά με ιδιοκτησία Στυλιανού Νασιάκου, Νότια με ιδιοκτησία Κότογλου και Δυτικά με ιδιοκτησία Ιερού Ναού Δράκειας, απεικονίζεται στο παραπάνω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Θεόδωρου Κεφαλά με τα στοιχεία “ΠΡΟΣΘΗΚΗ” , αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν τ.μ. 122,75 και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο αγροτεμάχιο και σε όλους γενικά τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, μέρη, πράγματα και εγκαταστάσεις της όλης οικοδομής τριακόσια τριάντα χιλιοστά και 33/100 του χιλιοστού (330,33/1000) εξ αδιαιρέτου και συνορεύεται Βόρεια με την προπεριγραφόμενη οριζόντια ιδιοκτησία με τα στοιχεία “ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ” , Νότια, Ανατολικά και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του αγροτεμαχίου και την οποία οικοδομή ο κάθε ιδιοκτήτης της θα δικαιούται να επεκτείνει μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από τις πολεοδομικές διατάξεις του Γ.Ο.Κ. ορίου, που ισχύει στην περιοχή, ήτοι μέχρι συνολικού εμβαδού τ.μ. 198,20 αποτελεί - δε η ισόγεια αυτή οικοδομή μία αυτοτελή, ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία. Γίνεται μνεία ότι τα ως άνω προαναφερόμενα κτίσματα έχουν ενωθεί σε μία ενιαία αίθουσα στην οποία ο καθ’ ου η εκτέλεση στεγάζει την επιχείρησή του (χώρος ξυλουργικών εργασιών). Επίσης σημειώνεται ότι ο καθ’ ου η εκτέλεση έχει εντός του ακινήτου μονάδα φωτοβολταΐκων στοιχείων. Σημειώνεται ότι σε βάρος του προπεριγραφομένου αγροτεμαχίου (δουλεύον) και υπέρ του ομόρου αγροτεμαχίου (δεσπόζον) ιδιοκτησίας Γεωργίου Κότογλου έχει συσταθεί πραγματική δουλεία διόδου με την υπ’ αριθμόν 17668/09-07-1991 πράξη σύστασης πραγματικής δουλείας του Συμβολαιογράφου Βόλου Γ. Καλομέρα νόμιμα μεταγραφόμενο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νηλείας στον Τόμο 238 και με αριθμό 38 σε όλο το μήκος της δυτικής πλευράς του προπεριγραφομένου αγροτεμαχίου συνολικού μήκους τ.μ. 90,20. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των πενήντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ (50.667,00) Ευρώ. Γίνεται μνεία ότι τα παραπάνω ακίνητα βαρύνονται με 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., 2) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., 3) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ του Χρήστου Τασκούδη του Δημητρίου και 4) Υποθήκη υπέρ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τους όρους που αναγράφονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση και τη σχετική με αριθμό 106/20-4-2010 Γ’ ε-

παναληπτική περίληψη αυτής όπου λεπτομερώς περιγράφεται το ακίνητο. Βόλος 2-7-2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αντώνης Κ. Κανταρτζής ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Αντώνης Κ. Κανταρτζής, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 126, τηλ. 24210-36663. Κάνω γνωστό ότι στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουλίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, από ώρα 4.00 απογευματινή μέχρι και την 5.00 απογευματινή της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου (στην οδό Ελ. Βενιζέλου, μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γ. Καρτάλη, έναντι της Πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Πιπίνας Γ. Καλομέρα, κατοίκου Βόλου, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 100 ή του νόμιμου αναπληρωτή της, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την με αριθμό 79/19-112009 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Απόστολου Αλεξίου του Δημητρίου και της Ελένης, κατοίκου Βόλου, οδός Μακρυνίτσης αρ. 34 Β, με επίσπευση του Βασιλείου Τσιγαρίδα του Νικολάου, κατοίκου Λάρισας, οδός Μιαούλη αρ. 47, δηλαδή πλειστηριάζεται αναγκαστικά: Ένα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών διακοσίων οκτώ (208), που βρίσκεται στο Βόλο, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης του Δήμου Βόλου, στη συνοικία Νέα Δημητριάδα και στην οδό Απόλλωνος αρ. 10 το οποίο συνορεύει: βόρεια σε πλευρά Α.Β. μέτρα δεκαεννιά και πενήντα εκατοστά (19,50) με την οδό Απόλλωνος, ανατολικά σε πλευρά Β.Γ. μέτρα έντεκα και ενενήντα εκατοστά (11,90) με ιδιοκτησία Φωτάκου, νότια σε πλευρά Γ.Δ.Ε. μέτρα δεκαέξι και δεκαπέντε εκατοστά (16,15) με την οδό Ναρκίσσου (πάροδος κατά το συμβόλαιο) και δυτικά σε πλευρά Ε.Α. μέτρα δώδεκα και δέκα εκατοστά (12,10) με ιδιοκτησία Αλεξίου. Εντός του άνω οικοπέδου υπάρχουν τρία (3) ξύλινα υπόστεγα σκεπασμένα με λαμαρίνα, εμβαδού 10 τ.μ. περίπου το καθένα τα οποία χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτου και αποθήκες. Το άνω οικόπεδο είναι περιφραγμένο με τοίχο τσιμεντολιθόκτιστο και φέρει μία πόρτα επί της οδού Απόλλωνος. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των εκατόν μία χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (101.333,32) σύμφωνα με την με αριθμό 288/2010 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου. Γίνεται μνεία ότι το παραπάνω ακίνητο βαρύνεται με 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. και 2) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τους όρους που αναγράφονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση και την σχετική με αριθμό 116/28-5-2010 Γ’ επαναληπτική περίληψη αυτής όπου λεπτομερώς περιγράφεται το ακίνητο. Βόλος 2-7-2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αντώνης Κ. Κανταρτζής ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθμόν 1021/7-4-2010 Κατασχετήριας Έκθεσής μου Ακίνητης Περιουσίας. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΕΠΠΑΣ, κάτοικος Βόλου, οδός Ιωλκού, αριθμός 48, κάνω γνωστό ότι: Στις είκοσι μία (21) Ιουλίου, δύο χιλιάδες δέκα (2010), ημέρα Τετάρτη, από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Βόλου και ενώπιον της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Βόλου κας Πιπίνας Γεωργίου Καλομέρα, ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματός της ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της, με επίσπευση της Σοφίας συζ.

Κων/νου Μπουρνάκα, το γένος Λεωνίδα Πασσά, κατοίκου Πρέβεζας, οδός Σολωμού, αριθμός 13, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το κατασχεθέν σύμφωνα με την με αριθμό 1021/7-4-2010 κατασχετήρια έκθεσή μου, ακίνητο του οφειλέτη Νικολάου Ράγκου του Θωμά, κατοίκου Βόλου, οδός Μαυρογένους, αριθμός 32. Η ακίνητη αυτή περιουσία είναι η εξής: Το υπό στοιχεία Β-2 διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου μιας διώροφης επί πιλοτής με δώμα οικοδομής, κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως (200) τ.μ. περίπου και βρίσκεται στο Βόλο, στη συνοικία Νέα Δημητριάδα στο με αριθμό 863 α. Ο.Τ. και στην οδό Έκτορος που φέρει αριθμό δημοτικής αριθμήσεως 5 (μεταξύ των παραλλήλων οδών Δευκαλίωνος και Απόλλωνος) και συνορεύει Βορειοανατολικά κατά ένα μέρος και σε πλευρά μ. (4,50) με ιδιοκτησία Δ. Λαζάνη και Ζ. Ελευθερίου κατά ένα μέρος και σε πλευρά μ. (5,50) συν μ. (2,25) με ιδιοκτησία Αθ. Ευσταθίου και κατά ένα μέρος και σε πλευρά μ. (7,75) με ιδιοκτησία Αλ. Πανταζή, Νοτιοανατολικά σε πλευρά μ. (10) με ιδιοκτησία κληρονόμων Μ. Τζαλαμαρία, Νοτιοδυτικά σε πλευρά μ. (10) συν μ. (10) με την οδό Έκτορος (πεζόδρομο) πλάτους (6) μ. και Βορειοδυτικά σε πλευρά μ. (10) με ιδιοκτησία Νίκης Τζαλαμαρία. Το ανωτέρω διαμέρισμα αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, δηλαδή καθιστικό και δύο υπνοδωμάτια και από χώρους οφίς, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, με έναν εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο και δύο προς την οδό Έκτορος, έχει εμβαδόν (68,80) τ.μ. περίπου, ιδιόκτητο όγκο μέτρα κυβικά (196,09), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά (64,89), συνολικό όγκο μέτρα κυβικά (260,98), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και γενικά στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα της οικοδομής (202, 07/1000) εξ’ αδιαιρέτου, συμμετοχή στις δαπάνες α) κεντρικής θέρμανσης (202, 07/1000) και β) κοινοχρήστων χώρων (202, 07/1000) και ψήφους (202/1000) και συνορεύει Βορειοανατολικά κατά ένα μέρος με όριο ξένης ιδιοκτησίας και κατά ένα μέρος με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, Νοτιοανατολικά κατά ένα μέρος με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και κατά ένα μέρος με όριο ξένης ιδιοκτησίας, Νοτιοδυτικά κατά ένα μέρος με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου (πρασιά) και πέραν αυτού με την οδό Έκτορος και κατά ένα μέρος με κεντρικό κλιμακοστάσιο και Βορειοδυτικά κατά ένα μέρος με το Β-1 διαμέρισμα του ορόφου και κατά ένα μέρος με κεντρικό κλιμακοστάσιο και διάδρομο ορόφου. Το ως άνω περιγραφόμενο διαμέρισμα είναι σοβατισμένο και υδροχρωματισμένο, φέρει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, κεντρική θέρμανση, καθώς επίσης και τα αναλογούντα παράθυρα και πόρτες. Επίσης στο ανωτέρω διαμέρισμα ανήκει και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της με αριθμό 2 θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου της πιλοτής εμβαδού (10,125) τ.μ. καθώς και επί των ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου αυτού που αντιστοιχούν στο διαμέρισμα αυτό. Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα του καθ’ ου η εκτέλεση σύμφωνα με το με αριθμό 3878/16-10-1997 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Βόλου Βασιλείου Μακρυγιάννη, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 398 και με αύξοντα αριθμό 359 σε συνδυασμό με την πράξη σύστασης και κανονισμού πολυκατοικίας υπ’ αριθμόν 3819/30-9-1997 του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου, η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 398 και με αύξοντα αριθμό 151. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται η αντικειμενική αξία αυτού που ανέρχεται στο ποσό των (61.270) Ε. Στο ως άνω ακίνητο υφίστανται τρεις προσημειώσεις υποθηκών. Ο πλειστηριασμός αυτός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το παρόν έγινε στο Βόλο και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ιωλκού 48, σήμερα στις δύο (2) του μηνός Ιουλίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010) έτους. Ο Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ.) Ευάγγελος Γ. Πέππας


31

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™

Δª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™ ºÀΔπ∫∏™ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ & ∞°ƒ√Δπ∫√À ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ - ¶ƒ√™∫§∏™∏

Δª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™ ºÀΔπ∫∏™ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ & ∞°ƒ√Δπ∫√À ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ - ¶ƒ√™∫§∏™∏

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Σύγχρονα συστήματα αγροτικής παραγωγής στο μεσογειακό χώρο με έμφαση στην αειφορική παραγωγή και στη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών” του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011. Aναμένεται η ψήφιση της τροποποίησης του ΠΜΣ και η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όπου θα αναφέρονται οι προβλεπόμενες αλλαγές. Ο νέος τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα είναι: “ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” Οι νέες κατευθύνσεις που θα λειτουργήσουν θα είναι οι ακόλουθες: 1. Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία Φυτών με έμφαση στην Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων 2. Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον 3. Φυτιατρική και Περιβάλλον 4. Γεωργική Μηχανική - Διαχείριση Φυσικών Πόρων 5. Διαχείριση Περιβάλλοντος Οι σπουδές για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) θα διαρκούν ένα ημερολογιακό έτος πλήρους παρακολούθησης (12 ημερολογιακούς μήνες). Δίδεται η δυνατότητα μερικής παρακολούθησης του προγράμματος μετά από αίτηση του φοιτητή με διάρκεια σπουδών τα δύο έτη (24 μήνες). Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών Τμημάτων, Περιβαλλοντικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των ΑΕΙ. Επίσης πτυχιούχοι σχετικών Τμημάτων των ΤΕΙ μετά από επιτυχή παρακολούθηση οκτώ (8) προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία θα επιλεγούν από κατάλογο που θα καταρτιστεί για την κάθε κατεύθυνση και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα http://www.agr.uth.gr (Ανακοινώσεις - Νέα ΠΜΣ ΤΓΦΠΑΠ). Τα κριτήρια αξιολόγησης φαίνονται στην παραπάνω ιστοσελίδα. Ελάχιστος βαθμός πτυχίου το 6,5. Η επιλογή των υποψηφίων για το ΠΜΣ γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις. Tα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 2.000 ευρώ για το Α’ εξάμηνο και 1.500 ευρώ για το Β’ (συνολικό κόστος 3.500 Ε). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν: 1. Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας Φ Π & Α Π (χορηγείται από τη Γραμματεία). 2. Αντίγραφο Πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο). 3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής). 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο). 5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας. (Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας υποβάλλονται σε εξετάσεις) 6. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου και το δημοσιευμένο έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων. 7. Δύο συστατικές επιστολές, που θα αποσταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Γ.Φ.Π.Α.Π. ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει από 1 έως 30 Ιουλίου και από 16 έως 31 Αυγούστου 2010. Περισσότερες πληροφορίες Τηλέφωνα: 24210-93006, 93112, FAX: 24210-93112 Διεύθυνση: Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία, 384 46, Μαγνησία Ιστοσελίδα: http://www.agr.uth.gr E-mail: postagr@uth.gr Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητής Θεοφάνης Γέμτος

Απόσπασμα Κατασχετήριας Έκθεσης ακινήτου περιουσίας της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βόλου, Μαρίας Ι. Λαγουδάκη, κατοίκου Βόλου, οδός Κουταρέλια αρ. 74 Στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουλίου, του δύο χιλιάδες δέκα (2010) έτους, ημέρα Τετάρτη και από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας στο Ειρηνοδικείο Βόλου, παρουσία της Συμ/φου Βόλου κ. Μαρίας Γκέσκου, κατοίκου Βόλου, οδός Ρ. Φεραίου αρ. 120 ή του νομίμου αναπληρωτού της σε κώλυμα αυτής, που έχει ορισθεί για να κάνει τον πλειστηριασμό, πλειστηριάζονται τα ακίνητα που κατασχέθηκαν με την με αριθμό 2170/204-2010 Κατασχετήρια Έκθεσή μου με επίσπευση της εδρεύουσας στο Βόλο, οδός Αναλήψεως αρ. 165 εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΠΑΪΠΑΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ” και τον διακριτικό τίτλο “ΚΑΒΑ ΚΟΥΡΟΣ” νόμιμα εκπροσωπουμένης ήτοι: 1) Η υπ’ αριθμό (Υ1) αποθήκη του υπογείου ορόφου, αποτελείται από δύο αίθουσες και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγ. (32,21), ύψος μέτρα (2.40) ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και των κοινοχρήστων και των κοινοκτήτων χώρων (66,06/1000) εξ αδιαιρέτου και συνορεύει με ιδιοκτησίες Ανατολικά με χώρο γκαράζ, Νότια με την οδό Μπασδέκη, Δυτικά με επιχωμάτωση η οποία ανήκει στην πολυώροφη οικοδομή, Βόρεια με λεβητοστάσιο εν

Το Τμήμα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σε σύμπραξη με το Τμήμα Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, έχει αναλάβει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ” σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμόν YA54541/Β7 (ΦΕΚ 926/216-04, Τεύχος Β’, ΦΕΚ 2064/24-10-2007, τεύχος Β’, ΦΕΚ 2321/6-122007, τεύχος Β’) και τις λοιπές κείμενες διατάξεις. Αναμένεται η ψήφιση της τροποποίησης του ΠΜΣ σύμφωνα με το οποίο θα αντικατασταθεί η υφιστάμενη Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ από Διατμηματικό του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, σε Μονοτμηματικό του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το νέο Μονοτμηματικό Π.Μ.Σ. θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από σπουδές διάρκειας δύο (2) εξαμήνων. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Θα γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής άλλης συναφούς ειδικότητας. Συναφείς ειδικότητες θεωρούνται: Τμήματα Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ (ΣΤΕΦ), Σχολές Τεχνολογίας Γεωπονίας ΤΕΙ (ΣΤΕΓ). Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις. Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με δίδακτρα. Οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας οφείλουν να υποβληθούν έως τις 31 Αυγούστου 2010 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος Οδός Φυτόκου, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 38446, Βόλος με την ένδειξη: “Για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ” Για το έντυπο - αίτηση υποβολής υποψηφιότητας και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας κ.λπ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα: www.agr.uth.gr και ειδικότερα www.agr.uth.gr/pms/pmsa/new_pmsa.html καθώς και στα τηλέφωνα 24210 93013, 24210 93147. Η Διευθύντρια Σπουδών του Π.Μ.Σ., Μαρία Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

¢øƒ∂∂™ ™Δ∏¡ ∂§§∏¡π∫∏ ª∂ƒπª¡∞ μ√§√À Στην Ελληνική Μέριμνα Βόλου προσέφεραν: - Η κ. Χαρίκλεια Ζαραφωνίτου 100 Ε στη μνήμη της πολυαγαπημένης της Νίκης Σαμαρά. - Η οικογένεια Κώστα Μανιώτη 100 Ε στη μνήμη της αδελφής τους Ανθούλας Μανιώτη. - Η οικογένεια Λουκά Δαφερέρα 50 Ε στη μνήμη Αναστασίας Πατσά. - Ανώνυμος 30 Ε στη μνήμη της συζύγου του Βασιλικής.

¢π∫∞™Δπ∫√ ¢∏ª√™π∂Àª∞ μέρει και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του λεβητοστασίου και με την οδό Μπασδέκη. 2) Τον ισόγειο όροφο (Ι1) που αποτελείται από τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, την κεντρική είσοδο του διαδρόμου του κλιμακοστασίου. Το (Ι1) διαμέρισμα αποτελείται από (2) υπνοδωματία, σαλοτραπεζαρία, γραφείο, μαγειρείο, λουτροαποχωρητήριο, άλλο λουτροαποχωρητήριο, χωλλ, διάδρομο και με δύο εξώστες ένα στην οδό Σπ. Σπυρίδη και άλλον στον ακάλυπτο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά (146,14), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων της πολυώροφης οικοδμής (399,77) και συνορεύει Βόρεια εν μέρει με την κεντρική είσοδο, πλατύσκαλο κυρίας εισόδου διαδρόμου και κλιμακοστάσιο ορόφου, Δυτικά με κλιμακοστάσιο, Βόρεια με φωταγωγό, Δυτικά με φωταγωγό, Βόρεια με ξένη ιδιοκτησία, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο, Βόρεια με ακάλυπτο χώρο, Ανατολικά με ξένη ιδιοκτησία, Νότια με την οδό Μπασδέκη, Δυτικά με βεράντα και πέραν αυτής με την οδό Σπ. Σπυρίδη, και εν μέρει με την οδό Σπ. Σπυρίδη. Αναφέρεται ότι η παραπάνω ιδιοκτησία θα έχει την αποκλειστική χρήση ολόκληρου του ακάλυπτου χώρου και δεν θα έχει δικαίωμα χρήσης στο δώμα της πο-

λυώροφης οικοδομής τόσο αυτή όσο και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι αυτής και ότι σε περίπτωση που θα θελήσουν να κατασκευάσουν γκαράζ θα έχει το δικαίωμα αυτή σύμφωνα με τους όρους και δεσμεύσεις που αναφέρονται στην υπ’ αριθμόν 23.165/1986 πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού Πολυκατοικίας. Τα παραπάνω ακίνητα είναι κτισμένα σε πολυώροφη οικοδομή η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο μέτρων τετραγ. (178,20) και η οποία βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Σπ. Σπυρίδη αρ. 244 και Μπασδέκη. 3) Το (50%) εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου που έχει έκταση μέτρ. τετραγ. (100,00) βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης του Βόλου, του ομωνύμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου στη θέση “Δρακυές” στη διασταύρωσή της με την οδό Παπαϊωάννου, στο οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό (972) που περιβάλλεται από τις οδούς Μπασδέκη - Σπ. Σπυρίδη - Μαβίλη και Κυριαζή, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και συνορεύει Νοτιοδυτικά με την οδό Μπασδέκη, ιδιοκτησία Κων/νου Βραχνιά, Βορειοανατολικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Ιωάννη Ρούμπου και Νοτιοανατολικά με πρώην ιδιοκτησία Ιωάννη Ρούμπου και ήδη με οδό Παπαϊωάννου πλάτους (5,50) μέτρων, το παραπάνω οι-

κόπεδο είναι ήδη οριοθετημένο και περιφραγμένο από του έτους 1990. Τιμή πρώτης προσφοράς για το πρώτο (1ο) ακίνητο ευρώ (10.000,00). Τιμή πρώτης προσφοράς για το δεύτερο (1ο) ακίνητο ευρώ (120.000,00). Τιμή πρώτης προσφοράς για το τρίτο (3ο) ακίνητο ευρώ (26.000,00) ως προς το (50%) εξ αδιαιρέτου του ακινήτου. Στο πρώτο (1ο) ακίνητο υπάρχουν δύο (2) προσημειώσεις υπέρ της “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.” . Ο πλειστηριασμός αυτός θα διενεργηθεί με την υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών που κατατίθενται μαζί με την εγγύηση στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο είτε στο γραφείο του την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του πλειστηριασμού κατά τις ώρες 9 π.μ. έως 14 μ.μ. της ιδίας ημέρας, είτε την ημέρα του πλειστηριασμού στον τόπο διενέργειάς του από τις 16.00 έως και 17.00 και στη συνέχεια μετά την αποσφράγισή των με διαδοχικές προφορικές προσφορές και εν γένει διαδικασία του πλειστηριασμού θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3714/2008 και τις γενικές διατάξεις για τον πλειστηριασμό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Έγινε στο Βόλο, στις δύο (2) του μηνός Ιουλίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010) έτους. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ

¡›ÎË ™·Ì·Ú¿ - §˘Ì¤ÚË √ ÈÎÚfi˜ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÌË “ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı¤ÓÙÔ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘” Από στόμα σε στόμα, από τηλέφωνο σε τηλέφωνο, αστραπιαία, μάθαμε όλες, χωρίς καμία να το πιστεύει στην αρχή, ότι η Νίκη η Σαμαρά, η δικιά μας Νίκη, πέθανε. Όλες οι φίλες της, όλες οι οδηγοί, όλες όσες είχαμε γνωρίσει, αγαπήσει και ζήσει αυτή τη σπάνια προσωπικότητα, ήτανε φυσικό ν’ αρνιόμαστε την παραδοχή του θανάτου, για μια γυναίκα τόσο νέα στην πραγματικότητά της, τόσο δημιουργική, τόσο εμπνευσμένη και δυνατή. Το θάνατο για τη Νίκη, τον θεωρήσαμε άδικα πρόωρο - και ας ακούγεται αυτό σαν παράλογο - τον βρίσκαμε αταίριαστο στον πληθωρισμό της ζωντάνιας της. Η ηλικία, η αληθινή της Νίκης, δεν υπήρξε ποτέ η ληξιαρχική της ηλικία. Τα νιάτα της τα πραγματικά, ήτανε πάντα ένα βιολογικό χάρισμα από την ζωή για την ζωή της. Και έτσι, η έμπνευση, η φαντασία, τα όνειρά της και ο τρόπος να τα πραγματοποιεί, ανάβλυζαν από μια νεανική διάθεση, ακούραστη και δυνατή. Η αγάπη της για τον Οδηγισμό, για την Ιδέα του, γεννούσε ελπίδες για όλα τα παιδιά, χάριζε έμπνευση και όνειρα για σοβαρή δράση. Και σε καιρούς τραγικά δύσκολους, η Νίκη καλλιεργούσε φυτώρια χαράς, αδελφοσύνης, προσφοράς, εθελοντισμού και πλήθος άλλων ικανοτήτων, που ίσως μόνο ένα μαγικό παιχνίδι, μπορούσε να μας χαρίσει. Βέβαια η ξεχωριστή φύση του χαρακτήρα της με τη σοβαρότητά του ως προς τις ευθύνες που αναλάμβανε, την ευρηματικότητά της ως προς τους τρόπους που επινοούσε για την ολοκλήρωση κάθε δουλειάς και ιδιαίτερα το κέφι της που και τα δύσκολα τα μετάλλασσε σε εύκολα, όλα αυτά και χίλια άλλα, υπήρξαν αρετές πολύ μεγάλες. Και η μεγαλύτερη; Η πίστη της στις αξίες που βοηθάνε τον άνθρωπο, να είναι άνθρωπος. “Ως χαρίεν έστ άνθρωπος όταν άνθρωπος η” , κατά τον Μένανδρο τον Κηφισέα. Παρ’ όλη την ανοδική πορεία της στην Οδηγική κλίμακα, δεν έπαψε ποτέ να είναι ένα απλό παιδί που με τον ενθουσιασμό του και την ειλικρίνειά του, έπαιζε στο παγκόσμιο παιχνίδι του Οδηγισμού, για έναν καλύτερο κόσμο, για όλα τα παιδιά της γης. Από την αξέχαστη Ισμήνη Ψυχούλη που ήρθε στο Βόλο από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου όπου η ίδια ήτανε Οδηγός εκεί, προτωάκουσε η Νίκη για τον Οδηγισμό. Και το θαύμα έγινε. Η φλογίτσα της Ιδέας άναψε και στην δική της καρδιά. Το 1938 η Νίκη πρώτη και λίγες φίλες της, πολύ νεαρά κορίτσια, μαθήτριες όλες, φτιάξανε την πρώτη Οδηγική Ομάδα. Στο βιβλίο της “Πενήντα Αληθινές Ιστορίες” , απλά και χαριτωμένα ζωντανεύει πρόσωπα και πραγματικότητες ολόκληρης εποχής του Βολιώτικου Οδηγισμού. Και τώρα πρόσφατα, το 2008, το Τοπικό Τμήμα Βόλου, ολοκλήρωσε και κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό βιβλίο για τα 70 χρόνια δράσης και κοινωνικής προσφοράς του Οδηγισμού του Βόλου. Βέβαια, όλος αυτός ο πλούτος της εθελοντικής δράσης κατορθώθηκε από την συλλογική δραστηριότητα όλων των Οδηγών. Αλλά ο κεντρικός άξονας, η αρχική σύλληψη της Ιδέας και πολλή δουλειά, ανήκουν στην Νίκη. Χωρίς αυτό να μειώνει ούτε στο ελάχιστο τις προσπάθειες και τον τεράστιο κόπο των στελεχών και των Οδηγών που κινητοποιήθηκαν σαν μελίσσι σωστό και πρόσφεραν ένα τέτοιο ανεκτίμητο έργο στην πόλη μας: “1938 - 2008 - 70 χρόνια δράσης και προσφοράς”. Όμως την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010, ώρα 6 μ.μ. στον Άγιο Κωνσταντίνο, αποχαιρετήσαμε τη Νίκη μας. Είχε προλάβει και είχε χαρεί μαζί με όλη την οικογένειά της, το γάμο της εγγονής της Βικτώριας, στην Κύπρο. Και στην επιστροφή της στην Αθήνα, ξαφνικά έφυγε. Στην εκκλησία ακούστηκαν λόγοι αγάπης και εκτίμησης από φίλες και συνεργάτες. Μίλησαν πρώτος ο Δήμαρχος κ. Βούλγαρης, η κ. Λένα Λεβίδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΟ, η κ. Μαρία Παπαθανασίου, υπεύθυνη Ομάδας Συνεργασίας Βόλου, η κ. Κατερίνα Τριανταφύλλου, πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου ΣΕΟ, η κ. Βανέζη Ελένη μέλος ΣΕΟ, η κ. Βικτωρία Παπαγιάννη, εγγονή της Νίκης. Κοινός παρονομαστής όλων η αληθινή λύπη για το χαμό της. Στην ταφή της, όλες μαζί της τραγούδησαν ένα Οδηγικό τραγούδι που αγαπούσε και κάποτε σε άσχετο χρόνο μας το είχε γελαστά ζητήσει γι’ αυτή την ώρα: “... Πάντα ψηλά να κοιτάζεις...” . Ίσως από ψηλά, η όμορφη ψυχή της να μας άκουγε! Η Οδηγός, η φίλη της Μαρία Πιτούλη

™øª∞ ∂§§∏¡π∫√À √¢∏°π™ª√À æ∏ºπ™ª∞ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, με λύπη πληροφορήθηκε την απώλεια της

¡π∫∏™ ™∞ª∞ƒ∞ ιστορικού Στελέχους και τέως Μέλους του Δ.Σ., στη συνεδρίαση της 27/6/2010 αποφάσισε ομόφωνα: 1) Να εκπροσωπηθεί στη νεκρώσιμο ακολουθία και να εκφωνηθεί επικήδειος. 2) Το πρόγραμμα 2011 των Ομάδων Συνεργασίας του Σ.Ε.Ο. να αφιερωθεί στη μνήμη της. 3) Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον ημερήσιο και τοπικό Τύπο. Αθήνα 27 Ιουνίου 2010 Η Πρόεδρος και τα Μέλη Δ.Σ. του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού


32

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

∏ ∞Á¿Ë Ó· Â›Ó·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ - ∏ ·Á¿Ë Ì·˜ Ó·’ Ó·È Ù¤ÏÂÈ·. ¡ ·ÔÛÙÚÂÊfiÌ·ÛÙ ÙÔ Î·Îfi Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ Î·Ïfi. ¡· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÙË ÛÙÔÚÁ‹ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁηÈ̤ÓÔ˘˜. ¡· ·Á·¿Ì ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯fiÌ·ÛÙ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ∫·È Ì ·Á¿Ë Ó· ˙ËÙԇ̠ÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÔÚı‹ ›ÛÙË. “∞Á¿ËÛ ÎÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ Ô›ËÛ” (πÂÚfi˜ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜) “∏ ·Á¿Ë Ô˘‰¤ÔÙ ÂÎ›ÙÂÈ - ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Í›· Ù˘” (∞. ¶·‡ÏÔ˜) ∞fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÔÛÙÔÏÈÎfi ·Ó¿ÁÓˆÛÌ· (ƒøª. πμ’ 614), Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì 2-3 ÛÙ›¯Ô˘˜, Ô˘ ¿ÏÈ Ô ·. ¶·‡ÏÔ˜ Ì·˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Á¿˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜, ÛÙ· ÓÂÔÂÏÏËÓÈο: “∏ ·Á¿Ë Û·˜ ·˜ Â›Ó·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜. ¡· ·ÔÛÙÚ¤ÊÂÛÙ ÙÔ Î·Îfi Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔÈ ÛÙÔ ·Á·ıfiÓ. ¡· ‰Â›¯ÓÂÙ Ì ÛÙÔÚÁ‹ ÙËÓ ·Á¿Ë Û·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜. ¡· Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÛÙ ÔÈÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÎÙ›ÌËÛË ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ªËÓ Â›ÛÙ ÔÎÓËÚÔ› Û fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÙ ˙‹ÏÔ, Ó· ¤¯ÂÙ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, Ó· ˘ËÚÂÙ›Ù ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ. ∏ ÂÏ›‰· Ó· Û·˜ ‰›ÓÂÈ ¯·Ú¿. ¡· ¤¯ÂÙ ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÙȘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜. ¡· ÂÈ̤ÓÂÙ ÛÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹. ¡· ‚ÔËı¿Ù ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó¿ÁÎË Î·È Ó· ÂȉÈÒÎÂÙ ӷ ÊÈÏÔÍÂÓ›Ù ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜. ¡· ÚÔÛ‡¯ÂÛÙ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÒÓ Û·˜, Ó· ˙Ëٿ٠ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È fi¯È Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÚȤÛÙ” (ƒøª. πμ’ 9-14). ŸÏ· Ô ·. ¶·‡ÏÔ˜ Ù· Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙËÓ ·Á¿Ë! √ £Âfi˜ Â›Ó·È ·Á¿Ë! ∫·È ηÚfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜: “∂›Ó·È Ë ·Á¿-

Ë, Ë ¯·Ú¿, Ë ÂÈÚ‹ÓË, Ë Ì·ÎÚÔı˘Ì›·, Ë Î·ÏÔÛ‡ÓË, Ë ·Á·ıfiÙËÙ·, Ë ›ÛÙË, Ë Ú·fiÙËÙ·, Ë ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ·” . ∫·È ·Ú·ÙËÚ›: “Δ›ÔÙ· ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ∫·È fiÛÔÈ ÙËÚÔ‡Ó ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ” ! ∂¿Ó Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÂÈı˘ÌÔ‡Û Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ “ηÏÔ‡˜ Î·È ·Á·ıÔ‡˜” Ôϛٷ˜ (fiˆ˜ Ë ·Ú¯·›· ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ) ı· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙÔ Ì ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Ô ·fiÛÙÔÏÔ˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ËÌÒÓ (ÎÏËÚÈÎÒÓ-Ï·˚ÎÒÓ) Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ! ΔÔ Ï·˚Îfi ΋ڢÁÌ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÏÔ‡˜ “ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ¿˜” ÁÈ· Ó· ÂȉڿÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜! ™ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÚÒÙ· ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ¿Û˘ ËÏÈΛ·˜ (°∞§∞Δ∞™. ∂’ 22-23). Ÿ,ÙÈ ˆÚ·›Ô Î·È ˆÊ¤ÏÈÌÔ, Ì·˜ › ÂÚ› ·ÚÂÙ‹˜ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÛÙ· “∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·” ÙÔ˘ (ÙÔ ÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ∏ıÈ΋˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ›) Ì ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ·, Ô ÈÂÚfi˜ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜, Ì·˜ ÙÔ Â› Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ·: “∞Á¿ËÛÂ Î·È fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ Ô›ËÛÂ!” Ì·˜ ϤÁÂÈ. ŸÙ·Ó ÂÌÊÔÚÂ›Û·È ·fi ÙÔ ·ÁÓfi ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ·Á¿˘, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‰È·Ú¿ÍÂȘ οÔÈÔ ·Ó‹ıÈÎÔ, ¿‰ÈÎÔ Î·È ‚Ï·‚ÂÚfi ¤ÚÁÔ ‹ Ó· ÂȘ οÔÈÔ ¿ÚÂÔ ÏfiÁÔ. °È·Ù› Â›Û·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∫·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÛÊ¿ÏÏÂȘ! °È’ ·˘Ùfi Ú·ÁÌ·ÙÈο, Ë ÂÏ›‰· Ì·˜ ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ¯·Ú¿. ¡· ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÙȘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜. ¡· ÂÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ Î·È Ó· ‚ÔËı¿ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó¿ÁÎË! ¶¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ı˘Ì‹ıËη οÔÈ· ‡ÛÙÔ¯Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË, ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” Γηροκομείου 59 - τ.κ. 385 00 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ.: 24210 78910, 78920, FAX: 24210 78917 Email: giro2007@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ: Τοπάλη 66-Αλεξάνδρας ΤΗΛ.: 24210 33020

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Στο Ίδρυμα “Γηροκομείον” Βόλου προσέφεραν: 1) Ανώνυμη εκατό ευρώ εις μνήμην της μητέρας της. (759) 100Ε. 2) Ανώνυμη είκοσι ευρώ. (760) ...............................................20Ε. 3) Ανώνυμος εκατό ευρώ. (764) ...........................................100Ε. 4) Ανώνυμη εκατό ευρώ. (768) .............................................100Ε. 5) Η κ. Ελένη Σούπα προσέφερε τον απογευματινό καφέ, τρόφιμα και ρουχισμό εις μνήμην Σάββα και Αναστασίας Νταλίκα. (344). 6) Η κ. Χρυσάνθη Τουρναβίτου προσέφερε ρουχισμό εις μνήμην της μητρός της Ελισάβετ (347). 7) Η κ. Καίτη Ταλιαδούρου προσέφερε φάρμακα εις μνήμην του συζύγου της Νικολάου Ταλιαδούρου. (348). 8) Η κ. Χρυσούλα Κουκουβίνου, προσέφερε φάρμακα εις μνήμην συζύγου Ιωάννη. (351). 9) Ανώνυμοι προσέφεραν διάφορα είδη: (340, 341, 342, 343, 345, 346, 349, 350, 352). Οι ηλικιωμένοι, το προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ευχαριστούν όλους θερμά. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Ταμίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΖΑΒΑΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

‰ÂÓ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ÃÚÈÛÙfi. °ÂÓÓ‹ıËΠÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‡. ŸÌˆ˜ ›¯Â ¢·›ÛıËÙË Î·Ú‰È¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ: “ΔfiÙ ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ηٿ ¿ÚÈÛÙÔ ÙÚfiÔ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙȘ ·Ú·ÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Â¿Ó ·˘ÙfiÎÏËÙÔ˜ ‚ÔËı¿˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙȘ ηΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ” (π™√∫ƒ∞Δ√À™ ¶ƒ√™ ¢∏ª√¡π∫√¡ ¶∞ƒ∞π¡∂™∂π™). ∫¿ÙÈ ‹ıÂÏ· Ó· ˆ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ. ¡· ÙÔ˘˜ ·Á·¿ÌÂ; Ó· ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡ÌÂ; Ó· ›̷ÛÙ ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜; ÿÛˆ˜ Ó· ·ÚÂÍËÁËıÒ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∫È fï˜ ı· ÙÔ ˆ ı·ÚÚÂÙ¿, Ó·È, Ó· ÙÔ˘˜ ·Á·Ô‡ÌÂ! •¤Úˆ ˆ˜ ¤¯ÂÙ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Û·˜. ΔÈ Ì·˜ ϤÁÂÈ Û¯ÂÙÈο Ë °Ú·Ê‹: 1. ∞ÈÚÂÙÈÎfiÓ ¿ÓıÚˆÔÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÒÙË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÓÔ˘ıÂÛ›·˜, “·Ú·ÈÙÔ‡ (Ó· ÙÔÓ ÂÁηٷÏ›ÂȘ)” (¶Δ. °’ 10). ¡·È, ¤Î·Ó˜ fï˜ ÙȘ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ÛÔ˘; 2. “∂¿Ó ηÓ›˜ Û·˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· (ÙËÓ ˘ÁÈ·›ÓÔ˘Û·, ÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË) ÌË ÙÔÓ ‰¤¯ÂÛÙ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙ¿ÙÂ. ¢ÈfiÙÈ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙ¿ ·Ô‚·›ÓÂÈ Û˘Ì̤ÙÔ¯Ô˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÔÓËÚ›·˜ (μ’ πø∞¡. ∞’ 10). ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ̷˜, ÁÈ· Ó· Û¯ÂÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚıfi‰ÔÍÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi„ˆÓ. √ÚıÒ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› ÙÔ˘˜: √ ª. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÂÍÔÚ›ÛÙËÎÂ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒıËΠ̠ÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ‰È·Ù·Á‹, Ó· Â¤ÏıÂÈ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÔÌfiÓÔÈ· ÌÂٷ͇ ÔÚıÔ‰fiÍˆÓ Î·È ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ! ŸÌˆ˜ ÌÔÚԇ̠¤ÛÙˆ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÎfiÌË; ¡ÔÌ›˙ˆ fi¯È!

π√À§π√™ ¶Ò˜ Ó· ÓÔ˘ıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÈÚÂÙÈÎfi Î·È ÁÂÓÈο ÙÔÓ ÔϤÌÈÔ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Á¿Ë, ·Ó ‰ÂÓ ÂÌÊÔÚԇ̷ÛÙ ·fi ·Á¿Ë ÁÈ’ ·˘Ùfi! ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÓÔ˘ıÂÛ›· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ηٿÓÙËÛ “‰È¿ ÙÔ ÏËı˘Óı‹Ó·È ÙËÓ ·ÓÔÌ›·Ó Ô˘ „‡ÁÂÈ Ë ·Á¿Ë ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ” ›‰Ô˜ Û¿ÓÈÔ! ¢ÈfiÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ “„‡ÁÂÈ, ÎÚ‡ˆÛÂ Ë ·Á¿Ë” ! ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· ‰È·Îfi„Ô˘Ì οı ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì οı ÔϤÌÈÔ Ù˘ ›ÛÙ¤ˆ˜ Ì·˜, ¿ÏÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·fi Ì›ÛÔ˜, Ô‡Ù ·fi ·‰È·ÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ·fi ·Á¿Ë, ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ¤Ó· ÛÔÊfi ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ̤ÛÔ. ÿÛˆ˜ Î·È Ì ÙË ıÂÚÌ‹ ÚÔÛ¢¯‹ Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘, ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÚıfi‰ÔÍË ›ÛÙË! ΔÈ ı· οӷÌ ·Ó ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Ôχ ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜; ∞˘Ùfi ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó, Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·. ¶·‡ÏÔ˘ Î·È ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ, Ô˘ ‰È¤ÎÔ„·Ó οı ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ·ÈÌÔÌ›ÎÙË ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘˜; “™·˜ ¤ÁÚ·Ê· Ó· ÌËÓ ÙÔÓ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÂÛı” ÙÔ˘˜ ϤÁÂÈ (∞’ ∫√ƒπ¡£. ∂’ 11). √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÌÂÙ·ÓfiËÛ ÌÂÙ¿ Î·È ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔ˘˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ¿ÏÈ: “¶Ú¤ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÛÂȘ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÙ ¯¿ÚË Î·È Û˘ÁÁÓÒÌË Î·È Ó· ÙÔÓ ·ÚËÁÔÚ‹ÛÂÙ” ÙÔ˘˜ ÁÚ¿ÊÂÈ (μ’ ∫√ƒπ¡£. μ’ 7). ∫·È ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ·˘Ù‹˜ Ô ·fiÛÙÔÏÔ˜ ı· ÂÈ: “¡· ‡¯ÂÛı ÁÈ· ëΛÓÔ˘˜ ·ÎfiÌË Ô˘ Û·˜ ηٷ‰ÈÒÎÔ˘Ó, Ó· ‡¯ÂÛıÂ Î·È Ó· ϤÙ ηϿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚȤÛÙ” ! (ƒøª. πμ’ 14). ∞Á·‹Û·Ù ʛÏÔÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Û·˜. ∞Á·‹Û·ÙÂ, fiˆ˜ ϤÁÂÈ Î·È Ô πÂÚfi˜ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜. ∞Á·‹Û·ÙÂ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÛÊ¿ÏÏÂÙ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜! ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ¶∂¡£√À™ Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, αδελφού και θείου

∞°°∂§√À °∂øƒ. Δ™π¡Δ™π¡∏

4

∞Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ú¯ÈÂ. ∫Ú‹Ù˘, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “∏ ‚·ÛÈÏ›· ÙˆÓ Ô˘Ú·ÓÒÓ ‚È¿˙ÂÙ·È, Î·È ‚È·ÛÙ·› ·Ú¿˙Ô˘ÛÈÓ ·˘Ù‹Ó” (ª·Ùı. È·’ 12). Όλα τα καλά αποκτώνται με κόπους, έλεγαν οι αρχαίοι. Και την βασιλείαν του Θεού, που είναι το μέγιστον και ανεκτίμητον αγαθόν, δεν είναι δυνατόν να την κερδήση με άλλον τρόπον ο άνθρωπος, παρά με δραστηρίαν απόφασιν και προσπάθειαν. Είναι ανάγκη να βιάζωμεν τον εαυτόν μας. Πρέπει να αντισταθώμεν εις την δύναμιν του κακού, που ζητεί να μας υποτάξη. Πρέπει να λάβωμεν τα μέτρα μας, διά να μη επηρεαζώμεθα από ιδέας ψευδείς και από τα κακά παραδείγματα. Πρέπει να αγωνιζώμεθα διά να προοδεύωμεν πάντοτε εις έργα αρετής, εις ανωτέρους βαθμούς ταπεινοφροσύνης και πίστεως και υπομονής και αγάπης. Η χριστιανική ζωή είναι αγών συνεχής και αδιάκοπος που δεν σταματά ποτέ. Εάν διά τας κοσμικάς υποθέσεις και τας ανάγκας τας υλικάς και την επιμέλειαν της υγείας και την ασφάλειαν και ελευθερίαν του Έθνους απαιτούνται προσπάθειαι κοπιώδεις, παρόμοιον κόπον χρειάζεται και ο βίος της αρετής. Πρέπει να βιαζώμεθα και να βιάζωμεν τον εαυτόν μας εις το καλόν, διά να έχωμεν βραβείον αιώνιον την βασιλείαν των ουρανών.

KH¢EIE™ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

∞£∞¡∞™π√ Δ™√À∫∞§∏

Ετών 53 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 4 Ιουλίου και ώρα 12.30 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Στουρνάρα 10 στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. Βόλος 4 Ιουλίου 2010 Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα παιδιά: Ελένη, Σταυρούλα Τα αδέλφια: Αποστόλης-Ευδοξία Τσουκάλη, Βασιλική Τσουκάλη, Γεώργιος Μωραΐτης, Ανδρομάχη-Πέτρος Μιχαήλ, Απόστολος-Θάλεια Μωραΐτη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην “ΑΡΓΩ” στον Τσάλαβο στα Αϊβαλιώτικα.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

¡π∫√§∞√ ∫∞¡Δ√§∞

Ετών 79 κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 4 Ιουλίου και ώρα 11.30 π.μ. από το σπίτι μας Ν. Δέλτα ΟΣΕ και στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Νέα Ιωνία 4 Ιουλίου 2010 Η σύζυγος: Γεωργία Τα παιδιά: Νέστορας - Αγγελική, Απόστολος - Μαρία, Δημήτριος Ελευθερία Τα εγγόνια: Νικόλαος, Γεωργία, Θοδωρής, Μάριος, Νικόλαος, Δέσποινα, Σιμώνη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 4 Ιουλίου 2010

Η σύζυγος: Ασημίνα Τα αδέλφια: Παρασκευή χα Μιχ. Τσιντσίνη, Δήμητρα Κοντοβά, Μαίρη και Λεωνίδας Ζημιανίτης, Αποστολία Κοντοβά Τα ανίψια: Γεώργιος Τσιντσίνης, Εμμανουήλ και Άννα Τσιντσίνη, Παναγιώτης και Ευσταθία Τσιντσίνη, Μάρθα και Ευάγγελος Ρασβάνης, Ηλίας και Βασιλική Ζημιανίτη, Κωνσταντίνος Ζημιανίτης

∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶ƒ√™Δ∞™π∞™ ∫∞π ∞¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ∞¡∞¶∏ƒø¡ ¶∞π¢ø¡ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ μ√§√À

Παιδόπολη Αγριάς Τ.Κ. 37300 Τηλ. & Fax: 2428097030 Τηλ.: 2428097098 email: elepap_vol@hotmail.com

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Στην ΕΛΕΠΑΠ Βόλου στη μνήμη Ανθούλας Μανιώτη προσέφεραν τα αδέλφια της το ποσό των 300 Ε. Η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή της ΕΛΕΠΑΠ Βόλου, τους ευχαριστεί θερμά. Η Πρόεδρος Η Γραμματέας Ε. Μαργαρίτη - Παπανδρέου Μ. Παπαρήγα

¢øƒ∂∂™ - Στη μνήμη Ανθούλας Μανιώτη, τα αδέλφια της προσέφεραν στη ΦΛΟΓΑ 200 Ε. - Η Σχολή Χορού Dream Dance της κ. Άννας Κίτσου, προσέφερε από την θερινή της παράσταση στο Θέατρο Ν. Ιωνίας στις 24-6-2010, ένα χρηματικό ποσό στη ΦΛΟΓΑ. Επικοινωνία με ΦΛΟΓΑ - Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Καρκίνο, Κονταράτου - Αφήσου 6 Βόλος, 24210-24628 κιν.: 6977001396.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∂À∞°°∂§√ ∞¡¢. º√ƒ√À§∏

Ετών 82 κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 4 Ιουλίου και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ανακασιάς. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.00 Π.Μ. Ανακασιά 4 Ιουλίου 2010 Η σύζυγος: Παρασκευή Τα παιδιά: Αθηνά Φορούλη, Άννα Φορούλη - Γεώργιος Καρνομουράκης Τα εγγόνια: Ελισάβετ, Ευαγγελία, Ανίνα, Γιάννης Τα αδέλφια: Ελένη Δημ. Θωμαΐδου, Μαίρη - Ιωάννης Βαρδούλης, Αλέξανδρος - Αιμιλία Τριανταφύλλου Τα ανίψια: Ανδρέας, Αντώνης Φορούλης Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Έκβους” . ΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ.


KYPIAKH 4 IOYยงIOY 2010

33


34

KYƒπ∞∫∏ 4 I√À§π√À 2010

¢IEY£YN™H ™YNTA•H™: E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY, Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

Δ∞¶∂π¡ø™∂ Δ∏¡ ∞ƒ°∂¡Δπ¡∏ ™À¡Δƒπμ√¡Δ∞™ Δ∏¡ ª∂ 4-0 ∫∞𠶃√∫ƒπ£∏∫∂ ™Δ√À™ “4” Δ√À ª√À¡Δπ∞§

√Àƒ√À°√À∞∏

™Ô˘¿Ú˜: ‰ÂÓ Â›¯· ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ∏ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ §Ô˘›˜ ™Ô˘¿Ú˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ¿Óˆ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ 120’ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜°Î¿Ó·˜ Î·È ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ °Î›·Ó Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ‹‰Ë ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÕÁÈ·Í ˘Âڷ̇ÓıËΠ¿ÓÙˆ˜ Ù˘ ·fiÊ·Û‹˜ ÙÔ˘. “ÕÍÈ˙Â Ë ·Ô‚ÔÏ‹, ηıÒ˜ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘. ∂›Ì·È Ôχ ‹ÚÂÌÔ˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™Ô˘¿Ú˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ºÔÚÏ¿Ó ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ì ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÔ˘. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Ì ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙË °Î¿Ó·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ͤڷÌ ˆ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο. ∂›Ó·È Îڛ̷ Ô˘ ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô ™Ô˘¿Ú˜. ∞ÓÙ› Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ ¤ÛˆÛ ¤Ó· ÁÎÔÏ, ¤ÛˆÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÂÌ¿˜”. ÷̤ӷ Ù· ›¯Â Ô ŸÛÎ·Ú Δ·Ì¿ Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Ó›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜ ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ Â› Ù˘ °Î¿Ó·˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ “ÛÂϤÛÙ”, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·›ÛÙ¢ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ - Û ÂͤÏÈÍË ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ 19Ô˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¤ÎÏËÍ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο (·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÙËÓ ΔÚ›ÙË, 6/7) Î·È ‚ϤÂÈ... ÙÂÏÈÎfi. “¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· ˆ. ∞˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ¿ÍÈ˙·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο. ¢ÂÓ ·›Í·Ì ηϿ, fï˜, ı· ‹Ù·Ó ¿‰ÈÎÔ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙԇ̠ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ. √È ‰ÂÛÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ Ôχ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÙ‡¯·Ì”, ›Â Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “ΔÒÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fi¯È ÁÈ· Ôχ, ηıÒ˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì” .

ƒ¿ÁÈ‚·Ù˜: ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ª∂ Ê·ÓÂÚ‹ ÙË ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ· ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ °Î¿Ó·˜, ª›ÏÔ‚·Ó ƒ¿ÁÈ‚·Ù˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë Î·È ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·Ó˘„ÒÛÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔ˘˜ §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›¯·Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ì·˜, fï˜, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· ˆ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ”, ‰‹ÏˆÛ ·Ú¯Èο Ô ƒ¿ÁÈ‚·Ù˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∂›¯·Ì ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ·Ó ηٷʤÚÓ·Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, ı· ˙Ô‡Û·Ì ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ, fï˜, ı¤Ïˆ Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë. ◊Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·Ù˜ ÁÈ· Ì·˜ ÁÈ·Ù› Î·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ›¯·Ì ·›ÍÂÈ 120 ÏÂÙ¿ (ÛËÌ. Ì ÙȘ ∏¶∞) Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ›¯·Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο Ì ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ. ∏ ∞ÊÚÈ΋ Ì·˜ ÂÓ¤Ó¢ÛÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÙ‡¯·ÌÂ. ŒÙÛÈ Â›Ó·È Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, η̛· ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ fiˆ˜ ÂÌ›˜. ∏ Ù‡¯Ë ‹ıÂÏ ÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë” .

£Ú›·Ì‚Ô˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ∏

°ÂÚÌ·Ó›· Ù·›ӈÛ ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ì 4-0 Î·È ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο, ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙË ¡. ∞ÊÚÈ΋. √ ΔfiÌ·˜ ª›ÏÂÚ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÏÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, ηıÒ˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÁÂÓÈο ‹Ù·Ó Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜.

√ ̤ÛÔ˜ Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ fï˜ ¯¿ÓÂÈ ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi, ηıÒ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ οÚÙ˜, ÂÓÒ Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ, ÂÓÒ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. º˘ÛÈο Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ ¤¯ÂÈ Î·È Ô ª›ÚÔÛÏ·‚ ∫Ïfi˙ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ηıÒ˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 2Ô Î·È ÙÔ 4Ô ÛÙÔ Ì·Ù˜, ÂÓÒ ϤÔÓ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÂÎfiÚ. Œ¯ÂÈ ϤÔÓ 14 ÁÎÔÏ Û ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ °ÎÂÚÙ ª›ÏÂÚ ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË, ÂÓÒ ·¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ¤Ó· ·fi ÙÔÓ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ì 15. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÍÂΛÓËÌ· ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ¤Î·Ó·Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ì ÙÔÓ ΔfiÌ·˜ ª›ÏÂÚ ÛÙÔ 3’. √ ª¿ÛÙÈ·Ó ™‚¿ÈÓÛÙ·˚ÁÎÂÚ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ô ΔfiÌ·˜

ª›ÏÂÚ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ∏ ¿Ì˘Ó·... È¿ÛÙËΠÛÙÔÓ ‡ÓÔ, ÂÓÒ Î·È Ô ™¤Ú¯ÈÔ ƒÔ̤ÚÔ Â›¯Â η΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ. √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ‹Ù·Ó ΢ڛ·Ú¯ÔÈ ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·Ú·ÓÙfiÓ· ηٿÊÂÚ ӷ οÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Û¯ÂÙÈο ηϋ ÂÈıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ 22’, ·ÏÏ¿ Ô ¡fiÈÂÚ ‚Á‹ÎÂ Î·È ÌÏfiηÚ ÙËÓ Ì¿Ï· ÚÔ ÙÔ˘ Δ¤‚˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ Î¿ıÂÙË Ì·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ª¤ÛÈ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÛË ÛÙÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ù‹ ÁÈ· Ù· “¿ÓÙÛÂÚ” , Ù· ÔÔ›· Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ

ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 24’. √ ΔfiÌ·˜ ª›ÏÂÚ ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ∫Ïfi˙Â, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï¿Û·Ú ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û „ËÏ¿ ¿Ô˘Ù. ΔÔ Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ª¤ÛÈ ÛÙÔ 31’ ‹Ù·Ó ¿ÛÙÔ¯Ô, ÂÓÒ ‰‡Ô ηϤ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·fi ‰ÂÍÈ¿ ›¯·Ó Ô ¡ÙÈ ª·Ú›· ÛÙÔ 33’ Î·È Ô πÁÎÔ˘·˝Ó ÛÙÔ 35’, ·ÏÏ¿ Û ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ÌÏfiηÚÂ Ô ¡fiÈÂÚ. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ›¯·Ó ÙÚ›· ηϿ ÛÔ˘Ù Ì ÙÔ˘˜ ¶ÔÓÙfiÏÛÎÈ, ª›ÏÂÚ Î·È ™‚¿ÈÓÛÙ·˚ÁÎÂÚ, ÂÓÒ Ô ª¤ÛÈ Â›¯Â ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Â›Û˘ ¿ÛÙÔ¯Ô ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ.

∫˘Ú›·Ú¯ÔÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ∏ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ȤÛÂÈ Î·È ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ÌÔӛ̈˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ¤¯·Û ηϋ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ 48’ Ì ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÕÓ¯ÂÏ ¡ÙÈ ª·Ú›· Ó· ÂÚÓ¿ Ï›ÁÔ ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 54’ Ô Δ¤‚˜ ÛÔ‡Ù·Ú ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ë Ì¿Ï· ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÕÚÓ ºÚ›ÓÙÚȯ, ÛÙÔ 62’ Ó¤Ô ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¿ÛÔ˘ Ù˘ ™›ÙÈ ÌÏfiηÚÂ Ô ¡fiÈÂÚ, ÂÓÒ ÛÙÔ 64’ Ô §·Ì ÚfiÏ·‚ Ì ٿÎÏÈÓ ÙÔÓ πÁÎÔ˘·˝Ó. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÁÈ· Ù· “¿ÓÙÛÂÚ” ‹Úı ÛÙÔ 68’ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔÓ ΔfiÌ·˜ ª›ÏÂÚ, Ô Ô-

Ô›Ô˜ ‚ڋΠÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙÔÓ ¶ÔÓÙfiÏÛÎÈ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ¿Û· ÛÙÔÓ ∫Ïfi˙ ÁÈ· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Û ÎÂÓfi Ù¤ÚÌ·. Δ· ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÛÙÔ 74’ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °Èfi·ÎÈÌ §Â‚ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 3-0. √ ª¿ÛÙÈ·Ó ™‚¿ÈÓÛÙ·˚ÁÎÂÚ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ‰ÂÍÈ¿ Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ÕÚÓ ºÚ›ÓÙÚȯ Ô˘ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì Ï·Û¤ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ƒÔ̤ÚÔ. ΔÔ ıÚ›·Ì‚Ô Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ Ô ∫Ïfi˙ Ì ÙÔ ÙÔ ‰¤˘ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÛÙÔ 89’ Ì ÎÔÓÙÈÓfi Ï·Û¤ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ªÂÛÔ‡Ù √˙›Ï ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ÙÔ˘... ÙÔ‡Ì·, ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌfi Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2002 Î·È ÙÔ˘ 2006. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ƒ¿‚Û·Ó πÚÌ¿ÙÔ‚ (√˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó) ∞ƒ°∂¡Δπ¡∏: ƒÔ̤ÚÔ, √ٷ̤ÓÙÈ (70’ ¶·ÛÙfiÚÂ), ¡ÙÂÌÈÙÛ¤ÏȘ, ªÔ˘ÚÓÙ›ÛÔ, äÈÓÛÂ, ª·ÛÙÛÂÚ¿ÓÔ, ª¿ÍÈ ƒÔÓÙÚ›ÁΘ, ¡ÙÈ ª·Ú›· (75’ ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ), ª¤ÛÈ, Δ¤‚˜, ¡ÙÈ ª·Ú›·. °∂ƒª∞¡π∞: ¡fiÈÂÚ, §·Ì, ºÚ›ÓÙÚȯ, ª¤ÚÙÂÛ·ÎÂÚ, ∑ÂÚfiÌ ªfi·ÙÂÓÁÎ (72’ ª¿ÚÛÂÏ °È¿ÓÛÂÓ), ∫ÂÓÙ›Ú· (77’ ∫ÚfiÔ˜), ™‚¿ÈÓÛÙ·˚ÁÎÂÚ, ∂˙›Ï, ΔfiÌ·˜ ª›ÏÂÚ, ¶ÔÓÙfiÏÛÎÈ, ∫Ïfi˙Â.

■ °π∞ Δ√¡ ∞¶√∫§∂π™ª√ Δ∏™ “™∂§∂™∞√” ∞¶√ Δ√ ª√À¡Δπ∞§

∞ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÔÈ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔÈ

ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ·fi ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Â›Ó·È Û‡ÛÛˆÌÔ˜ Ô Δ‡Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ∫·Ê¤ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Ë √ÏÏ·Ó‰›· ¿ÊËÛ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ “ÛÂÏÂÛ¿Ô” Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÎÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. “∏ μÚ·˙ÈÏ›· Û ·ÓÈÎfi, ·ÓÙ›Ô ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋”, “∞ÓÙ›Ô ∫‡ÂÏÏÔ, Á˘Ú›˙Ô˘Ì Û›ÙÈ” Î·È “∏ μÚ·˙ÈÏ›· Û ¤ÓıÔ˜” , Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È „ËÏ¿ Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜. “∏ ÔÚÙÔηϛ Ì˯·Ó‹ η٤ÛÙÚ„ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ “Hexa” (o ¤ÎÙÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜)”, ¤ÁÚ·„ ÙÔ Û¿ÈÙ “Futebolinterior”, ÂÓÒ Ë “Gazeta Esportiva” ÂÈηÏÂ›Ù·È Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∑Ô‡ÏÈÔ ™¤˙·Ú, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ ÙˆÓ √ÏÏ·Ó‰ÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë “Jornal do Brazil” ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ “mea culpa” ÙÔ˘ ÁÎÔÏΛÂÚ Ù˘ “ÛÂÏÂÛ¿Ô” Î·È Ù˘ ÿÓÙÂÚ, ·ÏÏ¿ ÚˆÙ¿ÂÈ: “∫·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ;” Δ¤ÏÔ˜, Ë “Diario di Pernambuco” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ

“Ù· ‰‡Ô Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ ºÂÏ› ª¤ÏÔ, Ô˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË Ó›ÎË Ë √ÏÏ·Ó‰›·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ› ¯Ï¢¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. “μÚ·˙ÈÏ›· 2014”, ‹Ù·Ó Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ “Ole”. “∏ μÚ·˙ÈÏ›· ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÛÙËÓ fiÚÙ·”, ¤ÁÚ·„Â Ë “Clarin” .

ºÂÏ› ª¤ÏÔ: ∑ËÙ¿ˆ Û˘ÁÓÒÌË ¶ÈÎڷ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ÛÙÔ˘˜ “8” ÙÔ˘

ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ºÂÏ› ª¤ÏÔ. √ ̤ÛÔ˜ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÂÍ‹ÁËÛ ٷ ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ë “ÛÂÏÂÛ¿Ô” ·fi ÙÔ˘˜ “ÔÚ¿ÓÈ”, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Î·È ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë. “™ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ, Ô ∑Ô‡ÏÈÔ (™¤˙·Ú) ‹Ù·Ó ›Ûˆ ·fi Â̤ӷ Î·È ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ·Ó Ë Ì¿Ï· ·ÎÔ‡ÌËÛ Û ̤ӷ ‹ Û ÂΛÓÔÓ. ªfiÓÔ ÙÔ Î·Îfi ·›ÛıËÌ· Ó· ‚Ϥˆ ÙË Ì¿Ï· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Ì¤Û·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ, ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì Û ¤Ó·Ó ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ·›ÎÙË, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô (°Ô‡ÛÏÂ˚) ™Ó¿ÈÓÙÂÚ Ó· οÓÂÈ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ·›-

ÎÙ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· Ô˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÂ. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi Ì·ÚοÚÈÛÌ·. ∂ΛÓÔ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ¶¤ Û Â̤ӷ ‹Ù·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ƒfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë ÂÚÌËÓ›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ ÛÎÏËÚ‹. ∂¿Ó ÙÔÓ fiÓÂÛ· Ú·ÁÌ·ÙÈο, ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¤¯È˙ ÛÙÔ Ì·Ù˜. Œ¯ˆ ·ÚÎÂÙ‹ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ Û¿Ûˆ ÙÔ fi‰È. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔÓ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Û οÔÈÔ˜, ˉԇÛÂ Î·È ¤Î·Ó ÙÔ‡Ì˜. ◊ıÂÏ· Ó· ¿Úˆ ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·ÓÙÂ›ıÂÛË” . ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ô ª¤ÏÔ ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÙÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Û·Ó ·˘Ù‹, ‰ÂÓ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÏ˘fiıËÙÔ Ù›ÙÏÔ. ÿÛˆ˜ ·˘Ù¿ Ó·

‹Ù·Ó Ë ÈÔ Âӈ̤ÓË “ÛÂÏÂÛ¿Ô” Ô˘ ›¯·Ì ÔÙ¤ ŸÏÔÈ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Â›¯·Ì ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘ÌÂ. ∑ËÙ¿ˆ Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜. £¤Ï·Ì ӷ ·Ó·‰Âȯıԇ̠ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜. ÿÛˆ˜ ·˘Ù‹ Ó· ‹Ù·Ó Ë ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÌÔ˘, ÂÂȉ‹ Ô‡Ù ÛÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÂÙ‡¯·Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜” . O ºÂÏ› ª¤ÏÔ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ·fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ƒÔÌ›ÓÈÔ Û ÌÔÈÚ·›Ô ·›ÎÙË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ μÚ·˙ÈÏ›·˜, ÂϤˆ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÁÎfiÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÎfiÎÎÈÓ˘ οÚÙ·˜ Ô˘ ·ÓÙ›ÎÚ˘ÛÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰Â¯Ù› “‚ÚÔ¯‹” ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. “ºÂÏ› ª¤ÏÔ, ·fiÊ˘Á ӷ ¤ÚıÂȘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÔ˘ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·”, ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÓ ıÂÚÌÒ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÛÙÔ “Twitter” ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ “ÛÂÏÂÛ¿Ô”. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ ÙˆÓ √ÏÏ·Ó‰ÒÓ, Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ 2002 Ì ÙË μÚ·˙ÈÏ›· Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∑Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ˘ ºÂÏ›Â. ŸÙ·Ó οÓÂÈ ¤ÍÔ‰Ô Ô ∑Ô‡ÏÈÔ Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ ¿ÓÙ·, fï˜ Û ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‹Á·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¿Óˆ ÛÙË Ì¿Ï·” .


KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

35

Δƒ∂π™ ∞∫√ª∏ Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∂™ £∞ ∞¶√∫Δ∏™∂π √ √§Àª¶π∞∫√™ μ.

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Û ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ƒfiÌ· ‹ §¿ÙÛÈÔ. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ‰˘Ó·Ù¿ ÊÈÏÈο ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη (28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘).

ÙÔ μfiÏÔ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó Î·È º·ÎÔ‡ÓÙÔ ¶¤ÚÂ˙ ∫¿ÛÙÚÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û ÂÚÁÔÌÂÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ªÂ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÓÓ¤· Î·È ¤ÂÙ·È Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

∞‡ÚÈÔ Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù˘ ¶∞∂

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‚ÚÂı› Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú ‚·Ó›Ù˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÏËı› Ó· χÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ó·˙ËÙ¿ ¤Ó·Ó ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ηıÒ˜ Ô ºÒÙ˘ ∫ËÔ˘Úfi˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÁÎÔÏΛÂÚ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰ÂÓ ÚÔÔÓÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ∂›Û˘, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË Î˘ÓËÁfi ÂÚÈÔ¯‹˜, Èı·Ófiٷٷ ·fi ÙËÓ Í¤ÓË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Î·È ‹‰Ë ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÈÎÙÒÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤ÌÂÈÚÔÈ ÂÈıÂÙÈÎÔ›, ÔÈ ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó, ∏ Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘, §ÂˆÓ›‰·˜ ∫· Ì¿Óٷ˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÏÈ¿ Áη˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ó·ÚÔ› ∞Ó -

‰Ú¤·˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ∑·¯·Ú¿Î˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ Î·È ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÚÔÔÓ›ٷÈ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ¡ÙÔÌ·ÁÎfiÈ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¤ÏËÍ ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Èı·Ófiٷٷ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Û ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô √º∏ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ∫ÚÔ¿ÙË ÂÈıÂÙÈÎfi, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ˘ÛÙ› ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ı· ·Ú·-

Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ηıÒ˜ ‰·ÓÂÈÎÔ› ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ªÈ¯¿Ï˘, ∫‡‰ˆÓ ∫·ÚÏfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ π·Îˆ‚¿Î˘, μ·Û›Ï˘ §ÈfiÏÈÔ˜ Î·È ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞Ó‰Ú›ÎÔ˜.

∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ªÂ ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ë ÚÔfiÓËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∂∞∫. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË fiÚÂÍË ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 13 πÔ˘Ï›Ô˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ ÛÙȘ 14/7 Ë ÔÌ¿‰· ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ, fiÔ˘ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ̤¯ÚÈ ÙȘ 23 πÔ˘Ï›Ô˘.

™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ı˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÎÏÂÈÛı› ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂΛÓÔ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. ∫·ÙfiÈÓ, Ë ÔÌ¿‰· ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ¶Ú·ÓÙ, ÛÙË ‚fiÚÂÈ· πÙ·Ï›·, Û’ ¤Ó· ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ı¤· ÙȘ ÕÏÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ (25 πÔ˘Ï›Ô˘-8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘). ™ÙËÓ πÙ·Ï›· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰˘Ó·Ù¿ ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 28 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ∫ÚÂÌÔÓ¤˙Â, ÂÓÒ ÛÙȘ 30 πÔ˘Ï›Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË Ã¤ÚÙ· μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È ÙË ¡¿ÔÏÈ Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·ÁÒÓˆÓ 45 ÏÂÙÒÓ. ™ÙȘ 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙË ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·, ÂÓÒ ÛÙȘ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ·-

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “∫˘„¤ÏË” Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÚÔ¯ı¤˜ ˘ÂÁÚ¿ÊË ÙÂÏÈο Ë Û‡Ì‚·ÛË Ù˘ ¶∞∂ Ì ٷ √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 201011. ΔÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ∂∞∫ ‰ÂÓ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Ì ÙȘ ı‡Ú˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ∂∞∫. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ù· ÚÔÓfiÌÈ· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi.

∞ÁÈ·ÛÌfi˜ Î·È ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∏ ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏ› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ ∞ÁÈ·ÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

√ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ ∞¶∂∫Δ∏™∂ Δ√¡ °∞§§√ ¢π∂£¡∏ ª∂™√∂¶π£∂Δπ∫√

“¶Ú¿ÛÈÓÔ˜”Ô °ÎÔ‚Ô‡ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Â›Ó·È Ô ™›ÓÙÓÂ˚ °ÎÔ‚Ô‡. √ °¿ÏÏÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ˘¤ÁÚ·„ ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Î·È ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘.

⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔ˘ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚· Î·È ÙÔ˘ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤, ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 31¯ÚÔÓÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡. √ °ÎÔ‚Ô‡ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÚÔÛÁÂȈı› ¯ı˜ ÛÙȘ 23:00 ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∞fi ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜

ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ›¯·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù· ‚Ú‹Î·Ó ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, ÙȘ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙË, Ù· ÌfiÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘. √È ÂÙ‹ÛȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙË ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ 1,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ÌfiÓÔ˘˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜.

ªÔÚÓÙfiÓ: “¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi...” ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô ª·ÚÛ¤ÏÔ ªÔÚÓÙfiÓ Û ÔÈ· ÔÌ¿‰· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Â›Ó·È Ôχ ηϋ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, fï˜ ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Û˘-

ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÂΛÓÔÓ. √ 34¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· “˙˘Á›ÛÂÈ” Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Â›Ó·È ÁÈ· ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. “•¤Úˆ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÔ˘. ªÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ∂›Ó·È ÙÈÌËÙÈÎfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ·›ÎÙ˜, Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙÔ Champions League. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ˆ. ™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Ôχ ηϋ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙÚ‹Ûˆ, ÌÈ· Î·È ÌÂÙÚ¿ˆ Î·È Ë ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÌÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ̛· Û¯¤ÛË ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Ì ÙÔÓ ª¿ÁÎ·Ù Î·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ·Ôηχ„ˆ ÙÈ ÂÈÒıËΠÌÂٷ͇ Ì·˜. ™¤‚ÔÌ·È

fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘. ™Â Ï›Á˜ ̤Ú˜ ı· ·ÔÊ·Û›Ûˆ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ªÔÚÓÙfiÓ. * ªfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ı¤Ì·Ù· °ÎÔ‚Ô‡ Î·È ªÔÚÓÙfiÓ, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È Ù˘Èο ÔÈ ÌÂÙ·-

Áڷʤ˜ ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙ˜, ÙÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ¯·Ê. √ ™›ÛÂÚÔ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ÂÓÒ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È Ô ™Ô˘Ì›ÓÈÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡.

√§§∞¡¢π∞

º·Ó ª¿·Ú‚·˚Î: ¡· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ∏ ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Â› Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Î›ÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ º·Ó ¡ÙÂÚ μÈÏ Î·È ¡Ù °ÈÔÓÁÎ ı· ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Ì ÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë. √ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ªÂÚÙ º·Ó ª¿·Ú‚·˚Î ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ... ¯·Ï¿ÂÈ ÙË ˙·¯·Ú¤ÓÈ· ÙÔ˘. “ŸÙ·Ó ›‰· fiÙÈ Ô °ÈÔÚ›˜ (ª·Ù¿ÈÛÂÓ) ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ, ›· ÛÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤ (ŸÈÂÚ) Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Î·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·Ô˘Û›· ı· οÓÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔÈ Î·È Ó· ÎÚ·Ù¿Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ Ì·˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ 58¯ÚÔÓÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹. √ º·Ó ª¿·Ú‚·˚Î Ì›ÏËÛ Â›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜, ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙË ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο: “º·›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏÔ ÛÙË ıˆڛ·, ·ÏÏ¿ ‚Á·›ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ÛÙÔ Á‹‰Ô. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Î·È Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∞Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ οÙÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙ¤„ÂȘ Û ·˘Ùfi. ∂›Ó·È Ôχ ·Ïfi Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÂÚ¿Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘” .

¡. ∞ºƒπ∫∏

∂˘ÚÒË ı¤ÏÂÈ Ô ΔÛ·Ì·Ï¿Ï· √ ™›ÊÈ ΔÛ·Ì·Ï¿Ï· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÏ·Ì. √ ™›ÊÈ ΔÛ·Ì·Ï¿Ï· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ì ÙËÓ ¡fiÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ·¤ÎÙËÛ ÔÏÏÔ‡˜... ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ¯ÒÚ·. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ÙˆÓ ∫¿È˙ÂÚ ΔÛÈʘ ¤Î·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ “Skysport” , fiÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ۇÏÏÔÁÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÂÓÒ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ› ʋ̘ ÁÈ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó, °Ô˘›ÁÎ·Ó Î·È ∞Ófi‚ÂÚÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘: “∂›Ì·È ÂχıÂÚÔ˜ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi οÔÈÔÈ Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Â̤ӷ. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ›¯· ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ. ¶¤Ú·Û· ηϿ ÛÙÔ˘˜ ∫¿È˙ÂÚ Δۛʘ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ı¤Ïˆ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ” , ›Â Ô ¡ÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓfi˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÂÍÙÚ¤Ì, ÔÔ›Ô˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ °Ô˘›ÁÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ‚ÚÂÙ·ÓÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ.


36

KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

√π ¶∞π∫Δ∂™ Δ∏™ ¡π∫∏™ ¢∂¡ ª¶√ƒ√À¡ ¡∞ ¶∂ƒπª∂¡√À¡ ¶√Δ∂ £∞ •∂∫∞£∞ƒπ™∂π Δ√ ¢π√π∫∏Δπ∫√ Δ√¶π√

∏ ˘ÔÌÔÓ‹ ÂÍ·ÓÙÏ›ٷÈ... ÙȘ ¤ÍÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙË ¡›ÎË ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ η٤ıÂÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ªˆ˘Û›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó Î·È ÔÈ ª·˘ÚÔ˘‰‹˜, ™··Ï›‰Ë˜, ™Ù¿ÌÔ˜, Δ¿ÛÛÔ˜ Î·È ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚfiÛÙÂÚ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ·›ÎÙ˜, ·ÊÔ‡ ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷʇÁÂÈ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Û˘˙ËÙÔ‡Ó Ì ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË “£” ÔÈ μ·Û›Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ™ˆÙÚ›Ó˘ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙË ¡›ÎË.

∂ӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” ÁÈ· ÙÔÓ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ; Δ√ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ ·ÔηχÙÂÈ Ô ÈÙ·ÏÈÎfi˜ Δ‡Ô˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë “Gazzetta dello Sport” , ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Î·È ÙˆÓ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ °Î¿Ï·ÍÈ. √È πÙ·ÏÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó Ô ∫Â˚ÛԇΠÃfiÓÙ· Á›ÓÂÈ ·›ÎÙ˘ ÙˆÓ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” Î·È ¿ÂÈ Ô ∑Ï¿Ù·Ó πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔ “™·Ó ™›ÚÔ” , ÙfiÙÂ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ªÈÏ·Ó¤˙Ô˘˜. ™ÙË ª›Ï·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙÔ “‚·Ú‡” Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ “ƒfiÓÈ” Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰È·ÙËÚ› ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ƒ¤ÌÔ. ∂›Û˘, ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘, ÔÈ πÙ·ÏÔ› ıˆÚÔ‡Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Î·È Ô ª¿Ô˘ÚÔ ∫·ÌÔÚ·Ó¤˙È ı· ÓÙ˘ı› ÛÙ· “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢η” , ·ÊÔ‡ “Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ·›˙ÂÈ Û οÔÈÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ∞¶√ ÙÔÓ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937 Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “√ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937, Û˘˙ËÙ¿ Ì ӤԢ˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ŸÛÔÈ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜, Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∞.™. Î. °ÈÒÚÁÔ ∫Ô˘ÛÈ·Ú‹ ÛÙÔ ÙËÏ. 6977663804 ∂›Û˘ ÙÔ ¢.™. οÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi, fiÙÈ ·fi ÙȘ 8/6, ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·›ÙËÌ·, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ ÚÔ‰Ú›Ô, Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ÒÛÙ ӷ Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì·. Δ¤ÏÔ˜, Ô ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937, Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÁÈ· ÙË ÚˆÙÈ¿ ÙÔ˘˜ Û ÚfiÛÊ·ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È Â˘¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ì·˜, ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ¤ÏËÍ” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ™Â Ì›· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ¡›ÎË ı· ¤ÚÂ ӷ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-11, Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ...·Ó·Û¿ÓÂÈ. ∫˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ‰ÂÓ “ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È Ê‡ÏÔ” fiÛÔ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ·Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ ¶∞∂ ‹ fi¯È. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ·›ÎÙ˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘, ËÌÂÚÔÌËÓ›· fiÔ˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ì ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙË ¡›ÎË Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ¤ÏËÍ ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘. √ μ·Û›Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ú·‰¤¯ıËΠÛÙË “£” fiÙÈ Û˘˙ËÙ¿ Î·È Ì ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ fiÙÈ ›Ûˆ˜ ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· οÓÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÚÔÛÊ˘Á‹, fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ¤Ú·Í·Ó ÔÈ ª·˘ÚÔ˘‰‹˜, ™··Ï›‰Ë˜, ™Ù¿ÌÔ˜, Δ¿ÛÛÔ˜, ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ Î·È ªˆ˘Û›‰Ë˜:

“™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯· Ì ÙÔÓ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ, ÌÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ·ÎfiÌË fiÏ· Â›Ó·È Ú¢ÛÙ¿. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, Ú¤ÂÈ Î·È ÂÁÒ Ó· ÎÔÈٿ͈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÔ˘, Ô˘ fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ϥˆ ÛÙË ¡›ÎË. ◊‰Ë ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ì ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Ì ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘˜. ø˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· ÂÈϤ͈ ÙËÓ ÈÔ Û˘ÌʤÚÔ˘Û·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ·fi ÙË ¡›ÎË ı· οӈ οÔȘ Ë̤Ú˜ ˘ÔÌÔÓ‹. ŸÌˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ Ê·Ó› ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· οÔÈ· χÛË ÙfiÙ ı· ·Ó·ÁηÛÙÒ Î·È ÂÁÒ Ó· οӈ ÚÔÛÊ˘Á‹, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ·›ÎÙ˜ ˆ˜ ÙÒÚ·” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ∞ÓÙÒÓË ™ˆÙÚ›ÓË ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ٛÔÙ· ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓ: “∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ¤¯ˆ ÔÏÏ¿ ...ÙÚ¯¿Ì·Ù· ÏfiÁˆ ¿ÏÏˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¡›ÎË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘-

Ù‹ Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ, ·ÏÏ¿ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ¯ÚfiÓÔ ÙÒÚ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÌÔ˘ ηÚȤڷ. º˘ÛÈο ¤¯ˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·fi ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ı· ÎÔÈٿ͈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ı· οӈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙË ¡›ÎË, ÙfiÙ ·˜ ÌËÓ ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ì ٛÔÙ ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Blue Club “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ∞fi ÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, Blue Club “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” , Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂÙ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ Ì ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙˆÓ ¡.∞.

¡›Î˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ∑¤ÚË ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ˆ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Blue Club “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜: ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏ›ˆ˜ ¿ÛÙÔ¯Ë Î·È ÂÈfiÏ·È· ΛÓËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ·È‰›, Á·ÏÔ˘¯Ë̤ÓÔ ÛÙ· ȉ·ÓÈο Ù˘ ¡›Î˘. ŒÚÂ ¿ÛÂÈ ı˘Û›· Ó· ›¯Â ‚ÚÂı› ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› - Ë Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ - ËıÈο ··Ú¿‰ÂÎÙË ·˘Ù‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹, Ô˘ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ¡ÈÎÈÒÙÈη ȉÂÒ‰Ë Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ô ıÂÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË. ∫·ÙfiÈÓ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó˘·ÚÍ›· Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Â¿Ó ˘‹Ú¯Â ¤ÛÙˆ Î·È Ë ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ı· ˘‹Ú¯Â ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› Ô Ó·Úfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ÛÙËÓ ¶∞∂. ŸÌˆ˜ ÙÔ ıÔÏfi ÙÔ›Ô Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂, ·ÔÙÂÏ› ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÁÈ· οı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ó· ÂÌÈÛÙ¢Ù› ÙË ¡›ÎË Î·È Ó· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ô Ï·fi˜ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ Âη٤ڈıÂÓ Â˘ı˘ÓfiÊԂ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ÒÛÙÂ Ë Î¿ı ÏÂ˘Ú¿ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ¢ÂÓ ÙÈÌ¿ÂÈ Î·Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· ·ÔÔÈÂ›Ù·È ¿Û˘ ¢ı‡Ó˘ Î·È Ó· ÊÔÚÙÒÓÂÈ Ô ¤Ó·˜ fiÏ· Ù· Ï¿ıË ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ˜ Ó· ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÛÊ¿ÏÌ·Ù·. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ú¿˙ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ÌfiÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â›Ó·È Ó· Ï‹ÙÙÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. ∞fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÈfiÏ·˜ ̤ڷ ·Ó·Ï¿‚ÂÙÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂÙÂÚ›˙È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Û·˜ Ì ÌfiÓÔ ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Î·Ïfi ÙȘ ÔÌ¿‰·˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ›ÓÙÚÈÁΘ Î·È ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÂÓÙ˘ÒÛˆӔ .

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ Δ∏¡ ηıÈÂڈ̤ÓË ÁÈÔÚÙ‹ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Ï‹Í˘ Ù˘ Ì·ıËÙÈ΋˜-·ıÏËÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ∞η‰ËÌ›· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ÙfiÔ Volos Family Land fiÔ˘ Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ËÏÈÎȷο ÁÎÚÔ˘ ·fiÏ·˘Û·Ó ·ÙÂÏ›ˆÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÂÓÒ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¤‰ˆÛ·Ó ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹, ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋, ÂÓÒ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ›¯·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “ŸÚÌÈÓÔ˜” ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ËÏÈÎÈ·Îfi ÁÎÚÔ˘ 2001 Ó›ÎËÛ ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È ¤ÙÛÈ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 1˘ ı¤Û˘. ΔÔ ËÏÈÎÈ·Îfi ÁÎÚÔ˘ 1999-2000 ¤·ÈÍ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ππ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË, ›Ûˆ ·fi ÙË ªÈÎÙ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi π. ∂›Û˘ ÙÔ ËÏÈÎÈ·Îfi ÁÎÚÔ˘ 1997-1998 ËÙÙ‹ıËΠÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Î·Ù¤Ï·‚ ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË. ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ 1Ô˜ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¯Ú›ÛÙËÎÂ Ô °ÎÂÚ¿ÏÓÙÔ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ŸÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Î·È Û ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›

fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÂϤ¯ˆÛ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ÌÈÎÙ¤˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫·Ù’ ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Â›Ó·È ÔÈ: ∞ÁÈ·ÛÈÒÙ˘ ¶¤ÙÚÔ˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, °¿ÙÛÈÔ˜ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜, ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, §È¿ÎÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ¶¤ÙÛ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ‹˜, ƒÔ˘ÛÛ¿˜ ™‡ÚÔ˜, ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÎfiÌË Ô ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘ ı· ·›˙ÂÈ Ù· Â-

fiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421062040 (Î. ™·Ô˘Ó¿ ÃÚfiÓË). ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· οوıÈ: “™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ì·˜ ı· ‚Ú›Ù ¿„ÔÁÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ˘¤Úԯ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Î·ÈÓ›˙ÔÓÙ·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ¿ÚÈÛÙ·

ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÚÔ·¯ı› ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ȉÂ҉˜. ∂ȉ›ÎÂ˘Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ (4 -14 ÂÙÒÓ), fiÔ˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ̤ıÔ‰Ô˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http://www.fcermis.com. ªÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÔÌ‹ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û οı ٷϤÓÙÔ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÓÒÙÂÚ· ÎÏÈÌ¿ÎÈ·” .


KYPIAKH 4 IOY§IOY 2010

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ™Δ√ ∞£§∏Δπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ “μ∞∫∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™”

∂ÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ú˘ıÌÈ΋˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ °.™.μ. È· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿, Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ú˘ıÌÈ΋˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . ∏ “·Ú¿ÛÙ·ÛË” Ô˘ ÂÙԛ̷ÛÂ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜, ›¯Â ı¤Ì· “∫·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È...” Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ú˘ıÌÈ΋˜ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ËÏÈΛ·˜ 3,5 ¤ˆ˜ 18 ÂÙÒÓ.

°

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÂÓıÔ˘Û›·ÛÂ Î·È ÍÂۋΈÛ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û ¤ÓıÂÚÌÔ ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÙÌ‹Ì· Ú˘ıÌÈ΋˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ 1991 Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ› ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ú˘ıÌÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ Ì ÂÈÙ˘¯›Â˜. O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 120. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ı¤Ì· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ fiˆ˜ “ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·” , “·‡Ú·” , “ÁÔÚÁfiÓ˜” , “ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ”, “„·Ú¿‰Â˜” , “ÁÏ¿ÚÔÈ” , “ı¿Ï·ÛÛ·” , “ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ” Î·È “ËÏÈ·¯Ù›‰Â˜” , ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ÔÌ·‰ÈÎfi ¯ˆÚ›˜ fiÚÁ·ÓÔ, Ì Ì¿Ï˜, Ì ÛÎÔÈÓ¿ÎÈ·, Ì ÛÙÂÊ¿ÓÈ· Î·È ÎÔÚ‰¤Ï˜. ™ÙÔ 2Ô Ì¤ÚÔ˜, ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ı·‡Ì·Û·Ó ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì Ì¿Ï·, ÛÙÂÊ¿ÓÈ, ÎÔÚ‰¤Ï·, ÛÎÔÈÓ¿ÎÈ Î·È ÎÔÚ‡Ó˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¯Ô-

ÚÔÁÚ·Ê›· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÚÔÔÓ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ú˘ıÌÈ΋˜ ÙÔ˘ °.™.μ. Â›Ó·È Ë ƒÔ‡ÛÛ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Î·È μÔ‡ÏÁ·ÚË ª·Ú›·, ‰·ÛοϷ Ì·Ï¤ÙÔ˘ Ë μÔ‡ÏÁ·ÚË

∂‡· Î·È ‰·ÛοϷ ¯ÔÚÔ‡ Ë ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ ÃÚ˘Û¿ÓıË. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛԇη, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °.™.μ., ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ¤ÊÔÚÔ˜ Ù˘

ƒ˘ıÌÈ΋˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙ· ÊÂÙÈÓ¿ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÎÚÈÛË ¤Ù˘¯Â Ë

·ıÏ‹ÙÚÈ· ªfiÛÈÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· Ë ÔÔ›· ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÛÙÂÊ¿ÓÈ. ∂›Û˘ ‹Ú ÙËÓ 7Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ Ì¿Ï· Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· Î·È 8Ë ÛÙÔ ÛÎÔÈÓ¿ÎÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ó·ӛ‰ˆÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÷ÚԇϷ, ™È¿ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ· Î·È ª·ÚÙ›Ô˘ ™ÔÊ›·, ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÔ˘ η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ 10Ë ı¤ÛË ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙȘ ªÔ˘ÙÛÔ‡ÎË ƒ·Ê·¤ÏÏ·, ∫·Ú‰·Ì¿ÎË ∞ıËÓ¿, ∞ÛËÌ¿ÎË ¢¿ÊÓË, ªÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· μÈÎÙÒÚÈ·, ÛÙÔ˘˜ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi Î·È ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. Δ¤ÏÔ˜, Ë ª›ÏÏË πˆ¿ÓÓ· ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ÂχıÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙËÓ 9Ë ı¤ÛË ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi, ÂÓÒ Ë ÃÂÈ̈ӛ‰Ë ÕÓÓ·, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ·ÁÒÓ˜ ›¯Â Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›·. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª Î. ∫·Ó·‚fi˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞√¢μ Î. ÷Ϥ‚·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ (ÁÔÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜) Ô˘ Á¤ÌÈÛ·Ó ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ÃÔÚËÁfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô-Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô “¶ÚÔÌËı¤·˜” ÙÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓË ΔÛÈÓ›‰Ë. √ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ ∞.√. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ∂›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ.

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ª

 ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙË “£” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο “¤Û·˙ ÎfiηϷ” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ fiÏÔ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ™. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ê·ÓÂÚ¿ ÈÎڷ̤ÓÔ˜ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ª›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Û fiÏË ÙË ÂÚ›Ô‰Ô, ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Ì·˙ÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi. ΔÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Ã·Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˘ 줂·È· Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ›Ûˆ˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÁÈ· οÔÈÔÓ Ô˘ ¤‚ÏÂ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ú·ÏÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Û ٤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ. ¶Ï¤ÔÓ ·˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ fiÙÈ ϤÔÓ Ù· Ï›Á· ÏfiÁÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‚‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ˘fi ·Ú·›ÙËÛË Î·È Ë ¤ÊÔÚÔ˜ Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·ÍÈÊÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¡√μ∞. ∂ÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË fï˜ Â›Ó·È ÙȘ ‰‡ÛÎÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏ· Ó· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ‹ÚÂÌ· Î·È Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. - ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ËÌÂÚ›‰· ÔÚ›ˆÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ¤-

¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. - ΔËÓ 7Ë ı¤ÛË Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜, ÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞Ï›ÌÔ˘. ¡›ÎËÛ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡.√. ƒÂı‡ÌÓÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÙÂÏÈο ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ù·Í›ˆÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ. - ªÂ ¯·Ï·Ú¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ √Ì›ÏˆÓ ÙËÓ ÚÔÂ-

ÙÔÈÌ·Û›· ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙË ÍËÚ‹ ÚÔfiÓËÛË, ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·-

ÚÈ·ÎÔ...

* √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.

37

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 18.00 ∂ÏÏ¿‰·-πÛ·Ó›· -∑- (∂˘Úˆ·˚Îfi ÏÈÁÎ ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) 20.30 ∂ÏÏ¿‰·-¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· -∑- (∂˘Úˆ·˚Îfi ÏÈÁÎ ‚fiÏÂ˚ ·Ó‰ÚÒÓ) ™∫∞´ 14.45 Moto GP -∑- (°ÎÚ·Ó ¶ÚÈ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜) ™¶√ƒ+ 16.00 ªÈÙ˜ ™fiÎÂÚ -∑- (¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·) 20.00 ªÈÙ˜ μfiÏÂ˚ -∑- (¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÛÈÚÎÔ˘˚) NOVASPORTS 1 16.00 Δ¤ÓȘ °ÎÚ·Ó ™Ï·Ì °Ô˘›ÌÏÂÙÔÓ -∑NOVASPORTS 2 12.25 ºfiÚÌÔ˘Ï· 2 -∑- (∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·) 19.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-™Ï¿‚È· ¶Ú. -∑(ÊÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘)

¶√¢∏§∞™π∞

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ Ë “¶ÚÔÌÂÛÔÁÂÈ¿‰· 2010” ™ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë “¶ÚÔÌÂÛÔÁÂÈ¿‰· 2010” , ‰ËÏ·‰‹ Ô Ô‰ËÏ·ÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ·Ó‰ÚÒÓ-ÂÊ‹‚ˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ô‰ËÏ·Û›·˜ (∂.√.¶.), Ë ΔÔÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ù˘ ∂.√.¶., ÔÈ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È §¿ÚÈÛ·˜, ÔÈ ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘ Î·È §·ÚÈÛ·›ˆÓ, ÔÈ Δ.∂.¢.∫. ÙˆÓ ‰˘Ô ÓÔÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ô‰ËÏ·ÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‰˘Ô ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·fi ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÓÔÌÒÓ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ 2013 Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ë §¿ÚÈÛ·, ÙÔ˘˜ 17Ô˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ÍÂΛÓËÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔÓ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ ¯ı˜ ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ú·Û·Ó ηٿ ÛÂÈÚ¿ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜, √ÌÔÚÊÔ¯ÒÚÈ,