Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.27 - ¢. 17.51’ ™∂§∏¡∏ 21 ∏ª∂ƒø¡

∂Δ√™ 112√¡ ¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

www.e-thessalia.gr

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.044 πÛȉÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏÔ˘ÛÈÒÙÔ˘ (ΔÛÈÎÓÔ¤ÌÙË)

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ÕÓ·„·Ó ÁÈ· Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ·

«¶Ú¿ÛÈÓÔ» Ë ∂.∂. «∫fiÎÎÈÓÔ» °™∂∂-∞¢∂¢À ∫·˘Ùfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÂÈۋ̈˜ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â›ÙÚÔÔ˜ ÃÔ·Î›Ó ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û¯¤‰ÈÔ “ÊÈÏfi‰ÔÍÔ, ·ÏÏ¿ ÂÊÈÎÙfi” Î·È ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “·Ó·Áη›· Î·È Â›ÁÔÓÙ· ̤ÙÚ·”. √ Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙË ‰È·Ú΋ ÂÈÙ‹ÚËÛË Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ˙ËÙËıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, η˘Ùfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜, ηıÒ˜ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ‹‰Ë ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÎÏËÚfi˜ Ì ٷ ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ·

“¶ ∫∞ƒ√§√™ ¶∞¶√À§π∞™

∂ӈ̤ÓÔÈ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ Ì ηıÔÏÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ ■ ÛÂÏ. 8

∫·‡ÛÈÌ· Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÊfiÚÔ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘

™ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Ì ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹

17¯ÚÔÓÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi˜ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·, ·ÏÏ¿ ‰È·Ù¿¯ıËΠÓÂÎÚÔ„›·-ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹ ■ ÛÂÏ. 11

™Δ√ 10%-15% ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÂÍ·ÈÚÂı› ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ı· ·˘ÍËı› Â›Û˘.

∞fi ·Ú·Î·ÌÙËÚ›Ô˘˜ ¤Êı·Û ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘

∞ÙfiËÙÔÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜-¢È¢ڇÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ∫ÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ

■ ÛÂÏ. 12

∞¶√ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¤Ú·Û ٷ ÌÏfiη, Ô˘

›¯·Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ “ª·Î‰ÔÓ›·”, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, Ë ÔÔ›· ÂÁηÈÓ›·Û ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Agrotica”. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙÔ ÌÏfiÎÔ Ù˘ ∞Ï·Ì¿Ó·˜, ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ÙËÓ 20‹ ̤ڷ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi. ™Â ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÔχˆÚÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ Ô‰ÒÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ÌÏfiÎÔ˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ¿Î·ÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ■ ÛÂÏ. 9, 13

∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÛÔ‡ÂÚ-¯¿È ÁÈ· Ó· ˙ԇ̠̤¯ÚÈ Ù· 100 ■ ÛÂÏ. 37 ∂Ȃ‚·ÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ■ ÛÂÏ. 10

™ÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË

■ ÛÂÏ. 10

∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¯ı˜ Ë ¡›ÎË Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 4-0 ÙÔÓ ¶∞√¡∂ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÛÂÏ. 21 ■

÷ÏÈ¿ - ªÔΤÙ˜ - ¢¿‰·

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· Û›ÙÈ· ·fi ηıÈ˙‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ■ ÛÂÏ. 19

Ù¤¯ÓË... Â› Ù¿ËÙÔ˜

∫fiÓÙÚ· ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È ∂.∞.¶. ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÏÈ›·˜ ■ ÛÂÏ. 16

40% 60%

‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∏ ∞¢∂¢À ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ·fi 150 ¤ˆ˜ 800 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∏ ÌfiÓË ·‡ÍËÛË Ô˘ ı· ‰Ôı› ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 30 ¢ÚÒ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË. ΔÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È, fiˆ˜ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Î·È Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ·‡ÍËÛË ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ı· “ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ›” Û ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË 10 ÏÂÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë Î·È 7 ÏÂÙÒÓ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘. ¢ÂÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ■ ÛÂÏ. 6, 39, 40

EK£E™H •Y§OY-¶APKETøN YÈÔÈ

¤ˆ˜

ºPA°Kπ™∫√À KA¶OT™H

¢∞¶∂¢∞: ª·Û›Ê-Laminate-ÚÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ÊÂÏÏÔ‡. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· - ™˘Ó¤ÂÈ· - ∞ÈÛıËÙÈ΋

∫. ªπÃ∞§√¶√À§√™ ∞.∂.

§. ∞£∏¡ø¡ 104 ∫√ªμ√™ ª¶√Àƒª¶√À§∏£ƒ∞™ μ√§√™ Δ∏§. (24210) 85151/63682

ŒÎıÂÛË: ™. ™˘Ú›‰Ë 24 (I™O°EIO)

☎24210-23125 ,6977 207420

«æ‡Ù˘» ‹ÏÈÔ˜ ÌÂ... ‰fiÓÙÈ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Δ™√ÀÃΔ∂ƒ√ ÎÚ‡Ô ·Ú¿ ÙËÓ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Î·È ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢ڇÙÂÚ·. ∫·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËϤ˜. ■ ÛÂÏ. 11

¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙȘ ÂÍfiÚÈÛÙ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ■ ÛÂÏ. 19


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

“¶ÚÒÙÔ ıÂÙÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·”

24 ÒÚ˜ ÔÏÈÙÈ΋... À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ... η¯‡ÔÙÔÈ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi, fiˆ˜ ›Â. ™ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˘˜, ·Ó‹ÎÔ˘Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ¤‚ÏÂ·Ó ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Â¿Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Î¿°Ú¿ÊÂÈ Ë ∂πƒ∏¡∏ ÙÈ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÂÎÙÚԯȷÛÌfi - ÎÈ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ, Ê˘ÛÈο, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë. ™ÙÔ˘˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ¿ÎÔ˘Û·Ó fiÙÈ Î·È ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙÔ˘˜ ı· ·ÁÒÛÔ˘Ó Î·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ı· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠfiÙÈ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘. ∫·È ÛÙÔ˘˜ η¯‡ÔÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔÈ ·›ÎÙ˜ - ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ.

◆◆◆ Δ· ÊÒÙ· ¯ı˜ ÛÙÚ¿ÊËηÓ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Ë ÔÔ›·, fi¯È ÌfiÓÔ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ - fiÔ˘ ÂÚ¿Û·Ì ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ì ÙË... ‚¿ÛË - ·ÏÏ¿ Ì·˜ ˘¤‚·ÏÂ Î·È ÛÙÔ ϤÔÓ ·˘ÛÙËÚfi ηıÂÛÙÒ˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‚‚·Èˆı› fiÙÈ “·˘Ù¿ Ô˘ ϤÌ ı· Ù· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ì¤Ûˆ˜” . ∂ÈϤÔÓ, ¤ÁÈÓ ۷ʤ˜ ˆ˜ Â¿Ó ·ÚÂÎÎÏ›ÓÔ˘Ì ¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ - ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘˜, Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌ - ı· Ú¤ÂÈ ¿Ú·˘Ù· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÙÚ·.

◆◆◆ √È ·ÁÔÚ¤˜, ÙÒÚ·, ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ·Û˘ÁΛÓËÙ˜, Ì ٷ ÂÈÙfiÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔÓ, ·Ú¿ ÙȘ οˆ˜ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÃÔ·Î›Ó ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ∫·Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Î·È ·˘Ù¤˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó Â¿Ó ı· οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË ÙȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ Ì·˜ - Î·È fiÙÂ.

◆◆◆ ™ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÒÚ·, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ οÔÈÔ ÌÔ‡‰È·ÛÌ·, ηٷگ‹Ó ‰ÈfiÙÈ Ô˘‰Â›˜ ÂÁÓÒÚÈ˙ ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Î¿ÔȘ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ÔÈÔÓ› ‰È¯ÔÁӈ̛· ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ù· ̤ÙÚ· ÎÈ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Â¤ÌÂÓ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ·Ó·‰‡ıËΠÛÙÔÓ ·ÊÚfi - Ì ÙËÓ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ı· Â›Ó·È ¿‰ÈΘ Â¿Ó ‰ÂÓ Û˘Óԉ¢ÙÔ‡Ó Î·È ·fi ̤ÙÚ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙÚ·Â˙ÒÓ Î.Ï. Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÎfiÛÙÔ˜. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, Ô °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ¤Û¢Û ӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ·ÈÙÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘.

◆◆◆ ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÙÔ Î‡Ì· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ÊÔ‚fiÓÙÔ˘Û·Ó fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ Δ‡Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÍÂÎÈÓ¿ ‹‰Ë Ì ÙËÓ ∞¢∂¢À Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Â›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙË °™∂∂ Ó· ·ÂÚÁ› ÛÙȘ 24 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ - Î·È Ó· ·Ô¯ˆÚ› Â›Û˘ ·fi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi.

◆◆◆ ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¯ı˜ ·ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ fiÛÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó 1.300-1.400 ¢ÚÒ Î·ı·Ú¿, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó Î·Ì›· ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜: 10%, 20%, 30% Î·È 40% ÂÚÈÎÔ‹ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ.

ËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÒ‰˘ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ·Ó·Áη›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ̤ÙÚˆÓ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ Ì ‰È¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ¯ı¤˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ‹Ù·Ó ıÂÙÈ΋, ηıÒ˜ ·›ÚÂÙ·È Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ. “¶ÚÒÙÔ ıÂÙÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ΔÚ·Â˙È΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶··‰¿ÌÔ˘.

Δ

O ∫∞πƒ√™

™ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÂÒ‰˘ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Ì ‰È¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ¯ı¤˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “Δ· Ó¤· ̤ÙÚ· Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ıÂÙÈο” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™Ù. ¶··‰¿ÌÔ˘ “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÔ̤ÓË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ‰È·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÍÈÒÓ ∞ıËÓÒÓ ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi, ηıÒ˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·ÓÔ‰ÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Â›Ó·È Ó· ÌÂȈı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û χÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÁÈ· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ·, Ë ¤ÁÎÚÈÛË Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·Ó·Áη›·˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, Â›Û˘, Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ıÂÙÈÎfi. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ϤÔÓ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂȈı› Ë ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·Ó ÙÂÏÈο ÚÔ·„ÂÈ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. “∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜

[E§§A¢A]

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÂÓÒ ·ÁÂÙfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ™ÙÔ πfiÓÈÔ ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 2 ¤ˆ˜ 13 ‚·ıÌÔ‡˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ.

√ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· Ê·Ó› ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜. √È √ÈÎÔÓƠ̂˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤Ó˜ Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Â›Ó·È Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÛËÌ¿‰È·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ·Ú¯Èο Î·È ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌÂ, ¿ÏψÛÙÂ, fiÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ̤ÙÚ· ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙȘ ›‰È˜ ÂÚ›Ô˘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Ù· ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÏÔÈfiÓ, Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÚÒÙÔ ıÂÙÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ÂÈϤÔÓ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÒ‰˘Ó·, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ̤ÙÚ· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∏ Ì›ˆÛË Î·È ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ˙‹ÙËÛË. ∂˘ÂÏÈÛÙÔ‡ÌÂ, fï˜, fiÙÈ Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÔÌ·Ï‹ ÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÚ›·” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶··‰¿ÌÔ˘.

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...9ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 3...9ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...8ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 2...8ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...7ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 2...7ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...8ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 2...8ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

“ÕÓÔÈÁÌ·”

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ∞Ó Î·È ·¤¯Ô˘Ì ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ Ù· ÙÔÈο ª·˙Èο ª¤Û· ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ Ê·‚ÔÚ› ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ÙËÓ ÚÂÌÔ‡Ú· ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. ∂ΛÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Ó· ÌÔÓÔˆÏ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌfiÓÔ Ô μfiÏÔ˜. ƒ›ÍÙ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ∂Λ Ó· ‰Â›Ù ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÚÒÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÎfiÛÙÔ˜. √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÓÓÔ›ٷÈ... √ ¯ˆÚÈÎfi˜

∫ÏÈ̿ΈÛË... ªÂ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ÌÏfiÎÔ˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. ∏ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÎÏÈ̿ΈÛ˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ fi¯È Û˘Ì‚ÔÏÈο, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿. √È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ¿ÏÏ· ÈÛ¯˘Ú¿ ÌÏfiη Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Ì‹ˆ˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ôχ ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÏÈ̿ΈÛË Î·È Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘.

¶·ÚÔ˘Û›· À¤Ú Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÎÏÈ̿ΈÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ù¿ÛÛÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. ¢ËÌ. ™·Ófi˜, ·ÏÏ¿ Ì ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙÔ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ οÌÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· º·ÚۿψÓ, Ì ÙÔÓ Î. ™·Ófi Ó· ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÎÏÈ̿ΈÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Î·È Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ıˆÚËÙÈ΋ Î·È fi¯È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋.

∞ÙfiËÙÔÈ...

∂ÈÏÔÁ‹

∫∞Δ. Δ∞™

√Ú›ÛÙËΠ¯ı˜, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜. Ÿˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, “ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› Û Ӥ· ÁÚ·Ê›·, ‰›Ï· ÛÙÔ ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÚÔÛ˘Ó‰ÚȷΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡¢ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 29˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Î·È ÓÔ̷گȷÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ”. §¤ÂÈ ÔÏÏ¿ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ £·Ó. ¡¿ÎÔ˘, ·Ó ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÛÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡.¢. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿...

™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜

ΔÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÒ‰˘ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ ÙfiËÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙ· ÌÏfiη ·ÁÚfiÙ˜. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÙfiËÛ ԇÙÂ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ Ù˘ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ıÂÙÈο Ù· ̤ÙÚ·, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ ¿ÓÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜. √È Ôϛ٘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ı˘Û›Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ. √È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙ· ÌÏfiη, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÁÚfiÙ˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·˙·ÚÂ‡Ô˘Ó Ì ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ù· 300 ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË. μ.∫.

£˘Û›Â˜ √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ›ÛÂÈ ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ªª∂ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Ì ı˘Û›Â˜. ΔÔ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. ¶Ò˜ fï˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÛÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· “¿ÁˆÌ·” ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ËÏÈÎȷο fiÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘; £· ¤¯Ô˘Ì ηٷÈÁ›‰· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·Ú¿ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¶∞™√∫-¡.¢.; ¢‡ÛÎÔÏÔÈ Î·ÈÚÔ› ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ı· Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. º.™.

∞Ï‹ıÂÈ· ÙÈ ¤ÁÈÓ ¯ı˜, ,ÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi; √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ê¤ÚÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ˆ˜ “¤‚ÚÈÛ ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Î·È ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ΔÌ‹Ì·” . ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Î·È ·fi ÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‹ÍÂȘ- ·Ê›ÍÂÈs.

°.•.

“∏ Ù·Ì·ÎȤڷ”

∏ ª√¡∏ Ì·˜ ÂÏ›‰· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ·ÓÂϤËÙ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó Ó· οÓÔ˘Ì “¿ÏÌ· ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ·fi ÙË ÊıÔÚ¿” . ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ μ’ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ∞’, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î›ÓËÛË ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹. ◊Ù·Ó Î·È Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ˆ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. Δ· ‰‡ÛÎÔÏ· Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿. ∞ÏÏ¿, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ë Ì˯·Ó‹ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ì‹Î Û ΛÓËÛË. √ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙË Á¤Ê˘Ú· ÎÈ ¤ÛÙÚÈ„Â ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì ÛÙÈ‚·ÚfiÙËÙ· ÛÙË Ó¤· ÔÚ›·. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Î·È ÙÔ ϋڈ̷ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ∫·È ϋڈ̷ ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˜. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ·ÚÓËıԇ̠ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÂÈ‚¿Ù˜. ∞Ó ÙÔ ÏÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿Ù˜, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÂÌ›˜, ·ÏÏ¿ Ù· ·È‰È¿ Ì·˜.

ªÈ· ·fi Ù· ›‰È· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙˆÓ 170.600 ¢ÚÒ ÂȂ‚·ÈÒıËΠÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ™Ù¿ÌÔ Ó· ‚ϤÂÈ ˆ˜ ÌfiÓË Ï‡ÛË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ £·Ó. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· Ù· “Ì·Î·ÏÔÙ¤ÊÙÂÚ·” ÙˆÓ Úfi¯ÂÈÚˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ “Ù·Ì·ÎȤڷ” Ô‡Ù ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. ∂ÓÓÔԇ̠ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÔÎÏ‹ıËΠӷ ÙÔ Ú¿ÍÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿...

(Δ∞ ¡∂∞)

°.•.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ∞ϤÍË ∫·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡

ø˜ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙÔ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi Î·È ÙȘ ·Ó·ÓˆÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È Ù· fiÛ· ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô ÓÔ̿گ˘ ÛÙË ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∂¡∞∂, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ‚‚·›ˆ˜ Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ¯Ú›ÛÌ·Ù·, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ÂÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. “√È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÔÈ È‰¤Â˜ Ù˘ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏψÛÙ ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ˆ˜ ηٷχÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ Û‹ÌÂÚ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÙ·ÎÙÈ΋, ηıÒ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Û ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË”. √ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, fiˆ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ô ¡Ô̿گ˘, ÚˆÙÔÔÚÔ‡Û ÁÈ· ÙË ı¤ÛÈÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÏÈfiÙÂÚ· Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÙˆÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ· ÙÔ˘ 50+1 ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ.

¢Â›ÓÔ ∫·ÏÂṲ̂ÓË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ™∂μ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ԉ¯Ù› ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ Ù˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Valis, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ŒÓ· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. √ ™∂μ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ 1970, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ·ÚfiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ¢ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Ô˘ Â›ÛËÌ· ı· ÙÂı› ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË.

¶ÚÔ¸fiıÂÛË ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, ·ԉ¯fiÌÂÓË ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·. ∫·È Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, fiÔ˘ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ “·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È” ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜. μ·ÛÈ΋ ˆÛÙfiÛÔ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·fi Ù· ÌÏfiη ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ

£· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ٷ Û·Ṳ̂ӷ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¤Ú·Û ·fi ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ù· ‰ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ ı¤Ì·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÂÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ Î·È fiÙ ÙÂÏÈο ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ Ù·Ì›Ô. £· Á›ÓÂÈ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Û ¤Ó· Ì‹Ó·, Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, Û ¤ÓÙ ٤ÚÌÈÓ·; ΔÔ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ·fi ‰ˆ, ÙÔ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ·fi ÎÂÈ, ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ô˘ ÂΉfiıËΠÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· Ì·˜ Ô˘Ó fiÙÈ ÂÂȉ‹ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ¿ÎÚË, ı· Ú¤ÂÈ Ù· Ù·Ì›· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ fiÏÔÈ ÂÌ›˜, Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ٷ Û·Ṳ̂ӷ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. ∂Âȉ‹ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ ÔÈÔÈ Â›Ó·È, ı· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó Î·È Û‡ÓÙÔÌ·.

ªfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¢ÂÓ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ΔÔ ‰È·„‡‰ÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ Î. ¶¿ÁηÏÔ Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ì 300.000 ¢ÚÒ Ë ¡∞ª ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ì ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ª›ÏËÛ·Ó ÏÔÈfiÓ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù‹ÛÂȘ Î·È ·ÔÁÂÈÒÛÂȘ. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∫È fï˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î·Ï¤˜ Âȉ‹ÛÂȘ!

“™˘ÓÔÈΛ· √‚Úȷ΋˜ Ù˘ ƒfi‰Ô˘”

√ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶ÂÚÚ¿Î˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

√ Î. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™Ù· ·ÏÈ¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·”, ÙfiÛÔ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, fiÛÔ Î·È Ô Ù‡Ô˜, ›¯·Ó Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ηϤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó‰Ú·Á·ı‹Ì·Ù· ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂˆÓ‡ÌˆÓ ÁÈ· Ó· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ. ¶ÈfiÙÂÚÔ Ô Ù‡Ô˜, ‚ϤÂȘ Ù· ÁÚ·Ù¿ ̤ÓÔ˘Ó, ÂÓÒ ·ÏÈfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙÔ Ì·ÁÓËÙfiʈÓÔ, ÙÔ DVD, Î.Ï. Ô˘ Ó· ·ÔıË·ÂÈ ÙË Ï·ÏÈ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ∫·ÙÔÈÓ¿ Î·È Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ ·ÎfiÌË, ÌfiÓÔ ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈΤ˜-„˘¯ÔÊıfiÚ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, Ϙ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· Î·È Î·Ï¤˜ Ô˘ ˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„‹ ÙÔ˘˜! ∫È fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó! ∂ȉ‹ÛÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ fï˜ ÙȘ ÚÔÛÂÚÓ¿ÌÂ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi Ù· ª.ª.∂. ηıfiÙÈ “‰ÂÓ Ô˘Ï¿Ó” . ∂‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ÌfiÓÔ ·Ú¿ÔÓ· Î·È Î·ÙËÁfiÚȘ ·ÎÔ‡˜ Â‰Ò Î·È ÂΛ. ∫·È fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Î·Ï¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ fï˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ì Ì ÛÎÔfi Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÈfiÙÂÚÔ Û˘¯Ó¿. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜! ∫·È ÂÓfi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ¤ÁÈÓ Ì ÂÈÙ˘¯›· Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Î·È ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓˆÓ Û·ψÓ. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ¿ÏÏ· 1000 Û‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÁÂÏı›. ŒÙÛÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÂÁηÙÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ‰‡ÛÙ˘¯ˆÓ ÛÎ‡ÏˆÓ ·fi Ù· ·Ó‡ı˘Ó· ·ÊÂÓÙÈο ÙÔ˘˜ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ·ÊÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Î·Ùfi¯Ô˘ Ô˘ ÙÔ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â. ∫·È ·fi Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Î·Ùfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ‰È¿ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Û·ψÓ. ∞ÏÏ¿ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÎÈfiÏ·˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó·˜ ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓÔ˜ Û·ÏÔ˜ Ô˘ ¯¿ıËÎÂ. ∂‰Ò Î·È Ì‹Ó˜, ÛÙÔ ÛÙÂÓfi Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ù˘ Ô‰Ô‡ √ÁÏ, ÌÂٷ͇ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∂ÚÌÔ‡, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ™ÎÈ·ı›ÙË, οÔÈÔ˜ ›¯Â ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Ì Úfi‰Â˜ Û·Ó Ô¯Ù¿ÚÈ·. ΔÔ Â›¯Â ‰¤ÛÂÈ ÎÈfiÏ·˜ Û ¤Ó· ÛÙ‡ÏÔ Ù˘ ÙÚÔ¯·›·˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÁÈ· ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÙÚÔ¯ÔÊfiÚˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰È·‚¿Ù˜ ·Ó·Áη˙fiÓÙÔ˘Û·Ó Ó· η٤‚Ô˘Ó ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ·. ΔËÏÂÊÒÓËÛ· ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ¿¯ÚËÛÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË, ÌÂÙ¿ ·fi οÔÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛË, ›¯Â ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ÙÔ ÂÁηÙÂÏÂÈÌ̤ÓÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂıÂÚÌËÓ¢fiÌÂÓÔ, fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿ÚÈÛÙ· ·ÚΛ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ˘ԉ›ÍÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ΔÔ ·Ó·Ê¤Úˆ ÁÈ·Ù›, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ¿¯ÚËÛÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú·ÙË̤ӷ ·ÏfiÁÈÛÙ·, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘. ∞fi ¿¯ÚËÛÙ· ηÏÔÚÈʤÚ, ‚¿ÚΘ, ¤ÈÏ·, ̤¯ÚÈ ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ΔÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù· πà Ô˘ ÔÈ Î¿ÙÔ¯Ô› ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁοÛÙËηÓ

¶·ÓÂÏÏ·‰Èο ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÔÈ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ·Ó·¤ÌÔ˘Ó ‰Â‹ÛÂȘ ˘¤Ú ÙˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ „˘¯ÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ¿Ù˘¯ˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï·›Ï·· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·ÊÚfiÓˆÓ Î·È ÙÚÂÏÒÓ ·ÓıÚˆfiÌÔÚÊˆÓ ÙÂÚ¿ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ, Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÂÊ’ ÂÓfi˜ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó §·Ô‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÿÚÙ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜. ø˜ ŒÏÏËÓ˜ fiÏÔÈ Ì·˜ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÓÔÂÚ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÚÔÛ¢¯fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË ÙˆÓ ‚È·›ˆ˜ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓˆÓ Î·È ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ∂‚Ú·˚΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ªÂ ‚·ıÈ¿ Û˘ÁΛÓËÛË ı˘Ì‹ıËη Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÁÚ¿„ˆ Â‰Ò Ù· ÚÔ ÂÍ‹ÓÙ· (60) Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¡ËÛȈÙÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ fiψ˜ ƒfi‰Ô˘, ÁÈ· ÙÔÓ ·‚¿ÛÙ·ÎÙÔ fiÓÔ Ô˘ ¤ÓÔȈı·Ó ÂΛÓÔÈ ÔÈ ÓËÛÈÒÙ˜ ÁÈ· ÁÓˆÛÙ¿ ‹ ¿ÁÓˆÛÙ· ÚfiÛˆ· Î·È ·˘Ù¿ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ √‚Úȷ΋ ™˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ¶fiψ˜ ƒfi‰Ô˘. ◊Ù·Ó ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1947 Î·È ÛÙ· ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ™Â ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÎÏÂÈÛÙ¿ Û›ÙÈ· Ù˘ ™˘ÓÔÈΛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒfi‰Ô˘ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ (¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜) ›¯Â ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ, ¢ı‡˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘ ¿ÛÙÂÁ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ‹ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψÓ. ŸÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ, ∂‚Ú·˚΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ‚›·È· Î·È ·¿ÓıÚˆ· ÙÔ 1943 ‹ 1944 ÙÔ˘˜ “¿Ú·Í” Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ë Ï·›Ï·· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‹Á ÛÙÔ ¯ˆÚ›˜ Á˘ÚÈÛÌfi Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜! √È ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ·˘ÙÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¿ÊËÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È fiÏ· ÙÔ˘˜ Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ̤۷ Û ·˘Ù¿ Î·È ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ªÂ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· Û›ÙÈ· ·˘Ù¿ Á¤ÌÈÛ·Ó ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ Ì ÔÏÏ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È Û‚·ÛÌfi ı¤Ïˆ Ó· ÛÙ·ıÒ Î·È Ó· ÂÍ¿Úˆ ÙËÓ fiÔÈ· ηϋ ÙÔ˘˜ Î·È fiÌÔÚÊË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË! √ÏfiÎÏËÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂΛ ηıË-

Î·È Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜. ∂Âȉ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. ∫·È ÌÈ· Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÁÈ· Ô‰‹Ï·Ù·: ∞Ï‹ıÂÈ· ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ “Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜”; ¢ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ó· ÌËÓ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰È¿ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ·fi„ÂȘ ÙfiÛÔ ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ·fi Ô‰ËÏ¿Ù˜. ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Íԉ‡ÔÓÙ·È ˘¤ÚÔÁη ÔÛ¿, Î·È ÌÈÏ¿Ì ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ÚfiÛıÂÙ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Ì ٷ ›‰È· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì ·Î›Ó‰˘ÓÔ˘˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ Ô˘ Ó· ηχÙÔ˘Ó Î·È ÈÔ ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ Î·Ï·ÈÛıËÛ›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∞ÎfiÌË, ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ Í¤Ï˘Ì· ÙˆÓ ‰ÚfïÓ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, Î.Ï. fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ. ª‹ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Î¿ÔÈ· ÛÊ˘ÁÌÔ̤ÙÚËÛË ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ì ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÔÈ ·ÚÌfi-

√ ˘ÂÚÂıÓÈÎÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ The hyperethnicism of the Neohellines The supernationalism of the Greeks ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∫·ıËÁËÙ‹ ∞ÁÁÏÈ΋˜

√ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔÈÔ˘ÙÔÙÚfiˆ˜ Â›Ó·È ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ. √ ÚÒÙÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ ÂÏÏËÓÈο, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ fiÛÔ˘˜ ͤÚÔ˘Ó Ôχ ηϿ ∞ÁÁÏÈο Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ fiÛÔ˘˜ ·Ï¿ ͤÚÔ˘Ó ∞ÁÁÏÈο. ª¤¯ÚÈ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90, ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÔÈ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÌÈ· ÁÏÒÛÛ·, ÌÈ· ıÚËÛΛ·, ÌÈ· ÂıÓÈÎfiÙËÙ·, ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÛÌfi, ‚¤‚·È· Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ΔÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ °‡ÊÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË ‹ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1990, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÂÈÛ¤ÚÚÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∞Ï‚·ÓÔ›, ¿Û˘ ËÏÈΛ·˜, ·ÓÙfi˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ·ÓÙfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘, ·fi ηÎÔÔÈÔ›

ÌÂÚÈÓ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹˜, ˙Ô‡Û·Ó ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ¤Ó· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· Î·È ¤Ó· ÛȈËÏfi ·‚¿ÛÙ·ÎÙÔ fiÓÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô fiÓÔ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Î·È ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ƒfi‰Ô˘ Ô˘ ‰È¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ Ù˘ √‚Úȷ΋˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Û‚·ÛÌfi ÙȘ „˘¯¤˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ÛÙ· Û›ÙÈ· Ô˘ ‰È¤ÌÂÈÓ·Ó. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Î·È ÂΛӘ ÙȘ ∂‚Ú·˚Τ˜ √ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ‚›·È· ÚÈÓ ÌÈ· ÂÚ›Ô˘ 5ÂÙ›·, ‰›Ô‰· ÎÙ‹ÓË ÙÔ˘˜ ›¯·Ó “ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ” ÛÙ· ¿ÁÓˆÛÙ· ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÎÚÂÌ·ÙfiÚÈ·. £˘Ì¿Ì·È ÛÙÔ 1947 ‹ 1948 Ô˘ ˆ˜ ¯ˆÚÔʇϷη˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Û· ÛÙË ƒfi‰Ô, ÌÈ· ̤ڷ ‹Á· Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û›ÙÈ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂‚Ú·›ˆÓ ª·ÚÙ‡ÚˆÓ ÁÈ· Ó· ‰ˆ ¤Ó· Ê›ÏÔ Î·È Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì·˙› ÊÔÈÙÔ‡Û·Ì ÛÙÔ ¡˘ÎÙÂÚÈÓfi μÂÓÂÙfiÎÏÂÈÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ù˘ ƒfi‰Ô˘. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓÔ˜ Ô Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ¤Ó· “Û·Ú·‚·ÏÈ·Ṳ̂ÓÔ” Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î·È Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÓÙ·ÛË. ™·Ó ¿ÁÚÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔÓ “¤‚·Ï·Ó ÌÚÔÛÙ¿” ª¿Ó· Î·È °È·ÁÈ¿ ÙÔ˘. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ Ì¿ÏˆÛ·Ó ·ÏÏ¿ ¤ÎÏ·ÈÁ·Ó ÎÈfiÏ·˜. ΔÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ Û¤‚ÂÙ·È ÙȘ „˘¯¤˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Ù·Ú¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ ·ÈÒÓÈÔ ‡ÓÔ ÙÔ˘˜, Ì ‰˘Ó·Ù¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. Δ› ı· ÂÈ - ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó - Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·’ ¤Íˆ ÛÙÔ ‰fiÌÔ ‹ ·ÎÔ‡Ó ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ·fi ¿ÏÏ· Û›ÙÈ·? “¢ÂÓ ÓÙÚ¤ÂÛ·È” -ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó- Ô˘ “ı· Ì·˜ οÓÂȘ ÚÂ˙›ÏÈ” . ΔË Ì¤Ú· ÂΛÓË ·ÈÛı¿ÓıËη Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ôχ ¿Û¯ËÌ· Î·È ¤‰ˆÛ· ‰›ÎÈÔ ÛÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘. ™·Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·˘Ù¤˜ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Û ¿ÏϘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÂΛ ÛÙËÓ √‚Úȷ΋ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔ “°π∞Δπ” ? Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÙfiÛÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ¢ÂÓ Í¯ÓÒ ˆ˜ ÛÙËÓ √‚Úȷ΋ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ¿ÏÏ· “£ÂfiÎÏÂÈÛÙ·” Û›ÙÈ· Î·È fiÙ·Ó Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· ·˘ÙÒÓ, ˆ˜ fiÚÁ·Ó· ٿ͈˜ ÂÚÓÔ‡Û·Ì ÂΠηı‹ÎÔÓÙÔ˜, ı· ÙÔÏÌ‹Ûˆ Ó· ˆ ˆ˜ ÂÈÙ·¯‡Ó·Ì ÙÔ ‚‹Ì· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠ÛÙÔ “ͤʈÙÔ” οÔÈ·˜ Ï·Ù›·˜ ‹ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÂÂȉ‹ “ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ” ÁÈ·Ù› ÓÔÌ›˙·Ì fiÙÈ ·ÎÔ‡Á·Ì ʈӤ˜ Î·È ÎÏ¿Ì·Ù· ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ Û›ÙÈ·. ∞Ȉӛ· Ë ÌÓ‹ÌË Û ’ΛӘ ÙȘ „˘¯¤˜ Î·È ÌÚ¿‚Ô ÛÙÔ˘˜ ƒÔ‰›Ù˜ Ù˘ √‚Úȷ΋˜, ÂÂȉ‹ Û‚¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‰È¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ·Ù› ÁÓÒÚÈ˙·Ó ˆ˜ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ÙˆÓ È‰›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÓÙÔ˘Û·Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜!”

‰ÈÔÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜, ÚÈÓ ÙÔ˘˜ ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÎÈfiÏ·˜, ÒÛÙ ӷ Û‡ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜, ÔÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰··ÓËÚÔ‡˜ Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜; ŸÛÔ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Î·ÈÚfi˜” .

√ ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ... √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” Ù˘ 16-1-2010, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜, ̤۷ ·fi ÌÈ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô: “™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‚Á‹Î· Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÌÔ˘. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ‹Ú·Ì ٷ͛. ΔÔ Ù·Í›ÌÂÙÚÔ ¤ÁÚ·„ 2,60, Ô Ù·ÍÈÙ˙‹˜ Ì·˜ ˙‹ÙËÛ 3 ¢ÚÒ. ΔÔ˘ ›· ÁÈ·Ù› 3 ¢ÚÒ, ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‹Ù·Ó 2,80. Δ· ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. ™ÙÔ ÌÈÎÚfi ı¤·ÙÚÔ ‹Ú·Ì ‰‡Ô ÔÙ‹ÚÈ· ÎÚ·Û›. ΔÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ· ·fi‰ÂÈÍË. ªÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· (ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘). ™ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ‹Ú·Ì ¿ÏÈ Ù·Í› ÚÔ˜ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ¶‹Á·Ì ӷ Ê¿Ì οÙÈ. ™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ

̤¯ÚÈ Î·È ¤ÓÙÈÌÔ˘˜, ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë “ÂÈÛ‚ÔÏ‹” ‹ “ÂÈÛÚÔ‹” ‹Ù·Ó Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË “ÓÔı›·” ÛÙËÓ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Î·È ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ™Â Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·fi Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ›, ™¤Ú‚ÔÈ, ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔÈ, ™ÎÔÈ·ÓÔ› Î.Ï. ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÈfiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË ¯ÒÚ· ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ Î·È Ë 27Ë ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! ¶Ï¤ÔÓ ÙˆÓ ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ô˘ ηٿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÂÏÂ˘Ù·›· Á›ÓÂÙ·È Ôχ˜ η˘Á¿˜, ÂÏÏËÓÈÛÙ› Û˘˙‹ÙËÛË ‹ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘ÚÎÈÛÙ› ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ÁÈ· ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ‹ ÔÏÈÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÌÂÚÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∞ÎÔ‡ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÔÏÈÙÈÎfi ·Ú¯ËÁfi Ó· ϤÂÈ ·fi ÙËÏÂÔÚ¿Ûˆ˜: “√È Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÔÁÚ¿ÊËÛË” . ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ·ÚÈ ·Ú¯ËÁ¤, Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÚÔ·ÙÔÚÈÎfi ·Ì¿ÚÙËÌ· Ô˘ ‰È¤Ú·Í·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó „ˆÌ› ‹ ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ Ù˘Ú·Óӛ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ·ÙfiÚˆÓ. ∂›Ù ̷˜ ·Ú¤ÛÂÈ, ›Ù fi¯È ·˘Ù‹ Ë ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ›¯·Ì ‹ ÓÔÌ›-

οÓÈ˙·Ó. ∑ËÙ‹Û·Ì οÔ˘ Ô˘ Ó· ÌËÓ Î·Ó›˙Ô˘Ó. ª·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ Ϙ Î·È ı· Ì·˜ ¤‚·˙·Ó ÙÈ̈ڛ·! ∂›· ÛÙË Û‡˙˘Áfi ÌÔ˘ Ó· ηı›ÛÔ˘Ì ·ÏÏÔ‡ ÎÈ ·˜ ¤¯ÂÈ ÙÛÈÁ¿ÚÔ, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ͯˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ‹Ú·Ì ٷ͛ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. √ Ù·ÍÈÙ˙‹˜ οÓÈ˙Â Î·È Â›¯Â ‰˘Ó·Ù¿ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ∏ Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ. √ Ù·ÍÈÙ˙‹˜ Ì·˜ ÚÒÙËÛÂ, ·˜ Ì·˜ ÂÓԯϛ ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ. ΔÔ˘ ›·Ì ӷÈ. ΔÔ ¤Ù·ÍÂ. ∞Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ›‰·Ì fiÙÈ ¤Íˆ ·fi ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ cafe-bar ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ΔÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È Ï·Ù‡ÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ÁÂÌ¿ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. °˘Ú›Û·Ì ›Ûˆ. ∂›¯·Ì ̿ıÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ·. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ·Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂȘ ·fi‰ÂÈÍË, Ó· ˙ËÙ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÛÔ˘, Ó· ˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ∏ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹, ·ÊÔÚ¿ fiÏ· Ù· Â›‰· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ì·˜ ÚÔÛٷهÛÂÈ”.

˙·Ì fiÙÈ Â›¯·ÌÂ, Á›ÓÂÙ·È ÂÙÂÚÔÁ¤ÓÂÈ·. ∏ ÌÔÓÔıÚËÛΛ· Á›ÓÂÙ·È ÔÏ˘ıÚËÛΛ· Î·È Ë ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ οı ̤ڷ ‰¤¯ÂÙ·È ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Í¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù· ·ÁÁÏÈο. ∫·È Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ, fiϘ ÔÈ ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ Â›Ó·È ÓÔıÂ˘Ì¤Ó˜ ‹ ηٿ ÙÔ Ï·˚ÎfiÙÂÚÔ, Ì·ÛÙ·Ú‰Â̤Ó˜; ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ηϿ ı· οÓÔ˘Ì ӷ Ú›ÍÔ˘Ì ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î.Ï. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÂÚÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ∞ÊÚÈηÓÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Î·È Î·Ù¿ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜... ªÔ˘ ¤Î·Ó ÙÚÔÌÂÚ‹ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÂÏÏËÓÈο. ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ¿„ÔÁÔÈ, ÙfiÛÔ ¿„ÔÁÔÈ Ô˘ ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∞ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ™‡ÚÔ˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, Spyros Agnew, ‹Ù·Ó ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È fiÙ·Ó Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¢Ô˘Î¿Î˘, ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. √È ∞Ï‚·ÓÔ› ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÔÌÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜; °È· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ϥˆ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ò˜ ‚ÈÒÓÂÙ ˆ˜ ηٷӷψ٤˜ ÙȘ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·;

ÕÓıÈÌÔ˜ μ·Ï·¯¿˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“∫·È ‚¤‚·È· ‚ÈÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ηٷӷψ٤˜ ÙȘ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙ· ηٷӷψÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ŸÏÔ ·˘Í‹ÛÂȘ ‚ϤÔ˘ÌÂ, fiÙ·Ó ¿Ì ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì οÙÈ. ¢ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ù›ÔÙ·” .

∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˜

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™ °Ï›ÙˆÛ ·fi Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÈÓ‰‡Ó„ ӷ ·Ú·Û˘Úı› ·fi ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ ‰›Î˘ÎÏÔ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. ÿÚË ÛÙ· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ·Ôʇ¯ıËÎ·Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, Ì ÙÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·Ôχو˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ fiÏ˘. ∞ÚÎÂÙÔ› ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ‰È·ÎψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÂÈΛӉ˘ÓË ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ. √È Ôϛ٘ ··ÈÙÔ‡Ó ϤÔÓ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙË ‚‚·›ˆÛË ·Ú·‚¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ÌÂ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· Î·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó ··Ú¤ÁÎÏÈÙ· Ù· ÓfiÌÈÌ·. μ.∫.

™‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘ ÔÈ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ.

¶Âٷ̤ӷ ¯·ÚÙÈ¿

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

™ÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙÔ Ê·Îfi Ù˘ “£” ¤Ó·˜ ο‰Ô˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÂÚ›ÔÈÎÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂΛÓË, Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÚ¿‚ËÍ ÙÔÓ Î¿‰Ô Ì ÂȉÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘, fï˜ ÔÏÏ¿ ¯·ÚÙÈ¿ ‰È·ÛÎÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂΛÓÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Âٷ̤ӷ ¯·ÚÙÈ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ. §›ÁË ÚÔÛÔ¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ.

∂ÈıÂÙÈο ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿ ÀÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 600 Ù· ÂÈıÂÙÈο ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜,Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Â˙Ô› ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ Î·È ‰È·ÎψÓ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛ˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ¯ˆÚ› ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚‹. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ‰‹ÌÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÚÎÔ˘ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Û·ψÓ.

º.™.

ÕÓÓ· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘

™ÎÔÙ¿‰È· Î·È Ï·ÎÎÔ‡‚˜

ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚‡ÓÂÈ Ôχ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÔ ‚Ϥˆ, ÁÈ·Ù› Â›Ì·È ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ „ˆÓ›˙ˆ οÙÈ, ÔÈ ÙÈ̤˜ “ÙÛÈÌÔ‡Ó” ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ” .

μ·Û›Ï˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“™Â ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Û οÔÈ· ¿ÏÏ· ‚·ÛÈο ·Á·ı¿, Ê˘ÛÈο Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜. ∫·È ·˘Ùfi ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ÙÛ¤Ë Ì·˜. ™ÎÂÙfiÌ·ÛÙ ÙÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ì” .

™ÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ, Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ì›· ÛÂÈÚ¿ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. ŸÌˆ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÊÂı› ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ‹Á·Ó ÂΛ ÔÈ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ô˘ Ï›ÂÈ Â›Ó·È Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜. ªfiÏȘ ¤ÊÙÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜, ÛÎÔÙ¿‰È· ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ÌfiÓÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ. ∂›Û˘ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ¶ÔÏϤ˜ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ·‰È¿‚·ÙÔ. √ Ô‰ËÁfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¤ÛÂÈ Ì¤Û· Û οÔÈ· Ï·ÎÎÔ‡‚· Î·È ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÊÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÂΛ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÒÓ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛΤÙ˜. £. ∫. μ.

º.™.

∏ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ηı·ÚfiÙÂÚÔ ¡ÔÌfi Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ Î·È ∞ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ÃÚ. °Ô˘ÛÔ˘Ù›‰Ë˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ (ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô), ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊÔ

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

∏ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË Ê·Ú̿ΈÓ, ı¤Ì· Î·È Ó¤·˜ Û˘ÛΤ„ˆ˜ “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÂÚ› Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ӥ˜ ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Û ÔÚÈṲ̂ӷ Ê¿Ú̷η Î·È ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛıËÎ·Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi” . ΔËÓ ·ÂÚÁ›· ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó √Δ∂-¢∂∏ “∂ÓÒ ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ̤ÓÔ˘Ó ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙÔÈ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ë ·ÂÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ì·›ÓÂÈ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ÎfiÌË Ô͇ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¿ÚÛˆ˜ ÙÔ˘ ·‰ÈÂÍfi‰Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÂٷ͇ √Δ√∂ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, Ë ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ˝ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘” .

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

¢›Î˘ÎÏ· ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡

ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ŸÏÔ ·˘Í‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È. ∫·È ÔÈ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜” .

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÓÔÈÎÈ·ÛÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ “√ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∂ÓÔÈÎÈ·ÛÙÒÓ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ.

ÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ (∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, §ÈÌÂӷگ›Ô, ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜) Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· ÂÔÙ›·˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ıÂÒÚËÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ fiÙÈ “ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˙‹ÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ú¿ÍÂˆÓ Ô˘ Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜” . 줂·È· ‰ÂÓ ·Ú·Ï›ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁˆÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÂÙÔ‡Ó fiÔ˘ Ó¿Ó ٷ Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, Û·ÎԇϘ, ·ÔÙÛ›Á·Ú· Î.Ï.. £ÂˆÚËÙÈο ÛˆÛÙ¿ Â›Ó·È fiÏ· ·˘Ù¿. ∏ Ú¿ÍË fï˜ Â›Ó·È -ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ - ·Ó¤ÊÈÎÙË. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù¤ÙÔÈ·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÔÏÈÙÒÓ, Ù· ‰ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ¤¯Ô˘Ó „ËÊ›ÛÂÈ -ηٿ ηÈÚÔ‡˜- ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÁÈ· fiÔÈÔ˘˜ Ú˘·›ÓÔ˘Ó. ΔÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· fiÔÈÔÓ “ÊÙ‡ÓÂÈ” ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 50 ¢ÚÒ. ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› ˘¿Ú¯Ô˘Ó, οÔÈÔÈ Ó· ÂÔÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ·Û˘Ó›‰ËÙÔÈ Ôϛ٘ Á›ÓÔÓÙ·È -‰˘ÛÙ˘¯Ò˜- fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. ΔÈ Ó· ÛÔ˘ ÚˆÙÔοÓÔ˘ÓÂ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·; ∂‰Ò ηϿ-ηϿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Û ÛÔ‚·Ú¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ ı· .... ÂÙ¿ÂÈ ÙÔ ·ÔÙÛ›Á·ÚÔ; ¡· ·ÎfiÌË ¤Ó·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÏ·Á‹˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Î·È ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.

Δ. ∫.

4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1980

™Â Û¯ÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∂ÓÔÈÎÈ·ÛÙÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ Ó· Û·˜ ·Ú·Î·Ï¤ÛÔ˘Ì fiˆ˜ ·ÓÙÈÏËÊı›Ù ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÎÙÚ·¯˘Óı› ÙÂÏ›ˆ˜ Ì ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·ÁˆÁ¤˜ ÂÍÒÛÂˆÓ ÏfiÁˆ ÂÏÏ›„ˆ˜ ÌÈÛıÒÛˆ˜” .

∫·È Ó‹È· 7 ÂÙÒÓ, ı· ·ÛΛ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙ· ÔÏÂÌÈο fiÏ·! “∏ ΔÔ˘ÚΛ· ‰È¤Ù·Í ۋÌÂÚ· ÙËÓ ıˆÚËÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ËÏÈΛ·˜ 7 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ, “ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi fiÏÂÌÔ” .

∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· “∏ ÈÙ·ÏÈ΋ μÔ˘Ï‹ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ۋÌÂÚ· Ì „‹ÊÔ˘˜ 446 ¤Ó·ÓÙÈ 79 ÙÔ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË Ì¤¯ÚÈ 12 ÂÙÒÓ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ‡ÔÙ· ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ÙÔÚ›ÏÈÛ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÊÔÚÙËÁfi “∂ϤÓË ™Ù·ı¿ÙÔ˘” , Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÓÈÁÔ‡Ó 12 ŒÏÏËÓ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ›. ΔÔ ›‰ÈÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ÙÔÚ›ÏÈÛÂ Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÊÔÚÙËÁfi “∫ÂÚ·ÌȤ˜” , Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÓÈÁÔ‡Ó 4 Ó·‡Ù˜. ¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... ȉڇıËÎÂ Ë “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¶·Ú¿Ù·ÍË” Ì ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙÚÈÒÓ ÌÈÎÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ∞ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ™ÔÊÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∂§¢ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ™‚ÒÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÚÈÛÙÂÚÒÓ ºÈÏÂÏ¢-

ı¤ÚˆÓ ÙÔ˘ ¡ÂfiÎÔÛÌÔ˘ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë. ¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ∞Ó·ÛÙ¿˜ ªÈÎÔÁÈ¿Ó, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ¤ÓıÂÚÌÔ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ì ÙËÓ ∫Ô‡‚·, η٤ÏËÍ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ∫¿ÛÙÚÔ, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÎÔ˘‚·ÓÈ΋˜ ˙¿¯·Ú˘, Ô˘ ›¯Â ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÙȘ ∏¶∞. ◊Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ™Ô‚ÈÂÙÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËΠÙË ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÔ˘‚·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∂ª¶Δ∏ 4 ºEBPOYAPIOY 2010

Œ‰ˆÛÂ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜

“¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ˘fi fiÚÔ˘˜ μƒÀ•∂§§∂™, 3.

Δ ∞£∏¡∞, 3.

™Δ√ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜” Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô μμC. “O ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, ÁÈ·Ù› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤ÛÚˆ¯Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ŸÙÌ·Ú πÛÈÓÁÎ, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ BBC fiÙÈ “ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·›Ì· Î·È ‰¿ÎÚ˘·... ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¤˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘” . √ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ BBC ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, °Î¿‚ÈÓ ÃÈÔ‡ÈÙ, ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ “Ë ÚÒÙË ÚfiÎÏËÛË ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·” . √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙˆÓ “Financial Times” . “√È μڢͤÏϘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔˆı› “ÂÒ‰˘Ó˜” ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ∏ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Guardian” Û ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ ∂ϛӷ ™ÌÈı ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÁÈ· ÂıÓÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó·›ÓÂÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∏ ÈÛ·ÓÈ΋ “El Pais” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û ·ÚÈÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ËÏÈΛ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘” . ΔÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Business Week” ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¤Î‰ÔÛË ÁÚ¿ÊÂÈ: “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜” . “√ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ™ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰¤¯ÂÙ·È ÂÈı¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Reppublica” .

∞fi Ù· ̤۷ ª·ÚÙ›Ô˘, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÌËÓÈ·›· ÂͤٷÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ÂÓÒ ·fi Ù· ̤۷ ª·˝Ô˘, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ˘Ô‚¿ÏÂÈ “ÂÎı¤ÛÂȘ ÚÔfi‰Ô˘” οı ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ηıÒ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂȉÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Û Â›Â‰Ô Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶™∞. “∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ [...] fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ [Û.Û. ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜] ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ÙËÓ ˘Á›·, ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘” ÌÈÛıÒÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∂ÈϤÔÓ, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ “·ÔıÂÌ·ÙÔÔ›ËÛË” ÙÔ˘ 10% ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Ú¢ÛÙfi Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. “∏ ∂ÈÙÚÔ‹ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Î·È ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ “¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙËÓ ΔÚ›ÙË ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ” , ˆÛÙfiÛÔ, “˙ËÙ› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜” Î·È “Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ 2011 Î·È ÙÔ 2012” . ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ıÂÛ›ÛÂÈ Â›Û˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙÂÓ‹ ÂÈÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ Â›Û˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰È·‰Èηۛ· ·Ú¿‚·Û˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· “·¤Ù˘¯Â ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ·ÍÈfiÈÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·” . °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ, Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 ª·˝Ô˘ ÁÈ· Ó· ˘ÈÔıÂ-

∞ÏÌÔ‡ÓÈ·: ¶ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›

Ù‹ÛÂÈ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ë ÔÔ›· ı· ηıÈÛÙ¿ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÌËÓÈ·›ˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡Ó ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ecofin ÛÙȘ 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 16/2 ÙÔ Ecofin ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ “Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ” Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙËÓ - Ù˘È΋ ϤÔÓ - ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ (¿ÚıÚÔ 126 -ÚÒËÓ 104-, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 9 Ù˘ ·Ó·ıˆÚË̤Ó˘ ™˘Óı‹Î˘) Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 121, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ ˆ˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÂȉÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ÌÔÚ› Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Û ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋

ÙÔ˘ ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ √¡∂. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 121, ·Ú.4, Ô Ó¤Ô˜ Â›ÙÚÔÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ŸÏÈ ƒÂÓ (·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔÓ Ã.∞ÏÌÔ‡ÓÈ·), ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó “ÂȉÈÎfi ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ” ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂›Û˘, ÙÔ Ecofin ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ∂ıÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔÔÙËÚËÙ‹ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ·¢ı›·˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙËÓ Eurostat. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ Ecofin, ÛÙȘ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ı· Á›ÓÂÈ Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘, ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙȘ “Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ” ÁÈ· ÙÔ ¶™∞.

“™˘ÌÌÂÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Î·È fiÙÈ, ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, Â›Ó·È ÂÈÙ‡ÍÈÌÔ. ∂È΢ÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∞ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. ∞˘Ùfi ¯Ú‹˙ÂÈ ÛÙ‹ÚÈ͢” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔıÂÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂ ÃÔ·Î›Ó ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·. “∂¿Ó ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·‰‡Ó·Ì˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ (...) ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. “∂Ï›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ Eurogroup Î·È ÙÔ Ecofin ı· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Ì ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ì·˜. ∏ ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ 1Ë Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ecofin. ™˘ÌʈӋ۷Ì ۋÌÂÚ· Û Â›Â‰Ô ∫ÔÌÈÛÈfiÓ fiÙÈ Ë ÚÒÙË ÚÔıÂÛÌ›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ¤Ó· Ì‹Ó· ·ÚÁfiÙÂÚ·” ›Â. “ŸÏ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂı› (...) Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ÙÔ 2010, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ. £· ı¤Ï·Ì ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· Ë ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı›” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. “∞˘Ùfi Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ˆÊÂÏËı› ·fi ηχÙÂÚË Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·fi ¢ηÈڛ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È Ù˘ ∂∂ Û˘ÓÔÏÈο” ÛËÌ›ˆÛÂ. √ Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· › ·ÎfiÌ· fiÙÈ ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÈÛÙ¿, ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Î·È ı· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. Δ¤ÏÔ˜, ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ô πÛ·Ófi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ·¤Ê˘Á ηٿ ‚¿ÛË Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ¿Ù˘Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ecofin Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·.

Δ· ͤӷ ªª∂ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

Ô Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‹Ú ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ οو ·fi ÙÔ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012, ·fi 12,7% ÙÔ 2009. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ, ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ª·ÚÙ›Ô˘, ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ·Ó ÎÚÈı› ·Ó·Áη›Ô Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û “ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹” , ‰ËÏ·‰‹ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·.

∂ÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞£∏¡∞, 3.

“ª∂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚfiÙË-

Ù·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Î·È ‰È·ÚıÚˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ȤÛÂȘ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ªÂ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Î·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ (¿ÚıÚÔ˘ 126 ·Ú. 9 Ù˘ ™˘Óı‹Î˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ·Û˘Ó¤ÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ (¿ÚıÚÔ 121 ·Ú. 4) Î·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ-

ÛÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ “ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÔÌÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¿ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿ ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ›Â Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜. “∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ fiÏ· Ù· ÛˆÛÙ¿ ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜” , › ÛÙÔ Reuters Ô Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜. “¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÛıÂÙË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ô-

Ú›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ Î·È ˘‡ı˘Ó· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” ÚfiÛıÂÛÂ. øÛÙfiÛÔ, ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜. “¢ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· οو ·fi ÙÔ 3% ̤¯ÚÈ ÙÔ 2012” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ

Reuters ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Commerzbank. “™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ï¤ÂÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‹ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ÂÈ ÙÔ Ecofin Û ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜. °È· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ Ò˜ ı· ¿ÂÈ Ë ÒÏËÛË ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ Ô›ÎÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ.

“ŸÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi (Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ) Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ 13% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙÔ 3% ̤۷ Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È fiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ı· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÛÙfi¯Ô” › ·Ó·Ï˘Ù‹˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Unicredit. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ (Ë ¤ÁÎÚÈÛË) Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi fiÚÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ó ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜, Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÛÙËı› ÌÈ· ·˘ÛÙËÚ‹ ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÙ‹ÚËÛ˘. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÁÂÓÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÏÏ¿ Ì ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜” Û¯ÔÏ›·Û ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ Citigroup. “H ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È Û‡ÌʈÓË Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈ̤ӷÌ (...) £· Â›Ó·È ÌÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‰Èηۛ· Î·È ¤Ó·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. £· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË (ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ) ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ı ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” , Û¯ÔÏ›·Û·Ó ·fi ÙËÓ BNP Paribas.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 4 ºEBPOYAPIOY 2010

™ÙËÚ›˙Ô˘Ó ¡¢, §∞√™ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ·ÓÙ›ıÂÙ· ∫∫∂ Î·È ™Àƒπ∑∞

∂ıÓÈο ÂȂ‚ÏË̤ӷ Ù· ̤ÙÚ·

√ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ÛÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¡¢

∞£∏¡∞, 3.

π

ηÓÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Ë ÔÔ›· ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÚÔοÏÂÛ·Ó Ù· Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fï˜ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È, ÙfiÛÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ›ˆ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Û˘Ó‰ÈοوÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ∞¢∂¢À, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Î·È Ë °™∂∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi.

√ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ‰¤¯ıËΠ‚ÚÔ¯‹ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ press room ÁÈ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·, ‰È·„‡‰ÔÓÙ·˜ ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÁÈ· ÙÚÈÂÙ¤˜ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ. °È· Ù· ÌÂÓ fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ › fiÙÈ ı· ÂÍÂȉÈ΢ÙÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi. ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó ÔÈ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó “Û˘ÓÙ·Á‹ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹” . ∏ “Û˘ÓÙ·Á‹ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹” , ›Â, ÚÔ¤‚ÏÂ ÌfiÓÔ “¿ÁˆÌ·” Î·È ·‡ÍËÛË ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¯ˆÚ›˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋. “™ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÌÈÏÔ‡Û·Ì ÁÈ· ¤Ó· “ÎÔ˘Îԇψ̷” ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ Î·È Â‰Ò ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÛÙ¿ÛË ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹” ›Â Ô Î. ¶Âٷψً˜. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ‰ÂÓ ‰È¤„¢Û fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ¡Ù·‚fi˜, ¤Û¢Û fï˜ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ ·ÈÊÓȉ›·Û·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ›¯·Ó ÂÓËÌÂÚˆı› ÚÈÓ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ “·ÓËÛ˘¯›·” ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÛÙfi¯Ô Î·È ¤Ó· ηı‹ÎÔÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹, Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙË ‰›ÓË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ” .

∂ıÓÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÂıÓÈο ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ” Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÒÛÙ ӷ ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË” . ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂıÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ, ·ÏÏ¿ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ÚÔ¯ÒÚËÛ ۋÌÂÚ· ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú·. “ŸÙ·Ó ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ , fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ËÏÒÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÙfiÙ ·‡Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÂÛÙ¤˜ ‹ ÌË ·ÚÂÛÙ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ŸÙ·Ó Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, ÙfiÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂıÓÈο ÂȂ‚ÏË̤Ó˜” ›Â Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘. ∏ ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂, ÙÔ ÔÔ›Ô Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “•ÂÂÚÓ¿Ó οı fiÚÈÔ ÂÌ·ÈÁÌÔ‡ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ¡¢, Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂίÒÚËÛË Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂∂ Î·È ÛÙÔ ¡∞Δ√, Ó· ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÒÚ· ÙÔ Ï·fi ÁÈ· Ó· ˘ÔÙ·¯ı› ÛÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ı‡ÂÏ-

ÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ÚÔ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË. ∏ ÙÚ¿Â˙· ·˘Ù‹ - fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™.- ı· ·ÍÈÔÔÈ› ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È Ù· fiÔÈ· Î¤Ú‰Ë Ù˘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fiÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·Ì›Ô.

√ Î. ΔÛ›Ú·˜

Ï·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ûˆı› Ë ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·! √ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. √ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ‰›ÎÈÔ˘ ÙÔ˘˜” .

∏ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¡¢ ∏ ƒËÁ›ÏÏ˘ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ı· ÎÚ›ÓÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË. “ŸÛ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÌÂÚÈÎÒ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ¶Èı·Ófiٷٷ ı· ˙ËÙËıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏ·. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Û οı ٤ÙÔÈÔ Ì¤ÙÚÔ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ı· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi “·Ó¿Û˜” ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. “¢ÈfiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¿, Ë ‡ÊÂÛË ı· ‚·ı‡ÓÂÈ, Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰· ı· Û˘ÌÈÂÛÙÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ, ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ Î˘ÎÏÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ (fiˆ˜ Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜), Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· ÂÎÙÈÓ·¯ı› ·fiÙÔÌ·” fiˆ˜ ›Â.

∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË °È· ·Ô˘Û›· ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚ› ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜ ÎÚ›Û˘ Ó· ÙÔ ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·” . “∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÊ›ÏÂÈ ‚‚·›ˆ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Ó·›ÓÂÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î· ª·ÎÔ-

ÁÈ¿ÓÓË ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ù˘. “∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ ¯ı˜, ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¤ÏÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¯ÚfiÓȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∫·È, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηӤӷ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· Ó· Í·Ó¿-ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·Ú¿ÁÂÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜ ÎÚ›Û˘ Ó· ÙÔ ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·” η٤ÏËÍÂ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË.

√ §∞√™ √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Ì›· ÔÚ›·. ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ, Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ. ŸÌˆ˜ ÓÔÌ›˙ˆ, fiÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ÙfiÔ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·˙ËÙԇ̠χÛÂȘ “a la carte” . £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰Â ı· ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ̛· ÔÚÌ‹ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔ-ηًÁÔÚÔ‡˜ Ì·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·” . ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· Î·È Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙ· ÂÚ›Ô˘ 2 ÂηÙ. ÂÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÕÏÙÂÚ. ∂ÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÏÈ̿ΈÛË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙ·

ηÙÒٷٷ fiÚÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ÂÚ›Ô˘ 2 ÂηÙ. ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·’ ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ηÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ÊfiÚÔ. ¢‹ÏˆÛ ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÂÎÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ π∫∞ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· Î·È ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÚȤÏıÔ˘Ó fiÏ· Ù· Â-

√ Î. ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ›¯Â ·ÔÚÚ›„ÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “¿Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ” Î·È “ÂÎÙfi˜ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈο ¿‰Èη Â›Ó·È Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο” . √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ı· ÂÚÁ·ÛÙ› ÁÈ· Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌËı› “¤Ó· ¢ڇ ΛÓËÌ· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘” Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú· “‰ÈÔÁÎÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ‰È·Ï‡Ô˘Ó ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, οÓÔ˘Ó ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ, ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÈÔ ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î‡ÎψӔ . “√ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı˘Ì‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔÓ Î. ™Ú¿Ô Î·È ÙÔ “ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜” . ∏ ÎÔÈÓˆÓ›·, fï˜, ˙ËÙ¿ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. ∑ËÙ¿ ˙ˆ‹ Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È fi¯È ÂÈ‚›ˆÛË. Δ· ̤ÙÚ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈο ¿‰Èη Â›Ó·È Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ¢ÂÓ ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ¢ÂÓ ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë” ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞.

∞£∏¡∞, 3.

Δ∞ ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ 8Ô˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¡¢ fiÚÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜. ∂›Û˘, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: ¶¤ÙÚÔ˜ ªÔÏ˘‚È¿Ù˘, §Â˘Ù¤Ú˘ ∑·ÁÔÚ›Ù˘, ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡¿ÎÔ˜, ª·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ª¿ÍÈÌÔ˜ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜, μ·Û›Ï˘ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜, ªÂӤϷԘ ¢·ÛηϿ΢, ª·ÓÒÏ˘ ∞ÁÁÂϿη˜, °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÒÏ˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··ÎÒÛÙ·, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜, ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ §ÂΤ·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·Ì¿Ù˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÔ˙¿¯Ô˜, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·ÌÂÓ›Ù˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ‡Ú·˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑ˆÓÙ·Ófi˜. ™ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √¡¡∂¢, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÎÏÂÁ› Ì ·ÓÔȯً ‰È·‰Èηۛ·.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ∞£∏¡∞, 3.

“∞ÀΔ∞ Ù· ‰‡Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Ô˘ ¤-

¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È. ∂›Ó·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÛÌÂ˘Ù‹Î·Ì ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ‚·ıȤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ηÈ, ÂÓÓÔ›ٷÈ, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ¯ÔıÂÙ‹ÛÂÈ, Ì Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜” . ∞˘Ùfi ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ÂÚˆÙËı›˜ ·Ó Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∂ª¶Δ∏ 4 ºEBPOYAPIOY 2010

∂˘Ú›· ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

ªÂ 266 „‹ÊÔ˘˜ Â·ÓÂÍÂϤÁË Ô ∫. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ∞£∏¡∞, 3.

ª ∫·È ͤÓÔÈ “ÛÔÊÔ›” ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞£∏¡∞, 3.

O ∫∞£∏°∏Δ∏™ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Warwick ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¶ÔÏÂÌ·Ú¯¿ÎȘ, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∂›Û˘ ¿ÓÙ· Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ £ÂÌ¿ÙˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ¢Ú˘ÌÈÒÙ˘, ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛ·ÎÏfiÁÏÔ˘, ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È EÈÎÂÊ·Ï‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Î. ∞Ϥ͢ ∫fiÎÎÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ∂.∞.¶. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÿÚ˘ ¶·Ìԇ΢, ÂÓÒ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ÂÈÎÔ˘ÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜: Kevin Featherstone, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ™‡Á¯ÚÔÓˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙËÓ Œ‰Ú· ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ LSE Richard Parker, §¤ÎÙÔÚ·˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ™¯ÔÏ‹ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ã¿Ú‚·ÚÓÙ Roger Wilkins, °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, ∂ȉÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Kevin Rudd. Leif Pagrotsky, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ & ∂ÌÔÚ›Ô˘, ™Ô˘Ë‰›·. Jeoff Mulgan, Ù. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡, °Ú·Ê›Ԣ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó: - ÙË ‰ÔÌÈ΋ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, - ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, - ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, - ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, - ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÛÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙˆÓ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, - ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÎÒ‰Èη ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, - ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, - ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙÂϯÒÓ Û ı¤ÛÂȘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô.

 ÙËÓ Â˘Ú›· ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ 266 „‹ÊˆÓ, Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ Â·ÓÂÍÂϤÁË ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘, ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË. ∏ ÔÚΈÌÔÛ›· ÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 12 ª·ÚÙ›Ô˘. “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ë ÙÈÌ‹ Ô˘ ÌÔ˘ Á›ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ë Â˘ı‡ÓË Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ” , ›Â Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ Ô ∫. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º›ÏÈÔ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ, Ô˘ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·Ï›„ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô.

“∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË, ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÔ˘Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÈÙ›·˜. ŒÓ· ‰›Î·ÈÔ, ÈÛ¯˘Úfi Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Î·È Â˘Ù˘¯¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. Œ¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ, Î·È Ë ÔÏÈÙ›· Î·È ÔÈ Ôϛ٘, Ó· ÛÙÚ·Ù¢ıԇ̠ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÂÙ¿‚·ÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂıԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› Âӈ̤ÓÔÈ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÚ·Ù‡ÔÌ·È Ì·˙› Û·˜” . ∏ „ËÊÔÊÔÚ›· ‹Ù·Ó ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È ‰ÈÂÍ‹¯ıË Û ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 31 Î·È 32 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 51 Î·È 140 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ΔËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. ¶·Ô‡ÏÈ· ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ (160), Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ (91) Î·È ÙÔ˘ §∞√™ (15), ÂÓÒ “·ÚfiÓÙ˜” „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ 32 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ∞fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ô˘Û›·˙·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ™ÔÊ›· ∫·Ï·ÓÙ›‰Ô˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˜. √ ∫. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ, fiÔ˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜. Àԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º›ÏÈÔ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ, Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛÂ, Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ¢¯‹ıËΠ“ηϋ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· fiÏÔ˘˜” . √ Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ıËÙ›· ÛÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. “∫·Ï›ÛÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ ·ÛÎÂ›Ù·È Ù· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο Û·˜ ηı‹ÎÔÓÙ· Û ̛· ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ì Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi Ì·˜ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË Û ·‰È¤ÍÔ‰· Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Îϛ̷ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ, fï˜, fiÙÈ fiÏÔÈ

¢‹ÏˆÛË ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘

Ì·˜, ËÁÂÛ›· Î·È Ôϛ٘, ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ Î·È ÌÂıÔ‰Èο, Ì ›ÛÙË ÛÙȘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ı· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì” , › ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô ºÈÏ. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜..

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

°È· ÙËÓ Â˘Ú‡Ù·ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â˘Ú‡Ù·Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘Á¯·›ÚÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘. “∫‡ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ, Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ıÂÚÌ¿, Ì fiÏË ÙËÓ ·Á¿Ë. ΔÈÌ‹Û·Ù Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ·˘Ùfi Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘Ú‡Ù·ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË, fiˆ˜ ‚ϤÂÙÂ, ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Û·˜. ∫·È Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ, ‰ÈfiÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ë ¯ÒÚ·, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÌÈ· Â˘Ú‡Ù·ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Úˆı˘-

Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °ÎÔ˘›ÓÙÔ μ¤ÛÙÂÚ‚¤ÏÂ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. “◊Ù·Ó Ôχ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Î·È ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ‚ϤÂÈ ıÂÙÈο ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÔ˘Ì” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜.

√ Î. ™·Ì·Ú¿˜

Δ· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‡·ÙÔ ¶ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ·Í›ˆÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ· ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ¢¯Ëı›. “£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ Û·˜. ¡· ¤¯ÂÙ ηϋ ‰‡Ó·ÌË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË. “∂˘¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË. £· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·” ›Â Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜. “¡· ›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔ˜, ·ÚÈ ¶Úfi‰Ú” ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜.

√ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÂÍÂϤÁË Û‹ÌÂÚ· Ì ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÁÈ· ÌÈ· Ó¤·, ¢‰fiÎÈÌË ıËÙ›·, Ô Î. ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ÛÙÔ ‡·ÙÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· ıËÙ›·, ÙÔÓ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ¢¯¤˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. “∂ΛÓÔ, fï˜, Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ, Â¿Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÍÂϤÁË Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·¤Ê˘Á ÙËÓ ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜, ‰ËÏ·‰‹, Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ̤۷ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‚·ı‡Ù·Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÚfiıÂÛË Î·È ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. “∏ ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ۋÌÂÚ·, Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Ì·˜, ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ıÂÛÌÈ΋˜ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô ÙfiÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Âӈ̤ÓÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ÙËÓ ·Ó‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 12 Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û Ì ۇÛÙËÌ· Î·È Ì¤ıÔ‰Ô Ë ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫. “£˘Ì›˙Ô˘Ì ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫, fiÙ·Ó Î˘‚ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ‹Ù·Ó ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ›¯Â ‰ÂÛÌ¢ı› fiÙÈ ı· “ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú·” ÙË ıÂÛÌÈ΋ ÔÌ·ÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˘ ÙÔ˘ 2010, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. “√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ ÌÓ‹ÌË, ı˘Ì¿Ù·È Î·È Î¿ÓÂÈ ÙȘ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜, Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ Ô ÙfiÔ˜ Î·È ÔÈÔ˜ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÁÈ· ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔًوӔ .

∞Ó·‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ· Ë ‰›ÎË ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞Ï. °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘

™‹ÌÂÚ· Ë ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ˆ˜ ̤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ “¶˘Ú‹ÓˆÓ” ∏ ‰›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ··ÁˆÁ‹ ª˘ÏˆÓ¿

∞£∏¡∞, 3.

¡∂∞ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔ-

ÁËı› ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ¤Ï·‚ ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÂʤÙË ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô 21¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ÙˆÓ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” . √ Ó·Úfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙÔ˘, ·ÚÓÂ›Ù·È ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ì¤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙ ·fi ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ۠‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› Û ÎÈÓËÙ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÛÙÔ Â›Ì·¯Ô ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·.

∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ‰›ÎË ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘

ΔËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰›Î˘ ÁÈ· ÙËÓ

˘fiıÂÛË ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ªÈÎÙfi √ÚΈÙfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÕÌÊÈÛÛ·˜. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤Ï·‚ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÏfiÁˆ ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ˘ Έχ̷ÙÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¤‰Ú·˜, Ë ÔÔ›· ¤¯·Û ÚÔÛÊÈϤ˜ Ù˘ ÚfiÛˆÔ. ™ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‹Ù·Ó ·ÒÓ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ÊÚÔ˘Úfi˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ∫ÔÚÎÔÓ¤·˜, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÌÂÙ‹¯ıË Â-

Û¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ª·Ï·Ó‰Ú›ÓÔ˘ ÛÙËÓ „˘¯È·ÙÚÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡. ¶·ÚÒÓ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‹Ù·Ó Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ÊÚÔ˘Úfi˜ μ·Û›Ï˘ ™·Ú·ÏÈÒÙ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙ› Ó¤· ‰ÈοÛÈÌÔ˜ ·fi ÙÔ ªÈÎÙfi √ÚΈÙfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÕÌÊÈÛÛ·˜, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ‰›Î˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·˘Ùfi Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi.

∫·Ú¤-ηڤ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ‚›ˆÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ··ÁˆÁ¤ˆÓ ÙÔ˘, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú·Á‹˜ ÙÔ˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÂÈÙ· ·fi 13 ̤Ú˜ ÔÌËÚ›·˜, ÂÚȤÁÚ·„ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÔ˘ ÂΉÈο˙ÂÙ·È Ë ˘fiıÂÛË, Ô ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ª˘ÏˆÓ¿˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰›ˆÚ˘ ηٿıÂÛ‹˜ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Úˆ› Ë ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÍÂÙ‡ÏÈÍ ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ ÙˆÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛˆÓ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ì „˘¯Ú·ÈÌ›· fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÔÏ˘‹ÌÂÚ˘ ··ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘, ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ “Û˘ÌÊÈÏÈÒıËΔ Ì ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‚ÁÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÂÓÒ ÂÚȤÁÚ·„ ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ˙ˆ¤˜ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÒÓ. “™ÎÔÙÒÛÙ Ì ӷ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¿ıÂÈ Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ Î·Îfi” , ¤ÏÂÁ ÛÙÔ˘˜ ··ÁˆÁ›˜ ÙÔ˘.

∞ӷʤÚıËΠ·ÎfiÌË Û ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ Ù˘ ™Ô˘ÚˆÙ‹˜, Ì ÙÔÓ ÊÂÚfiÌÂÓÔ ˆ˜ “ÂÁΤʷÏÔ” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ··ÁˆÁ¤ˆÓ, μ·Û›ÏË ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ·. √ Ù¤ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™μμ∂ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ μ. ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ· ¿ÓıÚˆÔ “Ì ηı·Ú‹ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛΤ„Ë” , ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ôχ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ 1995. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ¤‰Ú·˜, Ô Î. ª˘ÏˆÓ¿˜ ÂȂ‚·›ˆÛÂ, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ μ. ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ·, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ∞ÛËÌ¿ÎË §·˙·Ú›‰Ë Î·È ¶ÔχηÚÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÛÙËÓ 4ÌÂÏ‹ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ··ÁˆÁ¤ˆÓ -Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Â›¯·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË- ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ. ∏ ‰›ÎË ‰ÈÂÎfiË ÏfiÁˆ ·Ú¤Ï¢Û˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 9

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ª¤Ûˆ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘

√È ·ÁÚfiÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÌÏfiη Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ∞£∏¡∞, 3.

Œ

ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ¤‰ˆÛÂ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, Ë ÔÔ›· ÂÁηÈÓ›·Û ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÙËÓ Agrotica. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì¤Ûˆ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ Ô‰ÒÓ. “∏ ΢ڛ· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ Û˘Ó·ÓÙËı› Ì·˙› Ì·˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯً Û ‰È¿ÏÔÁÔ. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ Ì·˜ Á˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË Î·È Ó· ·Ú·Î¿Ì„ÂÈ Ù· ÌÏfiη”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î. °È¿ÓÓ˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜.

™Â ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔÓ Î¿ıÂÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ Ì ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ù·Ï·ÈˆÚËıÔ‡Ó ÂÈ‚¿Ù˜ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ Ù‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ Agrotica Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. “∏ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â·ÙË̤ÓË Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚԉȢıÂÙ‹ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘ÌÂ Ó¤Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ‚ÈÒÛÈÌÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∏ ΢ڛ· ª·Ù˙ÂÏ‹ › fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÎfiÛÙÔ˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. “∂ȉÈÒÎÂÙ·È Ë Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ì ÔÏÈÙÈΤ˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ı· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. ” ∫¿ÓÔ˘Ì ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013 ÂÔ¯‹. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ’ÌÏÔηÚÈÛÙ›’. ∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ΔȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙȘ οÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙›” ÙfiÓÈÛÂ. Δ¤ÏÔ˜, ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›.

™ÎÏËÚ·›ÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙÔÓ ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ Î·È ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿Î·ÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ “12” ÌÏfiÎˆÓ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Ï‹ÚË Î·È Â’ ·fiÚÈÛÙÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Â›Û˘ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó

Ù· ·ÁÚÔÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘ ÛÙËÓ ·Ï·È¿ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi §¿ÚÈÛ·˜- μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ μfiÏÔ. ™˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙˆÓ “12” ÌÏfiÎˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙÔ˘ ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó Ì ÏˆÊÔÚ›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÂΉ‹ÏˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙËÓ “∞grotica” . ™ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ Ù˘ ¡›Î·È·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ë ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

∞ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ΔËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ™ÙÚ˘ÌÔÓÈÎÔ‡, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ™ÂÚÚÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‹Ú·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ (√∞™) Î·È √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ (√-

¢∞™), Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¤ÎÏÂÈÛ ͷӿ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ë Ô‰È΋ ‰È¤Ï¢ÛË ·fi ÙÔ ÌÂıÔÚÈ·Îfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ· ™ÂÚÚÒÓ Î·È ÁÈ· Ù· πà ÂÈ‚·ÙËÁ¿ Ô¯‹Ì·Ù· Î·È Ù· ψÊÔÚ›·. √È ·ÁÚfiÙ˜ ›¯·Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÌÏfiÎÔ ÛÙȘ ‰‡Ô Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÌfiÓÔÓ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿, ¿ÏψÛÙÂ, ÛÙ· ÊÔÚÙËÁ¿ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ‰È¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∫ÏÂÈÛÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, Â›Û˘, ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ™ÂÚÚÒÓ ∫·‚¿Ï·˜ Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ Ô‰Ô‡, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙˆÓ ∫ÂÚ‰˘ÏÏ›ˆÓ. ∂ÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙÔ ÌÏfiÎÔ Ù˘ ∞Ï·Ì¿Ó·˜, ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ÙËÓ 20Ë Ì¤Ú· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi. ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÌÂٷΛÓËÛ·Ó Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ Î·È “¤ÎÔ„·Ó” ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· ‰‡Ô ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ì›· ÒÚ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÛÙÔ 200Ô ¯ÏÌ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ, Î·È Ù· ‰‡Ô Ú‡̷ٷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ §·Ì›·˜ - ∞ÌÊÈÛÛ·˜. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È πà ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Ô˘Ú¤˜, Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù· 10 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ÔÌÔ-

ÎÔ‡ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ∞Ï·Ì¿Ó·˜, Ì ¿ÏÏ· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ÌÏfiÎÔ ÛÙÔ 41Ô ¯ÏÌ Ù˘ ·Ï·È¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ §·Ì›·˜ -§¿ÚÈÛ·˜. ∞Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ‹ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ı· ÎÔ› Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ·fi §·Ì›· ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ·, ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È ΔڛηϷ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ™ÙËÓ ·Ï·È¿ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi §·Ì›·˜ - §È‚·‰ÂÈ¿˜ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ Ù˘ ∂Ï¿ÙÂÈ·˜, ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜ Ì ÙËÓ μÔȈٛ·, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÏËÚ‡ÓÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Îfi‚ÔÓÙ·˜ Î·È ÌÈÎÚÔ‡˜ ·Ú·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô˘ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ πÃ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ 110Ô ¯ÏÌ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Îfi„ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÚfiÌÔ˘˜ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ó· ÂÎÙÚ¤ÂÙ·È Ì¤Û· Û Â·Ú¯È·ÎÔ‡˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞ÁÚfiÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ¶·ÙÚÒÓ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ªÂÁ·Ó›ÙË, ÛÙÔ ∞›ÁÈÔ. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ï·È¿ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È ·Ú·Î·ÌÙËÚ›Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¿ÓÔÈÍÂ Ë ÂıÓÈ΋ Ô‰fi˜ ¶·ÙÚÒÓ - ¶‡ÚÁÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË ·fi ·ÁÚfiÙ˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ Ù˘ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ¶·ÙÚÒÓ.

∏ ÛÙ¿ÛË Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ΔËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ı· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ªfiÈÎÔ ªÔÚ›ÛÔÊ, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô˘ ÎÏ‹ıËΠӷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â¿Ó Ë ™fiÊÈ· ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙȘ ·ÒÏÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÓÔÌÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ› ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÔ-‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο Û‡ÓÔÚ· Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜.

¶ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 100 ÂÈÚËÓÔ‰›Î˜ Î·È 146 ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ∞£∏¡∞, 3.

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÿÚ. ∫·ÛÙ·-

Ó›‰Ë˜ ÂÈÛΤÊıËΠۋÌÂÚ· ÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È ·ÓÙ¿ÏÏ·Í ·fi„ÂȘ Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÛÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙÔ 2011 Î·È ÙÔ 2012, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ÙË Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, Î.Ï. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 100 ÂÈÚËÓÔ‰ÈÎÒÓ Î·È 146 ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ·Î‡ÚˆÛ ÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÂÓÒ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÂ-

ÙÚ¿ÌËÓÔ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô Ó¤Ô˜ ∫Ò‰Èη˜ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ. ∞ÎfiÌ· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÂÓÓ¤· ¤ÚÁ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Ì ÙË Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· (ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, Î.Ï.) Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ˘‹ÚÍ ÁÈ· ÙËÓ ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ º˘Ï·ÎÒÓ. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ϤÔÓ ÙÔ˘ √∫∞¡∞, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ¤Ó·˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜. √ Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÂÁηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢™∞ ÁÈ· “ıÂÛÌÈ΋ ·Ù·Í›·” ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∫Â-

ÓÙÚÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ º˘Ï·ÎÒÓ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜.

ŒÓÙ·ÛË ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ¢È·‚·ÙÒÓ ∫·ÓÔÓÈο Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ Û˘ÛÛ›ÙÈÔ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ ¢È·‚·ÙÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ, ηٿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ƒÒÛÔ˘ ÈÛÔ‚›ÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÔÌ¿‰· ÂÚ›Ô˘ 40 ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ΢ڛˆ˜ ƒÒÛˆÓ, ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¤ÓÙÔÓ·, fiÙ·Ó ÔÈ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ˘ÏÔ-

ÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÈÛÔ‚›ÙË ÔÌÔÂıÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÂÂÎÙ·ı› Ë ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ù¤Ú˘Á˜, ¤ÁÈÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ª∞Δ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ÒÚ· ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ë ËÚÂÌ›·, ÂÓÒ Ô ·ÏÏÔ‰·fi˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·Ú·‰fiıËΠ۠ƒÒÛÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, Ô˘ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜. μ¿ÛÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ·fi Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘ ¤ÁÈÓ ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ¿ÙÔÌ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ¯Ú‹ÛË ‚›·˜.

Δ∂¢∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜

231 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Δ∏¡ ·fiÊ·ÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ 231 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ˘¤ÁÚ·„Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ΔÚÈη›ˆÓ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ªÈ¯. Δ·Ì›ÏÔ˜ ηٿ ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Δ∂¢∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. √ Î. Δ·Ì›ÏÔ˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Ô ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Èı·Ófiٷٷ Ó· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ·fi ÙÔÓ Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÛÙȘ 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∫∂¢∫∂. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ΔÚÈη›ˆÓ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·ıˆڋÛÂȘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞ 2007-2013. √ Î.Δ·Ì›ÏÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ì›ˆÛË 20% ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È 10% ÛÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÁÈÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Û˘Ì‚·ÛÈÔÔ›ËÛ˘ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜”. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂Δ∂¢∫ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜, fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ, ·Ó ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜ 2”. ∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÙˆÓ Δ∂¢∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤Î·ÓÂ Ô Î. ¢ËÌ. ΔÛԇ̷˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Δ∂¢∫ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· Â›Ó·È ÂÓȯڿ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Δ∂¢∫ Î·È Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ›Â, ÙÔ 2009 Ù· ¤ÛÔ‰· ·Ó‹Ïı·Ó Û 160.000 ú Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· Û 100.000 ú. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂΉÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Δ∂¢∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘. ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› Û ‰›ÙÔÌÔ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÌÂÙ¿, ÂÓÒ ¯ı˜ ·ÔÊ·Û›ÛıËÎÂ Ë ¤Î‰ÔÛË ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÙfiÌÔ˘ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÚ›ÛÙËΠ۠ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÚfiÙ·Û˘ ·fi ÙÔ ¢∏∫π ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰È΋ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ηıÒ˜ ·Ô˘Û›·˙Â Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ Î. Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Δ∂¢∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙË Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ∞Ú¤ı·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰· Î·È Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ΔÔ ¢™ Ù˘ ∂Δ∂¢∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ÔÎÙ·ÌÂϤ˜ Î·È Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ÔÏÈÙÈÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 10

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

À¤Î˘„ 58¯ÚÔÓÔ˜

∑‹ÙËÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ Î. °. ™Ù¿ÌÔ˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘

À¶∂∫Àæ∂ ¯ı˜ ÛÙ· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ô

¡· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ

58¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ¤ÛÂÈ ı‡Ì· ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. √ ¿Ù˘¯Ô˜ 58¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ Î¿ıÂÙ· ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ¡ÔÛËÏ¢fiÙ·Ó fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ¯ı˜ ˘¤Î˘„ ÛÙ· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜, ›¯Â ‰‡Ô ·È‰È¿ Î·È ÙÚ›· ÂÁÁfiÓÈ·. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ÙÔ Ó·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘.

∫·Ù·ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ËÏÈÎȈ̤Ó˘ ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË ™Δ√¡ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ·Ú·¤ÌÂÙ·È Ë ˘-

fiıÂÛË ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ª·Ú›·˜ ∫ÔÓÙÔ‡ÏË, Ù· ›¯ÓË Ù˘ ÔÔ›·˜ ¯¿ıËÎ·Ó ÙÔ 2002 ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË ™Ô‡Ú˘. ∏ ·Ú·ÔÌ‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘, Ô˘ ‰È¤Ù·ÍÂ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤Ó˘ Î·È ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ √°∞ ·fi ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·. ™ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈÒÍÂˆÓ Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù˘ ·¿Ù˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ‹‰Ë Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÓÙfi˜ ÂÌÏÂÎÔ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ Ù˘ 70¯ÚÔÓ˘ ÙÔ 2002 ª·Ú›·˜ ∫ÔÓÙÔ‡ÏË ·fi ÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË ™Ô‡Ú˘. ∏ ˘fiıÂÛË ·Ú·¤ÌÊıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó fiÛ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ ª·Ú›·˜ ∫ÔÓÙÔ‡ÏË. ∂ÈϤÔÓ, ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚ›ÂÚÁ˜, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È, ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Û ÙÚ›Ù· ÚfiÛˆ·, ηıÒ˜ Î·È Ë Â›ÛÚ·ÍË Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ √°∞ ·fi ¿ÏÏ· Â›Û˘ ÚfiÛˆ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›·, Ô ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ Ù˘ 70¯ÚÔÓ˘, Ô˘ ÌÂÙ·‚›‚·Û ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘, Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚›‚·Û ÙË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË Û ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙËÓ Â›¯Â ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂÈ Û ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ù˘ ÔÔ›·˜ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¿ÏÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Î·Ù¿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÂÚ› ‰·ÛÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·, Ô˘ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÙȘ ÂÚ›ÂÚÁ˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ Á˘Ó·›Î·˜, Ë ÔÔ›· ·ÁÓÔ›ٷÈ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÍÂΛÓËÛ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÙÂÚÔı·ÏÔ‡˜ ·‰ÂÚÊ‹˜ Ù˘ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓ˘ ∂ϤÓ˘ μ¤ÚÔ˘. Δ· ›¯ÓË Ù˘ 70¯ÚÔÓ˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ 2002. Δ¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ˆ˜ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈfi˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË Ù˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ Ù˘ ·fi ÙÔÓ √°∞ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ ·fi ÙÔ 2007 ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘, Ì ˘ÔÁڷʤ˜ ÙÚ›ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

“Δ

Ô ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙˆÓ 170.600 ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi. ¶Ú¤ÂÈ fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂΛӢ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÔÛfi Ó· ÂÈÛÙÚ·Ê› Î·È Ó· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜” . ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ÙfiÓÈÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Û˘Ó¯›˜ ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ Û ‰˘Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Ù· ¤ÙË 2007 Î·È 2008 Ì ÔÌfiʈÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÔÛ¿ Ô˘ ÏËÚÒıËÎ·Ó ‚¿ÛÂÈ Úfi¯ÂÈÚˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ·fi ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô £·Ó. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ” . °È· “‚fiÏÂÌ· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ·fi Ó˘Ó Î·È ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· „ËÊÔıËÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” , ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜. Δ·ÌÂȷ΋ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

√ Î. °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ ¤Î·Ó ÂÎÙÂÓ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÔÌfiÊˆÓˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ Û ‰˘Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ fiÙÈ ·‰Ú¿ÓËÛ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÚfiÛÏ˄˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. “√ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ·fi Ù· Ú·ÎÙÈο Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ·ԉ›ÍÂȘ Úfi¯ÂÈÚ˜. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi “¿ÓÔÈÁÌ·” Â›Ó·È 170.600∂. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÂÈÛÚ¿¯ıËΠ¯ˆÚ›˜ ·ԉ›ÍÂȘ, Ô‡Ù fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ. ∂‰Ò ÚÔ·ÙÂÈ ÎÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ˙‹ÙËÌ·. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ª¿ÚÙÈÔ˜-∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ 2008, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÏÔÏËÚÒÛ·Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜. ΔÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÌËÓ‡ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓfiÌÈÌ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Ì ˘ÔÁڷʤ˜ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ Î·È ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘. ŸÛÔÈ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ·Ê› Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ∞fi fiÏÔÓ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ÔÊÂÈϤ˜, ·ÏÏ¿ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. £·Ó. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ÙfiÓÈÛ Ì ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙÈ “ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÏËڈ̤˜ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ÔÈ ÚˆÙfiÙ˘˜ ·ԉ›ÍÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·. ∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË, Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì Û ÚfiÛÏË„Ë ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ, fï˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜. √È ˘ÔÁڷʤ˜ Î·È ÂȉÈο Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ̤¯ÚÈ ÎÂÚ·›·˜ Î·È ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó 220.000 ú. ¶Ï·Ó¿Ù·È fiÔÈÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÂÁÒ ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ ηٷ¯Ú¿ÛÙËη ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÒÛÂÈ ÔÙ¤ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ıËÙ›· ÌÔ˘ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. À‹ÚÍ·Ó ·Ú·Ù˘›Â˜ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· ηٿ¯ÚËÛË. À¿Ú¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Ï‹-

Úˆ˜ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∞ÓÙ. ∫·ÊÚ›ÙÛ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È 164.665. H ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· Â›Ó·È ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË Ì ˘‡ı˘Ó˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ. Δ· ¤Ï·‚·Ó Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ Ì¤ÛˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ. √ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ¤Î·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈο Ï¿ıË, ·ÏÏ¿ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿¯ÚËÛË” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ μ·ÁÁ. ∫·ԇϷ, › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¶Ô‡ Ù· ‚ڋΠٷ ÛÙÔȯ›· Ô Î. ∫·ԇϷ˜, ·ÊÔ‡ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ ۯÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ; ¢ÂÓ ÚˆÙ‹Û·Ù ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·Ó Â›Ó·È ÏËڈ̤ÓÔÈ Î·È ˆ˜ ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi. ∂›Ó·È ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ ÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ;” . ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î. ™Ù¿ÌÔ, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¢ÂÓ ÙÔ ıˆÚÒ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‹Á·Ó ÛÙȘ ÙÛ¤˜ fiÛˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·Ó ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ; ¢ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËη ηıfiÏÔ˘ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ÏËÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌËÓÒÓ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤڈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. ¶ÚÔÙ›ӈ ÛÙÔ ™ÒÌ· Ó· ηı›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ô Úfi‰ÚÔ˜, ÙÔ ¢.™., Ô Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠ÙË “¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹” Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ηϋ ›ÛÙË”.

ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ √ Î. ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿Ï-

ψÓ: “À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡Û· ·Ú¿Ù·ÍË, Ô˘ ‰È·ÈÒÓÈ˙ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù·ÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. √È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ, ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¢ηÓı› Ë ˘fiıÂÛË. √ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ Â›Ó·È ¤ÓÔ¯Ô˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ‰›ÓÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÙ·Á¤˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÚÔ˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô. Œ¯ÂÙ “ÏÔ˘Ê¿ÍÂÈ” ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÙÒÚ·, ηıÒ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜. ∏ χÛË ı· ‰Ôı› ·fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË” . √ Î. ∞ÓÙ. ¶·¿˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ·fi ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. À‹Ú¯Â ÁÂÓÈ΋ ·ÂÈı·Ú¯›· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¿ÓÔÈÍÂ Ë fiÚÂÍË. À‡ı˘ÓÔÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜. ∞˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÓÔÌ›˙ÂÈ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ·, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È Ó· ÌË Ú›¯ÓÔ˘Ì ¢ı‡Ó˜ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó” . “∞·ÓÙ¿ˆ Û fiÛÔ˘˜ ̤ÌÊıËÎ·Ó Â̤ӷ Î·È ÙÔÓ Î. ™Ù¿ÌÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÁÎ¿Ï˘„˘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “ΔÔ ¢.™. ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Û ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÏËÊı› Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ª·Ù·ÈÔÔÓÔ‡Ó fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ¢ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È fiÙÈ Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ ·˘Ù¿ ÏË-

ÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ¶Ú¤ÂÈ ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÌÈ· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹, ηٿ fiÛˆÓ ¤Ï·‚·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ Ó˘Ó Î·È ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ‚fiÏ„·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Ì¤Ûˆ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ” . √ Î. μ·ÁÁ. ∫·ԇϷ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ù· ÏÂÊÙ¿ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ ¢.™. Ú¤ÂÈ Ó· ·Û΋ÛÂÈ fiÏ· Ù· ¤Ó‰Èη ̤۷ ÁÈ· ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ. ∞˜ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ Î·È ·Ó ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔÓ ÂÍ·¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ, ·˜ ÎÈÓËı› ‰ÈηÛÙÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¢ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÁÎ¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜, Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë Δ·ÌÂȷ΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ù·ÌÂȷ΋ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÛÙÚ·Ê› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 170.600 ú.

∞Ô¯ÒÚËÛË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ô¯ÒÚËÛÂ Ô Î. ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, οÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰‹ÏˆÛË: “∂Âȉ‹ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ȉȈÙÈ΋ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿, ·ÏÏ¿ ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, ıˆÚÒ fiÙÈ Î¿ÌÙÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ Î·È Ù˘ Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È fiÊÂÈÏ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ fiÚÈÛÌ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ıˆÚÒ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Û ۈÛÙ¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ·Ú¿ ÙȘ ηϤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰È·ÊÒÙÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. °È· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ·Ô¯ˆÚÒ, ‰È·ÊˆÓÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿”.

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤Ô˘ ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ™ˆÚfi

Δ√¡ ΛӉ˘ÓÔ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜ ™ÎÔ¤-

∂¡Δ√¡√ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ™ˆÚfi, Û‡Ìʈӷ Ì ·-

ÏÔ˘ Û ȉÈÒÙ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ۯÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù· ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘. ∞ӷʤÚÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ÙÔ 1980 ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Û ¤ÎÙ·ÛË 60 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ŒÏÈÔ˜. √ Ó¤Ô˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ 1982 Î·È ÌÂÙ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ··ÏÏÔÙÚȈ̤ÓË ¤ÎÙ·ÛË. ¡¤Â˜ ηÙÔÈ˘, ÍÂÓԉԯ›· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ 1984 Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ ··ÏÏÔÙÚȈ̤ÓË ¤ÎÙ·ÛË. ªÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó 26 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË Î·È ¤Ó·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. ΔÒÚ· ÏÔÈfiÓ Ô˘ Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ, ı˘Ì‹ıËÎ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ·Ï·ÈÔ› ȉÈÔÎً٘ Ù˘ ··ÏÏÔÙÚȈ̤Ó˘ ¤ÎÙ·Û˘, Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂Ó˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ. “∂Ì›˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ·, fiÙÈ ÔÈ ÛÎÔÔ› ÙˆÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏËÚˆı›. ∏ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ·ÔÍ‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘ ‚¿ÏÙÔ˘ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤ÚÁ· ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ì ÌÂϤÙ˜ Î·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ fiÊÂÏÔ˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ·fi Î·Ó¤Ó·Ó Î·È ÂÈϤÔÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈο ¤ÚÁ· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜, fiˆ˜ Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο, ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ Â›Ì·¯Ë ÂÚÈÔ¯‹”.

Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ πˆÏÎÔ‡ Î. ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¯ˆÚ› ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ¤ÎÙ·Û˘ 1200 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙË ¢·ÛÈ΋ ÀËÚÂÛ›·. √ Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÛÙÔ ™ˆÚfi. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “ªÔÓÔÌÂÙÔ¯È΋ πˆÏÎÔ‡” ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ʈÙÔÂÚÌËÓ›·˜ ÙˆÓ 2.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ™ˆÚfi. ∏ ÌÂϤÙË ı· ηٷÙÂı› ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ¢·ÛÈÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙˆÓ 1.200 ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ˆ˜ ¯ÔÚÙÔÏÈ‚·‰È΋ Î·È fi¯È ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· 700 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›. “™ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ηٷ٤ıËÎÂ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È ¯ÔÚÙÔÏÈ‚·‰ÈΤ˜ Î·È ÔȘ ‰·ÛÈΤ˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ πˆÏÎÔ‡. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ›‰È˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·Ó Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢·ÛÈÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋, ÙfiÙÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹. √È ‰È·‰Èηۛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, fï˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ -ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ πˆÏÎÔ‡- ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. Œ¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ó¤· ÚfiÛˆ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô. °È· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ™ˆÚÔ‡ ÚԂϤÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ (ÍÂÓԉԯ›Ô) Û ÂÚÈÔ¯‹ 450.000 Ù.Ì., ηıÒ˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÁË¤‰Ô˘ ÁÎÔÏÊ Û ¤ÎÙ·ÛË 946.000 Ù.Ì.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∂ª¶Δ∏ 4 ºEBPOYAPIOY 2010

ΔËÓ ÈÔ „˘¯Ú‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ‰È·Ó‡ÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË

æ‡Ù˘ ‹ÏÈÔ˜ ÌÂ... ‰fiÓÙÈ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ΔÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¤ÂÛ οو ·fi ÙÔ “Ìˉ¤Ó” ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

Δ

ÛÔ˘¯ÙÂÚfi ÎÚ‡Ô, ·Ú¿ ÙËÓ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·, ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Î·È ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢ڇÙÂÚ·. ™ÙÔ μfiÏÔ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¯ı˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ‹Ù·Ó -1 ‚. ∫ÂÏÛ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ÁÚ·Û›·˜ Ë ·›ÛıËÛË ÙÔ˘˜ ÎÚ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ¿ÁÁÈ˙ ÙÔ˘˜ -5 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™ÙȘ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ˘˜ -3 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙ· ÿÓÈ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤ÂÛ ÛÙÔ˘˜ -7 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∫·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËϤ˜, ÂÓÒ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ ÓÔÌÔ‡ Ì ˘„fiÌÂÙÚÔ 300-400 Î·È ¿Óˆ ı· ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ. ÕÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¶·Ú¿ ÙËÓ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ ÎÚ‡Ô ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ÓÔÌfi ¢ڇÙÂÚ· ‹Ù·Ó ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ¤ÊÙÂÈ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó Î·È Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘˜ 7 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙȘ Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô Î·ÈÚfi˜ Û‹ÌÂÚ· ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Î¿ÔȘ ÚfiÛηÈÚ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ∞fi ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ¤Ó· ¯·ÌËÏfi ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi Ô˘ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î˘Ú›ˆ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ·fi Ù· 300-400 Î·È ¿Óˆ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙË ÓfiÙÈÔ ª·ÁÓËÛ›·. √ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ı· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, fiÔ˘ ı· ÛËÌÂȈı› ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ. °È· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ∞ÔÎÚÈÒÓ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÊ·Ï‹˜ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ Úfi‚Ï„Ë. Ãı˜ ‹Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂ-

¡∂∫ƒ√™ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘ ‚Ú¤-

ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· Ô 17¯ÚÔÓÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ ∞‰¿ÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤ÌÂÓ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Ì ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ 17¯ÚÔÓÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˜ Î·È ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·. øÛÙfiÛÔ, Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ·È‰ÈÔ‡ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙË ÓÂÎÚÔ„›· Î·È ÙË ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹. ∞ÔÎÏ›ÛÙËΠ¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ΔÔ ¿Ù˘¯Ô ·È‰› ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÓÂÎÚfi ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙȘ 12.30 ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √ 17¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÛËÌ›· ˙ˆ‹˜ ·fi ÙÔ Úˆ› ¯ı˜ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ·ÓËÛ‡¯ËÛÂ. ∂¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ù˘ Î·È Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÏÂȉ› Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÍÂÎÏ›‰ˆÛ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚ڋΠÓÂÎÚfi ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ‰›Ï· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘, ÂÓÒ Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ÛÔÚfi ˘‹Ú¯Â ÎÔ˘Ù› Ì ËÚÂÌÈÛÙÈο ¯¿È·. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë ÌËÙ¤Ú· ›‰Â ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ ÁÈÔ Ù˘ ‹Ù·Ó ÛÙȘ 8 ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √È ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô 17¯ÚÔÓÔ˜ ηÙ¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÎÏ›‰ˆÛ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙËÓ fiÚÙ·, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· οÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ë Á˘Ó·›Î· ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ù˘,

ÓË Ë̤ڷ, fiÔ˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ·ÊÔ‡ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ˘˜ 7 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË. ™ÙÔ μfiÏÔ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î˘Ì¿ÓıËΠÌÂٷ͇ -1 Î·È 6 ‚·ıÌÒÓ ∫ÂÏÛ›Ô˘. §fiÁˆ fï˜ Ù˘ ˘ÁÚ·Û›·˜, Ë ·ÈÛıËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ÙÔÈÎÔ ¿ÁÁÈÍ ÛÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ÙÔ˘˜ -5 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. °È· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ë ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë Â›Ó·È fiÙÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ μfiÏÔ ı·

·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔÓ ¤Ó· ‚·ıÌfi ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ˘˜ 10 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ˘˜ 5 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¯ı˜ ‹Ù·Ó -1 ‚·ıÌfi˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ 4 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ˘˜ Ìˉ¤Ó ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ Î·È ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙÔ˘˜ -3 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™‹ÌÂÚ· Ë ÂÏ¿¯È-

ÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ 1 ‚·ıÌfi ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î˘Ì¿ÓıËΠÁ‡Úˆ ÛÙÔÓ 1-2 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÓÒ ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ™ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙÔ˘˜ Ìˉ¤Ó ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ˘˜ 3 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™Ù· ÿÓÈ· Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¿ÁÁÈÍ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›

ÙÔ˘˜ -7 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ™ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙ· ÿÓÈ· ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ˘˜ -6 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, fï˜ Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓ˘ Î·È Ù˘ ˘ÁÚ·Û›·˜ ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ˘˜ -12 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™ÙË ∑·ÁÔÚ¿ ¯ı˜ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¿ÁÁÈÍ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ -1 ‚·ıÌfi ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ˘˜ Ìˉ¤Ó ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ¯ı˜ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¿ÁÁÈÍ ӈڛ˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘˜ -2 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ÛÙÔ˘˜ 7 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›·. ŒÙÛÈ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‹Ù·Ó 5 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ 7 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘. ¶Ô‡ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È fï˜ ÔÈ ÙfiÛÔ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢ڇÙÂÚ·; √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ “∞ϤͷӉÚÔ˜ Δ·ÎÔ‡‰Ë˜” Î. £ÂÔÊ¿Ó˘ Δ·ÎÔ‡‰Ë˜

ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ‚fiÚÂÈÔ Ú‡̷ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ Ôχ „˘¯Ú¤˜ ·¤ÚȘ Ì¿˙˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ·, fiÔ˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÏÈΤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ΔÔ Ú‡̷ ·˘Ùfi ÂËÚ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ £Ú¿ÎË, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·. ∞˘Ùfi ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Ú‡̷ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ¯ÈÔÓÔÎ¿Ï˘„Ë Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÈÔ „˘¯Ú‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ¤¯ÂÈ ¯ÈfiÓÈ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÈ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜” . √ Î. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ‹Ù·Ó ÛÙ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Â›‰· °È· ÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. ∞ӷʤÚıËΠ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ˘‰ÚÔÊÔÚ¤· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙȘ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô ˘fiÁÂÈÔ˜ ˘‰ÚÔÊÔÚ¤·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ.

√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·, ·ÏÏ¿ ‰È·Ù¿¯ıËΠÓÂÎÚÔ„›·-ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹

17¯ÚÔÓÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi˜ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘

ˆÛÙfiÛÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Û ¤ÓÙÔÓ·, ηıÒ˜ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ ÛËÌ›· ˙ˆ‹˜ Î·È ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Û ÛÙ· Û˘Ó¯‹ ÙËÏÂʈӋ̷ٿ Ù˘. ∏ Á˘Ó·›Î· ηٿϷ‚ fiÙÈ Î¿ÙÈ Î·Îfi ›¯Â Û˘Ì‚Â› Î·È ÁÂÌ¿ÙË ·ÁˆÓ›· Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ 12.30 ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ∫·Ù¢ı‡ÓıËΠ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÏÔ‡ÛÂ Û˘Ó¯Ҙ, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ ·¿ÓÙËÛË. ∏ fiÚÙ· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÎÏÂȉˆÌ¤ÓË Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ·Ó·˙‹ÙËÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÏÂȉ› Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Î·È Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ÊÂÚ ÙÂÏÈο Ó· ÍÂÎÏÂȉÒÛÂÈ Î·È Ó· ·-

ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. √È Êfi‚ÔÈ Ù˘ Â·ÏËı‡ÙËηÓ,

ηıÒ˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÓÂÎÚfi ÙÔ 17¯ÚÔÓÔ ·È‰›, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Í·ψ̤ÓÔ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ‰›Ï· ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ Î·È Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ì ٷ ËÚÂÌÈÛÙÈο ¯¿È·. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÂȉÔÔ›ËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÕÌÂÛ˘ μÔ‹ıÂÈ·˜ (∂∫∞μ), ÂÓÒ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ΔÔ ·È‰› ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â‹Ïı ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ηıÒ˜ Ë ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ 17¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ۠ηٿÛÙ·ÛË ·Î·Ì„›·˜. √ 17¯ÚÔÓÔ˜ ™‡ÚÔ˜ ∞‰¿ÌÔ˜, ‹Ù·Ó ·È‰› ÔχÙÂÎÓ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¯ÚfiÓÈ· ‰È·˙¢Á̤ÓÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞-

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

™Δ∂ƒ°π√™ ∞¡. ¶π™¶∞™ ∂ȉÈÎfi˜ æ˘¯›·ÙÚÔ˜ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ¢∂Ã∂Δ∞π ª∂ ƒ∞¡Δ∂μ√À ™. ™˘Ú›‰Ë 3 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221 μfiÏÔ˜

ΔËÏ./Fax: 24210 22029 ∫π¡. 693 66 58 788

ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ì ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˜ Î·È ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ù¤ÚÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘-

ÓÔÌ›· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¡· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ ¿Ù˘¯Ô ·È‰› ›¯Â ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 12 ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2010 ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ ™Δ∏¡ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ¤ÁÎÚÈÛË

ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010 ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™Ô‡Ú˘. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 3,6 ÂÎ. ¢ÚÒ, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ӷ ηٷÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù· ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ ¢.™. ™Ô‡Ú˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ 440.000 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÛÂÈÚ¿ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ¢ÂÓ Ì‹Î·Ì ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ· ¤ÚÁ· ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ŸÙ·Ó ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο “ª¤ÙÚ·”, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓÔ› ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› Έ‰ÈÎÔ› ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ı· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ٷ ¤ÚÁ· Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Î·È ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ”, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ¶·Ó. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ Ì ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “√ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ ÙÔÓ „‹ÊÈÛ Ì ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ıÂÔÌËÓ›· Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ï‹„˘ ‰·Ó›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ”. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ηٷ„‹ÊÈÛÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™Ô‡Ú˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 440.000 ¢ÚÒ. π‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÎÚÈÙÈÎfi˜ ηٿ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ ·‰È·ÊÔÚ›· ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó Ù· ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ηٷı¤ÙÔ˘Ì ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 440.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù·ÙÂı› ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 600.000 ¢ÚÒ”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ™ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ï‹„˘ ‰·Ó›Ԣ Û˘ÌʈÓ› Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ¶·Ó. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛfi, ˘fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. “£· Ù· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏ· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ”, ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯¿ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ŒÓˆÛË μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹

∫·‡ÛÈÌ· Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘

ÙÔ 10%-15% ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÂÍ·ÈÚÂı› ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ‚ÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· Ï‹ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ∞fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ η˘Û›ÌˆÓ, ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 1 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘.

√ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯¿ÓˆÓ Î. ∞. ¶··‰Ô‡Ï˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ı· ·˘ÍËı›, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ηٷӷψً, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ·ÓÙÔ‡. ™ÙÔ 1,16 ¢ÚÒ, ·fi ÙÔ 1,09 ¢ÚÒ Û‹ÌÂÚ·, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ë ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ‚ÂÓ˙›ÓË, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· 410 ¢ÚÒ ÙÔ Î˘‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ÛÙËÓ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ‚ÂÓ˙›ÓË, ı· Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 15%, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ÌÂٷ·ÏÈÛË ÛÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 7 ÏÂÙÒÓ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∂.º.∫. ηٿ 15%, Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 6,15 ÏÂÙÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ô º¶∞, ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó· ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 7,3 ÏÂÙÒÓ. ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ‰ËÏÒÓÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ì Â›ÎÏËÛË ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰È¿ÏÂÍ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ϤÔÓ Â‡ÎÔÏÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈÚÚ›„ÂÈ Ù· ‚¿ÚË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜” . ∏ √μ∂ ηÏ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÎÙ˘‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Â͢ÁÈ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈʤÚÂÈ Ì›ˆÛË Ù˘

ηٷӿψÛ˘ Ò˜ 20% Î·È Î¿ı Ӥ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ӥ· Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ô˘ ı· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ Ì¤ÙÚÔ. √È ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∂º∫, “ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Î˘Ó‹ÁÈ Ì·ÁÈÛÛÒÓ” Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. “∂Ì›˜ Û·Ó ÎÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٛÔÙ· Â›ÛËÌ·, ·ÏÏ¿ ‡ÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ηÓ›˜ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ı· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ‚ÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ Î. ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ·‚¤˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‹‰Ë ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù¤ÛÛÂÚ· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰È-

● ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ·‚¤˜, Úfi‰ÚÔ˜ ‚ÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ: “∂Ì›˜ Û·Ó ÎÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٛÔÙ· Â›ÛËÌ·, ·ÏÏ¿ ‡ÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ηÓ›˜ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ı· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜”

η ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘ ¤‚·Ï·Ó “ÏԢΤÙÔ” . “ΔËÓ ÎÚ›ÛË fiÏÔÈ ı· ÙËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È fiÏÔÈ ı· ÙËÓ ˘ÔÛÙÔ‡ÌÂ. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· Ì·˜

ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ fiÙÈ Î¿ı ̤ڷ ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∂›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÌÔ˘Ó Ó¤· ÏÔ˘Î¤Ù·, ‹‰Ë ¤ÎÏÂÈÛ·Ó 4 ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¯¤-

ÚÈ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·fi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Û˘Ó 2%, ÏfiÁˆ º¶∞” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ΔÛ·‚¤˜. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ηٿ 7 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÂÚ›Ô˘, Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·˘Í‹ÛˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∂º∫ (410 ¢ÚÒ ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ÛÙËÓ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë) ηٿ 15% Ô‰ËÁ› Û ·‡ÍËÛË (Ì·˙› Ì ÙÔÓ º¶∞) 7,3 ÏÂÙÒÓ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯¿ÓˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··‰Ô‡Ï˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÔÈÚ·›Ô Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ·Ù› Ë ·‡ÍËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ·ÓÙÔ‡. “£· ˘¿ÚÍÂÈ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Û οı ÙÔ̤· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·›ÓÂÈ Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ·Ù› ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ·ÔÎÙ¿ÂÈ ¤Ó· ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ·Ù› ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ·Ù› ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÏÏÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ. “∏ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ “Á˘Ú›˙ÂÈ” ·ÚÓËÙÈο ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ÂÚÓ¿ ÂÚ›Ô‰Ô “„‡Í˘ Èڛ˜ ηٷӿψÛË fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÛÙÚ·Ê› ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÁÁÂÏıÔ‡Ó Î·È Ì¤ÙÚ· Ô˘ ı· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË”, ‰‹ÏˆÛÂ.

∂Ó›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶··ÙfiÏÈ· - ¶¿ÁηÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ª∂ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

Î. £Âfi‰ˆÚÔ ¶¿ÁηÏÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÎÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ¡Ô̿گ˘ η٤ıÂÛÂ Î·È ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ÕÓÙ˙ÂÏ· °ÎÂÚ¤ÎÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¡∞ª, Ì ٤ÛÛÂÚȘ Ù‹ÛÂȘ ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ‰‡Ô ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÔÈ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 27.000, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 190.000. “ªÂ ‚¿ÛË ‰Â Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿, ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÏfiÁÔ ÁÈ· 19.000.000 ú “Ù˙›ÚÔ” ‹ ηχÙÂÚ·, ÁÈ· ηı·Úfi ΤÚ-

‰Ô˜ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 7.600.000 ú ÂÚ›Ô˘ ÂÙËÛ›ˆ˜”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ Î. ¶¿ÁηÏÔ fiÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÂÚ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰··ÓËı› Á‡Úˆ ÛÙ· 35.000.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÂÚÔÛÙ·ıÌfi Î·È ·ÂÚԉȷ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÁÂȈı› ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ هÔ˜ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ô˘ ÏËÚÔ› fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ¡Ô̿گ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È Ô ¶‡ÚÁÔ˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓÒÓ Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Û˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙËÓ Ôχ ηϋ

Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ë ¡∞ª Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Air Berlin, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ‰Â, ˆ˜ ÂÂȉ‹ Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· Ryan air ÎÈÓ‰‡Ó¢ ӷ “ÙÈÓ·¯Ù› ÛÙÔÓ ·¤Ú·” , Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙË ÛÒÛÂÈ Ì ‰È΋ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·fi ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 187.000 ¢ÚÒ. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ì ÔÛfi ·fi 200.000 ¤ˆ˜ 300.000 ¢ÚÒ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Ryan air Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Î·È fi¯È Û ÂÙ¿ÌËÓË ‚¿ÛË, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ›‰Â ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ıÂÙÈο ÙfiÛÔ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¡∞ª, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ηٷ‚ÏËı›, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·Ù·Ï‡ÙË ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË

ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠÛÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÙÈ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡∞ª ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ÕÓÙ˙ÂÏ· °ÎÂÚ¤ÎÔ˘ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ·fi ·ÏÈ¿, Ô ›‰ÈÔ˜ ‹Ù·Ó ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È fi¯È ˘¤Ú Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‚·ÚÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È ÛÙ· ™¿Ù·. √ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û ӷ ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Î·È Ë ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ̤¯ÚÈ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·Ú¿ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ ÛÙ· ™¿Ù·. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÙÈ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 4 ºEBPOYAPIOY 2010

“™ÎÏËÚ·›ÓÔ˘Ó” ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Î·È ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÔχˆÚÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜

∫Ï›ÓÔ˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ·Ú·Î·ÌÙËÚ›Ô˘˜

 ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÔχˆÚÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ Ô‰ÒÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ÌÏfiÎÔ˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ¿Î·ÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √È ·ÁÚfiÙ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙfiÛÔ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÁÈ· ¤ÓÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÒÚ˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. ¡· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ı· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó Ì ٷ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔ, Ë ÔÔ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê˘Ú·˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Î·È ÛÙÔ Ú‡̷ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿-

ÙˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡, Ì ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Ӥ· ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ

ÙÔ˘˜ Ì ÔχˆÚÔ Â›Û˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∫·Ï·Ì¿Î·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ - ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. ¡· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙËÓ ·ÂÚÔÁ¤Ê˘Ú· ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙȘ 20 ÙÔ˘ Â-

√ ÔχˆÚÔ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ Ô‰ÒÓ Â›Ó·È Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÎÏÈ̿ΈÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ Â·Ú¯›·˜ º·ÚۿψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·Ù˙ÂÏ‹ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ·ÁÚÔÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ·ÁÚÔÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰Ò‰Âη Û˘ÓÔÏÈο ÌÏfiη, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙË ª·Î‰ÔÓ›·. ∏ ·›Ê·ÛË ÁÈ· ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ˘‹ÚÍ ÔÌfiʈÓË Î·È ÛÙ· ‰Ò‰Âη ÌÏfiη, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿Î·ÚË ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· Û ÔχˆÚÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ Ô‰ÒÓ, ·Ú·Ù¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Î·È ÂÍfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜

Ú·Ṳ̂ÓÔ˘ Ì‹Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÙÔ˘˜ Û ÌÔÓ‹ Ê¿Ï·ÁÁ· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. “¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠۠ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î. ¢ËÌ. ™·ı‹˜ “ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ¿Î·ÚË ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ·ÁÚÔÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹. ∏ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÎÏÈ̿ΈÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ Ì·˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Â›Ó·È Ô ÔχˆÚÔ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ Ô‰ÒÓ. ∂›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ϤÔÓ ȤÛÂȘ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì·˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ™·ı‹˜. ™ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË ·fi Ù· º¿ÚÛ·Ï· Î. ¡›Î. ƒÔ˘Î¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ë ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÔχˆÚÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Î·È ÙˆÓ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ Ô‰ÒÓ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜. √È ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔÈ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Î·È fi¯È Û˘Ì‚ÔÏÈο. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿Î·ÚË ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Ì·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÛËΈı› Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘Ô¯ˆÚÔ‡ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ·Ô¯ˆÚԇ̠·fi ÙÔ ÌÏfiÎÔ, ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ƒÔ˘Î¿˜.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜

“∞ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ Ë ÙÚ›ÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆӔ ∫√ªμπ∫∏ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠË

ÙÚ›ÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÎÚ›ıËÎ·Ó ˆ˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤·, ηıÒ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (∫∞¶). ∏ ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ ·fi ÙÔ ÌÏfiÎÔ Ù˘ ¡›Î·È·˜ Î. ¡›Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ ÎÔÌ‚ÈÎfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ “Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Ê¿ÛË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ı· ¤ÏÂÁ· ÛËÌ›Ô. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÍ˘Ì¤Ó· Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙË Ï‡ÛË ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÚ› ÌÈ· ·‰È¿ÏÏ·ÎÙË ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ù·Ï·Ó›-

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙÔ ∂∫μ ÁÈ· ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·

˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ôı› ÌÈ· χÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˆ˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ͷӿ ÙË ÁË Ì·˜. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÁÈ· ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ì·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰ÔıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜, Ë ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· ı· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ηıÒ˜ ı· ηٷÚÚ¤ÂÈ Û˘-

Ó¯Ҙ Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. “∫·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ™˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ∞Ó¤ÚÁˆÓ °ÂˆfiÓˆÓ Î. Δ. μ·ÚÔ‡Ó˘ “ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯›ÏÈ· ‰›ÎÈ·. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰Èη›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ì·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Î·È ÂÌ¿˜ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. √È ·ÁÚfiÙ˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·

¤¯Ô˘Ó ·‡ÚÈÔ. ¢ËÏÒÓÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Â›Ó·È ·ÁÒÓ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” ‹Ù·Ó Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. μ·ÚÔ‡ÓË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÂͤÊÚ·Û ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ¡›Î. ΔÛÈÁÒÓÈ·˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ˆ˜ ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜. ∏ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Û˘ÓÂÒ˜ Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ¯ˆÚ›˜ ·ÁÚfiÙ˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· Ù· ·Ú·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÏÈÙ›˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ê˘ÛÈο ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. √Ê›ÏÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. √È ·ÁÚfiÙ˜ Â›Ó·È ı‡Ì·Ù· ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ۯ‰ȷṲ̂Ó˘ ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∫∞¶ ›Ù ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ı¤Ì· ˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ë ÂÈ‚›ˆ-

ÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÛÙÔȯ›·, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ˙ˆ‹, Ì ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛÈÁÒÓÈ·˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

™Ù‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Δ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·-

ÁÚÔÙÒÓ ˙ËÙ› Ì ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªËÏÂÒÓ Î. ∞. ∞Ú¤ı·˜. ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ¤Ú·Ó ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ ÛÔ‚·ÚÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¤Ó· Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ÁˆÚÁ›· ÔˆÛ‰‹ÔÙ Ì Ӥ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ, Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÌÂ Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ· ¤¯ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤Ì„˘¯Ô˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ Ì ÙËÓ ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·È‰Â›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË fiÚÂÍË ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó οÙÈ Î·Ïfi ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ Ì·˜. ∞ÎfiÌ· ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È Ó¤Â˜ ÁÈ· ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÚËÌÒÛÔ˘Ó Ì fi,ÙÈ ÔϤıÚÈÔ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ∫·È fï˜ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂıÓÈÎfi ı¤Ì· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÛΤ„ÂȘ Ó· ÎÔÔ‡Ó Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ “Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ” η›ÙÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·˘Ù¿ ›¯·Ó ÂÁÎÚÈı›. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜” , ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Â›Ó·È Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÁÈ· Ï›Á· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ë ÁˆÚÁ›· Ó· ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ” .


ª·ÁÓËÛ›· 14 ™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ì ¤Ó· ÎÈÏfi ¯·Û›˜ ™Δ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ 26¯ÚÔÓÔ˘

ÂÚÁ¿ÙË Î·ÙÔ›ÎÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘, Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. ∞ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ 26¯ÚÔÓÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË Î·È ‚Ú‹Î·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÚÂȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘ (¯·Û›˜) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 1.049 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ì›· ˙˘Á·ÚÈ¿ ·ÎÚȂ›·˜ Ì ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ¯·Û›˜ Î·È ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, Ô˘ ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Ì·˙› Ì ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘ ˆ˜ Û‡ÓÂÚÁ· ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 26¯ÚÔÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤‚·Ï ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘, Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·. Ãı˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙‹ÙËÛÂ Î·È ¤Ï·‚ ÚÔıÂÛÌ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÏÔÁËı› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ∏ ¢/ÓÛË ∞/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ actionaid, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ 12Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ηÈÓÔÙfiÌÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ Ú‡̷” . ΔÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·ÊÔÚ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÛÙȘ ¢’ - ™Δ’ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ¤¯ÂÈ ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ù· ·›ÙÈ· Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. £· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó 35 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·Ï‹ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ¢/ÓÛË ∞/ıÌÈ·˜, ˘fi„Ë ˘¢ı‡ÓÔ˘ ¶.∂.

∑ËÙÔ‡Ó Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi Δ∏¡ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞È-

ÛˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ¯ÒÚÔ˘ ·fiÚÚȄ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ù‰·Ê›ÛˆÓ-ÂÎÛηÊÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. πˆÓ›·˜, ˙ËÙÔ‡Ó Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘- ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÈÛˆÓ›·˜ ¢ËÌ. ∫·ÓÙfiÏ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜, “Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ Â›Ó·È ·fi Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ˘ԉ›ÍÂÙ ÛÙÔÓ √∂∫ ¤Ó· ηٿÏÏËÏÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û·˜, Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓ·fiıÂÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ” .

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∑ËÙ¿ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”

«¶¿ÁˆÌ·» ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û¯Â‰È·ÛÌÒÓ Î·È Ï‹„˘ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜

¡

· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î¿ı ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ï‹„˘ ‰·Ó›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ “°ÎÏ·‚¿ÓË” , ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤Ô˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó, ¯ı˜, Ì·˙› ÙÔ˘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙÔ‡Ó ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ó· “·ÁÒÛÂÈ” οı ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹„Ë ‰·Ó›ˆÓ Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ.

√È ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, Âȉ›‰ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ› Ô˘ ›¯·Ó ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙËÓ ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ¢‹ÌˆÓ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË ‹ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢‹ÌˆÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ηӤӷ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ı· ‰ÂÛ̇ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ‰¿ÓÂÈ· Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈÙÔΛԢ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ· ¯Ú¤Ë ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù¿ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ıˆÚԇ̠fiÙÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ (¿ÌÂÛË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ̤ۈ ‰·Ó›Ԣ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ “°ÎÏ·‚¿ÓË” , ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤Ô˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∏ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·fiÊ·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛÂ, ¯ı˜, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ó· “·ÁÒÛÂÈ” οı ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹„Ë ‰·Ó›ˆÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, “ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÏËÓ Ù˘ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔًوÓ, Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÓÔ‡ÛÈ·, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·Áη›· ÔÚ-

Á¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜” . °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜, “ı· Â›Ó·È ·ÚÒÓ Û fiϘ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ∫Ú›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Î·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÌÒÓ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È Û˘Ì‚·ÙÔ› Ì ÙÔ Ó¤Ô ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ” .

ÀfiÌÓËÌ· ÛÙÔÓ ˘Ê. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ΔËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ £¿ÓÔ˜ ªˆÚ·˝ÙË, ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ, ˙ËÙ¿ Ì ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜ ÛÙȘ 2/11/09 Û·˜ ˘Ô‚¿ÏÏ·Ì ˘fiÌÓËÌ· Ì ¤ÍÈ ı¤Ì·Ù·- Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘. Δ· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ‹Ù·Ó: -ÕÌÂÛË ¡ÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÁÂÈÔ˘˜ Î·È ˘¤ÚÁÂÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ-

ÙÂÏÒÓ ÎÙËÚ›ˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (Â›ÁÔÓ). -√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ·ÊÔ‡ ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ (Ï‹ÍË ÚÔıÂÛÌ›·˜ 31/12/09). -∂·Ó¤ÁÎÚÈÛË ™¯Â‰›Ô˘ ¶fiÏ˘ Î·È ΔÚÔÔÔ›ËÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ ¡Â¿ÔÏ˘ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ -ƒ‡ıÌÈÛË ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. -∂ȯÔÚ‹ÁËÛË ·fi ÙÔ ∂Δ∂ƒ¶™ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘fiÁÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. -ΔÚÔÔÔ›ËÛË Û¯Â‰›Ô˘ fiÏ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ √Δ 10286 ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ·Ú·‰fiıËΠÙÔ ∞’ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ “ΔÚÔÔÔ›ËÛË Î·È ∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘” Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÊÂÈ· Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘ (·/· 2). ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Û ÎÙ›ÚÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ¢fiÌËÛ˘ ÙˆÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ (∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘

¿ÚıÚÔ˘ 41 ÙÔ˘ ¡.3775/2009) Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ÁÈ· Ӥ˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ “∂¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ ¡Â¿ÔÏ˘ - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” (ı¤Ì· ·/· 3) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ À¶∂∫∞ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008 ··ÈÙ›ٷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢È‡ı˘ÓÛË “ÂÓÙÔÏ‹ - ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜” ÏfiÁˆ ÊfiÚÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. Δ¤ÏÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ (ı¤Ì· ·/· 4) Î·È ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Û ÁË Î·È ¯Ú‹Ì· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÚÔ ÙÔ˘ 1923 Î·È ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ¤ÎÙÈ˙·Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Úfi ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Û ¯Ú‹Ì· Â›Ó·È Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È Ë ÊËÌÔÏÔÁ›· ÂÚ› ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛË ·¿ÓÙËÛË ·fi ̤ÚÔ˘˜ Û·˜. ∂Âȉ‹ Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ-ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ-ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜.

™‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÂÁηٷÛÙ·ı› Î·È Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‚ÂÏÙȈÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ

ªÂ ÔÏÏ¿ Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂√. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 20 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂√ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ “ÂÌ›˜ ‹Ú·Ì ̛· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·˘Ù‹ Ë Û‡Û΄Ë, ÒÛÙ ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘” Î·È ÚfiÛıÂÛ : “∞fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ˘‹ÚÍ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Î·È Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ·˘Ù‹ ı·

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ

˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ ηϋ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·”. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “˘¿Ú-

¯Ô˘Ó οÔȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·fi ÊÔÚ›˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” . ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË

Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË. √ Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ÛËÌ›ˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “ŸÏÔÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÂÁηٷÛÙ·ı› ‰Ò, ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û‚·ÛÙ¿ ÔÛ¿ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¯Ú‹˙Ô˘Ì ηχÙÂÚ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. √È ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ, Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û οı Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏ· ʈÙÈÛÙÈο

ÛÒÌ·Ù· Î·È Â›Ó·È ÛÎÔÙ¿‰È. ŒÙÛÈ Ë ÚfiÛ‚·ÛË Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. ∂›Ó·È ÔÏϤ˜ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ. ∂›Û˘ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Î¿‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì›· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi. ∞ÎfiÌË Ó· ·˘ÍËı› Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ” . ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ·ÊÔ‡ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·˘ÙÒÓ, ·˘Ù¤˜ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ı· ˙ËÙËı› Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. £. ∫. μ.


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ

∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙËÓ... «∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë» ¶ÚÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚ¿Â˙·˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ∞fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÚÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚ¿Â˙·˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÈ· ÂͤÏÈÍË È‰È·›ÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù‡¯ÂÈ Â˘Ú›·˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘˜ πÁÓ. °ÂÏ·ÁÒÙË, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ∏Ú. ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù¤·, ∂˘·ÁÁ. ™Ù·ÌÔ‡ÏÔÁÏÔ˘ Ù·Ì›·, Î·È ∫ˆÓ. μÔ˘‰Ô‡ÚË À‡ı˘ÓÔ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó ÙÔÓ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ™‡ÏÏÔÁfi ÙÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÛÙÔ “∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ¶·ÓfiÚ·Ì·” οı ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÔËı¿, Û˘Ì‚¿ÏÂÈ, Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜. ∞ÍÈfiÏÔÁË ‹Ù·Ó Ë ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÚÔ˜ ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ‰ËÏ·‰‹, ÌÈ· ΔÚ¿Â˙· ∞›Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ë ÔÔ›· Ó· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÊfiÛÔÓ ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ·Ó¿ÁÎË. ¡· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÚfiÏ˄˘, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÁηÈÚË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ-

ÛË, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. Y’ ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ·, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·Ï› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÂıÂÏÔÓÙ‹ ·ÈÌÔ‰fiÙË Î·È ¤ÙÛÈ ı· ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ “fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Â›Ó·È ¿ÍÈÔ Û˘Á¯·ÚËÙËÚ›ˆÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‰›Ï· ÙÔ˘˜. £· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ, ı· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡ÌÂ, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂›Û˘ Ô Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ʤÚÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÈÌÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ˘Ú‹Ó· ÁÈ· Ù· ̤ÏË”.

ÃÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ŸÌˆ˜ ÁÈ·Ù›, ·Ï‹ıÂÈ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ‰ˆÚ¿ ·›Ì·ÙÔ˜; ΔÔ ·ÛʷϤ˜ ·›Ì· ÛÒ˙ÂÈ ˙ˆ¤˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ¤ı·ÈÓ·Ó Î¿ı ̤ڷ, ·Ó οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰Â ‰ÒÚÈ˙·Ó ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤ı·ÈÓ·Ó, ·Ó οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ¿ÙÔÌÔ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÒÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜- ÙÔ ·ÛʷϤ˜ ·›Ì·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂȘ ·›Ì·ÙÔ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ: - Á˘Ó·›Î˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÂÈÏÔ΋ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ - ·È‰È¿ Ì ÛÔ‚·Ú‹ ÌÔÚÊ‹ ·Ó·ÈÌ›·˜ - ı‡Ì·Ù· ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ - ηÚÎÈÓÔ·ı›˜ Î·È ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÂÁ¯Â›ÚËÛË ¶·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, οı ¯ÚfiÓÔ Âı·›ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 600.000 Á˘Ó·›Î˜ ·fi ·›ÙÈ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË. ¶ÂÚ›-

«∫·Ì·Ó¿ÎÈ» ÁÈ· ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ·fi ÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ı‹Ó·˜ ∞fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™Â Ó¤· ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› Ë ¤Í·ÚÛË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ı‹Ó·˜ (μ∂∞), ηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, ÚÈÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Á›ÓÂÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ó·ÛÙÚ·Ê›. ΔÔ μ∂∞ ÂΉËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‡ÊÂÛ˘ Î·È Î¿ıÂÙ˘ ÙÒÛ˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰Â›ÎÙË ÙÈÌÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘: 2,6% ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ¤Ó·ÓÙÈ 0,9% ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. √ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ηٿ Ì›· ¤ÓÓÔÈ·, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ μ∂∞, Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ Ù˘. ŸÙ·Ó fï˜ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋ Î·È ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô (.¯. ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È Â-

ÓÂÚÁfi˜ ˙‹ÙËÛË, ·˘Í‹ÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, ·‰˘Ó·Ì›· Î¿Ï˘„˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î.Ï.), ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠“ÛÙ·ÛÈÌÔÏËıˆÚÈÛÌfi” , Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ·ÂÈÏ‹, Ë ÔÔ›· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

∂È‚¿Ú˘ÓÛË ™Â Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÈ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, ı· ·ÔϤÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ·˘ÍËı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ μ∂∞, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ÛÈÌÔÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·È Ë ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÒÛÙ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô, Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÔÓÙ·È ‰›¯ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ηٷϋÁÂÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, “Î·È Ë ›‰È· Ë ÔÏÈÙ›·

ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ Î·È fi¯È Ì ̤ÙÚ· Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·” . ΔÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Û ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ Î·Ù¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋, fiˆ˜ ÛÙ· ‰Èfi‰È· (28,3% ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ), ÛÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ (7%), ÛÙ· Ù·Í› (26,5%), ÛÙ· ˘ÂÚ·ÛÙÈο ÙÚ¤Ó· (36,6%) Î.Ï. ∂›Û˘, Ì Ôχ ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 2009 ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙË ‚ÂÓ˙›ÓË (25,6%), ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ (10,6%), ÛÙË ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë (6,6%), ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ (7,4%), ÛÙ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (10,9%) Î.¿. £· Ú¤ÂÈ, ·ÎfiÌË, Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÙÔ 2009 ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú· ‹Ù·Ó 6,7% Î·È ÛÙ· ÔÙ¿ 4,1%, ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÔÁΈıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010.

Ô˘ 25% ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ·›Ì·ÙÔ˜. ¶ÔÏϤ˜ ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˙ˆ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ûˆı›, ·Ó ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·ÚÎÂÙfi ·ÛʷϤ˜ ·›Ì·. ¶ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ‚·ÛÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ÛÙ· ÔÔ›· ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ˆ˜ ÂÍ‹˜ - À¿Ú¯Ô˘Ó ΛӉ˘ÓÔÈ ·fi ÙË ‰ˆÚ¿ ·›Ì·ÙÔ˜; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜

Ó· ÚÔÛ‚ÏËı›Ù ·fi οÔÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ·, fiˆ˜ ·fi ÙÔÓ HIV , ÙËÓ Ë·Ù›Ùȉ· μ ‹ °, ̤ۈ Ù˘ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó¤Ô˜, ·ÔÛÙÂÈڈ̤ÓÔ˜ Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Û οı ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·. £˘ÌËı›Ù fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ı›Ù ӷ Á›ÓÂÙ ‰fiÙ˜ ·›Ì·ÙÔ˜, ÌfiÓÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ›ÛÙ ˘ÁÈ›˜ Î·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ∏ ˘Á›· Î·È Ë Â˘ÂÍ›· Û·˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. ∏ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Â›Ó·È Ôχ ·ÛÊ·Ï‹˜ ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ï›ÁÔÈ ‰fiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ÂÓfi¯ÏËÛË ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ‹ ÌÂÙ¿ ·’ ·˘Ù‹Ó. -¶fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ÌÔÚÒ Ó· ‰›Óˆ ·›Ì·; √È ˘ÁÈ›˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ·›Ì· Ù·ÎÙÈο. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜, ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ·›Ì· οı 3 Ì‹Ó˜ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ οı 4. -°È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ‰›Óˆ ·›Ì· Ù·ÎÙÈο; ªÈ· ÔÛfiÙËÙ· ·›Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜- Ù· ÏÂ˘Î¿ ·ÈÌÔÛÊ·›ÚÈ· ˙Ô˘Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο 35 Ë̤Ú˜ Î·È Ù· ·ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ· 5 Ë-

̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·, ÚÈÓ Á›ÓÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË. ŸÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ·›Ì· Ù·ÎÙÈο, Ë ˘ËÚÂÛ›· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·›Ì·ÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÂÓfiÙËÙ˜ ·fi οı ÔÌ¿‰· ·›Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Èڛ˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ‰fiÙ˜ ·›Ì·ÙÔ˜, ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ¤ı·ÈÓ·Ó, ÂÂȉ‹ ‰Â ı· ˘‹Ú¯Â ·ÚÎÂÙfi ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·›Ì·. √È Ù·ÎÙÈÎÔ› ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ‰fiÙ˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚÔÈ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ‰fiÙ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·›Ì·, ÁÈ·Ù› ηٷÓÔÔ‡Ó ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ·›Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘, Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Èı·Ófi ÔÈ Ù·ÎÙÈÎÔ› ‰fiÙ˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Û Â›ÁÔ˘Û˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiÙ·Ó ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ‹ fiÙ·Ó Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Ï›Á·, fiˆ˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‰È·ÎÔÒÓ.


ª·ÁÓËÛ›· 16 ∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ Û‡ÓÔ‰Ô ∏ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘-

Ï‹˜ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ·Ó·¯ˆÚ› ÁÈ· ÙË ª·‰Ú›ÙË, fiÔ˘ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ™˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›ˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (COSAC), Ë ÔÔ›· ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙȘ 4-5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. H COSAC Â›Ó·È ÙÔ ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ forum ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ‚¤ÏÙÈÛÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›ˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ COSAC Â›Ó·È Ë ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰È·ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯˘ı› Ô ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ë ·ÌÂÛfiÙÂÚË, ÔÏÈÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ì ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÏÈÙÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È, Ì ‰È¿ÌÂÛÔ ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÔÏ›Ù˘, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÁÁ‡ÙËÙ·. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ì ÙË ı¤ÛË Û ÈÛ¯‡ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›ˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ™˘Ó‰ڛ·Û˘, Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ı· ¤¯ÂÈ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÚ·ÙÒÓÌÂÏÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›ˆÓ, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ COSAC Î·È ÁÈ· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜, Ì ÚÒÙÔ ·˘Ùfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‹‰Ë ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ.

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

Œ¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘

∫fiÓÙÚ· ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÏÈ›·˜

Ҧ

fiÏÂÌÔ˜” ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ÓÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÏÈ›·˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ªÂ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª Î. Δ. ¶·¿˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÓÔÌ·Ú¯›· ‰ÂÓ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ë ›‰È· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ˆÛÙfiÛÔ Ë ˘fiıÂÛË ÂÚÈϤÎÂÙ·È Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂∞¶ Î. ¢. ΔÛÔ·ÓÔ‡‰Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙȘ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙËÓ ı¤ÙÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ Î·È Î·ıÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙȘ ÂÛÊ·Ï̤Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙÔ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ Leader.

∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ηÙËÁÔÚ› ·ÓÔȯٿ ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· fiÙÈ Ì ˘fiÁÂȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· leader ·ÏÈ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ∏ ∂∞¶ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ leader ·ÏÈ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi Î·È Û ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ™ÔÚ¿‰Â˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÔÈ ÂÎÙ·ÌȇÛÂȘ. Ãı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∫∂∫∞¡∂ª Î. Δ. ¶·¿˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ Ë ÓÔÌ·Ú¯›· ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·fi ·˘Ùfi Ù˘ ∂∞¶. √ Î. ¶·¿˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi Î·È Ù· ‰‡Ô ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ Î·ÙËÁÔÚ› ÙËÓ ∂∞¶ fiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙËÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· “ÎÂÚ‰›ÛÂÈ” ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ Î·È Ù· ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∫·ÙËÁÔÚ› ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. μ·ÎԇϷ fiÙÈ ÂȉÈÒÎÂÈ Ù˘ÊÏ‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙË ÓÔÌ·Ú¯›· Î·È fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ôχ ηϿ fiÙÈ Ô ÂÛÊ·Ï̤ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› (Ô Î. μ·ÎԇϷ˜) Â›Ó·È ÔÏÈÛıËÚfi˜ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚·‰›ÛÔ˘ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó·

√ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙËÓ “Ì¿¯Ë” ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË 100.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÏËڈ̋ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ È‰ÈˆÙÒÓ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¤Ú·Û·Ó ‹‰Ë ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È ‰ÂÓ ÂΉfiıËÎÂ Ë ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ˆ˜ ÏËÌÌ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ∞ÔÊ·Û›ÛıËÎÂ, fiˆ˜ ›Â, Ó· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2010 ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÏËڈ̤˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ˙ËÌÈÒÓ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜.

ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ··ÓÙԇ̠ÛÙȘ ·‚¿ÛÈ̘ Î·È ·ÛÙ‹ÚÈÎÙ˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘. √ ÓÔ̿گ˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi Î·È Ù· ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂¿Ó Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂∞¶ ÏfiÁˆ Ï·Óı·ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ù˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ, ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· Î·È fi¯È ÙËÓ ∞¡∂ª ‹ ÙËÓ ÓÔÌ·Ú¯›·. √È fiÔȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ∂∞¶ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·˘Ù‹ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó

ÏfiÁÔ ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ οÔÈÔ˘ ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·” , ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶·¿˜.

∫ÚÈÙÈ΋ “ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ” √ ÚÒËÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂∞¶ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ∂∞¶ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ΔÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂Ê·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Leader” . √ Î. ΔÛÔ·ÓÔ‡‰Ë˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009

ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ÚÒËÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ηÙËÁÔÚ› ·ÓÔȯٿ ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ™ËÈ¿‰Ô˜, ™Ô‡Ú˘, ∑·ÁÔÚ¿˜, ªËÏÂÒÓ Î·È ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ΔÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ÂÛÊ·Ï̤Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ı¤ÙÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∏ ∂∞¶ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔÓ ‰È·Áˆ-

ÓÈÛÌfi Ô˘ ÚÔ΋ڢÍ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Leader Î·È ¤Ï·‚ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009. ΔÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÛΤ„ÂȘ ηٷ٤ıËÎÂ Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ΔÛÔ·ÓÔ‡‰Ë˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Û fiϘ ÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. ∞ӷʤÚÂÈ fiÙÈ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ۇ̂·Û‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙȘ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ. ∂›Û˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯·Ó ·ÔÏ˘ı› ‰‡Ô ‚·ÛÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. “√È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ηٷÙÂı¤ÓÙ· ÛÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ (ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘), ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Ï‹ÊıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ·Ú¿ÓÔ̘. ∂›Û˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞¶, ·ÚfiÙÈ Ì¤ÙÔ¯Ô˜. √ Î. ΔÛÔ·ÓÔ‡‰Ë˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ϤÔÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÔÙ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Ù· ¯¤ÁÁ˘· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘.

∂ÓÙÔÏ‹ ÏËڈ̋˜ 100.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ

ªÂ ÂÚÈÎÔ¤˜ ¤ÚÁˆÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ÚÙ¤Ìȉ·

∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ ÚԂ› ÛÂ

‰·ÓÂÈÛÌfi -fiˆ˜ Ú¿ÙÙÔ˘Ó ¿ÏÏÔÈ ¢‹ÌÔÈ- ÁÈ· ÙËÓ ·Ôηٿ-

ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÎfiÙÔÓÙ·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ¤ÚÁ·. ∞fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÓÔÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ηıÒ˜ Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ Â›Ó·È ·ÔÎÔÌ̤ÓÔÈ ·fi ‚·ÛÈΤ˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ȉÈÒÙË, fiÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ËÁ¤˜, ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈ̘. £· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· ‰È·Ú·ÁÌ·-

√È Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ù˘ “£”

¶ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· ·fi ÙÔ ¶∞ª∂

°È· fiÔȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ “£∂™™∞§π∞™” ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÌÔÚÔ‡Ó - ÏËÓ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜ - Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË, Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 800-11-35000. ∞fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Îԇ̠ٷ ·Ú¿ÔÓ·, ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì·˜ Û’ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘.

¶ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ËÌÂ›Ô ·ÊÂÙËÚ›·˜ Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ Ì ∂ÚÌÔ‡. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ 10˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÈÎÂÙÔÊÔÚ›·˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÚÌÔ‡” .

Ù¢ı› ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ù›ÌËÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË “∑¿ÁÁ·” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚÒÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ȉÈÒÙË ‹Ù·Ó 80.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙȘ 17.000 ¢ÚÒ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ȉÈÒÙË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙȘ 50.000 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙȘ 20.000 ¢ÚÒ. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ı· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ Ù›ÌËÌ·. ªÂ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÙÂÏÈο ı· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‡‰Ú¢Û˘ Û ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiˆ˜ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¿ÓÙˆ˜ Ê¿ÛË Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û·Ê‹ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙȘ ·ÎÚȂ›˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ËÁ¤˜ “∑¿ÁÁ·” , ηıÒ˜ -fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜‰ÂÓ Â›Ó·È fiϘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈ̘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Â·ÚΛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÙfiÛÔ Ì ËÁ·›Ô ÓÂÚfi fiÛÔ Î·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ó ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ì›· ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·

¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘

Œ

ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ¤Ó· ÎÂÓfi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï˘Êı› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. √È ÁÔÓ›˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÌÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÁÔÓ¤ˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎÙÈÓÔÁڷʛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·ÊÂÓfi˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÏfiÁˆ ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.

√È ·ÎÙÈÓÔÁڷʛ˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤· ˙¢Á¿ÚÈ·. ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÊÔÈÙÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 300 Ì·ıËÙ¤˜. √È ÁÔÓ›˜ fï˜ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ, ÁÈ·Ù› ÓÈÒıÔ˘Ó ÂÁηÙÂÏÂÈÌ̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ È·ÙÚÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∞Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·È‰›·ÙÚÔ˜ ÛÙÔ ÓËÛ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ˘‰ÚÔÙ¤Ú˘ÁÔ Î·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. ∫·È ÙÈ Á›ÓÂÙ·È, fiÙ·Ó Ù· ÌÔÊfiÚ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ; ΔfiÙ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛËÎÒÓÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿... √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÙfiÓÈÛÂ: “ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ·È‰È¿ÙÚÔ˘, ÂÓfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹-ÂÌÊ·ÓÈÛÙ‹ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓfi˜ ·Ú·Û΢·ÛÙ‹ Î·È ÌÈ·˜ ÓÔÛËχÙÚÈ·˜. ΔfiÙ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ԇ̠ˆ˜ ›̷ÛÙ οˆ˜ ηϿ. μÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÙË ı¤ÛË ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ ·fi ÙÔ 1998 Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï˘Êı› Ë ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ÓËÛ›. √È ÁÔÓ›˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó· ·È‰›·ÙÚÔ. ÕÏψÛÙ ٷ ·È‰È¿ ÛÙÔ ÓËÛ› Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ϤÔÓ” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÎÈ¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ¤¯Ô˘Ó

ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ΔfiÙ ÂÛÙ¿ÏË ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÙÔÓÈ˙fiÙ·Ó Ë ·Ó¿ÁÎË Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì·˜ ›¯Â ··ÓÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ·È‰È¿ÙÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ¿ÁÔÓ˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∫·Ù¿ Ì›· ¿ÏÏË ÂÚÌËÓ›·, ·ÎfiÌË Î·È, fiÙ·Ó ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÙÂÏÈο ·˘Ùfi ·ÙÔÓ›, ·ÊÔ‡ ηı˘ÛÙÂÚ› Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ·È‰È¿ÙÚÔ˘. ¶ÚÔ¯ı¤˜ Ô Î. ™ÎÈ¿Ó˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ¿ÏÈ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·È‰›·ÙÚÔ˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË

ı¤ÛË ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ Ù˘. “™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ӷ ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ̤ۈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ó· ȤÛÔ˘Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÏËÊı› Ë ·È‰›·ÙÚÔ˜, ¤ÛÙˆ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ˆ˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˜, ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ı› Î·È ·˘Ù‹ Ë Â˘Î·ÈÚ›·. Œ¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ì‹Ó. ™ÙÔ ÓËÛ› ˙Ô˘Ó 300 ·È‰È¿ Î·È ¤ÊË‚ÔÈ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·È‰›·ÙÚÔ˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ› Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ∞Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·fi ·È‰È¿ÙÚÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó· ÛÎÂÊıÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿Ì ÛÙÔ μfiÏÔ

ÏfiÁˆ ÌÔÊfiÚ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ™ÎÈ¿Ó˘. √ ›‰ÈÔ˜ ı¤ÙÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ÓËÛ› ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÓËÛ› Ì 3.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ Ì ¤Ó· ·ÁÚÔÙÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi, ·ÊÔ‡ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ ¤ÚÂ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ. √È ÁÔÓ›˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ πı¿Î˘, fiÔ˘ Î·È ÂΛ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÌÈÎÚÒÓ ÓËÛÈÒÓ Ì ·ÚfiÌÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·, fiÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜ ı· Â›Ó·È Ë Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ›ÂÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·

Èڛ˜ ÚÔÛˆÈÎfi Ë ∂ÊÔÚ›· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ™∂ ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ¢ËÌfiÛÈ· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ËÌfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ‰È·‰Èηۛ˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. √È Ê¿ÎÂÏÔÈ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó “ÓÙ¿Ó˜” ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ôϛ٘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ÌËÓÒÓ ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙ ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. √È ÏÈÁÔÛÙÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ

Î·È ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¢. ¢ÈÔϤٷ˜ ÔÈ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ì ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ™Â ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ‰ˆÚÂÒÓ Î.Ï.. ÙfiÛ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊˆÓ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂-

ÊÔÚ›·. ∞ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó¿„ÂȘ ‰·Ó›ˆÓ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ‹ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ Û·È˙fiÓ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “fiÌËÚÔÈ” Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·Ú¿ÔÓ· Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ™ÎÈ·ı›Ù˜. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¢ÈÔϤٷ˜, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı›, ¤ÁÈÓ·Ó Î¿ÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È

Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ı· ÚԂ› Û Ӥ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ì ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È fi¯ÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂÓfi˜ ÓËÛÈÔ‡ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÌÔÚ› οÔÈÔÈ Ó· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›ÁÔÓ. ∂ÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ë ÂÊÔÚ›· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· Â͢ËÚÂÙ› ˘Ôı¤ÛÂȘ ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ οı ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘. Δ. ∫.

∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ÙÔÓ ·È‰›·ÙÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î¿ÔÈÔ˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ÙȘ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·Ó οÔÈÔ˜ ÎÙ˘‹ÛÂÈ ÙÔ fi‰È ‹ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·. ΔÔ ›‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË” ›Â Ô Î. ∞ı·Ó·Û›Ô˘. ™ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ÂԯȷÎÔ› ¤Ó·˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜-ÂÌÊ·ÓÈÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ¤Ó·˜ ·Ú·Û΢·ÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ‚ÈÔ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∏ ۇ̂·Û‹ ÙÔ˘˜ fï˜ ¤ÏËÍÂ Î·È ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓfi ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. 줂·È· Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‹Úı·Ó Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ŒÚ¢ӷ˜ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜” ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·ÏÈfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉËψı› ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÂÊÔÏÈÛÙ‹ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ‰ˆÚ¿ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÊÔÈÙËÙÚÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ™Δ∏¡ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÎ·È‰Â˘-

ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, fiˆ˜ ·Ú·Ì‡ıÈ·, ·˙Ï, ηÚ٤Ϙ, ÂÈÙÚ·¤˙È· ·È¯Ó›‰È·, ÎÔ‡ÎϘ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ §¤ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ∫ÒÛÙ· ª¿ÁÔ˘. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÓÙ·ÛÛfiÙ·Ó Û ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi Ì¿ıËÌ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “™·Ú¿ÙÛ˘” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ Î. ª¿ÁÔ˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Û ı¤Ì·Ù· ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Û‚·ÛÌfi Û οı ÌÔÚÊ‹ ÂÙÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË. √ ›‰ÈÔ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· › fiÙÈ Â›Ó·È ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈο, fiÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌËÙÚÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È ıÂÙÈο fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∂ª¶Δ∏ 4 ºEBPOYAPIOY 2010

∫. ∫∞ƒΔ∞§∏™

¶ÚÔ˜ χÛË Ô‰Â‡ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ

¶ÚÔÙ›ÓÂÈ Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ¶¿ÁηÏÔ ÁÈ· ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜

“æ·Ï›‰È” 940.000 ú ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· ÙÔ 2010

√ μ√À§∂ÀΔ∏™ ¶∞™√∫

ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ì·˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÂÈı˘ÌÒ Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013. 1. ªÂ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÔÙ˘ÒıËΠ·Ó¿ÁÏ˘Ê·, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, Ë ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013 ηıÒ˜ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ô‡Ù ̛· ÚÔÌÂϤÙË/ÌÂϤÙË ÁÈ· Ù· ·Ó·Áη›· ·ıÏËÙÈο ¤ÚÁ·, ÂÓÒ Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ù¯ÓÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔ‰ÒÓ ¤ÚÁˆÓ (Ï.¯. Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜). 2. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ À¶.¶√. ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ŒÓ·˜ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ (ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ·ÚÔ¯¤˜ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜, Î.¿.) Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô˜ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙÔ˜ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ 3 1/2 ÂÙÒÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÌÔÚ› ÌÂÓ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÈÛÙÒÛÂȘ, ηıÒ˜ ÔÈ ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ (ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘) ‹Ù·Ó ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈΤ˜, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó fï˜ ¤ÚÁ· Ì ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ (Ù¯ÓÈο) fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ¤ÁηÈÚ·. 3. √ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·Ú΋˜. ∞fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÌÔ˘ ˆ˜ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·ÈÒ‰Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡. ∂›Ì·È ‰Â ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Û˘ÌʈÓ›Ù ηıÒ˜ Â› Ù˘ ıËÙ›·˜ ˆ˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈο Û¯‹Ì·Ù· (¢∂™√¶, √¢∂, Î.¿.) ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2004, Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ·¤‰ˆÛ·Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÚÔÙ›ӈ ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Û·˜ ÂȉÈ΋˜ Û‡Û΄˘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÔÏ˘Â›‰Ԣ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡” .

‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο Î·È ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ÁÈ· ÙÔ 2010 ı· ÎÔÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ 940.000 ¢ÚÒ.

∏ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ˘ ·Ó¤Ï˘Û fiÏÔ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì·. √˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó, ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÙÈ ı· ‰Ôı› ¿ÌÂÛ· χÛË ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÈÓÔ‡ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÎÂÓ¿ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Â·ÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ. °È· Ù· ̤ÏË ¢∂¶ Ô˘ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi 35 ÂÚ›Ô˘ ηıËÁËÙÒÓ, Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Â›Ó·È ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ›‰Ú˘Ì· ÔÎÙÒ Ì¤ÏË ¢∂¶, ηıÒ˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÛÙ· 750. ∏ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∞∂π. ™¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (¶¢∂) ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙ· 31 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. °È· ÙÔ 2009 ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηٿÊÂÚÂ Î·È ·ÔÚÚfiÊËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ¶¢∂ ̤ۈ Ù˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ΔÛÈÎÚ›ÎË, Ù˘ ·Ó¿Ï·Û˘ ÙÔ˘ ·‡ÏÂÈÔ˘

¯ÒÚÔ˘ ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ. °È· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ıˆÚ› ˆ˜ ‚¿ÛË ÂÎΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 18.000.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ∞∂π-Δ∂π Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiˆ˜ ›¯Â Û˘ÌʈÓËı› Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È fï˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·‡ÍËÛ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜, ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·-

Ï›·˜ ı· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó 940.000 ¢ÚÒ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ 2010. ŒÙÛÈ ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì· ı· ¿ÚÂÈ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi 8,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √ ›‰ÈÔ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â› fiÙÈ “·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ÛÙÔÓ ∂ȉÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÌÈ· ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ¿ÚÔ˘Ì οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ‰›ÓÂÙ·È Ï‡ÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ” . ™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ·fi ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ªÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù·

∞ÒÏÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È 45 ú ÙÔ Ì‹Ó· ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª∂Ãπ Î·È 45 ¢ÚÒ ı· ÌÂȈı› ÙÔ

ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ÂÓfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ó· ÂÚÈÎfi„ÂÈ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ·fi Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ̤¯ÚÈ Î·È 10%. “¶·ÁˆÌ¿Ú·” ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› ÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù·, ηıÒ˜ ηٿ 40% Î·È ϤÔÓ Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ·˘Ù¿. ªÔÈÚ·›Ô ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ù· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ŒÓ·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 555 ¢ÚÒ ·fi ÙÚ›· ÂȉfiÌ·Ù·: 100 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ·fi‰ÔÛ˘, 350 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Â›‰ÔÌ· Â͈‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ¿ÏÏ· 105 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Â›‰ÔÌ· ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. “∞Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Îfi„ÂÈ ÙÔ 10% ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ÂȉfiÌ·Ù·, ÙfiÙ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· ¯¿ÛÔ˘Ó 55 ¢ÚÒ. ™Â ηı·Ú¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· ¯¿ÛÂÈ Á‡Úˆ ÛÙ· 45 ¢ÚÒ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘

ηıËÁËÙ¤˜ Î‹Ú˘Í·Ó 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙȘ 8 ª·ÚÙ›Ô˘. ™ÙȘ 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ.

∫ÏÂÈÛÙfi Û¯ÔÏ›Ô

ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Â¿Ó ·˘ÍËı› Ô ÊfiÚÔ˜ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘. √ Î. ªÔ‡ÛÈÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÎÚ·Ù› “·ÁˆÌ¿Ú·” ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ·Ó·ÎÔÈ-

ÓÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ù· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ Îϛ̷ ·ÓËÛ˘¯›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. ◊‰Ë ·ÚÎÂÙÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È, ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÒÚ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË, ¤ÛÙˆ Î·È Î¿ˆ˜ ÌÂȈ̤ÓË, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÁÔ‡Ó ·fi Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·. ™Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 10˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∞¢∂¢À, ÔÈ

∫ÏÂÈÛÙfi ¤ÌÂÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘-∞ÊÂÙÒÓ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ηı›˙ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ. Ãı˜ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÏÏÈÔÏ›Ù˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ fiÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛΤÙÔÓÙ·È, ·Ó ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÂȯˆÌ¿ÙˆÛË, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ, fiÛÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı›” . ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó Ì¤ÙÚ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ∫∂¶ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔ 1Ô ™.∂.∫. Το ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ 1Ô ™¯ÔÏÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ (1Ô˘ ™.∂.∫.) ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ (∂∫º∂) ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¶.∂. Ì ٛÙÏÔ “ÌËÓ ·ÔÚÚ›ÙÂȘ Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·” , ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· ÈÏÔÙÈÎfi ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ̤ۈ ÌÈ·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ó·ÂÚfi‚È·˜ ˙‡ÌˆÛ˘. °È· Ó· ÌÂÏÂÙËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÂÚfi‚È·˜ ÌÈÎÚԂȷ΋˜ ˙‡ÌˆÛ˘, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Ï‹„Ë Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ΔÔ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙfiÛÔ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ‰›ÎÙ˘Ô, fiÛÔ Î·È Û ۯÔÏ›· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶.∂. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 1Ô˘ ™.∂.∫. ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·Ù¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· ‰È·ÌÔÚʈı› Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ΔÔ ∂.∫.º.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ·˘Ù¿. √È ÙÚÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÂÁηıÈÛÙÔ‡Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ì ÔÏϤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙfiÛÔ ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜, fiÛÔ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∂›Û˘, ÔÈ ÊÔÚ›˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙË ‰È¿¯˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ¿ÏÏˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∫ÏÂÈÛÙ¿ Û¯ÔÏ›· ÏfiÁˆ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ¢À√ Û¯ÔÏÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ÙÔ ∂1 ÙÔ˘ 32Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ 12/ı¤ÛÈÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰ÂÈÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÁÚÈ¿˜ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÁÈ· ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ∂›Û˘ ·ÎfiÌË ÌÈ· Ó·ڋ ÎÔ¤Ï· ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ì Ӥ· ÁÚ›Ë. ∏ ÎÔ¤Ï· ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙËÓ ∞’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋.

¶¤ı·Ó 47¯ÚÔÓÔ˜ ∂Ã∞™∂ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË

˙ˆ‹ Ô 47¯ÚÔÓÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ º·Î›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ¯ı˜. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ 47¯ÚÔÓÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙÔ Ó·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙÔ BfiÏÔ ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “∏ ˙ˆ‹ ÛÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜”

√È ÂÍfiÚÈÛÙ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ

Δ

Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ÂÍÔÚ›·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÓÒÚÈÛ·Ó fiÛÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “∏ ˙ˆ‹ ÛÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜” Ù˘ ∞Ï›ÓÙ·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘.

ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ 33 ·fi ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÔϤÌËÛ·Ó Ì ÙÔ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ™ÙÚ·Ùfi ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ ÙȘ ¤‚Á·Ï·Ó ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÏÈηÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ì¿¯Ë, ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ È¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÂÍÔÚ›· ÛÙË Ã›Ô, ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÙË ª·ÎÚfiÓËÛÔ. ª¤Û· ·fi ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ô˘ Á˘Ú›ÛÙËΠ¤Ú˘ÛÈ, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È ÛˆÌ·ÙÈο Ì·ÚÙ‡ÚÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ›¯·Ó ÂÍ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ˙Ô˘Ó. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ̤ÚË (‚Ô˘Ófi - ÂÍÔÚ›·) ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë Ù·ÈÓ›·, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ·fi ÙË ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ηٿıÂÛË Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∫ÒÛÙ·˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘ › ˆ˜ “ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ‰Â›¯ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ Î·È ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· Ì·˜, Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∂›Ó·È ̤۷ ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú. ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ 33 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÔÈ Ôԛ˜ È¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÂÍfiÚÈÛÙ˜ ÛÙË Ã›Ô, ÙË ª·ÎÚfiÓËÛÔ Î·È ÙÔ ΔÚÈΤÚÈ. ∂›Ó·È ÌÈ· ηٿıÂÛË „˘¯‹˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÍÔÚ›·” .

● Afi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ BfiÏÔ. ™ÙËÓ ¤ÓıÂÙË ÊˆÙfi Ô K. Mȯ·Ï¿Î˘

∏ Î. ∞Ï›ÓÙ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·Ú·‚ÚÂı› ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “∏ ˙ˆ‹ ÛÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜” Á˘Ú›ÛÙËΠ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ 2009, ÂÓÒ ÙÔ 2008 Á˘Ú›ÛÙËΠÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “Δ· Ô˘ÏÈ¿ ÛÙÔ ‚¿ÏÙÔ” Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Á˘Ú›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. “∞fi Ù· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·›ÚÓÔ˘ÌÂ Î·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¤‰ˆÛ·Ó fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹ ÁÈ· οÔȘ ȉ¤Â˜ Ô˘ ›¯·Ó. ¡ÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÁÂÓÈο ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÈÛıfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘-

ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̔ ›Â Ô Î. ªÈ¯·Ï¿Î˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “Û‹ÌÂÚ·, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ, Ô˘ Ë Â›ıÂÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È, ›Ûˆ˜ Ë ÛÙ¿ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ó· Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË. ∏ ηχÙÂÚË ·¿ÓÙËÛË Û fiÛ· Ì·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ôϛ٘, Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ì·˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È, Ë ÂÏ›‰· Î·È Ë ¿ÏË ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ”. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Á›ÓÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ó¤ˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ù·Í› “æÀÃ√¶√§∂ªπ∫√”

Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ¡∞ª Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í›, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ó· ÎÈÓËı› ÓÔÌÈο ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ¤Î‰ÔÛ˘ 12 ·‰ÂÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó “ÌÈÛ¤˜” Û 24 ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› μfiÏÔ˘ “ÕÁÈÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜” ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ Û ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë. ∏ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞¡∂ª, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. “√È ÓÔÌÈÎÔ› Ì·˜ ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë. ∞ÔÊ·Û›Û·Ì fiÙÈ Ë

·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ı›ÁÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ì·˜, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡ÌÂ. ∏ ·fiÊ·ÛË fiÏˆÓ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ‰ÈηÛÙÈο, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ¯¿ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. Δ¿ÛÔ˜ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜. √È È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ 12 ·‰ÂÈÒÓ Î·È Â›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡. “™˘˙ËÙÔ‡Û·Ì ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi. ¶Ï¤ÔÓ ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì Ò˜ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ “ÛËÎÒÓÂÈ” ÔÏϤ˜ Ӥ˜ ¿‰ÂȘ, ηıÒ˜ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı›. √ Î. ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÓÔÌÈο ÎÂÓ¿, Ù· ÔÔ›·

ı· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ı· Ú¿ÍÔ˘Ó. √È È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› ›¯·Ó ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ¡∞ª fiÙÈ ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ‰ÈηÛÙÈο Â¿Ó ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ¿‰ÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Î·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ÂÈ˙ËÙÔ‡Û ÌÈ· Û˘Ó·ÈÓÂÙÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÂίÒÚËÛË ÌÈÛÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ›Û¯˘·Ó ÙÔ 2000 Î·È Ì ·˘ÛÙËÚfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛˆÓ. °È· ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î¿ı ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ÌÂÙ¿ ÙÔ 2000 ÁÈ· ÙȘ ¿‰ÂȘ ÙˆÓ

Ù·Í› Â›Ó·È ÓÔÌÈο ·Ó‡·ÚÎÙË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÂÈηÏÂ›Ù·È Î·Ó›˜. “°È· Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ÌfiÓÔ ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·‰ÂÈÒÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ԢÌÂ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. £’ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ÙÈ ı· Ú¿ÍÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ì·˜”, η٤ÏËÍÂ Ô Î. ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¤Î‰ÔÛË ·ÙÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ∂.¢.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ï¿ÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ º∂∫ Ù˘ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ, ÛÙȘ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ì Úfi‰ÚÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË Ó¤· ÚÔ΋ڢÍË ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› ̤¯ÚÈ 6.2.2001 Î·È ÛÙȘ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Ï‹ÍÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÓÛÙ¿ÛˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ¤ˆ˜ Î·È Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ Ì‹Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Â› ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 Ë ¤Î‰ÔÛË ·ÙÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ∂.¢.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ.

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· Û›ÙÈ· ·fi ηıÈ˙‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ™∂ ΛӉ˘ÓÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηı›-

˙ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ Û›ÙÈ· ÛÙË ı¤ÛË “μ·ı‡” ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ªË¯·ÓÈÎÔ› Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÁˆÏfiÁÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ¤ÓÙÔÓ· ηÙÔÏÈÛıËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÏÈÒÛÈÌÔ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. £ÂÔ‰. ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›Ó˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ÔÔ›· ˙ËÙ¿ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 40 Û›ÙÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·ı›˙ËÛ˘, ÂÓÒ Û οÔÈ· Û›ÙÈ· ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ‹‰Ë ÚˆÁ̤˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙˆÚÈÓfi, fiˆ˜ ÂÍËÁ›. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 1987. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ π°ª∂ ÙfiÙ ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó. ΔÔ 1987, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ›¯·Ó ¯·ı› ÛÙ· ¯ÒÌ·Ù· ‰‡Ô Û›ÙÈ·. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓ· Î·È ¿ÏÈ ÙÔ 1991, ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ∏ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ π°ª∂ ·Ú¤ÌÂÓÂ Ë ›‰È·: ∫·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢. ∂·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ÁˆÏfiÁÔ˜, Ô Î. ∞ÔÛÙ. ¢ËÌÔ˘Ï¿˜ Ô˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ -Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯ÔÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ˆ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Í·ÚÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È¿ÚÎÂÈ¿˜ ÙÔ˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÍËÁ› ˆ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÁˆÏfiÁÔ˘, Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘ ›¯Â ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ π°ª∂. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ı· ÛÙ›ÏÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ π°ª∞ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÈÙfiÈ· ·˘ÙÔ„›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. √È Î·ıÈ˙‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Êfi‚Ô Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û ̷ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜. Ãı˜ ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¤Î·Ó ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ηÓÔÓÈο. ∫ÏÂÈÛÙfi˜ fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ·fi ÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÍËψı› Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ‰È¤Ï¢ÛË Â˙ÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô‰ËÁ› Û ϷÙÔÌ›· Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔÓ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· Ô¯‹Ì·Ù·. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, ηıÒ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


ª·ÁÓËÛ›· 20

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË “∫·Ó¿Î˘”, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·

ŒÎ·Ó·Ó ηٿÏË„Ë ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ

ª ¢ˆÚ¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ·fi ÙËÓ Eurobank ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ¯ı˜

ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ·Ú·Ï·‚‹˜ ÂÓfi˜ ÊÔÚÙËÁÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì ·Ó·ÙÚÂfiÌÂÓË Î·ÚfiÙÛ· Î·È ÁÂÚ·Ófi Î·È ÂÓfi˜ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ (4Ã4) Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ˘ÂÚηٷÛ΢‹ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ - ·ÓÙÏËÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ηÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰ˆÚ¿˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Eurobank EFG, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ˘ÚηÁÈ¿ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 2007 Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î. ªÈÏ. °·˚Ù·Ó¿˜, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î.Î. £ÂÔ‰. μ·Ï·Û¿˜ Î·È ºˆÙÂÈÓ‹ ∂ÈÊ·Ó›Ԣ, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ™. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÂÓÒ ÙËÓ Eurobank EFG ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î. ÷Ú. º‡ÏÏÔ˜ Î·È Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Eurobank ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ª‹ÙÛÈÔ˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °·˚Ù·Ó¿˜, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙËÓ Eurobank EFG Î·È ÙÔ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· πˆ¿ÓÓË ™. §¿ÙÛË, ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ˆÚ¿ Î·È ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙË ÛËÌ·Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÂÛÙÈÒÓ ˘ÚηÁÈ¿˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÂÓfi˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÊÔÚ¤·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ÷Ú. º‡ÏÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂›Ó·È ∫·ı‹ÎÔÓ Ì·˜” Ô˘ Ô fiÌÈÏÔ˜ Eurobank EFG, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· πˆ¿ÓÓË ™. §¿ÙÛË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙÔ 2007 ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2007. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë Eurobank EFG ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ·ÊÂÓfi˜ Û ·Ó¿ÁΘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ·Ó¿Ï·Û˘ ÙˆÓ Î·Ì¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÂÓÒ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ.

¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ̤ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÔÈ 32 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘ “∫·Ó¿ÎË” , ·ÊÔ‡ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ȤÛÔ˘Ó ÒÛÙ ›Ù ӷ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¿ÏÈ Ë Âȯ›ÚËÛË Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ›Ù ӷ ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ‰¤Î· ÌËÓÒÓ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘ “∫·Ó¿ÎË” Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È Â›¯·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” fiÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ηٿÏË„Ë Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÔfiÙ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘ “∫·Ó¿ÎË” Ì·˙› Ì ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È fiˆ˜ ›Â Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î. μ·Û›Ï˘ §ÈÓ¿Ú‰Ô˜ “ηÏԇ̠ÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹” . √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, Ô˘ ¿ÓÙ· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰¤¯ÂÙ·È ϤÔÓ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ “∫·Ó¿ÎË” ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÛÙ·Ì¿ÙË-

Û·Ó Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È, ÂÓÒ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÔÈ 32 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ¿ Ù˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¤Ï¢ÛË Û ηٿÏË„Ë. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË Î·È Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÏÔÔÈËı›. ∞fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ì·˙› Ì ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘, ÎÚ¤Ì·Û·Ó ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ‰‡Ô ·ÓÒ Ì ٷ ÔÔ›· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Î·È ÁÈ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. √ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··‰ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘ “∫·Ó¿ÎË” 15 ¯ÚfiÓÈ·. §¤ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “Œ¯Ô˘Ì Êı¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ›̷ÛÙ 10 Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ. ∏ ‰˘ÛÎÔ-

Ï›· Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ∞˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ï›Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ì·˜. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿Ì ԇÙ Û οÔÈ· ¿ÏÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÏÏ¿ ,Ô‡Ù ·›ÚÓÔ˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ‰Ò. ¡ÈÒıÔ˘ÌÂ Î·È ¤ÙÛÈ Â›Ó·È, ›̷ÛÙ fiÌËÚÔÈ. ∞˜ Á›ÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ, ÒÛÙ ӷ ͤÚÔ˘Ì Û ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, ı· ÎÏ›ÛÂÈ ‹ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹. ¡· ͤÚÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì” . √ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È 20 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ˘ “∫·Ó¿ÎË” . ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “•ÂÎÈÓ‹Û·Ì ۋÌÂÚ· Ì ̛· ηٿÏË„Ë. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Êı¿Û·Ì ÛÙÔ

·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ì·˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó. ∫·È Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Î·È Ë ¶ÔÏÈÙ›·. ∞˘Ùfi ¤Î·ÓÂ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, Ô˘ Ì·˜ ¤Ù·Í ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Î·È ·ÎfiÌË Ó· ÙËÓ ‰Ô‡ÌÂ. ∂Ì›˜ ÂÚÈ̤ӷÌ ·˘Ùfi ‚Ô‹ıËÌ· ÒÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· ‚¿ÏÛ·ÌÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ‚ÈÒÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ·. ª›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÂÌ¿˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ì·˜. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÒÛÙ ӷ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¢ÈfiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ ·‡ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·fi οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ¶È-

ÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÍÂΛÓËÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, fiˆ˜ Ì·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì” . ∂›Û˘ Ô Î.. ¡›ÎÔ˜ ΔÛԇη˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È 25 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ˘ “∫·Ó¿ÎË” ϤÂÈ: “∂Ì›˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 19 Î·È Ó· ÔÚÈÛı› ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. flÛÙ ӷ ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó. ŸÏÔÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ˙ԇ̠̤۷ ÛÙËÓ ·fiÁÓˆÛË. ∂›Û˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÌËÓ‡ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ηٷı¤ÛÂÈ fiÛÔ ÂÌ›˜ fiÛÔ Î·È Ë ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜” .

¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ΢ڛˆ˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù·

∞ÂÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› Î·È ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ› ¢‡Ô Ӥ˜ ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ı˜ ÛÙË μÈÔÛÒÏ •ÂÎÈÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ 48ˆÚ˜ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ΔÂψÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞°∂Δ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‰‡Ô Ӥ˜ ·ÔχÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ı˜ ÛÙË μÈÔÛÒÏ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌfiÏȘ ¤ÏËÍ·Ó ÔÈ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ 19 ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

√È ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› Î·È ÔÈ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ› η٤گÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ ÂÚÈÎÔÔ‡Ó ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙˆÓ ΔÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∫Ï›ÓÔ˘Ó Û‡ÓÔÚ·, ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ·›ÙËÌ· ϤÔÓ Ë ÂÈ‚›ˆÛË Î·È Ë ·ÔÊ˘Á‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÎڋ͈Ó. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο ˘‡ı˘ÓË Ë ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˙ËÙ¿ÂÈ “ÙÔ ·›Ì·” ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ. ¶ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ 48ˆÚË ·ÂÚÁ›·, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÛÙȘ 4 Î·È 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ·fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ›, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ·ÔÚÈÛٛ˜, ˘ÂÎÊ˘Á¤˜, ÂÍÔÚÁÈÛÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Ú·‚›·ÛË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ϤÔÓ ı¤Ì· ÂÈ‚›ˆÛ˘ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙˆÓ ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∂͢·ÎÔ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ·Ú-

Ìfi‰È· fiÚÁ·Ó· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙˆÓ ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·Ó ¤ÎÙ·ÎÙ· ··ÈÙËı›” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ·¤ÛÙÂÈÏ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ π∫∞ Î·È ˙ËÙ¿ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì·˙› Ù˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· Ô˘ ηٷٛıÂÓÙ·È ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙÔ ∂∫μ “ÁÈ· fi¯È ηϋ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜” .

√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∞°∂Δ •ÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ù˘ ∞°∂Δ.

™ÙË μÈÔÛÒÏ ¢‡Ô Ӥ˜ ·ÔχÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·-

ÎfiÌË ¯ı˜ ÛÙË μÈÔÛÒÏ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ‰‡Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙËÓ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜. √ ¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, Â›Ó·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘ Ì ‰‡Ô ·È‰È¿ Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙË μÈÔÛÒÏ, 22 ¯ÚfiÓÈ·. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÓÂÔÚÔÛÏËÊı›˜ Î·È ÌfiÏȘ ›¯Â Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È ·ÎfiÌË Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Î. ∞Ó. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ . Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̛· ·ÎfiÌË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ϤÔÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÔ˘‰È·Ṳ̂ÓÔÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Ë ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ì ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ ›¯Â

ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ˙ËÙÔ‡ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ μÈÔÛÒÏ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ΔfiÙÂ Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ “̤¯ÚÈ ÙȘ 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Á›ÓÂÈ” . Ãı˜ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ‰‡Ô Ӥ˜ ·ÔχÛÂȘ. ŒÙÛÈ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙˆÓ ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 25 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Î. Δ¿ÛÔ˜ ™ÙÂÚÁ›Ô˘ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ϤÔÓ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈ΋” . ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÏËı·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÚfiıÂÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ϤÔÓ ÛÙËÓ ÂÌÔÚ›· , ηٷÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·Ú·ÁˆÁ‹˜.


¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

™ÙÔ˘˜ “4” ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ӛÎË 2-0 Â› Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ÛÂÏ. 24

∞ÈÓÈÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ·fi ª¿ÚÈÔ˜ ÀÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜. øÛÙfiÛÔ, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÂÓÒ Ì›ÏËÛ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘: “Œ¯ˆ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È Ì¤Ó·” ‹Ù·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ. √ Î. ª¿ÚÈÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ŸÙ·Ó ‹Úı· ÛÙËÓ fiÏË ‚ڋη ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·ÈÎÙÒÓ Ì ÔÏÏ¿ fiÓÂÈÚ·. Œ¯ˆ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘. ∂›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Ì ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ÙÚ·‚‹Í·Ì ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. °˘Ú›Û·Ì ÛÙÔ μfiÏÔ Ôχ ·ÚÁ¿ ·fi Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Û˘ÁÎÚ·ÙËı‹Î·ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ‰Â¯ı‹Î·Ì οÔÈ· ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·” . ∫·ÙfiÈÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË: “ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶∞√¡∂ ı· Û˘ÌʈӋۈ Ì ÙÔÓ Î. ÿÁÎ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·ÏÔ› ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ∂›¯·Ì ϷÓı·Ṳ̂ÓË Ù·ÎÙÈ΋. ªÈÏ‹Û·Ì ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È Â›·Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÌÔÓ‹, Ó· ÎÚ·Ù¿Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È ·˘Ùfi οӷÌÂ. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ·›Í·Ì ˆÚ·›Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÂÙ‡¯·Ì ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ. ∂›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ˆ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÔÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ “ȉÚÒÓÔ˘Ó” ÙË Ê·Ó¤Ï· Û οı ̷٘”. “™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ·Ó Û‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜), ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿” , η٤ÏËÍÂ Ô Î. ª¿ÚÈÔ˜.

Ã∞°∫∞¡

“∏ Ì¿Ï· ÙÈ̈Ú›” ¢∂¡ ›¯Â fiÚÂÍË ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞√¡∂, ∂ÌÂÓ›˙ÂÚ Ã¿ÁηÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚΤÛÙËΠӷ ÂÈ: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ˆÚ·›Ô ·È¯Ó›‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ‰‡Ô fi„ÂȘ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Î·È ¤ÚÂ ӷ ÎÂÚ‰›˙Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÓÈο fiÔÈÔ˜ ‚¿ÏÂÈ ÁÎÔÏ. ∏ Ì¿Ï· ÙÈ̈Ú›. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ ¿ÏÏ·Í ÂÓÙÂÏÒ˜” . ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢›Óˆ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙË ¡›ÎË Î·È ÛÙÔÓ Î. ª¿ÚÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶Ï¤ÔÓ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·” .

¢‡Ô ÁÎÔÏ ÛËÌ›ˆÛ ¯ı˜ Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜ (ºˆÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜)

ª∂ Δ∂™™∂ƒ∞ °∫√§ ™Δ√ μ’ ª∂ƒ√™ ∏ ¡π∫∏ ™À¡∂Δƒπæ∂ 4-0 Δ√¡ ¶∞√¡∂ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√

“∫·Ù·ÈÁ›‰·” ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ·Ù·ÈÁÈÛÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ¡›ÎË ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó Ì 4-0 ÙÔÓ ¶∞√¡∂ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ‰‡Ô ÁÎÔÏ (49’, 81’). √È ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ (84’) Î·È ™··Ï›‰Ë˜ (94’) ¤Ù˘¯·Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ¿ÍÈ˙·Ó ηχÙÂÚ˘ Ù‡¯Ë˜, ηıÒ˜ ›¯·Ó ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ªÂ Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ Ë ¡›ÎË Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙÔÓ ¶∞√¡∂ Ì 4-0 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ô˘Û›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ £ÂÛÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Â˘Î·Èڛ˜ ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ¿ÛÙÔ¯ÔÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. √ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ۇÛÙËÌ· 4-4-2. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ¤‰ˆÛÂ Î·È Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜, ηıÒ˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ °Î¿Ï‚Â˙ (¤·ÈÍ ·ÏÏ·Á‹), ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÌÏ οÚÙ· ¤ÊÙ·Û ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ÂÓ Ì‹Î ηϿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ô ¶∞√¡∂ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ΤډÈÛ ·Ú¯Èο ÙË “Ì¿¯Ë” ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ 11’ Ô §ÂÙÔηڛ‰Ë˜ Ì‹Î ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÚÈÓ ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ÙÔÓ Ì¿ÚηÚÂ Ô ª¿ÁÁÔ˜. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ¤Ó·ÏÙÈ, ·ÏÏ¿ Ô Î. ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ ‰È¤Ù·Í ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ¶∞√¡∂ ΤډÈÛ ÎfiÚÓÂÚ. ΔÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜, Ô ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·¤Ù˘¯Â Ó· ‰ÈÒÍÂÈ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ηϋ Ù‡¯Ë Ù˘ ¡›Î˘ ÙËÓ Ì¿Ï· ‰ÂÓ ‚ڋΠ̠ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ô‡ÙÂ Ô °È·ÓÙÛ¤Ï˘ Ô˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ›Ûˆ. ∂›Û˘, ÛÙÔ 25’ Ô ∫·ÙÈ·Ófi˜ ÛÔ‡Ù·Ú ÛÙ· ‡„Ë ·fi ÙÔ ËÌÈ·ÎÏÈÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ›¯Â Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ™¿ÓÙÛ˜ ÛÙÔ 23’, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ú·Û ϛÁÔ ¿Óˆ ·fi Ù· ÁÎÔÏfiÛÙ. ªÂÙ¿ ÙÔ 25’Ë ¡›ÎË ÈÛÔÚÚfiËÛÂ Î·È ÛÙÔ 28’ ¤¯·Û Û¿ÓÈ· ¢ηÈÚ›·. √ ™¿ÓÙÛ˜ ¤Ú·Û οıÂÙË ¿Û· ÛÙÔÓ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ì¤Ûˆ˜ Á‡ÚÈÛ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ·fi ÙËÓ “ηډȿ” Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù ‰ÂÓ Â›¯Â ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢ÈÓfiÔ˘ÏÔ˘ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂ÌÂÓ›˙ÂÚ Ã¿ÁÎ·Ó Â›¯Â ÌÈ· Ôχ ηϋ Ê¿ÛË ÛÙÔ 30’ ÁÈ· Ó· ÚÔËÁËı› ÛÙÔ ÛÎÔÚ. √

¡π∫∏

4 1. ¡¿ÓÈ 13. ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ 11. ∫·Ú˘ÒÙ˘ 2. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ 6. ™Ù¿ÌÔ˜ 18. ª¿ÁÁÔ˜ (26. °Î¿Ï‚Â˙ 58’) 14. ªˆ˘Û›‰Ë˜ 20. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ (19. ™··Ï›‰Ë˜ 46’) 23. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ 7. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ 9. ™¿ÓÙÛ˜ (29. ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ 85’)

¶∞√¡∂

™ÎfiÚÂÚ: 49’, 81’ ™¿ÓÙÛ˜, 84’ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, 94’ ™··Ï›‰Ë˜ ∫›ÙÚÈÓ˜: ™¿ÓÙÛ˜, °Î¿Ï‚Â˙, ªˆ˘Û›‰Ë˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ΔÛÈÏ‹˜, ™ÂÚ¤Ù˘, ∫·ÙÈ·Ófi˜, ™·ı¿Ú·˜ ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ (∞ıËÓÒÓ) μÔËıÔ›: ∫Ô˘ÙÛfiÁÈ·ÓÓÔ˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ (∞ıËÓÒÓ)

0 24. ¢ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 20. ΔÛÈÏ‹˜ 3. ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ (13. ∞ÛÏ·Ó›‰Ë˜ 57’) 30. ™ÂÚ¤Ù˘ 5. °È·ÓÙÛ¤Ï˘ 4. ™·ı¿Ú·˜ 14. ∫·ÙÈ·Ófi˜ 23. ΔÛÔ˘Î¿Ó˘ (92. ∫ÔÙÛÔÌ·Ó›‰Ë˜ 81’) 16. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ 11. ∂ÏÏËÓ›‰Ë˜ (7. ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë˜ 46’) 9. §ÂÙÔηڛ‰Ë˜

¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È Ë Ì¿Ï· ÛÙÚÒıËΠÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓ›‰Ë, Ô˘ ÛÔ‡Ù·Ú ·Ì¤Ûˆ˜. øÛÙfiÛÔ, Ô ¡¿ÓÈ ¤ÂÛ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÁˆÓ›· Î·È ·¤ÎÚÔ˘Û Û ÎfiÚÓÂÚ. ¡¤· ÛˆÙ‹ÚÈ· Â¤Ì‚·ÛË ·fi ÙÔÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÛÙÔ 42Ô ÏÂÙfi. ¶ÚÔËÁ‹ıËΠˆÚ·›· ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ·fi ÙÔÓ §ÂÙÔηڛ‰Ë, Ì ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ ÁÎÔÏ΋ÂÚ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÏÈ Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·.

“ª›ÏËÛ” ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ¡›ÎË ÍÂΛÓËÛ ÌÂ Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË ™··Ï›‰Ë ·ÓÙ› ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ Ì‹Î ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔ 49’ ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ...ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ “ÂÌ‚fiÏÈÛ” ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ¤Î·Ó ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿ÓÙÛ˜. √ πÛ·Ófi˜ Ì ¿„ÔÁÔ Ï·Û¤ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙÔÓ ¢ÈÓfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔ 1-0 ‹Ù·Ó ÁÂÁÔÓfi˜ ̤۷ Û ¤Í·ÏÏÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜.

∂›Û˘ ÛÙÔ 53’ Ô ¢ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÚfiÏ·‚ ÙÔÓ ™¿ÓÙÛ˜ Ì ÁÚ‹ÁÔÚË ¤ÍÔ‰Ô, ÚÈÓ Ô πÛ·Ófi˜ È¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·fi ηϋ ı¤ÛË, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Î·ÓÂ Î·È Ì ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë ÛÙÔ 59’. ¶¿Óˆ Ô˘ Ë ¡›ÎË ·Ó¤‚·ÈÓÂ, ÛÙ¿ıËΠ¿Ù˘¯Ë, ηıÒ˜ ¤¯·Û ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ª¿ÁÁÔ. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‹ÚÂ Ô ÓÂÔ·ÔÎÙËı›˜ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ °Î¿Ï‚Â˙. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Î·È ·›ÏËÛ·Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ¡¿ÓÈ. ™ÙÔ 60’ Ô §ÂÙÔηڛ‰Ë˜ ÛÔ‡Ù·Ú ·fi Ì·ÎÚÈ¿. ∏ Ì¿Ï· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔÓ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘, ÙÔÓ ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ οÓÂÈ Ó¤Ô ÛÔ˘Ù Î·ıÒ˜ ·Ó·ÎfiËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜. ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë˜ ÂÏ›¯ıËΠÛÙÔ ËÌÈ·ÎÏÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ï·Û¤ Ô˘ Âȯ›ÚËÛÂ, ÎfiÓÙÚ·Ú Û ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ Î·È ¤Ú·Û ¿Óˆ ·fi Ù· ÁÎÔÏfiÛÙ. ∂›Û˘ ÛÙÔ 71’ Ô ∞ÛÏ·Ó›‰Ë˜ Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚ڋΠÛÙfi¯Ô, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿Ì˘Ó·˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ·‰Ú¿ÓËÛ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ΔÛÔ˘Î¿ÓË Ó· ‚ÚÂı› ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ¡¿ÓÈ, ·ÏÏ¿ Ï¿Û·Ú ¿Ô˘Ù. ∏ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ¡›Î˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Î·È ÛÙÔ 80’ Ô ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰ÂÓ ¤‰ÈˆÍ ۈÛÙ¿, Ì ÙÔÓ ∞ÛÏ·Ó›‰Ë Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ·‰‡Ó·Ì· ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ¡¿ÓÈ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, fï˜, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ÈÔ Â‡ÛÙÔ¯ÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ 81’ Ô °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ “¤‚Á·Ï” Û¤ÓÙÚ· ·ÎÚȂ›·˜ Î·È Ô ™¿ÓÙÛ˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛËÌ¿‰Â„ ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ¢ÈÓfiÔ˘ÏÔ˘ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ù¤ÚÌ·Ù· Ù· ‰Èο ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ (2-0). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ¡›ÎË ·Ó¤‚·Û ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ¤‰ˆÛ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘. ŒÙÛÈ ÛÙÔ 84’ Ô ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ¤Î·Ó ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÛÔ‡Ù·Ú Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ¶∞√¡∂. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ô ™··Ï›‰Ë˜. √ Ó·Úfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰¤¯ıËΠۤÓÙÚ· ·fi ÙÔÓ ª·˘ÚÔ˘‰‹, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ „‡¯Ú·ÈÌ· ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù “ÂÎÙ¤ÏÂÛ” ÙÔÓ ¢ÈÓfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙÔ 4-0...


22

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∂ΉËÏÒÛÂȘ ۈ̷Ù›ˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ * ΔÔ˘ ™¢¶£ ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™¢¶£ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜” . ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ÎÔ› Ë ›Ù· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ı· ‰ÔıÔ‡Ó ‰ÒÚ· ÛÙȘ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ.

* Δ˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6/2 Î·È ÒÚ· 10 .Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ-·ıÏËÙÒÓ, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ.

* ΔÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ó. √ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙÒÓË ª¤ÏÏÔ˘ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·.

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙË “£” ∞¶√ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· §·Ô‡‰Ë, Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ôı·ÓfiÓÙ· ∞ÓÙÒÓË ∞Ú·¯ˆ‚›ÙË. “™ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Â‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ· fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ∞ÓÙÒÓ˘, ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÏˆÓ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ∞Ú·¯ˆ‚›ÙË. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ì¤Û· ·fi Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÛÙ· Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ·Á¿Ë ÁÈ· Ù· ‚Ô˘Ó¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÚʤ˜ ÙÔ˘˜. °È· ÂÌ¿˜, ÙÔ˘˜ ÓÂfiÎÔÔ˘˜, ÙfiÙ ̷ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜, ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÓ¤Ó¢Û ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿, ÒÛÙ ӷ ‚ÁÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ‚Ô˘ÓÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ˙‹ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ. ÕÓıÚˆÔ˜ fi¯È ‡ÎÔÏÔ˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ··ÈÙËÙÈÎfi˜, ‰‡ÛÙÚÔÔ˜, ʈӷÎÏ¿˜, Â›ÌÔÓÔ˜, Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Ó· ÙÔÓ ˙‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ÒÛÙ ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ ·È‰È΋, ηÏÔÛ˘Ó¿ÙË „˘¯‹ Ô˘ ¤ÎÚ˘‚ ̤۷ ÙÔ˘. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡, ÙÔ˘ Á¤ÏÈÔ˘, ÙÔ˘ ‰ÂÎÙÈÎÔ‡ ÛÙ· ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙ· ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù· Ì·˜, ‹Ù·Ó fiˆ˜ Ô Î·Ïfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. √È ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÒÚ˜ οو ·fi Ù· ÊÂÁÁ·Úfiʈٷ Î·È ÙȘ Í·ÛÙÂÚȤ˜ ‹ ̤۷ ÛÙ· ηٷʇÁÈ· ¿ÓÙ· ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ʈÙÈ¿, ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È , ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·‚¿ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙȘ „ËÏfiÙÂÚ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ı· Ì·˜ Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ¯·Ú·Á̤Ó˜ ÛÙËÓ ÌÓ‹ÌË Ì·˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ Û˘ÓÙÚÔÊÂ‡Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· ‚·ıÈ¿ ÁÂÚ¿Ì·Ù· Ì·˜. ∞ÓÙÒÓË, fiÏÔÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÛÔ˘ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜, ÛÔ˘ ‡¯ÔÓÙ·È ÔÏfi„˘¯· ηϋ ·Ó¿‚·ÛË ÛÙËÓ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÈÒÓÈÔ ·Óٿ̷̈ fiÏˆÓ Ì·˜”.

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¶

Ô £ËÛ¤·˜ ı· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜.

Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi, Ô˘ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

√ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ™Â “ÊÔÓ¤· ÙˆÓ ÁÈÁ¿ÓÙˆÓ” ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ “˙ËÌȤ˜” ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ fiÙ·Ó ¤ÊÂÚ ÈÛÔ·Ï›· 2-2 Ì ÙÔÓ £ËÛ¤· ÛÙÔ ÓËÛ›. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛ ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ì ÛÎÔÚ 2-0, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û¯Â‰fiÓ ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘, fiÙ·Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛ Û ‹ÙÙ· ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Ì 2-0. ∞˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤‰ˆÛÂ Î·È Ó¤Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, ·ÊÔ‡ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ μÂÏÂÛÙÈÓȈÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ £ËÛ¤· ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË (Ì·˙› Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi) Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·È „ËÏfiÙÂÚ· ·Ó ‰ÂÓ ¤¯·Ó ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË. “º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ì·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ì·Ù˜. ªÂ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÚÔÔÚ‡ÔÓÙ·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ì Ôχ ηÏfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Î·È ¤-

● √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ∫. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜

● √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ μ. ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜

¯Ô˘Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∂Λ Ô˘ Ù· ¯·Ï¿Ì ϛÁÔ Â›Ó·È fiÙ·Ó Â›Ì·ÛÙ ÂÌ›˜ ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, fiÔ˘ ›̷ÛÙ ÂÈÚÚÂ›˜ ÛÙÔ ...ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÈ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ∫ÒÛÙ· °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Â› ÙÔ˘ ƒ‹Á·: “∫ÂÚ‰›Û·Ì ‰›Î·È· ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È Î¿Ó·Ì fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ì·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› fiÏÔ˘˜. ∂›¯·Ì “‰È·‚¿ÛÂÈ” ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ô ƒ‹Á·˜ Î·È Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÔ˘Ì ٷ ·ÙÔ‡ ÙÔ˘. ª‹Î·Ì ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏ·Ì ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ì·˜. £ÂˆÚÒ fiÙÈ

·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤ÌÂÓ Ì 10 ·›ÎÙ˜ Ô ƒ‹Á·˜, ı· ηٷʤÚÓ·Ì ӷ ÙÔÓ ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ. º˘ÛÈο, ÂÂȉ‹ ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ fiÏ· Ù· ·ÚÂÍËÁÔ‡ÌÂ, ı¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ ÂÌ›˜ ·›Í·Ì ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· Î·È ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ. ∞˘Ùfi ı· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ £ËÛ¤·” . ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÍÂÎÈÓ¿ Ô ‚’ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ £ËÛ¤·. ∞ÒÓ ı· Â›Ó·È Ô ºÂÚÂÙ˙¤Ï˘ Ô˘ ¤Û·Û ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘, ÂÓÒ ·ÏÏ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ÓËÛÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·: “∂Ì›˜ ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ∞Ó Â›Ì·ÛÙ Û ηϋ Ë̤ڷ, ÙfiÙÂ

¶ÂÚ›Ô‰Ô ÊfiÚÌ·˜ ‰È·Ó‡ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ·‹ÙÙËÙË Ì¤Û· ÛÙÔÓ 2010, ÂÓÒ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÌÂÙÚ¿ ¤ÓÙ ӛΘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· ÛÙȘ ¤ÍÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ŒÙÛÈ, ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢, ÁÂÁÔÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ¯·ÌËÏfi ̤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈΛ·˜. ∞˘Ùfi ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Î·È ÛÙË “£” Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ μ·Û›Ï˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜: “ŸÏÔÈ ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ›̷ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ÿÛˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı ÚÔÛ‰ÔΛ·, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ̛· ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤· ÔÌ¿‰· “‰Ô˘ÏÂ̤ÓË” ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ÌÂÙ¿. 줂·È· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. ¶ÈÛÙ‡ˆ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ·›ÎÙ˜ Ó·ÚÔ‡˜ Û ËÏÈΛ· Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÔÏÏÔ› ÂÍ ·˘ÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·È Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ¢ÂÏÈÛÙÒ fiÙÈ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜” . ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· ÙÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ¤ÙÛÈ ı· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘.

■ ª∂Δƒ√À¡ Δƒ∂π™ ¡π∫∂™ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ μ√§∂´

∂Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·›‰Â˜ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ‰¿ÓË ∞Ï, ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ™Ù., ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Ã.

È· ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚ ·›‰ˆÓ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ‡ÎÔÏ· Ì 3-0 ÛÂÙ ÙÔ˘ ™¶∞ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ◊Ù·Ó Ì›· Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏË Ó›ÎË Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °ÈfiÏ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘, ÂÓÒ ‰ÔΛ̷ÛÂ Î·È ·›ÎÙ˜ Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·›˙Ô˘Ó.

°

¶Ï¤ÔÓ Ë ·È‰È΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °™μ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ¯Ó¿ÚÈ· Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜, ÌÂÙÚ¿ ÙÚÂȘ ӛΘ Î·È Ì›· ‹ÙÙ·, ÂÓÒ ÛÙ· ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ· Ì·Ù˜ Ì ¢ÂÛοÙË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ∂∞§ ÂÓÙfi˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿. √ °™μ ·Ú·Ù¿¯ıËΠ̠ÙÔ˘˜: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ∫., Δ˙·ÌÙ˙‹ ¢., ¶ÈÙÛÈ¿‚· ∫., ƒ›˙Ô ÃÚ., ∫ÔÛÌ·‰¿ °., Δ˘ÏÈÁ·‰¿ ∫., ∞ÁÁÂÏÔ‡ÛË ∂., ™È·ÌÔ˘Ú‰¿ÓË ∞Ï., ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ™Ù.,∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Ã. Î·È ÙÔÓ “‚ÂÓȷ̛Ӕ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ºÒÙË.

Œ¯·Û·Ó ÔÈ ÎÔÚ·Û›‰Â˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·

™˘Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Ì 3-1 (25-18, 25-21, 24-26, 25-20) ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ ΔÚÈοψÓ

√ Î. °ÈfiÏ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ∫., Δ˙·ÌÙ˙‹ ¢., ¶ÈÙÛÈ¿‚· ∫., ƒ›˙Ô ÃÚ., ∫ÔÛÌ·‰¿ °., Δ˘ÏÈÁ·‰¿ ∫., ∞ÁÁÂÏÔ‡ÛË ∂., ™È·ÌÔ˘Ú-

H ÔÌ¿‰· ‚fiÏÂ˚ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ‚’ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Î·È ËÙÙ‹ıËΠ‰‡ÛÎÔÏ· Ì 3-2 ÛÂÙ. √ °™μ ‹Ú ÙÔ ÚÒÙÔ Ì 25-22, ¤¯·Û ٷ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ· Ì 25-15, 25-12, ·ÏÏ¿ οÓÔÓÙ·˜ οÔȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ¤ÊÂÚ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›Û· ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ 4Ô ÛÂÙ Ì 26-24. ŸÌˆ˜ ÛÙÔ Ù¿È ÌÚ¤ÈÎ Ô ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ˜ Î·È ÙÔ ‹Ú Ì 15-5. ŒÙÛÈ Ô °™μ ηٷٿ¯ıËΠ5Ô˜ Û ۇÓÔÏÔ ÂÙ¿ ÔÌ¿‰ˆÓ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ °ÈfiÏ·˜ ∞. ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·Û·‰fiÚÔ ÙËÓ ∞Á·ÛÈÒÙÔ˘ ª·Ú›·, ‰È·ÁÒÓÈ· ÙËÓ ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘ ∂ϤÓË, ·ÎÚ·›· ÙËÓ ∫·¿ÙÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙȘ ªÔ‡Ù˙ÈÔ˘ ÕÚÙÂÌË (2Ô ÛÂÙ ·ÎÚ·›·), ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ∫.( 3Ô ÛÂÙ ·ÎÚ·›·), ∫˘·ÚÈÛÛÔ‡ ™ÔÊ›· (·ÎÚ·›· ÛÙÔ 4Ô,5Ô ÛÂÙ) Î·È ÙË Ã·Ù˙‹ πˆ¿ÓÓ·, Â›Û˘ ·Û·‰fiÚÔ.


¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

√ ∞.™. “μ√§√™ 2004” £∞ ∞¡Δπª∂Δø¶π™∂π Δ∏¡ ∫Àƒπ∞∫∏ ª∂ ™√μ∞ƒ√Δ∏Δ∞ Δ√¡ √Àƒ∞°√ Δ∏™ ∞’ °À¡∞π∫ø¡

¢ÂÓ ˘ÔÙÈÌ¿ ÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Mastic Spa ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙË ºÏÒÚÈÓ· Ì ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó Ì›· ·ÎfiÌË Ó›ÎË ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ıˆÚÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ˘ÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ¶¤ÓÙ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È Ó·ӛ‰ˆÓ.

ΔÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Ã·Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˘ Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿, ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÌÈ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó È¿ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· fiÚÈ·, οÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÎÔ‡ÚÛ˜ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ.

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

¢’ ∂£¡π∫∏

“§Â˘Î‹” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ μÂÏÔ‡¯ÈªÂÙ¤ˆÚ· ∑‹ÁÚ· Î·È ÙËÓ ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·, ¤¯Ô˘Ó “‰¤ÛÂÈ” ·ÚÌÔÓÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. π‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ª·ÏÈÛÈÒÚ· Î·È Ã·Ù˙ËÏÈfiÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÂȯÙ› ·›ÎÙÚȘ-“·Û·ÚÙÔ‡” Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi £ˆÌ¿ ª·ÎÚ‹ Ó· ÙȘ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÙÒÚ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú·, ÙfiÙ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÒÙ˜ Î·È ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∂‰Ò, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ¤ÍÈ Û˘ÓÔÏÈο ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ (ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ

ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ÓÔÙ›Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘) ‰ÂÓ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ Î. ª·ÎÚ‹˜ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÙÈÌËı› Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜, Ô˘ Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ ›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Ì 5-0: “ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ì ÛÙË ºÏÒÚÈÓ· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Ì·˜. √ ·ÁÒÓ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏÔ˜ ÁÈ· Ì·˜ ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ÎfiÔ. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔÛÔ¯‹. ¡· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠̠ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÂÈı·Ú¯›·, fiˆ˜ οӷÌ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË. ∫·È ÂΛÓÔ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ ÛÙ· ...¯·ÚÙÈ¿ Î·È ÊÚÔÓÙ›Û·Ì ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ‡ÎÔÏÔ Î·È

ÙËÓ Ú¿ÍË. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‰ÂÓ ı· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· Î·È fiÙÈ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ Ô˘ ı· Ì·˜ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹” .

™ÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÓÙ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ∏ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ÂȂ‚·ÈÒıËΠÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ¤ÓÙ ·ÈÎÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÛÙ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ ·fi ÙȘ 8 ¤ˆ˜ ÙȘ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë °ÂˆÚÁ›· ª·ÏÈÛÈÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ı· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ™ÔÊ›· ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∑‹ÁÚ· Î·È ¡ÈÎÔϤٷ ∫·Óȿη ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ó·ӛ‰ˆÓ.

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ª

 ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ¶∂£ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 6-7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ηÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È √ƒ∂¡ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙȘ 19,20,21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 26,27,28 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·.

TV ™∫∞´ 21.45 ª·ÚÔ‡ÛÈ-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 1 21.00 ª·Î¿ÌÈ-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑(∂˘ÚˆÏ›Áη) 03.00 ∫Ï›‚ÂÏ·ÓÙ-ª·˚¿ÌÈ -∑(¡μ∞) NOVASPORTS 2 22.00 Δ۷ηڛٷ-ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· “∫Ï·Ô˘ÛÔ‡Ú·” ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 3 23.00 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ πÛ·Ó›·˜) NOVASPORTS 4 19.30 ΔÛÈÌfiÓ·-∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη)

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂ ¤ÍÈ Ó›Î˜ Î·È ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” -Mastic Spa ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ‚¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂΛ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ºÏÒÚÈÓ· ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi, ÂÓÒ ÔÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙÚ›· Ì·Ù˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ Ì ÙȘ ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú¿Ì·˜, ÙȘ ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔÓ ¶∞√∫. º˘ÛÈο ÛÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ˆÚ·›Ô ı¤·Ì·. √È ÙÚÂȘ ͤÓ˜ ·›ÎÙÚȘ Â›Ó·È ÔχÙÈ̘. ∫·È ·Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ™¤Ú‚·˜ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Ù˘ ÁÓˆÚ›˙·Ì ·fi ¤Ú˘ÛÈ, ÔÈ ƒÔ˘Ì¿Ó˜ ¡ÙÔ‡Û· Î·È ™¿ÚÁΠÔ˘ ‹Úı·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Âȯı› ¯Ú‹ÛÈÌ· ÂÚÁ·Ï›· Û Â›ıÂÛË Î·È Î¤ÓÙÚÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. π‰È·›ÙÂÚ· Ë ¡ÙÔ‡Û· ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Û fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› (¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ¤Ó· ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜) ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ 11 ÁÎÔÏ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ ÈÔ ¤ÌÂÈÚ˜, fiˆ˜ Ë ΔÛÈÚ‰¿ÓË, Ë ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î.·. Ì·˙› Ì ÙȘ Ó·ÚfiÙÂÚ˜ ·›ÎÙÚȘ Ô˘ ʤÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ

23

√È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ı· ‰Ô‡Ó ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÊÔÚÌ¿ÚÈÛÌ·. - ªÂ ηÏÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ Á‡ÚÈÛ·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. - ŒÓ· ˆÚ·›Ô ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ¤Ú·Û·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ fiÏÔ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË ÈÛ›Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÊ‹‚ˆÓ. ∏ ÎÂÚΛ‰· Á¤ÌÈÛ ·fi ÁÔÓ›˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È fiÏÔÈ Â›¯·Ó ¤Ó· ηÏfi ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Ô˘ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÚÔÎÚ›ıËΠ̷˙› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜. ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ¡√μ∞ Î·È √∂∞/¡∞μ ·ÁˆÓ›ÛıËÎ·Ó Û ·ÁÒÓ· ÓÙ¤ÚÌÈ ÔÈ· ‰ÂÓ ı·

ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ¡ÈÎËÙ‹˜ Ô ¡√μ∞, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛıÔ‡Ó. √ √.À.∫.μ. Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û Ӥ· ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ÂÊ‹‚ˆÓ. - ªÂ ÌÈ· Ó›ÎË ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Â› ÙÔ˘ ¡.√. ™‡ÚÔ˘ Ì 6-3, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÌÈ· ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¡√μ∞ Ì ηϋ ·fi‰ÔÛË ·fi ÙÔÓ °.™. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ Ì 13-11 ·ÏËÛÂ Ë 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞2 ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ fiÏÔ. ∏ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ¡√μ∞-∞¡√ °Ï˘Ê¿‰·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-√.À.∫.μ. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. -ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 7/2 ÛÙȘ 11.00 Ô ¡√μ∞ Îfi‚ÂÈ ÙË ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· Î·È ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ 2009. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ (°·˙‹ - ∫·ÚÙ¿ÏË). - ™ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·È-

Ì·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¤ÏÂÁ¯Ô˘ ÛΤÙÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë FINA ÁÈ· Ó· ·Ô‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÓÙfiÈÓÁÎ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. ™‡ÓÙÔÌ·, ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ 391 ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂ Ó¤Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙÔÓ Â·Ó¤ÏÂÁ-

¯Ô ı· È¿ÛÂÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÍÂÁ¤Ï·Û·Ó. ª·ÎÚÈÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ηıÈÂÚˆıÔ‡Ó Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜. ∫·Ïfi Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ... * √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.

™Â ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÙÔ μÂÏÔ‡¯È ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ Ì ٷ ªÂÙ¤ˆÚ· ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÚÌ·Ù·. √ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÏfiÁˆ ¤ÓÙÔÓ˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ.

ºπº∞

™ÙË 12Ë ı¤ÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٿٷ͢ Ë ÂıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·˜ ªÈ· ı¤ÛË ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٿٷÍË Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ϤÔÓ, ÛÙËÓ 12Ë ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ FIFA. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë πÛ·Ó›· ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ¿ÓÙ· ÙËÓ μÚ·˙ÈÏ›·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜, Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È Â›Ó·È ÛÙËÓ 8Ë Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٿٷ͢. ∏ ¡ÈÁËÚ›· ·ÓÙ›ıÂÙ· ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ∫fi· ÕÊÚÈη, ·Ó¤‚ËΠÂÙ¿ ı¤ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙËÓ 15Ë ÂÓÒ Ë ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤· ΤډÈÛ ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È 49Ë ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ÚÒÙË 15·‰· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘: 1. πÛ·Ó›· . . . . . . . . .1627 ‚·ıÌÔ› 2. μÚ·˙ÈÏ›· . . . . . . . . . . . . . . .1568 3. √ÏÏ·Ó‰›· . . . . . . . . . . . . . .1288 4. πÙ·Ï›· . . . . . . . . . . . . . . . . .1209 5. ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· . . . . . . . . . . . .1176 6. °ÂÚÌ·Ó›· . . . . . . . . . . . . . .1173 7. °·ÏÏ›· . . . . . . . . . . . . . . . . .1117 8. ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ . . . . . . . . . . . . . .1082 9. ∞ÁÁÏ›· . . . . . . . . . . . . . . . . 1076 10.∞›Á˘ÙÔ˜ . 1069 (+14 ı¤ÛÂȘ) 11.∫ÚÔ·Ù›· . . . . . . . . . . 1053 (-1) 12.∂ÏÏ¿‰· . . . . . . . . . . .1030 (+1) 13.ƒˆÛ›· . . . . . . . . . . . . .1026 (-1) 14.∏¶∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 15.¡ÈÁËÚ›· . . . . . . . . . . . .956 (+7)


24

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∞∂∫

∂ÂÈÛԉȷ΋ Ë ÎÔ‹ ›Ù·˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∂¡Δ∞™∏, ·Ófi ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∞∂∫ Ô˘ ¤ÁÈÓ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∞Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Î·È Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ˘ Δ¿ÎË ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘, fiÙ·Ó ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ‚‹Ì·. “Œ¯Ô˘Ì Á›ÓÂÈ ¯›ÏÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ·˘Ù‹ ÙË ÓÔÛËÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË” , ‰‹ÏˆÛ ÙÔ ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™ Ù˘ ¶∞∂. “∂ÓˆÛ›Ù˜ ÂÓˆı›Ù” ÊÒÓ·ÍÂ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ΔÚÔ¯·Ó¿˜, ÂÓÒ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ Â˘¯‹ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ËÓ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂ÂÈÛԉȷ΋ ‹Ù·Ó Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∞∂∫. ŒÓÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠfiÙ·Ó ÛÙÔ ‚‹Ì· ·Ó¤‚ËÎÂ Ô Δ¿Î˘ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚Ú·‚‡ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÏÈfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∞Ó‰Ú¤· ™Ù·Ì·ÙÈ¿‰Ë. ∞fi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜, ÂÓÒ ·fi ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÛËÎÒıËΠ·Ófi Ô˘ ¤ÁÚ·ÊÂ: “¶·Ú·Ì˘ı¿‰Â˜-ÕÊÚ·ÁÎÔÈ-∂ÈΛӉ˘ÓÔÈ”” . √ Î. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ù· ·›Ì·Ù· ¿Ó·„·Ó ÁÈ· Ù· ηϿ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ‰ÔΛ̷Û ӷ ηÙ‚¿ÛÂÈ ÙÔ ·Ófi. ¶ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ ·ÂÈÏ‹ıËΠÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û‡ÚÚ·ÍË, ·ÏÏ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ËÚ¤ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÌÈ·˜ ÌÂÚ›‰·˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ. ∞ÊÔ‡ ·Ôʇ¯ıËÎ·Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ÙÔ ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™ Ù˘ ¶∞∂ ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “ŒÏÂÁ·Ó ·ÏÈ¿ fiÙÈ ÂÌ›˜ ı¤Ï·Ì ӷ ‰ÈÔÈ΋ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ. ∫·Ù·ÚÚ›„·Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ì‡ıÔ ·ÏÏ¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ·Ú¿‰ÔÍÔ. ¡·È ÌÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ôχ ηϿ. ∞Ó Â›Ó·È ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ó· ÓÈοÌ ÛÙ· ΔڛηϷ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì Ï˜ Î·È ¤ÁÈÓ ÛÂÈÛÌfi˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯›·. ΔÔ Ó· ÚÔÛ·ı›˜ Ó· Ì·˙¤„ÂȘ 2.500 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô‡Ù ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯›·. ∂Ï›˙ˆ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞∂∫, ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÏÂÊÙ¿, fi¯È ÌfiÓÔ Ì ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÎÈ ÂÌ›˜ Ó· ʇÁÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÂΛ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ˆ˜ Ô·‰Ô›” . ΔËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô μ·Û›Ï˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ¢¯‹ıËΠ˘Á›· Û fiÏÔ˘˜ Î·È Î¿ı ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞∂∫, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÊÙÈ·¯Ù› Á‹Â‰Ô ÛÙË ¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·.

∞ƒ∏™

¶·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔÓ √ÚÙ›ı ¶∞π∫Δ∏™ ÙÔ˘ ÕÚË Î·È Ì ÙË ‚ԇϷ Â›Ó·È ·fi ¯ı˜ Ô πÛ·Ófi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ™¤Û·Ú √ÚÙ›ı. √ 21¯ÔÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ‹Ù·Ó Ô ÂÎÏÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∂ÎÙÔÚ ∫Ô‡ÂÚ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ Î·È ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ԄÈfiÓ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÎfiÌ·. √ √ÚÙ›ı ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 25 ÛÙË Ï¿ÙË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂı› ¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” Î·È ÙÔ Ó¤Ô ·fiÎÙËÌ· ÙˆÓ “ÎÈÙÚ›ÓˆÓ” ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔÓ ÕÚË Î·È ı· οӈ fiÙÈ ÌÔÚÒ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ë ÔÌ¿‰·. Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ì·È Î·Ïfi˜ ÛÙfiÂÚ ÛÙÔ „ËÏfi ·È¯Ó›‰È Î·È Ì ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· fi‰È·. •¤Úˆ fiÙÈ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ 11¿‰·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fï˜ Ôχ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Î·È ‰Ô˘Ï¤„ˆ ÛÎÏËÚ¿ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ı· ηٷʤڈ Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·” .

¶∂ƒ∞™∂ ™Δ√À™ “4” Δ√À ∫À¶∂§§√À ¡π∫ø¡Δ∞™ 2-0 Δ∏¡ ∫∞§§π£∂∞ ∞§§∞ ª∂ ∫∞∫∏ ∞¶√¢√™∏

“ºÙˆ¯¿ ÁÂÓ¤ıÏÈ·” ÛÙÔÓ ¶∞√ “º Ùˆ¯¿” Î·È ...ÎÚ‡· ‹Ù·Ó Ù· 102· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙË Ó›ÎË Â› Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ Ì 2-0 ÛÙÔ ·ÁˆÌ¤ÓÔ Î·È ¿‰ÂÈÔ √∞∫∞. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÈfiÏÈ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë Ô˘ ‹Úı ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙÔ 52’ Î·È ÙÔ ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ ∞ÚÎÔ‡‰· ÛÙÔ 89’ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ fiÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·.

¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿ ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ¿‰ÂÈˆÓ ÎÂÚΛ‰ˆÓ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÍÂΛÓËÛ “˙ÂÛÙfi˜” Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÁÎÔÏ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. ∏ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ 2’ ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· Ù‡¯Ë ›¯Â ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ™ÈÛ¤ ÛÙÔ 14’. ∏ ›ÂÛË ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ¤‰ÈÓ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Î·È ÛÙÔ 16’ Û ÌÈ· Í·ÊÓÈ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ô ª·ÚÔ˘Ï¿Î˘ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô (ۯ‰fiÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ) ÙÔ˘ °Î·Ï›ÓÔ‚ÈÙ˜, Ì ÙÔÓ ∫ÚÔ¿ÙË ÔÚÙȤÚÔ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ. ¡¤· ¢ηÈÚ›· ¤¯·Û ÛÙÔ 20’ Ô ™ÈÛ¤, ÂÓÒ ÛÙÔ 24’ Ô ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ¤Î·Ó ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô §¤ÙÔ Ì’ ¤Ó· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Ï·Û¤ Ì ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÚÙȤÚÔ Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ÔÌ¿‰·˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ËÌ›ˆÚÔ “¤ÚÈÍ·Ó” οˆ˜ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·›ÍÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ, Ì ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÈfiÏÈ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ôχ Ù‡¯Ë. ™ÙÔ 38’ Ô ™ÈÛ¤ Ì ÛÔ˘Ù ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ¿Ù˘¯Ô˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù. ΔÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÔÓ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ·fi Ì·ÎÚÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¡ÈfiÏÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ οÓÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘. √È ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∫ϤÈÙÔÓ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ì ÙÔ˘˜ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë Î·È ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹‰Ô. ΔÔ Ì·Ù˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ fiÙ·Ó ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫·Ú·‰‹ÌÔ˘ ÛÙÔ 46’ ÌÏfiηÚÂ Ô °Î·Ï›ÓÔ‚ÈÙ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 49’ ª·ÚÔ˘Î¿Î˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÙ · ÙÂÙ ÙÔÓ ∫ÚÔ¿ÙË ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ·fiÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘.

∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÁÈ· 45ÏÂÙ¿, ÙÔ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ ÏÂÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë (52’) Ê¿ÓËΠӷ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· fiÙ·Ó ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ §¤ÙÔ ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ, ·ÏÏ¿ Ô ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ ‹Ú ÙÔ “ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ” Î·È ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-0. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó· ÁÎÔÏ ÁÈ· Ó· “ÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· Î˘Ï¿ÂÈ Î·È ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ Âͤ‰Ú·˜ ÁÈ· ηχÙÂÚÔ ı¤·Ì· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÈfiÏÈ·. √ 45¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ô ™ÈÌ¿Ô -Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ 76’ ÛÔ‡Ù·Ú ·fi ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù- ÙÔÓ ·¤Û˘ÚÂ Î·È ¤Ú·Û ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔÓ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË. ∏ ÂfiÌÂÓË Î·Ï‹ ÂÈıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ‰È¿ıÂÛË, ‹Úı ÛÙÔ 80’ Ì ÙÔÓ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ Ó· Ï·Û¿ÚÂÈ Î·È Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ΔÂÏÈο fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜

ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙÔ ¤Ù˘¯Â ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ™ÙÔ 89’ Ô ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ì¿Ï·, Ô ∞ÚÎÔ‡‰·˜ ¤‰ÈˆÍ ÚÈÓ ÙÔÓ ™ÈÛ¤ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ ‹Á ÛÙÔÓ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË Ô˘ ÛÔ‡Ù·Ú ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ô ∞ÚÎÔ‡‰·˜ ¤Ù˘¯Â Ì ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ 2-0 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ª‹ÙÛÈÔ˜ (∏›ÚÔ˘) μÔËıÔ›: °ÂˆÚÁ·Ú¿ÎÔ˜ (∞ıËÓÒÓ), ∫Ô˘ÚÔÌÈÏÈ¿ (∫·Ú‰›ÙÛ·˜) ∫›ÙÚÈÓ˜: ™ÈÌ¿Ô, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ - ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: °Î·Ï›ÓÔ‚ÈÙ˜, ¢¿ÚÏ·˜, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, ™·ÚȤÁÎÈ, ªÈ¿ÚÛÌÈÚ, ™ÈÌ¿Ô, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜), ∫ϤÈÙÔÓ (46’ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜), §¤ÙÔ, ™ÈÛ¤. ∫∞§§π£∂∞: ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜, ∫ÈÛηÌ¿Ó˘, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ (53’ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘), ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì‹˜, ºÔ˘ÓÙԢΛ‰Ë˜ (65’ ∫·ÏÙÛ¿˜), ª·ÚÔ˘Î¿Î˘ (63’ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘), ¶Ï·Ù¤ÏÏ·˜, °Ô˘ÛÔ‡Ï˘, ∞ÚÎÔ‡‰·˜.

Δ∞ ™Àá∞ ¶∂π£∞ƒÃπ∫∞ ¶∞ƒ∞¶Δøª∞Δ∞ ¶ƒ√μ§∏ª∞Δπ∑√À¡ Δ∏ ¢π√π∫∏™∏ Δ∏™ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™

ŒÎÚ˘ıÌË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ “£Ú‡ÏÔ” ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ΔÚ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ŒÓÙÛÔ ª·Ú¤Ûη, Ô˘ ·fi ÙËÓ Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ∑›ÎÔ Î·È ¤ÂÈÙ· Â›Ó·È ÌfiÓÈÌ· ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ˜, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, fiÔ˘ ÌfiÏȘ ‚Á‹Î ·ÏÏ·Á‹ ‹Á ηÙ¢ı›·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. √ ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ÚÔÛ·ı› Ó·... Û˘ÓÂʤÚÂÈ ÙÔÓ πÙ·Ïfi ̤ÛÔ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ Û‚·ÛÌfi Û’ ¤Ó· ÙÂÙ · ÙÂÙ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË, fï˜ ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔÓ... ˙ËÙÈ·Ó¤„ÂȘ.

‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶∞∂ ÁÈ· ÙÔÓ Î·‚Á¿ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ÔÈ ¡ÙÈfiÁÎÔ Î·È °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. √È ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË ÛÂ... ÚÈÓÁÎ, Ù· ¿ÎÔ˘Û·Ó ·fi ÙÔÓ ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, fï˜ ÛÂÈÚ¿ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË.

√È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¡ÙÈfiÁÎÔ Î·È °È¿ÓÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ¤ÁÁÚ·ÊË ·ÔÏÔÁ›· ÁÈ· “ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ˘‹ÚÍ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘” , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, ÔÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÙÈÌÒÚËÙÔÈ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚ÏËı› ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ™ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ §ÈÌ¿ÓÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ ‚¤‚·È· ÛÔ‚·Úfi˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÙÔ Îϛ̷ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÙÈfiÁÎÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. Δ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi Û›ÁÔ˘Ú· ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÔÓËÙÒÓ. ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ٷ ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ΔÈÌÔ‡Ú ∫ÂÙÛ¿ÁÈ·, ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Úı ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ™ÙÔÏÙ›‰Ë Ì ÙÔÓ ∑›ÎÔ, ÙËÓ ÛÎ˘Ù¿ÏË ‹ÚÂ Ô ª·Ú¤Ûη Ô˘ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ¿ Ó¢ÚÈÎfi˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó-

¶Úfi‚ÏËÌ· Ì ¡Ù¿ÙÔÏÔ, ™ÙÔÏÙ›‰Ë

™‹ÌÂÚ· ·ÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ô ¡ÙÈfiÁÎÔ (ʈÙfi) Î·È Ô °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛË ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Î·È ·ÔÎÔڇʈ̷ ‹Ù·Ó ÙÔ... ͇ÏÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¡ÙÈfiÁÎÔ Î·È °È¿ÓÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ì’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â¤Ì‚ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜. ªÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· Â›Ó·È Ô ¶Ú¤ÓÙÚ·ÁÎ Δ˙fiÚÙ˙‚ÈÙ˜ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, fï˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÔ... ηÏÔη›ÚÈ. ΔÒÚ· ‚¤‚·È· Ô˘ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙ· ·Ô‰˘-

Ù‹ÚÈ· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‚·Ú‡ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¤ÎÚ˘ıÌË, Ì ÙȘ ʋ̘ Ó· ϤÓ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÛÙÚ·Ùfi‰· Ì ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ··Ú·›ÙËÙË ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. √ Δ˙fiÚÙ˙‚ÈÙ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜, fï˜ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¤Ó·... ‚Ô˘Ófi ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· χÛÂÈ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ÁÈ· ÙËÓ

ªÂ ‰‡Ô ·Ô˘Û›Â˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ÃÂÛÔ‡˜ ¡Ù¿ÙÔÏÔ Î·È Ô πÂÚÔÎÏ‹˜ ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ¯·Ê Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË ·fi ÛÙÔÌ·¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÂÓÒ Ô ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ›ˆÛË, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ ı· Ê·Ó› ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¡Ù¿ÙÔÏÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” ÏfiÁˆ Ù˘ ÎfiÎÎÈÓ˘ οÚÙ·˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ∂ÎÙfi˜ ÚÔfiÓËÛ˘ ¤ÌÂÈÓ Â›Û˘ Î·È Ô ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ıÂÚ·›·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.


¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

™Δ√ ™Δƒ∞Δ√¶∂¢√ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À ∞™Ã√§√À¡Δ∞π ª∂ Δ√¡ ∞°ø¡∞ Δ√À ™∞μμ∞Δ√À

∏ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ÚÔÔÓÂ›Ù·È Î·ÓÔÓÈο ·fi ÚÔ¯ı¤˜ Ì ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ ¶·ÓÙÂÏ‹. º˘ÛÈο ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÂÚÙÂÚ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÂÓÒ ÙÔ fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘‰fiψ˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ô˘ ʤÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ¤‰Ú˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÔÏÏÒÓ μÔÏȈÙÒÓ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÈ· Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô·‰ÒÓ ¤¯Ô˘Ó ··ÁÔÚ¢Ù›. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÚfiÔÙ·, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰‡Ô ·ÈÎÙÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙˆÓ ÕÏ‚·ÚÂ˙ Î·È ¶ÏÈ¿Áη ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ.

ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ‰ÈÏ¿ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ë Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· “ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹Ì·Ù·” ÙˆÓ √º∏ Î·È ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ·’ ¢ı›·˜ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ŸÌˆ˜, ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚ‡ ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌË Î·È ‹‰Ë ÛÙÔ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 19˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ‹Ù·Ó ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ¢ÓÔ˚ο ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡, ÂÓÒ Ô √º∏ ¤¯·Û ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· Î·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·fi ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ. ŒÙÛÈ, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËΠÛÙË 2Ë ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË Î·È ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÓÙ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú·, Ô˘ ·Ó¤‚ËΠ3Ô˜, ¤ÍÈ ·fi ÙÔÓ √º∏ Î·È ÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi, ηıÒ˜ Ë ÈÛÔ·Ï›· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Ì ÙÔÓ πˆÓÈÎfi Ì›ˆÛÂ Î·È ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ¿ÏÏ· 15 Ì·Ù˜ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, fiÏ· ·ÎfiÌË Â›Ó·È Ú¢ÛÙ¿. °È’ ·˘Ùfi Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ·-

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¡¤ÔÈ Ú·Ì›ÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÚÒÙË ‰˘¿‰· Î·È Ó· ÌË ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÌϤÍÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙ· “ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ·” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. “∫ÔÌ‚ÈÎfi” ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ·˘Ùfi Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰·. ∞Ó Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ (ÛÙȘ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ›¯·Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∂∞∫ Ì 3-2), ÙfiÙ ÛÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÒ-

ÎÙ˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô Ì·Ù˜ ¤‰Ú·˜ Ì ¶ÈÂÚÈÎfi Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË. 줂·È·, Ë ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏË ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ô ∏Ï›·˜ ∫¿Ì·˜ Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi Ù˘ ·fiÎÙËÌ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜

ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¡¤ˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¶∞∂ ÁÈ· ÙËÓ 20Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ . √ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ›. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¡. μ·ÌÈ·Ó¿Î˘, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫. §ÂÔÓÙ·ÎÈ·Ó¿ÎË Î·È μ. §·Ì·‰Ô¯˘Ùfi. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂¶™ ∞ıËÓÒÓ, fiˆ˜ Î·È Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Î. °. ªËÙÚÔÊ¿Ó˘

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ ¶·Ú¿Û¯Ô Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜

°’ ∂£¡π∫∏

◊ÙÙ· ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÛÙËÓ ∫Ú·ÓԇϷ ∏ ‹ÙÙ· ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÛÙËÓ ∫Ú·ÓԇϷ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ¢fiÍ· Ì 1-0 ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÌ‚fiÏÈÌË 21Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. º˘ÛÈο ͯÒÚÈÛÂ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ¡›Î˘ Â› ÙÔ˘ ¶∞√¡∂ Ì 4-0 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Ì ӛΘ. ∏ ∂·ÓÔÌ‹ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ1-0 ÙÔ˘ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡, Ô ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ ‹Ú ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ÂÓÒ Ë μ¤ÚÔÈ· ΤډÈÛ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi Ì 2-1. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ, Ô μ‡˙·˜ “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÛ” ʤÚÓÔÓÙ·˜ 1-1 Ì ÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔÓ “¤È·Û” ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Ë ¶·Ó·¯·˚΋, Ô˘ Ó›ÎËÛ 2-0 ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜:

μfiÚÂÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜-μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . . . . .1-2 ∂·ÓÔÌ‹-£ÂÚÌ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . .1-0 ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . . . .1-0 ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-¶˘ÚÛfi˜ . . . . . . . . . . .0-0 ¢fiÍ· ∫Ú.-ΔڛηϷ . . . . . . . . . . . . . . .1-0 ¡›ÎË-¶∞√¡∂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0 ºˆÎÈÎfi˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . . . . . . . . .0-0 ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-∫·ÛÙÔÚÈ¿ . . . . . . . . 3-0 ·.·. ƒÂfi: °È·ÓÓÈÙÛ¿

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (21Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . . 24-14 . . . . 41 2. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . 27-13 . . . . 40 3. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . . . . .29-10 . . . . 37 4. ΔڛηϷ . . . . . . . . . . . . .19-9 . . . 33 5. ¶˘ÚÛfi˜ . . . . . . . . . . . .25-15 . . . . 33 6. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . . . 33-16 . . . . 32 7. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . . . . .16-12 . . . . 31 8. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . . . . . . .15-19 . . . . 28 9. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . . .14-16 . . . . 27 10. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . 18-20 . . . . 25 11. ¢fiÍ· ∫Ú. . . . . . . . . . .18-17 . . . . 24 12. μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ . . . . . . .21-22 . . . . 23 13. ∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . . .14-17 . . . . 22 14. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . . . .23-24 . . . . 20 15. ¶∞√¡∂ . . . . . . . . . .14-26 . . . . 18 16. £ÂÚÌ·˚Îfi˜ . . . . . . . .12-33 . . . . 12 17. ∫·ÛÙÔÚÈ¿ . . . . . . . . . . 7-46 . . . . 4 * ∏ μ¤ÚÔÈ· ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -2 ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. ** ∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘)

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú¿Û¯Ô˜ ı· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì·˙› ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ 1,5 ¯ÚfiÓÔ Î·È ϤÔÓ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ı· ÌÔ˘Ó Î·È ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜ ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÙÔ Ù˘ÈÎfi ̤ÚÔ˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ °™™ ¶∞∂ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Â‹Ïı ηْ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ¶·Ú¿Û¯Ô ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÁÈ· 1,5 ¯ÚfiÓÔ. √ Î. ¶·Ú¿Û¯Ô˜ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÁÈ· ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÙÔ Ù˘ÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜. √ Î. ¶·Ú¿Û¯Ô˜ ı· ‚ÚÂı› Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙÔ ” ∞‹ÏÈÔÓ“ÁÈ· Ì›· ÚÒÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘” √ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Â›Ó·È Ë ÂÓ‰¤Î·ÙË ÔÌ¿‰· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ηı›ÛÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú¿Û¯Ô˜. ∏ ÚÒÙË ‹Ù·Ó Ë ∫·‚¿Ï·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ΤډÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ·fi ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1995-96. ΔÔ 2001-02 ÍÂΛÓËÛ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÚÈÓ ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÎÚ¿ÙËÙÔ Ô˘ ÙfiÙ ¤·È˙ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·. ΔÔ 2008-09 ‰Ô‡Ï„ ÛÙËÓ ™ÎfiÓÙ· •¿ÓıË Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ ÙËÓ 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ™˘ÓÔÏÈο ¤¯ÂÈ 309 ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Ì 110 ӛΘ, 74 ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È 125 ‹ÙÙ˜.

25

∂·ÓÔÌ‹-μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ μ¤ÚÔÈ·-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. £ÂÚÌ·˚Îfi˜-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ∫Ô˙¿ÓË-¢fiÍ· ∫Ú. ¶˘ÚÛfi˜-¡›ÎË ¶∞√¡∂-ºˆÎÈÎfi˜ °È·ÓÓÈÙÛ¿-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ √‰˘ÛÛ¤·˜-∫·ÛÙÔÚÈ¿ 3-0 ·.·. ƒÂfi: ΔڛηϷ

¡fiÙÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ ¶·Ó·¯·˚΋-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ã. . . . . . . .2-0 ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ . . . . .3-0 ∫fiÚÈÓıÔ˜-¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . . . . . . . . . 0-2 μ‡˙·˜-∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ . . . . . . . . . . . .1-1 ∞›·˜ ™·Ï.-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . . . . . . . .0-0 ÷˚‰¿ÚÈ-∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. . . . . . . . . . .0-1 ™·ÚˆÓÈÎfi˜-∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . .3-2 ∫·ÏÏÈı¤·-¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ (7/2)

™∂ ∞°ø¡∂™ ∫√§Àªμ∏™∏™ ¶ƒ√∞°ø¡π™Δπ∫ø¡ ∫∞Δ∏°√ƒπø¡

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (21Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

∂ÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ÔÈ “ÌÈÎÚÔ›” ÙÔ˘ √.À.∫.μ

1. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . . . . .28-13 . . . . 43 2. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . . . .41-21 . . . . 43 3. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . . . .28-17 . . . . 39 4. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . . . .33-23 . . . . 36 5. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ã. . . . . .16-12 . . . . 31 6. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ . . . .24-19 . . . . 31 7. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. . . . . . .20-17 . . . . 29 8. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . . . . . .20-20 . . . . 27 9. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ . . . . . .16-23 . . . . 27 10. ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ . . . . .17-17 . . . . 25 11. ∫fiÚÈÓıÔ˜ . . . . . . . . . .17-20 . . . . 24 12. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . . . .16-22 . . . . 22 13. ∞›·˜ ™·Ï. . . . . . . . . .18-15 . . . . 22 14. ¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . . . . .15-16 . . . . 21 15. ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ . . . . . . .16-28 . . . . 19 16. ™·ÚˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . .18-28 . . . .17 17. ÷˚‰¿ÚÈ . . . . . . . . . . .18-50 . . . . 6 * ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ∫·ÏÏÈı¤·-¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜.

Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÎÔχ̂ËÛ˘ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ΔڛηϷ.

¶·Ú¿ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ, Ë 11ÌÂÏ‹˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ηٿÊÂÚ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ 13 ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÎÙ¿‰· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ηٿ

Ôχ ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȉfiÛÂȘ. Δ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ: ™¿ÌÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ (¤Ó· ¯Ú˘Ûfi ÛÙ· 100 ÂÙ. Î·È ‰‡Ô ·ÚÁ˘Ú¿ Û 50 ÂÏ. Î·È 50 ÂÙ.), •˘‰È¿ ∏ÏÈ¿Ó· (¤Ó· ¯Ú˘Ûfi ÛÙ· 50 ÚfiÛıÈÔ Î·È ¤Ó· ·ÚÁ˘Úfi ÛÙ· 50 ÂÙ.), ∫Ô˘ÎÔ˘Ù‹˜ μ·Û›Ï˘ (‰‡Ô ·ÚÁ˘Ú¿ Û 50 Î·È 100 ÚfiÛıÈÔ), ™˘ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (¤Ó· ·ÚÁ˘Úfi ÛÙ· 50 ÂÏ. Î·È ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ ÛÙ· 400 ÂÏ.), ∫Ô‡ÎÈÔ˘ ∞ıËÓ¿ (¤Ó· ·ÚÁ˘Úfi ÛÙËÓ ÂÙ·ÏÔ‡‰·), ∫Ô˘ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›· (¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ ÛÙ· 50 ÚfiÛıÈÔÈ), ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ª˘ÚÛ›ÓË (‰‡Ô ¯¿ÏÎÈÓ· ÛÙ· 50 ÂÙ. Î·È 400 ÂÏ.). ªÂÙ›¯·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ:

∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË ÃÚÈÛÙ›Ó·, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó Ë ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· Î. ∂ϤÓË ™·ÎÂÏÏ¿ÚË Î·È Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ μ·Ú‰¿Î˘. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Â‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ Î. μ·Ú‰¿ÎË ÛÙÔ 6944147621.


26

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∂™∫∞£

∂π¡∞π √π ∞πΔπ∂™ °π∞ Δπ™ Δƒ∂π™ ™∂ƒπ ∏ΔΔ∂™ Δ∏™ ¡π∫∏™ ™Àªºø¡∞ ª∂ Δ√¡ ∞¡Δø¡∏ ªÀƒπ¡Δ∑∏

™ÙȘ 10/2 ÔÈ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ˜

“æ˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›” ∞

Δ· “ÌÈÎÚ¿” ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂™∫∞£

ÚÓËÙÈÎfi ÛÂÚ› ÙÚÈÒÓ ËÙÙÒÓ ÌÂÙÚ¿ Ë ¡›ÎË ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ, Ì ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ·˘Ù‹ ·fi ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔηÏ› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘, ÂÓÒ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Ù· ·›ÙÈ· ÛÙ· ÔÏÏ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ Î·Î‹ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿Ù˘¯Ô ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ºÔ›ÓÈη. øÛÙfiÛÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ ı· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·.

°È· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ∂™∫∞£ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

Δ∏¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ °™ μfiÏÔ˘-∞Ó¿ÏË„Ë ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË §Â¯ÒÓÈ·∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞2. ∫·È Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜ ›¯·Ó ·Ó·‚ÏËı› ÏfiÁˆ ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÚΤ, Ì ÙË ˙ËÌÈ¿ Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÛ΢·ÛÙ›.

¶·›‰Â˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ...58-41 ∞Ó¿ÏË„Ë-¡∞ ¡›Î˘ ............47-63 ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞ÏÌ˘Úfi˜ ·Ó·‚Ï‹ıËΠ°™ μfiÏÔ˘-BC Volos ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¡∞ ¡›Î˘ ....................11-0 2. °™ μfiÏÔ˘ ........................8-2 3. ∞Ó¿ÏË„Ë ........................7-4 4. BC Volos ........................7-2 5. ∞ÏÌ˘Úfi˜ .........................5-5 6. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ..................3-8 7. ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ...............3-6 8. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ..........1-10 9. ¡›ÎË ................................1-9

...22 ...18 ...18 ...16 ...15 ...14 ...12 ...12 ...11

∫ÔÚ·Û›‰Â˜ πˆÓÈÎfi˜-√Ï˘ÌÈ¿‰· ............52-60 ∞Ó¿ÏË„Ë-¡›ÎË ......................29-65 ƒÂfi: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ......................5-0 ....10 2. ¡›ÎË ................................3-2 ......8 3. πˆÓÈÎfi˜ ...........................2-2 ......6 4. ∞Ó¿ÏË„Ë ........................1-4 ......6 5. √Ï˘ÌÈ¿‰· ....................1-4 ......5 * ∏ √Ï˘ÌÈ¿‰· §·Ú. ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ÌˉÂÓÈÛÌfi

Δƒπ∫∞§∞

™Ù‹ÚÈÍË Û °È·Ϥ Δ∏¡ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ £·Ó¿ÛË °È·Ϥ, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ, ÂͤÊÚ·Û·Ó Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Ù· ΔڛηϷ. ∂͈ÙÂÚ›ÎÂ˘Û·Ó, ·ÎfiÌË, Î·È Â˘¯·ÚÈÛٛ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ·Ó·Ï˘ÙÈο, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “√ ∞™ ΔڛηϷ 2000 ∫∞∂ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ΔÚÈηÏÈÓÔ‡˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ıÂÙÈο Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞˘Ùfi Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È ÂÏ›‰· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·˜ ÒÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞1. ∞ÎfiÌË ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì·˜ ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ £·Ó¿ÛË °È·Ϥ, ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÙ¿ÓÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÚΤ ÒÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û οı ·È¯Ó›‰È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋”.

∫·Ù‹ÊÂÈ· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ ÌÂÙ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÓÂÈÙ˘¯‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∏ ¡›ÎË Â›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ “¤ÓÙ ÛÙ· ¤ÓÙ” Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÈ Ô ÚÒÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ Î·È ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÈ˙ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ 1Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. ªÂÙ¿ ÙÔ ¿Ù˘¯Ô ·È¯Ó›‰È, fï˜, Ì ÙÔÓ ºÔ›ÓÈη §¿ÚÈÛ·˜ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ¿ÏÏ·Í ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ·fi ∞›ÔÏÔ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, Ô˘ ÙËÓ ¤ÚÈÍ·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ¿ÚÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÙÚÔ‹ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¢ÂÓ ¯ˆÚ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ›¯Â ηıÔÚÈÛÙ› ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÌÈ· ηϋ ÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ›‰·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‹ÙÙ˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÙË ¡›ÎË ·ÚÎÂÙ¿ ›Ûˆ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜,

∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜, Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ô Î·ı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: “∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ì fiˆ˜ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·. ∂Λ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ›¯Â ÚÔÏ¿ÚÂÈ Í·ÊÓÈο Ë ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜ ¤ÂÛÂ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ê‡ÛÈÎÔ, ·ÊÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·” ›Â Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Î·È ÂÍ‹ÁËÛ ÙÈ ÂÓÓÔ›: “∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÎÚ‹˜ Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, Ô‡ÙÂ Î·È Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. √È ∞ÓÙÒÓ˘ ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ

ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÏÏÈÒ˜ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ÚԤ΢„·Ó Î·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ΔÛÒÏË Î·È ÙÔ˘ ª›ÏÙÔ˘ √ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÓÒ ·Ù‡¯ËÌ· ˘¤ÛÙË Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘ fiÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ªÂ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÚÔÔÓËıԇ̠ۈÛÙ¿. ¡· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ô‡Ù ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ì “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË. ∂fiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó “¯·Ï¿ÛÂÈ” ÙËÓ Î·Ï‹ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ›¯·Ì ۯ‰fiÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ” . √ ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜ ÂÓÙfiÈÛÂ Î·È Ì›· ·ÎfiÌË ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Î·Ï¿ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜: “∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯ˆ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ˆ˜ Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈ-

ÛÙÒÓ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ·ÈÛıËÙ¿. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Ë ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ºÔ›ÓÈη Ì·˜ ¤Î·Ó ÌÂÁ¿ÏË “˙ËÌÈ¿” . ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ fiÙÈ ¯¿Û·Ì ¤Ó·Ó ÔχÙÈÌÔ ‚·ıÌfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ fiÙÈ ¯¿Û·Ì ے ¤Ó· Á‹Â‰Ô ÁÂÌ¿ÙÔ ÎfiÛÌÔ. √È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ıÂÚÌ¿, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ̛· ÂÈÙ˘¯›·. ΔËÓ ›‰È· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Â›¯·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÙ˘¯¤˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂȉÚÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈο ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. Œ¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ٷ ·È‰È¿ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ‰ÈÔÚıˆı› Û‡ÓÙÔÌ·”. °È· ÙÔÓ 48¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÈÎfi Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË Ã∞¡£ “Â›Ó·È ÎÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ¶·›˙Ô˘Ì ÛÙÔ “Û›ÙÈ” Ì·˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ¿ÛË ı˘Û›· ÌÈ· Ó›ÎË Ô˘ ı· Ì·˜ ·Ó‚¿ÛÂÈ Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈο Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ì·˜ ÚfiÛˆÔ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜”. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÒÏ˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· Î·È Ô ª›ÏÙÔ˜ √ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫˘ÏÂÚÈÒÙË ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ›¯Â ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. Δ¤ÏÔ˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ËÏÈΛ·˜ ·fi 8 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ì¿ÛÎÂÙ Â›Ó·È ÔÈ ºÒÓ˘ ª·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘ (ÙËÏ. 6972877291), ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ (ÙËÏ. 6973043556), ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘ (ÙËÏ. 6944589779) Î·È °È¿ÓÓ˘ ∫·ÙÛÈοÚ˘ (ÙËÏ. 6937848952) Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.

■ ª∞ƒ√À™π ∫∞π ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ “ª√¡√ª∞Ã√À¡” ™Δπ™ 21.45 °π∞ Δ∏¡ ∂Àƒø§π°∫∞

∂ÏÏËÓÈÎfi˜ “ÂÌʇÏÈÔ˜” ÛÙÔ √∞∫∞ ·ÚÔ‡ÛÈ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÎÔÓÙÚ¿ÚÔÓÙ·È ·fi„ (21.45 ™∫∞´) ÛÙÔ √∞∫∞ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ΔÔ 16 Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË, ·ÊÔ‡ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ‹ÙÙ· ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚ›ÂÚÁÔ ·È¯Ó›‰È” ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÙ˙Òη˜. “ªfiÓÔ Ó›ÎË” ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜.

ª

√ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡, Ù· ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Î·È Ù· Ï¿ıË ı· Â›Ó·È Ù· “ÎÏÂȉȿ” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ ª·ÚÙ˙Òη, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÛÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ √∞∫∞, ÁÈ· ÙË 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ “16” Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ·Ú·‰¤¯ıËΠÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ Ù· ¿ÓÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó. “∂›Ó·È ¤Ó· ·Ú¿ÍÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ¯ÒÚ· Î·È Ì ÙËÓ ›‰È· ¤‰Ú· ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›-

Áη ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و˜” › ·Ú¯Èο Ô Î. ª·ÚÙ˙Òη˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “°È· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯ÔÈ, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜. ∂Ì›˜, ¿ÓÙˆ˜, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì fiˆ˜ ·Ú¯›Û·Ì ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ¡· ·Ï‡ԢÌ οı ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ›̷ÛÙ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› ÁÈ· 40 ÏÂÙ¿. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ì›· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹Ù-

Ù·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ηϿ Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ ÿÈÛÏÈ. ∂Ì›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ Â‡ÎÔÏ· ηϿıÈ·. √Ù·Ó ·ÁˆÓ›˙ÂÛ·È Ì ̛· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂȘ ÙÔ Ú˘ıÌfi, Ù· ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Î·È Ù· Ï¿ıË” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÁηÚÓÙ ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, ªÈ¯¿Ï˘ ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ›Â: “√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ˘¤ÛÙË Ì›· ‹ÙÙ· Ô˘ ÙÔÓ fiÓÂÛÂ, ¿Ú· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË, οÙÈ Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Ì›· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· Ì·˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. Œ¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÌ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ¯¿ÛÔ˘Ì οÙÈ.

√ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜: ∫·Ï‡ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ Ì ¶·ÚÙÈ˙¿Ó ΔËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ηχÙÂÚ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÒÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ¶·ÚÙÈ˙¿Ó, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·Ô„ÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÁÈ· ÙË 2Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ 5Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙÔ √∞∫∞.

“ÿ۷Ì ·fi ÙËÓ ¶·ÚÙÈ˙¿Ó ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ Top-16 Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ôχ ηϿ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ì Ôχ ηχÙÂÚ·, ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ” ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô Î. √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∂˘Ù˘¯Ò˜, Ô ª·Ù›ÛÙ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ÙÒÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ì ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ. ¢ÂÓ Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‰‡Ô ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÌÈÏÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÎÏ‹ÚˆÛË. °ÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â‰Ò” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ª¿ÚÎÔ˘˜ ÿÈÛÏÈ, ›Â: “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÂÂȉ‹, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ¶·ÚÙÈ˙¿Ó, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ Î·È ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ fiÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ó· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÒ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÔ˘. ∞ÔÏ·Ì‚¿Óˆ Ó· Â›Ì·È Ì¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜. √ ÎfiÔ˘Ù˜ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ôχ ηϿ Î·È Ì ‚ÔËı¿ÂÈ Ôχ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Ûˆ ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË”.


¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

EÓ... ÔÏ›ÁÔȘ

ª

¶√ƒ∂π ÙÔ Î‡ÂÏÏÔÎ·È ‰ÈηȈ̷ÙÈο-Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÎϋ͈Ó, fï˜ Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿Ó ÓÈÓ· Î·È ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ÁÈ’ ¿ÏÏË T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹, Ë „˘ ¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘. ∫·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ Ô ¶∞™ “ÛÎfiÚÈÛ” ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ “·Ó¤ÌÔ˘˜” ÙÔÓ ¶∞√∫, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Û 22 Ì·Ù˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î˘¤ÏÏÔ˘ ›¯Â ‰Â¯Ù› ÌfiÏȘ ÔÎÙÒ Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È Â› ÂÓÓ¤· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ “Ìˉ¤Ó” ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë “ÙÂÛÛ¿Ú·” , Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÊÈÏÔ‰ÒÚËÛ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ¿Ì˘Ó· Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∂›Ó·È Ë ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. ŸÏË Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏË ∂ÏÏ¿‰· ı·‡Ì·Û ¤Ó·Ó... ¶∞™ ÁÈ· ÙÂÏÈÎfi. ∫·È Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ ˆ˜ Ô ¶∞™ ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· χËÛË Î·È Ì›· ·fi ÙȘ ¿ÌÂÛ· ˘Ô„‹ÊȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· “ÊÔ‡ÓÙÔ” . ∏ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤‚Á·˙ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ‹Ù·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙË. ∫·È ÙÈ ¤ÁÈÓÂ Î·È ¿ÏÏ·Í·Ó fiÏ· ÚÈ˙Èο; ∞ԉ›¯ıËΠˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi. √ ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚Â, ‰Ô‡Ï„ ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· “·Ó¿ÛÙËÛ” ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘. ΔÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛÂ, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ, Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙË ¯·Ì¤ÓË ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ‰Ô‡Ï„ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜. √‡Ù ͷÊÓÈο ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞™ ı˘Ì‹ıËÎ·Ó ÙË Ì¿Ï· Ô˘ ›¯·Ó ͯ¿ÛÂÈ. ∞Ï¿, ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Î·È ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì Ôχ ηχÙÂÚË ÚÔÔÙÈ΋. ∫·È ¿Ì ÛÙÔÓ ¶∞√∫. √ “‰ÈΤʷÏÔ˜” ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ÙÔÓ ÎϷȘ. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı‡ÌÈ˙ ÙËÓ ÂÚ‹Ê·ÓË ÔÌ¿‰· Ô˘ “¿ÏˆÛ” ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË. 줂·È·, Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Û ÁÎÔÏ Î·È ·Û›ÛÙ ·›ÎÙË Ù˘, ÙÔ˘ ÿ‚ÈÙ˜, ‹Ù·Ó ηıÔÚÈÛÙÈ΋. Ÿ¯È fï˜ ÈηӋ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË. Δ· ·›ÙÈ· ‹Ù·Ó ¿ÏÏ· Î·È Û·Ê¤Ûٷٷ ÈÔ ‚·ıÈ¿. ÕÏψÛÙÂ, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ›¯·Ó οÓÂÈ ·Ô¯‹, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜. ªÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ·ԉ›¯ÙËΠÂÓÙÂÏÒ˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, ·ÊÔ‡ ·ÔÛ˘ÓÙfiÓÈÛ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘. ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ¤ÂÛ ÛÙÔ Ó·‰›Ú, Ô ¶∞™ ›¯Â Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ‹ÚıÂ Ô ‰È·Û˘ÚÌfi˜-·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” . ÕÚ·; ÕÚ· Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ∞ Î·È ÙÔ ø ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì· Î·È ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ªÔÚ› ÙÔ˘˜ ̤ÙÚÈÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ “ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÈ” ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ “ηÏÔ‡˜” Ó· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ¿Ú‰ËÓ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ̤۷ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ. §ÂÙ¤˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÏÔÈfiÓ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‡ıÚ·˘ÛÙ˜. ÕÏψÛÙÂ Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ; papathanasiou@e-thessalia.gr

27

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ&...·Ú·Û΋ÓÈÔ ¡›ÎË “‚¿ÏÛ·ÌÔ” ª∂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜, fiÔ˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ, Ë ¡›ÎË, Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ¯ı˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙÔÓ ¶∞√¡∂ Î·È ‹Ú ‚·ıÈ¿ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Û·. ∞Ó¤‚ËΠÛÙË 10Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È Í¤Ê˘Á ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi fiÊÂÏÔ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙÔÓˆÙÈ΋ “¤ÓÂÛË” ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜.

μ·ÛÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∞¶√Δ∂§∂π ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ∞∂∫. √ °È¿ÓÓ˘ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ΤډÈÛ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ª¿Á‚ÈÙ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ΔÈ ÎÈ ·Ó Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ÁÎÔÏ΋ÂÚ ·›ÚÓÂÈ ÌfiÏȘ ÙÔ 1/8 ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ™¿¯· (·Ì›‚ÂÙ·È Ì 60.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, fiÙ·Ó Ô ™¿¯· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ 505 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Û˘Ó ÚÈÌ 50 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ, ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙÔ 60% ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ∞∂∫). ª¿ÏÈÛÙ· Ô ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ ·›ÚÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù· ÌÈÛ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔÓ §Ô‡Î·Ù˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÔÙ¤. ∫·È ‚·ÛÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Ô ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· È¿ÓÂÈ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ô ª¿Á‚ÈÙ˜ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿... ∂.∞.¶.

¶ÚÔËÁÂ›Ù·È Û ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Δ√ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰›Î·È· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Û ۯÂÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· mikriliga.com Ì ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “¶ÔÈ· ÔÌ¿‰· ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜” , Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ 39,4% fiÛˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Ì 24,4%, Ô √º∏ Ì 19,6, ÂÓÒ “¿ÏÏË ÔÌ¿‰·” ·¿ÓÙËÛ ÙÔ 16,6%. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÒÚ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ¿ÏÏ· 15 ·È¯Ó›‰È· Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ∫¤Ú΢ڷ˜ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÚfiˆÚÔ.

Àª¶§∏ƒø¡∂π ʤÙÔ˜ 15 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ·ıÏÔ‡ÌÂÓË ÓÂÔÏ·›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ, ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ √.∞.ª. ¯¿ÚȘ ÛÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Î. ™ÔÊ›·˜ ∫·ÙÛÔ‡Ë Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. Ì· Î·È ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ¶¤ÙÚÔ˘ ª›ÚË, ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›‰Ô. ∞fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂˉ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÂÔ¯¤˜ ÔÏϤ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜, fiˆ˜ ÔÈ ¶··Û‡ÚÔ˘, ∫·ÙÛÔ‡Ë, ºÈÏ›Ô˘ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÍÂÏfi˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó 80 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi 5-18 ÂÙÒÓ. √ √.∞.ª. ÂÈÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. ¢Ô˘Ï‡ÂÈ ·ıfiÚ˘‚· Î·È ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¢Ú¤ÂÈ·˜ Î·È ‹ıÔ˘˜. ¢ÈηÈÔ‡Ù·È Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ∂.∞.¶.

™Ô‡Ú˘ Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ Á‹‰Ô. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Î·È Ë Â›‰ËÛË Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡: ∏ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶™£ ‰ÂÓ fiÚÈÛ ۈÛÙ¿ ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ Á‹Â‰Ô ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ˆ˜ ...Ô˘‰¤ÙÂÚÔ. ∂›Ó·È Û·Ó Ó· ÙÈ̈ÚËı› οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È Ë ∂∂¶ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ¡ÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜. °.¶.

°Ô‡ÚÈΘ ÔÈ ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘Ú˜ ʷӤϘ ¢∂¡ ͤÚÔ˘Ì ·Ó Â›Ó·È ÚÔÏËÙÈÎÔ› ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ ÓÈ, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔϤ˜ ÙÚÈÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ: ª›· ÌÏÂ, Ì›· ÛÎÔ‡Ú· ÎfiÎÎÈÓË Î·È Ì›· Ú¿ÛÈÓË, ·ÏÏ¿ Û fiÏ· ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘Ú˜ ʷӤϘ Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË. ÕÓÙ ÌÂÙ¿ Ó· Í·Ó·‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘Ú· ÔÈ ¢ÈÌËÓÈÒÙ˜ ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘˜.

“√˘‰¤ÙÂÚÔ” ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜, ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi Î·È ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ηıÒ˜ ¤ÏËÍÂ Ë ÙÈ̈ڛ· Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·. øÛÙfiÛÔ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓË Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞›·ÓÙ·

¢ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ Ì °È·Î¿ÎÔÁÏÔ˘ ∂¡∞ “‰ÈÎfi” Ì·˜ ·È‰› ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÛÙfi¯Ô Ù˘ ¡›Î˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ °È·Î¿ ÎÔÁÏÔ˘, ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÌ¿¯Ô˘ ¿ÛÔ˘ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ª¿ÌË °È·Î¿ÎÔÁÏÔ˘. √ 22¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÂӉȤÊÂÚ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Î·È ¤Î·Ó·Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÛfi °Ú‚ÂÓÒÓ, Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ¡›ÎË Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ...

¢ÂÓ ‚Á¿˙Ô˘Ó Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∏ À¶√£∂™∏ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ™ÂÚÚÒÓ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙË ¡› ÎË ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ·ÎfiÌË, ·ÊÔ‡ ÂÎÎÚÂÌ› ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. øÛÙfiÛÔ, ÚԤ΢„ ¤Ó·

·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô Úfi‚ÏËÌ·. ™ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓ· Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î. ª·ÏÔ˘Ù¿˜ οÓÂÈ ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ù· fiÛ· ıÏÈ‚ÂÚ¿ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘·Ó¿ÁÓˆÛÙ·. ∫È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ Î·Îfi ÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ...¤ÙÚÂÌ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ Í‡ÏÔ Ô˘ ›‰·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁԇ̠·fiÏ˘Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙË ÁÏÈÙÒÛÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ô μÂÚÔÈÒÙ˘ Ú¤ÊÂÚÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË, fiÔ˘ ı· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ÈÔ Î·ı·Ú¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿...

¶ÔÈÔ˜ ÙÔÓ È¿ÓÂÈ ÙÔÓ “ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ·” °π∞ ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÌÈÏ¿ÂÈ ϤÔÓ fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰·. √ “ÕÁÈ·Í Ù˘ ∏›ÚÔ˘” ‹Ù·Ó Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi˜ Î·È Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙÔÓ ¶∞√∫ Ì 4-0, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¿ÚÂÈ Ì ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÓÙ˘Ô Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Δ‡Ô Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ¿ÓÙ· ÚÔηÏÔ‡Ó ·›ÛıËÛË Î·È Û˘¯Ó¿ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ· “Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ·” Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÛÔÙ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ¶ÔÈÔ˜ ÙÔÓ È¿ÓÂÈ ÙÒÚ· ÙÔÓ “ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ·” ... μ.∫.


28

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

√ °. ¢·Ïԇη˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÛÙÔ §¿ÚÈÛ·-¶∞√ √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ïԇη˜ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· Î·È ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÛÙÔ “∞Ïη˙¿Ú”, ÁÈ· ÙËÓ 21Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Superleague, ÂÓÒ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶∞√∫ ı· ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ Ô ∏Ï›·˜ ™¿ı·˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ô Δ¿ÛÔ˜ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÔÚ›ÛÙËΠӷ “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi, ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢”.

ª¶∞™∫∂Δ

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞¶√ ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó” ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ (Ì ¤ÓÙÔÓ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™¢∫ª: ∞1 ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 6/2 ∂∞∫ ¡Â¿ÔÏ˘ 17:00 °™ √χÌÈ· ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜: ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜, ¶··¤ÙÚÔ˘, ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÔ‡Ï˘ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∫° ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ 16:00 ∞∂∫-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: μÔÚ¿‰Ë˜, ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, °Îԇ̷˜, ª¿ÓÔ˜/¶·Ï¿ÙÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∞2 ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 6/2 ÀÌËÙÙÔ‡ 17:00 ∞̇ÓÙ·˜-∫∞√ ¢Ú¿Ì·˜: ¢È·Ì·ÓÙ‹˜, ∫·ÙÚ·¯Ô‡Ú·˜, Δ˙·ÊϤÚ˘, ™ˆÙËÚÈ¿‰Ë˜.(ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∞ÌÔÈÚ›‰Ë 17:30 •¿ÓıË-¢¿ÊÓË: μ¿Ú‰·ÏÔ˜, ¢ÂÛÏ‹˜, Δ·ÙÔ‡‰Ë˜, ª·Î¿Ï˘.(ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∞1 °˘Ó·ÈÎÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 6/2 ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ 10:30 ÕÚ˘-∂ÛÂÚ›‰Â˜: Δ·ÚÂÓ›‰Ë˜, ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘.(ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). °’ ∞Ó‰ÚÒÓ 1Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ μÔÚÚ¿ ∫˘Úȷ΋ 7/2 ∞Á. £ˆÌ¿ 17.00 ºÔ›ÓÈη˜ §·Ú- ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.: ¶··ÊˆÙ›Ô˘, ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ª·Ú·Ì‹˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

∂ÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 8/2 Î·È ÒÚ· 19:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 7 -¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, Ì ı¤Ì·: ∂Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓË ∫·ÙÔ¯‹ - 24 ¢Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· - 8 ¢Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô Î. ¢ÂÛÏ‹˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙȘ ÂÈÌÔÚʈÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋.

ΔÔ §√ΔΔ√ √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 1, 2, 14, 35, 37, 46. Bonus: 26.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 6, 16, 21, 31, 32.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 3 1 2, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 3 5 4 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 5 1 5.

¢∏§ø™∂ √ ∫ø™Δ∞™ Ã∞§∫π∞™ °π∞ Δ∏¡ ∫∞∫∏ ∂ªº∞¡π™∏ Δ√À ¶∞√∫ ™Δ∞ πø∞¡¡π¡∞

“∫·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi” Û¯ÂÙË Ì ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· (4-0) ÙÔ˘ ¶∞√∫ ·fi ÙÔÓ ¶∞™ ÛÙ· °È¿ÓÓÈÓ· Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ “¢ÈΤʷÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ Ù˘ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·˘ÙfiÓ ·fi ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

Õ

“◊Ù·Ó ÌÈ· ·ÚfiÛÌÂÓË ‹ÙÙ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤·ÈÍ ÚfiÏÔ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, Ô‡Ù ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ·Ó Ó· ÌËÓ ·›ÍÔ˘Ì” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÔÚÙȤÚÔ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “·ÈÊÓȉȷÛًηÌ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÏÏ¿ ÂÊfiÛÔÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÏÂÁfiÌ·ÛÙ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÒÛ·Ì ›ÎÚ· ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ÂÚÌËÓ‡ۈ ÙÔ ˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛًηÌ” . °È· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÚfiÛıÂÛÂ: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Í¯¿ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ, ÙÒÚ· ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ª·˜ ·Ô̤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÌfiÓÔ, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ó· ·ÊÔÛȈıԇ̠۠·˘Ùfi”.

∑‹ÙËÛÂ Û˘ÁÓÒÌË Ô ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘ ªÂ Û΢Ì̤ӷ ÎÂÊ¿ÏÈ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ “ÙÚ·˘Ì·ÙÈ΋” ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ Ô μ·Û›Ï˘ ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘, Ô˘ ÚÔ¯ı¤˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¿ÎÔÌ„· ηٿ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Î·È ·ÔÛ‡ÚıËΠÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ·Ú·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ÎÂχÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜, ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÓÒÌË ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹. √ Î. ™¿ÓÙÔ˜ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈÌ›ÓÂÈ Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi˜ ı· ÎÏËı› ·fi ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ Û ·ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘.

™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¶∞√∫ ˙‹ÙËÛ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Î·È ÙȘ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Îϛ̷ÙÔ˜ ·Ó·ÛٿوÛ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÌÈ· ̤ڷ ÚÈÓ ÙÔÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÚÔÔÓ‹ıËΠοو ·fi ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ Îϛ̷ Î·È ÔÈ ÿ‚ÈÙ˜ Î·È ΔÛÈÚ›ÏÔ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Û ¯·Ï·ÚÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ì ÚÔÔÙÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ. ∞fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ ∫·˘Ù·Ù˙fiÁÏÂÈÔ, ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ¶¿ÌÏÔ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ Ô˘ ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÔÈÓ‹ ÌÈ¿˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ ·fi ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î›ÙÚÈÓˆÓ Î·ÚÙÒÓ. ΔËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ¿ÚÂÈ Ô πÙ·Ïfi˜ ª›ÚÎÔ ™·‚›ÓÈ, Û·Ó ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ª·ÏÂ˙¿.

■ ™Àªºø¡∞ ª∂ Δ√À™ ∞ °°§√À™ ºπ§∞£§√À™ ª∂Δ∞ Δ√ ™∫∞¡¢∞§√ ª∂ Δ√¡ Δ∂ƒπ

¡¤Ô˜ ËÁ¤Ù˘ Ô ƒÔ‡ÓÂ˚ √ °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÂ˚ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ΔÔÓ „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Û ۯÂÙÈ΋ ÛÊ˘ÁÌÔ̤ÙÚËÛË, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Î·ı·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›·, Ô ƒÔ‡ÓÂ˚ Ì ٷ 22 ÁÎÔÏ Ê¤ÙÔ˜ Û fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ì Ôχ ‹ÚÂÌË Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ˙ˆ‹, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÓÙÚ¢Ù› ÙË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÏ›Ó, ÂÓÒ ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÁÈÓÂ Î·È ·Ù¤Ú·˜. ∂› Û˘ÓfiÏÔ˘ 22.000 „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ Ô ƒÔ‡ÓÂ˚ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 7.072 ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô Δ¤ÚÈ Ì 6.745 Î·È 3Ô˜ Ô ™Ù›‚ÂÓ Δ˙¤Ú·ÚÓÙ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï Ì 5.094.

√ Δ¤ÚÈ ¤ÁÈÓ ...·Ó¤Î‰ÔÙÔ ∫·Ï¿ ÎÚ·Ù› ÙÔ “·ÓËÁ‡ÚÈ” ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈ‚fiËÙË ϤÔÓ ·ÈÛÙ›· ÙÔ˘ Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ οÓÂÈ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ -·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ ÙˆÓ “ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ” - Ô ·¯fiÚÙ·ÁÔ˜ Û “ÈοÓÙÈη” ı¤Ì·Ù·, Δ‡Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ Û ¯ÏˆÚfi ÎÏ·Ú›. ŒÙÛÈ, ÙÔ ·ÙÂÏ›ˆÙÔ “ÎÚ¿ÍÈÌÔ” ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤Û‚ËÛÂ, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÂ... ·Ó¤Î‰ÔÙ·, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ. ™Â ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı› Ë ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›·

¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ı¤Ì·, Ë “Daily Mirror” ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î¿ÔÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο... ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ‰Â, Û ·˘Ù¿ -ÂÎÙfi˜ Ê˘ÛÈο ÙÔ˘ Δ¤ÚÈ Î·È Ù˘ “¤ÙÚ·˜ ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘” , μ·Ó¤Û· ¶ÂÚÔÓÛ¤ÏÂ›Ó·È ·fi ÙÔÓ... ¤ÚÌÔ °Ô˘¤ÈÓ ªÚÈÙ˙, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ º¿ÌÈÔ ∫·¤ÏÔ Î·È ÙÔÓ ∂Ì›Ï Ã¤ÛÎÈ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÙÔ top-9 ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÓÂΉfiÙˆÓ, fiˆ˜ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·: - ™Ù·Ì·ÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·›ÎÙË Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ÁÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· -·ÊÔ‡ ¤ÙÚ¯ Ì 130 Ì›ÏÈ·/ÒÚ· Û ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂȘ Ù·¯‡ÙËÙ· ¿Óˆ ·fi 30 Ì›ÏÈ·/ÒÚ·. ŸÙ·Ó Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ÂΛÓÔ˜ ··ÓÙ¿ÂÈ: “ªfiÏȘ ¿-

ÎÔ˘Û· fiÙÈ Ô Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ ¤¯ÂÈ ·ÚοÚÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘” . - √ Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙË Ó¤· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ITV. £· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “√È Á˘Ó·›Î˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÈÎÙÒÓ” . - √ Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ¤¯·Û ÙÔ ÂÚÈ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÁÁÏ›·˜. √ º¿ÌÈÔ ∫·¤ÏÔ ÙÔ˘ › ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ °Ô˘¤ÈÓ ªÚÈÙ˙ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘. - ΔÈ ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó Ô °Ô˘¤ÈÓ ªÚÈÙ˙ Ì ÙÔÓ “ΔÈÙ·ÓÈÎfi” ; ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ. - ΔÈ ÎÔÈÓfi ¤¯ÂÈ Ë μ·Ó¤Û· ¶ÂÚÔÓÛ¤Ï Ì ÙÔ ÁÎÔÏfiÛÙ ÂÓfi˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ; ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó ¯Ù˘Ëı› ·fi ÙÔÓ Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ... - ŸÏÔÈ Í¤Ú·Ì ˆ˜ ¿ÚÂÛ ÛÙÔÓ Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙÔ “ªÚÈÙ˙” (ÏÔÁÔ·›ÁÓÈÔ Ì ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ “™Ù¿ÌÊÔÚÓÙ ªÚÈÙ˙” ) fï˜ ·˘Ùfi ·Ú·¿ÂÈ. - ∫·Ë̤Ó °Ô˘¤ÈÓ ªÚÈÙ˙, Â›Û·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎfi˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· ÛÔ˘. - √ Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÎÔfi Ó· οÓÂÈ ÛÂÍ Ì ÙË μ·Ó¤Û· ¶ÂÚÔÓÛ¤Ï, ·Ï¿ ÁÏ›ÛÙÚËÛ fiÙ·Ó Ù˘ ¤‰ÂȯÓ ˆ˜ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ¤Ó·ÏÙÈ. - ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ °Ô˘¤ÈÓ ªÚÈÙ˙ Ó· ·›ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÁÁÏ›·˜, ÁÈ· fiÛÔ Î·ÈÚfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ú¯ËÁfi˜ Ô Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ, ÔÈ Ô·‰Ô› ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÙÔÓ Δ¤ÚÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Î·È Ì ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘... ∂Ì›Ï Ã¤ÛÎÂ˚...

∞Ô¯‹ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Δ∏¡ ·fiÊ·ÛË Ó· ÌËÓ ÚÔÔÓËıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÏfiÁˆ “·ı¤ÙËÛ˘ ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË ˘fiÛ¯ÂÛ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆӔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙˆÓ “΢·ÓfiÏÂ˘ÎˆÓ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “£· ı¤Ï·Ì ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, fiÙÈ fiÏÔÈ ÂÌ›˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ (3) ÌËÓÒÓ, ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Ô˘‰¤ÔÙ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¶∞∂ ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜. ŸÏÔ ·˘Ùfi, ÙËÓ ÒÚ·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›·, ‰È¿ÊÔÚ· ªª∂ Ì·˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˆ˜... ·Ôχو˜ ÏËڈ̤ÓÔ˘˜... ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ó· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ˘ÔÌÔÓ‹˜, Ô˘ ÂÈÛÙÚ·Ù‡۷ÌÂ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ηÏfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ °È· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 5/2, Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÌÈ· ·ÎfiÌË ˘fiÛ¯ÂÛË ·fi ÙËÓ ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂, ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. ∂Ì›˜, Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì¿¯Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË - ¤ÛÙˆ ·˘Ù‹˜ - Ù˘ ˘fiÛ¯ÂÛ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ı¤ÙËÛ˘ Î·È ·˘Ù‹˜, ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ì·˜”. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯‹ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, fiÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠fiÏÔÈ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ηٷÓÔԇ̠ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÔʇÁÔ˘ÌÂ, fï˜, Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÈÂΉÈΛٷÈ. ∏ ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÂÈı˘Ì›, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 5/2/2010, ı· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È¿ ÙÔ˘˜”.

∫À¶ƒ√™

∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ∞∂ ¶¿ÊÔ˘ Ô ∫ˆÊ›‰Ë˜ Δ√ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ∞∂ ¶¿ÊÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·›ÚÓÂÈ Ô ™¿‚‚·˜ ∫ˆÊ›‰Ë˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚› Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. √ 49¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ›¯Â χÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÌfiÏȘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰·.

§πμ∂ƒ¶√À§

™˘Ìʈӛ· Ì °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ √ ª›Ï·Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï. ΔÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô “Sky Sports” ·Ó¤ÊÂÚÂ, ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ “ª¤ÚÛÂÈÛ·˚ÓÙ” ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÚÔÛ‡ÌʈÓÔ Ì ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô ‰ÈÂıÓ‹ ¿ÛÔ, Ô˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì¤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘. √ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û ÙÂÙÚ·ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÂÙ‹ÛȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 3.5 ÂηÙ. ú.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢π∞º√ƒ∞

— √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÎÔ‹ ›Ù·˜ Î·È ¯ÔÚfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ·fi 13.00 ÒÚ·, Ù·‚¤ÚÓ· “£ÂfiÊÈÏÔ˜” ‰›Ï· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÎÔ˘fiÓÈ·: 12∂ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ - 5∂ ÁÈ· ·È‰È¿. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÏfiÁˆ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24230 22868 ‹ 6977 562168 - ¡Ù¿ÁÎÌ·Ú §ÂÁ·ÓÙ‹, 24210 67752 - ™‡ÚÔ˜ ª·ÛÙÔ‡Ó˘. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 1. 13-15/2: ∞ÔÎÚȤ˜ ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ ÛÙÔ ¶fiÚÙÔ ∫·ÚÚ¿˜ 5* Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹. 2. 13-14/3: μÚ·˘ÚÒÓ·. 3. 1-5/4: ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” ÚÔÛηÏ› ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Î·È ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫Ù‹Ì· °·›·” ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ ·ÈÌÔ‰fiÙË 5 ¢ÚÒ Î·È Ê›ÏˆÓ 15 ¢ÚÒ. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¶∞ƒ∞§π√” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 13.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 5/2: ∂Ù‹ÛÈ· ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, ∫˘Úȷ΋ 7/2: μfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿-∞ÓÂÌÔ‡ÙÛ·-∞ÁÚÈ¿, ø.¶.: 4, μ.¢.: 1/4, ™·‚.-∫˘Ú.-∫·ı. ¢Â˘Ù¤Ú· 13-14-15/2 (∞ÔÎÚȤ˜): ∞ı‹Ó·-ÂÚÈËÁËÙÈ΋. ∂›ÛÎÂ„Ë Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÔ ¡·fi ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ ÛÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ, ÿ‰Ú˘Ì· ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ‚fiÏÙ· Ì ÙÔ ÙÚ·Ì ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ, ∫Ô‡ÏÔ˘Ì· ÛÙÔ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ ºÈÏÔ¿Ô˘‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.0012.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9, ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·ÔÎÚÈ¿ÙÈ΢ Ì¿Ûη˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 24210 25422, 29974, 52484. — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· 24-25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Ó¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Î·È ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∂›Û˘, ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ· 4 ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫∞¶∏. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÂÍ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ª∂°∞ƒ√, ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. — ∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó, ηٿ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 9 -10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÕÌ˘Ó· ™¯ÔÏÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ” . TËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÌÈϛ˜ ÛÙ· ‰‡Ô √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. ΔfiÛÔ ÔÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∏ÌÂÚ›‰·, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÔÌÈϛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ √∞™¶. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. — √È “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ ¡. πˆÓ›·˜” Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 8/2 Î·È ÒÚ· 5.30 Ì.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ ÁÈ· ¤Ó· ͤÊÚÂÓÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ì Ôχ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì·˙› ¤Ó· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi ÌÂı·‡ÚÈÔ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.00 Ì.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “§›ÌÓË” ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ÁϤÓÙÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 20.00 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “Gold Star” - ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù·.

“ŸıÚ˘˜” ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È “™ÎÔ˘Ê¿˜” ÕÚÙ·˜

À

¿Ú¯Ô˘Ó ÊÔÚ›˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ô˘ Â› ÛÂÈÚ¿ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È Ô˘ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ·ÓÙÈ·Ú¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ·‰È·ÊÔÚ›·, ˘·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÛÙȘ ·ÏÏËÏÔ¸ÌÓÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ Ê·ÙÚÈÒÓ.

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

™‹ÌÂÚ· Ô ÏfiÁÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ·ÈˆÓfi‚È· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ۈ̷Ù›·, Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤ÚÁÔ, ηÏÏȤÚÁËÛ ٷ °Ú¿ÌÌ·Ù·, ÙȘ ∂ÈÛً̘ Î·È ÙȘ Δ¤¯Ó˜ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ʈÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì ÏËıÒÚ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰È¢ڇÓÔ˘Ó Î·È ÚÔ¿ÁÔ˘Ó Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ ∂Ù·ÈÚ›· “ŸıÚ˘˜” Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔÓ ªÔ˘ÛÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÕÚÙ·˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ ÙÔÓ “™ÎÔ˘Ê¿” ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∞ÚÙÈÓÔ‡ ÚˆÙÂÚÁ¿ÙË Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ŸÚÁ·Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ Â·Ê‹˜ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÔÈ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂΉfiÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - “ŸıÚ˘˜”, ¢ÂÏÙ›Ô Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ μ’, Ù‡¯Ô˜ 13, ∞ÏÌ˘Úfi˜ 2009. ΔÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘

∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ› ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ 1896 Î·È ÛÙ· ηÙÔÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤Ù˘Í ÌÈ· ÚˆÙfiÊ·ÓÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘ ¡. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ, ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ó· Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÔÈΛϷ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÁÈ· ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, ÁÈ· ·ÏÈ¿ ΛÌÂÓ· Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ÈÛÙÔÚÈο ‰ÔΛÌÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÚfiÛÊ·Ù· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ı¤Ì·Ù·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ÚÔ¤-

‰ÚÔ˘ Î·È ÚˆÙÂÚÁ¿ÙË ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ μ›ÎÙˆÚ· ∫ÔÓÙÔÓ¿ÛÈÔ˘ ÁÈ· ÙË “™Ô˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ª˘ıÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∞¯·˝·˜ ºıÈÒÙȉ·˜” Ù˘ ÃÚ˘ÛԇϷ˜ ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ¿ÎË, Ô˘ ÂȯÂÈÚ› ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ΔÛÔÏ¿ÎË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ·ÓȯÓ‡ÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ “§ÔÈÌÔηı·ÚÙ‹ÚÈÔ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘” ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ Reinder Reinders ÁÈ· ÙȘ “·Ú·ÏȷΤ˜ fiÏÂȘ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ∞Ì·ÏÈ·Îfi” Î·È ¿Ï-

Ï· ΛÌÂÓ· ·fi ·Ó¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ £ˆÌ¿, ∫ÒÛÙ· ™·ÓÔ‡ Î.¿. - “™ÎÔ˘Ê¿˜” πÛÙÔÚ›·-§·ÔÁÚ·Ê›·-§ÔÁÔÙ¯ӛ·, ÙfiÌÔ˜ π¢’, Ù‡¯Ô˜ 101, ÕÚÙ· 2009. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÈˆÓfi‚ÈÔ Î·È ÙÈÌË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÕÚÙ·˜, Ô˘ ·fi ÙÔ 1978 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¯·ÏΤÓÙÂÚÔ˜ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ §¿ÌÚÔ˜ ∫ˆÛÙ·ÎÈÒÙ˘. √ “™ÎÔ˘Ê¿˜” Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ë ÂÚÈÔ‰È΋ ¤Î‰ÔÛË Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi, Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ ÕÚÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó˘Ê·›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ¤Á΢ÚÔÈ ÏfiÁÈÔÈ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ô˘ ‰È·ÊˆÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÁÈ· ÌÈ· ÏËıÒÚ· Ù˘¯ÒÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘.

“That face” Ù˘ ¶fiÏ˘ ™Ù¤Ó·Ì ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “∞ÚÁÒ”

¶ÔÚÙÚ¤ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∏ ÌËÙ¤Ú· ηٷʇÁÂÈ ÛÙÔÓ Îfi-

ÛÌÔ ÙÔ˘ ·ÏÎÔfiÏ, ÙˆÓ ˘ÓˆÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ·ÈÌÔÌÈÍ›·˜, ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ÂÈ Ì ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ. √ ÁÈÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙË “ÛÒÛÂÈ, ˘ÔηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘, ÂÓÒ Ë ÎfiÚË Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. ªÈ· ·ÎÚ·›· ÂÊË‚È΋ Ú¿ÍË Ù˘ ı· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¿ÚÔÓ ¿ÚÔÓ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÁÈ· Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ΔÔ ÈÎÚfi ·˘Ùfi ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Û ‰È¿Ï˘ÛË Û˘ÁÎÚÔÙ› ÙÔ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ¤ÚÁÔ “That face” Ù˘ Ó·ڋ˜ ∞ÁÁÏ›‰·˜ Û˘ÁÁڷʤˆ˜ ¶fiÏ˘ ™Ù¤Ó·Ì. º¤ÙÔ˜, Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÈÓfi ·fi ÙËÓ

ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “∞ÚÁÒ” ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂Ï¢ÛÈÓ›ˆÓ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô (∞ı‹Ó·). ªÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ¤Ó· ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ÁÂÓÈ¿ ı·ÙÒÓ, ÂΛÓË ÙËÓ ÔÔ›· Ë 22¯ÚÔÓË Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙË “ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ i-pod”. ΔË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜ Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ë À·Î›ÓıË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. μÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Â›Ó·È Ë ª·Ú›Ó· À„ËÏ¿ÓÙË. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ۯ‰›·ÛÂ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑·Ì¿Ó˘ Î·È ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·‚ԢΛ‰Ë˜. ∏ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ÙÔ˘ £ˆÌ¿ μÔ‡ÏÁ·ÚË. ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ∞ÈÌÈÏ›· À„ËÏ¿ÓÙË, °È¿ÓÓ˘ ∑·‚Ú·‰ÈÓfi˜, ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ï·Ìfi΢,

μ¿ÛÈ· §·ÎÔ˘Ì¤ÓÙ·, μ¿ÏÈ· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ºÈÏÔÌ‹Ï· ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 110 ÏÂÙÒÓ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 21.00, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 20.00, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 18.30. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÙÔ “That face” ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÛÙÔ μ·ÛÈÏÈÎfi ı¤·ÙÚÔ. ∞Á·‹ıËΠ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ÙÔ Û˘Û¯¤ÙÈÛ·Ó Ì ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ-ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ “μfiÚÙÂÍ” ÙÔ˘ ¡fiÂÏ ∫¿Ô˘·ÚÓÙ, ÔÈ “ΔÚÔÌÂÚÔ› ÁÔÓ›˜” ÙÔ˘ ∑·Ó ∫ÔÎÙÒ Î·È ÙÔ “¶ÔÈÔ˜ ÊÔ‚¿Ù·È ÙË μÈÚÙ˙›ÓÈ· °Ô˘ÏÊ” ÙÔ˘ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ÕÏÌ˘. ŒÓ· “ÎÚ¿Ì· ¶›ÓÙÂÚ, ÕÏÌ˘, √˘›ÏÏȷ̘ Î·È ΔÛ¤ÚÙÛÈÏ” ıˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÎÚÈÙÈÎÔ› ÙË ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ™Ù¤Ó·Ì. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ· §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÊ·ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È πı·ÎËÛ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¶·Ú¿ÏÈÔ” (∞ÎÙ‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘). ∂›Ó·È Ë ÂÙ‹ÛÈ· Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ “√ ∫∂¡Δ∞Àƒ√™” ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· “∞ÁÁÂÏÈÎfi” ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6973215361,6972307506 Î·È 2423023042. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÒÚ· 11.00 ÚˆÈÓ‹. ∂›Û˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “ª¤Á·ÚÔ” (ÎfiÌ‚Ô˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘) ÛÙȘ 7/2 Î·È ÒÚ· 20.30. — ΔËÓ ∞Ë‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ Îfi‚Ô˘Ó ÔÈ “ÿˆÓ˜” ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ (ÕÓ·˘ÚÔ˜), Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ¿ÚˆÌ· πˆÓ›·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ªÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ª. ∞Û›·˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜: (™˘ÚÙfiÌ·ÏÏÔ, ∫··‰ÔΛ·˜, ∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ˜, √ÏÌ¿˙, ÕÙÙ·Ú˘, ÷ۿÈÎÔ˜) ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÛÙ›·˜. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ 10∂. ¢È¿ıÂÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ηıËÌÂÚÈÓ¿ (ÏËÓ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘) ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 75, ¡. πˆÓ›·, ÙËÏ. 24210 60900 Î·È ÒÚ˜ 7-9 Ì.Ì. — ∞fi ÙÔÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ °ÏˆÛÛˆÙÒÓ Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜” , ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Ì·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË. °È· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 66144, 24210 41155, 24210 43347 Î·È 6984773396, 6972873744, 6974098499. — √È “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ μ·ÛÈÏfiÈÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È ∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 10/2/2010, ÛÙÔ ¶∞ƒ∫, ÛÙȘ 6 Ì.Ì. Î·È ÂÍ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ “∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞Á¿˘” . ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ Î. §ÂˆÓ. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË Î·È fiˆ˜ ¿ÓÙ· Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË μ·ÛÈÏfiÈÙ· ı· ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ Ù˘ÚfiÈÙ· Ì Ì‡Ú·. ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 10 ¢ÚÒ. — ∏ ¢∏ª. Δ.√. ¡.¢. Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· °˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5.30 Ì.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¢·›‰·ÏÔ˜” (·Ú·Ï›· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘). ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Â›Ó·È Ë °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ °˘Ó·ÈΛˆÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¡.¢. Î. ¶··ÎÒÛÙ· ∫·ÙÂÚ›Ó·.

¢Y™KO§O

∫√¶∏ ¶πΔ∞™

29

¢‡Ô ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ Î·È ÎÔ‹ ›Ù·˜ ÛÙÔ 5Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶∞π¢π∞ ÒÚ· ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË!

ºÔÚ¤ÛÙ ÙȘ ÛÙÔϤ˜ Û·˜, ‚¿ÏÙ ÙÔ Î¤ÊÈ Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Û·˜ Î·È ÂÏ¿Ù ӷ ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ, Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘ÌÂ. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ 5Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ “∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi Î·È ÎÔ‹ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜” ÛÙÔ “•ÂÓ›·” μfiÏÔ˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì.

∂ÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ ª¿¯Ë˜ Ù˘ ™¤ÎÏÈ˙·˜ ∂√ƒΔ∞™ª√™ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ ª¿¯Ë˜ Ù˘ ™¤ÎÏÈ˙·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ πÙ¿ÌÔ˘. ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÓÈÎËÊfiÚÔ˜ Ì¿¯Ë Ù˘ ™¤ÎÏÈ˙·˜, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi 8 - 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1878, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ πÙ¿ÌÔ˘, (1999) ηıÈÂÚÒıËΠˆ˜ ΔÔÈ΋ πÛÙÔÚÈ΋ ∂¤ÙÂÈÔ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÈÌ¿Ù·È, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. Δ· ÔÏÂÌÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔÓ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ÏfiÊÔ Ù˘ ™¤ÎÏÈ˙·˜, Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·Ï˘Êı› Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ Ô¯‡ÚˆÛË ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡. ΔÔ ‡„ˆÌ·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ Ô˘ ·ÓÂÁ¤ÚıËΠÙÔ 1857, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÏfiÊÔ˜ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘. ™Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ı· ·Ó·ÊÂÚı› Ô ¢È‰¿ÎÙˆÚ πÛÙÔÚ›·˜, ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ °ÂÓÈÎÒÓ ∞گ›ˆÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘. √ ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ ª¿¯Ë˜ Ù˘ ™¤ÎÏÈ˙·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∫·ÏÏÈı‹ÚÔ˘.

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù·ÈÓÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ∂¶π∫Àƒø£∏∫∞¡ ·fi ÙÔ ¢™

ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓÈÒÓ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· √Ú›˙ÔÓÙ˜ Î·È ªÈÎÚÔÁڷʛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ “∞ÏÂȘ” ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §¿ÓıÈÌÔ˘ Î·È “Δ’ ¿ÛÙÚ· ÛÙÔ ÓËÛ›” ÙˆÓ ª·Ú›· §¿ÊË Î·È Δ·¿‚È μ¿ÚÙÈ·. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ú›˙ÔÓÙ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ “ª·ı‹Ì·Ù· ∫Ôχ̂ËÛ˘” ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÙÛÈ·Ì·Û¿ÎÔ˘ Î·È “ªÈÎÚÔ› ÃÔÚÂ˘Ù¤˜” ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Ã·Ú›ÙÔ˘. √È ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·Èӛ˜, Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËηÓ, Â›Ó·È “∏ ·ÙÚ›‰·” ÙÔ˘ μ·Û›ÏË °È¿ÙÛË, “¢È·‚fiÏÔ˘ οÏÙÛ·” ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ª·ÚÈ·ÓÔ‡, “ªÓ‹ÌË” ÙˆÓ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜ Î·È ¶¿ÓÔ˘ ¶·¿ Î·È “ΔÔ ¶·Ï¿ÙÈ” ÙÔ˘ ∞ÓÙÔÓÈ ª¿Ú·˜.

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

“√Úȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹” ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

πÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÛÙȘ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈΘ Ê·‚¤Ï˜

ª

 ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “√Úȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· μ¿ÏÙÂÚ ™¿Ï˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

(Linha de passe.μÚ·˙ÈÏ›·, 2008. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: μ¿ÏÙÂÚ ™¿Ï˜, ¡Ù·ÓȤϷ ΔÔÌ¿˜. ∏ıÔÔÈÔ›: ™¿ÓÙÚ· ∫ÔÚ‚ÂÏfiÓÈ, Δ˙Ô¿Ô ª·ÏÓÙ·ÛÂÚ›ÓÈ, ÃÔÛ¤ Δ˙ÂÚ¿ÏÓÙÔ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙.) √ ÛÎÏËÚfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ·‰ÂÚÊÒÓ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ™¿Ô ¶¿ÔÏÔ, Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ‰ÔṲ̂ÓË Ì Ú·ÏÈÛÌfi Î·È Ô›ËÛË. ΔÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi, ËÌÈ-ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙÂÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÈÏ Ù˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˘ Ì ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÚÎÔ‡‰· ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ “∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜” ı˘Ì›˙ÂÈ Ë Ó¤· Ù·ÈÓ›· “Linha de passe” Ô˘ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ μ¿ÏÙÂÚ ™¿Ï˜ Û˘Ó-ÛÎËÓÔı¤ÙËÛ Ì ÙËÓ ¡Ù·ÓȤϷ ΔÔÌ¿˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ, Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·‰ÂÚÊÒÓ, Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ·Ú·ÁÎÔ‡ÔÏË ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ™¿Ô ¶¿ÔÏÔ Ì·˙› Ì ÙËÓ ¤Á΢Ô, ÌÔÓ·¯È΋ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜: Ô ¡Ù¿ÚÈÔ, Ì·ÓÈ·Îfi˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Corinthians, Ô ¡Ù›ÓÔ, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Û ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÚıfi ‰ÚfiÌÔ ·Ó·Î·Ï‡-

ÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ £Âfi, Ô ƒÂÙ˙ÈÓ¿ÏÓÙÔ, Ô ÂÙÂÚÔı·Ï‹˜, ·›ı·Ú¯Ô˜ Ì·‡ÚÔ˜ ·‰ÂÚÊfi˜, Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·‰ÂÚÊfi˜ ¡Ù¤ÓȘ, ÎÔ‡ÚÈÂÚ Û Ì˯·Ó¿ÎÈ, Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘. ∂‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ë ‚›· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ù· Ó·ÚΈÙÈο Î·È ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÂ

¿ÏϘ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈΘ Ù·Èӛ˜ (.¯. “∏ fiÏË ÙÔ˘ ıÂÔ‡” ), ·ÏÏ¿ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·˘ÙÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· ¤ÓÙÈÌË ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›·. √ ÚˆÙfiÙ˘Ô˜ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “Linha de passe” ÛËÌ·›ÓÂÈ “°Ú·ÌÌ‹ ‰È¤Ï¢Û˘” Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi

ÙÔ˘˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ Ì¿Ï·˜ ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ¯ˆÚ›˜ Ó’ ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. Δ›ÙÏÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÌ·Ïfi, ÌÂ Ï˘ÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë Ù·ÈÓ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜.

∞fi ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ù· ¶ÔÏÈÙÈο Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù·

¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∫Ú·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7/2, ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ù· ¶ÔÏÈÙÈο Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù·, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6 ºÏ‚¿ÚË, ÛÙȘ 7ÌÌ, ÛÙÔ ÃÒÚÔ ∫ÈÓËÌ¿ÙˆÓ ñ ™Ù¤ÎÈ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (πˆÏÎÔ‡ 33, μfiÏÔ˜), ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÚÔ‚ÔÏ‹ ‰‡Ô ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ. ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “ªÈÛÒ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜. “™ÙËÓ Ê˘Ï·Î‹ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌÂ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÛ·È. ¢ËÏ·‰‹ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˜, Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂȘ, Ô˘ ÌÈÏ¿˜. √ ÂÁÎÏÂÈÛÌfi˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ë ¤ÎıÂÛ‹ ÛÔ˘ Û ¤Ó· ¯ıÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘ Û ¤Ó· ÔÌfi ÍÂοı·ÚˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ. ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜ ¯ıÚÈÎÒÓ, ·‰È¿ÊÔÚˆÓ Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÊÈÏÈÎÒÓ. ∏ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë

Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ ÛÙ·ÙÈ΋ Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ·, Ë ÔÚÈÔıÂÙË̤ÓË Î›ÓËÛË, Ë ·Ó·ÌÔÓ‹ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∏ οı ̤ڷ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Â·Ó·ÏËÙÈ΋ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‹ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘” . (ªÈ¯¿Ï˘, º˘Ï·Î¤˜ ∞˘ÏÒÓ·, “ªÈÛÒ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” ). ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “º˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ∫fiÛÌÔ˜” ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ÙÔ˘ 2007 ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¢ËÌËÙÚ¿ÎË ÛÙË Ê˘-

Ϸ΋ ÙÔ˘ ª·Ï·Ó‰Ú›ÓÔ˘. “ª¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· fiϘ ÔÈ Ì¤Ú˜ ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ›‰È˜. ™ÙÔ Ì‹Ó· Â¿Óˆ, fiÏË ·˘Ù‹ Ë ¯·Ú¿ ›¯Â È· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ∏ „˘¯È΋ ÔÏÏÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¿Ú¯ÈÛ ¿ÏÈ Ó· ÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È, Í·Ó·ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜, ÔÈ ·˘ÙÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ·fi ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ Ì›ӷÌ Ì ÙË Á‡ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘ÚÔ˘. §›Á˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÂÎÙfiÓˆÛ˘ Û ¤Ó· ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi Î·È Î·Ù·ÈÂÛÙÈÎfi

ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌÈ· ·fi‰ÂÈÍË ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ¤Íˆ fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ·Ó·Ó¤Ô˘ÌÂ. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËη ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¿ÓÈÛÔ fiÏÂÌÔ Ì ÏÔÁÈΤ˜ ӛ΢ ‹ ‹ÙÙ·˜. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ó· ÛÙ¤ÎÂÛ·È ·ÍÈÔÚÂ‹˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÛ·È, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂȘ fiÛÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÛÙÚ·Ù›ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÎÔ¿‰È” (°È¿ÓÓ˘ ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, º˘Ï·Î¤˜ ª·Ï·Ó‰Ú›ÓÔ˘, “º˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ∫fiÛÌÔ˜”).

∂Îı¤ÛÂȘ Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ BfiÏÔ˘ ∏ ¤ÎıÂÛË “∂x machina” Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙȘ 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô - ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË “ÃÚ˘ÛԇϷ ∑ÒÁÈ·” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙ·ıÂÚ¿ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶·Ú·Û΢‹

11.00-13.00 Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ¢∏.∫.π. (ÙËÏ. 24210 39644, 21664, fax: 24210 22927). ∂›Û˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙÔ

ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

∫Ú·ÙÈο ‚Ú·‚›· ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Δ∞ ∫Ú·ÙÈο μÚ·‚›· §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¶·È‰ÈÎÔ‡ §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÂÍ ËÌÈÛ›·˜: - ÔÌfiʈӷ ÛÙËÓ §fiÙË ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜ - ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∏ ÚÔÊËÙ›· ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ (ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË) Î·È - ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙËÓ ºˆÙÂÈÓ‹ ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË ÁÈ· ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∂ÊÙ¿ ÔÚÊ·Ó¿ ÌÔχ‚È·... ÂÊÙ¿ ÈÛÙÔڛ˜ (ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·). ΔÔ μÚ·‚Â›Ô ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂÍ ËÌÈÛ›·˜: - ÔÌfiʈӷ ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· μÂÚÔ‡ÙÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¡Âڿȉ· ¿Óˆ ÛÙÔ ŒÏ·ÙÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ª¿ÓÔ˘ ∫ÔÓÙÔϤˆÓ (ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË) Î·È - ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔÓ £·Ó¿ÛË ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ªÈ· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË ÈÛÙÔÚ›· (ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË). ΔÔ μÚ·‚Â›Ô μÈ‚Ï›Ô˘ °ÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ·È‰È¿ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔÓ ™¿ÎË ™Âڤʷ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ŒÓ·˜ ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔ˜ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÌÔ˘ (ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË).

“√ ªÈÎÚfi˜ ¶Ú›ÁÎÈ·˜” Û „ËÊȷ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ™∂ ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙË

¯·Ì¤ÓË ·È‰È΋ ·ıˆfiÙËÙ·, ·˘Ù‹ Ô˘ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ “ÌÂÁ¿ÏÔÈ” ¤¯Ô˘Ì ηϿ ÎÚ˘Ì̤ÓË Ì¤Û· Ì·˜, Ì·˜ ÚÔÛηÏ› Ô “ªÈÎÚfi˜ ¶Ú›ÁÎÈ·˜” ÙÔ˘ ∞ÓÙÔ˘¿Ó ÓÙ ™·ÈÓÙ ∂͢ÂÚ‡. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÙÔ˘ Ù·Í›‰È ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ÛÙÔ ıfiÏÔ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ æËÊÈ·ÎÔ‡ ¶Ï·ÓËÙ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∂˘ÁÂÓ›‰Ô˘, ̤۷ ·fi ÙË Ó¤· „ËÊȷ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ù›ÙÏÔ. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ Î·È ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ (ÒÚ˜: 10:30, 13:30,16:30. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ.: 210 9469600). ªÈÛfi Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÈÒÓ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ Û˘ÓÙÚÔʇÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 80 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¿Óˆ ÛÙË °Ë - fiÛ· ‰ËÏ·‰‹ Î·È Ù· ·ÓÙ›Ù˘· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÏËı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· -, ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ¯¿ÚÈÛ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Ô ∞ÓÙÔ˘¿Ó ÓÙ ™·ÈÓÙ ∂͢ÂÚ‡, ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Û ÌÈ· „ËÊȷ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÈÛÙ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ∏ „ËÊȷ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “√ ªÈÎÚfi˜ ¶Ú›ÁÎÈ·˜” ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÁÓˆÛÙÒÓ ËıÔÔÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·Á¿Ë, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì›· ˘¤ÚÔ¯Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË. √ ™‡ÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÈÏfiÙÔ˘, Ë •¤ÓÈ· ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ·ÏÂÔ‡˜, Ë ∑¤Ù· ª·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ· ˆ˜ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ, Ô μ·Û›Ï˘ ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜ ˆ˜ Ê›‰È, Ô μ·Û›Ï˘ ∫·˝Ï·˜ ˆ˜ °ÂˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ë ¡ÙÔÚ›Ó· £ÂÔ¯·Ú›‰Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ªÈÎÚÔ‡ ¶Ú›ÁÎÈ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÌÂÙ·ÁÏÒÙÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÚÁ‡ÚË ¶·˘Ï›‰Ë, ηıËÏÒÓÂÈ ÙÔ ı·ً Ì ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘: √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙ· ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ ¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË

∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “√‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙ· ªÓËÌ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜: ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ - ¡·Ô› - ¡ÂfiÙÂÚ· ªÓËÌ›·”, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ∞ı‹Ó·, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00 ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ºÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “¶·ÚÓ·ÛÛfi˜”, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∫·Ú‡ÙÛË 8, ¶Ï·Ù›· ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘. ™˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È Ë “∏ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ÛÙ¤ÁË” Î·È ÔÈ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤‰Ú· ÙËÓ ∞ıËÓ¿. °È· ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ› Î·È πÛÙÔÚÈÎÔ› ÃÚfiÓÔÈ” ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó: - Ô Î. ¶¿ÓÔ˜ μ·Ï·‚¿Ó˘, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∫Ï·ÛÛÈ΋˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ & ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› & ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÃÚfiÓÔÈ”. - Ô Î. πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ £ÂˆÚ›·˜ ÙÔ˘ ÃÒÚÔ˘- πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂˆÚ›·˜ & πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Δ¤¯Ó˘ Ù˘ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ¡ÂfiÙÂÚ· ªÓËÌ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. - Ô Î ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÷ÚÎÈÔÏ¿Î˘, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ - ªË¯·ÓÈÎfi˜, ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞Ó·ÛًψÛ˘ ¡ÂÒÙÂÚˆÓ & ™‡Á¯ÚÔÓˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. °È· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ, ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Â›Û˘ Ô ¡Ô̿گ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î. ºÒÙ˘ ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˜ ηıÒ˜ Î·È Ô Î ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ª·Î¿Ï˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ 2009, ηıÒ˜ Î·È ·ÈÙ‹Ì·Ù· ∫·Ú‰ÈÙÛȈÙÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ì ÙËÓ ËıÔÔÈfi - ÛÔÚ¿ÓÔ Î. ÕÓÓ· ΔÛÔ˘Î·Ï¿ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÙÔÓ ÛÔÏ›ÛÙ· È·Ó›ÛÙ· Î. ∞ϤͷӉÚÔ º¿Ú˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ. ∂Ófi„ÂÈ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘, Ô ¡Ô̿گ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¤Î·Ó ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ËÏÒÛÂȘ: “ΔÔ ‚È‚Ï›Ô “√‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙ· ªÓËÌ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜” ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· Ì·˜ “Ù·Íȉ¤„ÂÈ” ÓÔÂÚ¿ ›Ûˆ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘. ¡· Ì·˜ ·Ôηχ„ÂÈ, ̤۷ ·fi Ù· ΛÌÂÓ· Î·È ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜. ŒÓ· ·ÚÂÏıfiÓ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ, ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Î·È ÙË ‚·ıÈ¿ ··Ú¯‹ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∫·È Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ Ì¿˜ ‚ÔËı¿ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÙÔ ·ÚfiÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÔÚıfiÙÂÚ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ηÚÓ·‚·ÏÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ

√È ÚÒÙ˜ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈΘ ÓfiÙ˜ ·fi ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰È·ÎÚ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ “Borderlines”, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Î·ÚÓ·‚·ÏÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â·Ê‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ηχÙÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ΔÚȈ‰›Ô˘ Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÛÈÎÓÔ¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ì ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÌ¿‰· ηÚÓ·‚·ÏÈÛÙÒÓ, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÛÙȘ 7:30 Ì.Ì. ΔÔ ÎÂÊ¿ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Úԉȷı¤ÛÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ‚ÔÏÈÒÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ Îϛ̷ ÁÈÔÚÙ‹˜ Î·È ÁÏÂÓÙÈÔ‡. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· - οÏÂÛÌ· ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‚ÔÏÈÒÙ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ηÚÓ·‚·ÏÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤Ï·ÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Î·È fiÛÔÈ ¤ˆ˜ ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

∞fi ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ª¿ÚÙÈÓ ∫¿ÏÓÙ· ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ

ŒÎıÂÛË ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ Â›ÏÔ˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ˙ÂÈ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ª¿ÚÙÈÓ ∫¿ÏÓÙ·˜ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Û ¤ÎıÂÛË, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ Ë §¤Ï· ∫Ú·Ù›‰Ë. ∫·Ù·˘ÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ROM ̤۷ ·fi 33 ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ §¤Ï·˜ ∫Ú·Ù›‰Ë, Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫¿ÏÓÙ·˜ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Â›ÏˆÓ - ʈÙÈÛÙÈÎÒÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÚˆÙfiÙ˘Ô ÙÚfiÔ ÛÙËÓ Ó¤· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (§ÂˆÊ. ™Ù·‰›Ô˘ - ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) ̤¯ÚÈ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ª¿ÚÙÈÓ ∫¿ÏÓÙ·˜ ÚÂۂ‡ÂÈ: “∏ ÔÈÎÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ìfi‰· ‹ Ù¿ÛË. ∂›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ-

΋ ·Ó¿ÁÎË. ™˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ¿¯ÚËÛÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Âٷ̤ӷ (·ÚÓËÙÈο) ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û Ӥ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. 濯ÓÔÓÙ·˜ ÙÚfi-

Ô˘˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÈÒÓ ‹ ·‰È¿ÊÔÚˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ··ÈÙ› ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ‰È¿ÛˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ¿. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÎı¤ÙÔÓÙ·È, ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ, ȉÈÔηٷÛ΢ÒÓ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ·” . ™¯Â‰È·ÛÙ‹˜ Â›ÏˆÓ ·fi ÙÔ 2003 Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫¿ÏÓÙ·˜ ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ™Ô‡‰·Û ™¯Â‰È·ÛÌfi ∂›ÏÔ˘ Î·È ¢È·ÎfiÛÌËÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¢π∂∫ μfi-

ÏÔ˘. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ Ï¢Úfi ÁÓˆÛÙÔ‡ ÂÈÏÔÔÈÔ‡ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÔχÙÈÌË ÂÌÂÈÚ›· ¿Óˆ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÈÔ ÂÈηÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Â›ÏˆÓ Î·È ÊˆÙÈÛÙÈÎÒÓ. ∏ ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· Ú›ÍÂÈ Êˆ˜ Û ÌÈ· Û˘ÓÔÈΛ· ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÈÛÙfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ë §¤Ï· ∫Ú·Ù›‰Ë ηٿÊÂÚ ӷ Û˘Óı¤ÛÂÈ ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Î·È ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ Î·È Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, ηıÒ˜ Î·È ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ηıËÌÂÚÈÓ¿ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜.

“¢È·‚¿˙ˆ” ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ª∂ ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ ÁÈ· Ù· “·ÚÂÍËÁË̤ӷ” ¯ÚËÛÙÈο ‚È‚Ï›·, ¤Ó·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Â˙ÔÁÚ·Ê›· 2009, ÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ Â˘ÒÏËÙˆÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÎÈ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË ·ÌÂÚÈηÓfi Û˘ÁÁڷʤ·, ¡ÙÔÓ ¡ÙÂÏÏ›ÏÔ, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ¢È·‚¿˙ˆ. ∞ÔÏÔÁÈÛÌÔ› 2009 1) ∂ÏÏËÓÈ΋ Â˙ÔÁÚ·Ê›· ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Â˙ÔÁÚ·Ê›· ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·Û ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘. Èڛ˜ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· Â˙ÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù·. ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ •ÂÓ¿ÚÈÔ˘. 2) ∂˘ÒÏËÙ· Δ· ¢ÒÏËÙ· ‚È‚Ï›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÛÙÔȯ›· 25 ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ ‰È¿Û·ÚÙˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›·. °È’ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Â›Ó·È ¤Á΢ڷ. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ٷ ÂÏÏËÓÈο best seller Û fiϘ ÙȘ η-

ÙËÁÔڛ˜. º¿ÎÂÏÔ˜: ∏ ·Í›· ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ À¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· “¯ÚËÛÙÈο ‚È‚Ï›·” . Δ· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ 2001. ™ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ‚È‚Ï›·, Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Í›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞ÊȤڈ̷: ¡ÙÔÓ ¡Ù§›ÏÏÔ, ŒÓ·˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ªÚÔÓÍ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ÙÔ 1936. ¢ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‰È‹ÁËÌ· Û ËÏÈΛ· ›ÎÔÛÈ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ. ŒÎÙÔÙ Âͤ‰ˆÛ ‰Ò‰Âη Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· Î·È ‰‡Ô ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ·. ∂›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Ô˘ ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ Jerusalem Prize, ÙÔ

1999, ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ. ΔÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÀfiÁÂÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·¤Û·Û ÙÔ Howells Medal Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Δ¯ÓÒÓ ˆ˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ. √ ›‰ÈÔ˜, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜

∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∞¶√∫ƒπ∞Δπ∫√ ¿ÚÙÈ ÁÂ-

Ì¿ÙÔ ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ΤÊÈ ¯ÔÚfi Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∂ȯ›ÚËÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ πÛÙÔÚ›·˜ Δ¯ÓÒÓ & ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ∂.¶.π Δ∂áø¡ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô “∫ÂÓÙÚÈÎfi” ÛÙËÓ Ï·Ù›· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.

∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÛÙË ™Ô‡ÚË

¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫·ÚÓ·‚·ÏÈÔ‡, ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ μ’ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ, ·fi ÙȘ 2:00 Ì.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 7:00 Ì.Ì. ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î. ÷ڿϷÌÔ ¶·˘Ï›‰Ë Î·È ƒ¤È ª·¯·Ì›Ú. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ηÚÓ·‚¿ÏÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÊÈÏ›·˜ Î·È ÔÏ˘¯ÚˆÌ›·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Û·˜ ηÏ› fiÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙÂ! ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘ÙËÏ. 24210 39644, 24210 21664.

∂π∫∞™Δπ∫√ ¤ÈÏÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿-

31

ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ: “√È ·ÌÂÚÈοÓÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Î·È Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ, Î·È Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ·fi ÔÙ¤” . ∂È̤ÏÂÈ· ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜: §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÏÔÛ‡ÚÔ˜. °Ú¿ÊÔ˘Ó ·ÎfiÌË: Δ¿ÛÔ˜ °Ô˘‰¤Ï˘, §¿ÌÚÔ˜ ™ÎÔ˘˙¿Î˘, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ º. ¢ÚfiÏÈ·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ıËÓ¿Î˘. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ∏ ŒÏÂÓ· ÃÔ˘˙Ô‡ÚË ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ¶·ÙÚ›‰· ·fi ‚·Ì‚¿ÎÈ (ÂΉfiÛÂȘ ∫¤‰ÚÔ˜). ¶ÚfiÛˆ·: ∫ÒÛÙ·˜ μÔ˘ÎÂÏ¿ÙÔ˜ (1946-2009). √ ∫ÒÛÙ·˜ μÔ˘ÎÂÏ¿ÙÔ˜, Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û ËÏÈΛ· 63 ÂÙÒÓ. ∂˘ÁÂÓÈÎfi˜, ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹, ·ÁÓfi˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÛÌ·Ù¿Ú˘, ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˜ Î·È Â˘Ê˘‹˜, ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ “¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ” , Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Î·È Î·Ù¤ÁÚ·„ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹.

°π∞ ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™Ô‡Ú˘ “√È ¡Ë˜” Î·È Ë ı·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ. ΔÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˜ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÂʤÙÔ˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ Δ·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ ∫·ÙÛÈ·Ì¤ÎË ÛÙË ™Ô‡ÚË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12 ºÏ‚¿ÚË, ÛÙȘ 8:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙË ‚Ú·‰È¿ Ì ۷ÙÈÚÈο ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· Î·È ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ Ô˘ ı· ¯·Ú›ÛÔ˘Ó Ôχ Á¤ÏÈÔ Î·È Î¤ÊÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜. ∫¿ÚÙ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢.™ Î·È ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˜ Ù· ÔÙ¿ Â›Ó·È 13 ú.

ª·Ù·›ˆÛË Î·ÚÓ·‚·ÏÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ ª∂Δ∞ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ Ë Ì·Ù·›ˆÛË ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ (¿Ó·ÌÌ· ʈÙÈ¿˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î.Ï.) Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ˘ ¯·ÌÔ‡ ÙÔ˘ 18¯ÚÔÓÔ˘ Û˘ÓÙÔ›ÙË Î·È Û˘Ó‰ËÌfiÙË °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘ ¶›Ó· ÛÙȘ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.

∏ ¢‡Ó·ÌË Ù˘ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ £ÂÚ·›·˜ Δ∏¡ ΔÚ›ÙË 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∂ÓÙÂϤ¯ÂÈ·” (§¿ÚÈÛ·, ÿˆÓÔ˜ ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 9, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÛÙȘ 6ÌÌ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ‰È¿ÏÂÍË Ì ı¤Ì· “∏ ¢‡Ó·ÌË Ù˘ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ £ÂÚ·›·˜” Ì ÙËÓ Î. ÃÚ‡Û· ΔÔ·Ï›‰Ô˘, ηٷÍȈ̤ÓË ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ıÂÚ·‡ÙÚÈ· ·fi ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. £· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ΔÈ Â›Ó·È Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ıÂÚ·›·; ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ıÂÚ·Â˘Ù¤˜; ™Â ÙÈ ‚ÔËı¿ÂÈ; ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ; ¶fiÛÔ ‰È·ÚΛ; ¶fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘ÌÂ; Î.·. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È 5ú. §fiÁˆ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÂÁη›Úˆ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6974032002 ÁÈ· ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜.


32

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 3H™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.018,98

-1,92

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

3,89 0,49 6,98 16,65 7,43 12,8 1,11 8,6 7,3 0,68 3,54 1,87 7,9 6,57 1,96 2,04 4,52 0,84 0,56 2,99 1,45 1,72 3,19 5,11 3,95 1,74 12,61 16 1,27 4,47 8,68 7,74 5,82 4,14 3,24 1,26 1,05 6,28 9,8 0,91 0,76 9,93 4,27 4,3 13 14,9 9,7 13,71 5,1 3,55 1,2 4,34 5,76 19,9 13,49 6,39 4,34 6,2 1,51 1,15

0,78 -2,00 -2,24 -3,20 0,68 -1,01 0,00 -0,58 3,69 -1,45 3,51 -7,43 1,28 -0,61 -4,85 -2,39 -0,22 -4,55 1,82 0,00 0,00 -1,71 -5,06 -2,11 -1,25 -1,14 -2,85 -0,93 0,00 -0,67 -0,23 0,52 -1,36 -0,24 -0,31 0,00 0,00 0,00 2,08 -1,09 2,70 -1,19 -2,96 -2,72 -3,70 -2,93 -2,90 0,00 0,00 -1,39 0,84 -0,69 -0,35 -0,50 0,75 -3,18 -2,47 -2,36 0,00 0,00

44603 6866410 4252695 409575 12455 71664 168740 36910 65987 757889 1425311 204654 138254 7691 2493971 2318572 4000 123972 109446 0 0 597072 119154 119138 34980 26472 540141 6096622 2953 257288 188845 133069 11758 11550 3584 4233 220065 11525 62928 184733 72787 114676 135060 325371 4368 630050 908345 7 465 154232 96649 701340 26342 139688 80 2421180 2149935 2360220 29327 5505

3,82 0,48 6,98 16,56 7,38 12,8 1,1 8,56 7,07 0,68 3,47 1,87 7,7 6,57 1,96 2,04 4,47 0,83 0,55 2,99 1,45 1,72 3,19 5,03 3,95 1,73 12,61 15,95 1,27 4,36 8,55 7,6 5,74 4,14 3,21 1,26 1,04 6,27 9,35 0,9 0,75 9,93 4,2 4,29 13 14,9 9,7 13,71 5,09 3,41 1,18 4,31 5,74 19,75 13,48 6,28 4,34 6,09 1,5 1,11

4,12 0,51 7,59 17,52 7,5 13,24 1,14 8,8 7,4 0,72 3,6 2,08 7,9 6,67 2,1 2,15 4,53 0,94 0,57 2,99 1,45 1,81 3,47 5,31 4,02 1,81 13,16 17,01 1,32 4,61 8,88 7,84 5,93 4,24 3,3 1,29 1,11 6,28 9,86 0,94 0,77 10,17 4,55 4,59 13,6 15,54 10,12 13,71 5,1 3,68 1,25 4,5 5,85 20,37 13,49 6,79 4,57 6,7 1,54 1,18

-0,76 1,25 0,00 2,58 0,00 -2,74 -6,06 2,99 0,00 1,45 0,00 -2,28 0,87 0,00 -5,00 -0,13 0,00 -3,91 -1,64 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,26 -0,93 0,00 0,44 0,00 -3,00 0,00 0,67 0,85 2,27 -5,15 -2,63 0,00 -2,27 -3,23 -8,07

1663 9 51724 22639 800 109169 4500 710 238331 5691 0 5692 906 11250 1590 3800 2251 2172 51630 1510 69233 0 300 0 315 8400 5800 209 11454 10376 0 358192 1977 6420 3967 15211 7500 21250 11676 25090

1,24 0,81 0,78 1,93 0,76 0,71 0,3 0,66 0,38 0,7 1,18 4,24 1,11 0,87 1,33 7,65 1,3 1,23 0,59 1,86 0,88 0,43 2,92 4,74 0,84 2,11 0,64 2,31 0,38 0,97 0,87 1,5 1,18 0,89 3,1 0,36 0,68 0,4 1,18 0,56

1,33 0,81 0,82 2,04 0,76 0,75 0,31 0,69 0,41 0,73 1,18 4,38 1,17 0,88 1,36 7,73 1,35 1,3 0,64 1,97 0,92 0,43 3,24 4,74 0,92 2,15 0,65 2,31 0,41 1,04 0,87 1,57 1,19 0,9 3,36 0,38 0,68 0,44 1,26 0,6

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂

1,3 0,81 0,79 1,99 0,76 0,71 0,31 0,69 0,39 0,7 1,18 4,29 1,16 0,88 1,33 7,73 1,32 1,23 0,6 1,97 0,89 0,43 3,24 4,74 0,89 2,13 0,64 2,31 0,4 0,97 0,87 1,51 1,19 0,9 3,13 0,37 0,68 0,43 1,2 0,57

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√)

0,45 0,76 0,6 1,75 0,7 0,4 0,95 1,26 0,79 1,28 0,64 0,3 1,57 0,38 0,61 0,82 0,62 0,78 1,12 1,49 0,42 0,35 1,49 6,64 0,62 1,48 0,79 1,17 1,3 0,51 0,6 0,66 0,41 0,77 0,44 0,5 0,88 0,74 1,86 2,17 1 1,22 0,37 0,6 2,79 1,01 1,62 0,37 0,79 0,6 0,56 3,36 12,7 2,07 0,72 0,9 0,51 0,83 0,48 0,38 4,99 1,18 2,01 0,34 6,76 0,64 7,11 1,4 0,61 3,4 1,85 0,44 0,82 0,64 0,42 4 1,34 0,84 1 0,53 0,63 0,6 1,61 0,59 0,89 0,58 0,56 0,58 0,65 0,79 3 1,07 2,79 0,8 3,81 0,31 0,66 1,43 1,46 1,06 0,44 0,34 3,88 1,5 44,29 0,43

4,65 0,00 0,00 0,00 6,06 0,00 -3,06 1,61 0,00 -4,48 3,23 -3,23 0,00 0,00 1,67 -1,21 0,00 -1,27 -1,75 -5,70 0,00 -2,78 0,68 -0,90 1,64 1,37 -2,47 -3,31 0,00 -1,92 0,00 -2,94 0,00 -3,75 10,00 0,00 -6,38 10,45 8,77 0,00 1,01 -0,81 0,00 -1,64 0,00 -5,61 -1,22 0,00 0,00 -1,64 1,82 -0,89 9,96 -3,27 2,86 -3,23 2,00 2,47 2,13 0,00 1,42 -1,67 -1,95 0,00 -9,87 3,23 0,00 -1,41 5,17 -0,59 5,71 0,00 0,00 -8,57 5,00 0,00 -2,90 -1,18 0,00 -1,85 0,00 0,00 0,00 -3,28 -9,18 1,75 0,00 0,00 0,00 1,28 -1,32 0,94 -1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,69 0,00 0,95 0,00 0,00 1,84 0,00 -1,14 0,00

10 12228 0 0 3230 2625 4195 320 0 2978 641 143079 0 1350 9500 152 3745 141 300 2010 10 13296 2 1250 14621 4000 2045 3840 0 16005 970 120 3900 1850 15 18206 3322 390817 2 1330 8730 1500 500 9600 50 2850 1406 23272 2202 2960 1440 108395 111 425 5120 113514 49120 60 38311 2330 3481 358 15189 0 1782 2500 550 1650 2160 1100 1540 2060 18796 30720 150 1148 482 2449 0 2750 0 0 0 250 6100 98927 0 0 0 366 250 35650 485 6342 0 6150 66063 1360 110 3360 0 0 96 19364 5526 0

0,45 0,75 0,6 1,75 0,67 0,39 0,93 1,26 0,79 1,28 0,58 0,3 1,57 0,38 0,59 0,67 0,61 0,78 1,12 1,44 0,42 0,35 1,49 6,53 0,6 1,45 0,79 1,13 1,3 0,5 0,59 0,66 0,41 0,76 0,44 0,5 0,87 0,67 1,86 2,11 0,99 1,22 0,37 0,56 2,79 0,98 1,62 0,35 0,77 0,6 0,55 3,34 12,6 2,04 0,71 0,88 0,48 0,83 0,47 0,37 4,92 1,13 2 0,34 6,76 0,63 6,9 1,31 0,6 3,4 1,75 0,44 0,8 0,63 0,4 4 1,25 0,84 1 0,53 0,63 0,6 1,61 0,59 0,89 0,58 0,56 0,58 0,65 0,79 3 1,05 2,79 0,8 3,81 0,3 0,66 1,4 1,46 1 0,44 0,34 3,81 1,48 43,8 0,43

0,45 0,79 0,6 1,75 0,7 0,41 0,98 1,28 0,79 1,34 0,64 0,31 1,57 0,4 0,62 0,82 0,65 0,79 1,12 1,5 0,42 0,37 1,49 6,73 0,62 1,48 0,81 1,17 1,3 0,53 0,61 0,68 0,42 0,79 0,44 0,52 0,95 0,77 1,86 2,18 1,04 1,27 0,37 0,62 2,79 1,12 1,67 0,38 0,8 0,62 0,58 3,43 12,7 2,14 0,74 0,94 0,52 0,83 0,5 0,39 5 1,23 2,14 0,34 6,94 0,65 7,11 1,4 0,61 3,68 1,91 0,46 0,9 0,73 0,42 4,01 1,45 0,87 1 0,55 0,63 0,6 1,61 0,59 0,92 0,6 0,56 0,58 0,65 0,82 3,05 1,13 2,79 0,81 3,81 0,31 0,67 1,43 1,46 1,09 0,44 0,34 3,88 1,56 44,8 0,43

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

3,12 0,84 0,48

0,00 0,00 0,00

0 2182 100

3,12 0,84 0,48

3,12 0,84 0,48

7 1,61 8,54 0,79 1,06 3,82 0,48 0,39 1,63 1,38 0,27 0,24 0,26 0,17 20,49 0,5 0,48 37,9 3,04 0,76 0,26 7,68 0,17 0,19 0,51 5,35 0,19 0,31 13,85 62,5 3,55 20,01 3,2 0,17 1,48 0,24 0,24 10,79 10,89 0,27 0,85 0,28

2,19 -2,42 0,00 0,00 -2,75 -0,52 0,00 0,00 1,24 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 1,44 -5,66 6,67 0,00 5,19 1,33 0,00 2,40 0,00 5,56 8,51 0,94 0,00 0,00 0,73 -0,79 0,00 -0,40 -0,93 0,00 0,00 0,00 -7,69 -12,98 0,00 -6,90 1,19 3,70

409 1136 0 0 600 27121 0 0 4602 0 210 0 2000 67008 160 350 6000 0 100 4199 63633 30 5518 20189 4000 1569 8460 0 200 50 0 1320 7592 9616 0 3032 3400 660 0 535 1019 36690

7 1,61 8,54 0,79 1,02 3,76 0,48 0,39 1,58 1,38 0,27 0,24 0,26 0,16 20,31 0,49 0,46 37,9 3 0,75 0,26 7,68 0,16 0,18 0,51 5,29 0,19 0,31 13,85 62,5 3,55 19,51 3,16 0,16 1,48 0,23 0,24 9,92 10,89 0,27 0,84 0,28

7 1,61 8,54 0,79 1,13 3,96 0,48 0,39 1,72 1,38 0,27 0,24 0,26 0,17 20,5 0,5 0,49 37,9 3,07 0,76 0,27 7,68 0,17 0,19 0,51 5,44 0,19 0,31 13,85 62,5 3,55 20,8 3,2 0,18 1,48 0,24 0,26 11,16 10,89 0,27 0,86 0,29

0,16 0,1 1,15 0,11 1,13 0,14 0,18 3,7 0,11 0,11 0,14 0,07 0,14 1,28 0,25 0,67 0,08 0,08 0,29 0,26 8,26 0,75 0,42 0,5 0,54 0,18 0,13 0,42

-5,88 0,00 -4,17 0,00 1,80 -6,67 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 16,67 -6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,45 8,33 0,00 0,00 2,44 4,17 0,00 5,88 0,00 0,00

251190 8800 910 0 4355 111 0 0 13816 250 0 156417 120 150 0 0 3807 15000 8400 36200 0 0 17945 2 0 7400 2860 7446

0,16 0,1 1,12 0,11 1,11 0,14 0,18 3,7 0,11 0,11 0,14 0,06 0,14 1,28 0,25 0,67 0,08 0,08 0,28 0,25 8,26 0,75 0,42 0,5 0,54 0,17 0,12 0,42

0,17 0,11 1,18 0,11 1,14 0,14 0,18 3,7 0,12 0,11 0,14 0,07 0,14 1,28 0,25 0,67 0,09 0,08 0,3 0,26 8,26 0,75 0,44 0,5 0,54 0,18 0,14 0,42

1,02 2,53 2 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,18 2,66 2,7 2,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

1,02 2,53 2 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,18 2,66 2,7 2,26

1,02 2,53 2 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,18 2,66 2,7 2,26

1,07 0,06 0,62 0,64 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) SINGULARLOGIC S.A. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 2A™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

25.363.434,07 5.212.992,30 4,8654 22.733.295,75 2.866.162,08 7,9316 131.898.532,28 15.031.741,98 8,7747 15.194.705,93 2.261.467,19 6,7190 365.508.698,45 107.941.823,29 3,3862 29.554.140,65 3.402.301,66 8,6865 18.531.583,76 2.685.505,83 6,9006 7.408.572,58 1.461.727,32 5,0684 12.536.159,95 1.711.429,91 7,3250 117.299.419,76 13.463.339,23 8,7125 53.145.624,72 6.998.142,84 7,5942 5.978.556,10 1.578.681,15 3,7871 20.486.143,35 2.062.793,49 9,9313 10.230.838,93 1.026.051,94 9,9711 206.403.906,91 14.258.360,68 14,4760 13.981.732,64 847.525,10 16,4971 3.771.037,90 659.551,34 5,7176 10.281.446,28 2.035.711,36 5,0505 7.439.909,29 2.007.357,77 3,7063 8.889.850,27 2.457.108,08 3,6180 16.070.238,44 2.170.715,13 7,4032 35.620.380,25 3.766.830,69 9,4563 10.243.118,99 5.449.201,33 1,8797 4.029.123,13 289.017,68 13,9407

0,20% 4,9627 4,7681 -3,38% 0,21% 8,0506 7,8721 -4,60% 0,05% 8,7747 8,7089 -2,92% 0,24% 6,8366 6,6518 -3,62% 0,35% 3,3862 3,3862 -4,69% 0,12% 8,6865 8,6214 -3,74% 0,17% 6,9006 6,8488 -3,68% 0,03% 5,0988 5,0279 -5,55% -0,01% 7,4349 7,3250 -3,94% 0,11% 8,7125 8,7125 -1,80% 0,09% 7,6701 7,5562 -4,33% 0,12% 4,0901 3,7871 -4,66% 0,05% 9,9313 9,8568 -4,55% 0,05% 9,9711 9,9711 -4,50% -0,02% 14,5484 14,3674 -4,65% -0,09% 16,8270 16,3321 -1,63% 0,24% 5,8320 5,6604 -3,03% 0,08% 5,0505 5,0252 -3,72% 0,04% 3,7804 3,6322 -3,38% 0,25% 3,6180 3,5909 -2,21% 0,17% 7,4772 7,4032 -3,23% 0,11% 9,5509 9,3617 -4,61% -0,09% 1,8797 1,8750 -2,59% 0,21% 14,1498 13,8013 -4,68%

81.175.858,49 26.766.169,48 2.610.655,93 168.336.876,07 36.510.816,54 6.125.721,61 29.728.203,22 32.907.243,76 17.055.786,26 9.890.200,75 33.598.588,75 11.366.815,20 20.778.127,05 32.351.097,24 318.101.648,85 5.559.826,84 28.845.793,81 60.218.377,18 130.178.036,65 55.494.280,50 1.311.667,79 17.789.682,75 68.051,05 6.500.676,39 659.667,49 15.499.343,83 1.152.471,55 1.411.835,31 32.776.627,70 14.200.663,49 5.123.706,03 13.252.756,49 3.673.732,55 3.210.882,84 124.825.947,28 59.899.808,62 14.652.796,80 56.232.347,50 107.380.824,30 56.469.047,15 10.232.487,37 57.336.991,97 108.480.300,89 55.783.513,44 6.850.440,20 536.012,63 8.318.247,87 74.486.501,78 16.544.849,64 2.730.991,38 4.585.880,09 6.136.912,50

-0,04% 0,03% -0,09% 0,00% 0,00% -0,03% -0,03% 0,30% 0,15% 0,09% 0,02% -0,01% -0,04% -0,11% 0,06% 0,18% 0,02% -0,31% 0,18% 0,00% 0,02% 0,08% -0,01% -0,01% -0,05% -0,05% 0,08% 0,08% -0,30% -0,30% 0,06% 0,27% 0,27% -0,07% -0,05% 0,03% 0,05% 0,05% -0,02% 0,22% -0,15% 0,88% 0,00% 0,03% -0,24% 0,05% 0,03% -0,04% -0,05% -0,14% 0,27% -0,01%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.969.328,27 2.161.226,26 270.713,73 37.077.615,13 5.254.242,18 897.682,95 3.511.611,12 3.653.280,90 1.843.845,26 2.493.237,36 4.156.699,85 1.647.651,68 6.627.322,83 6.522.744,27 53.534.993,28 950.563,85 3.062.096,99 5.573.399,34 15.318.099,32 5.508.811,15 120.000,00 1.611.564,08 55,73 5.347,36 571,66 13.094,15 1.169,13 1.351,11 32.646,17 14.100,00 1.132.212,50 3.757.411,74 1.173.883,05 397.210,64 38.597.728,81 5.648.804,03 1.412.155,83 5.964.310,76 34.341.584,24 6.055.118,55 370.771,55 6.034.611,71 96.861.713,69 5.193.798,76 2.042.422,44 180.503,57 1.707.847,46 25.966.551,75 4.956.508,20 715.002,90 21.930,16 1.861.697,40

16,3354 12,3847 9,6436 4,5401 6,9488 6,8239 8,4657 9,0076 9,2501 3,9668 8,0830 6,8988 3,1352 4,9597 5,9419 5,8490 9,4203 10,8046 8,4983 10,0737 10,9306 11,0388 1.221,1100 1.215,6800 1.153,9600 1.183,6800 985,7500 1.044,9400 1.004,0000 1.007,1400 4,5254 3,5271 3,1296 8,0836 3,2340 10,6040 10,3762 9,4281 3,1268 9,3258 27,5978 9,5014 1,1200 10,7404 3,3541 2,9695 4,8706 2,8686 3,3380 3,8196 209,1100 3,2964

16,6621 12,6324 9,8365 4,5401 6,9488 6,8239 8,8890 9,2778 9,5276 4,0362 8,3255 6,8988 3,1540 4,9597 5,9419 5,8490 9,8913 11,3448 8,9232 10,5774 11,4771 11,0388 1.221,1100 1.215,6800 1.153,9600 1.183,6800 985,7500 1.044,9400 1.004,0000 1.007,1400 4,5480 3,5800 3,1765 8,2049 3,3149 10,8161 10,5837 9,4281 3,1268 9,5123 27,7358 9,5014 1,1200 10,7404 3,4212 2,9695 4,8706 2,8973 3,4381 3,8578 210,1556 3,3953

16,1720 12,2609 9,5472 4,5060 6,8967 6,7727 8,2964 8,8274 9,0651 3,9271 7,9213 6,8471 3,1101 4,9597 5,9419 5,8490 9,4203 10,8046 8,4558 10,0233 10,9306 11,0388 1.221,1100 1.215,6800 1.153,9600 1.183,6800 985,7500 1.044,9400 1.004,0000 1.007,1400 4,4915 3,5271 3,1296 8,0836 3,1693 10,3919 10,1687 9,2395 3,1033 9,1393 27,3908 9,5014 1,1116 10,6598 3,3206 2,9547 4,8462 2,8399 3,2379 3,8196 209,1100 3,2305

0,39% 1,42% 4,83% 0,79% 0,59% 2,27% -0,59% -4,87% -5,00% 0,82% -1,15% 1,28% -0,66% 6,97% 4,07% 2,02% -0,18% 2,23% -1,83% 0,10% 0,53% 2,48% 0,46% 0,46% -0,42% -0,42% 0,60% 0,61% -1,79% -1,78% 1,45% 0,67% 0,07% 0,06% -0,85% -0,49% -0,89% -2,31% 0,47% -3,36% 4,14% -2,83% -0,22% 0,05% 1,73% 0,12% 1,07% -0,29% 0,42% 3,97% 0,02% 0,35%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™

9.051.951,22 5.074.008,30 24.152.410,17 39.014.496,28 15.036.712,04 15.961.848,01 190.629.427,39 180.286.828,12 20.723.651,54 22.091.469,61 62.218.026,41 45.069.098,92 45.646.873,04 32.765.236,48 1.321.553,37 2.328.659,00 17.060.384,30 80.013.312,60 1.957.523,85 11.864.278,38 863.371,61 75.230.746,52 167.924.870,61 27.637.202,44 5.820.345,68 199.142,29 14.103.207,58 1.464.309,26 119.293.292,53 10.291.972,77

3.344.518,79 587.119,92 4.575.549,24 2.147.359,17 4.781.270,07 2.115.903,15 15.954.632,93 15.091.898,09 2.711.045,14 1.725.565,38 5.956.041,00 1.188.003,13 3.380.331,49 5.833.747,61 218.109,40 348.575,35 8.285.717,05 14.737.370,03 1.820.015,60 9.554.242,59 135.028,82 41.298.845,32 18.882.871,44 17.421.328,93 279.525,00 193,41 13.679,93 375.690,25 6.986.969,80 4.304.270,73

2,7065 8,6422 5,2786 18,1686 3,1449 7,5438 11,9482 11,9459 7,6442 12,8025 10,4462 37,9369 13,5037 5,6165 6,0591 6,6805 2,0590 5,4293 1,0756 1,2418 6,3940 1,8216 8,8930 1,5864 20,8223 1.029,6200 1.030,9400 3,8977 17,0737 2,3911

0,46% 1,09% 0,77% 0,61% 0,52% 0,49% 0,66% 0,57% 0,74% 0,40% 0,78% 0,30% 0,23% 0,41% 0,35% 0,29% 0,55% 0,42% 0,54% 0,90% 1,36% 0,66% 0,73% 0,49% 0,73% -0,36% -0,36% 0,44% 0,62% 0,63%

2,8418 9,0743 5,5425 19,0770 3,2550 7,8078 12,0677 12,0654 7,7206 12,9305 10,4984 38,6956 13,7738 5,7288 6,1803 6,8141 2,1311 5,4293 1,0756 1,2604 6,4899 1,8216 8,8930 1,5864 20,8223 1.029,6200 1.030,9400 3,9367 17,5859 2,4628

2,6524 8,5558 5,2258 17,9869 3,1135 7,4684 11,8287 11,8264 7,5678 12,6745 10,3626 37,5575 13,3687 5,5603 5,9985 6,6137 2,0590 5,3750 1,0648 1,2294 6,3301 1,8034 8,8041 1,5705 20,8223 1.029,6200 1.030,9400 3,8197 16,9030 2,3672

-8,07% -7,05% -7,53% -5,51% -8,01% -8,85% -6,45% -6,82% -6,22% -8,13% -7,66% -5,96% -5,42% -5,94% -5,21% -6,44% -5,78% -3,53% -7,71% -5,50% -5,58% -7,63% -7,75% -6,89% -6,23% -7,65% -7,64% -6,50% -5,84% -6,39%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 9.113.415,06 1.455.243,61 6,2625 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 58.254.560,88 6.012.759,43 9,6885 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 7.276.963,38 2.329.096,90 3,1244 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 190.129.734,32 8.081.856,74 23,5255 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 65.458.159,56 12.242.581,92 5,3468 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR 29.611.853,84 66.656.040,82 0,4442 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.382.401,03 2.792.374,71 0,4951 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 86.734.178,11 10.364.474,88 8,3684 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR 53.179.330,93 6.430.350,48 8,2701 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR 46.783.216,00 5.243.893,42 8,9215 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR 5.027.101,15 3.610.320,36 1,3924 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 746.696,40 70.329,39 10,6171 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 2.794.837,16 263.196,51 10,6188 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.075.047,75 3.460.706,83 3,7781 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 2.343.445,51 1.101.928,20 2,1267 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 21.148.599,49 7.690.423,29 2,7500 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. 10.894.191,37 5.378.115,15 2,0257 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 56.231.659,66 4.362.346,85 12,8902 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.756.598,88 6.577.285,90 2,0915 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 77.486.574,42 1.739.612,98 44,5424 HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 4.488.000,51 508.172,46 8,8316 HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. 7.096.988,23 1.776.183,29 3,9956 ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 14.028.000,42 17.590.464,81 0,7975 ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 49.062.031,86 5.188.507,79 9,4559 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 7.143.325,14 9.356.417,56 0,7635 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 37.391.136,06 4.110.983,29 9,0954 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.133.352,73 2.638.625,03 3,0824 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 26.290.643,18 13.427.607,76 1,9580 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.995.348,06 7.680.081,97 2,2129 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 901.443,43 861.130,33 1,0468 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 580.015,03 216.255,27 2,6821 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.910.934,08 669.580,06 8,8278

0,64% 6,4504 6,1999 -6,19% 0,75% 9,6885 9,5916 -6,54% 0,76% 3,1244 3,0932 -6,71% 0,80% 23,7608 23,2902 -6,72% 0,81% 5,4003 5,2933 -7,69% 0,75% 0,4442 0,4398 -6,60% 0,77% 0,4951 0,4901 -7,77% -0,11% 8,3684 8,2847 -0,90% 0,06% 8,2701 8,2701 -0,86% 0,07% 8,9215 8,9215 -1,22% 0,46% 1,3924 1,3785 -5,40% 0,12% 10,6171 10,4048 -3,23% 0,12% 10,6188 10,4064 -3,22% 0,42% 3,9670 3,7403 -5,78% 0,31% 2,2330 2,1054 -7,80% 0,48% 2,7500 2,7363 -6,17% 1,00% 2,0257 2,0156 -6,23% 0,57% 13,0191 12,6324 -6,88% 1,22% 2,1124 2,0497 -7,63% 1,34% 45,6560 44,5424 -4,96% 0,93% 9,0524 8,8316 -9,81% 1,76% 4,0955 3,9956 -6,21% 0,62% 0,8135 0,7975 -8,10% 0,53% 9,6450 9,4559 -7,30% 0,99% 0,7769 0,7482 -7,81% 0,57% 9,2546 8,9135 -6,83% 0,52% 3,0824 3,0516 -5,26% 0,33% 2,0559 1,9384 -6,04% 0,81% 2,3235 2,1686 -7,68% -0,25% 1,0677 1,0363 -5,62% 0,58% 2,7894 2,6553 -5,90% 0,65% 9,1809 8,7395 -5,74%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

14.659.566,06 1.216.965,54 12,0460 2.937.047,16 416.831,31 7,0461 2.831.735,17 597.699,17 4,7377 7.929.390,51 788.170,96 10,0605 18.453.827,39 1.441.328,16 12,8033 3.327.617,40 592.271,04 5,6184 7.442.410,12 1.528.993,91 4,8675 4.114.011,89 1.835.404,63 2,2415 983.040,55 135.011,87 7,2811 21.732.325,11 6.543.523,36 3,3212 33.373.266,75 9.148.577,43 3,6479 693.529,62 634,71 1.092,6700 34.231.762,43 30.816,93 1.110,8100 806.360,91 769,93 1.047,3200 44.022.522,68 41.980,16 1.048,6500 42.006,02 43,99 954,8300 4.569.846,30 4.779,40 956,1500 4.508.733,16 1.159.771,28 3,8876 2.020.906,32 431.577,25 4,6826 4.122.614,69 2.822.563,20 1,4606 1.628.223,30 687.961,96 2,3667 3.794.219,31 1.564.771,75 2,4248 1.336.727,14 545.885,59 2,4487 54.470.112,93 43.302.951,91 1,2579 8.586.798,31 607.703,24 14,1299 16.484.775,58 1.273.813,86 12,9413 45.324.690,12 4.324.790,56 10,4802 10.230.867,45 15.405.966,72 0,6641 12.461.895,42 14.084.817,23 0,8848 3.247.998,13 361.835,28 8,9765 3.456.499,28 383.563,80 9,0115 1.227.279,63 139.406,31 8,8036 152.508.067,69 17.679.511,49 8,6263 46.314.214,21 6.181.473,36 7,4924 1.647.588,42 546.493,78 3,0148 29.760.689,79 2.800.138,11 10,6283 5.529.651,36 2.600.459,99 2,1264 3.260.692,51 1.739.759,79 1,8742 8.525.025,62 6.086.564,91 1,4006 13.618.666,15 5.120.253,92 2,6598 20.423.140,60 4.284.957,07 4,7662 12.896.101,96 4.723.526,29 2,7302 31.335.659,09 15.219.108,25 2,0590 641.480,97 38.641,98 16,6006 3.720.629,28 13.834,18 268,9400 1.989.878,22 375.926,11 5,2933

0,85% 1,39% 0,40% 0,87% 0,40% 0,00% 0,89% 1,00% 1,09% 1,09% 0,99% 0,80% 0,80% 0,52% 0,52% 0,40% 0,40% -0,63% 0,82% 0,97% 0,41% 1,15% 1,50% 1,04% 1,35% 1,06% 1,31% 1,05% 1,40% 0,07% 0,07% 0,11% 0,15% -0,08% 0,74% 0,15% 1,00% 0,80% 0,73% 1,23% 0,34% 1,05% 0,93% -0,44% 0,35% 0,33%

12,6483 11,9255 -0,11% 7,2927 6,9756 7,81% 4,7851 4,6903 5,71% 10,1611 9,9599 -1,54% 12,9313 12,6753 3,49% 5,7308 5,5622 1,63% 4,8675 4,8188 1,18% 2,2415 2,2191 -4,25% 7,3903 7,2083 -0,83% 3,3212 3,2880 -3,40% 3,6479 3,6114 -3,89% 1.092,6700 1.092,6700 -1,99% 1.110,8100 1.110,8100 -1,98% 1.047,3200 1.047,3200 -4,54% 1.048,6500 1.048,6500 -4,54% 954,8300 954,8300 -3,40% 956,1500 956,1500 -3,39% 3,9265 3,8098 -3,38% 4,7294 4,5889 -3,12% 1,5044 1,4460 -0,88% 2,4377 2,3430 0,56% 2,4854 2,4006 1,86% 2,5222 2,4242 2,28% 1,2579 1,2453 -0,10% 14,1299 13,9886 5,42% 13,0707 12,8119 -0,96% 10,5850 10,3754 5,46% 0,6641 0,6575 -0,02% 0,8848 0,8760 7,50% 8,9765 8,7970 -1,03% 9,0115 8,8313 -0,95% 8,8036 8,6275 -1,39% 8,6263 8,4538 -2,39% 7,4924 7,4175 -2,28% 3,0148 2,9997 -2,17% 10,6283 10,4157 0,54% 2,2327 2,0839 -4,49% 1,9679 1,8367 0,50% 1,4146 1,3726 -1,73% 2,7263 2,6598 4,91% 4,8854 4,7662 -2,23% 2,7985 2,7302 -1,61% 2,1002 2,0590 -0,31% 16,7666 16,2686 6,74% 274,3188 268,9400 -3,48% 5,4521 5,1874 -2,92%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.643.848,86 28.823.212,49 7.577.426,54 323.312.655,44 12.108.220,55 4.339.771,61 4.824.420,33 10.405.423,61 64.075.434,97 5.762.151,21 87.608.461,58 329.549.700,12 295.307.483,68 8.713.455,55 13.100.983,21 75.770.960,90 7.100.795,52 11.587.915,85 245.564,55 98.444.810,01

2.092.819,44 6,5194 2.340.828,76 12,3133 1.306.443,45 5,8000 29.247.754,29 11,0543 1.752.280,50 6,9100 1.206.241,02 3,5978 717.164,24 6,7271 1.895.706,02 5,4889 8.659.499,78 7,3994 989.955,51 5,8206 26.781.291,45 3,2713 84.705.696,34 3,8905 155.408.901,92 1,9002 1.874.687,37 4,6480 2.451.325,24 5,3444 14.238.151,05 5,3217 1.999.961,88 3,5505 1.421.368,57 8,1526 65.263,10 3,7627 42.586.318,91 2,3117

0,01% 6,5324 6,3890 0,16% 0,00% 12,4364 12,1902 -0,08% 0,06% 5,8000 5,7420 -0,80% 0,00% 11,0543 11,0543 0,15% 0,00% 6,9100 6,9100 0,08% 0,00% 3,6014 3,5834 -0,50% 0,01% 6,7271 6,7271 0,09% -0,04% 5,4889 5,4340 -0,62% 0,00% 7,4068 7,3624 0,18% 0,04% 5,8352 5,7915 0,46% 0,00% 3,2713 3,2713 0,08% -0,04% 3,9100 3,8710 -0,06% 0,01% 1,9002 1,9002 0,21% 0,01% 4,6480 4,6248 0,16% 0,00% 5,3444 5,3444 0,10% 0,00% 5,3217 5,3217 -0,26% 0,01% 3,5505 3,5327 0,07% 0,01% 8,3157 7,9895 -0,03% -0,01% 3,8003 3,5746 -0,21% 0,01% 2,3117 2,3117 0,21%

87.460.855,96 38.500.030,36 61.957.679,91 5.003.384,12 207.974.797,69

7.515.620,82 11,6372 3.321.706,57 11,5904 56.274.585,93 1,1010 4.543.802,25 1,1011 197.564.978,88 1,0527

0,00% 11,6372 11,6372 0,02% 0,01% 11,5904 11,5904 0,13% 0,01% 1,1010 1,1010 0,23% 0,00% 1,1011 1,1011 0,23% 0,00% 1,0527 1,0527 0,11%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ENEP°HTIKO

415.210,21 5,7563 174.975,33 11,6646 120.307,41 9,5693 1.347.419,68 10,6961

0,72% 0,38% 0,08% 0,34% 0,00% 0,22% 0,32% 0,26% 0,37% 0,56% 0,21% 0,11% 0,25% 0,19% 0,50% 0,36% 0,53% 0,16% 0,38% 0,66% 0,73% 0,76% 0,69% 0,48% 0,44% 0,69% -0,09% -0,14%

8,3898 8,7546 11,1415 10,4035 9,8550 9,7694 4,5545 3,5214 6,5184 14,5709 5,3021 10,2370 9,9131 3,2333 7,4116 2,0215 15,6717 5,5855 8,9056 3,2658 3,1453 8,2427 8,4312 3,4372 7,1095 2,2215 2,3092 9,1005

7,9104 8,5812 10,9209 10,1224 9,5886 9,5523 4,5545 3,4862 6,3579 14,4252 5,2491 10,1346 9,9131 3,2010 7,1237 1,8718 15,3613 5,2663 8,7524 3,2175 3,0831 8,0795 8,2642 3,4200 6,7644 2,2016 2,3034 9,1005

-7,46% -5,19% -3,81% -4,30% -3,16% -4,26% -4,64% -3,30% -5,43% -4,38% -2,12% -2,55% -3,33% -2,47% -5,18% -5,72% -6,30% -2,75% -2,26% -5,97% -5,88% -4,55% -4,51% -4,72% -5,67% -5,49% -2,49% -4,97%

0,35% 0,28% 0,45% 0,27% 0,70% 0,24% 0,23% 0,57% 0,74% 0,60% 0,15% 0,18%

18,6570 11,7764 12,0078 11,2659 5,5070 7,1406 10,4773 6,1104 2,7941 10,1332 3,4657 2,7734

17,5909 10,9913 11,2073 10,5148 5,3450 6,9992 10,2699 6,0493 2,7253 10,0825 3,2991 2,7184

-0,12% -1,42% -1,17% -1,49% -0,72% 9,84% -0,30% -0,45% -2,30% 0,79% 2,87% -0,16%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

22.342.015,90 6.475.309,35 3.047.372,87 2.673.246,84 1.885.286,47 15.069.155,77 69.180.206,20 36.427.893,20 23.282.540,04 37.634.893,56 1.842.893,18 19.224.330,10

1.257.390,74 577.347,31 266.471,99 249.151,73 349.193,41 2.131.457,19 6.668.900,55 5.961.648,39 8.457.848,14 3.714.018,45 553.030,55 7.001.176,63

17,7686 11,2156 11,4360 10,7294 5,3990 7,0699 10,3736 6,1104 2,7528 10,1332 3,3324 2,7459

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

16.453.691,84 4.895.411,90 2.902.473,29 234.456,38 11.059.302,52 1.301.397,01 17.990.277,18 2.643.960,39 50.832.298,62 5.963.459,72 8.760.316,48 1.469.941,66 69.640.579,47 4.825.661,07 6.196.822,27 2.345.065,41 4.339.314,19 1.278.913,99 16.287.043,79 2.075.031,97 53.151.023,71 20.869.002,05 54.717.865,19 74.772.529,45 29.791.040,83 39.495.047,49 22.565.025,15 29.912.954,94 1.647.588,42 546.493,78 46.428.257,17 17.450.784,55

3,3610 12,3796 8,4980 6,8043 8,5240 5,9596 14,4313 2,6425 3,3930 7,8491 2,5469 0,7318 0,7543 0,7544 3,0148 2,6605

0,66% 1,30% 0,79% 0,73% 1,08% 1,16% -0,07% 0,78% 0,79% 0,81% 0,90% 0,90% 1,04% 1,06% 0,74% 0,71%

3,5291 12,9986 8,5830 6,8723 8,6092 6,0192 14,5756 2,6954 3,3930 7,8491 2,5469 0,7318 0,7543 0,7619 3,0148 2,7935

3,3274 12,2558 8,4130 6,7363 8,4388 5,9000 14,2870 2,6161 3,3591 7,7706 2,5214 0,7245 0,7392 0,7469 2,9997 2,5275

-1,25% -3,03% -2,37% 0,50% -0,90% -2,88% -2,63% -2,08% -0,19% -2,26% 0,02% 0,01% -2,44% -2,44% -2,17% -0,18%

16.454.745,96 5.121.639,55 1.783.141,40 192.103,52 72.331.912,40 7.992.711,66 30.235.313,25 3.515.315,42 5.019.044,80 866.808,15 58.030.545,94 19.362.878,11 61.104.210,51 62.729.048,14 9.294.888,95 1.014.182,86 3.453.813,74 1.153.672,84 34.984.835,09 14.550.851,97 5.443.257,63 1.984.043,75 3.697.461,79 435.335,25 5.237.568,99 567.336,98 1.988.262,82 207.942,45

3,2128 9,2822 9,0497 8,6010 5,7903 2,9970 0,9741 9,1649 2,9938 2,4043 2,7435 8,4934 9,2318 9,5616

0,35% 0,38% 0,30% 0,45% 0,46% 0,36% 0,43% 0,47% 0,27% 0,18% 0,10% 0,43% 0,34% 0,21%

3,2449 9,7463 9,0497 8,6010 5,9640 2,9970 0,9741 9,3482 2,9938 2,5245 2,8807 8,5571 9,3010 9,6333

3,1807 9,1894 8,9592 8,5150 5,6166 2,9670 0,9644 9,1649 2,9788 2,3562 2,6886 8,4297 9,1626 9,4899

0,55% 0,85% -0,41% -1,31% -1,83% -0,05% -0,71% -1,59% -0,97% -2,33% -1,57% 0,39% 0,65% 1,02%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(10) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(10)

10.024.503,29 10.922,73 2.173.434,88

974.587,56 10,2859 9,59 1.138,5000 1.913,57 1.135,8000

0,01% 10,2859 10,1830 0,05% - 1.138,5000 1.138,5000 7,48% - 1.135,8000 1.135,8000 1,15%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3984 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8762 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .7,445 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .10,106 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .126,73 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,4738 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,166 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,4832 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,5759

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5046 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5885

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9544 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124,83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4517 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5523

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.390.071,82 2.041.023,93 1.151.252,44 14.412.153,21

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 46.633.781,98 5.836.293,58 7,9903 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 99.141.230,89 11.437.702,44 8,6679 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 30.454.895,99 2.760.794,86 11,0312 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.986.364,39 1.270.114,66 10,2246 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ 3.944.691,44 407.277,14 9,6855 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.247.476,15 336.569,38 9,6488 ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 651.216.638,65 142.984.306,80 4,5545 ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ 32.223.811,95 9.150.824,96 3,5214 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.788.497,53 901.337,79 6,4221 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 74.667.577,92 5.124.438,49 14,5709 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 27.768.938,34 5.237.391,98 5,3021 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.926.083,83 1.262.688,27 10,2370 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ 15.688.557,97 1.582.601,16 9,9131 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 9.450.792,10 2.922.954,53 3,2333 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ 25.470.176,43 3.539.650,99 7,1957 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 4.426.722,05 2.364.915,76 1,8718 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 46.018.767,31 2.965.800,05 15,5165 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.532.417,66 1.603.980,81 5,3195 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 48.138.445,23 5.500.014,77 8,7524 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 16.482.907,46 5.122.939,48 3,2175 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 15.549.174,62 4.992.935,99 3,1142 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 979.331,59 120.000,00 8,1611 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 1.256.269,26 150.492,23 8,3477 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 14.127.920,32 4.110.318,99 3,4372 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.594.537,38 520.764,51 6,9024 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 996.477,74 450.813,93 2,2104 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 16.105.740,25 6.974.495,08 2,3092 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ. 2.005.541,37 220.377,20 9,1005

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

0,00% 6,0441 5,6987 -8,52% 0,20% 12,2478 11,5480 -6,03% 0,19% 9,7607 9,4736 -2,08% 0,40% 11,0705 10,5891 -7,18%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3994 .........................................................1,3974 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87681 .......................................................0,87559 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4502 .........................................................7,4398 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,1131 .......................................................10,0989 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126,82 .........................................................126,64 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4748 .........................................................1,4728 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1717 .........................................................8,1603 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4842 .........................................................1,4822 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,577 .........................................................1,5748

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

35


¢ÈÂıÓ‹ 36 K·ıËÁËÙ¤˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó “͢ÛÙfi” ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô °∂¡√μ∞,3.

√°¢√¡Δ∞ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡

Ï˘Î›Ԣ “∞ÙÙ›ÏÈÔ √ÓÙ¤ÚÔ” , ÛÙË °¤ÓÔ‚·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙË £Â¿ Δ‡¯Ë, ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ù· ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈο Ù·Ì›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. ¢È¤ıÂÛ·Ó ¤Ó· ¢ÚÒ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÂÓ‹ÓÙ· “͢ÛÙ¿” , Ì ٷ ÔÔ›· ‡¯ÔÓÙ·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ï˘Î›Ԣ. ™‹ÌÂÚ·, ÌÈ· ÂȉÈ΋ “ÂÎÏÂÁ̤ÓË ÂÈÛÙÚÔ‹” ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ “tabacchi” (ηÓÔˆÏ›Ô), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ Ï·¯ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÔÚÁ·Óˆı› ÂȉÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÂÓÒÈÔÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰Ëı› οÔÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ‹ ¤ÛÙˆ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi, ÔÛfi. √ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ οÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÏfiÁÔ ÁÈ· “¤Í˘ÓË ÚfiÎÏËÛË” , Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÍÂοı·Ú· Û ÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ¶·È‰Â›· ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ “¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ̤ۈ ͢ÛÙÔ‡” ·ÔÊ·Û›ÛıËΠηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ §ÈÁÔ˘Ú›·˜, Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ °¤ÓÔ‚·˜. “ΔÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· χÎÂÈ¿ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÂÚ›Ô˘ 100.000 ¢ÚÒ” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “§· ƒÂÔ‡ÌÏÈη” , Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Δ˙¿ÎÔÌÔ ªÔ˘ÔÓÔ¿ÓÂ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ -Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜- ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ù· ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ù· ÌÔχ‚È·, Ù· ÛÙ˘Ïfi ‹ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ‡ÏË. °È· ‰Â, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 4ÂÙ›·, ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·Ù¤‚·Ï ÌfiÓÔÓ ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ 2007.

ΔÚÂȘ Û·ÏÔÈ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘˜ §π√Àª¶§π∞¡∞, 3.

Δƒ∂π™ Û·ÏÔÈ Ú¿ÙÛ·˜ ÌÔ˘ÏÌ¿ÛÙÈÊ ÂÈ-

Ù¤ıËÎ·Ó Î·È ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘˜, ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi Ù˘ §ÈÔ˘ÌÏÈ¿Ó·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ §ÈÔ˘ÌÏÈ¿Ó·˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó Î·È ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔÓ ¤Ó· Û·ÏÔ, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô Û·ÏÔÈ Â›Ó·È ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô. √È ‰‡Ô Û·ÏÔÈ, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ÛÏÔ‚ÂÓÈο ªª∂, ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó ÂÈÙÂı› Û 35¯ÚÔÓÔ ÂÚ·ÛÙÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂٷʤÚıËΠ۠ÌÔÓ¿‰· ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §ÈÔ˘ÌÏÈ¿Ó·˜, Ì ÔÏÏ·Ï¿ ÙÚ·‡Ì·Ù· ·fi ‰·ÁÎÒÌ·Ù· Î·È Â¤˙ËÛÂ, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ÔÏϤ˜ ÂÁ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ. ªÂÙ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ 2006, ÔÈ Û·ÏÔÈ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ηٷʇÁÈÔ ˙ÒˆÓ ÁÈ· Â·ÓÂÎ·›‰Â˘ÛË. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ Û·ψÓ, Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ. ΔÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ·˘ÛÙËÚÒÓ fiÚˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË Ì ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ Û·ÏÔ˘˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜ Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ 35¯ÚÔÓÔ ÙÔ 2006, Ó· ı·Ó·ÙˆıÔ‡Ó ÔÈ Û·ÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ηıÒ˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ›¯Â ‰Â¯ı› Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘.

¶∂ª¶Δ∏ 4 ºEBPOYAPIOY 2010

ÀÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 700 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ 2011

¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - Ì·ÌÔ‡ı ÁÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ √À∞™π°∫Δ√¡, 3.

Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ¤Ó·Ó ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÚÂÎfiÚ ‡„Ô˘˜ 708 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2011 Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ‰ÂÛ̇ÙËÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÍ·Ï›„ÂÈ ÌË ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ‰··ÓËÚ¿ ÔÏÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÚԂϤÂÈ ·‡ÍËÛË 3,4% ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘, ‡„Ô˘˜ 549 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, Û˘Ó 159 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÛÙÔ πÚ¿Î, ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. ΔÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¤‚Ë Ô √Ì¿Ì· Û ¿ÏÏ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÛÙȘ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. “ªÔÏÔÓfiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô √Ì¿Ì· Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙÔ §Â˘Îfi √›ÎÔ. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2011 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÈÒÛÂȘ “ÌË ··Ú·›ÙËÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ô˘‰fiψ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Ì·˜” , fiˆ˜ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ‰·¿ÓË 2,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ÁˆÁÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó· C-17 Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Boeing Co Î·È Ë ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙÔ ·fi ÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ ÛÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, οı ¯ÚfiÓÔ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. “∂›Ó·È ηı·Ú‹ Û·Ù¿ÏË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô √Ì¿Ì·. ™ÙÔ ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ƒfiÌÂÚÙ °Î¤ÈÙ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ ı· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤Ó· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ÀÂ̤ÓË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞Ï∫¿ÈÓÙ·. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ 708 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2011, Ô °Î¤ÈÙ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘ Ô˘ Â› ‰ÂηÂٛ˜ ÂÈÎÂÓÙÚˆÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰‡Ô ÌÂÈ˙fiÓˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÔϤ̈Ó, “ÍÂÂÚ¿ÛÙËΠ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·” ∫·ıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈ-

ÛÙ¿Ó Î·È ÙÔ πÚ¿Î, ÂÓÒ Ë ∞Ï-∫¿ÈÓÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηٷʇÁÈ· ÛÙËÓ ÀÂ̤ÓË Î·È ÙË ™ÔÌ·Ï›·, Ô °Î¤ÈÙ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÔÈ ÔÏÂÌÈÎÔ› ۯ‰ȷÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÒÚ· “¤Ó· ÎfiÛÌÔ fiÔ˘ ÔÈ ÈÔ Èı·Ó¤˜ Î·È ı·Ó¿ÛÈ̘ ·ÂÈϤ˜ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÔÙ˘¯Ë̤ӷ ‹ ‰È·Ï˘Ì¤Ó· ÎÚ¿ÙË” . “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ¢ڇÙÂÚÔ Ê¿ÛÌ· ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔًوÓ, Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ı· ·˘ÍËı› ηٿ ۯ‰fiÓ 6% Î·È ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 6,3 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÔÛfi ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ˆ˜ 2.800 ÂÈϤÔÓ Â›ÏÂÎÙÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó “·ÓÔÚıfi‰ÔÍÔ fiÏÂÌÔ” ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2011, Ô˘ ı·

Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ, ı· ·˘ÍËı› Â›Û˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔËÁ̤Ó˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, fiˆ˜ Ù· Predator Î·È Reaper, ÛÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ˙ÒÓ˜, ·fi 37 Û 67 ̤۷ ÛÙ· ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ Û ›‰È· ÌÔ›Ú· Ì ÙËÓ ÍËÚ¿, ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ˆ˜ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ‰›Ô Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂȯÂÈÚ› ÂΛ.

ŒÏÏÂÈÌÌ· ÚÂÎfiÚ

√ ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÚÔ˚‰¤·Û fiÙÈ ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜, “Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ‚Ô˘Ófi” ÚÈÓ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó “Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì›· ‚ÈÒÛÈÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·” , ÙËÓ ‰Â ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÂÏÒÚÈÔ ¯Ú¤Ô˜ “ÊfiÚÙˆÛ” ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· °È·ÓÓÔ‡ÏÈ· ÁÈ· ÙË °ÂÚÔ˘Û›· √ ∞§∂•∏™ °È·ÓÓÔ‡ÏÈ·˜ ΤډÈÛÂ, ¯ı˜, ÙȘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›· Ô˘ ηÙ›¯Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. ™ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô 33¯ÚÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ˘ πÏÈÓfiÈ, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓfi ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶ÔÏ ∫ÂÚÎ.

Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÂfiÙÂÚÔ˘. ™ÙȘ “ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010-™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, Ô Úfi‰ÚÔ˜ √Ì¿Ì· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ—Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2.000—·˘Ùfi˜ ÂÚȤ¯ÂÈ 12 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· “ÛˆÚ¢ÙÈÎfi” ¯Ú¤Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›· Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË +2,7% (Ì·˙› Ì ·ÓÂÚÁ›· +10%, Ô˘ fï˜ ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2013 ÛÙÔ +7,3% ÙÔ˘ “ÂÓÂÚÁÔ‡” ÏËı˘ÛÌÔ‡). √ Úfi‰ÚÔ˜ √Ì¿Ì· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ù· ¯Ú¤Ë ÛˆÚ‡ÙËÎ·Ó ÏfiÁˆ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” , fiÏ· ‰Â ·˘Ù¿ ·Ô‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Úfi‰ÚÔ “ÛÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ” “¶Ú¤ÂÈ “Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÙÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Ì·˜” ÚÈÓ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ̛· ‚ÈÒÛÈÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ √Ì¿Ì·. ™ÙÔÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi (Ï‹ÁÂÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ 2011) ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ (fi¯È ÙÔ ÛˆÚ¢ÙÈÎfi) ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 1,56 ÙÚÈÛ.‰ÔÏ¿ÚÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ 10,6% ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∞∂¶, Ì Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÂÙ‹ÛÈÔ ÏËıˆÚÈÛÌfi ηÙÒÙÂÚÔ ÙÔ˘ +2% . √ ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ì¤Û· Û ̛· ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ı· Û˘ÏϤÍÂÈ ¤ÛÔ‰· “ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 122 ‰ÈÛ.‰ÔÏ·Ú›ˆÓ” Ì ¿ÓÔ‰Ô ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ +19% (·fi Ù· 200 ‰ÈÛ.‰ÔÏ. Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙÔ), Î·È fiÙÈ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· Ó· ÌË “ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÔ˘Ó” ÂÎÙfi˜ ∏¶∞ fiÌÈÏÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ì›· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi ÏÔ‡ÛȘ ÂÙ·È-

™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÎÏÂÁ› ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ı· Â›Ó·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÔÌÔÁÂÓ‹˜ Ô˘ ı· η٤¯ÂÈ ı¤ÛË ÛÙËÓ 100ÌÂÏ‹ °ÂÚÔ˘Û›·, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÔÏ ™·ÚÌ¿ÓË ÙÔ 2007, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ƒÂÔ˘ÌÏÈηӋ √Ï˘Ì›· ™ÓfiÔ˘. √ ∞Ϥ͢ °È·ÓÓÔ‡ÏÈ·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ™ÈοÁÔ ÛÙȘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 1976 ·fi ŒÏÏËÓ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·fi Ù· ÷ÓÈ¿ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·fi Ù· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù·. ™Ô‡‰·Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÓÔÌÈο Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ, Ù˘ μÔÛÙÒÓ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ √ÚÏ¿Ó˘. °È· ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ (1998 - 2000) ¤·ÈÍ Ì¿ÛÎÂÙ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘ Î·È ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜

Ú›˜ Û Â͈¯ÒÚȘ (˘ÂÚ¿ÎÙȘ) ÂÙ·ÈÚ›˜. “ÿÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÌÔÏϘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ¤ÙÛÈ (·fi Ù· ‰È·Ê‡ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙȘ ∏¶∞ ΤډË)” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ √Ì¿Ì·. ∂ͤ¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ˘Á›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ ÛÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ. ∞˘Ù‹ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ √Ì¿Ì· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ‰‡Ô “¿ÍÔÓ˜” Ô ¤Ó·˜ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È “·Î¤Ù·” ÂÚ›ı·Ï„˘ Û ηıÂÌ›· ¶ÔÏÈÙ›·, Ô ¿ÏÏÔ˜ Ó· ÂÎÏÔÁÈ΢ÙÔ‡Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘. ñ

¶È¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∫›Ó· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ

¡· Â›Ó·È “Ôχ ÈÔ ·˘ÛÙËÚfi˜” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫›Ó·, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û‚·ÛÙ¤˜ ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·Êı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ, ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·Î‡ÚˆÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ı· ¤ıÈÁ ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜. “∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ˘ÈÔıÂÙԇ̠(Ì ÙÔ ¶ÂΛÓÔ), Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ÈÔ ·˘ÛÙËÚÔ› ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›ÂÛË ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ·ÌÔÈ‚·›Ô ÙÚfiÔ” , ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô √Ì¿Ì· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ.

ÛÙËÓ “μroadway Bank” , Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ˘ πÏÈÓfiÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ›‰Ú˘Ì· “∞G Foundation” ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ Î·È Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ πÏÈÓfiÈ ÂÎϤ¯ıËΠ̠ÙÔ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006. ΔfiÙÂ, ›¯Â ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Î. °È·ÓÓÔ‡ÏÈ·˜ ›¯Â ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ 2004, fiÙ·Ó ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ 2008 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

™ÎËÓ¤˜ ¯¿Ô˘˜ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË

∞Ó¿‚ÂÈ Ù· ·›Ì·Ù· Ë ... Ì·ÓٛϷ Ù˘ ÚÒÙ˘ ΢ڛ·˜ ∞°∫Àƒ∞, 3.

∞¡∞æ∂ Ù· ·›Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÔ˘Ú-

ÎÈ΋ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË Ë ¿ÚÓËÛË ÛÙËÓ ∂ÌÈÓ¤, ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÂȉ‹ ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÈÛÏ·ÌÈ΋ Ì·ÓٛϷ. μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∞∫P) ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ÁÚÔıȤ˜ Î·È ÛÎÏËÚ¿ ÏfiÁÈ· Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·ÓÙ›·ÏˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. √È ÛÎËÓ¤˜ ¯¿Ô˘˜ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË ÂÎÙ˘Ï›¯ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û·ÚηÛÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ (MHP): “¶Ò˜ ÂÛ›˜ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ

‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÙ ӷ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÂÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÚÔÊ‹Ù˘; ¶ÔÈÔ› ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Â›ÛÙÂ;” . ∏ ‰‹ÏˆÛË ÚÔοÏÂÛ ÛÊÔ‰Ú‹

·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰fiıËΠ̠ÁÚÔıȤ˜, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÏÈÔı‡ÌËÛÂ. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, Ô ÂıÓÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ √ÛÌ¿Ó ¡ÙÔ˘ÚÌÔ‡˜ ÂÈηϤÛÙËΠͷӿ ‰‹ÏˆÛË ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ AKP Ô˘ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔÊ‹ÙË, ·Ó·ÊÔÚ¿ Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ ÈÛÏ·ÌÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Â›Ó·È ‡‚ÚȘ. ∂Í·ÁÚȈ̤ÓÔ˜ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ï¤ÁÔÓÙ·˜: “¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ·, ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·Ï˘Û›‰· Ù˘ ÚÔÊËÙ›·˜ Ô-

ÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·˜ ÚÔÊ‹ÙË ªˆ¿ÌÂı. ∫·È ÂÛ›˜ ˘ÔÏ›ÂÛıÂ Â˘Ê˘›·˜ ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÛÙ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԕ . ∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∫·Ó›˜ Ô˘ ÌÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌÌ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛ‚¿ÏÂÙ ÙË Û‡˙˘Áfi ÌÔ˘. ∂›Ó·È ·Ó‹ıÈÎÔ” . ŸÛË ÒÚ· ÌÈÏÔ‡ÛÂ Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ÔÈ ÁÚÔıȤ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·Ó Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ MHP ¡Ù‚Ϥ٠ª·¯ÙÛÂÏ› ·Ú¤ÌÂÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ï‡ԢÓ. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ô

ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÂÙÚ¿Ë ÛÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, ∂ÌÈÓ¤, Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ 2007 ÁÓˆÛÙfi ΈÌÈÎfi ËıÔÔÈfi Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ô˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. Ÿˆ˜ ¿ÓÙˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Zaman, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜, ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ‰˘Û¯ÂÚ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, Ô˘ ÁÈ· ÙÔ AKP Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜.


¢ÈÂıÓ‹ 37

¶∂ª¶Δ∏ 4 ºEBPOYAPIOY 2010

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

√ÈÎÔÓÔÌ›·, ¤ÁÎÏËÌ· Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿, Ù· ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ∏ §∂À∫ø™π∞, 3.

ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Î·È Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∂˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ, ÁÈ· ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ 2009, Ù· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ∂ÏÏËÓÔ·ÚÈÔÈ. ΔÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ÈÂÚ·Ú¯Â›Ù·È ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ fiÛ· ÔÈ Ôϛ٘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi (94%), Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. √ ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È 78%. ø˜ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÏfiÁÔ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ıˆÚÔ‡Ó ÔÈ ∂ÏÏËÓÔ·ÚÈÔÈ , Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ (54%, Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ∂∂ ÛÙÔ 24%). ∏ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·, ·ÔÙÂÏ› ¿ÏÏÔÓ ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ (43%), ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÛÙÂÓÔ› ‰ÂÛÌÔ› Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ (33%). ∏ ‰È·Û¿ıÈÛË ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ (17%), Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË (32%). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ 2009, ÔÛÔÛÙfi 89% (Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È 39%) ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ Ì 76%, ÙÔ ÙÂψÓÂ›Ô Ì 72% Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÂΉ›‰Ô˘Ó ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ Ì 70%.

∏ ∫‡ÚÔ˜, ηٷٿÛÛÂÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ∂∂, ÛÙÔ ‚·ıÌfi ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ √∏∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ô ‚·ıÌfi˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÒÛË 5%

Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2009. ΔÔ 30% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙÔÓ √∏∂, 60% fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È (57% ¿ÓÔÈÍË 2009) Î·È 10% ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ (8% ¿ÓÔÈÍË 2009). °È· fiÏ· Ù· ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó·

¶ÔχÓÂÎÚË Â›ıÂÛË ÛÙÔ πÚ¿Î ∫∂ƒª¶∞§∞, 3.

Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ ›ÎÔÛÈ Ûț٘ ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜, ·-

Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Î·È ÙÚ›· ·È‰È¿, ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È 117 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÈÂÚ‹˜ fiÏ˘ ∫ÂÚÌ¿Ï·, ÓfiÙÈ· Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘.

Ù˘ ∂∂ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÂÚˆÙ‹ıËηÓ, ÂÎÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, Ô ‚·ıÌfi˜ ÁÓÒÛ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ Â›Ó·È Ô „ËÏfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ. ∂Í¿Ï-

¶ËÁ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Ì ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ Ì ÂÎÚËÎÙÈο. μÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÛÈÈÙÒÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ· ª·ÓÛÔ‡Ú Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ μ·Á‰¿Ù˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÎÔÙˆı› ¤Ó·˜ ÚÔÛ΢ÓËÙ‹˜ Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô. ∂›Û˘, Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ¤ÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·.

ÏÔ˘, ÙÔ 62% ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ∂∂. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ıˆÚ› ıÂÙÈ΋ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂∂ (46%), Ì ÌÈ· ÔÚȷ΋ ÙÒÛË 1% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ 2009. ΔÔ 31% (-3%) ÙÔ ıˆÚ›, Ô‡Ù ıÂÙÈÎfi Ô‡Ù ·ÚÓËÙÈÎfi, ÂÓÒ ÙÔ 22% (+4%) ÙÔ ıˆÚ› ·ÚÓËÙÈÎfi. ªfiÏȘ ÙÔ 30% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÛÙËÓ ∂∂. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ ∂∂ Ì·˙› Ì ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· Î·È ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ 50% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ∫‡ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ˆÊÂÏËı› ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂∂. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Â›Ó·È ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ∂∂, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 57%. ∏ ›‰È· ¤Ú¢ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔ΢Úȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›Ô˘˜. ªfiÏȘ ÙÔ 22% ıˆÚ› ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ 51% ıˆÚ› ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ 46% ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ΔÔ 59% ÙˆÓ ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ ıˆÚ› fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ Ï¿ıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË, Û ۯ¤ÛË Ì 17%, ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚ› fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‚·›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË.

£· ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÂÁÎÂÊ·ÏÈο, ‰È·‚‹ÙË Î·È Î·Ú‰ÈÔ¿ıÂÈ·

∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÛÔ‡ÂÚ-¯¿È ÁÈ· Ó· ˙ԇ̠̤¯ÚÈ Ù· 100 √À∞™π°∫Δ√¡, 3.

∂¡∞ ÛÔ‡ÂÚ Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜

ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÂÁÎÂÊ·ÏÈο, ‰È·‚‹ÙË Î·È Î·Ú‰ÈÔ¿ıÂÈ· Ì·˙›, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ Ì·˜ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Ù· 100, ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙȘ ∏¶∞. ∏ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÚÈÒÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Î·È ˘ÁÈ‹ ÂÈ‚›ˆÛË, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Â›Û˘ ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ ÙÔ˘ Á‹Ú·ÙÔ˜. “∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· “ÁÔÓ›‰È· Ù˘ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·˜” , ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·”, ÚԂϤÂÈ Ô ‰Ú ¡ÈÚ ª·Ú˙ÈÏ¿È, ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· °ÂÓÂÙÈ΋˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ªÂϤÙ˘ ÙÔ˘ °‹Ú·ÙÔ˜ ÛÙÔ ∫ÔϤÁÈÔ π·ÙÚÈ΋˜ “ÕÏÌÂÚÙ ÕÈÓÛÙ·˚Ó” ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ŸÛÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ˘ÏÈÎfi ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÎfiȘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó 80% ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÓfiÛÔ ÙÔ˘ ÕÏÙÛ¯·˚ÌÂÚ, ϤÂÈ, ÂÓÒ Ë ÁÂÓÂÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ÚÔÛٷهÂÈ Â›Û˘ ·fi ÙȘ ı·Ó·ÙËÊfiÚ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ù˘ ·Óı˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ Î·È Ù˘ ηıÈÛÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜! ◊‰Ë, ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ ∏¶∞ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ¯¿È Ô˘ ı· ÌÈÌÂ›Ù·È Ù· ÔʤÏË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ, Î·È Ô ‰Ú ª·Ú˙ÈÏ¿È ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ÎÏÈÓÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ Ì ·˘Ùfi ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· 3 ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi Ù· ÙÚ›· “ÁÔÓ›‰È· Ù˘ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·˜” , Ù· ‰‡Ô ‰ÈÂÁ›ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ “ηϋ˜” (HDL) ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘ Ë ÔÔ›· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ

ΛӉ˘ÓÔ ÂÌÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡, Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ‰È·‚‹ÙË. Δ· ÁÔÓ›‰È· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô ‰Ú ª·Ú˙ÈÏ¿È Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ DNA 500 ∂‚Ú·›ˆÓ ∞ÛÎÂÓ¿˙È, ̤Û˘ ËÏÈΛ·˜ 100 ÂÙÒÓ. √È Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ̤¯ÚÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈΛ· Â›Ó·È 1 ÛÙȘ 10.000, ·ÏÏ¿ ÔÈ ˘ÂÚ‹ÏÈΘ ∂‚Ú·›ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜, ›¯·Ó 20Ï·ÛȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÈˆÓfi‚ÈÔÈ. “ΔÔ 30% ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó ˘¤Ú‚·ÚÔÈ ‹ ·¯‡Û·ÚÎÔÈ Î·È ¿ÏÏÔ ¤Ó· 30% οÓÈ˙·Ó ‰‡Ô ·Î¤Ù· ÙËÓ Ë̤ڷ Â› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ·” , ϤÂÈ Ô ‰Ú ª·Ú˙ÈÏ¿È. “¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÂÂȉ‹ ¤ÊÂÚ·Ó Ù· “ÁÔÓ›‰È· Ù˘ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·˜” ›¯·Ó ÚÔÛٷ٢ٛ ·fi ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ”. √ ‰Ú ª·Ú˙ÈÏ¿È Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·Ó¤Ï˘Û·Ó 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ 500 ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È ÂÓÙfiÈÛ·Ó Ù· ÙÚ›· “ÁÔÓ›‰È· Ù˘ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·˜” , Ù· ÔÔ›· ˘ÂÚÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÈˆÓfi‚ÈÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜.

√È Ì¤ÏÈÛÛ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈÔÓ ı· ÙÛÈÌ‹ÛÔ˘Ó ªÈÎÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ¤Í˘Ó˜. √ ÂÁΤʷÏÔ˜ Ù˘ ̤ÏÈÛÛ·˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Ó¢ÚÒÓ˜. √ ÂÁΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ¤¯ÂÈ 100 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ó¢ÚÒÓ˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Î·È fiˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ ̛· ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÚfiÛˆ·. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ Ù˘ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ “Δhe Journal of

∂xperimental μiology” Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÙfiÛÔ ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù¯ÓÈ΋ Ë ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È configural processing (Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·): Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó, Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÂÓfi˜ ·˙Ï, Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘ (Ì¿ÙÈ·, ·˘ÙÈ¿, ̇ÙË Î·È ÛÙfiÌ·) ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ ÌÔÙ›‚Ô. “∂›Ó·È Ë ›‰È· ·˘Ù‹ ÈηÓfiÙËÙ·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ª·ÚÙ¤Ó ∑ÈÔ˘ÊÚ¿, ηıËÁËÙ‹˜ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈ΋˜ μÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ΔÔ˘ÏÔ‡˙˘ Î·È ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, “Ô˘ ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó ˆ˜ ÌÈ· ÎÈÓÂ˙È΋ ·Áfi‰·

Î·È ¤Ó· ÂÏ‚ÂÙÈÎfi ۷Ϥ Â›Ó·È Î·È Ù· ‰‡Ô ηÙÔÈ˘. Œ¯Ô˘Ì ‰‡Ô οıÂÙ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ì οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÎÂ‹ ·fi ¿Óˆ... Â›Ó·È ¤Ó· Û›ÙÈ” . √ ‰Ú ∑ÈÔ˘ÊÚ¿ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÂÍ‹˜ ›ڷ̷. ™¯Â‰›·Û·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜, οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÚÔÛÒˆÓ, οÔȘ fi¯È, Î·È ÙȘ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó fiϘ Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÌÔÏ Ì ÓÂÚfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ‰È·Ï˘ı› ˙¿¯·ÚË. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÌÔÏ Ì ÛΤÙÔ ÓÂÚfi. ¢È·›ÛÙˆÛ·Ó ÏÔÈfiÓ ˆ˜, ·ÊÔ‡ ¤Ù·Í·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÌÔÏ Ì ÙÔ ÛΤÙÔ ÓÂÚfi, ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÛÙ· ÌÔÏ Ì ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙË ˙¿¯·ÚË, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÚfiÛˆ·. ΔfiÛÔ Ù· ÛΛÙÛ· fiÛÔ Î·È Ù· ÌÔÏ Î·ı·Ú›˙ÔÓÙ·Ó ÂÈÌÂÏÒ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi οı Â›Û΄Ë, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ˆ˜ ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÙÈο ÛËÌ¿‰È· ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙË ˙¿¯·ÚË Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÓ·Ó ÛËÌ¿‰È· Ì˘Úˆ‰È¿˜. ∏ ¤ÎÏËÍË fï˜ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÙ·Ó ¤‚·Ï·Ó Û fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÚfiÛˆ· Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÙȘ “ÚÔÌ‹ı¢·Ó” Ì ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô ÓÂÚfi ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÙȘ ÚÔÌ‹ı¢·Ó Ì ÛΤÙÔ ÓÂÚfi: ¤ÂÈÙ· ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÕÓÙÚÈ·Ó ¡Ù¿ÈÂÚ, ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ªfiÓ·˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ Â¤ÏÂÁ·Ó Ù· ÛˆÛÙ¿ ÚfiÛˆ· ÛÙÔ 75% ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÚÂȘ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÏÒ˜ ÚfiÛˆ·, ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Î·È ÚfiÛˆ·.

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο Ù· “ÛÎÔÓ¿ÎÈ·” ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ §√¡¢π¡√, 3.

¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ√π ·fi 4.400 Ì·ıËÙ¤˜ “·ÓÙ¤ÁÚ·„·Ó” ¤ÚÛÈ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ÛÙȘ ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ ‹ Û˘Û΢¤˜ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ™˘ÓÔÏÈο 4.415 Ì·ıËÙ¤˜ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ÁÈ· “·ÓÙÈÁÚ·Ê‹” ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË 6% ·fi ÙÔ 2008, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÌfiÏȘ ÙÔ 0,03% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ofqual. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· “·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜” ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙË Ï·ıÚ·›· ›ÛÔ‰Ô ÌË ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ̤۷ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Ofqual. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ·ÊÔÚ¿ ·fi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Î·È ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó· ÏÂÍÈο ¤ˆ˜ ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. “Ÿˆ˜ Î·È ÙÔ 2008, Ô ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ ’·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜’ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌË ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ̤۷ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ™ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ‹ οÔÈ· ¿ÏÏË Û˘Û΢‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ Ofqual. ÕÏÏ· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ‹Ù·Ó Ë ÏÔÁÔÎÏÔ‹, Ë ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ËÁÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Ë ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ‹ Ë “Û˘ÓÂÚÁ·Û›·” ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜.

¢›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜... ÁÈ· Ì›· ÌÚÈ˙fiÏ· Δ∞´μ∞¡, 3.

√Àƒ∂™ οÓÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘

ÛÙËÓ Δ·˚‚¿Ó ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·›Ì·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· “ÌÚÈ˙fiÏ· ¤Ó·ÓÙÈ ·›Ì·ÙÔ˜” Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë ˘ËÚÂÛ›· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ·ÈÌÔ‰fiÙ˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Δ·˚‚·Ó¤˙ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·›Ì·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ TASTY fiÙÈ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ 5.000 ÎÔ˘fiÓÈ· ÁÈ· ¤Ó· ‰ˆÚÂ¿Ó ‰Â›ÓÔ ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ¿ Ù˘, ·Í›·˜ 549 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Ù˘ Δ·˚‚¿Ó (ÂÚ›Ô˘ 12 ¢ÚÒ), Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÌÚÈ˙fiÏ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, “Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÚÈÓ ·fi ÙȘ 8 .Ì., Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ì·˙‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ 3 ÙÔ Úˆ›” . ∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÍÂΛÓËÛ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Ù˘ ÎÈÓÂ˙È΋˜ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙȘ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ·›Ì·ÙÔ˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 38 ™ÙÔ “ÛηÌÓ›” Ë ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 3.

Δ∏¡ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÈ‚Ô-

Ï‹˜ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ „¢‰ÒÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ¢›ÓÂÈ ÚÔıÂÛÌ›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤ˆ˜ ÙȘ 15 ª·˝Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ë Ó¤· ÓÔÌÔıÂÛ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂϤÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, οı ̋ӷ, ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜. ∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î¿ÓÂÈ Â›Û˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù¯ÓÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ∂˘Úˆ·›ˆÓ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

∂Ή‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ ›Ù·˜ ª·ÁÓËÛȷ΋˜ ¶›ÛÙ˘ “∂ƒ°∞§∂π√ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ηÈ

Â͢ÁÈ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ Â›‰Ô, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË” ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∞¡∂ª, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “ª·ÁÓËÛȷ΋˜ ¶›ÛÙ˘” , Î. ™Ù¿ı˘ ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙË Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ∂ÓË̤ڈÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë “ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË” ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 2.000 ̤ÏË Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÚ›· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙË ¡. πˆÓ›· Î·È ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. √ Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Ù¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “ÙÒÚ· Ô˘ ‚Ú¤¯ÂÈ, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ì·˜ ‹Ú·Ó Î·È ÙËÓ ÔÌڤϷ” , ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‡·Ú͢ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. √ ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘, Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔÓ Â͢ÁÈ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÛÙÔÓ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·ÓfiÓ˜ Î·È Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, Î. ¢ÂÚ‚¤Ó˘, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¡∞ª Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ™·Ì·Ï¤ÎÔ˜, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Â›Û˘ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ (£ÂÛÛ·ÏÈ΋ ΔÚ¿Â˙·).

¶∂ª¶Δ∏ 4 ºEBPOYAPIOY 2010

™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ π√μ∂ ÁÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ

√È ŒÏÏËÓ˜, ÔÈ ϤÔÓ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 3.

¯Â‰fiÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ô ¢Â›ÎÙ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∫ϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π√μ∂). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ π√μ∂, ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙȘ 76,1 ÌÔÓ¿‰Â˜, ·fi 75,9 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·.

ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ·Ó·ÎfiÙÂÙ·È Ë ÙˆÙÈ΋ Ù¿ÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂÓ ·ÎfiÌ· Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÂÚÙÂÚ› Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ˘ÛÈÓfi π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ Îϛ̷ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010 Â›Ó·È ÈÔ Â˘Ô›ˆÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 2009. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÙȘ Ӥ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÛÙË μÈÔÌ˯·Ó›· Ô˘ ˘ÂÚ·ÎÔÓÙ›˙ÂÈ ÙËÓ Âȉ›ӈÛË ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ™ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Ó¤· ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ §È·ÓÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ Î·È ÙȘ ÀËÚÂۛ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: - ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ √È ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ 12 Ì‹Ó˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Âȉ›ӈÛË ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯‹ Ì‹Ó·. ªfiÓÔ ÙÔ 12% ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ‹ ·ÈÛıËÙ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·Û˘, ÂÓÒ ¤Ó· 47% ÚԂϤÂÈ Âȉ›ӈÛË ‹ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Âȉ›ӈÛË. - ◊È· Âȉ›ӈÛË ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ √È ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ

ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ 12-ÌËÓÔ Â›Û˘ ¯ÂÈÚÔÙÂÚÂ‡Ô˘Ó ·Ó Î·È ËÈfiÙÂÚ· (ηٿ 2 ÌÔÓ¿‰Â˜), Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ -32 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ 54% Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ‹ ·ÈÛıËÙ‹ Âȉ›ӈÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÚԂϤÂÈ ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ 20% ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. - ∞Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓË Ë ÚfiıÂÛË ÁÈ· ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË ∏ ÚfiıÂÛË ÁÈ· ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ 12 Ì‹Ó˜ ˘Ô¯ˆÚ› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË, ÛÙȘ -59 ÌÔÓ¿‰Â˜. ªfiÏȘ ÙÔ 16% ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜

Èı·Ó‹ ‹ Ôχ Èı·Ó‹ ÙËÓ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 12ÌËÓÔ, Ì ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· (82%) Î·È ¿ÏÈ Ó· ÙË ıˆÚ› ˆ˜ ÌË Èı·Ó‹ ‹ ηıfiÏÔ˘ Èı·Ó‹. - ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ √È ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ 12 Ì‹Ó˜, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙȘ +70 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛÙË ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ∞Ú›ÏÈÔ. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ (85%) ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ‹ ·ÈÛıËÙ‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 12-ÌËÓÔ, ÂÓÒ ÌfiÏȘ

ÙÔ 5% ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÚÔÛ‰Ôο ÂÏ·ÊÚ¿ ‹ ·ÈÛıËÙ‹ Ì›ˆÛË. - ∂Í·Ûı¤ÓËÛË Î·È Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ ÁÈ· Ì›˙ÔÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÙÒÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ 12 Ì‹Ó˜ (Â›ψÓ, ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, Î.Ï.) ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙȘ -52 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ù· 2/3 ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘, ¤Ó·ÓÙÈ ÌfiÏȘ 8% Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘. - ∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ √È ÚÔÛ‰Ô˘ ·Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÂÓÈÛ¯‡Ô-

ÓÙ·È, Ì ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ 12 Ì‹Ó˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ +22 ÌÔÓ¿‰Â˜ (·fi +16), ÛÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ. ΔÔ 58% ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‹ Ù·¯‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÙÔ 23% ·Ó·Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜ ‹ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó. ™ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Û ∂∂ Î·È ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ˜. - ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ô˘ “ÌfiÏȘ Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ú·” ∞fi ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ÚÔ·ÙÂÈ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙÔ 57% ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ “ÌfiÏȘ Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ú·” . ΔÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÔÙ·ÌÈÂ‡Ô˘Ó Ï›ÁÔ ‹ Ôχ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· ›‰È· Â›‰·, ÛÙÔ 25-26%, ÂÓÒ fiÛÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¯Úˆı› ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÛÙÔ 7% (·fi 9%), fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÓÙÏÔ‡Ó ·fi ÙȘ ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ÙÔ˘˜ (10% ·fi 13%). - ΔÔ 10% ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ... ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Ë ¤Ú¢ӷ ηٷӷψÙÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÙÔ π√μ∂ ı¤ÙÂÈ ÙÚ›· ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÂÙÚÈÔ‡ÓÙ·È Û ÙÚÈÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, Ù· ÔÔ›· ÂÍÂȉÈÎÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÁÈ· Ì›˙ÔÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‰È·ÚÎÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ (·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ηÙÔÈΛ·) Î·È ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ˆ˜ Úfi‰ÚÔÌÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË.

∞Ó¿Ï˘ÛË ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ

∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ∞£∏¡∞, 3.

™Δ∏¡

ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ 2005-2008, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Â› Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (·fi 40% ÙÔ 2005 Û 51,7% ÙÔ 2008) Î·È Ì›ˆÛË Û fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ (·fi 50,8% Û 43% ÁÈ· ÙȘ Ô‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·fi 7,5% Û 3,8% ÁÈ· ÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜). ™Ù·ıÂÚfi, Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (0,7%). ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ Î·È ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·fi ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ (¶™∂) Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Í·ÁˆÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ªÂÏÂÙÒÓ (∫∂∂ª). ªÂ ‚¿ÛË ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜

™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (∂™À∂) ·fi ÙÔ 2005 ˆ˜ ÙÔ 2008, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›·: - ΔÔ 51,7% Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ Ô‰ÒÓ, ÙÔ 43% Ô‰ÈÎÒ˜, ÙÔ 3,8% ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜, ÙÔ 0,7% ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒ˜ Î·È ÙÔ 0,7% Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ - ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ fiÁÎÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, Ë ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ -ÔÛÔÛÙfi 80,3%- ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÙÔ 17,3% ÛÙȘ Ô‰ÈΤ˜ Î·È ÙÔ 1,7% ÛÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ 0,6% ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÂÓÒ ÔÛÔÛÙfi 0,1% ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ™ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ 2005-2008, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Â› Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (·fi 40% ÙÔ 2005 Û 51,7% ÙÔ 2008) Î·È Ì›ˆÛË Û fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ-

˜ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ (·fi 50,8% Û 43% ÁÈ· ÙȘ Ô‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·fi 7,5% Û 3,8% ÁÈ· ÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜). ™Ù·ıÂÚfi, Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (0,7%). ∏ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. °È· ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·‡ÍËÛË ·fi ÙÔ 74,6% ÙÔ 2005 Û 80,3% ÙÔ 2008, ÂÓÒ ·ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ (·fi 0,4% Û 1,7%). °È· ÙȘ Ô‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›ˆÛË ·fi ÙÔ 23,8% ÙÔ 2005 Û 17,3% ÙÔ 2008, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ (·fi 1% Û 0,6%). ™¯ÂÙÈο ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Û fiÁÎÔ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ (ÂÚ›Ô˘ 0,2%). ™Â Â›Â‰Ô ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ (1 ¤ÙÔ˜ = 365 Ë̤Ú˜), Ë ·-

Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: - £·Ï·ÛÛ›ˆ˜: 24,71 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó¿ Ë̤ڷ ÙÔ 2008, ·fi 16,18 ÂηÙ. ÙÔ 2005 - √‰ÈÎÒ˜: 20,56 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó¿ Ë̤ڷ ÙÔ 2008, fiÛÔ Î·È ÙÔ 2005 - ∞ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜: 1,84 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó¿ Ë̤ڷ ÙÔ 2008 ·fi 3,03 ÂηÙ. ÙÔ 2005 - ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒ˜: 0,33 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó¿ Ë̤ڷ ÙÔ 2008 ·fi 0,27 ÂηÙ. ÙÔ 2005 - ÕÏÏÔÈ ÙÚfiÔÈ: 0,35 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó¿ Ë̤ڷ ÙÔ 2008 ·fi 0,47 ÂηÙ. ÙÔ 2005 ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ fiÁÎÔ˘ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·Ó¿ Ë̤ڷ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: - £·Ï·ÛÛ›ˆ˜: 54.635 ÙfiÓÔÈ ÙÔ 2008 ·fi 44.656 ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ 2005 - √‰ÈÎÒ˜: 11.772 ÙfiÓÔÈ ÙÔ 2008 ·fi 14.211 ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ 2005 - ∞ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜: 1.147 ÙfiÓÔÈ ÙÔ 2008 ·fi 250 ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ 2005

- ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒ˜: 422 ÙfiÓÔÈ ÙÔ 2008 ·fi 617 ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ 2005 - ªÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜: 51 ÙfiÓÔÈ ÙÔ 2008 ·fi 93 ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ 2005 £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, Ù· ÂÏÏËÓÈο Û‡ÓÔÚ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‡Ï˜ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ¤˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂∂, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û ΔÚ›Ù˜ ÃÒÚ˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‡ÏË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ¤‰·ÊÔ˜. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶™∂, ΢ڛ· ÃÚÈÛÙ›Ó· ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë “Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·Ó¿Ï˘ÛË, ηı›ÛÙ·Ù·È Û·Ê‹˜ Ë ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜” .


OÈÎÔÓÔÌ›· 39

¶∂ª¶Δ∏ 4 ºEBPOYAPIOY 2010

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ¤‰ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¢ÂÓ “·ÁÒÓÔ˘Ó” ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ∞£∏¡∞, 3.

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ì ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi fiϘ ÙȘ ¢.√.À. Î·È Ù· ∂ÏÂÁÎÙÈο ∫¤ÓÙÚ· Ó· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ó “¤ÁηÈÚ· Î·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·” Û¯¤‰ÈÔ ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2010, ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ οı ˘ËÚÂÛ›·˜. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ fiÙÈ “ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂϤÁ¯Ô˘ οı ˘ËÚÂÛ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÙ›˙ÂÙ·È Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÂÚÂÎÙÈÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù›ıÂÙ·È ÛÙfi¯ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ÂÊÈÎÙÒÓ” . “∞‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Î·ıÈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ù¤ıËÎ·Ó Î¿ı ̋ӷ. ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ. ÕÏψÛÙÂ, ¤Û¢Û ӷ ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ “ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜” ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù¢ӷÛÌfi ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘.

•Â¤Ú·Û·Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘

Δ· ÚÒÙ· ¯·ÌfiÁÂÏ· ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ηϿ Ó¤· ·fi ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ “¤ÙÚÂÍ·Ó” Ì ڢıÌfi 15%-16%, Ôχ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÛÙfi¯Ô 7% Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2010. ™ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·Ï Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·fi ÙȘ ÂÚ›Ô˘ 400 ÈÔ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ

Û ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ÔÙ¿, Ù˘ ›Ûڷ͢ ÙÔ˘ ∂Δ∞∫ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2008 Î·È 2009, Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ¿Óˆ ÙˆÓ 400.000 ¢ÚÒ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ (.¯. ηٿÚÁËÛË ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ) Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. “μ·ÚfiÌÂÙÚÔ” ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ º¶∞. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙÔ º¶∞ ·fi ÙÔ “΢ӋÁÈ” ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Âȉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ. ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı¤ÙÂÈ ÛÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi fiϘ ÙȘ ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ·Ú·ÁÚ·Ê‹, Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ÊfiÚÔ˘˜ ·fi ˘Ôı¤ÛÂȘ ηٷۯÂÌ¤ÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2000-2006 Î·È ˘Ôı¤ÛÂȘ Ï·ÛÙÒÓ Î·È ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜.

150-200 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·fi ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ŒÓ· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· (ÂÚ›Ô˘ 0,4% ÙÔ˘ ∞∂¶) ÂÓÒ ¿ÏÏ· 150-200 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, º. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ÛÙÔ reuters. “£· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ì 150 Ì 200 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ʤÙÔ˜ Î·È ÂÚ›Ô˘ 1 ‰ÈÛ. ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ η˘Û›ÌˆÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜.

∞Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ ‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÎÙÈÌ¿ ̤ۈ ÙÔ˘ Flash 96 Ë §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ÛÙÔ 15% Î·È ÛÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∫·Ì›· ÎfiÓÙÚ· Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ - ›̷ÛÙÂ Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔÈ ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÔÚÁ·Óˆı› ηχÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ÌË ÛÊ›ÁÁÂÈ Ë ıËÏÈ¿ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, η‡ÛÈÌ·

“K·˘Ùfi˜” Ì‹Ó·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ ∞£∏¡∞, 3.

K∞ÀΔ√™ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜,

ηıÒ˜ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ‹‰Ë ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ·ÂÚÁÔ‡Ó ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ› Î·È ÂÊÔÚÈ·ÎÔ›, ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ∞¢∂¢À ÛÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ Î·È Ë °™∂∂ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Û 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∏ ∞¢∂¢À ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ·fi 150 ¤ˆ˜ 800 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∏ ÌfiÓË ·‡ÍËÛË Ô˘ ‰Ôı› ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 30 ¢ÚÒ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË. ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 15%, ÛÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÈÛfi‰ËÌ· ı·

“∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· ÛˆÛÙ¿ ̤ÙÚ·” ∞£∏¡∞, 3.

ÙË ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·¤‰ˆÛ ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ó¤·˜ ‰¤ÛÌ˘ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ MEGA.ŸÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ›˜ ÂÚ›Ô˘ 40 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÊ›ÏÂȘ Ó· οÓÂȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó ˘‹Ú¯Â Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ ›ÂÛË ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙfiÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο.

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÏËÌ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜, fiÏ· ·˘Ù¿ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÔÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÏÒ˜ ¤ıÂÛ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·‰ÈÎÈÒÓ Î·È ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·, ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. √ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ “¿ÁˆÌ·” Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚÔ ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ı· ‰›ÓÂÈ “Ú·fiÚÙÔ” οı ̋ӷ, ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ‰Ú¿ÛÂȘ. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο, ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÏËÌ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙ· 67” . μ‚·›ˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ë Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. ∞Ó ·˘Ùfi Û˘Ì‚Â› ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÔʇÁÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ·¤ÎÏÂÈÛÂ Â›Ó·È ÌÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÙ·Ó Ë ¡¢ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Î·È ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ. øÛÙfiÛÔ Û Â›ÌÔÓ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘¿ÏÏËÏˆÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÚΤÛÙËΠӷ ÂÈ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÂÚÈÎÔ¤˜ ηٿ 10% ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ. ∂›Û˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ÙÔ˘, Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ï‡Û˘ Î·È fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÁÈ· ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ˘¤Ú ÙˆÓ ·‰˘Ó¿ÌˆÓ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÛÙڈ̿وÓ

μπ√ª∏Ã∞¡√π

¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ٷ ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 50.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 20% Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂- ∞¢∂¢À ™¿‚‚·˜ ƒÔÌfiÏ˘ ÚÔÂȉÔÔÈ› ˆ˜ “ÙÔ 2015 ı· ›̷ÛÙ 25% ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ ·fi fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÙÒÚ·” . ∏ Úfi‚ÏÂ„Ë ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·, Ë ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î.¿. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ı· “ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ›” Û ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË 10 ÏÂÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë Î·È 7 ÏÂÙÒÓ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘. ¢ÂÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ

·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ‰ËÏÒÓÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ì Â›ÎÏËÛË ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰È¿ÏÂÍ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ϤÔÓ Â‡ÎÔÏÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈÚÚ›„ÂÈ Ù· ‚¿ÚË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜” . ∏ √μ∂ ηÏ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÎÙ˘‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Â͢ÁÈ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈʤÚÂÈ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ˆ˜ 20% Î·È Î¿ı Ӥ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ӥ· Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ô˘ ı· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÛÙË Ú¿ÍË ÙÔ Ì¤ÙÚÔ. √È ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Êfi-

‚Ô˘˜ fiÙÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∂º∫ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Î˘Ó‹ÁÈ Ì·ÁÈÛÛÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·ÊˆÓ›· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂∂£), ªÈ¯¿Ï˘ ∑ÔÚ›‰Ë˜. “∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ¶Ï‹ÙÙÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÈϤÔÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· ÎfiÛÙË ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ˘fi‚·ıÚÔ ÁÈ· Ӥ˜ ÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ” . ΔÔ ∂∂£ ηÏ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË “Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Î·È Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ì¤ÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ˘¤ÚÌÂÙÚ· Ù· ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·” .

“∂¶πΔ∂§√À™ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Ï·‚ ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ¤ÚÂ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ¢. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. “∂˘ı‡ÓË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚˆÙ·Ú¯Èο, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÔÏÈο, Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÙfiÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ηٿÚÚ¢Û˘. ◊ ı· ˘ÔÛÙÔ‡ÌÂ, Û˘ÓÂȉËÙ¿ ˆ˜ Ï·fi˜, ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ı˘Û›Â˜ ̤¯ÚÈ Ó· Í·Ó·ÛÙ·ıԇ̠ÛÙ· fi‰È· Ì·˜, ‹ ı· ÂÚȤÏıÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÎfiÌË ÛÎÏËÚfiÙÂÚË ÎˉÂÌÔÓ›· ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ‹ Ó· ·Ó¯ı›” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜.

¶ÏËڈ̋ ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ √°∞ ∞£∏¡∞, 3.

∞¶√ 8 ¤ˆ˜ 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010,

ÏfiÁˆ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡ÓÙÔ˜ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Û 428.225 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÔÏ˘ÙÂÎÓÈο ÂȉfiÌ·Ù· (Â›‰ÔÌ· 3Ô˘ ·È‰ÈÔ‡, ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎfi Â›‰ÔÌ·, ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎfi Â›‰ÔÌ· ÙÚ›ÙÂÎÓ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ¡.3631/08, ÈÛfi‚Ș Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÂÊ¿·Í ·ÚÔ¯‹ ¡.3454/2006) ÙÔ˘ ∞’‰ÈÌ‹ÓÔ˘ 2010. ™Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÔÏ˘ÙÂÎÓÈο ÂȉfiÌ·Ù· ¤¯ÂÈ ¯ÔÚËÁËı› ·‡ÍËÛË 2,6% ·fi 01/01/2010. Δ· Ó¤· ÔÛ¿ ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ·fi 01/01/2010 ˆ˜ ÂÍ‹˜ Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË: ∂›‰ÔÌ· 3Ô˘ ·È‰ÈÔ‡ 178,81 ¢ÚÒ. ¶ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎfi ∂›‰ÔÌ· - ÁÈ· οı ·È‰› οو ÙˆÓ 23 ÂÙÒÓ - 44,68 ¢ÚÒ. ¶ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎfi Â›‰ÔÌ· ÙÚ›ÙÂÎÓ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ - ÁÈ· οı ·È‰› οو ÙˆÓ 23 ÂÙÒÓ - 44,68 ¢ÚÒ. πÛfi‚È· Û‡ÓÙ·ÍË 102,85 ¢ÚÒ.

K∞ƒΔ√∫π¡∏Δ∏

ª¿¯Ë Ì Ӥ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ∞£∏¡∞, 3.

™∂ “·„ÈÌ·¯›Â˜” ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Âȉ›‰ÔÓÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ì ÙËÓ Î·ÚÙÔÎÈÓËÙ‹ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ΔÔÓ Ó¤Ô Á‡ÚÔ ÍÂΛÓËÛÂ Ë Vodafone ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ¯ı˜ Ë Wind Î·È ϤÔÓ fiÏ· Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÚÔ˜ ÙËÓ Cosmote, ·fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› fiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ·ÒÏÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. Ãı˜ Ë Wind, Ë ÔÔ›· ÚÈÓ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Î·ÚÙÔÎÈÓËÙ‹˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ì οı ·Ó·Ó¤ˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÌÈÏ›·˜ ·fi 10 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ, Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ¤¯ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó 1.500 ÏÂÙ¿ ÔÌÈÏ›·˜ Î·È 1.500 SMS οı ̋ӷ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Wind Î·È Q. ΔËÓ ›‰È· ÚÔÛÊÔÚ¿ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ë Vodafone, ÔfiÙÂ Ë Wind ¤Û¢Û ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙˆÓ ÚÔ 12 ÌËÓÒÓ “fiÏÂÌÔ” ÛÙËÓ Î·ÚÙÔÎÈÓËÙ‹ Ì ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ 1.000 ÏÂÙÒÓ ÔÌÈÏ›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ 3 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ÂÛfi‰ˆÓ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó Ù· 180 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2009, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ. H Cosmote ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 40 ΔÔ ÚˆÈÓfi Ú¿ÏÈ 2% ¤ÁÈÓ ηًÊÔÚÔ˜ (-1,92%) ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 3.

√ ‰ÚfiÌÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ÙÔ‡-

ÓÂÏ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È Ôχ Ì·ÎÚ‡˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜. ∞˘Ùfi ¤‰ÂÈÍ ۋÌÂÚ· Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ¤¯·Û ٷ ·Ú¯Èο Î¤Ú‰Ë ·ÏÏ¿ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÙÒÛË 1,92% ÛÙȘ 2.018,98 ÌÔÓ¿‰Â˜. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ŸÌˆ˜ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÎfiÏ·ÊÔ Î·ıÒ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ú¢ÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ fi¯È ÙfiÛÔ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Ó· ÈÂÛÙÔ‡Ó. ŒÓ·˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÒÛË Ï¤Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› Ô ÊfiÚÔ˜ ÛÙ· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ηıÒ˜ ·˘Ù¿ ı· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Îϛ̷η ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ‹ Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· (ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ı· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ). ŒÓ·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ, ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‚·ıÈ¿˜ ‡ÊÂÛ˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ™Ù· blue chips Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·È ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ȤÛÂȘ (2,11% Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘), Ë μπ√Ã∞§∫√ ¤¯·Û 5,06%, Ë MIG 4,85% Î·È Ë Coca Cola 3,20%. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË Eurobank (-3,18%), √¶∞¶ (-2,93%), √Δ∂ (-2,90%) Î·È ¢∂∏ (-2,85%). ªfiÓÔ Ë πÓÙÚ·Ïfi٠ηٿÊÂÚ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ Ì ¿ÓÔ‰Ô 3,51% ÂÓÒ ÔÚȷ΋ ‹Ù·Ó Ë ÙÒÛË ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ, ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ, ΔΔ Î·È ∂ıÓÈ΋. √È ˘fiÏÔÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ȤÛÂȘ. ∏ ÌÂÛ·›· Î·È Ë ÌÈÎÚ‹ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Â›¯·Ó ÌÈÎÚ¤˜ ·ÒÏÂȘ 0,45% Î·È 0,52% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞fi ÙË ÌÂÛ·›· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ Ú‡̷ ‹Á·Ó ÔÈ Jumbo (+1,28%), ∂Ã∞∂ (+0,52%), ª∂Δ∫∞ (+2,08%), Proton (+0,67%), Frigoglass (+3,69%). ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·˘Í‹ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ Î·È ÛÙ· 254 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

“¡· ÌËÓ ÂÈ‚ÏËı› ÊfiÚÔ˜ ˘ÂÚ·Í›·˜” ™Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ - ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Î·Ù¤¯ÂÈ ÌÂÙÔ¯‹ ¿ÌÂÛ· Ù˘ ∂Ã∞∂ - ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ë ∂Ã∞∂, fiˆ˜ ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ÂÙ·ÈÚÈο ÔÌfiÏÔÁ· , fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤‚Ë Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ã∞∂ Î. ™. ∫·Ú¿ÏÔ˜. ™Ù· ¯¤ÚÈ·, fï˜, ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÊfiÚÔ˜ ˘ÂÚ·Í›·˜ Â› ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ∂ÚˆÙËı›˜ Ô Î. ∫·Ú¿ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ηıÒ˜ ÚԤ΢„·Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” . √ Î. ∫·Ú¿ÏÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·ÙÂÁÚ¿ÊË ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆÏËÙ¤˜ Î·È ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ŒÏÏËÓ˜ ȉÈÒÙ˜. ∏ ̤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 230 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 262 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2009.

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∞¤ÚÚÈ„Â Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ ηٿ 60 ¢ÚÒ

∞‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ∞£∏¡∞, 3.

‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, η٤ÏËÍ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÁÂÓÈÎfi ¿ÁˆÌ· ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ 2010. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ (ηٿ 60 ÛÙ· 800 ¢ÚÒ), οÙÈ Ô˘ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ (΢ڛˆ˜ Ô ™∂μ) ·¤ÚÚÈ„·Ó.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ Â¤ÎÚÈÓ ٷ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “ı· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·˘Í‹ÛÂȘ” , ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÔÓÙ·˜ ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ °™∂∂ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. “∏ ÓÂÔÂÎÏÂÁ›۷ ΢‚¤ÚÓËÛË ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙ· ı¤Ïˆ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, fï˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È Ôχ ÈÛ¯˘Ú¤˜, Ôχ ‰˘Ó·Ù¤˜ Î·È ı· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ” ÙfiÓÈÛÂ. “√È ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÂÓÒ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ °™∂∂ Î·È ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıˆÓ, ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘ Î·È ÌÈÛıÔ‡, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Î·È ÙÔ ÔÛfi Û ¢ÚÒ Ì ÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· È¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ì¤ÁÁÂÓË. °È· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Ù›ÔÙ·” ÛËÌ›ˆÛÂ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, › fiÙÈ “ÁÈ· ÙË °™∂∂ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¤ÂÛ ϤÔÓ ¤Ó·˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ÙÔ›¯Ô˜, Ë ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ’fi¯È’ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜. ∂›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ. ¢ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ Î·Ó¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·Ú¿ÁÂÈ ÂÍfi¯ˆ˜ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰È·ÊˆÓԇ̠ÚÈ˙Èο” ÙfiÓÈÛÂ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ °™∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ë ÙfiÓˆÛË Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ··ÈÙÔ‡Ó ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ì›ÁÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÔÈ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔÈ Ù˘ ∂∂.” ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ °™∂∂, Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ì Èı·ÓfiÙÂÚË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙËÓ 24Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘

™∂μ ¢. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ›Â: “∂˘ı‡ÓË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚˆÙ·Ú¯Èο, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÔÏÈο, Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÙfiÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ηٿÚÚ¢Û˘. ◊ ı· ˘ÔÛÙÔ‡ÌÂ, Û˘ÓÂȉËÙ¿ ˆ˜ Ï·fi˜, ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ı˘Û›Â˜ ̤¯ÚÈ Ó· Í·Ó·ÛÙ·ıԇ̠ÛÙ· fi‰È· Ì·˜, ‹ ı· ÂÚȤÏıÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÎfiÌË ÛÎÏËÚfiÙÂÚË ÎˉÂÌÔÓ›· ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ‹ Ó· ·Ó¯ı›” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÌÈ·˜ ÛÎÏËÚ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μ. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ › fiÙÈ Ë ı¤ÛË Ù˘ ∂™∂∂ Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË -Û ¢ÚÒ- ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡, ·ÏÏ¿ Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÚÔÛÏËÊı¤ÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÓÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ 2010, ÛÙ· Â›‰· ÙˆÓ 800 ¢ÚÒ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÂÚÎ¿Ï˘„Ë ¿ÏÏˆÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›·” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ·

ÙËÓ ÔÛÔÛÙÈ·›· ·‡ÍËÛË Û fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ۇ̂·Û˘, Ë ı¤ÛË Ù˘ ∂™∂∂ Â›Ó·È Ó· ÎÈÓËı› ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡. √ Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ › Â›Û˘ ˆ˜ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ÛÔ‚·Ú¿ ˘’ fi„ÈÓ Ì·˜ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰ÂÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÛÎÏËÚ¿ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, Ù· ÔÔ›·, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” .

∞ÓËÛ˘¯›· ÂÌfiÚˆÓ ΔËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ÚÔ˜ ÙȘ ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ “∂ÁÁ˘‹ÛÂȘ ηٿ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” , ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ì ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ∂™∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ï¿ıÔ˜ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Á΢ڛ·. ∞ÓÙ› Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÂÚÈÙÙÒÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, Î·È Ù˘ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛ˘ Î·È Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜, ÂÛÊ·Ï̤ӷ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ·fi οÔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ

Û¯¤ÛÂˆÓ Û ۯ¤ÛÂȘ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÈηÛÙËÚȷ΋˜ Â›Ï˘Û˘. ∏ ∂™∂∂ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÂȉÈÒÎÂÈ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· : “∂›Ó·È ˘¤Ú Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ¢ÓÔ› ÙÔÓ ˘ÁÈ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ∏ ‰È·ÈÒÓÈÛË Ù˘ ·Û¿ÊÂÈ·˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì Ӥ˜ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È Ó‡̷ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi Î·È ÓÔÌÈΛÛÙÈÎÔ ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ·ÂÈÏ› ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. ∏ Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û ̛· ÌfiÓÔ ˘ËÚÂÛ›· (∂ÈıÂÒÚËÛË), ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È Ë ·¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ӈÓ, ¯ÚÔÓÔ‚fiÚˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈΤ˜ ϤÔÓ. °È· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (·fi π∫∞, √∞∂¢ ÎÏ) Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ÚÔ¯‹ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ÂÏ΢ÛÙÈ΋ Ë ÓfiÌÈÌË ÂÚÁ·Û›·. ∏ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ı· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ Û‚·ÛÙ‹ Î·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜” .

¶ÚfiÛıÂÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÔ‡ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÚfiÙÂÈÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, °È¿ÓÓÔ˜ °Ú·ÌÌ·Ù›‰Ë˜, ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ˆ˜ Û˘Ìϋڈ̷ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ¯ı˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ù· ÔÔ›· Ô °. °Ú·ÌÌ·Ù›‰Ë˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·Ó·Áη›· ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ¯ÓÈ·ÎÒÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛˆÓ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ηıÔÏÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞Ï›ÌÔÓÔ Û fiÛÔ˘˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È”.

∑ËÙÂ›Ù·È Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘

ª‹Ó˘ÛË Û ÙÚ¿Â˙· ÁÈ· ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›· Ì οÚÙ˜ ∞£∏¡∞, 3.

Δ∏¡ ÒÚ· Ô˘ Ë ÎÚ›ÛË ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛ˘ ÙˆÓ

ηٷӷψÙÒÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ì‹Ó˘ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ÁÈ· ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›· Ì ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ÂÓÒ Ë... ‚·Ï›ÙÛ· ËÁ·›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ì·ÎÚÈ¿, ·ÊÔ‡ Ô ÌËÓ˘Ù‹˜ ı›ÁÂÈ Î·È ÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔ̈Ó, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È, ÎÂÚ‰ÒÓ Ô˘ ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÛÙ· ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÔÈ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ë ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÚ¿Â˙·˜, ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ Î·È ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ, Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ. ™ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘, Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ηٷӷψÙÒÓ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰È·Ì¿¯Ë˜ Ì ÙÚ¿Â˙˜, ·Ó·Ê¤-

ÚÂÈ ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÂÈÛ˘Ó¿ÙÂÈ ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·, Ì·˙› Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ· ‰ÈˆÎfiÌÂÓ˜ ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ, Û¯ÂÙÈο Ì ‰‡Ô ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ‰‡Ô ηٷӷψÙÒÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ›. ΔÔÓ›˙ÂÈ fï˜, fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ôχ ¢ڇÙÂÚÔ, ηıÒ˜ “Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÚ¿Â˙· ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ Û ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ηٿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· fiÌÔȘ ‹ ·ÚÂÌÊÂÚ›˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ÛÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‹ ÂÚÂÌÊÂÚ›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Û˘Ìʈӛ˜” . ™ÙË ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ, Ô˘ ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı› ˆ˜ ηٷ¯ÚËÛÙÈΤ˜ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ÔÈ Î¿ÚÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ηٷӷψÙÒÓ ¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ˘„ËÏ¿ ÔÛ¿, ÂÓÒ Ë ÙÚ¿Â˙· Î·È ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ù˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó Ì ‰ÈηÛÙÈο ̤۷ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ ¯ÚÂ-

ÒÛÂȘ: “ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û „¢‰Â›˜ ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ fiÏˆÓ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì ÙËÓ Â›ÎÏËÛË Î·È ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ÂÁÁڿʈÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÌË ÓfiÌÈ̘ ·ÍÈÒÛÂȘ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, ·Ú·Ï·ÓÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ‰ÈηÛÙ‹ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ·fi„ÂÒÓ Ù˘ Î·È Û ‚Ï¿‚Ë Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ËÌÒÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÌËÓ˘Ù‹˜. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛfi ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔ̈Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔÏÔÁ›·, ¯ÚÂÒÛÂˆÓ ·ÊÔÚ¿ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ Ì ÂÈÙfiÎÈ· Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ‰ÈηÈÔÚ·ÎÙÈÎfi. “∏ ÙÚ¿Â˙· ¯Ú¤ˆÛ ÙËÓ Î¿ÚÙ· Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÙÔÎÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÒÓ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ∂˘ÚÒ 3.940,36, ÂÓÒ ÔÈ ÓfiÌÈÌÔÈ Î·È ·Ô‰ÂÎÙÔ› ÙfiÎÔÈ Ì ‚¿ÛË fi¯È ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ Ù˘ οÚÙ·˜ ·ÏÏ¿ Ù· ‰ÈηÈÔÚ·ÎÙÈο ÂÈÙfiÎÈ· Ô˘ ›Û¯˘Û·Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ∂˘ÚÒ 1.195,42. ÃÚÂÒıËΠ‰ËÏ·‰‹ Ë Î·ÚÙÔ‡¯Ô˜ Ì ÔÛfi ÙfiÎˆÓ ∂˘ÚÒ 2.975,82 ÌÂÁ·-

χÙÂÚÔ ÙˆÓ ÓƠ̂̈Ӕ . ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô ÌËÓ˘Ù‹˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ¿‰ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, fiˆ˜ Î·È Ë Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË, ¤¯Ô˘Ó fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ì›· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÚ› ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ (¿ÚıÚÔ 8). ΔÔÓ ‚·ÛÈÎfi ·˘Ùfi fiÚÔ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ÙËÓ Û˘ÓÂ‹ ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ‚¿Ó·˘Û· Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈο. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË ÂÓÒ Ë Û˘ÓÂ‹˜ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∞.∂. ʤÚÂÙ·È Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜” . ∏ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ¤ÁÎÚÈÙÔÈ ÓÔÌÈÎÔ›.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 41

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¡· ÎÏ›ÓÔ˘Ó fiÛ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ı¤ÏÂÈ ÙÔ À.¶.∂.∫.∞.

§ËÛÙ›· Ì ηϿÛÓÈÎÔÊ ÛÙÔ ªÂÙÚfi

§ÂÚÓ·›· ⁄‰Ú· Ë Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ·fi ÙÔÍÈο ·fi‚ÏËÙ·

∞£∏¡∞, 3.

∞£∏¡∞, 3.

§ÂÚÓ·›· ⁄‰Ú· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ·fi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο Î·È ÙÔÍÈο ·fi‚ÏËÙ· ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ··ÓˆÙÔ‡˜ ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙËÓ Ì¿ÙÈ· Ù˘ Ì ٷ fiÛ· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏϤÍÂÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ηıÒ˜ Ë ‰È›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ ÂÍ·ÛıÂÓÔ‡˜ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ·›ÚÓÂÈ fiϘ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Î·È ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ϤÔÓ ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Î‡Îψ̷ Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· ÂÈΛӉ˘Ó· ÙÔÍÈο ·fi‚ÏËÙ·. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹, ÔÙ¿ÌÈ Î·È ‰¿ÛÔ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÍÂÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ÙÔÍÈο ·fi‚ÏËÙ·” ϤÂÈ ·ÓÒÙ·ÙË ËÁ‹ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÎÔÈÓ‹ ÔÌ¿‰· ‰Ú¿Û˘ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÛˆÔ‡, Û ηڷÓÙ›Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ æ·¯ÓÒÓ ∂˘‚Ô›·˜ ηıÒ˜ Ë ÂÈÌÔÓ‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ˘„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηÚÎÈÓÔÁfiÓÔ˘ ÂÍ·ÛıÂÓÔ‡˜ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ªÂÛÛ·›ˆÓ (Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ›‰Â ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ °ÂˆÔÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ) ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ fiÙÈ Ë Ú‡·ÓÛË Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓË.

∂˘ı‡Ó˜ Î·È ÛÙË §¿ÚÎÔ ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂÈ-

ıˆÚËÙ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Î‡Îψ̷ ÙÔÍÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ô˘ ›¯Â ·Ôηχ„ÂÈ ÚÔ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ÙÔ “¶ÚÒÙÔ £¤Ì·” Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰¤ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·Îψ̷ Ì ‰Âο‰Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ·fi‚ÏËÙ· ÔÏÏÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ (ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÛˆÔ‡), ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÈ ÛÙÂÚ¿ Ì ÙÔÍÈο χ̷ٷ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· Ô‰ËÁ› Û ÙÔÍÈΤ˜ Ù¿ÊÚÔ˘˜. ∂˘ı‡Ó˜ ÂÈÚÚ›ÙÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ §¿ÚÎÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÙÔÍÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ù˘ Î·È ÛÙ· ·ÓÂÓÂÚÁ¿ Ï·ÙÔÌ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ˚ÛÙ·Ù·È Ë Î˘Ú›· ª·ÚÁ·Ú›Ù· ∫·Ú·‚·Û›ÏË, Â-

ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÍfiڢ͢ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔ˘Ó ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔıÂƯ̂˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ë Î. ∫·Ú·‚·Û›ÏË Â›¯Â ÔχˆÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì fiϘ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜ Î·È Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¿ÓÙˆ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ Î·ıÒ˜ ‚ϤÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘˜ Ó¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ∞ÛˆÔ‡.

∂›ÛÎÂ„Ë Δ›Ó·˜ ªÈÚÌ›ÏË ÛÙ· √ÈÓfiÊ˘Ù· ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ΢ڛ· Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ √ÈÓÔÊ‡ÙˆÓ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚ‡·ÓÛË

μÚ·‚‡ÛÂȘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜

√È ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ Ù˘ 50ÂÙ›·˜

∞£∏¡∞, 3.

ΔÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 50 ÂÙÒÓ (·fi ηٷ‚ÔÏ‹˜ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜) ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ “ÃÚ˘Û¤˜ ∂Ó‰Âο‰Â˜” ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi (Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ô ™∫∞´ Î·È Ë Superleague), Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 30.000 ʛϷıÏÔÈ, ÂÓÒ ÔÈ „‹ÊÔÈ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ 100.000. ∞˘Ùfi, ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·, Â›Ó·È fiÙÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ οو ·fi ÙËÓ ›‰È· ÛÙ¤ÁË, fiÏÔÈ ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ (ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ) ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 50 ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÓ-

‰Âο‰ˆÓ, Ù¤ÛÛÂÚ· ÂȉÈο ‚Ú·‚›· ‹Ú·Ó ÔÈ ª›Ì˘ ¢ÔÌ¿˙Ô˜ (ÚÒÙÔ˜ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜), £ˆÌ¿˜ ª·‡ÚÔ˜ (ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜), Ô ∫ÚÈÛÙfiÊ μ·˙¤¯· (ÚÒÙÔ˜ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÁÎÔÏ Í¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜) Î·È ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ (ÚÒÙÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Ó›Î˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜). √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤Ê˘Á Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚Ú·‚›· Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜, ‹Ù·Ó Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ú ÙÚ›· ‚Ú·‚›·. ∞˘Ùfi ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ë70 (Ì·˙› Ì ÙÔÓ £ˆÌ¿ ª·‡ÚÔ), ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ë90 Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Ó›Î˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·

Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú·‚‡ÙËηÓ. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫·„‹ (‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó Ô ·Ù¤Ú·˜ ÕÓıÈÌÔ˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘) Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ™·Ú·‚¿ÎÔ˘ (‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ £·Ó¿Û˘ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘). ∞¡∞§ÀΔπ∫∞ √π ÃÀ™∂™ ∂¡¢∂∫∞¢∂™: ∂¡¢∂∫∞¢∞ ¢∂∫∞∂Δπ∞™ ’60 Δ∂ƒª∞Δ√ºÀ§∞∫∞™: √ÈÎÔÓÔÌfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ªÀ¡Δπ∫√π: °Î·˚Ù·Ù˙‹˜, ∫·Ì¿Ú·˜, §Ô˘Î·Ó›‰Ë˜, ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›Ô˘ ª∂™√π: °ÈÔ‡ÙÛÔ˜, ¢ÔÌ¿˙Ô˜ (·Ú¯ËÁfi˜), ¶··ÂÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, £. ™·Ú·‚¿ÎÔ˜ ∂¶π£∂Δπ∫√π: ¡ÂÛÙÔÚ›‰Ë˜, ™È‰¤Ú˘ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ™Ù¤Ê·Ó ªfiÌÂÎ

ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î˘Ú›· ∫·Ú·‚·Û›ÏË, ÚÒÙ· ·fi fiÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ú˘·ÓÙ¤˜ - ÂÚ›Ô˘ 25 ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ √ÈÓÔʇوÓ-™¯ËÌ·Ù·Ú›Ô˘- ΢ڛˆ˜ ‚·Ê›·, ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›· Î.· ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘Ó Û ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ıÂÚ·›·˜” ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· Ú˘·›ÓÔ˘Ó. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ fiÙÈ ·Ó ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ‰ÂÓ ı· ‰ÈÛÙ¿ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·. ΔÔ ¤Ú·Í ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· μÔȈٛ·˜, Ë ÔÔ›· ·Ê·›ÚÂÛ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂∞μ Î·È Û ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ª·›ÏÏ˘, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ·Ó ¿‰ÂÈ· ‰È¿ıÂÛ˘ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· fï˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙÔ ™Ù∂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fiÊ·ÛË ÂÓfi˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÍÂÎÈÓ¿ ‰È·‚ԇϢÛË ÛÙȘ 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ √ÈÓÔÊ‡ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ı¤Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ηٷϋÁÔ˘Ó Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο χ̷ٷ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ıÂÛÌÔıÂÙËı› ¤Ó· Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Â·Ó‰ÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ÔÈ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

∂¡¢∂∫∞¢∞ ¢∂∫∞∂Δπ∞™ ’70 Δ∂ƒª∞Δ√ºÀ§∞∫∞™: ∫ÂÏÂÛ›‰Ë˜ ∞ªÀ¡Δπ∫√π: °Ô‡Ó·Ú˘, πˆÛËÊ›‰Ë˜, ∫·„‹˜, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ª∂™√π: ∞Ú‰›˙ÔÁÏÔ˘, ¢ÂÏËοÚ˘, ∫Ô‡‰·˜ (·Ú¯), ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∂¶π£∂Δπ∫√π: ª·‡ÚÔ˜, ª¿Á‚ÈÙ˜ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™: §¿Î˘ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∂¡¢∂∫∞¢∞ ¢∂∫∞∂Δπ∞™ ’80 Δ∂ƒª∞Δ√ºÀ§∞∫∞™: ™·ÚÁοÓ˘ ∞ªÀ¡Δπ∫√π: μ·Ì‚·ÎԇϷ˜, ∫·ÚÔ‡ÏÈ·˜, ∫˘Ú¿ÛÙ·˜, ªËÙÛÈÌfiÓ·˜ ª∂™√π: ∫ԇ˘, §. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ƒfiÙÛ·, ÷Ù˙Ë·Ó·Á‹˜ (·Ú¯.) ∂¶π£∂Δπ∫√π: ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™·Ú·‚¿ÎÔ˜ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™: °È¿ÙÛÂÎ °ÎÌÔ¯ ∂¡¢∂∫∞¢∞ ¢∂∫∞∂Δπ∞™ ’90 Δ∂ƒª∞Δ√ºÀ§∞∫∞™: μ¿ÓÙÛÈÎ ∞ªÀ¡Δπ∫√π: ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘, °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˜, ∫·ÏÏÈÓÙ˙¿Î˘, ª·ÓˆÏ¿˜ ª∂™√π: ∫·Ú·È¿Ï˘, ∫ˆÊ›‰Ë˜, ™·‚¤ÊÛÎÈ, ΔÛÈ¿ÚÙ·˜ ∂¶π£∂Δπ∫√π: ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, μ·˙¤¯· (·Ú¯ËÁfi˜) ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™: ª¿Á‚ÈÙ˜ ∂¡¢∂∫∞¢∞ ¢∂∫∞∂Δπ∞™ ’00 Δ∂ƒª∞Δ√ºÀ§∞∫∞™: ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜ ∞ªÀ¡Δπ∫√π: ÕÓÙ˙·˜, ∫·„‹˜, ¡Ù·Ì›˙·˜, äÓÚÈÎÛÂÓ ª∂™√π: ∑·ÁÔÚ¿Î˘ (·Ú¯ËÁfi˜), ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ƒÈ‚¿ÏÓÙÔ, Δ˙fiÚÙ˙‚ÈÙ˜ ∂¶π£∂Δπ∫√π: Δ˙ÈÔ‚¿ÓÈ, ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™: ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜.

ŒÓÔÏË ÏËÛÙ›· Ì Ï›· 250 000 ¢ÚÒ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ıÚ·Û‡Ù·ÙÔÈ ÏËÛÙ¤˜, ̤ڷ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·. §›Á· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙȘ 14.00, Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÎÔÔÈÔ› Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ì·‡Ú· ÚÔ‡¯·, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ì¿ÛΘ Î·È ÛÎÔ‡ÊÔ˘˜ Î·È ‹Ù·Ó ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ηϿÛÓÈÎÔÊ, Ì‹Î·Ó ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi Î·È Î·Ù¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÚÔ˜ Ù· Ù·Ì›·. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ¯Ù‡ËÛ·Ó Î·È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ¤Ó·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ security, ÂÓÒ ·fi ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ÊÚÔ˘Úfi Ô˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ¤Î·Ó ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Î·È ÏËÛ›·Û ӷ ‰ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‹Ú·Ó ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÙÔ˘ ÈÛÙfiÏÈ Î·È ÙȘ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜. √È ÏËÛÙ¤˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi Î·È ‰È¤Ê˘Á·Ó Ì ‰‡Ô ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÊÚÔ˘Úfi ÙȘ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ Î·È ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.

π‰Ú‡ÔÓÙ·È ‰‡Ô Ӥ˜ ªËÙÚÔfiÏÂȘ ∞£∏¡∞, 3.

ΔËÓ Î·Ù¿ÙÌËÛË Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ÈÂÚÒÓ ÌËÙÚÔfiψÓ, Ë Ì›· Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ Î·È Ë ¿ÏÏË Ì ¤‰Ú· ÙÔ ÿÏÈÔÓ, ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∏ ¡¢ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÙÌËÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÔÈÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ Î¿Ï˘„˘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜, ÂͤÊÚ·Û ˆÛÙfiÛÔ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ó· ÌËÓ “·ÓÔ›ÍÂÈ” ¤ÙÛÈ Ë ÎÂÚÎfiÔÚÙ· ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ÌËÙÚÔfiψÓ. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË (36.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ).

KH¢EIE™ Το λατρευτό μας υιό, αδελφό, εγγονό και εξάδελφο

™¶Àƒπ¢ø¡ ∞¢∞ª√

Ετών 17 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ αρ. 81 και Μαγνήτων στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 4 Φεβρουαρίου 2010 Οι γονείς: Γεώργιος Αδάμος, Κωνσταντίνα Φλωροπούλου Τα αδέλφια: Ζωή Αδάμου, Ειρήνη Αδάμου, Σωτήρης, Δημήτρης, Αποστόλης, Γιάννης, Κωνσταντίνος Η γιαγιά: Ζωή Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Πήγασος” (Ρένα) Αναλήψεως αρ. 130 & Σπυρίδη.

Το λατρευτό μας αδελφό και θείο

∞£∞¡∞™π√ º∞∫π¢∏

Ετών 47 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου και ώρα 4 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Αχιλλοπούλου αρ. 268 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 4 Φεβρουαρίου 2010 Τα αδέλφια: Θεόδωρος - Αποστολία Φακίδη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∞¶√™Δ√§∏ Δƒπ∞¡Δ√

Ετών 58 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου και ώρα 3 μ.μ. από το σπίτι μας στη Ν. Αγχίαλο και στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Νέα Αγχίαλος 4 Φεβρουαρίου 2010 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Χρήστος - Παναγιώτα, Βασιλική - Δημήτρης Τα εγγόνια: Βασίλης, Αποστόλης, Αβάπτιστο Τα αδέλφια: Γιώργος Τριάντος, Νίκος - Κυριακή Τριάντου, Σταυρούλα χα Δημ. Τριάντου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ μ. Ã∞Δ∑∏°∂øƒ°π√À

Ετών 77 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου και ώρα 13.30 από το σπίτι μας στην οδό Θεοτόκι 4 - Αμφιτρίτης, στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 4 Φεβρουαρίου 2010 Η σύζυγος: Σταυρούλα Τα παιδιά: Αθανάσιος - Δήμητρα Χατζηγεωργίου, Βασίλειος - Ντιάνα Χατζηγεωργίου Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Βασίλης, Νεκτάριος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου Κοιμητηρίου.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π δύο καταστήματα 270 και 300 τ.μ. Δερβενακίων με Ναυπλίου (έναντι εμπορικού Τσαπή). Πληρ. τηλ. 6999-930330. (978)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 1. Παραλία θάλασσα ΡΕΤΙΡΕ 90 τ.μ. 2 Υ/Δ. 2 Γκαρσονιέρα καινούργια 28,5 τ.μ. προσαμ. Φ/Α. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ 6977/615 627 (894)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ή πωλείται κατάστημα Αλεξάνδρας με Κουταρέλια, υπόγειο, ισόγειο, πατάρι, 300 τ.μ. Πληρ. τηλ. 6974 877171. (920)

¶ø§OYNTAI ¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνιά Διογένους και Κάλβου). Πληρ. Κ. ΤΣΟΛΗΣ Πολ. Μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (341)

¶ø§∂πΔ∞π ‹ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π πλησίον Αγ. Νικολάου σε νεόδμητη πολυκατοικία άριστης κατασκευής γωνιακό διαμέρισμα 66 τ.μ., 3ου ορόφου, 2 υ/δ, καθιστικό, λουτρό 38 τ.μ., βεράντες. Πληρ. τηλ. 6977776665. (001)

1668/

¶ø§∂πΔ∞π

Κτήμα επτά (7) στρεμμάτων στο Βελεστίνο κοντά στις αποθήκες της ΚΥΔΕΠ. Κατάλληλο για οποιαδήποτε επικερδή επιχείρηση. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ τηλ. 24210 48017 και 6974707033. (884)

1667/

¶ø§∂πΔ∞π

Διαμέρισμα πολυτελές στην περιοχή Οξυγόνου 101μ2 με τζάκι Β’ ορ. 3 Υ/Δ, πολλά εξτρά, υδρομασάζ κ.λπ. Αποθήκη στο υπόγειο. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ τηλ. 24210 48017 και 6974707033. (885)

1665/

¶ø§√À¡Δ∞π

1) Στο Λαύκο αγροτεμάχιο 13 στρεμ. εφαπτόμενο της ασφάλτου, με δική του γεώτρηση, κατάλληλο για κατασκευή διαμερισμάτων ή άλλων επιχειρήσεων. Μαγευτική η θέα του προς Μηλίνα & Παγασητικό. Τιμή 270.000 χ. ευρώ. 2) Στο Χόρτο οικόπεδο εντός οικισμού 1.300μ2 ολίγον επικλινές με απέραντη θέα στη θάλασσα. Τιμή 120.000 χ. ευρώ. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ τηλ. 24210 48017 και 6974707033. (886)

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

Από την ∂ƒ°∞∫ ∞.Δ.∂.:

¶ø§∂πΔ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 4¿ÚÈ στον 5ο όροφο διαμπερές, 3 υπνοδ/τια, 2 wc, μεγάλες βεράντες, με parking και αποθήκη (Ν. Ιωνία Βόλος). Επίσης σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή επί της Αγίας Σοφίας (Ν. Ιωνία-Βόλος) 3 διαμερίσματα 3άρια 1ου - 2ου και 5ου ορόφου (parking και αποθήκη). Τηλ. 2410-615970, κιν. 6977227132. (823)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον Κασσαβέτη και λίγο πάνω από την Αναλήψεως παλαιά μονοκατοικία 85 τ.μ., σε οικόπεδο 133 τ.μ., με Σ.Δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (908)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

4km από το Βόλο, με πανοραμική θέα τον Παγασητικό, μονοκατοικία-μεζονέτα, 270 τ.μ., 3 υ/δ (1 master), κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, ξενώνας, τζάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση, κλιματισμός, διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι, γκαράζ 2 θέσεων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (907)

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (927)

γωνιακή διπλοκατοικία στη Ν. Ιωνία αποτελούμενη από μισθωμένο ισόγειο και ανακαινισμένο διαμέρισμα ορόφου, 71 τ.μ. έκαστος όροφος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (903)

¶ø§∂πΔ∞π Υψηλών προδιαγραφών μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 283 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 502 τ.μ. στις Αλυκές, 3 υ/δ, 2 μπάνια, ξενώνας με δική του κουζίνα+μπάνιο, βοηθητικοί χώροι, πάρκινγκ 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (904)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα μεγάλης προβολής 298 τ.μ.+ πατάρι, με δυνατότητα κατάτμησης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (905)

¶ø§∂πΔ∞π κεντρικό, γωνιακό διαμέρισμα 4ου ορόφου, 118 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένο, 3 υ/δ, ξεχωριστή κουζίνα, δυνατότητα επαγγελματικής χρήσης, σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (906)

28 τ.μ. εξ αδιαιρέτου από οικόπεδο στο κέντρο της πόλης, συνολικής έκτασης 462 τ.μ. Πληρ. τηλ. 6977-410362. (Τιμή 30.000 Ε). (981)

∂À∫∞πƒπ∞!!!

¶ø§√À¡Δ∞π-∫∞ƒ∞°∞Δ™

πωλείται κατάστημα 50 τ.μ. στο κέντρο της πόλης με πατάρι και υπόγειο κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. Πληρ. τηλ. 6988974983. (003)

α) Μονοκατοικία καινούργια, ανατολική, 147 τ.μ.+104 τ.μ. σύνολο 250 τ.μ. σε οικόπ. 190 τ.μ. με αυλή ανεξάρτητη, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής. Β) Μονοκατοικία 100 τ.μ. σε 140 οικόπ. ανατολική 135.000Ε με αυλή Φ/Α. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (914)

RE/ª∞à ¢√ª∏

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΡΤΖΟΛΑΚΗΣ ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 4ου ορόφου 51 τ.μ., περιοχή Αναλήψεως, σε πολύ καλή κατάσταση. (002)

RE/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΡΤΖΟΛΑΚΗΣ ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 1.611 τ.μ., εντός σχεδίου στον Αγ. Δημήτριο Πηλίου, με θέα στο Αιγαίο. (002)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

¶ƒπ°∫√™ πø∞¡¡∏™ ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ μÏ·¯¿‚· 9 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-20901 ∫π¡. 6974-650280

∫∂¡Δƒ√

¶ø§∂πΔ∞π ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 158.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (915)

¶ø§√À¡Δ∞π α) 79 τ.μ. 2ος, 2 Υ/Δ, καινούργιο, 108.000Ε. Β) 5ετίας 3ος, 2 Υ/Δ, 25ετίας, 80.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (916)

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

πολυτελή γραφεία-ιατρεία 4767-71-114-118 τ.μ. με θέσεις στάθμευσης. Κοραή 106-112, υπό κατασκευή. (821)

ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (909)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏

¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93,84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (437)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr √π∫√¶∂¢∞ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 417 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Ì 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 800 Ù.Ì. ∞¡Δπ¶∞ƒ√Ã∏. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ·

Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓ/ÎÈ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/ÎÈ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡Â¿ÔÏË ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¢È·Ì/ÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ. 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (955)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8- μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390

mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¶ø§∂πΔ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. 100 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË. 2. 106 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË. 3. 131 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 100 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 5. 129 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 6. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 7. 87,56 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, 2 ˘/‰, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 8. 91 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. 142,90 ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, 3 ˘/‰, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 11. 85 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 12. 81 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 123 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ Ì¿ÓÈÔ, w/c, 7ÂÙ›·˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 14. 144 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 15.90 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 2Ô˜, 2 ˘/‰, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 16. 75 Ù.Ì. 4Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 73 Ù.Ì. 2Ô˜ 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 18. 271 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, Û.‰. 2,1.

™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À 1493/

¶ø§∂πΔ∞π

Στο χωριό Λαμπινού Πηλίου εντός σχεδίου οικόπεδο 6,5 στρεμμάτων, κατάλληλο για Ξενοδοχειακή μονάδα και λοιπών οικοδομικών δραστηριοτήτων. Δίδεται και αντιπαροχή. Μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ τηλ. 24210 48017 και 6974707033. (887)

1. √‰fi˜ ΔÔ¿ÏË, ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 85ÙÌ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ¤ÙÔÈÌË ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· π·ÙÚ›Ô-√‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›Ô-¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. 2. √‰fi˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 115ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜.

À‡ı˘ÓÔ˜: ONLINE SOLUTIONS ΔËÏ. 24210 25000 ∫ÈÓ. 6979 726165 (980)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∏™∏™ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞™ ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜: ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 139 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 178 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 120.000ú Ì·˙› Ì ٷ ¤ÍÔ‰·. À‡ı˘ÓÔ˜: ONLINE SOLUTIONS ΔËÏ. 24210 25000 ∫ÈÓ. 6979 726165 (993)

19. 54 Ù.Ì. 2Ô˜ 1 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 20. 125 Ù.Ì. 2Ô˜ 2 ˘/‰ ÁˆÓÈ·Îfi, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 21. 160 Ù.Ì. 5Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì ı¤·. 22. 67 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ‰ÒÌ· 6 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 23. 90 Ù.Ì. 4Ô˜ 2 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™¶πƒ∂ƒ. 24. 108 Ù.Ì. 3Ô˜ ˘/‰, ÏÔ˘Í, 10ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™¶πƒ∂ƒ. 25. 110 Ù.Ì. 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰ÔÙ¤Ô ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ 7 ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 26. 67 Ù.Ì. 5Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ 5ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘. 27. 45 Ù.Ì. 5Ô˜ Ì Ù˙¿ÎÈ ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ. 28. 98 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi 2 ˘/‰ ·Ôı‹ÎË 25ÂÙ›·˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, ÛÙË ™˘Ú›‰Ë. 29. 60,50 Ù.Ì. 3¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi, ÔÚԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 30. 50 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 31. 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 32. Àfi ·Ó¤ÁÂÚÛË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ Î·È Ú·ÛÈ¿ ÂÌÚfi˜ ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 175 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 2. ¢‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 3. 2ÒÚÔÊË ·fi 86 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 131 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 4. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Û 152 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 5. 116 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·È¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 6. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÙˆÓ 139 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 227 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 7. 100 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 8. 150 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 9. 85 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. 10. 105 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 168 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 11. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164 Ù.Ì. Û 127 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ËÌÈÙÂÏ‹ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 12. 3ÒÚÔÊË 145 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Î·È 79 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 13. 290 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. 14. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 156 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. 15. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ Î·È 70 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ Û 360 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 16. 85 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 17. ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 18. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 250 Ù.Ì. Û 730 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÂÈψ̤ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 19. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 20. 2ÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· 114 Ù.Ì. Û 90 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∫¿Ô˘ÚÓ·. 21. 110 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 314 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 22. 90 Ù.Ì. ÔÈΛ· Î·È Ù·‚¤ÚÓ· Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤Ó·ÓÙÈ Ï·˙ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 23. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. 171 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 2. 175 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3. 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 4. 390 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. 525 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 6. 602 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 7. 4.150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 8. 660 Ù.Ì. ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. 9. 184 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘. 10. 655 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘. 11. 1.525 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘ ÁˆÓÈ·Îfi. 12. 15 ÛÙÚ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. 427 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 14. 180 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÁˆÓÈ·Îfi. 15. 200 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 16. 250 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜. 17. 370 Ù.Ì. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 18. 370 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi. 19. 400 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 20. 3,5 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË §·Ú›Û˘. 21. 568 Ù.Ì. ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 22. 5 ÛÙÚ. Ì 100 ‰¤ÓÙÚ·, ÓÂÚfi, ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 23. 2.300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ. 24. 600 Ù.Ì. ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì 2 ¿‰ÂȘ ÁÈ· 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÙˆÓ 145 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË. μπ√ª∏Ã∞¡π∫√π Ãøƒ√π 1. 32 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 2. 10 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 3. 4 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 4. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ Ì 12Ì. ‰ÚfiÌÔ. 5. 110 ÛÙÚ. ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Î·È ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 6. 65 ÛÙÚ. Ì 1.800 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË μπ.¶∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. (959)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (934)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165 ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107ÙÌ, 3Ô˜ fiÚ. ηÙ. 2004. 145.000∂. ∫310. 2. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 3. μfiÏÔ˜, ∫Ú›ÙÛÎË-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi 73ÙÌ ¤ˆ˜ 89ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 126.000∂. ∫259261. 4. μfiÏÔ˜, ∑·ÁÔÚ¿˜ ·fi 28ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ., ·Ú·‰. ¢ÂÎ. ·fi 74.000∂. ∫262267. 5. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ ·fi 81ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 134.000∂. ∫268271. 6. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 32ÙÌ Î·Ù. 2004, 50.000∂. ∫211. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 9. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1600∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. 10.μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ‰‡Ô 3¿ÚÈ· 65 Ù.Ì. ÂÎ. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ ÔÚ. 115.000 ∂. ∫345. 11.μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115 Ù.Ì. ˘fi ηٷÛÎ. 225.000 ∂. ∫346. 12. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 13. ¡¤· πˆÓ›·, Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, ‰È·Ì. 89ÙÌ 1Ô˜ fiÚ. ηٷÛÎ. 2006. 115.000∂. ∫326. 14. ¡¤· πˆÓ›·, ‰È·Ì. ∞fi 48,5ÙÌ ¤ˆ˜ 115ÙÌ, ·fi 1350∂. ∫100-127. 15. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 16. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 17. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 18. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. §Ô‡ÏË 128ÙÌ Î·Ù·ÛÎ. 2008, 185.000∂. ∫291. 19. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 53ÙÌ. ηٷÛÎ. 2008. ∫243. 20. ∞ÁÚÈ¿, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫117. 21. ∞ÁÚÈ¿, ™˘ÁÎÚ. ηÙ. 116ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ. ∫118-122. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 50ÙÌ. 65.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. 3. μfiÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2·ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. 4. μfiÏÔ˜, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 105ÙÌ, 4Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜, ηٿÏ. & ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. 155.000∂. ∫307. 5. μfiÏÔ˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 70ÙÌ. 75.000∂. ∫229. 6. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 7. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 9. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 130ÙÌ, 156.000∂. ∫240. 10. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. 11. ¡¤· πˆÓ›·, πÛȉÒÚÔ˘ 76ÙÌ, 75.000∂. ∫142. 12. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 74ÙÌ. 70.000∂. ∫207. 13. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 46.500∂. ∫301. 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Studio 48ÙÌ. 90.000∂. ∫29. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á·Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, 2fiÚÔÊË ÔÈΛ· 185ÙÌ. 300.000∂. ∫205. 3. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÔÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 6. ∞ÁÚÈ¿, 132ÙÌ ¤ˆ˜ 144ÙÌ, 215.000∂ ¤ˆ˜ 330.000∂. ∫79-82. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 3 ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ. & ˘ÔÁ. 95ÙÌ ·fi 250.000∂. ∫298. 8. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. 9. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª¿Ó· Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛÎ. 100ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ., ·fi 2000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫210. 11. ¶‹ÏÈÔ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, 71ÙÌ ¤ˆ˜ 104ÙÌ. 180.000∂ ¤ˆ˜ 310.000∂. ∫67-72. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï·˙. ∫338. 2. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, μ›Ï· 320ÙÌ, ÔÈÎÔ. 620ÙÌ. 950.000∂. ∫141. 3. ÕÊËÛÛÔ˜, ∫·ÏËÊÙ¤ÚË 320ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫216. 4. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 230.000∂. ∫186. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 6. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfi. 2487ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫191. 7. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 2. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 60ÙÌ Û ÔÈÎfi. 75ÙÌ. 55.000∂. ∫173. 3. μfiÏÔ˜, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 150ÙÌ, ËÌÈ˘. 95ÙÌ. 450.000∂. ∫238. 4. ¡¤· πˆÓ›·, ¶ÚÔ‡Û˘ Ì ª·Î‰ÔÓ›·˜ 48ÙÌ. 40.000∂. ∫159. 5. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, 139ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 178ÙÌ. 150.000∂. ∫164. 7. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, 57ÙÌ Û ÔÈÎfi. 157ÙÌ. 125.000∂. ∫169. 8. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. 9. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 200ÙÌ. 20.000∂. ∫31. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277 Ù.Ì. Û ÔÈ-

Îfi. 366 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. 2. μfiÏÔ˜, ∫·Ó¿ÚË-°·˙‹ 29ÙÌ ¤ˆ˜ 78ÙÌ. ∫128-130. 3. μfiÏÔ˜, ∑¿¯Ô˘-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ 154ÙÌ. 380.000∂. ∫135. 4. μfiÏÔ˜, °. ¢‹ÌÔ˘ 4ˆÚÔÊÔ ÎÙ‹ÚÈÔ. ∫2. 5. μfiÏÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ηٷÛÙ., 767ÙÌ, ·/¯. 423ÙÌ & 19studios. K217. 6. ¡¤· πˆÓ›·, ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡ 90ÙÌ. 180.000∂. ∫251. 7. ¡¤· πˆÓ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40ÙÌ. ∫125. 8. ¡¤· πˆÓ›·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 38ÙÌ ¤ˆ˜ 54ÙÌ. 300.000∂. ∫131-133. 9. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 10. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 11. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 12. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∂ÌÔÚÈÎfi 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∂ÌÔÚÈÎfi 170ÙÌ. 150.000∂. ∫155. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 4. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 5. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 6. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ∂ÌÔÚÈÎfi 180ÙÌ. ∫5. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·Ó·„/ÚÈÔ 33ÙÌ. 80.000∂. ∫177. 8. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∑·¯·Ú/ÂÈÔ 110ÙÌ. 130.000∂. ∫161. 9. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, μÈÔÙ¯ӛ· ÁÏ˘ÎÒÓ 130.000∂. ∫162. 10. ÕÓ·˘ÚÔ˜, Âȯ›ÚËÛË 680ÙÌ. 200.000∂. ∫168. 11. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100ÙÌ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317. 12. ∞ÁÚÈ¿, ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ∞˘Ù/ÙˆÓ 240ÙÌ, 60.000∂. ∫184. 13. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 14. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3ˆÓ ÔÚfiÊˆÓ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫337. 15. ∫ÔÚfiË, •ÂÓ/¯Â›Ô 750ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1654ÙÌ. 1.750.000∂. ∫176. 16. ¶‹ÏÈÔ, •ÂÓ/¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ., Û ÔÈÎfi. 5000ÙÌ. ∫214. 17. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓ/¯Â›Ô 64 ‰ˆÌ., ÔÈÎfi. 5600ÙÌ. ∫215. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ 1. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 10.000ÙÌ Û ÔÈÎfi. 22.000ÙÌ. ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∫314. 2. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 2.000ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 3.600ÙÌ, Ï. ∞ӷηÈÓ. ∞’ μπ¶∂. ∫ 316. 3. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 5.800ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 12.500ÙÌ, μ’ μπ¶∂. ∫340. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙˘·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ √Ú. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. ¶∞ƒ∫π¡°∫ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. 2. μfiÏÔ˜, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 13.000∂. ∫ 335. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 13.000∂. ∫336. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8. 250.000∂. ∫343. 2. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 210.000∂. ∫304. 3. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ. 700∂ ÙÔ ÙÌ. ∫49. 6. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 270ÙÌ, ™.¢. 0,8. 240.000∂. ∫244. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 273ÙÌ, 50.000∂. ∫182. 10. ∞ӷηÛÈ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ. ∫41. 11. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. 12. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 13. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 15. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, √ÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ∫38. 16. ¶¿ÏÙÛ˘, ªÂÏ·Ó‹ 880ÙÌ. ∫39. 17. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. 18. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 3000ÙÌ. 550.000∂. ∫194. 19. ∑·ÁÔÚ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2478ÙÌ. 180.000∂. ∫42. 20. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 21. ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· 6139ÙÌ, 285.000∂. ∫88. 2. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 3. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 9. ∂ıÓ. √‰. μfiÏÔ˘-μÂÏ/ÓÔ˘ Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ. 420.000∂. ∫52. 10. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜ 1500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∫179. 11. ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜ 4.000ÙÌ. 100.000∂. ∫181. 12. ªԇʷ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ. ∫145. 13. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 14. ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. 15. ∞Ó‹ÏÈÔ, ¶Ï¿Î· 3113ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ. 60.000∂. ∫66. 16. ΔÛ·Áηڿ‰·, ı¤ÛË ƒÔ‰È¤˜ 20.640ÙÌ. ∫185. 17. ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 5170ÙÌ, 480.000∂. ∫195.

18. ÃÔÚ¢Ùfi, ı¤ÛË μÔÏÙ¤Èη 3751ÙÌ. 120.000∂. ∫165. 19. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1837ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 20. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1598ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 21. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 239ÙÌ. ∫64. 22. ∑·ÁÔÚ¿, §Â‡Î˜ 2.500ÙÌ. 160.000∂. ∫60. 23. ∑·ÁÔÚ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·Á›ÙÛ· 4007ÙÌ, 35.000∂. ∫84. 24. ¶‹ÏÈÔ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 7947ÙÌ. 80.000∂. ∫137. 25. ¶ÙÂÏÂfi˜, ºÙÂÏÈfi 182.316ÙÌ. ∫147. 26. §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 14.500ÙÌ. ∫208. 27. §¿ÚÈÛ·, Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘, ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙ °·Ï·Í›·˜, ·ÁÚÔÙÂÌ. 15,600ÙÌ. ∫312. 28. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9.5 ÛÙÚ¤Ì. 65.000 ∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. ∂¡√π∫π∞™∏ 1. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 500ÙÌ. ∫166. 2. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· °Ú·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 400∂. ∫292. 4. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 250∂. ∫306. 5. ¡¤· πˆÓ›·, πÛfiÁÂÈÔ 117ÙÌ Û 2 fiÚÔÊÔÈ ÔÈΛ·, 3 À/∞. 430∂. ∫334. 6. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 700∂. ∫235. 7. §Â¯ÒÓÈ·, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 1600ÙÌ. ∫151. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 2. ¢À∞ƒπ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 4. ¡∂∞ πø¡π∞ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 100-120ÙÌ. 5. ∞¶√£∏∫∂™. 6. ¶∞ƒ∫π¡°∫. (960)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜ 31 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋. 2. μfiÏÔ˜ 81 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. 3. μfiÏÔ˜ 57 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜, 3Ô˜, Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. μfiÏÔ˜ 60 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 5. μfiÏÔ˜ 87 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 6. μfiÏÔ˜ 107 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 7. μfiÏÔ˜ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ. 8. μfiÏÔ˜ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 9. μfiÏÔ˜ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 82 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 10. μfiÏÔ˜ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 130 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 11. ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 12. ¡. πˆÓ›· 87 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 13. ¡. πˆÓ›· 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·. √π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜ 60 Ù.Ì., Û 163 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜). 2. ∞ӷηÛÈ¿ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 116 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. 3. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 110 Ù.Ì., Ì 30 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·. 4. ∫. °·Ù˙¤· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 74 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ. 5. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ÈÛ›Ó·, ¿ÚÎÈÓ Î·È Á‹‰Ô. 6. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ÈÛ›Ó·, ¿ÚÎÈÓ Î·È Á‹‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 480 Ù.Ì., Ì 88 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË. 2. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ˆÏÂ›Ù·È Î·È ·Ó¿ ¤Ó· ÛÙÚ¤ÌÌ·). 3. º¿ÚÛ·Ï· 1.057 Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘). 4. μfiÏÔ˜ 104 Ù.Ì., Ì (·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·) ÎÂÓÙÚÈÎfi. 5. μfiÏÔ˜ (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜) 478 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 6. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.509 Ù.Ì., 1.008 Ù.Ì., 1.220 Ù.Ì. Î·È 1.339 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 7. ∫ÔÚfiË (ªԇʷ) 4.159 Ù.Ì., Ì ‰¤ÓÙÚ·, ÁÂÒÙÚËÛË Î·È Ú‡̷. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô 32 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. 2. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 50,50 Ù.Ì., Ì ‡„Ô˜ 5.50 Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 3. ¡. πˆÓ›· 97 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4. μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 270 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 10ÂÙ›·˜. (931)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 89ÙÌ. + ·Ù¿ÚÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô (ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ) ∫ 51 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ 20 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 206ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢40 7. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ. Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20

10. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ. ÔÈÎ. º50 11. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 135ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ Û 250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º50 12. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫ 88 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫ 90 14. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 2ÒÚÔÊÔ 180ÙÌ. Û 315ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £66 15. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 16. ™ˆÚfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 85ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏41 17. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 19. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 20. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ.ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 115ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •4 5. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 78ÙÌ. 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘, ÔÚfiÊÔ˘ ∂40 6. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 150ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ø95 7. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 8. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 9. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 11. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 12. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ 10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfi ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô à 40 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 15. º˘ÙfiÎÔ 1.800ÙÌ. Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ∏99 16. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 17. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ11 18. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ., ·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ) 150ÙÌ. +150ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞8 7. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 100ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ôı‹ÎË μ18 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. £15 3. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 4. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. ∑2 5. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 8. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂45 9. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 10. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂ 40 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 13. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 250ÙÌ. + 200ÙÌ. · Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ∞99 14. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 150ÙÌ., Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ∞8 15. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 16. §·Ú›Û˘ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 50ÙÌ. Î·È 60ÙÌ. μ87 17. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 18. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 19. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •15

21. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 89ÙÌ.+ 81ÙÌ.˘ fiÁÂÈÔ+ 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∫51 22. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 23. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 24. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 145ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞92 25. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 88 26. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 27. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 28. °·˙‹ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi °41 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (932)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 200.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Νεάπολη 245 τ.μ. 100.000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ·ÚοÎÈ, ¿ÎÚÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, 205.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (936)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

Για μια σωστότερη προβολή των ακινήτων σας, εντός και εκτός Nομού. Eπικοινωνήστε με το γραφείο μας. Eάν θέλετε και εσείς να έχετε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική προώθηση του ακινήτου σας. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· με θέα στο λιμάνι. Μεζονέτα 240 τ.μ. με εσωτερικό ανελκυστήρα σε οικόπεδο 350 τ.μ. 2. ™Ù·ı¿, 3άρι με Κωνσταντά, 75 τ.μ., με Φ/Α. Διαμπερές, ανακαινισμένο. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ μεζονέτα 120 τ.μ. από ιδιώτη. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ διπλοκατοικίας 100 τ.μ. με αυλή μπροστά - πίσω περιοχή Γκρην Παρκ σε οικόπεδο 160 τ.μ. 5. Διαμέρισμα 3άρι, 86 τ.μ. 4ος όροφος, Δημ. Γεωργιάδου με Γαμβέτα, με αποθήκη και πάρκιν σε 8 ετών πολυκατοικία. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 τ.μ. κοντά στην εκκλησία, θέα απεριόριστη προς το Βόλο. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· αρχοντικό 235 τ.μ. αποτελούμενο από ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο, εκατό μέτρα από την κεντρική πλατεία, απεριόριστη θέα Βόλο - Παγασητικό, άριστη κατάσταση κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 τ.μ. 1ος όροφος σε αυτόνομη οικοδομή ενός ορόφου με κλειστό πάρκινγκ. Αποθήκη 20 τ.μ. και θέα στην παραλία, καινούριο. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô Κουμουνδούρου με Αχιλλοπούλου 150 τ.μ. βλέπει σε δύο δρόμους (διαμπερές), από τα μοναδικά της περιοχής. Κτίζεται τετραώροφη οικοδομή. 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ οικόπεδο 500 τ.μ., με μικρή οικία, 65 τ.μ., κεντρικό. 11. ∫·Ú·Á¿Ù˜, οικόπεδο γωνιακό, 220 τ.μ. Βρίσκεται επί της οδού Γ. Τέντζερη και Παν. Σελιανού. 12. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· διαμερίσματα 120 τ.μ. σε στυλ μεζονέτας με αυλή, πάρκινγκ και αποθήκη καινούρια. 13. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ Πηλίου, γκαρσονιέρες, 34 τ.μ. και 16 τ.μ., κοντά στην παραλία. 14. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 140 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 τ.μ., επί της Σταθά, σε 230 τ.μ. οικόπεδο. 16. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ μεζονέτα παραθαλάσσια 120 τ.μ. καινούρια. 17. ¢πª∏¡π μεζονέτα τριών ορόφων με ανελκυστήρα 300 τ.μ., απεριόριστη θέα τον Παγασητικό. Πολλά πλεονεκτήματα. 18. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ οικία 55 τ.μ. με μεγάλη αυλή, θέα και στο κέντρο. 20. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ οικόπεδο 1.050 τ.μ.. μόνο

37.000 Ε, εφαπτόμενο του κεντρικού δρόμου. 21. √π∫√¶∂¢√ 355 τ.μ. περιοχή Πευκάκια Ν. Παγασαί, αμφιθεατρικό, με πανοραμική θέα. Τιμή λογική. 22. ¶Â˘Î¿ÎÈ· οικία 102 τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 350 τ.μ., θέα απεριόριστη. 23. ¡. πˆÓ›· περιοχή Αγ. Βαρβάρας 1ος όροφος διπλοκατοικίας 96 τ.μ. Τιμή ελκυστική. 24. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ημιυπόγεια Αγ. Νικολάου με Ερμού 29 τ.μ. 25. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ημιυπόγεια Ρήγα Φεραίου 32 τ.μ. Μόνο 14.000 Ε. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, παραλιακό αγροτεμάχιο (εφάπτεται της αμμουδιάς) 17.000 τ.μ. Βλέπει σε δύο δρόμους, με 85 τ.μ. οικία κατασκευασμένη το 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ μονοκατοικία πάνω στο κύμα η οποία είναι διαμορφωμένη ως επαγγελματική στέγη. Περιοχή Πατητήρι. 3. Παραθαλάσσιο οικόπεδο 450 τ.μ. στις Αλυκές Βόλου εφάπτεται σε παιζόδρομο. Μοναδική ευκαιρία. ENOIKIA™EI™ 1. 3¿ÚÈ 87 τ.μ., 1ος, Νικοτσάρα-Κων/ντα διαμπερές, ατομικό φ/α. 2. ¢˘¿ÚÈ 57 τ.μ., Ν. Γάτσου με Γαζή. 3. ΔΥΑΡΙ Μαγνήτων 55 τ.μ., διαμπερές. 4. ΤΡΙΑΡΙ Μαγνήτων, Γαμβέτα, 1ος όροφος. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· αυτόνομο με δική του είσοδο 107 τ.μ. Κωνσταντά με Κ. Μακρή. 6. ¢˘¿ÚÈ με Α/Θ, 55 τ.μ., Θράκης. 7. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ με πατάρι 70 τ.μ., περιοχή Νεαπόλεως (Βελτετσίου). 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› χώροι σε ορόφους από 70 τ.μ. έως 345 στο κέντρο της πόλης. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (937)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 ∫π¡. 6978-393556

¶ø§√À¡Δ∞π: √π∫√¶∂¢∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 150 Ù.Ì. 62.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 130 Ù.Ì. 45.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 125 Ù.Ì. 65.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000∂. ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 220 Ù.Ì. 120.000∂. §Â‡Î· 280Ù.Ì. 144.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 180-400 Ù.Ì. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 216 Ù.Ì. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000∂. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. ∞Ë-°ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000∂. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 280 Ù.Ì. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 22.000 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225 Ù.Ì. √π∫π∂™ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 75.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 3 ‰. 120.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÁÈ·›. ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 90.000∂. •ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000∂. ∫ÔÚ·‹ ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·›. °·˙‹ ‰ÈÒÚÔÊË 120.000∂. ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ÁˆÓȷ΋. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 60.000∂. ¶&¶·‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ. 92.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3 ‰ˆÌ. 90.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 34.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 33 Ù.Ì. 28.000∂. ∫ÔÚ·‹ 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 32 Ù.Ì. Ó¤·. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 294 Ù.Ì. 36.000∂. ¢À∞ƒπ∞ √ÁÏ 55 Ù.Ì. 57.000∂. °·ÏÏ›·˜ 56 Ù.Ì. 60.000∂. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000∂. °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000∂. ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 50 Ù.Ì. Ó¤Ô, 82.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 54 Ù.Ì. Ó¤Ô 70.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ú·˚ÛοÎË 66 Ù.Ì. 67.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 85.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 82 Ù.Ì. 82.000∂. ¶·Ú·Ï›· 70 Ù.Ì. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô 93 Ù.Ì. 95.000∂. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 Ù.Ì. Ó¤Ô 118.000∂. ºÂÚ·›Ô˘ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™Ù·ı¿ 92 Ù.Ì. 105.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000∂. °·˙‹ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·ÏÏ›·˜ 108 Ù.Ì. Ó¤Ô 153.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 115 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 125.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 170 Ù.Ì. ¶¿ÚÎÔ 115 Ù.Ì. ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ 135 Ù.Ì. 145.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 170 Ù.Ì. ¶·Ú·Ï›· 110 Ù.Ì. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 136 Ù.Ì. 155.000∂. °ƒ∞º∂π∞ ∫·ÚÙ¿ÏË 34 & 35 Ù.Ì., 45.000∂. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›· 85 Ù.Ì. 110.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô 75 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 85 Ù.Ì. 92.000∂. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 82 Ù.Ì. πˆÏÎÔ‡ 40 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 105 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∞ıËÓÒÓ 2.600 Ù.Ì. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 70 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞ (938)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 44 ∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (935)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ʈÙÂÈÓ‹ 35.000. 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì. 2Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 29.000. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì. ηÈÓ. ı¤· 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 70.000. 2. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì 1Ô˜ ηÈÓ. 91.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. 96.000. 4. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì. 4Ô˜ Ù˙¿ÎÈ, 8 ÂÙÒÓ, ı¤· 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 89 Ù.Ì. 1Ô˜ 85.000. 2. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜ 80.000. 3. ∞. °·˙‹ ÁˆÓ. 103 Ù.Ì., 3Ô˜ 80.000. 4. Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ 4 ÂÙÒÓ 110.000. 5. £Ú·ÎÒÓ (π∫∞) 74 Ù.Ì., 5Ô˜ (4 ÂÙÒÓ), 105.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì. 3Ô˜ ηÈÓ. 168.000. 7. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì., 4Ô˜ ‰È·Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı. 2 ÂÙÒÓ ı¤·, 141.000. 8. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜ 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜ 75 Ù.Ì., 72.000. 9. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 75 Ù.Ì., 70.000. 10. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì. ηÈÓ. Ù˙¿ÎÈ, Ì ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, ËÌÈ˘. 95.000. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. °·˙‹ 97 Ù.Ì. 5Ô˜ ·Ó·ÙÔÏ. ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı. ηÈÓ. 185.000 2. °·˙‹ 116 Ù.Ì. 5Ô˜ 116.000. 3. ¡. πˆÓ›· 128 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. 128.000. 4. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì., 1Ô˜ Î’ 2Ô˜ Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 150.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜ ηÈÓ. 172.000. 6. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991), Ì ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 153.000. 7. °. ∫·ÚÙ¿ÏË ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì. 4Ô˜, 5Ô˜, ηÈÓ. ÎÔÌϤ 290.000. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. ‰È·Ì. 130.000. 9. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. (Ù¤ÓȘ) 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·) + ·˘Ï‹ 70 Ù.Ì. ÁˆÓ. ηÈÓ. 200.000. 2. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì./170 Ù.Ì. 265.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 132 Ù.Ì.+ ·Ôı. 25 Ù.Ì. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· Û ÔÈÎÔ‰. 160 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 280.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎÔ. 70 Ù.Ì. 59.000. 5. ™¿ÌÔ˘ 75 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰. 230 Ù.Ì. 80.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì.(12 ÂÙÒÓ) Û ÔÈÎÔ. 180 Ù.Ì. 185.000. 7. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ (90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi ÔÈÎÔ. 125 Ù.Ì. 195.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì.(2000) ı¤·, 290.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘ÔÁ.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜ Û ÔÈÎÔ. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 595.000. 10. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 180.000. 11. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ‰ÈˆÚÔÊ. 170 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 820 Ù.Ì. ∂∫¶§∏∫Δ. £∂∞, 465.000. 12. ªËÏȤ˜ (™À°∫ƒ√Δ∏ª∞) 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 170 Ù.Ì. ¶√§ÀΔ∂§. £∂∞, 295.000. 13. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì./350 Ù.Ì. ı¤·, 170.000. √π∫√¶∂¢∞ 1.πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (∫Δπ∑∂π 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù·Ú.) 490.000. 2. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 3. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (°∞Δ√™) 366 Ù.Ì. ÁˆÓ. 118.000. 5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 100.000. 6. ∞Ï˘Î¤˜ (¶§∞∑) 307 Ù.Ì ÁˆÓ. 105.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (∫Δπ∑∂π 160 Ù.Ì.) 85.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. (∫Δπ∑∂π 320 Ù.Ì.) 190.000. 9. ∞Ï˘Î¤˜ 85 Ù.Ì. (∫Δπ∑∂π 105 Ù.Ì.) 44.000. 10. πˆÏÎÔ‡ 1120 Ù.Ì.(2,4) ÁˆÓ. 3.250.000. 11. ∫·Ú·Á¿Ù˜. 740 Ù.Ì.(¢π™..°ø¡.) º∞¡Δ∞™Δπ∫√ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 505.000. 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 370 ÁˆÓ. º∞¡Δ∞™Δπ∫√ £∂∞ 255.000. 13. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.450 Ù.Ì., ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 1.020.000. 14. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 528 Ù.Ì., 339.000. 15. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) 170 Ù.Ì. 80.000, 156 Ù.Ì. 90.000, 157 Ù.Ì., 105.000, ÁˆÓ. 246 Ù.Ì. ÁˆÓ. 150.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ., 280.000. 16. ª¿Ú·ıÔ˜ (¢π∂£¡∏™) 8 ÛÙÚ¤Ì. (50 Ì. Ê¿ÙÛ·), 190.000. 17. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (0,80), 39.000. 18. §·‡ÎÔ˜ 13 ÛÙÚ¤Ì. º∞¡Δ∞™Δπ∫√ 320.000. 19. ™˘Î‹ (¶√Δ√∫π) ·ÁÚÔÙ/¯È· 11, 6, 7 ÛÙÚ¤Ì, ı¤· ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 20. ∞Ï˘Î¤˜ (¶ƒ√º. ∏§π∞™) 430 Ù.Ì. 80.000. 21. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶√Δπ™Δπ∫∞) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 22. ™·Ï·Ì›Ó· 197 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰. 20.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ., ÈÛfiÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· ª∞°∞∑π 75 Ù.Ì. ÁˆÓ. + (À¶√°. 70Ù.Ì. ÎÔ˘˙ÈÓ.)+¶∂∑√¢ƒ√ª. ∫∞π¡.(º∞¡Δ∞™Δπ∫√ ∂¡√π∫π√) 220.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì.+˘fiÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ. 110.000. 5. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ηÈÓ. 148.000. 6. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ. Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450), 80.000. 7. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. (4 ª∞°∞∑π∞) Û ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì.+∂¶π¶§. ¢√ª∏™. 520.000. 8. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+ ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ, 360.000. 9. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998), 550.000. ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ + ¿‰ÂÈ· 2006: 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 42 Ù.Ì., 195.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·Á·˙›+Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹.

3. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ª·Á·˙›, ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ÁˆÓÈ·Îfi 32 Ù.Ì.+32 Ù.Ì. ˘ÔÁ. ηÈÓ. 300 ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (939)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

√π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 500 Ù.Ì. Û ‰ÚfiÌÔ 4 Ì. ÙÈÌ‹ 160.000 ∂. 2. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 3. μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 650 Ù.Ì., ÙÔ ¤Ó· 85.000 ∂ ‹ Î·È Ù· 2 160.000 ∂. 4. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ - ÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 5. ¶‹ÏÈÔ (¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘) ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ 350 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 6. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 7. ™˘Î‹ 1 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 8. ™˘Î‹ 550 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 20.000 ∂. 9. ¶ÙÂÏÂfi˜ 3.000 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 250.000 ∂ 10. ¶ÙÂÏÂfi˜ 4.150 Ù.Ì. ÙÈÌ‹. 140.000 ∂. 11. ¶ÙÂÏÂfi˜ 17.000 Ù.Ì. 150.000 ∂/ 12. ¶ÙÂÏÂfi˜ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 60.000 ∂ 13. ªԇʷ ∫ÔÚfiË 3 ÔÈÎfi‰· 500 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 14. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 15. μfiÏÔ˜, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2.300 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 50.000 ∂. 16. μfiÏÔ˜, ª·Ï¿ÎÈ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÙÈÌ‹ 130.000 ∂. 17. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 18. ∑·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ∑·ÁÔÚ¿˜-¶Ô˘Ú›Ô˘ (ÚfiÛˆÔ 90 Ù.Ì. ÙÔ fiÏÔ ÔÈÎfi‰Ô) 300 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 85 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 19. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 650 Ù.Ì. ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ‹ ¤Ó· ÙˆÓ 1.300 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 85.000 ÙÔ ¤Ó· ‹ 160.000 Ù· ‰‡Ô. 20. ªËϛӷ, ÂÚÈÔ¯‹ “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 1.000 Ù.Ì. 170.000. 21. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·fi ‰·ÛÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· 500 Ì. ·fi ¢Ú¿ÎÂÈ· 5.000 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 22. ÿÓÈ· 500 Ì. ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿ 4.250 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 23. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40-45 Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 9.620 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 24. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40 Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ, 1090 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 60.000 ∂. 25. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÂÚÈÔ¯‹ §ÈÌÓÈÒÓ·˜ 1.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 45.000 ∂. 26. μfiÏÔ˜, ¢‹ÌÔ˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ ı¤ÛË ΔÔ˘ÚοÚÈ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿-∫·ÙËÁÈÒÚÁË, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 1.250 Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· 8.768 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 27. ªԇʷ, ∫ÔÚÒË 5 ÔÈÎfi‰· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi 500 Ù.Ì., 377 Ù.Ì., 360 Ù.Ì., 360 Ù.Ì., Î·È 360 Ù.Ì., ÙÔ Î·ı¤Ó·, fiÏ· Ì·˙› 2.000 Ù.Ì., ÙÔ ¤Ó· 60.000 ∂. 28. ΔÛ·Áηڿ‰·, ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 5.170 Ù.Ì., Â›‰Ô. ΔÈÌ‹ 500.000 ∂. 29. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ∞Á. ΔÚÈ¿‰· 1.100 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. 30. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., Ì ÈÏÔÙ‹, 2ÒÚÔÊË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. Διμήνι, κοντά στα αρχαία, θέση Σαμπάναγα 5.500 τ.μ. 120.000 Σκόπελος, 12.000 τ.μ., τιμή 90.000 Τρίκερι Αγ. Κυριακή, οικοδομή 200 τ.μ., 2000 τ.μ. οικόπεδο 150.000 ∂› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 213 Ù.Ì. Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·, ÙÈÌ‹ 220.000. ∞Ï˘Î¤˜, 2.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi ∞ıËÓÒÓ Ì ÎÙ›ÛÌ· Î·È ˘fiÁÂÈÔ, 180 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000. ∞Ï˘Î¤˜, 470 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 400.000. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·fi 70.000. ∞ÁÚÈ¿, 225 Ù.Ì., 70.000. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 240 Ù.Ì., 140.000. º˘ÙfiÎÔ, 4.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 80.000. §Â¯ÒÓÈ·, 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 80.000. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Toyota 10.300 Ù.Ì., 160.000. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 390 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ™ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 1.100 Ù.Ì., 110.000 Û ·Ú¿‰ÚÔÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Â› Ù˘ ∫ÔÚ·‹ 125 Ù.Ì., Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ· 110.000. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, Û›ÙÈ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., 145.000. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì., ÂÚ›Ô˘ 100 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, 100 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘Ï‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., 210.000 ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÈÌ‹ 85.000 ∂. 2. ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ Û ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 3. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 31 Î·È 32 Ù.Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, 30 ÂÙÒÓ, Î·È Ù· ‰‡Ô 80.000 ∂. 4. ÛڈÓÔ˜ 73, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 57 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 5. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÙÈÌ‹ 84.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹ 89, 4¿ÚÈ 107 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÈÌ‹ 193.000 ∂. 7. μfiÏÔ˜, ª·ÓÁ‹ÙˆÓ 110, 1Ô˜, 3Ô˜, Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 84 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ÂÈψ̤ӷ, Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 141.000 ∂ Î·È 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 147.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·.. 8. μfiÏÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 2, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 9. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 10. ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ ∞Úη-

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

‰›Ô˘ 3, 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ÙÈÌ‹ 42.000 ∂. 11. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Ì·˙› Ì ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 210 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 230.000 ∂. 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÁÈ·›) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 185. Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (Ï·˙ ΔÚÔ‡ÏÔ˘) Î·È 2 ¯ÈÏ. ·fi ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 350.000 ∂. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-°·ÏÏ›·˜, 92 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÙÈÌ‹ 65.000. μfiÏÔ˜, °ÎÏ·‚¿ÓË-∂ÚÌÔ‡, 45 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 30.000. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·˚ÛοÎË 82, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 190.000. μfiÏÔ˜, ∫‡ÚÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ΔÛÈÌÔ‡ÎË, 102 Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÙÈÌ‹ 165.000. μfiÏÔ˜, ∫‡ÚÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ΔÛÈÌÔ‡ÎË, 28 Ù.Ì. studio ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÙÈÌ‹ 48.000. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, 15 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 26.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 34, ÈÛfiÁÂÈÔ 47 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ù¿ÚÈ. ΔÈÌ‹ 300 ¢ÚÒ. 2. ¡Â¿ÔÏË, μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 10, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 400 ∂. μπ§∂™ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. (940)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894, 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√ ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000∂ 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 3. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ ηÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ,110.000∂. 4. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 5. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 172.000∂. 2. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 3. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 133.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶§∏™π√¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. 3. ºπ§∞ƒ∂Δ√À 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μ√§√™ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000Â. 3. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞°ƒπ∞ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™ 5. 170.000 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ª∏§π∂™ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ª∏§π¡∞ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ª¶√Àº∞ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì. 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §∂º√∫∞™Δƒ√ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ∞°π√™ μ∞™π§∂π√™ 100 Ù.Ì., Û 140 ÔÈÎ. Ì ·˘Ï‹ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 135.000 ∂. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì., 90.000 ∂. 4) °∞∑∏ 120 Ù.Ì., 165.000 ∂. 5. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000 ∂ ¡∂∞. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ £∂∞ 320.000 ∂. 7. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∞°ƒπ∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 135 Ù.Ì. 205.000 ∂. 9. ∫. °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000 ∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 10. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 11. ª∏§π∂™ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. ª√ÀƒΔπ∞™ ¶∏§π√À 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 13. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (942)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 21. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 23. Κοντά στο LIDL Φυτόκου 250 τ.μ. 100.000 Ε Η57 24. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 25. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (943)

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶◊§π√ 1, √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., °ÎÏ·‚¿ÓË - °·˙‹. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 5. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. ™ÙÔ ™ˆÚfi (∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. (944)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 46.000 ∂. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ΔÛ·Ï·¿Ù· 3ÂÙ›·˜ 30 Ù.Ì. 44.000 ∂. ∑¿¯Ô˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 26 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 54 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Â˘Î·ÈÚ›· 67.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 53 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 86.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. 2 ÎÚ‚/Ú˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 70 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 68.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 53 Ù.Ì. 78.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. πˆÓ›· ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜ 2 ÎÚ‚/Ú˜, 3Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ƒ+·Ôı. ¢ηÈÚ›·, 86.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 2 ÎÚ‚/Ú˜ Ì ·Ôı. 95.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, ·Ú›ÛÙ˘ ηٿÛÙ·Û˘ 3Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı., ¢ηÈÚ›· 86.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ Î·È Ù˙¿ÎÈ, 125.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ ƒ+·Ôı. 146.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 83 Ù.Ì. 170.000 ∂. Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì ƒ+·Ôı. 127.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı. 146.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÚÂÙÈÚ¤ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 86 Ù.Ì. 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 79 Ù.Ì. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 100 Ù.Ì. Î·È ı¤·, 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ ÔÚ. 77 Ù.Ì., 112.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 133 Ù.Ì. 4Ô fiÚ. ı¿ ı¿Ï·ÛÛ· 270.000 ∂. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 1Ô˜, 120 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105,5 Ù.Ì., ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·. 188.000 ∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 160 Ù.Ì.+60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· 215.000 ∂. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 225.000 Â. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ ÓÂÔ·ÓÂÁÂÚı›۷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 133 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 240.000 ∂.

¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 245.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚·, 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,4 105.000 ∂. √͢ÁfiÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi 115 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 120.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. 125.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 410 Ù.Ì. Ì 25 Ì. ÚfiÛÔ„Ë 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ∂√Δ 107 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 58.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡¤Ô Û¯¤‰ÈÔ 220.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.100 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 460.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› - ∞ÁÚÈ¿ 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞ 220 Ù.Ì. 70.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 95.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 305 Ù.Ì. 107.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 600 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ 220.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 150 Ù.Ì. 70.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 130 Ù.Ì. 35.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 300 Ù.Ì. 40.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.100 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi 170.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 545 Ù.Ì. Ì ı¤· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 260.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.750 Ù.Ì. 1.000.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ‹ ˆÏÂ›Ù·È 460.000 ∂. §·‡ÎÔ - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ - ªËϛӷ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Î·È ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 85 Ù.Ì. 1.700.000 ∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ·, ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂. 155.000 ∂. (950)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂ Ú·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ (∂˘Î·ÈÚ›·) ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (120.000∂) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.Διώροφη πέτρινη παραδοσιακή οικία 180 τ.μ., με οικόπεδο 500 τ.μ., με απεριόριστη θέα, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. Μονοκατοικία διώροφη 250 τ.μ. 1ος όροφος 4 στούντιο ενοίκιο 12.000 Ε την σεζόν 2ος όροφος 125 τ.μ. υπερ λουξ με απεριόριστη θέα, 100 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. Τριώροφη οικία παραδοσιακή 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο του ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. 6. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10.ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2 πέτρινες οικίες ημιτελείς σε οικόπεδο 800 τ.μ. με θέα 90.000 Ε, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 11. Διώροφη οικία 185 τ.μ. σε οικόπεδο 250 τ.μ. καινούργια, 100μ. από τη θάλασσα, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. OIKO¶E¢A 1.Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 6.500 Ù.Ì. Ì ı¤· (120.000∂) §·‡ÎÔ. 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100μ. από τη θάλασσα, δίνεται αντιπαροχή, στα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα εντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 8. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 10. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 11. Οικόπεδο 2 στρ. πάνω στο κύμα μεταξύ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 13. Οικόπεδο 4 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα στην Κρυψάνα ∫. °·Ù˙¤·. 14. Οικόπεδο 4 στρ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα, ÕÊËÛÛÔ 15.√ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ¶È ӷοÙ˜. 16. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 17. Οικόπεδο 500 τ.μ. με απεριόριστη θέα στη μ˘˙›ÙÛ· 18. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (953)


45

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. Κατάστημα 39 τ.μ., πατάρι 15, Μικρασιατών, αυτονομία, W.C. Μόνο 37.000Ε. 2. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 3. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,4), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 59.000Ε. 4. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Άναυρος (Ρ. Φεραίου) 52 τ.μ., όροφος 2ος, πρόσοψης θέα, πάρκιν (πιλοτή) Φ.Α., 104.000Ε. 2. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 3. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 4. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 5. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 160.000Ε. 6. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 7. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 8. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 9. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.900 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. Άνωθεν Αγίου Νικολάου (Γαζή) 3άρι, 76 τ.μ., όροφος 2ος, Φ.Α., 80.000Ε. 2. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 100.000Ε. 3. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμερίσματα, 2ου ορόφου, ανατολικά, 101 τ.μ., αντί 120.000, 135 τ.μ., αντί 145.000Ε. 4. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 5. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 105.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές 300 τ.μ., πλησίον θαλάσσης, 12μετρος δρόμος 13 μ. φάτσα, 125.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 125.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 185.000. 2. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 900.000Ε. 3. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 4. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3 καταστήματα 118 τ.μ., οικόπεδο 137, τα 2 μισθωμένα 500Ε, με προοπτική ορόφου (Σ.Δ. 2,4) αντί 170.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Κάτω Λεχώνια (Κάτω Σχολείου) 2 στρεμ., αντί 200.000Ε. 2. Αλυκές 9 στρεμ., δίπλα στο δημ. δρόμο, 260.000Ε. 3. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 140.000Ε. 4. Μπούφα, πλησίον θαλάσσης, 500 τ.μ. 5. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 6. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 7. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (952)

2. 1.204,7 Ù.Ì. ∫ÔÚÒË ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 100.000 ∂. 3. 604 Ù.Ì., ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, (·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ) 170.000 ∂. 4. ™˘Î‹ 1.397,52 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 78.000 ∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. 130 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 2Ô˘-3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150.000 ∂. 2. 152,95 Ù.Ì., ∫·ÏÏÈı¤·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ì ÈÏÔÙ‹, 280.000 ∂. (996)

-----------------------------------∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 77 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

ΔËÏ. 24210-29160 Fax: 24210-29131 ∫ÈÓ. 6944-456407, 6944-690972

Από εταιρεία διανομών τροφίμων με έδρα την Α’ ΒΙΠΕ Βόλου ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Ô‰ËÁÔ›-ˆÏËÙ¤˜ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 2) ˆÏËÙ¤˜, ˆÏ‹ÙÚȘ με δίπλωμα Β’ κατηγορίας. Τηλ. 2421095626-27. (519) ∑∏Δ∂πΔ∞π υπάλληλος γυναίκα άνω των 35 ετών, να εργαστεί σε κατάστημα υποδημάτων. Πληροφορίες Αντωνοπούλου κ’ Αλεξάνδρας. (979)

∑∏Δ∂πΔ∞π Νηπιαγωγός έως 35 ετών για την φύλαξη 2 παιδιών 3 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει διετή προϋπηρεσία. Πληρ. τηλ. 6974-861161. (007)

e-mail: Kanteref@otenet.gr ∂¶π§∂°ª∂¡∂™ ¶ø§∏™∂π™ 1. Δƒπ∞ƒπ 3∂Δπ∞™ ∫∞π¡√Àƒ°π√ 77 Ù.Ì. (3Ô˜) øÚ·ÈfiÙ·ÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ (Û·ÏfiÓÈ-ÎÔ˘˙›Ó·-Ù˙¿ÎÈ) ÂÓÈ·›Ô, 2 À/¢, ÏÔ˘ÙÚfi, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ì Ï‚ËÙ¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜ (∞¡∞§∏æ∏). 2. ¢À∞ƒπ §√À• ∫∞π¡√Àƒ°π√ 50 Ù.Ì. (1Ô˜) °ø¡π∞∫√, ηıÈÛÙÈÎfi-ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÈ·›Ô, 1 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Á‡Úˆ-Á‡Úˆ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√ (∫∞™™∞μ∂Δ∏). 3. ª∂∑√¡∂Δ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ °ø¡π∞∫∏ (¶∂∑√¢ƒ√ª√™) 125 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ, 1Ô˜, Û·ÏfiÓÈηıÈÛÙÈÎfi-ÎÔ˘˙›Ó·, W.C., ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3 ˘/‰ ÏÔ˘ÙÚfi, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ì Ï‚ËÙ¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, º∞¡Δ∞™Δπ∫√ Û›ÙÈ ∂À∫∞πƒπ∞ (∂À∞°°∂§π™Δƒπ∞). 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ øƒ∞π√Δ∞Δ∏ Ì ∞À§∏ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (¯ÔÏ-Û·ÏfiÓÈ, ηıÈÛÙÈÎfi, ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ (∞°. °∂øƒ°π√™-ÃÀ™√Ã√´¢∏). 5. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫∂¡Δƒπ∫√ 90 Δ.ª. (2Ô˜) ¢π∞ª¶∂ƒ∂™ Û·ÏfiÓÈ, ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, 3 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ù¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜ (·¤Ó·ÓÙÈ À¢ƒ∂À™∏™). 6. ¢À∞ƒπ ∫∂¡Δƒπ∫√ ÁÈ· ∂¶∞°. ™Δ∂°∏ (΢ Ú›ˆ˜) 45 Ù.Ì., Ì ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜, ÎÔ˘˙ÈÓ¿ÎÈ ¯ˆÚÈÛÙfi ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ù¿ÚÈ, ¯ÔÏ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (§π¡Δ√ ∫·ÚÙ¿ÏË). 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÈÏ ª∂∑√¡∂Δ∞™ ÈÛfiÁÂÈÔ Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙÈÎfi, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, 1 ÌÂÁ¿Ï. ˘/‰ 78 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi, 87 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì. ∞ƒπ™Δ∏™ ∫∞Δ∞™∫∂À∏™, Ì A/C, Ù¤ÓÙ˜, ·˘Ï‹ (ı¤ÚÌ·ÓÛË £/™) (∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π-Δ™∞§∞¶∞Δ∞). 8. Δƒπøƒ√º∏ ÔÈΛ· (°π∞¶π) ÛÙ· Δ√Àμ§∞ ˘fiÁÂÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ 3 ı¤ÛÂȘ ÛÙ·ıÌ.+ÁηÚÛÔÓȤڷ 1Ô˜, ηıÈÛÙÈÎfi, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 4 ˘/‰, W.C, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ (Ì ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ π∫∞ Ù·ÎÙÔÔÈË̤Ó˜). 9. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 39 Ù.Ì. ¢À√ Ãøƒø¡ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË Û·Ó ¢À∞ƒ∞∫π, 18ÂÙ›·˜ (3Ô˜) (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ƒ. º∂ƒ∞π√À). 10. √π∫√¶∂¢∞ Ì ÎÏ›ÛË ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ 300 Ù.Ì., 645 Ù.Ì. Î·È 307 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ÙÔ ¤Ó· ÂÊ¿ÙÂÙ·È ¿ÚÎÔ˘ Î·È Â˙fi‰ÚÔÌÔ ¤Ó·ÓÙÈ °∂ø¶√¡π∫∏™. (997)

ZHTOYNTAI ∞¡ ∂Ã∂Δ∂ ταλέντο στις πωλήσεις, μπορείτε να αποκτήσετε ένα καλό εισόδημα. Αν παράλληλα διδάσκετε Αγγλικά, μπορείτε να το διπλασιάσετε. Τηλ. 24210-22454. (992)

∑∏Δ∂πΔ∞π άτομο για Internet Cafe. Τηλ. 6978-188908. (005)

∑∏Δ√À¡Δ∞π 2 τεχνολόγοι - ακτινολόγοι (χειριστές), απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Πληρ. τηλ. 24210-23338, ώρες 8.30 π.μ.-20.30 μ.μ., εργάσιμες ημέρες. (825)

∑∏Δ√À¡Δ∞π ΕΛΛΗΝΕΣ άντρες ή γυναίκες για εργασία σε ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία. Δεν είναι απαραίτητη η γνώση Γερμανικών. Πληρ. τηλ. 0049619242726, κ. Γιάννη. (838)

™YNOIKE™IA ∞•π√§√°√π και αποκατεστημένοι νέοι 30-45 ετών, επιθυμούν σοβαρή γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (928)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δ∞ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για όλα τα πτυχία και μέσω SKYPE. Εμπειρία 4 χρόνων στην Αγγλία. Φιλικές τιμές. Πληρ. τηλ. 6978-955101 και 2421028946. (926) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φυσικός, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής, Χημείας και Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 24210-66461, 6947-355767. (004)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (912)

ΒΟΛΟΣ

∞μ∞¢π™Δ∞ άμεσα μετρητά από όλες τις πιστωτικές κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο, έως 36 άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά, κος Λευτέρης. Τηλ. 6983709688. (434)

∞ª∂™∏ λύση για μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες σε 5 λεπτά έχουν δεν έχουν διαθέσιμο σε πολλές άτοκες δόσεις, ακόμα και με τρίμηνη καθυστέρηση. Ραντεβού στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα 09.0022.00, κα Ελπίδα. Τηλ. 2415001000, 2421500032, 6974533556. (433)

άμεσα αν έχετε πιστωτικές κάρτες παίρνετε μετρητά σε 5 λεπτά από 1.000 έως 100.000 Ε και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις, έχουν δεν έχουν υπόλοιπο, ακόμη και με τρίμηνη καθυστέρηση. Τηλέφωνο χωρίς χρέωση από σταθερό και κινητό για όλη την κεντρική Ελλάδα, 800 300 3707, κος Αντωνίου. (432)

(730)

∞ª∂™∞: (006)

¢È¿ ÙÔ‡ÙÔ˘ (ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡) ˘Ì›Ó ¿ÊÂÛȘ ·Ì·ÚÙÈÒÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È” (¶Ú¿Í. ÈÁ’ 38). Η κατάστασις της αμαρτίας έχει πάντοτε αποτελέσματα θλιβερά, που δηλητηριάζουν ολόκληρον την ζωήν του ανθρώπου. Αυτή χωρίζει τον άνθρωπον από τον Θεόν, την πηγήν της χαράς. Αυτή χωρίζει μεταξύ των και τους ανθρώπους και δημιουργεί διαιρέσεις και συγκρούσεις και εγκλήματα και πολέμους. Και είναι τόσον απλωμένη παντού η αμαρτία, και έχει τόσην δύναμιν εις τας ψυχάς των ανθρώπων, ώστε θα ενόμιζε κανείς ότι η ανθρωπότης ολόκληρος είναι οριστικώς καταδικασμένη εις την απώλειαν. Αλλ’ όχι. Μία εξαιρετικά χαρμόσυνος είδησις ευαγγελίζεται την θεραπείαν και την σωτηρίαν. Διά του Χριστού, του Υιού του Θεού, κηρύττεται εις όλους τους ανθρώπους, και τους πλέον αμαρτωλούς, άφεσις αμαρτιών. Αυτός είναι ο δυνατός, που ελευθερώνει από την αμαρτίαν. Εν τω ονόματί του δίδεται η συγχώρησις εις όσους πιστεύουν, μετανοούν, αλλάσσουν διαγωγήν. Είναι λοιπόν ασφαλής διά καθένα η σωτηρία. Αρκεί να δεχθώμεν τον λυτρωτήν και έχομεν αμέσως την απολύτρωσιν.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢π∂À£À¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ Δ∂áπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, ανακοινώνεται ότι ζητούνται προσφορές για την προμήθεια καλωδίων για τις ανάγκες του Δημοτικού Φωτισμού προϋπολογισμού 20.230,00 Ε συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του έργου: “Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2010” . Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν τα έντυπα των προσφορών από το Τμήμα Ηλεκτρ/κών Έργων στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Βόλου, πληροφορίες κ. Βεντούρας Δημήτριος τηλ.: 24210-64931 2421063158 κατά τις ώρες 8.00 - 14.00 όλες τις εργάσιμες μέρες. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στο κτίριο Σπίρερ την 9η του μηνός Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.10 π.μ. Τα έξοδα της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Βόλου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ

∞¡∞°¡øƒπ™∏ ™øª∞Δ∂π√À

∞μ∞¢π™Δ∞

∞ƒ∫∞¡∞

μ§∞Ã√À ™√ºπ∞

4

πÛȉÒÚÔ˘ ¶ËÏÔ˘ÛÈÒÙÔ˘. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÔÌÔÏÔÁËÙÔ‡

λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (918)

∫˘Ú›· ƒ›Ó· & Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔÈ, ·Ú·„˘¯ÔÏfiÁÔÈ - ÌÂٷʇÛȘ „˘¯ÔÂÚ¢ÓËÙ·› Ì ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ· ÈÛ¯˘Ú‹ ‰È·›ÛıËÛË ÂÓfiÚ·ÛË - ‰ÈfiÚ·ÛË, ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜. °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi: 6989-176612.

À‡ı˘ÓË Û˘ÓÂÚÁ.

º∂μƒ√À∞ƒπ√™

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∫√ ∫∂¡Δƒ√

-----------------------------------RE/ª∞à ¢√ª∏ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ Δ.∫. 38221 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-20008

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 47,25 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ ™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πˆÓ›· ۯ‰fiÓ ÂÈψ̤ÓÔ. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 71 Ù.Ì., ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 60.000 ∂. 2. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 130 Ù.Ì., ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 200.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¢‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ 210 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 347 Ù.Ì., ∞ÁÚÈ¿. 2. 30 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 391,39 ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 120.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. 852,40 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜, ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË 50.000 ∂.

Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (901) ¢∞¡∂π∞ τραπεζικά σε δημοσίους-δημοτικούς υπαλλήλους, σε συνταξιούχους δημοσίου - ΙΚΑ, ανεξάρτητα από υπερδανεισμό -Τειρεσία και ηλικία. Ρύθμιση, πάγωμα, μειώσεις καταγγελμένων δανείων και καρτών από έμπειρους νομικούς και οικονομολόγους της εταιρείας μας. Η διαπραγμάτευση γίνεται με τα κεντρικά των τραπεζών στην Αθήνα. Ενημέρωση για το τελικό αποτέλεσμα εντός 3 ημερών. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. κέντρο: 2310554514, fax: 2310554517, κιν. 6972886998, WEB SITE: www.moneycashgram.gr (824)

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα από εξειδικευμένους νομικούς και οικονομολόγους παγώνουμε, ρυθμίζουμε, αναχρηματοδοτούμε και μειώνουμε τις οφειλές σας σε δάνεια και κάρτες ακόμα και καταγγελμένα. Αναστολές πλειστηριασμών, τακτοποίηση Τειρεσία. Δάνεια άμεσα σε δημοσίους, δημοτικούς, στρατιωτικούς και συνταξιούχους ΙΚΑ. Τηλ. 6977174374, 6978-871983. (760)

Με την υπ’ αριθ. 543/2009 απόφαση του Μον. Πρωτ. Βόλου, διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας, αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΘΡΥΟΣ” και σκοπούς τους αναφερόμενους στο καταστατικό του. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Βασίλειος Νιζάμης

¶EN£H - EYXAPI™THPIA Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂§∂¡∏ ¡π∫∏Δ∞

Ετών 83 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου και ώρα 3.00 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Καμπούρογλου αρ. 11, εις τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας, θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 4 Φεβρουαρίου 2010 Τα παιδιά: Παντελής & Κωνσταντία Νικήτα, Σταύρος Νικήτας Τα αδέλφια: Μιχαήλ & Ισμήνη Πουρναρά, Γεώργιος & Άννα Πουρναρά, Μαρία χα Δημ. Πουρναρά, Αντρέας & Ρούλα Νικήτα, Αγγελική χα Τιμ. Πατακιούτη Ο εγγονός: Κωνσταντίνος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Τον αγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, παππού, προπάππο και θείο

πø∞¡¡∏ ∫∞ƒ∞¢∏ª√

Ετών 83 κηδεύσαμε χθες Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου και ώρα 4.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Τα παιδιά: Δήμος - Ευμορφία Καραδήμου, Δέσποινα - Δημήτριος Μπουρτζής Τα αδέλφια: Τζένη (χα) Διανέλου, Ευαγγελία (χα) Καραδήμου, Γεώργιος Καραδήμος Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


46/ °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 4 ºEBPOYAPIOY 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÕÚÙÂÌȘ, ∞Óı. °·˙‹ 147∞ (¿Óˆ ·fi ÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ÙËÏ.: 24210-32224, ∞ÓÙ¿ÌË ∞ÁÁÂÏÈ΋˜, ∂ÚÌÔ‡ 224 - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ.: 24210-33133, ¶·¯‡ ∏Ï›·, πˆÏÎÔ‡ 247 - ÷˚‰·Ú›Ô˘ (™Ù¿ÛË ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿), ÙËÏ.: 2421052600. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˘ πˆ¿ÓÓË (∫ÏËÚÔÓfiÌÔÈ), ™ÎÔ˘Ê¿ 1 - ¡Â¿ÔÏË, ÙËÏ.: 24210-66936. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈfiÏη ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 16, ÙËÏ.: 24210-65427. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ̤¯ÚÈ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ·fi √ÁÏ-°·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË - ∫·Ó¿ÚË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ °. ¢‹ÌÔ˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó·.-ÛڈÓÔ˜, ¢. £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, ΔÛÂÚÁ‹˜ ª.-∞ıËÓ·›Ô˜ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· Old city, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 151, ∞ÊÔ› £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 114, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔ˘ÙÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ÷ڷÙÛ‹ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, £ÂÔ¯¿Ú˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO

TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00, 8.00, 8.57, 10.02, 10.30, 11.11, 12.00, 13.42, 14.00, 14.28, 15.10, 15.53, 17.13, 17.56, 19.31, 20.00, 21.30, 22.46, 00.30, 3.58. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 6.08, 8.00, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 16.33, 17.34, 17.55, 19.45, 21.05. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 00.58, 1.26, 3.11, 7.11, 8.34, 11.36, 13.00, 14.18, 16.14, 18.09, 19.41, 20.11, 0.58. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50, 7.53, 9.21, 10.51, 13.21, 14.53, 10.29, 13.27, 14.27, 17.13, 19.16, 15.53, 19.28, 20.39, 22.55, 23.59, 19.36, 22.34, 00.30, 3.58, 5.15.(¢È¿ÚÎÂÈ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ 1 ÒÚ· Î·È 30’). μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. Afi BO§O ÁÈ· £E™™A§ONIKH (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 07.15, 10.15, 14.00, 17.30. Afi £E™™A§ONIKH ÁÈ· BfiÏÔ (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 08.00, 11.15, 14.15, 18.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00.

∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶√™∂π¢ø¡ °ƒ∞ªª∂™ ¡.∂. ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-À/° πƒπ¢∞ ¡.™. 348 ∞¶√ 21/12/09 ∂ø™ 21/12/2010 ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 31059 - 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∫˘Úȷ΋ 1/11/09 ̤¯ÚÈ ΔÂÙ¿ÚÙË 31/3/10 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1:

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..............2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ............................2421070931 - 2421071022 .................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ..................2421070931 - 2421075319 ................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .................2421070950 - 2421075318 ......................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .......2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ...................... 2421070976 - 2421075528 .....................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........ 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. .............................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ....... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ..........................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ........2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .............2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN. ................2421070946 - 2421075301 ......................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ........................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E......................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ .........2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ........................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ............................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ. ....................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. .............2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ .....................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜................................. 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ .........................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ..................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ .......................................... 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ...................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. 2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ .......2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ......................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ ....................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ ................. 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H..............................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ....................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ....................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ..........................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY...................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ...............................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ..............................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .....................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏............................................................199 EKAB: ...........................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ..........................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜.............................2421063666 - 2421063667

¢EYAMB BÏ¿‚˜.............................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜)..............................195 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜...............................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ....................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ..............................................10400 EXPRESS SERVICE......................................................1154 HELLAS SERVICE .......................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ .............................................................6944121288 X¿ÓÈ·...............................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·....................................................6948475814 MËϛ˜............................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY........................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO............2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ .............................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ......................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ......................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ....................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ....................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)........................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ .....................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ........................................................2410 237811 ¶I§OTO™ .......................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ............................... 24210 61000 A°PIA™ ..........................................................24280 92502 BE§E™TINOY..................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN .............................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 2421044444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 2426023255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª·˜ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜. 2. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ΔÚÔ›·˜ §·Ô̤‰ˆÓ ∂ȉÈο ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù·. 3. ¶·È¯Ó›‰È Ù˘ ÙÚ¿Ô˘Ï·˜ - ÕÛÔ˜ Ù˘ Ô ΔfiÙÈ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 4. ∞گȉԇη˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, Ô˘ ¯¿ıËΠے ¤Ó· Ù·Í›‰È - ªÈÛfi... ÎÈÏfi - ¶ÚÔʤÚÂÙ·È Ì ٷ ¯Â›ÏË. 5. Œ¯Ô˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ›... ¯¤ÚÈ· - ¢¤ÚÌ· ˙ÒÔ˘, ÛÙËÓ Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·. 6. º¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ - ¶ÚÒÙÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢’ °·ÏÏÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. 7. ™˘¯Ó¿ ϤÓÂÙ·È - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 8. •ÂÓÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ¢ÁÂÓ›·˜ - ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÛοÊË. 9. ∂·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÓÙ›ıÂÛË - ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ∏¶∞. 10. ΔË Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÛÙ· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ - ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. 11. ∞‰ÂÏÊÔ› ÛÎËÓÔı¤Ù˜ - ∞ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi˜ ıÂfi˜ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜. 12. ™‡Ì‚ÔÏÔ ÌÔÓ¿‰·˜ Ù˘ ªË¯·ÓÈ΋˜ - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ôχ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì·ÁÂÈÚÈ΋. ∫∞£∂Δ∞: 1. “™˘ÓˆÌÔÛ›·” Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ÕÏÊÚÂÓ٠ÛÙÛÎÔÎ. 2. ∞˘Ùfi˜ ʷȉڇÓÂÈ - °ÂÈÙÔÓÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· - •ÂÓÈ΋ ‰È¿˙¢ÍË. 3. ∂›‰Ô˜ ͢Ï›·˜ (‰‡Ô ϤÍÂȘ). 4. ™ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË... ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È - ∞fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ... Ù¤ÏÔ˜ - ™ËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ƒ√-¶√ ·ÓÙ›ÛÙÚ. 5. ™ËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ·ÓÂÈÙ‹‰Â˘ÙÔ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ. 6. •ÂÓÈÎfi ·Ó‰ÚÈÎfi fiÓÔÌ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.) ¢˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜. 7. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ ·Ú¯Èο - ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. 8. ∞fi Ù· ¤ÓÙÂ... ‰‡Ô - ∏ ‚¿ÛË Ù˘ ÌÂψ‰›·˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ - ¢›ÊıÔÁÁÔ˜ - ∞ÚÈıÌfi˜, ÔÙÈο. 9. ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ §¤Û‚Ô˘ - °¿ÏÏÔ˜ ÎÔ˘›ÛÏÈÓÁÎ Ô˘ ÂÎÙÂϤÛÙËΠÙÔ 1945. 10. ∞˘ÙÔ› ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ¿ÏÔÁ· Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ï‚¤ÓÙ˜, ϤÂÈ ÌÈ· ·ÚÔÈÌ›· Ì·˜ - ∂͈ÙÈÎfi ÊÚÔ‡ÙÔ (ÁÂÓ.). 11. ª¤ÙÚÈÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· (Ì ¿ÚıÚÔ) - •ÂÓÈÎfi˜ Á˘Ó·ÈΛԘ Ù›ÙÏÔ˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 12. ¶ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÂÏÔÔ›ËÛÂ Ô ¶È¤Ú ªÔ˘Ï¤˙ - ŒÓ· ·fi Ù· ¢ÁÂÓ‹ ·¤ÚÈ· - ∞-

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 31059 - 31060

ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 4 ·’ οıÂÙ·. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™∫∞§∞£Àƒª∞ 2. ∫∞∫∞ƒøª∞-¶√Δ 3. ∂ªø¡-ª∞™¶∂ƒ 4. À¶¡∞ƒ∞™-∂§√™ 5. √ƒ-ƒ∞™-¡Δ∂ 6. º√ƒ∞™-∞ÃÀƒ∞ 7. √¡√™-ª∞ƒ∞£ø¡ 8. §∞-∂ƒ∞ 9. √¢∞§π™∫∏Ã∂ƒ 10. ™∂¡∞ƒπ√-¡√™ø 11. ∫√§ø¡∞Δ√À 12. ∫∞™√¡∞√À™π∞ ∫∞£∂Δ∞: 1. ™∫∂À√º√ƒ√™ 2. ∫∞ª¶ƒ√¡-¢∂∫∞ 3. ∞∫ø¡ƒ√¢∞¡√™ 4. §∞¡∞ƒ∞™-§∞§√ 5. ∞ƒ-ƒ∞™-§πƒø¡ 6. £øª∞™-ª∞™π¡∞ 7. Àª∞™-∫√∞ 8. ƒ∞™-¡∞ƒ∫∏-Δ√ 9. ¶∂Δƒ∞¡√À 10. ∞¶∂§∂À£∂ƒ√À™ 11. √ƒ√-Ãøƒ∂™ 12. ∂Δ√™-∞¡∞Ãøª∞

∫ƒπ√™ ¶ÚÔÛÂÚ¿ÛÙ Ì ¿ÓÂÛË fi,ÙÈ ‰Â Û·˜ ¿ÂÈ Î·Ï¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-10-11-23-4-8. Δ∞Àƒ√™ ªËÓ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ηٷϿ‚ÂÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÂÛ›˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-13-29-48-9-32. ¢π¢Àª√π ∂¿Ó ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈ·˜ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó˘ ·Á¿˘ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-22-13-4-59. ∫∞ƒ∫π¡√™ ŒÍ˘Ó˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· οÓÂÙ ۋÌÂÚ· Ô˘ ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÛÔ‰¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-20-11-7-5-2. §∂ø¡ Ÿ,ÙÈ Â›¯·Ù ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Î·È Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â‡ÓÔÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-4-322-12-39. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È Ôχ ηϋ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙÚÒÛÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-39-22-12-3-8.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ¶ÂÚÓ¿Ù ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Û‹ÌÂÚ· Á‡Úˆ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-40-33-21-267. ™∫√ƒ¶π√™ √È Û‡ÓÙÚÔÊÔ› Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÌ˘, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙËÓ ‰È΋ Û·˜ ÁÓÒÌË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-29-43-23-411. Δ√•√Δ∏™ £· ÂȉÈÒÍÂÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÙ Ì ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-56-35. ∞π°√∫∂ƒø™ ªÂ ÙÂÓو̤ӷ Ù· Ó‡ڷ ÌfiÓÔ Û‡Á¯˘ÛË ı· ηٷʤÚÂÙ ӷ ÚÔηϤÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-12-38-9-532. À¢ƒ√Ã√√™ ∏ ÂÈı˘Ì›· Û·˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-11-2-4-32. πãÀ∂™ ∏ ̤ڷ Û·˜ οÓÂÈ Ó· ·Ó·˙Ëٿ٠¤ÓÙÔÓ˜ ÂÚˆÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-22-12-3-9.


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

¶∂ª¶Δ∏ 4 ºEBPOYAPIOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Superman: ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 12.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00

ÿÓÙÈ Ì¿ÓÈ Ô Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Δ›ÁÚ˘ Î·È °Ô˘›ÓÈ √È ÌÈÎÚÔ› ÕÈÓÛÙ·˚Ó ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ - ∞ıÏËÙÈο - ∫·ÈÚfi˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) ΔÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ŒÓ· Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· J.O.N.A.S. ∑·Î Î·È ∫ÔÓÙ›, ÛηӉ·ÏȤ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· Èڛ˜ ÊÏ·˜ (∂) ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ª¤ÚÓÈÓ ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ √È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ - ∞ıÏËÙÈο √ÈÎÔÓÔÌ›· - ∫·ÈÚfi˜ ¶ˆÏÂ›Ù·È ˘ËÚ¤ÙÚÈ· ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 07.00 10.00 11.00 12.00 15.30 15.45 18.30 20.00 21.00 23.00 01.15 01.30 03.00 05.00

¶·ÓfiÚ·Ì· “∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ¶Â›Ù ÙÔ ÛÙÔ Alter ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÚÔÌÂÚ¿ Ï¿ÛÌ·Ù·” “√È ‰È·‚ÔÏÔÁ˘Ó·›Î˜” Auto Alter “™ÈˆËÏfi˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜” “•Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ÊÈÏ›·” “ŒÚˆÙ·˜ ÛÙ· ∫·Ê¤ ™·ÓÙ¿Ó”

111111111111111111111111111

06.00 07.00 09.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 17.30 18.30 19.40 20.45 21.00 21.45 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.15

∂ȉ‹ÛÂȘ ™∫∞´ on line The Oprah Winfrey Show ∂ntertainment this week (∂) Ten years younger ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ªÂ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÿÚÈ Top chef (∂) Split Ends BBC Live / ¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ¡ÔËÌ·ÙÈ΋ / ECO News ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ À·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ƒÂÍ ∂ÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ Doc it! EÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÚÔ‡ÛÈ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ CSI Las Vegas CSI, ª·˚¿ÌÈ 24 ∞ÓıÚÒÈÓ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ¶ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· TV ÃøSΔ∂SS ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Three wise guys” ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.30 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 19.00 20.45 21.00 22.00 24.00 01.30

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ºÙˆ¯·‰¿ÎÈ· Î·È ÏÂÊÙ¿‰Â˜” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù˘ ÓÈfiÙ˘ Ì·˜”

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

05.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.30 11.00 11.30 12.30 13.00 14.20 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 17.55 18.05 18.15 18.30 19.30 20.00 21.00 21.10 21.40 22.00 23.00 24.00 01.00 ÎfiÛÌÔ˘ 01.30 02.30 04.00 05.00 05.30

∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤· ∏ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ΋Ô˘ Ì·˜ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ (∂) ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ ∂ÎÏËڈ̤Ó˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ Ù˘ÚÈÒÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ¶ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ πÂÚÔ› ›ıËÎÔÈ ∞ӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ∫Ï‹ÚˆÛË Δ∑√∫∂ƒ-¶ƒ√Δ√ ŒÓ·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∫·ÈÚfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· Cinemania Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Balkan express (∂) ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ (∂) ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) ∞‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ∑‹ÙËÌ· ˘Á›·˜ (∂)

111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.00 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 00.00 01.00

¶·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Δ· ‰¤ÛÌ·Ù· Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √∫ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ My space ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔ˘˜ ¢. √˘ÁÁ·Ú¤˙Ô Î·È ∂. ∫·˙·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘.

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.15 23.15 00.30 00.45 02.00 03.00

¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ (∂) ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙfiÏÙÛ μ›Ù· ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚfiÌÈη The twenty ∂ȉ‹ÛÂȘ ÿ¯ÓË ∂ÏÏËÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂Ù¿ ηο Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÌÔ˘

04.30 05.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.15 14.15 15.15 16.15 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.40 05.15

Love bites (∂) ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10-1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ (∂) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Love bites ∫¿ÚÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ “•Â·ÙÈÓ¿˙” ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï· Criminal Minds √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· European poker tour ºÈÏ› ˙ˆ‹˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ∫·Ú·ÌfiÏ· (∂)

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.30 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 22.30 23.30 01.15 ª¤Î· 02.30 03.30 04.30 04.50

∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ú·‚¿ÙÔ˘. ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ΔÛ·Ï›ÎË. ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) Fatus olus ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ Hotel Inspector Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (∂)

£E™™A§IA TV

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.45 10.15 11.15 12.30 13.30 16.30 16.45 18.45 19.45 21.00 00.15 03.00 04.00

™ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· (∞.Δ.√.ª., °ÈÔ˘-°ÎÈ-√) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∂ÏÂÔÓÒÚ· ªÂϤÙË. ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∂ÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜. ª·Ú›Ó· ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· §·Ì›ÚË. ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Superman: ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹” “√ÓÂÈÚÔ·Á›‰·” Justice Battlestar Galactica

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 18.45 19.15 21.00 21.30 23.00 23.50 01.30 03.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Pelezinho” ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ¶Ô˘ ı· ¿ÂÈ Ë ‚·Ï›ÙÛ· “æËÏ¿ Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÙÏÂÚ” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ °ÂÁÔÓfiÙ· Drive time (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

Δ∏§. 24210 24311 £∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 4-10/02/2010 ∞π£√À™∞ 1: ·) “∂¶π∫π¡¢À¡∂™ ª∞°∂πƒπ∫∂™” Ãøƒ∞º∞™ - ª∞ƒ∫π√À§∞∫∏™ - ∑À°√À§∏!!! ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 6, 8, 10 ∞π£√À™∞ 2 ·) “√ ªπ∫ƒ√™ ¡π∫√§∞™” ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋: 4.45 ‚) “I LOVE ∫∞ƒ¢πΔ™∞” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 6.30, 8,30, 10.30 Dolby Digital

Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô ™Ô‡ÂÚÌ·Ó ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙË °Ë ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ∫Ú‡ÙÔÓ. ŸÌˆ˜ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ηٿÏËÍË: ÙÒÚ· È· Ô ∫Ú‡ÙÔÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ï·Ó‹Ù˘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓË ˙ˆ‹˜ Î·È Ù· ÂÚ›È·, Ô˘ ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙË °Ë Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·ÚfiÔÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∏ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ·Á¿Ë, Ë §fiȘ §¤ÈÓ, Â›Ó·È ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓË Ì ÙÔÓ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ÃÔ˘¿ÈÙ, Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡ Ù˘, Î·È ÌËÙ¤Ú· ÂÓfi˜ ·ÁÔÚÈÔ‡...

STAR 21.00

¶ˆÏÂ›Ù·È ˘ËÚ¤ÙÚÈ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡ÙÈÌ¿ ∞Ï Δ˙¿Ô˘ÓÙÈ.

°È· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÊÙÒ¯ÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙË ™ÚÈ §¿Óη ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ˆ˜ ˘ËÚ¤ÙÚȘ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ. ΔȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÈÎȷΤ˜ ‚ÔËıÔ› ηٷϋÁÔ˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ‰È·‚·Ù‹ÚÈ·, ÙȘ ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· Û›ÙÈ·, ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÒÚ˜... ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· ÂηÙfi ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ Ì‹Ó·.

∂Δ1 24.00

√ÓÂÈÚÔ·Á›‰· Δ·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §fiÚÂÓ˜ ∫¿ÛÓÙ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ªfiÚÁÎ·Ó ºÚ›Ì·Ó, ΔfiÌ·˜ Δ˙¤ÈÓ, Δ˙¤ÈÛÔÓ §ÈÌ.

¶ÚÈÓ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ·È‰È¿, Ô Δ˙fiÓ˙È, Ô ¶ÈÙ, Ô ª›‚ÂÚ Î·È Ô Ã¤ÓÚÈ Â›¯·Ó ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ ¡Ù¿ÓÙÈÙ˜, ¤Ó· Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ¡Ù¿Ô˘Ó, ·fi ÌÈ· ·Ú¤· „¢ÙÔ·ÏÈηڿ‰ˆÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ¿ÏÏ·Í ηıÔÚÈÛÙÈο ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ê›ÏˆÓ Î·ıÒ˜ ÙfiÙ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ˆ˜ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ „˘¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚÂ·Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó fiˆ˜ Î·È ÙÔ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ!

06.00 08.00 09.30 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 00.00 00.30

μÔ˘Ï‹-ΔËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉÈ΋ ªfiÓÈÌË ∂ÈÙÚÔ‹ √‰È΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫Ï·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∂χıÂÚÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ °ÎÈ ¡Ù ªÔ·Û¿Ó 38Ô˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “√ ıÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ μÔ˘Ï‹-ΔËÏÂfiÚ·ÛË

£Â¿Ì·Ù· ODEON §π¡Δ√

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÚ¿È·Ó ™›ÓÁÎÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÚ¿ÓÙÔÓ ƒÔ˘ı, ∫¤ÈÙ ªfiÛÁÔ˘ÔÚı, ∫¤‚ÈÓ ™¤ÈÛÈ.

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 4-10/2/10 ∞π£√À™∞ 1: I LOVE KARDITSA: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, 19.45, 22.00, ∫˘Úȷ΋: 12.45, 15.00, 17.30, 19.45, 22.00. SHERLOCK HOLMES: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.15 ∞π£√À™∞ 2: ∞μ∞Δ∞ƒ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, ∫˘Úȷ΋: 14.30, 20.00. μƒ∂Ã∂π ∫∂ºΔ∂¢∂™ (ª∂Δ.) 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ∫˘Úȷ΋: 12.30, 18.00. ∞¡π∫∏Δ√™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.15. ∞π£√À™∞ 3: Δ∞ ª∞£∞Δ∂ °π∞ Δ√À™ ª√ƒ°∫∞¡;: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 21.45, 00.00, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 19.30, 21.45, 00.00. ∞¡π∫∏Δ√™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, ∫˘Úȷ΋: 14.15, 17.00. ∞π£√À™∞ 4: μƒ∂Ã∂π ∫∂ºΔ∂¢∂™ (ª∂Δ.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 13.45, 15.30, 17.15. ∂¶π∫π¡¢À¡∂™ ª∞°∂πƒπ∫∂™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.30, 23.45.

STAR 00.15

™ÈˆËÏfi˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ £Ú›ÏÂÚ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÂÊ ªϤÎÓÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ ƒÈ‚, ¡Ù¿ÚÈÏ Ã¿Ó·, ΔÛÈ äÏÂÚ.

√ Δ˙¤ÈÛÔÓ, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, Â›Ó·È Î·ıËψ̤ÓÔ˜ Û ·Ó·ËÚÈÎfi ηÚÔÙÛ¿ÎÈ Î·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÂÚÓ¿ ۯ‰fiÓ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘. ∫ÔÈÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÂÓfi˜ ÊfiÓÔ˘ Û οÔÈÔ ·fi Ù· ·¤Ó·ÓÙÈ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ∫·ıÒ˜ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÈÛÙ‡ÂÈ, Ô Δ˙¤ÈÛÔÓ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÏfiÓÙÈ·, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· χÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ.

ALTER 01.30

ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù˘ ÓÈfiÙ˘ Ì·˜ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1993, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÈÎ ª¿ÈÓÙÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÏ·Ó ÕÚÎÈÓ, ª·Ù ∫ڤȂÂÓ, ¡Ù·È¿Ó §¤ÈÓ.

ªÈ· ·Ú¤· Ê›ÏˆÓ - ·ÏÈÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ, ÙÒÚ· ÛÙ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Î¿ÌÈÓÁÎ Δ·Ì¿ÎÔ˘·. ¶ÂÚÓÔ‡Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ηıÒ˜ ·Ó·ÔÏÔ‡Ó Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÌÂÈڛ˜. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‚·Ú·›ÓÂÈ fï˜ fiÙ·Ó Ì·ı·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ οÌÈÓÁÎ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÙÔ ÎÏ›ÛÂÈ. ¶Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙË, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋, ¢·›ÛıËÙË Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ fiÌÔÚʘ χÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·‰È¤ÍÔ‰·.

¡∂Δ 01.30


48/

¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

&¤ÓıÂÓ

¤ÓıÂÓ

ºøTO™KIA™EI™ ºøΔ√: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

ŒÁÈÓ ÌÈ· ·Ú¯‹ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ‹Úı ÚÔ¯ı¤˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÒ‰˘ÓˆÓ ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó fiÏÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ·˘Ù¿ ı· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ΔÔ˘ °IøP°OY Δ™π°∫§πºÀ™∏ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎÂ, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤ÙÚÂÊ ÙËÓ ÎÚ˘Ê‹ ÂÏ›‰·, fiÙÈ ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ·. ∞Ó ˘‹ÚÍ οÔÈÔ˜ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi˜, ·˘Ùfi˜ ÚÔ‹Ïı ̿ÏÏÔÓ ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ηıÒ˜ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Î·Ù’ Ô˘Û›·Ó ÙËÓ ·Ó·Áη›· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û’ ÂΛӘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ŒÙÛÈ, ¤Ú· ·fi ÙÔ ÛÔÎ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËηÓ, ‚Á‹ÎÂ Î·È ¤Ó· ıÂÙÈÎfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú‹ÁÔÚÔ Ì‹Ó˘Ì·: ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó· ‰›Ô Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Î·È fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÎÚ›Û˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ÚÂÌԇϷ, ÙÔ ÚÔ˘ÛʤÙÈ, ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, ÛÙËÓ Î·ÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ··ÍÈÒÓÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜, Ì ¿ÚıÚÔ Û ·ıËÓ·˚΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ¯ı˜ η˘ÙËÚ›·˙ ÙÔÓ “ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆӔ , Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ÌÈÛıÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î¿ÔÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∞ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â›‰ÔÌ· “ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·˜” ‰È·‚¿Û·Ì ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ, Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙfi¯Â˘Â ΢ڛˆ˜ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡ ·Ó·Î¿Ï˘Ù·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÂȉfiÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔıËÚÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∞˘ÙÔ‡˜ ÛÙfi¯Â˘Â ÙÔ ¿ÚıÚÔ, Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘˜, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ›ӷÈ. ™›ÁÔ˘Ú·, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈϤÔÓ ·ÌÔÈ‚¤˜ οÔÈˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∂Λ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ó·È Ë ÚÂÌԇϷ, Ô˘ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÔÚÁÈ¿˙ÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·. ΔÈ ¿ÏÏÔ Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙ·Ó ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô (√°∞) Ê¿Ú̷η ÁÈ· ·ÁÂÏ¿‰Â˜, ¯Ô›ÚÔ˘˜, ¿ÏÔÁ·, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Á¿Ù˜ fiÙÈ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÂ... ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÂÌÌËÓfi·˘ÛË... Û ¿ÓÙÚ˜! ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Û·Ù¿Ï˘, ÙÔ˘ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡, Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ∫·È Â‰Ò ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó·›ÓÂÛË. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓÂ. ¡· ‰Ô‡Ì ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù·....

Δ¤ÙÔÈ· ̤ڷ, Ù¤ÙÔÈ·...ʈÙÔÁÚ·Ê›·. ΔÛÈÎÓÔ¤ÌÙË Ô˘ ÙÛÈÙÛÈÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È ı· ·Ó·ÛÙÂÓ¿ÍÔ˘Ó Ì·ÓԇϘ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÛÔ‡‚Ϙ, ¯Ù·fi‰È· ·ψ̤ӷ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÁÈ· ÛÙ¤Áӈ̷...∞ÏÏ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·ÌÈ¿ ̤ڷ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Ó· ÌËÓ ԇ̠¤ÁÈÓ·Ó ¤Ó· Ì’ ·˘ÙfiÓ...

™ÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ

∂Ò‰˘Ó· ™Â Ô‰˘ÓËÚ¿- ·ÏÏ¿ ·Ó·Áη›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË- ̤ÙÚ· ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Î·Ù¤Ê˘Á ÙÂÏÈο Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¤Ó· 24ˆÚÔ ÚÈÓ ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÙÂÛÙ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. “¢‡ÛÎÔϘ Î·È ÂÒ‰˘Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜”, Ù· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ‰È¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠·Ú¿ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì ·fiÏ˘Ù· Ì·˙› ÙÔ˘...

™ÙÚ¿Ù¢ÛË “Œ¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ÛÙÚ·Ù¢ıԇ̠ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÂÙ¿‚·ÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂıԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› Âӈ̤ÓÔÈ”, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫. ¶·Ô‡ÏÈ·˜, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯ı˜ ÛÙÔ ‡·ÙÔ ·Í›ˆÌ·. ¡· ÛÙÚ·Ù¢ÙÔ‡ÌÂ, ¶Úfi‰ÚÂ, ·ÏÏ¿ fiÛ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘ Î·È Û˘Ó¯ԇ˜ Ï‹„˘ ̤ÙÚˆÓ;

∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ÿ¯È Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û¯ÔÏ›·˙ ÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ηٿ ÓÔ˘ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, “¤ÏÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·”. ™ÈÁ¿ Ù· Ó¤·...

√ ‰È·ÁΈÓÈÛÌfi˜ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô‰ËÁ› Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ fi͢ÓÛË Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ٷ “ÌÏfiη” ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ. ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂχıÂÚË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Á·ıÒÓ. flÚ· Â›Ó·È ÙÒÚ· Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ó· ÛÙÚ·Ê› ηٿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ÓÔÌÈο ̤۷...

¶ÔÏ˘ıÂÛ›Ù˜ ªÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ; √È ÔÏ˘ıÂÛ›Ù˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÙÈ Û˘Ó¤ÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó; £· ·ÔϤÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈϤÔÓ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, ı· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÌÂٷ͇ Ù˘ ı¤Û˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‹ ·Ó ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿; ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÙÔ ˘fi ÙÒ¯Â˘ÛË ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜ ÛΤÙÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ “¯·˚‰Â‡ÂÈ”...

¢¿ÓÂÈ· ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ¿‰ÈÎÔ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ˙ËÙ¿ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ó· “·ÁÒÛÔ˘Ó” οı ‰È·‰Èηۛ· Ï‹„˘ ‰·Ó›ˆÓ. °È·Ù› ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÛΤ„ÂȘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÌÂÙ¿ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔÈ ¢‹ÌÔÈ. Ÿ¯È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›‰·ÌÂ, Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÒÛÔ˘ÌÂ...

™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠·Ú¿ Ó· Û˘Á¯·Úԇ̠ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â. ∫·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Ô„ÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û ÁÓˆÛÙfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı›˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘. ªÚ¿‚Ô Û·˜...

·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô Δ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë “ÛÙ‹ÚÈÍË ˘fi fiÚÔ˘˜” ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙ· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÙˆÓ ¯ıÂÛÈÓÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ.

°.•.

stamouli@e-thessalia.gr

tsiglifisis@e-thessalia.gr

322010

Ú¯ÈÛ ÙÔ ÂÙÛfiÎÔÌÌ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ·ÚfiÙÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ˘¿ÚT˘ ∂§∂¡∏™ ¯Ô˘Ó ÂÈÏËÌ̤™Δ∞ª√À§∏ Ó˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÌfiÓÔ Î¿ÙÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ °° ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ‚ÔÏÙ¿ÚÔ˘Ó ·fi ÁÚ·ÊÂ›Ô Û ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‚fiÏÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ıˆÚԇ̠‰Â‰Ô̤ÓÔ. ŸÙÈ ˘ÔÏÔÁ›˙·Ì Û ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÙÔ ’13, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Í¯Óԇ̠ÎÈ ·˘Ùfi. ∫·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÎÏËÍË. ΔÔ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈÛÙ‡ԢÓ(;) ·ÎfiÌË ÛÙ· ‰Ëψı¤ÓÙ·. ¶Ò˜ Ó· οÓÔ˘Ó ·ÏÏÈÒ˜, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¤Î·Ó·Ó ‚·ÚȤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ. ŒÎÏËÍË Â›Ó·È fï˜, Ù· fiÛ· ·¿ÓÙËÛ ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˜, ÁÈ· ÙÔ „·Ï›‰È Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Â¯›ÚËÛ ӷ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ó· ÈÂÈ ÙÔ ÈÎÚfi ÙÔ‡ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ¿ÛÚÔ ¿ÙÔ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· Î·È Ó· ‰Â¯Ù› fiÙÈ Â›Ó·È ‚·Ú‡˜ Ô ¤ÏÂ΢˜ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ-ÛÙÔ 50% ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È-, ÈÂ˙fiÌÂÓÔ˜ › οÙÈ ¿ÏÏÔ: “ŒÚÁ· ‰ÂÓ ı· ‰Â¯Ùԇ̠ӷ ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÙÔ˘˜...” ΔÈ Â›Ó·È ¿ÏÈ ·˘Ùfi; ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ; Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‚‚·›ˆ˜. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ... ¯·Ï·ÚÔ› ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ, ÒÛÙ Ì ٷ ÌÈÛ¿ ÏÂÊÙ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· Î·È Ó· ÌËÓ ·Î˘Úˆı› ηӤӷ; ΔfiÙ ÁÈ·Ù› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ¤Ì·ÈÓ·Ó ÛÙ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÓÔ‡ÌÂÚ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ·˘Ùfi ÙÔ ÛΈÙÛ¤˙ÈÎÔ ÓÙÔ˘˜; ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, fiˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ‰ÂÓ ‰›‰ÔÓÙ·È. ∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜-ÁÈ·˘Ùfi ›̷ÛÙ ÙfiÛÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ ¤Íˆ- fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· Ì·˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÎÔÏ›· ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÙË ÛοϷ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. “¶fiÛ· ‰›ÓÂȘ; ΔfiÛ·; ∫·È Ì’ ·˘Ù¿ ı· Á›ÓÂÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿” , Û· Ó· ϤÌ Û ¿Ù·ÈÛÙ· ÂÏÏËÓÈο... ¡·È, ¤ÙÛÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÁÈ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÔÈ Ë̤Ú˜ Ì·˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ÕÏψÛÙÂ, fi,ÙÈ ‰›ÓÂȘ, ·›ÚÓÂȘ. Ÿ,ÙÈ Û¤ÚÓÂȘ, ıÂÚ›˙ÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ¿ÎÚˆ˜ ÛÔÊ¿ fi¯È fï˜ Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌ·.

Õ

∞NTI§O°O™

™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· Δ√ μ∏ª∞ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ª¤ÙÚ· Ô˘ ‰·ÁÎÒÓÔ˘Ó Î·È Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙ· 67! ¢˘Ó·ÌÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË °ÈÒÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·” . ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚfiÛıÂÙ· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ÎÂÊ¿Ï·È·. Δ· ̤ÙÚ· ÚԂϤÔ˘Ó ¿ÁˆÌ· ÌÈÛıÒÓ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ¿Óˆ ·fi 10 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÂÓÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi Ù· 65 ÛÙ· 67 fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·” . ™ÙÔÓ ∂§∂À£∂ƒ√ ΔÀ¶√ ΢Úȷگ› ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·: “£˘Û›Â˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÏ›‰·. ¶‹Ú ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ̤ÙÚ· ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ fiÚ·Ì· ·Ó¿Ù˘Í˘” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Û˘Ó·›ÓÂÛË ·ÏÏ¿

˘fi fiÚÔ˘˜, ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fï˜ ˆ˜ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ı· ‰ÒÛÂÈ Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” . ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· Ë ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ ÁÚ¿ÊÂÈ: “ΔÚÈÏfi ÛÔÎ ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ. “∂Ò‰˘Ó· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi” . ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÙÚ›· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·, Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ªÂ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ˘fi ÌÔÚÊ‹ ‰È·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Û ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ì ÙËÓ Â›ÁÔ˘Û· ·Ó¿ÁÎË ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÂÓÒ Â·Ó¤Ï·‚ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÚÒ” .

∏ ∞À°∏: “ŒÛÂÈÚ ·Ó¤ÌÔ˘˜... ™fiηÚ ÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘”. ∂£¡√™: “ª¤ÙÚ·-ÛÔÎ Ì ÛÊÚ·Á›‰· μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ¢Ú·Ì·ÙÈÎfi ‰È¿ÁÁÂÏÌ· °ÈÒÚÁÔ˘ ˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜”. Δ∞ ¡∂∞: “¶·Î¤ÙÔ ÛˆÙËÚ›·˜ Ì ԉ˘ÓËÚ¿ ̤ÙÚ·. ¢Ú·Ì·ÙÈÎfi ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘”. ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “∫·ÌÈ¿ ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙ· ¿ÁÚÈ· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· ΢‚¤ÚÓËÛ˘-∂∂ -ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ °° Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi”. ∏ª∂ƒ∏™π∞: “¢Ú·Ì·ÙÈο ̤ÙÚ· ÛˆÙËÚ›·˜. ¶¿ÁˆÌ· ÌÈÛıÒÓ- ™‡ÓÙ·ÍË ÛÙ· 67 ÁÈ· fiÏÔ˘˜”.