Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.24 - ¢. 17.06’ ™∂§∏¡∏ 28 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.291 ™ÔÊÔÓ›Ô˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ∞ÁÁÂÏ‹ ÓÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∂Í·ÚıÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ì ÙË Û‡ÏÏË„Ë 17 ·ÙfïÓ

∂∫Δ: ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Î·È ƒÂÓ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π, “ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›”, Û›ÁÔ˘Ú· ̤¯ÚÈ ÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¢ÎÔχÓÛÂˆÓ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤. ■ ÛÂÏ. 6

ªÂÁ¿ÏÔ Î‡Îψ̷ ÂÌÔÚ›·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ∂›¯Â ·ÏÒÛÂÈ Ù· ÏÔοÌÈ· ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÂηÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È 160 ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÂÌÔÚ›·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË ƒˆÛ›·, ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÚÔˆıÔ‡Û·Ó Û ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ‹ Âͤ‰È‰·Ó ̤ۈ ÁÚ·Ê›ˆÓ. ∏ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË §·Ì›·, ÙÔ μfiÏÔ, ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙË ºÏÒÚÈÓ· Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÚˆÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Á›ÓÂÙ·È ¤Ú¢ӷ Î·È ÛÙË ƒˆÛ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi Ù˘ ∂§∞™, ÙÔ Î‡Îψ̷ ‹ÏÂÁ¯Â ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 80%

¢

ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÔÈ ÛˆÌ·Ù¤ÌÔÚÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ø˜ ÂÁΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ʤÚÂÙ·È 40¯ÚÔÓÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ·ÚÙÔÔÈ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. ∏ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë ÙÔÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÌÏÔ΋. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ¤Ú¢ӷ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠ۠¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ■ ÛÂÏ. 11

¢È·„‡‰ÂÈ Ë °™∂∂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÌÈÛıÒÓ

«£‡ÂÏÏ·» ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ

■ ÛÂÏ. 7

√∂μ∂ª: ∞›ÙËÌ· ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙÂÚ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜

■ ÛÂÏ. 15

ª‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ Û˘ÌÔÏ›ÙË Î. ¡›ÎÔ ª·Ï¿ÙÔ

∏ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙËÓ ·Ó·ËÚ›·... °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

∂Ì›˜ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ “√π Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ÌÈÏ¿Ó ÁÈ·

ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÂÌ›˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜. ■ ÛÂÏ. 9

∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·

∂Ú¢ÓÒÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÂÚ› ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ■ ÛÂÏ. 13

∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚfiÛÙÈÌ· ·fi ™¢√∂

■ ÛÂÏ. 32

∂Û ›˜ „ ‹ÓÂÛ ÙÂ;

“∏ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙËÓ ·Ó·ËÚ›·. ªÂ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹, Ó· ·ıÏÂ›Ù·È Î·È Ó· „˘¯·ÁˆÁ›ٷȔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ª·Ï¿ÙÔ˜ ÛÙË “£”, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ڋΠÙÔ „˘¯ÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜ Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ‰È¿ÁÂÈ ÌÈ· ÔÌ·Ï‹ ˙ˆ‹, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· ÙfiÓÈÛÂ: ŒÓ· ·fi Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›·, Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË. ™Â fiÛ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú¿Ì˜, ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Î·ÙÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·fi ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· π.Ã. Î·È ‰›Î˘ÎÏ·. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó fi¯È ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∫·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “£· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Î·È Ó· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚÈÎfi ηÚÔÙÛ¿ÎÈ. ∂›Û˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô-ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·ÏÏ¿ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙȘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔÈ”. ■ ÛÂÏ. 14

∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ∞ÌÂ∞ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó Û ۯÔÏ›· ■ ÛÂÏ. 14

¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú¿ÛÈÓ· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ·, ·ÏÏ¿...

NASA: ™ÙÔȯ›· ÁÈ· Â͈Á‹ÈÓË ˙ˆ‹ ∏ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ NASA ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌÈÎÚ¿ Ú¿ÛÈÓ· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ·. ∂›Ó·È ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ηıÒ˜ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‚›Ô˘ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÛÙÔ DNA ÙÔ˘ ÙÔ ‰ËÏËÙËÚÈ҉˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ·˘Ù‹ Ë ·Ú·ÍÂÓÈ¿ ÙÔ˘, οÓÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË Â͈Á‹ÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· Èı·ÓfiÙÂÚË. “Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˘ÂÓı‡ÌÈÛË fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ fiˆ˜ ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙË ·fi fi,ÙÈ ˘Ôı¤ÙÔ˘Ì ‹ ÌÔÚԇ̠ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̔ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ºÂϛ۷ °Ô˘ÏÊ-™¿ÈÌÔÓ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ÛÙÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ NASA, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ■ ÛÂÏ. 33

∞ÂÚÁ›· ÛÙÔÓ √™∂ ÁÈ· ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ ■ ÛÂÏ. 29

ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi

∞Ó·‚ÔÏ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆÓ

■ ÛÂÏ. 12

∞˘ÍË̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ■ ÛÂÏ. 16 πÛfi·ÏÔ˜ 1-1 Ô ¶∞√∫ Ì ªÚÈ˙ ■ ÛÂÏ. 33


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞™ Δ∞™™√¶√À§√À

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

David Cifuentes Camacho

«∏ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ì·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ»

A¶√æ∂π™ ¢ÚfiÌÔÈ ΔÔ˘ ƒ√À™™√À μƒ∞¡∞

∞fi ÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜... ... ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ·Ó ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηԇÓ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÚÔṲ̂ÓÂÈ Ó· ÍÂˉ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ŸÌˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Â‰Ò Î·È 150 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô˘ Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ˙ˆÙÈ΋ ÁÈ· ÌÈ· ˘ÁÈ‹ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· (fiÙ·Ó Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ·ÚÚˆÛÙ·›ÓÂÈ, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ¤ÊÙÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ). À¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ··ÈÙ› Ôχ¯ÚÔÓË ÂÍ¿ÛÎËÛË Î·È Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ¯fiÌÈ Ô˘ ÙÔ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜, fiÔÙ ÙÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë fiÚÂÍË. À¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ϤÓ “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, ÙÔ ‰È¿‚·Û· ÛÙËÓ Ù¿‰Â ÂÊËÌÂÚ›‰·” (ÎÈ ·˜ ÙÔ Ï¤Ó fiÏÔ Î·È Û·ÓÈfiÙÂÚ· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜). ∏ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌË... ... Î·È Û·Ê‹˜ ›‰ËÛË Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËΠÔÙ¤, ·fi ¤Ó·Ó ·ÛıÌ·›ÓÔÓÙ· ºÂȉÈ›‰Ë fiÙ·Ó ¤ÏÂÁ “¡ÂÓÈ΋ηÌÂÓ!” , ·ÎfiÌË ÎÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ›¯Â ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘. ª‹ˆ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÙÔ˘ ¢¿ÙȉԘ ÁÈ· Ó· ÂÊËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È Ó· ÌË ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓ·; ª‹ˆ˜; √È ›‰È˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ ÊÔ˘˜. ∂›Ó·È ‰¤ÛÌÈÔÈ ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ. ∂͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ΔÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó. √ÏÔÈ. ∞ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜. ∫·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ê¢Á·Ï¤·, ηıÒ˜ Ë “‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ·ÔÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ·ÓÙÔ‡. ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÂÓfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂÓfi˜ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ Ì ۇӉÂÛË ÛÙÔ πÓÙÂÚÓÂÙ, ηı¤Ó·˜ Á›ÓÂÙ·È ı‡Ù˘ Î·È ÎÚÈÙ‹˜, ·ÊÂÓÙÈÎfi Î·È Ì¿ÙÛÔ˜, ·Ú¯ËÁfi˜ Î·È ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜: £¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜! ™Â fiÏÔ˘˜. ∞ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·; ¶ÔÈÔÓ Ó· ÂÌÈÛÙ¢Ù›˜; ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜; ∫¿Ô˘ ÛÙË Ì¤ÛË; ¶·ÓÙÔ‡ Î·È Ô˘ıÂÓ¿. “∫·È f , ¤ÁÚ·ÊÂ Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ª·ÚÎ ªfiÚÊÔÓÙ ÛÙË “™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ∫ÚfiÓÈÎÏ” , “ı· ¤ÊÙ·Ó ӷ ÂÈÛÎÂÊı› ηÓ›˜ ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÌÈ·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ (fiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË), Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ, Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ (fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏ˘ı› ·ÎfiÌË), ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿” . ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·... ... ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ Âȉ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ ¿ÚıÚ·, ¤ÏÂÁÂ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ ¶ÔÏ ™Ù·Ú. ∂›Ó·È Â›Û˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÈÓfi Û·Ó fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·. ™ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·ÚΛ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó· Ì·˙‡ÂÈ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÙËÏÂı·٤˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·. ¡ÔÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. √̈˜, ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÌÈ·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Â›Ó·È ¿Óˆ οو ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î¿ı ̤ڷ Î·È Î¿ı ̤ڷ ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. ∏ ÂfiÌÂÓË... ... Ë̤ڷ ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ı· ¤ÚıÂÈ. Èڛ˜ ·Ó·‚ÔÏ‹. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÔÏ˘ÊˆÓ›·, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÍÂȉ›Î¢ÛË fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Ì ‚·ı‡ÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ú›˙˜ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÌÏfiÁÎÂÚ, Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ¤Ú· ÙÔ ¯·ÚÙ›. ∫·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÂÓÂÚÁÒÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ô˘ ı· Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· fiÛ· ı· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó. £· Â›Ó·È fï˜; £· ›ӷÈ; ∞Ó Â›Ó·È Ó· Ì·˜ ÂÎÙÂϤÛÂÙÂ Î·È ÙfiÙÂ, ÏËÚÒÛÙ ̷˜ ÚÒÙ·, Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ.

Ù·Ó ÔÊı·ÏÌÔÊ·Ó¤˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ Ë ÎψÛÙ‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÍËÏÒÓÂÙ·È ÙÔ Ô˘Ïfi‚ÂÚ. ◊Úı ‹‰Ë Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Ë πÛ·Ó›· Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. ∏ ÎÔÈÌÒÌÂÓË ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ Â˘Úˆ·˚΋ ËÁÂÛ›· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ˘Ô„È¿˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ∫·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋, ıÂÛÌÒÓ Î·È ·ÍÈÒÓ. ∞˘Ùfi ÈÛÙ‡ÂÈ Î·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ “ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜” . ¢È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ ÈÛ·ÓÈο Ô David Cifuentes Camacho Î·È ‚ϤÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ó· ¯Ù˘¿ οı fiÚÙ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÌÈ·˜ Ó¤·˜ “ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘” . ∫·Ù·ı¤ÙÂÈ ÛÙË “£” ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘.

O ∫∞πƒ√™

“ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ. √È Ï·Ô› ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ËÁÂۛ˜ ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿Í·Ì ÔÙ¤ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ì ¿ÓÙ· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ÚÔ˜ ÙÔ μÔÚÚ¿. £¤Ï·Ì ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Û Á˘¿ÏÈÓ· fi‰È· Î·È ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿Í·Ì ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ÏÔ‡ÙÔ˘. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ¯¿Û·Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙȘ ·Í›Â˜ Î·È ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ì·˜. ŒÙÛÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Î·Ù¿ÙˆÛË Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÁÈ·Ù› ¿ÏÏ·ÍÂ Ë ·È‰Â›· Ì·˜. ¶ÈÛÙ¤„·Ì Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Î·È ‰ÂÓ ‰È·ÓÔËı‹Î·Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿, ·ÏÏ¿ ¤ÚÂ ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· ‰ÈÎfi Ì·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·Îfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ. ¶ÔÈÔ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ÓfiËÌ· ›¯Â Ó· ›̷ÛÙ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ··ÏÏÔÙÚÈÒÛ·Ì fiÏ· Ù· ÈÛÙ‡ˆ Ì·˜. ªÔÈÚ·›· ÔÈ Ï·Ô› Ô˘ ÎÔÈÙ¿Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Û ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ı· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú‹. ºÙ¿Û·Ì Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ó· ¤¯Ô˘Ì Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÌfiÓÔ ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ· Î·È Ó· ÌË Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ” . ¶fiÛÔ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ÌÈ· ¯ÒÚ· fiˆ˜ ÙËÓ πÛ·Ó›·; “À¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊıÔÚ¿, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÓÙÔ‡. ∫·È Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÊÙ·›ÂÈ Ô˘ ÊÙ¿Û·Ì ̤¯ÚÈ Â‰Ò. ™·˜ ›·, ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ ÂÓÓÔ‹Û·Ì Ì ϿıÔ˜ ÙÚfiÔ, ··ÏÏÔÙÚÈÒıËÎ·Ó Ù· ¿ÓÙ·. ŒÎ·Ó·Ó fiÏÔÈ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ η̛· Û¯¤ÛË ‰ÂÓ

[∂§§∞¢∞]

›¯Â Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó¤Ù˘Í·Ó ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ù·›ÚÈ·˙ ÛÙÔ ¡fiÙÔ Î·È ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ¯ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÙÔ˘˜” . ¶fiÛÔ ·ÎÚÈ‚¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó; “¶ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ٷ Ì·‡Ú· Úfi‚·Ù· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ٛÔÙ· Î·È Ù· ¯Ú¤Ë Ó· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó. ∞˘Ùfi fï˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È ÌÈ·. ¡· ¿„Ô˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë Î¿ı ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘, Ó· ¿„Ô˘Ì ӷ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Û·Ó ÛˆÙ‹Ú˜ Î·È Ó· ‰Ô‡ÌÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ™‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÁÏÈÙÒÛÂÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ΔÔÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜, Ù· ‰Èο Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ Ì·˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. ∏ ÎÚ›ÛË ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ì·˜ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ì·˜ ‚Ú‹ÎÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ÌÂÙ¿ fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó Ó· ›̷ÛÙ ›‰ÈÔÈ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ, Â›Ó·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ‹Û˘¯·-‹Û˘¯· Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ Ë ÂfiÌÂÓË ÎÚ›ÛË.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Î·È μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ, ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘ÍË̤Ó˜ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. πÛ¯˘Ú¤˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ·Ú¯Èο ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Î·È ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ‰˘ÙÈο. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. ∂˘ÓÔÂ›Ù·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÎfiÓ˘ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ÙÔÈο ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 7 Ì 8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ M·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ-ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...18ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 10...18ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ-ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...17ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 8...17ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...16ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 8...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...16ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 7...16ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¶ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È

∂Í·ÓÙÏ‹ıËηÓ

ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÎfiÓÙÚ· ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì Û ۯÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. ∞ÈÙ›· Ë ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ Ï‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú¢ÛÙfi ÛÙ· Ù·Ì›·. ∫·È ÂÓÒ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ “ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È” ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ÏËÚÒıËΠÚÒÙÔ˜ Î·È ÁÈ·Ù›, ÛÙË ¢∂À∞ªμ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ™Â ¤Ó· Ì‹Ó· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ó¤·˜ ۇ̂·Û˘. ΔfiÙ ı· ÁÂÏ¿ÛÔ˘ÌÂ...

∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ˘fi Û˘Ó¤ÓˆÛË ¢‹ÌÔ˘˜. ∫·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›¯·Ó “‚ÔÏ¢Ù›” ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÌË ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ¿ÏÏÔÈ Â›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ “‚ÈÏ·¤ÙÈ·” Î·È ¤Î·Ó·Ó ηÓÔÓÈÎfi ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ Ì ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒˆÓ, ¿ÏÏÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ “‰ËÌ¿Ú¯Â˘·Ó” , ¿ÏÏÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ˘Âڈڛ˜ ÙÔ˘˜, ¿ÏÏÔÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î·È Û “Â͈ۯÔÏÈΤ˜” ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ¿ÏÏÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ· ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÔÚ‡ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ›Û¯˘·Ó fiÙ·Ó ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÌË ıÈÁÔ‡Ó Ù· ηÎÒ˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂÓ· ÎÂÎÙË̤ӷ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·Ó ›Ûˆ ·fi ÙȘ ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·Í›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ ÙÂÏ›ˆÛÂ. ÃÚfiÓÔ˜ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËηÓ.

∫∞Δ.Δ∞™

∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÌÂÏËÙËÚȷο

∂‰Ò Ë Î·Ï‹ “¯·‚Ô‡˙·”

™ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ¤Ú·Û ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ Ù˘ ¡¢ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ηٿ ÙÔ˘ Î. ∂˘ÛÙ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·, ÁÈ· fiÛ· Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ∞ÎÚfi·Ì·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi Ô Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ ÂÍ È‰›ˆÓ Ù· ·ÏÏfiÙÚÈ·, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÛËÌ·‰Â̤ӷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Î·È ÛÙ˘Ïfi” . ∫·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “·Ó οÔÈÔ˜ ʤÚÂÈ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Â›Ó·È Ô ÓÔ‡ÌÂÚÔ 2 Û’ ·˘Ùfi, Ô Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜. √Ùȉ‹ÔÙ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ʤÚÂÈ Ê·Ú‰È¿-Ï·ÙÈ¿ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, ÙÔ˘ Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·” . √ Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó “Ó· Â›Ó·È ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜” . ¢∏ª√.™.

™ˆÙ‹Ú˜ Â› ÏËڈ̋ ΔÔ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜, Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ı· Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú·ÓÔÌ›·. ÃÔÚÙ¿Û·Ì ·fi Úfiı˘ÌÔ˘˜ ÛˆÙ‹Ú˜ Â› ÏËڈ̋ Î·È ·fi ˘ÔÎÚÈÛ›·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Ë “ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜, ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Û˘˙ËÙ¿ Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ÔÚÈÛÙ› ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ· Î·È ¯Ù›ÛÈÌÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛˆÔ ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÙËÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ∫∞Δ. Δ∞™

∞ÈÙ›· ÔϤÌÔ˘ ∞ÈÙ›· “ÔϤÌÔ˘” ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ Â͈‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘. °È·Ù›, ·Ó Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο ·˘Ùfi, οı ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· ¯¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘ Á‡Úˆ ÛÙ· 350 ¢ÚÒ, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 1.250 ¢ÚÒ. ΔÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ‰È‰·ÛηÏÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ. ∂›Ì·ÛÙ ÂÓ fi„ÂÈ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·ÂÚÁȷ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 2006; º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

“™Ù¤ÏÓÔ˘Ì ÙË Ï˘Ì·ÙÔÏ¿ÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ÌfiÓË fiÏË Ô˘ ÙËÓ ‰¤¯ÂÙ·È”. ∞Ï¿ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ¿ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÍ‹ÁËÛ Û ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÃÀΔ∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ú·‰¤¯ÙËΠÛÙË ¡∞ª fiÙÈ Ô ÃÀΔ∞ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ˘Ô‰ÔÌ‹ ÛÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì fiÚÔ˘˜ “¯·‚Ô‡˙·˜” Î·È ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û٤ϯԘ ˆ˜ ·fi‚ÏËÙ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ™¯ËÌ·Ù¿ÚÈ “‚·ÊÙ›˙ÔÓÙ·È” ˆ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ¿‰ÂÈ· ‰È¿ıÂÛ˘ ÂÓfi˜ ÙfiÓÔ˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ·fi‚ÏËÙ· Ù· ÔÔ›· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 80 ÙfiÓÔ˘˜(!). √ Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÓ‹ÌÂÚË ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ̋Ó˜. “∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ· fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È” ÙÔ˘...‰ÈÂÌ‹Ó˘Û·Ó ·fi ÙË ¡∞ª, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË ÛÙ‹ÏË. ΔÔ˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ·ÓÔȯٿ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÂΛÓÔ˜ Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙË ¡∞ª ·Ï¿ ÙÔ˘˜ ·ÁÓfiËÛ ÂÊfiÛÔÓ ‹Ù·Ó ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ¤ıÈÁ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ̤۷ ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ηÓ›˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ı· ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ù·Ó. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÌËÓ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¡fiÌÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·˜ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó. √ ÃÀΔ∞ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‹ Ë ÀËÚÂÛ›· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Ô‡ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ë ÔÚÁ·ÓÈ΋ Ï¿ÛË Ù˘ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ·fi ÙÔ ™¯ËÌ·Ù¿ÚÈ. ∫∞Δ. Δ∞™

ΔÔ˘ °È¿ÓÓË ΔÚÈ¿ÓÙË

“∏ ηٷÛ·Ú·Á̤ÓË ·fi ÙËÓ ··Í›ˆÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ‚Á‹Î ·Ì‹¯·ÓË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë. ª¿Ù·ÈÔ˜ ÎfiÔ˜! Àfi Û˘Óı‹Î˜ ÁÂÓÈ΋˜ ηٿÚÚ¢Û˘, ηÌÈ¿ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÔÛÔ‰‹ÔÙ ÂÈÛÌ·ÙÈ΋, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ ÂÙÔÈÌfiÚÚÔÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ÙˆÓ Ì‹ÓÙÈ·. ∂›Ó·È ·ÚÁ¿ È·. ŸÙ·Ó ÔÈ ÙÂỨ٘ ÙˆÓ Î·ıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Î·È Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ Ù·‡ÙÈÛ˘ Ì ‰˘Ó·ÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ η٤ÙÚˆÁ·Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÙˆÓ ªª∂, ÙÔ ÛÈÓ¿ÊÈ ÛʇÚÈ˙ ·‰È¿ÊÔÚ·. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ ‹Ú ڤʷ ÓˆÚ›˜. ∞‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ··ÍÈÒÓÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ ÙÈ̈Ú›, ÂȉÈο ÙËÓ ¤ÓÙ˘Ë, ÂÂȉ‹ ÙË ıˆÚ› ‰¤ÛÌÈ· Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜. ¶ÔÈÔ˜; ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ·ÔıÂÒÓÂÈ ‰È¿ Ù˘ „‹ÊÔ˘ Ù˘ ÙÔ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜ Î·È ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ÓÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜! ¶¿ÓÙˆ˜, Û‹ÌÂÚ·, Ù· Ì‹ÓÙÈ· Â›Ó·È ·›ڈ˜ ηχÙÂÚ· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∂ȉÈο ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ¶ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙÂ, Ì ηχÙÂÚÔ˘˜ ÁÚ·ÊÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÔÏÈο, Ì ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ∞ÏÏ¿ ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È ÁÈ·Ù› ÂÓ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙȘ ¢ÎÔϛ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó - ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ - Ó· ·ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ·fi ÙË ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË Î·È ÙËÓ Î·ıËψÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÔÚÈ˙fiÓÙˆÓ Î·È Ù˘ ·Ú·ÔÏÈÙÈ΋˜ ÊÏ˘·Ú›·˜ (...æ‡ÏÏÔÈ ÛÙ’ ¿¯˘Ú· ı· ÂȘ, ·ÏÏ¿ Ó·: ηıÒ˜ ¤·È˙ ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο Ú·‰Èfiʈӷ Ë ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ¶√™¶∂ƒΔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›·, ‰ÂÓ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Ô‡Ù ÌÈ· ϤÍË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·˘ÙÔ˘ÚÁÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, οӷ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ‹Ù·Ó ÔÓÔÌ·ÛÙÈο Ë ÙfiÙ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ÂÚ·Á̤ӷ Î·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘. ŸÂÚ ¤‰ÂÈ ‰Â›Í·È)” . ∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

¢È¿Û·ÛË ™Â ÌÂÁ¿ÏË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚ·Á›. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ›‰È·˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Ì¿ÏˆÛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, Ô ¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ‰È·ÁÚ·Ê› ·fi ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··Ú‹Á·˜” Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÙÈ̈ڋıËΠ·fi ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· ÁÈ· Â·ÓÂÈÏËÌ̤ÓË ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ı¤Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. √È ÂÛˆ·Ú·Ù·ÍȷΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË Ú‹ÍË, Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó Ó· ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™ÙȘ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ˙ԇ̠ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ‰È·Û¿ÛÂȘ. ∫∞Δ. Δ∞™

√˘‰Â›˜ ŸÛÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë 1Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ·fi ÙË Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘, ÙfiÛÔ ı· ÏËı·›ÓÔ˘Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘. √ ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¤Û¢ÛÂ, ¯ı˜, Ó· ‰È·„‡ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚÔÛˆÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ. ∫·È ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛÂ Î·È ÂÍ‹Ú ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙË ÛÙ¿ÛË.

√˘‰¤Ó Û¯fiÏÈÔ ∑ËÙ‹ıËΠ¯ı˜, ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ó· ¿ÚÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÌÈÛıÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ¸‹ÚÍ·Ó Î·È ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÎÙ·ÌÈ¢Ù› ‹‰Ë ·’ fi,ÙÈ Í¤Úˆ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Ô˘ ÙËÓ ‚ڋηÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ. °È· Ó· ›̷ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÚÒÙ· ÙȘ ·ÓÙÈÌÈÛı›Â˜ ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ›. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ ηıfiÏÔ˘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∞˘Ùfi˜ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ÂÌ›˜ ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ô˘ Â›Ó·È Ë 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË.

∞fi Ù· ÚÒÙ·... ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ·fi Ù· ÚÒÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· οÓÂÈ Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ fiÙ·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ·; £· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û ·Ó·ÏÒÛÈÌ· Î·È Î·‡ÛÈÌ·, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ › ¯ı˜. ¡Ô‡ÌÂÚ· ·Ó·Ï˘ÙÈο ‰ÂÓ Â›¯Â Úfi¯ÂÈÚ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ô˘ Íԉ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ·Ó·ÏÒÛÈÌ· Î·È Î·‡ÛÈÌ· ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ fiÏÔ Î·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ı· Íԉ‡ÂÙ·È... °.•.

“™Ù·ÁfiÓ· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi” ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÙÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “ÛÙ·ÁfiÓ· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi” Â·Ó¤Ï·‚ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ˘fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫. °ÂˆÚÁԇϷ˜. √ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, fiÙÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙË ıËÙ›· Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈο Î·È Ì ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‚¿ÛÈ̘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘.

∂ÓˆÙÈο ¶ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Ù˘ ∂∞™ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¶∞™∂°∂™ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 20 ∂ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÂÓˆÙÈο Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶∞™∂°∂™ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Â·Ê¤˜ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ∏ ¶∞™∂°∂™ ı· ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì·, ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ ‚Á‹Î ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Â›Ó·È fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘... μ.∫.


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

H ·Ó·ËÚ›· ‰ÂÓ... ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ fiÚÔ˜ ·Ó·ËÚ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Û ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÏfiÁÔ˘, ¤ÚÁÔ˘ ‹ ¿ÌÂÛ˘ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÏfiÁˆ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘. ¢È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ۈ̷ÙÈο ·Ó¿ËÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔËÙÈο ·Ó¿ËÚÔ˘˜” ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÏËÎÙÚÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ fiÚÔ “·Ó·ËÚ›·” ÛÙÔ google. ∏ ·Ó·ËÚ›· ÁÂÓÈο ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ÔÏÈ΋ Î·È Û ÌÂÚÈ΋, ηıÒ˜ Î·È Û ۈ̷ÙÈ΋ Î·È ‰È·ÓÔËÙÈ΋. ∞ÏÏ¿ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ËÚ›·, ·˘Ù‹ Ô˘ ÓÂÎÚÒÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, Â›Ó·È Ë „˘¯È΋ Ô˘ ÌÔÈÚ·›· Î·È Û˘ÓÂΉԯÈο Â¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ì ̤۷ Ì·˜ Û ΛÓËÛË ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ¿ÚÓËÛ˘ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. √È ·ÁȈ̤Ó˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÂÚ› ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Î·ÙˆÙÂÚfiÙËÙ·˜ Ê˘ÏÒÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÈÒÓ˜ ÙÒÚ· ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ŒÙÛÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏË ÌÈ· Ì¿¯Ë ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚·ÚË̤ÓÔÈ Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú›Â˜ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎψ‚ÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ·Í›˙Ô˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÔ ·fi ÙÔ˘˜ “˘ÁÈ›˜” ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·Ó·ËÚ›· Î·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ı¤·ÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ï˘ÙÚˆÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ì·˜ ÙÂÏÈο ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·Áԇ̠ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·fi ÙË ÊÂÓ¿ÎË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û οÛÙ˜ È‰Ú˘Ì·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÛÙÈÎÒ˜ Î·È ·˘ı·›ÚÂÙ· Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜. ∫È ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ·È‰È΋ ËÏÈΛ·, fiÙ·Ó ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ‰È¿ÁÂÈ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ›Ûˆ˜ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÁÓfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÓÔ¯‹˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ™’ ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Î·ÙÒÙÂÚÔ, ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‰ÂÓ ÍÂÓ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi Û ›ÛÌ· fiÛˆÓ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÔÏÂÌÔ‡Ó ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ˙ˆ‹˜. ÕÏψÛÙ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË Á›ÓÂÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÛÙÚ·È·›· Î·È Ù· fiÚÈ· ÍÂÂÚÓÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓ ÚÈ‹ ÔÊı·ÏÌÔ‡ ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÙÚfiÔ Û ̷˜ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ Ì·˜ Ï¿ÓË. ŒÓ· Ó‡̷ ÂχıÂÚÔ, ¤Ó· Ì˘·Ïfi ·Ô‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ ·fi Ù·ÌÔ‡, ¿ıË Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÂÈ Û ¤ÏÏÔÁÔ ÔÓ ÎÈ fi¯È ¤Ó· ÙÂÚ·ÙfiÌÔÚÊÔ ¤Ì‚ÈÔ ÔÓ Ì ·ÓıÚÒÈÓÔ fiÓÔÌ· Î·È Â͈ÙÂÚÈο ÂȉÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶ÂÔ›ıËÛË fiÏˆÓ Ì·˜ fiÛˆÓ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ ı¤ÛË ÛÙË

˙ˆ‹ Î·È ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·Ó·ËÚ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ó· ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÌÂÚ›˙ÂÈ Û ÛÙÚ·Ùfi‰· ÙˆÓ ÌÂ Î·È ÙˆÓ ‰Â. ∏ ·Ó·ËÚ›· Â›Ó·È ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒıÂÙ·È ÁÈ·Ù› ›Ûˆ˜ ¤ÙÛÈ ¿„Ô˘Ó Ó· ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È Á‡Úˆ Ì·˜ ·¿ÓıÚˆ˜ fiÏÂȘ ÙˆÓ “‰˘Ó·ÙÒÓ Î·È ÈÛ¯˘ÚÒÓ” ·Ì‚χÓÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ó·‹ÚˆÓ Ô˘ ·Û¯›˙Ô˘Ó Ó· ʈӿÍÔ˘Ó “¤ÏÂÔ˜ ›̷ÛÙÂ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Û·˜ Ì ٷ ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹!!!” .

™ÈÁ¿, Ë ·ÙÚ›‰· ÎÔÈÌ¿Ù·È... ∏ Î. ƒÔ‡Ï· ªÔÏfi¯· ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Ú· Ô˘ Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÁÈ’ ·˘Ùfi. ¢¡Δ. ∞˘Ùfi˜ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ì·Û‹Ì·ÙÔ˜ ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ fiÔ˘ ÌÂÈ Ù· ÙÚÒÂÈ fiÏ·, ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· Û·ÁfiÓÈ· ÙÔ˘ Ì Ôχ ¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ. ªÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û Á·ÏÏÈÎfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηٷÓfiËÛ·Ó fiÙÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‚ÔËı¿ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫¿ÙÈ, Ô˘ fiˆ˜ › ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËηÓ. ªÚ¿‚Ô Ì·˜! ∫·Ù·Ê¤Ú·Ì ‰ËÏ·‰‹ Î·È Î¿Ó·Ì ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ ÙÔ˘ ÈÔ ÂÈı‹ÓÈÔ˘ Ï·Ô‡. ŸÛÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ÌË ¯·›ÚÔÓÙ·È ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛ·Ó ÙË ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ‹Á ÛÙȘ οÏ˜ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÌÔ›Ú·. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ›Ûˆ˜ ·Ú·Û‡ÚıËÎ·Ó ·fi ‰‡Ô ·ÓÂΉȋÁËÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÎÔÌ‹ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ô˘ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓË ˘ËÚÂÛ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÂÚ›Á˘ÚÔ ·fi ·˘ÏÔÎfiϷΘ. √ ¤Ó·˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi˜, „‡ÙÈÎÔ˜ Î·È ¿ÌÂÙÚÔ˜, ¿ÏÏÔÙ ¯·¯·Ó›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ ¯˘‰·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ϤÂÈ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Î·È ¿ÏÏÔÙ ·Ú·ÏËÚÒÓÙ·˜ (Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ Û¿Ù˘Ú·˜) Û ·Ù¤ÏÂȈٷ ÔÏÈÙÈο ÎËÚ‡ÁÌ·Ù·, ·Ú·Û¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ··Í›ˆÛË fiÏ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ô¯‹ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ Ì ‡ÊÔ˜ ÍÂÚfiÏ· Î·È ÚÔÊ‹ÙË Ô˘ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ì·˜, ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ· Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ (Â›Ó·È ÔÈ ·Á·Ë̤Ó˜ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜) ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÌËÓ ÈÛÙ‡ÂÈ Û ٛÔÙ· Î·È Ó· ÌËÓ „ËÊ›˙ÂÈ Ù›ÔÙ·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÏ· Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Â›Ó·È ÊÈ̤̈ӷ, ÌÔ˘ÎˆÌ¤Ó· ·fi Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ‹Ú·Ó ÁÈ· Ó· ÂÍ··ÙÔ‡Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È Ó· ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔ·Á¿Ó‰· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. √È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Í¤¯·Û·Ó fiÙÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Î·È ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

∫·È ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘Ù‹˜... ∫¤ÈÙ ΔÔ fiÓÔÌ· ∫¤ÈÙ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· Á˘Ó·ÈΛ· ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ· fiÛ· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ÌÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· °Ô˘›ÏÈ·Ì Ì ÙËÓ ∫¤ÈÙ ª›ÓÙÏÙÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ancestry.co.uk ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ 230 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ Î·È Á¿ÌÔÈ, ·fi ÙÔ 1837, ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó Û ̛· Ù¿ÛË Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÛÙ· ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ fiÓÔÌ· Ì›·˜ ÚÈÁΛÈÛÛ·˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÂΛÓË ·ÓÙÚ‡ÙËÎÂ. ∏ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ¡Ù·˚¿Ó· - Ù˘ ÂÎÏÈÔ‡Û·˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· °Ô˘›ÏÈ·Ì - ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ Ì ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· ∫¿ÚÔÏÔ, ÙÔ 1981. ∞ÎfiÌ· Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ Î·È Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ μÈÎÙfiÚÈ·˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙˆÓ Á¿ÌˆÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ ·ÔÁfiÓˆÓ. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· °Ô˘›ÏÈ·Ì Î·È Ã¿ÚÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2000 ÌÂÙ¿ ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÈÁΛ-

Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·fi. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì χÛÛ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Ì·‡ÚÔ ¿ÛÚÔ, ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ıÂÛԇϷ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ·Û˘Ó›‰ËÙÔÈ £ˆÌ¿‰Â˜. ŸÌˆ˜ Î·È ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·ÚÁ¿ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜. ∫·È ÙÒÚ· ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ; √È ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÔÎÔÁχÊÔÈ Ô˘ ÊÔÚÙÒıËÎ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi Ó· Ì·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ͢fiÏËÙÔ˘˜ Ó· ÂÎÏÈ·Úԇ̠ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÚ›‰· Ê·ÁËÙfi ÛÙ· Û˘ÛÛ›ÙÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÕÏψÛÙ ̷˜ ÙÔ ¯ÚˆÛÙ¿Ó ·fi ·ÏÈ¿. ∞ÚÎÂÙ¿ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙ· ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈο Û¯¤‰È· ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜. ∫·È fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Ì¿˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ ¤Î·ÓÂ Ë ‰È΋ Ì·˜ ÁÂÓÈ¿ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜ ÙÈ ı· Ô‡ÌÂ; ŸÙÈ ‰Â ‚ϤÔ˘ÌÂ, ›Ûˆ ·fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛËÌ·›Â˜ Ô˘ ˘„ÒÛ·ÌÂ Î·È fiÙÈ ÙÚˆÁfiÌ·ÛÙ·Ó ·Ó·ÌÂٷ͇ Ì·˜ Û·Ó Ô·‰Ô› Û ·ÓÙ›·Ï˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜; ™‹ÌÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Û·Ó ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, Ì ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÌÔ›Ú·, ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔʇϷΤ˜ Ì·˜ Ó· Ì·˜ Ù·˝˙Ô˘Ó ÎÔ˘Ùfi¯ÔÚÙÔ Ì¤Ú· - Ó‡¯Ù· ̤۷ ·fi Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È Ì ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ó· ÂÙÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· Ì·˜ Ó· Ì·˜ „Âο˙Ô˘Ó ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÙÈ (ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚÔ„ÂηÛÌÔ‡˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fiÛÔÈ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ı· Ì·˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÂÌ¿˜ ÌÈ· ̤ڷ ÌÈ· ÍÂÚ‹ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÒÚ· Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜. ¶·Ú·ÙËÚÒ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÌÔ˘ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ó¢ÚÈÎfi˜, ·Ó‹Û˘¯Ô˜, fï˜ ÂÈÛÌ·ÙÈο ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰Â ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ Ô‡Ù ӷ Û˘˙ËÙ¿ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. ŸÌˆ˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú·. √È ¿ÓÂÚÁÔÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ηÙڷ΢ÏÔ‡Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. ™· Ó· ‚ÚÂı‹Î·Ì ÎÔÌ¿ÚÛÔÈ Í·ÊÓÈο Û ·ÏÈ¿ ·ÛÚfiÌ·˘ÚË Ù·ÈÓ›·. ¶Ò˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ Ì˘·Ïfi, Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ· Á‡Úˆ Ì·˜. ŸÏÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ Ó· Î˘Ï¿ ¢¯¿ÚÈÛÙ·. ¶·Ï¤„·Ì ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÙË Ê¤ÚÔ˘Ì Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜. °·ÏÔ˘¯›Û·Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ Ì ȉ¤Â˜ fiÙÈ ·˘Ù¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ·fi Ì·˜. Δ· ÌÔÚÊÒÛ·ÌÂ, ¯·Ú‹Î·ÓÂ Î·È ¯·Ú‹Î·Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Í›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ ‹ Û fi,ÙÈ ¿ÏÏË ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ‰È¿ÏÂÍ·Ó. ŸÌˆ˜ οÔÈÔÈ Ì·˜ ÙËÓ Â›¯·Ó ÛÙË̤ÓË. ŸÏ· Ì·˜ Ù· ·Ó¤ÙÚ„·Ó ·fiÙÔÌ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó Ì·˜ Á˘Ú›Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ·Ó¿Ô‰·. ŒÙÛÈ Í·ÊÓÈο Ô˘ ϤÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ŸÌˆ˜ ·Ó ¯ÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ ı· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ì ÙË ˙ÔÊÂÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì ̷ÁÈÎfi ÙÚfiÔ;. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÙÒÚ· Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Î·È Î¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÚ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· “ÔÈ ¿ÏÏÔÈ” ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ·˘Ùfi Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ fiÛÔ ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ÛÙÔÓ

ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ¿ÏÏ· ...ÚÈÁÎÈfiÔ˘Ï· Î·È ÚÈÁÎÈÔԇϘ fiˆ˜ ÔÈ ∑¿Ú·, ÕÓÙÚÈÔ˘, ÕÓÓ·, μ·ÙÚ›ÎË Î·È ∂˘ÁÂÓ›·.

μÔ‹ıÂÈ· ÁÈ· Ù· ηÙÔÈΛ‰È· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÓÔÙÈÔÎÔÚ·ÙÈÎfi ÓËÛ› ¶ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔÈ Û·ÏÔÈ Î·È Á¿Ù˜ - οÔÈÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ - ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˘ ÓÔÙÈÔÎÔÚ·ÙÈÎÔ‡ ÓËÛÈÔ‡ Ô˘ ‚ÔÌ‚·Ú‰›ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤·, Î·È Ù·˝˙ÔÓÙ·È Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÊÈÏÔ˙ˆÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ™ÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰‡Ô ¡ÔÙÈÔÎÔÚ¿Ù˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ‰‡Ô Ôϛ٘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ‚ÔÚÂÈÔÎÔÚ·ÙÈΤ˜ Ô‚›‰Â˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› °ÂÔÓÁÂfiÓÁÎ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, ÛÙËÓ ∫›ÙÚÈÓË £¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÒ ‰Âο‰Â˜ Û›ÙÈ· ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Î·ıÒ˜ ¿Ú·Í·Ó ʈÙÈ¿. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ 1.600 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó Î·È Ù· ηÙÔÈΛ‰È¿ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›·

ÙÒÚ· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÊÈÏÔ˙ˆÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú›¯·Ó ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. “μÔËı‹Û·Ì ÙÔ˘˜ Û·ÏÔ˘˜ Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·‡Ì·Ù· ·fi Ù· ıÚ·‡ÛÌ·Ù· fiÏÌˆÓ Î·È Â›Û˘ ÛÒÛ·Ì Û·ÏÔ˘˜ Ì Û·Ṳ̂ӷ fi‰È· Î·È ÌÈÎÚ¿ Û΢ÏÈ¿ Ô˘ ›¯·Ó ‰Â¯Ù› Â›ıÂÛË ·fi ¿ÏÏ· ·‰¤ÛÔÙ·”, ›Â Ô ¶·ÚÎ ™Ô-ÁÈÂfiÓ, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “™˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∑ÒˆÓ ÛÙË °Ë” (CARE). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 200 Û·ÏÔÈ Î·È Á¿Ù˜ ÛÙÔ ÓËÛ›. Δ· ̤ÏË ÙˆÓ ÊÈÏÔ˙ˆÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 50 Û·ÏÔ˘˜ Î·È 10 Á¿Ù˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·.

•ÂÁ˘ÌÓÒıËΠÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ √ÎÏ·¯fiÌ· ™›ÙÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÚÔ (¢¯¿ÚÈÛÙ˘) ÂÎϋ͈˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË fiÙ·Ó Ì›· Á˘Ó·›Î· Û ·Ó·ËÚÈÎfi ηÚÔÙÛ¿ÎÈ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂϤÁ¯Ô˘, ¤‚Á·Ï ÙËÓ ÁηÌ·ÚÓÙ›Ó· Ù˘ Î·È ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ Ì ٷ Ì·‡Ú· ÂÛÒÚÔ˘¯· ·fi ‰·Ó٤Ϸ

‡ÓÔ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘, ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ. Ÿˆ˜ ÙÔ ¿ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û ϛÁÔ ı· Ì·˜ Ô˘Ó fiÙÈ ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛÔ› ŒÏÏËÓ˜ ÁÈ·Ù› ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ∫·È ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Ï¤ÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÔÎÔÁχʈÓ. ∫·È ·Ó ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ÌÓËÌfiÓÈ· Ô˘ οı ¤Ó· ¤¯ÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ·¯ı›˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ. ∫·È ·Ó ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û·Ó Ï·fi˜ ‰ÂÓ ÊÙ·›Í·ÌÂ, fiˆ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÂÓÔ¯ÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, ÙfiÙÂ Ë Â˘ı‡ÓË ı· Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ì·˜ Û fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È. ¢ÒÛ ı¿ÚÚÔ˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈ¿ÙË Ó· Û’ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. ∞˘Ùfi οÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ÔÈ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ì·˜, fiÛÔ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ú·Ï‡ÛÂÈ ·fi ÛÔÎ Î·È ‰¤Ô˜. ∞˜ ͢Ó‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ ·ÎfiÌ· Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Î·È ·˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠Âӈ̤ÓÔÈ, ÁÈ·Ù› Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ·fi ¿Óˆ Ì·˜ Î·È fiÙ·Ó ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÌfiÚ· ı· Ì·˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÎfiÌÌ·ÙÔ˜” .

Δ· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· √ Î. ¢. º. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂› 90 ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ §ÈÌ. ™ÒÌ· Ô˘ ›‰Ú˘ÛÂ Ô ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ (˘Ê˘. ¡·˘ÙÈÎÒÓ), ¤Ú·Û ‰È¿ “˘Úfi˜ Î·È Ûȉ‹ÚÔ˘” . ∫È fï˜ ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi ·˘Ùfi ™ÙÚ·Ù. ™ÒÌ·, Â‰Ò Î·È 90 ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÛÙË ¡·˘ÙÈÏ›·, ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·ÏÈ›·, ÛÙËÓ ÂÈÚ·Ù›·, ÛÙË Ó·˘ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î.¿. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ §ÈÌ. ™ÒÌ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÎÏËÚ¿, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ¿ÊÚÔÓˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. √‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ ÙÔ §.™., ·Ô‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È, ·ÔÛ˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ·ÚÁÔ-Âı·›ÓÂÈ... √È §ÈÌÂÓÈÎÔ›, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Â·ÚÎÒ˜, ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ·Ó¿ÁΘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ˘fi ¤ˆÏÔ ¡ÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, οو ·fi ·ÓÙ›ÍÔ˜ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ó· ·ÛÎÔ‡Ó Ì ÂÈı·Ú¯›· Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Â‰Ò Î·È... 90 ¯ÚfiÓÈ· (Ó‡¯Ù· - ̤ڷ, ·ÚÁ›Â˜, ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη). ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi §.™., Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Û ‰È¿Ï˘ÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘ (ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜) ÙÔ˘ ¿ÏÏÔÙ À. ∂Ì. ¡·˘ÙÈÏ›·˜! ∂˘ÂÏÈÛÙÒ, fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ı· Ú˘Ù·Ó‡ÛÂÈ Ë ÏÔÁÈ΋ Î·È fi¯È Ë ÌÈÎÚÔ-ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÌ¿ıÂÈ·! ΔÔ §ÈÌ. ™ÒÌ·, ¤¯ÂÈ ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì οı ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, Ó· ·ÛΛ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ·, Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜! ª·Î¿ÚÈ Ó· ͢Ó‹ÛÂÈ Î·È Ë ¶ÔÏÈÙ›·, ÚÈÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿! ∂ÂÈÁfiÓÙˆ˜, ·˜ Í·Ó·-Û˘ÛÙ·ı›, ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi À. ∂ÌÔÚ. ¡·˘ÙÈÏ›·˜” .

Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ. Ÿˆ˜ ›·Ó ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë ÔÔ›· Î·È ·Ó¤ÎÚÈÓ ÙË Á˘Ó·›Î· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÛÊ·Ï›·˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ¯Ù‡ËÛÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÁÈ·Ù› ¿Óˆ Ù˘ ·ÓȯÓ‡ÙËÎ·Ó ›¯ÓË ÓÈÙÚÈÎÔ‡ ÔͤԘ Î·È fiˆ˜ ›·Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ‰ÂÓ Ù˘ ÂÈÙÚ¿ËΠӷ ÂÈ‚È‚·ÛÙ› Û Ù‹ÛË Ù˘ Southwest Airlines ÁÈ· ÙÔ º›ÓÈÍ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜, ÓÈÙÚÈÎfi Ô͇ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙ· Ê¿Ú̷η ‹ ¿Óˆ Û οÔÈÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÁÈ· ΢ӋÁÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÎÈ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ›¯ÓË ÔͤԘ ·fi ÙȘ ÛÊ·›Ú˜. √È ·Ú¯¤˜, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Ë Δ¿ÌÈ ª¿ÓÔ‚·Ù˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, Ô‡Ù ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· οÔÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. μ›ÓÙÂÔ Ì ÙËÓ ª¿ÓÔ‚·Ù˜ Ì ÂÛÒÚÔ˘¯· Î·È ¤Ó· Ì·ÚÁ·ÚÈÙ·Ú¤ÓÈÔ ÂÚȉ¤Ú·ÈÔ, ηıÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ·Ó·ËÚÈÎfi ηÚÔÙÛ¿ÎÈ ÎÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi, Ï¢Îfi Û·ÏÔ, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ YouTube ·fi οÔÈÔÓ ÂÚ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ÙÔ ÙÚ¿‚ËÍÂ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂٷٿÍÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ;

£·Ó¿Û˘ ¢Ú·‚·ÏÈ¿Ú˘ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ·Ó Î·È ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‰Ô‡Ï¢·Ó ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô‡Ù Ô˘ ·Ù¿ÓÂ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi” .

¢ËÌ‹ÙÚ˘ £ÂÔ¯·Ú›‰Ë˜ ˘ÔÌ˯·ÓÈÎfi˜

“ªÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂٷٿÍÂˆÓ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ·È¯Ì‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î¿ıÔÓÙ·È. ∫¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¡· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂٷٿÍÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ıÈÁÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Û›ÁÔ˘Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ. ¡· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ, ·ÏÏ¿ Ì ÙÚfiÔ ‰›Î·ÈÔ” .

∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ô˘Ú¿Ó˘ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“ΔÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Î·È Â‰Ò Ô˘ ÊÙ¿Û·Ì ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ∏ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ù·¯ı› Î·È ·˘Ù‹ Ë Ì·‡ÚË ÙÚ‡· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÙÚÒÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·” .

¡ÂÚ¿ÎÈ Ú¤ÂÈ ¿ÏÈ ·fi ÙÔ ¯·ÓÙ¿ÎÈ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ·, Û‡Ìʈӷ Ì ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Î·ı·Ú‹ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ¶fiÙ ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È fiÙ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓË̤ڈÛË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔ˜ Ù· ÙÔÈο ªª∂. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ôϛ٘, Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Î·È fiÔÙ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ú›¯ÓÔ˘Ó Î·È Î·ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ¯·ÓÙ¿ÎÈ... ∞fi fiÛ· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÍËÁÂ›Ù·È Î·È ÙÔ fiÙÈ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓٷοı·ÚË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ¢∏ª√.™.

∫·ÏÏȤÚÁÂȘ ‰›Ï· Û ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘ ∂›Ó·È Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÙÚÔÊ‹˜ Î·È fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÔÏϤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· Û ÌÂÁ¿Ï˜ Ô‰ÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ‰Â fiÛÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÂÈοıÂÙ·È ÛÙ· Ê˘Ù¿, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙfiÈÓ ÂÌ›˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ̤ۈ Ù˘ ÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜. ¶fiÛ˜ Û·Ï¿Ù˜ ηٷӷÏÒÓÔ˘ÌÂ, Ì ٷ Ï·¯·ÓÈο ‹ Ù· ÊÚÔ‡Ù· Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈ‚·ÚË̤Ó˜ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜; √ ÔÏ›Ù˘ ˙ËÙ› Ó· Ì¿ıÂÈ, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ô˘ Ó· ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈÎÒÓ ‰›Ï· Û ÂıÓÈΤ˜ Î·È Â·Ú¯È·Î¤˜ Ô‰ÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜, Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È Û fiÛË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ·˘Ù¿.

¡· “ÙÚ¤ÍÔ˘Ó” ¢ËÌÔÛȇÂÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡Ó Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. ŒÙÛÈ ÔÈ ÓÔÌ·Ú¯›Â˜ ‹ ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·Ù·Û΢‹˜ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ. ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔ ∂™¶∞ ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙÔ 17Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘. ™ÂÈÚ¿ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi - ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. °È· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ı· ··ÈÙËı› ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 4 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó¿ÏÔÁË ˆÚÈÌfiÙËÙ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· “ÙÚ¤ÍÔ˘Ó” . ∫∞Δ. Δ∞™

ªÂ “fiÏÔ” ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ªÂ ÙÔ “fiÏÔ” Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÌÈ·˜

™ËÌ¿‰È· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ï¿ÚÔ˜ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿, Ó·‡Ù˘ ÛÙ· ·ÓÈ¿... ϤÓ ÔÈ ¤ÌÂÈÚÔÈ „·Ú¿‰Â˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÚfiÁÓˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ. ΔÔ ‚·ı‡ ÌÏ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ÔÈ ˆ¯Ú¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰‡Û˘ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘, Â›Ó·È ÛËÌ¿‰È· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· “ʈӿ˙Ô˘Ó” , Èı·Ó‹ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ŸÙ·Ó ÔÈ ÁÏ¿ÚÔÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÙ¿Ó ¿Óˆ ·fi ÙË ÛÙÂÚÈ¿ ÎÚÒ˙ÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·Ù¿, ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ú·Á‰·›·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ·. Δ· ı·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· Û‹ÌÂÚ· Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ fiÙ·Ó ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÓ ...ÊÚ¤ÛÎÔ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜...

°

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÙÚÈ‹ÌÂÚ˘ ‹ ÂÓı‹ÌÂÚ˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙÂ, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ §˘Î›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÔÏ˘‹ÌÂÚË Î·Ù¿ÏË„Ë. ∫·È Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· οı ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ηٷϋ„ÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ. ÿÛˆ˜ Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ·ÚÁ›Â˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, fï˜, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ËÚÂÌ›· ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯·ÚÙ› Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌËÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∫·È ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·˘Ùfi “È¿ÓÂÈ” ... º.™.

ªÔÓÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· ÌÂÈ Ù¿ÍË ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Ì ÙȘ Ӥ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÌÔÓÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Á›ÓÔ˘Ó. ∫·È ϤÌ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÌÈ·˜ Î·È ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ·ÚηÚÈṲ̂ӷ πÃ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜, Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ¤ÌÂÓ ›Û· - ›Û· ¤ÊÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÎÈÓËı› ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∫·Ï¿ ı· οÓÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÚ‹-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ∫. Δ∞™™√¶√À§√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

∞ÁÒÓ·˜ μÔÏȈÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ “°ÔÓ›˜ Î·È Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ηٿ ̤ÚÔ˜ ÙȘ ‰È·ÏÔÁÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ·ÁÒÓ· Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÂÓÂÚÁ¿ ϤÔÓ Ì ÙË Ì¿ÛÙÈÁ· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÚÈÓ ·˘Ù‹ ÂÍ·ψı› ÙÂÏÂÛ›‰Èη Î·È Ó›ÍÂÈ Ì ٷ ÏÔοÌÈ· Ù˘ ı·Ó¿ÛÈÌ· ÙË ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” .

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ŒÊı·Û ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ƒÔÛÙÒ‚ “∞Ê›¯ıËΠ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ fiψ˜ ƒÔÛÙÒ‚, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û‡ÛÊÈÁÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ fiψÓ. ∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô °Î·Ï›Ó· ¶ÚÔ˘ÓÛ›Ó·, ÙÔÓ ΔÚÈÙ›ÎÔ ∞ÚÓÙÈfiÓˆÊ ¶ÚÔÔ‚fi‚ÈÙÛ· Î·È ÙËÓ ª·ÚÎÔ‡ÙÛ· Δ·Ì¿Ú· ¶·˘ÏfiÓ·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ¶ÚÂۂ›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·” .

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

ΔÚ¤¯ÂÈ ÓÂÚfi ·fi ÙËÓ ∫¿ÚÏ·

¢∏ª√.™.

∫·›ÙË ™Î·ÏÙÛ¿

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ “ªÂ ‰‡Ô ÔÌfiʈÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ¿Óˆ Û ‰‡Ô ÛÔ‚·Úfiٷٷ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎÒÙÂÚ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÂÈÛÊÚ·Á›ÛıËÎÂ Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔχˆÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘-

ÁÔÚ· ÛÙË ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Ô‰ÒÓ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ Úfi‚ÏËÌ·.

°.•.

∫·Ù¿ÏË„Ë Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ fiÏ˘, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜, ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∂fiÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ ÛÙ· ηÙÂÈÏËÌ̤ӷ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ Î·È ÔÈ ·Ú·‚¿Ù˜ Ô‰ËÁÔ› Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜ Î·È Ë Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û˘Ó¿Ì·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁËı› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ fiÏ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. μ.∫.

3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

Ï›Ô˘. ∏ ÚÒÙË ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·fiÊ·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ΔÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi: ∞‡ÍËÛË 24,50% Û ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ “ΔÔ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ Âͤ‰ˆÛ ۋÌÂÚ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Â› Ù˘ ‰ÈÂӤ͈˜ Ù˘ °™∂∂ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·ÙˆÙ¿ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ηÙÒٷٷ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ηٿ 24,5%. ∏ ·‡ÍËÛË ¯ÔÚËÁ›ٷÈ

Û ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ 17,5%, ·fi 1.1.1981 Î·È 7%, ·fi 1.7.1981” . ∏̤Ú˜ ÙÚfiÌÔ˘ Î·È ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ™·Ï‚·‰fiÚ “¢Âη¤ÓÙ Ôϛ٘ ÓÂÎÚÔ› Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ψÊÔÚ›· ˘ÚÔÏË̤ӷ ηٿ ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Ë̤ڷ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ™·Ó ™·Ï‚·‰fiÚ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ 24ÒÚÔ˘ ‚›·˜ Î·È ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ™·Ï‚·‰fiÚ”.

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·... ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ 12Ô ™·ÏfiÓÈ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... ˘ÔÁÚ¿ÊËÎÂ Ë Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙË ¢∂∏. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÔÈ ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ÛΛÙÛÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “17 ¡Ô¤Ì‚ÚË” Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙË ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ ·fi-

ÂÈÚ· ηٿ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· μ·Ú‰‹ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË. ΔÔ ÛΛÙÛÔ ¤ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÙÔ πÚ¿Î ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ‰Â¯fiÙ·Ó ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ ÌfiÓÔÓ ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó ¿ÌÂÛ· Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÙÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

Foreign Policy

¢ÂÓ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô ΔÚÈÛ¤

√ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ˘˜ 100 ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË

∂∫Δ: ∞ÓÔÈÎÙ¤˜ ÔÈ “οÓÔ˘Ï˜” Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜

∞£∏¡∞, 2.

Δ∏¡ 79Ë ı¤ÛË ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ 100 ·ÙfiÌˆÓ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ô˘ ηًÚÙÈÛ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Foreign Policy, ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. “∂Âȉ‹ ¤Î·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “∞ÎfiÌË Î·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 2008, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ Â›¯Â Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘, ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÔÏÈıˆÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÈÂ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘. ŸÙ·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤ÁÈÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, ‚ڋΠÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fi¯È ÛÙÔ 6%, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ÚÔοÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 12,7%, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. √ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ífi‰Â„ fiÏÔ ÙÔ 2010 ϤÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÛÎÏËÚ¤˜ ·Ï‹ıÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌË ‚ÈÒÛÈÌË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜, ÂÓÒ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ı‡Ì·. ªÂ ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙË ªÈÓÂÛfiÙ·, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÎfiÓËÛ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, ¤Ó· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ·Î¤ÙÔ Ô˘ ¤ÂÈÛ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ı¤Ì· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ›Â. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÈÔ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÔÏÈÙÈ΋ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÏÏ¿ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” . ΔËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ 100 ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÒÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó˜ √˘fiÚÂÓ ª¿ÊÂÙ Î·È ªÈÏ °Î¤ÈÙ˜. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ƒfiÌÂÚÙ ∑¤ÏÈÎ. ΔÚ›ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. ™ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ı¤ÛË Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ Î·È ÛÙË ‰¤Î·ÙË ı¤ÛË Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. ΔË 13Ë ı¤ÛË Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ Î·È ÙË 17Ë ı¤ÛË ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ Apple ™ÙÈ‚ Δ˙ÔÌ˜ Ì ÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Amazon Δ˙ÂÊ ª¤˙Ô˜. ™ÙËÓ 25Ë ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ äÓÚÈ ∫›ÛÈÓÁÎÂÚ Î·È ÛÙËÓ 26Ë Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ¡fiÌÂÏ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ¶ÔÏ ∫ÚÔ‡ÁÎÌ·Ó. ™ÙËÓ 64Ë ı¤ÛË Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ¡fiÌÂÏ ¶ÂÚÔ˘‚È·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ª¿ÚÈÔ˜ μ¿ÚÁη °ÈfiÛ· Î·È ÛÙËÓ 75Ë Ë ËÁ¤Ùȉ· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ù˘ ªÈ·ÓÌ¿Ú ∞Ô˘ÓÁÎ ™·Ó ™Ô˘ ∫›È. ™ÙËÓ 83Ë ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÿڂ·ÚÓÙ ¡ÈÎfiÏ·˜ ÃÚËÛÙ¿Î˘.

∂·Ó‹ÏıÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘ ∞£∏¡∞, 2.

·Ú·Ù›ÓÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ - fiˆ˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜- οÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ.

∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ Î¿ÏÂÛ Û ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ - fiˆ˜ › - “·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÂȈ̤ÓË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ˘„ËÏ¿ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ¯Ú¤Ë. “∏ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ‰˘Ûη̄›·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ΔÚÈÛ¤. ∏ ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Â›¯Â ÛËÌ¿‰È· ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘. ΔËÓ ÒÚ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, ÙÔ Â˘ÚÒ ÛËÌ›ˆÛ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÒÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘. °Ú‹ÁÔÚ·, fï˜, ·Ó¤ÎÙËÛ ¤‰·ÊÔ˜, ÂÓÒ ·ÔÎÏÈÌ·ÎÒıËÎ·Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È Ù· spreads ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ fiÙÈ Ë ∂∫Δ Û‡‰ÂÈ, ·Ú·ÛÎËÓȷο, Û ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. √ ΔÚÈÛ¤ ·¤Ê˘Á ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ‹ Ó· ‰È·„‡ÛÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ - Ô˘ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ - ‰È¯¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Bundesbank ÕÍÂÏ μ¤ÌÂÚ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. “∏ ‰È·Ú΋˜ ÂÎÙ‡ˆÛË Ó¤Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË. Δ· ÈÂÛÙ‹ÚÈ· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ƒ¿ÈÓÂÚ

ªÚÔ˘ÓÙÂÚÏÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ªÚÔ‡ÓÙÂÚÏ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ‰‹ÏˆÛ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ Ë πÛ·Ó›· Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Û ٿÍË, ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜, Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜. ∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË 3ÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ̠ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ 3,7%, ÂÚ›Ô˘ 1% ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰ËÌÔÚ·Û›·. ∞›ÛıËÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, ˆ˜ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·È Û ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ¯Â›Ú· ‚ÔËı›·˜. ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË √Ì¿Ì· Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ Â¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ÂÈϤÔÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ·Ó Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ ·¤Ê˘Á ӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·.

∞£∏¡∞, 2.

£· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ

∂¶π™∫∂æ∏ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈ-

ÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ô Â›ÙÚÔÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î. ŸÏÈ ƒÂÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 18.30, ÂÓÒ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· - ÙËÓ ¶¤ÌÙË - ÛÙȘ 12.30 ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ŸÏÈ ƒÂÓ. √È ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. º›ÏÈÔ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Â·Ê¤˜ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ı· ÌÂÙ·‚› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫¿ÚÔÏ·˚Ó ÕÙÎÈÓÛÔÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Ù‡-

ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ 2011. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘, Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 1,6% - 1,8% ʤÙÔ˜ ·fi 1,4% 1,8% Ô˘ ‹Ù·Ó Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ 2011 ÙÔ ∞∂¶ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ηٿ 0,7% - 2,1%, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË 0,5% - 2,3%, ÂÓÒ ÙÔ 2012 Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ 0,6% - 2,8%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ∂∫Δ, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ 2011. º¤ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 1,5% - 1,7%, ÙÔ 2011 ÛÙÔ 1,3% - 2,3% Î·È ÙÔ 2012 ÛÙÔ 0,7% - 2,3%.

√ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÂÓ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∞ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °Î¿ÈÙÓÂÚ Â›¯Â ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Â·Ê¤˜ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË, ÂÓÒ ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÔfi Û ¶·Ú›ÛÈ Î·È μÂÚÔÏ›ÓÔ.

√ Î. ΔÚÈÛ¤ ·ÚÔ˘Û›·Û ·ÎfiÌË ÙȘ Ӥ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔ 2010 Î·È Ù· ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ∂∫Δ ·‡ÍËÛ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ 2010, ˆÛÙfiÛÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË ÙËÓ ÂӉȿÌÂÛË ÂÎÙ›-

°ÂÚÌ·Ó›·: ∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· μ∂ƒ√§π¡√, 2.

∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Â-

ÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∂ÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Â¿Ó ı· ÂÈÌË΢Óı› ÁÈ· ÂÊÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÔÏËڈ̋˜ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜”, › ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏË-

Êı› η̛· ·fiÊ·ÛË” , ÚfiÛıÂÛÂ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ÎÏËı›۷ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ “ÌË ÔÚı‹” ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÔÏËڈ̋˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈÌË·ÓıËΠ‹‰Ë ηٿ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. “∂›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ϤÁÂÙ·È ·˘Ùfi”, ›Â, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ Ì›· ÚfiıÂÛË ÂͤٷÛ˘” ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡.

™ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÛÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·. “√È ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó¤· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÚ›Û˘” , ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, Ë ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔÓ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ·ÏÏ¿ Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Î·È Û ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜.

™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Î·È ŸÏÈ ƒÂÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹ Ô˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ë Î. ÕÙÎÈÓÛÔÓ ÂÚȤÁÚ·„ ˆ˜ “Ôχ ÈÛ¯˘Úfi” ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ∂∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ˘‹ÚÍ “Ôχ ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·” Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó·ÓÂÒıËÎÂ Ë Ï·˚΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Â·Ó¤Ï·‚Â, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Î·È ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¶fiÔ˘Ï ΔfiÌÛÂÓ - ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ·¤Ê˘Á ӷ ˘ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘.

ΔÔ ¢¡Δ ÁÈ· ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ∂.∂. ΔÔ ¢¡Δ ·ÚÓ‹ıËÎÂ, Û‹ÌÂÚ·, Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù· ÎÚ¿ÙË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ì ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ‹ Î·È ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂∂, ÂÓÒ Ì·›ÓÂÙ·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. “ŸÙ·Ó ‰·Ó›˙Ô˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙfiÙ ‰·Ó›˙Ô˘Ì ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ì·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ì Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi Δ·Ì›Ô, ÁÈ· ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ” , Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fï˜ Î·È Ì¤-

ÏÔ˘˜ Ì·˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ۋÌÂÚ· ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ΢ڛ· ∫¿ÚÔÏÈÓ ÕÙÎÈÓÛÔÓ. ∏ ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛËÌÂȈ٤ÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜, ·ÊfiÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÙÔÓ›ÛÙËΠ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË fiÙÈ “Ë √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ” ÚÔ˜ ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, fï˜, Ì›· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Â›ÛËÌË ËÁ‹, Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ Î·ÙÔÓÔÌ·ÛÙ›, ·Ó¤ÊÂÚ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ fiÙÈ ÙÔ “Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â›Î·ÈÚÔ”.

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ʤÙÔ˜, Ë ∂∂ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì¤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÁÔ‡Ó ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÏfiÁˆ ‰˘Û·Ó·ÏfiÁÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, ¤ÎÙÔÙ ‰Â Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˘ÔηٷÛÙ¿ıËΠ¤Ó·˜ ÌfiÓÈÌÔ˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ¤¯ÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ ÙÚÈÂÙ‹ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÂÓÒ Ô ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 440 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î˘Ú›· ÕÙÎÈÓÛÔÓ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ (Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·) ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, “‰ÂÓ ı›ÁÂÈ Û ٛÔÙ ÙË ‰·ÓÂȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¢¡Δ” . “√È fiÚÔÈ ÙÔ˘ ¢¡Δ Â›Ó·È Â·ÚÎÒ˜ ÛÙ¤ÚÂÔÈ, ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë Î˘Ú›· ÕÙÎÈÓÛÔÓ, ¯·ÈÚÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹Ó “Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ·” , Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ∂∂, ÒÛÙ ӷ ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰ËÌÔÛÈÔÓÈÔÌÈ΋ ÎÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË 16ÌÂÏ‹ Â˘Úˆ˙ÒÓË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¢È·„‡‰ÂÈ Ë °™∂∂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÌÈÛıÒÓ

“£‡ÂÏÏ·” ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ™ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ô ™∂μ, Ô˘ ηÙËÁÔÚ› ÙÔ˘˜ “˘¤ÚÌ·¯Ô˘˜ Ù˘ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜”

∞£∏¡∞, 2.

∞£∏¡∞, 2.

ª

 ÔÚÁ‹ Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ‰È·„‡‰ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÚ› Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Î. ∫Ô˘ÎÈ¿‰Ë, ¤ÁÈÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™∂μ, ÛÙËÓ Ô‰fi •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ Û‡Û΄˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÏfiÎÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙË °™∂∂ η٤ÏËÍ·Ó Û ٤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›· Û‡ÁÎÏÈÛ˘: - √È ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ, ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Ôχ (1+1 ¤ÙÔ˜). - √È ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÔ˘ 12% ·fi ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ÎÏ·‰ÈΤ˜. - ¡· ÌË Á›ÓÔÓÙ·È ·ÔχÛÂȘ ηٿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ. - √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 50 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÂÓÒÛÂȘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂, ¿ÓÙˆ˜, ‰È¤„¢Û fiÙÈ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓË ·ıÏÈfiÙËÙ· Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Î‡ÎψÓ. ∏ °™∂∂ Ô‡ÙÂ Û˘ÌÊÒÓËÛ ԇÙ ı· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞˘Ùfi Ô˘ ÛÙ·ıÂÚ¿ ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ë Î·ıÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡˜ Î·È Ë Â¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ Ë ÙÚfiÈη ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ‰ÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÏ›ÓË ÙÔ˘ ¶ÚÔÎÚÔ‡ÛÙË fiˆ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Â˘‹ÎÔÔÓ Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜” . √ Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë °™∂∂ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ-

● √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™E∂ Î. °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜

● √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ Î. ¢ËÌ. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜

΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÌfiÚˆÓ μ·Û›Ï˘ ∫ÔÚΛ‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó “·ÚÒÓ” ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ¤Ê˘Á “Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ìʈӛ·”. “∞fi ’ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ı· ÚˆÙ‹ÛÂÙ ÙÔÓ Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ Ó· Û·˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ” ›Â Ô Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÂ› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ϤÁÔÓÙ·˜: “√È ˘¤ÚÌ·¯ÔÈ Ù˘ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÈ· - ‰˘Ô ÂÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ Ù¯ÓÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ˆ˜ ‰‹ıÂÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÂÓı‹ÌÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ 8ˆÚÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı›ÁÔ˘Ó Ô‡Ù ·ÌÔÈ‚¤˜, Ô‡Ù ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∫È ·˘Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ô˘ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™∂μ, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ìʈӛ·, Ô˘ Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂ-

ˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È Ô ™∂μ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È fiϘ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÈÛÙ¿ Î·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË” . √ ηıËÁËÙ‹˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢›Î·ÈÔ˘ °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÎÈ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ, ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Ó·È ‰‡Ô: “◊ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÓfiÌÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙˆÙ¿ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ, ‹ ÚÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ı¤ÛË ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È ¤¯Ô˘Ì ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ‹‰Ë ·ÔÙÂÏ› ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” . ∏ ‰È·ÚÚÔ‹ fiÙÈ Ù· ‚Ú‹Î·Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ ÚÔοÏÂÛ fiÏÂÌÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ °™∂∂, Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¿ÁÓÔÈ· Î·È Ó· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ¯ˆÚ›˜ ÙË

‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË. ΔÔ Îϛ̷ ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ¿ÏψÛÙ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ, ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ™∂μ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¢ÂÏÈÍ›· Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ. ™ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ·ÓÔȯٿ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ¿ÚÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÂÓ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. √È fiÔȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ - ·Ú·ÛÎËÓȷΤ˜ Î·È ÌË - ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ηıÒ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ˘fi ÙËÓ ·›ÚÂÛË Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ.

™∂μ: OÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·Ë¯Ô‡Ó Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ™Â ·ÓÙÂ›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ °™∂∂, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛˆÓ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™∂μ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¤Ú·Û ۋÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜, ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ™˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √ Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ, fiÙÈ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™∂μ, ‹Ù·Ó ·ÚÔ‡Û· Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ °™∂∂, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Ì ÙË °™∂∂ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ¯ı˜ Â› ¤ÍÈ Ò-

ª¤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È 1.339 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·fi ÙÔ ∞™∂¶

¶¤Ó٠ʇÁÔ˘Ó, ¤Ó·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÀÁ›· ∞£∏¡∞, 2.

Δ√ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤-

Ú· ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÔÈ 1.339 Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ̤ۈ ∞™∂¶ fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “°. ÷Ù˙ËÎÒÛÙ·” . “À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ∞.™.∂.¶. 1.339 ¿ÙÔÌ· Î·È ·Ú·Î¿ÏÂÛ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞.™.∂.¶. Î. μ¤Ë Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· Û‡ÓÙÔÌ·. ªÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÔÈ Ó¤Â˜ 1.339 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜. ÀÂÓı‡ÌÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› 1.180 ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘

2009 Î·È ÙÔ˘ 2010. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·fi ÙÔ 2011 ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1 ÚÔ˜ 5. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰‡Ô ÓÔÛÔÎÔÌ›· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â› ÛÙȘ ‰‡Ô ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, Ó· ‰Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô fiÛ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·È fi¯È ÙÔ °ÂÓ¿ÚË. “Δ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ì·˜ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. °È· Ó· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú· ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿ ÙÔ˘˜. ∞Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ·ÛıÂÓ‹, ‰ÂÓ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ËÚÂÛ›· ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÚÔÛˆÈÎfi. ∞˘Ù¿ Ù· 1.139 ¿ÙÔÌ· ÙÔ ∞.™.∂.¶. Ù· Â¤ÏÂÍÂ. ∂›Ó·È ı¤Ì· ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ó· Ù· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È Ó· Ù· ÔÚΛÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó

ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù¿¯ÈÛÙ· ̤۷ ÛÙÔ Ì‹Ó·” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ‹Ù·Ó ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi. ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ 30 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 13.30 ÛÙÔ ∂∫∂¶À, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ (ÌËÓÈ·›ˆÓ) Â·ÊÒÓ ÚÔΛÌÂÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÛÙ· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÚˆÙÔ‡Û ¤Ó·Ó - ¤Ó·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ÂÚ·Á̤ӷ ÙÔ˘˜ Î·È ÙfiÓÈ˙Â Û˘Ó¯Ҙ fiÙÈ ı· Ú¤-

ÂÈ “Ó· Ì·˙¢ÙÔ‡ÌÂ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿” .

™ÙÔÓ ·¤Ú· Ë Ú‡ıÌÈÛË ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ “™ÙÔÓ ·¤Ú· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Ú‡ıÌÈÛË ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÂÈÙÚfiˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ∂ÌÊ˘Ù‡ÛÈÌÔ˘ √ÚıÔ‰ÈÎÔ‡ ÀÏÈÎÔ‡ (¶∞™À¶√À). Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¶∞™À¶√À “Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜”.

¢ËÏÒÛÂȘ ™. •˘Ó›‰Ë ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™∂μ

Ú˜. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â› fiÙÈ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ìʈӛ·, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™∂μ ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· Ô˘ Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÈÛ¯‡ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. √ Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ 6Ë Ë̤ڷ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ ˘Âڈڛ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·fi Ù· 250 ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ η٤ÁÚ·„Â Ô ™∂μ, “ÔÈ ˘¤ÚÌ·¯ÔÈ Ù˘ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Ì›·‰‡Ô ÂÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ Ù¯ÓÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ˆ˜ ‰‹ıÂÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÂÓıË̤ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ 8ÒÚÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı›ÁÔ˘Ó Ô‡Ù ·ÌÔÈ‚¤˜, Ô‡Ù ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰·ÈÌÔÓÔÏÔÁ›·, Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›·, ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛË Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ÂÓÒ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ fiÛÔ˘˜ ·Û¯›˙Ô˘Ó Ì ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ· Ó· Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔÈ ÛÙÔ Ï·˚Îfi ı˘ÌÈÎfi, fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈ˙‹ÌÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ï·˚Îfi Û˘ÌʤÚÔÓ. ΔfiÓÈÛÂ, ·ÎfiÌË, ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·Ë¯Ô‡Ó Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÛÙÂÚÂfiÙ˘· Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÂıÂÏÔÙ˘ÊÏÔ‡Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Î·Ù·‰Èο˙Ô˘Ó ÙÔ Ï·fi ÛÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÔÓÔÌÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜. ∞Ó¤ÊÂÚÂ, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó›‰ËÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È ‚·ıÈ¿ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ· Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο, Û˘ÓÙ¯Óȷο, ÌˉÂȷο ‹ ·ÙÔÌÈο ÙÔ˘˜ ÚÔÓfiÌÈ·. “¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Ô‡Ù ٤ıËΠÔÙ¤ ı¤Ì· Ì›ˆÛ˘ ÌÈÛıÒÓ Î·È ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ™∂μ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î. ¢. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ∂∂¢∂ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ.

Tπ™ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Úfi‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™∂μ ¢. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˘, Û¯ÔÏ›·ÛÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Real, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ™ˆÎÚ¿Ù˘ •˘Ó›‰Ë˜. O Î. •˘Ó›‰Ë˜ ÛÙ¿ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙ· ÂÌfi‰È· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÂÓÒ ·¤ÚÚÈ„Â ÙȘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ·fiÏ˘ÙË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÈÌÒÓ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο. “¶ÂÚȤ¯ÂÈ Î¿ÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È Â‡ÏÔÁ˜, ¤¯Ô˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ. Œ¯Ô˘Ó ¿ÏψÛÙ ÂÚÈÏËÊı› Î·È Û ı¤ÛÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ηٿ ηÈÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ‰¤ÛÌË ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜, ηٿ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÁÔÚÒÓ, Ô˘ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. •˘Ó›‰Ë˜. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‹‰Ë Â›Ó·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Î·È Â˘Ú¤ˆ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·È ¿Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì χÛÂȘ Î·È Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Î·È Ì fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù·”. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô Î. •˘Ó›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “·˘Ùfi˜ Ô Ì‹Ó·˜ Î·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ôχ ‚·Ú‡˜ Î·È ı· Â›Ó·È Î·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· „ËÊÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜”. √ Î. •˘Ó›‰Ë˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰›‰ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ·fi ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∂›Û΄Ë-ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ·fi ÙÔÓ ∫. ¶·Ô‡ÏÈ· ∞£∏¡∞, 2.

°π∞ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ

ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. √ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ¤ÏÂÍ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ë Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÎÏ¿‰Ô” . “√È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÊÚÔÓ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÁÁ‡ËÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓ·Ôı¤ÛÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ¤ÓÛÙÔÏ· ·È‰È¿ ÙÔ˘” ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Â›Û΄˘ Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜. “∞ÔÙ›Ô˘Ì ÙÈ̤˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó, Ì›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ Î·È ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ „˘¯Ôۈ̷ÙÈΤ˜ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘. ΔÈÌ¿Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Â›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ Ì ٤ÙÔȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ù˘ ÁÈ· Ó· Ú›ÍÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” ÚfiÛıÂÛÂ. √ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯Â -‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù˘ ÌÈ¿ÌÈÛ˘ ÒÚ·˜- ÏÂÙÔÌÂÚ‹, Û ‚¿ıÔ˜ Î·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ™ÙȘ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 19.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ μÔ˘Ï‹˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ı· ·ÔÓ›ÌÂÈ ÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∂Í·›ÚÂÙ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ¢È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ μ·Û›ÏË •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡, ÛÙÔÓ ∫·ıËÁËÙ‹ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë ª·ÏÙ¿. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÈ̤̈ÓÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ª¶ Î. £ÂÔ‰fiÛ˘ Δ¿ÛÈÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë ª·ÏÙ¿ Ì ı¤Ì·: “¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ: Ô ıÂÛÌfi˜, Ù· ‰›· ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, Ù· ·Û‡ÌÌÂÙÚ· ‰ÒÚ·” º¤ÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ı¤ÛÈÛË ÙÔ˘ μÚ·‚›Ԣ ∂Í·›ÚÂÙ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ¢È‰·Ûηϛ·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ıÂÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ·ÚÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÛÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ¢È‰·Ûηϛ·. ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ (πΔ∂) ı¤ÛÈÛ ·˘Ùfi ÙÔ μÚ·‚›Ô, ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘ μ. •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ™. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÔ˘˜ ˘‹ÚÍ·Ó Ï·ÌÚÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ì ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ¿‰Èη ÙÔ 1990. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‚Ú·‚¢Ô̤ÓÔ˘, Á›ÓÂÙ·È ·fi ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‰·ÛοψÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ·ÚȘ ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘. √ οı ‚Ú·‚¢fiÌÂÓÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘, Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ΔȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ ·ÚÔ˘Û›·Û Û ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ‰Èψ̿Ù˜

∞. ™·Ì·Ú¿˜: ¢È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌfiÓÔ Ì ·Ó¿Ù˘ÍË ∞£∏¡∞, 2.

Δ

Ș ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ıÂÛ·Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ‰Èψ̿Ù˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÙÔ Î·Ù·„‹ÊÈÛÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ¡¢ ¤¯ÂÈ „ËÊ›ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÛÂÈÚ¿ ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, fï˜ ·Ó¤Ï˘Û ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ Î·È ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎÂ, ΢ڛˆ˜, ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔηÏ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË Ì¿ÏÏÔÓ, ·Ú¿ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÙË ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂Í‹ÁËÛ Â›Û˘ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ ˆ˜ “‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û ÂÚÒÙËÛË Í¤ÓÔ˘ ‰Èψ̿ÙË ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ Ë ¡¢ Â›Ó·È ˘¤Ú ÌÈ·˜ ‰›Î·È˘, ‚ÈÒÛÈÌ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ χÛ˘, Ô˘ ‰ڿ˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜

ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘, ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ Î·È ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ √∏∂. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÂÂȉ‹ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ì˘ÛÙÈ΋ ‰Èψ̷ٛ·, Ë ¡¢ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔ ÓÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, fiˆ˜ ·˘Ùfi ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ Î·È ÙÔ ¢›Î·ÈÔ Ù˘ £¿Ï·ÛÛ·˜. ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÁÈÓ ȉȷ›ÙÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, Ì ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÙËÓ Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ·, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. “∂›Ì·ÛÙ ·fiÏ˘Ù· ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ fiÏˆÓ Ì·˙È΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. *** ΔÔÓ Â˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi ÔÏÏÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡.¢. ·Ó¤‰ÂÈÍ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ Ô Î. °ÂÚ. °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜ Ô˘ Ì ¤ÌÌÂÛÔ, ·ÏÏ¿ Û·Ê‹ ÙÚfiÔ, ˘¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË... ‰Ú·¯Ì‹! ™Â ÌÈ· Ë̤ڷ Ô˘ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜

∞£∏¡∞, 2.

™Â ¤ÓÙÔÓÔ Îϛ̷ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

“∂πª∞™Δ∂ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘

‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, Ì·ÁÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ·” ·Ó¤ÊÂÚ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÚÒÙË Ë̤ڷ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011. √ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, “·ÏÏ¿ Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î¿Ô˘” Î·È Î¿ÏÂÛ ÙË ¡¢ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ó. ∂›Û˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. “Œ¯Ô˘Ì ÌÂÈ Û ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ, Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î¿Ô˘, ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô” ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹, ÚÒÙË Ë̤ڷ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011. “∂›Ì·ÛÙ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, Ì·ÁÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ¡¢ ÂÚ› ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÂÓÙfi˜ 18 ÌËÓÒÓ - ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÚÔÙ¿¯ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÂÈÛËÁËÙ‹ Ù˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ó· ÌÈÌËı› ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Ô˘ ˘ÂÚ„ËÊ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ Î·È ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ “ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¡¢, ÌÈÏ¿

ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ú¤Û‚ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ù˘ ¡.¢., ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠӷ ηٷÎÂÚ·˘ÓÒÓÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ. “¡· ÌËÓ Â›Ó·È Ì·ÌԇϷ˜ (Û.Û. Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹) Î·È Ó· ͤÚÔ˘Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ, fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ Ì·Û¿ÓÂ. ŸÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˙‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÌÈ· ¯·Ú¿” › (ƒ/™ ¡∂Δ)

Î·È fiÙ·Ó ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ¢ı¤ˆ˜ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ “ÏÔÈfiÓ Ó· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹;” , Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “§¤ˆ ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ‰ÂÓ Ì ÊÔ‚›˙ÂÈ Ë ‰Ú·¯Ì‹. ◊Ù·Ó Â˘ÏÔÁË̤ÓË” .

∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ΔË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ë ÔÔ›· ı· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Î·È ı·

·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ¤ÙÂÚÔ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ™Ù·‡ÚÔ˜ ¢‹Ì·˜, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ “∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜” ∂˘. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘, Ô À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ¡›ÎÔ˜ ¢¤Ó‰È·˜, Ô À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑Ò˘, Ô À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘, Ô À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¡ÂÚ¿ÓÙ˙˘, Ô ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ £·Ó¿Û˘ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ¢ËÌ. ™Ù·Ì¿Ù˘.

∫·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ϤÂÈ Ô À¶√π∫ ÁÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ‰··ÓÒÓ, Ì›ˆÛË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ª· Î·È Ù· ÙÚ›·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜! ªÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ¡¢ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Ó· Ì·˜ ÂÈ ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜, ·’ fiÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ‰·¿Ó˜;”. ™ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ, Ô˘ ÙÔ˘ ·Û΋ıËΠÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ §∞√™, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙËÓ ·¤‰ˆÛ ÛÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ “¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹Ó, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ¤Êı·Ó ÙÔ 7%!”. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ‰Â, ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ª¿ÎË μÔÚ›‰Ë (§∞√™), ˆ˜ “‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÊÔÚÔÏÔÁ›· 45%”, ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ “Ù· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì 48,5% ÂÓÒ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 2% ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, Ô ‹‰Ë ÌÂÁ¿ÏÔ˜ º¶∞ ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹, (21,5%) ı· ¿ÂÈ ÈÔ „ËÏ¿ ·’ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”. ™ÙËÓ ·ÓÙÈÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË §·Ê·˙¿ÓË (™Àƒπ∑∞), ÁÈ· ¿ÚÓËÛË ÏËÚˆÌÒÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ η˘ÙËÚ›·Û ÙËÓ “ÚËÙÔÚÈ΋ ¡Ù¿ÚÈÔ ºÔ”, ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï “‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ, ‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ”.

“¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‹ Â˘Ù˘¯Ò˜, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· fiÚÈ· ÂÓfi˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. Δ· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÛÔ‚·Ú¿ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÎÔ‡ÚÂÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÔÈÔ˜ ı· ıȯÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. £· Â›Ó·È ÔÈ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ Î·È fi¯È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‚Á¿ÏÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. “§¤Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚·Ì ÙÔ Î·Îfi, Î·È ‰ÂÓ ‹Ú·Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∞Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ˙ËÙÔ‡Û ӷ ‰·ÓÂÈÛÙ› 25 ‰ÈÛ., ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ›¯·Ó ÎÏ›ÛÂÈ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ›¯Â ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ. ª·˜ ϤÓ ˆ˜ ·ÚÁ‹Û·ÌÂ. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‹Ú·Ì ̤ÙÚ· Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰‡ÛÎÔϘ. ∂›¯·Ì ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ Ôχ ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÙ›·ÏÔ: ¤ÓÙ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËηÓ, ¤ÓÙ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ¤Íˆ.

√È ÂÈÛËÁËÙ¤˜ √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¡¿ÛÔ˜ ∞ÏÂ˘Ú¿˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ “·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷΤ˜” ‚ÔϤ˜ Ù˘ ¡¢, ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ¯Ú¤Ô˘˜. ∫·È fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ÂÈ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁ› ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ ‹ÛÛÔÓÔ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ·Ú·Ï·Ó¿ ÙÔ Ï·fi”.

°È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¡¢ Ô ÃÚ. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÂÈÎÔÓÈÎfi” Î·È “ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” ÙÔÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÂÓÒ ¤„ÂÍ ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ‡ÊÂÛË Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ”. √ Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ·fi Ù· 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ 2010, ÌÔÓ¿¯· Ù· 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û Ì›ˆÛË Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Â¤ÌÂÈÓ Û ̤ÙÚ· ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, “ÌˉÂÓÈÎÔ‡ ‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜” . ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔ¤‚Ë Û ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ë ÔÔ›· ‰È¤ÎÚÈÓ ӷ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. “∫·Ù·ÚÚ¤ÂÈ Ô Ì‡ıÔ˜ fiÙÈ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ, ·ÔÙÂÏ› ̤ÛÔ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ. ∂Ȃ‚·ÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ∫∫∂, Ô˘ ¤ÏÂÁ fiÙÈ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù¯ÓËÙ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÁÎfiÏÏËÛ˘ ·ÓÈÛÔÌÂÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÒÓ Ơ̂ψÓ.” ” ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÛÎÔÙ›˙ÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙË Ï·˚΋ Û˘Ó›‰ËÛË, ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ” ÛËÌ›ˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ‚Ô˘-

ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. √ ª¿Î˘ μÔÚ›‰Ë˜ ·fi ÙÔ §∞√™ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ “·ÓÂ·Ú΋ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ·ÛΛ” . “¶Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂȘ Ù· 2/3 ·’ ÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È ÙÔ 1/3 ·’ Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È fi¯È ÙÔ ·Ó¿Ô‰Ô Ô˘ οÓÂÙÂ. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È fiÛÔ˘˜ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ È¿Û·ÌÂ; ∫·È ÛÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi, ¯›ÏÈ· ‰˘Ô Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¤ÚÂ ӷ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ó· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È: ÔÈÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ηٷÚÁ‹Û·Ì ۋÌÂÚ·; ªÔÓ¿¯· ¤ÙÛÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. μÔÚ›‰Ë˜. “ΔÔ 2010 ‹Ù·Ó ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ - ÙÔ 2011 Ì·›ÓÔ˘Ì Û ÂÊÈ¿ÏÙË” ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô ¶·Ó. §·Ê·˙¿Ó˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. “∏ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÈÛو٤˜, Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜. £· ¤¯ÂÈ ÂÒ‰˘Ó˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi: ı· Û˘Óԉ¢Ù› Ì ÏËÛÙÚÈο ÂÈÙfiÎÈ· Ô˘ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ì Â› Ôχ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ı· Û˘Óԉ¢Ù› Ì ӤԢ˜ Â·¯ı›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” ÚÔ¤‚ÏÂ„Â Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

√ÌÈÏ›· °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ·

¢. ¢fiÏÏ˘

“√È Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÏÈÙfiÙËÙ·, ÂÌ›˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜”

∞ÓÔȯÙfi ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰·¿Ó˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ∞£∏¡∞, 2.

“√

È Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÂÌ›˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¯¿Ú·Í ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÁÈ· “ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜” . “√È Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ›‰·Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË Û·Ó ¯Ú˘Û‹ ¢ηÈÚ›· Ó· ÂÍ·ÛıÂÓ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ηٷÎÙ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÛÎÏËÚÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ∂˘ı‡ÓË Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Ù· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì Ì οı ÎfiÛÙÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ¿ÓÂÚÁˆÓ Ó¤ˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·” , ›Â, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ Ó· ‰È·ÛÒ˙Ô˘Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÊÙˆ¯fiÙÂÚˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌË ‚ÈÒÛÈÌÔ, Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ËıÈο ··Ú¿‰ÂÎÙÔ” . §¤Ó ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡Ó; ΔȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚfiÓÔÈ·˜, Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∞Ó Ù· Îfi„Ô˘Ì ı· ÚÔ·„ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÈÛfiÙËÙ·, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚfiÓÔÈ·˜ › fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ÎÔÔ‡Ó ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ fiÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û‚·ÛÙԇ̠ÙÔ ¯Ú‹Ì· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÏÏ¿, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ

ÌÂÁ¿Ï˜ ‰·¿Ó˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜. ◊Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÏÏ¿ ÔÏÈÙÈÎfi, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂. ¶Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È “ÂÌ›˜ ÔÈ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È Î·Ï‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË” . “√È ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ϤÓ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ÏÈÙfiÙËÙ·. √È ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠fi¯È. §¤Ù ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·, ϤÌ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· πÛfiÙËÙ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË” . ∞·ÓÙ¿Ì Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ˘‡ı˘ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÈÛfiÙËÙ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤¯Ô˘Ì ÙË Ï‡ÛË ÁÈ ·˘Ù¿, ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∏ ·ÓÈÛfiÙËÙ·, ı‡ÌÈÛÂ, Â›Ó·È ËÁ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÂÈÓÒÓ Î·È ¤Ó· ‰›Î·ÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÂÚÈfi-

‰Ô˘˜ ÎÚ›ÛˆÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞Ó¤ÊÂÚ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û ¤Ó· ÙÚÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ∂∂. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, Ô‡ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜, Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Ì ÚÒÙÔ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ÊfiÚÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. “¶ÚÔˆıԇ̠ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ΔÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙԇ̠ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ∂∂. ªÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ È‰¤· ÙÔÓ ∂˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÙˆÓ Ú¿ÛÈÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη” , ÚfiÛıÂÛÂ. “Δ· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ¤ÚÁ· ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¡· Ù· ‰Ô‡Ì fi¯È ÌfiÓÔÓ ˆ˜ ‰·ÓÂÈ·Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ì·˜. ΔÔ Ó· ÛÒ˙Ô˘Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ÙÚÈÛ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Èٛ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÏÔÁÈ΋” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ª›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÌÂ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔÍÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ∞ӷʤÚıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ∫¤ÈÓ˜ ¤ı·„ ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi ‰fiÁÌ· ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ fiÙ·Ó ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ¿ÛÈÌË ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜. “ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ - › - ·ÊÂÓfi˜ ¤Ó· ∂˘Úˆ·˚Îfi “ÓÈÔ˘ ÓÙÈÏ” Ì Ú¿ÛÈÓË Û˘ÓÈÛÙÒÛ· Ô˘ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÓÈÔ˘ ÓÙÈÏ” . “™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ·Ú¯›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì Û ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÓÈÔ˘ ÓÙÈÏ” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∫·Ù‹ÁÁÂÈÏ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ fiÙÈ ‰È·ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ηٷÎÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙÒÚ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÈÛ¯˘Ú‹ ¿Ì˘Ó· Î·È ˆ˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ·›¯Ù˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. “ΔÒÚ· Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ‰ËÌÔ-

ÎÚ·ÙÈ΋ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηÓfiÓ˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ·ÛÎÔ‡Ó ÔÏÈÙÈ΋ Êfi‚Ô˘, ÁÈ·Ù› ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹. ºÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂχıÂÚ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ ¤ÓÙÈÌÔ ·ÈÁÓ›‰È. ∫·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì·›ÓÂȘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ô‰ÈÔÔÌ·›Ô˘ ÙÚ¿ÁÔ˘, ˘ÔÓÔ̇ÂȘ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ∂∂” , ›Â. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÙË ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ϤÁÔÓÙ·˜ ·Ó ‰ÂÓ Ì›ÓÔ˘Ì ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÎfiÚÂÛÙË fiÚÂÍË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ; ∫·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ª¿¯Ë˜ ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ “·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ¤Ó·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔÈ ÁÈ· ¤Ó·Ó. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ Ó‡̷ ˘‹Ú¯Â ÁÈ·Ù› ˘‹Ú¯Â Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·” . “∂›Ó·È ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi Ó‡̷ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ë ∂˘ÚÒË” , ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ë ¯ÒÚ· ÌÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È “ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·” (Û.Û. P.I.G.), ·ÏÏ¿ ÂÁÒ Â›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ Â›Ì·È ŒÏÏËÓ·˜, ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ Â›Ì·È Â˘Úˆ·›Ô˜” . ∏ ∂˘ÚÒË, η٤ÏËÍÂ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ. ∂›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ∑ÂÈ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ Î·È Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ‡ÊÂÛË Ì ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‚·ı·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜. ΔÔ Î›ÓËÌ¿ Ì·˜ ˙ÂÈ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÔÚ›· ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÙÚÈÎ˘Ì›·.

∞ÓÙȉڿ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË

∫fiÓÙÚ· ÁÈ· Ù· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ∞£∏¡∞, 2.

™Δ∏ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ı· ÚÔÛʇÁÂÈ Ô

π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔ‹ÌÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ë ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ë ‰È·ÏÔ΋ ÛÙÔ ∂™À, ·˘Í¿ÓÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ÎÏ›ÛÈÌÔ È·ÙÚ›· Î·È ¢È·ÁÓˆÛÙÈο ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ™Â “ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÀÁ›·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ·˘Ù¿ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¤Ó·ÓÙÈ 90 ¢ÚÒ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ì 20 ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ë ·Ú·ÓÔÌ›· Î·È Ë ‰È·ÏÔ΋ ÛÙÔ ∂™À” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ÛÎÏËÚ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, Ô ÔÔ›-

Ô˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔÏÔ‹ÌÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ÁÈ· “·Ô‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ∂™À, ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ËıÈÎfi Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ” . √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Í¿ÓÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÏÔ˘Î¤Ù· È·ÙÚ›· Î·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·. √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋. √ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™À ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ΔÈÌÔÛ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ °.¡.∞. °.°ÂÓÓËÌ·Ù¿˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÔÏÔ‹ÌÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· “Â›Ó·È ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Ì ÔÏÏ·Ï¿ ÔʤÏË” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ÂÁ·-

ÎÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔ‹ÌÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜, ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ªÈ¯¿Ï˘ ΔÈÌÔÛ›‰Ë˜ ÛÙȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌfi Ù˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÔÏÔ‹ÌÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ˘ÂÚˆÚȷ΋ ··Û¯fiÏËÛË, ·ÏÏ¿ ·Ì›‚ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÚԂϤÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡˜ È·ÙÚÔ‡˜. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ÙÔ˘ ∂™À, fiÔ˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ∫ÏÈÓÈΤ˜, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ‹ ªÔÓ¿‰Â˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ̤ÚÈÌÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È Ù˘ ÔÈΛ·˜ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ì fiÛ˜ Ù˘¯fiÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ··ÈÙËıÔ‡Ó, ÒÛÙ ·fi 1-1-2011 Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙfi ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› È·ÙÚÔ› Ó· Û˘Ì-

ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÏÔ‹ÌÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ù· ¤ÛÔ‰· ı· ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ı· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ÌÔÓ·‰È·›Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙÈο Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÙÈο. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘

ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¤Ú·Ó ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ·ÛıÂÓ›˜ ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ 15:00 ¤ˆ˜ 22:00 ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·Ù¿ ÙȘ ÒÚ˜ 08:00 ¤ˆ˜ 14:00. √ ·ÎÚÈ‚‹˜ ηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‡ÚÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘Ù‹˜ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ·fi ÙȘ ¢ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜.

¢Ú. ª¿ÓÔ˜ ∑·¯·ÚÈÔ˘‰¿Î˘ Ph.D. ∫ÏÈÓÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ St. John’s U., ¡. ÀfiÚÎË ∂Î·›‰Â˘ÛË, ∂ȉ›Î¢ÛË ÎÈ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂ÌÂÈÚ›· ÛÙË °ÓˆÛÙÈ΋-™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋-À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· Î·È ™ÂÍÔıÂÚ·›· (1982-2003 ¡. ÀfiÚÎË)

æ˘¯ÔıÂÚ·›·

ÁÈ· ∞ÙÔÌÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ™˘˙˘ÁÈο Î·È ™ÂÍÔ˘·ÏÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· “°È· fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÂȉËÙ¿ Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÌÈ˙¤ÚÈ·, ·Á›‰Â˜ Î·È „¤Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜...”

°Ú·Ê›Ô: ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ªfiÓÔ Ì ƒ·ÓÙ‚ԇ: 24210-24900

∞£∏¡∞, 2.

“∫∞ªπ∞ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ô‡Ù ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ Ì·˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ Î·ÙÔ¯ÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ, fiÛÔ Î·È ÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·”, ÙfiÓÈÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢fiÏÏ˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ∫∫∂, ™‡ÚÔ˘ ÷ς·Ù˙‹. “¢È·ÙËÚԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ χÛË” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÂÚˆÙÒÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ™‡ÚÔ˜ ÷ς·Ù˙‹˜, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “η̛· ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ, Ô‡Ù ÙÔ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ηÙÔ¯ÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ, Ô‡Ù ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ıËÚȈ‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜” . “ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ηÙÔ¯ÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ ˆ˜ ÔÏÂÌÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi, ¿Ú· Âȉ¤¯ÂÙ·È ‰È¢ı¤ÙËÛ˘, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘” , ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ¢fiÏÏ˘.

¢ËÌ. ™˘ÌÌ·¯›·

∞Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ∞£∏¡∞, 2.

Δ∏¡ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ô˘ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚ÈÒÛÈÌÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·. “°È· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ı· ʤÚÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂȘ ηÓÈ‚·ÏÈÛÌÔ‡, ˘ÂÚ‚ÔÏÒÓ Î·È ·¯Ú›·ÛÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÛÙÈÁÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, °È¿ÓÓ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, Â›Û˘, ˆ˜ “Ô ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ·fi ÂΛ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘ÌÂ, οÓÔÓÙ·˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ” .


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜:

¡¿ÚÎË ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ 2,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™Ù· 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª, ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È 19 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Â› 4.5 Ì‹Ó˜, ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, η̛· ˘fiÛ¯ÂÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ‰Ôı› ÚÈÓ ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ªÂÁ¿ÏÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2009 fiÙ·Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· “¤ÁÚ·„” ˙Ë̛˜ 890 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ∞Ó¿ÏÔÁË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È Ê¤ÙÔ˜. ΔËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ∫∂∫∞¡∂ª Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÚÔÛˆÈο. √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ˙‹ÙËÛ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›·, ηıÒ˜ Î·È fiϘ ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‹„Â Ë ∫∂∫∞¡∂ª Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ì›ÏËÛ ÁÈ· “Ó¿ÚÎË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ·” , ÂÓÒ ÍÂηı¿ÚÈÛÂ: “¢ÂÓ ˘Ô·ÙÔ˘Ì ÛÙË ÁÔËÙ›· Ù˘ ·‚·Û¿ÓÈÛÙ˘ Â›ÚÚȄ˘ ¢ı˘ÓÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÂÓÓ·›Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Î·ı·Ú¤˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ·’ fiÏÔ˘˜” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª fiˆ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ·.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∂ÂÈÛfi‰È· Ì ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ - ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜

™˘ÌÏÔΤ˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ-·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 2.

ÂÈÛfi‰È· ÌÂٷ͇ ‰È·‰ËψÙÒÓ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤Íˆ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÌÏÔÎÒÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ‰È·‰Ëψ٤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 3:30, ÔÌ¿‰· ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, Âȯ›ÚËÛ ӷ Û¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÎÏÔÈfi Ô˘ ›¯Â Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÂۂ›· Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ μÚÂÙ·ÓÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ. ΔÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û˘ÌÏÔΤ˜ ÌÂٷ͇ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ·ÓÙÚÒÓ ÙˆÓ ª∞Δ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÒıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜ οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ. ∞fi ÙȘ Û˘ÌÏÔΤ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ‰È·‰ËψÙÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ‰È·‰ËψÙÒÓ. √È ÚÔÛ·¯ı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋

¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÙÙÈ΋˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ı· ‰È·ÎÔÌÈ-

¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ

∂Á·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ √Δ∞ ∞£∏¡∞, 2.

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ™Δ√ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜

Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™, ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “°È· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ıˆÚ› ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ì›·... ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ˘fiÛ¯ÂÛË, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÚÔÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ¢ÂÓ ‚ϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜, ÚÒÙ· Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Â›Ó·È ¤Ó· ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë £ÂÛÛ·Ï›· ›¯Â ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë, ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚfiÔ‰Ô. ∞˘Ùfi Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Î·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌfiÓÔ Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÎÈ fi¯È Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ˙ËÙËı›. ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, Ù˘ ÂÈÏÂÎÙÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ··Í›ˆÛ˘ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¤¯ÂÈ ¯·ı› È· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘. √ ‹¯Ë˜ ¤¯ÂÈ ¯·ÌËÏÒÛÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ϤÔÓ Ô˘ ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ŒÛÙˆ Î·È ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ˙ËÙÔ‡ÌÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÈÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿„·Ì fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” .

ÛÙ› Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ™ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1.500

ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· -ÔfiÙÂ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÔÚ›· ÌÓ‹Ì˘. ™ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÂÙ¿ ·fi Ù· 10 ÙÌ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿, ÂÓÒ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È Û ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚÈÙ›Ԣ £Ú¿Î˘, ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ∫Ú‹Ù˘, ¶¿ÙÚ·˜ Î·È πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. √È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, ÔfiÙ ı· Á›ÓÂÈ Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÁÂÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂχۈÓ.

ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ¤ÚÁÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ √Δ∞ Î·È Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÚÂ-

ÙÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ÛÙËÓ ÂÁ·-

ÎÏÈÔ, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÙfiÏÈÔ˜, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¤ÎÚÈÓ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 17 ÙÔ˘ Ó. 3871/2010, ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Ë ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ √Δ∞ ·’ Î·È ‚’ ‚·ıÌÔ‡ Î·È Ù· ÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ· ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 28 ÙÔ˘ Ó. 2190/94, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ.

∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ‰Â fiÙÈ, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ï‹Í˘ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ú¯ÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Ó·ÁÎÒÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, fiÔ˘ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ï‹Í˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÔÈ ÔÈΛÔÈ ÊÔÚ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚfiÛÏ˄˘ ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·.

™‹ÌÂÚ· Ë Ó¤· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙË °.°.∞.

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂Ï. §·˝ÙÛÔ˘ Ì ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ™ÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÓÂÔÂÎÏÂÁ›۷ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÈÔ ÂÓ‰Âϯ‹ ÂÓË̤ڈۋ Ù˘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜, ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ Δ∂¢∫, fiÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∏ ›‰È· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ Δ∂¢∫ ˆ˜ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹-

ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ÌÂÏ‹Ì·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. ΔËÓ ΔÚ›ÙË Ë Ó¤· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ¤ıÂÛ ÛÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, fiˆ˜ Ô ÎfiÌ‚Ô˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ë Ô‰È΋ Û‡Ó‰ÂÛË ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘-™ÎÏ‹-

ıÚÔ˘, Ë Ô‰È΋ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∂ÚÁ·Ï›ˆÓ, Ë μÈ‚ÏÈÔı‹ÎËªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ƒ‹Á·. ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÌÈ· ÏËıÒÚ· ¤ÚÁˆÓ Î·È ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô. ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ù· ·ıÏËÙÈο ¤ÚÁ·, ÙÔ˘ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™ÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. “ΔÔ ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô ·ÚÈ· ÌÂÁ¿Ï· ·ıÏËÙÈο ¤ÚÁ· Ô˘ Ú¤-

ÂÈ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∫·È Ù· ‰‡Ô ¤ÚÁ· ¯ˆÚÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. °È·Ù› Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ì fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ·Ú¿ÏÏËϘ ‰Ú¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi” ÙfiÓÈÛÂ Ë ÓÂÔÂÎÏÂÁ›۷ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ∂›Û˘ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (∂À¢∂) ∫¿ÚÏ·˜ Î. ¢·ÓÈ‹Ï, ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜.

∞ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ο„ÂÈ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ √∞∂∂ ∞£∏¡∞, 2.

∞ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ √∞∂∂ Âȯ›ÚËÛ ӷ ο„ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿, Ô 65¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ ¤‰ÂÛ ÙËÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √∞∂∂ ÛÙ· ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, ÂÚȤÏÔ˘Û ÂΛÓËÓ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ì ‚ÂÓ˙›ÓË Î·È ·›ÏËÛ ӷ ÙËÓ Î¿„ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ‹ Ó· ·˘ÙÔ˘ÚÔÏËı›. ªÂ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ „˘¯Ú·ÈÌÔÙ¤ÚˆÓ, Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ·Âʇ¯ıË. √ ¿ÓÙÚ·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ∞Δ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, ÂÓÒ Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ η٤ıÂÛÂ Ì‹Ó˘ÛË ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 2.

∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 215, ∫Ï‹ÚˆÛË: 6, ∏̤ڷ: 4Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 02-12-2010) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 4Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 18 Î·È 165. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 165668 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 18173 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 18195 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 165690 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 18160 18906 165401 165655 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 18089 18134 18138 18258 18768 18792 165263 165287 165584 165629 165633 165753 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 18007 18008 18040 18068 18072 18076 18084 18107 18110 18135 18140 18165 18181 18201 18203 18213 18254 18290 18295 18298 18316 18317 18322 18326 18327 18334 18340 18344 18363 18376 18392 18393 18400 18423 18428 18437 18443 18447 18478 18489 18492 18505 18525 18575 18577 18604 18613 18661 18664 18674 18694 18712 18727 18734 18736 18761 18764 18773 18807 18815 18851 18866 18868 18919 18929 18943 18952 18958 18960 18999 165000 165020 165070 165072 165099 165108 165156 165159 165169 165189 165207 165222 165229 165231 165256 165259 165268 165302 165310 165346 165361 165363 165414 165424 165438 165447 165453 165455 165494 165502 165503 165535 165563 165567 165571 165579 165602 165605 165630 165635 165660 165676 165696 165698 165708 165749 165785 165790 165793 165811 165812 165817 165821 165822 165829 165835 165839 165858 165871 165887 165888 165895 165918 165923 165932 165938 165942 165973 165984 165987 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 18000 ¤ˆ˜ 18999 Î·È ·fi 165000 ¤ˆ˜ 165999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.


ª·ÁÓËÛ›· 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 17 ¿ÙÔÌ· Î·È ¿ÏÏ· 160 ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È

∂Í·ÚıÚÒıËΠ·Îψ̷ ÂÌÔÚ›·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ÏÔοÌÈ· Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ∞£∏¡∞, 2.

¢

ÂηÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È 160 ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÂÌÔÚ›·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË ƒˆÛ›·, ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÚÔˆıÔ‡Û·Ó Û ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ‹ Âͤ‰È‰·Ó ̤ۈ ÁÚ·Ê›ˆÓ. ∏ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË §·Ì›·, ÙÔ μfiÏÔ, ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙË ºÏÒÚÈÓ· Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÚˆÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Á›ÓÂÙ·È ¤Ú¢ӷ Î·È ÛÙË ƒˆÛ›·.

™‡Ìʈӷ Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi Ù˘ ∂§∞™, ÙÔ Î‡Îψ̷ ‹ÏÂÁ¯Â ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 80% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÔÈ ÛˆÌ·Ù¤ÌÔÚÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ø˜ ÂÁΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ʤÚÂÙ·È 40¯ÚÔÓÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ·ÚÙÔÔÈ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÁÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË ˘fiıÂÛË ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ ÁÈ·Ù› ¤ÏËÍÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹˜ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ∞Ú¯¤˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ˘fiıÂÛË ÍÂχ̷ÙÔ˜ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ Î‡Îψ̷ ۈ̷ÙÂÌÔÚ›·˜. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ƒˆÛ›· ¤ÂÈı·Ó Á˘Ó·›Î˜ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˆ˜ ı· ÙÔ˘˜ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ˘˜ ¤ÎÏÂÈÓ·Ó ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ̤ۈ ¯ˆÚÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ™˘Óı‹ÎË ™¤ÓÁÎÂÓ Î·È ·fi ÂΛ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¿ÏÏÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜. ∏ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÚÎÔ‡Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ η٤ÏËÁ·Ó Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ Â·Ú¯›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ 80% ÙˆÓ ƒˆÛ›‰ˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÏÏËÓÈο Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·, ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ “μ∏ª∞.gr” Ë ÂÍ¿ÚıÚˆÛË ÂÈÙ‡¯ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÔÏ˘‹ÌÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÚˆÛÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÂӉ›ÍÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË Û›ڷ Â›ÔÚÎˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ·Ú›¯·Ó ‰È·ÊfiÚÔ˘ Ù‡Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ۈ̷ÙÂÌfiÚÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·ÔηχÙÂÙ·È, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ˙ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› ÚÔ ‰ÈÂÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, fï˜ ›¯·Ó ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Û˘Ó¤¯È˙·Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈ-

Ô›· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÙÒÚ· Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Á˘Ó·›Î˜ ı‡Ì·Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘! ∂ÈϤÔÓ ÂÓÒ ÚÔ ‰ÈÂÙ›·˜ ›¯Â ÂÍ·ÁÁÂÏı› fiÙÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÙˆÓ ·ÚÙÔÔÈ›ˆÓ ÁÈ· ͤÏ˘Ì· ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Ô ›‰ÈÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘ ÂÂͤÙÂÈÓ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 20 Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ÔÎÙÒ Ô˘ ›¯Â fiÙ·Ó Ì‹Î ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ ∂§∞™. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‹Ù·Ó ˘fi‰ÈÎÔ˜ Î·È ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ˘fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ¤Ó· Ó¤Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î‡Îψ̷ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·fi ÙË ƒˆÛ›·, ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Û ڈÛÈΤ˜ fiÏÂȘ Î·È 4-5 ƒÒÛÔ˘˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∞ÎfiÌË ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ηÙËÁÔÚËı› Î·È ÚÔ ‰ÈÂÙ›·˜. Îfi. ª¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙfiÙ ÛÙÔ Î‡Îψ̷ ·˘Ùfi ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Ó· ›¯·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÚÒËÓ Î·È Ó˘Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ Ì·ÛÙÚˆÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ¿ÏÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó “·ÏÒ‚ËÙÔÈ” ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ 40¯ÚÔÓÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÔÎÙÒ ·ÚÙÔÔÈ›ˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ›¯Â ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ· Ì ÛÙÚÈÙ›˙ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ™˘ÁÁÚÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ· Ë Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ∂§∞™ ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ›¯Â ÔÓÔÌ·ÛÙ› ÙfiÙ “§Â˘Îfi˜ ÕÚÙÔ˜” Î·È Â›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› Û˘ÓÔÏÈο ÂÚ›Ô˘ 20 ¿ÙÔÌ·. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Û˘ÁÁÂÓÈο ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ 40¯ÚÔÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ ÚÒËÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ∂§∞™ Ô˘ ›¯Â ηÙËÁÔÚËı› Î·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÂÁ¿ÏË ˘fiıÂÛË ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÂÓÒ ·ÎfiÌË Â›¯·Ó ÚÔ·„ÂÈ ÂӉ›ÍÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÎÈ ¿ÏÏˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ›¯Â ÂÚ¢ÓËı› Ë ÂӉ¯fiÌÂÓË

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î‡Îψ̷ Ù˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ Ì›·˜ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›¯·Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, Ë ˘‡ı˘ÓË Ù˘ ª∫√ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Û ÙÔ Î‡Îψ̷ Ì Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÊÂÚfiÙ·Ó Ó· ‹Ù·Ó ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘, ÂÓÒ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ó· ›¯Â Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ۈ̷ÙÂÌfiÚÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ˘‹Ú¯Â Î·È Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ. ¶·Ú’ fiÙÈ ÏÔÈfiÓ ÚÔ ‰ÈÂÙ›·˜ ›¯Â ˘¿ÚÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜. ŸÏÔÈ ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ·ÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‹ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ∂ÈϤÔÓ fi¯È ÌfiÓÔ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù· ‰‡Ô Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ ·¤ÎÙËÛ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·Á·˙È¿ Ì ·ÈÛıËÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ÛÙ· Ô-

ŒÓ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ Î‡Îψ̷ ∏ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë ÙÔÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÌÏÔ΋. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ¤Ú¢ӷ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠ۠¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡Û Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ›¯Â ʤÚÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ Î‡Îψ̷. √È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Ì ÙÔ Î‡Îψ̷, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Ù˘¯fiÓ ÂÌÏÔ΋ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ó‡¯Ù·. ∏ ¢›ˆÍË √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˙‹ÙËÛ ÌfiÓÔ Î¿ÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ Û ¿ÏÏ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‹ ÛÂ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ.

∞ÓËÛ˘¯›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Â͈‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ∞ÓËÛ˘¯›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi ÙȘ ʋ̘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Â͈‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 355 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÔ› ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘, Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙ÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢È‰·ÛηÏÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ-

‰›·˜ (¢√∂), Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢√∂, Ù¤ıËΠÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ʋ̘ ÂÚ› ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙÔ˘ Â͈‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜. ∏ ¢√∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ·Ó ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ÔÈ Ê‹Ì˜ Î·È ÂÚÈÎÔ› ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·˘Ùfi, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ “·ÈÙ›· ÔϤÌÔ˘” . ª¤Û· ÛÙÔ 2011 ı· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, ÂÓÒ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ

1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ Î. ∞. ªÔ‡ÛÈÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ı· ÎÔÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÂȉfiÌ·Ù·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈ fiÙÈ ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· Â͈‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ʋ̘. ∞Ó ÎÔ› ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›‰ÔÌ·, ÙfiÙÂ Ô ÚˆÙÔ‰ÈfiÚÈÛÙÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· ¿ÚÂÈ ·ÓÙ› ÁÈ· 1.000 ¢ÚÒ, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, 700 ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ì 1.250 ¢ÚÒ ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· 1.000 ¢-

ÚÒ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· Ô‰ËÁËıԇ̠۠ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ Î·È ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ηٿ 25%. √È Î·ı·Ú¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi, ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ·fi‰ÔÛ˘ (ÂÚ›Ô˘ 100 ¢ÚÒ), ÙÔ Â›‰ÔÌ· ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ (ÂÚ›Ô˘ 100 ¢ÚÒ) Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· Â͈‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ (355 ¢ÚÒ). ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂Áη›ÓÈ· ∂∫∞μ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ , ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÌÂÙ·ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. √ ¯ÒÚÔ˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÛÙÔ ∂∫∞μ ·fi Ù· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͇ÚÂÛ˘ χÛ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘.

ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ª∂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÚ·‹ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ηı’ fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ “ÂÚ› ∫˘Úȷ΋˜ ·Ó··‡Ûˆ˜ Î·È ËÌÂÚÒÓ ·ÚÁ›·˜” Î·È “Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜” . ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜. ∂›Û˘ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ™¤ÎÂÚË (Ì›· ψڛ‰· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜) Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È ∞Ï·Ì¿Ó·˜, ¤ˆ˜ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ηı’ fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. ∏ ΛÓËÛË ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓ·ÔÌ›ӷ۷ ψڛ‰· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ™¤ÎÂÚË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙË Ì›· ψڛ‰· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜) Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ √ÁÏ Î·È ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ·fi ÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ √ÁÏ Î·È ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. Δ¤ÏÔ˜ ‰È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ Ô‰fi ™Ù·ı¿ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·È 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∏ ΛÓËÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·È 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.


M·ÁÓËÛ›· 12 ¶ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ¶π∫∂Δ√º√ƒπ∞

ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ (™∂μ) ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÛËÌÂ›Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Ô ™∂μ ·ÍÈÒÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÔÈ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙ¤˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó fiÛ˜ Ë̤Ú˜, ÔȘ Ë̤Ú˜ Î·È fiÛÔ ı· ·Ì›‚ÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. •Â‰ÈÏÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘, fi¯È ·Ï¿ ÁÈ· ÊÙËÓ‹, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÛ¿Ì· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰›ÓÂÈ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ™∂μ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Î¿ÓÂÈ ÓfiÌÔ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ fiψÓ, fiˆ˜ ¤Î·Ó Ì ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜. ¶ÔχÙÈÌÔ ‰ÂηӛÎÈ Î·È ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙ‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ıÏÈfiÙËÙ·˜ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢Û˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ¿ÏÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ °™∂∂. ŸÛÔ Ë Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ‚·ı·›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÈıÂÙÈÎfiÙÂÚÔ, ÙfiÛÔ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ Î·È ¿ıÏÈÔ˜. ∏ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ηÏ› Ù· ™˘Ó‰Èοٷ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¿Ï˘ Î·È Û¯¤‰ÈÔ. ¡· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™∂μ, ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ °™∂∂” .

£Â·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ∏¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ

5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ 2Ô˘ °∂§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¶ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ Û‡ÛÙËÛÂ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂§ª∂ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈı˘Ì›· ÔÏÏÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ, ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜. ¶ÚÔ¸‹Ú¯Â, ‚¤‚·È·, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ë ∂§ª∂ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ۯÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ıÂÌ·ÙÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙȘ Ì·ıËÙÈΤ˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ‰‡ÛÎÔϘ fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙÂ, Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ıˆÚ› ˆ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Î·È ˆ˜ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. ΔËÓ ÂÔÙ›· Î·È ÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‰‡Ô Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ô˘ ı· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· (Ù˘ ∫È΋˜ ¢·ÓÈËÏ›‰Ô˘ Î·È Ù˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘), ηÏ› ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰ÂÈÓfiÙËÙ·, ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÔχÙÈ̘ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÛÂȘ” .

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

™Â ¿ÏÏË Û‡Û΄Ë, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ë ÙÂÏÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

¡¤· ·Ó·‚ÔÏ‹ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi ∞

ÓÔÈÎÙ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ Î·È ÁÂÓÈο Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë Â›ÛËÌË ı¤ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ 150 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡, ˙‹ÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û Ӥ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Î·È ∫ˆÓ. ∫·ÚÙ¿Ï˘, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ºÈÏ. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ŒÍ·Ú¯Ô˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÔÈ Î.Î. ∑‹ÛË Î·È ∫·ÚÙ¿Ï˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ 150 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ÔÚÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË, ηıÒ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο fiÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. Δ· ¿ÓÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi Î·È ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Û Ӥ· Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ı· Û˘ÁÎÏËı› Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ (√∂ª∞), fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ٷ ÛÙÂÓ¿ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚fi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ∑‹ÛË Î·È ∫·ÚÙ¿ÏË Ó· ··ÓÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ “ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÒıËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ ˆ˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË

Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ̤·, ÂȉÈο ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ‰ÂÓ Ù¤ıËΠηıfiÏÔ˘ ı¤Ì· Ì·Ù·›ˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ·ÏÏ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó fiÏ· Ù· Èı·Ó¿ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ·, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·. “™˘˙ËÙ‹Û·Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο

ÌÂÁ¤ıË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ. ∂Ì›˜ ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ∞ÁÒÓ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÒıËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∫ˆÓ.

∫·ÚÙ¿Ï˘ ÙfiÓÈÛ ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ı· ·Ó·‰ÂȯÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Â›‰Ô. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ 150 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÙËÓ Â˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ı· Û˘ÁηϤÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜. ™Â ·˘Ù‹ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ √∂ª∞, ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘ Î·È §¿ÚÈÛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. “ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘. “∏ ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ı· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. √È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. ∑‹ÛË. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

∫ÏÂÈÛÙ¿ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ı˜ Ù· Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ Î·È ¡Â¿ÔÏ˘

∫·Ù·Ï‹„ÂȘ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÚ›· ÊÔÈÙËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ 6Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ™∂ ηٿÏË„Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi

¯ı˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ÔÏ˘Ù¯ÓÈο ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÔÚ›· ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. ∂›Û˘ Û ηٿÏË„Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¯ı˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· Û¯ÔÏ›· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ 6˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÎÔڇʈÛË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÔÚ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ë ÔÔ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ £fiÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘. ∏ ÔÚ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ, fiÙÂ

ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÔÚ›·. ∏ Ì›· ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ë ¿ÏÏË ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Úı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋. √ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∂ÏÂ̤ÓÔÁÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹. Δ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, ‹Ù·Ó ÌÈ· ·˘ıfiÚÌËÙË ÂͤÁÂÚÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ì·›ÓÂÈ Â›-

Ó·È ·Ó ÌÔÚ› Ó· Í·Ó·Û˘Ì‚Â› ÙÔ ›‰ÈÔ, ÙÒÚ· Ô˘ ˙ԇ̠̠Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∞fi ¯ı˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ΔÌ‹Ì·Ù·, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ÈÚÔÙ·Í›·˜, ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ Î·È ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ηٿÏË„Ë. Δ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·˘Ù¿ ΔÌ‹Ì·Ù· ı· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ù· ¶ÔÏÈÙÈο Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔ-

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜ ™Δ∏¡ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∫¿ÚÏ·˜, ÂÓÒ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ‹‰Ë ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ê›ÏÙÚˆÓ ÛÙËÓ ÂʉÚÈ΋ ÁÂÒÙÚËÛË ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. øÛÙfiÛÔ, ̤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Ó· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔ˜ fiÛË, ÙÔ ¯ˆÚÈfi ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘-

ÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË 2008, Ë ÂͤÁÂÚÛË ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÈÔ ‰›Î·ÈË Î·È ÈÔ ·Ó·Áη›· ·fi ÔÙ¤. ¶ÈÔ ‰›Î·ÈË, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ÙfiÛÔ Ë fi͢ÓÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiÛÔ Î·È Ë ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÎÈ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜. ¶ÈÔ ·Ó·Áη›·, ÁÈ·Ù› Ô ·ÁÚÈ·ÓıÚˆÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î¿ı ÏÔÁ‹˜ Ú·ÈÙfiÚˆÓ Ù›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÊfiÚËÙÔ˜, ÁÈ·Ù› Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ·‚›ˆÙË.

‰ÚÔÙÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÁÂÒÙÚËÛË. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∫¿ÚÏ·˜. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ¯ÚˆÌ›Ô˘ ÛÙË ÁÂÒÙÚËÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ˘‰ÚÔ‰ÔÙÔ‡Ù·Ó ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. Δ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙȘ 22 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Î·È ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜.

¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË, Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ë ÂͤÁÂÚÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÌÚfi˜ Ì·˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ Û‡ÓıËÌ·, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ Ú¿ÍË ·ÔÙÂÏ› ÚfiÙ·ÁÌ· ·Ó¿Ù·Û˘ Î·È ÙË ÌfiÓË Ì¤ıÔ‰Ô ÁÈ· ÙË ·fiÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó” .

∫·Ù·Ï‹„ÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Δ¤ÛÛÂÚ· Û¯ÔÏ›· ÙÂÏÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ˘fi ηٿÏË„Ë ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÙÔ 2Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡), ÙÔ 4Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¡Â¿ÔÏ˘). √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ¯ı˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙË Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∂ÓÒ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÂÓ ÙȘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó

∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·: ∂Ú¢ÓÒÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÂÚ› ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ °È· ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ

¢

ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ¿ÁÚÈÔ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ· Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, ÂÓÒ Ë ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ı· ¿ÚÂÈ ÌÔÚÊ‹ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ·˘Ù‹ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ· ı· Û˘ÓÙ·¯ı› Û¯ÂÙÈÎfi fiÚÈÛÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Â›Ó·È ∞ÚÂÔ·Á›Ù˘, Ô˘ ηÏ› ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ Î·È ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Û ηٷı¤ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î. ¶·Ó. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÚ› ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ì‹Ó˘ÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÁÈ· ͢ÏÔ‰·ÚÌfi ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ Î. ∑·ÊÂÈÚ¿ÎË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÊÂȉˆÏ‹ ÛÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ÚÔ˜ Ù· ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ¤Ú¢Ó˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·. øÛÙfiÛÔ Ë ˘fiıÂÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο, Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ··ÓÙËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÂÚ›ÂÚÁ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ... Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ºˆÙfi: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

ÕÚ¯ÈÛ ¯ı˜ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ (‰‡Ô ·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ, ÂÓfi˜ ·ÊÁ·ÓÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ ·ÏÁÂÚÈÓÔ‡) ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜ ·fi ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ. Ãı˜ ∞ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î·È ¶¿Ú‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓËÏ›ÎÔ˘˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi Î·È Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ô ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Â͇‚ÚÈÛ - Î·È ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË - Î·È Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ˆ˜ ÙÔ˘ “¤ÚÈÍ ‰‡Ô-ÙÚÂȘ ÛÊ·ÏÈ¿Ú˜” , ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÌÊ·Ó‹ ÛËÌ¿‰È· ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ Î·È Î·ÎÔÔ›ËÛ˘, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È·ÙÚÈ΋ ‚‚·›ˆÛË. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ÌÔÓ·‰È΋ - ÚfiÛÊ·ÙË - ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘‹ÚÍÂ Û˘ÌÏÔ΋ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È Ó· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ È·ÙÚÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ›‰È· ¿ÙÔÌ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Ô ¿ÁÚÈÔ˜ ͢ÏÔ‰·ÚÌfi˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·, ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÛËÌ¿‰È· ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, fï˜ - Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi˜ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ¤ÛÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ Ë ¤Ú¢ӷ ı· ¿ÚÂÈ Î·È ÌÔÚÊ‹ ÚÔηٷÚÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘, ÔfiÙ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÔÚΘ ηٷı¤ÛÂȘ Î·È Â›ÛËÌË Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·˘Ù‹˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ˆ˜ ·ıfiÓÙ˜, fiÛÔ Î·È Ô ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ Ê˘Ï·Î‹, Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î·È Ù˘¯fiÓ ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ¤¯ÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜

ÙÔ˘ Î·È ¿ÏϘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ‚¿Ó·˘ÛË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·‰›ÎË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. ∏ Î. ª·Ú›· ∑·ÊÂÈÚ¿ÎË, Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜, ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı› ˆ˜ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ··Û¯ÔÏ› ÙfiÛÔ ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ (Î·È Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘) fiÛÔ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÂÓÒ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ë ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi fiÚÈÛÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯Â ·fi ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ˆ˜ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÚfiÛıÂÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÂÈÏ› ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ηٷÁÁÂϛ˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÌË ÙÈ̈Ú›ٷÈ. ∞ӷʤÚÂÈ ·ÎfiÌË ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ηٷ‰›Î˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÁÈ· ‚¿Ó·˘ÛË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Î·È ÙȘ ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ԢÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ηٷ‰ÈοÛÙËΠ̠·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÙÔ 2000 Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· ͢ÏÔ‰·ÚÌfi ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘. √ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ı· ÚԂ› ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ì‹Ó˘Û˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.

ΔÔ ı¤Ì· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ∏ ηٷÁÁÂÏ›· ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË Î·È Î. Δ¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú¿Î˘. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: ¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∂¢∂ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ú¯ÈʇϷη, Ë ÔÔ›· ‰È·Ù¿¯ıËΠηÙfiÈÓ ÂÓÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Û·˜ (·Ú. 1155/9-8-2010); £· ‰ÈÂÍ·¯ı› ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∂¢∂ ÌÂÙ¿ ÙȘ Ӥ˜ ηٷÁÁÂϛ˜; ΔÈ Ì¤ÙÚ· ı· ¿ÚÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰·Úı¤ÓÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈʇϷη; °È·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹, ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈʇϷη Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜;

™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·Ô¯‹ ·fi ÙÔ Û˘ÛÛ›ÙÈÔ °È· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯‹ Ë̤ڷ ¯ı˜

·›¯·Ó ·fi ÙÔ Ê·ÁËÙfi 100 ·fi ÙÔ˘˜ 150 ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

Î. μ·Û›Ï˘ ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘, ¤Ú·Ó Ù˘ ·Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ‹Û˘¯ÔÈ, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› οÔÈÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ‹ ¤ÓÙ·ÛË. ∏ Ê˘Ï·Î‹ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

Â›Ó·È Â›Û˘ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌË, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÚ¿ÙËÛ˘ 90 ·ÙfiÌˆÓ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰È·‚ÈÒÓÔ˘Ó 150 ¿ÙÔÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈ-

ÔÛ‡Ó˘ ˙ËÙ¿ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÂfiÙ˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Î·ıÒ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Êfi‚Ô˜ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÂͤÁÂÚÛË ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜.


M·ÁÓËÛ›· 14

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ª‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ Û˘ÌÔÏ›ÙË Î. ¡›ÎÔ ª·Ï¿ÙÔ

∏ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙËÓ ·Ó·ËÚ›·... “∏

˙ˆ‹ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙËÓ ·Ó·ËÚ›·. ªÂ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹, Ó· ·ıÏÂ›Ù·È Î·È Ó· „˘¯·ÁˆÁ›ٷȔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ª·Ï¿ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ڋΠÙÔ „˘¯ÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜ Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ‰È¿ÁÂÈ ÌÈ· ÔÌ·Ï‹ ˙ˆ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÙÔÓ Î. ª·Ï¿ÙÔ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ª·˜ › ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹.

ŒÓ· ·fi Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›·, Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË. ™Â fiÛ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú¿Ì˜, ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Î·ÙÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·fi ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· π.Ã. Î·È ‰›Î˘ÎÏ· ‹ ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó fi¯È ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó· Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi˜. “ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú¿Ì˜, ÂÓÒ Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª·Ï¿ÙÔ˜. ∫·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Î·È Ó·

Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚÈÎfi ηÚÔÙÛ¿ÎÈ. ∂›Û˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô-ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·ÏÏ¿ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔ-

Ú¤˜ ÙȘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔÈ” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË Ú·ÌÒÓ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Ô ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ú¿Ì˜, Ì ÂÍ·›ÚÂ-

ÛË ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË Î·È ÌÂÚÈο ¿ÏÏ· ÎÙ›ÚÈ·. √ Î. ª·Ï¿ÙÔ˜ ı›ÁÂÈ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌfiÏȘ ÙÔ 20% ·˘ÙÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û οÔÈÔ ¿ıÏËÌ·. “√ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ™ÙÔ Û‡ÏÏÔÁfi Ì·˜ Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ÙÔ ÛÙ›‚Ô, ÂÓÒ ÚÔÛˆÈο ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Î·È Ì ÙËÓ ÎˆËÏ·Û›·” . √ ›‰ÈÔ˜ Ì·˜ ϤÂÈ ˆ˜ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ π∫∞ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÙÔÀ˜ ¯ÔÚËÁ› Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·ÊÚÔÏ¤Í Î·È fi¯È ·ÂÚÔ΢„¤Ï˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· Ì ηٷÎχÛÂȘ. ∂›Û˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·˘-

ÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ Ë ÔÏÈÙ›· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· ÙfiÛÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë Ù¿ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ÁÈ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó. ÕÏψÛÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ. “£· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÙË ˙ˆ‹. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ· ı· Â›Ó·È Ó· ·ÔÁÔËÙ¢ÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÎÏÂÈÛÙԇ̠̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙËÓ ·Ó·ËÚ›·. ∞ÏÒ˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ˙ˆ‹˜. ∞fi ÙËÓ ·Ó·ËÚ›· ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂÈfiÌ·ÛÙ fï˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª·Ï¿ÙÔ˜ ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ÓÒ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÙfïÓ

∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ∞ÌÂ∞ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó Û ۯÔÏ›· Î·È ¿ÏϘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ™‹ÌÂÚ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· °Àƒø ÛÙ· 300 ·È‰È¿, ¤ÊË‚ÔÈ Î·È Ó¤ÔÈ Ì ·Ó·ËÚ›· ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· Û¯ÔÏ›· Î·È ¿ÏϘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ· ÂȉÈο Û¯ÔÏ›·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ˘Ô‰Ô̤˜, fiˆ˜ Ë ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÙfïÓ, Ë ÌË ›‰Ú˘ÛË ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ™Ù¤Á˘ ¢È·‚›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ¶·È‰fiÔÏË, Ë ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÔÌÒÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ‚·ÚÈ¿ ÙÂÙÚ·ÏËÁ›·. ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹. ™ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÊÔÈÙÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹

Á‡Úˆ ÛÙ· 200 ∞ÌÂ∞. ∞fi ·˘Ù¿ Ù· 110 ÂÚ›Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ· ¤ÓÙ ÂȉÈο ÓËÈ·ÁˆÁ›·, Ù· ¤ÓÙ ÂȉÈο ‰ËÌÔÙÈο Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ¿ÏϘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ∂›Û˘ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ∂ȉÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (∂∂∂∂∫) μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™Ù· Û¯ÔÏ›· ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÚÙ›˙ÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÙË ÁˆÔÓÈ΋, ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È ¿ÏÏ· 100 ∞ÌÂ∞ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË.

∞‡ÍËÛË Ì·ıËÙÒÓ Ãı˜ Ë “£” ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ 2Ô ∂ȉÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘,

fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ 2Ô ∂ȉÈÎfi ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ô. ¶ÂÚ›Ô˘ 27 ·È‰¿ÎÈ· Ì ·Ó·ËÚ›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì ÌÔÚʈıÔ‡Ó Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈ-

ÍË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·˘Í‹ıËΠηٿ 10% Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. “∂›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Ó· ˙Ô˘Ó fiˆ˜ Ù· ˘fiÏÔÈ· ·È‰È¿. ∏ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ıԇ̠ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ, Ë Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË” ›Â Ô ›‰ÈÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï›ÎË ∫·ÓÈ¿ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∞ÌÂ∞ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ¿ÙÔÌ· ı¤ÏÔ˘Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ì·˜. ∫¿ı ̤ڷ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ¤Ó· ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÏfiÁˆ ·ÛÙ¿ıÌËÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ÚԂϤ„Ô˘Ì” . ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ʤÚÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ¿ÂÈ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi, ÁÈ·Ù› ¯¿ÓÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ∂∂∂∂∫ μfiÏÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ÚÔˆı› ·fi ʤÙÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ù›ıÂÓÙ·È ÂȉÈÎÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ̷ıËÙ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÚÈÎÒÓ ÌËÓÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ ∞ÌÂ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒ¿ÓÈ· ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1) ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë „˘¯ÔÏfiÁˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. 2) ∏ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ·, 3) ∏ ÌË ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÚˆÓ ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ÒÛÙ ÛÙËÓ ¶·È‰fiÔÏË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙ¤ÁË ‰È·‚›ˆÛ˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ¶∞ª∂ ˙ËÙ›, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ º.¶.∞. ÛÙ· ›‰Ë Ï·ÙÈ¿˜ Ï·˚΋˜ ηٷӿψÛ˘, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÂȉÈο Ù¯ÓÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¿ËÚÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∑ËÙ› Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ ·fi ÙÔ §ÈÌÂӷگ›Ô

∂Ï·ÛÙÈÎfiÙÂÚË ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ∫·Ï› ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜

Ï·ÛÙÈÎfiÙÂÚË ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ˙ËÙ› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˘ ¤Ï¢Û˘ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ ¢.™. Ù˘ √∂μ∂ª ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÂÈÏÂ›Ù·È ¤ÎÚËÍË ·ÓÂÚÁ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë √∂μ∂ª ˙ËÙ› ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜.

∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ú·Ï‹ÙË ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ÂÛÙ¿ÏË Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶Ú›ÁÎÔ, ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÙÔ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶··ÙfiÏÈ·, ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë. ∞˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ› Ë √∂μ∂ª ·fi ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÏ·ÛÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÙȘ ̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ, ÒÛÙ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ó· ÌËÓ “ÊÈÏÔ‰ˆÚÔ‡ÓÙ·È” Ì ÎÏ‹ÛÂȘ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. “Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ÓÔÌfi˜ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË. √È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· Î·È ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ‰È·Ú΋ Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›· Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. ¢ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ, ·ÚÈ §ÈÌÂÓ¿Ú¯·, fiÙÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ “ÏÔ˘Î¤ÙˆÓ” Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·; ŸÙ·Ó, ·ÚÈ §ÈÌÂÓ¿Ú¯·, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Δ∂πƒ∂™π∞ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó fiÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÌÈ· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, fiÙ·Ó ÌÈ· ÛÙȘ ‰˘Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÏËڈ̤˜ Ù˘ ›Ù ·˘Ù¤˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÈÙ·Á¤˜, º.¶.∞. ›Ù ·ÊÔÚÔ‡Ó ÊfiÚÔ˘˜, ÌÈÛıÔ‡˜, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ‰fiÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ, ÂÚ·›ˆÛË, ·˘ÍË̤ӷ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ¢∂∫√, Î.·., ∂Ó‰ÂÈ-

∫∞ªπ∞ ·ÓËÛ˘¯›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı›˜ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∏. •ËÚ·ÎÈ¿. √È ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı›˜ ¤Ï·‚·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ‰¿ÓÂÈ· Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÙÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÍfiÚÁÈÛÂ. √ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˙ËÌȤ˜ ÔÈ Î·ÙÔÈ˘ ÙÔ˘˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÚÈÊı› ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ “·ÁÒÛÂÈ” Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. Ãı˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Âͤ‰ˆÛÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” ÙÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ¶Ô˘Ï¿ÎË.

ÎÙÈÎfi Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ 25% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ˘ÔıË·ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·‰˘Ó·Ì›· ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÙfiÙ Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÛÙËÚ‹ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÁÈ· ηÓÔÓÈ΋ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘; ŸÙ·Ó, ·ÚÈ §ÈÌÂÓ¿Ú¯·, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ô‡ÙÂ Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜, Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Î·Ì„Ë ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó; ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙË Ï‡ÛË Ù˘ ·fiÏ˘Û˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·Ó¤ÚÁˆÓ. √ÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ΔËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ ·ÛÊ˘Í›· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì ÙÔÓ

ϤÔÓ Â›ÛËÌÔ ÙÚfiÔ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë Δ∂πƒ∂™π∞™ ∞.∂. √È ÌÈÎÚÔ› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ∂ÊÈ¿ÏÙË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜”.

Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ∏ √∂μ∂ª ˙ËÙ› ·fi ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô Ù· ÂÍ‹˜: “1) ¡· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ·ÛÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ Û·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÕÁȘ ̤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. 2) ¡· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ·Ú¿Ï¢ÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ Ì ÙË Û‡ÓÓÔÌË ·fiÊ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Ï¢ÚÒÓ (§ÈÌÂӷگ›Ô, ¢‹ÌÔ˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ) Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜ Ì οÁÎÂÏ· Î·È Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ ÌÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹

·Ó¿Û· Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. 3) ¡· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÙfiÛÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘. 4) ¡· Á›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û·ÁËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ì ηχÙÂÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ó¯‹ ÂÓË̤ڈÛË ¿Óˆ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓԇ̠̠ÎÏ‹ÛÂȘ. 5) ΔÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÚÒÙÔÓ Â›Ó·È “ºπ§√•∂¡π∞” Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â˘ÚˆÛÙ›·. 6) ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì·˜ ı¤ÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì·˜ Û˘ÓÙÂÏ› Û ¤Ó·Ó ·¤Ú·ÓÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ó‡ÌÔÓ·. 7) ¡· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, ¢‹ÌÔ˘, §ÈÌÂÓ¿Ú¯Ë, √.§.μ., √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ‹‰Ë Êı›ÓÔ˘Û·˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. 8) ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù·, Î.·., ηıfiÛÔÓ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜. ∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ˆ˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ì Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· Ù·Ì›·, ‰ÈfiÙÈ Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È “ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ” , ηıfiÛÔÓ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙȘ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÂÈÙ·Á¤˜” ηٷϋÁÂÈ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∫·ıËÛ˘¯¿˙ÂÈ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı›˜ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Î·È ÔÈ Ì¿ÛΘ ¤ÂÛ·Ó. ªÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÎÔÚÔ˚‰›· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È Ì·Á·˙¿ÙÔÚ˜ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ 2008. ŒÎÏËÎÙÔÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó, Ì ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎÂ, fiÙÈ ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ˘ÔÛ¯Âı› ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ·Ϥ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÚ·Â˙Èο ‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ·fiÊ·ÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙ· Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜

ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‚¿˙ÂÈ Ù·ÊfiϷη ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· Ó· Â·ÓÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ 2008. ∂ΛÓÔ fï˜ Ô˘ ‰Èη›ˆ˜ ÂÓԯϛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÏËÁ¤ÓÙ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯˘Ó·Ó ÎÚÔÎԉ›ÏÈ· ‰¿ÎÚ˘· ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ ¯ÚfiÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÌÔ›Ú·˙·Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· „ËÊÔıËÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ø˜ ·Ú¿Ù·ÍË “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘

∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ıÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤-

∂ T

Ì· Í·Ó¿ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË Î·È Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÏËÁ¤ÓÙ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜.

∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ Δ∂áπ∫∏ √.∂. ºøΔ√μ√§Δ∞´∫∞

∂¡∂ƒ°∂π∞∫∂™ ∂¶π£∂øƒ∏™∂π™ ∫Δπƒπø¡ ª∂§∂Δ∂™ - ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™

∞¡¢ƒπ∫√™ °. ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ∞.¶.£. æÀ§§√™ π. ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ Δ.∂. Δ∏§.-FAX: 24210 34934 °∞Δ™√À 3 μ√§√™ e-mail: t.exelixi@tee.gr

∂ÚÒÙËÛË ¡¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÌË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ıÒÓ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ¯ı˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ∂ÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ÀÔ‰ÔÌÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·, Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ıÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ¿ÁÈ· ·ÎÔÏÔ˘ıËÙ¤· Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÂȯÔÚ‹ÁËÛË 40%. √ Î. ¡¿ÎÔ˜ Ì ÙËÓ ∂ÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ-¶. §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiÛÔ Î·È Û Û›ÙÈ·, ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Î·È ˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ ÎÙÈÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ŒÎÙÔÙ ÔÈ ÏËÁ¤ÓÙ˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó. ¶ÚfiÛÊ·Ù· fï˜ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Ô˘ ¤ÙÚÂÊ·Ó Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘˜ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ‰È¿ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ °È¿ÓÓË ª·ÁÎÚÈÒÙË, ‰È·„‡ÛÙËÎ·Ó Ì ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Ù˘ ·ÔÊ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙ› ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ‡„Ô˘˜ 40%, ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÙÚ·Â˙Èο ‰¿ÓÂÈ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Ë ¿ÁÈ· Ù·ÎÙÈ΋, Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Â›Ó·È Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÎÙ›ÚÈ·, Ë ÔÈÎÔÛ΢‹, Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ‡„Ô˘˜ 40%. ∞˘Ùfi ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏËÁ¤ÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÎÙ›ÌËÛ˘ ∑ËÌÈÒÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ·Ó‹Ïı ÛÙȘ ÔÎÙ·ÎfiÛȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ (800.000 ∂). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜, ‰ÂÓ ‰fiıËÎ·Ó ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÂÓÙÂÏÒ˜ Í·ÊÓÈο Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÙÚ·Â˙Èο ‰¿ÓÂÈ· Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, ˙ËÙ¿ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı›˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· ÂΉÔı› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¿ÔÈ· ÓÂfiÙÂÚË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ÏËÁ¤ÓÙˆÓ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ.


M·ÁÓËÛ›· 16

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

ŒÎÎÏËÛË ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ, Ô˘ ηÚÎÈÓÔ‚·Ù›

¡¤Ô “ηÌ·Ó¿ÎÈ” ÁÈ· ÙËÓ π¯ı˘fiÛηϷ

ª

 ÔÚÈÛÙÈ΋ Ì·Ù·›ˆÛË Î·È ·¤ÓÙ·ÍË ·fi ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì¤Ûˆ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ π¯ı˘fiÛηϷ˜ μfiÏÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ™Â ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÙÔ Δ∂∂ ˙ËÙ› ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ú·ÂÌÊı› ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ηϤӉ˜.

∞˘ÍË̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÈÒÛÂˆÓ ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¶§∏£∞π¡√À¡ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ù·

ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” ÁÈ· Ù· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ›ˆÛ˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È. ¶˘ÚÂÙfi˜, ηٷÚÚÔ‹ Î·È ‰È¿ÚÚÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ›ˆÛ˘ Ô˘ ¢ÓÔÂ›Ù·È ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ˙¤ÛÙ˘. ∞fi ÔÓfiÏ·ÈÌÔ, ˘ÚÂÙfi, ÛÙÔÌ·¯fiÔÓÔ Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ·ÚÎÂÙÔ› μÔÏÈÒÙ˜. √È ˘„ËϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÈÒÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ· ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ∫ÏÈÓÈΤ˜, ΢ڛˆ˜ ¶·ıÔÏÔÁÈΤ˜, fiÛÔ Î·È Ù· ∂›ÁÔÓÙ·, fiÔ˘ ÂÊËÌÂÚ‡ԢÓ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ‹È· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·ÚÚÒÛÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ›ˆÛË ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙË Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·. 줂·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ› Ô˘ ·Ûı¤ÓËÛ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙËÓ ›ˆÛË ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ›ˆÛË ÌÔÚ› Ó· “ÎÙ˘‹ÛÂÈ” ›Ù ÛÙÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi ›Ù ÛÙÔ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎfi. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ·ÚÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Â›Ó·È Ô ˘ÚÂÙfi˜, Ë Î·Ù·ÚÚÔ‹ Î·È Ô ¤ÓÙÔÓÔ˜ ‚‹¯·˜, ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ô ÛÙÔÌ·¯fiÔÓÔ˜ Î·È Ë ‰È¿ÚÚÔÈ·. √È ÈÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 2-3 Ë̤Ú˜ Î·È Ë Û˘Ó‹ı˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Â›Ó·È Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÒÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ. ™ÙËÓ ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏËÚfiÙËÙ· ·fi ·ÛıÂÓ›˜, fi¯È fï˜ Û ‚·ıÌfi Ô˘ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› οÔÈÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈ· ¤Í·ÚÛË ÛÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· Î·È ÙË ÓÔÛËÏ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÈÒÛˆÓ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ÚÒÙË Ë̤ڷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÊÈ¿ÛÎÔ. ∫·È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔÈ Ï‹ÚˆÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÔÛfi Î·È ‰ÂÓ Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ·fi Ù· Δ·Ì›·. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙ·Ï› η̛· ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È Ù· Ù·Ì›· ÙˆÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ·. ∂›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· Δ·Ì›·, fiˆ˜ ÙÔ π∫∞, Ô √¶∞¢, Ô √∞∂∂ Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ۇ̂·ÛË Ì ٷ ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ.

∏ÌÂÚ›‰· ·fi ÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ËÌÂÚ›‰· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ë ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·È‰›·ÙÚÔÈ, ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔÈ, ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔÈ, ηډÈÔÏfiÁÔÈ. Δ· ·Ó·Ó¢ÛÙÈο Î·È ·È‰ÔηډÈÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô ·ÛıÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÚÔ͢ÛÌfi˜, Ë ·È‰È΋ ·¯˘Û·ÚΛ· Î·È ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Δ∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¢È¿¯˘ÙË Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ·›ÛıËÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ π¯ı˘fiÛηϷ˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÚÎÈÓÔ‚·Ù› Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈËı›. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÙ ÏËÚÔÊÔÚËı›, Ë π¯ı˘fiÛηϷ μfiÏÔ˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠ‰È·‰Ô¯Èο Î·È ·ÂÓÙ¿¯ıËΠÙfiÛÔ ÛÙÔ 2Ô, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ 3Ô ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ™Ù‹ÚÈ͢, ÂÓÒ Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÎÚËȉˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÛÊ·Á›ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¤ÁÈÓ ·fi Ù· ªÂÛÔÁÂȷο √ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (ª.√.¶.) ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90. ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ ÌË ‡·Ú͢ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ·‰Â›·˜ Î·È ÂÂȉ‹ ÂÌÔ‰È˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÈ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ȯı˘ÂÌfiÚÔ˘˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ Û ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, fiÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ë È¯ı˘fiÛηϷ. øÛÙfiÛÔ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÏËÚÔÊÔÚËı›, ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·, ÂÓÒ Ë ÚÒËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘, ›¯Â ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ È¯ı˘ÂÌfiÚˆÓ Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó. ∂›Û˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·fi

ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÚÁ·Û›Â˜, ηıÒ˜ ˘‹Ú¯Â ̤وÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·È ÔÈ È¯ı˘¤ÌÔÚÔÈ Î·È ˘‹Ú¯Â ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ›ÛÙˆÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ı·ً˜ “ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ” , ‰ËÏ·‰‹ Ë Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂÎ ÙÔ˘ Ì·ÎÚfiıÂÓ, ·fi ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È fi¯È ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ì ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È Ì fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. °ÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ¿ÏψÛÙ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂȂϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿-

... ŒÓ· ÌÈÎÚfi-ÌÈÎÚfi Ô‰‹Ï·ÙÔ ∫È ¤Ó· ÌÈÎÚfi-ÌÈÎÚfi ·È‰›... ... ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‚fiÏÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË fiÏË. μϤÔ˘Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ì·Á·˙È¿ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó. ∫fiÛÌÔ ÛÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È ÂÚ›ÙÂÚ· ÎÏÂÈÛÙ¿. ª¿ÛÙÂÚ ÛÂÊ ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ÎÈ ¿‰ÂÈ· ÙÛÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙȘ ˘ÚÔÛÙȤ˜. ™ÎÔ˘›‰È· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÎÈ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ù· Ì·˙¤„Ô˘Ó. §·ÌÈfiÓÈ· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·Ó¿„Ô˘Ó ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (¢Â˘Ù¤Ú·, ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ...) Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Í·Ó·¤Ú¯ÔÓÙ·È ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. μϤÔ˘Ì ÛÎfiÓË, ÛÎfiÓË ·ÓÙÔ‡, ÂÎ ™·¯¿Ú·˜ ÔÚÌÒÌÂÓË, η‚¿Ï· ÛÙÔÓ ¡ÔÙÈ¿. √ μÔÚÈ¿˜ Ô˘ Ù· ·ÚÓ¿ÎÈ· ·ÁÒÓÂÈ Ì·˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â Î·È ‹Á ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. √È ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜ ÔÚÁÈ¿˙Ô˘Ó, ÔÈ ·Û¯·ÏȤ˜ ·Óı›˙Ô˘Ó, ÔÈ ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ê‡ÏÏ· ÂṲ̂ӷ Î·È ¿ÓıË ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈη, ÌÈ· Ì·Á›·, ÌÈ· ·ÎfiÌË ‰È·ÛÙÚÔÊ‹ ̤۷ ÛÙË ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ˙ԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û ÙÔ‡ÙË ÙË ¯ÒÚ·. Ÿ¯È, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ¿ÂÈ Ê˘Ï·Î‹, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ Ï·ÎÒÓÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜, ÂÌ›˜ ·ÏÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ, ¿ÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ›Â Î·È Ô ª¤Á·˜ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, “...fiÏÔÈ Ì·˙› Ù· Ê¿Á·Ì” ! μϤÔ˘Ì ·Ê›Û˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Ó· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È, ÎÔ˘Ú¤ÏÈ· Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ·ÎfiÌË, Â‰Ò ÎÈ ÂΛ. ∫¿ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ÎÈ ·˘Ù¿ Ù· ÛÎÔ˘›‰È·, η-

Ù˘Í˘. ΔË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∂Δ∞¡∞§ ∞.∂., ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂÔÙ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. ∑ËÙԇ̠ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·Û‹ Û·˜ ÛÙÔ ı¤Ì·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ, ηıÒ˜ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ·¤ÓÙ·ÍË Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ Ì·Ù·›ˆÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÈ›˜, ÙÔ˘˜ ȯı˘ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘” . ΔÔ ¤ÚÁÔ, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70, Â›Ó·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 7.230.000 ¢ÚÒ Î·È Ë π¯ı˘fiÛηϷ ı· ηٷ-

Ù¿ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙ›ÌËÛË, ϤÌ ÂÌ›˜, ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ù· ·Ó¿ÚÙËÛ ‹ Ù· ÎfiÏÏËÛ - ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÂÓÙfiÓˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ “·Î¿ı·ÚÙË fiÏË” . ∫·È ÌÈ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· ÊÙ¿Û·ÌÂ, ÙÔ ë¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ϤÔÓ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÔÈ ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ›‰È·˜, Ì›·˜ Î·È ÂÓÈ·›·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘; ŒÙÛÈ, ·Ï¿ ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ‚ϤÔ˘ÌÂ. μϤÔ˘Ì ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ηÏfi Â›Ó·È ·˘Ùfi. μϤÔ˘Ì ·ÚÎÂÙfi ÎfiÛÌÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ¢È¿ÊÔÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜: Ô‰ËÏ¿Ù˜ Î·È Ô‰ËÏ¿ÙÈÛÛ˜ Ó¤ÔÈ, Á¤ÚÔÈ Î·È ·È‰È¿, Ì·Ì·‰ÔÌ·Ì¿‰Â˜ Ì ·È‰Èο ηÚÔÙÛ¿ÎÈ·, ·Ô˘‰ÔÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Ì ٷ ÙÚÔ¯‹Ï·Ù· Û˘ÚÌ·ÙÔ-ϤÁÌ·Ù· Ù˘ Ï·˚΋˜, ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ· ÛÙÔ ÏÔ˘Ú›, ÛΤÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙ· ·Ó·ËÚÈο ηÚÔÙÛ¿ÎÈ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ

Ï¿‚ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 2.800 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ·Ï·È¿ ÛÊ·Á›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ ªÔ˘ÌÔ˘Ï‹ıÚ·, Û ¯ÂÚÛ·›Ô ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÂÓÒ Â›¯Â ·ÂÓÙ·¯ı› ·fi ÙÔ °’ ∫¶™. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÎÚËȉÒÌ·ÙÔ˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 50 ̤ÙÚˆÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 500.000 ¢ÚÒ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ ÎÚËȉˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ π¯ı˘fiÛηϷ˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿.

·Úfi‰ÈÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ “Û¤‚ÔÓÙ·È” ÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ÌÏÔοÚÔ˘Ó. ™ÎÔÙÂÈÓ‹ ÂÍ·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÚÂȘ-Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Ô˘ ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È (;) Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· parking ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î¿ıÂÙ· ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·. √È ÂÈÛΤÙ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ì·˜ οÓÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›·, ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î˘Ú›ˆ˜, ÛÙËÓ π.∫·ÚÙ¿ÏË Û˘¯Ó¿, ÛÙËÓ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ οÔ˘-οÔ˘, ÛÙËÓ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ Û·ÓÈfiÙÂÚ·. √È Î¿‰ÔÈ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË, ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ·ÎfiÌË ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó. ¶¿ÓÙˆ˜, Û˘ÌÔϛ٘, Ì fiÏ· Ù· “ÛÙÚ·‚¿” ÙÔ˘, ·˘Ùfi˜ Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÛÙȘ ‰˘Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÌÈ· ‚ÔÏÙԇϷ ¤Ú·-¤Ú·, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÔˆÛ‰‹ÔÙ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È, ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ Î·È È‰ÂÔÏË„›Â˜, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Û·˜ ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌË. ∫·È, Ì ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Èı·ÓfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ı· ¿ıÂÙ ·Ù‡¯ËÌ·... μϤÔ˘Ì Â›Û˘ ·ÚÎÂÙfi Â˙fi ÎfiÛÌÔ Ó· ·ÁÓÔ› ·ÓÙÂÏÒ˜ Î·È ÂȉÂÈÎÙÈÎÒ˜

∏ ÚÒÙË ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ π¯ı˘fiÛηϷ ›¯Â ÂÎÔÓËı› ÙÔ 1978, ÂÓÒ ·fi ÙfiÙ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ı¤ÛË, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √§μ, ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÛÊ·Á›ˆÓ. ¶ÚÒÙË ı¤ÛË Ô˘ ›¯Â ÂÈÏÂÁ› ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, ÂÓÒ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ô˘ ›¯Â ÚÔÙ·ı›, ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÚËȉÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ μfiÏÔ˘. ΔÚ›ÙË Î·È ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ‹Ù·Ó Ë ı¤ÛË ÛÙ· ·Ï·È¿ ÛÊ·Á›· μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ Â΂ÔÏ‹ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿. ∞Ú¯Èο ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›¯Â ÂÓÙ·¯ı› ÛÙ· ªÂÛÔÁÂȷο √ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (ª√¶) Î·È Ì ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·fi ·˘Ù¿ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ ÎÚË›‰ˆÌ·, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ Ì˯·ÓfiÙÚ·Ù˜. ∫·ÙfiÈÓ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÂÓÙ·ÛÛfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ∞’ ∫¶™, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÚÔˆı‹ıËÎÂ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·Ó¤Î˘„·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔÓ ˘‰ÚÔ‚ÈfiÙÔÔ Ù˘ ªÔ˘ÌÔ˘Ï‹ıÚ·˜. ∏ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔ‚ÈÔÙfiÔ˘ Î·È Ë Î·ıȤڈÛË fiÚˆÓ ‰fiÌËÛ˘ Ì ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó Î·ÙfiÈÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ, ·ÊÔ‡ ¯¿ıËÎÂ Î·È ÙÔ μ’ ∫¶™. ∏ π¯ı˘fiÛηϷ ÂÓÙ¿¯ıËΠ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÛÙÔ °’ ∫¶™, ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ı› ηÙfiÈÓ ÛÙÔ ∂™¶∞ Î·È Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ϤÔÓ Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ Ì·Ù·›ˆÛË. ¢∏ª√.™.

Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ. ™ËÌ¿‰È ÎÈ ·˘Ùfi Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·‰È·ÊÔÚ›·˜, ·Ú¤· Ì ÙËÓ ÌÔÓÈÌÔÔÈË̤ÓË, ϤÔÓ, ΛÓËÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ÌÔÓÔ‰ÚfiÌÔ˘˜. √ ηÏfi˜ Ê›ÏÔ˜ Ì·˜ Ô ∫√∫ (ÙËÓ ı˘Ì¿ÛÙÂ, ¿Ú·ÁÂ, ·˘Ù‹ ÙËÓ ˆÚ·›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË; ΔËÓ Îfi„·Ó ӈڛ˜, Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ηϿ ÓÔ‡ÌÂÚ·...) ÚԂϤÂÈ, Ô˘ ϤÙÂ, ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÛÔ‚·Ú¤˜ ·˘Ù¤˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ ӷ ‚ÚÂȘ ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ Ô˘ ı· Ú›ÍÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙÔÓ ·Ô‡ Ì ÙÔ Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ì ÙÔÓ “™Ù·Ì¿ÙË” ‹ ¿ÓÙ ӷ ÂÙ‡¯ÂȘ ÙÔ˘˜ ¢›Â˜ Ô˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÈÙÛÈÚÈο Ì ÙÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ °ÎÏ·‚¿ÓË. μϤÔ˘Ì „ËÏ¿ ̘ ÛÙÔ˘˜ ·Èı¤Ú˜ ÙÔ ∂Ú¯ıÂ›Ô ÙˆÓ ¶Ô˘ÏÈÒÓ, Ô˘ ϤÂÈ ÎÈ Ô ÓÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ÔÈËÙ‹˜ Ì·˜. ... ŒÓ· ÌÈÎÚfi-ÌÈÎÚfi Ô‰‹Ï·ÙÔ ∫È ¤Ó· ÌÈÎÚfi-ÌÈÎÚfi ·È‰› ∂›‰·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ ¿Ï˘ÙÔ ∫·È Î¿Ó·Ó ‚fiÏÙ· ÛÙË ˙ˆ‹... ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ ÛÙÔ 58Ô ™‡ÛÙËÌ· ¡·˘ÙÔÚÔÛÎfiˆÓ μfiÏÔ˘, Ô˘ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 58· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘. 58 ¯ÚfiÓÈ· 58, ·‰¤ÚÊÈ·, Ó· Ù· ÂηÙÔÛÙ›ÛÔ˘ÌÂ! ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¡ÈÎÔÏ¿‰Â˜ fiÏÔ˘˜, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ (3) ∫Ô˘Ì¿ÚÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ∞Ú¯ËÁfi. ¡· ›̷ÛÙ ηϿ, Ó· ·ÓÙ¤¯Ô˘ÌÂ, Û˘ÌÔϛ٘. °ÂÈ· Û·˜.


ª·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

™‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ï‹ÍË 72 Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: ¢ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘

‡ڢıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· √Δ∞ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ï‹ÁÔ˘Ó 72 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜, ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.

“°π∞ ÂÌ¿˜ Â›Ó·È “ηٿÓÙÈ·” ÔÈ ÂÚ-

‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. “£· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚ÂÏÙȈÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÔˆÛ‰‹Ô-

Ù ‰‡ÛÎÔÏÔ, ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÌÂÙ¿ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜. ∏ ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ¤‰ˆÛ· Â›Ó·È Ó· ‚Úԇ̠ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÒÛÙ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÙÔ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘,

ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ôı‹Î˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û ·Ó·ÏÒÛÈÌ· Î·È Î·‡ÛÈÌ·, Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

“°fiÓÈÌÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜”

¶ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ “°fiÓÈÌË” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÚÒÙË ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÂÓÈ·›· ‰ËÌÔÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË” . √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ó›˜ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÏËÛ›·Û ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚÔÛˆÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ” . ™ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÓË̤ڈÛ ٷ ̤ÏË Ù˘ ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ˘˜ 9 √Δ∞ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜.

™À¡∂¢ƒπ√ - ºfiÚÔ˘Ì ÔÏÈÙÒÓ Ì ı¤Ì· “¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË, ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫Ú›ÛË”, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË μÈÒÛÈÌË ∞Ó¿Ù˘ÍË A CERT. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. £· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ◊‰Ë ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ªÈ¯¿ÏË ΔÚÂÌfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÛÙÔ ÎÔÈÓfi.

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi

™ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Î·È Ù· ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. “∏ Ï‹ÍË ÙˆÓ 72 Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Û μfiÏÔ Î·È ¡. πˆÓ›·, ηıÒ˜ Î·È ÂÓfi˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Û˘˙ËÙ‹Û·ÌÂ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· ÔÚÁ·Óˆı› Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘- ¡. πˆÓ›·˜” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û‡Û΄˘. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û οı ¢‹ÌÔ Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô √ÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ô ›-

™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ

“◊Ù·Ó ÌÈ· ¿Ú· Ôχ ÁfiÓÈÌË ‰›ˆÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ŒÁÈÓ ¤Ó·˜ ÁfiÓÈÌÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ·ÏÏ¿¯ÙËÎ·Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ¿Ú· Ôχ ηÏfi Îϛ̷. ∫ϛ̷ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¢ı‡Ó˘, ‰ÈfiÙÈ fiÏÔÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ì·›ÓÔ˘Ì Û ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Î·È fiÏÔÈ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘. ◊Ù·Ó Îϛ̷ Û˘Ó·‰ÂÏÊÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, fi¯È ‰È·ÁΈÓÈÛÌÒÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÂÓÈ·›· ‰ËÌÔÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ïfi Ú¿ÁÌ·. √ ηı¤Ó·˜ Ì·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‚ÈÒÌ·Ù·, ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜. ¶ÚÈÓ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÓÈ·›· ‰ËÌÔÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó·

ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘, Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ‰‹ÏˆÛÂ:

“¶Ú¤ÂÈ Ó· ˆ ‰ËÌfiÛÈ· fiÙÈ ¤¯ˆ ÂÎÏ·Á› ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·˜ ÂÎÏÂÁ›˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· Ì ÏËÛ›·Û ›Ù ¢ı¤ˆ˜ ›Ù Ì ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‹ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚÔÛˆÈÎfi ÚfiÏÔ. ∂Í‹Ú· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯·Ú›-

ÛÙËÛ·. ∂Î ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂÓfi˜ ÁÂÓÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó, ÚÈÓ Á›ÓÂÈ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÚfiψÓ. ∂›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ χÙ˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì οÔÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· οÙÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÁÈ· ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ÁÈ· Ӥ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. Œ¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Î·È ÂÁÒ Ó· ÂÌ‚·ı‡Óˆ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛˆ ¿Ô„Ë ÚÈÓ Á›ÓÂÈ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÚfiψÓ. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛΤ„ÂȘ Î·È ÛÂÓ¿ÚÈ·” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

Á·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ӷ ÏËÚˆıԇ̠ÂÌ›˜” . ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ “ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ‰fiıËΠÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡” . ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ Â›‰·ÌÂ Î·È ·˘Ùfi “ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ”. ¶ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ - ηٷÁÁÂϛ˜, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒıËÎ·Ó ÛÙ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∫·È ÂÂȉ‹ “ηÓ›˜” ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ¿ÏψÛÙ ˙ԇ̠fiÏÔÈ ÛÙËÓ ›‰È· fiÏË, ›̷ÛÙ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿. °È· ÂÌ¿˜, fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ‰¿ÓÂÈ· Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈ‚›ˆÛ˘. °È· ÂÌ¿˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. °È· ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ , ·˘ÙÔ› ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ·˘ÙÔ› ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. °È· ÂÌ¿˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ë ÂοÛÙÔÙ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È fi¯È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. °È· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È “ηٿÓÙÈ·” ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ӷ ÏËÚˆıԇ̠ÂÌ›˜. ª‹ˆ˜ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì Í¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Ï¤ÍË “Û˘Ó·‰ÂÏÊÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” . ¶¿ÓÙˆ˜ Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì ·ÚÈÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ú·Ì ÂÌ›˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ Û·˜ ·ÊÔ‡ ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·ÎfiÌ· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· √ÎÙÒ‚ÚÈÔ” .


M·ÁÓËÛ›· 18 £ÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ ÙÔÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ ··Û¯fiÏËÛ˘ √ μ√À§∂ÀΔ∏™ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ˘fi ÙËÓ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ª·ÁÓËÛ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‡ÊÂÛË Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÓÔÌÔ‡˜ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ›ÂÛË ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· (‚ÈÔÌ˯·Ó›·) ÛÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi ∞∂¶ (·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 39% fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ ÂıÓÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È 18%), ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Û ÎÏ¿‰Ô˘˜ (̤ٷÏÏÔ, ÙÛÈ̤ÓÙÔ, Î.¿.) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ªÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ‰‹ÏˆÛ “£ÂˆÚÒ ÛÔ˘‰·›· ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ¤Ó· ÂȉÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ı· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜, ÂȉÔÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡/ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤Ô˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ∑ËÙ‹Û·Ì ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ó· Û˘Óԉ¢Ù› Ì ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞Ó·Ï¿‚·Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂∫μ, Ó· ÂÍÂȉÈ΢ıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘” .

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ÚÔËÁËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ μ·Û›ÏË ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰ÂÛ̇ıËΠӷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙË Ó¤· ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË (˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ). ™Ùfi¯Ô˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÌÂÙ¿ ÙȘ ÂıÂÏÔ‡ÛȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËηÓ.

ªÂ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ π∫∞

ªÂ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ π∫∞ ƒÔ‚. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Û ȷÙÚÔ‡˜ ÛÙÔ π∫∞ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ π∫∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ, ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ȷÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ È·ÙÚÒÓ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË Ï‹ÍË Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ƒÔ‚. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂηÔÎÙÒ (18) ı¤ÛÂȘ È·ÙÚÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÎËÚ˘¯ı› Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ı· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜. ™Â 2Ë Ê¿ÛË ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. Δ¤ÏÔ˜ Ô ƒÔ‚. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘, “·Ú¿ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÈÛÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ı¤ÛÂˆÓ È·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ π∫∞ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ¿ÓÙ· ÙË ‚·ÛÈ΋ Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ȉ›ˆ˜ Û ̛· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Û›ÁÔ˘Ú· fï˜ ·Ì‚χÓÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ È·ÙÚÔ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ Ôϛ٘”.

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘

¢ÂÛ̇ÛÂȘ ∫·ÙÛ¤ÏË ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜

Δ

Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÛÙËÓ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Ê¿ÎÂÏÔ 41 ÛÂÏ›‰ˆÓ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ÂÎÙÂÓ‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ̤· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘, Ô ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˜ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È Î. ¢ËÌ. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ¢Ú›·˜ Û‡Û΄˘, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È Û˘ÁÎÏ‹ıËΠηÙfiÈÓ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ̤· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ Ê¿ÎÂÏÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ˘ÊÈÛٷ̤ӈÓ. ∞ӷʤÚıËΠÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ˆ˜ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘. ΔÔÓ›ÛÙËÎÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (√∞∂¢), Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÂÈϤÔÓ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÌÂÚÈ΋˜.

™ÙËÓ ›‰È· Û‡ÛÎÂ„Ë ¤ÁÈÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ϤÔÓ Û ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ‰ÂÛ̇ÙËΠÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë

ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ (√∂∫) ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔÈ fiÚÔÈ. “∫·Ù·ı¤Û·Ì ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ “Ê¿ÎÂÏÔ 41 ÛÂÏ›‰ˆÓ Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹-

Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ̤· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ηıÒ˜ Ë ª·ÁÓËÛ›· Ï‹ÙÙÂÙ·È Î·›ÚÈ·, Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ì ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·fi Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÌÂÚÈ΋˜, Ì ÙȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∑ËÙ‹Û·Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ. √È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì¿˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ·Ó ·fiÏ˘Ù·. £· ÂÚÁ·ÛÙԇ̠fiÏÔÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫. °ÂˆÚÁԇϷ˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ̤ۈ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙ·ÁfiÓ· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Î˘Ú›·Ú¯· Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. ∂ÈϤÔÓ, Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô √∂∫ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. °ÂˆÚÁԇϷ˜.

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

™Â ∂ȯ›ÚËÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÌÂÙÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂˘Ú¤Ûˆ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡∞ª

ΔÔÈÎfi √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Δ∏¡ ÚfiÙ·ÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂˘-

Ú¤Ûˆ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡∞ª ÛÙȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ¯ı˜ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û‡Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÓÔÌ·Ú¯ÒÓ Î.Î. ªÂÚÁÈ·Ï‹ Î·È ¡·Ù¿ÛÛ·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡, ·fi Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û Êı›ÓÔ˘Û· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Ë ÎÔÈÓ‹ ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ΔÔÈÎÔ‡ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰Ú¿ÛË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡∞ª ÁÈ· ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂‡ÚÂÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡Û΄Ë, Ô ¡Ô̿گ˘ ª·-

ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ù·‡ÙÈÛË ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ì ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. “ÕÚ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ Ë Ó¤· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ΔÔÈÎÒÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·˘Ù¿ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜” , ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ∞ӷʤÚıËΠ‰Â ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· “ÁÎÚ›˙·” ÛËÌ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ “Ú¿ÛÈÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” , ÔÈ Ôԛ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÓÔÌȷ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, fiÙÈ Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, ›‰Â ıÂÙÈο ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂˘Ú¤Ûˆ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡∞ª Û ∂ȯ›ÚËÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ϤÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ fiˆ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÎÈÓËıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚‹ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÌÈ·˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡-

Ìڷ͢, Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ∞ÛÙÈ΋˜ ÌË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ ‰Â Ì ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ºÔÚ¤· ·˘Ùfi ı· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘ ÙfiÛÔ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ¿ÌÂÛ· Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ™‡ÌÚ·ÍË. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Î.Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ÚÒÙË ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ (∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯¿ÓˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜).

∏ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂˘Ú¤Ûˆ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. √ ÚÒÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹, Ë Ù·ÍÈÓfiÌËÛË, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È Ë ‰È¿¯˘ÛË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰›‰ÂÙ·È

ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÛÙȘ ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ›Ù ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ›Ù ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ΔÔ °Ú·Ê›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ front desk, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ¿ÌÂÛ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ·ÚÔ¯‹˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ web portal, ÌÈ·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ‡Ï˘ ‡ÚÂÛ˘ Î·È ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘ ·fi ÙÔÓ Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ. ªÈ· ‡ÏË Ô˘ ·ÏÏËÏÂȉڿ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ô ∫∞§§π∫ƒ∞Δ∏™, ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂˘Ú¤Ûˆ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡∞ª, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ‹‰Ë ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi, ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÂÍÂÏȯı› Û ̛· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ŒÓÙ·Í˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚˆÙÔfiÚ·˜ ‰Ú¿Û˘ Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Ì›· ηÈÓÔÙfiÌ· ÈÏÔÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ø˜ ÂÓÂÚÁÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ - μÈÔÙ¯ÓÒÓ - ∂ÌfiÚˆÓ, Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È ÔÈ ª.∫.√. Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.


ŒÙÔÈÌÔ˜ Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ÛÙÔ “£Ú‡ÏÔ” ÛÂÏ. 20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

√ √.º. ¡›Î˘ ηٿ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÂÏ. 21

™∏ª∂ƒ∞ £∞ •∂∫∞£∞ƒπ™∂π ∞¡ £∞ ∂π¡∞π ™∂ £∂™∏ ¡∞ ∂¡π™ÃÀ™∂π Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. ™Δ√ ª∞Δ™ ª∂ Δ∏¡ •∞¡£∏

∞ÁˆÓ›· ÁÈ· ™·Óηڤ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙËÓ •¿ÓıË ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ ÂÙ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ó Ì ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi Ù· “¶ËÁ¿‰È·” . ∞¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÍÂΛÓËÛ ηϿ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿, ˆÛÙfiÛÔ, ¯¿ÚË ÛÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ Â› ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 9Ë ı¤ÛË Ì 14 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘.

∏ ™Â ƒˆÛ›· Î·È ∫·Ù¿Ú Ù· ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ 2018 Î·È ÙÔ 2022 ÛÂÏ. 21

¶ÚÔÔÓ‹ıËÎÂ Ô ƒÔÙ¤Ó ÌÂ ÙËÓ ∞∂∫ ÛÂÏ. 20

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ ·ÚfiÛÌÂÓË ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· (ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ ÙˆÓ “∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ” ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 93’) ÌÔÚ› Ó· ÛÎfiÚÈÛ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ, fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ •¿ÓıË. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, Ú›¯ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ̤·, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ı· ¿Ó ÛÙËÓ •¿ÓıË Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó Ì ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ó· “ÚÂÊ¿ÚÔ˘Ó” ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙ· Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ∞fi ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈ‚Ï‹ıËΠÔÈÓ‹ ÙÚÈÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¯¿ÓÂÈ Ù· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ (•¿ÓıË, ÕÚË Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi) Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÛÙȘ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ οÓÂÈ Ô Ã·Ï›Ê· ™·Óηڤ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. Ãı˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ Úˆ›, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ÂÓ‰Âο‰·. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, ¿ÓÙˆ˜, Ô ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ÚÔ‚¿ÚÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ •¿ÓıË. ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ‰È¿Ù·ÍË 4-4-1-1 ‹ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· 44-2. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô ™Ù¿ı˘ ƒfiη˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, ·›˙ÔÓÙ·˜ Èı·Ófiٷٷ ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ̤ÛÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ªfiÓ¯Â. ∂ÊfiÛÔÓ Ô ™·Óηڤ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ› ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ηÓÔÓÈο ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¡ÙÔÏÂ˙¿È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ‰›Ï· ÛÙÔÓ ™ÏÔ‚¿ÎÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ı· ·›ÍÂÈ Ô ΔÔÌ¿˜. √ ™·Óηڤ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ¯ı˜ ·-

ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ̷۠ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›·, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Ù· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. * ∂¤ÛÙÚ„ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· Ô Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ÙÈÌ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ Í¤ÓË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó, ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÙÔ›Ô, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÚfiˆÚ· ·ÚÂÏıfiÓ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ú¤Ï·‚ ¯ı˜ 500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ •¿ÓıË. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ‹ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÛÙËÓ •¿ÓıË, Ë ¶∞∂ ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 25 ¢ÚÒ. √È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì ٷ Ô‡ÏÌ·Ó ÙˆÓ ™˘Ó‰¤Û̈Ó, ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË (ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Î·È ··Ú·›ÙËÙ· Â›‰ÂÈÍË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜), ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ (Austrian Boys, ™º∂√μ, Vatos Locos). √È ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜-ʛϷıÏÔÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ‹ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜, Ì Â›‰ÂÈÍË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÌfiÓÔ, ›Ù ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ (Ë ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi fiÏ· Ù· ÛËÌ›·), ›Ù ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ¤Íˆ ·fi ÙË £‡Ú· ¢ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ Ù˘ •¿Óı˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ŸÏÔÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙË ı‡Ú· ¢ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ Ù˘ •¿Óı˘. Δ¤ÏÔ˜, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‡‚ÚÂˆÓ Î·È Ù˘¯fiÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, ·-

ÎfiÌË Î·È ·Ó ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÎfiÛÌÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Û‡ÌʈÓË ¿ÓÙ· Ì ٷ ·ıÏËÙÈο ȉÂ҉˔ .

™‹ÌÂÚ· Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˘ ΔÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·ÂÙ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· „ËÊ›ÛÙËÎÂ, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Best Goal Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∏ ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘” ̤ÛÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10.45 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›·, ¢.√.À.∫. μfiÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ Ë̤ڷ˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔÓ ∫·ÂÙ¿ÓÔ ı· ·ÔÓ›ÌÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∫-20 ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, £¿ÓÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 19:00, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “VALIS” , ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘.

∂ΉÚÔÌ‹ ÙˆÓ Austrian Boys ÛÙËÓ •¿ÓıË ™Â ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘. √È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ •¿ÓıË, Ì ÙÔ Austrian Boys Club Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “º¤ÙÔ˜ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ ˙ԇ̠οı ∫˘Úȷ΋, ÙÔ ˙ԇ̠fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, fiˆ˜ ϤÂÈ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡ÓıËÌ·, ·ÏÏ¿ Û οı Á‹Â‰Ô Ù˘ Super League. ∞˘Ù‹ ÙË ∫˘Úȷ΋ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ·ÎÚÈÙÈ΋ •¿ÓıË. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ Î·È Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” , fiˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹¤‰Ô, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË Ó›ÎË. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Club, ÛÙËÓ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. flÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ 8 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜, ÙÔ ∂∞∫” .


20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

√À∂º∞

™ÙËÓ 11Ë ı¤ÛË Ë ∂ÏÏ¿‰· √π ÛÔ˘‰·›Â˜ ӛΘ ÙˆÓ ∞∂∫ Î·È ÕÚË ÁÈ· ÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ √À∂º∞. ¶Ï¤ÔÓ, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 6.366 fiÓÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ μ¤ÏÁÔ˘˜ ηÈ... “‚¿˙ÂÈ ÏÒÚË” ÁÈ· ·ÎfiÌË „ËÏfiÙÂÚ·. ™ÙË 10Ë ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ÌfiÓÔ... ÊÚÔ‡‰Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›·: 1. ∞ÁÁÏ›· 77.213 (6/7), 2. πÛ·Ó›· 72.329 (7/7), 3. °ÂÚÌ·Ó›· 63.270 (6/6), 4. πÙ·Ï›· 56.552 (7/7), 5. °·ÏÏ›· 49.678 (5/6), 6. ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 41.796 (4/5), 7. ƒˆÛ›· 40.874 (4/6), 8. √˘ÎÚ·Ó›· 39.550 (4/6), 9. √ÏÏ·Ó‰›· 35.629 (5/6), 10. ΔÔ˘ÚΛ· 34.050 (2/5), 11. ∂ÏÏ¿‰· 32.766 (4/5), 12. ¢·Ó›· 28.950 (2/5), 13. μ¤ÏÁÈÔ 26.400 (3/5), 14. ƒÔ˘Ì·Ó›· 25.491 (2/6), 15. ™ÎˆÙ›· 24.341 (1/5)

§∞ƒπ™∞

“¶Ô‰·ÚÈÎfi” Ì ¶∞√∫ ÛÙÔ Ó¤Ô Á‹‰Ô, Â·Ê¤˜ Ì ™ÙÚ¿¯·Ó Δ∞ Ó‡̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ËÚÂÌ‹ÛÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ϤÔÓ fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, Ì ÙËÓ ∞∂§ οÓÂÈ “Ô‰·ÚÈÎfi” ÛÙÔ “AEL FC ARENA” . ™‡Ìʈӷ Ì ʋ̘, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙËÓ ∞∂§ Â›Ó·È Ô °ÎfiÚÓÙÔÓ ™ÙÚ¿¯·Ó Ì ÙËÓ ¶∞∂ Ó· ÌËÓ ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ, ·ÏÏ¿ Ó· ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ™ÎˆÙÛ¤˙Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ χıËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶··ÎÒÛÙ·, Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∞∂§ ‹Ù·Ó Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ¤Ó·Ó ͤÓÔ Ù¯ÓÈÎfi. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Î. ¶ËÏ·‰¿Î˘ ›¯Â Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ͤÓÔ ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Â›‰Ô. ΔÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ì ÙÔÓ ∫. ¶ËÏ·‰¿ÎË, “ʈÙÔÁÚ·ÊÈ˙fiÙ·Ó” ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ŒÌÂÈÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜, Ì ıËÙ›· ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Á‹‰· Î·È Ì ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÏ·Ì” . ¶ÚÔÊ›Ï Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ “Á¿ÓÙÈ” ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ™¤ÏÙÈÎ, °ÎfiÚÓÙÔÓ ™ÙÚ¿¯·Ó, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶∞∂ ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô 53¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ¿Ó‰Ú· Ù˘ ∞∂§ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô‡Ù fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÚÂı› ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ “AEL FC ARENA” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞∂§, ηıÒ˜ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ “ÛÙÔÏȉÈÔ‡” Ù˘ fiÏ˘. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜, fiÔ˘ ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÊıËÓ¤˜, Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. ∞˘ÍË̤ÓË fï˜ Â›Ó·È Î·È Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. Èڛ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË. ∞ÒÓ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· Â›Ó·È Ô πÌÚ·‹Ì Δ·Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· Ô˘ ›¯Â ‰Â¯ı› ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË.

√ Ãπª∂¡∂£ £∞ ∞¶√º∞™π™∂π ∞¡ £∞ ∞¶√∫Δ∏£∂π √ 32Ã√¡√™ °∞§§√™ ª∂™√™

¶ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÁÈ· ƒÔÙ¤Ó ËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÚÔfiÓËÛË ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ¤Î·Ó ¯ı˜ Ô ∑ÂÚfiÌ ƒÔÙ¤Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ÂÈÍ ·ÚÎÂÙ‹ ‰È¿ıÂÛË. ∞fi ÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ù˘ ∞∂∫ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ πÛ·Ófi˜ ÛÙfiÂÚ π‚¿Ó ªfiÁÈ·.

Δ

ΔËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÚÔfiÓËÛË Ì ÙËÓ ÊfiÚÌ· Ù˘ ∞∂∫ Î·È ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ¤Î·Ó ¯ı˜ ÛÙ· ™¿Ù· Ô ∑ÂÚfiÌ ƒÔÙ¤Ó. ∏ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·Û΋ÛÂÈ Ù·ÎÙÈ΋˜ Î·È Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ ̤ÛÔ˜, ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ù· ÙÚÂ̷͛ٷ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∫ÔÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË fiÏˆÓ ‹Ù·Ó ˆ˜ Ô ƒÔÙ¤Ó ¤‚Á·Ï ‡ÎÔÏ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›¯Â ‰È¿ıÂÛË, ˙ËÙÔ‡Û Ì¿Ï· Î·È ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÎÔ˘Ú¿˙ÂÙ·È. ¶¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ ·ÎfiÌË Ó· ‚ÁÂÈ ÙÔ fiÔÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ °¿ÏÏÔ, ̤¯ÚÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ‰ÈÏfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ·Ó ÌÔÚ› Ó· ÂÓۈ̷وı› ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. O ƒÔÙ¤Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı Â¿Ó ı· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞∂∫ ·fi ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô ƒÔÙ¤Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ πÛ·Ófi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” ÙÔ˘ ÃÈ̤ÓÂı. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ 23¯ÚÔÓÔ (16/9/1987) πÛ·Ófi ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi π‚¿Ó ªfiÁÈ· Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Œıȯ· (°’ ηÙËÁÔÚ›· πÛ·Ó›·˜). ΔËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Û 15 Ì·Ù˜ ¤¯ÂÈ 13 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ (11 ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜, 2 ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹) Î·È ·Ó ›ÛÂÈ ÙÔÓ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ ¤Ó· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ∞∂∫, ÙfiÙ ı· ·ÔÎÙËı›.

∞ÚΛ Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· Ì ∑ÂÓ›Ù ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ì 3-1 Â› Ù˘ ÿÈÓÙԢΠÛÙÔ ™ÏÈÙ, ÛÙËÓ ∞∂∫ ·ÚΛ Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË ∑ÂÓ›Ù ÛÙÔ √∞∫∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ “ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” ÁÈ· ÙÔ˘˜ “32” ÙÔ˘ Europa League. øÛÙfiÛÔ, ÚÈÓ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÌÂÛÔÏ·‚› ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. √fiÙÂ, ηÈÚfi˜ ÁÈ· ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ (fiÛˆ Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË), ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. √ “¢ÈΤʷÏÔ˜” , Ì ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·, ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ Ì›· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· Ó·... ·ÔÁÂȈı›, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· (Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡) Â›Ó·È ÛÙ· ‡„Ë Î·È ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙÔ ™ÏÈÙ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘. 줂·È·, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î¿ÙÈ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. √È ¶ÂÚÈÛÙÂÚÈÒÙ˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú· ¤¯Ô˘Ó Î·È Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· ›ӷÈ, ÂÓÒ Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛÙ· ›‰È· Â›‰· Ì ·˘Ù‹Ó Ù˘ ∞∂∫, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· Â›Ó·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi “ÎÚ·˜ ÙÂÛÙ” ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜”...

£∞ ∂¡π™ÃÀ™√À¡ Δ√¡ ¶∞√ ™Δ√ ¶∞πáπ¢π ª∂ Δ√¡ ¶∞¡™∂ƒƒ∞´∫√

¶·›˙Ô˘Ó ™ÈÛ¤ Î·È ª·Ú›ÓÔ˜ ™

 ÌÈ· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ΛÓËÛË ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ∑ÂÛÔ˘¿ÏÓÙÔ ºÂÚ¤ÈÚ· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÈ §¤ÙÔ Î·È ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Ó· ÚÔÔÓËıÔ‡Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË, ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÈÔ... ÎÔÓÙ¿, ÒÛÙ ӷ Ï˘ı› ÔÚÈÛÙÈο Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÎfiÓÙÚ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ›¯·Ó. ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Î·È Ô ŒÏÏËÓ·˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó Ì·˙›, Û ‰ÈÏ·Ófi Á‹‰Ô, ·’ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ¤‰ÂȯÓ ˆ˜ Ô Ó·Úfi˜ ̤ÛÔ˜ ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ı· ¤ÌÂÓ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. √ ª·Ú›ÓÔ˜ fï˜ ·Ó¤ÙÚ„ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Î·È ¯ı˜ Ì‹ÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ. °È· ÙÚ›ÙË Ë̤ڷ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÊfiÚÙÈÛ˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ÂÓÒ Ô ™ÈÛ¤ ¤Î·Ó ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÍÈÌÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ›ˆÛ˘ Ô˘ ›¯Â ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ˆÛÙfiÛÔ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË. √ ™ˆÙ‹Ú˘ ¡›Ó˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜

‰·, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ “ÌÂÙ·Áڷʤ˜” ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‰ÂÓ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÌfiÓÔ ÂÓfi˜ ̤ÛÔ˘, fiˆ˜ ›¯Â ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ·ÏÏ¿ ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘.

∂ÍÒ‰ÈÎÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙÔ Á‹‰Ô

Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ §Ô˘›˜ °Î·Úı›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ Ó· Ï›„ÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ηÚÙÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ∫ÒÛÙ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ∫¿ÚÏÔ˜ ºÚ¤ÈÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿-

ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ Á‹‰Ô, Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ¿ÏÏË ÌÈ· ΛÓËÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ù˘. ∞¤ÛÙÂÈÏ ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰‹ÌÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙ¿ÂÈ ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙË ÌË ÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÛÙÔÓ μÔÙ·ÓÈÎfi. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Ï‹ÊıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ¡›ÎÔ˜ ¶·Ù¤Ú·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ·fi ÙÔ μ·ÁÁ¤ÏË ™·Ì·Ú¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ΛÓËÛË Ë ÔÔ›· - ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË - ηıÒ˜ Ë Û‡Ì‚·ÛË ÚÔ¤‚ÏÂ ÚËÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÈÓÈ΋˜ Ú‹ÙÚ·˜ Î·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Â¿Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ¯ˆÚ›˜ ‰È΋ ÙÔ˘ ˘·ÈÙÈfiÙËÙ·. ΔÔ ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙ¿ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙ· 25,9 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ.

√§Àª¶π∞∫√™ ¶.

∂ÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ √§√∫§∏ƒ√ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¤‚Á·Ï·Ó ÙfiÛÔ Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, fiÛÔ Î·È Ô ŸÏÔÊ ª¤ÏÌÂÚÁÎ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ‰ÈÂıÓ‹ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÍÂοı·Ú·, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ΔÔ “·ÚÒÓ” ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ “∞Óı‹ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÓfi¯ÏËÛË. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔÓ ŸÏÔÊ ª¤ÏÌÂÚÁÎ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÙȘ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜. √ ™Ô˘Ë‰fi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο, ¤‚Á·Ï fiÏË ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÚfiÔÙÔ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÙfiÙÂ Ô “μ›ÎÈÓÁΔ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó·. ΔÔÓ ¡Ù¿ÚÎÔ ∫Ô‚¿Û‚ÈÙ˜ Û ‰Ú¿ÛË, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 14/12 ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Î·È ÙÔ˘ ∑ÈÓÙ¿Ó. √ ™¤Ú‚Ô˜ ¿ÛÔ˜, ı· ·Ù‹ÛÂÈ... ¯ÔÚÙ¿ÚÈ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ·fi Ï›ÁÔ Î·È Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ÌÂÙ¿ ·fi ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ∑ÈÓÙ¿Ó, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘‹ÚÍÂ Û˘Ì·›ÎÙ˘ ÛÙËÓ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÎÙfi˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÚfiÔÙÔ˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ı· ÎÈÓËı› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ Â›¯Â Û˘ÌʈÓËı› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ª·ÚÈÓ¿ÎË Î·È μ·Ï‚¤Ú‰Â. ¶¿ÓÙˆÓ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ¤¯Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÔȯٿ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ (Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ∞ÌÓÙÔ‡Ó, ª·ÓÈ¿ÙË Î·È ∫Ô˘ÌÔÚÙ˙› Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ), fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ °·ÏÏ›·- ÂΛ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ô˘Î ÔÏ›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ¡ÈÓÈ¿‰Ë˜ Î·È ∫Ô‚¿Û‚ÈÙ˜- Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È 34 ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ‚·ÛÈο ÙÔ˘ Ï¿Ó·, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û˘˙ËÙ¿ÂÈ ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ (Â›ÛËÌ·) Î·È ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ (·ÓÂ›ÛËÌ·) Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘.

•∞¡£∏

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ¶fiÈ ª∂ ÙÔÓ ª¿Ô˘ÚÔ ¶fiÈ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ •¿Óı˘ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √ ¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ÂÈϤÔÓ Ï‡ÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ‹. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·Ô˘Û›·˙ ·fi Ù· ‰˘Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÓÈÎËÊfiÚ· ·È¯Ó›‰È· Ì ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ‰fiıËΠ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ÂÈÍ DVD ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÚÔÛÔ¯‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙȘ 15:00 ·ÓÙ› ÁÈ· ÙȘ 17:15 ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ •¿Óı˘ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, fiˆ˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

Δ√¡ £∂øƒ∂π À¶∂À£À¡√ °π∞ Δπ™ º∏ª∂™ ¶∂ƒπ ∞¶√ª∞∫ƒÀ¡™∏™ Δ√À ∞. ª∞ƒ∂¡Δ∑π

√.º. ¡›Î˘ ηٿ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘ ÙÛ¿ÓÂ; μ·ÚÂı‹Î·Ì È·, ·˘Ù‹ Ë Ê·ÚÛÔΈ̈‰›· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘” .

È Ê‹Ì˜ ÁÈ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ¡›Î˘ Ï›Á· 24ˆÚ· ÚÈÓ ÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Ì ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ô √.º. ¡›Î˘ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È Î·ÙÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ ˆ˜ ...ÂÌÓ¢ÛÙ‹ fiÛˆÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È.

√ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ê‹Ì˜ ÁÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡›Î˘ Ì ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÚÔÔÓËÙ‹ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∂Ó fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ê‹Ì˜ ÌfiÓÔ Î·Ïfi ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Âӈ̤ÓÔÈ Û·Ó Ì›· “ÁÚÔıÈ¿” Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Î·È Û ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Ô Î. ª·Ú¤ÓÙ˙È, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÊËÌÔÏÔÁ›· ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙË ¡›ÎË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ô √.º. ¡›Î˘ Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Î. ª·Ú¤ÓÙ˙È. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È fiÙÈ Î·-

∫·ÓÔÓÈο ÚÔÔÓ‹ıËΠ¯ı˜ Ô °ÎÈÔ˘‚ÂÓÈÚÁÎ›Ó ∫fiÛÔÁÏÔ˘ ÙÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÊËÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ¿Ó‰Ú· Ù˘ ¶∞∂. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ŒÏÂÔ˜... ÊÙ¿ÓÂÈ È·. ∞fi ÙËÓ Ì›· ÙÔ “¯ÔÓÙÚfi ·È‰›” Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ™ÙÚ¿ÙÔ; ΔÂÏÈο Ì ̷˜ Â›Û·È ‹ Ì ÙÔÓ ...¿ÏÏÔÓ; “∂›ÛÙ ··Ú¿‰ÂÎÙÔÈ” ›˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì·˜, ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ºÈÏÈÈ¿‰· ÎÈ ÂÓÒ Ë ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 2-0, ·›˙ÔÓÙ·˜ ηٿ ÁÂÓÈ΋

ÔÌÔÏÔÁ›· Ôχ ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ŒÊÂÚ˜ ¤Ó·Ó ÚÔÔÓËÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û ÙÚԯȿ ·Ófi‰Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·Ó˘·ÚÍ›·˜ Î·È ·Ó˘ÔÏË„›·˜. ΔÒÚ· ·Û¯›˙ÂȘ Ó· ÙÔÓ ‰ÈÒÍÂȘ. ŒÊÂÚ˜ ·›ÎÙ˜ ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜, ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÍÂȘ Î·È ·˘ÙÔ‡˜. ΔÂÏÈο Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ „ËÏ¿; ¶ÔÈÔÓ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı¤ÏÂȘ ÚÔÔÓËÙ‹; ∞˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÒÙË ÙËÓ ÔÌ¿‰· ‹ ·˘ÙfiÓ Ô˘ “·ÎÔ‡ÂÈ” Î·È “‰È·‚¿˙ÂÈ” ηϿ; ¶ÔÈÔ˘˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ı¤ÏÂȘ; ∞˘ÙÔ‡˜ Ô˘ “ÌÈÏ¿Ó” , ¿Û¯ÂÙÔ Ì ÙÔ ·Ó ‰ÂÓ ...ÎÏÔ-

™ÙÔÓ Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ¡›Î˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ΢ÚȷοÙÈÎÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ì ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î. ª·Ú¤ÓÙ˙È Â›‰Â Ì ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ÙÔ˘˜ °ÎÈÔ˘‚ÂÓÈÚÁÎ›Ó ∫fiÛÔÁÏÔ˘ Î·È ∞ÓÙÒÓË μÏ¿¯Ô Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √ ÚÒÙÔ˜ ›¯Â ‰Â¯ı› ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ›¯Â ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô ı· Â›Ó·È ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ, ·ÚfiÙÈ Ô ÈηÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ Á˘ÌÓ¿ÛÙËΠ¯ı˜. ∞Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ fiÙÈ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó Î¿ÔȘ ÂÓԯϋÛÂȘ ·fi ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ¯Ù‡ËÌ· Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÚÔÔÓËı› Î·È Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›. º˘ÛÈο Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ó· ÙÂı› ˘fi ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ Î. ª·Ú¤ÓÙ˙È. * ∂ÎÙfi˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Î·È ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÛÎÏËÚÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ηٿ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó Î·È ÔÈ Blue Angels. ™Â ·˘Ù‹ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÒıËÎ·Ó Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ ∂Δ3 ·fi ÙÔÓ Î. ª¤Ô ÚÔ˜ ÙË ¡›ÎË Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· οوıÈ: “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ηϤÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Û›ڈÛË ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¡Èοڷ˜ Ì·˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ʤÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ÂıÓÈ΋, Ô˘ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ô ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÔ˘˜” .

™√À¶∂ƒ §π°∫

∂¡ø Δ√ ∫∞Δ∞ƒ £∞ ºπ§√•∂¡∏™∂π Δ√ ¶∞°∫√™ªπ√ ∫À¶∂§§√ Δ√À 2022

“∫·Ì¿Ó·” ÛÙÔÓ ∞‰·Ì›‰Ë

™ÙË ƒˆÛ›· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2018

¶ÔÈÓ‹ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ÚfiÛÙÈÌÔ 10.000 ¢ÚÒ, ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞∂∫ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ: ∞) ¶∞∂ ∞∂∫, ™. ∞‰·Ì›‰Ë (Úfi‰ÚÔ): °È· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ Î. ™. ∞‰·Ì›‰Ë: ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ¶∞∂ ∞∂∫ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ‰¤Î· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ Î. ™. ∞‰·Ì›‰Ë ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ μ) ¶∞∂ ÕÚ˘: °È· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘: Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ¢ÚÒ °) ¶∞∂ ∫¤Ú΢ڷ: °È· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ˘‚ÚÈÛÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘: Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ¯ÈÏ›ˆÓ ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ¢ÚÒ ¢) ¶∞∂ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜, ¡.∑·Ï›Î· (‰ÈÂÚÌËÓ¤·): °È· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰ÈÂÚÌËÓ¤· Î. ¡. ∑·Ï›Î·: ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ‰Ò‰Âη ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ¢ÈÂÚÌËÓ¤· Î. ¡. ∑·Ï›Î· ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ÙˆÓ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ∂) ¶∞∂ ¶∞√∫: °È· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¶∞∂ ¶∞√∫ñ ¶∞∂ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜: Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ.

∑Â ªÏ¿ÙÂÚ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ Î·È ...¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ Ì¿ÙÈ Û ƒˆÛ›· Î·È ∫·Ù¿Ú, ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ú·Ó ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ 2018 Î·È ÙÔ˘ 2022 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

∏ 2Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ‹Ù·Ó Ì›· ÈÛÙÔÚÈ΋ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙË ƒˆÛ›· Î·È ÙÔ ∫·Ù¿Ú, ηıÒ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ∑˘Ú›¯Ë, ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, ·Ó·Ù¤ıËΠ۠·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·fi ÙËÓ μÚ·˙ÈÏ›· (ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· ÙÔ˘ 2014). ∏ ƒˆÛ›· ΤډÈÛ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ì¿¯Ë ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·/πÛ·Ó›· Î·È μ¤ÏÁÈÔ/√ÏÏ·Ó‰›·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ∫·Ù¿Ú ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ ∏¶∞, Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, Ë π·ˆÓ›· Î·È Ë ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ƒˆÛ›·, ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÁÈÔÚÙ‹˜, Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ÔÙ¤ Ó· “ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ” ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ (Ë “·ÚÎÔ‡‰·” ·ÔÎÏ›ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ 1994 Î·È ÙÔ 2002 ÂÓÒ ·¤Ù˘¯Â Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÙÂÏÈο ÙÔ 1998, ÙÔ 2006 Î·È ÙÔ 2010). Ÿˆ˜ ÔÈ ƒÒÛÔÈ, ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ

ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÓÒ ·fi ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ¿Ô„Ë ı· “ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜” ÙÔ 2011, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·ÌÊÈÙÚ‡ˆÓ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ΔÔ ∫·Ù¿Ú ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ η̛· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ 2022 ı· ‰Ô‡Ì ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û ·ÛÈ·ÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2002 Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó π·ˆÓ›· Î·È ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤·. ∞Ó ÔÈ ÕÚ·‚˜ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· fiÛ· ›¯·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙË FIFA, ÙfiÙÂ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ÔÏfi-

ÎÏËÚÔ˜ Ô Ï·Ó‹Ù˘ ı·... Ì›ÓÂÈ ¿ÊˆÓÔ˜. °‹Â‰Ô Û ۯ‹Ì· ÎÔ¯˘ÏÈÔ‡, Á‹‰· Û Ù¯ÓËÙ¿ ÓËÛÈ¿ ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Û ‚¿ÚΘ- taxi Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·›ı·Ó· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ·˙Ï ÙÔ˘ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡ - fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â͈·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË - ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë FIFA ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÂÓÒ ÂÓÓ¤· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ··ÚÙ›ÛÙËÎ·Ó ·fi 11 Û˘ÓÔÏÈο ¯ÒÚ˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

21

∫√À¶∂ƒ

“¡ÈÒıˆ fiˆ˜ ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ÕÚË” °È· ÙË Ó›ÎË Â› Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ ÛÙÔ μÈı¤ÓÙ ∫·ÏÓÙÂÚfiÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Ì›ÏËÛÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÕÚË, ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ, Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋˜ ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “∂›Ì·È ̤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÓÈÒıˆ fi,ÙÈ ÔÈ Ô·‰Ô› Ì·˜. ΔÔ Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂȘ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Ì›· Ù¤ÙÔÈ· Ó›ÎË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¯·Ú¿ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂÌ¿˜. ∏ ¯·Ú¿ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ì·˜ Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙË ‰È΋ ÌÔ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜” . √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÕÚË Î·Ù¤ıÂÛ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ¿Ô„Ë ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË: “∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠¿ÓÙ·, ÒÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ, ·ÏÏ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· οÔȘ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÂÚ›ÏÔη Î·È ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ›¯Â˜ Ó· ·›ÍÂȘ Ì ÙËÓ Î¿ÙÔ¯Ô ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. 줂·È·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· Ù· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi. °È’ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì fiÛ· Ú¤ÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Œ¯Ô˘ÌÂ, fï˜, ËıÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·. ¢Ô˘Ï‡ԢÌÂ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÂÚ›·ÙÔ” . ™Â ÂÚÒÙËÛË ÙÈ Â› ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Î·È ÂÓÒ Ô ÕÚ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, Ô 55¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·¿ÓÙËÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “™ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Â›·Ì fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Û οÔȘ Ê¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ϷÓı·Ṳ̂ӷ Î·È fi¯È fiˆ˜ ı¤Ï·ÌÂ. ∞˘Ùfi Ô˘ ˙‹ÙËÛ· ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÎÙÂÏԇ̠ۈÛÙ¿, fiÛ· ˙ËÙ¿Ì ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ” , Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “°È· Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Á·Ó fiˆ˜ ı· Ù· ı¤Ï·ÌÂ. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË „˘¯‹˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ›¯·Ì ¿ıÔ˜, ›¯·Ì ه¯Ë, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ª¿ÁÂÚ. À¿Ú¯Ô˘Ó ·È¯Ó›‰È·, ÛÙ· ÔÔ›· fiÏ· ÛÔ˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó. ∞Ó ÂÛÙÈ¿Ûˆ ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ı· ‰Ô‡ÌÂ, fï˜, fiÙÈ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Ù· ÂÎÙÂϤ۷Ì fiˆ˜ ı· ı¤Ï·Ì” . ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, Ù¤ÏÔ˜, ·Ó ÛΤÊÙÂÙ·È ‹ ·Ó ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÕÚË, ÙfiÓÈÛÂ: “Œ¯ˆ οÓÂÈ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ‰Ò, ÁÈ·Ù› Û οÔÈ· ¿ÏÏË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Î·È ÙfiÙ ‹Ù·Ó Ô˘ Â‹ÏıÂ Ë ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” .


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

¢È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂™∫∞£ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 4/12 ªÂÙ·Í¿, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∞1 ∂™∫∞£ ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘, ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, ÒÚ· ∫·ÌÔ‡Ú˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘. 16.45, ∂ıÓÈÎfi˜ §¿ÚÈÛ·˜-°.™. μfiÏÔ˘, ∫˘Úȷ΋ 5/12 ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∞2 ∂™∫∞£ ∫·ÚηÙۤϷ˜, ∫˘Ú›ÙÛ˘ ∞ı., °Ë. ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÒÚ· ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ÃfiÚÙË, 13.00, °.™. ™ÎÈ¿ıÔ˘∫ÂÓ·Ó›‰Ë, ªϤÙÛ·, ∞∂§, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ ƒ¿ÌÌÔ˜. ΔÛÔÎfiÏ˘, ΔÔ‡ÛÈ·˜. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, ÒÚ· μ’ ∂™∫∞£ 17.30, ∂∞§√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ °Ë. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÒÚ· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: 12.00, Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ.∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, μÔÁÈ·Ù˙‹˜, B.C. Volos, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ª·ÏΛ˙·˜, ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¶¤ÙÛÈÔ˘, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ ¶Ôχ˙Ô˜, μÂÏÂÙ˙¿˜. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. °Ë. ∞ÚÌÂÓ›Ô˘, ÒÚ· ∫Ï. ¶·Ï·Ì¿, ÒÚ· 17.30, 12.00, ∞.™.¢. ∞ÚÌÂÓ›Ô˘ΔÈÙ¿Ó˜-¡›Î·È·, ∞.∂.¢. ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¡ÈÎÔÏÔ‡Ï˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÈÚÈÓ‰¿Ó˘, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∫·‚¿Ï·˜, ΔÛÈÚÈÓ‰¿ÓË, ∫ÔÚÒÓ˘, ƒ›˙Ô˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¡·ÓÔ‡ÏË, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ •ÈÊÙfi˜, ∞Ó‰Ú¤Ô˘. ª·Ó·Û‹˜. ∂∞∫ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÒÚ· ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶·›‰ˆÓ 18.00, ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜™¿‚‚·ÙÔ 4/12 ∞.√. ∫ÂÚ·˘Ófi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: Δ¤Á·, ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· ΔÛÔ‡ÓÙÛÔ˘Ú·˜, 10.00, ¡›ÎË-B.C. Volos, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ™Ù·ı¿Î˘, ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, °ÈÔ‡ÙÛ·, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∞Ó˘Ê·ÓÙ‹, ™Ù¿ÌÔ˜, ∫·ÌÔ‡Ú˘, ∫·ÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘. Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ ¶·¿˜ ∫˘Úȷ΋ 5/12 π. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 18.00, ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· ∞Ó¿ÏË„Ë-ÿηÚÔÈ 10.00, ¡. ∞ıÏËÙ¤˜ ΔÚÈοψÓ, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¡›Î˘-∞η‰ËÌ›· °.™. ¶ÈÙÛ›Ïη˜ ª., μfiÏÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, Δ˙·ÊϤÚ˘, ªÔ‡ÁÏ·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∫·ÚÔÙÛ¿ÎË, °Î·Ï›‰Ô˘, ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘. Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ ªfiÚÊË ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 10.00, °ÈԇϷ. ∞Ó¿ÏË„Ë-∞.∂.μ. ∫Ï. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÒÚ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: 18.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ∞ÛÙ¤Ú·˜ §¿ÚÈÛ·˜, °È·ÓÓÔ‡Ï˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÁÒÓ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ¶Ôχ˙Ô˘, ¶Ôχ˙Ô˜. ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˘” ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, , ÒÚ· 12.30, °.™. μfiÏÔ˘∞ÏÂÍ·‰Ú›‰Ô˘, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘. ªÂÙ·Í¿˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, ∞2 ∂™∫∞£ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∫Ï. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÒÚ· ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂Ê‹‚ˆÓ 17.30, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫˘Úȷ΋ 5/12 ∑·ÁÔÚ¿˜-¶ÂÚÚ·È‚fi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: “μ. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘” ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫., , ÒÚ· 10.30, °.™. μfiÏÔ˘¶·ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜, ¶Ôχ˙Ô˜, μÂÏÂÙ˙¿˜, °ÈÔ‡ÙÛ·, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ º¤Îη˜. °Î·Ï›‰Ô˘, “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˘” ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, , ÒÚ· 17.30, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘. £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜-∂ÚÌ‹˜ ∫Ï. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÒÚ· ∞ÁÈ¿˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: 15.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞.∂.μ. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ™Ù·ı¿Î˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ‰È·ÈÙËÙ¤˜: μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ™Ù¿ÌÔ˜, ª·ÏΛ˙·˜. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ΔÂÙ¿ÚÙË 8/12 ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 17.00, ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. ∞Ó¿ÏË„Ë-¡›ÎË, ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, ÒÚ· ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¢ÂÛÏ‹˜, 18.30, ∞.√. ¶Ôχ˙Ô˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ-°.™. ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, º·ÚۿψÓ, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∫˘Úȷο΢ º., ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘. ΔÛÂÏ‹˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∂ıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ •ÈÊÙfi˜, ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜, ™¿‚‚·ÙÔ 4/12 ¡Ù·¯Ì›Ú˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 16.00, ªˆ˘Û‹˜. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (∞1 μ’ ∂™∫∞£ °˘Ó·ÈÎÒÓ), ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˘” ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, , ÒÚ· 19.30, ∞.∂.μ. ∫·Ì¤ÓÔ˘, ¢ÈÌËÓ›Ô˘-°.™. ¢ÈÏfiÊÔ˘, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÔ‡Û·˜, ∫˘Úȷ΋ 5/12 ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˘” ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, , ÒÚ· 18.00, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 20.00, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ (°’ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-¡. ∞Ó‰ÚÒÓ), ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘, ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, °Î·Ï›‰Ô˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: μ·ÊÂÈ¿‰Ë˜, ¶Ôχ˙Ô˘.

∂£¡π∫√™ ∫∞π ª∞°¡∏™π∞∫√™ “™À°∫ƒ√À√¡Δ∞π” Δ∏¡ ∫Àƒπ∞∫∏ °π∞ Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

ÀfiÛ¯ÔÓÙ·È ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì· ª

∞ÁÚ¤‚˘, ·Ú. ƒÔ‡Û˘. ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 11.00, π¿ÛˆÓ ∞.ª.∞ÁÚÔÙÈÎfi˜: ª·ÙÛԇη˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª¤ÏÏÔ˘, ·Ú. μڿη˜. ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.15, ™ÎÈ¿ıÔ˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ª·Ï¿Ê·˜, °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔ˜. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 15.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜: ƒÔ‡Û˘, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, ·Ú. Δڛη˜.

 ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞’ Î·È Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜, ÂÓÒ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Î·È Ë 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ∂¶™£. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ∂ıÓÈÎfi Î·È ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢. ΔÔ Ì·Ù˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

¢‡Ô ·fi ÙȘ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ı· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È Ê˘ÛÈο ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ì 26 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô Î·È ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ì 21 fiÓÙÔ˘˜. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ “ÚÂÙÈÚ¤” Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› “ηڷ‰ÔΛ” Ô £ËÛ¤·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ Ì ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË. √È ∞ÁÚÈÒÙ˜ ÂÏ›˙Ô˘Ó Û “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ, ·ÊÔ‡ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ˜ ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· “ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ” ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ. ªÂ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¿Ô„Ë Û˘ÌʈÓ› Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô‡ÙÛÈη˜, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” : “√ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Â›Ó·È Ì›· ·ÍÈfiÏÔÁË ÔÌ¿‰· Ì ÂÈıÂÙÈÎfi Ó‡̷ Ô˘ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ·ÓÙÈÔ‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∞˘Ùfi Ì·˜ ÈηÓÔÔÈ› ‰ÈfiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· Ì·˜ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Â-

μ’ ∂¶™£

Ì›˜ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ. ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›. ¶¿ÓÙˆ˜, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ fiÌÔÚÊÔ˜ ·ÁÒÓ·˜. ∂Ï›˙ˆ fiÙÈ ı· ‚ÚÂıԇ̠۠ηχÙÂÚË Ë̤ڷ Î·È ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì” . ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ Î˘Ì¿ÓıËÎÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ μ·Û›Ï˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ›Â: “√ ∂ıÓÈÎfi˜ ‰›Î·È· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Î·ÏÔ‡˜ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰˘Ó·Ùfi Û‡ÓÔÏÔ. ŸÌˆ˜ Ë ‰È΋ Ì·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Â›Ó·È Ó· ·›˙Ô˘Ì ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ™Ù· “¯·ÚÙÈ¿” Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› Î·È ÙÔÓ Û‚fiÌ·ÛÙÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ‰›„· ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ì›·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì Ó·ÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ‰È΋ Ì·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÚÔÁÓˆÛÙÈο. °È· ÂΛÓÔ Ô˘ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·Ù˜ Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ı· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ı· ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙËı›” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ô ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘, Ô˘ ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÌÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘, Ô ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÕÚ˘ ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘, Î·È Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ΔÛÈÁÈ¿ÓÓ˘.

™ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ¶·ÚÎÈÒÙ˘ Î·È ºÒÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎË” ÂÛÙ›· ı· Â›Ó·È Ô Ó·Úfi˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ™˘ÓÔÙÈο, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÈË̤ÚÔ˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.00, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∞›·˜ ™.: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ªˆÚ·˝ÙÔ˘, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜, ·Ú. ™·Î·Ú›ÎÔ˜. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 15.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-¢ÈÌ‹ÓÈ: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ª¤ÏÏÔ˘, ª·Ï¿Ê·˜, ·Ú. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜. ™¤ÛÎÏÔ˘, 15.00, ∞ÎÚfiÔÏË-£ËÛ¤·˜: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ú. ªÔ‡ÓÙ·ÓÔ˜. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 15.00, §Â¯ÒÓÈ·-ÃÏfiË: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ∞ÁÚ¤‚˘, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ·Ú. °. ∫·ÙÛ·Úfi˜. °·Ù˙¤·˜, 15.00, ∞.∂. 2002-™·Ú·ÎËÓfi˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ƒÔ‡Û˘, ª·ÙÛԇη˜, ·Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∫˘Úȷ΋ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, ∂ıÓÈÎfi˜ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ªˆÚ·˝ÙÔ˘,

™¿‚‚·ÙÔ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.-∞›·˜ ΔÚ.: ∫·˝‰Ë˜, °ÔÚÁfiÚ˘, ª·˚Ú¿Ì˘. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.00, ¢È·ÁfiÚ·˜¢‹ÌËÙÚ·: ∞. ¢·Ïԇη˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, °È·ÓÓ‹˜. “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 15.00, ¡.∞. ¡›Î˘ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: °Î¿Áη˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 15.00, √ÚÌ›ÓÈÔ-¢fiÍ·: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, ∫·¤ÛÈÔ˜. ∫˘Úȷ΋ ¡Â¿ÔÏ˘, 11.00, ¢¿ÊÓË-∞. °·˙‹˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ÷ڂ¿Ï·˜, ¶Ï·Ù‹˜. μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-∞ÂÙfi˜: ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ƒÔ‡Û˘, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜. ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 13.30, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-™ÎfiÂÏÔ˜: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, °ÔÚÁfiÚ˘, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 15.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶ËϤ·˜: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.00, ∞¶√μ-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ÷ڂ¿Ï·˜.

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 15.00, ª˘ÚÌȉfiÓ˜-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜: £ÂÔ¯¿Ú˘, ∫·ÓÈ¿˜, ¶Ï·Ù‹˜. ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, 15.00, ªÈÎÚÔı‹‚˜¢ËÌËÙÚÈ¿˜: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫Ô˘‚¿Ù·. ∂Ú¤ÙÚÈ·˜, 15.00, ∞Á¯›·ÏÔ˜-πˆÏÎfi˜: μÏ¿¯Ô˜, °ÎÔ˘ÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜, ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘. ∫˘Úȷ΋ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 15.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ™·Îο˜. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 15.00, ΔÔÍfiÙ˘-ÕÚ˘ ∞Óı.: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜.

ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£ Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

Δ

¶∞π¢∂™ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 11.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-ƒ‹Á·˜: ¢¿‚ÈÔ˜. ∞ÁÚÈ¿˜, 11.30, £ËÛ¤·˜-¢‹ÌËÙÚ·: μ·˙Ô‡Ú·˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 12.30, ∞¶√μ-¢È·ÁfiÚ·˜: ∫Ô˘‚¿Ù·. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 12.00, §Â¯ÒÓÈ·-¡›ÎË: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘. ∫˘Úȷ΋ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 10.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (2): μÔÏÈÒÙ˘. ƒÂfi: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (1).

¶ƒ√¶∞π¢∂™ ™¿‚‚·ÙÔ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 11.30, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (1)-ƒ‹Á·˜: °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 12.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-¶‡Ú·ÛÔ˜: ∫ÏÂÈÛÈ¿Ú˘. √™∂, 12.00, ¡›ÎË-¢ÈÌ‹ÓÈ: ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (2) 3-0 ·.·. ƒÂfi: ™·Ú·ÎËÓfi˜

Δ∑√À¡π√ƒ ™¿‚‚·ÙÔ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 10.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (2)-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ¡Ù¿ÓÙÔ˜. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 12.30, ™·Ú·ÎËÓfi˜-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 11.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (1)-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: ΔÛÈ¿˜.

°·Ù˙¤·˜, 11.00, ∞.∂. 2002-√ÚÌ›ÓÈÔ: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘.

¶ƒ√Δ∑√À¡π√ƒ (∞’ ŸÌÈÏÔ˜) ™¿‚‚·ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 11.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: ∫Ô˘‚¿Ù·. √™∂, 11.00, ¡›ÎË (1)-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (1): ºˆÙ›Ô˘. ∂ÚÌ‹, 12.00, ∂ÚÌ‹˜-¶‡Ú·ÛÔ˜: ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˘. ¡Â¿ÔÏ˘, 11.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (1)-ÕıÏÔ˜ (1): ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜.

¶√¢√™º∞πƒ√

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· √π μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ‚ÔËıÔ› Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ·ÁÒÓ˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: Football League ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-πˆÓÈÎfi˜: μ’ μÔËıfi˜ ¢·Ïԇη˜ ∞. Football League 2 ∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜-∂·ÓÔÌ‹: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ∫ÚËÙÈÎfi˜ ¢., ∞’ μÔËıfi˜ Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ £. ¢’ ∂ıÓÈ΋ ∂ıÓÈÎfi˜-¶ÂÓÙ¿‚Ú˘ÛÔ: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜ ™Ù., ∞’ μÔËıfi˜ ∫·ÓÈ¿˜ °. , μ’ μÔËıfi˜ ª·˚Ú¿Ì˘ ¢.

¶ƒ√Δ∑√À¡π√ƒ (μ’ ŸÌÈÏÔ˜) ™¿‚‚·ÙÔ ∞ÁÚÈ¿˜, 10.00, £ËÛ¤·˜-ÕÚ˘ ªÂÏ.: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘. ¡Â¿ÔÏ˘, 12.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (2)-∞¶√μ (2): ª›¯Ô˜. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 10.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: ∑·ÚÌÔ‡ÓË. ∫˘Úȷ΋ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 12.00, ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (2)-¡›ÎË (2): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘.

ªÂÙ¤ˆÚ·-∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ °. ∞ÁÚfiÙ˘-§·Ì›·: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∫·ÓÔ‡Ï˘ ™. Super League ∫-17 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ∫·˝‰Ë˜ Ã., ∞’ μÔËıfi˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ °., μ’ μÔËıfi˜ ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜ ÃÚ., ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∫Ô˘˙¿Î˘ °. ∞’ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-Õ‚·ÓÙ˜ ÷ÏΛ‰·˜: ∞’ μÔËıfi˜ ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜ °., μ’ μÔËıfi˜ °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔ˜ π. * ∏ Δ∂¢/∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÁ›·˜ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 6/12/2010 (∂ÔÚÙ‹ ¶ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘), Ë Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 8/12/2010 Î·È ÒÚ· 19.:30 (Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÔÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ 11-12/12/2010). Δ· ʇÏÏ· ·ÁÒÓÔ˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ∫˘Úȷ΋ ı· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Î. ∫·ÓÔ‡ÏË ™‡ÚÔ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5/12/2010 Î·È ÒÚ· 19:30 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ™¶√ƒ+ 19.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¡ËÚ¤·˜ ÷Ï. -∑(∞1 fiÏÔ) CONN-X TV 1 21.30 ™ÂÓ ¶¿Ô˘ÏÈ-∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) CONN-X TV 2 19.00 ¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ-ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜)

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔχ̂ËÛ˘ ‚ÚÂÊÒÓ Î·È ÓË›ˆÓ ÛÙË ¡. πˆÓ›· •ÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫Ôχ̂ËÛ˘ ‚ÚÂÊÒÓ ÓË›ˆÓ (BABY SWIMMING) ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. . √È Ë̤Ú˜ Î·È ÔÈ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ: ¢Â˘Ù¤Ú· 12.30-13.30 - ΔÚ›ÙË 11.00 -13.00 - ΔÂÙ¿ÚÙË 11.00-13.00 - ¶¤ÌÙË 11.00-13.00 Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 11.30-12.30. ΔÔ Î¿ı ÙÌ‹Ì· ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ¤ÍÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÌˆÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·, Ë ¿ÛÎËÛË ı· ‰È·ÚΛ ÌÈÛ‹ ÒÚ· Î·È ı· Á›ÓÂÙ·È ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· .. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∫Ôχ̂ËÛ˘ ‚ÚÂÊÒÓ-ÓË›ˆÓ” (BABY SWIMMING) Â›Ó·È ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û ·È‰·ÁˆÁÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÔχ̂ËÛ˘ Ù· ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ‚Ú¤ÊË Î·È Ó‹È· ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ ¯ÚÔÓÒÓ. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· baby swimming ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ù· ‚Ú¤ÊË Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û ·˘Ùfi, ̤۷ ·fi ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ·ÛÊ·Ï›˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·. À‡ı˘ÓË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ™Ù¤Î· ∞ÔÛÙÔÏ›· , ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ (ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ AQUA AEROBIC) , Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÌÂÙÂÎ·È‰Â˘ı› ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·È‰ÈÒÓ ÛÙË ‚ÚÂÊÈ΋ ÎÔχ̂ËÛË Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫Ôψӛ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ , ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË . ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÛÙȘ 11.30 , ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ, ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙËÓ Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ· Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÒÚ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘, ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 69885 Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi 6944762958 Ù˘ Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ·˜ Î. ™Ù¤Î·˜ ∞ÔÛÙÔÏ›·˜.

23

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

ŸÙ·Ó ÙÔ ·Ú¯·›Ô Ó‡̷ ·ı¿Ó·ÙÔ ¿ÂÈ ÂÚ›·ÙÔ... ¡∂∂™ ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ºπº∞ Û˘ÓÙ·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÌÔÛÔÓ‰›· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ̤ÏË Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·fi ÙË μÚ·˙ÈÏ›·, ÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë Î·È ÙÔ ∫·ÌÂÚÔ‡Ó Ô˘ “ÙÛ¤ˆÓ·Ó” ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÌÔÛÔÓ‰›· Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ù˘ Û˘Ì‚fiÏ·È·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· ÙÒ¯Â˘ÛÂ Î·È ¤ÙÛÈ ‹Úı·Ó fiÏ· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∂ ηÈ; ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ÌÔ˘ ›Ù ›ӷÈ; Ÿ¯È ‚¤‚·È·... ÕÏψÛÙÂ Î·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ŒÓ· ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ, fiÔ˘ “ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È” fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ì·˜. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÍ·›ÚÂÛË Î·È ÔÈ “·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ” Ù˘ ºπº∞; ÕÓÙ ηϤ...

∫Ú·ÙÔ‡Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ∞ƒ∏™ Î·È ∞∂∫ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙÔ˘˜ “32” ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, Ì›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. √ ÕÚ˘, Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” ̤۷ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ∞∂∫ ÛËÌ›ˆÛ ÌfiÏȘ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË Ù˘ ÛÙÔ ™ÏÈÙ, Û ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ·, Û fiÌÈÏÔ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ ∞∂∫, Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÈÛÔ·Ï›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ôχ ‰˘Ó·Ù‹, ·ÏÏ¿ ·‰È¿ÊÔÚË ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ∑ÂÓ›Ù (¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÎÚÈı›) ÛÙÔ √∞∫∞, ÂÓÒ Ô ÕÚ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙË ƒfi˙ÂÌÔÚÁÎ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‹Û˘¯Ô˜ (‚¤‚·È·, ÂÊfiÛÔÓ ¯¿ÛÂÈ ¿ÏÈ Ë ∞ÙϤÙÈÎÔ ·fi ÙË §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ, ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ÂÚÓÔ‡Ó ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜). ¶ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∞∂∫. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜, Ì ÙȘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ¤‰ˆÛ·Ó ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ √À∂º∞. ∫È ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi.

濯ÓÂÈ ÁÈ· ÂÈıÂÙÈÎfi °π∞ ÂÈıÂÙÈÎfi (Ù‡Ô˘ ªÈÚ·Ï¿˜) „¿¯ÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ú›ÍÂÈ ·ÓÙÔ‡ Ù· ...ÏÔοÌÈ· ÙÔ˘. ∞fi §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŸÏ· ...·›˙Ô˘Ó. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ΢¤ÏÏÔ˘ ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·-ƒÂÙ˙›Ó· Î·È “ÙۤηÚ” οÔÈÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ı· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘, ÚÈÓ ·ÚıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ·Ú¯›ÛÔ˘Ó (·Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ó) ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜.

ªÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· Δ√¡ ›¯Â ÚÔÔÓËÙ‹ ÚÈÓ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· fiÙ·Ó Ô

∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË •¿ÓıË. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¤Ó·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ΔÔ Ô͇̈ÚÔ Í¤ÚÂÙ ÔÈÔ Â›Ó·È; ¶ˆ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ‰ÂÓ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ., ·ÏÏ¿ ÙË ™ÎfiÓÙ· •¿ÓıË. ∫·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ·˘ÙÔ‡; º˘ÛÈο ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ÂÎ ™Ô‡Ú˘ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ £·Ó¿ÛË ∫ˆÛÙԇϷ. ŒÓ· ·›ÎÙË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ., ‹Á ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·, η٤ÎÙËÛ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Î‡ÂÏÏ· ÛÙÔÓ “£Ú‡ÏÔ” fiÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 3,5 ¯ÚfiÓÈ· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË •¿ÓıË. √ £·Ó¿Û˘ ∫ˆÛÙԇϷ˜ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ¤‚Á·Ï ÙÔ ª·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20ÂÙ›·. ŒÓ·˜ ·ıÏËÙ‹˜ ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, Ì ‹ıÔ˜ Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ·.

Δ

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ª¿Ó‰·ÏÔ˜ ÏÔÈfiÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ Ó· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ μ· Û›ÏË ¢·ÓÈ‹Ï Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ù˘ •¿Óı˘. ŒÙÛÈ, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¡¤ˆÓ ∫ 20 ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ·ÎÚÈÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ηÈ

μ·ÚÈ¿ “ηÌ¿Ó·” ª∂ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̈ڋıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ô μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â, ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· Ô˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ∫·ÚÓÙfiÛÔ Î·È √ÓÔ˘¿ÙÛÈ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ÌfiÓÔ Ì ̛· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. μϤÂÙÂ Ë “ÛηÚÈ¿” ÙÔ˘ ∫·ÚÓÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ªfiӯ ¤Ú·Û ··Ú·Ù‹ÚËÙË ·fi ÙÔÓ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ (Ô ÔÔ›Ô˜ ‹‰Ë ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ ˘Ô ‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË Football League) ∏ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ªfiӯ ۛÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Ôχ “ÙÚ· ‚ËÁ̤ÓË” , ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ “·Ó¿Ï·ÊÚË” . 줂·È·, Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ¿ÛÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ô Í‡ı˘ÌÔ˜, ·ÊÔ‡ fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ (¤¯ÂÈ Î›ÙÚÈÓ˜ Î¿Ú Ù˜). √ ªfiÓ¯Â Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Û· Ó·Ï‹ÚˆÙË. °È’ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÚÔ ÛÂÎÙÈÎfi˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô ª¿Ó‰·ÏÔ˜ ı· ‚ÚÂı› ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ¢·ÓÈ‹Ï. Œ¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜...

¶‹Ú ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘ ™Δπ™ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 Ô ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ ‹Ù·Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙË ª¤ÙȘ. ∂›¯Â ¯¿ÛÂÈ Ì 2-0 ·fi ÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ Î·È ·ÔχıËÎÂ. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ‹Ú ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ÕÚË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Â› Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ, ̤۷ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ·Ú¿‰ÔÛË Â› Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ, ·ÊÔ‡ Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂÈ (ª·ÁÈfiÚη, μ·Ï¤ÓıÈ·, ª¤ÙȘ Î·È ÕÚ˘) ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÎÙÒ ÊÔÚ¤˜ Û 12 ·È¯Ó›‰È·

¢ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ªπ∞ μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∞ÌÂ∞ ÛÙË ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹, Ë £ÂÔ‰ÒÚ· ªÔ‡ÙÛÈÔ˘ „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜, Ë Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ‚Ú·‚¢ı› ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¶™∞Δ ÛÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜. ™ÙËÓ ›‰È· „ËÊÔÊÔÚ›·, ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ·ÚÎÂÙ¤˜ „‹ÊÔ˘˜ ‹Ú·Ó Î·È ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο (ΈËÏ·Û›·), ™ÔÊ›· ∫ÙÂÓ¿ (Ù¯ÓÈ΋ ÎÔχ̂ËÛË), ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫Ô˘Ù›‰Ë (Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË) Î·È ∂˘‰ÔÍ›· ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ (ηڿÙÂ), ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÚÈ¿‰·.


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

ƒ√ª∞

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜

¢‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÎÙfi˜ Ô ƒ›ÈÛ √ °π√¡ ÕÚÓ ƒ›ÈÛÂ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô “ı‡Ì·” Ù˘... ÂȉËÌ›·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙË ƒfiÌ· ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √ ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “Ù˙È·ÏÔÚfiÛÈ” ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ηÌÙ‹Ú˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÛηӉÈÓ·‚fi˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÔȘ ÂÏ›‰Â˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÁÒÓ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ª›Ï·Ó ÛÙÔ “™·Ó ™›ÚÔ” ÛÙȘ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ƒ›ÈÛ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· Á‹‰· ÙÔ 2011.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 2, 12, 17, 19, 34. Δ˙fiÎÂÚ: 3.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ ∏ ÂÙ¿‰· ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 1 5 4 0 4 9 7.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 3, 13, 22, 23, 35.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 8 4 0, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 4 8 0 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 4 7 6.

ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤‚Á·Ï·Ó Ù· ÚÒÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ÔÚ›· ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛˆÓ.

ΔÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Ã·Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˘ ∂fiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Â›Ó·È Ù· “∞ÏÂÍ¿‰ÚÂÈ·” Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙȘ 4-5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ô Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Â›Ó·È ˘„ËÏfi˜. - ΔÔ˘˜ Â›ÏÂÎÙÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ ·fi ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙË fiÏË Ì·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∫√∂. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ Ô˘ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ¯ÚfiÓÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ÔfiÙ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÍÂΛÓËÛ Ì ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰Â Û˘Ó¯›ÛÙËΠÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËΠÁÈ· ÙË ÔÚ›· Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÎÔ‹, ÍÂÎÈÓ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Î·È Ì Ôχ ηχÙÂÚ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ∏ ¶.∂. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÙÔ ÙfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Δ¿ÛÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ù· ۈ̷Ù›·. °È· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Î·Ïfi ı· Â›Ó·È Ó· ÂÚˆÙËı› Ë ∫√∂ ÙÈ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹ ·Ó ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √fiÙ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›ÏÂÎÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔÓ √.À.∫.

μfiÏÔ˘ Ô ™∞ªπ√™ μ∞™π§∂π√™ (¤ÙÔ˜ Á¤ÓÓËÛ˘ 1999), ·fi ÙÔÓ ¡√μ∞ ÔÈ ™∞ª∞ƒ∞™ πø∞¡¡∏™ (1996) Î·È Δ™π¡Δƒ√À¢∏-°∞´Δ∞¡π¢∏ ∞ƒ°Àƒø (1996), ÂÓÒ ·fi ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ ÔÈ ∫√ΔƒøΔ™√À ∂À£Àªπ∞ (1999), ∫∞´™∞ƒ§∏ ¡π∫√§∂Δ∞ (1999), μ∂§π¢∏™ °πøƒ°√™ (1999), Ã∞Δ∑∏°∂øƒ°π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ (1999), ∫√ƒø¡∞π√™ °∂øƒ°π√™ (1999), ª∞ƒª∞ƒ∞ ∂§π™∞μ∂Δ (1999), ™Δ∞Àƒ√À ∂πƒ∏¡∏ (1998), ™Δ∞ª√™ πø∞¡¡∏™ (1998), ∂À∞°°∂§√¶√À§√À ∂§∂¡∏ (1998), ∞¶§∞¡Δ∏ ™ΔÀ§π∞¡∏-∂§∂À£∂ƒπ∞ (1998), μ∞ƒ∞§∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ (1998), ∫∞´™∞ƒ§∏™ πø∞¡¡∏™ (1996), ¡π™Δ∞ Ãπ™Δπ¡∞ (1996), ª∞¶∞∫ø™∏™ ™Δ∂ƒ°π√™ (1996).

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∫√∂ www.koe.org.gr Î·È Ê˘ÛÈο ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. - ∞ıÏËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∞ÌÂ∞ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ μfiÏÔ˘” Â›Ó·È Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜ ΔÛ·Ô‡Û˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ S2 Ô˘ ÚÔÔÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ¶¿ÚË ∫Ô˘ÙÛÔ˘‚¤ÏË. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ. ∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ... * √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.

Δ· ·Ú·ÏÂÈfiÌÂÓ· ÙÔ˘ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ 1930 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2010 fi ÙÔÓ Î. μ·Û›ÏÂÈÔ ¢È·Ì·ÓÙ‹, ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘, ÚÒËÓ Ù·Ì›· Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Â› 15 ÂÚ›Ô˘ ¤ÙË, Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹:

∞Á·ËÙ‹ £ÂÛÛ·Ï›· ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 22/11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÈ· Ù· 80 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î. ¢. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú· - ™Ù·ı·Ú¿. ∂ÓÒ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ·fi ȉڇÛˆ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ 1930, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ôχ Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ 1930 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1980, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ 30 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰Èο, Ì ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÂÚÈÁڷʤ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ›·, ÂÈÙÂϤÛÙËΠÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ, ˆÛÙfiÛÔ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ ÌÂÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ÚÒÙ· 50 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ fiˆ˜ ÙÔ Ó·‡·Ú¯Ô ¢Â̤ÛÙȯ·, ÙÔ Ì˯·ÓÈÎfi ∫¡∞¶, ÙÔ˘˜ ËÚˆÈÎÔ‡˜ ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ŒÔ˘˜, fiÔ˘ ¤ÂÛ ËÚˆÈÎÒ˜ Ô °. ¶·¿˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Ô §ÔÁÁ›‰Ë˜. °ÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi §fi¯Ô ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂÙ›¯·Ó ÔÏÏÔ›, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô ÙfiÙ ¤Ê‰ÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ °. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, Ô Ã. ™ÔÊÈ¿‰Ë˜ Î.·.

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1963 £· ‹ıÂÏ· fï˜ Ó· ηٷı¤Ûˆ Î·È ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¤˙ËÛ· ÚÔÛˆÈο. °ÂÁÔÓfiÙ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Ô˘ıÂÓ¿, ηıÒ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ∂√™ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙË ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ 1951, ÛÙË ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÛÙ· ÿÓÈ·. ¶ÚfiıÂÛ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ı›Íˆ ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·, ÁÈ·Ù› Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤ÚÂÂ, ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿, ¤ÛÙˆ Î·È ·fi ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘. £· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ·fi ÙÔ 1951, ÁÈ· Ó· ı˘Ì›Ûˆ οÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· Ù· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜. √È ¯ÈÔÓÔ‰ÚƠ̂˜ ÁÈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó ÛÙË ›ÛÙ· ·fi ∞ˉÔÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ¶ÏÈ·Û›‰È Î·È ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¶¿Ó·. ΔfiÔ˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ‹Ù·Ó Ô ÍÂÓÒÓ·˜ Ô˘ Ì·˜ ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÛÂ Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ∫Ô‡ÌÔ˘ÏÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹

οو ·fi ÙÔ ™·Ó·ÙfiÚÈÔ. ªÂÙ¿ ·fi 4-5 ¯ÚfiÓÈ· fiÏË ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÔÌ¿‰· ÌÂٷʤÚıËΠÛÙ· ÿÓÈ·, ÛÙÔ §Ô‡ÎÔ˘ÏÔ ñ ∑‹ÛË ñ ª¿ÓıÔ ñ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. ∂ΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¿ÚıËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ›ÛÙ· ÛÙȘ ∞ÁÚÈfiϢΘ. ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙˆÓ ¢. ¢‹ÌÔ˘, π. ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘, ¶. §ÔÁÁ›‰Ë, °. ¡ÈÎÔÏÔ‡ÙÛÔ˘, √Ú. ÷Ù˙Ë‚·ÛÈÏ›Ԣ Î.¿ Î·È ˘fi ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢. ¢‹ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ‰˘Ô ›ÛÙ˜. £· Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ Ë ··Ú·›ÙËÙË ¤ÎÙ·ÛË ‹Ù·Ó ‰·ÛÈ΋ Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÒÛÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÎÔ‹˜ ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ›ÛÙ˜. ¶¿ÓÙÔÙ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÙfiÙ ÎÔÈÓÔÙ¿Ú¯Ë §È·Ù˙Ô‡Ú·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹ÏıÂ Ë ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ÙˆÓ Ski LIFT Î·È ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ï¿È ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηٷʇÁÈÔ, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ Ô˘ ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È ÌÂ

ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ √Ú¤ÛÙË Ã·Ù˙Ë‚·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ¡›ÎÔ Ã·Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘. °‡Úˆ ÛÙÔ 1960, ‹ÏıÂ Ë ÒÚ· ÙÔ˘ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÛÙȘ ∞ÁÚÈfiϢΘ. ¶Ï¤ÔÓ ¿ÚıËÎÂ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·fi ÙÔ ÙfiÙ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. •ÂΛÓËÛ ¤Ó·˜ Û˘Ó¯‹˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ı· ·ÓÂÁ›ÚÔÓÙ·Ó ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È Ì·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ Ì ÙÔÓ ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ §È¿ÓÙ˙Ô˘Ú·, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ (›ÛÙ˜). ŒÁÈÓ·Ó ‰˘Ô-ÙÚ›· Û¯¤‰È· ·fi ÙÔ˘˜ ·‰ÂÚÊÔ‡˜ Δ¿ÎË Î·È ¶¤ÙÚÔ ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. ªÂ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë °. ¶··‰¿ÎÔ˘ Î·È Ì ٷ ¤ÙÔÈÌ· Û¯¤‰È· Ô Úfi‰ÚÔ˜ §Â‚‹˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔÓ ÙfiÙ °.°.∞. °. μ‹¯Ô ·fi fiÔ˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó Î·È Ù·

ÚÒÙ· ¯Ú‹Ì·Ù·. ΔÔ 1963 ¤ÁÈÓÂ Ë ıÂÌÂÏ›ˆÛË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë °. ¶··‰¿ÎÔ˘, ¯ˆÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. £· ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË ñ ȉÈÔÎÙ‹ÙË °. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ‰fiıËΠÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ¢. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ. Δ· ¤ÚÁ· ‰È·ÎfiËÎ·Ó ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÁÈ· Ó· Â·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÕÓÔÈÍË. £· ‹ıÂÏ· Â‰Ò Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ ÙÔ ¢. ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ¢. §Â‚‹, ÙÔ˘˜ ¢. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë, ¢. ¢‹ÌÔ˘, ¡. ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘, Ù·Ì›· ÙÔÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ· Î·È ¤ÊÔÚÔ ÙÔÓ °. ™Ù·ÌÔ‡ÏË Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÁÈ·Ù› ÁÈ· 40 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ ∂√™. ΔÔ ÔÙÔÔÈÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ‹Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ ∂√™. ◊Ù·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÙfiÓÈ˙ ٷ ¿ÓÙ·, ·fi ÂΉÚÔ̤˜, ÍÂÓԉԯ›·, ψÊÔÚ›· ̤¯ÚÈ Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÂÔ¯‹. ∂ÈÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ fiÙÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¡. ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘ ËÁ·›Ó·Ì ‰˘Ô Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ì ‰·ÓÂÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ·ÌÔÈ‚‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ¤ÍÔ‰· ‰Èο Ì·˜! ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì·˜ ‰fiıËÎÂ Î·È ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‰ˆÚËÙ‹ ∞ÊÂÓÙÔ‡ÏË. ª·˙› Ì ÙÔÓ ¡. ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘ ·Ú¯›Û·Ì ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÂÈÛ΢¤˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ‰˘Ô ı¿Ï·ÌÔÈ ‰˘Ô WC Î·È ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍÔÏ›ÛÙËΠÔ

¯ÒÚÔ˜ Ì ÎԢΤÙ˜, ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜, Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ·, ÁÈ· Ó· ‰Ôı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. Δ¤ÏÔ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘, ÙˆÓ ÎÔÈÙÒÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÚÔ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ì·˜ ∞Ó. ª˘ÏÈfiÚ‰Ô. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ·ÂÚfiıÂÚÌÔ Ì ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ¯ÒÌ·, Ì ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ μ¿ÚÛÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓ·Ó Ù· Ó¤· ÛÎÈ LIFT Î·È Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÓ ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙ›· 1960-1975 Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ηıÒ˜ ¤ÙÛÈ Â‰Ú·ÈÒıËÎÂ Ô ∂√™, ¿Û¯ÂÙ· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂÈ. ªÂ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ Â›ÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∫ÔÏÔ‚fi, ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ì·˜ (¿ÓÙ· ·ÌÈÛı›) Î·È ÙȘ ¿ÔÎÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ¢™ Ì ÙÔ £·Ó¿ÛË ΔÛ·Ô‡ÛË Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰›Î˜ Î·È ÙÂÏÈο Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ∫Ï›ӈ Â‰Ò ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÌÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÈÌ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÚ›¯ÙËΠfiÏÔ ÙÔ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÒ Ó· ·Î˘ÚÒÛˆ ÙÔ Â›Û˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂϤÛÙËΠ·fi ÙÔ 1980 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ £. ΔÛ·Ô‡ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ¡. ª·ÛÌ·Ù˙›‰Ë Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î·Ó ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ∂√™. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢π∞º√ƒ∞

— ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ∂ÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “μ√§√™ ¶∞§∞™”. ™Â ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹, ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÔÈ Ê›Ï˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙˆÓ ÛÈÙÈÎÒÓ, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÁÏ˘ÎÒÓ Î·È ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ¯ÂÈÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔ‰ÒÚˆÓ, Ô˘ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 7ú. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜ “Ô ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÙÔÎÏ·Û›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5/12 Î·È ÒÚ· 17.30, ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. — ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙȘ 7.15, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ). ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÚÔÛÙ¿ÙȉԘ ÙˆÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜” ÛÙÔÓ π.¡. Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ μfiÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. — ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ Ù˘ fiÏ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ªÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ·ÔÓ›ÌÂÈ ÛÙÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ΔÈÌËÙÈ΋ ¢È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ÙÔÓ ÃÚ˘ÛÔ‡Ó ™Ù·˘ÚfiÓ. £· ·Ú·ÙÂı› ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÌÂÙ¿ ÙË ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. — ªÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” (∫ÔÚ·‹ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì· “∏ ηٿ £ÂfiÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹” . £ÚËÛ΢ÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ) ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ì ı¤Ì· “¶ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÊÙˆ¯Ô›” . √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ºÒÙÈÔ˜ ƒ›˙Ô˜, £ÂÔÏfiÁÔ˜. — √ °˘Ó·ÈΛԘ ºÔÚ¤·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÚÔÛηÏ› Û ¤Ó· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi “ΔÛ¿È - ∫·Ê¤” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18:30 ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “VALIS” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿, Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ηٷÛ΢¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù·, fiÏ· ÊÙÈ·Á̤ӷ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ ·fi ÙȘ °˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. Δ· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÛÎÔfi. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ 10∂.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™·‚.-∫˘Ú.-¢Â˘Ù¤Ú· 4-5-6/12: ªÈÛÙÚ¿˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. •ÂÓ¿ÁËÛË Î·È Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ηÛÙÚfiÔÏË Ì ‰È·ÌÔÓ‹, Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË ™¿ÚÙË Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫˘Úȷ΋ 12/12: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ∑·ÁÔÚ¿-ÃÔÚ¢Ùfi∑·ÁÔÚ¿, ø.¶.: 4, μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 19/12: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-μ˘˙›ÙÛ·-¶ÈӷοÙ˜-∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ø.¶.: 5, μ.¢.: 1/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18) ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË, ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ (·ÚÙÔÎÏ·Û›·)-∞Ó¿‚Ú· (Á‡̷).¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5°. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 (ÒÚ˜ 10.00-13.00, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘) Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ 24210 46044, ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ Â˙ÔÔÚ›· ·fi ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÚÔ˜ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ̤۷ ·fi ÌÔÓÔ¿ÙÈ·. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈ΋, ÁÈ·Ù› ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÏÈ¿ ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó οı ̤ڷ ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ¤Ó· ¯ˆÚÈfi ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ηıÔÚ›ÛÙËΠ̠ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ™Ù·ı¿ÎË. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â˙ÔÔÚ›·˜ ı· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 3 ÒÚ˜. flÚ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘: 10 .Ì. ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ™Ù·ı¿Î˘ 6977 652722, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ 24210 71770. — O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “£ÂÛÛ·ÏÔ› ¶Ôϛ٘ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 12/12 (·Ó·¯ÒÚËÛË 8 .Ì. ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜) ÁÈ· ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ / £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· Î·È ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÎË ∫·ÙÂÚ›Ó· ÙËÏ. 6949208093 ‹ ™‰Ú·‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÙËÏ. 6973018886 ‹ 2410251684.

∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ÁÈ· ÕÙÔÌ· Ì ∞Ó·ËÚ›· Û‹ÌÂÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÁÈ·ÛÌfi ÛÙȘ 11 .Ì. Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Î. πÁÓ·Ù›Ô˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ¶·È‰fiÔÏË ∞ÁÚÈ¿˜. ∞fi ÙȘ 9 .Ì. Ë ∂§∂¶∞¶ ı· ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ∂ÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞”, “∏ £∂™™∞§π∞ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜”, Ù· ÂÚÈÔ‰Èο “™∂§π¢∂™” Î·È “£Week” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈÔÚÙ‹ ·Ú·Û΢‹˜ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ °Ï˘ÎÒÓ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Executive chef Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ drink and taste ÙÔ˘ ÂÚÈÔ-

‰ÈÎÔ‡ “£Week” Î.Î. °ÂÒÚÁÈÔ ºÏ¤ÚË ÙÔ˘ Xenia Palace Portarias, La Veranda Î·È Volos Palace Î·È °ÚËÁfiÚË Ã¤ÏÌË ÙÔ˘ Domotel Ãenia μfiÏÔ˘ ª∞∑π Ì ٷ ·È‰È¿... “∏ 3Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ηıÈÂÚÒıËΠÁÈ· Ó· Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È fiÏÔÈ ›ÛÔÈ

Î·È Ì Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ë ÌÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË. ™·˜ ηÏԇ̠ӷ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ıÂÚÌ¿ Î·È Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· ¯·Ú¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

™ÙÔ “∏Ï›Ô˘ ªÂÏ¿ıÚÔ˘” - ÿ‰Ú˘Ì· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË

ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë ∂°∫∞π¡π∞™Δ∏∫∂ ¯ı˜ Î·È ÒÚ·

ÛÔ˘‰¤˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™˘Ó¯›˙ÂÈ fï˜ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ·‰˘Ó·Ì›· ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁ· ÙÔ 1979 ÛÙÔ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Î·È ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∂ÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ÌÂÁ¿Ï˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È Â·ÈÓÂÙÈ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·Ó‹Û˘¯Ô˘˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ’80 Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ∞ϤÎÔ˜ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ¿ÓÂÛË Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ı· ¤-

8 Ì.Ì., Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ªÂÏ¿ıÚÔ˘” ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” . √ ∞ϤÎÔ˜ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 1955. ∞fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ›¯Â ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘, ÙËÓ ¤ÊÂÛË Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. °Ú¿ÊÂÙ·È ÙÔ 1971 ÛÙËÓ ∞ÓˆÙ¤Ú· ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì·ı‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ ÙÔ 1974. ∞Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ

ÏÂÁ· ÙÚfiÔ. Δ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÌÈ·˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜. ∏ ıÂÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÈΛÏÂÈ, ÙÔ›·, ÓÂÎÚ¤˜ ʇÛÂȘ, ÔÚÙÚ¤Ù·, ·ÁÈÔÁڷʛ˜ (‰˘ÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜). ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Â›Ó·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÚÙÚ¤ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ’21 Î·È ÚÔÛˆÈÎÔًوÓ. Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞Û¯ÔÏÂ›Ù·È Â›Û˘ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ì ηϋ Â›‰ÔÛË ÛÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘

“√ÚÈÛÙÈ΋ ¢È¿Ï˘ÛȘ” ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

Δ· ‰È·¯ÚÔÓÈο ÌËӇ̷ٷ °. ™Ô˘Ú‹ ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›·

ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋˜ Û¿ÙÈÚ·˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™Ô˘Ú‹ “√ÚÈÛÙÈ΋ ¢È¿Ï˘ÛȘ” ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” οı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì. √ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ô˘Ú‹˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ù· ÛοӉ·Ï·. ¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜. Δ›ÔÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÙÔ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎÂ Ô ÔÈËÙ‹˜ Î·È Â›Ó·È ÙfiÛÔ Â›Î·ÈÚÔ˜ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ì ӷ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ̋ˆ˜ Â›Ó·È ÁÔÓȉȷ΋ Ë ·ÈÙ›· Ô˘ Ù· ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·fi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∫·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Í¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ Û·Ù˘ÚÈ΋ ÙÔ˘ ¤Ó·. √ ™Ô˘Ú‹˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, Ó· ÍÂÛÎÂ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·Îfi Ì ÙË Û¿ÙÈÚ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ.

ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙ·˙‹, ÛÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ∏ϤÓÈ·˜ ¢Ô˘Ï·‰›ÚË, ÌÔ˘ÛÈ΋ °ÚËÁfiÚË ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ŒÊË ™Ù·˘ÚÔıÂÔ‰ÒÚÔ˘, ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË ™˘ÓÔ‰‹ ºÔ˘Î·Ï¿. ΔËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ-

΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¤Î·ÓÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó (Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘) ÔÈ: ∂ϤÓË ª·Î›ÚË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜, ™‡ÚÔ˜ ÷ÏÎÈ¿˜, £ÂÔ‰ÒÚ· ¡ÔÓfiÁÏÔ˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ª·Ú·Áο΢. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·›˙ÂÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 9.00 Ì. Ì ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÂÏÏÈÔ” (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 1), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¿ÙÚÔ˘. ∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û 500 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ οÚÙ·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ §¤ÙÛÈÔ˘”. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 9/12. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00 13:00 & 18:00 - 21:00, ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30. — ™ÙË ÛÔʛٷ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ™›ÚÂÚ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ΔÔ˘ÏÔ‡Ë Ì ı¤Ì· “·Ú·Ì˘ıfiÊ˘ÏÏ·”. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 6:30 - 9:30. — “Inner Stage” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·fi ÙÔ ¡ÈÎfiÏ· ÃÚ˘Ûfi, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ 2010. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 18:00 ¤ˆ˜ 24:00 ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ª·ÓÈÙÔ‡ (°Ú·‚È¿˜ 16 ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘). — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ∞fi ÙȘ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∫∞¶∏ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜) ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ∫˘ÚÈ·˙‹, Û Ͽ‰È Î·È ·ÎÚ˘ÏÈÎfi. — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÁÈ· 17Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ Ì ٛÙÏÔ “ªÂψ‰Èο ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ ªÈÎÙ‹˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¡. ∫·‚¿Ï·˜, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

°ÈÔÚÙ‹ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ÁÏ˘ÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·

¢Y™KO§O

Δ∂á∂™

25

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂§∂¶∞¶

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢›·˘ÏÔ˜: ¡¤Ô ÙÌ‹Ì· ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ∂¡∞ Ó¤Ô ÙÌ‹Ì· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘

ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤ˆÓ ¢›·˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ÙfiÛÔ ÎÔÓÙÈÓ‹˜ Û ÂÌ¿˜ ¯ÒÚ·˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ··Û¯fiÏËÛË Ô˘ ÁÔËÙ‡ÂÈ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. Δ· ÈÛ·ÓÈο Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÁÏÒÛÛ· ·fi ÂÚ›Ô˘ 350 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÙ¿ Ù· ·ÁÁÏÈο Ù· ÈÛ·ÓÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó Û·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ Ó¤Ô ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È ÚˆÈÓfi, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜, ı· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË 10:30 Ì 11:30 ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ (ΔÔ¿ÏË 14 Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜). Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·È ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 40 ú. ∂›Û˘, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ó¤Ô ÙÌ‹Ì· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó (ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ) Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ECDL. £· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Δ¤Ù·ÚÙË 18:00 ¤ˆ˜ 21:00. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ï‹„Ë Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Â›Ó·È 220 ú, ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· 50 ˆÚÒÓ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· - ΔÔ¿ÏË 14 - ÙËÏ. 25363. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10.00 - 22.00 ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 14.00.

£Â·ÙÚÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ μfiÏÔ˘ ∏ ÔÌ¿‰· ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫·ÏÏÈÙÂ-

¯ÓÒÓ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ‚Ȉ̷ÙÈÎÔ‡ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ™Â ¤Ó· ·ÓÔȯÙfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ıÂÚÈÓÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ì ٛÙÏÔ “√È ¤ÓÙ ·ÈÛı‹ÛÂȘ” Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ªÔÓ‹˜ ¶¿Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙËÓ ·È‰Â˘ÙÈ΋ ı·ÙÚÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË, Ì ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡. √ Ó¤Ô˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË (3 & 4/10) Î·È ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 10 ˆÚÒÓ Î¿ı ̋ӷ. ∏ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 04 & 05/12. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ËıÔÔÈÔ‡˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ı·ÙÚÔÏfiÁÔ˘˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó Ù· ÂÎÊÚ·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ ̤۷. ∂Ì„˘¯ˆÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È Ô §¿Î˘ ∫Ô˘ÚÂÙ˙‹˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜, ·È‰·ÁˆÁfi˜, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ÂȉÈÎfi˜ Û ı¤Ì·Ù· ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ı·ÙÚÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘. °È· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙÔ˘˜: ŸÏÁ· ™Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 6937649140 Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫ÔÌÓËÓfi 6946992408.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¶¿Û¯Ô˘ ª·Ó‰Ú·‚¤ÏË ÁÈ· ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘

“Àfi ÙÔ Ìˉ¤Ó”: √È Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘

¢

‡Ô Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ª¿ÚηÚ˘ Î·È Ô Δ¿Î˘ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¤Ó·˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Ô μ·Û›Ï˘ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, Î·È ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¯ı˜ ÛÙÔÓ “I·Ófi” ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÙÔ˘˜ ‚È‚Ï›Ô Ì ٛÙÏÔ: “Àfi ÙÔ Ìˉ¤Ó. Δ¤ÛÛÂÚ· Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË” (ÂΉfiÛÂȘ øηӛ‰·). √ ηı¤Ó·˜ ÚÔÛ·ı› Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. √ ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.

¶ÔÈÔÈ ıˆÚ›Ù fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË; ∞˘Ùfi Ô˘ ˙ԇ̠ÙÒÚ· Â›Ó·È ÙÔ Û‡Ìو̷ ÌÈ·˜ ¯ÚfiÓÈ·˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ˙Ô‡Û ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ë ¯ÒÚ·. ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ· ·˜ ·Ó·ÚˆÙËıԇ̠fiÏÔÈ... “‹Ì·ÛÙ·Ó Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË;” . ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ Ù˘¯¤˜. ¶·ÏÈfiÙÂÚ·, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÛÎÂ¿˙·Ì Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ï·ÛÌ·ÙÈ΋˜, fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËÎÂ, ¢ËÌÂÚ›·˜. √È ŒÏÏËÓ˜ ÂÂÓ‰‡Û·Ì Ôχ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ¢ËÌÂÚ›· Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ·Á·ı¿ (·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î.Ï.). ™˘ÓÂÒ˜, ‰Â ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÚ›· Ù· ÛËÌ›· Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ Ù˘¯¤˜ Ô˘ ÙÒÚ· ‚ϤÔ˘Ì ӷ ÛοÓÂ Û·Ó ÊÔ˘ÛοϘ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÙ¤ Î·È ‰ÂÓ ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÌʈÓ›Ù Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ∂ÌʇÏÈÔ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ¤-

Ó·˘ÛÌ· Ù˘ ηÙڷ·Ϸ˜; ¡·È, Ô ∂ÌʇÏÈÔ˜ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ˘fi ÔÏϤ˜ ¤ÓÓÔȘ. ∞Ú¯Èο, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÔÌ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Â¿Ó Ë ¤Î‚·ÛË ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋

Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‹Ù·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓ˜ ÙËÓ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡, ¤ÊÙÈ·Í·Ó ¤Ó· ÛÎÏËÚfi, Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi. ªÂ ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ·˘Ùfi ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ

ηχÙÂÚÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ˙ԇ̠ۋÌÂÚ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∂ÌʇÏÈÔ. ¶Ò˜ ·ÍÈÔÏÔÁ›Ù ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜; ∏ ∂ÏÏ¿‰· ˘‹ÚÍ ·ÍÈfiÈÛÙË. ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2000 ηٷʤڷÌ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ÂıÓÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ô˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ˜. ¡· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÛÙËÓ ∂.∂. ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÏ˘ı› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ Úfi‚ÏËÌ·. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ¢‡Û˘, ¤‚·Ï ÙÔ Ì˘·Ïfi Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Î·È ¤·„ ӷ ·ÎÔ‡ÂÈ ÊˆÓ¤˜ ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›·˜, ‹Á ÌÚÔÛÙ¿. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Û˘¯Ó¿ - ÔÚıÒ˜ - ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂ, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ¤Î·ÓÂ Î·È Î·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. √È ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÈÛÔ‰ˆÙÈÎÔ›. ∂ÌÈÛÙ‡ÂÛÙ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜; μ‚·›ˆ˜. √È Ó¤ÔÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ó Ù·Íȉ¤„ÂÈ, ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ·Ê› Ì ͤÓÔ ÎfiÛÌÔ, ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û˜. ŒÓ· ÌÔÓ¿¯· Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ˆ Û ·˘ÙÔ‡˜: ŸÙÈ ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿. ¢¤ÛÔÈÓ· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘

ŒÓ·ÚÍË Û˘Ó‰ڛԢ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

∏ ·Ú¯·›· ÎÂÚ·ÌÈ΋ ·fi ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “√È ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ªÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ˘ Î·È ∂Ú˘ıÚfiÌÔÚÊ˘ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· £ÂÛÛ·Ï›·” . ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∫Ù›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™·Ú¿ÙÛË (3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰È¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ˘ Î·È ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ˘ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ·Ó·ÛηÊÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› Ï‹Úˆ˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ë £ÂÛÛ·Ï›· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Ì›· ÎÂÓ‹ ˙ÒÓË ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜. ∏ ·Ó¿-

‰ÂÈÍË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ı· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫fiÛÌÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë ÂÓ‰Âϯ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ë ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ¤Ú¢ӷ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÙÙÈ΋ ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›·. ™ÙÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 30 Û‡Ó‰ÚÔÈ, ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3/12 ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5/12. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4/12 ÛÙȘ 13.30 ÔÈ Û‡Ó‰ÚÔÈ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ·ÙÙÈο ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ· Î·È ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ· ·Á-

Á›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· £ÂÛÛ·Ï›·. ™ÙËÓ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ ı· ÍÂÓ·Á‹ÛÂÈ Ë ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ π°’ ∂.¶.∫.∞. ∞ÚÁ˘ÚԇϷ ¢Ô˘ÏÁ¤ÚË πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 5/12 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, ·ÎfiÌË, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÍÂÓ¿ÁËÛË ·fi ÙÔÓ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ §¢’ ∂.¶.∫.∞. Î. §ÂˆÓ›‰· ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ: ™·ÌÂÙ¿È μÈÎÙˆÚ›·: ∞ÙÙÈο ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ· ·ÁÁ›· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·: ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜, ·ÔÌÈÌ‹ÛÂȘ Î·È o ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ‰È·ÎÔÛÌË̤Ó˘ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ÛÙË μÔȈٛ· ηٿ ÙÔÓ 5Ô ·È. .Ã. ¢·ÎÔÚÒÓÈ· º·ÓÔ˘Ú›·: ∏ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ˘ Î·È ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ˘. ¢ÚÔ‡ÁÔ˘ ™Ù¤ÏÏ·: ∏ ·ÙÙÈ΋ ÎÂÚ·ÌÈ΋ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·. Mannack Thomas: Thessaly and the Beazley Archive.

∫‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 - ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, Ë ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉËÏÒÛÂȘ: ¶·Ú·Û΢‹ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ∏ ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ÿˆÓ˜” Î·È Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË “™ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÓfiÙ˜ ÙȘ ÊÏfiÁ˜ Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜”, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ “º§√°∞” ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÔÓÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Óȉ˜: §ÂÊ¿ÎË ŒÏÂÓ·, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ª·‚›‰Ë ∞ÓÙÈÁfiÓË, ÌÔ˘ÛÈÎÔÏfiÁÔ˜. ™˘Óԉ‡ÂÈ ÛÙÔ È¿ÓÔ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¶·Ú·Û΢¿ º·Ó‹. ∞˜ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÙË Ì·Á›· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ºÏfiÁ·˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 2.30 Ì.Ì., Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ TRT, ÙÔÈÎÔ‡ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰¤ÛÌ·Ù· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ‰Ôı› ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi˜ ηʤ˜ Ì ¯ÔÚfi Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ∫∞¶∏ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∂ÊÚ·ÈÌ›‰Ô˘ Ì ∫·ÈÛ·Ú›·˜, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘. flÚ· 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011. ΔÔ Úˆ› Ù˘ 23˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, Ë ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› fiÏ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· fiÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∂˘ÁÂÓ›Ô˘ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜, Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÎÔ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ÛÙË ™Ù¤ÁË Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ, £Ú¿Î˘ 126 Ì ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 15‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, Ë ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Ù˘ Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÁÏÂÓÙÈÔ‡, ÁÂÌ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi, ı¤·Ì·, ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 53101, ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ Î·È 24210 61042, οı ΔÂÙ¿ÚÙË 08.00-09.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÎÈÓËÙ¿ 6948 173814, 6979 757670.

ΔÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 2011 Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ∫À∫§√º√ƒ∏™∂ ÙÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ-∞ÁÈÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011 Ù˘ ÌËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Ù˘ Ì·ÎÚÔı˘Ì›·˜. ΔÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ: ∞ÁÈÔ·ÙÂÚÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ Ù˘ Ì·ÎÚÔı˘Ì›·˜, Ï‹Ú˜ ∞ÁÈÔÏfiÁÈÔ, ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡, ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡, ¡Â·ÓÈÎÔ‡ Î·È ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜, ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ÙˆÓ πÂÚÒÓ ¡·ÒÓ, ·Ó¿ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÙˆÓ πÂÚÒÓ ªÔÓÒÓ, Ì ٷ ÙËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ΔÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ πÂÚÔ‡˜ ¡·Ô‡˜ Î·È ÛÙÔ μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “√ §‡¯ÓÔ˜” (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 160).


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 2A™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.474,05

-0,02

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,79 4,46 19,9 4,14 5,8 17,05 0,46 5,94 10,1 0,43 1,22 5,14 3,65 0,65 1,3 0,79 3,85 0,84 2,12 3,56 1,84 3,27 1,8 10,88 0,47 6,86 0,98 3,24 5,72 5,19 3,78 4,38 1,22 0,55 2,61 4,39 2,92 8,93 0,3 0,22 7,55 4,22 10,61 11,89 12,81 7,3 3 4,77 2,81 2,3 3,09 2,85 15,64 9,5 0,6 0,57

-3,66 367.238 -4,7 1.940.435 0,1 370.359 -3,27 1.368.653 -2,68 20.845 0,29 161.762 619.572 2,41 34.056 2,02 16.866 -2,27 391.636 -0,81 42.768 -1,15 480.442 1,96 2.457 -1,52 1.930.527 3,17 1.672.587 508.535 1,05 4.237 25,37 2.509.045 -0,93 6.618 2,01 104.904 -5,64 397.437 151.653 -8,63 273.705 -0,18 919.820 2,17 10.473 -2,83 5.860.208 3,16 65.505 -0,61 171.041 0,7 159.210 0,19 193.921 2,16 9.420 5,29 25.228 5.747 133.745 -2,61 563.055 1,15 1.989 1.834.880 2,06 47.110 154.091 -4,35 36.356 3,14 132.499 1,93 274.855 0,09 2.346 2,41 5.206 0,47 644.756 5,64 2.191.832 5.587.378 -2,65 616 4,07 7.127 286.279 3 1.261.834 181.330 6,68 169.114 5,44 21 1,69 71.839 -5,00 25.710

0,79 4,46 19,51 4,11 5,8 16,75 0,44 5,8 9,75 0,42 1,21 5,05 3,65 0,63 1,26 0,77 3,8 0,7 2,09 3,43 1,82 3,18 1,78 10,68 0,46 6,76 0,95 3,22 5,53 5,1 3,71 4,23 1,21 0,54 2,61 4,36 2,88 8,8 0,3 0,22 7,36 4,12 10,58 11,6 12,61 6,91 2,9 4,7 2,7 2,3 2,95 2,8 14,37 8,94 0,58 0,55

0,83 4,8 20,17 4,39 6 17,1 0,47 6 10,2 0,46 1,3 5,29 3,65 0,68 1,31 0,83 3,88 0,87 2,2 3,62 1,98 3,3 1,99 11,26 0,47 7,19 0,99 3,37 5,76 5,25 3,84 4,38 1,25 0,57 2,75 4,48 3,05 8,98 0,32 0,24 7,55 4,29 10,79 11,89 13,4 7,33 3,04 4,9 2,84 2,4 3,25 2,9 15,64 9,5 0,61 0,62

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,1 15,4

1,28

1.274

7

7,15

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√)

0,33 0,49 0,98 0,36 1,42 0,24 0,42 0,39 0,4 0,35 0,43 0,37 1,04 1,49 1,45 0,48 8,79 1,17 1,04 1,11 0,59 1,14 0,42 0,58 2,02 4,95 0,88 3,36 1,04 2,37 2,35 0,43 0,5 0,69 0,7 2,38 0,41 1,45 0,29 0,78

-8,33

6.914

0,33

0,36

2,08 2,86 -2,74

252.429 1.550 3.650 109.414 6.711 5.675 29.415

0,94 0,35 1,39 0,23 0,39 0,37 0,39

1,02 0,37 1,47 0,25 0,43 0,4 0,43

-2,33 5,41 -2,44

-1,69

2.280 53.870 23.570 2.530 3.810 1.000 3.330 7.385 607 19.800 28.996 40.070 40.751 100

0,43 0,34 0,99 1,42 1,43 0,48 8,68 1,11 1,02 1,11 0,56 1,1 0,41 0,58

0,43 0,37 1,05 1,59 1,45 0,48 8,8 1,17 1,04 1,17 0,62 1,16 0,44 0,58

3,53

11 1.220

4,54 0,85

4,95 0,88

104 79.650 1.170 6.880 5.545

0,95 2,32 2,35 0,41 0,48

1,04 2,37 2,37 0,44 0,51

2,78 -0,95 12,03 4,32 2,13 -0,11 2,63 1,96 -3,48 5,36 2,7

-0,95 1,28 -2,27 4,17

5,31 2,5 7,41 -3,7

3.311 5.300 184.521 13.700

2,23 0,4 0,26 0,78

2,39 0,41 0,29 0,82

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,23 0,33 1,65 0,59 0,39 0,58 0,5 1,01 0,7 0,4 1,1 0,62 0,86 1,05 0,33 0,68 6,5 0,67 1,59 1,16 0,93 0,39 0,36 0,38 0,61 0,78 0,68 0,62 0,57 0,39 1,48 29,69 0,98 0,32 0,56 1,74 0,33 0,35 0,53 3,45 0,38 0,85 0,23 0,23 1,15 0,6 0,29 0,55 4,91 1,62 0,79 1,42 1,05 0,89 0,26 4 0,48 2,91 0,73 0,43 0,66 0,4 0,59 0,52 0,42 0,22 1,4 0,44 0,67 0,49 0,91 0,39 0,75 0,69 0,43 0,65 0,6 2,69 0,77 0,5 3,78 0,71 2,4 0,32 0,69 0,51 0,35 0,66 0,26 1,16 0,35 2,3 0,3 0,38 1,08

4,55 6,45 -1,79 -3,28 8,33 1,75

184.335 7.160 1.100 120 21.308 100

0,22 0,31 1,65 0,55 0,34 0,58

0,24 0,33 1,68 0,59 0,39 0,58

3.415

0,99

1,03

6,9

85.513 20

1,1 0,62

1,17 0,62

-5,41

320

1

1,05

9,68

100

0,68

0,68

4,69

296.762

0,65

0,68

2,65 -19,83 2,63 2,86

1.252 3.780 12.162 2.500

1,13 0,93 0,36 0,33

1,16 1,05 0,4 0,36

14,71

31.067 13.775 2.700 1.260 2.750 4.680 5.399 1.461 3.000 35.930 301 10 2.460 2.380 53.080 3.100 16.135 9.170 3.333 433

0,74 0,64 0,58 0,56 0,39 1,41 29,58 0,98 0,3 0,53 1,67 0,33 0,35 0,49 3,41 0,36 0,81 0,2 0,22 1,09

0,8 0,68 0,62 0,59 0,4 1,49 30,01 1 0,32 0,58 1,8 0,33 0,36 0,53 3,46 0,4 0,86 0,24 0,24 1,2

1.234 14.652 50 246 100 2.070 1.000 18.498 6.436 4.570 1.000 2.339 13.551 1.240 1.540 948

0,29 0,54 4,91 1,59 0,78 1,38 1,05 0,87 0,25 3,93 0,48 2,6 0,72 0,42 0,63 0,4

0,29 0,6 4,91 1,63 0,79 1,42 1,05 0,92 0,26 4,3 0,48 3,09 0,75 0,43 0,67 0,4

17.730 1.500 9.850 58.422

0,22 1,4 0,44 0,67

0,23 1,4 0,46 0,73

200 637 46.988 100 84.100

0,38 0,74 0,68 0,43 0,64

0,39 0,77 0,71 0,43 0,7

1.510 564 3.760 2.400 4.094

2,61 0,72 0,49 3,61 0,69

2,76 0,82 0,51 3,78 0,73

-1,49 13,04 -3,33 -7,89 -2,13

5.989 79.650 1.050 31.136 161.789 245.244 81.681 1.410 70

0,32 0,66 0,51 0,33 0,64 0,25 1,14 0,35 2,3

0,33 0,7 0,53 0,36 0,69 0,27 1,26 0,35 2,3

-9,24

4.076

1,08

1,12

9,09

456

0,72

0,72

6,52

500 11.400

0,49 0,53

0,5 0,59

100 733 16.914

0,3 0,73 0,14

0,3 0,76 0,15

8,77 -2,5 -5,13 1,43

1,82 3,57 6,45 6 -5 2,41 -8 -4,17

-3,33 -3,51 -2 9,72 0,71 0,96 4 -4,76 2,13 12,79 -1,35 2,38 3,13

-8,33 -4,11 -9,46

2,63

7,5 1,56 -0,37 -2,53 -1,31

-5,88 2,99

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

7,6 0,72 9,74 0,49 0,54 0,3 0,74 0,14 0,69

5,71 -6,67

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,92 0,18 0,14 0,14 0,09 12,56 0,37 0,3 0,16 2,96 0,95 2,04 0,43 7,35 0,23 1,51 7 4,67 14 0,14 62 2,16 0,4 18,3 0,29 0,1 0,11 0,44 1,3 0,38 0,14 0,3 0,34 12,5 4,52 0,13 0,11

2,22

237.485 210 100 750 11.600 18 20 1.279 125.200 100

0,87 0,18 0,14 0,14 0,09 12,56 0,37 0,29 0,15 2,96

0,94 0,18 0,14 0,14 0,09 12,56 0,37 0,32 0,16 2,96

0,49 4,88 1,66 9,52 6,34

306 420 400 1.000 20.205 100 100 60

2,03 0,41 7,35 0,23 1,43 7 4,67 14

2,06 0,45 7,35 0,23 1,53 7 4,67 14

2,48 8

250 1.251 5.000 100 200 22.755

62 1,97 0,4 18,3 0,28 0,09

62 2,2 0,4 18,3 0,29 0,1

100

0,44

0,44

100 24.716 107 100

0,38 0,14 0,3 0,34

0,38 0,14 0,3 0,34

100 1.485 35.154

4,52 0,13 0,11

4,52 0,13 0,12

78.500 5.000

0,06 0,07

0,06 0,07

4.550 100 2.000 1.650 100 6.028 15 100 45.700 100

0,42 0,35 0,08 0,19 0,24 0,08 0,56 0,16 0,17 0,09

0,47 0,35 0,08 0,21 0,24 0,09 0,56 0,16 0,18 0,09

3.480 100 710

0,08 0,45 0,09

0,08 0,45 0,09

100 19.200 100 100

0,5 0,04 0,07 0,14

0,5 0,04 0,07 0,14

5,26 1,38 5,56

14.093 1.376 20.003 7.606 2.300 2.642

0,19 2,93 0,18 0,43 0,25 0,92

0,2 2,94 0,21 0,45 0,26 0,92

-9,93

100

2,63

2,63

7,69

-6,25 6,67

11,11

7,69 3,45

0,22

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,06 0,07 1,5 0,45 0,35 0,08 0,2 0,24 0,09 0,56 0,16 0,17 0,09 0,06 3,7 0,08 0,45 0,09 0,18 0,5 0,04 0,07 0,14 0,29 0,2 2,93 0,19 0,45 0,25 0,92 0,09

-2,17

12,5 5,66

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,89 3,96 1,64 1,4 0,59 2,9 1,14 2 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 2,63

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 1H™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.879.901,16 4.964.751,56 4,4070 19.190.364,00 2.790.658,72 6,8766 104.488.307,53 14.804.196,12 7,0580 12.444.938,92 2.127.336,08 5,8500 292.384.426,52 107.941.823,29 2,7087 21.929.604,78 2.925.708,47 7,4955 14.109.652,13 2.470.262,15 5,7118 6.294.448,74 1.436.447,04 4,3820 8.989.289,92 1.380.468,24 6,5118 103.684.855,83 12.948.002,50 8,0078 40.647.294,76 6.373.347,38 6,3777 4.795.985,05 1.559.392,69 3,0755 12.597.591,32 1.387.451,49 9,0797 2.324.209,03 253.806,18 9,1574 157.312.248,64 12.304.345,04 12,7851 8.393.467,05 684.238,07 12,2669 8.174.675,67 1.799.465,59 4,5428 6.244.993,32 1.930.420,23 3,2350 8.211.741,50 2.390.399,20 3,4353 8.673.526,62 1.315.106,58 6,5953 25.602.252,39 3.265.075,39 7,8412 10.091.075,21 5.473.568,76 1,8436 3.304.553,74 269.393,58 12,2666

0,07% 4,4951 4,3189 -12,48% 0,21% 6,9797 6,8250 -17,29% 0,45% 7,0933 7,0051 -21,92% -0,10% 5,9524 5,7915 -16,08% 0,49% 2,7087 2,7087 -23,76% -0,36% 7,4955 7,4393 -16,94% 0,34% 5,7118 5,6690 -20,27% 0,19% 4,4083 4,3469 -18,34% -0,02% 6,6095 6,5118 -14,60% -0,86% 8,0078 8,0078 -9,75% 0,01% 6,4415 6,3458 -19,66% 0,43% 3,3215 3,0755 -22,57% 0,29% 9,0797 9,0116 -12,73% 0,29% 9,1574 9,1574 -12,29% 0,27% 12,8490 12,6892 -15,79% -0,14% 12,5122 12,1442 -26,85% 0,14% 4,5428 4,5201 -13,40% 0,39% 3,2997 3,1703 -15,67% -0,04% 3,4353 3,4095 -7,15% 0,25% 6,6777 6,5953 -13,79% 0,28% 7,9196 7,7628 -20,90% -0,05% 1,8436 1,8390 -4,46% 0,16% 12,4506 12,1439 -16,13%

80.920.707,19 27.665.128,07 3.652.543,56 138.060.565,21 29.931.947,49 7.271.923,49 25.434.650,78 27.332.928,22 12.938.660,87 7.300.287,60 25.691.893,10 11.603.957,94 19.974.076,82 38.055.041,98 303.159.834,87 5.611.146,05 26.563.337,32 51.316.582,65 111.197.949,20 47.402.266,96 13.979.513,12 384.850,97 6.377.061,55 967.850,95 11.945.246,43 1.008.155,65 1.364.507,06 3.115.199,42 12.517.200,99 3.508.742,57 2.333.425,97 117.135.067,94 56.375.357,34 13.252.546,50 51.074.858,22 94.123.783,99 53.363.203,81 13.013.570,57 49.201.843,64 11.393.349,25 51.718.156,83 23.899.295,89 5.586.710,64 3.257.159,95 286.150,33 8.128.005,48 33.791.597,27 26.890.996,65 3.385.711,83 4.036.615,28 3.169.465,03

16,3326 12,5023 10,8336 4,5696 7,0120 7,4576 7,8908 8,1239 7,5219 3,8933 7,3350 7,0168 3,0139 5,4095 5,8968 5,8068 9,4431 10,9643 8,1162 10,0317 11,2405 1.236,3900 1.231,4400 1.149,3400 1.179,3600 952,3900 1.009,9100 4,5256 3,5545 3,0793 7,8583 3,2714 10,6932 10,4447 9,3267 3,1956 9,3974 29,7240 1,1225 1,1197 9,8106 10,3540 10,4299 3,2958 2,9803 4,8808 2,6054 3,3141 4,0536 202,9300 3,2572

0,02% -0,28% -1,78% -0,27% -0,09% 0,09% 0,16% 1,41% 1,42% 0,07% 1,17% -0,27% -0,11% -0,94% -0,65% -0,30% 0,06% -0,66% 0,29% 0,00% -0,09% -0,25% -0,26% -0,05% -0,05% -0,25% -0,25% -0,24% -0,26% -0,26% -0,01% -0,09% -0,35% -0,29% -0,09% -0,52% 0,06% -1,40% 0,01% 0,01% 1,44% -0,02% -0,02% -0,61% 0,03% -0,06% -0,09% -0,17% -1,24% 0,05% -0,31%

16,6593 12,7523 11,0503 4,5924 7,0471 7,4949 8,2853 8,3676 7,7476 3,9614 7,5551 7,0168 3,0320 5,4095 5,8968 5,8068 9,9153 11,5125 8,5220 10,5333 11,2405 1.236,3900 1.231,4400 1.149,3400 1.179,3600 952,3900 1.009,9100 4,5482 3,6078 3,1255 7,9762 3,3532 10,9071 10,6536 9,3267 3,1956 9,5853 29,8726 1,1225 1,1197 9,8106 10,3540 10,4299 3,3617 2,9803 4,8808 2,6315 3,4135 4,1043 203,9447 3,3549

16,1693 12,3773 10,7253 4,5353 6,9594 7,4017 7,7330 7,9614 7,3715 3,8544 7,1883 6,9642 2,9898 5,4095 5,8968 5,8068 9,4431 10,9643 8,1162 10,0317 11,2405 1.236,3900 1.231,4400 1.149,3400 1.179,3600 952,3900 1.009,9100 4,4917 3,5545 3,0793 7,8583 3,2060 10,4793 10,2358 9,1402 3,1716 9,2095 29,5011 1,1141 1,1197 9,6144 10,2763 10,4299 3,2793 2,9654 4,8564 2,5793 3,2147 4,0536 202,9300 3,1921

AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 6.000.180,21 3.073.822,39 1,9520 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.206.721,91 557.650,31 5,7504 ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 20.328.985,30 5.487.507,37 3,7046 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 27.964.602,25 2.116.054,28 13,2154 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 11.868.793,23 4.544.340,51 2,6118 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.343.580,26 2.116.322,83 5,8326 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 267.945.866,82 29.059.935,44 9,2205 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 15.215.788,49 2.695.965,54 5,6439 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 17.386.632,81 1.698.016,00 10,2394 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 43.364.563,72 6.151.800,00 7,0491 ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. 33.115.873,41 1.171.951,17 28,2570 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. 35.378.063,42 3.219.293,32 10,9894 GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. 24.207.015,42 5.693.087,02 4,2520 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. 849.679,54 181.649,02 4,6776 CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.650.700,01 7.072.046,78 1,5060 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 60.981.242,16 14.733.882,66 4,1388 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. 1.647.595,87 1.926.839,54 0,8551 ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.469.265,01 9.665.543,99 0,9797 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 726.978,81 151.905,40 4,7857 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 55.314.326,83 39.707.447,85 1,3930 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 124.268.944,65 18.505.476,73 6,7153 ¢∏§√™ TOP-30 19.770.358,62 16.551.760,57 1,1945 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 4.287.702,36 279.525,00 15,3392 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 136.196,93 181,31 751,2000 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 10.292.746,08 13.679,93 752,4000 ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 525.225,17 182.326,83 2,8807 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ 94.520.186,34 7.370.172,43 12,8247 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 6.492.563,66 1.406.382,31 4,6165 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.033.799,32 5.676.767,04 7,7568 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 5.482.783,06 2.253.484,12 2,4330 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 141.826.597,82 7.561.532,29 18,7563 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 46.865.460,53 11.267.277,70 4,1594 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 21.239.433,82 59.708.237,95 0,3557 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.285.542,32 3.309.900,28 0,3884 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 914.563,01 114.351,02 7,9979 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 78.473.379,81 9.833.969,25 7,9798 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 46.059.259,02 6.108.530,81 7,5402 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 41.271.660,26 4.953.062,63 8,3326 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 4.384.882,77 3.695.310,01 1,1866 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 478.317,77 397.726,85 1,2026

3,04% 3,35% 4,79% 3,47% 2,36% 3,88% 3,49% 3,81% 3,39% 4,79% 3,62% 2,60% 2,87% 1,51% 3,58% 2,97% 2,31% 3,84% 2,84% 2,84% 3,35% 4,18% 3,72% -0,15% -0,15% 3,75% 3,21% 3,17% 2,62% 2,77% 2,64% 2,05% 2,66% 2,78% 0,16% 0,16% 0,10% 0,38% 2,66% 2,66%

2,0496 6,0379 3,8898 13,8762 2,7032 6,0367 9,3127 5,7003 10,3418 7,0843 28,8221 11,2092 4,3370 4,7712 1,5587 4,1388 0,8551 0,9944 4,8575 1,3930 6,7153 1,1945 15,3392 751,2000 752,4000 2,9095 13,2094 4,7550 7,7568 2,4330 18,9439 4,2010 0,3557 0,3884 7,9979 7,9798 7,5402 8,3326 1,1866 1,2026

1,9130 -33,70% 5,6929 -38,15% 3,6676 -35,10% 13,0832 -31,27% 2,5857 -23,61% 5,7743 -29,53% 9,1283 -27,81% 5,5875 -30,76% 10,1370 -26,52% 6,9927 -35,64% 27,9744 -29,95% 10,8795 -23,03% 4,2095 -28,79% 4,6308 -26,82% 1,5060 -31,09% 4,0974 -26,46% 0,8465 -26,63% 0,9699 -25,45% 4,7378 -29,33% 1,3791 -29,36% 6,6481 -30,34% 1,1826 -29,89% 15,3392 -30,92% 751,2000 -32,62% 752,4000 -32,60% 2,8231 -30,89% 12,6965 -29,28% 4,5703 -30,85% 7,6792 -25,17% 2,4087 -27,35% 18,5687 -25,63% 4,1178 -28,19% 0,3521 -25,21% 0,3845 -27,65% 7,9179 -5,54% 7,9000 -5,51% 7,5402 -9,61% 8,3326 -7,74% 1,1747 -19,38% 1,2026 -18,79%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.954.557,52 2.212.804,92 337.149,62 30.212.618,32 4.268.672,89 975.108,01 3.223.311,57 3.364.520,19 1.720.131,14 1.875.105,84 3.502.637,16 1.653.730,85 6.627.322,83 7.034.810,23 51.410.695,85 966.307,21 2.812.995,28 4.680.350,99 13.700.706,10 4.725.241,20 1.243.678,70 311,27 5.178,53 842,10 10.128,55 1.058,55 1.351,11 688.354,72 3.521.540,75 1.139.470,87 296.937,51 35.805.710,92 5.272.090,61 1.268.827,57 5.476.223,04 29.454.170,79 5.678.497,89 437.814,20 43.833.148,74 10.175.428,57 5.271.685,84 2.308.229,05 535.644,92 988.282,65 96.015,00 1.665.295,89 12.969.866,46 8.114.074,58 835.227,70 19.892,01 973.073,55

0,37% 2,38% 17,76% 1,45% 1,50% 11,77% -7,34% -14,20% -22,75% -1,05% -10,29% 3,01% -4,51% 16,67% 3,28% 1,29% 0,06% 3,74% -6,25% -0,32% 4,35% 1,72% 1,76% -0,82% -0,78% -2,80% -2,77% 1,45% 1,46% -1,53% -2,73% 0,30% 0,34% -0,23% -3,36% 2,68% -2,62% 12,16% 0,00% 0,19% 0,33% -3,55% -3,36% -0,04% 0,49% 1,28% -9,43% -0,30% 10,34% -2,94% -0,84%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

617.576,65 67.130,61 9,1996 311.843,54 33.233,43 9,3834 2.365.441,27 257.084,51 9,2010 8.904.499,59 3.163.497,34 2,8148 1.711.304,17 1.047.250,79 1,6341 15.389.608,06 7.043.686,33 2,1849 7.851.377,80 5.129.089,68 1,5308 41.073.892,26 4.366.203,38 9,4072 10.386.304,04 6.326.012,94 1,6418 47.781.562,73 1.434.149,95 33,3170 2.805.890,78 446.475,24 6,2845 4.282.481,77 1.530.342,02 2,7984 10.208.317,84 17.175.564,73 0,5944 35.224.576,64 4.987.321,30 7,0628 4.791.421,20 8.630.114,19 0,5552 25.608.461,39 3.904.964,22 6,5579 6.284.518,63 2.553.755,23 2,4609 20.213.912,53 13.887.763,70 1,4555 12.319.848,18 7.962.618,98 1,5472 1.088.449,97 1.265.192,65 0,8603 363.305,46 173.565,75 2,0932 4.260.802,82 606.914,18 7,0204

0,89% 9,1996 9,0156 -16,15% 0,89% 9,3834 9,3834 -15,03% 0,89% 9,2010 9,0170 -16,14% 3,03% 2,9555 2,7867 -29,80% 3,52% 1,7158 1,6178 -29,16% 2,90% 2,1849 2,1740 -25,45% 2,22% 1,5308 1,5231 -29,14% 3,98% 9,5013 9,2191 -32,04% 2,03% 1,6582 1,6090 -27,49% 3,94% 34,2332 33,3170 -28,91% 4,17% 6,4573 6,2845 -35,82% 1,81% 2,8754 2,7984 -34,31% 2,20% 0,6063 0,5944 -31,50% 2,91% 7,2041 7,0628 -30,76% 2,78% 0,5649 0,5441 -32,96% 4,41% 6,6727 6,4267 -32,82% 3,12% 2,4609 2,4363 -24,37% 4,41% 1,5283 1,4409 -30,15% 2,95% 1,6246 1,5163 -35,46% 2,42% 0,8775 0,8517 -22,43% 3,00% 2,1769 2,0723 -26,56% 3,07% 7,3012 6,9502 -25,04%

17.366.275,52 1.300.779,63 13,3507 3.526.199,62 441.740,42 7,9825 7.564.261,23 1.363.032,60 5,5496 11.152.644,83 973.954,81 11,4509 16.553.404,71 1.520.194,30 10,8890 14.835.883,91 1.150.692,02 12,8930 3.609.194,43 613.426,45 5,8837 5.751.822,41 2.141.494,97 2,6859 8.341.916,55 1.538.419,94 5,4224 3.966.888,19 1.809.988,04 2,1917 1.119.876,38 139.834,82 8,0086 18.984.831,59 5.702.727,13 3,3291 28.509.308,37 8.260.930,80 3,4511 1.118.407,85 134.167,55 8,3359 3.342.550,73 388.550,00 8,6026 629.779,96 538,50 1.169,5000 36.241.308,12 30.472,20 1.189,3200 691.334,11 698,16 990,2300 40.644.840,49 40.980,16 991,8200 40.270,24 43,99 915,3800 4.382.462,16 4.779,40 916,9500 1.033.968,75 348.558,95 2,9664 728.407,36 154.080,62 4,7274 4.380.917,29 2.867.421,59 1,5278 2.649.595,25 944.012,77 2,8067 3.952.106,80 1.481.147,94 2,6683 1.503.689,26 550.839,30 2,7298 48.006.070,78 35.662.486,77 1,3461 8.429.190,46 518.097,40 16,2695 14.826.743,17 1.075.489,70 13,7860 46.016.174,17 3.834.954,52 11,9991 8.859.230,40 12.423.940,44 0,7131 4.298.149,57 5.907.236,72 0,7276 12.376.108,82 12.540.161,80 0,9869 15.315.202,23 15.623.234,99 0,9803 4.709.767,74 311.265,29 15,1310 792.455,03 51.545,00 15,3740 597.803,48 29.334,79 20,3787 3.083.806,50 358.462,55 8,6029 655.316,50 73.493,64 8,9166 3.622.237,76 419.127,63 8,6423 664.079,52 73.757,96 9,0035 1.348.889,00 156.628,97 8,6120 525.521,76 58.587,46 8,9699 136.185.620,93 16.380.714,12 8,3138 694.181,09 78.950,81 8,7926 41.218.460,81 5.817.828,58 7,0849 28.796.015,50 2.731.947,44 10,5405 22.028.294,79 2.073.890,70 10,6217 14.268,85 12.138,18 1,1755 42.367,62 37.260,89 1,1371 277.410,04 184.934,45 1,5000 5.947.684,76 2.967.696,92 2,0041 5.874.867,21 2.770.775,11 2,1203 3.748.286,36 962.322,27 3,8950 1.900.419,93 631.358,13 3,0101 9.299.364,83 6.149.799,58 1,5121 14.467.092,03 5.287.505,93 2,7361 23.913.887,33 4.261.646,05 5,6114 13.455.608,11 4.514.318,08 2,9807 30.211.923,98 13.742.817,32 2,1984 735.923,30 38.132,00 19,2994 3.474.873,02 12.372,10 280,8600 1.825.701,37 356.848,34 5,1162

0,92% 2,38% 0,93% 2,07% 1,18% 2,00% 2,81% 0,29% 0,96% 1,97% 0,71% 1,78% 2,40% 0,56% 1,76% -0,15% -0,15% -0,51% -0,51% -0,31% -0,31% 1,27% 2,42% 1,81% 1,62% 1,67% 1,34% 1,50% 2,53% 1,50% 2,49% 1,48% 1,48% 2,35% 2,36% 1,44% 1,42% 2,34% -0,10% -0,10% -0,29% -0,29% -0,12% -0,12% -0,15% -0,15% -0,92% 0,52% 0,55% -0,11% -0,11% 3,16% 2,52% 1,23% 0,28% 1,67% 1,00% 1,39% 1,01% 1,62% 1,37% 1,25% -0,15% 0,64%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

∂™øΔ∂ƒπ∫√À

14,0182 8,2619 5,6051 11,5654 10,9979 13,0219 6,0014 2,7396 5,4224 2,1917 8,1287 3,3291 3,4511 8,3359 8,6026 1.169,5000 1.189,3200 990,2300 991,8200 915,3800 916,9500 2,9961 4,7747 1,5736 2,8909 2,7350 2,8117 1,3461 16,2695 13,9239 12,1191 0,7131 0,7276 0,9869 0,9803 15,1310 15,3740 20,3787 8,6029 8,9166 8,6423 9,0035 8,6120 8,9699 8,3138 8,7926 7,0849 10,5405 10,6217 1,1755 1,1371 1,5000 2,1043 2,2263 4,0898 3,1004 1,5272 2,8113 5,7657 3,0627 2,2424 19,6371 286,4772 5,2697

13,2172 10,70% 7,9027 22,14% 5,4941 23,82% 11,3364 12,07% 10,7801 6,94% 12,7641 4,21% 5,8249 6,43% 2,6590 -1,18% 5,3682 12,72% 2,1698 -6,38% 7,9285 9,08% 3,2958 -3,17% 3,4166 -9,08% 8,2525 -16,64% 8,6026 -3,06% 1.169,5000 4,91% 1.189,3200 4,94% 990,2300 -9,75% 991,8200 -9,71% 915,3800 -7,39% 916,9500 -7,35% 2,9071 -26,27% 4,6329 -2,20% 1,5125 3,68% 2,7786 19,26% 2,6416 12,09% 2,7025 14,02% 1,3326 6,91% 16,1068 21,38% 13,6481 5,51% 11,8791 20,74% 0,7060 7,36% 0,7276 8,53% 0,9770 19,90% 0,9803 21,34% 14,9797 41,09% 15,3740 42,82% 20,1749 32,55% 8,4308 -5,15% 8,9166 -4,67% 8,4695 -5,01% 9,0035 -4,53% 8,4398 -3,54% 8,9699 -2,60% 8,1475 -5,93% 8,7926 -5,11% 7,0141 -7,59% 10,3297 -0,55% 10,4093 0,47% 1,1755 -18,06% 1,1371 -18,89% 1,5000 -0,11% 1,9640 -9,98% 2,0779 13,70% 3,8171 3,89% 2,9198 0,34% 1,4819 6,10% 2,7361 7,92% 5,6114 15,11% 2,9807 7,41% 2,1984 6,45% 18,9134 24,10% 280,8600 0,80% 5,0139 -6,17%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

21.970.191,84 2.287.043,87 9,6064 10.337.772,17 1.218.565,20 8,4836 4.166.298,25 526.572,58 7,9121 5.224.241,59 656.355,29 7,9595 548.638.069,75 146.435.751,63 3,7466 27.296.633,53 9.110.853,84 2,9961 4.222.020,44 823.862,66 5,1247 57.789.078,89 4.957.819,64 11,6561 27.177.738,77 5.539.627,59 4,9061 11.926.781,74 1.257.640,02 9,4835 9.572.287,41 1.070.861,01 8,9389 8.826.483,64 2.973.958,02 2,9679 23.549.846,91 4.104.415,38 5,7377 3.046.395,54 2.057.024,36 1,4810 33.199.445,35 2.593.121,30 12,8029 6.414.499,62 1.549.107,31 4,1408 26.554.718,61 3.207.851,55 8,2780 11.986.959,59 4.836.310,94 2,4785 11.246.898,50 4.731.181,37 2,3772 780.223,67 120.000,00 6,5019 1.003.964,34 150.492,23 6,6712 11.099.218,11 3.839.385,00 2,8909 2.895.467,33 1.102.558,41 2,6261 2.569.367,68 469.139,65 5,4768 792.325,21 451.357,47 1,7554 13.934.960,59 6.774.249,17 2,0570 1.932.389,75 252.189,43 7,6625

1,55% 9,7025 9,5103 -16,24% 2,13% 8,6321 8,3988 -20,59% 1,89% 8,0506 7,8330 -20,89% 2,11% 8,0590 7,8799 -21,02% 1,71% 3,7466 3,7466 -21,56% 0,64% 2,9961 2,9661 -17,72% 2,51% 5,2016 5,0735 -24,53% 1,87% 11,6561 11,5395 -23,51% 0,82% 4,9061 4,8570 -9,43% 0,63% 9,4835 9,3887 -9,72% 0,83% 8,9389 8,9389 -12,83% 0,89% 2,9679 2,9382 -10,47% 1,54% 5,9098 5,6803 -24,39% 2,00% 1,5995 1,4810 -25,41% 1,58% 12,9309 12,6749 -22,69% 1,83% 4,3478 4,0994 -24,30% 1,20% 8,4436 8,2780 -7,56% 1,77% 2,5157 2,4785 -27,56% 2,13% 2,4010 2,3534 -28,15% 1,85% 6,5669 6,4369 -23,96% 1,78% 6,7379 6,6045 -23,69% 1,36% 2,8909 2,8764 -19,86% 1,39% 2,7049 2,5473 -12,46% 2,22% 5,6411 5,3673 -25,15% 1,73% 1,7642 1,7484 -24,95% 1,30% 2,0570 2,0519 -13,14% 1,49% 7,6625 7,6625 -19,98%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

19.563.986,25 6.413.473,35 4.119.954,93 2.810.187,51 1.728.388,40 12.170.599,68 52.328.291,72 37.825.929,78 22.641.806,66 37.096.336,87 1.990.881,50 10.687.038,91 854.723,87 302.627,59

1.126.203,11 577.347,31 359.432,59 249.151,73 309.654,74 1.805.984,78 4.879.173,72 5.963.338,88 8.419.839,91 3.548.313,58 555.476,61 4.108.775,91 85.291,26 30.236,75

17,3716 11,1085 11,4624 11,2790 5,5817 6,7390 10,7248 6,3431 2,6891 10,4546 3,5841 2,6010 10,0212 10,0086

0,13% 0,06% -0,07% 0,00% 0,57% -0,05% 0,35% 0,78% 1,23% 0,72% 0,72% 0,60% 1,61% 1,45%

18,2402 11,6639 12,0355 11,8430 5,6933 6,8064 10,8320 6,3431 2,7294 10,4546 3,7275 2,6270 10,0212 10,0086

17,1979 10,8863 11,2332 11,0534 5,5259 6,6716 10,6176 6,2797 2,6622 10,4023 3,5483 2,5750 10,0212 10,0086

-2,35% -2,36% -0,94% 3,55% 2,64% 4,70% 3,08% 3,34% -4,56% 3,99% 10,64% -5,43% 0,21% 0,88%

1,20% 0,97% 0,50% 0,93% 1,36% 0,82% 0,45% 0,35% 0,48% 0,95% 1,09% 1,10% 1,09% 0,97% 0,98% 0,97% 0,35% 0,35% 1,25% 1,03% 1,00% 1,10% 1,13%

3,7721 15,1292 10,3124 8,1105 9,4883 7,0001 18,9799 11,0940 3,7565 8,4980 2,9859 0,8552 0,8814 0,9336 0,9641 0,9430 10,2544 10,2910 13,4608 3,3747 3,1373 3,1665 9,7881

3,5566 14,2647 10,1082 7,9499 9,3005 6,8615 18,6041 10,7677 3,7189 8,4130 2,9560 0,8466 0,8814 0,9149 0,9641 0,9244 10,1006 10,2910 13,2589 3,3578 2,8385 2,8649 9,5711

5,55% 12,87% 17,31% 18,60% 9,23% 12,95% 26,80% 8,77% 10,51% 5,82% 17,26% 16,88% 18,09% 20,75% 21,87% 20,74% 2,54% 2,91% 11,97% 9,51% 12,10% 0,52% 6,63%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

19.249.716,76 3.843.818,65 32.995.880,22 30.746.774,11 50.784.396,94 17.292.081,19 83.932.465,80 5.958.753,43 4.822.173,53 16.633.418,39 51.822.427,40 52.174.815,10 54.334,02 35.350.839,84 17.622.248,40 31.614.834,37 426.948,11 1.029.102,05 158.426,23 1.279.035,79 46.320.691,00 2.103.027,07 3.547.335,00

5.358.363,54 266.768,25 3.231.633,47 3.828.914,99 5.405.816,75 2.494.965,80 4.466.402,05 547.856,23 1.283.679,06 1.957.331,55 17.355.707,29 61.011.140,94 61.643,52 37.864.703,62 18.278.894,03 33.860.455,90 41.635,43 100.000,00 11.769,41 379.002,55 15.502.556,50 697.360,88 367.850,70

3,5925 14,4088 10,2103 8,0302 9,3944 6,9308 18,7920 10,8765 3,7565 8,4980 2,9859 0,8552 0,8814 0,9336 0,9641 0,9337 10,2544 10,2910 13,4608 3,3747 2,9879 3,0157 9,6434

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

2.066.008,22 6,6341 1.909.838,99 12,5893 1.104.038,03 5,7513 18.161.370,60 11,3316 1.243.228,72 6,9397 502.850,67 3,5619 1.096.781,95 5,4717 6.686.755,63 7,6534 691.153,07 6,1189 16.891.045,83 3,3006 14.973.578,99 3,9034 96.067.067,99 1,9508 760.987,62 4,7655 2.042.931,20 5,3843 3.511.114,64 5,3791 83.662.393,17 3,6390 868.267,78 8,3580 93.362.798,63 2,3971

0,01% 6,6474 6,5014 1,93% 0,03% 12,7152 12,4634 2,16% 0,03% 5,7513 5,6938 -1,64% 0,03% 11,3316 11,3316 2,66% 0,02% 6,9397 6,9397 0,51% 0,09% 3,5655 3,5477 -1,49% 0,01% 5,4717 5,4170 -0,93% 0,03% 7,6611 7,6151 3,62% -0,12% 6,1342 6,0883 5,61% 0,00% 3,3006 3,3006 0,97% 0,01% 3,9229 3,8839 0,28% 0,01% 1,9508 1,9508 2,87% 0,01% 4,7655 4,7417 2,69% 0,00% 5,3843 5,3843 0,85% 0,07% 5,3791 5,3791 0,82% 0,01% 3,6390 3,6208 2,56% 0,10% 8,5252 8,1908 2,48% 0,01% 2,3971 2,3971 3,92%

50.467.266,01 29.450.030,02 22.274.131,86 10.013.933,31 1.144.686,13

4.315.134,21 11,6954 2.510.544,24 11,7305 19.999.317,68 1,1137 9.310.581,29 1,0755 441.442,69 2,5931

0,00% 11,6954 11,6954 0,52% 0,01% 11,7305 11,7305 1,34% 0,01% 1,1137 1,1137 1,38% -0,02% 1,0755 1,0755 2,27% 1,24% 2,5931 2,5931 5,33%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

15.649.777,09 4.295.497,03 3,6433 1.662.630,58 165.087,60 10,0712 70.859.932,14 7.754.115,44 9,1384 29.468.347,22 3.335.524,36 8,8347 44.474.923,36 13.756.909,46 3,2329 47.904.855,46 45.249.975,05 1,0587 1.988.838,39 1.856.441,98 1,0713 6.190.292,08 692.399,40 8,9403 3.993.777,35 1.267.382,59 3,1512 22.171.684,89 10.395.592,19 2,1328 2.695.518,89 1.043.945,83 2,5820 5.352.832,07 520.611,29 10,2818

0,30% 3,6797 3,6069 14,02% 0,75% 10,5748 9,9705 9,42% 0,24% 9,1384 9,0470 0,57% 0,43% 8,8347 8,7464 1,37% 0,32% 3,2329 3,2006 7,81% 0,20% 1,0587 1,0481 7,91% 0,20% 1,0713 1,0713 8,39% 0,85% 9,1191 8,9403 -4,00% 0,72% 3,1512 3,1354 4,23% 1,39% 2,2394 2,0901 -13,36% 0,39% 2,7111 2,5304 -7,37% 0,54% 10,4103 10,2047 12,10%

ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3155 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8445 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4521 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,1531 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .110,97 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . .1,316 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,06 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3291 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3614

329.558,18 148.638,75 126.004,36 1.295.456,60 6.073.806,56 8.948.781,29

793.873,28 5,64 960,57 184.061,53

10,2537 1.144,9500 1.141,2900 10,3658

0,06% -1,87% -1,86% -0,21%

10,2537 1.144,9500 1.141,2900 10,4695

10,1512 -0,26% 1.144,9500 -0,73% 1.141,2900 -0,82% 10,2881 4,00%

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3397 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3723

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9391 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3092 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,341

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.274.848,10 1.288.365,03 1.202.462,01 11.792.725,76 38.892.695,70 63.060.647,24

8.140.177,05 6.454,10 1.096.281,56 1.907.938,58

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

√ª√§√°π∞∫∞ 13.706.027,19 24.043.448,57 6.349.656,51 205.797.013,07 8.627.626,67 1.791.090,58 6.001.229,25 51.176.563,81 4.229.118,42 55.749.925,50 58.447.457,46 187.406.876,95 3.626.501,65 10.999.658,28 18.886.540,64 304.444.011,52 7.257.019,92 223.801.710,25

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

3,8684 8,6678 9,5430 9,1031 6,4033 7,0468

2,79% 2,71% 0,79% 1,79% 2,02% 1,84%

4,0618 9,1012 9,7339 9,4217 6,7235 7,1173

3,8297 -38,52% 8,5811 -30,17% 9,4476 -2,35% 9,0121 -21,01% 6,3393 -25,84% 6,9763 -22,92%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3181 .........................................................1,3023 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84619 .......................................................0,83605 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,467 .........................................................7,3776 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1714 .........................................................9,0616 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,19 .........................................................109,86 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3186 .........................................................1,3028 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0761 .........................................................7,9794 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3318 .........................................................1,3158 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3641 .........................................................1,3478

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔÓ √™∂ ÁÈ· ÌÂٷٿÍÂȘ ∞fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂٷٷ¯ıÔ‡Ó 96 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Û ۇÓÔÏÔ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 230 ·ÙfïÓ

ø

˜ “·ÔÎÂÊ·ÏÈÛÌfi” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂ μfiÏÔ˘ ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÍÚ¤˜ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ‹‰Ë Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∞fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂٷٷ¯ıÔ‡Ó 96 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Û ۇÓÔÏÔ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 230 ·ÙfïÓ, ÂÓÒ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °Ú·ÌÌ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› ÛÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂٷٿÛÛÔÓÙ·È Û ¿ÏϘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ 96 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ 230 Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ √™∂ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 59 ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ §˘Î›Ԣ, ¤Ó·Ó ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÙÚÂȘ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Δ∂π Î·È 33 ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ·fi ÙÔ˘˜ 96 Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ √™∂ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÌÂٷٿÛÛÔÓÙ·È Û ¿ÏϘ ÀËÚÂۛ˜, ÔÈ 45 Â›Ó·È Û˘ÓÔ‰Ô› ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÓÔ‰ÒÓ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÌÂٿٷ͋ ÙÔ˘˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ 06.25 ÁÈ· ∞ı‹Ó· Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ì ÌÈÛ‹ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰Â‰Ô̤ӷ, ΛӉ˘ÓÔ˜ “ÏԢΤÙÔ˘” ÂÏÏԯ‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ΔÌ‹Ì· °Ú·ÌÌ‹˜, ÂÓÒ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ™Â ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂ÈϤÔÓ, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 14 ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Ù· ÚÂfi Î·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ı· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. “∂ÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ¯ˆÚ›˜ ÚÂfi Î·È ¿‰ÂȘ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¢ËÌ. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ “Î·È ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ı· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÈÛÙ¿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi ÏfiÁˆ ·‰ÂÈÒÓ Î·È ÚÂfi, ı· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ∂Ì›˜ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘ÌÂ, Ó· ÌË ÌÂٷٷ¯ıÔ‡Ó Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο. ∞Ó Î¿ÔÈÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌÂٷٷ¯ıÔ‡Ó, ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Î·Ó›˜. ∫·Ù·Ú-

● √ Î. ÃÚ. ªÔ˘Á·Ï¿Î˘

ÁÔ‡ÓÙ·È 96 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ô ıÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤ÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· “·ÔÎÂÊ·ÏÈÛÌfi” . “∞˘Ùfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ÃÚ. ªÔ˘Á·Ï¿Î˘ Ù¯ӛÙ˘ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ √™∂ μfiÏÔ˘ Â‰Ò Î·È 28 ¯ÚfiÓÈ· “ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÁÚ·Ê› ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· ˆ˜ Ë ÙÚ›ÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÙÒ¯Â˘Û ÙË ¯ÒÚ·. ¢È·ÊˆÓԇ̠̠ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ, fiÙ·Ó ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ √™∂ 28 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Í·ÊÓÈο ÌÈ· ̤ڷ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ٛÔÙ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì οÙÈ ·ÏÈ¿ ÙÚ¤Ó· Ô˘ ·Ï‡·Ì ӷ Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˜ ÂÙÔ‡Ó Û·Ó ÏÂÌÔÓfiÎÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÔÎÂÊ·ÏÈÛÌfi. ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ·Ó Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ‹ fi¯È, ·ÏÏ¿ οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ. Δ· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ √™∂ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¯‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ∂ÏÏ¿‰·. √È ÚÒÙÔÈ Ô˘ ÔÓÔ‡Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‹ ÙÔÓ √™∂

ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û· Â‰Ò fiϘ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ›Ù ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ηϤ˜, ›Ù ηΤ˜. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ˘„ËÏfiÌÈÛıÔÈ. ΔÔÓ›˙ˆ ¿ÏÈ fiÙÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÙË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È. ∫·Ó¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ ÁÈ· ÙȘ fiÔȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ÃÚ. ªÔ˘Á·Ï¿Î˘.

¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ·fi ƒ¤· ∞Ó¤‚ËÎ·Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ √™∂ ηıÒ˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi fiÛ˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜ ·ˇıËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √™∂ ‚ϤÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰›ÓÔ˘Ó Ì¿¯Â˜ Ì ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘˜. √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÙ·Ó ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 2.700 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ·Ó Î·È Ô Ófi-

ÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ ÙË ÌÂٿٷÍË ‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË 2.350 ˘·ÏϋψÓ. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ¿ÌÂÛ· fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂٿٷÍË, ·ÊÔ‡ ·Ú¯Èο ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ÌÂٷٿÍÂˆÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Â¤ÛÙËÛ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ “ÏԢΤÙÔ˘” ÛÙÔÓ √™∂ Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· “ÚÈÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÏ·‰›” Ô˘ οıÔÓÙ·È. ∞Ó ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿ Ô √™∂ Î·È ‰ÂÓ ÂӉȷÊÂÚı› ηÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂, Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜” . ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ô ÌˉÂÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂٷٿÍÂˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30% ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ó· ·˘ÍËı›. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∞ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÚÁ·Û›·˜

“ Ÿ¯È” ÛÙȘ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ∞¶√ƒƒπºΔ∏∫∂ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ë ·›ÙËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Ù˘ Ï¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ·fiÏ˘ÛË 60 ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ó· ηٷÛÙ› ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÈۋ̈˜ ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. μ·Û. ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Èı·Ófiٷٷ ‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi Ù˘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηÈ

Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›ÛËÌ· ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ fiÙÈ ·ÔÚÚ›ÊıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ë ·›ÙËÛË Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Ù˘ Ï¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ·fiÏ˘ÛË 60 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÈÙ‹ıËΠÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÔ‡˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ó· ηٷÛÙ› ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ‚ÈÒÛÈÌÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ 23 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÔÈÎÂÈÔıÂÏ‹ ·Ô¯ÒÚËÛË. ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÔχÂÈ Î¿ı ̋ӷ ¤ÍÈ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ı¤ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô‰¤¯ÙËÎÂ Ô Î. ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ fiÙÈ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ¢¤ÛÌ¢ÛË, Â›Û˘, ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Â›Ó·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Èı·Ófiٷٷ ‚‰ÔÌ¿‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÚÈ-

ÌÂÚ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜, Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ, ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ (¶√∂ª). “Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ Î. ΔÚ. ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘ “‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ ·ÔχÛÂȘ. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÎfiÛÙÔ˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÏÏ¿ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ı· ÂˆÌÈÛÙԇ̠ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÔ¯ˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÈÓԇ̠۠η̛· ·fiÏ˘ÛË Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘” Â›Ó·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏË. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

°ÏˆÛÛÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘: ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Δ∏¡ ¶·Ú·Û΢‹ 26-11 Ô ŸÌÈÏÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓËÌÂÚÒÛˆ˜ ÁÈ· ÙË ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÂÎÌ·ı‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·fi ÓËȷ΋˜ ËÏÈΛ·˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó·ÏfiÁÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË „˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓË ΔÛ¤ÁÎÔ˘ ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi æ˘¯ÔıÂÚ·¢ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ıËÓÒÓ Î. ÃÚÈÛÙ›Ó· ΔÂÚÏ›‰Ô˘ ·Ó¤Ï˘Û ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙÔ 1999 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2002, ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ô˘, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ¤¯Ô˘Ó Ë ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ (ÔÏ˘ÙÔÓÈÎfi) Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·ÏÔÔÈË̤Ó˘ ÁÚ·Ê‹˜ (ÌÔÓÔÙÔÓÈÎfi) ÛÙȘ „˘¯ÔÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù·, ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ - ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó Ù·¯‡ÙÂÚ·: √È ÔÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÁÓˆÛÙÈΤ˜, fiˆ˜ Ë ∞ÓÙ›ÏË„Ë Î·È Ë ªÓ‹ÌË. ¢ËÏ·‰‹ ‰È·ÈÛÙÒıËΠıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙȘ ÔÙÈÎÔ·ÓÙÈÏËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ·fi 6 ¤ˆ˜ 9, ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÂÎÌ¿ıËÛË ·˘Ù‹ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ì ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓÔ Ú˘ıÌfi Î·È fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ë ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙˆÓ ÔÙÈÎÔ·ÓÙÈÏËÙÈÎÒÓ Î·È ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ıÂÙÈ΋ Û¯ÔÏÈ΋ Â›‰ÔÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î. ÃÚ˘ÛԇϷ ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ¿ÎË ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ “∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘ Î. ∂ÈÚ‹Ó˘ ª·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ “¢È·Ï¯ıÒÌÂÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒ˜” Î·È “¡Ë›ˆÓ ¶ÚÔ·È‰Â›·”.

ΔÈÌ‹ıËÎÂ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙËÓ ∫·ÙÔ¯‹ ∏ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÌÓËÌfiÓ¢ÛÂ

ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙÔ Ï·fi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· Ì·ÚÙ˘ÚÈο ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÍÂÓÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜ 19411944. ™ÙÔÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ·fi ÈÛÙÔ‡˜ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙÂϤÛÙËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ πˆ·Î›Ì, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÎÏËÚÈÎÒÓ Î·È Ï·˚ÎÒÓ. √ ¶·Ó/ÙÔ˜ ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ Î·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ . ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÛÙÔ Î‹Ú˘ÁÌ¿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ·fi ›ӷ, Ê˘Ï·Î¤˜, ‰ÈˆÁÌÔ‡˜, ·ÚÚÒÛÙÈ· Î·È ·Ó¤¯ÂÈ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘, Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ˜ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Û ۇÓÙÔÌË ÚÔÛÏ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Î·È ÛˆÙ‹ÚÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË πˆ·ÎÂ›Ì Î·È ÙË ‰È¿ÛˆÛË ·fi Ù· ÎÚÂÌ·ÙfiÚÈ· ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛfi ÛÙÔ ÊÈÏfiÙˆ¯Ô ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË πˆ·ÎÂ›Ì Î·È Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·Ï˘Ì̤ÓË ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Î·È ÙÔ Ï¿‚·ÚÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙËÓ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘, Ì ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ‡ÌÓÔ ··ÁÁÂÏÏfiÌÂÓÔ ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛË ·fi fiÏÔ ÙÔ Ï·fi Ó· ηٷÎÏ›ÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ÌÓ‹Ì˘ Î·È Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘.


M·ÁÓËÛ›· 30 ΔÔ Ó¤Ô ¢™ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º˘ÙfiÎÔ˘ ™À¡∏§£∂ Û ™ÒÌ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º˘ÙfiÎÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶. ª·ÛÙÚÔ·Ó·ÁÈÒÙ˘ Úfi‰ÚÔ˜, ™Ù. §ËÌÓÈfi˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ª·ÓÈ¿Ú· ª·ÎÈÚÙ˙‹ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È ∞ı. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ Ù·Ì›·˜. ª¤ÏË ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÔÈ ¢ËÌ. μ·ÛÈÏ›Ԣ, §ÂÙ›ÙÛÈ· ª¿ÚÔ˘ Î·È °. ª·˘ÚÔ‚Ô˘ÓÈÒÙ˘.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ °π∞ “ÂÈ‚ÔÏ‹ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ Î·È ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ”, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· “‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÒÏËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜” οÓÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÏfiÁÔ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ “∏Ú·ÎÏ‹˜ ππ” ªËÏ·Î›Ô˘, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÒÓ Î·È À·ÏÏ‹ÏˆÓ √Ì›ÏÔ˘ ∞°∂Δ “∏Ú·ÎÏ‹˜” “∏ ŒÓˆÛË”, Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ “∏Ú·ÎÏ‹˜ π” ∫/¢ ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜, ƒ›Ô˘, ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜, ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∫/¢ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∫/¢ ∫Ú‹Ù˘. “∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ Î·È ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ˆÛÙfiÛÔ, ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Î·È Ó· ÚԂ› Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ ÙÈÌ¿ Î·È Û¤‚ÂÙ·È ·fi ÌÂÚÈ¿˜ Ù˘ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ··ÍÈÒÓÂÈ Ì ¤ÓÙ¯ÓÔ ÙÚfiÔ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ™.™.∂ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰Â ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÙ¿ÛË Ù˘. ∫·Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘. °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÈ Â͢ËÚÂÙ›; ∫·Ì›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2012 Ô˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÚÈÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ∂∂ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÒÏËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜: ÛÈÏÔÊfiÚ·, ÛÈÏfi, ·Î›ÓËÙ· ›Ù Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó Â›ÙÂ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ ∫ÂÓÙÚÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ “∏Ú·ÎÏ‹” Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ Û‚·ÛÌfi Â›Ó·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÁˆÓ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· Ô˘ Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ “∏ƒ∞∫§∏”. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ¤Î·Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ ÛÙ· ∫ÂÓÙÚÈο °Ú·Ê›· Î·È fi¯È ÂÈϤÔÓ ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈ· ¿ÏÏÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∂¿Ó ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜

ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù· ıÂÛÌÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜. ∏ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÓÒÛÂˆÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (¶∞™∂°∂™) ¤Ï·‚ ·fi ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ 20 ∂ÓÒÛÂˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ™¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Û΄˘, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Ù˘ ∂∞™ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¶∞™∂°∂™. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘ Ù¤ıËΠÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‡ÛÛˆÌÔ˜ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Î·ıÔÚ›ÛÙËΠÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. √È ·ÁÚfiÙ˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ™‡ÛÙËÌ· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ∂ϤÁ¯Ô˘ (√™¢∂), ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (∫∞¶) ÛÙË ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013 ÂÔ¯‹, ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ªÂ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ 20 ∂∞™ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞™∂°∂™ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Â·Ê¤˜ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÚËÙ¤˜ Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ¿ÓÙ· Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ‰ÒÛÂÈ Ë ¶∞™∂°∂™ ÂÚÈıÒÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙfiÛÔ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜. ™‡Ìʈӷ, ˆÛÙfiÛÔ, Ì ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù·, Ë ¶∞™∂°∂™ Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ 20 ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË,

ÓÔ˘Ó Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ·” .

ÕÏÏ· 10 ¯ÚfiÓÈ·... √™¢∂ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ ∂ÓÒÛÂȘ

ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘, ¶∞™∂°∂™ Î·È ∂∞™ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ıÂÛÌÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÌË ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. “À¿Ú¯ÂÈ Ù·‡ÙÈÛË ·fi„ÂˆÓ Ì ÙËÓ ¶∞™∂°∂™” ÂÈÛ‹Ì·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ “Î·È ÎÈÓԇ̷ÛÙ ÂÓˆÙÈο Ì·˙› Ù˘. ΔËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹Û·Ì ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ

ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. £· ‰Ôı› ÂÚÈıÒÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. √ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ “‚Ú¿˙ÂÈ” . ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. √È ·ÁÚfiÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÁÓˆÛË, ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ μfiÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂∞™ Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∏ ·fiÊ·ÛË ·Ó‹ÎÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÎÚ›-

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤Ï·‚·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¿ÙÔÎÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÁÈ· Ù· ‰ËÌËÙÚȷο. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∞. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÂÚ› Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ (√™¢∂) ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. μ. °È· ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‰¿ÓÂÈÔ ÂÚ› ÙˆÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠÛÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ÙÔ 2008 Î·È ¤ÏËÍ ÛÙȘ 30/09/10 Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ Â›ÎÂÈÙ·È Ó· ÚԂϤÂÈ 10ÂÙ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÔÏËڈ̋˜ Î·È Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Ô˘ ı· ÂȉÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. °. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ‰·ÌfiÎÏÂÈÔ Û¿ıË, Ó· ηٷÚÁËı› Ï‹Úˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ó· ÚԂϤÂÈ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ÔÛÔ‡ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ∂ÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¢. Œ¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ∞Δ∂ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÊ˘Í›· Î·È ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÓÙfiÌÈÓÔ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜

¢ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ “∞Û›˜ ¶ÚfiÓÔÈ·” ΔO 20% ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ “∞Û›˜ ¶ÚfiÓÔÈ· ∑ˆ‹˜” ¤¯ÂÈ ÙÔ 80% ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ë ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ∂ÁÁ˘ËÙÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ˙ËÌȈı¤ÓÙ˜ ·fi ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÌËÓ‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ‹‰Ë ÔÈ ·ÁˆÁ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ 3.500... ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ·˜ ·Ú¯‹˜ ∂ÁÁ˘ËÙÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ÂÚ›Ô˘ 40.000 ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 480 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ 160.000 ÂÏ¿Ù˜ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 120-150 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™Â ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ ÂfiÙ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ∑ˆ‹˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˙ËÌȤ˜ ‡„Ô˘˜ 28 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fï˜ fiÙÈ “Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ (΢ڛˆ˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂȷΤ˜) ηχ„ÂȘ” .

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¿Óˆ ·fi 5.000 ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ù˘ “∞Û›˜ ¶ÚfiÓÔÈ·” ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. •¤Ó˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ‡·ÚÍË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ οÔÈˆÓ ÂΉfiÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ‹ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ì ÂÈϤÔÓ ·Ô‰fiÛÂȘ, ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ηٿıÂÛ˘ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Û ÚfiÛÊ·ÙË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂfiÙË ˙ˆ‹˜ Ù˘ ∞Û›˜ ¶ÚfiÓÔÈ· Î. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë, ÔÈ Ù˘¯fiÓ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ Ô˘ ı· ·Ó·Î‡„Ô˘Ó ı· Ï˘ıÔ‡Ó Û ‰È¿ÛÙËÌ· 3-7 ÂÙÒÓ. ŒÙÛÈ ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Â›Ù ·fi ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ›Ù ·fi ÙÔ ∂ÁÁ˘ËÙÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ∑ˆ‹˜, ›Ù ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∂Îηı·ÚÈÛÙ‹. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ¶·-

ÓÙÂÏ›‰Ë, ÂÚ›Ô˘ 3.000 Û˘Ì‚fiÏ·È· Â›Ó·È ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹˜, ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Û˘Ì‚fiÏ·È· “∑ˆ‹˜” Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·Êı› Ì ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ÔÛÔ‡ 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÔÏÏ¿ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î¿ÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â›ÛÚ·ÍË. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∑ËÌȈı¤ÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∞Û›˜ ¶ÚfiÓÔÈ· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌËÓ‡ÛÂȘ ηٿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ “Aspis Capital” . ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ˙ËÌȈı¤ÓÙ˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “∞Û›˜ ¶ÚfiÓÔÈ·” ÎÏ¿‰Ô˜ ˙ˆ‹˜, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ·ÁˆÁ¤˜ ηٿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ηıÒ˜ 15 Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› χÛË, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ “‰ÂÓ ÂfiÙ¢Â, fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·” . ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ “∞Û›˜” Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 5.500, ÂÓÒ ·-

ÓÂÏÏ·‰Èο ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 200.000. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ·fi ÙȘ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi Ù˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙ› Û ¿ÏÏË ‹ ¿ÏϘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Â›Ó·È ÍÂÎڤ̷ÛÙÔÈ, Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘Ì‚fiÏ·È¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁ›ÓÂÈ Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ù˘ “∞Û›˜ ¶ÚfiÓÔÈ·” Û˘Ó¤ÛÙËÛ·Ó ‹‰Ë ™‡ÏÏÔÁÔ ∑ËÌȈı¤ÓÙˆÓ ·fi ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÓÔÌÈÎfi˜, ÔÈÓÈÎÔÏfiÁÔ˜ Î. ªÈ¯. ª·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘, ÙÔ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, “Ë ·ÁˆÁ‹ ı· Á›ÓÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ ÂfiÙ¢ fiˆ˜ ı· ¤ÚÂ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙÔ 2000 Î·È ÌÂÙ¿, ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ¤¯·Û·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ”. ¢∏ª√.™.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 31

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ

¶ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ «Ì·Ù·¯ÙÛ‹‰Â˜» ∞ ∞£∏¡∞, 2.

‡ÍËÛË Ì ٷ¯‡ÙËÙ·, Ô˘ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ, ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Á’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¯Ú‹Û˘ Ù· ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 20% ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘˜. ª¤Û· Û ¤Ó· ÙÚ›ÌËÓÔ ÔÈ Ó¤Â˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÏËڈ̤˜ ‰·Ó›ˆÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 0,7% - 0,9% ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÚ¿Â˙˜ (∂ıÓÈ΋, Alpha, Eurobank, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜), fiÙ·Ó ÛÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ Â›¯·Ó ·˘ÍËı› ηٿ 0,3% 0,8% Î·È ÛÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ Î·Ù¿ 1,3% Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∏ Âȉ›ӈÛË Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÚ¿Â˙˜. ™ÙȘ 30/9 ¤Ó· ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ‰¿ÓÂÈ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÂÓÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË “Euro2day” , ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ∂ÌÔÚÈ΋ Î·È Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋, Ù· ÂÈÛÊ·Ï‹ ‰¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ 10,8% Î·È ÛÙÔ 10,6% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. √È Ó¤Â˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È ·fi ÙËÓ ˘ÔηÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ù· ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· Û Â›Â‰Ô ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙȘ 30/9 ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ 8,1% ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ·fi 7,4% ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fï˜, ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ 7,9% ·fi 7,1% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· (Finansbank) ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¿, ‰È·ÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔ 5,7% ·fi 5,6%. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 90 ËÌÂÚÒÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ 6,8% ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ 6,3% ·fi 5,5%. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· (3,9% ·fi 3,3% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ). ™ÙËÓ Alpha Bank Ù· ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙȘ 30/9 ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ 7,7%, ·fi 7,1% ÛÙȘ 30/6 Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ 7,8% ·fi 7,1%. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÛÙË ¡∞ ∂˘ÚÒË Ô Ú˘ıÌfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÌÂÈÒıËΠÛÙ· 56 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ·fi 120 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ∂Í·›ÚÂÛË ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Â›Ó·È Ë Eurobank ηıÒ˜ Ô Ú˘ıÌfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ Û ·fiÏ˘Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· (472 ÂηÙ. ¢ÚÒ) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ (555 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ fiÙÈ Ë ÙÚ¿Â˙·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋˜ ‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÒÓ Ù˘, ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ Ú˘ıÌfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÈÛÊ·ÏÂÈÒÓ Î·È ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÚԂϤ„ˆÓ. ™Â ÔÛÔÛÙÈ·›· ‚¿ÛË, Ù· ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Eurobank ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 0,9% ÛÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ (·fi 8,1% ÛÙȘ 30/6 ÛÙÔ 9% ÛÙȘ 30/9) ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ù˘.

√‰ËÁfi˜ ‹ ÂÍ·›ÚÂÛË ÔÈ Á·ÏÏÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜; ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ÂÎÙ›Ó·ÍË ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ™ÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ù· ÌË

Â˙›Ù˜, ÁÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·... Ì·Ù·¯ÙÛ‹‰ˆÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜.

∞Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÙ fi,ÙÈ ÌÔÚ›ÙÂ...

Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ¤Êı·Û·Ó ÙÔ 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ·‡ÍËÛ˘, Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ (ÚÔ ÚԂϤ„ˆÓ) ‡„Ô˘˜ 4,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ÙÚ¿Â˙· ηًÁÁÂÈÏ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÓÓ·̋ÓÔ˘ ‰·ÓÂȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 582,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 13,25%(!) ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ÂÈÚfiÛıÂÙ˜ ÚԂϤ„ÂȘ 312,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ, fiÙ·Ó ÔÈ ÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ÛÙȘ 31/12/09 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û 417,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· “ÛÙË ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ʿÛË ‡ÊÂÛ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂȘ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” , fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÚfiÛÊ·Ù·. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ‰Â fiÙÈ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ Ù· ̤۷ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ˘‹ÚÍ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÂÈϤÔÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û Ӥ· ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Ë ∂ÌÔÚÈ΋ ÌÂÙ¿ ÙȘ Ӥ˜ “ÁÈÁ¿ÓÙȘ” ÚԂϤ„ÂȘ ‡„Ô˘˜ 830,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÛÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ·˘Í·ÓfiÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ™ÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ë °ÂÓÈ΋ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ Ë ∂ÌÔÚÈ΋ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ÛÙËÓ

ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙË Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô Á·ÏÏÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜.

«¶ÔÓÔ‡Ó» ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ì·Ù·¯ÙÛ‹‰Â˜ Δ· ›‰È· ÛÙÂϤ¯Ë ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ˘‹ÚÍ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‰·Ó›ˆÓ Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÛÙË ‚·ı‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ¤ÏËÍ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜, fiÛÔ ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·... Ì·Ù·¯ÙÛ‹‰ˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÙÒ¯Â˘Û˘. ™ÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Î·È ÛÙËÓ ∂Δ∂, ÛÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ Ù· ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·Ù¿ 0,6%. “ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ·Ó ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Î·ı·Ú¿ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È fiÛ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÎÂʷϷȷο, ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÙË ÌÂÙ¿ıÂÛË ‰·Ó›ˆÓ ‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ÙÚ¿Â˙·˜. ∞ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, ·‡ÍËÛ˘ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ·ÂÈÏ› Ó· ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙË Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ È‰ÈÒÙ˜ Ì ÂÓ‹ÌÂÚ· ‰¿ÓÂÈ· Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÙÒ¯Â˘Û˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÚ·-

∏ ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È Ó· ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ‹ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. √È ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÚԂϤÔ˘Ó ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ‰fiÛÂˆÓ ¤ˆ˜ Î·È ÙÚ›· ¤ÙË. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 20% ÙÔ˘ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ Eurobank Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›ÛËÌ· fiÙÈ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰È·ÚıÚˆı› ‰¿ÓÂÈ¿ Ù˘ ‡„Ô˘˜ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Â› ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ‰·Ó›ˆÓ 57,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ. √È ÙÚ·Â˙›Ù˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ϤÔÓ fiÙÈ Ô Ú˘ıÌfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· ı· ÎÔÚ˘Êˆı› ›Ù ÛÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ›ÙÂ, ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÌËÓÒÓ ÙÔ˘ 2012, ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· ÛÙ·‰È·Î‹ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË ·fi ÙÔ ‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 10,3% ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. √ fiÌÈÏÔ˜ ∂Δ∂ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ÛÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÚԂϤ„ÂȘ 343 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 335 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ 9ÌËÓÔ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 991 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Î¿Ï˘„˘ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 55%, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ 51% Î·È ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙÔ 75%. ∏ Eurobank ÛÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ÂÈϤÔÓ ÚԂϤ„ÂȘ 340 ÂηÙ. ¢ÚÒ (346 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ) Î·È ÛÙÔ 9ÌËÓÔ ·˘Ù¤˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ 1,022 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Î¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 41,5%. ∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ÚԂϤ„ÂȘ 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ (135 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ) Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ 418 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Alpha Bank ÛÙÔ 9ÌËÓÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛ ÚԂϤ„ÂȘ 644,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 223,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ. √È ÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 2,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ 53%. ∏ ∞Δ∂, Ù¤ÏÔ˜, ÂÌÊ¿ÓÈÛ ÛÙÔ 9ÌËÓÔ ÚԂϤ„ÂȘ 287,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË Ì›ˆÛË ·Ô‰fiÛÂˆÓ ÛÙȘ ÚÔıÂÛÌȷΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ

∞˘Í‹ÛÂȘ ÂÈÙÔΛˆÓ Û ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÛÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ∞£∏¡∞, 2.

™Â ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÛÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi Ù· ˘„ËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ· ηٷı¤ÛˆÓ. ◊‰Ë, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ∏ÌÂÚËÛ›·, ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Â›Ó·È 0,25% Ì 0,35% Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ (fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋), ÂÓÒ Ë FBBank ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ ηٷıÂÙÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Europremium ηٿ 0,25% Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜.

∞˘Í‹ÛÂȘ, fï˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘, ηٿ 0,50%. ∏ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·¢ı‡ÓÂÈ Û‡ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÛÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÚÔıÂÛÌ›·˜, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 4%, ÁÈ· Ó· ÌË ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ·. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ΔÚ·Â˙ÒÓ, Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ¯·ÌËÏfiÙÔη ‰¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ euribor

ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ù· Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓ· ÂÈÙfiÎÈ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ 1,026% Î·È ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› ̤۷ Û 5 Ì‹Ó˜. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ 10,60% ·fi 10,25% Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙÔ 6,60% ·fi 6,25%. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ·ÓÔÈÎÙÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙÔ 10,25%. ∂›Û˘ Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰· ·‡ÍËÛ ٷ

ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ù˘ ηÚÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 15,35% ¤ˆ˜ 15,65% ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ οÚÙ·˜, ÂÓÒ ÙÔ Ó¤Ô ÂÈÙfiÎÈÔ ·Ó·Ï‹„ÂˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û 16,60%. Δ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÈÙfiÎÈ· Ù˘ ATEClub Visa ÁÈ· ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û 13,65% Î·È 14,65%. ∏ FBBank ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ 1% ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Europremium, ·fi 1,25%. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Ù˘ ∂∫Δ (1%) Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÚÔÛ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ 0,25%. ª¿ÏÈÛÙ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒ-

ÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ηٷÚÁÔ‡Ó Î·È ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¯·ÌËÏfiÙÔη ÚÔ˚fiÓÙ· ηٷӷψÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· “·ÓÔÈÎÙ¿ ‰¿ÓÂÈ·” , ηıÒ˜ Ù· ıˆÚÔ‡Ó ·Û‡ÌÊÔÚ·. ∂›Û˘, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ·fi ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· “ÂÈΛӉ˘ÓË” ηÙËÁÔÚ›·. √È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ· -Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜- ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 20% Î·È ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û “ÎfiÎÎÈÓ˜ ÔÊÂÈϤ˜” ‡„Ô˘˜ 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 35,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

⁄ÊÂÛË 4,5% ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ∞£∏¡∞, 2.

⁄ÊÂÛË 4,5% ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2009, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂urostat, Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ΔËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ÛÙËÓ ∂∂ ÙÔ ∞∂¶ ·˘Í‹ıËΠηٿ 2,2 % Î·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·Ù¿ 1,9%. ∞ÎfiÌË, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∞∂¶ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·Ù¿ 1,1%. ¶¿ÓÙ· Û ÙÚÈÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÙÔ ∞∂¶ ·˘Í‹ıËΠηٿ 0,4% ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Î·Ù¿ 0,5% ÛÙÔ˘˜ “27” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó 1,9% ·’ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, fiÙ·Ó Â›¯·Ó ·˘ÍËı› 4,3%. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ¿ÛÈ̘ ¤ÂÈÙ· ·fi ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ 1,7% ÛÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 0,3%, ·fi 0,2%. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î·ıÒ˜ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜, Ô˘ ·Ó¿ÁηÛÂ Î·È ÙËÓ ÈÚÏ·Ó‰È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â͈ÙÂÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· (-4.5%) Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ¯ÒÚ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ì ‡ÊÂÛË Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ∂∂ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ̤ÏË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‡ÊÂÛË: ∏ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· (2,2%).

ŒÛÔ‰· 86 ÂÎ. ú ·fi ÙË Ó¤· ·ÚÙ›‰· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∞£∏¡∞, 2.

™˘ÓÔÏÈο 85,934 ÂηÙ. ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ 13Ë ·ÚÙ›‰· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÂΉfiÛÂÈ 5,57 ÂÎ. ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÊfiÚÔ 1,82 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Û˘ÓÔÏÈο 68.030 ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· (13Ë ·ÚÙ›‰·) ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∞fi ·˘Ù¿, 20.295 ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Â›Ó·È ¯ÚˆÛÙÈο Î·È ÔÈ ·Ú·Ï‹Ù˜ ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 109.324.353 ¢ÚÒ, 21.855 Â›Ó·È ÈÛÙˆÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÔÛfi ÛÙ· 23.389.613 ¢ÚÒ Î·È 25.880 Â›Ó·È ÌˉÂÓÈο. ∞fi ÙË 11Ë ·ÚÙ›‰· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ, Ë Î·ı·Ú‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 85.943.740 ¢ÚÒ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë °°¶™ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ 5.572.354 ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ı· ÂÈÛÚ‡ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 1,82 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 32 ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÌÈ·˜ ÛÙ¿Û˘ ÁÈ· ›‰Ú˘ÛË Âȯ›ÚËÛ˘ ∞£∏¡∞, 2.

μ∂μ∞π√™ fiÙÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ÏÂÁfiÌÂÓË “˘ËÚÂÛ›· Ì›·˜ ÛÙ¿Û˘” Ô˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ›‰Ú˘Û˘ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¡Ù›ÓÔ˜ ƒfi‚ÏÈ·˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ›‰Ú˘Û˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô Î. ƒfi‚ÏÈ·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ „ËÊ›ÛÙËΠÌÂÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË, ·ÏÏ¿ ¤ÌÂÈÓ ·ÓÂÓÂÚÁfi˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ë ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, οÙÈ Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ı· ÂΉÔı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô Î. ƒfi‚ÏÈ·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ›‰Ú˘Û˘ Ì›·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Î·Î‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ηٷӷψÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ··ÓÙÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÓÙ› ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÙÂÈ ·ÏÒ˜ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›· ÌÂٷ͇ ÚÒËÓ Î·È Ó˘Ó ˘Ô˘ÚÁÒÓ.

∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ÂÛÒÚÔ˘¯· Î·È Ì·ÁÈfi ∞£∏¡∞, 2.

™∏ª∞¡Δπ∫∞ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ

∫Ï¿‰Ô “∂ÛÒÚÔ˘¯·- ª·ÁÈfi” Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ICAP Group. * ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË 14,1% ÙÔ 2009 ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2008 ÂÓÒ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ë Î¿Ì„Ë Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÎÈ ÂʤÙÔ˜ * ∏ ηٷӿψÛË ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ Î·È Ì·ÁÈfi ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009/08, Ù· ‰Â ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 12% Î·È 5% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √È Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÏÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ηÈ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÂfiÌÂÓÔ, Î·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ- Ì·ÁÈfi. ∏ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ηٷӿψÛË ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙÔ 2009/08 ηٿ 11,6%, ÂÓÒ Ë Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ηٷӿψÛË Ì·ÁÈfi ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË 4,7% ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ ·Ó‹Ïı Û 64,1% ÙÔ 2009, ÂÓÒ ÙˆÓ Ì·ÁÈfi Û 69,3%. ∏ ‰Â ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ Â›‰ÔÛË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÙÔ˜ ÛÙ· ÂÛÒÚÔ˘¯· Û 45,3%, ÂÓÒ ÛÙ· Ì·ÁÈfi Û ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· (69,8%). ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë Î¿Ì„Ë ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ‰ÈÂÙ›· (2010-2011) Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ Ë ÂÙ‹ÛÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ Î·È Ì·ÁÈfi ı· Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ 10%-15%.

√Úȷ΋ ÙÒÛË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 2.

¢∂¡ ηÙfiÚıˆÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· ·Ú¯Èο ˘„ËÏ¿ Î¤Ú‰Ë Ù˘, Ô˘ ¤Êı·Ó·Ó ¤ˆ˜ Î·È 2%, Û ̛· Ó¢ÚÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.474,05 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÔÚȷ΋ ÙÒÛË 0,02%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 151,317 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Atebank +25,37%, ∂ÏÏËÓÈ΋ μÈÔÌ˯·Ó›· ∑¿¯·Ú˘ +14,71%, Aspis Bank +13,04% Î·È Creta Farm +12,79%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ¢Ô‡ÚÔ˜ -19,83%, ªÔÙÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ -9,46%, ÷˚‰Â̤ÓÔ˜ -9,24% Î·È °ÂÓÈ΋ -8,63%.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

°È·ÙÚfi˜ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· 70.000 ¢ÚÒ Â›¯Â ηٷı¤ÛÂȘ 6,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ

∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·fi ÙÔ ™¢√∂ ∞£∏¡∞, 2.

ηʿÙÔÈ, ÌÂÁ·ÏÔÁÈ·ÙÚÔ› Ì ηٷı¤ÛÂȘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ...‚Á¿˙Ô˘Ó Ì¿ÙÈ, Ô›ÎÔÈ Ìfi‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È 1.500 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ™¢√∂ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚‚·ÈÒÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚfiÛÙÈÌ· ¿Óˆ ·fi 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Mega, Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· 2.250 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Û ÚÔÎÏËÙÈ΋ ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ·ÙÚÔ‡ Ô ÔÔ›Ô˜ Û ÙÚÂȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· 206.000 ¢ÚÒ ·ÏÏ¿ Û ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰È·ÙËÚÔ‡Û ηٷı¤ÛÂȘ 6,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ÕÏÏÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ¤ÛÔ‰· 130.000 ¢ÚÒ Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Û ηٷı¤ÛÂȘ 1,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ηٷı¤ÛˆÓ. ∂ÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ Ô›ÎÔÈ Ìfi‰·˜ ÔÈ ÔÔ›Ô ‰‹ÏˆÓ·Ó ÌÂÈÎÙ¿ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÛÔ‰· ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ 40.000 ¢ÚÒ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ›¯·Ó ·‰‹ÏˆÙ˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ 1.200.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. √È “Ì·‡Ú˜” ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ηٷı¤ÛÂˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÚÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜.

ΔÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó 299 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÊfiÚÔ˘˜. ΔÔ ™¢√∂ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛ̇ÛÂÈ 299

ÛοÊË Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‹ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ȉȈÙÈο ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ ...Ûηڛ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÊfiÚÔ˘˜

¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÂÒÓ˘ÌÔ˘ ÛηʿÙÔ˘ Ô˘ Ï‹ÚˆÛ ÙÂÏÈο 2,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÊfiÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ “·ÙÚfiÙËÙ·” ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ȉȈÙÈÎÔ‡, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ ¯·Ú·-

ÎÙËÚÈÛÌfi “Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi” . ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ™¢√∂ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ¤ÛÔ‰· 15 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ ÛηÊÒÓ ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û ȉȈÙÈο. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ··ÏÏ·ÁÒÓ º¶∞ Î·È ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛοÊË, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ·Í›·˜ 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤¯ÂÈ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ 700.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó ÂÈ‚ÏËı› ÊfiÚÔ˜ 40% ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 280.000 ¢ÚÒ . ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ™¢√∂ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Î·È 1.500 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋ ˙ÒÓË ÛÙÔ ¶¤Ú·Ì·. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ··ÏÏ·Á‹˜ ·fi ÙÔ º¶∞, ÔÈ Ú¿ÌÔ ÙÔ˘ ™¢√∂ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÏÂÈ¿‰· ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ fiÔ˘ ÔÈ ÂÈÛ΢¤˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ·Ôχو˜ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi. ªÔÚ› Ë ÂÈÛ΢‹ Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 2 Î·È 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ó· ÌËÓ Îfi‚ÂÙ·È Ù›ÔÙ·, ηӤӷ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi, ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫·ÂϤÚ˘.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 3.000 Ê¿ÎÂÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙË ¢∂∏ ÁÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û ÛÙ¤Á˜

“μÚÔ¯‹” ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ∞£∏¡∞, 2.

μƒ√Ã∏ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÁηٿ-

ÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ¢∂∏, ·fi ȉÈÒÙ˜ Î·È ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ Û‡‰Ô˘Ó Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi Ù· ÂÏ΢ÛÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÒÏËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙË ¢∂∏. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ (∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ì √ÎÙÒ‚ÚÈÔ) ηٷ٤ıËÎ·Ó 1500 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¢∂∏, fiÛ˜ ›¯·Ó ηٷÙÂı› ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009, ÔfiÙ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¢ËÏ·‰‹ ÛˆÚ¢ÙÈο ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙË ¢∂∏ 3.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 25,4 ÌÂÁ·‚¿Ù. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı› 464 ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÈÛ¯‡Ô˜ 3,7 ÌÂÁ·‚¿Ù. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Â›Ó·È Ë ˘„ËÏ‹ ÙÈÌ‹ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙË ¢∂∏, Ë ÔÔ›· ÁÈ· ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ·Ê› ‹ ı· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙÔ 2009, 2010 Î·È 2011 Â›Ó·È 55 ÏÂÙ¿ ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ·, ÙÈÌ‹ Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÂÓÙ·Ï¿ÛÈ· ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÔÈÎÈ·Îfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂∏ Î·È Â›Ó·È ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ÁÈ· 25 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ 2012 Î·È ÌÂÙ¿ Ë ÙÈÌ‹ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ı· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 5 % ÂÙËÛ›ˆ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÁÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÈÛ¯‡Ô˜ ̤¯ÚÈ 10

ÎÈÏÔ‚¿Ù Ô˘ ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û ٷڿÙÛ˜, ‰ÒÌ·Ù· , ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÎÏ. Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ ¤‰Ú· Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Â›Ó·È fiÛ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¤ˆ˜ 10 ¿ÙÔÌ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¤ˆ˜ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙˆÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Ë Ì¤ÛË ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚¿Ù, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ (ÛÙÔ ¡fiÙÔ Ë ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ¿Ú· Î·È Ë ·fi‰ÔÛË ˘„ËÏfiÙÂÚË) Î·È ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·-

ÙÔÏÈÛÌfi (Ë ‚¤ÏÙÈÛÙË ·fi‰ÔÛË ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ¿ÓÂÏ Ô˘ “‚ϤÔ˘Ó” ÚÔ˜ ÙÔ ¡fiÙÔ), Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 1100 ¤ˆ˜ 1500 ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ªÂ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 55 ÏÂÙ¿ ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ· ÙÔ ¤ÛÔ‰Ô Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ·fi 600 ˆ˜ 820 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™˘ÓÂÒ˜ ÁÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· 10 ÎÈÏÔ‚¿Ù, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù· ¤ÛÔ‰· Â›Ó·È ‰ÂηÏ¿ÛÈ·, ·fi 6.000 ˆ˜ 8.200 ¢ÚÒ. √ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È 10 - 15 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚¿Ù ÂÓÒ

¡¤· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Vodafone Unlimited H VODAFONE, Ùo ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, ·Ó¤-

ÙÚ„ ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÒÙË Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Vodafone Unlimited, Ì ٷ ÔÔ›· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÔÌÈÏ›· Î·È SMS ·ÎfiÌË Î·È ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜, Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·! ΔÒÚ·, Ë Vodafone ηÈÓÔÙÔÌ› Î·È ¿ÏÈ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜, Ì ٷ Ó¤· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Vodafone Unlimited Ô˘ ηχÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÌfiÓÔ ·fi 15 ú ÙÔ Ì‹Ó·. ŸÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ ¿ÁÈÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÌÈÏ›·˜, Î·È SMS, Î·È Internet ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜.

ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· 4.500 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚¿Ù. ¶ÔÏϤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÂȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û ÛÙ¤Á˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÎÙ·ÌȇÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰·¿Ó˘ Â¤Ó‰˘Û˘.

Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ: ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∏Ïȷ΋ Δ·Ú¿ÙÛ·” ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó

Δ· Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Vodafone Unlimited Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó: - ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÔÌÈÏ›· ÚÔ˜ Vodafone ‹ Vodafone & ™Ù·ıÂÚ¿ - ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· SMS ÚÔ˜ Vodafone - ‰ˆÚÂ¿Ó ¯ÚfiÓÔ ÔÌÈÏ›·˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ‰›ÎÙ˘· Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ - ‰ˆÚÂ¿Ó SMS ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ‰›ÎÙ˘· - ‰ˆÚÂ¿Ó Internet ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi - ÔÌÈÏ›· Î·È Internet ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ∂ÈÚfiÛıÂÙ· ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Vodafone ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ χÛÂȘ: - ŒÎÙˆÛË ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘, ¤ˆ˜ 20ú οı ̋ӷ - ŒÎÙˆÛË ·ÓÙ› ÂȉfiÙËÛË Û˘Û΢‹˜, ¤ˆ˜ 20% οı ̋ӷ - ŒÎÙˆÛË Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Vodafone-hol, ¤ˆ˜ 20ú οı ̋ӷ Δ· Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Vodafone Unlimited, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜, ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ó¤Ô˘˜, Î·È Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÙfiÛÔ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Vodafone fiÛÔ Î·È ÛÙÔ vodafone.gr.

ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔˆı› ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∏Ïȷ΋ Δ·Ú¿ÙÛ·” ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÈϤÔÓ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· 25 ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÔ ·Ï‹ ‰È·‰Èηۛ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ™Â οı ‰ÈηÈÔ‡¯Ô ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Â› 25 ¯ÚfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Î·Ì›· ÂÁÁ‡ËÛË ‹ ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∏ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ̤ۈ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙËÓ ¢∂∏. ΔÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË, ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ χÛ˘ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡. Δ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ÂȉÈο Û˘ÓÂÚÁ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù¯ÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ fiÛÔ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚ÈÒÛÈÌË Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÁÈ· Â›Â‰Ë ÛÙ¤ÁË (Ù·Ú¿ÙÛ·) 90 Ù.Ì. ÂÓÒ ÁÈ· ÎÂÎÏÈ̤ÓË ÛÙ¤ÁË 50 Ù.Ì.


33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

μ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi DNA ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ NASA

πÛÚ·‹Ï

“∂͈Á‹ÈÓÔÈ” ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· √À∞™π°∫Δ√¡, 2.

ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ NASA ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Û ÌÈÎÚ¿ Ú¿ÛÈÓ· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ·. ∂›Ó·È ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ηıÒ˜ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‚›Ô˘ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÛÙÔ DNA ÙÔ˘ ÙÔ ‰ËÏËÙËÚÈ҉˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ·˘Ù‹ Ë ·Ú·ÍÂÓÈ¿ ÙÔ˘, οÓÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË Â͈Á‹ÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· Èı·ÓfiÙÂÚË.

∏ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Science, ·ÔηχÊıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù˘ NASA, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 21.00 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. “Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˘ÂÓı‡ÌÈÛË fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ fiˆ˜ ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙË ·fi fi,ÙÈ ˘Ôı¤ÙÔ˘Ì ‹ ÌÔÚԇ̠ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̔ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ºÂϛ۷ °Ô˘ÏÊ-™¿ÈÌÔÓ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ÛÙÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ NASA, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Ï¿ÛÌ· Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÓ Â͈Á‹ÈÓÔ, Â›Ó·È fï˜ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ù¤Ú·˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ΔÔ ÚˆÙÂÔ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ GFAJ-1, Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ Holomonadaceae (¤ÓıÂÙË Â¿Óˆ), ‚Ú¤ıËΠÛÙË ‰È·‚fiËÙË §›ÌÓË ªfiÓÔ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ·ÏÌ˘Ú¿, ·ÊÈÏfiÍÂÓ· ÓÂÚ¿ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ¿ÏÏ· ‰ËÏËÙ‹ÚÈ·. ∫·Ó¤Ó· „¿ÚÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˙‹ÛÂÈ ÛÙË Ï›ÌÓË, Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· fï˜ ·ÊıÔÓÔ‡Ó. ΔÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Ì ÙÔ Ó¤Ô Â›‰Ô˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¤Ó· ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi, ˆ˜ ‰ÔÌÈÎfi Ï›ıÔ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘. “∏ ˙ˆ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ¿Óıڷη, ˘‰ÚÔÁfiÓÔ, ¿˙ˆÙÔ, Ô͢ÁfiÓÔ, ıÂ›Ô Î·È ÊÒÛÊÔÚÔ” ÂÍËÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘Û‹

ÙÔ˘˜. To GFAJ-1 Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÌÔÚÊ‹ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È ·ÚÛÂÓÈÎfi ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·. ŸÙ·Ó ÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÊÒÛÊÔÚÔ, ÌfiÓÔ Ì ·ÚÛÂÓÈÎfi, ‹ Î·È Ù· ‰‡Ô Ì·˙›. ∏ ÂÚÌËÓ›· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ “ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ›Ù Ì ÊÒÛÊÔÚÔ, ›Ù Ì ·ÚÛÂÓÈÎfi. ∞˘Ùfi ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ Ôχ ·ÏÏfiÎÔÙÔ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¶ÔÏ ¡Ù¤‚Ș, ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Ù˘ NASA. ∂ÎÙ›ÌËÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌfiÓÔÈ ÛÙÔ ™‡Ì·Ó: “∞Ó Î¿ÙÈ Â‰Ò ÛÙË °Ë ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÙfiÛÔ ·Ó·¿ÓÙ¯Ô, ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ë ˙ˆ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ·ÎfiÌ·;” ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ. “ΔÒÚ· ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÙÔ Ì¿ıÔ˘Ì” ›Â.

¶ÚÒÙË Ì¤ÙÚËÛË ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÌÈ·˜ Ì·ÎÚÈÓ‹˜ “˘ÂÚ-°Ë˜” ¢ÈÂıÓ‹˜ ÔÌ¿‰· ·ÛÙÚÔÓfiÌˆÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÌÈ·˜ “˘ÂÚ-°Ë˜” - ÂÓfi˜ Â͈ËÏÈ·ÎÔ‡ Ï·Ó‹ÙË Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜. √ Ï·Ó‹Ù˘ GJ 1214b, Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 40 ÂÙÒÓ ÊˆÙfi˜ ·fi ÙË °Ë, ›Ù ÂÚÈ‚¿Ï-

ÏÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÏÂÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ˘‰Ú·ÙÌÒÓ, ›Ù ηχÙÂÙ·È ·fi ·¯È¿ Û‡ÓÓÂÊ· Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Nature. “∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÁÓˆÛÙ‹ ˘ÂÚ°Ë Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢Ú Δ˙¤ÈÎÔÌ ªÈÓ, ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ Ù˘ NASA Î·È ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋˜ Harvard-Smithsonian. “øÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ӥ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠·ÎfiÌ· Ó· ԇ̠·fi ÙÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞˘Ùfi˜ Ô Í¤ÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÓÙÚÔ·Ïfi˜ Î·È Ì·˜ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ʇÛË” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ. √ GJ 1214b, ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙÔ 2009, ÂÚÈʤÚÂÙ·È Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ·Ì˘‰Úfi ¿ÛÙÚÔ. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ›¯·Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 2,7 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-

ÚË ·fi ÙË °Ë Î·È Ì¿˙· 6,5 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË (Ô fiÚÔ˜ ˘ÂÚ°Ë ·ÊÔÚ¿ Ï·Ó‹Ù˜ Ì ̤ÁÂıÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì¿˙· ̤¯ÚÈ ‰¤Î· ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi Ù˘ °Ë˜). ∏ Û¯¤ÛË ÌÂÁ¤ıÔ˘˜-Ì¿˙·˜ ›¯Â Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÂÍ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË fiÙÈ Ô Ï·Ó‹Ù˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∫·Ó¤Ó· ÙËÏÂÛÎfiÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Û‹ÌÂÚ· Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈÓÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ·ÌÂÚÈηÓÔ-ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÌÈ· ¤ÌÌÂÛË ·ÏÏ¿ Â˘Ê˘‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ ¿ıÏÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ¶Ôχ ªÂÁ¿ÏÔ ΔËÏÂÛÎfiÈÔ (VLT) Ù˘ ÃÈÏ‹˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÌËÙÚÈÎÔ‡ ¿ÛÙÚÔ˘ ÙÔ˘ GJ 1214b ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Ï·Ó‹Ù˘ ÂÚÓÔ‡Û ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÚÔ-

ÛÙ¿ ÙÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË °Ë Î·È ÙÔ ¿ÛÙÚÔ. ™ÙË ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹, ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÛÙÚÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÊÈÏÙÚ¿ÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÚÈÓ ÙÂÏÈο ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹. ™Â ȉ·ÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ù· ·¤ÚÈ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó Êˆ˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì‹ÎË Î‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÔηχÙÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÙË Ê·ÛÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ GJ 1214b, fï˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙfi. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ë ·Ô˘Û›· Ê·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÔÚÈṲ̂ӷ ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ¢‡Ô Â›Ó·È ÔÈ Èı·Ó¤˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ: ›ÙÂ Ô Ï·Ó‹Ù˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ¤Ó· Î¿Ï˘ÌÌ· ÓÂÊÒÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜, ›ÙÂ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È Ôχ ÏÂÙ‹ Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ. “™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ۷ʤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·˘Ùfi˜ Ô Ï·Ó‹Ù˘” ÂÏ›˙ÂÈ Ô ¢Ú ªÈÓ. ™Â ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó ÙËÏÂÛÎfiÈ· ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú¿ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙȘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ˜ Â͈Ï·ÓËÙÒÓ, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ ˘ÔÁڷʤ˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜.

ŒÊÂÚ 1-1 Ì ÙËÓ ªÚÈ˙ Î·È ı¤ÏÂÈ ¤Ó· fiÓÙÔ ÛÙÔ ∑¿ÁÎÚÂÌ ÁÈ· Ó· ÚÔÎÚÈı› ÛÙÔ˘˜ “32” ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ

πÛÔ·Ï›· ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ¶∞√∫ √ ¶∞√∫ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÓÈ-

΋ÛÂÈ ÙË ªÚÈ˙ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. ∞Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ˜ 1-1 Ì ÙËÓ ‚ÂÏÁÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ÛÙÔ 89’. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ù‹ Ë ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ÌÈ· Î·È Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ı· ‹ıÂÏ ¿ÏÈ Ó›ÎË ‹ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ ∑¿ÁÎÚÂÌ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi, ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È, ÒÛÙ ӷ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “32” ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ªÂ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ 4-2-3-1 ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ô ª¿Î˘ ÿ‚Ô˜. ΔËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ¶∞√∫ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎÂ Ô ∫Ú¤ÛÈÙ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ‹Ù·Ó ÔÈ ΔÛÈÚ›ÏÔ Î·È ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤·ÈÍÂ Ô ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ô ∑Ô˘¤Ï·. ∞Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê ‹Ù·Ó ÔÈ ¶¿ÌÏÔ °Î·ÚÛ›· Î·È μÈÙfiÏÔ, Ë ÙÚÈ¿‰· ÌÚÔÛÙ¿ ··ÚÙÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ºˆÙ¿ÎË (‰ÂÍÈ¿), μÈÂ˚Ú›ÓÈ· (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ÿ‚ÈÙ˜ (ΤÓÙÚÔ), ÂÓÒ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜. ÿ‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· Â¤ÏÂÍÂ Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∫Ï·Ì ªÚÈ˙. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ‹Ù·Ó Ô ™Ù›ÈÓÂÓ, ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ μ·Ó ¡ÙÂÚ Ã¤ÈÓÙÂÓ (‰ÂÍÈ¿), μÂÚÌÈÔ‡ÏÂÓ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ¡ÙÔÓÎ

● º¿ÛË ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ·

Î·È μ·Ó °Î¿ÛÈÛÂÙ˙ÂÌ (Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î). ∞Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê ‹Ù·Ó Ô ªÏÔÓÙ¤Ï Î·È Ô ™›Ì·Â˜, ‰ÂÍÈ¿ ¤·ÈÍÂ Ô °Î¤Ú·ÂÚÙ˜, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ¶¤ÚÈÛÈÙ˜, ÂÓÒ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔˆıË̤ÓÔ ∞Î¿Ï· ‹Ù·Ó Ô ™Î¤Ô‚ÈÙ˜. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ¿Ó¢ ÏfiÁÔ˘... ·ÁˆÌ¿Ú· ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ª¿ÎË Ã¿‚Ô˘ Ì‹Î·Ó ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Â›¯·Ó ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÛÎÔÚ. ™ÙÔ 3’, Ô ¶¿ÌÏÔ °Î·ÚÛ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ ˆÚ·›· ¤Ó· Ê¿Ô˘Ï ·ÚÎÂÙ¿ ̤ÙÚ· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Â-

ÚÈÔ¯‹ Î·È ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ™Ù¿ÈÓÂÓ Ó· ‰ÈÒÍÂÈ Û ÎfiÚÓÂÚ. ΔÔ ÛÎÔÚ fï˜ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 25’, ·ÊÔ‡ Ô ∞ÓÙÂÏ›ÓÔ μÈÂ˚Ú›ÓÈ· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ·Û‡ÏÏËÙÔ ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙˆÓ μ¤ÏÁˆÓ Î·È ÍÂۋΈÛ ÙËÓ ΔÔ‡Ì· (1-0.). ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ μ¤ÏÁÔÈ Ì‹Î·Ó ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶∞√∫, Ô˘ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ¤‰ÂȯÓ ӷ ÔÈÛıÔ¯ˆÚ›, ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. ™ÙÔ 49’ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ÚÒ-

ÙË Î·Ï‹ Ê¿ÛË ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∫Ú¤ÛÈÙ˜, fï˜ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ °Î¤ÚÂÚÙ˜, ÎfiÓÙÚ·Ú ÛÙÔÓ ÂṲ̂ÓÔ μÈÙfiÏÔ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÎfiÚÓÂÚ. ¶·Ú¿ ÙËÓ Ì¤ÙÚÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ηϤ˜ Ê¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ 63’ Ô˘ fï˜ η٤ÏËÍ ¿Ô˘Ù. ∞fi ’ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ù· ÏÂÙ¿ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ‚·Û·ÓÈÛÙÈο, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, fiÛÔ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÂÚ›ÛÛÈ· ˘ÔÌÔÓ‹, ·ÊÔ‡ ÙÔ ı¤·Ì· ‹Ù·Ó ÙÚ·ÁÈÎfi. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÏÂÙ¿, ‹Ù·Ó Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¡ÙÔÓÎ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ªÚÈ˙ ›¯Â οÓÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ μ¤ÏÁÔÈ ¤·È˙·Ó Ì 10 ·›ÎÙ˜. ∫·È Ê˘ÛÈο Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë, Ô˘... ͇ÓËÛ οˆ˜ ÙËÓ ΔÔ‡Ì·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ; √ ºˆÙ¿Î˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ 87Ô ÏÂÙfi, Ó· “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ, fï˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÚÙȤÚÔ ÙˆÓ μ¤ÏÁˆÓ. ∫·È ÂΛ Ô˘ fiÏ· ¤ÌÔÈ·-

˙·Ó ˆ˜ Ô ¶∞√∫ ı· ¿ÚÂÈ Â‡ÎÔÏ· ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ, Ô ™ÙÛ¤Ô‚ÈÙ˜ ÛÎfiÚ·Ú ÛÙÔ 89’ Î·È “¿ÁˆÛ” ÙËÓ ΔÔ‡Ì·. √ ¿ÛÔ˜ Ù˘ ∫Ï·Ì ªÚÈ˙ Ì ÎÔÓÙÈÓ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ó›ÎËÛ ÙÔÓ ∫Ú¤ÛÈÙ˜ Î·È ¯¿Ï·Û ÙËÓ ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó Ì ÙËÓ ÊˆÙÈ¿ Î·È ÙÔ Ï‹ÚˆÛ·Ó. ¶∞√∫: ∫Ú¤ÛÈÙ˜, °Î·ÚÛ›·, μÈÙfiÏÔ, ΔÛÈÚ›ÏÔ, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (82’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜), ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, ºˆÙ¿Î˘, μÈÂ˚Ú›ÓÈ·, ÿ‚ÈÙ˜ (72’ ∂Ï ∑·Ú), ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ∑Ô˘¤Ï·. ª¶ƒπ∑: ™Ù›ÈÓÂÓ, μ·Ó ¡ÙÂÚ Ã¤ÈÓÙÂÓ, ™Î¤Ô‚ÈÙ˜, ªÏÔÓÙ¤Ï, ™›Ì·Â˜, ∞Î¿Ï· (61’ ¡ÙÈÚ¿Ú), ¡ÙÔÓÎ, μÂÚÌÈÔ‡ÏÂÓ (71’ √ÓÙ›ÁÈ·), °Î¤Ú·ÂÚÙ˜, μ·Ó °Î›ÛÂÁ¯ÂÌ, ¶¤ÚÈÛÈÙ˜ (61’ ¡Ù·ÏÌ¿Ù) * ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ë μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï Ó›ÎËÛ 3-0 ÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi ∑¿ÁÎÚÂÌ.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 5 ·ÁÒÓ˜) 1. μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï ..............6-4 2. ¶∞√∫ .....................4-3 2. ¡ÙÈÓ·Ìfi ∑. ............4-4 4. ªÚÈ˙ .....................3-6

.......9 .......8 .......7 .......3

ΔÚ·Áˆ‰›· Ì ‰Âο‰Â˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ã∞´º∞, 2.

Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ 40 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÏÔ› ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˘ÚηÁÈ¿˜ Û ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ã¿ÈÊ· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ŒÎÎÏËÛË ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· Û πÙ·Ï›·, ƒˆÛ›·, ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∫‡ÚÔ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘. ∂ıÓÈÎfi ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. ΔÚ·ÁÈ΋ ÙÚÔ‹ ‹ÚÂ Ë ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ͤÛ·Û ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰¿ÛË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ¤Íˆ ·fi ÙË Ã¿ÈÊ·. √È ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ ¿ÓÂÌÔÈ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ Ù·¯‡Ù·ÙË ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ ÂÛÙÈÒÓ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙȘ ∞Ú¯¤˜ ÛÙËÓ ÂÎΤӈÛË Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ÿÈÊ·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰¿ÛÔ˘˜ ∫·Ṳ́Ï. ŒÓ· ψÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÂÚ›Ô˘ 50 ¿ÙÔÌ·, fiÏÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÂ Ê˘Ï·Î‹ Ô˘ ÂÎÎÂÓÒıËΠÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·Áȉ‡ÙËΠÛÙȘ ÊÏfiÁ˜ Î·È ·Ó·ÙÚ¿ËΠ̠·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ. ª¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 36 ÛˆÚÔ› ÂÈ‚·ÈÓfiÓÙˆÓ, ÂÓÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ·ÁÓÔÂ›Ù·È Ë Ù‡¯Ë οÔÈˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ. ΔÚÂȘ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ì ÂÁη‡Ì·Ù·, ÔÈ ‰‡Ô ‹Ù·Ó Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. μ·ÚÈ¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÌÂٷʤÚıËΠ۠ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙË Ã¿ÈÊ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. ∂›Ó·È Ì›· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÙÚ·Áˆ‰›·, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. Δ¤ÛÛÂÚ· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË CL 415 ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙË Ã¿ÈÊ·.

∂Àƒø§π°∫∞

¡›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ∂¡∞ ·ÎfiÌË ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿-

ÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ·fi ÙË ª¿Ï·Á·, ¤Î·Ó ¯ı˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛ ¿ÓÂÙ· ÙË ª¿ÌÂÚÁÎ ÛÙÔ ™∂º Ì 86-69, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∫ÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ™·ÓÔ‡Ï˘ Î·È ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜, Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ·fi 16 fiÓÙÔ˘˜ Ô Î·ı¤Ó·˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 18-18, 48-34, 66-51, 86-69. √§Àª¶π∞∫√™ (ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜): ¶··ÏÔ˘Î¿˜ 10, ¡ÂÛÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ 4, ™·ÓÔ‡Ï˘ 16 (1), ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ 12, ∫¤ÛÂÏÈ 5 (1), ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜ 16, ¡›ÏÛÂÓ 6, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 12 (3), ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ 3 (1), §Ô‡Î·˜ 2. ª¶∞ª¶∂ƒ°∫ (ºÏ¤ÌÈÓÁÎ): °ÎfiÏÓÙÛÌÂÚÈ 6, Δ¤ÚÈ 2, ™Ô˘Ô‡Ù 2, Δ¿ÓÙ·, ¶Ï·˚˜ 16 (2), ƒfiÌÂÚÙ˜ 13, Δ˙¤ÈÎÔÌÛÂÓ 9 (2), °Î·‚¤Ï 6, ÿÈÓ˜ 15.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 30 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένη στο κέντρο του Βόλου (πλησίον Πανεπιστημίου). Πληρ. τηλ. 24210-28559 ή 6972148144. (620) 1) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα τριών δωματίων και λοιπών χώρων επί της οδού Ιάσονος 137 με διασταύρωση Ογλ, ανατολικό, ρετιρέ, ενοίκιο 280 Ε. 2) Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2 δωματίων, ρετιρέ, επί της οδού Σπυρίδη 64 μεταξύ Ερμού και Αλεξάνδρας, ενοίκιο 280 Ε. 3) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 171, ενοίκιο 200 Ε. Πληρ. τηλ. 6937157940. (745) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα 106 τ.μ. 1ου ορόφου σε μονοκατοικία, αυτόνομο, φωτεινό με θέα, φρεσκοβαμμένο, ολοδική του ταράτσα, 3 υπνοδωμάτια παρκέ, μεγάλο σαλόνι και τραπεζαρία, 2 wc, μπόιλερ, χωρίς κοινόχρηστα, στην περιοχή Χρυσοχοΐδη, 340 Ε. Πληρ. τηλ. 24240-34049, 24240-33657. (864)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (970)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τριάρι διαμέρισμα στον 3ο όροφο, διαμπερές, με φυσικό αέριο, αυτόνομη θέρμανση, στην οδό Ρ. Φεραίου 86 - Αθ. Διάκου. Τιμή 300 Ε. Τηλ. 24260-49519, 49611, 49612. (690)

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (899)

μονοκατοικία 130 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151, mail: mpaganas.gr (479)

Καινούργιο, διαμπερές τριάρι 80,5 τ.μ., με αποθήκη και θέση στάθμευσης, 1ος όροφος, Μαγνήτων με Κοραή γωνία. Πληροφορίες τηλ. 6936-856653. (835)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (888)

¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 4 ˘/‰, 3 w.c., Û ÔÈÎÔ. 140 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, °ÔÚ›ÙÛ·, parking, ·Û·ÓÛ¤Ú, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 230.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (866)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π: 1) Κατάστημα ισόγειο γωνιακό στο Βόλο, εμβαδού 107 τ.μ., κεντρική θέρμανση και κλιματισμό. 2) Διαμέρισμα στο Βόλο, κέντρο απόκεντρο 112 τ.μ. στο 2ο όροφο με αυτόνομη κεντρική θέρμανση με αέριο, κλιματισμό, έχει επίσης αποθήκη στο υπόγειο και κλειστό γκαράζ. Τηλ. 6932872045. (863)

¶ø§∂πΔ∞π μεζονέτα καινούργια 215 τ.μ. σε οικόπ. 228 τ.μ. με απεριόριστη θέα, φυσικό αέριο, parking, τζακούζι, σε τιμή ευκαιρίας. Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ £øª∞™ ΔËÏ. 24210-39110, 6982-389108, 6948-943919 (946)

PROTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (891)

Δ∂áπ∫∏ ∂•∂§π•∏ √.∂. Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ £. ∞¡¢ƒ∂∞¢∏™ °. ∞¡¢ƒπ∫√™ - π. æÀ§§√™ ¡. °¿ÙÛÔ˘ 3-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-34934 ÎÈÓ. 6942-290395, 6947-260828 ¶ø§√À¡Δ∞π

στο ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μεζονέτες υψηλών προδιαγραφών, 3 υ/δ, αποθήκη, τζάκι, αυλή, parking, πολύ κοντά στη θάλασσα. (901)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¶ø§∂πΔ∞π ÔÚÔÊ/ÛÌ· 144 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, Ì 3 ˘/‰, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (867)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά με μοναδική θέα τη θάλασσα πολυτελούς κατασκευής βίλα λίγων ετών 225 τ.μ. σε οικόπεδο 518 τ.μ. μεγάλος χώρος υποδοχής, 5 υ/δ, 3 μπάνια, γραφείο, αυτόνομη κουζίνα, βοηθητικοί χώροι, χώροι στάθμευσης, λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (882)

¶ø§∂πΔ∞π στην αναπτυσσόμενη περιοχή της Καλλιθέας στη Ν. Ιωνία, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (883)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον Παγασών διαμπερές διαμέρισμα 1ου ορόφου 3άρι 81 τ.μ. με αυτόνομη κουζίνα, χώρος υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο αποθηκευτικοί χώροι σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (884)

¶ø§∂πΔ∞π ∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì., Ì 3 ˘/‰, 2 w.c., Û ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (868)

‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÔÛÂÁ̤Ó˘ ηٷÛ΢‹˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È open plan ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ӷ ËÏÂÎÙÚÈο, 4 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ·›ıÚÈÔ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹, fiϘ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (885)

∂À∫∞πƒπ∞ ·) ¶ø§∂πΔ∞π ‰˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÈÛÙË Â¤Ó‰˘ÛË. ‚) ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰˘¿ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 38 Ù.Ì., 52 Ù.Ì., 54 Ù.Ì., 58 Ù.Ì. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (869)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (889)

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Û ‹Û˘¯Ô ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 4 ˘/‰ fiÏ· Ì Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (886)

¶ø§∂πΔ∞π στην περιοχή Ανακασιάς εξαιρετική μονοκατοικία 225 τ.μ. με φανταστική θέα την πόλη με το λιμάνι, δεύτερο καθιστικό, εξοπλισμένη κουζίνα, 3 υ/δ (το ένα master), 2 μπάνια, χώρος φιλοξενίας, όμορφα διαμορφωμένο εξωτερικό περιβάλλον, parking 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (887)

¶ø§∂πΔ∞π Μεγάλη γκαρσονιέρα 39 τ.μ., 3ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση, στην οδό Ρ. Φεραίου 2 με Χείρωνος, με αποθήκη στο υπόγειο. Τιμή 54.000Ε. Πληροφορίες τηλ. 6936-856654. (836)

¶ø§∂πΔ∞π Διαμέρισμα 102 τ.μ. στον 3ο όροφο, γωνιακό, ανατολικό, με εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, ιταλική κουζίνα Elledue, θερμοδυναμικό τζάκι Piazzetta, δύο μπάνια. Τηλ. 6972 691669, 6976 515081. (623)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας-Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (953)

¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. Αγ. Στέφανο, (Σωρός) ημιτελής μεζονέτα τριών επιπέδων 380 τ.μ. στα κτισίματα σε οικόπεδο 600 τ.μ. με φανταστική θέα Βόλο, θάλασσα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. ¡. πø¡π∞ 1/4 ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜. Μελισσάτικα, 150 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο (Κουγιάτικα). Νεάπολη, 80 τ.μ. σε οικόπεδο 220 τ.μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. μfiÏÔ˜, 79 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ê¿ÙÛ· ÛÙË ™Ù·ı¿. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Σταγιάτες, 1.230 τ.μ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα στο Βόλο. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ∞Ó‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi‰· 833 Ù.Ì., 257 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·.

ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÎÙ‹Ì· 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È. μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. Μελισσάτικα, 4.001 τ.μ. φάτσα περιφερειακό. Ν. Αγχίαλο 4.200 τ.μ., περιοχή Στούπι. Μελισσάτικα, 10.000 τ.μ. με ελιές (Κουγιάτικα). ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλο, 124 τ.μ. ισόγειο στην οδό 28ης Οκτωβρίου. (919)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 65 Ù.Ì. Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ (90.000 ¢ÚÒ). ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. Οικόπεδο 5.200 τ.μ. με πομόνα, κοντά θάλασσα, Κάτω Λεχώνια. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì. Û 1 ÛÙÚÂÌ. ÔÈÎfi‰Ô, §∂Ãø¡π∞. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (921)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 86 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 91 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 85 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 52 τ.μ. Αγ. Κωνσταντίνος 2ος, καινούργιο προσόψεως, 1 υ/δ με πάρκιν.

10. 53 τ.μ. Αγ. Κωνσταντίνος 2ος, 20ετίας σε άριστη κατάσταση, διαμπερές, α/θ πετρελαίου. 11. 48 Ù.Ì. 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 12. 32,50 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 13. 155 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ·, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 14. 55 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 15. 128 Ù.Ì. 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 16. 102 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 18. 110 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË °·Ù˙¤·. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. 126 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 86 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 3 ˘/‰ Û 124 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 65 Ù.Ì. Û 101 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 202 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Î·È 2 ˘/‰ Ô fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 150 Ù.Ì. ÔÈΛ· Ì 2 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ 15ÂÙ›·˜ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô ÛÙË °·Ù˙¤·. 12. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì., Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ ÛÙË °·Ù˙¤·. 13. 2ÒÚÔÊË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Î·È ·fi 3 ˘/‰, Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ. 14. 45 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 532 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰· - ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 352 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 2. 365 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 3. 425 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 4. 350 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ªԇʷ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ. 6. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 7. 1.002 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ - ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ www.iasonmesitiko.gr (925)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (928)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 ¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (930)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30-3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ. 24210-76407 Fax: 24210-76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974-618083 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °.¢‹ÌÔ˘-πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˘ 82.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ - ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 155 Ù.Ì. 250.000∂ ∞Ó¿ÏË„Ë - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 80.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì. 2Ô˘ 20.000∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÈÛfiÁÂÈÔ 80Ù.Ì. 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ fiÚ., 87Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 100Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË 150.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130Ù.Ì. 165.000∂ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220Ù.Ì., 210.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì. 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì/102 ÔÈÎ., 55.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ¶·Ú·Ï›· ·fi 220.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ȯ›ÚËÛË °˘Ó·ÈΛ· ›‰Ë-∞ÍÂÛÔ˘¿Ú ∫∂¡Δƒ√ 15.000 ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ 50Ù.Ì. 100.000∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 240Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πø¡π∞™ 140Ù.Ì. 200.000 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °Ú·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33Ù.Ì. 45.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· 203Ù.Ì. Ì ™.¢ 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ¢Ú¿ÎÂÈ· 600ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 60.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 514Ù.Ì., ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, 150.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 4050, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂ ÿÓÈ·, ı¤ÛË πÛÈÒÌ·Ù·, 14.000Ù.Ì., 70.000∂ ∞Á. °È¿ÓÓË-¶ËÏ›Ô˘ 5200 Ù.Ì ·ÌÊÈı/Îfi 110000 (931)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹ Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (934)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1.¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ μ89 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 3. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏60 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ (9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 12. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 16. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 18. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 19. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 20. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 21. ∞ӷηÛÈ¿ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 262ÙÌ. Û 3.200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· μ69 22. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 3. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 4. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 5. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 7. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ∞83 8. ∂ÚÌÔ‡ 41ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞79 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 10. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4¿ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞7 14. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 15. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 16. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 5. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 6. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 8. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 16. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢ 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 23. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 24. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 25. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 8. ¶ÚÔ̇ÚÈ (‚ÚÔÌÔÓ¤ÚÈ) ·) 5.724ÙÌ. ‚) 5.743ÙÌ. £1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2

2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ. ,ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ.¤Î·ÛÙÔ˜ ( Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 3. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 13. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 14. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 15. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 4. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 6. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 9. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 10. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 11. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 12. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 13. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 14. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 15. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 600ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 16. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 17. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 18. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2 ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 100ÙÌ. Ô Î·ı¤Ó·˜ μ46 19. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 20. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 21. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 22. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 23. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 24. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (905)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (907)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. °ÎÈÒÓË, 8 ÛÙÚ. Ì 60 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ·, 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000.

∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 23.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 43 Ù.Ì., 50.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (908)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (915)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô.

∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (916)

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ Αγγλικής Φιλολογίας ΑΠΘ, μεταφραστής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών - μεταφράσεις. Πληρ. τηλ. 6942036755. (746)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (890) ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (950)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ 73% ÂÓÙfi˜ 5’’ ϤÙˆÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ΔËÏ. 6988888850, 6988888804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (952)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (971)

ZHTOYNTAI

∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ με εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων για μόνιμη εργασία. Επικοινωνήστε στο info@energiaki.com. (982)

∑ËÙÂ›Ù·È ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ έμπειρος, με προϋπηρεσία και πωλείται ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ σε κεντρικό σημείο του Βόλου. Τηλ. 6948 363 365. (653)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ-˘¤Ú‚·ÛË ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·, ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984558843 6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (536)

Νέο καφέ-μπιστρό στο κέντρο της πόλης

ΒΟΛΟΣ

∑∏Δ∂π Ó¤Ô˘˜-Ӥ˜

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

έως 35 ετών για μπουφέ-σέρβις. Θα προτιμηθούν απόφοιτοι Λυκείου-τουριστικών επαγγελμάτων. Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη. Τηλ. επικοινωνίας: 6978-116953 κα Βάσω, 18.00-22.00 ή 24210-49333. (553)

Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (949)

™YNOIKE™IA 47¯ÚÔÓË επιχειρηματίας, πανέμορφη, κοινωνική, καλλιεργημένη, ανεξάρτητη. 45χρονη δημοσίου, σοβαρή, κομψή, κατασταλαγμένη. 53χρονη εισοδηματίας, γλυκύτατη, φινετσάτη, κοινωνική, συγκροτημένη. 38χρονη δημοσίου, ευπαρουσίαστη, καλλιεργημένη, ακίνητα. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα, αποτελεσματικά, τηλ. 2410549797. (193)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φιλόλογος, κάτοχος Proficiency και με γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και της γραφής braille, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6986178122. (428)

λειτουργεί με κρατική άδεια

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ΔÂÈÚÂÛ›· & ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (948)


36

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¢IAºOPA Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (896) ∫∂¡Δƒ√ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-Μελλοντολογίας Κ. ΕΙΡΗΝΗ-Κ. ΡΙΝΑ: Χαρτομαντεία 25 ευρώ, Αστρολογία 25 ευρώ, Καφεμαντεία 15 ευρώ, Κρυσταλλομαντεία 35 ευρώ, Ενόρασηδιόραση 55 ευρώ, Οραματισμός 35 ευρώ. Για τα ραντεβού σας: 6989176612. (744)

∫∂Δ∂ƒ

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΜΠΑΣ του Παναγιώτη και της Μαγδαλινής, το γένος Τσακεροπούλου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΝΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΗ του Δημητρίου και της Βάιας, το γένος Πολύζου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Ν. Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Ν. Μαγνησίας.

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (935)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (897)

∂£¡π∫√ ∫∞π ∫∞¶√¢π™Δƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1031/26.10.10 τ.Γ’ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής: Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (τηλ. 2107275586) Τομέας Επιστημών της Γνώσης και της Νόησης Αριθμός Προκήρυξης: 1011002127/15.9.2010 - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστημάτων και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση” . Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 25-1-2011. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. Αθήνα 24.11.2010 Ο Πρύτανης Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 - Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Αθ. Μακατσιάνου Τηλ.: 2421026271 - 39163 - FAX: 2421039162 Βόλος 15-11-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 6340/177875

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της Μαρίας - Ελένης Μπρεδάκη, κατοίκου Άνοιξης Αττικής, εκδόθηκε η ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 για έκταση εμβαδού 4.009,68 τ.μ. στη θέση “Άγιος Γεώργιος” Δημοτικού Διαμερίσματος “Αγίου Γεωργίου Νηλείας” του Δήμου Μηλεών με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση που ανήκει στην παραγ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μηλεών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

MNHMO™YNA

∞¡∞∫√π¡ø™∏ Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Γ.Ε.Λ. Βόλου αναφορικά με την εκδρομή της Γ’ Λυκείου που έγινε στις 25-28 Νοεμβρίου στις Σέρρες - Θεσσαλονίκη γνωστοποιεί τα εξής: Μετά το πέρας της εκδρομής ακούστηκαν από συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου σχόλια για απρεπή συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Τα όσα όμως εμείς πληροφορηθήκαμε από τα ίδια τα παιδιά μας αποδεικνύουν ότι αυτά τα σχόλια ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα, ενώ αντίθετα αποτελούν ασύστολα ψεύδη, είναι αναληθή, ανυπόστατα και δόλια και στρέφονται κατάφωρα σε βάρος πρωτίστως των παιδιών μας, αλλά και των συνοδών καθηγητριών, που η συνεργασία τους με τα παιδιά μας κατά την εκδρομή υπήρξε άψογη και υποδειγματική. Τέλος θεωρούμε πως τέτοιου είδους πρακτικές που κρύβονται πίσω από την ανωνυμία έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικού κλίματος στο σύνολο της σχολικής κοινότητας. Για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων το θέμα έχει κλείσει. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 7ου Γ.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ

∞¡∞∫√π¡ø™∏ Ο Διευθυντής και ο σύλλογος των καθηγητών του 7ου Λυκείου Βόλου σχετικά με τα σχόλια που ακούστηκαν για την τετραήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου που πραγματοποιήθηκε στις 25-28 Νοεμβρίου δηλώνει τα εξής: Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε εγκριθεί από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής είχαν πολύ καλή συνεργασία με τις συνοδούς καθηγήτριες και δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα. Κάποιος όμως κρυμμένος πίσω από την ανωνυμία του διέδωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας ανυπόστατα και ασύστολα ψεύδη που θίγουν την αξιοπρέπεια των μαθητών μας που συμμετείχαν στην εκδρομή και των συνοδών τους, αλλά και το κύρος του σχολείου μας. Θεωρούμε απαράδεκτες τέτοιες συμπεριφορές που σπιλώνουν υπολήψεις εκπαιδευτικών χωρίς αποδείξεις και συγκεκριμένα στοιχεία και καθιστούν το σχολείο μας στόχο κάθε ανεύθυνου λασπολόγου. Ο Δ/ΝΤΗΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 7ου Γ.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ À°∂π∞™ & ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ °∂¡π∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√”

Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Αντωνία Τηλέφωνο: 2421351133 FAX: 2421351219 E-mail: prom@1129.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 36/2010 Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ” , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 126.786,00 Ε με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10-1-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και 7-1-2011, ώρα 14.00 στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 30,00Ε ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας www.dypethessaly.gr (προμήθειες). Η περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης δεν απαιτεί δημοσίευση στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 3-12-2010. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12.00 έως 14.00. Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ª∞ƒπ∞™ ¢∏ª. §√Àμ∞ƒ∏

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 5 Δεκεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 3 Δεκεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Δημήτριος Τα παιδιά: Ζωή - Νικόλαος Κρόκος, Αντώνιος - Αγγελική Λούβαρη Τα εγγόνια: Αντώνης, Μαρία, Μαριέττα, Δήμητρα, Δημήτρης, Ελένη Τα αδέλφια: Δημήτριος - Δήμητρα Τσαμπούρη, Ιωάννης - Αικατερίνη Τσαμπούρη, Αποστολία - Νικόλαος Λεμονή, Δημήτριος - Αργυρώ Μαργαριτούλη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ª∞ƒπ∞™ ª¶∞ƒΔ∑π∞§∏

τελούμε αύριο Σάββατο 4 Δεκεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μοδέστου Μελισσατίκων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Μελισσάτικα 3 Δεκεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Ασημούλα Μπαρτζιάλη, Δημήτριος και Μαρία Μπαρτζιάλη Τα αδέλφια: Μαρία χήρα Θ. Λεμονή, Ιωάννης και Αικατερίνη Μπαρτζιάλη, Γεώργιος Μπαρτζιάλης, Αναστασία χήρα Παν. Παναγιώτου Τα εγγόνια: Στέλιος και Ζωή, Ελένη, Χρήστος, Γεωργία και Αλέξανδρος, Δημήτρης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Μετά το πέρασμα 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

ª∞°¢∞§∏¡∏™ ∫∞ƒ∞™Δ∂ƒ°π√À

τελούμε αύριο Σάββατο 4 Δεκεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι την γνώρισαν και την αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Νικόλαος - Ράνια Καραστεργίου, Μαρία Καραστεργίου, Αικατερίνη - Νικόλαος Νικολάου Τα εγγόνια: Δημήτρης, Φελίξ, Αριάδνη, Γιώργος, Μάγια, Έλενα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞£∞¡∞™π√À ∞¡∂™Δ. ™Δ∂º∞¡∏

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 5 Δεκεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων Αγριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 3 Δεκεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα παιδιά: Ελένη - Ιωάννης Αντωνίου, Άρτεμης Στεφανή Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Παναγιώτης, Αικατερίνη, Αθανάσιος Τα αδέλφια: Καίτη - Ελευθέριος Καρέτσος, Χρήστος - Τασία Στεφανή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Χόβολη” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞¶√™Δ√§√À ∞§∂•π√À

Συν/χο Αξιωμ/κό Πυρ/κής τελούμε μεθαύριο Κυριακή 5 Δεκεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 3 Δεκεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ευδοξία Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Μαρία Μήτσιου, Παναγιώτης - Ιωάννα Αλεξίου Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Ευάγγελος - Στυλιανή Αλεξίου, Σεραφείμ - Βασιλική Αλεξίου, Παναγιώτα χήρα Χρ. Αλεξίου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.


37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

™·¯ÈÓ›‰Ë˜: ¢ÂÓ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋

MNHMO™YNA

™¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ ∞Δ∂ Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, κόρης, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞ƒÃ√¡Δ√À§∞™ Ã∞Δ∑∏¢∏ª∏Δƒπ√À ∫√ª¡∏¡√À

τελούμε αύριο Σάββατο 4 Δεκεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Πλατανιάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Πλατανιάς 3 Δεκεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Δημήτριος Χατζηδημητρίου Κομνηνός, Ζωή - Θεοφάνης Μανουηλίδης Η μητέρα: Ασπασία Γαϊτανά Η αδελφή: Φωτούλα χήρα Ν. Καλούτσα Τα εγγόνια: Αθανάσιος, αβάπτιστο Η ανιψιά: Τζένη Ν. Καλούτσα Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο “Το Στέκι” στον Πλατανιά.

¢∂∫∂ªμƒπ√™

3

Σοφονίου προφήτ., Θεοδώρου ιερομάρτ., Θεοδούλου όσ. “Ουαί οι συνάπτοντες οικίαν προς οικίαν και αγρόν προς αγρόν εγγίζοντες, ίνα του πλησίον αφέλωνταί τι” (Ησ. ε’ 8). Πολλάς πανουργίας και τέχνας χρησιμοποιεί η αδικία διά να κερδίση εις βάρος των άλλων, διά να επιβουλευθή την ιδιοκτησίαν του πλησίον, διά ν’ αρπάση την ξένην περιουσίαν. Όταν δεν υπάρχη φόβος Θεού και συνείδησις, όταν λείπη η στοιχειώδης αντίληψις δικαιοσύνης, δεν διστάζει ο άδικος να χρησιμοποιήση απάτην και βίαν, διά να καταπατήση τα δικαιώματα του πλησίον, διά να προσθέση εις το ιδικόν του σπίτι το σπίτι του γείτονός του, διά να ενώση με το χωράφι του το ξένον χωράφι. Αλλοίμονον όμως εις αυτόν. Ενώ νομίζει ότι με τον τρόπον αυτόν κερδίζει, και χαίρει διότι έκαμε ιδικά του τα αγαθά του πλησίον, η οργή του Θεού θα πέση επάνω του. Όσον έξυπνος και αν είναι, προκοπήν δεν θα εύρη ποτέ. Ο δίκαιος Θεός είναι αδύνατον να ευλογήση το άδικον. Θλίψεις λοιπόν και ζημίαι και συμφοραί περιμένουν τον άδικον. Και αν δεν μετανοήση και διορθώση τα αδικήματα, τον περιμένει φοβερά και αιώνιος καταδίκη.

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του αγαπημένου μας αδελφού και θείου

¢∂∏™π™ ∂π™ ª¡∏ª∏¡

¢∏ª∏Δƒπ√À Ã. §√μ∂ƒ¢√À

Τελούμε αύριο Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2010

τελούμε αύριο Σάββατο 4 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 3 Δεκεμβρίου 2010 Οι αδελφές: Αλκμήνη και Νίνα Λοβέρδου Τα ανίψια: Γιώργος, Τούλα, Σωτήρης, Ναυσικά, Κωστής Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Όστρια” .

επιμνημόσυνον δέησιν εις τον Ιερό Ναόν Αγίας Μαγδαληνής - Κουκουράβας - Μακρινίτσης μετά την Θείαν Λειτουργίαν, ώραν περίπου 9 υπέρ των ψυχών της Αδελφής μας Βασιλικής και των γονέων μας Στυλιανού και Μαρίας Ζούζουλα. Ίδρυμα Στυλιανού και Μαρίας Ζούζουλα Τα δέκα Αδέλφια της Βασιλικής και σύζυγος αυτών Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

∞£∏¡∞, 2.

¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ ÔÏÏ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÈÌÔ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∏ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÙfiÓÈÛÂ, ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Á›ÓÂÙ·È Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘. √ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Î·È fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¿Ó·„ “Ú¿ÛÈÓÔ” ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ 1 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÚ›Ô˘ 770 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ì ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. °È· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ë ÙÚfiÈη ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ÚԂϤÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: ∫Ï›ÛÈÌÔ ÂÚ›Ô˘ 50 ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÒÏËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ. “¶¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›·. ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË 1.000 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË. ªÂ›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Î·Ù¿ 10% ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜.

∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ Siemens Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Ã∏™Δ√À ∑∞ª¶√°∞

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 3 Δεκεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Βασούλα - Κων/νος Γκίκας, Φωτεινή Ζαμπόγα Τα εγγόνια: Γεωργία, Θεοχάρης Τα αδέλφια: Ευαγγελία χήρα Ευαγ. Σαμαρά, Κατίνα χήρα Μιχ. Ιατρού, Γιώργος - Γιάννα Ζαμπόγα, Στέλλα χήρα Ιωα. Αθανασιά, Βασίλης - Μαρίνα Ανδρίτσου, Γιάννης - Μίνα Ανδρίτσου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Παρκ” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ¡∞™π√À τελούμε αύριο Σάββατο 4 Δεκεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 3 Δεκεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Φλώρα Τα παιδιά: Δήμητρα Νάσιου, Απόστολος και Αρτεμισία Νάσιου Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Όστρια” , Κανάρη αρ. 2.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

£∂√ºπ§√À πø∞¡. ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À

Συντ/χου Εφοριακού τελούμε μεθαύριο Κυριακή 5 Δεκεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού - Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 3 Δεκεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Τούλα Τα παιδιά: Ιωάννα και Παναγιώτης Κουγιανού, Μέλπω Παπαϊωάννου, Μίνα Παπαϊωάννου Τα εγγόνια: Γιώργος, Θεοφίλη - Ελβίρα Τα αδέλφια: Μαλάμω χήρα Ευαγγ. Ευαγγελάκη, Φωτεινή χήρα Κων. Παπαϊωάννου, Γεωργία και Φίλιππος Φιλίππου, Χρίστος και Δήμητρα Ξενάκη, Θεόδωρος και Αγγελική Ξενάκη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης του Ιερού Ναού.

ª¡∏ª√™À¡√ Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∂À∞°°∂§√À °∞∫∏

τελούμε αύριο Σάββατο 4 Δεκεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου - Ν. Ιωνίας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 3 Δεκεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ηλιάδα Τα παιδιά: Γιάννης και Ζωή Γάκη, Αθανασία Γάκη, Αδάμ Γάκης Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

∫∏¢∂π∞ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∞£∞¡∞™π√ ºƒ∞°∫∞∫∏

Ετών 79 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Θειρών 28. Η νεκρώσιμη Ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Σωκράτης - Φιλίτσα Φραγκάκη, Δημήτριος Φραγκάκης Τα εγγόνια: Ελένη - Παναγιώτα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Κοιμητηρίου.

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά και θεία

∞§∂•∞¡¢ƒ∞ Ã√§∂μ∞

Ετών 93 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 4 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό 25ης Μαρτίου αρ. 6 Προμηθέως, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - Ιωλκού. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 3 Δεκεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Κωνσταντινιά χήρα Νικ. Σανίδα, Πανταζής και Αθηνά Χολέβα, Νικόλαος και Ευαγγελία Χολέβα Τα εγγόνια: Αλεξάνδρα, Στυλιανή, Δημήτριος, Αλέξανδρος Τα δισέγγονα: Ιπποκράτης, Απόστολος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

∞fiÎÚ˘„Ë ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Δ. ª·ÓÙ¤ÏË ∞£∏¡∞, 2.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ª·ÓÙ¤ÏË, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ™ËÌ›ÙË, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ÔÚΈÙÔ› ÂÏÂÁÎÙ¤˜, fiÛÔ Î·È Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∫ÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·¢ı‡ÓıËÎÂ Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens. ∞fi ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â·ÓÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ √ÚΈÙÔ› ∂ÏÂÁÎÙ¤˜ §ÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Â¯ı› fiÙÈ ¤Ï·‚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 200.000 Ì¿ÚÎˆÓ ˆ˜ ÂÎÏÔÁÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· ·fi ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰Ëψı¤ÓÙˆÓ ÛÙ· “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÔÛ¿ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Â› ‰‡Ô ¯ÚÔÓȤ˜ (1996, 1997) ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË Î·È ÛÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” . ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÔÈ ¯ÚÔÓȤ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ô˘ Ô Δ. ª·ÓÙ¤Ï˘ ‹Á ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ˘¤ÁÚ·„ ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ √Δ∂-Siemens. ΔȘ ¯ÚÔÓȤ˜ ÂΛӘ ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÙÔ˘ ηٷı¤ÛÂȘ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi 20 ÂηÙ. ‰Ú¯. ÙÔ 1996 ÛÙ· 46 ÂηÙ. ‰Ú¯. ÙÔ 1997 Î·È ÛÙ· 48,7 ÂηÙ. ÙÔ 1998. ∞fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ 1985-2006 ÔÈ ÔÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÛÙÔ fiÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜, ‰È·ÊÔÚ¤˜ ηٷı¤ÛÂˆÓ - ‰Ëψı¤ÓÙˆÓ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 2,5 - 8 ÂηÙ. ‰Ú¯. ÂÓÒ ·fi ÙÔ 2001 ·fi 15.000 - 38.000 ¢ÚÒ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ™ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ڤÔ˜, ÛÔ˘¿ Î·È ·ÌÔÈ‚·›· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ηÙ›¯Â Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ Î. ª·ÓÙ¤ÏË ∂˘ı˘Ì›·, Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ 1997 Ò˜ ÙÔ 2004 Î·È Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó Î·Ù’ ¤ÙÔ˜ ·fi 46 - 54 ÂηÙ. ‰Ú¯. Î·È ·fi 91.000 - 147.000 ¢ÚÒ. ∞fi ÙÔÓ Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÚԤ΢„·Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiÔ˘ Ë ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›ٷÈ, ·fi Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ 1997 ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË 1996 (ηٿ 4,7 ÂηÙ. ‰Ú¯) Î·È ÙÔ 1998 ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË 1997 (ηٿ 49,9 ÂηÙ. ‰Ú¯.). ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ Î. ª·ÓÙ¤ÏË Î·È Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘, ηÙÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ·fi ÙÔ 2002 - 2006 ηٷı¤ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· πnfo Quest Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 285.768 ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜.


38/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: μÏÈÒÚ· ™ˆÙËÚ›·˜, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 46 - ∂ÚÌÔ‡, ÙËÏ. 2421022322, ª·ÚÌ·Ù˙¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÙËÏ. 2421057700, ∫Ô‡ÙÚ· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 32 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (fiÈÛıÂÓ π.¡. ªÂÙ·ÌÔÚÊ.), ÙËÏ. 2421022064. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫·ÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 32‚ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÙËÏ. 2421038909. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙ. - ÷ڷϷÌ›‰Ë ªÈ¯., ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 60 - ÙËÏ. 2421060651. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶·Ú·Û΢‹ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ÊÔ› πˆÏÎÔ‡ 363, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124, ∑·Ì¤ÙÔÁÏÔ˘ §·ÌÚ¿ÎË 34, º·ÙÛ‹˜ ∂. & ÀÈfi˜ √.∂. ∞Ï˘Î¤˜, °¿ÙÔ˜ §·Ú›Û˘ 202, ∂ÚÌ‹˜ §·Ú›Û˘ 170. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∂ÚÌ‹˜ §·Ú›Û˘ 170. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:30,18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓË-

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................2421070931 - 2421075319 ................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ...................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ...................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................ 24210 38395

¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ .........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ......................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................199 EKAB:............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY .................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™... 2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ◊Û·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Â› ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘ - ÈÚÈfi ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. 2. ŒÙÛÈ ‰Ú· Ô ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˘ - ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 3. ∂›¯·Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›· - ¢ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ. 4. ¢›ÊıÔÁÁÔ˜ - ¶ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙÔ ·ÔʇÁÔ˘Ó - ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. 5. ∫È ·˘Ù¿... ÍÂÛ¿Ó - “ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘...” , Ù›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ™¿ÈÎ §È. 6. ™˘Ó‰¤ÂÈ ÍÂÓÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ - ¶ÚfiıÂÛË. 7. ∫·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È (Ì ¿ÚıÚÔ) - √ ª¿ÚÙÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘˜. 8. ¶fiÏË Ù˘ μ¢ ∞ÁÁÏ›·˜. 9. μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - §¤ÍË Ô˘ Û˘¯Ó¿ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ÂˆÓ˘Ì›Â˜ - ¢È¤ÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹ ·fi Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜. 10. √ Ù›ÙÏÔ˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ¶·Ù·Ù˙‹ - “°¤ÏÈ· ·‰È¿ÎÔ·... ÎÔ˘ÚÎÔ˘ÙÈ·Ṳ̂ӷ” , ϤÂÈ ÌÈ· ·ÚÔÈÌ›· Ì·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 11. ∂‡ÎÔÏ·... Ì·˘Ú›˙ÂÈ - •‡ÏÈÓÔ ‰Ô¯Â›Ô ÎÚ·ÛÈÔ‡. 12. √ ·ÈÒÓ·˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ™Ù·˘ÚÔÊÔÚÈÒÓ - ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›· - ¶ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ∫. ∂˘ÚÒ˘. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∞Ú·‚È΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· - ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Û ÙËÏÂʈӋ̷ٷ. 2. πÛÙÔÚÈÎfi ·ıÏËÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ - ¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ (·ÈÙ.). 3. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ·Ú¯Èο - ∫¿ÙÈ Ù˘ Ï›ÂÈ. 4. ¶ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ·fi ÙË §¤Û‚Ô - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· °¿ÏÏÔ˜... Ê›ÏÔ˜. 5. Δ· ÁÈfiÚÙ·˙·Ó Ì ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ. 6. ΔfiÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÚ›ÊËÌˆÓ Ô‡ÚˆÓ - ∫·È ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ì·˜ ÙËÓ ÚÔÛʤÚÂÈ. 7. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÓËÛȈÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ºˆÓ‹ÂÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰›ÊıÔÁÁÔ - ÕÚıÚÔ. 8. πηÓfiÙËÙ· ¿Ì˘Ó·˜ (ÁÂÓ.).

ÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * 25/12/10 Î·È 1/1/11 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphin XV.

9. °˘Ó·›Î· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ - ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ Ì·˜ ·Ú¯Èο (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - πÛ·ÓÈÎfi ¿ÚıÚÔ. 10. √ÌÔÚÊ·›ÓÂÈ ÌÈ· fiÏË - º·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ËÏÈΛ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˙ÒˆÓ. 11. ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ - ∏ ÁË ‹ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, Û ϤÍË Ù˘ ·Ú¯·›·˜. 12. ¶ÚÔ‰›‰ÂÈ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi - ŸÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÚÈÙ˙ - ÃÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, ÔÌËÚÈÛÙ›. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞¡∂ª¶√¢π™Δ∏ 2. ¡π∫π∞™-¡π∞Δ∞ 3. ∂∫∞Δ√-π¢ 4. ª∏§√-™∫√Δ∞¢π 5. ∏™∞π∞™-ªπ∞ 6. ¢√™-√∞ƒ-§∞√™ 7. √ƒ-¢ÀΔπ∫∏ 8. À°ƒ∞-π∞Δƒπ∫√ 9. ƒ∞ºø™-£∞ 10. ¡∞¡∞-Δ∂¡Δ∞™ 11. ø¢∏-∞¶√π∫√π 12. ∞¡∞™∞-∞™∫∏™∏. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞¡∂ª√¢√Àƒ∞ 2. ¡π∫∏-√ƒ°∞¡ø¡ 3. ∂∫∞§∏™-∞¢∞ 4. ªπΔ√™¢∞º¡∏™ 5. ¶∞√-∞√À 6. √™-™π∞Δπ™Δ∞ 7. π∫∞ƒπ∞-∂¶∞ 8. π¡¢√™-∫Δ∏¡√™ 9. ™π§∏ƒ-Δπ∫ 10. Δ∞ƒ∞ª∞-π£∞∫∏ 11. Δ∏-¢π√-∫∞™√™ 12. ∞°π∞™ª√-π∏.

∫ƒπ√™ ∞Ê‹ÛÙ ۋÌÂÚ· ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Û·˜ ÂχıÂÚË Ó· ÔÚÁÈ¿ÛÂÈ, ı· Û·˜ οÓÂÈ Ôχ ηÏfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-22-12-3-23. Δ∞Àƒ√™ ªÂÁ¿ÏË ¿ÓÔ‰Ô ÚԂϤÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÙ ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙË ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-4-33-23-49-8. ¢π¢Àª√π √È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Û·˜, ‚¿ÏÙ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û fiÏ·, ‰ÂÓ ı· Ù· ηٷʤÚÂÙ ¤ÙÛÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-22-12-34-4. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¢‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ÚˆÈÓfi, ÈÔ ·ÚÌÔÓÈÎfi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì fi,ÙÈ ·Á·¿ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-3022-12-9-3. §∂ø¡ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈο οı ÌÔÚÊ‹˜ Â·Ê¤˜, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù fiϘ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ı· Û·˜ ‰ÔıÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-33-23-12-34. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∞Ú¯›˙ÂÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·›ÚÓÂÙ ·Ó¿Û· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Û·, ËÚÂÌ‹ÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-13-29-3345-6.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì›· Ôχ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ̤ڷ, ·ÊÈÂÚÒÛÙ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È ÂΛÓÔ˜/Ë ı· Û·˜ ·ÓÙ·Ì›„ÂÈ ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-39-20-11-234. ™∫√ƒ¶π√™ £· χÛÂÙ οÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ Ì ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ ·ÓÔ›ÍÂÙ ¿ÏϘ ÈÛÙÔڛ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-22-12-3-9. Δ√•√Δ∏™ ªË ‰ÈÛÙ¿ÛÂÙ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Û·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-38-4-2. ∞π°√∫∂ƒø™ ∂¿Ó ›ÛÙ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ ¤¯ÂÙ ٷ Ì¿ÙÈ· Û·˜ ·ÓÔȯٿ Û‹ÌÂÚ·, ›Ûˆ˜ ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-30-44-12-34-4. À¢ƒ√Ã√√™ ∞’ ÙÔ Úˆ› ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο Û·˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-30-11-23-4-9. πãÀ∂™ ™‹ÌÂÚ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-30-9-5.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.30 10.00 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 22.30 23.00 23.15

™Ù¿ÓÏÂ˚ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜-¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ™Â ‹¯Ô ÂχıÂÚÔ ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· “√ Ù·˘ÚÔÌ¿¯Ô˜ ÚÔ¯ˆÚ›” ΔÔ ‚ϤÌÌ· ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ª˘ıÔÏÔÁ›· √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶Ú¿Ô˘ÓÙ ªÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ™fiÓÈ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ∂ÈÎfiÓ· ÛÔ˘ Â›Ì·È ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÌÓ‹ÌË √ Ú›ÁÎÈ·˜ ∞ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ À‰¿ÙÈÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ªÈ· ̤ڷ Ì·˙› 51Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ “∂ÚfiÈη” * TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.15 03.15 03.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ (∂) Big Brother Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (∂)

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 22.00 23.00 02.00 02.15 03.15 04.15 05.30

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ì ٷ ˙Ô˘˙Ô‡ÓÈ· ªÔÌ Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜ ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Auto ALTER Eureka Friday night lights Flash Gordon À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.00 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.45 04.10

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “Emile” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜ Â› Ù˘ Á˘” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “°Ô˘¤ÓÙÈ °Ô˘: ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “∫·ÏÒ˜ ‹Ïı ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ™Ù· ¿ÎÚ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù· ¿ÎÚ· (™)

18.00 18.30 19.15 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 22.50 24.00 00.50 01.00 02.15 03.15 04.15 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Singles 2 1/2 ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef (∂) Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Master chef “ΔÚÂȘ ̤Ú˜ ÚÔıÂÛÌ›·” ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· (™) World series of poker ∫ÚȘ ÎÚÔ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· America’s next top model Split ends ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI, ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÂÚηٷÛ΢¤˜ Planet science CSI ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Entertainment this week Trace evidence Sea rescue The Oprah Winfrey show

17.00 17.45 18.00 19.10 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.00 03.00 04.00 04.30

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ The X-Factor live ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë ∫¿ÚÌ· °È· ÙËÓ ÕÓÓ· °È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÎÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ·‡ÚÔ˜ Ì ΔÔÍfiÙË

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.00 08.30 09.30 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.15 18.30 19.30 20.30 21.00 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· √È ÓfiÌÔÈ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ªÔΤÓ, ÔÈ ÂÚ›ÂÚÁÔÈ ÓÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο ∏ ¤ÎÙË ·›ÛıËÛË √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Û ΛӉ˘ÓÔ ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Û ΛӉ˘ÓÔ (∂) ΔÔ 4Ô ƒ¿È¯ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ʇÛ˘ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 00.30 02.30 04.15

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) Puzzle express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ·, ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙˆÓ ‰·¯Ù˘ÏȉÈÒÓ: ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿” “™ÙË Ï‹ıË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘” “ƒÔ‚ÈÓÛÒÓ·˜ ∫ÚÔ‡ÛÔ˜” “¶ÔÙ¤ ÌËÓ Í¯ӿ˜”

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.40 00.50

∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔÚȷ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∏ ·Ï¯ËÌ›· Ù˘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “√È ˘¤ÚÔ¯ÔÈ ÕÌÂÚÛÔÓ˜” ¶·Ï¤Ù˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 2-8/12/10

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 2-8/12/10

Δ∏§. 2421024311

∞π£√À™∞ 1

“¶∞πáπ¢π∞ ∂•√À™π∞™” ™ÔÓ ¶ÂÓ - ¡·fiÌÈ °Ô˘ÓÙ˜ ¶ÚÔ‚.: 7.30 Î·È 10 ∞π£√À™∞ 2

“∞ƒ£√Àƒ 3” ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ ¶ÚÔ‚.: 6 ™·‚. - ∫˘Ú.

“™Δ√ •∂™¶∞™ª∞ Δ√À º∂°°∞ƒπ√À” ¶ÚÔ‚.: 8 & 10.30

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

Aπ£√À™∞ 1: °(§À∫∞∫π∞) (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30 ™¿‚ ‚·ÙÔ: 15.45-17.30 ∫˘Úȷ΋: 12.15-14.00-15.45-17.30 MACHETE (ΔÚfiÌÔ˘) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.45 √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À (ª∂ƒ√™ ∞’) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45 ∞π£√À™∞ 2: √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À (ª¤ÚÔ˜ ∞’): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15 21.15 ∂°ø √ ∞¶∞π™π√Δ∞Δ√™ 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ™¿‚‚·ÙÔ: 16.30 ∫˘Úȷ΋: 12.30 - 16.30 ™∂ μ§∂¶ø 3D (£Ú›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.15 ∞π£√À™∞ 3: ∂°ø √ ∞¶∞π™π√Δ∞Δ√™ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 16.00 - 18.00 ∫˘Úȷ΋: 12.00 - 14.15 - 16.00 - 18.00 ™Δ√ •∂™¶∞™ª∞ Δ√À º∂°°∞ƒπ√À: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00 √ £∞¡∞Δ√™ ¶√À √¡∂πƒ∂ÀΔ∏∫∞: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.00 - 00.15 ∞π£√À™∞ 4: ª∏¡ ™¶ƒøá∂π™, ∂ƒÃ√ª∞π (∫ˆÌˆ‰›·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00 - 19.15 - 21.30 23.45

ªÔΤÓ, ÔÈ ÂÚ›ÂÚÁÔÈ ÓÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ ˆÚÈ·›Ô ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ·Î¿Ô °È·Ì·ÌfiÙÔ.

™ÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ªÈ·ÓÌ¿Ú, Ë Ê˘Ï‹ ªÔÎ¤Ó ˙ÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √ÏfiÎÏËÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ˙Ô˘Ó Û ÌÈÎÚ¤˜ ͇ÏÈÓ˜ ‚¿ÚΘ, Ì‹ÎÔ˘˜ 10 ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó “¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ·” ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂ΛÓÔ fï˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È Ë ·Û˘Ó‹ıË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ fiÚ·Û‹ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜, ÔÈ ªÔÎ¤Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ‚ϤÔ˘Ó Â˘ÎÚÈÓÒ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡, ηıÒ˜ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ªÔÎ¤Ó ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ÔÊı·ÏÌÔ‡ ÙÔ˘˜, Ô˘ Èı·ÓfiÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿‰˘ÛË. ΔÔ‡Ù˜ ÔÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ªÔÎ¤Ó ÈηÓÔ‡˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ó ˘Ô‚Ú˘¯›ˆ˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ηχÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ““ÛÙÂÚÈ·ÓÔ›” ∂˘Úˆ·›ÔÈ.

∂Δ3 11.30

∫·ÏÒ˜ ‹Ïı ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1967, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÕÓÓ· ∫·ÏÔ˘Ù¿, ™ˆÙ‹Ú˘ ªÔ˘Ûٿη˜, Δ˙fiÏË °·ÚÌ‹.

ŒÓ·˜ ηı’ fiÏ· ·ÍÈÔÚÂ‹˜ Î·È Û˘ÓÂÙfi˜ Ó¤Ô˜, Ô º›ÏÈÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂÓȯÚfi ÙÔ˘ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ∞ÁÁÏÈ΋˜ Û ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û ¤Ó· Ì·Ú Ù˘ ΔÚÔ‡Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È Î¿ˆ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ó·‡Ù˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘. ªÈ· ̤ڷ Ô˘ ÔÈ ÎÚ¿¯Ù˜ ·ÂÚÁÔ‡Ó Î·È ÙÔ Ì·Ú ̤ÓÂÈ ¿‰ÂÈÔ, Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·, Ë Ì·ÓÙ¿Ì ºÔ‡ÏË, ›ıÂÈ ÙÔÓ º›ÏÈÔ Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ÎÚ¿¯ÙË. √ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È, ·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÊ·Ó‹ ·‰ÂÍÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙÔ Ì·Ú Ì ӷ‡Ù˜.

¡∂Δ 19.15

√ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙˆÓ ‰·¯Ù˘ÏȉÈÒÓ: ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶›ÙÂÚ Δ˙¿ÎÛÔÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∂Ï¿È˙· °Ô˘ÓÙ, μ›ÁÎÔ ªfiÚÙÂÓÛÂÓ, ∫¤ÈÙ ªÏ¿ÓÛÂÙ.

√ ºÚfiÓÙÔ Î·È Ô ™·Ì ÂÚÈÏ·ÓÈÔ‡ÓÙ·È Û ‰‡Û‚·Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ °ÎfiÏÔ˘Ì, Ì ÛÎÔfi Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ μÔ˘Ófi ÙÔ˘ ÷ÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ŒÓ· ¢·¯Ù˘Ï›‰È. ΔÔ °ÎfiÏÔ˘Ì, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ Î·ÎÈ¿ ÙÔ˘ ʇÛË, ı· ÙÔ˘˜ ÚÔ‰ÒÛÂÈ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· ·Ú¿¯ÓË ™¤ÏÔÌ. √ ºÚfiÓÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ √ÚÎ, ÂÓÒ Ô ™·Ì, Ô˘ ÙÔÓ ÓÔÌ›˙ÂÈ ÓÂÎÚfi, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. ∂ÓÒ Ë ™ÎÔÙÂÈÓÈ¿ Ù˘ ªfiÚÓÙÔÚ ·ÏÒÓÂÙ·È ·ÂÈÏËÙÈο ÛÙË ª¤ÛË-°Ë, Ô ÕÚ·ÁÎÔÚÓ ·ÔηχÙÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Ô ¯·Ì¤ÓÔ˜ μ·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ °ÎfiÓÙÔÚ Î·È Ù·Íȉ‡ÂÈ ÚÔ˜ ÙË ª›Ó·˜ Δ›ÚÈı, Ì·˙› Ì fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi ÙË ™˘ÓÙÚÔÊÈ¿.

STAR 21.00

∂ÚfiÈη ¶ÔÏÂÌÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1957, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙÚ˙Â˚ ªÔ˘ÓÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¿ÚÌ·Ú· ¶ÔÏfiÌÛη, ŒÓÙ‚·ÚÓÙ ¡Ù˙È‚fiÓÛÎÈ, πÓÈ¿ÙÛÈ ª·ÙÛfiÊÛÎÈ.

ª¤ÚÔ˜ ∞’ “™Î¤ÚÙÛÔ ·Ï¿ ¶ÔϿη” : √ ¡Ù˙›Ù˙ÈÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË Ù˘ μ·ÚÛÔ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ¿Û¯ËÌË ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ∑·ÏÂÛ›·, fiÔ˘ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÙÔÓ ··Ù¿ Ì ¤Ó·Ó √‡ÁÁÚÔ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi. ∂ΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ·˘ÙÔÌÔÏ‹ÛÂÈ Ì ÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘, ·Ó ÔÈ ÂÈÛ‚¿ÏÏÔÓÙ˜ ƒÒÛÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ “ȉÈfiÙËÙ·” ÙÔ˘ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘... ª¤ÚÔ˜ μ’: “√ÛÙÈÓ¿ÙÔ ÏÔ‡ÁÎÔ˘ÌÚ” : √È ÓÂÔ·Êȯı¤ÓÙ˜ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ŸÊÏ·ÁÎ Ã, ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È: ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ËÚˆÈÎfi ·ÍȈ̷ÙÈÎfi ∑·‚ÈÛÙfi‚ÛÎÈ. √ ∫Ô˘Ú˙¿‚·, fï˜, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·...

∂Δ1 23.15

™ÙË Ï‹ıË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ºÏfiÚ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÓÙ·Ì ªfiÏÓÙÔ˘ÈÓ, ªÔÚ¤Ó· ª·Î·Ú›Ó, μ›ÎÙÔÚ √˘¤ÌÛÙÂÚ.

ΔÔ 1923 Ô ™ÂÛ›Ï ÓÙ ªÈÏ ÛÎËÓÔı¤ÙËÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÌÌfiÏÔÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡·˚fiÌÔ, ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ÙȘ “¢¤Î· ∂ÓÙÔϤ˜” , ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. Δ· ÛÎËÓÈο ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ °¿ÏÏÔ ¶ÔÏ πÚ›Ì Î·È ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÙËÎ·Ó 1.600 ÂÚÁ¿Ù˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ·ı› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ë ·Ú¯·›· ∞›Á˘ÙÔ˜. ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Î·È Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi οı ¤ÏÂÁ¯Ô, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ϤÔÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÍÂÛÙËı› ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi. √ ¡Ù ªÈÏ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ “fiÏË” ÙÔ˘ ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›·ÏˆÓ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ¿ÏϘ Ù·Èӛ˜. °È’ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ ÙÔ˘ Ó· ı¿„Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¿ÌÌÔ. ∫·È οˆ˜ ¤ÙÛÈ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô Ì‡ıÔ˜ Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ fiÏ˘ ÙˆÓ “¢¤Î· ∂ÓÙÔÏÒÓ”.

STAR 00.30


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

¶·Ú·Û΢‹ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

∂ıÓÈÎfi ‹ ˘‡ı˘ÓÔ; Εθνική επιταγή χαρακτήρισε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Γ. Παπανδρέου τη συνέχιση του κυβερνητικού έργου, με εντονότερους ρυθμούς, αλλά και την προσπάθεια συναίνεσης. TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Εθνικοί ήταν οι λόγοι P¿ÏÏË που οδήγησαν στη λήψη μέτρων λιτότητας, ενώ μέχρι πρότινος για ανάλογους λόγους επιβαλλόταν ίσως μόνο η προσφυγή στις κάλπες. Ένα επίθετο, όπως το “εθνικός”, που τα προηγούμενα χρόνια έτεινε να εξοβελιστεί από την καθομιλουμένη ή χρησιμοποιούταν ως προσδιοριστικό άλλων ουσιαστικών, επανέρχεται με νέο περιεχόμενο. Κάποτε μάλιστα υπήρξαν περιπτώσεις, που εξέφραζε στρεβλώσεις ως προσδιοριστικό π.χ. της λέξης “ήρωας” για όσους βγαίνουν από δύσκολες ποδοσφαιρικές μάχες ή συντασσόταν με τη λέξη “αερομεταφορέας” για να δικαιολογήσει τη χρέωση της ελληνικής οικονομίας με μεγάλα βάρη. Καθώς έχουν αλλάξει πολλά τον τελευταίο χρόνο, είναι επόμενο να αρχίζει να αλλάζει ο πολιτικός λόγος. Η απόσταση από τον παλιό τρόπο σκέψης αρχίζει να ενισχύεται κι από τις αναλύσεις στα Μέσα Ενημέρωσης για την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας. Παρότι υπήρχαν συζητήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν να διεξάγονται με δυσνόητους όρους, άγνωστους στους αμύητους, άρχισαν να ψάχνουν τι κρύβεται πίσω από την κρίση. Παράλληλα πίσω από τα κλισέ ή τους λαϊκισμούς, όπου πολλοί έβρισκαν καταφύγιο, δόθηκε περισσότερος χώρος στην προσέγγιση της ουσίας των πραγμάτων. Πέρα όμως από τον προσδιορισμό του “εθνικού” περιμένουν νέες απαντήσεις και μια σειρά από άλλα ερωτήματα, που προκύπτουν από τη δύσκολη συγκυρία: Τι είναι δίκαιο και τι άδικο, νόμιμο και παράνομο, λογικό και παράλογο. Δεν είναι εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη η επαναφορά σε έννοιες, που έχουν διαστρεβλωθεί, σε αξίες που έχουν αλλοιωθεί. Είναι ωστόσο σημαντική, γιατί καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά των πολιτών. Οι αξίες διαμορφώνονται από το κοινωνικό περιβάλλον. Και η πολιτική παίζει το ρόλο της, όταν χρειάζεται να αλλάξει η αντίληψη για το τι είναι αποδεκτό και φυσιολογικό. Δεν πρόκειται για μια ακόμη μάχη ιδεών, αλλά για την αναζήτηση υπεύθυνων θέσεων ως αφετηρία μιας νέας αρχής. rallis@e-thessalia.gr

∫¿ı βράδυ, επιστρέφω στο σπίτι με το λεωφορείο της γραμμής Νο 1, που παίρνω από την ίδια πάντα στάση της οδού Ιάσονος. Σχεδόν κάθε βράδυ, στην ίδια στάση περιμένω το λεωφορείο με συγκεκριμένους ανθρώπους. Ανάμεσά τους, δυο γυναίκες και ένας άντρας που συχνάζουν στη γωνία Ιάσονος και Κοραή και τους ξέρει προφανώς όλη η πόλη, γιατί τους βλέπει καθημερινά. Με φανερό το πρόβλημα που έχουν με το αλκοόλ, καταλήγουν μάλλον σε άσχημη κατάσταση να περιμένουν το ίδιο λεωφορείο, Νο 1, γύρω στις 10 το βράδυ, για να πάνε να περάσουν τη νύχτα τους, δεν ξέρω πού... Ο οδηγός, ο κάθε οδηγός γιατί κάθε φορά το ίδιο συμβαίνει, δεν τους βάζει μέσα στο λεωφορείο. Έτυχε μάλιστα μια φορά, να καταφέρουν να ανέβουν μαζί με τον κόσμο τον υπόλοιπο και τους κατέβασε κάτω και τους τρεις. “Μεθυσμένους δε βάζω στο λεωφορείο”, είναι η απάντηση κάθε φορά που πιθανώς, κάποιος να ρωτήσει το γιατί. Δεν ξέρω αν νομιμοποιείται το Αστικό ΚΤΕΛ, ως μέσο μαζικής μεταφοράς, δημόσιας χρήσης και κοινής ωφέλειας, να το κάνει. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Μπορώ να αντιληφθώ τους λόγους, δε σημαίνει πως τους συμμερίζομαι. Άλλωστε δεν γράφονται αυτές οι γραμμές για να επισημάνουμε αυτή την τακτική. Αλλά, για να υπενθυμίσουμε στις κοινωνικές υπηρεσίες, κρατικές και δημοτικές, ότι έλεος! Ας ανοίξουν τα μάτια τους, όλοι βλέπουμε και ξέρουμε, εκτός από αυτές. Ας κινηθούν κάποτε, έστω για τα κραυγαλέα, κι ας βοηθήσουν...

T‡Ô˜

ªË ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ÓÙ‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ·... ÁÈÔÚÙÈÓ¿ ÌfiÓÔ ÔÈ ‚ÈÙÚ›Ó˜ Ù˘ fiÏ˘, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È Ù· Û›ÙÈ·. ∞fi ÎÔÓÙ¿ Î·È ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ... √Ú›ÛÙ ÔÈ ÚÒÙ˜ ‰ËÌfiÛȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÕÁÈÔ μ·Û›ÏË, ¤Ó· Ì‹Ó· ÚÈÓ, ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ÙÔ˘...

Εργασία και το Σάββατο και συμψηφισμό υπερωριών με μείωση ωραρίου είναι η συνταγή - σοκ που πρότεινε ο ΣΕΒ στον υπουργό Ανάπτυξης Μιχ. Χρυσοχοΐδη. Η λίστα των προτάσεων είναι μακρά και εκείνο που μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς, είναι ότι αν εφαρμοστούν αυτά τα “μέτρα”, οι μισθοί των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα μειωθούν. Ούτε η τρόικα βρε παιδιά τέτοιες προτάσεις...

✒∂£¡√™: “™˘ÓÙ·Á‹-ÛÔÎ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ·fi ÙÔÓ ™∂μ”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “∫Ô‡ÚÂÌ· ÌÈÛıÒÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÔχÛÂȘ”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “ŒÛηÛÂ Ë ‚fiÌ‚· Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. 12% ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È ˆÚ¿ÚÈÔ-Ï¿ÛÙȯԔ. ✒∂™Δπ∞: “√È ÊfiÚÔÈ ‰È¤Ï˘Û·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·”. ✒∏ª∂ƒ∏™π∞: “™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ºfi‚ÔÈ ÁÈ· ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜”. ✒∏ ∞À°∏: “√ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÎÏ›ÓÂÈ Û¯ÔÏ›·”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “√ Êfi‚Ô˜ ÓÙfiÌÈÓÔ Ê¤ÚÓÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È· ÙˆÓ ∏¶∞ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂.∂.”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “£Ú¿ÛÔ˜ ÌÂÁ·ÏÔ‚ÈÔÌ‹¯·ÓˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ù˙¿Ì· ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ˆÚ¿ÚÈÔ”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “™ÎÏËÚ¿ ·˙¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜”.

ª‹Ó˘Ì·

™˘Ó·›ÓÂÛË

“μÔ˘ÙÈ¿”

Την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας έστειλε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω άσκηση πίεσης στους μισθωτούς και πως οι έχοντες και κατέχοντες θα πρέπει να βάλουν και εκείνοι το χέρι στην τσέπη. Καλά τα λέει ο Πρόεδρος, αλλά το θέμα είναι ποιος τον ακούει...

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου ακολουθεί τη δική του στρατηγική για τη συναίνεση, επιδιώκοντας την έναρξη του διαλόγου με τους πολιτικούς αρχηγούς, με συγκεκριμένη ατζέντα. Με λίγα λόγια, θα ζητήσει καθαρή απάντηση και σαφείς δεσμεύσεις για τις κορυφαίες αλλαγές που θα προωθήσει η κυβέρνηση και υπερβαίνουν τα όρια του Μνημονίου. Συναίνεση ακούμε, αλλά δύσκολα θα τη δούμε...

Κοιτάζοντας τώρα κανείς τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το Σεπτέμβριο, διαπιστώνει πως οι λιανικές πωλήσεις έκαναν νέα “βουτιά” της τάξης του 9,9%. Όλοι οι κλάδοι της αγοράς κινήθηκαν πτωτικά με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται σε έπιπλα - ηλεκτρικά είδη και ένδυση - υπόδηση, όπου ο τζίρος μειώθηκε κατά 20,9% και 18,5% αντίστοιχα. Και ο χειμώνας δεν έχει μπει ακόμη...

ŒÛÔ‰·

FBI...

Ανέκαμψαν, λέει, τα έσοδα το Νοέμβριο με χείρα βοηθείας από την περαίωση, αλλά και τις αυξημένες εισπράξεις του ΦΠΑ. Η αύξηση άγγιξε τα 4,5 δισ. ευρώ συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, δίνοντας την ελπίδα στην κυβέρνηση πως αν η ίδια εικόνα διατηρηθεί και το Δεκέμβριο, τότε θα εκτελεστεί χωρίς αποκλίσεις ο προϋπολογισμός και θα επιτευχθεί ο στόχος για μείωση του ελλείμματος στο 9,4% του ΑΕΠ. Ε, με τόσο ξεζούμισμα που μας έκαναν, αυτό έλειπε να μην τα καταφέρουν στο τέλος...

Και μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και τη σύσταση σε λίγες εβδομάδες της Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος. Στο στόχαστρό της γιατροί που δεν κόβουν αποδείξεις, λαθρεμπόριο, παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και παράνομες συναλλαγές στο πλαίσιο των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. FBI δεν είχαμε και FBI αποκτήσαμε στην Ελλάδα... °.•.

“ª¿¯Ë” ™˘ÓÙ·Á‹ - ÛÔÎ

Με το ποσό του 1.000.000 ευρώ, χρήματα που θα αντληθούν από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, θα διασωθεί το σημαντικότερο βυζαντινό μνημείο στην πόλη μας. Το Κάστρο των Παλαιών. Το έργο θα ξεκινήσει άμεσα, διαβεβαιώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας που το ανακοίνωσε προχθές, παίρνοντας μια απόφαση, έστω και την τελευταία στιγμή, πριν δηλαδή καταρρεύσει αυτό το σημαντικό μνημείο, που είναι ο οχυρωματικός περίβολος της πόλης του Βόλου. Περιοχή που κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους, μέχρι και σήμερα για όσους δεν το γνωρίζουν και άρα δεν αναγνωρίζουν και τη σημασία της. Τα Παλιά έχουν την τιμητική τους - το αξίζουν δα - δυο μέρες τώρα από τη στήλη. Η συνοικία κρατάει στην καρδιά της το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα, το Μουσείο Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας και σύντομα ολοκληρώνεται το Μουσείο Ιστορίας της πόλης του Βόλου. Ταυτόχρονα, στην περιοχή σήμερα είναι ορατές και έντονες οι αλλαγές στις χρήσεις. Μεγάλα εμπορικά κέντρα δημιουργούνται στις παρυφές της, παλιά βιομηχανικά κτίρια ανακαινίζονται και επαναχρησιμοποιούνται, δημιουργούνται πυρήνες κέντρων ψυχαγωγίας και η ανοικοδόμηση γνωρίζει ανοδική πορεία. Είναι ένα καλό νέο, μετά από πολύ καιρό, για την πόλη.

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

Στην περιφέρεια μεταφέρεται πλέον η “μάχη” των πολιτικών δυνάμεων της “γαλάζιας” πολυκατοικίας, καθώς στοχεύουν στην αύξηση της επιρροής τους στους ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται ως “δεξιοί - κεντροδεξιοί”. Αντ. Σαμαράς, Ντόρα Μπακογιάννη και Γ. Καρατζαφέρης ξεκίνησαν περιοδείες έχοντας ως σημείο τριβής μεταξύ τους τη συναίνεση και τις προτάσεις για την έξοδο από την κρίση. Μη φανταστείτε, περίπτωση να τα βρουν δεν υπάρχει...

03-12-10  

πÛfi·ÏÔ˜ 1-1 Ô ¶∞√∫ Ì ªÚÈ˙ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Î·È ƒÂÓ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚfiÛÙÈÌ· ·fi ™¢√∂ °›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ √∂μ∂ª: ∞›Ù...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you