Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ΔƒπΔ∏ 4 ª∞´√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.26 - ¢. 20.18’ ™∂§∏¡∏ 20 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.113 ¶ÂÏ·Á›·˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜, πÏ·Ú›Ô˘ ÔÛ›Ô˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

¶ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÓÂ

ΔÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¶·Ô‡ÏÈ·˜: «¡· ÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡» ª∂ ÌÈ· ÚÔÙÚÔ‹ Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÈηÓÔÔÈ-

Ëı› ÙÔ ÎÔÈÓfi ÂÚ› ‰Èη›Ô˘ ·›ÛıËÌ·, ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ.“√ Ï·fi˜ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›, fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛı› ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ı· ·Ù·¯ı› Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹” Î·È Î¿ÏÂÛ “Ó· ·Ù·¯ıÔ‡Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡”. ■ ÛÂÏ. 7

ªÂÁ¿ÏË ÌfiÏ˘ÓÛË ÌÂ...ÎfiÚ·Ó· Ó· ÂÈÏ¤Ô˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ■ ÛÂÏ. 17 116 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 13 ªÂ ¿ÛıÌ· ¤Ó· ÛÙ· ‰¤Î· ·È‰È¿ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ ■ ÛÂÏ. 18

∂˘Úˆ·˚ο Û˘Ó‰Èοٷ: √È ¤ÏÏËÓ˜ ÌÈÛıˆÙÔ› ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ¿‰ÈÎÔ Ù›ÌËÌ·  ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ··ÓÙÔ‡Ó Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ÛÙ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ΔÔÓ ·ÂÚÁÈ·Îfi ¯ÔÚfi ¿ÓÔÈÍ ¯ı˜ Ë 24 ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞. ∏ ∞¢∂¢À Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΋ڢÍ 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÏÂËÏ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó Î·›ÚÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∂›Û˘ 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ (¢√∂). °È· ·‡ÚÈÔ Ë °™∂∂ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›·, Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÙÔÓÈ-

ª

ÛÌfi Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞¢∂¢À ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ °∂™∂μ∂ Î·È Ù˘ ∂™∂∂ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· Ì·Á·˙È¿ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇: √È ŒÏÏËÓ˜ ÌÈÛıˆÙÔ› “‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ¿‰ÈÎÔ Ù›ÌËÌ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ (CES) Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË “ı· Ï‹ÍÔ˘Ó ‚·ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ôϛ٘” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë CES, Ë ÔÔ›· Û˘ÛÂÈÚÒÓÂÈ 82 Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Û 36 Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ■ ÛÂÏ. 9

√È ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ʈÙÈ¿˜

∞˘Í‹ÛÂȘ ·fi ¯ı˜ Û η‡ÛÈÌ·, ÔÙ¿ Î·È ÙÛÈÁ¿Ú·

Δ√ ÌÂÓÔ‡ Ù˘ ʈÙÈ¿˜: “ÃÔÓÙÚfi” „·Ï›‰È ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ¢ËÌfiÛÈÔ, ÂÚÈÎÔ¤˜ Û˘Óٿ͈Ó, ·‡ÍËÛË º¶∞-¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ, ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Û ÂÙ·Èڛ˜, ·‡ÍËÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ, ·˘ı·›ÚÂÙ·, ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ■ ÛÂÏ. 8

™∂ ÈÛ¯‡ Ù¤ıËÎ·Ó ‹‰Ë ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ Û η‡ÛÈÌ·, ÔÙ¿ Î·È ÙÛÈÁ¿Ú·, ÂÓÒ Ë ·‡ÍËÛË

ÙÔ˘ º¶∞ (·fi 21% ÛÙÔ 23%, ·fi 10% Û 11% Î·È ·fi 5% Û 5,5%)ı· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ ·fi 1˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ■ ÛÂÏ. 6

¢ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜

™Î¿Ó‰·ÏÔ μ·ÙÔ‰›Ô˘

«™ÔÎ Î·È ‰¤Ô˜» Ù· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·

¶. ¢Ô‡Î·˜ «Î·ÚÊÒÓÂÈ» °. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 10

“∫∞Δ∞π°π¢∞” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ¤ÌÔÚÔÈ, ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, ‰ËÌfi-

ÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, Â›Ó·È Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘, ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈο. √È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ¿ÓÙˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ê·›Ì·ÍË, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÂÓÒ Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Î·È ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ̤ÙÚ· “ÂÍÔÓÙˆÙÈο” ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ¿ÏÈ ÙȘ Ù·ÌÂȷΤ˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·Ó¤˜ Î·È Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 30-35 ¢ÚÒ, ÌfiÏȘ ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ·fi ÙÔ 19 ÛÙÔ 21% (ÙÒÚ· ¤ÁÈÓ 23% ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, 11% ÙÔ ÌÂÛ·›Ô Î·È 5,5% ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ). ■ ÛÂÏ. 13

¡·˘¿ÁËÛ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ

■ ÛÂÏ. 7

∂ÎÎÏËۛ˜, Ì·Á·˙È¿ ÛÙfi¯Ô˜ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ■ ÛÂÏ. 12 ΔËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ˙ËÙ¿ ¿ÏÈ ÙÔ ∫∫∂

■ ÛÂÏ. 7


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 4 ª∞´√À 2010

“¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜”

A¶√æ∂π™ ª·˜ ÙÈ̈ÚÔ‡Ó! ΔÔ˘ π. ∫. ¶ƒ∂Δ∂¡Δ∂ƒ∏

§À¶∞ª∞π, ∞§§∞ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÒ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›Ûˆ Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ ̤ÙÚ· “Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘” . ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ôχ ÊÔ‚Ô‡Ì·È fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “Û¯¤‰ÈÔ ÙÈ̈ڛ·˜” . ∂¡∞ “™Ã∂¢π√ ÙÈ̈ڛ·˜” Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÚ·‚¿, Ó· ‰È¤Ú·Í ÔÏÏ¿ ÛÊ¿ÏÌ·Ù·, Ó· ¤Î·Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÎÔ˘ÙÛԢΤϘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi ·È‰› ÁÈ· Ó· ÙË ‰¤ÚÓÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ¯¿Ú·Î·. ∫∞π, ¢À™ΔÀÃø™, ·˘Ùfi ÙÔ Ó‡̷ ·ÔÓ¤Ô˘Ó Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ ̤ÙÚ·. ∞Ó·Áη›·; ÃÚ‹ÛÈÌ·; ∞·Ú·›ÙËÙ·; ∞Ó·fiÊ¢ÎÙ·; ¶Â›Ù ٷ fiˆ˜ ı¤ÏÂÙÂ. ¶ÚÔÛı¤ÛÙÂ, fï˜, Î·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ: ¿‰Èη Î·È ·Û˘Ó¿ÚÙËÙ·. ∞¢π∫∞ ∂¶∂π¢∏ Ú›¯ÓÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. √ÏfiÎÏËÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ - ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜... - ‰ÂÓ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ (˘ÔÙ›ıÂÙ·È) ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô‡Ù ‰Âοڷ. ªfiÓÔ ·Ó Â›Ó·È Î·ÓÈÛÙ¤˜ Î·È fiÙ˜ ı· ÙÛÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó. ∞™À¡∞ƒΔ∏Δ∞ ∂¶∂π¢∏ ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó. £∂§√À¡, §∂∂π, Ó· οÓÔ˘Ó “·ÔÏËıˆÚÈÛÌfi” . ª¿ÏÈÛÙ·! ∫·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó (ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ̤۷ ÛÙÔ 2010!) ÙÔÓ º¶∞ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ¤Ó· ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ÏËıˆÚÈÛÙÈÎfi ̤ÙÚÔ. ΔÈ ÛfiÈ “·ÔÏËıˆÚÈÛÌfi˜” Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ÂȉȈ¯ı› ‰È¿ Ù˘ ÙfiÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡; £∂§√À¡, §∂∂π, Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ fiÓÔμ· Ù˘ “·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜” . ª¿ÏÈÛÙ·! ∞ÏÏ¿ ÙfiÙ ÁÈ·Ù› Îfi‚Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ; ªÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·; ¶Ô‡ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÙËΠӷ ÂÚÈÔÚ›˙ÂȘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Îfi‚ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È; £∂§√À¡, §∂∂π, Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·! ∫È fi¯È ÌfiÓÔ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÔχÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÎfiÙÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¿Ú·Á Â͢Á›·ÓÛË ‹ ÚÈÌÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ; ∫·È fiÛÔ ˘ÁÈ‹˜ ı· Â›Ó·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ÔÎÙ·ÎfiÛȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜; •∂ƒ∂Δ∂ Δπ ̤ÓÂÈ ÙÂÏÈο ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·; ªÈ· Á‡ÛË ›ÎÚ·˜. ¢ÈfiÙÈ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ı· ÙÔÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏÔ˘˜ Ù· ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ·. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ԇÙ ÌÈ· ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ÚfiÓÔÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÒÛÙ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÁÂÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Ó· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ËÏÈΛ· ‹ fiÛÔÈ ‚Á‹Î·Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÙÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ª∂ ∞§§∞ ÏfiÁÈ·, ÙÔ ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ Ô˘ ‰Ô‡Ï„ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ˙ˆ‹ ÁÈ· ÌÈ· Û‡ÓÙ·ÍË ‹ Ë ¯‹Ú· ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÚÔÛٿ٢ÙÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ó fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ì·˚ÌÔ‡‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜. •∂ƒ∂Δ∂ ∫∞Δπ; £· ÌÔÚÔ‡Û· ›Ûˆ˜ Ó· ‰Â¯ÙÒ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·Ó›Î·ÓË Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. £· ÌÔÚÔ‡Û· ·ÎfiÌË Ó· ‰Â¯ÙÒ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·‰‡Ó·ÌË Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ù˘. ∞§§∞ ¢∂¡ ¤¯ˆ Û η̛· ˘fiÏË„Ë ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó Ù· ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜. (∞fi Δ∞ ¡∂∞)

·ÚˆÙÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÒ‰˘ÓˆÓ ̤ÙÚˆÓ, Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ªÂÁ¿Ï˜ ı˘Û›Â˜ ‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È ÙÔ ‰›ÏËÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ¤ÓÙÔÓË. “∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ΔÚ·Â˙È΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶··‰¿ÌÔ˘.

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞]

∞Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·, Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ¿ÓÙ· ˘fi„Ë ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™Ù. ¶··‰¿ÌÔ˘ “‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· Ù· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙËÚȯÙ› Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ë ¯ÒÚ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ë Û˘Ó¤ÂÈ· ı· Â›Ó·È Ó· ¿Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· Ï›ÁÔ ›Ûˆ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ¤ÓÙ Ì ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Í·Ó¿ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ˘fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹, ‚‚·›ˆ˜, ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ¿Ó fiÏ· ηϿ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· 30 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. √Ê›ÏÔ˘ÌÂ, ‚‚·›ˆ˜, Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔÈÔ˘Û‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÛÙ› ÙÂÏÈο ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Ë ¯ÒÚ· Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰˘ÛÎÔϛ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. “ΔÚÂȘ Â›Ó·È ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ì ԢÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. √ ÚÒÙÔ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÛÙÔ

‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜. ∞Í›˙ÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ·Ú¯Èο ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ÚԤ΢Ù·Ó ı· ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜. √ ÙÚ›ÙÔ˜ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÒ‰˘ÓˆÓ ̤ÙÚˆÓ Â›Ó·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· 300 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ‚‚·›ˆ˜, Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ı· ÂÎÙÈÓ·¯Ù› ÛÙ· 410 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ì·˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, Ë ÔÔ›· ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ Ò˜ ÙÂÏÈο ı· ηٷʤÚÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·˘Ùfi ¯Ú¤Ô˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ¿ÓÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ϤÔÓ Â›Ó·È Ë ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ̤۷ ·fi ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì ÙÂÏÈο, ı· ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹, Ì ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ì·˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰·ÓÂÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÂÈÙfiÎÈ·” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ™Ù. ¶··‰¿ÌÔ˘.

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...27ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 17...27ÔC.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 9...26ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 15...26ÔC.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...28ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 16...28ÔC.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...27ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 16...27ÔC.

O ∫∞πƒ√™

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·Ïfi˜ ηÈÚfi˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· Ì ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ·ÛıÂÓ›˜ ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ ÓfiÙÈÔÈ ÛÙÔ πfiÓÈÔ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11 ˆ˜ 26 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË μ. ∂ÏÏ¿‰·, 13 ˆ˜ 28 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰·, 12 ˆ˜ 27 ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, 16 ˆ˜ 24 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 4 ª∞´√À 2010

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù·

ª·ÓÙ¤„ÙÂ Î·È ÎÂÚ‰›ÛÙÂ

∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ¢È¿‚·Û· ÌÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫. ™ËÌ›ÙË ÛÙËÓ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏. ºı¿Û·Ì ˆ˜ ‰Ò, ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Î·È ÛˆÛÙ¿, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∞ÎÔ‡ˆ Ó· ϤÓ ٷ ›‰È· Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙfiÛÔ Ù˘ ¡.¢. fiÛÔ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫. ∞Ó·ÚˆÙȤ̷È: ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÎÏÂÎÙÔ› ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜; ΔÈ ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· Ó· ÌÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ; √ ∫. ™ËÌ›Ù˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÓÔÌÂÓÎÏ·ÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÙ·Ó Âȯ›ÚËÛ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰ÂÓ ˘Ô¯ÒÚËÛÂ; ∫·Ï‹ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ıÂÚ·›·;

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹

∫∞Δ. Δ∞™

√ ¯ˆÚÈÎfi˜

ª·˙È΋ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ı· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 9.30 ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ·Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÈÎÚ‹ ›ڷ ·fi ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Â›Ó·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› Ì ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜.

ÃÒÚÈ·... ∏ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÒ‰˘ÓˆÓ ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. ¢‡Ô ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÂÒ‰˘Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·. μϤÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ó· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÔÚ¢ÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Û ÙÔ‡ÙË ÙËÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ fiÙÈ fiÛ· ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ‰È¯¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË ¢Â‰Ô̤ÓË ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÒ‰˘ÓˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·Ù·Ú·¯‹, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë Ù˘ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË. øÛÙfiÛÔ, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË ‰ÂÓ ı· ÍÂÛ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ ·‰È¤‰ÔÍÔ. ∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi, fï˜, Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ı˘Û›Â˜ ‹Á·Ó ÙÂÏÈο ¯·Ì¤Ó˜.

¶È¤ÛÂȘ ∏ ·ÂÚÁ›· Â›Ó·È ·Ó·Ê·›ÚÂÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·‡ÚÈÔ “·Ú·Ï‡Ô˘Ó” ÙË ¯ÒÚ· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î¿ıÂÙË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÒ‰˘ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ¿ÛÎËÛË ·ÛÊ˘ÎÙÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË. ÕÏÏÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù¿ÍË, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜. μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

“∏ ·Ó¿ÁÎË ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ··ÈÙ› ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÈÎÚÒÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÌÈ· §∞¶ Û ¿ÏÏË §∞¶, οÙÈ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ ÛÙÔ ‰ÈËÓÂΤ˜ ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·fi ÙÔ ¢∂∫. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ Âȉ›ÍÂÙ ÚÔÛˆÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÓÔÌÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ˘¤Ú Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi Ì›· ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ÔÙ·ÌÔ‡ (§∞¶) Û ¿ÏÏË §∞¶” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·fiÛ·ÛÌ· ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÓÔÌ·Ú¯ÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ. ŸÔÈÔ˜ ‚ÚÂÈ ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ô˘Ó ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤Ó· Ù·Í›‰È Ì ٷ ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ ...

¶·ÏÈÓˆ‰›Â˜ ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ ¿ıÏÈÔÈ ¶ÔÈÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙË Ï˘ËÙÂÚ‹; √È ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ∫·È Â›Ó·È ÂÍÔÚÁÈÛÙÈÎfi. ŸÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·›ÙÈÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜, Ô˘ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÔÌ˘˙Ô‡Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ηÓ›˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÙÈ̈Ú›ٷÈ. ¶Ô˘ Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ¤Ó·˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯fiÙ·Ó Î·È ÈÛ¯˘Úfi Ï‹ÁÌ·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÛˆÚ‡ÛÂÈ. °È· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ fï˜ Ù· 200 - 300 ¢ÚÒ Ô˘ ¯¿ÓÂÈ ÌËÓÈ·›ˆ˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Â›Ó·È Ì·¯·ÈÚÈ¿. °È·Ù› Ì ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ï‹ÚˆÓ ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ¤Î·Ó ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘. √È ŒÏÏËÓ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∞ÏÏ¿ Û·Ó ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ¿ıÏÈÔÈ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

∂›Ó·È ·ÚÁ¿ ∞Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ΢Úȷگ› ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Â›Ó·È Â¿Ó ÂÈı˘Ì› Ó· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂÈ... ∫Ô˘Ì¿ÓÙÔ Î·È ÛÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ô˘ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ÔÏ˘ÎÔÈ¿˙Ô˘Ó, οÓÂÈ Ô ÛÙÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∫ÔÛÌ›‰Ë˜, fiˆ˜ Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. “Èڛ˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ì ÙÔÓ ∫ÔÛÌ›‰Ë Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ” , ‹Ù·Ó ÙÔ Û¯fiÏÈÔ Ì¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, Ô˘ Â›Û˘ „¿¯ÓÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· ÂÍfi‰Ô˘, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ. ΔÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ù˘ ıËÙ›·˜. ΔÒÚ· Â›Ó·È ·ÚÁ¿ ÁÈ· Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ.

¡· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó

“£‡Ì·Ù·”

“¡· ÏËÚÒÛÔ˘Ó, fiÛÔÈ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜. •Â¯Â›ÏÈÛ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ù˘ ÔÚÁ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ. ¢ËÏ·‰‹ ÔÈ ·ıÒÔÈ Ó· ÙËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ¤ÓÔ¯ÔÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂχıÂÚÔÈ. £· ¿ÓÂ Ê˘Ï·Î‹ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ô˘ ÊÙ¿Û·Ì ‰Ò; ŸÏÔÈ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ˘·ÈÙ›Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰ÂÓ ÛÙÔ¯ÔÔÈ›. ªÈÏÔ‡Ó ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ. °È·Ù› ÔÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ı· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘; ¶Ï¤ÔÓ fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. √ Ï·fi˜ Â›Ó·È ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ÊÔ‡ÓÙ·Ú·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÊËÛ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ˙ˆ‹.

°È·Ù› ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È Ù· Ó·ڿ ·È‰È¿ Ì ٷ Úfi·Ï· Î·È ÙȘ ÎÔ˘ÎԇϘ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜, fiÙ·Ó ‰È·‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û ÔÚ›˜ Ì·˙› ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÔÌÌ·ÙÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ·, ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÎfiÌÌ·Ù· fiˆ˜ Ô ™Àƒπ∑∞ Ù¤ıËΠÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙÔ ÎÚ·Ù¿ÓÂ Ì˘ÛÙÈÎfi. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ“·˘ıfiÚÌËÙË” Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì Û·Û›Ì·Ù· ηÌÂÚÒÓ Û ÙÚ¿Â˙˜ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿ÓÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ “ÌÔ‡ÁÈÔ” Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ. √È ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘˜ “ηıÔ‰ËÁËÙ¤˜” Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ “fiÚÈ˙·Ó” Î·È ÙËÓ ÔÚ›·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÓԯϛ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ Â›Ó·È ˆ˜ ˆ˜ ÌÂÛ‹ÏÈΘ Î·È Ì ηıˆÛÚ¤ÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û¿ÛÔ˘Ó Î¿ÌÂÚ˜ Î·È Ó· “ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó” , ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Ì ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË fï˜ Ë̤ڷ, ÙÔ˘˜ “ͯÓÔ‡Ó” . ∫·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiÙ·Ó ‰¤¯ÔÓÙ·È ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· Ù· Û·Û›Ì·Ù· Î·È ÙȘ ʷ۷ڛ˜, ·fi ÙÔÓ “ÌÂÛ·›Ô ¯ÒÚÔ” , ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜. ÀÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜, Ô˘ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ¿‰ÈÎË ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó, ‚ϤÔ˘Ó “ʈ˜” Î·È Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ “ÔÏ˘ÏËı‹” ÔÚ›· ÙÔ˘˜. ∞Ï¿ ·ÚÂÈÛÊÚ¤Ô˘Ó...˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi ÙÔ˘˜. ŒÓ· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Â›Ó·È Ò˜ ·Ó¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜, ÙfiÛË ˘ÔÎÚÈÛ›· Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, fiÙ·Ó Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û‡ÛÙËÌ·.

º.™.

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

∏ ·Ê·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Ë ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏË: ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÊˆÙÔÛ٤ʷÓÔ “Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” ÔÈ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ‰ËÌ·ÁˆÁ›·˜, Ô˘ ¢‰ÔÎÈÌÔ‡Ó Ì¤Û· ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ ÌÈÓÙÈ·Îfi ÙÔ›Ô. ∏‰Ë ÎÚ·˘Á¿˙Ô˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Î·È fiÏÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiψÓ. ¶ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ - Ì ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ Ô˘ ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó È‰¤Â˜ ηٿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ™Â ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Û·Ó ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÌfiÏȘ ÙÒÚ· ¿Ú¯ÈÛÂ, Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “ÎÚÂÌ¿ÛÙ ÙÔ˘˜ „ËÏ¿” ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. ∞ÏÏ¿ Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛË. °È·Ù› Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ‡˜ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÈÒÓ˜ Â›Ó·È Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌfi˜. ∏ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· fï˜ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎfiÌÌ·Ù·. ∫·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. √Ù·Ó Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È- ·ÙÔÌÈο ˆ˜ ÚfiÛˆ· ‹ Û˘ÏÏÔÁÈο ˆ˜ ÎfiÌÌ·Ù·- ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÔÈ ÙÚfiÔÈ ÂÍÔ‚ÂÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ∏ ·fiÛ˘ÚÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ‚ÏËı› ‰È¿ ÏÈıÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡- ÒÛÙ ӷ ÂÍ·Ï›„ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙË Û˘ÓÂÓÔ¯‹ Ù˘. ∞˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó Ê·Ó·ÙÈÛÌfi˜. ∫·È fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ÈÛ·Ófi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Δ˙ÔÚÙ˙ ™·ÓÙ·ÁÈ¿Ó·, “Ê·Ó·ÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂȘ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô”. (Δ∞ ¡∂∞)

¶¤Ú· ·fi ÙÔ ·ÛÙ›Ô, Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÓÔÌ·Ú¯ÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÙÔ˘˜ “Ù·Ú·ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ” , ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘. ∏ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ÓÔ̿گ˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ı· ¯ÚˆıÔ‡Ó ÂÎÏÔÁÈο ÙȘ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ó· ˙ËÙËı› “‰È·ÈÙËÛ›·” ·fi ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ∫¿ÙÈ Û “ ΛÓËÌ·” ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Î. ªÈÚÌ›ÏË ˘Ô„È·˙fiÌ·ÛÙÂ.

¢È¿„¢ÛË

Àfi ÎˉÂÌÔÓ›· ∂›Ì·ÛÙ ‹ fi¯È ˘fi ÎˉÂÌÔÓ›·; ∞˘Ùfi ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È Í¤ÓÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÔÏÈÙÈÎÔ›. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ › “fi¯È” , ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ÚÔÁÎÚÔ‡ Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. ∞ÏÏ¿ Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÛÔ˘ ‰·Ó›˙Ô˘Ó Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ ¢¡Δ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂȘ Î·È Ó· Ϙ fiÙÈ Â›Û·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¯ÒÚ·; À¿Ú¯ÂÈ ·ÓٛʷÛË Î·È ı· Ì·˜ ÙÔ ı˘Ì›˙ÂÈ Ë ÙÚfiÈη Ô˘ ı· Ì·˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ ÁÈ· Ù· ‚ϤÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. Ÿˆ˜ ‰ËÌÔÛȇÙËΠ۠ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô˘Ï‹ıËΠÁÈ· 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ... º.™.

¢È¤ÚÚ¢Û fiÙÈ Ì¤ÏË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ “·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜” ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÁÈ· Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó fiÙÈ ˘ÔÓÔ̇ÂÙ·È Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, ÒÛÙÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ. ∏ ‰È·ÚÚÔ‹ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ‰Ë̷گ›Ô. “¶ÔÈÔ˜ ·Ó‹ıÈÎÔ˜ ϤÂÈ Ù¤ÙÔȘ ·ÓÔËۛ˜. ∫·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È Ô‡Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· ÛÙ·Ï› Ù¤ÙÔÈÔ Î›ÌÂÓÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜” ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜, fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÚˆÙ‹Û·ÌÂ.

√‡Ù ÙËϤʈÓÔ ™ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÍËψı› ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÙËϤʈӷ. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È - ϤÌ ÙÒÚ· - Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·. ∞ÎfiÌË Î·È Ô ·Ú¯·›Ô˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ Ì ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜. ∂›Ó·È ÌfiÓÈÌ· “ÎÔÏÏË̤ÓÔ˜” . ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 4 ª∞´√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

™‡Á¯ÚÔÓÔ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÈÔ Î·È “ÚÔԉ¢ÙÈÛÌfi˜” ‹ Ò˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂȘ ÌÈ· ¯ÒÚ· Î·È ¤Ó· ¤ıÓÔ˜ √ Î. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ Ì·˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌfiÓÔ ÓÙÚÔ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·È ·ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È Î¿ı ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙÔ ·Ó‹ıÈÎÔ Á›ÓÂÙ·È ÏÔÁÈÎfi Î·È ÚÔԉ¢ÙÈÎfi, Î·È ÂÍËÁԇ̷È. ∏ “‰˘Ó·Ù‹” Î·È ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË Û ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ “‰ËÌÔÎÚ·Ù›·” Ì·˜ Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ ÚÔԉ¢ÙÈÛÌfi, Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ·Ó›Î·ÓË ·ÏÏ¿ Î·È ¿‚Ô˘ÏË Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙË Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ‰Ô˘ÏÂÌÔÚ›Ô˘, ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˘ Î·È ÈÔ ·¿ÓıÚˆ˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔ˙·Ó ÔÈ ÔÏÏ·Ó‰Ô› ‰Ô˘Ï¤ÌÔÚÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Î·Ù¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì·‡ÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÛÙȘ Ê˘Ù›˜. ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô› ·fi ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ∞Ï‚·ÓÔ‡˜, μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜, ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜, ·ÎfiÌ· Î·È ŒÏÏËÓ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Î·Ù¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÈÓ· Ú¿ÎË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜, ›Ù ˆ˜ ÂÚÁ¿Ù˜ - ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ›Ù ˆ˜ Ï¢΋ Û¿Úη ÚÔ˜ Ù¤Ú„ÈÓ ·ÓÒÌ·ÏˆÓ ÔÚ¤ÍÂˆÓ ·ÚÚˆÛÙËÌ¤ÓˆÓ Ì˘·ÏÒÓ, Î·È ˆ˜ “‰ˆÚËÙ¤˜” ÔÚÁ¿ÓˆÓ (;) ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ fï˜ Â›Ó·È Ë ÂıÓÔÏÔÁÈ΋ ·ÏÏÔ›ˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÒÓ Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË, ‰ÈfiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ÈÛÔ‰ˆıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ Ï·Ô‡ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠÁÈ· ·ÈÒÓ˜ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂȉÚÔ̤˜ ›Ù ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ›ÙÂ

ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÔÌÔ„˘¯›· Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¿ ÙȘ fiÔȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌ· Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ ËÁ‹ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¤Ú·Ó ·fi ÙËÓ „¢ÙÔ-ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ, Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÛÙ· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, ·ÚˆÁÔ› Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. Œ¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÎÂÊı› Ò˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ›, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜, fiˆ˜ ‰È¿‚·Û· ÚfiÛÊ·Ù·, 5.000 ¢ÚÒ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 50 ¢ÚÒ; ¢ËÏ·‰‹ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó 100 Ì‹Ó˜ ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÙÚÒÓÂ, ÌË ¤¯ÔÓÙ·˜ fiÓÙ·˜ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó! ™Î¤ÊıËΠηÓ›˜ Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·Û˘Ófi‰Â˘Ù· ·È‰È¿, Ò˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜, Ô‡ ‹Á·ÈÓ·Ó, Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜; ∂‰Ò Â›Ó·È Î·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙˆÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ, ÊÈÏ¿ÓıÚˆˆÓ Î·È ·˘ÙfiÎÏËÙˆÓ ÛˆÙ‹ÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎfiÙÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ› Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ˘·ÓıÚÒˆÓ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚˆÓ ·ÎfiÌ· Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È, Î·È ‰ÂÓ Ï¤ˆ ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ‡Ó, ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ·˘ÙÔ› ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ‰ÈÏfi ¤ÁÎÏËÌ·, ÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ÙÔ „ˆÌ› ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ·ÓÙ› Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË, ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜, ·Û‡ÏÔ˘, ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ˆÏ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ú·Ì·ÙÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ

∏ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌ· √ Î. °È¿ÓÓ˘ ΔÂÚ„È¿‰Ë˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi:

“∞ÍÈfiÙÈÌ ∫‡ÚÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤, ΔÔ 1906 ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, Ê›ÏÔÈ Ì·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ·Ó ·fi ÚÔÛÒÔ˘ Á˘ ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜. ¢ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÌÔ˘Ó ÔÙ¤ fiÙÈ ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ë ÔÔ›· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂηÙfi Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ·, ı· ηٷÚÁÔ‡ÛÂ Î·È ÙÔ Ó¤Ô Ì·˜ ¢‹ÌÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¢‹ÌÔ ÙÂÚ·ÙÔ‡ÚÁËÌ·, ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ¿˜ Ù· fï˜ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ı· Ù· ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÌÂÙ·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÚÔο̷ٷ Î·È Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·˜ η‡ÛÈÌ·. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, Ô˘ Ì·˜ ηٿÓÙËÛÂ Â‰Ò Ô˘ Ì·˜ ηٿÓÙËÛÂ, οÔÙ ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. ªÂÙ¿ ÙÔ Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ·ÔΤÓÙÚˆÛË Î¿ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ¤Î·ÓÂ Î·È Ô Î. ΔÚÈÛ¤. ∫¿ÔÙ ·Ó¤‚·˙ ٷ ‰È·ÙÚ·Â˙Èο ÂÈÙfiÎÈ· οı ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· η٤‚·˙ οı ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ÎÔÓÙ‡ÔÓÙ·˜ Ó· Ù· ÌˉÂÓ›ÛÂÈ. ¶fiÙ ٤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ Â›¯Â ‰›ÎÈÔ; π‰ÈˆÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Ô˘ Áӈ̿ÙÂ˘Û·Ó ÁÈ· ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È Î·Ù¤ÚÚÂ˘Û·Ó ÂÓ Ì›· Ó˘¯Ù›, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ˘Ô‚È‚¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Û ÛÎÔ˘›‰È·. ∫·È Ë ∂.∂. ÎÔÈÌ¿Ù·È Ì·Î·Ú›ˆ˜. §Â˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ‰ÈÎfi Ù˘ Ô›ÎÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ÔÏfiÎÏËÚË ∂˘ÚÒË Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ηÓfiÓ˜ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ÂÈ‚ÏËı› Ô‡ÙÂ Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. •¤ÚÔ˘Ó ∫‡ÚÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¯Úˆ̤ÓË Ì¤¯ÚÈ Ï›ÁÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Ì‡ÙË. ∞Ó ¿Ì fï˜ Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·ÁÔÚ¿ fiψÓ, ı· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó Â˘¯·Ú›ÛÙˆ˜. ¢ÂÓ ÛΤÙÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜. ŸÙÈ ı·

·Ú·ÓÔÌ›· ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ·Ó¤¯ÂÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ÓÈÁ̤ÓÔÈ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∞˘Ùfi ·ÚÈÔÈ “ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ›” ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓıÚˆÈÛÌfi˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏ¢ÛÏ·¯Ó›·, Â›Ó·È Ì›· ÌÂıÔ‰È΋ Î·È Î·Ï¿ ηÌÔ˘ÊÏ·ÚÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË, ·ÚÚˆÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÁÎÂʿψÓ, Ì ·ÒÙÂÚÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ‰È¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, οÙÈ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·‚Ϥ„ÂÈ ÔÈ ª·ÚÍ Î·È ŒÓÁÎÂϘ, fiÙ·Ó ¤‚ÏÂ·Ó ÙËÓ ·ıÚfi· ›ÛÔ‰Ô Í¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Â›Ó·È „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. “π‰Ú˘ÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÒÓ” , ÙÔ˘ ºÚ›ÓÙÚȯ ŒÓÁÎÂϘ, π∂’ ∫›ÌÂÓÔ: “∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÙÒÓ Û ͤÓË ¯ÒÚ·...” , 5 ∞Ú›ÏË 1871, “...·Ó·ı¤Ùˆ ÛÙÔ˘˜ ÁÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Ô‡ÚˆÓ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Î¿ı ÚfiÛÏË„Ë ÂÚÁ·ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ì‚¤ÚÛ·...” §¤ÓÈÓ (¿ÚıÚÔ 29/4/1917): “ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ·ÓÔȯٿ Û‡ÓÔÚ· - οو Ù· Û‡ÓÔÚ· Â›Ó·È ÙÚ·Á¤Ï·ÊÔ˜, Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi˜, Ô‰ËÁ› Û ۇÁ¯˘ÛË, Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ó·Ú¯›·” . Î.Ï. √ ª¿ÚÍ ÂÍËÁÔ‡Û fiÙÈ ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜, ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· Ó· ÂÍËÁÔ‡Ó Û ÂΛӘ ÙȘ ηڷ‚Ȥ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi Î·È Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ˘·ÁÔÚ‡ÛÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜... ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ηÏfi ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ· ηٿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·‚ϤÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙÂÚ›ٷÈ, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘, ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ηÈ

¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÔ˘Ì ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ. √‡Ù ηӤӷ˜ ÙÔ˘˜ ‚¤‚·È·, ¤Î·Ó οÔÈ· ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ù· ÔÏÂÌÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÙÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜, Ù·ÂÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï·fi Ì·˜. ∞Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÙfiÙ ÙÈ Â›Ó·È. £· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó· ÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ‹ ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó. ΔÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â οÓÂÈ Ë ∂.∂. Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÙ·ÁÌ· Ì ÚÒÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù˘, ÒÛÙ ηӤӷ ̤ÏÔ˜ Ù˘ Ó· ÌËÓ Á¢ı› Ù· ‰ÂÈÓ¿ ÂÓfi˜ ÔϤÌÔ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ Ù· Á‡ÙËÎ·Ó Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ. ∫·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ¤Ó· ÛÙ¤ÚÂÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ͇ÏÈÓ· fi‰È·. √ ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ∫‡ÚȘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤, ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ ·‡ÍËÛË ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¿Óˆ ·fi 15% ÙË ‰ÂηÂÙ›·, ηı’ ËÓ ÛÙÈÁÌ‹Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› ¢‹ÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ì›ˆÛË ÏËı˘ÛÌÔ‡. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ΔÛ¿ÌË “√ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘” ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· μfiÏÔ˘ Ù˘ 11-4-2010, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ‚ÚÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ “∏ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, Ô ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ Î·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ” Â›Û˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ 18-12-2009, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· Û·˜ ÛÙ›ψ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. ™Â fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ∫‡ÚÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔÓ ÙÚÂȘ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÔ› ¢‹ÌÔÈ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È. ∫·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤Ó·˜ Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜. ¢ÂÓ ı· ηٷÛÙÚ·Ê› Ë ∂ÏÏ¿‰·, ∫‡ÚÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤, ·Ó Ì›ÓÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ‰¤Î· ¢‹ÌÔÈ ·Ú·¿Óˆ. ÕÏψÛÙ ÂÍ·ÈÚÒÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÂÍ·›ÚÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔÈ Î·È ‰È·Ê·Ó›˜. ¢·Ì¿ÛÙ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ›ÛÌ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ·Ô‰ÒÛÙ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ‰ÈfiÙÈ ÛÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ¤¯Ô˘Ó ˘ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Î·È ÙÔÈÎÈÛÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ªÂ ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ô ¢‹ÌÔ˜

Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ·˘Ùfi, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹ Ë ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Ó· ·ÔÙÂÏ› ¿ÏÏÔıÈ. ∂¿Ó ÎfiÙÔÓÙ·È ÙfiÛÔ, οӈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: 1) ¡· ÂÚÈı¿Ï„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙ· ¢·Á‹ ÚÔԉ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, Ì ÚÒÙÔ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· ÚÒËÓ Î·È Ó˘Ó ·Ú¯ËÁÒÓ, Î·È ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Ù˘ “ÚÔfi‰Ô˘” , 2) Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›·, ‹ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙËÓ ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜, Â¿Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ·˜ ԇ̠ÛÙËÓ Ù˘ÔÂΉÔÙÈ΋, ‹ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ó˘Ó ·Ú¯ËÁÒÓ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ηÙÒÙ·ÙÔ ÌÈÛıfi 1.200 ¢ÚÒ, 3) fiϘ ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ª∫√, ‰›ÎÙ˘· ·ÚˆÁ‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, 4) Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÂÎÛÙÚ·Ù¢ÙÈο ÛÒÌ·Ù· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ηٷȤ˙Ô˘Ó, Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÛÙ˜ ÙÔ˘˜. ™’ ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ, ΢ڛˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÈÛÙ‡ˆ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ó Î·È ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙȘ ·ÁÓ¤˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. 5) Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜, ÌÈÎÚÔÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜, ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿, Ò˜ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, fiÙ·Ó ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ï·ıÚ·›Ô ÂÌfiÚÂ˘Ì·, ¯ˆÚ›˜ ·ԉ›ÍÂȘ, fiÙ·Ó Ô ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ·›ÚÓÂÈ ÊÙËÓ¿ ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·, fiÙ·Ó Ô ¿ÓÂÚÁÔ˜ ‚ϤÂÈ ¿ÏÏÔÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘! ∞Ï¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó ·Ï¿ ηٷÓÔËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ “ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜” ” .

∞ÈÛˆÓ›·˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤ÚıÂÈ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ‰ÈfiÙÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙ· ‰‡Ô Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰È·ÓÔÈÁ› ‰ÚfiÌÔ˜ ·fi ¢ÈÌ‹ÓÈ ÚÔ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ̤ۈ ™Ô˘‚¿Ï·˜, ÒÛÙÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ Ó· οÓÂÈ Ù· Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘. §ÈÁÔÛÙ‡ԢÌ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∫‡ÚÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌ›·. °È·Ù› ‰ÂÓ ÏÈÁÔÛÙ‡ԢÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ¤ÛÙˆ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÔ˘˜ 200 Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·; §›ÁË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· οӷÌÂ; °È·Ù› ‰ÂÓ „ËÊ›˙ÂÙ ¤Ó· ÓfiÌÔ ÔÈ μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÀÔ˘ÚÁÔ›; °È·Ù› ‰ÂÓ „ËÊ›˙ÂÙ ¤Ó· ÓfiÌÔ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi Ì›· ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÂÈÙÚÔ‹ ˘„ËÏÔ‡ ·ÚÔ˘˜; °È·Ù› ‰ÂÓ „ËÊ›˙ÂÙ ¤Ó· ÓfiÌÔ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·; °È·Ù› ‰ÂÓ „ËÊ›˙ÂÙ ¤Ó· Ó¤Ô ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¯ˆÚ›˜ fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú·; °È·Ù› ¿Ú·Á ¡fiÌÔÈ ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË ÙÔ˘ ¢ÚÂÙ¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ÙÔ˘ ΔÛÔ‚fiÏ· ηٷÚÁ‹ıËηÓ; °È·Ù› ·Ê‹ÓÂÙ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ •¤ÓÈÔ ¢›· Û ‰ÈÒÎÙË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ì·˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ¿ Ì·˜ Ó· ÌËÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô‡Ù ÛÙ· ‰È·ÎfiÛÈ· ηχÙÂÚ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘; £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÁÚ¿„ˆ ‰¤Î· ÛÂÏ›‰Â˜ Ì ÁÈ·Ù›. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ı· ‹ıÂÏ· Î·È ¿ÏÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μÚ˘Ó·›Ó˘. ΔÔÓ Î. ΔÛÔ˘Î·Ï¿ ÙÔÓ ∫ÔÈÓÔÙ¿Ú¯Ë ‰ÂÓ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Ô‡Ù ηْ fi„ÈÓ. ∫·È ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·˘Ùfi ¯ˆÚ›Ô ¤¯ˆ ¿ÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÂΉÚÔÌ‹. ∞˘Ù¿ fï˜ Ô˘ ‰È·‚¿˙ˆ fiÙÈ ¤Ù˘¯Â, ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ∫˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ·fi ÂÚȤÚÁÂÈ·, ÙÔ ›ڷ̷ ·˘Ùfi ı· ÙÔ ¿ÊËÓ· Ó· ÂÍÂÏȯı› ÁÈ· Ó· ‰ˆ Ô‡ ı· ηٷϋÍÂÈ. Δ¤ÏÔ˜ Ôχ ÛˆÛÙ¿ ‰È·ÎËڇͷÙ ∫‡ÚÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤ ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÚÔ˜ μÔÚÚ¿Ó Ù˘ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ʷϷÎÚ¿ ‚Ô˘Ó¿, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚Τ˜ ϿΘ. °È·Ù› ÙȘ ¿‰ÂȘ ÁÈ· ‹Ș ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙȘ ‰›ÓÂÙ Ì ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ; ∞Ó Î·Ï‡Ù·Ì ÙÔ 50% ·ÓÙ› ÙÔ˘ 20% ı· ‹Ù·Ó ¿Û¯ËÌ·;” .

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ò˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ ٷ Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·; ∞ÔÛÙfiÏ˘ ÃfiÓ‰ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜

“£ÂˆÚÒ ˆ˜ Â›Ó·È ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ∑ˆ ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·‰Â› Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. Δ¤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Ï˘ËÚfi Â›‰Ԕ .

ΔƒπΔ∏ 4 ª∞´√À 2010

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

/5

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· √ÏÈÁˆÚ›· ηٷÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ªËÏÂÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ÂÏÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. ΔËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ÂÏÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÓıÔÊÔÚ›·˜, Ì ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Û ˘ÁÚ·Û›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ¤ÚÂ ηÓÔÓÈο Ó· ›¯·Ó ‹‰Ë ÔÙÈÛÙ› Ì›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÊÔÚ¿, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. ∂Ï·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜ ηٷÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ “ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ·‰È·ÊÔÚ›·” ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ Ù˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ¿Ú‰Â˘Û˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Î·È ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó ÂÁη›Úˆ˜. μ.∫.

¡· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“√È ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ¿Ú· Ôχ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. £· ¯¿ÛÔ˘Ì οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‚·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ· Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ” .

ªÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ‹‰Ë ÙȘ ÈÔ ÊıËÓ¤˜ ÙÈ̤˜ ÛÙÔÓ Î·Ê¤ Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰‡Ô ¢ÚÒ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·fi ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ΤÓÙÚ· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ·ÚfiÌÔÈ· Ù·ÎÙÈ΋ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ; °È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, fiÙ·Ó ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È 20%, ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ó· ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Û ηÈÚfi ÎÚ›Û˘ Ù· ›‰È· Î¤Ú‰Ë Ì ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜. √ ÌÈÛıˆÙfi˜ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜, ¿Ì· ‰ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ‚ÁÂÈ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜.

∂›ÌÔÓÔ˜ Ù·ÍÈ‰Â˘Ù‹˜ Ô ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ûηڛ Tenacious ·Á΢ÚÔ‚fiÏËÛ ¯Ù˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ ٷ ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ¢‰È¿ÎÚÈÙÔ ·fi Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. ºÙ¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ó· Û·˜ ԇ̠ˆ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 65 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ Î·Ú›Ó· ˆ˜ ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÌÂÛ·›Ô˘ ηٷÚÙÈÔ‡, ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÁÈ· Ï›Á· ÂηÙÔÛÙ¿ Ù· 44 ̤ÙÚ·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰›Ï· ÛÙËÓ ∞ÚÁÒ...

Δ

º.™.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

™ÔÊ›· ∫Ú·Ù›‰Ë

“∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÛÙ· ∞∂π

ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ·

“Δ· fiÛ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ú¿ÍÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· Î·È fiÏÔÈ Ù· ÂÚÈ̤ӷÌÂ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ·˘Ùfi ı· Ê·Ó› Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘” .

¡›ÎË ™Î·Ì¿Áη ¿ÓÂÚÁË

“Δ· Ó¤· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÏÔÁÈο Î·È Î·ÏÒ˜ Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È. ™ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È ÂÓÒ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ˙‹ÛÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· χÛÂȘ Ô˘ ›Ûˆ˜ Ì·˜ ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·” .

“∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·; ∫·ÈÚfi˜ ‹Ù·Ó. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤ÚıÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ô˘ Ë ›‰È· Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 22 ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ì ΔÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÏÏËÏÂÈηχÙÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Û·Ê‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ. ∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù‹ Ë ·ÓÛÂÚÌ›· ·fi ΔÌ‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ¯Ô¿ÓË Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· Ì ÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; °È· Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÁÂ̛۷ÌÂ Î·È Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ˜, ηıÒ˜ Ë Ù·ÎÙÈ΋ ‹Ù·Ó “οÓ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi Î·È Î¿Ô˘ ı· ‚ÔÏ¢Ù›˜ Û ¤Ó· ·fi Ù· 22 ∞∂π” . ŸÛÔ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ̤ÏË ¢∂¶ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙ· “Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·” ΔÌ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙ· ·ÌÊÈı¤·ÙÚ·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ∏ ÌÈÛ‹ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ë ¿ÏÏË ÌÈÛ‹ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. º.™.

¢È¤ÍÔ‰Ô˜; Δ· Ó¤· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √È ŒÏÏËÓ˜ ı· ÛÊ›ÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ ÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·Ô‰ÂηٛÛˆ˜ ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∫·È fiˆ˜ ¤ÏÂÁ ¤Ó· ÚˆÙÔÛ¤ÏȉÔ, “™Ò˙ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ¯¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜” . °È·Ù› ÂΛ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙÂ. ∞ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ Ù· ̤ÙÚ·, ÔÈ· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ‰›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË; ¡· οÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ı˘Û›Â˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, fï˜ ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·; ¶ÚÔÂÎÏÔÁÈο Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤ÏÂÁ fiÙÈ Â›¯Â Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. √‡Ù ۯ¤‰ÈÔ, Ô‡Ù ¤Ó· ·Ïfi ÛˆÛ›‚ÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ... º.™.

¢¿ÛÔ˜ ÔÈ ı¿ÌÓÔÈ ÛÙË ÓËÛ›‰· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ¢¿ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙË ÓËÛ›‰· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÛÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ, fiˆ˜ .¯. ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔÓ ÃÀΔ∞.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∏ ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ “√ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· „ËÊÔÊÔÚ›· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ‰‡Ô ¤ˆ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ „‹ÊÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ 181 Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜” . ™Â ÂÍ·‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ÛÙÚ. ÌÔÓ¿‰Â˜ “√È ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ 304 ¶∂μ η٤گÔÓÙ·È ·fi ·‡ÚÈÔ Û Ӥ· ÂÍ·‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘˜, Ô˘ ·ÓÂÙÚ¿Ë Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔ‰ڛ·˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ ÂÚÁ·ÙÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ ·˘ÙÔ› ›¯·Ó η٤ÏıÂÈ Û ÂÍ·‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ Ì‹Ó· ∞Ú›ÏÈÔ. ΔfiÙ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ›¯·Ó ˘ÔÛ¯Âı› fiÙÈ ı· ‡ÚÈÛÎ·Ó ÌÈ· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ·ÏÏ¿ Ò˜ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù·ÎÙÔÔÈËı›” . ∞fi Ù¯ÓÈο ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ηı˘ÛÙÂÚ› Ë ¿ÓÙÏËÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔÓ ¶Ú›ÓÔ “°ÂÒÙÚËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ ÎÔ›Ù·ÛÌ· ÙÔ˘ ¶Ú›ÓÔ˘, ·ԉ›¯ıËΠ¿¯ÚËÛÙË, ÏfiÁˆ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈΤ˜

¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÔÈ· ˘ËÚÂÛ›· Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È·, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‹ Ë ¢∂™∂ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÔ‡Ó ÔÈ ı¿ÌÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈÁ·ÓÙˆı› Î·È Ó· ηı·ÚÈÛÙ› Ë ÓËÛ›‰·, Ô˘ οÔÙÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘, ‹Ù·Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂΛ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ Ì ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. ¢∏ª.™.

4 ª·˝Ô˘ 1980

ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÁÂÒÙÚËÛË ·˘Ù‹ ÎfiÛÙÈÛ ÂÚ›Ô˘ 5.000.000 ‰ÔÏÏ¿ÚÈ· Î·È Ù· Ù¯ÓÈο ÛÊ¿ÏÌ·Ù· “¤ÚÚÈÍ·Ó ›Ûˆ” ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ηٿ 3 ¤ˆ˜ 4 Ì‹Ó˜” . ¢ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÔ˚ÎÔÙ¿˙ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ “√È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ 18 Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, η٤ÏËÍ·Ó ÛÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ªfiÛ¯·˜, ‰ÈfiÙÈ Ù˘¯fiÓ ·Ô¯‹ ı· ÚÔηϤÛÂÈ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡” .

Û‹ÌÂÚ· Ë Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ÂÚÛÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·Ú·‚fiʈÓÔ˘˜ ÂÓfiÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡Ó 20 ÔÌ‹ÚÔ˘˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ‰È·ÙËÚ› ÙÔÓ ÎÏÔÈfi Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ˝ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛËÌÂÈÒıËΠ‰È·Ê˘Á‹ ʈٷÂÚ›Ô˘ Û ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi ̤۷ ÛÙËÓ ÚÂۂ›·” .

™Â ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ 20 ÔÌ‹ÚˆÓ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ “°È· ٤ٷÚÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ̤ڷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, 30.000 ¿Ó-

ÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘.

ıÚˆÔÈ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔÓ ÏÔ›·Ú¯Ô ¶›ÚÈ, ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¡fiÙÈÔ˘ ¶fiÏÔ˘. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 87 Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜ °ÈfiÛÈ ªÚÔ˙ Δ›ÙÔ, È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎÔ‡ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚ÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ μ’¶·ÁÎÔ-

¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÍÂϤÁË Ì 153 „‹ÊÔ˘˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›·, 19 ‹Ù·Ó ÔÈ ÓÂÎÚÔ› Î·È 26 ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂȉÚÔÌ‹ ¤ÓÔÏˆÓ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÒÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ªÂÓÙ¤·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TƒπΔ∏ 4 MA´√À 2010

∞fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ÂÈ‚ÏËı› Ô ·˘ÍË̤ÓÔ˜ º¶∞

“∂‰Ò Î·È ÙÒÚ·” ÔÈ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ Û ‚ÂÓ˙›Ó˜, ÔÙ¿, ÙÛÈÁ¿Ú·, π.Ã. ™ÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ∞£∏¡∞, 3.

°ÂÚÌ·Ó›·: ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ μ√¡¡∏, 3.

∏ ∫Àμ∂ƒ¡∏™∏ Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ ÕÁÁÂÏ·˜ ª¤ÚÎÂÏ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ‡„Ô˘˜ 22,4 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÛÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ª¤ÚÎÂÏ Ù¿¯ıËΠÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ˘¤Ú ÂÓfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ Ù˘ Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· ÌÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ŒÓ·˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ “ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ηٷÓfiËÛË” ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ı· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ô›ÎˆÓ Î·È ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË ÚÔ˜ ÙÔ “‰ÈËÓÂΤ˜” Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ “‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¿ÌÈÏÏ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚Ï¿„ÂÈ” ÀÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È ‚ÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ηıÒ˜ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Í›·” ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ª¤ÚÎÂÏ Û ۇÓÙÔÌË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ. “∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÂΛ” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙ· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· ¤Ó·Ó ÈÔ ·˘ÛÙËÚfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜ ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÁÈ· ÙË “ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Î·ÌÊı›” “£· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ٷ˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË” ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ‹ ÔÏÏÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÛËÌ›ˆÛÂ. ™ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘ Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ.

·Ù·Ù¤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Î·È ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ºfiÚˆÓ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ Û η‡ÛÈÌ·, ÔÙ¿ Î·È ÙÛÈÁ¿Ú·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ŸÏ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ ·fi Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) 3 ª·˝Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞, Ë ÔÔ›· ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi 1˘ πÔ˘Ï›Ô˘.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ∞fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ º.¶.∞. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, ÛÙ· ÔÙ¿ Î·È ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú· fiˆ˜ Î·È Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÊfiÚÔÈ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ñηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Î·È ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜). ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ηٷ٤ıËΠ‹‰Ë ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∞Ó·Ï˘ÙÈο:

ÓËÙ· Ì ÙÈÌ‹ ÏÈ·ÓÈ΋ ¿Óˆ ÙˆÓ 25-30.000 ¢ÚÒ. ªÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ 10-40% ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô ÊfiÚÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Î·È ÛÙ· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ. £· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó fiÏ· Ù· πà Ì ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ·Í›· ¿Óˆ ÙˆÓ 11.000 ¢ÚÒ.

ΔÛÈÁ¿Ú·-ÔÙ¿

μÂÓ˙›ÓË √ ÂȉÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ ÛÙËÓ ‚ÂÓ˙›ÓË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. “¢ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜” Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 7-8 ÏÂÙÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٿ ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ º¶∞ (ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 21%) Â› ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘. ∞fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘, Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ı· ·˘ÍËı› Î·È ¿ÏÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ º.¶.∞ ·fi ÙÔ 21% ÛÙÔ 23%. ∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›-

Ó˘, ı· ÂÎÙÔÍ¢Ù› ¿Óˆ ·fi ÙÔ 1,5 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ.

∞˘ÙÔΛÓËÙ· √ ÊfiÚÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜)

Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· πà ÂÓÒ ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ™Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ô ÊfiÚÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 10% ÁÈ· πà Ì ÂÚÁÔÛÙ·-

Ûȷ΋ ·Í›· ·fi 15-20.000 ¢ÚÒ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ 40% ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ·Í›· ¿Óˆ ÙˆÓ 28.000 ¢ÚÒ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÔÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ı· Ê·ÓÔ‡Ó Û fiÏ· Ù· ·˘ÙÔΛ-

™ÙËÓ ÂÈÛËÁËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ٿ͈˜ 6 ¤ˆ˜ 8 ÏÂÙÒÓ ·Ó¿ ·Î¤ÙÔ, ÔÈ Ôԛ˜ ‚‚·›ˆ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌfiÏȘ ÂÈ‚ÏËı› Ô Ó¤Ô˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÙÔ˘ º.¶.∞. ™Ù· ÛÎÏËÚ¿ ÔÙ¿, (Ô˘›ÛÎÈ, Ù˙ÈÓ, ‚fiÙη) ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ 2,14 ¢ÚÒ ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Ô‡˙Ô, ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÙËÓ ÙÛÈÎÔ˘‰È¿, ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· 1,07 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÊÈ¿ÏË, ¿ÓÙÔÙ ۇÌʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÙÈÌÒÓÙ·È πÃ, ÙÛÈÁ¿Ú·, ÔÙ¿ Î·È Î·‡ÛÈÌ·, ηٷ٤ıËΠ‹‰Ë ÛÙË μÔ˘Ï‹.

¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ‹ Û˘ÓÙ¯Óȷ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó

μÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ: ∞Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù· ̤ÙÚ· √‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ϤÂÈ ÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ı‹Ó·˜ ∞£∏¡∞, 3.

ø™ “·‰‹ÚÈÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋

·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô ™∂μ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ‹ Û˘ÓÙ¯Óȷ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÔÙÂÏ› “Ï¿ıÔ˜ Ì‹Ó˘Ì·” ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û ·Ô„ÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô ™∂μ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È, ηْ ·Ú¯‹Ó, Û ̛· ·‰‹ÚÈÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô‡Ù ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ Ô‡ÙÂ Û˘ÓÙ¯Óȷ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜. ¢›ÓÂÈ ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÁÈ· ‰Ú¿ÛË Û ̛· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘fi ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜.

∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ı· ÎÚÈı› ‰È·¯ÚÔÓÈο Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÊ·ÚÌÔ-

Á‹˜ ÙÔ˘˜. £· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó Èηӿ Ó· ıÂÚ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÛıÂÓ‹ Ô˘ Â›Ó·È Ô ˘-

ÂÚÙÚÔÊÈÎfi˜ Î·È Û¿Ù·ÏÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜; £· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜; ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹, ¿ÓÙˆ˜, ‰Â‡ÙÂÚ˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ηÏÂ›Ù·È ·fi Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÏ›‰· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙË Ï¿ıÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹.” ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ” ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· ÙÒ¯Â˘ÛË ‹ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘, Ì ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù·, Ô‰‹ÁËÛ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û ÙÂÚ¿ÛÙȘ ı˘Û›Â˜“·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ı‹Ó·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÙÚ·ÁÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì ¢ı‡Ó˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÒÓ Ù˘, ‹Ù·Ó

·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Â·¯ı‹ ̤ÙÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ μ∂∞, Ë ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ÎÈÓÂ›Ù·È Û fiÚÔ˘˜ ·Ê·›Ì·Í˘ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓÒ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Ô‰ËÁ› Û ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÏËıˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ê·›ÚÂÛË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. ΔÔ ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ˙ËÙ¿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, Ó· ηÙ¢ı˘Óı› ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· (.¯. ̤۷ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ) Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ›Ûڷ͢ ÙÔ˘ º¶∞, ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TƒπΔ∏ 4 MA´√À 2010

“¡· ÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” ˙‹ÙËÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

¶·Ô‡ÏÈ·˜: Ÿ¯È ÛÙËÓ ·ÙÈ̈ÚËÛ›· ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ô˘ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ∞£∏¡∞ ,3.

¡

· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÙÔ ·›ÛıËÌ· ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·Ù·¯ı› Ë ·ÙÈ̈ÚËÛ›·, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜.

∫·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “¶‹Ú·Ì ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ë ∂∂ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ Î·È Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ·Ó¿Û· ÎÈ ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ËÚÂÌ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÙfiÔ˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Ì·˜ ı· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈο ·‰‡Ó·Ì˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ¤Ó· ‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜”. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ô Ï·fi˜ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛı› ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ı· ·Ù·¯ı› Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, Ó· ·Ù·¯ıÔ‡Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” . ∞ÓÙ··ÓÙÒÓÙ·˜, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ›ӷÈ

ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ¢ÓÔÌ›·˜, ηıÒ˜ Ë ·ÓÔÌ›· Â›Ó·È ÙÔ ‰È·Ï˘ÙÈÎfi ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ë fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Î·È Â˘Î·ÈÚ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜

·Ú¯‹˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë Â˘Î·È-

Ú›·. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó Î·È ı· ˘ÔʤÚÔ˘Ó.

∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ∫. ¶·Ô‡ÏÈ· ÁÈ· “ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ‹Ú·ÌÂ, ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·” Î·È ÛËÌ›ˆÛÂ: “∂›Ó·È ¢ηÈÚ›·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÌÈ· ηχÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰·, ÈÔ ‰›Î·ÈË, ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË. ªÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ Ì·˜ ı· ›̷ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ. ∂›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â˘Î·ÈÚ›·” . ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú ÷̿ÓÙ °È·Û›Ó ªÈÓ Δ˙·ÌÚ ∞Ï£·Ó›, Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÎfiÌË ÈÔ ÛÎÏËÚfi˜ ÛÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ù¿ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ··ÙÂÒÓ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜” .

¡·˘¿ÁËÛÂ Ë Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ

“Ÿ¯È” ·fi ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ∞£∏¡∞ ,3.

¡∞À∞°∏™∂ Ë Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘

Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ˘fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ “fi¯È” Ù˘ ∞Ϥη˜ ¶··Ú‹Á· Î·È ÙÔ˘ ∞Ï.Δ Û›Ú· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó. Èڛ˜ ÓfiËÌ· Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ù· ̤ÙÚ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ï¤ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜. ªfiÓÔ Ô °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ‰¤¯ÙËΠӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ. √ Úfi-

‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ı· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ∫.¶·Ô‡ÏÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ: ∞fi ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡¢ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ª›ÙÛÈÔ.

√ ∫. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ˙‹ÙËÛ ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, ÚÈÓ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÚÓ‹ıËÎÂ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· Î·È Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·, η٤ÏËÍÂ Ô Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ï¿Ì‚·Ó ̤ÚÔ˜ Û ̛· Ù¤ÙÔÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ

ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÓfiËÌ· Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘. “∞Ó Ë ÚfiÛÎÏËÛË -ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜- ÁÈÓfiÙ·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ı· ËÁ·›Ó·Ì” ÙfiÓÈÛÂ. “∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ, οÔÈÔÈ Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È Ó· Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙÔ ¢¡Δ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ’ÙÚfiÈη’ Î·È Ó· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi„ÂȘ, ·ÚfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ∏ ·Û¤‚ÂÈ· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÏËÍË. ∞fi ÙË ¡¢, fï˜, Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ·Ó¤ÌÂÓ ¿ÏÏË Û˘-

ÌÂÚÈÊÔÚ¿” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ı· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ∫.¶·Ô‡ÏÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ Úˆ›. ∞ÚÓËÙÈÎfi˜ ÛÙÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ÂͤÊÚ·Û ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· Û˘ÁÎÏËı› ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ Î·ÙfiÈÓ ÂÔÚÙ‹˜, fiˆ˜ ›Â. “∂›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ë ›‰È· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ıˆÚ› Ù· ̤ÙÚ· ¿‰Èη Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈο Î·È ˙ËÙ¿ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜.

ΔËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ˙ËÙ¿ ¿ÏÈ ÙÔ ∫∫∂ ∞£∏¡∞, 3.

Δ∏¡ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Â·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ “‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ˘ÔÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó” . ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ÛÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ηӤӷ ÚÔÓfiÌÈÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ‹ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË. “¢ÂÓ ÌÔÚ› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ıËÙ›· ˆ˜ ¤ÓÛËÌ· ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË, fiÙ·Ó ¿„ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‹ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ËÏÈΛ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂ, ›ÙÂ Â›Ó·È ÙÔ π∫∞, ›Ù ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ٷÌ›Ô. ∏ ÁÁ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ıˆÚ› ÚfiÎÏËÛË Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ô˘ “ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÔÏÈÙÈ΋ ‚¿Ú‚·ÚˆÓ ̤ÙÚˆÓ” . ∂›Û˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·” , ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ∫∫∂ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜, Ô˘ “ÂȯÂÈÚ› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ Ï·fi Ó· οÓÂÈ ı˘Û›Â˜ Î·È Û·Ó ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” . “¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚÈÓ, οÔÈÔÈ Ó· ¿ÓÂ Ê˘Ï·Î‹ Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô Ô Ï·fi˜ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ ¿¯ÙÈ ÙÔ˘ Î·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ fiÏ· Ù· ÛοӉ·Ï·, ÔÈ ‚ÚˆÌȤ˜ ÎÏ, ·ÊÔÚÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÚfiÛˆ·. ∂Ì›˜, ‚‚·›ˆ˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙÂÓÔ¯ˆÚËıԇ̠·Ó οÔÈÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ·‰È΋̷ٷ, ¿Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ∞ÏÏ¿ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì ¯Ú‹Ì·, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ Ï·fi Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÊÙËÓ‹ ‚ÂÓ˙›ÓË, Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Ù· Ï·ÙÈ¿ ›‰Ë Ï·˚΋˜ ηٷӿψÛ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÊÔ‚ÂÚfi º¶∞. ∂›Ó·È ÌÈ· ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· ÌË ‰ÂÈ Ô Ï·fi˜ ÙËÓ ·ÈÙ›· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ó· ÌË ÛΤÊÙÂÙ·È Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο Ù·Ì›·” ÙfiÓÈÛÂ. ™ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ‹ Û ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, “‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ˘ÂÚˆÚȷ΋ ··Û¯fiÏËÛË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

TƒπΔ∏ 4 MA´√À 2010

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔÓ ƒÒÛÔ Úfi‰ÚÔ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ¶Ô‡ÙÈÓ-™·ÚÎÔ˙› ¡¤Â˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÁÈ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞£∏¡∞ ,3.

∫Àª∞ ºÀ°∏™

∂§.∞™.: ™ˆÚ›· ·Ú·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ∞£∏¡∞ ,3.

∫§πª∞ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ê˘Á‹˜

·fi ÙÔ ™ÒÌ·, ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ù· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏϋψÓ, ۯ‰fiÓ 1.300 Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÂÓÒ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ı· ·˘ÍËı› ·ÚÎÂÙ¿. Ÿˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó: “™‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi ·Á·Ó¿ÎÙËÛË, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Î·È ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹” . ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∂§.∞™. Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡Ó ˆ˜ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ ı· ˙ËÙÔ‡Ó ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· 2Ë ÂÚÁ·Û›·. Ÿˆ˜ ϤÓ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏϋψÓ: “∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ·˘ÙÔÛÎÔfi˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‹‰Ë ÂÓȯÚfi ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜, Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÔÈÎÔ‰Ô̤˜” .

∫‡ÚÔ˜: ¢‹ÏˆÛË ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ∫Δ∫ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∞£∏¡∞ ,3.

“Δ∞ ª∂Δƒ∞, Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÙÔÏÌËÚ¿ Î·È Èηӿ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ √ÚÊ·Ó›‰Ë˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË, Ô Î. √ÚÊ·Ó›‰Ë˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÌÂÙ¿ Ù· ̤ÙÚ·, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, ı· ÂÍÂÏȯı› ÔÌ·Ï¿ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ, fiÓÙˆ˜, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Úfi‚ÏËÌ· ¿ÓÙÏËÛ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÏfiÁˆ Ù˘ Âȉ›ӈÛ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ˆ˜ “ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú¤ıËΠÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ¿ÓÙÏËÛ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙȘ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜” .

Δ

ËÓ ÂÌÔÚÈ΋-ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ƒˆÛ›·˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÏÂʈÓÈο ÔÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡.

“√ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ ı· ÙÔÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û” , ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÚˆÛÈο Ú·ÎÙÔÚ›· Âȉ‹ÛˆÓ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È “ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜” . √È ‰‡Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ Â›Û΄˘ ı· ÔÚÈÛÙ› ̤ۈ Ù˘ ‰Èψ̷ÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰ÈÌÂÚ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ªfiÛ¯· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ªÈÎÙ‹˜ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· ı·

ÂÎÚÔÛˆËı› Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™‡ÚÔ ∫Ô˘‚¤ÏË. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∂ Î·È ¢¡Δ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ªª∂ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô ƒÒÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∞ÏÂÍ¤È ∫Ô‡ÓÙÚÈÓ Â›¯Â ÂÈ fiÙÈ Ë ƒˆÛ›· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÈÛٷ̤ӈ˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ·ÏÏ¿ “‰ÂÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ‰ÈÌÂÚ‹ ‚¿ÛË, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢¡Δ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ì ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÛÙÔ ¢™ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹” .

∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Î. ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Û ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜, Ô ™·ÚÎÔ˙› ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙÔ “ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ” Î·È ÙË “‰¤ÛÌ¢ÛË” Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È “Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ “ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘” Î·È ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ÚÔÛˆÈο “ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Û ¤Ó· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯¤‰ÈÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢” ∂Ȃ‚·›ˆÛÂ

Â›Û˘ fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÛÔ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ “Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ” ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë. ΔfiÛÔ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ fiÛÔ Î·È Ô Î. ™·ÚÎÔ˙› ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›·, ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜

Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ “ÌÈ· ÚÒÙË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó¿ÁÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘”.

ΔÂÙÚ·ÂÙ‹˜ ÏÈÙfiÙËÙ·: Δ· ÓÔ‡ÌÂÚ· Ô˘ η›ÓÂ!!! Δ˘ ∂§∂¡∞™ §∞™∫∞ƒ∏ ¶∂¡Δ∂ “¤ÙÚÈÓ·” ¯ÚfiÓÈ· ¤ˆ˜ ÙÔ

2014 ʤÚÓÔ˘Ó Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 15,450 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi Û·ÚˆÙÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Û º¶∞ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, “„·Ï›‰È” Û 13Ô Î· 14Ô ÌÈÛıfi ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÚfiÛıÂÙË ÂÚÈÎÔ‹ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ 8% ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ó¤· ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ Î·È ÚÈ˙ÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÙÚfiÈη ÙˆÓ ∂.∂., ¢¡Δ, ∂∫Δ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ù· ̤ÙÚ· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ó¿Û· ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ fï˜ fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó¤· ̤ÙÚ· ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÌfiÓÈÌˆÓ ÙÔÔÙËÚËÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û “ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ” . Δ· ÂÈÛÚ·ÎÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂȉÈ΢ÙÔ‡Ó Ì ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηٷÙÂı› Û‹ÌÂÚ· ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Ó· „ËÊÈÛÙ› Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜: *** ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞ ·fi ÙÔ 10% ÛÙÔ 11%, ·fi ÙÔ 21% ÛÙÔ 23% Î·È ·fi ÙÔ 5% ÛÙÔ 5,5% Ì ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ˘ÔηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. Δ· Û˘ÓÔÏÈο ¤ÛÔ‰· ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È Û 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜, 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2011 ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Î·È Û ÂÈϤÔÓ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ** ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ Û ÙÛÈÁ¿Ú·, ÔÙ¿ Î·È Î·‡ÛÈÌ· Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·‡-

ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú· ηٿ ÂÈϤÔÓ 1 ¢ÚÒ (Ì·˙› Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔ‚ÏÂÊı›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ·), Û ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ̤Û˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ηٿ 14 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ 1,70 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Î·È Û Ӥ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÔÙÒÓ Î·Ù¿ 1 ¢ÚÒ Ë ÊÈ¿ÏË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ∂º∫ Û ÙÛÈÁ¿Ú· , ÔÙ¿ Î·È Î·‡ÛÈÌ· Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ʤÙÔ˜. Δ· ÚfiÛıÂÙ· ¤ÛÔ‰· ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È Û 450 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ʤÙÔ˜ Î·È Û 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. *** ∞‡ÍËÛË 10% ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÊfiÚÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·fi 10% ¤ˆ˜ 30% ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋˜ ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 17.000 ¢ÚÒ, 10% ÁÈ· ÌÂٷ͈ٿ ¯·ÏÈ¿, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ›‰Ë , ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 20% ÁÈ· ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ˘‰ÚÔÏ¿Ó· Î·È ÂÏÈÎfiÙÂÚ·. √È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Î·È Ù· ÂÈϤÔÓ ¤ÛÔ‰· ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È Û 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ. *** ∂ȉÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ ÛÙȘ Ôχ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™Ù· ÚfiÙ˘· Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ¤Ú˘ÛÈ ÛÙȘ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì Ù˙›ÚÔ ¿Óˆ ·fi 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ı· ‰È·ÙËÚËı› ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿. £· ÂÈ‚ÏËı› ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·fi 5% ¤ˆ˜ 10% ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2011. *** ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ÂȉfiÌ·Ù· 250 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È 500 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÙ¤˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ οو ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÚÈÎfiÙÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÂÈϤÔÓ 8% Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. √È ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂȘ ÁÈ·

ʤÙÔ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÂÈϤÔÓ 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2011. *** ™ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Ë 13Ë Î·È 14Ë Û‡ÓÙ·ÍË ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ÂȉfiÌ·Ù· 200 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È 400 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÙ¤˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ οو ÙˆÓ 2.500 ¢ÚÒ. ∏ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜ Î·È Û ÂÈϤÔÓ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2011. √È ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ §∞º∫∞ ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ê¤ÚÓÂÈ ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂȘ 350 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜ Î·È 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2011, Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ› 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·fi ÙÔ ¿ÁˆÌ· Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ (ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ¯ÚfiÓÈ·) ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2011. *** ∂ÈϤÔÓ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ “Ì·¯·›ÚÈ” 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ê¤ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÓÒ ·fi ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ì·›ÓÔ˘Ó 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ. *** ºÔÚÔÏfiÁËÛË Ì ‚¿ÛË Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ·. ªÂ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ·˘ÛÙËÚÒÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ (·Î›ÓËÙ·, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜, ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ‰›‰·ÎÙÚ· ȉȈÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÈÛ›Ó˜, ÔÈÎÈ·ÎÔ› ‚ÔËıÔ›) ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÚÔÛ‰Ôο ˆ˜ ı· “Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ” ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰‹ÏˆÓ·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û·Ó. ¶È¿ÓÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙËÓ “ÙÛÈÌ›‰·” ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛ‰Ôο ÂÈϤÔÓ ¤ÛÔ‰· 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. *** ∞‡ÍËÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚԂϤÂÈ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚ·›ˆÓ ÙÈÌÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ˆ˜ Î·È Î·Ù¿ 200%. ΔÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë/1/2011, Ì ̤ÛË ·‡ÍËÛË 25% - 30%. *** ∞fi ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ·ÌÔÈ‚ÒÓ Û ›‰Ô˜, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂÁ·ÏÔÛÙÂϤ¯Ë ÚԂϤÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ. *** ¶Ú¿ÛÈÓ· Ù¤ÏË. ∞fi ÙËÓ ·Ó·‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Ú¿ÛÈÓˆÓ ÙÂÏÒÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ¤ÛÔ‰· 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2011. *** ºÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù¤ÏÔ˘˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ∞fi ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ËÁ¤˜ ÙÔ 2011 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ¤ÛÔ‰· 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. *** ∞fi ÙÔÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ÚfiÛıÂÙ· ¤ÛÔ‰· 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ. *** ∞fi ÙȘ ¿‰ÂȘ Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· Ù˘¯ÂÚ¿ Î·È Ù¯ÓÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚԂϤÂÈ ÚfiÛıÂÙ· ¤ÛÔ‰· 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2011. Δ· ‰È·ÚıÚˆÙÈο ̤ÙÚ· ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·fiÏ˘Û˘, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·ÔχÛˆÓ, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂȉÈ΢ٛ Ì·˙› Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó‰ÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙÔ 2011. ∞fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·ıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ §∞º∫∞ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂÓÒ ¿ÌÂÛ· Ù›ıÂÓÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜.

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ: * ∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, ÙÔ fiÚÈÔ ·ÔχÛˆÓ, ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ó¤Ô˘ ‡„Ô˘˜ ηÙÒÙ·ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÌÔÚʤ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. * ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ˘ÂÚˆÚȷ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. * √˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ Î·È Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÂÚÁ·Û›·˜. * ∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÈÔ Â˘·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜. Δ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘: * ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÛÙ· 65 ¯ÚfiÓÈ· ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013 Ì ¤Ó·ÚÍË ÙÔ 2011. * ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. * √È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ı· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‚›Ô˘. * ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜. * ∞‡ÍËÛË Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·fi Ù· 37 ÛÙ· 40 ¤ÙË ¤ˆ˜ ÙÔ 2015. * ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÛÙ· 60 ¤ÙË. * ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·Ó·ËÚ›·˜. * ¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. * ∂Ï¿¯ÈÛÙË ÂÁÁ˘Ë̤ÓË Û‡ÓÙ·ÍË ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ Ì ‚¿ÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. * ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Û ÙÚ›·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TƒπΔ∏ 4 MA´√À 2010

∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ∞¢∂¢À ñ°™∂∂ Î·È ¿ÏÏˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ Î·È ÛˆÌ·Ù›ˆÓ

∞ÂÚÁÈ·Îfi ·̷ Û·ÚÒÓÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·‡ÚÈÔ Î·È ÙÔ ¶∞ª∂ ∞£∏¡∞, 3.

 ·ÂÚÁÈ·Îfi ÎÏÔÈfi ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) Ë ¯ÒÚ·, ηıÒ˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ë 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë ∞¢∂¢À. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (·‡ÚÈÔ) ÙÔ ·ÂÚÁÈ·Îfi ·̷ ηٿ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÂÚÁ›· ∞¢∂¢À - °™∂∂. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) ·ÂÚÁ› Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ (∞¢∂¢À), ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ (¢√∂), ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È Ï˘Î›ˆÓ (√§ª∂) Î·È ÙÔ ∂∫∞μ.

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (·‡ÚÈÔ) ·ÂÚÁ› ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜, ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÙÔ ∂∫∞μ. ∂›Û˘, 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ¤¯Ô˘Ó ÎËÚ‡ÍÂÈ Ë √Δ√∂ (ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜), Ë °∂¡√¶¢∂∏ Î·È Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¡·˘ÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· (¶¡√). ∞ÎfiÌË, ·ÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›, ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Û fiÏ· Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂ Î·È ÙÔÓ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÂÚÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚¿Ú‰È·˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Î·È ·fi ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚¿Ú‰È·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ı· Â›Ó·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ë °™μ∂∂ (‚ÈÔÙ¤¯Ó˜) Î·È Ë ∂™∂∂ (¤ÌÔÚÔÈ). ∫ÏÂÈÛÙfi˜ ı· Â›Ó·È Ô ÂÓ·¤ÚÈÔ˜

¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ¤ˆ˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ °™∂∂ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ∞Úˆ˜ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›.

ΔËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙȘ 5 ª·˝Ô˘ (·‡ÚÈÔ) ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È ÙÔ ¶∞ª∂, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ √Ìfi-

ÓÔÈ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. ∫·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ› ∫·Ù¿ 36% ÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2009 Î·È Î·Ù¿ 54% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2008, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ Δ∂∂ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ï› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ó· Û˘Ì-

ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Δ∂∂, ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ-ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÂȂϤ„ÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Δ∂∂, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ë ∂™À∂. ¢Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, fï˜, ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ηıÒ˜ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ¶¢∂ ηٿ 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ì ٷ ÚÒÙ· ̤ÙÚ· ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ‰··ÓÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¯ı˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÂÈϤÔÓ ÂÚÈÎÔ‹ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ì ÙÔ “·Î¤ÙÔ” ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌʈӋıËΠ̠ÙËÓ ∂.∂., ÙËÓ ∂∫Δ Î·È ÙÔ ¢¡Δ.

ÃıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘

ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ·ÔχÛÂȘ, ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ - ∂ÈÛÊÔÚ¿ Î·È ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2009 ∞£∏¡∞, 3.

™Δ∏¡ ÂÈ‚ÔÏ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈ-

ÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Ì ‚¿ÛË Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2009, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (¯ı˜) ÛÙÔ MEGA. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ù¤ıËΠÂ› Ù¿ËÙÔ˜ Û ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Î‡Ì· Ì·˙È΋˜ Ê˘Á‹˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ı· ʤÚÂÈ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ı· ÂÓÙ·¯ı› Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Û ¢ËÌfiÛÈÔ, √Δ∞ Î·È ¡¶¢¢, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ‹ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010, ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È Î·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ

ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ı· ÂÓÙ·¯ı› Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘, ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÓÈÎÔ‡, ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2010, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÂÊfiÛÔÓ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Ì ˆÚÈÌfiÙÂÚË ÛΤ„Ë. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ·ÈÙ‹-

ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 85%, ÂÓÒ ÌfiÓÔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ¤Ê˘Á·Ó 700 ¿ÙÔÌ· ·fi ÙÔ π∫∞ Î·È 300 ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. °È· Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜, Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Âͤ-

ÏÈÍË ÙÔ˘ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ˘ ˙ˆ‹˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ fiÚÈÔ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ·fi 2% Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, Û 4% ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ¿Óˆ ·fi 20 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ™ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·fi ·ÔχÛÂȘ, Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ú‡ıÌÈÛË Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Û 6 ‰fiÛÂȘ, ÂÓÒ Â› fiÙÈ ı· Á›ÓÂÙ·È ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·¤ÚÚȄ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ù· ÂÚ› “ηٿÚÁËÛ˘” ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi “·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ™˘ÓÙ·ÁÌ·, ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯¿ÚÙË” Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ·˘Ùfi Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ·fi

ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηو٤ÚÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, fi¯È ÌfiÓÔ Â› Ù· ‚ÂÏÙ›ˆ fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È Â› Ù· ¯Â›Úˆ. √È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ π¡∂ -°™∂∂, ¿ÓÙˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁ·ÙÔÏfiÁÔÈ, οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ∂™™∂ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó, Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

“Õ‰Èη Ù· ̤ÙÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ϤÓ ٷ Â˘Úˆ·˚ο Û˘Ó‰Èοٷ ∞£∏¡∞ ,3.

√π ¤ÏÏËÓ˜ ÌÈÛıˆÙÔ› “‰ÂÓ ı·

Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ¿‰ÈÎÔ Ù›ÌËÌ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ (CES) , ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ‡„Ô˘˜ 110 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ì ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÌÈ· “ıÂÚ·›·” ÏÈÙfiÙËÙ·˜. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË “ı· Ï‹ÍÔ˘Ó ‚·ÚÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ôϛ٘” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë CES, Ë ÔÔ›· Û˘ÛÂÈÚÒÓÂÈ 82 Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Û 36 Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. “√È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‚·ÚÈÒÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ı· ÂȉÂÈÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷÛÙ› Ôχ ‡ıÚ·˘ÛÙË” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ CES Δ˙ÔÓ ªÔÓΘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô “‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ¿‰ÈÎÔ Ù›ÌËÌ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ CES Î·È ¤ÏÏËÓ˜, ‚¤ÏÁÔÈ Î·È ÈÛ·ÓÔ› Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂∂ äÚÌ·Ó μ·Ó ƒfiÌÂ˚ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ “·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È (Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË) ¢ڇÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

ΔƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

™ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË μ·ÙÔ‰›Ô˘

¢Ô‡Î·˜ “ηÚÊÒÓÂÈ” ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ¢¤¯ÙËΠÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2004... “∞ڈ̷” ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Û ¤ÓÔÏË ÏËÛÙ›· ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ ∞£∏¡∞, 3.

∞¶ƒ√√¶Δ∂™ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ì ¤ÓÙÔÓÔ “¿ÚˆÌ·” ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÓÔÏË ÏËÛÙ›· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ 9:00ÌÌ ÛÙÔ ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÏÔ˘ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏËÛÙ›·˜, ÔÈ ‰‡Ô ¤ÓÔÏÔÈ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó Î·È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó ÛÙÔÓ ıÒڷη ¤Ó·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹. ΔÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ì¿Úη˜ Renault, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È·Ê˘Á‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËΠϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ∏™∞¶ ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ. √ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÌÂٷʤÚıËÎÂ Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ °Î¿˙È Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·Á¿ÁÔ˘Ó ÛËÌÂÈÒıËΠ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÔ‚·Ú¿ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ˘fiÙˆÓ. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ÏËÛÙ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ “™˘ÓÔ̈ۛ·˜ ÙˆÓ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜”. √ Û˘ÓÂÚÁfi˜ ÙÔ˘, Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÂÏÈÎÒ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, ›¯Â ÚÔÛ·¯ı› ÙÔ 2006 ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ “ÏËÛÙÒÓ Ì ٷ Ì·‡Ú·” , ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ô‰Âȯı› fï˜ οÙÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ Î·È Ô Û˘ÓÂÚÁfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·, fiÔ˘ ·Ó·ÎÚ›ÓÂÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂§.∞™., ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·›ÏËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ì fiÏ· Î·È ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜. ªÂ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Ë ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·.

∞˘ÙÔÎÙfiÓËÛ ÂÂȉ‹ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ·Ú¤Û˘ÚÂ Î·È ÛÎfiÙˆÛ ¤Ó·Ó ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹ §∞ªπ∞, 3.

Δ∂§√™ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ¤Ó·˜

42¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ πà ÁÈ·Ù› ›ÛÙ¢ fiÙÈ ·Ú¤Û˘ÚÂ Î·È ÛÎfiÙˆÛ ¤Ó·Ó Ô‰ËÁfi ‰È·ÎÏÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÌfiÏȘ 80 ̤ÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, ‚Ú¤ıËΠ··Á¯ÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ Û ÂÏ·ÈÒÓ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ √ÈÓfiË, ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Ô 42¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯Â ÂÌϷΛ Û ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Ì ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹. √ ·˘Ùfi¯ÂÈÚ·˜ ›¯Â ·Ú·Û‡ÚÂÈ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹ Î·È ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔÓ Â›¯Â ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ı·Ó¿ÛÈÌ·. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ πà ‚Ú¤ıËΠϛÁ˜ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ··Á¯ÔÓÈṲ̂ÓÔ˜, ÂÓÒ Ô ·ÎÈÛÙ·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹˜, ›¯Â ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §È‚·‰ÂÈ¿˜ Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·‡Ì·Ù·.

∞£∏¡∞, 3.

°

È· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Î. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ì›ÏËÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶¤ÙÚÔ˜ ¢Ô‡Î·˜ ηٿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂٷ͇ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÌÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘. √ Î. ¢Ô‡Î·˜ η٤ıÂÛ fiÙÈ ‰¤¯ÙËΠÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2004 ·fi ÙÔÓ Î. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÂÈ Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ °ÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∫ÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û Â›Ì·¯Ë ¤ÎÙ·ÛË. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂͤϷ‚ ÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· fi¯È ˆ˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·ÏÏ¿ ˆ˜ Ì›· Ù˘È΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ οÔÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô Î. ¢Ô‡Î·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈÎÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚÈÂÏ‹ÊıË ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ ¡¢. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ÚÒËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫·ÚÔ‡ÙÛÔ˜ Î·È Ô ÚÒËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Óȉ¿˜ η٤ıÂÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘. √ Î. ∫·ÚÔ‡ÙÛÔ˜ (ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙfiÙÂ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ∏Ï›· ∫ÔÏÈÔ‡ÛË Î·È ∂ϤÓ˘ ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË) η٤ıÂÛ fiÙÈ fiÙ·Ó Â-

ÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ∫ÔÏÈÔ‡ÛË fiÙÈ ÛÎfi¢·Ó Ó·

ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÛÙË μÔ˘Ï‹, ‰È·›ÛÙˆÛ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·-

Ê›· fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÏÏÈ‹˜. “∂›‰· fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ‹Ù·Ó ·¯Ó¤˜. ¢ËÏ·‰‹ ·Ó ÙȘ ÛÙ¤ÏÓ·Ì ¤ÙÛÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ı· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ·Ó ÚÂ˙›ÏÈ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ù· ‚·ÛÈο, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ù· ¤ÁÁÚ·Ê·, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ηıfiÏÔ˘ ¤ÁÁÚ·Ê·, ‰ÂÓ Â›¯·Ì ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηӤӷ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. Δ· Û˘Ì‚fiÏ·È· Â›Ó·È ÂΛӷ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, ÔÈ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜. ∫·È ·Ó·ÁοÛÙËη ÏÔÈfiÓ Î·È ÙÔ˘˜ ›· fiÙÈ Î¿ÓÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ˘fiıÂÛË” , ·Ó¤ÊÂÚÂ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤ıÂÛÂ Ô ÚÒËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Óȉ¿˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ “‰ڷ›· ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘” ÂÚ› “·Ú·Ï·ÓËı¤ÓÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ” . ∞ÎfiÌË Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ·Ù› ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ ÚԤ΢Ù·Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ·Ó¿ÌÂÈÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ÂÓÒ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÙ¤ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·.

∞ȯ̤˜ °. °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛȈ‹ ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ∞£∏¡∞, 3.

∂∫¶§∏•∏ Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÂÎ-

ÊÚ¿˙ÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Ù¤ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi Real Fm 978 ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ªÂ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÓ·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ¿Ú· Ôχ Î·È Ì ¤¯ÂÈ ·ÁÚȤ„ÂÈ

Ô˘ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË” . √ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηÏÒÓÙ·˜ ¡¢ Î·È ¶∞™√∫ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi. “∞Ó ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ê˘Ï·Î‹, ·Ó οÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÙÈ̈ÚËı›, ·Ó οÔÈÔÈ ‰ÂÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó, ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÏfiÁÔ˘˜ ‡·Ú͢ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È

‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó fiÏÔÈ. ¶Ú¤ÂÈ ÂÎ ÙˆÓ Ô˘Î ¿Ó¢ Î·È Ë ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È fiÏÔÈ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.” √ ›‰ÈÔ˜, Ù¤ÏÔ˜, ηÏ› ÙÔÓ Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· οÓÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ˘¤Ú‚·ÛË, “Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔÓ ÔÌÊ¿ÏÈÔ ÏÒÚÔ Ì ÙÔ ¯ı˜, ·˘Ùfi ÙÔ˘ 2007 Î·È ÙÔ˘ 2009 Ô˘ ۷οÙ„Â, Ô˘ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ Ì·‡ÚÈÛ ÙË ¡¢” .

™Â ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ·¤‰ˆÛ ÙȘ ʋ̘ ÁÈ· ÙÔ C4I

∫·Ù¿ıÂÛË ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· Siemens ∞£∏¡∞, 3.

ø™ ÌÈ· ηı’ fiÏ· ¿ÚÙÈ· ۇ̂·ÛË Ô˘

‰È·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·Ôχو˜ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ °È¿ÓÓÔ˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ÙË Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ C4I, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË Siemens. √ ›‰ÈÔ˜ ·¤‰ˆÛ Ù˘ ʋ̘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ ÛÙȘ 5 ª·ÚÙ›Ô˘ 2003, (ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ∫À™∂∞ Ë Î‹Ú˘ÍË ˆ˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘ Ù˘ SAIC) Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ “™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì non paper” , Ô Î. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ › fiÙÈ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ù·È Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ Û¯ÂÙÈÎfi “non paper” , ·ÏÏ¿ ÂÈηϤÛıËΠfiÏÂÌÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ.

™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ™›Î·ÙÛÂÎ fiÙÈ “¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÏËÚÒÛÂÈ ¤ÓÙ ˘Ô˘ÚÁ›· ÁÈ· Ó· ¿-

ÚÂÈ ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ë SAIC” , Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‹Ù·Ó “Û˘ÓˆÌÔ-

Û›· ÁÈ· ‰È·ÛÔÚ¿ „¢‰ÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÒÓ” . √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∞̇Ó˘, Û ÂÚÒÙËÛË ·Ó ·ÛÎÔ‡ÓÙ·Ó Â΂ȷÛÌÔ› Î·È ȤÛÂȘ, ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Î·È μÚÂÙ·ÓÔ› ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó Ó· ÌË ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜, ·Ó ‰ÂÓ ÚÔÌËı¢fiÙ·Ó Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ C4I ‹ οÔÈÔ ·ÚfiÌÔÈÔ Û‡ÛÙËÌ·. √ Î. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ¤ÁÈÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ 284 Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ù·¯‡Ù·Ù· Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ·, ÂÓÒ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ fiˆ˜ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ›. ΔË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¶¢ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙËϛ٢ÛÂ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ˙·‚¿Ú·˜.


M·ÁÓËÛ›· 11

ΔƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

ÃıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘

∫Ï›ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜

√ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì·˙› Ì ٷ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ۈ̷Ù›· Ù˘ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û·Ó ¯ı˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °.™.∂.μ.∂.∂. - ∂.™.∂.∂ ñ °.™.∂.∂. Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (9:00 - 15:00 Ì.Ì.).

™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: -“∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. -¡· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ¿ÏÏË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. -¡· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. -¡· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·fiÁÓˆÛË. -¡· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‰›¯Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. -¡· ·ÚıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÚfiÙ˘Ô˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ·Ú¿ÁÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. -¡· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ‰›Î·ÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÊÔÚÔ‰ÔÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ οı ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. -¡· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ™¯¤‰ÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÈ

ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ.

-¡· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. -√È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ·-

ÓÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ. -Ÿ¯È ÛÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ›ӷ˜. -Ÿ¯È ÛÙȘ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. -Ÿ¯È Û Ӥ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º.¶.∞. -¡· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· Ù·Ì›· Î·È Ó· ¿Ó ÔÈ ÎϤÊÙ˜ Ê˘Ï·Î‹”. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ۈ̷Ù›· ªÂÙ¿ÏÏÔ˘, Ù· ÂÚ›ÙÂÚ·, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ, ÔÈ ·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙ˜, ÔÈ ÎÚÂÔÒϘ, ÔÈ ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔÈ, ÙÔ Í‡ÏÔ, ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ÔÈ ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˜, ÔÈ ÎÔ˘Ú›˜-ÎÔÌ̈٤˜, ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÎÛηÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ›, ÔÈ Ú¿Ù˜, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔÒϘ, Ù· ΢ÏÈΛ· ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÔÈ Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÂȉÒÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ.

ª·Ú¿˙ ˘ÚηÁÈÒÓ ·fi ·Ì¤ÏÂÈ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

¢È¿ÛˆÛË 45¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙÔ “ª¤Á· ƒ¤Ì·” ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÛÙ‹ıËÎÂ

ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ·fi ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ù˘ ∂ª∞∫ ÁÈ· ¤Ó·Ó 45¯ÚÔÓÔ ¿Ó‰Ú·, ·fi ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ ¿Ó‰Ú·˜, ·Ú¤· Ì·˙› Ì ‰‡Ô ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·, ÂÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “ª¤Á· ƒ¤Ì·” , ÌÂٷ͇ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÁÏ›ÛÙÚËÛÂ Î·È ¤ÂÛ Û ‚¿ıÔ˜ ÌÂÚÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÔËıËı› Ô‡Ù ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ÎÏ‹ıË-

ΠÔÌ¿‰· Ù˘ ∂ª∞∫, ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÚÈÒÓ ÂÚ›Ô˘ ˆÚÒÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔÓ ·Ó·Û‡ÚÔ˘Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì·Ú¿˙ ÌÈÎÚÔ˘ÚηÁÈÒÓ ÛËÌÂÈÒıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ¤ˆ˜ Î·È ¯ı˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ ˘ÚηÁÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠ۠‰·ÛÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· η› ‰¿ÛÔ˜ Û ¤-

ÎÙ·ÛË ÙÚÈÒÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ÕÏÏË ˘ÚηÁÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· η› ‰¿ÛÔ˜ Û ¤ÎÙ·ÛË ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ¶˘ÚηÁÈ¿ ÂΉËÏÒıËÎÂ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔÓ ª¿Ú·ıÔ. ∫¿ËÎ·Ó ‰¤Ó‰Ú· Û ¤ÎÙ·ÛË ‰‡Ô ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÔÈ ˘ÚηÁȤ˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Û ¿Ó·ÌÌ· ʈÙÈ¿˜ ÁÈ· ο„È-

ÌÔ ÍËÚÒÓ ¯fiÚÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ¯¿ıËÎÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÚËÙ¿ ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· ʈÙÈ¿˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ú·‚¿Ù˜ ı· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È. ™Ù·ÙÈÛÙÈο ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ·Ì¤ÏÂÈ·. ªÂ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔϛ˜ Î·È Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·.

MIKPE™ TO¶IKE™ EI¢H™EI™ ™ÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ Ê›ÏË ÙÔ˘ ™∂ ÙÚ·Áˆ‰›·, Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â, Ó· ηٷϋÍÂÈ, ¤Ó·˜ ÂÚˆÙÈÎfi˜ η˘Á¿˜

ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∏ 42¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ Ê›ÏÔ˜ Ù˘ Û‹ÌÂÚ· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· Ó’ ·ÔÏÔÁËı›. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ı˜ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¿ÛÎËÛ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ·ÈÌ·ÙËÚfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛËÌÂÈÒıËΠÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤ÓÙÔÓË ÏÔÁÔÌ·¯›· ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ì ÙËÓ 42¯ÚÔÓË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÂÚˆÙÈÎfi ‰ÂÛÌfi, Âȯ›ÚËÛ ӷ ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ Ì ‰›Î·ÓÓÔ Î˘ÓËÁÂÙÈÎfi fiÏÔ. ŒÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ÙËÓ 42¯ÚÔÓË, Ë ÔÔ›· Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔÓ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ ·˘Ù‹ ÙÔ fiÏÔ ÂÎ˘ÚÛÔÎÚfiÙËÛÂ Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿ ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÒÌÔ. ªÂٷʤÚıËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô fiÔ˘ ÓÔÛËχÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Úfi˜. ΔËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ·Ó¤Ï·‚Â Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘.

Ãı˜ Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ‹Ú ·fi ÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÚÔıÂÛÌ›· Î·È ı’ ·ÔÏÔÁËı› Û‹ÌÂÚ·.

∞ÂÚÁÈ·Îfi Ù·ÌÂ›Ô ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ∞¶∂ƒ°π∞∫√ Ù·ÌÂ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘

¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘. ™ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ı· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· fiÛÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Û ·ÂÚÁÔ‡˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘ Ô˘ ı· ¯¿ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›·, ÂÂȉ‹ ñfiˆ˜ ÙÔÓ›ÛıËÎÂ- ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ·fi ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ·ÂÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û οı ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıÔÏÈ΋. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ó¤· 48ˆÚË ·ÂÚÁ›·, Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ, οÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∞¢∂¢À. Δ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜.

∂Ή‹ÏˆÛË ∫∫∂-∫¡∂ Î·È ¶∂∞∂∞ ª∂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 65 ¯ÚfiÓˆÓ, ·fi ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∫¡∂ Î·È Ë ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶∂∞∂∞, Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÈÌ‹˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, Ô˘ ÂÎÙÂϤÛÙËηÓ, “·fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ Ê·Û›ÛÙ˜”. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 ª·˚Ô˘ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ˚ Ì ÔÏÈÙÈÎfi ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙÔ ·ÏÈfi ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌ·‰ÈÎÔ› Ù¿ÊÔÈ . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÔÚ›· ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ı· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó “™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡ÌÂÓÔ˘” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ Ì πÎÔÓ›Ô˘, fiÔ˘ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙȘ ÂÔ¯‹˜, ÙȘ ·ÁÁÏÔ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙȘ ÓÙfiȘ ·Ú·ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ™À°∫∂¡Δƒø™∏ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Forum ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÁÈ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÂÓÒ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∏ Ó¤· Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ¶À™¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ∏ Ó¤·, ‰ÈÔÚıˆÌ¤ÓË, Û˘ÁÎÚfiÙË-

ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÀËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (¶À™¶∂) ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ Ó¤· Û‡ÓıÂÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. ∑›ÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ, Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ πˆ¿ÓÓË, ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ 1Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. 2. ∞ı·Ó·ÛÔ‡Ï˘ πˆ¿ÓÓ˘, ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ˆ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔÓ ¶·Ï·Ó¿ ∞fiÛÙÔÏÔ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∫¿ÚÏ·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. 3. ¢ÈÔ‡‰Ë ª·Ú›·, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ 3Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ™¤ÛÎÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ÙËÓ ∫˘Ú·ÙÛÒ ª·ÚÙ˙ÈÒη, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· 13Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘. 4. ªÔ‡ÛÈÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ‰¿ÛηÏÔ˜ Ì ‚·ıÌfi ∞’ ÙÔ˘ 17Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ˆ˜ Ù·ÎÙÈÎfi˜ ·ÈÚÂÙfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ΔÛ¤ÏÈÔ ∏Ú·ÎÏ‹, Â›Û˘ ‰¿ÛηÏÔ Ì ‚·ıÌfi ∞’ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. 5. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ º›ÏÈÔ˜, ‰¿ÛηÏÔ˜ Ì ‚·ıÌfi ∞’ ÙÔ˘ 20Ô‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ˆ˜ Ù·ÎÙÈÎfi˜ ·ÈÚÂÙfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ πˆ¿ÓÓË, Â›Û˘ ‰¿ÛηÏÔ Ì ‚·ıÌfi ∞’ ÙÔ˘ 12Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘.

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜

‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ η ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÂÓ¯›ÚÈÛ ˘fiÌÓËÌ· ÛÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ η ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ªÈ¯¿ÏË ¶·ÓÙԇϷ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ˘fi „‹ÊÈÛË ¡ÔÌÔۯ‰›Ô˘ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔχÙÂÎÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛË ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁÂÏı› ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, Ì ÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈ ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÂȉÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘. ∑ËÙÂ›Ù·È ÏÔÈfiÓ, Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔχÙÂÎÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜.

TƒπΔ∏ 4 MA´√À 2010

¢ÈÒÎÔÓÙ·È ÔÈÓÈο ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘ Ô˘ ÂÈÛ‹Ïı Û „ËÙÔˆÏÂ›Ô Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË

∂ÎÎÏËۛ˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿

°

È· ·Ú·Ì¤ÏËÛË ÂÔÙ›·˜ ·ÓËÏ›ÎÔ˘ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂÓfi˜ 18¯ÚÔÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È¿ÚÚËÍË Û ηٿÛÙËÌ· ñ „ËÙÔˆÏÂ›Ô Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÛÙÔ μfiÏÔ. √ 18¯ÚÔÓÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÓËÏÈÎȈı›, ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Î·È ·fi ÙËÓ Ù·Ìȷ΋ Ì˯·Ó‹ ·Ê·›ÚÂÛ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 400 ¢ÚÒ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 10ËÌÂÚÔ. ∂›¯Â Û˘ÏÏËÊı› Î·È ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÎÏÔ¤˜. Ãı˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ı· ‰ÈηÛÙ› ÛÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜, fï˜ ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ η٤ıÂÛ·Ó ·›ÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÂÈ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÓËÏ›ÎÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó’ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó. ∞Ó·˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ ¤ˆ˜ Î·È ¯ı˜ ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËηÓ. √ 18¯ÚÔÓÔ˜ Â›Ó·È ÁÓÒÚÈÌÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ηıÒ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·Ú¿ÍÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÈÎÚÔÎÏÔ¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ - ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ò˜ Î·È ¯ı˜ - ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÎÏÔ¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÎÏÔ¤˜ ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ‰‡Ô ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÈÂÚÒÓ Ó·ÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÔÈ ÎÏÔ¤˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·‡ÍËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÛÈÓfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤ÎÏ„·Ó ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ μμ∑ 0032 ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì¿Úη˜ Honda Astrea Grand ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÌÏÂ, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 26¯ÚÔÓÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓË ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂›Û˘ ÂÎÏ¿Ë Ë ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ μ¶Ã 0049 ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì¿Úη˜ Honda Astrea Surpa, ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÌÏÂ, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 38¯ÚÔÓÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓË ÛÙÔ μfiÏÔ. ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ·Ê·›ÚÂÛÂ Î·È ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ μ√ª 0499, ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì¿Úη˜ Honda, ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ‚˘ÛÛÈÓ›, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 30¯ÚÔÓÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓË ÛÙȘ ªËÏȤ˜. √È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ fï˜ ¤‚·Ï·Ó ÛÙfi¯Ô Î·È ÈÂÚÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ. ™ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ - ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ - ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·Ú·‚›·Û·Ó ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô

ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 300 ¢ÚÒ, Û ΤÚÌ·Ù·, ·fi ÙÔ ·ÁοÚÈ ÙÔ˘ Ó·Ô‡. ΔÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·Ú·‚›·Û·Ó ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ·fi ÙÔ ·ÁοÚÈ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 400 ¢ÚÒ, Û ΤÚÌ·Ù·.

∞˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË, ¯ˆÚ›˜ - Â˘Ù˘¯Ò˜ ÙÚÔ¯·›·

∫›ÓËÛË Î·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ı‡ÌÈ˙ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ Ë Î›ÓËÛË ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ë Î›ÓËÛË ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË

ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈÓfi·Ó Ì Ôχ ·ÚÁfi Ú˘ıÌfi Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËΠ̛۠· ÂÚ›Ô˘ ÒÚ·. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·ÏȷΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ›¯·Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ·fi ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ ÔÈ ÙÔÏÌËÚÔ› Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Î·È Ì¿ÓÈÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ ΔÚÔ¯·›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ 20.000 ÂÚ›Ô˘ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÌÊ·Ó‹˜. ŒÌÊ·ÛË Î·È ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰fiıËΠÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ. ∞ÚÎÂÙÔ› fï˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓË-

Û›·˜, ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤ˆ˜ 2 ª·˝Ô˘, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó 589 ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó 24 Ô‰ËÁÔ› Ó· ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ì¤ı˘. ∞ÎfiÌË ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 112 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È 21 ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ˙ˆÓÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∂›Û˘ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó 625 Ô‰ËÁÔ› ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 84 ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÔÈ 35 ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÌË ¯Ú‹ÛË ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÓÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÏÔÈ¤˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ Ì‹Ó˘Ì·, ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ Î·È ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “fiÙ·Ó ›ÓÔ˘Ì ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı˘Ì›· Î·È fi¯È... ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›·” . ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

ªÂ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡

ŒÎÏÂÈÛÂ Ô ™Ù·ıÌfi˜ ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∂∫§∂π™∂ ¯ı˜ Ô ™Ù·ıÌfi˜ ªÂÙ·-

ÊfiÚÙˆÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ŒÙÛÈ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ √Δ∞ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ™Ô‡Ú˘, ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜, 30 ÂÚ›Ô˘ ÙfiÓÔÈ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, Á›ÓÂÙ·È Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ √Δ∞ ÛÙÔÓ ÃÒÚÔ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Δ·Ê‹˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ™ª∞ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÊÔ‡ ¤ÏËÍ·Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ·¿ÓÙËÛË Û ۯÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ô˘ ›¯Â ηٷÙÂı› ·fi ÙȘ 7 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î. °È·Ó. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·, ‚ÔËı¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÂȉ‹ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ηı˘ÛÙÂÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∂Í‹ÁËÛ fiÙÈ Ô ™ª∞ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ì˯·ÓÔÏÔ-

ÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. Δ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ‰‡Ô Û‡Á¯ÚÔÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ™ÙÔ ™ª∞ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, ‰‡Ô Ô‰ËÁÔ› Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ ˙‡ÁÈ˙ ٷ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ΔÔ ÙÚ›· ·˘Ù¿ ¿ÙÔÌ· ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤·. √È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¤ÏËÍ·Ó ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 fï˜ ·Ú·Ù¿ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· η٤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÂÓÓ¤· ·ÙfiÌˆÓ Û ÌfiÓÈ̘ ı¤ÛÂȘ. Œˆ˜

Î·È ¯ı˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ Â›¯Â ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ÔÌfiʈӷ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™ª∞ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ¤ÓÙ √Δ∞ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ Ô¯‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÃÀΔ∞ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ™Ù·ıÌfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ÁÈ· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™ª∞. √ Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ ÂÍËÁ› ˆ˜

Ì ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™ª∞ “·Ó¿Û·Ó” fiÏË Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ˘ÚηÁÈ¿˜ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜. ΔÔÓ›˙ÂÈ fï˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ŒÓ· ·ÎfiÌË ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” - fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÃÀΔ∞ ÙÔ˘ οı ¡ÔÌÔ‡ Î·È ı· ‰È·ÙËÚËı› ¤Ó·˜ ÃÀΔ∞ Û Â›Â‰Ô ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÃÀΔ∞ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Î·È Ù· ¤ÚÁ·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰··Ó‹ıËÎ·Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ‰ÂÓ ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÂÓÒ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. √ ™ª∞ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¿ÓÙˆ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ‰Ôı› ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. Œˆ˜ ÙfiÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ı· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÃÀΔ∞ μfiÏÔ˘, ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· 30 ÂÚ›Ô˘ ÙfiÓˆÓ, Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Ô ™ª∞ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. Δ. ∫.

¡¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ECDL Î·È ∏/À ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ ¡∂∞ ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ˘Ô-

ÏÔÁÈÛÙÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜” . √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó (ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ) Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ECDL. ª·ı‹Ì·Ù·, οı ΔÚ›ÙË & ¶¤ÌÙË 16:00 ¤ˆ˜ 19:00 ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÍÂÎÈÓ¿ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 6 ª·˝Ô˘ 2010 Î·È ı· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶. ™ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Û ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ECDL (European Computer Driving License) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓfiÙËÙ˜: ∞) Windows xp μ) Word °) Excel Î·È ¢) Internet & Outlook Express. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ï‹„Ë Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Â›Ó·È 220 ú, ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· 55 ˆÚÒÓ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢π∞À§√À. ™ÙË ÙÈÌ‹ ¢∂¡ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ οÚÙ·˜ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È 70 ú, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ· οı ̛· ÂÓfiÙËÙ· 38 ú ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È 30 ú. ∂›Û˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∂›Ó·È Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÓ‹ÏÈΘ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ECDL. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË 10:00 ¤ˆ˜ 12:00 (Úˆ›) ‹ ¶·Ú·Û΢‹ 18:00 - 20:00. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· - ΔÔ¿ÏË 14 - TËÏ. 25363. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10.00 - 22.00 ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 14:00.

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ 4Ô §‡ÎÂÈÔ ™Δ√ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ 3/5/10 Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ 4Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘. Δ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËÎ·Ó ÙË ÙÚ¤¯Ô˘Û· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó : “∞ÓÙÈΛÌÂÓ· , ÌÓËÌ›· Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ” , “∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È fiÚˆÓ ·fi/ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¢∂ª∂∫∞μ , “¡ÂÚfi, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ÛÙÔȯÂÈfi ” . ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì·ıËÙ¤˜, ηıËÁËÙ¤˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∫¶∂ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·˜, Ë ˘‡ı˘ÓË Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∂∫∞μ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰Ô‡Ï„·Ó Ì Ôχ ΤÊÈ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Î·Ó·Ó ı·‡Ì·Ù·. ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Comenius-¢È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË Ì ٛÙÏÔ : “Àour world, my world , Differences that keep us united” , ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, fiÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.


M·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂÍÔÓÙˆÙÈο ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜

“∫·Ù·ÈÁ›‰·” Ù· ̤ÙÚ· ◊

Ù·Ó ÛÙÚ·‚fi ÙÔ ÎÏ‹Ì·, ÙÔ ¤Ê·ÁÂ Î·È Ô Á¿È‰·ÚÔ˜. ™ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi ηٷϋÁÔ˘Ó ¤ÌÔÚÔÈ, ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ ÙÈ ·˘Ù¿ ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó. ∞˘Ùfi Ô˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, Â›Ó·È Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘, ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈο. √È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ¿ÓÙˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ê·›Ì·ÍË, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÂÓÒ Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Î·È ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ̤ÙÚ· “ÂÍÔÓÙˆÙÈο” ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ¿ÏÈ ÙȘ Ù·ÌÂȷΤ˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·Ó¤˜ Î·È Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 30 - 35 ¢ÚÒ, ÌfiÏȘ ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ·fi ÙÔ 19 ÛÙÔ 21% (ÙÒÚ· ¤ÁÈÓ 23% ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, 11% ÙÔ ÌÂÛ·›Ô Î·È 5,5% ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ). Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ï‹ÙÙÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÌÈÛıÔ˘˜. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ fiÛÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÛıÔ‡˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ ÌÂÈÎÙ¿, ÙfiÙ ›Ûˆ˜ ·ˆÏ¤ÛÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·‰Â›·˜. ∂›Û˘ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ 8% ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ 12% Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ·Ú·ÎÚ·ÙËı› ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi 1.000 ¢ÚÒ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 2.000 ¢ÚÒ ‰ÒÚ· Î·È Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜, ı· Ï¿‚ÂÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ 1.000 ¢ÚÒ. °È· Ì›· ÙÚÈÂÙ›· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·‡ÍËÛË, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ÏfiÁˆ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ‹‰Ë Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ 3,6%. “∞˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÙÚ·, Â›Ó·È Î·Ù·ÈÁ›‰·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î. ª·Ú›· ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ∂ÊÔÚ›·˜ Â‰Ò Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ·, ÌËÙ¤Ú· ÙÚÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó. “¢ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ˘ÔÏÔÁ›Ûˆ fiÛ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯¿Óˆ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚ·. ƒÔηӛ˙Ô˘Ó ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ÙÚ· ÎÈ ·˘Ùfi Ì·˜ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ. ∂ÁÒ ı· ¤Ê¢Á· Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·... ∞Ó ‹ÍÂÚ· ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ·, ‰ÂÓ ı· ›¯· ¿ÚÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ. ¶·›ÚÓ·Ì ÙÔ ‰ÒÚÔ, ‰›Ó·Ì ‰fiÛË. ΔÒÚ· ÎÔÌ̤ӷ fiÏ· ·˘Ù¿. Δ· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÔ›ÎÈ·, ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·... 줂·È· ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È Ó· ÙÔ ˆ, ›̷ÛÙ ˘-

● ª·Ú›· ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘: ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚ·

● ∞ÓÙ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘: §Ô˘Î¤Ù·, ÏÔ˘Î¤Ù·, ÏÔ˘Î¤Ù·...

● ∞ÓÙ. ¶ÚfiÎÔ˜: ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ı· Û˘ÚÚÈÎÓˆı›

„ËÏfiÌÈÛıÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ì ¤Ú·, ÂÁÒ Î·È Ô Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÎÂÙfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹. ŒÚÂ ӷ ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ô˘ÏË̤Ó˜ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜...” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘. “∞˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ º¶∞, ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜. ∫·È ı· ÙÔ Í·Ó·Ó‚¿ÛÂÈ. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤ÙÛÈ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ·ÁÔÚ¿; ∂›Ó·È Ï¿ıË ÌÂÁ¿Ï·, Ï¿ıÔ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. £· Ì·˜ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊfiÚÔ. ª·˜ Îfi‚ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ù· ‰ÒÚ·, Ì·˜ Îfi‚ÂÈ Ù· ÂȉfiÌ·Ù·. ¢ÂÓ ı¤Ï·Ì ÂȉfiÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÌÈÛıfi” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜.

ÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. “√ ÎfiÛÌÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· „ÈÏÔ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È Ê‡ÁÂÈ. ∞Ó Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ¢ÂÓ Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ¡· ¿ÚÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ù· ¤Ê·Á·Ó Î·È Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶ÚÔÂÎÏÔÁÈο Ì·˜ ¤ÏÂÁ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿. ΔÒÚ· Ô‡ ‹Á·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿; ∞Ó ·Ê‹ÛÂȘ ¤Ó·Ó ÂÏ¿ÙË Ó· ʇÁÂÈ, ÙÔÓ ¤¯·Û˜” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” . “ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÎÔ˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜. Δ· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·Ó·Ï˘ı›. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ºÏ‚¿ÚË, ¤Ú·ÛÂ Ô ª¿ÚÙ˘, ¤Ú·ÛÂ Ô ∞Ú›Ï˘ Î·È ‹ÚıÂ Ô ª¿Ë˜. ŸÏ· Â›Ó·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ˘ÏÔÔÈËı›” .

ÛÙfi¯ÔÈ. ¶ÚÒÙ· Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ªÂÙ¿ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ٷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. μϤÔÓÙ·˜ Ò˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ‰È·ÊÔÚÔÔÈԇ̠‹ ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì·˜ ‹ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì›ÁÌ·Ù· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. £ÂˆÚÒ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ô ·ÓÙ›¯Ù˘Ô˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Â›Ó·È Ô ·ÓÙ›¯Ù˘Ô˜ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ÊfiÚÙÈÛ˘. ¶ÚÔԉ¢ÙÈο ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ∫·È ‚¤‚·È· fiÏ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÁÒ ‰ÂÓ Ô˘Ï¿ˆ ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢. ∞˘Ù¿ ÏÔÁÈο ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓˆıÔ‡Ó Î·È ·Ó Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ÙÈ ·ÓÙ›¯Ù˘Ô ı· ¤¯ÂÈ Û ̤ӷ;” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¶ÚfiÎÔ˜. ™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Î·ÓfiÓ·˜, fiÙÈ Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ΛÓËÛË ÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ.

√È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ “§Ô˘Î¤Ù·, ÏÔ˘Î¤Ù·, ÏÔ˘Î¤Ù·” . ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ȉÈÔÎÙ‹ÙË Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Î·È ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, Â›Ó·È Ô˘ ı· Ï‹ÍÔ˘Ó Â˘ı¤ˆ˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ¤Ú·Ó Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜. “£· ÙË ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ‹‰Ë 50% Î·È ı· ¤ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ. “ªfiÏȘ ¤Ó· 40% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›·” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‚ÈÔÙ¤¯Ó˘, Ô˘ ‚ϤÂÈ Ì ··È-

√È ¤ÌÔÚÔÈ “√ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÌÔ˘‰È·Ṳ̂ÓÔ˜. ΔËÓ ÚÒÙË ÂÚÁ¿ÛÈÌË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ Î. ∞ÓÙ. ¶ÚfiÎÔ˜. “ŸÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·. ŸÙ·Ó ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚÔ˜ ηٷӿψÛË ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ı· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË. ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ı· Û˘ÚÚÈÎÓˆı›. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÈÎÔ΢ÚÂ̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ı· ÙȘ ·Ï¤„Ô˘Ó. ∂›Ì·È Ù˘ ¿Ԅ˘ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔÈ

√È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·fi Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·. ∂ÊfiÛÔÓ Ë Û‡ÓÙ·ÍË ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 2.500 ¢ÚÒ Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 200 ¢ÚÒ ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯·, 200 ¢ÚÒ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ Î·È 400 ¢ÚÒ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ.

13.668 ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ™Δ∏ ‰Âο‰· ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Ô ÓÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™ÙÔ ÓÔÌfi ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 13668 Î·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 116 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ú. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ Ù· 2.000 ú Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ê˘ÛÈο Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ ·fi 2.000 ú ˆ˜ 20.000 ú. §ÈÁfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È fiÛÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ·fi 20.000 ú ˆ˜ 100.000 ú Î·È ·ÎfiÌË ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ fiÛÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ·fi 100.000 ú ˆ˜ 200.000 ú. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ∂ÊÔÚ›· ÍÂÎÈÓ¿ “Û·Ê¿ÚÈ” ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ‰Ôı› ¤ÎÙˆÛË 50% ÛÙȘ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û‡ÛÔ˘Ó Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÂÊ¿·Í ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂-

ÊÔÚ›· ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘ ‹ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘, ÙÒÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÂÈÏ› Ì ηٷۯ¤ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÂÓÔ›ÎÈ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÂÊÔڛ˜ (¢√À), ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û “ÂÈÛÚ·ÎÙÈο ΤÓÙÚ·” Î·È ı· ·ÔÎÔÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÊÔÚÔÂϤÁ¯ˆÓ. ΔÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ı· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓÙÚÈο ·fi ÙÔ ™ÒÌ· ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (™¢√∂), ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û “ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·”. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙȘ 13 ÂÚÈʤÚÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈο ΤÓÙÚ·. ΔÔ ™¢√∂ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÛÒÌ· ÂÏÂÁÎÙÒÓ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· ˘fiÛÙ·ÛË Î·È ÚfiÏÔ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Â› ÙfiÔ˘ ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó·

Ù· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó (.¯., ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÏÔ˘Î¤Ù· Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ È¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË Ê¿Î· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÒÛÂÈ ·ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ̤۷ Û ϛÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞ÎfiÌË, ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·. Δ Ô ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ··ÈÙ› ·fi ÙÔÓ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·ÓÙ› Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ‹ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÈÛıÒÓÂÈ, Ó· ÙÔ ÏËÚÒÓÂÈ ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â˘ÂÏÈÛÙ› ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· ¯Ú¤Ë ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ÂÎÌÈÛıÒÓÔ˘Ó Î·ÙÔÈ˘ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ë ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓԯϛ ηÓ›˜.

● ∞ı. æÈÒÙ·˜: ¶Ò˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ;

™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Ì ۇÓÙ·ÍË 700 ¢ÚÒ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· 1.400 ¢ÚÒ ‰ÒÚ· Î·È Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜, ı· ¿ÚÂÈ ÙÒÚ· 800 ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ı· ¯¿ÛÂÈ 600 ¢ÚÒ ÙÔ ¤ÙÔ˜. “Δ· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ÂÍÔÓÙˆÙÈο. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ Δ™∞, ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ·Ú·¿Óˆ ·fi 600 ¢ÚÒ. ¶Ò˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó; √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ ηÙÔÈΛ·, Ù· Ê¿Ú̷η ·˘Í¿ÓÔ˘Ó. ∂‰Ò ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ Ò˜ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¤¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË ÙÒÚ·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∞ı. æÈÒÙ·˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (ÚÒËÓ Δ∂μ∂ Î·È Δ™∞) ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. “¶ÔÈÔ˜ ÊÙ·›ÂÈ; ŸÏ˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜. ∞Ó ‰ÂÓ ·ÚıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ·, ‰ÂÓ ı· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ Ô ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˙‹ÛÂÈ. ΔÈ ‰¤ÔÓ ÁÂÓ¤Ûı·È;” “⁄ÛÙÂÚ· Ê¿ÛÎÔ˘Ó Î·È ·ÓÙÈÊ¿ÛÎÔ˘Ó Ì ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ. ªÂ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ó· ÍÔ‰¤„ˆ, ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆ ·ԉ›ÍÂȘ Î·È Ó· ÌËÓ Ì ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó. ∂‰Ò ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ Ê¿Ì” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. æÈÒÙ·˜. “∂›Ì·ÛÙ ˘fi ÎˉÂÌÔÓ›· ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó Î·È Ì ÙÔÓ §∞º∫∞.

∏ÌÂÚ›‰· ÛÙÔ Δ∂∂ ÁÈ· ÙȘ Á¤Ê˘Ú˜ ∏ª∂ƒπ¢∞ Ì ı¤Ì· “°¤Ê˘Ú˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂȉÈÎÔ› Ù‡ÔÈ - ºÔÚÙ›ÛÂȘ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ηٷÛ΢·ÛÙÈο” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ËÌÂÚ›‰· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ªÂϤÙ˘ ÙˆÓ °ÂÊ˘ÚÒÓ, ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. Δ· Ú·ÎÙÈο Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 20 ¢ÚÒ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ë ÔÌ¿‰· ÔÌÈÏÈÒÓ (11.00 14.00) - °. °ÎÚ¿ÛÛÔ˜ (∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜): “¶¤ÙÚÈÓ· ÙÔ͈ٿ ÁÂʇÚÈ· - πÛÙÔÚ›·, ηٷÛ΢‹, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË”. - ¢. ™ÔÊÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ - £. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜: “ºÔÚÙ›ÛÂȘ ÁÂÊ˘ÚÒÓ - E˘Úˆ·˚ÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› Î·È ∂ÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ”. - §. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ (∞Ó. ∫·ıËÁËÙ‹˜): “∂ÎÙ›ÌËÛË ÛÙ·ÙÈ΋˜ ·fiÎÚÈÛ˘ ÎÚÂÌ·ÛÙÒÓ ÁÂÊ˘ÚÒÓ ÏfiÁˆ ÎÈÓËÙÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘”. - °. ªÈ¯¿ÏÙÛÔ˜ (∫·ıËÁËÙ‹˜): “∫·Ïˆ‰ÈˆÙ¤˜ Á¤Ê˘Ú˜ - ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË”. - Δ. ¶·Ó·ÁȈٿÎÔ˜ (¢Ú. ¶ÔÏ. ªË¯·ÓÈÎfi˜): “ªË¯·ÓÔÔÈË̤Ó˜ ̤ıÔ‰ÔÈ Î·Ù·Û΢‹˜ ÁÂÊ˘ÚÒÓ”. 2Ë ÔÌ¿‰· ÔÌÈÏÈÒÓ (16.00 19.00) - π. ƒ·˘ÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ (∂. ∫·ıËÁËÙ‹˜): “¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ Û Á¤Ê˘Ú˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ Ì ηÏ҉ȷ”. - ¶. ¶··ÓÈÎfiÏ·˜ (¢Ú. ¶ÔÏ. ªË¯·ÓÈÎfi˜): “™ÂÈÛÌÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Á¤Ê˘Ú·˜ ƒ›Ô˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘”. - ™. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (¶ÔÏ. ªË¯·ÓÈÎfi˜): “∫·Ù·Û΢‹ Á¤Ê˘Ú·˜ °4 Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ √‰Ô‡ ÌÂ Û˘Ó¯‹ Û‡ÌÌÈÎÙÔ ÊÔÚ¤· ÙÚÈÒÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ”. - ¡. °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˜ - °. °Î·˙¤Ù·˜: “£ÂÌÂÏ›ˆÛË ÁÂÊ˘ÚÒÓ Â› ÊÚ¿وӔ. - ¶. ΔÛfiÂÏ·˜ (∞Ó. ∫·ıËÁËÙ‹˜): “ªË ÁÚ·ÌÌÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÂÈÛÌÈο ÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÁÂÊ˘ÚÒÓ: ∞fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ¤ˆ˜ ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË”.


M·ÁÓËÛ›· 14

√ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ̤ÙÚ· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “T· ̤ÙÚ· Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ÂÒ‰˘Ó· Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì Û ̛· Ó¤· Ê¿ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÔ˘Ì ÙË “ÁÎÂÙÔÔ›ËÛË” ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. ¶ÚfiÙÂÈÓ· ÛÙ· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ̤ÙÚ· fiˆ˜: 1. ∞Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ Ì Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ‰fiÛˆÓ. √È ÙÚ¿Â˙˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ˆ˜ ·ÓÙ·fi‰ÔÛË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘˜. 2. ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ. 3. £¤ÛÈÛË ··ÁÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÂÙÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. 4. ∂ȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓÛ‹ÌˆÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË. 5. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. 6. ∂ȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ∞ª∂∞ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. 7. ∫¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÁÈ· Ì›· ÙÂÙÚ·ÂÙ›·. 8. ¢Ú¿ÛÂȘ Â·Ó·Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘. 9. ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· Êı›ÓÔ˘Û˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. Δ¤ÏÔ˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó· Û‡ÌʈÓÔ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÒÛÙ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Â‡ÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂȉÂÈÓÒÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘” .

∏ÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ∏ª∂ƒπ¢∞ Ì ı¤Ì· “ºfiÚÔÈ, ¤-

ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜. √ÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Â›Ó·È Ô ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ ¶∂/∞’, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞’ ¢√À μfiÏÔ˘ Î. ¡›ÎÔ˜ §·Áfi˜, Ô ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ∞’ ¢√À μfiÏÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎÔ˜ Î·È Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μ’ ¢√À μfiÏÔ˘ Î. ÕÓÓ· ∫ÈÔ˘ÙÛÔÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘.

™‹ÌÂÚ· 9 - 11 ÙÔ Úˆ›, ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ó¤Â˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·

™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜

“∫

fiÏ·ÛË” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢ÛË - ÙËÓ ÚÒÙË Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ - ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜¢, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›, ·fi ÙȘ 9 ¤ˆ˜ ÙȘ 11, Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë ¶√∂ -√Δ∞ ‰ÂÓ Â›¯Â ·‹¯ËÛË ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ·fi ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·ÒÏÂÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ Î·È ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó Û˘Ó¯fiÌÂÓÔÈ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ› ÙˆÓ ¢Ë̷گ›ˆÓ, ÂÓË̤ڈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÈÙÚÔÒÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÂÓfiÙËÙ· Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¶√∂ - √Δ∞ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë ∞¢∂¢À ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›·, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ η٤گÂÙ·È Î·È Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜, Ì ÙË °™∂∂ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›·. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, Û ·ÂÚÁ›· ηÏ› Î·È ÙÔ ¶∞ª∂.

“™ÔÎ Î·È ‰¤Ô˜” ·fi Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ ÂÔÚÙ‹˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı›, ˆÛÙfiÛÔ ˘‹ÚÍ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, Ì ÌÔÚʤ˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó Ó¤· Ï‹ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ∞¢∂¢À Ì ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ÛÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ÎfiÌ‚Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ·˘Ùfi.

™Â “ÎÚ›ÛË” √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·Ù¤ıÂÙ·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ̤¯ÚÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ηٷϋ„ÂȘ Û ¢Ë̷گ›· Î·È ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜. “∂Ì›˜ ‰ÂÓ ÊÙ·›Ì Û ٛÔÙ·. ∫¿ÔÙ ˙ËÙÔ‡Û·Ì οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ, ÙÒÚ· ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ٷ ¯·Ì¤Ó·” , ÙfiÓÈÛÂ Ë ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ∫Ô‡ÙÓ·, Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÓÒ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Î. £¿ÏÂÈ· ™Ù¿¯ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Î·Ì›· ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Â¿Ó ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ù‹ Ì·˙Èο ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÒÛÙÂ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙ› Î·È Ó· ÌËÓ „ËÊÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜. ∏ Î. ∫Ô‡ÙÓ· ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. “∫·Ó›˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ¿ÚÂÈ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙›” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Î·È ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ Ë ·ÂÚÁ›Â˜ ÂÍÔÓÙÒÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·-

˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¶∞™∫ Î. °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ͯˆÚÈÛÙ¿” Ì‹Î·Ó ÎϤÊÙ˜” Î·È ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û‹ÌÂÚ·, Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚Áԇ̠ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙԇ̔ , ÛËÌ›ˆÛÂ. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÚÔÛΛÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ

ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ÛÙÔ ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙfiÓÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘Û›ڈÛ˘ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∏ ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ù˘ ¶∞™∫∂ ÁÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙÔ˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ˆ˜ ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏıËΠÁÈ· ·‰Ú¿ÓÂÈ· Î·È ·Ó˘·ÚÍ›· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À

ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. ∂›Û˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ù· ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ı›ÁÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰ÈÂΉÈΛ ¿ÌÂÛË ÂÍfiÊÏËÛË ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘: ∞Ó·Áη›· Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ

ΔƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ‰·ÛοψÓ, ηıËÁËÙÒÓ Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·È‰Â›·˜

¶·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ¢π∏ª∂ƒ∏ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Î·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ›, ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù· ̤ÏË ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¢∂¶) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·ÊÂÓfi˜ ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ. ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·ÂÚÁ›·, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À Î·È Ù˘ °™∂∂. ΔÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙËÓ ·ÈÙ›· Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ηıÒ˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ï‹Úˆ˜ Ì ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÂÓÙ¿ˆÚ˘ ˘ÂÚˆÚ›·˜ ÛÙÔ Ìfi-

ÓÈÌÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰fiÎÈÌÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· ˙ËÌȈı› Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÌ‹Ì·Ù· Ì 25 Î·È 30 Ì·ıËÙ¤˜. ¢¿ÛηÏÔÈ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ˘Úı› ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ· Î·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈʤÚÂÈ ÂÙ‹ÛÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi 5,7% ¤ˆ˜ 6,3%, ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÂÓfi˜ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ÙË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Î·È ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ú.

™ÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ¢™ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ·, Ì ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ‰¿ÛηÏÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ·Ú¿ Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘. ∫·Ï› ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÈÛÛ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ 4˘ Î·È 5˘ ª·˝Ô˘, ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ, Ì·˙› Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙËÓ

‚·ıÈ¿ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈο ¿‰ÈΈÓ, ̤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰›Î·ÈˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜. ¢ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂ: ¿ÌÂÛË ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi Ì·˜, Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Ì ·ÍÈÔÚÂ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ, fi¯È ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ Î·È ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¶¢ 407/80, ¿ÌÂÛË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ¿ÌÂÛÔ˜ ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‹‰Ë ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ, ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ÛÙÔ 5% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ 1,5% ÙÔ˘ ∞∂¶, ·ÍÈÔÚÂ›˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ì Ï‹ÚË Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وӔ . ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· Ì·˙È΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜- ÈÚÈÛÙ¿ ÙÔ ¶∞ª∂ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

∂∫μ-∞¢∂¢À Ì·˙› ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·

ª∂ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË

ª·Ú¿˙ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Û ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ

¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ·ˇı˘Ó·Ó ¯ı˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· η٤گÔÓÙ·È Û 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ·‡ÚÈÔ ·ÂÚÁ› Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ÎÏÂÈÛÙ‹ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Î·È Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÂÒ‰˘Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ ¶∞ª∂ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À Î·È ÛÙȘ ÂÙ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· ÌÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘.

√È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

“¶·Ú·Ï‡ÂÈ” ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ¯ÒÚ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë °™∂∂, ÂÓÒ ·fi Û‹ÌÂÚ· η٤گÔÓÙ·È Û 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ª·˙È΋ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ˆ˜ ÌÔÚÊ‹ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙ· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. “∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜” ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ “Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÌÔÓÔÌÂÚ‹ Î·È ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. §¤Ì fi¯È ÛÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È 40 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜. §¤Ì fi¯È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Î·È ÛÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ §∞º∫∞. ∫·Ïԇ̠ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ̷˙È΋ ‰È·‰‹ÏˆÛË ÁÈ· Ó· ԇ̠¤Ó· ‚ÚÔÓÙÂÚfi fi¯È ÛÙ· ̤ÙÚ·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °. ∫›ÙÛÈÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ. ŒÓ·˜ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜, ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ̤ÙÚ· Ó· Ù· ÏËÚÒÛÂÈ Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›· Î·È fi¯È Ô Ï·fi˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ·Ó·ÙÚ·› Ë ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. Δ· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ù· ÂÒ‰˘Ó· ·˘Ù¿ ̤ÙÚ·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” Û·Ó Ó· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÂΛÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÈÔÈ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÔÈÔÈ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ÁÎÚÂÌfi Î·È ÙÈ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘

∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÒÓ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›ˆÓ” .

ΔÔ ¶∞ª∂ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À. ∂›Û˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶∞ª∂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· ÌÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. “Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌfiÓÈÌ·. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ·ÎfiÌË ÈÔ ÛÎÏËÚ¿. ∫·Ïԇ̠ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Ó· ÂÈʤÚÂÈ Ú‹ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·-

˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ” ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. Δ. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˜.

∏ ∂ª¢À¢∞™ “™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· 4 Î·È 5 ª·˝Ô˘ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∞¢∂¢À” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ∞ÓˆÙ¿ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ (∂ª¢À¢∞™) ª·ÁÓËÛ›·˜ “ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ì Ӥ· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ¿Ó¢ fiÚˆÓ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂∂ Î·È ÛÙȘ ·‰ËÊ¿Á˜ ÔÚ¤ÍÂȘ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ, Û˘ÓÙÚ›‚ÂÈ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ӷ Ì ÛÎÏËÚÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ·

∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ∞¡∞μ§∏£∏∫∂ ÙÂÏÈο Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ª∂Δ∫∞ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ÔÚ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Î·È ·ÊÔ‡ Ù˘ ›¯Â ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜, ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ fiÙÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È fi¯È Ì ÙÔÓ Î. ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô. ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ›¯Â ÚËÙ¿ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂͤÏÈÍË Ë Â·Ê‹ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·ÎÙÈ΋ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ ÁÈ· Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ù˘ Û¯¤‰È·. ∂ÈϤÔÓ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÔÚÈÛÙ› Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜.

ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜. ∏ ‰È¿Ï˘ÛË Î¿ı ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜, Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÔÈ ·ÔχÛÂȘ Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›·, Ë ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ›ӷ˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÁÂÚ¿Ì·Ù·, Ù· Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË, ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ fiÔÈÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ̤ÙÚ·, ı· Â›Ó·È ÌfiÓÈÌ· Î·È ı· ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ·. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Î·È ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠ے ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Â›ıÂÛË, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÂÌ¿˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Û’ ¤Ó· Ó¤Ô ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ó¤Ô ÌÂÛ·›ˆÓ·” .

√È ¤ÌÔÚÔÈ ŒÂÈÙ· ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂™∂∂ Î·È Ù˘ °™∂μ∂∂, Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 5 ª·˝Ô˘, Ì ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ ˙ÂÈ ÌÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ›ӷ˜ Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ηٿÚÚ¢ÛË, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÂÌfiÚˆÓ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ ‰›ÓÂÈ Ì¿¯Ë, Ì¿ÏÏÔÓ ¿ÓÈÛË, Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ·˘Ù¤˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÌfiÓÔ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ “Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÈÙ·Á¤˜” ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜” .

¡Ô̿گ˘: ªÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ª·˘ÚÔÌ¿ÙÈ

ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ 5˘ ª·˝Ô˘, ÙËÓ ÔÔ›· ΋ڢÍÂ Ë ¶√∂™À, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ٷ ÚÔ‰Ú›· ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ - ÌÂÏÒÓ (∂™∏∂∞, ∂™∏∂ª-£, ∂™∏∂£™Ù∂-∂, ∂™∏∂¶∏¡ Î·È ∂™¶∏Δ). Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ “Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜, ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·˜, ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ì·˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ô‰fiÌËÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛˆÓ, Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ù˘ ˘ÔÓfiÌ¢Û˘ ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜” .

™ÙÔÓ √™∂ ΔÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Î·È Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ √™∂ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›·. ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· 1586 Î·È 1587 Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜. °È· ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ë̤ڷ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ÂÈ‚·ÙÈο Î·È ÂÌÔÚÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ, ÏËÓ ÙÔ˘ 604 Ô˘ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ 605 Ô˘ ı· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ∞ı‹Ó· Î·È ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Â›Û˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜.

ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ “ºÚ¿ÁÌ· ª·˘ÚÔÌ¿ÙÈ”, Ô ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘Ó¯ÈÛı› ·ÚfiÛÎÔÙ· Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÛÔ‡ 1,2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ÓÔÌ·Ú¯›· ˙ËÙ¿ÂÈ ¤ÁÎÚÈÛË ™˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡ ¶›Ó·Î· Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ì ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 1.250.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó¤Î˘„·Ó ηٿ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: Δ¤ÛÛÂÚ· ˘Ô¤ÚÁ·, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 10.860.000 ¢ÚÒ, Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›¯Â ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000 2006. Δ· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· Ó¤· ˘Ô¤ÚÁ·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÎÙÈÌÒÌÂÓÔ˘ ηٷگ‹Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 4 ÂÎ. ¢ÚÒÂÚ›Ô˘, ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ̤ÙÚ· ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÔÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜ ˘ÂÚ¯ÂÈÏÈÛÙ‹ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚ¯ÂÈÏÈÛÙ‹, ηٷÛ΢‹ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·, ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ηٿÎÏÈÛ˘ ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·. “™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ÂÂȉ‹ Ë ¡.∞.ª. ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÂÁÎÚÈı› ¿ÌÂÛ· ›ÛÙˆÛË ‡„Ô˘˜ 1.250.000 ¢ÚÒ ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ηٿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÓÔ̿گ˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 16 “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜; ™Δ∏¡ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· ÂÍÂ-

Ù¿ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ∞∂π ‹ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙËÓ ∫ˆ Î·È ÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì· ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. °È¿ÓÓ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Û ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘, ÔfiÙ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ™‡ÓÔ‰Ô ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ı· ÌÂÈ Â› Ù¿ËÙÔ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÓfi˜ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÛÙ· ∞∂π. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Î. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞∂π Â›Ó·È ·fi ÙË ÌÈ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› ·ÏÏËÏÔÂÈηχ„ÂȘ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ΔÌ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÏÏÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ. √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ οı fiÏË ·¤ÎÙËÛÂ Î·È ¤Ó· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. °È· ÂӉ¯fiÌÂÓË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË fï˜ ÙˆÓ ∞∂π Î·È ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ Î·È ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÚÔÂÚÁ·Û›·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÛÙ· ∞∂π Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ÂÓÒ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓ· ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·fi Ù· Û˘ÓÔÏÈο 40 ∞∂π Î·È Δ∂π Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2011 ÌfiÓÔ Ù· ÌÈÛ¿. ¶Ò˜ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ fiÏË ÂͤÏÈÍË; ∞Ó ıˆÚËı› fiÙÈ ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÔÓÙ· ∞∂π Ì ÔÌÔÂȉ¤˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘, ÙfiÙ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÓfi˜ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÛÙË Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ. ΔÔ ı¤Ì· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· “˘fi„Ë” Ù˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ·ÏÏ¿ Â› Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› οÔÈ· ‰È·‰Èηۛ·. ÕÏψÛÙ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì ¤‰Ú· ÙË §·Ì›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ΔÌ‹Ì·Ù·-¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙË μÈÔ˚·ÙÚÈ΋ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘- Ô˘ Û˘ÁÁÂÓÂ‡Ô˘Ó Ì ٷ ΔÌ‹Ì·Ù· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À, π·ÙÚÈ΋˜, μÈÔ¯ËÌ›·˜, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ΔƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

æ‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ

√ÌfiʈÓÔ “fi¯È” ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì ÙÔ μfiÏÔ

„ÂȘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙ· ÂÈÛÓÂfiÌÂÓ· Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙÔ ¿ÛıÌ·, Ù· Ê¿Ú̷η ηٿ Ù˘ ÛÙ˘ÙÈ΋˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ó¤Ô Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ûı¤ÓÂȘ, ·ÊÔ‡ ·fi ¯ı˜ ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ȉȈÙÈο Ê·Ú̷Λ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο Ê¿Ú̷η ‹ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Ê¿Ú̷η ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 89 Ê¿Ú̷η Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ∞Ó Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÙÔ ¿ÚÂÈ: ÚÒÙÔ, ÛÊÚ·Á›‰· ·fi ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘ ı· ϤÂÈ “ÛÙÂÚÔ‡ÌÂı·” , ‰Â‡ÙÂÚË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÂȉÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ∂›Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ÂÓÙfi˜ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· Û˘ÓÙ·Á¤˜ 150 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ıÂÒÚËÛË ·fi ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ, ÒÛÙ ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ·fi Ù· ȉȈÙÈο Ê·Ú̷Λ·. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ê·›Ì·ÍË ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

º.™.

Δ

¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ· Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. °È¿Ó. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË. ΔË ‰È·Ù‹ÚËÛË ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ù· ΔÔÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ∞ȉÈÓ›Ô˘ Î·È ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ηÙԛΈÓ. ∂ÈϤÔÓ, ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ∞ȉÈÓ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™Â Û¯ÂÙÈÎfi „‹ÊÈÛÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ªÂ ÙÔ ·ÚfiÓ „‹-

ÊÈÛÌ· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È Ó· Û·˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÓÙ¿ÍÂÙ ÙȘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ∞ȉÈÓ›Ô˘ Î·È ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏfiÁÔ˘˜: ΔÔ ∞ȉ›ÓÈ Î·È ÔÈ ªÈÎÚÔı‹‚˜ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÌfiÏȘ ÂÙ¿ Î·È ÔÎÙÒ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ 30. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ‰¤¯ÔÓÙ·È ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Î·È ÏÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Î·È Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· fiÌÔÈÔ ÔÈÔÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ì ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÌÈ· ηı·Ú¿ ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓÒ Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ·ÁÚÔ-

ÙÈο. ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¿ÓÙ· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ÚÒËÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì·˜ ı¤Û˘ Î·È Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·¤Ú· ·Ó·ÁÎÒÓ Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ·fiÏ˘Ù· ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ì·˜ ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·fiÛÙ·Û˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜ ·fi ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ı·Ú¿ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” ηٷϋÁÂÈ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∞ÎfiÌË ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÌËÓÔ Ï¤Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›

ªÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ̤¯ÚÈ 27% ÛÙ· Ê¿Ú̷η ª∂πøª∂¡∂™ ̤¯ÚÈ Î·È 27% Â›Ó·È ·fi ¯ı˜

ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ¶¿ÓÙˆ˜ Û ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ Ó¤Ô˜ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ Ì ·ÎfiÌË ÈÔ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ∞fi ¯ı˜ ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· Ê·Ú̷Λ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο Ê¿Ú̷η ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‚·ÚȤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ. ¡¤Ô˜ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ ÛÙ· Ê¿Ú̷η ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ¯ı˜ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘, ·fi ¯ı˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ӥ˜ ÈÔ ÊıËÓ¤˜ ÙÈ̤˜ ÛÙ· Ê¿Ú̷η. °È· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 20 Ë̤Ú˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ·fiıÂÌ·, ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê¿Ú̷η ÙfiÛÔ Ì ÙȘ ·ÏȤ˜ fiÛÔ Î·È Ì ÙÈ Ó¤Â˜ ÙÈ̤˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ¿ÏÈ Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘, fiÙ·Ó Ì ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ·fi ÙÚ›· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, fiÔ˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÈÔ ÊıËÓ¿ Ù· Ê¿Ú̷η. ∫·È ÙfiÙ ‚¤‚·È· ÔÈ ÙÈ̤˜ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÊıËÓ¤˜. ª¿ÏÈÛÙ· ›Ûˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂͤÏÈÍË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ ·fi ÙÔ 10% ÛÙÔ 11% ÂÓÙfi˜ ËÌÂÚÒÓ. ∞fi ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ˆÊÂÏË̤ÓÔÈ ı· ‚ÁÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·. ª¿ÏÈÛÙ·

ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ 1,3 ‰È˜. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÔÏÏÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Ê·Ú̷ΤÌÔÚÔÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Î¤Ú‰Ë Ô˘ÏÒÓÙ·˜ Ù· Ê¿Ú̷η ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· Ù· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂Ô̤ӈ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, ¤Ó· Ê¿ÚÌ·ÎÔ ı· Â›Ó·È ÊıËÓfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜. ÕÏψÛÙ ‹‰Ë Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÏfiÁˆ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÏÏ›-

•∂∫π¡∏™∞¡ ¯ı˜ ÙÔ ·fi-

ÁÂ˘Ì· ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ (Δ∂∂) ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ª·˝Ô˘. ∞fi ÙÔ˘˜ 24 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÙÂÏÈο ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ 17. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¿ıËÌ· Ô˘ ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ‹Ù·Ó Ù· ¡¤· ∂ÏÏËÓÈο. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ 2Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Û οÔÈÔ Δ∂π Î·È ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÙÚ›· Ì·ı‹Ì·Ù·, ¡¤· ∂ÏÏËÓÈο, ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο. ∂›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ Δ∂∂ Ô˘ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·‡ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì ÙÔ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È Ù· ∂¶∞§. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ fï˜ ›ӷÈ, ·Ó ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. ™ÙÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÂÚ›Ô˘ 20 ηıËÁËÙ¤˜. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ, ·Ó οÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ √§ª∂. ∞fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ԉËÁ›Â˜, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤ÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı›. Ÿˆ˜ fï˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘, ÙÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ ÚÔÎÏËı› Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›·; ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙ· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 14 ª·˝Ô˘ Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹. Ãı˜ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ ·Ú¤Ï·‚·Ó Ù· ÙÂÙÚ¿‰È· Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ·. ∂›Û˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÈÙËÚËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙ¤˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¿ıËÌ· Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È Ë ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜. ΔÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË.

ËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÔÌfiʈÓÔ „‹ÊÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫∂¢∫∂) ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ™ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi „‹ÊÈÛÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∂Ì̤ÓÂÈ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ıˆÚ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÛÙ·ı› Â¿ÍÈ· ÛÙÔÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˜ Î·È ‰ÈÏ¿ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙˆÓ, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ 12.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Û·Ó fiÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ‰ÈÓÔ‡ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ “...ÏËÓ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ Î·È ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ” Ó· ÚÔÛÙÂı› “...Î·È ÙˆÓ ª·ÚÙ˘ÚÈÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ (ÂÎ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ 17 ª·ÚÙ˘ÚÈÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ 1940 - 45) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÏËı˘ÛÌfi ¿Óˆ ·fi 5.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜). ¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ Û·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ª·ÚÙ˘ÚÈÎÔ› ¢‹ÌÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ 17 ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î·È Ô‡Ù ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Û οÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘˜ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜. √È ¢‹ÌÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì 7.411 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ Δ˘Ì·Î›Ô˘ Ì 9.884 Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ À¿Ù˘ Ì 5.351 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ıÂÙÈο ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1943 ·fi ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ fiÏ˘ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· ÛÙȘ 30/7/1906 Ó· ÌË Û‚ËÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Ì·˜” ηٷϋÁÂÈ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘

•ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÛÙ· Δ∂∂


M·ÁÓËÛ›· 17

TƒπΔ∏ 4 MA´√À 2010

ΔÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ η٤ÁÚ·„ ÙÔ ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û ·˘ÙÔ„›Â˜ ÙÔ˘

ªÂÁ¿ÏË ÌfiÏ˘ÓÛË ÌÂ... ÎfiÚ·Ó· Ó· ÂÈÏ¤Ô˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ΔÈ̤˜ - ÚÂÎfiÚ ÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉ‹, ÂÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔ˘˜ Î·È ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›‰È·

Δ

ÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ η٤ÁÚ·„ ÙÔ ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û ·˘ÙÔ„›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ... ÎfiÚ·Ó· ·fi ‚ÔıÚÔχ̷ٷ Ó· ÂÈÏ¤Ô˘Ó ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔ˜ ÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÈ̤˜ ÚÂÎfiÚ Û ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉ‹, ÎÔÏÔ‚·ÎÙÈÚ›‰È· Î·È ÂÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔ˘˜ Î·È Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Î·È ·ÊÔ‡ ›¯Â ÚÔËÁËı› Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ‡„Ô˘˜ 60.000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ̤ۈ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÔÌ‚Ú›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi οı ¤ÏÂÁ¯Ô. √È ÙÈ̤˜ - ÚÂÎfiÚ Ô˘ ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ·Ô‰¤ÎÙË Ì ˘ÏÈÎfi ÎÔÚ·ÓÒ‰Ô˘˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi ·Ú¿ÓÔ̘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ ÔÌ‚Ú›ˆÓ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ ÔÈ ÎÔÚ·ÓÒ‰ÂȘ Ô˘Û›Â˜, ‹Ù·Ó ÔÚ·Ù¤˜ ‰È· Á˘ÌÓÔ‡ ÔÊı·ÏÌÔ‡. ™Â ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ η٤‰ÂÈÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ·Ô‰¤ÎÙË Ì ˘ÏÈÎfi ÎÔÚ·ÓÒ‰Ô˘˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ΔÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡∞ª, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ·Ú¯ÈÎÂÏ¢ÛÙ‹ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô, ÛÙȘ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ·fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ô‰fi §¿ÌË. ∂ϤÁ¯ıËÎÂ Ë ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 3 ÛÙË ı¤ÛË “§ÈÌ·Ó¿ÎÈ” ̤¯ÚÈ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ÙËÓ Ô‰fi §¿ÌË. ™ÙË ı¤ÛË “§ÈÌ·Ó¿ÎÈ” Â¤ÏÂ·Ó ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÎfiÚ·Ó· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÒ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â΂ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ‰˘ÛÔÛÌ›·. ™ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶·Ú·ı‡ÚË Î·È ∞ÔÛÙ. §¿ÌË ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ˘ÁÚÒÓ ·ÔÚÚÔÒÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‹ ÛÙ· ÊÚ¿ÙÈ· ÔÌ‚Ú›ˆÓ ·fi ηÙÔÈ˘, fiˆ˜ ›¯Â ·Ú·ÙËÚËı› ÛÙȘ ·˘ÙÔ„›Â˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ∂ϤÁ¯ıËÎ·Ó ˆÛÙfiÛÔ ÎÙ›ÚÈ·-ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ ˙ÒÓ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ: ™Â ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ·fi ÙÔ ÌÈÛ¿ÓÔȯÙÔ Î·¿ÎÈ ÙÔ˘ ‚fiıÚÔ˘ ÂͤگÔÓÙ·Ó Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È Ï·ÛÙÈÎfi˜ ۈϋӷ˜ Ô˘

η٤ÏËÁ Û ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. √ ‚fiıÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Î·È ·Ó¤‰È‰Â ‰˘ÛÔÛÌ›·, ÂÓÒ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÂÎΤӈÛ˘ ÙÔ˘ ‚fiıÚÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ∫.∂.¶.¶∂. ™Â Ù·‚¤ÚÓ· Î·È Û ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Ë ˘ÂÚÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‚fiıÚˆÓ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Î·È Û˘ÛÙ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ë ¿ÌÂÛË ÂÎΤӈÛË. ¢ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Â›Û˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ Û ¤ÓÙ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο - ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›·, ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙÚÈÒÓ Û˘ÏÏÂÎÙËÚ›ˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. Δ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿ ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË Û ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ¯ËÌÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ì ٷ ÔÔ›· ‰È·ÙËÚ› ۇ̂·ÛË Ë ¡.∞.ª. ∞·ÁÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â΂ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÙÈ̤˜: √ÏÈο ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉ‹/100 ml 1580, ∂ÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔÈ/100 ml 230, E. coli (∫ÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›‰È·)/100 ml 1170. ™ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ: √ÏÈο ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂÈ-

‰‹/100 ml 1250, ∂ÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔÈ/100 ml 52, E. coli (∫ÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›‰È·)/100 ml 370. ™ÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ÔÌ‚Ú›ˆÓ Ô˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ΔÛÈ·Ì‹Ù·: √ÏÈο ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉ‹/100 ml 1600, ∂ÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔÈ/100ml 300,E. coli (∫ÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›‰È·)/ 100 ml 1200. ™Ù· ·Ó·‚χ˙ÔÓÙ· ‡‰·Ù· ‰›Ï· ÛÙÔ Î·Ê¤ “§˘¯Ó¿ÚÈ” , ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §Â¯ˆÓ›ˆÓ: √ÏÈο ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉ‹/100 ml 1470, ∂ÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔÈ/100 ml 20, E. coli (∫ÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›‰È·) /100 ml 390. ™ÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ∞ÁÚÈ¿˜: √ÏÈο ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉ‹/100 ml 2000, ∂ÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔÈ/100 ml 400, E. coli (∫ÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›‰È·) /100ml 1000.

∂ÈϤÔÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ“Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜” ÙÈ̤˜ ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Â›Û˘ ‰‡Ô ÚfiÛıÂÙ˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â΂ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ̤۷ ÛÙÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ. Δ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿ ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∂ȉËÌÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈ-

ÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â΂ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: √ÏÈο ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉ‹/100 ml 70.000, ∫ÔÚ·ÓÒ‰Ë ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉ‹/ 100 ml 30.000, ∂ÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔÈ/100 ml 973, E. coli (∫ÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›‰È·)/100 ml 30.000 ™ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ: √ÏÈο ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉ‹/100 ml 909, ∫ÔÚ·ÓÒ‰Ë ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉ‹/ 100 ml 727, ∂ÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔÈ/100 ml 57, E. coli (∫ÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›‰È·)/100 ml 727 √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ‚¿ÛË Ù· fiÚÈ· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ∫À∞ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· “ÎÔχ̂ËÛË” , “‰È·‚›ˆÛË „·ÚÈÒÓ” , Î.·. Î·È ÛÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¢È¿Ù·ÍË. Δ· fiÚÈ· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: √ÏÈο ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉ‹/100 ml (ÂÈı˘ÌËÙfi fiÚÈÔ 500 - ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ 10.000. ∂ÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔÈ/100 ml (ÂÈı˘ÌËÙfi fiÚÈÔ 100). ∫ÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›‰È· /100 ml (ÂÈı˘ÌËÙfi fiÚÈÔ 100 - ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ 500). √È ÙÈ̤˜ Ô˘ ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ·Ô‰¤ÎÙË Ì ˘ÏÈÎfi ÎÔ-

∂›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ·ÓÙÔÓÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÚÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ÂÚÁ·ÛÈÒÓ

“™ËÌÂȈÙfiÓ” ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ “ª∂ƒπ∫∏” ÚfiÔ‰Ô ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ ¯ı˜ Û Â›Û΄‹ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ú¿ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ¿ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙ‡ÏˆÓ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÚÓËÛË ÂÓfi˜ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÙÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. √ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ë Î·Ù·Û΢¿ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔˆı› ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È¿ÓÔÈ͢ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏ·‰ÔÁ¤Ê˘Ú· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î¿ÔȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙ‡ÏˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¢∂∏, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ë ÂÎΤӈÛË Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ¿Óˆ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·Ù¤ıÂÛ ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢∂∏ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ‹Ú ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ı·

ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÂÓËÌÂÚÒıËΠfiÙÈ ‹‰Ë ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ÂÓÒ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÏËı› Ó· ÌÂÙÂÁηٷÛÙ·ı›. √ ÓÔ̿گ˘ ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˆ˜ Â›Ó·È “ıÂÙÈÎfi fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ∫¿ÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË Û fiÏÔ˘˜ Ó· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÒÛÙÂ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ·ÚfiÛÎÔÙ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi” .

Ú·ÓÒ‰Ô˘˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi ·Ú¿ÓÔ̘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ ÔÌ‚Ú›ˆÓ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ ÔÈ ÂÚÈÙو̷ÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ‹Ù·Ó ÔÚ·Ù¤˜ ‰È· Á˘ÌÓÔ‡ ÔÊı·ÏÌÔ‡. Δ· ̤ÙÚ· ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ , ÙÔ ∫∂¶¶∂ ÂÈÛËÁ‹ıËΠÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ·ÚfiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ÂÓԯϋÛÂȘ, ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜. ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·ı·ÚÈÛÌfi Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ·Ú¿ÓÔ̘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Û ·˘Ùfi, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ª·˝Ô˘, ÂÓfi„ÂÈ Î·È Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Ó¤·˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. °È· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∫.∂.¶.¶∂. ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ‰È¿ıÂÛ˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ̤ÙÚ· ̤۷ ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È, ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÀÁ›·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηÈ, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ·Ú¿ÓÔ̘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Û ·˘Ùfi, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜. ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ı› ÙÔ Â›‰Ô˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ȉÈÔÎÙËۛ˜, ÂÓÒ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ı· ÎÔÈÓÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·.

√È ÓÔ̿گ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ ∂¶π™Δ√§∏ ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ì ÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ, ÒÛÙ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÈ ÓÔ̿گ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. √È ‰‡Ô ÓÔ̿گ˜ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ÁÈ· Ó· ¿„ÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰ÈÁψÛÛ›·, Ë ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛ Û ·‡ÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ η̛· ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚‹, “̤ۈ Ù˘ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÌÈ·˜ ÂÓÈ·›·˜ Î·È ÔÌÔÈÔÁÂÓÔ‡˜ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ” . ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ ÙȘ 28 ª·˚Ô˘. “£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi Ì›· ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ÔÙ·ÌÔ‡ Û ¿ÏÏË ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÔÓ·‰È΋ χÛË Î·È ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÁÓÒÌÔÓ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÛÙ¿Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∫È ·˘Ùfi fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ÂÚËÌÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ οÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ 100ÓÙ¿‰ˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÊÔ‡ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ‡ Ù˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏÂοÓ˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÔÙ·ÌÒÓ. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ··ÈÙ› ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÈÎÚÒÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÌÈ· ÏÂοÓË Û ¿ÏÏË, οÙÈ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ ÛÙÔ ‰ÈËÓÂΤ˜ ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹.


M·ÁÓËÛ›· 18

TƒπΔ∏ 4 MA´√À 2010

¢∏ª√™ μ√§√À:

™Â ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ

ªË ‚Á¿˙ÂÙ ÛÎÔ˘›‰È· Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ

ªÂ ¿ÛıÌ· ¤Ó· ÛÙ· ‰¤Î· Ó‹È·

∂∫∫§∏™∏ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ·-

ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ·¢ı‡ÓÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Î·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô Î. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙȘ ̤Ú˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÔÈ Ôϛ٘ ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ˘ÏÈο ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ο‰Ô˘˜, ÔÈÎȷο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÎÏ·‰È¿ Î·È ÔÁÎÒ‰Ë ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË. ∏ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÍÈÛˆÙÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ∞¶√ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 17-5-2010 ·›ÙËÛË ∂ÍÈÛˆÙÈ΋˜ ∞Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010 ÛÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ∂ÓÈ·›· ¢‹ÏˆÛË ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ‹ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÔÛfi Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·Ó¿ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· 6.600 ¢ÚÒ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È 6.100 ¢ÚÒ ÛÙȘ ÌÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Î·È ÛÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È Ù· ¡Ô̷گȷο °Ú·Ê›· ÙÔ˘ √¶∂∫∂¶∂.

∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ∞¶√ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ

Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ª·˝Ô˘ 2010, ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ı· Ú¤ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ª·˝Ô˘, ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞‰ÂÈÒÓ √‰‹ÁËÛ˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-91272 ¤ˆ˜ 24210-91275.

Δ

Ô 4% ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÙÔ 10% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙÔ ¿ÛıÌ·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ¯ÚfiÓÈ· ¿ıËÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ÔÔ›· ÚÔηÏ› ·ÚÔ‰È΋ ÛÙ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‚ÚfiÁ¯ˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰‡ÛÓÔÈ·. ™‹ÌÂÚ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÕÛıÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ facebook ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÂÓÒ Î·ı˘ÛÙÂÚ› Î·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÛıÌ·. ™‹ÌÂÚ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÕÛıÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ë ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È “ªÔÚ›˜ Ó· ÂϤÁÍÂȘ ÙÔ ¿ÛıÌ· ÛÔ˘” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË, Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË “ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·fi ¿ÛıÌ· ¿Û¯ÂÈ ÙÔ 4% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÙÔ 10% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¿ÛıÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÂÙÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ì ÙËÓ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·”. º¤ÙÔ˜ Ë ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ facebook ÁÈ· Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ÛıÌ· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù· Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÂȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ facebook ·fi„ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 300 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ¿ÛıÌ·. ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· Î·È Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 1-18%. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ‰È¿ÁÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÛıÌ·ÙÔ˜ Û οı ¯ÒÚ·. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÒÚ˜ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ·˘-

ÍËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ, Û ¿ÏϘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ›ٷÈ, ÂÓÒ Û ÌÂÚÈΤ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È. √È ı¿Ó·ÙÔÈ ·fi ¿ÛıÌ·, ·ÁÎfiÛÌÈ·, ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 250.000 ÂÙËÛ›ˆ˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·‡ÍËÛË 60% ÙÔ˘ ·ÏÏÂÚÁÈÎÔ‡ ¿ÛıÌ·ÙÔ˜ Û ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 0-4 ÂÙÒÓ Î·È 74% Û ·È‰È¿ 7-14 ÂÙÒÓ Ì¤Û· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 25 ¯ÚfiÓÈ·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔÈ “Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ Ú·Á‰·›·˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ¿ÛıÌ·ÙÔ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÏÂÚÁÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¿ÛıÌ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ·. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ÔÚÈṲ̂ӷ ‚Ú¤ÊË ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›· ¿ÛıÌ·ÙÔ˜, ÙÔ Ô-

Ô›Ô ÚÔηÏÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÈÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ¿ÛıÌ· ÛÙȘ ·È‰ÈΤ˜ ËÏÈ˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÈÔÁÂÓ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÏÔÈÌ҉˜. ¢ËÏ·‰‹ Û˘¯Ó¿, ¤Ó· ·È‰› ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÛıÌ·ÙÈ΋ Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›· ÌÂÙ¿ ·fi ›ˆÛË. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÛıÌ· Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiÙ·Ó ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È ÌÔÚ› Ó· “¯ÂÈÚÈÛÙ›” ηχÙÂÚ· ÙȘ ÈÒÛÂȘ” .

∞‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ì ÙË ÌË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›ˆÓ, Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ηıÒ˜ Ë Â›Û¯ÂÛË ÂÚ-

Á·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ŒÓ· ·ÎfiÌË ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· Ô Ó¤Ô˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ó· ̤ÓÔ˘Ó ›Ûˆ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô Ó¤Ô˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ÌfiÏȘ ÔÚÎÈÛÙ› ÛÙËÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. √È Ì¤Ú˜ fï˜ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È Ë ÔÚΈÌÔÛ›· ηı˘ÛÙÂÚ›, ÂÓÒ ¯Ú¤Ë ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÛΛ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Î·È È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·fi Ù· ̤۷ ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ÂΉfiıËΠÙÔ º∂∫ ·fiÏ˘Û˘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-

Ó˘ ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ·˜ Î. ª·Ú›·˜ ∫·Ú¿. ª¤Û· ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó, Â›Ó·È Î·È Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÎÚ›Û˘, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ™˘ÓÂÒ˜ ·fi ÙË ÌÈ· Ë Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·ÚÓËÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. √È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Î·È ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì·˙› Î·È Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ·Ó ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ÙˆÓ 80 ÂÚ›Ô˘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ΔÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ Í¯·ÛÙ› οˆ˜, ÁÈ·Ù› ÏfiÁˆ Ù˘ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Î·È Ë Î›ÓËÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜. ∞ÏÏ¿, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi Î·È ı· ÂΉËψı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ Ï‹ÚË Î¿Ï˘„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ∂›Û˘ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰È‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ Ì ٷ ÂÍ‹˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù·: 1) ∞fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ, 2) ·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο Ì·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, 3) ™Ù‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜.

∂‚‰ÔÌ¿‰· ηٿ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ

¢ˆÚÂ¿Ó ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÌÂÏ·ÓÒÌ·Ù· ¢øƒ∂∞¡ ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û ȉÈÒÙ˜ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ηٿ ÙÔ˘ ∫·ÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢¤ÚÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 10 ª·˝Ô˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÌÂÏ·ÓÒÌ·ÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ȉÈÒÙ˜ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÏȤ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ·fi fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÂϿӈ̷. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ‰È·ÁˆÁÈÁÓÒÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 500 Ó¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 150 ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ù· 350 ˘fiÏÔÈ· Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜

Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ηٿ ÙÔ˘ ∫·ÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢¤ÚÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ 4.200 Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÚÔÏËÙÈο, ÔÈ 376 ›¯·Ó “‡ÔÙ˜” ‚Ï¿‚˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ 64 ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ‚·ÛÈÎÔ΢ÙÙ·ÚÈÎfi ηÚΛӈ̷, ÔÈ 18 ·Î·ÓıÔ΢ÙÙ·ÚÈÎfi Î·È ÔÈ 76 ÌÂϿӈ̷.

∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂÏ·ÓÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˘˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘ÂÚÈÒ‰Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ηٿ ÙËÓ ·˘ÙÔÂͤٷÛË ÙˆÓ Û›ÏˆÓ Ì·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌ›·. √È

ηÏÔ‹ıÂȘ ‚Ï¿‚˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÛÙ·˘Úfi ¿Óˆ ÛÙË ‚Ï¿‚Ë ·˘Ù‹ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚ· ›Û· ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈ·. π‰ÈÒÙ˘ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È fiÙ·Ó ÁÂÓÈο ¤¯ÂÈ ‹ÏÈÔ. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ·Î¿Ï˘ÙÔ. ∂Ófi„ÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÔ‡ Ë ·˘ÛÙËÚ‹ Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜ ÏÔ˘fiÌÂÓÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ·fi ÙȘ 12 ̤¯ÚÈ ÙȘ 4 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ·ÓÙËÏÈ·Îfi. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÌÂÏ·ÓÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÂÏȤ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ó ˘ÎÓÒÛÂÈ ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Â-

ÍÂÙ¿ÛÂȘ, fiÙ·Ó ‰Ô˘Ó οÙÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ÛÙȘ ÂÏȤ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ ÌÂϿӈ̷ ÌÔÚ› Ó· ıÂÚ·¢Ù› Û ÔÛÔÛÙfi ̤¯ÚÈ Î·È 90%, ·Ó ‰È·ÁÓˆÛÙ› ¤ÁηÈÚ·. ¶Ò˜ fï˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË “‡ÔÙ˘” ‚Ï¿‚˘ Ù˘ ÂÏÈ¿˜ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ·; Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜; ™¯‹Ì·: ·Û‡ÌÌÂÙÚÔ, Ì ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ·Î·ÓfiÓÈÛÙ· fiÚÈ·. ÃÚÒÌ·: ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù·, Û ÂÚ›ÏÔÎË ‹ ·ÓÒÌ·ÏË Î·Ù·ÓÔÌ‹ (·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηʤ ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˘, ÁÎÚÈ, Ï¢ÎÔ‡ Î·È Ì·‡ÚÔ˘). ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜: ¿Óˆ ·fi ¤ÍÈ ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. √ÚÈṲ̂ӷ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÂÈÛ¯ˆÚÔ‡Ó ‚·ıÈ¿ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ ¤ÍÈ ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ. ∞ÏÏ·Á¤˜: ·‡ÍËÛË ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˘ÔÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÁÚ·ÌÌÒÓ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ô˘˜ ˙ÒÓ˘ ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋, ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÎÚÔ‡ÛÙ·˜ ‹ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜, Ù¿ÛË Ó· Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ ‹ Ó· ÛÎÏËÚ·›ÓÂÈ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


√È “ÏÂÁˆӿÚÈÔÈ” ÙÔ˘ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÛÂÏ. 20

TƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙË ¡›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙË μ¤ÚÔÈ· ÛÂÏ. 21

● √ ∫ÒÛÙ·˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘

™Δ√Ã√™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ¡∞ ∞¶√™¶∞™∂π Δ∂™™∂ƒπ™ μ∞£ª√À™ ª∂ ƒ√¢√ ∫∞π ∂£¡π∫√

£¤ÏÂÈ Ó· ÛÙÂÊı› ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÓÒ‰˘ÓË ‹Ù·Ó Ë ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Ì 2-1, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 32˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ÂÓÒ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙË 2Ë Ù˘ ηٿٷ͢ ∫¤Ú΢ڷ (ÔÈ “º·›·Î˜” ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi). ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 .Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶∞ƒ∫” , Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Î. ∫ÒÛÙ·˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜.

À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË

¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÚfiÎÚÈÛË ‹ÚÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÛÂÏ. 22

¶Ï¤È-ÔÊ

ª¿¯Ë ÎÔÚ˘Ê‹˜ ·‡ÚÈÔ ÌÂٷ͇ ¶∞√∫ Î·È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÂÏ. 20

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ °È· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ ϤÔÓ, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· Ì ƒfi‰Ô Î·È ∂ıÓÈÎfi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ¯¿ÛÂÈ ‚·ıÌÔ‡˜ Ë ∫¤Ú΢ڷ ÛÙ· Ì·Ù˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ÂÎÙfi˜ Î·È ¶ÈÂÚÈÎfi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Â¿ÓÔ‰fi Ù˘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ 34Ë Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∂∞∫. ∫È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶ÂÈÚ·˚΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÊȤÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙȘ 16 ª·˝Ô˘ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ì›ÓÈ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. (ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı· ¤ÚıÂÈ ·fi ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Î·È Ô ÿÌÚ ªfiÓÙ·), ·ÔÓÔ̤˜ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù¤˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ‰ˆÚÂ¿Ó Î¤ÙÂÚÈÓÁÎ ÁÈ· ÙÔ˘ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ÂÓÒ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·È 6000 Û˘ÏÏÂÎÙÈο ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó·˘Ï›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó Ë ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∏ÏÈ¿‰Ë, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÙ¿Î˘ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °È·ÓÓÈ¿˜.

¶¿Ï„ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·‰È¿ÊÔÚÔÈ. Œ·ÈÍ·Ó ÂÈıÂÙÈο Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ “ηÈÁfiÙ·Ó” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ∏

¿Ì˘Ó· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ʤÚÂÈ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙÔ 16’ Ì ÙÔÓ §ÂÔ˙›ÓÈÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ô ∫ÔÏ›ÙÛÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜, ·ÈÊÓȉȿÛÙËΠ·fi ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÛÙÔ 51’. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤·ÈÍÂ Î·È ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞Ú‚·Ó›ÙË ÛÙÔ 49’, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·›˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÁÈ· ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 85’ Ì ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ∏Ï›· ™ÔÏ¿ÎË, Ì ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 19 ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (13 Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡) Î·È Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ. ¶∞¡™∂ƒƒ∞´∫√™: ∫ÔÙÙ·Ú¿˜, °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈ¯·‹Ï, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, °ˆÚÁÈ¿‰Ë˜, μÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˜, Δ¿ÓÙÈÙ˜ (78’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜), ™Î¿ÁÎÏÈ· (71’ ∫¿ÏÈ), ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, §ÂÔ˙›ÓÈÔ, ª·ÓÁÎÔ˘Ú¿ (92’ ΔÚ¿ÎÈÙ˜). √§Àª¶π∞∫√™ μ.: ∫ÔÏ›ÙÛÈ, æ˘¯ÔÁÈfi˜, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ (66’ Ï.Ù. π·Îˆ‚¿Î˘), ÕÏ‚·ÚÂ˙, ∫fiÚÌÔ˜, §È·¿Î˘ (46’ ∞Ú‚·Ó›Ù˘), ¶ÏÈ¿Áη˜ (53’ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜), √‡ÌÈÓÙ˜, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ™È·ÏÌ¿˜, ™ÔÏ¿Î˘.

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ƒfi‰Ô ΔË ƒfi‰Ô ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ӛΘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∑·Ú·‰Ô‡Î· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›·, ÂÓÒ Èı·Ófiٷٷ Ô ∂˘ı‡Ì˘ ∫ÔÙ›ÙÛ·˜ ı· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ª¿ÚÙÈÓ˜ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ∫. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ

Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶∞ƒ∫” Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ∫ÒÛÙ·˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂.

ª¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ª¤Ô˘-ΔÛÈÒÏË ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ “ÈÛ¯˘Úfi” ¿Ó‰Ú· Ù˘ ¶∞∂, ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, Ì ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ¿ÓÙˆ˜, Ó· Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ¶ÚÔ¯ı¤˜ Ô ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ì¿ÏÏÔÓ ı· Â›Ì·È Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡” , ÂÓÒ Î·È Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·›ÛÈ· ηٿÏËÍË ÛÙÔ ı¤Ì·.

∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 6 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ °. ¡. μfiÏÔ˘, ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂, Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ªÂ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ·: “√ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ˙ˆ‹, fi¯È ‚›· ÛÙ· Á‹‰·” , Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚÒÓ ÛÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·, ηıÒ˜ Î·È Ï›Á· ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˙ˆ‹ ÛÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÈÛÙ‡ÂÈ ·fiÏ˘Ù· fiÙÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ¿ Ù˘ Î·È ı· ·ԉ›ÍÔ˘Ó, ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, fiÙÈ Â›Ó·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ.


20

TƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

™√À¶∂ƒ §π°∫∞

ªÂٷ٤ıËΠÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ ∞∂∫-ÕÚ˘ Δ∏¡ ¶¤ÌÙË 6 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 19:00 Î·È fi¯È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÂÏÈο Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ √∞∫∞. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÌÂٷ٤ıËΠÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √∞∫∞ ÛÙËÓ ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Û ·‰‡Ó·ÙË ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 5 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 21:15, fiˆ˜ ›¯Â ·Ú¯Èο ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›. √ Δ¿ÛÔ˜ ∫¿ÎÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ∫¤Ú΢ڷ˜ ÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∫∂¢ Ó· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÂÓÒ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∞∂∫ Î·È ÙÔÓ ÕÚË ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿Î˘ ·fi ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶∞√∫ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ (˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ¿ÏϘ Ù¤ÛÛÂÚȘ), ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó Ì ÂÙ¿ fiÓÙÔ˘˜ Ô Î·ı¤Ó·˜, ÂÓÒ Ô ÕÚ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì 3 Î·È Ë ∞∂∫ Ì 2. ªÂ ‰‡Ô ÎÂÊ·ÏȤ˜ (ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ª·Ú¤Ûη) Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ú ÙË Ó›ÎË Ì 21 ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË Î·È Í·Ó¿ÁÈÓ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. ¶Ôχ ›Ûˆ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ¤ÌÂÈÓ·Ó ϤÔÓ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” . √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ΔÚÈÙÛÒÓ˘ ¤‰ˆÛ ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË (21’) Î·È Ù˘ ·Î‡ÚˆÛ ηÓÔÓÈÎfi ÁÎÔÏ (85’). √ ¶∞√∫ ΤډÈÛ ‡ÎÔÏ· ÙÔÓ Û˘ÌÔÏ›ÙË ÕÚË Ì¤Û· ÛÙËÓ “η˘Ù‹” ΔÔ‡Ì· Ì 2-0 Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √ “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ‹Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÎfiÓÙÚ· Û ¤Ó· ÕÚË Ô˘ ÁÈ· ·ÎfiÌ· Ì›· ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂÓfi˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ μÏ¿ÓÙ·Ó ÿ‚ÈÙ˜ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 26’ Ì Ï·Û¤, ÂÓÒ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ™·‚›ÓÈ ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶∞√∫.

π∫∞¡√¶√π∏™∏ ™Δ√¡

√§Àª¶π∞∫√ °π∞ Δ∏ ∂ªº∞¡π™∏ ∫∞π Δ∏ ¡π∫∏ ∂¶π Δ∏™ ∞∂∫

∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·

™ÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Í·Ó¿ Ô ∫¿ÏÛÙÚÔÌ ¢ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ °·ÏÏ›· fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫ÈÌ ∫¿ÏÛÙÚÔÌ. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ -¿ÓÙ· ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÚÂÔÚÙ¿˙- ÙÔÓ ™Ô˘Ë‰fi

·›ÎÙË ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ μ·Ï¤ÓıÈ·, ™Â‚›ÏÏË Î·È ∂Û·ÓÈfiÏ. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Â›Ó·È ˆ˜ ı· ηٷϋÍÂÈ Û ̛· ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Δ˙ÈÔ‚¿ÓÈ ªÔÚ¤ÓÔ, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ Û·Ê‹ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ‹ ÈÙ·ÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ ¡·ÛÈÔÓ¿Ï, Ô˘ η٤¯ÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. “°È· οı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÎÈ ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·›Íˆ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ‹ ÙËÓ πÙ·Ï›·, Ô˘ Â›Ó·È Ù· ηχÙÂÚ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ∂ÁÒ ·Ú·Ì¤Óˆ ‹ÚÂ-

ÌÔ˜ Î·È ÂÚÈ̤ӈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡·ÛÈÔÓ¿Ï. Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ı· Â›Ó·È Â˘ÚfiÛ‰ÂÎÙÔ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ. √È Â·Ê¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Û˘Ìʈӛ·. ∏ ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ Ì ˙‹ÙËÛ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi, ·ÏÏ¿ Ë ¡·ÛÈÔÓ¿Ï Û˘˙ËÙ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÒÏËÛË” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Δ‡Ô Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘, Ô ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ ¿ÛÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ Δ›ÁÎÚ˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ù˘ ¡ÙÈÓ·Ìfi ∫Ȥ‚Ô˘, Ù˘ ΔfiÙÂÓ·Ì, Ù˘ ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· Î·È Ù˘ ∞˚ÓÙ¯fiÊÂÓ.

√ ¶∞√∫ ∂Δ√πª∞∑∂Δ∞π °π∞ Δ√ ¶∞πáπ¢π ª∂ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

¢π∞πΔ∏™π∞

™ÙÔ “„˘Á›Ԕ Ô ΔÚÈÙÛÒÓ˘ Δ∞ ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ΔÚÈÙÛÒÓË ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙËÓ ∞∂∫, ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” , ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ “„˘Á›Ԕ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, ª·ÓÒÏË °È·ÓÓ·‰¿ÎË, ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ¯·ÌËÏ‹, ÂÓÒ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘, ¯ÚÂÒÓÂÈ ÛÙÔÓ ∞ıËÓ·›Ô Ú¤ÊÂÚÈ ÙÚ›· ÛÔ‚·Úfiٷٷ Ï¿ıË: ·) ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ∑‚ϿÎÔÊ ÛÙÔÓ ∫·Ê¤, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ. ‚) ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ οÓÂÈ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ô ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ™ÎfiÎÔ (·ÁΈÓÈ¿ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi), ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÚÂ ӷ ‰Ôı›, Á) ÙÔ ·Î˘Úˆı¤Ó ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª·ÓˆÏ¿, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ηı·Úfi. £ÂˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÚÈÙÛÒÓ˘ ‰ÂÓ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ¿ÏÏË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. øÛÙfiÛÔ, ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË Ù›ıÂÙ·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ 33¯ÚÔÓÔ˘ Ú¤ÊÂÚÈ, ΢ڛˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ. ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÚÈÙÛÒÓ˘ ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜. °È· ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜, ¿ÓÙˆ˜, Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜...

ªÂ ·Ó‚·Ṳ̂ÓË „˘¯ÔÏÔÁ›· ¢

›¯ˆ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤Ú·Ó Ù˘ ÌfiÓÈÌ˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ Î·È Ì ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ËıÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙË ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ÕÚË Ô ¶∞√∫ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ.

√ “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ·Ó·˙ËÙ› ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â› ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1997, fiÙ·Ó Â›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Ì 2-1. ŒÎÙÔÙÂ Ô ¶∞√∫ ÌÂÙÚ¿ ÂÙ¿ ‹ÙÙ˜ Î·È ¤ÓÙ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. √ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË ·ÏÏ·Á¤˜, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û οÔȘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ‹ ı· ·Ó·‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÚÔÙ¤ÈÛÔÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ∏ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ·ÔıÂÚ·›· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÕÚË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ªÂÙ¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·.

∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜: ¶¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË” “ªÂ ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù·ÂÈÓfiÙËÙ· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶¿ÌÏÔ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ Î·È ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô ÃÈÏÈ·Ófi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·Ó¤-

√È ÚÒÙÔÈ ÂÓÓ¤· ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Δ√À™ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ·›ÎÙ˜ Ù˘

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·¤‰ˆÛ Ôχ ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞∂∫, ·ÏÏ¿ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ “ÓÂÎÚ¤˜” ÂÚ›Ô‰ÔÈ ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‹‰Ë ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, fiÔ˘ Ì ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ.

∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜ Ô˘ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÔ˘ (Ë ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÕÚË), ÂÓÒ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Û ÔÈ· ‰‡Ô Ì·Ù˜ ı· Ï›„ÂÈ Ô ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÂÙ¿ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ Î·È Û ÔÈÔ ÔÈ §Ô‡· §Ô‡· Î·È ∑‚ϿÎÔÊ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÁÈ· ·Ú¯È΋ Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∫·ÚÂÌ¤ Ì ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ. Ÿˆ˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ô˘ ›¯Â Ô ∫·ÚÂÌ¤ Ì ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË ∫fiÎηÏË Ù· ‚Ú‹Î·Ó Û fiÏ· Î·È ˘‹ÚÍ ·Ú¯È΋ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¶∞∂. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Î¿ÔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë Û˘Ìʈӛ·.

∂£¡π∫∏

ÊÂÚÂ: “£· Â›Ó·È ¤Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË fï˜ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ› ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û η̛· ÔÌ¿‰·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ô˘ ıˆÚËÙÈο ‹Ù·Ó Ê·‚ÔÚ› ¤¯·Û ·fi ÙÔÓ ÕÚË. ∂Ì›˜ ÏÔÈfiÓ ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏϤ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ηϿ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜, Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì” . √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¿ÛÔ˜ ‰ÂÓ ·ÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. “£ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÍÂÎÈÓ¿Ì ÂÌ›˜ Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ·Ù› ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ̛· ηϋ ÊfiÚÌ·. ¶·›-

˙Ô˘Ì ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì·˜ Ô˘ ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ·˘Ù¿ Â›Ó·È ıÂÙÈο. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ·ÛÙ¿ıÌËÙÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘ÌÂ. ¡· ‰Ô‡Ì Û ÙÈ Ì¤Ú· ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ∂Ì›˜ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ Ôχ ηϿ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ∂›Ì·ÛÙ Û ηϋ ÊfiÚÌ· Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡ÌÂ. º˘ÛÈο Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ fiÏ· Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¤Ó· ηÏfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” .

ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ, ̤ۈ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ∂¶√. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ “Á·Ï·ÓfiÏ¢Î˘” ·fi ÙȘ 17 ª·˝Ô˘. √ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ οÏÂÛ ͷӿ ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ∫·ÂÙ¿ÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™ÂÓÂÁ¿ÏË, Î·È ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÔχÌËÓÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi Ù¯ÓÈÎfi Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: º¿Ó˘ °Î¤Î·˜ (äÚÙ· μÂÚÔÏ›ÓÔ˘), ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ (ƒ·›ÓÙ μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘), ™ˆÙ‹Ú˘ ∫˘ÚÁÈ¿ÎÔ˜ (§›‚ÂÚÔ˘Ï), μ·ÁÁ¤Ï˘ ªfiÚ·˜ (ªÔÏfiÓÈ·), ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ (Δ˙¤ÓÔ·), ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘ (√ÌfiÓÔÈ·), °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜ (™¤ÏÙÈÎ), ∞ϤͷӉÚÔ˜ Δ˙ÈfiÏ˘ (™È¤Ó·) Î·È ÕÁÁÂÏÔ˜ ÷ÚÈÛÙ¤·˜ (¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË). ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ Î·È Ô μ·Û›Ï˘ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ, ÂÂȉ‹ ·¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ·fi ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ 11 ª·˚Ô˘ Ô ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ 30 ·›ÎÙ˜ Ù˘... ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ΔËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· οÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ 23 ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙË ¡fiÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ÙfiÙÂ, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· οı ÔÌ¿‰· Ó· ηϤÛÂÈ ¿ÏÏÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ̤¯ÚÈ Î·È Ì›· Ë̤ڷ ÚÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ οı ÔÌ¿‰·˜.

∞∂∫

ªÂ ªÏ¿ÓÎÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÕÚË ™Δ∏¡ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞∂∫ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÕÚË Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ Ô ÿÛÌ·ÂÏ ªÏ¿ÓÎÔ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÎfiÌË Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ‰fiÓÙÈ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ı· Â·ÓÂÎÙÈÌËı› Û‹ÌÂÚ·. √ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÛÙËÓ... ÚÔÂÈÏÔÁ‹ ‹Ú fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹, 21 ¿ÙÔÌ·. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ∫·Ê¤˜, ∞Ú·Ô‡¯Ô Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÂÙ¿ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜. “ª¤Û·” Â›Ó·È Î·È Ô ∫Ô˘ÙÚÔÌ¿ÓÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ô Ó·Úfi˜ Ì·Î ›¯Â ·›ÍÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÌfiÓÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË μ·ÛÏÔ‡È ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ∂ÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ª¿ÎÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Õς˜, Δ·¯ÙÛ›‰Ë˜, ƒ›Îη, §Ô‡Î·Ù˜, ºÚÔ͢ÏÈ¿˜ Î·È ÕÚÙÛÂ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜: ™¿¯·, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜, °ÂˆÚÁ¤·˜, °È¿¯ÈÙ˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜, ∞Ú·Ô‡¯Ô, ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ê¤˜, §·Áfi˜, ª·ÓÙԇη, äÚÛÈ, °È·¯¿ÁÈ·, °ÎÂÚ¤ÈÚÔ, °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘, Δ˙ÈÌÔ‡Ú, ªÏ¿ÓÎÔ, ¡¤ÌÂı, ™ÎfiÎÔ, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ∫Ô˘ÙÚÔÌ¿ÓÔ˜. * ™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √Ï˘Ìȷ΋ ÔÌ¿‰· (U-21) Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ ÎÏ‹ıËÎÂ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı, ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ¡ÔÚ‚ËÁ›·-√˘ÁÁ·Ú›·, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· ÛÙȘ 28 ª·˝Ô˘.


TƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

21

°’ ∂£¡π∫∏

°π∞ Δ∏¡ ∫∞∫∏ ∂ªº∞¡π™∏ ∫∞π Δ∏¡ ∏ΔΔ∞ ∞¶√ Δ∏ μ∂ƒ√π∞ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√

“ª¿¯Ë” ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙË ¡›ÎË

Δ∂™™∂ƒπ™ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ∂·ÓÔÌ‹, μ¤ÚÔÈ·, ΔڛηϷ Î·È °È·ÓÓÈÙÛ¿ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÚÒÙË ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ·¢ı›·˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ù˘ ηٿٷ͢ ı· ‰ÒÛÂÈ ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ Ì ÙËÓ 2Ë ÙÔ˘ ÓÔÙ›Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

ÓÙÔÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙË μ¤ÚÔÈ· Ì 3-1 ̤۷ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ªÔÚ› ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , Ô˘ ϤÔÓ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÏËÁÒıËΠÙÔ ÁfiËÙÚfi ÙÔ˘˜. ∞‡ÚÈÔ, ÛÙȘ 5 Ì.Ì. Ë ¡›ÎË ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙ· °Ú‚ÂÓ¿ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶˘ÚÛfi Û ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È.

¡fiÙÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜-¶·Ó·¯·˚΋ ...1-3 ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ·Ù¤·˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 1-1 ™·ÚˆÓÈÎfi˜-∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ .....1-4 ÷˚‰¿ÚÈ-¶∞√ ƒÔ˘Ê ................0-3 ∫·ÏÏÈı¤·-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ..3-0 ∞›·˜ ™·Ï.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ã. .....4-1 ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜-∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ ..1-0 μ‡˙·˜-∫fiÚÈÓıÔ˜ .......................3-0 ƒÂfi: ∑¿Î˘ÓıÔ˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (32Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. μ‡˙·˜ .........................45-16 ...66 2. ¶·Ó·¯·˚΋ ...............59-31 ...63 3. ∫·ÏÏÈı¤· ..................49-26 ...63 4. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ ..................51-37 ...52 5. ¶∞√ ƒÔ˘Ê ...............29-20 ...45 6. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ã. .......27-27 ...42 7. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ .........33-38 ...42 8. ∫fiÚÈÓıÔ˜ ...................28-33 ...41 9. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ .........31-30 ...41 10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ .27-27 ...40 11. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ .............30-31 ...39 12. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. ......31-35 ...39 13. ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ ......30-38 ...35 14. ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ ............27-38 ...34 15. ∞›·˜ ™·Ï. ................33-33 ...34 16. ™·ÚˆÓÈÎfi˜ .............28-48 ...27 17. ÷˚‰¿ÚÈ ...................22-72 .....8

μfiÚÂÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ °È·ÓÓÈÙÛ¿-μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ ..........6-3 √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.-¶∞√¡∂ .........0-0 ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-¶˘ÚÛfi˜ °Ú. ...........1-1 ºˆÎÈÎfi˜-∫Ô˙¿ÓË .....................0-1 ¡›ÎË-μ¤ÚÔÈ· ..............................1-3 ¢fiÍ· ∫Ú.-∂·ÓÔÌ‹ ..................1-1 ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. ..4-1 ∫·ÛÙÔÚÈ¿-ΔڛηϷ ..........0-3 ·.·. ƒÂfi: £ÂÚÌ·˚Îfi˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (32Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂·ÓÔÌ‹ ...................39-22 ...60 2. μ¤ÚÔÈ· .......................47-21 ...59 3. ΔڛηϷ .....................32-11 ...58 4. °È·ÓÓÈÙÛ¿ ..................59-31 ...57 5. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ ................36-20 ...52 6. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ..........34-23 ...51 7. ¶˘ÚÛfi˜ ......................36-24 ...46 8. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. ............37-34 ...45 9. ºˆÎÈÎfi˜ ....................30-26 ...44 10. ¡›ÎË .........................28-34 ...37 11. ¢fiÍ· ∫Ú. .................24-28 ...37 12. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. .......31-30 ...33 13. ∫Ô˙¿ÓË ...................20-26 ...32 14. ¶∞√¡∂ ..................23-36 ...30 15. μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ ..........30-37 ...28 16. £ÂÚÌ·˚Îfi˜ .............24-55 ...19 17. ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ..................7-79 .....4 * ∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜-¶∞√¡∂ ΔڛηϷ-°È·ÓÓÈÙÛ¿ ¶˘ÚÛfi˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. £ÂÚÌ·˚Îfi˜-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ μ¤ÚÔÈ·-ºˆÎÈÎfi˜ ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-¡›ÎË ¢fiÍ· ∫Ú.-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ∫Ô˙¿ÓË-∫·ÛÙÔÚÈ¿ 3-0 ·.·. ƒÂfi: ∂·ÓÔÌ‹

* ∞‡ÚÈÔ Ì ¶˘ÚÛfi ÛÙ· °Ú‚ÂÓ¿ ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ μ¤ÚÔÈ·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

Œ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ΔÔ Î›ÓËÙÚÔ ˘ÂÚ›Û¯˘Û ÙÔ˘ ÁÔ‹ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙË μ¤ÚÔÈ·. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∏Ì·ı›·˜ ‹ıÂÏ ¿ÛË ı˘Û›· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤Î·Ó ÙÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi Ù˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Ù· ηٿÊÂÚ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ¡›Î˘. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÎfiÓÙÚ·Ú·Ó ÛÙ· ›Û· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÈηÓÔ› Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È Ë ¡›ÎË Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·Ú·‰fiıËΠ·Ì·¯ËÙ›. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ Ô˘ ͤÛ·Û·Ó Û ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘.

√ Δ˙‹ÏÔ˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÛÙ· °Ú‚ÂÓ¿ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙÈÎÔ‡ ÙÚ›Ô ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÛfi ÛÙ· °Ú‚ÂÓ¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Ô §·ÚÈÛ·›Ô˜ Î. Δ˙‹ÏÔ˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫Ô‡ÙÚ· Î·È Δ›Î· Ù˘ ∂¶™ ∏›ÚÔ˘. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Â›Û˘ §·ÚÈÛ·›Ô˜ Î. ∑‹ÏÔ˜, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ô Î. ∫ˆÙԇϷ˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ΔÚÈοψÓ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 20’ Ì ¤Ó·Ó ÚÒËÓ ·›ÎÙË Ù˘ ¡›Î˘, ÙÔÓ ¡›ÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË. øÛÙfiÛÔ, Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË Î·È ¤ÙÛÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ÌfiÏȘ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ‡ÛÙÔ¯Ô Ï·Û¤ ÙÔ˘ °Î·Ï‚¤˙. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ Ê¿ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÛٛ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ¿ÏÏ·ÍÂ. ∏ μ¤ÚÔÈ· Â¤‚·Ï Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ Ú˘ıÌfi Î·È Ì ‰‡Ô fiÌÔÚÊ· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ §·Ó·Ú‹ ÛÙÔ 53’ Ì „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙfi Ï·Û¤ Î·È ÛÙÔ 57’ Ì ·’ ¢ı›·˜ Ê¿Ô˘Ï ‹Ú ÙË Ó›ÎË Ì 3-1. ªÂ ·˘Ù‹ Ù˘ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ë μ¤ÚÔÈ· (Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” Ù˘ ∂·ÓÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ∫Ú·ÓԇϷ) ÎÚ·Ù¿ ÙËÓ ·’ ¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘. Œ¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÙÔÓ

¤Ó· fiÓÙÔ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∂·ÓÔÌ‹ ı· οÓÂÈ ÙÔ ÚÂfi Ù˘. ¡π∫∏: ¡¿ÓÈ, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∫·Î·˙ԇ΢, ªÔڿϘ, ™ˆÙÚ›Ó˘, ª¿ÁÁÔ˜, ªˆ˘Û›‰Ë˜, ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ (74’ ºÏ¿ÌÔ˜), °Î·Ï‚¤˙ (62’ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘), ∫·Ú˘ÒÙ˘ (62’ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜), ™¿ÓÙÛ˜. μ∂ƒ√π∞: ∫ÔÙÙ·Ú›‰Ë˜, μ¤ÚÙ˙Ô˜, ª˘ÚÔÊÔÚ›‰Ë˜, ∫·›·˜, Δ˙ËÌÔÁÈ¿ÓÓ˘, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ¶·˘Ï›‰Ë˜ (77’ μ¤ÚÁÔ˜), μÔ‡ÏÁ·Ú˘ (55’ ¡Ô‡ÙÛÔ˜), ∫·ÏÙÛ¿˜, §·Ó·Ú‹˜ (83’ ª·¯Ú¿Ì˘), ∞ÛÙÚ¿Ô˘Ûη˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ì·Ù˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÛfi ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ °Ú‚ÂÓÒÓ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο Î·È ··ÏÏ·Á̤Ó˜ ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ı· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ‰È·-

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Blue Club ΔÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ (www.blueclubfc.gr): “§fiÁˆ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 5/5 ÛÙȘ 17.00, Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 19.00 Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. ÛÙ· Ó¤· Ì·˜ ÁÚ·Ê›· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14), ÛÙËÓ ÚÒËÓ ÌÔ˘Ù›Î. ∫·Ïԇ̠fiÏ· Ù· ̤ÏË Ì·˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞ÁÈ·ÛÌfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË”.

■ ∏ ƒ√Àª∞¡∞ ∂∫∞¡∂ Ã∞Δ Δƒπ∫ ∫∞π √ ∞.™. “μ√§√™ 2004” ¡π∫∏™∂ 4-2 Δ√¡ √¢À™™∂∞ °§Àº∞¢∞™

ªÂ “Ô‰ËÁfi” ÙËÓ ¡ÙÔ‡Û· Î·È Ù˘ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ 44’. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ÁË‰ԇ¯Â˜ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Û·Ó Ì ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË. ŒÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Â‰›ˆÍ·Ó ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ‹Úı ÛÙÔ 67’ Ì ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù Ù˘ ¡ÙÔ‡Û·, Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠ·ÛıÂÓ‹ ·fiÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ªÂÏ¿ÎË Û ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ™¿ÚÁÎÂ. μ√§√™ 2004: ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ¶ÂÏÂÎÔ‡‰· (76’ ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘), ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·( 79’ °Ô˘ÁÔ‡ÛË), ª·Ï·ÌÔ‡ÙË, ™¿ÚÁÎÂ, ΔÛÈÚ‰¿ÓË, ª·ÏÈÛÈÒÚ·, ∑‹ÁÚ· (71’ §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓË), ¡ÙÔ‡Û·. √¢À™™∂∞™ °§Àº∞¢∞™: ªÂÏ¿ÎË, ∑··ÓÙÈÒÙË, ¶ÚÔÎfiË, ∫ÔÙÛ·‡ÙË, ¶··ÎÒÛÙ·, ªÔÛÎÔÊ›‰Ô˘, °·ÚÁ·Ú¤Ù· (80’ ™·Ì„ˆÓ¿), ∫fiÛÛÔ‚·, ª·ÚÌÂÚ¿, ª·Ú›ÓÔ˘ (83’ ª·ÎÚ‹), ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ (74’ °·‚·Ï¿).

∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” -Mastic Spa Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÊÔ‡ ˘¤Ù·Í Ì 4-2 ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· °Ï˘Ê¿‰·˜ ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË, ÌÂÙÚ¿ ÙÚÂȘ ӛΘ Î·È Ì›· ‹ÙÙ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË, ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫. ªÂÁ¿ÏË ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó Ë ƒÔ˘Ì¿Ó· ∫ÔƯ̂ӷ ¡ÙÔ‡Û· Ô˘ ¤Ù˘¯Â ¯·Ù ÙÚÈÎ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÛÎfiÚ·ÚÂ Î·È Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛÈÚ‰¿ÓË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∞Ô˘Û›· Ù˘ ÙÈ̈ÚË̤Ó˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ ÌÔ¯Ïfi ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” , Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ £ˆÌ¿˜ ª·ÎÚ‹˜ ¤Î·Ó οÔȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ 4-5-1. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· οıÈÛÂ Ë ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË. ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ã·Ù˙ËÏÈfiÓÙ· Î·È ¶ÂÏÂÎÔ‡‰· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ ÛÙfiÂÚ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ë ª·Ï·ÌÔ‡ÙË Ì ÙËÓ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ™¿ÚÁÎÂ, ΔÛÈÚ‰¿ÓË Î·È ª·ÏÈÛÈÒÚ·, Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó· ·›˙ÂÈ Ï›ÁÔ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ. ™Ù· ¿ÎÚ· ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ë ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ë ∑‹ÁÚ· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂÓÒ Ë ¡ÙÔ‡Û· ¤·ÈÍ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ. ™Ù· ÚÒÙ· 40 ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÈ ÁË‰ԇ¯Â˜ ‹Ù·Ó ¯¿ÚÌ· ÔÊı·ÏÌÒÓ. ∂¤‚·Ï·Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È 3-0. ŸÌˆ˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ Ì›ˆÛ Û 3-2 ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙËÓ ¯·Ï¿ÚˆÛË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ ÙÔ˘ ·’ ËÌȯÚfi-

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ● ∏ ∫ÔƯ̂ӷ ¡ÙÔ‡Û·

ÓÔ˘. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô Ú˘ıÌfi˜ ¤ÂÛÂ, Ì ÙȘ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÂÈÏËıÔ‡Ó Î·ıfiÏÔ˘. ΔÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 4Ô ÏÂÙfi Ì „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙfi ÛÔ˘Ù Ù˘ ΔÛÈÚ‰¿ÓË ÌÂÙ¿ ·fi ¿Û· Ù˘ ™¿ÚÁÎÂ. ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ∑‹ÁÚ· ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙËÓ ¡ÙÔ‡Û· Ô˘ Ì ˆÚ·›Ô ÙÚfiÔ “Îڤ̷Û” ÙËÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ªÂÏ¿ÎË Î·È ¤ÁÚ·„ ÙÔ 2-0. ™ÙÔ 25’ Ë ∫ÔÙÛ·‡ÙË ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÛËÌ·‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÔοÚÈ Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË, ÂÓÒ ÛÙÔ 36’ Ë ¡ÙÔ‡Û· ·ÛÙfi¯ËÛ ÂÍ Â·Ê‹˜. ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙÔ 38’, fiÙ·Ó Ì „‡¯Ú·ÈÌÔ Ï·Û¤ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 3-0. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Â‡ÎÔÏ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” . ŸÌˆ˜ ÔÈ ·›ÎÙÚȤ˜ ÙÔ˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ·Ó Î·È Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ Í·Ó·Ì‹Î ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Û 3-2 Ì ÁÎÔÏ Ù˘ ∫ÔÙÛ·‡ÙË ÛÙÔ 40’

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ∞’ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: μfiÏÔ˜ 2004-√‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï. ....................................4-2 ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú.-¶∞√∫ ..............................................0-5 ∞›ÁÈÓ·-∫·ÏÏÈı¤· ......................................................2-0

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 4 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶∞√∫ ...................................................15-3 ..........12 2. μfiÏÔ˜ 2004 .........................................11-8 .............9 3. ∞›ÁÈÓ· .....................................................7-3 .............7 4. ∫·ÏÏÈı¤· ................................................4-6 .............4 5. °Ï˘Ê¿‰· .................................................2-8 .............2 6. ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. .....................................4-15 .............0

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 9/5) √‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï.-∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. ∞›ÁÈÓ·-μfiÏÔ˜ 2004 ∫·ÏÏÈı¤·-¶∞√∫


22

TƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

TV ∞¶√ ÙÔ ™¶√ƒ+ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙȘ 21.45 ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ™¤ÏÙÈ΃¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™ÎˆÙ›·˜.

∂¶™£

∂Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· ∂ªμ√§πª∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (30Ë) ¤¯Ô˘Ì ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ÒÚ˜ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: °Ë. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 11.30, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-™ÎÈ¿ıÔ˜: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ª·˚Ú¿Ì˘. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 17.00, ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-∞›·˜ ™.: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 17.00, ∞ÂÙfi˜∞ÎÚfiÔÏË: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, °ÔÚÁfiÚ˘, °È¿ÓÓ˘. ¡›Î˘ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 17.00, ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘-£ËÛ¤·˜: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 17.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-π¿ÛˆÓ ∞.ª.: ∫Ô‡ÛÙ·˜, ª·ÙÛԇη˜, ª·ÚÌ¿ÎÔ˘. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 17.00, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ∫·˝‰Ë˜, ∞ÁÚ¤‚˘. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 17.00, √ÚÌ›ÓÈÔ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 17.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜: ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ¶Ï·Ù‹˜. μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 19.30, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ª·˚Ú¿Ì˘. * ΔËÓ ¶¤ÌÙË 6 ª·˝Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ ı· Á›ÓÂÈ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ∫‡ÚÔ˘ μ·ÛÛ¿Ú·.

™ÙȘ 10 ª·˝Ô˘ Ë °.™. Ù˘ ∂¶™£ ™Δπ™ 10/5/2010 Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂.¶.™. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ (ƒÔ˙Ô‡ 17-∂ÚÌÔ‡). ∏ °.™. ¤¯ÂÈ ı¤Ì·: “¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤ÙÔ˘˜ 2009” , ÂÓÒ Î¿ı ۈ̷ÙÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ - ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ, ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂı› ÛÙËÓ ŒÓˆÛË Ì¤¯ÚÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙȘ 6/5/2010.

ª∂ Δƒ∂π™ ¡π∫∂™ ¶ƒ√∫ƒπ£∏∫∂ ¶∞¡∏°Àƒπ∫∞ ™Δ∞ Δ∂§π∫∞ Δ√À ∂Àƒø¶∞´∫√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™

∂ÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ fiÏÔ ·Ó·Óˆ̤ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ·¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “√Ï˘ÌÈÔӛ΢ μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ï·ÌÚfi ̤ÏÏÔÓ. ªÂ ÙÚÂȘ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÎfiÓÙÚ· Û ™ÎfiÈ· (11-5), ™ÏÔ‚ÂÓ›· (10-5) Î·È °·ÏÏ›· (14-7) η٤ÎÙËÛ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ 2Ô˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È ¤Ú·Û Ì ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ∑¿ÁÎÚÂÌ Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜ ·fi 29 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ¿ÚÈÛÙÔÈ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜, ÂÓÒ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜.

ÛÈÙ˜ (™ÎfiÈ·). °·ÏÏ›·-™ÎfiÈ· 8-9 ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫ÏfiÂÚ (√ÏÏ·Ó‰›·), ∞ÌÓÙÚÈ˙È¿ÎÔÊ (ƒˆÛ›·). Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 2-0, 1-3, 2-2, 3-4. √È ÛÎfiÚÂÚ: °È·ÌÏfiÓÛÎÈ, √ÓÙfiÓ, ΔÚfiÌÏÂÚ, ™ÈÌfiÓ, ∫ÚÔ˘ÛÈÁÈ¿, ª·Ú˙ԢΛ, ªfiÓÙÂÁη˜, ∫·Ì·Ú·Û¿ (°·ÏÏ›·) - ª¤ÓÈÙ˜ 4, ∫ÚÛÙfiÓÔÛÈÙ˜ 2, ¡Ù¤Ï·˜, ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜, μÔ˘ÎÛ¿ÓÔ‚ÈÙ˜ (™ÎfiÈ·).

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ °È· 17Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ë ∂ıÓÈÎÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙËÓ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÛÙÔÓ 2Ô ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi fiÌÈÏÔ, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, η٤ÎÙËÛ Ì ¿ÓÂÛË ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÚÂȘ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ·Ú¤‰ˆÛ ̷ı‹Ì·Ù· fiÏÔ Û ™ÎfiÈ·, ™ÏÔ‚ÂÓ›· Î·È °·ÏÏ›·, È-

∂ÏÏ¿‰·-™ÏÔ‚ÂÓ›· 10-5 ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ª·Ù¿Î (ƒÔ˘Ì·Ó›·), ºÚ›ÌÔ˘ÚÈ (μÚÂÙ·Ó›·). Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 2-2, 2-0, 3-1, 3-2. √È ÛÎfiÚÂÚ: Ã. ∞ÊÚÔ˘‰¿Î˘ 2, ªÔ˘Ú›Î˘ 2, °Ô‡Ó·˜ 2, ¶··‰fiÁΈӷ˜, ªÈÚ¿Ï˘, ¢ÂϷο˜, ¡ÙfiÛη˜ (∂ÏÏ¿˜) - ª. ¡¿ÛÙÚ·Ó, ∫fiÌ·Ù·Ú, °Î¿ÏÈÙ˜, ªÔ‡ÎÔ‚·Ù˜, ΔÛ›ÚÓÈÙÛ· (™ÏÔ‚ÂÓ›·).

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∂ÏÏ¿‰·-°·ÏÏ›· Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ °. ¡ÙfiÛη (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜) ηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ·fiÏ˘Ù· ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ Ù˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó Ì ı¤ÚÌË. ∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‹Ù·Ó Î·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›È·Î‹ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¢ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÙfiÛÔ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ Í¤Ó˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ٷ ϤÔÓ ÎÔϷ΢ÙÈο Û¯fiÏÈ·. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ì “fiÏÔ” ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿Ì˘Ó· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ¢Ô‡Ì· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔ

ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∑¿ÁÎÚÂÌ η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ, Ô˘ ÛÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi Ì·Ù˜ Ì ÙË °·ÏÏ›· Ó›ÎËÛ Ì ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ηÙÂÙ¿ÁË Ë ™ÏÔ‚ÂÓ›·, Ô˘ ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ Ë ÈÔ ·‰‡Ó·ÌË ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÁÎÚÔ˘. ∏ 13¿‰· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜: ΔÛ·ÏοÓË, ºÏ¤Áη (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), ¢ÂϷο, ªÈÙÂÏÔ‡‰Ë (·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), ª˘ÏˆÓ¿ÎË, ¶··‰fiÁΈӷ, ªÈÚ¿ÏË, ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË, Ã. ∞ÊÚÔ˘‰¿ ÎË, ¡ÙfiÛη, °Ô‡Ó· (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ›), ªÔ˘Ú›ÎË, ∫ÔÏfiÌ‚Ô (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ›). ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·È¯Ó›‰È· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ:

™ÏÔ‚ÂÓ›·-°·ÏÏ›· 6-12 ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫ÏfiÂÚ (√ÏÏ·Ó‰›·), ºÚ›ÌÔ˘ÚÈ (μÚÂÙ·Ó›·). Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 1-3, 1-3, 1-3, 3-3. √È ÛÎfiÚÂÚ: ΔÛ›ÚÓÈÙÛ· 2, ª. ¡¿ÛÙÚ·Ó, ÕÓ˙ÂÏÈÙ˜, ¶Ô˘˜, ªÔ‡ÎÔ‚·Ù˜ (™ÏÔ‚ÂÓ›·) - ™ÈÌfiÓ 2, ΔÚfiÌÏÂÚ 2, °È·ÌÏfiÓÛÎÈ 2, ¶Â˚ÛfiÓ 2, ∫ÚÔ˘ÛÈÁÈ¿ 2, √ÓÙfiÓ, ÿÚÈÛ·Ú (°·ÏÏ›·). ∂ÏÏ¿‰·-™ÎfiÈ· 11-5 ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ª·Ù¿Î (ƒÔ˘Ì·Ó›·), ∞ÌÓÙÚÈ˙È¿ÎÔÊ (ƒˆÛ›·). Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 5-1, 2-2, 1-1, 3-1. √È ÛÎfiÚÂÚ: ¡ÙfiÛη˜ 4, ªÔ˘Ú›Î˘ 3, ºÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ 2, ¢ÂϷο˜, ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜ (∂ÏÏ¿˜) - ªÚ›ÎÈÙ˜ 2, ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜, ª¤ÓÈÙ˜, ∫ÚÛÙfiÓÔ-

™ÎfiÈ·-™ÏÔ‚ÂÓ›· 7-4 ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ª·Ù¿Î (ƒÔ˘Ì·Ó›·), ºÚ›ÌÔ˘ÚÈ (μÚÂÙ·Ó›·). Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 3-1, 1-0, 2-1, 1-2. √È ÛÎfiÚÂÚ: ªÚ›ÎÈÙ˜ 2, ¡Ù¤Ï·˜, ƒ·ÙÛÔ‡ÓÈÙÛ·, μÔ˘ÎÛ¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ∫ÚÛÙfiÓÔÛÈÙ˜, ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜ (™ÎfiÈ·) - ΔÛ›ÚÓÈÙÛ· 2, ∞. μ¤Ú·Ù˜, ¶Ô˘˜ (™ÏÔ‚ÂÓ›·). ∂ÏÏ¿‰·-°·ÏÏ›· 14-7 ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∞ÌÓÙÚÈ˙È¿ÎÔÊ (ƒˆÛ›·), ∫ÏfiÂÚ (√ÏÏ·Ó‰›·). Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 4-1, 3-0, 3-3, 4-3. √È ÛÎfiÚÂÚ: ¢ÂϷο˜ 3, Ã. ∞ÊÚÔ˘‰¿Î˘ 2, ¡ÙfiÛη˜ 2, ªÔ˘Ú›Î˘ 2, ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜ 2, ª˘ÏˆÓ¿Î˘, ªÈÚ¿Ï˘, °Ô‡Ó·˜ (∂ÏÏ¿˜) ∫ÚÔ˘ÛÈÁÈ¿ 2, °È·ÌÏfiÓÛÎÈ, ΔÚfiÌÏÂÚ, ™ÈÌfiÓ, ¶Â˚ÛfiÓ, ªfiÓÙÂÁη˜ (°·ÏÏ›·).

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (ÙÂÏÈ΋) 1. ∂ÏÏ¿‰· 2. ™ÎfiÈ· 3. °·ÏÏ›· 4. ™ÏÔ‚ÂÓ›·

35-17 21-23 27-29 15-29

9 6 3 0

√ ¡√μ∞ ∂Ã∞™∂ ∞¶√ Δ√¡ ∂£¡π∫√ ∫∞π √ √.À.∫.μ. ∞¶√ Δ√ ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ °π∞ Δ∏¡ ∞2 ¶√§√

∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ¢

‡Ô ‹ÙÙ˜ ‹Ù·Ó Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ 14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ ÌÂÓ ¡√μ∞ ¤¯·Û ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∂ıÓÈÎfi Ì 83, Ô ‰Â √.À.∫.μ. ËÙÙ‹ıËΠÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Ì 10-7. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

¡√μ∞-∂ıÓÈÎfi˜ 3-8 √ ¡√μ∞ ¿Ï„ Ì fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ Î·È ·‹ÙÙËÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 8-3. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·‰ÈΛ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿ Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹Ù·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÌfiÏȘ Ì 4-3. ∂ÈϤÔÓ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηٷÏfiÁÈ˙·Ó ·Ô‚ÔϤ˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ™Î·ÏÔ¯ˆÚ›Ù˘, ªÔ-

ÓÈÔ‡‰Ë˜. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 1-2, 0-1, 2-1, 0-4. ∏ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË: 0-1 ¢Ô˘‰¤Û˘ (ÊÔ˘ÓÙ.), 1-1 ª·ÚȈٿ΢ (ÂÚÈÊ.), 1-2 ∫¯·ÁÈ¿˜ (..), 1-3 ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜ (..), 1-4 ¢Ô˘‰¤Û˘ (..), 2-4 ª·ÚȈٿ΢ (ÂÚÈÊ.), 3-4 ¶·‡ÏÔ˘ (ÂÚÈÊ.), 3-5 ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜ (..), 3-6 ¶ÂÙÚfi¯ÂÈÏÔ˜ (..), 3-7 ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜ (..), 3-8 ª·¯¿˜ (ÊÔ˘ÓÙ.). ¡√μ∞ (™. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜): ¶ˆÏÔÁÂÒÚÁ˘, §¤ÙÛÈÔ˜, ∫·Ú·Ì¿Ó˘, ∞ıÔ˘Û¿Î˘, ª·ÚȈٿ΢ 2, ÷Ͽ˜, ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘, ¶. ª·ÁÎÈÒÚ˘, ¶·‡ÏÔ˘ 1, ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë˜, ∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜, º·ÛÔ˘Ï¿˜, ¢. ª·ÁÎÈÒÚ˘, ∫·Ú‡‰·˜,

μÔÛÈÓ¿Î˘. ∂£¡π∫√™ (ª·˘ÚˆÙ¿˜): ¶Ï·Ù›‰Ë˜, ∫·„ÔÎfiÏ˘, ∫·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜ 1, ªÈÏ¿Ï˘, ∞Ï‚›˙Ô˜, ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜ 2, ¶ÂÙÚfi¯ÂÈÏÔ˜ 1, μ. ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, ∫¯·ÁÈ¿˜ 1, §ÈÔÙÛ¿Î˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔ˘‰¿Î˘, ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ¢Ô˘‰¤Û˘ 2, ª·¯¿˜ 1. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-√.À.∫.μ. 10-7 ¢È·ÈÙËÛ›· Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· χÁÈÛ·Ó ÙÔÓ √.À.∫.μ. ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÈÛfi·Ï˜ 4-4, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ú·Ó ÙÔ “‰›ÔÓÙÔ” ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 10-

7. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ∂˘·ÁÁÂÏfi Î·È ∫·ÚηÏÈ¿ÓË, ÂÓÒ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ Ù˘ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi˜ μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÏfiÁˆ ÛÙÔÌ·¯ÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ›¯Â Î·È Ô °Ï‡Î·˜ ÌÈ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙÔÓ ¯Ú¤ˆÛ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì ÙÚÂȘ ÔÈÓ¤˜. ∂›Û˘, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ∑·Ê›Ú˘ ª·ÚÈÓ¿Á˘ ·Ô‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÁÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ÷Ù˙Ë·Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∫·ÙÛ·Úfi˜. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 2-1, 2-3, 3-0, 3-3. ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ (ª·ÚÔ‡Ï˘): ∫Ô˘Ó‰Ô˘Ú¿Î˘, ™Ù¤ÏÏ·˜, ∫ÔÚ¿Î˘, °È¿ÁÎÔ˜ 4, ΔÛԇ̷˜, ª·ÁÏ·Ù˙‹˜, ª·ÚÔ‡Ï˘, ¶·Ó·ÁÔ‡Ï˘ 2, ™·ÚÚ‹˜ 1, ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 3, ƒÔ˘Û¿Î˘. √.À.∫.μ. (∑. ª·ÚÈÓ¿Á˘): ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘ 1, °Ï‡Î·˜, °Ú·Ì̤ÓÔ˜, ∫Ô˘˙¤Ï˘, Ã. ª·ÚÈÓ¿Á˘, ªÏ¿Ó·˜, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜ 1, ¶·ÏÏËοÚ˘, ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ 3.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·

fiÏÔ Ù˘ ∞2 ·Ó‰ÚÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ï˘Ê¿‰·-√º∏ 4-10 ¡√μ∞-∂ıÓÈÎfi˜ 3-8 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-√.À.∫.μ. 10-7 ∫¤Ú΢ڷ-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 13-5 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¡.√. ™‡ÚÔ˘ 13-2 ΔÚ›ÙˆÓ-∫·Ï·Ì¿ÎÈ 7-13

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 14 ·ÁÒÓ˜) 1. ∂ıÓÈÎfi˜ 2. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ 4. √º∏ 5. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 6. ΔÚ›ÙˆÓ 7. √.À.∫.μ. 8. ∫¤Ú΢ڷ 9. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 10. ¡√μ∞ 11. °Ï˘Ê¿‰· 12. ¡.√. ™‡ÚÔ˘

157-55 169-107 153-116 112-117 136-126 91-101 107-124 113-118 82-118 82-124 89-121 76-140

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 9/5) ∫·Ï·Ì¿ÎÈ-∫¤Ú΢ڷ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ¡.√. ™‡ÚÔ˘-√.À.∫.μ. ¡√μ∞-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∂ıÓÈÎfi˜-°Ï˘Ê¿‰· √º∏-ΔÚ›ÙˆÓ

28 24 19 18 15 13 12 11 11 8 7 2


23

TƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

°Ô‡ÚÈÎÔ˜ Ô μfiÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ fiÏÔ °√Àƒπ∫√™ ·ԉ›¯ÙËÎÂ Ô μfiÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Óˆ̤ÓË ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· fiÏÔ, Ë ÔÔ›· Ì ÙÚÂȘ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜, ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ·‹ÙÙËÙË ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” Î·È ‹Ú ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙÔ ∑¿ÁÎÚÂÌ. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‹Ù·Ó ¿„ÔÁË, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ¿ÚÔ˘Ì ÙË ¿ÚÈÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. Œ‰ˆÛ·Ó fiÏÔÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ¤ÓÙ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ˆ˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· ¤ÌÂÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÊÔ‡ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¤ÏËÍ·Ó Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Óˆı›.

Δ√ ¤ÎÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ¶∞√, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ô 22Ô˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ʤÙÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Δ¿ÎË ºÏÒÚÔ˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÓÙ·ÌÏ. ∞fiÏ˘ÙÔ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ Î·È ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ‚fiÏÂ˚ ÁÈ· ʤÙÔ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜...

√π ‹ÙÙ˜ ‹Ù·Ó ı· ϤÁ·Ì ÂÓÙfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √ ¡√μ∞ ¤¯·Û ·fi ÙÔÓ ·Ó›Û¯˘ÚÔ ∂ıÓÈÎfi, ÂÓÒ Ô √.À.∫.μ. ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ ¡√μ∞, ¿ÓÙˆ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ôχ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÏȘ ¤Ó· ‚·ıÌfi ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ √.À.∫.μ., ÌÔÚ› Ì·ıËÌ·ÙÈο Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ûˆı›, fï˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 7Ë ı¤ÛË Î·È ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Û·Ê¤Ûٷٷ ÈÔ ¿ÓÂÙ·, ·ÊÔ‡ ‰È·ÙËÚ› ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ ¤ÓÙ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡..

μ›ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÿÓÙÂÚ Î·È ª¿ÁÂÚÓ ∏ ÿÓÙÂÚ Î·È Ë ª¿ÁÂÚÓ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÙȘ 22 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë Ë ª¿ÁÂÚÓ ¤¯ÂÈ “·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ” ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÛÙÔ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÊÈÓ·Ï›ÛÙ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ΢¤ÏÏÔ˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¡· ‰Ô‡Ì ÙÂÏÈο ·Ó οÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ı· οÓÂÈ ÙÔ ÙÚÂÌÏ...

∂¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜

∞Ï¿ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜

¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó, ·ÏÏ¿...

ΔÔ ÁϤÓÙËÛ·Ó ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜

Δ∏¡ ÙÚ›ÙË ÙÔ˘˜ Ó›ÎË ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ϤÈÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¤Ù˘¯·Ó Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” . ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ª·ÎÚ‹ Ì ÙËÓ ∫ÔƯ̂ӷ ¡ÙÔ‡Û· Û ÌÂÁ¿Ï· ΤÊÈ· (¤Ù˘¯Â ¯·Ù-ÙÚÈÎ) Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙË °Ï˘Ê¿‰· Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ۠·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ¶∞√∫. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· οÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÛÙÂÊı› ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÏˆÓ fiÛˆÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ.

ª∂ ÌÈ· ·Í¤¯·ÛÙË ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Û’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ÂÓÒıËΠ̠ÙÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ·ÚÒÓ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÓÙ·ÌÏ Î·È ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË 50.000 Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘˜. ªÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ Ì ÙË „˘¯‹ ÙÔ˘ ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fiÏ˘Ù˘ “ÍËÚ·Û›·˜” .

◊ÙÙ· ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó¤ÂȘ Δ∏¡ ‹ÙÙ·, Â˘Ù˘¯Ò˜ ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó¤ÂȘ, ÁÓÒÚÈÛÂ Ô √Ï˘ ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜. √ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ “η›ÁÔÓÙ·Ó” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ¤·ÈÍ ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Î·È ÙÔ˘˜ ‹ÚÂ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ÙË ÛΤ„Ë Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ϤÔÓ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó (Ì ƒfi‰Ô Î·È ∂ıÓÈÎfi ÛÙÔ μfiÏÔ) ÁÈ· Ó· ÛÙÂÊı› ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ô˘ Ê˘ÛÈο ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Î·È Ó· ÁÈÔÚÙ·ÛÙ› ·Ó¿ÏÔÁ·. ◊‰Ë, Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ 16˘ ª·˝Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶∞∂ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

¢ÂÓ Â›¯Â ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘

∞·Ú¿‰ÂÎÙÔ˜ Ô ΔÚÈÙÛÒÓ˘

¢π¶ƒ√™ø¶∏ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ë ¡›ÎË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË μ¤ÚÔÈ·. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á ÙËÓ ‹ÙÙ·, ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ›¯Â ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ∫·ÏÔ› ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì ÔÏÏ¿ Ï¿ıË ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Î·È ¿ÏÈ Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. ªÂÚ›‰· ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô ™. °È‰fiÔ˘ÏÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ¡¿ÓÈ, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ÙËΠ·fi ÙÔÓ §·Ó·Ú‹. ∏ ¡›ÎË ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË 10Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, fiÔ˘ ÈÛÔ‚·ıÌ› Ì ÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜. Ÿ¯È Î·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ËÏ·‰‹...

Δ∞ “ÌÔ‡Û΄” ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ô ™Ù·‡ ÚÔ˜ ΔÚÈÙÛÒÓ˘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ √Ï˘ ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ∞∂∫. √ ∞ıËÓ·›Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜, ˘¤ÂÛ Û ÎÚ·˘Á·Ï¤· Ï¿ıË Î·È ÂËÚ¤·Û Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ì ٷ ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ ΔÚÈÙÛÒÓ˘, Ô˘‰¤ÔÙ ¤ÂÈÛ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· Ô˘ ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ Û ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ΔÒÚ· ̤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÓÒ Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ. ΔÂÏÈο, ÌÂÙÚË̤ÓÔÈ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη

™˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Δ√ Ì›ÛÔ˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ §¿ÙÛÈÔ Î·È Ù˘ ƒfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ fiÚÈ·. ∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓË ·˘Ù‹˜ Ù˘ “·ÈÒÓÈ·˜” ÎfiÓÙÚ·˜ ‚Á‹ÎÂ Ë ÿÓÙÂÚ Ô˘ ·ÔıÂÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ §¿ÙÛÈÔ, ÂÂȉ‹ ΤډÈÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜... √È “§·ÙÛÈ¿ÏÈ” ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ...·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÌˉÂÓ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ƒfiÌ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ŸÏÔ˜ Ô ÈÙ·ÏÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ ÙÔ˘˜ ·Ô‰ÔΛ̷ÛÂ, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¢¯‹ıËÎ·Ó ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi Ù˘ §¿ÙÛÈÔ. √È ·ıÏÈfiÙËÙ˜ ÙÂÏÈο Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·...


24

TƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

¢’ ∂£¡π∫∏

∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ ªÔ˘˙¿ÎÈ Î·È ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ª∂ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 28˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ô 4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ ‹Ù·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ Î·È ÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ Ô˘ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ΔÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ ˘¤Ù·Í Ì 2-0 ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜, ÙÔÓ fiÔÈÔ ¤ÊÂÚ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÂÓÒ ÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ‹Ú ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· πÙ¤·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô‰˘ÓËÚ‹ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ μÂÏÔ‡¯È Ë ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›· Ì 1-1 ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÒıËÎÂ. ∂›Û˘ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ “ÎÏ›‰ˆÛ” Î·È Ë §·Ì›· Ì ÙÔ 3-1 Â› ÙÔ˘ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ΤډÈÛ 1-0 ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¶˘ÚÁÂÙfi˜ Ó›ÎËÛ ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Ì 30 Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ∞ÁÚfiÙ˘ §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì 4-0. ΔÔ ÚÂfi ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÓ·ÔÌ›ӷÛ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ, ªÔ˘˙¿ÎÈ, ∞fiÏψӷ §·Ú. Î·È μÂÏÔ‡¯È ı· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË 12Ë Î·È ÙË 13Ë ı¤ÛË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÙÔÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· πÙ¤·˜. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: §·Ì›·-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 3-1 ¶˘ÚÁÂÙfi˜-∂Ï·ÛÛfiÓ· 3-0 ªÂÙ¤ˆÚ·-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ 0-1 ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 4-0 ªÔ˘˙¿ÎÈ-∞fiÏÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ 2-0 μÂÏÔ‡¯È-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. 1-1 ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜-∫·ÛÙÚ¿ÎÈ 0-3 ·.·. ƒÂfi: ¶‡Ú·ÛÔ˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (28Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ 43-13 61 2. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ 41-17 51 3. ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. 47-23 48 4. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 41-23 46 5. ∂Ï·ÛÛfiÓ· 37-32 41 6. ¶‡Ú·ÛÔ˜ 36-28 40 7. §·Ì›· 36-36 38 8. ªÂÙ¤ˆÚ· 36-23 37 9. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. 33-29 37 10. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ 30-32 33 11. ªÔ˘˙¿ÎÈ 21-25 33 12. ∞fiÏÏˆÓ §·Ú. 27-32 32 13. μÂÏÔ‡¯È 25-34 32 14. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 22-55 15 15. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ 4-76 2 *√ ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. **ƒÂfi ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ë §·Ì›· Î·È Ô ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 9/5) ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∂Ï·ÛÛfiÓ· ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-¶˘ÚÁÂÙfi˜ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ ∞fiÏÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜-ªÂÙ¤ˆÚ· ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™.-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. μÂÏÔ‡¯È-ªÔ˘˙¿ÎÈ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ 3-0 ·.·.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 1, 2, 4, 34, 35.

To SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 4 3 8, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 2 8 4 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 4 5 0.

¶∞√, √§Àª¶π∞∫√™, ª∞ƒ√À™π ∫∞π ¶∞¡∂§§∏¡π√™ ¶ƒ√∫ƒπ£∏∫∞¡ ™Δ√À™ “4” Δ∏™ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ

μ’ ∂£¡π∫∏

Δ· Ê·‚ÔÚ› ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó

™Ô˘‰·›Â˜ ӛΘ ÁÈ· £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Î·È πˆÓÈÎfi

·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ª·ÚÔ‡ÛÈ Î·È ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ӛΘ Â› ÙˆÓ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, ÕÚË, ∫ÔÏÔÛÛÔ‡ Î·È ¶∞√∫ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 59-107 √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÚÔÎÚ›ıËΠ‰È· ÂÚÈ¿ÙÔ˘ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∞1 Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ Ì 107-59 ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË. ∂ÎÎÂÓÒıËΠÙÔ Á‹Â‰Ô ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ‚ÚÔ¯‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ Âͤ‰Ú·. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ Î·È ºÒÙÛ˘ Ì 16 Î·È 14 fiÓÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ, Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ. ¢ÂοÏÂÙ·: 18-24, 28-46, 44-82, 59107 ¶∞¡πø¡π√™: ƒ¿È˜ 4, ªÚ¿È·ÓÙ 12, ∑ÔÚfiÛÎÈ 13, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 3, ªÔÚfi‚ÓÈ·Î 10, ÷ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ 10, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ 3, ŒÚÙÛÂÁÎ 2, °È¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜, ∞ıËÓ·›Ô˘ 2, ŒÏÓÙÂÚ. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: ªfiÁÚ˘ 3, Δ¤ÈÙ˜ 5, ™·ÓÔ‡Ï˘ 13, ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ 11, ª·Ù›ÛÙ 4, ºÒÙÛ˘ 14, °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜ 8, ¡›ÎÔÏ·˜ 11, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜ 7, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 16 (6 ·Û›ÛÙ), ¶¤ÎÔ‚ÈÙ˜ 8, ∫·Ï¿ı˘ 7. ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 75-85 Èڛ˜ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË °È·ÓÓ¿ÎË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔ “∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ” Ì 85-75 Î·È ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ∞1, fiÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤‰Ú·˜. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ Ì 22 fiÓÙÔ˘˜ Î·È 9 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Ô ΔÛ›ÏÓÙÚ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ͯÒÚÈÛÂ Ô ƒ›ÙÛ·ÚÓÙÛÔÓ Ì 26 fiÓÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ΛÙÚÈÓÔ˘˜” , Ô˘ ›¯·Ó ÚÔËÁËı› Ì +14 ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ. ¢ÂοÏÂÙ·: 24-15, 43-36, 57-60, 7585 ∞ƒ∏™: ∫Ï·ÚÎ 3, ª¿ÈϘ 8 (6 ·Û›ÛÙ), ªÂÙ˜ 10 (5 ÚÈÌ.), °Ô˘fiϘ 6 (8 ÚÈÌ.), ƒ›ÙÛ·ÚÓÙÛÔÓ 26, ÷Ù˙Ë‚Ú¤ÙÙ·˜, ™ÎÔÚ‰›Ï˘ 6, ∫·ÎÈÔ‡˙˘ 14, ª¿ÚÏÔ˜ 2. √§Àª¶π∞∫√™: ¶··ÏÔ˘Î¿˜ 10 (8 ·-

Û›ÛÙ), ¶ÂÓ, ΔÛ›ÏÓÙÚ˜ 22 (9 ÚÈÌ.), μÔ‡ÈÙÛÈÙ˜ 5, μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ª¤‚ÂÚÏÈ 6, ∫ϤÈ˙· 15 (7 ÚÈÌ.), ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜ 9, ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ 12, °Ï˘ÓÈ·‰¿Î˘, ™¯ÔÚÙÛ·Ó›Ù˘ 6. ∫ÔÏÔÛÛfi˜-ª·ÚÔ‡ÛÈ 72-87 ΔÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ ∫ÔÏÔÛÛÔ‡ ÛÙÔ μÂÓÂÙfiÎÏÂÈÔ Ì 87-72. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·ÚÙ˙Òη ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ì·˙› ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ∫ÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ∫È˙, ¶ÂÏÂοÓÔ˜ Î·È ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˘ ͯÒÚÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Ô §·Ó˜ ÿÚȘ. ¢ÂοÏÂÙ·: 18-21, 41-49, 58-60, 7287 ∫√§√™™√™: ÿÚȘ 20, ¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ë˜ 9 (1), ∞˘ÁÂÓÈÎfi˜, μ·Û›ÏÈ‚ÈÙ˜ 10 (1), ∑¿Ú·˜ 2, ª·ÓˆÏfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 6 (2), ¡Ùfi˙ÈÂÚ 5 (1), ÷ڛÛ˘ 2, ΔÛ¿Ì˘ 5, ¶·¿˜ 5 (1), ªÔÓÙ˜6. ª∞ƒ√À™π: ∫Ô˘ÌÔ‡Ú·˜, ∫È˙ 17 (4), §Ô‡Î·˜ 7 (2), ¶ÂÏÂοÓÔ˜ 16 (4), ª·Ù‹˜ 6 (2), ÃfiÌ·Ó 6, ¡¿Ù˙ÊÂ˚ 1, ª·˘ÚÔÂȉ‹˜ 7, ∫·Ï¿ı˘ 8 (2), ∞ÚÈÁÎÌ¿-

ÌÔ˘, ∫¤ÓÙ·Ï 9 (1), ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ 10 (2). ¶∞√∫-¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ 66-80 √ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ Ì ÛÔ˘‰·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ¶˘Ï·›· Ì 80-66, ¤Î·Ó ÙÔ 2-0 Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ “4” , fiÔ˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∫ÔÚ˘Ê·›ÔÈ ªÏ¿ÎÓÂ˚ Î·È ¶··Ì·Î¿ÚÈÔ˜ Ô˘ ›¯·Ó ·fi 15. ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∑Ô‡ÚÔ˘, Ô˘ ¤¯·Û Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔÓ ŸÔ˘ÂÓ˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô. ¢È·ÛÒıËΠ̠18. ·fi ÙÔ˘˜ ËÙÙË̤ÓÔ˘˜ Ô °ÎÂÙÛ¤ÊÛÎÈ. ¡ÙÈÛηÏÈÊȤ ÁÈ· ªÔÓÚfi. ¢ÂοÏÂÙ·: 21-27, 42-37, 52-56, 6680 ¶∞√∫: ªÔÓÚfi 11, ∫·˘Î‹˜, °ÎÚ¤ÁÎÔÚÈ 5, Δ·Ô‡ÙÔ˜ 5, äÏÈÁÔ˘ÂÏ 2, ¡ÙÂÏÈÓÈÓοÈÙȘ 5, ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜, ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 13 (10 ÚÈÌ.), °È·ÓӷΛ‰Ë˜, ¡ÙÚfiÌÓÈ·Î 7, °ÎÂÙÛ¤ÊÛÎÈ 18. ¶∞¡∂§§∏¡π√™: •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··Ì·Î¿ÚÈÔ˜ 15 (6 ÚÈÌ.), ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ 12, ∫·Ï·˚Ù˙‹˜ 4, ŸÔ˘ÂÓ˜ 4, ™ÌÈı 13, ¶¤ÙÚÔ˘Ï·˜, ŸÛÙÔ˚Ù˜, ªÏ¿ÎÓÂ˚ 15, ∫ÔÏÒη˜, ¡Ù¤È‚Ș 8, μÔ˘ÁÈԇη˜ 9.

°¡øƒπ™∂ μ∞ƒπ∞ ∏ΔΔ∞ ™Δ√ §π∞¡√∫§∞¢π ∞¶√ Δ√¡ ∞°ƒ√Δ∏ ª∂ 4-0

¢ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÁfiËÙÚÔ. ∞˘Ùfi ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ „ËÏ¿ ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È, ηıÒ˜ ÁÓÒÚÈÛ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÁÚfiÙË Ì 4-0 ÁÈ· ÙËÓ 28Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤·È˙ Ì 10 ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔ 68’ ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ °Î¤ÚÙÛÔ, ÂÓÒ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Î·È Ô ™ÎÔ‡Ú·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È ·fi ÙÔÓ ‰˘Ó·Ùfi ∞ÁÚfiÙË, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÏfiÁˆ Ù˘ Ôχ ηϋ˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÏfiÁˆ ÙˆÓ

ÔÏÏÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ 18¿‰· ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô˘ ÚԤ΢„ Ì ÙÔÓ °. ÃÔÓ‰Úfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÁ¯ÂÈÚ›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÔÍ›·˜ ÛΈÏËÎÔÂȉ›Ùȉ·˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ηÏfi ÍÂΛÓËÌ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ·ÒÏÂÛ·Ó ‰‡Ô ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ. ™ÙÔ 3’ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™ÎÔ‡Ú· ‰ÂÓ ‚ڋΠÛÙfi¯Ô, ÂÓÒ ÛÙÔ 8’ Ô ¶·Ú›Û˘ Ï¿Û·Ú ¿Ô˘Ù ÛÙÔ ÙÂÙ · ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô ∞ÁÚfiÙ˘ ·Ó¤Ï·‚ ٷ “ËÓ›·” Î·È ÛÙÔ 13’ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ. ™ÙÔ 22’ ¤ÁÈÓ ÙÔ 2-0 Ì ÙÔÓ Δ·Ì¿ÌË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÎfiÚÓÂÚ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô ™ÎfiÚ‰·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 68’ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢ÈÌËÓÈÒÙ˜ fiÙ·Ó Ô °Î¤ÚÙÛÔ ·Ó¤ÙÚ„ ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔÓ Δ·Ì¿ÌË Ô˘ fï˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÚÔÊ·Ó‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÁÎÔÏ. ŒÙÛÈ Î·Ù·ÏÔÁ›ÛÙËΠÙÔ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ô ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î ÙˆÓ ÊÈ-

ÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·. ™ÙÔ 80’ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, Δ·Ì¿Ì˘, ¤‚Á·Ï ˆÚ·›· Ì·ÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ∫Ô˘ÙÛÔ‚¤ÏË Ô˘ Ì ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 3-0, ÂÓÒ ÛÙÔ 89’ Ô ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-0. ∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÂÓÓ¤· ·›ÎÙ˜ ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ™ÎÔ‡Ú· ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ›¯Â Ì›· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ 88’, ·ÏÏ¿ Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∑·¯·Ú¿ÎË ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù. ∞°ƒ√Δ∏™ §π∞¡.: ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, ™ÎfiÚ‰·˜, ΔÛԇηÏÔ˜ ∞., μÈÙ˙¤Î·˜ (82’ ∫Ô˘ÙÚÔÌ¿ÓÔ˜), ∫Ô˘ÊÈÒÙ˘, ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ï‡‚·˜, ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (57’ ∫Ô˘ÙÛÔ‚¤Ï˘), Δ·Ì¿Ì˘, ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ (75’ Δ·ÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˜), ΔÛԇηÏÔ˜ ¡. ∞.∂. ¢πª∏¡π√À: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ∫fiÙÛη, °Î¤ÚÙÛÔ, ¶ÔÏ˘‚Úfi¯Ô˜ (32’ ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘), °ÂˆÚÁԇϷ˜ (67’Ï.Ù. ª·ÌÔ˘Ú¤Ï˘), ¶·Ú›Û˘, ÷ÚÈÙ›‰Ë˜, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ (46’ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜), ™ÎÔ‡Ú·˜, ∑·¯·Ú¿Î˘, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜.

ª∂ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ “¯·Ù ÙÚÈΔ Ô πˆÓÈÎfi˜ Ó›ÎËÛ Ì 3-1 ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·, ·ÚfiÙÈ ‚Ú¤ıËΠӷ ¯¿ÓÂÈ Ì 0-1 Î·È ÂÏ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ Ï¤È ¿Ô˘Ù. ∏ ∫·Ï·Ì¿Ù·, ϤÔÓ, ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‹ÙÙ· ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ë̤ڷ˜ Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ Ó›ÎËÛ Ì 21 ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ¤Î·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ Ï¤È ¿Ô˘Ù. ªÂÙ¿ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∫¤Ú΢ڷ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi Ù˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. √È º·›·Î˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤Ó· ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ÎÈ ·˘ÙfiÓ ‹Ú·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 0-0 ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÈηÓÔÔÈ› Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó “˙ˆÓÙ·ÓÔ›” ÛÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ‰˘Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÒÙÔ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Ì 2-1. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ¿ÊËÛ ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ Ù· “ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·” ÛÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË, ηıÒ˜ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙË ƒfi‰Ô Ô ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ “ÙÛ›ÌËÛ” ÔχÙÈÌÔ ‚·ıÌfi ·fi Ù· “ÂÏ¿ÊÈ·” ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-1. ∞ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„ÂÈ fiÛÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÔÚ› Î·È Ó· ÌÂÈ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ‰›ÓÂÈ Ô √º∏. ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ú¿Û¯Ô˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘˜ ÔÈ ∫ÚËÙÈÎÔ› Ó›ÎËÛ·Ó 1-0 ÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Ì ӛΘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Â›Û˘ ∂ıÓÈÎfi˜ Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-¢È·ÁfiÚ·˜ 0-0 ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜-¢fiÍ· ¢Ú. 1-0 (69’ ∫ÚÈÈÓÙ›Ú˘) ∫¤Ú΢ڷ-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 0-0 ∞ÈÁ¿Ïˆ-√º∏ 0-1 (34’ ∫È¿ÛÛÔ˜) ∂ıÓÈÎfi˜-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 2-1 (43’, 67’ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ - 9’ ¡È¿ÚÔ˜) ƒfi‰Ô˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ 1-1 (57’ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓÔ˜ - 39’ ª·ÎÚ‹˜) ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 2-1 (16’ §ÂÔ˙›ÓÈÔ, 51’ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ - 86’ ÂÓ. ™ÔÏ¿Î˘) πˆÓÈÎfi˜-∫·Ï·Ì¿Ù· 3-1 (47’, 63’, 68’ ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô-32’ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜) £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 2-1 (4’ ∫·Ú·Ì·Ï›Î˘, 13’ μ·ÛÈÏ›Ԣ-88’ ªÏ·˙¤ÊÛÎÈ)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 32 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 2. ∫¤Ú΢ڷ 3. √º∏ 4. ∂ıÓÈÎfi˜ 5. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 6. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ 7. ¢È·ÁfiÚ·˜ 8. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 9. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË 10. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 11. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 12. ¢fiÍ· ¢Ú. 13. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. 14. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ 15. πˆÓÈÎfi˜ 16. ƒfi‰Ô˜ 17. ∫·Ï·Ì¿Ù· 18. ∞ÈÁ¿Ïˆ

66-32 45-24 39-33 41-28 34-34 40-31 40-39 38-35 31-31 37-35 34-29 36-45 25-28 40-42 29-42 28-39 21-44 17-49

65 62 56 50 48 46 45 44 43 42 42 40 38 37 36 34 28 21

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢fiÍ·-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ √º∏-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-∫¤Ú΢ڷ ¢È·ÁfiÚ·˜-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ƒfi‰Ô˜ ∫·Ï·Ì¿Ù·-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-πˆÓÈÎfi˜


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

√ªπ§π∂™

— √ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηıËÁËÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ π. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘ Î. ª·ÚÛ¤Ï ™ÔÏÔÌÒÓ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 5 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.30, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “°È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ μfiÏÔ. √ÌÈÏ‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Â›Ó·È Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∂ÚÚȤٷ-μ·ÏÂÚ‹ ∫ÔÓÙÔÔ‡ÏÔ˘-ªÂÓ‚ÂÓ›ÛÙÂ. — ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 5 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ™Ù¤Á˘ “√ ∞. ¶·‡ÏÔ˜” (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÌËÓÈ·›· ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘, ÚÒËÓ Î·ıËÁËÙ‹ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Î. ∫ˆÓ. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì·: “ªÓËÌfiÓ¢ πËÛÔ‡Ó ÃÚÈÛÙfiÓ ÂÁËÁÂṲ́ÓÔÓ ÂÎ ÓÂÎÚÒÓ” . ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

¢π∞º√ƒ∞

— ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙfiÛÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Î·È ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ª·ÓfiÏ˘ ºÈÏÈ¿Î˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ ·ÚÔ˘Û›·Û˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 7 - 9 ª·˝Ô˘ Ì ı¤Ì·: “∫ÔÈÓˆÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ & ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋” Ì ÙÔ ª·ÓfiÏË ºÈÏÈ¿ÎË (‰¿ÛηÏÔ˜ - ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙË ªÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ 24210-65212 Î·È 6947196558. — ∞fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ 32Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È 17Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤ÎıÂÛ˘ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ã¿ÚÙ· ̤¯ÚÈ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 7 ª·˝Ô˘, 8.30 .. - 1.30 Ì.Ì. Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË ·fiÁÂ˘Ì· 5.30-8.30. ™˘˙‹ÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ „˘¯ÔÏfiÁÔ Î. ª·Ú›· Δfi· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 ª·˝Ô˘, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì., Ì ı¤Ì· “∞˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·” . — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” , Ô ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ¯ÔÚÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ™‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÃÔÚÔ‡ “ª›ÓıË” Ù˘ √Ï˘Ì›·˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ “™ÙË ™Ê·›Ú· Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘ 1 ÒÚ·, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. — ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘ 2010, ÒÚ· 20.00 ÛÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁÚÈ¿˜, ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ˘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË °ÂÚfiÔ˘ÏÔ˘: ΔÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ·. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ˆÊÒÓ Î·È μ·Ú‹ÎÔˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ƒ°ø” , ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 ª·˝Ô˘ ÙÔ Úˆ› (8.30 .Ì. - 10.00 Ì.Ì.), ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∞Á›·˜ ∂ϤÓ˘ μfiÏÔ˘. £· Á›ÓÂÈ ·fi‰ÔÛË Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¡ÔËÌ·ÙÈ΋ °ÏÒÛÛ·. ∂›Û˘ ÚÔÛηÏ› Î·È ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÎˆÊÒÓ Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 10.00 Ì.Ì. ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ Bar - Restaurant Rada. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘: www.deaf-magnesia.gr

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “√ ¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 9/5: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· ¶Ô˘Ú›-μ¤ÓÂÙÔ, ø.¶.: 9, μ.¢.: 3/5 (ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ·). ™·‚.-∫˘Ú.-¢Â˘Ù. 22-23-24/5 (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜): °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-¶¿ÈÎÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜-™ÎÚ· Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏ. ¯ÒÚÔ Ù˘ μÂÚÁ›Ó·˜, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÒÓ· ÛÙË °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁϤÓÙÈ Ì ¯¿ÏÎÈÓ· Ó¢ÛÙ¿, ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙÔ ¶¿ÈÎÔ, Â›ÛÎÂ„Ë Û ÙÔÈο ÔÈÓÔÔÈ›·, ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ ™ÎÚ·. ™·‚. 26/6-∫˘Ú. 3/7: ™ÂÚ‚›·Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. 9/‹ÌÂÚÔ Â˙ÔÔÚÈÎfi ·ÓfiÚ·Ì· ÙˆÓ ÈÔ ÊËÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏÔ˘ÙÚÔfiÏÂˆÓ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ì spa, ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË, ‚·Úο‰Â˜, ‹Ș ‰·ÛˆÌ¤Ó˜ Â˙ÔÔڛ˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ Î·È ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 18.00-20.00 ∂›Û˘, Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — ΔÔ ΔÔÈÎfi ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ √˘Ú·ÓÔ‡ÔÏË (ÂÚ›ÏÔ˘˜ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜) - ∫·‚¿Ï· - •¿ÓıË - ¢Ú¿Ì· ·fi 17 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ 19 ª·˝Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 7/5 ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 56920, ÎÈÓ. 6944283653. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 2‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 15-16 ª·˝Ô˘, ÛÙ· ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ·-πˆ¿ÓÓÈÓ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜-ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ÙËÏ. 24210 31059-30 Î·È 22501. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘, ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ Ô‡ÏÌ·Ó (·fi μfiÏÔ -∞ı‹Ó· Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹), ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·È Ï‹ÚË ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ 07.00 Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌfiÓÔ 20 ú (ÁÈ· ËÏÈ˘ ¿Óˆ ·fi 65 18 ú). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ∫ˆÓ. ™ÎÚÈ¿·˜ 6974-881944. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ: 1) 6 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ∞ÚÌÂÓ›Ô˘ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 2) 27 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÛÙË μÂÚ‰ÈÎÔ‡Û· - ∂Ï·ÛÛfiÓÔ˜. ∂ÁÁڷʤ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10 .Ì. - 12 Ì. οı ̤ڷ, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘.

“∫·È Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· ı· ‚Ϥˆ”

ª

Âı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË, 6 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 20.00, ÛÙÔ Public (√ÁÏ 28 & π. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 9, ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, μfiÏÔ˜) ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ £. ∫¿ÁÈÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “∫·È Ì ∫ÏÂÈÛÙ¿ ª¿ÙÈ· ı· μϤˆ”. ™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ Û˘˙‹ÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Î. ™ˆÙ‹ÚË ¶Ôχ˙Ô Î·È ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. ª·Ú›Ù· ¶··ÚÔ‡ÛË.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ÚÔ‚ÏËı› ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ÊÈÏÌ Ì ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ∏ ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ∂˘ÛÙÚ·ÙÈ¿‰Ë. √ ¤ÚˆÙ·˜ ‰‡Ô ΢ÓËÁËÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 80 ¯ÚfiÓˆÓ ΔÔ Ó¤Ô Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ £. ∫¿ÁÈÔ˘ ÂÍÈÛÙÔÚ› ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘, ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÓÈÎÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È¿‚· Ù˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Ë μ¿Ûˆ ·fi ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ·fi ÙËÓ μfiÚÂÈÔ ◊ÂÈÚÔ. ∏ ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘, ÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜, Ë ∫·ÙÔ¯‹, Ô ÂÌʇÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ë44-ë49 Î·È Ô ‰È¯·ÛÌfi˜ ÙÔ‡˜ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÛÙË ‰›ÓË ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ʤÚÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ Ù˘¯·›· ÎÔÓÙ¿ Î·È Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ŒÙÛÈ, ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ¤Ó·˜ ¤ÚˆÙ·˜ Ô˘ ηٷÚÁ› Ù· ·ÓÙ›·Ï· ÛÙÚ·Ùfi‰· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. •ÂÎÈÓ¿ ÙÔ “Ì·˙›” Û ¤Ó·Ó ‰ÚfiÌÔ ‰‡Û‚·ÙÔ: ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙÚ›· ·È‰È¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó, ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÓÂϤËÙÔ Î˘ÓËÁËÙfi ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ë67, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÎÔÏÏÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ŸÏ· ˘‹ÚÍ·Ó ‰‡ÛÎÔÏ·, ·ÏÏ¿

Ë ·Á¿Ë Î·È Ë ›ÛÙË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˜ Î·È Ô‰ËÁÔ› Û ÌÈ· ÔÚ›· Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ¯ÔÚÙ·Ṳ̂ÓË ·‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·.

ΔÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ £. ∫¿ÁÈÔ˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ‚Ȉ̷ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Î·È ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ù· Ì˘ıÔÏ·ÛÙÈο Î·È Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÏÂÁ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯·Ì¤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁË̤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·Ê·Ó›˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿. ÿÛˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿Ì ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯·ı›. Ÿˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿Ì ٷ ·ÛÙ¤ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ù· Û‚‹ÛÔ˘Ó. °È· Ó· ÌËÓ ¯·ı› ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁ›. - √ ¶·‡ÏÔ˜ £. ∫¿ÁÈÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1953 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™Ô‡‰·Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‰È‹ÁËÌ· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∫¿Ï‚Ô˜ ÙÔ 1971. ∞fi ÙÔ 1984 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Δ· ¡¤·. ΔÔ 1995 ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ∫·È Í·ÊÓÈο ¯ÈfiÓÈÛ ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ 2000 ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ™Â ›‰· Ó· ëÛ·È ·fiÚ·ÙÔ˜, Î·È ÙÔ 2004 ÙÔ ÙÚ›ÙÔ, ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ (ÂΉfiÛÂȘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË Î·È Ù· ÙÚ›·). ΔÔ ∫·È Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· ı· ‚Ϥˆ Â›Ó·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙfi ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·.

∏ ηχÙÂÚË ÂΉÚÔÌ‹!!! Δ∏¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ̛· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Û¯ÔÏÈ΋ ÂÍfiÚÌËÛË Ô˘ ı· ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ¤Ó·Ó ÂÚ›·ÙÔ Ì¤Û· ·fi Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Î·È Ù· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· Ì ÛËÌÂ›Ô ¤Ó·Ú͢ ÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ Î·È ÛËÌÂ›Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ԉËÁÔ‡˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È º›ÏÔÈ ÙˆÓ ∫·ÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ” . ™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ó· ΛÓËÙÚÔ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Ì˘‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, Ó· ÙÔ˘˜ ʤÚÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙË Ê‡ÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂΉÚÔÌ‹˜. ΔÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÌÂÙ¤ÊÂÚ ٷ ·È‰È¿ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· η °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÛÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ( ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÕÁÁÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ - ÂÚ›Ô˘ 10 ) Î·È ·ÊÔ‡ ·Ô‚È‚¿ÛÙËηÓ, ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÂΛ Ë ÔÚ›· ÛÙȘ 9:00 Ì. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Chris

Wicks ¤‰ÂÈÍ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙËÓ ¶·ÏÈ¿ μÚ‡ÛË ÛÙÔ ∫·Ó·Ï¿ÎÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍ‹ÁËÛ (¿ÏÏÔÙ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο-¿ÏÏÔÙ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο) Ò˜ ηı·Ú›˙Ô˘Ì ٷ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Î·È Ò˜ Ù· ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÚÈÛ “ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÈÌ‹˜ ¤ÓÂÎÂÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∫·Ó·Ï¿ÎÈ ” ÙÔÓ ™‡ÚÔ μ·ÏÔ‡ÎÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÔÛÙfiÏË ∫ȷϤ.( Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μ’Î·È ∞’ §˘Î›Ԣ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). √È Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·‹Ï·˘Û·Ó ÙÔÓ ÂÚ›·ÙÔ (·Ó Î·È ¤ÁÈÓ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ οÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ˙ˆËÚ¿‰·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ) Ô˘ ›¯Â ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÒÚ˜. ∏ ʇÛË ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ‹ Ù˘ ÒÚ·

Ì¿˜ Ì¿Á„ fiÏÔ˘˜. ª›· ÂÓÙ¿ÏÂÙË ÛÙ¿ÛË ÁÈ· Ï›ÁÔ ‰ÚÔÛÈ¿ Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÛÙË ‚Ú‡ÛË Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û fiÏË ÙËÓ ÔÚ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂͤÊÚ·˙·Ó ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘˜, Î·È ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Ê‡ÛË ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠÁÈ· ÎÔ‡Ú·ÛË. ™Ù· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÔÓÙ·Ó Ë ¯·Ú¿, Ë ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È Ë Â˘ÂÍ›· Ô˘ ÌfiÓÔ Ë Ê‡ÛË ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ. √ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙȘ 11:00Ì ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ fiÔ˘ fiÏÔÈ Û˘ÁοıËÛ·Ó ÁÈ· ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi Î·È Î·Ê¤. ∏ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¿ÚıËÎÂ Î·È ‰fiıËÎÂ Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ: Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÂÍfiÚÌËÛË ¿ÏÈ Ì ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È º›ÏÔÈ ÙˆÓ ∫·ÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ” Û ¿ÏÏË ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∫·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ı¤ÏÂÈ ·Ì¤ÚÈÛÙ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ “√È º›ÏÔÈ ÙˆÓ ∫·ÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ” , Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÍfiÚÌËÛ˘.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

°È¿ÓÓ˘ ª·Û‰¿Ó˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ºÂÁÁ›Ù˜, ηıÚ¤ÊÙ˜, „¢ÙÔ·Ú¿ı˘Ú· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ - ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∫Ô˘˚ÎÔ‡ÌË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÏËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, 10.00 - 16.00. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ 24280 99505. — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë “£ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·. ΔËϤʈӷ 210 3256921-3, 24210 29844 (ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ 10.00 - 18.00, ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). — √ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ŒÏÌ·˜ ∫˘ÙˆÓ¿ÎË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” -ÿ‰Ú˘Ì· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË (°ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (∞’ fiÚÔÊÔ˜). flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 11 .Ì. - 1 Ì.Ì. Î·È 7-10 Ì.Ì. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 9/5. — ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·Û¯¿ÏË ∞ÁÁÂÏ›‰Ë, Ì ı¤Ì· “∂·ÚÈÓ‹ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” , (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜), ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: 3 ª·˝Ô˘ ¤ˆ˜ 15 ª·˝Ô˘ 2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10.00 - 13.30 & 18.00 - 21.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™

25

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ∫¿ÁÈÔ˘

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

ΔƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ΔƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

∞ÔÓÔÌ‹ ‚Ú·‚›ˆÓ

∞ÊȤڈ̷: ∏ ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘

∏ fiÂÚ· ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· ÕÓıÚˆÔ˜ & μÈ‚Ï›Ô: ‰˘Ô ϤÍÂȘ, ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Δ√ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁÚÈ¿˜

μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ı¤Ì· “ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ‚È‚Ï›Ô: ‰‡Ô ϤÍÂȘ, ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜” , ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÛΤ„Ë fiÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›·, ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ˘fiÛÙ·ÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Â›Ó·È Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ÙfiÛÔ ˘ÏÈ΋ fiÛÔ Î·È ‰È·ÓÔËÙÈ΋. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 1200 Ó·ÚÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ËÏÈΛ·˜ 5-15 ÂÙÒÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi Ì ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 ÛÙȘ 19.00 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ “¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ - 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘” ÂÔÚÙ¿ÛÙËΠÛÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ˆ˜ Ë̤ڷ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ÙË Ó¤· μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, fiÔ˘ ›¯·Ó ·Ó·ÚÙËı› ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ 17:00- 21:00, Î·È ÙÔ Úˆ› ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙËÓ ∫· ∂‡· ™Ô˘ÙÚ·Ï‹ ÛÙÔ 6979-274988, Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ 10.00-13.00 Î·È 17.00-21.00. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ‚Ú·‚›· Î·È ÙÔ˘˜ Â·›ÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙȘ ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi Ì›· 6ÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ¤ÁÎÚÈÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ñ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· „ËÊ›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ı· ·Ó·‰Âȯı› Î·È ÙÔ “‚Ú·‚Â›Ô ÎÔÈÓÔ‡” . √È ·ÔÓÔ̤˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙÔ “‚Ú·‚Â›Ô ÎÔÈÓÔ‡” ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘ Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘.

ªÓ‹ÌË μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ∏ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ

“ÿˆÓ˜” ÚÔÛηÏ› ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ “ªÓ‹ÌË μ˘˙·ÓÙ›Ô˘”, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (¶ÔÏÈÙ. ÕÏÛÔ˜) ÛÙȘ 8 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ∏ ¤ÎıÂÛË “ΔÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔ ÃÚfiÓÔ” ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi 815 ª·˝Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÒÚ˜ 10 .Ì. 1 Ì.Ì. Î·È 6-9 Ì.Ì. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· - ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ·Ú¯ÒÓ. - ∂ÚÌËÓ›· £Ú‹ÓˆÓ („·ÏÙÔÙÚ¿ÁÔ˘‰·) ÁÈ· ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ·fi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¯ÔÚfi (‰/ÓÛË: ¢ËÌ. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘, ηıËÁËÙ‹˜ μ˘˙. ªÔ˘ÛÈ΋˜). - ∏ÌÂÚ›‰· £¤Ì·: “∂ıÓÈÎfiÓ (ڈ̤ÈÎÔ) √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›ÔÓ ¶ÚÈÁ΋Ô˘). √ÌÈÏ‹ÙÚȘ: ·) Î. ª·Ú›Î· ÿÙÛÔ˘, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰/ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ ٷ ÎÏÂȉȿ ÛÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‚›·ÈË ·‡ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ 1964. ‚) Î. ºÒÊË ƒ·ÙÔÔ‡ÏÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÚÈÁÎËÈ·ÓÒÓ “ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, Ô ∫Ô˘‰Ô˘Ó¿˜” . - ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓ›·˜-ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú (°ÈÒÚÁÔ˘ ªÔ˘ÙÔ˘‚ÂÏÏ‹), Ì ı¤Ì· “∂ıÓÈÎfiÓ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›ÔÓ ¶ÚÈÁ΋Ô˘ ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜” . * ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª¿Î˘ ª·ÏÏ‹˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. - ŒÎıÂÛË “ΔÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔ ÃÚfiÓÔ” (ÂÈ̤ÏÂÈ· √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔÔÏÈÙÒÓ). ΔȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘ÓÔÙÈο Ô Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ √˘˙Ô‡ÓÔÁÏÔ˘, ηıËÁËÙ‹˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛÔ‚›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔÔÏÈÙÒÓ.

ª

ÂÙ¿ ÙÔÓ §Ô˘Ïχ, Ë Á·ÏÏÈ΋ fiÂÚ· ¤ÌÂÈÓ ÛÙ¿ÛÈÌË ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÔÚԇ̠ӷ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ∫·ÌÚ¿ ™·ÏÔÌfiÓ, ¶ÈÓÔϤ, §· ∫ÔÛÙ Î.¿., ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ù›ÔÙ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÂÚ·.

Δ˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

ΔËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ∑·Ó ºÈÏ› ƒ·Ì›, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ fiÂÚ· Â›Ó·È Ô Û˘Ó¯ÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ §Ô˘Ïχ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙË Á·ÏÏÈ΋ fiÂÚ·. √ ƒ·Ì› ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ¡ÙÈ˙fiÓ ÙÔ 1683 Î·È ¤ı·Ó ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ 1764. ∞fi Ôχ ÌÈÎÚfi˜, ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÙÔ 1702 ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÔÚÁ·Ó›ÛÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ∫ÏÂÚÌfiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1706. ∂Λ ¤ÁÚ·„Â Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ٷ ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· ÎÏ·‚Û¤Ó (ÙÛ¤Ì·ÏÔ). ŸÙ·Ó ··ÏÏ¿¯ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∫ÏÂÚÌfiÓ (ÈÛÙÔÚÈ΋ fiÏË Ù˘ °·ÏÏ›·˜) ‹Á ÛÙË §˘ÒÓ, fiÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È ÙÔ 1720 Í·Ó··›ÚÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∫ÏÂÚÌfiÓ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ÔÚÁ·Ó›ÛÙ· Î·È ·fi ÙÔ 1723 ̤ÓÂÈ È· ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∂Λ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÔ “™‡ÁÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∞ÚÌÔÓ›·˜” Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔ “¡¤ÔÓ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ıˆÚËÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜” , Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›·. ΔÔ 1724 ‰ËÌÔÛȇÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· ÙÔ ÙÛ¤Ì·ÏÔ (ÎÏ·‚Û¤Ó). ªÂÙ¿ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ. √ μ·ÛÈÏÈÎfi˜ ¤ÊÔÚÔ˜ §· ¶ÔÏÈÓÈ¤Ú ÙÔÓ ·›ÚÓÂÈ ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ˆ˜ ‰È‰¿ÛηÏÔ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜Î·È ˆ˜ ÔÚÁ·Ó›ÛÙ· ÙÔ˘ ·ÚÂÎÎÏËÛÈÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘. ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ §· ¶ÔÏÈÓÈ¤Ú ¤·È˙·Ó Ôχ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·Ó¤‚·˙·Ó fiÂÚ˜. ∏ ÚÒÙË fiÂÚ· ÙÔ˘ ƒ·Ì› ‹Ù·Ó “√ πfiÏ˘ÙÔ˜ Î·È Ë ∞ÚÈΛ·” ÌÈ· ‰È·Û΢‹ Ù˘ º·›‰Ú·˜ ÙÔ˘ ƒ·Î›Ó·, ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ Ô ∞‚¿˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÂÁÎÚ¤Ó. ΔÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‡ÊÔ˜ Î·È Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú·˜ Û¿ÛÙÈÛ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ÎÔÈÓfi. §›ÁÔ - Ï›ÁÔ Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÚÈÛ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ÙȘ ·ÓÙÈ¿ıÂȘ Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ó¤Ô Ï˘ÚÈÎfi Û˘Óı¤ÙË Ë ÙÚÔÌÂÚ‹ Ê‹ÌË ÙÔ˘ Û·Ó “ÛÔÊÔ‡” Î·È Û·Ó ıˆÚËÙÈÎÔ‡ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘. ⁄ÛÙÂÚ· ¤ÁÚ·„Â Î·È ¿ÏϘ fiÂÚ˜ ̤ÙÚÈ·˜ ‚¤‚·È· ÂÈÙ˘¯›·˜. ΔÔ 1745 ¤ÁÈÓÂ Ô Â˘ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜ ∞˘Ï‹˜ Î·È Û˘Óı¤Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. √ ƒ·Ì› ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ. ™·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ÛΤ„˘ ‚¿˙ÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ·ÚÌÔÓ›·˜, ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ıÂ̤ÏÈÔ˘ Ì¿ÛÔ˘, Ù˘ Û˘Á¯ÔÚ‰›·˜, ÙˆÓ ·ÚÌÔÓÈÎÒÓ ‹¯ˆÓ, Ù˘ Ì›˙ÔÓ·˜ Î·È ÂÏ¿ÛÛÔÓ·˜ Îϛ̷η˜, Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÙÒÛÂˆÓ (ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÌÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘). ∫·ıÈÂÚÒÓÂÈ ÙÔ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÚÂÙÛÈÙ·Ù›‚Ô. ∏ ÌÂψ‰›· ÙÔ˘ ÈÔ Ï˘ÁÂÚ‹ ·fi ÙË ÌÂψ‰›· ÙÔ˘ §Ô˘Ï‡ Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÚÔ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ¢È·Ú¤ÂÈ ÛÙȘ

ÛÔ˘›Ù˜ Î·È Ù· Ì·Ï¤Ù·. ªÂ ÙȘ ÂÎÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ›Â˜ Î·È ÙË ı¤ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ̤۷ ÛÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ, ÛÙÔ ‰Ú¿Ì·, ÛÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È Ì ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û·Ó ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ı·ÙÚÈÎfi Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ΔËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È “Ë fiÂÚ· Έ̛Δ ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È Ë “fiÂÚ· ÌÔ‡ÊÊ·” ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ΔËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ “fiÂÚ·˜ Έ̛Δ (opera-comique) ı· ÙË ‚Úԇ̠ÛÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·Ó ÙÔÓ17Ô ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚÈ ÙÔ˘ ™·ÈÓ §ˆÚ¿Ó Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤·ÈÚÓ ̤ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∏ ªÔ˘ÛÈ΋ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜ ¿ÚȘ, ·fi fiÂÚ˜, ·fi Ï·˚Τ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ·fi Ӥ˜ ¿ÚȘ ÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‹ ÁÈ· ¯ÔÚfi ÛfiÏÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ¯ÔÚˆ‰›·. ∏ fiÂÚ· ·˘Ù‹ ·fi ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙ ÌÂÁ¿ÏË ·Í›·. √È ÚÒÙÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Έ̈‰›·˜ ‹Ù·Ó Ô °ÎÈÏÏÈ¤Ú (1667-1737) Ô ∑·Ó ∑Ô˙¤Ê ªÔÓÚ¤ (1682-1738). ∞Í›˙ÂÈ Â›Û˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔÓ ¶È¤Ú ªÔÓÛÈÓfi (1729-1817) ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ¤ÚÁ· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÛÈ¿ Î·È ÙËÓ Â͢Ó¿‰· Î·È Â›Ó·È Ôχ ·ÓÒÙÂÚ· ÙˆÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ªÔÓÙ¤ÛÙ °ÎÚÂÙÚ‡ (1742-1813) Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §È¤ÁË Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ· ·ÍÈfiÏÔÁ· “∞ÔÌÓËÌÔÓ‡ٷ” ÂÎı¤ÙÂÈ È‰¤Â˜ ÚˆÙfiÙ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ‰Ú¿Ì· Î·È ÛÙËÓ ··ÁÁÂÏ›·. À‹ÚÍ ÁfiÓÈÌÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙË Î·È ·Ó¿Ï·ÊÚË, ÁÂÌ¿ÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰›Î·È· ıˆÚÂ›Ù·È Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ “fiÂÚ·˜ Έ̛Δ . ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì ÙË Á·ÏÏÈ΋, ·˘Ù‹ Ë fiÂÚ·, Ë ÈÙ·ÏÈ΋ “fiÂÚ· ÌÔ‡ÊÊ·” , ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÛÔ‚·Ú‹ fiÂÚ·. √È fiÂÚ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜, ›¯·Ó ‚¤‚·È· Î·È ÌÂÚÈο ΈÌÈο ̤ÚË. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, fï˜, ‹Ú·Ó ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi Ì Ôχ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË μÂÓÂÙ›· Î·È ÛÙË ¡¿ÔÏË. ΔÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ù‹ Ù˘ fiÂÚ·˜ ÂÚÈ›¯Â ÌÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÔÏϤ˜ ¿ÚȘ Ì ÔÏϤ˜ ÌÔÚʤ˜ η ÚÂÙÛÈÙ·Ù›‚·, ¿ÏÏÔÙ ÂÏ·ÊÚfiÙÂÚ·, ¿ÏÏÔÙ ÁÔÚÁfiÙÂÚ·. Δ· ı¤Ì·Ù· ‹Ù·Ó ·Ṳ́ӷ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÛÙÒÓ. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ “fiÂÚ·˜ Έ̛Δ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

¿ÓÙÔÙ ÚˆÙfiÙ˘Ë. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Úˆ‰›·, ‰ËÏ·‰‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÏfiÁÈ· ¿Óˆ Û ÁÓˆÛÙ‹ ÌÂψ‰›·, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· fiÂÚ·, ‹Ù·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹Ù·Ó ·Ṳ́ÓË ·fi ·ÏÈfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ fiÂÚ·˜ ›¯Â ÔÚÌ‹, ˙ˆ‹, ¯ÚÒÌ·, ÔÈÎÈÏ›·. ◊Ù·Ó “ÛÎËÓÈ΋” ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈ˙ ÙȘ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜, ÙËÓ ËıÔÔÈ›·, ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·, ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ, ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó Ì ÙȘ ΈÌÈΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ ʈӋ˜ Î.Ï. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ƒ·Ì› Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙË Á·ÏÏÈ΋ fiÂÚ·, Ô °ÎÏԢΠ··ÏÏ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ Â›‰Ú·ÛË, ı· Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ ÛÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù¤¯ÓË, ÌÈ· Ù¤¯ÓË Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ fiÂÚ·˜ Î·È Ù˘ fiÂÚ·˜ ÙÔ˘ ™Î·ÚÏ¿ÙÈ. √ °ÎÏԢΠÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μ¿ÈÓÙÂÓ‚·ÓÁÎ Ù˘ ºÚ·ÓÎÔÓ›·˜ ÙÔ 1714 Î·È ¤ı·Ó ÛÙË μȤÓË ÙÔ 1787. ªÔ˘ÛÈ΋ ÛÔ‡‰·Û ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ÙˆÓ πËÛÔ˘ÈÙÒÓ ÙÔ˘ Komotau Î·È ‹Ú ̷ı‹Ì·Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, È¿ÓÔ˘, ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Î·È ‚ÈÔÏÈÔ‡. ΔÔ 1736 ‹Á ÛÙË μȤÓÓË Î·È Û ÌÈ· ÂÛÂÚ›‰· ·ÔÛ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÌËÙ· ª¤ÏÙÛÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ™·ÌÌ·ÚÙ›ÓÈ. ∏ ÚÒÙË ÙÔ˘ fiÂÚ· “∞ÚٷͤÚ͢” ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ıÚ›·Ì‚Ô˜. ªÂ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ fiÂÚ˜ ÙÔ˘ ƒ·Ì› Î·È ÙÔ ÔÚ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ äÓÙÂÏ, Ô˘ ¿ÎÔ˘ÛÂ, ¤ÁÚ·„ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi fiÂÚ˜ ÛÙ· ÁÔ‡ÛÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙË μȤÓÓË. “ΔËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ ÁÈÁ¿ÓÙˆÓ” Î·È ÙÔÓ “∞Úٷ̤ÓË” ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÛÙË ¢Ú¤Û‰Ë ÙÔ˘˜ “°¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Ù˘ ◊‚˘” ÛÙË μȤÓÓË ÙËÓ “∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ™Â̛ڷÌȘ” , ÛÙËÓ ¶Ú¿Á· ÙÔÓ “∞›ÁÈÔ” Î·È ÙËÓ “π„È‡ÏË” , ÛÙË ƒÒÌË ÙËÓ “∞ÓÙÈÁfiÓË” . ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È μȤÓÓË ÙÔÓ “ΔËϤ̷¯Ô” , ÙȘ “¢‡Ô πÊÈÁ¤ÓÂȘ” , “¶¿ÚȘ Î·È ∂ϤÓË” Î.Ï. ΔÔ 1754 ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ù˘ ª·Ú›·˜ ΔÂÚ¤˙·˜ ÛÙË μȤÓÓË. ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ πÙ·Ïfi ÏÈÌÚÂÙ›ÛÙ· Î·È ÔÈËÙ‹ ∫·ÏÙ˙·Ì›Ù˙È (1714-1795) Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ӷ Í·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙËÓ fiÂÚ· Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô “√Úʤ·˜ Î·È ∂˘Úȉ›ÎË” . ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë “ÕÏÎËÛÙȘ” Î·È Ë “πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ÂÓ ∞˘Ï›‰È” . √ °ÎÏԢΠηÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÈ‚ÏËı› Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Ì ÙÔÓ “√Úʤ·” Û Á·ÏÏÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. √ °ÎÏԢΠ¿ÊËÛ ¿Óˆ ·fi ÂηÙfi fiÂÚ˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ·ÏfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈ˙ËÙÔ‡ÛÂ, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi, Ë ÈÛÙ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÂÙÛÈÙ·Ù›‚Ô˘ Î·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÏ·‚Û¤Ó ·fi ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·.

∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÂÚÈ‹ÁËÛË Û ∞Ú¯·›· ∞ı‹Ó· Î·È ¶·ÚıÂÓÒÓ· ªπ∞ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙË ˙ˆÊfiÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ª¿ÓÈ·˜ ¢Ô‡Î· “√ º›ÏÈÔ˜ Î·È Ù· Ì·ÁÈο ÎÚfiÙ·Ï·” . ª¤Û· ·fi ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∞ı‹Ó·, Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÍÔÈÎÂÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì ÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë ÔÌ‹ ÙˆÓ ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÏ˘ÊË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ÁχÙË ºÂȉ›· Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘. ΔÔ ·È‰› ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ù· ¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ È›˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ¿ÚÌ·Ù·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔ‡ ·È-

ÒÓ·. ŒÓ· ·Ú¿ÚÙËÌ· Ì ÏÔ‡ÛȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÔÓÈfi Î·È ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË. ΔËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë ª¿ÚÈ· ª·¯¿. ™Â ÌÈ· ¿ÏÏË Â›Û˘ ÚfiÛÊ·ÙË ¤Î‰ÔÛË, ÙË “∑ˆÊfiÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·” , Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ª·Ú›· ª›ÚË-ªÂÏ¿ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ̤۷ ·fi ÚÔÛÂÎÙÈο ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ·È¯Ó›‰È·. ªÂ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚfiÔ, ʤÚÓÂÈ ÙÔ Ó·ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ÎÔÓÙ¿, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ›‰È· Ù· ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. μÔËı¿ÂÈ, ¤ÙÛÈ, ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ó· ÚÔ-

ÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Á·‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹-ۇ̂ÔÏÔ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ΔËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ·Ó¤Ï·‚Â Ë ª¿ÓÈ· ¢Ô‡Î·, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ë ª¿ÚÈ· ª·¯¿, Ë μ¿Ûˆ ∫·ÊÎԇϷ Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·ÁÈ¿Ù˘. Δ· ‰˘Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÊÚÔÓÙÈṲ̂ӷ ‚È‚Ï›· ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ “ª›ÚË - ¡¤Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜” ı· ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· Ó¤· ·È‰È¿, ηıÒ˜ ı· Ù· „˘¯·ÁˆÁ‹ÛÔ˘Ó, ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÓÒÛÂȘ Ì ÔÈÔÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ¢. ª·Ú›ÙÛ·

Δ√ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¢π∞μ∞∑ø ÚÔÛηÏ› ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ μÚ·‚›ˆÓ ¢π∞μ∞∑ø 2010, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 10 ª·˝Ô˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138). ΔËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ μ›Î˘ ºÏ¤ÛÛ·. Δ· ‚Ú·‚›· ı· ·ÔÓ›ÌÔ˘Ó ÔÈ: ● ¢È·Ì¿ÓÙË ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘, ● ∫·ÙÚ›Ó μÂÏÈÛÛ¿ÚË, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘, ● ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈËÙ‹˜, ‚È‚ÏÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ● ∫È΋ ¢ËÌÔ˘Ï¿, ÔÈ‹ÙÚÈ·, ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜, ● ª¤Ó˘ ∫Ô˘Ì·ÓÙ·Ú¤·˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜, ● ¶¤ÙÚÔ˜ ª¿ÚηÚ˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜, ● ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘ÚÛÂÏ¿˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜.

∂Áη›ÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ 15Ë ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË Ì·ıËÙÈ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ∂°∫∞π¡π∞∑∂Δ∞π ÙËÓ ¶·Ú·-

Û΢‹ 7 ª·˝Ô˘, ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙËÓ Ï·Ù›· πÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, Ë 15Ë ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË Ì·ıËÙÈ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿‰oÛË Ù˘ ·Á¿˘ ÚÔ˜ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, Ù˘ ÚÒÙ˘ Â·Ê‹˜ Ì ·˘Ù‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ù˘, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘ԉ¯ı› ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘. ™ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ‰¿ÛηÏÔ› ÙÔ˘˜, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÔÓ›˜, ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜, ÁÈ· ¤Ó· ÏfiÁÔ (ıÂÙÈÎfi, ·ÚÓËÙÈÎfi ‹ ÂÌ„˘¯ˆÙÈÎfi) ¿Óˆ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ∏ ¤ÎıÂÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙÔ 2010, Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∞’ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· Á˘ÌÓ¿ÛÈ·, χÎÂÈ· Î·È Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ȉȈÙÈο Î·È ‰ËÌfiÛÈ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜ Û·Ó Î·ÓÔÓÈÎfi Ì¿ıËÌ· ‹ Û·Ó ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. °È· ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ·˘Ù‹, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Û·Ó ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ “SINTNICOLAAS LYCEUM” ·fi ÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÍÂÓ·Á‹ıËΠÛÙ· ÌÔ˘Û›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛÂ.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

ΔƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

K§EI™IMO TH™ 3H™ M∞´√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.853,55

-0,88

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

3,02 0,31 5,91 19,94 5,86 17,7 0,89 7,7 10,28 0,63 3,29 1,86 5,56 4,04 1,4 1,78 4,7 0,62 0,4 2,15 1,31 1,43 3,33 4,46 4,75 1,1 12,6 12,43 1,21 3,5 7,98 6 6,14 4,75 2,6 1,01 0,83 4,86 9,7 0,75 0,57 8,99 2,8 4,58 12,4 15,34 8,39 12,75 4,85 3,09 1,05 3,35 4,2 19,5 12,5 5,92 4,25 5,58 1,17 0,88

0,67 0,00 -3,12 -2,92 4,27 1,49 8,54 2,67 0,98 -1,56 1,23 0,54 0,73 -0,25 -3,45 -2,73 -0,21 -1,59 2,56 0,00 0,00 4,38 -1,77 0,68 5,09 -0,90 2,44 0,65 0,00 -1,69 -1,48 -3,23 -1,60 1,71 -1,89 -4,72 6,41 -2,80 -1,02 -1,32 -1,72 -1,75 1,45 -1,93 -0,56 0,26 0,48 0,79 -0,41 3,00 1,94 0,60 0,72 -2,99 -0,79 -2,95 -2,52 -2,11 2,63 2,33

19193 7741271 2847018 209309 21352 22745 175581 14077 20198 460540 247837 8597 91474 19178 1425607 1528880 2084 20269 50526 0 2065 560732 101245 107294 10162 26621 724845 3717485 1470 111802 97235 146139 45477 40501 4601 21989 180212 5022 51339 56532 37851 154739 218822 251801 734 552128 890269 777 366 97044 24775 458247 134050 72612 2250 888676 1082045 991160 83820 35294

2,93 0,3 5,91 19,67 5,7 17,35 0,83 7,37 10,18 0,61 3,2 1,85 5,51 4,01 1,39 1,78 4,7 0,6 0,39 2,15 1,31 1,39 3,25 4,27 4,7 1,08 12,35 12,31 1,18 3,44 7,91 6 6,05 4,6 2,54 1,01 0,77 4,75 9,51 0,72 0,54 8,88 2,75 4,48 12,34 15,15 8,3 12,5 4,82 2,96 0,99 3,2 4,1 19,15 12,5 5,88 4,25 5,5 1,11 0,84

3,07 0,32 6,32 20,19 5,97 18,1 0,93 7,95 10,48 0,68 3,31 1,91 5,77 4,88 1,48 1,88 4,7 0,65 0,41 2,15 1,32 1,47 3,48 4,54 4,82 1,15 12,9 13,06 1,27 3,64 8,08 6,37 6,29 4,89 2,75 1,09 0,83 5 9,95 0,77 0,59 9,15 3 4,77 12,67 15,61 8,55 12,75 4,87 3,12 1,07 3,47 4,34 19,85 13,3 6,33 4,46 5,84 1,18 0,88

0,00 0,00 2,00 0,54 0,00 1,85 0,00 -3,85 0,00 -0,28 0,00 2,53 0,00 0,00 -0,93 2,63 1,09 5,80 0,00 1,46 1,69 -7,06 1,79 0,00 6,22 -6,78 0,00 0,00 1,02 -3,66 0,00 2,00 5,41 -4,00 6,67 2,38 7,02 0,00 -4,35 0,00

1624 0 204327 100 200 72358 2417 15631 0 200 1647 1300 50 3630 3265 111392 2956 53774 0 981 121 2440 44160 45036 5 7410 1470 232497 196 42920 457 2271 150 12583 105450 10 1279 500 3610 1001

1,24 0,9 0,5 1,88 0,68 0,53 0,55 0,75 1,13 3,6 0,83 0,79 7,64 1,14 1,05 0,38 1,8 0,69 0,38 2,55 4,22 0,78 2,2 0,51 2,39 0,54 0,8 1,14 0,92 0,74 3,05 0,5 0,39 0,92 0,58 0,43 0,54 0,54 1,75 0,57

1,24 0,9 0,54 1,88 0,68 0,56 0,59 0,78 1,13 3,61 0,92 0,85 7,64 1,18 1,09 0,4 1,87 0,75 0,38 2,79 4,27 0,84 2,27 0,53 2,39 0,58 0,85 1,23 1 0,85 3,2 0,51 0,39 1,05 0,66 0,43 0,61 0,54 1,8 0,62

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√)

1,24 0,9 0,51 1,88 0,68 0,55 0,58 0,75 1,13 3,6 0,92 0,81 7,64 1,18 1,07 0,39 1,86 0,73 0,38 2,79 4,22 0,79 2,27 0,53 2,39 0,55 0,84 1,17 0,99 0,79 3,2 0,51 0,39 0,96 0,64 0,43 0,61 0,54 1,76 0,62

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,31 0,75 0,73 0,63 1,53 0,55 1,28 0,47 0,37 0,7 1,14 1,22 0,33 0,29 0,83 7,5 0,67 1,57 0,75 1,07 1,04 0,38 0,5 0,58 0,44 0,75 0,33 0,4 1,03 0,59 1,29 2 0,61 1,13 0,36 0,49 2,45 1,19 0,32 0,55 0,45 0,6 2,83 9,06 1,35 1,65 0,47 0,63 0,4 0,5 0,49 0,74 0,49 5 1,33 1,43 5,65 0,6 5,74 1,34 0,63 2,96 1,67 0,44 0,63 0,35 4 1,41 0,67 0,7 0,42 0,6 0,5 0,96 0,53 0,73 0,59 0,46 0,95 3,13 0,69 2,65 0,55 3,37 0,44 1,59 0,99 0,46 0,42 0,43 4,2 1,2 40,83 0,38 1,13 0,46

3,33 0,00 1,39 8,62 0,00 0,00 0,00 4,44 2,78 0,00 9,62 0,00 0,00 -6,45 0,00 -3,23 -1,47 4,67 1,35 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 1,98 -7,81 0,00 -0,50 -4,69 0,00 2,86 2,08 1,66 -0,83 0,00 -8,33 -4,26 3,45 0,00 3,19 -0,74 3,13 2,17 16,67 0,00 0,00 0,00 2,78 -2,00 0,00 1,53 -4,67 0,18 -6,25 5,32 -3,60 0,00 0,00 5,03 7,32 0,00 -2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,80 0,00 7,35 1,72 4,55 6,74 0,00 -2,82 9,96 0,00 0,30 7,32 -0,63 5,32 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 0,77 0,00 3,67 0,00

1350 33025 30 190 31579 1843 0 6194 100 250 700 0 0 12294 0 280 25583 65000 467 10960 0 1005 800 3150 15810 614 2950 1950 1000 6700 0 1700 2580 2252 1150 1240 480 2827 19660 2030 3390 9875 62278 170 28500 10 7550 166693 250 0 0 10020 48454 10 1112 600 580 3320 35 200 0 0 2851 250 0 11635 2845 0 200 1000 0 8458 0 200 400 21 109823 350 6 0 51799 2 19140 312 5237 165 400 0 0 157913 100 20101 7034 0 13 0

0,29 0,75 0,72 0,62 1,53 0,53 1,28 0,45 0,37 0,65 1,09 1,22 0,33 0,29 0,83 7,5 0,65 1,5 0,75 1 1,04 0,35 0,5 0,54 0,41 0,69 0,32 0,4 1,03 0,58 1,29 1,91 0,61 1,1 0,34 0,48 2,41 1,15 0,3 0,54 0,45 0,55 2,8 8,56 1,35 1,65 0,46 0,59 0,37 0,5 0,49 0,72 0,49 5 1,27 1,43 5,55 0,58 5,74 1,3 0,63 2,96 1,62 0,42 0,63 0,33 4 1,41 0,67 0,7 0,42 0,56 0,5 0,96 0,49 0,65 0,57 0,4 0,83 3,13 0,68 2,65 0,53 3,34 0,43 1,59 0,95 0,46 0,42 0,42 4,2 1,19 40,52 0,38 1 0,46

0,31 0,76 0,73 0,63 1,53 0,55 1,28 0,48 0,37 0,7 1,14 1,22 0,33 0,32 0,83 7,5 0,67 1,58 0,75 1,09 1,04 0,38 0,52 0,58 0,45 0,79 0,33 0,41 1,03 0,64 1,29 2 0,68 1,13 0,36 0,49 2,45 1,19 0,32 0,58 0,46 0,61 2,84 9,06 1,35 1,65 0,47 0,64 0,4 0,5 0,49 0,74 0,52 5 1,37 1,43 5,7 0,6 5,74 1,34 0,63 2,96 1,74 0,44 0,63 0,37 4 1,41 0,67 0,7 0,42 0,6 0,5 0,96 0,53 0,73 0,6 0,46 0,95 3,13 0,74 2,65 0,57 3,38 0,45 1,63 0,99 0,46 0,42 0,45 4,2 1,25 41,45 0,38 1,13 0,46

7,7 1,5 0,29 7,95 0,24 0,36 0,8

0,00 -1,32 -3,33 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1280 1500 0 23450 0 0

7,7 1,5 0,29 7,95 0,23 0,36 0,8

7,7 1,51 0,29 7,95 0,24 0,36 0,8

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) DIONIC ∞∂μ∂ ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ NUTRIART A.B.E.E. OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SATO ∞∂(∫O) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

3,74 0,39 0,32 1,32 0,28 1,47 0,18 0,17 0,21 0,23 0,15 20,36 0,42 0,53 35,73 2,37 0,29 0,7 0,2 7,59 0,6 5,05 0,16 0,4 14 0,18 71 2,56 0,3 19,42 2,99 0,15 1,3 0,18 0,25 12,21 5,21 0,15 0,77 3,48 0,19

0,27 0,00 0,00 7,32 0,00 0,00 5,88 0,00 5,00 0,00 0,00 -0,39 -8,70 0,00 0,00 -2,07 -9,38 1,45 5,26 -5,13 0,00 -6,65 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 -1,92 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 -5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,53 0,00 -5,00

12457 0 0 436 4350 0 49 340 32000 6014 17199 736 11 2920 0 60 8200 2 156555 160 4630 200 36300 0 0 22001 0 817 0 100 2122 15021 0 50 0 0 0 0 1100 3647 5262

3,69 0,39 0,32 1,25 0,26 1,47 0,18 0,17 0,2 0,21 0,14 20 0,42 0,53 35,73 2,37 0,29 0,7 0,18 7,32 0,6 5,05 0,16 0,4 14 0,18 71 2,5 0,3 19,42 2,95 0,14 1,3 0,18 0,25 12,21 5,21 0,15 0,77 3,48 0,19

3,8 0,39 0,32 1,32 0,28 1,47 0,18 0,17 0,21 0,23 0,15 20,8 0,42 0,53 35,73 2,37 0,3 0,7 0,2 8 0,6 5,05 0,17 0,4 14 0,19 71 2,65 0,3 19,42 3 0,15 1,3 0,18 0,25 12,21 5,21 0,15 0,77 3,48 0,2

0,15 0,08 1,36 0,9 0,31 0,69 0,28 0,69 0,18 0,09 0,17 3,7 0,09 0,54 0,1 0,14 0,15 0,19 0,8 0,06 0,09 0,21 0,24 0,33 8,26 0,35 0,41 0,22 0,2 0,83 0,12

-6,25 0,00 -8,11 -4,26 0,00 -4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 -8,48 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,00 -5,71 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 5,06 9,09

31597 500 29750 714 72 18118 471200 0 0 33 0 0 11001 1002 0 0 4000 0 0 10825 0 0 16511 1800 0 0 28800 7400 2440 10384 200

0,15 0,08 1,34 0,9 0,31 0,66 0,26 0,69 0,18 0,09 0,17 3,7 0,08 0,54 0,1 0,14 0,13 0,19 0,8 0,06 0,09 0,21 0,24 0,33 8,26 0,35 0,38 0,22 0,2 0,75 0,12

0,16 0,08 1,45 0,94 0,31 0,73 0,28 0,69 0,18 0,09 0,17 3,7 0,09 0,56 0,1 0,14 0,15 0,19 0,8 0,06 0,09 0,21 0,25 0,33 8,26 0,35 0,41 0,22 0,21 0,85 0,12

1,01 2,28 1,53 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,1 2,62 2,1 2,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0

1,01 2,28 1,53 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 1,95 2,62 2,1 2,15

1,01 2,28 1,53 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,1 2,62 2,1 2,15

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

TƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

K§EI™IMO TH™ 30H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BASE 95 - √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

23.445.313,82 5.129.996,36 4,5702 20.517.631,38 2.806.912,33 7,3097 118.683.723,82 15.234.417,02 7,7905 13.413.296,16 2.244.148,92 5,9770 328.927.549,97 107.941.823,29 3,0473 26.640.103,81 3.346.544,86 7,9605 16.281.873,86 2.627.485,47 6,1968 6.818.162,51 1.447.853,93 4,7092 11.124.588,53 1.632.367,36 6,8150 113.826.943,60 13.910.708,13 8,1827 1.249.259,82 120.000,00 10,4105 46.946.681,64 6.734.436,71 6,9711 5.437.648,65 1.600.776,74 3,3969 23.950.829,17 2.640.632,09 9,0701 8.885.937,99 974.493,43 9,1185 181.103.493,65 13.710.834,82 13,2088 14.455.383,31 936.400,12 15,4372 3.579.462,29 659.551,34 5,4271 9.679.801,66 2.031.096,24 4,7658 7.551.980,45 2.262.959,49 3,3372 8.416.253,46 2.442.700,91 3,4455 12.578.247,88 1.850.597,74 6,7969 31.906.747,87 3.736.068,14 8,5402 9.675.891,74 5.440.360,42 1,7785 3.634.677,91 282.100,46 12,8843

0,11% 0,03% -0,37% -0,28% 0,14% -0,29% 0,02% -0,15% 0,03% 0,11% 0,01% 0,02% 0,11% 0,27% 0,28% -0,03% -0,15% 0,02% 0,08% 0,10% -0,37% 0,24% 0,22% -0,16% 0,15%

4,6616 7,4193 7,7905 6,0816 3,0473 7,9605 6,1968 4,7375 6,9172 8,1827 10,9310 7,0408 3,6687 9,0701 9,1185 13,2748 15,7459 5,5356 4,7658 3,4039 3,4455 6,8649 8,6256 1,7785 13,0776

4,4788 -9,24% 7,2549 -12,08% 7,7321 -13,81% 5,9172 -14,26% 3,0473 -14,23% 7,9008 -11,79% 6,1503 -13,50% 4,6715 -12,24% 6,8150 -10,63% 8,1827 -7,78% 10,3064 -4,79% 6,9362 -12,18% 3,3969 -14,48% 9,0021 -12,82% 9,1185 -12,67% 13,1097 -13,00% 15,2828 -7,95% 5,3728 -7,96% 4,7181 -9,15% 3,2705 -13,01% 3,4197 -6,87% 6,7969 -11,16% 8,4548 -13,85% 1,7741 -7,84% 12,7555 -11,91%

82.618.734,96 27.858.061,01 3.538.020,77 157.861.561,21 32.547.927,72 7.146.871,89 26.644.288,85 30.869.767,40 15.573.735,29 10.354.872,33 29.705.531,02 11.726.516,71 20.235.183,77 36.085.151,71 316.811.597,38 5.565.192,22 26.806.169,94 54.881.505,46 125.431.650,67 53.660.860,35 17.670.487,78 115.664,35 6.551.876,15 651.436,45 14.106.098,41 1.058.470,81 1.355.252,40 32.607.305,23 2.122.193,15 5.259.525,41 13.314.365,46 3.634.619,81 3.196.364,77 120.708.116,55 57.354.973,95 14.434.603,16 53.581.875,80 103.519.622,97 54.862.876,33 13.182.592,62 53.439.267,55 75.214.211,54 39.832.059,24 4.049.074,34 478.161,36 9.408.254,17 61.373.633,94 18.859.652,52 2.903.908,22 4.573.247,85 5.381.703,08

5.021.941,48 2.228.821,27 348.299,63 34.838.475,57 4.632.090,33 1.010.029,93 3.397.248,96 3.531.582,31 1.772.562,92 2.642.460,02 4.025.030,78 1.678.007,09 6.627.322,83 6.848.427,92 53.282.523,80 957.385,15 2.980.279,90 5.229.932,96 14.837.694,03 5.368.097,38 1.569.558,59 93,99 5.347,36 577,70 12.194,15 1.118,71 1.351,11 32.372,76 2.100,00 1.159.395,75 3.767.415,00 1.191.918,38 394.298,71 37.904.993,78 5.544.336,46 1.415.597,58 5.809.407,88 32.801.608,42 5.957.612,59 458.052,97 5.782.956,78 68.798.257,56 3.801.600,69 1.226.805,19 160.610,82 1.936.414,89 22.893.685,87 5.734.213,33 727.404,27 22.337,73 1.633.817,87

16,4516 12,4990 10,1580 4,5312 7,0266 7,0759 7,8429 8,7411 8,7860 3,9186 7,3802 6,9884 3,0533 5,2691 5,9459 5,8129 8,9945 10,4937 8,4536 9,9963 11,2583 1.230,5600 1.225,2600 1.127,6300 1.156,7900 946,1500 1.003,0700 1.007,2500 1.010,5700 4,5364 3,5341 3,0494 8,1065 3,1845 10,3448 10,1968 9,2233 3,1559 9,2089 28,7796 9,2408 1,0933 10,4777 3,3005 2,9771 4,8586 2,6808 3,2890 3,9922 204,7300 3,2939

0,37% 0,14% 0,02% 0,21% 0,33% 0,00% 0,56% 0,20% 1,16% 0,02% 0,18% 0,01% 0,03% -0,49% 0,17% 0,01% 0,46% 0,12% 0,43% 0,01% -0,32% 0,29% 0,29% 0,47% 0,47% 0,16% 0,16% 0,46% 0,32% -0,36% 0,13% -0,34% -0,18% -0,09% -0,10% 0,06% -0,17% -0,65% 0,04% -0,14% 0,02% 0,34% 0,04% 0,66% 0,41% 0,24% -0,36% 0,27% -0,06%

16,7806 12,7490 10,3612 4,5312 7,0266 7,0759 8,2350 9,0033 9,0496 3,9872 7,6016 6,9884 3,0716 5,2691 5,9459 5,8129 9,4442 11,0184 8,8763 10,4961 11,2583 1.230,5600 1.225,2600 1.127,6300 1.156,7900 946,1500 1.003,0700 1.007,2500 1.010,5700 4,5591 3,5871 3,0951 8,2281 3,2641 10,5517 10,4007 9,2233 3,1559 9,3931 28,9235 9,2408 1,0933 10,4777 3,3665 2,9771 4,8586 2,7076 3,3877 4,0321 205,7537 3,3927

16,2871 12,3740 10,0564 4,4972 6,9739 7,0228 7,6860 8,5663 8,6103 3,8794 7,2326 6,9360 3,0289 5,2691 5,9459 5,8129 8,9945 10,4937 8,4113 9,9463 11,2583 1.230,5600 1.225,2600 1.127,6300 1.156,7900 946,1500 1.003,0700 1.007,2500 1.010,5700 4,5024 3,5341 3,0494 8,1065 3,1208 10,1379 9,9929 9,0388 3,1322 9,0247 28,5638 9,0560 1,0851 10,3991 3,2675 2,9473 4,8100 2,6540 3,1903 3,9922 204,7300 3,2280

1,11% 2,35% 10,42% 0,59% 1,71% 6,05% -7,91% -7,69% -9,77% -0,41% -9,74% 2,60% -3,26% 13,64% 4,14% 1,39% -4,69% -0,71% -2,35% -0,67% 4,52% 1,24% 1,25% -2,70% -2,68% -3,44% -3,43% -1,47% -1,45% 1,70% 0,87% -2,49% 0,34% -2,37% -2,92% -2,60% -4,43% 1,40% -4,57% 8,60% -5,50% -2,60% -2,40% 0,10% 0,38% 0,82% -6,81% -1,05% 8,67% -2,08% 0,27%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

53.843.996,19 5.897.858,30 9,1294 6.569.611,05 2.355.323,86 2,7893 176.566.914,07 7.963.894,48 22,1709 58.604.240,38 11.958.013,82 4,9008 27.389.937,27 65.438.325,30 0,4186 1.621.936,46 3.633.087,27 0,4464 80.315.062,82 10.217.332,00 7,8607 47.981.096,12 6.344.158,06 7,5630 43.160.412,47 5.159.962,25 8,3645 5.009.345,76 3.656.380,16 1,3700 570.193,74 58.145,61 9,8063 2.556.353,22 260.646,51 9,8077 11.492.128,26 3.369.373,64 3,4108 2.106.363,17 1.087.547,43 1,9368 18.293.643,51 7.169.293,63 2,5517 9.656.105,49 5.303.443,54 1,8207 54.521.032,71 4.638.041,55 11,7552 12.556.053,70 6.489.330,69 1,9349 64.599.905,70 1.625.050,74 39,7525 3.959.241,28 500.119,04 7,9166 6.100.634,30 1.740.245,29 3,5056 12.267.924,85 17.333.453,57 0,7078 43.644.083,17 5.115.142,52 8,5323 6.283.592,08 9.217.512,37 0,6817 32.686.248,01 3.977.037,50 8,2187 7.475.822,13 2.619.631,03 2,8538 24.338.172,41 13.782.090,90 1,7659 16.068.950,46 8.221.528,15 1,9545 919.794,66 921.231,41 0,9984 481.020,54 192.272,81 2,5018 5.248.333,21 638.687,15 8,2174

1,09% 9,1294 9,0381 -11,93% 1,70% 2,7893 2,7614 -16,71% 1,17% 22,3926 21,9492 -12,09% 0,38% 4,9498 4,8518 -15,39% 1,21% 0,4186 0,4144 -11,99% 1,71% 0,4464 0,4419 -16,84% -0,47% 7,8607 7,7821 -6,92% -0,32% 7,5630 7,5630 -9,34% -0,55% 8,3645 8,3645 -7,39% 1,51% 1,3700 1,3563 -6,92% 0,12% 9,8063 9,6102 -10,62% 0,12% 9,8077 9,6115 -10,61% 1,44% 3,5813 3,3767 -14,94% 1,20% 2,0336 1,9174 -16,04% 1,47% 2,5517 2,5262 -12,93% 0,50% 1,8207 1,8025 -15,72% 1,44% 11,8728 11,5201 -15,08% 0,91% 1,9542 1,8962 -14,54% 1,14% 40,7463 39,7525 -15,18% 1,57% 8,1145 7,9166 -19,15% -0,13% 3,5932 3,5056 -17,71% 0,65% 0,7220 0,7078 -18,44% 1,46% 8,7029 8,5323 -16,36% 0,66% 0,6936 0,6681 -17,69% 1,80% 8,3625 8,0543 -15,81% 1,67% 2,8538 2,8253 -12,29% 1,58% 1,8542 1,7482 -15,26% 0,53% 2,0522 1,9154 -18,46% 0,83% 1,0184 0,9884 -9,98% 1,47% 2,6019 2,4768 -12,23% 1,38% 8,5461 8,1352 -12,25%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(3) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(3) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

ENEP°HTIKO

7.844.474,55 4.271.730,07 22.245.654,51 34.570.169,34 13.973.003,66 14.686.142,93 169.381.463,01 163.362.238,77 19.194.213,42 19.569.288,68 55.266.880,36 39.961.270,65 42.637.699,04 30.199.952,85 1.194.992,00 14.872.219,93 73.211.935,14 1.991.325,39 10.818.956,35 823.924,45 66.863.891,50 151.674.145,17 23.882.229,64 5.292.859,17 179.622,02 12.722.013,71 1.340.223,86 109.067.155,92 9.172.388,34 8.294.063,56

3.143.639,09 568.425,48 4.754.815,56 2.143.254,47 4.725.893,29 2.112.796,43 15.468.127,46 14.886.042,56 2.759.587,86 1.644.188,15 5.956.041,00 1.195.377,32 3.352.448,36 5.810.415,67 215.585,36 8.182.949,46 14.699.404,36 1.949.600,14 9.472.380,27 144.209,42 40.683.619,39 18.843.318,86 16.658.016,54 279.525,00 193,41 13.679,93 384.796,08 6.933.946,05 4.292.112,00 1.440.621,55

2,4953 7,5150 4,6786 16,1298 2,9567 6,9510 10,9504 10,9742 6,9555 11,9021 9,2791 33,4298 12,7184 5,1976 5,5430 1,8175 4,9806 1,0214 1,1422 5,7134 1,6435 8,0492 1,4337 18,9352 928,7000 929,9800 3,4829 15,7294 2,1370 5,7573

1,97% 0,73% 2,03% 1,59% 0,78% 1,28% 1,53% 1,64% 2,27% 1,47% 2,05% 1,55% 0,97% 1,49% 1,93% 1,57% 1,55% 1,42% 1,63% 0,54% 0,60% 1,59% 1,33% 2,20% 6,56% 6,56% 1,12% 1,83% 0,65% 1,86%

2,6201 7,8908 4,9125 16,9363 3,0602 7,1943 11,0599 11,0839 7,0251 12,0211 9,3255 34,0984 12,9728 5,3016 5,6539 1,8811 4,9806 1,0214 1,1593 5,7991 1,6435 8,0492 1,4337 18,9352 928,7000 929,9800 3,5177 16,2013 2,2011 5,9300

2,4454 -15,25% 7,4399 -19,17% 4,6318 -18,04% 15,9685 -16,11% 2,9271 -13,52% 6,8815 -16,01% 10,8409 -14,26% 10,8645 -14,39% 6,8859 -14,67% 11,7831 -14,59% 9,2049 -17,97% 33,0955 -17,13% 12,5912 -10,92% 5,1456 -12,96% 5,4876 -13,28% 1,8175 -16,83% 4,9308 -11,51% 1,0112 -12,36% 1,1308 -13,08% 5,6563 -15,63% 1,6271 -16,66% 7,9687 -16,50% 1,4194 -15,85% 18,9352 -14,73% 928,7000 -16,70% 929,9800 -16,69% 3,4132 -16,45% 15,5721 -13,26% 2,1156 -16,33% 5,6997 -13,76%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 42.725.772,72 5.906.068,64 7,2342 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 83.195.424,38 10.385.752,06 8,0105 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 26.554.118,71 2.565.847,85 10,3491 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 11.863.011,53 1.257.079,92 9,4370 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ 3.900.237,58 448.425,91 8,6976 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.070.993,34 575.281,89 8,8148 ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 615.300.327,74 146.435.751,63 4,2018 ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ 29.736.619,31 9.127.304,85 3,2580 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.187.374,54 869.960,73 5,9628 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 67.699.570,63 5.074.144,93 13,3421 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 27.117.655,51 5.362.621,47 5,0568 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.404.434,22 1.262.688,27 9,8238 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ 11.809.913,64 1.270.401,99 9,2962 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 8.848.242,77 2.916.499,08 3,0339 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ 23.275.695,62 3.512.519,94 6,6265 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 3.807.903,07 2.232.972,24 1,7053 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 41.318.393,21 2.874.344,32 14,3749 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.114.451,21 1.583.817,99 5,1233 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 37.843.349,55 4.467.712,85 8,4704 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 14.538.627,60 5.022.343,75 2,8948 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 13.945.173,63 4.904.316,09 2,8434 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 880.580,17 120.000,00 7,3382 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 1.131.186,87 150.492,23 7,5166 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.742.834,55 3.989.292,69 3,1943 MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.884.829,89 1.403.497,49 2,7680 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.199.460,78 508.874,82 6,2873 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 902.732,59 451.034,88 2,0015 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 15.010.301,65 6.881.259,50 2,1813 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ. 2.128.252,44 252.189,43 8,4391

0,63% 7,5959 7,1619 -16,22% 0,89% 8,0906 7,9304 -12,38% 0,37% 10,4526 10,2456 -9,76% 1,07% 9,6021 9,3426 -11,67% 0,84% 8,8498 8,6106 -13,03% 1,10% 8,9250 8,7267 -12,54% 0,82% 4,2018 4,2018 -12,03% 0,34% 3,2580 3,2254 -10,53% 1,22% 6,0522 5,9032 -12,19% 1,07% 13,3421 13,2087 -12,44% 0,64% 5,0568 5,0062 -6,65% 0,70% 9,8238 9,7256 -6,49% 0,34% 9,2962 9,2962 -9,35% 0,54% 3,0339 3,0036 -8,48% 1,24% 6,8253 6,5602 -12,68% 1,07% 1,8417 1,7053 -14,11% 0,82% 14,5186 14,2312 -13,19% 0,87% 5,3795 5,0721 -6,34% 0,17% 8,6186 8,4704 -5,41% 1,09% 2,9382 2,8948 -15,40% 1,25% 2,8718 2,8150 -14,06% 1,06% 7,4116 7,2648 -14,17% 1,07% 7,5918 7,4414 -14,02% 0,80% 3,1943 3,1624 -11,45% 0,59% 2,8510 2,6850 -7,73% 0,71% 6,4759 6,1616 -14,07% 1,20% 2,0115 1,9935 -14,43% 0,32% 2,1813 2,1758 -7,89% 0,09% 8,4391 8,4391 -11,87%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

16.421.797,13 1.284.486,35 12,7847 3.202.533,51 417.007,93 7,6798 7.015.119,42 1.285.981,00 5,4551 11.462.248,40 1.041.500,25 11,0055 18.259.690,71 1.382.156,98 13,2110 3.878.523,21 646.389,88 6,0003 8.052.743,69 1.531.850,71 5,2569 4.063.068,89 1.814.172,48 2,2396 1.033.695,08 134.013,14 7,7134 19.825.688,11 5.854.072,71 3,3866 29.793.926,71 8.298.665,72 3,5902 1.172.025,87 120.000,00 9,7669 771.694,69 652,48 1.182,7100 37.056.850,29 30.816,93 1.202,4800 741.495,60 701,30 1.057,3200 43.388.509,89 40.980,16 1.058,7700 42.512,85 43,99 966,3500 4.625.443,90 4.779,40 967,7900 4.115.081,13 1.155.173,62 3,5623 2.073.732,96 424.597,79 4,8840 4.207.604,00 2.788.634,94 1,5088 1.817.842,06 706.443,23 2,5732 3.882.415,91 1.481.771,23 2,6201 1.556.878,67 567.174,48 2,7450 54.647.436,43 40.999.774,73 1,3329 8.731.403,68 571.449,82 15,2794 17.019.215,34 1.243.942,49 13,6817 47.517.664,67 4.216.496,75 11,2695 10.639.274,06 15.127.891,99 0,7033 14.689.370,33 15.558.884,68 0,9441 2.862.783,55 332.239,94 8,6166 3.323.234,25 385.673,93 8,6167 1.285.753,84 150.011,03 8,5711 141.061.428,64 17.315.080,15 8,1467 43.181.749,82 6.107.522,74 7,0703 2.010.514,31 620.011,98 3,2427 29.762.201,80 2.787.320,36 10,6777 5.938.046,00 2.820.764,41 2,1051 4.757.745,47 2.312.033,69 2,0578 2.023.536,69 550.958,33 3,6728 1.563.587,01 519.665,45 3,0088 8.772.164,70 5.947.208,38 1,4750 18.968.578,92 6.374.762,78 2,9756 22.281.267,65 4.244.325,28 5,2497 13.314.322,14 4.746.956,07 2,8048 32.508.787,41 14.830.973,76 2,1920 689.705,30 38.847,48 17,7542 3.642.933,03 13.080,84 278,4900 2.098.395,29 386.530,97 5,4288

-1,73% -1,41% -0,91% -1,14% -0,16% 0,19% -1,26% -0,23% -1,08% -0,95% -0,36% -2,12% 0,90% 0,90% 0,87% 0,87% 1,39% 1,39% 0,30% -0,92% -0,72% -2,28% -1,91% -2,16% -1,22% -1,24% -1,27% -1,21% -1,29% -1,08% -0,25% -0,22% -0,14% -0,34% 0,04% -0,06% -0,03% -0,30% -1,57% 2,30% -0,94% -1,31% -2,10% 0,28% -0,59% -1,33% 0,35% 0,49% -1,03%

13,4239 7,9486 5,5097 11,1156 13,3431 6,1203 5,2569 2,2396 7,8291 3,3866 3,5902 9,7669 1.182,7100 1.202,4800 1.057,3200 1.058,7700 966,3500 967,7900 3,5979 4,9328 1,5541 2,6504 2,6856 2,8274 1,3329 15,2794 13,8185 11,3822 0,7033 0,9441 8,6166 8,6167 8,5711 8,1467 7,0703 3,2427 10,6777 2,2104 2,1607 3,8564 3,0991 1,4898 3,0500 5,3809 2,8749 2,2358 18,0649 284,0598 5,5917

12,6569 6,01% 7,6030 17,51% 5,4005 21,71% 10,8954 7,71% 13,0789 6,78% 5,9403 8,54% 5,2043 9,28% 2,2172 -4,34% 7,6363 5,06% 3,3527 -1,50% 3,5543 -5,41% 9,6692 -2,33% 1.182,7100 6,09% 1.202,4800 6,11% 1.057,3200 -3,63% 1.058,7700 -3,62% 966,3500 -2,23% 967,7900 -2,22% 3,4911 -11,46% 4,7863 1,04% 1,4937 2,39% 2,5475 9,34% 2,5939 10,07% 2,7176 14,65% 1,3196 5,86% 15,1266 14,00% 13,5449 4,71% 11,1568 13,40% 0,6963 5,89% 0,9347 14,70% 8,4443 -4,99% 8,4444 -5,29% 8,3997 -4,00% 7,9838 -7,82% 6,9996 -7,78% 3,2103 5,22% 10,4641 1,00% 2,0630 -5,44% 2,0166 10,34% 3,5993 -2,03% 2,9185 0,29% 1,4455 3,49% 2,9756 17,36% 5,2497 7,69% 2,8048 1,07% 2,1920 6,14% 17,3991 14,16% 278,4900 -0,05% 5,3202 -0,44%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.651.340,19 25.510.566,17 7.050.617,49 263.550.010,31 10.783.724,03 2.541.337,42 3.705.956,41 6.744.073,98 57.365.968,13 4.560.423,39 78.689.119,68 165.219.646,11 163.681.764,84 7.603.516,40 12.629.554,43 29.568.349,05 4.734.384,91 13.075.684,59 136.277.220,14

1.929.061,53 6,5583 2.069.425,15 12,3274 1.237.499,39 5,6975 23.843.891,64 11,0531 1.562.488,46 6,9016 714.950,98 3,5546 549.667,26 6,7422 1.255.209,75 5,3729 7.751.663,95 7,4005 769.560,42 5,9260 24.073.878,62 3,2687 43.357.556,51 3,8106 85.622.692,30 1,9117 1.625.849,84 4,6766 2.354.591,41 5,3638 5.603.219,31 5,2770 1.332.479,67 3,5531 1.621.462,57 8,0641 58.515.879,31 2,3289

0,11% 6,5714 6,4271 0,76% 0,02% 12,4507 12,2041 0,03% 0,03% 5,6975 5,6405 -2,56% 0,01% 11,0531 11,0531 0,14% 0,01% 6,9016 6,9016 -0,04% 0,06% 3,5582 3,5404 -1,69% 0,01% 6,7422 6,7422 0,32% -0,15% 5,3729 5,3192 -2,72% 0,02% 7,4079 7,3635 0,19% 0,05% 5,9408 5,8964 2,28% -0,01% 3,2687 3,2687 0,00% 0,03% 3,8297 3,7915 -2,11% 0,01% 1,9117 1,9117 0,81% 0,01% 4,6766 4,6298 0,78% 0,00% 5,3638 5,3638 0,47% 0,04% 5,2770 5,2770 -1,09% 0,01% 3,5531 3,5353 0,14% 0,01% 8,2254 7,9028 -1,12% 0,01% 2,3289 2,3289 0,96%

73.757.387,07 35.652.254,10 35.822.454,82 1.493.061,71 35.042.717,48

6.339.412,33 11,6347 3.079.751,85 11,5763 32.686.292,52 1,0959 1.361.984,25 1,0962 33.958.534,43 1,0319

0,00% 11,6347 11,6347 0,00% 0,03% 11,5763 11,5763 0,01% 0,12% 1,0959 1,0959 -0,24% 0,12% 1,0962 1,0962 -0,22% -0,22% 1,0319 1,0319 -1,87%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

367.892,20 5,3561 164.715,44 10,3531 123.009,01 9,5528 1.337.279,86 9,8452

17,8946 11,3192 11,5203 10,9556 5,5792 7,4505 10,5414 6,2682 2,7666 10,0394 3,7086 2,6513

-0,58% -0,14% -0,60% -0,96% -1,30% 0,44% -0,28% -0,33% -0,42% 0,03% -0,03% 0,33%

18,7893 11,8852 12,0963 11,5034 5,6908 7,5250 10,6468 6,2682 2,8081 10,0394 3,8569 2,6778

17,7157 11,0928 11,2899 10,7365 5,5234 7,3760 10,4360 6,2055 2,7389 9,9892 3,6715 2,6248

0,59% -0,51% -0,44% 0,58% 2,59% 15,75% 1,31% 2,12% -1,81% -0,14% 14,49% -3,60%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

17.716.687,93 5.048.649,09 3.897.110,79 294.712,30 24.472.441,08 2.574.489,16 29.032.239,65 3.725.555,10 51.119.992,36 5.685.464,05 14.830.310,86 2.331.202,53 81.495.451,62 4.920.136,83 6.118.916,57 2.240.754,02 4.724.961,83 1.283.832,86 17.054.230,73 2.014.745,07 55.204.380,57 19.511.819,18 58.291.371,08 72.141.280,90 35.764.451,11 42.290.711,96 26.943.490,97 31.857.630,54 2.010.514,31 620.011,98 50.862.986,47 17.407.714,54 3.892.934,72 421.232,32

3,5092 13,2234 9,5057 7,7927 8,9913 6,3617 16,5637 2,7307 3,6804 8,4647 2,8293 0,8080 0,8457 0,8457 3,2427 2,9219 9,2418

0,18% -0,38% 0,64% -0,48% 0,05% 0,06% 0,58% 1,03% -0,01% -0,23% -0,43% -0,58% 0,39% 0,39% -0,06% 0,15% -0,08%

3,6847 13,8846 9,6008 7,8706 9,0812 6,4253 16,7293 2,7853 3,6804 8,4647 2,8293 0,8080 0,8457 0,8542 3,2427 3,0680 9,3804

3,4741 13,0912 9,4106 7,7148 8,9014 6,2981 16,3981 2,7034 3,6436 8,3801 2,8010 0,7999 0,8288 0,8372 3,2103 2,7758 9,1725

3,10% 3,58% 9,21% 15,09% 4,54% 3,68% 11,76% 1,19% 8,27% 5,41% 11,11% 10,43% 9,38% 9,36% 5,22% 9,62% 2,19%

18.772.267,69 5.445.730,11 1.735.455,68 177.929,16 72.709.034,79 7.942.016,07 30.816.434,59 3.485.593,59 6.189.439,19 1.054.409,90 55.280.652,81 17.553.260,20 58.940.930,92 57.632.261,15 8.131.425,91 906.507,85 3.671.057,79 1.176.900,11 30.072.478,85 13.101.161,35 4.962.150,88 1.887.093,04 5.467.416,31 549.759,66

3,4472 9,7536 9,1550 8,8411 5,8701 3,1493 1,0227 8,9701 3,1193 2,2954 2,6295 9,9451

-0,11% 3,4817 0,01% 10,2413 0,03% 9,1550 0,00% 8,8411 0,79% 6,0462 0,04% 3,1493 -0,02% 1,0227 -0,23% 9,1495 0,04% 3,1193 0,42% 2,4102 0,16% 2,7610 -0,09% 10,0694

3,4127 9,6561 9,0635 8,7527 5,6940 3,1178 1,0125 8,9701 3,0881 2,2495 2,5769 9,8705

7,89% 5,97% 0,75% 1,44% -0,47% 5,03% 4,24% -3,68% 3,18% -6,75% -5,66% 8,43%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

9.192.881,12 11.546,08 1.453.553,25 1.997.764,43

893.354,79 9,59 1.210,57 198.173,85

10,2903 1.203,4700 1.200,7200 10,0809

0,10% 0,01%

10,2903 1.203,4700 1.200,7200 10,1817

10,1874 0,10% 1.203,4700 4,34% 1.200,7200 4,35% 10,0053 1,14%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3238 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,868 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4425 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,6095 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .124,95 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,4328 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,8395 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3422 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4289

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6864 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4443 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3529 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4403

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3039 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85498 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4075

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.970.467,70 1.705.322,72 1.175.081,26 13.165.726,90

1.159.369,37 577.347,31 359.432,59 249.151,73 354.458,48 2.248.904,37 6.106.824,18 5.966.005,10 8.423.669,67 3.688.444,81 567.964,31 5.566.974,80

FUNDS OF FUNDS

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

20.746.490,06 6.535.085,38 4.140.788,67 2.729.597,34 1.977.585,75 16.755.359,18 64.374.426,83 37.395.910,47 23.304.624,39 37.029.590,74 2.106.356,40 14.759.770,40

1,81% 5,6239 5,3025 -14,88% 0,81% 10,8708 10,2496 -16,60% 0,80% 9,7439 9,4573 -2,25% 0,48% 10,1898 9,7467 -14,57%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3247 .........................................................1,3229 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86861 .......................................................0,86739 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4477 .........................................................7,4373 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6162 .........................................................9,6028 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125,04 .........................................................124,86 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4338 .........................................................1,4318 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,845 ...........................................................7,834 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3431 .........................................................1,3413 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4299 .........................................................1,4279

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


OÈÎÔÓÔÌ›· 29

TƒπΔ∏ 4 MA´√À 2010

¶ÙÒÛË 0,88% ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË

¢ËÏÒÛÂȘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ· Î·È Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰·

“£ˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” ∞£∏¡∞ ,3.

Δ

Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∫Δ Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÎÂʷϷȷ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‡„Ô˘˜ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ı·̷ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi º¶∞ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ˙ËÙ¿ ·ԉ›ÍÂȘ. £· Ú¤ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ Û η‡ÛÈÌ·, ÔÙ¿ Î·È ÙÛÈÁ¿Ú· ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÙÔ˘ º¶∞ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË πÔ˘Ï›Ô˘. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË, Û¯ÔÏ›·Û ˆ˜ “ı· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó, ·Ó ıˆڋÛÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ‚¿ÚË Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰›Î·È· Î·È È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ ÔÈ ÎfiÔÈ ÙÔ˘˜” . “√È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ŒÏÏËÓ˜” ›Â Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â ¿‰ÈÎÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” . √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÁÈ· Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÔÛfi, ‡„Ô˘˜ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 100 ‰ÈÛ. ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙË ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 10 ‰ÈÛ. ı· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹-

·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ·Ú¿ ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜.

Ì·ÙÔ˜. “∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÂÌÚÔÛıÔ‚·Ú‹˜ Î·È ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ” , ÛËÌ›ˆÛ ۯÂÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. √ ›‰ÈÔ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË “Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ, ·ÏÏÈÒ˜ Ë ¯ÒÚ· ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô” . ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ı· ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÔÌÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ˆ˜ ¯¤ÁÁ˘· ÁÈ· ÙË ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋

·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ̤ÙÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ∏ ∂∫Δ ·›ÚÂÈ “̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜” οı fiÚÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ¯¤ÁÁ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰·Ó›ˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi, ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂∫Δ, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÈÛÙÒÛÂȘ

∫·ÙÛ¤ÏË: “ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ı· ·Ó·ıÂÚÌ·Óı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·” “∞Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. °È·Ù› ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ÌÂÈ ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË ÚÈÓ 2-3 ¯ÚfiÓÈ·” . ΔȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤Î·Ó ۋÌÂÚ· Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Digital Economy Forum Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (™∂¶∂) Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· “∏ ∞Ó¿Î·Ì„Ë £· ∂›Ó·È æËÊȷ΋” . “∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔ 2010, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, Â›Ó·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤۷ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ì›· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ 2012, ÙÔ˘ 2013, ÔfiÙÂ Î·È ÚԂϤÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ó·ı¤Ú-

Ì·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” . ∏ η ∫·ÙÛ¤ÏË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‡„Ô˘˜ 110 ‰ÈÛ. ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ¯ı˜ “·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ‰›¯Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘, ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” . “¢ÂÓ ı· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·... ̤¯ÚÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ” ∞›ı·ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Fitch, ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Ì ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∏ Fitch ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ BBB-, Ì ·ÚÓËÙÈÎfi outlook, οÙÈ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ 50% Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó¤· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÎÚÈı› ηχÙÂÚ· Ë ·fi‰ÔÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ı¤ÏËÛË Î·È ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ.

∞ÔηχÙÂÈ ÌÂϤÙË Ù˘ ICAP Group ÁÈ· ÙÔ 2009

∞‡ÍËÛË ·Û˘ÓÂÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ 39% ∏ ICAP Group ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ Û˘-

ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌÂϤÙ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎfiÓËÛÂ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∞∂ - ∂¶∂ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1/1/2009 - 31/12/2009. ∏ ÌÂϤÙË ‚·Û›ÛÙËΠ۠‰Â›ÁÌ· 21.743 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ -∞∂ Î·È ∂¶∂ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (μÈÔÌ˯·Ó›· - ∂ÌfiÚÈÔ ÀËÚÂۛ˜) - ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ‰È·‚·ıÌÈÛÙ› ηٿ ÙËÓ 1/1/2009 Î·È ÂͤٷÛ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙËÓ 31/12/2009. ∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·Û˘ÓÂÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 ·˘Í‹ıËΠηٿ 39,47% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ ÔÛÔÛÙfi ·Û˘Ó¤ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2003 - 2008. ∞fi ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1/1-31/12/2009 ÙÔ 23,40% ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Âȉ›ӈÛ ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 16,91% Ô˘ ÙËÓ ·‡ÍËÛÂ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È 1,38:1, Ë ÔÔ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· οı ̛· Âȯ›ÚËÛË Ô˘ Ë ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËΠ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó 1,38 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÂȉÂÈÓÒıËÎÂ. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· ·Ú·ÙËÚԇ̠Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÂȉÂÈÓÒıËΠ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜: ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈ‰Â›ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ· Â›Ó·È 22,52% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 18,11% ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÙËÓ

Ì·˜ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∫Ï¿‰ÔÈ fiˆ˜ Ë ˘Á›·, Ù· ÙÚfiÊÈÌ·, Î.·. ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÙÔ real estate ηıÒ˜ Î·È ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ÂÍ¿Ú-

·‡ÍËÛ·Ó. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ Âȉ›ӈÛ˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ηٿ 24,35%. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∂ÌÔÚ›Ô˘: ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈ‰Â›ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ· Â›Ó·È 24,27% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 14,19% ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÙËÓ ·‡ÍËÛ·Ó. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ Âȉ›ӈÛ˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ηٿ 71,04%. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÀËÚÂÛÈÒÓ: ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÂÈ‰Â›ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ· Â›Ó·È 23,12% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 19,77% ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÙËÓ ·‡ÍËÛ·Ó. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ Âȉ›ӈÛ˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ηٿ 16,95%. ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1/1-31/12/2009 ÔÈ ∂ÌÔÚÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ μÈÔ-

Ì˯·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Î·È Ì ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÔÈ ∞∂, ∂¶∂ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ. ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂ͤÏÈÍË Ù˘ ¶ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ πηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2010, Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ICAP Group, Î. ¡Ù·ÊÔ‡Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ‰‹ÏˆÛÂ: “∂ÎÙ›ÌËÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤ӷ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2009,ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Èı·Ófiٷٷ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ·. ÕÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙÔ 2010 Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ. ∏ Âȉ›ӈÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ÂÈÙ·ı› Î·È ÏfiÁˆ ο̄˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Ë ÔÔ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘fi„Ë

ÙËÛË ·fi ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ΔÚ¿Â˙˜ Î·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Ë ·fiÎÙËÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜.”

∏ ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ Ã.∞. ∞ƒ¡∏Δπ∫∏ ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒ-

ÈÛË ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ‰È¿ÛˆÛ˘ ·fi ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÏÔÁÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ·Ó ÛÎÂÊı› ηÓ›˜ fiÙÈ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÚԂϤÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË -4% Î·È -2,6% ÁÈ· ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ 2011 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™˘ÓÂÒ˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ·Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù· ›‰È· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î·Ì›· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ‰ÈfiÙÈ ÂÓÒ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó¤ÌÂÓ ÙÒÛË ñ2%, ÙÒÚ· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ñ4%. ™Â ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‡ÊÂÛ˘, ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÁÂı‡ÓÂÈ ÙÔ -4% Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ -7%. ΔÂÏÈÎÒ˜, Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1853,55 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 0,88%, ÂÓÒ ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο Ë ÙÒÛË ¤Êı·Û ¤ˆ˜ 1,74% ‹ 1836 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∞Ú¯Èο, ‚‚·›ˆ˜, Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ‹Ù·Ó ·ÓÔ‰È΋. ™Ù· 12,43 ¢ÚÒ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ÙÒÛË 0,65%. ƒÂ˘ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ 3,11% ÁÈ· ÙËÓ Alpha Bank, 2,95% ÁÈ· ÙËÓ Eurobank Î·È 2,11% ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ™˘Ó¯›ÛÙËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ÙÔ ÛÂÚ› Ù˘ ¢∂∏ Ë ÔÔ›· ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¿ÓÔ‰Ô 2,44%, ÂÓÒ ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο Ù· Î¤Ú‰Ë ·Ó‹Ïı·Ó ¤ˆ˜ Î·È 6,5%. K¤Ú‰Ë 4,38% ÁÈ· ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·- Ë ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ Ù˘ ÔÚ›· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶ÒÛË ¿Óˆ 2% ÁÈ· ÙȘ ΢ÚȷΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È 3,45% ÁÈ· ÙËÓ MIG. ™Ù· 136 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ·Î¤Ù· 3,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ .


¢ÈÂıÓ‹ 30 Δ· 40 «·Ú·ÎÙÈο Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘» ηÙÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ƒÂfiÚÙÂÚ ÃˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ·

§√¡¢π¡√, 3.

∏ ∫›Ó·, Ë ƒˆÛ›· Î·È Ë ƒÔ˘¿ÓÙ· Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· “40 ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·Ú·ÎÙÈο Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘” ηٿ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ƒÂfiÚÙÂÚ ÃˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ· (RSF) Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·ÙÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ, ÁÈ· ÙÔ “Îϛ̷ ‰ÈÔÁΈ̤Ó˘ ÂıÓÈ΋˜ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙȘ ‰ÈÒÍÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈӔ . ™Ù· ·Ú·ÎÙÈο Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÛÂÙÛÂÓ›·˜, ƒ·Ì˙¿Ó ∫·ÓÙ›ÚÔÊ. °È· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‚›·˜ ηٿ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÂÈÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï ·ÏÏ¿, ·ÎfiÌ·, ÂÈÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ÷̿˜. ΔÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Ë ETA ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌ· Ë RSF ∂ÈϤÔÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ μÔÚ›Ԣ ∫ÔÚ¤· Î·È Ù˘ ªÈ·ÓÌ¿Ú. ΔÔ ªÂÍÈÎfi ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ì 62 ÓÂÎÚÔ‡˜ ηٿ ÙË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·. ∞fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ Î·È ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜-ÂÛٛ˜ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ fiˆ˜ Î·È ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈο ηıÂÛÙÒÙ·. ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ °° ÙÔ˘ √∏∂ ™Â Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌË ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó ∫È ªÔ˘Ó ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Â›Ó·È ¤Ó· ıÂÌÂÏÈ҉˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰Èη›ˆÌ·, Ô˘ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 19 Ù˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ¢È·Î‹Ú˘Í˘ ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘. “øÛÙfiÛÔ, Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÍÔ˘Û›·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ·Ú·‚È¿ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·. ∂È‚¿ÏÏÔ˘Ó ˘„ËÏÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ¯·ÚÙ›, οÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÙfiÛÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÒÛÙ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› Î·È ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ Ì ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘. “√ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤ÊÙÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡, ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ‹ ‰È·ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ·ÛÎÔ‡Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó, Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È È‰¤Â˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ̤ÛÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Û˘ÓfiÚˆÓ. √ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙȘ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ÙˆÓ 77 ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2009 Î·È ··ÈÙ› ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÓfi¯ˆÓ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “√È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ηı‹ÎÔÓ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰›ˆÍË fiÛˆÓ ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. ∏ ·ÙÈ̈ÚËÛ›· ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÁÎÏË̷ٛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó οÙÈ Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó. ª·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, ‰È·‚ÚÒÓÂÈ Î·È ‰È·Êı›ÚÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘” . “Δ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙˆÓ ªª∂ fiÔ˘ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È” , ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘.

ΔƒπΔ∏ 4 ª∞´√À 2010

∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· Ù· ˘ÚËÓÈο

∑ËÙ¿ «ÙÈ̈ڛ·» Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ... ∏¡øª∂¡∞ ∂£¡∏, 3.

§

¿‚ÚÔ˜ Ô ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿Ó٠ηٿ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ¢‡Û˘ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ Û˘Ó‰È¿Û΄˘ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· Ù· ˘ÚËÓÈο. √ πÚ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ˙ËÙ¿ Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ì ¯Ú‹ÛË ˘ÚËÓÈÎÒÓ (·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰fiÁÌ· √Ì¿Ì·) Î·È ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ fiÙÈ Ë Δ¯ÂÚ¿ÓË ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ˘ÚËÓÈο fiÏ·.

ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ªË ¢È·ÛÔÚ¿˜ ÙˆÓ ¶˘ÚËÓÈÎÒÓ (NPT), Ô ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ̛· ·ÍÈfiÈÛÙË ·fi‰ÂÈÍË” fiÙÈ ÙÔ πÚ¿Ó ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ˘ÚËÓÈο fiÏ· Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¢‡Û˘ fiÙÈ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ¿‰Èη ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. √È ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ, Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ √∏∂ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “ÙÚÂϤ˜ ηÙËÁÔڛ˜” ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ πÚ·ÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. √ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿Ó٠ηٷ‰›Î·Û ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ ·fi ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ¿ÏϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘñ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Î·ÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÏÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ˙‹ÙËÛ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∞fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ √∏∂ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiψÓ, Û ̛· ηı·Ú‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ó¤· ˘ÚËÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·˜, Ë ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ T¯ÂÚ¿ÓË ˆ˜ “ÂÌ·›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ı¤ÙÂÈ ÛÂ

™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÛÙÔ πÚ¿Ó. * ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È¿Û΄˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ π∞∂∞ °ÈԢΛÁÈ· ∞Ì¿ÓÔ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ÀËÚÂÛ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ÂÈÚËÓÈÎfi ‹ ÌË ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó.

¶˘ÚËÓÈÎfi ·ÊÔÏÈÛÌfi ˙ËÙ¿ Ô °° ÙÔ˘ √∏∂

ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiψӔ . ∏ ›‰È· Â·Ó¤Ï·‚ Â›Û˘ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ∏¶∞ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÛÙÔ πÚ¿Ó, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È, Ù· ÏfiÁÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÎÚÈÛÌ·” . ∑‹ÙËÛ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Î·È Ï‹Ú˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ NPT Ì ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó ·ÂÈϤ˜ “ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ ‹ ÁÈ· Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÈÚËÓÈÎÒÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆӔ . ™ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ “ÂÈÙÈı¤ÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜” Ô πÚ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ Û˘ÁηٷϤÁÂÈ ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ·fi ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÒÓ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (π∞∂∞). “¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó·

Â›Ó·È ÔÈ ∏¶∞ ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÙÔÌÈο fiÏ· ηٿ Ù˘ π·ˆÓ›·˜;” ‰‹ÏˆÛÂ. ™ÙÔ Ó¤Ô ‰fiÁÌ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ∏¶∞, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ fiˆ˜ ÙÔ πÚ¿Ó Î·È Ë μfiÚÂÈÔ˜ ∫ÔÚ¤·. ∞ÌÊfiÙÂÚ˜ ∏¶∞ Î·È πÛÚ·‹Ï ¤¯Ô˘Ó ˘·ÈÓȯı› fiÙÈ ÌÔÚ› οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛÂˆÓ ÙÔ˘ πÚ¿Ó. ∏ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙË ¡Δƒ, Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ ·ÊÔÏÈÛÌfi Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ

∞ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Û˘Ó‰È¿Û΄˘ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó ˙‹ÙËÛ ·fi ÙȘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· Â·Ó·‚‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·ÊÔÏÈÛÌfi. “∫·ÏÒ Ù· ÎÚ¿ÙË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ˘ÚËÓÈο fiÏ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÏÔÛÙ·Û›ˆÓ. ∂¿Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‚‹Ì· ›Ûˆ” ÂÓÒÈÔÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ·fi 150 ¯ÒÚ˜. ∫¿ÏÂÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙË ™˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙË ªË ¢È·ÛÔÚ¿˜ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ. “∞ӷ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜. Δ· ˘ÚËÓÈο ˘ÏÈο ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÔ˘Ó Û ¯¤ÚÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, οÏÂÛ ÙÔ πÚ¿Ó Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı› Ì ٷ „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ √∏∂ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

¢ÈÂıÓ‹ Û˘ÓˆÌÔÛ›· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ∏¶∞ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ÛÙËÓ Times Square

™ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ ‚ÔÌ‚ÈÛÙ‹ Ì ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ª∞¢ƒπΔ∏, 3.

∂ÌÏÔ΋ ·ÚÎÂÙÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Û ̛· Û˘ÓˆÌÔÛ›· Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ∏¶∞ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ Times Square, ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ Washington Post. ∞fiÂÈÚ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË √Ì¿Ì·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÔÏ˘ı› ·ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ Â›‰ÔÍÔ˘ ‚ÔÌ‚ÈÛÙ‹. ∏ ·fiÂÈÚ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ› ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ÚfiÛˆ· Û ̛· Û˘ÓˆÌÔÛ›· Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙË ‰ÈÎÙ˘·Î‹ Ù˘ ¤Î‰ÔÛË Ë Washington Post ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ·ÓÒÙ·ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ¤¯Ô˘Ó “‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ” ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ› Δ·ÏÈÌ¿Ó, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ª¿ÈÎÏ ªÏÔ‡ÌÂÚÁÎ ÙËÚÔ‡Ó ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Î·Ù¿ fiÛÔ Â˘ÛÙ·ı› Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ fiÙÈ

‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂÌÏÔ΋ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÒÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â¿Ó ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ‹ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË Â›Ó·È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ‹ ͤÓÔÈ. √È ∞Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÔχÛÂÈ ·ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ Ï¢ÎÔ‡ ¿Ó‰Ú· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› Û ‚›-

ÓÙÂÔ Ó· ·Ê·ÈÚ› ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÙÔ ÙÔÔıÂÙ› Û ̛· ÙÛ¿ÓÙ·. √ ¿Ó‰Ú·˜, ÂÚ›Ô˘ 40 ÂÙÒÓ, Ê·›ÓÂÙ·È Û ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙȘ οÌÂÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ÙË Ì˯·Ó‹ ·Ó·Ì̤ÓË Î·È Ù· ·Ï¿ÚÌ Ó· ·Ó·‚Ô-

Û‚‹ÓÔ˘Ó. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ŒÚÈÎ ÃfiÏÓÙÂÚ ‰‹ÏˆÛ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ Ë ¤Ú¢ӷ ı· Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯‹˜ Î·È ÔÈ ˘·›ÙÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ı· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Î·È ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. “Œ¯Ô˘Ì οÔÈ· ηϿ ÛÙÔȯ›·” ›Â Î·È ÂÈÊ˘Ï¿¯ıËΠӷ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ‰ÈÂıÓ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÌÏÔ΋˜ ÙˆÓ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÒÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó. “°ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÙÂÏÈο ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ó¿ÌÂÈÍË” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ŒÚÈÎ ÃfiÏÓÙÂÚ. ™Â ·ÎfiÏÔ˘ıË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ ƒfiÌÂÚÙ °ÎÈÌ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·fiÂÈÚ·. ΔÔ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ÙËÓ Times Square. √È Á‡Úˆ ‰ÚfiÌÔÈ ÂÎÎÂÓÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ˘ÚÔÙ¯ÓÔ˘ÚÁÔ› ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ‚fiÌ‚·.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 31

ΔƒπΔ∏ 4 ª∞´√À 2010

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ., διαμπερές με κλειστό πάρκιν, Διός 3, Ν. Δημητριάδα. Πληρ. τηλ. 24210-55144. (271) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: Διαμέρισμα 3 δωματίων, που διαθέτει αυλή, πλήρως ανακαινισμένο, με αυτόνομη θέρμανση Φ.Α. Πληροφορίες τηλ. 24210-53933 κιν. 6944 543215. (438) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 55 τ.μ., 2ος όροφος, 10ετίας, Ν. Ιωνία, φ. αέριο, Χίου 61. Ενοίκιο: 250Ε. Πληρ. τηλ. 6951416276. (480)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα πολυκατοικίας Τρικούπη 39 (κάτω Ανθίμου Γαζή). Σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια, w.c. λουτρό, w.c, αυτόνομη θέρμανση, 4ος όροφος. Πληροφορίες 2421087878 και 6946-682621. (479)

¶ø§OYNTAI ™ÙÔÓ ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (319)

¶ø§∂πΔ∞π επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (318)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (305)

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development. Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (307)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶ø§∂πΔ∞π φορτηγό Δ.Χ., μισθωμένο σε πολυεθνική εταιρεία, μόνιμα. Πληρ. τηλ. 6974-954379. (204) ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 50 μ. από δημοτικό σχολείο, εκκλησία ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 275 τ.μ. (κτίζει 168 τ.μ.+84 τ.μ. ημιυπόγειο/ισόγειο). Πληρ. τηλ. 2421050305, 6948-464869. (289)

¶ø§∂πΔ∞π από ιδιώτη κλειστή θέση στάθμευσης διαγωνίως απέναντι από το Public (Ογλ με Κονταράτου) σε αυτόματο σύστημα παρκαρίσματος. Τιμή 11.500 Ε. Τηλ. 6944 509385. (421)

§πΔ√™ π∞™ø¡ Πωλούνται 100 τροχόσπιτα μεταχειρισμένα από 1.850 Ε. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και καινούργια τροχόσπιτα. Ελέγχονται και μεταφέρονται όλα. Πληρ. τηλ. 2410-541150 και 2410-541451. (869)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (302)

∞°. ∫ø¡/¡√™ ¶ø§∂πΔ∞π ρετιρέ διαμέρισμα 112 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc, διαμπερές, θέα, μεγάλες βεράντες, θάλασσα Γορίτσα Πήλιο σχεδόν καινούριο 8ετίας. Καλή τιμή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977/615627 (306)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π 16761

πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και θέα το Πήλιο, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., εξαιρετικής διαρρύθμισης 4 υ/δ, τζάκι, δεύτερη κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (296)

Στον Κάλαμο Αργαλαστής πωλείται κτήμα 8,5 στρεμμάτων (ελαιοπερίβολο 150 καρποφόρα δέντρα) με καλύβι και νερό πηγής. Πανοραμική θέα στον Παγασητικό. Τιμή 130.000 ευρώ. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974707033. (255)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Καραγάτς πλησίον Κασσαβέτη μονοκατοικία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 133 τ.μ. και Σ.Δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (297)

¶ø§∂πΔ∞π ευρύχωρο οροφοδιαμέρισμα διπλοκατοικίας 120 τ.μ., περιοχή Πέτρου και Παύλου Ν. Ιωνίας, 3 υ/δ, μεγάλος ενιαίος χώρος σαλόνι-τραπεζαρία, ποσοστά του οικοπέδου σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (298)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον οδού Λαρίσης ακίνητο με πρόσωπο σε 2 δρόμους αποτελούμενο από ισόγεια καταστήματα 320 τ.μ. και ορόφους συνολικής επιφάνειας 457 τ.μ. για γραφεία και κατοικίες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (299)

¶ø§∂πΔ∞π

∞°. ∫ø¡/¡√™ ¶ø§∂πΔ∞π δια/μα 130 τ.μ. με 3 υ/δ, 3 wc, 2 πάρκιν, αποθ., 2 τζάκια με 30 τ.μ. βεράντες, ανατολικό 4ου ορ., υπέροχη θέα Πήλιο, Γορίτσα, θάλασσα. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977-615627 (477)

διώροφη μονοκατοικία 180 τ.μ. σε οικόπεδο 161 τ.μ. σε ήσυχο σημείο της περιοχής Χιλιαδούς, μεγάλος ενιαίος χώρος με τζάκι, 4 υ/δ όλα με μπαλκόνια, 2 μπάνια w/c, βοηθητικοί χώροι, ιδανικό για μεγάλη οικογένεια. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (300)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές, περιοχή Αμπελάκια, με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα αγροτεμάχιο 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (301)

¶ø§∂πΔ∞π

(324)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏

πολύ αξιόλογη μονοκατοικία 4ετίας, 175 τ.μ., στην Αγριά, άνετοι χώροι υποδοχής, κλειστή κουζίνα με καθιστικό, 3 μπάνια, 3 υ/δ, κλειστό parking, κήπος με 66q, θέα τη θάλασσα από τις βεράντες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (325)

ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616 ¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84, 56 και 120 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (254)

¶ø§∂πΔ∞π 16761 Στον Κάλαμο Αργαλαστής πωλείται κτήμα 8,5 στρεμμάτων (ελαιοπερίβολο 150 καρποφόρα δέντρα) με καλύβι και νερό πηγής. Πανοραμική θέα στον Παγασητικό. Τιμή 130.000 ευρώ. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974707033. (255)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός, τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (203)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr ¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 116 τ.μ., 3ος όροφος, 2 υ/δ, 1 μπάνιο, 1 W.C., μεγάλα μπαλκόνια, με τέντες και θέα, α/θ φ/α, σαλόνι με μαρμάρινο τζάκι, κουζίνα με δρύινα ντουλάπια, γρανίτη, πάρκιν πιλοτής και αποθήκη. (311)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr ¶ø§∂πΔ∞π γωνιακή οικία 118 τ.μ. (ένα μέρος είναι πέτρινο) σε οικόπεδο 140 τ.μ. στον Άναυρο σε πολύ καλό σημείο. Σ.Δ. 2,1 πρόσοψη 13 μ. (312)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr ¶ø§∂πΔ∞π τεσσάρι 115 τ.μ., 5ος όροφος, πρόσοψη, οροφοδιαμέρισμα, 3 υ/δ, χωριστή κουζίνα, w/c, μπάνιο και σαλόνι, καινούριο, πάρκινγκ, θέα το Πήλιο, περιοχή Οξυγόνου. Τιμή 175.000 Ε. (314)

ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802 °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√ ™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. ™Ù·ı¿, 3¿ÚÈ Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 75 Ù.Ì., Ì º/∞. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 100 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ - ›Ûˆ ÂÚÈÔ¯‹ °ÎÚËÓ ¶·ÚÎ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ·˘ÙfiÓÔÌË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∞Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Î·È ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 65 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 11. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 4,70 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 12. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 13. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 14. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 140 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 16. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 17. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 18. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ı¤· Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 20. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 21. √π∫√¶∂¢√ 355 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ¶Â˘Î¿ÎÈ· ¡. ¶·Á·Û·›, ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. 22. ¶Â˘Î¿ÎÈ· ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. ·Ï·È¿ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË. 23. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 24. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 25. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 26. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 27. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ·Ú·ÏÈ·Îfi 115 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜. ™Â ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·. 28. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 29. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ

Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜ (μÂÏÙÂÙÛ›Ô˘). 2. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Û ÔÚfiÊÔ˘˜ ·fi 70 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 345 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. 3. ¢À∞ƒπ 55 Ù.Ì. ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ì £Ú¿Î˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞. 4. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 32 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌfiÓÔ 180,00 ¢ÚÒ. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ÌfiÓÔ 200.00 ¢ÚÒ. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (338)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038 556, 24210 - 47316 ∫π¡. 6978393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì. ª·Û‰¤ÎË 165 Ù.Ì. 95.000 ∂ √ÁÏ 190 Ù.Ì. 120.000 ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∑¿¯Ô˘ 200 Ù.Ì. 90.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ 210 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 300-400 Ù.Ì. §Â‡Î· 280 Ù.Ì. 144.000 ∂ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 400 Ù.Ì. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 215 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 200-400 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË 250-480 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 2.200 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-400 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì., ™ˆÚfi 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ §Â‡Î· 2 ‰ˆÌ. 65.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ •ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙÚÈÒÚÔÊË, ηڷÁÈ·›. °·ÏÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 92.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 37 Ù.Ì. Jambo 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¶¿ÚÎÔ 28 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ¡ÔÌ·Ú¯›· 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 55 Ù.Ì. 57.000 ∂ ™Ù·ı¿ 50 Ù.Ì. Ó¤Ô. ºÂÚ·›Ô˘ 60 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 67 Ù.Ì. 70.000 ∂ °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000 ∂ ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 94 Ù.Ì. 103.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 100 Ù.Ì. 105.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. 180.000 ∂ ¡ÔÌ·Ú¯›· 135 Ù.Ì. 145.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 135 Ù.Ì. 140.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·Ì‚¤Ù· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 33 Ù.Ì. 42.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 95.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 56 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 50 Ù.Ì.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 32

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr ¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο 340 τ.μ. στο Σουτραλί, 100 μ. από την παραλία, εφαπτόμενο σε δρόμο 10 μ. και πεζόδρομο 6 μ., Σ.Δ. 0,8. (313)

(623)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 31

∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038 556, 24210 - 47316 ∫π¡. 6978393556

∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 260 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ ∞ΛÓËÙÔ 16 studios ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (339)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.500. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 70.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. + 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô + ·¤Ú·˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 108.000 3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 109.000. 5. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 4Ô˜ ÎÔÌϤ 141.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 7. £Ú¿Î˘ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 105.000. 8. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 10. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 11. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜, 139.000 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì., ÔÚÔÊÔ‰. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 150.000. 5. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î. 130.000. 7. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·Ì. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 1. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 100 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,1) 56.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 205 Ù.Ì., 90.000, 85 Ù.Ì. (¯Ù›˙ÂÈ 105 Ù.Ì.) 45.000, 307 Ù.Ì. 105.000 (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000, 160 Ù.Ì., 90.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 170 Ù.Ì. 85.000 (°¿ÙÔ˜) 366 Ù.Ì. ÁˆÓ., 107.000. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.) 190.000. 8. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 99.000. 9. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 10. ¡. πˆÓ›· 230 Ù.Ì. (2,4) 80.000. 11. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (‰ÈÛ. ÁˆÓ.) Ê·ÓÙ·ÛÙ. 505.000, 370 Ù.Ì., ÁˆÓ. ı¤·, 255.000, 1.450 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 1.020.000, 528 Ù.Ì., 339.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 15. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 16. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 17. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 200.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 950.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚ. ·ÏÈfi 100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 40.000 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000. 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ 170 Ù.Ì./820 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 120.000. 15. ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. 5 ÂÙÒÓ 295.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎ. 700 ∂) 90.000 1‚. ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì.+·Ù. 25 Ù.Ì. 39.000 Î’ 100 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 115.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ηÈÓ. 148.000. 7. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 8. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfi-

Â‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 530.000. 9. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. 10. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ Ì·Á·˙› 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.100 Ù.Ì. 330.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1· ÷Ù˙/ÚÁ˘ÚË 94 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. 2. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ 61 Ù.Ì. 4Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 320 ∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (340)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (341)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 6938 388894 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000∂ 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 3.. ∫.. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·ÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 110.000∂. 4. ¡. πˆÓ›· 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 5. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 172.000∂. 2. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 3. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 133.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. 3. ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡.. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000∂. 3. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 170 Ù.Ì. 25.000∂/ ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·.

ΔƒπΔ∏ 4 ª∞´√À 2010

7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 8. ΔÛ·Áηڿ‰· 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ªËÏȤ˜ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ªԇʷ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 100 Ù.Ì., Û 140 ÔÈÎ. Ì ·˘Ï‹ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 135.000 ∂. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 4. °·˙‹ 120 Ù.Ì., 165.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ Ó¤·. 6. ÕÏÏË ªÂÚ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤· 320.000∂. 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 135 Ù.Ì. 205.000∂. 9. ∫. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 10. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 11. ªËÏȤ˜ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 13. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (342)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40

14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (343)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. (344)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜ , ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. (41Á) 60.000∂. μfiÏÔ˜, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000∂. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì.ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿, μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ , μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·.

∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, 2,3 ÛÙÚ¤Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘-∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (550∂). ∞ÁÚÈ¿, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (346)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ √ÁÏ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 28,5 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∫ÔÚ·‹, 42 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, ÈÏÔÙ‹ 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 38 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 45 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 55.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· ¤Ó·ÓÙÈ Î·ıÔÏÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ 60 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ 10ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 67.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ôχ ηÏfi Ì ı¤· 75.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 64 Ù.Ì. 5Ô ÔÚ. 113.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 53 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. 6ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-™˘Ú›‰Ë, 70 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 68.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô ÔÚfiÊÔ˘ 85 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ-ı¿Ï·ÛÛ· 127.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 79 Ù.Ì. 106.000 ∂, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ¡. πˆÓ›· 4Ô˜ ÔÚ. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, 137.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∑¿¯Ô˘, 10ÂÙ›·˜ 3Ô˜ ÔÚ. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ê˘Û. ·¤ÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ˜, 162.000 ∂. °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì. 6Ô˜ ÔÚ. 253.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. 106 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ. Ì P+·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ. 28 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ì w.c. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 48.000 ∂. ƒ, ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡, 68 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ê/·, 87.000 ∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 61 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì P. 115.000 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ √˘˙ÂÚ› Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi 10.000 ∂. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, 160 Ù.Ì. Ì 60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 220.000 ∂. ªËÏ›ÓË, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 180 Ù.Ì. 100.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 148.000 ∂. §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜, 150 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ™.¢. 2,1 160.000 ∂.

ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™.¢. 0,8, 220.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 360 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8, 105.000 ∂. μπ√™∫Àƒ, 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 32.000 ∂. ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ-ÕÓˆ μfiÏÔ 360 Ù.Ì. 110.000 ∂. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·-°ÔÚ›ÙÛ· 150 Ù.Ì. Ì ı¤· 88.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 120 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÂÌÚfi˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 115.000 ∂. ÕÁÈÔ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 1,8, 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 160 Ù.Ì. 83.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 45.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240 Ù.Ì. 250.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, ÏËÛ›ÔÓ Lidl, 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7, 100.000 ∂. ™ˆÚfi˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, 600 Ù.Ì., 130.000 ∂. §·Ú›Û˘ 4.100 Ù.Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ∑√∂ °3, 220.000 ∂ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜-º·Ó¿ÚÈ· º˘ÙfiÎÔ˘, 830 Ù.Ì., 330.000 ∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 200.000 ∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 150.000 ∂, ÂÌÚfi˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ÿÓÈ·, 11.000 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, 8.000 Ù.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ı¤·, 180.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 150 Ù.Ì., 53.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 180 Ù.Ì. 72.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Δ√À√Δ∞ 4.500 Ù.Ì. ∑√∂ °3, 160.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 330 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 180 Ù.Ì., 25.000 ∂ Ì ı¤·.. ª·Ï¿ÎÈ, 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 460.000 ∂ ‹ ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, 4.000 Ù.Ì. 26.000 Ì ı¤·. §·‡ÎÔ, 1.000 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 55.000 ∂ Ì ı¤·. §·‡ÎÔ, 800 Ù.Ì. 17.000 ∂ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂÙfi¯È, 500 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 22.000 ∂. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 460 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 100.000 ∂. ªËϛӷ, 120 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÁˆÓÈ·Îfi 150.000 ∂. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÊıËÓ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, 5 ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ™ÎÈ¿ıÔ˜, 120 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, 2.000 Ù.Ì. 180.000 ∂. (349)

-----------------------------------ª·ÁÓËÛ›· REAL ESTATE ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ π. Δ™√À∫¡π¢∞ §ÒÚË 4 - 38221 - μfiÏÔ˜ Greece Tel/fax: 2421022009 ∫ÈÓ. 6932301850-6974426162 e-mail: ultratsok@yahoo.gr

¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 100.000 ∂ 2. Οικόπεδο 900 τ.μ. στις Ν. Παγασαί τιμή 100.000 Ε 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì., ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. 95/000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1640 Ù.Ì., ªËϛӷ. 130.000 ∂ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 487 Ù.Ì., ∫ÈÛÛfi˜ (∞Ó. ¶‹ÏÈÔ). 38.000 ∂ 6. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 752 Ù.Ì., 45.000 ¢ÚÒ. 7. √ÈÎfi‰· ·fi 300-350 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 65.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì., ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜. 90.000 ∂ 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 757 Ù.Ì., ∫¿Ï·ÌÔ˜. 40.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 174 Ù.Ì., ¢Ú¿ÎÂÈ·. 25.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 130.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 Ù.Ì., ∞Á. μÏ¿Û˘. 270.000 ∂ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ∞ʤÙ˜. 25.000 ∂ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 418 Ù.Ì., μ˘˙›ÙÛ·. 60.000 ∂ 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 130.000 ∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Á·ÛÒÓ 2Ô˜ ÔÚ. 75Ù.Ì. 80.000∂ 2. ¶ÂÓÙ¿ÚÈ,150Ù.Ì., 1Ô‡ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 12ÂÙ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 150.000 ∂ 3. ΔÚÈ¿ÚÈ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 92 Ù.Ì. 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 84 Ù.Ì., Ô‰fi˜ °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, 2 Ì¿ÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫∞π¡√Àƒ°π∂™ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∫∞¡Δ∏ƒ∞°∞ ∞¶√ 2300 ∂/Ù.Ì. 1. 45 Ù.Ì., 2. 87 Ù.Ì., 3. 79 Ù.Ì., 4. 95 Ù.Ì., 5. 93 Ù.Ì., 6. 10 Ù.Ì. ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜. 95.000 ∂ 2. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·, 160Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., °Ï·Ê˘Ú·›. 70.000 ∂ 3. Διώροφη οικοδομή πέτρινη 164 τ.μ. στον Αγ. Γεώργιο Νηλείας με οικόπεδο 4.069 τ.μ. 4. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 95.000 ∂ 5. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 150.000 ∂ 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Û ÔÈÎfi‰Ô. 200 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 235 Ù.Ì. Û 2280 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫Δ∂√. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 28.000 ∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ∞. °·˙‹. 70.000 ∂ 4. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67Ù.Ì.& 65 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ·fi 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 66 ÛÙÚ. ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. 60.000 ∂ 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 Ù.Ì., ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. 40.000 ∂ 4. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (350)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

ΔƒπΔ∏ 4 ª∞´√À 2010

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇

√π ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ Δ√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ ¶ƒ√Δ∂π¡√À¡: ƒπ∞ ™∫√ÀƒΔ∏ ºøº∏ Ã√¡¢ƒ√À-∫ƒ√ªªÀ¢∞ ƒ∂¡∞Δ∂ ª¶∂∫-ª√À™Δ∞∫∞§∏ ∫ø¡/¡√™ ∂À∞°°∂§√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ™π∞¡√™ ™√ºπ∞ μ§∞Ã√À ªπÃ∞§∏™ °∞ƒΔ∑√§∞∫∏™ °π∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™

∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (352)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. Μεζονέτα Αγριά καινούργια, 160 τ.μ. καλοριφέρ, 4 Υ/Δ, 2 W.C., 2 τζάκια, οικόπεδο 215 τ.μ. 225.000 Ε. 2. Κατάστημα 39 τ.μ., πατάρι 20 τ.μ., Μικρασιατών, αυτονομία, W.C. Μόνο 35.000Ε. 3. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 4. Οξυγόνο ημιυπόγειο διαμπερές, κατάστημα 80 τ.μ., μόνο 39.000Ε. 5. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,1), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 56.000Ε. 6. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2άρι Σπυρίδη (κάτω Αναλήψεως) 50 τ.μ., ακαλύπτου, 2ου ορόφου ενοίκιο 300 Ε, αντί 65.000 Ε. 2. 2άρι πλησίον Δικαστηρίων 60 τ.μ., όροφος 1ος, αποθήκη αντί 104.000 Ε και άνω Πολυμέρη 57 τ.μ., όροφος 1ος, αντί 102.000 Ε. 3. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 4. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 5. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 6. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 165.000Ε. 7. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 8. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε.

9. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 10. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.950 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. Τριάρι 82 τ.μ. 2ος ορ. Ρ. Φεραίου πλησίον Γαμβέτα, κατασκευής ’93, διαμπερές, 2 λουτρά, τζάκι, αυτονομία Φ.Α., πάρκιν, αποθήκη 128.000 Ε. 2. 3άρι, 94 τ.μ., Μεταμορφώσεως Αλεξάνδρας, ανατολικ., 1ου ορόφου, Φ.Α. 95.000Ε. 3. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 100.000Ε. 4. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 135 τ.μ., ανατολικό, Φ.Α., 145.000Ε και 3άρι ανατολικό 112 τ.μ., αντί 120.000Ε. 5. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 6. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Γωνιακή Αλυκές, πλησίον θαλάσσης 81 τ.μ., οικόπεδο 160 τ.μ. αντί 90.000 Ε. 3. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 100.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές, γωνιακό, άσφαλτος, 520 τ.μ., μόνο 135.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 105.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 185.000. 2. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 850.000Ε. 3. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 4. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3 καταστήματα 118 τ.μ., οικόπεδο 137, τα 2 μισθωμένα 500Ε, με προοπτική ορόφου (Σ.Δ. 2,4) αντί 170.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Κάτω Λεχώνια οικόπεδο (Κάτω Σχολείου) 2 στρεμ., αντί 200.000Ε. 2. Αλυκές 9 στρεμ., δίπλα στο δημ. δρόμο, 210.000Ε. 3. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 120.000Ε. 4. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 5. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ.,

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 33ÙÌ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì·ÏÎfiÓÈ ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 05 - 162 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ (ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ) 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, 15 ÂÙÒÓ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15 - 70 3. ¢˘¿ÚÈ 55ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-48 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤, lux, Ì Ù˙¿ÎÈ, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ¿ÚÎÈÓÁÎ ÁÈ· 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË 10ÙÌ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-32 5. ™ÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 116ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 03-36 6. ™ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Î¿Ï˘ÙÔ˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:03-83 7. ™ÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 217ÙÌ Ì ™.¢. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:03-89 8. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 274 9. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27-3 10. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ , 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27-9 11. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2Ô˘ - 3Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ , 83ÙÌ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27-2 , ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27-5, ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 276 12. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘. 41.500∂ ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27-8 13. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27-7 14. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3·ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 88ÙÌ, ™Ù·ı¿ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, 5 ¯ÚfiÓˆÓ. 135.000∂ ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11-61

κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 6. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (351)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/ÎÈ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ. 33 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË.

15. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 71ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, 32 ¯ÚfiÓˆÓ. ™ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· 60.000∂ ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11-32 16. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4¿ÚÈ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 130ÙÌ, ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·. 10 ¯ÚfiÓˆÓ. 200.000∂ ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ 11-28 17. ™˘Ú›‰Ë, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 87ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ 10-35 18. 2¿ÚÈ 59ÙÌ, 1Ô˘ ÎÂÓÙÚÈÎfi, 15 ÂÙÒÓ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 18-30 19. 3¿ÚÈ 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤, ÛÙË ¡. πˆÓ›·, 6 ÂÙÒÓ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì·ÏÎfiÓÈ·. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:18-26

√π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÔ ∫·ÛÙÚ› 1¯ÏÌ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6126 ÙÌ, ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, 130.000∂. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:28 - 1 2. ™ÙÔÓ ∫¿Ï·ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ , ÔÈÎfiÂ‰Ô 1486ÙÌ,ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 65.000∂. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 28 - 4 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 1330ÙÌ ÛÙÔ ªÔ˘ÚÙÈ¿ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÙË ™ÎÈ¿ıÔ 55.000∂. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 28 -2 4. ™ÙÔ §·‡ÎÔ Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 947ÙÌ,ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ı¤· 55.000∂. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 28 - 5 5. ∫·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 357ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 05 -156 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 532ÙÌ Ì ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ Î·È ‰˘Ô ·ÏȤ˜ ÔÈ˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 05-154 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ 1487ÙÌ. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-69 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1470ÙÌ ÛÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë ¶ËÏ›Ô˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ã¿ÓÈ·-μfiÏÔ˘ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-26 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 467ÙÌ Ì ™.¢. 2,4 Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-46 10. ™ÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 118,5ÙÌ Ì ™.¢. 1,8 Î·È 10Ì ÚfiÛÔ„Ë. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹-

º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∫‡ÚÔ˘ 3Ô˘ ÔÚ. 51 Ù.Ì. 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∑¿¯Ô˘ studio 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. Â¤Ó‰˘ÛË. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 2Ô˘ ÔÚ. 81 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞/ À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (354)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5376ÙÌ. ΔÈÌ‹ 20.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 107ÙÌ. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 25,000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538ÙÌ Ì ÔÈΛ· 88ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42,90ÙÌ Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 141ÙÌ. ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000 ¢ÚÒ.

ÙÔ˘: 03-95 11. ™ÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 513ÙÌ Ì ™.¢. 0,8. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 03-82 12. ™ÙË μ˘˙›ÙÛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 03-86 13. ™Ù· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7600ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì 53ÙÌ, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· Î·È ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË Û ÓÂÚfi Î·È Ú‡̷. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 03-68 14. ™ÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 6900ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË Û ÓÂÚfi Î·È Ú‡̷. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 03-85 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 391.39ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∫Ù›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 300ÙÌ. 120.000∂ ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:11-56 16. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÁˆÓÈ·Îfi 611ÙÌ, ™.¢. 0,8, Ì ÔÈΛ· 66ÙÌ ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10-73 17. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600ÙÌ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ™.¢., 0,4 ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10-76 18. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, 2500ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10-66 19. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 300ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, Ì ™.¢. 0,8 ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 18-25 20. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ, 555ÙÌ, Ì ™.¢. 0,8 ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 18-27 21. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 550ÙÌ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 18-18 22. √ÈÎfiÂ‰Ô 391ÙÌ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 300ÙÌ. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11-56

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 100ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, Ô‰fi˜ π·ÙÚ›‰Ë, ÙÈÌ‹ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 05 - 153 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 77ÙÌ.Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ÛÙË ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 1/¢,Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-71 3. °ˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 84ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132ÙÌ (∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-¢ÂÏËÁÈÒÚÁË) ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 1566

5) √ÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 169ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2600ÙÌ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÚÔ˜ ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 75,000 ¢ÚÒ. ∞ƒ°Àƒ∂´∫∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 819ÙÌ. ΔÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. 3) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 301ÙÌ - 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi. 4) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,000ÙÌ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54.75ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 76,45ÙÌ.ΔÈÌ‹ 37.000 ¢ÚÒ. 6) ¡Â¿ÔÏË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË ÙÔ˘ 2003 ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· ·fi 30.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ. 7) ¡Â¿ÔÏË 7 ÂÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160,24ÙÌ ËÌÈÙÂϤ˜ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 8) ¡Â¿ÔÏË Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 773ÙÌ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Û˘Ó 384ÙÌ. ΔÈÌ‹ 320.000 ¢ÚÒ. 9) ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ. 10) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 65ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. 3) √ÈΛ· 78ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.60ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. ª∞§∞∫π 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1,024ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 80Ì ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞ 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ¶∞§π√∫∞™Δƒ√ 1) ∂À∫∞πƒπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 1,400ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 800ÙÌ 700Ì ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 3) AÁÚÔÙÂÌ¿¯Èo 5350ÙÌ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· Ôχ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 2) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. (356)

4. ¢‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ 210ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 347ÙÌ, 55 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È 24 ¯ÚfiÓˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÁÚÈ¿. 220.000∂ ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11-58 5. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ, ÏÔ˘Í, ÈÛ›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10-75 6. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÁˆÓȷ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 157ÙÌ, ÏÔ˘Í, Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10-74 7. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Ì ÂÈϤÔÓ 65ÙÌ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, 5ÂÙÒÓ ÛÙË ¡. πˆÓ›· (ȉÈÒÙË) ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:18-17 8. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ Ì ÂÈϤÔÓ 110ÙÌ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ (1 ¤ÙÔ˘˜) ∫¿Ú·Á·Ù˜ (ȉÈÒÙË) ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:18-29 9. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 4¿ÚÈ 130ÙÌ,ÛÙÔ ∫¿Ú·Á·Ù˜, 19 ¯ÚfiÓˆÓ, 2Ô˘ - 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11-40

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË,85ÙÌ Û 530ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Ú˘ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 05 - 137 2. ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125ÙÌ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì 200ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 05-153 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ 100ÙÌ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-61

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ 1. ∂˘Î·ÈÚ›· ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 110ÙÌ,ÂÚÈÔ¯‹ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘. ΔÈÌ‹ 40.000∂. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 5-89

ENOIKIAZETAI 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 100ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰›Ï· ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, ÛÙË ¡. πˆÓ›·, 23 ¯ÚfiÓˆÓ, ۯ‰fiÓ ÂÈψ̤ÓÔ-380∂ ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11-62 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ, 50ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Ì ∫ÔÚ·‹, 35 ¯ÚfiÓˆÓ. 350∂. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11-63 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™˘Ú›‰Ë, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-38 (326)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 108 Ù.Ì., 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, οو ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 91 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 91 Ù.Ì. ÕÁ.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰. 8. 115 Ù.Ì. 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 143 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹, ı¤·. 10. 119,80 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 11. 137,80 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 120 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 87,56 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 14. 90 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 15. 97 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 16. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 17. 131,63 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 18. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 19. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 20. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 21. 90 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 22. 88 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË. 23. 104 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜-5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 24. 86 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 25. 53 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË. 26. 105 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ 15ÂÙ›·˜ 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜. 27. 94 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ Ì ¿ÚÎÈÓ. 28. 90 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ Ì ¿ÚÎÈÓ. 29. 113 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 3 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ˘fi ηٷÛ΢‹. 30. 57 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ 1 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 2. ¢‡Ô ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 95 Ù.Ì. 2 Ù/‰ Î·È 90 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂Ó˜ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ·˘Ï‹ ›Ûˆ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 146 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. 3 ˘/‰, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì 1 ˘/‰ Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. 4 ˘/‰ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 4 ˘/‰ ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˙› Ì ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ›‰Ë, ¿ÚÎÈÓ, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 215 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w.c., ·Û·ÓÛ¤Ú, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. °ˆÓȷ΋ ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ 8ÂÙ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ 124 Ù.Ì. 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c. Î·È 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ, 1Ô˜, 155 Ù.Ì. 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c. Î·È 30 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 448,50 Ù.Ì. ÛÙÔ ∞ψӿÎÈ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 110 Ù.Ì. Ì·Á·˙›, 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 314 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. 13. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹ Ì 2 ˘/‰ Î·È 70 Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ Ì 2 ˘/‰, Û 360 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 14. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 2 ˘/‰ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰·-ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 146 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 2. 170 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 3. 97 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 4. 352 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. 410 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. 270 Ù.Ì. Û.‰. 2,1 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 7. 425 Ù.Ì. Û.‰. 0,8, ÛÙÔ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 8. 417 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 9. 602 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 10. 250 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 11. 410 Ù.Ì. ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη. 12. 750 Ù.. ÕÁ. ¶·Ú·Û΢‹. 13. 566 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 12Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ª¿Ú·ıÔ.

14. 600 Ù.Ì. 50. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 15. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 1. 32 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 2. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 3. 65 Ù.Ì. 1.800 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË μπ.¶∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 3.000 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.200 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ·-ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. www.iasonmesitiko.gr (358)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165

¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ƒÂÙÈÚ¤ 112ÙÌ, ηٷÛÎ. 2002. 275.000∂. ∫364. 2. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ¢‡Ô 3·ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. 3. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. 4. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 5. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 32ÙÌ Î·Ù. 2004, 50.000∂. ∫211. 6. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 8. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1600∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. 9. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈο, ¢È·Ì/Ù· 61ÙÌ ¤ˆ˜ 107ÙÌ ·fi 1.700∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫388. 10. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 11. ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000ú. ∫394. 12. ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000ú. ∫395. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3·ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. 14. ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3·ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. 15. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. 16. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. 17. ¡¤· πˆÓ›·, ΔÚ›· 3·ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130000∂. ∫376. 18. ¡¤· πˆÓ›·, Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, ‰È·Ì. 89ÙÌ 1Ô˜ fiÚ. ηٷÛÎ. 2006. 115.000∂. ∫326. 19. ¡¤· πˆÓ›·, ‰È·Ì. ∞fi 48,5ÙÌ ¤ˆ˜ 115ÙÌ, ·fi 1350∂. ∫100-127. 20. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 21. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 22. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 23. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. §Ô‡ÏË 128ÙÌ Î·Ù·ÛÎ. 2008, 185.000∂. ∫291. 24. ∞ÁÚÈ¿, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫117. 25. ∞ÁÚÈ¿, ™˘ÁÎÚ. ηÙ. 116ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ. ∫118-122. 26. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 50ÙÌ. 65.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. 3. μfiÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2·ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. 4. μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3·ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. 5. μfiÏÔ˜, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 105ÙÌ, 4Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜, ηٿÏ. & ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. 155.000∂. ∫307. 6. μfiÏÔ˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 70ÙÌ. 75.000∂. ∫229. 7. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 9. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 10. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 115.000∂. ∫362. 12. ¡¤· πˆÓ›·, πÛȉÒÚÔ˘ 76ÙÌ, 75.000∂. ∫142. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 74ÙÌ. 60.000∂. ∫207. 14. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 2. ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., ËÌÈ˘. 60 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 126 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 2005. 260.000∂. ∫392 3. ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ÈÏÔÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 6. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 7. ∞ÁÚÈ¿, 132ÙÌ ¤ˆ˜ 144ÙÌ, 215.000∂ ¤ˆ˜ 330.000∂. ∫79-82. 8. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 3 ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ. & ˘ÔÁ. 95ÙÌ ·fi 250.000∂. ∫298. 9. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. 10. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 11. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª¿Ó· Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛÎ. 100ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ., ·fi 2000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫210. 13. ¶‹ÏÈÔ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, 71ÙÌ ¤ˆ˜ 104ÙÌ. 180.000∂ ¤ˆ˜ 310.000∂. ∫67-72. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙. ∫338. 2. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, μ›Ï· 320ÙÌ, ÔÈÎÔ. 620ÙÌ. 950.000∂. ∫141.

ΔƒπΔ∏ 4 ª∞´√À 2010

3. ÕÊËÛÛÔ˜, ∫·ÏËÊÙ¤ÚË 320ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫216. 4. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 6. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfi. 2487ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫191. 7. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322. 8. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 2. μfiÏÔ˜, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 150ÙÌ, ËÌÈ˘. 95ÙÌ. 450.000∂. ∫238. 3. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. 4. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 200ÙÌ. 20.000∂. ∫31. 6. ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ó¿ÚË-°·˙‹ 29ÙÌ ¤ˆ˜ 78ÙÌ. ∫128-130. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35ÙÌ, 50.000∂. ∫359. 3. μfiÏÔ˜, °. ¢‹ÌÔ˘ 4ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ∫2. 4. μfiÏÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ηٷÛÙ., 767ÙÌ, ·/¯. 423ÙÌ & 19studios. K217. 5. μfiÏÔ˜, 2 fiÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/Îfi ÎÙ‹ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. 6. μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì. 35.000∂. ∫393. 7. ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. 8. ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. 9. ¡¤· πˆÓ›·, ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡ 90ÙÌ. 180.000∂. ∫251. 10. ¡¤· πˆÓ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40ÙÌ. ∫125. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 38ÙÌ ¤ˆ˜ 54ÙÌ. 300.000∂. ∫131-133. 12. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 13. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 14. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 15. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∂ÌÔÚÈÎfi 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 3. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 4. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 5. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, μÈÔÙ¯ӛ· ÁÏ˘ÎÒÓ 130.000∂. ∫162. 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜, Âȯ›ÚËÛË 680ÙÌ. 200.000∂. ∫168. 7. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100ÙÌ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317. 8. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 9. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3ˆÓ ÔÚfiÊˆÓ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫337. 10. ∫ÔÚfiË, •ÂÓ/¯Â›Ô 750ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1654ÙÌ. 1.750.000∂. ∫176. 11. ¶‹ÏÈÔ, •ÂÓ/¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ., Û ÔÈÎfi. 5000ÙÌ. ∫214. 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓ/¯Â›Ô 64 ‰ˆÌ., ÔÈÎfi. 5600ÙÌ. ∫215. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ 1. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 10.000ÙÌ Û ÔÈÎfi. 22.000ÙÌ. ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∫314. 2. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 2.000ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 3.600ÙÌ, Ï. ∞ӷηÈÓ. ∞’ μπ¶∂. ∫ 316. 3. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 5.800ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 12.500ÙÌ, μ’ μπ¶∂. ∫340. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ √Ú. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. ¶∞ƒ∫π¡°∫ 1. μfiÏÔ˜, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 13.000∂. ∫ 335. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 13.000∂. ∫336. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 210.000∂. ∫304. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 3. ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8. 250.000∂. ∫343. 4. ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ. 700∂ ÙÔ ÙÌ. ∫49. 7. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 273ÙÌ, 50.000∂. ∫182. 10. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. 11. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. 12. ∞ӷηÛÈ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ. ∫41. 13. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. 14. ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. 15. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. 16. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 17. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. 18. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ: √ÈÎfiÂ‰Ô 290 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 43 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 100.000∂. 19. ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. 20. ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. 21. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. 22. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. 23. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. 24. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 25. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ

‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. 26. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, √ÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ∫38. 27. ¶¿ÏÙÛ˘, ªÂÏ·Ó‹ 880ÙÌ. ∫39. 28. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. 29. ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. 30. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 3000ÙÌ. 550.000∂. ∫194. 27. ∑·ÁÔÚ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2478ÙÌ. 180.000∂. ∫42. 28. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 29. ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· 6139ÙÌ, 285.000∂. ∫88. 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. 3. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 4. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 11. ∂ıÓ. √‰. μfiÏÔ˘-μÂÏ/ÓÔ˘ Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ. 420.000∂. ∫52. 12. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜ 1500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∫179. 13. ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. 14. ªԇʷ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ. ∫145. 15. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 16. ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. 17. ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. 18. ∞Ó‹ÏÈÔ, ¶Ï¿Î· 3113ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ. 60.000∂. ∫66. 19. ÃÔÚ¢Ùfi, ı¤ÛË μÔÏÙ¤Èη 3751ÙÌ. 120.000∂. ∫165. 20. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1837ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 21. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1598ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 22. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 239ÙÌ. ∫64. 23. ∑·ÁÔÚ¿, §Â‡Î˜ 2.500ÙÌ. 160.000∂. ∫60. 24. ∑·ÁÔÚ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·Á›ÙÛ· 4007ÙÌ, 35.000∂. ∫84. 25. ¶‹ÏÈÔ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 7947ÙÌ. 80.000∂. ∫137. 26 ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. 27. ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. 28. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη: £¤ÛË ªÂÙÚfi 6.619 Ù.Ì. 130.000∂. ∫389. 29. ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 140.000 Ù.Ì. Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391 (359)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (360)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¶·Á·ÛÒÓ, ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 35 Ù.Ì. ¡¤· πˆÓ›·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ËÌÈÂÈψ̤ÓË, Ê/·, ·˘Ï‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ƒÔ˙Ô‡, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÌÂÚÈÎÒ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·fi 1/5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 104 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¿ÚÈÛÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ·/ı Ê/·, ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·fi 1/6. ¶ø§√À¡Δ∞π ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË roof garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì 20 Ù.Ì. ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¿ÚÈÛÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 70 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (ÛÙ· ÙÔ‡-

‚Ï·) 180 Ù.Ì., Ì·˙› Ì ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 470 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 984 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· 118 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì., ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ÌfiÏȘ 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·ÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌfiÏȘ 100 Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ∂À∫∞πƒπ∞ ∫ÔÚ·‹ ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡, 4¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚfiÛÔ„Ë Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·Ú·˚ÛοÎË ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÚÈ¿ÚÈ 116 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ·. ∞ÁÚÈ¿, ‰˘¿ÚÈ· (55-69 Ù.Ì.) Î·È ÙÚÈ¿ÚÈ· (7290 Ù.Ì.), ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, fiÏ· Ù˙¿ÎÈ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹Î˘. √ÈÎfi‰· ∫‡ÚÔ˘ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 10 Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô 136 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 11 Ì. ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ Lidl, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Û ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÔÈÎfiÂ‰Ô 505 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 22 Ì. ÌfiÏȘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 355 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÌËÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜ - ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ªÈÌ›ÎÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. Ì ı¤·. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ. §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ÃfiÚÙÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.000 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (361)

-----------------------------------“EYES” Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr ¶ø§√À¡Δ∞π

* ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ 34,41 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 10), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ 101,83 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 14), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰, 86,82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 15), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ÂÚ¿ÙˆÛË, Ì 50 Ù.Ì. Û οı Â›‰Ô. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì., 103 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (∞∫ 71-72 Î·È ∞∫ 73). * ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 289 Ù.Ì., Û 3 Â›‰·, Û˘ÓÔÈΛ· ∂æ∞, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∞∫ 226). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ·/c, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù¤ÓÙ˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ∫··‰ÔΛ·˜ 8 Î·È π·ÛÔÓ›‰Ô˘, ¡¤· πˆÓ›·. *¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì., ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ∫·Û·‚¤ÙË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (∞∫ 149). * ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 84 Ù.Ì., 5 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 262 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ˜ 392 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 509 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ-ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡-ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Û ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ §·ÙÔÌ›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì “Ê¿ÙÛ·” 60 Ì. ÂÚ›Ô˘ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ¤ÙÔÈÌË ÚÔÌÂϤÙË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. * √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (√.Δ. 1089 μ)-∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ‰ÚfiÌÔ Ï¿ÙÔ˘˜ 25 Ì. * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93 Ù.Ì., ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ËÏ›Ô˘ (°∏ 74 Î·È 75). * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.630,35 Ù.Ì., “Ê¿ÙÛ·” Û ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿-ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ (°∏ 167). * √ÈÎfiÂ‰Ô 2.157 Ù.Ì., Ì ηٿÙÌËÛË Û 1.004,37 Ù.Ì. Î·È 1.152,51 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 4+4 ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” ÌÂ

·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∞.Δ.). * ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û ‰‡Ô Â›‰·, 50-90 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∂∫ 80). * ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ (2), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 101 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û ‰‡Ô Â›‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 270 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘ (∂∫ 81). * ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ·, Û 3 Â›‰·, 182 Ù.Ì. Ì 2 Ù˙¿ÎÈ· Î·È ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. * ΔÚÂȘ ÌÔÓfi¯ˆÚ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 36,50 Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ¢·‚¿ÎË Î·È ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ì ·Ôı‹ÎË. (363)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363-∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ∫ÈÓ. 697 74 11 883

√π∫√¶∂¢∞ - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫‡ÚÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, 190 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, 103.000∂. - ∑¿¯Ô˘ 150 Ù.Ì. ™.¢. 1,8, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 120.000∂. - ∞Ï˘Î¤˜ 360 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ‚ϤÂÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, 115.000∂. - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 500 Ù.Ì., 360.000∂. - ∂› Ù˘ Ï·Ú›Û˘ 4.000 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 1.100 Ù.Ì. ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, 250.000∂. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ·ÓÙÔ‡, 80.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂› Ù˘ ∫ÔÚ·‹, ·ÏÈfi Û›ÙÈ 70 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì., 125.000∂ Ê¿ÙÛ· 15 ̤ÙÚ·. - ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì. 2 ˘/·, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 70 Ù.Ì., 140.000∂. - ª·‚›ÏË Û›ÙÈ 97 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 187 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ÌÂÁ¿ÏË, 128.000∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 120 Ù.Ì., 3 ÎÚ‚., W.C., Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˜ 7Ù.Ì.Ã3, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60 Ù.Ì. 220.000∂. - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 135 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì., 300.000∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÏÈÎÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 77 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 70 Ù.Ì., ‰ÒÌ· 24 Ù.Ì. Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› 400.000∂. - ¡.π. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfi‰Ô, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÛÔʛٷ, Â› ÈÏÔÙ‹˜ Ï·ÎÔÛÙڈ̤Ó˘, Ì ·Ôı‹ÎË-ÎÔ˘˙›Ó·. - ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 135 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335 Ù.Ì., 350.000∂. - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 135 Ù.Ì. Î·È 60 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘ÛË ¤ÙÚ·˜ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 270.000∂. - ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 70 Ù.Ì. (4 ÎÚ‚·Ù.) Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 175 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¡.π. ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 68.000∂. - ¡.π. ÙÚÈ¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 112.000∂. - ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 90 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜, 170.000∂. - ΔÂÛÛ¿ÚÈ Î¤ÓÙÚÔ 107 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 185.000∂. - ¡. ¢ËÌËÙ. ÙÚÈ¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 125.000∂. - ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 118.000∂. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 48.000∂. (362)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (364)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

√π∫√¶∂¢∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜-÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 2. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 3. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 4. ΔÛ·Áηڿ‰·, ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 5.170 Ù.Ì., Â›‰Ô, ÙÈÌ‹ 500.000 ∂. 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “∫·Ï‡‚È·” , ÙÈÌ‹ 1.100.000 ∂. 6. 2 ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 425 Ù.Ì. Î·È 385 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 810 Ù.Ì. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ù· 2 ͯˆÚÈÛÙ¿ ‹ fiÏÔ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì·˙›. 7. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, 350 Ù.Ì., Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋, ÙÈÌ‹ 85.000 ∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ΔƒπΔ∏ 4 ª∞´√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537

e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com 2. ∫·ÚÙ¿ÏË-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., ηٷÛ΢‹ ‘78, 3 ˘/‰, 1Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙÔ, ʈÙÂÈÓfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û·ÏfiÓÈ, ¯ÔÏ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÙÈÌ‹ 95.000 ∂. 3. Πωλείται μονοκατοικία, Παγασών-Μαγνήτων 250.000 Ε. 4. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 210 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 230.000 ∂. 6. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÁÈ·›) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 185 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘-∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (Ï·˙ ΔÚÔ‡ÏÔ˘) Î·È 2 ¯ÈÏ. ·fi ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 350.000 ∂. 8. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-°·ÏÏ›·˜, 92 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. μfiÏÔ˜, °ÎÏ·‚¿ÓË-∂ÚÌÔ‡, 45 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 9. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 101 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ï·È¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ÙÈÌ‹ 75.000 ∂. 10. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-°·ÏÏ›·˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 60 Ù.Ì., 50.000. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. 2. Πωλείται επιχείρηση cafe-bar στο κέντρο του Βόλου, πλήρως εξοπλισμένη. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 114 Î·È 124 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û‡ÓÔÏÔ 238 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 192.000 ∂. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. μπ§∂™-∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi, ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. •∂¡√¢√Ã∂π∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ∂π ª∂°∞§√ ∞ƒÃ∂π√ ª∂ ¢π∞£∂™πª∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∏ ¢∏ª√™π∂Àª∂¡∞. ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ∫∞π À¶√£∂™∂π™ ¢∞¡∂πø¡. (366)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì., 52.000∂ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 131 Ù.Ì. 179.000∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì., 108.00∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000∂ πˆÏÎÔ‡ 61 Ù.Ì. ÁˆÓ. 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000∂ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì., 120.000∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ 70 Ù.Ì., 67.000∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì., 270.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000∂ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 500 Ù.Ì. 35.000∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì., 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 50.000∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì., 120.000∂ ™·Ú¿ÙÛË 40 Ù.Ì. 50.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000∂ MONOKATOIKIE™ ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3428 Ù.Ì. 200.000∂ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ 450 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 1.000 Ù.Ì. 400.000∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì., 430.000∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4.000 Ù.Ì. 550.000∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000∂

°È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 333 Ù.Ì. 110.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. 145.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 100.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì. 200.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì., 250.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 118 Ù.Ì. 400.000∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡. πˆÓ›· 164 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 103 Ù.Ì. 120.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 90.000∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000∂ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.100 Ù.Ì. 400.000∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 779 Ù.Ì. 150.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì., 250.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 1.200 Ù.Ì. 600.000∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 150.000∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì., 140.000∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 800 Ù.Ì. 75.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì., 150.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., 65.000∂ ª¿Ú·ıÔ˜ 332 Ù.Ì. 60.000∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750Ù.Ì. 1.450.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 500.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂ (367)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙË Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 206ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢40 7. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 10. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ. ÔÈÎ. º50 11. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫ 88 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 13. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 14. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 15. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 16. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 17. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 18. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 78ÙÌ. 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ , ÔÚfiÊÔ˘ ∂40 5. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 7. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 9. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81

10. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 11. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 12. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 13. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ 10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 17. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 18. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 19. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 20. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 21. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ., ·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞99 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. £15 3. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 4. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 6. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 7. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 8. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 12. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 13. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 15. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 17. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 145ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞92 18. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 19. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ 7 20. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 21. °·˙‹ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi °41 22. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 23. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 24. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ·100ÙÌ. + 80ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 25. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (333)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (335)

∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (336)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (337)

ZHTOYNTAI

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Σχέση - συμβίωση - γάμος. Εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα - 59χρονη εκπαιδευτικός, γοητευτική, ανεξάρτητη. - 65χρονος συν/χος ευπαρουσίαστος, ευκατάστατος, υγιέστατος. - 65χρονος καθηγητής, πολύ εμφανίσιμος, χωρίς υποχρεώσεις. - 69χρονος εφοριακός, ακίνητα, ευπαρουσίαστος, εύρωστος. (322)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δ∞ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για όλα τα πτυχία και μέσω SKYPE. Εμπειρία 4 χρόνων στην Αγγλία. Φιλικές τιμές. Πληρ. τηλ. 6978-955101 και 2421028946. (317)

º˘ÛÈ΋ - ÃËÌ›· - ª·ıËÌ·ÙÈο. Μαθήματα ιδιαίτερα ή σε ολιγομελή τμήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ και θερινή προετοιμασία. 20ετή εμπειρία. Πληρ. τηλ. 24210-71669 και 6934442391. (323)

∑∏Δ√À¡Δ∞π τρεις αντιπρόσωποι - εξωτερικοί συνεργάτες με εμπειρία στην προώθηση για το Νομό Μαγνησίας, από τη νέα Θεσσαλική Ηλεκτρονική Πύλη www.thessalikesprosfores.gr. Μισθός & ασφάλεια (ημιαπασχόλησης) + bonus. Πληροφορίες τηλ. 24320-78550, 6973059610, κ. Φίλιππας, ώρες 10.00-15.00. (288)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια.

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ τραπεζικά σε δημόσιους-δημοτικούς υπαλλήλους, σε συνταξιούχους Δημοσίου - ΙΚΑ, ανεξάρτητα από υπερδανεισμό. Διεκπεραίωση δυσμενών, ρύθμιση-πάγωμα καταγγελμένων δανείων, στεγαστικά δάνεια - μεταφορές με το χαμηλότερο επιτόκιο. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. κέντρο: 2310 554514, fax: 2310 554517, 6972 886998, web site: www.moneycashgram.gr. (441)

∞ª∂™∞ παίρνετε μετρητά μέσω πιστωτικών καρτών των τραπεζών Alpha-ETE-Eurobank-MarfinPostbank-Κύπρου-Αγροτική με ή χωρίς διαθέσιμο υπόλοιπο. Πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά, κος Λευτέρης 6988-073086. (915)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ Û 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Î·ıËÌÂÚÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÎÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ΔËÏ. 6988888850, 6988-888804. (478)

∑∏Δ∂πΔ∞π βοηθός οδοντιατρείου, απόφοιτος 2ετούς Σχολής Νοσηλευτικής. Παρακαλώ βιογραφικό σε Τ.Θ. 1873, Τ.Κ. 37300. (287)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (304) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (294)

Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 2421042905. (320)

¶·Ú·„˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ

∞ƒ∫∞¡∞ ∫˘Ú›· ƒ›Ó· Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔÈ, ·Ú·„˘¯ÔÏfiÁÔÈ-ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔ›, „˘¯ÔÂÚ¢ÓËÙ·› Ì ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ·, ÈÛ¯˘Ú‹ ‰È·›ÛıËÛË, ÂÓfiÚ·ÛË-‰ÈfiÚ·ÛË, ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜. °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi: 6989176612. (159)

∞ª∂™∞ διαθέσιμα μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες 1.000-100.000 ακόμα και με υπέρβαση ορίου. Επίσης δάνεια σε υπαλλήλους του δημοσίου, συνταξιούχους, στρατιωτικούς ανεξαρτήτως Τειρεσία. Δάνεια παντός τύπου με επιτόκιο όχι πάνω από 3,6%. Τηλ. 6978-414000, 6957-638377. (160)

¡Δ∂Δ∂∫Δπμ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Υ.Π. Αναγνωρισμένη Υπηρεσία Πληροφοριών, www.spyro.gr Υπηρεσίες: Έρευνας και επίλυσης προσωπικών υποθέσεων, Εποπτείας ανηλίκων και V.I.P. προσώπων, Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων, Συνδρομή δικαστικών ερευνών, Συμβουλευτικές παροχές, μελέτες ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Βόλος: 24210-27106 & 6974372702, Λάρισα: 2410-663111. (286)

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Σήμερα ΔÚ›ÙË 4/5/2010 θα γίνει διακοπή νερού στην μ’ μπ¶∂ από 09.00 έως 13.00 λόγω απαραίτητων εργασιών σε κεντρικό αγωγό της ύδρευσης. ∂∫ Δ∏™ ¢∂À∞ªμ


36

ΔƒπΔ∏ 4 ª∞´√À 2010

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του Θεοδώρου και της Αθανασίας, το γένος Πρασίνου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ του Ανδριανού και της Παναγιώτας, το γένος Μερδίτη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. --------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ του Παύλου και της Σπυριδίας, το γένος Μπαλτά, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Θέρμη Θεσσαλονίκης και η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΑΪΔΗ του Χρήστου και της Αικατερίνης, το γένος Πατσιαντά, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. --------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΡΗΓΑΣ ΤΡΑΤΡΑΣ του Ιωάννη και της Δημητρούλας, το γένος Τσιούτσια, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στις Μηλιές Μαγνησίας και η ΕΛΛΗ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ του Φωτίου και της Ανθής, το γένος Τσαγκαρού, που γεννήθηκε στην Ερμούπολη Κυκλάδων και κατοικεί στις Μηλιές Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στις Μηλιές Μαγνησίας. --------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ του Ευστρατίου και της Αναστασίας, το γένος Βερβέρα, που γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και κατοικεί στο Βόλο και η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΡΟΣΑΚΗ του Ευαγγέλου και της Μαρίας, το γένος Θώμου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. --------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗΣ του Δημητρίου και της Ζωής, το γένος Μάρρα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΡΜΠΑΔΕΛΟΥ του Νικολάου και της Μαρίας, το γένος Θεοδώρου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. --------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΔΗΣ του Άγγελου και της Νίκης, το γένος Κανέλλη, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και η ΕΛΕΝΗ ΛΥΤΡΑ του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, το γένος Κουτσογιάννη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να παντρευτούν στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας Μαγνησίας. --------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΗΣ του Παναγιώτη και της Γεωργίας, το γένος Μπούρα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Ριζόμυλο Δήμου Κάρλας και η ΙΩΑΝΝΑ ΡΙΖΟΥ του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, το γένος Χριστοδούλου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Ριζόμυλο Δήμου Κάρλας, πρόκειται να παντρευτούν στο Στεφανοβίκειο Δήμου Κάρλας.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Χρ. Παρναβέλα Τηλ.: 2421026271 - 39163 Fax: 2421039162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα των Μπατρά Γεωργίας και Τσιγγενοπούλου Περσεφόνης κατοίκων Αθηνών, εκδόθηκε η με αριθμ. 2003/55296/21-4-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 5.001,91 τ.μ. στη θέση “Μουρτίτσα” του Δημοτικού Διαμερίσματος Ξινόβρυσης του Δήμου Αργαλαστής, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παράγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αργαλαστής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Κουτσούκος Ιωάννης Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∑∞°√ƒ∞™

Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά Ταχ. Κώδικας: 37001 Τηλ.: 24263.50113 FAX: 24260-23128

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάθεση των εργασιών: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ” Η Δήμαρχος Ζαγοράς Ν. Μαγνησίας, διακηρύσσει ότι γίνεται Δημόσιος πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο συμμετέχων που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και άρα την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, το Π.Δ. 28/80, το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, την αρίθμ. 2/45564/0026/2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3548/2007, την περ. ιθ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 και την παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα καθώς και των ερμηνευτικών τους εγκυκλίων και αποφάσεων, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Καθαρισμός και συντήρηση αρδευτικών αυλάκων” , συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, σαράντα χιλιάδες ευρώ, (40.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά έσοδα ή επιχορήγηση. Λόγω της φύσης των εργασιών δεν απαιτείται σύνταξη μελέτης, σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 1 του Ν. 28/80. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων εξήντα ένα ευρώ και δεκαέξι λεπτά (661,16 ευρώ), θα πρέπει να έχει διάρκεια όχι μικρότερη των 90 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης και αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα απευθύνεται στο Δήμο Ζαγοράς και θα παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων” . Η δημοπρασία θα γίνει την 11η του μήνα Μαΐου, του έτους 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο δημοτικό κατάστημα Ζαγοράς, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις: α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν: στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικά καθώς και εγγεγραμμένους στα Νομαρχιακά Μητρώα για την αντίστοιχη κατηγορία έργων. β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της ΣΔΣ του ΠΟΕ, όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. γ) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της ΣΔΣ του ΠΟΕ, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και το τεύχος δημοπράτησης από τα γραφεία του Δήμου Ζαγοράς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την καταβολή 30 ευρώ. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Ζαγορά 3-5-2010 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΑΦΡ. ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΜΑΝΙΝΗ

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢∏ª√™π∂À™∏™ ¢π∫∞™Δπ∫∏™ ∞¶√º∞™∏™ Επί της με αριθμό 124/2010 αίτησης των: 1. Μαριάνθης χήρας Σπύρου Μακρίδη, το γένος Βαΐτση Μπακαλούδη, συνταξιούχου ΙΚΑ, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Μήνωος 41, 2. Ελευθερίας χήρας Παναγιώτη Πέπελη, το γένος Βαΐτση Μπακαλούδη, συνταξιούχου ΙΚΑ, κατοίκου Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Παπαδημητρίου 14, 3. Βαΐου Βακαλούδη του Κων/νου, ελεύθερου επαγγελματία, κατοίκου Αγίου Δημητρίου, Δήμου Μουρεσίυ Μαγνησίας, 4. Μαρίας Βακαλούδη του Κων/νου οικοκυράς, κατοίκου Αγίου Δημητρίου, Δήμου Μουρεσίου Μαγνησίας, 5. Ανδρομάχης Βακαλούδη του Κων/νου, οικοκυράς, κατοίκου Αγίου Δημητρίου, Δήμου Μουρεσίου Μαγνησίας, 6. Ιωάννη Χρυσοχού του Αντωνίου, αυτοκινητιστή, κατοίκου Μακρινίτσας Νομού Μαγνησίας και 7. Αντωνίας Χρυσοχού του Αντωνίου, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου Βόλου, οδός Αφροδίτης 52Γ- Αθήνας, εκδόθηκε η μη οριστική υπ’ αρίθμ. 202/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (εκουσία δικαιοδοσία), με την οποία καλείται ο Ευάγγελος Βακαλούδης του Βαΐτση και της Ανδρομάχης, κτηνοτρόφος, ο οποίος γεννήθηκε στις 07/09/1934 στον Κισσό του Δήμου Μουρεσίου του Νομού Μαγνησίας και είχε τελευταίο τόπο κατοικίας του πριν την εξαφάνισή του, τον Κισσό του Δήμου Μουρεσίου του Νομού Μαγνησίας, ή οποιοσδήποτε άλλος γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με τη ζωή ή το θάνατο αυτού, ο οποίος αγνοείται από τις 04/08/1989, να γνωστοποιήσει αυτές μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας στην κ. Γραμματέα του Πρωτοδικείου Βόλου. Βόλος 4/5/2010 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Ειρήνη Τζιώρα Γαλλίας 27 - Δον Δαλεζίου, Τ.Κ. 38221 Βόλος Τηλ.& Φαξ: 24210-57644

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡. πø¡π∞™ ¢/¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες γραπτές προσφορές, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδες εργασιών και έλεγχο ομαλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 “Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” του Π.Δ. 609/85 “Κατασκευή Δημοσίων έργων” και των Π.Δ. 171/87 και 410/95 και των νόμων 2052/92. 2229/94, 2338/95, 2372/96, 2940/01, 3212/03, 3263/04, 3316/2055 και 3481/2006 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ” προϋπολογισμού 40.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25/05/2010 ημέρα ΤΡΙΤΗ στο Δημαρχείο Ν. Ιωνίας (Λ. Ειρήνης 131) από την επιτροπή Διαγωνισμού με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών την 10.00 π.μ. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 έως και την 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την (Α1) του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. γ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 657,00 ΕΥΡΩ πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Ν. Ιωνίας Μαγνησίας και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΔΗΜΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΣΑΤΑ). Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραλάβουν μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες (20/05/2010) πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη και τα τεύχη της δημοπρασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας (τηλ.: 24213-53126). Ν. ΙΩΝΙΑ 29/04/2010 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Π. Πινακάς Τηλ.: 2421026271 - 39163 Fax: 2421039162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Βασίλειου Καβούρα, κατοίκου Ν. Ιωνίας Βόλου, εκδόθηκε η με αριθμ. 2269/63239/29-4-10 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 4.032,74 τ.μ. και 175,64 τ.μ. στη θέση “Λομβάρδα” Δημοτικού Διαμερίσματος της Κοινότητας Μακρινίτσας, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παράγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως αυτός ισχύει. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Μακρινίτσας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Κουτσούκος Ιωάννης Δασολόγος


37

ΔƒπΔ∏ 4 ª∞´√À 2010

¢ÈÂÎfiË ‚È·›ˆ˜ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ¡∂Δ

∂ÂÈÛfi‰È· ÛÙËÓ ∂ƒΔ ÌÂٷ͇ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∞£∏¡∞, 3.

¢ÈÂÎfiË ‚È·›ˆ˜ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ¡∂Δ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·fi ·‰ÈfiÚÈÛÙÔ˘˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ °È¿ÓÓË ¶ÔÏ›ÙË Ì ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¢ÈÌÔÈÚ›· Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ª¤ÙÚˆÓ Δ¿Í˘ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È Ì‹Î ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·ÒıËÛ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÂÈ Û˘ÌÏÔ΋ ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÂÓÒ ÂÚ›Ô˘ 10 ¿ÙÔÌ· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·Ùfi Î·È Ó· ‰È·Îfi-

„Ô˘Ó ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÂͤÏÈÍË. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°π∞™ ∂πƒ∏¡∏™ ∞¡∞∫∞™π∞™ £ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫∏ ¶∞¡∏°Àƒπ™ Αύριον Τετάρτην, εορτή της Αγίας Ειρήνης, εορτάζει και πανηγυρίζει ο εις τον πευκόφυτον λόφον Ανακασιάς ομώνυμος Ιερός Ναός. Σήμερα Τρίτη και ώρα 7 μ.μ. θα ψαλεί Μέγας Κατανυκτικός Εσπερινός με Αρτοκλασία και Θείου Κηρύγματος. Αύριον Τετάρτη θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα 6.30 θα τελεσθεί Ιερά Παράκλησις προς τιμήν της Αγίας Ειρήνης. Προσκαλούνται οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι πιστοί όπως τιμήσουν με την παρουσίαν των την πανήγυριν. Συγκοινωνία διά των αστικών λεωφορείων Νο 4 Ανακασιά. ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°. ∂πƒ∏¡∏™ ∞§À∫ø¡

·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘˜. “ΔÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ·‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi Ì›· Û‡ÓÙÔÌË ·Ú¤Ì‚·ÛË Û ÂÎÔÌ‹ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÛˆÛÙfi” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. “∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·ÌÂ, ›¯Â ηْ ·Ú¯‹Ó Û˘ÌʈÓËı› Î·È Ì ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂ƒΔ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ë ·ÚÔ˘Û›· Î·È ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È Î·Ù·‰ÈηÛÙ¤·” Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È.

KH¢EI∞ Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

ª∞ƒπ∞ °∂øƒ°√À§∞ Ετών 71 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 4 Μαΐου και ώρα 5.00 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Εγγλεζονησίου 14 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Νέα Ιωνία 4 Μαΐου 2010 Ο σύζυγος: Θεοφάνης Τα παιδιά: Δημήτριος - Βάγια Γεωργούλα, Χρήστος - Νικολέτα Γεωργούλα Τα αδέλφια: Τριαντάφυλλος - Δέσποινα Γεωργαλά, Ευάγγελος - Χριστίνα Γεωργαλά, Ιωάννης Γεωργαλάς, Δημήτριος - Αρετή Μανιώτη, Ευάγγελος - Βασιλική Φώτου Τα εγγόνια: Θεοφάνης, Μαρία - Ελένη, Στεφανία-Χριστίνα, Θεοφάνης-Αλέξανδρος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου Κοιμητηρίου.

£ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫∏ ¶∞¡∏°Àƒπ™ Την Τετάρτη 5 Μαΐου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγ. Ειρήνης στις Αλυκές. Σήμερα Τρίτη και ώρα 7 μ.μ. θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα. Αύριο Τετάρτη θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στις 7 μ.μ. Ιερά Παράκλησις προς τιμήν της Αγ. Ειρήνης. Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής π. Χαράλαμπος Φεργαδάκης

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ™À§§√°π∫ø¡ √ƒ°∞¡ø¡ Δª∏ª∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ™Àªμ√À§π√À

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ευχαριστούμε τους συγγενείς και φίλους που συμπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος μας για το χαμό του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Ã∏™Δ√À °. ∂À∞°°∂§√¶√À§√À Η σύζυγος: Σοφία Ευαγγελοπούλου Τα παιδιά: Γεώργιος και Ελένη Ευαγγελοπούλου, Ελευθέριος Ευαγγελόπουλος Τα αδέλφια: Βασιλική Π. Ταμπάκη, Δημήτριος και Αικατερίνη Πλατάνα, Απόστολος και Ελένη Ευαγγελοπούλου, Ζωή και Δημήτριος Σπανός, Αικατερίνη και Κλεομένης Λυχρίδας Τα εγγόνια: Ηλιάνα και Χρήστος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

www.magnesia.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αρ. 430/12029/16-4-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «140 6265 - ΣΚΙΑΘΟΣ/Χ’’» της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., που βρίσκεται στη θέση “Πλαγιά” του Δήμου Σκιάθου. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας (Λαρίσης 215, 38334 ΒΟΛΟΣ, Τηλ.: 24210-92629 και fax 24210-92625). Η Γενική Γραμματέας Γεωργία Βαλατσού

MA´√™

4

¶ÂÏ·Á›·˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜, πÏ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÔÛ›Ô˘ “Δ· ¿Óˆ ˙ËÙ›ÙÂ, Ô˘ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ¤ÛÙÈÓ ÂÓ ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ηı‹ÌÂÓÔ˜, Ù· ¿Óˆ ÊÚÔÓ›ÙÂ, ÌË Ù· Â› Ù˘ Á˘” (∫ÔÏ·Û. Á’ 1, 2). Μόνος ο άνθρωπος, από όλα τα επίγεια δημιουργήματα, είναι εις θέσιν να σκέπτεται και να εννοή τα ανώτερα, τα πνευματικά, τα ουράνια. Αυτό μαρτυρεί ότι δεν επλάσθη διά την ύλην, διά την γην και τα γήϊνα, διά τα φθαρτά και τα πρόσκαιρα της ζωής αυτής. Προορισμός του ανθρώπου είναι να γίνη πολίτης του ουρανού ευτυχισμένος και ένδοξος, να υψωθή δηλαδή και να φθάση εκεί, όπου ευρίσκεται μετά την ανάστασίν του ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δι’ αυτό ο απόστολος Παύλος ζητεί ν’ αποσπάση την προσοχήν μας και την καρδίαν μας από τα φθαρτά και επίγεια αγαθά, εις τα οποία δουλεύουν οι πολλοί. Μας συμβουλεύει να επιδιώκωμεν τα άνω, τα υψηλά, τα ουράνια, τα αιώνια. Μας προτρέπει να έχωμεν φρονήματα όχι γήινα και ευτελή και σαρκικά και μάταια, αλλά φρονήματα σύμφωνα με την αλήθειν του Χριστού, σύμφωνα με τον μεγάλον προορισμόν που μας έχει τάξει, ανάλογα με το μέλλον το αιώνιον που έχει ετοιμάσει εις ημάς ο Θεός.

KH¢EIE™ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, γιο, ξάδερφο και θείο

°∂øƒ°π√ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ Ετών 45 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 4 Μαΐου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ Γ3 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 4 Μαΐου 2010 Η σύζυγος: Γλυκερία Η κόρη: Αθηνά Ο πατέρας: Αντώνης Οι θείοι Οι εξάδελφοι Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Κοιμητήριο

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

¶∂ƒ™∂º√¡∏ §∞∫. Δƒ∞¡Δ√À Ετών 69 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 4 Μαΐου και ώρα 4.30 μ.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 3.30 Μ.Μ. Αγριά 4 Μαΐου 2010 Τα παιδιά: Δημήτριος - Αικατερίνη Τράντου Τα αδέλφια: Γεώργιος - Φωτεινή Μακρή, Ιωάννης - Μαρία Τράντου Η εγγονή: Περσεφόνη - Μαρία Τράντου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα - ουζερί “Το τσαρδάκι του Τζίμη” .

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

∂À™Δ∞£π√ °π∞¡¡√ÀΔ™√ κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 4 Μαΐου και ώρα 11.00 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Αργαλαστής 12, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Ελένη, Ευάγγελος Τα αδέλφια: Γεωργία - Νικόλαος Ντούσης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά και θεία

∂§∂¡∏ ¶ƒ∞™™∞

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË

Ετών 84 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 4 Μαΐου και ώρα 11.30 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Κρήνης 10 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Νέα Ιωνία 4 Μαΐου 2010 Τα παιδιά: Μαρία Πρασσά, Κωνσταντίνος Πρασσάς, Βασιλική - Παναγιώτης Πλατανιώτης Τα εγγόνια: Ελένη, Νικόλαος, Χρήστος, Εμμανουήλ, Ηρώ-Ειρήνη Το δισέγγονο Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Μάκη έναντι παλαιού Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ· TƒπΔ∏ 4 MA´√À 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 4 ª·˝Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¡·Û›Î· - ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∞Óı. °·˙‹, ÙËÏ.: 24210-34333, ∫ÂÛÌÂÙ˙‹ ºˆÙÂÈÓ‹˜, ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 147 μ (οو ·fi °. ¢‹ÌÔ˘), ÙËÏ.: 24210-46866, ∫ÔÓÙÈÓÔ‡ - μÔÏÈÒÙË ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜, ∂ÚÌÔ‡ 172 (Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘), ÙËÏ.: 24210-36297. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ªÂÊÛÔ‡Ù ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 56, ÙËÏ.: 24210-34304. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 30, ÙËÏ.: 24210-60038. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë Î·È ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ˘ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™‡„·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 191, ∫fi·ÓÔ˜ ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª¿Ú·˜ ∞ıËÓÒÓ 2, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0000.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ Ã. ∞ÎÙ‹ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔÌ ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): §·Ôο·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.

∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. Afi BO§O ÁÈ· £E™™A§ONIKH (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 07.15, 10.15, 14.00, 17.30. Afi £E™™A§ONIKH ÁÈ· BfiÏÔ (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 08.00, 11.15, 14.15, 18.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ¢POMO§O°IA E•¶PE™ EYBOIA ∞¶√ μ√§√ °π∞ Δƒπ∫∂ƒπ-¶∂À∫π ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 7/4 ¤ˆ˜ 22/5: Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ¢ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..........2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .........................2421070931 - 2421071022 ...............................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...............2421070931 - 2421075319 ..............................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ..............2421070950 - 2421075318 .....................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ...2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì.................... 2421070976 - 2421075528 ....................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ........................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .....................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ....2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .........2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..............2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..........2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ .............................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. . . . . . . . . . . . . . . . .24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . .24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. . . . . . . .24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ . . . . . . . . . . . . .24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ. . . . . . . . . 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” . . . . . . . . . . . . 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. . . . . . . . 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. . . . . 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ . . . . . . . . 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ . . . . . . . . . . . .24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . .24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ . . . . . . . . . . . . . . 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. . . 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ . . . . . 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ . . . . . . . . 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. . . . . . . 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. . . . . .24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ . . . . . . . . . .24210 31463 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H............................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™.......................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY............................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY...........................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ..................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ..........................................................199 EKAB:...........................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY.......................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ .........................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜..........................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ................................................................ 121

¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜.............................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô...................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ............................................10400 EXPRESS SERVICE....................................................1154 HELLAS SERVICE .....................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜............................................................6944121288 X¿ÓÈ·..............................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·..................................................6948475814 MËϛ˜...........................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ....................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ ............... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO .......2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..........................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ...................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.....................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ..............................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ..................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). .............2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™..................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™.......................................................2410 237811 ¶I§OTO™ ......................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ....24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™............................ 24210 61000 A°PIA™.........................................................24280 92502 BE§E™TINOY................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN...........................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 2421024070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 2426023255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∏Á¤Ù˘ ÔÏÏÒÓ. 2. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ - ∏ °·ÏÏ›‰· ÔÈ‹ÙÚÈ· Ù˘ “∞̤ÙÚËÙ˘ ∫·Ú‰È¿˜” . 3. ◊Úˆ·˜ Û·ÈÍËÚÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ (·ÈÙ.) - √ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë - ∫·È ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ. 4. ¢ÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ... ÍÂÔ‡ÏËÌ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.) °ÓˆÛÙfi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙÔ˘. 5. ¶·ÏÈfi˜ Ù‡Ô˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù˘ ºÔÚÓÙ. 6. ∞˘Ùfi˜ Î·È Ù’ ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù›ÙÏÔ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ μÈÛÎfiÓÙÈ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ¶ÂÚ›ÊËÌË ·ÏÈ¿ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Ô “§¤ÓÈ Ô ‚ÚÔÌfiÛÙÔÌÔ˜” - ∫¿ÙÈ ¯ˆÚ›˜... οÙÈ. 7. ∂ÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· (‰ËÌ.) - ŒÚ¯ÂÙ·È... Í·ÊÓÈο. 8. ™È‰ÂÚ¤ÓÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô - μÔ˘Ófi Ù˘ ™·ÌÔıÚ¿Î˘ (Ì ¿ÚıÚÔ). 9. ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi - ª˘ıÈÎfi˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÏÔ· (·ÈÙ.). 10. ¶Ó¢ÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ - ∂›‰Ô˜ ¯ÔÚÙ·ÚÈÎÔ‡. 11. ª˘ıÈΤ˜ Ó‡Ìʘ. 12. ÕÛÔ˜ ÛÙȘ... ·Ó·ÚÚȯ‹ÛÂȘ - ¶ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. £Â·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË æ·ı¿ (¯ˆÚ›˜ ¿ÚıÚÔ). 2. ∂ÓÙ˘ˆÛȷο Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ (ηı.) - ∂›Ó·È Î·È ÔÈ ‡Ú·˘ÏÔÈ. 3. Δ¤ÙÔÈ· Û¯¤‰È· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜. 4. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ - ¶·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ Ì ¤Ó· ÙfiÍÔ (ηı.). 5. ¢È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ̤ÛÔ (·ÈÙ.) - ΔÔ Ï˘ÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. 6. ΔÔ ıËÏ˘Îfi ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ „˘¯È΋ ‰È¿ıÂÛË §›ÌÓË Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜. 7. ∞ÓÒÌ·ÏË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË - ŸÌÔÈ·... ÔÈÔÙÈο. 8. ∞ÁÒÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ - ∫ÔÈÓ¿ ϤÁÂÙ·È ÛÔ˘Ú‚È¿ - °ÂÈÙÔÓÈο ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ. 9. ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ÁÏÒÛÛ· ÌÂÙ¤‚·ÏÏ ÙÔÓ ‹¯Ô (ÁÂÓ.) - ÃÂÚÛfiÓËÛÔ˜ Ù˘ ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋˜. 10. ºˆÓ‹ÂÓÙ· ·fi Ù· ... ʈӋÂÓÙ· - ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ê˘ÏÏÒÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÚÈ-

∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ 14.00. ΔƒπΔ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

¯ÒÌ·ÙÔ˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ŸÙ·Ó ʇÁÂÈ... Á˘Ú›˙ÂÈ. 11. ΔÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰Ô¯Â›ˆÓ. 12. ΔˆÓ ˘ÁÌ¿¯ˆÓ Â›Ó·È ÔÁÎÒ‰Ë - ºÏ·Ì·Ó‰fi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫∞ƒ¶√™-μ∂ƒ∞™ 2. À¶∞πΔπ√π-∂§∏ 3. ¶π™™∞-ƒ∞¡Δ∞ƒ 4. ƒ∞-∫∞¡Δ-Δ√ 5. ªπ-¡√ª∞ƒÃ∏ 6. ∞¡√™π√π-§πƒ∞ 7. ∫∞¡-√™-π∞∫øμ 8. √À∞§§π∞™∞ª∞ 9. ∞Ã-∞∞ƒø¡-∞¡ 10. ∞°√¡√-π√ 11. ª√¡∞™Δ∏ƒ∞∫π 12. ∞π-Δ™∞¡∞∫π ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫À¶ƒπ∞∫√-∞ª∞ 2. ∞¶π∞-¡∞À∞°√π 3. ƒ∞™-ª√¡∞Ã√¡ 4. ¶π™Δπ™¡∞π 5. √Δ∞¡-π√§∞√™ 6. ™π-∞¡√™π∞-ΔΔ 7. √ƒ∫√π-∞ƒÃ∏™ 8. μπ∞-π™ø-ƒ∞ 9. ¡Δ∞§∞-¡∞π¡ 10. ƒ∏Δ√ƒπ∫∞-√∫∞ 11. ∞§∞-Ãøª∞-π∫ 12. ™∂ƒ-∏ ∞μ∞¡∞

∫ƒπ√™ ∏ Ù˘ÈÎfiÙËÙ· ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‰ڷȈı›Ù ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-2910-33-25-9. Δ∞Àƒ√™ ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Ó· ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È, ÂȉÈο ÛÙ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-1427-31-4-38. ¢π¢Àª√π ∂Ê·ÚÌfiÛÙ ÙȘ ȉ¤Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-22-12-3-9. ∫∞ƒ∫π¡√™ ΔËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì fi,ÙÈ ·Á·¿Ù Ú·ÁÌ·ÙÈο ı· ¤¯ÂÙ ۋÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4834-29-38-2-4. §∂ø¡ ∂›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÙËÓ ËÚÂÌ›· Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-10-33-24-3-9. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªÈ· Ôχ ηϋ ̤ڷ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈ· ÂÛ¿˜, ıÂÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ¤¯ÂÙ ·fi„Â. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-20-11-23-49-2.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∞ÔʇÁÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û‹ÌÂÚ·, ÂȉÈο Ì ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-23-4-8. ™∫√ƒ¶π√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ‚Ú›Ù χÛÂȘ Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-3022-12-3-9. Δ√•√Δ∏™ ™‹ÌÂÚ· ηÏ›ÛÙ ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰È·ÊÔÚ¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-3-210-33-24. ∞π°√∫∂ƒø™ ÕÛ¯ËÌ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ηıÒ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ›ÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-1123-4-8. À¢ƒ√Ã√√™ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi οÔÈ· Û¯fiÏÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-30-33-12-3-4. πãÀ∂™ ™‹ÌÂÚ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο Û·˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-22-12-3-7.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

TƒπΔ∏ 4 MA´√À 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∞˘Ùfi ÙÔ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.15 08.45 09.15 09.45 10.00 11.30 12.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.45

ÿÓÙÈ ª¿ÓÈ: √ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ ∏ ∫Ô˘ÓÂÏÔ‡ÔÏË ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ √‰fi˜ ÊÙÂÚÒÓ “∂Ù·ÈÚ›· ı·˘Ì¿ÙˆÓ” ™Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙˆÓ ıÂÒÓ Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ ∞›ı·ÓË ∫ÈÌ Ã¿Ó· ªÔÓÙ¿Ó· Δ˙fiÓ·˜ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ΔÔ ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜ ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ¶·Ú¿‚·ÛË ªÂÏ›ÛÂ∫fiÛÙ· ƒ›Î· μ’ Ì¤ÚÔ˜. Δ· ˙Ò· ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›·: ΔÔ ÎÔ˘Ó¤ÏÈ ŸÙ·Ó ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ Û¿Ï·Ú·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿ £¿Ï·ÛÛ· ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ʇϷη” ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 19.00 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

06.00 10.30 12.00 15.30 15.45

18.30 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45

02.00 02.15 05.00

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹. ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË º·›Ë ™ÎÔÚ‰¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË μ¿ÛÈ· §fiË. ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto Alter Heroes ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔÓ ∫. ÷ډ·‚¤ÏÏ·. Auto Alter “∞fiÏÏÔ 13” À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 18.45 19.15 19.45 21.00 21.25 23.00 23.50 01.20 02.50

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞˘Ùfi ÙÔ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ Press ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÂÓÙÈ: 24 ÒÚ˜ ÌÂÙ¿

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (∫·ÂÙ¿Ó ºÏ·Ì›ÓÁÎÔ, ¶fiÎÂÌÔÓ) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∂ÏÂÔÓÒÚ· ªÂϤÙË. ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∂ÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜. ª·Ú›Ó· ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· §·Ì›ÚË. ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ŸÚÎÔ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘” “ª¿ÙÈ· ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈÛÙ¿” Supernatural Invasion “¶·È¯Ó›‰È ·Ú·ÈÛı‹ÛˆӔ

07.45 10.15 11.15

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

12.30 13.30 16.30 16.45 18.45 19.45 21.00 22.45 02.00 03.00 04.00

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.10 17.20 18.10 19.00 20.00 21.00 22.30 23.30 00.50 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ú·‚¿ÙÔ˘. ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ ™›ÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (∂)

16.00 17.00 17.15 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.15 03.15 04.15 05.15 05.30

07.00 10.00 12.50 13.00 13.25 14.15 15.15 16.15 17.40 17.50 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ (∂) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (E) ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Love bites ∫¿ÚÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· π·ÙÚÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï· Criminal minds ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· Δ˘ ·Á¿˘ Ì·¯·ÈÚÈ¿ ŒÚˆÙ·˜ ÎϤÊÙ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ™’ ·Á·Ò ÁÈ· ¿ÓÙ·

111111111111111111111111111 ¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.00 09.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.20 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 17.55 18.05 18.15 18.30 19.30 20.00 21.00 21.40 22.00 23.00 23.30

¶H§IO 48 UHF

07.30 10.00 13.00 13.15

∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ (∂) ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ™’ ·Á·Ò Ì’ ·Á·¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ LAPD ŒÚ¢ӷ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™ÎÔÚÈfi˜ ŒÓ·˜ ¤ÚˆÙ·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂Ù¿ ηο Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÌÔ˘

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

01.30 02.30 04.30 05.00 05.10

√ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ (E) ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ∞Ú·ÎÙÈο ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· ¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË Shamwari: ªÈ· ¿ÁÚÈ· ˙ˆ‹ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· (∂) “¢‡Ô Á˘Ó·›Î˜, ÙÚÂȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÎÈ ÂÁÒ” Cinemania (∂) ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ 4Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔËÏÂfiÚ·Û˘

09.00 16.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.10 00.30

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªÈÎÚÔ·̷ٷ” ºÔÚÓÙ ΔÚ¿Ó˙ÈÙ ∂ȉ‹ÛÂȘ

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.00 16.50 17.00 18.00 18.35 19.45 20.45 21.00 22.00 24.00 01.00 02.00 03.00 03.30 04.00 05.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ΔÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ◊ ÂÁÒ ‹ Ô Û·ÏÔ˜ The “F” word American’s next top model BBC live-¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ À·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ƒÂÍ Doc it! EÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ΔÂÓÂÚ›ÊË Dexter Most shoking Life on Mars ¡μ∞ Action The snake Buster •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ ª¤Û· ÛÙÔ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 22.00 23.00 23.45 01.30 02.00 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Fashion show ªÂ ·Ú¤· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSTESS (∂) ¶ÂÚÈ...fiÏ˘ (∂) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

ªÔ˘ÛÈ΋ Έ̈‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1963, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÚËÁfiÚË °ÚËÁÔÚ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÓÓ· ºfiÓÛÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶¿ÓÙ˙·˜, §¿ÌÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜.

ŒÓ·˜ ·ÓÔÚÁ¿ÓˆÙÔ˜ Î·È Î·ÎÔÌ·ıË̤ÓÔ˜ Ù‡Ô˜, Ô Δ¤Ï˘ ™·ÚÙ¿Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎfiÙÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛΤ‰·Û‹ ÙÔ˘, ηٷÛ·Ù·Ï¿ fiÏË ÙËÓ ·ÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· Û ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯·ÚÙÔ·È͛˜. ∏ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘, Ë ŒÏÏË, ÌÈ· ÓfiÛÙÈÌË ÎÔ¤Ï· Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÏÔ‡ÛÈ· ı›· ÙÔ˘ Δ˙Ô‡ÏÈ, οÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Ô Δ¤Ï˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈfiÏÔ˘ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ηٿÓÙÈ·˜ ÙÔ˘. ∏ ı›· ÙÔ˘ ÙÔÓ Ȥ˙ÂÈ Ó· ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙ› ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ¡·Ó¿, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Â›Ó·È Ê·Ó·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÍÂÊ·ÓÙÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔÓ ÍÂÏ·ÛÒÛÂÈ ·fi Ù· ¯Ú¤Ë.

¡∂Δ 19.00

ŸÚÎÔ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÈÎÏ ŸÌÏÔ‚ÈÙ˙. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù›‚ÂÓ ™ÈÁοÏ, ∫¿Ù· ¡ÙfiÌÔ, ¡Ù¤È‚ °Ô˘fiÓÁÎ.

Δ· ÌÏÂ̷͛ٷ ÌfiÏȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ƒfiÌÂÚÙ ªÂÚÓ˜. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÌÈ·˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ûηʋ˜ ÛÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ∫›Ó·, Ô ªÂÚÓ˜ ‰ÂÓ ·ÚÁ› Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ˆ˜ ÔÈ ΔÔÓÁÎ, “ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” Ù˘ ÎÈÓÂ˙È΋˜ ª·Ê›·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ó·ÚΈÙÈο ¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ·. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ ¤¯ÂÈ ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ: Ô ªÂÚÓ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˘˜, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ηٷϋÁÂÈ Ó· Û˘ÏÏËÊı› ·fi ÙȘ ÎÈÓÂ˙ÈΤ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ.

STAR 21.00

¢˘Ô Á˘Ó·›Î˜, ÙÚÂȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÎÈ ÂÁÒ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Έ̈‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1991, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ §¿ÓÙȘ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÈÏ‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÓÂ, √ÚӤϷ ªÔ‡ÙÈ, ∫ÂÚÎ ¡Ù¿ÁÎÏ·˜.

√ ˘’ ·ÚÈıÌfi˜ 1 ÁοÓÁÎÛÙÂÚ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ˘ ÕÓÙ˙ÂÏÔ “™Ó·˜” ¶ÚÔ‚ÔÏfiÓ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·˘Ùfi˜ Âı·›ÓÂÈ, fiÙÈ ı· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÛÎÏËÚ¿ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÓÙÈÌÔ˜ ÔÏ›Ù˘. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·, fï˜, ı· ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Î·ÎÒ˜ ¤‰ˆÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË, ηıÒ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ›ÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Â›Ó·È ÛÙڈ̤ÓË ·fi ·ÓÙÔ‡ Ì ÂÌfi‰È·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ÏÂÊÙ¿ Ì ÓfiÌÈÌÔ ÙÚfiÔ, ÔÈ ¿ÓÙ˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘ - Ê›ÏÔÈ, Ë Ì·Ê›·, ·ÎfiÌ· Î·È Ë ›‰È· Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· - ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·...

∂Δ3 23.30

√ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ʇϷη ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÙÛÈÌ·Û¿ÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡ÈÎfiÏ·˜ ∞ÁÁÂÏ‹˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔfiÙÛÈη˜, ∂ϤÓË μÂÚÁ¤ÙË.

√ ª¿ÚÎÔ˜, ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Ó·Úfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÂÓfi˜ ηӷÏÈÔ‡ Ù˘ Â·Ú¯›·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Á˘Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ candid camera ÓÙ¤ÌÔ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ıËÓ·˚Îfi ηӿÏÈ, ¤Ó· ·fi Ù· ·Ó˘Ô„›·ÛÙ· “ı‡Ì·Ù·” ÙÔ˘ Á˘Ú›ÛÌ·ÙÔ˜, ¤Ó·˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ˜ Ó·Úfi˜, Ô ∏Ï›·˜, ·›ÚÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔ “‰fiψ̷” , ¤Ó· ÈÛÙfiÏÈ, Î·È ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È. ∏ ·ÂÁÓˆṲ̂ÓË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ∏Ï›· Ô‰ËÁ› ÙÔ ª¿ÚÎÔ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘, ¤Ó· ·fi Ù· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. √ ∏Ï›·˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ Ì ¤Ó·Ó fiÚÔ: ¡· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ΢ÓËÁÒÓ “¯·Ì¤ÓˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ” Ó· ·Ó·ÙÈÓ¿ÍÂÈ ¤Ó· ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ Û›ÙÈ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ¤Ó· ıÚ‡ÏÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∂ÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô ª¿ÚÎÔ˜, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘.

∂Δ1 24.00

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 29/4-5/5/10 ∞π£√À™∞ 1 πƒ√¡ ª∞¡ 2 : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, 20.30, 23.15, ∫˘Úȷ΋: 12.30, 15.00, 17.45, 20.30, 23.15. ∞π£√À™∞ 2 πƒ√¡ ª∞¡ 2 (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.45, 00.30. ∞π£√À™∞ 3 ¶ø™ ¡∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∂Δ∂ Δ√ ¢ƒ∞∫√ ™∞™ (¶∞π¢π∫√ ª∂Δ/¡√): 18.00, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. ∞√ƒ∞Δ√™ ™À°°ƒ∞º∂∞™ (ªÀ™Δ∏ƒπ√À): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.30. ∞π£√À™∞ 4 KICK-ASS (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.45. Δ√ §√À§√À¢π Δ∏™ ∂ƒ∏ª√À (¢ƒ∞ª∞Δπ∫√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, 20.15, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 14.45, 17.30, 20.15.

∞fiÏÏÔ 13 ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1995, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒÔÓ Ã¿Ô˘·ÚÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ΔÔÌ Ã·ÓΘ, ∫¤‚ÈÓ ª¤ÈÎÔÓ, ªÈÏ ¶¿ÍÙÔÓ.

∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔ 1970 Î·È Ë ∞ÌÂÚÈ΋ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ™ÂÏ‹ÓË. ŒÙÛÈ, Â›Ó·È ϤÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. √È ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˜ §fi‚ÂÏ, äÈ˙ Î·È ™Ô˘›ÁÎÂÚÙ, Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ 14, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Â·Ó‰ÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ 13, ÏfiÁˆ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¡∞™∞. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ‰Â Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È fiÙÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ Ù·ÈÓ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·.

ALTER 02.15


40/

TƒπΔ∏ 4 M∞´√À 2010

&¤ÓıÂÓ

¤ÓıÂÓ

È· fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ ÌÂٷ͇ 19501985”, ‹Ù·Ó Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Ô˘ ‚ڋη ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÌÔ˘, ÛÙ·Ï̤ÓÔ ·fi ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÔÛÙÔÏ›˜. ∞ÏÈÂ˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ¯ˆÚ›˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹, ·ÏÏ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ΔÔ ·ÓÙÈÁڿʈ, ÌÈ· ̤ڷ Û·Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ô˘ ÌfiÓÔ T˘ ∂§∂¡∏™ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿™Δ∞ª√À§∏ ÌÂ: “H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ ηٷʤڷÌ ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘ÌÂ. ◊Ì·ÛÙ ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ Û ·Ó·ÌÔÓ‹: ÂÚ¿Û·Ì ÙËÓ ·È‰È΋ Ì·˜ ËÏÈΛ· ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜. ŒÚÂ ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÚÈÓ ÎÔÏ˘Ì‹ÛÔ˘ÌÂ, ‰‡Ô ÒÚ˜ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ‡ÓÔ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ¤ÚÂ ӷ Ì›ÓÔ˘Ì ÓËÛÙÈÎÔ› fiÏÔ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Ó· ÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ fiÓÔÈ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹. ∫ÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ›Ûˆ, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌ· ˙ˆÓÙ·ÓÔ›... ∂Ì›˜ Ù·Íȉ‡·Ì Û ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¯ˆÚ›˜ ˙ÒÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ·ÂÚfiÛ·ÎÔ˘˜. ∫¿Ó·Ì ٷ͛‰È· 10 Î·È 12 ˆÚÒÓ, ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· Û ¤Ó· ºÈ·Ù¿ÎÈ Î·È ‰ÂÓ ˘ÔʤڷÌ ·fi ÙÔ “Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ı¤Û˘”. ¢ÂÓ Â›¯·Ì fiÚÙ˜, ·Ú¿ı˘Ú·, ÓÙÔ˘Ï¿È· Î·È ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿... ∞Ó‚·›Ó·Ì ÛÙ· Ô‰‹Ï·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÎÚ¿ÓË Î·È ÚÔÛٷ٢ÙÈο, οӷÌ ˆÙÔ-ÛÙÔ, η‚·Ï¿Á·Ì ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ¯ˆÚ›˜ ‰›ψ̷. √È ÎÔ‡ÓȘ ‹Ù·Ó ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ̤ٷÏÏÔ Î·È Â›¯·Ó ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜. ∞ÎfiÌ· Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì·˜ ‹Ù·Ó ‚›·È·. ¶ÂÚÓ¿Á·Ì ÒÚ˜ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÎfiÓÙÚ˜ ηÙڷ΢ÏÒÓÙ·˜ Û οÔÈ· ηÙËÊfiÚ· Î·È ÌfiÓÔ ÙfiÙ ·Ó·Î·Ï‡Ù·Ì fiÙÈ Â›¯·Ì Í¯¿ÛÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÊÚ¤Ó·. ¶·›˙·Ì “Ì·ÎÚÈ¿ Á·˚‰Ô‡Ú·” Î·È Î·Ó›˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤·ı ΋ÏË ‹ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË... μÁ·›Ó·Ì ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ Úˆ›, ·›˙·Ì fiÏË ÙË Ì¤Ú· Î·È ‰ÂÓ Á˘ÚÓÔ‡Û·Ì ÛÙÔ Û›ÙÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ·Ó¿„ÂÈ Ù· ÊÒÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì·˜ ‚ÚÂÈ. ΔfiÙ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÎÈÓËÙ¿. ™¿Á·Ì ٷ ÎfiηϷ Î·È Ù· ‰fiÓÙÈ· Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηӤӷ˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙÔ˘˜ “˘‡ı˘ÓÔ˘˜”. ∞ÓÔ›Á·Ó ÎÂÊ¿ÏÈ· fiÙ·Ó ·›˙·Ì fiÏÂÌÔ Ì ¤ÙÚ˜ Î·È Í‡Ï· Î·È ‰ÂÓ ¤ÙÚ¯ ٛÔÙ·. ◊Ù·Ó Î¿ÙÈ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È fiÏ· ıÂÚ·‡ÔÓÙ·Ó Ì ϛÁÔ ÈÒ‰ÈÔ ‹ ÌÂÚÈο Ú¿ÌÌ·Ù·... ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â οÔÈÔ˜ Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂȘ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ô Â·˘Ùfi˜ ÛÔ˘. ∂›¯·Ì η˘Á¿‰Â˜ Î·È Î¿Ó·Ì η˙Ô‡Ú· Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ˜ Î·È Ì¿ı·Ì ӷ ÙÔ ÍÂÂÚÓ¿ÌÂ. ΔÚÒÁ·Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ›Ó·Ì ·Ó·„˘ÎÙÈο, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·¯‡Û·ÚÎÔÈ. ÿÛˆ˜ οÔÈÔ˜ ·fi ÂÌ¿˜ Ó· ‹Ù·Ó ¯ÔÓÙÚfi˜ Î·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó fiÏÔ. ªÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÓÂÚfi ‹ ·Ó·„˘ÎÙÈο ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÔÙfi Î·È Î·Ó¤Ó·˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤·ı ٛÔÙ·. ∫·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÔÏÏ¿Á·Ì „›Ú˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÔÈ ÌËÙ¤Ú˜ Ì·˜ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ϤÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì ˙ÂÛÙfi ͇‰È... ¢ÂÓ Â›¯·Ì Playstations, Nintendo 64, 99 ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·, ‚ÈÓÙÂÔÙ·Èӛ˜ Ì ‹¯Ô surround, ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‹ πnternet. ∂Ì›˜ ›¯·Ì ʛÏÔ˘˜.. ∫·ÓÔÓ›˙·Ì ӷ ‚Áԇ̷̠˙› ÙÔ˘˜ Î·È ‚Á·›Ó·ÌÂ. ∫·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ Î·ÓÔÓ›˙·Ì ٛÔÙ·, ·Ï¿ ‚Á·›Ó·Ì ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÂΛ Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ì ΢ÓËÁËÙfi, ÎÚ˘ÊÙfi, ·Ì¿ÚÈ˙·... ̤¯ÚÈ ÂΛ ¤ÊÙ·ÓÂ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ¶ÂÚÓÔ‡Û·Ì ÙËÓ Ì¤Ú· Ì·˜ ¤Íˆ, ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ·›˙ÔÓÙ·˜. ºÙÈ¿¯Ó·Ì ·È¯Ó›‰È· ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ·fi ͇Ϸ. ÿ۷Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì¿Ï˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ¶›Ó·Ì ÓÂÚfi ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙË ‚Ú‡ÛË, fi¯È ÂÌÊȷψ̤ÓÔ, Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¤‚·˙·Ó Ù· ¯Â›ÏË ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙË ‚Ú‡ÛË. ∫˘ÓËÁÔ‡Û·Ì ۷‡Ú˜ Î·È Ô˘ÏÈ¿ Ì ·ÂÚÔ‚fiÏ· ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂȂϤÔ˘Ó. ¶ËÁ·›Ó·Ì Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ‹ ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ʈӿ˙·Ì ·fi ÙËÓ fiÚÙ·. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÔ! Èڛ˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ì·˜, ÔÏÔÌfiÓ·¯ÔÈ ÂΛ ¤Íˆ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ·˘Ùfi ÎfiÛÌÔ! Èڛ˜ Î·Ó¤Ó·Ó ˘‡ı˘ÓÔ! ¶Ò˜ Ù· ηٷʤڷÌÂ; ™Ù· Û¯ÔÏÈο ·È¯Ó›‰È· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó fiÏÔÈ Î·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ·Ó Ì¤ÚÔ˜ ¤ÚÂ ӷ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. ∫¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Î·ÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ fiÛÔ ¿ÏÏÔÈ Î·È ¤ÚÂ ӷ Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· Ù¿ÍË. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂȉÈο ÙÂÛÙ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ... ΔÈ ÊÚ›ÎË! ∫¿Ó·Ì ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Ù· ηÏÔη›ÚÈ· Î·È ÂÚÓÔ‡Û·Ì ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ÒÚ˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈËÏȷ΋ Îڤ̷ Ì ‰Â›ÎÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ 30 Î·È ¯ˆÚ›˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜, Ù¤ÓȘ ‹ ÁÎÔÏÊ... ºÙÈ¿¯Ó·Ì fï˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο οÛÙÚ· ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Î·È „·Ú‡·Ì Ì ¤Ó· ·ÁΛÛÙÚÈ Î·È ÌÈ· ÂÙÔÓÈ¿. ƒ›¯Ó·Ì ٷ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ΢ÓËÁÒÓÙ·˜ Ù· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÔ˘Ì ¯¤ÚÈ, fi¯È È¿ÓÔÓÙ·˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Û οÔÈÔ chat room. ∂›¯·Ì ÂÏ¢ıÂÚ›·, ·ÔÙ˘¯›·, ÂÈÙ˘¯›· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Ì¤Û· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ Ì¿ı·ÌÂ Î·È ˆÚÈÌ¿Û·ÌÂ. ∞Ó ÂÛ‡ Â›Û·È ·fi ÙÔ˘˜ “·ÏÈÔ‡˜”... Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·! ∂›¯Â˜ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂȘ Û·Ó ·È‰›....” stamouli@e-thessalia.gr

“°

ºøΔ√: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

ºøTO™KIA™EI™

Δ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙËÓ ÍÂÓÔÈ·ÛÈ¿ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ Ó· ›¯·ÌÂ Î·È ÙÈ ¿ÏÏÔ...∞ÎfiÌË ·›˙Ô˘Ó Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ “Á‹‰Ԕ, ÚÔÊ˘Ï·Á̤ӷ ÛÙË ÁÔÓÈ΋ ·ÁηÏÈ¿, ›Ûˆ ·fi fiÚÙ˜ Ô˘ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ô‡ ‚Á¿˙ÂÈ. ∫È ·˜ Â›Ó·È Ë ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ÈÔ ¿ÁÚÈÔ ÙÚfiÔ, ÙÔ “Ì¿ÚÌ·ÚÔ”... ∂§.™.

∫ÈÓ¤˙ÔÈ Î·È ÔÈ ƒÒÛÔÈ... ∫·È ÙfiÙ fi¯È ı· ¤ÏÂÁÂ Ë ∞Ϥη;

√§√π ¤ÎÏ·ÈÁ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ·, ÌfiÓÔÓ ÔÈ “‚¿˙ÂÏÔÈ” ·ÓËÁ‡ÚÈ˙·Ó. ¡Ù·ÌÏ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Î·ÙfiÚıˆÌ·. 줂·È· ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÚÒÙÔ˜. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ ̤ÙÚ·. ΔÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜. ÕÓÙ ӷ ›ÛÂȘ ÙÔÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÙˆÓ 600 ¢ÚÒ fiÙÈ ı· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ ÔÈ ı˘Û›Â˜. μ§∂¶∂π ÙÔÓ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙÔÓ ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ı˘Û›Â˜ Î·È ÂÓÒ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ, ·Ó ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ ˘¤Ú Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ó· ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ. ∂›Ó·È Û·Ó ÙÔÓ ·¿ Ì ÙËÓ ··‰È¿. √ ÈÂÚ¤·˜ ÔÌÈÏ› ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ô ¤¯ˆÓ ‰‡Ô ¯ÈÙÒÓ·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÊÙˆ¯fi ÙÔÓ ¤Ó·Ó, ¿ÂÈ Û›ÙÈ Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ Ë ··‰È¿ fiÙÈ ÚfiÛÊÂÚ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ¯ÈÙÒÓ· Û ¤Ó·Ó Á›ÙÔÓ· ÊÙˆ¯·‰¿ÎÈ. ∫·È Ô ·¿˜: ∞˘Ùfi ··‰È¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, fi¯È ÁÈ· Ì·˜... “™π∫∂ Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ 13Ô Î·È 14Ô ÌÈÛıfi”, ηıÒ˜ fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ¤Ó·˜ “ÛÎÏËÚfi˜” Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ‰ÂÓ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¢.¡.Δ. ÂÚÈÎÔ‹ ‰ÒÚˆÓ Î·È ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·... ΔÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Â‰Ò, Âӈ̤ÓÔ ¢.¡.Δ. °π∞ Ó· ԇ̠‚¤‚·È· Î·È ÙÔ ÛÙÚ·‚Ô‡ ÙÔ ‰›ÎÈÔ, Â‰Ò Ô˘ ¤Êı·Û·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·fi Ô‡ Ó· Ï¿‚ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘; ∞fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·; ∂ÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÔÈ ÕÚ·‚˜, ÔÈ

352010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô Δ· Ó¤· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ∂∂, ∂∫Δ Î·È ¢¡Δ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2010-2013, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙ· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ.

“√π ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi Ì·˜ ηıÂÛÙÒ˜” . ΔÔ ‰‹ÏˆÛÂ Ô °. ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· ...fiÚÈ· Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜. ª∞£∞π¡ø fiÙÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÊȤÛÙ· Û ·ÚοÎÈ ÛÙ· ∑·¯·ÚfiËÎÙ·. Δ¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ¤Ó· ·ÚοÎÈ, Ô‡Ù ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ó· ‹Ù·Ó... Δ√¡ °È¿ÓÓË ª·ÓÒÏË ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ. ¶Ô‡ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë „˘¯‹; ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· fiÙ·Ó ¤·ÈÚÓ ̤ÙÚ· Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ¤‚Á·ÈÓ ÛÙ· ηӿÏÈ· ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ΔÒÚ· ϤÙ ӷ ¿ÏÏ·Í ÛÙÚ·Ùfi‰Ô; ◊ ÙÔ˘ ÙÚ¿‚ËÍ ÙÔ ·˘Ù› Ô ™·Ì·Ú¿˜; ÿ۷Ì ¿ÓÙˆ˜ ÙÔÓ ª¿ÓÔ ·fi Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ˜... ∞¶√ ÙÔ “ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜ ‹ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·” Êı¿Û·Ì ÛÙÔ “ı˘Û›Â˜ ‹ ¯ÚÂÔÎÔ›·” Î·È ·fi ÙÔ ‰ÒÚÔ ÛÙÔ ·ÓÙ›‰ˆÚÔ... ∞˘ÙÔ› Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ªÂ Û‡ÓÙ·ÍË 700 ¢ÚÒ ı· ¤·ÈÚÓ ‰ÒÚ· Î·È Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ 1400. ΔÒÚ· ı· ¿ÚÂÈ ÌfiÓÔÓ 800. ∫π ÂÓÒ Ô ÎfiÛÌÔ˜ η›ÁÂÙ·È Ì ٷ ̤ÙÚ·, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ¶∞√∫Ù˙‹‰Â˜ ÙË... ÁÈ¿Êη ÙÔ˘˜! ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·Î¿Ï˘„ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙËÓ ∫·Ì¿Ú·. ∂›Ó·È Ô “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ¶∞√∫”... ∏ ÌÔ‡Úη ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ô‡ÙÂ Ë ‰Ú·¯Ì‹ ÛÙȘ ÙÛ¤˜ Ì·˜ (ÔÙ¤ ÌË Ï˜ ÔÙ¤).

™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· Ë ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ ÁÚ¿ÊÂÈ: “4 ¯ÚfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ ·Ó¿Û·. ∞Ê·›Ì·ÍË 41,6 ‰ÈÛ. ÁÈ· Ó· ÌË ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘Ì”. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ì ÙÔ ÈÔ ÛÎÏËÚfi ·Î¤ÙÔ, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ·ÒÏÂȘ ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ÌÈÛıÔ‡˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Û η‡ÛÈÌ·, ÙÛÈÁ¿Ú·, ÔÙ¿, ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Û ∂ÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤ÎÏÂÈÛ ÙË Û˘Ìʈӛ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ∂∂, ∂∫Δ Î·È ¢¡Δ ÛÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2010-2013. Δ· ̤ÙÚ· ÁÈ· 41,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 2,6% ÙÔ 2014”. °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ÙÔ ∂£¡√™ ›¯Â Ù›ÙÏÔ: “∞ÛÊ˘Í›· ÁÈ· ¤ÓÙ ¤ÙÚÈÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ÕÏÏ· 30 ‰ÈÛ. ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÌÈÛıˆÙÒÓ - Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “·Î¤ÙÔ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È - ΢ڛˆ˜ - ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ∏ ÏÈÙfiÙËÙ· ¿ÓÙˆ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ - ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2014”. ™ÙÔÓ ∂§∂À£∂ƒ√ ΔÀ¶√ ÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-

¢∏ª.™.

ÛÙËΠˆ˜ ÂÍ‹˜: “-ŒÌ·ı˜ Ù· Ó¤· ·Ù¤Ú·; ΔÔ ¶∞™√∫ ϤÔÓ ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ¢¡Δ, ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÙËÓ ∂˘Ú. ΔÚ¿Â˙·”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “‰ÂÓ Î˘‚ÂÚÓ¿ ϤÔÓ ÙË ¯ÒÚ·. “Δ· ·Ú¿ÔÓ¿ Û·˜ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÙˆÓ ÂÈÙËÚËÙÒÓ”, ›Â Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙȘ ËÁÂۛ˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Î·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ϤÔÓ Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤Ú·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ”. ™Ù· ¡∂∞ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: “∏ ÌÂÁ¿ÏË ı˘Û›·. ∫fi‚Ô˘Ó ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÁÈ· 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ª¤ÙÚ· - Ô‰ÔÛÙÚˆÙ‹Ú·˜ ÁÈ· ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜”. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ì ÙË Ï‹„Ë ÚˆÙÔÊ·ÓÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ÂÍ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ì 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙÔÓÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ, ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·”.

∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “°›ÓÔÓÙ·È Â›‰ÔÌ· 500 ¢ÚÒ ÔÈ 13Ô˜ Î·È 14Ô˜! ∫·ÙËÊ›˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ fiÏÔÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó Ù· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·”. ∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏: “∑ËÙÂ›Ù·È ÂÏ›˜... ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÔÌÔÏÔÁ› ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÎÏËÚfiٷ٘ ı˘Û›Â˜ ÛÙÔ Ï·fi ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË”. ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “∂Ô¯‹ Ì·ÎÚ¿˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ì ÛÎÏËÚ¤˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜. ªÈÛıÔ›, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂÚÁ·Ûȷο Î·È Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ ÛÙËÓ ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ “·Î¤ÙÔ˘”. ∂™Δπ∞: “∫Ú›ÛÈ̘ ÒÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙfiÓÔ ÂÍËÁÁ¤ÏıËÛ·Ó Ù· ̤ÙÚ·”.

04-05-10  

04-05-2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you